صفحه قبل

روزنامه صدای اصلاحات شماره ۷۹۵

صفحه بعد

روزنامه صدای اصلاحات شماره 795

روزنامه صدای اصلاحات شماره 795

‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫حضرت آیت اهلل خامنه‌ای‬ ‫آیت اهلل مکارم شیرازی‬ ‫ملتمتحدباشد‬ ‫دست‌هایمافیاییوحشتناکی‬ ‫در کار است‬ ‫صدایاصالحات‬ ‫‪eslahat.news‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 12‬اردیبهشت ماه ‪1398‬‬ ‫‪8‬صفحه شماره ‪795‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫‪ 26‬شعبان ‪١٤٤٠‬‬ ‫محمد زارع فومنی مدیرمسئول‬ ‫کیفیتزداییتحمیلی‬ ‫در حقوق از دست‬ ‫رفته معلمان‬ ‫رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار هزاران نفر از‬ ‫معلمان و فرهنگیان سراسر کشور ‪ ،‬تاکید کردند‪:‬ملت‬ ‫متحد باشد توطئه‌های دشمن به ضرر خود او تمام‬ ‫خواهد شد‪.‬حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم‬ ‫انقالب اسالمی در آستانه روز معلم در‪...‬‬ ‫‪ISSN 2588-4581‬‬ ‫‪ 2‬می ‪2019‬‬ ‫قیمت ‪ 1000‬تومان‬ ‫صدایاصالحات‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫آیت اهلل مکارم شیرازی با بیان اینکه داد مردم‬ ‫از مسئله گرانی و تورم بلند است‪ ،‬عنوان‬ ‫کرد‪ :‬دست‌های مافیایی وحشتناکی در کار‬ ‫است؛ از رئیس قوه قضائیه می‌خواهیم آستین‬ ‫باال بزند و با دو چیز شدیدا ً مقابله کند‪...‬‬ ‫تشکیل حزب سیاسی برای انتخابات پیش روی مجلس‬ ‫معصومه ابتکار‬ ‫احزاب برای افزایش‬ ‫سهمیه خانم‌ها در‬ ‫لیست‌هایانتخاباتی‬ ‫تالش کنند‬ ‫معصومهابتکاردرواکنشبهمخالفت‬ ‫مجلس شورای اسالمی با افزایش سهمیه‬ ‫زنان در لیست‌های انتخاباتی در قالب‬ ‫اصالح موادی از قانون انتخابات گفت‪:‬‬ ‫این پیشنهاد وجود داشت و در دولت هم‬ ‫پیشنهادی مشابه مطرح و تصویب شد اما‬ ‫گویا مجلس در جمع‌بندی خود صالح‬ ‫نداست به این پیشنهاد فراکسیون زنان‬ ‫رای مثبت دهد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬نکته‌ای‪....‬‬ ‫معیشت معلمان و وضعیت آن ها سال ها است که مورد گالیه و انتقاد‬ ‫اینقشرقرارداردبهطوریکهناممعلمانهموارهدرکنارمشکالتمعیشتی‬ ‫وپایینبودندستمزدهاقرارمیگیرد‪.‬سازمانآموزشوپرورشنیزازطرفی‬ ‫یکی از پر انتقاد ترین سازمان ها در میان مردم و معلمان می باشد؛ سازمانی‬ ‫که مدام در مناقشه مالی بوده است و این قشر از جامعه را که نقش مهم و‬ ‫بسزایی در تعلیم و تربیت دانش آموزان دارند همواره با مشکالت اقتصادی‬ ‫زیادی رها کرده است‪ .‬ضعف و خلل های کم توجهی آموزش و پرورش‬ ‫به حقوق معلمان امروزه نمود اجتماعی گسترده ای پیدا کرده است که در‬ ‫نهایت تاخیر در آموزش را ایجاد می کند‪.‬تبعیضی که میان معلمان و سایر‬ ‫‪2‬‬ ‫کارکنان دستگا‌ه های دولتی وجود دارد به طور محسوس دیده می شود و‬ ‫گزارش‬ ‫مسیر تحقق وعده های آموزش و پرورش بسیار دور و دراز پیش بینی می‬ ‫شود چرا که مشکالت پرداختی آموزش و پرورش به معلمان سال ها است‬ ‫کهبهگرهایبازنشدهتبدیلشدهاست‪.‬مشکالتملایمعلمانوپایینبودن‬ ‫درآمدها‪ ،‬ه ‌م صدایی این روز های فرهنگیانی است که تنها مزد بگیرانی‬ ‫شده اند که کمتر توجهی به رسالت وجودی معلم ها نمی شود‪ .‬این دغدغه‬ ‫ها تماما تاریخی چند ساله را پشت سر خود دارند که با نگاهی به فرهنگیان‬ ‫‪6‬‬ ‫بازنشسته می توان دید که قصه پرداختی آموزش و پرورش و معیشت معلم‬ ‫ها سر دراز دارد و نیازمند ریشه یابی عمیقی می باشد‪.‬در این میان‪ ،‬انجمن جامعهایرانی؛پذیرایکمبودهایعمیقاجتماعی‬ ‫های فرهنگیان و فعاالن صنفی راه به جایی پیش نبرده و با وجود اعمال‬ ‫محدودیت ها بی توجهی ها‪ ،‬تنها در قالب یک گروه باقی ماندند‪ .‬در واقع‬ ‫میتوانگفتکهرابطهمیاندستمزدهاومطالباتمعلماندرقالبتشکلها‬ ‫درطولاینچندسالرابطهایمعکوسبودهاستچراکهفعالیتهایصنفی‬ ‫در کشور چندان امیدوار به آینده ادامه نداده و همواره درگیر موانع بوده اند‪.‬‬ ‫صدای اصالحات آموزش اجتماعی و‬ ‫اما آن چه که دیگر این روز ها مطرح می باشد‪ ،‬نه تنها اعتراض به‬ ‫فردی به کودکان در بسیاری از کشور‬ ‫نظام پرداختی‪ ،‬بلکه اعتراضی گسترده به بی عدالتی و کم توجهی آموزش‬ ‫های جهان امری جا افتاده و حائز اهمیت‬ ‫و پرورش است‪ .‬قشر معلمان در شرایط فعلی‪ ،‬در گرداب وعده های‬ ‫می باشد‪ .‬به طوری که حتی آموزش های‬ ‫آموزش و پرورش به نمادی از وعده های بدون عمل تبدیل شده اند که‬ ‫جنسی نیز از سنین پایین وارد مدارس‬ ‫بیش از معیشت فرهنگیان‪ ،‬سرمایه اجتماعی را مورد تهدید و خدشه های‬ ‫و تربیت کودکان شده و از همان ابتدا‬ ‫جدی قرار داده و اعتماد‪ ،‬بزرگ ترین نقطه اتکای از دست رفته جامعه‬ ‫ابهامات آموزشی کودکان برآورده می‬ ‫خواهد شد‪ .‬انتظار استمرار نظام پرداخت عادالنه‪ ،‬از مجلس تا سازمان‬ ‫شود‪ .‬اما متاسفانه در کشور ایران‪ ،‬بحث‬ ‫آموزش و پرورش اصلی ترین مطالبه معلم ها می باشد که جز فضای‬ ‫آموزش های جنسی از جمله نکاتی‪...‬‬ ‫مجازی راهی برای بروز آن باقی نمانده است‪ .‬مسیری فرعی برای ابراز انتقاد‬ ‫‪6‬‬ ‫که نیاز های اصلی این قشر را به اولویت فرعی مسئوالن تبدیل کرده است‪.‬‬ ‫دولتمردان‬ ‫شعار ندهند‬ ‫منتظرعملهستیم‬ ‫تکثیررابطه جنسی‬ ‫درنوجوانان‬ ‫رانت قدرت در مجلس‬ ‫هجوممردمبهصفهایطوالنیبنزین؛مقصروگناهکارکیست؟‬ ‫بـنـزیـن‬ ‫محک رسانه ای‬ ‫یا عقب نشینی زود هنگام ؟!‬ ‫هجوممردمبهصفهایطوالنیبنزین؛مقصروگناهکارکیست؟‬ ‫سهمیه بندی بنزین و بازگشت مجدد دولت به آن‪ ،‬خبری بود که در چند روز‬ ‫گذشته تب و تاب قیمت بنزین و مصرف آن را باال برد‪ .‬خبرها که کمی بعد شایعه‬ ‫اعالم شدند‪ ،‬پنجشنبه شب را زمان سهمیه بندی بنزین اعالم داشتند‪ .‬پس از شایعه‬ ‫ی سهمیه بندی بنزین از روز پنجشنبه‪ ،‬علیرغم تکذیب این شایعه‪ ،‬مردم ایران در‬ ‫شهر های مختلف برای تامین بنزین خودرو های خود به پمپ بنزین ها رفته و در‬ ‫ترافیک و صف های طوالنی پمپ بنزین ها باک ماشین خود را پر کردند! اقدامی‬ ‫که مصرف سوخت و آلودگی هوا را در چند ساعت کوتاه باال برده و ترافیک های‬ ‫شدیدی را در شهر ها ایجاد کرد‪ .‬اگرچه این خبر به سرعت از سوی سخنگوی‬ ‫شرکت ملی پاالیش ‌و پخش فرآورده های نفتی ایران‪ ،‬تکذیب شد و گفته شد که‬ ‫هنوز زمان دقیق سهمیه بندی بنزین مشخص نیست‪ ،‬اما مردم بی توجه به اخبار و‬ ‫شایعاتو تکذیبیه ها‪ ،‬صف های طوالنی بنزین را مناسب تر از اعالنیه های دولتی‬ ‫دیدند و با هجوم به پمپ بنزین ها به دنبال ذخیره ی بنزین بودند‪ .‬سید رمضان‬ ‫شجاعی کیاسری دبیر ستاد اطالع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور در همین باره‬ ‫ضمن تکذیب اخبار و شایعات مبنی ‌بر افزایش قیمت و سمیه‌بندی بنزین‪ ،‬اعالم‬ ‫کرد‪ :‬تاکنون هیچ تصمیمی نسبت به مقدار سهمیه یا زمان سهمیه ‌بندی بنزین گرفته‬ ‫نشده است و این موضوع در دست بررسی می باشد‪.‬رسانه‌ها از هرگونه پیش‌ گویی‬ ‫یا گمانه ‌زنی در این باره خودداری نمایند‪.‬در غیر این صورت برخورد حقوقی و‬ ‫قضایی الزم صورت خواهد گرفت‪.‬صف های طوالنی مردم نشان دهنده نگرانی‬ ‫دست‌های مافیایی وحشتناکی‬ ‫در کار است‬ ‫جمعی از افزایش قیمت سوخت می باشد؛ واکنشی که در قالب تصمیم نادرست به‬ ‫یک اقدام جمعی انجامید‪ .‬سابق بر این نیز‪ ،‬اقدامی مشابه آن در صف های طوالنی‬ ‫بنزین دیده شده بود‪ .‬پیش بینی خطر زلزله در استان های مختلف‪ ،‬مردم را بار‬ ‫دیگر به صف های بنزین کشانده و موجب تشویش جامعه و آلودگی های مختلف‬ ‫را فراهم آورده بود‪ .‬زمانی که عدم اعتماد در میان مردم نفوذ عمیق داشته باشد‪،‬‬ ‫جامعه بستر تصمیمات ناردست از سوی مردم خواهد شد‪ .‬این بار هم‪ ،‬نه واقعیت‬ ‫بلکه شایعات مردم را به صف های طوالنی بنزین کشاند اگر چه هنوز دولت نیز‬ ‫مصصم به تصمیمی قاطع در خصوص قیمت بنزین و سهمیه بندی آن نمی باشد‪ .‬با‬ ‫این که این خبر شایعه اعالم شد‪ ،‬اما هم چنان استان های کشور درگیر صف های‬ ‫طوالنی مردم در جایگاه های سوخت می باشند‪ .‬صف های طوالنی ای روز ها دیگر‬ ‫به چهره ای آشنا در میان مردم ایران تبدیل شده است؛ صف هایی که با بررسی‬ ‫تحلیلی آن ها نتایج تاسف بار و عجیبی به دست می آید‪ .‬حاال در این میان مشخص‬ ‫نیست که دولت باید مسئولیت صف ها را به عهده بگیرد یا مردم خود به وجود‬ ‫آورنده بحران هستند اما نگاهی به صف های بنزین‪ ،‬نه تنها اعتماد به شایعات و بی‬ ‫توجهی به نهادهای رسمی و نگرانی از آینده را نشان می دهد‪ ،‬بلکه بازگو کننده‬ ‫شرایط تصمیم گیری و اتحاد مشوش میان مردم و مسئوالن می باشد؛ در نتیجه‪،‬‬ ‫صف طوالنی بنزین تنها صف سوخت نیست بلکه صف طوالنی برای پیدا کردن‬ ‫مقصر و گناهکار میان مردم و مسئولین می باشد!‬ ‫سهمیه بندی بنزین و بازگشت مجدد دولت به آن‪ ،‬خبری بود که در چند روز گذشته تب و تاب عکس‬ ‫قیمت بنزین و مصرف آن را باال برد‪ .‬خبرها که کمی بعد شایعه اعالم شدند‪ ،‬پنجشنبه شب را زمان‬ ‫سهمیه بندی بنزین اعالم داشتند‪ .‬پس از‪ ...‬؟؟؟‬ ‫حتی یک ایرانی هم در مقابل آمریکا مهمترین و موثرترین کار ما دخالت‬ ‫تسلیم نخواهد شد‬ ‫نکردن در دانشگاه‌هاست‬ ‫آیت اهلل مکارم شیرازی‪:‬‬ ‫آیت اهلل مکارم شیرازی با بیان اینکه داد مردم از مسئله گرانی و تورم بلند است‪ ،‬عنوان‬ ‫کرد‪ :‬دست‌های مافیایی وحشتناکی در کار است؛ از رئیس قوه قضائیه می‌خواهیم آستین‬ ‫باال بزند و با دو چیز شدیدا ً مقابله کند؛ یکی قاچاق و دیگری سوءاستفاده‌های کالن‪.‬‬ ‫آیت اهلل مکارم شیرازی‪ ،‬در جلسه درس خارج در مسجد اعظم‪ ،‬با بیان اینکه داد مردم‬ ‫از مسئله گرانی و تورم بلند است‪ ،‬گفت‪ :‬دو دسته در این گرانی دست به دست داده اند؛‬ ‫دولت از یک سو و ملت هم از سوی دیگر گران می‌کنند‪.‬وی با اشاره به تعطیلی برخی‬ ‫مرکز فروش مانند قصابی و رستوران‌ها به دلیل گرانی و از دست دادن مشتری‪ ،‬ادامه داد‪:‬‬ ‫دست‌های مافیایی وحشتناکی در کار است؛ از رئیس قوه قضائیه می‌خواهیم آستین باال‬ ‫بزند و با دو چیز شدیدا ً مقابله کند؛ یکی قاچاق و دیگری سوءاستفاده‌های کالن‪.‬این‬ ‫مرجع تقلید افزود‪ :‬در خبرها بود که فردی با هم دستی برخی بانک‌دارها ‪ ۵۰۰‬میلیون ارز‬ ‫ارزان برای واردات گرفته و همه را در بازار فروخته است‪ ،‬چه کسی چنین جرأتی دارد؟‬ ‫بی شک کسی که ‪ ۵۰۰‬میلیون دالر ‪ ۴,۲۰۰‬تومان می‌گیرد‪ ،‬تنها نیست‪.‬مکارم شیرازی با‬ ‫تاکید بر مبارزه شدید با این دو مقوله گفت‪ :‬با شجاعتی که در آقای رئیسی سراغ داریم‬ ‫ان شاءاهلل این دو را به شدت پیگیری می‌کنند و الزم است محاکمه این دو دسته به سرعت‬ ‫انجام شود و مردم ببینند‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ظریف‪:‬‬ ‫وزیر خارجه کشورمان تاکید کرد‪ :‬حتی یک ایرانی را پیدا نمی‌کنید که‬ ‫گزینه تسلیم در مقابل آمریکا را انتخاب کند‪.‬‬ ‫مناسبات ایران و آمریکا‪ ،‬صادرات نفت ایران‪ ،‬خلیج فارس و تنگه هرمز‪،‬‬ ‫تحریم‌ها و تروریسم اقتصادی آمریکا‪ ،‬توطئه‌های گروه بی‪ ،‬مناسبات منطقه‬ ‫ای ایران‪ ،‬روابط با عربستان‪ ،‬بحران یمن‪ ،‬نفوذ منطقه ای ایران‪ ،‬مبارزه با‬ ‫تروریسم و ‪ ...‬از جمله محورهای گفت‌وگوی وزیر امور خارجه جمهوری‬ ‫اسالمی ایران با شبکه الجزیره انگلیسی بود که بزودی از این شبکه پخش‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫تاجگردون‪:‬‬ ‫رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی گفت‪ :‬مهمترین و موثرترین کار ما در ارتباط با‬ ‫دانشگاههاعدمدخالتاست‪.‬غالمرضاتاجگردوندرآیینتجلیلازاساتیددانشگاهیاسوجدرآستانهروز‬ ‫معلمضمنتبریکپیشاپیشروزمعلمافزود‪:‬کشورمادرشرایطخاصقرارداردچراکهکشورمانهمدر‬ ‫دنیا خاص است و مهم این است که نتوانسته‌ایم شاخص هایمان را بر اساس این کشور خاص تدوین کنیم‬ ‫کهیکمشکلواشتباهاست‪.‬ویاظهارکرد‪:‬مافارغازجایگاهحقیقیوحقوقیچهرههایسیاسیهستیم‬ ‫ونگاه‌مانسیاسیاست‪،‬مهمترینوموثرترینکارمادرارتباطبادانشگاه‌هاعدمدخالتاست‪،‬همینکهما‬ ‫کاریبهدانشگاهنداشتهباشیمیکیازمهمترینفاکتورهاست‪.‬نمایندهمردمشهرستانهایگچسارانوباشت‬ ‫در مجلس شورای اسالمی خاطرنشان کرد‪ :‬امسال یکی از دغدغه های سنگین ما این است که بین اساتید‬ ‫دانشگاههایپزشکیوغیرپزشکیهمترازکنیمامانتوانستهایمکهنگرانکنندهاست‪.‬تاجگردونتصریح‬ ‫کرد‪ :‬اینکه وضعیت ارز باعث شده که تعدادی از اساتید برتر کشور خارج شوند و بروند خطرناک است‬ ‫وبایداعالمخطرشودوامیدواریممسئوالن‪،‬رئیسجمهور‪،‬مجلس‪،‬دانشگاه‌هاومقاممعظمرهبریتوجه‬ ‫ویژه داشته باشند که این موضوع اتفاق نیفتد‪.‬وی با اشاره به تقسیم کار ملی برای دانشگاههای کشور ادامه‬ ‫داد‪ :‬تقسیم کار برای دانشگاههای کشور‪ ،‬ماموریت محور باشد و براساس ظرفیت ها و پتانسیل ها و نحله‬ ‫ها ماموریت تعریف شود که متاسفانه این مساله در وزارت علوم مغفول مانده است و تاکنون اتفاق نیفتاده‬ ‫است‪-‬نمایندهمردمشهرستانهایگچسارانوباشتدرمجلسشورایاسالمی بااشارهسیلاخیردراستان‬ ‫و کشور تصریح کرد‪ :‬دانشگاه باید رفتار علمی بر مسئوالن و تصمیم گیران تحمیل کند تا در مواقع سیل‬ ‫خسارات را کاهش دهیم‪.‬‬ ‫‪1‬‬
‫‪2‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 12-‬اردیبهشت‪ 1398‬شماره‪795‬‬ ‫سیاست‬ ‫علی الریجانی‪:‬‬ ‫سهمیهبندیبنزینبایدبدونفشاربهمردموبهصورتقانونیانجامشود‬ ‫رئیس مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه آنچه در مورد بنزین در شبکه‌های اجتماعی بیان می شود‪ ،‬صحیح نیست گفت‪ :‬امروز در جلسه سران قوا بحثی در این خصوص شد که بنا شد سهمیه بندی به نحوی انجام شود که هم قانون‬ ‫رعایت شود و هم به مردم فشاری نیاید‪ ،.‬علی الریجانی که به مشهد سفر کرده است‪ ،‬در جمع خبرنگاران اظهار کرد‪ :‬اولین هدف ما از سفر به مشهد زیارت امام رضا(ع) و سالم و ارادت به مردم استان است‪.‬وی ادامه داد‪ :‬در ادامه جلسه‬ ‫شورای اداری استان را داریم که مسایل مربوط به آبادانی استان و مشکالت آن را رسیدگی کنیم‪ .‬البته قبال استاندار برنامه های خود را ارایه کرده و حال اینجا مسایل را از نزدیک بررسی خواهیم کرد‪.‬الریجانی تصریح کرد‪ :‬همچنین‬ ‫فردا سفری به تربت حیدریه خواهیم داشت‪.‬رئیس مجلس شورای اسالمی با اشاره به اخبار امروز در خصوص سهمیه بندی بنزین گفت‪ :‬آنچه در مورد بنزین در شبکه‌های اجتماعی بیان می شود صحیح نیست‪ .‬امروز در جلسه سران قوا‬ ‫بحثی در این خصوص شد که بنا شد سهمیه بندی به نحوی انجام شود که هم قانون رعایت شود و هم به مردم فشاری نیاید‪ .‬قانون به این مساله مجوز داده است تا با شرایطی انجام شود‪.‬‬ ‫تشکیل حزب سیاسی برای انتخابات پیش روی مجلس‬ ‫رانت قدرت در مجلس‬ ‫عارف‪:‬‬ ‫دانشگاه‌هاباید‬ ‫میدان‌دار وپیشتاز‬ ‫تحوالتکنونی‬ ‫کشورباشند‬ ‫رئیسکمیسیونآموزشوتحقیقاتمجلسشورایاسالمی‬ ‫گفت‪:‬تحریم‌هایظالمانهفرصتیبراینخبگانکشوراستو‬ ‫دانشگاهیانبایدنقشخودرابهعنوانپیشتازومیداندارتحوالت‬ ‫دراینحوزهبهخوبیایفاکنند‪.‬محمدرضاعارفدربیستو‬ ‫هفتمینکنفرانسمهندسیبرقایرانکهبهمیزبانیدانشگاهیزد‬ ‫برگزارشد‪،‬بااشارهبهنامگذاریسالجاریبهعنوانرونقتولید‬ ‫اظهارکرد‪:‬ایننامگذاری‪،‬عملیاتیکردناقتصادمقاومتیباپایدار‬ ‫کردناقتصادواتکابهسرمایه‌هایکشوراست‪.‬ویافزود‪:‬اگر‬ ‫برنامه‌ریزیدرستیداشتهباشیممی‌توانیمباعثباالرفتنانگیزهو‬ ‫جهت‌گیریصحیحبهسمترونقواقعیواقتصاددانشمحور‬ ‫شویم‪.‬رئیسکمیسیونآموزشوتحقیقاتمجلسشورایاسالمی‬ ‫بااشارهبهاین‌کهمادرآغازینماه‌هایدههپنجمانقالبهستیم‪،‬به‬ ‫بیانیهگامدوماشارهکردوگفت‪:‬مقاممعظمرهبریدراینبیانیه‬ ‫اولیناولویتراعلموپژوهشمطرحکردندوبهنظرمناینبخش‬ ‫متوجهدولتمردانوحاکمیتاستکهقدرترادرتجهیزات‬ ‫سختودادنمنابعبهسمتقدرت‌هایسختنبینیم‪.‬قدرتما‬ ‫دانشودانشگاه‌هاست‪.‬عارفدرادامهبابیاناین‌کهدانشگاه‌هادر‬ ‫هیچدورانیبرایتخصیصاعتبارمالیدراولویتنبودهاند‪،‬تصریح‬ ‫کرد‪:‬رئیسدانشگاهنبایددرطولسال‪،‬دغدغهجذبوتأمین‬ ‫اعتبارمالیداشتهباشد‪.‬رئیسکمیسیونآموزشوتحقیقاتمجلس‬ ‫بااشارهبهشاخص‌هایدانشگاه‌هایایرانادامهداد‪:‬رتبهعلمیما‬ ‫دردنیا‪ ۱۶‬استاگرچهرتبهارزشمندیاستاماکفایتنمی‌کند‪.‬‬ ‫یکیازمهمترینشاخص‌ها‪،‬نوآوریاستکهرتبهمادرمیان‪۱۲۷‬‬ ‫کشور‪ ۶۵‬است‪ .‬در شاخص خالقیت در میان‪ ۱۳۷‬کشور‪ ،۵۷‬در‬ ‫شاخصکارآفرینیرتبه‪،۷۲‬درشاخصرقابتپذیریجهانیدر‬ ‫میان‪ ۱۴۲‬کشور‪ ۸۹‬است‪.‬اینعضوشورایعالیانقالبفرهنگیبا‬ ‫بیاناینکهاشتغالدرکشوروضعیتنگرانکننده‌ایداردگفت‪:‬از‬ ‫هرچهارنفرجویایکاردرکشورسهنفردارایمدرکدانشگاهی‬ ‫هستند‪.‬ویدربخشدیگریازسخنانخودگفت‪:‬دردههگذشته‬ ‫جهان با دو موج جدید روبرو شد که تلقی دو انقالب است که دو‬ ‫رویکرد متفاوت دارد‪ .‬یکی از آنها در سال‪ ۲۰۱۱‬در آلمان روی‬ ‫دادبهنامانقالبصنعتیچهارمکهبهعنوانیکپارادایمجدیددر‬ ‫سیاست‌هایاقتصادیاست‪.‬عارفافزود‪:‬درایناقتصادهمگرایی‬ ‫فناوری‌هامطرحاستوجهاندرآستانهیکنقطهعطفدر‬ ‫انقالبفناورانهقرارداردانقالبیکهشکلزندگیوکاررابهطور‬ ‫اساسیتغییرمی‌دهدوفناوری‌هاییکهدراینجامطرحمی‌شوندیا‬ ‫آیسیتیهستندیامبتنیبرآنهستند‪.‬‬ ‫مشارکت عمومی‪ ،‬فعال‪،‬اثرگذار و سازمان یافته در نظام سیاسی هر‬ ‫کشور یکی از ابزارهای تاثیر گذار و مهم در رسیدن به منافع جمعی می‬ ‫باشد‪ .