صفحه قبل

روزنامه صدای اصلاحات شماره ۸۱۸

صفحه بعد

روزنامه صدای اصلاحات شماره 818

روزنامه صدای اصلاحات شماره 818

‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫دستگاه سیاست خارجی امروز ایران‪ ،‬تاریخ فردای ملت‬ ‫محمدعلی نجفی؛ از حزب کارگزاران تا سعادت آباد‬ ‫پروندهایرانوآمریکا‬ ‫روی خط بحران‬ ‫حزبکارگزاران‬ ‫حلقهوصلنجفیومیترا‬ ‫صدایاصالحات‬ ‫‪eslahat.news‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 9‬خرداد ماه ‪1398‬‬ ‫‪ 24‬رمضان ‪١٤٤٠‬‬ ‫‪8‬صفحه شماره ‪818‬‬ ‫بیانیه حزب مردمی اصالحات‬ ‫روز قدس امسال‬ ‫رنگ و بوی حماسی‌تری‬ ‫خواهدداشت‬ ‫بیانیه حزب مردمی اصالحات‬ ‫به مناسبت راهپیمایی روز قدس‬ ‫روز قدس‪ ،‬روز اسالم است‪.‬‬ ‫فلسطینیکسرزمیناسالمی‪...‬‬ ‫‪2‬‬ ‫تحلیل‬ ‫آقای عارف با آبروی‬ ‫اصالحات چه کردید؟‬ ‫صدای اصالحات‪-‬در شرایط امروز ایران‬ ‫و دردهای فراوان اقتصادی ‪ ،‬سیاسی و‬ ‫کشمکش های بین المللی ‪ ،‬انتخابات ساالنه‬ ‫هیئت رئیسه مجلس می‌توانست پایه ای از‬ ‫انسجام و وحدت داخلی را بروز دهد و البته‬ ‫این امر بلوغ سیاسی جناح‌ها را نشان می‬ ‫داد اما چرا صحنه طور دیگری ورق خورد‬ ‫؟ ابتدا به نظریه های که برخی از مسئوالن‬ ‫فراکسیون ها منجمله فراکسیون امید بیان‬ ‫داشتند می پردازیم و به روش و مقام عمل‬ ‫آنان ‪-1 :‬بارها این مطلب را ‪...‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ 30‬می ‪2019‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫محمدعلی نجفی‪ ،‬شهردار سابق تهران و‬ ‫وزیر آموزش و پرورش پیشین‪ ،‬حاال با نام‬ ‫قاتل شناخته می شود‪ .‬سیاست آرام‪ ،‬مدیریت‬ ‫شهری‪ ،‬وزارت تاثیرگذار و روزهای کالس‬ ‫های درس در دانشگاه صنعتی شریف‪...‬‬ ‫کاهش زمان دسترسی به مواد مخدر؛زمانی آسان تر از خرید از سوپرمارکت!‬ ‫هادی خامنه‌ای‬ ‫مواد مخدر در چند دقیقه!‬ ‫از مردم برای‬ ‫اشتباهاتمان‬ ‫عذرخواهیکنیم‬ ‫دبیرکل مجمع نیروهای خط امام (ره)‬ ‫گفت‪ :‬شاهدیم که در اثر رشد عامل رابطه‬ ‫و باندبازی در تصمیمات کالن جامعه و‬ ‫فرار از قانون که رسمی برای همه شده‬ ‫است‪ ،‬این همه جنایات و اختالس های‬ ‫رسوا رخ می‌دهد که مایه شرمندگی است‪.‬‬ ‫حجت االسالم و المسلمین سیدهادی‬ ‫خامنه‌ای طی سخنانی در مراسم احیاء‬ ‫شب بیست و سوم ماه رمضان در موسسه‬ ‫دارالزهرا گفت‪ :‬در ماه رمضان در صدها‬ ‫جلسه قرآنی که در کشور ما برگزار‬ ‫می‌شود‪ ،‬به جای اینکه هرشب بنشینند‬ ‫و با اصرار سوره‌های قرآن را پشت هم‬ ‫بخوانند تا سی جزء را تمام کنند‪....‬‬ ‫‪6‬‬ ‫پایان حبس مردان بدهکار؛آغاز تضییع حقوق زنان‬ ‫طرح زنانه‪ ،‬حقوق مردانه!‬ ‫‪2‬‬ ‫حجت‌االسالم خرسند محافظ نداشت‬ ‫روایتی از قتل‬ ‫امام‌جمعه کازرون‬ ‫انتقادات صریح مطهری از عارف و جاللی‬ ‫کینهسرانفراکسیونامید‬ ‫ومستقالن‪،‬باعثاتفاقات‬ ‫انتخاباتهیاترئیسهشد‬ ‫پرونده رابطه ایران و آمریکا از گذشته های دور چشم‬ ‫انداز خوبی را به خود ندیده است‪ .‬در هر دوره ای و با‬ ‫سکانداری هر دولتمردی به نوعی این روابط رویه ای‬ ‫خصمانه به خود گرفته و هیچ گاه مساعدتی در میان‬ ‫نبوده است‪ .‬اوج شکل‌گیری مذاکرات ‪...‬‬ ‫‪ISSN 2588-4581‬‬ ‫قیمت ‪ 2000‬تومان‬ ‫صدایاصالحات‬ ‫آنچهکهدرانتخاباتهیئترئیسهمجلس‬ ‫رخ داد ریشه در اختالف و بلکه کینه‬ ‫سران فراکسیون امید از سران فراکسیون‬ ‫مستقالنمجلسوبالعکسدارد‪...‬‬ ‫‪1‬‬ ‫«امام جمعه کازرون به قتل رسید» خبری که بعد‬ ‫از شوک اولیه خبر قتل همسر محمدعلی نجفی‬ ‫توسط او‪ ،‬دومین شوک خبری طی دو روز اخیر‬ ‫بود‪ .‬بنا به آنچا در خبرها آمده بود امام جمعه‬ ‫کازرون سحرگاه امروز بعد از مراسم احیا در مسیر‬ ‫رفتن به منزل به قتل رسیده بود‪.‬در همین راستا‬ ‫علی اصغر دریافت‪ ،‬مسئول حسابداری‬ ‫و امور مالی ستاد نمازجمعه کازرون‬ ‫در گفتگویی به روایت جزییاتی‪...‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫آقای عارف با آبروی اصالحات چه کردید؟‬ ‫محمد عبادی‪-‬در شرایط امروز ایران و دردهای فراوان اقتصادی ‪ ،‬سیاسی و کشمکش های بین المللی ‪ ،‬انتخابات ساالنه هیئت‬ ‫رئیسهمجلسمی‌توانستپایهایازانسجامووحدتداخلیرابروزدهدوالبتهاینامربلوغسیاسیجناح‌هارانشانمیداداماچراصحنه‬ ‫طور دیگری ورق خورد ؟ ابتدا به نظریه های که برخی از مسئوالن فراکسیون ها منجمله فراکسیون امید بیان داشتند می پردازیم و به‬ ‫روش و مقام عمل آنان ‪ -1:‬بارها این مطلب را از زبان آقای دکتر عارف رسانه‌ها مالحظه کردید که ارائه لیست کامل هیئت رئیسه‬ ‫برای«حفظهویت»استیاآقایکواکبیانبعدازاعالمنتیجهانتخاباتدرمجلساعالمکرد«مردممالحظهکردندکهمادرمجلسدر‬ ‫اکثریتنیستیم»یاآقایعارفرئیسوشورایسیاستگذاریاصالحطلبان‪،‬بعدازانتخاباتهیئترئیسهاعالمکردند«مادرانتخابات‬ ‫بعدیباهیچکسائتالفنمی‌کنیم»وبسیارنظراتدیگر‪...‬همینچندگزارهراموردکاوشنظریقراردهیدتاعیارعقالنیتسیاست‬ ‫ورزی مسئوالن جریان اصالح‌طلب در مجلس به خوبی درک شود‪.‬اوال آقای عارف در گزاره نخست می گویند مقصود ما از این‬ ‫اقدام «حفظ هویت » بوده است! سخن عجیبی است ‪ ،‬مگر در این سه سال فراکسیون امید در مجلس هویت نداشت ؟ اگر نداشت که‬ ‫نشان می‌دهد اصالح‌طلبان در مجلس در حد ایجاد یک تشکل هم وامانده بودند و اگر تشکل را اداره کردبد و در این چند سال برای‬ ‫هیاترئیسهمجلسوکمیسیون‌هاافرادیرامعرفیکردیدپساجماالهویتیداشتیدپسحفظهویتدراینانتخاباتیعنیچه؟آیا‬ ‫حفظ هویت فقط به این روش مشخص می‌شود که یک تشکل بدون مالحظه محاسبه شرایط کشور در شرایط خود و مجلس ‪ ،‬سر‬ ‫خود را زیر بیندازد و یک لیست بدهد و بداند که موفق نمی‌شود و آقای مطهری را هم در این کشمکش از نایب‌رئیس بیندازد و بعد‬ ‫ادعاکندعملصحیحسیاسیانجامدادهاست؟آیاحفظهویتفقطبهارائهکاندیدابرایریاستمجلساستکهباعثچالشوعدم‬ ‫انسجامدراینصحنهسیاسیگردیدویامی‌توانستباحفظهویتباتوجهبهشرایطکشور‪،‬میداندارهمگراییدرمجلسبشویدوبه‬ ‫اندازهوزنخود(کهآقایکواکبیاندرانتهایانتخاباتاظهارنمودند)درادارهمجلسهممشارکتداشتهباشید‪.‬ونکتهمهمایناست‬ ‫که در شرایطی که کشور با چالش بیرونی تحریم و فشار آمریکا مواجه است آیا بروز و ظهور هویت سیاسی باید اصل باشد ‪ :‬یا کنار‬ ‫زدناینحصارمنیتسیاسیوایجادهمگراییوانسجامسیاسیاجتماعیدرکشور؟مبنایاینسخننشانگرعدمدرکمقتضیات‬ ‫زمانه است‪،‬جریانیکه نیازکشوربهحرکتفراگیرملیچنگبهحصارهویتحزبیو گروهیخودبزند‪،‬یاعدمبلوغنظریهخود‬ ‫راعیانکردهاستیااینعنوان‪،‬پوششیبرایهدفدیگریبودهاستکهبیاننمیگردد‪.‬ثانیا‪:‬ادعایآقایکواکبیانکهگفتنملت‬ ‫متوجهشدمادرمجلسدراکثریتنیستیمولذامسئولیتامورفعلیکشوربهعهدهمانیست!آقایکواکبیان‪،‬دردولتهماکثریت‬ ‫نیستید ؟ تمام دولت که مربوط به شما است و دولت هم بیش از‪ ۸۰‬درصد قدرت کشور را در دست دارد ‪ ،‬پس چرا وضع اداره کشور‬ ‫چینناست؟درمجلسچندکمیسیوندراختیارشماست‪،‬کمیسیونفرهنگیآموزشوتحقیقاتو‪...‬دراینکمیسیونهاچهکردید؟‬ ‫مثالچه قانونیمهمیبهمجلسارائهدادیدوچهمعضلیازکشورراحلکردید؟آیاکمیسیونفرهنگیبرایفضایمجازیکهمسئله‬ ‫مهم دنیای امروز است یک پیشنهاد قانونگذاری ارائه کرده است؟ این در حالی است که در تمام کشورها قوانین زیادی در این زمینه‬ ‫حجت‌االسالم خرسند‬ ‫محافظ نداشت‬ ‫تدوینکرد‌هاند‪.‬آیادرکمیسیونآموزشوتحقیقاتآقایدکترعارفمسئولآناستدراینیکسالکاریدرجهتاشتغالدانش‬ ‫آموختگاندانشگاهیارائهنمودندکهمسئلهمهمکشورماست؟آیاطرحیبرایجلوگیریازفرارنخبگانتدارکدیدند؟یااینهمه‬ ‫سخن از اشکاالت کنکور مطرح کرده اند کاری در این زمینه ارائه کرداند؟آیا در این سه سال گذشته حداقل پنج عضو هیئت رئیسه‬ ‫مجلسکهدرنایبرئیسهمدرآنجایداشتازآنفراکسیونامیدنبود‪.‬چهپیشنهادیفراکسیونامیدبرایبهبودشرایطکشورارائه‬ ‫دادکهدرهیئترئیسهنمایندگاناینفراکسیونآنرادنبالکنند؟بایدبپذیریمکهاینفراکسیوناصوالبرنامهایبرایادامهخودشندارد‬ ‫تاچهرسدبهاموراتمجلسویاکشور‪.‬آقایکواکبیانمی‌گویندمامی‌خواستیمملتمتوجهشودمااکثریتمجلسنیستیم‪.‬اگرواقعاً‬ ‫قصدفراکسیونامیداینامربودهکهدرسهسالگذشتهشماحداقلدردوانتخاباتبرایریاستمجلسکاندیدادادیدوموفقنشدید‪.‬‬ ‫آیااینامربرایادعایشماکافینبودوبایدحتماسهباراینعملعدمموفقیتتکرارمیگردید؟اینسخنانباردیگرعدمبلوغفکری‬ ‫و تئوریک جریان اصالحات در مجلس را نشان می‌دهد و یا مقصود و هدفتان چیز دیگری بوده و مخفی می کنید ‪ ،‬اگر ظاهرا ادعای‬ ‫شمارامبنایقضاوتقراردهیمیکجریانسیاسیکهسهسالمتوالیدریکموضوع عدمتوفیقرابدستخودعیانمیکندحداقل‬ ‫نشانمیدهندپختگیدرکارسیاسیندارندچوناینافکارسیاسیتبعاتخودراداردمثلانداختنآقایمطهریازنایبرییسمجلس‬ ‫وبسیاریمسائلدیگر‪.‬ثالثااقایعارفپسازانتخاباتاخیردرمجلساعالمکردنددرصحنهانتخاباتآیندهمجلسآیندهمجلسدر‬ ‫پایانامسالباهیچگروهیائتالفنمی‌کنیم!ایننظریهاززبانرئیسشورایسیاستگذاریاصالحاتبیانمیگردد‪،‬اگرشمادرصحنه‬ ‫سیاسیکشوراکثریتنیستیدپسبااینبیان قصدحذفوخودکشیسیاسیخودراداریدواگراکثریتهستیدعلیالقاعدهجریان‬ ‫اکثریت همیشه دنبال زیر پر و بال گرفتن سایر گروه ها ست که آنها را همراه کند لذا طرح این موضوع که نوعی خط و نشان کشیدن‬ ‫برایدیگراناستیکسخنبهجاوسنجیدهنیست‪.‬ازطرفیباایناوضاعیکهجریاناصالحاتدردولتداشته‪،‬آیامحاسبهکردهکه‬ ‫اص ً‬ ‫الگروهیطالبمشارکتباشماباشند؟بُگذاریمازمشکالتدرونیجریاناصالحاتدربرخیمسائلیکهاصالحاتدرورود‬ ‫بهصحنهانتخاباتازنظرضوابطبیرونیانتخاباتمثلتاییدشوراینگهباندارند؛حالبااینوضعیتباچهپشتوانهسیاسیوتدبیرعقالنی‬ ‫اینسخنرارئیسشورایسیاستگذاریبیانمیداردکهباهیچیکازگروه‌هاقصدائتالفنداریمبهنظرمی‌رسدجریاناصالحطلبی‬ ‫قبلازارائهطریقاصالحامورکشوربایدوضعداخلیخودرااصالحوساماندهد‪.‬باایننوعبینشسیاسیواینگونهتجربهعملیکه‬ ‫نمونهآنرادرسهانتخاباتپیاپیمجلسدیدیمچنانچهاصالحاتآبرویخودراحفظکندوبهصحنهسیاسیورودنکندآبرومندتر‬ ‫است‪.‬امافراکسیونامیددرمقابلعملچهروشرابرگزید؟حرفونقش‌هایزیادیدرداخلمجلسدرموردوبندهابافراکسیون‬ ‫اصولگرایاندرسهسالگذشتهوامسالمطرحبودکهابتداانکارمیشدوبعدمعلومشدواقعیتداشته‪،‬درسالگذشتهبیناطرافیانآقای‬ ‫عارفوآقایحاجی‌باباییتوافقصورتگرفتهبودکهائتالفنانوشتهای راعم ً‬ ‫العلیهرئیسفعلیمجلسبهکاربندندبنحویکهوقتی‬ ‫اینزدوبندسالگذشتهجوابنداد‪،‬یکیازاعضایفراکسیونامیداعالم کرددرمجلساعالمکردقرارنبوداینطوریعملشود؟!‬ ‫در بیست و سومین روز از ماه مبارک رمضان‪ ،‬دیدار جمعی از استادان‪،‬‬ ‫نخبگان و پژوهشگران دانشگاه‌ها با رهبر انقالب اسالمی برگزار گردید‬ ‫‪khamenei.ir‬‬ ‫کینه سران فراکسیون امید و مستقالن‬ ‫باعث اتفاقات انتخابات هیات رئیسه شد‬ ‫روایتی از قتل امام‌جمعه کازرون‬ ‫«امام جمعه کازرون به قتل رسید» خبری که بعد از شوک اولیه خبر قتل همسر محمدعلی نجفی توسط او‪،‬‬ ‫دومینشوکخبریطیدوروزاخیربود‪.‬بنابهآنچادرخبرهاآمدهبودامامجمعهکازرونسحرگاهامروزبعد‬ ‫ازمراسماحیادرمسیررفتنبهمنزلبهقتلرسیدهبود‪.‬درهمینراستا‪،‬علیاصغردریافت‪،‬مسئولحسابداریو‬ ‫امورمالیستادنمازجمعهکازروندرگفتگوییکهباخبرآنالینداشتبهروایتجزییاتیجدیدازاینقتل‬ ‫پرداخت‪.‬ویگفت‪:‬حاجآقاخرسندشبدرمراسماحیادرستادنمازجمعهحضورداشتند‪،‬پسازمراسماز‬ ‫یزندیکموتورسوارکهلباستعزیهبهتنداشته‬ ‫ماخداحافظیکردهوبهمنزلمی‌روند‪،‬وقتیزنگمنزلرام ‌‬ ‫واتفاقاآشنابودونامشحمیددرخشندهاستبهآنمرحوممی‌گویدحاج‌اقایکعکسباهمبگیریموایشان‬ ‫یزندوبهسرعتدورمی‌شود‪.‬بهسرعت‬ ‫همقبولمی‌کندهمانزمانیکچاقوبهپهلو‪،‬سینهوپایایشانم ‌‬ ‫با‪ ۱۱۰‬و اورژانس تماس گرفته می‌شود که متاسفانه تا آمبوالنس برسد نزدیک به‪ ۲۰‬دقیقه طول می‌کشد‪.‬‬ ‫البتهایشانوقتیبهبیمارستانمی‌رسدهنوززندهبودهامابعدافوتمی‌کنند‪.‬اودربارههویتضاربومرتبط‬ ‫بودناینقتلبااعتراضاتمربوطبهتقسیماتکشوریدرکازروننیزگفت‪:‬ضاربعکاسبود‪،‬اوبارهادر‬ ‫محلههاییاطرافدفترامامجمعهوحوزهعلمیهعکاسیمیکردهاستحتیهمسایه‌هایحوزهعلمیهنقل‬ ‫می‌کردندکهاوتحتتاثیرشبکه‌هایاجتماعیدائمابهروحانیتبدوبیراهمی‌گفتواعالممی‌کردآنهافاسد‬ ‫هستند و باید آنها را کشت منتهی کسی حرف‌های او را باور نمی‌کرد‪ .‬او ادامه داد‪ :‬یک‌بار هم به میدان شهر‬ ‫ن گرفتارم و‬ ‫آمده بود و به امام جمعه زنگ زده بود که بیایید و برای مردم صحبت‌کنید که ایشان می‌گوید م ‌‬ ‫نمی‌توانمبیایمکهمنتفیمی‌شود‪.‬نهایتاباردیگرتالشکردهومتاسفانهاینبارباعثقتلامامجمعهشد‪.‬یعنیقتل‬ ‫حاجآقاخرسندکاملابرنامه‌ریزیشدهبودهواحتمالداردکهیکشبکهوباندداشتهباشند‪.‬‬ ‫عکس‬ ‫انتقادات صریح مطهری از عارف و جاللی‪:‬‬ ‫علی مطهری در یادداشت خود آورده است‪:‬‬ ‫آنچه که در انتخابات هیئت رئیسه مجلس رخ داد ریشه در اختالف و‬ ‫بلکه کینه سران فراکسیون امید از سران فراکسیون مستقالن مجلس و‬ ‫بالعکس دارد‪ .‬این اختالف و کینه از آنجا ناشی شد که در ابتدای مجلس‬ ‫دهم برخی افرادی که در فهرست امید بودند از فراکسیون امید جدا‬ ‫شدند و فراکسیون دیگری به نام مستقالن تشکیل دادند‪ .‬در اینجا سران‬ ‫فراکسیون امید این افراد را به خیانت و نفاق متهم کردند و این داستان تا‬ ‫به امروز ادامه داشته است‪.‬‬ ‫از نظر من این کار سران مستقالن کاری خالف مر ّوت و جوانمردی‬ ‫بوده ولی نمی‌توان آنها را خائن و منافق دانست‪ .‬این نگاه سران فراکسیون‬ ‫امید که هر نماینده‌ای که در لیست امید بوده لزوماً باید در فراکسیون امید‬ ‫باشد نگاه درستی نیست‪ .‬بنابراین‪ ،‬این دو فراکسیون از ابتدا می‌توانستند‬ ‫همکاری مؤثری داشته باشند در حالی که اختالف آنها موجب توفیق‬ ‫و بهره‌برداری فراکسیون سوم مجلس شده است که نمونه آن نتیجه‬ ‫انتخابات اخیر هیئت رئیسه مجلس است‪.‬‬ ‫در واقع این دو فراکسیون با حدود ‪ 180‬عضو مقهور فراکسیونی با حدود‬ ‫‪ 80‬عضو شده است‪ .‬باید بگوییم هوش سیاسی فراکسیون والئی از دو‬ ‫فراکسیون دیگر بیشتر است‪ .‬در انتخابات اخیر‪ ،‬آنها ابتدا وانمود می‌کنند‬ ‫که بخش زیادی از آراء ما سفید یا به عارف خواهد بود و به این وسیله‬ ‫از یک طرف مستقالن را نگران و شایق برای ائتالف می‌کنند و از طرف‬ ‫دیگر امیدی ها را به طمع معرفی کاندیدا برای ریاست می‌اندازند و هردو‬ ‫اتفاق هم می‌افتد و آنها به هدفشان می‌رسند‪.‬‬ ‫امسال فراکسیون امید اعالم کرد که ما برای آنکه هویت اصالح‌طلبانه‬ ‫خود را ثابت کنیم با هیچ فراکسیونی ائتالف نمی‌کنیم و فهرست کامل‬ ‫می‌دهیمچونمستقلهاراصادقنمی‌دانیم‪.‬مستقلهاهمبرایانتقام‌گیری‪،‬‬ ‫با طرف مقابل ائتالف کردند و نتیجه را دیدیم‪ .‬اشتباه فراکسیون امید این‬ ‫بود که ندانست جای اثبات هویت‪ ،‬انتخابات هیئت رئیسه مجلس نیست‪.‬‬ ‫این انتخابات جای ائتالف و تعامل برای کسب بیشترین کرسی هیئت‬ ‫رئیسه است‪ .‬جای اثبات هویت در مواضع و رفتارهاست‪ .‬فراکسیون داخل‬ ‫مجلس را نباید زیرمجموعه یک حزب درنظر گرفت و سرنوشت آن‬ ‫را به سرنوشت آن حزب گره زد با این استدالل که چون می‌خواهیم‬ ‫در انتخابات اسفند ‪ 98‬و انتخابات ‪ 1400‬مستقل عمل کنیم و از ورود‬ ‫افرادفرصت‌طلبجلوگیریکنیمامروزدرانتخاباتهیئترئیسهمجلس‬ ‫صرفا می‌خواهیم اثبات هویت کنیم ولو این که کرسیهایی را از دست‬ ‫بدهیم‪.‬‬ ‫اما اشتباه سران مستقالن این بود که برای انتقام گرفتن از فراکسیون امید‬ ‫و شخص آقای عارف توجه به هزینه آن نداشتند‪ .‬زبان حال این افراد‬ ‫این بود که حاال که برای ریاست کاندیدا معرفی می‌کنید بالیی سرتان‬ ‫می‌آوریم که نه رئیس و نه نواب رئیس‌تان رأی نیاورند و دیدیم که تقریبا‬ ‫همین طور شد زیرا آقای پزشکیان هم نزدیک به سقوط بود و فاصله‌اش‬ ‫با آقای مصری فقط ‪ 5‬رأی بود‪.‬‬ ‫بنابراین اتفاقی که در انتخابات هیئت رئیسه مجلس افتاد و به راحتی قابل‬ ‫پیشگیری بود نتیجه دو چیز بود‪ :‬اول اشتباه آقای عارف در کاندیداتوری‬ ‫ریاست و دوم توجه نداشتن سران مستقالن در انتقام‌گیری خود به هزینه‬ ‫این کارشان‪ ،‬و این هردو عامل نتیجه اختالف و کینه بیجایی است که‬ ‫سران این دو فراکسیون از ابتدای مجلس دهم نسبت به هم داشته‌اند‪ .‬هنوز‬ ‫هم دیر نشده است‪ ،‬می‌توانند در سال آخر مجلس دهم راه همکاری را‬ ‫درپیشگیرند‪.‬‬
