صفحه قبل

روزنامه روزگار معدن شماره ۲۲۴

صفحه بعد

روزنامه روزگار معدن شماره 224

روزنامه روزگار معدن شماره 224

‫روزنامه اقتصادی معدن و صنایع معدنی ایران‬ ‫نمایشگاه بستر‬ ‫رشد زنجیره تامین‬ ‫شرکت‌های معدنی‬ ‫سه‌شنبه‬ ‫صفحه ‪3‬‬ ‫‪ 22‬مرداد ‪ 11 1398‬ذی‌الحجه ‪ 13 1440‬اوت ‪ 2019‬سال دوم شماره ‪8 224‬صفحه قیمت ‪ 2000‬تومان‬ ‫یادداشت‌ها‬ ‫لزوم افزایش‬ ‫اطالعات اکتشاف‬ ‫صفحه‪3‬‬ ‫چالش تنظیم بازار‬ ‫داخلی فوالد‬ ‫صفحه‪5‬‬ ‫موافقت با مسیر‬ ‫سبز برای تاجران‬ ‫خوشنام‬ ‫مواد معدنی‬ ‫صفحه‪2‬‬ ‫‪www.Madandaily.com‬‬ ‫عبور از تحریم‌ها نیاز به همدلی مجلس و دولت دارد‬ ‫فلزات می‌تواند تحریم امریکا را‬ ‫چراغ خاموش دور بزند‬ ‫صفحه‪5‬‬ ‫معدن‪ ،‬سرشاخه توسعه‬ ‫بیشتر صنایع‬ ‫صفحه‪8‬‬ ‫گزارش‬ ‫صفحه‪6‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه‌ای‬ ‫بی‌ثباتی در بازار‬ ‫سنگ‌آهن زودگذر است‬
‫اخبار‬ ‫سه‌شنبه‬ ‫‪ 22‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 11‬ذی‌الحجه ‪ 1440‬‬ ‫‪ 13‬اوت ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره ‪224‬‬ ‫یادداشت‬ ‫راز بقا‪ ،‬حذف تفکر قالبی‬ ‫حسین طالبی‬ ‫‌ کارشناس علوم ارتباطات‬ ‫و مدیر روابط عمومی چادرملو‬ ‫تا کمتر از ‪ ۲‬دهه گذشته که خبرنگاران در صف مقدم‬ ‫جریان اطالع‌رسانی بودند و با انعکاس خبر و رویدادها و‬ ‫تهیه گزارش‌های خبری‪ ،‬مخاطبان را از کم و کیف وقایع‬ ‫پیرامون مطل��ع می‌کردند‪ ،‬باورپذی��ری و تاثیرگذاری‬ ‫اخب��ار و گزارش‌ه��ا تا جایی بود ک��ه مخاطبان بی‌کم و‬ ‫کاس��ت آن را می‌پذیرفتند و ب��ر مبنای آن اظهار نظر یا‬ ‫تصمیم‌گیری می‌کردند‪ .‬این جریان یک سویه اطالعات‬ ‫س��ال‌ها بر جوامع حاکمیت داش��ت و اف��کار عمومی را‬ ‫تحت تاثیر قرار‌داد تا جایی که بس��یار از نظریه‌پردازان‬ ‫علوم ارتباطات‪ ،‬اثربخشی رس��انه‌ها در افکار عمومی را‬ ‫مانند تیری دانستند که پس از شلیک بر تمام مخاطبان‬ ‫به یک ش��کل اثر می‌گذارد (نظری��ه گلوله جادویی) اما‬ ‫در س��ال‌های اخیر با توسعه وس��ایل ارتباط جمعی و به‬ ‫لحاظ ماهیت ش��کلی آنها‪ ،‬جریان اطالعات به س��مت‬ ‫مخاطب‌محوری تغییر یافت‪ .‬تنها تولیدکنندگان خبر‪،‬‬ ‫رسانه‌ها و خبرنگاران نیستند بلکه بسیاری از مخاطبان‬ ‫با بهره‌گیری از وس��ایل ارتباط جمعی نوین و دو سویه‪،‬‬ ‫قادر ب��ه تولید و انتش��ار خب��ر از کانال‌ه��ای ارتباطی‬ ‫گوناگون ش��ده‌اند و با دریاف��ت پیام‌ها و تجزیه و تحلیل‬ ‫آنها ب��ا مفاهیم ادراکی خود (نظری��ه مفهومی پیام ) به‬ ‫بازتولید و پردازش دوباره رویداد و انتشار آن می‌پردازند‪.