‬با رعایت اصول و قواعد حاکم بر جریانات سیاسی می توان تضمین‬ ‫تداوم امور سیاسی را به دنبال داشته و در مسیر درست و مشارکتی گام‬ ‫برداشت‪ .‬یکی از این ابزارها‪ ،‬احزاب ها می باشند که با وجود اثرگذاری‬ ‫خود می توانند به یکی از نقاط اتکای قدرت در میان سیاسیون تبدیل شوند‪.‬‬ ‫اما فعالیت احزاب در ایران به معنی واقعی تعریف نشد و نتوانستند آن طور‬ ‫که باید در مسیر منفعت عمومی گام بردارند‪ .‬بسیاری از آن ها در مسیر خود‬ ‫گرفتار امیال شخصی‪ ،‬رانت‪ ،‬فساد و سوء استفاده از قدرت و امکانات شده‬ ‫و منافع مردم و کشور را به فراموشی سپردند‪ .‬در نتیجه‪ ،‬بسیاری از طرفداران‬ ‫این احزاب که نقش تاثیر گذاری در به قدرت رسیدن آن ها نیز داشتند به‬ ‫تدریج از آن ها فاصله گرفتند و احزاب به جای آن که عامل اصلی در به‬ ‫ثمر رسیدن برنامه های کشور باشد‪ ،‬به وسیله ای برای منافع شخصی تبدیل‬ ‫شدند‪ .‬بنابر تعاریف‪ ،‬کار ویژه ها و کارکردها ی احزاب واقعی‪ ،‬همواره‬ ‫موجب ثبات سیاسی و امنیت در هر نظام سیاسی است و احزاب سیاسی به‬ ‫عنوان نهاد های ضروری برای حفظ ثبات سیاسی در نظر گرفته می‌شوند‬ ‫اما در طول سال های اخیر کمترین کارکرد ها از سوی آن ها دیده شد‪.‬‬ ‫امروزه کمتر کشوری را می توان سراغ داشت که احزاب نداشته و یا از‬ ‫نقش حداقلی برخوردار باشند نگاهی به تجربیات سیاسی کشور های مختلف‬ ‫نشان می دهد که احزاب نقش تعیین کننده ای در انتخابات مهم مجلس و‬ ‫ریاست جمهوری داشته اند‪ .‬احزاب در خصوص این کارکرد در ایران تنها‬ ‫به مقدماتی چی ها برای به قدرت رسیدن تبدیل شده اند و پس از آن به‬ ‫حاشیه رفته و در خدمت خود و وابستگان قرار می گیرند‪ .‬اگر جامعه ای از‬ ‫سیاست سالم صحبت کند یعنی نقش احزاب در آن به خوبی اجرایی شده و‬ ‫نقصی ندارند اما احزاب کشور‪ ،‬به گروه هایی آسیب پذیر تبدیل شده اند‬ ‫که در برخی موارد سالمت انتخابات را نیز به خطر می اندازند‪ .‬انتخابات‬ ‫مجلس و ریاست جمهوری پیش رو یکی از مهم ترین مشارکت ها و تصمیم‬ ‫ها در سرنوشت سیاسی ایران محسوب می شود اتفاقی که با وجود احزاب‬ ‫سالم می تواند آینده ای متفاوت را به ارمغان بیاورد اما عملکرد احزاب در‬ ‫شرایط فعلی نشان می دهد که چندان امیدی به آینده آن ها نبوده و حتی‬ ‫می توانند انتخابات مجلس و ریاست جمهوری را با مخاطراتی مواجه سازند‬ ‫چرا که با خدشه به اعتماد عمومی موجبات فاصله گرفتن مردم از مشارکت‬ ‫را فراهم آورده اند‪ .‬احزاب در حال حاضر‪ ،‬وضعیت مناسبی برای حضور‬ ‫در عرصه های سیاسی ندارند و مجلس و دولت به جای آن که به تقویت‬ ‫روحانی‪:‬‬ ‫کاهش درآمد نفتی را جبران می‌کنیم‬ ‫رئیسجمهوریبااشارهبهاعمالتحریم‌هایاصلیایاالتمتحدهدررابطهبافروشنفتجمهوریاسالمی‬ ‫ایراناظهارکرد‪:‬اگربهفرضبافشارهاییکهبرماواردمی‌شودپولکمتریازنفتبهمابرسد‪،‬آنراجبران‬ ‫خواهیمکرد‪.‬حجت‌االسالموالمسلمینحسنروحانیپیشازظهرچهارشنبهدرجریانسفرکاروانتدبیرو‬ ‫امیدبهاستانکرمانشاهدرمراسمبهرهبرداریهمزمانازچندطرحعمرانی‪،‬آبیونیروگاهیایناستانکهدر‬ ‫شهرازگلهبرگزارشدبااشارهبهآخرینسفرخودبهاستانکرمانشاهخاطرنشانکرد‪:‬حدودیکسالونیمقبل‬ ‫بهکرمانشاهسفرکردیمتابهمعضالتیکهمردمدرزلزلهپیداکردهبودندرسیدگیکنیم‪.‬آنروزهاروزهای‬ ‫غمگینیبرایهمهمابودوامروزخداراسپاسگزارمکهدرشرایطیبهاینمنطقهآمده‌امکهمهندسین‪،‬کارگران‬ ‫ومدیرانماکاریعظیمرابهثمررساندند‪.‬ویبابیاناینکهپروژه‌یآب‌هایگرمسیریکرمانشاهمنطقهغرب‬ ‫کشوررامتحولخواهدکرداظهارکرد‪:‬کرمانشاهدردوراندفاعمقدسسرزمینشرفوایستادگیوفداکاری‬ ‫بودومنهمراهبافرماندهانومسئوالنوقتدرایندوراندرکنارآیت‌اهللهاشمیرفسنجانیبارهابهاینمنطقه‬ ‫سفرکردیم‪.‬امروزخوشحالهستمکهمردمایناستانتوانستندمنطقهایثاررابهمنطقهخدمتوتوسعهتبدیلکنند‪.‬‬ ‫رئیسجمهوربااشارهبهدردستاجرابودنطرح‌هایمهمآبیدراستان‌هایمرزیکشورگفت‪:‬ان‌شاءاهلل‬ ‫بااجرایطرح‌هاییکهدر‪ ۱۶‬استانکشوردرحالاجرااستبهنحویآبموردنیازایناستان‌هاباآبخلیج‬ ‫فارس‪،‬دریایخزر‪،‬یارودخانه‌هایمرزیتأمینشودواجرایآنهاموجببرکتبرایمردمعزیزکشورباشد‪.‬‬ ‫روحانیبابیاناینکهمجموعهطرح‌هایآبی–خاکیکهامروزدراستانکرمانشاهافتتاحشدبزرگترینطرح‬ ‫افتتاحیهتوسعه‌ایمنابعآب‪،‬خاکدرتاریخکشوراست‪،‬خاطرنشانکرد‪:‬طرحآب‌هایگرمسیریغرب‬ ‫کشورطرحیبسیارعظیموسرنوشتسازبرایامنیتوتوسعهمنطقهاستوتحوالتبزرگیراایجادخواهد‬ ‫کرد‪.‬برایاجرایاینطرحدردورانریاستجمهوریآیت‌اهللهاشمیرفسنجانیسال‌هافکرشدودردوران‬ ‫آقایخاتمیاینطرحدرشورایعالیامنیتملیمطرحوجلساتیدرباره‌یآنبرگزارشد‪.‬همچنیندرایام‬ ‫مختلفآیت‌اهللهاشمیرفسنجانیبهطورمداومدرباره‌یسرنوشتواجرایاینطرح‌هاازمنمی‌پرسید‪.‬‬ ‫ویباگرامیداشتنیادکسانیکهبرایاجرایطرحآب‌هایگرمسیریازگذشتهتاکنونتالشکرد‌هاند‬ ‫گفت‪:‬برایاجرایطرحآب‌هایگرمسیریکارعظیمیانجامشدهومنازهمهمسئوالندولتی‪،‬نمایندگان‬ ‫مجلسومسئوالنمنوطبهآبوخاکدراستانکرمانشاهواستان‌هایهمجوارتشکرمی‌کنم‪.‬رئیسجمهور‬ ‫دربخشدیگریازصحبت‌هایخودبابیاناینکهسال‪ ۹۸‬سالآبیبسیارخوبیاستگفت‪:‬درحالحاضر‬ ‫که‪ ۸۰‬درصدمخازنمجموعهسدهایکشورپرشدهاستودراستان‌هایمختلفازجملهخوزستانبا‪۲۳‬‬ ‫میلیاردمترمکعبآبدرسدهامواجههستیم‪،‬گردشگریکشوربایدباتحولبزرگیمواجهشود‪.‬انشاءاهللدر‬ ‫تابستانامسالمردمدرهمهسدهایکشورازجملهسدهاییکهدرکرمانشاهقراردارندبازدیدداشتهباشند‪.‬وی‬ ‫بااشارهبهخساراتواردشدهدرپیبارش‌هایاخیردرکشوربهویژهمنطقهغربباتاکیدبراینکهدولتباید‬ ‫خساراتواردشدهراجبرانکند‪،‬اظهارکرد‪:‬بایدازنعمتبزرگیکهخدابرمانازلکردهاستبهعنوانعامل‬ ‫حیاتکشوربهرهکافیببریم‪.‬بهلطفخداازابتدایفروردینماهتاامروز‪۳۲‬میلیاردمترمکعبآبپشتسدها‬ ‫ذخیرهشدهاست‪.‬روحانیدرادامهصحبت‌هایخودبااشارهبهبرداشت‪ ۸‬میلیارددالرازمنابعصندوقتوسعه‬ ‫ارزیجهتتکمیلطرحآبهایگرمسیریغربکشورگفت‪:‬ازمقاممعظمرهبریسپاسگذاریمی‌کنمکه‬ ‫درسال‪ ۹۳‬بادرخواستبرداشت‪ ۸‬میلیارددالراعتبارازصندوقتوسعهارزیبهعنوانوامبرایتکمیلطرح‬ ‫آب‌هایگرمسیریغربکشورموافقتکردند‪.‬دولتمتعهداستکهاینپولراهمراهباسودآنبازپرداخت‬ ‫کند‪.‬ویخاطرنشانکرد‪:‬منازسال‪ ۸۲‬آرزویفرارسیدنروزیراداشتمتاطرحآب‌هایگرمسیریغرب‬ ‫کشورافتتاحشود‪.‬ان‌شاء‌اهللباقیماندهطرحنیزباتأمیناعتباراتالزمتکمیلخواهدشد‪.‬رئیسجمهوربااشارهبه‬ ‫تعدادپروژه‌هایآبی–خاکیکهدردولت‌هاییازدهمودوازدهماجراشدهاستخاطرنشانکرد‪:‬تاکنون‬ ‫دردولت‌هایتدبیروامید‪ ۳۷‬سدوبندتکمیلشدهاستوباتکمیل‪ ۵‬طرحدیگردرمجموعتعدادپروژه‌های‬ ‫آبی–خاکیدولتبه‪ ۴۲‬می‌رسد‪.‬روحانیاظهارکرد‪:‬منخوشحالهستمدرروزهاییکهعربدهکشیدشمنان‬ ‫یزنندمردمماشاهدایستادگیومقاومتونشاطوروحیهو‬ ‫مابیشترشدهوحرف‌های بیربطونارواوغلطم ‌‬ ‫همچنینکاروتالشدرکشورهستند؛هرکاربزرگوافتتاحیکهدرکشورانجاممی‌شودضربه‌ایبزرگبر‬ ‫دشمنانماست‪.‬رئیسجمهورهمچنینبااشارهبهاعمالتحریم‌هایجدیدازسویدولتایاالتمتحدهآمریکا‬ ‫دربرابرفروشنفتایرانتصریحکرد‪:‬اگربرفرضبافشارهاییکهمی‌آورندازپولنفتکمتربهمابرسد‪،‬‬ ‫ان‌شاء‌اهللازجایدیگریجبرانخواهیمکرد‪.‬ضمناینکهنفتخودرابهحولوقوهالهیبهفروشمی‌رسانیم‬ ‫واینحرفکام ً‬ ‫البیاساسوبیپایه‌ایاستکهآمریکایی‌هابرزبانمی‌آورندکهجلویفروشنفتایرانرا‬ ‫بگیرند؛قدرتآنهابهحدینیستزبانآنهادرازاست‪،‬اماقدرتشانخیلیمحدودتراززبانشاناست‪.‬ویتاکید‬ ‫کردکهماکام ً‬ ‫المنطقهوقدرتملتخودرابهترازآمریکایی‌هامی‌شناسیموایثار‪،‬ایمان‪،‬وفداکاریملتما‬ ‫بسیارباالترازحدیاستکهآنهاتصورمی‌کنند‪.‬البتهمردممامشکالتیدریکسالگذشتهداشتندوممکن‬ ‫استامسالنیزاینمشکالتمقداریادامهپیداکند‪،‬امابایددشمنراپشیمانکنیمواوراسرجایخودبنشانیم‬ ‫وبهنقطهعقالنیتبازگردانیمخدابهماکمککندتادراینزمینهموفقباشیم‪.‬حجت‌االسالموالمسلیمنحسن‬ ‫روحانیدربخشدیگریازصحبت‌هایخودباتاکیدبراینکهدرادامهطرح‌هاییکهدولتامروزدراستان‬ ‫کرمانشاهافتتاحکردمردموکشاورزانوفعاالناقتصادیبایدبهصحنهبیایندوسرمایهگذاری‌هاییانجامدهند‬ ‫خاطرنشانکرد‪:‬یکیازویژگی‌هایمنطقهکرمانشاهآناستکهبهدلیلقرارگرفتندرنقطهمرزیباعراق‬ ‫کشاورزانوصنعتگرانآنمی‌توانندمحصوالتتولیدیخودرادربازارهایایرانوعراقعرضهکنند‪.‬‬ ‫حضرتآیتاهللخامنه‌ای‪:‬ملتبایدآرایشجنگیبگیرد‬ ‫رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار هزاران نفر از معلمان و‬ ‫فرهنگیانسراسرکشور‪،‬تاکیدکردند‪:‬ملتمتحدباشدتوطئه‌های‬ ‫دشمن به ضرر خود او تمام خواهد شد‪.‬حضرت آیت اهلل خامنه ای‬ ‫رهبر معظم انقالب اسالمی در آستانه روز معلم در دیدار هزاران نفر از‬ ‫معلمانوفرهنگیانسراسرکشورباتجلیلازمعلمان‪،‬بهبیانتذکرات‬ ‫و توصیه های مهمی درباره مسائل مختلف آموزش و پرورش از‬ ‫جملهتکریمومعیشتمعلمانپرداختندوباتأکیدبرلزوماجرایسند‬ ‫بسیارمهمتحولدرآموزشوپرورش‪،‬گفتند‪:‬معلمانپرورش‌دهنده‬ ‫مهمترینسرمایهیکملتیعنیسرمایهانسانی‪،‬پایه‌ریزانتمدننوین‪،‬‬ ‫جهادگران میدان کارزار مبارزه با جهل و بی سوادی و سازندگان‬ ‫هویتوفرهنگیکملتهستند‪.‬‬ ‫حضرت آیت اهلل خامنه‌ای در این دیدار با تبریک روز معلم به‬ ‫همه معلمان کشور‪ ،‬یاد آیت اهلل شهید مطهری را گرامی داشتند و‬ ‫ِ‬ ‫مطهریعزیزبهمعنایواقعی‪،‬یکمعلمدلسوزبودکهبا‬ ‫گفتند‪:‬شهید‬ ‫فکر و بیان قوی‪ ،‬رسوخ اندیشه‌های عمیق اسالمی را در ذهن جوانان‬ ‫دنبال می‌کرد و شهادت او در این راه‪ ،‬به منزله امضای قطعی خداوند‬ ‫متعال بر کارنامه آن بزرگوار بود‪.‬‬ ‫رهبر انقالب اسالمی‪ ،‬نقش معلم و آموزش‌وپرورش را یک‬ ‫نقشاساسیبرشمردندوخاطرنشانکردند‪:‬مهمترینسرمایهبرای‬ ‫یکملت‪،‬سرمایهانسانیاست‪،‬زیراکشوربدونسرمایهانسانی‬ ‫مانند برخی از کشورهای پولداری است که ثروت آنها به صورت‬ ‫سفاهت‌آمیزدراختیاردستهایخائنبهبشریتقرارمی‌گیرد‪،‬‬ ‫همچنان‌که در دوران طاغوت نیز ایران بر روی دریای نفت بود اما‬ ‫بیگانگان بر این منابع مسلط شدند و با آن‪ ،‬تمدن و کارخانه‌های خود‬ ‫را ساختند و از نفت ما برای پیروزی در جنگهای خود استفاده کردند‪.‬‬ ‫ایشان احساس احترام خود به قشر شریف و محترم معلم را یک‬ ‫باورحقیقیوبرخاستهازنقشتمدن‌سازمعلمانخواندندوافزودند‪:‬‬ ‫معلمان‪ ،‬پایه‌ریزان تمدن نوین‪ ،‬و جهادگرا ِن در میدان کارزار با جهل‬ ‫و بی‌سوادی هستند که برای جامعه و نسلِ جوان آن‪ ،‬هویت‌سازی‬ ‫فرهنگیمی‌کنند‪.‬حضرتآیتاهللخامنه‌ای‪،‬هویتقوی‪،‬فرهنگ‬ ‫غنی و فکر و اندیشه صحیح را پایه‌های اصلیِ ساخت تمدن دانستند‬ ‫و از همین زاویه در خصوص سند‪ ۲۰۳۰‬و علت اصرارهای آشکار‬ ‫وپنهانبیگانگانبرایتحکیمآنبرمناسباتکشورهاازجمله‬ ‫کشورهای اسالمیو ایران‪ ،‬نکات مهمیخطاب به مسئوالن گوشزد‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫رهبر انقالب اسالمی گفتند‪ :‬جان کالم در سند‪ ۲۰۳۰‬که فصل‬ ‫آن ها بپردازند‪ ،‬به فکر ایجاد احزاب جدید افتاده اند‪ .‬حمید مالنوری‪،‬‬ ‫دبیر کمیسیون ماده ‪ ۱۰‬احزاب و مدیرکل سیاسی وزارت کشور در این‬ ‫خصوص اعام کرد‪ ‌:‬آقای حسن‌پور‪،‬نماینده مردم سیرجان به نمایندگی از‬ ‫برخی همکارانش در مجلس اخیرا درخواست تشکیل حزبی تحت عنوان‬ ‫“مستقلین عملگرا” را به کمیسیون ارائه کرده است که هنوز این درخواست‬ ‫مورد بررسی قرار نگرفته است‪ .‬سابقه نه چندان قابل دفاع احزاب در کشور‬ ‫باعث شده است که مورد اقبال قرار نگیرند‪ .‬آینده سیاسی کشور با وجود دو‬ ‫انتخابات مهم‪ ،‬نیازمند حضور احزاب تاثیر گذار و قوی می باشد اما مجلسی‬ ‫ها راهکار تشکیل احزاب جدید را در پیش گرفته اند راهی که ممکن است‬ ‫بسیار بیشتر از تقویت احزاب موجود به طول انجامد و هزینه های گسترده‬ ‫تری را در بر داشته باشد‪ .‬از طرفی نیز با وجود عقبه ای که احزاب در میان‬ ‫مردم دارند‪ ،‬مدت زمان طوالنی می طلبد که مورد قبول جامعه و سیاست‬ ‫واقع شوند‪ .‬در این میان‪ ،‬می توان گفت که انتخابات و برخی امکانات‬ ‫انتخابی می تواند بر این تصمیم تاثیر گذار بوده و سرنوشت دیگری را رقم‬ ‫بزند‪ .‬دولت و مجلس‪ ،‬در راستای تحقق هدف انتخابات‪ ،‬باید احزاب چندین‬ ‫و چند ساله را مورد تقویت و بررسی قرار دهند و ایجاد و تشکیل احزاب‬ ‫جدید‪ ،‬ریسک سیاسی بزرگی در آینده کشور خواهد بود‪.‬‬ ‫مهمی از آن به آموزش‌وپرورش اختصاص دارد‪ ،‬این است که نظام‬ ‫آموزشیبایدجوریتنظیمشودکهفلسفه‪،‬سبکزندگیومفهوم‬ ‫حیات بر اساس مبانی غربی به کودکان و نوجوانان آموزش داده شود‪.‬‬ ‫ایشاندرتبییناینواقعیتافزودند‪:‬غربی‌هاانتظاردارندمعلما ِنمتدین‬ ‫ما که عالقه‌مند به آینده کشور هستند‪ ،‬در کالس درس خود برای آنها‬ ‫سرباز تربیت کنند‪ ،‬تا دانش‌آموز ما سرباز و رعیت همان وحشی‌های‬ ‫کروات‌زده‌ی ظاهرسازی شود که به راحتی آدم می‌کشند و به‬ ‫آدمکش‌هاکمکمی‌کنند‪.‬‬ ‫حضرت آیت اهلل خامنه‌ای در ادامه‪ ،‬خدمات معلمان در طول‬ ‫سالهای پس از انقالب را خدماتی بزرگ و ثمربخش برشمردند و با‬ ‫انتقاد از کسانی که غیرمنصفانه و با اغراض سیاسی‪ ،‬درصدد بی‌قدر و‬ ‫قیمتکردنآموزش‌وپرورشهستند‪،‬گفتند‪:‬البتهآموزش‌وپرورش‬ ‫با نقطه مطلوب فاصله دارد که باید با کار و تالش‪ ،‬نواقص و معایب را‬ ‫برطرف کرد اما وضعیت امروزآموزش‌وپرورش با وضع اسف‌بار آن‬ ‫درقبلازانقالبقابلمقایسهنیست‪.‬‬ ‫رهبر انقالب اسالمیبابیاننمونه‌هایی ازکارهایبزرگ‬ ‫آموزش‌وپرورش در سالهای پس از انقالب‪ ،‬خاطرنشان کردند‪:‬‬ ‫«دانشمندانیکهکشوررادرشاخه‌هایمختلفعلمیهمچونفناوری‬ ‫نانو جزو رتبه‌های برتر دنیا قرار داده‌اند»‪« ،‬هزاران دانش‌آموز و معلم‬ ‫شهید‪ ،‬و نسل سوم و چهارم انقالب که با وجود زمینه‌های گوناگون‬ ‫برای مفاسد اخالقی در دنیای امروز‪ ،‬با انگیزه مجاهدت‪ ،‬محکم و‬ ‫استوار در مقابل دشمن می‌ایستد و برای اعزام به دفاع از حرم اصرار‬ ‫می‌کند»‪« ،‬جوانان فعال در اردوهای جهادی و دلدادگان به معنویات و‬ ‫اهل دعا‪ ،‬توسل و پیاده‌روی اربعین» در همین آموزش‌وپروش تربیت‬ ‫شده‌اند‪،‬بنابرایننبایدآموزش‌وپرورشدورهانقالبرادست‌کم‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫رهبر انقالب در تبیین وضع مطلوب آموزش و پرورش تأکید‬ ‫کردند‪ :‬آموزش و پرورش باید انسان هایی «دانا‪ ،‬توانا‪ ،‬خردمند‪،‬‬ ‫پرهیزکار‪،‬پاکدامن‪،‬کارآمد‪،‬شجاع‪،‬هوشیارواهلاقدام»تربیتکند‬ ‫که اگر چنین شود‪ ،‬همان آرزویی که بارها بیان کرده ام محقق می‬ ‫شود و ایران عزیز به جایگاهی می رسد که تا پنج دهه بعد‪ ،‬هر کسی‬ ‫در هر جای جهان بخواهد از مرزهای جدید علم آگاه شود باید زبان‬ ‫فارسییادبگیرد‪.‬‬ ‫ایشان رسیدن آموزش و پرورش به وضع مطلوب و تربیت‬ ‫جوانانی با ویژگی های یاد شده را پایه اصلی «ایران سربلند فردا» و‬ ‫«اساسایجادتمدننویناسالمی»خواندند‪.‬‬ ‫حضرت آیت اهلل خامنه ای در بیان چند تذکر‪« ،‬سند تحول‬ ‫آموزش و پرورش» را سندی بسیار خوب برشمردند و گفتند‪ :‬این سند‬ ‫نوعی ریل گذاری است و می تواند این بخش مهم از کشور را به‬ ‫سرمنزلمقصودبرساند‪.‬‬ ‫رهبر انقالب ابالغ این سند را الزم اما ناکافی دانستند و با اشاره به‬ ‫ضرورت آشنایی و آگاهی بدنه آموزش و پرورش با این سند تأکید‬ ‫کردند‪ :‬باید با جدیت‪ ،‬تحقق سند تحول را پیگیری کرد که این امر‪،‬‬ ‫روحیه انقالبی می خواهد‪.‬حضرت آیت اهلل خامنه ای با انتقاد شدید از‬ ‫کسانی که با قلم یا بیان یا اَشکال دیگر درصدد تضعیف روحیه انقالبی‬ ‫در میان مردم و جوانان هستند‪ ،‬افزودند‪ :‬روحیه انقالبی به منزله جان و‬ ‫روح این ملت است و خداوند از کسانی که در این مسئله تشکیک و‬ ‫آن را تضعیف کنند‪ ،‬نخواهد گذشت‪.‬ایشان با یادآوری نجات ایران از‬ ‫زیرپایحکومتدستنشاندهبیگانگانتأکیدکردند‪:‬مؤسسرژیم‬ ‫پهلوی را انگلیسی ها آوردند و وقتی او را نخواستند‪ ،‬به او دستور ترک‬ ‫کشور را دادند و رضاخان هم در اوج بی غیرتی و ذلت و خفت‪ ،‬این‬ ‫دستور را پذیرفت‪ .‬آیا برای یک ملت‪ ،‬ننگ و سرافکندگی بیشتر از‬ ‫این امکان پذیر است که رئیس کشورش را بیگانگان بیاورند و هر‬ ‫وقتنخواستندباتحقیراورابردارند؟ایشانافزودند‪:‬محمدرضاپهلوی‬ ‫را هم انگلیسی ها و امریکایی ها روی کار آوردند و او هم در مقابل‪،‬‬ ‫کشور را به خدمت آنها درآورد اما انقالب‪ ،‬ایران عزیز را از زیر پای‬ ‫این انسانهای حقیر و پست و ظالم بیرون کشید‪ .‬حاال اگر کسی این‬ ‫روحیه انقالبی را تضعیف کند‪ ،‬آیا خدا او را می‌بخشد؟‬ ‫حضرت آیت اهلل خامنه ای تحول در آموزش و پرورش را در‬ ‫گرو روحیه انقالبی خواندند و افزودند‪ :‬باید بدون ترس و محافظه‬ ‫کاری‪ ،‬به تشخیص و تصمیم رسید و اقدام الزم را نه نمایشی و‬ ‫تشریفاتی‪،‬بلکهواقعیوحقیقیانجامداد‪.‬‬ ‫ایشاندرهمینزمینهافزودند‪:‬البتهتصمیمواقدامانقالبیبهمعنای‬ ‫بیتوجهیبهنقدعالمانهنیستچراکهاستقبالازنقدعالمانه‪،‬جزو‬ ‫روحیهانقالبیاست‪.‬‬ ‫رهبر انقالب در ادامه تذکرات در زمینه آموزش و پرورش‪،‬‬ ‫سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی را بسیار مهم و قلب این‬ ‫وزارتخانهدانستندوافزودند‪:‬متونآموزشیکهاینسازمانتولید‬ ‫می کند‪ ،‬باید منطبق با سند تحول باشد‪.‬ایشان با انتقاد از در نظر گرفته‬ ‫شدنمهلتی‪ ۱۲‬سالهبرایتطبیقمتوندرسیباسندتحولگفتند‪:‬باید‬ ‫با سرعت و جدیت و در زمانی کوتاه این کار را انجام داد‪ ،‬چرا که‬ ‫امروزه هر «ساعت» در پیشرفت جامعه مهم است‪.