صفحه قبل

روزنامه صدای اصلاحات شماره ۸۰۱

صفحه بعد

روزنامه صدای اصلاحات شماره 801

روزنامه صدای اصلاحات شماره 801

‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫راه‌حلمقابلهفشارهایآمریکابهروایتوزیرپیشینرفاه‬ ‫گزارش‬ ‫راهکار آزادی قلم است‬ ‫بگذاریدهمهصداهاشنیدهشوند‬ ‫حلقهاحتکارمجازی‬ ‫حذف قیمت‌های خودرو در سایت‌ها؛راهکاری که عمدا سهوی شد!‬ ‫صدایاصالحات‬ ‫‪eslahat.news‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 19‬اردیبهشت ماه ‪1398‬‬ ‫‪8‬صفحه شماره ‪801‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫آمریکا به خیال خود هر روز دایره فشارهایش را تنگتر‬ ‫می‌کند‪ .‬رویای‌شان مدام این است که با ایران‌هراسی‬ ‫ته دل مردم را خالی کنند‪ .‬از تهدید همسایگان و‬ ‫شرکای اقتصادی تا فرستادن ناوگروه جنگی‪ .‬در دل‬ ‫این تهدیدها ایران سیاستی جدید در پیش گرفته‪...‬‬ ‫‪ISSN 2588-4581‬‬ ‫‪ 9‬می ‪2019‬‬ ‫‪ 3‬رمضان ‪١٤٤٠‬‬ ‫قیمت ‪ 2000‬تومان‬ ‫‪4‬‬ ‫با صعودی شدن دالر‪ ،‬بازار به طور کامل در اختیار‬ ‫ارز قرار گفت و تمام کاالی مورد نیاز‪ ،‬از مصرفی‬ ‫تا لوکس با افزایش قیمت های شدیدی مواجه‬ ‫شدند‪ .‬خودرو‪ ،‬همواره یکی از پر طرفدار و مورد‬ ‫نیاز ترین کاالهایی است که هیچ گاه خرید‪...‬‬ ‫بانکسرمایه؛پروندهایبا‪ 400‬متهمو‪ 14‬هزارمیلیاردسرمایهگمشده‬ ‫رهبرانقالبدردیدارجمعیازطالب‬ ‫نوشداروی سرمایه های مرده‬ ‫محمد زارع فومنی مدیرمسئول‬ ‫دلواپسشادییامنتقد‬ ‫امیددرمدارس؟‬ ‫چند روز گذشته فضای مجازی به مناسبت هفته‬ ‫معلم شاهد انتشار فیلم هایی بود که در آن دانش‬ ‫آموزان‪ ،‬ویدئوهایی از رقص و آواز خود را در‬ ‫چند مدرسه با ترانه ای جدید به اشتراک گذاشته‬ ‫بودند‪ .‬بازتاب گسترده ای که این شادی ها داشت‬ ‫نشان دهنده آمدن فضایی جدید با پیغامی آشکار‬ ‫بود اما متاسفانه برخی مسئوالن در ازای افزایش‬ ‫شادی و یا دیدن این پیام های مهم در جامعه‪ ،‬تنها‬ ‫به مخالفت و برخورد قهری با آن پرداختند‪ .‬پیامی‬ ‫که در این نوع فیلم ها آشکار بود‪ ،‬جای خالی شادی‬ ‫و روحیه باال در میان جامعه و به خصوص دانش‬ ‫آموزان مدارس را نشان می داد حقی که این روز‬ ‫ها بنابر شرایط مختلف از مردم سلب شده است‪.‬‬ ‫مراسم روز معلم‪ ،‬یکی از معدود مواردی می باشد‬ ‫که در مدارس ایران نشاط عمومی سراسر مدرسه را‬ ‫فرا می‌گیرد اما دامنه انتشار این شادی ها به سرعت‬ ‫مورد انتقاد آقای علی مطهری‪ ،‬قرار گرفته است‪ .‬با‬ ‫وجود چنین شرایطی‪ ،‬نمی توان از دانش آموزان و‬ ‫معلمان خرده گرفت چرا که راه درست شادی و‬ ‫ایجاد مسیری برای آن در جامعه فراهم نشده است‪.‬‬ ‫توبیخ مدیران و معلمان‪ ،‬راه درستی برای برخورد با‬ ‫اقدام اخیر مدارس نیست بلکه باید راه صحیح شادی‬ ‫کردن در اختیار دانش آموزان قرار بگیرد‪ .‬فیلم های‬ ‫منتشر شده تنها حسرت یک شادی گروهی و فقدان‬ ‫آن در جامعه را بیش از پیش آشکار می سازد و‬ ‫نتیجه آن چیزی نیست به جز محدودیت و گرایش‬ ‫به راه هایی که سنخیتی با فضای آموزشی ندارند‪.‬‬ ‫در این میان مقصر و متهم یافتن از سوی برخی‬ ‫آقایان واکنش درستی نیست چرا که باید مقصر را‬ ‫در میان خود و در کمبود های ایجاد کرده یافت‪.‬‬ ‫کمبود شادی‪ ،‬امری غیر قابل انکار است و روز‬ ‫معلم و مناسبت های مشابه آن‪ ،‬بهانه ای برای انفجار‬ ‫کمبود ها در میان اقشار مختلف جامعه می باشد‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫صدایاصالحات‬ ‫با افزایش معرفت‬ ‫جامعه‪ ،‬گفتمان‌های‬ ‫انقالبی را تقویت کنید‬ ‫‪1‬‬ ‫گزارش‬ ‫تلویزیون‬ ‫برای عده‌ای‬ ‫دکان شده است!‬ ‫خبر‬ ‫‪3‬‬ ‫سرمربیهایخارجی‬ ‫دالرهایی که سخت میآیند‬ ‫و آسان می روند‬ ‫برجام در دو راهی سود و زیان‬ ‫پایان رویای برجام ؟!‬ ‫صدای اصالحات هیچکس نگران پولی که‬ ‫به سختی به دست می‌آید‪ ،‬نگران نیست‪ .‬برای‬ ‫مدیری که با هر انگیزه‌ای به جز مدیریت باشگاه‬ ‫پا به استقالل می‌گذارد‪ ،‬چه فرقی می‌کند قرارداد‬ ‫شفر چه بندهایی داشته باشد؟ برای مالکی که‬ ‫دو باشگاه در یک شهر دارد چه‌طور؟پول؛‬ ‫این‌جا هر انگیزه‌ای دارد‪ ،‬به جز فوتبال‪....‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫رهبر انقالب در دیدار جمعی از طالب حوزه‌های علمیه کشور‬ ‫باافزایشمعرفتجامعه‪،‬گفتمان‌هایانقالبیراتقویتکنید‬ ‫جمعی از طالب حوزه‌های علمیه کشور با حضرت آیت اهلل خامنه‌ای دیدار کردند‪.‬‬ ‫حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی عصر امروز (چهارشنبه) در دیدار حدود دو هزار نفر از طالب سراسر کشور‪،‬‬ ‫فضال‪ ،‬اساتید و مدیران حوزه‌های علمیه‪ ،‬وظیفه حوزه‌ها و علمای دین را بیان معارف اسالم و تالش برای تحقق آنها در جامعه خواندند و‬ ‫تأکیدکردند‪:‬علمادرمقامورثهانبیابایدبرایعملیشدنتوحیدواقامهقسط‪،‬مجاهدتکنند‪.‬رهبرانقالباسالمیدرایندیداربااشارهبهنیاز‬ ‫امروز انسانها به معارف برجسته دینی و همچنین اقبال دنیای اسالم و حتی جوامع خارج از دنیای اسالم به این معارف‪ ،‬وظیفه حوزه های علمیه‬ ‫رانسبتبهگذشتهسنگینتردانستندوگفتند‪:‬درداخلکشورتوجهیکهامروزنسبتبهمسائلدینیوروحانیتوجوددارد‪،‬باگذشتهوقبل‬ ‫ازانقالباسالمی‪،‬قابلمقایسهنیست‪.‬ایشانافزودند‪:‬اینتصورکهمردمدرنقاطمختلفدنیانسبتبهمعارفدینیرویگردانشدهاند‪،‬تصور‬ ‫غلطی است بلکه اقبال به این معارف بیشتر شده است‪.‬حضرت آیت اهلل خامنه‌ای تشییع بسیار با شکوه طلبه همدانی را که مظلومانه به شهادت‬ ‫رسید‪،‬نمونه‌ایعینیازاحترامواقبالمردمبهدینوروحانیتبرشمردندوخاطرنشانکردند‪:‬نمونه‌هاییهمچوناینتشییعویاحضورگسترده‬ ‫مردم بویژه جوانان در نمازهای جماعت و نشستن در جلسات و پای منابر‪ ،‬جزو واقعیات ایران اسالمی و نشان دهنده تدین مردم و اعتماد آنها به‬ ‫روحانیت است و برخی تبلیغات و سیاه نمایی‌ها درباره ایمان و دینداری مردم و یا رویگردانی آنها از روحانیت‪ ،‬خالف واقع و بدون تحقیق و‬ ‫معیارعلمیاست‪.‬ایشانحوزه‌هایعلمیهرامرکزآموزشاسالموتعمیقآندرجامعهدانستندوگفتند‪:‬شناساندنمعارفدینیبهمردمبخشی‬ ‫از وظایف حوزه‌های علمیه است و بخش دیگر این وظیفه‪ ،‬محقق کردن معارف دینی در متن زندگی مردم است‪.‬رهبر انقالب اسالمی با‬ ‫استنادبهآیاتمتعددقرآنمجیددربارهمجاهدهومقاتلهانبیاءالهیتأکیدکردند‪:‬وظیفهپیامبرفقطبیانمعارفاسالمنیست‪،‬بههمینعلتنبی‬ ‫مکرماسالمبرایعملیشدنتوحیدواقامهقسط‪،‬مجاهدتومبارزهمی‌کندتااسالمدرمعنایجامعوکاملآنمحققشود‪.‬ایشانخاطرنشان‬ ‫کردند‪:‬علمانیزبهعنوانورثه انبیا موظفندبرایتحقق اسالمدر محیطزندگی مردمتالشکنندکه اوج اینتالشرا امامرضوان‌اهلل‌تعالی‌علیه‬ ‫در مقام یک حکیم واقعی انجام داد‪.‬حضرت آیت اهلل خامنه‌ای با انتقاد از برخی که می‌گویند همراهی حوزه با امام برای تشکیل نظام اسالمی‬ ‫خارج از وظایف حوزه بوده است‪ ،‬گفتند‪ :‬کاری که حوزه و بزرگان حوزه در زمان مبارزات منتهی به تشکیل جمهوری اسالمی انجام دادند‪،‬‬ ‫دقیقاً جزو وظایف ذاتی و هویتی حوزه بود‪.‬ایشان در تبیین وظایف کنونی حوزه‌ها افزودند‪ :‬بعد از تشکیل نظام اسالمی باید دولت اسالمی به‬ ‫معنایواقعیکلمه‪،‬سپسجامعهاسالمیوبعدازآنتمدنحقیقیاسالمیبه‌وجودآیدکهحوزه‌هادراینروندمسئولیتهایسنگینیدارندکه‬ ‫باید با فکر و تعمق‪ ،‬این وظایف را درک و برای ادای آنها برنامه‌ریزی و تالش کرد‪.‬رهبر انقالب اسالمی با تحسین بیان‪ ،‬لحن و ادبیات مناسب‬ ‫طالب به آنها توصیه کردند‪ :‬حرفهای خوبی را که امروز درباره «سبک زندگی»‪« ،‬حکمرانی اسالمی»‪« ،‬استقرار توحید در جامعه»‪« ،‬مبارزه با‬ ‫عراق واسطه مذاکره تهران‬ ‫و آمریکا خواهد شد؟‬ ‫یک منبع اگاه عراقی مطرح کرد؛‬ ‫«محمدمهدی البیاتی» عضو ائتالف فتح عراق در‬ ‫گفت‌وگو با پایگاه خبری بغداد الیوم گفت‪ :‬بحران میان‬ ‫آمریکا و ایران مساله جدیدی نیست بلکه نزدیک به ‪۳۵‬‬ ‫سال است که ادامه دارد‪ .‬این دشمنی و تنش به جز از‬ ‫طریق گفت‌وگو و تفاهم به پایان نخواهد رسید‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬سفر شب سه شنبه مایک پمپئو‪ ،‬وزیر خارجه‬ ‫آمریکا به بغداد به منظور درخواست میانجیگری از بغداد‬ ‫انجام شد‪.‬‬ ‫عضو ائتالف فتح گفت‪ :‬آمریکایی‌ها آمادگی جنگ‬ ‫نظامی با ایران را ندارند و ایرانی‌ها نیز به دنبال جنگ‬ ‫نیستند ‪.‬‬ ‫طواغیت»ومسئلهمهم«عدالت»بیانکردید‪،‬بهمیانمردمسراسرکشورببریدوباافزایشمعرفتجامعه‪،‬گفتمان‌هایانقالبیراتقویتکنید‪.‬‬ ‫حضرت آیت اهلل خامنه‌ای در تبیین «چیستی و هویت حوزه» افزودند‪ :‬حوزه مرکزی است که عالم دینی پرورش می‌دهد تا او با تسلط بر‬ ‫معارف اسالمی برای تحقق اسالم وارد میدان عمل شود‪ ،‬بنابراین همه برنامه‌ریزی‌ها و کارهای حوزه باید در چارچوب این هویت و شاکله‬ ‫اصلی انجام شود‪.‬حضرت آیت اهلل خامنه‌ای جهت دادن به نحوه استفاده از علوم طبیعی در جامعه را از دیگر وظایف حوزه‌ها خواندند و در‬ ‫بیان چند نکته به طالب تأکید کردند‪ :‬فقه و درس خواندن را کام ً‬ ‫ال جدی بگیرید‪.‬ایشان اجتهاد را روش نظام‌مند درک و استنباط معارف از‬ ‫منابعنقلیوعقلیخواندندوافزودند‪:‬عالمدینبایدبداندمعارفوحقایقدینیراچگونهازمنابعبهدستآورد‪.‬رهبرانقالباسالمیپرورش‬ ‫قوه اجتهاد را نیازمند کار و تمرین فراوان دانستند و خاطرنشان کردند‪ :‬اگر این مِت ُد درست آموخته شود آن وقت ارزشهای اخالقی نیز درست‬ ‫استنباط می‌شود‪.‬حضرت آیت اهلل خامنه‌ای اختالف نظر در حوزه‌ها در «مسائل عملی‪ ،‬جهت گیری های فکری و مسائل سیاسی» را بدون‬ ‫اشکالبرشمردنداماتأکیدکردند‪:‬مهمایناستکهایناختالفاتمدیریتشودتابهدرگیریوتشنجمنجرنشود‪،‬همانگونهکهبزرگانفقه‪،‬‬ ‫فلسفهوعرفاندرحوزه‌هادرطولتاریخباوجوداختالفات‪،‬هموارهبرایخدابهمعنایواقعیکلمهاتحادداشتند‪.‬ایشانهمچنینطالبجوان‬ ‫را به ادب و اطاعت از بزرگان حوزه‌ها و مراجع تقلید توصیه مؤکد کردند و افزودند‪ :‬بزرگان حوزه نیز در مقابل طالب جوان‪ ،‬حلم و تحمل‬ ‫داشتهباشند‪.‬رهبرانقالباسالمیدربخشدیگریازسخنانخودبااشارهبهمطالبیکهبرخیبرادرانوخواهرانطلبهبیانکردند‪،‬گفتند‪:‬این‬ ‫مطالبکهباتعابیرخوبوبهصورتکارشناسیبیانشد‪،‬حاکیازعمقفکریوسطحباالیاندیشهوفهم‪،‬وحرکتوپیشرفتحوزهاست‬ ‫ِ‬ ‫روحانیت»امامخمینی(ره)ازجانبطالب‪،‬بهپیشنهاد‬ ‫کهواقعاًتحسینبرانگیزاست‪.‬حضرتآیتاهللخامنه‌ایباتأکیدبرلزوممطالعه«منشور‬ ‫یکی از طالب برای راه‌اندازی مرکز نوآوری حوزه اشاره کردند و افزودند‪ :‬استفاده از ظرفیت‌ها و خالقیت‌های طالب جوان و تأسیس یک‬ ‫بانک اطالعاتی از این ظرفیتها پیشنهادی بسیار خوب است‪.‬ایشان با استقبال از تخصص گرایی در رشته‌های مختلف حوزه‌های علمیه بویژه‬ ‫فقه‪،‬خاطرنشانکردند‪:‬فقهاستخوان‌بندیوستونفقراتزندگیاجتماعیوسیاسیاستوتخصص‌گراییدراینزمینهنتایجخوبیخواهد‬ ‫داشت اما باید مراقب برخی عیوب تخصص‌گرایی نیز بود‪.‬رهبر انقالب اسالمی با اشاره به مطالب یک از طالب خواهر درخصوص جایگاه‬ ‫اجتماعی خانم‌های طلبه‪ ،‬افزودند‪ :‬حضور چند ده هزار طلبه فاضل خواهر در خانواده‌ها و در میان زنان جامعه‪ ،‬بسیار مغتنم است‪ ،‬ضمن آنکه‬ ‫بایدازظرفیتاینطالبدرمراکزرسمیوفرهنگیاستفادهشود‪.‬حضرتآیتاهللخامنه‌ایهمچنینحجت‌االسالموالمسلمیناعرافیمدیر‬ ‫حوزه‌های علمیه را ظرفیت بسیار مغتنمی برشمردند و با اشاره به سخنان ایشان درخصوص تدوین برنامه جامع برای حوزه علمیه‪ ،‬گفتند‪ :‬باید‬ ‫تمرکز اصلی بر اجرایی و عملی شدن این برنامه‪ ،‬قرار گیرد‪.‬‬ ‫جمعی از طالب حوزه‌های علمیه کشور با حضرت‬ ‫آیت اهلل خامنه‌ای دیدار کردند‪.‬‬ ‫عکس‬ ‫خبرنگار‬ ‫علی ربیعی‪ :‬راهکار آزادی قلم است‪ ،‬بگذارید همه صداها شنیده شوند‬ ‫راه‌حل مقابله فشارهای آمریکا به روایت وزیر پیشین رفاه‬ ‫آمریکا به خیال خود هر روز دایره فشارهایش را تنگتر‬ ‫می‌کند‪.‬رویای‌شانمدامایناستکهباایران‌هراسیتهدل‬ ‫مردمراخالیکنند‪.‬ازتهدیدهمسایگانوشرکایاقتصادی‬ ‫تا فرستادن ناوگروه جنگی‪ .‬در دل این تهدیدها ایران‬ ‫سیاستیجدیددرپیشگرفته‪.‬روحانیمی‌گویدسیاستما‬ ‫سیاستجنگنیستودرهایمذاکرهبازاستاماایراناز‬ ‫امروزمراوداتشدرچارچوببرجامرابامدلیجدیدادامه‬ ‫می‌دهد‪.‬دردلاینتهدیدهایخارجیوسیاستگذاری‌های‬ ‫متقابل اما گروهی از درون کشور التهاب زایی می‌کنند‪.‬‬ ‫در چنین شرایطی سیاست داخلی مان چه باید باشد؟ این‬ ‫پرسش خبرآنالین است از علی ربیعی به عنوان یک‬ ‫کارشناسمسایلاجتماعیوالبتهتحلیلگرسیاسی‪.‬اوکه‬ ‫رویپروژه‌هایابرقدرت‌هابرایفشارتحریممطالعهدارد‪،‬‬ ‫سعیکردهرفتارهایتیمترامپوراهکارهایمقابلهباآن‬ ‫را تشریح کرده است‪.‬با وجودی که جامعه در فشار روانی‬ ‫و استرس تحریم اقتصادی به سر می برد عده ای با شایعه‬ ‫هایی مثل بحران نفت یا حمله آمریکا به ایران جو حاکم‬ ‫برکشوررامتشنجمیکنند؟برایدرکچنینفضاییکه‬ ‫چندسالیاستبرجامعهحاکمشده‪،‬الزماستبهبررسی‬ ‫دومفهومبپردازیم‪.‬یکیمفهومیکهدیدکلیازاینپدیده‬ ‫تحریم در ذهن ایجاد کند و مفهومی که مختص جامعه‬ ‫خودمان است‪ .‬به طور کلی در دوره ای که شاهد جنگ‬ ‫های فیزیکی و غیرفیزیکی در غالب فشارهای اقتصادی‬ ‫و تحریم هستیم بخشی از برنامه عملیاتی دشمنان مبتنی‬ ‫بر فروپاشی ذهنی یک جامعه است که این شامل ایجاد‬ ‫ناامیدی‪،‬دگرگونیذهنیوسپستحمیلیکفشاربرای‬ ‫ایجاد فروپاشی فیزیکی جامعه است‪ .‬این سناریو از دوران‬ ‫جنگ سرد رایج شده‪ .‬دورانی که رادیوها افسار اذهان را‬ ‫دردستگرفتهبودندوسرانجامباعثاتفاقاتبسیاریدر‬ ‫جهانشدندکهازجملهمهمترینآنهارادیوپراگبود‪.‬از‬ ‫دیگرنمونههایتاریخیاینسناریوها‪،‬مقابلهاتحادجماهیر‬ ‫شوروی در برابر آمریکا بود‪ .‬مقابله ای که بیش از جنگ‬ ‫فیزیکی جنگ افکار و رسانه ها بود و غربی ها بیش از‬ ‫شرقی ها به آن تسلط داشتند‪ .‬در آن زمان شوروی از خط‬ ‫فکریمارکسیسیتیجهانیپیرویمیکرد‪.‬خطفکریکه‬ ‫در مقابله با امپریالیسم شکل گرفته بود‪ .‬اما آمریکایی ها از‬ ‫رادیووسینمااستفادهمیکردند‪.‬راهنجاتازاینوضعیت‬ ‫را در چه کاری می بینید‪.‬‬ ‫ابتداپیشنهادمیکنمدرشرایطکنونیایرانیکبارکتاب‬ ‫"هنر تحریم" را مطالعه کنید‪ .‬چرا که در آن به خوبی به‬ ‫برنامههاوبازیهایروانیوفشارهایاقتصادیکهآمریکا‬ ‫برای ایران و کشورهای مشابه در نظر گرفته است را مورد‬ ‫بررسی قرار می دهد‪ .‬جالب است که بدانید تنها‪ 400‬نفر‬ ‫از کارکنان وزارت دارایی آمریکا نیستند که تحریم ایران‬ ‫را دنبال می کنند و عقبه ای بیش از این تمرکز خود را بر‬ ‫روی روان جامعه ایران گذاشته اند که شایعه‪ ،‬بخشی از‬ ‫این عملیات است‪ .‬آمریکایی های جنگ طلب معتقد‬ ‫بودند با تحریم و برهم خوردن تعادل اقتصادی و معیشتی‬ ‫درایرانبالفاصلهجامعهآمادهپذیرشحرکتهایروانی‬ ‫و به دنبال آن حرکت های اجتماعی و اعتراضات خیابانی‬ ‫خواهدبود‪.‬جالباینجاستکهدرکتابهنرتحریمبهاین‬ ‫نکته نیز اشاره می شود که آمریکا حتی برای محصوالت‬ ‫وارداتی ایران نیز به گونه ای برنامه ریزی می کند که‬ ‫کاالهای لوکس آن چنان در بازارها به چشم بخورد که‬ ‫فضای مقایسه ای و نابرابری ادراکی در ذهن عامه مردم‬ ‫ایجادشود‪.‬البتهرسانههاییچونصدایآمریکاکهمستقیما‬ ‫برایآنهاکارمی‌کنندچنینمسئولیتیرابرعهدهندارندو‬ ‫این از سنت های گذشته آمریکا بوده است‪ .‬بخشی از این‬ ‫تاثیرات را رسانه های محلی که در خارج کشور ساکن‬ ‫اند برعهده می گیرند‪ .‬اکنون برخی از وب سایت های‬ ‫خبری خارجی هستند که دستگاه های اطالعاتی آمریکا‬ ‫آنهاراتغذیهوبرنامهریزیمیکنندومعموالشخصیتهای‬ ‫موثر جامعه را مورد حمله های نفاق برانگیز خود قرار می‬ ‫دهند‪ .‬از دیگر راهکارهایی که این رسانه ها در پیش می‬ ‫گیرند مغوله امیدزدایی اجتماعی است‪ .‬در این شرایط نیز‬ ‫عده ای که مخالف دولت هستند فکر می کنند با تهاجم‬ ‫به دولت اصالحات دولت ازبین می رود اما درواقع تنها‬ ‫نوعیهمسوییباایناقداماترسانههایخارجیصورت‬ ‫می گیرد‪ .‬اما راهکاری برای برون رفت و مقابله هم وجود‬ ‫دارد؟‬ ‫از نظر من راه حل رهایی از این شرایط آزادی قلم در ایران‬ ‫است‪ .‬بگذاریم در ایران همه صداها شنیده شوند‪ .‬هرچند‬ ‫برخی صداها ممکن است به مذاق ما خوش نیاید اما در‬ ‫مجموع این ها صداهای ملی هستند که باید مورد توجه‬ ‫قرارگیرند‪.‬هرصداینقدوانتقاددرایرانصدایملیایران‬ ‫است‪.‬شفافیت و پاسخگویی را بیشتر کنیم‪ .‬اعتماد رسانه‬ ‫ای را به جامعه بازگردانیم‪ .‬من نگران بسیاری از روزنامه ها‬ ‫هستند‪.‬روزنامههابامسئولیتمینویسندوایندلیلیبرآن‬ ‫نیستکهبهانزواکشیدهشوند‪.‬روزنامهنگاریبایدتقویت‬ ‫شودونوشتنمسئوالنهومنتقدانهبیپرواراتقویتکنیم‪.‬‬ ‫‪4‬‬
