صفحه قبل

روزنامه روزگار معدن شماره ۲۲۵

صفحه بعد

روزنامه روزگار معدن شماره 225

روزنامه روزگار معدن شماره 225

‫روزنامه اقتصادی معدن و صنایع معدنی ایران‬ ‫شناسایی‬ ‫ظرفیت‌های معدنی‬ ‫در قالب اجرای طرح‬ ‫آمایش سرزمین‬ ‫سهم ناچیز‬ ‫سنگ‌های تزئینی‬ ‫از صادرات‬ ‫چهارشنبه‬ ‫صفحه‪2‬‬ ‫صفحه ‪3‬‬ ‫‪ 23‬مرداد ‪ 12 1398‬ذی‌الحجه ‪ 14 1440‬اوت ‪ 2019‬سال دوم شماره ‪8 225‬صفحه قیمت ‪ 2000‬تومان‬ ‫یادداشت‌ها‬ ‫لزوم پیوند‬ ‫دانشگاه و معدن‬ ‫صفحه‪3‬‬ ‫چرخه تولید آلومینیوم‬ ‫نیازمند مواد اولیه‬ ‫صفحه‪5‬‬ ‫صفحه‪8‬‬ ‫گزارش‌‬ ‫اصفهان بهترین شهر برای‬ ‫برگزاری نمایشگاه فوالد‬ ‫صفحه‪5‬‬ ‫انگوران‪ ،‬بزرگ‌ترین معدن‬ ‫سرب و روی خاورمیانه‬ ‫صفحه‪7‬‬ ‫نمایی از معدن انگوران در شب‪/‬عکس‪ :‬مهدی کاوه‌ای‬ ‫چشم‌اندازی‬ ‫به استحصال عناصر نادر‬ ‫از کانی سیاه‬ ‫‪www.Madandaily.com‬‬
‫اخبار‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 23‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 12‬ذی‌الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 14‬اوت ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره ‪225‬‬ ‫خبر‬ ‫سنگان ‪۱۳۰۰‬میلیارد‬ ‫تومان سرمایه بخش‬ ‫خصوصی را جذب می‌کند‬ ‫آخرین تصمیم‬ ‫‪ ۶‬فوالدساز و سنگ‌آهنی‬ ‫بزرگ کشور‬ ‫جلس��ه فوالدس��ازان بزرگ با تولیدکنندگان‬ ‫عمده س��نگ‌آهن با ه��دف اطمین��ان از تامین‬ ‫خوراک مورد نیاز‪ ،‬به ریاس��ت خداداد غریب‌پور‬ ‫در سازمان ایمیدرو برگزار شد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش مع��دن ‪ ،۲۴‬محم��ود نوری��ان‪،‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت معدنی و صنعت��ی چادرملو‬ ‫گف��ت‪ :‬در این روز جلس��ه مش��ترکی بین فوالد‬ ‫مبارکه‪ ،‬فوالدخوزستان‪ ،‬میدکو‪ ،‬فوالد هرمزگان‬ ‫و گل‌گه��ر با ه��دف تنظیم ب��ازار و اطمینان از‬ ‫تامین خوراک فوالدس��ازان در ایمی��درو برگزار‬ ‫شد‪.‬‬ ‫وی تصری��ح کرد‪ :‬در این جلس��ه ب��ه تحلیل‬ ‫بازار س��نگ‌آهن در داخل و خارج پرداخته ش��د‬ ‫و راهکارهای مقابله با آس��یب‌های جنگ تجاری‬ ‫امریکا با چین به صنعت فوالد و مواد کشور مورد‬ ‫بررسی قرار گرفت‪.‬‬ ‫نوریان گفت‪ :‬در این جلسه به راهکاری اصولی‬ ‫برای جلوگیری از صادرات س��نگ آهن پرداخته‬ ‫ش��د‪ ،‬با این منطق که به معدنکار آس��یبی وارد‬ ‫نشود و نرخ سنگ‌آهن به نرخ‌های واقعی نزدیک‬ ‫شود‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل چادرمل��و تصریح کرد‪ :‬ب��ا اینکه‬ ‫ضرایب قیمتی سنگ‌آهن بر مبنای شمش فوالد‬ ‫خوزس��تان رشد ش��ده اما این موضوع باید مورد‬ ‫ن به‬ ‫بازنگری بیشتری قرار بگیرد و نرخ سنگ‌آه ‌‬ ‫نرخ‌های جهانی نزدیک‌تر شود‪.‬‬ ‫وی تصری��ح ک��رد‪ :‬در این جلس��ه ب��ه واقعی‬ ‫ش��دن نرخ ش��مش فوالد با این استدالل که در‬ ‫حق مصرف‌کننده نهایی ظلم نشود‪ ،‬تاکید شد و‬ ‫امیدواریم با منطقی ش��دن نرخ شمش به اعداد‬ ‫و ارقام واقعی در زمینه نرخ سنگ‌آهن برسیم‪.‬‬ ‫میزان صدور گواهی کشف و پروانه اکتشاف معادن کشور‬ ‫در ‪۲‬ماه نخس��ت سال ‪ ۹۸‬به ترتیب ‪ ۴.۸‬و ‪۲‬درصد افزایش‬ ‫یافت‪ .‬به گزارش روابط عمومی س��ازمان توسعه و نوسازی‬ ‫مع��ادن و صنایع معدن��ی ایران‪ ،‬براس��اس آخرین گزارش‬ ‫معاونت طرح و برنامه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬تعداد‬ ‫صدور گواهی کش��ف معادن کش��ور در ماه‌های فروردین و‬ ‫اردیبهش��ت‪ ۶۶ ،‬مورد بود‪ .‬این رقم در مدت مش��ابه س��ال‬ ‫گذشته‪ ۶۳ ،‬مورد بود‪.‬‬ ‫همچنین در این مدت‪ ۱۵۵ ،‬پروانه اکتش��اف صادر شد‪.‬‬ ‫این آمار در مدت مشابه سال گذشته‪ ۱۵۲ ،‬مورد بود‪ .‬افزون‬ ‫بر این‪ ،‬در مدت یادشده‪ ۶۹ ،‬پروانه بهره‌برداری معدن صادر‬ ‫ش��د که نسبت به رقم مدت مشابه سال گذشته (‪ ۷۷‬پروانه‬ ‫بهره‌برداری)‪ ۱۰.۴ ،‬درصد کاهش یافت‪.‬‬ ‫بر اس��اس این گ��زارش‪ ،‬میزان هزینه عملیات اکتش��اف‬ ‫در بخش گواهی کش��ف در ماه‌های فروردین و اردیبهشت‬ ‫امسال‪۱۶۸ ،‬میلیارد و ‪۱۰۰‬میلیون ریال بود که در مقایسه‬ ‫با رقم مدت مشابه سال گذشته (‪۵۶‬میلیارد و ‪۸۰۰‬میلیون‬ ‫ری��ال)‪ ۱۹۶ ،‬درص��د رش��د یاف��ت‪ .‬میزان ص��ادرات وزنی‬ ‫بخش مع��دن در فروردین(یک ماهه امس��ال)‪ ،‬یک‌میلیون‬ ‫و ‪۸۰۸‬هزار و ‪۶۰۰‬تن بود‪ .‬این رقم در مدت مش��ابه س��ال‬ ‫گذش��ته‪ ،‬یک‌میلیون و ‪۴۸۵‬ه��زار و ‪۱۰۰‬تن بود که حاکی‬ ‫از افزایش ‪۲۱.۸‬درصد صادرات محصوالت این بخش است‪.‬‬ ‫ارزش ص��ادرات این بخش نی��ز در فروردین ‪ ۹۸‬با ‪۴۴.۴‬‬ ‫درصد رشد‪ ،‬به ‪۱۱۸‬میلیون و ‪۵۰۰‬هزار دالر رسید‪ .‬این رقم‬ ‫در فروردین سال گذشته‪۸۲ ،‬میلیون دالر بود‪.‬‬ ‫میزان واردات بخش معدن در نخستین ماه ‪۷۱ ،۹۸‬هزار‬ ‫و ‪۸۰۰‬ت��ن بود که نس��بت به رقم مدت مش��ابه س��ال ‪۹۷‬‬ ‫(‪۵۸‬ه��زار و ‪۸۰۰‬تن )‪ ،‬نش��ان‌دهنده افزایش ‪۲۲.۱‬درصدی‬ ‫اس��ت‪ .‬ارزش واردات این بخش نیز در نخس��تین ماه ‪،۹۸‬‬ ‫‪۲۴‬میلیون دالر بود که در مقایسه با رقم مدت مشابه سال‬ ‫گذشته (‪۱۷.۴‬درصد)‪۳۷.۹ ،‬درصد رشد نشان می‌دهد‪.‬‬ ‫افزون بر این‪ ،‬در ‪ ۲‬ماه نخس��ت س��ال ‪ ،۹۸‬حدود هزار و‬ ‫‪۸۱۰‬میلی��ارد و ‪۷۰۶‬میلیون ریال حق��وق دولتی از معادن‬ ‫وصول شد که نسبت به رقم مدت مشابه سال ‪( ۹۷‬یک‌هزار‬ ‫و ‪۲۵۶‬میلی��ارد و ‪۴۹۹‬میلی��ون ری��ال)‪ ،‬حاک��ی از افزایش‬ ‫‪۴۴.۱‬درصدی است‪.‬‬ ‫ایمیدرو و سازمان فضایی ایران تفاهمنامه همکاری امضا می‌کنند‬ ‫شناسایی ظرفیت‌های معدنی در قالب اجرای طرح آمایش سرزمین‬ ‫گروه معدن‪:‬‬ ‫رئی��س هی��ات عام��ل ایمی��درو از امض��ای‬ ‫تفاهمنامه بین سازمان فضایی ایران و ایمیدرو با‬ ‫هدف شناسایی‪ ،‬تهیه و معرفی داده‌های معدنی‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش رواب��ط عمومی ایمی��درو‪ ،‬خداداد‬ ‫غریب‌پور که در نشس��ت هم‌اندیش��ی با رئیس‬ ‫س��ازمان فضایی ایران س��خن می‌گف��ت‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫ظرفیت عظیم اکتش��افی‪ ،‬پیش روی فعاالن این‬ ‫بخش اس��ت و در این زمینه با همکاری سازمان‬ ‫فضای��ی‪ ،‬برنامه پایش س��رزمین را آغاز خواهیم‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه م��دل هم��کاری این دو‬ ‫مجموع��ه‪ ،‬دسترس��ی ب��ه اطالع��ات مرتبط با‬ ‫اکتشاف و استخراج محصوالت معدنی را تسهیل‬ ‫خواه��د کرد‪ ،‬گفت‪ :‬تهیه نقش��ه‌های توپوگرافی‬ ‫ب��رای دریافت اطالع��ات ویژگی‌ه��ای فیزیکی‬ ‫محدوده‌ها‪ ،‬نقش مهم��ی در راهبری این حوزه‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫رئیس هیات عامل ایمیدرو ادامه داد‪ :‬با توجه‬ ‫به اولویت‌ه��ای وزارت‪ ،‬صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫و ایمیدرو مبنی بر توس��عه عملیات اکتشاف در‬ ‫س��ال جاری‪ ،‬شناس��ایی نواحی با ظرفیت باالی‬ ‫مواد معدنی‪ ،‬برای ما از اهمیت ویژه‌ای برخوردار‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در این زمینه‪ ،‬تفاهمنامه و همچنین‬ ‫قرارداد همکاری بین ایمیدرو و س��ازمان فضایی‬ ‫ایران‪ ،‬همس��و با سیاست‌های مورد توجه بخش‬ ‫معدن و صنایع معدن��ی‪ ،‬در ماه‌های آینده امضا‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬حسین ارجمند‬ ‫برنده مناقصه «گروه ب» عملیات بهره‌برداری‪،‬‬ ‫اس��تخراج و باطله‌برداری سنگ آهن از مجتمع‬ ‫سنگ‌آهن سنگان مشخص شد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی س��ازمان توس��عه و‬ ‫نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو)‪،‬‬ ‫عل��ی همت��ی‪ ،‬مدیر مجتمع س��نگان ب��ا اعالم‬ ‫ای��ن خبر تصری��ح کرد‪ :‬برن��ده مناقصه عملیات‬ ‫بهره‌برداری‪ ،‬استخراج و باطله‌برداری سنگ‌آهن‬ ‫برای یک دوره ‪۵‬ساله مشخص شد‪.‬‬ ‫همتی افزود‪ :‬با بررس��ی‌ها و انجام تش��ریفات‬ ‫قانونی‪ ،‬گروه ب متش��کل از اُپال کانی پارسیان‬ ‫و آسفالت طوس به عنوان برنده فراخوان مناقصه‬ ‫شناخته شد‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه نتایج سرمایه‌گذاری برای‬ ‫اجرای عملیات یادش��ده‪ ،‬نصی��ب زنجیره فوالد‬ ‫کش��ور می‌ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬اکنون با مشخص شدن‬ ‫نتیج��ه گروه ب‪ ،‬بخش��ی از دغدغه‌ه��ای تامین‬ ‫خوراک برای کارخانه‌های کنسانتره سنگ‌آهن و‬ ‫کارخانه‌های گندله‌سازی تا تولید شمش برطرف‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬همت��ی یادآور ش��د‪ :‬در اردیبهش��ت‪،‬‬ ‫مجتمع س��نگ‌آهن س��نگان‪ ،‬آگه��ی فراخوان‬ ‫عملی��ات بهره‌برداری‪ ،‬اس��تخراج و باطله‌برداری‬ ‫س��نگ‌آهن را در ‪ ۲‬گروه «الف» (ناحیه مرکزی‬ ‫و بخشی از ناحیه غربی) و «ب»(ناحیه غربی) به‬ ‫فراخوان گذاشت که شامل ‪۲‬مناقصه عمومی یک‬ ‫مرحله‌ای به همراه ارزیابی کیفی بود‪.‬‬ ‫مدی��ر مجتم��ع س��نگان همچنی��ن گف��ت‪:‬‬ ‫پاکت‌های گروه الف ماه گذش��ته باز ش��دند اما‬ ‫به س��بب نقص مدارک‪ ،‬برنده آن گروه مشخص‬ ‫نشده‌اند و باید منتظر طی مراحل قانونی باشیم‪.‬‬ ‫همت��ی ب��ا اع�لام اینک��ه ام��روز س��نگان از‬ ‫بزرگ‌ترین معادن سنگ‌آهن کشور است‪ ،‬تاکید‬ ‫کرد‪ :‬با مشخص ش��دن برنده گروه الف‪ ،‬مجتمع‬ ‫سنگان قادر خواهد بود ساالنه تامین ‪۴۰‬میلیون‬ ‫تن خوراک کارخانه‌های فرآوری سنگ‌آهن را بر‬ ‫عهده گیرد‪.‬‬ ‫مدیر مجتمع س��نگان با تاکید ب��ر اینکه این‬ ‫می��زان خوراک نیاز به اس��تخراج و باطله‌برداری‬ ‫ساالنه ‪۱۲۰‬میلیون تن ماده معدنی دارد‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫مجتمع سنگان برای تحقق این اهداف در مدت‬ ‫‪۵‬س��ال‪ ،‬بیش از ‪۱۳۰۰‬میلیارد تومان سرمایه از‬ ‫بخش خصوصی جذب می‌کند‪.‬‬ ‫همتی خاطرنشان کرد‪ :‬این مجتمع نقش قابل‬ ‫توجهی در تامین خوراک زنجیره فوالد و تحقق‬ ‫اهداف طرح جامع فوالد ایفا می‌کند‪.‬‬ ‫افزایش ارزش صادرات بخش معدن‬ ‫خداداد غریب‌پور‪ :‬با توجه به اولویت‌های وزارت‪،‬‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و ایمیدرو مبنی بر توسعه‬ ‫عملیات اکتشاف در سال جاری‪ ،‬شناسایی نواحی با‬ ‫ظرفیت باالی مواد معدنی‪ ،‬برای ما از اهمیت ویژه‌ای‬ ‫برخوردار است‬ ‫‹ ‹شناس�ایی و ارائ�ه‬ ‫محدوده‌های با ظرفیت باال‬ ‫اطالع�ات‬ ‫در این نشست‪ ،‬رئیس سازمان فضایی ایران در‬ ‫سخنانی گفت‪ :‬سازمان فضایی ایران برنامه‌ریزی‬ ‫برای اس��تفاده از فضا و گس��ترش فناوری‌های‬ ‫فضایی در کش��ور با اس��تفاده از دانش بومی را‬ ‫مورد توجه قرار داده است‪.‬‬ ‫مرتض��ی ب��راری اف��زود‪ :‬ارائ��ه خدم��ات در‬ ‫حوزه‌های مختلف همچون اقتصاد‪ ،‬کش��اورزی‪،‬‬ ‫صنع��ت و معدن‪ ،‬محیط‌زیس��ت و‪ ...‬در ش��مار‬ ‫خدمات این سازمان قرار دارد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬سازمان فضایی از سال ‪ ۵۱‬اطالعات‬ ‫ماهواره‌ای را پایش می‌کند‪.‬‬ ‫ب��راری اف��زود‪ :‬ظرفی��ت ارائ��ه کل داده‌های‬ ‫س��رزمینی با تمرکز بر شناس��ایی محدوده‌های‬ ‫دارای ظرفیت ب��االی مواد معدن��ی امکان‌پذیر‬ ‫است‪.‬‬ ‫رئی��س س��ازمان فضای��ی ایران اظه��ار کرد‪:‬‬ ‫در ای��ن راس��تا س��ازمان فضای��ی می‌تواند در‬ ‫کن��ار ایمیدرو‪ ،‬در توس��عه اکتش��اف موثر واقع‬ ‫شود‪.‬‬ ‫وی اب��راز امیدواری کرد‪ :‬ام��کان ارائه تصاویر‬ ‫ماهواره��ای به ص��ورت دینامیک ب��ه ایمیدرو‬ ‫مهیاس��ت و ب��ا تامین ای��ن داده‌ه��ا می‌توان به‬ ‫دس��تیابی اهداف حوزه مع��دن و صنایع معدنی‬ ‫سرعت بخشید‪.‬‬ ‫بنا بر این گزارش‪ ،‬در این نشس��ت مقرر ش��د‬ ‫با تشکیل کارگروه مشترک بین سازمان فضایی‬ ‫ایران و ایمیدرو‪ ،‬ظرفیت‌های دو طرف بررس��ی‬ ‫ش��ود س��پس با تعیین یک مدل هم��کاری‪ ،‬در‬ ‫قالب یک تفاهمنامه به امضا برسد و در نهایت به‬ ‫قرارداد تبدیل شود‪.‬‬ ‫در نشست هم‌اندیشی ‪ ۷‬غول بزرگ صنعتی و معدنی با محوریت مدیریت پسماندهای جامد تولید فوالد تاکید شد‪:‬‬ ‫حجم سرباره صنعت فوالد به ‪ ۸۰‬میلیون تن می‌رسد‬ ‫دومین نشست هم‌اندیشی کاوشگران صنایع معدنی راشا‬ ‫با حض��ور جمعی از نمایندگان و مدی��ران صنایع معدنی و‬ ‫فوالدی‪ ،‬پژوهش��گران ح��وزه معدن و فعاالن دانش��گاهی‪،‬‬ ‫ش��نبه ‪۱۹‬مرداد در سالن جلسات ش��رکت چادرملو برگزار‬ ‫شد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش چی�لان‪ ،‬در این جلس��ه از می��ان مهم‌ترین‬ ‫چالش‌ه��ای کالن موج��ود در صنعت‪ ،‬موض��وع «مدیریت‬ ‫پس��ماندهای جام��د تولی��د فوالد» بررس��ی و درب��اره آن‬ ‫تبادل‌نظر شد‪.‬‬ ‫از موارد مطرح‌شده در این نشست هم‌اندیشی می‌توان به‬ ‫این موارد اشاره کرد‪:‬‬ ‫در ای��ران ب��ه ازای تولی��د هر تن ف��والد‪ ،‬بی��ن ‪ ۲۵۰‬تا‬ ‫‪۳۰۰‬کیلوگ��رم س��رباره تولید می‌ش��ود‪ .‬هر س��ال بیش از‬ ‫‪۶‬میلی��ون تن س��رباره فق��ط از روش ق��وس الکتریکی به‬ ‫‪۵۰‬میلی��ون تن س��رباره موج��ود اضافه ش��ده و پیش‌بینی‬ ‫می‌ش��ود تا سال ‪ ۱۴۰۴‬حجم آن به بیش از ‪۸۰‬میلیون تن‬ ‫افزون شود‪.‬‬ ‫مدیریت این پس��ماندها چه از لحاظ زیست‌محیطی و چه‬ ‫از نظر فضای وس��یعی که برای ذخیره آن اش��غال می‌شود‪،‬‬ ‫از مهم‌تری��ن چالش‌ها و معض�لات موجود در صنعت فوالد‬ ‫به شمار می‌رود‪ .‬بررس��ی تجربه‌های جهانی نشان می‌دهد‬ ‫در کش��ورهایی چ��ون برزیل‪ ،‬مالزی و آلم��ان‪ ،‬تحقیقات و‬ ‫اقدام��ات متنوعی برای بازیافت س��رباره یا اس��تفاده از آن‬ ‫به‌عنوان جایگزین مواد طبیعی همچون شن‪ ،‬ماسه‪ ،‬سیمان‬ ‫و‪ ...‬انجام ش��ده و در این زمینه توفیقاتی نیز به دست آمده‬ ‫اس��ت‪ .‬به‌عنوان‌مثال ‪۹۷‬درصد س��رباره تولیدی در صنعت‬ ‫ف��والد آلمان برای تولید آس��فالت مصرفی بزرگراه‌ها به کار‬ ‫می‌رود‪ .‬غبار کوره قوس الکتریکی نیز از پسماندهایی است‬ ‫که مدیریت آن از نظر زیست‌محیطی اهمیت بسزایی دارد‪.‬‬ ‫در نشس��ت هم‌اندیشی کاوش��گران صنایع معدنی راشا‪،‬‬ ‫نماین��دگان و مدی��ران فنی ‪ ۷‬ش��رکت ب��زرگ صنعتی و‬ ‫ف��والدی (توس��عه مع��ادن و فل��زات‪ ،‬گل‌گه��ر‪ ،‬چادرملو‪،‬‬ ‫گهرزمی��ن‪ ،‬فوالد خراس��ان‪ ،‬فوالد ارفع و ف��والد صبانور) با‬ ‫ه��دف یافتن راهکاره��ای علمی و عملیات��ی در این زمینه‬ ‫با مش��ارکت و س��رمایه‌گذاری مشترک این ش��رکت‌ها به‬ ‫تبادل‌نظر پرداختند‪.‬‬ ‫رئیس هیات‌مدیره ش��رکت راش��ا درباره این هم‌اندیشی‬ ‫گفت‪ :‬هدف این نشست‌ها رسیدن به نگاه مشترک‪ ،‬ارتقای‬ ‫دان��ش فنی و تب��ادل تجربه موجود برای حل مش��کالت و‬ ‫چالش‌های موجود در صنعت اس��ت‪ .‬در این نشست موضوع‬ ‫مدیری��ت س��رباره‌ها با نگرش محیط‌زیس��ت مطرح بود که‬ ‫خوش��بختانه به تصمیم‌های خوبی در این زمینه رس��یدیم‬ ‫و بنا داریم با تش��کیل کارگروه‌های تخصصی و اس��تفاده از‬ ‫ظرفیت‌های علمی و دانش��گاهی در ترکیب این کارگروه‌ها‬ ‫حرکت‌های ارزشمندی را سامان داده و به ثمر برسانیم‪.‬‬ ‫ذاک��رزاده اف��زود‪۷ :‬غ��ول ب��زرگ صنعت��ی و معدنی در‬ ‫ترکیب هیات‌مدیره این شرکت حضور دارند؛ درنتیجه‪ ،‬این‬ ‫نشس��ت‌ها خروجی‌ عملیاتی دارند و به‌سرعت و جدیت در‬ ‫جهت ارتقای بهره‌وری صنعت مورد استفاده قرار می‌گیرند‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت راش��ا نی��ز در جمع فع��االن معدنی‬ ‫و دانش��گاهی حاضر در این نشس��ت‪ ،‬از راه‌ان��دازی پایگاه‬ ‫اطالع‌رسانی خبر داد‪.