‫‪2‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 9 -‬خرداد ‪ 1398‬شماره ‪818‬‬ ‫سیاست‬ ‫بیانیه حزب مردمی اصالحات به‬ ‫مناسبت راهپیمایی روز قدس‬ ‫روزقدسامسال‬ ‫رنگوبویحماسی‌تری‬ ‫خواهدداشت‬ ‫روز قدس‪ ،‬روز اسالم است‪.‬‬ ‫امام خمینی(ره)‬ ‫فلسطین یک سرزمین اسالمی است که رنج یک‬ ‫قرن اشغال توسط کفار را بر شانه می کشد و فریاد‬ ‫“یا للمسلمین” ملت فلسطین به رساترین وجه بلند‬ ‫است و لبیک گویان این فریاد چشم در راهند‪.‬‬ ‫روز قدس‪ ،‬لبیکی بلند به این نصرت طلبی ملت‬ ‫فلسطین است‪،‬روز قدس‪ ،‬یادآور تکلیفی برای‬ ‫ملل مسلمان نسبت به فلسطین است که فرمود‪َ “ :‬و‬ ‫ل َ ْن يَ ْج َع َل َّ‬ ‫نين َسبي ً‬ ‫ال “‪ .‬روز‬ ‫رين َعلَي ال ْ ُم ْؤمِ َ‬ ‫الل ُ لِلْکاف ِ َ‬ ‫قدس‪ ،‬روز استجابت دستور خداست و رسول که‬ ‫لر ُسو ِل‬ ‫فرمان داد‪ “ :‬يَا أَي ُّ َها ال َّ ِذ َ‬ ‫ين آ َمن ُوا ا ْستَ ِجيبُوا ِ َّل َول ِ َّ‬ ‫إِ َذا َد َعا ُك ْم “‪.‬‬ ‫آخرین جمعه ماه مبارک رمضان؛ روز جهانی‬ ‫قدس‪ ،‬روز خروش و خیزش جهانی امت اسالم و‬ ‫انسان‌های آزاده‪ ،‬فرا می‌رسد و بار دیگر ملت‌های‬ ‫مسلمان و مستضعفین جهان با قهر انقالبی خود‬ ‫در حمایت از مظلومان عالم‪ ،‬به‌ویژه مردم مظلوم‬ ‫فلسطین‪ ،‬از جبهه استکبار و در رأس آن غده‬ ‫سرطانی اسرائیل‪ ،‬اعالم برائت خواهند کرد‪.‬‬ ‫بی‌شک روز قدس امسال رنگ و بوی حماسی‌تری‬ ‫خواهد داشت؛ چرا که عالوه بر جنایات سبوعانه‬ ‫رژیم صهیونیستی در اشغال هفتاد ساله سرزمین‬ ‫فلسطین‪ ،‬اقدام وقیحانه و خالف عرف دیپلماتیک‬ ‫رئیس‌جمهور تازه به دوران رسیده آمریکا و‬ ‫سرمداران کاخ سفید در انتقال پایتخت ایاالت‬ ‫متحده به قدس شریف که نقض صریح قوانین‬ ‫بین‌المللی است‪ ،‬هم احساسات مسلمانان جهان را‬ ‫جریحه‌دار کرد و هم خشم مقدس آنان را بیش‬ ‫از پیش برانگیخت‪.‬حزب مردمی اصالحات ضمن‬ ‫محکوم نمودن جنایات رژیم منحوس صهیونیستی‬ ‫و توطئه‌های دولت جنایتکار آمریکا که با انتقال‬ ‫غیرقانونی سفارت خود به قدس شریف‪ ،‬مهر تأیید‬ ‫بر این جنایات زده است‪ ،‬از همه ملت‌های آزاده‬ ‫دنیا‪ ،‬به ویژه مسلمانان در جهان اسالم و ملت بزرگ‬ ‫ایران‪ ،‬برای شرکت در مراسم روز جهانی قدس‬ ‫دعوت نموده‪ ،‬همپای آحاد ملت ایران با آرمان‌های‬ ‫راستین شهدا و امام شهدا در مبارزه با استکبار‬ ‫تجدید بیعت می‌کنیم و با اعالم انزجار از هرگونه‬ ‫تجاوز وتعدی‪ ،‬تا آزادی کامل مردم مظلوم فلسطین‬ ‫از یوغ غده سرطانی صهیونیسم‪ ،‬از آنها حمایت‬ ‫می‌نمائیم‪.‬‬ ‫َنص ُروا َّ‬ ‫ت أَقْدَ ا َم ُک ْم”‬ ‫نص ْر ُک ْم َویُثَبِّ ْ‬ ‫الل َ یَ ُ‬ ‫“إِن ت ُ‬ ‫روابط عمومی حزب مردمی اصالحات‬ ‫فالحت‌پیشه‪:‬‬ ‫تحریم‌هامنجربههمبستگیایرانیانومدیریتبهترتحوالتشدهاست‬ ‫هیات ایرانی اعزامی از مجلس شورای اسالمی به نروژ با حضور در جمع ایرانیان مقیم نروژ با آنها به گفتگو و تبادل نظر پرداخت‪.‬در این نشست ابتدا نمایندگان ایرانیان مقیم دیدگاه‌ها و نقطه نظرات خود پیرامون‬ ‫مطالب مختلف سیاسی‪ ،‬تجاری و علمی فرهنگی را مطرح کردند و سپس رئیس و اعضای کمیسیون نکاتی را در پاسخ بیان نمودند‪.‬فالحت پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در این مراسم گفت‪:‬‬ ‫فرهیختگی و نفوذ و بویژه نوعدوستی ایرانیان مقیم خارج از کشور در شرایط تحریم های ظالمانه فرصت بزرگی برای جمهوری اسالمی ایران به شمار می رود‪.‬وی گفت بر خالف نظر افراطیون حاکم بر واشنگتن‪ ،‬تحریم‬ ‫ها منجر به همبستگی ایرانیان و مدیریت بهتر تحوالت شده است‪.‬حشمت اهلل فالحت پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی‪ ،‬محمد مهدی برومندی نایب رئیس اول کمیسیون‪ ،‬شوشتری‬ ‫رئیس کمیته حقوق بشرکمیسیون‪ ،‬محمد جواد جمالی نوبندگانی عضو هیات رئیسه کمیسیون و سمیه محمودی نایب رئیس فراکسیون بانوان اعضای هیات ایرانی در نروژ می باشند‪.‬هیات اعزامی کمیسیون امنیت ملی و‬ ‫سیاست خارجی به نروژ همزمان با شب قدر با حضور در جمع مسلمانان ساکن نروژ در مراسم شب قدر مسجد امام علی (ع) اسلو شرکت کرد‪.‬‬ ‫دستگاه سیاست خارجی امروز ایران‪ ،‬تاریخ فردای ملت‬ ‫پروندهایرانوآمریکارویخطبحران‬ ‫پرونده رابطه ایران و آمریکا از گذشته های دور‬ ‫چشم انداز خوبی را به خود ندیده است‪ .‬در هر دوره ای‬ ‫و با سکانداری هر دولتمردی به نوعی این روابط رویه ای‬ ‫خصمانه به خود گرفته و هیچ گاه مساعدتی در میان نبوده‬ ‫است‪ .‬اوج شکل ‌گیری مذاکرات دو جانبه ایران و آمریکا‪،‬‬ ‫پس از روی کار آمدن دولت یازدهم به ریاست حسن‬ ‫روحانی‪ ،‬بر سر پرونده هسته‌ ای ایران آغاز شد‪ .‬مذاکراتی‬ ‫که به صورت مستمر نزدیک دو سال به طول انجامید و‬ ‫در نهایت به انعقاد برنامه جامع اقدام مشترک انجامید‪.‬‬ ‫انعقاد این توافق‪ ،‬باال ترین سطح روابط دیپلماتیک ایران و‬ ‫آمریکا پس از انقالب اسالمی ایران بود‪ .‬با این حال حضور‬ ‫ایاالت متحده در این توافق موقت بود و دونالد ترامپ‬ ‫رئیس‌جمهور آمریکا در ‪ 8‬مه ‪ 2018‬به طور یک جانبه از‬ ‫برجام خارج شد‪ .‬ترامپ با سیاست تحمیلی تحریم به جنگ‬ ‫اقتصادی با ایران همچون گذشتگان خود در کاخ سفید‬ ‫روی آورد‪ ،‬در همان ابتدای روی کار آمدن برگه توافق با‬ ‫ایران در برجام را پاره کرد و از مذاکره مجدد سخن گفت‪.‬‬ ‫در طول این مدت نیز با فشار اقتصادی و حربه تحریم سعی‬ ‫کرد ایران را پای میز مذاکره بنشاند ‪ ،‬در مرحله بعدی نقشه‬ ‫خود عمال آمریکا در داخل ایران نیز موتور رسانه ای خود‬ ‫را روشن کردند و بر طبل مذاکره مجدد کوبیدند تا زمینه‬ ‫سازی یک مذاکره و توافق جدید را پدید آورند‪ .‬روابط‬ ‫دو کشور هم اکنون بحرانی است و بسیاری از تحلیلگران‬ ‫از احتمال وقوع جنگ خبر می‌دهند‪ .‬اطالعات و کارشناسی‬ ‫های تحلیلگران گاه خبر از جنگ می دهد و گاه خبر از‬ ‫ادامه رویه سابق بر این اما آن چیزی که در روابط میان این‬ ‫دو کشور در روزها و ماه های گذشته ثابت شد‪ ،‬تنش های‬ ‫روانی و تصمیم ها و اظهارنظرات عجیب بود به طوری که‬ ‫هیچ تحلیلگر سیاسی و کارشناسی وجود چنین اقداماتی‬ ‫را پیش بینی نمی کرد‪ .‬در حالی که یکی از گزینه های‬ ‫روی میز ترامپ‪ ،‬گزینه نظامی بود اما بالفاصله عدم جنگ‬ ‫طلبی او روی کار آمد و ترامپ بیش از هر جنگ نظامی‬ ‫به دنبال میانجی گر بود! پرونده جدال ایران و آمریکا با‬ ‫پرونده فعلی این دو کشور کاملا متمایز می باشد به طوری‬ ‫که نشانه های عجیبی در آن وجود دارد‪ .‬رئیس‌جمهور‬ ‫آمریکا از تالش‌های نخست‌وزیر ژاپن برای آوردن ایران‬ ‫و آمریکا به پای میز مذاکره‪ ،‬استقبال کرد‪ .‬شاید تا کنون‬ ‫هیچ تحلیلگری عقب نشینی دونالد ترامپ را پیش بینی‬ ‫نمی کرد و حاال بوی مذاکره از سوی آمریکا بیش از‬ ‫بوی جنگ و تداخل نظامی به مشام می رسد‪ .‬ترامپ در‬ ‫خصوص مذاکره با ایران گفته بود که اگر آن‌ها بخواهند‬ ‫مذاکره کنند‪ ،‬ما نیز مذاکره می‌کنیم‪ .‬هیچ‌کس نمی‌خواهد‬ ‫اتفاقات بدی رخ دهد‪ ،‬خصوصاً خودم‪ .‬این در حالی است‬ ‫که بسیاری از مقامات بلند پایه ایران هر گونهه مذاکره‬ ‫و تسلیم در برابر آمریکا را رد نموده اند‪ .‬گفت و گوی‬ ‫مستقیم و یا غیر مستقیم حاال اصلی ترین رویکردی است‬ ‫که به صورت پنهان از سی ترامپ مطرح می شود‪ .‬در واقع‬ ‫با این که هنوز حرفی از مذاکره پیش کشیده نشده است اما‬ ‫عقب نشینی محرزی در رفتار دیپلماتیک ترامپ دیده می‬ ‫شود‪ .‬نشانه های فضای سیاسی میان ایران و آمریکا نشان‬ ‫می دهد که ترامپ‪،‬باالخره از مواضع لفاظی با ایران دست‬ ‫کشیده و پس از دو هفته جنگ روانی و تبلیغاتی مبنی بر‬ ‫احتمال جنگ با ایران از مواضع خود عقب نشینی کرد‪.‬‬ ‫ترامپ اخیرا در توکیو اعالم کرده که ما به دنبال تغییر‬ ‫حکومت در ایران نیستیم‪ .‬این جمله نشان می دهد رئیس‬ ‫جمهور ایاالت متحده آمریکا از مواضع اخیر خود در مقابل‬ ‫ایران کوتاه آمده است‪ .‬او که پیش از این سعی کرده بود‬ ‫حسن روحانی‬ ‫آمریکایی‌ها به تعهدات پایبند باشند‬ ‫راه به روی‌شان بسته نیست‬ ‫به نقل از پایگاه اطالع رسانی دولت‪ ،‬حجت االسالم حسن روحانی رئیس‌جمهور‬ ‫روز چهارشنبه و در آستانه روز قدس در جلسه هیئت دولت با اشاره به اینکه ملت ایران‬ ‫در طول ‪ ۴۰‬سال گذشته همواره مدافع مظلومین بوده و در برابر متجاوزین ایستادگی‬ ‫کرده است‪ ،‬گفت‪ :‬فلسطین و قدس یک اسم رمز برای مقاومت همه مسلمان‌ها و اسرائیل‬ ‫یک اسم رمز برای متجاوزین دنیاست که می‌خواهند به مردم مسلمان ظلم کنند‪.‬‬ ‫وی مردم را برای حضور گسترده در مراسم روز قدس فرا خواند و با بیان اینکه‬ ‫ملت ایران ‪ ،‬قدس و مظلومان تاریخ را هرگز تنها نخواهد گذاشت و در برابر ستمگران‬ ‫سکوت نمی‌کند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬ملت ایران امسال نیز با حضور گسترده خود در راهپیمایی‬ ‫روز قدس‪ ،‬ندای حمایت از مظلومان تاریخ بویژه مردم فلسطین سر خواهند داد و اعالم‬ ‫می‌کنند که تا رسیدن به پیروزی‪ ،‬در برابر ظالمان می‌ایستند‪.‬‬ ‫رئیس‌جمهور افزود‪ :‬ملت ایران همیشه به سایر ملت‌ها کمک کرده به گونه‌ای که‬ ‫در سوریه‪ ،‬فلسطین‪ ،‬لبنان‪ ،‬عراق‪ ،‬افغانستان و یمن به ملت‌های مظلوم کمک کرده‌ایم‪.‬‬ ‫روحانی با اشاره به اینکه ملت‌های مظلوم یمن و فلسطین در این ایام ماه مبارک رمضان‬ ‫روزهای سختی را سپری کردند‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬ملت‌های مظلوم یمن و فلسطین ملتهایی‬ ‫مقاوم بوده و از متجاوزان هراسی ندارند و با فداکاری‪ ،‬ایثار ‪ ،‬ایستادگی و قدرت خود‪،‬‬ ‫دشمنان را مجبور به عقب‌نشینی می‌کنند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬روزگاری مردم فلسطین برای دفاع از خود تنها یک سنگ در اختیار‬ ‫داشتند‪ ،‬اما امروز با تالش و فداکاری و صنعت داخلی خود ابزاری در اختیار دارند که‬ ‫به اسرائیلی‌ها پاسخ دندان‌شکن می‌دهند و امروز دیگر موشک جواب موشک است؛ به‬ ‫طوری که پس از ‪ ۴۸‬ساعت صهیونیست‌ها ناچار به عقب‌نشینی شده و گنبد آهنین آنها‬ ‫در برابر موشک‌های رزمندگان فلسطینی تاب نیاورد‪.‬‬ ‫رئیس‌جمهور خاطر نشان کرد‪ :‬اگر چه این ملت‌ها‪ ،‬ملت‌هایی مقاوم‪ ،‬بزرگ و‬ ‫ایثارگر هستند‪ ،‬اما از سوی دیگر جنایت‌های قدرت‌های بزرگ نیز در حال افزایش‬ ‫است و آنها در حال ارسال سالح‌های مدرن به منطقه و زیر بمباران قرار دادن مردم‬ ‫مظلوم یمن و فلسطین هستند‪.‬روحانی با بیان اینکه «انقالب اسالمی ایران و امام راحل‬ ‫درس‌های فراوانی را برای ما به دنبال داشت و روزهای مهمی را به نفع جهانیان و دنیای‬ ‫اسالم ترسیم کرد که نمونه آن هفته وحدت در راستای اتحاد و وحدت مسلمانان و‬ ‫روز جهانی قدس است»‪ ،‬گفت‪ :‬همه ملت‌های مسلمان بویژه ملت ایران‪ ،‬عراق‪ ،‬سوریه‬ ‫و لبنان و دیگر کشورهای اسالمی این روز را گرامی می‌دارند‪.‬وی تأکید کرد‪ :‬شعار‬ ‫روز قدس بسیار حائز اهمیت است و معنای آن این است که ما قدس و مظلومان تاریخ‬ ‫را هرگز فراموش نکرده و تنها نمی‌گذاریم و در برابر ستمگران سکوت نخواهیم کرد‪.‬‬ ‫رئیس‌جمهور اظهارداشت‪ :‬قدس سرزمینی مقدس برای همه خداپرستان و موحدان عالم‬ ‫و پیروان ادیان اعم از مسلمانان‪ ،‬مسیحیان و یهودیان است و در گذشته همه این اقوام در‬ ‫فلسطین در کنار هم زندگی می‌کردند‪.‬روحانی با اشاره به اینکه ملت مظلوم فلسطین ‪۷۱‬‬ ‫سال است که از سرزمین مقدس خود آواره شده‌اند‪ ،‬اظهار داشت‪ ۳ :‬الی ‪ ۴‬نسل از مردم‬ ‫فلسطین امنیت‪ ،‬آزادی و آرامش نداشته‌اند و خانه‌های اجدادی آنها اشغال و تخریب شده‬ ‫و به دست اشغالگران افتاده و در اردوگاه‌ها زندگی کرده‌اند و یا آواره دیگر کشورها‬ ‫شده‌اند‪.‬وی افزود‪ :‬نمی‌شود ملتی بزرگ را اینچنین آواره کرد و دیگر مسلمانان به عنوان‬ ‫برادران آنها ساکت باشند‪.‬رئیس‌جمهور با بیان اینکه امسال شرایط در روز جهانی قدس‬ ‫با همه سال‌ها متفاوت است‪ ،‬گفت‪ :‬دشمنان فلسطین و قدس در طول یکسال گذشته‬ ‫تالش کردند که حرمت قدس را زیرپا بگذارند و شهر بیت‌المقدس را به عنوان پایتخت‬ ‫متجاوزین اعالم کرده و سفارت خود را به آنجا منتقل کنند‪.‬روحانی با بیان اینکه امروز‬ ‫سخن از معامله قرن که واقعیت آن ورشکستگی قرن برای مطرح‌کنندگان آن است به‬ ‫میان آمده‪ ،‬افزود‪ :‬امروز توطئه تنها علیه ملت فلسطین نیست‪ ،‬بلکه توطئه علیه منطقه شکل‬ ‫هادیخامنه‌ای‪:‬ازمردمبرایاشتباهاتمانعذرخواهیکنیم‬ ‫دبیرکل مجمع نیروهای خط امام (ره) گفت‪ :‬شاهدیم‬ ‫که در اثر رشد عامل رابطه و باندبازی در تصمیمات کالن‬ ‫جامعه و فرار از قانون که رسمی برای همه شده است‪ ،‬این‬ ‫همه جنایات و اختالس های رسوا رخ می‌دهد که مایه‬ ‫شرمندگی است‪.‬‬ ‫حجت االسالم و المسلمین سیدهادی خامنه‌ای طی‬ ‫سخنانی در مراسم احیاء شب بیست و سوم ماه رمضان در‬ ‫موسسه دارالزهرا گفت‪ :‬در ماه رمضان در صدها جلسه‬ ‫قرآنی که در کشور ما برگزار می‌شود‪ ،‬به جای اینکه‬ ‫هرشب بنشینند و با اصرار سوره‌های قرآن را پشت هم‬ ‫بخوانند تا سی جزء را تمام کنند‪ ،‬هرشب می‌توانند ده‬ ‫آیه را با تفسیر و معنایش به مردم ارائه کنند تا در پایان‬ ‫رمضان‪ ،‬سیصد آیه قرآن با تفسیر و معنا در اختیار مردم‬ ‫قرار گرفته باشد‪ ،‬اما ظاهرا هرچه در این زمینه گفته شود‬ ‫تاثیری ندارد‪.‬وی با اشاره به داستان هابیل و قابیل در قرآن‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬انگیزه قتل هابیل توسط قابیل پذیرفته شدن‬ ‫قربانی یکی برای خداوند و رد شدن قربانی دیگری بوده‬ ‫است‪ .‬پس عامل اصلی قتل نیز حسادت محسوب می‌شود‬ ‫که تمام حوادث تلخ دنیا در تاریخ از همین حسادت‬ ‫سرچشمه می‌گیرد‪.‬دبیرکل مجمع نیروهای خط امام با بیان‬ ‫اینکه حسد روابط عاطفی میان انسان‌ها را سست می کند‪،‬‬ ‫تاکید کرد‪ :‬حسد عبارت است از جبران عقب ماندگی‬ ‫طبیعی یکی از دیگری است اما برای اینکه خودش را به‬ ‫دیگری برساند از راه های میان بر استفاده می‌کند و از‬ ‫اینجاست که حسد عامل قتل و جنایت می‌شود‪.‬خامنه‌ای‬ ‫با بیان اینکه ما در تاریخ گذشته و حال شاهدیم که حق‬ ‫هزاران نفر خورده می‌شود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬کدام جنایت باالتر‬ ‫از تضییع حقوق هزاران انسان شایسته و با استعداد است‬ ‫که ضایع کردن حقوق آنان از قتل باالتر است؟ شاید‬ ‫منظور قرآن از قتل واقعی هم همین باشد که استعدادها‬ ‫کشته شوند و توان‌ها و ظرفیت‌های انسان‌ها را از آنان‬ ‫بگیرند و در امور مختلف رابطه بازی و باندبازی کنند که‬ ‫با جنگ های روانی که در رسانه های مختلف ایجاد می‬ ‫کرد به نوعی تضعیف ایران را در پی داشته باشد‪ ،‬از حربه‬ ‫مستقیم خود کناره گیری کرده است‪ .‬پرونده روزهای اخیر‬ ‫ایران شاید عجیب ترین روزها در ارتباطات میان این دو‬ ‫کشور باشد‪ .‬از عقب نشینی ترامپ تا صلح طلبی و عدم‬ ‫حمله و استقبال از میانجیگری برای حل مسائل‪ ،‬همه و همه‬ ‫اقدامات تاریخی را از سوی سر سپرده کاخ سفید نشان می‬ ‫دهد‪ .‬اما تمام مناقشات و ارتباطات و اظهارات به وجود‬ ‫آمده بیش از هر چیز انحالل داخلی را نشانه رفته است‪.‬‬ ‫سیاست ایران در روزهای فعلی در شکننده ترین حالت‬ ‫خود قرار دارد و مقامات بیش از هر اقدامی با حربه لفظ‬ ‫وارد عمل می شوند که ممکن است تبعات بسیاری را به‬ ‫لحاظ داخلی به وجود آورد‪ .‬آن چه بیش از ترامپ کشور‬ ‫را تهدید می کند‪ ،‬فشار ها و انحالل داخلی می باشد چرا‬ ‫که نقشه های خارجی‪ ،‬بنیه داخل را مورد هدف قرار داده‬ ‫و گزینه های قطعی را در برابر ملت ایران می گذارد‪ .‬بنابر‬ ‫تعبیر مقام معظم رهبری‪ ،‬جنگ ما جنگ اراده ها است؛‬ ‫دستگاه سیاست خارجی امروز ایران‪ ،‬تاریخ فردای ملت را‬ ‫تعیین می کند‪.‬‬ ‫اینها عناوین آشنایی برای ماست‪.‬وی افزود‪ :‬علت اینکه‬ ‫در قرآن گفته شده که کشتن یک انسان مانند کشتن همه‬ ‫است به این دلیل است که کسی که خون بیگناهی را‬ ‫می ریزد‪ ،‬آمادگی دارد تا این عمل را بازهم تکرار کند‪.‬‬ ‫دبیرکل مجمع نیروهای خط امام با بیان اینکه کشتن ناحق‬ ‫یک انسان در واقع هتک حرمت انسانیت است‪ ،‬تاکید‬ ‫کرد‪ :‬حق دارد جامعه تا طلبکارانه رسیدگی به این موضوع‬ ‫را دنبال کند؛ چرا که هم سلب امنیت است و هم خون‬ ‫انسان‌های جاه طلب و قاتل فاقد ارزش و احترام است‪.‬‬ ‫خامنه‌ای با اشاره به اینکه گمراه کردن انسانی که هدایت‬ ‫شده است مانند این است که او را بکشیم‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫تضییع حقوق انسان‌ها در واقع از تضییع حقوق یک نفر‬ ‫آغاز می‌شود‪ .‬پس باید جلوی همان یک مورد را هم‬ ‫گرفت تا ادامه پیدا نکند و به همه انسان‌ها نرسد‪ .‬عامل‬ ‫تضییع حق نیز غالبا حسد و اغراض جناحی و گروهی‬ ‫است‪.‬دبیرکل مجمع نیروهای خط امام با تاکید بر اینکه‬ ‫روی سخنم با همه گروه‌ها و جناح هاست و درباره یک‬ ‫گروه یا جناح خاص سخن نمی گویم‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬آنچه‬ ‫در جامعه ما اتفاق افتاده ناشی از عملکرد همه ماست‪.‬‬ ‫اثر طبیعی و تدریجی این پدیده تضییع حق اگر جلویش‬ ‫گرفته نشود بدل به یک قانون یا رسم می شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬وقتی یک اتفاقی می افتد اثر آن تا ابد‬ ‫ادامه دارد‪ .