صفحه قبل

روزنامه صدای اصلاحات شماره ۷۹۷

صفحه بعد

روزنامه صدای اصلاحات شماره 797

روزنامه صدای اصلاحات شماره 797

‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫حسن روحانی‬ ‫پروفسور محسن مسرت‬ ‫درجنگامید‬ ‫پیروزمیدانخواهیمبود‬ ‫اقتصادایراندرچنگاختاپوسی‬ ‫دالر دست و پا می‌زند‬ ‫صدایاصالحات‬ ‫‪eslahat.news‬‬ ‫یکشنبه ‪ 15‬اردیبهشت ماه ‪1398‬‬ ‫‪8‬صفحه شماره ‪797‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫‪ 29‬شعبان ‪١٤٤٠‬‬ ‫محمد زارع فومنی مدیرمسئول‬ ‫مسئوالنکارگریرابا‬ ‫بیگاریاشتباهگرفتهاند‬ ‫هفته کارگر که باید بهانه ای برای پاسداشت‬ ‫و گرامیداشت حقوق کارگران باشد‪ ،‬تجربیات‬ ‫معکوسی را نشان داد‪ .‬فاصله میان دولت و کارفرما‬ ‫در چند سال اخیر دچار شکاف گسترده ای شده‬ ‫است به طوری که کارگری به نوعی بیگاری تبدیل‬ ‫گشته و میزان حقوق و دستمزد دریافتی با مطالبات‬ ‫کارگران مطابقت ندارد‪ .‬هفته کارگر در ایران بیشتر‬ ‫هفته ای برای عقب راندن آن ها است تا احقاق‬ ‫حقوق از دست رفته‪ .‬سبد معیشت کارگران این روز‬ ‫ها پاسخگوی افزایش هزینه ها نیست و صحبت از‬ ‫دستمزد ها تنها به سخنرانی های مسئوالن محدود‬ ‫شده است‪ .‬با گذر از حقوق کارگران‪ ،‬مطالبات و‬ ‫فعالیت های صنفی جایگاه خود را از دست داده‬ ‫و دیگر راه به جایی نمی برند به طوری که تجمع‬ ‫کارگران در روز کارگر در مقابل مجلس به بازداشت‬ ‫آن ها منتهی شده و سهم شان از مطالبات کارگری‬ ‫به بازداشت و زندان رسید‪.‬این گونه برخورد های‬ ‫قهری با قشری که نقطه اتکای جامعه محسوب می‬ ‫شوند و نقش بسزایی را در سرنوشت کشور دارند‬ ‫نشان دهنده غفلت و بی توجهی مسئوالن نسبت به‬ ‫جایگاه ویژه کارگران می باشد‪ .‬از طرفی دیگر‪،‬‬ ‫بازداشت تجمع کنندگان کارگری که با مجوز های‬ ‫قانونی نیز صورت پذیرفته بود‪ ،‬جرمی آشکار از‬ ‫سوی دولت بر بدنه این قشر آسیب پذیر می باشد‪.‬‬ ‫تامین حداقل ها برای کارگران‪ ،‬مقدماتی ترین‬ ‫امری است که سال ها مورد غفلت قرار گرفته و‬ ‫مصوبه ها و اظهارنظرات مسئوالن نمی تواند قدرت‬ ‫خرید کارگران و معیشت آن ها را جبران نماید و‬ ‫متاسفانه‪ ،‬بازداشت و مقابله با تجمع های مطالبه‬ ‫گر جایگزین تصمیم های منطقی و عقالنی گشته‬ ‫است‪ .‬حق جامعه امروز کارگری بازداشت و زندان‬ ‫نیست بلکه حق آن ها در رسیدگی و توجه مسئوالن‬ ‫و عدم برخورد های قهری خالصه شده است‪.‬‬ ‫‪ISSN 2588-4581‬‬ ‫‪ 5‬می ‪2019‬‬ ‫قیمت ‪ 2000‬تومان‬ ‫ظریف‬ ‫اروپا کمتر از‪ ۱‬درصد از‬ ‫تعهداتبرجامیخودرا‬ ‫انجامدادهاست‬ ‫«محمد جواد ظریف»‪ ،‬وزیر امور‬ ‫خارجه ایران در مصاحبه‌ای اختصاصی‬ ‫با پایگاه «لوب‌الگ» گفته کشورهای‬ ‫اروپایی تنها یک درصد از تعهدات‬ ‫برجامی خود در قبال ایران را انجام داده‌اند‪.‬‬ ‫ظریف در این مصاحبه در پاسخ‬ ‫به این سوال که آیا تماسی میان دولت‬ ‫ایران و دولت «دونالد ترامپ»‪....‬‬ ‫رئیس جمهور معلمان را مربیان جامعه دانست و با‬ ‫تاکید بر اینکه معلم از مرزهای فرهنگ و اخالق‬ ‫کشور حراست می کند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬ارزش کار معلم‬ ‫با معیار مادی قابل مقایسه نیست و شهیدان مطهری‪،‬‬ ‫بهشتی‪ ،‬رجایی و باهنر نمونه های ‪...‬‬ ‫صدایاصالحات‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫استاد اقتصاد دانشگاه اوزنابروک آلمان‬ ‫اظهار داشت‪ :‬راهکارهای استراتژیک‬ ‫ایران باید در بستر یک اجماع جهانی علیه‬ ‫سلطه‌گری و با هدف تجدید حیات قانون بین‬ ‫المل قرار داده شود‪...‬‬ ‫بنزین؛بهانهایبرایدورجدیدگرانیهادربازار‬ ‫یک باک تا تورم‬ ‫‪7‬‬ ‫علی الریجانی‬ ‫ایران طبق برجام‬ ‫غنی‌سازیرا‬ ‫ادامه می‌دهد‬ ‫‪2‬‬ ‫عارف‬ ‫کسی جز ترامپ هم‬ ‫در آمریکا روی کار آید‬ ‫اتفاقخاصینمی‌افتد‬ ‫صدای اصالحات رئیس فراکسیون امید مجلس‬ ‫شورای اسالمی با تاکید بر اینکه «کشور بدون‬ ‫اتکا به منابع نفتی و حتی با تحریم‪ ،‬پتانسیل اداره‬ ‫خود را به بهترین نحو دارد»‪ ،‬گفت‪ :‬درآمد کشور‬ ‫تنها به فروش نفت محدود نمی‌شود‪ ،‬البته که اگر‬ ‫تصمیم به صادرات نفت داشته باشیم می‌توانیم‬ ‫این کار را تحت هر شرایطی انجام دهیم و راه‪...‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ایران بازار گسترده محصوالت تراریخته‬ ‫بیوتروریسم این بار در قالب تراریخته‬ ‫کسانی برای واردات کاغذ ارز‪ ۴۲۰۰‬تومانی دریافت‬ ‫اما کاغذ را در شبکه مورد تایید توزیع نکردند‬ ‫اسحاق جهانگیری‪ ،‬معاون اول رییس جمهور‪ ،‬پیش از ظهر (شنبه) به همراه وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی از غرفه های‬ ‫مختلفسیودومیننمایشگاهبینالمللیکتابتهرانبازدیدکردوازمشکالتومسائلناشرانمطلعشد‪.‬معاوناولرییس‬ ‫جمهورهمچنیندرحاشیهاینبازدیددرگفتگوباخبرنگارانبابیاناینکهکتابیکیازمهمترینابزارهایفرهنگیاستکه‬ ‫همواره مورد توجه دولت ها و مردم بوده است اظهار داشت‪ :‬کتاب مظهر اصلی اندیشه است و وقتی به رونق اندیشه فکر می‬ ‫کنیمحتماًبایدبهرونقکتابنیزتوجهکنیمزیرارونقکتابدرحقیقترونقاندیشهاستوترویجکتابترویجاندیشیدن‪،‬‬ ‫عقالنیتومنطقاست‪.‬ویباتاکیدبراهمیتکتاب‪،‬خاطرنشانکرد‪:‬امیدوارمدرنظاماسالمیکهمعجزهدینمبیناسالمنیز‬ ‫کتاباستبتوانیمترویجفرهنگکتابخوانیوحمایتازکتابراسرلوحهکارخودقراردهیم‪.‬جهانگیریافزود‪:‬نمایشگاه‬ ‫کتاب فقط محلی برای فروش کتاب نیست بلکه عالمتی از توجه حکومت‪ ،‬دولت و آحاد شهروندان به موضوع فرهنگ و‬ ‫کتاب است‪ .‬معاون اول رییس جمهور با اشاره به بازدید خود از غرفه های مختلف نمایشگاه کتاب تصریح کرد‪ :‬براساس‬ ‫توضیحاتوزیرفرهنگوارشاداسالمیوبراساسبازدیدیکهانجامشد‪،‬امسالمیزانحضوروبازدیدمردموبخصوصنسل‬ ‫جوانازنمایشگاهکتاببسیارقابلتوجهبودهویکیازعالمتهایزندهبودنجامعهتوجهنسلجوانبهکتاباست‪.‬ویبا‬ ‫بیان اینکه حمایت از کتاب جزو سیاست های اصلی همه دولت های پس از انقالب و از جمله دولت تدبیر و امید بوده است‪،‬‬ ‫گفت‪:‬جامعهنبایدبههیچوجهاحساسکندکهمولفینوصاحباناندیشهکناررفتهوگوشهنشینشدهاند‪.‬بایدحتماًسیاست‬ ‫هایی اتخاذ کنیم که همه کسانی که با کتاب سر و کار دارند بتوانند سرزنده و با امید به فعالیت خود ادامه دهند‪ .‬جهانگیری با‬ ‫تاکیدبراینکهبایدبرایهمهبخشهایحوزهنشرازمرحلهتالیفوترجمهتاچاپوفروشکتاببرنامهداشتهباشیم‪،‬اظهار‬ ‫داشت‪:‬درشرایطسختاقتصادیپیشروکهبنگاههایتولیدیبامشکالتیروبرومیشوند‪،‬بخشفرهنگبهدلیلآنکه‬ ‫ازنظراقتصادیازسایربخشهاضعیفتراستممکناستبیشترتحتتاثیرشرایطاقتصادیقرارگیرد‪.‬معاوناولرییس‬ ‫جمهورباتاکیدبراینکهدولتاصرارداردحتماًمسائلاقتصادیحوزهنشررابصورتجدیحلکند‪،‬افزود‪:‬مهمترینموضوع‬ ‫که هم سال قبل و هم امسال مورد توجه ناشران بوده و رهبر معظم انقالب نیز در بازدید خود از نمایشگاه کتاب به آن اشاره‬ ‫کردند‪،‬مسئلهکاغذاست‪.‬دولتدرسیاستهایخودتامینکاغذرامشابهکاالیاساسیدرنظرگرفتهوسالگذشتهکه‪۲۰‬‬ ‫قلم کاال بعنوان کاالی اساسی تعیین شد کاغذ نیز بعنوان یکی از این اقالم در نظر گرفته شد و این یعنی اهمیت کاغذ از نظر‬ ‫دولتمشابهکاالیاساسیاستوسالگذشتهکمتریننرخارزبهکاغذاختصاصیافت‪.‬ویتصریحکرد‪:‬کسانیکهبرای‬ ‫وارداتکاغذارز‪ ۴۲۰۰‬تومانیدریافتکردنداماکاغذرادرشبکهتوزیعکهموردتاییدوزارتفرهنگوارشاداسالمیبوده‬ ‫توزیعنکردهاندحتمامرتکبتخلفشدهاندکهاینموضوعتاآخرپیگیریوباآنهابرخوردخواهدشد‪.‬جهانگیریاظهار‬ ‫داشت‪:‬باوجودمحدودیتهایسالگذشتهوعلیرغمافزایشاینمحدودیتهادرسالجاری‪،‬تامینارزموردنیازکاغذجزو‬ ‫سیاستهایدولتبودهاست‪.‬معاوناولرییسجمهوربااشارهبهکارخانههایتولیدکاغذدرداخلکشور‪،‬گفت‪:‬متاسفانه‬ ‫درسالهایگذشتهاینکارخانههابامشکلتولیدروبروشدندکهحتماًوزارتصنعت‪،‬معدنوتجارتبایدبرایحلمشکالت‬ ‫اینواحدهایتولیدیکهعمدتاًغیردولتیهستندوقتبگذاردوبخشخصوصینیزبایدمدیرانمناسبیبرایاینکارخانهها‬ ‫منصوبکنندتاهمازتمامظرفیتاینواحدهایتولیدیاستفادهشودوهمارزموردنیازکاغذتامینگردد‪.‬ویبابیاناینکه‬ ‫دولت برای تامین کاالهای اساسی دو سیاست را در سال جاری در پیش گرفته است‌‪ ،‬افزود‪ :‬آن دسته از کاالهای اساسی که‬ ‫بخشعمدهآندرداخلتولیدوتنهابخشکمیازطریقوارداتتامینمیشود‪،‬ازحالتارز‪ ۴۲۰۰‬تومانبهارزنیماییتغییر‬ ‫کندومابهالتفاوتبهکسانیکهاستفادهکنندههستند‪،‬پرداختشود‪.‬جهانگیریادامهداد‪:‬اینتصمیمازنظرکالناتخاذشده‬ ‫البتهاجرایآننیازمندایناستکهوزارتفرهنگوارشاداسالمیبرنامهمشخصیتدوینکندزیرادربرخیمواردکهگفته‬ ‫شدهیارانهبصورتنقدیپرداختمیشودواینوعدهمحققنشده‪،‬نوعیبدبینیدرمیانمردمبوجودآمدهکهآیااینتعهد‬ ‫عملیخواهدشدیاخیرمعاوناولرییسجمهوراضافهکرد‪:‬حتمادریکیدوهفتهآیندهجلسهایباحضوروزیرفرهنگو‬ ‫ارشاداسالمیونمایندگانمطبوعاتوناشرینبرگزارخواهدشدوپسازارائهپیشنهادروشنوزارتارشاد‪،‬یابهفرمولارز‬ ‫نیماییوپرداختمابهالتفاوتعملخواهیمکردکههزینهمازادبرهزینههایفعلیبرایتامینکاغذتحمیلنشودویاهمان‬ ‫نرخارزسالگذشتهرابرایتامینکاغذاختصاصخواهیمداد‪.‬ویدرپاسخبهسوالیدرخصوصبرنامهدولتبراینظارت‬ ‫برنحوهتوزیعکاغذ‪،‬اظهارداشت‪:‬نظارتدولتبرنحوهتوزیعکاغذدرهمینحداستکهامروزوجودداردچراکهبزرگ‬ ‫کردندولتوایجادسازمانهاینظارتیواجراییگستردهبهراحتیممکننیست‪.‬‬ ‫دنبال جنگ با شما نیستیم‬ ‫پیام رسمی دولت آمریکا به مقامات عالی ایران‪:‬‬ ‫اخیرا ً مقامات عالی دولت آمریکا طی یک پیام رسمی به مقامات عالی ایران تأکید و‬ ‫تصریح کرده‌اند که تحت هیچ شرایطی برنامه‌ای برای درگیری نظامی با ایران ندارند‪.‬‬ ‫سعداهلل زارعی کارشناس مسائل بین‌المللی با اشاره به اظهارات مقامات نظامی درباره‬ ‫لزوم آمادگی نظامی برای مقابله با تهدیدات‪ ،‬گفت‪ :‬نیروهای نظامی اعم از ارتش و‬ ‫سپاه به‌دلیل ماهیت فعالیت خود به‌صورت طبیعی همواره از آمادگی نظامی برای مقابله‬ ‫با تهدیدات سخن می‌گویند و این مسئله همواره بوده است و اگر یک فرمانده نظامی از‬ ‫آمادگی خود برای مقابله با تهدیدات نگوید‪ ،‬باید آنجا تردید کرد‪.‬وی با بیان اینکه‪ ،‬هیچ‬ ‫نشانه و عالمتی برای اینکه آمریکا دنبال جنگ با ایران است وجود ندارد‪ ،‬گفت‪ :‬اتفاقاً‬ ‫دالیل بسیار زیادی وجود دارد که آمریکا از درگیری نظامی با ایران پرهیز دارد و به‌روی‬ ‫جنگ‌های اقتصادی‪ ،‬سیاسی و رسانه‌ای متمرکز است‪.‬زارعی از پیام رسمی مقامات عالی‬ ‫آمریکا به مقامات عالی ایران خبر داد و گفت‪ :‬اخیرا ً مقامات عالی دولت آمریکا طی‬ ‫یک پیام رسمی به مقامات عالی ایران‪ ،‬تأکید و تصریح کرده‌اند که تحت هیچ شرایطی‬ ‫برنامه‌ای برای درگیری نظامی با ایران ندارند‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫وزیر امورخارجه کشورمان اقدامات خصمانه آمریکا علیه ایران را تروریسم اقتصادی و به نوعی عکس‬ ‫تالش برای نسل‌کشی توصیف کرد و گفت‪ :‬اگر اروپا به تعهدات خود در برجام عمل نکند‪ ،‬خطر‬ ‫نابودی این توافق وجود دارد‪ .‬ظریف‬ ‫تهران تا پایان ریاست جمهوری‬ ‫ترامپ صبر کند‬ ‫سفیر سابق آمریکا‬ ‫سفیر سابق آمریکا در یمن‪ ،‬مردم ایران را قربانی تحریم‌هادانست و گفت که اقالم بشردوستانه باید معاف از‬ ‫تحریم‌هاباشند‪.‬ویمعتقداستکهرا‌همذاکرهایرانوآمریکاهمچنانبازاست‪.‬جریمایکلفیریشتین‪،‬سفیر‬ ‫آمریکا در یمن در زمان ریاست جمهوری باراک اوباما بوده و در کشورهایی از جمله عربستان سعودی‪،‬‬ ‫تونس‪ ،‬لبنان و سرزمین‌های اشغالی به عنوان دیپلمات فعالیت کرده است‪ .‬فیریشتین در زمان حضورش در‬ ‫دولتاوبامانقشبرجسته‌ایدرزمینهتوسعهواجرایسیاست‌هایوزارتامورخارجهوبرنامه‌هایمبارزهبا‬ ‫افراط‌گراییوخشونتایفاکردهاستویبهعنوانمعاونهماهنگ‌کننده دردفترمبارزهباتروریسموزارت‬ ‫امورخارجهفعالیتکردهواکنونعضومرکزمطالعاتخاورمیانهاست‪.‬جریمایکلفیریشتیندرپاسخبهاین‬ ‫سوالکهتحریم‌هایآمریکاعلیهایرانمانعازورودکمک‌هایبشردوستانهبهسیل‌زدگانایرانیشدهاستاین‬ ‫رفتارراچگونهتوجیهمی‌کنید‪،‬گفت‪:‬منازحجمتأثیریکهاینتحریم‌هابرارسالکمک‌هایبشردوستانه‬ ‫داشتهاست‪،‬مطلعنیستماماچیزیراکهمی‌دانموبهآنمعتقدمایناستکهکمک‌هایبشردوستانهواقالم‬ ‫بشردوستانه باید از تحریم‌ها معاف باشند‪.‬وی افزود‪ :‬من حتی شنیده‌ام کشورهایی مثل عربستان سعودی و‬ ‫امارات متحده عربی که در دشمنی با ایران به‌سر می‌برند هم برای ارسال کمک به ایران اعالم آمادگی کرده‬ ‫بودندامادرموردعملیشدنوعده‌هااطالعیندارم‪.‬فیریشتیندربارهتحریم‌هایترامپوخروجآمریکااز‬ ‫برجام‪،‬گفت‪:‬ازایناتفاقبسیارمتأسفهستممی‌دانمکهمردمایراندرحالتحملنتایجوعواقبتصمیمات‬ ‫آمریکاوتقابلایرانوآمریکاشد‌هاند‪.‬ویگفت‪:‬اخیرا ًازوزیرامورخارجهآمریکامایکپمپئوسوالشدکه‬ ‫آیاتضمینیوجودداردکهمردمعادیتحتتاثیرتحریم‌هاقرارنگیرندکهپاسخدادخیرهیچتضمینیوجود‬ ‫نداردکهآن‌هاتحتتأثیراینتحریم‌هاقرارنگیرندواینتاسف‌آوراست‪.‬‬ ‫برخی در پی خالی کردن دل مردم‬ ‫دربرابردشمنهستند‬ ‫آیت اهلل احمد جنتی‬ ‫رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی گفت‪ :‬برخی فکر می کنند که باید دل مردم را خالی کنند‬ ‫و بگویند دشمن خیلی نیرومند است و ما نمی توانیم در برابر نیروی او مقاومت کنیم و به شکلی‬ ‫باید با او کنار بیاییم‪.‬آیت اهلل احمد جنتی طی سخنانی در همایش تجلیل از یاران چهلمین سالگرد‬ ‫پیروزی انقالب اسالمی با بیان اینکه ما باید توجه داشته باشیم انقالب مان الهی و اسالمی بوده است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬ما باید همه پیروزی ها و موفقیت های‌مان را به حساب خداوند و دینش بگذاریم‪ .‬او خدا بود‬ ‫که نگذاشت کسی که بر همه دشمنان خود در جهان پیروز شده بود‪ ،‬بر انقالب اسالمی پیروز شود‪.‬‬ ‫ما تازه در نیمه راه هستیم و هنوز به آخر راه نرسیده‌ایم‪ ،‬پس بدانیم آن خدایی که در میدان جنگ‬ ‫پیروزی‌ها را بر ما مسلم کرد در جنگ اقتصادی و جنگ مجازی هم ما را پیروز می‌کند‪.‬وی افزود‪:‬‬ ‫روز بیست و دوم بهمن چه کسی مردم را با همه مشکالت‪ ،‬گرانی‌ها‪ ،‬سختی ها و تورم‌ها به میدان‬ ‫آورد؟ هیچ کس باور نمی کرد که مردم در آن روز با وجود این همه مشکل‪ ،‬چنین به صحنه بیایند‪،‬‬ ‫اما چون دلها دست خداست‪ ،‬او مردم را به صحنه آورد‪.‬رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی‬ ‫تاکید کرد‪ :‬دل ما به دست خداست و دل آمریکایی ها و اسرائیلی ها نیز به دست خداست و این‬ ‫خداست که دلی را محکم نگاه می دارد و دل دیگری را خالی می کند‪ .‬ما جوانانی را دیدیم که‬ ‫در تشکیالت رژیم گذشته رشد کرده بودند و از اسالم دور بودند و خیابانگرد شده بودند و به دنبال‬ ‫فساد بودند‪ ،‬یک دفعه دلشان با امام خمینی همراه شد و به صحنه انقالب آمدند‪.‬چه کسی باور می‬ ‫کرد که امام خمینی بتواند با همین مردم کوچه و خیابان‪ ،‬انقالب را پیروز کند؟ پس این خداست‬ ‫که پیروزی ها را به ارمغان می‌آورد‪.‬‬ ‫‪6‬‬