‫‪2‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 19-‬اردیبهشت‪ 1398‬شماره‪801‬‬ ‫سیاست‬ ‫فالحت‌پیشه‪:‬‬ ‫ایرانتوپبرجامرادرزمیناروپاانداخت‬ ‫رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی ضرب االجل ‪ 60‬روزه ایران برای اروپایی‌ها و انجام اقداماتی تا آن زمان را عاقالنه و صلح آمیز خواند و گفت که تا دو ماه آینده یا برجام تقویت و یا خنثی می‌شود‪.‬حشمت‌اهلل‬ ‫فالحت‌پیشه در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به بیانیه شورای عالی امنیت ملی که درباره‌ی اقدامات ایران در قالب برجام و دادن مهلت ‪ 60‬روزه به کشورهای باقی‌مانده در برجام برای اجرای تعهدات‌شان اظهار کرد‪ :‬پیام جمهوری اسالمی ایران صلح‌آمیز بود‬ ‫نتیجه آن است که تا دو ماه آینده عمال اعضای باقی‌مانده برجام دعوت به مذاکره با ایران شده‌اند‪ .‬بعد از دوماه ممکن است دو اتفاق بیفتد‪.‬وی توضیح داد‪ :‬اتفاق اول آن است که طرف‌های باقی‌مانده برجام حاضر نباشند در شرایط تحریمی به وظایف خود‬ ‫عمل کنند که این نقض توافق است‪ .‬اتفاق دیگر آن است که کمک کند ایران با تحریم‌های آمریکا مقابله کند‪ .‬نتیجه آن است که برجام آن چنان از ثبات و قدرت برخوردار می‌شود که اعضای برجام با هیات آمریکا مذاکره کرده و قدرت خودشان را‬ ‫نشان خواهند داد‪.‬رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی ادامه داد‪ :‬در این شرایط همه اعضای برجام به آن پایبند به آن مانده و اقدامات را در راستای منافع‌شان انجام می‌دهند‪ .‬با این طراحی یک گام به تقویت برجام نزدیک‌تر‬ ‫خواهیم شد‪.‬فالحت‌پیشه اضافه کرد‪ :‬در حالت دیگر آن است که اروپایی‌ها نمی‌توانند به تعهدات‌شان عمل کنند‪.‬‬ ‫رئیس سازمان انرژی اتمی‬ ‫ازامروزدیگرملزمبهرعایتسقفتولید‪300‬کیلواورانیومو‪130‬تنآبسنگیننیستیم‬ ‫ظریف‪:‬‬ ‫امروزنوبتدنیاست‬ ‫کهبهتعهداتخوددر‬ ‫قبالایرانعملکند‬ ‫وزیر امور خارجه کشورمان اظهار کرد‪ :‬آخرین‬ ‫اقدام ایاالت متحده در روز ‪ ۴‬مه ‪ ۲۰۱۹‬درواقع‬ ‫اجرای برجام را غیر ممکن کرده است‪ .‬محمد جواد‬ ‫ظریف که برای دیدار با مقامات روسی به مسکو سفر‬ ‫کرده است در جمع خبرنگاران اظهار کرد‪ :‬آخرین‬ ‫اقدام ایاالت متحده در روز ‪ ۴‬مه ‪ ۲۰۱۹‬در واقع‬ ‫اجرای برجام را غیر ممکن کرده است‪.‬وی در همین‬ ‫چارچوب افزود‪ :‬آمریکایی‌ها تالش کردند با فشار‪،‬‬ ‫تهدید و قلدری مانع انجام فعالیت هسته‌ای ایران که‬ ‫در چارچوب برجام انجام می‌شد‪ ،‬شوند‪.‬ظریف گفت‪:‬‬ ‫ایران به جهان نشان داده است که به تعهدات خود‬ ‫پایبند است و امروز نوبت دنیاست که به تعهدات خود‬ ‫در قبال ایران عمل کند‪ .‬ما نشان داده‌ایم کشوری‬ ‫کهن با صبر زیاد هستیم اما حاضریم برای حقوق خود‬ ‫مقاومت کنیم و امروز نوبت دنیا است که به تعهد خود‬ ‫عمل کند‪.‬وزیر خارجه ادامه داد‪ :‬اقدام اخیر جمهوری‬ ‫اسالمی ایران در دادن فرصت ‪ ۶۰‬روزه به پنج کشور‬ ‫باقی مانده در برجام این فرصت را به آنها ارائه می‌کند‬ ‫که بتوانند با تامین حقوق ایران در برجام ‪ ،‬برجام را به‬ ‫حالت اولیه برگردانند‪.‬وزیر خارجه کشورمان در ادامه‬ ‫سخنان خود در جمع خبرنگاران اظهار کرد‪ :‬اقدامی که‬ ‫ایران امروز انجام داد خارج از برجام نیست و به معنای‬ ‫خروج از برجام نیست برخالف اینکه آمریکا نه تنها‬ ‫برجام را نقض کرده قطعنامه ‪ ۲۲۳۱‬شورای امنیت را‬ ‫نیز نقض کرده اقدام ما در چارچوب برجام است‪.‬این‬ ‫دیپلمات عالی رتبه کشورمان خاطر نشان کرد‪ :‬امروز‬ ‫رئیس جمهور ایران برای رؤسای کشورهای باقی مانده‬ ‫در برجام نامه‌ای را ارسال کردند گرچه این نامه‌ها به‬ ‫لحاظ حقوقی متحدالشکل هستند اما دیدگاه ما نسبت‬ ‫به اعضای گروه ‪ ۴+۱‬به هیچ وجه یکسان نیست‪.‬ظریف‬ ‫خاطر نشان کرد‪ :‬در طول یک سال گذشته ایران با‬ ‫نشان دادن صبر راهبردی خود در برابر تالش آمریکا‬ ‫جهت نابود کردن برجام همواره نشان داده که به‬ ‫تعهدات بین المللی خود پایبند است اما آمریکایی‌ها‬ ‫در طول یک سال گذشته نه تنها ناقض برجام و قطعنامه‬ ‫‪ ۲۲۳۱‬بودند بلکه تالش کردند که دیگر کشورها را‬ ‫نیز با فشار‪ ،‬قلدری و زورگویی به سمت نقض برجام و‬ ‫قطعنامه ‪ ۲۲۳۱‬شورای امنیت سوق دهند‪.‬‬ ‫رئیس سازمان انرژی اتمی دقایقی بعد از اعالم‬ ‫موضع جمهوری اسالمی ایران توسط رئیس جمهوری‬ ‫در جلسه هیئت دولت به ارائه توضیحاتی درباره جزئیات‬ ‫این سیاست‌ها پرداخت‪.‬‬ ‫علی اکبر صالحی‪ ،‬معاون رئیس جمهوری و رئیس‬ ‫سازمان انرژی اتمی صبح چهارشنبه در حاشیه جلسه‬ ‫هیئت دولت در جمع خبرنگاران درباره اقدام امروز‬ ‫ایران برای کاهش سطح تعهدات در قالب برجام گفت‪:‬‬ ‫جمهوری اسالمی ایران توانست با سیاست هوشمندانه‬ ‫خود رفتار نفاق‌گونه دولت آمریکا را در سطح افکار‬ ‫عمومی جهان نشان دهد‪ .‬پیش‌تر آمریکا ادعا می‌کرد‬ ‫که ایران اهل مذاکره نیست؛ ایران وارد مذاکره شد و‬ ‫برجام به دست آمد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬آمریکایی ها همچنین‬ ‫ادعا کردند ایران ملتزم به تعداتش نخواهد بود؛ ‪۱۴‬‬ ‫گزارش از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی منتشر شد که‬ ‫پایبندی ایران را تایید کرد‪ .‬بعدا صحبت‌های دیگری‬ ‫کردند مبنی بر اینکه ایران در کشورهای دیگر دخالت‬ ‫می‌کند که گفتیم ربطی به برجام ندارد‪ .‬بعد مسائل‬ ‫موشکی را مطرح کردند که در قصطعنامه ‪ ۲۲۳۱‬این‬ ‫موضوع تبیین شده بود‪.‬صالحی افزود‪ :‬بخصوص بعد از‬ ‫اینکه آمریکا از برجام خارج شد آنها می‌خواستند ما‬ ‫را به دام خود بیندازند و مدیریت‌مان کنند که با اقدام‬ ‫ایران و صبر راهبردی رفتار منافقانه آنها بالاثر ماند و‬ ‫ایران مظلومیت خود را در افکار عمومی جهان نشان‬ ‫داد و ظالمیت آنها را هم جا انداخت‪ .‬رئیس سازمان‬ ‫انرژی اتمی اظهار کرد‪ :‬دولت آمریکا مدعی است که‬ ‫بنیانگذار سازمان ملل است و می‌گفت همه باید ملتزم‬ ‫به قطعنامه‌ها باشند اما خودش قطعنامه را بالاثر می‌کند‪.‬‬ ‫همه این‌ها گویای این است که دولت آمریکا در تالش‬ ‫برای تحریک جمهوری اسالمی ایران است اما ایران با‬ ‫درایت و هوشمندی و صبوری دست آمریکا را برای‬ ‫جهان رو کرد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬صحبتی که امروز آقای روحانی مطرح‬ ‫کردند مبنی بر بند ‪ ۲۶‬برجام است که می‌گوید هرزمان‬ ‫ما تشخیص دهیم طرف مقابل به بخشی از تعهداتش‬ ‫عمل نکرده می‌توانیم بخشی از تعهدات خود را تعلیق‬ ‫کنیم‪ .‬امروز ایشان فرمودند که براساس این بند و حق‬ ‫ایران‪ ،‬بایستی یک توازن بین تکلیف و حقوق باشد‪.‬‬ ‫صالحی تصریح کرد‪ :‬همانطور که رئیس جمهوری‬ ‫اعالم کردند‪ ،‬از امروز به بعد آب سنگین و اورانیوم‬ ‫تولید شده در کشور به فروش نخواهد رسید‪ .‬این بدان‬ ‫معنا است که دیگر ملزم به رعایت سقف ‪ ۳۰۰‬کیلو‬ ‫برای اورانیوم غنی شده ‪ ۳.۶۷‬و همچنین سقف ‪ ۱۳۰‬تن‬ ‫برای آب سنگین نیستیم و دیگر التزامی به رعایت این‬ ‫سقف‌ها نداریم‪.‬‬ ‫واعظی‪:‬‬ ‫اگر با طرف های برجام به نتیجه‬ ‫نرسیدیم مرحله دوم را اجرایی می‌کنیم‬ ‫رییس دفتر رییس جمهور اعالم کرد که اگر در این دو ماه با کشورهای طرف‌‬ ‫برجام به نتیجه نرسیدیم مرحله دوم را اجرایی می‌کنیم‪ .‬محمود واعظی در حاشیه جلسه‬ ‫باشند‪.‬رئیس دفتر رئیس جمهوری ادامه داد‪ :‬قرار بر این است که هم در تهران و هم‬ ‫شهرستان‌ها به مناسبت ماه رمضان کاالها عالوه بر مغازه ها در میادین میوه و تره بار و‬ ‫(چهارشنبه) هیئت دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به این پرسش که موضع ایران در‬ ‫بازارچه ها عرضه شود تا مردم راحت تر نیازهای خود را برطرف و با قیمت مناسب‌تر‬ ‫که الزم بود هم در بیانیه شورای عالی امنیت ملی مطرح شد و هم آقای رئیس جمهور‬ ‫وقتی که قرار است گزینه ها بررسی شود با توجه به شرایطی که داریم طبیعی است که‬ ‫قبال احتمال به نتیجه نرسیدن اقداماتش درباره حفظ برجام چیست؟ اظهار کرد‪ :‬مطالبی‬ ‫امروز درباره این موضوع صحبت کردند‪ .‬ما در این دو ماه دو اقدام اساسی انجام‬ ‫می دهیم که اگر به نتیجه رسیدیم برمی‌گردیم به روز قبل از امروز‪ ،‬اما اگر به نتیجه‬ ‫نرسیدیم مرحله دوم را اجرایی می کنیم‪.‬‬ ‫وی در پاسخ به این پرسش که آیا دولت گزینه کوپنی کردن کاالهای اساسی را در‬ ‫نظر دارد یا نه اظهار کرد‪ :‬آنچه برای دولت مهم است این است که قیمت کاالها باید‬ ‫کنترل شود ‪.‬‬ ‫وی ادامه داد ‪ :‬در مورد برخی از کاالهایی که با ارز چهار هزار و دویست تومانی‬ ‫عرضه می شود‪ ،‬متاسفانه کار به دست دالل‌ها افتاده‪ ،‬این کاالها را بخش خصوصی‬ ‫آنها را خریداری کنند‪.‬واعظی درباره احتمال کوپنی شدن کاالهای اساسی تاکید کرد‪:‬‬ ‫همه آنها را مورد توجه قرار می‌دهیم اما مهم است که کدام گزینه انتخاب می شود که‬ ‫هنوز تصمیم گیری نهایی انجام نشده است‪.‬وی با اشاره به ارائه گزارشی از وضعیت سیل‬ ‫زدگان و بازسازی خانه های آنان در جلسه امروز هیئت دولت اظهار کرد‪ :‬این گزارش‬ ‫را آقای رحمانی فضلی ارائه کردند و از سوی دیگر دنبال منابع برای عملی شدن قول‬ ‫هایی هستیم که به مردم دادیم و این موضوعات را در جلسه امروز مورد توجه قرار‬ ‫دادیم‪.‬رئیس دفتر رئیس جمهور در پاسخ به این پرسش که آیا گرانی دالر در روزهای‬ ‫اخیر برای تامین کمبود بودجه دولت است‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬اصال اینطور نیست‪ .‬سیاست‬ ‫دولت این است که قیمت دالر پایین تر بیاید و بانک مرکزی هم تالش خود را انجام‬ ‫وارد می‌کند و به علت اینکه ارزاق مردم و کاغذ هست باید تحت نظارت جدی قرار‬ ‫می‌دهد اما از آنجا که قرار بود امروز ایران تصمیم خود را درباره برجام اعالم کند‪،‬‬ ‫می‌کند‪.‬واعظی تاکید کرد‪ :‬آقای رئیس جمهور هم امروز در جلسه دولت به وزیر صمت‬ ‫در بازار اثر گذاشت و فکر می‌کنم سخنان امروز رییس جمهور در زمینه باقی ماندن‬ ‫گیرد و قیمت آن پایینتر بیاید که دولت تمهیداتی را به طور منظم در این زمینه دنبال‬ ‫و کشاورزی دستور دادند که به جد این موضوع را دنبال کنند تا مردم آسایش داشته‬ ‫با توجه به فضاسازی و تبلیغات و جنگ روانی که آمریکا آغاز کرده بود‪ ،‬مختصری‬ ‫برجام به قوت خود‪ ،‬در بازار اثر می گذارد‪.‬‬ ‫رئیسجمهور‪:‬امروزروزپایانبرجامنیست‬ ‫رئیس جمهور برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) را به نفع‬ ‫منطقه و کل جهان و به ضرر دشمنان ایران برشمرد و تاکید کرد‪:‬‬ ‫تندروهای آمریکا‪ ،‬صهیونیسم و ارتجاع منطقه به عنوان نیروهای‬ ‫ضدبرجام ‪ ،‬ضد ایران بوده و هستند‪.‬حجت االسالم و المسلمین‬ ‫«دکتر حسن روحانی»‪ ،‬رئیس جمهور‪ ،‬روز چهارشنبه در جلسه‬ ‫هیات دولت و در سخنان مهمی اظهارداشت‪ :‬ملت ایران پس از‬ ‫توافق و اجرای برجام‪ ،‬بار دیگر پای صندوق آرا آمده و این بار نه‬ ‫با ‪ 18‬میلیون بلکه با ‪ 24‬میلیون رای خود‪ ،‬تداوم راه اعتدال‪ ،‬تدبیر‬ ‫و تعامل سازنده با جهان را اعالم کردند‪.‬رئیس جمهور با بیان اینکه‬ ‫دشمنان ملت ایران از آغاز توافق برجام با آن مخالف بودند‪ ،‬اظهار‬ ‫داشت‪ :‬تندروهای آمریکا‪ ،‬صهیونیسم و ارتجاع منطقه و همه آنهایی‬ ‫که ضد برجام بودند‪ ،‬ضد ایران نیز بوده و هستند‪.‬دکتر روحانی‬ ‫با اشاره به اینکه انتقاد با علیه برجام بودن تفاوت دارد‪ ،‬ادامه داد‪:‬‬ ‫هر کسی می تواند راجع به هر موضوعی نقد داشته باشد و این‬ ‫حق همه مردم است اما دشمنی با برجام مخصوص صهیونیست‌ها‪،‬‬ ‫ارتجاع منطقه و تندروهای آمریکا بود‪.‬برجام به نفع منطقه و جهان‬ ‫و به ضرر دشمنان ایران بود و به همین خاطر آنها همه توان خود را‬ ‫از سال ‪ 1393‬تا امروز به کار گرفتند تا این بنای شکوهمند را ویران‬ ‫کرده و فرو بریزند‪.‬بعد از روی کار آمدن دولت جدید در آمریکا‬ ‫که مجموعه شرایط انتخابات یک شرایط نامتعارف و غیرمعمول‬ ‫در این کشور بود‪ ،‬این دولت باوجودی که با شعار صلح و اینکه‬ ‫سربازان خود را از منطقه خارج و به نفع ملت آمریکا کار کرده و‬ ‫در مسیر حقوق و قانون حرکت خواهیم کرد‪ ،‬از مردم رأی گرفت‬ ‫اما متأسفانه به تعهدات خود عمل نکرد‪.‬امروز گروه تندرویی که در‬ ‫داخل کاخ سفید بسیاری از امور را در دست دارد‪ ،‬حتی اختیار کار‬ ‫را از شخص رئیس جمهور هم گرفته و از این شیوه نه تنها دولت‬ ‫فعلی آمریکا‪ ،‬بلکه مردم منطقه و حتی دوستان آمریکا در اروپا‪،‬‬ ‫ج قرار دارند‪.‬امروز همه آنهایی که متحد‬ ‫کانادا و مکزیک هم در رن ‌‬ ‫آمریکا بودند و همه صاحبان شرکت‌های تجاری و کارآفرینان دنیا‬ ‫در رنج هستند‪.‬در چنین شرایطی‪ ،‬صهیونیست و ارتجاع و گروه‬ ‫داخلی آمریکا بویژه ایپک‪ ،‬فشار آوردند تا دولت آمریکا از برجام‬ ‫خارج بشود‪.‬البته آمریکایی ها بیش از یکسال شعار می‌دادند و بعد‬ ‫از دیماه سال ‪ 96‬بود که برای زیر پا گذاشتن تعهدات برجامی خود‪،‬‬ ‫امیدوارتر شدند که این در جای خود باید مورد بحث و بررسی قرار‬ ‫بگیرد‪.‬در پایان همان دی‌ماه ‪ 96‬آمریکایی ها اعالم کردند که ما از‬ ‫برجام خارج می‌شویم و در ‪ 18‬اردیبهشت ‪ 97‬نیز از برجام خارج‬ ‫شدند به امید آنکه تابستانی آنچنانی به قول خودشان برای ایران رقم‬ ‫خواهد خورد و بعد ‪ 13‬آبانی به عنوان نقطه عطف‪ ،‬کریسمسی با‬ ‫حضورشان در تهران و بدون اینکه جشن چهلمین سال انقالبی در‬ ‫این کشور وجود داشته باشد که در تمام این مراحل دچار شکست‬ ‫شدند‪.‬آمریکا ابتدا می‌خواست با خروج از برجام ایران را وادار کند‬ ‫که روز بعد از برجام خارج شود تا پرونده را به شورای امنیت ببرد‬ ‫و بار از دوش آمریکا برداشته شود تا فشار بر ایران تشدید شود‪.‬دکتر‬ ‫روحانی با بیان اینکه هنر ‪ ،‬تدبیر و هوشمندی نظام ایران این بود که‬ ‫در این دام نیفتاد و در زمین آمریکا بازی نکرد‪ ،‬گفت‪ :‬وقتی دوستان‬ ‫ما و همچنین کشورهای اروپایی با تماس مستقیم حضوری‪ ،‬تلفنی‬ ‫یا ارسال پیام از ما درخواست کردند که به آنها مهلتی بدهیم ما هم‬ ‫به درخواست آنها پاسخ مثبت دادیم‪.‬رئیس جمهور افزود‪ :‬به دلیل‬ ‫اینکه اتمام حجت کنیم و مردم ما بدانند که در کارها عجله نمی‌کنیم‬ ‫و حساب شده عمل می‌کنیم و به دلیل اینکه می‌دانستیم و می‌دانیم‬ ‫برجام چقدر مهم است و ویرانی برجام چقدر برای منطقه و جهان‬ ‫خسارت‌بار است‪ ،‬به آنها پاسخ مثبت دادیم‪.‬قرار بود که چند هفته‬ ‫صبر کنیم که چند ماه صبر کردیم‪ .‬دومرتبه آنها تماس گرفتند و از‬ ‫ما خواستند کمی بیشتر به آنها مهلت دهیم و ما باز هم این مهلت را‬ ‫به آنها دادیم و براساس بندهای ‪ 26‬و ‪ 36‬برجام ‪ 4‬نوبت با ‪ 5‬کشور‬ ‫باقیمانده (‪ 2‬مرتبه در سطح معاونین وزرا و دو بار در سطح وزرا‬ ‫) در چارچوب برجام مذاکره کردیم‪.‬رئیس جمهور با بیان اینکه ما‬ ‫از ساز و کار برجام استفاده کردیم و از لحاظ حقوقی قدم‌هایی‬ ‫که می‌بایست برداریم را برداشتیم‪ ،‬اظهارداشت‪ :‬دوستان ما قدم‌های‬ ‫خوبی هرچند ناکافی در این مدت برداشتند و اروپایی‌ها از لحاظ‬ ‫زبان و تبلیغات‪ ،‬مواضع خوبی را در پیش گرفتند‪ ،‬اما در مقام عمل‬ ‫و بویژه در بخش اقتصادی متأسفانه ناتوان بودند‪.‬یکبار دیگر در‬ ‫مصاحبه‌ای در سال ‪ 91‬گفتم که وقتی ما در سال ‪ 82‬و ‪ 83‬با سه‬ ‫کشور اروپایی مذاکره می‌کردیم‪ ،‬اروپایی‌ها دچار یک مشکل بودند‬ ‫و آن مشکل باعث شد توفیق ما بسیار اندک باشد و آن مشکل این‬ ‫است که آمریکا را کدخدا می‌دانند و این تفکر اروپایی است که‬ ‫نمی‌گذارد آنها تصمیم قاطع برای منافع ملی خودشان اتخاذ کنند‬ ‫البته از آن زمان تاکنون آن تفکر مقداری بهتر شده و امروز دیگر‬ ‫کدخدایی آمریکا را در امور سیاسی و حقوقی قبول ندارند‪.‬متأسفانه‬ ‫در بخش اقتصادی‪ ،‬شرکت‌ها و بانک‌های اروپایی همچنان آمریکا‬ ‫را کدخدا می‌دانند و این تفکر ناصحیح و نادرست باعث می شود‬ ‫نتوانند تصمیم درست برای منافع اروپا‪ ،‬منطقه و جهان اتخاذ کنند‬ ‫و متاسفانه زیر بار فشار متاسفانه خم می شوند‪.‬رئیس جمهور با‬ ‫تاکید بر اینکه بیش از ‪ 7‬ماه پیش در سازمان ملل متحد اعالم کردم‬ ‫که استراتژی نظام‪ ،‬تعهد در برابر تعهد‪ ،‬نقض در برابر نقض‪ ،‬تهدید‬ ‫در برابر تهدید‪ ،‬اقدام در برابر اقدام است‪ ،‬گفت‪ :‬امروز می‌خواهیم‬ ‫به آن سخنان عمل کنیم و بگوییم در چارچوب برجام ‪ ،‬اولین قدم‬ ‫قاطع خودمان را برمی‌داریم‪.‬دکتر روحانی خاطرنشان کرد‪ :‬آژانس‬ ‫بین‌المللی انرژی اتمی از سال ‪ 94‬تا امروز ‪14،‬نوبت تأیید کرده‬ ‫که ایران به تمام تعهدات خود عمل کرده است و ‪ 5‬کشور در‬ ‫تمام جلسات بعد از خروج آمریکا اعتراف کردند که ایران از همه‬ ‫منافع برجام نمی‌تواند استفاده کند‪ .‬پس عدم توازن را همه قبول‬ ‫دارند‪.‬رئیس جمهور با تاکید بر اینکه «تکالیف در برابر حقوق» یک‬ ‫اصل بدیهی حقوقی است ‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬نمی‌شود یک کشوری به‬ ‫تکالیفی عمل کند ولی از حق خودش برخوردار نشود‪ .‬این توازن‬ ‫حق و تکلیف همیشه باید محفوظ بماند و لذا طبق تصمیم شورای‬ ‫عالی امنیت ملی‪ ،‬صبح امروز از طرف من ‪ 5‬نامه به سران ‪ 5‬کشور‬ ‫باقیمانده در برجام ارسال شد‪.‬رئیس جمهور با اشاره به اینکه در این‬ ‫نامه‌ها به طرف‌هایمان اعالم کردیم که یکسال به توصیه‌های شما‬ ‫صبر کردیم‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬این صبر ما یک قدرت بزرگ ملی و روحی‬ ‫ایران در تاریخ است و همانطور که مقاومت و دیپلماسی ما تاریخی‬ ‫است‪ ،‬صبر ما هم استراتژیک بود‪.‬‬ ‫دکتر روحانی با بیان اینکه یکسال حوصله و صبر کردیم و به‬ ‫تمام تعهداتخودمان پایبند بودیم‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬امروز نمی‌خواهیم از‬ ‫برجام خارج شویم و همه مردم ما و جهان بدانند که امروز‪ ،‬روز‬ ‫پایان برجام نیست‪ ،‬اما روز گام جدید در برجام و در چارچوب‬ ‫برجام است‪.‬رئیس جمهور با اشاره به اینکه برجام در بندهای ‪ 26‬و‬ ‫‪ 36‬به ما حق داده که اگر طرف ما تعهد خودش را نقض کند‪ ،‬ما‬ ‫آن را در کمیسیون مشترک مطرح کنیم و یک زمان‌بندی پیش‌بینی‬ ‫کرده که از آن زمان‌بندی عبور کردیم و در سطح معاونین و وزرا‬ ‫آنکمیسیونمشترکتشکیلشده‪،‬تاکیدکرد‪:‬متأسفانهعلیرغماینکه‬ ‫اروپایی‌ها و دوستان‌مان بارها و بارها تأکید کردند که خروج آمریکا‬ ‫را به نحوی جبران و به تعهدات خود عمل می‌کنیم‪ ،‬در مقام عمل‬ ‫شاهد آن نبودیم‪.‬دکتر روحانی با بیان اینکه امروز به سران ‪ 5‬کشور‬ ‫اعالم کردیم که از دو اقدامی که تاکنون انجام می‌دادیم‪ ،‬صرفنظر‬ ‫خواهیم کرد و این دو اقدام به یک بیان ساده شامل ‪ 2‬فروش‬ ‫بوده است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬هر زمان مواد غنی‌شده ما به ‪ 300‬کیلوگرم‬ ‫می‌رسید‪ ،‬اضافه بر آن را به کشوری می‌فروختیم و در قبال آن کیک‬ ‫زرد می‌گرفتیم‪ .‬از امروز این فروش متوقف می‌شود و فروش دوم‪،‬‬ ‫فروش آب سنگین بود که هر وقت آب سنگین ما از ‪ 130‬تن‬ ‫تجاوز می‌کرد‪ ،‬آن مقدار اضافی را به کشوری می‌فروختیم‪ ،‬امروز‬ ‫این فروش را هم متوقف می‌کنیم‪.‬رئیس جمهور افزود‪ :‬کل اقدام‬ ‫امروز جمهوری اسالمی ایران توقف دو اقدام است و به یک معنا‬ ‫دو فروش را انجام نمی‌دهیم و اورانیوم غنی‌شده و آب سنگین‌مان‬ ‫را از امروز نمی‌فروشیم‪.‬البته این اعالم برای ‪ 60‬روز است؛ به طرف‬ ‫مقابل یعنی ‪ 5‬کشور اعالم کردیم اگر آنها ظرف ‪ 60‬روز پای میز‬ ‫مذاکره آمدند و با آنها صحبت کردیم و به نتیجه رسیدیم و به‬ ‫منافع اصلی‌مان مخصوص ًا نفت و بانک به عنوان دو مورد از منافع‬ ‫مهم دست یافتیم‪ ،‬به نقطه اول و به شرایط ‪ 17‬اردیبهشت ‪98‬‬ ‫برمی‌گردیم‪.‬ولی اگر در پایان ‪ 60‬روز به نتیجه نرسیدیم دو اقدام‬ ‫دیگر را آغاز خواهیم کرد و آن دو اقدام این است؛ توافق در برجام‬ ‫بر این مبنا بوده که غنی‌سازی خود را در سطح ‪ 3.67‬نگه داریم و‬ ‫از این اقدام خودداری می‌کنیم؛ یعنی دیگر سطحی برای ما مطرح‬ ‫نیست‪.‬رآکتور آب سنگین اراک بنا بود با مشارکت کشورهای ‪1+5‬‬ ‫آن وقت در برجام‪ ،‬نوسازی شود و در مسیر راه بوده و هنوز به‬ ‫نتیجه نهایی نرسیده است؛ دومین اقدام اینست که بعد از ‪ 60‬روز‬ ‫نسبت به اراک هم تصمیم خواهیم گرفت که برنامه قبل از توافق‬ ‫برجام‌مان را ادامه دهیم و اراک را تکمیل کنیم و در مرحله دوم‬ ‫هم ‪ 60‬روز فرصت داده می‌شود و اگر به نتیجه نرسیدیم‪ ،‬اقدام‬ ‫بعدی مورد نظر ماست‪.‬دکتر روحانی یادآور شد‪ :‬البته در پیامی که‬ ‫به ‪ 5‬کشور دادیم به صراحت گفتیم که اگر بخواهند از این اقدام‬ ‫ما بهانه‌جویی بکنند و پرونده ایران را به شورای امنیت برگردانند با‬ ‫یک اقدام بسیار قاطعی روبرو خواهند شد و این اقدام قاطع را نیز‬ ‫در این نامه برای ‪ 5‬کشور توضیح دادم‪.