‬‬ ‫حضرت آیت اهلل خامنه ای «گنجانده شدن مناسب و صحیح و‬ ‫ظریف پیامها و معارف انقالب در همه متون آموزشی و پرورشی» را‬ ‫ضروریخواندندوخاطرنشان کردند‪ :‬سازمان پژوهشیو برنامه ریزی‬ ‫باید از لحاظ انسانهای دانا‪ ،‬آگاه‪ ،‬خوشفکر‪ ،‬متدین و انقالبی غنی شود‪.‬‬ ‫تذکر دیگر حضرت آیت اهلل خامنه ای به مسئوالن آموزش‬ ‫وپرورش«افزایشبیشتردانشجویانوارتقایکیفیتدانشگاههای‬ ‫فرهنگیانوشهیدرجایی»بود‪.‬‬ ‫ایشانخاطرنشانکردند‪:‬دراینمراکزبایدمعلمانیتربیتشوند‬ ‫که به معنای حقیقی کلمه‪ ،‬معلم و تعلیم دهنده دین و تقوا و انقالب‬ ‫باشند‪.‬رهبرانقالب‪«،‬مدارساستعدادهایدرخشان»و«نخبهپروری‬ ‫در کشور» را بسیار مهم برشمردند و با تأکید بر تقویت هرچه بیشتر‬ ‫اینمدارسگفتند‪:‬جایگاهایراندرالمپیادهایجهانیبایدحفظشود‬ ‫و تنزل رتبه های کشور در برخی المپیادها از جمله ریاضی‪ ،‬فیزیک‪،‬‬ ‫شیمی و رایانه جبران شود و کشور و ملت به المپیادی های جوانی‬ ‫که رتبه های جهانی کسب می کنند‪ ،‬افتخار کند‪.‬حضرت آیت اهلل‬ ‫خامنه ای با اشاره به توصیه مکررشان درباره «نشاط و سرزندگی» در‬ ‫محیطهایدانشآموزیگفتند‪:‬البتهبرخیازاینموضوعبرداشت‬ ‫ناصحیحوسطحیمیکنند‪،‬نشاطوسرزندگییعنیبرنامههای‬ ‫ورزشی یا فوق برنامه های جذاب به‌گونه ای باشد که جوان‪ ،‬با انگیزه‪،‬‬ ‫پرانرژی و پرامید به درس و کار مشغول باشد‪.‬ایشان با انتقاد از برخی‬ ‫برنامه ها در بعضی مدارس به بهانه نشاط و سرزندگی افزودند‪ :‬گاهی‬ ‫اوقات فشارهای درسی در مدارس و در آموزشگاههایی که به دنبال‬ ‫قبولی بیشتر در کنکور یا به دست آوردن رتبه های باال هستند‪ ،‬جوان‬ ‫را پژمرده و افسرده می کند که باید برای حل این مسائل فکر و تدبیر‬ ‫و اقدام کرد‪.‬‬ ‫چتوصیه دیگر رهبر انقالب به مسئوالن آموزش و پرورش‪ ،‬فکر‬ ‫وتصمیمدقیقکارشناسیدربارهکنکوربود‪.‬‬ ‫ایشانگفتند‪:‬دانشگاههامیگوینددرسالهایاخیرصندلیخالی‬ ‫هم داشته اند‪ ،‬الزم است کارشناسان با بررسی عمیق درباره «بودن یا‬ ‫نبودنکنکور‪،‬ادامهآنبهشکلفعلییاتغییرآن»‪،‬تصمیمگیریکنند‬ ‫ومسئوالنمربوطاینتصمیماترااجراکنند‪.‬‬ ‫حضرت آیت اهلل خامنه ای «معاونت پرورشی» را از بخش های‬ ‫بسیار مهم آموزش و پرورش برشمردند و با ابراز خرسندی از اقداماتی‬ ‫که در این زمینه انجام شده است‪ ،‬افزودند‪ :‬البته در ساختار‪ ،‬نیروی‬ ‫انسانی پرانگیزه و منابع مالی نقص هایی وجود دارد که وزیر محترم‬ ‫بایددنبالکندتامعاونتپرورشیبهمعنایحقیقیآنمحققشود‪.‬‬ ‫معصومه ابتکار‬ ‫احزاببرایافزایش‬ ‫سهمیهخانم‌هادر‬ ‫لیست‌هایانتخاباتی‬ ‫تالشکنند‬ ‫معصومه ابتکاردر واکنش به مخالفت‬ ‫مجلس شورای اسالمی با افزایش سهمیه زنان‬ ‫در لیست‌های انتخاباتی در قالب اصالح موادی‬ ‫از قانون انتخابات گفت‪ :‬این پیشنهاد وجود‬ ‫داشت و در دولت هم پیشنهادی مشابه مطرح و‬ ‫تصویب شد اما گویا مجلس در جمع‌بندی خود‬ ‫صالح نداست به این پیشنهاد فراکسیون زنان‬ ‫رای مثبت دهد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬نکته‌ای که الزم‬ ‫است در این خصوص مطرح کنم این است که‬ ‫علیرغم مخالفت مجلس‪ ،‬احزاب باید در هر‬ ‫صورت تالش کنند تا نقش خانم‌ها پررنگ‌تر‬ ‫شده سهمیه آنها در لیست‌های انتخاباتی افزایش‬ ‫پیدا کند‪.‬‬ ‫معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری‬ ‫گفت‪ :‬خوشبختانه احزاب اصالح‌طلب در این‬ ‫مسیر موفق ظاهر شده‌اند و دیده‌ایم که توجه‬ ‫به زنان در احزاب خیلی قوی شده است‪ .‬ما در‬ ‫حال حاضر سی درصد خوبی را در شورای شهر‬ ‫تهران و مجلس شورای اسالمی داریم که برای‬ ‫تهران خیلی موثر است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬فکر می‌کنم این بانوان‬ ‫توانسته‌اند نمایندگان خوبی برای مردم تهران‬ ‫باشند و امیدوار هستم که این تالش در احزاب‬ ‫ادامه پیدا کند‪.‬‬ ‫معاون رییس‌جمهور در رابطه با گمانه‌زنی‌ها‬ ‫در خصوص افزایش قیمت بنزین در آستانه‬ ‫انتخابات مجلس هم گفت‪ :‬این موضوع یک‬ ‫سیاست ملی است و امیدوار هستیم برای آن‬ ‫تصمیم درستی گرفته شود چرا که تصمیم‌گیری‬ ‫در خصوص قیمت بنزین تنها با همدلی و‬ ‫وحدت امکان‌پذیر است‪.‬‬ ‫ظریف‪:‬‬ ‫حتییکایرانیهمدر‬ ‫مقابلآمریکاتسلیم‬ ‫نخواهدشد‬ ‫وزیر خارجه کشورمان تاکید کرد‪ :‬حتی‬ ‫یک ایرانی را پیدا نمی‌کنید که گزینه‬ ‫تسلیم در مقابل آمریکا را انتخاب کند‪.‬‬ ‫مناسبات ایران و آمریکا‪ ،‬صادرات نفت‬ ‫ایران‪ ،‬خلیج فارس و تنگه هرمز‪ ،‬تحریم‌ها‬ ‫و تروریسم اقتصادی آمریکا‪ ،‬توطئه‌های‬ ‫گروه بی‪ ،‬مناسبات منطقه ای ایران‪ ،‬روابط‬ ‫با عربستان‪ ،‬بحران یمن‪ ،‬نفوذ منطقه ای‬ ‫ایران‪ ،‬مبارزه با تروریسم و ‪ ...‬از جمله‬ ‫محورهای گفت‌وگوی وزیر امور خارجه‬ ‫جمهوری اسالمی ایران با شبکه الجزیره‬ ‫انگلیسی بود که بزودی از این شبکه پخش‬ ‫خواهد شد‪.‬‬
‫گوگل‪،‬صفحهیوتیوبشبکه‌هایپرستی‌ویوهیسپانتی‌ویراغیرفعالکرد‬ ‫همزمانبامسدودشدنحسابکاربریپرستی‌ویوکانالیوتیوبپرستیویوهیسپانتیویتوسطمرورگرگوگل‪،‬وزیراسبقفرهنگوارشاداسالمیاینموضوعرامصداقیبرایهراسایاالتمتحدهازشنیدهشدنصدایجمهوریاسالمیدرجهاندانستوگفت‪:‬‬ ‫قدرت‌هایبزرگماهیتواقعیخودشانرانشاندادهاند‪.‬آنهاعلیرغمدردستداشتنامپراطوریارتباطاتیوغول‌هایرسانه‌ایازمعدودصداهاییکهمخالفشانباشد‪،‬آسیبپذیرندوفکرمی‌کنندبابایکوترسانه‌ایصدایمخالف‪،‬می‌توانندبهاهدافخوددستیابند‪.‬سیدمحمد‬ ‫حسینی‪،‬وزیراسبقفرهنگوارشاداسالمیبااشارهبراینکهتحریمشبکه‌هایبرونمرزیدسیسهجدیدیازسویآمریکااست‪،‬گفت‪:‬غربی‌هادرادعایآزادیبیانسخن‌هاگفتهاند‪،‬امادرعملشاهدهستیمکهمانعمی‌شوندصدایمخالفانخودشاندرجهانشنیدهشود‪.‬بهظاهر‬ ‫طرفدارکثرت‌گراییهستندوازآزادیوگردشاطالعاتسخنمی‌گویند‪،‬اماجاییکهبامنافعشانهمخوانینداشتهباشد‪،‬محدودیتایجادمی‌کنند‪.‬چونمی‌بینندکهنظاماسالمیباآنهامخالفاست‪،‬براستقاللخودتاکیدداردوازمردممنطقهحمایتمی‌کندوبانظاماستکباریسر‬ ‫سازگاریندارد‪،‬لذاسعیمی‌کنندکهصدایملتایرانورهبراننظاماسالمیوکشورهایمستقلبهگوشمردمدنیانرسد‪.‬ویافزود‪:‬تأثیراتیکهشبکهبرون‌مرزیجمهوریاسالمیدارندباعثشدهکهقدرت‌هایبزرگواکنشنشاندهند‪،‬ایننشانهعصبانیتآنهااست‪.‬آنانمدعی‬ ‫می‌شوندکهازحضوررسانه‌هایدیگرکهدارایصدایمخالفآنهاباشندباکیندارند‪.‬امادرعملوقتیمی‌بینندکهاینرسانه‌هامخاطبانخاصخودشانرادارند‪،‬سعیمی‌کنندصدایآنهاراخاموشکنندونگذارندبهگوشمردمجهانبرسد‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 12-‬اردیبهشت‪ 1398‬شماره‪795‬‬ ‫فرهنگ‬ ‫رسانه‌هایماهمهبحراندارند‬ ‫علی اکبر قاضی‌زاده دربار ‌ه حاشیه‌های اخیر تلویزیون مبنی بر شیوه‌ی بکارگیری اسپانسرها در برنامه‌ها‬ ‫و خصوصا مسابقات تلویزیونی‪ ،‬می‌گوید‪ :‬صدا و سیما نباید منتظر یک چنین موجی می‌شد که حاال کاری‬ ‫کند یا نکند‪.‬‬ ‫باید فکر سلیمی بود که اجازه چنین کاری را نمی‌داد و حاال باید فکر و‬ ‫دیدش را عوض کند‪.‬این استاد روزنامه‌نگاری اظهار کرد‪ :‬رسانه‌های ما همه‬ ‫بحراندارندازسایت‌هایخبریبگیریدتاخبرگزاری‌هاومجله‌ها‪.‬متأسفانه‬ ‫این روزها مدام از من سوال می‌شود که برای این بحران‌ها چه باید کرد‬ ‫و من واقعاً نمی‌دانم چه باید کرد؟ این بحران یک بحران جدی و قدیمی‬ ‫است و با حرف و توصیه کاری پیش نمی‌رود‪ .‬اما درخصوص سازمانی مثل‬ ‫صداوسیما‪ ،‬با بودجه مشخصی که از دولت و مردم می‌گیرد و حتی آگهی‬ ‫هم دارد‪ ،‬تعجب می‌کنم که چرا آنها باید وارد این بازی‌های زیان‌ده شوند‪.‬‬ ‫وی درباره‌ی زیان‌ده بودن این اتفاق توضیح داد‪ :‬زیان‌ده بودن این اتفاق را‬ ‫از این جهت می‌گویم که مردم آسیب می‌بینند‪ .‬صدا و سیما به طور عادی‬ ‫از نظر جذب مخاطب بحران دارد و در حال حاضر مردم با رغبت هم‬ ‫صداوسیمارانمی‌پذیرند‪.‬چهبرسدکهواردچنینماجراهاییبشود‪.‬شنیده‌ام‬ ‫که مقام معظم رهبری و دیگران هم این نوع برنامه‌ها را منع کرده‌اند؛ در‬ ‫حالی که سازمان صدا و سیما نباید منتظر یک چنین موجی می‌شد که حاال‬ ‫کاری کند یا نکند‪ .‬باید فکر سلیمی بود که اجازه چنین کاری را نمی‌داد‪.‬‬ ‫این استاد دانشگاه در ادامه درباره اسپانسرها و حاشیه‌های آنها که در اغلب‬ ‫برنامه‌هایتلویزیوندیدهمی‌شود‪،‬اظهارکرد‪:‬منمدت‌هاستشاهدمکهدر‬ ‫بعضی از شبکه‌ها‪ ،‬مرتب اصرار دارند مردم به یک شماره تلفن‌هایی با مربع‬ ‫و ستاره پیام بدهند‪ .‬یقین دارند که پشت اینها یا چیزی است برای سازمان و‬ ‫مؤسسهیاشبکه‌هایاجتماعیمشتریجذبمی‌کنندواینتلفن‌هاباعث‬ ‫می‌شود که کاالی خودشان را آگهی کنند؛ البته نمی‌گویم صدا و سیما‬ ‫مستقیم این کار را می‌کند ولی به هر حال در این زمینه‌ها کار می‌کند و البته‬ ‫دور از شأن یک دانشگاه است که بخواهد بخشی از هزینه‌هایش را این گونه‬ ‫جبران کند که بیش از آنکه مخاطب جذب کند بیشتر منجر به دلزدگی‬ ‫مخاطب می‌شود‪.‬قاضی‌زاده در ادامه این گفت‌وگو مطرح کرد‪ :‬چیزی به‬ ‫نام التاری وجود دارد که سازمان‌های رسمی دنیا آن را برگزار می‌کنند و‬ ‫ما از آن به عنوان قمار یاد می‌کنیم؛ چیزی که در عقاید دینی برای ما مجاز‬ ‫نیست و زیر بار این التاری‌ها نمی‌رویم؛ اینکه یک عده پول بگذارند قرعه‬ ‫انجام شود و یکی پول را ببرد‪ .‬به همین جهت این موارد جایگاهی در کشور‬ ‫ما ندارند‪ .‬تعجب می‌کنم که چرا صداوسیما باید به این کارها تن دهد‪.‬این‬ ‫روزنامه‌نگار باسابقه درباره راهکار خود به صداوسیما برای خروج از این‬ ‫حواشی بیان کرد‪ :‬به نظرم صدا و سیما باید فکر و دیدش را عوض کند‪،‬‬ ‫درآمد داشتن‪ ،‬پول درآوردن و تقویت مالی سازمان فقط از این راه‌ها ممکن‬ ‫نیستبایدازمحتوایشبکه‌هابهره‌برداریکنندوکاریبکنندکهمردم‬ ‫رغبت کنند دکمه تلویزیون را بر روی شبکه‌های خود نگه دارند‪ .‬این راهش‬ ‫نیستمردمراپایتلویزیونبکشانیمکهبیایندودلشانبتپدکهاسمشان‬ ‫درمی‌آید یا نه‪ .‬شاید این رویه دنیایی باشد اما رویه ما نیست‪ ،‬ما باید فکرهای‬ ‫دیگری برای اوضاع مالی می‌کردیم‪ .‬در اینکه همه رسانه‌های ما بحران دارند‬ ‫تلویزیون‬ ‫ماراتنسرگرمی‌هایبی‌ثمر‬ ‫این روزها سریال های متوسط و زیر متوسط از شبکه‌های مختلف در حال پخش است و هنوز نتوانسته‌اند مخاطب را به یاد‬ ‫نوستالژی‌ها و قدرت سریال‌سازی گذشته در پای تلویزیون نگه دارند‪.‬‬ ‫نه طنزها از سایه تکرار و کلیشه خارج شده‌اند و نه ادامه‌سازی به‬ ‫صالح است‪.‬تلویزیون بعد از نوروز وارد روزهای روتین سریال‌های‬ ‫شبانه خود شد و از آن حال و هوای ویژه‌ها بیرون آمد‪ .‬هرچند سال‬ ‫‪ 97‬بیشتر کنداکتور سیما به سریال‌های ملودرام و اجتماعی اختصاص‬ ‫پیدا کرد در شروع سال همه‌چیز با طنز شروع شد‪ .‬به گونه‌ای که طنز‬ ‫«نون‪.‬خ‌» شبکه یک جای خودش را به «دنگ و فنگ روزگار» داد‬ ‫و یا سریال «شرایط خاص» جانشین «زوج یا فرد» طنز دیگر تلویزیون‬ ‫شد‪ .‬امروز تلویزیون تنها با یک ملودرام به کار خودش ادامه می‌دهد‬ ‫ی‪‎‬قراری» شبکه دو سیماست‪ .‬فصل اول‬ ‫و آن فصل دوم «روزهای ب ‌‬ ‫این مجموعه از شبکه یک سیما پخش شد و فصل دوم آن این‬ ‫شب‌ها در کنداکتور شبکه دو قرار دارد‪ .‬روایتگر زنی است که‬ ‫به دنبال هویت خودش ناچار می‌شود به یک سفر طوالنی برود و‬ ‫همین باعث می‌شود تا او درگیر ماجراهایی شود‪.‬همان روزهایی‬ ‫که قرار بود شبکه یک «دنگ و فنگی‪ »...‬داشته باشد می‌گفتند قرار‬ ‫است یک سریال کمدی جای «نون‪.‬خ» را بگیرد و جانشین خوبی‬ ‫خواهد بود‪ .‬اما آن کمدی که بتواند تماشاگر را درگیر موقعیت‌ها و‬ ‫شخصیت‌ها کند از آب درنیامده است‪ .‬جواد مزدآبادی در مقصد و‬ ‫هدف خودش هم ناموفق بوده و نتوانسته دوستی‪ ،‬نزدیکی‪ ،‬محبت‬ ‫و عشق را به دور از کلیشه‌ها و تکرارها فریاد بزند‪ .‬شاید بیش از‬ ‫رسیدن به سوژه و مقصد داستانی سریال‪ ،‬بیشتر درگیر کنایه‌ها و‬ ‫دیالوگ‌های کالمی بازیگران می‌شود‪.‬اینجا دوباره سایه حضور‬ ‫بازیگران و دیالوگ‌ها و طعنه‌ها سنگینی می‌کند‪ .‬دو بازیگری که‬ ‫محمد نادری و سیروس گرجستانی محور این بازی‌ها هستند؛ البته‬ ‫خودشانند و تفاوت کمتر به چشم مخاطب می‌آید‪ .‬قب ً‬ ‫ال هم درباره‬ ‫ی و شباهت نقش‌ها صحبت کرده‌ایم و بسیاری بر این‬ ‫تکرار باز ‌‬ ‫باورند که طنازان تکرار نمی‌شوند و اتفاقاً زمانی که خودشان هستند‬ ‫جذاب‌ترند‪ .‬مث ً‬ ‫ال مخاطب دوست دارد همان «هاشم» متهم گریخت‬ ‫را در سیروس گرجستانی ببیند البته که این بازیگر پیشکسوت‬ ‫همواره جنس خاص و متفاوتی از خودشان بروز داده کمتر در این‬ ‫سریال به چشم آمد و البته در «اوس محمد» قدری تغییر در بازی‬ ‫گرجستانی دید ‌ه می‌شود‪.‬محمد نادری پیش از این یک نقشی‬ ‫همچون اردشیر «دنگ و فنگ روزگار» برای سریال «شمعدونی» کار‬ ‫کرده بود و البته تفاوت در نوع کاراکتر وجود دارد؛ “اردشیر”‪ -‬از‬ ‫طبقه پایین و “هوشنگ مظاهری” از طبقه متوسط‪ .‬اما در نوع اجرای‬ ‫نادری این تفاوت به چشم نمی‌آید‪ .‬برخالف گفته‌های خودش اص ً‬ ‫ال‬ ‫سوار بر کاراکتر نبوده که برای بیننده قابل لمس باشد‪ .‬چرا که بیننده‬ ‫بهتر می‌داند میان طبقه پایین و متوسط جامعه تفاوت وجود دارد‬ ‫و باعث می‌شود در دیدگاه‪ ،‬افکار و‪ ...‬تأثیر بگذارد‪ .‬اتفاقی که در‬ ‫ایفای نقش او کمتر دیده می‌شود؛ زیرا حداقل در زندگی مرسوم‬ ‫جامعه رفتار پدر طبقه متوسط و پایین جامعه با فرزندانش تفاوت‬ ‫دارد و این پدر «شمعدونی» با پدر «دنگ و فنگ روزگار» نتوانسته‬ ‫ملموس تفاوت خودش را به رخ تماشاگر بکشاند‪.‬نکته مهم و قابل‬ ‫تقدیر این سریال هم به شوخی‌هایی برمی‌گردد که مشمئزکننده‬ ‫و رایج طنزهای امروز سینما و برخی اوقات تلویزیون نیست‪ .‬اما‬ ‫نتوانسته مقاصد یک کمدی اجتماعی‌محور را هم به رخ مخاطب‬ ‫بکشاند‪ .‬آن ظرافت‌ها و مهارت‌هایی که برای طنزپردازی نیازمند‬ ‫یک مجموعه تلویزیونی است به منصه ظهور نرسیده و باز هم بایستی‬ ‫مخاطب به کل‌کل کردن‌ها و زیرآب زدن‌ها بخندد‪ .‬موقعیت در این‬ ‫طنز هم جایی نداشته و ندارد؛ چون فیلمساز و نویسنده آن هیچ‌گونه‬ ‫برنامه‌ای برای رسیدن به خنداندن با موقعیت‌پردازی نداشته‌اند‪.‬‬ ‫کار پسندیده و شایسته سریال «دنگ و فنگ روزگار» روایت‬ ‫خانواده‌هایی است که از شهرستان به تهران کوچ می‌کنند و مسائل‬ ‫و مشکالت زندگی شهرنشینی علی الخصوص تهران را به خوبی‬ ‫نشان می‌دهد‪ .‬سوژه‌ای که نیاز داشتیم درباره آن یک کار نمایشی‬ ‫انجام شود تا آنقدر شاهد مهاجرت از شهرستا ‌ن به پایتخت نباشیم‪.‬‬ ‫البته برای این نمایش‪ ،‬انتخاب بازیگران مناسب و لوکیشن‌های متعدد‬ ‫هم کمک شایانی کرده تا این تنوع فضایی و گفتمان توأمان به چشم‬ ‫مخاطب بیاید‪ .‬اما موقعیت‌هایی که کارگردان در اختیار مخاطب‬ ‫قرار می‌دهد خنده در آن محکوم است و در دیدن به لحظه‪ ،‬نام‬ ‫سریال کمدی به نظر نمی‌آید و شاید بتوان در شخصیت‌پردازی به‬ ‫جای پردازش روایی و ایجاد کمدی موقعیت به “جواد مزدآبادی”‬ ‫به عنوان کارگردان این فیلم نمره متوسطی داد‪ .‬چون توانسته یک‬ ‫رابطه‌ای میان آدم ساده و بی‌آالیش داستان تا فردی که نقش دو‬ ‫رو‪ -‬بیژن بنفشه‌خواه‪ -‬را برقرار سازد‪ .‬البته اگر به نمونه‌های کره‌ای‌‬ ‫آن توجه کنیم فصل‌‌ها و قسمت‌ها ادامه پیدا می‌کنند ولی تماشاچی‬ ‫را درگیر می‌کنند‪ .‬عمدتاً کیفیت الزم را ندارند ولی مفهوم عشق و‬ ‫عاشقی و ملودرام را به خوبی روی آنتن می‌برند‪ .‬بیننده را حریص‬ ‫می‌کنند که حتماً این اثر را دنبال کنند ولی تولیدات ما بیشتر حرص‬ ‫درمی‌آورند تا بیننده را حریص کنند!این روزها سریال های متوسط‬ ‫و زیر متوسط از شبکه‌های مختلف در حال پخش است‪ .‬شرایط‬ ‫خاص یک مجموعه ضعیف بدون کیفیت است که صرفاً از طریق‬ ‫بازی با مضامین اجتماعی و باورهای اعتقادی و دینی می‌خواهد‬ ‫تماشاگر را سرگرم کند اما چون از نظر ساختار هنری و داستان‌های‬ ‫پراکنده و تکراری قابلیت و توانایی جذب مخاطب را ندارد‬ ‫ناموفق است‪« .‬شرایط خاص» نام سریال کمدی است که مدت‌ها‬ ‫قبل بایستی روی آنتن می‌رفت ولی شلوغی کنداکتور اجازه این‬ ‫عرض‌اندام را نداد‪ .‬مجموعه‌ای پربازیگر و پرلوکیشن است که‬ ‫در بیش از ‪ 100‬لوکیشن اصلی و فرعی در تهران و حومه جلوی‬ ‫دوربین رفته است‪ .‬کامبیز دیرباز‪ ،‬بهرام افشاری‪ ،‬پروانه معصومی‪،‬‬ ‫نادر سلیمانی‪ ،‬سیروس گرجستانی‪ ،‬کاظم سیاحی‪ ،‬مریم سعادت‪،‬‬ ‫شهره سلطانی‪ ،‬سوگل قالتیان‪ ،‬معصومه رحمانی‪ ،‬صحرا اسدالهی‪،‬‬ ‫مصطفی ساسانی‪ ،‬وحید آقاپور و اسداهلل یکتا جزو بازیگران این‬ ‫سریال هستند‪.‬یکی از نقاط ضعف این سریال تلویزیونی به ریتم‬ ‫داستان برمی‌گردد؛ «شرایط خاص» یک مقداری ریتم روایت را‬ ‫رعایت نمی‌کند‪ .‬خیلی ماجراها بدون هدف و صرفاً به دلیل طوالنی‬ ‫کردن قسمت‌ها و زمان‌بندی اعالم شده سیما ادامه پیدا می‌کند‪ .‬اما‬ ‫به مراتب در قواره یک سریال کمدی موقعیت جلوتر از «دنگ و‬ ‫فنگ روزگار» است‪ .‬در بحث داستان‌پردازی هم به روال گذشتگان‬ ‫دور عمل کرده و جا به جایی آدم‌ها را به نمایش می‌گذارد‪ .‬چرا که‬ ‫آصف سریال‪ -‬کامبیز دیرباز‪ -‬در نقش پسر شهید مرضیه رضاپور‪-‬‬ ‫پروانه معصومی‪ -‬که کارخانه‌دار هم است قرار می‌گیرد که اص ً‬ ‫ال‬ ‫در حد و قواره نقش یک شهید هم بازی نمی‌کند‪ .‬البته موقعیت‌های‬ ‫طنز فراهم می‌کند؛ چون پیش از این یک تجربه‌ای در ایفای نقش‬ ‫«مجید سوزوکی» اخراجی‌های یک را در کارنامه خودش دارد‪.