‬پس یک سکوت بیجا در زمانی که باید سخن‬ ‫گفت یا یک مداهنه کاسبکارانه یا یک عمل خودخواهانه‬ ‫و یک برنامه ریزی با هدف حفظ خود و باند خود‪ ،‬همه‬ ‫می‌تواند سرنوشت یک جامعه را عوض کرد‪.‬خامنه‌ای‬ ‫تصریح کرد‪ :‬کسانی که برای حفظ اقتدار خود دهان ها‬ ‫را می بندند‪ ،‬سانسور می کنند یا اگر رسانه‌ای دارند از‬ ‫طریق آن واقعیت را تقطیع و سانسور می‌کنند و حقایقی‬ ‫را مسکوت می گذارند‪ ،‬بذر فساد و تباهی را در جامعه‬ ‫می‌کارند‪.‬دبیرکل مجمع نیروهای خط امام ادامه داد‪:‬‬ ‫گزینش های ظالمانه که خود موضوع گزینش‪ ،‬اولین‬ ‫می‌گیرد‪.‬وی ادامه داد‪ :‬ملت ایران همه ساله و در هر شرایطی با زبان روزه در روز قدس‬ ‫به خیابان‌ها آمدند و ندای حمایت خود از ملت فلسطین و قدس مظلوم و شریف را اعالم‬ ‫کرده و راهی که امام راحل ترسیم کرده را با عظمت و با پرچم اسالمی در اهتزاز نگه‬ ‫داشته‌اند و امسال نیز باشکوه‌تر از سال‌های گذشته در این مراسم شرکت خواهند کرد‪.‬‬ ‫رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت‪ :‬امروز با استعانت از خدا ‪،‬‬ ‫روح پاک و منطق و ایستادگی‪ ،‬می‌توانیم از مشکالت و معضالتی که مردم با آن مواجه‬ ‫هستند‪ ،‬عبور کنیم‪.‬روحانی با اشاره به اینکه بخاطر جنایتی که دشمنان علیه ملت ایران‬ ‫روا داشته‌اند‪ ،‬ماه رمضان امسال برای بسیاری از مردم با سختی گذشت‪ ،‬گفت‪ :‬تأمین‬ ‫نیازهای مردم با سادگی به انجام نرسید‪.‬رئیس جمهور خاطرنشان کرد‪ :‬دشمنانی که ادعا‬ ‫دارند‪ ،‬دشمن نظام هستند در واقع جنگ را با آحاد ملت ایران شروع کرده و تحریم‌شان‬ ‫علیه زندگی روزمره مردم ایران است و در این تحریم آنان ماهیت خود را به خوبی نشان‬ ‫دادند‪.‬روحانی با بیان اینکه «سخن‌های بسیاری از سوی آنها بیان می‌شود و فراز و نشیب‬ ‫در سخنان آنها زیاد بوده و استقامت مردم آنها را وادار کرده که گاهی سخنان متناقضی‬ ‫بیان کنند»‪ ،‬گفت‪ :‬معیار برای ما کالم نیست‪ ،‬بلکه عمل آنها است؛ هر زمان آنها دست از‬ ‫ظلم نسبت به ملت ایران برداشته و تحریم‌های ظالمانه را کنار گذاشته و در برابر تعهدات‬ ‫خود پایبند بوده و به میز مذاکره‌ای که خودشان ترک کردند و برهم زدند‪ ،‬بازگشتند‪ ،‬راه‬ ‫به روی آنها بسته نیست‪.‬رئیس جمهور ادامه داد‪ :‬ملت ایران‪ ،‬ملتی آگاه و هوشیار هستند و‬ ‫مبنا و میزان آنها عمل و اقدام آنها است‪.‬روحانی خطاب به دشمنان ملت ایران‪ ،‬گفت‪ :‬اگر‬ ‫در کردار‪ ،‬راه دیگری را انتخاب کنید و در تصمیمات اجرایی خود ظلم را کنار گذاشته‬ ‫و به عدالت و قانون بازگردید‪ ،‬ملت ایران راه را به روی شما بازمی‌گذارد اما این دست‬ ‫خودتان است که در مقام عمل نشان دهید که نمی‌خواهید به ظلم و جنایت گذشته خود‬ ‫ادامه دهید‪.‬‬ ‫عراقچی‪:‬‬ ‫ایرانآمادهمذاکرهباتمام‬ ‫کشورهایخلیج‌فارساست‬ ‫مسئله‌ای بود که در جامعه ما بعد از انقالب مطرح شد و‬ ‫هنوز هم مطرح است‪ .‬امام راحل نیز وقتی متوجه شدند‬ ‫که در مسئله گزینش سوءاستفاده های بزرگی انجام گرفته‬ ‫و می گیرد آن فرمان هشت ماده ای را صادر کردند که‬ ‫هنوز هم به درستی مورد توجه قرار نگرفته است‪.‬خامنه‌ای‬ ‫با اشاره به اینکه سپردن امور بزرگ به افراد کوچک و‬ ‫ناصالح‪ ،‬کنارزدن افراد دلسوز و بذل و بخشش از بیت‬ ‫المال به نزدیکان و طرفداران‪ ،‬فساد و ناکارآمدی را در‬ ‫جامعه نهادینه می‌کند‪ ،‬گفت‪ :‬انجام چنین اموری در جامعه‬ ‫از قتل و کشتن باالتر است‪ .‬پس در جامعه اسالمی یک‬ ‫فرد حکم یک جمع را دارد و عملکردش هم به همان‬ ‫اندازه جمع اهمیت دارد‪.‬وی با بیان اینکه همه ما در بروز‬ ‫حوادث امروز مقصر هستیم اظهار کرد‪ :‬کسی نمی تواند‬ ‫بگوید من تاثیری در شکل‌گیری شرایط امروز نداشتم‪.‬‬ ‫ما همه خطاهای بزرگ و کوچکی مرتکب شدیم و باید‬ ‫از مردم در برابر اشتباهاتی که داشته ایم عذرخواهی‬ ‫کنیم‪ .‬هرچند شخصا جز نمایندگی مجلس مسئولیت‬ ‫مهمی نداشتم اما تردید ندارم که در همه آن احیان دچار‬ ‫اشتباهاتی شده ام‪.‬خامنه‌ای تاکید کرد‪ :‬آنهایی هم که‬ ‫مسئولیت های باالتری داشته و دارند باید نتایج را به عهده‬ ‫بگیرند‪.‬‬ ‫همه ما از هر جناحی میل داریم جامعه را با مدل مورد‬ ‫پسند خودمان اداره کنیم و افراد مورد تایید ما روی کار‬ ‫آیند و همه سطوح مدیریت و قدرت و ثروت در اختیار‬ ‫ما باشد در حالی که اصال چنین چیزی درست نیست و‬ ‫همه دعواها در جامعه هم سر همین مسائل است‪.‬وی در‬ ‫پایان گفت‪ :‬امروز شاهدیم که در اثر رشد عامل رابطه و‬ ‫باندبازی در تصمیمات کالن جامعه و فرار از قانون که‬ ‫رسمی برای همه شده است‪ ،‬این‌ همه جنایات و اختالس‬ ‫های رسوا در جامعه رخ می‌دهد که مایه شرمندگی‬ ‫است و لطمه های بزرگی به جامعه اسالمی ما می زند و‬ ‫خسارت عظیمی به اقتصاد کشور زده است‪.‬‬ ‫معاون سیاسی وزیر خارجه کشورمان تاکید کرد‪ :‬ایران آماده‬ ‫مذاکره و گفت‌وگو با تمامی کشورهای منطقه ⁧ خلیج‌فارس⁩ به‬ ‫منظور کاهش تنش‌ها و برقراری روابطی متوازن و سازنده بر اساس‬ ‫احترام و منافع متقابل است‪ .‬سید عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر‬ ‫امور خارجه با اشاره به اشتباه برداشت خبرنگار خبرگزاری روسیه‬ ‫در مصاحبه دیروز در دوحه قطر با وی اعالم کرد‪ :‬همانگونه که بارها‬ ‫اعالم کرده ایم هیچ گفت‌وگوی مستقیم یا غیرمستقیم با ⁧ آمریکا⁩‬ ‫وجود نداشته و نخواهد داشت؛ اما جمهوری اسالمی ایران آماده‬ ‫مذاکره و گفت‌وگو با تمامی کشورهای منطقه ⁧ خلیج‌فارس⁩ به‬ ‫منظور کاهش تنش ها و برقراری روابطی متوازن و سازنده بر اساس‬ ‫احترام و منافع متقابل هستیم‪.‬شبکه تلویزیونی آر تی امروز خبری را به‬ ‫نقل از عراقچی در گفت‌وگو با رسانه روسی ریا نووستی منتشر کرد که‬ ‫به گفته این رسانه عراقچی گفته بود ما امیدواریم بتوانیم گفتمانی را‬ ‫شروع کنیم اما با این حال آماده مقابله با هرگونه اقدام نظامی آمریکا‬ ‫هستیم‪.‬عراقچی تاکید کرد که ایران می‌داند «عوامل مشخصی» در‬ ‫دولت آمریکا برای جنگ با ایران پافشاری می‌کنند و این در حالی‬ ‫است که چنین جنگی برای تمام خاورمیانه «فاجعه‌بار» خواهد بود‪.‬وی‬ ‫در این باره در ادامه گفت‪« :‬ما می‌دانیم عوامل و افراد مشخصی در‬ ‫تالشند تا آمریکا را برای اهداف خودشان وارد جنگ با ایران کنند‪.‬‬ ‫اگرچه ما امیدواریم که منطق در واشنگتن پیروز شود»‪.‬‬
‫بازیشبکهنمایشخانگیبامخاطب؛رقصرویشیشهمعلقماند‬ ‫پیمان جعفری (تهیه‌کننده سریال رقص روی شیشه) گفت‪ :‬ساخت فصل اول این سریال به پایان رسیده و به زودی قسمت پایانی فصل اول ارائه می‌شود‪.‬او درباره آخرین وضعیت این سریال گفت‪ :‬فصل‬ ‫اول سریال ساخته شده و قسمت دوازدهم فصل اول به عنوان قسمت پایانی دو هفته دیگر در شبکه نمایش خانگی توزیع خواهد شد‪.‬وی همچنین درباره استقبال از این سریال گفت‪ :‬فروش این سریال نسبت به‬ ‫سریال‌های مشابه دیگر خوب بوده است و اگر روند تولید و توزیع به خوبی طی شود قطعا می‌توانیم به سوددهی خوبی برسیم البته ساخت فصل دو سریال بعد از تعیین شدن شرایط مالی و حل مشکالتی همچون‬ ‫پرداخت دستمزدها تصمیم‌گیری می‌شود‪.‬جعفری درباره اخباری که پیرامون پرداخت نشدن دستمزدهای عوامل این سریال مطرح شده‪ ،‬افزود‪ :‬بخشی از دستمزدهای بازیگران و عوامل پرداخت نشده که ما در‬ ‫حال پیگیری هستیم و تالش داریم که این دستمزدها به زودی پرداخت شود و با کمک سرمایه‌گذاران سریال دستمزدها را تا پایان پرداخت می‌کنیم‪.‬وی همچنین درباره شکایت بهرام رادان از این سریال گفت‪:‬‬ ‫شکایت بهرام رادان معطوف به سرمایه‌گذاران این سریال است و ارتباطی به من ندارد و من نیز در جریان جزئیات شکایت ایشان نیستم و خودشان باید در این زمینه توضیح بدهند‪.‬سریال رقص روی شیشه به‬ ‫کارگردانی مهدی گلستانه و با حضور بهرام رادان‪ ،‬امیر آقایی‪ ،‬مهتاب کرامتی‪ ،‬میترا حجار‪ ،‬اکبر زنجانپور‪ ،‬ستاره اسکندری‪ ،‬مهرداد صدیقیان‪ ،‬بیتا فرهی ساخته شده است‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 9 -‬خرداد ‪ 1398‬شماره ‪818‬‬ ‫فرهنگ‬ ‫عده‌ای در سینما نقش‌ها را‬ ‫بینخودتقسیممی‌کنند‬ ‫علیرام نورایی‬ ‫علیرامنوراییبابیاناینکهمابه‌ازاینقشمحرمشالچیدرتاریخکشور‬ ‫ماکمنبودهونیست‪،‬دربارهکم‌کاریدرسینماگفت‪:‬اکنوندرسینمایما‪،‬‬ ‫عده‌ایهستندکهنقش‌هارابینخودشانتقسیممی‌کنندوحتمابندهوامثالبنده‬ ‫درآنجایگاهینداریم‪.‬علیرامنورایی(بازیگرسینماوتلویزیون)دربارهایفای‬ ‫نقشدرسریال‌هایتاریخیوهمچنینبازیدرمجموعه«ازیادهارفته»گفت‪:‬‬ ‫بهطورکلیکارهایاکشنوتاریخیجزاولویت‌هاوعلقه‌هایشخصیخودم‬ ‫بهشمارمی‌آید‪.‬برایبازیدرمجموعهازیادهارفتهنیزابتداازطرفآقای‬ ‫تحویلیانازمندعوتشدوبعدازآشناییباکار‪،‬جناببهرامیانپیشنهادنقش‬ ‫محرمشالچیکهکاراکترخاصیبودرابهمندادند‪.‬باتوجهبهویژگی‌های‬ ‫خاص این نقشکه از لحاظفیزیک‪ ،‬گریمو رفتارداشت‪ ،‬بازیآن برایم از‬ ‫جذابیتخاصیبرخورداربود‪.‬عالوهبراینخودقصههمجزکارهایتاریخی‬ ‫بهحسابمی‌آمدوسببشدکهدراینکارحضورداشتهباشم‪.‬ویهمچنین‬ ‫دربارهمیزانباورپذیربودنکارهایغیرقابلباوریکهشخصیتمحرمشالچی‬ ‫درمجموعهازیادهارفتهانجاممی‌دهد‪،‬نیزتوضیحداد‪:‬اینکاراکتریک‌سری‬ ‫استانداردها و آرمان‌ها برای خودش دارد و از آن دسته آدم‌هایی است که به‬ ‫خاطرآرمان‌هاوعقایدشانممکناست‪،‬دستبههرکاریبزنندوحتیدر‬ ‫دهنشیرهمبروند‪.‬اینکاراکترباترسخیلیآشنانبودهوبهنوعیآرمان‌هایی‬ ‫کهازلحاظاعتقادیدنبالمی‌کند‪،‬برایشخیلیمهماست‪.‬البتهدرادامهسریال‬ ‫ازاینشخصیتاتفاق‌هایعجیبوغریبزیادتریهممی‌بینید‪.‬نوراییبابیان‬ ‫اینکهماآدم‌هاییهمچونمحرمشالچیدرتاریخکشورخودمانکمنداشتیم‬ ‫ونداریم‪،‬اظهارداشت‪:‬برایدیدناینمدلآدم‌هاکافیستبهروزگاراکنون‬ ‫خودنگاهیبیاندازیم‪.‬نترسبودنورفتارهاییهمچوناینکاراکترخیلیمابه‬ ‫ازاحقیقیدارد‪.‬افرادیکهبدونترسجلومی‌روندوباجنایتکارهاییروبهرو‬ ‫می‌شوندکهدیدنفیلم‌هایجنایت‌هایآنهادرفضایمجازیموبهتنآدم‬ ‫سیخمی‌کندوماازاینآدم‌هاکمنداشته‌ایم‪.‬بهنظرمجوان‌هایهمینمملکت‬ ‫خیلیشجاعانه‌ترومردترازمحرمیکهدرسریالمی‌بینید‪،‬دردلدشمنرفتند‬ ‫وترسیهمازمرگوکشتهشدننداشتند‪.‬اینبازیگرهمچنیندرپاسخبهاین‬ ‫پرسشکهآیادلیلکم‌کاریدرسینماعالقهشخصیاوبهتلویزیوناست‪،‬‬ ‫توضیحداد‪:‬خودتانهمخوبمی‌دانیدکهاینموضوعدالیلدیگریدارد‪.‬‬ ‫برایهربازیگریسینمایکخاستگاهدوستداشتنی‌تراست‪.‬هرچندکههمه‬ ‫مامی‌دانیمکهمدیومتلویزیونپرمخاطب‌ترینمدیومبودهوتلویزیونبرایدیده‬ ‫شدن‪،‬موردقضاوتقرارگرفتنومحبوبشدنخیلیراهسریعتریاست‪.‬‬ ‫اکران رمضانی سینماها‬ ‫قهر مخاطب یا فقر مدیریت؟‬ ‫براساس نظر سینماداران‪ ،‬انتخاب نامناسب فیلم‌های سینمایی برای چینش جدول اکران سینماها در ماه مبارک رمضان‪ ،‬سینمای ایران را در این‬ ‫فصل دچار چالش کاهش مخاطب کرده است‪.‬‬ ‫اکران ماه مبارک رمضان در سال جاری با تغییراتی‬ ‫نسبت به سال‌های قبل همراه بود که از آن جمله می‌توان‬ ‫به حذف طرح اکران «اذان تا اذان» یا همان «افطار تا سحر»‬ ‫اشاره کرد‪ ،‬البته بخشی از این طرح که شامل نیم بها شدن‬ ‫بلیت سینماها از صبح تا قبل از افطار در سینماهای کشور‬ ‫می‌شد‪ ،‬همچنان ادامه داشت‪.‬مساله مهم این است که گیشه‬ ‫سینمای ایران طی یک ماه گذشته با چالش کاهش مخاطب‬ ‫همراه بوده است‪ ،‬چه اینکه سازمان سینمایی هم در گزارشی‬ ‫که در مقایسه نیمه اول این ماه در سال جاری نسبت به ماه‬ ‫مبارک رمضان در سال گذشته منتشر کرد‪ ،‬ضمن اشاره به‬ ‫افزایش مجموع فروش فیلم‌ها‪ ،‬کاهش مخاطبان را هم تأیید‬ ‫کرده است‪.‬در بخشی از گزارشی که توسط سازمان سینمایی‬ ‫در تاریخ یکم خرداد ماه منتشر شد‪ ،‬آمده است‪« :‬مجموع‬ ‫فروش فیلم‌های سینمایی در نیمه اول ماه مبارک رمضان‬ ‫با تعداد ‪ ۱‬میلیون و ‪ ۲۱‬هزار و ‪ ۷۵‬نفر به ‪ ۹۵‬میلیارد و ‪۸۷۸‬‬ ‫میلیون و ‪ ۷۱۹‬هزار و ‪ ۷۳۰‬ریال رسید در حالی که در سال‬ ‫‪ ۹۷‬با تعداد ‪ ۱‬میلیون ‪ ۷۸‬هزار و ‪ ۶۲۴‬نفر میزان فروش ‪۷۹‬‬ ‫میلیارد و ‪ ۹۳۶‬میلیون و ‪ ۷۷۰‬هزار و ‪ ۸۸۰‬ریال بوده است‪.‬‬ ‫همچنین نرخ متوسط بلیت در سال ‪ ۹۸‬در سطح کشور ‪،۹۳‬‬ ‫‪ ۹۰۰‬ریال و در سال گذشته ‪ ۱۳۵ ،۷۴‬ریال بوده است‪ .‬میزان‬ ‫فروش فیلم‌ها در نیمه اول ماه مبارک رمضان در مقایسه با‬ ‫دوره مشابه خود در سال گذشته (‪ ۲۰ )۹۷‬درصد افزایش‪،‬‬ ‫تعداد تماشاگران ‪ ۵‬درصد کاهش و نرخ متوسط بلیت سینما‬ ‫‪ ۲۷‬درصد افزایش داشته است‪».‬برای اطالع از کم و کیف‬ ‫استقبال مخاطبان از فیلم‌های اکران‌شده در ماه رمضان‪ ،‬فارغ‬ ‫از اعداد و ارقام اعالم شده در گزارش‌های رسمی‪ ،‬سراغ‬ ‫دو تن از سینماداران رفتیم تا از آن‌ها درباره علت کاهش‬ ‫مخاطب در ماه مبارک رمضان امسال بپرسیم؛ سینمادارانی‬ ‫که یکی از دالیل اصلی این امر را انتخاب و چینش اشتباه‬ ‫فیلم‌هایی می‌دانند که مخاطب کمتری را به سینما جذب‬ ‫می‌کنند‪.‬رضا سعیدی پور مدیر پردیس سینمایی آزادی‬ ‫گفت‪ :‬از سال گذشته تا به امروز تعداد زیادی سالن سینما به‬ ‫ناوگان سینمایی کشور اضافه شده است و یکی از علت‌های‬ ‫افزایش فروش فیلم‌ها در ماه مبارک رمضان نسبت به سال‬ ‫قبل که توسط سازمان سینمایی منتشر شد می‌تواند افزایش‬ ‫تعداد سالن‌های سینمایی در کشور باشد‪.‬وی بیان کرد‪ :‬اما‬ ‫مساله مهم این است که به این نکته باید توجه کرد که آیا‬ ‫سینماهایی که طی سال‌های گذشته در اکران ماه مبارک‬ ‫رمضان حضور داشتند نیز از فروش مناسبی برخوردار بوده‌اند‬ ‫یا خیر؟نباید فراموش کرد که امسال از نظر اقتصادی وضعیت‬ ‫مردم ضعیف‌تر شده و مردم سعی می‌کنند تا از درآمد خود‬ ‫برای تأمین احتیاجات اولیه خود استفاده کنند‪ ،‬سینما یک‬ ‫تفریح و استراحت برای مردم است و در شرایط فعلی مردم‬ ‫کمتر تمایل به سینما رفتن دارنداین مدیر سینمایی ادامه‬ ‫داد‪ :‬در پردیس سینمایی آزادی طی این یک ماه گذشته‬ ‫اگر فیلم‌هایی مانند «متری شیش و نیم» به کارگردانی سعید‬ ‫روستایی و یا «تگزاس» به کارگردانی مسعود اطیابی نبود‪،‬‬ ‫واقعاً دچار بحران می‌شدیم‪ ،‬چرا که فیلم‌هایی که امسال و‬ ‫در این ماه اکران شد نمی‌توانست در جذب مخاطب موفق‬ ‫باشد‪.‬وی همچنین تاکید کرد‪ :‬البته فیلم سینمایی «سامورایی‬ ‫در برلین» به کارگردانی مهدی نادری نیز توانست فروش‬ ‫مناسبی داشته باشد‪ ،‬بعد از این فیلم‪ ،‬با فاصله بسیار زیادی‬ ‫«نبات» به کارگردانی پگاه ارضی نیز مخاطبانی برای خود‬ ‫داشت اما آثار دیگری که برای رمضان اکران شده بودند نه‬ ‫تنها در سینما آزادی و دیگر سینماها‪ ،‬بلکه در سرگروه‌های‬ ‫خود نیز فروش چندان مناسبی نداشتند‪.‬سعیدی پور با اشاره‬ ‫به اینکه افت چنین شدیدی در فروش گیشه‪ ،‬تأثیر بسیار بدی‬ ‫روی سالن‌های سینمایی داشته است‪ ،‬گفت‪ :‬تعداد مخاطب‬ ‫در پردیس سینما آزادی به قدری کم بود که تصمیم گرفتیم‬ ‫تعمیرات مورد نیاز در پردیس را انجام دهیم که از آن جمله‬ ‫می‌توان به تعمیر صندلی‌ها‪ ،‬ترمیم سیستم نور‪ ،‬به روز رسانی‬ ‫سیستم صدا و پخش اشاره کرد‪ .‬در واقع در این مدت سعی‬ ‫کردیم تا خود را برای فیلم‌هایی که در نوبت اکران عید‬ ‫فطر روی پرده سینماها می‌روند‪ ،‬آماده کنیم‪ ،‬تا شاید گیشه‬ ‫دوباره جان بگیرد‪.‬وی ادامه داد‪ :‬البته نباید فراموش کرد‬ ‫که امسال از نظر اقتصادی وضعیت مردم جامعه ضعیف‌تر‬ ‫شده است و مردم سعی می‌کنند تا از درآمد خود برای‬ ‫تأمین احتیاجات اولیه خود استفاده کنند‪ ،‬سینما یک تفریح‬ ‫و استراحت برای مردم است‪ ،‬در شرایط فعلی و افزایش‬ ‫قیمت‌ها مردم کمتر تمایل به سینما رفتن دارند‪.‬سعیدی پور‬ ‫در پایان صحبت‌های خود بیان کرد‪ :‬در کنار این مساله تاکید‬ ‫می‌کنم که آثاری که برای اکران در ماه مبارک رمضان‬ ‫انتخاب شد‪ ،‬واقعاً آثار بفروشی نبود و این مساله نیز سبب‬ ‫شد تا تعداد مخاطبان در سینما کاهش پیدا کند‪.‬مهیار حسینی‬ ‫مدیر پردیس سینمایی ساحل در اصفهان نیز گفت‪ :‬متأسفانه‬ ‫در ماه مبارک رمضان تعداد مخاطب در سینماها افت داشته‬ ‫است که یکی از دالیل چنین اتفاقی می‌تواند چینش فیلم‌ها‬ ‫برای اکران در این ماه باشد‪ .‬در اکران نوروز مخاطبان زیادی‬ ‫در سینما داشتیم اما بعد از تغییر جدول و اکران فیلم‌های‬ ‫جدید در این ماه‪ ،‬با افت مخاطب مواجه شدیم چرا که اکثر‬ ‫این آثار نمی‌توانست در جذب مخاطب موفق عمل کند‪،‬‬ ‫چرا که فیلم گیشه و تجاری نبودند‪.‬در سال‌های قبل فیلم‌های‬ ‫قوی‌تری را برای اکران در ماه مبارک رمضان انتخاب‬ ‫می‌کردند‪ ،‬اگر هم امروز سینماها فروشی هم دارند بیشتر‬ ‫به دلیل ادامه اکران فیلم‌هایی است که قبل از ماه مبارک‬ ‫رمضان نمایش خود را در سینماها آغاز کرده بودندوی‬ ‫بیان کرد‪ :‬این در حالی است که در سال‌های قبل فیلم‌های‬ ‫قوی‌تری را برای اکران در ماه مبارک رمضان انتخاب‬ ‫می‌کردند‪ ،‬اگر هم امروز سینماها فروشی هم دارند بیشتر‬ ‫به دلیل ادامه اکران فیلم‌هایی است که قبل از ماه مبارک‬ ‫رمضان نمایش خود را در سینماها آغاز کرده بودند‪.