‬رئیس جمهور با تاکید بر‬ ‫اینکه راه ما کام ً‬ ‫ال مشخص است و مردم ما بدانند ما از برجام خارج‬ ‫نشدیم و برجام پابرجاست‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬ما امروز آن روی سکه‬ ‫برجام را نشان می‌دهیم همان برجامی که در بندهای ‪ 26‬و ‪ 36‬به‬ ‫ما می‌گوید که در صورت تخلف طرف مقابل‪ ،‬شما هم می‌توانید‬ ‫تعهدات خودتان را در هر سطحی بکاهید‪ ،‬ما امروز کاهش آن و نه‬ ‫خروج از برجام را اعالم کردیم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬آخرین اقدامی که آمریکا کرد نیز‬ ‫این بود که تالش کرد بخشی از حقوق ما را هم در‬ ‫فروش اورانیوم غنی شده از ما بگیرد‪ .‬براین اساس و سیر‬ ‫تحوالت و عدم پرکردن خالء خروج آمریکا از برجام؛‬ ‫جمهوری اسالمی ایران امروز این قدم را برداشت و‬ ‫عدم فروش آب سنگین را اعالم کرد و ما دیگر ملتزم به‬ ‫سطح ‪ ۱۳۰‬تن برای آب سنگین نیستیم و در حقیقت پیام‬ ‫رئیس‌جمهور این بود‪.‬‬ ‫صالحی تاکید کرد‪ :‬همچنین این مساله برای ‪ ۶۰‬روز‬ ‫است و اگر در این ‪ ۶۰‬روز آنها توانستند نظرات ایران را‬ ‫تامین کنند‪ ،‬ایران شرایط را به حالت امروز برمی گرداند‬ ‫و اگر کماکان بخواهند بر بدعهدی خود بمانند ایران هم‬ ‫قدم های بعدی را خواهد برداشت‪ .‬ما بحث خروج از‬ ‫برجام نداریم بلکه در چهارچوب برجام از حقوقی که‬ ‫برای ما مشخص شده استفاده خواهیم کرد‪.‬‬ ‫الوروف‪:‬‬ ‫بی‌مسئولیتیآمریکابرجام‬ ‫رابهبن‌بستکشاند‬ ‫سرگئی الوروف وزیر خارجه روسیه‬ ‫در کنفرانس خبری مشترک با محمدجواد‬ ‫ظریف همتای ایرانی خود گفت‪ :‬سیاست‌های‬ ‫غیرمسئوالنه آمریکا به بروز چنین شرایط‬ ‫غیرقابل‌پذیرشی منجر شده که در آن توافق‬ ‫چندجانبه درباره برنامه هسته‌ای ایران‪ ،‬با خطر‬ ‫شکست مواجه است‪.‬وی افزود‪ :‬تا آنجایی‬ ‫که می‌دانم وظیفه اصلی ما بحث پیرامون این‬ ‫شرایط غیرقابل پذیرش است‪.‬این در حالی است‬ ‫که برخی رسانه‌ها مانند فرانس ‪ ،۲۴‬به نقل از‬ ‫الوروف نوشتند که وی خواهان شنیدن توضیح‬ ‫ظریف پیرامون چرخش سیاسی ایران است‪.‬وی‬ ‫همچنین گفت که روسیه قدردان پایبندی ایران‬ ‫به تعهدات برجامی خود علیرغم خروج آمریکا‬ ‫از این توافق بوده است‪.‬‬ ‫اشرف بروجردی‬ ‫لیستانتخاباتگذشته‬ ‫مطلوبهمه‬ ‫اصالح طلبان نبود‬ ‫«اشرف بروجردی»‪ ،‬فعال سیاسی اصالح‬ ‫طلب‪ ،‬در پاسخ به این سوال که آیا شورای عالی‬ ‫سیاستگذاری درباره لیستی که در دوره گذشته‬ ‫انتخابات به مردم ارائه داد‪ ،‬نباید به مردم پاسخگو‬ ‫باشد‪ ،‬به خبرنگار سیاسی برنا گفت‪ :‬این لیست‬ ‫مطلوب همه اصالح‌طلبان نبود زیرا به دلیل رد‬ ‫صالحیت هایی که وجود داشت‪ ،‬این لیست‬ ‫اضطراری بسته شد‪ .‬بسیاری از چهره ها شناخته‬ ‫شده نبودند اما با توصیه هایی که دیگران داشتند‬ ‫همچنین به دلیل شرایط اضطرار‪ ،‬انتخاب شدند که‬ ‫این یک نکته است‪ .‬نکته دوم این است که افرادی‬ ‫که برای ورود به لیست تالش می کردند تا اسم‬ ‫آنها در لیست قرار گیرد‪ ،‬در واقع این افراد باید‬ ‫وارد عقد قراردادی می شدند به تعبیری تعهدی‬ ‫را باید اعمال می کردند که بر آن مبانی تفکری‬ ‫که حامی آن نمایندگان بود‪ ،‬به آن پایبند باشند‪.‬‬ ‫اما متاسفانه همگان شاهد بودند که برخی از این‬ ‫افراد به آن مبانی متعهد نبوده و همین که به عنوان‬ ‫نماینده انتخاب شدند این بحث را مطرح کردند که‬ ‫ما به تنهایی انتخاب شدیم‪ ،‬در حالی که واقعیت این‬ ‫نبود‪ .‬اگر این افراد جزو لیست قرار نمی گرفتند یقینا‬ ‫بسیاری از آنها انتخاب نمی شدند‪ .‬زمانی که جزو‬ ‫لیست بودند و به عنوان نماینده انتخاب شدند‪ ،‬باید‬ ‫به تعهد و وفاداری خود عمل کنند و این موضوع‬ ‫اصل بزرگ اخالقی است‪.‬وی در پاسخ به اینکه چرا‬ ‫این افراد انتخاب شده به شورای عالی سیاستگذاری‬ ‫پاسخگو نبودند نیز بیان کرد‪ :‬عضو این مجموعه‬ ‫نیستم که بررسی کنم چرا این اقدام صورت نگرفته‬ ‫است اما می توان گفت با روندی که انجام شد‪،‬‬ ‫این افراد این موضوع را مطرح می کردند که ما‬ ‫به تنهایی و با انتخاب مردم انتخاب شدیم و دلیلی‬ ‫ندارد که به جایی یا به فردی پاسخگو باشیم یعنی‬ ‫به نوعی مدعی بودند‪ .‬به عبارت دیگر هیچ ضمانتی‬ ‫برای پایبندی آنها به تعهدی که انجام شده بود‪،‬‬ ‫وجود نداشت مگر اینکه این افراد اینگونه بیاندیشند‬ ‫که در دور بعدی انتخابات بخواهند انتخاب شوند‬ ‫از این محمل اصالح طلبی بخواهند استفاده کنند‪.‬‬ ‫بنابراین اعضای شورای عالی سیاستگذاری حتما‬ ‫باید این موضوع را برای دور آینده انتخابات مدنظر‬ ‫قرار دهند‪.‬‬
‫«روزهاینارنجی»بهجشنوارهسیاتلراهیافت‬ ‫فیلم «روزهای نارنجی» به کارگردانی آرش الهوتی در ادامه حضور بین‌المللی خود در جشنواره فیلم «سیاتل» آمریکا‪ 2019‬به روی پرده می‌رود‪ .‬جشنواره فیلم سیاتل که از‪ ۱۶‬می تا‪ ۹‬ژوئن (‪ ۲۵‬اردیبهشت تا‪ ۱۹‬خرداد) در سیاتل برگزار می‌شود‬ ‫و فیلم «روزهای نارنجی» در روزهای‪ ۲۲،۲۰‬و‪ ۲۴‬ماه می در این جشنواره به نمایش گذاشته می‌شود‪«.‬روزهای نارنجی» پیش از این در جشنواره مانهایم آلمان جایزه بهترین فیلم جشنواره با عنوان «سینماگر بزرگ تازه وارد»‪ ،‬جایزه فیپرشی (فدراسیون‬ ‫بین‌المللیمنتقدانسینما)وجایزهکلیسایجهانیرادریافتکردودرچهارمیندورهجشنوارهسینهایرانتورنتوبرندهجایزهبهترینفیلمنامهوجایزهبهترینبازیگرزنشد‪.‬اینفیلمهمچنیندرسیوهفتمینجشنوارهملیفیلمفجربهعنوانییکیاز‬ ‫نامزدهای فیلم‌های اول انتخاب شد و در بخش تجلی اراده ملی دو جایزه دریافت کرد‪.‬اولین فیلم بلند سینمایی آرش الهوتی تاکنون در جشنواره‌های بین‌المللی دیگری از جمله بخش کشف چهل و سومین دوره جشنواره فیلم تورنتو و نوزدهمین دوره‬ ‫جشنوارهفیلمکالگاریدرکانادا‪،‬بخشمسابقهاصلیچهاردهمینجشنوارهفیلمزوریخ‪،‬بخشمسابقهاصلیچهلودومیندورهجشنوارهسائوپائولودرکشوربرزیل‪،‬جشنوارهفیلم‌هایعصیانگرتافیفستلهستان‪،‬بخشمسابقههشتمیندورهجشنواره‬ ‫ماالتیادرترکیهوبخشمسابقهاصلیبیستوچهارمیندورهجشنوارهمِدفیلمایتالیاودوبخش«سینمایجهاناکنون»و«نمایشآمریکا»سی‌امیندورهجشنوارهفیلم«پالماسپرینگز»‪،‬شانزدهمینجشنوارهبین‌المللیفیلمچنایهندوجشنوارهبین‌المللی‬ ‫فیلم هنگ کنگ نیز روی پرده رفته است‪.‬‬ ‫گزارش‬ ‫بزرگترین مشکلی که در کشورمان داریم این است که‬ ‫مردم سر جای خود نیستند‪ .‬اگر متخصصانی به کار وارد‬ ‫می‌شدند و افرادی که مسؤولیت کار را می‌پذیرند کارشناس‬ ‫و کاردان بودند متأسفانه با چنین اتفاقاتی در تلویزیون‬ ‫برخورد نمی‌کردیم و رسانه ملی نباید از اول به این مقوله‬ ‫وارد می‌شد؛ البته به دلیل این که پول خوب است و همه‬ ‫دوست دارند پولدار شوند به این مسیر وارد شدند‪ .‬حذف‬ ‫برنامه برنده باش از کنداکتور‪ ،‬یک روشنگری بود که باعث‬ ‫شد مردم به آن پی ببرند که پول ناچیزی می‌دادند و برنده‬ ‫می‌شدند‪.‬قوی‌فکر تصریح کرد‪ :‬البته مسابقه «برنده باش»‬ ‫تبعات خوبی هم داشت و مردم سر ذوق می‌آمدند و شرکت‬ ‫می‌کردند اما به هر جهت انگیزه این مسابقه مالی بود‪ .‬زمانی‬ ‫که تلویزیون نتواند درست برنامه‌ریزی کند و با این اتفاق‬ ‫که برنامه حذف شود‪ ،‬روبه‌رو شوند‪ ،‬خیلی تاسف‌برانگیز‬ ‫میزان خسارت‌های سیل به‬ ‫میراث‌فرهنگی به ‪ 380‬میلیارد تومان رسید‬ ‫بعد از پایان سیل و تخمین خسارات وارده به میراث فرهنگی‪ ،‬نهایتا مبلغ ‪ ۳۸۰‬میلیارد تومان به عنوان برآورد هزینه‌های الزم برای مرمت اعالم شد‪.‬‬ ‫در این میان نجات سازه‌ها‌ی آبی شوشتر منوط به آزادسازی بخش باالدستی آن و اجرای بند (ز) برای میراث فرهنگی است‪.‬‬ ‫آغاز سال ‪ ۹۸‬با وقوع حوادث طبیعی از بارندگی‌های شدید‬ ‫گرفته تا سیل و زلزله همراه بود‪ .‬در این میان بخش‌های متعددی‬ ‫از کشور با آسیب و تخریب روبه رو شد‪ .‬میراث فرهنگی نیز از‬ ‫این قاعده مستثنی نبود و بیش از ‪ ۷۳۰‬اثر تاریخیِ ‪ ۲۵‬استان کشور‬ ‫در اثر بارش باران و سیالب آسیب دیدند‪.‬محمدحسن طالبیان‬ ‫(معاون میراث فرهنگی کشور) با اشاره به آنکه چنین بارشی طی‬ ‫‪ ۵۰‬سال اخیر استثنایی بود‪ ،‬گفت‪ :‬بعد از بررسی‌های انجام شده‬ ‫تمام آسیب‌هایی که بر اثر سیالب به میراث فرهنگی استان‌هایی‬ ‫مانند خوزستان وارد شد را به تفکیک مورد بررسی قرار دادیم‪.‬‬ ‫بیشتر این تخریب‌ها به دلیل شستگی بستر رودخانه اتفاق افتاده‌اند و‬ ‫برخی دیگر بر اثر بارش باران بود‪ .‬به طور مثال سقف برخی از آثار‬ ‫تاریخی در استان‌هایی مانند شوشتر‪ ،‬ارومیه‪ ،‬خراسان و‪ ...‬بر اثر بارش‬ ‫آسیب دید‪.‬براساس بررسی‌ها و پایش‌های اولیه‪ ،‬اعتباری معادل ‪۳۰۰‬‬ ‫میلیارد تومان برای مرمت و نجات‌بخشی آثار تاریخی آسیب دیده‬ ‫از سیل در نظر گرفته شده بود که در نهایت طالبیان‪ ،‬میزان خسارت‬ ‫نهایی را حدود ‪ ۳۸۰‬میلیارد تومان اعالم کرد و گفت‪:‬اصل مطلب‬ ‫آن است که بتوانیم به سرعت بخشی از این خسارت‌ها را از دولت‬ ‫و ستادهای بحران بگیریم‪ .‬در غیر اینصورت چون اعتبارات ما بسیار‬ ‫ضعیف است ناچار هستیم با استفاده از آدم‌هایمان برخی از امور را به‬ ‫پیش ببریم‪ .‬اگر خوب برخورد کنیم هیچ مشکلی نخواهیم داشت‪.‬‬ ‫به طور مثال‪ ،‬زمانی که بند میزان برای نخستین بار زیر آب رفت‪،‬‬ ‫بخش‌هایی از درزهای سنگ‌های آن باز شده بود‪ .‬اگر باالفاصله‬ ‫آن را مرمت نمی‌کردیم‪ ،‬بعد از آنکه دوباره زیر آب رفت‪،‬‬ ‫قطعا وضعیت بدتری پیدا می‌کرد و از هم جدا می‌شد‪ .‬کارهای‬ ‫اضطراری باید انجام شود در عین حال باید کارها اصولی باشد‪.‬‬ ‫معاون میراث فرهنگی کشور اذعان داشت‪ :‬با توجه به اولویت‌بندی‬ ‫که برای حفظ میراث فرهنگی درنظر گرفته بودیم بخشی از بودجه‬ ‫را از منابع اضطراری تامین کردیم و درصدد مرمت برآمدیم چراکه‬ ‫اگر کار مرمت را شروع نکنیم آسیب‌ها بیشتر خواهد شد‪ .‬تعدادی‬ ‫از خانه‌های تاریخی نیز در انحصار وراثت قراردارند و به حال‬ ‫خود رها شد ‌ه بودند‪ .‬اگر میراث فرهنگی به این خانه‌ها رسیدگی‬ ‫نکند‪ ،‬قطعا شاهد تخریب بیشتر خواهیم بود‪.‬او درخصوص بیشترین‬ ‫مشکالتی که حوزه میراث فرهنگی و مرمت آثار تخریب شده‬ ‫فرهنگ‬ ‫تلویزیونبرایعده‌ای‬ ‫دکان شده است!‬ ‫یک روزنامه نگار پیشکسوت درباره تولید مسابقاتی‬ ‫مانند «برنده باش» و حذف این مسابقه از جدول پخش‬ ‫تلویزیون می‌گوید که نبود برنامه‌ریزی و بی‌توجهی به آینده‬ ‫مردم‪ ،‬اوقات فراغت و آموزش در تلویزیون برای عد ه‌ای به‬ ‫بازار‪ ،‬دکان و پول درآوردن تبدیل شده است‪.‬رضا قوی‌فکر‬ ‫ضمن بیان مطالب باال اظهار کرد‪ :‬ما از رسانه ملی که با مردم‬ ‫سروکار دارد و باید یک دانشگاه باشد و به مردم آموزش‬ ‫دهد‪ ،‬توقع نداریم بدون برنامه‌ریزی کاری کند که بعد در‬ ‫آن بماند و مردم بالتکلیف شوند‪.‬او ادامه داد‪ :‬این کار به‬ ‫نوعی کاله گذاشتن سر مردم و نادیده گرفتن آ ن‌هاست‪ .‬این‬ ‫مساله به مقوله اساسی و بنیادی کشور ما بر می‌گردد؛ یعنی‬ ‫زمانی که افراد کاردان سر جای خود قرار نگیرند متأسفانه‬ ‫این اتفاق می‌افتد و این مساله به عدم مدیریت و برنامه‌ریزی‬ ‫ما برمی‌گردد‪.‬این روزنامه‌نگار پیشکسوت خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫بر اثر سیل با آن روبه‌روست‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬بیشترین مشکلی که‬ ‫با آن روبرو هستیم در حوزه بسترهای آبی است‪ .‬در این حوزه‬ ‫ما تنها نیستیم و وزارت نیرو باید به ما کمک کند‪ .‬در این راستا‬ ‫نشست‌هایی برای ایجاد همکاری با سایر ارگان‌ها برگزار کرده‌ایم‪.‬‬ ‫چرا که برخی از این فعالیت‌ها مانند الیروبی رودخانه‌ها از جمله‬ ‫کارهای وزارت نیرو است‪ .‬برخی از کارها مانند آزادسازی حریم‬ ‫میراث فرهنگی نیز در زمره کارهای ما قرار می‌گیرد‪.‬یکی از‬ ‫آثاری که طی سیل دچار آسیب شده بود‪ ،‬قلعه فلک‌االفالک بود‬ ‫چنانکه رانش تپه دست‌سازی که قلعه فلک‌االفالک روی آن بنا‬ ‫شده نگرانی‌هایی را بوجود آورده بود‪ .‬باید توجه داشت که قلعه‬ ‫فلک‌االفالک قدمتی بیش از ‪ ۱۷۰۰‬سال دارد و طی این سال‌ها بارها‬ ‫مورد مرمت قرار گرفته که آخرین بار در دوره قاجار مورد مرمت‬ ‫کامل قرار گرفته است‪ .‬این قلعه در اواخر دوره پهلوی نیز مرمت‬ ‫شد و نیاز است تا در طول سال‌های مختلف به صورت مستمر‬ ‫مرمت شود‪ .‬البته ترک‌هایی که در دیوارهای این قلعه دیده می‌شود‪،‬‬ ‫طی هزاران سال بوجود آمده‪ .‬در این میان باتوجه به وقوع سیل‬ ‫و رانش تپه‪ ،‬باید هرچه زودتر مرمت‌های الزم انجام شود‪.‬طالبیان‬ ‫درخصوص وضعیت قلعه فلک‌االفالک گفت‪ :‬فعالیت‌های جدید‬ ‫برای مرمت و بازسازی این قلعه آغاز شده و درحال آماده‌سازی‬ ‫اسناد الزم برای ارسال به یونسکو هستیم‪ .‬در این میان‪ ،‬برای بیشتر‬ ‫بناهای تاریخی که احساس کردیم نیازمند کمک از کارشناسان‬ ‫بین‌المللی هستیم‪ ،‬طرح تهیه کرده‌ایم‪.‬بعد از وقوع سیل در خوزستان‬ ‫شاهد حضور کارشناس یونسکو در این استان بودیم‪ .‬معاون میراث‬ ‫فرهنگی درخصوص حضور کارشناس یونسکو در خوزستان و‬ ‫شوشتر گفت‪ :‬نخست آنکه این کارشناس به دلیل وقوع سیل به‬ ‫ایران نیامده بود و از مدت‌ها قبل هماهنگی‌های الزم برای حضور‬ ‫او در خوزستان انجام شده بود‪ .‬از آنجا که برخی از صخره‌ها طی‬ ‫سال‌های گذشته‪ ،‬ترک‌هایی برداشته‪ ،‬از یونسکو درخواست کردیم‬ ‫تا کارشناس در اختیار ما بگذارد‪ .‬این ترک‌ها برای زمان اخیر نیست‬ ‫و پایش‌ها و مطالعات زمین‌شناسی در خصوص آن انجام داده‌ایم‪.‬او‬ ‫ادامه داد‪ :‬جداره‌های دو طرف میراث جهانی سازه‌های آبی شوشتر‬ ‫فرسودگی دارد‪ .‬ضمن آنکه شاهد ساخت و ساز خانه‌های متعدد‬ ‫طی ‪ ۵۰‬سال اخیر در بخش باالدست این سازه‌های آبی هستیم‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 19-‬اردیبهشت‪ 1398‬شماره‪801‬‬ ‫تعدادی از این خانه‌ها خریداری و آزادسازی شده است و اکنون‬ ‫در انتظار تامین بودجه برای تملک سایر خانه‌ها هستیم‪ .‬این درحالی‬ ‫است که دولت هنوز ردیف تکالیف و اعتبارات بند (ز) ‪-‬اعتباراتی‬ ‫در الیحه بودجه که دولت از طریق اسناد و اوراق امکان خرید و‬ ‫فروش امالک و مستقالت را از محل اوراق با سقف مشخص را‬ ‫ایجاد می‌کند‪ -‬را اجرا نکرده و اوراق به ما نداده است‪ .‬اگر این کار‬ ‫انجام می‌شد در اولویت معاون میراث فرهنگی قرار می‌گرفت‪ .‬تا‬ ‫محوطه باالدست سازه‌های آبی شوشتر آزادسازی شود و بار از‬ ‫روی آن کم شود‪ .‬در نتیجه فشار از روی صخره‌ها کم می‌شود و‬ ‫آن زمان است که می‌توانیم روی نظرات مختلفی که درخصوص‬ ‫چگونگی نگهداری از آن مطرح شده‪ ،‬فکر کنیم‪.‬بنابراین گزارش‪،‬‬ ‫در بند (ز) ماده ‪ 117‬برنامه چهارم توسعه کشور آمده است‪ :‬به‬ ‫سازمان میراث فرهنگی و گردشگری اجازه داده می‌شود به منظور‬ ‫اعطای مجوز کاربری و بهره‌برداری مناسب از بناها و اماکن‬ ‫تاریخی قابل احیا با هدف سرمایه‌گذاری بخش خصوصی داخلی‬ ‫و خارجی‪ ،‬صندوق احیا و بهره‌برداری از بناها و اماکن تاریخی‬ ‫و فرهنگی را ایجاد کند‪.‬طالبیان افزود‪ :‬خواستیم تا جریان جهانی‬ ‫را برای کمک به چگونگی نگهداری از سازه‌های آبی شوشتر‬ ‫دخیل کنیم‪ .‬وقتی کارشناسان بین‌المللی در این خصوص همکاری‬ ‫می‌کنند‪ ،‬از طراحی تا اجرا با ما شریک می‌شوند‪ .‬شاید بتوانیم از‬ ‫منابع مالی جهانی نیز برای اقدام عملی استفاده کنیم‪ .‬البته که برای‬ ‫تکیه معاون‌الملک نیز همین کار را انجام دادیم‪ .‬سال‌هاست که‬ ‫بحث رطوبت درخصوص این بنای تاریخی وجود دارد‪ .‬گروهی‬ ‫از کارشناسان برای بررسی آن آمدند و در نهایت نقشه‌های اولیه و‬ ‫مستندسازی‌ها انجام شد‪ .‬هرچند‪ ۹۰‬درصد کارها توسط کارشناسان‬ ‫ایرانی انجام خواهد شد اما استفاده از تجربیات جهانی می‌تواند‬ ‫مارا در حفاظت بهتر از میراث فرهنگی یاری دهند‪.‬معاون میراث‬ ‫فرهنگی کشور با اشاره به آنکه اکنون نیز مرمتگران ایتالیایی برای‬ ‫مرمت تخت جمشید به ایران آمده‌اند‪ ،‬اذعان داشت‪ :‬معتقد هستیم‬ ‫میراث جهانی ایران متعلق به جامعه ایران و جامعه بشری است‬ ‫بنابراین هرچه بیشتر از تجربیات و همکاری‌های بین‌المللی استفاده‬ ‫کنیم‪ ،‬برد خواهیم کرد‪.‬یکی از مشکالتی که تحریم‌ها در حوزه‬ ‫میراث فرهنگی ایجاد کرده‌اند‪ ،‬عدم دسترسی مرمتگران به مواد اولیه‬ ‫مرمت بناهای تاریخی است‪ .‬به گفته طالبیان‪ ،‬گروه‌های باستان‌شناس‬ ‫و مرمتگر خارجی که در قالب هیات مشترک با کارشناسان ایران‬ ‫درصدد مرمت آثار برمی‌آیند‪ ،‬بخشی از مواد مورد نیاز برای مرمت‬ ‫را با خود می‌آورند و در اینجاست که بخشی از مشکالت عدم‬ ‫تامین و عدم امکان واردات مواد اولیه مرمت آثار تاریخی رفع‬ ‫می‌شود‪.‬چندی پیش نیز شاهد ملحق شدن ایران به کمیته بین‌المللی‬ ‫سپر آبی بودیم‪ .‬طالبیان با اشاره به شکل‌گیری کمیته بین‌المللی سپر‬ ‫آبی در ایران در خصوص فعالیت‌های عملی این مجموعه گفت‪:‬‬ ‫فعالیت این کمیته همانند فعالیتی است که ایکوم در حوزه موزه‌ها‬ ‫انجام می‌دهد در واقع می‌توان گفت‪ ،‬بیشتر در حوزه کارگاه‌های‬ ‫آموزشی فعال هستند و هر جا این کارگاه‌های آموزشی برگزار‬ ‫شود افرادی از ایران نیز می‌توانند در آن شرکت داشته باشند‪ .‬حتی‬ ‫می‌توان در ایران نیز کارگاه‌های آموزشی در سطح بین‌المللی‬ ‫و منطقه‌ای برگزار کرد‪ .‬آموزش بسیار اهمیت دارد ضمن آنکه‬ ‫مجموعه‌های فعال در حوزه بین‌المللی می‌توانند آ‌مادگی خود را‬ ‫برای مواقع اضطراری اعالم کنند‪.‬او ادامه داد‪ :‬در زمان وقوع جنگ‬ ‫ممکن است ضمن دریافت کمک‌های آموزشی به کمک‌های‬ ‫مالی و کمک‌آموزشی نیز احتیاج پیدا کنیم‪ .‬به طور مثال زمان وقوع‬ ‫زلزله بم‪ ،‬بسیاری از کمیته‌های بین‌المللی به کمک ایران آمدند؛‬ ‫درواقع می‌توان گفتفعالیت‌هایکمیته‌هایبین‌المللی مانندکمیته‬ ‫سپر آبی در قالب کمک‌های داوطلبانه است و کسی اجباری‬ ‫برای فعالیت ندارد‪ .‬این یک توافق بین کشورهاست که با یکدیگر‬ ‫همکاریداشتهباشند‪.‬‬ ‫است‪ .‬من اصوالً وارد شدن رسانه‌ها به این زمینه‌ها را تقبیح‬ ‫می‌کنم‪.‬او با اشاره به تغییر اسپانسر مسابقه «برنده باش» اظهار‬ ‫کرد‪ :‬تغییر اسپانسر راه به جایی نمی‌برد زیرا اصل ماجرا‬ ‫مهم است و شیوه این نوع برنامه‌ها اشتباه است‪ .‬این مساله‬ ‫که یک نفر در یک مسابقه شرکت کند و جایزه بگیرد‬ ‫اشکالی ندارد اما اینکه با پول مردم به آن‌ها جایزه دهند‬ ‫قمار است‪ .‬ما در فرهنگمان تشویق و جایزه دادن و تقبیح را‬ ‫داریم‪.‬این روزنامه‌نگار پیشکسوت بیان کرد‪ :‬پربیننده‌ترین‬ ‫برنامه‌ها در گذشته و حال برنامه‌هایی بود که معلومات‬ ‫عمومی مردم را باال می‌برد‪ .‬مسابقه نباید حالت کاسب کارانه‬ ‫و قمارگونه بگیرد و افراد متخصص این حوزه باید برای‬ ‫فرد شرکت‌کننده جایزه مناسب و متعارف پیدا کنند‪ .