‫‪2‬‬ ‫یکشنبه ‪ 15-‬اردیبهشت‪ 1398‬شماره‪797‬‬ ‫سیاست‬ ‫مصوبهبحث‌برانگیزمجلس؛تصمیمیکهباتجربه‌هارامحروممی‌کند‬ ‫استاد حقوق اساسی دانشگاه شهید بهشتی مصوبه مجلس درباره ممنوعیت نمایندگی بیش از سه دوره متوالی را خالف قانون اساسی خواند‪.‬طرح اصالح موادی از قانون انتخابات در حالی به تصویب مجلس رسید که عده‌ای آن را گامی رو به جلو و پیشرفتی قابل تامل‬ ‫در قانون انتخابات کشور دانسته اما گروهی دیگر اصالح قانون مذکور را غیرکارشناسانه خوانده و بر این باورند که در صورت تایید نهایی مصوبه مجلس از سوی شورای نگهبان و اجرایی شدنش‪ ،‬آسیب‌هایی را متوجه نظام پارلمانی کشور خواهد کرد‪.‬مصوبه ممنوعیت‬ ‫نمایندگی مجلس بیش از سه دوره متوالی در جریان اصالح موادی از قانون انتخابات را شاید بتوان یکی از بحث برانگیزترین مواد این مصوبه دانست‪ ،‬مصوبه‌ای که به اعتقاد صاحب نظران حوزه حقوق خالف قانون اساسی است زیرا قانون اساسی اجازه محدودیت انتخاب‬ ‫مردم در زمینه انتخاب نمایندگان مجلس را نداده است‪ ،‬با این حال موافقان‪ ،‬مصوبه مجلس را فرصتی برای گردش نخبگان و مهیا شدن فضا برای حضور نیروهای کارآمدتر می‌دانند‪ .‬البته این دیدگاه هم مورد نقد هست چرا که مخالفان می گویند ممنوعیت نمایندگی بیش از‬ ‫سه دوره متوالی‪ ،‬مجلس را از وجود نیروهای با تجربه در حوزه قانونگذاری محروم می کند‪.‬سیدمحمد هاشمی درباره ابهامات وارده به این ماده از اصالح قانون انتخابات گفت‪ :‬آنچه که مسلم است اینکه اگرچه قانون اساسی درباره برخی مقامات از جمله رئیس‌جمهور نامزد‬ ‫شدن را به دو دوره محدود کرده اما برای نمایندگی مجلس در قانون اساسی قید زمانی نیامده است‪.‬وی ادامه داد‪ :‬به عبارتی در قانون اساسی برای نمایندگی مجلس هیچ محدودیتی پیش‌بینی نشده بر همین اساس به نظر می رسد این مصوبه خالف قانون اساسی است‪.‬استاد‬ ‫حقوق اساسی دانشگاه شهید بهشتی تاکید کرد‪ :‬در قانون اساسی دوره‪ ۴‬ساله برای فعالیت هر دوره نمایندگی آمده اما اینکه نمایندگی مجلس به چند دوره محدود شود پیش بینی نشده بنابراین به نظر می‌رسد این موضوع خالف قانون اساسی است‪.‬‬ ‫الریجانی‬ ‫ایرانطبقبرجامغنی‌سازیرا ادامهمی‌دهد‬ ‫وزیر دفاع‪:‬‬ ‫تحریمفروشنفت‬ ‫ایرانباشکست‬ ‫مواجهمی‌شود‬ ‫وزیردفاعبااشارهبهتحریم‌های‪ ۴۰‬سالدشمنبخشدفاعی‬ ‫کشورگفت‪:‬بسیاریازگشایش‌هایصنعتدفاعی‌درعرصه‌های‬ ‫گوناگونزمینی‪،‬دریایی‪،‬هواییوالکترونیکدرشرایطتحریمو‬ ‫نداشتنحداقلامکاناتبهدستآوردهشدهاست‪.‬امیرحاتمیباحضور‬ ‫درهمایشمدیرانارشدبنیادتعاونوزارتدفاعضمنتبریکاعیاد‬ ‫ماهشعبانولزومآمادگیمعنویبندگانبرایماهرمضانباآرزومندی‬ ‫سالیپرازنشاطوتحرکبرایمجموعهدفاعیکشوراظهارداشت‪:‬‬ ‫درسالجدیدهمراهبانزولبارشهایآسمانیچالشهایینیزبرای‬ ‫کشورایجادشدکهدراینزمینه‪ ۴۰‬هزارمیلیاردتومانمعادل‪ ۱۰‬درصد‬ ‫بودجهکشوردردولتبراییاریرسانیبهسیلزدگاناختصاص‬ ‫یافت‪.‬وزیردفاعدرهمینزمینهبسیجوهمدلیهمهدستگاههابویژه‬ ‫نیروهایمسلحدرامرخدمترسانیبهسیلزدگانرابهعنوانسرمایه‬ ‫هایملتعنوانکردواظهارداشت‪ :‬اینیاریرسانیبههممیهنان‬ ‫سیلزدهعمقانسجامواتحادبینمردمودستگاههاراعلیرغمتوطئه‬ ‫هایدشمنانبیشازپیشتقویتکرد‪.‬امیرسرتیپحاتمیباتقدیر‬ ‫ازهمهسازمانهایوزارتدفاعدرامرخدمترسانیبهسیلزدگان‬ ‫بیانکرد‪:‬هدفازاطالعرسانیمحدودکمکهایوزارتدفاع‬ ‫دراینامرالهیصرفاًنشاندادنحضورنیروهایمسلحوتسکینآالم‬ ‫سیلزدگانبودواینکهمردماطالعیابندنیروهایمسلحبرایتأمین‬ ‫امنیتهمهجانبهآنهاتابرقراریآرامشکاملکنارشانخواهندبود‪.‬‬ ‫وزیردفاعدرادامهبااشارهبهدواقدامآمریکادرخصوصبرچسب‬ ‫زدنبهسپاهپاسدارانوتحریمفروشنفتایرانبیانکرد‪:‬سپاههمواره‬ ‫بهعنوانپیشروترینسازماندرمبارزهباتروریستدرمنطقهغرب‬ ‫آسیایکهتازبودهاست‪.‬ویمسئلهتحریمفروشنفتوایجادتنگنای‬ ‫اقتصادیرادسسیهیدیگرآمریکاعلیهملتایرانعنوانکردو‬ ‫گفت‪:‬نصرتالهیهموارهدربزنگاههایمختلفیهمچونتهدید‬ ‫خشکسالی‪،‬واقعهطبسودوراندفاعمقدسشاملحالمردمسرفراز‬ ‫اینمرزوبومشدهاستواینبارنیزباتکیهبرقدرتالیزالالهیتوطئه‬ ‫هایدشمنانباشکستمواجهخواهدشد‪.‬وزیردفاعدرهمینزمینهبا‬ ‫اشارهبهتحریمهای‪۴۰‬سالبخشدفاعیکشورخاطرنشانساخت‪:‬‬ ‫بسیاریازگشایشهایصنعتدفاعیکشوردرعرصههایگوناگون‬ ‫زمینی‪،‬دریایی‪،‬هواییوالکترونیکدرشرایطتحریمونداشتنحداقل‬ ‫امکاناتبهدستآوردهشدهاست‪.‬امیرسرتیپحاتمیدربخشدیگر‬ ‫سخنانخودبااشارهبهنقشخطیروارزشمندبنیادتعاوندرکشور‬ ‫اظهارداشت‪:‬بنیادتعاونوزارتدفاع‪،‬خدمترسا ِنسرمایههایانسانی‬ ‫ارزشمندیاستکهخودشاندرخدمترسانیبهمیهناسالمیبر‬ ‫بلندایافتخارایستادهودراعتالیقدرتبازدارندگیفعالکشوراز‬ ‫هیچکوششیفروگذارنکردند‪.‬‬ ‫رییسمجلسشورایاسالمیگفتکهایرانطبقبرجاممی‌تواندآبسنگینتولید‬ ‫کند و طبق این توافق خالفی مرتکب نشده است‪ .‬پس ما کار غنی‌سازی را انجام می‌دهیم‬ ‫می‌خواهیدبخریدیانخرید‪.‬علیالریجانیدرجمعمعلماننمونهکشوربااشارهبهاظهارات‬ ‫اخیر مقام معظم رهبری درباره شرایط فعلی کشور‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬ایشان بر روی انسجام و وفاق‬ ‫داخلی تاکید کردند‪ .‬مساله فعلی کشور آن است که ما با یک سری موجودات دردسرساز‬ ‫برایصحنهبین‌المللیمواجههستیمکهمی‌خواهندبرایایراندردسردرستکننداماایران‬ ‫یک نقش سرافرازانه در دیپلماسی را دنبال می‌کند‪.‬وی توضیح داد‪ :‬ما می‌دانیم که آنها چه‬ ‫می‌کنند‪،‬امامثلبرخیجواناندرمنطقهنیستیمکهبدونارزیابیشرایطکشورکاریکنیم‬ ‫کهبهآشفته‌بازیدرمنطقهکمکمی‌کند‪.‬البتهکهآنهاجنگیتمام‌عیارعلیهملتایرانسامان‬ ‫دادند و در کل صحنه بین‌المللی بی‌انضباطی را رایج کردند که تحت این عنوان آمریکا کاری‬ ‫بهنظاماتبین‌المللینداردوهرکاریراکهمی‌خواهدانجاممی‌دهد‪.‬الریجانیخاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬ممکن است این کارها موقتا فوایدی برای آنها داشته باشد‪ ،‬اما جایگاه این کشور را پایین‬ ‫می‌آورد‪ .‬به هرحال درباره ایران رفتاری همه‌جانبه یعنی عملیات روانی و فشار اقتصادی در‬ ‫همه‌جا راه انداخته‌اند که برخی آثار آن در کشور در زمین ‌ه تورم و فشار دیده می‌شود بخشی‬ ‫از فشار اقتصادی مربوط به تحریم نفتی‪ ،‬صادرات و حمل و نقل است که متاسفانه در ساختار‬ ‫بین‌المللیهمبهدلیلارتباطاتآمریکابابخش‌هایمختلفاقتصادیبررویارادهآنهااثر‬ ‫گذاشته است‪.‬رییس مجلس شورای اسالمی با بیان این‌که دو نوع عملیات روانی در داخل و‬ ‫خارج را دنبال می‌کنند‪ ،‬توضیح داد‪ :‬اعالم کرده‌اند که اجازه نمی‌دهند نفت از ایران صادر‬ ‫شود که قطعا موفق نخواهند شد و خودشان هم این را می‌دانند اما مثال ترامپ با بن سلمان‬ ‫درباره نفت تماس می‌گیرد و آن را علنی می‌کند چون می‌داند که کارهایشان شدنی نیست‬ ‫پس با این اقدامات سعی می‌کنند بر روی قیمت نفت تاثیر بگذارند و در صحنه داخلی هم‬ ‫عملیات روانی راه بیندازند‪ .‬البته که برخی در داخل در دام آنها می‌افتند‪.‬الریجانی تاکید کرد‪:‬‬ ‫نکته‌ای که رهبری فرمودند مبنی بر توجه بر انسجام داخلی و پرهیز از پرداختن به مسائل داخلی‬ ‫دسته چندم‪ ،‬موضوع مهمی است‪ .‬وقتی دشمنی بزرگ داریم و کسانی که می‌خواهند کیان‬ ‫ملت را هدف قرار دهند باید اختالفات را کم کنیم و حداقل آن را به عنوان یک تاکتیک‬ ‫دنبالکنیم‪.‬البتهسلیقه‌هامتفاوتاست‪،‬اماآدمهادرمقابلدشمنبایددرکناریکدیگرباشند‪.‬‬ ‫رییس قوه مقننه ادامه داد‪ :‬از جمله کارها درباره عملیات روانی آن است که می‌گویند ایران‬ ‫نباید آب سنگین تولید کند و کشوری حق ندارد از ایران آب خریداری کند‪ .‬حال این‌که‬ ‫طبقبرجامایرانمی‌تواندآبسنگینتولیدکنداگرشماهانمی‌خواهید‪،‬خُ بنخریداماما‬ ‫طبقتوافقکارخالفیمرتکب نشده‌ایم‪.‬همچنین گفته‌اندکهنبایدبهما مواد اولیهدادهشود‬ ‫در این باره هم ما غنی‌سازی می‌کنیم اگر می‌خواهند از ما نخرند می‌گویند این کارها را برای‬ ‫افزایش فشار در ایران انجام می‌دهند که البته چند کشور واکنش منفی نشان دادند اینها همه‬ ‫یک نوع ساماندهی عملیات روانی است و چون فشار علیه ما را دنبال می‌کنند‪.‬وی تاکید کرد‪:‬‬ ‫این تحرکات از سر قدرت نیست آنها کم آورده‌اند و مجبور هستند با عملیات روانی کارشان‬ ‫را پوشش دهند پس در این شرایط مساله وفاق و انسجام داخلی موضوع حیاتی برای امروز‬ ‫ایران است که رهبری آن را به همه ملت ایران توجه داده است ان‌شاءاهلل به زودی مشکالت‬ ‫رفع می‌شود و ملت ایران می‌تواند با سرافرازی مسیر خود را ادامه دهد‪ .‬رئیس مجلس شورای‬ ‫اسالمیباتبریکهفتهمعلموقدردانی اززحماتآنها گفت‪:‬همانطورکهمقاممعظمرهبری‬ ‫فرمودندمسئلهآموزشمسئلهزیربناییبرایکشوراستکهبرایسایرکشورهاهمبهعنوان‬ ‫موضوع پر اهمیتی محسوب می‌شود‪ .‬برخی از مقامات کشورها موضوع آموزش و پرورش‬ ‫را به عنوان موضوع مرتبط با امنیت ملی کشورشان بیان کردند‪ .‬بعد از انقالب هم معلمان ما‬ ‫به گونه‌ای فعالیت کردند که با مسئولیت پذیری‌شان سعی کردند دانش آموزان را به گونه‌ای‬ ‫پرورش دهند که سرنوشت کشور را در دست گیرند‪ .‬این کار کوچکی نبود‪.‬وی با اشاره‬ ‫به نکات مورد تاکید مقام معظم رهبری در دیدار با معلمان گفت‪ :‬رهبر معظم انقالب ضمن‬ ‫تاکیدبرحفظمنزلتمعلمانبهموضوععجیبوغریبکنکورونحوهگزینشاشارهداشتند‪.‬‬ ‫شاید اولین بار است که ایشان به صراحت در این باره اعالم نظر کرده‌اند‪ .‬اجرای سند تحول‪،‬‬ ‫وضعیتمدارساستعدادهایدرخشان‪،‬صیانتازجایگاهدانشگاهفرهنگیانولزومکسب‬ ‫مهارت در آموزش و پرورش هم از دیگر نکات مورد تاکید ایشان بود‪.‬رئیس مجلس شورای‬ ‫اسالمیبابیاناینکهبایددربارهمنزلتمعلمانبرنامه‌هایمختلفیداشت‪،‬گفت‪:‬اخیرا ًدرتربت‬ ‫حیدریهبودم‪،‬برخیمعلمانازاعالمپرداختعلنیمطالباتفرهنگیانگالیهداشتندوحتی‬ ‫می‌گفتند که مگر وقتی مطالبات سایر ارگان‌ها پرداخت می‌شود آن هم در رسانه‌ها اعالم‬ ‫می‌شود؟ بنده سوء ظنی نسبت به این ندارم و فکر می‌کنم اعالم از باب توجه به معلمان است‬ ‫اما به هر حال اگر آنها دوست ندارند مطالباتشان را بدهید اما خبر آن را به صورت رسمی اعالم‬ ‫نکنی ‪.‬د‬ ‫عارف‬ ‫کسی جز ترامپ هم در آمریکا‬ ‫روی کار آید اتفاق خاصی نمی‌افتد‬ ‫رئیس فراکسیون امید مجلس شورای اسالمی با تاکید بر اینکه «کشور بدون اتکا به منابع نفتی‬ ‫و حتی با تحریم‪ ،‬پتانسیل اداره خود را به بهترین نحو دارد»‪ ،‬گفت‪ :‬درآمد کشور تنها به فروش نفت‬ ‫محدود نمی‌شود‪ ،‬البته که اگر تصمیم به صادرات نفت داشته باشیم می‌توانیم این کار را تحت هر‬ ‫شرایطی انجام دهیم و راه بسته نیست؛ خودمان تصمیم گیرنده نهایی هستیم و مطمئناً کشور تسلیم‬ ‫تحریم‌ها نخواهد شد‪.‬محمدرضا عارف با تاکید بر اینکه «دولت باید مسائل را صادقانه و خالصانه‬ ‫با مردم در میان گذارد»‪ ،‬گفت‪ :‬اگر دولت مردم را توجیه کند و مردم هم همراهی داشته باشند‪،‬‬ ‫سیاست تحریم شکست خورده و ما در نهایت پیروز خواهیم شد و می‌توانیم بودجه را در سال‌های‬ ‫آینده بدون وابستگی به نفت ببندیم‪ .‬نتیجه این رویکرد باید کاهش تصدی دولت و واگذاری‬ ‫امور به بخش‌های غیردولتی خواهد شد‪.‬رئیس فراکسیون امید با بیان اینکه «می‌توان بخشی از‬ ‫تصدی امور را به شوراها‪ ،‬یعنی پارلمان‌های محلی و بخش خصوصی واگذار کرد و مانعی هم بر‬ ‫سر راه وجود ندارد»‪ ،‬افزود‪ :‬زمانی مانع واگذاری‌ها‪ ،‬تفسیرهای مختلف از اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسی‬ ‫بود‪ .‬این تلقی وجود داشت که باید امور زیربنایی در اختیار اعضای دولت باشد که خوشبختانه‬ ‫با ابالغ سیاست‌های کلی اصل ‪ ۴۴‬و تصویب قوانینی این مانع هم برداشته شد‪ .‬اکنون هیچ مانعی‬ ‫برای واگذاری تصدی و فعالیت‌های دولتی به جز بخش‌های دفاعی و امنیتی وجود ندارد‪.‬به گفته‬ ‫عارف تحریم‌ها و رفتن به سوی اقتصاد بدون نفت به انجام واگذاری‌ها کمک می‌کند‪ .‬همچنین‬ ‫با واگذاری امور به مردم شاهد مشارکت بیشتر آنها خواهیم بود‪ .‬این رویکرد را برخی کشورها با‬ ‫موفقیت انجام دادند که نتیجه آن قرار گرفتن دولت در جایگاه حاکمیت‪ ،‬داشتن نقش حاکمیت‬ ‫و نظارت به جای تصدی‌گری و رقیب مردم بودن است‪.‬وی در توضیح اینکه اگر به جای رئیس‬ ‫جمهور بود راهکارهای دولت را برای کسب درآمدی به جز فروش نفت در شرایط فعلی تحریم‬ ‫چه می‌داند؟ گفت‪ :‬بنده جای رئیس جمهور نیستم که بخواهم در این باره پاسخ دهم که اگر بودم‬ ‫برنامه خودم را اعالم می‌کردم‪ ،‬االن نمی‌خواهم درباره این مورد توضیحی دهم چون نمی‌خواهیم‬ ‫مسیر دولت را تعیین کنیم‪ .‬البته اگر دولت از فراکسیون امید پیشنهاد می‌خواست ارائه می‌کردیم که‬ ‫هیچ گاه چنین درخواستی از ما نشده است‪ .‬باز هم آمادگی کامل خود را برای همکاری با دولت‬ ‫در همه زمینه‌ها و از جمله اقتصاد بدون نفت اعالم می‌کنیم‪.‬عارف با تاکید بر اینکه «کشور بدون‬ ‫اتکا به منابع نفتی و حتی با تحریم‪ ،‬پتانسیل اداره خود را به بهترین نحو دارد»‪ ،‬توضیح داد‪ :‬درآمد‬ ‫ما تنها به فروش نفت محدود نمی‌شود ما عالوه بر منابع زیرزمینی‪ ،‬منابع درآمدزایی داریم که با‬ ‫پشتوانه همراهی و مشارکت مردم می‌توان از آن استفاده کرد البته که اگر تصمیم به صادرات نفت‬ ‫داشته باشیم می‌توانیم این کار را تحت هر شرایطی انجام دهیم و راه بسته نیست‪ .‬در این مورد در‬ ‫نهایت خود ما تصمیم گیرنده هستیم و مطمئناً کشور تسلیم تحریم‌ها نمی‌شود‪.‬عارف در واکنش به‬ ‫برخی تحلیل‌ها مبنی بر پیش بینی روابط بهتر ایران و آمریکا بعد از پایان ریاست جمهوری ترامپ‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬دولت‌های آمریکا خیلی با یکدیگر تفاوت ندارند‪ .‬ما همیشه نوعی رودررویی و مخالفت‬ ‫و درگیری با دولت‌های آمریکا چه جمهوری‌خواهان و چه دموکرات‌ها را داشتیم پس بنا نیست‬ ‫با تغییر رئیس جمهور آمریکا خیلی از مسائل تغییر کند‪ .‬البته اگر آدم منطقی‪ ،‬معقول و عاقلی‬ ‫روی کار آید فضا آرام‌تر خواهد شد‪.‬به گفته وی‪ ،‬ترامپ اوج نگاه خشونت با برخی غربی‌ها و‬ ‫آمریکایی‌ها را دارد‪ .‬با وجودی که هر کسی جز ترامپ روی کار آید شرایط آرام‌تر خواهد شد‬ ‫اما بنا نیست اتفاق خاصی بیفتد‪ .‬موضع ما مقابله با تفکر استکباری دولت آمریکا و رفتار خشن‬ ‫دولت‌هایش نسبت به کشورمان است و باید رفتار دولتمردان آمریکا تغییر اساسی کند‪.‬عارف در‬ ‫جمع‌بندی درباره احتمال قطع وابستگی بودجه و درآمدهای کشور به نفت گفت‪ :‬راهبرد ما بعد از‬ ‫انقالب فروش نفت به اندازه ضرورت کشور بود که با همین نگاه همواره محدودیت‌هایی در تولید‬ ‫و فروش نفت اعمال شده است‪ .‬بنا نیست هر قدر که می‌توانیم نفت تولید کنیم و به فروش برسانیم‬ ‫بلکه بر اساس ضرورت نفت تولید می‌شود‪ .‬اکنون هم فرصت مناسبی است که ان‌شاءاهلل پرونده‬ ‫نفت در بخش جاری بودجه سنواتی بسته شود‪.‬به گفته وی اگر کشورمان نفت نداشت یا اینکه‬ ‫بودجه مستقل از نفت بود‪ ،‬وضع ما بهتر از االن بود و می‌توانستیم از نفت برای سرمایه‌گذاری در‬ ‫زیربناها استفاده کنیم چون کشور دارای پتانسیل و ظرفیتی است که می‌تواند از محل‌های دیگری‬ ‫درآمد کسب کند‪ .‬امیدوارم با توفیق اجباری تحریم نفت‪ ،‬استارت قطع وابستگی به نفت و کسب‬ ‫درآمد از محل‌های دیگر خورده شود‪.‬‬ ‫روحانی‪:‬درجنگامید‪،‬پیروزمیدانخواهیمبود‬ ‫رئیسجمهورمعلمانرامربیانجامعهدانستوباتاکیدبراینکه‬ ‫معلم از مرزهای فرهنگ و اخالق کشور حراست می کند‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬ارزش کار معلم با معیار مادی قابل مقایسه نیست و شهیدان‬ ‫مطهری‪،‬بهشتی‪،‬رجاییوباهنرنمونههایکمنظیرمعلمیهستند‪.‬‬ ‫حجت االسالم و المسلمین دکتر حسن روحانی روز شنبه در مراسم‬ ‫بزرگذاشت مقام معلم و نکوداشت یکصد سال تربیت معلم در ایران با‬ ‫اشارهبهاینکهرفتارمعلمبادانشآموزان‪،‬مهمترینرکنتربیتیاست‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬کالس درس باید کالس رحمت و گذشت باشد و اگر معلم‬ ‫روح دانش آموز را به سوی خدا متحول کند‪ ،‬کالس او حکم شب‬ ‫قدر دارد‪.‬رئیس جمهور در این مراسم باعنوان “تدبیر و امید در گام دوم‬ ‫انقالببامدرسه‌سازی”‪،‬گفت‪:‬خوشحالمکههفتهمعلمدرآستانهماه‬ ‫رحمت‪،‬مغفرتوبرکتالهیقرارگرفتهاست‪.‬روحانیتصریحکرد‪:‬‬ ‫اگر معلمی با رفتار‪ ،‬اخالق و تعلیم خود بتواند یک نفر را هدایت کند‪،‬‬ ‫کالس درس برای معلم شب قدر است و اگر در آن کالس درس‬ ‫روح دانش‌آموز به سمت خدا متحول شود‪ ،‬آن کالس ارزش شب‬ ‫قدر را دارد و همانطور که در شب قدر مالئکه نازل شده و عبادت‬ ‫در آن به اندازه هزار شب است‪ ،‬کالس درس هم می‌تواند اینچنین‬ ‫باشد‪.‬معلمانمانندسربازانیکهازمرزهایمیهن‪،‬فرهنگواخالق‬ ‫کشورحفاظتوحراستمی‌کنندو جایگاهمعلمانبسیارارزشمند‬ ‫و واالست و اجر کار آنها با هیچ مالک و مقیاس مادی‪ ،‬قابل سنجش‬ ‫و جبران نیست‪.‬روحانی با بیان اینکه در دولت دوازدهم باالترین زلزله‬ ‫تاریخ ایران و بزرگترین سیل تاریخ کشور به وقوع پیوست‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫زلزله کرمانشاه و سیل اخیر در مناطق مختلف کشور‪ ،‬در صد سال‬ ‫گذشته بی‌سابقه بوده است به طوری که در این سیل‪ 28،‬استان کشور‪،‬‬ ‫درگیرسیلشدندبهگونه‌ایکهنمی‌دانستیمبایدباکداماستاندار‬ ‫تماس گرفته و در خصوص مشکالت با او صحبت کنیم و روزهایی‬ ‫بود که از ظهر تا نیمه شب به طور مداوم با استانداران تماس گرفته و‬ ‫صحبتمی‌کردم‪.‬رئیسجمهوربابیاناینکهحوادثداخلکشوربهما‬ ‫آموختمعلمانومدارس‪،‬وظیفهبزرگیدرحوادثطبیعیغیرمترقبه‬ ‫دارند‪ ،‬افزود‪ :‬معلم باید در سیل و زلزله در کنار دانش‌آموزان و مردم‬ ‫باشد به گونه‌ای که در حادثه غیرمترقبه که مردم در محل‌های اسکان‬ ‫موقت و چادر هستند‪ ،‬باید یک چادر به آموزش و پرورش اختصاص‬ ‫داشته و با تقسیم کار‪ ،‬کالس درس تشکیل شود‪.