‬این‬ ‫مدیر سینما توضیح داد‪ :‬شرایط فروش به گونه‌ای است که‬ ‫تا امروز بسیاری از سینماها حاضر نیستند که اکران فیلم‌های‬ ‫نوروزی مانند «متری شیش و نیم» را به پایان رسانند‪ .‬هرچند‬ ‫از میان فیلم‌های کمدی در رمضان «تگزاس ‪ »۲‬هم از فروش‬ ‫خوبی برخوردار است‪ ،‬اما همچنان نمایش فیلم‌های نوروز‬ ‫ادامه دارد‪.‬وی بیان کرد‪ :‬مساله جالب این است که بحث نیم‬ ‫بها بودن بلیت سینماها در طول روز که سال‌های گذشته نیز‬ ‫اجرا می‌شد‪ ،‬نیز نتوانسته است مخاطب را به سینما بکشاند‪.‬‬ ‫البته اگر افزایش فروشی هم در این ماه نسبت به سال گذشته‬ ‫اعالم شده است به دلیل افزایش اندک قیمت بلیت سینماها‬ ‫است که این افزایش قیمت آن چنان چشمگیر نبوده است‬ ‫که بتواند کاهش مخاطب را پوشش دهد‪.‬مدیر پردیس‬ ‫سینمایی ساحل ادامه داد‪ :‬البته این را هم باید بگویم که‬ ‫همیشه افزایش بلیت سینماها با افت مخاطب در دوره یک یا‬ ‫‪ ۲‬ماهه همراه است‪ ،‬اما این افت مخاطب در رمضان امسال به‬ ‫دلیل افزایش قیمت بلیت سینماها نبوده است و دلیل اصلی‬ ‫آن انتخاب نامناسب فیلم‌ها در این ماه بوده است‪.‬حسینی در‬ ‫پایان گفت‪ :‬معموالً پردیس سینمایی ساحل در همه ایام سال‬ ‫عالوه بر ماه مبارک رمضان‪ ،‬سانس ‪ ۱۲‬تا ‪ ۲‬بامداد را دارد‪،‬‬ ‫اما این سانس‌ها نیز تأثیر چندانی در فروش نداشته است‪.‬‬ ‫دلیلکمکاریدرسینمانیزخیلیواضحاست‪.‬اکنوندرسینمایما‪،‬عده‌ای‬ ‫هستندکهنقش‌هارابینخودشانتقسیممی‌کنند‪.‬البتهدستشانهمدردنکند‬ ‫مردمرابهسینماهامی‌آورندوحتمابندهوامثالبندههمجایگاهینداریم‪.‬امااین‬ ‫مسائلمهمنیست‪.‬مابرایمردمودلخودمانکارمی‌کنیموفرقینمی‌کندکه‬ ‫سینمایاجایدیگرباشد‪.‬مهمایناستکهدرحالکارکردنوتجربهکردن‬ ‫هستیموانشاهللکهرشدهمبکنیم‪.‬ویدربارهمشکالتیکهایفایبرخینقش‌ها‬ ‫درطولدورانبازیگریبرایشایجادکردهنیزبیانکرد‪:‬قرارگرفتنطوالنی‬ ‫مدت در کاراکتر و شخصیت خاص‪ ،‬قطعا در روح و روان و رفتارهای روزمره‬ ‫شخصیبازیگرتاثیرگذاربودهومنهمآنراتجربهکرده‌ام‪.‬شاخص‌ترینآن‬ ‫هممی‌تواندنقشنیمایسریالآسپیرینباشدکهویژگی‌هایخیلیعجیبو‬ ‫غریبیداشتونمودومشابهبیرونیبرایآنموجودنبودکهبتوانتحقیقکرد‬ ‫و ادای آن را درآورد‪ .‬به نوعی خیلی باید خود آن نقش می‌شدم و یک بخشی‬ ‫ازاتفاقبایددرقوهتخیلشکلمی‌گرفت‪.‬آننقشخیلیمرااذیتکردو‬ ‫تقریباششماهدرگیرتصویربرداریبودم‪.‬البتهنهاینکهبگویممجبوربهمراجعه‬ ‫بهروانپزشکشدهباشمولیزندگیشخصیوروزمره‌ام‪،‬خیلیتحتتاثیر‬ ‫قرارگرفت‪.‬‬ ‫تلویزیونبه‌سختیقصهتازهرامی‌پذیرد‬ ‫حسام محمودی ضمن اشاره به ویژگی‌های سریال «دل دار»‬ ‫درباره تکراری بودن موقعیت‌های داستانی این مجموعه تأکید کرد‬ ‫که انتظار تلویزیون ساخت همین داستان‌های تکراری است‪.‬حسام‬ ‫محمودی درباره حضورش در سریال «دل دار» و موقعیت‌های‬ ‫نقش سامان بیان کرد‪ :‬از جمله ویژگی‌های نقش سامان این است‬ ‫که برون گرایی دارد و چون کاراکتری عمل گراست دایم دست‬ ‫به کارهای متفاوتی می‌زند حتی اگر اشتباه باشد و این موقعیت‌های‬ ‫متفاوتی برای ارایه نقش بوجود اورده است‪.‬وی در واکنش به اینکه‬ ‫این موقعیت‌ها به بازی واقعی‌تر نسبت به کاراکترش در «لحظه‬ ‫گرگ و میش» کمک کرده است‪ ،‬گفت‪ :‬به نظرم کاراکتر من‬ ‫در آن سریال کلیشه‌ای نبود بلکه کاراکتری که بازی می‌کردم‬ ‫برعکس نقش سامان در «دل دار» برون گرایی کمتری داشت و بر‬ ‫این اساس نمایش گرا بودنش هم کمتر بود که اتفاقاً متناسب با آن‬ ‫کاراکتر چنین موقعیتی رقم خورد‪.‬بازیگر «سایه‌بان» درباره امکان‬ ‫استفاده از موقعیت‌های متفاوت در نقش گفت‪ :‬این موقعیت‌ها‬ ‫اساساً توسط فیلمنامه پیشنهاد می‌شود و من این شانس را داشتم‬ ‫که در فیلمنامه «دل دار» با موقعیت‌های زیادی از این دست مواجه‬ ‫شدم؛ موقعیت‌هایی به جذابیت نقش کمک می‌کند و درواقع برگ‬ ‫برنده بازیگر است شما می‌توانید به این ترتیب انتخاب زیادی داشته‬ ‫باشید و مدل‌های مختلفی برای عصبانیت و داد زدن امتحان کنید‪.‬‬ ‫وی درباره دومین همکاری خود با برادران محمودی اظهار کرد‪:‬‬ ‫خوش شانسی ما به عنوان بازیگر این است که هم جمشید و هم‬ ‫نوید محمودی ماجرای بازیگری برایشان مهم است و خیلی سعی‬ ‫می‌کنند با تمرین و بداهه‌پردازی و دقت روی آکسان‌گذاری‌های‬ ‫کوچک‪ ،‬تو را راهنمایی کنند‪.‬این بازیگر درباره مقایسه سریال‬ ‫«دل‌دار» با دیگر سریال‌های ماه رمضان عنوان کرد‪ :‬به نظرم سریال‬ ‫«دل‌دار» از باقی کارها بهتر است اما نه به این دلیل که خودم در‬ ‫این سریال بازی کرده‌ام‪ .‬وی در واکنش به اینکه فیلمنامه سریال‬ ‫قصه جدیدی از ازدواج‪ ،‬کار و مشکالت جوانان ارایه نمی‌کند‪،‬‬ ‫توضیح داد‪ :‬وقتی تلویزیون همین قصه‌های تکراری را می‌خواهد‬ ‫چه کار دیگری می‌شود ساخت‪ .‬تلویزیون به سختی موضوع جدید‬ ‫می‌پذیرد و مخصوصاً در ماه رمضان ترجیح می‌دهد موضوعات‬ ‫و قصه‌هایی را بسازد که یک بار تست شده و جواب داده است‪.‬‬ ‫بازیگر «لحظه گرگ و میش» درباره عالقه‌هایی که در این سریال‬ ‫با توجه به موقعیت طرف مقابل شکل گرفته است‪ ،‬بیان کرد‪ :‬روند‬ ‫عالقه‌ها خیلی عجیب نیست و ما در اطرافمان هم زیاد دیده‌ایم که‬ ‫یک نفر پای پسری ایستاده است که شاید شما او را آدم حسابش‬ ‫نکنید‪.‬محمودی که کار هنری خود را با تئاتر شروع کرده است‪ ،‬در‬ ‫بخش پایانی به شروع کارش اشاره کرد و گفت‪ :‬من کالس‌های‬ ‫بازیگری را ابتدا از طریق کالس بازیگری مهین اسکویی و بعد‬ ‫کارگاه بازیگری امین تاریخ شروع کردم‪ .‬بعد از آن خاطرم هست‬ ‫هنوز دانشجوی هنر نشده بودم که به کالس‌های حسن معجونی در‬ ‫دانشکده سینما و تئاتر دانشگاه هنر می‌رفتم چون عالقه زیادی به این‬ ‫درس‌ها و خود معجونی داشتم‪ .‬بعد از آن معجونی ورکشاپی برگزار‬ ‫کرد که در آن شرکت کردم و در شکل گیری مسیر بازیگری من‬ ‫خیلی موثر بود‪ .‬به این ترتیب که اولین اجرای تئاتری من با «مرغ‬ ‫دریایی» به کارگردانی حسن معجونی شکل گرفت و از طریق آن‬ ‫اجرا اتفاق درخشانی برای من رخ داد‪.‬‬ ‫آسیبکلیراازصدا‬ ‫وسیمامی‌بینم‬ ‫خوباستاماگاهیاوقاتدرالبه‌الیآنبازپخش‌هاییازمداحی‌های‬ ‫یالذهنهستندو باادبیاتآشنایی‬ ‫نازلمی‌شود‪.‬نسلجوانماکهبسیارخال ‌‬ ‫ندارنداین‌هارایادمی‌گیرندوتکرارمی‌کنندکهاینموضوعهمبهزبانو‬ ‫یزندوهمخرافاتراترویجمی‌کند‪.‬اوبابیاناین‌کهبایدبرای‬ ‫آیینمالطمهم ‌‬ ‫بیانشرعیاتومسائلتاریخیسندداشتهباشیم‪،‬خاطرنشانکرد‪:‬بسیاری‬ ‫یزنندسندیتینداردومنطقیپشتش‬ ‫ازحرف‌هاییکهبرخیازمداحانم ‌‬ ‫نیست‪ .‬درروزهایاخیرمرثیه‌هاییگوشمی‌دادم کهواقعاناراحت‌کننده‬ ‫بودندوباخودمیگفتماین‌هاچهدارندمی‌گویندوچهربطیدارد‪ .‬کسی‬ ‫همتوجهنمی‌کند‪.‬هیچکنترلیهمبررویاین‌هانیست‪.‬سهرابی‌نژاددرادامه‬ ‫یادآور شد‪ :‬چند سال پیش در ایام محرم به کرمان دعوت شده بودم‪ ،‬من را‬ ‫برایاین‌کهبافضایآن‌جاآشناشومبهچندمسجدبردند؛روحانی‌هاییبودند‬ ‫کهبعدازمراسمنمازجماعتمقتل‌خوانیمی‌گذاشتندیعنی ازرویاسنادو‬ ‫مدارکقوی‪،‬واقعهکربالراشرحمی‌دادند‪.‬طیفیازپامنبریآن‌هاهممداح‬ ‫وشاعربودند‪.‬دیدماینچهسنتخوبیاستکهمداحانوشاعرانمارابه‬ ‫مرورباواقعهواقعیکربال آشنامی‌کندنهچیزهاییکهبرخیدربرخیجاها‬ ‫می‌گویندوسندیتنداردویاسندشبسیارضعیفاست‪.‬مثالحضرتزینب‬ ‫(س) که قهرمان است‪ ،‬سر بریدن برادرش‪ ،‬امام حسین (ع) را تاب می‌آورد‬ ‫یزندکهسرشمی‌شکندواینسندشدهتا‬ ‫امادرسوریهسرشرابهکجاوهم ‌‬ ‫یزنندمی‌پرسیچرااین‬ ‫عده‌ایبیایندوقمهبزند‪.‬ازبرخیازکسانیکهقمهم ‌‬ ‫کاررامی‌کنی‪،‬می‌گویدحضرتزینب(س)سرشرابهستونکجاوهزدو‬ ‫یزنیم‪.‬این‌هابهجریان‌هایضدمذهبو‬ ‫مابهیادحضرتزینب(س)قمهم ‌‬ ‫یزنند‪.‬‬ ‫ضدحکوتتبدیلمی‌شود‪،‬دیگراندرباره‌اشفیلممی‌سازندوحرفم ‌‬ ‫یک‌سریآدمناآگاهکهتشنهتربیونهستند‪،‬دنبالاینکارند‪،‬واقعاانگیزه‌شان‬ ‫ی (ع)‪ ،‬حضرت زهرا (س) و دیگر ائمه (ع)‬ ‫را نمی‌دانم‪ .‬درباره حضرت عل ‌‬ ‫همهمین‌طوراست‪.‬آسیب‌هایای ‌نشکلیداریمکهبایدفکریبرایآن‌ها‬ ‫کرد‪.‬شاعرمجموعه‌های«میوهباران»و«گلشیپوری»دربارهپیشنهادهایش‬ ‫برایجلوگیریازرواجاینخرافاتوبدعت‌ها‪،‬گفت‪:‬صداوسیمامراسمی‬ ‫باعنوان«تجلیلازپیرغالمانامامحسین(ع)»دارد‪.‬سالیکهدراردبیلبرگزار‬ ‫می‌شدمنبودم‪ ۵۰-۶۰،‬تاازمداحانهمبودندواینصحبت‌هاشد‪،‬اما‬ ‫متأسفانهتعدادیازاین‌هاگوشنمی‌کنند‪.‬استدالل‌شانهمایناستکهمردم‬ ‫گریهنمی‌کنند‪.‬مامی‌گوییممگرمردمبایدگریهکنند؛مردمبایدبفهمند‪.‬‬ ‫برخیبهشوخیمی‌گویندگریهنکنندبهمابهپولنمی‌دهند‪.‬مسئلهایناست‪،‬‬ ‫وگرنههرمداحیکهپشت‌تریبونبودهمی‌فهمدکهبایدحرفمحکموبا‬ ‫سندبزندوحرفینزندکهشأنومنزلتبزرگانراپایینبیاورد‪.‬بهنظرمی‌رسد‬ ‫تاندوبرخیهمبهدنبالپو ‌لوبرخیهم‬ ‫برخیازمداحان بهدنبالشهر ‌‬ ‫درک و اهلیت و سواد ندارند‪.‬او سپس اظهار کرد‪ :‬من آسیب کلی را از صدا و‬ ‫سیمامی‌بینم‪.‬برایاین‌کهجاهاییمی‌رودوچیزهاییراضبطوپخشمی‌کند؛‬ ‫جاهاییقابلتوجیهاستاما بقیه‌اش قابلتوجیهنیست‪.‬منیادممی‌آید در‬ ‫رادیوکهبودممرثیه‌ایراردکردموگفتماینتوهیناستوسندیتندارد‪.‬‬ ‫دو روز بعد شبکه یک آن را پخش کرد‪.‬‬ ‫محمدرضاسهرابی‌نژادازعملکردبرخیمداحانانتقادکردوگفت‪:‬من‬ ‫آسیبکلیراازصداوسیمامی‌بینم‪.‬اینشاعر دربارهجایگاهامامعلی(ع)‬ ‫درشعرفارسیاظهارکرد‪:‬حضرتعلی(ع)امامشیعیانوموردتأییداهل‬ ‫سنتاست کهبهایشاناحترام می‌گذراند‪،‬بنابراینشاعرانازدیربازبهاهل‬ ‫بیت(ع)پرداخت ‌هاندوشاعران‪،‬چهآن‌هاییکهاهلسنتبودندوچه شیعیان‪،‬‬ ‫درمدحامامعلی(ع)شعرگفت ‌هاند؛ازکساییمروزیتاامروز‪.‬اینشعرها هم‬ ‫فاند‪،‬برخیمتوسطوبرخیهمخوبهستند‪.‬‬ ‫چندنوعهستند‪،‬برخیضعی ‌‬ ‫اوبابیاناین‌کههرشاعری‪،‬چهآن‌هاییکهتمایالتمذهبیداشتندوچه‬ ‫ی(ع)پرداخت ‌هاند‪،‬افزود‪:‬‬ ‫آن‌هاییکهتمایالتمذهبیندارند‪،‬بهحضرتعل ‌‬ ‫از طرف دیگر عرفان‪ ،‬تصوف و زورخان ‌ه در کشور ما رایج بوده است؛ در‬ ‫نتیجهبسیاریازشعرهاومداحی‌هاییکهدرمدحامامعلی(ع)سرودهشده‬ ‫استصبغهزورخانه‌ایهمدارد‪.‬درباشگاه‌هایورزشباستانیاولینچیزهایی‬ ‫کهبهگوشمی‌رسدجوانمردی‪،‬اخالقوصفاتحضرتعلی(ع)به‬ ‫صورتشعراستکهدرکالمپهلوانان‪،‬جوانمردانوعلمایماجاریاست‪.‬‬ ‫تعلی(ع)‬ ‫سهرابی‌نژادبابیاناین‌کهدرروزگارماشعرهاییکهبرایحضر ‌‬ ‫گفتهشدهکمنیستندوشعرهایخوبیهمهستند‪،‬اظهارکرد‪:‬متأسفانهاین‬ ‫یاستبرایخود‪،‬برخیاز‬ ‫شعرهامانندمداحی‌هابردندارد‪.‬تلویزیونکهدنیای ‌‬ ‫اینمداحی‌هاینازلرابخشمی‌کند‪.‬ممکناستمنشعرخوبیگفتهباشم‬ ‫امانهایتادرروزنامهومجله‌ایچاپمی‌شودوخوانندهمحدودیدارد‪،‬ولی‬ ‫دررسانه‌ایمانندتلویزیوناگر همزمان‪ ۲۰‬میلیونآدمتلویزیون‌شانراروشن‬ ‫کنندممکناستپنجمیلیوننفر اینمداحیرابشوند‪.‬اوسپسبیانکرد‪:‬‬ ‫برخیازمداحانسوادوآگاهیادبیندارندوحاضرنیستندبهشاعریپول‬ ‫بدهندوشعرخوبیازاوبخرند‪.‬خودشانشاعرشد‌هاندوچیزهایی راترویج‬ ‫می‌کنندکهنهسندیتداردونهادبیت‪.‬اکثراهمازنظرساختاریغلطاست‬ ‫وبعد دردهانمردممی‌افتد‪.‬یکیازچیزهاییکهمنراخیلیآزارمی‌دهد‬ ‫«امانازدلزینب»استکهاثرمنفیدارد؛باگفتناینجمله‪،‬چهمی‌خواهی‬ ‫بگویی؟زینب(س)صبوربود‪،‬واینبسیارغلطاست‪.‬چیزهایینظیراین‬ ‫توسطبرخیآقایاندرجامعهجاافتادهاستکهلطمه‌هایسنگینیوارد‬ ‫می‌کند‪.‬شاعرمجموعه‌های«ش ‌قالقمر»و«ازصاعقهتاباران»درادامهگفت‪:‬‬ ‫زمانیکهدرشورایشعررادیوبودمجلویک‌سریاز اینکارهارامی‌گرفتیم‬ ‫کهآ ‌نهممنحلشد‪.‬برخیازمراسم‌هاییکهازتلویزیونبخشمی‌شود‬
‫‪4‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 9 -‬خرداد ‪ 1398‬شماره ‪818‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫بازارارزراهیجزواقعیشدننرخ‌هاندارد‬ ‫یک عضو اتاق بازرگانی تهران معتقد است تا زمانی که نرخ ارز در بازار داخلی ایران واقعی نشود‪ ،‬نمی‌توان انتظار داشت بسیاری از فعاالن اقتصادی و سرمایه‌گذاران بتوانند برنامه‌های خود را اجرایی کنند‪.‬عباس آرگون اظهار کرد‪ :‬اقتصاد ما در ماه‌های گذشته در کنار شوک‌هایی که با آنها رو به‬ ‫رو شده‪ ،‬یک تغییر جدی را نیز پشت سر گذاشته و آن چند نرخی شدن ارز و تخصیص ارز با قیمت‌های متفاوت از سوی دولت است‪.‬به گفته وی‪ ،‬هرچند در نگاه اول به نظر می‌رسد اختصاص ارز ارزان قیمت به کاالهای اساسی می‌تواند برای اقشار کم درآمد جامعه جنبه مثبت داشته باشد اما در نهایت‬ ‫آنچه اتفاق افتاده ناتوانی در نظارت بر نحوه تخصیص این ارز و بر هم خوردن شرایط بازار است‪.‬این عضو اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه با وجود تخصیص ارز رسمی عم ً‬ ‫ال بسیاری از بازارها نتوانستند ثبات خود را حفظ کنند‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬با وجود آنکه دولت اعالم کرده مبلغ قابل توجهی به بازار‬ ‫کاالهای اساسی تزریق شده اما در عمل سودجویان و افرادی که از رانت برخوردار بودند از فضای فعلی استفاده کردند و نه تولیدکننده و نه مصرف‌کننده از این سیاست بهره‌ای نبردند‪.‬آرگون ادامه داد‪ :‬در کنار آن موضوعی که نباید فراموش کنیم تغییرات وضعیت اقتصادی برای تولیدکنندگان است‪.‬‬ ‫اگر یک تولیدکننده مواد اولیه خود را با ارز بازار آزاد تأمین کند نمی‌توان انتظار داشت قیمت‌ها مانند گذشته باقی بمانند و حتی در صورت فروش محصول با قیمت قبلی‪ ،‬برای دور بعدی تولید باید مواد اولیه گران خریداری شود‪.‬وی تنها چاره موقعیت فعلی اقتصاد ایران را واقعی سازی نرخ ارز دانست و‬ ‫توضیح داد‪ :‬وقتی ما در سال‌های قبل برای مدت طوالنی سعی کردیم قیمت ارز را ثابت نگه داریم‪ ،‬با رهاسازی قیمت‌ها شوکی جدی به بازار وارد شد‪ .‬در شرایط فعلی نیز واقعی کردن نرخ بهترین راهکار خواهد بود زیرا وقتی تکلیف مشخص شود تمام فعاالن اقتصادی می‌توانند براساس آن برنامه‌ریزی‬ ‫کنند اما نامشخص بودن نرخ جز عدم شفافیت و سودجویی نتیجه‌ای نخواهد داشت‪.‬در سال‪ ۹۷‬و به دنبال افزایش نرخ ارز در بازار دولت تصمیم گرفت با چند نرخی کردن ارزهای خارجی میان کاالهای اساسی و دیگر کاالها تفاوت ایجاد کرده و تأمین کاالهای مورد نیاز مردم را تسهیل کند‪.‬‬ ‫آثار ِ‬ ‫مرگپرهزینهطرحتحولسالمتهنوزمردمو‬ ‫سازمان‌هایبیمه‌گررارنجمی‌دهد‬ ‫اکبرقربانیدرواکنشبهصحبت‌هایمعاونفرهنگیواجتماعیوزارت‬ ‫کار درباره استفاده کارگران از مزایای طرح تحول نظام سالمت گفت‪ :‬از‬ ‫ایشاندرخواستداریمکهازبهترینواژه‌هابهشکلناصواباستفاده‬ ‫نکنند‪«.‬ابراهیمصادقیفر»معاونفرهنگیواجتماعیوزارتتعاون‪،‬کار‬ ‫ورفاهاجتماعیصبحدیروزدریکنشستخبریگفتکهطرحتحول‬ ‫نظامسالمتیککاربزرگومهمبودوخوشبختانهکارگرانتوانستنداز‬ ‫خدماتاینطرحاستفادهکنند‪.‬امااینسخنانواکنش«اکبرقربانی»عضو‬ ‫کارگروه‌هایدرمانهیاتامنایسازمانتامیناجتماعیرابهدنبالداشت‪.‬‬ ‫وی در پاسخ به این سخنان اظهار داشت‪ :‬از آقای صادقی فر درخواست‬ ‫داریمکهازبهترینواژه‌هابهشکلناصواباستفادهنکنند‪.‬‬ ‫ویبابیاناینکهآقایصادقیفربهصورتمصداقیتوضیحدهندکه‬ ‫کارگراندقیقاازکداممزیتطرحتحولنظامسالمتبهره‌‌مندشده‌اند‪،‬‬ ‫گفت‪:‬اگرمی‌گویندکهکارگرانازخدماتاینطرحدرسازمانتامین‬ ‫اجتماعیاستفادهکرده‌اندکهبایدخدمتایشانبگوییمکهکارگرانپیش‬ ‫از اجرای طرح تحول نظام سالمت؛ خدماتی را به رایگان از مراکز درمانی‬ ‫سازمانتامیناجتماعیدریافتمی‌کردندکهدرحالحاضرهمخدمات‬ ‫به همین شکل ارائه می‌شود‪ .‬وی افزود‪ :‬در بحث کیفیت درمان هم هیچ‬ ‫تحولیآنگونهکهنامطرحآنرایدکمی‌کشد‪،‬اتفاقنیفتاد‪.‬تنهافاجعه‌ایکه‬ ‫رخ داد افزایش ‪ ۰۰۴‬تا ‪ ۰۰۵‬درصدی تعرفه‌های پزشکان است‪.‬‬ ‫عضوکارگرو‌هدرمانهیاتامنایسازمانتامیناجتماعیبابیاناینکهطرح‬ ‫تحولنظامسالمتبهصورتقطعیده‌هاهزارمیلیاردتومانهزینه‌های‬ ‫سازمانتامیناجتماعیراافزایشداد‪،‬گفت‪:‬درنتیجهاینطرحسهمدرمان‬ ‫کارگران که تا پیش از اجرای طرح تحول نظام سالمت‪ ۹ ،‬بیست و هفتم‬ ‫حقبیمه‌هایآنهابودبه‪۳۱‬درصدافزایشیافتهاست‪.‬اینبهآنمعناست‬ ‫کهازمنابعبازنشستگیکسروبرایدرمانهزینهمی‌شود‪.‬پسنهتنها‪۹‬‬ ‫درصدکفافنمی‌دهدکهبایدبهسایرمنابعدستبردتاترازیدرهزینه‌ها‬ ‫برقرارشود‪.‬‬ ‫ویباتاکیدبرایننکتهکهقانونبرنامهپنجسالهپنجمتوسعهبرتوزیع‬ ‫عادالنه خدمات درمانی تاکید کرده است‪ ،‬افزود‪ :‬آقای صادقی فر به ویژه‬ ‫باید به این نکته توجه کنند و توجه داشته باشند که هدف از اجرای این طرح‬ ‫کاهشهزینه‌کردازجیببیمه‌شدگاننهصرفادرمراکزدرمانیدولتیکه‬ ‫در کل کشور بود‪ .