‬‬ ‫قب ً‬ ‫ال در زمان‌های دور روایت‌هایی نوشته می‌شد که شخصی به جای‬ ‫یک کاراکتر دیگری ایفای نقش کند در این سریال هم این اتفاق‬ ‫تکرار شد که نقش پسر شهید مادر داستان «شرایط خاص» را ایفا‬ ‫کند‪ .‬شاید نویسنده داستان فکر کرده که در این مجال بایستی یک‬ ‫اثر دیگری با این چنین سوژه و پرداختی روی آنتن برود‪ .‬البته بیراه‬ ‫هم نرفته و نسبت به دیگر سریال‌ها مخاطب بیشتری دارد؛ چون‬ ‫می‌خواهند بدانند پایان این رفت و آمدها و ایفای نقش در جایگاه‬ ‫پسر شهید توسط آصف‪ -‬کامبیز دیرباز‪ -‬به کجا خواهد رسید؟ به‬ ‫عبارت دیگر کی این دروغ افشا خواهد شد‪ .‬برای مخاطب سواالتی‬ ‫پیش می‌آید که باالخره رابطه آصف و مرضیه رضاپور(دیرباز و‬ ‫معصومی) به چه جایی می‌رسند و تا کجا پیش می‌روند‪ .‬این نوع‬ ‫پرداخت و سوژه‌نگاری از کجا ریشه می‌گیرد و برای چه دوباره‬ ‫طرح می‌شود شاید جزو سواالتی باشد که نویسنده و کارگردان این‬ ‫سریال باید به آن پاسخ بدهند؟ ولی هرچه هست کمدی بی‌ثمری‬ ‫است؛ چون درگیری محتوایی ندارد و صرفاً به دنبال آن می‌روند تا‬ ‫ببینند این رابطه دروغکی چه زمانی افشا می‌شود‪.‬روزها هم نزدیک‬ ‫به ماه رمضان است و باید منتظر سریال‌های جدید باشیم که از‬ ‫شانزدهم اردیبهشت به آنتن می‌رسند‪ .‬شبکه یک‪« ،‬از یادها رفته» به‬ ‫کارگردانی بهرام بهرامیان‪ ،‬در دل تاریخ معاصر و دوران پهلوی اول‬ ‫می گذرد‪ .‬داستان این سریال درباره دختری جوان در سال ‪1319‬‬ ‫است که به دلیل نداشتن شناخت از وضعیت کشور و آداب رسوم‬ ‫دچار بحران شدیدی می‌شود‪ ،‬اما کشف حقایق و واقعیت‌هایی‪،‬‬ ‫موجب تحول زندگی او می‌شود‪ .‬سریال «از یادها رفته» در ‪50‬‬ ‫قسمت ساخته شده که پخش آن‪ ،‬پس از ماه مبارک رمضان نیز ادامه‬ ‫خواهد یافت‪.‬‬ ‫هیچتردیدینیستمنتهابهترینکارباالبردنکیفیتبرنامه‌هاست‪.‬ایناستاد‬ ‫دانشگاه سپس با اشاره به حذف برنامه «نود» از تلویزیون یادآور شد‪ :‬برنامه‌ای‬ ‫که همه آن را می‌دیدند و قشر زیادی از جامعه ورزشی ما آن را قبول داشت‬ ‫از سوی تلویزیون طرد شد‪ .‬نمی دانم چگونه یک سازمان می‌تواند ثروت‬ ‫خود را این گونه آتش بزند؟! برنامه‌ای که سال‌ها جا افتاده‪ ،‬نوستالژی است‬ ‫وتماس‌هایمخاطبانشگاهیبهدومیلیونمی‌رسدچرابههمینراحتی‬ ‫کنارگذاشتهمی‌شود‪.‬کدامبرنامه‌یتلویزیونیتاکنوندومیلیونتماس‬ ‫داشته است؟ یک برنامه باید مردمی باشد‪.‬قاضی‌زاده در بخش پایانی با اشاره‬ ‫بهحذفهنرمندانیکهدرزمینهبرنامه‌سازیتخصصوتبحردارند‪،‬اظهار‬ ‫کرد‪:‬بسیاریازطراحان‪،‬صدابرداران‪،‬دکوراتورها‪،‬هنرپیشه‌ها‪،‬نویسندگان‬ ‫و همچنین هنرمندانی که تخصص خود را هم در صدا و سیما گرفته‌اند‪،‬‬ ‫در حال حاضر خانه‌نشین هستند‪ .‬بین این افراد آدم‌های بسیار مجرب هم‬ ‫دیدهمی‌شود‪،‬امابهدلیلاینکهبرخی‌هاازقیافهآنهاخوششاننمی‌آید‪،‬‬ ‫حذف شده‌اند‪ .‬در حالی که همین هنرمندان هستند که در باال بردن کفیت‬ ‫محصوالت تولیدی صدا و سیما می‌توانند مؤثر باشند‪ .‬ما همه اینها را دور‬ ‫ریخته ایم و حاال سرنوشت این همه شبکه و کانال را دسته کسانی دادیم که‬ ‫پیداستکارشانرابلدنیستند‪.‬همهشبکه‌هایتلویزیونیدنیاعاشقکارکنان‬ ‫خودنیستند‪،‬بلکهآنهاباهمدیگرسازگاریدارند؛چراکههدفشانتولید‬ ‫برنامه با کیفیت و جذاب است‪.‬‬ ‫حاکمیت‌هاهممثلسلبریتی‌هابا‬ ‫شبکه‌هایاجتماعیناآشناهستند‬ ‫ماجرا از بازنشر یک توییت از یک اکانت فیک آغاز شد‪ .‬توییتی‬ ‫که هرچند خیلی زود پاک شد ما اسکرین‌شات آن در فضای مجازی‬ ‫منتشر شد و همزمانی آن با یک قتل حاال برای یک هنرپیشه معروف‬ ‫دردسرساز شده است‪.‬جنجال بر سر توئیتی از مهناز افشار که در آن به‬ ‫یک توییت از یک اکانت تقلبی واکنش نشان داده بود‪ ،‬سوای از طرح‬ ‫بحث های مختلف درباره تشکیل پرونده قضایی درباره این هنرپیشه‬ ‫سرشناس‪ ،‬مسئله سواد رسانه‌ای را سر زبان‌ها انداخته است‪ .‬سیدبشیر‬ ‫حسینی داور برنامه «عصر جدید» به عنوان مدیر گروه علوم نوین‬ ‫رسان ‌ه دانشکده ارتباطات دانشگاه صداوسیما‪ ،‬یکی از آنهایی است‬ ‫که درباره سواد رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی کار کرده‪ .‬او درباره‬ ‫این چالش گفته است‪:‬این روزها هشتگ محاکمه مهناز افشار ‪ ،‬بحث‬ ‫سواد رسانه‌ای را دوباره داغ کرده و این مدت شما این‌قدر گفتید‬ ‫سواد رسانه‌ای که این بحث اولین اسمی که در ذهن ایجاد می‌کند‬ ‫شما هستید‪.‬اتفاقی که این روزها در ماجرای توییت مهناز افشار با‬ ‫آن روبه‌رو هستیم اتفاقی است که قاعدتا بار اول و آخری نیست‬ ‫که رخ می‌دهد‪.‬‬ ‫این روزها ما از یک سو داستان سلبریتی‌هایی را داریم که سرمایه‬ ‫اجتماعی دارند و در برابرش احساس مسوولیت می‌کنند و مسوولیت‬ ‫اجتماعی هم دارند که تا اینجا اتفاق خیلی مثبتی است و می‌شود‬ ‫خوب نگاهش کرد‪ .‬از سوی دیگر مردم توقعاتی از سلبریتی‌ها دارند‬ ‫و دوست دارند شخصیت‌های محبوبشان در موضوع‌های اجتماعی‬ ‫فعال باشند‪ .‬این یک مطالبه عمومی است و سلبریتی‌ها هم خصوصا‬ ‫آنهایی که دوست دارند در این حوزه فعال باقی بمانند‪ ،‬طبعا باید در‬ ‫این حوزه‌ها و مسائل فرهنگی و اجتماعی واکنش نشان بدهند‪.‬‬ ‫مشکل از جای دیگری آغاز می‌شود‪ .‬یکی نبود سواد رسانه‌ای و‬ ‫دیگری تعیین نشدن حیطه تخصصی است‪ .‬داستان حیطه تخصصی‬ ‫در همه دنیا تعریف دارد‪ .‬وقتی کسی سلبریتی حوزه موسیقی است‪،‬‬ ‫مردم هم حد توقعی که برایش تعریف می‌کنند این است که در‬ ‫محدوده خودش صحبت کند و اگر در موضوع دیگری صحبت‬ ‫کرد‪ ،‬کاملا مثل یک آدم عادی دیگر نظر او خیلی تاثیرگذار نیست‬ ‫و در یک محدوده مشخصی تعریف می‌شود‪ .‬در همه جای دنیا‬ ‫ی‪‎‬شود‪ .‬به تعبیر دیگر االن‬ ‫سیستم ستاره‌سازی‌شان به شدت کنترل م ‌‬ ‫مدیر برنامه برای ستاره‌های ما فقط کارکرد مادی و ریالی دارد و‬ ‫قرار است قراردادها و نشست و برخاست‌هایشان را تنظیم کند‪ .‬در‬ ‫صورتی که در همه دنیا نقش مدیر رسانه‌ای و مشاوران اجتماعی هم‬ ‫وجود دارد که به سلبریتی‌ها کمک می‌کنند تا بتوانند آن مسوولیت‬ ‫اجتماعی که دارند را به درستی هدایت کنند‪ .‬ما این بستر و زیرساخت‬ ‫را نداریم‪ .‬یعنی سلبریتی ما وقتی با یک مساله مواجه می‌شود‪ ،‬از‬ ‫یک طرف باید عکس‌العمل نشان بدهد و از طرف دیگر می‌بیند اگر‬ ‫عکس‌العمل ساده‌ای نشان بدهد خیلی جلب توجه نمی‌کند‪ .‬معضلی‬ ‫که شبکه‌های اجتماعی خصوصا با تعابیری مثل شاخ اینستاگرامی و‬ ‫‪ ...‬ایجاد می‌کنند‪ ،‬باعث می‌شود کاربر مجبور باشد روز به روز نظرات‬ ‫آوانگاردتر و عجیب غریب‌تر داشته باشد تا بیشتر به چشم بیاید‪ .‬قبال‬ ‫فضا اینطور بود که شهرت با تخصص و قابلیت جمع می‌شد االن‬ ‫ولی شعار جدیدی در دنیا دارند ‪( fame for fame‬شهرت‬ ‫برای شهرت) که جریانی هم در مقابلش راه افتاده ‪shame to‬‬ ‫‪( fame‬مرگ بر این شهرت) که رقابت در این فضا وجود دارد‪.‬ما‬ ‫یک سلبریتی داریم که می‌خواهد بروز و ظهور اجتماعی داشته باشد‬ ‫اما سواد و تخصص کافی ندارد‪ ،‬از طرف دیگر فضای شبکه‌های‬ ‫اجتماعی هم دائما او را تشویق می‌کند که نظرات اعجاب‌انگیزتر‬ ‫و جنجالی‌تری مطرح کند تا بیشتر دیده شود و حتی بیشتر فحش‬ ‫بخورد‪ .‬سلبریتی‌ای که می‌خواهد بیشتر دیده شود‪ ،‬حتی فحش را به‬ ‫جان خودش می‌خرد و حتی بلکه برایش طراحی می‌کند‪.‬یک بستر‬ ‫نامشخص اینجا داریم که به نظرم فقر اصلی‌اش این است که حیطه‬ ‫تخصصی یا چرخه بروز سلبریتی‌ها در آن نامعلوم است‪ .‬این موضوع‬ ‫دو مشکل دارد‪.‬یکی اینکه پشتوانه ندارند‪ ،‬واقعا ما همه چیز را از یک‬ ‫شخص نباید توقع داشته باشیم‪ ،‬الزم است که تخصص‌های مختلف‬ ‫کنارش جمع شود‪ .‬دوم هم اینکه چه خودش‪ ،‬چه مردم چنین‬ ‫مطالبه‌ای را داشتند که در هر حوزه‌ای ورود پیدا کند‪ .‬این مشکلی‬ ‫است که سلبریتی‌های ما االن دارند‪ .‬سلبریتی ما واقعا مشاور اقتصادی‬ ‫خوبی نیست؛ مشاور اجتماعی خوبی نیست و در آسیب‌های‬ ‫اجتماعی به غلط ورود می‌کند‪ .‬مسائلی که متخصص‌ها کلی با احتیاط‬ ‫به آن نگاه می‌کنند‪ ،‬او یک باره یک نظر غلط می‌دهد و کلی فضا‬ ‫ایجادمی‌کند‪.‬همهمشکالتهمازتشخیصندادن فیک‌نیوزهاو حتی‬ ‫حقه‌ها و تله‌هایی که برایشان طراحی شده شروع می‌شود‪ .‬همانطور‬ ‫که این آدم‌ها هواداران خودشان را دارند‪ ،‬قطعا و جدا مخالفانی هم‬ ‫دارند‪ ،‬چه سیاسی و چه اجتماعی و حتی در حیطه تخصصی‌شان‪ .‬آنها‬ ‫درموقعیت‌هایمختلفپوستموزجلویپایسلبریتی‌هامی‌اندازند‬ ‫و تحریک‌شان می‌کنند و وقتی سلبریتی سواد رسانه‌ای و مشاور‬ ‫تخصصی ندارد و ساختار شبکه‌های اجتماعی را خوب نمی‌داند که‬ ‫در آن اصل ‪ ۴s‬اجرا می‪‎‬شود ‪-‬یعنی باید کوتاه و شیرین و سریع و‬ ‫ساده یک نظر درست را مطرح کند‪ ،-‬در دام بعدی می‌افتد‪ .‬اینجاست‬ ‫که فضا مساعد شده برای اینکه او را به تله بیندازند‪ .‬طبیعی است‬ ‫که وقتی او نظرات رادیکال می‌دهد‪ ،‬در مقابلش عکس‌العمل‌های‬ ‫رادیکالی اتفاق می‌افتد‪.‬مثل همین داستان اخیر مهناز افشار و سلسله‬ ‫توییتهایی که االن حتی یک سری او را مشوق و محرک قتل و حتی‬ ‫مستحق محاکمه می‌دانند و برایش مجازات در نظر می‌گیرند‪.‬در‬ ‫برابر سلبریتی‌ها حاکمیت قرار می‌گیرد‪ .‬علی‌القاعده سلبریتی‌ها باید‬ ‫سرمایه‌ای اجتماعی باشند برای عبور از بحران‌ها اما حتی به وقت‬ ‫بحران‌ها و بالیای طبیعی که به قصد کمک پیش می‌آیند‪ ،‬باعث‬ ‫چالش برای حاکمیت می‌شوند‪ .‬همانطور که سلبریتی‌های ما نابالغ‬ ‫عمل می‌کنند و با یک حوزه جدید مواجه شده‌اند‪ ،‬حکومت‌ها هم‬ ‫همینطورهستند‪.‬سلبریتی‌هایسابقرسانهمستقیمشخصینداشتند‬ ‫االن ما میکروپرسونال سلبریتی‌ها هم داریم که واقعا خرده‌ستاره‌هایی‬ ‫هستند که برای خودشان برند شخصی می‌سازند و مستقیما می‌توانند‬ ‫نظرشان را ثبت و ضبط کنند و حداقل به تعداد فالورهایشان آن نظر‬ ‫به جاهای دیگر هم می‌رسد‪ .‬یک طرف داستان سرعت عمل است‬ ‫و سلبریتی آموزش ندیده و عجول ما که می‌خواهد حضور اجتماعی‬ ‫داشته باشد ولی نه تنها تخصص آن را ندارد که تخصص رسانه‌ای هم‬ ‫ندارد‪ ،‬ممکن است خیلی هنرپیشه یا خواننده خوبی باشد ولی در این‬ ‫حوزه رسانه‌ای اصال تخصص ندارد‪ .‬همانطور که این سلبریتی نابالغ‬ ‫است در همه دنیا حکومت‌ها هم با این پدیده نوظهور مواجه هستند‪.‬‬ ‫ده سال پیش این قضیه برای نظام قضایی و امنیتی ما هم وجود نداشت‬ ‫و با چنین بحرانی مواجه نبود‪ .‬اینجاست که بی تعارف همانطور که از‬ ‫سلبریتی‌ها توقع جدی می‌رود‪ ،‬از حکومت هم توقع جدی می‌رود‬ ‫که این حوزه سواد رسانه‌ای را در دهه پنجم انقالب جدی بگیرد و‬ ‫حتی جامعه هدف چنین اولویت‌هایی را خودش جدی بگیرد و دوم‬ ‫اینکه زیرساخت‌هایی را فراهم کند‪.‬‬ ‫همانطور که گفتید ما یک موضوعات دیگری مثل سیل را هم‬ ‫داریم‪ .‬از یک طرف سلبریتی‌ها باید سرمایه اجتماعی‌شان را بیاورند‬ ‫که مسوولیت اجتماعی‌شان را انجام داده باشند و از طرف دیگر باید‬ ‫ساختار آنقدر درست باشد که الزم نباشد هر سلبریتی خودش شماره‬ ‫حساب شخصی بدهد و پول‌های غیرشفاف جمع شوند‪ .‬از آن طرف‬ ‫هم باید هالل احمر‪ ،‬کمیته امداد یا هر نهاد دیگری که هست شفافیت‬ ‫لحظه‌ای داشته باشد و شفاف عمل کند‪ .‬داستان کراود فاندینگ‌ها در‬ ‫دنیا به همین صورت است که طرف اگر هزارتومان واریز می‌کند‬ ‫همان لحظه می‌بیند‪ .‬عدد و رقمش برای مردم قابل پیگیری است و‬ ‫این برای مردم وجه صداقت و امنیت را باال می‌برد‪ .‬متناسب و متناظر‬ ‫با آن نهاد هم مردم کاملا گزارش شفافی از عملکردش می‌گیرند‪ .‬مثال‬ ‫اگر در فالن حادثه مردم ده میلیارد کمک کردند‪ ،‬ریال به ریال آن‬ ‫اینطور هزینه شده‪ .‬از حاکمیت هم توقع شفافیت و پاسخگویی از یک‬ ‫سو وجود دارد و از سوی دیگر توقع اهمیت دادن به سواد رسانه‌ای‪.‬‬ ‫در موردی مثل مهناز افشار اگر هوشمندانه عمل کنیم می‌توانیم از این‬ ‫تهدید فرصت بسازیم‪ .‬من فکر می‌کنم با امثال مهناز افشار هم یک بار‬ ‫باید برخورد شود که اینقدر ساده بازی نخورند و یک فیک‌نیوز نتواند‬ ‫آنها را اینقدر با مشکل و معضل روبه‌رو کند‪ .‬از یک طرف مردم از‬ ‫آنها مطالبه کنند و از سوی دیگر مثل محکومیت‌های مدنی که ما داریم‬ ‫اولویت و فوریت باال الزام‌هایی برای گذراندن دوره‌های تخصصی‬ ‫و آموزش‌ها گذاشته شود‪ .‬حتی محدودیت‌هایی را خودشان اعالم‬ ‫کنند‪.‬بسیاریازسلبریتی‌هایبزرگدنیادراظهارنظرهایشانمشخص‬ ‫می‌کنند که مثال من در فالن حوزه ورود نمی‌کنم و یا در فالن‬ ‫حیطه تخصصی نظر می‌دهم‪ .‬درحقیقت باید خودش برای خودش‬ ‫محدودیت بگذارد‪ .‬ما در سواد رسانه‌ای بحث مشروط و محدود‬ ‫استفاده کردن از رسانه‌ها را داریم که مثال خود شخص برای خودش‬ ‫شرط می‌گذارد‪ ،‬با هر کسی مصاحبه نمی‌کند‪ ،‬در مورد هر موضوعی‬ ‫اظهارنظر نمی‌کند و تا وقتی مطمئن نشده که منبع خبر و تحلیلش‬ ‫درست است‪ ،‬این ماشه رسانه را نمی‌چکاند‪ .‬این فضا مثل اسلحه‬ ‫می‌تواند عمل کند آن‌وقت مساله فرق می‌کند‪.‬‬
‫‪4‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 12-‬اردیبهشت‪ 1398‬شماره‪795‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫یک فعال اقتصادی در مورد تشکیل بازار متشکل ارزی‬ ‫گفت‪ :‬به نظر این یک صرافی بزرگ است که توسط بانک‬ ‫مرکزی راه‌اندازی می‌شود‪ ،‬به هر حال بانک مرکزی همیشه‬ ‫در عرضه و تقاضای بازار نقش داشته است و بخش عمده‬ ‫این مداخالت از طریق صرافی‌های مورد اعتماد صورت‬ ‫می‌گرفت که گاها شاهد تخلف از سوی این صرافی‌ها‬ ‫بودیم‪ .‬پس بهتر است بانک مرکزی یک صرافی بزرگ‬ ‫داشته باشد تا مداخالت خود را از طریق آن اعمال کند‬ ‫که این می‌تواند به عنوان یک ابزار مناسب مدیریتی برای‬ ‫بانک مرکزی باشد‪.‬مجیدرضا حریری در مورد موضوع‬ ‫عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به کشور‬ ‫گفت‪ :‬در این مورد باید نخست به این موضوع توجه‬ ‫داشت که متاسفانه ما یک آمار قابل اتکا و قابل اطمینان‬ ‫در دسترس نداریم‪ ،‬آنچه از سوی وزارت اقتصاد و بانک‬ ‫افزایش‪460‬درصدیقیمت پیازدریکسال‬ ‫طبق اعالم مرکز آمار‪ ،‬در فروردین امسال پیاز بیشترین افزایش قیمت را نسبت به مدت مشابه پارسال داشته که ‪ ۴۵۹.۵‬درصد افزایش قیمت را تجربه کرده است‪.‬مرکز آمار اعالم کرد که بر اساس نتایج به دست آمده در‬ ‫فروردین ‪ ،١٣٩٨‬بیشترین افزایش قیمت در ماه جاری نسبت به ماه گذشته مربوط به پیاز با ‪ ۱۴۳.۳‬درصد افزایش بوده و پس از آن سیب زمینی با ‪ ٥٩.١‬درصد افزایش قیمت قرار در صدر جدول قرار دارد‪.‬‬ ‫پرتقال محصول داخل نیز با ‪ ٢٥.٥‬درصد افزایش قیمت همراه بوده است‪.‬‬ ‫در این بین طی فروردین ‪ ۱۳۹۸‬تخم‌مرغ ماشینی ‪ ٤.١‬درصد کاهش قیمت را تجربه کرده و پس از آن مرغ ماشینی ‪ ٢.٨‬درصد نسبت به ماه قبل کاهش قیمت داشته است‪.‬رب گوجه‌فرنگی نیز با ‪ ٢٣٤.٧‬درصد افزایش‪ ،‬سیب‬ ‫زمینی با ‪ ٢٠٧.٨‬درصد افزایش‪ ،‬سیب درختی زرد با ‪ ١٦٦.٤‬درصد افزایش‪ ،‬گوجه‌فرنگی با ‪ ١٤٩.٧‬درصد افزایش و خیار با ‪ ١٤٠.٩‬درصد افزایش در فهرست باالترین میزان افزایش قیمت اقالم خوراکی طی فروردین ماه قرار‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫سیاست‌هایارزینشان‌دهنده‬ ‫اغتشاش و شلختگی است‬ ‫مرکزی به عنوان رقم ارز بازنگشته بیان می‌شود اختالف‬ ‫تقریبا دو یا سه میلیارد دالری دارد که رقم باالیی است‪،‬‬ ‫البته این موضوع مختص ارز نیست و در بیشتر موارد آمار‬ ‫یک‌دستی ارائه نمی‌شود‪.‬وی ادامه داد‪ :‬نکته دیگر آن است‬ ‫که وقتی سیاست‌گذاری اشتباه باشد‪ ،‬در مرحله اجرا نیز با‬ ‫مشکل روبه‌رو خواهد شد کما اینکه در مورد سیاست‌های‬ ‫ارزی خواه در زمینه صادرات و خواه واردات دچار مشکل‬ ‫شدیم و برای نمونه ارز قابل توجهی با نرخ ‪ ۴۲۰۰‬تومانی‬ ‫تخصیص یافت که هنوز هم مشخص نیست این کاالها‬ ‫وارد کشور شده‌اند یا خیر؛ در واقع سیاست‌های ارزی‬ ‫نشان‌دهنده اغتشاش و شلختگی در مرحله سیاست‌گذاری‬ ‫است که البته تبعات آن را مشاهده می‌کنیم‪.‬نایب رییس‬ ‫اتاق بازرگانی ایران و چین با اشاره به میزان صادرات‬ ‫غیرنفتی کشور گفت‪ :‬بنابر آمار یک دهه اخیر حداقل‬ ‫‪ ۵۰‬درصد صادرات غیرنفتی ما را میعانات و پتروشیمی‬ ‫تشکیل داده است یعنی اگر ما ‪ ۴۰‬میلیارد دالر صادرات‬ ‫غیرنفتی داشته باشیم تقریبا ‪ ۲۰‬میلیارد دالر آن توسط این‬ ‫گروه صورت می‌گیرد و تقریبا ‪ ۱۰‬میلیارد دالر دیگر نیز‬ ‫توسط بنگاه‌های بزرگ صادراتی مانند معادن و صنایع‬ ‫سنگین صورت می‌گیرد که در مجموع مدیران این بخش‌ها‬ ‫بصورت مستقیم یا غیرمستقیم توسط دولت تعیین می‌شود‪.‬‬ ‫بنابراین تقریبا ‪ ۷۰‬تا ‪ ۸۰‬درصد ارز حاصل از صادرات‬ ‫غیرنفتی بطور مستقیم در اختیار دولت است‪.‬یک کارشناس‬ ‫اقتصادی اظهار داشت‪ :‬از ‪ ۴۰‬میلیارد دالر صادرات غیرنفتی‬ ‫تنها ‪ ۱۰‬میلیارد دالر آن در اختیار بخش خصوصی است‬ ‫از همین روی نباید نوک تیز حمله تنها به سمت این بخش‬ ‫باشد و به نظر می‌رسد به جامعه آدرس اشتباه می‌دهیم‪.‬این‬ ‫عضو اتاق بازرگانی متذکر شد‪ :‬در میان بخش خصوصی‬ ‫افرادی وجود دارند که منافع بنگاهی و شخصی را به منافع‬ ‫ملی ترجیح می‌دهند و با اقدامات سودجویانه‪ ،‬ارز را به‬ ‫چرخه اقتصادی بازنمی‌گردانند‪ .‬واقعیت این است که در‬ ‫سال‌های گذشته سرمایه از کشور خارج و دالر کشور‬ ‫صرف خرید ملک در خارج از کشور شده است‪ ،‬همچنین‬ ‫واردات قاچاق بیشتر ارز خود را از صادرکنندگان غیرنفتی‬ ‫خواه دولتی و خواه بخش خصوصی تهیه می‌کنند‪.