صفحه قبل

روزنامه صدای اصلاحات شماره ۸۰۴

صفحه بعد

روزنامه صدای اصلاحات شماره 804

روزنامه صدای اصلاحات شماره 804

‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫دولت و رئیس جمهوری که پذیرای مشکالت نیست‬ ‫دورهمی«امیدبیتدبیر»روحانی‬ ‫صدای اصالحات ‪/‬گزارش روز‬ ‫‪eslahat.news‬‬ ‫دوشنبه ‪ 23‬اردیبهشت ماه ‪1398‬‬ ‫‪8‬صفحه شماره ‪804‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫محمد زارع فومنی مدیرمسئول‬ ‫افطاری از کیسه‬ ‫بیت المال؛لبیک به دعوت‬ ‫تجمل گرایی دولتی‬ ‫با آمدن ماه مبارک رمضان‪ ،‬سفره های افطاری دولت‬ ‫مجددا مقابل بسیاری از دولتی ها و مسئوالن پهن می شود‪.‬‬ ‫هزینه هایی که تماما با بیت المال انجام شده و شرع و قانون هم‬ ‫در منافات با آن می باشد‪ .‬سفره های مردم با وجود گرانی های‬ ‫آشکارومشکالت اقتصادی‪،‬هرروزکوچکتر ازدیروزمی‬ ‫شود اما سفره های افطار دولتی ها‪ ،‬کماکان برقرار و پایدار و‬ ‫بدون تاثیر پذیری از شرایط اقتصادی پهن می گردند‪ .‬در واقع‬ ‫این تنها سفره های مردم می باشد که تاثیر خود را از گرانی ها‬ ‫میگیرندوبیتالمالدرخدمتمدیرانودستگاههایدولتی‬ ‫میباشد‪.‬مراسمهایافطاریدولتیآنهمباهزینههاینامعلوم‬ ‫بر خالف منفعت عمومی می باشد چرا که قرار گرفتن مردم‬ ‫درمضیقههایاقتصادیومعیشتیبارسالتماهمبارکرمضان‬ ‫منافات داشته و دارد‪ .‬عمده مشکالت امروز کشور‪ ،‬گرانی و‬ ‫اقتصادبیماروناکارآمدیدولتمیباشدولیهیچیکازاین‬ ‫مصائب جایی در ضیافت های دولت نداشته و عملکرد آن ها‬ ‫درتضادکاملباسطحمعیشتیمردممیباشد‪.‬بودجهدولتیکه‬ ‫بایددرخدمتمردمقراربگیرد‪،‬جایخودرابهمیهمانیپرزرق‬ ‫و برقی دولتی داده و و بخشی از اعتبارات کشور صرف هزینه‬ ‫هایی خالف جهت عرف و وجدان می گردد‪ .‬در شرایطی که‬ ‫این اصول از جانب دولتی ها و مسئوالن رعایت نشود می توان‬ ‫تاثیر آشکار آن بر عقاید مردم را شاهد بود‪ .‬اما آن چیزی که در‬ ‫حال حاضر مشاهده می شود‪ ،‬تجمل گرایی و اسراف از سوی‬ ‫دولتیهابودهکهکمتریننشانهایهمازدلسوزیوجودندارد‪.‬‬ ‫گویی ماه مبارک رمضان به وسیله ای برای تاراج بیت المال در‬ ‫مسیر های غیر ضروری تبدیل شده است حال آن که می توان‪،‬‬ ‫صالحومنفعتمردمرادرآندخیلکرد‪،‬منافعشخصیازآن‬ ‫پیشیمیگیرند‪.‬خرجومخارجازکیسهدولتازسویدولتی‬ ‫ها و برخی مدیران آن هم در زمان آشفته ای که در آن قرار‬ ‫داریم‪ ،‬لبیک به دعوت تجمل گرایی و ریخت و پاش دولتی‬ ‫بوده و سفره های رنگین افطاری بیشتر بهانه ای برای سیر شدن‬ ‫دولتیمیباشدتابرگزاریآیینرمضان‪.‬انتظارمیرودامسال‪،‬با‬ ‫وجودمشکالتیکهدرحوزهمعیشتواقتصاد‪،‬کشورراتحت‬ ‫تاثیر خود قرار داده است‪ ،‬سفره های تجملی و پر هزینه دولتی‬ ‫برچیدهشدهوالتزاماتقانونیبرایممنوعیتآنرویکاربیاید‪.‬‬ ‫برگزاری مراسم های افطاری هر ساله برای دولت های مختلف سنت دیرینه ای می باشد که با وجود تمام شرایط اقتصادی و سیاسی کشور اجرایی می شود‪ .‬انتقادات گسترده ای همه‬ ‫ساله افطاری های دولت را مورد توجه قرار داده و امسال نیز‪ ،‬از افطاری های پیشین مستثنی نبوده و نکات قابل توجهی میهمانی رمضانی امسال رئیس جمهور را به یک دورهمی سیاسی‬ ‫تبدیل کرد‪ .‬فضای مجازی که بستر سریعی برای ابراز انتقادات به ابعاد مختلف کشور می باشد‪ ،‬افطاری دو شب گذشته روحانی را به محفلی برای اعتراض های تند و تیز بدل کرد‪.‬‬ ‫عالوه بر آن‪ ،‬افکار عمومی که شاهد اخبار فراگیر این میهمانی سیاسی بود‪ ،‬تشریفات روحانی را به باد انتقاد گرفت‪ .‬گذر از شرایط عمومی و کلی افطاری های هر ساله دولت‪ ،‬رسیدن‬ ‫به جزئیات آن‪ ،‬میدان برخورد های قهری را برای مردم باز می کند چرا که افطاری رئیس جمهور‪ ،‬خالی از حواشی نبود‪ .‬شرایط پیچیده اقتصادی مردم و جامعه ‪...‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ISSN 2588-4581‬‬ ‫‪ 13‬می ‪2019‬‬ ‫‪ 7‬رمضان ‪١٤٤٠‬‬ ‫قیمت ‪ 2000‬تومان‬ ‫نام داماد وزیرکار‪ ،‬در لیست ‪ 31‬اخالل گر و مفسد اقتصادی بانک سرمایه‬ ‫همزمانبابرگزاریجشنگلریزانستاددیه‬ ‫کمک‪۴‬میلیاردریالی‬ ‫رهبرانقالببرای‬ ‫آزادیزندانیاننیازمند‬ ‫سیدمحمدهادی رضوی‪ :‬کاش پرونده «رضوی» را‬ ‫بدون نام «شریعتمداری» بررسی کنیم‬ ‫همزمان با برگزاری سی‌ودومین جشن‬ ‫گلریزان ستاد دیه کشور ویژه‌ی کمک به‬ ‫آزادی زندانیان نیازمند‪ ،‬حضرت آیت‌اهلل‬ ‫خامنه‌ای رهبر انقالب اسالمی‪ ،‬مبلغ چهار میلیارد‬ ‫ریال به این امر خداپسندانه اختصاص دادند‪.‬‬ ‫جشن گلریزان هر سال در ماه‬ ‫مبارک رمضان‪ ،‬به همت ستاد مردمی ‪...‬‬ ‫محمدرضاعارف‬ ‫‪30+1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫نماینده‌ایکهوعده‬ ‫رفع حصر داده‬ ‫خالف گفته است‬ ‫‪2‬‬ ‫خبر‬ ‫واکنش فرزند آیت اهلل موسوی اردبیلی‬ ‫به ادعای دریافت ارز دولتی‪:‬‬ ‫بانک مرکزی به صورت‬ ‫شفاهی اشتباه خود را‬ ‫پذیرفتهاست‬ ‫میهمانی انگلیسی برای فراموشی سیاسی؛ چه کسانی در این ضیافت حضور یافتند؟!‬ ‫رمضان با افطار انگلیسی‬ ‫صدای اصالحاتمیرسعید موسوی اردبیلی مدیر‬ ‫عامل موسسه خیریه مکتب امیرالمومنین (ع) به برخی‬ ‫ادعاها درباره دریافت ارز دولتی تحت نام و عنوان‬ ‫این موسسه پاسخ داد‪.‬اخیرا از سوی بعضی رسانه ها‬ ‫عنوان شد که موسسه خیریه مکتب امیرالمومنین (ع) ‪...‬‬ ‫‪2‬‬ ‫تاکیدعمادافروغبرتعدیلشکافهایدرآمدی‬ ‫شرایطفعلیکشورآمادهمقاومتاست‬ ‫افروغ با اشاره به اینکه آژانس بین المللی اتمی ‪ 14‬نوبت عمل به تعهدات برجام‬ ‫توسط ایران را تایید کرده‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬زمان خوبی برای واکنش در مقابل اقدامات‬ ‫آمریکا بود‪ .‬نیاز است به صورت مرحله مرحله و فاز بندی شده ادامه موضع خود‬ ‫را در برجام مشخص کنیم و حتی به مقتضای زمان و شرایط از آن خارج شویم‪.‬‬ ‫عماد افروغ می گوید‪ :‬اروپا در چارچوب توافق نامه برجام نباید تنها به صدور‬ ‫بیانیه اکتفا کند‪ ،‬بلکه نیاز است تعهدات خود را عملیاتی کند‪.‬این جامعه شناس روز‬ ‫یکشنبه با اشاره به اینکه اروپا تنها نظاره گر برجام بود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬از همان ابتدا‬ ‫باید اروپا مسئولیت خود را به درستی در مقابل برجام انجام می داد‪ ،‬اما بر خالف‬ ‫انتظار عمومی تابع آمریکا شد و کدخدایی آن را پذیرفت؛ در حال حاضر زمان‬ ‫آن رسیده که اروپا اقدامات الزم را انجام دهد‪.‬شورای عالی امنیت ملی چهارشنبه‬ ‫‪ 18‬اردیبهشت ماه در بیانیه ای خطاب به کشورهای عضو برجام اعالم کرد‪ :‬ایران‬ ‫از این تاریخ برخی اقدامات خود در توافق برجام را متوقف می کند‪ .‬شورای عالی‬ ‫امنیت ملی در این بیانیه با اشاره به اینکه جمهوری اسالمی ایران در طول یک سال‬ ‫گذشته و پس از خروج غیرقانونی ایاالت متحده آمریکا از توافق برجام و نقض‬ ‫مصوبات شورای امنیت سازمان ملل متحد‪ ،‬نهایت خویشتن داری را از خود نشان‬ ‫داده و به درخواست دیگر اعضای برجام فرصت قابل توجهی در اختیار آنها قرار‬ ‫داده است‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬جمهوری اسالمی ایران در راستای صیانت از امنیت و منافع‬ ‫ملی مردم ایران‪ ،‬و در اعمال حقوق خود مندرج در بندهای ‪ 26‬و ‪ 36‬برجام‪ ،‬از‬ ‫امروز ‪ 18‬اردیبهشت ‪ 98‬برخی اقدامات خود در توافق برجام را متوقف می کند‪.‬‬ ‫در بیانیه شورای عالی امنیت ملی کشورمان که طی نامه های جداگانه نیز از سوی‬ ‫حجت االسالم والمسلمین دکتر حسن روحانی رئیس جمهوری و رئیس شورای‬ ‫عالی امنیت ملی به سران کشورهای عضو برجام اعالم شده؛ به کشورهای باقیمانده‬ ‫در برجام ‪ 60‬روز برای اجرای تعهدات خود به ویژه در حوزه های بانکی و نفتی‬ ‫فرصت داده شده‪ ،‬و تاکید شده است‪ :‬در هر زمان که خواسته های ما تامین شود؛‬ ‫ما نیز به همان میزان اجرای مجدد تعهدات متوقف شده را از سر خواهیم گرفت‪،‬‬ ‫اما در غیر این صورت‪ ،‬جمهوری اسالمی ایران مرحله به مرحله تعهدات دیگری‬ ‫را متوقف خواهد کرد‪ .‬افروغ درباره ضرب االجل ایران نسبت به توافقنامه برجام‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬تصمیم جمهوری اسالمی ایران نسبت به برجام بدیهی ترین اقدام ممکن‬ ‫بوده است‪ .‬زمانی که عهد نامه ای منعقد می شود‪ ،‬طرفین تکالیف و مسئولیتی در‬ ‫مقابل آن دارند‪.‬این استاد دانشگاه ادامه داد‪ :‬در صورت عهد شکنی یکی از طرف‬ ‫های توافقنامه‪ ،‬نیاز نیست طرف دیگر بر تکالیف خود پایبند باشد‪ .‬قرار بود برجام‬ ‫یک توافق برد‪ -‬برد باشد‪ .‬نباید اجازه داد آمریکا این توافق را به برد ‪ -‬باخت تبدیل‬ ‫کند و حتی این اقدام فعاالنه جمهوری اسالمی باید زودتر اتفاق می افتاد‪.‬افروغ با‬ ‫اشاره به ضرب االجل ‪ 60‬روزه ایران‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬کشورها از انفعال ضرر می بینند؛‬ ‫در حالی که با استقامت و ایستادگی به اهداف خود می رسند‪ .‬اگر آمریکا تهدیدات‬ ‫خود را علیه کشور افزایش دهد‪ ،‬نظام برای جلب حمایت مردم باید واکنش نشان‬ ‫دهد‪ .‬در صورت ادامه روند کنونی شرایط به مراتب بدتر از قبل برجام می شود‪.‬‬ ‫تعطیلی برنامه های هسته ای‪ ،‬تحریم های فزاینده نفتی و غیره نتیجه ادامه روند‬ ‫کنونی است و طبعاً بازگشت به قبل‪ ،‬برای جمهوری اسالمی ایران به مراتب کم‬ ‫زیان تراست‪.‬افروغ تصریح کرد‪ :‬ایران یک واکنش فعال و شجاعانه نسبت به برجام‬ ‫نشان داد که این واکنش فعال ضریب مقاومت‪ ،‬هوشیاری و ایستادگی را افزایش‬ ‫می دهد‪ .‬همچنین تمامی گروه های سیاسی‪ ،‬مردم و نخبگان باید از این موضع فعال‬ ‫حمایت کنند‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬با خروج آمریکا از برجام به دنیا ثابت شد که آنها‬ ‫قابل اعتماد و مذاکره نیستند‪.‬افروغ با اشاره به اینکه آژانس بین المللی اتمی ‪ 14‬نوبت‬ ‫عمل به تعهدات برجام توسط ایران را تایید کرده است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬زمان خوبی‬ ‫برای واکنش در مقابل اقدامات آمریکا بود‪ .‬نیاز است به صورت مرحله مرحله و فاز‬ ‫بندی شده ادامه موضع خود را در برجام مشخص کنیم و حتی به مقتضای زمان و‬ ‫شرایط از آن خارج شویم‪ .‬وی با بیان اینکه موضع گیری ایران در مقابل برجام باعث‬ ‫حل مشکالت کشور می شود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬با توجه به این موضع گیری شکاف بین‬ ‫دولت و مردم کاهش و باعث هماهنگی بین این دو نهاد دولتی و مدنی می شود‪.‬‬ ‫همچنین دستاوردهایی که در شرایط عادی محقق نشد در شرایط فعلی عملیاتی‬ ‫می شود‪.‬افروغ ادامه داد‪ :‬مدت زمان زیادی است که در کشور موضوعاتی اعم‬ ‫از توسعه درون زا‪ ،‬اقتصاد مقاومتی‪ ،‬اصالح الگوی مصرف‪ ،‬رونق تولید و قناعت‬ ‫مطرح شده است؛ اما به دلیل وجود شرایط عادی در کشور اهداف اقتصادی حاصل‬ ‫نشد‪.‬این استاد دانشگاه با بیان اینکه در شرایط حال حاضر کشور آماده مقاومت‬ ‫است‪ ،‬توضیح داد‪ :‬مردم باید تحمل بیشتری نسبت به مسائل اقتصادی داشته باشند‪.‬‬ ‫یقینا به طور طبیعی و در شرایط غیر عادی‪ ،‬فرهنگ اشرافی و تجمل گرایی حاکم‪،‬‬ ‫مانند زمان جنگ اصالح می شود‪.‬‬ ‫افروغ عنوان کرد‪ :‬نیاز است شکاف های درآمدی تعدیل شود‪ .‬همچنین‬ ‫درشرایط غیرعادی فرهنگ سازی خوبی در زمینه شاخصه های اقتصادی انجام‬ ‫می شود‪ .‬وی افزود‪ :‬زمانی که رابطه منطقی بین انسجام سیستمی و اجتماعی وجود‬ ‫دارد‪ ،‬مردم بهتر می توانند در مقابل مشکالت اقتصادی تاب بیاورند و راه حل های‬ ‫راهبردی نیز ارائه دهند‪.‬‬ ‫خواهان توافقی بهتر با ایران هستیم تشریح و تحلیل شرایط و وضعیت منطقه‬ ‫و عملیات روانی آمریکا علیه ایران‬ ‫نه جنگ‬ ‫هوک مدعی شد‪:‬‬ ‫نماینده ویژه آمریکا در امور ایران با ادعای اینکه آنچه واشنگتن انجام می‌دهد جنبه دفاعی‬ ‫دارد‪ ،‬گفت که دولت ترامپ خواهان توافقی بهتر با ایران است‪.‬‬ ‫برایان هوک‪ ،‬نماینده ویژه وزارت امورخارجه آمریکا در امور ایران در گفت‌وگو با روزنامه‬ ‫ساندی تایمز به تکرار ادعاهای بی‌اساس و گزافه‌گویی‌های خود علیه کشورمان پرداخت و‬ ‫مدعی شد که کشورش به دنبال جنگ با ایران نیست‪.‬‬ ‫هوک با بیان اینکه نگران درگیری احتمالی با ایران نیست‪ ،‬مدعی شد که اقدامات آمریکا‬ ‫صرفاً پاسخی به آن‌چه تجاوزات ایران می خواند‪ ،‬است‪.‬وی با بیان این که تمام آن چه آمریکا‬ ‫انجام می‌دهد‪ ،‬دفاعی است‪ ،‬مدعی شد که ایران همچنان تأمین کننده تروریسم در جهان است‪.‬‬ ‫اگر آنها بدون تسلیحات هسته‌ای این‌گونه رفتار می‌کنند تصور کنید که اگر یک سالح داشته‬ ‫باشند‪ ،‬چگونه خواهند بود‪.‬این مقام آمریکایی در ادامه مدعی شد که دولت ترامپ خواهان‬ ‫توافقی بهتر با ایران است‪ ،‬نه جنگ با این کشور‪ .‬برایان هوک در ادعاهای خود به اقدام اخیر‬ ‫آمریکا برای استقرار یک ناو هواپیمابر به همراه چند بمب افکن در منطقه اشاره دارد که‬ ‫واشنگتن ادعا می‌کند در واکنش به آنچه تحرکات تهدیدآمیز ایران در خلیج فارس خوانده‪،‬‬ ‫دست به این اقدام زده است‪.‬کیوان خسروی سخنگوی شورای عالی امنیت ملی کشورمان‬ ‫پیش از این در واکنش به بیانیه بولتون در خصوص اعزام ناو هواپیمابر لینکلن به منطقه با‬ ‫هدف اعالم پیام به ایران گفت‪ :‬بولتون فاقد فهم نظامی و امنیتی است و اظهارات وی بیشتر‬ ‫جنبه خودنمایی دارد‪.‬‬ ‫فرمانده کل سپاه در جلسه غیرعلنی مجلس مطرح کرد‪:‬‬ ‫به نقل از سپاه نیوز‪ ،‬سردار سرلشکر پاسدار «حسین سالمی» فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب‬ ‫اسالمی به اتفاق سردار سرتیپ پاسدار محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه ‪ ،‬سردار سرتیپ‬ ‫پاسدار امیرعلی حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه و سردار جوکار معاون امور مجلس‬ ‫سپاه با حضور در خانه ملت در نشست غیرعلنی امروز ( یکشنبه ‪ )98/2/22‬مجلس شورای اسالمی‬ ‫شرکت کرد‪.‬‬ ‫بنابراین گزارش فرمانده کل سپاه در این نشست به تبیین ‪ ،‬تشریح و تحلیل شرایط و وضعیت‬ ‫منطقه و عملیات روانی و جنگ رسانه ای ایاالت متحده امریکا علیه جمهوری اسالمی ایران‬ ‫پرداخت‪.‬‬ ‫سرلشکر سالمی در این نشست با اشاره به ضرورت تعامل و ارتباط متقابل سپاه و نمایندگان‬ ‫محترم مجلس شورای اسالمی بر اهمیت تالش در تامین نیازمندی های تقنینی سپاه پاسداران‬ ‫انقالب اسالمی تاکید کرد‪.‬‬ ‫افروغ با اشاره به اینکه آژانس بین المللی اتمی ‪ 14‬نوبت عمل به عکس‬ ‫تعهدات برجام توسط ایران را تایید کرده‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬زمان خوبی‬ ‫برای واکنش در مقابل اقدامات آمریکا بود‪ ..‬خبرنگار‬ ‫‌ هرکسی عقل و شعور داشته باشد‬ ‫دنبال مذاکره با آمریکا نمی‌رود‬ ‫اکرمی‪:‬‬ ‫حجت االسالم سیدرضا اکرمی با اشاره به این موضوع که برخی از اصالح‌طلبان و پادوهای غرب‬ ‫در کشور پس از تهدیدات اخیر ترامپ بار دیگر بر طبل مذاکره می‌کوبند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬عبارت بسیار‬ ‫زیبا و دلپذیری در ادبیات‌مان وجود دارد مبنی بر این که آزموده را آزمودن خطاست‪ .‬ما قصد داریم با‬ ‫چه کسی و درباره چه موضوعی مذاکره کنیم؟ اگر بحث مذاکره مطرح است که ما هر روز با چین‪،‬‬ ‫روسیه‌‪ ،‬اروپا‪ ،‬ایتالیا و‌آسیا حرف می زنیم و درحال مذاکره و صحبت هستیم و اگر منظور تنها حرف‬ ‫زدن است که ما اینکار را انجام می دهیم اما اگر مشخصا منظور دولت آمریکاست‪ ،‬ما بارها و بارها‬ ‫دستگاه حاکم آمریکا را آزموده‌ایم‪.‬وی ادامه داد‪ :‬آنها تنها می‌خواهند زمان را بخرند و در نهایت قصد‬ ‫دارند تا ما تسلیم شویم‪ .‬گاهی آنها براساس شرح و ماده ای ما را دروغگو می‌خوانند‪ .‬سازمان انرژی‬ ‫اتمی ‪ ۱۴‬بار اعالم کرده است که ایران به سمت هسته‌ای شدن نمی رود و به تعهدات برجام عمل کرده‬ ‫است‪ ،‬اما آنها نمی‌پذیرند و حرف خودشان را می زنند‪.‬عضو جامعه روحانیت مبارز تصریح کرد‪ :‬اگر‬ ‫هرکسی قدری عقل‪ ،‬شعور‪ ،‬فکر و تجربه‪ ،‬داشته باشد‪ ،‬متوجه می شود که نباید با آمریکا مذاکره کنیم‪.‬‬ ‫ما باید فشارهای روانی ناشی از تحریم را تبدیل به فرصت کنیم و نیاز به دیگران را به حداقل برسانیم‪.‬‬ ‫ما باید این موضوع را بررسی کنیم تا کاالهای مصرفی که از خارج از کشور وارد می شوند‪ ،‬اگر توان‬ ‫تولیدش را داریم‪ ،‬خودمان به تولید آن کاال بپردازیم‪.‬حجت االسالم اکرمی اظهار کرد‪ :‬ما باید فرش‬ ‫قرمز را برای تولیدکنندگان داخلی پهن کنیم و با تشویق شان سعی کنیم به سمت تولید‪ ،‬صرفه جویی‪،‬‬ ‫قناعت و کاهش مصرف پیش برویم‪ .‬ما باید از داخل خود را تقویت کنیم تا خود به خود دشمن شاهد‬ ‫این موضوع باشد که این حرف زدن های او هیچ خاصیتی ندارد‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬
‫‪2‬‬ ‫دوشنبه ‪ 23-‬اردیبهشت‪ 1398‬شماره‪804‬‬ ‫سیاست‬ ‫واکنشفرزندآیتاهللموسوی‬ ‫اردبیلیبهادعایدریافتارزدولتی‪:‬‬ ‫بانک مرکزی به صورت‬ ‫شفاهی اشتباه خود را‬ ‫پذیرفتهاست‬ ‫میرسعید موسوی اردبیلی مدیر عامل موسسه خیریه مکتب‬ ‫امیرالمومنین (ع) به برخی ادعاها درباره دریافت ارز دولتی‬ ‫تحت نام و عنوان این موسسه پاسخ داد‪.‬اخیرا از سوی بعضی‬ ‫رسانه ها عنوان شد که موسسه خیریه مکتب امیرالمومنین (ع)‬ ‫که قریب ‪ 50‬سال پیش توسط مرحوم آیت اهلل موسوی اردبیلی‬ ‫تاسیس شده است‪ ،‬سال گذشته بیش از ‪ 6.6‬میلیون دالر و ‪2.2‬‬ ‫میلیون یورو ارز دولتی دریافت کرده است‪ .‬آنها مدعی شده اند‪،‬‬ ‫«موسسه خیریه مکتب امیرالمومنین (ع) تنها شرکتی است که‬ ‫سال گذشته ارز را به صورت دالری از بانک مرکزی دریافت‬ ‫کرده است‪ .‬این در حالی است که این موسسه فعالیت تجاری‬ ‫ندارد»‪.‬در این باره دکتر میرسعید موسوی اردبیلی مدیر عامل‬ ‫موسسه خیریه مکتب امیرالمومنین (ع) به خبرنگار جماران‬ ‫گفت‪ :‬موسسه خیریه مکتب امیرالمومنین (ع) نزدیک‪10‬‬ ‫سال است که نه کارت بازرگانی‪ ،‬نه مجوز واردات و نه اجازه‬ ‫ثبت سفارش دارد‪ .‬بنابراین اصال نمی تواند ارز برای واردات‬ ‫بگیرد‪.‬وی افزود‪ :‬هرکس که اندک آشنایی با بازار و اوضاع‬ ‫و احوال روز داشته باشد می داند که در سال ‪ 97‬اصوال دولت‬ ‫به دلیل تحریم های آمریکا نمی توانست یک دالر جا به جا‬ ‫کند‪ .‬بنابراین به همه متقاضیان اعالم کرد که همه ارزها به غیر‬ ‫از دالر را پرداخت می کنیم و پرداخت کرد‪ .‬چطور می شود‬ ‫در این سال فقط به موسسه خیریه مکتب امیرالمومنین (ع) بیش‬ ‫از شش میلیون دالر پرداخته باشد؟ این دلیل دومی است که‬ ‫نشان می دهد ادعاهای مطرح شده ادعایی باطل است‪ .‬جالب‬ ‫این است که اینکه عده ای به موسسه دالر داده اند را به عنوان‬ ‫رانت در نظر گرفته اند‪ .‬در حالی که دولت اصال در سال ‪97‬‬ ‫به هیچ کس نمی توانست دالر پرداخت کند‪.‬فرزند مرحوم‬ ‫موسوی اردبیلی ادامه داد‪ :‬اگر به جدولی که بانک مرکزی‬ ‫منتشر کرده است‪ ،‬مراجعه کنید مشاهده می کنید که برای همه‬ ‫شرکت ها و اشخاص حقوقی کد ملی ثبت شده است‪ .‬اما‬ ‫موسسه خیریه مکتب امیرالمومنین (ع) تنها جایی بود که برای‬ ‫آن کد ملی و شماره شناسه درج نشده است‪ .‬این نشان می دهد‬ ‫موضوع غیرعادی است‪ .‬میرسعید موسوی اردبیلی گفت‪ :‬ما در‬ ‫خصوص ادعای مطرح شده اعتراض کرده ایم‪ .‬بانک مرکزی‬ ‫هم به صورت شفاهی اشتباه خود را پذیرفته است‪ .‬اما این اشتباه‬ ‫را هنوز رسما اعالم نکرده اند که این مساله یا به خاطر لجاجت‬ ‫است و یا کند پیش رفتن امور اداری‪ .‬با این حال به ما قول داده‬ ‫شده است که این موضوع را اصالح کنند‪.‬وی همچنین گفت‪:‬‬ ‫ما به آقای عبدالناصر همتی‪ ،‬رئیس کل بانک مرکزی نامه ای‬ ‫نوشته ایم‪ .‬به ما گفته شده است که ایشان قول داده‌اند روند را‬ ‫اصالح می کنند‪ .‬اگر اصالح نشود ما جدا پیگیری های دیگری‬ ‫از مجاری قانونی خواهیم کرد‪.‬فرزند مرحوم آیت اهلل العظمی‬ ‫موسوی اردبیلی افزود‪ :‬ما بنا را بر این می گذاریم که در این‬ ‫کار سوءنیتی در کار نیست و قصد تخریب موسسه یا مدارس و‬ ‫دانشگاه مفید نبوده است‪ .‬اما اگر احساس کنیم اصراری وجود‬ ‫دارد مشخص می شود که هدفگذاری دیگری وجود دارد‪.‬‬ ‫کلیپ هایی که ساخته شده و اطالعات نادرستی که منتشر‬ ‫شده است چنان با سرعت و انفجار عجیب و غریبی در داخل‬ ‫و خارج از کشور پخش شده است که آدم متحیر می ماند که‬ ‫چطور در آن ‪ 4200‬صفحه اطالعاتی که در مورد واردکنندگان‬ ‫وجود دارد تنها موسسه خیریه مکتب امیرالمومنین (ع) به این‬ ‫صورت برجسته می شود‪.‬وی در پایان گفت‪ :‬شاید این نشان‬ ‫دهنده آن باشد که مساله‪ ،‬مساله گرفتن ارز نیست بلکه اهداف‬ ‫دیگری در کار است‪ .‬امیدوارم که این چنین نباشد‪ .‬به هرحال‬ ‫ما دنبال این هستیم که بانک مرکزی اعالم کند که اشتباه کرده‬ ‫است و اسم موسسه را از آن لیست حذف کند‪.‬‬ ‫همزمان با برگزاری جشن گلریزان ستاد دیه صورت گرفت؛‬ ‫کمک‪۴‬میلیاردریالیرهبرانقالببرایآزادیزندانیاننیازمند‬ ‫همزمان با برگزاری سی‌ودومین جشن گلریزان ستاد دیه کشور ویژه‌ی کمک به آزادی زندانیان نیازمند‪ ،‬حضرت آیت‌اهلل خامنه‌ای رهبر انقالب اسالمی‪ ،‬مبلغ چهار میلیارد ریال به این امر‬ ‫خداپسندانه اختصاص دادند‪.‬‬ ‫جشن گلریزان هر سال در ماه مبارک رمضان‪ ،‬به همت ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند با حضور جمعی از مسئوالن و خیّرین نیکوکار در تهران و شهرهای مختلف‬ ‫کشور برگزار می‌شود‪.‬‬ ‫دولت و رئیس جمهوری که پذیرای مشکالت نیست‬ ‫دورهمی « امید بی تدبیر» روحانی‬ ‫برگزاری مراسم های افطاری هر ساله برای دولت های مختلف‬ ‫سنت دیرینه ای می باشد که با وجود تمام شرایط اقتصادی و سیاسی‬ ‫کشور اجرایی می شود‪ .‬انتقادات گسترده ای همه ساله افطاری های‬ ‫دولت را مورد توجه قرار داده و امسال نیز‪ ،‬از افطاری های پیشین‬ ‫مستثنینبودهونکاتقابلتوجهیمیهمانیرمضانیامسالرئیس‬ ‫جمهوررابهیکدورهمیسیاسیتبدیلکرد‪.‬فضایمجازیکهبستر‬ ‫سریعیبرایابرازانتقاداتبهابعادمختلفکشورمیباشد‪،‬افطاری‬ ‫دو شب گذشته روحانی را به محفلی برای اعتراض های تند و تیز بدل‬ ‫کرد‪ .‬عالوه بر آن‪ ،‬افکار عمومی که شاهد اخبار فراگیر این میهمانی‬ ‫سیاسی بود‪ ،‬تشریفات روحانی را به باد انتقاد گرفت‪ .‬گذر از شرایط‬ ‫عمومی و کلی افطاری های هر ساله دولت‪ ،‬رسیدن به جزئیات آن‪،‬‬ ‫میدان برخورد های قهری را برای مردم باز می کند چرا که افطاری‬ ‫رئیسجمهور‪،‬خالیازحواشینبود‪.‬شرایطپیچیدهاقتصادیمردم‬ ‫و جامعه در سال گذشته‪ ،‬سفره افطاری رئیس جمهور را تحریم کرد‬ ‫به طوری که بسیاری از هنرمندان از رفتن و شرکت کردن در افطاری‬ ‫رئیسجمهورامتناعکردند‪.‬مشکالتمعیشتیمردمویاعملنکردن‬ ‫به وعده ها و مطالباتی که به سرانجام نرسیدند بسیاری از چهره های‬ ‫معروف را از میهمانی روحانی دور کرد که در جای خود منتقدان‬ ‫فراوانی را نیز داشت چرا که با تحریم سفره افطاری‪ ،‬کماکان بسیاری‬ ‫از مطالبات و مشکالت جامعه در نوع خود باقی مانده و رسیدگی‬ ‫چندانی از سوی دولت صورت نگرفت‪ .‬هر چند این حرکت در نوع‬ ‫خود جدید بود و توانست اقدام جدیدی برای بیان مشکالت باشد‪،‬‬ ‫اما راه به جایی پیش نبرد و امسال با وجود دو چندان شدن مشکالت‬ ‫کشور و تهدیدات جدی معیشت مردم جامعه‪ ،‬نوع دیگری از افطاری‬ ‫آن هم افطاری صمیمی با فعاالن سیاسی داده شد‪ .‬در ابتدای این‬ ‫مراسم آن چیزی که بیش از همه توجه ها را به خود جلب می کند‪،‬‬ ‫افطاری و دیدار روحانی با افرادی است که به نوعی همسو با رئیس‬ ‫جمهورمیباشند‪.‬فعاالنیکهبهنوعیخطسیاسیمشترکیبارئیس‬ ‫جمهور داشته و می توان گفت که دیدار آقای روحانی در شنبه شب‪،‬‬ ‫دیداری با تایید کنندگان صرف بوده است‪ .‬انتظار مردم از جلساتی که‬ ‫با حضور فعاالن سیاسی و رئیس جمهور برگزار می شود‪ ،‬خروجی‬ ‫های ثمربخش آن می باشد اما تکرار مکررات‪ ،‬عادت سیاسی است‬ ‫که این روزها از رئیس جمهور تا فعاالن سیاسی جا افتاده و پای آن‬ ‫به دورهمی های سیاسی نیز کشیده شده است‪ .‬در شرایطی که مردم‬ ‫باانواعمشکالتاقتصادیدرگیرهستند‪،‬برگزارینشستهای‬ ‫رمضانی در قالب افطاری دولت‪ ،‬تنها فاصله گسترده و عدم آگاهی‬ ‫از معیشت مردم را نشان می دهد‪ .‬روحانی در مقام رئیس دولت‪ ،‬خود‬ ‫بزرگ ترین فاصله گذار میان خود و مردم در شرایط دشوار فعلی‬ ‫کشور می باشد‪ .‬هم افزایی به وجود آمده در میان فعاالن سیاسی که‬ ‫نمود آن را می توان به خوبی در افطاری رئیس جمهور مشاهده کرد‪،‬‬ ‫تنها ارتباط یک سویه ای را به وجود آورده که هیچ شنونده نداشته‬ ‫و خود نیز گوش شنوایی برای میلیون ها رای ملت نمی باشد‪ .‬آرای‬ ‫مردم‪ ،‬پشت درهای بسته افطاری دولت جا مانده و شخص طلبی‪،‬‬ ‫برندهمیدانرقابتمعیشتومنافعشخصیمیشود‪.‬افطاریرئیس‬ ‫جمهور با فعاالن سیاسی‪ ،‬تنها مجموعه ای از «باید» ها بود؛ باید هایی‬ ‫که هیچ گاه رویه عملی به خود نگرفتند و این در حالی است که‬ ‫عمده مشکالت کشور به دلیل ناکارآمدی دولت می باشد و هیچ‬ ‫کدام از جلسات هم نتوانستند گره کور مدیریت کشور را باز کنند‪.‬‬ ‫مردم نه تنها رکن فراموش شده این روزها می باشند‪ ،‬بلکه احزاب و‬ ‫گروه های سیاسی نیز چندان رابطه مناسبی با دولت برقرار نکرده و‬ ‫افطاری هایفعلی‪ ،‬ظاهرسازی سیاسی را بیان میدارند‪ .‬رئیس جمهور‬ ‫در این دیدار گفت‪«:‬امروز در شرایط سختی قرار داریم‪ ،‬اما در عین‬ ‫حال ناامید نیستم و به آینده بسیار امیدوارم و معتقدم می‌توانیم از این‬ ‫شرایط سخت عبور کنیم به شرط آنکه با هم باشیم و دست در دست‬ ‫محمد رضاعارف‬ ‫نماینده‌ای که وعده رفع حصر‬ ‫داده‪ ،‬خالف گفته است‬ ‫به نقل از خانه‌ملت‪ ،‬محمدرضا عارف یکشنبه ‪ ۲۲‬اردیبهشت در جمع گروهی از انجمن اسالمی‬ ‫دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با بیان اینکه دانشجویان اصفهان همیشه پیشتاز بوده‌اند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬شما جوان‌های نخبه‪ ،‬سرمایه‌های کشور هستید و آینده کشور در گروی تالش‌ها و دیدگاه‌های‬ ‫امروز شماست‪ ،‬در اصفهان سرمایه‌های ارزشمندی در جریان اصالحات است که از شما می‌خواهیم‬ ‫با آنها تعامل داشته باشید؛ باید با سعه صدر و میدان دادن به جوان‌ها با آنها کار کرد‪.‬نماینده مردم‬ ‫تهران‪ ،‬ری‪ ،‬شمیرانات‪ ،‬اسالمشهر و پردیس در مجلس شورای اسالمی‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬انجمن‌های‬ ‫اسالمی دانشجویان می‌توانند پل ارتباطی بین جوان‌ها و ریش سفیدان باشند‪ ،‬همانطور که نقش‬ ‫انجمن‌های اسالمی در انتخابات ‪ ۹۲‬و ‪ ۹۶‬بی‌بدیل بود‪ .‬از سوی دیگر جنبش‌های دانشجویی باید در‬ ‫یک فضای دوستانه ارزیابی عملکردی از خود داشته باشند‪.‬عارف یادآور شد‪ :‬این موضوع که وقتی‬ ‫فرد دانشجوست یک موضع می‌گیرد و وقتی استاد می‌شود با دانشجویی که همسو و هم‌جهت با وی‬ ‫است‪ ،‬تلقی رودررو شدن دارد‪ ،‬نیز باید آسیب شناسی شود‪ ،‬هرچند مسئولیت‌ها متفاوت است‪.‬رئیس‬ ‫کمیسیون آموزش‪ ،‬تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسالمی‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬ما فضای دانشگاه را یک‬ ‫فضای فعال‪ ،‬بانشاط‪ ،‬پرسشگر و پرخاشگر در چارچوب ارزش‌ها می‌خواهیم که خود دانشجویان‬ ‫به این ارزش‌ها واقف هستند‪.‬وی در ادامه با اشاره به سخنان دانشجویان در مورد وعده‌هایی که در‬ ‫انتخابات‪ ۹۴‬از سوی نمایندگان لیست فراکسیون امید مطرح شد‪ ،‬گفت‪ :‬متأسفانه برخی از نمایندگان‬ ‫وظایف خودشان را نمی‌دانند‪ ،‬حل بسیاری از مشکالت و مسائل وظیفه آنها و در اختیار آنها نبوده‬ ‫است و یک نماینده مجلس فقط وظیفه قانون‌گذاری و نظارت دارد‪ ،‬این شرایط برای دولت نیز هست‪.‬‬ ‫دولت باید به اندازه‌ای توانایی در عمل وعده انتخاباتی دهد‬ ‫عارف معتقد است‪ :‬دولت‌ها باید به اندازه‌ای وعده بدهند که بتوانند به آن عمل کنند‪ ،‬البته شرایط‬ ‫دولت‌ها متفاوت است‪ ،‬همانطور که شرایط دولت اول آقای روحانی با دولت دوم وی کام ً‬ ‫ال متفاوت‬ ‫است و ما این تفاوت شرایط را درک می‌کنیم هرچند گالیه‌هایی هم از دولت داریم‪.‬رئیس فراکسیون‬ ‫امید با بیان اینکه فضای کشور یک فضای رقابتی است اما ملاحظات امنیتی خاص خودش را دارد‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬متأسفانه گاهی از ملاحظات امنیتی سو استفاده خاص می‌شود؛ مشکل امروز ما این است‬ ‫که تصمیمات دانشگاه را کسانی می‌گیرند که فضای دانشگاه را نمی‌شناسند و حداکثر یک مدرک‬ ‫لیسانس از دانشگاه دارند‪ .‬لذا ما باید رعایت کنیم و بهانه به دست کسانی ندهیم که موجودیت ما را‬ ‫قبول ندارند‪.‬عارف یادآور شد‪ :‬از سوی دیگر بررسی نگاهی که به گفتمان اصالحات از سال ‪ ۸۸‬تا‬ ‫‪ ۹۲‬شد‪ ،‬باید در دستور قرار گیرد‪ ،‬در آن سال‌ها این گفتمان را برانداز و جاسوس و بی‌دین می‌دانستند‬ ‫اما در انتخابات ‪ ۹۴‬نیمه پر لیوان را دیده شد و پس از این هم باید تالش کنید که نیمه خالی را پر کنید‪.‬‬ ‫وی با اشاره به بخش دیگری از سخنان دانشجویان در مورد رفع حصر‪ ،‬گفت‪ :‬نماینده‌ای که وعده رفع‬ ‫حصر داده‪ ،‬خالف گفته است؛ چرا که رفع حصر جزو وظایف نمایندگی نیست؛ در عین حال ما رفع‬ ‫حصر را به عنوان یک مسئله ملی که انسجام ملی را باال می‌برد‪ ،‬مورد پیگیری قرار دادیم و با تشکیل‬ ‫کارگروه و جلسات متعدد گام‌هایی برداشتیم‪ ،‬آقای روحانی نیز گفته که از حصر پوسته‌ای بیشتر باقی‬ ‫نمانده است‪ .‬لذا روند قابل قبولی است هرچند اعتقاد داریم که این موضوع باید تا االن حل می‌شد البته‬ ‫ملاحظات دیگری نیز بوده که با سعه صدر باید مسائل را حل کرد‪.‬‬ ‫ضرورت تالش جهت بازگشت امید به مردم‬ ‫عارف همچنین در ادامه به دغدغه‌های دانشجویان در خصوص احتمال کاهش مشارکت مردم در‬ ‫انتخابات مجلس یازدهم اشاره کرد و گفت‪ :‬سرمایه اصلی ما مردم هستند‪ ،‬بنا به دالیلی مردم انگیزه‌شان‬ ‫را از دست داده‌اند‪ ،‬و تشکل‌ها و انجمن‌های اسالمی می‌توانند در زمینه بازگشت امید مؤثر باشند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬شاخص‌ها و نظرسنجی‌ها وضعیت نگران کننده‌ای دارد‪ ،‬از این رو انجمن‌های اسالمی‬ ‫در دانشگاه علوم پزشکی و سایر دانشگاه‌ها باید برای برگرداندن امید به مردم تالش کنند چرا که امروز‬ ‫مهمترین مسئولیت ما دلگرم کردن و امید دادن به آنهاست‪ .‬در واقع ما باید از این شرایط عبور کنیم البته‬ ‫باید مطالبه‌گری‌ها باید ادامه داشته باشد و دانشجویان از مسئوالن استانی چه استاندار‪ ،‬چه فرماندار و چه‬ ‫سایرین مطالبه گری کنند‪ ،‬ما این سرمایه عظیم اجتماعی را نباید از دست بدهیم‪.‬‬ ‫نام داماد وزیرکار‪ ،‬در لیست ‪ 31‬اخالل گر و مفسد اقتصادی بانک سرمایه‬ ‫سیدمحمدهادی رضوی‪ :‬کاش پرونده «رضوی» را بدون نام «شریعتمداری» بررسی کنیم‬ ‫سیدمحمدهادیرضوی‪،‬دراظهارنظریدرخصوصآغازدادگاهخود‬ ‫ازروزسه‌شنبهگفت‪:‬بهعنواننخستینمسالهپروندهبندهباپروندهمدیرانبانک‬ ‫سرمایهوپروندهسایرمتهمانجدااستکهمتاسفانهدررسانه‌هااینطورمطرح‬ ‫شدهکهپروندهبندهبا‪ ۳۰‬متهمدیگرمشترکاست‪.‬مادوپروندهجداداریم؛‬ ‫یکیازسواالتمنایناستکهآیاواقعا‪ ۳۱‬نفردریکدادگاهمحاکمه‬ ‫می‌شوند؟چراکهپروندهمنتنهاباآقایاحساندالویزیکیاست‪.‬‬ ‫اصلداستانفراموششدهکهبدهکارانبانکیاشخاصدیگری‬ ‫هستند‬ ‫رویناممنمانورمی‌دهند‬ ‫ویافزود‪:‬ماخیلیمنتظربودیمکهایندادگاهآغازشودوخیلی‬ ‫خوشحالهستیمکهقضاوتاینپروندهرابهآقایمسعودی‌مقامواگذار‬ ‫کرد‌هاندکهانسانباسواد‪،‬متدینوقویهستندومی‌دانمتحتتاثیرقرار‬ ‫نمی‌گی نرد‪.‬‬ ‫رضویدرخصوصبزرگنمایینامخوددررسانه‌هاگفت‪:‬ظلم‬ ‫رسانه‌ایدرحقمنایناستکهچوننامرضویبهواسطهانتساباتش‬ ‫بزرگاست‪،‬رویاینناممانوردادهمی‌شود‪.‬اصلداستانفراموششدهکه‬ ‫بدهکارانبانکیاشخاصدیگریهستند‪.‬‬ ‫ازایندادگاه‌هانمی‌ترسم‬ ‫مدیرانفعلیبانکسرمایهبایدبترسندکهامروزژست‬ ‫گرفتهاند‬ ‫عدالت‌طلبانه ‌‬ ‫ویدررابطهباپیش‌بینیخوددررابطهبارونددادگاههمگفت‪:‬دادگاه‬ ‫علنیاستوهمهبایدنوعدفاعیاتمنراببینند‪.‬منازایندادگاه‌هانمی‌ترسم؛‬ ‫اشخاصدیگریازجملهمدیرانفعلیبانکسرمایهبایدبترسندکهامروز‬ ‫ژستعدالت‌طلبانهگرفت ‌هاند‪.‬مادوسالاستکهمنتظرآغازدادگاههستیم‪.‬‬ ‫متهمپروندهبانکسرمایهبااشارهبهاینکهبرخیفکرمی‌کننداشتیاقما‬ ‫برایشروعدادگاهفرارروبهجلواست‪،‬گفت‪:‬مافرارروبهجلونمی‌کنیماما‬ ‫می‌دانیموقتیدادگاهعلنیاست‪،‬برخیاشخاصنمی‌توانندژستبگیرندو‬ ‫فریاد«آیدزد!»سردهند‪.‬‬ ‫کنم‬ ‫می‌خواهمبامستنداتازفسادعظیممجموعهبانکسرمایهصحبت‬ ‫اینفعالاقتصادیگفت‪:‬منجزوبدهکارانبانکسرمایهنیستم‪،‬من‬ ‫تسویهکرده‌امومی‌خواهمدردادگاهبامستنداتازفسادعظیممجموعهبانک‬ ‫سرمایهصحبتکنم‪.‬منازآغاز‪،‬شکل‌گیریپروندههادیرضویرادر‬ ‫دادگاهبیانشرحخواهمداد‪.‬درایندادگاهخیلیازافرادیکهدرسیرپرونده‬ ‫دخیلبودند‪،‬دچارمشکلخواهندشد؛چراکهنمی‌خواهماینباببازشود‬ ‫کهبرایبرخیباظلمپروندهبازکنند‪.‬مستنداتمنکاملاست‪.