‬هر چند ممکن است‬ ‫آن کالسی که در چادر تشکیل می‌شود‪ ،‬کیفیت کالس درس مدرسه‬ ‫را نداشته باشد‪ ،‬اما هنگامی که معلم در کنار دانش‌آموزان است‪ ،‬آنها‬ ‫احساس آرامش می‌کنند و از این منظر حضور معلم‪ ،‬دبیر و اساتید در‬ ‫کنارمردمبسیارحائزاهمیتاست‪.‬روحانیباتأکیدبراینکهبایدبه‬ ‫دانش‌آموزان مهارت الزم برای مواجهه با اینگونه حوادث را بیاموزیم‬ ‫تا بدانند چه کاری باید انجام دهند‌‪ ،‬گفت‌‪ :‬دارا بودن مهارت در موقع‬ ‫حادثهوآشنایینوجوانانوجوانانباحوادثغیرمترقبهکشور‪،‬‬ ‫می‌تواند درد و غم را در اینگونه مواقع کم کند‪.‬رئیس جمهور با اشاره‬ ‫به ضرورت مهارت‌آموزی به دانش‌آموزان برای داشتن کار و شغل‬ ‫مناسبومشکالتیکهفارغ‌التحصیالندانشگاه‌هابرایداشتنشغل‬ ‫مناسبدارند‪،‬گفت‪:‬حتماًاینگونهنیستکههرکسدورانمدرسه‬ ‫خود را تمام کرده و دیپلم می‌گیرد‪ ،‬باید کنکور داده و به دانشگاه‬ ‫برود؛درهیچکجایدنیااینگونهنیست‪.‬حتماًاینطورنیستکههر‬ ‫کسازدانشگاهفارغ‌التحصیلمی‌شود‪،‬بایدکارمندیکدستگاهو‬ ‫یا اداره شود و یا به دنبال آن باشد که در مقاطع باالتر باید تحصیل‬ ‫کند؛ امروز در دانشگاه‌های بزرگ اروپا افرادی که در مقطع دکتری‬ ‫تحصیلمی‌کنندبهتعدادانگشتاندستهستند‪.‬رئیسجمهوربااشاره‬ ‫به اینکه باید در هر مقطعی به نیازمندی جامعه نگاه کنیم و براساس آن‬ ‫دربخش‌هایمختلفمهارت‌هایگوناگونراآموزشدهیم‪،‬گفت‪:‬‬ ‫باید به نسل جوان خود ضمن اینکه مهارت می‌آموزیم‪ ،‬یاد بدهیم که‬ ‫تنها راه زندگی و اشتغال‪ ،‬استخدام دولتی نیست و بسیاری از کارها و‬ ‫تالش‌های دیگر وجود دارد که می‌توانند براساس عالئق خود‪ ،‬آنها‬ ‫را با مهارت انجام دهند‪.‬روحانی با اشاره به اینکه البته باید همه را در‬ ‫ابتدا به تحصیل و درس خواندن تشویق کنیم‪ ،‬گفت‪ :‬باید در آموزش‬ ‫مهارتبهدانش‌آموزاناهتمامداشتهباشیموهمهدستگاه‌هایمسئول‬ ‫مانند وزارت آموزش و پرورش‪ ،‬وزارت علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‪،‬‬ ‫وزارت کار‪ ،‬تعاون و رفاه اجتماعی و وزارت ارتباطات و فناوری‬ ‫اطالعات‪ ،‬پا به میدان بگذارند‪.‬باید در پایان دوره دبیرستان به گونه‌ای‬ ‫تالش کرده باشیم که افرادی به جامعه وارد شوند که هم مدرک‬ ‫داشته و هم دارای مهارت باشند‪.‬روحانی با تأکید بر اینکه آموزش‬ ‫مهارت‌های شغلی و کاری براساس عالئق و ذوق دانش‌آموزان یک‬ ‫ضرورتاست‪،‬گفت‪:‬مدارسبایدبراساسمهارت‌آموزیمتحول‬ ‫شوند‪.‬رئیسجمهوربااشارهبهنحوهتعلیموتربیتکنونیدرکشور‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬آموزش و پرورش برای نسل ما به این گونه بود که کتاب را از‬ ‫ابتدا شروع کنیم‪ ،‬تا آخر فصل تدریس شود و سپس از دانش‌آموزان‬ ‫درپایانسالتحصیلیامتحانبهعملآیدکهاینسیستمبسیارقدیمی‬ ‫بودهودردنیااینگونهعملنمی‌شودومتأسفانهدردانشگاه‌هانیزهمین‬ ‫سیستم ادامهدارد‪.‬روحانی با تأکید بر اینکه همهدانش آموزان باید‬ ‫صاحب نظر باشند و نقد کنند‪ ،‬افزود‪ :‬مسیر آموزش نیاز به اصالح‬ ‫در آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها دارد و مدل‌های آموزشی در‬ ‫جهان شرق و غرب به اینگونه است که دانش‌آموزان باید وارد بحث‬ ‫شوند‪،‬نقدکنند‪،‬مقالهبنویسند‪،‬کنفرانسدهندوضمنتبیینوتحلیل‬ ‫مسایل‪،‬کتاب‌هایمتعددرانیزمطالعهکنند‪.‬رئیسجمهوربابیاناینکه‬ ‫اگرسیستمنمره‌دهیبرمبنایبرگهامتحانیباشد‪،‬مشکالتفراوانی‬ ‫بوجود می‌آید و آموزش و پرورش باید در این زمینه ورود کند و از‬ ‫شما تقاضا دارم که در این زمینه تالش بیشتری به عمل آورید‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫بسیارمهماستکهوقتیفردیازدبیرستانفارغ‌التحصیلمی‌شودبا‬ ‫چه ظرفیت و بهره‌ای وارد جامعه می‌شود و تا چه اندازه مهارت دارد‪.‬‬ ‫وقتی دانش‌آموز در مدارس و دبیرستان‌ها زبان خارجی یاد می‌گیرد‬ ‫آیا قادر است به اندازه دو دقیقه و دو جمله به این زبان‌ها صحبت کند‬ ‫و باید پرسید که این چه سبک تعلیم و تربیت است که از ابتدا با گرامر‬ ‫یاخواندن متونشروع می‌کنند‪.‬رئیس جمهور با طرح این پرسش که‬ ‫آیا مادر برای آموزش زبان به فرزند با گرامر شروع می‌کند‪ ،‬تأکید‬ ‫کرد‪ :‬زبان از لسان و حرف زدن شروع می‌شود و فرد ابتدا باید خوب‬ ‫یاد بگیرد سخن بگوید و سپس گرامر را به سادگی یاد خواهد گرفت‪.‬‬ ‫روحانی با تأکید بر اینکه نحوه آموزش در کشور باید متحول شود و‬ ‫ضرورت این مهم آن است که توسط مدیران و معلمان ماهر صورت‬ ‫پذیرد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬ما به تحولی نوین با توجه به سال رونق تولید و‬ ‫مهارتنیازداریم‪.‬رئیسجمهوربرضرورتآمادگیدانش‌آموزان‬ ‫برایشناختتحوالتاجتماعیوسیاسیجامعهوجهان‪،‬تأکیدکرد‬ ‫و گفت‪ :‬در جامعه ایران و سایر کشورها تحوالت فراوانی صورت‬ ‫می‌پذیرد و فرزندان جامعه ما باید روحیه و شناخت الزم را راجع به‬ ‫تحوالت روز جامعه و جهان داشته باشند و این از وظایف معلمان‬ ‫عزیزکشوراست‪.‬روحانیخطاببهمدیرانومعلمانسراسرکشور‬ ‫گفت‪:‬دانش‌آموزانبایدبا موضوعتحریم‌هایخارجیبهخوبیآگاه‬ ‫باشند و االن جمعیت‪ 900‬هزار نفری با‪ 14‬میلیون امانت در اختیار‬ ‫شماستواگردانش‌آموزانموضوعیرابهخوبیبفهمندمی‌توانندبر‬ ‫خانواده‌هایخودنیزتأثیرگذارباشند‪.‬رئیسجمهوربااشارهبهتاریخچه‬ ‫وضعتحریم‌هایظالمانهعلیهجمهوریاسالمیایرانتأکیدکرد‪:‬‬ ‫معناینخستتحریم‌هااینبودکهکشورهایقلدرجهاناینگونهدر‬ ‫اذهان جامعه بشری تبلیغ کردند که ایران کشوری خطرناک ودنبال‬ ‫ساخت بمب اتمی است و پس از دستیابی به این بمب برخی کشورها‬ ‫را با خاک یکسان خواهد کرد و باید مراقب ایران باشیم‪.‬روحانی با بیان‬ ‫اینکهاینموضوعازایران‌هراسیوانقالب‌هراسینشأتمی‌گرفت‬ ‫که ایران مجموعه‌ای خطرناک برای جامعه جهانی است‪ ،‬ادامه داد‪:‬‬ ‫سپسپروندههسته‌ایایرانبهشورایامنیترفتوبدترینقطعنامه‬ ‫این شورا علیه ایران تصویب شد و تا مرز جنگ پیش رفتیم‪.‬رئیس‬ ‫جمهور با تأکید بر اینکه از ابتدای دولت یازدهم سخن ما با مردم این‬ ‫بود که امکان دارد هم فناوری اتمی داشته باشیم و هم دنیا به ما اعتماد‬ ‫کندکهبرایآنهاخطرنیستیم‪،‬گفت‪:‬مابااینشعارکهسانتریفیوژ‬ ‫بایدبچرخدواقتصادنیزبچرخدپابهعرصهانتخاباتگذاشتیمویکی‬ ‫از دالیل رأی مردم این بود که ان شاء اهلل این دولت می‌تواند با زبان‬ ‫دیپلماتیک‪ ،‬منطق و استدالل دنیا را از این تصمیم غلط بازگرداند و‬ ‫شرایط را عادی نماید‪.‬‬ ‫روحانی با اشاره به اینکه در صد روز ابتدایی دولت یازدهم‬ ‫توانستیم توافق موقت معروف به ژنو را امضاء نماییم و بخشی از‬ ‫پول‌های بلوکه شده آزاد شد‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬ماهی‪ 700‬میلیون دالر‬ ‫آزاد می‌شد و بانک مرکزی به دنبال آن بود که قیمت ارز باال رود‪،‬‬ ‫اما جامعه نرخ ارز را پایین می‌آورد و رئیس بانک مرکزی ناتوان از‬ ‫این مهم بود و در آن دوران امید و دالر وارد کشور می‌شد و همه‬ ‫منابع آزاد می‌گشت‪.‬رئیس جمهور سپس به روند امضاء توافق دائم با‬ ‫‪ 6‬قدرت جهانی در سال‪ 93‬اشاره و تأکید کرد‪ :‬رژیم صهیونیستی و‬ ‫عربستان در آن سال تالش می‌کردند تا توافق دائم را به عقب بیندازند و‬ ‫تقریباً تا‪ 7‬ماه رسیدن به این توافق عقب افتاد و وارد مرحله و بحث‌های‬ ‫پیچیده‌ای تا زمان رسیدن به توافق هسته‌ای در رمضان سال‪ 94‬شدیم‪.‬‬ ‫روحانیبابیاناینکهمخالفینوتندروهایآمریکاییوهمچنینرژیم‬ ‫صهیونیستیوعربستاناجازهنمی‌دادنداینتوافقاجراییشود‪،‬امابا‬ ‫وجود مشکالت فراوان در‪ 26‬دی‌ماه‪ 94‬توافق هسته‌ای با‪ 6‬کشور‬ ‫دنیااجراییشد‪،‬گفت‪:‬بسیاریمی‌گفتندکهاینتوافقتضمینیندارد‬ ‫و ما اعالم کردیم با بردن این توافق هسته‌ای به شورای امنیت سازمان‬ ‫ملل‪ ،‬آن را به صورت یک قطعنامه الزامی می‌کنیم تا جایی که برخی‬ ‫در داخل به ما می‌گفتند شما نسبت به کشورهای غربی ساده عمل‬ ‫می‌کنید‪.‬رئیس جمهور افزود‪ :‬اما‪ 5‬روز بعد در شورای امنیت سازمان‬ ‫ملل با یک قطعنامه توافق هسته‌ای را الزامی کردیم و این بدان معنا‬ ‫بود که همه دنیا امضاء کرده‌اند و وقتی برخی افراد غیردقیق اینگونه‬ ‫می‌گفتندکهدولتتضمین‌هایالزمرانگرفتهاست‪،‬مابزرگترین‬ ‫تضمین‌هاراگرفتیموجامعهجهانیتأییدکرد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫برادررئیسجمهوربه‬ ‫حبسمحکومشد‬ ‫سرپرست مجتمع قضائی کارکنان دولت از صدور حکم‬ ‫پرونده حسین فریدون خبر داد‪.‬قاضی حسینی در حاشیه مراسم‬ ‫تودیع و معارفه دادستان تهران در جمع خبرنگاران گفت‪ :‬این‬ ‫فرد در حکم دادگاه در ارتباط با برخی اتهامات تبرئه و در‬ ‫ارتباط با بخش دیگری از اتهامات‪ ،‬به حبس محکوم شده که‬ ‫با توجه به قطعی نبودن حکم صادره از بیان جزئیات معذورم‪.‬‬ ‫وی در پاسخ به این سوال که فریدون پرونده دیگری نیز در‬ ‫دادسرا دارد؟ گفت‪ :‬آن پرونده در دادسرا است و فع ً‬ ‫ال برای ما‬ ‫ارسال نشده است‪.‬سرپرست مجتمع قضائی کارکنان دولت در‬ ‫خصوص سایر متهمان این پرونده هم گفت‪ :‬برای سایر متهمان‬ ‫هم حکم صادر شده است‪.‬حسینی همچنین در خصوص‬ ‫آخرین وضعیت پرونده‌های یاسین رامین و سردار رویانیان‬ ‫گفت‪ :‬این پرونده‌ها هنوز منتهی به صدور حکم نشده است‪.‬‬ ‫رحمانی فضلی‪:‬‬ ‫بی‌طرفی وزارت کشور‬ ‫در انتخابات مجلس‬ ‫وزیرکشورگفت‪:‬صیانتازآرایمردم‪،‬برگزاریقانونی‬ ‫وسالمانتخابات‪،‬تأکیدبرمشارکتعمومیوامنیتانتخاباتو‬ ‫همچنینپیشگیریوبرخوردباتخلفاتاحتملایمحورهایاصلی‬ ‫کارستادانتخاباتکشوراست‪.‬وزارتکشوردرانتخاباتبی‌طرف‬ ‫بودهودرتمامیعرصه‌هایمرتبطباانتخابات‪،‬بایدبی‌طرفیخودرا‬ ‫متجلیسازد‪.‬عبدالرضارحمانیفضلیوزیرکشوردرنخستینجلسه‬ ‫ستادانتخاباتکشورکهباحضوراعضاورؤسایکمیته‌هایستاد‬ ‫برگزارشد‪،‬ضمنتأکیدبراصلبی‌طرفیوزارتکشوردرجریان‬ ‫انتخاباتمجلسشورایاسالمیاظهارکرد‪:‬وزارتکشوربی‬ ‫طرفاستودرتمامیعرصه‌هایمرتبطباانتخابات‪،‬بایدبیطرفی‬ ‫خودرامتجلیسازد‪.‬برایتجلیبیطرفیوزارتکشور‪،‬نبایدهیچ‬ ‫اقدامیانجامشودکهحمایتازدستهوگروهخاصیتلقیگردد‪.‬‬ ‫دراینزمینهازسویبازرسیوحراستنظارتجدیاعمالخواهد‬ ‫شدتاخدایناکرده‪،‬یکاظهارنظرنسنجیدهیکمدیراستانییا‬ ‫شهرستانی‪،‬تصویربی‌طرفانهوزارتکشورراخدشهدارنسازد‪.‬‬ ‫وزیرکشورهمچنینباتأکیدبرهمکاریوهماهنگیبادستگاه‌ها‬ ‫ونهادهایمختلفدررونداجرایانتخابات‪،‬برایپیشبردروندکار‬ ‫انتخاباتبهبهترینشکلممکن‪،‬بیانکرد‪:‬مسئولیترئیسستاد‬ ‫انتخاباتکشوردراینخصوصوایجادتعاملوهماهنگیهرچه‬ ‫بیشترمیاندستگاه‌هایمختلفهمکارباوزارتکشوردرروند‬ ‫اجرایانتخابات‪،‬کلیدیاست‪.‬رحمانی‌فضلیدرادامهبایادآوری‬ ‫مسئولیتاصلیوزارتکشوردراجرایبیکموکاستقانون‬ ‫مرقانونازسویهمهمدیرانوکارکنانوزارت‬ ‫انتخابات‪،‬براجرای ّ‬ ‫کشوردرسراسرکشورتاکیدکردوگفت‪:‬اجرایصحیحودقیق‬ ‫قانوندرانتخابات‪،‬اولویتنخستوزارتکشوراست‪.‬صیانتاز‬ ‫آرایمردم‪،‬برگزاریقانونیوسالمانتخابات‪،‬تأکیدبرمشارکت‬ ‫عمومیوامنیتانتخاباتوهمچنینپیشگیریوبرخوردباتخلفات‬ ‫احتملایمحورهایاصلیکارستاداست‪.‬ویتصریحکرد‪:‬الزم‬ ‫استبهنامزدهایانتخاباتیاعالمشودکههرنوععدولازقانون‬ ‫ازسوینامزدهایاحامیانآنها‪،‬ازجملهتبلیغاتزودهنگام‪،‬منجر‬ ‫بهپیگیری‌هایقانونیمؤثرخواهدبود‪.‬ستادانتخابات‪،‬همچنینبه‬ ‫نامزدهایانتخاباتی‪،‬اهمیتواولویتپیوستهصیانتازمنافعوامنیت‬ ‫ملیورعایتحریمقانون‪،‬رایادآوریکند‪.‬وزیرکشوربااشارهبه‬ ‫اهمیتاطالعرسانیبهموقعبهافکارعمومیدرعرصهانتخابات‬ ‫تأکیدکرد‪:‬ستادانتخاباتبایدبهابهامات‪،‬شایعاتوشبهاتدراین‬ ‫عرصهسریعاًپاسخدهدوبعالوهبااطالعرسانیبهموقعواتخاذ‬ ‫یکرویکردپیشروودرعینحالکام ً‬ ‫المترقیدرپاسخگوییو‬ ‫انتشارقانونیاطالعات‪،‬زمینهشکل‌گیریشبهاتوشایعاتراپیش‬ ‫ازمطرحشدندرجامعهمنتفیسازد‪.‬رحمانیفضلیدراینزمینه‬ ‫بااشارهبهضرورتنقشآفرینیهوشمندانهکمیتهاطالعرسانی‬ ‫ستادانتخابات‪،‬دبیرستادرابهعنوانسخنگویستادانتخاباتکشور‬ ‫معرفیکردوهماهنگیکاملدررونداطالعرسانیوتوجهویژهبه‬ ‫چارچوبمحتواییمصوبدرستادراخواستارشد‪.‬‬
‫فرشقرمزتلویزیونبرایسریالسازی‬ ‫معاونسیماازتولید‪۶۰‬سریالبه‌طورهم‌زماندرشبکه‌هایمختلفداخلیتلویزیونخبرداد‪.‬میرباقریهمچنینازبرنامه‌ریزیبرایساختسریال‌هایطوالنیازجملهسهمجموعه‪۱۵۰‬قستمیخبرداد‪.‬بااینرویکرد‪،‬بهنظرمی‌رسدصداوسیمافرشقرمزرابرای‬ ‫هنرمندانوگسترشسریال‌سازیپهنکردهاست‪.‬مرتضیمیرباقری‪،‬معاونرییسصداوسیماگفت‪«:‬درحالحاضر‪۶۰‬سریالدرایستگاه‌هایمختلفتولیدداریمکهاینمیزاننسبتبهسال‪۹۵‬هشتبرابررشدنشانمی‌دهد‪».‬میرباقریضمنبیانمراحلگوناگونپیش‬ ‫تولید‪،‬تولیدوپستولید‪ ۶۰‬سریالدرمعاونتسیماادامهداد‪«:‬اینمیزانتولیدازنظرکمینسبتبهسال‪ ۹۵‬حدود‪ ۸‬برابرشدهاستوازنظرکیفیهمازارتقایقابلتوجهیبرخورداربودهاست‪».‬ویبیانکرد‪«:‬عالوهبرسریال‌هایعمومیکهدرخطتولیدهستند‪،‬دو‬ ‫سریالالفویژه«سلمانفارسی»و«حضرتموسی(ع)»نیزدرمرحلهپیشتولیدقراردارندوبخشعمده‌ایازکارگردانان‪،‬تهیه‌کنندگان‪،‬نویسندگانوبازیگراندرحالحاضردرچندینسریالمشغولبه‌کارهستند‪».‬معاونسیماتاکیدکرد‪«:‬بارهابهدوستانوهمکاران‬ ‫سپخش‬ ‫تاکیدشدهاستکهوظیفهصداوسیما‪،‬دادنآنتنمناسببهمجموعه‌هاینمایشیاست‪،‬به‌طوریکهدرحالحاضرهرشبسهباکسنمایشیدرشبکه‌هایمختلفرویآنتنمی‌رود‪.‬همچنینشبکه‌هایکودکونوجواننیزکاندیداهستندتابرایآنهاباک ‌‬ ‫سریالدرنظرگرفتهشود‪.‬برایاینامرباکس‌هاینمایشیازیکباکسبهسهباکسمستمرودوباکسمتغیرتغییرکردهاست‪».‬ویدربارهتولیدوپخشسریال‌هایبلندبیانکرد‪«:‬امسالدوسریالباالی‪ ۵۰‬قسمتداریم؛یکیازآن‌ها«عروستاریکی»بودهکهبه‬ ‫زودیبرایپخشآمادهمی‌شود‪.‬سریالدومهمبهنوعیطنزاستکههنوزنامیبرایآنانتخابنشده‪،‬امابهاحتمالزیادیاازشبکهنسیمیاشبکهسهپخشخواهدشد‪».‬‬ ‫‪3‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 12-‬اردیبهشت‪ 1398‬شماره‪795‬‬ ‫فرهنگ‬ ‫در تلویزیون مهارت دانستن‬ ‫راتقویتنمی‌کنیم‬ ‫گزارش‬ ‫تلویزیونازآنسال‌هاییکهمجموعه‌هاینمایشیچون‬ ‫«کتابخانه‌یهدهد»و«آقایحکایتی»راپخشمی‌کرد‪،‬فاصله‬ ‫گرفته است و این روزها اغلب برنامة‌هایش در حوزه کتاب و ترویج‬ ‫کتاب‌خوانی‪،‬باساختارهایترکیبی‪،‬مسابقهوگفت‌وگومحورآن‌طور‬ ‫کهبایدوشایدتاثیرگذارنیست‪.‬‬ ‫‪ ۱۸‬سال پیش سریال «کتابفروشی هدهد» همان‌طور که از نامش‬ ‫پیداستباتماصلیکتابوکتاب‌خوانیبهکارگردانیمرضیهبرومند‬ ‫پخش شد و موفق هم بود‪ .‬در این سریال عالوه بر اینکه به مفاهیم‬ ‫کتاب‌خوانی پرداخته شد‪ ،‬رویه ظاهری جذاب و مفرحی هم دیدیم‪ .‬پیام‬ ‫اصلی سریال این بود‪« :‬به کتاب به عنوان کاالیی که مختص آدم‌های‬ ‫خاص‪،‬تحصیل‌کردهوروشنفکراست‪،‬نگاهنکنیم‪.‬کتابمی‌تواند‬ ‫در زندگیآدم‌های عادی هم نقش تعیین کننده‌ایداشته باشد‪«».‬زیر‬ ‫گنبدکبود»یا«آقایحکایتی»دیگرمجموعهتلویزیونیموفقتلویزیون‬ ‫در حوزه کتاب‪ ،‬مخصوص کودکان بود که در دهه‌های ‪ ۶۰‬و ‪۷۰‬‬ ‫از تلویزیون پخش می‌شد و در نوع خود کم‌نظیر و تأثیرگذار بود‪.‬‬ ‫در این برنامه بهرام شاه‌محمدلو در نقش آقای حکایتی به ایفای نقش‬ ‫می‌پرداخت‪ .‬سری اول با نویسندگی ایرج طهماسب در سال‪۱۳۶۶‬‬ ‫کلید خورد‪ .‬در سال‪ ۱۳۶۸‬و‪ ۱۳۷۴‬نیز نویسندگی مجموعه‪ ۱۳‬و‪۱۴‬‬ ‫قسمتی«زیرگنبدکبود»برعهدهراضیهبرومندبود‪.‬اینبرنامهدرفضای‬ ‫یک فروشگاه با نام فروشگاه قصه (در سری بعدی بازار قصه) اجرا‬ ‫می‌شد‪ .‬در این برنامه با یک قصه‪ ،‬موضوعی بیان می‌شد و وظیفه بعدی‬ ‫بر عهده بازیگران بود که به نحوی موضوع را گسترش بدهند و مسئله‌ای‬ ‫که در داستان ایجاد شده بود را با کمک آقای حکایتی حل کنند‪ .‬در‬ ‫این میان‪ ،‬آقای حکایتی که شالی بر گردن و کتاب قصه‌ای بزرگ‬ ‫در دست داشت‪ ،‬به شیوه کام ً‬ ‫ال غیرمستقیم و بدون آنکه پندی دهد‪،‬‬ ‫تالش می‌کرد تا آن پیام مورد نظر را به مخاطب کودک برنامه منتقل‬ ‫کند‪ .‬در این لحظات بود که بازیگران با هم توافق می‌کردند که آقای‬ ‫حکایتی قصه‌ای را برایشان تعریف کند و بعد با یک ریتم تند دکور‬ ‫صحنهمتناسبباداستانتغییرمی‌کرد‪.‬امابهنظرمی‌رسدازآنسال‌هایی‬ ‫کهمجموعه‌هاییچون«کتابخانه‌یهدهد»و«آقایحکایتی»رویآنتن‬ ‫می‌رفتند‪،‬دیگرنشانینیستواگرچههرازگاهیبرنامه‌هایینسبتاًموفق‬ ‫همانند «کتاب باز» با ساختاری به مراتب ساده‌تر روی آنتن می‌روند‪ ،‬اما‬ ‫ماننداغلبموضوعاتوساختارهایتلویزیونی‪،‬برنامه‌هایکتابو‬ ‫کتاب‌خوانی هم تأثیرگذاری خود را نسبت به دهه‪ ۶۰‬و‪ ۷۰‬تلویزیون‬ ‫ازدستداده‌اند‪.