‬‬ ‫ای��ن تحوالت موج��ب تغیی��رات بنی��ادی در تعاریف‬ ‫و نگ��رش ارتباط‌گ��ران به ماهیت خب��ر و رویداد از بعد‬ ‫نتیجه شده است نه شکل‪ .‬در ساده‌ترین تعریف از خبر و‬ ‫گزارش‌های خبری‪ ،‬گفته می‌ش��ود که خبر‪ ،‬بیان عینی‬ ‫یک رویداد است و گزارش‪ ،‬بسط و گسترش رویداد‪ .‬حال‬ ‫پرسش اینجاس��ت که آیا بیان عینی یک رویداد از نگاه‬ ‫خبرنگار همان واقعیتی اس��ت ک��ه افکار عمومی درک‬ ‫می‌کند؟ گاهی برای انتقال مفهوم نوع‌دوستی‪ ،‬تصویری‬ ‫از نجات یک مصدوم تصادف کرده‪ ،‬از س��وی عابرپیاده‬ ‫منتش��ر می‌کنید‪ .‬گاه��ی عکس یک ف��رد درمانده در‬ ‫ویرانه‌های زمین‌ل��رزه را انعکاس می‌دهید و گاهی فرد‬ ‫حقیقی یا حقوقی را به تصویر می‌کشید که به نیازمندان‬ ‫کمک می‌کن��د‪ .‬بی‌تردید هر یک از این پیام‌ها واقعیتی‬ ‫از ی��ک مفهوم را در ذهن مخاطب مجس��م می‌کنند که‬ ‫کارک��رد متفاوت دارند‪ .‬درک ای��ن واقعیت‌ها بر مبنای‬ ‫پس‌زمینه‌های ذهنی اس��ت که مخاط��ب در یک دوره‬ ‫زمانی و به فراخور شرایط محیطی‪ ،‬در ضمیر ناخودآگاه و‬ ‫خودآگاه خود محفوظ نگه داشته و متناسب با موضوع‪،‬‬ ‫تصوی��ری از واقعیت م��ورد نظر را عینیت می‌بخش��د‪.‬‬ ‫بنابراین‪ ،‬رسانه‌ها و خبرنگاران همچون گذشته قادر به‬ ‫تسخیر ذهن و هدایت مخاطب و افکار عمومی به سمت‬ ‫و سوی مورد نظرشان نیستند‪ .‬امروز برای رسانه‌ها پیش‬ ‫از اینک��ه خ��ود خبر و محتوای پیام مهم باش��د‪ ،‬چگونه‬ ‫بیان کردن آن باید اهمیت داش��ته باش��د‪ ،‬همانطور که‬ ‫برای مخاطب��ان فارغ از موض��وع و واقعیت خبر‪ ،‬منبع‬ ‫آن مهم اس��ت‪ .‬آیا به آن اعتماد دارند؟ متاسفانه یکی از‬ ‫مشکالت عمده رس��انه‌های رسمی کشور این است که‬ ‫پیام را مستقیم ارائه می‌دهند و انتظار دارند مخاطب نیز‬ ‫همان را بپذیرد‪ ،‬در صورتی که از لحاظ روان‌ش��ناختی‪،‬‬ ‫مخاطب در برابر القای پیام مس��تقیم‪ ،‬مقاومت می‌کند‬ ‫و تمایل��ی ندارد چیزی به او تزریق ش��ود و حتی ممکن‬ ‫اس��ت واکنش منفی نشان دهد‪ .‬در این شرایط مخاطب‬ ‫پیام مستقیم را می‌شنود اما توجه نمی‌کند‪ .‬در پیام‌های‬ ‫مس��تقیم جهت‌گیری رس��انه و خبرنگار به طور کامل‬ ‫آشکار و عیان است‪ .‬پس رسانه‌هایی که موضع مشخص‬ ‫دارند نمی‌توانند اعتماد مخاطب را جلب کنند مگر آنکه‬ ‫آشکارا اعالم کنند‪ :‬رسانه‌شان‪ ،‬سازمان‪ ،‬حزب‪ ،‬جناح یا‬ ‫صنف و گروه ویژه‌ای است‪ .