‬‬ ‫حاجی‌زاده گف��ت‪ :‬بنا داریم به روش‌های مختلف ازجمله‬ ‫به‌وس��یله امکاناتی که در س��ایت پیش‌بینی ش��ده اس��ت‪،‬‬ ‫خب��رگان‪ ،‬فرهیخت��گان و عناصر توانمن��د در حوزه صنایع‬ ‫معدن��ی و فوالدی را شناس��ایی و از ظرفیت آنها برای رفع‬ ‫چالش‌ها و پاس��خ ب��ه نیازهای موجود در صنعت اس��تفاده‬ ‫کنی��م‪ .‬وی افزود‪ :‬مهم‌ترین وجه تمایز حرکتی که در قالب‬ ‫مجموعه راش��ا آغاز شده‪ ،‬در مقایسه با س��ایر اقداماتی که‬ ‫تاکنون شکل‌گرفته‪ ،‬این است که شرکت‌های بزرگ معدنی‬ ‫و فوالدی به‌طور عملیاتی و جدی در این کار مشارکت کرده‬ ‫و از ابت��دای کار اقدام به س��رمایه‌گذاری قابل‌توجهی برای‬ ‫فعالیت‌های تحقیق و توسعه کرده‌اند‪.‬‬ ‫گفتنی است شرکت کاوشگران صنایع معدنی راشا با این‬ ‫اهداف و مش��ارکت مجموعه ش��رکت‌های هلدینگ توسعه‬ ‫معادن و فلزات آغاز به فعالیت کرده است‪:‬‬ ‫• ایجاد ارتباط س��اختاری بین دانشگاه و صنعت و ترویج‬ ‫فرهنگ کارآفرینی برای رفع نیازهای معدن و صنایع معدنی‬ ‫• تحلیل و طراحی‪ ،‬خلق‪ ،‬توس��عه و بومی‌س��ازی فناوری‬ ‫ب��رای بهبود فرآینده��ا‪ ،‬روش‌های تولی��د و بهره‌برداری در‬ ‫معادن و صنایع معدنی‬ ‫• شناسایی‪ ،‬حمایت و مشارکت با شرکت‌های دانش‌بنیان‪،‬‬ ‫اس��تارت‌آپ‌ها‪ ،‬اش��خاص حقیقی و حقوقی دارای ابتکار در‬ ‫زمینه معادن و صنایع معدنی‬ ‫• بکارگیری توان علم��ی متخصصان‪ ،‬نوآوران‪ ،‬مخترعان‪،‬‬ ‫نخب��گان‪ ،‬اعضای هیات‌علمی دانش��گاه‌ها و پژوهش��گاه‌ها‬ ‫به‌منظور فعالیت در رفع نیازهای معادن و صنایع معدنی‬ ‫• مش��ارکت و حمایت از پژوهش‌های کاربردی و نوآورانه‬ ‫با هدف تجاری‌سازی آنها‬ ‫واحد تولیدی بنتونیت فوالد سنگان خواف به بهره‌برداری رسید‬ ‫واحد تولید بنتونیت ش��رکت صنایع معدنی فوالد سنگان‬ ‫خ��واف با حضور مع��اون هماهنگی امور اقتصادی اس��تاندار‬ ‫خراسان رضوی به بهره‌برداری رسید‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬معاون هماهنگی امور اقتصادی اس��تاندار‬ ‫خراس��ان رضوی‪ ،‬ضمن اعالم این خب��ر گفت‪ :‬هدف اجرای‬ ‫طرح‌ه��ای فوالدی در منطقه س��نگان خ��واف‪ ،‬جلوگیری از‬ ‫خام‌فروش��ی اس��ت که هم‌اکنون این اتفاق در منطقه افتاده‬ ‫و زنجیره فوالد از خرد کردن سنگ تا تولید آهن اسفنجی و‬ ‫فوالد در حال تکمیل است‪.‬‬ ‫علی رس��ولیان افزود‪ :‬س��االنه ‪۱۲‬میلی��ون و ‪۵۰۰‬هزار تن‬ ‫گندله‪۶ ،‬میلیون تن کنس��انتره و یک‌میلیون و ‪۶۰۰‬هزار تن‬ ‫فوالد خام در خراس��ان رضوی تولید می‌ش��ود و قرار اس��ت‬ ‫ظرفیت تولید فوالد خام در این اس��تان ساالنه به ‪۱۰‬میلیون‬ ‫تن برسد‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬منطقه سنگان خواف‪ ،‬قطب معادن سنگ‌آهن‬ ‫کشور است و ‪۷‬طرح بزرگ فوالدی با سرمایه‌گذاری ‪۴۴‬هزار‬ ‫میلیارد ریال و اشتغالزایی مستقیم برای ‪۲‬هزار و ‪۶۰۰‬نفر در‬ ‫این منطقه در حال اجراست‪.‬‬ ‫معاون هماهنگی امور اقتصادی اس��تاندار خراسان رضوی‬ ‫گفت‪ :‬س��نگان ش��هری مرزی در شهرس��تان خواف استان‬ ‫خراس��ان رضوی اس��ت که به دلیل برخ��ورداری از یکی از‬ ‫بزرگ‌تری��ن ذخایر س��نگ‌آهن با عیار ‪۶۳‬درصد به عس��لویه‬ ‫شرق کشور شهرت یافته و برآوردها گویای وجود ‪۱.۲‬میلیارد‬ ‫تن ذخیره سنگ‌آهن در این منطقه است‪.‬‬ ‫رس��ولیان افزود‪ :‬در سفر به س��نگان و نشست با مسئوالن‬ ‫مجتمع فوالد س��نگان‪ ،‬مقرر ش��د در راس��تای اجرای طرح‬ ‫مثلث توسعه اقتصادی‪-‬فرهنگی‪ ،‬این مجتمع به عنوان معین‬ ‫اقتصادی شهرستان خواف برای توسعه طرح‌های اشتغالزا در‬ ‫روستاها و مناطق پیرامونی شرکت خود اقدام کند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬تاکن��ون ‪۸۵‬معی��ن اقتص��ادی در مناطق‬ ‫دوازده‌گان��ه اس��تان خراس��ان رض��وی انتخاب ش��ده‌اند و‬ ‫‪۲۵‬درص��د آنها طرح‌های اقتصادی خ��ود را وارد مرحله اجرا‬ ‫کرده‌اند‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت فوالد سنگان خواف هم به ایرنا گفت‪ :‬این‬ ‫واحد تولیدی با س��رمایه‌گذاری ‪۱۴۰‬میلیارد ریال و ظرفیت‬ ‫س��االنه ‪۱۰۰‬هزار تن و قابلیت افزای��ش ‪۲۰۰‬هزار تن تولید‬ ‫بنتونیت به عنوان یک ماده معدنی برای تولید گندله‌س��ازی‬ ‫مع��ادن مورد بهره‌برداری قرار گرفت و ب��ا بهره‌برداری از آن‬ ‫ب��رای ‪۲۰‬نفر به طور مس��تقیم و برای ‪۱۰۰‬نف��ر به طور غیر‬ ‫مستقیم اشتغال ایجاد شد‪.‬‬ ‫علی امرای��ی افزود‪ :‬پیش از راه‌ان��دازی این واحد تولیدی‪،‬‬ ‫بنتونی��ت مورد نی��از از خارج از منطقه تامین می‌ش��د اما با‬ ‫راه‌اندازی آن بنتونیت در منطقه سنگان تولید می‌شود‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ای��ن واح��د تولی��دی‪ ،‬نیاز گندله‌س��ازی‬ ‫شرکت فوالد س��نگان و سایر ش��رکت‌های منطقه را تامین‬ ‫می‌کند‪.‬‬ ‫گفتنی است‪ ،‬شرکت صنایع معدنی فوالد سنگان به عنوان‬ ‫یک��ی از ش��رکت‌های تابع فوالد مبارکه اصفه��ان در منطقه‬ ‫سنگان شهرستان خواف فعال است‪.‬‬ ‫معادن س��نگ‌آهن س��نگان خواف در مجم��وع با ذخیره‬ ‫یک‌میلیارد ت��ن‪ ،‬یکی از ‪۱۰‬معدن بزرگ س��نگ‌آهن جهان‬ ‫و تامین‌کنن��ده خ��وراک اولیه برای تولی��د ‪۱۷.۵‬میلیون تن‬ ‫کنس��انتره‪۱۵ ،‬میلیون تن گندله و ‪۵‬میلیون تن س��نگ‌آهن‬ ‫است‪.‬‬ ‫مجموعه کانسارهای سنگ‌آهن سنگان در وسعت تقریبی‬ ‫‪ ۲۲‬کیلومتر و ع��رض ‪۱۰‬کیلومتر در ‪۳۰۰‬کیلومتری جنوب‬ ‫شرقی مشهد قرار دارد‪.‬‬ ‫شهرس��تان ‪۱۴۰‬هزار نفری خ��واف ب��ا ‪۱۲۳‬کیلومتر مرز‬ ‫مشترک با افغانستان در فاصله ‪۲۶۷‬کیلومتری جنوب شرقی‬ ‫مشهد قرار دارد‪.‬‬
‫برای پیشبرد طرح‌های توسعه نیاز به افزایش سرمایه داریم‬ ‫اردشیر سعدمحمدی گفت‪ :‬با توجه به تحریم‌ها و محدودیت‬ ‫ش��رکت مس در دسترس��ی به بازارهای مالی جهانی و جذب‬ ‫فاینانس‌ه��ای مختلف‪ ،‬عملیاتی کردن افزایش س��رمایه گامی‬ ‫موثر در پیش��برد طرح‌های توسعه و ارتقای جایگاه شرکت در‬ ‫اقتصاد کشور و بین شرکت‌های بزرگ معدنی جهان است‪.‬‬ ‫به گ��زارش مس‌پرس‪ ،‬اردش��یر س��عدمحمدی‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫شرکت مس با بیان این مطلب اظهار کرد‪ :‬بنا به مصوبه مجمع‬ ‫عمومی ش��رکت ملی صنایع مس ایران‪ ،‬بخش��ی از سود سال‬ ‫مالی ‪ ۹۷‬به افزایش س��رمایه اختص��اص می‌باید که هم‌اکنون‬ ‫در حال انجام امور قانونی‪ ،‬تهیه گزارش‌های توجیهی و کسب‬ ‫مجوزهای الزم از س��ازمان بورس هستیم و امیدواریم حداکثر‬ ‫تا ‪‌۳‬ماه آینده عملیاتی ش��ود‪ .‬مدیرعامل شرکت مس با تاکید‬ ‫ب��ر اینکه در زمان طالیی برای توس��عه قرار داریم‪ ،‬گفت‪ :‬یکی‬ ‫از مطمئن‌تری��ن و در دس��ترس‌ترین راه‌ها ب��رای تامین مالی‬ ‫طرح‌های توس��عه در ش��رایط فعلی کش��ور‪ ،‬افزایش سرمایه‬ ‫ش��رکت از محل سود انباشته اس��ت‪ .‬به گفته سعد محمدی‪،‬‬ ‫افزایش س��رمایه شرکت مس از محل س��ود انباشته دست‌کم‬ ‫‪۳۰‬درصد خواهد بود تا با تزریق منابع مالی بیشتر به طرح‌های‬ ‫توسعه‪ ،‬زمان بهره‌برداری آنها کوتاه‌تر شود‪ .‬مدیرعامل شرکت‬ ‫مس با تاکید بر اینکه در ‪۵‬س��ال گذشته‪ ،‬شرکت‌های معدنی‬ ‫جهان در بخش تولید کنسانتره سرمایه‌گذاری کرده‌اند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ش��رکت مس بر اساس الگوهای توسعه در شرکت‌های معدنی‬ ‫جهان‪ ،‬س��رمایه‌گذاری بیشتری در بخش اکتشافات و افزایش‬ ‫ظرفیت کنسانتره را به‌عنوان نقشه راه خود ترسیم کرده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬طرح‌های توسعه درآلو‪ ،‬دره‌زار و چاه فیروزه‪۳ ،‬طرح‬ ‫مهمی هستند که با بهره‌برداری از آنها دست‌کم ‪۴۰۰‬هزار تن‬ ‫به ظرفیت کنسانتره شرکت مس افزوده می‌شود‪.‬‬ ‫معدن‬ ‫مدیرعامل ش��رکت مس عنوان کرد‪ :‬بدون ش��ک در ‪ ۵‬سال‬ ‫آینده‪ ،‬مس��یر توسعه در ش��رکت مس باید با سرعت بیشتری‬ ‫طی شود تا از گردونه رقابت جهانی جا نمانیم‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به افزای��ش ‪۳۰‬درصدی مص��رف خودروهای‬ ‫الکتریک��ی در س��ال‌های آین��ده و س��رمایه‌گذاری ‪۴‬تریلیون‬ ‫دالری کش��ورهای بزرگ جهان در زیرس��اخت‌ها اظهار کرد‪:‬‬ ‫همه این موارد ش��واهدی محکم هس��تند که نشان می‌دهند‬ ‫س��رمایه‌گذاری در صنعت مس س��ود خوب و مطمئنی را در‬ ‫آینده نصیب سهامداران می‌کند‪.‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 23‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 12‬ذی‌الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 14‬اوت ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره ‪225‬‬ ‫یادداشت‬ ‫لزوم پیوند‬ ‫دانشگاه و معدن‬ ‫در گفت‌وگو با فعاالن حوزه سنگ مطرح شد‪:‬‬ ‫سعید چهره چلگانی‬ ‫استاد دانشگاه‬ ‫سهم ناچیز سنگ‌های تزئینی از صادرات‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه‌ای‬ ‫منیر حضوری‪:‬‬ ‫س��نگ و فعالیت روی آن در ایران پیش��ینه‬ ‫‪۴‬هزارساله دارد‪ .‬کش��ور ما دارای ذخایر بزرگ‬ ‫ان��واع س��نگ‌های تزئین��ی اس��ت‪ ،‬به‌نحوی‌که‬ ‫درحال‌حاض��ر چهارمین ذخایر س��نگ جهان‬ ‫را در اختی��ار داری��م‪ .‬ام��روز ‪۱۸۰۰‬مع��دن با‬ ‫‪۶۰۰۰‬کارخانه س��نگبری در کشور وجود دارد‬ ‫که نش��ان از توانمندی ما در ای��ن حوزه دارد‪.‬‬ ‫به‌این‌ترتیب معادن س��نگ در ای��ران ظرفیت‬ ‫زی��ادی دارند اما وقتی پ��ای درد و دل فعاالن‬ ‫این ح��وزه می‌نش��ینیم‪ ،‬اوضاع ج��ور دیگری‬ ‫اس��ت‪ .‬آنها باور دارند هرچن��د ما در این حوزه‬ ‫توانمند هس��تیم اما تاکنون نتوانسته‌ایم از این‬ ‫مزیت مطلق بهره‌ب��رداری کنیم و حرفی برای‬ ‫گفتن نداریم‪ .‬روزگار معدن درباره اهمیت حوزه‬ ‫س��نگ و نیازمندی‌ه��ای آن با فعاالن س��نگی‬ ‫کشور گفت‌وگو کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹ص�ادرات س�نگ‪ ،‬عام�ل توس�عه‬ ‫اقتصادی‬ ‫مهدی نبی‌پور‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫کنسرس��یوم یک شرکت‬ ‫صادراتی م��واد معدنی با‬ ‫اش��اره به توانمندی‌های‬ ‫کش��ور در حوزه سنگ به‬ ‫روزگار معدن گفت‪ :‬ایران‬ ‫از کش��ورهایی اس��ت که در حوزه سنگ بسیار‬ ‫غنی اس��ت‪ ،‬تا حدی که جزو ‪۱۰‬کشور نخست‬ ‫جهان هس��تیم‪ .‬در همین چند س��ال گذشته‪،‬‬ ‫واردات م��ا ‪۶۶‬درص��د کاه��ش پی��دا ک��رده و‬ ‫صادرات‌مان نیز حدود ‪۱۴‬درصد رش��د داش��ته‬ ‫اس��ت که وضعیت مناسب ما را در حوزه سنگ‬ ‫نشان می‌دهد‪.‬‬ ‫او تاکید کرد‪ :‬ما به‌اندازه کافی در س��نگ‌های‬ ‫س��اختمانی تنوع داری��م؛ به‌این‌ترتیب نیازمند‬ ‫واردات سنگ از خارج نیستیم‪.‬‬ ‫نبی‌پور درباره اهمیت صادرات س��نگ اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬یک��ی از عوام��ل توس��عه اقتص��ادی در‬ ‫کشورهای پیش��رفته‪ ،‬وجود شرکت‌های بزرگ‬ ‫صادراتی در حوزه سنگ است‪.‬‬ ‫متاس��فانه با وجود اینکه از نظر تنوع س��نگ‬ ‫در جه��ان شناخته‌ش��ده و تولیدکننده بزرگی‬ ‫هس��تیم اما نتوانس��ته‌ایم در ص��ادرات جایگاه‬ ‫مناس��بی پیدا کنیم و متاس��فانه در این حوزه‬ ‫حجم کوچکی داریم‪ .‬به‌این‌ترتیب این صنعت با‬ ‫همه توانمندی‌ها مظلوم واقع‌شده است‪.‬‬ ‫این فعال معدنی با ابراز تاس��ف از اینکه ایران‬ ‫مهدی نبی‌پور‪ :‬یکی از عوامل توسعه اقتصادی در‬ ‫کشورهای پیشرفته‪ ،‬وجود شرکت‌های بزرگ صادراتی‬ ‫در حوزه سنگ است اما متاسفانه با وجود اینکه از این‬ ‫نظر در جهان شناخته‌شده و تولیدکننده بزرگی هستیم‬ ‫در صادرات سهم کوچکی داریم‬ ‫در ح��وزه صادرات س��نگ جایگاه شایس��ته‌ای‬ ‫ندارد‪ ،‬گفت‪ :‬درحالی‌که ما در کشور قابلیت‌های‬ ‫خوبی داریم و می‌توانیم در حوزه سنگ بهتر از‬ ‫این عمل کنیم اما شرکت‌های ما به طور عمده‬ ‫در بخش متوس��ط و کوچک فعالیت می‌کنند و‬ ‫نتوانس��ته‌اند کاالی خود را آن‌طور که شایسته‬ ‫است برای صادرات عرضه‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫به‌این‌ترتی��ب ه��ر چند در ایران س��نگ‌های‬ ‫متنوع��ی ازجمل��ه مرمریت‪ ،‬گرانی��ت و ماربل‬ ‫داریم اما نتوانس��ته‌ایم در صادرات خوب عمل‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫نبی‌پ��ور با اش��اره به دالیل ضع��ف صادرات‬ ‫سنگ در کشور بیان کرد‪ :‬ازیک‌طرف تحریم‌ها‬ ‫را داریم که مش��کالتی را برای صادرات سنگ‬ ‫ایج��اد کرده‌اند و از طرف دیگر گاهی کس��انی‬ ‫ک��ه فعالی��ت معدنی انج��ام می‌دهن��د در آن‬ ‫حد و اندازه نیس��تند ک��ه بتوانند کار صادراتی‬ ‫انجام دهن��د‪ .‬او تاکید ک��رد‪ :‬دراین‌بین برنامه‬ ‫داری��م با حمایت خانه معدن و انجمن س��نگ‪،‬‬ ‫کنسرسیوم صادراتی تش��کیل دهیم تا بتوانیم‬ ‫کاالی‌مان را صادر کنیم‪.‬‬ ‫به‌این‌ترتیب با همه این ش��رایط به دنبال آن‬ ‫هستیم تا سنگ را در سطوح قابل‌توجهی صادر‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹تولید سنگ را محدود کنیم‬ ‫حسین کوهستانی‪ ،‬مدیرعامل یک گروه معدنی‬ ‫سنگ در پاسخ به این پرسش که امروز شرایط‬ ‫صنعت س��نگ چگونه است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬از آنجا‬ ‫که س��نگ ج��دا از کاالهای دیگر نیس��ت‪ ،‬اگر‬ ‫بخواهیم ش��رایط س��نگ را در کش��ور بررسی‬ ‫کنیم باید به فعالیت‌ه��ای اقتصادی دیگر نگاه‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫دراین‌بین متوجه می‌ش��ویم ک��ه حال و احوال‬ ‫سنگ نه خوب و نه بد است‪.‬‬ ‫کوهس��تانی درب��اره علل‬ ‫این مس��ئله گفت‪ :‬عامل‬ ‫نخست‪ ،‬بی‌نیاز بودن بازار‬ ‫اس��ت‪ .‬ما در حوزه سنگ‬ ‫وف��ور نعم��ت داری��م؛‬ ‫درنتیج��ه به دلیل تنوع و‬ ‫حجم باال بازار اش��باع است که نمی‌تواند خیلی‬ ‫خوش��ایند باشد‪ .‬با این ش��رایط دولت می‌تواند‬ ‫نقش‌آفرینی و کمک کند‪.‬‬ ‫به‌ط��ور مث��ال از آنجایی‌که قرار نیس��ت به هر‬ ‫معدن��ی مجوز بهره‌ب��رداری داده ش��ود دولت‬ ‫می‌توان��د محدودیت‌های��ی را اعم��ال کن��د‪.‬‬ ‫درنتیج��ه دولت باید با توجه به بازار و با اعمال‬ ‫تدابیر الزم‪ ،‬تولید را محدود کند‪.‬‬ ‫ای��ن فعال معدن��ی در ادامه به بازار مس��کن‬ ‫و رک��ود آن به‌عن��وان عامل دوم اش��اره کرد و‬ ‫گفت‪ :‬ازآنجایی‌که در این مدت مس��کن مسیر‬ ‫پر رونقی را طی کرده‪ ،‬بازار سنگ هم وضعیت‬ ‫مناس��بی داشته اس��ت اما در آینده نزدیک در‬ ‫مس��کن و بازار مصالح س��اختمانی دچار رکود‬ ‫شدید می‌شویم‪.‬‬ ‫کوهستانی به راهکار برون‌رفت از رکود بازار‪،‬‬ ‫اش��اره و اظهار کرد‪ :‬باید دس��ت ب��ه صادرات‬ ‫بزنیم‪ ،‬در حالی که امروز صادرات خیلی دشوار‬ ‫و نزدیک به غیرممکن شده است‪ .‬او در ادامه‪ ،‬از‬ ‫موانع صادرات در کش��ور سخن گفت‪ :‬تحریم‌ها‬ ‫از علل جدی کاهش صادرات هستند‪.‬‬ ‫مس��ئله دیگر انتقال پول و نق��ل و انتقاالت‬ ‫مالی است‪ .‬متاسفانه باوجود تحریم‌ها‪ ،‬مبادالت‬ ‫بانکی خیلی دش��وار و ادام��ه کار در عمل غیر‬ ‫ممکن شده است‪.‬‬ ‫او در ادام��ه ب��ا اش��اره ب��ه مش��کل گران��ی‬ ‫حمل‌ونق��ل‪ ،‬گف��ت‪ :‬امروز تع��داد کانتینرهایی‬ ‫ک��ه س��نگ می‌برند‪ ،‬کم ش��ده اس��ت‪ .‬در این‬ ‫ح��وزه ش��رکت‌های بین‌الملل��ی دریای��ی پس‬ ‫از تحریم‌ه��ا نق��ش خ��ود را کاه��ش داده‌اند‪.‬‬ ‫بنابراین دیگر نمی‌توانیم شاهد ظرفیت گذشته‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫ای��ن فعال معدنی درباره لزوم حمایت دولت‬ ‫از تولیدکننده‌ها و فعاالن س��نگی برای شرکت‬ ‫در نمایش��گاه‌های داخل��ی و بین‌المللی‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫زمانی دول��ت از صادرکننده‌ها حمایت می‌کرد‪،‬‬ ‫به‌طور مثال پیش از تحریم‌ها به صادرکننده‌ها‬ ‫ج��واز صادراتی داده می‌ش��د و از مالیات معاف‬ ‫بودند اما ب��ا توجه به ش��رایط درآمدی دولت‪،‬‬ ‫این مسئله برعکس شده و برخی تشویق‌ها هم‬ ‫متاسفانه برداشته‌شده‌اند‪.