‬مریمفیروزی‪،‬تهیه‌کنندهبرنامه‌هاییچون«چرخ»‪،‬‬ ‫«صفرتاصد»‪«،‬طلوع»‪«،‬اردیبهشت»دربارهعملکردتلویزیوندرساخت‬ ‫برنامه‌هاییباموضوعکتابوترویجفرهنگکتاب‌خوانیگفت‪:‬در‬ ‫ارتباط با فرهنگ کتاب خواندن از وقتی که برنامه‌های تلویزیون را یادم‬ ‫می‌آیدبرنامه‌هایموفقیداشتیم؛مثلسریال‌هایخانمبرومندو«آقای‬ ‫حکایتی»وبرنامه‌هایمختلفیکهدربخش‌هایکودکساختهشدند‪.‬‬ ‫مجموعه‌ی«کتابفروشیهدهد»سریالموفقیدرحوزهکتابوترویج‬ ‫کتابخوانی بود که در دهه هشتاد به روی آنتن رفت‪ .‬علت موفقیت‬ ‫این مجموعه این بود که آدم‌هایی که کار را ساختند که همگی اهل‬ ‫مطالعه بودند از طرفی ما با یک فضای جدید در این مجموعه روبه‌رو‬ ‫بودیم؛ از تزئین اتوبوس به عنوان کتاب فروشی گرفته تا بازی آقای‬ ‫امیرحسینصدیقکهخیلیبه‌یادماندنیومطمئناًمؤثربود‪.‬درحال‬ ‫حاضرنیزتلویزیونتالش‌هاییداشتهاستوبرنامه‌هاییمثل«کتابباز»‬ ‫و «صد برگ» را به روی آنتن برده است‪.‬این تهیه‌کننده سپس با اشاره به‬ ‫مسابقاتیکهبهمنظورارتقایفرهنگمطالعهدرتلویزیونتدارکدیده‬ ‫شده است‪ ،‬درباره‌ی تأثیر مسابقاتی از جنس «برنده باش» که به همین‬ ‫منظورتدارکدیدهشدهبود‪،‬اظهارکرد‪:‬برنامه‌هاییمثلمسابقهممکن‬ ‫است که برای مراجعه به کتاب و اینترنت برای به دست آوردن یکسری‬ ‫جواب‌ها مشوق باشد اما به عقیده من نمی‌تواند به مطالعه عمق دهد و‬ ‫این تفاوت را دارد که شما به شکل مقطعی برای به دست آوردن پاسخ‬ ‫یک نیاز این کار را انجام می‌دهید و نه به خاطر عالقه و تصمیم نهادینه‪.‬‬ ‫ویبااشارهبهمسابقاتیکهبهمنظورترویجکتابخوانیدرتلویزیون‬ ‫ساخته می‌شود‪ ،‬گفت‪ :‬به هر حال ما در هر تشویقی که انجام می‌دهیم‬ ‫باید اهرم‌های مناسب آن تشویق را هم داشته باشیم‪ .‬در مسابقه‌ها هم‬ ‫جوایز‪ ،‬اهرم هستند‪ .‬این اشکالی ندارد‪ .‬اما اشکال آنجا پیش می‌آید که ما‬ ‫حتیدربرنامه‌هایکارآفرینی‌مانکهمی‌خواهیمخالقیتوکارآفرینی‬ ‫و تالش کردن را یاد بدهیم به جای اینکه خود دانستن را تقویت کنیم‪،‬‬ ‫بیشتر به اهرم پولدار شدن و ثروت بها می‌دهیم تا خود کار کردن و مولد‬ ‫بودن‪ .‬به طور کلی هر برنامه‌ای عملکرد خودش را دارد شما از مسابقه‬ ‫استعدادیابینمی‌توانیدتوقعتأثیراتعمیقداشتهباشیواینهاهمهبیشتر‬ ‫جنبهسرگرمیدارندتاآموزشی‪.‬تهیه‌کننده«چرخ»سپسیادآورشد‪:‬‬ ‫خواندن اگر از بچگی عادت نشود و سپس ما بخواهیم در بزرگسالی با‬ ‫برنامه ساختن کتاب خوانی را عمق دهیم‪ ،‬کار دشواری است و مسلماً‬ ‫ازطریقمسابقهنمی‌توانچنینتوقعیداشت‪.‬ویدرهمینزمینهمطرح‬ ‫کرد‪ :‬یادمان باشد که رادیو‪ ،‬تلویزیون و سینما از ادبیات می آیند؛ یعنی‬ ‫اول شما باید ادبیات غنی داشته باشید تا بعد بتوانید آنها را در تصویر پیاده‬ ‫کنید‪ .‬زمانی که نگاه می‌کنید می‌بینید که انتشارات ما به ویژه در حوزه‬ ‫کودکان و نوجوانان اص ً‬ ‫ال غنی نیست؛ در حالی که فیلم‌های خوب دنیا‬ ‫همهاقتباسیهستندوازرمان‌هاوکتاب‌هایمختلفساختهمی‌شوند‪.‬او‬ ‫بابیاناینکههرچهبرنامه‌هایتلویزیونتخصصی‌ترباشند‪،‬تأثیرگذارتر‬ ‫خواهند بود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬ما افرادی داریم که در حوزه‌های خودشان‬ ‫متخصصهستندوبهتراستدربرنامه‌سازیبهسراغافرادمتخصص‬ ‫برویم؛ به عنوان مثال آقای بیرنگ و خدابیامرز رسام از سازندگان خوب‬ ‫سریال بودند‪ .‬یک عده افراد خوش‌نام دیگر هم هستند که باید به سراغ‬ ‫آنها برویم یا اگر خانم برومند در حوزه کودک خوب کار می‌کند‪،‬‬ ‫در حوزه کتاب‌خوانی خوب کار می‌کند به سراغ آنها برویم و از آنها‬ ‫استفادهکنیم‪.‬بهطورکلیاگرتفاوت‌هایفردیهنرمندانرابشناسیمو‬ ‫بهسراغشانبرویمبهترخواهدبود‪.‬‬ ‫پفیروزی در بخش دیگری از گفت‌وگوی خود با ایسنا با بیان اینکه‬ ‫کهیکمدیرکهاستراتژیمدیریتمی‌داند‪،‬بهترینتصمیماستفاده‬ ‫درست از منابع ما انسانی‌اش را خواهد داشت‪ ،‬گفت‪ :‬بزرگترین ثروت‬ ‫یک سازمان‪ ،‬منابع انسانی‌اش است؛ وقتی این منابع شناخته شود آن وقت‬ ‫است که برنده شده‌ایم‪.‬این تهیه‌کننده در ارتباط با ساز و کار اسپانسرها در‬ ‫برنامه‌هایتلویزیونیوتأثیرمخربآنهادرخروجییکاثرتلویزیونی‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬اوالً ما رسانه بی‌طرف در دنیا نداریم و نمی‌توانیم بگوییم‬ ‫که یک رسانه به جهت مالی روی پای خودش است و نیاز به کمک‬ ‫ندارد‪،‬امابایدگفتچرارسانه‌هایدیگراینوابستگی‌های‌شاننشان‬ ‫داده نمی‌شود؟ این مساله به دلیل آن چیزی است که به مخاطبان نشان‬ ‫می‌دهندواجازهنمی‌دهندکهاسپانسرتصمیم‌گیرندهباشد‪.‬ماشایدناچار‬ ‫بهگرفتناسپانسربرایساختبرنامه‌هایتلویزیونیباشیم‪،‬امانکته‌ای‬ ‫که وجود دارد این است که دخالت آن اسپانسر را باید متخصص‬ ‫رسانهیعنیتهیه‌کنندهومدیررسانهمشخصکندونهاسپانسر‪.‬یعنیباید‬ ‫بپذیرد‪.‬حتیاگرتبلیغمی‌خواهدروشتبلیغمؤثررامشخصکنیمکه‬ ‫چهچیزیاست‪.‬خیلیبی‌سلیقگیاستکهشمایکفیلمسینماییرا‬ ‫می‌بینی با اشاره مستقیم به آن خدمتی که می‌دهد به شکل گل درشت‬ ‫اسپانسرها را معرفی می‌کند‪ .‬اما نکته‌ای که وجود دارد این است که در‬ ‫تمامدنیاایناتفاقمی‌افتد‪.‬مگرسینمایصهیونیستیطرفدا ِرهولوکاست‪،‬‬ ‫سالیان سال نیست که جایزه اسکار‪ ،‬بفتا‪ ،‬گلدن گلوب و حتی جایزه‬ ‫نوبلرامی‌گیرد؟یکنگاهبیاندازیدمی‌بینیدبرندگانجوایزنوبلچه‬ ‫کسانیهستند‪.‬اسپانسرتأثیرخودشرابررویانتخاباتمی‌گذارد‪،‬ولی‬ ‫چند درصد از مردم متوجه می‌شوند که این انتخابات با چه سمت و‬ ‫سوییانجاممی‌گیرد؟بهدلیلاینکهکارشانراهنرمندانهانجاممی‌دهند‪.‬‬ ‫امامتأسفانهاسپانسرهایماکاررابهماواگذارنمی‌کنندومی‌خواهند‬ ‫خودشانورودکنندکهمابهعنوانرسانهنبایدبپذیریم‪.‬مریمفیروزیکه‬ ‫پیش از این برنامه‌هایی همچون «اردیبهشت» و «طلوع» را در تلویزیون‬ ‫داشته است‪ ،‬در پاسخ به اینکه تاکنون به چه میزان به نقش کتاب و‬ ‫ترویجفرهنگکتاب‌خوانیدربرنامه‌هایتلویزیونیپرداختهاست؟‬ ‫توضیح داد‪ :‬ما در برنامه‌هایی که داشته‌ایم پیش از این به طور مشخص‬ ‫درآیتم‌هاییبهمعرفیکتابمی‌پرداختیمامابازهمسیستماتیکنبود‬ ‫و ما به خاطر عالقه شخصی مان این آیتم‌ها را می‌گذاشتیم و این فرق‬ ‫می‌کندبابرنامه‌ایکهمامشخصاًبرایکتاب‌خوانیطراحیکنیم‪.‬اوبا‬ ‫اشاره به طرح‌هایی که قرار بوده است در تلویزیون در زمینه فرهنگ‬ ‫کتابخوانی ارائه دهد و بسازد‪ ،‬اما بی‌نتیجه مانده است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬ما برای‬ ‫امسالدههفجرقراربودبرنامهکتابخوانیداشتهباشیم‪.‬بهعنوانراه‌حلی‬ ‫که یک آدم محبوب و خوش صدا بیاید و در برنامه‌ی ما کتاب بخواند‪.‬‬ ‫همچنینیککارپرفورمنسطراحیکردیمکهدرآنبخش‌هایی‬ ‫از یک کتاب را به صورت اجراهای صحنه‌ای و مثل تله‌تئاتر بخوانند‬ ‫که روشی‌جوان پسندانه است و گران هم نیست‪ .‬یا مث ً‬ ‫ال می‌خواستیم‬ ‫دورخوانی بخش‌هایی از کتاب‌هایی که دوست داشتیم را ارائه دهیم اما‬ ‫این اتفاق نیفتاد‪ .‬هدف ما ترویج کتاب‌های تاریخ معاصر بود‪ .‬فکر کردم‬ ‫چنین فضایی هم ارزان است و هم فرم جدیدی از برنامه‌سازی است‬ ‫که نیاز به اسپانسر هم ندارد‪ .‬همچنین برنامه دیگری را طراحی کرده‬ ‫بودیم که نقاشی روی شیشه بود‪ ،‬اینکه شما صدای گوینده را می‌شنوید‬ ‫و نقاشی را روی شیشه در حال طراحی بینید‪ .‬این طراحی مربوط به‬ ‫داستان‌های کتاب است و با حلقه اتصال ما هر دفعه مخاطب از طریق‬ ‫تصویر‪،‬صداوهنرنقاشیبهروایت‌هایداستانمی‌رسدکهمتأسفانه‬ ‫این اتفاق هم نیفتاد‪.‬مریم فیرزوی که این روزها برنامه «نسل امروز» را‬ ‫در شبکه پنج سیما روی آنتن دارد‪ ،‬در پایان درباره موضوع این برنامه‬ ‫گفت‪ :‬موضوع این برنامه برای نسل جوان است‪ .‬بر این اساس یک آدم‬ ‫از نسل جوان و فردی از یک نسل قدیمی‌تر‪ ،‬در کنار هم مسائل مختلف‬ ‫رامطرحمی‌کنند‪.‬‬ ‫قانونجدیدکنسرت‌ها‬ ‫ازنگرانیتادرآمدزایی‬ ‫مجلس تصویب کرده وزارت ارشاد ‪ ۱۰‬درصد بهای بلیت‬ ‫کنسرت‌ها را در تهران و کالنشهرها اخذ و آن را به حساب‬ ‫درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند؛ مصوبه‌ای‬ ‫که موجب اعتراض اهالی موسیقی شد‪ .‬حاال مدیرکل دفتر‬ ‫موسیقی وزارت ارشاد با تاکید بر تبعیت این دفتر از قانون‪ ،‬معتقد‬ ‫است نگرانی‌هایی درباره این قانون وجود دارد و از برگزاری‬ ‫جلساتی در این زمینه خبر می‌دهد‪.‬علی ترابی‪ ،‬مدیرکل دفتر‬ ‫موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی‪ ،‬می‌گوید‪ :‬این قانون‬ ‫مصوب مجلس و الزم‌االجرا است و من در موقعیتی نیستم که‬ ‫درباره خوب و بد آن نظر بدهم؛ ما فقط در مقام مجری عمل‬ ‫می‌کنیم‪ .‬البته باید نگرانی‌هایی در این مورد داشته باشیم چرا‬ ‫که به نظر می‌رسد آنچنان ابعاد کارشناسی در این قانون در نظر‬ ‫گرفته نشده است‪.‬‬ ‫او ادامه می‌دهد‪ :‬شاید بهتر بود این قانون به سراغ ژانرها و‬ ‫بخش‌های خاصی از موسیقی (موسیقی پاپ) می‌رفت‪ .‬بخش‌های‬ ‫موسیقی سنتی‪ ،‬کالسیک و نواحی ما برای رفتن روی صحنه‬ ‫باید از جیب هزینه کنند و در این قانون به آن‌ها به چشم موسیقی‬ ‫پاپ نگاه شده‪ ،‬انگار که آن‌ها هم درآمدزا هستند‪.‬مدیرکل دفتر‬ ‫موسیقی وزارت ارشاد با تاکید بر اینکه این دفتر از قانون تبعیت‬ ‫می‌کند‪ ،‬می‌گوید‪ :‬پس از تصویب این قانون از ناحیه صنف‬ ‫موسیقی اعتراضاتی به وجود آمد‪ .‬ما درصدد برگزاری جلساتی‬ ‫با مدیران ارشد وزارت ارشاد وصنوف موسیقی هستیم تا به‬ ‫راهکاری برسیم که از آسیب‌های احتمالی جلوگیری کند و اگر‬ ‫منافعی برای این قانون متصور هست به راه خودش هدایت شود‪.‬‬ ‫کمی‬ ‫مسئوالن به آمار ّ‬ ‫توجه می‌کنند‬ ‫نه کیفیت‬ ‫شهرهای بزرگ دیگر‪ .‬تعداد نویسنده‌ها بسیار زیاد شده‬ ‫ـ و چه خوب هم ـ اما تعداد ناشران بسیار بیش‌تر است‪.‬‬ ‫آیا این هم خوب است؟ شاید‪ .‬کسی هم نمی‌خواهد به‬ ‫روی خودش بیاورد که پس چرا تعداد کتاب‌فروشی‌ها‬ ‫زیاد نمی‌شود‪.‬قضیه انگار روشن است‪ :‬اگر احتیاج به‬ ‫نمایش داریم‪ ،‬کمیت بهترین چیز است‪ ،‬آن هم کمیتی‬ ‫که به چشم بیاید‪ ‌،‬یعنی در تلویزیون و مانند آن قابل‬ ‫نمایش باشد‪ .‬انگار چشم‌ها فقط مهم‌اند چون هر چه ببینند‬ ‫(به‌خصوص جمعیت‌ها را)‌ به خاطر می‌سپرند و یادشان‬ ‫نمی‌رود‪ .‬باقی را به‌ندرت‪ .‬کیفیت‌ها که معموالً دیدنی‬ ‫نیستند و فهمیدنی‌اند‪ ،‬پس قابل مناقشه و تردید و در‬ ‫معرض انکارند‪ .‬کیفیت سدها را می‌شود به همین آسانی‬ ‫کمیت‌ها تعیین کرد و اندازه گرفت؟ گمان نکنم‪ .‬کیفیت‬ ‫دانش‌آموختگان دانشگاهی را چه‌طور؟ نه به آسانی‪ ،‬طبعاً‪.‬‬ ‫نتیجه‌ی کیفی تعداد باالی بازدیدکنندگان از نمایشگاه‬ ‫کتاب را چه‌طور؟ نه‪ .‬اگر خوب و بدش به روشنی معلوم‬ ‫بود که این همه و هر سال درستی برگزاری آن در‬ ‫مصاحبه‌ها و جلسات به بحث گذاشته نمی‌شد‪ .‬اما فع ً‬ ‫ال‬ ‫بحث‌ها هر چه می‌خواهد باشد‪ ،‬کثرت بازدیدکنندگان را‬ ‫می‌شود نمایش داد و آن را به جای یک فعالیت فرهنگی‬ ‫بزرگ جا زد و حتا حیرت شرکت‌کنندگان خارجی را هم‬ ‫ِ‬ ‫کمیت نمایشی تا زمانی نامعلوم تعیین‌کننده‌ی‬ ‫شاهد آورد‪.‬‬ ‫رفتارهای تصمیم‌گیرندگان است و هر دلیلی هم که‬ ‫برای نادرست یا دست‌کم ناقص‌بودن چنین نمایش‌هایی‬ ‫بیاوریم‪ ‌،‬از طرف‌شان رد می‌شود و یا با ده‌ها آمار مربوط‬ ‫به فروش کتاب‌ها یا رضایت ناشران و مانند این‌ها پاسخ‬ ‫داده می‌شود‪ .‬همه‌ی این آمارها و اعالم رضایت‌ها البته‬ ‫بهانه است‪ ،‬چون نقص‌های چنین نمایشگاهی دیگر آشکار‬ ‫شده است‪ ،‬اما کسی کاری نمی‌تواند بکند‪ ،‬چون همان‬ ‫نمایش توده‌وار بازدیدکنندگان همه را راضی و به‌ظاهر‬ ‫مجاب می‌کند‪.‬روزی خواهد رسید که تصمیم‌گیرندگان‬ ‫ِ‬ ‫کمیت نمایشی‬ ‫به کیفیت توجه خواهند کرد و فقط به‬ ‫و آماری بسنده نخواهند کرد‪ ،‬روزی که هم جسارت‬ ‫تغییرات اساسی داشته باشند و هم چشم‌اندازی دورتر را‬ ‫پیش رو‪ ،‬نه همین امسال و فقط همین روزها را‪ .‬آن وقت‬ ‫است که نتیجه‌ی نمایشگاه کتاب فقط باالرفتن تعداد‬ ‫بازدیدکننده‌ها نیست‪ ،‬آمار کتاب‌خوانی در کل کشور‬ ‫و در طول سال است و تازه آن هم فقط نیست‪ ،‬که تغییر‬ ‫احوال مردم و روش‌های زندگی‌شان است؛‌ نتایجی کیفی‪،‬‬ ‫و نه فقط ک ّمی‪ ،‬از کتاب‌خریدن و خواندن‪.‬‬ ‫حسین سناپور در نوشتاری به این موضوع پرداخته‬ ‫که مسئوالن به آمار ک ّمی نمایشگاه کتاب توجه می‌کنند‬ ‫نه کیفیت آن‪.‬این نویسنده در یادداشتی با عنوان «نمایش‌‬ ‫کمیت یا کیفیت؟» نوشته است‪ :‬آمارها به‌ظاهر همه جا‬ ‫گویا هستند و تکلیف همه چیز را گویا روشن می‌کنند‪:‬‬ ‫تعداد باسوادها‪ ،‬تعداد فارغ‌التحصیالن دانشگاه‪ ‌،‬تعداد‬ ‫سدها‪ ،‬و حاال تعداد بازدیدکنندگان از نمایشگاه کتاب‪.‬‬ ‫این آمارها همان چیزهایی است که سال‌هاست می‌شنویم‬ ‫و می‌خوانیم‪ .‬اما تعداد بسیار زیاد دانشگاه‌رفته‌ها چه مقدار‬ ‫از مشکالت کشور را حل کرده؟ تعداد باالی باسوادان‬ ‫چه‌قدر به کتاب‌خوانی منتهی شده؟ تعداد باالی سدهایی‬ ‫که به‌شان افتخار می‌شود‪ ،‬چرا نتوانستند چنان که باید‬ ‫از گستردگی و شدت سیالب‌ها جلوگیری کنند؟ و حاال‬ ‫تعداد باالی بازدیدکنندگان از نمایشگاه کتاب و حتا‬ ‫خریدهاشان‪ ،‬قرار است نشا ن‌دهنده‌ی پیشرفت فرهنگی‬ ‫باشد؟‌ یا کتاب‌خوانی؟ یا نقش فرهنگ و کتاب در‬ ‫زندگی مردم؟ هیچ‌کدام‪ .‬می‌دانیم همه‌مان‪ .‬احتیاج به‬ ‫روشن‌کردن همه‌ی زوایا و آوردن دلیل و برهان نیست‪.‬در‬ ‫تمام این سال‌ها و تمام دولت‌هایی که آمده‌اند و رفته‌اند‪،‬‬ ‫یک چیز تغییر نکرده‪ :‬عالقه‌ی زیاد به نمایش‌ِ کمیت‌ها‪‌.‬‬ ‫گویی کمیت همه چیز است‪ .‬نه انگار کمیتی که تبدیل‬ ‫به کیفیت نشود اص ً‬ ‫ال کمیت نیست‪ ،‬عدد و رقم و ‌آمار‬ ‫ظاهری است‪ .‬پس از آمار ظاهری حرف می‌زنند‪ ،‬چون‬ ‫هیچ مسئولی ‌حاضر نیست از این نمایش اغراق‌شده‌ی‬ ‫آمار ظاهری بگذرد‪ ،‬هر چه‌قدر هم که دل‌سوز بوده‌اند‬ ‫یا نگران وضعیت فرهنگی‪ .‬زمانی گفتند فالن تعداد‬ ‫کتابخانه در کشور ساخته شده‪ ،‬بی‌این‌که جزئیات آن‬ ‫را نشان بدهند تا معلوم شود یک قفسه در فالن اداره و‬ ‫یک قفسه در قطار و مانند این‌ها کتابخانه نیستند‪ .‬گفتند‬ ‫فالن تعداد به پزشکان کشور اضافه شده‪ ،‬اما هنوز اغلب‬ ‫از شهرستان‌ها باید برای درمان به تهران بیایند‪ ،‬یا به‬