‬این‬ ‫مساله که با پول مردم جایزه بدهند‪ ،‬کاسبی است و باید از‬ ‫حالتبیزینس خارج شوند‪.‬‬ ‫توهیندر‪99‬درصدترانههایامروزی‬ ‫سعید دبیری با بررسی وضعیت ترانه امروز می‌گوید‪ :‬هرچند که‬ ‫ترانه‌نویس خوب هم داریم اما در ‪ ۹۹‬درصد ترانه‌هایی که گوش‬ ‫می‌کنم‪ ،‬احترام به ادبیات‪ ،‬انسان و عشق از بین رفته است‪.‬این ترانه‌سرا‬ ‫درباره وضعیت ترانه‌هایی که این روزها نوشته و کار می‌شود‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬در اغلب ترانه‌ها‪ ،‬حرف‌های روزمره را به‌عنوان ترانه با یک‬ ‫موسیقی مستهجن به خورد مردم می‌دهند‪ .‬در دهه ‪ ،۵۰‬زمانی‌که من و‬ ‫دوستانم ترانه می‌نوشتیم‪ ،‬ترانه برای عشق‪ ،‬انسان و اجتماع نوشته می‌شد‬ ‫و هرچه بود‪ ،‬بد و توهین نبود‪ .‬اما امروزه می‌بینم که فرد برای معشوقش‬ ‫می‌نویسد «می‌ری‪ ،‬به‌درک که رفتی»!او افزود‪ :‬بعضی‌ها می‌گویند‬ ‫که ترانه به‌روز شده است‪ ،‬اما من اسم این را به‌روز شدن نمی‌گذارم‪.‬‬ ‫ش برود‬ ‫این اصال ترانه نیست و توهین به ادبیات است‪ .‬اگر این‌طور پی ‌‬ ‫در موسیقی سقوط می‌کنیم‪ .‬حرفه و تحصیالت من موسیقی است‪.‬‬ ‫در این حوزه یک درس جدید تحت عنوان «موسیقی الکترونیک»‬ ‫آمده است‪ ،‬الکترونیک یک حرفه و درس جدید است و در همه‬ ‫جای دنیا افراد بزرگی در این رشته درس خواند ‌ه و استاد شده‌اند‪ .‬اما‬ ‫در این‌جا یک لپ‌تاپ و یک کارت صدا شده الکترونیک‪ .‬از نظر‬ ‫من‪ ،‬موزیسین‌های امروز اصال موزیسین نیستند و حتی نمی‌دانند یک‬ ‫موسیقی چند کلید دارد و نمی‌دانند که گام‌ها چند تغییردهنده دارد‬ ‫و با به‌عالوه و منها کارشان را باال و پایین می‌برند‪.‬ترانه‌سرای آثاری‬ ‫مثل «زمستان» در پاسخ به سوالی درباره علت تغییر ذائقه برخی مردم و‬ ‫خصوصا نسل جدید به سمت ترانه‌های نامفهوم‪ ،‬بیان کرد‪ :‬جوان‌های‬ ‫امروز ما در ماشین و میهمانی یک جور موسیقی گوش می‌کنند اما در‬ ‫خلوت خودشان به همان موسیقی قبل بازمی‌گردند‪ .‬گرایش به آن نوع‬ ‫ترانه به‌خاطر چیزهایی است که خودشان جوک می‌دانند و با آن مزه‬ ‫می‌ریزند و می‌خندند؛ برای همین به این نوع موسیقی گوش می‌دهند‪.‬‬ ‫اما وقتی می‌توان گفت چیزی رواج پیدا کرده که دوام داشته باشد‪.‬‬ ‫االن کسی ترانه‌نویس‌های دهه ‪ ۸۰‬و ‪ ۹۰‬را یادش نیست‪ .‬اصال آن‌ها‬ ‫کجا رفتند؟! ترانه‌نویس هرچقدر هم که کارهایش طرفدار داشته باشد‬ ‫اما دوام آن به چند سال نرسد‪ ،‬باز هم کارش کار درستی نمی‌تواند‬ ‫باشد‪ .‬به هر جهت ما فرهنگ‌مان عوض شده و این به موسیقی‌مان‬ ‫ربطی ندارد‪ .‬هرچه پیش آمده به سمتش خودمان را ول داده و جلو‬ ‫ن روزها چندان به ترانه‌ها گوش نمی‌دهم؛ مگر تعداد‬ ‫رفته‌ایم‪ .‬من ای ‌‬ ‫محدودی که باز هم از مضامین گذشته استفاده کرده‌اند‪.‬دبیری با بیان‬ ‫این‌که ترانه‌نویسی یا اصوال هنر اصال آموزشی نیست‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫هنرمند با این حس به دنیا می‌آید و وقتی بزرگ‌تر می‌شود‪ ،‬می‌توان‬ ‫به وسیله سواد آن را پرورش داد‪ .‬اما نمی‌توان یک نفر را ترانه‌نویس‬ ‫کرد‪ .‬این‌که روی دیوار آگهی می‌زنند که «کارگاه ترانه‌نویسی برگزار‬ ‫می‌شود» یا این‌که می‌گویند «در ده جلسه موسیقی حرفه‌ای یاد بگیرید»‬ ‫چیزی است که کاله‌برداری عیان است نه حتی پنهان‪ .‬اگر قرار بود‬ ‫کسی با ‪ ۱۰‬جلسه موزیسین شود‪ ،‬چطور امثال من سال‌ها برای آن‬ ‫وقت گذاشتند؟ پس حتما آن‌ها راه را اشتباه رفتند! اگر قرار بود با یاد‬ ‫دادن کسی این‌کاره شود‪ ،‬سالیان سال است که این همه تحصیل‌کرده‬ ‫ادبیات و موسیقی داریم اما از این‌ها اگر یک خط ترانه یا یک موسیقی‬ ‫شنیده باشید من هم شنیده‌ام‪ .‬کار باید جوششی باشد‪ .‬درست است که‬ ‫سواد باعث کار بهتر می‌شود‪ ،‬اما فرد باید آن کار را بلد باشد‪.‬او درباره‬ ‫ن روزهای زندگی‌اش نیز گفت‪ :‬زندگی من از این راه‬ ‫نحوه گذران ای ‌‬ ‫می‌گذرد‪ ،‬البته نه فقط با ترانه‌نویسی‪ .‬من حداقل ‪ ۱۲ ،۱۰‬نفر از آدم‌های‬ ‫عادی را خواننده کرده‌ام‪ .‬حاال هم شاگرد ترانه و موسیقی دارم‪ .‬امروزه‬ ‫نشان دادن یک کار در بازار مانند قبل نیست و متاسفانه ‪ ۱۰۰‬شبکه‬ ‫ایرانی هست که از صبح تا شب دارند موسیقی پخش می‌کنند و‬ ‫یک نفر که بخواهد کار کند‪ ،‬مخارجی دارد که سنگین است‪ .‬دیگر‬ ‫اسپانسری هم وجود ندارد‪ .‬حتی برای ستاره‌ها هم دیگر کسی خرج‬ ‫نمی‌کند‪ .‬برای همین عمال آلبوم از بین رفته و به تک‌آهنگ تبدیل‬ ‫شده است‪ .‬نویسنده کتاب «خدا! چرا عاشق شدم من؟!» با انتقاد از ناشر‬ ‫کتابش‪ ،‬همچنین اظهار کرد‪ :‬من فکر می‌کنم که کتاب هم همانند‬ ‫موسیقی دست کسانی افتاده که انتخاب می‌کنند چه کسانی باال بیایند‬ ‫و چه کسانی نیایند‪.‬سعید دبیری در پایان در پاسخ به سوالی درباره‬ ‫کیفیت جشنواره‌ها و جوایزی که برای ترانه برگزار می‌شود‪ ،‬گفت‪ :‬هر‬ ‫کس کار خودش را می‌کند‪ .‬اما این را می‌دانم که خانه ترانه زمانی که‬ ‫دکتر یداللهی در آن حضور داشت با خانه تران ‌ه امروز فرق می‌کرد‪ .‬اما‬ ‫این را که چه اتفاقی در آن‌جا می افتد نمی‌دانم‪ .‬فقط این را می‌دانم که‬ ‫آقای یداللهی وجهه دیگری برای آن‌جا داشت‪.‬‬ ‫عرصه از شیرمردان و‬ ‫شیرزنان موسیقی و‬ ‫ترانه تهی شده‬ ‫قانونکپیرایتدرکشور‪،‬ترانه‌سراها‪،‬شاعرانوآهنگسازان‪،‬سهمی‬ ‫از اجراهای زنده و کنسرت‌ها ندارند‪ .‬ترانه‌سرا حتی اگر در سال ده‬ ‫اثرباکیفیتنیزبنویسدکهکاربسیاریسختیاست‪،‬بازهمبهلحاظ‬ ‫مالی در مضیقه خواهد بود و آن مبالغ و دستمزدها کفاف زندگی او را‬ ‫نخواهدداد‪،‬همینموضوعباعثمی‌شودبرخیترانه‌سرایانپابهعرصه‬ ‫خوانندگیبگذارند‪.‬زمانیکهدرزمینهموسیقیایرانیفعالیتمی‌کنید‪،‬‬ ‫مهمترینمقوله‌ایکهبهلحاظفنیوتکنیکیدرذهنشماثبتمی‌شود‬ ‫وزن و ریتم است‪ .‬این اتفاق در همه گونه‌های موسیقی و در دیگر‬ ‫عرصه‌هایهنریرخنمی‌دهد‪،‬امادرموسیقیسنتیشمامی‌توانیداین‬ ‫مولفه مهم را با گوشت و پوستتان حس کنید و گریزی از آن ندارید و‬ ‫موزونمی‌نگرید‪.‬اینموزوننگریستندرقاب‌بندی‌هایمختلفهنری‬ ‫زمانی به کمک شما می‌آید که انتظارش را ندارید؛ لذا از این نظر آدم‬ ‫خوش‌شانسیبوده‌امکهشروعفعالیتمباموسیقیردیفیبودهاست‪.‬البته‬ ‫شهر من بم‪ ،‬زادگاه خوانندگان ردیفی فوق‌العاده‌ای است و گویا این‬ ‫مقولهسینهبهسینهبهمارسیدهاست‪.‬آنچهکهامروزهبهعنوانموسیقی‬ ‫شناختهمی‌شودهمهموسیقینیست‪.‬بخشیازموسیقیکالمتوسط‬ ‫موسیقی‌داناننادیدهگرفتهمی‌شودوبهنظرمنبرداشتموسیقی‌دانان‬ ‫از کالم موسیقایی کامل و دقیق درست نیست‪ .‬یعنی به همان اندازه‬ ‫کهترانه‌سرایانماشناختموسیقاییزیادیندارندبههماناندازه‬ ‫موسیقی‌دانانوآهنگسازانمانیزشناختکاملیازادبیاتومقولهادبی‬ ‫ترانه ندارند‪ .‬به عبارت دیگر‪ ،‬آنقدر که در زمینه موسیقی شعر دچار‬ ‫کاستی هستیم (نه آن چیزی که لزومأ برای یک آهنگساز به عنوان پایه‬ ‫ریتم مهم است‪ ،‬منظورم آن چیزی است که به کالم و کلمه در هویت‬ ‫متن و ادبیات اعتبار می‌دهد) و به همان اندازه که ترانه‌سرایان شناختشان‬ ‫ازموسیقیبهبرخیتوضیحاتوتئوری‌هامنحصرشده‪،‬موسیقی‌دانان‬ ‫ما نیز به همان اندازه از موسیقی ِ ادبیات بی‌اطالع هستند‪ .‬به هرحال شعر‬ ‫و ترانه یک هنر منفرد و جدا بافته نیست و شاعران و ترانه‌سرایان ما باید‬ ‫بهایندرکبرسند‪.‬موسیقی‌دانانمابایدمتوجهاینموضوعبشوند‬ ‫کهموسیقی ِواژه‪،‬صرفأموسیقیوزنینیست؛هرچنداخیرااینمقوله‬ ‫بهموسیقیعروضیمنحصرشدهاست‪.‬مثألاگرموزیسینیمی‌گوید‬ ‫وزنفالنشعرمفاعیلن‪،‬مفاعیلنمفاعیلاستباخودمانمی‌گوییمچه‬ ‫شگفت‌انگیز است که یک موسیقی‌دان تا این حد اطالعات دارد‪ .‬در‬ ‫این بخش‌ها بسیار عقب هستیم و هردو طرف باید بر رفع کاستی‌های‬ ‫موجودتالشکنند‪.‬‬ ‫اهورا ایمان می‌گوید‪ :‬اگر ترانه‌سرای ما ادبیات و موسیقی را‬ ‫بشناسد‪،‬تلفنرابرنمی‌داردوباخوانندگانتماسنمی‌گیردوبهآنها‬ ‫پیشنهاد همکاری نمی‌دهد و طی این روند به یک دالل و در نهایت‬ ‫بساز بفروش ترانه تبدیل نمی‌شود و آثارش را با ارقام پایین نمی‌فروشد‪.‬‬ ‫اهورا ایمان‪ ،‬ترانه‌سرا و خواننده‪ ،‬که موسیقی دستگاهی و ردیفی را نزد‬ ‫ایرجبسطامیآموخته‪،‬طیسال‌هایفعالیتشباهنرمندانیچونبابک‬ ‫بیات‪،‬احسانخواجهامیری‪،‬محمداصفهانی‪،‬حمیدرضاحامی‪،‬مجید‬ ‫اخشابی‪،‬ناصرعبداللهی‪،‬مانیرهنما‪،‬فریدونشهبازیان‪،‬رضاصادقی‬ ‫و همایون شجریان همکاری کرده و ترانه تیتراژ چند اثر سینمایی و‬ ‫تلویزیونی را سروده است‪ .‬او که عالوه بر اجرای چند تک‌آهنگ‪،‬‬ ‫آلبوم «پروانه‌های پیراهنش» را روانه بازار کرده‪ ،‬در گفتگوی پیش‌رو‬ ‫بهتشریحوضعیتفعلیترانهوترانه‌سراییپرداخت‪.‬حوزههنری بیشتر‬ ‫در زمینه تهیه و تولید موسیقی سنتی فعال بوده است‪ .‬در آن مقطع که‬ ‫به حوزه هنری رفتم فضای خوبی بر آنجا حاکم بود و خوشبختانه‬ ‫همکاری خوبی صورت گرفت‪ .‬از طرفی آقای عباس محمدی مدیر‬ ‫مرکز آفرینش‌های ادبی حوزه هنری که شاعری ارجمند و توانا است‪،‬‬ ‫فضای آلبوم را درک کرد و با توجه به شرایط امروز جامعه بر ضرورت‬ ‫تولید چنین آثاری واقف بود‪ .‬به هرحال ایشان می‌دانستند در هجوم‬ ‫کیک و بیسی که امروز تمام موسیقی را فراگرفته به تولید آثاری نیاز‬ ‫داریم که از لحاظ کالمی و معنایی‪ ،‬مخاطب را به درنگ و تفکر وا‬ ‫دارد‪ .‬درک و دریافت ایشان نسبت به اثر و لطفشان به من باعث شد که‬ ‫آلبومم را به ثمر برسانم و منتشر کنم‪.‬این روند نامش خنیاگری است و‬ ‫اتفاقمبارکیاست‪.‬اماشخصابهدلیلآنکهخوانند‌همناسبیرانیافتم‬ ‫خواننده نشدم‪ .‬در این میان دغدغه دیگری نیز وجود دارد که تا این‬ ‫لحظه آن را عنوان نکرده‌ام‪ .‬موضوع این است که به دلیل عدم وجود‬
‫‪4‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 19-‬اردیبهشت‪ 1398‬شماره‪801‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫اختصاصارزدولتیبهکاالهایاساسیتاثیرمعکوسداشت‬ ‫رئیس کمیسیون برنامه‪ ،‬بودجه و محاسبات مجلس می گوید اختصاص ارز دولتی به کاالهای اساسی تاثیر معکوس داشت‪.‬غالمرضا تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه‪ ،‬بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به بی اثر بودن اختصاص ‪14‬‬ ‫میلیارد دالر برای تامین کاالهای اساسی بر سفره های مردم‪ ،‬گفت‪ :‬یکی از ایرادات و چالش هایی که در زمان تنظیم بودجه سال ‪ 98‬با دولت داشتیم همین بحث اختصاص ‪ 14‬میلیارد دالر برای تامین ارز کاالهای اساسی بود‪ ،‬اکثر نمایندگان‬ ‫براین باور بودند که اختصاص ‪ 14‬میلیارددالر به ارزش ‪ 4‬هزار و ‪ 200‬تومانی برای تامین کاالهای اساسی نه تنها مشکل را حل نمی کند بلکه اثر معکوس بر بازار و سفره مردم می گذارد‪.‬رئیس کمیسیون برنامه‪ ،‬بودجه و محاسبات مجلس با‬ ‫اشاره به تجربه اختصاص ارز به کاالهای اساسی در سال گذشته‪ ،‬ادامه داد‪ :‬تاثیر منفی این اقدام را سال ‪ 97‬تجربه کردیم و ابتدای سال نیز شاهد بودیم این روش تاثیر معکوس بر بازار دارد و قیمت ها را افزایش می دهد‪.‬اکثر نمایندگان براین‬ ‫باور بودند که اختصاص ‪ 14‬میلیارددالر به ارزش ‪ 4‬هزار و ‪ 200‬تومانی برای تامین کاالهای اساسی نه تنها مشکل را حل نمی کند بلکه اثر معکوس بر بازار و سفره مردم می گذارد‪.‬نماینده مردم گچساران و باشت در مجلس دهم شورای‬ ‫اسالمی بیان داشت‪ :‬با این حال به دولت فرصت داده ایم که اگر نمی تواند بازار را کنترل کند با مکانیزم دیگری حتی شده به روش کوپن یا کارت الکترونیک اقدام و کاالهای مورد نیاز را به دست مردم برساند‪.‬وی با اشاره به پیگیری‬ ‫کمیسیون برنامه‪ ،‬بودجه و محاسبات مجلس برای سامان بخشی به تامین کاالهای اساسی با قیمت ارزان اظهار داشت‪ :‬اعضای کمیسیون اوایل خرداد ماه این بحث را با سازمان برنامه و بودجه در نشستی مشترک دنبال خواهند کرد‪.‬‬ ‫نوشدارویسرمایههایمرده‬ ‫بانک سرمایه؛ پرونده ای با ‪ 400‬متهم و ‪ 14‬هزار میلیارد سرمایه گمشده‬ ‫پریساعبادی‪-‬خبرنگار‬ ‫تخلفات و پرونده بانک سرمایه یکی از پرونده هایی‬ ‫است که مدت زمان رسیدگی به آن به طول انجامید چرا که‬ ‫متهمان و میزان تخلفات صورت گرفته در آن این پرونده‬ ‫را هم چنان در راس بررسی ها قرار می دهد‪ .‬پرونده بانک‬ ‫سرمایه از جهت این که بسیاری از سرمایه به یغما رفته‬ ‫متعلق به فرهنگیان کشور می باشد حائز اهمیت است چرا‬ ‫که سهامداران بانک سرمایه مرکب از اشخاص حقیقی و‬ ‫حقوقی می ‌باشند که اشخاص حقیقی آن متشکل از گروه‌‬ ‫های مختلف جامعه از جمله فرهنگیان‪ ،‬جامعه دانشگاهیان‪،‬‬ ‫کارکنان بانک‌ های ملت‪ ،‬رفاه‪ ،‬تجارت‪ ،‬جامعه پزشکان‬ ‫کشور و سایر قشرها جامعه می‌باشند‪ .‬اشخاص حقوقی آن‬ ‫متشکل از انواع شرکت‌ های سرمایه گذاری‪ ،‬تولیدی‪،‬‬ ‫صنعتی‪ ،‬خدماتی‪ ،‬صندوق ‌های بازنشستگی و شرکت‌ های‬ ‫بیمه و صندوق ذخیره فرهنگیان می‌باشند‪ .‬تخلفات و هم‬ ‫چنین برگزاری اولین جلسه این دادگاه در سال گذشته نشان‬ ‫می دهند که علی بخشایش مدیرعامل سابق بانک سرمایه‪،‬‬ ‫پرویز کاظمی رئیس سابق هیات مدیره بانک سرمایه و وزیر‬ ‫دولت نهم‪ ،‬محمدرضا توسلی عضو سابق حقوقی بانک‬ ‫سرمایه از متهمان اصلی این پرونده می باشند‪ .‬بانک ها‬ ‫نقش بسزایی را در رونق اقتصادی در کشور ایفا می کنند‬ ‫به طوری که هر عملکرد مثبت می تواند منجر به شکوفایی‬ ‫جامعه شود و هر گونه تخلف و اقدام منفی مالی‪ ،‬تبعات‬ ‫سنگینی را از ابعاد مختلف در کشور ایجاد خواهد کرد‪.‬‬ ‫عدم نظارت این بار در بانک سرمایه رقم تخلف میلیاردی و‬ ‫خیانت در امانت جدیدی را به وجود آورد که پرونده آن از‬ ‫سال گذشته در دست بررسی می باشد‪ .‬با گذشت هر جلسه‬ ‫از دادگاه تخلف بنک سرمایه‪ ،‬اطالعات جدید و آمار و‬ ‫ارقام تاسف بار‪ ،‬ضعف نظارت و غفلت از سیستم بانکی را‬ ‫آشکار می سازد‪ .‬فقدان نظارتی که در این پرونده‪ ۱۴ ،‬هزار‬ ‫میلیارد تومان از اموال فرهنگیان را به دست نابودی داد‪.‬‬ ‫بانک سرمایه یکی از شش بانک خصوصی کشور محسوب‬ ‫می‌شود که با اعتبار ‪ ۳‬هزار میلیاردی و بر اساس مجوز‬ ‫بانک مرکزی عملیات کاری خود را آغاز کرده است‪.‬در‬ ‫این بانک ‪ ۴۷‬درصد از سهام بانک مربوط به صندوق ذخیره‬ ‫فرهنگیان و ‪ ۳۸‬درصد از سهام مربوط به گروه ریخته‌ گران‬ ‫است که این دو جزو سهامداران اصلی بانک سرمایه هستند‪.‬‬ ‫بروز اختالفات و آسیب های مالی گسترده را می توان در‬ ‫اعمال نفوذ و تحت تسلط قرار گرفتن بانک سرمایه جست و‬ ‫جو کرد در واقع شرکتداری که در این بانک ایجاد شد‪ ،‬تیر‬ ‫آخر را به بدنه سالم سیستم مالی بانک سرمایه وارد آورد‪.‬‬ ‫‪ 400‬متهم در پرونده بانک سرمایه وجود دارد و مستندات‬ ‫نیز‪ 14 ،‬هزار میلیارد سرمایه از دست رفته فرهنگیان را‬ ‫تایید می کند‪ .‬آن چیزی که در میان این تخلفات گسترده‬ ‫مال باختگان و مردم را مشوش می سازد‪ ،‬این است که‬ ‫این تخلفات که به شکل عظیمی در بانک سرمایه انجام‬ ‫شده است‪ ،‬چگونه بانک مرکزی و دیگر دستگاه ها با بی‬ ‫اطالعی‪ ،‬سرمایه های فراوانی را از میان بردند؟ این در حالی‬ ‫است که اکثر متهمین از نیرو‌های در شرف بازنشستگی‬ ‫بوده و دارای سابقه ‪ ۲۰‬ساله در امر بانکداری بوده اند پس‬ ‫با وجود این شرایط بی اطالعی آن ها از چنین ضوابط‬ ‫مسمومی در سیستم بانکی‪ ،‬کاملا مردود می باشد‪ .‬طبق‬ ‫مستندات‪ ،‬تعدادی از مدیران بانک سرمایه در ازای خوش‬ ‫خدمتی به برخی افراد و پرداخت تسهیالت کالن بدون‬ ‫ضابطه‪ ،‬امتیازات زیادی را در قالب رشوه پرداخته‌اند که در‬ ‫نهایت‪ ،‬خود عاملی برای سقوط بانک سرمایه بوده است‪.‬‬ ‫حاال‪ ،‬بررسی چند ساله این اتهامات‪ ،‬نوشدارویی برای‬ ‫سرمایه های مرده خواهد بود‪.‬سرمایه بسیاری از فرهنگیان‬ ‫در بی اطالعی مسئوالن مربوطه از بین رفت و بانک سرمایه‬ ‫نیز در کنار چندین پرونده تخلف بانکی دیگر قرار گرفت‬ ‫اما در این میان با بررسی پرونده های دیگر و سیستم بانکی‬ ‫که حال و روز خوبی ندارد‪ ،‬آسیب شناسی بی اعتمادی‬ ‫مردم نسبت به بانک ها در راس قرار می گیرد‪ .‬نظام بانکی‬ ‫کشور این روزها در بی اعتمادی مردم‪ ،‬درگیر پرونده های‬ ‫تخلفی می باشد که در فقدان نظارت به وجود آمده اند‪.‬‬ ‫منابع‪:‬تابناک‪/‬فرهیختگان‬ ‫حذفقیمت‌هایخودرودرسایت‌ها؛راهکاریکهعمداسهویشد!‬ ‫صدای اصالحات بررسی میکند‬ ‫با صعودی شدن دالر‪ ،‬بازار به طور کامل در اختیار‬ ‫ارز قرار گفت و تمام کاالی مورد نیاز‪ ،‬از مصرفی تا‬ ‫لوکس با افزایش قیمت های شدیدی مواجه شدند‪.‬‬ ‫خودرو‪ ،‬همواره یکی از پر طرفدار و مورد نیاز ترین‬ ‫کاالهایی است که هیچ گاه خرید آن با رکود و عقب‬ ‫نشینی مردم روبرو نشده است به طوری که شواهد و‬ ‫تجربیات گرانی های گذشته در چند ماه اخیر در بازار‬ ‫خودرو نشان می دهد که با گران شدن آن‪ ،‬هم چنان‬ ‫سایت های پیش فروش در ساعت های اولیه با استقبال‬ ‫شدید مردم مواجه شده به طوری که سایت از دسترس‬ ‫خارج شده است! فرهنگ غلطی که در جامعه به دلیل‬ ‫گرانی های اخیر به وجود آمده‪ ،‬مردم را به خرید کاال‬ ‫در زمان گرانی به جای نخریدن آن تشویق می کند در‬ ‫حلقهاحتکارمجازی‬ ‫این میان‪ ،‬خودرو نیز از این حیث مستثنی نبوده و همواره‬ ‫با وجود چندین برابر شدن خودروها‪ ،‬هم چنان به فروش‬ ‫می رسند‪ .‬در میان آشفتگی که در بازار خودرو حاکم‬ ‫می باشد سکوت مدیران خودروسازی‌ ها هم به وخامت‬ ‫بازار افزوده است به طوری که آن ها را تماشاگران‬ ‫صرفی بدل ساخته که تنها به فکر سودآوری بیشتر از‬ ‫شرایط حساس مردم هستند‪ .‬موضوع خودرو و بازار داغ‬ ‫آن این روز ها به امری عادی تبدیل شده که می تواند‬ ‫با گذشت زمان و در بلند مدت آسیب های جدی را به‬ ‫بازار و اقتصاد وارد نماید چرا که این وضعیت تنها در‬ ‫بازار خودرو حاکم نبوده و نگاهی به بازار سایر کاالها‬ ‫موقعیت مشابهی را آشکار می سازد‪ .‬هیچ نشانه‌ ای از‬ ‫ساماندهی وضعیت بازار دیده نمی‌شود گویا مسئوالن و‬ ‫تولیدکنندگان بنای خودرو را بر روی نمودار صعودی‬ ‫گذاشته و تصمیمی برای مدیریت قیمت ها ندارند قیمت‬ ‫هایی که از روز و ماه گذشته و ساعتی تغییر کرده و‬ ‫اعالم می شوند‪ .‬بسیاری از تولید کنندگان و فروشندگان‬ ‫خودرو در شرایط گرانی‪ ،‬فروش خود را متوقف کرده‬ ‫و منتظر گرانی ها می مانند؛ کاری که دیگر نیاز به‬ ‫دالالن و واسطه ها را از میان برده و خود تبدیل به داللی‬ ‫به مراتب آسیب رسان تر شده اند‪ .‬با کنار گذاشتن‬ ‫شرایط بازار‪ ،‬تولیدکنندگان‪ ،‬فروشندگان و خریداران‪،‬‬ ‫حاال نوبت به ضربه آخر سایت های فروش خودرو می‬ ‫رسد‪ .‬سایت هایی که با قیمت های متفاوت و عجیب و‬ ‫بازار گرمی‪ ،‬مشتری های خودشان را داشته و به جای‬ ‫شباهت به یک بازار سالم‪ ،‬به بازار سیاه شباهت دارد‪.‬‬ ‫در چند روز گذشته‪ ،‬سایت ها و اپلیکشن های مختلف‬ ‫اقدام به حذف قیمت گذاری برای خودرو ها کردند‬ ‫اقدامی که به سرعت توانست تاثیر خود را بر بازار‬ ‫خودرو بگذارد‪ .‬اگر چه بعد از حذف قیمت گذاری‬ ‫اصطالح قیمت توافقی روی کار آمد اما قدم تاثیر‬ ‫گذاری بر مقابله با سرکشی قیمت خودرو بود‪ .‬سایت‬ ‫های فروش خودرو بستری را برای حضور دالالن فراهم‬ ‫ساخته بودند که در این میان‪ ،‬مردم به لحاظ مالی اولین‬ ‫متضرر این معامله می شدند‪ .‬دالل هایی که بدون وجود‬ ‫ناظر‪ ،‬اقتصاد کشور را به طور کامل در دست خود‬ ‫گرفته اند‪ .‬سایت های فروش خودرو سالیان سال است‬ ‫که در زمینه خودرو به فروش و معامله می پردازند اما‬ ‫تا کنون اقدامی برای مقابله با آن ها و هم چنین دالالن‬ ‫صورت نگرفته است ولی حذف یک باره قیمت ها از‬ ‫سایت و کاهش قیمت خودروها به طرز عجیبی نشان داد‬ ‫که بستر اقتصادی جامعه‪ ،‬پذیرای سیاست ها و اقدامات‬ ‫جدید می باشد ولی تا کنون هیچ پیشگامی در جهت‬ ‫حفظ منافع مردم از سوی مسئولین انجام نشده است‪.‬‬ ‫حاال سوال اینجا است که چرا با وجود تاثیر حذف‬ ‫قیمت ها از سایت ها و کاهش قیمت خودرو‪ ،‬این کار با‬ ‫تاخیر صورت گرفت و راه برای گرانی های عمدی باز‬ ‫شد؟نظارتی از سوی دولت بر بازار خودرو وجود ندارد‬ ‫که نتیجه آن را می توان در جوالن بیراهه های اقتصادی‬ ‫مشاهده کرد‪ .‬بدون نظارت ها‪ ،‬بازار به دست دالالن‬ ‫افتاده و جیب مردم نیز هدف این معامالت پنهان قرار‬ ‫خواهد گرفت‪.‬‬