‬‬ ‫مالرحمن خبر داد‪:‬‬ ‫گل‌گهر خط جدید بومی کنسانتره سنگ‌آهن را راه‌اندازی کرد‬ ‫ش��رکت معدنی و صنعتی گل‌گهر‪ ،‬ب��ه عنوان بزرگ‌ترین‬ ‫تولیدکننده کنس��انتره سنگ‌آهن کشور موفق به راه‌اندازی‬ ‫یک خط یک میلیون تنی بومی ش��د‪ .‬به گزارش مدیریت‬ ‫رواب��ط عمومی و امور بین‌الملل ش��رکت معدنی و صنعتی‬ ‫گل‌گهر‪ ،‬جمش��ید مالرحمن‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت معدنی و‬ ‫صنعتی گل‌گهر در اعیاد قربان و غدیر با اعالم خبر یادشده‬ ‫تصریح کرد‪ :‬س��اخت این خط با تجهیزات س��اخت داخل‪،‬‬ ‫در راس��تای اصول اقتصاد مقاومتی و رونق تولید‬ ‫انجام ش��ده اس��ت‪ .‬مدیرعامل ش��رکت معدنی و‬ ‫صنعتی گل‌گهر همچنی��ن درباره نتایج حاصل از‬ ‫بومی‌سازی کامل این خط اظهار کرد‪ :‬کاهش حجم‬ ‫سرمایه‌گذاری ثابت این خط به حدود یک‌هشتم‪،‬‬ ‫به دلیل نبود هزینه ارزبری‪ ،‬کاهش دوره بازگشت‬ ‫س��رمایه این خ��ط در مدت ‪۵‬م��اه‪ ،‬کاهش زمان س��اخت‬ ‫خط به کمتر از یک‌س��ال به دلیل نیاز نداش��تن‬ ‫به زم��ان ترخیص کاال و همچنی��ن کاهش زمان‬ ‫دس��تیابی به ظرفیت اس��می به کمتر از ‪۶‬ماه‪ ،‬از‬ ‫نتایج حاصل از بومی‌سازی است‪ .‬وی تاکید کرد‪:‬‬ ‫مهم‌ترین دلیل دستیابی سریع به ظرفیت اسمی‪،‬‬ ‫تسلط کامل کارشناسان و تکنسین‌ها با تجهیزات‬ ‫س��اخت داخل و پش��تیبانی سازندگان اس��ت‪ .‬مالرحمن‬ ‫سرمایه‌گذاری ساخت این خط را ‪۵۵۰‬میلیارد ریال‪ ،‬اعالم و‬ ‫تصریح کرد‪ :‬با راه‌اندازی این خط جدید فرآوری سنگ‌آهن‪،‬‬ ‫‪۱۰۰‬شغل مس��تقیم و ‪۳۰۰‬شغل غیرمس��تقیم ایجاد شده‬ ‫اس��ت‪ .‬در پایان مالرحمن این دستاورد را به ملت ایران و‬ ‫خان��واده تولیدکنندگان زنجیره ف��والد تبریک گفت و ابراز‬ ‫امیدواری کرد که رویکرد ‪۱۰۰‬درصد ساخت داخل در سایر‬ ‫مراحل زنجیره فوالد نیز محقق شود‪.‬‬ ‫معاون سازمان امور مالیاتی خبر داد‪:‬‬ ‫مع��اون مالیات ب��ر ارزش افزوده س��ازمان ام��ور مالیاتی‬ ‫کش��ور‪ ،‬از اعمال عوارض ب��رای کاالهایی ک��ه مصرف آنها‬ ‫منجر به تولید پس��ماند مخرب محیط‌زیست می‌شود‪ ،‬خبر‬ ‫داد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش مهر به نقل از س��ازمان ام��ور مالیاتی‪ ،‬محمد‬ ‫مس��یحی اظهار کرد‪ :‬در راس��تای بند(ط) تبصره(‪ )۶‬قانون‬ ‫بودجه سال ‪ ۱۳۹۸‬کل کش��ور که مقرر می‌دارد‪ ،‬در اجرای‬ ‫بندهای(ث) و (ص)ماده (‪)۳۸‬قانون برنامه ششم توسعه و به‬ ‫منظور کاهش آثار مخرب پس��ماندها‪ ،‬سازمان امور مالیاتی‬ ‫کشور موظف است از فروش کاالهایی که مصرف آنها‪ ،‬منجر‬ ‫به تولید پس��ماند مخرب محیط‌زیس��ت می‌ش��ود‪ ،‬عوارضی‬ ‫را ک��ه از س��وی دولت تعیین می‌ش��ود‪ ،‬دریافت و به ردیف‬ ‫درآم��دی ش��ماره ‪ ۱۶۰۱۸۹‬واریز کند‪ ،‬فهرس��ت کاالهای‬ ‫اعمال عوارض بر کاالهای دارای پسماند مخرب محیط‌زیست‬ ‫دارای پس��ماند مخرب محیط‌زیس��ت و میزان عوارض آنها‬ ‫تعیین شده است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬فهرس��ت کاالهای یادش��ده و می��زان درصد‬ ‫عوارض تعیین ش��ده‪ ،‬ش��امل انواع رنگ‪ ،‬آس��تری رنگ(به‬ ‫اس��تثنای محصوالت پایه آب) و روغ��ن جالی تولید داخل‬ ‫‪ 0/2‬و کااله��ای وارداتی ‪0/3‬؛ انواع الس��تیک رویی و تویی‬ ‫(تای��ر و تیوب) و الس��تیک‌های روکش ش��ده تولید داخل‬ ‫‪0/2‬و کااله��ای واردات��ی ‪0/3‬؛ «ان��واع المپ روش��نایی (به‬ ‫اس��تثنای المپ‌های پربازده اس‌ام‌دی (‪ ) SMD‬و ال‌ای‌دی‬ ‫(‪ ) LED‬و بات��ری تولید داخل ‪ 0/3‬و کاالهای وارداتی ‪0/4‬؛‬ ‫ان��واع رایانه و تجهیزات جانبی و کمکی آن تولید داخل‪0/3‬‬ ‫و کاالهای وارداتی ‪0/4‬؛ انواع دستگاه‌های صوتی و تصویری‬ ‫و انواع گوش��ی تولی��د داخل ‪ 0/3‬و کااله��ای وارداتی ‪0/4‬؛‬ ‫انواع وس��ایل بازی و تفریحی و اس��باب بازی (پالس��تیکی‬ ‫و الکترونیک��ی) تولید داخ��ل ‪0/2‬و کااله��ای وارداتی‪0/3‬؛‬ ‫انواع مش��مع‪ ،‬س��لفون‪ ،‬نایلون و نایلکس تولید داخل ‪ 0/3‬و‬ ‫کااله��ای وارداتی ‪0/4‬و انواع ظروف و مخازن پالس��تیکی‪،‬‬ ‫پت(‪ ) PET‬و ظروف مالمی��ن تولید داخل ‪ 0/2‬و کاالهای‬ ‫وارداتی ‪ 0/3‬اس��ت‪ .‬معاون مالیات بر ارزش افزوده س��ازمان‬ ‫امور مالیاتی کش��ور تصریح کرد‪ :‬در راستای اجرای درست‬ ‫مقررات‪ ،‬تولیدکنندگان و واردکنندگان مکلف هستند ضمن‬ ‫ارائ��ه اظهارنامه این بند در پایان هر دوره مالیاتی (پایان هر‬ ‫فصل)‪ ،‬موضوع قانون مالیات ارزش افزوده‪ ،‬عوارض مزبور را‬ ‫به حساب ش��ماره ‪ ۴۰۰۱۰۰۰۹۰۱۰۲۵۵۳۷‬موضوع ردیف‬ ‫درآم��دی ‪ ۱۶۰۱۸۹‬با عن��وان «درآمد حاص��ل از کاالهای‬ ‫دارای پس��ماند مخرب محیط‌زیس��ت» به نام سازمان امور‬ ‫مالیاتی کش��ور واریز کنند تا ضمن برخورداری از تسهیالت‬ ‫پیش‌بینی شده‪ ،‬مشمول جرایم مربوط نشوند‪.‬‬ ‫با توجه به نقاط ضعفی که در حوزه معدن وجود‬ ‫دارد‪ ،‬ما به‌عنوان فعاالن این حوزه باید سعی کنیم‬ ‫در داخل کش��ور دس��ت به اصالحاتی بزنیم تا آن‬ ‫کمبودها را جبران و کمک کنیم که این حوزه در‬ ‫کشور رشد کند‪ .‬یکی از مواردی که در این مسیر‬ ‫می‌تواند راهگش��ا باشد‪ ،‬توجه به فضای دانشگاهی‬ ‫کشور است‪.‬‬ ‫دانشگاه‌ها می‌توانند مراکز مناسبی برای بررسی‬ ‫داده‌ه��ای معدنی باش��ند‪ .‬تمام رش��ته‌هایی که با‬ ‫بخش معدن مرتبط هستند باید آگاهانه با معادن‬ ‫کش��ور تعامل کنند‪ .‬دانشجویان و استادان مربوط‬ ‫به این رش��ته باید اطالعات ثبت‌شده کارخانه‌های‬ ‫فرآوری و معادن را مرور کنند و ببینند چه اتفاقی‬ ‫در طول سال‌ها در معادن افتاده و چه فعالیت‌هایی‬ ‫در ش��رایط مختلف انجام شده اس��ت‪ .‬آنها با این‬ ‫کار می‌توانند از گزارش‌های گذشته درس بگیرند‪،‬‬ ‫درجه خط��ای خود را کاهش دهن��د و در جهت‬ ‫رونق کار معدنی گامی موثر بردارند‪.‬‬ ‫البته این یک تعامل دوطرفه است‪ ،‬به این معنی‬ ‫که کارخانه‌های فع��ال در حوزه معدن نیز باید به‬ ‫دانش��گاه‌ها مطرح کنند چه مشکلی دارند و اعالم‬ ‫کنند به بهترین راهکاری که از طرف دانشگاه‌های‬ ‫کش��ور ارائه شود‪ ،‬جوایزی تعلق می‌گیرد و بودجه‬ ‫الزم را برای تحقیق و پژوهش در اختیارشان قرار‬ ‫می‌دهند‪ .‬دراین‌بین بای��د مراقب بود که باندبازی‬ ‫نش��ود و ب��رای نمون��ه معدنی مش��خص پروژه‌ها‬ ‫را فقط به یک اس��تاد دانش��گاهی که می‌شناسد‪،‬‬ ‫ارائه ندهد‪ .‬باید از نگاه باندبازی و درآمدزایی برای‬ ‫یک فرد مش��خص پرهی��ز ک��رد و کار را با توجه‬ ‫به توانمندی‌ها و تخصص‌ها پیش برد‪ .‬متاس��فانه‬ ‫بس��یاری از تحصیلکرده‌ه��ای م��ا در رده‌ه��ای‬ ‫مهندس��ی‪ ،‬به‌ویژه در قس��مت تحقیق و توس��عه‬ ‫معادن به درس��ت گالیه می‌کنند که هر پژوهشی‬ ‫انج��ام می‌دهند به نام آنها و ب��ه کام رئیس تمام‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬این گالیه به‌حق اس��ت و انصاف نیست‬ ‫این‌گونه پیش برویم چراکه با این روش نمی‌توانیم‬ ‫پیشرفت کنیم‪ .‬این نوع رفتار فقط انگیزه‌های بدنه‬ ‫مهندسی را خش��ک می‌کند و موجب ضعف رشد‬ ‫فعالیت‌های اقتصادی در کش��ور می‌شود‪ .‬در پایان‬ ‫بای��د گفت می‌توانی��م با تعامل دوجانب��ه و موثر‪،‬‬ ‫پیوندی درست میان معدن و دانشگاه ایجاد کنیم‬ ‫و شاهد رشد فعالیت‌های معدنی در کشور باشیم‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫عوارض گمرکی کاالهای‬ ‫اساسی پس از ترخیص‬ ‫پرداخت می‌شود‬ ‫رئی��س کل بانک مرکزی گفت‪ :‬با مذاکره‌های انجام‬ ‫شده مقرر ش��د گمرک با شرکت‌های دولتی همراهی‬ ‫بیش��تری کند تا بتوانن��د عوارض گمرک��ی را پس از‬ ‫ترخی��ص پرداخت کنن��د‪ .‬به گ��زارش روابط عمومی‬ ‫بانک مرک��زی‪ ،‬عبدالناصر همتی در حاش��یه بازدید‬ ‫از رون��د تخلی��ه و بارگیری کاالهای اساس��ی در بندر‬ ‫امام خمین��ی(ره) در جمع خبرن��گاران اعالم کرد‪ :‬با‬ ‫مذاکره‌های انجام شده مقرر شد گمرک با شرکت‌های‬ ‫دولتی همکاری بیش��تری کند ت��ا بتوانند ‪۹۰‬درصد‬ ‫کاالهای‌شان را ترخیص و عوارض گمرکی را پرداخت‬ ‫کنند‪ .‬وی افزود‪ :‬برخی مشکالت جزئی و مقرراتی بین‬ ‫واحدهای مختلف وجود داشت که امیدوارم حل شده‬ ‫و در تخلیه انبارهای بندر امام خمینی(ره) تسریع شود‬ ‫تا کاالهایی که به‌وسیله کشتی‌ها وارد کشور می‌شوند‬ ‫را بتوانیم در انبارها قرار دهیم‪ .‬رئیس کل بانک مرکزی‬ ‫با اشاره به اینکه در زمینه تامین ارز ‪۴۲۰۰‬تومانی برای‬ ‫کاالهای اساسی مشکلی وجود ندارد‪ ،‬خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫اکنون نه‌تنها مش��کلی در واردات نداریم بلکه به دلیل‬ ‫ب��اال ب��ودن حجم کاالها ب��ا کمبود فض��ا در بندر امام‬ ‫خمینی(ره) روبه‌رو هس��تیم و نسبت به سال گذشته‬ ‫‪۶۰‬درصد بیش��تر کاالی اساس��ی وارد کردیم‪ .‬رئیس‬ ‫شورای پول و اعتبار ادامه داد‪ :‬مشکل فعلی ما پر شدن‬ ‫انبارها در بندر اس��ت که با کمک مسئوالن مربوط باید‬ ‫زودتر تخلیه ش��وند و فضا برای کشتی‌های بعدی مهیا‬ ‫شود‪.‬‬
‫معاون صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران اعالم کرد‪:‬‬ ‫صنایع‌معدنی غیرفلزی‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 23‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 12‬ذی‌الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 14‬اوت ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره ‪225‬‬ ‫روی‌خط‌خبر‬ ‫مبادله سیمان‬ ‫با همسایه شمالی‬ ‫فوالدسازی سفیددشت‬ ‫‪۷۷‬درصد پیشرفت‬ ‫فیزیکی دارد‬ ‫پیش��رفت فیزیک��ی پ��روژه فوالدس��ازی فوالد‬ ‫سفیددش��ت به ‪۷۷‬درصد رس��یده و تا پایان مرداد‬ ‫عملیات برق‌رسانی به پست ‪۴۰۰‬کیلوولت به‌منظور‬ ‫انجام آزمایش‌های س��رد و گرم قب��ل از راه‌اندازی‬ ‫اجرای��ی می‌ش��ود‪ .‬به گ��زارش چی�لان‪ ،‬محمود‬ ‫ارباب‌زاده‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت فوالد سفیددش��ت‬ ‫گفت‪ :‬تولید آهن اسفنجی در این مجتمع به‌عنوان‬ ‫بزرگ‌ترین واحد صنعتی اس��تان و نخستین طرح‬ ‫به بهره‌برداری‌رسیده از طرح‌های هفتگانه استانی‪،‬‬ ‫با اتکا به توان نیروهای متخصص از ‪۷۰‬هزار تن در‬ ‫ماه فراتر رفته اس��ت‪ .‬ارباب‌زاده با اشاره به وضعیت‬ ‫پیشرفت ساخت پروژه فوالدسازی این شرکت اظهار‬ ‫کرد‪ :‬عملیات س��اخت واحد فوالدسازی با پیشرفت‬ ‫‪۷۷‬درصدی در حال اجراست و پیش‌بینی می‌شود‬ ‫تا اواخر مرداد س��ال جاری‪ ،‬عملیات برق‌رسانی به‬ ‫پس��ت ‪۴۰۰‬کیلوولت به‌منظور انجام آزمایش‌‌های‬ ‫سرد و گرم قبل از راه‌اندازی اجرایی شود‪.‬‬ ‫مع��اون صنای��ع کوچ��ک س��ازمان صنای��ع کوچ��ک و‬ ‫ش��هرک‌های صنعتی ای��ران عنوان کرد‪ :‬ب��ه زودی الیحه‬ ‫حمای��ت از کنسرس��یوم‌های صادراتی به مجلس ش��ورای‬ ‫اسالمی ارائه می‌شود‪.‬‬ ‫به گزارش ش��اتا‪ ،‬علی‌اصغر مصاحب خاطرنشان کرد‪ :‬در‬ ‫طول چند سال اخیر رویکرد سازمان صنایع کوچک‪ ،‬حمایت‬ ‫ویژه از کنسرسیوم‌های صادراتی در سطح کشور بوده است‬ ‫و هم‌اکنون ‪ ۶۲‬شرکت در شهرک‌های صنعتی و در راستای‬ ‫مدیریت ص��ادرات فعال ش��ده‌اند‪ .‬وی اضاف��ه کرد‪ :‬الیحه‬ ‫حمایت از کنسرس��یوم‌های صادرات��ی با همفکری نخبگان‬ ‫و صاحبنظران تش��کل‌های خصوصی و به‌ویژه اعضای اتاق‬ ‫بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کشاورزی ایران به‌زودی از سوی‬ ‫ش��ورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی برای تصویب‬ ‫به مجلس شورای اسالمی ارائه خواهد شد‪ .‬مصاحب توضیح‬ ‫داد‪ :‬براساس الیحه یادشده‪ ،‬شرکت‌های مربوط به رسمیت‬ ‫شناخته می‌ش��وند و این اطمینان در بین صاحبان صنایع‬ ‫به‌وج��ود می‌آید که می‌توانند به ص��ورت قانونی از خدمات‬ ‫این ش��رکت‌ها بهره‌مند ش��وند‪ .‬این مس��ئول گفت‪ :‬مرکز‬ ‫مبادله فناوری صنایع کوچک نیز با اشتراک همکاری میان‬ ‫ایران و کره جنوبی و همچنین با کشور چین درحال‌حاضر‬ ‫فعال است و در راستای توس��عه مبادالت فناوری به‌زودی‬ ‫‪ ۷‬گ��روه از ‪ ۷‬واح��د صنعتی برای آموزش‌ه��ای فناوری به‬ ‫کش��ور آلمان اعزام خواهند ش��د‪ .‬مع��اون صنایع کوچک‬ ‫توضیح داد‪« :‬س��امانه سککوک» به عنوان مدل جدیدی در‬ ‫تامین تس��هیالت فعال شده روند استفاده از منابع بانکی را‬ ‫مورد رصد دقیق قرار می‌دهد‪ .‬وی گفت‪ ۱۸ :‬واحد صنعتی‬ ‫کوچک و متوسط در بورس پذیرفته شده‌اند و این اتفاق در‬ ‫راس��تای س��وق دادن نیازهای مالی واحد‌ها از بازار پول به‬ ‫بازار سرمایه دارای اهمیت باالیی است و می‌تواند در تامین‬ ‫تسهیالت موردنیاز واحدهای صنعتی کارگشا باشد‪.‬‬ ‫الزم ب��ه یادآوری اس��ت‪ ،‬بخش قابل‌توجه��ی از صادرات‬ ‫کشور به صنایع معدنی اختصاص دارد‪.‬‬ ‫رفع مشکالت تولید یک واحد کاشی و سرامیک در قوچان‬ ‫همکاری مثلث توسعه اقتصادی در را ‌ه اندازی یک کارخانه‬ ‫نمایی از کارخانه کاشی طوس‬ ‫نشس��ت مذاکرات تج��اری ایران و اوس��تیای‬ ‫شمالی روس��یه در اتاق تهران برگزار شد‪ .‬فعاالن‬ ‫اقتصادی اوس��تیای شمالی روس��یه آماده ارسال‬ ‫س��یمان و س��ایر محصوالت ایرانی هس��تند‪ .‬به‬ ‫گ��زارش ات��اق تهران‪ ،‬هی��ات تجاری اوس��تیای‬ ‫شمالی روسیه با حضور در اتاق تهران با تاجران و‬ ‫بازرگانان ایرانی پیرامون توسعه بازارها و مراودات‬ ‫تجاری به گفت‌وگو نشس��ت‪ .‬این هیات تجاری به‬ ‫سرپرستی رئیس اتاق بازرگانی و صنعت جمهوری‬ ‫اوستیای ش��مالی در طول حضور در ایران زمینه‬ ‫هم��کاری با بنگاه‌ها و فع��االن اقتصادی ایرانی را‬ ‫بررسی کرد‪.‬‬ ‫کازب��ک توگان��وف‪ ،‬رئی��س ات��اق بازرگان��ی و‬ ‫صنعت اوس��تیای شمالی روسیه در جمع تاجران‬ ‫و بازرگان��ان عضو اتاق تهران‪ ،‬هدف از س��فر این‬ ‫هیات تجاری به ایران را بررس��ی بازار دو کش��ور‬ ‫و اس��تفاده از ظرفیت‌های مشترک برای صادرات‬ ‫به بازارهای س��وم عنوان کرد و ای��ن مذاکرات را‬ ‫مقدم��ه‌ای ب��رای آغ��از همکاری‌ه��ای تجاری و‬ ‫اقتص��ادی دو کش��ور دانس��ت‪ .‬وی همچنین در‬ ‫نشست با سرپرس��ت معاونت امور بین‌الملل اتاق‬ ‫تهران‪ ،‬با اش��اره به تحریم‌های جدید امریکا علیه‬ ‫ایران گفت‪ :‬خوشبختانه این آمادگی و تمایل برای‬ ‫توس��عه همکاری‌ها در بخ��ش‌خصوصی و دولتی‬ ‫دو کش��ور وجود دارد‪ .‬ایران و روس��یه دو شریک‬ ‫تجاری باسابق ‌ه هستند و توسعه روابط تجاری آنها‬ ‫ب��ه نفع دو کش��ور خواهد بود‪ .‬او ضمن تش��کر از‬ ‫اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کش��اورزی تهران‬ ‫به‌خاطر میزبانی این نشس��ت ادامه داد‪ :‬برگزاری‬ ‫چنی��ن رویدادهایی در تقوی��ت روابط تجاری دو‬ ‫کش��ور بس��یار موثر اس��ت‪ .‬توگانوف تاکید کرد‪:‬‬ ‫روس��یه‪ ،‬ایران را یکی از استراتژیک‌ترین شریکان‬ ‫تج��اری خود می‌داند و نق��ش اتاق‌های بازرگانی‬ ‫در توس��عه روابط دو کشور بسیار بااهمیت است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬تالش‌های بس��یاری از سوی دولت‬ ‫روس��یه برای حل مش��کل بانکی ایجاد ش��ده به‬ ‫دلیل تحریم‌ه��ا و همچنین رف��ع موانع گمرکی‬ ‫انجام شده است و امیدواریم با ایجاد شرکت‌های‬ ‫مش��ترک بین ایران و روس��یه بتوان از ش��رایط‬ ‫تحریمی عبور کرد‪ .