‬‬ ‫طوریمطرحمی‌شودکهگوییمنسرلیستیکشبکههستم‬ ‫روزدادگاه‪،‬مستنداتزیادیعلیهبرخیمدیرانارائهخواهمداد‬ ‫ویادامهداد‪:‬موضوعمنبا‪ ۳۰‬نفردیگرمتفاوتاستوحجمپرونده‬ ‫منهمنسبتبهدیگرانکوچک‌تراستاماطوریمطرحمی‌شودکهگویی‬ ‫منسرلیستیکشبکههستم‪.‬قطعاروزدادگاه‪،‬منمواجههعجیبیبامدیرانی‬ ‫ازبانکخواهمداشتومستنداتزیادیعلیهبرخیمدیرانارائهخواهمداد‪.‬‬ ‫ویافزود‪:‬ما‪۸۰‬میلیاردتومانتسهیالتگرفتیموبهوسیلهواگذاری‬ ‫یکملکتسویهکردیم‪.‬دردادگاهآقایبخشایش‪،‬نمایندهدادستانگفتند‬ ‫ملکما‪ ۲۰‬میلیاردارزشداشتهوماگران‌نماییکرده‌ایم‪.‬مادراینخصوص‬ ‫هممستنداتارائهخواهیمکرد‪.‬مامی‌خواهیمبدونهیاهوپیشبرویماما‬ ‫برخیمدیرانفعلیبانکسرمایهبایدجوابپرونده‌سازیعلیهبندهرابدهند‪.‬‬ ‫منمطالبعجیبیراعلیهمدیرانبانکسرمایهمطرحخواهمکرد‪.‬فعال‬ ‫نمی‌خواهمازاشخاصنامببرمامادررونددادگاهبامستندات‪،‬علیهبرخی‬ ‫مدیرانفعلیبانکسرمایهصحبتخواهمکرد‪.‬‬ ‫وام‪ ۳۰‬درصد گرفتم‬ ‫هزینه‌هایساختسریالشهرزادبسیارمعقولبودامابرخی‬ ‫رسانه‌هاجوسازیکردند‬ ‫رضویبااشارهبهاینکهپروندهبندهخاصاست‪،‬گفت‪:‬حجمپرونده‬ ‫بندهکوچکاستامامحتوایعجیبیدارد‪.‬هنوزاتهاممناثباتنشده‬ ‫می‌گویندپولکثیفواردسینماشدهاست‪.‬درسریال‌سازیبرخیازبنیاد‬ ‫فارابیوام‪ ۴‬درصدوصفردرصدمی‌گیرندامامنوام‪ ۳۰‬درصدگرفتم‪.‬در‬ ‫فصلنخستشهرزادکهبندهبودمهیچهزینه‌ایاضافهنشدوهمههزینه‌ها‬ ‫توسطآقایسعیدملکانبهخوبیکنترلشد‪.‬هزینه‌هایساختاینسریال‬ ‫بسیارمعقولبودامابرخیرسانه‌هاجوسازیکردند‪.‬‬ ‫کاشپروندهرضویرابدوننامشریعتمداریبررسیکنیم‬ ‫گویاقراراستنامبزرگیمطرحشودتاباقیافرادنادیدهگرفته‬ ‫شوند!‬ ‫ویتاکیدکرد‪:‬کاشپروندهرضویرابدوننامشریعتمداریبررسی‬ ‫کنیم‪.‬آیااگرتنهارضوینامیباشد‪،‬اینرقمباعثبهوجودآمدناینمیزان‬ ‫هیاهویرسانه‌ایمی‌شد؟گویاقراراستنامبزرگیمطرحشودتاباقیافراد‬ ‫نادیدهگرفتهشوند‪.‬‬ ‫دررونددادگاهمی‌بینیدکهپروندهرضویآنقدرهمبزرگ‬ ‫نیست‬ ‫رضویدرپایانگفت‪:‬مندوستداشتمدادگاهعلنیباشدتابگویم‬ ‫اگررضویدامادمحمدشریعتمدارینبودومواضعسیاسیعلیهجناح‬ ‫اصالح‌طلبنداشت‪،‬بازهماینقدربزرگمی‌شد؟!گویاقشنگاستچپ‬ ‫وراستراباهمدریکدادگاهبزنیم‪.‬دررونددادگاهمی‌بینیدکهپرونده‬ ‫رضویآنقدرهمبزرگنیستوبراساسحاشیهانقدربزرگشدهاست‪.‬‬ ‫‪۳۱‬متهمبانکسرمایه‪۲۴‬اردیبهشتمحاکمهمی‌شوند‬ ‫دادگاهرسیدگیبهاتهاماتمحمدهادیرضویو‪ ۳۰‬متهمدیگرپرونده‬ ‫بانک سرمایه‪ ۲۴،‬اردیبهشت ماه سال جاری در شعبه سوم دادگاه ویژه‬ ‫رسیدگیبهجرایماخاللگرانومفسداناقتصادیبهریاستقاضی‬ ‫مسعودیمقامبرگزارمی‌شود‪.‬‬ ‫به نقل از قوه قضائیه‪ ،‬در این دادگاه به اتهامات افراد زیر رسیدگی‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫‪-1‬سیدمحمدهادیرضویدایربرمشارکتدراخاللعمدهدر‬ ‫نظاماقتصادیکشورازطریقتحصیلمالازطریقنامشروع‬ ‫‪-2‬احسان دالویز دایر بر معاونت در اخالل عمده در نظام اقتصادی‬ ‫کشورازطریقمعاونتتحصیلمالازطریقنامشروع‬ ‫‪ -3‬محمدرضاخانی(مدیرعاملوعضوهیئتمدیرهوقتبانک‬ ‫سرمایه)دایربرمشارکتدراخاللعمدهدرنظاماقتصادیکشورازطریق‬ ‫مشارکتدرخیانتدرامانت‬ ‫‪-4‬محمدعلیهادی(عضوهیئتمدیرهوقتبانکسرمایه)دایربر‬ ‫مشارکت در اخالل عمده در نظام اقتصادی کشور ازطریق مشارکت در‬ ‫خیانتدرامانت‬ ‫‪ -5‬بهمنخادم(عضوهیئتمدیرهوقتبانکسرمایه)دایربر‬ ‫مشارکتدراخاللعمدهدرنظاماقتصادیکشورازطریقمشارکت‬ ‫درخیانتدرامانت‪ -6‬مهردادباقری(عضوهیئتمدیرهوقتبانک‬ ‫سرمایه)دایربرمشارکتدراخاللعمدهدرنظاماقتصادیکشورازطریق‬ ‫مشارکتدرخیانتدرامانت‪ -7‬یاسرضیاییشیرکالئی(قائممقاموقت‬ ‫بانکسرمایه)دایربرمشارکتدراخاللعمدهدرنظاماقتصادیکشور‬ ‫ازطریقمشارکتدرخیانتدرامانت‪ -8‬خیرالهبیرانوند(مدیرعاملو‬ ‫عضوهیئتمدیرهوقتبانکسرمایه)دایربرمشارکتدراخاللعمده‬ ‫درنظاماقتصادیکشورازطریقمشارکتدرخیانتدرامانت‪ -9‬پرویز‬ ‫احمدی(سرپرستبانکورئیسهیئتمدیرهوقتبانکسرمایه)دایر‬ ‫برمشارکتدراخاللعمدهدرنظاماقتصادیکشورازطریقمشارکت‬ ‫درخیانتدرامانت‬ ‫‪ -10‬علیرضاحیدرآبادی‌پور(مدیرعاملوعضوهیئتمدیرهوقت‬ ‫بانکسرمایه)دایربرمشارکتدراخاللعمدهدرنظاماقتصادیکشور‬ ‫بالدینحسامیدایربر‬ ‫ازطریقمشارکتدرخیانتدرامانت‪ -11‬شها ‌‬ ‫‪30+1‬‬ ‫مشارکت در اخالل عمده در نظام اقتصادی کشور ازطریق مشارکت در‬ ‫خیانت در امانت‪ -12‬مانی رهبری دایر بر مشارکت در اخالل عمده در‬ ‫نظاماقتصادیکشورازطریقمشارکتدرخیانتدرامانت‪-13‬محمد‬ ‫سلمانیعالییدایربرمشارکتدراخاللعمدهدرنظاماقتصادیکشور‬ ‫ازطریقمشارکتدرخیانتدرامانت‪-14‬ساالربایرامیخلجدایربر‬ ‫مشارکت در اخالل عمده در نظام اقتصادی کشور ازطریق مشارکت در‬ ‫خیانتدرامانت‪-15‬غالمرضاشیانیدایربرمشارکتدراخاللعمده‬ ‫درنظاماقتصادیکشورازطریقمشارکتدرخیانتدرامانت‪ -16‬سید‬ ‫ابوالقاسمسجودیجورشریدایربرمشارکتدراخاللعمدهدرنظام‬ ‫اقتصادیکشورازطریقمشارکتدرخیانتدرامانت‬ ‫‪ -17‬رحیم قنبری دایربر مشارکت در اخالل عمده در نظام اقتصادی‬ ‫کشورازطریقمشارکتدرخیانتدرامانت‪ -18‬احمدکولیونددایربر‬ ‫مشارکتدراخاللعمدهدرنظاماقتصادیکشورازطریقمشارکت‬ ‫درخیانتدرامانت‪-19‬مجیدزاهدیدایربرمشارکتدراخاللعمده‬ ‫درنظاماقتصادیکشورازطریقمشارکتدرخیانتدرامانت‪-20‬‬ ‫حمیدرضافاروقیدایربرمشارکتدراخاللعمدهدرنظاماقتصادی‬ ‫فالهپوردایر‬ ‫کشورازطریقمشارکتدرخیانتدرامانت‪-21‬محمودلط ‌‬ ‫برمشارکتدراخاللعمدهدرنظاماقتصادیکشورازطریقمشارکت‬ ‫درخیانتدرامانت‪ -22‬علینانچیاندایربرمشارکتدراخاللعمده‬ ‫درنظاماقتصادیکشورازطریقمشارکتدرخیانتدرامانت‪-23‬پیمان‬ ‫پویان مهر دایر بر مشارکت در اخالل عمده در نظام اقتصادی کشور از‬ ‫طریقمشارکتدرخیانتدرامانت‪ -24‬علیرضاکلهردایربرمشارکت‬ ‫در اخالل عمده در نظام اقتصادی کشور ازطریق مشارکت درخیانت‬ ‫تاله فرخی دایر بر مشارکت در اخالل عمده در‬ ‫در امانت‪ ۲۵-‬نصر ‌‬ ‫نظاماقتصادیکشورازطریقمشارکتدرخیانتدرامانت‪ -26‬عباس‬ ‫عبدی دایر بر مشارکت در اخالل عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق‬ ‫مشارکتدرخیانتدرامانت‪ ۲۷-‬محمدسرخیلدایربرمشارکتدر‬ ‫اخالل عمده در نظام اقتصادی کشور ازطریق مشارکت درخیانت در‬ ‫نزادهدایربرمشارکتدراخاللعمدهدرنظام‬ ‫امانت‪ ۲۸-‬سعیدحس ‌‬ ‫اقتصادیکشورازطریقمشارکتدرخیانتدرامانت‪ ۲۹-‬علیپورمنزه‬ ‫دایر بر مشارکت در اخالل عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق‬ ‫مشارکتدرخیانتدرامانت‪ ۳۰-‬مجیدرضاخایانیدایربرمشارکتدر‬ ‫اخالل عمده در نظام اقتصادی کشور ازطریق مشارکت درخیانت در‬ ‫امانت‪ ۳۱-‬خانم پری یدیسار دایربر مشارکت در اخالل عمده در نظام‬ ‫اقتصادیکشورازطریقمشارکتدرخیانتدرامانت‪-‬منابع‪:‬ایسنا‪-‬ایلنا‬ ‫یکدیگربگذاریم‪.‬درجلساتیکهبیناحزابوگروه‌هایمختلف‬ ‫تشکیل می‌شود‪ ،‬مهم این است که بتوان به تصمیمی رسید که مردم‬ ‫از شنیدن آن خوشحال شوند و احساس کنند که در این جلسه یک‬ ‫گام مهم به پیش برداشته شده است‪ ».‬اظهارات رئیس جمهور تا جایی‬ ‫ادامه پیدا می کند که عالوه بر گذر و غفلت از شرایط به وجود آمده‬ ‫در کشور‪ ،‬از پذیرش وضعیت موجود شانه خالی می کنند و ریاست‬ ‫جمهوری و به طور کلی دولت‪ ،‬پذیرای هیچ یک از مشکالت نیستند‪.‬‬ ‫رئیسجمهور امروز‪،‬رکنمبرا ازمشکالت پیچیده امروزنیستوباید‬ ‫بیش از همه‪ ،‬برای پذیرش شرایط مبهم قدم به پیش گذارد؛ اتفاقی که‬ ‫تا کنون نیفتاده و اظهارات ایشان ادامه این روند را نشان می دهد‪ .‬طبق‬ ‫اظهارات آقای روحانی‪ ،‬مردم جایگاه ویژه ای در دولت و میان فعاالن‬ ‫سیاسی دارند اما آن چیزی که در عمل دیده می شود فاصله بسیاری‬ ‫با وعده ها دارند و به نظر می رسد که این شعارها‪ ،‬مانند هزاران شعار‬ ‫دیگر‪،‬پشتدرهایمیهمانیرمضانیرئیسجمهورباقیبمانند‪.‬دیدار‬ ‫رئیس جمهور با فعاالن سیاسی طبق اعالنات موجود‪ ،‬با تاکید‪ ،‬در یک‬ ‫فضای«صمیمانه»برگزارشد؛فضایصمیمانهایکهمردمناآشناترین‬ ‫قشر برای آن ها و مطالبات شان در غیر صمیمانه ترین حاالت و بدون‬ ‫تشریفاتبهفراموشیسپردهمیشوند‪.‬‬ ‫ظریف خطاب به ترامپ‪:‬‬ ‫درطرحبولتونوتیم«ب»‬ ‫فقطشمارهتلفنگنجانده‬ ‫نشدهبود‬ ‫محمدجواد ظریف وزیر خارجه کشورمان‬ ‫در توئیتی با ضمیمه کردن طرح جان بولتون‬ ‫برای خروج از برجام پیش از سمت فعلی او‬ ‫خطاب به رئیس جمهور آمریکا نوشت‪ :‬آقای‬ ‫ترامپ! قابل توجه در صورتی که قب ً‬ ‫ال ندیده‬ ‫باشید‪ .‬پیش از اینکه جان بولتون را به کار‬ ‫بگیرید‪ ،‬این طرحی بود که وی و همدستانش در‬ ‫“تیم بی” برای ایران داشتند‪ .‬یک نقشه مفصل‬ ‫برای اطالعات جعلی‪ ،‬جنگ دائمی و حتی‬ ‫پیشنهادات توخالی برای مذاکره‪ .‬تنها تفاوت‬ ‫این بود که در آن طرح‪ ،‬شماره تلفن گنجانده‬ ‫نشده بود‪.‬‬ ‫ترک همدانی خبر داد‬ ‫تایید محکومیت‬ ‫«هنگامه شهیدی» در‬ ‫دادگاه تجدیدنظر‬ ‫وکیل‌مدافع «هنگامه شهیدی» از صدور رای‬ ‫موکلش در دادگاه تجدیدنظر خبر داد‪.‬‬ ‫مصطفی ترک‌همدانی در گفت‌وگو با ایسنا‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬رای محکومیت موکلم در دادگاه بدوی‬ ‫که مجموعا ‪ 12‬سال و ‪ 9‬ماه حبس بود و ‪ 7‬سال‬ ‫و نیم آن قابل اجرا بود‪ ،‬با رد تجدیدنظرخواهی‬ ‫موکلم و بنده در شعبه ‪ 36‬دادگاه تجدید نظر‬ ‫استان تهران مستقر در دادگاه انقالب‪ ،‬عینا تایید‬ ‫شد‪.‬پیش از این ترک همدانی به ایسنا گفته‬ ‫بود که دادگاه موکلش در شعبه ‪ ۳۶‬دادگاه‬ ‫تجدیدنظر برگزار شد و پس از پایان جلسه‬ ‫دادگاه‪ ،‬قاضی ختم رسیدگی را اعالم کرد و به‌‬ ‫زودی رأی صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫بر اساس این گزارش‪ ،‬دادستان تهران‬ ‫درباره تشکیل پرونده برای هنگامه شهیدی و‬ ‫دستگیری‌اش چنین گفته بود‪« :‬او چند ماهی‬ ‫متواری بوده و همان‌طور که در شبکه‌های‬ ‫مجازی می‌دیدم هر روز اهانت‌های آشکاری به‬ ‫دستگاه قضایی و مسئولینش می‌کرد و به‌جای‬ ‫این‌که خود را معرفی کند‪ ،‬توییت‌های بسیار‬ ‫مجرمانه‌ای منتشر می‌کرد»‪.‬‬ ‫نهایتاً ‪ ۵‬تیر سال ‪ ۹۷‬هنگامه شهیدی در‬ ‫جزیره کیش در حالی‌که مدعی بود تا تغییر‬ ‫مسئوالن دستگاه قضایی خود را معرفی نخواهد‬ ‫کرد‪ ،‬دستگیر شد‪.‬‬ ‫دادستان تهران ‪ ۱۰‬تیر ‪ ۹۷‬از صدور‬ ‫کیفرخواست برای هنگامه شهیدی با پنج عنوان‬ ‫اتهامی خبر داد و گفت که این پرونده به‌زودی‬ ‫جهت محاکمه به دادگاه ارسال خواهد شد‪.‬‬ ‫ترک همدانی در سال ‪ ۹۷‬اتهامات پیشین‬ ‫و کنونی موکلش را مشتمل بر فعالیت تبلیغی و‬ ‫اقدام علیه نظام و افترا و توهین و نشر اکاذیب‬ ‫عنوان و اعالم کرده بود که موکلش به ‪ ۱۲‬سال‬ ‫و ‪ ۹‬ماه حبس محکوم شده است‪.‬‬
‫ثبت درجه‌بندی سنی فیلم‌های سینمایی روی بلیت سینماها؛‬ ‫اولبگوچندسالته‪،‬بعدبیاسینما؟‬ ‫غالمرضا فرجی سخنگوی کارگروه اکران درباره خروجی جلسه امروز ‪ ۲۲‬اردیبهشت ماه کارگروه گفت‪ :‬در جلسه امروز قرارداد اکران فیلم سینمایی «جانان» ساخته کامران قدکچیان به سرگروهی‬ ‫سینما ایران بعد از پایان نمایش فیلم سینمایی «ایکس الرج» به کارگردانی محسن توکلی و قرارداد فیلم سینمایی «نیوکاسل» ساخته حسن قصابیان بعد از «سامورایی در برلین» به کارگردانی مهدی نادری‬ ‫به سرگروهی باغ کتاب ثبت شد‪.‬سخنگوی کارگروه اکران همچنین اظهار کرد‪ :‬از آنجایی که مالیات بر ارزش افزوده و بهای بلیت سینماها به صورت مشترک از مخاطب در گیشه و سایت سینماتیکت‬ ‫منظور می‌شد‪ ،‬حسب جلسه امروز که با نماینده سینماتیکت قرار شد بهای هر قطعه بلیت و مالیات بر ارزش افزوده به صورت تفکیک شده در سیستم درج و به مخاطب اطالع داده شود‪.‬وی در پایان گفت‪:‬‬ ‫در جلسه امروز همچنین مقرر شد درجه‌بندی سنی هر فیلم روی بلیت سینما همانطور که در پروانه نمایش درج شده‪ ،‬ثبت شود‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫دوشنبه ‪ 23-‬اردیبهشت‪ 1398‬شماره‪804‬‬ ‫هشتگیکهبرایبازارتبریزمنتشرشد‪:‬‬ ‫فرهنگ‬ ‫‪ #‬ببخشیدکه_اسمت_نوتردام_نیست‬ ‫بازار جهانی تبریز‪ ،‬مسجد جامع ساری‪ ،‬کلیسای نوتردام یا حتی موزه ملی برزیل در سوختن‌شان در‬ ‫چیز دیگری نمی‌توان شباهتی با یکدیگر برایشان متصور شد‪...‬‬ ‫آتش‪ ،‬با یکدیگر تفاهم داشتند‪ ،‬اما در هیچ ِ‬ ‫گزارش‬ ‫بازار جهانی تبریز‪ ،‬مسجد جامع ساری‪ ،‬کلیسای نوتردام‬ ‫یا حتی موزه ملی برزیل در سوختن‌شان در آتش‪ ،‬با یکدیگر‬ ‫تفاهم داشتند‪ ،‬اما در هیچ چی ِز دیگری نمی‌توان شباهتی با‬ ‫یکدیگر برایشان متصور شد‪...‬‬ ‫بعد از افطار چهارشنبه ‪ ۱۸‬اردیبهشت‪ ،‬شعله‌های آتش به‬ ‫دلیلی که هنوز نامعلوم است‪ ،‬از سرای دو دری (ایکی قاپیلی)‬ ‫در بازار جهانی تبریز زبانه کشید‪ ،‬یگان حفاظت میراث فرهنگیِ‬ ‫پایگاه بازار جهانی تبریز‪ ،‬خبر را به گوش آتش‌نشانان رساند و‬ ‫از نیمه شب نخستین تصاویر و خبرها از آن در فضای مجازی‬ ‫دست به دست شدند‪.‬‬ ‫حتی به گفته‌ی خبرنگاران محلی‪ ،‬اصناف فعال در این‬ ‫بازار تاریخی‪ ،‬به محل ورودی‌های منتهی به سرای دو دری‬ ‫رسیدند و تا صبح شاهد خاکستر شدن سرمایه‌شان بودند‪،‬‬ ‫آن‌هم درست در نقطه‌ای که ‪ ۱۰‬سال قبل هم با ُهرم آتش‬ ‫اتصالی برق‌ها‪ ،‬زندگی‌شان دود شد و به هوا رفت!اما مسؤوالن‬ ‫معاونت میراث‌فرهنگی که فردای آن روز قصد حضور و‬ ‫بررسی وضعیت را داشتند‪ ،‬به چند دلیل یکی زلزله چند‬ ‫ریشتری و دیگری بارش شدید بارانی که پروازها را لغو کرده‬ ‫بود‪ ،‬نتوانستند تا ‪ ۲۰‬اردیبهشت خود را به بازار تبریز برسانند و‬ ‫سرانجام پا روی خاکستر دو داالن از سرای «دو دری» در بازار‬ ‫گذاشتند تا روی آوار سوخته بررسی‌هایشان را انجام دهند‪.‬‬ ‫اما در این میان اتفاقی جالب توجه اما شاید از دید‬ ‫برخی افراد بی‌ارزش و چیپ رخ داد‪ ،‬شروع یک مقایسه با‬ ‫هشتگ‌هایی مانند «ببخشید که اسمت نوتردام نیست»!همه‌ی این‬ ‫مقایسه از آن‌جا شروع شد که با آتش‌گرفتن بخشی از کلیسای‬ ‫«نوتردام» پاریس در ‪ ۲۶‬فروردین‪ ،‬از سلبریتی‌ها گرفته تا مردم‬ ‫عادی در ایران و کشورهای دیگر با انتشار عکس‌های یادگاری‬ ‫از این کلیسای تاریخی که آن‌هم در فهرست میراث جهانی‬ ‫ِ‬ ‫بزرگ‬ ‫ثبت شده‪ ،‬آه از نهادشان درآمد و حتی سرمایه‌گذاران‬ ‫فرانسوی که مالیات‌های معوقه به دولت داشتند‪ ،‬با هزینه‌های‬ ‫نجومی‪ ،‬اعالم کردند که قصد پرداخت بخشی از هزینه‌های‬ ‫بازسازی را دارند‪.‬اما فقط ‪ ۲۳‬روز بعد‪ ،‬دست‌کم دوستداران‬ ‫میراث فرهنگی با یک دوگانگی در رفتارهای مردم کشور‬ ‫مواجه شدند‪ .‬افرادی که با ثبت گریه و دعاهای مردم فرانسه‬ ‫در زمان سوختن کلیسا برای سالم ماندن اثر جهانی‌شان و بر سر‬ ‫کوبیدن نبود سرمایه‌گذارانی که در این طور مواقع فقط شماره‬ ‫ِ‬ ‫دست یاری‌شان در جیب پشت‌شان پنهان‬ ‫حساب می‌دهند و‬ ‫شده‪ ،‬مسؤوالن میراث‌فرهنگی را نمادی از عامل تخریب آثار‬ ‫تاریخی در کشور می‌دانستند‪ ،‬حاال خودشان هم سکوت کردند‬ ‫و هیچ حرف و تصویری از بازار جهانی شده تبریز نداشتند تا رو‬ ‫کنند‪ ،‬شاید هم اص ً‬ ‫ال خبری از این اتفاق نداشتند!‬ ‫درست مانند صفحه‌های مجازی که سوت‌وکور بودند به‬ ‫جز تعداد انگشت‌شماری که آن‌ها هم به مذمت همین بی‌خبری‬ ‫و سکوت سپری کردند‪.‬‬ ‫این مذمت‌گران در صفحه‌های خود در فضای مجازی‬ ‫این طور نوشته بودند؛ «بازار تبریز هم سوخت و صدا از هیچ‬ ‫کدام‌مان در نیامد‪ .‬این واقعیت ماست که بگوییم فرانسوی‌ها‬ ‫برای نوتردام فالن کردند و برندهای معتبر عطر و ادکلن‬ ‫هرکدام چند صد هزار دالر پول دادند اما به بازار تبریز می‌رسیم‬ ‫راه کوچه علی چپ را پیش گیریم‪ .‬جامعه‌ای با این همه‬ ‫دوگانگی همین می‌شود که داریم»«گویا هیچ کس آرزوی‬ ‫دیدن بازار تبریز را نداشت‪ .‬هیچ کس خاطره‌ای از آن نداشت‪.‬‬ ‫هیچ کس لحظه به لحظه عکس‌های سوختن بازار را نگذاشت‪.‬‬ ‫چون با تنِ آتش گرفته بازار تبریز نمی‌شد به اندازه کلیسای‬ ‫نوتردام پز داد و احساس اروپایی بودن کرد و برای از بین‬ ‫رفتن یک اثر تاریخی ابراز تأسف کرد‪«».‬نامت اگر نوتردام‬ ‫بود به عزایت می‌نشستند! اما چه کنیم که فقط بزرگترین بازار‬ ‫مسقف و یکی از شاهکارهای معماری جهانی! بهرحال خیلی‌ها‬ ‫نمی‌دانند که معماری متکبرانه گوتیک فرانسه برائت خبردار‬ ‫می‌ایستد!»‬ ‫«آتش‌سوزی سرای ایکی قاپیالر بازار تبریز از طرف‬ ‫رسانه‌ها و صدا وسیما به اندازه نوتردام و پالسکو پوشش‬ ‫داده نشد و دلیل بی‌خبری خیلی از هموطنامون همینه نوتردام‬ ‫برای حمله به مدیریت اروپایی والقای ضعف در فرانسه بود‬ ‫و پالسکو هم برای انحراف افکار عمومی طراحی شده بود‪.‬‬ ‫تبریز مظلوم واقع شد!»«چند نفر از ما با دیدن این عکس باور‬ ‫داریم که چیزی از دست داده‌ایم؟ واکنش‌ها نشان می‌دهد که‬ ‫تعداد بسیار کمی‪ .