‫‪4‬‬ ‫یکشنبه ‪ 15-‬اردیبهشت‪ 1398‬شماره‪797‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫خبرنگار‬ ‫یک شایعه برای بازار ایران کافی بود تا قیمت های‬ ‫بی ثبات‪ ،‬مجددا راه صعودی شدن خود را در پیش‬ ‫بگیرد‪ .‬شایعه گران شدن بنزین که خود از اصل و اساس‬ ‫بدون تایید رسمی منتشر شد در مدت زمان کوتاهی‬ ‫تمام بازار و قیمت های کاال ها را در دست گرفته و‬ ‫یک شبه سه برابر شدند‪ .‬دغدغه مردم عالوه بر قیمت‬ ‫سوخت و سهمیه بندی بنزین‪ ،‬روی دیگری به خود‬ ‫گرفت و تشویش های بنزین تمام نشده‪ ،‬بالفاصله موجی‬ ‫از گرانی ها بازار را فراگرفت‪ .‬منطق درستی پشت هیچ‬ ‫کدام یک از گرانی ها وجود نداشته و کسی هم چنان‬ ‫پاسخگوی این سوال نیست که چرا با شایعه گران شدن‬ ‫بنزین‪ ،‬کاالهای اساسی و مصرفی مردم نیز تحت تاثیر‬ ‫آن گران شد‪ .‬اثرات منفی یک خبر نادرست به صورت‬ ‫رئیس اتحادیه نان فانتزی‪:‬‬ ‫سرعتافزایشقیمت‌هابهقدریباالستکهنمی‌دانیمچقدربایدگرانکنیم!‬ ‫رئیس اتحادیه نان فانتزی گفت‪ :‬سرعت افزایش قیمت مواد اولیه مانند روغن‪ ،‬شکر و دیگر افزودنی‌ها به قدری باال است که نمی‌توانیم تصمیم بگیریم که چقدر افزایش قیمت بدهیم‪ .‬منتظر هستیم تا این قیمت‌ها یک‬ ‫ثبات حداقلی پیدا کند سپس قیمت‌های خود را افزایش دهیم‪.‬رئیس اتحادیه نان فانتزی در خصوص افزایش قیمت نان گفت‪ :‬من واقعا از برخی رسانه‌ها تعجب می‌کنم که اظهارات من را کاملا خالف واقع منتشر کردند‬ ‫در حالی‌که من هیچ اظهار نظری نسبت به مسولیتی که ندارم‪ ،‬نمی‌کنم‪.‬وی ادامه داد‪ :‬در آن مصاحبه‪ ،‬من در خصوص نان بربری فانتزی صحبت کردم و بر این موضوع تاکید کردم این در حالیست که ما حتی در بخش نان‬ ‫فانتزی افزایش قیمت نداشتیم‪ ،‬هر چند مطابق مصوبه دولت قیمت‌گذاری این حوزه در اختیار واحد صنفی است اما واقعیت این است سرعت افزایش قیمت مواد اولیه مانند روغن شکر و دیگر افزودنی ها آنچنان است که‬ ‫نمی‌توانیم تصمیم بگیریم که چقدر افزایش قیمت بدهیم‪ .‬منتظر هستیم تا این قیمت‌ها یک ثبات حداقلی پیدا کند سپس قیمت‌های خود را افزایش دهیم‪.‬کرمی گفت‪ :‬واحدهای آزادپز تامین کننده ‪ 20‬درصد نان مصرفی‬ ‫مردم هستند و تاثیر آن‌چنانی در قوت روزانه مردم ندارند اما در ماه رمضان افزایشی نخواهیم داشت و در صورت رسیدن به یک فرمول مناسب پس از ماه مبارک این کار را خواهیم کرد‪ .‬در حال حاضر هیچ کمبودی در‬ ‫بازار نداریم و نیازهای مردم را به راحتی همکاران من در ماه مبارک تامین خواهند کرد‪.‬‬ ‫بنزین؛ بهانه ای برای دور جدید گرانی ها در بازار‬ ‫یکباکتاتورم‬ ‫دست های پشت پرده قیمت ها چندین برابر کرده و‬ ‫بدون اعالم رسمی دولت‪ ،‬گرانی ها آغاز شدند‪ .‬شرایط‬ ‫چند روز گذشته نشان داد که مردم و بیش از همه‬ ‫بازاریان‪ ،‬با یک بی اعتمادی گسترده در جامعه‪ ،‬خود‬ ‫شرایط را در دست گرفته اند به طوری که در برخی‬ ‫موارد به زیان معیشت و بازار نیز عمل کرده اند‪ .‬یک‬ ‫روز بعد از شایعه گران شدن بنزین بهانه ها برای اجناس‬ ‫آماده شدند و نظارت به مانند همیشه در یک خواب و‬ ‫غفلت طوالنی به سر می برد‪ .‬وضعیت و شرایط پیچیده‬ ‫روز های اخیر‪ ،‬نشان داد که دغدغه مردم تنها به سوخت‬ ‫برای حمل و نقل خالصه نمی شود و بی ثباتی ها نیز‬ ‫تنها از نقطه ای به نقطه دیگر در حال حرکت است؛‬ ‫یک روز قیمت بنزین و صف های طوالنی جایگاه های‬ ‫سوخت و روز دیگر باال رفتن قیمت کاال ها و تشویش‬ ‫بازار! تجربه سال های اخیر نیز چنین شرایطی را نشان‬ ‫می دهد به طوری که پس از گرانی بنزین‪ ،‬میل به صعود‬ ‫قیمت ها در بسیاری از اقالم‪ ،‬کاالها و محصوالت دیگر‬ ‫افزایش می یابد شرایط ایجاد شده تنها دهک های پاینن‬ ‫درآمدی و اقشار ضعیف جامعه را تحت تاثیر قرار می‬ ‫دهد‪ .‬وضعیتی غیر منطقی که جز عمیق کردن شکاف‬ ‫های اقتصادی در جامعه نتیجه دیگری در پی نخواهد‬ ‫داشت‪ .‬معیشت و زندگی بسیاری از افراد جامعه‪ ،‬تحت‬ ‫تاثیر شایعات و وضعیت روانی بازار نابود شده و از‬ ‫بین می رود‪ .‬تا ماه های گذشته‪ ،‬تحریم های اقتصادی‬ ‫آمریکا علیه ایران و در این اواخر‪ ،‬تحریم های نفتی‬ ‫تهدیدی برای اقتصاد ایران و وضعیت مردم به حساب‬ ‫می آمدند‪ .‬اما تجربه روز های گذشته نشان می دهد که‬ ‫شایعات‪ ،‬شایعه پراکنی و هیجان زدگی مردم در غیاب‬ ‫نظارت‪ ،‬آسیبی بیش از تحریم ها و جو روانی آن بر‬ ‫مردم و کشور وارد خواهد ساخت! تورم در شرایط فعلی‬ ‫در میان کاالهای اساسی به ‪ 60‬تا ‪ 400‬درصد رسیده‬ ‫است و با قرار دادن بنزین و گرانی و تورم کنار یکدیگر‬ ‫می توان به یک رابطه مستقیم رسید‪ .‬با گران شدن قیمت‬ ‫سوخت‪ ،‬این گرانی به بخش های دیگر اقتصاد نیز نفوذ‬ ‫می کند و آن را تحت تاثیر قرار می دهد و به تبع آن‬ ‫نرخ تورم نیز افزایش پیدا می‌کند؛ چرا که این افزایش‬ ‫قیمت روی سایر کاالها نیز به ‌شدت تأثیر می ‌گذارد‪.‬‬ ‫همچنین بنزین تنها کاالیی است که افزایش قیمت آن‬ ‫باعث ایجاد تورم می‌شود؛ حالتی از افزایش قیمت که‬ ‫می تواند بارقه های منطق را در آن مشاهده کرد اما سر‬ ‫منشا افزایش قیمت ها و چندین برابر شدن اجناس و‬ ‫کاالهای مصرفی در چند روز گذشته در کشور به یک‬ ‫شایعه و منبع کذب می رسد که فقدان تصمیم گیری‬ ‫دولت و اعالم رسمی را بیش از پیش آشکار می سازد‪.‬‬ ‫عدم مقابله با شرایط روانی ایجاد شده از سوی دولت‪،‬‬ ‫اقشار ضعیف را ضعیف تر و آسیب پذیر تر خواهد‬ ‫ساخت به طوری که انتظار می رفت دولت‪ ،‬تبعات این‬ ‫اقدام و شایعات پس از آن را پیش بینی کرده باشد اما‬ ‫عالوه بر قیمت های بی منطق‪ ،‬برنامه ریزی و برخورد‬ ‫مسئوالن نیز مناسب شرایط حال حاضر نبوده و بازار‪،‬‬ ‫معیشت و جامعه در دست شایعات در حال چرخش‬ ‫است‪.‬‬ ‫اقتصادایراندرچنگاختاپوسیدالر‬ ‫دست و پا می‌زند‬ ‫پروفسور محسن مسرت‬ ‫استاد اقتصاد دانشگاه اوزنابروک آلمان اظهار داشت‪ :‬راهکارهای‬ ‫استراتژیک ایران باید در بستر یک اجماع جهانی علیه سلطه‌گری و با‬ ‫هدف تجدید حیات قانون بین المل قرار داده شود‪ .‬بنظر من ایران باید‬ ‫داوطلبانه در این زمینه چه در بستر کشورهای معاهده شانگهای و چه‬ ‫خارج از آن فرهنگ‌سازی کند‪.‬پروفسور محسن مسرت استاد اقتصاد‬ ‫دانشگاه اوزنابروک آلمان است‪ .‬وی عالوه بر اقتصاد در مباحث انرژی‬ ‫و اقتصاد سیاسی نیز صاحب نظر است و در ایران نیز چند کتاب از وی‬ ‫از جمله «نفت و هژمونیسم آمریکا» و «اقتصاد سرمایه داری‪ ،‬هژمونی‬ ‫آمریکا و منابع فسیلی» چاپ شده است‪ .‬مسرت در گفت‌وگو با ایلنا‬ ‫به بررسی تحریم های آمریکا و راهکارهای مقابله با آن پرداخت‪.‬‬ ‫وی در ادامه گفت‪ :‬به باور من راهبرد ترامپ و اطرافیان تند‌روی او در‬ ‫ارتباط با ایران در چند ماه اخیر به روشنی در راستای تحریک هر چه‬ ‫بیشتر جمهوری اسالمی به عکس‌العمل‌های حساب نشده و در نتیجه‬ ‫دامن زدن به تشدید درگیری با ایران است‪ .‬قراردادن سپاه پاسداران در‬ ‫لیست نیروهای تروریستی و اعالم اجرای آخرین مرحله تحریم نفتی‬ ‫معنی دیگری جز تحریک جمهوری اسالمی نمی‌تواند داشته باشد‪.‬‬ ‫رفتار حادثه انگیز ایاالت متحده آمریکا در ارتباط با ایران و اصوال دنیای‬ ‫خارج از خودش‪ ،‬که با شروع زمامداری ترامپ شدت پیدا کرده و‬ ‫بیشتر قابل لمس است را باید در ارتباط با تغییراتی دید که در چند دهه‬ ‫اخیر در جهان رخ داده است‪.‬اصوال سیاست‌های امنیتی آمریکا که تا آن‬ ‫دولت روحانی مشاورین نئولیبرال را کنار بگذارد‬ ‫زمان تحت تاثیر دوران جنگ سرد قرار داشت‪ ،‬از موقعیت سیاست‌های‬ ‫چند بعدی (مالتی پوالر) بطرف سیاست‌های تک بعدی(یونی پوالر) و‬ ‫ایجاد تنها ابرقدرت جهان تغییر ساختاری پیدا کرد‪ .‬استفاده امپریالیستی‬ ‫از دالر بعنوان پول جهانی سبب شد که آمریکا برای پایدار کردن‬ ‫اتصال تجارت جهانی نفت با دالر سرمایه گذاری کند یعنی تولید‪،‬‬ ‫انتقال و بازار جهانی نفت و گاز را امنیتی کند‪ ،‬پایگاه‌های نظامی خود‬ ‫را به گونه‌ای سرسام آور گسترش دهد و کال اساس ابرقدرتی خود را‬ ‫از حوزه اقتصادی به حوزه نظامی و مالی منتقل نماید‪ .‬و ما امروز تجربه‬ ‫می‌کنیم که تحریم‌های اقتصادی آمریکا هم در قبال ایران و هم در قبال‬ ‫کلیه کشورهای مخالف از جمله روسیه بدون قدرت انحصاری دالر‬ ‫نمی‌توانست ممکن شود‪ .‬در حال حاضر آمریکا به کمک این اهرم‬ ‫اقتصادی هم می‌تواند به جذب سرمایه هنگفتی به بازار داخلی خود که‬ ‫شامل بیش از هزار میلیارد دالر در سال می‌باشد و هم اینکه می‌تواند به‬ ‫کمک دالر زورگوئی کند و از موقعیت امپراتوری خود گستاخانه و‬ ‫با پایمال نمودن حقوق بین الملل سوءاستفاده کند‪.‬مقصود من این است‬ ‫که آمریکا چون نقش خالق اقتصادی خود را برای سلطه‌گری از دست‬ ‫داده است به گسترش قدرت نظامی و مالی روی آورده است و از کلیه‬ ‫ابزاری که در این دو حوزه قابل استفاده است علیه کلیه همه کشورهای‬ ‫دنیا اعم از هم‌پیمانان غربی و رقیب یا مخالفین راهبردی خود از جمله‬ ‫روسیه‪ ،‬چین‪ ،‬کره شمالی ونزوال‪ ،‬کوبا و غیره استفاده می‌کند‪ .‬اما در‬ ‫حال حاضر لبه تیز حمالت این کشور متوجه ایران است زیرا عالوه بر‬ ‫خود آمریکا‪ ،‬اسرائیل و عربستان سعودی هم در آماده کردن شرایط‬ ‫مناسببرایتضعیفایرانسرمایه‌گذاریوسیعیمی‌کنند‪.‬ببینیدخود‬ ‫تحریم‌های سه مرحله‌ای آمریکا علیه ایران که از ماه مه سال گذشته تا‬ ‫به امروز بکار برده شده عمال تحریم کلیه کشورهایی که با ایران رابطه‬ ‫اقتصادی دارند نیز می‌باشد‪ .‬آلمان‪ ،‬فرانسه و اتحادیه اروپا در مجموع با‬ ‫میل خود روابط تجاری خود را با ایران قطع نکرده‌اند‪ ،‬بلکه خالف میل‬ ‫خود و با زور اهرم دالر این راه را به اجبار انتخاب کرده‌اند‪ .‬نمونه دیگر‬ ‫اینکه آمریکا از طریق ناتو کلیه هپیمانان خود را مجبور کرده است که‬ ‫سهم بودجه نظامی خود را تا ‪ 2025‬به ‪ 2‬درصد تولید داخلی افزایش‬ ‫دهند‪ .‬این تصمیم ناتو به این معنی است که برای نمونه کشور آلمان‬ ‫باید بودجه نظامی خود را در چند سال آینده از ‪ 60‬میلیارد دالر به بیش‬ ‫از ‪ 100‬میلیارد دالر افزایش دهد‪ .‬با این سیاست آمریکا فقط عده‌ای‬ ‫ذینفع در آلمان موافقند آما حدود ‪ 80‬درصد مردم به شدت مخالف‬ ‫هستند‪ .‬نمونه دیگر این است که آمریکا با خط ترانسپورت گاز نورد‬ ‫استریم از روسیه از طریق دریای شمال به اتحادیه اروپا شدیدا مخالفت‬ ‫می‌کند و می‌گوید اتحادیه اروپا نباید تابع ورود انرژی از کشوری که‬ ‫دشمن غرب است بشود‪ .‬در مقابل آمریکا آلمان را مجبور نمود که به‬ ‫خرید گاز مایع از آمریکا که از منابع فراکینگ تولید می‌شود تن دهد‬ ‫و این در حالی است که گاز روسیه هم از نظر اقتصادی و هم از نظر‬ ‫زیست محیطی و سیاست‌های جلوگیری از افزایش گرمای زمین به‬ ‫مراتب با صرفه‌تر است‪.‬اول اینکه راهکارهای استراتژیک ایران باید در‬ ‫بستر یک اجماع جهانی علیه سلطه‌گری و با هدف تجدید حیات قانون‬ ‫بین المل قرار داده شود‪ .‬ایران باید بنظر من داوطلبانه در این زمینه چه‬ ‫در بستر کشورهای معاهده شانگهای و چه خارج از آن فرهنگ‌سازی‬ ‫کند‪ .‬دوم اینکه از هرگونه اقدامی که آب به آسیاب تبلیغات آمریکا‬ ‫علیه ایران بریزد جدا پرهیز کند‪ .‬برای نمونه طرح بلوکه کردن تنگه‬ ‫هرمز از دید من یکی از تله‌هائی است که آمریکا برای ایران کارگذاشته‬ ‫است‪ .‬این کشور منتظر چنین اقدامی از طرف ایران است که افکاری‬ ‫جهانی را به سوی شروع جنگ علیه ایران سوق دهد‪.‬بنظر من مذاکره‬ ‫نهایتا تنها راه مسالمت آمیز حل مشکالت جهانی است‪ .‬اما متاسفانه‬ ‫در ایاالت متحده امریکا در حال حاضر نیروهایی مسلط شده‌اند که به‬ ‫دنبال حل مشکالت جهانی نیستند و بر عکس تشدید چالش‌ها را دلیل‬ ‫بقای خود می‌دانند‪ .‬این مراکز با روی کار آمدن ترامپ ماهیت خود را‬ ‫بیش از پیش برمال کرده‌اند‪ .‬رفتار ناسیونالیستی و قانون شکنی آشکار‬ ‫ترامپ خود مزید بر علت شده است‪ .‬برای نمونه دولت آمریکا نه تنها‬ ‫از برجام که الگوئی برای حل مشکالت هسته‌ای و جلوگیری از اشاعه‬ ‫هسته‌ای می‌تواند باشد و راه جدیدی را در این باب باز نمود‪ ،‬خارج‬ ‫شد‪ ،‬بلکه قرارداد آب و هوای پاریس را هم ترک نمود‪ ،‬از معاهده‬ ‫یونسکو بیرون آمد و در حال حاظر قصد دارد قرار داد تجارت اسلحه‬ ‫را هم مورد سئوال قرار دهد‪.‬واقعیت این است که جمهوری اسالمی‬ ‫برای اقدامات مقابله با مثل در قبال آمریکا به لحاظ اقتصادی تقریبا‬ ‫دست خالی است‪ .‬علت اصلی چنین وضعی اما بنظر من سیاست‌های‬ ‫اقتصادی اکثر دولت‌های جمهوری اسالمی بوده است و ربطی به‬ ‫آمریکا و غرب ندارد‪.‬اینکه اقتصاد ایران از هر جهت کاملا ضربه‌پذیر‬ ‫شده و اکنون در چنگ اختاپوسی دالر دست و پا میزند نتیجه نسخه‌های‬ ‫نئولیبرالی به اصطالع بازار آزاد در تجارت خارجی ایران بوده است‪.‬‬ ‫این سیاست‌ها زدودن کلیه ریشه‌های مقاومتی از اقتصاد ایران بوده و‬ ‫آن را خلع سالح نموده است‪ .‬اینطور بنظر می‌رسد که دولت روحانی‬ ‫هم قادر به تغییر راهبردهای گذشته نیست و حتی قدرت شنوائی خود‬ ‫را هم از دست داده است‪ .‬بنظر من تغییر سیاست‌های اقتصادی بطرف‬ ‫ساختار اقتصاد مقاومتی احتیاج به نوعی اجماع و تحول ساختاری درونی‬ ‫داشته باشد‪ .‬پیش شرط موفقیت این راهبرد زدودن کلیه روزنه‌های فساد‬ ‫اقتصادی است که می‌تواند هر اقدام خود به خود مثبت را هم به عکس‬ ‫خود تبدیل کند‪ .‬پیش شرط دیگر ساختن اقتصاد مقاومتی این است‬ ‫که مشاورین نئولیبرال دولت کنار گذاشته شوند‪ .‬عقل سلیم اقتصادی‬ ‫درست در این شرایط بحرانی فقط می‌تواند به این نتیجه برسد که ایران‬ ‫به تقویت تولید داخلی و استفاده از کلیه منابع طبیعی و انسانی خود در‬ ‫این راه احتیاج دارد اما همانطور که گفتم این کار بدون تجدید نظر‬ ‫جدی و اجماع داخلی انجام پذیر نمی‌باشد‪.‬‬
‫رتبها ّولگرایشزنانبهقلیاندربوشهر!‬ ‫کارشناس بهداشت محیط مرکز بهداشت شهرستان بوشهر گفت‪ :‬رتبه اول گرایش زنان به قلیان در استان بوشهر‪ ،‬زنگ خطری برای خانواده‌ها است‪.‬رضا تندی در کارگاه آموزشی خود مراقبتی جوانان با موضوع دخانیات اظهار‬ ‫کرد‪ :‬سن گرایش به دخانیات در استان بوشهر از متوسط کشوری پایین‌تر بوده و همچنین متوسط سال‌هایی که یک فرد سیگار می‌کشد‪ ،‬در استان بوشهر از میانگین کشوری باالتر است‪.‬وی افزود‪ :‬ضروری است که خانواده‌ها در آستانه‬ ‫تابستان و فصل تعطیلی مدارس برای اوقات فراغت فرزندان خود برنامه‌ریزی الزم را داشته باشند‪.‬کارشناس بهداشت محیط مرکز بهداشت شهرستان بوشهر عنوان کرد‪ :‬دود سیگار و قلیان به دلیل دارا بودن بیش از ‪ ۴۰۰۰‬نوع ماده سمی و‬ ‫سرطان‌زا عالوه بر اینکه برای فرد سیگاری مضر است سالمت اطرافیان را نیز به مخاطره جدی می‌اندازد تا آنجا که حتی وسایل شخصی افراد سیگاری و قلیانی به دلیل تجمع مواد سمی بر روی آنها دارای خطرات فراوانی برای سالمت‬ ‫افراد است‪.‬تندی خاطرنشان کرد‪ :‬فرد سیگاری و قلیانی خود و اطرافیان خود را در معرض بیماری‌هایی چون انواع سرطان‪ ،‬سکته قلبی‪ ،‬آب‌مروارید‪ ،‬طاسی‪ ،‬سقط جنین و… قرار می‌دهد که بعضاً هزینه درمان بیماری ناشی از دخانیات‬ ‫تا چند برابر هزینه‌ای است که فرد برای خرید محصوالت دخانی انجام می‌دهد‪.‬این کارشناس بهداشت بیان کرد‪ :‬برابر قانون جامع کنترل دخانیات‪ ،‬استعمال دخانیات در اماکن عمومی و مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و نیز عرضه‬ ‫محصوالت دخانی در شعاع صد متری مراکز آموزشی و تربیتی ممنوع بوده و با متخلفین برابر مقررات برخورد خواهد شد‪.‬‬ ‫کارگرانمشغولکارنیستند‬ ‫بررسی‬ ‫زخم«خصولتی»‬ ‫برمازندران‬ ‫نام خصوصی سازی که شنیده می‌شود‪ ،‬لرزه براندام کارگران کارخانه‌های نساجی‪ ،‬چیت‬ ‫سازی‪ ،‬کولرسازی‪ ،‬چوخا‪ ،‬خزرخز تنکابن می‌افتد که از خصوصی خواری‌ها زخم خورده و‬ ‫اخراج شده اند‪.‬‬ ‫شمارمعدودکارخانه‌هایدولتی‬ ‫که روزگاری در مازندران فعال بودند‬ ‫اینک در سایه واگذاری‌های غیراصولی و‬ ‫غیرکارشناسی یا از رده خارج شده و قفل‬ ‫بر در آنها زده شده و یا نفس‌های آخر‬ ‫تولیدرامیکشند‪.‬نساجیمازندران‪،‬چیت‬ ‫سازیبهشهر‪،‬کولرسازی‪،‬خزرخزتنکابن‪،‬‬ ‫حریربافیچالوسازجملهکارخانه‌های‬ ‫بزرگ و دولتی به شمار می‌روند که‬ ‫اکنونبیشترجلساتووقتمسئوالنو‬ ‫کارگروه‌هایاقتصادبرایحلبحران‌های‬ ‫فراروی این واحدها در مازندران صرف‬ ‫می‌شود‪.‬برخیازکارخانه‌هاییادشده‬ ‫سال‌ها است که تعطیل شده اند و بعضی‬ ‫دیگر تکه تکه شده و اراضی آن در حال‬ ‫تغییر کاربری و فروش است و حال و روز‬ ‫یکی و دو واحد به اصطالح نیمه فعال‪،‬‬ ‫بغرنجاست‪.‬نصرالهدریابیگیدبیراجرایی‬ ‫خانه کارگر مازندران که دلی پردرد از روند‬ ‫خصوصی خواری‌ها در مازندران دارد با‬ ‫عنوان اینکه ما با اصل خصوصی سازی و‬ ‫‪ ۴۴‬مخالف نیستیم و جامعه کارگری با آن‬ ‫مخالفتینداردزیراقانوناساسیبایددقیق‬ ‫اجرا شود تاکید می‌کند‪ :‬در مازندران هیچ‬ ‫واحدی خصوصی سازی نشده است‪.‬‬ ‫فرجامشرکت‌هاینساجی‬ ‫مازندران‪،‬چیتسازیبهشهر‪،‬کولرسازی‪،‬‬ ‫نساجیچوخا‪،‬خزرخزتنکابن‪،‬نساجی‬ ‫شمارهیکنتیجهاجرایطرح‌هایبه‬ ‫اصطالحخصوصیسازیاستویبااظهار‬ ‫اینکهخصوصیسازیمدنظرحضرت‬ ‫امامراحلوفرمایشاتمقاممعظمرهبری‬ ‫که منتج به عدالت شود و مردم اداره کننده‬ ‫واحدهایتولیدواقتصادیباشند‪،‬اجرا‬ ‫نشدهاست‪،‬فرجامشرکت‌هاینساجی‬ ‫مازندران‪،‬چیتسازیبهشهر‪،‬کولرسازی‪،‬‬ ‫نساجیچوخا‪،‬خزرخزتنکابن‪،‬نساجی‬ ‫شماره یک را نتیجه اجرای طرح‌های به‬ ‫اصطالح خصوصی سازی یاد کرد و گفت‪:‬‬ ‫برخیازاینکارخانه‌هاتعطیلشدهاند‪.‬‬ ‫دریابیگی ادامه داد‪ :‬کشت و صنعت شمال و‬ ‫کارخانهغنچهنیزازطرحخصوصیسازی‬ ‫زخم خورده اند و آنچه به عنوان خصوصی‬ ‫سازی در آنها اجرا شده‪ ،‬خصوصی‬ ‫خواریبودهاست‪.‬دبیراجراییخانهکارگر‬ ‫مازندران گفت‪ :‬در مازندران شاهد فروش‬ ‫وواگذاریکارخانه‌هابهبخشخصوصی‬ ‫و تغییر کاربری آنها و در نهایت برج سازی‬ ‫واحدهایتولیدیهستیم‪.‬دریابیگیعنوان‬ ‫کرد‪:‬آخرینمرحلهوتجربهخصوصی‬ ‫سازیپنهانکهموجبنارضایتیگسترده‬ ‫جامعهکارگریشده‪،‬درشرکتمخابرات‬ ‫رخ داده است و واگذاری این شرکت به‬ ‫بخشخصوصیموجبنارضایتیشده‬ ‫است‪.‬‬ ‫دبیراجراییخانهکارگربااظهاراینکه‬ ‫خصوصی سازی در مازندران به هیچ وجه‬ ‫موردقبولجامعهکارگرینبودهونخواهد‬ ‫بود ادامه داد‪ :‬کسانی که این بساط را به‬ ‫وجود آورده اند باید محاکمه شوند‪.‬‬ ‫دریابیگیپیامدخصوصیسازی‬ ‫کارخانه‌هایدولتینظیرچیتسازیبهشهر‬ ‫ونساجیمازندرانرانارضایتی‪،‬ناهنجارهای‬ ‫اجتماعی‪،‬زیرپاگذاشتنعدالتاجتماعی‬ ‫وبدبینیکارگراندانستوگفت‪:‬نساجی‬ ‫مازندران روزگاری هفت هزار کارگر‬ ‫داشت و اکنون به یک سرمایه گذار ترک‬ ‫واگذار شده که خود در خارج از کشور‬ ‫به سر می‌برد و این کارخانه چند سال بدون‬ ‫هیئت مدیره است و شمار کارگران به دو‬ ‫هزار نفر کاهش یافته است و این تعداد نیز‬ ‫چندماهحقوقدریافتنکردهاند‪.