‬حسام‌الدین حالج‪ ،‬سرپرست‬ ‫معاون��ت امور بین‌الملل ات��اق بازرگانی تهران نیز‬ ‫ضمن خوش��امدگویی به هیات روسی اعالم کرد‪:‬‬ ‫اتاق بازرگان��ی تهران به عنوان ات��اق پایتخت‪ ،‬با‬ ‫بیش از ‪۱۸‬هزار عضو که به‌طور عمده شرکت‌های‬ ‫کوچک و متوس��ط هس��تند‪ ،‬آمادگی کامل دارد‪،‬‬ ‫بس��ته به زمینه‌ه��ای کاری‪ ،‬طرف‌ه��ای تجاری‬ ‫شرکت‌های روس��ی را برای توسعه همکاری‌های‬ ‫اقتصادی معرفی کند‪ .‬توگانوف ضمن استقبال از‬ ‫برگزاری چنین رویدادهایی گفت‪ :‬قفقاز ش��مالی‬ ‫تمایل زیادی دارد تا در تمامی زمینه‌های موجود‬ ‫با ایران مراوده داش��ته باشد و با توجه به ظرفیت‬ ‫اتاق بازرگان��ی تهران با این تع��داد عضو این امر‬ ‫بس��یار ساده‌تر خواهد ش��د‪ .‬به گفته وی‪ ،‬دومین‬ ‫همایش «قفقاز و شرق» ‪ ۷‬نوامبر سال جاری (‪۱۶‬‬ ‫آبان) در قفقاز برگزار خواهد شد که راه‌های ورود‬ ‫به روس��یه در آن مورد بررسی قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫او از ات��اق بازرگان��ی تهران دع��وت کرد تا ضمن‬ ‫ش��رکت در این همایش زمینه حض��ور تاجران و‬ ‫فعاالن اقتصادی را برای بهره‌مندی از ظرفیت‌های‬ ‫والدی قفقاز و اوستیا فراهم کند‪.‬‬ ‫الیحه حمایت از کنسرسیوم‌های صادراتی به‌زودی به مجلس ارائه می‌شود‬ ‫گروه معدن‪:‬‬ ‫فعالیت کارخانه کاشی طوس قوچان در سال‬ ‫‪ ۷۳‬آغاز ش��د‪ .‬ای��ن واحد تولیدی در س��ال ‪۹۵‬‬ ‫ب��ه دلیل مش��کالت حوزه ب��ازار و رکود صنعت‬ ‫س��اختمان تعطیل شد اما پس از ‪۱۸‬ماه با ایجاد‬ ‫مثلث اقتص��ادی در قوچان جان دوباره گرفت و‬ ‫شروع به فعالیت کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹تا ‪ ۳۰۰‬میلیارد ریال برای نوسازی‬ ‫فرمان��دار قوچان گفت‪ :‬نقش بخش‌های مثلث‬ ‫توس��عه اقتصادی و مدیران نهاد‌‌های اجرایی در‬ ‫کارآفرین��ی و راه‌اندازی دوباره کارخانه کاش��ی‬ ‫طوس مشهود است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایرنا‪ ،‬هادی رجایی‌نیا با اش��اره به‬ ‫راه‌اندازی کارخانه کاشی طوس با همکاری بانک‬ ‫عامل عنوان کرد‪ :‬کاش��ی ط��وس از واحدهایی‬ ‫بود که پس از تش��کیل مثلث توس��عه اقتصادی‬ ‫تفاهمنامه‌ای با بانک عامل برای راه‌‌اندازی دوباره‬ ‫آن در حضور اس��تاندار خراس��ان رضوی منعقد‬ ‫ش��د و تمام بخش‌های نظام در سطح شهرستان‬ ‫همچون نهاد قضایی و نماینده مردم در مجلس‬ ‫تالش‌‌های خ��ود را برای راه‌ان��دازی دوباره این‬ ‫کارخانه انجام دادند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره ب��ه راه‌اندازی دوب��اره این واحد‬ ‫تولی��دی در حدود یک ماه گذش��ته با اش��تغال‬ ‫حدود ‪۱۶۵‬نف��ر اظهار کرد‪ :‬ای��ن واحد تولیدی‬ ‫هم‌اکنون با ‪۹۰‬درص��د ظرفیت و تولید ‪۵‬هزار و‬ ‫هادی رجایی‌نیا‪ :‬کاشی طوس از واحدهایی بود که پس‬ ‫از تشکیل مثلث توسعه اقتصادی تفاهمنامه‌ای با بانک‬ ‫عامل برای راه‌‌اندازی دوباره آن در حضور استاندار‬ ‫خراسان رضوی منعقد شد‬ ‫‪ ۵۰۰‬مترمربع کاش��ی در روز ب ‌ه ش��کل ‪ ۳‬نوبت‬ ‫مش��غول فعالیت است و ظرفیت کامل آن تولید‬ ‫روزانه ‪ ۶‬هزار و ‪ ۵۰۰‬مترمربع کاشی است‪.‬‬ ‫وی تس��هیالت را یکی از نیازه��ای مبرم این‬ ‫واحد تولیدی دانست و گفت‪ :‬برآورد این مجتمع‬ ‫برای تعویض برخی خطوط فرس��وده‪ ،‬نوسازی و‬ ‫راه‌اندازی خطوط جدید تولید مانند کاشی کف‬ ‫حدود ‪ ۳۰۰‬میلیارد ریال است‪.‬‬ ‫رجایی‌نی��ا در ادامه خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬یکی‬ ‫از رویکرده��ای فرمان��داری قوچ��ان توج��ه به‬ ‫واحده��ای صنعتی نیمه‌فعال یا راکد اس��ت که‬ ‫رایزنی‌‌ها ب��ا مدیران واحدها انجام ش��ده تا اگر‬ ‫انگیزه‌‌ای ب��رای فعالیت دوباره آن وجود دارد‪ ،‬با‬ ‫تمام توان به آنها کمک شود‪.‬‬ ‫فرماندار قوچان با بیان اینکه مجتمع کاش��ی‬ ‫ط��وس ظرفی��ت تولی��د داخل��ی‪ ،‬صادرات��ی و‬ ‫اش��تغالزایی مناس��ب دارد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬مسائل و‬ ‫دالیل تعطیلی این واحد در گذش��ته ب ‌ه صورت‬ ‫کارشناسی بررسی و تقس��یم‌ کار بین نهاد‌‌های‬ ‫اجرایی و مدیران کارخانه انجام شد‪.‬‬ ‫رجایی‌نی��ا گفت‪ :‬یکی از دالی��ل تعطیلی این‬ ‫کارخان��ه حقوق معوق کارگ��ران بود که موجب‬ ‫گرفت��ن اجراییه و توقیف برخ��ی اموال کارخانه‬ ‫ش��ده ب��ود‪ .‬وی با اش��اره به برگ��زاری چندین‬ ‫نشس��ت با حض��ور نماین��ده کارگ��ران تصریح‬ ‫کرد‪ :‬باوجود مطالبات بس��یار کارگران و گرفتن‬ ‫اجراییه برای خارج کردن قس��متی از وس��ایل‪،‬‬ ‫کارگران در این زمینه مساعدت بسیاری با نگاه‬ ‫به راه‌اندازی دوباره آن کردند‪.‬‬ ‫فرماندار قوچان با اشاره به مشکالت دیگر این‬ ‫کارخانه عنوان کرد‪ :‬بخش دیگری از مش��کالت‬ ‫مربوط به حوزه فنی و تامین تسهیالت حمایتی‬ ‫بود که تسهیالت منوط به راه‌اندازی دوباره این‬ ‫واح��د اختصاص یاف��ت‪ .‬رجایی‌نیا گفت‪ :‬توافقی‬ ‫نی��ز برای پرداخ��ت حقوق کارگران انجام ش��د‬ ‫که قس��متی از آن در ابتدای راه‌اندازی کارخانه‬ ‫پرداخت ش��د‪ ،‬قسمت دیگر قرار بود تا پایان تیر‬ ‫واریز شود که کمی با تاخیر پرداخت شد‪ ،‬مابقی‬ ‫نیز تا پایان شهریور پرداخت خواهد شد‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه افزود‪ :‬هم‌اکنون پیگیری‌‌ها برای‬ ‫دریافت مهر اس��تاندارد برای تولیدات این واحد‬ ‫در حال انجام است‪.‬‬ ‫‹ ‹تزریق سرمایه در گردش‬ ‫پی��ش از این نیز مدیر کارخانه کاش��ی طوس‬ ‫قوچان درب��اره راه‌اندازی دوباره کاش��ی طوس‬ ‫عنوان ک��رده بود ک��ه تنها راه نج��ات کارخانه‬ ‫کاش��ی طوس شهرس��تان قوچ��ان از وضعیت‬ ‫موج��ود‪ ،‬تزریق س��رمایه در گردش به‌وس��یله‬ ‫تس��هیالت بانکی با مس��اعدت مسئوالن شهری‬ ‫و استانی یا تزریق س��رمایه از سوی سهامداران‬ ‫ی��ا ف��روش مل��ک در ص��ورت موج��ود ب��ودن‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گ��زارش برنا‪ ،‬س��یداحمد وحی��دی درباره‬ ‫تعطیلی کارخانه کاش��ی ط��وس قوچان با بیان‬ ‫اینکه مش��کل اساس��ی ای��ن کارخانه نداش��تن‬ ‫سرمایه در گردش است وگرنه مشکل خاصی از‬ ‫نظر تولید و مش��کالت جانبی در کارخانه کاشی‬ ‫طوس قوچان وجود ندارد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬بس��یاری‬ ‫از کارخانه‌های کاشی و سرامیک معتبر در ایران‬ ‫درحال‌حاض��ر تعطیل ش��ده‌اند ام��ا نمی‌خواهم‬ ‫شرکت کاش��ی طوس این شهرستان نیز به این‬ ‫تعداد اضافه شود‪.‬‬ ‫وحی��دی ب��ا بیان ای��ن مطلب که مش��کالت‬ ‫کارخان��ه کاش��ی قوچ��ان فاقد هرگون��ه دالیل‬ ‫سیاس��ی اس��ت و فقط انتظار کمک و همکاری‬ ‫از مسئوالن ش��هر و استان را داریم‪ ،‬تاکید کرد‪:‬‬ ‫کارخانه کاش��ی قوچان بدهی‌های��ی به دولت و‬ ‫کارگران دارد اما این بدهی در چنین کارخانه‌ای‬ ‫مقدار زیادی نیس��ت و حتی برخی از کارخانه‌ها‬ ‫بدهی‌های بس��یار س��نگین‌تری نس��بت به این‬ ‫کارخانه دارند‪.‬‬ ‫مدیر کارخانه کاش��ی طوس قوچ��ان با بیان‬ ‫اینک��ه ای��ن کارخانه برای اینکه س��رپا باش��د‬ ‫نیازمند روزآمد ک��ردن محصوالتش بود‪ ،‬عنوان‬ ‫ک��رد‪ :‬این تجهیزات ازس��وی نماین��ده‌ای برای‬ ‫کارخانه خریداری شد و براساس قرارداد‪ ،‬روزانه‬ ‫تا ‪۵‬هزارمتر مربع به نماینده به مدت دس��ت‌کم‬ ‫یک س��ال برای خرید دستگاه چاپ دیجیتال و‬ ‫دستگاه چمفر باید تحویل داده می‌شد‪.‬‬ ‫وحیدی ادامه داد‪ :‬بر این اس��اس‪ ،‬کارخانه‌ای‬ ‫ک��ه روزانه ‪۶‬هزار مترمرب��ع تولید کند و مجبور‬ ‫باشد ‪۵‬هزار مترمربع از آن را به عنوان قسط در‬ ‫اختیار خریدار تجهیزات قرار دهد‪ ،‬به‌طور مسلم‬ ‫نمی‌تواند با فروش یک هزار متر حقوق کارگران‪،‬‬ ‫بیمه و‪ ...‬را پرداخت کند‪.‬‬ ‫مدیر کارخانه کاش��ی طوس قوچان ادامه داد‪:‬‬ ‫با روزآمد ش��دن تجهی��زات کارخانه‪۸۰ ،‬درصد‬ ‫تولیدات به خارج از ایران صادر می‌شود‪.‬‬ ‫گفتن��ی اس��ت‪ ،‬شهرس��تان قوچ��ان در‬ ‫‪۱۳۷‬کیلومتری شمال مشهد قرار دارد‪.‬‬ ‫جدول نرخ جدید سیمان‬ ‫سیمان خاکستری تحویل در کارخانه‬ ‫فله (تن) ‪ -‬ریال‬ ‫پاکت ‪ ۵۰‬کیلویی (تن) ‪ -‬ریال‬ ‫سیمان ‪۱-۳۲۵‬‬ ‫‪۱.۷۸۶.۰۴۲‬‬ ‫‪۲.۱۲۴.۰۴۲‬‬ ‫تیپ ‪ ۲‬و پوزوالنی‬ ‫‪۱.۸۴۱.۲۸۰‬‬ ‫‪۲.۱۷۹.۲۸۰‬‬ ‫‪۱-۴۲۵‬‬ ‫‪۱.۸۵۹.۶۹۳‬‬ ‫‪۲.۱۹۷.۶۹۳‬‬ ‫تیپ ‪۵‬‬ ‫‪۱.۸۷۸.۱۰۶‬‬ ‫‪۲.۲۱۶.۱۰۶‬‬ ‫‪۱-۵۲۵‬‬ ‫‪۱.۸۹۶.۵۱۸‬‬ ‫‪۲.۲۳۴.۵۱۸‬‬
‫تشکیل کنسرسیوم‪ ،‬یک راهکار خوب برای توسعه فوالد‬ ‫ب��ا توجه به اهمی��ت ص��ادرات ف��والد و برنامه‌‌‌هایی که‬ ‫برای این امر درنظر گرفته ش��ده اس��ت‪ ،‬پیشنهاد تشکیل‬ ‫کنسرس��یوم صادرات فوالد از س��وی وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت سال‌هاس��ت که ارائه شده تا مسائلی چون قیمت‪،‬‬ ‫کیفیت و صادرات انواع محصوالت فوالدی به‌طور متشکل و‬ ‫منسجم مدیریت شود‪ ،‬اما این مهم به دلیل منسجم‌نبودن‬ ‫و اظهارنظر‌های گوناگون تاکنون اجرا نشده است‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش اقتص��اد ‪ ،۲۴‬عض��و هیات‌مدی��ره انجم��ن‬ ‫تولیدکنن��دگان ف��والد درباره ای��ن اقدام گفت‪ :‬تش��کیل‬ ‫کنسرسیوم‪ ،‬راه‌حل خوبی برای توسعه صادرات این صنعت‬ ‫اس��ت که نمونه‌های موفق آن را در بس��یاری از کش��ور‌ها‬ ‫می‌توان مشاهده کرد‪.‬‬ ‫س��یدبهادر احرامیان معتقد اس��ت‪ ،‬دورخیز تشکیل این‬ ‫کنسرس��یوم در س��ال‌های گذش��ته به دلیل حجم پایین‬ ‫صادرات فوالد کش��ور بی‌نتیجه مان��د‪ .‬در آن زمان مبادله‬ ‫تج��اری ای��ران مثبت ش��ده ب��ود‪ .‬ب��ا توجه به نب��ود عدد‬ ‫چش��مگیری برای ص��ادرات و با توجه به حج��م صادرات‬ ‫ف��والد‪ ،‬این طرح اقدامی بی‌موق��ع و عجوالنه بود‪ ،‬اما امروز‬ ‫با صادرات ‪۱۲‬میلیون تنی فوالد و کسب رتبه ‪ ۱۰‬صادرات‬ ‫در بین کش��ور‌های صادرکننده‪ ،‬زمان تشکیل کنسرسیوم‬ ‫به‌موقع و دارای اهمیت اس��ت‪ .‬به گفت��ه عضو هیات‌مدیره‬ ‫انجمن تولیدکنندگان فوالد‪ ،‬شرکت‌های فعال در این بخش‬ ‫متوجه ش��ده‌اند که با اتحاد در بازار‪ ،‬س��ود زیادی به‌وسیله‬ ‫اجماع حاصل می‌شود؛ چراکه به‌راحتی با یک تشکل بزرگ‬ ‫می‌توانند با مشتریان خارجی وارد مذاکره شوند‪.‬‬ ‫احرامیان ادامه داد‪ :‬رس��یدن ب��ه مقیاس و حجم باالتری‬ ‫در ص��ادرات و همچنی��ن کس��ب تجربه بازاریابی بیش��تر‬ ‫در ای��ن بخ��ش‪ ،‬انگی��زه و احتم��ال موفقی��ت را در بی��ن‬ ‫شرکت‌های داخلی برای تش��کیل کنسرسیوم بیشتر کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫صنایع‌معدنی فلزی‬ ‫عضو هیات‌مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد در پاس��خ‬ ‫به این پرس��ش که حضور دولت در این صنعت مانعی برای‬ ‫رس��یدن به اهداف صادراتی نمی‌ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬امروز دولت‬ ‫فق��ط به دنبال ارزآوری اس��ت و این مس��ئله نی��ز در بین‬ ‫تولیدکنندگان و صادرکنندگان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار‬ ‫است‪.‬‬ ‫این فعال بخش فوالدی تاکید کرد‪ :‬از این‌رو شرکت‌های‬ ‫خصوص��ی و خصولتی‌ه��ا با یک نظر مش��ترک «ش��رایط‬ ‫بهت��ر ص��ادرات و نرخ باالتر» ب��ه بازار‌ه��ای صادراتی نگاه‬ ‫می‌کنند‪.‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 23‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 12‬ذی‌الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 14‬اوت ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره ‪225‬‬ ‫یادداشت‬ ‫چرخه تولید آلومینیوم‬ ‫نیازمند مواد اولیه‬ ‫یازدهمین نمایشگاه متالورژی‪ ،‬فوالد‪ ،‬ریخته‌گری و صنایع وابسته در قطب فوالدسازی کشور برگزار می‌شود‬ ‫فرهاد رضایی‬ ‫مدیرعامل صنایع نگین آلومینیوم گلپایگان‬ ‫اصفهان بهترین شهر برای برگزاری نمایشگاه فوالد‬ ‫سارا اصغری‪:‬‬ ‫یازدهمین س��الی است که اصفهان در گرماگرم‬ ‫تابس��تان میزبان صنایع آهنی��ن چون متالورژی‪،‬‬ ‫فوالد‪ ،‬ریخته‌گری و صنایع وابس��ته به آن اس��ت‪.‬‬ ‫امس��ال نیز این نمایش��گاه ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۳‬ش��هریور در‬ ‫محل دائم��ی نمایش��گاه‌های بین‌المللی اصفهان‬ ‫ب��ا حضور بیش از ‪۱۳۰‬ش��رکت داخلی و خارجی‬ ‫برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫در این نمایشگاه‪ ،‬جدیدترین فناوری‌های روز و‬ ‫پیشرفته‌ترین حوزه‌ها و بخش‌های گوناگون صنعت‬ ‫فوالد‪ ،‬متال��ورژی‪ ،‬ریخته‌گری‪ ،‬آهنی و غیرآهنی‪،‬‬ ‫صنای��ع مربوط به مع��دن‪ ،‬تهیه و توزیع مواد اولیه‬ ‫و روش‌ه��ای تولید‪ ،‬تکمی��ل و تحویل محصوالت‬ ‫مرتب��ط با این صنایع و همچنین طرح‌های متنوع‬ ‫مربوط به ظرفیت‌ها و توانمندی‌های صنعت فوالد‬ ‫و صنایع وابسته به آن ارائه خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹دست پر شرکت ایریتک‬ ‫عکس‪ :‬آیدا فریدی‬ ‫ش��رکت ایریت��ک‪ ،‬یکی از‬ ‫شرکت‌هایی اس��ت که در‬ ‫نمایشگاه متالورژی‪ ،‬فوالد‪،‬‬ ‫ریخته‌گ��ری و صنای��ع‬ ‫وابس��ته به آن در اصفهان‬ ‫حضور دائمی داشته است‪.‬‬ ‫جالل تقی‌پور‪ ،‬مدیر تهیه پیشنهاد و برآورد شرکت‬ ‫ایریت��ک درباره این ش��رکت و انگی��زه حضور در‬ ‫نمایش��گاه فوالد اصفهان ب��ه روزگار معدن گفت‪:‬‬ ‫ش��رکت ایریتک حدود ‪۴۵‬س��ال پیش تاسیس و‬ ‫حدود ‪ ۲۵‬س��ال اس��ت ک��ه تبدیل ب��ه پیمانکار‬ ‫ای‌پی‌سی شده است‪ .‬این شرکت در زمینه معدن‪،‬‬ ‫متالورژی و فلزات و نفت و گاز و پتروشیمی به‌طور‬ ‫تخصصی فعالیت می‌کند‪.‬‬ ‫تقی‌پ��ور در ادامه توضیح داد‪‌:‬ش��رکت ایریتک‬ ‫طراحی تا مش��ارکت را با کم��ک یک تکنولوژ‌کار‬ ‫خارج��ی و تامین تجهیزات و نصب و راه‌اندازی در‬ ‫طرح‌ها را انجام می‌دهد و در بیشتر نمایشگاه‌های‬ ‫فلزات آهنی و غیرآهنی نیز حضور یافته است‪ .‬این‬ ‫شرکت در نمایشگاه اصفهان نیز که در زمینه فوالد‬ ‫است‪ ،‬حضور دارد‪ .‬پس از فوالد مبارکه بزرگ‌ترین‬ ‫غرف��ه در اصفه��ان متعل��ق به ایریتک اس��ت که‬ ‫شرکت‌های تابع این شرکت در آلمان و ایتالیا نیز‬ ‫در این نمایشگاه با غرفه‌های جدا حضور دارند‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به این پرس��ش که ش��رکت‌های‬ ‫خارج��ی ب��ا وج��ود تحریم‌ه��ا با ش��ما همکاری‬ ‫می‌کنن��د‪ ،‬گفت‪ :‬در دوران تحریم‌ها ش��رکت‌های‬ ‫خارج��ی همچنان با ما هم��کاری می‌کنند‪ ،‬البته‬ ‫مش��کالتی وج��ود دارد‪ .‬ام��ا در دوران تحریم‌ه��ا‬ ‫ایریت��ک تجهی��زات تامی��ن می‌‌کن��د و به برخی‬ ‫کارفرماها در زمینه صادرات مشاوره می‌دهد‪.‬‬ ‫مدیر تهیه پیش��نهاد و برآورد ش��رکت ایریتک‬ ‫در ادامه خاطرنشان کرد‪ :‬بزرگ‌ترین طراحی‌های‬ ‫م��ا در زمین��ه نفت و گاز و پتروش��یمی مربوط به‬ ‫جم��ع‌آوری گازه��ای آمک و ‪۵۰۰‬میلی��ون یورو‬ ‫برای آن س��رمایه‌گذاری ش��ده بود که این پروژه با‬ ‫موفقیت به پایان رسید‪.‬‬ ‫نمایشگاه اصفهان فرصت خوبی است که شرکت‌ها‬ ‫دستاوردهای خود را در این روزها که در تحریم‌ به‌سر‬ ‫می‌بریم‪ ،‬به نمایش بگذارند‬ ‫تقی‌پ��ور در ادامه خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬در زمینه‬ ‫فوالد نیز پروژه‌های بزرگی اجرا ش��ده است‪ ،‬برای‬ ‫نمونه ایریتک از ابتدای طراحی و س��اخت شرکت‬ ‫ف��والد مبارکه و همچنین از طراحی تا اجرا‪ ،‬نصب‬ ‫و راه‌اندازی بیش��تر واحدهای این ش��رکت حضور‬ ‫داش��ته است‪ .‬پس از راه‌اندازی نیز تمام طرح‌های‬ ‫توس��عه‌ای فوالد مبارکه تاکنون فعال بوده اس��ت‪.‬‬ ‫هم‌اکنون نی��ز ایریتک در فوالد مبارکه دفتر و در‬ ‫تمام پروژه‌ه��ا حضور دائم��ی دارد‪ .