‬اما فرانسوی‌ها باور داشتند که با سوختن‬ ‫نوتردام چیزی از دست داده‌اند‪«».‬اون دوست مهربون‌ها و‬ ‫دل‌نازک‌ها که برای سوختن نوتردام اظهار نظر و تأسف‬ ‫کردند و تا مدت‌ها پست‌های مصیبت‌زده شأن سراسر نقل‌قول‬ ‫و جمالت زییا درباره آن کلیسا بود چرا برای آتش‌سوزی در‬ ‫بزرگ‌ترین بازار مسقف دنیا درتبریز ساکت شدند و خبری‬ ‫ازشون نیست؟؟!»«واقعا شرمتون نمیشه بازار تبریز رو با نوتردام‬ ‫مقایسه می‌کنید؟ حاال من که همونم واسم مهم نبود چون آتش‬ ‫سوزی یه بنا چیزی از ارزشش کم نمیکنه باز سازیشم هم راحته‬ ‫مگر اینکه یه جوری بسوزه با خاک یکسان شه‪ .‬هر وقت یه‬ ‫موزه آتش گرفت من غصه می خورم‪«».‬سال پیش به تبریز آمدم‬ ‫نابودی شهر رو به نام ن ْوسازئ دیدم دوست عزیز نوتردام رو‬ ‫پاریسی‌ها و نویسندگانش نوتر دام کردند انشااهلل همانطور که‬ ‫تبریزی‌ها مدعی اولین‌ها هستند باز هم در بازسازی بازار تبریز‬ ‫و احیا آن اولین باشند چون ایران به تبریز همیشه افتخار کرده‬ ‫انشااهلل»«خیلی دوس دارم واکنش اون دوستامون‪ -‬که برای‬ ‫کلیسای نوتردام هفت روز عزای عمومی گرفتن و یجوری‬ ‫حرف می‌زدن که انگار مسجد محله شون بوده‪ -‬رو االن که‬ ‫بازار تاریخی تبریز آتیش گرفته و داره خاکستر میشه ببینم‪ .‬واال‬ ‫اینم ثبت جهانیه و عینکای شماها خیلی وقته که “ دور بین “‬ ‫شده‪».‬تا جایی که حافظه‌ی جمعی یاری می‌کند‪ ،‬دست‌کم در‬ ‫طول چند سال گذشته بناهای تاریخی که در معرض حوادثی‬ ‫مانند سیل و به خصوص آتش‌سوزی قرار گرفته‌اند و بخشی از‬ ‫هویت آن‌ها از بین رفته‪ ،‬حداقل به اندازه انگشتان یک دست‬ ‫بوده‌اند و نمونه بارزش مسجد جامع ساری بود که هر چند به‬ ‫قول مسؤوالن میراث فرهنگی ‪ ۷۰‬درصد بخش تاریخی‌اش‬ ‫باقی ماند‪ ،‬اما در واقع و در ظاهر به جز چهارچوب دیواره‬ ‫چیزی از آن نمانده بود‪ ،‬نزدیک‌ترین مثال ایرانی است که باید‬ ‫از آن نام برد‪ ،‬خانه تاریخی «دارویی» در گرگان‪« ،‬پل سیاه»‬ ‫اهواز‪ ،‬خانه تاریخی «عزیزی» بابل‪ ،‬خانه تاریخی «دریابیگی»‬ ‫در لنگرود‪ ،‬و حتی همین بازار تبریز که ‪ ۱۰‬سال گذشته بار‬ ‫دیگر همین تجربه‌ی مشابه را از سر گذراند با این تفاوت که‬ ‫در نخستین تجربه دو روز در آتش سوخت و در تجربه جدید‬ ‫پنج ساعت‪ ،‬اما باز هم این اتفاق چیزی از ناگواری آن کم‬ ‫نمی‌کند‪.‬اما نکته‌ی قابل تأمل درباره‌ی چگونگی اطالع‌رسانی از‬ ‫وضعیت بخش‌های آتش‌گرفته بازار تاریخی تبریز‪ ،‬به نحوه‌ی‬ ‫اطالع‌رسانی اداره کل میراث فرهنگی استان آذربایجان شرقی‬ ‫نیز برمی‌گردد‪.‬در شرایطی که به گفته‌ی مسؤوالن جلسات‬ ‫پشت یکدیگر و پر حجم برای چگونگی ساماندهی شرایط‪،‬‬ ‫برنامه‌ریزی‌ها و جلساتی که برای رسیدن به یک راهکار‬ ‫سریع‌تر و مطمئن‌تر با مدیریت شهری تبریز برگزار می‌شود‪ ،‬هر‬ ‫چند خبرهایی از وضعیت بازار منتشر شده‌اند‪ ،‬اما همیشه خبر‬ ‫کافی نیست‪ ،‬بلکه در برخی مواقع نیاز به ثبت تصاویر بیشتری از‬ ‫وضعیت بازار و مکان‌های قرار گرفته در مرکز بحران نیاز است‬ ‫و اعالم وضعیتی که گردشگرانی که قرار است برای دیدن‬ ‫بازار تبریز به این شهر تاریخی بروند‪ ،‬از کدام بخش‌ها می‌توانند‬ ‫دیدن کنند و کدام بخش‌ها‪ ،‬نه‪.‬‬ ‫نفس مطبوعات به شماره افتاد ‪...‬‬ ‫یکنفراینجملهراترجمهکند؛روزنامه‬ ‫کاغذمی‌خواهد!‬ ‫مدیر مسوول روزنامه شرق می‌گوید‪ :‬ویژگی روزنامه‬ ‫این است که باید کاغذ باشد تا منتشر شود؛ کاغذ برای‬ ‫روزنامه مثل نفس است برای انسان‪ .‬روزنامه بدون کاغذ‬ ‫موضوعیت ندارد مگر اینکه بخواهیم روزنامه دیجیتالی‬ ‫منتشر کنیم‪.‬‬ ‫محسن رحمانیان‪ ،‬مدیرمسؤول روزنامه شرق‪ ،‬در‬ ‫گفت‌وگو با ایسنا درباره مشکالت تأمین کاغذ و کاهش‬ ‫تعداد صفحات چند روزنامه‪ ،‬از جمله روزنامه‌های دولتی‬ ‫اظهار می‌کند‪ :‬این روزها برای رسانه‌های مکتوب روزهای‬ ‫بسیار پرالتهابی است و من فکر می‌کنم همین‌طور ریزش‬ ‫خواهیم داشت‪ .‬شاید تعداد اندکی در حد یکی‪ ،‬دو‬ ‫روزنامه باشند که از قبل پیش‌بینی کرده‪ ،‬توانایی داشته‬ ‫و کاغذ خریده باشند اما بقیه رسانه‌های بخش خصوصی‬ ‫و دولتی با بحران کاغذ مواجه هستند‪.‬رحمانیان معتقد‬ ‫است این وضعیت قابل دوام نیست و بیان می‌کند‪ :‬نکته‬ ‫مسؤوالن متوجه خواهند شد‪ ،‬چرا و آن روز هم دیگر‬ ‫نمی‌توان کاری کرد و اثر منفی خود را خواهد گذاشت‪.‬‬ ‫او در این زمینه می‌افزاید‪ :‬همه تالش ما بر این است که‬ ‫ولو یک روزنامه معمولی هم برای یک روز تعطیل نشود‬ ‫چرا که پالس مثبتی به سیاست وحشیانه ترامپ است‪ .‬برای‬ ‫اینکه جلوی این پالس را بگیریم نباید اجازه بدهیم فعالیت‬ ‫هیچ رسانه‌ای به دلیل نداشتن کاغذ متوقف شود‪ .‬تا به‬ ‫حال نتوانستیم این حرف را متوجه مسؤوالن مربوطه کنیم‪.‬‬ ‫کسی پیدا شود و حرف ما را ترجمه کند که روزنامه برای‬ ‫انتشارش به کاغذ احتیاج دارد‪ .‬مشکالت تأمین کاغذ پس‬ ‫از روزنامه‌های خصوصی‪ ،‬حاال گریبان‌گیر روزنامه‌های‬ ‫دولتی نیز شده است‪ .‬بر همین اساس دیروز ‪ ۲۱‬اردیبهشت‪،‬‬ ‫تعداد صفحات روزنامه «ایران» با کاهش ‪ ۸‬صفحه‌ای‬ ‫روبه‌رو بود و امروز نیز نوبت به روزنامه «همشهری» رسید‬ ‫تا از تعداد صفحات خود بکاهد‪ .‬پیش از این روزنامه شرق‬ ‫ماجرا این است که هیچکدام از مسؤوالن مربوطه به فکر‬ ‫هم از تعداد صفحات خود کم کرده بود‪ .‬آرمان و دنیای‬ ‫همدردی می‌کنند اما بعد انگار نه خانی آمده و نه خانی‬ ‫کاهش داده‌اند و مدیران برخی از روزنامه‌ها از جمله جهان‬ ‫سبیل شناسی در تلویزیون!‬ ‫استونمی‌تواناینگونهقلمدادکردکهطراحگریمکاراکترهایشرابر‬ ‫اساسسیاهیوسفیدیوحتیتعریفخاکستریازنقشهمراه«سیبیل»‬ ‫جلویدوربینبردهاست‪.‬دراینمجموعهتلویزیونیاگرچهعلینصیریان‬ ‫درنقشکریمبوستانباکاراکتریقهرمانمی‌آیدامادرمقابلحساممنظور‬ ‫نیزدرنقشچاوشوحتیکامرانتفتیدرنقشبرادرشنیزدرسریال‬ ‫آهنجباسیبیلدیدهمی‌شوندوتنهاکاراکتر«آراز»استکهدرآنجغرافیا‬ ‫(میدانمیوهوتره‌بار)باسبیلجلویدوربیننمی‌رود‪.‬ازسویدیگرحتی‬ ‫«جلیلفرجاد»درنقشهمسایهچاوشدرمیدانکاراکترینامعلومدارداز‬ ‫سوییبا«کریمبوستان»خوشوبشمی‌کندوازسوییدیگربادریافت‬ ‫چکسفیداز«چاوش»ازموضعشمقابلآتشسوریحجره‌اشتوسط‬ ‫برادرچاوشکوتاهمی‌آیدواینیعنیاوهمبا«سبیل»کاراکتریمتالطمرا‬ ‫دراینسریالبازیمی‌کند‪.‬درسریالشبکهدو(دلدار)شخصیت«مرتضی»‬ ‫کهدرمقامیکبدمندرماهیسراحضورداردبا«سبیل»دیدهمی‌شودو‬ ‫البتهشخصیتیراکه«حساممحمودی»مقابلاوداردهمباتهریشیکهبه‬ ‫سیبیلختممی‌شودطراحیشدهاست‪.‬البتهدرکافهعمواسماعیلدرهمان‬ ‫قسمتابتداییسریالمتوجهمی‌شویم«سبیل»می‌تواندنقشمهمیدربه‬ ‫خاطرآوردنافرادبازیکندودرحقیقتشخصیت‌هامی‌توانندباایننوع‬ ‫خاصازگریمتعریفیدیگرراازخودالقاکنند‪«.‬حسینیاری»رابسیاری‬ ‫ازمخاطبانتلویزیونبانقشیاورسریال«شبدهم»حسنفتحیبهخاطر‬ ‫دارندواوباایننقشسال‌هاطرفدارانشراحتیباگریم‌هایمتفاوتبه‬ ‫آثارمختلفسینماییوتلویزیونیمی‌کشید‪.‬‬ ‫درسریال«ازیادهارفته»بهکارگردانیبهرامبهرامیانشاهداینهستیم‬ ‫کهاودرنقشمهرگانبا«سبیلی»نهبهغلظت«یاور»امابهاندازه‌ایکهبا‬ ‫دیگرشخصیت‌هایسریالشبکهیکمتفاوتباشدجلویدوربینرفته‬ ‫استوالبته«حبیبدهقان‌نسب»نیزبامدلدیگریاز«سبیل»دراینسریال‬ ‫ایفاینقشمی‌کندتامشخصشوددرسال‌هایاخیر«سبیل»بهعنوانیک‬ ‫فاکتورمهمدرطراحیچهره‌پردازیشخصیت‌هامدنظرطراحانگریم‬ ‫استواتفاقاباتوجهبهسلیقهمخاطبایرانیتماشاگربازاویهذهنیازپیش‬ ‫تعیینشده‌ایرویآننظرندارد‪.‬‬ ‫این موضوع نیستند‪ .‬ما با هر کدام صحبت می‌کنیم با ما‬ ‫رفته است‪ .‬اگر روزی همه روزنامه‌ها تعطیل شوند تازه‬ ‫اصوالچهرهپردازییکیازفاکتورهایمهموموثردرآثارنمایشی‬ ‫چهدرسینماچهدرتئاتروچهدرتلویزیوناست‪.‬بی‌تردیدگریمموثردر‬ ‫طراحیشخصیت‌هاآنقدراهمیتداشتهکهیکیازبخشهایجایزه‌دار‬ ‫جشنواره‌هایمختلفمحسوبمی‌شود‪.‬بهخصوصاینکهدربسیاریاز‬ ‫کشورهایدنیااینرشتهتخصصیخارجازحوزهنمایشبانگاهیحرفه‌ای‬ ‫تروتخصصیتدریسوتحلیلمی‌شود‪.‬اگرچهدرسال‌هایاخیربهدلیل‬ ‫گرانشدنابزارووسایلگریمآثارمختلفنمایشیاینمقولهمهمرابه‬ ‫شکلیکاملاسرسرینادیدهمی‌گیرندوبهجزآثارتاریخی(تاریخمعاصر‪،‬‬ ‫تاریخاسالمو‪)...‬رویاینبحثنگاهجدیندارندامابایداذعانداشت‬ ‫گریمدرشخصیت‌پردازیونزدیککردنباورمخاطببهکاراکترنقش‬ ‫مهمیداردونبایدازکنارآنبهراحتیعبورکرد‪.‬اگربهکارنامهبزرگانی‬ ‫چونعبداهللاسکندری‪،‬جالل‌الدینمعیریان‪،‬مسعودولدبیگیومعیری‌ها‬ ‫و‪...‬سرکیبکشیمخواهیمدیدکهحضورآنهانقشموثریدرموفقیت‬ ‫تولیداتسینماییوتلویزیونیداشتهاست‪.‬ضمناینکهدرتئاترباتوجهبه‬ ‫فاصلهمخاطببههنرمندرویصحنهگریمیکیازارکاننمایشمحسوب‬ ‫می‌شودطوری‌کهحتیبراینمایشدرسالن‌هایمختلفنوعوجنس‬ ‫خاصیازگریمطراحیمی‌شودوالبتهسینمانیزبراساسقابوتلویزیون‬ ‫نیزبراساساندازهکوچکتریازتصویریکهبهمخاطبمی‌دهدبافاکتور‬ ‫گریمازنگاه‌هایمختلفبرخورددارد‪.‬‬ ‫بازیگرانمرد‬ ‫بااینمقدمهمفصلبهدنبالاینهستیمکهبحثگریمرادر‬ ‫سریال‌هایماهمبارکرمضانموردبررسیقراردهیموبانگاهیشاید‬ ‫فانتزیبهایننکتهخاصبرسیمکهنقش«سبیل»درشخصیت‌پردازی‬ ‫کاراکترهایسریال‌هایماهرمضانتاچهحداست‪.‬اگرسریالبه«برادر‬ ‫جان»ساختهمحمدرضاآهنجدقتکنیدمتوجهمیشویدکه«سبیل»عمال‬ ‫بخشیازطراحیچهره‌پردازیشخصیت‌هابراساسجغرافیاونوعشغل‬ ‫اقتصاد دیگر روزنامه‌هایی هستند که تعداد صفحات خود را‬ ‫صنعت از عدم انتشار سخن به میان بیاورند‪.‬‬
‫‪4‬‬ ‫دوشنبه ‪ 23-‬اردیبهشت‪ 1398‬شماره‪804‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫برایدرستشدناقتصادذهن‌هارابایدشست!‬ ‫عضو شورای عالی بورس در خصوص احتمال سهمیه‌بندی شدن برخی کاالها گفت‪ :‬عالوه بر مشکالت ساختاری اقتصادی‪ ،‬برخی تصمیمات نادرست اقتصادی به ذهن مدیران و مسئوالن برمی‌گردد؛ ذهن‌هایی که‬ ‫همچنان راه درست را ایجاد چارچوب و استفاده از سهمیه بندی در اقتصاد می‌دانند‪.‬سعید اسالمی بیدگلی درباره دو راهی دولت سر اقتصاد آزاد یا دولتی در زمینه تنظیم بازار کاال‪ ،‬گفت‪ :‬عموماً برخورد با مشکالت و‬ ‫سختی‌ها‪ ،‬باید برای سیاست‌گذاران تجربه شود و با توجه به سیاست‌های اشتباه سال گذشته و اختصاص یارانه به بازارها‪ ،‬به نظر می‌رسد سیاست‌گذاران به تبعات اقتصاد سهمیه‌بندی واقف هستند‪.‬عضو شورای عالی بورس‬ ‫افزود‪ :‬البته در برخی تصمیمات‪ ،‬تغییر آرام ذهنیت‌ها به سمت واگذاری بازارها به مکانیزم خود بازار دیده می‌شود اما جریان مقابل یعنی اختصاص یارانه نیز با قدرت وجود دارد‪.‬اسالمی بیدگلی ادامه داد‪ :‬آنچه مسلم است‬ ‫اینکه در روند اقتصاد دولتی و تخصیص یارانه‪ ،‬نظام توزیع با مشکالت عدیده‌ای مواجه می‌شود و بازهم عده‌ای برای دریافت یارانه صف می‌کشند و معضالت بیشتر می‌شود‪.‬به گفته عضو شورای عالی بورس‪ ،‬اگر فرآیند‬ ‫قیمت‌گذاری را از بازار و جریان‌های شفاف خارج کنیم و مجددا ً به سیاست‌گذار بسپاریم‪ ،‬آسیب‌های زیادی در انتظار اقتصادمان خواهد بود‪.‬‬ ‫دخل و خرج ارزی به روایت آمار‬ ‫دالرهایی که برای پوره و گربه می‌رود!‬ ‫گزارش‬ ‫علیرغم اینکه در شرایط فعلی اقتصاد‪ ،‬چگونگی دخل‬ ‫و خرج ارزی بیش از پیش باید مورد توجه قرار گیرد‪،‬‬ ‫آمارها چیز دیگری می‌گوید؛ چراکه در مواردی ارز آن‬ ‫هم از نوع دولتی برای واردات محصوالت لوکس و غیر‬ ‫ضرور از جمله غذای سگ و گربه و پوره میوه از جیب‬ ‫کشور رفته و در ازای آن قرار است ارزهایی حاصل از‬ ‫صادرات محصوالت آب‌بر و یارانه‌بر کشاورزی به کشور‬ ‫بیاید که اگر بیاید‪...‬‬ ‫در شرایطی که کشور به دلیل بروز تحریم‌های‬ ‫نفتی در تأمین منابع ارزی خود دچار محدودیت است‪،‬‬ ‫هزینه‌کرد منابع محدود ارزی مسأله‌ای بسیار مهم است‪.‬‬ ‫بر این اساس به نظر می‌رسد باید در واردات برخی‬ ‫اقالم غیر ضروری به کشور تجدیدنظر کرد‪ .‬برای مثال‬ ‫واردات محصوالتی مانند غذای گربه و سگ‪ ،‬موز‪ ،‬دانه‬ ‫کاکائو‪ ،‬پوره موز‪ ،‬پشن فروت‪ ،‬لیپی و آناناس که اقالمی‬ ‫لوکس برای طبقات خاص هستند‪ ،‬آن هم در شرایطی‬ ‫که برای تأمین منابع محدود ارزی‪ ،‬صادرات مواد خام‪،‬‬ ‫محصوالت کشاورزی و محصوالت اساسی همچون‬ ‫سیب‌زمینی و پیاز انجام می‌شود‪ ،‬باید در آن تجدیدنظر‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫صادراتی که برای دالالن می‌صرفد!‬ ‫همانطور که می‌دانیم صادرات محصوالتی مانند‬ ‫سیب‌زمینی به دلیل آب‌بری بسیار باالیی که دارند صرفه‬ ‫اقتصادی چندانی _جز برای دالالن_ ندارد‪ .‬استفاده از‬ ‫اقلیم خشک سرزمین ایران و انواع یارانه‌های دولتی برای‬ ‫تهیه و حمل و نقل این محصوالت‪ ،‬صادرات این گونه‬ ‫محصوالت را برای کشور به صرفه نمی‌کند‪.‬از سوی دیگر‬ ‫بر اساس گفته‌های فرهاد دژپسند ‪ -‬وزیر امور اقتصادی و‬ ‫دارایی ‪ -‬از ‪ ۴۰‬میلیارد دالر صادرات غیر نفتی که انجام‬ ‫شده است فقط ‪ ۱۰‬میلیارد دالر از آن به کشور برگشته و‬ ‫‪ ۷۵‬درصد از آن به کشور برنگشته است؛ این یعنی برخی‬ ‫از همین محصوالتی که حتی صادرات و ارزآوری از‬ ‫محل آنها به صرفه نیست‪ ،‬هم صادر شده و هم دالرش‬ ‫به کشور نیامده است!از همه اینها گذشته کمبود برخی‬ ‫از محصوالت کشاورزی اساسی در بازار مسأله‌ای است‬ ‫که در ماه‌های گذشته تقریباً به امری عادی تبدیل شده‬ ‫است‪ .‬بعد از جهش قیمت ارز از اوایل سال گذشته‬ ‫تقریباً هیچ ماهی نبوده که در آن خبری از جهش قیمت‬ ‫یکی از محصوالت کشاورزی را نشنویم‪ .‬در این بین‬ ‫محصوالتی مانند سیب‌زمینی‪ ،‬گوجه فرنگی و پیاز به دلیل‬ ‫سهم زیادی که در پر کردن سفره اقشار ضعیف‌تر دارند‪،‬‬ ‫دارای حساسیت باالتری هستند‪.‬واقعیت این است که بعد‬ ‫از تحوالت اخیر و حادث شدن تورم ‪ ۳۰‬درصدی در‬ ‫اقتصاد‪ ،‬تأمین معیشت نیز برای برخی از اقشار ضعیف‌تر‪،‬‬ ‫سخت شده است‪ .‬اقشاری که شاید بتوانند با کمترین‬ ‫هزینه‪ ،‬با سیب‌زمینی و گوجه فرنگی و ترکیب آنها با‬ ‫برخی اقالم ساده مانند تخم مرغ در این اوضاع سخت‬ ‫اقتصادی روزگار خود را بگذرانند‪.‬بر اساس آمارهای‬ ‫تجارت خارجی گمرک ایران‪ ،‬تا ‪ ۱۱‬ماهه سال ‪۱۳۹۷‬‬ ‫معادل ‪ ۱۹۵‬هزار و ‪ ۶۹۲‬تن سیب‌زمینی از گمرکات ایران‬ ‫خارج شده است‪ .‬این حجم ‪ ۲۰۲‬میلیون و ‪ ۹۱۳‬هزار دالر‬ ‫معادل ‪ ۱,۳۲۶‬میلیارد تومان بوده است‪ .‬همچنین میزان‬ ‫صادرات بادمجان در این مدت حدود ‪ ۱۴۰‬هزار و ‪ ۸۴۱‬تن‬ ‫معادل ‪ ۴۹‬میلیون و ‪ ۳۶۱‬هزار دالر‪ ،‬برابر با ‪ ۳۸۳‬میلیارد و‬ ‫‪ ۵۰۰‬میلیون تومان بوده است‪.‬صادرات گوجه‌فرنگی تازه‬ ‫یا سرد کرده نیز در همین مدت ‪ ۵۷۲‬هزار و ‪ ۸۵۵‬تن بوده‬ ‫که معادل ‪ ۲۴۴‬میلیون دالر به ارزش ریالی ‪ ۱۳۶۹‬میلیارد و‬ ‫‪ ۶۳۰‬میلیون تومان است‪ .‬همچنین صادرات گروه کاالیی‬ ‫“پیاز و موسیر” که در ماه‌های بعد از عید دچار افزایش‬ ‫قیمت در بازار شده است تا پایان بهمن ماه سال گذشته‬ ‫معادل ‪ ۱۲۴‬میلیون دالر و به میزان ‪ ۳۴۲‬هزار و ‪ ۶۷۱‬تن‬ ‫بوده است‪.‬کوچک بودن رقم صادراتی این اقالم‪ ،‬زمانی‬ ‫برجسته می‌شود که آن را با هزینه‌ای که بابت واردات موز‬ ‫انجام شده است مقایسه کنیم‪ .‬بر اساس آمارهای واردات‬ ‫گمرک ایران‪ ،‬تا پایان بهمن ماه سال گذشته ‪ ۳۹۰‬هزار‬ ‫و ‪ ۲۷۸‬تن معادل ‪ ۱۳۶۶‬میلیارد و ‪ ۶۱۸‬میلیون تومان و به‬ ‫ارزش دالری ‪ ۳۲۶‬میلیون و ‪ ۷۸۳‬هزار دالر بوده است‪.‬‬ ‫با این شرایط صادرات مایحتاج اساسی مردم و همچنین‬ ‫با صرف منابع آب و یارانه‌ای‪ ،‬با توجیه کسب دالر امری‬ ‫است که نیازمند بررسی بیشتر است‪ .‬آن هم در شرایطی که‬ ‫به گفته وزیر اقتصاد از مجموع صادرات غیرنفتی تنها ‪۲۵‬‬ ‫درصد از آن به کشور برمی‌گردد و عمده آن نیز مربوط‬ ‫به محصوالت پتروشیمی و فوالدی است‪ .‬مجموع این‬ ‫مقدمات ما را به این سوال می‌رساند که در شرایط فعلی‬ ‫که گاهاً از اصطالح جنگ اقتصادی هم برای توصیف آن‬ ‫استفاده می‌شود‪ ،‬چرا باید اجازه داد محصوالتی که قوت‬ ‫غالب ضعفا را تشکیل می‌دهند‪ ،‬در این حجم صادر شوند؟‬ ‫در این میان انتظار می‌رود دستگاه‌های اقتصادی مانند‬ ‫وزارت صنعت و وزارت اقتصاد نهادهایی هستند که در‬ ‫این شرایط باید پاسخگو باشند‪.‬‬ ‫رفتاراقتصادیمردمدربحران‌هایاقتصادیتغییرکردهاست‬ ‫کدامرفتارمردمبهگرانیوکاهشکاالدامنمیزند؟‬ ‫یک فعال اقتصادی می‌گوید‪ :‬چرا مردمی که در شرایط سخت جنگ تحمیلی پشت هم ایستادند و با همدلی و اتحاد از تمامیت ارضی‬ ‫کشور دفاع کردند امروز مسئولیت‌های اجتماعی خود را نادیده گرفته و با رفتارهای غلط اجتماعی و اقتصادی به بروز بحران برای‬ ‫همنوعان خود دامن میزنند؟