‬وی‬ ‫تصریح کرد‪ :‬حتما بخش اعظم ارز حاصل از صادرات‬ ‫غیرنفتی به کشور بازگشته است اما نباید بخش خصوصی را‬ ‫مقصر بدانیم چون بخش عمده این تخلف در حوزه‌ دولتی‬ ‫است‪.‬این فعال اقتصادی در مورد تشکیل بازار متشکل ارزی‬ ‫گفت‪ :‬به نظر این یک صرافی بزرگ است که توسط بانک‬ ‫مرکزی راه‌اندازی می‌شود‪ ،‬به هر حال بانک مرکزی همیشه‬ ‫در عرضه و تقاضای بازار نقش داشته است و بخش عمده‬ ‫این مداخالت از طریق صرافی‌های مورد اعتماد صورت‬ ‫می‌گرفت که گاها شاهد تخلف از سوی این صرافی‌ها‬ ‫بودیم‪ .‬پس بهتر است بانک مرکزی یک صرافی بزرگ‬ ‫داشته باشد تا مداخالت خود را از طریق آن اعمال کند که‬ ‫این می‌تواند به عنوان یک ابزار مناسب مدیریتی برای بانک‬ ‫مرکزی باشد‪.‬وی در مورد استفاده از بازارهای کشور‌های‬ ‫همسایه گفت‪ :‬به هر حال ارتباط با بازارهای کشورهای‬ ‫پیرامون آسان‌ترین راه در جهت گسترش اقتصاد چه در‬ ‫حوزه صادرات و‌ چه در حوزه سرمایه‌گذاری است‪ .‬ما باید‬ ‫با همسایگان خود و کشورهای جنوب خلیج فارس رابطه‬ ‫خوبی برقرار کنیم‪ .‬در این شرایط عمده تمرکز ما روی‬ ‫چند کشور است که آن‌ها نیز شرایط سیاسی مخصوص‬ ‫به خود را دارند و رابطه با این کشورها تحت تاثیر روابط‬ ‫امنیتی و سیاسی است‪.‬‬ ‫عقب‌گرد دولت به نظام سهمیه‌بندی‬ ‫گمانه ها در مورد تصمیم احتمالی دولت‬ ‫درباره قیمت بنزین جدی شده و گفته می شود‬ ‫دولت قرار است از فردا شب سهمیه‌بندی بنزین‬ ‫با نرخ سهمیه ای ‪ ۱۰۰۰‬تومان و نرخ آزاد ‪۲۵۰۰‬‬ ‫تومان را کلید بزند‪.‬دولت با نظام فعلی پرداخت‬ ‫یارانه به حامل‌های انرژی‪ ،‬امسال باید برای انرژی‬ ‫و سوخت مبلغی در حدود ‪ ۶۰۰‬هزار میلیارد‬ ‫تومان یارانه پنهان پرداخت کند که از این مبلغ‪،‬‬ ‫‪ ۳۱۰‬هزار و ‪ ۱۱۳‬میلیارد تومان بابت فراورد ه‌های‬ ‫نفتی‪ ۲۷۹ ،‬هزار میلیارد تومان بابت گاز طبیعی‬ ‫و حدود ‪ ۹‬هزار و ‪ ۹۹۰‬میلیارد تومان برای برق‬ ‫است‪.‬به صورت جزئی‌تر‪ ،‬در نظام فعلی پرداخت‬ ‫یارانه‪ ،‬دولت امسال باید برای بنزین تا ‪ ۱۲۳‬هزار‬ ‫و ‪ ۵۲۴‬میلیارد تومان‪ ،‬نفت سفید ‪ ۱۰‬هزار و ‪۴۸۸‬‬ ‫میلیارد تومان‪ ،‬گازوئیل ‪ ۱۲۹‬هزار و ‪ ۷۰۳‬میلیارد‪،‬‬ ‫نفت کوره ‪ ۱۴‬هزار و ‪ ۲۴۹‬میلیارد‪ ،‬گاز مایع ‪۱۲‬‬ ‫میلیارد و ‪ ۴۲۶‬میلیارد و سوخت هوایی و سوخت‬ ‫جت ‪ ۸,۶۶۱‬میلیارد تومان یارانه پرداخت کند‪.‬‬ ‫برهمین اساس و با توجه به اینکه ادامه روند‬ ‫فعلی از چند منظر غیرممکن است‪ ،‬اقتصاددانان‬ ‫و متولیان امر از چندی پیش بر ضرورت اصالح‬ ‫قیمت حامل‌های انرژی در جهت کاهش مصرف‪،‬‬ ‫کاهش قاچاق‪ ،‬واقعی کردن قیمت‌ها و جلوگیری‬ ‫از هدررفت سرمایه کشور تاکید می‌کردند که‬ ‫البته در همین راستا گمانه زنی‌های زیادی نیز‬ ‫در رابطه با نحوه افزایش قیمت بنزین و حرکت‬ ‫به سمت سهمیه بندی صورت گرفت‪.‬به تازگی‬ ‫نیز برخی منابع اعالم کرد ه‌اند که از فردا شب‬ ‫ساعت ‪ ۲۴‬سهمیه بندی بنزین وبه تبع آن افزایش‬ ‫نرخ این محصول آغاز می‌شود که در این راستا‬ ‫بنزین با نرخ هزار تومان با سهمیه ‪ ۶۰‬لیتر در ماه‬ ‫و بنزین آزاد با قیمت ‪ ۲‬هزار و ‪ ۵۰۰‬تومان در‬ ‫هر لیتر عرضه می‌شود‪ .‬گفته شده قیمت هر لیتر‬ ‫بنزین سوپر آزاد نیز ‪ ۳‬هزار تومان در هر لیتر‬ ‫خواهد بود و دولت برای تاکسی‌های اینترنتی نیز‬ ‫با هماهنگی مجموعه وزارت کشور سهمیه‌ای مجزا‬ ‫در نظر می‌گیرد‪.‬گفته می‌شود که از دومین ماه‬ ‫اجرای سهمیه بندی‪ ،‬یعنی در تیرماه‪ ،‬سازوکاری‬ ‫تشویقی برای صرفه جویی سوخت با خرید سهمیه‬ ‫مصرف نشده بنزین مردم در نظر گرفته خواهد‬ ‫شد‪.‬از سویی دیگر‪ ،‬یکی از سناریوها و پیشنهاداتی‬ ‫که از ما ه‌ها قبل توسط کارشناسان برای اصالح‬ ‫قیمت حامل‌های انرژی مطرح شد‪ ،‬اصالح قیمت‬ ‫همراه با تخصیص سهمیه به هر نفر ایرانی بود‪.‬‬ ‫استدالل کارشناسان این بود که در نظام فعلی‬ ‫یارانه سوخت‪ ،‬صرفاً افرادی که دارای خودرو‬ ‫هستند‪ ،‬از حجم سنگین یارانه سوخت پرداختی‬ ‫توسط دولت بهره مند می‌شوند و اقشار ضعیف‬ ‫جامعه که فاقد خودرو هستند‪ ،‬هیچ بهر ه‌ای از این‬ ‫یارانه نمی‌برند‪ .‬چه بسا اقشار پردرآمد جامعه که‬ ‫تمام اعضای خانوار دارای خودرو هستند‪ ،‬چند‬ ‫برابر اقشار متوسط که ممکن است هر خانوار‬ ‫صرفاً یک دستگاه خودرو داشته باشد‪ ،‬از یارانه‬ ‫دولت بهره مند می‌شوند‪.‬بر این اساس پیشنهاد‬ ‫کارشناسان این بود که دولت در اصالح قیمت‬ ‫بنزین‪ ،‬ضمن سهمیه بندی‪ ،‬این سهمیه را به هر فرد‬ ‫ایرانی اختصاص دهد و هر ایرانی ماهانه مشمول‬ ‫دریافت میزان سهمیه مشخصی که دولت تعیین‬ ‫می‌کند‪ ،‬گردد و در ادامه‪ ،‬این امکان فراهم شود‬ ‫افرادی که فاقد خودرو هستند‪ ،‬بتوانند سهمیه‬ ‫خود را به سایرین (افراد دارای خودرو) بفروشند‪.‬‬ ‫اگرچه این سناریو به عدالت نزدیک بود اما‬ ‫چالش‌های تازه ای پیش روی دولت قرار می‌داد و‬ ‫به نظر می‌رسد به طور کامل از گزینه‌های دولت‬ ‫حذف شده و شانس خود را از دست داده است‪.‬‬ ‫دولت دوازدهم مدتهاست به این نتیجه نرسیده‬ ‫اصالح قیمت حامل‌های انرژی یک ضرورت‬ ‫است و ادامه وضعیت فعلی ناممکن‪ .‬اما مسئول‬ ‫اصلی شکل گیری شرایط فعلی خود دولت است‪.‬‬ ‫متأسفانه دولت یازدهم با اتخاذ تصمیمات غلط با‬ ‫هدف رأی آوردن دولت در دور بعدی انتخابات‬ ‫ریاست جمهوری‪ ،‬با تک نرخی کردن بنزین‪،‬‬ ‫عم ً‬ ‫ال کارت سوخت را از کارایی انداخت و آنرا‬ ‫حذف کرد‪.‬البته حذف کارت سوخت با مخالفت‬ ‫مجلس روبرو و مقرر شد کارت سوخت باقی‬ ‫بماند اما با توجه به تک نرخی بودن بنزین‪ ،‬عم ً‬ ‫ال‬ ‫الزام و نیازی به استفاده از کارت سوخت وجود‬ ‫نداشت و به این ترتیب دولت یازدهم‪ ،‬با عقیم‬ ‫کردن آن‪ ،‬موجب شد در بحبوحه تنش‌های بازار‬ ‫ارز و کاهش ارزش پول ملی‪ ،‬هیچ ابزار کنترلی‬ ‫برای مدیریت مصرف سوخت و جلوگیری از‬ ‫قاچاق گسترده وجود نداشته باشد‪.‬یکی از مخالفان‬ ‫سرسخت کارت سوخت‪ ،‬وزیر نفت بود‪ .‬استدالل‬ ‫زنگنه در مخالفت با کارت سوخت این بود که‬ ‫می‌گفت کارت سوخت یعنی بنزین دو نرخی و‬ ‫بنزین دو نرخی فساد ایجاد می‌کند‪.‬بیژن زنگنه‬ ‫همچنین معتقد بود که کارت سوخت نشاندهنده‬ ‫عقب ماندگی ایران است‪ .‬زنگنه تیرماه سال ‪۹۵‬‬ ‫در گفتگو با یکی از رسانه‌ها گفته بود‪« :‬کاری که‬ ‫هیچ کس در دنیا انجام نمی‌دهد و تنها ما انجام‬ ‫می‌دهیم را باید به آن شک کنیم و بر عکس‪،‬‬ ‫کاری که در همه جای دنیا انجام می‌شود را اگر‬ ‫انجام ندادیم نیز باید به آن شک کنیم»‪.‬وزیر‬ ‫نفت همچنین معتقد بود کارت سوخت اگر خوب‬ ‫بود در کشورهای دیگر انجام می‌شد‪.‬این سخنان‬ ‫وزیر نفت در حالی بود که در سال ‪ ،۸۶‬پس از‬ ‫اجرای نظام دو نرخی‪ ،‬رشد شتابان ‪ ۱۰‬درصدی‬ ‫تقاضای بنزین متوقف شد و مصرف بنزین بیش‬ ‫از ‪ ۱۲‬درصد کاهش یافت‪ ،‬اما بعد از تک‌نرخی‬ ‫شدن بنزین در سال ‪ ،۹۴‬مصرف بنزین نه کاهش‬ ‫نیافت بلکه ‪ ۲.۱‬درصد رشد هم کرد‪.‬به هر ترتیب‪،‬‬ ‫دولت یازدهم با عقیم کردن کارت سوخت‪ ،‬بازار‬ ‫یارانه‌ای سوخت کشور را آبستن رخدادهایی کرد‬ ‫که خود را در چالش سال گذشته بازار ارز نمایان‬ ‫ساخت‪.‬چالش سال گذشته بازار ارز و کاهش ارز‬ ‫پول ملی‪ ،‬در شرایطی که سوخت یارانه‌ای بدون‬ ‫هیچ کنترلی در حال عرضه بود‪ ،‬بسیاری را بر آن‬ ‫داشت تا بنزین و گازوئیل یارانه‌ای را براحتی در‬ ‫حجم‌های عظیم به کشورهای همسایه قاچاق کنند‬ ‫و صدها میلیارد تومان سود بادآورده نصیب خود‬ ‫کنند‪.‬اینک بار مالی سنگین یارانه پنهان انرژی و‬ ‫ناتوانی در تأمین آن‪ ،‬دولت را بر آن داشته تا بار‬ ‫دیگر نظام سهمیه بندی بنزین را با افزایش قیمت‬ ‫آن احیا کند‪ .‬اقدامی دیرهنگام که به هدررفت‬ ‫صدها میلیارد تومان از منابع ملی منجر شد‪.‬‬
‫‪10‬سالزندگیکشاورزاناصفهانیسوخت‬ ‫نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی گفت‪ :‬بحران اصلی خشکسالی است‪ ،‬نزدیک به ‪ ۱۰‬سال زندگی کشاورزان اصفهانی سوخت و کسی آنها را ندید‪.‬حیدرعلی عابدی در جلسه صمیمی اعضای‬ ‫ادوار شورای اسالمی شهر اصفهان‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬تونل سوم کوهرنگ مشکل اصفهان را حل نخواهد کرد و ‪ ۱۲۰‬میلیون مترمکعب بیشتر آورده آب ندارد‪ ،‬بودجه برای تکمیل دارد ولی پیمانکارش مشکل دارد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬مشکل امروز اصفهان پروژه بهشت آباد است که شش سال پیش توسط چیت چیان وزیر وقت نیرو تعطیل شده است‪ .‬نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی ادامه داد‪ :‬به جای عریض کردن‬ ‫خیابان‌ها حتما به فکر پارکینگ سازی در حلقه مرکزی توجه شود‪.‬عابدی با اشاره به اینکه اعتماد مردم نباید خدشه دار شود و جلب اعتماد مردم و عدم سو استفاده یک اتفاق کلیدی است‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬بحران‬ ‫اصلی خشکسالی است‪ ،‬نزدیک به ‪ ۱۰‬سال زندگی کشاورزان اصفهانی سوخت و کسی آنها را ندید‪ ،‬امیدوارم ان ‪.‬جی‪ .‬او های اصفهانی همان‌طور که برای سیل زدگان بسیج شدند برای خشکسالی هم در اصفهان و‬ ‫کشاورزان بسیج شوند‪.‬‬ ‫استاندارخراسانرضوی‪:‬‬ ‫ساختاراداریکشور‬ ‫معیوباست‬ ‫ج سازی‪ ،‬صنعت فراموش شده خلیج فارس‬ ‫لن ‌‬ ‫‪5‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 12-‬اردیبهشت‪ 1398‬شماره‪795‬‬ ‫ایران زمین‬ ‫علیرضا رزم‌حسینی‬ ‫استاندار خراسان رضوی گفت‪ :‬ساختار اداری کشور معیوب است و این امر موجب نارضایتی‬ ‫مردم شده است برای برطرف کردن آن باید با شرایط موجود اقدامی متفاوت انجام دهیم‪.‬‬ ‫علیرضا رزم‌حسینی در همایش‬ ‫ملی فناوری اطالعات و هوشمندسازی‬ ‫که در مجتمع فرهنگی برج سپید‬ ‫برگزار شد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬اقتصاد دیجیتال‬ ‫دروازه‌های ثروت را فتح می‌کند‪ ،‬البته‬ ‫این اقدام از ‪ 400‬سال قبل آغاز شده‬ ‫است‪.‬وی عنوان کرد‪ :‬آماری بعد از‬ ‫انقالب وجود دارد که نشان می‌دهد در‬ ‫حوزه‌های مختلفی مانند برق‪ ،‬گاز‪ ،‬آب‪،‬‬ ‫سالمت و ‪ ...‬فعالیت‌ها و پیشرفت‌های‬ ‫زیادی صورت گرفته است‪ ،‬اما چرا‬ ‫عقب افتاده‌ایم و شاهد توسعه کشور‬ ‫نیستیم‪ ،‬چرا با وجود انجام خدمات‬ ‫مختلف‪ ،‬روستاها همچنان توسعه پیدا‬ ‫نکرده‌اند و ساکنان آنها در حال مهاجرت‬ ‫هستند‪ .‬حال اشکال کار کجاست؟وی‬ ‫تصریح کرد‪ :‬من نماینده دولت در‬ ‫خراسان رضوی هستم و از دولت دیوان‬ ‫ساالر صحبت می‌کنم‪ .‬رئیس جمهور و‬ ‫وزیران قصد دارند فعالیت‌هایی را انجام‬ ‫دهند‪ ،‬اما این شبکه چسبنده دیوان‌ساالر‬ ‫اجازه تحرک و تصمیم‌گیری به آن‌ها را‬ ‫نمی‌دهد‪.‬استاندار خراسان رضوی بیان‬ ‫کرد‪ :‬در خراسان رضوی‪ ،‬ابتدا با عنایت‬ ‫و پشتیبانی حضرت رضا(ع) و سپس با‬ ‫کمک مردم خراسان‪ ،‬شرکت‌های توسعه‬ ‫یافته‪ ،‬جوانان‪ ،‬اساتید و نخبگان استان‪،‬‬ ‫مدل جدیدی را تعریف و آن را اجرا‬ ‫می‌کنیم و راهکار آن را هم می‌دانیم و‬ ‫باید آن مدل را در کشور به صورت‬ ‫الگو درآوریم‪.‬وی خاطرنشان کرد‪ :‬اگر‬ ‫ساختارهای معیوب در کشور ادامه پیدا‬ ‫کنند‪ ،‬حتی اگر کارهای خیلی مهمی هم‬ ‫انجام دهیم‪ ،‬اما زندگی مردم توسعه پیدا‬ ‫نکند در واقع هیچ فعالیتی انجام نداده‌ایم‬ ‫و به هدف خود دست نخواهیم یافت‪.‬‬ ‫رزم‌حسینی گفت‪ :‬این مدل مدیریتی‪،‬‬ ‫یک مدل هماهنگی و انسجام بخشی به‬ ‫عیوب ساختاری اداری کشور است‪ ،‬به‬ ‫طوری‌که مقام معظم رهبری در گام دوم‬ ‫فرمودند «عیوب ساختاری‪ ،‬ما را ضعیف‬ ‫کرده است»‪ .‬با تمرکزگرایی شدید در‬ ‫اداره کشور‪ ،‬عدم اختیارات متناسب‬ ‫با مسئولیت‌ها‪ ،‬بوروکراسی نامناسب‬ ‫اداری‪ ،‬نیو بوروکراسی پیر پیکانی‬ ‫و عدم انسجام در دستگاه حاکمیتی‬ ‫در امر توسعه و پیشرفت‪ ،‬اختالفات‬ ‫مزمن سیاسی ایجاد کرده‌ایم‪ .‬همچنین‬ ‫جناح‌بندی‌های سیاسی بدون پشتوانه‬ ‫حزبی و تفکر حزبی ایجاد کرده‌ایم که‬ ‫تبدیل به بنگاه‌ها و گروه‌های سیاسی‬ ‫شده‌اند و اینها از جمله مسائلی است‬ ‫که ما در کشور شاهد آن‌ها هستیم و‬ ‫نظام اداری با این وضعیت را نمی‌توان‬ ‫توسعه داد‪.‬استاندار خراسان رضوی‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬ائمه جمعه نهادی‬ ‫حکومتی و دینی هستند و باید از‬ ‫ظرفیت‌های متعالی آن‌ها استفاده کرد‬ ‫و کالم آن‌ها در عامه مردم نفوذپذیر‬ ‫است و باید این مطالب را ذکر کنند که‬ ‫اگر سرمایه‌گذاران شغل و ثروت ایجاد‬ ‫نکنند شما به کفر نزدیک می‌شوید‪.‬‬ ‫آنها باید این فرهنگ دینی را گسترش‬ ‫‌دهند و همه نیز حمایت کنند‪.‬وی‬ ‫افزود‪ :‬مثلث توسعه اقتصادی خراسان‬ ‫رضوی که شامل نمایندگان مجلس‪،‬‬ ‫کارگزاران حکومت و سرمایه‌گذاران‬ ‫و کارآفرینان است‪ ،‬با نظارت عالی‬ ‫ائمه جمعه همراه بوده و می‌توانند با‬ ‫برنامه‌ریزی و مشارکت‪ ،‬تاثیر به‌سزایی‬ ‫در تحول استان داشته باشند‪.‬رزم‌حسینی‬ ‫بیان کرد‪ :‬باید خراسان رضوی را با‬ ‫شرکت‌ها بسازیم و سرمایه‌گذار مجاهد‬ ‫را تکریم کنیم‪ .‬در واقع همه افرادی که‬ ‫در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌های‬ ‫استان نقش دارند یک واحد هستند‪.‬‬ ‫رزم‌حسینی گفت‪ :‬تاکنون ‪ 58‬تفاهم‌نامه‬ ‫معین با شرکت‌ها و موسسات مختلف‬ ‫در استان برای توسعه موارد مختلف‬ ‫بسته شده است که امید داریم امسال به‬ ‫‪ 100‬تفاهم‌نامه برسد و با هوشمندسازی‬ ‫دولت قصد داریم کاری انجام دهیم که‬ ‫جامعه شهری به مرور زمان به روستاها‬ ‫بازگردند‪.‬الزم به ذکر است با حضور‬ ‫استاندار خراسان رضوی و شرکت‌های‬ ‫فعال در حوزه فناوری در راستای‬ ‫حمایت همه جانبه بخش خصوصی‬ ‫از مدل مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی‪،‬‬ ‫تفاهم‌نامه معین‌های اقتصاد مقاومتی‬ ‫حوزه هوشمندسازی به امضا رسید‪.‬این‬ ‫تفاهم‌نامه میان استانداری‪ ،‬انجمن صنفی‬ ‫رایانه‌ای استان و شرکت‌های توانمند‬ ‫این حوزه به امضا رسید‪.‬‬ ‫امنیت اقتصادی‬ ‫برای تولیدکنندگان‬ ‫فراهم نیست‬ ‫گزارش‬ ‫بیرجند‪-‬رئیس اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کشاورزی ایران گفت‪ :‬در شرایط فعلی امنیت‬ ‫اقتصادی برای تولیدکنندگان و فعاالن اقتصادی فراهم نیست‪.‬‬ ‫غالمحسین شافعی ظهر چهارشنبه‬ ‫در نشست هم اندیشی دیپلماسی‬ ‫اقتصادی و تجاری خراسان جنوبی‬ ‫اظهار کرد‪ :‬در خراسان جنوبی بین‬ ‫بخش دولتی و خصوصی فضای‬ ‫صمیمانه ای حاکم است‪.‬رئیس اتاق‬ ‫بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کشاورزی‬ ‫ایران بیان کرد‪ :‬در شرایط فعلی‬ ‫مشکالتی در زمینه درآمدهای ارزی‬ ‫و مبادالت خارجی داریم که باید‬ ‫در عرصه عمل برای آن تدبیری‬ ‫بیندیشیم‪.‬شافعی ادامه داد‪ :‬اولویت‬ ‫دولت در سیاست تجاری مبادله با‬ ‫کشورهای همسایه است و از این‬ ‫منظر استان‌های مرزی چون خراسان‬ ‫جنوبی و بیرجند در حوزه اقتصادی‬ ‫حائز اهمیت هستند‪.‬وی با بیان اینکه‬ ‫با تصمیمات روبنایی و وصله و پینه‌ای‬ ‫مسائل حوزه تولید حل نمی‌شود‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬در رفع مشکالت اقتصادی‬ ‫تا زمانی که سیاست‌های تجاری با‬ ‫سیاست‌های ارزی هماهنگ نباشد‬ ‫به نتیجه مطلوب نخواهیم رسید‪.‬‬ ‫رئیس اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و‬ ‫کشاورزی ایران گفت‪ :‬در موقع شعار‬ ‫سخن از سردار جنگ اقتصادی بودن‬ ‫تولید کنندگان و فعاالن اقتصادی می‬ ‫زنیم ولی در زمان مشکالت آنان را‬ ‫متهمان اصلی می‌دانیم‪.‬شافعی اظهار‬ ‫کرد‪ :‬هر چند علی رغم زندگی‬ ‫در یک منطق ناامن ایران از امنیت‬ ‫باالیی برخوردار است ولی در حوزه‬ ‫امنیت اقتصادی در کشور با مشکالت‬ ‫فراوانی رو به رو است‪.‬وی بیان کرد‪:‬‬ ‫فعال اقتصادی و تولید کننده نمی‌داند‬ ‫که در سال آینده هزینه‌های تولید اعم‬ ‫از نرخ ارز‪ ،‬هزینه تأمین اجتماعی و‬ ‫قیمت مواد اولیه چقدر می‌شود که‬ ‫نشان از عدم امنیت اقتصادی دارد‪.‬‬ ‫رئیس اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن‬ ‫و کشاورزی ایران گفت‪ :‬وقتی همه‬ ‫مشوق‌ها به بخش‌های غیر مولد چون‬ ‫داللی اختصاص می‌یابد‪ ،‬چگونه انتظار‬ ‫رونق تولید در کشور را داریم‪.‬شافعی‬ ‫اظهار کرد‪ :‬فردی که همه ثروت‬ ‫خود را در بانک پس انداز می‌کند‬ ‫هیچگونه مالیاتی پرداخت نمی‌کند‬ ‫ولی تولیدکنندگان هزینه‌های زیادی‬ ‫در این زمینه می‌پردازند‪.‬وی بیان کرد‪:‬‬ ‫بخش خصوصی در راستای حمایت‬ ‫از کاالی ایرانی اصرار بر حمایت از‬ ‫عرضه به جای بخش تقاضا داشت و‬ ‫معتقدیم رونق تولید نیز با تأکید بر‬ ‫همین موضوع محقق می‌شود‪.‬‬ ‫رئیس اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪،‬‬ ‫معادن و کشاورزی ایران ادامه داد‪:‬‬ ‫متأسفانه گاه هماهنگی در زمینه‬ ‫تصمیمات کالن اقتصادی در کشور‬ ‫نیست و در موضوعی بانک مرکزی‬ ‫یک نظر و وزارت صمت نظر دیگری‬ ‫دارد‪.‬شافعی با اشاره به اینکه از برجام‬ ‫می‌توانستیم استفاده بهتری ببریم‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬استکبار جهانی به اندازه کافی‬ ‫مشکل برای تولید کنندگان ایجاد کرده‬ ‫و در داخل نباید سنگ دیگری جلوی‬ ‫پای آنان بگذاریم‪.‬‬ ‫شاید امروز نام «بندر ُکنگ» برای بسیاری از ایرانیان نا آشنا باشد اما این بندر در تاریخ دریانوردی ایران آن قدر نقش پررنگی دارد که هرگز از یاد نخواهد رفت‪ُ .‬کنگ در کرانه‌های خلیج فارس در استان هرمزگان عکس‬ ‫واقع شده است؛ بندری در پنج کیلومتری شرق بندرلنگه که با بندرعباس به عنوان مرکز این استان کمتر از سه ساعت فاصله دارد‪ .‬تاریخ دقیق تأسیس شهر ُکنگ مثل بیشتر شهرهای باستانی سواحل جنوب ایران مشخص‬ ‫ال ویران شده و دوباره از نو شهری نوبنیاد بر شانه‌های این بندر تاریخی بنا شده است‪ .‬خبرنگار‬ ‫نیست اما منابع تاریخی تا‪ ۱۸۰۰‬سال قدمت برایش گمانه زنی کرده‌اند و معتقدند که طی این قرون چهار بار کام ً‬ ‫؟؟؟؟‬ ‫؟؟؟؟؟‬