‬در این صورت هم تنها افرادی‬ ‫که به لحاظ فکری با آنها همسو هستند‪ ،‬پذیرنده پیام‌ها‬ ‫خواهن��د بود نه همگان‪ .‬از روش‌های نادرس��ت دیگری‬ ‫که رس��انه‌های داخلی و غیرحرفه‌ای برای موجه جلوه‬ ‫دادن خود به آن متوسل می‌شوند‪ ،‬برچسب‌زنی‪ ،‬توهین‬ ‫و تحقیر س��ایر رسانه‌های رقیب است و مدام به مخاطب‬ ‫تاکید می‌کنند که ما با ش��ما صادق هستیم و دیگران با‬ ‫تحریف خبرها در حال فریب شما هستند‪ ،‬حتی برخی‬ ‫ابزاره��ای اطالع‌رس��انی به ویژه ش��بکه‌های مجازی را‬ ‫دشمن امنیت اجتماعی و منحرف‌کننده افکار عمومی‬ ‫معرف��ی می‌کنند‪ .‬در عصر رقابت رس��انه‌های ارتباطی‪،‬‬ ‫برنده واقعی کس��ی اس��ت که بتواند با شناخت جامعه‬ ‫مخاطب و کنش‌ه��ا و واکنش‌ه��ای آن در قالب اصول‬ ‫حرف��ه‌ای و به دور از تخطئه و تخریب‪ ،‬میدان‌داری کند‪.‬‬ ‫یادمان باش��د توسعه رسانه‌ای اتفاق نمی‌افتد‪ ،‬مگر آنکه‬ ‫تفکرات قالبی را برای تحول دور بریزیم‪.‬‬ ‫هدف‌گذاری صدور ‪ ۱۰۹۲‬پروانه اکتشاف و ‪ ۷۰۵‬پروانه بهره‌برداری معدن‬ ‫برنامه‌ه��ای اجرایی و سیاس��ت‌های کل��ی وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت در س��ال ‪ ۹۸‬که پیش از این تدوین ش��ده‬ ‫بود با تاکید بر رونق تولید به سازمان‌های استانی ابالغ شد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عموم��ی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪،‬‬ ‫با توجه به سیاس��ت‌های کلی اقتصاد مقاومتی و قانون برنامه‬ ‫شش��م توسعه؛ برنامه‌ها و ش��یوه‌نامه‌های اجرایی به استان‌ها‬ ‫ابالغ و س��ازمان‌های استانی صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬ملزم به‬ ‫اجرای این برنامه‌ها در س��ال ‪ ۹۸‬شدند‪ .‬برگزاری کارگاه‌های‬ ‫آموزش��ی مرتبط ب��ا فعالیت‌های صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‪،‬‬ ‫پش��تیبانی از تولید م��واد معدن��ی دارای ارزش افزوده باال با‬ ‫ص��دور مجوزهای معدنی و توس��عه فناوری و ش��رکت‌های‬ ‫توسعه‌بنیان با تغییر رویکرد از مونتاژ به نوآوری از برنامه‌های‬ ‫تعیین ش��ده در این وزارتخانه در س��ال‪ ۹۸‬خواهد بود‪ .