‬ ‫بررسی‬ ‫یک فعال اقتصادی می‌گوید‪ :‬چرا مردمی که در‬ ‫شرایط سخت جنگ تحمیلی پشت هم ایستادند و با‬ ‫همدلی و اتحاد از تمامیت ارضی کشور دفاع کردند‬ ‫امروز مسئولیت‌های اجتماعی خود را نادیده گرفته و‬ ‫با رفتارهای غلط اجتماعی و اقتصادی به بروز بحران‬ ‫برای همنوعان خود دامن میزنند؟مریم یعقوبی‪ :‬اقتصاد‬ ‫کشور از سال گذشته در معرض تالطم و نوسانات‬ ‫شدید قیمت‌ها قرار گرفت‪ .‬نخستین شوک را نرخ ارز به‬ ‫بازارها و قیمت اغلب کاالها واردکرد‪ .‬اثرات این شوک‬ ‫منجر به افزایش قیمت تمام شده تولید بسیاری از کاالها‬ ‫مانند محصوالت کشاورزی‪ ،‬دارویی‪ ،‬لبنی و ‪ ...‬شد‪ .‬به‬ ‫دنبال این جهش قیمت سفته بازان و سودجویان نیز از‬ ‫فرصت استفاده کرده و اقدام به احتکار و اختفاء کاالها‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫در ادامه این اتفاقات مردم نیز به تکاپو افتاده و با‬ ‫ترس و واهمه از کاهش یا قحطی کاال اقدام به خرید‬ ‫بیش از نیاز اجناس کردند‪ .‬صف های خرید کاالهای‬ ‫ضروری همچون رب گوجه فرنگی ‪‌،‬دستمال کاغذی‪،‬‬ ‫برنج‪ ،‬گوشت ‪‌،‬مرغ و‪ ...‬و حتی غیر ضروری همچون ارز‬ ‫و خودرو و بنزین‪ ...‬روز به روز طوالنی تر شد‪ .‬اما عامل‬ ‫اصلی این رفتار و در پی آن بروز بحرا ن‌های جدی تر‬ ‫چیست ؟‬ ‫مهدی کریمی تفرشی‪ ،‬رئیس هیات مدیره اتحادیه‬ ‫تعاونی‌های توزیع و فروش محصوالت غذایی در گفت‬ ‫و گو با خبرآنالین در خصوص زمینه و عوامل اصلی این‬ ‫بحران گفت‪ :‬هر چند تعامل با جهان و بویژه کشورهای‬ ‫اروپایی در مقطع کنونی برای ایران بسیار مهم و تعیین‬ ‫کننده است اما مسئله خروج آمریکا از برجام تنها بخشی‬ ‫از تاثیر گذاری در مسائل و چالش های اقتصادی کشور‬ ‫را عهده دار است و سهم عمده ای از مشکالت اقتصادی‬ ‫کشور را باید در سیستم مدیریتی و بی نظمی در نظام‬ ‫درونی اقتصادی کشور و اخالل های داخلی جستجو‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بی اعتمادی عمیق مردم به سیاست‬ ‫گذاری های اقتصادی دولت که بویژه در سال های اخیر‬ ‫شدت گرفته و عدم احساس امنیت اقتصادی موجب‬ ‫شده تا جو روانی وذهنی ایجاد شده در جامعه مردم را‬ ‫به سمت یک الگوی غلط پیش ببرد‪ .‬الگوی تقاضای‬ ‫بیش از حد نیاز و غیرمعقول‪ .‬غافل از اینکه این الگوی‬ ‫تقاضای بیمارگونه حاکم بر جامعه خود یکی از اصلی‬ ‫ترین عوامل ایجاد و رشد تورم در کشور است‪.‬‬ ‫این فعال اقتصادی با تشریح جو روانی حاکم بر‬ ‫جامعه گفت‪ :‬ترس از آینده مبهم اقتصادی‪ ،‬ترس از‬ ‫بروز قحطی و نگرانی از ایجاد فاصله طبقاتی و فشار‬ ‫تجربیات تلخ گذشته و تبلیغات رسانه ای حاکم‪ ،‬همگی‬ ‫مردم را به سمت تشکیل صف های طوالنی برای خرید‬ ‫در شرایطی که قیمت اجناس و کاالهای مصرفی مردم‬ ‫چندبرابر می شود سوق می دهد و این رفتار مخرب‬ ‫خود بر افزایش قیمت و ایجاد حباب تورمی در بازار‬ ‫می افزاید‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬ضمن اینکه تعادل نظام عرضه و‬ ‫تقاضا برای ایجاد تعادل در قیمت گذاری ضروری است‪.‬‬ ‫طبیعی است که با افزایش میزان تقاضا در جامعه مسئله‬ ‫کمبود اجناس و بالطبع افزایش قیمت ها شدت بیشتری‬ ‫به خود می گیرد‪.‬‬ ‫به گفته کریمی تفرشی متاسفانه در شرایط بحران‬ ‫های مختلف و بروز احساس عدم امنیت‪ ،‬تمایل به خود‬ ‫محوری و اولویت دادن به منافع خویش در اغلب افراد‬ ‫برجسته می شود و بروز این خصوصیت به تجارب‬ ‫تاریخی و اجتماعی افراد در اجتماع و ساز و کارهای‬ ‫تربیتی بنیادین بستگی دارد‪.‬کریمی با اشاره به تاریخ‬ ‫رفتار اقتصادی مردم در بحران های بزرگتر گفت‪ :‬اما‬ ‫چرا مردمی که در شرایط سخت جنگ تحمیلی پشت‬ ‫هم ایستادند و با همدلی و اتحاد از تمامیت ارضی کشور‬ ‫دفاع کردند امروز مسئولیت های اجتماعی خود را نادیده‬ ‫می گیرند و با رفتارهای غلط اجتماعی و اقتصادی به‬ ‫بروز بحران برای همنوعان خود دامن میزنند؟‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬یک دلیل اساسی برای بروز این‬ ‫تعارض و ناهنجاری را باید در سیاست گذاری ها و‬ ‫سیستم های مدیریتی کشور جستجو کرد‪ .‬عدم موفقیت‬ ‫دولت در کنترل بحران های اقتصادی‪ ،‬عدم پاسخگویی‬ ‫درست و مناسب به خواسته ها و نیازهای اساسی و‬ ‫نارضایتی عمومی مردم‪ ،‬عدم واکنش های عملی مناسب‬ ‫از سوی تصمیم گیران نظام در شرایط بحران که مردم‬ ‫واقعا تحت فشار هستند در بروز این ناهنجاری های‬ ‫اجتماعی نقش بسیار مهم و تعیین کننده ای دارد‪.‬‬ ‫این کارشناس اقتصادی معتقد است‪ :‬شفافیت و‬ ‫واکنش های عملی مناسب در مسیر حفظ منافع مردم و‬ ‫پاسخگویی درست و به موقع از سوی مسئولین و ایجاد‬ ‫امنیت برای سرمایه گذاری و کسب و کار در جامعه و‬ ‫اینکه مردم تالش های مجدانه دولت و مسئولین را در‬ ‫راستای رفع مشکالت با درک متقابل حس و باور کنند‬ ‫نیاز اساسی جامعه بویژه در شرایط فعلی است‪.‬‬ ‫وی در پایان با تاکید بر وظایف نهادهای حاکم بر‬ ‫اقتصاد کشور در کنترل افکار عمومی گفت‪ :‬آرام سازی‬ ‫جو روانی و فضای ذهنی جامعه در شرایط بحران از‬ ‫وظایف اصلی سیستم مدیریتی کشور‪ ،‬دولت و مسئولین‬ ‫و از همه مهمتر رسانه است به ساز و کاری بنیادین و‬ ‫اساسی نیاز دارد‪.‬‬
‫‌کشاورزانقاچاقرابهفروشگندمترجیحمی‌دهند‬ ‫‌رئیس خانه کشاورز استان همدان گفت‪ :‬دولت شرایطی را ایجاد کند که کشاورزان خرید تضمینی دولت را به قاچاق گندم ترجیح دهند‪.‬‬ ‫ابولقاسم سوزنچی یکشنبه ‪ ۲۲‬اردیبهشت در کارگروه امور اقتصادی و تولیدی بخش کشاورزی شهرستان همدان‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬کشاورزان به قیمت انتخابی گندم معترض هستند و از این رو قاچاق آرد زیاد است‪.‬وی‬ ‫افزود‪ :‬واردات گندم به قیمت ‪ ۲,۲۰۰‬تومان انجام می‌شود اما در کشور بسیار کمتر از این مبلغ خریداری می‌شود و این مسأله باعث نارضایتی کشاورزان می‌شود‪.‬رئیس خانه کشاورزان همدان ادامه داد‪ :‬در سال گذشته قیمت‬ ‫هر کیلو گندم ‪ ۹۲۵‬تومان در نظر گرفته شده بود و این در حالیست که همان گندم را به قیمت هر کیلو ‪ ۲,۲۰۰‬تومان وارد کردند‪ ،‬عالوه بر این کشاورزان برای مسافت‌های کوتاه مجبور به کسب بارنامه هستند‪.‬وی با بیان‬ ‫اینکه آرد در حال حاضر در کشور قاچاق می‌شود‪ ،‬تأکید کرد‪ :‬انتظار ما این است که به علت حفظ کیان کشور به مسأله قاچاق آرد توجه شود‪.‬سوزنچی عنوان کرد‪ :‬گلخانه داران در پروسه بانکی با مشکالت زیادی مواجه‬ ‫می‌شوند که امیدواریم مسئوالن این امر را برطرف کنند‪.‬وی تصریح کرد‪ :‬برخی از کشاورزان برای سوخت تراکتورهای خود با مشکالتی مواجه هستند که جهاد کشاورزی با واگذاری واحد سهمیه بندی سوخت به بخش‬ ‫خصوصی این مشکالت را افزوده است‪.‬‬ ‫طوالنیشدنفرآیند‬ ‫صدورمجوزها‬ ‫فسادآور است‬ ‫دشت درياسر «تنكابن»‬ ‫‪5‬‬ ‫دوشنبه ‪ 23-‬اردیبهشت‪ 1398‬شماره‪804‬‬ ‫ایران زمین‬ ‫استاندار قزوین‬ ‫زاهدی گفت‪ :‬هر چقدر مراحل صدور مجوزها طوالنی شود‪ ،‬فساد هم باال می رود‪ ،‬باید تالش‬ ‫کنیم فرآیند صدور مجوز تولید و سرمایه گذاری با کمترین زمان صورت گیرد‪.‬‬ ‫عبدالمحمد زاهدی استاندار‬ ‫قزوین در جلسه شورای گفتگو‬ ‫که در استانداری برگزار شد اظهار‬ ‫داشت‪ :‬شورای گفتگو یک محفل و‬ ‫بستری برای پیگیری مطالبات تولید‬ ‫کنندگان است که انتظار داریم‬ ‫ضمن شناسایی موانع رونق تولید‬ ‫راهکارهایی برای حل آن ارائه شود‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬دستور جلسات شورا‬ ‫باید محدود باشد تا بتوان مسائل را‬ ‫مورد بررسی قرار داد و تصمیم الزم‬ ‫را گرفت‪.‬‬ ‫استاندار قزوین بیان کرد‪ :‬اگر‬ ‫قانون حمایت از سرمایه گذار اجرا‬ ‫می‌شد بسیاری از واحدها را مثل‬ ‫فرنخ‪ ،‬مه نخ‪ ،‬کنتور سازی و پوشینه‬ ‫بافت را تعیین تکلیف می‌کردیم و با‬ ‫معرفی مدیری دولتی وضعیت را به‬ ‫سامان می‌رساندیم‪.‬‬ ‫وی با انتقاد از بی توجهی مدیران‬ ‫به مشخص کردن فرآیند صدور‬ ‫مجوز در دستگاه خود و حذف موارد‬ ‫زائد گفت‪ :‬به مدیران دستگاه‌های‬ ‫خدمات رسان اعالم کردیم مسیر‬ ‫فرآیندها مشخص شود اما هنوز‬ ‫جواب نداده‌اند که نشان می‌دهد‬ ‫یا مدیر به حوزه کاری خود آشنا‬ ‫نیست و یا می‌خواهد همچنان ارباب‬ ‫رجوع داشته باشد‪.‬زاهدی یادآور‬ ‫شد‪ :‬برخی مدیران دوست دارند‬ ‫فرآیند صدور مجوز طوالنی باشد و‬ ‫ارباب رجوع آنقدر رفت و آمد کند‬ ‫تا خسته شود و شاید به برخی مسائل‬ ‫تن دهد و همین روش بستر خطا و‬ ‫تخلف است‪.‬استاندار قزوین بیان‬ ‫کرد‪ :‬هر چقدر ما دولتی‌ها در کار‬ ‫بخش خصوصی بیشتر دخالت کنیم‬ ‫فسادش بیشتر است‪.‬وی اظهار داشت‪:‬‬ ‫چرا باید دریافت مجوز اجرای طرح‬ ‫توسعه طوالنی شود در حالی که همه‬ ‫شرایط و زیرساخت‌ها مهیاست و‬ ‫بهترین راهکار رونق تولید است اما‬ ‫همچنان کارها طوالنی است‪.‬زاهدی‬ ‫اضافه کرد‪ :‬اسامی کسانی که دستور‬ ‫ابالغی را اجرا نکردند به وزارتخانه‬ ‫معرفی می‌کنیم زیرا هنوز برخی‬ ‫نمی‌دانند چه مسئولیتی دارند‪.‬استاندار‬ ‫تصریح کرد‪ :‬مشکل دیگر تفسیر‬ ‫قانون است و برخی مدیران با تفسیر‬ ‫منفی می‌خواهند مانع تراشی کنند‬ ‫که مصداق بارز آن همین موضوع‬ ‫معافیت استقرار صنایع در شعاع ‪۱۲۰‬‬ ‫کیلومتری است که حدود ‪ ۴۰‬سال‬ ‫این شعاع زمینی محاسبه شده اما‬ ‫یک دفعه گفتیم مسافت هوایی مورد‬ ‫نظر است‪.‬زاهدی گفت‪ :‬در بدترین‬ ‫زمان که مشکل تحریم داریم با این‬ ‫موانع کاری می‌کنیم که سرمایه گذار‬ ‫داخلی و خارجی پشیمان شود و‬ ‫همین قانون در استان هم موجب شده‬ ‫یک سرمایه گذار خارجی فعالیت‬ ‫خود را متوقف کند‪.‬وی بیان کرد‪:‬‬ ‫اختالف دستگاه‌های اداری با هم باید‬ ‫بین خودشان حل شود و از ارجاع آن‬ ‫به دستگاه قضائی خودداری کنیم‪.‬‬ ‫استاندار قزوین یادآور شد‪ :‬بسیاری‬ ‫از قطعات واحدهای تولیدی که به‬ ‫دلیل تحریم وارد نمی‌شود می‌تواند‬ ‫در داخل تولید شود اما شناختی از‬ ‫ظرفیت‌های خود نداریم برای نمونه‬ ‫یک واحد نساجی در استان قادر‬ ‫است تمام دستگاه‌های مورد نیازش را‬ ‫بسازد و از این نمونه‌ها متعدد داریم‬ ‫که در صورت شناسایی می‌توان‬ ‫نیازها را برطرف کرد‪.‬زاهدی در‬ ‫خصوص تملک واحدهای تولیدی‬ ‫توسط بانک‌ها هم گفت‪ :‬اسامی‬ ‫واحدهایی که به دلیل مشکالت در‬ ‫اختیار بانک‌ها قرار گرفته‌اند مشخص‬ ‫شود تا بتوانیم ارزیابی دقیقی از‬ ‫وضعیت آنها داشته باشیم‪.‬‬ ‫«دشت دریاسر» یکی از مناطق طبیعی خاص ایران است که امکان تماشای دشت پر از گل‪ ،‬جنگل های انبوه و قله های پوشیده از برف را به یک باره برای شما فراهم می کند‪.‬این‬ ‫دشت در فصل بهار میزبان گل‌های زرد می‌شود و زیبایی آن به حدی است که عنوان بهشت اردیبهشت ایران را به خود اختصاص داده است‪ .‬اين دشت زيبا در ارتفاعی حدود ‪2‬هزار‬ ‫متری از سطح دريا قرار دارد و از روستای عسل محله دهستان دوهزار تنكابن می‌توان به دامنه اين دشت رسيد ‪.‬‬ ‫هیچ؛ سهم فعلی خراسان‌ جنوبی از‬ ‫اعتبارات بازسازی منازل سیل‌زده‬ ‫ناهماهنگی‌ها بین دستگاهی‬ ‫بیش از تحریم‌ها‬ ‫به صنایع فشار می‌آورد‬ ‫بعدازظهر امروز جلسه دوساعته کارگروه استانی بازسازی و نوسازی مناطق سیل‌زده‬ ‫خراسان‌ جنوبی به ریاست معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان‌جنوبی برگزار شد‪.‬‬ ‫میرجلیلی مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان‌جنوبی در این جلسه اظهار داشت‪:‬‬ ‫طبق دستورالعملی که از وزارت کشور رسیده‪ ،‬امسال قرارگاه بازسازی و نوسازی مناطق‬ ‫سیل‌زده به ریاست وزیر کشور تشکیل و به‌ تبع آن در استان‌ها کارگروه‌های استانی به ریاست‬ ‫معاونت‌های عمرانی استانداری‌ها تشکیل شده است‪.‬‬ ‫خسارت سیل به ‪ 526‬خانه در خراسان‌جنوبی‬ ‫مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی خراسان‌ جنوبی نیز در ادامه با اشاره به اینکه سیل‬ ‫و بارندگی‌های شدید اخیر در استان به منازل مسکونی در ‪ 10‬شهرستان استان خسارت وارد‬ ‫کرده است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬این خسارات به ‪ ۵٢۶‬واحد مسکونی وارد شده که شامل ‪ ٢۵‬واحد‬ ‫در ‪ ١٢‬نقطه شهری بوده که از این تعداد واحد ‪ ١٢‬مورد تعمیراتی و ‪ ١٣‬واحد تخریبی و نیاز به‬ ‫بازسازی جدید دارند‪.‬‬ ‫استاندار مرکزی با بیان اینکه ناهماهنگی‌های بین دستگاهی بیش از تحریم‌ها به صنایع‬ ‫فشار می‌آورد‪ ،‬گفت‪ :‬اگر بی‌تفاوتی و بی‌رغبتی و کم تمایلی به رفع مشکالت صنایع از سوی‬ ‫دستگاه‌های ملی و بانک‌ها صورت گیرد‪ ،‬بحران‌ها باز می‌گردند‪.‬‬ ‫حسین آسمانی‌ مقدم ادامه داد‪ :‬همچنین بر اثر سیل به ‪ ۵٠١‬واحد روستایی در ‪ ٧٧‬روستا‬ ‫خسارت وارد شده که از این تعداد ‪ ٢٣٢‬واحد باید دوباره احداث ‪ ٢۶٩‬مورد تعمیری هستند‪.‬‬ ‫هنوز هیچ اعتباری برای بازسازی مناطق سیل‌زده مصوب نشده است‬ ‫وی با بیان اینکه هنوز هیچ اعتباری برای امر بازسازی منازل خسارت‌دیده بر اثر سیل برای‬ ‫استان مصوب نشده‪ ،‬افزود‪ :‬در سفر اخیر دکتر نوبخت به استان و کمک برای ساخت مسکن‬ ‫استاندار مرکزی‪:‬‬ ‫سیدعلیآقازادهدرجلسهشورای‬ ‫اداریاستانمرکزیباتاکیدبررعایتشئونات‬ ‫ماه مبارک رمضان در حوزه کاری و لزوم‬ ‫نظارتبررفتارهابرایاینکهاقدامیمغایرو‬ ‫خالف در ادارات و معابر عمومی با این ایام‬ ‫نورانیومعنویصورتنگیرد‪،‬افزود‪:‬مدیران‬ ‫نظارت الزم را در این خصوص داشته باشند و‬ ‫همکاراندردستگاه‌هایدولتی‪،‬کارخانجات‬ ‫وشرکت‌هایبزرگنیزالزاماترارعایت‬ ‫کنند‪.‬ازآنجاکهمسئوالنبایدالگویجامعه‬ ‫باشدبایدازخودشروعکنیمتامردمنیز‬ ‫رعایتکنند‪.‬ویبااشارهبهمطالبمطرح‬ ‫شدهدرخصوصروزشوراهایاسالمیدر‬ ‫شورایاداریگفت‪:‬تعاملباشوراهابایداز‬ ‫حالتحرفوشعارخارجشودوکارراهبری‬ ‫واجراییبیندستگاه‌هایاجراییوشورا‬ ‫شکلگیرد‪،‬شوراهانیزمی‌توانندمسئوالن‬ ‫راطبققانوندعوتومکلفبهحضورو‬ ‫طرحمباحثوپیشنهاداتونظراتکنند‪.‬‬ ‫آقازادهتصریحکرد‪:‬کمترازیکماهدیگر‬ ‫سیاُمینسالگردرحلتامامخمینی(ره)و‬ ‫انتصابمقاممعظمرهبریفرامیرسدوبا‬ ‫توجهبهتعطیلی‌هایمصادفشدهبااینایام‬ ‫بایدبرنامه‌ریزی‌هاییجهتبرگزاریمراسم‬ ‫ارتحال و اعزام و عبور زائران از استان انجام‬ ‫گیردکهدراینراستاستادارتحالدرتالش‬ ‫است‪ .‬وی با اشاره به روز قدس(‪ 10‬خرداد) بیان‬ ‫کرد‪:‬باتوجهبهشرایطکنونیکهحساس‌ترین‬ ‫ومهمترینمقاطعتاریخجمهوریاسالمی‬ ‫است‪،‬ازمدیرانومسئوالنمی‌خواهیمبا‬ ‫برنامه‌ریزیخوببسترحضورمردمرافراهم‬ ‫کنند‪،‬حضورمردمپاسخمحکمیبهبدخواهان‬ ‫ودشمنانملتایرانخواهدبود‪،‬دشمنی‌ها‪،‬‬ ‫تحریمهاوفشارهامستقیممردمراهدف‬ ‫گرفتهاستوروزقدسبهعنوانیادگارامام‬ ‫راحلیکیازفرصت‌هاییاستکهمی‌توان‬ ‫فریادملترابهصورتمستقیمبهگوش‬ ‫دشمناناینمرزوبومرساند‪.‬‬ ‫آقازادهگفت‪:‬روزقدسهموارهتهدید‬ ‫ونگرانیبرایدشمنانایرانبویژهاسرائیل‬ ‫بودهاستوهرسالنیزایننگرانی‌هاافزایش‬ ‫می‌یابدبهطوریکهازروزهایقبلدرتالشند‬ ‫کهآثاراینحضورمردمراکمرنگکنند‪،‬‬ ‫برایناساسبایدزمینهحضورگستردهمردم‬ ‫را فراهم کرد‪ .‬وی با اشاره به مفقود شدن‬ ‫بارانشیخیدختر‪ 8‬سالهدرشهرمهاجران‬ ‫گفت‪:‬یکموفقیتامنیتیوانتظامیدراستان‬ ‫مرکزیشکلگرفتکهبارانبعدازیک‬ ‫تالشبرنامهدارومهندسیشده‪ 27‬روزه‬ ‫بهکانونخانوادهبازگشتوباپیداشدناو‬ ‫آرامشخاطریدربینمردمایجادشد‪.‬این‬ ‫تالش‌هابهافزایشاعتمادعمومیکمک‌‬ ‫میکند‪.‬ساعاتیپسازربایشاینکودک‪،‬‬ ‫نیروهایانتظامیوامنیتیبهسرعتمکانباران‬ ‫رایافتندوباآزادیاو‪،‬ربایندگانرادستگیر‬ ‫کردند‪.‬پروندهدردستگا‌هقضاییپیگیری‬ ‫خواهدشدونتیجهبهمردماعالممی‌شود‪.‬‬ ‫استاندارمرکزیدرادامهبااشارهبهوضعیت‬ ‫واحدهایصنعتیاستانوبااعالمهشدار‬ ‫نسبتبهبازگشتاحتمالیبرخیازبحران‌ها‬ ‫بهصنایعاستانکهعمدتاناشیازعواملیدر‬ ‫خارجازاستاناست‪،‬گفت‪:‬استانمرکزی‬ ‫همهتالشخودرابهکارگرفتهاست‪،‬اما‬ ‫برخیازمسائلوموارددراختیاراستاننیست‪.‬‬ ‫سالگذشتهبنابراعالموزارتصمتیکی‬ ‫ازاستان‌هایبرتردررا‌هاندازیکارخانجات‬ ‫راکدوتعطیلبودهایمومعاونوزیرکشور‬ ‫نیز در سفر به ساوه به این امر اشاره کرد‪ .‬وی‬ ‫اضافهکرد‪:‬سالگذشتهحوزهعلمیهخاتم‌االنبیا‬ ‫آونگانراخریداریکردواینواحدتولیدی‬ ‫هرچندکم‪،‬امابهتولیدنشست‪،‬هپکونیز‬ ‫واردعرصهتولیدشد‪،‬کارخانهمقره‌سازی‬ ‫ساوهبا‪ 14‬ماهحقوقمعوقهکارگرانخود‬ ‫در سال‪ 96‬به معوقات صفر در سال‪ 97‬رسید‬ ‫وحتیصنایعماشین‌سازی‪،‬واگن‌سازیو‬ ‫آذرآببحرانراپشتسرگذاشتند‪،‬اما‬ ‫اگربی‌تفاوتیوبی‌رغبتیوکمتمایلیبه‬ ‫رفعمشکالتصنایعازسویدستگاه‌های‬ ‫ملیوبانک‌هاصورتگیرد‪،‬بحران‌هاباز‬ ‫می‌گردند‪.