‫‪6‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 12-‬اردیبهشت‪ 1398‬شماره‪795‬‬ ‫جامعه‬ ‫شاهدعقبگردودرجازدنشورایشهرتهرانهستیم‬ ‫رئیسسابقشورایشهرتهرانبااشارهبهعملکردضعیفشورایشهرتهراندردورهاخیرگفت‪:‬درحوزهعمرانیوتوسعهخدمات‪،‬فرهنگیـاجتماعیوسایرحوزه‌هایمرتبطشهریشاهدعقبگردودرجازدنشورایشهرتهرانهستیمومردمنیزازاینشرایطناراضی‬ ‫هستند‪.‬مهدیچمرانبااشارهبهنهماردیبشتماهروزشوراهااظهارکرد‪:‬اینروزراگرامیمیداریم؛روشن‌بینیوآینده‌نگریامامخمینی(ره)دراینروزتجلییافتوآغازیبودبرایسپردنکارمردمبدستمردمودرنتیجهمدیریتهمهشهرهاوروستاهابخودمردمواگذارشد‬ ‫واینازافتخاراتانقالباسالمیاستوبایدبخوبیوباصداقتازایندستاوردحفاظتکنیم‪.‬ویبااشارهبهبرگزاری‪ 5‬دورهازانتخاباتشوراهادرسطحکشورتصریحکرد‪:‬دراین‪ 5‬دورهشاهدحضورگروه‌هایمختلفدرشوراهادرسطحشهرهاوروستاهابوده‌ایمودرواقع‬ ‫هردورهازشوراهانقاطضعفوقوتیرادربرداشتهاست‪.‬چمرانادامهداد‪:‬درسطحشورایعالیاستان‌هادرسال‌هایگذشتهاقداماتخوبیصورتگرفتهاستوتالششدکهازظرفیتشوراهابهنحوهمطلوباستفادهشودالبتهدراینمسیربابرخیموانعوکارشکنی‌هایروبه‌رو‬ ‫بوده‌ایمکهامیدواریمباحمایتدولتومجلسشرایطخوبیبرایایننهادمردمیصورتگیرد‪.‬رئیسسابقشورایشهرتهراندرادامهبهعملکردشورایشهرتهراندردورهپنجماشارهکردوگفت‪:‬دراینزمینهبایدبهتمامیابعادفعالیتاعضایشورایشهرتهراندرایندوره‬ ‫پرداخت‪،‬بهعنوانمثالدرحوزهعمرانیوتوسعهخدمات‪،‬فرهنگیـاجتماعیوسایرحوزه‌هایمرتبطشهریشاهدعقبگردودرجازدنشورایشهرتهرانهستیموبهطبعآن‪،‬شهردارینیزکاریازپیشنبردهاستومدیریتشهریضعیفیراشاهدهستیمومردمنیزازاینشرایط‬ ‫ناراضیهستند‪.‬بهگفتهوی‪،‬سیاسی‌کاریشورایشهرتهراندرایندورهضربهبدیبهایننهادمردمیزدهاستچراکهطیفاصالح‌طلباندرشورایشهرتهراندردورهپنجمبهدنبالاهدافسیاسیوجریاناتحزبیخودهستند‪.‬‬ ‫جامعه ایرانی؛ پذیرای کمبودهای عمیق اجتماعی‬ ‫تکثیررابطهجنسی‬ ‫درنوجوانان‬ ‫خبرنگار‬ ‫آموزش اجتماعی و فردی به کودکان در بسیاری از کشور های‬ ‫باشد‪ .‬رفتارهای جنسی نوجوانان امروز متنوع ‌تر از نسل ‌های قبلی بوده به‬ ‫قواعد نامتعارف جای تربیت های الزم را گرفته است‪ .‬آموزش و پرورش‬ ‫می دهند که زمان شروع رابطه به دوران تحصیلی راهنمایی و نوع رابطه‬ ‫نهاد های اجتماعی از نوجونان‪ ،‬گرایش به مسیر های نادرست را فراهم‬ ‫در این میان عوامل تاثیر گذاری نسبت به گذشته وارد زندگی نوجوانان‬ ‫جامعه افزایش پیدا کرده و حساسيت خانواد ه‌ها نسبت به آن تحليل‬ ‫در برخی موارد آمورش چنین مسائلی امری قبیح انگاشته شده و مدرسه‬ ‫کشیده شده است‪ .‬تقابل میان فرهنگ سنتی و فرهنگ مدرن در راس این‬ ‫امری عادی و طبیعی تبدیل شده است‪ .‬آمار کارشناسی می گوید‪33.9 :‬‬ ‫آموزان‪ ،‬خبر از تحوالت اجتماعی و کمبود های عمیقی می دهد که یا‬ ‫کشور های مختلف غفلت کرد چرا که بستر جامعه ایرانی همواره در‬ ‫که والدین در وهله اول و پس از آن مدارس به عنوان خانه دوم دانش‬ ‫خود وارد رابطه جنسی شده و سن این دسته از روابط به مدارس کشیده‬ ‫داده اند‪ .‬هیجان خواهی در میان نوجوانان با وجود ابزار و امکانات متعدد‬ ‫این موضوعات انجام شده است؛ یا توضیح خواستن از نوجوانان و یا‬ ‫این زمینه جامعه باید پذیرای آمار تاسف باری از روابط جنسی نوجوانان‬ ‫جهان امری جا افتاده و حائز اهمیت می باشد‪ .‬به طوری که حتی آموزش‬ ‫های جنسی نیز از سنین پایین وارد مدارس و تربیت کودکان شده و از‬ ‫همان ابتدا ابهامات آموزشی کودکان برآورده می شود‪ .‬اما متاسفانه‬ ‫در کشور ایران‪ ،‬بحث آموزش های جنسی از جمله نکاتی است که در‬ ‫اولویت های پایین تر والدین و خصوصا مدارس قرار دارد به طوری که‬ ‫از بیان آن ها دوری می کند‪ .‬در این میان نمی توان از فرهنگ قالب در‬ ‫الیه های پنهان خود بسیاری از موارد را بازگو می کند‪ .‬اما آمار های‬ ‫جدید خبر از تحولی بنیادی در شیوه زندگی شخصی و جمعی نوجوانان‬ ‫و دانش آموزان می دهد که نیازمند بررسی های ریشه ای و عمیق می‬ ‫طوری که سن روابط جنسی به مدارس کشیده شده است‪ .‬آمار ها نشان‬ ‫ازعاطفی به جنسی رسیده و ارتباط هم ‌زمان با چند نفر زیاد شده است‪.‬‬ ‫شده به طوری که این موارد‪ ،‬از آموزش و تربیت به انحرافات جنسی‬ ‫عوامل‪ ،‬در طول چند سال اخیر توانسته است تاثیر بسزای خود را بگذارد‬ ‫آموزان‪ ،‬باید رابطه درست و منطقی میان این دو فرهنگ موجود در‬ ‫جامعه ایرانی را به وجود آورند‪ .‬اما آمار روابط جنسی نشان می دهد که‬ ‫موفقیت چندانی در تطابق میان سنت و مدرنیته وجود ندارد به طوری که‬ ‫گزارش‬ ‫احتمالبیوتروریسمبودن‬ ‫حملهملخ‌هایمهاجر‬ ‫معاون بهداشت وزارت بهداشت در واکنش به احتمال بیوتروریسم بودن حمله ملخ‌ها در مناطق جنوبی کشور‬ ‫گفت‪ :‬راجع این موضوع نمی‌توانم اظهارنظر کنم‪ ،‬اما با توجه به تجربیات موجود‪ ،‬فکر نمی‌کنم که بیوتروریسم باشد‬ ‫و فکر می‌کنم کشور همواره توانایی مقابله با این مورد را مانند دیگر پدیده‌ها دارد‪.‬علیرضا رئیسی (معاون بهداشت‬ ‫وزارت بهداشت) در خصوص مشکل آب آلوده در استان خوزستان گفت‪ :‬ما هر ساله در حوزه آبی در خوزستان‬ ‫به طور طبیعی مشکل داریم‪ ،‬سیستم فاضالب این استان واقعا مشکل دارد‪ ،‬حتی این موضوع تحت کنترل هم نیست‬ ‫و حتما عزم ملی برای اصالح سیستم فاضالب نیاز است‪.‬وی در ادامه بیان کرد‪ :‬سیستم شبکه توزیع آب نیز فرسوده‬ ‫شده است‪ .‬در حال حاضر با وجود سیل و آب‌های سطحی در آینده با وصل شدن ‌آب‌های شبکه و فشار منفی‬ ‫که ایجاد می‌کند‪ ،‬میکروب‌ها‪ ،‬آلودگی‌ها و انگل‌ها وارد سیستم می‌شود و ممکن است مشکل ایجاد کند‪.‬معاون‬ ‫بهداشت وزارت بهداشت همچنین افزود‪ :‬اقدامی که انجام دادیم و به ما کمک کرده توزیع آب‌های بسته‌بندی شده‬ ‫و نظارت میکروبی و شیمیایی آب‌های تصفیه شده موجود در تانکرها است‪ ،‬همچنین اداره بهداشت محیط در حال‬ ‫کنترل این عوامل است‪ ،‬اما به این معنا نیست که ما ادعا کنیم اسهال رخ نمی‌دهد‪ ،‬اصال این گونه نیست‪.‬وی در ادامه‬ ‫اظهار کرد‪ :‬ما مدعی هستیم که اپیدمی وبا وجود ندارد‪ ،‬ولی اینکه اسهال رخ دهد‪ ،‬عجیب نیست و بین ‪ 10‬تا ‪20‬‬ ‫نفر طبیعی است حتی اگر سیل وجود نداشت‪ ،‬ما بیماری‌های منجر به اسهال از جمله التور را کنترل می‌کنیم‪.‬رئیسی‬ ‫همچنین افزود‪ :‬من در همه جا گفته و تاکید کرده‌ام که ما این ادعا را نداریم که مانند سوپرمن هستیم و هیچ اتفاقی‬ ‫در کشور رخ نمی‌دهد‪ ،‬اصال این گونه نیست‪ .‬اگر زیرساخت‌ها درست نباشد و بهداشت فردی‪ ،‬موازین بهداشتی‪،‬‬ ‫سیستم فاضالب و کلرزنی آب انجام نشود‪ ،‬بیماری به وجود می‌آید‪ .‬ما درمان را آموزش می‌دهیم و گزارش‌دهی‬ ‫روزانه داریم‪.‬وی در ادامه بیان کرد‪ :‬در مناطقی که سیل‌زده هم نیست‪ ،‬با توجه به گرمای هوا و مشکل سیستم‬ ‫فاضالب در برخی از استان‌ها ممکن است‪ ،‬برخی از بیماری‌ها وجود داشته باشد‪.‬معاون بهداشت وزارت بهداشت‬ ‫تصریح کرد‪ :‬اقدامات ما از ابتدای سیل تاکنون تعریف شده است و اقدام جدیدی نداریم‪ ،‬آنچه مهم است تداوم و‬ ‫پایداری این اقدامات است‪ ،‬کارهایی که باید انجام می‌دادیم را از همان روزهای اول انجام دادیم‪ .‬همچنین نظارت‬ ‫دقیق بر ایمنی آب و فاضالب‪ ،‬مراقبت از تغذیه مادران باردار نیز انجام می‌شود‪.‬‬ ‫وی در ادامه گفت‪ :‬مهم‌ترین کاری که هر روزه انجام می‌شود‪ ،‬شناسایی افراد آسیب‌پذیر یا افراد در معرض‬ ‫آسیب است‪ .‬مراقبان و بهورزان این افراد هم مشخص شده و خدمات آنان به صورت آنالین رصد می‌شود‪.‬معاون‬ ‫بهداشت وزارت بهداشت در خصوص احتمال بیوتروریسم بودن حمله ملخ‌ها در مناطق جنوبی کشور گفت‪ :‬راجع‬ ‫این موضوع نمی‌توانم اظهارنظر کنم‪ ،‬اما با توجه به تجربیات موجود‪ ،‬فکر نمی‌کنم که بیوتروریسم باشد و فکر‬ ‫می‌کنم کشور همواره توانایی مقابله با این مورد را مانند دیگر پدیده‌ها دارد‪ ،‬در مناطق جنوبی که ملخ ها نیز هجوم‬ ‫آورده‌اند‪ ،‬ما نیز فعالیت‌هایی پیشگیرانه‌ای در حال انجام داریم‪ .‬در هرصورت کشور ما باید آمادگی هر گونه آفت‬ ‫را داشته باشد‪.‬رئیسی با اشاره به احتمال بیماری لپتوسپیروز در برخی مناطق عنوان کرد‪ :‬احتمال بیماری لپتسپیروز‬ ‫در مناطق خاصی از کشور وجود دارد‪ ،‬در حال حاضر در اهواز ما برنامه مدونی برای این بیماری آماده کرده‌ایم و‬ ‫هشدارهای الزم را نیز داده‌ایم‪ .‬از تیم‌های علمی در سطح دانشگاه‌ها کمک گرفته ایم و گروه‌های حشره‌شناس و‬ ‫جونده‌شناس از ابتدای سیل حضور دارند‪.‬‬ ‫ارتباط با نوجوانان همواره بسته بوده و بعد از اعالم آمار نمی توان مقابل‬ ‫باید مسیر همواری را برای ارتباط صحیح با نوجونان فراهم نماید؛ دوری‬ ‫هجمه سنگین آن ایستادگی کرد‪ .‬آموزش و پرورش به عنوان نهادی تاثیر‬ ‫می نماید‪ .‬در شرايط امروز روابط نامشروع دختر و پسر در بين اقشار‬ ‫ویژگی ها و روحیات جدید نوجوانان وارد عمل شود‪ .‬آمار غیر قابل باور‬ ‫رفته است‪ .‬به طوری که رابطه جنسی میان دانش آموزان و نوجوانان به‬ ‫درصد پسسران و ‪ 27‬درصد دختران از سنین ‪ 15‬تا ‪ 18‬سال بنابر بر میل‬ ‫شده است‪ .‬تا کنون نیز برخورد های سطحی و غیر کارشناسانه ای با‬ ‫برگزاری جلسات خصوصی که بیشتر به بازجویی شباهت دارند! مسیر‬ ‫گذار در تربیت نوجوانان باید تحلیل قواعد گذشته را فراموش کرده و با‬ ‫رابطه جنسی در میان نوجوانان همان قدر که تاسف برانگیز است همان‬ ‫قدر هم نیازمند نگاهی کارشناسانه می باشد‪ .‬تکثیر رابطه جنسی دانش‬ ‫در زمان مناسب اجرا نشده و یا کمترین توجه ها را به خود اختصاص‬ ‫امری است که باید تحت کنترل قرار گیرد و در صورت کم کاری در‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫دولتمردانشعارندهند‬ ‫منتظرعملهستیم‬ ‫خانواده‌ها اقدام می‌کنند و همین مسئله باعث تحمیل فشار مالی به خانواده‌ها می‌شود آن هم در شرایطی که به دلیل‬ ‫شرایط اقتصادی اخیر و نرخ تورم‪ ،‬خانواده‌های متوسط هم به زیر خط فقر رفته‌اند‪ ،‬چگونه میتوان از خانواده فقیر که‬ ‫مشکالت مختلفی دارد‪ ،‬برای تحصیل فرزندانشان در مدارس دولتی‪ ،‬شهریه دریافت کرد‪.‬‬ ‫او در ادامه صبحت‌های خود به استانداردسازی فضای آموزشی مدارس به عنوان مطالبه دیگر معلمان اشاره‬ ‫مسائل و مشکالت روزافزون مرتبط با معلمان و دانش‌آموزان حکایت از‬ ‫کرد و گفت‪ :‬متاسفانه فضای آموزشی مدارس در برخی کالن‌شهرها و مناطق محروم استاندارد نیست و هر سال‬ ‫کم‌توجهی شدید دولتمردان و نمایندگان مجلس به جایگاه آموزش و پرورش دانش‌آموزان و معلمان با خطر فروریختن سقف و دیوار مدارس مواجه هستند‪ ،‬آخرین مورد هم جان باختن "دنیا‬ ‫دارد‪ ،‬معلمان سال‌هاست مطالبات مختلفی دارند که به‌گفته خودشان تا به امروز ویسی" زیر آوار دیوار فرسوده مدرسه بود بنابراین در بحث استانداردسازی فضای مدارس‪ ،‬دولت باید توجه ویژه‌ای‬ ‫را به آموزش‌وپرورش داشته باشد‪.‬البته آموزش و پرورش مشکالتی اساسی دارد و هنوز اهمیت و جایگاه این نهاد را‬ ‫دولت و مجلس حاضر به مذاکره با آنها نشده‌اند‪.‬‬ ‫نپذیرفته‌اند هر چند که در مسائلی مانند انتخابات و کسب رأی به آموزش وپرورش توجه می‌شود اما در ابعاد خدماتی‬ ‫این وزارتخانه فراموش می‌شود و بهبود معیشت معلمان به زیاد بودن جمعیت آنها ربط داده می‌شود‪.‬‬ ‫هفته معلم آغاز شد و احتماالً در این هفته باز هم سخنان زیادی درباره جایگاه آموزش‌وپرورش و اهمیت شغل‬ ‫این فعال معلمی معتقد است که تمام خواسته‌های فرهنگیان صنفی است اما سایش مسائل صنفی‪ ،‬اقتصاد و سیاستی‬ ‫معلمی به‌سنت سال‌های قبل خواهیم شنید! اما صرف‌نظر از حرف و سخن‪ ،‬در دنیای واقعی و در کف مدارس چه‬ ‫می‌گذرد؟ رصد وضعیت معلمان و مدارس از این واقعیت تلخ می‌گوید که به‌خالف تمام شعارها‪ ،‬هنگام عمل‪ ،‬چندان باعث می‌شود‪ ،‬اعتراضات صنفی آنها قالب امنیتی بگیرد‪ ،‬در تمام دنیا برای فشار آوردن به دولت برای مذاکره‌‪ ،‬اعتراض‬ ‫می‌کنند اما متأسفانه صدای اعتراض معلمان را نه وزیر‪ ،‬نه دولت و نه مجلس می‌شوند و تن به مذاکره نمی‌دهند‪.‬یکی‬ ‫ت دادن به جایگاه معلم نیست‪.‬معلمان می‌گویند‪ ،‬مدت‌هاست که به این باور رسیده‌اند برای‬ ‫خبری از تکریم‌ها و اهمی ‌‬ ‫دیگر از معلمان که تمایلی به انتشار نامش ندارد‪ ،‬می‌گوید‪ :‬معلمان برای بیان اعتراضات خود از دهه ‪ 70‬تاکنون مقابل‬ ‫آنها خوب حرف می‌زنند و شعار می‌دهند اما واقعیت این است که آموزش‌وپرورش و وضعیت جامعه هدف آن یعنی‬ ‫معلمان و دانش‌آموزان اولویت دولت‌ها نبوده و نیست چرا که اگر این‌گونه بود امروز مدارس دولتی شرایطشان به‌لحاظ نهاد ریاست جمهوری‪ ،‬مجلس و ادارات آموزش‌وپرورش حاضر شدند و حتی در مدارس هم به نشان اعتراض‪،‬‬ ‫تحصن کردند اما متاسفانه توجهی به خواسته آنها نمی‌شود و شرایط در حال بدتر شدن است‪ ،‬در گذشته حقوق معلمان‬ ‫کیفی بسیار بهتر و انگیزه معلم نیز دوچندان بود‪.‬برخی کارشناسان آموزشی و اساتید دانشگاه علت این واقعیت تلخ‬ ‫تا ‪ 15‬یا ‪ 20‬هر ماه کفایت می‌کرد اما االن اینگونه نیست‪ ،‬بنده معلمی با ‪ 26‬سال سابقه کار و صاحب دو فرزند هستم‪،‬‬ ‫را در این می‌دانند که دولت دیگر از هزینه‌های مدرسه‌داری خسته است! و شاید همین مسئله باعث شده که بخواهد‬ ‫دریافتی من در سال ‪ 97‬حدود ‪ 2.5‬میلیون تومان بود که ‪ 500‬هزار تومان آن بابت وام کسر می‌شد‪ ،‬آیا با حقوق ‪2.5‬‬ ‫از زیر بار مسئولیتش در برابر مدرسه‌داری شانه خالی کرده و آن را به بخش خصوصی تفویض کند‪ ،‬سیاستی که در‬ ‫میلیون تومان می‌توان زندگی کرد؟او معتقد است که دلیل بی‌توجهی به آموزش‌وپرورش و خواسته‌های معلمان این‬ ‫این چند سال با عنوان خرید خدمات آموزشی پیگیری و در بودجه سال ‪ 98‬نیز بر گسترش آن تأکید شد‪.‬اتخاذ چنین‬ ‫است که‪ ،‬مسئوالن اولویتی برای آموزش‌وپرورش قائل نیستند و تا زمانی که پول نفت وجود دارد به آموزش‌وپرورش‬ ‫سیاست‌هایی و در ادامه آن‪ ،‬تأخیرهای طوالنی‌مدت در پرداخت مطالبات فرهنگیان باعث شد که در سال ‪ 97‬معلمان‬ ‫احساس نیاز نمی‌کنند‪ ،‬کشوری به آموزش‌وپرورش احساس نیاز می‌‌کند که به تأمین نیروی انسانی متخصص توجه‬ ‫سه بار به تحصن داخل مدارس اقدام کنند و حاال این اعتراض‌ها به هفته معلم هم رسیده است‪.‬اگرچه بارها و بارها در‬ ‫داشته باشد اما متاسفانه تربیت شهروند شایسته و نیروی انسانی متخصص چندان برای برخی از مسئوالن دولتی اولویت‬ ‫مصاحبه‌ها و گزارش‌های مختلف با معلمان از مطالبات و مشکالت آنها سخن گفتیم و هر بار این مسائل را به مسئوالن‬ ‫و نمایندگان مجلس شورای اسالمی منعکس کردیم که آنها نیز این مطالبات را تأیید می‌کنند و بر ضرورت پیگیری آن ندارد‪.‬برخی معلمان در کنار ساعات فعالیت رسمی و اضافه تدریس در اسنپ یا تاکسی هم کار می‌کنند تا بتوانند‬ ‫هزینه‌ها را تامین کنند‪ ،‬متاسفانه آموزش و پرورش در اولویت دهم به بعد دولت‌هاست و زمانی که می‌خواهند حقوق‬ ‫تأکید دارند اما باز هم آنچه نصیب فرهنگیان می‌شود‪ ،‬چندان فراتر از شعار نبوده است و در میدان عمل‪ ،‬آنچه شایسته‬ ‫بوده‌‪ ،‬صورت نگرفته است اما باز هم و این بار به‌بهانه هفته معلم‪ ،‬سعی کردیم یک بار دیگر مطالبات و مشکالت معلمان معلمان را افزایش دهند‪ ،‬جمعیت آنها را محاسبه کرده و می‌گویند بودجه زیادی می‌خواهد به همین دلیل منصرف‬ ‫می‌شوند‪.‬محمدرضا راضی دبیر ادبیات فارسی به برنامه‌های پیشنهادی وزیر آموزش‌وپرورش قبل از کسب رای اعتماد‬ ‫را مطرح کنیم تا در این هفته که بیشترین شعارها درباره جایگاه آموزش و پرورش و منزلت معلم سر داده می‌شود‪،‬‬ ‫از مجلس اشاره کرد و گفت‪ :‬اولین نکته‌ای که به ذهنم می‌رسد این است که اوال آقای بطحایی وقتی وزیر شدند‪،‬‬ ‫گوشزد کنیم که آنها منتظر عمل هستند!علی‌اکبر باغانی از فعاالن معلمی معتقد است که معلمان مطالبات مختلفی‬ ‫در برنامه‌های اعالمی‌اش بندی وجود داشت مربوط به ارتقای معیشت معلمان‪ ،‬او در مجلس گفت "وزیر آموزش و‬ ‫دارند اما کمتر مورد توجه قرار می‌‌گیرد‪ ،‬همسطح‌سازی حقوق با بقیه کارمندان و داشتن یک بیمه تکمیلی مناسب از‬ ‫پرورش نماینده ‪ 1‬میلیون ‪ 700‬هزار معلم بازنشسته و شاغل در کشور خواهد بود‪ .‬یک فرهنگی هستم که از ‪ 19‬سالگی‬ ‫مطالبات فرهنگیان است چون هم‌اکنون حقوق آنها قابل قبول نیست‪.‬وی در ادامه گفت‌وگوی خود با تسنیم به موضوع‬ ‫تاکنون در تمامی رده‌های آموزشی و اداری در سطوح صف و ستاد خدمت کردم‪ .‬از موانع و مشکالت اطالع دارم‪.