‬همچنین فاز‬ ‫نخست فوالد هرمزگان را ایریتک راه‌اندازی کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬به عالوه این موارد‪ ،‬در زمینه‬ ‫راه‌اندازی احیای مستقیم‪ ،‬ایریتک‪ ،‬لیسانس کشور‬ ‫ژاپن و میدرکس را دارد و بیشتر از ‪۱۸‬مورد احیای‬ ‫مستقیم در کشور را اجرا کرده است‪ .‬درحال‌حاضر‬ ‫نیز وارد پ��روژه افزایش ظرفیت واحدهای احیای‬ ‫مس��تقیم شده که نخس��تین طرح آن با کارخانه‬ ‫فوالد ارفع اردکان به امضا رسیده است‪.‬‬ ‫تقی‌پ��ور در پاس��خ به این پرس��ش ک��ه آیا در‬ ‫زمینه بومی‌س��ازی فناوری ورود نکرده‌اید‪ ،‬عنوان‬ ‫کرد‪ :‬در اوایل س��اخت واحدهای احیای مستقیم‪،‬‬ ‫سهم بیشتر تجهیزات این واحدها خارجی بود‪ ،‬اما‬ ‫هم‌اکنون حدود ‪۶۰‬درص��د این تجهیزات داخلی‬ ‫است و ش��رکت ایریتک به سازنده‌های داخلی در‬ ‫س��اخت تجهیزات کمک می‌کند‪ .‬هرچند فناوری‬ ‫آغاز نخستین نمایشگاه‬ ‫تخصصی بومی‌سازی فوالد خوزستان‬ ‫نخستین نمایشگاه تخصصی بومی‌سازی‬ ‫قطع��ات‪ ،‬تجهی��زات و مواد گ��روه فوالد‬ ‫خوزستان هفته جاری برگزار می‌شود‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش رواب��ط عمومی س��ازمان‬ ‫توس��عه و نوسازی معادن و صنایع معدنی‬ ‫ایران‪ ،‬شرکت فوالد خوزستان در راستای‬ ‫افزایش ات��کا به توانمندی‌ه��ای درونی و‬ ‫همس��و با منوی��ات رهبر معظ��م انقالب‬ ‫در سیاس��ت‌های ابالغی اقتصاد مقاومتی‬ ‫و ب��ا ه��دف حمای��ت از س��ازندگان و‬ ‫تولیدکنندگان داخلی‪ ،‬نخستین نمایشگاه‬ ‫تخصصی بومی‌سازی قطعات‪ ،‬تجهیزات و‬ ‫مواد را برگزار می‌کند‪.‬‬ ‫در ای��ن نمایش��گاه‪ ،‬تولیدکنن��دگان و‬ ‫فعاالن زنجی��ره صنعت فوالد برای بازدید‬ ‫حضور خواهند یافت‪.‬‬ ‫الزم به یادآوری است‪ ،‬این نمایشگاه ‪۲۳‬‬ ‫تا ‪ ۲۵‬مرداد سال جاری(‪ )98‬از ساعت ‪۱۸‬‬ ‫تا ‪ ۲۳‬در محل نمایش��گاه‌های بین‌المللی‬ ‫اهواز برگزار می‌شود‪.‬‬ ‫تا پایان س��ال ‪ ۱۴۰۰‬توان تولید ش��مش فوالدی مجتمع‬ ‫ف��والد صنع��ت بناب ب��ه یک‌میلی��ون تن خواهد رس��ید‪.‬‬ ‫به گ��زارش رواب��ط عمومی مجتم��ع فوالد صنع��ت بناب‪،‬‬ ‫س��یدابوتراب فاضل‪ ،‬مدیرعام��ل و نایب‌رئیس هیات مدیره‬ ‫این واحدها میدرکس اس��ت‪ ،‬اما تجهیزات آن در‬ ‫داخل تهیه می‌ش��ود‪ .‬برای ساخت کارخانه احیای‬ ‫مس��تقیم فوالدی از صفر تا صد آن‪ ،‬از مهندسی و‬ ‫اجرا تا نصب و راه‌اندازی نیازی به نیرویی از خارج‬ ‫نداریم و قادر به ساخت داخل هستیم‪.‬‬ ‫وی درباره برگزاری نمایش��گاه فوالد اصفهان در‬ ‫این اس��تان عنوان کرد‪ :‬اصفهان یکی از قطب‌های‬ ‫فوالدس��ازی کش��ور اس��ت و کارفرماهای بزرگ‬ ‫ف��والدی چ��ون مبارک��ه اصفهان را دارد‪ .‬بیش��تر‬ ‫س��ازنده‌های تجهیزات فوالدی در استان اصفهان‬ ‫هس��تند‪ .‬از ای��ن‌رو یکی از بهترین ش��هرها برای‬ ‫برگزاری نمایش��گاه‌های تخصصی در زمینه فوالد‪،‬‬ ‫اصفهان است‪.‬‬ ‫تقی‌پور در پاسخ به اینکه چه دستاورد جدیدی‬ ‫برای نمایش��گاه اصفهان داری��د‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬قرار‬ ‫اس��ت‪ ،‬ب��ر افزایش ظرفی��ت واحده��ای احیای‬ ‫مس��تقیم تمرکز داشته باش��یم و قصد داریم این‬ ‫برنامه‌ه��ا را در نمایش��گاه اصفهان در معرض دید‬ ‫ق��رار دهیم‪ .‬ه��دف دیگر ما‪ ،‬ورود ب��ه پروژه‌های‬ ‫کاه��ش مص��رف آب واحده��ای ف��والدی در‬ ‫بخش‌های فوالدس��ازی‪ ،‬احیا‪ ،‬ذوب و ریخته‌گری‬ ‫اس��ت‪ .‬ایریتک آمادگی برنامه کاهش مصرف آب‬ ‫در واحدهای فوالدسازی را دارد‪ .‬تضمین می‌کنیم‬ ‫که حدود ‪۳۰‬درصد آب مصرفی واحدها را کاهش‬ ‫می‌دهیم‪ .‬تقی‌پور همچنین درباره تولید الکترود‬ ‫گرافیت��ی در داخ��ل نیز عنوان ک��رد‪ :‬ایریتک‌ در‬ ‫طراح��ی الکترود گرافیت��ی اردکان از ابتدا حضور‬ ‫داش��ته است‪ .‬تجهیزات آن خارجی بوده و چندان‬ ‫راح��ت به ایران منتقل نش��ده اس��ت‪ .‬این پروژه‬ ‫بارها توقف داش��ته و برخی از تجهیزات کارفرما با‬ ‫همکاری ایریتک خریداری شده است‪.‬‬ ‫وی در پاسخ به این پرسش که در زمینه کاهش‬ ‫مص��رف الکترود‪ ،‬ایریتک چ��ه فعالیتی انجام داده‬ ‫اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬ممکن اس��ت ایده اولی��ه در زمینه‬ ‫کاه��ش مص��رف الکت��رود را مطرح کنی��م‪ .‬قدم‬ ‫نخست‪ ،‬کاهش مصرف و قدم دوم حذف آن است‪.‬‬ ‫مدیر تهیه پیش��نهاد و برآورد ش��رکت ایریتک در‬ ‫پایان تاکید کرد‪ :‬نمایش��گاه اصفهان فرصت خوبی‬ ‫اس��ت که شرکت‌ها دس��تاوردهای خود را در این‬ ‫روزه��ا که در تحری ‌م به‌س��ر می‌بری��م‪ ،‬به نمایش‬ ‫بگذارند‪.‬‬ ‫‹ ‹جای‌خالی شرکت‌های ریخته‌گری‬ ‫همچنین درباره نمایش��گاه‬ ‫متالورژی‪ ،‬فوالد‪ ،‬ریخته‌گری‬ ‫و صنای��ع وابس��ته ب��ه آن‬ ‫اصفه��ان‪ ،‬احس��ان اکبری‪،‬‬ ‫مدیر مالی و اداری ش��رکت‬ ‫آری��اذوب در گفت‌وگ��و ب��ا‬ ‫روزگار معدن اظهار کرد‪ :‬شرکت ما از سال ‪ ۸۴‬آغاز‬ ‫به کار کرده اس��ت و در زمینه ریخته‌گری چدن و‬ ‫فوالد‪ ،‬قطعات خودرو و ماش��ین‌آالت س��نگبری و‬ ‫معادن فعالیت می‌کند‪ .‬اکبری در ادامه یادآور شد‪:‬‬ ‫امسال دومین س��الی است که در نمایشگاه فوالد‬ ‫اصفهان حضور داریم‪ .‬وی در پاسخ به این پرسش‬ ‫که با وجود حضور یک‌بار در نمایشگاه اصفهان‪ ،‬این‬ ‫نمایش��گاه را چگون��ه ارزیاب��ی می‌کنی��د‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫نمایش��گاه اصفهان هرچند سال گذشته در زمینه‬ ‫حض��ور ش��رکت‌های فوالدس��ازی قوی ب��ود‪ ،‬اما‬ ‫شرکت‌های ریخته‌گری چندانی در این نمایشگاه‬ ‫حضور نداشتند‪ .‬این در حالی است که بیش از ‪۱۰۰‬‬ ‫ش��رکت در حوزه ریخته‌گری در اس��تان اصفهان‬ ‫حضور دارند‪ .‬مدیر مالی و اداری شرکت آریا ذوب‬ ‫با اش��اره به دستاوردهای این شرکت در نمایشگاه‬ ‫اصفهان عنوان کرد‪ :‬س��ال گذشته دستاورد ما در‬ ‫زمینه تهیه مواد اولیه به نسبت خوب بود‪.‬‬ ‫اکبری در ادامه خاطرنش��ان کرد‪ :‬برخی قطعات‬ ‫جدی��د را ریخته‌گری کرده‌ایم و قصد داریم آنها را‬ ‫معرفی کنیم؛ طرح‌های توس��عه‌ای خود را معرفی‬ ‫کرده و با تامین‌کنندگان مواد اولیه آشنا شویم‪.‬‬ ‫وی در ادامه بیان کرد‪ :‬هدف ما برای شرکت در‬ ‫نمایشگاه اصفهان این است که در زمینه بازاریابی‬ ‫محصوالت خ��ود گام برداریم‪ .‬امیدواریم امس��ال‬ ‫ش��رکت‌های ریخته‌گری بیش��تری در نمایشگاه‬ ‫حضور داشته باشند‪.‬‬ ‫مدیر مالی و اداری شرکت آریا ذوب در پاسخ به‬ ‫این پرسش که اگر نمایشگاه جداگانه ریخته‌گری‬ ‫برگزار ش��ود‪ ،‬برای ای��ن واحدها بهتر نخواهد بود‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬البته اگر نمایش��گاه ریخته‌گری به صورت‬ ‫تخصصی برگزار ش��ود‪ ،‬برای این ش��رکت‌ها بهتر‬ ‫خواه��د بود؛ چراکه به‌طور جداگانه نمایش��گاهی‬ ‫در زمینه ریخته‌گری در کش��ور برگزار نمی‌ش��ود‪.‬‬ ‫این درحالی اس��ت که در کشورهایی مانند آلمان‬ ‫و ترکیه‪ ،‬نمایش��گاه ریخته‌گ��ری به‌طور جداگانه‬ ‫برگزار می‌شود‪.‬‬ ‫نقش فوالد خراسان در توسعه منطقه‬ ‫اعضای کمیس��یون اجتماعی مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی در بازدید از مجتمع فوالد خراس��ان‪ ،‬بر‬ ‫تالش نمایندگان در رفع مش��کالت صنعتگران و‬ ‫کارگران در پیشانی جبهه تولید تاکید کردند‪.‬‬ ‫ط عمومی فوالد خراسان‪ ،‬علیرضا‬ ‫به گزارش رواب ‌‬ ‫محجوب‪ ،‬دبیرکل خانه کارگر و تعدادی از اعضای‬ ‫کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی ضمن‬ ‫بازدی��د از فعالیت‌ه��ای تولی��دی مجتم��ع فوالد‬ ‫خراس��ان ب��ا مدیران و کارکنان ای��ن واحد بزرگ‬ ‫صنعتی خراسان دیدار و گفت‌وگو کردند‪ .‬در این‬ ‫بازدید‪ ،‬مدیرعامل مجتمع فوالد خراس��ان با بیان‬ ‫توضیح‌هایی پیرامون عملکرد مجتمع و برنامه‌های‬ ‫آینده آن گفت‪ :‬فوالد خراسان با تکمیل حلقه‌های‬ ‫زنجیره تولید در استان محل استقرار خود‪ ،‬یکی از‬ ‫شرکت‌های اقتصادی‪ ،‬رقابتی‪ ،‬منضبط و پایدار در‬ ‫کشور به‌شمار می‌رود که ضمن تعامل با نهادهای‬ ‫اجتماعی و عمومی اس��تان و شهرس��تان‪ ،‬همواره‬ ‫برای رعایت دقیق اصول روابط کار و کرامت نیروی‬ ‫انسانی تالش خود را به‌کار گرفته است و اخیرا نیز‬ ‫به‌عنوان «معین اقتصادی» نقشی داوطلبانه برای‬ ‫تعام��ل با نهادهای حاکمیت��ی و نمایندگان برای‬ ‫توس��عه روس��تایی و توانمندس��ازی و بازآفرینی‬ ‫تولید شمش فوالد بناب تا ‪ ۱۴۰۴‬به یک‌میلیون تن می‌رسد‬ ‫این مجتمع در نشستی گفت‪ :‬بزرگ‌ترین مجموعه فوالدی‬ ‫بخش خصوصی کش��ور هستیم و توان دستیابی به ظرفیت‬ ‫واقعی را داریم و تا پایان س��ال ‪ ۱۴۰۰‬تولید یک‌میلیون تن‬ ‫ش��مش فوالدی در ای��ن مجتمع به‌صورت س��االنه را انجام‬ ‫خواهیم داد‪ .‬فاضل در مقایس��ه با ش��رایط مشابه سال قبل‬ ‫از افزای��ش ‪۵۰‬درص��دی تولید خبر داد و افزود‪ :‬نس��بت به‬ ‫ش��رایط مش��ابه س��ال قبل با راه‌اندازی دوباره واحد ذوب‬ ‫قوس‪ ،‬افزای��ش بیش از ‪۵۰‬درصدی تولی��د در بخش ذوب‬ ‫اجتماعی جغرافیای پیرامونی خود برعهده گرفته‬ ‫اس��ت‪ .‬سیدحس��ین احمدی با بیان شرایط تولید‬ ‫و دش��واری‌های ناش��ی از تحریم‌های نامشروع و‬ ‫غیرقانونی علیه اقتصاد کش��ور گفت‪ :‬این دیدگاه‬ ‫که همه در فوالد خراسان‪ ،‬باید برای تحقق «رونق‬ ‫تولید» همت کنند‪ ،‬خوشبختانه در میان مدیران‪،‬‬ ‫سهامداران عمده و کارکنان شرکت نهادینه شده‬ ‫و این همدلی نهادینه توانسته بزرگ‌ترین مجتمع‬ ‫صنعت��ی این اس��تان را با وجود همه دش��واری‌ها‬ ‫پیش ببرد و طرح‌های توس��عه و اشتغال‌زایی را در‬ ‫منطقه به‌ثمر برساند‪.‬‬ ‫و ریخته‌گری را داش��ته‌ایم و برای نخس��تین‌بار در ‪ ۸‬س��ال‬ ‫گذش��ته به سود عملیاتی رسیدیم که با بهره‌برداری از کوره‬ ‫‪ ۵‬واح��د القایی تا پایان م��رداد توان ذوبی مجموعه افزایش‬ ‫خواهد یافت‪.‬‬ ‫یک��ی از مهم‌تری��ن مش��کالت واحده��ای‬ ‫پایین‌دس��ت آلومینیوم‪ ،‬تهیه مواد اولیه است که‬ ‫این مواد کمیاب و گران شده‌اند‪ .‬برخی مواد اولیه‬ ‫موردنیاز این صنع��ت تا ‪ ۳۰۰‬درصد نیز افزایش‬ ‫نرخ داش��ته‌اند‪ .‬مشکل دیگر منع واردات شمش‬ ‫آلومینیوم از س��وی دولت از کشورهایی همچون‬ ‫عراق‪ ،‬تاجیکس��تان و ارمنس��تان است‪ .‬بنابراین‬ ‫واردات برای این صنف سخت شده است‪ .‬با توجه‬ ‫به این ش��رایط مواد اولیه خود را به صورت آزاد‬ ‫تهیه می‌کنند‪ .‬همین موضوع س��بب شده است‪،‬‬ ‫بیش��تر واحدهای صنایع پایین‌دست به ظرفیت‬ ‫مورد نظر خود نرسند‪ .‬کمبود نقدینگی نیز دیگر‬ ‫مشکل واحدهای پایین‌دست آلومینیوم است‪.‬‬ ‫با توج��ه به این مس��ائل‪ ،‬تولیدکنن��دگان در‬ ‫صنایع پایین‌دس��ت آلومینی��وم تولیدات خود را‬ ‫چن��دان افزایش نداده‌ان��د و از آنجا که قیمت‌ها‬ ‫در ب��ورس کاال اع�لام می‌ش��ود‪ ،‬تولیدکنندگان‬ ‫پایین‌دس��ت یک تا ‪ ۲‬درصد باالتر از نرخ بورس‬ ‫کاال می‌توانند محصول خود را بفروشند‪.‬‬ ‫دولت برای تامین مواد اولیه تولیدکننده باید از‬ ‫آنها حمایت کند‪ .‬در این راس��تا‪ ،‬دولت دست‌کم‬ ‫می‌تواند ثبت‌س��فارش‌ها برای واردات را بازکند‪.‬‬ ‫ای��ن درحالی اس��ت که به برخی ثبت‌س��فارش‬ ‫می‌دهند و به برخ��ی نمی‌دهند و در این زمینه‬ ‫رانت‌های بسیاری وجود دارد‪.‬‬ ‫ش��رایط به‌گونه‌ای شده که تولیدکننده مجبور‬ ‫است مواد اولیه خود را با نرخ باال خریداری کند و‬ ‫محصول نهایی را با سود اندک به فروش برساند‪.‬‬ ‫باید توجه کرد که اگر این روند در کشور ادامه‌دار‬ ‫باشد و مش��کل تامین مواد اولیه برطرف نشود‪،‬‬ ‫واحده��ای تولیدی به دلی��ل زیاندهی مجبور به‬ ‫تعطیلی چرخه تولید خود هستند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫‪ ۳‬هزار میلیارد تومان‬ ‫به صندوق بازنشستگان‬ ‫فوالد پرداخت شد‬ ‫نماین��ده دامغ��ان در مجلس با بی��ان اینکه‬ ‫صندوق بازنشس��تگان کش��وری فوالد ‪۵‬هزار‬ ‫میلیارد تومان کس��ری بودجه داش��ت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫دول��ت ‪ ۳‬هزار میلیارد توم��ان به این صندوق‬ ‫کمک کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش مه��ر‪ ،‬ابوالفضل حس��ن‌بیگی‬ ‫در نشس��ت بررس��ی مش��کالت واحده��ای‬ ‫معدن��ی دامغان به میزبان��ی فرمانداری درباره‬ ‫تالش‌ه��ای انجام ش��ده برای رفع مش��کالت‬ ‫حوزه معادن به‌ویژه درباره مطالبات این بخش‬ ‫تاکید ک��رد‪ :‬صندوق بازنشس��تگان کش��وری‬ ‫ف��والد ‪۵‬هزار میلی��ارد تومان کس��ری بودجه‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ب��ا پیگیری‌های انجام ش��ده در‬ ‫راستای احقاق حق مردم و بازنشستگان فوالد‬ ‫کشوری‪۳ ،‬هزار میلیارد تومان ازسوی دولت به‬ ‫این صندوق پرداخت شد تا بخشی از مشکالت‬ ‫حل و پرداخت‌ها به مردم برطرف شود‪.‬‬ ‫نماین��ده دامغ��ان در مجل��س در دومی��ن‬ ‫بخش س��خنان خود از مع��ادن به‌عنوان یکی‬ ‫از پایدارترین مش��اغل یاد کرد و گفت‪ :‬معادن‬ ‫نق��ش مهمی در ایجاد اش��تغال دارند که باید‬ ‫بیش��تر موردتوجه مسئوالن کشوری و استانی‬ ‫قرار گیرند‪.‬‬ ‫حس��ن‌بیگی اظه��ار ک��رد‪ :‬عظیم‌تری��ن و‬ ‫غنی‌ترین معدن مس کشور در جنوب دامغان‬ ‫ق��رار دارد که ب��ه عنوان ی��ک‌ظرفیت در این‬ ‫شهرس��تان به ش��مار می‌آید و نش��ان دهنده‬ ‫اهمیت و جایگاه معدن مس اس��ت‪ .‬از س��وی‬ ‫دیگر ما معتقدیم‪ ،‬خام‌فروشی در بخش معادن‬ ‫یک��ی از اشتباه‌هاس��ت که باید در این راس��تا‬ ‫تجدیدنظر شود‪.‬‬ ‫الزم به یادآوری است‪ ،‬یک هزار و ‪ ۲۰۰‬بیمه‬ ‫ش��ده تامین اجتماعی در دامغان کارگر معادن‬ ‫هستند‪.‬‬