‬ویبابیاناینکهتالش‌هایاستان‬ ‫درمواقعیکهدرگیرکم‌توجهیمی‌شود‪،‬‬ ‫ابتروبی‌اثرباقیمی‌ماندوبایدتهرانکمک‬ ‫کند‪،‬اظهارکرد‪:‬برایرفعمشکالتراهکار‬ ‫وجودداردواینراهکارهابهکسیفشار‬ ‫واردنمی‌کند‪،‬درحمایت‌هایبانکیقرار‬ ‫نیستازمحلمنابعمردمحاتم‌بخشیصورت‬ ‫گیرد‪،‬درحوزهمالیاتوبیمهکهدراستان‬ ‫همکاری‌هایخوبیحاکماست‪،‬اماهمکاری‬ ‫جدی‌تریراازدستگاه‌هایملی‪،‬وزارتخانه‌ها‬ ‫وسازمان‌هاخواهانیم‪.‬مصوباتکارگروه‬ ‫ملیرفعموانعتولیدبایدازسویدستگاه‌ها‪،‬‬ ‫اجراییشودودرصورتیکهدستگاه‌های‬ ‫ملیمستقردرتهرانهمراهینکنندوکمک‬ ‫نشودبحران‌هاآمادهبازگشتهستند‪.‬استاندار‬ ‫مرکزیتاکیدکرد‪:‬فایده‌اینداردکهدر‬ ‫زمانبحرانبهسرعتتصمیم‌گیریشود‬ ‫وبراییکماهیادوماهبه‌صورتمُسکن‬ ‫مشکلراحلشود‪،‬امروزپیشنهادوراهکار‬ ‫برایجلوگیریازوقوعبحرانوجوددارد‬ ‫و ارائه شده است‪ .‬سال‪ 98‬سال رونق تولید‬ ‫استواگرحمایتدستگا‌ه‌‌هایملیراداشته‬ ‫باشیمقولمی‌دهیمبهمانندسالگذشتهدر‬ ‫تولیدکاالیایرانیورونقاقتصادیکهمورد‬ ‫تاکیدمقاممعظمرهبریومسئوالناست‪،‬‬ ‫مشکلیبرایاستانبروزنکند‪.‬آقازادهبااشاره‬ ‫بهضرورتصرفه‌جوییافزود‪:‬درمنابعو‬ ‫اعتبارات‪،‬مصرفآب‪،‬برق‪،‬گازوسوخت‬ ‫اگرصرفه‌جویینداشتهباشیم‪،‬کشوربابحران‬ ‫مواجهمی‌شود‪.‬مدیراندولتیدرصرفه‌جویی‬ ‫درمنابعواعتباراتدولتیاگربادستو‬ ‫دلبازیوولخرجیگذشتهعملکنندحتی‬ ‫درتامینهزینه‌هایجاریوضروریمشکل‬ ‫خواهندداشت‪.‬بایدباصرفه‌جوییپیشبرویم‬ ‫والگوییبرایجامعهباشیم‪.‬‬ ‫غالمرضا‬ ‫شمس‬ ‫ناتری‬ ‫برای نیازمندان‪ ،‬برخی از این افراد به بانک‌ها معرفی‪ ،‬برخی از موارد انعقاد قرارداد صورت‬ ‫گرفته و در دو مورد فنداسیون واحدها ریخته شده است‪.‬‬ ‫مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی خراسان‌جنوبی ادامه داد‪ :‬در راستای این کمک‌ها‬ ‫قرار است ‪ ٩٩‬واحد در تمامی شهرستان‌های استان ساخته شود‪.‬‬ ‫تا ‪ 10‬روز آینده برای ابالغ اعتبار منتظر می‌مانیم‬ ‫آسمانی‌ مقدم با اشاره به اینکه هیأت دولت برای برخی از استان‌هایی که بر اثر سیل‬ ‫آسیب‌دیده‌اند در بحث مسکن ‪ 40‬میلیون تومان تسهیالت و کمک بالعوض در نظر گرفته‬ ‫است‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬هرچند بنیاد مسکن می‌تواند از طریق اعتبارات بهسازی‪ ،‬ساخت و تعمیر‬ ‫مسکن‌های آسیب‌دیده بر اثر سیل را در استان آغاز کند ولی میزان این تسهیالت ‪ 25‬میلیون‬ ‫تومان بوده و اگر این تسهیالت به مردم داده شود ضرر کرده و از تسهیالت ‪ 40‬میلیون‬ ‫تومانی مصوبه هیأت دولت محروم می‌گردند بنابراین تا ‪ 10‬روز آینده برای ابالغ این اعتبار‬ ‫به استان منتظر می‌مانیم‪.‬وی خاطرنشان کرد‪ :‬در بحث آواربرداری کار در دو شهرستان طبس‬ ‫و بشرویه آغاز شده است‪.‬مدیرکل کمیته امداد خراسان‌جنوبی نیز در ادامه اظهار داشت‪:‬‬ ‫منازل ‪ 43‬هزار خانوار تحت پوشش کمیته امداد استان بیمه بوده است‪.‬رضا سلم‌آبادی با‬ ‫اشاره به اینکه براساس بررسی‌های صورت‌گرفته منازل افراد تحت پوشش این نهاد که بر‬ ‫اثر سیل آسیب‌دیده ‪ 19‬مورد بوده که بین ‪ 35‬تا ‪ 60‬درصد آسیب‌دیده است‪ ،‬یادآور شد‪:‬‬ ‫برای بازسازی این منازل به هر کدام ‪ 10‬میلیون تومان اعتبار بالعوض تعلق گرفته و برای‬ ‫آواربرداری و صدور مجوز پروانه ساختمانی نیاز به کمک و همکاری وجود دارد‪.‬‬
‫‪6‬‬ ‫دوشنبه ‪ 23-‬اردیبهشت‪ 1398‬شماره‪804‬‬ ‫جامعه‬ ‫همزمان با روز جهانی پرستار اعالم شد‬ ‫کمبود ‪125‬هزار پرستار در کشور‬ ‫‪ ۱۲‬میمصادفبا‪ ۲۲‬اردیبشهتوسالروزتولدپرستاریانگلیسیبهعنوانپایه‌گذارپرستاریمدرن‪،‬روزجهانیپرستاریشناختهمی‌شودوطبقاعالممسووالنسازماننظامپرستاریوبهاستنادآخرینآمارجهانی‪،‬درحالحاضردنیابه‪ ۷‬میلیونو‪ ۲۰۰‬هزارپرستارنیازدارد‪.‬‬ ‫اصغردالوندی_رئیسکلسازماننظامپرستاریدرگفت‌وگوباایسنا‪،‬بایادآوریشعارهفتهجهانیبهداشتتحتعنوان«بهداشتبرایهمهوپوششهمگانیسالمت»گفت‪:‬اینشعاریاستکهسازمانبینالمللیپرستارینیزبهآنتاکیددارد‪.‬سالمتبراساسدوعنصر؛عدالت‬ ‫درسالمتوبرابریمردمدردسترسیبهخدماتپزشکیمالکمهمیاستتاپوششهمگانیسالمتدرکشورهااتفاقافتد‪.‬ویبابیاناینکهطبقآخرینآمارجهانیدردنیابههفتمیلیونو‪ ۲۰۰‬هزارپرستارنیازداریم‪،‬افزود‪:‬اینآمارازنیازبهتوجهویژهبهپرستارانوسرمایه‬ ‫گذاریبرآنانحکایتداردکهسازمانبهداشتجهانیبرآنتاکیددارد‪.‬دالوندیبااشارهبهروندروبهپیریجمعیتجوامعگفت‪:‬جذبوتربیتپرستارانیکیازبرنامه‌هایراهبردیدربسیاریازکشورهاازجملهاسترالیا‪،‬کاناداواسکاندیناویاستکهبامحورقراردادنپرستار‬ ‫درتیم‌هایدرمانیاتفاقاتمثبتیرارقمزد‌هاند‪.‬اینمتخصصسالمتسالمندیادامهداد‪:‬دراکثرکشورهانسبتپرستاربهجمعیتمالکقرارمی‌گیرد‪،‬امادرایراننسبتپرستاربهتعدادتخت‌هایبیمارستانیمالکاست؛چراکهنگاهمادرایرانبیمارمداریوبیمارستانمداریاست‬ ‫وایننگاهسببمحدودکردنپرستاربهفضایبیمارستانمی‌شود‪.‬باتوجهبهروندپیرشدنجوامع‪،‬بایدتوجهبیشتریبهحرف ‌هپرستاریباعنوانمراقبینسالمتداشت‪.‬‬ ‫تبدیل شدن دانشگاه‌های کشور به کارخانه تولید دکترای بیهوده‬ ‫سونامی بیکاری‬ ‫دانشجویان دکترا‬ ‫در گفتگو با عضو کمیسیون آموزش مجلس مطرح شد؛‬ ‫سلیمی گفت‪ :‬دوره دکترا در کشور ما از محتوایی که انتظار می‌رود‬ ‫داشته باشد‪ ،‬خارج شده و اهمیت خود را از دست داده است‪ .‬این دوره در‬ ‫بعضی از دانشگاه‌ها به حدی ضعیف برگزار می‌شود که چیزی به معلومات‬ ‫دانشجو اضافه نمی‌شود‪ .‬کار به جایی رسیده که عده‌ای از افراد با پول‬ ‫برای خود مدرک می‌خرند‪.‬‬ ‫آموزش عالی در کشور ما کارخانه تولید دکترای بیهوده است‪.‬‬ ‫هر ساله تعداد زیادی از دانشجویان با انگیزه‌های مختلف راهی مدارج‬ ‫تحصیلی باالتر می‌شوند‪ .‬افراد با این تصور که مدرک تحصیلی باالتر برای‬ ‫آنها سرمایه‌های اقتصادی‪ ،‬اجتماعی و فرهنگی بیشتری به همراه می‌آورد‪،‬‬ ‫ادامه تحصیل می‌دهند‪ .‬اما چیزی که در واقعیت روی می‌دهد به میزان‬ ‫زیادی با تصور افراد متفاوت است‪ .‬اهمیت دکترا گرفتن برای عده‌ای از‬ ‫افراد به حدی است که حتی ممکن است موقعیت‌های شغلی و اجتماعی‬ ‫خود را رها کنند تا به ادامه تحصیل و از این طریق کسب موقعیت بهتر‬ ‫بپردازند‪.‬‬ ‫دکترا به معنای واقعی کلمه نداریم‬ ‫اما چیزی که در واقعیت روی می دهد این است که بعد از اتمام دوره‬ ‫دکترا تعداد زیادی از این افراد به چیزی که مدنظرشان بود نمی رسند‪ .‬از‬ ‫نظر اقتصادی‪ ،‬خبری از شغل بهتر نیست و فردی با اینهمه تحصیل بیکار‬ ‫گوشه خانه می نشیند‪ .‬آمارها هم این مسئله را گواه می دهند‪ .‬برای نمونه‬ ‫چند ماه قبل‪ ،‬معاون آموزشی وزیر علوم آمار هشدار دهنده ای درباره‬ ‫بیکاری دانش آموختگان دانشگاه ها ارائه کرد‪ .‬بر اساس آمار مجتبی‬ ‫شریعتی نیاسری‪ ،‬نرخ بیکاری عمومی در کشور‪ ۱۲ ،‬تا ‪ ۱۲.۵‬درصد است‪،‬‬ ‫اما بیکاری دانش آموختگان دانشگاه ها متناسب با رشته و مقطع تحصیلی‬ ‫شان بین ‪ ۱۷‬تا ‪ ۴۰‬درصد است‪ ،‬البته مرکز آمار هم درصد بیکاری‬ ‫تحصیلکرده ها را ‪ ۴۰.۵‬درصد دانسته است‪ .‬همچنین‪ ،‬بر اساس اعالم‬ ‫وزارت علوم‪ ،‬حدود ‪ ۲۰‬هزار نفر از دانش آموختگان دکترا بیکار هستند‪.‬‬ ‫دکترا حرفی برای گفتن ندارد‬ ‫پایین آمدن وجهه مقطع دکترا فقط از نظر اقتصادی نیست‪ ،‬از نظر‬ ‫اجتماعی و فرهنگی نیز این مقطع ارزش خود را از دست داده است‪.‬‬ ‫در بسیاری از دانشگاه‌ها دانشجویان دکترا از اینکه محتواهای درس‌ها‬ ‫تکراری هستند و مقطع تحصیلی باالتر چیزی زیادی به آن ها اضافه‬ ‫نکرده است‪ ،‬می نالند‪.‬در شرایطی هم که هر کسی می تواند به راحتی‬ ‫مدرک دکترا بگیرد‪ ،‬دیگر دکترا داشتن چندان هم نشانه تمایز نیست‪ .‬در‬ ‫کشورهای دیگر محدودیت ها و سختی هایی که به افراد در مقطع دکترا‬ ‫می گذرد به حدی است که فقط تعداد معدودی از ورودی ها می توانند‬ ‫مدرک خود را بگیرند و ریزش ها در این مقطع زیاد هستند‪ .‬اما در کشور‬ ‫ما هیچ سخت گیری خاصی برای دانشجویان دکترا وجود ندارد و همین‬ ‫باعث شده است که دانشجویانی که ممکن است قابلیت های الزم را‬ ‫نداشته باشند‪ ،‬به راحتی بتوانند مدرک خود را بگیرند‪.‬‬ ‫دوره دکترا در کشور از اهمیت خود خارج شده است‬ ‫در این باره گفت و گویی با یک عضو کمیسیون آموزش داشتیم‪،‬‬ ‫علیرضا سلیمی در مورد وضعیت دکترا در کشور ما می گوید‪« :‬وقتی‬ ‫یک دانشجو وارد مقطع دکترا می شود باید عاشق علم باشد‪ .‬متأسفانه‬ ‫در ایران در پاره ای از موارد شاهد هستیم که تحصیل در مقطع دکترا بر‬ ‫اساس عالقه فرد به علم آموزی نیست‪ .‬افراد به دالیل متعددی وارد مقطع‬ ‫دکترا می شوند‪ .‬بسیاری از دانشجویان در مقطع دکترا در کشور ما با‬ ‫این انگیزه وارد این مقطع می شوند که شغل مناسبی پیدا بکنند‪.‬عده ای‬ ‫دیگر نیز که شاغل هستند با انگیزه ارتقای شغلی دکترا می گیرند‪ .‬یکی‬ ‫از دالیل دیگری که افراد به دنیال دکترا گرفتن هستند برای کسب پرستیژ‬ ‫اجتماعی است‪».‬او بی اهمیت شدن دوره دکترا را اینگونه بیان می کند‪:‬‬ ‫«بخش دیگری از مسئله این است که دوره دکترا در کشور ما از محتوایی‬ ‫که انتظار می رود داشته باشد‪ ،‬خارج شده و اهمیت خود را از دست داده‬ ‫است‪ .‬این دوره در بعضی از دانشگاه ها به حدی ضعیف برگزار می شود‬ ‫که چیزی به معلومات دانشجو اضافه نمی شود‪ .‬کار به جایی رسیده است‬ ‫که عده ای از افراد با پول برای خود مدرک می خرند‪».‬‬ ‫سلیمی با بیان اینکه باید نگاه به تحصیل در دوره دکترا در کشور ما‬ ‫تغییر کند‪ ،‬تصریح می کند‪« :‬اساتید باید وقت بیشتری برای مقطع دکترا‬ ‫بگذارند‪ .‬در محتوای پایان نامه ها باید تجدیدنظر جدی صورت بگیرد‪،‬‬ ‫و باید بررسی کرد که یک پایان نامه چه مشکلی را حل می کند‪ .‬ما در‬ ‫کشورمان دکتر به معنای واقعی کلمه نداریم‪».‬‬ ‫ساعتکارمفیدکارمنداندولتی‬ ‫ایران؛ روزانه کمتر از دو ساعت است‬ ‫ساعات کاری در کشور آب می رود‬ ‫راز پیشرفت تعدادی از جوامع در فعالیت مفید کارکنان آنها نهفته است‪ ،‬در‬ ‫دیگر کار مفید برای افراد یک مسئله حیاتی است‪ ،‬در کشور ما کارمندان به‬ ‫تأثیر دارد‪ ،‬گفت‪« :‬تکیه بر منابع خدادادی نفتی در دامن زدن به این مسئله و تنبل شدن کارمندان‬ ‫مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی‪ ،‬ناکارآمدی نیروی کار در بخش‌های دولتی را بیش از‬ ‫داوود میرشکار (مدیر کل دفتر زیست بوم‌های دریایی سازمان حفاظت محیط زیست) درباره شکار‬ ‫کوسه در سواحل دریای عمان و خلیج‌فارس گفت‪ :‬بخشی از کوسه‌هایی که شکار می‌شوند به دلیل صیدهای‬ ‫ضمنی است‪ ،‬یعنی به عنوان هدف صید نمی‌شوند‪ ،‬بلکه در کنار صیدهای دیگر در تور گرفتار می‌شوند و‬ ‫در بازار به فروش می‌رسند‪.‬وی ادامه داد‪ :‬درباره صیدهای ضمنی کاری نمی‌توانیم انجام دهیم‪ ،‬چراکه این‬ ‫صیدها ناخواسته وارد تور شده و گرفتار می‌شوند‪ .‬سازمان شیالت ایران باید با آموزش‌هایی که به صیادان‬ ‫ارائه می‌دهد و همچنین ابزاری که در اختیار آنها قرار می‌دهد‪ ،‬این صیدهای ضمنی را سال به سال کاهش‬ ‫دهد‪.‬مدیر کل دفتر زیست‌بوم‌های دریایی خاطرنشان کرد‪ :‬نوع دیگر از صید کوسه نیز وجود دارد که به‬ ‫صورت غیرمسئوالنه و غیرمجاز است‪ ،‬بطوری که در بسیاری از رستوران‌های استان هرمزگان و جزایر آن‬ ‫سرو می‌شود و بازار خاصی برای آن ایجاد شده است‪ ،‬لذا این باعث شده که متاسفانه صید غیرمسئوالنه و‬ ‫غیرمجازی از کوسه‌ها داشته باشیم‪ ،‬تا جایی که این مسئله باعث شده‪ ،‬سایز کوسه‌هایی که در تور گرفتار‬ ‫می‌شوند‪ ،‬سال به سال به دلیل فشار صید کوچکتر شود‪.‬میرشکار با تاکید براینکه صید غیرمجاز کوسه‌ماهیان‬ ‫باعث شده ذخایر این نوع از ماهیان با مشکل مواجه شود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬سازمان حفاظت محیط‌زیست متاسفانه‬ ‫تا به امروز علیرغم اینکه در جلسات متعدد با دستگاه‌های هماهنگ کننده موضوع را مطرح کرده و از طرفی‬ ‫به سازمان استخدامی کشور ایجاد یگان دریایی محیط‌زیست نیز ابالغ شده است‪ ،‬اما متاسفانه هنوز این اتفاق‬ ‫نیفتاده است‪ .‬البته یکی از دالیلش این است که اعتبار بسیار زیادی را نیاز دارد‪.‬وی با اشاره به اینکه احکام‬ ‫جرائم صید کوسه به روزرسانی شده است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬در حال حاضر مسئولیت برخورد با این تخلفات با‬ ‫یگان حفاظت از شیالت و یگان حفاظت از محیط زیست است‪ ،‬از همین‌رو چنانچه همکاران ما در یگان‬ ‫حفاظت محیط‌زیست با اینگونه تخلفات برخورد کنند‪ ،‬سریعا نسبت به دستگیری اقدام می‌کنند‪ .‬شکارچیان‬ ‫نیز باید برای شکار کوسه کولی‌گرگ مبلغ ‪ 30‬میلیون تومان و برای شکار سایر کوسه‌ها مبلغ سه میلیون‬ ‫تومان جریمه بپردازند و بعد از انتقال پرونده به مراجع قضایی این جریمه از آنها اخذ خواهد شد‪.‬مدیرکل‬ ‫دفتر زیست‌بوم‌های دریایی درباره قاچاق کوسه به خارج از کشور گفت‪ :‬معموال بخشی از کوسه‌های شکار‬ ‫شده مانند باله کوسه‌ها به دیگر کشورها صادر می‌شود‪ ،‬اما متاسفانه به دلیل اینکه ما عمل‌آوری کوسه‌ها را در‬ ‫داخل کشور نداریم‪ ،‬قاچاق کوسه‌ با نازلترین قیمت انجام می‌شود و بازار هدف این کوسه‌ماهی‌ها نیز عمدتا‬ ‫کشور چین است‪ ،‬البته برخی تجار نیز در عمارات خریدار کوسه‌ماهی‌ها هستند‪.‬میرشکار تاکید کرد‪ :‬این‬ ‫صیادان به صورت غیرمجاز وارد دریا می‌شوند و حتی شناورهای آنها نیز ثبت نشده است و از همین‌رو هیچ‬ ‫گونه نظارتی بر آنها صورت نمی‌گیرد‪ .‬البته احکام در نظر گرفته شده بازدارنده است‪ ،‬اما متاسفانه نظارت‬ ‫کاملی بر صیادان وجود ندارد‪.‬‬ ‫کاری می‌تواند نقش مثمرثمری در افزایش بهره‌وری کارمندان داشته باشد‪ ،‬می‌افزاید‪« :‬همه افراد‬ ‫باید احساس کنند که در قبال کشور خود مسئولیت دارند و تعهد آنها نسبت به کشورشان افزایش‬ ‫این کشورها افراد خود را وقف کار کرده‌اند‪ .‬به همین دلیل چرخ پیشرفت این‬ ‫راحتی ساعت‌های کاری خود را هدر می‌دهند‪.‬‬ ‫مقام مسئول سازمان حفاظت محیط‌زیست خبر داد‬ ‫عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه‪ ،‬افزایش امکانات در محیط‌های‬ ‫پیدا کند‪ ،‬تاز از این طریق بهره وری افزایش پیدا کند‪».‬‬ ‫جوامع خیلی سریع حرکت می کند‪ .‬در شرایطی که در بسیاری از کشورهای‬ ‫قاچاقکوس ‌هبهچینو‬ ‫اماراتبانازل‌ترینقیمت‬ ‫باید احساس کند حقوق و مزایایی که دریافت می کند در قبال ساعات کاری مفید است‪».‬‬ ‫کرد در مورد اینکه تکیه به منابع نفت تا به چه میزان بر وضعیت بهره وری کارمندان کشور‬ ‫نقش زیادی دارد‪ .‬اگر تکیه کشور به جای منابع خدادادی نفتی به سایر زمینه ها مانند گردشگری‪،‬‬ ‫کشاورزی‪ ،‬دامپروری و صنایع دیگر باشد‪ ،‬از این طریق می توان ساعات کاری را افزایش داد‪».‬‬ ‫او در مورد آسیب های این مسئله برای آینده کشور می گوید‪« :‬بعد از مدتی این مسئله به سایر‬ ‫بخش‌های خصوصی دانست و اعالم کرد که در خوشبینانه ‌ترین حالت‪ ،‬ساعات کار مفید در ایران‬ ‫حوزه ها سرایت می کند‪ .‬راحت بودن زندگی کارمندی و ساعات کاری کم در این حوزه باعث‬ ‫ساعات کار روزانه مفید در بخش دولتی تنها ‪ ۲۲‬دقیقه ذکر شده است‪.‬‬ ‫خالقیت و توجه به کارهای تولیدی وقت خود را به زندگی کارمندی اختصاص دهند‪ .‬نتیجه این‬ ‫روزانه حدود دو ساعت است که در طول هفته به ‪ ۱۱‬ساعت نمی ‌رسد‪ .‬در این گزارش متوسط‬ ‫با توجه به صدماتی که این وضعیت بر آینده ی کشور دارد‪ ،‬باید به ریشه های این مسئله و‬ ‫راه های برطرف کردن آن توجه جدی شود‪ .‬نیاز جامعه امروز بازنگری و نظارت بهتر به عملکرد‬ ‫کارمندها و به ویژه کارمندهای دولتی است‪ .‬کارمندان در کشور ما به محیطی نیاز دارند که آن ها‬ ‫را برای کار کردن سر ذوق بیاورد‪.‬‬ ‫در ریشه‌یابی این مسئله و یافتن راه حل برای آن مصاحبه‌ای با یک عضو کمیسیون اجتماعی‬ ‫مجلس داشته‌ایم‪:‬‬ ‫علی کرد‪ ،‬عضو کمیسیون اجتماعی مجلس‪ ،‬در مورد وضعیت نامطلوب ساعات کاری کارمندان‬ ‫در کشور به خبرنگار اجتماعی برنا می‌گوید‪« :‬آماری که برای وقت کاری به صورت میانگین بیان‬ ‫شده است آمار مطلوب و مناسبی نیست‪ .‬در این زمینه الزم است که قوه مقننه دست به بازنگری‌های‬ ‫جدی در قوانین مربوط به ساعات کار بزند‪».‬‬ ‫او یکی از دالیل این مسئله را شرایط اقلیم و آب و هوای هر منطقه می‌داند و می‌افزاید‪« :‬با‬ ‫توجه به شرایط و اقلیم هر منطقه‌ای ساعات کاری نیاز به تجدیدنظر دارند‪ .‬ساعات کاری در مناطق‬ ‫سردسیری‪ ،‬گرمسیری و مناطق معتدل باید با هم متفاوت باشند‪ .‬با توجه به اینکه طلوع و غروب‬ ‫آفتاب در مناطق مختلف کشور با یکدیگر متفاوت است‪ ،‬نمی‌توان یک زمان مشخص برای شروع‬ ‫کار در همه جا گذاشت‪ .‬ساعات کار با توجه به اقلیم‪ ،‬آب و هوا و شرایط محیطی و امکانات‬ ‫کارمندان تنظیم شود‪».‬‬ ‫کرد نقش نظارت و کنترل را در افزایش ساعات کاری اینگونه شرح می‌دهد‪« :‬نظارت‪ ،‬کنترل و‬ ‫بازرسی باید دقیق‪ ،‬عادالنه باشند‪ .‬این اصول باید با شفافیت برای بازنگری در عملکرد هر کارمند و‬ ‫هر سازمان ابالغ شوند‪ .‬در کشور ما در حال حاضر بازرسی ها به خوبی انجام نمی شود‪».‬‬ ‫این نماینده مجلس به تدوین منشور در این زمینه اشاره می کند و می گوید‪« :‬دولت یا همان قوه‬ ‫مجریه باید منشور مناسبی را برای کارکنان و کارمندانش تعریف کند که به صورت شفاف عملیاتی‬ ‫شود‪ ،‬و نظارت های الزم بر اجرایی شدن آن صورت گیرد‪».‬‬ ‫او با بیان اینکه وقت در کشور ما هدر داده می شود‪ ،‬تأکید می کند‪« :‬کارمندان باید زمانی‬ ‫را که در کشور به عنوان زمان کاری تعریف شده است به صورت مفید بگذرانند‪ .‬وقت در کشور‬ ‫ما بیهوده هدر داده می شود و از آن برای کار مفید استفاده نمی شود‪ .‬به همین خاطر است که ما‬ ‫در برخی از شاخص ها‪ ،‬توسعه‪ ،‬پیشرفت و بالندگی نداریم‪ .‬ارتقای وجدان کاری کارمندان مورد‬ ‫دیگری است که باید به آن توجه شود تا از این طریق بتوان ساعات مفید کاری را افزایش داد‪ .‬فرد‬ ‫می شود عالقه افراد به زندگی کارمندی افزایش پیدا کند‪ .‬همین باعث می شود که افراد به جای‬ ‫مسئله این می شود که خالقیت آیندگان کور می شود و می سوزد و انگیزه ای برای ایده های نو‬ ‫نمی ماند‪ .‬فرهنگ بیکاری و تنبلی بر جامعه غلبه پیدا می کند و شاهد افت در زندگی اجتماعی‬ ‫مردم هستیم‪».‬‬