‬‬ ‫به‌رسمیت شناختن تشکل‌های فرهنگیان به‌عنوان مطالبه دیگر اشاره کرد و گفت‌‪ :‬تشکل‌ها می‌توانند به‌عنوان رابط بین‬ ‫معلمان و مسئوالن به‌خوبی نقش‌آفرینی کنند اما اجازه برگزاری انتخابات به آنها داده نمی‌شود و عمده تشکل‌های فعال با تجریه‌ای که در سازمان برنامه و بودجه به دست آوردم تمام تالش خودم را برای ارتقای منزلت‪ ،‬معیشت و جایگاه‬ ‫معلمان که اصلی‌ترین عامل در تحول نظام آموزش و پرورش هستند‪ ،‬به کار خواهم گرفت‪".‬حال باید از آقای وزیر‬ ‫نیز سیاسی هستند و کمتر به مطالبات صنفی معلمان می‌پردازند‪.‬آموزش رایگان مطابق اصل ‪ 30‬قانون اساسی یکی دیگر‬ ‫پرسید که آیا تمام تالشش همین بود در واکنش به اعتراضات معلمان بگوید "در کوتاه‌مدت نمی‌توانیم دغدغه‌های‬ ‫از مسائلی است که در صدر مطالبات فرهنگیان قرار دارد‪ ،‬اگر بخواهیم به تحلیل این خواسته مهم فرهنگیان بپردازیم‬ ‫معیشتی را برطرف کنیم"؟ اینکه دیگر وزیر نمی‌خواست! آیا جز این است که نمایندگان بر مبنای همین قول و وعده‌ها‬ ‫باید اشاره‌ای به نتایج گزارش مهم بانک جهانی داشته باشیم که ایران را در خصوصی‌سازی مدارس متوسطه بین‬ ‫سال‌های ‪ 1998‬تا ‪ 2017‬رکورددار معرفی کرده است‪.‬از سوی دیگر تحصیل رایگان در مدارس دولتی مدت‌هاست که به وزیر رای اعتماد داده‌اند و از این لحاظ گفتن "نمی‌توانم" خلف وعده محسوب می‌شود؟ و اساساً اگر نمی‌توانند‬ ‫برنامه‌های اعالمی خود را اجرایی کند‪ ،‬برای چه ماند ‌ه است؟‬ ‫به فراموشی سپرده شده و بیشتر خانواده‌ها برای تحصیل فرزندانشان در مدارس دولتی باید در تأمین بخشی از هزینه‌های‬ ‫البته در واکنش به اعتراضات معلمان گفته بودند که اعتراض در فضای مدرسه بدآموزی دارد‪ ،‬جناب آقای‬ ‫مدارس همکاری کنند چرا که دولت اعتبار الزم برای سرانه مدارس "تأمین هزینه‌های جاری آنها" را به حداقل ممکن‬ ‫وزیر! مطالبه حق هیچ‌گاه بدآموزی نداشته و نخواهد داشت؛ کودکان سرزمین ما از بچگی در دستگاه امام حسین‬ ‫رسانده است‪.‬ادامه این سیاست‌ها باعث شده است که برخی اساتید دانشگاه نسبت به شکل‌گیری پدیده "کاالیی‌سازی‬ ‫(ع) یاد می‌گیرند که اگر ظلمی به آنان روا داشته شد‪ ،‬سکوت نکنند و مطالبه حق کنند؛ آنچه بدآموزی دارد‪،‬‬ ‫آموزش" هشدار دهند؛ در این رابطه به صحبت‌های رضا امیدی استاد دانشگاه عالمه طباطبایی دقت کنید‪ :‬یکی از‬ ‫خلف وعده است! آنچه بدآموزی دارد‪ ،‬این است که بچه‌های ما به رای‌العین می‌بینند که نه معیشت معلمان ارتقا‬ ‫اتفاق‌هایی که حول این مسئله رخ داده‪ ،‬این است که آموزش به یکی از مهمترین معرف‌های شکاف طبقاتی و شکاف‬ ‫یافته و نه حتی امکانات آموزشی خودشان تغییری کرده است و در همچنان بر همان پاشنه می‌چرخد‪.‬تمام دولت‌ها‬ ‫بین دهک‌های درآمدی در ایران تبدیل شده است به‌طوری که محاسبات ما نشان می‌دهد که میزان نابرابری‌هایی که‬ ‫برای آموزش‌وپرورش فقط وعده می‌دهند و توان حل مشکالت را ندارند‪ ،‬حرف اصلی معلمان این است که چرا‪،‬‬ ‫در هزینه‌های آموزش بین خانواده‌های دهک دهم (ثروتمندترین) و فقیرترین دهک وجود دارد‪ ،‬چیزی حدود یک به‬ ‫آموزش‌وپرورش در هر دولتی جزو اولویت‌های آخر به حساب می‌آید و همیشه به این وزارتخانه به دید نهاد و سازمان‬ ‫پنجاه‌وسه است؛ یعنی دهک ثروتمند ‪ 53‬برابر دهک فقیر‪ ،‬برای آموزش فرزندش هزینه می‌کند البته این آمار مربوط به‬ ‫سال ‪ 96‬است بنابراین‪ ،‬پیامد اجتماعی آن به‌اعتقاد من‪ ،‬تقطیع و متمایز کردن جامعه است‪ ،‬به‌طوری که برای خانواده‌های مصرفی نگاه می‌کنند‪ ،‬این بخشی از صحبت‌های "پیروز نامی" معلمی از استان خوزستان است‪.‬او می‌گوید‪ :‬دغدغه ما‬ ‫فقط معیشتی نیست‪ ،‬کالس‌های شلوغ مدارس دولتی‪ ،‬افت کیفیت آموزش در مدارس دولتی‪ ،‬پولی شدن آموزش و‬ ‫طبقات باال دسترسی به این نوع از مدارس‪ ،‬الزاماً با هدف دسترسی به آموزش باکیفیت نیست بلکه ابزاری برای تمایز‬ ‫مشکالت فرهنگیان بازنشسته که حاال در سنی قرار دارند که با بیماری‌های مختلف مواجه هستند و هزینه‌‌های زندگی‬ ‫دادن خود از دیگر طبقات است‪.‬حاال معلمان کنار سایر مطالبات خود به ادامه چنین سیاست‌های اشتباهی اعتراض‬ ‫آنها باالتر است از سایر دغدغه‌هاست‪.‬معلم‌ها در دوره متوسطه‪ 24 ،‬ساعت در هفته به صورت موظف کار می‌کنند‬ ‫دارند‪ ،‬باغانی این موضوع را این‌گونه توضیح می‌دهد‪ :‬مطابق قانون اساسی‪ ،‬آموزش رایگان است اما هم‌اکنون وضعیت‬ ‫آنها باقی ساعات خود را باید مشغول تصحیح برگه‪ ،‬طراحی سواالت و مطالعه شوند اما هم‌اکنون معلمان برای تامین‬ ‫به‌سمتی پیش می‌رود که به‌دنبال اداره مدارس دولتی از طریق طرح‌هایی همچون خرید خدمات آموزشی هستند و این‬ ‫یک فاجعه بزرگ است؛ هم‌اکنون یک دانش‌آموز ساالنه بیش از ‪ 10‬میلیون با احتساب کالس‌های خصوصی و شهریه هزینه‌های زندگی به شغل دوم روی آورده‌اند و دیگر فرصتی برای مطالعه‪ ،‬افزایش اطالعات و به روزرسانی آنها وجود‬ ‫ندارد‪ ،‬دوره‌های آموزش ضمن خدمت هم برای آنها پولی شده است‪.‬مسائل و مشکالت روزافزون مرتبط با معلمان و‬ ‫مدارس برای خانواده هزینه دارد پس چگونه است که دولت می‌خواهد با سرانه یک میلیون تومانی و واگذاری اداره‬ ‫مدارس دولتی به بخش خصوصی از زیر بار مسئولیت و هزینه‌ها شانه خالی کند‪.‬نکته دیگر مدارس غیردولتی هستند که دانش آموزان حکایت از کم‌توجهی دولتمردان و نمایندگان مجلس به جایگاه آموزش و پرورش دارد؛ در این شرایط‬ ‫شعارهای بدون پشتوانه عملی و وعده‌های تهی بیشتر از گذشته باعث رنجش معلمان و دانش‌آموزان می‌شود‪.‬بارها از‬ ‫ش را هم طبقاتی کرده است و فرزندان طبقات‬ ‫شهریه آنها به ‪ 15‬تا ‪ 20‬میلیون تومان هم می‌رسد و این وضعیت آموز ‌‬ ‫زبان دولتمردان و مسئوالن شنیده‌‌ایم که می‌گویند‪ :‬آموزش وپرورش اولویت اول و زیربنای توسعه در کشور است‬ ‫ثروت و قدرت‪ ،‬در مدارس خاص خودشان با امکانات آموزشی متفاوت تحصیل می‌کنند‪.‬‬ ‫با وجود برخی مسائل و مشکالت حاد و با سابقه چند دهه‌ای در آموزش و پرورش به نظر می‌رسد بیان عبارت‌هایی‬ ‫در کنار این مدارس خاص‪ ،‬مدارس دولتی را هم داریم که مشتریان آن بیشتر افراد متوسط رو به پایین جامعه‬ ‫همچون «آموزش و پرورش اولویت اول کشور است» نیاز به ارائه برخی توضیحاتی دیگر به زبان دولتمردان کنونی‪،‬‬ ‫هستند‪ ،‬شرایط مدارس دولتی به دلیل سیاست‌های اتخاذ شده مناسب نیست و سرانه آنها اصال پرداخت نشده یا دیر‬ ‫دولت‌های قبل و نمایندگان مجلس شورای اسالمی دارد‪.‬‬ ‫پرداخت می‌شود و مدیران برای اداره مدارس و تأمین هزینه‌ها با مشکل مواجه هستند بنابراین به دریافت پول از‬
‫اخوان‌المسلمینهمدرلیستتروریستیقرارمی‌گیرد‬ ‫کاخ سفید می‏‌گوید گزارش‪‎‬ها درباره بررسی احتمال افزودن جنبش اخوان‪‎‬المسلمین مصر به لیست تروریستی آمریکا صحت دارد‪.‬کاخ سفید از تالش دولت ترامپ مبنی بر به رسمیت شناختن «اخوان‬ ‫المسلمین» به عنوان یک گروه تروریستی خارجی خبر داد‪.‬این اقدام در صورت عملی شدن‪ ،‬تحریم‌های اقتصادی و مسافرتی را متوجه قدیمی‌ترین حزب سیاسی مصر با بیش از یک میلیون عضو در سطح‬ ‫خاورمیانه خواهد کرد‪.‬تالش کاخ سفید در راستای رسمیت‌ بخشیدن به این موضوع از بعد از سفر ماه آوریل عبدالفتاح السیسی رئیس‪‎‬جمهوری مصر به آمریکا کلید خورد‪.‬به گفته رسانه‌های آمریکایی‪،‬‬ ‫این اقدام بنا به خواست السیسی انجام می‌شود‪.‬سارا سندرز سخنگوی کاخ سفید با تأیید این موضوع مدعی شد‪ :‬دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با تیم امنیت ملی خود و همچنین رهبران منطقه‌ای‬ ‫که دارای دغدغه مشترک در این زمینه هستند؛ مشورت کرده و به رسمیت شناختن اخوان المسلمین (به عنوان گروه تروریستی) در سطح داخلی درحال بررسی است‪.‬گفتنی است مصر هم‌اکنون نیز‬ ‫اخوان‪‎‬المسلمین را گروهی تروریستی تلقی می‌کند‪.‬برخی رسانه‌ها نظیر نیویورک‏ تایمز می‏‌گویند طرح این موضوع موجب اختالف میان کاخ سفید و پنتاگون شده است‪.‬جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ‬ ‫سفید و مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا از موافقین این طرح عنوان می‌شوند‪.‬‬ ‫سرنوشت نامعلوم‬ ‫‪ 45000‬کودک داعشی‬ ‫‪7‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 12-‬اردیبهشت‪ 1398‬شماره‪795‬‬ ‫بین الملل‬ ‫یک سازمان خیریه از سرنوشت نامعلوم ‪ ۴۵۰۰۰‬کودک داعشی‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫این سازمان خیریه که در نروژ مستقر است در گزارش خود اعالم‬ ‫کرد حدود ‪ ۴۵۰۰۰‬کودک که والدین آ ن‌ها داعشی بود ه‌اند و یا در‬ ‫مناطق تحت تصرف داعش در عراق متولد شد ه‌اند‪ ،‬از حضور در‬ ‫اجتماع طرد شد ه‌اند؛ زیرا دولت برای آ ن‌ها مدارک شناسایی صادر‬ ‫نمی‌کند‪.‬جان اگالند‪ ،‬دبیرکل «شورای پناهندگان نروژی» هشدار‬ ‫داد طرد شدن بر روی این کودکان ‪-‬که هم‌اکنون بیشتر آ ن‌ها در‬ ‫اردوگاه آوارگان زندگی می‌کنند‪ -‬اثرات مخربی خواهد گذاشت‪.‬‬ ‫هماهنگ‌کننده عملیات مبارزه با تروریسم در وزارت خارجه آمریکا اعالم کرد‪ :‬جنگ علیه گروه تروریستی‬ ‫داعش هنوز پایان نیافته و تنها وارد مرحله جدیدی شده است و واشنگتن این گروه تروریستی و شاخه‌های آن را همه‬ ‫جا مورد پیگرد قرار خواهد داد‪.‬‬ ‫عکس‬ ‫خبرنگار‬ ‫آمریکا‪ :‬جنگ علیه داعش وارد مرحله‬ ‫جدیدی شده است‬ ‫هماهنگ‌کننده عملیات مبارزه با تروریسم در وزارت خارجه آمریکا اعالم کرد‪ :‬جنگ علیه گروه تروریستی داعش هنوز‬ ‫پایان نیافته و تنها وارد مرحله جدیدی شده است و واشنگتن این گروه تروریستی و شاخه‌های آن را همه جا مورد پیگرد قرار‬ ‫خواهد داد‪.‬‬ ‫به نقل از سایت شبکه اسکای نیوز‪ ،‬ناتان سیل‪ ،‬هماهنگ‌کننده عملیات مبارزه با‬ ‫تروریسم در وزارت خارجه آمریکا در انجمن موسسه "بروکینگز" در واشنگتن گفت‪:‬‬ ‫داعش همچنان یک تهدید است و این قدرت را دارد که علیه ما و هم‌پیمانان‌مان دست به‬ ‫حمالتی بزند‪.‬وی دو گروه تروریستی داعش و "بوکو حرام" را مسؤول کشته شدن ‪۳۵‬‬ ‫هزار تن از سال ‪ ۲۰۱۲‬تاکنون دانست و افزود‪ :‬گزارش‌های موجود حاکی از آن هستند که‬ ‫یکی از مجریان حمالت سریالنکا در سوریه آموزش دیده است‪.‬روزنامه "وا ‌ل استریت‬ ‫ژورنال" به نقل از یک منبع آگاه در تحقیقات درباره جمیل محمد عبداللطیف‪ ،‬یکی از‬ ‫مجریان انفجارهای تروریستی سریالنکا نوشت‪ ،‬وی در سال ‪ ۲۰۱۴‬به شهر رقه سوریه رفته‬ ‫و در نزد داعش آموزش دیده بود‪.‬این مسؤول آمریکایی تأکید کرد‪ :‬ائتالف بین‌المللی‬ ‫تحت رهبری واشنگتن اقدامات زیادی برای از بین بردن منابع تأمین بودجه داعش انجام‬ ‫داده است‪.‬اظهارات این مقام وزارت خارجه آمریکا یک روز پس از نخستین ظهور ابوبکر‬ ‫بغدادی‪ ،‬سرکرده داعش از سال ‪ ۲۰۱۴‬در فیلم ویدئویی مطرح شد و تحلیل‌گران معتقدند‬ ‫که این اقدام بغدادی به دنبال از دست دادن مناطق تحت کنترل داعش‪ ،‬تالشی برای خروج‬ ‫از شکست و بازسازی مجدد این گروه تروریستی است‪.‬بغدادی در این فیلم با ریش سفید‬ ‫و دستمال سیاه بر روی سر دیده شده که سالح سبکی مانند سالحی که در کنار بن الدن‪،‬‬ ‫سرکرده تشکیالت القاعده دیده می‌شد‪ ،‬در دست داشته و کنار دیگر افرادی که روی خود‬ ‫را پوشاند ‌ه بودند‪ ،‬روی زمین نشسته بود‪.‬تحلیل‌گران معتقدند‪ ،‬ظاهر شدن بغدادی در واقع‬ ‫مرحله جدید و طوالنی مدتی است و سرکرده داعش به عنوان رهبر با این کار به دنبال امید‬ ‫دادن به نیروهای داعش در پی از دست دادن همه اراضی و پایگاه‌های تحت کنترل این‬ ‫گروه تروریستی است‪ .‬پیش از این هم بن‌الدن اقدامی مانند اقدام بغدادی انجام داده بود‪.‬‬ ‫نیروهای سوریه دموکراتیک در ماه مارس طی حمالت گسترده‌ای در آخرین پایگاه داعش‬ ‫در الباغوز کنترل کامل یافتند‪ .‬در ماه دسامبر ‪ ۲۰۱۷‬هم عراق پس از سه سال جنگ خونین‬ ‫در غرب و شمال این کشور از بیرون راندن کامل گروه تروریستی داعش خبر داده بود‪.‬اما‬ ‫مسؤوالن آمریکایی تالش کردند از اهمیت آفتابی شدن بغدادی آن هم پس از غیبت پنج‬ ‫ساله بکاهند و گفتند‪ ،‬به نظر می‌رسد این اقدام بغدادی تالشی ناامیدانه برای اثبات وجود‬ ‫داعش و قدرت آن در اجرای حمالت گسترده در سراسر جهان است‪.‬پیشتر خبرگزاری‬ ‫فرانسه به نقل از یک مسؤول آمریکایی ارشد اعالم کرده بود‪ :‬نیروهای داعش‪ ،‬افغانستان را‬ ‫به عنوان پناهگاهی برای خود انتخاب کرده‌اند و ما می‌دانیم که تعدادی از نیروهای این گروه‬ ‫تروریستی به این کشور بازگشته‌اند و تالش دارند مهارت‌هایی که در سوریه و عراق کسب‬ ‫کرده‌اند‪،‬منتقلکنند‪.‬‬ ‫ما از دولت عراق درخواست می‌کنیم به کودکان غیرقانونی این حق‬ ‫را بدهد که همانند سایر شهروندان عراقی زندگی کنند‪.‬به نوشته‬ ‫نیوز ‪ ،۲۴‬این کودکان بین سا ل‌های ‪ ۲۰۱۳‬تا ‪ ۲۰۱۷‬به دنیا آمد ه‌اند‪،‬‬ ‫یعنی زمانی که گروه تروریستی داعش حدود یک سوم عراق را‬ ‫تحت تصرف خود درآورده بود‪ .‬دولت عراق مدارک تولد این‬ ‫کودکان را بی اعتبار دانسته؛ زیرا این مدارک بوسیله داعش صادر‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫این سازمان خیریه اعالم کرد هر ماه به طور میانگین حدود ‪۱۷۰‬‬ ‫درخواست کمک‌رسانی به این کودکان داعشی دریافت می‌کند‪.‬‬ ‫کودکانی که یا پدرانشان مشخص نیستند یا با گروه تروریستی‬ ‫داعش ارتباط داشته‌اند‪.‬وی در ادامه افزود‪ :‬دریافت مدارک‬ ‫شناسایی برای کودکانی که خانواد ه‌شان به ارتباط با تروریست‌های‬ ‫داعش متهم شد ه‌اند‪ ،‬تقریبا غیرممکن است و باعث مجازات هزاران‬ ‫کودک بی‌گناه خواهد شد‪ .‬این کودکان مسئول جنایت‌هایی که‬ ‫بوسیله خانواد ه‌هایشان انجام شده‪ ،‬نیستند‪.‬او در ادامه گفت‪ :‬این‬ ‫کودکان بدون داشتن مدارک شناسایی نمی‌توانند تحصیل کنند و‬ ‫یا بیمه درمانی داشته باشند‪ .‬تأمین حقوق اولیه برای این کودکان‬ ‫از جمله ادامه تحصیل و بیمه درمانی‪ ،‬کلید تضمین آیند ه‌ای پایدار‬ ‫برای آ ن‌ها و حتی برای کشورشان است‪ .‬جامعه‌ای که یک نسل از‬ ‫کودکانش را طرد کند‪ ،‬نمی‌تواند در صلح باقی بماند‪.‬پس از شکست‬ ‫گروه تروریستی داعش در عراق‪ ،‬بسیاری از خانواد ه‌های این گروه‬ ‫تروریستی و افرادی که در مناطق تحت تصرف این تروریست‌ها‬ ‫زندگی می‌کردند به اردوگاه آوارگان فرستاده شدند‪.‬‬ ‫ظریف‪:‬حتی یک ایرانی هم گزینه تسلیم‬ ‫در مقابل آمریکا را انتخاب نمی‌کند‬ ‫محمدجوادظریف‪،‬وزیرخارجهکشورماندربخشیازگفت‌وگویخودباالجزیره‬ ‫تاکیدکرد‪:‬حتییکایرانیراپیدانمی‌کنیدکهگزینهتسلیمدرمقابلآمریکاراانتخابکند‪.‬‬ ‫مناسباتایرانوآمریکا‪،‬صادراتنفتایران‪،‬خلیجفارسوتنگههرمز‪،‬تحریم‌هاوتروریسم‬ ‫اقتصادیآمریکا‪،‬توطئه‌هایگروهبی‪،‬مناسباتمنطقهایایران‪،‬روابطباعربستان‪،‬بحرانیمن‪،‬‬ ‫نفوذمنطقهایایران‪،‬مبارزهباتروریسمو‪...‬ازجملهمحورهایگفت‌وگویوزیرامورخارجه‬ ‫جمهوریاسالمیایرانباشبکهالجزیرهانگلیسیبودکهبزودیازاینشبکهپخشخواهدشد‪.‬‬ ‫مایهمباهاتاینجانباستکهدراینمجمعمهمگفتگوهایآسیاییشرکتمیکنم‪.‬اجازه‬ ‫دهیدازفرصتاستفادهکردهتادرابتداقدردانیخودرابهدولتومردمقطربهپاسمیزبانی‬ ‫ازایننشستدرشهرزیبایدوحه‪،‬وهمچنینمهماننوازیسخاوتمندانهتقدیمنمایم‪.‬دوستان‬ ‫گرامی‪،‬ازسال‪ ۲۰۰۲‬میالدی‪،‬مادرچارچوبجامعه«گفتگویهمکاریآسیایی»فعالیت‬ ‫خودراشروعکردهوروحدوستیراباهدفنیلبهچارچوبهایچندجانبهموفق‪،‬کارآمد‬ ‫وفراگیربهمنصهظهوررساندهایم‪.‬نگاهجمهوریاسالمیایرانبهگفتگویهمکاریآسیایی‬ ‫بهمثابهدستاوردمهمقارهآسیابودهواینمجمعمصممبهارتقایارزشهایواالیخودو‬ ‫توسعهدستورهایکاربردیاستکهدراسناد«چشماندازهمکاریآسیایی‪«،»۲۰۳۰‬اهداف‬ ‫گفتگویهمکاریآسیایی‪»۲۰۱۷-۲۰۲۱‬و«قطعنامهسرانگفتگویهمکاریآسیایی»تصریح‬ ‫شدهاست‪.‬باعنایتبهآرزوهایمردمانمانبرایبهرهگیریازمنطقهایصلحآمیزوکامیاب‪،‬‬ ‫کشورمنازتمامیقابلیتهاومزیتهایخوددرعرصههایملی‪،‬منطقهایوبینالمللی‬ ‫جهتحرکتبهسمت«همکاریهایپان¬آسیایی‪»۲۰۳۰‬وایجادجامعهآسیاییاستفادهکرده‬ ‫است‪.‬ازاینرووبهعنوان«انگیزهاصلی فرهنگوگردشگری»‪،‬مابرنامهها‪،‬نشستهاوپروژه‬ ‫هایمتعددیآغازواجراکردهایمبااینهدفکهفهممشترکبینملتهاراتقویتبخشیده‬ ‫وآسیارابهمقصدگردشگری پایدارواصلیتبدیلنماییم‪.‬ایناقداماتشاملسازماندهی‬ ‫جشنوارهایبزرگبهمنظورتجلیلازهمدانبهعنوانپایتختگردشگریآسیاواجرای‬ ‫فعالیتهایگستردهفرهنگیازطریق«مرکزفرهنگیگفتگویهمکاریآسیایی»درتهرانمی‬ ‫باشد‪.‬موقعیتجمهوریاسالمیایراندرکریدورهایارتباطی«شمال‪-‬جنوب»و«شرق‪-‬غرب»‬ ‫درکنارزیرساختهایتوسعه¬یافتهحملونقل‪،‬نقشیحائزاهمیتدرارتباطاعضایجامعه‬ ‫آسیاییبهدیگرمناطقومشارکتدر«ستونارتباطات»مجمعگفتگویآسیاییایفامینماید‪.‬‬ ‫عالوهبرتوافقنامههایدوجانبه‪،‬امضایموافقتنامههایترانزیتیمتعددازجمله«موافقتنامهکریدور‬ ‫ترانزیتیبینالمللیشمال‪-‬جنوب»‪«،‬موافقتنامهترانزیتیعشقآباد»و«موافقتنامهسهجانبهچابهار»‬ ‫جملگیدرزمرهسازوکارهاییاستکههدفمشترکایجاد«ارتباطات»بینجوامعمنطقه‬ ‫راترویجوتقویتمینماید‪.‬عالوهبرآن‪،‬باتوجهبهتجربهمیزبانیاز«اتحادیهآسیاییتهاتر»‪،‬‬ ‫سازوکارملایمشابهیدرچارچوبسازمان«گروههشتکشوردرحالتوسعه»(‪)D-۸‬به‬ ‫منظورتسهیلتراکنشهایمالیبیناعضایاینسازمانکهخواهاناستفادهازارزهایملیخود‬ ‫هستند‪،‬عملیاتیخواهدشد‪.‬مابرایناعتقادیمکهچنینترتیباتمشابهیمیتواندازسویمجمع‬ ‫گفتگویهمکاریآسیاییباهدفایجادارتباطاتنهادینهبرایتوانمندساختنمحیطکسب‬ ‫وکاروهمچنینکاهشموانعاجراییومقرراتی پیشرویکسبوکاربکارگرفتهشود‪.‬‬ ‫فرهنگآسیاییملهمازارزشهایواالنظیرمیانهروی‪،‬خرد‪،‬شمولیتوهمزیستیمسالمت‬ ‫آمیزاست‪.