‬‬ ‫دبیراجراییخانهکارگرمازندران‬ ‫تصریحکرد‪:‬خصوصیسازیبهنوعی‬ ‫مُسکن به شمار می‌رود‪ .‬به نظر می‌رسد‪،‬‬ ‫دارویشفابخشاقتصاد‪،‬رونقتولیداست‬ ‫واگرتولیدملیافزایشیابد‪،‬مشکالت‬ ‫فراروی حل می‌شود‪.‬وی افزود‪ :‬یک مسئول‬ ‫نیست در مازندران که بگوید با اجرای‬ ‫طرحخصوصیسازیبهعنواننمونهشمار‬ ‫کارگرانتولیدیافزایشیافتهاستدرحالی‬ ‫کهباخصوصیسازیشمارکارگرانبرخی‬ ‫واحدهابهصفررسیدهوکارخانه‌هاتعطیل‬ ‫شده و فاتحه آنها خوانده شده است‪.‬‬ ‫عبداهللمهاجررئیساتاقبازرگانی‬ ‫مازندراننیزنظریمشابهبادبیراجراییخانه‬ ‫کارگر درباره روند اجرای خصوصی سازی‬ ‫کارخانه‌ها دارد و می‌گوید‪ :‬در دولت قبل‬ ‫چند کارخانه خصوصی سازی شده که از‬ ‫آن به عنوان طرح «خصولتی ها» یاد می‌شود‪.‬‬ ‫در سال‌های اخیر شاهد‬ ‫بلبشویسیاسی‬ ‫در کشور هستیم‬ ‫گزارش‬ ‫نماینده مردم فسا در مجلس با بیان اینکه منابع کشور در میان کشمکش نمایندگان مجلس‬ ‫قرار گرفته است‪ ،‬گفت‪ :‬برخی نمایندگان سعی دارند بعضی از مسائل را به سمت اهداف خود‬ ‫سوق دهند به‌طوری‌که یک نماینده اقدام به جاده‌کشی درحوزه انتخابیه خود می‌کند و دیگری‬ ‫همزمان در تالش است تا یک مرکز ام‌آر‌آی در همان حوزه احداث و افتتاح کند‪.‬‬ ‫محمدجواد جمالی نوبندگانی‬ ‫با اشاره به عملکرد مجلس دهم‬ ‫عنوان کرد‪ :‬بسیاری از طر ح‌ها‬ ‫و اجرای آنها که نمایندگان‬ ‫برای حوزه انتخابیه خود دارند‪،‬‬ ‫ضروری نیست به طور ی‌ که‬ ‫شاهدیم در یک فاصله کوتاهی‬ ‫چندین مرکز مشترک افتتاح‬ ‫می‌شود که این اقدامات حیف‬ ‫و میل کردن منابع است‪.‬جمالی‬ ‫نوبندگانی با اشاره به اینکه‬ ‫نمایندگان ادوار گذشته مجلس‬ ‫اقدام به ساخت و را ه‌اندازی‬ ‫چندین دانشگاه در حوز ه‌های‬ ‫انتخابیه خود کردند‪ ،‬گفت‪ :‬این‬ ‫مساله سبب شده که بسیاری‬ ‫از دانشجویان ناراضی باشند؛‬ ‫زیرا پس از مدتی ساختما ن‌های‬ ‫این دانشگا ه‌ها به دلیل نداشتن‬ ‫دانشجو راکد و رها شد ه‌اند‪.‬‬ ‫نماینده مردم فسا در مجلس‬ ‫شورای اسالمی بیان کرد‪ :‬امتیاز‬ ‫دادن برخی از سازما ن‌ها و‬ ‫بعضی از وزرا به نمایندگان از‬ ‫ترس استیضاح و منطقه‌ای فکر‬ ‫کردن موکالن مردم برای جذب‬ ‫رضایت‌مندی کوتا ه‌مدت‪ ،‬مجلس‬ ‫را با مشکالت عدید ه‌ای مواجه‬ ‫کرده است‪.‬وی با اشاره به اینکه‬ ‫تکه‌تکه شدن بودجه مملکت‪،‬‬ ‫در بسیاری از پروژ ه‌ها باعث‬ ‫آسیب‌های زیادی به کشور شده‬ ‫است‪ ،‬افزود‪ :‬اختصاص بودجه به‬ ‫صورت تکه تکه به طر ح‌ها سبب‬ ‫به تعویق افتادن تکمیل پروژ ه‌ها‬ ‫می‌شود که این‌ها همه آسیب‬ ‫برای کشور به شمار میرود‪.‬عضو‬ ‫هیئت رئیسه کمیسیون امنیت‬ ‫ملی افزود‪ :‬معتقد نیستم که‬ ‫بر‌گزاری انتخابات استانی باعث‬ ‫می‌شود که تمام اشکاالت از بین‬ ‫رود اما با نگاه واقع‌بینانه متوجه‬ ‫می‌شویم که نمایندگان تا حدی‬ ‫با یک دید آزادانه و کال ن‌تر به‬ ‫موضوعات می‌نگرند‪.‬وی با بیان‬ ‫اینکه وجود یک مجلس در ایران‬ ‫کافی نیست‪ ،‬ادامه داد‪ :‬معتقدم‬ ‫در کنار این مجلس باید یک‬ ‫مجلس دیگر وجود داشته باشد‬ ‫که نوع انتخاب نمایندگان به‬ ‫صورت تخصصی‌تر و سخت‌تر‬ ‫انجام شود‪.‬‬ ‫نماینده مردم فسا در مجلس‬ ‫گفت‪ :‬در چنین مجلسی منتخب‬ ‫و کاندیداهایی که از درجات‬ ‫علمی‪ ،‬تخصصی‪ ،‬تجربی و‬ ‫مسئولیتی برخوردار باشد‪ ،‬حضور‬ ‫دارند و به مسائل و تصویب‬ ‫برنامه‌های پنج ساله و کالن کشور‬ ‫می‌پردازند‪.‬عضو هیئت رئیسه‬ ‫کمیسیون امنیت ملی با بیان اینکه‬ ‫استیضاح وزیران باید از دیگر‬ ‫وظایف مجلس دوم کشور باشد‪،‬‬ ‫ادامه داد‪ :‬این مهم از هدررفت‬ ‫منابع مالی‪ ،‬وقت و ‪ ....‬کشور‬ ‫در استیضاح وزرا جلوگیری‬ ‫می‌کند‪.‬جمالی‌نوبندگانی با اشاره‬ ‫به اینکه شاهدیم که بعضی از‬ ‫نمایندگان به دلیل مشکالت‬ ‫شخصی‪ ،‬وزیر را استیضاح‬ ‫می‌کنند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬استانی‬ ‫شدن انتخابات سبب شکل‌گیری‬ ‫بهتر احزاب می‌شوند‪.‬نماینده‬ ‫مردم فسا در مجلس خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬افراد باید در احزاب رشد‬ ‫کنند و بعد از آموزش بین حزبی‬ ‫می‌توانند پتانسیل خود را در‬ ‫مراحل بعد ارتقا دهند‪.‬وی با‬ ‫اشاره به اینکه در حال حاضر‬ ‫شاهد یک بلبشو سیاسی در کشور‬ ‫هستیم‪ ،‬گفت‪ ۴۰ :‬سال است که‬ ‫به فشا ر‌های روانی آمریکایی‌ها‬ ‫عادت کردیم آنها همیشه اذعان‬ ‫دارند که بعد از چند مدت دیگر‬ ‫کار کشور ایران تمام است که‬ ‫در واقعیت اینطور نیست‪.‬نماینده‬ ‫مردم فسا در مجلس با بیان اینکه‬ ‫تمام گرو ه‌های سیاسی اعم از‬ ‫اصال ح‌طلب‪ ،‬اصولگرا‪ ،‬انقالبی‬ ‫و دلسوزان نظام باید با دور‬ ‫گذاشتن منیت‌ها اقداماتی انجام‬ ‫دهند که حرکت رو به جلو داشته‬ ‫باشیم‪.‬جمالی نوبندگانی با اشاره‬ ‫به اینکه هیچ مجلسی در ادوار‬ ‫گذشته به اندازه مجلس دهم‬ ‫تحت فشار نبوده است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫عواملی مانند فضای مجازی‬ ‫یکی از مهم‌ترین عواملی بود‬ ‫که باعث فشار بیش از حد به‬ ‫مجلس شد به طوری که در این‬ ‫دوره توهین‌های بی‌سابقه‌ای به‬ ‫نمایندگان شد‪.‬‬ ‫؟؟؟؟؟‬ ‫‪5‬‬ ‫یکشنبه ‪ 15-‬اردیبهشت‪ 1398‬شماره‪797‬‬ ‫ایران زمین‬
‫‪6‬‬ ‫یکشنبه ‪ 15-‬اردیبهشت‪ 1398‬شماره‪797‬‬ ‫جامعه‬ ‫محافظه‌کاریبرنظامآموزشعالیکشورحاکماست‬ ‫نماینده ولی فقیه در دانشگاه‌ها به محافظه کار بودن دانشگاه‌ها اشاره کرد و گفت‪ :‬می توانیم سیستم آموزش عالی در کشور را یک سیستم محافظه‌کار بدانیم‪.‬حجت‌االسالم و المسلمین مصطفی رستمی (نماینده ولی فقیه در دانشگاه‌ها) با تاکید بر‬ ‫شناخت اقتضائات دانشجویان گفت‪ :‬در فرآیند نظام آموزشی ما یک نوع محافظه‌کاری حاکم است که مقدار سرعت تغییر و انطباق با مسائل جامعه و مسائل روز را کم می‌کند‪.‬وی در ادامه اظهار داشت‪ :‬الزمه تاسیس رشته‌های بین رشته‌ای‪ ،‬توجه به مسائل‬ ‫جدید‪ ،‬به دنبال حل مسائل جدید رفتن و پویایی‪ ،‬تحرک و انعطاف‌پذیری است‪ ،‬اما می‌بینیم که به علت وجود محافظه‌کاری این اقدمات در فرآیند برنامه‌ریزی و توجه به آموزش فاصله انداخته است‪ .‬از این رو ما می‌توانیم سیستم آموزش عالی خودمان‬ ‫را یک سیستم محافظه‌کار بدانیم‪.‬او با اشاره به اقتضائات نسل جدید به ویژه دانشجویان توضیح داد‪ :‬نسل جدید ما یک نسل اخالق محور و ورزش مدار است‪ .‬این نسل نیاز به پیشرفت‪ ،‬نیاز به عدالت‪ ،‬نیاز به رفاه و نیاز به تاثیرگذاری در مناسبات ملی و‬ ‫جهانی در خود احساس می‌کند‪.‬رستمی با بیان اینکه حس تاثیرگذاری یکی از نیازهای طبیعی نسل امروز و جوان جامعه است که مسئوالن جامعه باید به آن توجه بیشتری داشته باشند‪ ،‬گفت‪ :‬به تعبیر دیگر احساس شایستگی برای تاثیرگذاری بر محیط جزو‬ ‫اقتضائات نسل جوان است و طبیعتا در بخش‌های مختلف جامعه چه در حوزه سیاستگذاری و چه در حوزه واگذاری مسئولیت‌ها باید این نسل مورد توجه قرار بگیرد‪.‬نماینده ولی فقیه در دانشگاه‌ها در پایان درباره توجه دانشگاه‌ها به نیاز دانشجویان گفت‪:‬‬ ‫همانطور که گفته شد یک محافظه‌کاری در تغییرات و عکس‌العمل‌ها نسبت به نیازهای که در پیرامون جوانان هست‪ ،‬احساس می‌شود و این در دانشگاه نیز وجود دارد و روند به نوعی ُکند است‪.‬‬ ‫عبور آموزش و پرورش از‬ ‫استعدادهایدانش‌آموزی‬ ‫گزارش‬ ‫استفاده از ظرفیت دانش‌آموزان توانمند و خالق عالوه بر ایجاد فرصتی مناسب برای عرضه هنر آنها می‌تواند راهی برای کسب درآمدزایی مدرسه هم باشد؛ موضوعی که مسئوالن آموزش و پرورش به راحتی از کنار آن می‌گذرند‪.‬یکی از مشکالت آموزش و پرورش که تمام ابعاد آن را تحت تاثیر قرار داده است‪ ،‬کمبود بودجه است‪ .‬به دلیل مسائل‬ ‫اقتصادی برخی از نیازهای مدارس همواره به قوت خود باقی می‌مانند و نه تنها به آنها توجهی نمی‌شود‪ ،‬بلکه ایجاد مشکالت دیگری را نیز با خود در پی دارد‪ .‬پاسخ آموزش و پرورش هم همیشه در اینگونه مواقع تنها یک چیز است"بودجه نداریم"‪ .‬با توجه به اینکه ظاهرا مشکل بودجه‌ای مدارس حل شدنی نیست‪ ،‬این پیشنهاد مطرح است که می‌توان از ظرفیت‬ ‫دانش‌آموزان خالق و توانمند استفاده کرد تا هم آنها فضا و فرصتی برای بروز توانمندی‌های خود داشته باشند و هم با اجرای کارهای نمایشی و اجراهای موسیقی و در مجموع ارائه دستاوردهایشان سود حاصل از اجرا و فروش را به نفع خود و مدرسه به کار بگیرند‪.‬سال‌ها پیش در دهه هفتاد دانش‌آموزان در گروه‌های مختلف موسیقی‪ ،‬تئاتر و‪ ...‬فعالیت‌های داشتند‬ ‫ت‪‎‬های خالق و توانمند در میان دانش‌آموزان استفاده کند‪ ،‬اما آموزش و پرورش دوباره بحث کمبود بودجه را مطرح کرد و آن را مانع اجرای این گونه اقدامات دانست‪ .‬البته در کنار مسائل بودجه موانع دیگری از جمله کمبود فضا و نبود‬ ‫که بعضا بخشی از سود حاصل این فعالیت‌ها سهم مدرسه بود‪ .‬ما این پیشنهاد را به آموزش و پرورش طرح کردیم که از ظرفی ‌‬ ‫مربی هم نام برده شده است‪ ،‬اما این در حالی است که کارشناسان فرهنگی و هنری آموزش و پرورش تهران ادعای عکس این موضوع را دارند‪.‬علیرضا کاظمی (معاون فرهنگی و پرورشی آموزش و پرورش در پاسخ به این سوال که چرا مدارس گروه‌های تئاتر‪ ،‬موسیقی و هنری دانش‌آموزی ایجاد نمی‌کنند تا با اجرا و ارائه دستاوردهای دانش‌آموزان سودی نصیب‬ ‫آنها و مدارس شود؟ گفت‪ :‬این اقدام می‌تواند یک کار فرهنگی درآمدزا یا اقتصادی فرهنگی باشد‪ ،‬ولی می‌دانید که ممکن است مدارس این ظرفیت را نداشته باشند و یا مورد استقبال مردم قرار نگیرد‪ ،‬مگر اینکه در کانون‌های فرهنگی تربیتی دنبال اینگونه برنامه‌ها برویم‪ .‬البته در کانون‌های فرهنگی و تربیتی اینگونه برنامه‪‎‬ها را داریم‪ ،‬اما رویکردشان آموزشی است‬ ‫نه اقتصادی‪.‬وی ادامه داد‪ :‬البته به عنوان پیشنهاد می‪‎‬توان روی آن مطالعه کرد‪ ،‬آن هم در صورتی که کارشناسی شده باشد و بعد آن را به صورت پایلوت در چند مدرسه اجرا کرد تا ببینیم چه نتیجه‌ای می‌دهد‪ ،‬اما باید به نظرم روی آن کار شود‪.‬معاون فرهنگی و پرورشی آموزش و پرورش افزود‪ :‬کانون‌های داریم که تولیدات دانش‌آموزان شامل نقاشی‪ ،‬خوشنویسی‪،‬‬ ‫گروه‪‎‬های سرود قوی در بخش‌های مختلف در آن عرضه شده و مورد استفاده قرار می‌گیرد‪ .‬یکی از رویکردهای کانون‪‎‬ها‪ ،‬عرضه تولیدات و دستاوردهای دانش‌آموزان است‪ ،‬اما ممکن است به آن شکل درآمد خاصی نداشته باشد‪ ،‬به طور کل این اقدامات می‌تواند‪ ،‬ورود خوبی به این بخش باشد‪.‬وی در پاسخ به این سوال به نظر شما آیا می‌توان این کار را برای‬ ‫کمک به بهبود وضعیت بودجه‌ای مدارس انجام داد؟ گفت‪ :‬خیر‪ ،‬این ظرفیت وجود ندارد‪ ،‬زیرا در ابتدا به چند زیرساخت نیاز دارد؛ زیر ساخت اول این است که در هر مدرسه‌ای یک مربی توانمند هنری داشته باشیم‪ ،‬وگرنه حتی خود دانش‌آموزان از محصول و کار کم‌کیفیت استقبال نمی‌کنند چه برسد به والدین آنها یا دیگران‪ .‬به هر حال به نظر می‌رسد‪ ،‬این‬ ‫قابلیت در برخی مواقع وجود داشته باشد‪ ،‬اما در همه موارد نیست‪.‬کاظمی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا آموزش و پرورش قابلیت آن را دارد که فضا و مربی مورد نظر را در این زمینه تامین کند؟ گفت‪ :‬خیر‪ ،‬نمی‌تواند و امکان تامین آنها وجود ندارد‪ .‬باید برای این کار برنامه‌های کارشناسی انجام شود‪ .‬الزم است که آموزش و پرورش نیروهای موجود‬ ‫را بررسی کند تا مشخص شود‪ ،‬چه اندازه می‌تواند از نیروهای آزاد برای این کار بهره ببرد‪ .‬ضمن اینکه این پیشنهاد نه تنها کمکی به آموزش و پرورش نمی‌کند‪ ،‬بلکه هزینه مالی هم برای آموزش و پرورش دارد‪.‬معاون فرهنگی و پرورشی آموزش و پرورش تاکید کرد‪ :‬آموزش و پرورش آن دسته از محصوالت دانش‌آموزان را که جنبه تجاری داشته و باکیفیت‬ ‫باشند‪ ،‬در ابتدا در آموزش و پرورش و بعد در مکان‌های دیگر به فروش خواهد رساند‪.‬فاطمه علی اکبری کارشناس فرهنگی و هنری آموزش و پرورش منطقه ‪ ۶‬استان تهران در این باره گفت‪ :‬در طول یک سال تحصیلی چه در هنرستان‌ها و چه در مدارس عادی دو یا سه نمایشگاه برگزار می‌کنیم و یکی از نمایشگاه‌ها که خیلی زیاد هم برپا می‌شود‪ ،‬نمایشگاه‬ ‫دستاوردهای سنتی یا آشپزی دانش‌آموزان است‪ .‬سود حاصل از این نمایشگاه‌ها در جشن‌های نیکوکاری و یا برای مدرسه هزینه می‌شود‪ .‬به عنوان مثال از همین طریق کتابخانه یکی از مدارس شهر تهران تجهیز شد‪ .‬از طرفی ما هنرستان‪‎‬هایی داریم که دانش‌آموزان کاالی دست‌ساز خود را برای فروش عرضه می‌کنند که البته سودی برای دانش‌آموز ندارد و به نوعی‬ ‫کمک به مدرسه است‪.‬علی اکبری در پاسخ به این سوال که به نظر شما این روش‌ها می‌تواند به حل مشکالت اقتصادی مدارس کمکی کند‪ ،‬گفت‪ :‬بله‪ ،‬این کار می‌تواند ارزشمند باشد‪ ،‬اما اگر مشارکت بچه‌ها الزامی نباشد‪ ،‬آنها به صورت حداکثری شرکت نمی‌کنند و شاهد شرکت حداقل آنها خواهیم بود‪ .‬به نظر من اگر این قبیل برنامه‌ها هر سال ادامه داشته باشد‪،‬‬ ‫دانش‌آموزان با انگیزه بیشتری به این برنامه‌ها می‌آیند‪ .‬از طرفی این گونه برنامه‌ها مسئولیتی بر دوش دانش آموزان می‌گذارد که آنها را از فضای درسی خود دور می‌کند‪ .‬دانش‌آموزان ما در منطقه ‪ ۶‬بیشتر معطوف برنامه‌های علمی هستند‪ ،‬یعنی اگر دانش‌آموزان کارهای علمی و آموزشی‌شان روی زمین بماند‪ ،‬سراغ هیچ کاری نمی‌روند‪.‬‬ ‫ایران بازار گسترده محصوالت تراریخته‬ ‫بیوتروریسم این بار در قالب تراریخته‬ ‫پریساعبادی‪-‬خبرنگار‬ ‫سال ‪ 98‬یکی از پر تالطم ترین سال ها در حوزه و بهداشت است‪ .‬سالی که‬ ‫اما و اگر های پیش از آن فرضیه هایی را مبنی بر مشوش بودن فضای سالمت‬ ‫ارائه می کرد‪ .‬با بررسی ابعاد اقتصادی‪ ،‬تحریم های آمریکا علیه ایران اولین‬ ‫پرتو ناامیدی بر حوزه سالمت و پزشکی محسوب می شد که پس از آن نیز‬ ‫بیماران بسیاری را تحت تاثیر خود قرار داد‪ .‬اما در این میان‪ ،‬عالوه بر عوامل‬ ‫خارجی که درمان و سالمت را مورد هدف قرار داده بودند‪ ،‬برخی از عوامل‬ ‫داخلی و عدم نظارت ها بر این مسئله‪ ،‬روی دیگر ماجرای سالمت ایرانیان‬ ‫می باشد‪ .‬محصوالت تراریخته دیگر نام غریبی در کشور نیست و بسیاری از‬ ‫محصوالت طی این فرآیند ژنتیکی دچار تغییر می شوند‪ .‬در این فرآیند ژنوم‬ ‫محصوالت دست ‌کار ی‌ شد ه‌ ژنتیکی با روش مهندسی ژنتیک اصالح می‌یابد‪.‬‬ ‫این نوع محصوالت یکی از تهدید های خاموش در بخش کشاورزی و تأمین‬ ‫امنیت غذایی در ایران می باشد که پیش از این نیز هشدار های فراوانی در‬ ‫خصوص مصرف محصوالت تراریخته اعالم شده بود اما عدم نظارت و بی‬ ‫توجهی نسبت به امنیت مردم‪ ،‬ادامه فروش این محصوالت را نشان می دهد‪ .‬در‬ ‫بازار و سبد غذایی فعلی مردم کشور‪ ،‬مهم ترین تهدید در محصوالت تراریخته‬ ‫خالصه می شود چرا که تاثیرات مخرب آن در طول زمان نمود خواهد یافت‪.‬‬ ‫محصوالت دست ‌کار ی‌ شد ه‌ ژنتیکی یا همان تراریخته‌ی انسان محصوالتی هستند‬ ‫که از انتقال یک یا چند ژن بین دو نوع موجود زند ه‌ مختلف به ‌وجود می‌آید‬ ‫و تولید این دسته از محصوالت تا به ‌امروز مشکالت مختلفی را ایجاد کرده‬ ‫است‪ .‬اما حاال با گذر از تاثیرات محصوالت تراریخته بر روی سالمت مردم‪،‬‬ ‫چند نکته پنهانی و گفته نشده روی کار می آید‪ .‬در ابتدا توجه ها به دولت‪،‬‬ ‫وزارت و وزیر بهداشت و مسئوالن مربوطه جلب می شود‪ .‬وزارت بهداشت در‬ ‫راس رسیدگی و نظارت بر محصوالت بازار دارد اگر از جایی به بعد‪ ،‬کنترل‬ ‫محصوالت از دست وزارت بهداشت خارج شود مرحله بعد‪ ،‬غیر قابل مهار بودن‬ ‫سالمت خواهد بود‪ .‬شاید تحریم های آمریکا بیشتر در ابعاد گسترده دیده شود و‬ ‫الیه های پنهانی این اتفاق هیچ گاه بروز نیابد اما حال و روز بازار و محصوالت‬ ‫آن روی دیگری از تحریم ها و عدم مقاومت مسئوالن را نشان می دهد‪ .‬ضربه‬ ‫تحریم‌های آمریکا به اقتصاد ایران به تدریج در قالب بیوتروریسم ظهور یافته‬ ‫که نتیجه آن در تراریخته ها نمود می یابد‪ .‬واردات ایران‪ ،‬در روزهای فعلی به‬ ‫شدت دچار نوسان شده است و وشرایط اقتصادی با وجود گرانی ها و تحریم به‬ ‫نوعی غیر قابل کنترل می آیند‪ .‬محصوالت تراریخته‪ ،‬عاملی برای بیوتروریسم‬ ‫و نیازمند سازی دائمی ایران در واردات شکل دیگری به خود گرفته که به نظر‬ ‫می رسد پیش از این چندان پیش بینی دقیقی از سوی دولتمردان صورت نگرفته‬ ‫است‪ .‬اقتصاد بومی کشور به شدت متزلزل شده‪ ،‬وابستگی هایی را در خصوص‬ ‫تامین محصوالت خوراکی یافته است که بیش از امنیت سالمت افراد‪ ،‬امنیت‬ ‫کشور را نیز به خطر خواهد انداخت‪ .‬از جمله را ه­ های اختالل در امنیت ملی‬ ‫ایران از طریق بیوتروریسم می­تواند واردات و کشت ارقام محصوالت تراریخته‬ ‫باشد‪ .‬نگاهی به بازار‪ ،‬محصوالت فراوانی را عرضه می کنند که برخی از آن ها‬ ‫حاوی برچسب تراریخته بوده و برخی دیگر فاقد آن هستند اما جو عمومی و‬ ‫شرایط روانی سالمت‪ ،‬نوعی بی اعتمادی نسبت به کاالهای مصرفی را به وجود‬ ‫آورده که در صورت عدم نظارت دقیق حاصل گشته است‪ .‬اکثر محصوالت‬ ‫غذایی که عمدتا از نیازهای اصلی خانوارها می باشند؛ اعم از برنج و روغن های‬ ‫خوراکی و‪ ...‬حول محور دستکاری ژنتیکی در حال خرید و فروش هستند و از‬ ‫طرفی دیگر‪ ،‬واردات‪ ،‬گرانی های بی رویه‪ ،‬اقتصاد بیمار و تحریم ها‪ ،‬همگی‬ ‫دست به دست هم داده اند تا محصوالت تراریخته جای خود را بیش از پیش در‬ ‫بازار ایران باز کنند‪ .‬آن چه به طور محسوس وجود دارد‪ ،‬نه تنها وضعیت قابل‬ ‫لمس سالمت‪ ،‬بلکه جو مشوش بهداشت روان می باشد که تحت تاثیر تراریخته‬ ‫ها مورد تهدید قرار گرفته است‪ .‬وضعیتی که سعید نمکی‪ ،‬وزیر بهداشت پیش‬ ‫از این اعالم کرده بود که‪ «:‬نمی‌توان پدیده تراریخته را رد یا تایید کرد‪ ».‬آن‬ ‫چیزی که از پیگیری های مسئوالن عیان می شود‪ ،‬فقط و فقط در بی خبری یا‬ ‫خرید زمان برای بررسی خالصه می شود اما نکته ای که این روز ها مردم خود‬ ‫به خوبی شاهد آن هستند این است که ایران به بازار گسترده عرضه محصوالت‬ ‫تراریخته تبدیل شده است چرا که تمام عوامل داخلی و خارجی‪ ،‬راه را برای‬ ‫محصوالت تراریخته باز گذاشته اند‪.‬‬