‫نانسی پلوسی‪:‬‬ ‫برجامیکدستاورداستادانهبود‬ ‫«نانسی پلوسی» رئیس مجلس نمایندگان آمریکا در گفتگو با واشنگتن پست‪ ،‬با انتقاد از «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری این کشور‪ ،‬به دلیل خروج از توافقات مهم بین‌المللی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا دولت ترامپ‬ ‫در اندیشه حمله نظامی به ایران است گفت؟ ممکن است آنها چنین تفکری داشته باشند اما مطمئناً نمی‌توانند موافقت کنگره را در این رابطه جلب کنند‪.‬پلوسی در ادامه تاکید کرد که دولت ترامپ حق آغاز جنگ با ایران بدون‬ ‫اجازه کنگره را ندارد‪.‬رئیس مجلس نمایندگان آمریکا در ادامه عنوان داشت‪ :‬در کشور ما هیچ تمایلی برای جنگ وجود ندارد‪ .‬باید به دنبال راه حل های صلح‌آمیز با ایران باشیم‪.‬پلوسی در خصوص ادعای روزهای اخیر مقامات‬ ‫کاخ سفید در خصوص تهدیدهای ایران نیز گفت‪ :‬اطالعات مربوط به ادعاهای کاخ سفید درباره تهدیدهای ایران به کنگره آمریکا تحویل داده نشده است‪.‬وی در ادامه با اشاره به توافق هسته‌ای ایران‪ ،‬خروج از آن را اشتباه‬ ‫دانست و دلیل خود را اینگونه بیان کرد که برجام یک توافق سیاسی استادانه بود‪.‬‬ ‫یو اس ای تودی‪:‬‬ ‫سیاست خارجی ترامپ‬ ‫شکست خورده است‬ ‫اردوغان همچنین با پیش کشیدن موضوع قتل جمال خاشقجی خطاب به عربستان این سوال را طرح کرد که‬ ‫“عدالت شما کجاست؟”‬ ‫عکس‬ ‫خبرنگار‬ ‫اردوغان خطاب به عربستان‪:‬‬ ‫عدالت‌ شما کجاست؟‬ ‫رئیس‌جمهوری ترکیه علت حمله اخیر رژیم صهیونیستی به دفتر آناتولی در غزه را در راستای ممانعت از به تصویر کشیدن‬ ‫اقدامات ظالمانه و پلید آنها دانسته و گفت‪ ،‬اسرائیل هر کس را که ظلم آنها را افشا کند‪ ،‬دشمن می‌خواند‪.‬‬ ‫اردوغان همچنین با پیش کشیدن موضوع قتل جمال خاشقجی خطاب‬ ‫به عربستان این سوال را طرح کرد که “عدالت شما کجاست؟”‬ ‫رجب طیب اردوغان‪ ،‬رئیس‌جمهوری ترکیه طی سخنانی در مراسم‬ ‫افطار در بنیاد «بیرلیک واقفی» در استانبول‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬اسرائیل از سکوت‬ ‫جامعه جهانی سوءاستفاده کرده و دفتر رسانه‌ها و بنیادهای خیریه را‬ ‫بمباران می‌کند‪ .‬اسرائیل دفتر خبرگزاری آناتولی در غزه را نیز بمباران‬ ‫کرد زیرا می‌خواهند اقدامات ظالمانه و پلیدشان به گوش جامعه جهانی‬ ‫نرسد‪ .‬اسرائیل هر کس را که ظلم آنها را افشا کند‪ ،‬دشمن می‌خواند‪.‬‬ ‫اردوغان در ادامه گفت‪ :‬می‌بینید که غرب در برابر مأموران عربستان در‬ ‫قتل جمال خاشقجی سکوت اختیار کرده و کاری نمی‌کند؛ در حالی که به‬ ‫ما گفته بودند اقدامات الزم را انجام خواهیم داد‪ ،‬نگران نباشید‪ .‬این مشکل‬ ‫ما نیست‪ ،‬مشکل شما است‪ .‬عدالت شما کجاست؟‬ ‫رئیس‌جمهوری ترکیه اظهار کرد‪ ،‬هیچ صدا یا موضع‌گیری از‬ ‫سوی ریاض در قبال کارمندانی که عربستان به استانبول فرستاده بود تا‬ ‫دست به جنایت قتل خاشقجی بزنند‪ ،‬مالحظه نشد‪.‬به گزارش آناتولی‪،‬‬ ‫اردوغان همچنین تصریح کرد‪ :‬کشورهای غربی همیشه منافع خود را به‬ ‫ارزش‌های بشری ترجیح می‌دهند‪ .‬آنها همیشه دالر و نفت را بر ارزش‌های‬ ‫انسانی ترجیح داده‌اند‪.‬وی درباره مناقشات تداوم یافته درباره برگزاری‬ ‫انتخابات مجدد در استانبول گفت‪ :‬زمانی که بعد از دو سال انتخابات‬ ‫ریاست‌جمهوری اتریش لغو شد نشنیدیم اما به مجرد اعتراض ما به نتایج‬ ‫انتخابات شهرداری‌ها در استانبول غرب برآشفت‪.‬وی ادامه داد‪ ،‬هرگز‬ ‫تسلیم انتقادات بین‌المللی در زمینه تصمیم بحث برانگیز برگزاری انتخابات‬ ‫مجدد در استانبول نخواهد شد‪ .‬اردوغان تاکید کرد‪ :‬استانبول بزرگترین‬ ‫شهر ترکیه و قطب اقتصادی کشور است و به اذن خدا ملت ما تسلیم‬ ‫تهدیدات و فشار نخواهند شد‪.‬به گفته اردوغان‪ ،‬فساد بزرگی در روند‬ ‫شمارش آرا رخ داد و باعث شد مقامات تصمیم برگزاری مجدد انتخابات‬ ‫در این شهر را بگیرند‪.‬‬ ‫رئیس‌جمهوری ترکیه که از ‪ ۲۰‬سال پیش بر این کشور حکومت‬ ‫می‌کند افزود‪ :‬کسانی که تالش می‌کنند مادورو رئیس‌جمهوری ونزوئال را‬ ‫ساقط کنند نمی‌توانند حرف از دموکراسی بزنند‪ .‬کسانی که زبان به انتقاد‬ ‫از تروریسم اسرائیل باز نمی‌کنند نمی‌توانند درباره مبارزه ما برای حق‬ ‫حرفی بزنند‪.‬‬ ‫روزنامه آمریکایی «یو اس ای تودی» در گزارشی به ناکامی‌های رئیس‌جمهور آمریکا‬ ‫در عرصه سیاست خارجی اشاره کرد و نوشت که برنامه‌های ترامپ در زمینه سیاست خارجی‬ ‫با مشکالت زیادی روبرو شده است و به طور بالقوه نتایج فاجعه‌باری به همراه داشته است‪.‬این‬ ‫گزارش در توضیح شکست سیاست خارجی دولت فعلی آمریکا در قبال ایران و کره شمالی‬ ‫و کشورهای دیگر نوشت که «نیکالس مادورو» رئیس‌جمهور ونزوئال‪ ،‬ترامپ را بعنوان یک‬ ‫فرد احمق که برای خلع وی از قدرت تالش می‌کند‪ ،‬به استهزاء گرفته است‪.‬طبق این گزارش‪،‬‬ ‫از طرف دیگر‪« ،‬کیم جونگ اون» رهبر کره شمالی نیز در حال محک زدن عزم ترامپ در‬ ‫مذاکرات اتمی کره شمالی است و مقامات ایران نیز راههای جدیدی را برای تهدید آمریکا‬ ‫ومقابلهباکمپین«حداکثرفشار»ترامپپیداکرده‌اند‪.‬بهاعتقادبرخی‪،‬ترامپبهطورکلی‬ ‫اهمیتی به این نمی‌دهد که در حال کاشت بذر هرج و مرج و سردرگمی است و برخی دیگر‬ ‫تخارجیترامپرانتیجهسیاست‌هایاشتباهوتصمیم‌گیری‌هایمتناقضوبی‌نظم‬ ‫نیزسیاس ‌‬ ‫داخلکاخسفیدمی‌دانند‪.‬بنابهگزارشاینروزنامهآمریکایی‪،‬سیاستخارجیترامپنتیجه‬ ‫هرچه که باشد‪ ،‬در هفته جاری متحمل شکست‌هایی شده است و سؤاالتی را درباره رویکرد‬ ‫وی در قبال تعامل نظامی و امور بین‌المللی به وجود آورده است‪«.‬جان آلترمن» یکی از معاون‬ ‫ارشدرئیساندیشکدهمطالعاتراهبردیوبین‌المللمعتقداستکهبحران‌هایاخیرآمریکا‬ ‫در زمینه سیاست خارجی که در روزهای اخیر‪ ،‬نمود پیدا کرده است‪ ،‬بخشی از طرح و برنامه‬ ‫ترامپ است‪.‬وی تأکید کرد که ترامپ بیش از هر رئیس‌جمهور دیگری در تاریخ اخیر‬ ‫آمریکا‪ ،‬در قبال هرج و مرج احساس راحتی می‌کند‪.‬آلترمن ادامه داد‪« :‬ترامپ به بالتکلیفی و‬ ‫بی‌نظمیبهعنوانیکتعهدنگاهنمی‌کندبلکهبهآنبعنوانیکداراییمی‌نگرد»‪.‬ویسپس‬ ‫استدالل کرد‪ ،‬بنابراین دامن زدن به تنش‌ها با ایران و ونزوئال‪ ،‬لزوماًنمایانگر گمراهی ترامپ‬ ‫نیستبلکهنمایانگرویژگیرویکردنامنظمومتناقضترامپدرقبالامورجهاناست‪.‬این‬ ‫گزارش در بخش‌های بعدی به مثال‌هایی از اقدامات بی‌فکر ترامپ در زمینه سیاست خارجی‬ ‫که اخیرا ًانجام گرفته است‪ ،‬اشاره کرد و نوشت‪ ،‬روز سه شنبه هفته جاری‪ ،‬پنتاگون با استناد به‬ ‫اطالعاتمنقطعمبنیبراینکهایرانیانائباناینکشورممکناستارتشوتأسیساتآمریکا‬ ‫را هدف قرار دهند‪ ،‬خیلی با سرعت بمب‌افکن‌های «ب‪ »-52‬و ناوگروه ضربتی را به غرب‬ ‫آسیا ارسال کرد‪ .‬یک روز بعد‪« ،‬حسن روحانی» رئیس‌جمهور ایران‪ ،‬توقف بخشی از تعهدات‬ ‫تهران ذیل برجام را اعالم کرد‪.‬این گزارش ادامه داد‪ ،‬روز پنجشنبه‪ ،‬کره شمالی یک موشک‬ ‫کوتاه برد را برای دومین بار در ظرف کمتر از یک هفته مورد آزمایش قرار داد‪.‬یو اس ای‬ ‫تودی نوشت‪ ،‬روز جمعه‪ ،‬ترامپ با حذف یک توییت و سپس انتشار مجدد آن‪ ،‬آشفتگی‬ ‫را در بازار به وجود آورد‪ .‬درست بعد از آنکه دولت ترامپ به واسطه عدم حصول توافق‬ ‫تجاری با چین‪ ،‬تعرفه‌های جدید آمریکا را بر‪ 200‬میلیارد دالر کاالی چینی تحمیل کرد‪ ،‬او‬ ‫در یک پیام توییتری نوشت که مذاکرات تجاری با چین به «شیوه‌ای بسیار دوستانه» در حال‬ ‫چ نیازی به عجله» برای یک توافق جدید نیست‪.‬از دیگر افتضاحات دولت‬ ‫پیشرفت است و «هی ‌‬ ‫ت خارجی که روزنامه یو اس ای تودی به آن اشاره کرده است‪ ،‬هفته‬ ‫ترامپ در زمینه سیاس ‌‬ ‫گذشته و زمانی رخ داد که مقامات ارشد دولت وی از جمله «مایک پامپئو» وزیر خارجه‬ ‫آمریکا از احتمال اقدام نظامی آمریکا در ونزوئال در شرایطی خبر دادند که کودتای «خوان‬ ‫گوایدو»رئیس‌جمهورخودخواندهونزوئالباشکستمواجهشدومادورو‪،‬تالش‌هایناکام‬ ‫کودتاگران کاخ سفید برای کودتا در ونزوئال را «احمقانه» خواند‪.‬با اینحال‪ ،‬ترامپ در توجیه‬ ‫افتضاحات خود در زمینه سیاست خارجی تأکید دارد که « در حال پاکسازی آشفتگی‬ ‫رؤسای جمهور قبلی آمریکا‪ ،‬از قراردهای تجاری بد در سراسر جهان گرفته تا تقابل‌های‬ ‫نظامیطوالنی‌مدتدرایرانوافغانستان‪،‬می‌باشد»‪.‬‬ ‫میهمانی انگلیسی برای فراموشی سیاسی؛ چه کسانی در این ضیافت حضور یافتند؟!‬ ‫رمضان با افطار انگلیسی‬ ‫رابطه ایران و اروپا در چند سال اخیر به مرز‬ ‫های تاریک و روشنی رسید به طوری که نمی توان‬ ‫گفت که این نوع از روابط خوش بینانه و یا بدبینانه‬ ‫بوده اند‪ .‬مسئله برجام می تواند نقطه مشترکی برای‬ ‫اتصال ایران با اروپا باشد‪ .‬زمانی که توافق میان ایران‬ ‫و آمریکا به امضا رسید اروپا و برخی از کشور ها‪،‬‬ ‫بازی در زمین ایران را آغاز کردند اما همسویی آن‬ ‫ها با ایران تنها در حوزه وعده باقی ماندند و هیچ‬ ‫گاه اجرایی نشدند‪ .‬با این که اتحادیه اروپا از همان‬ ‫ابتدا‪ ،‬موافق برجام و مخالف خروج آمریکا از آن‬ ‫بود‪ ،‬اما پیشروی فعلی در توافق ها نشان می دهد‬ ‫که هیچ گام جدی از سوی آن برای پیشبرد اهداف‬ ‫ایران در برجام صورت نپذیرفت‪ .‬خلف وعده اروپا‬ ‫در میانه مسیر کاملا آشکار شده بود به طوری که‬ ‫روزی انگلیسی ها پیام ماندن ایران در برجام را سر‬ ‫می دادند و خواستار بقای این توافق بودند و روزی‬ ‫دیگر عقب نشینی کردند و حاال پهن شدن سفره‬ ‫انگلیسی ها برای ایران‪ ،‬نشان دهنده روی دیگر‬ ‫استراتژی آن ها در برابر ایران با نشانه هایی جدی‬ ‫می باشد‪ .‬سفارت انگلیس چهار شنبه شب میزبان‬ ‫تعدادی از همکاران دولت‪ ،‬فعاالن بخش خصوصی‬ ‫ایران و دیگر دیپلما ت‌ها برای صرف افطار بود‪.‬‬ ‫افطاری سفارت انگلیس رویه ای دوستانه و عادی‬ ‫را با ایران نشان می دهد در صورتی که فعالیت‬ ‫های بین المللی روند دیگری را آشکار می کند‬ ‫چرا که در روابط خارجی‪ ،‬دیپلماسی عمال مسکوت‬ ‫مانده است و حاال تالش ها برای جبران کم کاری‬ ‫در برجام و توافقات بین المللی‪ ،‬در سفره های‬ ‫افطاری انگلیسی خالصه شده است‪ .‬شاید در نگاه‬ ‫اول ماجرای افطاری سفارت انگلیس نوعی رسم‬ ‫ادب و هموار سازی روابط سیاسی باشد اما بطن‬ ‫ماجرا چیز دیگری را می گوید که یک منشا آن به‬ ‫دولتمردان باز می گردد‪ .‬روابط دیپلماتیک ایران در‬ ‫وضعیت شکننده و ضعیفی به سر می برد و این در‬ ‫حالی است که سفره های رمضانی به مثابه باج‪ ،‬در‬ ‫وضعیت ضعف مدیریت دولتمردان می باشد‪ .‬نفوذ‬ ‫‪7‬‬ ‫فراموشی سیاسی در میان دولتمردان به الیه ای از‬ ‫فراموشی تبدیل شده است که در میان سفره پهن‬ ‫شده برای آن ها‪ ،‬سفره یک ملت برچیده شده است‪.‬‬ ‫سفره ای که پیش از این رونق آن در انتظار اقدامات‬ ‫دولت برای به ثمر نشستن وعده های بین المللی بود‪.‬‬ ‫علیرضا سلیمی‪ ،‬نماینده مردم محالت در مجلس در‬ ‫این خصوص گفت‪ «:‬در افطاری سفارت انگلیس در‬ ‫تهران که از قضا معاون وزیر‪ ،‬مدیرکل و برخی دیگر‬ ‫از دولتی‌ها بر سفره ارباب و کدخدا ی‌شان نشسته‬ ‫بودند مطلع نبودند که این روباه پیر سفره با چه نیتی‬ ‫انداخته است‪ .‬این افراد خودباخته بیهوده نیست که‬ ‫از تشر رؤسای غربی خود قافیه را می‌بازند و به همین‬ ‫جهت است که اسرار کشور به ناگاه از ناکجاآباد سر‬ ‫در می‌آورد و این جماعت انگلیسی زده نفوذ ی‌اند‬ ‫و اگر پلوی سفارت انگلیس را بخورند‪ ،‬دیگر‬ ‫برای مردم دلسوزی نمی‌کنند‪ .‬سلیمی با اشاره به‬ ‫اعتراضش به مدیرکل پارلمانی وزارت خارجه در‬ ‫مورد این اقدام گفت‪ :‬وی در پاسخ به این اعتراضم‬ ‫گفت که سا ل‌های قبل هم چنین سفر ه‌های افطاری‬ ‫هم برپا بوده‪ ،‬اما قضیه امسال لو رفته است و براساس‬ ‫این اعتراف این فرد متوجه شدم که چرا سرنوشت‬ ‫مملکت به اینجا رسیده است‪ .‬این‌ها قجری فکر و‬ ‫عمل می‌کنند‪ ،‬اما تیپ و ظاهرشان امروزی است و به‬ ‫نظر می‌رسد که عمده مسئله و مشکل کشور همین‌ها‬ ‫هستند‪ ،‬افرادی که یا ساد ه‌لوح هستند یا خائن‪ ».‬با‬ ‫توجه به این اظهارات‪ ،‬جای سوال پیش می اید که‬ ‫چرا افطاری و در حالت کلی‪ ،‬مهمانی های سفارت‬ ‫های خارجی خصوصی برگزار شده و هیچ رسانه‬ ‫ای برای پوشش آن شرکت پیدا نمی کند؟ عالوه بر‬ ‫آن‪ ،‬چرا تصویر افرادی که در این میهمانی شرکت‬ ‫کرده اند منتشر نشده است و اطالعات چندانی هم‬ ‫در دست نیست؟ سفره ای که به زعم تمام کم کاری‬ ‫های آشکار و نابود کردن معیشت مردم کشور حاال‬ ‫مقابل برخی پهن شده است‪ ،‬آداب نامبارک سفره‬ ‫ارباب رعیتی میان دولتمردان و مردم را به ارمغان‬ ‫خواهد آورد‪.‬‬ ‫دوشنبه ‪ 23-‬اردیبهشت‪ 1398‬شماره‪804‬‬ ‫بین الملل‬ ‫استاددانشگاهجرجتاون‬ ‫اروپامنتظر‬ ‫بحرانجدیباشد‬ ‫شورای عالی امنیت ملی ایران روز چهارشنبه ‪ ۸‬مه با صدور بیانیه‌ای‬ ‫اعالم کرد این کشور اجرای برخی اقدامات در چارچوب برجام را‬ ‫متوقف می‌کند‪.‬این تصمیم با نامه مستقیم حسن روحانی به اطالع رهبران‬ ‫بریتانیا‪ ،‬فرانسه‪ ،‬آلمان‪ ،‬چین و روسیه رسیده و به آن‌ها ‪ ۶۰‬روز فرصت‬ ‫داده شده تا تعهدات خود در قبال توافق هسته‌ای را اجرا کنند و در غیر‬ ‫این صورت‪ ،‬ایران محدودیت‌های مربوط به سطح غنی سازی اورانیوم و‬ ‫اقدامات مربوط به مدرن سازی رآکتور آب سنگین اراک را نیز متوقف‬ ‫خواهد کرد‪.‬فلورانس پارلی‪ ،‬وزیر دفاع فرانسه ساعتی پس از اعالم‬ ‫تصمیم تازه تهران گفت اروپا خواهان حفظ برجام است اما اگر ایران‬ ‫اقدام به نقض توافق اتمی کند مسئله وضع تحریم‌های اروپایی قابل طرح‬ ‫خواهند بود‪.‬وزارت خارجه چین در واکنش به اقدام ایران در کاهش‬ ‫اجرای برجام اعالم کرد توافق اتمی باید به صورت کامل پیاده شود‬ ‫و همه طرف‌ها مسئولیت دارند تا از اجرایی شدن آن اطمینان حاصل‬ ‫کنند‪.‬در این راستا خبرنگار مهر گفتگویی با پروفسور «مهران کامروا»‬ ‫استاد دانشگاه جرج تاون آمریکا انجام داده که در ادامه می‌آید‪.‬کامروا‬ ‫رئیس مرکز مطالعات بین المللی و منطقه‌ای دانشگاه جرج تاون آمریکا‬ ‫است‪ .‬وی دکترای خود را در علوم اجتماعی و علوم سیاسی از دانشگاه‬ ‫کمبریج اخذ کرده و صاحب مقاالت و کتابهای زیادی است‪ .‬کتابهای‬ ‫«قطر؛ کشور کوچک‪ ،‬سیاست بزرگ»‪« ،‬خاورمیانه معاصر‪ ،‬تاریخ‬ ‫سیاسی پس از جنگ جهانی اول» و «انقالب فکری ایران» از جمله آثار‬ ‫وی به شمار می‌رود‪*.‬باتوجه به اینکه نیازهای ایران توسط برجام تأمین‬ ‫نمی‌شود‪ ،‬امریکا از آن خارج شده‪ ،‬تحریم‌ها مجددا ً اعمال شده و اروپا‬ ‫منفعل بوده واقدامی جدی در این زمینه انجام نداده است‪ ،‬ایران اعالم‬ ‫کرده فروش اورانیوم غنی شده و آب سنگین مازاد را به مدت ‪ ۶۰‬روز‬ ‫تعلیق می‌کند‪ .‬ایران به طرف‌های برجام مهلت ‪ ۶۰‬روزه داده پای میز‬ ‫مذاکره حاضر شوند در غیر این صورت غنی سازی اورانیوم با غلظت‬ ‫باالتر را از سر خواهد گرفت‪ .