‬همکاریهایمابهمنظورترویجکامیابیوکرامتانسانینهتنهاسیاستآسیارا‬ ‫تحتتاثیرقرارمیدهدبلکهدرسیاستجهانیازطریقترتیباتچندجانبهمتعددریشهدوانیده‬ ‫است‪.‬برایمثال‪،‬سازوکارهایچندجانبهاینظیرسازمانهمکاریاقتصادی(اکو)‪،‬گروهدی‪،۸‬‬ ‫اتحادیههمکاری‌هایمنطقه‌ایحاشیهاقیانوسهند‪،‬انجمنمللآسیایجنوبشرقی(آ‪.‬سه‪.‬آن)‪،‬‬ ‫سازمانهمکاریشانگهایواتحادیههمکاری‌هایمنطقه‌ایجنوبآسیا(سارک)میتواندبه‬ ‫ترویجاهدافمجمعگفتگویهمکاریآسیاییچهبهصورتمنفردیادرچارچوببیننهادی‬ ‫کمکنماید‪.‬برایآنکهگفتگویهمکاریآسیایینقشسازندهخودراایفاواهدافخودرا‬ ‫محققنماید‪،‬برخورداریازدبیرخانهایکارآمدوحرفهایباساختارمطلوبنمایندگیحائز‬ ‫اهمیتفوقالعادهایمیباشد‪.‬‬ ‫تروریستیخواندنسپاه‬ ‫کارکردانتخاباتی‬ ‫برای ترامپ دارد‬ ‫استاد اقتصاد سیاسی دانشگاه شیکاگو معتقد‬ ‫است که حرکت ترامپ علیه سپاه پاسداران‪ ،‬بر‬ ‫اساس توصیه‌های فرقه اونجلیکال و مشاوران‬ ‫افراطی اش است‪.‬رویکرد فزاینده تهاجمی کاخ‬ ‫سفید نسبت به ایران زمانی به اوج خود رسید که‬ ‫دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا‪ ،‬با صدور‬ ‫بیانیه‌ای رسمی سپاه پاسداران انقالب اسالمی‬ ‫را یک سازمان تروریستی خارجی معرفی کرد‪.‬‬ ‫پروفسور «ماروین زونیس» استاد اقتصاد سیاسی‬ ‫دانشگاه شیکاگو در خصوص مشروعیت تصمیم‬ ‫دونالد ترامپ در خصوص تروریستی اعالم‬ ‫کردن سپاه پاسداران ایران و دالیل این حرکت‬ ‫بی سابقه گفت‪ :‬تصمیم رئیس جمهور آمریکا بر‬ ‫اساس توصیه‌هایی است که از مشاوران افراطیش‬ ‫به ویژه جان بولتون دریافت کرده است‪.‬وی‬ ‫یادآور شد‪ :‬بولتون می‌خواهد نظام ایران را‬ ‫سرنگون کند و این تحریم‌های جدید به معنای‬ ‫کاهش موفقیت تجاری است که سپاه پاسداران‬ ‫از آن بهره مند شده است‪.‬مؤلف کتاب معروف‬ ‫«شکست شاهانه» در ادامه گفت‪ :‬این تصمیم‬ ‫همچنین به طرفداران اونجلیکال او که به دنبال‬ ‫یک اسرائیل قدرتمند برای آماده شدن برای‬ ‫بازگشت مسیح هستند‪ ،‬ارتباط دارد‪ .‬همچنین‬ ‫با اسرائیل و عربستان سعودی کهامریکا دشمن‬ ‫دشمنشان است نیز ارتباط دارد‪ .‬این تصمیم‬ ‫هیچ ارتباطی با قوانین بین المللی ندارد‪.‬زونیس‬ ‫همچنین تأکید کرد که این اقدام ترامپ ارتباطی‬ ‫هم با انتخابات ریاست جمهوری ایاالت متحده‬ ‫در سال ‪ ۲۰۲۰‬که ترامپ کاندیدای آن است‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫عربستاننمی‌تواندکمبود‬ ‫نفت بازار را جبران کنند‬ ‫فارن پالیسی در گزارشی نوشت‪ :‬اعضای اوپک و عربستان‬ ‫نمی‌توانند کمبود نفت در بازار را جبران کنند و صادرات روزانه یک‬ ‫میلیون بشکه نفت ایران را جایگزین کنند‪.‬به نقل از «فارن پالیسی»‪،‬‬ ‫آمریکا اعالم کرد که با توجه به باال بودن نسبی قیمت نفت و با توجه‬ ‫به کسری ناشی از نفت ایران‪ ،‬انتظار می‌رود قیمت بنزین هم در ماه‌های‬ ‫آتی افزایش یابد‪.‬چین‪ ،‬هند و کره‌جنوبی روزانه حدود یک میلیون‬ ‫بشکه نفت از ایران خریداری می‌کنند‪ .‬چین از جمله کشورهایی‬ ‫است که به پایبندی خود برای ادامه خرید نفت از ایران تاکید کرده‌‬ ‫است‪«.‬متیو رید»‪ ،‬معاون رئیس شرکت نفتی «فارن ریپورتز» در مورد‬ ‫جای خالی نفت ایران گفت‪ :‬اعضای اوپک و عربستان نمی‌توانند کمبود‬ ‫نفت در بازار را جبران کنند و صادرات روزانه یک میلیون بشکه نفت‬ ‫ایران را جایگزین کنند‪.‬از سوی دیگر کیفیت نفت ایران با نفت سایر‬ ‫اعضای اوپک قابل مقایسه نیست‪ ،‬نفت ایران از امتیاز سنگین بودن‬ ‫برخوردار است و بسیاری از پاالیشگاه‌ها به آن نیاز دارند‪.‬در صورتی که‬ ‫عرضه نفت جهانی با توجه به تحوالت لیبی و ونزوئال‪ ،‬تحت تأثیر یک‬ ‫رویداد جدی یا غیر‌منتظره قرار گیرد‪ ،‬توانایی عربستان سعودی و اوپک‬ ‫برای جبران کمبود بازار نفت بسیار کم خواهد بود‪.‬‬
‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫حزب مردمی اصالحات ایران اسالمی‬ ‫حجت االسالم محمد زارع فومنی‬ ‫مدیرمسئول روزنامه‪:‬‬ ‫آدرس‪ :‬تهران ‪ -‬میدان فلسطین‬ ‫خیابان فلسطین جنوبی بعد از بزرگمهر‬ ‫پالک ‪ 339‬ساختمان‪123‬‬ ‫طبقه ‪ 1‬واحد‪ 2‬و ‪3‬‬ ‫شماره تلفکس و روابط عمومی‪:‬‬ ‫‪66463926-09369302479‬‬ ‫آدرس وب سایت‪:‬‬ ‫‪www.eslahat.news‬‬ ‫اینستاگرام‪ /‬آدرس تلگرام‪:‬‬ ‫‪@hzbeslahat / @sedaye_eslahat‬‬ ‫چاپ‪ :‬امید نشر چاپ ایرانیان‬ ‫وضعیتمبهم“رنار”برایحضور‬ ‫درتی ‌مملیفوتبالایران‬ ‫سرمربی تیم ملی فوتبال مراکش در صحبت‌هایی با رسانه‌های آن کشور درباره ترک هدایت این تیم و احتمال حضورش در ایران سخن‬ ‫گفت‪.‬بهنقلازاخبارفوتبالمراکش‪،‬اروهرنارسرمربیتیمملیفوتبالمراکشیکیازگزینه‌هایمربیگریدرایرانوباشگاه‌هایاماراتی‬ ‫است‪.‬رنار در پاسخ به سوال مشخص خبرنگار مراکشی درباره‌ی پیشنهاد حضور در تیم ملی فوتبال ایران و یا امارات گفت‪ :‬بعد از هر تورنمنتی‬ ‫مربی نمی‌داند در تیم خود می‌ماند یا خیر‪ .‬االن هم تمام تمرکز ما رو جام ملت‌های آفریقا است و بعد از این رقابت‌ها درباره ماندن یا رفتن از تیم‬ ‫تصمیم‌گیریخواهیمکرد‪.‬‬ ‫ورزش‬ ‫ورود فرهاد مجیدی به استقالل‬ ‫خسارت حدودا ‪ 200‬میلیونی‬ ‫به ورزشگاه آزادی‬ ‫پرسپولیس متهم ردیف اول‬ ‫سکوی پرتاب یا میدان مین؟‬ ‫گزارش‬ ‫ستاره و کاپیتان سابق آبی‌پوشان بعد از چهار ماه دستیاری پیرمرد آلمانی امروز برای اولین بار‬ ‫سرمربیگری تیم بزرگ استقالل را تجربه خواهد کرد که برایش حکم شمشیر دولبه را خواهد داشت‪.‬‬ ‫این روزها نقطه عطفی در زندگی ورزشی یکی از ماندگارترین چهره‌های‬ ‫تاریخ باشگاه استقالل است‪ .‬پسر بادپای دیروز استقالل که سال‌ها یک تنه بار خط‬ ‫حمله این تیم را به دوش کشید‪ ،‬امروز باید در عنفوان جوانی برای اولین بار یک‬ ‫تنه بار نیمکت داغ آن را به دوش بکشد‪ .‬نیمکتی که سالهاست کمتر به صاحبانش‬ ‫وفا می‌کند‪.‬فرهاد مجیدی که پیراهن شماره «هفت» استقالل را ماندگار کرد و از‬ ‫هواداران این تیم لقب «هفت مقدس» را گرفت‪ ،‬امروز برای اولین بار در زندگی‌اش‬ ‫سرمربیگری را تجربه می‌کند‪ .‬آن هم از روی داغ‌ترین نیمکت لیگ و از سخت‌ترین‬ ‫جای ممکن‪.‬‬ ‫‪ ۲۱‬سال پیش برای اولین بار مجیدی بیست‪-‬بیست و یک ساله بعد از درخشش‬ ‫در تیم بهمن کرج مورد توجه تیم‌های بزرگ قرار گرفت و این استقالل بود که در‬ ‫رقابت با یکی دو تیم دیگر‪ ،‬مجیدی را به خدمت گرفت‪ .‬مجیدی جوان برای اولین‬ ‫بار با پیراهن شماره ‪ ۲۱‬در ترکیب آبی پوشان درخشید‪ .‬او از همان اولین روزهای‬ ‫حضورش در استقالل استعداد ستاره شدن‪ ،‬محبوب شدن و ماندگار شدن را نشان‬ ‫داد اما شاید کمتر کسی در سال‌های پایانی دهه هفتاد فکرش را می‌کرد این مهاجم‬ ‫جوان روزی یکی از محبوب‌ترین و ماندگارترین چهره‌های تاریخ این باشگاه شود‪.‬‬ ‫دو سال حضور در تیم استقالل برای مجیدی کافی بود تا برای اولین بار طعم ترانسفر‬ ‫شدن با حضور در یک تیم اروپایی را تجربه کند‪ .‬در سال‌هایی که فوتبال ایران‬ ‫صادرات خوبی به اروپا داشت‪ ،‬مجیدی پیراهن «راپید وین» اتریش را بر تن کرد تا‬ ‫در جوانی لژیونر شود‪ .‬یک فصل حضور در این تیم اتریشی‪ ۱۲ ،‬بازی و ‪ ۲‬گل همه‬ ‫آن چیزی بود که در اولین تجربه لژیونری نصیب مجیدی شد تا وی بعد از یکسال‬ ‫دوری از استقالل به این تیم بازگردد‪.‬نیم فصل درخشش دوباره در استقالل این‬ ‫بار مجیدی را مورد توجه شیوخ حاشیه نشین خلیج فارس قرار داد تا وی ‪ ۶‬فصل‬ ‫برای الوصل بازی کند‪ .‬کاپیتان دیروز و مربی امروز آبی پوشان درخشش وصف‬ ‫ناپذیری در الوصل داشت و با ‪ ۶۸‬گل زده برای این تیم بهترین گلزن تاریخ این‬ ‫باشگاه شد‪.‬العین‪ ،‬االهلی‪ ،‬النصر و مجددا ً االهلی مقصدهای بعدی مجیدی بودند‬ ‫که با حضورهایی کوتاه مدت در آن همراه بود‪ .‬این حضورهای مقطعی و کوتاه‬ ‫مدت فرهاد را مجاب کرد تا بار دیگر به تیمی بازگردد که با آن به اوج شهرت و‬ ‫محبوبیت رسید‪ .‬مجیدی ‪ ۲۹‬ساله با کوله باری از تجربه یک بار دیگر در سال ‪ ۸۶‬به‬ ‫استقالل بازگشت تا این بار بهترین و رویایی تریندوران فوتبالش را آغاز کند‪ .‬دوران‬ ‫طالیی که منجر به محبوبیت بیشتر او شد‪ .‬در واقع اگر امروز مجیدی با پشتوانه‬ ‫محبوبیت مردمی وارث نیمکت استقالل شده‪ ،‬این را باید مدیون همان دوران طالیی‬ ‫فوتبالش باشد که از ‪ ۲۹‬سالگی آغاز شد‪.‬درخشش فراوان برای استقالل‪ ،‬گلزنی‌های‬ ‫زیاد به خصوص در دربی‌ها و قدرت رهبری تیمش آنقدر برای مجیدی محبوبیت‬ ‫به همراه داشت که حتی جدایی ناگهانی‌اش در اوج نیازمندی استقالل و رفتن به‬ ‫الغرافه هم از محبوبیت او کم نکرد‪.‬گرچه مجیدی در بازگشت دوباره‌اش به استقالل‬ ‫فروغ گذشته را نداشت‪ ،‬اما خداحافظی او در میان فصل هم عجیب و هم ماندگار‬ ‫شد‪ .‬مجیدی پس از بوسیدن چهار گوشه مستطیل سبز و آویختن کفش‌ها‪ ،‬کمتر‬ ‫در محافل فوتبالی دیده شد‪ .‬او در این شش سال اخیر بیشتر به زندگی شخصی‌اش‬ ‫پرداخت و از بودن کنار خانواده‌اش لذت برد و چراغ خاموش و بی سرو صدا‬ ‫دوره‌های مربیگری‌اش را تکمیل کرد‪.‬کاپیتان سابق آبی پوشان چهار ماه پیش به‬ ‫عنوان دستیار به کادر فنی استقالل پیوست و با ‪ ۴‬ماه تجربه اندوزی کنارشفر‪ ،‬پس از‬ ‫برکناری وی با پسوند «موقت» جای پیرمرد آلمانی را روی نیمکت گرفت‪ .‬نیمکتی‬ ‫که تداوم نشستن روی آن به مراتب سخت‌تر از رسیدن به آن است‪.‬حاال مجیدی‬ ‫می‌داند وارث تاج و تخت بزرگان تاریخ باشگاه استقالل است‪ .‬نیمکتی که مردان‬ ‫ماندگار تاریخ استقالل و فوتبال ایران روی آن نشسته‌اند‪ ،‬روی آن خندیدند و اشک‬ ‫ریختند‪ .‬نیمکتی که به خیلی از بزرگان استقالل وفا نکرد و خیلی‌ها با اشک و دلی‬ ‫شکسته آن را ترک کردند‪ .‬نیمکتی که برای خیلی‌ها اعتبار محبوبیت به ارمغان‬ ‫آورد و محبوبیت و اعتبار خیلی‌ها را هم ربود‪.‬امروز می‌تواند نقطه عطفی در زندگی‬ ‫پسرک سابق مستطیل سبز و مرد جوان نیمکت امروز آبی پوشان باشد‪ .‬سرمربی جوان‬ ‫استقالل گرچه در سمت جدیدش تازه کار و صفر کیلومتر است‪ ،‬اما با سابقه ‪ ۲۱‬سال‬ ‫حضور در خانواده استقالل برای آبی‌ها ناآشنا نیست‪.‬‬ ‫عکس روز‬ ‫مدیرعاملشرکتتوسعهونگهداری‬ ‫اماکنورزشیدرمراسمسالگردشهید‬ ‫شیرودیازتبدیلورزشگاهشهیدشیرودی‬ ‫بهخانهورزشکارانخبرداد‪.‬حسنکریمیدر‬ ‫جمعخبرنگاراندرباره‌یخساراتواردهبه‬ ‫ورزشگاه آزادی پس از پایان دیدار دو تیم‬ ‫پرسپولیسوسپاهانگفت‪:‬حرکتهواداران‬ ‫دوتیمپرسپولیسوسپاهانیکحرکتغیر‬ ‫ورزشیبودومابرایبازی‌هایجامباشگاههای‬ ‫آسیاهزینه‌هایسنگینیرابرایورزشگاهآزادی‬ ‫انجامدادهبودیموکارهایخوبیصورت‬ ‫گرفتهبودولیمتأسفانهدراینبازیعده‌ایکه‬ ‫مننمی‌خواهمازلفظتماشاچینامببرمظرفیت‬ ‫الزمرانداشتندوبدوندلیلسببتخریب‬ ‫ورزشگاه آزادیشدند‪ .‬در این تخریب‪ ۱۵۰‬تا‬ ‫‪ ۲۰۰‬میلیوندربرآورداولیهورزشگاهآزادی‬ ‫خسارتدید‪.‬ویگفت‪:‬مابرنامه‌هایزیادی‬ ‫برایآزادیداریمامامتأسفانهاینگونهحرکات‬ ‫روندبرنامه‌هایمارادرآزادیکندمی‌کند‪.‬‬ ‫ورزشگاهآزادیسرمایهملیاستوزمانی‬ ‫کهچنیناتفاقیرخمی‌دهدبیشترازخسارت‬ ‫ملایماراناراحتمی‌کند‪.‬مدیرعاملشرکت‬ ‫توسعهونگهداریاماکنورزشیدرپاسخبه‬ ‫اینپرسشکهآیاخسارتواردهبهورزشگاه‬ ‫بایدتوسطپرسپولیسپرداختشودیاسپاهان‬ ‫خاطرنشانکرد‪:‬طبققانونپرسپولیسبایدکل‬ ‫خسارتراپرداختنماید‪.‬ماقبلازدیداردو‬ ‫تیمپرسپولیسوسپاهانورزشگاهرابهباشگاه‬ ‫پرسپولیسسالمتحویلدادیموبعدازبازی‬ ‫نیزبایدسالمتحویلمی‌گرفتیم‪.‬طرفقرارداد‬ ‫ماپرسپولیساستنهسپاهان‪.‬خسارتاصلی‬ ‫رانیزبایدپرسپولیسپرداختکند‪.‬البتهاگر‬ ‫مسئولیتقضایی‪،‬هوادارانسپاهانرانیزمقصر‬ ‫بداندآنهابایدخسارترابهپرسپولیسبدهندو‬ ‫پرسپولیسنیزکلیهخساراتواردشدهبهآزادی‬ ‫رادراختیارشرکتتوسعهونگهداریامکان‬ ‫ورزشیقراردهد‪.‬کریمیدرباره‌یبازسازی‬ ‫ورزشگاهشهیدشیرودیاظهارکرد‪:‬اینامکان‬ ‫وجودنداردکهورزشگاهراتخریبکنیم‪.‬‬ ‫طیمشاوره‌ایکهدراینزمینهگرفتیمقراربر‬ ‫اینشدکهاینورزشگاهبهخانهورزشکاران‬ ‫وپاتوقیبرایپیشکسوتانورزشیتبدیلشود‬ ‫تافعالیتورزشیدرآنصورتبگیرد‪.‬وی‬ ‫اضافه کرد‪ :‬در وزارت ورزش در نهایت این‬ ‫مسالهبهتصویبرسیدومنتظرهستیمتااجرایی‬ ‫شود‪.‬نمی‌توانیمورزشگاهراتخریبکنیمو‬ ‫درآنکارتجاریسازیصورتبگیرد‪.‬حتی‬ ‫برخی از دوستان در وزارت این نگاه را داشتند‬ ‫کهبهخاطرخاطراتخوبمردماینورزشگاه‬ ‫بهمجتمعتجاریتبدیلنشودزیرادورنگه‬ ‫داشتن مردم از ورزش ظلم به آنهاست و از نظر‬ ‫اصولیدرستنیست‪.‬همچنینبهخاطرموقعیت‬ ‫مکانیامکانتبدیلاینورزشگاهبهورزشگاه‬ ‫جدیدوجودندارد‪.‬کریمیافزود‪:‬اگربخواهیم‬ ‫ورزشگاهشیرودیرادوبارهبسازیماستفاده‬ ‫مطلوبیازآننمی‌توانستیمانجامدهیمونگاه‬ ‫تجاریهمبهاینورزشگاهنداریم‪.‬همانطور‬ ‫کهیکخانههنرمندانداریمتصمیمگرفتیم‬ ‫خانه‌اینیزبرایورزشکارانوپیشکسوتاندر‬ ‫ورزشگاهشیرودیداشتهباشیم‪.‬البتهبازسازی‬ ‫راانجاممی‌دهیمولیزمینچمنوبخشیاز‬ ‫سکوراوفقمی‌کنیم‪.‬ویدرپایانگفت‪:‬این‬ ‫ورزشگاهبنامشهیدشیرودینامگذاریشده‬ ‫است که وی یکی از بزرگان ما بود ضمن این‬ ‫کهدخترشیرودیهمکارمااستواینمراسم‬ ‫رابهنامشهیدشیرودیبرگزارمی‌کنیم‪.‬‬ ‫تحریم‌های ناجوانمردانه به‬ ‫ورزش لطمه زیادی زده است‬ ‫بررسی‬ ‫معاون ورزش فرهنگی و‬ ‫توسعه همگانی وزارت ورزش‬ ‫و جوانان در حاشیه مراسم‬ ‫بزرگداشت روز جهانی ورزش‬ ‫و صلح و توسعه‪ ،‬گفت‌‪ :‬اعمال‬ ‫تحریم‌ها بر علیه ایران مغایر با‬ ‫صلح و توسعه در جهان است‬ ‫و این مساله به ورزش ایران و‬ ‫به ویژ ه‌ اعزام ورزشکاران به‬ ‫رویدادهای بین‌المللی لطمه‬ ‫زیادی را وارد کرده است‪.‬‬ ‫عبدالحمید احمدی‪ ،‬در حاشیه‬ ‫مراسم بزرگداشت روز جهانی‬ ‫ورزش‪ ،‬صلح و توسعه‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬نامگذاری این روز به‬ ‫منظور توسعه صلح و دوستی‬ ‫بین کشورها از طریق ورزش‬ ‫است و اینکه بتوانیم روابط‬ ‫بین کشورها را از طریق ورزش‬ ‫محکم‌تر و همبستگی ملی را‬ ‫ایجاد کنیم‪ .‬در طی ‪ ۴۰‬سال‬ ‫گذشته یکی از بحث‌هایی که‬ ‫در حوز ه‌های مختلف که بعد‬ ‫همگانی‪ ،‬قهرمانی و ایجاد زیر‬ ‫ساخت‌ها تأثیر زیادی داشته است‬ ‫و توانسته در روابط بین‌الملل‬ ‫کمک زیادی داشته باشد‪ ،‬ورزش‬ ‫بوده است‪ .‬حضور قهرمانان‬ ‫و ورزشکاران در رویدادهای‬ ‫بین‌المللی سبب شده تا ما بتوانیم‬ ‫مراودات بین‌المللی خود را‬ ‫توسعه و ارتقا ببخشیم‪.‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬حضور در میادین بین‌المللی‬ ‫تنها برای کسب قهرمانی و مدال‬ ‫نیست‪ ،‬بلکه گام بلندی برای‬ ‫برقراری ارتباطات بین‌المللی و‬ ‫در حقیقت دیپلماسی ورزشی‬ ‫است‪ .‬این روزها متأسفانه ورزش‬ ‫کشور ما گرفتار بحران اقتصادی‬ ‫شده است که این مساله ناشی‬ ‫از اعمال تحریم‌های غیر قانونی‬ ‫است‪ .‬یکسری از کشورها که‬ ‫مدعی آزادی و دموکراسی‬ ‫هستند بر علیه ایران تحریم‌هایی‬ ‫را اعمال کرد ه‌اند که مغایر با‬ ‫صلح و توسعه در جهان است‪.‬‬ ‫ایران که همیشه در زمینه صلح‬ ‫پیشتاز بوده است امروز شاهد‬ ‫تحریم‌هایی بوده است که سبب‬ ‫شده به ورزش ایران لطمه زیادی‬ ‫وارد کند‪.‬‬ ‫آنچه که به عنوان تحریم‬ ‫علیه ایران اعمال می‌شود مغایر‬ ‫با صلح و توسعه پایدار در جهان‬ ‫است‪.‬احمدی در بخش دیگری‬ ‫از صحبت‌های خود‪ ،‬اضافه‬ ‫کرد‪ :‬این تحریم‌ها سبب شده‬ ‫است که حضور ورزشکاران‬ ‫ما در عرصه‌های بین‌المللی‬ ‫کاهش پیدا کند و چالش‌های‬ ‫زیادی را برای ورزش ایران‬ ‫ایجاد کرده است که قطعاً آثار‬ ‫سویی را برای ورزش ایران به‬ ‫دنبال خواهد داشت‪ .‬به طوری‬ ‫که امروز اعزا م‌های ما به خاطر‬ ‫تحریم‌ها کاهش یافته است‪.‬‬ ‫معاون وزیر خاطر نشان کرد‪:‬‬ ‫یونسکو ورزش را ابزاری برای‬ ‫توسعه و صلح می‌داند اما امروز‬ ‫اعمال تحریم‌های ظالمانه و‬ ‫ممانعت از برقراری روابط‬ ‫اقتصادی با سایر کشورها سبب‬ ‫شده است تا ما نتوانیم حضور‬ ‫خوبی در عرصه‌های بین‌المللی‬ ‫داشته باشیم‪ .‬افزایش هزینه‌ها و‬ ‫اعمال برخی از تحریم‌ها قطعاً‬ ‫در آینده به این مساله بیشتر‬ ‫دامن خواهد زد‪.‬وی در پایان‬ ‫اظهاراتش‪ ،‬گفت‌‪ :‬من امیدوارم‬ ‫که نمایندگان یونسکو در این‬ ‫راستا توجه خاصی داشته باشند‬ ‫تا ایجاد فشارهای اقتصادی بیش‬ ‫از این به ورزش و ورزشکاران‬ ‫ایران آسیب وارد نکند‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه صدای اصلاحات

روزنامه صدای اصلاحات شماره 880

روزنامه صدای اصلاحات شماره 880

شماره : ۸۸۰
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۶/۰۲
روزنامه صدای اصلاحات شماره 879

روزنامه صدای اصلاحات شماره 879

شماره : ۸۷۹
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۳۰
روزنامه صدای اصلاحات شماره 878

روزنامه صدای اصلاحات شماره 878

شماره : ۸۷۸
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۸
روزنامه صدای اصلاحات شماره 877

روزنامه صدای اصلاحات شماره 877

شماره : ۸۷۷
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۷
روزنامه صدای اصلاحات شماره 876

روزنامه صدای اصلاحات شماره 876

شماره : ۸۷۶
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۶
روزنامه صدای اصلاحات شماره 875

روزنامه صدای اصلاحات شماره 875

شماره : ۸۷۵
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۳
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!