‫درآمدزاییمیلیارددالریترامپازبحرینوامارات‬ ‫پنتاگون و وزارت خارجه آمریکا موافقت خود را با قرارداد‪ ۶‬میلیارد دالری فروش سامانه پاتریوت و جنگند ‌ه اف ‪ ۱۶‬به بحرین و امارات عربی متحده اعالم کردند‪ .‬آمریکا در ادامه فروش‌های هنگفت تسلیحاتی به کشورهای حاشیه خلیج‬ ‫فارس به بهانه آنچه که «تهدیدات ایران برای منطقه» می‌خواند‪ ،‬از طرح خود برای فروش ‪ ۶‬میلیارد دالر سامانه موشکی پاتریوت و تسلیحات به بحرین و امارات عربی متحده خبر داد‪.‬‬ ‫وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) روز جمعه خبر داد که وزارت خارجه این کشور موافقت خود را با سه قرارداد تسلیحاتی جدید به ارزش حدود ‪ ۶‬میلیارد دالر به دو کشور بحرین و امارات متحده عربی را اعالم کرد‪.‬طبق قوانین آمریکا‪،‬‬ ‫بعد از اعالم نظر پنتاگون و موافقت وزارت خارجه آمریکا‪ ،‬دولت این کشور کنگره آمریکا را در جریان موافقت خود با قراردادهای تسلیحاتی با دیگر کشورها قرار می‌دهد‪.‬طبق یکی از این قراردادها به ارزش ‪ ۲.۴۸‬میلیارد دالر‪ ،‬آمریکا سامانه‬ ‫موشکی پاتریوت و تجهیزات وابسته به آن را به بحرین می‌فروشد‪.‬آمریکا همچنین برای تجهیز ناوگان جنگنده آمریکایی اف ‪ ۱۶‬بحرین‪ ،‬تسلیحات و موشک‌هایی به ارزش ‪ ۷۵۰‬میلیون دالر به این جزیره جنوبی خلیج فارس خواهد فروخت‪.‬طبق‬ ‫سومین قراردادی که تاییدیه پنتاگون و وزارت خارجه آمریکا را گرفته‪ ،‬واشنگتن به امارات طی قراردادی به مبلغ ‪ ۲.۷۳‬میلیارد دالر موشک‌های پاتریوت و تجهیزات مرتبط می‌دهد‪.‬دو شرکت تسلیحاتی «الکهید مارتین» و «ریتون» آمریکا طرف‬ ‫قرارداد برای فروش این تسلیحات به امارات و بحرین هستند‪.‬فروش پاتریوت و تسلیحات آمریکایی به این دو کشور در حالی صورت گرفته که واشنگتن پیشتر از فروش سامانه موشکی «تاد» به عربستان سعودی خبر داده بود‬ ‫محدودیت‌های‬ ‫جدید دولت ترامپ‬ ‫برای فعالیت های‬ ‫هسته ای ایران‬ ‫‪7‬‬ ‫یکشنبه ‪ 15-‬اردیبهشت‪ 1398‬شماره‪797‬‬ ‫بین الملل‬ ‫وزارت خارجه آمریکا از اعمال تحریم‌های بیشتر بر برنامه‬ ‫هسته‌ای ایران خبر داد‪.‬دولت آمریکا در آستانه سالگرد خروج این‬ ‫کشور از توافق هسته‌‌ای با ایران‪ ،‬روز جمعه محدودیت‌های جدیدی‬ ‫را برای فعالیت‌های هسته‌ای ایران تصویب کرد‪.‬بر اساس بیانیه وزارت‬ ‫عکس‬ ‫وزیر امور خارجه ایران در مصاحبه‌ای گفته که کشورهای اروپایی تنها یک درصد از تعهدات‬ ‫خود در قبال ایران را انجام داده‌اند‪ .‬؟؟؟‬ ‫ظریف‪ :‬اروپا کمتر از ‪ ۱‬درصد از تعهدات‬ ‫برجامی خود را انجام داده است‬ ‫وزیر امور خارجه ایران در مصاحبه‌ای گفته که کشورهای اروپایی تنها یک درصد از تعهدات‬ ‫خود در قبال ایران را انجام داده‌اند‪.‬‬ ‫خارجه آمریکا هر گونه همکاری کشورهای ثالث در زمینه توسعه‬ ‫نیروگاه اتمی بوشهر یا انتقال اورانیوم غنی‌شده و آب سنگین به‬ ‫خارج ایران‪ ،‬ممکن است منجر به تحریم این کشورها شود‪.‬خبرگزاری‬ ‫آسوشیتدپرس پیش از این به نقل از یک مقام ارشد آمریکا از تمدید‬ ‫دست کم پنج مورد از هفت مورد معافیت تحریمی خبر داده بود‪ ،‬اما‬ ‫بیانیه وزارت خارجه آمریکا حاکی از سخت‌تر شدن این تحریم‌هاست‪.‬‬ ‫خبرگزاری فرانسه از تمدید ‪ ۹۰‬روزه سه مورد معافیتی مرتبط با برنامه‬ ‫صلح‌آمیز هسته‌ای ایران خبر داده است‪.‬بر اساس این گزارش‪ ،‬این‬ ‫تصمیم ترامپ اختالف داخلی را هم به همراه داشته است و «جان‬ ‫بولتون» مشاور امنیت ملی و دیگران در کاخ سفید را مقابل مقا م‌های‬ ‫وزارت خارجه قرار داده است که موافق نگه داشتن همه موارد جریمه‬ ‫هستند‪ .‬مخالفان در کنگره‪ ،‬از جمله «تد کروز» سناتور جمهور ی‌خواه‬ ‫ایالت تگزاس و سناتور «تام کاتن» از آرکانزاس‪ ،‬از دولت خواسته‌اند‬ ‫تا تمام معافیت‌ها در خصوص برنامه هسته‌ای ایران را لغو کند‪.‬‬ ‫«محمد جواد ظریف»‪ ،‬وزیر امور خارجه ایران در مصاحبه‌ای اختصاصی‬ ‫با پایگاه «لوب‌الگ» گفته کشورهای اروپایی تنها یک درصد از تعهدات‬ ‫برجامی خود در قبال ایران را انجام داده‌اند‪.‬‬ ‫ظریف در این مصاحبه در پاسخ به این سوال که آیا تماسی میان دولت‬ ‫ایران و دولت «دونالد ترامپ»‪ ،‬رئیس‌جمهور آمریکا وجود داشته یا خیر‬ ‫گفت که تهران در پاسخ به درخواستی از دولت آمریکا مبنی بر اینکه‬ ‫عالقه‌مند به گفت‌وگوی بشردوستانه با ایران است پیشنهاد مبادله زندانیان را‬ ‫مطرح کرده است‪ .‬وزیر امور خارجه ایران گفت که علی‌رغم پاسخ مثبت‬ ‫ایران‪ ،‬پاسخی از طرف واشنگتن دریافت نشده و فقط وزارت خارجه آمریکا‬ ‫در بیانیه‌ای اعالم کرد که ایران می‌تواند به صورت یکجانبه اتباع آمریکایی‬ ‫بازداشت‌شده در ایران را آزاد کند‪ .‬ظریف در بخش دیگری از سخنانش‬ ‫در پاسخ به سوال مصاحبه‌کننده مبنی بر اینکه کشورهای اروپایی تنها به ‪10‬‬ ‫درصد تعهداتشان عمل کرده‌اند و آیا ایران نباید با آنها مقابله به مثل کند‬ ‫تصریح کرد‪« :‬اروپا همان‌طور که شما به درستی گفتید به کمتر از ‪ 10‬درصد‬ ‫از تعهداتش عمل کرده است‪ .‬در واقع‪ ،‬بیش از ‪ 100‬درصد در بیانیه‌های‬ ‫عمومی و کمتر از ‪ 1‬درصد در پایبندی واقعی به تعهداتش‪».‬وی اضافه کرد‪:‬‬ ‫«اگر اروپا می‌خواهد در موقعیتی باشد که بخواهد مطالبه مطرح کند بایستی‬ ‫برای آن هزینه کند‪ .‬اگر این کار را انجام ندهد خطر فروپاشی کل توافق‬ ‫وجود دارد‪».‬وزیر خارجه ایران درباره وضعیت یکجانبه‌ بودن در برجام تا‬ ‫کجا ادامه خواهد یافت گفت‪« :‬به کالم ساده‪ ،‬من به رئیس مجمع عمومی‬ ‫که کنفرانسی در خصوص چندجانبه‌گرایی برگزار کرده بود گفتم‪ :‬شما‬ ‫نمی‌تواند به صورت یکجانبه حامی چندجانبه‌گرایی باشید‪».‬‬ ‫وزارت خارجه آمریکا با تکرار برخی یاو ه‌گویی‌ها در بیانیه‌‌ای‬ ‫اعالم کرد‪« :‬مایک پمپئو در چارچوب سیاست دولت مبنی بر فشار‬ ‫حداکثری بی‌سابقه بر ایران برای ممانعت از تمامی اقدامات مخرب‬ ‫این کشور‪ ،‬از روز چهارم ماه می محدودیت‌های موجود علیه برنامه‬ ‫هسته‌ای ایران را سخت‌تر می‌کند‪».‬در ادامه این بیانیه آمده است‪:‬‬ ‫«هرگونه دخالت در انتقال اورانیوم غنی شده از ایران در برابر‬ ‫اورانیوم طبیعی در معرض تحریم قرار خواهد گرفت‪».‬دولت‌های‬ ‫اروپایی شامل انگلیس ‪ ‌،‬فرانسه و آلمان از کاخ سفید درخواست‬ ‫کرد ه‌اند که تمامی معافیت‌ها در خصوص فعالیت‌های هسته‌ای ایران‬ ‫را لغو نکند‪.‬‬ ‫سودایبهارترکیدرچند‬ ‫قدمیترکیه‬ ‫رئیس‌جمهوری ترکیه هشدار داد کسانی که سودای بهار ترکی در سر‬ ‫دارند‪ ،‬در توهم هستند و رهاورد آنها از بهار عربی‪ ،‬زمستان سیاه بود‪«.‬رجب‬ ‫طیب اردوغان» رئیس‌جمهوری ترکیه گفت‪« :‬کسانی که سودای بهار‬ ‫ترک در سر دارند‪ ،‬در توهم هستند و ترکیه بسیار بزرگ‌تر از آن است که‬ ‫کسی بتواند آن را فرو بلعد»‪ .‬اردوغان در ادامه افزود‪« :‬برخی همچنان به‬ ‫بهار ترک چشم دوخته‌اند حال آنکه به هر مکانی که وارد شدند‪ ،‬بهار آن‬ ‫را به زمستانی سخت تبدیل کردند»‪ .‬وی گفت‪« :‬کشورهای اروپایی که از‬ ‫آرامش برخوردار هستند‪ ،‬آرامش خود را مدیون ترکیه هستند که چهار‬ ‫میلیون پناهنده را در خاک خود میزبانی می‌کند»‪.‬رئیس جمهوری ترکیه در‬ ‫ادامه افزود‪« :‬شهرهای اروپایی در حال سوختن هستند‪ ...‬کسانی که خواهان‬ ‫تحریک خطوط شکاف اجتماعی در ترکیه هستند‪ ،‬ابتدا باید به سرزمین‬ ‫سوخته خود نگاه کنند»‪ .‬اردوغان با اشاره به تهدیدهایی که پیش روی‬ ‫ترکیه قرار دارد‪ ،‬گفت‪« :‬به کسانی که به نیازهای دفاعی کشور ما احترام‬ ‫نمی‌گذارند و نیز کسانی که در توهم به حاشیه راندن ما از طریق اعمال‬ ‫تحریم هستند‪ ،‬می‌گوئیم که ترکیه خاورمیانه‪ ،‬بالکان یا آمریکای جنوبی‬ ‫نیست»‪ .‬وی در ادامه افزود‪« :‬ترکیه با برخورداری از برخی سنت‌های هزاران‬ ‫ساله و تمدن نیکو و مهارت باالی حکومت بر مناطق سرزمینی خود بسیار‬ ‫بزرگ‌تر از آن است که کسی بخواهد آن را فرو بلعد»‪.‬‬ ‫اردوغان هشدار داد که هر نوع حمله اقتصادی و سیاسی علیه استقالل‬ ‫ترکیه محکوم به شکست است»‪.‬‬ ‫وی تأکید کرد کسانی که می‌توانند بر ملت بزرگ و شجاع ما از طریق‬ ‫توطئه‌های کوچک تسلط یابند‪ ،‬سخت در اشتباهند‪.‬اردوغان درباره پرونده‬ ‫سوریه گفت‪« :‬از تالش‌های ما برای ایمن کردن سرزمین‌های سوریه هیچ‬ ‫حمایتی نشد»‪.‬وی تأکید کرد‪« :‬کسانی که سوریه را به باتالقی تبدیل کرده و‬ ‫سپس خود از این وضع شکوه می‌کنند‪ ،‬در حقیقت تالش می‌کنند مرزهای‬ ‫ترکیه را از طریق یک کمربند تروریستی محاصره کنند»‪.‬اردوغان با تأکید‬ ‫بر اینکه ترکیه اجازه نخواهد داد هیچ تهدیدی علیه این کشور در سوریه‬ ‫شکل گیرد‪ ،‬گفت‪« :‬ما همچنان به مبارزه ادامه می‌دهیم تا تمام خاک سوریه‬ ‫را ایمن کنیم و به صاحبان حقیقی‌ آن تحویل دهیم»‪.‬رئیس جمهوری ترکیه‬ ‫با اشاره به موضوع معامله قرن‪ ،‬آن را اصطالح جدیدی برای تجزیه و تقسیم‬ ‫و غارت و توطئه آمریکا برای سلب حقوق مردم فلسطین به نفع اسرائیل‬ ‫توصیف کرد‪.‬‬ ‫گوترش‪:‬تسلیحاتنظامی‬ ‫پیشرفتهدراختیارحزب‌اهلل‬ ‫نگران‌کنندهاست‬ ‫دبیرکل سازمان ملل در گزارش شش ماهه خود خواستار خلع‬ ‫سالح حزب‌اهلل لبنان و توقف عملیات نظامی این حزب در سوریه‬ ‫شد‪.‬به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک‪ ،‬آنتونیو گوترش‪ ،‬دبیرکل سازمان‬ ‫ملل با اشاره به اینکه اولویت دولت جدید لبنان وضعیت اقتصادی این‬ ‫کشور است‪ ،‬تاکید کرد‪ ،‬پرداختن به تنظیم استراتژی دفاعی ملی نیز‬ ‫پنتاگون‪ :‬ایران در گزینه های روی میز قرار دارد‬ ‫دولتواشنگتنبابرگزارینشستیدرپنتاگونبرایبررسیتمامیگزینه‌هایشدر‬ ‫ونزوئالبهیکهفتهتهدیداتکنایه‌دارامامبهمواکنشنظامیبهبحرانسیاسیونزوئال‪،‬پایان‬ ‫داد‪.‬کمی پس از آنکه پاتریک شاناهان‪ ،‬وزیر دفاع موقت آمریکا و دیگر مقامات ارشد این‬ ‫کشوربهدنبالکودتاینافرجاماخیرتوسطرهبراناپوزیسیونونزوئالبهبررسیگزینه‌های‬ ‫موجود در رابطه با این کشور پرداختند‪ ،‬دونالد ترامپ‪ ،‬رئیس جمهور آمریکا گفت‪ ،‬در‬ ‫خصوص این وضعیت با والدیمیر پوتین‪ ،‬همتای روس خود مذاکره کرده است‪.‬ترامپ که‬ ‫دولتش به دنبال سرنگونی نیکوالس مادورو‪ ،‬رئیس جمهور ونزوئال است و خوان گوایدو‪،‬‬ ‫رهبراپوزیسیوناینکشوررابهعنوانرئیسجمهورونزوئالبهرسمیتشناخته‪،‬گفت‪:‬هدف‬ ‫من و پوتین پایان صلح آمیز برای این بحران است‪.‬وی افزود‪ :‬پوتین به هیچ وجه به دنبال مداخله‬ ‫درونزوئالنیستوتنهامی‌خواهدشاهداتفاقمثتبیبرایونزوئالباشد‪.‬مننیزهمینعقیده‬ ‫را دارم‪ ،‬ما می‌خواهیم کمک‌های بشردوستانه به ونزوئال ارسال کنیم‪ ،‬در حال حاضر مردم‬ ‫ونزوئالگرسنهوقحطیزدههستند‪.‬اشارهترامپبهرویکردروسیهمغایربااظهاراتمایک‬ ‫پامئپو‪ ،‬وزیر امور خارجه آمریکا است که تاکید کرد که روسیه عامل برخی از مشکالت در‬ ‫کاراکاساست‪.‬کرملیندرخصوصاینگفت‌وگویتلفنیترامپوپوتینگفت‪:‬رئیس‬ ‫جمهور روسیه بر لزوم احترام گذاشتن به حق مردم ونزوئال برای تعیین آینده خودشان تاکید‬ ‫کرد‪ .‬پوتین به ترامپ گفت که مداخله در امور داخلی و تالش برای تغییر رژیم اجباری در‬ ‫کاراکاسدورنمایحلسیاسیاینبحرانرامتزلزلمی‌کند‪.‬پتناگونهیچنقشمستقیمیدر‬ ‫ونزوئالندارداماباکاخسفیددرخصوصراه‌هاییکهمی‌تواندازدیپلماسیآمریکاحمایت‬ ‫کند و آماده کردن ارتش در صورت لزوم رایزنی می‌کند‪.‬پاتریک شاناهان روز جمعه در‬ ‫مصاحبه‌ایباخبرنگارانگفت‪:‬آدمیرالکریگفالر‪،‬فرماندهمرکزفرماندهیجنوبیآمریکا‬ ‫که بر نیروهای آمریکایی در منطقه آمریکای التین نظارت دارد‪ ،‬برای دیدار با من و دیگر‬ ‫مقاماتارشدازجملهپامپئووجانبولتون‪،‬مشاورامنیتملیترامپبهواشنگتنسفرکرد‪.‬این‬ ‫نشستبرتالشدولتواشنگتنبرایبررسیاحتمالگزینهنظامیبهعنوانیکراهاحتمالی‬ ‫برایافزایشفشارهابرمادوروتاکیدداشتاگرچهاحتمالمداخلهنظامیمستقیمآمریکادر‬ ‫ونزوئالبسیارکماست‪.‬شاناهانگفت‪:‬ماگزینه‌هاینظامیبرایپاسخدادنبهبحرانونزوئال‬ ‫رامجددبررسیکردیم‪.‬ویازارائهجزئیاتبیشترواینکهآیاتصمیماتیدرخصوصگزینه‬ ‫نظامی اتخاذ شده یا خیر‪ ،‬امتناع کرد‪.‬شاناهان گفت‪ :‬ما یک سری گزینه‌های جامع داریم که‬ ‫برایشرایطمشخصطراحیشده‌اند‪.‬منتنهامی‌توانمبگویمکهتمامیگزینه‌هارویمیزقرار‬ ‫دارند‪.‬حوزهمسئولیتآدمیرالفالرشاملونزوئالمی‌باشدونیروهایدریاییوهواییآمریکا‬ ‫در این منطقه قادرند عملیات شناسایی و نظارتی انجام دهند که به جمع آوری اطالعات از‬ ‫داخلونزوئالکمکمی‌کند‪.‬شاناهاندرخصوصاینکهآیاونزوئالیکتهدیدامنیتملی‬ ‫برایآمریکابهمنظورتوجیهاستفادهازنیروینظامیآمریکامحسوبمی‌شودیاخیر‪،‬گفت‪:‬‬ ‫روسیه‪ ،‬چین و ایران در بحران ونزوئال مشارکت دارند‪ .‬در حال حاضر مسئله تنها به مادورو و‬ ‫دولت نامشروعش و خوان گوایدو و همچنین اطمینان به دست آوردن از اینکه مردم ونزوئال‬ ‫شرایط و محیط الزم برای اصالح تمامی کمبودهای انسانی شأن را دارند‪ ،‬مربوط می‌شود‪.‬‬ ‫سناتورلیندسیگراهامپیشتردرتویئترنوشتهبود"ناگاونهواییماکجاست؟"شاناهاندر‬ ‫این رابطه گفت‪ :‬تمامی گزینه‌های روی میز قرار دارد‪.‬وی افزود‪ :‬من به دنبال تحوالت هفته‬ ‫اخیر که در جریان آن گوایدو خواستار یک قیام نظامی شده بود به دنبال یک به‌روزرسانی‬ ‫اطالعات در خصوص وضعیت موجود در ونزوئال هستم‪ .‬نشست ما در پنتاگون یک‬ ‫بررسی درست و مناسب را به وجود آورد و ما مطمئن شدیم که در بین مقامات دولت در‬ ‫اینخصوصاتفاقنظروجوددارد‪.‬شاناهانهمچنیننگرانی‌هارادررابطهباناکامیبالقوه‬ ‫اطالعاتی درخصوص ونزوئال مانند اتفاقی که در رابطه حمله آمریکا در سال‪ ۲۰۰۳‬به عراق‬ ‫رخ داد‪ ،‬رد کرده و گفت‪ :‬مقامات ارشد آمریکا در پنتاگون مذاکراتی انجام داده‌اند‪.‬وی در‬ ‫رابطه با اینکه در حال حاضر نیز همانند سال‪ ۲۰۰۳‬ممکن است خالءهای در اطالعات وجود‬ ‫داشته باشد‪ ،‬گفت‪ :‬در حال حاضر احساس نمی‌کنم که ما خأل اطالعاتی داشته باشیم‪ ،‬به نظر‬ ‫من ما گزارش دهی‌های بسیار خوبی داریم‪ .‬ما منابع متعددی داریم که دائماً از آنها اطالعات‬ ‫می‌گیریم و راه‌های دیگری نیز برای جمع آوری اطالعات داریم‪ .‬من کام ً‬ ‫ال نسبت به کیفیت‬ ‫و دقت اطالعاتی که جمع آوری می‌کنیم‪ ،‬اطمینان دارم‪.‬پیش از حمله به عراق جورج بوش‪،‬‬ ‫رئیس جمهور وقت آمریکا و معاونین ارشدش با اشاره به اطالعاتی دال بر اینکه صدام‪ ،‬رئیس‬ ‫جمهور وقت عراق با القاعده ارتباط دارد و به صورت مخفیانه در حال ساخت تسلیحات اتمی‪،‬‬ ‫شیمیایی و بیولوژیکی است‪ ،‬دستور حمله به عراق را صادر کرد‪.‬‬ ‫مهم است‪.‬وی در ادامه بر ضرورت این مساله که دولت لبنان باید در‬ ‫اختیار داشتن و استفاده از سالح را محدود کند تاکید کرده و گفت‪،‬‬ ‫این مساله اصلی است که در مرکز حاکمیت ارضی لبنان و استقالل‬ ‫سیاسی این کشور قرار می‌گیرد‪.‬گوترش گفت‪ ،‬تسلط بر سالح‬ ‫خارج از کنترل دولت بوده و عالوه بر آن حضور شبه‌نظامیان مسلح‬ ‫همچنان تهدیدی بر امنیت و ثبات لبنان است و قرار گرفتن تجهیزات‬ ‫نظامی پیشرفته خارج از کنترل دولت لبنان در اختیار حزب‌اهلل بسیار‬ ‫نگرا ن‌کننده است‪.‬‬ ‫دبیرکل سازمان ملل افزود‪ ،‬ادامه مداخله حزب‌اهلل در درگیری‌های‬ ‫سوریه ممکن است به غرق شدن لبنان در درگیری‌های منطقه‌ای منجر‬ ‫شود و این مساله ثبات این کشور و نیز ثبات منطقه را تهدید می‌کند‪.‬‬ ‫گوترش بار دیگر از حزب‌اهلل و همه طرف‌های ذی‌ربط خواست‬ ‫از هرگونه فعالیت نظامی در داخل یا خارج از کشور دست برداشته‬ ‫و بندهای توافق‌نامه "الطائف" و قطعنامه شماره ‪ ۱۵۵۹‬که در‬ ‫سال ‪ ۲۰۰۴‬صادر شد را اجرایی کنند‪.‬وی از دولت لبنان خواست‬ ‫حزب‌اهلل و گروه‌های مسلح دیگر را از داشتن سالح منع کنند و نیز از‬ ‫کشورهایی که ارتباط مستحکمی با حزب‌اهلل دارند خواست این حزب‬ ‫را نسبت به تحویل تسلیحات خود تشویق کنند تا جایی که تنها یک‬ ‫حزب سیاسی باقی بماند‪.‬‬
‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫حزب مردمی اصالحات ایران اسالمی‬ ‫حجت االسالم محمد زارع فومنی‬ ‫مدیرمسئول روزنامه‪:‬‬ ‫آدرس‪ :‬تهران ‪ -‬میدان فلسطین‬ ‫خیابان فلسطین جنوبی بعد از بزرگمهر‬ ‫پالک ‪ 339‬ساختمان‪123‬‬ ‫طبقه ‪ 1‬واحد‪ 2‬و ‪3‬‬ ‫شماره تلفکس و روابط عمومی‪:‬‬ ‫‪66463926-09369302479‬‬ ‫آدرس وب سایت‪:‬‬ ‫‪www.eslahat.news‬‬ ‫اینستاگرام‪ /‬آدرس تلگرام‪:‬‬ ‫‪@hzbeslahat / @sedaye_eslahat‬‬ ‫چاپ‪ :‬امید نشر چاپ ایرانیان‬ ‫ُپردرآمدترین ورزشکار در جهان می‪‎‬شوم؛‬ ‫حامیانمنغیرایرانیهستند!‬ ‫مبارز حرفه ای ایران ضمن تشریح برنامه های خود برای مبارزه در سازمان ‪ UFC‬آمریکا تاکید کرد که به‬ ‫زودی پُردرآمدترین ورزشکار در جهان خواهد شد‪.‬امیر علی اکبری در نشست خبری گفت‪ :‬بعد از نزدیک به‬ ‫چهار سال فعالیت در رشته رزمی حرفه ای در نشست خبری با رسانه‌ها شرکت می‌کنم‪ .‬خوشحالم که به عنوان‬ ‫نخستین ایرانی و با ملیت و پرچم ایرانی در این سازمان عضویت پیدا کردم‪.‬علی اکبری افزود‪ :‬توافقی با باشگاه‬ ‫سوئدی داریم که در کمپ آنها می‌توانم حاضر باشم از سویی با گروهی از دوستان در ایران نیز همکاری‬ ‫می‌کنیم و قصد داریم ‪ ۸۰‬درصد تمرینات را در ایران برگزار کنیم تا این رشته در ایران توسعه پیدا کند‪.‬‬ ‫گل‌محمدی‪:‬‬ ‫ورزش‬ ‫هزینه مربی خارجی را‬ ‫صرف فوتبال پایه کنید‬ ‫سرمربی تیم فوتبال پدیده می‌گوید با توجه به این که در نیمکت سایپا تغییراتی‬ ‫ایجاد شده است‪ ،‬تیمش برابر آن‌ها کار ساده‌ای ندارد‪.‬‬ ‫یحیی گل‌محمدی‪ ،‬سرمربی تیم فوتبال پدیده ظهر شنبه در نشست خبری اظهار‬ ‫کرد‪:‬ما از جنگندگی بازیکنان‌مان و تفکر مثبتی که داشتند رضایت کامل داریم‪.‬‬ ‫آن‌ها روح برتری طلبی داشتند‪ .‬این برگه برنده ما در این فصل بود‪ .‬آرزوهای زیادی‬ ‫داریم اما پول نداریم و امکانات ما محدود است‪ .‬البته نه این که پول نداشته باشیم؛‬ ‫نسبت به دیگر مدعیان قهرمانی‪ ،‬تیم ما از لحاظ هزینه‌ای و امکاناتی قابل مقایسه‬ ‫نیست‪ .‬ما آرزوهای خیلی بزرگ و رویاهای خیلی خوبی داریم برای این که خودمان‬ ‫را در نهایت در یک جایگاه خیلی خوب ببینیم‪ .‬تا آخرین لحظه باید بجنگیم و‬ ‫مبارزه کنیم‪ .‬انصافاً بازیکنان در این رقابت‌ها مثل یک سرباز می‌جنگیدند و مجروح‬ ‫و زخمی به رختکن برمی‌گشتند‪ .‬از همه آن‌ها تشکر می‌کنم ولی ما ‪ ۳‬بازی سخت‬ ‫دیگر در پیش داریم که عملکرد ما در این بازی‌ها مهم است تا در نهایت باعث‬ ‫شادی میلیون‌ها هوادار مشهدی بشویم‪.‬گل‌محمدی اضافه کرد‪ :‬از لحاظ ریاضی روی‬ ‫کاغذ برای قهرمانی شانس داریم اما کارمان خیلی سخت است‪ .‬تیم‌های باالی جدول‬ ‫تیم‌هایی نیستند که راحت از این مساله بگذرند‪ .‬اگر اتفاقات نادری بیفتد شاید به‬ ‫قهرمانی هم برسیم‪ .‬البته بحث من قهرمانی نیست و تا االن فشاری روی تیم ما نبوده‬ ‫است که قهرمان بشویم ولی از بازیکنانم خواسته‌ام تا آخرین لحظه مبارزه کنند‪.‬‬ ‫خیلی از گل‌های ما در لحظات آخر به ثمر رسیده است‪.‬سرمربی پدیده در پاسخ‬ ‫به این پرسش که چه اتفاقی افتاد که تیمش نتوانست به روند خوبش در لیگ برتر‬ ‫ادامه بدهد؟ بیان کرد‪ :‬مهم‌ترین دلیلش بحث زمین تمرین بود‪ .‬ما از آذر ماه زمین‬ ‫تمرین خوب نداشتیم و کیفیت تمرین ما خیلی پایین می‌آمد‪ .‬این دخالت مستقیم در‬ ‫کیفیت مسابقه ما دارد‪ .‬من در جلسات متعدد با مسؤوالن شهری به این موضوع اشاره‬ ‫می‌کردم‪ .‬نه این که نخواهند به ما زمین بدهند‪ ،‬زمین مناسب در مشهد وجود ندارد‬ ‫که به ما بدهند‪ .‬واقعاً اذیت شدیم‪ .‬ما چند هفته به تهران آمدیم ولی دیدیم نمی‌شود‬ ‫و باید تمرین‌مان در مشهد باشد‪ .‬اگر زمین تمرین خوب داشتیم حداقل ‪ ۵ ،۴‬امتیاز‬ ‫از االن بیش‌تر داشتیم‪ .‬از نظر امکاناتی در سطح یک باشگاه لیگ برتری نیستیم‬ ‫ولی باید با همه این مسائل مبارزه کنیم‪.‬وی در پاسخ به این پرسش که آیا جلسه‌ای‬ ‫برای تمدید قرارداد با پدیده داشته است یا خیر؟ توضیح داد‪ :‬یکی دو بار صحبت‬ ‫کلی داشتیم تا حدودی هم توافقات خوبی انجام دادیم‪ .‬این صحبت‌ها در حال انجام‬ ‫است و هنوز به توافق نهایی نرسیدیم‪.‬خبرنگار در ادامه از او در مورد شایعه رفتنش‬ ‫به تیم‌های پایتخت پرسید که او هم جواب داد‪ :‬همانطور که خودتان گفتید‪ ،‬شایعه‬ ‫است‪ .‬بعد از این که سایپا بیانیه داد‪ ،‬یک خبرگزاری دو ساعت بعد اعالم کرد که‬ ‫گل‌محمدی با جزئیاتبا سایپا توافق کرده است‪ .‬اوالً که من در مشهد بودم دوماً در دو‬ ‫ساعت چگونه می‌شود توافق کرد؟ بعضی شیطنت‌ها وجود دارد تا تمرکز تیم ما را از‬ ‫بین ببرند‪ .‬البته به این مسائل بی‌تفاوتیم‪ .‬چیزی که برای ما مهم است ‪ ۳‬بازی آینده ما‬ ‫است‪ .‬زحمت زیادی تا این‌جا کشیده‌ایم و دوست نداریم به سراغ حاشیه‌ها برویم و‬ ‫فوتبال‌مان را خراب کنیم‪.‬سرمربی پدیده در مورد این که گفته می‌شود او اصلی‌ترین‬ ‫گزینه هدایت تیم ملی امید است هم اظهار کرد‪ :‬این‌ها گمانه‌زنی رسانه‌ای است‪ .‬هیچ‬ ‫صحبتی مستقیماً با من نشده است‪ .‬هر خبری که راجع به این مسائل به وجود می‌آید‬ ‫واقعاً کذب محض است‪ .‬راجع به این مسائل هیچ صحبتی نشده است‪ .‬هر کسی‬ ‫هم بخواهد با من صحبتی کند باید بعد از تمام شدن ‪ ۳‬بازی ما این کار را بکند‪ .‬ما‬ ‫زحمت زیادی کشیده‌ایم و راحت به این جایگاه نرسیده‌ایم و می‌خواهیم حداقل‬ ‫یک سهمیه آسیایی بگیریم‪.‬او در مورد اخراج شدن شفر و دایی هم گفت‪ :‬این را‬ ‫باید در مورد مدیران باشگاه‌های دیگر بپرسید‪ .‬مربی‌گری شغلی است که هیچ‌وقت‬ ‫تضمینی ندارد و هر لحظه ممکن است در تیمت اتفاقات عجیب و غریب بیفتد‪.‬‬ ‫شانس ما بعد از بازی با ما اول شفر اخراج شد و حاال هم دایی از سایپا رفته است‪.‬‬ ‫در هر صورت هم آقای شفر و هم آقای دایی از مربیان خوب و زحمت‌کش فوتبال‬ ‫ما هستند و برای آن‌ها آرزوی موفقیت و سالمتی دارم‪.‬گل‌محمدی در مورد انتخاب‬ ‫نشدن سرمربی تیم ملی هم بیان کرد‪ :‬این نظر شخصی من است‪ .‬امیدوارم این اتفاق‬ ‫بیفتد‪ .‬با توجه به وضعیت اقتصادی جامعه بهترین تصمیمی که فدراسیون می‌تواند‬ ‫بگیرد این است که دالرها را ذخیره کند و هزینه سرمربی خارجی را در فوتبال پایه‬ ‫سرمایه‌گذاری کند‪ .‬به نظر من این کار بهتر است‪ .‬در نهایت فدراسیون و وزارت‬ ‫ورزش یک تصمیم معقول بگیرند‪.‬‬ ‫عروسی سنتی قشقایی در فیروزآباد فارس‬ ‫آینده پر ابهام‬ ‫در انتظار نیمکت استقالل‬ ‫گزارش‬ ‫پس از این که مدیران استقالل اظهارات‬ ‫ضد و نقیضی درباره اتفاقات مهم داخل‬ ‫باشگاه داشتند‪ ،‬به نظر می‌رسد انتخاب‬ ‫سرمربی داخلی به جای سرمربی خارجی‬ ‫برای فصل آینده‪ ،‬اتفاقی دور از ذهن نباشد‪.‬‬ ‫هواداران استقالل در ابتدای فصل ‪۹۸-۹۷‬‬ ‫امید زیادی به درخشش تیم محبوبشان و‬ ‫کسب عناوین مختلف داشتند اما حواشی‬ ‫پیرامون و داخل این تیم باعث شد که آن‌ها‬ ‫از مسیرشان دور شوند‪ .‬یکی از مواردی‬ ‫که این فصل استقاللی‌ها شاهدش بودند‪،‬‬ ‫صحبت‌های ضد و نقیض مدیران این تیم‬ ‫پرطرفدار بود‪ .‬امیرحسین فتحی‪ ،‬مدیرعامل و‬ ‫علی خطیر‪ ،‬معاون ورزشی باشگاه استقالل‬ ‫پس از هفته چهارم لیگ برتر به روی کار‬ ‫آمدند و در این مدت با وجود دستاوردهایی‬ ‫مانند پیروزی در پرونده یازالده گومز و‬ ‫عملکرد نسبتاً خوب در نقل و انتقاالت‬ ‫نیم‌فصل‪ ،‬اظهاراتی داشتند که پس از گذشت‬ ‫زمان‪ ،‬خالف آنها به وقوع پیوسته است‪.‬از‬ ‫بین مواردی که رخ داده می‌توان به جدایی‬ ‫الحاجی گرو و نویمایر اشاره کرد‪ .‬مدیران‬ ‫استقالل پس از جدایی این دو بازیکن عنوان‬ ‫کردند که آن‌ها بدون دریافت ریالی اضافه‬ ‫از جمع آبی‌پوشان جدا شدند اما بعدها عباس‬ ‫ملکی‪ ،‬عضو پیشین هیأت مدیره استقالل‬ ‫در گفت‌وگو با ایسنا درباره جدایی این دو‬ ‫بازیکن‪ ،‬خبر از پرداخت ‪ ۵‬میلیارد تومان به‬ ‫آن‌ها (در مجموع) برای جدایی از استقالل‬ ‫داد و گفت که آن‌ها مجانی از این باشگاه‬ ‫نرفتند‪.‬از مواردی دیگر هم می‌توان به‬ ‫اولتیماتوم به شفر پس از شکست در داربی‬ ‫‪ ۸۹‬پایتخت اشاره کرد‪ .‬باشگاه استقالل در‬ ‫آن برهه زمانی هرگونه اولتیماتوم به شفر را‬ ‫رد و او را تحت حمایت خود اعالم کردند‪.‬‬ ‫با این حال اسماعیل خلیل‌زاده‪ ،‬عضو هیأت‬ ‫مدیره باشگاه استقالل پس از این که قرارداد‬ ‫شفر به حالت تعلیق در آمد‪ ،‬به ایسنا این طور‬ ‫گفت که در جلسه هیأت مدیره‌ای که پس از‬ ‫داربی برگزار شد‪ ،‬اعضای هیأت مدیره به او‬ ‫اعالم کردند که در صورت عدم کسب نتایج‬ ‫خوب‪ ،‬همکاری آن‌ها به اتمام می‌رسد‪.‬حال‬ ‫در جدیدترین اتفاق می‌توان به ماجرای انتقال‬ ‫اهلل‌یار صیادمنش اشاره کرد‪ .‬امیرحسین فتحی‪،‬‬ ‫مدیرعامل استقالل از یک ماه پیش این‬ ‫انتقال را رد کرد و از سوی باشگاه استقالل‬ ‫هم اعالم شد که به پیشنهاد باشگاه‌های‬ ‫دیگر در پایان فصل پاسخ داده می‌شود اما به‬ ‫مرور‪ ،‬فتحی این انتقال را تلویحاً تأیید کرد‬ ‫تا این که دیشب (جمعه) اسماعیل خلیل‌زاده‬ ‫در اظهاراتی رادیویی از قطعی شدن انتقال‬ ‫صیادمنش به فنرباغچه با مبلغ ‪ ۸۵۰‬هزار دالر‬ ‫خبر داد‪ .‬او همچنین اعالم کرد که استقالل‬ ‫پول انتقال را به طور کامل دریافت کرده‬ ‫تا در نتیجه مشخص شود‪ ،‬مدیران استقالل‬ ‫پیش از پایان فصل‪ ،‬صیادمنش را فروخته‌اند‪.‬‬ ‫با توجه به اظهارات ضد و نقیض مدیران‬ ‫استقالل‪ ،‬باید در مورد آینده نیمکت این تیم‬ ‫نگران بود‪ .‬فتحی و خطیر بارها اعالم کردند‬ ‫که سرمربی آینده استقالل قطعاً خارجی است‬ ‫ولی خلیل‌زاده دیشب پس از صحبت‌هایی‬ ‫که دربارهصیادمنش انجام داد‪ ،‬اظهاراتی‬ ‫درباره سرمربی آینده استقالل داشت که‬ ‫ذهن‌ها را به این سمت می‌برد که مدیران‬ ‫استقالل به مرور می‌خواهند زمینه انتخاب‬ ‫سرمربی داخلی را فراهم کنند‪.‬‬ ‫برکناری دایی و‬ ‫شفر اشتباه بود‬ ‫افشین قطبی‪:‬‬ ‫سرمربی تیم فوتبال فوالد خوزستان‬ ‫با بیان اینکه شرطی برای تمدید‬ ‫قراردادش با این تیم نداشته است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬کار در تیم ملی ایران آرزوی‬ ‫همیشگی‌ام بوده است‪.‬افشین قطبی‬ ‫درباره ارزیابی اش از عملکرد تیم‬ ‫فوالد خوزستان و اینکه تا چه اندازه به‬ ‫اهدافش در این تیم رسیده است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫دوست دارد با من ادامه کار بدهد‪ .‬ما‬ ‫هم استقبال کردیم‪ .‬منتظر زمان مناسبی‬ ‫بودیم تا صحبت‌های جدی برای‬ ‫جزئیات داشته باشیم‪ .‬من کسی نیستم‬ ‫در فرهنگ ما که به گروه‌های مختلف‬ ‫تقسیم شده اند و این برای آینده و تیم‬ ‫ملی جالب نیست‪ .‬نباید پشت اسامی‬ ‫پنهان شویم‪ .‬باید کسی را بیاوریم‬ ‫که برای ماندن یا رفتن شرط بگذارم‪.‬‬ ‫که در شرایط فرهنگی و ورزشی از‬ ‫کنند باید دوستانه تمام جزئیات را‬ ‫می‌تواند در تمام جام‌های جهانی بعدی‬ ‫وقتی دو گروه می‌خواهند همکاری‬ ‫بررسی و راه حل‌ها را مشخص کنند‪.‬‬ ‫سرمایه‌های ما استفاده کند‪ .‬تیم ملی‬ ‫شرکت کند‪ .‬باید هدفمان صعود از‬ ‫دوست داشتیم در رقابت قهرمانی باشیم‪.‬‬ ‫قطبی درباره بالتکلیفی تیم ملی فوتبال‬ ‫مرحله مقدماتی جام جهانی باشد‪.‬‬ ‫داشت ولی احساس کردم با انرژی و‬ ‫تاکید کرد‪ :‬االن زمان خیلی مهمی‬ ‫سرمربیگری تیم ملی بشود آیا آنرا‬ ‫باشگاه در ‪ ۱۴‬بازی اول امتیاز کمی‬ ‫تجربه ام بتوانم این کار را انجام بدهم‪.‬‬ ‫ایران و عدم انتخاب سرمربی تیم ملی‬ ‫برای تیم ملی است‪ .‬بهترین استعداد‬ ‫قطبی درباره اینکه اگر به وی پیشنهاد‬ ‫قبول می کند؟ یادآور شد‪ :‬من عاشق‬ ‫نتایج خوبی هم گرفتیم ولی چند مسابقه‬ ‫تاریخی را در فوتبال ایران داریم‪.‬‬ ‫برای همین نگران و ناراحت هستم چون‬ ‫می‌توانیم جزو بهترین تیم های آسیا و‬ ‫یک تیم محلی یا تیم ملی شوم با عشق‬ ‫بی نظیر هستند‪ .‬فقط الزم داریم در‬ ‫آرزویم مربیگری در تیم ملی بوده است‬ ‫نتوانستیم با برد از زمین خارج شویم‪.‬‬ ‫به اندازه کافی موقعیت ساختیم‪.‬‬ ‫وی که با رادیو تهران گفتگو می‬ ‫کرد‪ ،‬درباره اینکه فوتبال ایران چقدر‬ ‫نسبت به چند سال پیش تغییر کرده‬ ‫باوجود بازیکنانی از ‪ ۱۸‬تا ‪ ۲۸‬سال‬ ‫دنیا باشیم‪ .‬بازیکنان ما از نظر استعداد‬ ‫فرهنگ سازی و یاد دادن و حرفه ای‬ ‫سرمربی بعدی تیم ملی ایرانی باشد یا‬ ‫نظر جسمی در شرایط بهتری هستند‪.‬‬ ‫شخصی باشد که تجربه بین المللی و‬ ‫شناخت خوبی از آسیا و فرهنگ و‬ ‫نظر تاکتیکی و فنی بهتر شده اند‪ .‬مربیان‬ ‫فوتبال ایران داشته باشد‪ .‬باید فردی‬ ‫برای فوتبال ایران مثبت است‪.‬‬ ‫را به هم وصل کند‪ .‬متأسفانه برخی از‬ ‫هم با علم بیشتری کار می‌کنند‪ .‬این‬ ‫سرمربی تیم فوالد خوزستان درباره‬ ‫اینکه آیا شروطی برای فصل بعد‬ ‫گذاشته است؟ تصریح کرد‪ :‬باشگاه‬ ‫و خواهد بود‪ .‬البته این پیشنهاد به من‬ ‫برکناری شفر و علی دایی تصریح کرد‪:‬‬ ‫خارجی؟ گفت‪ :‬سرمربی تیم ملی باید‬ ‫پیشرفت کرده است‪ .‬بازیکنان هم از‬ ‫و انرژی مثبت کارم را پیگیری می‌کنم‪.‬‬ ‫بودن آموزش بیشتری داشته باشیم‪.‬وی‬ ‫است؟ خاطرنشان کرد‪ :‬فوتبال ایران‬ ‫امکانات باشگاه‌ها و زمین بازی‌ها‬ ‫برگشتم برای خدمت بود‪ .‬اگر سرمربی‬ ‫نشده است و تمرکزم روی بازی‌های‬ ‫در پاسخ به این سئوال که بهتر است‬ ‫حرفه ای تر شده است‪ .‬بازیکنان از‬ ‫ایران هستم‪ .‬وقتی بعد از ‪ 8‬سال به ایران‬ ‫باشد که تمام حلقه‌های فوتبال ایران‬ ‫مربیان به خاطر منافع خودشان دنبال‬ ‫حاشیه و اختالف هستند تا کمبودها و‬ ‫نتایجشان را پوشش بدهند‪ .‬بخصوص‬ ‫آخر فوالد است‪.‬وی در خصوص‬ ‫برکناری هر مربی در فاصله دو سه هفته‬ ‫مانده به پایان لیگ اشتباه است‪ .‬مربیان‬ ‫باید حمایت شوند‪ .‬وقتی یک مربی‬ ‫کارش را شروع می‌کند باید کنارشان‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫شاید یک مربی ‪ ۱۵‬تا ‪ ۲۰‬درصد‬ ‫بتواند در نتیجه یک تیم اثر بگذارد ولی‬ ‫وقتی نتیجه نیاید مربیان خراب می‌شوند‬ ‫و این برای فوتبال ما خوب نیست‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه صدای اصلاحات

روزنامه صدای اصلاحات شماره 880

روزنامه صدای اصلاحات شماره 880

شماره : ۸۸۰
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۶/۰۲
روزنامه صدای اصلاحات شماره 879

روزنامه صدای اصلاحات شماره 879

شماره : ۸۷۹
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۳۰
روزنامه صدای اصلاحات شماره 878

روزنامه صدای اصلاحات شماره 878

شماره : ۸۷۸
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۸
روزنامه صدای اصلاحات شماره 877

روزنامه صدای اصلاحات شماره 877

شماره : ۸۷۷
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۷
روزنامه صدای اصلاحات شماره 876

روزنامه صدای اصلاحات شماره 876

شماره : ۸۷۶
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۶
روزنامه صدای اصلاحات شماره 875

روزنامه صدای اصلاحات شماره 875

شماره : ۸۷۵
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۳
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!