‬نظر شما در این مورد چیست؟اتحادیه‬ ‫اروپا تالش می‌کند تا کیک خود را به دست آورد و آن را بخورد‪ .‬از‬ ‫یک سو آنها از ایران خواسته اند تا همچنان به برجام متعهد باشد این در‬ ‫حالی است که آنها از سوی دیگر مقابل ایاالت متحده امریکا ایستادگی‬ ‫نکرده اند و حتی به تعهدات خود در قبال برجام به طور کامل پایبند‬ ‫نبوده اند‪.‬آنها پاهای خودشان کنار را کشیده اند به دلیل اینکه آنها‬ ‫قادر نیستند یا مایل نیستند مقابل ایاالت متحده امریکا ایستادگی کنند‪.‬‬ ‫در عین حال ایران به تمام تعهداتش تحت توافقنامه عمل کرده است‪.‬‬ ‫بنابراین در حالی که این توافقنامه بر روی کاغذ وجود دارد‪ ،‬در عمل‬ ‫و در واقع توافقنامه تنها یک بازیگر دارد و آن ایران است‪ .‬اولتیماتوم‬ ‫‪ ۶۰‬روزه نشان می‌دهد که صبر و شکیبایی تهران در حال تمام شدن‬ ‫است‪*.‬معاهده هسته‌ای ایران توافق نامه‌ای بر اساس شفافیت و تعهد‬ ‫هر دو طرف است‪ .‬با توجه به نقش مهمی که ایاالت متحده در طرف‬ ‫دیگر داشت و حالت انفعالی کشورهای اروپایی در مقابل آمریکا‪،‬‬ ‫ایران همچنان متعهد به این توافق است‪ .‬با توجه به وضعیت فعلی‪،‬‬ ‫آینده این توافق را چگونه ارزیابی می‌کنید؟واضح است که وضعیت‬ ‫امروز برجام غیرقابل قبول شده است‪ .‬امروز ایران تنها طرفی است که‬ ‫به شرایط توافقنامه پایبند است‪ .‬ایاالت متحده امریکا یک سال پیش از‬ ‫آن اخراج شد و اتحادیه اروپا تعهداتی را که طبق توافقنامه پذیرفته به‬ ‫طور کامل رعایت نکرده است‪.‬بنابراین دو سناریو ممکن است جهت‬ ‫خروج از بن بست مطرح شود‪ :‬با خروج رسمی ایران از برجام این‬ ‫توافق نامه پایان یابد یا اتحادیه اروپا اقدامات مهمی و ملموس را انجام‬ ‫دهد تا این توافقنامه بی فایده را اصالح کند‪ .‬در طول دو سال گذشته‬ ‫یا بیشتر‪ ،‬اتحادیه اروپا با سه نگرانی اصلی مواجه شده است – ترامپ‪،‬‬ ‫پوتین و برگزیت – بنابراین اهمیت چندانی برای ایران و مسئله برجام‬ ‫قائل نشده است‪ .‬اگر اروپا همچنان برجام را نادیده بگیرد‪ ،‬باید منتظر‬ ‫یک بحران جدی دیگر باشد‪*.‬پس از کودتای شکست خورده در‬ ‫ونزوئال‪ ،‬به نظر می‌رسد نقش جان بولتون در روند تصمیم گیری‬ ‫ترامپ کاهش خواهد یافت‪ .‬آیا این احتمال وجود دارد که در نتیجه‬ ‫شکست فعالیت‌های تهاجمی بولتون‪ ،‬نقش جناح تهاجمی در دولت‬ ‫ترامپ کاهش یابد؟من فکر نمی‌کنم این مسیری باشد که کاخ سفید‬ ‫بر اساس آن عمل می‌کند‪ .‬دونالد ترامپ یک الگوی قابل پیش بینی‬ ‫رفتار را نشان داده است‪ .‬این رفتار او مبتنی بر بی اعتمادی ذاتی و تنفر‬ ‫وی از چند جانبه گرایی و توافقات چند جانبه است‪.‬در نتیجه او ایاالت‬ ‫متحده را از بسیاری از تعهدات چندجانبه بیرون کشید که مهمترین‬ ‫آنها توافقنامه پاریس در مورد تغییرات اقلیمی در سال ‪ ،۲۰۱۶‬مشارکت‬ ‫ترانس آتالنتیک‪ ،‬شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و برجام هستند‬ ‫که امریکا در سال ‪ ۲۰۱۸‬از تمامی این توافقات خارج شد‪.‬در هر مورد‪،‬‬ ‫ترامپ پس از خروج از توافق شروع به لفاظی کرده‪ ،‬شرایط موافقتنامه‬ ‫قبلی را محکوم نموده و خواستار یک توافقنامه جدید شده است‪ .‬در‬ ‫این فرآیند‪ ،‬او قصد دارد از آنچه که او «هنر معامله» می‌نامد جهت‬ ‫بدست آوردن شرایط بهتر برای ایاالت متحده امریکا استفاده کند‪.‬این‬ ‫دقیقاً همان چیزی است که امروز در اختالف و سردی روابط تجاری‬ ‫فعلی بین ایاالت متحده و چین شاهد آن هستیم و آنچه که ما در سال‬ ‫‪ ۲۰۱۷‬در رابطه با کره شمالی دیدیم زمانی که ترامپ کیم جونگ اون‬ ‫را مرد کوچک راکتی نامید و هشدار داد که انگشتانش بر روی ماشه‬ ‫آماده هستند که در هر لحظه شلیک کنند‪.‬اقدامات او علیه ایران بر‬ ‫اساس منطقی مشابه استوار است‪ .‬به نظر می‌رسد خود ترامپ خواهان‬ ‫جنگ با ایران نیست زیرا جنگ‌ها در نهایت برای تجارت بد هستند‪ .‬اما‬ ‫شعارها و اظهارات او به گرگ‌های اطراف وی که گرسنه تغییر نظام در‬ ‫ایران هستند قدرت می‌دهد‪ .‬سوال واقعی این است که آیا او قادر است‬ ‫افرادی مانند بولتون‪ ،‬پمپئو‪ ،‬رودی جولیانی یا کسانی که مانند سگ‬ ‫دم تکان می‌دهند را کنترل کند یا خیر‪*.‬رئیس جمهور روحانی برجام‬ ‫را بازی برد‪-‬برد یا باخت‪-‬باخت نامید‪ .‬مفهوم این پیام برای طرف‌های‬ ‫دیگر برجام چیست؟مفهوم آن واضح است‪ .‬یا شرایط توافق نامه را‬ ‫پذیرفته و به تعهدات خود پایبند باشید یا اروپا با کناره گیری از برجام‬ ‫با عواقب جدی مواجه خواهد شد‪.‬‬
‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫حزب مردمی اصالحات ایران اسالمی‬ ‫حجت االسالم محمد زارع فومنی‬ ‫مدیرمسئول روزنامه‪:‬‬ ‫آدرس‪ :‬تهران ‪ -‬میدان فلسطین‬ ‫خیابان فلسطین جنوبی بعد از بزرگمهر‬ ‫پالک ‪ 339‬ساختمان‪123‬‬ ‫طبقه ‪ 1‬واحد‪ 2‬و ‪3‬‬ ‫شماره تلفکس و روابط عمومی‪:‬‬ ‫‪66463926-09369302479‬‬ ‫آدرس وب سایت‪:‬‬ ‫‪www.eslahat.news‬‬ ‫اینستاگرام‪ /‬آدرس تلگرام‪:‬‬ ‫‪@hzbeslahat / @sedaye_eslahat‬‬ ‫چاپ‪ :‬امید نشر چاپ ایرانیان‬ ‫‪ 75‬دقیقه معطلی برای‬ ‫چهار دقیقه بازی در فوتبال بانوان‬ ‫برانکو‪:‬قهرمانمی‌شویمچونداربی‌هارانباختیم‬ ‫سرمربیتیمفوتبالپرسپولیسنسبتبهاظهاراتفرهادمجیدیواکنشنشانداد‪.‬صبح(یک‌شنبه‌)فرهادمجیدیباانتشارپست‌هایی‬ ‫در صفحه اینستاگرام خود قهرمانی پرسپولیس را منوط به حمایت وزیر ورزش و جوانان دانست‪ .‬او البته در پست دیگری پیکان اتهامش را به‬ ‫سمت معاون وزیر امور خارجه گرفت‪ .‬او دیشب نیز قهرمان نشدن استقالل را به خاطر “کثیف بودن فوتبال ایران” قلمداد کرد‪.‬در همین رابطه‬ ‫برانکو ایوانکوویچ در گفت‌وگو با ایسنا‪ ،‬درباره اظهارات فرهاد مجیدی‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬به او و بقیه بگویید بازی ما مقابل ماشین سازی تبریز در‬ ‫تهران را ببینند که چطور داور به غیر از پنالتی که برایمان گرفت‪ ،‬دو پنالتی دیگر را بر روی بودیمیر برایمان نگرفت‪ .‬چه کسی برای قهرمان‬ ‫شدن به ما کمک کرده است؟وی افزود‪ :‬اگر ما قهرمان می‌شویم به خاطر این است که امسال در هیچ داربی‌ای بازنده نبودیم‪ .‬استقالل را‬ ‫بردیم و یک بار هم مقابلش به تساوی رسیدیم و در هر دو بازی از آنها بهتر بودیم‪ .‬مقابل سپاهان هم مساوی کردیم‪ .‬مقابل پدیده هم در دو‬ ‫بازی برنده شدیم‪ .‬مقابل تراکتورسازی هم دو تساوی به دست آوردیم‪.‬‬ ‫ورزش‬ ‫برای هر بازی در ایران ‪ ۵‬میلیون دالر‬ ‫شرط بندی می‌شود‬ ‫خطیر‬ ‫در هفته پانزدهم لیگ برتر فوتبال بانوان بازی دو تیم پاالیش گاز ایالم و پارس جنوبی‬ ‫بوشهر بر خالف قانون به مدت یک ساعت و ‪ ۱۵‬دقیقه به دلیل قطعی برق متوقف شد‪.‬‬ ‫با فرا رسیدن ماه مبارک رمضان ساعت برگزاری لیگ برتر بانوان که‬ ‫همیشه صبح بود به شب موکول شد‪ .‬به این ترتیب بانوان فوتبالیست روز‬ ‫بیستم اردیبهشت ماه برای اولین بار از ساعت ‪ ۲۰‬و ‪ ۳۰‬دقیقه برابر هم به‬ ‫میدان رفتند‪.‬‬ ‫با تغییر ساعت بازی این امیدواری به وجود آمد که ماه رمضان فرصت‬ ‫مناسبی برای آزمون و خطای برگزاری مسابقات در ساعتی جز صبح است‪،‬‬ ‫چرا که برگزاری مسابقه فوتبال در صبح از نظر حرفه‌ای درست نیست و‬ ‫حتی بسیاری از بازیکنان و مربیان به این موضوع انتقاد دارند‪ .‬اما از آنجایی‬ ‫که برخی از تیم‌ها از نظر ورزشگاه مشکل دارند این نگرانی به وجود آمد‬ ‫که برگزاری بازی در شب تیم‌ها را با مشکل نور مواجه می‌کند‪.‬‬ ‫هر چند در اکثر بازی‌ها مشکلی از این نظر احساس نشد اما در بازی‬ ‫تیم‌های پاالیش گاز ایالم و شهرداری بوشهر در چهار دقیقه مانده به پایان‬ ‫بازی‪ ،‬برق ورزشگاه به مدت ‪ ۱‬ساعت و ‪ ۱۵‬دقیقه قطع می‌شود‪.‬‬ ‫بهجت ایوب زاده‪ ،‬سرپرست تیم بوشهردر مورد اتفاقاتی که در بازی‬ ‫با ایالم به وجود آمد گفت‪ “ :‬ابتدا باید بگویم سرپرست تیم ایالم تالش‬ ‫زیادی کرد تا برای بازی‌مان این ورزشگاه را بگیرد تا مسابقه را انجام دهیم‪،‬‬ ‫اما به هر حال ورزشگاه مشکالت خاص خود را داشت‪ .‬رختکنش پر از‬ ‫خاک بود و بازیکنان تیممان مجبور بودند وسایلشان را آنجا بگذارند اما من‬ ‫وسایلم را سر زمین بردم چون رختکن اص ً‬ ‫ال شرایط مناسبی نداشت‪ .‬حتی‬ ‫سرویس بهداشتی‌های ورزشگاه آب نداشتند و برایمان آب معدنی آوردند‪”.‬‬ ‫ایوب زاده ادامه داد‪ ”:‬آن شب دقیقاً ‪ ۱۰‬و ‪ ۴۵‬دقیقه برق رفت و ساعت‬ ‫‪ ۱۲‬آن را درست کردند‪ .‬زمانی که برق رفت چهار دقیقه از بازی مانده بود‬ ‫به همین دلیل گفتیم که این زمان را در نظر نگیرید تا بازی را تمام کنیم اما‬ ‫قبول نکردند‪ .‬البته ایالم راضی بود اما نماینده فدراسیون گفت طبق قانون‬ ‫دو نیمه ‪ ۴۵‬دقیقه‌ای بازی کنیم‪ .‬در این فاصله نمی‌توانستیم به رختکن برویم‬ ‫به همین دلیل کنار زمین ماندیم‪ .‬در آن تاریکی یک پراید با سرعت از‬ ‫کنارمان رد شد که نه تنها بازیکنان ما بلکه تیم ایالم هم ترسیدند‪ ،‬اما گفتند‬ ‫چرا جو می‌دهید؟!”‬ ‫او در این مورد افزود‪“ :‬به خاطر سرمای هوا بعضی از بازیکنانمان داخل‬ ‫آمبوالنس نشستند‪ .‬حتی یکی از بازیکنانمان خیلی سردش بود و مجبور‬ ‫شدیم برایش پتو بیاوریم‪ .‬وقتی برق آمد اجازه گرم کردن به بازیکنان‬ ‫ندادند‪ .‬اعتراضم به این است که چرا در مسابقه‌ای که یک ساعت وقفه‬ ‫داشته‪ ،‬نباید ‪ ۱۰‬دقیقه فرصت گرم کردن به بازیکنان بدهند؟ “سوالی که در‬ ‫اینجا مطرح می‌شود این است که آیا ناظر بازی حق دارد تا این مدت بازی‬ ‫را متوقف کند یا خیر‪ .‬حیدر سلیمانی‪ ،‬داور فوتبال در گفت‌وگو با ایسنا‬ ‫در این مورد گفت‪“ :‬مقررات بازی‌ها دست ناظر یا نماینده فدراسیون است‬ ‫که کنار زمین نظارت دارد و تشخیص آن به عهده اوست‪ .‬البته قانونی که‬ ‫به همه ابالغ می‌شود این است که ناظر بازی حق دارد بازی را به هر دلیل‬ ‫و شرایط جوی و اتفاقاتی که می‌افتد ‪ ۱۵‬دقیقه متوقف کند‪ .‬اگر بعد از این‬ ‫مدت برایش مسجل شود که مث ً‬ ‫ال برق استادیم و شرایط جوی مساعد خواهد‬ ‫شد اما بیشتر از ‪ ۱۵‬دقیقه مث ً‬ ‫ال تا ‪ ۲۰‬دقیقه طول می‌کشد در این صورت باز‬ ‫حق دارد ‪ ۱۵‬دقیقه دیگر( در مجموع ‪ ۳۰‬دقیقه) تمدید کند‪ ،‬اما بعد از این‬ ‫‪ ۳۰‬دقیقه بازی کنسل است و حق اضافه کردن زمان دیگری را ندارد‪“ .‬‬ ‫اجرای قوانین یکی از مهمترین مسائلی است که در هر حرفه ورزشی‬ ‫باید رعایت شود‪ .‬به نظر می‌رسد توقف ‪ ۷۵‬دقیقه‌ای بازی برای برگزاری‬ ‫چهار دقیقه مسابقه مطابق با قانون نبوده و ناظر یا نماینده بیش از ‪ ۳۰‬دقیقه‬ ‫حق توقف بازی را ندارد‪ .‬عالوه بر این انتظار بر این است که مسئوالن‬ ‫ورزشی نگاه ویژه‌تری به بانوان داشته باشند‪ .‬آنها با انتخاب ورزشگاه‌های‬ ‫نامناسب نه تنها به فوتبال بانوان کمک نمی‌کنند بلکه باعث کاهش سطح‬ ‫کیفیت لیگ هم می‌شوند‪ .‬تغییر ساعت بازی‌ها گامی در جهت بهبود‬ ‫عملکرد تیم‌ها است اما در این راه مسئوالن باشگاه‌ها و هیأت‌های استانی‬ ‫باید همراه با تیم خود باشند و تالش کنند تا شرایط بهتری را برای آنها‬ ‫فراهم کنند‪.‬‬ ‫ایران زیباست؛ قلعه «دمورگان»‬ ‫معاونباشگاهاستقاللمی‌گویدشرطبندیدر‬ ‫فوتبالایرانبی‌دادمی‌کند‪.‬علیخطیر‪،‬معاونباشگاه‬ ‫استقاللدرمناظرهبرنامهرادیوییتهرانورزشیاظهار‬ ‫کرد‪ :‬من نمی‌دانم باید چه گفت‪ .‬زحمت یک ساله یک‬ ‫تیم و‪ ۳۰‬میلیون هواداران به راحتی به واسطه سوت یک‬ ‫فرد از بین می‌رود‪ .‬این یک اشتباه داوری نبوده است‪.‬‬ ‫نمی‌دانم اگر حرف بزنیم باید به‪ ۱۰‬جا پاسخ بدهیم و اگر‬ ‫نزنیم حق‌مان را می‌خورند‪ .‬من از کمیته اخالق می‌خواهم‬ ‫این بازی را پیگیری کند‪ .‬یک فرصت صد درصدی ما‬ ‫صفر می‌شود‪ .‬داور خط از‪ ۵۰‬متری پرچم باال می‌برد‪.‬‬ ‫مساله شرط بندی در فوتبال ایران بی‌داد می‌کند‪ .‬من آمار‬ ‫می‌دهم‪ .‬به ازای هر بازی در ایران به مبلغ‪ ۵‬میلیون دالر‬ ‫شرط بندی می‌شوند‪.‬او ادامه داد‪ :‬این یک اشتباه ساده‬ ‫نبود‪ .‬مگر می‌شود چند بازی پشت سر هم اشتباه ساده‬ ‫اتفاق بیفتد؟ سیستم وی ای آر کجاست؟ چه کسی‬ ‫جواب هواداران ما را می‌دهد؟ اعتراض ما هم فایده‌ای‬ ‫ندارد‪ .‬اص ً‬ ‫ال بررسی نمی‌شود‪ .‬داور را یک جلسه محروم‬ ‫می‌کنند؛مث ً‬ ‫الشانسقهرمانیمارابرمی‌گردانند؟وقتیما‬ ‫می‌گوئیمفسادگستردهبحثشرطبندیاست‪.‬عددهای‬ ‫وحشتناکی در فوتبال ایران جا به جا می‌شود‪ .‬حاال شما‬ ‫رونالدو را بیاورد وقتی اراده به این است که نشود‪ ،‬خب‬ ‫نمی‌شود‪ .‬من از ارکان فدراسیون خواهش می‌کنم یک‬ ‫کاری بکنند‪ .‬آدم از این فوتبال لذت نمی‌برد‪ .‬من واقعاً‬ ‫نمی‌دانم‪ .‬این اتفاقات ساده نبوده است‪ .‬در بازی دیشب‬ ‫ما داور خودش آن‌جا ایستاده بود اما کمک داور از صد‬ ‫متریپرچممی‌زند‪.‬شماپنالتی‌هاییکهدیشبافتادرا‬ ‫نگاهکنید‪.‬بهپنالتیبازیپدیده‪-‬سپاهانوپرسپولیس‪-‬‬ ‫ماشین‌سازینگاهکنید‪.‬‬ ‫معاون استقالل اضافه کرد‪ :‬این آمار را شرکت‬ ‫اسپورترادارمنتشرکردهاست؛معتبرترینشرکتدر‬ ‫زمینهمانیتورشرط‌بندیدرفوتبالدنیا‪.‬اینآمارکام ً‬ ‫ال‬ ‫درست است که مال یک سال قبل است و االن بیشتر‬ ‫هم شده است‪.‬‬ ‫خطیر در مورد نام‌هایی که به عنوان سرمربی جدید‬ ‫استقاللمطرحمی‌شودهمبیانکرد‪:‬اینگزینه‌هاگمانه‬ ‫زنیرسانه‌هاست‪.‬مننمی‌خواهمدرمورداینصحبت‬ ‫کنم‪.‬مطمئناًاگراتفاقیبیفتدمابههواداراناعالممی‌کنم‪.‬‬ ‫او بعد از این که داوود رفعتی‪ ،‬رئیس دپارتمان‬ ‫كلينيك تخصيص دندانپزشيك آوا‬ ‫داوری مصاحبه‌اش شروع شد‪ ،‬دوباره روی خط آمد‬ ‫و جواب رفعتی را داد‪ :‬بسیار برای ایشان متأسفم‪ .‬آقای‬ ‫رفعتی عزیز داور پشت دروازه نیم متری ایستاده است‬ ‫و داور خط از ‪ ۵۰‬متری پرچم می‌زند‪ .‬اگر غیر از این‬ ‫می‌گفتیدبایدبهشماشککرد‪ ۵۰.‬تاکارشناسگفته‌اند‬ ‫گلبود‪.‬رفعتی‪:‬اینکهبادوربینقابلتشخیصنیست‪.‬‬ ‫اسم‪ ۵‬تا از این کارشناسان را بگویید‪.‬‬ ‫خطیر‪ :‬به جای عذرخواهی این حرف‌ها را می‌زنید‪.‬‬ ‫این بالها را شما سر فوتبال آوردید‪.‬‬ ‫رفعتی‪:‬شماسابقهفوتبالی‌تانرابگویید‪.‬‬ ‫خطیر‪:‬بایدعذرخواهیکنید‪.‬‬ ‫رفعتی‪:‬چرابایدعذرخواهیکنم؟‬ ‫خطیر‪:‬شماباپرروییتمامحرفمی‌زنید‪.‬‬ ‫رفعتی‪:‬ادبداشتهباشید‪.‬ایننشان‌دهندهشخصیت‬ ‫شمااست‪.‬منسابقه‌امدرفوتبالمشخصاست‪.‬خطیر‪:‬‬ ‫نگذاریدمنسابقهشمارامطرحکنم‪.‬‬ ‫رفعتی‪:‬خواهشمی‌کنممی‌کنمبگویید‪.‬منافسر‬ ‫امنیتیفیفاهستم‪.‬منیکداوربین‌المللیبودم‪.‬‬ ‫خطیر‪:‬متأسفم‪.‬‬ ‫‪Ava Dental Clinic‬‬ ‫دکرت فالح سابق‬ ‫طرف قرارداد بابيمه بانكهای‬ ‫تجارت‪،‬ملت و صادرات‬ ‫نود را تعطیل کردند تا‬ ‫مزاحم نداشته باشند‬ ‫نیکبخت‬ ‫ارائه كليه خدمات دندانپزشكي‬ ‫‪ -١‬خدمات تخصصي اطفال و كودكان با امكانات ويژه‬ ‫‪ -٢‬ارتودنسي ثابت و متحرك با شرايط ويژه پرداخت‬ ‫‪ -٣‬درمانهاي زيبايي جهت طراحي خط لبخند شامل لمينيت سراميكي‬ ‫ونير كامپوزيت و بليچينگ(سفيدكردن)مطبي و خانگي‬ ‫‪ -٤‬انواع ترميم ها و درمان ريشه (عصب كشي )‬ ‫‪ -٥‬درمانهاي پروتز ثابت و متحرك شامل انواع روكش ها و پالك ها‬ ‫جهت فضاهاي بي دنداني‬ ‫‪ -٦‬درمانهاي دندانپزشكي مخصوص سالمندان محترم‬ ‫‪ -٧‬درمان ايمپلنت و جراحي هاي دندانهاي عقل نهفته‬ ‫‪ -٨‬جرم گيري و درمان التهاب و خون ريزي لثه ‪،‬جراحي هاي لثه و‪...‬‬ ‫قيطريه‪ -‬بلوار اندرزگو‪ -‬نبش كوچه عبدالهی جنوبی ‪ -‬پالك ‪ - ٧٢‬ساختمان پارسيان ‪ -‬طبقه اول ‪ -‬واحد‪6‬‬ ‫‪0٢١٢٢٢٣٥٤06 -0٢١٢٢٣9٨٣6٤‬‬ ‫اينستاگرام‪ava_dentalclinic:‬‬

آخرین شماره های روزنامه صدای اصلاحات

روزنامه صدای اصلاحات شماره 880

روزنامه صدای اصلاحات شماره 880

شماره : ۸۸۰
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۶/۰۲
روزنامه صدای اصلاحات شماره 879

روزنامه صدای اصلاحات شماره 879

شماره : ۸۷۹
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۳۰
روزنامه صدای اصلاحات شماره 878

روزنامه صدای اصلاحات شماره 878

شماره : ۸۷۸
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۸
روزنامه صدای اصلاحات شماره 877

روزنامه صدای اصلاحات شماره 877

شماره : ۸۷۷
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۷
روزنامه صدای اصلاحات شماره 876

روزنامه صدای اصلاحات شماره 876

شماره : ۸۷۶
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۶
روزنامه صدای اصلاحات شماره 875

روزنامه صدای اصلاحات شماره 875

شماره : ۸۷۵
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۳
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!