‫معدن بین‌الملل‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 23‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 12‬ذی‌الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 14‬اوت ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره ‪225‬‬ ‫نظرگاه‬ ‫درآمدهای ارزی ایران‬ ‫هدف تحریم‌های امریکا‬ ‫کیوان جعفری‌طهرانی‬ ‫کارشناس ارشد بازارهای بین‌الملل‬ ‫فوالد و سنگ‌آهن‬ ‫به دلی��ل کاهش واردات مس تصفیه‌ش��ده در امس��ال‪،‬‬ ‫موجودی مس انبارهای در نظارت بورس شانگهای در پایان‬ ‫ژوئی��ه (‪۹‬مرداد) ب��ه پایین‌ترین میزان ثبت‌ش��ده در ‪‌۸‬ماه‬ ‫گذشته رسید‪.‬‬ ‫به گ��زارش مس‌پرس بر اس��اس این گزارش‪ ،‬موسس��ه‬ ‫فس��ت‌مارکت موج��ودی مس انباره��ای ش��انگهای را در‬ ‫‪۲۹‬ژوئیه (‪۷‬مرداد) در محدوده ‪ ۳۹۱‬تا ‪۳۹۵‬هزار تن ارزیابی‬ ‫کرد که این رقم نس��بت به موجودی ‪ ۴۳۵‬تا ‪۴۴۱‬هزار تن‬ ‫مربوط به اول ژوئیه (‪ ۱۰‬تیر)‪۱۰.۳ ،‬درصد و معادل ‪۴۵‬هزار‬ ‫تن کاهش داشته است‪ .‬موجودی این انبارها به مدت ‪۴‬ماه‬ ‫و از ابتدای مه (اردیبهش��ت‪-‬خرداد) کاهش مداوم داشته و‬ ‫از اواس��ط نوامبر (اواخر آبان ‪ )۱۳۹۷‬سال گذشته که حجم‬ ‫موجودی در محدوده ‪ ۳۸۳‬تا ‪ ۳۹۰‬هزار تن بود‪ ،‬به کمترین‬ ‫س��طح رسیده است‪ .‬آخرین س��طح موجودی انبارها شاهد‬ ‫کاهش ‪۹۰‬هزار تنی و معادل افت ‪۱۸.۶‬درصدی نس��بت به‬ ‫موجودی ‪ ۴۷۵‬تا ‪۴۹۱‬هزار تن مربوط به دوشنبه‪۳۰ ،‬ژوئیه‬ ‫‪۸( ۲۰۱۸‬مرداد ‪ )۱۳۹۷‬بوده اس��ت‪ .‬فع��االن بازار‪ ،‬کاهش‬ ‫شدید سطح موجودی انبارها در ژوئیه (خرداد‪-‬تیر) را ناشی‬ ‫از افت واردات مس تصفیه‌شده از مارس (اسفند‪-‬فروردین)‬ ‫می‌دانند چراکه در این زمان‪ ،‬معامله‌گران با محدودیت‌های‬ ‫اعتباری روبه‌رو شدند‪ .‬این امر باعث شده است محموله‌های‬ ‫کمتری به انبارهای ثبت‌ش��ده در بورس ش��انگهای تحویل‬ ‫داده شود‪.‬‬ ‫یک تاجر مس مس��تقر در ش��انگهای درب��اره دالیل این‬ ‫کاهش به موسسه فس��ت‌مارکت گفته است پس از آن که‬ ‫یکی از بزرگ‌تری��ن واردکنندگان مس در چین‪ ،‬گروه ت ِوو‪،‬‬ ‫از اواخر مارس (اواس��ط فروردین) اعتبارات بسیار کمتری‬ ‫از ط��رف بانک‌ها دریافت کرد‪ ،‬واردات مس تصفیه‌ش��ده به‬ ‫چین بس��یار کاهش یافت‪ .‬فعاالن ب��ازار همچنین به ضرر‬ ‫مداوم آربیتراژ مس وارداتی در ژوئیه به‌عنوان عامل دیگری‬ ‫برای کاهش تحویل مس به انبارهای شانگهای اشاره کردند‪.‬‬ ‫بر اس��اس محاسبات موسسه َفست‌مارکِتز‪ ،‬یک معامله‌گر‬ ‫ب��رای وارد کردن مس درجه یک به چین در ژوئیه‪ ،‬به طور‬ ‫متوس��ط ‪ ۵۰‬دالر در هر تن ض��رر می‌کند‪ ،‬درحالی‌که این‬ ‫ضرر در ژوئن (خرداد‪-‬تیر) به طور متوس��ط ‪ ۳۳‬دالر در هر‬ ‫تن بوده است‪.‬‬ ‫داده‌های موسسه تحقیقاتی انگلیسی «پی‌دبلیوسی» نشان می‌دهد‬ ‫‪ ۲۱‬درصد پست‌های مدیریتی غول‌های معدنی در تصرف زنان‬ ‫ثمن رحیمی‌راد‪:‬‬ ‫ات��اق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کش��اورزی‬ ‫ته��ران در گزارش��ی وضعیت بنگاه‌ه��ای برتر‬ ‫معدن��ی جه��ان را در س��ال گذش��ته میالدی‬ ‫بررسی کرده است‪.‬‬ ‫منب��ع ای��ن گ��زارش‪ ،‬موسس��ه انگلیس��ی‬ ‫پی‌دبلیوسی (‪ )PwC‬اس��ت و پی‌دبلیوسی در‬ ‫این گزارش به بررسی ساالنه روند جهانی بخش‬ ‫معدن در ‪۴۰‬ش��رکت برتر جهان با اس��تفاده از‬ ‫داده‌های بازار س��رمایه پرداخته است‪ .‬فهرست‬ ‫این ‪۴۰‬شرکت در جدول آورده شده است‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش روزگار مع��دن‪ ،‬یک��ی از‬ ‫مهم‌تری��ن موضوع‌های��ی که می‌ت��وان در این‬ ‫گ��زارش ب��ه آن اش��اره ک��رد‪ ،‬نس��بت بدهی‬ ‫ب��ه دارای��ی ای��ن شرکت‌هاس��ت که از س��ال‬ ‫‪۲۰۱۵‬میالدی(‪۱۳۹۴‬خورش��یدی) ش��روع به‬ ‫کاه��ش کرده و در س��ال گذش��ته میالدی به‬ ‫‪۵۰‬درص��د رس��یده اس��ت‪ ،‬به این معن��ا که بر‬ ‫خالف س��ال‌های گذش��ته‪ ،‬درحال‌حاضر نیمی‬ ‫از دارایی‌ه��ای ای��ن ش��رکت‌ها از محل حقوق‬ ‫صاحبان سهام و نیمی دیگر از محل بدهی‌های‬ ‫آنها تامین می‌شود‪.‬‬ ‫موضوع دیگر اینکه نتایج بررس��ی‌ها نش��ان‬ ‫می‌دهن��د دولت‌ها در س��ال گذش��ته میالدی‬ ‫نسبت به س��ال ‪ ۲۰۱۷‬منافع بیشتری از محل‬ ‫ارزش ایجاد ش��ده از سوی این شرکت‌ها کسب‬ ‫کرده‌اند‪.‬‬ ‫ای��ن گ��زارش همچنی��ن نش��ان می‌ده��د‬ ‫‪۱۴‬ش��رکت از ‪۴۰‬ش��رکت برتر معدنی در آسیا‬ ‫قرار دارند و بیش��تر آنه��ا در چین و چین‌تایپه‬ ‫مستقر هستند‪.‬‬ ‫به همی��ن ترتی��ب ‪۱۱‬ش��رکت در امریکای‬ ‫شمالی‪۷ ،‬شرکت در اروپا‪۵ ،‬شرکت در استرالیا‪،‬‬ ‫‪۲‬ش��رکت در افریقا و یک ش��رکت در امریکای‬ ‫جنوبی مستقر هستند‪.‬‬ ‫این ‪۴۰‬شرکت موفق شده‌اند در سال گذشته‬ ‫تولید خ��ود را افزایش دهن��د‪ .‬جریانات نقدی‬ ‫را بهبود بخش��ند‪ ،‬بدهی‌ه��ا را پرداخت کنند‪،‬‬ ‫سود س��هامداران را در باالترین میزان پرداخت‬ ‫کنند‪ ،‬برای نخس��تین بار در ‪۵‬سال توانسته‌اند‬ ‫هزینه‌های سرمایه را افزایش دهند و در نهایت‬ ‫زمینه‌ه��ای الزم را برای رش��د اقتصاد جهانی‬ ‫به‌وسیله عرضه مواد خام فراهم‌کنند‪.‬‬ ‫در ای��ن گ��زارش همچنی��ن روند ‪۱۰‬س��اله‬ ‫وضعیت مالی ‪۴۰‬ش��رکت معدن��ی برتر جهان‬ ‫ارائه ش��ده اس��ت؛ بن��ا براین گزارش س��رمایه‬ ‫تجمیعی بازار در این شرکت‌ها در سال ‪۲۰۰۹‬‬ ‫می�لادی (‪ ۱۳۸۸‬خورش��یدی) ه��زار و ‪۲۵۹‬‬ ‫میلیارد دالر بوده اما این رقم در س��ال ‪۲۰۱۰‬‬ ‫میالدی (‪ ۱۳۸۹‬خورشیدی) هزار و ‪ ۶۰۵‬دالر‪،‬‬ ‫در س��ال ‪ ۲۰۱۱‬میالدی (‪ ۱۳۹۰‬خورش��یدی)‬ ‫ه��زار و ‪ ۲۰۲‬دالر‪ ،‬در س��ال ‪ ۲۰۱۲‬می�لادی‬ ‫(‪ ۱۳۹۱‬خورش��یدی) ه��زار و ‪ ۲۳۴‬دالر‪ ،‬در‬ ‫سال ‪ ۲۰۱۳‬میالدی (‪ ۱۳۹۲‬خورشیدی) ‪۹۵۸‬‬ ‫میلیارد دالر‪ ،‬در س��ال ‪ ۲۰۱۴‬میالدی (‪۱۳۹۳‬‬ ‫خورشیدی) ‪ ۷۹۱‬میلیارد دالر‪ ،‬در سال ‪۲۰۱۵‬‬ ‫میالدی (‪ ۱۳۹۴‬خورشیدی) ‪ ۴۹۴‬میلیارد دالر‪،‬‬ ‫در س��ال ‪ ۲۰۱۶‬میالدی (‪ ۱۳۹۵‬خورش��یدی)‬ ‫‪ ۷۱۴‬میلی��ارد دالر‪ ،‬در س��ال ‪ ۲۰۱۷‬می�لادی‬ ‫(‪ ۱۳۹۶‬خورش��یدی) ‪ ۹۲۶‬میلی��ارد دالر و در‬ ‫نهایت در س��ال گذش��ته میالدی‪۷۵۷‬میلیارد‬ ‫دالر بوده است‪.‬‬ ‫ساختمان شرکت بی‌اچ‌پی در استرالیا‬ ‫تحریم‌های امری��کا درآمدهای ارزی کش��ور را‬ ‫هدف‌گذاری کرده است‪ .‬به واقع پس از اعالم ایران‬ ‫مبنی بر جایگزینی مع��دن و صنایع معدنی برای‬ ‫درآمده��ای ارزی‪ ،‬امری��کا به دنب��ال از بین بردن‬ ‫آنهاس��ت‪ .‬فراموش نکنیم که درآمدهای معدن و‬ ‫صنایع معدنی کش��ور برخالف درآمدهای نفتی به‬ ‫ش��ریان‌های کوچک و بزرگ اقتصادی کشور وارد‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫این درآمدها وارد خزانه کش��ور نمی‌شوند بلکه‬ ‫به واحده��ای مختلف بخش خصوص��ی و دولتی‬ ‫کش��ور وارد می‌ش��وند و بر بخش اقتصادی نظیر‬ ‫چرخه حمل کش��تی‌ها‪ ،‬بارگیری‌ه��ا‪ ،‬جابه‌جایی‬ ‫کاال با ریل و ج��اده‪ ،‬کارخانه‌ها‪ ،‬معادن‪ ،‬طرح‌های‬ ‫مشارکت اجتماعی و‪ ...‬اثر می‌گذارند‪ .‬در واقع تاثیر‬ ‫ای��ن تحریم‌ها بر وضعیت اقتصادی کش��ور گاهی‬ ‫حت��ی از حوزه نفت ش��دیدتر خواه��د بود چراکه‬ ‫ش��اهد مهاجرت معکوس در معادن کشور هستیم‬ ‫و این مهندس��ان و کارکنان هستند که به اطراف‬ ‫ش��هرها و مناطق دورافت��اده مراجع��ه می‌کنند‪.‬‬ ‫از طرف��ی درآمدهای حاصل از تولی��د و صادرات‬ ‫مع��دن و صنایع معدنی وارد ش��هرهای کوچک و‬ ‫روس��تاها و حتی دهک‌ها می‌شود و می‌بینیم که‬ ‫این تحریم‌ها می‌توانند چقدر خطرناک باش��ند‪ .‬از‬ ‫این رو همانگونه که گفته ش��د هدف امریکا از این‬ ‫تحریم‌ها کاهش درآمدهای ارزی است‪.‬‬ ‫امریکا در دور نخس��ت تحریم‌ها در اوت ‪۲۰۱۸‬‬ ‫(مرداد‪-‬ش��هریور ‪ )۱۳۹۷‬اع�لام ک��رد بی��ش از‬ ‫‪ ۲۵۰‬کارش��ناس خبره در زمینه چگونگی اعمال‬ ‫تحریم‌ها در حال مطالعه هس��تند و وضعیت بازار‬ ‫ای��ران را رصد ک��رده و گ��زارش می‌دهند‪ .‬حتی‬ ‫ممکن اس��ت برخی از این کارشناس��ان در داخل‬ ‫کشور به‌طور غیر محس��وس فعال باشند و خیلی‬ ‫مواقع این اطالعات به طور ناخواسته به بیرون درز‬ ‫پیدا می‌کند‪ .‬توصیه من ارائه نش��دن گزارش‌های‬ ‫تجاری درب��اره مبدا و مقصد کاال و ش��رکت‌های‬ ‫خریدار و فروشنده و جزئیات اسناد حمل دریایی‬ ‫و رسیدهای بانکی در گروه‌های عمومی شبکه‌های‬ ‫اجتماعی است‪.‬‬ ‫متاس��فانه در ایران به تعداد کافی کارشناس��ان‬ ‫خب��ره که اش��راف کامل ب��ه تج��ارت بین‌الملل‪،‬‬ ‫حق��وق بین‌الملل و ریس��ک بین‌الملل به ویژه در‬ ‫بخش مع��دن و صنای��ع معدنی در س��ازمان‌ها و‬ ‫نهادهای بخش خصوصی و دولتی کش��ور داش��ته‬ ‫باشند‪ ،‬وجود ندارد تا موارد تحریم‌ها را رصد کنند‬ ‫و ریس��ک تحریم‌ها و به عب��ارت بهتر تنازع برای‬ ‫بقا را به درس��تی بدانند‪ .‬بس��یاری کارشناسان از‬ ‫عن��وان محاوره‌ای «دور زدن تحریم‌ها» اس��تفاده‬ ‫می‌کنند‪ ،‬در صورتی که عنوان درست آن «مقابله‬ ‫ب��ا تحریم‌ها» اس��ت‪ .‬از نظر مقایس��ه‌ای می‌توان‬ ‫گف��ت کاری که به اصطالح مح��اوره‌ای«دور زدن‬ ‫تحریم‌ه��ا» در دور گذش��ته (پی��ش از برج��ام)‬ ‫انجام می‌ش��د‪ ،‬در مقایس��ه با روش‌ه��ای «مقابله‬ ‫با تحریم‌ها»‪ ،‬مقایس��ه مدرک کارشناس��ی با فوق‬ ‫دکتراس��ت‪ .‬یکی از شیوه‌های درس��ت «مقابله با‬ ‫تحریم‌ها» در اختیار گذاش��تن تجربه و اطالعات‬ ‫بین واحدهای تولیدی و تجاری مش��ابه به‌صورت‬ ‫چراغ خاموش است‪ .‬ما باید یاد بگیریم که «زکات‬ ‫علم و دانش‌مان» را با در اختیار گذاشتن اطالعات‬ ‫با یکدیگر ادا کنیم‪.‬‬ ‫درباره ف��والد مبارکه که به صورت خاص زودتر‬ ‫مورد تحریم ق��رار گرفته‪ ،‬باید گف��ت تحریم این‬ ‫ش��رکت به یک س��ال پیش از مرحل��ه اول و دوم‬ ‫تحریم‌ها و سپتامبر و اکتبر ‪( ۲۰۱۷‬شهریور‪-‬مهر‬ ‫و مهر‪-‬آبان ‪ )۱۳۹۶‬باز می‌گردد‪.‬‬ ‫در آن زمان یوروفر (انجمن فوالد اروپا) تعرفه‌ای‬ ‫را برای واردات ورق گرم از ‪ ۵‬کشور جهان (شامل‬ ‫ایران) اعمال کرد تا شاهد تعادل نرخ ورق در بازار‬ ‫اروپا باشد‪.‬‬ ‫ب��ا این کار صادرات ورق گرم به عنوان محصول‬ ‫نهای��ی فوالد ایران از ‪ ۳‬ماه چه��ارم ‪( ۲۰۱۷‬نیمه‬ ‫مهر تا نیمه دی ‪ )۱۳۹۶‬کاهش��ی ش��د و به صفر‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬چیالن‬ ‫موجودی انبارهای مس شانگهای به کمترین سطح ‪۸‬ماه گذشته رسید‬ ‫داده های گزارش حکایت از انتصاب ‪۱۳‬زن در اعضای‬ ‫هیات مدیره این شرکت‌ها دارد‪ .‬این ارقام همچنین‬ ‫نشان‌دهنده حضور ‪۲۱‬درصدی زنان در اعضای هیات‬ ‫مدیره ‪۴۰‬شرکت برتر جهان است‬ ‫با این حال این ارقام نش��ان می‌دهد با وجود‬ ‫پیش‌بینی بهبود وضعیت بخش معدن در سال‬ ‫آینده میالدی در بازار سرمایه‪ ،‬به نظر می‌رسد‬ ‫همچنان بازار معدن نتوانسته سرمایه‌گذاران را‬ ‫متاثر کن��د و زمانی که آنها ب��ه آینده صنعت‬ ‫معدن ن��گاه می‌کنن��د‪ ،‬نگرانی‌های��ی از قبیل‬ ‫ایمن��ی‪ ،‬محیط‌زیس��ت‪ ،‬فناوری و مش��ارکت‬ ‫مصرف‌کنن��دگان دارند زی��را صنایع معدنی به‬ ‫عن��وان یابنده و ارائه‌دهنده مواد خام (بیش��تر‬ ‫ش��امل م��واد دارای کرب��ن)‪ ،‬مهم‌ترین عامل‬ ‫انتش��ار گازهای گلخانه‌ای هستند و به همین‬ ‫دلیل در زمین��ه مربوط به تغییرات آب‌وهوایی‬ ‫دخالت دارند‪.‬‬ ‫پی‌دبلیوسی در بخش دیگری از این گزارش‬ ‫به بررس��ی وضعیت حضور زنان در پست‌های‬ ‫مدیریت��ی بخش معدن برای ‪۴۰‬ش��رکت برتر‬ ‫معدنی در سال گذشته میالدی پرداخته است‪.‬‬ ‫داده‌های این گزارش حکایت از انتصاب ‪۱۳‬زن‬ ‫در اعضای هیات مدیره این شرکت‌ها دارد‪ .‬این‬ ‫ارقام همچنین نشان‌دهنده حضور ‪۲۱‬درصدی‬ ‫زن��ان در اعضای هیات مدیره ‪۴۰‬ش��رکت برتر‬ ‫جهان است‪.‬‬ ‫در این بین ‪۹‬زن نیز به عنوان مدیران ارش��د‬ ‫این ‪۴۰‬شرکت منصوب شدند که ‪۱۲‬درصد کل‬ ‫مجموعه مدیران ارشد را دربرمی‌گیرند‪.‬‬ ‫‪۲‬زن در مجموع این ش��رکت‌ها مدیر اجرایی‬ ‫هستند و در ‪۱۱‬شرکت از ‪۴۰‬شرکت هیچ زنی‬ ‫در پست‌های ارشد مدیریتی قرار ندارد‪.‬‬ ‫این گ��زارش همچنی��ن نش��ان می‌دهد در‬ ‫ترکی��ب هیات مدیره این ش��رکت‌ها‪۲ ،‬درصد‬ ‫مدیران بیش از ‪۸۰‬سال سن دارند‪.‬‬ ‫‪۲۷‬درصد بین ‪ ۶۵‬تا ‪۸۰‬سال‪۵۳ ،‬درصد بین‬ ‫‪ ۵۰‬تا ‪۶۵‬س��ال‪۱۷ ،‬درصد بین ‪ ۳۵‬تا ‪۵۰‬س��ال‬ ‫و یک‌درص��د کمت��ر از ‪ ۳۵‬س��ال س��ن دارند‪.‬‬ ‫رتبه شرکت‬ ‫‪۱‬‬ ‫‪۲‬‬ ‫‪۳‬‬ ‫‪۴‬‬ ‫‪۵‬‬ ‫‪۶‬‬ ‫‪۷‬‬ ‫‪۸‬‬ ‫‪۹‬‬ ‫‪۱۰‬‬ ‫‪۱۱‬‬ ‫‪۱۲‬‬ ‫‪۱۳‬‬ ‫‪۱۴‬‬ ‫‪۱۵‬‬ ‫‪۱۶‬‬ ‫‪۱۷‬‬ ‫‪۱۸‬‬ ‫‪۱۹‬‬ ‫‪۲۰‬‬ ‫‪۲۱‬‬ ‫‪۲۲‬‬ ‫‪۲۳‬‬ ‫‪۲۴‬‬ ‫‪۲۵‬‬ ‫‪۲۶‬‬ ‫‪۲۷‬‬ ‫‪۲۸‬‬ ‫‪۲۹‬‬ ‫‪۳۰‬‬ ‫‪۳۱‬‬ ‫‪۳۲‬‬ ‫‪۳۳‬‬ ‫‪۳۴‬‬ ‫‪۳۵‬‬ ‫‪۳۶‬‬ ‫‪۳۷‬‬ ‫‪۳۸‬‬ ‫‪۳۹‬‬ ‫‪۴۰‬‬ ‫‪۴۰‬شرکت برتر معدنی جهان در سال گذشته میالدی (‪)۲۰۱۸‬‬ ‫نام شرکت‬ ‫بی‌اچ‌پی‬ ‫ریوتینتو‬ ‫واله‬ ‫گلنکور‬ ‫شرکت انرژی چایناشینهوآ‬ ‫ام‌ام‌سی نوریلسک نیکل‬ ‫آنگلوامریکن‬ ‫کول‌ایندیا‬ ‫نیومونت‌ماینینگ‬ ‫گروپومکزیکو‬ ‫بریک‌گلد‬ ‫معادن‬ ‫فریپورت‌مک‌موران‬ ‫تِک‌ریسورسِ ز‬ ‫سوت‪۳۲‬‬ ‫نیوکرست‌ماینینگ‬ ‫موزاییک‬ ‫چاینامولیبدِنوم‬ ‫شانکسی‬ ‫زیجین‬ ‫پولیوس ُگلداینترنشنال‬ ‫آلروسا‬ ‫آنتوفاگاستا‬ ‫آگنیکوای ِگل‌ماینز‬ ‫فروت ِسکیومتالز‬ ‫شاندونگ گلد ماینینگ‬ ‫گلدکورپ‬ ‫فرسنیلو‬ ‫چایناکول‬ ‫سومیتومو متال‬ ‫جیانگسی کاپِر‬ ‫فرست‌کوآنتوم‌مینِرالز‬ ‫کلَند‬ ‫کیر ‌‬ ‫یانژوکول‌ماینینگ‬ ‫آنگلوگلدآشانتی‬ ‫یمِتال‌اینترنشنال‬ ‫پُل ‌‬ ‫تیانچی لیتیوم‬ ‫ِکی‌جی‌اچ‌ام‬ ‫تا ِرث‬ ‫ن ِری ‌‬ ‫چاینانورسِ ر ‌‬ ‫یکِی‬ ‫پی‌تی‌بایان ریسورسِ ز تی‌ب ‌‬ ‫این گ��زارش در پای��ان نتیجه‌گی��ری می‌کند‬ ‫ش��رکت‌های معدنی این فرص��ت را در اختیار‬ ‫دارند تا نقش خود را به عنوان عنصری ضروری‬ ‫برای تامین منابع الزم برای رشد آینده معرفی‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫آنها برای رس��یدن به این جایگاه باید همسو‬ ‫با دنیایی که به س��رعت در حال تغییر اس��ت‪،‬‬ ‫حرک��ت و از ترازنامه و ق��درت خلق پول قوی‬ ‫خود برای آینده کم‌کربن‪ ،‬با سطح فناوری باال‬ ‫و مصرف‌کننده‌محور استفاده کنند‪.‬‬ ‫محورهای راهبردی که برای رسیدن به این‬ ‫هدف پیشنهاد می‌شود‪ ،‬به این شرح است؛ قرار‬ ‫دادن فناوری و نوآوری در صنایع پایین‌دس��ت‬ ‫با مشخص کردن فرصت‌های پیش روی صنایع‬ ‫پایین‌دس��ت‪ ،‬به وی��ژه درباره کاهش انتش��ار‬ ‫دی‌اکس��یدکربن و به وجود آوردن هماهنگی‬ ‫و همکاری بین اکوسیس��تم صنعت و فناوری؛‬ ‫کشور‬ ‫استرالیا‪/‬انگلیس‬ ‫استرالیا‪/‬انگلیس‬ ‫برزیل‬ ‫سوئیس‬ ‫چین‬ ‫روسیه‬ ‫انگلیس‪/‬افریقای جنوبی‬ ‫هند‬ ‫امریکا‬ ‫مکزیک‬ ‫کانادا‬ ‫عربستان‬ ‫امریکا‬ ‫کانادا‬ ‫استرالیا‬ ‫استرالیا‬ ‫امریکا‬ ‫چین‬ ‫چین‬ ‫چین‬ ‫انگلیس‬ ‫روسیه‬ ‫انگلیس‬ ‫کانادا‬ ‫استرالیا‬ ‫چین‬ ‫کانادا‬ ‫مکزیک‬ ‫چین‬ ‫ژاپن‬ ‫چین‬ ‫کانادا‬ ‫کانادا‬ ‫چین‬ ‫افریقای جنوبی‬ ‫روسیه‪/‬انگلیس‬ ‫چین‬ ‫لهستان‬ ‫چین‬ ‫اندونزی‬ ‫حوزه فعالیت‬ ‫گوناگون‬ ‫گوناگون‬ ‫گوناگون‬ ‫گوناگون‬ ‫زغال‌سنگ‬ ‫نیکل‬ ‫گوناگون‬ ‫زغال‌سنگ‬ ‫طال‬ ‫گوناگون‬ ‫طال‬ ‫گوناگون‬ ‫مس‬ ‫گوناگون‬ ‫گوناگون‬ ‫گوناگون‬ ‫پتاس‬ ‫گوناگون‬ ‫زغال‌سنگ‬ ‫گوناگون‬ ‫طال‬ ‫الماس‬ ‫مس‬ ‫طال‬ ‫سنگ‌آهن‬ ‫طال‬ ‫طال‬ ‫گوناگون‬ ‫زغال‌سنگ‬ ‫گوناگون‬ ‫مس‬ ‫مس‬ ‫طال‬ ‫زغال‌سنگ‬ ‫طال‬ ‫طال‬ ‫لیتیوم‬ ‫مس‬ ‫عناصر نادر‬ ‫زغال سنگ‬ ‫ایجاد فرهنگ تنوع‌سازی برای دنیای جدید با‬ ‫مشخص کردن طیف متنوعی از معیارها شامل‬ ‫مهارت‪ ،‬س��بک تفکر و روش کار و پیاده‌سازی‬ ‫راهبردهای��ی که موجب تنوع‌بخش��ی در تمام‬ ‫س��طوح س��ازمان می‌ش��ود؛ پاس��خ فعاالنه به‬ ‫ترجیحات مصرف‌کننده ب��ا آزمون بازار با یک‬ ‫محصول س��بز متمایز با نرخ بیشتر و همکاری‬ ‫با توس��عه‌دهندگان محصول ب��رای تولید مواد‬ ‫اولیه پایدار‪ ،‬اخالقی و قابل ردیابی در سراس��ر‬ ‫زنجی��ره تامی��ن؛ گفت‌وگو درباره به اش��تراک‬ ‫گذاش��تن ارزش به طور آشکار و منظم با تمام‬ ‫س��هامداران و ایجاد اعتماد به‌وسیله رسیدگی‬ ‫مس��تقل‪ ،‬همراه کردن مش��تری‌ها به‌وس��یله‬ ‫ایج��اد آگاه��ی و تعامل درب��اره ارتباط معادن‬ ‫و محص��والت مصرفی و تمایل نش��ان دادن به‬ ‫ش��نیدن نیازهای مشتریان و پاس��خ دادن به‬ ‫بازخورد آنها‪.‬‬ ‫‪ ۸۴‬نیروگاه زغال‌سنگ آلمان در فهرست تعطیلی‬ ‫آلمان ‪۸۴‬نیروگاه ب��رق را با هدف نجات کره زمین تعطیل‬ ‫می‌کن��د‪۴۰ .‬درص��د برق تولیدی این کش��ور با اس��تفاده از‬ ‫زغال‌سنگ تامین می‌شود‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش روابط عمومی س��ازمان توس��عه و نوس��ازی‬ ‫مع��ادن و صنای��ع معدن��ی ایران(ایمی��درو)‪ ،‬ب��ه نق��ل از‬ ‫وب‌س��ایت الیوکایندلی‪ ،‬آلمان به عن��وان یکی از بزرگ‌ترین‬ ‫مصرف‌کنندگان زغال‌س��نگ جهان ‪۸۴‬نیروگاه زغال‌سنگ را‬ ‫به منظور نجات کره زمین تعطیل می‌کند‪ .‬اوایل س��ال جاری‬ ‫میالدی‪ ،‬این کشور در اطالعیه‌ای تالش خود را برای رسیدن‬ ‫به اهداف کاهش انتشار گاز دی‌اکسیدکربن اعالم کرد‪.‬‬ ‫اوایل س��ال جاری می�لادی‪ ،‬حدود ‪۴۰‬درص��د برق آلمان‬ ‫به وس��یله زغال‌س��نگ تولی��د می‌ش��د‪ .‬آلم��ان انرژی‌های‬ ‫پ��اک و تجدیدپذی��ر را ب��ا اس��تفاده از نور خورش��ید و باد‬ ‫جایگزی��ن زغال‌س��نگ می‌کن��د و از س��ال ‪۲۰۳۸‬می�لادی‬ ‫(‪۱۴۱۷‬خورش��یدی) وابسته به انرژی‌های تجدیدپذیر خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫زغال‌س��نگ بزرگ‌ترین بخش اقتصادی اتحادیه اروپاست‪.‬‬ ‫در این بین آلمان بیشترین سهم را در اختیار دارد و مسئول‬ ‫انتش��ار یک س��وم گاز دی اکسید کربن ناش��ی از تولید برق‬ ‫اس��ت‪ .‬آلمان حدود نیمی از برق مورد نیاز اتحادیه اروپا را از‬ ‫زغال‌سنگ قهوه‌ای تولید می‌کند‪ .‬زغال‌سنگ قهوه‌ای نسبت‬ ‫به دیگر انواع زغال‌سنگ میزان بیشتری گاز دی‌اکسید کربن‬ ‫تولید می‌کند‪.‬‬ ‫کش��ورهای مصرف‌کنن��ده زغ��ال س��نگ به دلی��ل تاثیر‬ ‫س��وخت‌های فس��یلی بر کره زمین‪ ،‬تمایل به جایگزینی آنها‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫در این مدت از سال جاری میالدی‪ ،‬تولید زغال‌سنگ آلمان‬ ‫ح��دود یک پنجم کاهش یافت��ه و انرژی‌های تجدیدپذیر نور‬ ‫خورشید و باد جایگزین آن شده است‪ .‬تا سال ‪۲۰۴۰‬میالدی‬ ‫(‪۱۴۱۹‬خورش��یدی) انرژی‌های تجدیدپذیر ‪ ۶۵‬تا ‪۸۰‬درصد‬ ‫برق آلم��ان را تولید خواهند کرد‪ .‬آلم��ان در نظر دارد بیش‬ ‫از ‪۴۵‬میلی��ون دالر ب��رای کاه��ش خس��ارت‌ها در مناط��ق‬ ‫تولیدکننده زغال‌سنگ صرف کند اما برخی بر این باورند که‬ ‫روند کار کند است‪.‬‬