‫مدیریتیکپارچه‌ایبرایتوزیعامکاناتبهسیلزدگانوجودندارد‬ ‫نماینده اهواز در مجلس شورای اسالمی با اظهار نگرانی از نبود مدیریت یکپارچه برای توزیع امکانات در استان خوزستان برای سیل زدگان‪ ،‬گفت‌‪ :‬زمان سیل در مدیریت توزیع امکانات سیستم‌های موازی متعددی درست شد که باعث شد‬ ‫دسترسی مردم به امکانات به درستی صورت نگیرد‪.‬علی ساری با اعالم این مطلب گفت‪ :‬درباره اردوگاه‌های اسکان هم مشکالتی در ابتدای کار وجود داشت و تاحدودی بهتر شد اما کماکان مردم خانه و مزارع خود را از دست داده‌اند و چندین ماه‬ ‫باید با این شرایط سکونت داشته باشند و اکنون نیازمند خدمات بیشتر هستند‪ .‬آن طوری که خود مسئوالن سازمان هواشناسی به ما گفته‌اند سیستمهای فنی این سازمان نیاز به روز کردن تجهیزات دارد‪.‬نماینده اهواز در مجلس شورای اسالمی در ادامه‬ ‫هم از وزارت نیرو خواست کسانی که حریم ها رودخانه‌ها را تخریب کرده‌اند به دادگاه معرفی کند‪.‬ساری گفت‪ :‬وزارت نیرو حریم رودخانه‌ها را مشخص کرده و باید طبق آن رعایت شود و هرکسی که راجع به حریم رودخانه‌ها تخلفی انجام داده‬ ‫بایستی در اسرع وقت به دادگاه معرفی شوند‪.‬وی افزود‌‪ :‬صیانت و حفاظت از حریم رودخانه ها از وظایف وزارت نیرو بوده و اگر می بیند جایی تصرفی شده به دادگاه شکایت کند و نسبت به رعایت حریم ها اقدام کند‪.‬نماینده اهواز در مجلس شورای‬ ‫اسالمی در پاسخ به این سوال که از عملکرد دولت در بحث سیالب‌های استان خوزستان راضی هستید؟ هم اظهارداشت‪ :‬پاسخ به این سوال را می‌توان به قبل و بعد از سیالب ها داد‪ .‬در قبل از سیل‌ها با عدد و رقم می توانم ثابت کنم که عملکرد دولت‬ ‫در مدیریت سیالب استان خوزستان ضعیف بود و در شورای اداری وقتی قبل از سیل‌ها صحبت کردم که براساس داده های موجود اتفاقی در راه است اما مسئوالن ارشد استانی و شهرستانی اشاره می کردند و می گفتند همه چیز تحت کنترل است و‬ ‫نگران نباشید‪.‬ساری گفت‌‪ :‬در قبل از سیل‪ ،‬عملکردها ضعیف بود اما بعد از سیل‪ ،‬دولت نسبت به گسیل امکانات واقعا خوب کار کرد و امکانات فراوانی از قبیل موادغذایی و بهداشتی به استان خوزستان گسیل شد که نمی‌توان منکر آن شد‪.‬‬ ‫خال بازار از کاالهای‬ ‫اساسی با نفوذ دالالن‬ ‫دشت الله‌های واژگون منطقه سپیدان استان فارس‬ ‫‪5‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 19-‬اردیبهشت‪ 1398‬شماره‪801‬‬ ‫ایران زمین‬ ‫گزارش‬ ‫وضعیت بازار کاالهای اساسی امسال با موج گرانی و کمیابی دوره‌ای روبه‌رو شده که نمونه‬ ‫این را می‌توان در بازار کاالهایی مانند خرما‪ ،‬برنج و تن ماهی دید‪ ،‬اما در تازه‌ترین رویدادهای‬ ‫بازار‪ ،‬خبر از کمیابی و افزایش نرخ ماکارونی است‪.‬‬ ‫برخی از گزارش‌های خبری حکایت‬ ‫از این دارند که تنها چند روز پس از‬ ‫اعالم افزایش قیمت آرد‪ ،‬ماکارونی در‬ ‫فروشگاه‌های ایران و بازار کمیاب و‬ ‫نرخ آن هم افزایش چشمگیری داشته و‬ ‫همچنین علت گرانی ماکارونی به دلیل‬ ‫عدم پرداخت گندم از سوی دولت به‬ ‫شرکت‌های تولید ماکارونی است‪.‬این‬ ‫روزها گرانی اجناس و نوسان قیمت‌ها‬ ‫بازار را دچار تالطم و مردم را نگران‬ ‫کرده است به گونه‌ای که شهروندان‬ ‫با هر بار مراجعه به فروشگاهی برای‬ ‫خرید مایحتاج و کاالهای اساسی خود‬ ‫با افزایش چندین هزار تومانی قیمت‌ها‬ ‫روبه‌رو می‌شوند‪.‬در این میان نکته‌ای که‬ ‫از دید مردم پنهان نمی‌ماند گران شدن‬ ‫اجناسی است که هیچ ارتباطی با قیمت‬ ‫دالر ندارند اما نرخ آنها به نقطه جوش‬ ‫رسیده و هر کاالیی که روزانه با آن سر‬ ‫و کار داریم اسیر گرانی شده و حسابی‬ ‫دخل و خرج‌ها را به هم ریخته و گرانی‬ ‫تقریباً نبض بازار را در دست گرفته است‪.‬‬ ‫کافی است به چند فروشگاه مواد غذایی‬ ‫در شهر سر بزنید تا ببینید ماکارونی‬ ‫فقط گران نشده که کمیاب هم شده‬ ‫است‪ .‬با گشت و گذاری یک ساعته‬ ‫در تعدادی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای‬ ‫بزرگ و کوچک شهر اصفهان‪ ،‬چندین‬ ‫سوپرمارکت و فروشگاه مواد غذایی‪،‬‬ ‫مشاهده خواهید کرد که نه تنها در‬ ‫قفسه‌های فروش‪ ،‬ماکارونی موجود‬ ‫نیست بلکه برخی برندهای ماکارونی‪،‬‬ ‫افزایش قیمت چشمگیری داشته‌اند‪.‬اگرچه‬ ‫فروشندگان فروشگاه‌های زنجیره‌ای از‬ ‫افزایش ‪ 20‬تا ‪ 30‬درصدی این کاال سخن‬ ‫می‌گویند اما فروشگاه‌های محلی‪ ،‬پرده‬ ‫از افزایش ‪ 2‬برابری قیمت ماکارونی‬ ‫برمی‌دارند‪.‬بعد از گرانی گوشت‪ ،‬برنج‪،‬‬ ‫خرما و دیگر موادغذایی امید برخی‬ ‫مردم‪ ،‬اقشار ضعیف و آسیب‌پذیر جامعه‬ ‫به خرید ماکارونی حتی یک بسته با‬ ‫بهای ‪ 2800‬تومان و تهیه غذایی ساده‬ ‫برای کودکانشان بود که آن هم با بازی‬ ‫ابردالالن به ناامیدی ختم شده است‪.‬‬ ‫در حالی که افزایش شدید قیمت‌ها‬ ‫هیچ تناسبی با درآمد خانوارهای ایرانی‬ ‫ندارد و مردم به حداقل‌ها در سبد غذایی‬ ‫و مصرفی خود قانع شده‌اند اما در این‬ ‫گرانی‌ها کاذب و کمیابی بی‌مورد‬ ‫کاالهای اساسی ناکارآمدی نهادهای‬ ‫نظارتی محرز شده و کارشناسان اقتصادی‬ ‫عقیده دارند تمام این نهادها باید در‬ ‫محدوده اختیارات قانونی خود پاسخگو‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫و به گفته کارشناسان‪ ،‬اصناف‬ ‫در سطح خرد و سازمان حمایت از‬ ‫حقوقتولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان‬ ‫به‌عنوان سازمانی تخصصی برای‬ ‫قیمت‌گذاری و نظارت بر بازار در سطح‬ ‫کالن و سازمان تعزیرات به عنوان نهاد‬ ‫برخوردکننده با متخلفان در خلق این‬ ‫وضعیت نامطلوب سهیم هستند‪.‬‬ ‫کارشناس موادغذایی و فعال‬ ‫صنفی درباره علت گرانی ماکارونی و‬ ‫عدم پرداخت گندم از سوی دولت به‬ ‫شرکت‌های تولیدی‪ ،‬گفت‪ :‬یارانه گندم‬ ‫برای بخش صنعت و کارخانه‌های تولید‬ ‫ماکارونی حذف شده و گندم مخصوص‬ ‫نول‌کشی از قیمت ‪ 990‬به ‪ 1800‬تومان‬ ‫افزایش داشته است‪.‬سید حسین موسوی‬ ‫نبود نظارت سازمان‌ها و نهاد‌های متولی‬ ‫را یکی از عمده‌ترین دالیل نابسامانی‬ ‫و افزایش تامل‌برانگیز قیمت کاالهای‬ ‫اساسی مردم برشمرد و اظهار داشت‪:‬‬ ‫متاسفانه مبحث عدم نظارت در بازارها‬ ‫بسیار محسوس است و دالالن با جلب‬ ‫فرصت از این سوءمدیریت‌ها نبض بازار‬ ‫را با گرانی و کمیابی کاالهای اساسی‬ ‫در دست می‌گیرند‪.‬وی افزود‪ :‬در هر‬ ‫برهه‌ای دالالن برای گرانی کاالهایی‬ ‫آنها را از بازارها خریداری کرده و‬ ‫کمیابی آن را جوسازی می‌کنند برای‬ ‫نمونه تن‌ماهی‪ ،‬خرما طی روزهای اخیر‬ ‫هم کمیاب و گران شده است‪.‬کارشناس‬ ‫ناظر موادغذایی در اصفهان ادامه داد‪:‬‬ ‫هم اکنون دالالن ماکارونی‌ها را از سطح‬ ‫بازارها خریداری کردند و کمیابی آن‬ ‫را شایعه کرده‌اند‪ .‬وی با انتقاد از اینکه‬ ‫نظارتی بر قیمت کاالها در بازار نیست‬ ‫و تعزیرات هم نظارت چشمگیری ندارد‬ ‫و فقط بر خرده‌فروشان کنترل دارد‪ ،‬بیان‬ ‫کرد‪ :‬در گرانی‌ها مغازه‌داران کوچک‬ ‫تعیین کننده قیمت‌ها نیستند زیرا آنها‬ ‫محصوالت را از کارخانه و شبکه فروش‬ ‫خریداری کرده و در بازار برای فروش‬ ‫عرضه می‌کنند‪.‬‬ ‫مردممناطقسیل‌زدههنوز‬ ‫همباشرایطسختودشواری‬ ‫روبه‌روهستند‬ ‫معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات‬ ‫اسالمی استان یزد با بیان اینکه مردم‬ ‫مناطق سیل‌زده هنوز هم با شرایط‬ ‫سخت و دشواری روبه‌رو هستند‪،‬‬ ‫‌گفت‪ :‬هیئات مذهبی از ظرفیت‬ ‫مساجد‌برای جمع‌آوری کمک‌های‬ ‫مردمی‌استفاده کنند‪.‬حجت‌االسالم‬ ‫علی کارگر در جلسه شورای هیئات‬ ‫مذهبی استان یزد با اشاره پرشور مردم‬ ‫در ایام ماه مبارک رمضان در مساجد‬ ‫اظهار داشت‪ :‬حال و هوای معنوی که‬ ‫ماه مبارک رمضان دارد سبب می‌شود‬ ‫که مردم با شور و عالقه فراوان به‬ ‫مساجد می‌روند که در این خصوص‬ ‫حضور جوانان نیز بسیار مشهود است‪.‬‬ ‫معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات‬ ‫اسالمی استان یزد در ادامه با بیان‬ ‫اینکه مردم مناطق سیل‌زده هنوز هم‬ ‫با شرایط سخت و دشواری روبه‌رو‬ ‫هستند تصریح کرد‪ :‬ملت شریف‬ ‫ایران می‌توانند تا پایان مشکالت مردم‬ ‫مناطق سیل‌زده به کمک‌های خود‬ ‫ادامه دهند تا شرایط زندگی آنها‬ ‫نیز به روال عادی خود را بازگردد‪.‬‬ ‫وی استفاده از ظرفیت‌های مردمی در‬ ‫ایام ماه مبارک رمضان توسط هیئات‬ ‫مذهبی در راستای جمع‌آوری کمک‬ ‫برای مردم مناطق سیل‌زده خواستار شد‬ ‫و خاطرنشان کرد‪ :‬با توجه به حضور‬ ‫پرشور مردم در مساجد در ماه مبارک‬ ‫رمضان‪ ،‬می‌توان از این ظرفیت برای‬ ‫جمع‌آوری کمک‌های مردم استفاده‬ ‫کرد‪.‬کارگر با اشاره به جمع‌آوری‬ ‫کمک‌های مردمی در طول یک ماه‬ ‫گذشته توسط هیئات مذهبی در استان‬ ‫یزد گفت‪ :‬مردم دارالعباده یزد بالفاصله‬ ‫که شرایط مردم مناطق سیل‌زده را‬ ‫مشاهده کردند‪ ،‬کمک‌های خود را‬ ‫اعم از پوشاک و خوراک برای مردم‬ ‫این مناطق اختصاص دادند و بسیاری‬ ‫هم بودند که مبالغ زیادی پول کمک‬ ‫کردند‪.‬معاون فرهنگی اداره کل‬ ‫تبلیغات اسالمی استان یزد در پایان‬ ‫گفت‪ :‬امسال به لطف خدای متعال‬ ‫شاهد بارش‌های بسیار خوبی در سطح‬ ‫کشور بودیم که حوادث تلخی را در‬ ‫پی داشت و نیاز است که مردم دیگر‬ ‫مناطق به مانند گذشته کمک‌هایشان‬ ‫را به مناطق سیل‌زده اختصاص دهند‪.‬‬ ‫در پایان این جلسه هر یک از روسای‬ ‫شورای هیئات مذهبی شهرستان‌های‬ ‫استان یزد از فعالیت‌های یک سال‬ ‫گذشته گزارشی ارائه و در پایان هم‬ ‫مورد تقدیر و تجلیل قرار گرفتند‪.‬‬ ‫با گذر از شمال شهرستان سپیدان استان فارس به سمت جنوب شهرستان یاسوج‪ ،‬منطقه دشت الله های واژگون قرار دارد که زیبایی خاصی به‬ ‫منطقه بخشیده است‪.‬‬ ‫گزارش‬ ‫برای پیشگیری از گرانی‬ ‫کاری نمی‌توانیم انجام دهیم!‬ ‫عضو هیئت رئیسه اتاق ایران گفت‪ :‬ما برای پیشگیری از‬ ‫گرانی کاری نمی‌توانیم انجام دهیم چراکه گرانی در واقع تبعات‬ ‫موضوعات دیگر است مثال گران شدن گندم سبب گران شدن‬ ‫ماکارونی می‌شود‪.‬سال‌های زیادی است که در ذهن مردم ما ماه‬ ‫مبارک رمضان با گرانی کاالهای اساسی یکی شده و همه اینها به‬ ‫نوعی کام مردم را در ماه مهمانی خدا تلخ می‌کند‪.‬امسال گرانی‬ ‫دیگر ویژه ماه مبارک رمضان نیست و از قبل از شروع سال نو‬ ‫مردم با آن دست و پنجه نرم می‌کنند و برایشان چیز تازه‌ای نیست‬ ‫و البته مسئوالن از چند ماه پیش این تأکید را دارند که در حال‬ ‫انجام اقدامات ضروری برای تنظیم بازار هستند و گالیه مردمی‬ ‫هم از این است که آثار این تنظیم بازار برای آنها واضح نیست و‬ ‫همچنان بدون قاعده و قانون شاهد تفاوت قیمت‌ها هستیم‪.‬محمود‬ ‫بنانژاد در ارتباط با علل برگزار نشدن نمایشگاه عرضه مستقیم کاال‬ ‫در ماه مبارک رمضان می‌گوید‪ :‬نمایشگاه ضیافت همه ساله برای‬ ‫توزیع اقالم تنظیم بازاری برگزار می‌شود و ما هم‌اکنون شبکه‬ ‫توزیع را چه به صورت شبکه صنفی و چه به صورت تعاونی‌های‬ ‫توزیعی مختلف ایجاد کرده‌ایم‪.‬وی ادامه می‌دهد‪ :‬به عبارت دیگر‬ ‫کاالهایی که از طریق دولت تأمین شده و با قیمت‌های مصوب‬ ‫باید به فروش رسانده شود را توزیع می‌کنیم و به همین علت‬ ‫نمایشگاهی به نام نمایشگاه ضیافت دیگر معنایی نداشته و تنها‬ ‫آوردن افراد به آنجا و تحمیل یک هزینه اضافی به آنها است‪.‬‬ ‫عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران تأکید می‌کند‪ :‬در نمایشگاه‬ ‫هم کاالهایی برای تنظیم بازار توسط دولت توزیع می‌شود که‬ ‫شامل اقالمی مانند برنج‪ ،‬گوشت‪ ،‬شکر و سایر مواردی از این‬ ‫دست هستند و سایر اقالمی که در نمایشگاه ضیافت به فروش‬ ‫می‌رسد؛ توسط بازار تأمین می‌شود‪.‬بنانژاد در پاسخ به اینکه آیا‬ ‫منظور شما این است که وضعیت فعلی بازار نیاز به تنظیم ندارد‬ ‫که نمایشگاه برگزار نمی‌شود‪ ،‬اظهار می‌کند‪ :‬منظور ما این نیست‬ ‫که بازار نیاز به تنظیم نداشته باشد اعتقاد ما این است که نمایشگاه‬ ‫ابزاری برای تنظیم قیمت نیست‪.‬وی ادامه می‌دهد‪ :‬ما در چند‬ ‫سال گذشته تجربیاتی در برگزاری نمایشگاه داشته‌ایم و هیچ‬ ‫کدام از آنها در تنظیم بازار تأثیر مثبتی به آن شکل نداشته‌اند اما‬ ‫ما هم اکنون شبکه‌های توزیع را در بازار داریم و نیازی نیست‬ ‫که نمایشگاهی برگزار کنیم که یک هزینه غرفه و رفت و آمد و‬ ‫سایر موارد را به مردم در این فاصله زیاد نمایشگاه تحمیل کنیم تا‬ ‫بتوانند کاالی تنظیم بازار را تهیه کنند‪.‬رئیس اتاق اصناف مشهد‬ ‫مقدس تأکید می‌کند‪ :‬هم اکنون در اقصی نقاط شهر در همه‬ ‫مناطق نمایندگانی هستند که این دسته از کاالها را توزیع می‌کنند‬ ‫و سعی بر این شده در توزیع این کاالها عدالت هم در نظر گرفته‬ ‫شود‪.‬وی در پاسخ به این پرسش که چرا علیرغم تمام اقداماتی که‬ ‫در راستای تنظیم و نظارت و بازرسی بازار انجام می‌شود باز هم‬ ‫شاهد افزایش قیمت‌ها و به وجود آمدن التهاب در بازار هستیم‪،‬‬ ‫خاطرنشان می‌کند‪ :‬در پیشگیری از گرانی ما کاری نمی‌توانیم‬ ‫انجام بدهیم گرانی تبعات چیزهای دیگری است به عنوان مثال‬ ‫گندم گران می‌شود و بعد از آن ماکارونی گران می‌شود؛ یا‬ ‫اینکه گران شدن برنج به حوزه‌های تخصیص ارز و مسائل دیگر‬ ‫ارتباط دارد و اینها چیزهایی است که گرانی را ایجاد می‌کند‬ ‫و کاری برای آن نمی‌توان کرد اما کاری که ما انجام می‌دهیم‬ ‫این است که با گرانفروشی و تخلفات این‌چنینی برخورد کنیم‬ ‫یعنی در شبکه توزیع گرانفروشی نداشته باشیم‪.‬عضو هیئت رئیسه‬ ‫اتاق اصناف ایران ادامه می‌دهد‪ :‬اینکه در هر مغازه یک نوع از‬ ‫کاال یک قیمت داشته باشد در حد معمول ایرادی ندارد و اتفاقا‬ ‫جزو مزیت‌های بازار است؛ در نظر بگیرید ما زمانی کاالیی مانند‬ ‫شکر را توزیع می‌کنیم و به همه می‌گوییم که این شکر در اختیار‬ ‫شما قرار گرفته و باید با قیمت مصوب به مردم عرضه کنید‪.‬‬ ‫بنانژاد اضافه می‌کند‪ :‬ما می‌توانیم در این صورت قیمت‌گذاری‬ ‫عکس‬ ‫امین‬ ‫برنجکار‬ ‫این کاال را انجام دهیم آن هم به این علت که خودمان آن را‬ ‫تأمین می‌کنیم اما از طرف دیگر بسیاری از کاالهایی که در‬ ‫واحدهای صنفی به فروش می‌رسد با کیفیت‪ ،‬وزن‪ ،‬برند و سایر‬ ‫مولفه‌های مختلف تهیه می‌شود و قاعدتا اختالف قیمت آن هم‬ ‫باید وجود داشته باشد‪.‬وی بیان می‌کند‪ :‬این اختالف قیمت به‬ ‫علت تفاوت‌های بسیاری است که کاالها با هم در وزن‪ ،‬برند‪،‬‬ ‫بسته‌بندی و سایر مواردی از این دست دارند؛ ما بازار دستوری‬ ‫نداریم که بگوییم همه باید به یک قیمت کاالهای خود را به‬ ‫فروش برسانند؛ باألخره هر کسی نحوه تأمین متفاوتی با دیگری‬ ‫دارد‪.‬عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران تصریح می‌کند‪ :‬ممکن‬ ‫است مغازهای از یک طریق کاال را تأمین کند که ارزان‌تر از‬ ‫مغازه دیگر باشد این دلیل بر تخلف آن واحد دیگر نیست و مانند‬ ‫این مسئله صدها شاخص دیگر هم وجود دارند که بر روی قیمت‬ ‫کاالها تأثیر می‌گذارند‪.‬بنانژاد در ارتباط با اقدامات نظارتی در نظر‬ ‫گرفته شده برای ماه مبارک رمضان‪ ،‬بیان می‌کند‪ :‬در ماه مبارک‬ ‫رمضان برای بازرسی از بازار ‪ 20‬اتحادیه درگیر در بازار این ماه‪،‬‬ ‫به صورت مستقیم شرکت داشته و در گشت‌های مشترک با‬ ‫بهداشت‪ ،‬دامپزشکی و سایر دستگاه‌های دولتی هماهنگ بوده‬ ‫و اقدامات مربوط به بازرسی و نظارت را انجام می‌دهند‪.‬وی‬ ‫می‌افزاید‪ :‬در واقع ما از ‪ 6‬اردیبهشت اقدامات این حوزه را آغاز‬ ‫کرده و و از ‪ 16‬اردیبهشت نیز در بخش‌های بهداشت و بازرسی‬ ‫کیفیتی هم ورود داشته‌ایم‪.‬عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران با‬ ‫اشاره به اینکه برخی از افراد نسبت به قیمت زولبیا و بامیه اعتراض‬ ‫دارند‪ ،‬تصریح می‌کند‪ :‬طبق قیمت اعالم شده زولبیا بامیه درجه‬ ‫یک ‪ 18‬هزار تومان قیمت دارد البته باید این را گفت که بدون‬ ‫مغز و خالل قیمت آن این میزان است و با اضافه شدن اقالم‬ ‫لوکس دیگر مانند پودر پسته‪ ،‬خالل بادام و سایر موارد قیمت آن‬ ‫به تناسب افزایش پیدا می‌کند‪.‬‬