‬ایشان باید توجه کنند که قرار بود در قالب اجرای طرح‬ ‫نظامارجاعوپزشکخانوادهاجراوبرایهرایرانییکپروندهالکترونیک‬ ‫درمانتشکیلشود‪.‬‬ ‫قربانیافزود‪:‬بنابرایناگراینبستهاجراییمی‌شد‪،‬آنگاهمی‌توانستیمبگوییم‬ ‫که تحولی در حوزه درمان اتفاق افتاده است‪ .‬پرسش ما از آقای صادقی فر‬ ‫ایناستکهکدامیکازموضوعاتیکهدربرنامهپنجمتوسعهبرایطرح‬ ‫تحول نظام سالمت تعریف شده‪ ،‬اجرا شده است؟ آیا نظام ارجاع و پزشک‬ ‫خانوادهاجراییشدهاست؟آیاپرونده‌هایالکترونیکپیادهشده‌اند؟همه‬ ‫اینهابهکنار‪،‬پرسشاصلیماایناستکهآیاکاهشهزینه‌کردازجیب‬ ‫مردمبهعنوانهدفغاییطرحتحولنظامسالمتواقعااتفاقافتادهاست؟‬ ‫اگرجوابایشانمثبتباشدکهخیلیبی‌انصافیاست‪،‬چوناینقدرادله‬ ‫وجود دارد که خالف آن را ثابت کند‪.‬عضو کارگرو‌ه درمان هیات امنای‬ ‫سازمانتامیناجتماعیبابیاناینکهاگرحقویزیتیکپزشکپیشاز‬ ‫اجرای طرح تحول نظام سالمت ‪ ۰۱‬هزار تومان بود بعد از اجرا به ‪۰۶‬‬ ‫هزارتومانرسید‪،‬گفت‪:‬البتهبهاینموردمحدودنیستوتمامهزینه‌های‬ ‫تشخیصودرمانبهصورتتصاعدیافزایشیافتهاست‪.‬بنابراینبادر‬ ‫نظرگرفتنِ جمیعجهاتهیچگونهدستاوردیوجودنداشتهاست‪.‬ازاین‬ ‫رو من آقای صادقی فر را به یک مناظره دعوت می‌کنم و بار دیگر از ایشان‬ ‫می‌خواهمکهاینقدرناصوابباواژه‌هابرخوردنکنند‪.‬ویبابیاناینکهطرح‬ ‫تحولنظامسالمتبدوناینکهاپسیلونی(ذره‌ای)پیامدمثبتبرایسازمان‬ ‫تامیناجتماعیداشتهباشد‪،‬ده‌هاهزارمیلیاردتومانهزینهرابهسازمانتامین‬ ‫اجتماعیتحمیلکردهاست‪،‬گفت‪:‬ازسوییآقایقاضیزادههاشمیبه‬ ‫عنوانمجریطرحتحولنظامسالمتبایددردادگاهعدلالهیپاسخگو‬ ‫باشند؛البتهاینبهآنمعنانیستکهنبایدازایشاندرمحاکمقضاییپاسخ‬ ‫خواست‪.‬ایشانبایدپاسخدهندکهدرکجایطرحتحولنظامسالمت‬ ‫نوشتهشدهاستکهحقوقهم‌صنفانوزیرسابقبهداشتباید‪۰۰۵‬درصد‬ ‫افزایشپیداکند؟عضوکارگرو‌هدرمانهیاتامنایسازمانتامیناجتماعی‬ ‫بابیاناینکههمینترجیحمنافعصنفیبرمنافعمردمدرجریاناجرایطرح‬ ‫موجبشدتامیانکادردرمانتبعیضیگستردهایجادشود‪،‬گفت‪:‬این‬ ‫تبعیضموجبکاهشکیفیتخدماندرمانیشد‪.‬درنظربگیریدکهاگر‬ ‫یکدندانپزشکپیشازاجرایطرح‪۰۱‬میلیونتوماندریافتیداشت‪،‬پس‬ ‫ازاجرایطرحدریافتی‌اشبه‪۰۵‬میلیونتومانرسید؛امادریافتیدستیار‬ ‫دندانپزشکوپرستاروکادربیمارستانچقدرافزایشیافت؟ویافزود‪:‬در‬ ‫نتیجهاگرامروزدربیمارستان‌هایدولتیوغیردولتیاعمازتامیناجتماعیو‬ ‫خصوصیپرسشنامه‌ایدرموردمیزانرضایت‌مندیازاجرایطرحتوزیع‬ ‫کنید‪،‬درمی‌یابیدکهکادردرماندرسایهافزایشدرآمدپزشکان‪،‬بی‌انگیزه‬ ‫شد‌هاست‪.‬جالب‌تراینکههمینپزشکانیکباربرایهمیشهنمی‌گویند‪«:‬بس‬ ‫است؛چرااینقدرتبعیضقائلمی‌شوید!»یاهمین‌هانمی‌گویند‪«:‬ازآقای‬ ‫قاضیزادههاشمیممنونهستیم!»آنهاپیوستهوپیوستهدرآمدبیشتریرا‬ ‫مطالبهمی‌کنند‪.‬اینعضوکمیتهدرماناتحادیهپیشکسوتانجامعهکارگریبا‬ ‫بیاناینکهآقایصادقیفربایدمتوجهباشندکهطرحکارشناسیشدهتحول‬ ‫سالمت فاجعه‌بار اجرا شد‪ ،‬گفت‪ :‬افرادی که طرح را اجرا کردند نه توان آن‬ ‫راداشتند‪،‬نهتخصصآنرا‪.‬متاسفانههمین‌هابهدلیلنگاهجناحیوصنفی‪،‬‬ ‫طرح را به باتالق کشاندند و آن را غرق کردند‪.‬‬ ‫ردپایبنگاه‌هایمعامالتملکی‬ ‫در بدبخت کردن مردم‬ ‫بسیاری از خانوارها‪ ،‬فراز و نشیب‌های قیمتی بازار مسکن را دنبال می‌کنند و به زعم کارشناسان‪ ،‬دالالن نقش مهمی در افزایش قیمت این بازار‬ ‫برعهده دارند‪.‬‬ ‫مسکن در کنار خوراک و پوشاک در زُمره نیازهای اصلی و اساسی‬ ‫انسان‪ ،‬قابل تعریف است‪ ،‬بدون تردید سرپناه و برخورداری از محلی برای‬ ‫زیست‪،‬زندگیوآرامشازنمونهضروریاتاجتنابناپذیریمحسوب‬ ‫می‌شود که فقدان و خالء آن ناممکن است‪.‬به عبارتی می‌توان این چنین‬ ‫عنوان کرد که شاید در ارتباط با خوراک و پوشاک بتوان با لحاظ کردن‬ ‫برخیتدابیروتامینحداقلیآن‪،‬مدیریتاقتصادیهزینه‌هایزندگیرا‬ ‫تسهیلکرد‪،‬امادرارتباطبامسکنتاثیرگذاریبرخیمولفه‌هاوشاخص‌ها‬ ‫باعثمی‌شود‪،‬بعضادستمتقاضیانمسکناجاره‌ایبستهشودونتوانند‬ ‫آنچنانکهبایدبابرنامهریزی‪،‬هزینه‌هایمربوطراکاهشدهند‪.‬البتهبدون‬ ‫تردیدمتراژمسکن‪،‬محلزندگیوکیفیتلحاظشدهدرساخت مساکن‬ ‫نقشمهمیدرمیزانهزینهاجارهبهاایفاءمی‌کنند‪،‬اماوضعیتبازارمذکور‬ ‫چنان پیچیده و سخت شده که حتی برخی خانوارها در صورت انتخاب‌های‬ ‫حداقلیدراینحوزهنیزنمی‌توانندهزینه‌هایالزمبرایسکونتیکساله‬ ‫درمساکناستیجاریرامهیاوتامینکنند‪.‬آنچنانکهگزارشهایموجود‬ ‫در رسانه‌ها و بررسی‌های میدانی و تجارب گذشته نشان می‌دهد در میان‬ ‫مولفه‌هایاثرگذاردرقیمتمساکناستیجاریومیزانرهنواجارهمرتبط‬ ‫با آن‪ ،‬نقش دالالن و واسطه‌ها بسیار موثر است و متاسفانه بعضا بصورت‬ ‫کاملاسلیقه‌ایباعثنوسانقیمتدراینبازارمی‌شوند‪.‬برخیکارشناسان‬ ‫همچونامیرهمایونکاشانیکیامعتقدند‪،‬فعالیتدرحوزهبنگاه‌های‬ ‫معامالت ملکی نیز اصول و قواعدی دارد و اساسا فعالیت در این حوزه علم‬ ‫و تخصص خاص به خود را می‌طلبد که متاسفانه در ایران این استانداردها و‬ ‫تخصص‌هانادیدهانگاشتهمی‌شودوصرفاخوبصحبتکردنوارتباط‬ ‫گرفتنبامخاطب(یاهمانمتقاضیمسکن)‪،‬اصلی‌ترینشاخصفعالیتدر‬ ‫این حوزه به شمار می‌رود‪.‬وی چندی پیش در گفت و گویی با رسانه‌ها در‬ ‫تشریحالزاماتواقتضائاتفعالیتدراینعرصه‪،‬مطرحکرد‪:‬درکشورهای‬ ‫توسعهیافتهجهانبهعلوممرتبطبااینفعالیتوتخصص‌هایمربوط‪،‬‬ ‫توجه بسیاری می‌شود‪ ،‬اما متاسفانه در ایران برخی از این الزامات که حتی‬ ‫درمواردقانونیصنفیاینعرصهلحاظشدهنیزنادیدهانگاشتهمی‌شود‪.‬‬ ‫کاشانی‪ ،‬کارشناس ارشد امالک با اشاره به موضوع بیان می‌کند‪ :‬به عنوان‬ ‫نمونه در ماده‪ ۲۸‬قانونی این صنف‪ ،‬متذکر شده فعاالن این حوزه باید فاقد‬ ‫سوء پیشینه و عدم اعتیاد باشند‪ ،‬در صورتی که برخی از افرادی که در این‬ ‫عرصهمشغولبهفعالیتمی‌شوندازاینالزاموضرورتبرخوردارنیستند‪.‬‬ ‫طبیعتانادیدهانگاشتنوکمتوجهیبههمینمولفهخطیربرایظهوروبروز‬ ‫بسیاری از سوء استفاده‌هاکافیبهنظرمی‌رسدومی‌طلبددستگاه‌هایذی‬ ‫ربط با لحاظ کردن وسواس هر چه بیشتر‪ ،‬نسبت به ملزم کردن بنگاه‌های‬ ‫مشاور امالک‪ ،‬و اِعمال شرایط مقتضی برای افرادی که بصورت فردی یا‬ ‫جمعی در این حوزه مشغول به فعالیت می‌شوند تالش افزون تری را لحاظ‬ ‫کنند‪.‬البتهطرحاینموضوعبهمعنایمسالهداربودنپیشینهتمامیفعاالن‬ ‫این عرصه (مشاورین امالک) نیست‪ ،‬اما به هر ترتیب نمی‌توان از نقش‬ ‫مخرب این ساده انگاری‌ها در ساخته شدن تصویری مخدوش در اذهان‬ ‫افکار عمومی و حداقل بخشی از آن‌ها نسبت به فعاالن این حوزه غافل شد‪،‬‬ ‫افرادی که بعضا با صداقت‪ ،‬انسانیت و شرافت کامل در این حوزه مشغول‬ ‫بهفعالیت هستند‪ ،‬امادر سایه سنگین سوء استفادهبرخی از همکارانخود‪،‬با‬ ‫قضاوت‌هاییناصحیحروبرومی‌شوند‪.‬‬ ‫بنابراظهاراتاینکارشناس‪،‬درکشورهایپیشرفته‌ایهمچونآلمان‪،‬‬ ‫قواعد و ضوابط خاصی برای فعالیت در این حوزه تعریف و اجرایی می‌شود‬ ‫و پیرو دستور العمل طراحی شده موسوم به " داکس" در این کشور‬ ‫مشخص و محرز شده که هر آژانس امالک می‌باید به چه ترتیبی عمل کند‬ ‫تابهموجبآنمعتبرشناختهشود‪.‬‬ ‫وی می‌گوید‪ :‬در داللی علمی‪ ،‬ملک عرضه یا پیشنهاد شده از سوی‬ ‫مشاوران امالک از استانداردهایی برخوردار است و از زمان منعقد شدن‬ ‫قرارداد تا انقضای آن و حتی پس از اتمام مدت اجاره نامه‪ ،‬مشاوره برای‬ ‫مشتریپابرجاستوایندرشرایطیاستکهبسیاریازبنگاه‌هایمعامالت‬ ‫ملکی‪ ،‬خود مشتاق به فراگیری این علوم‪ ،‬فنون‪ ،‬تخصص‌ها و روندها در‬ ‫ایرانهستند‪،‬امامتاسفانه‪،‬مراکزمعتبریبرایآموزشچنینمولفه‌هایی‬ ‫وجود ندارد‪.‬علی اکبر قنبری‪ ،‬یکی از فعاالن این حوزه (مشاوره امالک) در‬ ‫غرب استان تهران‪ ،‬با اشاره به معضل کمیسیون محوری در بسیاری از مراکز‬ ‫و بنگاه‌های مشاور امالک اظهار کرد‪ :‬نارسایی و عارضه‌های موجود در‬ ‫بازار مسکن معلول علل و عوامل بسیاری است و نمی‌توان با خالصه کردن‬ ‫مشکالت موجود در این عرصه به یک عامل بصورتی درست و منطقی به‬ ‫آسیب شناسی صحیح در این بخش پرداخت‪.‬وی افزود‪ :‬با همه این اوصاف‪،‬‬ ‫در میان عوامل موثر در نمود و بروز این نارسایی ها‪ ،‬نقش برخی از بنگاه‌های‬ ‫معامالت ملکی بسیار برجسته‪ ،‬مهم و نافذ است و بدون تردید نمی‌توان از‬ ‫تاثیرگذاریمخربآن‌هابهسادگیگذشت‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬به زعم بنده یکی از عمده‌ترین دالیل بروز چالش در بازار‬ ‫مسکن ازحیثنوساناتوتنش‌هایقیمتی موجوددرآن‪،‬بهکمیسیون‬ ‫محوری در بخش مذکور باز می‌گردد و اساسا شاهد هستیم برخی از‬ ‫مشاوران امالک خود به عامل تنش قیمتی در این بازار (با تحریک مالکان‬ ‫برایافزایشقیمتهرچهبیشتر)تبدیلمی‌شوند‪،‬زیراتبعاهرآنچهبرمیزان‬ ‫ارزش ملک برای فروش یا اجاره افزوده شود به همان میزان حق کمیسیون‬ ‫بنگاهمعامالتملکینیزافزون‌ترخواهدشد‪.‬‬ ‫این فعال در حوزه مشاوره امالک در غرب استان تهران در ادامه بیان‬ ‫کرد‪ :‬به واقع‪ ،‬در اولویت قرار گرفتن منافع مادی در هر عرصه‌ای باعث بروز‬ ‫فساد و نارسایی خواهد شد که بازار مسکن و صنف مشاوران امالک نیز‬ ‫مصون از این قاعده نیست‪.‬وی افزود‪ :‬در نقطه مقابل شاهد فعالیت برخی از‬ ‫بنگاه‌هایمعامالتملکیبصورتیشریفوصادقانهنیزهستیمکهاساسا‬ ‫از فایل کردن برخی از امالک اجتناب می‌کنند و بر روی برخی از امالک‬ ‫یا مساکن برای فروش یا اجاره کار نمی‌کنند و به تعبیری برای خویش‪،‬‬ ‫اصول و قواعدی تعریف کرده اند و در چارچوب و بر مبنای همان اصول‬ ‫وقواعدبهفعالیتدراینحوزهمبادرتمی‌ورزند‪.‬قنبریگفت‪:‬متاسفانه‬ ‫اِعمال نظارت در این عرصه آنچنان که باید دقیق و هدفمند نیست و قطعا‬ ‫با اعمال نظارت هوشمندانه و لحاظ کردن وسواس هر چه بیشتر می‌توان‬ ‫بخشی از نارسایی ها‪ ،‬عارضه‌ها و فساد موجود در این صنف را مرتفع و به‬ ‫حداقل ممکن کاهش داد‪.‬در این میان‪ ،‬باندی عمل کردن برخی از مشاوران‬ ‫امالک نیز از معضالتی است که بر مشکالت موجود در بازار مسکن و‬ ‫تنش‌هایقیمتیموجوددراینحوزهمی‌افزاید‪.‬شهرکگل‌هادرنقطه‬ ‫مرزی میان استان تهران و استان البرز از نمونه مراکزی است که به زعم‬ ‫بسیاریازساکناناینحوزهجغرافیاییوبسیاریازاجارهنشینانمصداق‬ ‫بارز باندی عمل کردن برخی از مشاوران امالک فعال در این حوزه به شمار‬ ‫می‌رود‪.‬منطقه‌ایکهسلیقه‌ایبودنقیمتگذاری‌هابیشازهرنقطهدیگری‬ ‫احساسمی‌شودناجاییکهبعضاشاهدقیمتگذاری‪ ۱۱۰‬میلیونتومانی‬ ‫برای رهن و اجاره بهای برخی از منازل هستیم‪.‬محمد رضا نعمتی‪ ،‬یکی از‬ ‫ساکنان فعال در این شهرک‪ ،‬با اشاره به رشد و افزایش افسار گسیخته اجاره‬ ‫بها در امالک و مساکن این شهرک اظهار کرد‪ :‬به هرترتیب بازار مسکن‬ ‫نیزهمچونبسیاریازحوزه‌هایدیگردچارتنش‌هایقیمتیشدیدشده‬ ‫است که انکار آن ناممکن است‪ ،‬اما در این میان در برخی از عرصه‌های‬ ‫جغرافیاییمیزاننوساناتقیمتیازضریبرشدوافزایشقیمتحاکمبر‬ ‫بازارمسکنحتیدرکالنشهرهانیزبیشتراست‪.‬ویافزود‪:‬شهرکگلها‪،‬‬ ‫به عنوان منطقه‌ای حاشیه‌ای آن هم در یکی از روستاهای غرب استان تهران‬ ‫موسوم به خوشنام‪ ،‬که فاقد بسیاری از امکانات درمانی‪ ،‬آموزشی و رفاهی‬ ‫است مصداق بارز این ادعا به شمار می‌رود تا حدی که به عنوان نمونه‪،‬‬ ‫ملک مسکونی که دو سال پیش رهن کامل آن‪ ۲۵‬میلیون تومان محاسبه‬ ‫می‌شد‪ ،‬در حال حاضر همان ملک با هزینه‌ای بالغ بر‪ ۷۰‬میلیون تومان اجاره‬ ‫و رهن داده می‌شود‪.‬‬ ‫نعمتیتصریحکرد‪:‬بصورتطبیعیمیزانافزایشقیمتبرای‬ ‫محدوده‌ای که خارج از شهر است و فاقد بسیاری از امکانات حتی تاکسیِ‬ ‫حمل و نقل است نامتعارف و غیر منطقی به نظر می‌رسد که علت اصلی‬ ‫اینتنشوافسارگسیختگیقیمت‌هارامی‌بایددرنحوهعملکردبرخیاز‬ ‫مشاوران امالک (تاکید می‌شود برخی) در قیمت گذاری‌ها و تحریک‬ ‫مالکان از سوی آن‌ها برای مضاعف کرودن نرخ فروش یا اجاره بها جستجو‬ ‫کرد‪.‬امید آن می‌رود با تعریف و طراحی اصول و قواعد ضابطه‌مند و البته‬ ‫اجرای اصولی و دقیق آن‪ ،‬بازار مسکن به عنوان یکی از حوزه‌های بسیار‬ ‫حساسو تعیینکنندهدر اقتصادخانوار‪ ،‬از ساماندهیونظمو انتظامقیمتی‬ ‫هرچه مطلوب تری برخوردارشودکهقطع بهیقینحصولچنین توفیقی‪،‬‬ ‫نقشبسزاییدرمدیریتاقتصادیخانوارهایاجارهنشینایفاءخواهدکرد‪.‬‬
‫تعرفه‌هایپزشکیباوضعیتاقشارکم‌درآمدجامعههمخوانیندارد‬ ‫نماینده مردم خلخال و کوثر در مجلس شورای اسالمی گفت‪ :‬با توجه به این که تعرفه‌های پزشکی با وضعیت اقشار کم‌درآمد جامعه همخوانی ندارد باید وضعیت را به یک تعادل برسانیم‪.‬بشیر خالقی اظهار داشت‪ :‬تاسیس‬ ‫مطب برای ‪ 10‬هزار پزشک عمومی بهره اقتصادی ندارد و مسئله فرار از مالیات فقط سبب تزریق یک ذهنیت منفی برای پزشکان می‌شود که باید تمامی ابعاد به صورت کارشناسانه مورد بحث و واکاوی قرار بگیرد‪.‬وی با اشاره به‬ ‫این که وضعیت اقتصادی پزشکان عمومی باید در چارچوب نظام پزشکی کشور باشد بیان کرد‪ :‬با توجه به این که تعرفه‌های پزشکی با وضعیت اقشار کم‌درآمد جامعه همخوانی ندارد باید وضعیت را به یک تعادل برسانیم چرا که‬ ‫وضعیت اقتصادی برخی پزشکان عمومی نیز در مقابل مناسب نیست‪.‬نماینده مردم خلخال و کوثر در مجلس شورای اسالمی گفت‪ :‬حمایت از بیماران سرطانی را از بخش دولتی انتظار داریم چرا که رسیدگی به وضعیت بیماران‬ ‫اورژانسی است و باید شرایطی فراهم شود که مراکز خصوصی و درمانی نیز با نرخ متعارف بیماران را پذیرش کنند و ترافیک بیمارستان‌های دولتی کاهش یابد‪.‬خالقی تصریح کرد‪ :‬اگر بیماران صعب العالج برای طی پروسه‬ ‫درمانی با مشکالت روبه‌رو شوند خدمات‌رسانی به آنان سخت خواهد شد و عدم همکاری بیمه‌ها در طول ادامه روند بیماری قابل قبول نیست و اگر به این شکل باشد بدون شک سالمتی بیماران به خطر می‌افتد‪.‬وی بیان کرد‪:‬‬ ‫باید شرایط اقتصادی بیماران در نظر گرفته شود و طوری نباشد که به جای تسکین درد و نگرانی آنان هزینه‌ها را افزایش دهیم تا مشکالت بیماران هم از لحاظ روحی و هم از لحاظ اقتصادی روزافزون شود و نتواند پاسخگوی‬ ‫مشکالت خود و بیماری‌اش باشد‪.‬‬ ‫گزارش‬ ‫سالی بحرانی برای جنگل‌های‬ ‫زاگرس پیش‌بینی می‌شود‬ ‫بارندگی‌های فراوان در استان کرمانشاه سبب رویش بسیار چشمگیر گیاهان شده و همین موضوع در فصل گرم سال‬ ‫احتمال وقوع آتش‌سوزی در مراتع و جنگل‌ها را افزایش می‌دهد‪ .‬بارش نزوالت آسمانی در ابتدای امسال هرچند مردم‬ ‫استان را با بحران سیل مواجه کرد و خسارت‌های سنگینی را به بار آورد اما از طرف دیگر این استان را به بهشت گیاهان‬ ‫بهاری و جنگل‌های سرسبز تبدیل کرد‪.‬‬ ‫اما آنچه که در این موقعیت‬ ‫نگران‌کننده است این است که‬ ‫با گرم شدن هوا این علوفه سبز‬ ‫خشک شده و به عنوان یکی از‬ ‫ضلع‌های مثلث حریق با ضلع دوم‬ ‫یعنی اکسیژن تلفیق می‌شود و با‬ ‫ایجاد کمترین حرارتی ضلع سوم آن‬ ‫تکمیل شده و می‌تواند آغازکننده‬ ‫حریقی وسیع و جبران‌ناپذیر در‬ ‫سطح جنگل‌ها و مراتع باشد‪.‬در این‬ ‫شرایط عالوه بر آمادگی دستگاه‌های‬ ‫اجرایی برای پیشگیری و اطفای‬ ‫به موقع حریق‪ ،‬عامه مردم نیز باید‬ ‫نسبت به سرنوشت جنگل‌های غنی‬ ‫زاگرس احساس مسئولیت کنند زیرا‬ ‫بیش از ‪ 98‬درصد آتش‌سوزی در‬ ‫منابع طبیعی ناشی از عوامل انسانی‬ ‫است‪ .‬جانشین فرمانده یگان حفاظت‬ ‫منابع طبیعی استان کرمانشاه گفت‪:‬‬ ‫با توجه به بارش مناسب باران و‬ ‫رویش بیش از حد پوشش علفی‪،‬‬ ‫امسال سالی بحرانی از نظر حریق‬ ‫منابع طبیعی پیش‌بینی می‌شود‪.‬فرشید‬ ‫سنجری اظهار داشت‪ :‬بارش‌های رخ‬ ‫داده در سال گذشته و ابتدای امسال‬ ‫سبب رویش بیش از حد پوشش‬ ‫علفی شده است و این پوشش‌های‬ ‫علفی چنانچه در فصل تابستان‬ ‫خشک شوند همچون بنزین عمل‬ ‫می‌کنند‪.‬وی با اشاره به اینکه اداره‬ ‫کل منابع طبیعی امسال را به عنوان‬ ‫یک سال بحرانی از نظر آتش‌سوزی‬ ‫پیش‌بینی کرده است گفت‪ :‬امسال از‬ ‫محل صندوق توسعه ملی اعتبارات‬ ‫مناسبی برای استان جذب شد و‬ ‫تجهیزات اطفای حریق انفرادی و‬ ‫گروهی از جمله ‪ 100‬دستگاه دمنده‬ ‫خریداری شد‪.‬سنجری عنوان کرد‪:‬‬ ‫چنانچه دهیاران و سازمان‌های مردم‬ ‫نهاد تمایل به کمک در عرصه‬ ‫اطفای حریق داشته باشند گروه‌های‬ ‫‪ 10‬نفره‌ای تشکیل می‌شود و در‬ ‫زمان بحرانی آماده تجهیز آن‌ها به‬ ‫وسایل انفرادی و گروهی هستیم‪.‬‬ ‫با اشاره به اینکه تاکنون ‪ 2600‬نفر‬ ‫ساعت کالس آموزشی اطفای‬ ‫حریق برگزار شده است بیان کرد‪:‬‬ ‫به منظور جبران خسارت جانی و‬ ‫مالی افراد بومی فعال در اطفای‬ ‫حریق منابع طبیعی برای ‪ 100‬نفر‬ ‫پوشش بیمه‌ای بی‌نام در نظر گرفته‬ ‫شده است‪.‬جانشین فرمانده یگان‬ ‫حفاظت منابع طبیعی استان کرمانشاه‬ ‫با بیان اینکه ‪ 320‬کیلومتر آتش‌بر در‬ ‫مناطق جنگلی استان ایجاد شده است‬ ‫گفت‪ :‬این اقدام مانع از گسترش‬ ‫آتش می‌شود و حریق با رسیدن به‬ ‫این آتش‌برها خاموش می‌شود‪.