‫رفع مشکل کمبود مواد اولیه ذوب آهن در شورای معادن‬ ‫رئیس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان اصفهان گفت‪:‬‬ ‫ماش��ین‌آالت و تجهیزات ‪۴۰۰‬واحد صنعتی بزرگ این استان‬ ‫نیاز به نوسازی و بهسازی دارند‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬ایرج موفق افزود‪ :‬برای نوسازی و بهسازی این‬ ‫شمار واحد صنعتی و تولیدی استان اصفهان‪ ،‬اعتبار کالنی نیاز‬ ‫است که باید برای تامین آن تدابیر ویژه‌ای در نظر گرفته شود‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬بانک‌ها باید در زمینه نوسازی و بهسازی تجهیزات‬ ‫و ماشین‌آالت کارخانه‌ها بیش از پیش همکاری کنند؛ در سال‬ ‫گذشته فقط ‪۴‬درصد تسهیالت پرداختی بانک‌ها به این موضوع‬ ‫اختص��اص یافته بود‪ .‬رئیس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫استان اصفهان اضافه کرد‪ :‬بانک‌های خصوصی می‌توانند در این‬ ‫میان نقش موثری ایفا کنند اما این ظرفیت در سال‌های گذشته‬ ‫کمتر مورد استفاده قرار گرفته است‪ .‬وی‪ ،‬نوسازی خطوط تولید‬ ‫واحدهای صنعتی این اس��تان را اجتناب‌ناپذیر دانست و تحقق‬ ‫آن را در افزایش چشمگیر تولید و صادرات یادآور شد‪ .‬موفق با‬ ‫تاکی��د بر لزوم توجه به تولیدات صادرات‌محور پس از رفع نیاز‬ ‫داخل گفت‪ :‬این منطقه بیش از ‪ ۶‬هزار مجموعه با ظرفیت ارائه‬ ‫خدمات فنی و مهندس��ی دارد که می‌توانند در بس��یاری نقاط‬ ‫کش��ور در کنار برطرف کردن نیازهای روز‪ ،‬اش��تغالزایی کنند‪.‬‬ ‫وی ب��ه ض��رورت جلوگی��ری از صادرات مواد خ��ام به خارج از‬ ‫استان پیش از تامین نیاز مجموعه‌های صنعتی اصفهان‪ ،‬اشاره‬ ‫و تصری��ح کرد‪ :‬برای نمونه مش��کالت ذوب آهن که این روزها‬ ‫با کمبود مواد اولیه روبه‌رو ش��ده‪ ،‬در روزهای آینده با طرح در‬ ‫شورای معادن کشور برطرف خواهد شد‪ .‬رئیس سازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت اس��تان همچنین با اش��اره به بررسی مشکالت‬ ‫پلی‌اکریل اصفهان اظهار کرد‪ :‬در این راس��تا قرار ش��ده اس��ت‬ ‫بخشی از مواد اولیه مورد نیاز مجموعه از سوی پتروشیمی تبریز‬ ‫تامین شود‪ .‬وی در ادامه به طرح‌های نیمه‌تمام صنعتی‪ ،‬معدنی‬ ‫و تجاری استان اصفهان اشاره کرد و تکمیل هزار و ‪۵۰۰‬طرح را‬ ‫در گرو همکاری بانک‌ها و س��ایر دستگاه‌های اجرایی برشمرد‪.‬‬ ‫استان‌ها‬ ‫موف��ق به صدور مجوز برای ‪۴‬ط��رح صنعتی‪ ،‬معدنی و تجاری‬ ‫در چند س��ال گذش��ته اش��اره کرد و افزود‪ :‬از این تعداد هزار و‬ ‫‪۵۰۰‬طرح باالی ‪۶۰‬درصد پیشرفت فیزیکی دارند و برخی نیز به‬ ‫دلیل مشکالت مالی متوقف شده‌اند‪ .‬بر اساس آمارهای موجود‪،‬‬ ‫نزدیک به ‪۶۵‬هزار واحد کوچک و متوس��ط در کش��ور فرسوده‬ ‫بوده ک��ه این رقم ‪۳۰‬درصد مجموع واحدهای تولیدی موجود‬ ‫اس��ت‪ .‬همچنین نزدیک به ‪۲۰‬درصد ماش��ین‌آالت خط تولید‬ ‫واحدهای صنعتی بزرگ کشور فرسوده است و نیاز به بهسازی‬ ‫دارد‪ .‬اس��تان اصفهان هم‌اکنون دارای ‪۲۱۰‬هزار واحد صنفی و‬ ‫بیش از ‪۹‬هزار واحد صنعتی است‪.‬‬ ‫چهار‌شنبه‬ ‫‪ 23‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 12‬ذی‌الحجه ‪ 1440‬‬ ‫‪ 14‬اوت ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره ‪225‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫رئیس سازمان صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت استان کرمانشاه‪:‬‬ ‫بزرگ‌ترین معدن سرب و روی خاورمیانه‬ ‫گروه معدن‪:‬‬ ‫مع��دن س��رب و روی و کارخان��ه تولی��د س��رب و‬ ‫روی انگ��وران در انگ��وران اس��تان زنج��ان‪ ،‬بزرگ‌ترین‬ ‫تولیدکنن��ده س��رب و روی ای��ران و بزرگ‌ترین معدن‬ ‫سرب و روی خاورمیانه اس��ت‪ .‬به گزارش پایگاه خبری‬ ‫گس��ترش‌نیوز‪ ،‬می��زان ذخایر معدن انگ��وران در بخش‬ ‫روب��از ‪۸‬میلی��ون ت��ن و در بخش زیرزمین��ی ‪۴‬میلیون‬ ‫تن روی با عیار باالس��ت‪ .‬با احتس��اب استخراج ساالنه‬ ‫ی��ک میلیون تن م��اده معدنی‪ ،‬عم��ر باقی‌مانده معدن‬ ‫انگوران ‪۱۲‬س��ال دیگر تمام می‌ش��ود‪ .‬معدن انگوران از‬ ‫نظر عیار باالی فلز محتوی‪ ،‬از معادن نادر جهان اس��ت‪.‬‬ ‫کاربردهای فلز س��رب در قرن بیس��تم شامل استاندارد‬ ‫وزن‪ ،‬ضرب س��که‪ ،‬مجسمه‌س��ازی‪ ،‬دیوارهای ضد آب و‬ ‫آستری‌سازی‪ ،‬زیورآالت‪ ،‬لنگرسازی و مهرسازی است و‬ ‫با ظهور خودرو‪ ،‬مواد شیمیایی و صنایع ماشینی‪ ،‬کاربرد‬ ‫س��رب به عنوان افزودنی نرم‌کننده س��وخت‪ ،‬آلیاژهای‬ ‫بلبرینگ و لوله‌کشی‪ ،‬باتری‌های ذخیره‌کننده و ابزارهای‬ ‫شیمیایی گسترش فراوان یافته است‪.‬‬ ‫کرمانشاه ‪ ۷۵‬درصد ذخایر‬ ‫بیتومین کشور را دارد‬ ‫کاربردهای مدرن این عنصر شامل اسلحه‌سازی‪ ،‬تولید‬ ‫شیش��ه‪ ،‬عایق صدا و محافظ تشعشعات در نیروگاه‌های‬ ‫اتمی است‪.‬‬ ‫فل��ز روی پ��س از م��س و آلومینی��وم از مهم‌ترین و‬ ‫پرمصرف‌ترین فلزات غیرآهنی اس��ت و به دلیل ویژگی‬ ‫مطلوب آن در صنایع متعدد مورد استفاده قرار می‌گیرد‪.‬‬ ‫رئیس س��ازمان صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫اس��تان کرمانش��اه ب��ا بی��ان ای��ن مطلب که‬ ‫اس��تقبال از س��رمایه‌گذاری در ح��وزه معدن‬ ‫بیش��تر از گذش��ته اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬بیش از ‪۷۵‬‬ ‫درصد ذخایر قی��ر طبیعی (بیتومین) کش��ور‬ ‫در اس��تان کرمانش��اه وج��ود دارد و زمین��ه‬ ‫خوبی را برای س��رمایه‌گذاری به‌ویژه در بخش‬ ‫ف��رآوری ای��ن م��اده معدنی ارزش��مند فراهم‬ ‫می‌کند‪.‬‬ ‫به گزارش ش��اتا‪ ،‬محس��ن دارابی اعالم کرد‪:‬‬ ‫س��ال ج��اری در ح��وزه معدن‪ ،‬این س��ازمان‬ ‫‪۲‬برنام��ه جدی را در دس��تور کار قرار داده که‬ ‫مهم‌ترین آنها احیا و توس��عه معادن کوچک و‬ ‫بازسازی‪ ،‬نوس��ازی و ایجاد واحدهای فرآوری‬ ‫به‌منظور جلوگیری از خام فروشی مواد معدنی‬ ‫بود‪.‬‬ ‫رئی��س س��ازمان صنعت‪ ۷‬مع��دن و تجارت‬ ‫کرمانش��اه اف��زود‪ :‬در س��ال ‪ ،۹۸‬از محل بند‬ ‫ال��ف تبص��ره ‪ ،۱۸‬تس��هیالتی به ای��ن منظور‬ ‫مصوب ش��د که ‪ ۵۰‬درص��د آن از محل منابع‬ ‫صندوق توسعه ملی و ‪ ۵۰‬درصد دیگر از منابع‬ ‫داخل��ی بانک‌ها در اختیار متقاضیان س��اخت‬ ‫واحده��ای ف��رآوری با ن��رخ ‪ ۱۲‬درص��د قرار‬ ‫گی��رد‪ .‬وی ی��ادآور ش��د‪ :‬اس��تان کرمانش��اه‬ ‫همچنی��ن دارای مزیت‌های نس��بی در حوزه‬ ‫معدن به‌ویژه مواد معدنی منگنز‪ ،‬سیلیس و گچ‬ ‫است که می‌تواند به مزیت رقابتی جدید تبدیل‬ ‫شود‪.‬‬ ‫رئیس سازمان صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت خراسان رضوی خبرداد‪:‬‬ ‫‪ ۱۱۳‬میلیون دالر‬ ‫سرمایه‌گذاری خارجی‬ ‫در استان خراسان رضوی‬ ‫عکس‌ها‪ :‬مهدی کاوه‌ای‬ ‫رئیس س��ازمان صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫خراسان رضوی گفت‪ :‬از ابتدای امسال ‪ ۸‬طرح‬ ‫صنعتی در مجم��وع با حجم ‪۱۱۳‬میلیون دالر‬ ‫سرمایه مصوب خارجی در حوزه صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت استان‪ ،‬مجوز سرمایه‌گذاری خارجی‬ ‫دریافت کرده‌اند‪.‬‬ ‫به گزارش شاتا‪ ،‬محمدرضا مس‌فروش اظهار‬ ‫ک��رد‪۵۳ :‬میلیون دالر از س��هم تعریف ش��ده‬ ‫س��رمایه‌گذاری خارجی ح��وزه صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت (‪۶۰‬میلی��ون دالر) در س��ال جاری‬ ‫افزایش یافته است‪.‬‬ ‫رئیس س��ازمان صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫خراس��ان رضوی ب��ا بیان اینکه رتبه نخس��ت‬ ‫تعداد طرح‌های مصوب سرمایه‌گذاری خارجی‬ ‫ح��وزه صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت کش��ور با‬ ‫‪۱۵۸‬طرح و‪۵۹۲‬میلیون دالر س��رمایه مصوب‬ ‫بر اس��اس گزارش ‪۱۰‬س��اله ارائه شده از سوی‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬به خراس��ان‬ ‫رض��وی اختصاص دارد‪ ،‬اف��زود‪ :‬همچنین این‬ ‫اس��تان دارای رتبه نخس��ت تع��داد طرح‌های‬ ‫فعال مصوب سرمایه‌گذاری خارجی با ‪۹۴‬مورد‬ ‫بر اساس گزارش مرکز خدمات سرمایه‌گذاری‬ ‫اس��تان از ‪۱۴۴‬مورد طرح‌های س��رمایه‌گذاری‬ ‫خارجی موجود است‪.‬‬ ‫مس‌ف��روش اف��زود‪ :‬افغانس��تان بیش��ترین‬ ‫تعداد طرح‌ه��ای مصوب و کش��ورهای چین‪،‬‬ ‫آلمان‪ ،‬هلند و ترکمنس��تان بیش��ترین حجم‬ ‫س��رمایه‌گذاری خارجی را به خ��ود اختصاص‬ ‫داده‌اند‪.‬‬
‫چهارشنبه ‪ 23‬مرداد ‪ 12 1398‬ذی‌الحجه ‪ 14 1440‬اوت ‪2019‬‬ ‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫موسسه فرهنگی و هنری روزگار وصل‬ ‫مدیر مسئول‪:‬‬ ‫ناصر بزرگمهر‬ ‫چرا طالی آبی از درخشش افتاد؟‬ ‫سال دوم شماره ‪225‬‬ ‫سردبیر‪ :‬محبوبه ناطق‬ ‫همکاران‪ :‬سارا اصغری‪-‬ثمن رحیمی‌‌راد‪ -‬منیر حضوری‬ ‫مدیر فنی و هنری‪ :‬مهدی نجفی‬ ‫نمایندگی دفتر اروپا‪ :‬چکاوک بزرگمهر‬ ‫آدرس‪ :‬تهران‪ -‬میدان هفتم تیر‪ -‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬پالک ‪74‬‬ ‫تلفکس‪88310576-88310575:‬‬ ‫سازمان آگهی‌ها‪88722732-3:‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان‌ها‪88724211:‬‬ ‫چاپ‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.Madandaily.com‬‬ ‫‪www.instagram.com/Madandaily‬‬ ‫‪www.twitter.com/Madandaily‬‬ ‫‪www.t.me/Madandaily‬‬ ‫‪E-mail:info@madandaily.com‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫یادداشت‬ ‫‌چشم‌اندازی به استحصال عناصر نادر‬ ‫از کانی سیاه‬ ‫بهرام فرزاد‬ ‫کارشناس زغال‌سنگ‬ ‫در ‪ 3‬دهه گذشته با توجه به‬ ‫توسعه انواع عناصر نادر خاکی‪،‬‬ ‫یک انفجار در مصرف این مواد‬ ‫در جه��ان به وقوع پیوس��ت‪.‬‬ ‫دلیل این انفجار توسعه تولید‬ ‫محصوالتی بود که مصرف آنها‬ ‫هر س��ال رو به افزایش اس��ت‪.‬‬ ‫رشد ‪۵‬درصدی مصرف ساالنه و محدود بودن میزان تولید جهانی به جز چین در حالی‬ ‫اتف��اق می‌افتد که در آین��ده‌ای نزدیک امریکا به عنوان بزرگ‌ترین مصرف‌کننده این‬ ‫مواد نمی‌تواند از منابع داخلی خود این محصوالت را تهیه کند و در نتیجه این اتفاق‌ها‪،‬‬ ‫پیش‌بینی می‌ش��ود در روزگاری نه‌چندان دور این کش��ور با کمبود عرضه و رش��د‬ ‫قیمت‌ها روبه‌رو شود‪ .‬به همین دلیل امریکا با توجه به پراکندگی ذخایر این مواد در‬ ‫قلمروی خود و میزان کم این ذخیره‌ها تمرکز خود را بر تامین این عناصر از زغال‌سنگ‬ ‫گذاش��ته است‪ .‬امریکا زغال‌سنگ فراوانی دارد‪ .‬آزمایشگاه ملی فناوری انرژی امریکا‪،‬‬ ‫استحصال اقتصادی عناصر نادر خاکی را از زغال‌سنگ و مشتقات آن‪ ،‬الیه‌های رسی‬ ‫باال و پایین رگه‌های زغال‌س��نگ‪ ،‬پس��اب معادن زغال‌سنگ و خاکستر‌های حاصل از‬ ‫سوخت زغال‌سنگ در نیروگاه‌ها و صنایع را در برنامه داشته است‪ ،‬به‌طوری که فناوری‬ ‫جدایش آنها کمترین اثرات منفی را بر محیط‌زیس��ت می‌گذارد‪ .‬مقدمات این امر در‬ ‫مقیاس آزمایشگاهی انجام شد و قرار است‪ ،‬در سال آینده میالدی (‪ )۲۰۲۰‬براساس‬ ‫برنامه تنظیمی به تولید صنعتی منتهی ش��ود‪ .‬اکنون چین با توجه به مصرف س��االنه‬ ‫حدود ‪۴‬میلیارد تن زغال‌سنگ‪ ،‬بخشی از این عناصر را از خاکستر‌های به‌جا مانده در‬ ‫نیروگاه‌ها و صنایع به‌دست آورده و امریکا نیز فرآیند وسیعی را اجرا کرده و مدل‌سازی‬ ‫رایانه‌ای آن را انجام داده اس��ت‪ .‬این فرآیند ش��امل نمونه‌برداری‪ ،‬شناخت ویژگی‌ها‪،‬‬ ‫جدایش و استحصال این مواد از پسماند سوخت زغال‌سنگ است‪ .‬از ژوئن سال ‪۲۰۱۵‬‬ ‫(خرداد‪-‬تیر ‪ )۱۳۹۴‬تاکنون روی ‪ ۸۰۰‬نمونه دریافت ش��ده از موقعیت‌های گوناگون‬ ‫کار شده و سازمان زمین‌شناسی امریکا هم با آزمایشگاه یادشده همکاری و همفکری‬ ‫نزدیک داشته و با هم در این زمینه تفاهمنامه‌ای امضا کرده‌اند‪.‬‬ ‫فنون نمونه‌برداری و آزمایشگاهی که ازسوی این مرکز انجام می‌شود‪ ،‬در نوع خود‬ ‫باالتری��ن و بهترین فنون موجود در جهان اس��ت و عناصر نادر محتوی زغال‌س��نگ‬ ‫و خاکس��تر‌ها ازسوی سیس��تم دوبل القایی اسپکترومتری پالس��ما که خطاها را در‬ ‫ش��ناخت میزان عناصر نادر به کمترین میزان می‌رساند‪ ،‬استفاده می‌شود‪ .‬آزمایشگاه‬ ‫یادشده تامین نیاز کنونی امریکا که حدود ‪۱۷‬هزار تن انواع عناصر نادر در سال برآورد‬ ‫شده را به وسیله الیه‌های زغال‌سنگ‪ ،‬رس‌های تحتانی و فوقانی الیه‌های زغال‌سنگ و‬ ‫خاکستر‌های حاصل از سوخت زغال‌سنگ برنامه‌ریزی کرده است‪ .‬یادآوری می‌شود‪،‬‬ ‫ب��ه دلیل باال بودن نقطه ذوب و دیکامپوزیش��ن عناصر ن��ادر خاکی‪ ،‬این عناصر پس‬ ‫از س��وختن زغال‌سنگ در خاکس��تر‌های باقی مانده‪ ،‬به‌صورت س��الم حضور داشته‬ ‫و قابل اس��تحصال هس��تند‪ .‬برای روشن شدن بیش��تر موضوع به یک نمونه خاص از‬ ‫زغال‌سنگ‌های امریکا اشاره می‌شود‪ .‬این نمونه حاوی ‪۶۲‬پی‌پی‌ام عناصر نادر خاکی‬ ‫اس��ت‪ .‬با توجه به ذخیره ‪۲۷۵‬میلیارد تنی زغال‌س��نگ در امریکا‪ ،‬تهیه این عناصر از‬ ‫نظر معدنی مشکلی ندارد و ذخیره‌ای حدود ‪۱۷‬میلیون تن از عناصر نادر خاکی فقط‬ ‫در منابع زغال‌س��نگی این کش��ور موجود است و با توجه به روند مصرف کنونی کفاف‬ ‫مصرف هزار سال امریکا را خواهد داد‪ .‬خاکستر‌های حاصل از سوخت زغال‌سنگ در‬ ‫نیروگاه‌های امریکا دارای متوس��ط ‪ ۲۰۰‬پی‌پی‌ام از انواع عناصر نادر خاکی هس��تند و‬ ‫رس‌های فوقانی و تحتانی رگه‌های زغال‌س��نگ نی��ز حدود ‪۲۰۰‬پی‌پی‌ام از انواع این‬ ‫کانی را در اختیار دارند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫‌ورود بازار مس به کسری عرضه‬ ‫در سال‌های پیش‌رو جدی است‬ ‫تقاضای جهانی مس تصفیه ش��ده با نرخ رشد س��االنه ‪۲.۶‬درصدی از حدود‬ ‫‪۲۳.۶‬میلیون تن در سال گذشته میالدی (‪ )۲۰۱۸‬به حدود ‪۲۹.۸‬میلیون تن در‬ ‫سال ‪۲۰۲۷‬میالدی (‪ ۱۴۰۶‬خورش��یدی) خواهد رسید‪ .‬محرک‌های اصلی این‬ ‫رش��د تقاضا‪ ،‬توسعه و نوسازی ش��بکه‌های برقی و نیروگاهی در سراسر جهان‪،‬‬ ‫جهش بازار خودروهای برقی و پیش‌بینی رش��د مثب��ت اقتصاد جهانی در این‬ ‫دوره است‪ .‬به گزارش فلزات‌آنالین‪ ،‬بر این اساس‪ ،‬برآورد فیچ‌سولوشِ نز از حجم‬ ‫کس��ری عرضه مس در بازار جهانی در س��ال ‪۲۴۷ ،۲۰۱۸‬هزار تن اس��ت‪ .‬این‬ ‫وضعیت تا س��ال ‪۲۰۲۱‬میالدی (‪۱۴۰۰‬خورشیدی) در بازار مس باقی می‌ماند‬ ‫و سپس در سال ‪۲۰۲۲‬میالدی (‪۱۴۰۱‬خورشیدی)‪ ،‬عرضه و تقاضای فلز سرخ‬ ‫به تعادل می‌رسد‪ .‬پیش‌بینی این موسسه پیشی گرفتن رشد عرضه از تقاضا در‬ ‫آینده بلندمدت است‪.