‫‪6‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 19-‬اردیبهشت‪ 1398‬شماره‪801‬‬ ‫جامعه‬ ‫بحرانمالیدرچندقدمیشهرداری‌ها‬ ‫رئیسکمیتهبودجهشورایشهرتهراننسبتبهبروزبحرانمالیشهرداری‌هاواختاللدرزندگیساکنانکالنشهرهادرصوزتتصویبالیحهمالیاتبرارزشافزودههشدارداد‪.‬مجیدفراهانیدرموردالیحهمالیاتبرارزشافزودهکهدرمجلسدرحالبررسیاست‪،‬گفت‪:‬متاسفانه‬ ‫درماده‪ 50‬الیحهاصالحیهقانونمالیاتبرارزشافزوده‪،‬دولتحقشوراهایاسالمیشهروروستادروضعمالیاتمحلییاهمانعوارضراباحذفتبصرهیکقانونفعلی‪،‬دراصالحیهپیشنهادیخودبهکلینادیدهگرفتهاست‪.‬ویبابیاناینکهاینامردرتعارضباقوانینومقرراتمالک‬ ‫عملدرادارهشوراهاست‪،‬گفت‪:‬اینالیحهنافیبرنامههاووعدههایشهرداریمبنیبرتامینمالیپایداروبدوناتکابهشهرفروشیدرادارهشهرداریهاخواهدبودوزمینهسازحذف‪ 15‬تا‪ 35‬درصدازمنابعمالیپایدارشهرداریهاکهبراساسمصوباتعوارضیشوراها وصولشده‪،‬‬ ‫خواهدشد‪.‬فراهانیبابیاناینکهپایهمالیهشهریدرحوزهمالیاتیبردورکنمالیاتبرارزشافزودهوعوارضاستکهتوسطشوراهاوضعمی‌شود‪،‬گفت‪:‬ایندورکندرالیحهاصالحیهقانونمالیاتبرارزشافزودهکهازسویدولتبهمجلسارائهشده‪،‬موردتهدیدجدیقرارگرفته‌؛‬ ‫بهنحویکهمیتوانگفتدرصورتتصویباینقانون«کارآیی»‪«،‬پایداری»و«خودکفایی»مالیهشهریرابیمعناکردهوشهرداری‌هایکشوررادرمعرضکسریبودجهجدیوورشکستگیقرارمیدهد‪.‬ویبابیاناینکهاختیاراتشوراهاکهدرقانونشوراهابهآنتصریحشدهاست‬ ‫بهبهانهنظاممندکردنمالیهشهریموردتعرضقرارمیگیرد‪،‬گفت‪:‬بهویژهآنکهوضععوارضمحلیبهعنوانیکابزارمالیرایجدردنیاازاختیاراتمدیریتمحلیاستومحدودکردنیاسلبایناختیارازشوراهایکشوربهمنزلهتمرکزگرایی‪،‬دولتیکردنادارهامورشهرداریهاو‬ ‫سلباختیارازنهادمردمیشوراخواهدبود‪.‬فراهانیبابیاناینکهازمجموعمنابعبودجه‪ 700‬هزارمیلیاردریالیشهرداریهایسراسرکشوردرسال‪ 1396‬بالغبر‪ 180‬هزارمیلیاردریالازمحلسهمشهرداریهاازمالیاتبرارزشافزودهتامینشدهاست‪،‬افزود‪ :‬مالیاتبرارزشافزودهدرتامین‬ ‫مالیادارهشهرداری‌ها‪،‬نگهداشتوتوسعهشهرهاسهم‪ 25‬درصدیداردکه هرگونهتغییردرسهمبندیمالیاتبرارزشافزودهوتعرضبهعوارضمحلی ‪ 40‬تا‪ 60‬درصدازمنابعمالیشهرداریهاراتحتالشعاعقرارمی‌دهد‪.‬‬ ‫حصر فضای مجازی بیهوده و‬ ‫آزادی آن بهینه خواهد بود‬ ‫گزارش‬ ‫از لحظه ورود شبکه های اجتماعی به کشور ؛با آن ها به مثابه مسافر ناخوانده ای برخورد شده که از مجراهای مختلف می خواهند آن ها را حبس و نابود کنند اما فکر نمی کنند که شاید این مهمان ناخوانده ای که به بخشی مهم از زندگی ما تبدیل شده است روی خوشی هم داشته باشد‪ .‬از سوغاتی هایش نپرسیدیم‬ ‫و برخوردی دوستانه با آن نداشتیم‪ .‬این مسئله تنها مختص به جامعه ما نیست در کشورهای دیگر هم شبکه های اجتماعی گاها مسئله ساز شده اند‪ .‬اما آن ها این را هم خوب فهمیدند که شبکه های اجتماعی روی دیگری نیز دارند‪ .‬می توان از این شبکه ها استفاده های مثبت هم داشت و حتی آن ها را تبدیل به یک‬ ‫بستر مهم برای کاستن از مشکالت و آسیب های اجتماعی کرد‪.‬مطالب موجودی که به استفاده نوجوانان و جوانان از رسانه های اجتماعی می پردازد ما را به این سو سوق می دهد که حضور در شبکه های اجتماعی نوجوانان را دچار معضالت بهداشت روانی‪ ،‬از جمله افسردگی‪ ،‬اضطراب‪ ،‬خودزنی و خودکشی می‬ ‫کند که این مطالب به نظر دور از سواد علم رسانه بیان شده است و در مثبت ترین تصور به یک مبحث یک سو نگاه کرده اند‪.‬رسانه های اجتماعی می توانند برای بسیاری از نوجوانان نیروی مثبتی در زندگی شان باشند ؛ فناوری مسائل جدیدی برای جوانان امروز مطرح می کند که وقتی درست استفاده کردن از شبکه‬ ‫های اجتماعی را به فرزندان و جوانان بیاموزیم می توانیم نه تنها نگران حضور آنها در اینگونه فضاها نباشیم و امیدوار باشیم در محیطی که علم استفاده از آن را می دانند حتی کسب و کار های مناسب برای خود ایجاد کند‪.‬حتی در بسیاری از موارد شبکه های اجتماعی می توانند فواید متعددی برای نوجوانان و جوانان‬ ‫با شرایط خاص داشته باشند‪ .‬برای نوجوانان اینترنت می تواند یک فضا برای یافتن افراد همفکر باشد‪ ،‬این به ویژه برای کسانی که کمتر اجتماعی هستند اهمیت بیشتری دارد‪ .‬اصل مهم دراین میانه آموزش صحیح سواد استفاده از شبکه های اجتماعی با روش درست و بهینه است‪ .‬مشکل اساسی به بیراهه رفتن استفاده‬ ‫از فضای مجازی در ایران برگرفته از ناآشنا بودن نسبت به این علم است ؛ وقتی فردی آدرس درست را در اختیار نداشته باشد ؛گمراه شده و مسیر اشتباه را پیش می رود ‪ .‬وضعیت استفاده از فضای مجازی در ایران هم دچار گمراهی و نبود آدرس درست در دست مردم است‪.‬در جوامعی که با فضای مجازی قهری‬ ‫برخورد نمی کنند ؛ راهکارهای مناسب استفاده از این بستر را دنبال کرده و سعی در یافتن مسیرهای استفاده بهتر دارند ‪.‬به طور مثال افرادی که در زمینه سالمت روان کار کرده اند از بستر شبکه های اجتماعی برای ایجاد شرایط مطلوب تر روحی و روانی نوجوانان و جوانان بهره می جویند و نشان داده اند که جوامع‬ ‫آنالین‪ ،‬فضاهای مجهزی را در اختیار نوجوانان قرار می دهند‪ .‬برای نمونه در توییتر و تامبلر نوجوانان می توانند خودشان را بیان کنند و با دیگران در ارتباط باشند‪.‬‬ ‫همچنین بعضی از نوجوانان و جوانان در انجمن های آنالین به راحتی در مورد سالمت روانی خود صحبت می کنند‪ ،‬این مسئله دالیل متعددی دارد که یکی از آن ها امکان گمنامی است که در این فضا وجود دارد‪ ،‬و دیگری امکانی است که به افراد داده می شود تا با دیگرانی که در حال مبارزه با بیماری شان بودند‪،‬‬ ‫همبستگی پیدا کنند‪ .‬افراد می توانند راه حل های متعددی برای مشکالت شان پیدا کنند‪.‬واقعیت این است که گوشی های هوشمند و همه چیزهایی که با آن ها می آید می توانند هم در جهت غنی سازی به سالمت روان به کار روند و هم به آن لطمه بزنند‪ .‬این یک تناقض نیست‪ ،‬بلکه به نحوه استفاده ما بستگی دارد‪ .‬اما‬ ‫معموال این نکته نادیده گرفته می شود و برنامه هایی ارائه می شوند که در پی خلع سالح شبکه های اجتماعی هستند‪ ،‬به جای اینکه در مورد چگونگی بهترین ارتباط از طریق رسانه های اجتماعی کار شود‪.‬وقتی آگاهی و سواد رسانه ای جوانان را به طور صحیح و بدور از عناد با شبکه های اجتماعی باال ببریم ؛جوانان با‬ ‫نیروهای بی شماری مواجه می شوند که می توانند تأثیر قابل توجهی بر سالمت روانی و رشد علمی آنها داشته باشند‪.‬تکنولوژی یک ابزار است که می تواند به روش های مختلفی مورد استفاده قرار گیرد‪ .‬برای ما در مورد مسئله جوانان و رسانه های اجتماعی نباید سؤال اصلی این باشد که «رسانه های اجتماعی آری یا‬ ‫نه؟» بلکه باید سؤال اصلی این باشد که چگونه می توانیم بهترین استفاده را از شبکه های اجتماعی برای نوجوانان داشته باشیم تا از مشکالت آن ها کاسته شود؟‬ ‫گزارش‬ ‫احتمالقاچاقکودکان‬ ‫کا ِرخارجیبهایران‬ ‫معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور جزئیات نحوه ساماندهی‬ ‫کودکان کار و خیابان در سال ‪ ۹۸‬را تشریح کرد‪.‬حبیب‌اهلل مسعوی فرید (معاون‬ ‫امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور) در خصوص طرح ساماندهی کودکان کار‬ ‫و خیابان و واگذاری اجرای آن به سمن‌ها گفت‪ :‬آیین‌نامه ساماندهی کودکان‬ ‫کار و خیابان در سال ‪ ۸۴‬تدوین شد و ‪ ۱۱‬دستگاه در آن نقش داشتند‪.‬‬ ‫کاهشروزهاوساعات‬ ‫تدریسدرمدارسایران‬ ‫گزارش‬ ‫بررسی‌های آماری نشان می‌دهد تنها با احتساب‪ ۹۰‬روز تعطیلی تابستان و‪ ۱۳‬روز تعطیلی عید نوروز‪ ،‬دانش‌آموزان‬ ‫ایرانی فقط‪ ۱۶۷‬روز در کالس درس حاضر می‌شوند‪ .‬این‪ ۱۶۷‬روز منهای روزهای تعطیل رسمی در تقویم و روزهایی‬ ‫استکهدانش‌آموزانومعلمانباهماهنگیهمکالسراتعطیلمی‌کنند‪.‬دانش‌آموزانایرانی‪،‬خصوصادانش‌آموزان‬ ‫ابتدایی در مدارس ایران کمتر از استاندارد جهانی در کالس درس حاضر می‌شوند‪ .‬واقعیت تلخی که بررسی‌های آماری‬ ‫نشان می‌دهد تنها با احتساب‪ ۹۰‬روز تعطیلی تابستان و‪ ۱۳‬روز تعطیلی عید نوروز‪ ،‬دانش‌آموزان ایرانی فقط‪ ۱۶۷‬روز در‬ ‫کالس درس حاضر می‌شوند‪ .‬این‪ ۱۶۷‬روز منهای روزهای تعطیل رسمی در تقویم و روزهایی است که دانش‌آموزان و‬ ‫معلمان با هماهنگی هم کالس را تعطیل می‌کنند‪ .‬مانند روزهای آخر منتهی به عید نوروز و روزهای آخر اردیبهشت ماه و‬ ‫خرداد ماه‪ .‬اما طبق قانون داخلی کشور مصوب شورای عالی آموزش‌وپرورش‪ ،‬دانش‌آموزان و معلمان موظفند در سال‪۱۸۵‬‬ ‫روز را سرکالس درس باشند‪ .‬آماری که به استاندارد جهانی نزدیک است‪.‬از طرف دیگر‪ ،‬در مقطع ابتدایی شاهد یک اتفاق‬ ‫ش و پرورش ایران هستیم؛ آب رفتن خردادماه از تقویم آموزشی مدارش ابتدایی‪ .‬به شکلی که معلمان و‬ ‫جدید در آموز ‌‬ ‫والدین با قراردادی نانوشته تا پیش از شروع خرداد ماه کالس‌های درس را تعطیل‪ ،‬امتحانات را برگزار و دانش‌آموزان را در‬ ‫خردادماهبهتعطیلیتابستانیمی‌فرستند‪.‬اینمسالهدرشرایطیاستاگرروزهایتعطیل‌شدهدانش‌آموزانابتداییرامحاسبه‬ ‫کنیم به رقمی پایین تر از‪ ۱۶۷‬موجود هم می‌رسیم‪.‬اگرچه تعداد روزهای تحصیلی و ساعات آموزشی در طول یکسال‬ ‫تحصیلی در کشورهای مختلف متفاوت است اما کمتر کشوری وجود دارد که تعداد روزهای تحصیلی در آن کمتر از‬ ‫‪ ۱۸۵‬روز در سال باشد‪ .‬بررسی تعداد روز‪ ،‬هفته و ساعات تحصیلی در کشورهای کانادا‪ ،‬استرالیا‪ ،‬اندونزی‪ ،‬ژاپن‪ ،‬انگلیس‪،‬‬ ‫ترکیه‌‪ ،‬آمریکا و آلمان نیز این واقعیت را تایید می‌کند‪ .‬اما نکته مهمی که درباره کم‌بودن روزهای تدریس در ایران وجود‬ ‫دارد این است که‪ ،‬عالوه بر کم بودن روزها‪ ،‬معلمان‪ ،‬کادر مدرسه و والدین در قراردادهای نانوشته روزهایی را از سال را‬ ‫تعطیل می‌کنند‪ .‬به عنوان مثال در اسفند ماه سال گذشته‪ ،‬مشاهدات زیادی نشان داد که دانش‌آموزان در بسیاری از مدارس‬ ‫از روز ‪ ۲۲‬اسفند ماه با درس و مدرسه خداحافظی کردند‪ ،‬روزهای ‪ ۲۷ ،۲۶ ،۲۵‬و ‪ ۲۸‬اسفند ماه نیز در کالس درس حاضر‬ ‫نشدند و کادر مدرسه هم در این تصمیم نقش جدی داشت‪ .‬در این فرایند اما آموزش‌وپرورش بر فعالیت آموزشی مدارس‬ ‫کشور تا آخرین روزهای سال تاکید داشت‪ ،‬اما نکته قابل توجه در این خصوص‪ ،‬اظهارات متناقض مسئوالن این وزارتخانه‬ ‫در اعالم زمان رسمی تعطیل‌شدن مدارس کشور بود که خود این مساله بر تعطیلی زود هنگام مدارس دامن زد‪ .‬چرا که در‬ ‫اسفند ماه سال‪ ۹۷‬یکی از مسئوالن آموزش‌وپرورش شهر تهران از تعطیلی مدارس از روز چهارشنبه‪ ۲۶‬اسفند خبر داد‪،‬‬ ‫اما بعد از ساعتی‪ ،‬این موضوع‪ ،‬تکذیب شد و عنوان شد که اشتباه در اعالم زمان تعطیلی مدارس صورت گرفته است و‬ ‫همچنین مسئول دیگری از همین مجموعه‪ ،‬زمان تعطیل شدن مدارس را‪ ۲۸‬اسفند ماه اعالم کرد‪ .‬در گیر و دار این تأیید و‬ ‫تکذیب‌هابخشزیادیازمدارسخصوصامدارسغیرانتفاعیبهصورتمستقلفعالیتآموزشیخودراتعطیلکردند‬ ‫و خیلی زود به پیشواز سال جدید رفتند‪ .‬آموزش‌وپرورشی‌ها هم در این ماجرا صرفا هشدار دادند اما هشدار به صندلی‌ها‬ ‫و میزهای خالی در مدارس!اما نکته مهم دیگر در این فضا‪ ،‬تعطیل شدن غیر رسمی خردادماه از تقویم آموزشی مدارس‬ ‫خصوصامدارسابتداییاست‪.‬‬ ‫طی دو سال اخیر با همکاری وزارت تعاون‪ ،‬رفاه و کار اجتماعی و سایر دستگاه و سمن‌ها‪ ،‬آیین‌نامه‌های‬ ‫قبلی را به آیین‌نامه حمایتی تغییر دادیم و نقش برخی از دستگاه‌ها که در آیین‌نامه دیده نشده بود‪ ،‬مانند‬ ‫وزارت کشور به خصوص در بخش اتباع بیگانه را پررنگ‌تر نشان دادیم که این مورد توسط وزارت تعاون‪،‬‬ ‫رفاه و کار اجتماعی به کمیسیون اجتماعی دولت رفته تا بررسی شود‪.‬وی بیان کرد‪ :‬بیش از ‪ ۹۵‬تا ‪ ۹۶‬درصد‬ ‫از کودکان کار و خیابان با خانواده هایشان زندگی می‌کنند‪.‬طبق بررسی و مطالعات ما حداقل در ‪ ۱۰‬تا ‪۱۱‬‬ ‫کشور دنیا‪ ،‬رویکردها در مورد این کودکان به سمت مراکز روزانه است تا در آنجا از آنها نگهداری کنند‪ .‬در‬ ‫سال‌های اخیر مراکز روزانه در کشور توسط بخش‌های غیردولتی در ‪ ۵‬استان تهران‪ ،‬البرز‪ ،‬همدان‪ ،‬خوزستان‬ ‫و چهارمحال بختیاری به صورت پایلوت آغاز به کار کردند که موفقیت آمیز نیز بوده و ما باید آن را در کل‬ ‫کشور گسترش دهیم‪.‬‬ ‫معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی تصریح کرد‪ :‬از حدود ‪ ۸۰‬مرکز کودکان کار و خیابانی ‪ ۳۲‬تا ‪۳۳‬‬ ‫مرکز شبانه‌روزی و بقیه آن مراکز روزانه هستند و توسط سمن‌ها و موسسات غیردولتی درحال اداره شدن‬ ‫هستند‪ .‬که یک علت آن‪ ،‬کاهش تصدی‌گری دولت است و دیگر این که آنها می‌توانند ارتباط نزدیک‌تری با‬ ‫کودکان کار و خیابان برقرار کنند‪ .‬در شهر تهران حدود ‪ ۷۰‬درصد از کودکانی که در مراکز ما پذیرش شدند‪،‬‬ ‫غیرایرانی بودند که درصد قابل توجهی از آنان فاقد هویت بودند و غیرمجاز در داخل کشور حضور داشتند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه باید تکلیف کودکان غیرایرانی را مشخص کنیم‪ ،‬گفت‪ :‬البته سازمان بهزیستی بنابر اینکه‬ ‫حامی کودکان است‪ ،‬خدماتی به آنان ارائه می‌کند‪ ۵۶ .‬درصد از کودکانی که در کل کشور در مراکز دولتی‬ ‫و غیردولتی ما پذیرش شدند‪ ،‬از حمایت‌های سازمان برخوردار بودند و هم انجیوها نیز برای آنان فعالیت‌هایی‬ ‫داشتند‪ ،‬که این فعالیت‌ها در حال انجام است‪.‬مسعودی فرید بیان کرد‪ ۷۰ :‬درصد از کودکان غیرایرانی که‬ ‫پذیرش شدند‪ ،‬اسناد هویتی نیز ندارند‪ ،‬ما باید بدانیم که آیا این بچه قاچاق شده و یا اینکه تحت چه شرایطی‬ ‫به ایران آمده است‪ ،‬باید پدر و مادر کودک را شناسایی کنیم که این عامل نیازمند همکاری بیشتر اداره اتباع‬ ‫است تا انجام شود‪ ،‬زیرا ممکن است کودک قاچاق شده باشد‪ .‬در جلسه‌ای که اواخر سال ‪ ۹۷‬با حضور‬ ‫مسئوالن وزارت کشور و رئیس سازمان بهزیستی برگزار شد‪ ،‬مقرر شد‪ ،‬نقش اداره اتباع پررنگ‌تر باشد و‬ ‫احراز هویت و تعیین‌تکلیف اتباع غیرایرانی با اداره اتباع باشد‪ ،‬ولی اگر نیاز به کمک‌های کارشناسی باشد ما‬ ‫در خدمت آنان هستیم‪ ،‬در این موضوع اداره اتباع باید با همکاری نهادهای بین‌المللی و کمیسر پناهندگان و‬ ‫سفارت‌خانه‌های هر کشور به این موضوع توجه کند‪.‬وی همچنین اظهار کرد‪ :‬اخیرا گروهی از کشور میانمار‬ ‫به ایران آمد ‌ه که شناسایی شدند‪ .‬اگر ما سیاست مهاجرتی شفافی نداشته باشیم و بر آن اساس عمل نکنیم‪،‬‬ ‫می‌تواند مشکالت بسیاری برای کشور ایجاد کند‪ .‬ممکن است‪ ،‬مسئله‌ای در جامعه بین‌المللی مطرح شود به‬ ‫عنوان مثال اینکه ایران نسبت به ورود این همه کودک به داخل کشور بی‌تفاوت است‪ ،‬در حالی که ممکن‬ ‫است آنان قاچاق باشند‪ ،‬این مورد می‌تواند ما را در سطح بین المللی مواخذه کند‪ ،‬در هر صورت سازمان‬ ‫بهزیستی حامی کودکان است و جنبه‌های انسانی برای ما خیلی مهمتر است و باید به این کودکان توجه کنیم‪.‬‬ ‫وی در ادامه گفت‪ :‬بخش دیگر مربوط به کودکان ایرانی است که سرجمع ‪ ۴۴‬درصد آنان‪ ،‬ایرانی هستند‪،‬‬ ‫اعتقاد ما این است در این زمینه باید از سازمان‌های مردم نهاد استفاده کنیم‪ ،‬باید مکان‌هایی که بیشتر حضور‬ ‫کودکان کار و خیابان است را شناسایی کنیم و سازمان‌های مردم نهاد در آن جا مستقر شوند که به کودکان‬ ‫دسترسی داشته باشند و آنان را جذب کنند‪ .‬معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی خاطرنشان کرد‪ :‬با توجه‬ ‫به بررسی‌های مددکاران در حوزه کودک‪ ،‬ما باید برنامه اختصاصی برای کودکان طراحی کنیم‪ ،‬وقتی که‬ ‫کودکی مشغول به کار در خیابان می‌شود ممکن است از خانواده‌ای زن سرپرست باشد و یا سرپرست خانوار‬ ‫دارای معلولیت و از کار افتادگی یا بیمار و یا اعتیاد داشته باشد یا واقعا کودک را عجیر و یا کرایه کرده‬ ‫باشند که روزی ‪ ۳۰‬تا ‪ ۵۰‬هزار تومان به آن بدهد‪ .‬ما براساس موردها باید مداخالتمان را طراحی کنیم‪ ،‬اگر‬ ‫خانواده‌ای از روی ناچاری این کار را کرده‪ ،‬باید از این خانواده حمایت‌های اجتماعی کنیم‪ .‬البته ممکن است‪،‬‬ ‫خانواده‌ای از فرزندش سوء استفاده کند و پدر و مادر فرزندانشان را برای کار فرستاده باشند که این مورد‬ ‫کودک آزاری محسوب می‌شود‪ ،‬براین اساس ما باید مداخله انجام دهیم که این مورد حتی ممکن است به‬ ‫سلب حضانت خانواده به صورت موقت یا دائم منجر شود‪.‬مسعودی فرید همچنین افزود‪ :‬برنامه‌ای موردنظر ما‬ ‫و مورد قبول وزارت کشور است که باید آن را عملیاتی کنیم‪ ،‬در گام اول می‌خواهیم در استان‌های تهران و‬ ‫البرز در سه ماه اول سال ‪ ۹۸‬آن را عملیاتی کنیم‪ ،‬بنابراین با استفاده از سازمان‌های مردم نهاد‪ ،‬باید کودکان کار‬ ‫و خیابان را طی بررسی‌های اولیه مددکاری شناسایی کنیم و در گام بعدی ایرانی بودن یا غیر ایرانی بودن آنان‬ ‫را مشخص کنیم‪ ،‬اگر غیرایرانی باشند‪ ،‬اداره اتباع نیز باید به این موضوع ورود و بررسی کند که این افراد اسناد‬ ‫هویتی دارند یا ندارند و یا با چه کسی زندگی می‌کنند‪ .‬با همکاری کمیسیرعالی پناهندگان و سفارت کشور‬ ‫مربوطه در ایران‪ ،‬اقدامات الزم باید انجام شود‪ .‬ممکن است اقدام این باشد که این کودکان با خانواده‌های خود‬ ‫رد مرز شود و یا فرصتی به آنان داده شود که بستگی به تصمیم مسئوالن اداره اتباع دارد‪.‬وی خاطر نشان کرد‪:‬‬ ‫کودکانی که جذب شدند و ایرانی هستند‪ ،‬سازمان بهزیستی به آنان خدمات می‌دهد‪ .‬ما به خانواده‌هایی که‬ ‫مشکل معیشتی و مالی دارند‪ ،‬نیز کمک و از آنان حمایت می‌کنیم‪ ،‬اما با این شرط که حداقل کودک را کمتر‬ ‫در عرصه کار در خیابان ببینیم‪ ،‬کاهش آسیب اولین نگاه ما است تا اگر کودکی تاکنون درس نمی‌خوانده‪،‬‬ ‫اول درسش را ادامه دهد‪ ،‬اگر تاکنون به بهداشت توجه نداشته از این به بعد به این موضوع توجه کند‪ .‬همچنین‬ ‫اگر فرد دیگری در خانواده است و امکان کار کردن دارد‪ ،‬ما به آنان حرفه آموزی توسط سازمان فنی و حرفه‬ ‫ای یاد دهیم تا بچه دیگر کار نکند‪.‬معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی گفت‪ :‬اگر طی بررسی‌ها مشخص‬ ‫شد که علیرغم حمایت‌ها وضعیت همچنان بهتر نیست و به روش‌های دیگر کودک مورد سوءاستفاده قرار‬ ‫می‌گیرد در آن زمان کودک را سلب حضانت یا به صورت موقت و یا به صورت دائم از خانواده جدا می‌کنند‬ ‫که هماهنگی آن با دادستان صورت می‌گیرد‪ .‬گاهی طی بررسی‌ها در همان لحظه اول متوجه می‌شویم که‬ ‫باید کودک را چه ایرانی و چه غیرایرانی از خانواده جدا کنیم‪ ،‬کودکی که در شرایط آسیب باشد‪ ،‬وظیفه ما‬ ‫است که او را از خانواده جدا کنیم در حال حاضر حدود ‪ ۱۰‬هزار کودک در ‪ ۳۶۰‬مراکز شبانه‌روزی در حال‬ ‫نگهداری داریم که ‪ ۱۲۰‬کودک غیرایرانی هستند که به صورت دائم در مراکز ما نگهداری می‌شوند و ما هیچ‬ ‫رد پایی از پدر یا مادر آنان پیدا نکرده‌ایم و یا همکاری الزم از طرف سفارتخانه کشورشان انجام نگرفته است‪.‬‬