‬وی‬ ‫با اشاره به اینکه با توجه به اقدامات‬ ‫انجام شده در زمینه پیشگیری و‬ ‫ی در منابع‬ ‫اطفای حریق‪ ،‬آتش‌سوز ‌‬ ‫طبیعی در سال گذشته نسبت به سال‬ ‫‪ 96‬از نظر مساحت ‪ 82‬درصد و از‬ ‫نظر فقره ‪ 51‬درصد کاهش یافت‬ ‫گفت‪ :‬در سال گذشته ‪ 14‬فقره‬ ‫آتش‌سوزی در استان کرمانشاه رخ‬ ‫داد که به دنبال آن ‪ 42‬هکتار از‬ ‫عرصه‌های منابع جنگلی و مرتعی‬ ‫دچار حریق شد‪.‬سنجری با بیان اینکه‬ ‫بیش از ‪ 98‬درصد آتش‌سوزی‌ها در‬ ‫جنگل‌ها و مراتع مربوط به عوامل‬ ‫انسانی است عنوان کرد‪ :‬عامل‬ ‫نخست گردشگران و طبیعت‌گردان‬ ‫هستند که ‪ 65‬درصد عوامل حریق‬ ‫مربوط به آن‌ها است‪.‬سنجری عامل‬ ‫دوم آتش‌سوزی عرصه‌های منابع‬ ‫طبیعی را آتش زدن پس‌چر مزارع‬ ‫عنوان کرد و گفت‪ :‬برخالف تصور‬ ‫کشاورزان با آتش زدن پس‌چر‬ ‫مزارع بهره‌دهی مزارع افزایش‬ ‫نمی‌یابد بلکه با این اقدام حاصلخیزی‬ ‫و نفوذپذیری خاک از بین می‌رود‬ ‫و بهره‌‌دهی سال بعد به طور قطع‬ ‫کاهش می‌یابد‪ .‬اختالفات قومی‬ ‫عامل دیگر حریق در منابع طبیعی‬ ‫است‪.‬سنجری از تهیه طرحی با عنوان‬ ‫مدیریت اطفای حریق در منابع‬ ‫طبیعی استان کرمانشاه خبر داد و بیان‬ ‫کرد‪ :‬در مرحله نخست تمام نقاط‬ ‫بحرانی حریق منطقه با آنالیز پنج ساله‬ ‫حریق‌های رخ داده شامل ‪ 73‬نقطه‬ ‫شناسایی شد‪.‬‬ ‫طرحیکهمشکلمسکنجامعهرا‬ ‫برطرفکندتوسطدولتاجرانشد‬ ‫سمیه محمودی‬ ‫عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی گفت‪ :‬طرح مسکن اجتماعی برای خانه‌دار شدن مردم توسط دولت‬ ‫یازدهم و دوازدهم مطرح شده اما هیچ خبری از آن نیست‪.‬‬ ‫سمیه محمودی با انتقاد از افزایش‬ ‫اجاره بهای مسکن در شهرهای‬ ‫بزرگ و کوچک اظهار داشت‪ :‬در‬ ‫شرایط کنونی قیمت اجاره بها در‬ ‫کالن شهرها به ویژه پایتخت افزایش‬ ‫چشمگیر داشته و امروز اجاره‌نشینان‬ ‫برای اجاره به مسکن کوچک دچار‬ ‫مشکالت مالی بسیاری هستند‪.‬وی با‬ ‫بیان اینکه مالکان و صاحبان امالک‪،‬‬ ‫به میزان افزایش قیمت ملک خود‪،‬‬ ‫نرخ اجاره بها را نیز باال می‌برند و‬ ‫در این روند به تاب‌آوری اقتصادی‬ ‫مستأجران توجه نمی‌کنند‪ ،‬افزود‪ :‬در‬ ‫سال گذشته قیمت مسکن افزایش‬ ‫بی‌رویه داشت و بخش زیادی از‬ ‫جامعه توان خرید منزل مسکونی‬ ‫نداشتند و نمی‌‌توانند در ساخت و‬ ‫ساز واحدهای مسکونی مشارکت‬ ‫کنند‪.‬عضوکمیسیوناجتماعی‬ ‫مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه با‬ ‫توجه به شرایط اقتصادی و وضعیت‬ ‫معیشتی مردم و میزان درآمد‪ ،‬مردم‬ ‫نمی‌توانند اجاره بهای باالی مورد‬ ‫درخواست صاحبخانه را پرداخت‬ ‫کنند‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬متولیان‬ ‫بخش مسکن باید به مجلس درباره‬ ‫قیمت باالی اجاره بها پاسخ دهند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به افزایش قیمت خرید‬ ‫و اجاره بهای مسکن در کشور به‬ ‫ویژه شهرهای بزرگ‪ ،‬گفت‪ :‬معضل‬ ‫مسکن به صورت اپیدمی به شهرهای‬ ‫دیگر به ویژه کالن شهرها سرایت‬ ‫کرده و قیمت زمین نیز افزایش‬ ‫چشمگیری داشته است‪.‬محمودی با‬ ‫بیان اینکه قیمت منزل مسکونی در‬ ‫تهران الگویی برای سایر شهرهای‬ ‫بزرگ و حتی شهرستان‌های کوچک‬ ‫شده و زوج‌های جوان با این قیمت‌ها‬ ‫با مشکالت عدیده‌ای مواجه شده‌اند‪،‬‬ ‫بیان کرد‪ :‬اقتصاددانان یکی از‬ ‫فاکتورهای افزایش قیمت مسکن را‬ ‫کاهش ارزش پول ملی کشور عنوان‬ ‫کرده‌اند که باید تدبیری اساسی برای‬ ‫این بخش اندیشید‪.‬‬ ‫وی با تأکید بر اینکه تأمین‬ ‫منزل مسکونی نیاز اولیه جوانان برای‬ ‫تشکیل یک زندگی است‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬طرح مسکن اجتماعی برای خانه‬ ‫دار شدن مردم توسط دولت یازدهم‬ ‫و دوازدهم مطرح شده اما هیچ خبری‬ ‫از آن نیست‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون اجتماعی مجلس‬ ‫شورای اسالمی با بیان اینکه طرحی‬ ‫که بتواند مشکالت خانه‌دار شدن‬ ‫جامعه را حل کند توسط دولت اجرا‬ ‫نشده است‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬تنها‬ ‫طرح موجود فقط وام مسکن است‬ ‫که این وام هم پاسخگوی قیمت‌های‬ ‫سرسام آور و تورم صددرصدی‬ ‫در این حوزه نیست و بی‌توجهی به‬ ‫شرایط موجود‪ ،‬تبعات جبران‌ناپذیری‬ ‫برای اقشار پایین جامعه به همراه دارد‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬در شرایط کنونی‬ ‫متولیان حوزه مسکن و سازمان‌های‬ ‫نظارتی باید برای میزان اجاره مسکن‬ ‫سقف تعیین کنند‪ ،‬تا مالکان سودجو‬ ‫قادر به سوء استفاده از مستأجران‬ ‫نباشند‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 9 -‬خرداد ‪ 1398‬شماره ‪818‬‬ ‫ایران زمین‬
‫‪6‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 9 -‬خرداد ‪ 1398‬شماره ‪818‬‬ ‫جامعه‬ ‫ارتباطآموزشو‌پرورشبارسانه‌هابسیارضعیفاست‬ ‫وزیرآموزشوپرورشبااشارهبهارتباطبسیارضعیفاینوزارتخانهبارسانه‌هاگفت‪:‬انتشاراخبارناقصازمصاحبه‌امدرخصوصکلیپ‌هایمدارسبرداشت‌هاییاشتباهیرابههمراهداشت‪.‬سیدمحمدبطحاییدرنشستبامدیرانرسانهدرمدرسهدارالفنونتهرانباتسلیتایامسوگواری‬ ‫امیرمومنانحضرتعلی(ع)وگرامیداشتایاملیالیقدروباتقدیرازحضورمدیرانرسانهاظهارکرد‪:‬دفاعازسرمایهوپایگاهاجتماعیآموزشوپرورشازاولویت‌هایماستلذاطبیعیاستدربرابرهرتهدیدیبهکیاننظامتعلیموتربیتعکسالعملنشاندهم‪.‬ویافزود‪:‬انتشاراخبارناقص‬ ‫ازمصاحبه‌امدرخصوصپخشکلیپ‌هایمنتشرشدهدرفضایمجازی‪،‬برداشت‌هایاشتباهیازسخنانمرابههمراهداشت‪،‬برایهمینانتظارمیرفترسانه‌هابدونحذفابتداوانتهایعرایضم‪،‬آنرابهطورکاملاطالعرسانیمی‌کردند‪.‬ویادامهداد‪:‬درآنمصاحبهعنوانکردماینکهپنهانی‬ ‫ازمدرس ‌هدخترانهفیلممی‌گیرندودرفضایمجازیپخشمی‌کنند‪،‬نوعیتخلفاستکهدرتهیهوپخشکلیپصورتگرفتهلذابایدموضوعتوسطپلیسفتاپیگیریشودامامتاسفانهبرخیرسانه‌هاسهوایاعمداموضوعراطوردیگریانعکاسدادند‪.‬بطحاییگفت‪:‬بخشیازمشکالت‬ ‫موجودناشیازعملکردبرخیرسانه‌هااستوبخشدیگرنیزبهخودآموزشوپرورشبازمی‌گردد‪.‬ویگفت‪:‬آموزشوپرورشنیازمنددونوعتحولاست‪،‬یکیتحولدربطنتعلیموتربیتودیگریتحولدرسیستممدیریتی؛امروزهیادگیریدرمدارستوامبالذتنیستویادگیری‬ ‫بدونلذت‪،‬یادگیریمحسوبنمی‌شودواینمشکلیاستکهنیازمندتحولاست‪.‬وزیرآموزشوپرورشاظهارکرد‪:‬مدرسه‌ایکهدانش‌آموزانازتعطیلیآنخوشحالمی‌شوند‪،‬مدرسهمطلوبنیستواگراینرویهادامهداردبهاینمعنیاستکههنوزتحولیدرمدارسصورتنگرفته‬ ‫است‪.‬ویخاطرنشانکرد‪:‬پلهاولتحول‪،‬تغییردرمحتوااست؛درمدرسهبهبچه‌هاچیزهاییرایاددادهوبابتشبهدانشآموزامتیازمی‌دهیمکهنقشیدرزندگیآیندهآنهاندارند‪.‬‬ ‫محمدعلی نجفی؛ از حزب کارگزاران تا سعادت آباد‬ ‫حزبکارگزاران‬ ‫حلقهوصلنجفیومیترا‬ ‫گزارش‪-‬صدای اصالحات‬ ‫محمدعلینجفی‪،‬شهردارسابقتهرانووزیرآموزشوپرورشپیشین‪،‬حاالبانامقاتل‬ ‫شناختهمیشود‪.‬سیاستآرام‪،‬مدیریتشهری‪،‬وزارتتاثیرگذارو روزهایکالسهایدرس‬ ‫دردانشگاهصنعتیشریف‪،‬هیچکدامنشانهایازیکقاتلدرآیندهرانمیداد‪.‬مدیرارشدی‬ ‫کهباهوشواستعدادفوقالعادهوبیسابقهدرمیاندانشجویانخودمطرحبودحاالدردادگاهو‬ ‫راهروهایدادسرادرحالاعترافبهقتلهمسردومخود‪،‬میترااستادمیباشد‪.‬تراژدیکهبرای‬ ‫هردو استاد اتفاق افتاد رویه بی سابقه ای رادردستگاهقضا رقم زده است‪.‬در ساعات اولیه وقوع‬ ‫جنایتدرمنزلمسکونیمیترااستادکمترینحدسیدرخصوصنجفیدرحادثهاتفاقافتاده‬ ‫زدهمیشداماساعاتیبعد‪،‬نجفیخودبامراجعهبهنیرویانتظامیبهانجامقتلاعترافکردوتیر‬ ‫خالصرادرابتدابههمسرودرنهایتبهافکارعمومیویکملتزد‪.‬نجفیدراعترافاتخود‬ ‫ازیکاختالفخانوادگیپردهبرداشتواعالمکردکهقصدکشتنهمسرشرانداشتهوتنها‬ ‫میخواستاورابترسانددرنهایتباگالویزشدنبااو‪،‬شلیکگلولهوقتلرخداد‪.‬‬ ‫*اعترافمحمدعلینجفی‬ ‫اودراعترافاتخودگفت‪«:‬یکساعتقبلازمعرفیخودبهپلیسمی‌خواستمخودکشی‬ ‫کنم‪،‬ولیمنصرفشدم‪.‬قبلازاینکهخودرابهمامورانتسلیمکنمبهقموسرقبرپدرمرفتم‪.‬بار‌ها‬ ‫تاکیدکردمکهازیکدیگرجداشویم‪،‬ولیحاضربهجدایینبودند‪.‬قصدتهدیدداشتم‪،‬وقتیمرا‬ ‫بااسلحهبهدستدید؛ترسیدودستشرادورگردنمانداختهمینباعثشلیکگلوله‌هاشد‪.‬‬ ‫اثریازخیانتایشانبهخودندیدمولیمداممیترااستادمراتهدیدبهخیانتوارتباطبامردانی‬ ‫کهقبلازمنباآن‌هاارتباطداشتمی‌کرد‪.‬میترااستادهمیشهمراتهدیدمی‌کردکهزندگیات‬ ‫رانابودخواهمکرد‪.‬همسردوممتاکیدداشتکهابتدازندگیزناولمودخترمراازبینمی‌برد‬ ‫وسپسباخیانتبهمنزندگیمرانابودخواهدکرد‪».‬خبرهایدرجشدهنشانمیدهدکهمیترا‬ ‫استادصداینجفیرابراینهاد‌هایامنیتیمی‌فرستادوآن‌هابرایهمسرشارسالمی‌کردندو‬ ‫همینموردباعثدرگیریبینویوهمسردومشبود‪.‬‬ ‫*درخواستمادرمیترااستاد؛قصاص‬ ‫پسازاعرافاتمحمدعلینجفیبهقتلهمسردومخود‪،‬رمزورازهاییکزندگی‬ ‫خصوصیخانوادگیبهسرعترسانهایشد‪.‬مادرمیترااستادگفت‪:‬میترالیسانسحسابداری‬ ‫داشتوقبلازازدواجبانجفیبهعنوانبازیگرفعالیتمی‌کرد‪.‬حتیدرفیلمیبهنام«باران»هم‬ ‫بازیکردهبودوجایزههمگرفتهبود‪ ۶.‬یا‪ ۷‬ماهقبلبودکهبهعقدنجفیدرآمد‪.‬پسرشهمیشهبه‬ ‫مامی‌گفتکهمیترابانجفیاختالفدارند‪.‬دخترمحتیساعت‪ ۴‬ونیمبامدادسه‌شنبه‪ ۷‬خردادو‬ ‫درستساعاتیقبلازاین‌کهبهقتلبرسدبهبرادرشپیامدادکهتااآلنبانجفیدرگیربودهاست‪.‬‬ ‫اورادلداریدادیموگفتیمکهبهخاطرمهیار(پسرش)حرفینزند‪.‬مهیارامتحانریاضیداشت‬ ‫وایندرگیری‌هادرروحیهاوتأثیرمی‌گذاشت‪.‬همسرسابقمیترامهندساستواوبهخاطر‬ ‫مشکالتشخصیکهباهمسرسابقشداشتازاوجداشد‪.‬دیروزصبحمهیارهراسانتماس‬ ‫گرفتوخبرمرگمیتراراداد‪.‬منازخوندخترمنمی‌گذرموبرایقاتلشقصاصمی‌خواهم‪.‬‬ ‫*همسراولمحمدعلینجفی‪:‬مقتولشوهرمراتهدیدمیکرد‬ ‫همسراولودخترمحمدعلینجفیروزگذشتهدردادسرایامورجناییتهراناطالعاتی‬ ‫عجیبازیکسالگذشتهویومیترااستادارایهدادند‪.‬همسراولنجفیکهازدستگیریشوهرش‬ ‫خیلیناراحتبودباتاکیدبراینکهآنهاازهمطالقنگرفتهوهنوزهمعاشقانهشوهرشرادوست‬ ‫دارد گفت‪:‬منوهمسرم‪ 42‬سالباهمزندگیکرده ایموهیچمردیبهمودبی ایشانندیده‬ ‫ام‪.‬شوهرمهمیشهبهمناحتراممیگذاشتحتیبرایسوارشدنبهآسانسورابتدابااحترامکناری‬ ‫میایستادتامنداخلبروموبعدخودشهمراهممیآمد‪.‬شوهرمناگهانعوضشدباورندارم‬ ‫این اتفاق افتاده باشد آرام تر از شوهرم کسی را سراغ ندارم او از وقتی با میترا استاد ازدواج کرد‬ ‫دیگرمردسابقنبوددیگراجازهنداشتبهمنودخترشسربزندتحتفشاربودحتییکبار‬ ‫گفتشایدبرایخالصیازرفتارهایمیترامجبوربهطالقبشویمامادلشبهاینکارنبودمیترا‬ ‫بارهاشوهرمراتهدیدکردهبودبهماکهخانوادهاشهستیماسیدبپاشدوضربهبزندوشوهرم‬ ‫برایاینکهمادرامانباشیموحساسیتیوجودنداشتهباشدرابطهمانراقطعکردهبود‪.‬درنامه‬ ‫هایی که به دخترم داده نوشته که مراقب مادرتان باش او زن خوبی است و می دانم االن تحت چه‬ ‫فشارعصبیایاست‪.‬میترایکسالفقطشوهرمراتهدیدمیکردهنوزدلیلشرانمیدانمامااز‬ ‫وضعیتشوهرمخیلینگرانماوحقشایننبودمردیبزرگبااخالقکهناگهانعوضشدو‬ ‫بهخودشلطمهبزرگیزد‪.‬‬ ‫*پای حزب کارگزاران در میان است‬ ‫امابازگشتیبهگذشتهمحمدعلینجفیومیترااستادونحوهآشناییآنهابایکدیگرپای‬ ‫حزبکارگزارانرابهمیانمیآورد‪.‬فرزندمیترااستاددرمضاحبهایاعالمکردهاستکهنجفی‬ ‫با مادرم حدود یک سال و دو ماه قبل در حزب کارگزاران آشنا شده بودند‪ .‬مادرم می گفت من‬ ‫بهاشتباهرویصندلیاونشستهبودموهمینموضوعبابآشناییمارافراهمکرد‪.‬اینخانهمتعلق‬ ‫بهدوستآقاینجفیبودکهدراختیارماگذاشتهبود‪.‬‬ ‫موضوعقتلهمسردوممحمدعلینجفیوقاتلاعالمشدناو‪،‬شوکبزرگسیاسیبود‬ ‫کهبهسرعتتمامفضایمجازیواقشارمختلفرادربرگرفت‪.‬دولتمردباسابقهایکهحاال‬ ‫پسوندقاتلرایدکمیکشدبهنوعیبهیکماهیتتاسفبارتبدیلشدهکهممکناستبسیار‬ ‫ازافرادرادرجامعهدرگیرخودسازد‪.‬کارنامهایکهازدرخشندگیسیاسیواجتماعیبهیک‬ ‫تراژدیتبدیلشدهاست‪.‬‬ ‫کاهش زمان دسترسی به مواد مخدر؛زمانی آسان تر از خرید از سوپرمارکت!‬ ‫موادمخدردرچنددقیقه!‬ ‫پریساعبادی‪-‬خبرنگار‬ ‫در این رابطه کالن نگری و کشفیات کالن در حوزه مواد مخدر ما را‬ ‫افزایش گرایش جوانان و نوجوانان به مواد مخدر در سال های اخیر‬ ‫مواد مخدر در اولویت قرار گیرد‪».‬مسئولیت پذیری در حوزه اعتیاد و‬ ‫طوری که از افزایش میزان مصرف کنندگان و وجود و دسترسی آسان‬ ‫کنندگان و خانواده های آن ها با این که تا کنون قدم های کوچک و‬ ‫به یکی از پر خطر ترین رفتار ها در میان آن ها تبدیل شده است به‬ ‫به آن گریزی نبوده و آمار رو رشد نیز خطرات گسترده تری را هشدار‬ ‫پایان حبس مردان بدهکار؛آغاز تضییع حقوق زنان‬ ‫طرحزنانه‪،‬حقوقمردانه!‬ ‫خبرنگار‪-‬صدای اصالحات‬ ‫چند روز پیش بود که رئیس قوه قضائیه در سخنان خود به موضوعی اشاره کرد که مورد توجه‬ ‫اهالی رسانه و مردم قرار گرفته است‪ .‬خبری که بیش از هر چیز بدهکاران مهریه و جامعه مردان‬ ‫را خوشحال ساخت و تحت تاثیر قرار داد‪ .‬حجت‌االسالم رئیسی در این نشست اعالم کردند‪« :‬در‬ ‫دیداری که با تعدادی از مراجع عظام تقلید در قم داشتم موضوع زندانیان مهریه از جمله موضوع‬ ‫مورد تاکید مراجع بود و باید سازوکاری در نظر گرفته شود تا افرادی که معسر هستند و توانایی‬ ‫مالی مناسب برای تامین بدهی ندارند‪ ،‬زندانی نشوند‪ .‬باید نظارت شود که تا حد امکان‪ ،‬بازداشت‬ ‫صورت نگیرد‪ .‬در خصوص مهریه نیز اکثر مراجع معظم تقلید در دیداری که داشتیم تذکر می‌دادند‬ ‫که بر این اساس الزم است بازنگری جدی و فوری در مورد زندانیان مهریه صورت گیرد‪ ».‬این‬ ‫بخشنامه پس از آن صادر شد که برخی از مراجع تقلید با انتقاد از رویه زندان کردن مردهای‬ ‫بدهکار مهریه‪ ،‬از رئیس قوه قضاییه خواسته بودند در این روند تجدیدنظر کند‪ .‬حاال پس از گذشت‬ ‫چند روز از این موج خبری موافقان و مخالفان بسیاری گرد این طرح جمع شده اند‪ .‬برخی این‬ ‫تصمیم را در جهت ارتقای ارزش زن در جامعه می‌دانند و گروهی دیگر این تصمیم را موجب‬ ‫تضعیف زنان قلمداد می‌کنند‪ .‬اما به نظر می رسد که بیش از آن که موافقان با آرای بیشتری روبرو‬ ‫شوند این بار مخالفان هستند که همت بلندی برای تحلیل این تصمیم دارند‪ .‬چنان چه ذکر شد‪،‬‬ ‫مردان در صورت عدم توانایی پرداخت مهریه از بازداشت دور می شوند و دیگر خبری از زندان‬ ‫نخواهد بود اما از طرفی دیگر‪ ،‬حقوق زنان بالتکلیف و معلق باقی می ماند‪ .‬با این که زنان در ازای‬ ‫مهریه حق و حقوقی دریافت می کنند اما با این وجود پرداخت مالی مهریه از سوی مردان که به‬ ‫نوعی پشتوانه زنان بعد از ازدواج می باشد در یک بالتکلیفی محض به سر خواهد برد‪ .‬گریزی از‬ ‫واقعیت افزایش قیمت سکه و ترغیب بعضی زنان برای درخواست مهریه خود نیست اما در این میان‪،‬‬ ‫آن چه که محرض می باشد‪ ،‬حقوق زنان است‪ .‬مطالبه مهریه‪ ،‬چه در صورت رضایت طرفین و چه‬ ‫در صورت نارضایتی‪ ،‬یکی از حقوق هایی می باشد که بنابر شرایط ذکر شده عندالمطالبه بوده و‬ ‫باید پرداخت شود‪ .‬اما درخواستی که در سال گذشته مطرح شد و در سال جار به جریان افتاد مانند‬ ‫نسخه شفابخشی برای جامعه مردان می باشد که احقاق حقوق زنان را به تعویق می اندازد‪ .‬در واقع‬ ‫اکثریت قوانینی در رابطه با زنان و مردان ابراز می شود یا به طور اخص حقوق مردان را شامل می‬ ‫شود و یا اگر زنان حقی داشته باشند بالفاصله با قوانین جدید به فراموشی سپردا شده و یا تغییر می‬ ‫یابد‪ .‬قانون های به ظاهر زنانه نافع حقوق مردان بوده و موافقان و مخالفان باید در راستای حقوق‬ ‫طرفین گام بردارند‪ .‬دستگاه قضا باید تضمین الزم برای رسیدن زنان به حقوق خود را فراهم آورد‬ ‫چرا که پایان مجازات مردان نباید به معنی آغاز تضییع حقوق زنان باشد چرا که جامعه با وجود‬ ‫شرایطی که دارد بستر های دور کردن زنان از حقوق شان را دارد و نباید قوانین جدید به آن ها‬ ‫تعمق ببخشد‪.‬‬ ‫از کشفیات ریز و جوانان غافل می‌کند و باید توجه به مسائل داخلی‬ ‫طی کردن مسیرهای هموار سازی برای کمترین آسیب ها به مصرف‬ ‫تاثیر گذاری برداشته شده است اما کافی نبوده و اعتیاد به صورت نهان‬ ‫می دهد‪ .‬اما در کنار آمار معتادان‪ ،‬افزایش گرایش جوانان و تعدد مواد‬ ‫و در الیه های پایین تر و پنهان تر جامعه‪ ،‬دور از چشم مسئوالن در‬ ‫یعنی زمان کوتاه دسترسی به آن مطرح می باشد‪ .‬در روزهای فعلی که‬ ‫اعتیاد‪ ،‬کار خود را در جهت ریش کن ساختن بنیان های اجتماعی انجام‬ ‫زمان دسترسی به مواد مخدر و حتی گرایش بیشتر به سوی این ساز و‬ ‫تاثیر گذار سنگینی می کند‪ .‬حاال کاهش زمان دسترسی به مواد خطری‬ ‫مصرفی بیش از هر چیزی جدیدترین تهدید در مصرف مواد مخدر‬ ‫ناهنجاری های اجتماعی به نوعی هنجار تبدیل شده اند شاهد کاهش‬ ‫کار هستیم‪ .‬هر کس بنابر به میزان درخواستی خود می تواند در کمتر‬ ‫از ‪ 10‬دقیقه به مواد مورد نظر خود بدون کمترین مانع دسترسی داشته‬ ‫باشد‪ .‬آمار های سال گذشته نشان می دهند که زمان دسترسی به مواد‬ ‫حال کاهش زمان دسترسی مصرف کننده به مواد می باشد‪ .‬در حالی که‬ ‫می دهد بار سنگین ضرورت های غیر ضروری بر دوش سازمان های‬ ‫به مثابه زنگ خطر و هشداری می ماند که از طرفی دیگر زمان رسیدگی‬ ‫و از میان برداشتن موانع را طوالنی تر می کند‪.‬‬ ‫مخدر کمتر از ده دقیقه شده و در برخی موارد به ‪ 7‬دقیقه هم رسیده‬ ‫است‪ .‬آمار عجیب و تاسف باری که در گوشه گوشه جامعه رخنه کرده‬ ‫است‪ .‬موضوع کاهش زمان دسترسی به مواد مخدر‪ ،‬البته بحث تازه‬ ‫ای نیست و کارشناسان و مسئوالن بسیاری در این باره سخن گفته اند‪.‬‬ ‫اما رسیدن به مرحله فعلی با وجود گستره ای که فضای مجازی ایجاد‬ ‫کرده است دسترسی آسان را به موضوعی تهدید آمیز بدل ساخته که‬ ‫نیازمند واکاوی بیشتری می باشد‪ .‬سلمان خدادادی‪ ،‬رئیس کمیسیون‬ ‫اجتماعی مجلس در این خصوص گفت‪« :‬مبارزه با قاچاقچیان و ترانزیت‬ ‫موادمخدرباعث شده از مبارزه با عامالن تهیه و توزیع مواد مخدر و‬ ‫اعتیاد جوانان غافل شویم بهتر است به جای وقت گذاشتن برای مبارزه‬ ‫با ترانزیت برای افزایش زمان دسترسی به مواد مخدر چاره اندیشی شود‪.‬‬ ‫تهیه مواد مخدر در برخی موارد از تهیه کاالیی از سوپرمارکت راحت‬ ‫تر است و با یه تلفن و در کوتاهترین زمان ممکن به راحتی مواد مخدر‬ ‫در دسترس مصرف کنندگان قرار می گیرد بنابراین نیاز است به جای‬ ‫وقت گذاشتن برای جلوگیری از ترانزیت مواد مخدر برای کاهش زمان‬ ‫دسترسی به مواد مخدر چاره اندیشی شود‪ .‬باید در وهله اول مسائل‬ ‫داخلی مواد مخدر را کنترل کرد و سپس با تجهیز امکانات پیشرفته‬ ‫به فکر جلوگیری از ترانزیت مواد مخدر به کشورهای اروپایی باشیم‬ ‫افزایش گرایش جوانان و نوجوانان به مواد مخدر در سال های‬ ‫اخیر به یکی از پر خطر ترین رفتار ها در میان آن ها تبدیل شده است‬ ‫به طوری که از افزایش میزان مصرف کنندگان و وجود و دسترسی‬ ‫آسان به آن گریزی نبوده و آمار رو رشد نیز خطرات‪...‬‬ ‫عکس‬ ‫مخدر‬