‬‬ ‫گروه معدن‪:‬‬ ‫کبال��ت‪ ،‬یکی از فلزاتی اس��ت که جهان‬ ‫م��درن را تعری��ف می‌کند و ب��ا کاربردی‬ ‫که در فناوری‌های جدی��د دارد‪ ،‬یک ماده‬ ‫بااهمیت به‌شمار می‌رود‪ .‬به گزارش ایسنا‪،‬‬ ‫کبال��ت در قدیم برای رنگ کردن شیش��ه‬ ‫یا س��رامیک مورداستفاده قرار می‌گرفت و‬ ‫مصریان باستان ‪۲۶۰۰‬سال پیش از کبالت‬ ‫در مجسمه‌های‌ش��ان اس��تفاده می‌کردند‪،‬‬ ‫ام��ا دانش��مندان در ق��رن ‪ ۲۰‬دریافتن��د‬ ‫که کبال��ت ب��رای فناوری‌های پیش��رفته‬ ‫کیفیت‌های مهم��ی دارد‪ .‬ترکیب کبالت با‬ ‫فلزات دیگر آلیاژهایی را تولید می‌کنند که‬ ‫بس��یار س��خت و محکم بوده و در شرایط‬ ‫دمایی ب��اال دوام می‌آورند؛ بنابراین کبالت‬ ‫به موتور هواپیماها‪ ،‬موشک‌ها‪ ،‬نیروگاه‌های‬ ‫هسته‌ای‪ ،‬توربین‌ها‪ ،‬ابزارهای برش و حتی‬ ‫مفصل ران مصنوع��ی راه پیدا کرد‪ .‬به این‬ ‫ترتیب‪ ،‬کبالت ارزشمند شد اما آنچه کبالت‬ ‫را در نظر سرمایه‌گذاران و سفته‌بازان ویژه‬ ‫کرد‪ ،‬نق��ش آن در کات��د باتری‌های قابل‬ ‫ش��ارژ بود‪ .‬تعجبی ندارد که سرمایه‌گذاران‬ ‫ای��ن فل��ز را «ط�لای آب��ی» نامیده‌اند‪ .‬از‬ ‫س��ال ‪۲۰۰۸‬میالدی (‪۱۳۸۷‬خورش��یدی)‬ ‫محبوبیت روبه‌رش��د تلفن‌های هوش��مند‪،‬‬ ‫تقاض��ا ب��رای باتری‌هایی که س��ریع‌تر از‬ ‫همیش��ه شارژ می‌ش��وند را باال برد‪ .‬سپس‬ ‫‪۴‬سال پیش خودرو برقی توجه معامله‌گران‬ ‫کبالت را جلب کرد‪.‬‬ ‫از سال ‪۲۰۱۶‬میالدی (‪۱۳۹۵‬خورشیدی)‬ ‫تا سال ‪۲۰۱۸‬میالدی (‪۱۳۹۷‬خورشیدی)‬ ‫ن��رخ کبالت س��یر صعودی پی��دا کرد و از‬ ‫ح��دود ‪۲۶‬ه��زار دالر در هر ت��ن به بیش‬ ‫از ‪۹۰‬هزار دالر رس��ید‪ .‬بی��ش از ‪۵۰‬درصد‬ ‫از تقاضایی ک��ه درحال‌حاضر برای کبالت‬ ‫بسیاری از فرآوری‌کنندگان به‌ویژه در چین و افریقا‬ ‫به دلیل رشد قیمت‌ها اقدام به احتکار کبالت‬ ‫کردند‪ .‬این شرکت‌ها زمانی به عرضه موجودی کبالت‬ ‫خود اقدام کردند که سرمایه‌گذاران دریافتند‬ ‫تقاضا برای خودروهای برقی هنوز به حدی که مردم‬ ‫امیدوار بودند‪ ،‬گسترش نیافته است‬ ‫وجود دارد‪ ،‬برای اس��تفاده در باتری است؛‬ ‫درحالی‌ک��ه اتحادیه اروپ��ا و امریکا کبالت‬ ‫را ب��ه عنوان ماده خ��ام حیاتی طبقه‌بندی‬ ‫کرده‌اند‪ .‬اما س��ال گذش��ته ن��رخ کبالت‬ ‫ری��زش ک��رد و هفت��ه گذش��ته ش��رکت‬ ‫معدن��ی گلنک��ور معدن کبال��ت موتاندا را‬ ‫ک��ه بزرگ‌تری��ن معدن جهان اس��ت و در‬ ‫جمه��وری دموکراتی��ک کنگو ق��رار دارد‪،‬‬ ‫تعطیل و اعالم ک��رد که این معدن از نظر‬ ‫اقتصادی به‌صرفه نیست‪.‬‬ ‫‹ ‹رونق کبالت در حاشیه‬ ‫دوران خودروهای برقی افول کرده است؛‬ ‫البته نه به‌طور کامل‪ .‬یک منبع صنعتی در‬ ‫این‌باره اظهار کرد‪ :‬هم��ه درباره اینکه چه‬ ‫نگرانی از بروز خشونت‌های تازه در آمازون‬ ‫به دنبال استخراج غیرقانونی طال‬ ‫مقام‌ه��ا می‌گویند‪ ،‬معدنچیان به‌ش��دت‬ ‫مس��لح طال با یورش به سکونتگاه بومیان‬ ‫در نقطه‌ای دورافتاده در شمال برزیل یکی‬ ‫از رهب��ران این گروه را ب��ه ضرب چاقو به‬ ‫قتل رسانده‌اند‪.‬‬ ‫به گزارش بی‌بی‌سی‪ ،‬ساکنان این روستا‬ ‫در استان آماپا از ترس گریخته‌اند و نگرانی‬ ‫از بروز خش��ونت‌های ت��ازه در این منطقه‬ ‫غن��ی از فلز ط�لا وجود دارد‪ .‬ب��ا قول ژایر‬ ‫بولس��ونارو‪ ،‬رئیس‌جمهوری برزیل از جناح‬ ‫راس��ت افراطی‪ ،‬برای گشودن بخش‌هایی‬ ‫از ای��ن منطقه برای معدن��کاری‪ ،‬تنش در‬ ‫منطقه آمازون درحال افزایش بوده اس��ت‪.‬‬ ‫بولسونارو می‌گوید که سرزمین‌های بومیان‬ ‫ب��ا توجه به جمعیت ک��م آنها بیش از حد‬ ‫ب��زرگ اس��ت و منتقدان او را به تش��ویق‬ ‫معدن��کاری غیرمجاز و تع��رض به مناطق‬ ‫م��ورد کنت��رل آنها مته��م می‌کنن��د‪ .‬به‬ ‫گزارش س��ازمان حق��وق بومیان برزیل در‬ ‫جریان این حادثه گروهی متش��کل از ‪۱۰‬‬ ‫تا ‪ ۱۵‬معدنکار مسلح وارد روستای ییتوتو‬ ‫متعلق به جامعه واهاپی ش��دند‪ .‬س��اکنان‬ ‫این س��کونتگاه ب��ه روس��تای ماریری که‬ ‫حدود ‪۴۰‬دقیقه با پای پیاده از آنجا فاصله‬ ‫دارد‪ ،‬گریختند و به آنها هش��دار داده شده‬ ‫با مهاجمان رودر رو نش��وند‪ .‬براساس این‬ ‫متال بولتن بررسی کرد‬ ‫سطح جدید مقاومت نرخ مس در بازارهای جهانی‬ ‫گزارش‪ ،‬مهاجمان امیرا واهاپی ‪ ۶۸‬س��اله‬ ‫را کش��تند و پیکر او در رودی در نزدیکی‬ ‫ماریری پیدا ش��د‪ .‬با این حال این سازمان‬ ‫گف��ت که به دلیل س��خت ب��ودن منطقه‬ ‫ماموران��ش را به صحنه جنایت نفرس��تاده‬ ‫است‪.‬‬ ‫باوجود باال ب��ودن تنش‌ها‪ ،‬قتل رهبران‬ ‫بومیان برزیل حادثه‌ای بس��یار نادر است‪.‬‬ ‫جولی��ا کارنی��رو‪ ،‬خبرنگار بی‌بی‌س��ی در‬ ‫ریودوژانی��رو می‌گوید به‌نظر می‌رس��د که‬ ‫این حادثه موید نگرانی‌ها درباره سرنوشت‬ ‫نواح��ی موردحفاظت بومیان این کش��ور‬ ‫است‪.‬‬ ‫ناظ��ران بازار م��س در حال بررس��ی‬ ‫جریانی هستند که از سال ‪۲۰۰۱‬میالدی‬ ‫(‪۱۳۸۰‬خورشیدی) آغاز شده تا مشخص‬ ‫کنن��د ک��ه ب��ازار پ��س از ‪5‬روز فروش‬ ‫پی‌درپی‪ ،‬چ��ه زمان��ی می‌تواند حمایت‬ ‫الزم برای رشد قیمت‌ها را کسب کند‪.‬‬ ‫به گزارش مس پ��رس به نقل از متال‬ ‫بولتن‪ ،‬در جریان معامالت روز دوش��نبه‬ ‫‪۵‬اوت (‪۱۴‬مرداد) مس به پایین‌ترین نرخ‬ ‫‪۲‬سال رسید‪.‬‬ ‫در ای��ن روز‪ ،‬معام�لات ‪۳‬م��اه م��س‬ ‫در ب��ورس فلزات لندن با ن��رخ ‪۵‬هزار و‬ ‫‪۶۶۵‬دالر در هر تن انجام ش��د که نسبت‬ ‫ب��ه سه‌ش��نبه هفته گذش��ته ‪۵.۹‬درصد‬ ‫کاه��ش داش��ت‪ .‬دلیل عم��ده این افت‪،‬‬ ‫افزای��ش اختالف‌های تج��اری امریکا و‬ ‫چین بوده ک��ه به معن��ی کاهش تقاضا‬ ‫برای این فلز صنعتی است‪.‬‬ ‫با توجه به س��قوط چندب��اره قیمت‌ها‬ ‫از چندین س��طح مقاوم��ت‪ ،‬تحلیلگران‬ ‫تکنی��کال قیمت‌های کم��ی باالتر از ‪۵‬‬ ‫ه��زار دالر در هر تن را به‌عنوان س��طح‬ ‫مقاوم��ت جدی��د در بلندم��دت معرفی‬ ‫کرده‌اند که شکس��ته ش��دن این سطح‪،‬‬ ‫به معنی تقویت دیدگاه بدبینانه در بازار‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫خاورمیانه از واردکننده به صادرکننده پودر و پرک مس تبدیل شد‬ ‫کاربرده��ای گوناگون و مهم پ��ودر مس در صنعت‪،‬‬ ‫موجب ش��ده خاورمیانه‪ ،‬یک��ی از بازارهای مصرف این‬ ‫محصول در جهان باشد؛ با این حال‪ ،‬سهم واردات پودر‬ ‫و پرک مس خاورمیانه از مجموع حجم تجارت جهانی‪،‬‬ ‫به‌ط��ور میانگین ‪۳.۳‬درصد بوده اس��ت‪ .‬خاورمیانه‪ ،‬در‬ ‫ده��ه ‪ ۲۰۰۰‬می�لادی (‪ ۱۳۷۹‬خورش��یدی)‪ ،‬خالص‬ ‫واردکنن��ده پودر و پرک بود که در دهه ‪۲۰۱۰‬میالدی‬ ‫(‪۱۳۸۹‬خورش��یدی) ب��ه خال��ص صادرکنن��ده ب��دل‬ ‫شد‪.‬‬ ‫به گزارش فلزات‌آنالین‪ ،‬تراز تجاری پودر و پرک مس‬ ‫در خاورمیانه در دهه ‪۲۰۰۰‬میالدی بیشتر مثبت و در‬ ‫دهه ‪ ،۲۰۱۰‬به‌طور عمده منفی بود‪ .‬به‌بیان دیگر‪ ،‬در دهه‬ ‫‪ ،۲۰۰۰‬خاورمیانه خالص واردکننده این نیمه‌ساخته و‬ ‫در دهه ‪ ،۲۰۱۰‬خالص صادرکننده آن بود‪ .‬بیش��ترین‬ ‫خالص واردات پ��ودر و پرک مس خاورمیانه متعلق به‬ ‫سال ‪ ۲۰۰۵‬و بیش‌از ‪ ۴.۸‬هزار تن بود؛ در مقابل‪ ،‬سال‬ ‫‪ ۲۰۱۱‬میالدی (‪ 1390‬خورشیدی) با خالص صادرات‬ ‫افزون‌ب��ر ‪۳.۷‬ه��زار تن پ��ودر و پرک مس‪ ،‬بیش��ترین‬ ‫می��زان خالص ص��ادرات در ‪ ۱۷‬س��ال گذش��ته بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫س��هم واردات خاورمیان��ه از مجم��وع حجم تجارت‬ ‫جهانی پودر و پرک مس در ‪ ۱۷‬س��ال گذشته‪ ،‬به‌طور‬ ‫میانگین برابر با ‪۳.۳‬درصد بود که با نرخ رش��د ساالنه‬ ‫‪۳.۴‬درص��دی از ح��دود ‪۲‬درص��د در س��ال ‪ ،۲۰۰۱‬به‬ ‫بی��ش از ‪۳.۴‬درص��د در س��ال ‪ ۲۰۱۷‬رس��ید‪ .‬افزایش‬ ‫صادرات پودر و پرک مس از خاورمیانه در دهه ‪۲۰۱۰‬‬ ‫می�لادی‪ ،‬مهم‌تری��ن عامل منفی‌ش��دن ت��راز تجاری‬ ‫واردات (خالص صادرکننده ش��دن منطقه) بود که در‬ ‫س��ال ‪ ،۲۰۱۷‬تراز تجاری به‌دلی��ل افت حجم صادرات‬ ‫ک��ه از س��ال ‪ ۲۰۱۲‬می�لادی (‪ ۱۳۹۱‬خورش��یدی)‬ ‫گریبان‌گی��ر جه��ان و خاورمیانه ش��ده ب��ود‪ ،‬در کنار‬ ‫افزایش حجم واردات‪ ،‬موجب مثبت‌ش��دن تراز تجاری‬ ‫واردات (خالص واردکننده ش��دن منطقه) در آن سال‬ ‫شد‪.‬‬ ‫اگرچ��ه متالورژی پودر و پودر مس خالص و آلیاژی‪،‬‬ ‫نقش مهم��ی در برخ��ی مصارف صنعت��ی پودر مس‬ ‫ب��ازی می‌کنند اما به‌دلیل محدودی��ت حجم بازار این‬ ‫نیمه‌س��اخته‪ ،‬تجارت جهانی و منطقه‌ای این محصول‬ ‫رقم اندکی است‪ .‬با این حال‪ ،‬با توسعه بازارهای مصرف‬ ‫کارتون‌روز‬ ‫مطبوعات‪ :‬بلوغ نارس دولت الکترونیک در حوزه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫م��س در جهان‪ ،‬تقاضای آن قاب��ل افزایش خواهد بود‪.‬‬ ‫در خاورمیانه اما به‌دلیل تاثیرپذیری کمتر کش��ورهای‬ ‫منطق��ه از فناوری‌های مدرن جهانی و توس��عه نیافتن‬ ‫صنعت کش��ورهای حاضر در این منطقه‪ ،‬انتظار رش��د‬ ‫قابل‌مالحظ��ه‌ای برای تقاضای آینده پودر و پرک مس‬ ‫قابل پیش‌بینی نیست‪.‬‬ ‫تامین برق معدن با نخستین نیروگاه هسته‌ای شناور‬ ‫ده‌ها کشته و مفقود‬ ‫در حادثه رانش زمین در میانمار‬ ‫در حادثه رانش زمین در جنوب میانمار دست‌کم ‪ ۱۰‬نفر کشته شدند‪ .‬به گزارش ایسنا‬ ‫به نقل از رویترز‪ ،‬بنا بر اعالم مقامات محلی میانمار بارش شدید باران در جنوب این کشور‬ ‫موجب رانش زمین و زیر آوار رفتن چندین خانه و ساختمان شد‪ .‬براساس اعالم سازمان‬ ‫ملل‪ ،‬بارش باران برای مدت چند روز در جنوب میانمار ادامه داش��ت که با جاری ش��دن‬ ‫سیل همراه بود و موجب شد دست‌کم ‪۱۲‬هزار نفر خانه‌های خود را تخلیه کنند‪ .‬مقامات‬ ‫محلی با بیان اینکه تاکنون کش��ته شدن ‪ ۱۰‬نفر در این حادثه تایید شده است و احتمال‬ ‫افزای��ش تلفات وجود دارد‪ ،‬اظهار کردند که در جریان حادثه رانش زمین تعدادی مفقود‬ ‫شده‌اند‪ .‬گفتنی است در اوایل ماه‌جاری نیز رانش زمین در یک معدن در میانمار به مرگ‬ ‫و فقدان ‪ 18‬نفر انجامیده بود‪.‬‬ ‫ش��رکتی خودروهای برقی را به شکل انبوه‬ ‫تولید می‌کند‪ ،‬صحبت می‌کنند‪.‬‬ ‫عام��ل دیگ��ر اینک��ه بس��یاری از‬ ‫فرآوری‌کنندگان به‌وی��ژه در چین و افریقا‬ ‫ب��ه دلیل رش��د قیمت‌ها اقدام ب��ه احتکار‬ ‫کبال��ت کردند‪ .‬ای��ن ش��رکت‌ها زمانی به‬ ‫عرضه موجودی کبال��ت خود اقدام کردند‬ ‫که س��رمایه‌گذاران دریافتن��د تقاضا برای‬ ‫خودروهای برق��ی هنوز به حدی که مردم‬ ‫امیدوار بودند‪ ،‬گسترش نیافته است‪.‬‬ ‫اما بیش��تر تحلیلگرانی که بازار کبالت را‬ ‫رص��د می‌کنند‪ ،‬اظه��ار کرده‌اند که عوامل‬ ‫عرض��ه و تقاضا تغییری نکرده اس��ت‪ .‬آنها‬ ‫به ماهی��ت تامین کبالت اش��اره می‌کنند‬ ‫که به ش��کل مستقل اس��تخراج نمی‌شود‬ ‫و با اس��تفاده از اس��یدها و گرما از مس یا‬ ‫نیکل گرفته می‌ش��ود‪ .‬بی��ش از ‪۶۰‬درصد‬ ‫از عرضه جهانی کبالت از س��وی جمهوری‬ ‫دموکراتیک کنگو اس��ت که کشور راحتی‬ ‫ب��رای فعالیت نیس��ت‪ .‬با وج��ود انتخابات‬ ‫دموکراتیکی که دس��امبر گذش��ته برگزار‬ ‫ش��د‪ ،‬اوضاع سیاسی این کش��ور غیرقابل‬ ‫پیش‌بین��ی اس��ت‪ .‬ای��ن کش��ور گرفت��ار‬ ‫فساد اس��ت و ش��رکت معدنی گلنکور در‬ ‫راس��تای فعالیت‌های��ش در کش��ورهایی‬ ‫مانن��د جمه��وری دموکراتیک کنگو هدف‬ ‫پژوهش‌های کمیس��یون تجارت معامالت‬ ‫آینده کاالی امریکا قرار دارد‪.‬‬ ‫با این ح��ال‪ ،‬اکنون ک��ه گلنکور معدن‬ ‫موتاندا را تعطی��ل می‌کند‪ ،‬حدود ‪۲۵‬هزار‬ ‫تن کبالت از عرضه جهانی کاسته می‌شود‬ ‫و درنتیج��ه نرخ این فلز باید تثبیت ش��ود‬ ‫ام��ا ممک��ن اس��ت پی��ش از پایان س��ال‬ ‫ج��اری بازار تاثی��ر این تعطیل��ی را لمس‬ ‫نکند و درنتیجه تثبی��ت نرخ کبالت زمان‬ ‫می‌برد‪ .‬در این بین معدنچیان س��نتی که‬ ‫به صورت دس��تی به استخراج مواد معدنی‬ ‫می‌پردازند‪ ،‬گاهی جان‌شان را در این راه از‬ ‫دس��ت می‌دهند‪ 2 .‬ماه پیش ‪ ۴۰‬معدنچی‬ ‫ک��ه به ص��ورت غیرقانونی در ی��ک پایگاه‬ ‫گلنک��ور در جمه��وری دموکراتیک کنگو‬ ‫کار می‌کردند‪ ،‬به‌دنبال ریزش معدن کشته‬ ‫ش��دند‪ .‬بر اس��اس گزارش ش��بکه خبری‬ ‫بی‌بی‌سی‪ ،‬یونیسف برآورد کرده که حدود‬ ‫‪۴۰‬هزار کودک در معادن جنوب جمهوری‬ ‫دموکراتیک کنگ��و کار می‌کنند و با وجود‬ ‫محکومیت بین‌المللی‪ ،‬معدنکاری دس��تی‬ ‫در این کشور ادامه دارد‪.‬‬ ‫افزای��ش قیمت‌ها این معدنچی��ان را به‬ ‫ادامه فعالیت تش��ویق می‌کند و از آنجا که‬ ‫زنجی��ره تامین کبالت پراکن��ده و نامنظم‬ ‫است‪ ،‬ردیابی منبع تامین آن کاری دشوار‬ ‫به‌شمار می‌رود‪.‬‬ ‫ن علیزاده‬ ‫طرح‪ :‬حسی ‌‬ ‫روس��یه ک��ه از ‪ ۱۰‬س��ال پیش پروژه نخس��تین‬ ‫نیروگاه هس��ته‌ای ش��ناور جهان را در پیش گرفته‬ ‫ب��ود‪ ،‬اع�لام کرد این نی��روگاه تا چن��د هفته آینده‬ ‫راه��ی دریا می‌ش��ود‪ .‬این نیروگاه ش��ناور س��اخت‬ ‫روس��اتوم یا ش��رکت دولتی انرژی هسته‌ای روسیه‬ ‫است و «آکادمیک لومونوزوف» نام دارد‪ .‬به گزارش‬ ‫یورونیوز فارس��ی‪ ،‬این ش��ناور بزرگ اکنون در بندر‬ ‫مورمانس��ک‪ ،‬در ‪ ۲۰۰‬کیلومتری شمال مرز دریایی‬ ‫ن��روژ لنگر انداخته و بناس��ت تا ش��هر پِ�� ِوک که در‬ ‫ش��مال شرقی روسیه قرار دارد‪ ۵ ،‬هزار کیلومتر سفر‬ ‫کند‪ .‬هدف از این پ��روژه جایگزین کردن دو رآکتور‬ ‫قدیمی ش��هر پ ِ ِوک و نیز تقویت بنی��ان تجاری این‬ ‫منطقه از روس��یه عنوان شده است‪ .‬مقامات روسیه‬ ‫امیدوارن��د به کمک برق حاصل از ای��ن نیروگاه که‬ ‫قادر است نیروی الکتریسیته الزم برای زندگی ‪۱۰۰‬‬ ‫هزار ش��هروند را تامین کند بتوانند در شمال شرقی‬ ‫این کش��ور به بخش اکتش��اف نفت و معدن (سرب‬ ‫و طال) پویایی بیش��تری ببخشند‪ .‬اگرچه مسئوالن‬ ‫س��ازنده نیروگاه در شرکت روستاتوم اعالم کرده‌اند‬ ‫که ای��ن نیروگاه هس��ته‌ای به‌طور کام��ل مطابق با‬ ‫استانداردهای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ساخته‬ ‫شده اما ش��ماری از کارشناس��ان هنوز از راه‌اندازی‬ ‫ای��ن پروژه نگرانی‌هایی دارند‪ .‬یکی از خطرات اصلی‬ ‫که در کمین این پروژه اس��ت‪ ،‬مس��یر دریایی بسیار‬ ‫دشواری است که این ش��ناور در پیش دارد‪ .‬بناست‬ ‫ی دیگری این ش��ناور بزرگ را یدک بکشد تا‬ ‫کش��ت ‌‬ ‫نیروگاه از ‪ ۸‬موتور خود اس��تفاده نکند‪ .‬اما نکته مهم‬ ‫اینکه احتمال گرفتار ش��دن این ش��ناور در یخ‌های‬ ‫قطبی زیاد است‪ .‬مسئله دیگر آنکه این نیروگاه هر ‪۲‬‬ ‫تا ‪ ۳‬س��ال باید ضایعات هسته‌ای خود را تخلیه کند‪.‬‬ ‫بناس��ت این ضایعات برای مدتی روی کشتی بمانند‬ ‫که خطر تشعشع برای کارکنان را به دنبال دارد‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه روزگار معدن

روزنامه روزگار معدن شماره 231

روزنامه روزگار معدن شماره 231

شماره : ۲۳۱
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۶/۰۳
روزنامه روزگار معدن شماره 230

روزنامه روزگار معدن شماره 230

شماره : ۲۳۰
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۶/۰۲
روزنامه روزگار معدن شماره 229

روزنامه روزگار معدن شماره 229

شماره : ۲۲۹
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۳۰
روزنامه روزگار معدن شماره 228

روزنامه روزگار معدن شماره 228

شماره : ۲۲۸
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۸
روزنامه روزگار معدن شماره 227

روزنامه روزگار معدن شماره 227

شماره : ۲۲۷
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۷
روزنامه روزگار معدن شماره 226

روزنامه روزگار معدن شماره 226

شماره : ۲۲۶
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۶
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!