‫دولتترامپهیچمبنایحقوقی‬ ‫برایتوسلبهزورعلیهایرانندارد‬ ‫بن رودز ‌مشاور امنیت ملی «باراک اوباما» با انتشار پیامی در توییتر خود به تمایالت جنگ‌طلبانه جان بولتون‪ ،‬واکنش نشان داد‪.‬‬ ‫«بن رودز» ‌مشاور امنیت ملی «باراک اوباما» با انتشار پیامی در توییتر خود به تمایالت جنگ‌طلبانه جان بولتون‪ ،‬واکنش نشان داد‪.‬‬ ‫وی در این توییت نوشت‪« :‬با توجه به تهدید جان بولتون علیه ایران و اغراق‌های وی در گزارش‌های اطالعاتی‪ ،‬کنگره باید این مسئله را روشن کند که دولت ترامپ هیچ مبنای حقوقی برای توسل به‬ ‫زور علیه ایران بدون مجوز کنگره ندارد‪».‬‬ ‫نتیجه کشمکش های ایران‬ ‫و امریکا؛جنگ یا مذاکره؟‬ ‫برجام این روز ها در دو راهی سود و زیان قرار دارد‪ .‬مرز میان آسیب هایی که می تواند داشته باشد با منفعت هایش بسیار‬ ‫نزدیک بوده و نمی توان مرز و تفاوت های مشخصی را برای آن در نظر گرفت‪ .‬با خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‬ ‫هایی که حاال رویه ای جدید به خود گرفته اند‪ ،‬اقدام متقابل ایران در برابر آن در صدر فعالیت های سیاسی دولت قرار می گیرد‪ .‬خبرنگار‬ ‫عکس‬ ‫برجام در دو راهی سود و زیان‬ ‫پایان رویای برجام ؟!‬ ‫برجام این روز ها در دو راهی سود و زیان قرار دارد‪ .‬مرز میان آسیب‬ ‫هایی که می تواند داشته باشد با منفعت هایش بسیار نزدیک بوده و نمی‬ ‫توان مرز و تفاوت های مشخصی را برای آن در نظر گرفت‪ .‬با خروج‬ ‫آمریکا از برجام و بازگشت تحریم هایی که حاال رویه ای جدید به خود‬ ‫گرفته اند‪ ،‬اقدام متقابل ایران در برابر آن در صدر فعالیت های سیاسی‬ ‫دولت قرار می گیرد‪ .‬به طوری که در چند روز اخیر‪ ،‬زمزمه خروج و‬ ‫توقف برخی فعالیت های ایران در برجام آغاز شد‪ .‬اما حاال‪ ،‬شفافیت در‬ ‫اقدامات متقابلی که ایران در برابر آمریکا و برجام انجام خواهد داد به‬ ‫شفافیتی نسبی رسیده است‪ .‬روز گذشته بیانیه جمهوری اسالمی ایران در‬ ‫خصوص توقف برخی تعهدات پذیرفته شده در برجام منتشر شد‪ .‬در این‬ ‫بیانیه آمده است که ‪ ۶۰‬روز مهلت به کشورهای باقی مانده در برجام‬ ‫برای اجرای تعهدات خود بویژه در حوزه های بانکی و نفتی داده شده‬ ‫و هم چنین اعالم شد که در مرحله فعلی دیگر خود را متعهد به رعایت‬ ‫محدودیت های مربوط به نگهداری ذخائر اورانیوم غنی شده و ذخائر‬ ‫آب سنگین نمی دانیم و در هر زمان که خواسته های ما تامین شوند؛ ما‬ ‫نیز به همان میزان اجرای مجدد تعهدات متوقف شده را از سر خواهیم‬ ‫گرفت‪ .‬بیانیه اعالم شده‪ ،‬بازتاب گسترده ای را در جهان پیدا کرد به‬ ‫طوری که اروپا را که یکی از همراهان ایران در مسئله برجام بود‪ ،‬در‬ ‫مقابله مستقیم در برابر آمریکا قرار داد‪ .‬ایران در شرایط فعلی از اروپا و‬ ‫کمک های آن گذر کرده و دیگر اعتمادی به دست یاری آن ندارد چرا‬ ‫که بد عهدی ها گذشته مصداق بارز این موضوع می باشد‪ .‬حاال ایران‪،‬‬ ‫روش مستقل تری را برای برخورد با اقدامات یک جانبه در خصوص‬ ‫برجام آغاز کرده است و توقف فعالیت های ایران در برجام می تواند‬ ‫نقطه آغازین اقدام واکنشی ایران در برابر آمریکا باشد‪ .‬سال گذشته بود‬ ‫که ترامپ با قرار گرفتن در برابر دوربین رسانه ها جهان‪ ،‬تقابل مستقیم‬ ‫با ایران را در زمینه تحریم ها و برجام اعالم کرد از آن شب‪ ،‬به عنوان‬ ‫شبی که برجام شکست یاد می کنند و به نظر می رسد که حاال‪ ،‬روزی‬ ‫است که برجام برای آمریکا در حال شکستن می باشد‪ .‬سود برجام برای‬ ‫ایران مدت ها است که از میان رفته و تنها تبعات آن می باشد که بدنه‬ ‫کشور را با تهدید های جدی متزلزل ساخته است‪ .‬عدم بهره اقتصادی‬ ‫از برجام‪ ،‬اعتراف بزرگی است که حاال در بیانیه ایران و توقف فعالیت‬ ‫هایش در برجام نمود یافته است‪ .‬دیپلماسی ایران تا حدودی از مسئله‬ ‫برجام و اهمیت های آن برای اقتصاد کشور گذر کرده و تقابل با آمریکا‬ ‫در اهمیت قرار دارد چرا که برجام در شرایط فعلی دیگر سود و منفعتی‬ ‫برای کشور نداشته و بیشتر به ابزاری برای واکنش و اقدام متقابل برای‬ ‫دولت تبدیل شده است‪.‬‬ ‫حشمت‌اهلل فالحت‌پیشه‪ ،‬رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس‬ ‫با روزنامه اعتماد در باره کشمکشهای ایران و امریکا مصاحبه کرده است‪.‬او گفت‪ :‬این‬ ‫تصمیمات احتمالی ب ‌ه معنای خروج از برجام نخواهد بود‪ .‬به هر حال همین حاال هم شاهد‬ ‫هستیم که کشورهای اروپایی‪ ،‬با وجود اینکه خود را متعهد به برجام معرفی می‌کنند اما به‬ ‫تعهدات خود در تحریم‌زدایی از ایران عمل نمی‌کنند‪ .‬طبیعتا در این شرایط منطق حکم‬ ‫می‌کند که ما نیز اقدامی متناسب داشته باشیم و در این راستا‪ ،‬اگرچه نه از برجام و نه از ‪NPT‬‬ ‫خارج نخواهیم شد اما احتماال مطابق برخی مواد برجام نسبت به کاهش تعهدات خود اقدام‬ ‫خواهیم کرد‪ .‬به هر حال ما باید این تعهدات را تاحدودی تعدیل کنیم‪ .‬ضمن آنکه این‬ ‫بحث نیز زمانی از سوی ایران مطرح می‌شود که امریکایی‌ها پس از خروج از برجام‪ ،‬حاال‬ ‫از تحریم‌های هسته‌ای نیز سخن می‌گویند‪.‬آنچه مسلم است چرخه سوخت ما باید برگردد‬ ‫و سوخت تولید شده در ایران نیز باید در خارج کشور بهینه شده‪ ،‬به‌درصد مورد نیاز ما‬ ‫تبدیل شود و ما از آن استفاده کنیم‪ .‬اما امریکایی‌ها جلوی این کار را گرفته‌اند و ما نیز متقابال‬ ‫پیش‌بینی کرده‌ایم که آن بخش از تعهداتی که عدم تحقق‌شان ممکن است ما را از آنچه‬ ‫دیگر اعضای برجام متعهد شده‌اند به ما بدهند‪ ،‬محروم کند را کاهش داده و از آن مستقل‬ ‫باشیم‪.‬راه‌حل‌هایی وجود دارد و این‌طور نیست که بگوییم هیچ راهکاری نداریم‪ .‬به یاد دارم‬ ‫وقتی پیش از توافق هسته‌ای و برجام از همین تاسیسات آب سنگین اراک بازدید کردم‪،‬‬ ‫جز یک سایت اصلی چیزی نبود اما وقتی دو‪ ،‬سه سال پس از اجرای برجام دوباره از این‬ ‫تاسیسات بازدید کردم‪ ،‬با حدود ‪ ۳۰‬تا ‪ ۴۰‬ساختمان و سایت و سوله جدید و مجهز مواجه‬ ‫شدم‪ .‬ما تولیداتی داریم که زیرنظر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تکمیل شده و در فعالیت‌های‬ ‫فناوری‪ ،‬علمی و به‌ویژه صنعتی‌مان مورد استفاده قرار می‌گیرد و ما نمی‌توانیم تعدیلی در این‬ ‫راستا داشته باشیم‪ .‬بحث این است که چه در آب‌سنگین که درپی برجام با تغییراتی مواجه شد‬ ‫و چه در بحث سانتریفیوژها وقفه‌ای ایجاد می‌شد‪ ،‬بخشی از سوخت تولیدی ایران به خارج از‬ ‫کشور منتقل و بازتولید می‌شد‪ ،‬در همین مسیر ابعاد نظامی احتمالی آن نیز ازبین می‌رفت و در‬ ‫نهایت برای استفاده از حوزه صنعت به کشور بازمی‌گشت‪ .‬اما اکنون باید خودمان این کار را‬ ‫انجام دهیم؛ چراکه امریکایی‌ها ضمن خروج از برجام‪ ،‬اقدام به تحریم مجدد ایران کرده‌اند‪.‬‬ ‫در این رابطه معتقدم جمهوری اسالمی نباید فروش مازاد هسته‌ای را در دستور کار قرار دهد؛‬ ‫بلکه می‌توانیم از آن در ‪ ۷۰۰‬رشته علمی و صنعتی استفاده کنیم و این حجم مازاد را در اختیار‬ ‫شرکت‌های خودمان قرار دهیم‪ .‬در واقع ما می‌توانیم از این مازاد در صنایع داروسازی و دیگر‬ ‫صنایع استفاده کنیم‪.‬بحث این است که وقتی ما سوخت‌مان را از چرخه خارج کنیم‪ ،‬دیگر‬ ‫تحریم نمی‌شویم و این تهدید در مورد ‪ ۷۰۰‬رشته علمی و صنعتی هم بی‌اثر می‌شود‪.‬ببینید‪،‬‬ ‫انتهای غائله ایران و امریکا مذاکره خواهد بود‪ ،‬نه جنگ‪ .‬در حال حاضر نیز طرفین در حال‬ ‫تقویت مولفه‌های مذاکراتی خود هستند‪ .‬امریکایی‌ها تا پیش از این با نوعی یکجانبه‌گرایی‬ ‫در این راستا گام برمی‌داشتند و اکنون ما نیز به این رویکرد نزدیک شده‌ایم‪ .‬روال کار البته‬ ‫این است که شورای اجرای برجام تشکیل شده و مسووالن با وزارت خارجه به بحث و‬ ‫مذاکره بنشینند و تصمیم‌گیری کنند‪.‬من معتقدم امریکایی‌ها خودشان هم می‌دانند که معنای‬ ‫حضور ناو امریکایی در خلیج‌فارس این است که جنگی صورت نخواهد گرفت‪ .‬درواقع آنها‬ ‫هرگز نیروهای خود را در معرض محاصره نیروهای ایرانی قرار نمی‌دهند‪ ،‬چراکه می‌دانند‬ ‫خلیج‌فارس‪ ،‬منطقه عملیاتی ایران خواهد بود‪ .‬با این حال آنها مطابق روال همیشگی و تاریخی‬ ‫خود‪ ،‬ناوی به منطقه فرستاده‌اند تا فضای ترس ایجاد و پیام تهدید مخابره کنند‪.‬امریکایی‌ها در‬ ‫طول تاریخ خود هیچ جنگی را آغاز نکرده‌اند‪ ،‬مگر اینکه متوجه شده باشند که طرف مقابل‬ ‫دچار رعب و وحشت شده است‪ .‬درواقع تاریخ نشان می‌دهد تا زمانی که در برابر تهدیدات‬ ‫امریکایی‌ها مقاومت کنید و از آنها نترسید‪ ،‬به‌سمت شرایط جنگی نمی‌روند‪ .‬فراموش نکنیم‬ ‫در دهه ‪ ۹۰‬امریکایی‌ها در ‪ ۲‬مقطع به سمت جنگ با ایران پیش رفته و شرایط جنگی را ایجاد‬ ‫کردند که به‌مراتب وخیم‌تر از وضعیت امروز بود اما نتوانستند کاری از پیش ببرند‪ ،‬چراکه‬ ‫درک دقیقی از شرایط ما ندارند‪ .‬در حال حاضر امریکایی‌ها می‌خواهند پیام تهدید بدهند و‬ ‫این در حالی است که ایرانی‌ها در گذشته نیز بارها از این پیام‌ها دریافت کرده‌اند‪.‬‬ ‫شورای عالی امنیت ملی خطاب به کشورهای عضو برجام بیانیه‌ای صادر کرد‪.‬‬ ‫ایران برخی اقدامات خود در توافق برجام را متوقف کرد‬ ‫شورای عالی امنیت ملی بیانیه‌ای خطاب به کشورهای عضو برجام‬ ‫صادر کرد‪.‬مهمترین محورهای این بیانیه را می‌خوانید‪:‬ایران از روز ‪18‬‬ ‫اردیبهشت ‪ 98‬برخی اقدامات خود در توافق برجام را متوقف کرد‪.‬‬ ‫در مرحله فعلی دیگر خود را متعهد به رعایت محدودیت‌های مربوط‬ ‫به نگهداری ذخائر اورانیوم غنی‌شده و ذخائر آب سنگین نمی‌دانیم‬ ‫‪ 60‬روز مهلت به کشورهای باقیمانده در برجام برای اجرای‬ ‫تعهدات خود به‌ویژه در حوز ه‌های بانکی و نفتیمتن کامل بیانیه شورای‬ ‫عالی امنیت ملی کشورمان چنین است‪:‬بسم اهلل الرحمن الرحیم‪،‬بیانیه‬ ‫شورا ی‌عالی امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران‪ ،‬شورا ی‌عالی امنیت ملی‬ ‫جمهوری اسالمی ایران در راستای صیانت از امنیت و منافع ملی مردم‬ ‫ایران‪ ،‬و در ا ِعما ِل حقوق جمهوری اسالمی ایران مندرج در بندهای ‪26‬‬ ‫و ‪ 36‬برجام‪ ،‬امروز ‪ 18‬اردیبهشت ‪ 1398‬دستور توقف برخی اقدامات‬ ‫ایران در توافق برجام را صادر نمود‪ .‬این تصمیم طی نامه مهمی از سوی‬ ‫دکتر روحانی رئیس جمهور و رئیس شورا ی‌عالی امنیت ملی جمهوری‬ ‫اسالمی ایران به سران کشورهای عضو برجام شامل آلمان‪ ،‬انگلیس‪،‬‬ ‫چین‪ ،‬روسیه و فرانسه اعالم شده است‪.‬اکنون یک سال از خروج‬ ‫غیرقانونی ایاالت متحده آمریکا از توافق برجام و نقض مصوبات شورای‬ ‫امنیت سازمان ملل متحد توسط آمریکا می‌گذرد و آن کشور با قلدری‬ ‫تمام و برخالف تمامی اصول شناخته‌شده بین‌المللی تحریم‌های یکجانبه‬ ‫و غیرقانونی خود را مجدد ا ً اعمال کرده است‪ .‬این زورگویی آشکار‬ ‫آمریکا متأسفانه با هیچ اقدام درخور و متناسب از سوی شورای امنیت و‬ ‫یا اعضای باقی‌مانده در برجام مواجه نشده است‪.‬جمهوری اسالمی ایران‬ ‫در طول یک سال گذشته نهایت خویشتنداری را از خود نشان داده و‬ ‫به‌درخواست دیگر اعضای برجام فرصت قابل‌توجهی در اختیار آنها قرار‬ ‫داده است تا اثرات و تبعات خروج آمریکا از برجام را جبران نمایند‪.‬‬ ‫در این مدت «کمیسیون مشترک برجام» دو بار در سطح معاونین و دو‬ ‫بار در سطح وزرای امور خارجه تشکیل گردید و کشورهای باقی‌مانده‬ ‫در برجام در این جلسات به‌صراحت اذعان نمودند که رفع تحریم‌ها و‬ ‫برخورداری ایران از منافع اقتصادی حاصله‪ ،‬بخش حیاتی از برجام است‪.‬‬ ‫آنها متعهد شدند که برای تحقق این هدف «را ه‌حل‌های عملی» به‌منظور‬ ‫عاد ی‌سازی و حتی ارتقای همکار ی‌های اقتصادی با ایران طراحی کنند‪.‬‬ ‫متأسفانه این حسن نیت و خویشتنداری هوشمندانه مردم ایران بی‌پاسخ‬ ‫مانده و غیراز صدور بیانیه‌های سیاسی‪ ،‬هنوز هیچ سازوکار عملیاتی برای‬ ‫جبران تحریم‌های آمریکا مستقر نشده است‪ ،‬بنابراین‪ ،‬جمهوری اسالمی‬ ‫ایران برای تأمین حقوق خود و بازگرداندن توازن به مطالبات طرفین در‬ ‫این توافق‪ ،‬گزینه‌ای غیر از «کاهش تعهدات» ندارد‪.‬از این جهت‪ ،‬اعالم‬ ‫می‌نماید که جمهوری اسالمی ایران در مرحله فعلی دیگر خود را متعهد‬ ‫ِ‬ ‫رعایت محدودیت‌های مربوط به نگهداری ذخائر اورانیوم غنی‌شده‬ ‫به‬ ‫و ذخائر آب سنگین نمی‌داند‪ .‬به کشورهای باقی‌مانده در برجام شصت‬ ‫روز فرصت داده می‌شود تا تعهدات خود به‌ویژه در حوز ه‌های بانکی‬ ‫و نفتی را عملیاتی نمایند‪ .‬چنانچه در این مهلت کشورهای مزبور قادر‬ ‫نباشند مطالبات ایران را تأمین کنند‪ ،‬در مرحله بعدی جمهوری اسالمی‬ ‫‪7‬‬ ‫ایران رعایت محدودیت‌های مربوط به سطح غنی‌سازی اورانیوم‪ ،‬و‬ ‫اقدامات مربوط به مدر ن‌سازی رآکتور آب سنگین اراک را نیز متوقف‬ ‫خواهد کرد‪ .‬در هر زمان که خواسته‌های ما تأمین شوند‪ ،‬ما نیز به همان‬ ‫میزان اجرای مجدد تعهدات متوقف‌شده را از سر خواهیم گرفت اما‬ ‫در غیر این صورت‪ ،‬جمهوری اسالمی ایران مرحله به مرحله اجرای‬ ‫تعهدات دیگر را متوقف خواهد کرد‪.‬جمهوری اسالمی ایران آمادگی‬ ‫دارد به مشور ت‌های خود با اعضای باقی‌مانده برجام در تمامی سطوح‬ ‫ادامه دهد اما نسبت به هر اقدام غیرمسئوالنه‪ ،‬از جمله ارجاع موضوع به‬ ‫شورای امنیت ملل متحد یا ا ِعمال تحریم‌های بیشتر‪ ،‬عکس‌العمل قاطع‬ ‫و سریع نشان خواهد داد‪ .‬رئیس جمهوری اسالمی ایران در نامه خود به‬ ‫سران کشورهای برجام به‌صراحت نوع واکنش جمهوری اسالمی ایران‬ ‫را خاطرنشان کرده است‪.‬اکنون جمهوری اسالمی ایران حجت را بر‬ ‫کشورهای عضو برجام و بر جامعه بین‌الملل تمام کرده است‪ .‬ما با حسن‬ ‫نیت وارد مذاکرات هسته‌ای شدیم‪ ،‬با حسن نیت توافق کردیم‪ ،‬با حسن‬ ‫نیت توافق را اجرا کردیم‪ ،‬و پس از خروج آمریکا با حسن نیت زمان‬ ‫کافی در اختیار دیگر اعضای برجام قرار دادیم‪ .‬حال نوبت کشورهای‬ ‫باقی‌مانده در برجام است که حسن نیت خود را ثابت کرده و قد م‌های‬ ‫جدی و عملی برای حفظ برجام بردارند‪.‬پنجر ه‌ای که اکنون در برابر‬ ‫دیپلماسی قرار دارد مدت زیادی باز نخواهد بود‪ ،‬و مسئولیت شکست‬ ‫برجام و هرگونه تبعات احتمالی آن به‌طور کامل برعهده آمریکا و‬ ‫اعضای باقی‌مانده در برجام قرار خواهد داشت‪.‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 19-‬اردیبهشت‪ 1398‬شماره‪801‬‬ ‫بین الملل‬ ‫ظریف‪:‬ایرانازبرجام‬ ‫خارجنخواهدشد‬ ‫داد‪.‬‬ ‫وزیر امور خارجه کشورمان ابعاد سفر خود به مسکو را شرح‬ ‫وزیر امور خارجه کشورمان شامگاه سه‌شنبه پس از ورود به‬ ‫مسکو با اشاره به اقدامات آمریکا علیه کشورمان به ویژه در یک‬ ‫سال گذشته‪ ،‬گفت‪ :‬جمهوری اسالمی این‌طور به مصلحت دیده‬ ‫که برخی از تعهدات و اقداماتی را که به صورت داوطلبانه در‬ ‫برجام انجام می‌داده‪ ،‬فع ً‬ ‫ال اجرا نکند‪.‬وزیر امور خارجه ایران در‬ ‫بدو ورود به مسکو گفت ‪ :‬اقدامات آتی ایران به طور کامل در‬ ‫چارچوب برجام خواهد بود و جمهوری اسالمی از این معاهده‬ ‫بین المللی خارج نخواهد شد‪.‬ظریف در گفت وگو با خبرنگاران‬ ‫افزود ‪ :‬ایران کاملا در چارچوب برجام عمل می کند و این فرصتی‬ ‫است برای سایر اعضاء که اقدامات الزم را انجام دهند و نه اینکه‬ ‫صرفا به صدور بیانیه اکتفا کنند‪.‬وی ادامه داد‪ :‬مواد ‪ 26‬و ‪ 36‬برجام‬ ‫چنین اختیاری را به ایران و البته سایر کشورهای عضو داده که اگر‬ ‫کشوری تعهدات خودش را اجرا نکرد‪ ،‬آنها هم تعهدات خود را به‬ ‫صورت جزئی و کلی اجرا نکنند‪.‬ظریف تصریح کرد‪ :‬این تحولی‬ ‫است که روز چهارشنبه در اجرای مصوبات شورای عالی امنیت‬ ‫ملی ایران انجام خواهد شد که همکارانم در تهران جزئیات آن را‬ ‫به اطالع مردم خواهند رساند‪.‬وزیر امور خارجه ایران با اشاره به‬ ‫اقداماتی که آمریکا در طول یک سال گذشته به ویژه قبل و بعد‬ ‫از خروج از برجام داده‪ ،‬گفت‪ :‬کاملا مشخص است تالش های‬ ‫واشنگتن برای ایجاد وقفه در کار این معاهده بین المللی است‪.‬‬ ‫ظریف اظهار داشت ‪ :‬جمهوری اسالمی ایران در این مدت با علم به‬ ‫این سیاست آمریکا‪ ،‬با مدارا و صبر استراتژیک برخورد کرده است‪.‬‬ ‫وزیر امور خارجه کشورمان گفت‪ :‬متاسفانه اتحادیه اروپا و بقیه‬ ‫اعضای جامعه بین المللی این توان را نداشتند که برابر فشار آمریکا‬ ‫ایستادگی کنند و لذا جمهوری اسالمی ایران مصلحت دیده که‬ ‫برخی تعهدات و اقداماتی که به صورت داوطلبانه در برجام انجام‬ ‫می داده است را فعال اجرا نکند‪.‬وی ادامه داد‪ :‬اما هدفی که من از‬ ‫سفر به مسکو دارم برای مذاکره در مورد همین موضوعات و همین‬ ‫طور مسائل دوجانبه‪ ،‬منطقه ای و بین المللی با سرگئی الوروف‬ ‫وزیر امور خارجه روسیه خواهد بود‪.‬وزیر امور خارجه کشورمان‬ ‫خاطر نشان کرد‪ :‬موضوعاتی که ما با روسیه در آن شریک هستیم‪،‬‬ ‫در سطح بین المللی بسیار زیاد است‪.‬وی گفت ‪ :‬ما هر دو مخالف‬ ‫سیاست های یکجانبه گرایانه آمریکا هستیم‪ ،‬حاال چه این سیاست ها‬ ‫در مورد برجام و چه در مورد ونزوئال باشد‪ ،‬ما با هم در این زمینه‬ ‫ها همکاری کرده ایم‪.‬ظریف اضافه کرد ‪ :‬همکاری های منطقه ای‬ ‫جمهوری اسالمی و روسیه به خصوص در موضوع سوریه و مقابله با‬ ‫تروریسم در این کشور و همین طور تالش برای پایان دادن جنگ و‬ ‫درگیری در سوریه در کنار ترکیه‪ ،‬تالش هایی است که جامعه بین‬ ‫المللی به عنوان تنها تالش هایی که توانسته تاکنون مانع گسترش‬ ‫خشونت شود‪ ،‬از آن استقبال کرده اند لذا ما و روسیه دو شریک‬ ‫راهبردی در منطقه هستیم و این سیاست ها و این همکاری ها ادامه‬ ‫پیدا خواهد یافت و فردا هم در همین زمینه ها گفت وگوهایی‬ ‫خواهیم داشت‪.‬وی افزود ‪ :‬در مورد موضوع برجام‪ ،‬روسیه به عنوان‬ ‫یک عضو دائم شورای امنیت و یکی از اعضای برجام‪ ،‬طرف‬ ‫مذاکره ما خواهد بود‪ ،‬نخستین مذاکره رسمی ما همزمان با اقداماتی‬ ‫که در سالروز خروج آمریکا از برجام انجام خواهیم داد‪ ،‬با الوروف‬ ‫وزیر امور خارجه روسیه خواهد بود که خود او نقش گسترده ای‬ ‫در به نتیجه رسیدن برجام داشته است‪ .‬روسیه از همکاران نزدیک ما‬ ‫در سال های اخیر بوده و امیدواریم که این همکاری با جدیت بیشتر‬ ‫و با نقش مستقیم روسیه ادامه پیدا کند‪.‬ظریف اظهار داشت ‪ :‬بحث‬ ‫های دو جانبه بسیار زیادی با روسیه داریم و همکاری های دوجانبه‬ ‫ما در طول سال های گذشته به عالی ترین حد خود در بخش های‬ ‫اقتصادی و دیگر حوزه ها رسیده است و انشااهلل در مورد زمینه‬ ‫های مشترک بحث و تبادل نظر خواهیم کرد‪.‬دونالد ترامپ رئیس‬ ‫جمهوری آمریکا در پی وعده های انتخاباتی خود در اردیبهشت ماه‬ ‫سال گذشته به رغم هشدارهای دیگر طرف های برجام و در تناقض‬ ‫با قطعنامه ‪ 2231‬شورای امنیت سازمان ملل‪ ،‬خروج کشورش از این‬ ‫توافق را اعالم کرد‪.‬دولت ترامپ پس از خروج از برجام در مردادماه‬ ‫و آبان ماه سال گذشته تحریم های رفع شده توسط این توافق را در‬ ‫دو مرحله علیه ملت ایران بازگرداند‪.‬آمریکا افزون بر بازگرداندن‬ ‫این تحریم ها‪ ،‬تحریم های دیگری نیزعلیه کشورمان اعالم کرد و‬ ‫در اقدامی که حاکی از اوج دشمنی با ملت ایران بود‪ ،‬سپاه پاسداران‬ ‫انقالب اسالمی را در فهرست سازمان های تروریستی خارجی‬ ‫قرار داد‪.‬این اقدامات آمریکا در حالی است که آژانس بین المللی‬ ‫انرژی اتمی که تنها مرجع دارای صالحیت برای ارزیابی و راستی‬ ‫آزمایی پایبندی ایران به برجام در متن این توافق است‪ ،‬در همه ‪14‬‬ ‫گزارش خود بر تداوم اجرای توافق هسته ای از سوی تهران تاکید‬ ‫کرده است‪.‬همچنین همه نهادها و مقام های امنیتی آمریکا نیز اذعان‬ ‫کرده اند که ایران هیچ اقدامی در نقض توافق هسته ای برجام انجام‬ ‫نداده‪ ،‬اما جنگ افروزان دولت ترامپ از جمله جان بولتون و مایک‬ ‫پمپئو اقدامات خصمانه کشورشان را با بهانه های بی اساس توجیه‬ ‫کرده اند‪.‬آلمان‪ ،‬انگلیس‪ ،‬فرانسه و اتحادیه اروپا به عنوان طرف‬ ‫های اروپایی برجام همواره در سیاست های لفظی خود از برجام‬ ‫حمایت و پایبندی ایران به این توافق را تایید کرده اند‪.‬اروپایی ها‬ ‫اما در حمایت عملی از بهره مندی اقتصادی ایران از برجام تنها به‬ ‫راه اندازی سازوکار مالی ویژه موسوم به «اینستکس» که قرار است‬ ‫تبادل مالی با ایران را تسهیل کند‪ ،‬اکتفا کرده اند‪.‬شرکت اینستکس‬ ‫که نهاد متناظر آن در ایران نیز تاسیس شده‪ ،‬تاکنون نتوانسته انتظار‬ ‫ایران را برآورده کند؛ اما اروپایی ها گفته اند که سهامداران این‬ ‫شرکت قرار است سرمایه گذاری در آن را افزایش دهند‪.‬‬
‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫حزب مردمی اصالحات ایران اسالمی‬ ‫حجت االسالم محمد زارع فومنی‬ ‫مدیرمسئول روزنامه‪:‬‬ ‫آدرس‪ :‬تهران ‪ -‬میدان فلسطین‬ ‫خیابان فلسطین جنوبی بعد از بزرگمهر‬ ‫پالک ‪ 339‬ساختمان‪123‬‬ ‫طبقه ‪ 1‬واحد‪ 2‬و ‪3‬‬ ‫شماره تلفکس و روابط عمومی‪:‬‬ ‫‪66463926-09369302479‬‬ ‫آدرس وب سایت‪:‬‬ ‫‪www.eslahat.news‬‬ ‫اینستاگرام‪ /‬آدرس تلگرام‪:‬‬ ‫‪@hzbeslahat / @sedaye_eslahat‬‬ ‫چاپ‪ :‬امید نشر چاپ ایرانیان‬ ‫سرمربی های خارجی؛دالرهایی که‬ ‫سخت می آیند و آسان می روند‬ ‫هیچکس نگران پولی که به سختی به دست می‌آید‪ ،‬نگران نیست‪ .‬برای مدیری که با هر انگیز ه‌ای به جز مدیریت باشگاه پا به‬ ‫استقالل می‌گذارد‪ ،‬چه فرقی می‌کند قرارداد شفر چه بندهایی داشته باشد؟ برای مالکی که دو باشگاه در یک شهر دارد چه‌طور؟‬ ‫پول؛ این‌جا هر انگیزه‌ای دارد‪ ،‬به جز فوتبال‪.‬دو هفته تا پایان لیگ برتر هجدهم مانده است و به‬ ‫ت تیم‌ها هم در خطر سقوط قرار دارد‪ .‬هر‬ ‫همان میزان که قهرمان لیگ مشخص نیست‪ ،‬آینده نیمک ‌‬ ‫ی لیگ برتری که مطمئن است صندلی‌اش در فصل آینده هم در اختیار خودش می‌ماند‪ ،‬بهتر‬ ‫سرمرب ‌‬ ‫است به وینفرد شفر نگاه کند‪ .‬سرمربی استقالل هر روز با مجموعه‌ای از تقدیر و ستایش‌ها مواجه‬ ‫می‌شد اما در نهایت‪ ،‬ایده‌آل‌گرایی به او هم رحم نکرد‪ .‬آبی‌ها شانس زیادی برای قهرمانی داشتند اما‬ ‫نتایجمتوسطشفر‪،‬اجازهندادلیگهجدهمبرایسرمربیآلمانیپایانیحتیتلخداشتهباشدوصندلی‬ ‫او خیلی سریع در اختیار فرهاد مجیدی قرار گرفت‪.‬شاید آخرین چیزی که در لیگ برتر خلیج فارس‬ ‫بهچشممی‌آید‪،‬نتیجهباشدامابرایسکوهاواتاقمدیرعاملباشگاه‌ها‪،‬پیروزیمهم‌ترینرکنیاست‬ ‫که منجر به امضای یک قرارداد می‌شود‪ .‬به‌خصوص برای باشگاه‌های بزرگ؛ تراکتورسازی را نگاه‬ ‫کنید‪ .‬آن‌ها ابتدای فصل مدعی شدند جان توشاک‪ ،‬همان مردی است که تراکتوری‌ها برای قهرمانی‬ ‫نیاز دارند‪ .‬چند هفته بعد‪ ،‬محمد تقوی جانشین پیرمرد ولزی شده بود و در کمال تعجب‪ ،‬صندلی او‬ ‫خیلیسریعبهژرژلیکنزبلژیکیتقدیمشد‪.‬نتایجضعیفلیکنز‪،‬به‌خصوصدرچندهفتهاخیر‪،‬خانه‬ ‫او در تبریز را متزلزل‌تر از همیشه نشان می‌دهد و اگر پیش از شنیدن صدای سوت آخرین بازی لیگ‬ ‫هجدهم‪،‬پرشورهاچهارمینسرمربیفصلشانراانتخابکنند‪،‬نبایدتعجبکنیم‪.‬‬ ‫اوضاعدربیشترتیم‌هایلیگبرتریبههمینشکلاست‪.‬بایدامیرقلعه‌نوییباشیدتایکفصل‬ ‫ت داغ سایپا دوام‬ ‫بدون دغدغه را بر روی نیمکت سپاهان تجربه کنید‪ .‬حتی علی دایی هم روی نیمک ‌‬ ‫نیاورد‪ .‬او نه تنها از سایپا اخراج شد‪ ،‬بلکه حاال درگیر بحرانی شده که بیرون آمدن از آن‪ ،‬شاید اندکی‬ ‫سختباشد‪.‬هستندسرمربی‌هاییکهمثلخدادادعزیزیهدایتباشگاهیمثلسپیدرودرابرعهده‬ ‫می‌گیرند و چنان زلزله‌ای به راه می‌اندازند که پس‌لرزه‌هایش تا یک فصل باشگاه را ویران می‌کند‪.‬‬ ‫در میان هم نام‌هایی مثل یحیی گل‌محمدی وجود دارند‪ ،‬او جانشین محمدرضا مهاجری شد و حاال‬ ‫پدیده شهرخودرو را یکی از مدعیان کسب سهمیه لیگ قهرمانان آسیا معرفی کرده است‪ .‬اما اخراج‬ ‫سرمربی‌هایلیگبرتر‪،‬فقطبهمعنایتغییرساختاروتفکرتیمنیست‪.‬اینیعنیتیم‌هایلیگبرتر‬ ‫پذیرفته‌اندنهتنهاهزینهسرمربیاخراجیخودشانراپرداختمی‌کنند‪،‬بلکهبرایسرمربیجدیدهم‬ ‫بودجه‌ایدرنظرگرفته‌اند‪.‬شایداینمسیربرایسرمربی‌هایداخلیقابلهضم‌ترباشد‪.‬باشگاه‌هابههر‬ ‫شکلی شده با یک سرمربی ایرانی به توافق می‌رسند؛ طلب او را پس از مدت‌ها پرداخت می‌کنند‪،‬‬ ‫تالش می‌کنند با یک تفاهم ارزان قیمت خیال خودشان را راحت کنند و یا حتی با ایجاد یک پرونده‬ ‫مشکوک‪،‬بهسرمربیسابقتیمخودشانحملهکنند!اماایننقشه‌هابراییکسرمربیخارجی‬ ‫ک به نظر می‌رسد‪ .‬یک سرمربی بیگانه با فرهنگ فوتبال ایران‪ ،‬خیلی سریع طلب خودش را به‬ ‫خطرنا ‌‬ ‫گوش مراجع قانونی می‌رساند‪ .‬فیفا دل خوشی از فوتبال ایران ندارد و می‌داند برای زمین‌گیر کردن‬ ‫فوتبالیکهحتیتیمملی‌اشهمسرمربیندارد‪،‬بهانه‌هایزیادیبرایمحرومیتوجوددارد‪.‬بنابراین‬ ‫باشگاه‌هایایرانیتالشمی‌کنندباسرمربی‌هایخارجیاندکیمنطقی‌تربرخوردکنند‪.‬منطقیکه‬ ‫هزینه گزافی دارد‪.‬استقالل حاال وینفرد شفر را اخراج کرده است‪ .‬قرارداد او یکی از «ترکمن‌چای‌ترین»‬ ‫قراردادهای تاریخ فوتبال ایران است و اگر آبی‌ها می‌خواهند تا پایان عمرشان به سرمربی آلمانی‬ ‫بدهکار نباشند‪ ،‬باید در تابستان سرمایه زیادی جذب کنند‪ .‬استقالل‪ 300‬هزار دالر برای قرارداد اول‬ ‫شفر به او پرداخت کرد و در دومین تفاهم‌نامه دو طرف‪ ،‬این رقم به یک میلیون دالر افزایش پیدا کرد‪.‬‬ ‫حاال شفر اخراج شده و استقالل باید این رقم را پرداخت کند‪ .‬آن‌ها مدعی شده‌اند با سرمربی آلمانی‬ ‫به توافق می‌رسند اما هیچکس حاضر نیست برای یک میلیون دالر به توافق برسد‪ .‬با نرخ آزاد ارز‪،‬‬ ‫استقالل باید در حدود‪ 15‬میلیارد تومان به شفر بپردازد‪ .‬آن‌ها به فکر یک سرمربی جدید و خارجی هم‬ ‫هستند بعید است هیچ گزینه‌ای حاضر باشد با رقمی کمتر از‪ 500‬هزار دالر به تهران سفر کند‪ .‬این یعنی‬ ‫استقاللدرتابستانحداقل‪ 20‬میلیاردتومانبراینیمکتیهزینهمی‌کندکهفرهادمجیدیهمیناالناز‬ ‫آن انتقاد زیادی دارد‪ .‬این را به هزینه هنگفت لیکنز‪ ،‬توشاک و برانکو هم اضافه کنید‪ .‬اگرچه اوضاع‬ ‫درپرسپولیسهممشابهاستاماسرخ‌هایپایتختازهزینه‌هایشانرضایتدارند‪.‬برانکوازپرسپولیس‬ ‫‪ 500‬هزار یورو گرفته و شاید برای تمدید قرارداد با ایرج عرب به توافق برسد‪ .‬او برای پرسپولیس‬ ‫همه چیز را دشت کرده و این دقیقا همان دلیلی است که باشگاه‌ها برای آن هزینه می‌کنند‪.‬اما تبریز‬ ‫بیشتر از هر شهر دیگری در ایران درگیر دالرهایی است که مشخص نیست از کجا می‌آیند و از کجا‬ ‫می‌روند‪.‬مسئوالنتراکتورسازیدرچندوقتاخیرهزینهزیادیکردند‪.‬ازجذببازیکن‌هاایرلندی‬ ‫واسکاتلندیگرفتهتامتقاعدکردنملی‌پوشانبرایمهاجرتبهمرکزاستانآذربایجانشرقی‪.‬آن‌هابا‬ ‫رقم عجیب هفت میلیون دالر با کوین کنستانت به توافق رسیدند اما هافبک اسبق آث میالن هرگز در‬ ‫تراکتورسازیحضورنیافت‪.‬هنوزهممشخصنیستمنبعدرآمدواقعیتراکتورسازیکجاست‪.‬نکته‬ ‫عجیب‌تر آن که تراکتور برخالف استقالل‪ ،‬پرسپولیس و ذوب‌آهن هیچ شانسی برای درآمدزایی از‬ ‫لیگ قهرمانان آسیا ندارد و این یعنی دالرهایی که از تبریز خارج می‌شوند‪ ،‬قرار نیست هرگز بازگردند‪.‬‬ ‫دلیلاینولخرجی‌هایعجیبوغریبدرلیگبرترچیست؟جوابیککلمهبیشترنیست؛‬ ‫مدیریت دولتی و یا مشکوک باشگاه‌ها‪ .‬تا زمانی که هیچ انگیزه‌ای برای درآمدزایی و هزینه‌های‬ ‫منطقیدرفوتبالایراننباشد‪،‬اوضاعهمینشکلیخواهدماند‪.‬هیچکسنگرانپولیکهبهسختی‬ ‫به دست می‌آید‪ ،‬نگران نیست‪ .‬برای مدیری که با هر انگیزه‌ای به جز مدیریت باشگاه پا به استقالل‬ ‫می‌گذارد‪ ،‬چه فرقی می‌کند قرارداد شفر چه بندهایی داشته باشد؟ برای مالکی که دو باشگاه در یک‬ ‫شهر دارد چه‌طور؟ پول؛ این‌جا هر انگیزه‌ای دارد‪ ،‬به جز فوتبال‪.‬‬ ‫افزایش آب سد بارزو ‪ -‬شیروان‬ ‫دیروزودباالخرهمجیدیسرمربی‬ ‫دائماستقاللخواهدشد‬ ‫پیشکسوت استقالل در مورد شرایط این روزهای این تیم و حذف از لیگ قهرمانان آسیا صحبت کرد‪.‬منصور رشیدی مربی سابق‬ ‫استقالل و تیم ملی معتقد است این تیم در بازی مقابل الدوحیل تاکتیک خاصی را برای بردن ارائه نکرد‪ .‬رشیدی که این روزها در منزل به‬ ‫استراحت می‌پردازد پیش بینی کرد مجیدی می‌تواند در درازمدت برای استقالل مفید باشد به شرطی که همین طور با انگیزه در تمرینات‬ ‫ومسابقاتحاضرشوداستقاللمقابلالدوحیلقطرخیلیبدبازیکردبهنظرمن استقاللی‌‌هادر اینبازیهیچتاکتیکخاصینداشتندو‬ ‫اگرهمموقعیتیهمنصیبتیممی‌شدرویخالقیتانفرادیبازیکنانبود‪.‬ضعیف‌ترینبازیکنالدوحیلدروازه‌بانشبوددرحالیکهببینید‬ ‫الدوحیلچقدرخوببازیکردکهحسینیمی‌شودبهترینبازیکنزمین‪.‬‬ ‫ورزش‬ ‫نمایندگان مجلس حق دخالت‬ ‫در مسابقات فوتبال را ندارند‬ ‫صفی‌اهلل فغان‌پور‬ ‫صفی‌اهللفغان‌پور‪،‬مشاورحقوقی‬ ‫فدراسیونفوتبالدرواکنشبهاقدامات‬ ‫اخیربرخینمایندگانمجلسدربارهدیدار‬ ‫سپیدرودوتراکتورسازی‪،‬تأکیدکردکه‬ ‫آنها رأساًحق دخالت در خصوص مسابقات‬ ‫راندارند‪.‬صفی‌اهللفغان‌پوردرخصوص‬ ‫درخواستنمایندگانمجلسبرایتکرار‬ ‫بازی با سپیدرود یا سه بر صفر اعالم شدن این‬ ‫دیدار به سود تراکتورسازی‪ ،‬اظهار داشت‪:‬‬ ‫در خصوص این بازی و اتفاقات پیرامون آن‬ ‫که مربوط به پرونده آقای محسن فروزان‬ ‫می‌شود‪،‬کمیتهاخالقدستورموقتصادر‬ ‫کرده است‪ .‬به لحاظ حقوقی و قانونی‪،‬‬ ‫دستور موقت باید منجر به حکم شود تا بتوان‬ ‫روی آن حکم به مسئله رسیدگی کرد یا‬ ‫برخوردی صورت بگیرد‪.‬وی افزود‪ :‬درباره‬ ‫دستور موقت در قانون‪ ،‬مسئله‌ای که وجود‬ ‫داردمربوطبهحساسیتموضوعمی‌شود‪.‬‬ ‫وقتیحساسیتموضوعیباالباشد‪،‬برای‬ ‫اینکهفردمتهمحساسیتیایجادنکند‪،‬به‬ ‫صورت موقت محروم می‌شود تا مرجع‬ ‫قضاییبررسیبیشتریانجامدهد‪.‬معموالً‬ ‫مرجع قضایی مدت زمانی که نیاز به بررسی‬ ‫بیشتراسترابهعنوانمحرومیتموقت‬ ‫یا تعلیق در نظر می‌گیرد تا پس از تکمیل‬ ‫پرونده و مدارک‪ ،‬منجر به حکم قطعی شود‪.‬‬ ‫صدوردستورموقتبرایمحرومیتیک‬ ‫نفر کافی نیست‪ ،‬چون ممکن است پس از‬ ‫بررسیبیشترحتیامکانتبرئهوجودداشته‬ ‫باشد که به همین دلیل اظهار نظر کردن‬ ‫بادستورموقت‪،‬وجاهتقانونیندارد‪.‬مشاور‬ ‫حقوقیفدراسیونفوتبالدرواکنشبهاینکه‬ ‫نمایندگانآذربایجاندرخواستسهبرصفر‬ ‫شدندیدارتراکتورسازیمقابلسپیدرودیا‬ ‫تکرار این مسابقه را دارند و احمدرضا براتی‬ ‫نیز اعالم کرده موضوع شرط بندی منجر به‬ ‫هیچ‌کدامازایناتفاقاتنخواهدشد‪،‬گفت‪:‬‬ ‫قانوناینرامشخصکردهکهنمایندگان‬ ‫مجلسبایدرویتماممواردنظارتکنند‪.‬‬ ‫این نظارت بر تمام اوضاع جامعه و یکی از‬ ‫وظایفنمایندگانمجلساستکهنظارت‬ ‫بر ُحسنانجاممقرراتداشتهباشند‪.‬آنها‬ ‫می‌توانند بر اساس اختیاراتی که دارند و‬ ‫به عنوان ناظر اگر قوانین و مقررات زیر پا‬ ‫گذاشته شد‪ ،‬ماجرا را به مرجعی که مرتبط‬ ‫باموضوعاست‪،‬اعالمکنند‪.‬فغان‌پورتأکید‬ ‫کرد‪:‬نمایندهمجلسنمی‌تواندخودشرأسا‬ ‫و رسماً ورود پیدا کرده‪ ،‬چون آنها مجری‬ ‫نیستندوفقطناظرهستند‪.‬اینکهرأساًدخالت‬ ‫کنند و بخواهند در رسانه‌ها جنجال به پا کرده‬ ‫و موضوع را به این شکل رسانه‌ای کنند‪ ،‬نشان‬ ‫می‌دهدکهدنبالاهدافدیگریهستند‪.‬‬ ‫اینانتظارازنمایندگانمجلسمی‌رودکه‬ ‫قانونمندباشند‪،‬چراکهآنهاهمقانونگذاروهم‬ ‫ناظر بر اجرای قانون هستند‪ .‬پس به این شکل‬ ‫تنهامی‌تواننددرصورتمشکل‪،‬موضوع‬ ‫را به مرجع صالحیت‌دار گزارش کنند تا‬ ‫سیر قانونی طی شود و این ماجرا نیز اکنون‬ ‫در حال رسیدگی است و هنوز رأی قطعی‬ ‫صادر نشده است‪.‬وی با اشاره به صحبت‌های‬ ‫احمدرضابراتی‪،‬گفت‪:‬اینکهچهرأییصادر‬ ‫شود‪،‬بهعهدهنمایندهمجلسنیستکهآنها‬ ‫بگویندبازیتکرارشودیانتیجهتغییرکند‪.‬‬ ‫نمایندهمجلسدرحوزهاجراهیچدخالتی‬ ‫نمی‌تواندداشتهباشدو اینرفتارآنهاغیر‬ ‫قانونیتلقیمی‌شود‪.‬آنهامی‌توانندبانظارتو‬ ‫در صورت عدم رسیدگی به ماجرا‪ ،‬به مرجع‬ ‫صالحیت‌داراعالمکنندکهمسئلهرسیدگی‬ ‫شده خالق مقررات بوده است‪.‬‬ ‫“پرسپولیس قهرمان شده”‬ ‫این حرف از دشمنی است‬ ‫سیدجالل حسینی‪:‬‬ ‫کاپیتان تیم فوتبال پرسپولیس می‌گوید‬ ‫برخی با بیان این که پرسپولیس قهرمان شده‬ ‫و یا دیگر قهرمان نمی‌شود می‌خواهند به‬ ‫این تیم ضربه بزنند‪.‬سیدجالل حسینی درباره‬ ‫وضعیت پرسپولیس پس از حذف از لیگ‬ ‫قهرمانان آسیا اظهار کرد‪ :‬ما چند بازی سخت‬ ‫را پشت سر گذاشتیم که بیش‌تر از همه دیدار‬ ‫برابر پاختاکور و هم‌چنین تراکتورسازی از‬ ‫بازی‌های خارج از خانه ما بود؛ اما بازیکنان‬ ‫ما با تمام وجود زحمت کشیدند تا بتوانیم‬ ‫بهترین نتیجه ممکن را بگیریم‪ .‬با این حال ما‬ ‫از لیگ قهرمانان آسیا کنار رفتیم و نتوانستیم‬ ‫به دور بعدی صعود کنیم‪ .‬االن دیگر باید همه‬ ‫تمرکزمان فقط روی لیگ برتر باشد‪ .‬ما دو‬ ‫بازی بسیار سخت پیش رو داریم که برای‌مان‬ ‫بسیار حساس هستند‪ .‬برابر ماشین‌سازی تبریز‬ ‫باید در ورزشگاه آزادی بازی کنیم و در هفته‬ ‫آخر هم در جم به مصاف پارس جنوبی برویم‪.‬‬ ‫از هواداران خواهش می‌کنم مثل همیشه که‬ ‫حمایت کردند و سنگ تمام گذاشتند در این‬ ‫شرایط حساس هم از تیم حمایت کنند‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬ما دو بازی بسیار سخت داریم‬ ‫که امیدوارم همه کمک کنند در این دو بازی‬ ‫حساس پیروز بشویم چرا که می‌دانیم کارمان‬ ‫برای کسب عنوان قهرمانی سخت است‪ .‬ما‬ ‫بازیکنان پرسپولیس مطمئناً همه تمرکزمان‬ ‫روی این دو بازی است‪.‬‬ ‫کاپیتان تیم فوتبال پرسپولیس در بخش‬ ‫دیگری از صحبت‌هایش درباره اشتباهات‬ ‫داوری در لیگ قهرمانان آسیا اظهار کرد‪:‬‬ ‫متأسفانه ما از داوری خیلی ضربه خوردیم‪.‬‬ ‫همه دیدند داوری چقدر ما را اذیت کرد‬ ‫اما باید بپذیریم که دیگر آسیا برای‌مان تمام‬ ‫شده و االن دیگر فقط باید درباره لیگ برتر‬ ‫صحبت کنیم‪ .‬ما کارمان برای آینده سخت‬ ‫خواهد بود‪ .‬رقیبان پشت سرمان هستند که‬ ‫این نشان می‌دهد شرایط چقدر حساس است‪.‬‬ ‫امیدوارم همه مجموعه باشگاه و بازیکنان‬ ‫تمرکز کافی داشته باشیم و بتوانیم در این دو‬ ‫بازی بسیار حساس به پیروزی برسیم‪ .‬ما سال‬ ‫سختی را پشت سر گذاشتیم و آسان به این‬ ‫جایگاه نرسیده‌ایم‪ .‬بنابراین نباید به سادگی این‬ ‫جایگاه را از دست بدهیم‪ .‬اگر نتوانیم در این‬ ‫دو بازی برنده و پیروز شویم دچار مشکالت‬ ‫زیادی از نظر روحی و روانی خواهیم شد‪.‬وی‬ ‫در ادامه با بیان اینکه پرسپولیس هنوز قهرمان‬ ‫لیگ نشده است‪ ،‬گفت‪ :‬برخی که می‌گویند‬ ‫پرسپولیس دیگر قهرمان شده به خاطر دشمنی‬ ‫با این تیم این گونه مسائل را مطرح می‌کنند‪.‬‬ ‫ما مدت زیادی است که صدر جدول هستیم‬ ‫و در شرایط بسیار سختی جنگیدیم و توانستیم‬ ‫شرایط خوبی در جدول داشته باشیم اما االن‬ ‫برخی خیلی راحت می‌گویند پرسپولیس‬ ‫قهرمان شده که بازیکنان و مجموعه تیم را‬ ‫تحت فشار بگذارند‪ .‬همین االن همه می‌دانند‬ ‫اگر ما یک بازی را با پیروزی پشت سر‬ ‫نگذاریم رقیبان به ما می‌رسند‪ .‬اینکه می‌گویند‬ ‫پرسپولیس از االن قهرمان شده به خاطر دشمنی‬ ‫با ماست‪ .‬قهرمانی این گونه به دست نمی‌آید‬ ‫و باید برای به دست آوردن آن جنگید‪ .‬ما‬ ‫هر زمان توانستیم جام را بگیریم و باالی سر‬ ‫ببریم آن زمان قهرمانیم نه االن که دو بازی‬ ‫حساس پیش روی‌مان است و هر لحظه امکان‬ ‫دارد در این دو بازی اتفاقی رخ دهد‪ .‬من از‬ ‫همه هواداران و هم‌چنین از مجموعه باشگاه‬ ‫می‌خواهم به این گونه حرف و حدیث‌ها توجه‬ ‫نکنند و مثل همیشه از تیم حمایت کنند‪ .‬برخی‬ ‫در شرایط حساس به خوبی می‌دانند چگونه‬ ‫باید به پرسپولیس ضربه بزنند و این ضربه هم‬ ‫کنترل شده است‪ .‬من از هواداران می‌خواهم‬ ‫در این شرایط حساس فقط از تیم حمایت کنند‬ ‫و به حرف و حدیث‌ها توجهی نداشته باشند‪.‬‬ ‫حسینی در بخش دیگری از صحبت‌هایش در‬ ‫پاسخ به این سوال که آیا بازیکنان پرسپولیس‬ ‫به کسب «دوگانه» هم در لیگ و هم در جام‬ ‫حذفی فکر می‌کنند یا خیر؟ گفت‪ :‬متأسفانه‬ ‫خیلی از حاشیه‌ها از همین جاها شروع می‌شود‪.‬‬ ‫قب ً‬ ‫ال راحت صحبت می‌کردند و می‌گفتند‬ ‫پرسپولیس سه‌گانه و یا دوگانه به دست‬ ‫می‌آورد‪ ،‬فوتبال این گونه نیست‪ .‬بهترین اتفاق‬ ‫برای یک تیم این است که قدم به قدم و بازی‬ ‫به بازی پیش برود‪ .‬شما نمی‌توانید درباره بازی‬ ‫که االن پیش روی شما نیست صحبت کنید‪.‬‬ ‫شما که هنوز در لیگ بازی دارید قاعدتاً نباید‬ ‫به جام حذفی فکر کنید‪ .‬ابتدا باید تمرکزتان‬ ‫برای بازی در لیگ باشد و پس از آن به حضور‬ ‫قدرتمند در جام حذفی فکر کنید‪ .‬از دو هفته‬ ‫قبل به ما می‌گفتند که شما قهرمانید اما االن که‬ ‫از آسیا حذف شدیم می‌گویند نه‪ ،‬پرسپولیس‬ ‫قهرمان نمی‌شود‪ ،‬این گونه حرف و حدیث‌ها‬ ‫با روح و روان بازیکنان بازی می‌کند‪ .‬کسانی‬ ‫که این حرف‌ها را می‌زنند قطعاً به تیم کمک‬ ‫نمی‌کنند بلکه باعث تضعیف روحیه بازیکنان‬ ‫می‌شود‪ .‬من از بازیکنان می‌خواهم که به این‬ ‫گونه مسائل توجه نکنند و فقط بازی خودشان‬ ‫را انجام بدهند‪ .‬االن همه تمرکز پرسپولیس‬ ‫بازی با ماشین‌سازی است تا عملکرد خوبی‬ ‫داشته باشیم و بتوانیم هواداران‌مان را خوشحال‬ ‫کنیم‪.‬وی در پایان درباره وضعیت مالی باشگاه‬ ‫پرسپولیس هم گفت‪ :‬تالش‌های خوبی در‬ ‫باشگاه انجام شده‪ ،‬آقای عرب هم واقعاً در‬ ‫این زمینه زحمت می‌کشند‪ .‬امیدواریم این‬ ‫تالش‌ها ادامه داشته باشد تا مشکالت مالی هم‬ ‫برطرف شود‪ .‬ما همه باید برای خوشحال کردن‬ ‫هواداران تالش کنیم و وظیفه ما همین است‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه صدای اصلاحات

روزنامه صدای اصلاحات شماره 880

روزنامه صدای اصلاحات شماره 880

شماره : ۸۸۰
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۶/۰۲
روزنامه صدای اصلاحات شماره 879

روزنامه صدای اصلاحات شماره 879

شماره : ۸۷۹
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۳۰
روزنامه صدای اصلاحات شماره 878

روزنامه صدای اصلاحات شماره 878

شماره : ۸۷۸
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۸
روزنامه صدای اصلاحات شماره 877

روزنامه صدای اصلاحات شماره 877

شماره : ۸۷۷
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۷
روزنامه صدای اصلاحات شماره 876

روزنامه صدای اصلاحات شماره 876

شماره : ۸۷۶
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۶
روزنامه صدای اصلاحات شماره 875

روزنامه صدای اصلاحات شماره 875

شماره : ۸۷۵
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۳
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!