‫مرکل‪:‬تا‪2021‬درقدرتمی‌مانم‬ ‫صدراعظم آلمان در گفتگو با شبکه خبری سی ان ان اظهار داشت که تا سال ‪ ۲۰۲۱‬میالدی و پایان دوره صدراعظمی در قدرت باقی خواهد ماند‪ .‬به نقل از شبکه زد د اف‪« ،‬آنگال مرکل» صدراعظم‬ ‫آلمان در گفتگو با شبکه خبری سی ان ان در پاسخ به سوالی درباره ادامه فعالیت های سیاسی خود اظهار داشت‪ :‬من تصمیم دارم تا پایان دوره صدراعظمی خود یعنی سال ‪ ۲۰۲۱‬در قدرت باقی بمانم‪.‬وی‬ ‫هرگونه شایعه درباره کناره گیری از قدرت را رد و خاطر نشان کرد‪ :‬من قصد ندارم تا در نشست ماه آینده حزب دموکرات مسیحی کناره‌گیری خود را اعالم کنم‪.‬مرکل در عین حال تاکید کرد‪ :‬بعد از‬ ‫سال ‪ ۲۰۲۱‬برای پست صدراعظمی کاندیدا نخواهم شد‪ ،‬زیرا باید فصل جدیدی در کشور ایجاد شود‪.‬گفتنی است شایع و گمانه‌زنی‌ها درباره کناره‌گیری مرکل پس از آن شدت یافت که «آنگرت کرامپ‬ ‫کارنبوئر» رهبر حزب دموکرات مسیحی خواستار برگزاری نشست پشت درهای بسته این حزب پس از انتخابات اروپا شده بود‪.‬مرکل در دسامبر ‪ ۲۰۱۸‬به عنوان رهبر حزب دموکرات مسیحی کناره‌گیری‬ ‫و اعالم کرد که وی در پایان این دوره دیگر به دنبال انتخاب شدن به عنوان صدراعظم آلمان نیست‪.‬‬ ‫کل برنامه تسلیحاتی کره‬ ‫شمالی ناقض قطعنامه‌های‬ ‫سازمان ملل است‬ ‫‪7‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 9 -‬خرداد ‪ 1398‬شماره ‪818‬‬ ‫بین الملل‬ ‫سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در پاسخ به سواالتی‬ ‫درباره آزمایش‌های اخیر موشکی کره شمالی‪ ،‬گفت‌‪ :‬کل‬ ‫برنامه تسلیحات کشتار جمعی کره شمالی ناقض قطعنامه‌های‬ ‫شورای امنیت سازمان ملل است ‪‌.‬به نقل از خبرگزاری رویترز‪،‬‬ ‫مورگان اورتاگوس‪ ،‬سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا به‬ ‫خبرنگاران گفت‌‪ :‬فکر می‌کنم که کل برنامه تسلیحات کشتار‬ ‫عکس‬ ‫جان بولتون‪ ،‬مشاور امنیت ملی آمریکا در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت که به منظور بررسی پرونده‌های‬ ‫امنیتی منطقه به امارات سفر کرده است‪.‬وی همچنین گفت‪ :‬روز (چهارشنبه) با هم‌پیمانان اماراتی برای رایزنی بولتون‬ ‫درخصوص مسائل امنیتی و منطقه‌ای مهم دیدار و گفت‌وگو کردم‪.‬این سفر در سایه تشدید تنش‪....‬‬ ‫بولتون‪ :‬دلیلی ندارد ایران‬ ‫از برجام خارج شود!‬ ‫مشاور امنیت ملی آمریکا عصر سه‌شنبه به منظور رایزنی درخصوص پرونده‌های امنیتی‬ ‫منطقه وارد امارات شد‪.‬‬ ‫جان بولتون‪ ،‬مشاور امنیت ملی آمریکا در صفحه شخصی خود‬ ‫در توییتر نوشت که به منظور بررسی پروند ه‌های امنیتی منطقه‬ ‫به امارات سفر کرده است‪.‬وی همچنین گفت‪ :‬روز (چهارشنبه)‬ ‫با هم‌پیمانان اماراتی برای رایزنی درخصوص مسائل امنیتی و‬ ‫منطقه‌ای مهم دیدار و گفت‌وگو کردم‪.‬این سفر در سایه تشدید‬ ‫تنش میان آمریکا و تهران صورت گرفته است‪.‬تحلیلگران در‬ ‫ایاالت متحده معتقدند که بولتون مرد جنگ در دولت دونالد‬ ‫ترامپ‪ ،‬رئیس جمهوری آمریکا است‪.‬در همین حال‪ ،‬مکه مکرمه‬ ‫روز پنج‌شنبه میزبان نشست فو ق‌العاده سران کشورهای عربی و‬ ‫کشورهای حاشیه خلیج فارس با هدف بررسی تحوالت منطقه‬ ‫بوده و قرار است روز جمعه نیز نشست سازمان همکاری اسالمی‬ ‫در همین شهر مقدس برگزار شود‪.‬مشاور امنیت ملی آمریکا‬ ‫همچنین پس از ورود به فرودگاه ابوظبی در جمع خبرنگاران‬ ‫مدعی شد که دلیلی ندارد ایران از توافق هسته ای خارج شود‬ ‫مگر اینکه قصد ساخت بمب اتم را داشته باشد‪.‬بولتون پیش از‬ ‫دیدار با مقامات این کشور‪ ،‬طی گفت‌وگو با خبرنگاران در‬ ‫ابوظبی توضیح داد‪« :‬دلیلی ندارد که آنها این کار را انجام دهند‬ ‫(از برجام خارج شوند)‪ .‬مگر اینکه بخواهند زمان رسیدن به سالح‬ ‫اتمی را کوتاه کنند»‪.‬به نوشته خبرگزاری آسوشیتدپرس وی با رد‬ ‫گزار ش‌ها مبنی بر اینکه بین او و «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور‬ ‫آمریکا بر سر مسائل امنیت ملی اختال ف‌نظر وجود دارد‪ ،‬تاکید‬ ‫کرد‪« :‬من مشاور امنیت ملی هستم‪ ،‬نه تصمیم‌گیرنده در امور‬ ‫امنیت ملی»‪.‬‬ ‫بولتون همچنین با تکرار ادعاهای بی‌اساس درباره حادثه در‬ ‫بندر «الفجیره» امارات‪ ،‬گفت‪« :‬تقریبا مطمئنیم که این حمله از‬ ‫سوی ایران و با استفاده از مین‌های دریایی انجام شده است»‪.‬‬ ‫جمعی کره شمالی در مغایرت با قطعنامه‌های شورای امنیت‬ ‫سازمان ملل است اما آنچه آمریکا بر آن تمرکز دارد‪ ،‬تالش‬ ‫برای مذاکره بر سر یک پایان صلح‌آمیز برای این برنامه است‪.‬‬ ‫این اظهار از سوی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا پس‬ ‫از آن مطرح شد که جان بولتون‪ ،‬مشاور امنیت ملی آمریکا‬ ‫روز شنبه اعالم کرد‪ ،‬هیچ شکی نیست آزمایش‌های اخیر از‬ ‫سوی کره شمالی نقض کننده تمامی قطعنامه‌های شورای امنیت‬ ‫سازمان ملل هستند‪.‬سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در‬ ‫ادامه خاطرنشان کرد‪ :‬این وزارتخانه هنوز ارزیابی خود را‬ ‫درباره اینکه آیا کره شمالی موشک‌های بالستیک پرتاب کرده‬ ‫است یا خیر علنی نکرده است‪ .‬این‌ در حالی است که پنتاگون‬ ‫‪ ۹‬مه سال جاری میالدی اعالم کرد که آزمایش موشک‌های‬ ‫کره شمالی بالستیکی بوده است‪.‬سخنگوی وزارت امور خارجه‬ ‫آمریکا در پاسخ به این سوال که آیا مایک پامپئو‪ ،‬وزیر امور‬ ‫خارجه با نظر دونالد ترامپ‪ ،‬رئیس جمهوری آمریکا یا مشاور‬ ‫امنیت ملی‌اش درباره آزمایش‌های اخیر کره شمالی موافق‬ ‫است یا خیر؟ ادامه‌ داد‪ :‬فکر نمی‌کنم که بر ما پوشیده باشد این‬ ‫آزمایش‌ها تالشی برای ارسال پیام به دولت آمریکاست‪ .‬ایاالت‬ ‫متحده به دنبال مذاکرات خلع سالح و تداوم این گفت‌وگوها‬ ‫با کره شمالی است‪ .‬این تمرکز ماست‪.‬‬ ‫ایران در حال حاضر از ثبات بیش‌تری برخوردار است‪ .‬این موضوعی است که می‌تواند برای ترامپ که در حال اعمال سخت‌ترین تحریم‌ها علیه ایران است‪ ،‬بسیار عجیب و‬ ‫غافل‌گیر‌کننده باشد‪.‬با توجه به تاثیری که تحریم‌ها بر اقتصاد ایران گذاشته است و درحالی‌که دولت ایران تالش می‌کند تا اوضاع اقتصادی را متعادل کند‪ ،‬مردم هم توانسته‌اند ثباتی را در‬ ‫اوضاع بی‌ثباتی پیدا کنند و بتوانند در این شرایط سخت خود را از آسیب بیشتر حفظ کنند‪.‬‬ ‫عکس‬ ‫ترامپ‬ ‫سیاستترامپدرموردتهرانشکستخورد ‌هاست‬ ‫فایننشیال تایمز در گزارشی سیاست‌های ترامپ در مورد ایران را‬ ‫است‪ .‬آمریکا درباره نارضایتی مردم از رهبران حکومت دچار اشتباهی در‬ ‫روندی فرساینده خواهد داشت‪ .‬در حال حاضر بهترین راه‌حل برای هر‬ ‫شکست خورده دانست و بر مقاومت مردم ایران در این شرایط تاکید کرد‪.‬‬ ‫محاسبات شده‌ است‪.‬‬ ‫برخوردار است‪ .‬این موضوعی است که می‌تواند برای ترامپ که در حال‬ ‫نامناسبی استفاده کرده‌ است‪ .‬ایران از برجام خارج نمی‌شود و مردم ایران‬ ‫جهت ضربه زدن به کشورهایی عمل کند که آمریکا را علیه ایران تحریک‬ ‫نمی‌کنند و می‌دانند ترامپ هم کسی نیست که بتواند به آنها کمک کند و‬ ‫مذاکره شود‪.‬‬ ‫فایننشیال تایمز در گزارشی نوشت‪ :‬ایران در حال حاضر از ثبات بیش‌تری‬ ‫اعمال سخت‌ترین تحریم‌ها علیه ایران است‪ ،‬بسیار عجیب و غافل‌گیر‌کننده‬ ‫باشد‪.‬با توجه به تاثیری که تحریم‌ها بر اقتصاد ایران گذاشته است و‬ ‫درحالی‌که دولت ایران تالش می‌کند تا اوضاع اقتصادی را متعادل کند‪،‬‬ ‫مردم هم توانسته‌اند ثباتی را در اوضاع بی‌ثباتی پیدا کنند و بتوانند در این‬ ‫شرایط سخت خود را از آسیب بیشتر حفظ کنند‪.‬‬ ‫مقاومت مردم ایران باعث شکست سیاست‌های آمریکا علیه ایران شده‬ ‫آمریکا در واقع در مورد ایران و برای حداکثر فشار بر ایران از ابزار‬ ‫با تمام نارضایتی‌شان نسبت به مقام‌های خود‪ ،‬هرگز به ترامپ اعتماد‬ ‫خوبی برای آنها بخواهد‪.‬‬ ‫با توجه به سیاست حداکثر فشار ترامپ بر ایران و شکست این سیاست‬ ‫و مقاومت مردم ایران‪ ،‬به نظر می‌رسد تنها راه‌حل برای ترامپ‪ ،‬درگیری‬ ‫نظامی باشد‪ .‬اما درگیری نظامی میان ایران و آمریکا بسیار خطرناک و‬ ‫دوطرف‪ ،‬مذاکره است‪ ،‬اما مذاکره زمانی جواب می‌دهد که ایران به‬ ‫آمریکا نشان دهد که می‌تواند در مقابل تحریم‌ها مقاومت کند و حتی در‬ ‫می‌کنند‪ .‬در اینصورت ایران می‌تواند بدون هیچ شرطی با آمریکا وارد‬ ‫البته این روند به زودی محقق نخواهد شد و نیازمند زمان زیادی است‪.‬‬ ‫اما با تمام شواهد باید این را پذیرفت که در نهایت ایران و آمریکا با هم‬ ‫وارد مذاکره خواهند شد شاید نه به زودی اما در نهایت این اتفاق رخ‬ ‫خواهد داد‪.‬‬ ‫هدفواشنگتنترسیم‬ ‫اسرائیل بزرگ بر روی‬ ‫نقشه جهانی است‬ ‫مدیردفترسیاسیائتالف‪ ۱۴‬فوریهبحرینگفت‪:‬ملتبحریندرمقابلتوطئه‬ ‫صهیونیست‌هاعلیهفلسطینخواهندایستاد‪.‬ایننشستکاملادروغینوخدعه‌آمیز‬ ‫بوده و ملت‌ها و سرنوشت آنها را در راستای جلب منافع آمریکا و اسرائیل مورد سوء‬ ‫استفادهقرارمی‌دهد‪«.‬ابراهیمالعرادی»مدیردفترسیاسیانقالب‪ ۱۴‬فوریهبحریندر‬ ‫لندن است‪ .‬وی در تشریح اهداف و سناریوهای نشست اقتصادی بحرین که با نام‬ ‫کارگاه اقتصادی قرار است به میزبانی منامه و با شراکت آمریکا ماه آینده برگزار شود‪‌،‬‬ ‫گفت‪ :‬نشست بحرین به نام کارگاه اقتصادی مطرح شده است اما در حقیقت موقوف‬ ‫بهموضوعاقتصادنبودهبلکهکاملاتحریک‌آمیزوسودجویانهاستتاحکامسعودی‬ ‫و آل خلیفه و متحدان آنها از حقوق ملت‌هایشان سرقت کنند و به «دونالد ترامپ»‬ ‫رئیس‌جمهوریآمریکابپردازند‪.‬العرادیتأکیدکردکه‌ایننشستبهدنبالآناستتا‬ ‫مسأله فلسطین را به صورت رسمی و غیر قابل بحث حذف کند و از میان بردارد‪ .‬به تبع‬ ‫در اینجا ملت‌های بیدار و نخبگان فکری و به طور کل تمام کسانی که وجدان بیدار و‬ ‫آزادی خواه دارند‪ ،‬موضع‌گیری خواهند کرد‪ .‬فلسطین در این نشست حضور رسمی‬ ‫وشبه‌رسمینخواهدداشتوسازمانآزادی‌بخشفلسطیننیزهرگزدرچنیننشستی‬ ‫حاضرنخواهدشد‪.‬تمامنهادهاوسازمان‌هایفلسطینیباانتشاربیانیه‌هاییموضعرسمی‬ ‫خود را کاملا شفاف بیان کرده‌اند‪ .‬آنها این نشست را که از خالل آن موضوع فلسطین‬ ‫و قدس به سبک دلخواه آمریکا و رژیم صهیونیستی مطرح می‌شود‪ ،‬کاملا رد کرده‌اند‪.‬‬ ‫ما همه را به توقف این نشست تمسخر‌آمیز فرا می‌خوانیم‪ .‬ما در رأس ائتالف‪ ۱۴‬فوریه‬ ‫تأکیدمی‌کنیمکهملتبحریندرمقابلاینتوطئهعلیهفلسطینخواهندایستاد‪.‬این‬ ‫نشست کاملا دروغین و خدعه‌آمیز بوده و ملتها و سرنوشت آنها را در راستای جلب‬ ‫منافعآمریکاواسرائیلموردسوءاستفادهقرارمی‌دهد‪.‬مدیردفترسیاسیانقالب‬ ‫‪ ۱۴‬فوریه بحرین در لندن اظهار داشت‪ :‬آل خلیفه که به دنبال عادی‌سازی روابط با‬ ‫رژیم صهیونیستی است‌‪ ،‬می‌خواهد از درخواست‌های داخلی مردم که در انقالب‪۱۴‬‬ ‫فوریه متبلور شده برای سرنگونی این رژیم دیکتاتوری فرار کند و به همین دلیل با هر‬ ‫دروغ و خدعه و نیرنگی به آمریکا پناه برده تا آنها را به واسطه چنین خوش خدمتی‬ ‫از این بحران و باتالق خارج کنند‪ .‬بنا بر این چنانچه از پیش نیز کاملا مشخص بود‪ ،‬به‬ ‫سرعت به دامان عادی‌سازی روابط با اسرائیل چنگ زده تا آمریکا را راضی کرده و‬ ‫بقای حکومت خود را تضمین کنند‪ .‬چرا که آمریکا و انگلیس و افکار عمومی عرب‬ ‫می‌دانندکهآلخلیفهاگرحمایتآمریکاومداخلهعربستانورژیمصهیونیستینبود‬ ‫در همان ساعات اولیه انقالب‪ ۱۴‬فوریه سقوط کرده بود‪.‬وی تاکید کرد‪ :‬همه به خوبی‬ ‫می‌دانندکهآلخلیفهدربحرینهیچمحبوبیتیومشروعیتیندارندبههمیندلیلآل‬ ‫خلیفهنخستینجهتیبودکهبرایمعاملهفلسطیندرراستایرضایتآمریکاخیز‬ ‫برداشتونخستینسهمرادرتسویهموضوعفلسطینباعناویندروغینچوناقتصادی‬ ‫وغیراقتصادیداشتهباشد‪.‬چنانچهگفتیماقتصاددرایننشستهیچمصداقینداشته‬ ‫و دستاویز عامالن این توطئه برای تحریف افکار عمومی عرب و جهان است تا توطئه‬ ‫معاملهقرنراتثبیتکنند‪.‬مدیردفترسیاسیانقالب‪ ۱۴‬فوریهبحریندرلندناظهار‬ ‫داشت‪ :‬ما مردم بحرین در داخل و یا خارج از کشور تأکید می‌کنیم که با خون و جان‬ ‫خود‪ ،‬منامه را در صدر پایگاه‌های مبارزه علیه این خدعه غیر انسانی قرار خواهیم داد‪.‬‬ ‫منامه پایتخت پاک و انسانی مقاومت است و اجازه نخواهیم داد با چنین عمل‬ ‫شومی برای تسویه موضوع فلسطین آلوده و نجس شود‪ .‬العرادی تأکید کرد که‬ ‫طبعادرایننشستسناریوهایفراوانیوجوددارد‪.‬آمریکاوصهیونیست‌هاوحکام‬ ‫عرب باید برای تثبیت حکم خود و برای اینکه ایران را در نظر افکار عمومی جهان‬ ‫به عنوان دشمن جلوه دهند و برای مقابله با نفوذ آن اعمال فشار کنند‪ ،‬این معامله‬ ‫فلسطینرابهاسممعاملهقرنتمامکنند‪.‬البتههمهمی‌دانندکهایرانهمیشهوهمواره‬ ‫در کنار جنبش‌های آزادی‌بخش قرار داشته است‪ .‬از جمله سناریوهای این نشست‪‌،‬‬ ‫معاملهرسمیفلسطینبرایرژیمصهیونیستیاستتااینمسألهکاملافراموشوحق‬ ‫بازگشتبرایفرزندانفلسطیینیبهطورکاملسلبشود‪.‬‬ ‫مدیر دفتر سیاسی انقالب‪ ۱۴‬فوریه بحرین در لندن ادامه داد‪ :‬آنها می‌خواهند به‬ ‫مردم فلسطین در هر نقطه از جهان که باشند‌‪ ،‬تابعیت همان مکان را بدهند‪ .‬در اینجا‬ ‫سناریوهای فاجعه‌آمیزی وجود دارد چه بسا به دنبال حذف جنبش حماس یا حتی‬ ‫حذفسازمانآزادی‌بخشفلسطینباشند‪.‬اقتصاددرایننشستدست‌آویزیبرای‬ ‫نابودیهرنوعفعالیتسیاسیآزادیخواهانهبرایاحقاقحقوقمردمفلسطیناست‪.‬‬ ‫آنها در حال حاضر می‌خواهند با تکیه به عدم وجود قانون بین‌المللی در به رسمیت‬ ‫شناختن دولت و کشور فلسطین نام این کشور از نقشه جهان و اسالم و عرب و از‬ ‫ذهن و خاطره افکار عمومی جهان حذف کنند‪ .‬پس سناریوی اصلی حذف کامل‬ ‫نام فلسطین بوده و این بسیار مهم و خطرناک است و در اینجا است که نقش نخبگان‬ ‫سیاسیورسانه‌هامشخصمی‌شود‪.‬همهبایدباوحدتکلمهدرمقابلایندیکتاتوری‬ ‫فکری بسیج شوند‪ .‬مرم فلسطین خطر باالی این نشست را به خوبی درک کرده و‬ ‫به همین دلیل از پذیرفتن و موافقت با این توطئه در ماه مبارک رمضان سرباز زده‌اند‪.‬‬ ‫العرادی افزود‌‪ :‬این نشست هیچ نوع ارتباطی با فاکتورهای اسالمی و عربی و به طور‬ ‫کلیانسانیویادموکراتیکواقتصادیندارد‪.‬اینیکنشستکاملاصهیونیستی‬ ‫است که از ورای آن به دنبال مشروعیت بخشی به حضور اسرائیل در خاک عربی و‬ ‫روابط با کشورهای عربی است‪.‬‬ ‫وی در ادامه افزود‌‪ :‬با تأکید فراوان می‌گویم که معامله قرن هدف اول آخر و گام‬ ‫قطعی این نشست به ظاهر اقتصادی است‪ .‬ما مردم بحرین و ائتالف‪ ۱۴‬فوریه چه در‬ ‫داخل یا خارج از کشور در مقابل این توطئه به اصالح معامله قرن که در حقیقت «لعنت‬ ‫قرن» است‪ ،‬می‌ایستیم و اجازه نخواهیم داد که اهداف شوم آن محقق و عملی شود‪.‬‬ ‫العرادی تأکید کرد که تمام سازمان‌ها و نهادهای سیاسی عربی و اسالمی باید‬ ‫فریاد برآورند و این نشست را تحریم کنند و با وحدت کلمه موضع مقاوم و مخالف‬ ‫علیه آن اتخاذ کنند‪ .‬از همه می‌خواهیم که در کنار مردم بحرین علیه این اقدام آل‬ ‫خلیفهکهبرایحکومتمتزلزلخوددستبههرتوطئهونیرنگیمی‌زند‌‪،‬ایستادگی‬ ‫کند و اجازه تثبیت معامله قرن را ندهد‪ .‬مدیر دفتر سیاسی ائتالف‪ ۱۴‬فوریه بحرین در‬ ‫پایانگفت‪:‬حکامخلیج‌فارسچهآنانکهقبولداشتهباشندیانداشتهباشندمجبور‬ ‫هستند که به عنوان بها و تاوان بقای تاج و تخت خود به صورت مستقیم در این نشست‬ ‫شرکت و زمینه‌های عملی معامله قرن را فراهم کنند که نه فقط از طریق پرداخت پول‬ ‫که باید سر سپرده تمام اوامر آمریکا و اسرائیل باشند‪.‬وی ادامه داد‪ :‬نقشه آنها نه تشکیل‬ ‫دولتجدیدکهبلکهترسیماسرائیلبزرگبرروینقشهجهانیاست‪.‬آنهامی‌خواهند‬ ‫نام فلسطین و غزه حذف شود‪ ،‬می‌خواهند تمام مردم فلسطین را به اردن کوچ اجباری‬ ‫داده و تابعیت این کشور را به آنها دهند‪ ،‬می‌خواهند اسرائیل بزرگ را عملی کنند‪.‬‬ ‫العرادی از همگان خواست که خطر این نشست را با عنوان اقتصادی درک کنند؛‬ ‫خطری که به حذف فلسطین و تمام جنبش‌های مقاومت چون حماس و در پایان‬ ‫ترسیماسرائیلبزرگبرروینقشهجهانیتهدیدمی‌کند‪.‬‬
‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫حزب مردمی اصالحات ایران اسالمی‬ ‫حجت االسالم محمد زارع فومنی‬ ‫مدیرمسئول روزنامه‪:‬‬ ‫آدرس‪ :‬تهران ‪ -‬میدان فلسطین‬ ‫خیابان فلسطین جنوبی بعد از بزرگمهر‬ ‫پالک ‪ 339‬ساختمان‪123‬‬ ‫طبقه ‪ 1‬واحد‪ 2‬و ‪3‬‬ ‫شماره تلفکس و روابط عمومی‪:‬‬ ‫‪66463926-09369302479‬‬ ‫آدرس وب سایت‪:‬‬ ‫‪www.eslahat.news‬‬ ‫اینستاگرام‪ /‬آدرس تلگرام‪:‬‬ ‫‪@hzbeslahat / @sedaye_eslahat‬‬ ‫چاپ‪ :‬امید نشر چاپ ایرانیان‬ ‫وحیدهاشمیاندستیارویلموتسشد‬ ‫وحیدهاشمیانبهعنواندستیارمارکویلموتسدرتیمملیایرانانتخابشد‪.‬مارکویلموتس‪،‬سرمربیبلژیکیتیمملیفوتبالایران‪،‬وحید‬ ‫هاشمیانرابهعنواندستیارخودشدرتیمملیانتخابکرد‪.‬وحیدهاشمیان‪،‬بازیکنپیشینتیمملیفوتبالایران‪،‬فوتبالخودرادرپرسپولیسبهپایان‬ ‫برد‪.‬اومدتزیادیازدورانفوتبالخودرادربوندسلیگایآلمانطیکرد‪.‬اوسابقهبازیدرتیم‌هایهامبورگ‪،‬بوخوموبایرنمونیخآلمانرادر‬ ‫کارنامهدارد‪.‬مربیجدیدتیمملیسابقه‪ ۵۰‬بارپوشیدنلباستیمملیرادرکارنامهداردکهدراینبازی‌هااو‪ ۱۵‬گلنیزبهثمررساندهاست‪.‬هاشمیان‬ ‫بعد از اتمام دوران بازیگری‌اش به سراغ کالس‌های مربی‌گری رفت و در این زمینه کار خود را در کشور آلمان آغاز کرد‪ .‬او در طی از دوره‌های‬ ‫مربی‌گریخودمدتیهمدرتمریناتبایرنمونیخودرزمانمربی‌گریگواردیوالدراینتیم‪،‬شرکتکرد‪.‬اودر‪ ۱۶‬اکتبر‪،۲۰۱۲‬بهعنوانسرمربی‬ ‫جدیدتیمفوتبال“هالشتنبک‪-‬رلینگن”آلمانکهدربوندسلیگایپنجودرمنطقههامبورگقرارداردبرگزیدهشد‪.‬ویپسازیکسالهدایتتیم‬ ‫نیندورفردرهمانمنطقهرابهدستگرفت‪.‬هاشمیاندرژوئیه‪ ۲۰۱۷‬هدایتتیمزیر‪ ۱۷‬ساله‌هایهامبورگرادردستگرفت‪.‬‬ ‫ورزش‬ ‫مربی تیم ملی والیبال‪:‬‬ ‫ایران را کشوری‬ ‫صاحب فرهنگ دیدم‬ ‫نمی توان ایتالیا را دست کم گرفت‬ ‫سرمربی جدید تیم ملی فوتبال‬ ‫مربی تیم ملی والیبال ایران در آستانه لیگ ملت های‬ ‫والیبال گفت‪ :‬ایتالیا به هر حال ایتالیا است‪ ،‬ممکن است چند‬ ‫بازیکن را هم در اختیار نداشته باشد اما نمی توان این تیم را‬ ‫دست کم گرفت‪.‬‬ ‫تیم ملی والیبال ایران سومین روز اقامت خود را در شهر‬ ‫جیانگمن چین میزبان هفته نخست لیگ ملت‌ها پشت سر‬ ‫می‌گذارد‪ .‬پیمان اکبری مربی تیم ملی والیبال ایران در حاشیه‬ ‫تمرینات اظهار کرد‪ :‬خدا را شکر در طول این چند سال اولین‬ ‫سفر راحت را پشت سر گذاشتیم و بدون معطلی به محل‬ ‫برگزاری مسابقات رسیدیم‪ .‬سفر خوبی داشتیم و خسته نشدیم‪.‬‬ ‫تا اینجا چینی‌ها میزبانی خوبی داشتند و امکانات خوبی در‬ ‫اختیار تیم‌های میهمان قرار دادند و شرایط برای برگزاری‬ ‫مسابقات خوب است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬طبیعی بود که در روز اول بالفاصله بعد از سفر‬ ‫به چین تمرین سبک کششی داشته باشیم تا بازیکنان از نظر‬ ‫بدنی به شرایط ایده آل برگردند‪ .‬در روز دوم تمرین خیلی‬ ‫خوبی در سالن اصلی داشتیم‪ .‬امروز هم در دو نوبت صبح و‬ ‫عصر تمرینات را دنبال می‌کنیم‪ .‬در نوبت عصر بیشتر روی‬ ‫سرویس دریافت کار می‌کنیم‪ .‬این شهر هوای شرجی دارد و‬ ‫در این شرایط نیاز داریم در سرویس و دریافت تمرین بیشتری‬ ‫داشته باشیم‪.‬‬ ‫مربی تیم ملی والیبال تاکید کرد‪ :‬از ابتدا که استارت‬ ‫زدیم‪ ،‬بازیکنان با شرایط خوب و با انگیزه باال کار کردند‪.‬‬ ‫تنها مشکل ما نداشتن بازی تدارکاتی است و اگر بازی‌های‬ ‫دوستانه مناسبی داشتیم‪ ،‬شاید بازیکنان به شرایط بهتری‬ ‫می‌رسیدند‪ .‬شرایط تمرین با مسابقه متفاوت است و اگر‬ ‫بازیکنان شرایط بازی را قبل از تورنمنت تجربه کنند‪ ،‬بهتر‬ ‫خواهد بود‪ .‬حاال آماده مسابقات هستیم و از نظر روانی و‬ ‫جسمی در وضعیت مطلوبی قرار داریم‪ .‬با توجه به اینکه شروع‬ ‫هر تورنمنتی برای همه تیم‌ها سخت است‪ ،‬ما باید تالش کنیم‬ ‫شروع خوبی داشته باشیم‪.‬‬ ‫اکبری درباره رویارویی با حریفان بویژه ایتالیا در گام‬ ‫نخست گفت‪ :‬قبل از هر چیز باید روی تیم خودمان کار‬ ‫کنیم و از نظر روانی آماده همه مسابقات شویم‪ .‬ایتالیا به هر‬ ‫سرمربی جدید تیم ملی فوتبال‬ ‫کشی کنم‪ .‬اما به هر حال فوتبال‬ ‫بیافتد‪ .‬همکارم از تیم استاندارد‬ ‫ایران به همراه رئیس فدراسیون در‬ ‫ام خیلی موافق نبودند که اسباب‬ ‫کرد و به تشریح برنامه هایش برای‬ ‫است و این نیز بخشی از آن است‪.‬‬ ‫نخستین نشست خبری خود شرکت‬ ‫این تیم پرداخت‪.‬‬ ‫حال ایتالیا است‪ ،‬ممکن است چند بازیکن را هم در اختیار‬ ‫نداشته باشد اما نمی‌توان این تیم را دست کم گرفت‪ .‬ایتالیا‬ ‫یکی از بهترین تیم‌های دنیا است‪ .‬در طول مسابقات تیم‌ها‬ ‫شرایط متفاوتی دارند و ما نباید به این فکر کنیم که فالن تیم‬ ‫ممکن است یکی دو بازیکن اصلی را در اختیار نداشته باشد‪.‬‬ ‫بازیکنان با تجربه ما می‌دانند که باید دیدگاه حرفه ای برای‬ ‫هر بازی داشته باشند و جوان‌تر ها هم باید بدانند جلوی هر‬ ‫تیمی باید صد در صد بجنگند تا بهترین عملکرد را ارائه دهند‪.‬‬ ‫وی در پایان خاطر نشان کرد‪ :‬در واقع ما باید توقعات‬ ‫معقولی از تیم ملی داشته باشیم‪ .‬امسال هدف اکثر تیم‌ها مثل‬ ‫خود ما بیشتر روی حضور در المپیک است‪ .‬اکثر تیم‌ها دنبال‬ ‫بیشترین بهره برداری از این مسابقات برای محک زدن خود‬ ‫هستند‪ .‬تمام تالش خود را می‌کنیم که در لیگ ملت‌ها بهترین‬ ‫عملکرد را داشته باشیم‪ .‬هیچ کس از برد بدش نمی‌آید اما‬ ‫باید جمیع شرایط را در نظر بگیریم و سطح انتظارات متناسبی‬ ‫از تیم داشته باشیم‪.‬‬ ‫بود‪ .‬من سه فرزند دارم و خانواده‬ ‫باز ی‌ها فع ً‬ ‫ال مسئولی انتخاب نشده‬ ‫مارک ویلموس که به تازگی‬ ‫قرارداد سه ساله‌ای را با تیم ملی‬ ‫فوتبال ایران امضا کرده است‪،‬‬ ‫است‪ .‬باید این موضع سریع‌تر اتفاق‬ ‫لیژ بلژیک می‌آید تا کار را پیش‬ ‫ویلموتس درباره اهداف خود برای‬ ‫ببریم‪.‬سرمربی تیم ملی فوتبال ایران‬ ‫تصریح کرد‪ :‬اهداف مشترک و‬ ‫قرار است ما را برای شناخت بیشتر‬ ‫قبول سرمربیگری تیم ملی ایران‬ ‫افزود‪ :‬باز ی‌های تدارکاتی پیش رو‬ ‫بزرگی داریم تا برنامه‌های خود را‬ ‫و بهتر کمک کند‪ .‬باید باز ی‌های‬ ‫باشگاهی رابطه خوبی داشته باشیم‪.‬‬ ‫برسیم‪ .‬لژیونرها را مورد رصد قرار‬ ‫صبح روز چهارشنبه به همراه مهدی‬ ‫پیش ببریم‪ .‬می‌خواهیم با تیم‌های‬ ‫و به تشریح برنامه‌های این تیم‬ ‫دستیاران خود را برای حضور در‬ ‫ایران انتخاب کرد ه‌ام‪ .‬قب ً‬ ‫ال با تیم‬ ‫مختلف باشگاهی و ملی را دارم‪.‬‬ ‫را کشوری صاحب فرهنگ دیدم‪.‬‬ ‫بگویم افتخار است تیم ملی را دارم‪.‬‬ ‫پیش ببریم‪.‬ویلموتس درباره فعالیت‬ ‫گفت خوشحالم از اینکه ایران‬ ‫ادامه پیرامون انتخاب آنالیزور برای‬ ‫تاج در نشست خبری شرکت کرد‬ ‫پرداخت‪ .‬مارک ویلموتس در‬ ‫ابتدای صحبت‌هایش گفت‪ :‬ایران‬ ‫همانطور که رئیس فدراسیون‬ ‫هستند‪ .‬شرایط خوبی در ایران‬ ‫ملی بلژیک کار کرد ه‌ام و باید‬ ‫سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در‬ ‫این تیم خاطرنشان کرد‪ :‬برای آنالیز‬ ‫اینچنینی را پیش ببریم تا به بلوغ‬ ‫می‌دهیم‪ .‬من سابقه کار در تیم‌های‬ ‫باید کار را بصورت واضح و اساسی‬ ‫در تهران تصریح کرد‪ :‬ایران حاال‬ ‫کشور من هم شده است و همه باید‬ ‫با هم تالش کنیم به موفقیت برسیم‪.‬‬ ‫درآمدی که آبی‌ها از آن چشم‌پوشی‬ ‫می‌کنند و رضایت نامه هایی که سریع‬ ‫صادر می شوند!‬ ‫گزارش‬ ‫استقالل در تمدید قرارداد با بازیکنان‬ ‫ایرانی‌اش هنوز به توافق نرسیده اما باید وضعیت‬ ‫بازیکنان خارجی تیم هم مشخص شود‪ .‬بررسی‬ ‫قراردادهای آن‌ها با تیم آبی‌پوش نشان می‌دهد‬ ‫استقالل باید برای یک جدایی ارزان‪ ،‬راضی‬ ‫باشد‪.‬لیگ هجدهم برای استقالل فصل سختی‬ ‫بود‪ .‬روزهایی که شاگردان وینفرد شفر و البته‬ ‫فرهاد مجیدی از تیمی در رتبه چهارم لیگ به‬ ‫مدعی قهرمانی تبدیل شدند اما مثل عملکرد‬ ‫سینوسی‌شان‪ ،‬فصل هم پایان خاصی برای آن‌ها‬ ‫نداشت‪ .‬استقالل در نهایت به سکوی سوم‬ ‫لیگ هجدهم قناعت کرد‪ ،‬آن هم در شرایطی‬ ‫که هواداران این تیم تنها چند هفته پیش از‬ ‫پایان فصل به قهرمانی در لیگ هم امیدوار‬ ‫شده بودند‪ .‬با این حال دلیل انتظارات باالی‬ ‫هواداران استقالل از تیم محبوبشان‪ ،‬هزینه‌های‬ ‫بی‌پایان آبی‌ها بود‪.‬استقالل برای جذب چند‬ ‫بازیکن خارجی هزینه‌هایی زیاد کرد تا در‬ ‫کنار جذب ده‌ها بازیکن‪ ،‬تابستان شلوغی را‬ ‫پشت سر بگذارد‪ .‬اما همه این هزینه‌ها ناگهان‬ ‫بر سر آبی‌ها ویران شد‪ .‬چرا که اکثر خریدهای‬ ‫استقالل کیفیت الزم را نداشتند‪ .‬در ادامه‬ ‫مروری می‌کنیم به هزینه تابستانی و زمستانی‬ ‫استقاللی‌ها برای خرید بازیکنانی غیرایرانی‬ ‫که انتظارات را برآورده نکردند‪ .‬چرا استقالل‬ ‫تاکید دارد در مذاکره با بازیکنان خارجی‌اش‬ ‫یک تسلیم همیشگی باشد؟ پاسخ در شرایط‬ ‫قرارداد آن‌ها است‪.‬آبی‌های تهران در تابستان‬ ‫برای خرید بازیکنی دست به جیب شدند که‬ ‫شاید بزرگ‌ترین افتخار ورزشی‌اش پوشیدن‬ ‫پیراهن تیم‌های پایه منچستریونایتد باشد‪.‬‬ ‫هافبک هجومی سابق استقالل بخش عظیمی از‬ ‫دوران حرفه‌ای فوتبالش را در آلمان و سوییس‬ ‫گذراند و پس از سی سالگی تصمیم کرد به‬ ‫شرق کره زمین سفر کند تا تجربه‌های نوینی‬ ‫داشته باشد‪ .‬با این حال استقالل اصال برای او‬ ‫جالب نبود تا مرد سوییسی دوباره به کشورش‬ ‫بازگردد‪ .‬نیومایر در لیگ برتر هیچ‌گاه از ابتدا‬ ‫در ترکیب استقالل حضور نداشت و در هشت‬ ‫مسابقه به عنوان بازیکن تعویضی به زمین رفت‬ ‫تا یک ‪ 90‬دقیقه کامل از او ندیده باشیم‪ .‬صفر‬ ‫پاس گل‪ ،‬صفر گل و تقریباً صفر اثرگذاری؛‬ ‫کارنامه بازیکنی بود که نتوانست برای استقالل‬ ‫جای خالی سرور جپاروف را پر کند‪ .‬او پس‬ ‫از بازگشت به سوییس برای تیم «آرائو» به‬ ‫میدان می‌رود و در ‪ 17‬مسابقه موفق شده ‪5‬‬ ‫گل و ‪ 6‬پاس گل به ثمر برساند!در قرارداد‬ ‫نیومایر با استقالل اشاره شده اگر او بیست بار‬ ‫برای استقالل به میدان برود‪ ،‬قراردادش به طور‬ ‫خودکار با این تیم تمدید می‌شود و حق فسخ‬ ‫یک طرفه‌ای وجود نخواهد داشت‪ .‬هر گل‬ ‫و پاس گل مستقیم در لیگ برتر ‪ 1000‬دالر‬ ‫آمریکا و در لیگ قهرمانان آسیا برای او ‪1500‬‬ ‫دالر آمریکا جایزه نقدی دارد‪ .‬حداکثر مجموع‬ ‫پاداش‌های نقدی برای این بند ‪ 75‬هزار دالر‬ ‫آمریکا است‪ .‬در ضمن‪ ،‬باشگاه باید برای فصل‬ ‫فوتبالی ‪ 2019‬مبلغ ‪ 450‬هزار دالر آمریکا‬ ‫به صورت خالص به عالوه پاداش‌های مورد‬ ‫توافق بپردازد‪ .‬اگر قرارداد او تمدید می‌شد‪،‬‬ ‫‪ 25‬هزار دالر دیگر هم به ارقام نیومایر اضافه‬ ‫می‌شد‪ .‬ماهانه به مبلغ ‪ 27‬هزار دالر آمریکا در‬ ‫پایان ماه‌های آگوست‪ ،‬سپتامبر‪ ،‬اکتبر‪ ،‬نوامبر‬ ‫و دسامبر سال ‪ 2018‬به نیومایر تعلق می‌گرفت‬ ‫و او ‪ 20‬درصد از قراردادش را در تاریخ ‪30‬‬ ‫دسامبر تحویل می‌گرفت‪ .‬اگر هر کدام از‬ ‫دو طرفین قرارداد به فسخ آن دست می‌زدند‪،‬‬ ‫باید ‪ 900‬هزار دالر جریمه پراخت می‌کردند‪.‬‬ ‫مهاجم نیجریه‌ای استقالل در «اوسترشوندس»‬ ‫آمار مطلوبی داشت اما زمانی که به تهران‬ ‫آمد‪ ،‬فوتبال برای او تاریک‌تر از همیشه شد‪.‬‬ ‫او حاال به سوئد برگشته تا دوباره برای باشگاه‬ ‫سابقش بازی کند‪ .‬قرارداد الحاجی با استقالل‬ ‫سه ساله بود که هر فصل ‪ 350‬هزار دالر‬ ‫می‌طلبید‪ .‬قهرمانی در لیگ برتر ‪ 12‬هزار و‬ ‫‪ 900‬یورو‪ ،‬کسب سهمیه لیگ قهرمانان آسیا‬ ‫‪ 8‬هزار و ‪ 600‬یورو و در صورت حضور در‬ ‫‪ 20‬دیدار رسمی‪ ،‬بیشتر از ‪ 17‬هزار یورو به‬ ‫او تعلق می‌گرفت‪ .‬او در شرایطی استقالل را‬ ‫ترک کرد که فقط چهار ماه برای این باشگاه‬ ‫به میدان رفت با این حال رقمی بیشتر از ‪150‬‬ ‫هزار یورو از آبی‌ها طلب داشت‪.‬زمانی که‬ ‫مهاجم گینه‌ای به استقالل آمد‪ ،‬اضافه وزن‬ ‫بسیار زیادی داشت‪ .‬اما با کاهش وزن‪ ،‬ایسما‬ ‫توانست شرایط مطلوب‌تری پیدا کند‪ .‬اما‬ ‫او جایگاه مطمئنی در طول نیمه دوم لیگ‬ ‫هجدهم نداشت و حاال هم در لیست جدایی‬ ‫استقالل قرار گرفته است‪ .‬قرارداد او با آبی‌ها‬ ‫‪ 1.5‬ساله بود‪ .‬قرارداد او برای فصل جاری‬ ‫‪ 250‬هزار دالر و برای فصل آینده ‪ 550‬هزار‬ ‫دالر است! او پس از دریافت کارت ‪ ITC‬با‬ ‫‪ 50‬هزار دالر پاداش مواجه شد‪ .‬اما بندهای‬ ‫عجیب قرارداد ایسما برای فصلی آینده است؛‬ ‫روزهایی که استقالل حتی اگر مجبور هم‬ ‫باشد‪ ،‬دوست ندارد آن‌ها را ببیند‪ .‬اگر ایسما در‬ ‫استقالل بماند‪ ،‬از آگوست ‪ 2019‬تا می ‪،2020‬‬ ‫ماهانه حقوق خالص ‪ 45‬هزار دالر آمریکا‬ ‫دریافت خواهد کرد‪ .‬اگر قرارداد او تمدید‬ ‫شود‪ 605 ،‬هزار دالر آمریکا حقوق خالص‬ ‫(عالوه بر پاداش‌های متعدد) به او پرداخت‬ ‫خواهد شد‪ .‬اگرچه بندهای زیادی برای کاهش‬ ‫ارقام قرارداد ایسما وجود دارد اما اگر قرار‬ ‫باشد استقالل در پایان همین فصل با او برای‬ ‫جدایی به توافق برسد‪ ،‬باز هم ارقام عجیبی به‬ ‫ایسما خواهد رسید‪.‬همه این ارقام عجیب‪ ،‬جدا‬ ‫از قراردادهای طارق همام‪ ،‬آیاندا پاتوسی و‬ ‫وینفرد شفر است‪ .‬مجموع رقم قراداد سرمربی‬ ‫آلمانی‪ ،‬الحاجی گرو‪ ،‬مامه تیام و نیومایر دو‬ ‫میلیون و ‪ 134‬هزار دالر است‪ ،‬آن هم در حالی‬ ‫که قرارداد برانکو با پرسپولیس به دو میلیون‬ ‫دالر می‌رسد! شرایط فعلی استقالل به هر دلیلی‬ ‫که پیش آمده باشد‪ ،‬ریشه در مدیریت باشگاه‬ ‫دارد‪ .‬افرادی که در تابستان ‪ 97‬تالش کردند‬ ‫بازیکنان از دست رفته را با نمونه‌های مشابه‬ ‫جایگزین کنند اما در جذب معمولی‌ترین‌ها‬ ‫هم به مشکل خوردند تا در نهایت مجموعه‌ای‬ ‫از ضعیف‌ترین بازیکنان ممکن به تهران سفر‬ ‫کنند‪ .‬همین ستاره‌های خاموش هم برای ماندن‬ ‫در استقالل ارقام عجیبی را طلب کرده بودند‬ ‫که در نهایت یک قرارداد ترکمن‌چای بی‌نظیر‬ ‫را برای باشگاه رقم زده‌اند‪ .‬با این حال استقالل‬ ‫هنوز هم از سرنوشت بازیکنانی که با کمترین‬ ‫ارقام رضایت‌نامه آن‌ها را صادر می‌کند درس‬ ‫عبرت نگرفته است و حاال در تالش است با‬ ‫استخدام دوباره یک سرمربی خارجی‪ ،‬شرایط‬ ‫را پیچیده‌تر کند‪ .‬برای یک رقابت حرفه‌ای‪،‬‬ ‫همیشه نیازی به حضور بازیکنان خارجی‬ ‫نیست و اگر این حقیقت ساده به گوش مدیران‬ ‫استقالل می‌رسید‪ ،‬شاید میلیون‌ها دالر را نابود‬ ‫نمی‌کردند‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه صدای اصلاحات

روزنامه صدای اصلاحات شماره 855

روزنامه صدای اصلاحات شماره 855

شماره : ۸۵۵
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۴/۲۶
روزنامه صدای اصلاحات شماره 854

روزنامه صدای اصلاحات شماره 854

شماره : ۸۵۴
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۴/۲۵
روزنامه صدای اصلاحات شماره 853

روزنامه صدای اصلاحات شماره 853

شماره : ۸۵۳
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۴/۲۴
روزنامه صدای اصلاحات شماره 852

روزنامه صدای اصلاحات شماره 852

شماره : ۸۵۲
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۴/۲۳
روزنامه صدای اصلاحات شماره 851

روزنامه صدای اصلاحات شماره 851

شماره : ۸۵۱
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۴/۲۲
روزنامه صدای اصلاحات شماره 850

روزنامه صدای اصلاحات شماره 850

شماره : ۸۵۰
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۴/۲۰
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!