‬رضا‬ ‫رحمانی‪ ،‬وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت در نامه ابالغیه خود‬ ‫به مدیریت بازار و ساماندهی لجستیک تجاری‪ ،‬تامین منابع‬ ‫مالی و توسعه سرمایه‌گذاری‪ ،‬توسعه تولید و تعمق در ساخت‬ ‫داخل‪ ،‬توس��عه صادرات غیر نفتی و بهبود فضای کسب و کار‬ ‫به عنوان هدف‌گذاری‌های این وزارتخانه و اجرای آنها از سوی‬ ‫سازمان‌های استانی تاکید کرده است‪ .‬براساس این هدف هزار‬ ‫و ‪ ۲۱‬پروانه اکتش��اف در س��ال ‪ ۹۷‬صادر ش��ده که در سال‬ ‫‪ ۹۸‬ب��ه هزار و ‪ ۹۲‬پروانه خواهد رس��ید‪ .‬بیش از ‪ ۶۳۰‬پروانه‬ ‫بهره‌برداری از معادن تا پایان س��ال ‪ ۹۷‬صادر ش��ده است که‬ ‫قرار است در سال ‪ ۹۸‬به ‪ ۷۰۵‬پروانه افزایش یابد‪ .‬بیش از ‪۱۶‬‬ ‫میلیارد و ‪ ۳۴۰‬هزار ریال در سال ‪ ۹۷‬در معادن سرمایه‌گذاری‬ ‫ش��ده است که در س��ال ‪ ۹۸‬به ‪ ۱۷‬میلیارد و ‪ ۳۲۰‬هزار ریال‬ ‫خواهد رس��ید‪ .‬همچنین براس��اس هدف‌گذاری‌های تدوین‬ ‫ش��ده قرار است در س��ال ‪ ۹۸‬بیش از ‪ ۲۶۲‬پروانه واحدهای‬ ‫تحقیق و توس��عه صادر ش��ود و ایجاد و توسعه فروشگاه‌های‬ ‫بزرگ زنجیره‌ای به ‪ ۲۷۳‬واحد برسد‪ .‬بیش از ‪ ۳۶‬هزار و ‪۵۰۰‬‬ ‫واحد صنفی در س��ال ‪ ۹۸‬به صن��دوق مکانیزه فروش تجهیز‬ ‫می‌ش��وند‪ ،‬همچنین میزان جذب س��رمایه‌گذاران خارجی از‬ ‫ه��زار و ‪ ۱۰۱‬میلیون دالر ارزش به هزار و ‪ ۱۸۰‬میلیون دالر‬ ‫افزای��ش خواهد یاف��ت‪ .‬از ابتدا تا پایان س��ال ‪ ۹۸‬بیش از ‪۳‬‬ ‫میلیون و ‪ ۳۵۵‬هزار بازرس��ی هدفمند از بنگاه‌های اقتصادی‬ ‫انجام خواهد شد و همچنین بیش از ‪ ۳۲۸‬پروانه بهره‌برداری‬ ‫واحد خدمات مهندسی صادر می‌شود‪.‬‬ ‫مهرداد اکبریان در گفت و گو با روزگار معدن اعالم کرد‬ ‫موافقت با مسیر سبز برای تاجران خوشنام مواد معدنی‬ ‫محبوبه ناطق‪:‬‬ ‫مهرداد اکبریان‪ ،‬رئیس انجمن تولیدکنندگان‬ ‫و صادرکنندگان سنگ آهن است‪.‬‬ ‫ای��ن انجمن همزمان با مطرح ش��دن احیای‬ ‫معادن کوچک و متوس��ط از سوی خانه معدن‬ ‫ای��ران‪ ،‬موض��وع احی��ای مع��ادن س��نگ‌آهن‬ ‫هماتیتی را مطرح کرد و آن را انقالبی در فعال‬ ‫کردن این معادن به سرکردگی بخش خصوصی‬ ‫دانست‪.‬‬ ‫اکبری��ان در گفت‌و‌گ��و ب��ا روزگار معدن در‬ ‫حاش��یه همای��ش احی��ای مع��ادن کوچک و‬ ‫متوسط که ‪۸‬مرداد برگزار شد‪ ،‬به نتایج آخرین‬ ‫مصوب��ه دولت مبنی بر ممنوعیت صادرات مواد‬ ‫معدن��ی خارج از حلقه تولیدکنندگان پرداخت‪.‬‬ ‫او ای��ن مصوبه را به ضرر مع��دن‌داران کوچک‬ ‫دانست‪.‬‬ ‫این گفت‌وگو را می‌خوانید‪.‬‬ ‫€ €نظر شما درباره نفس برگزاری همایش‬ ‫احیای معادن کوچک و متوسط چیست؟‬ ‫م��ن این همای��ش را به فال نی��ک می‌گیرم‬ ‫چراک��ه نخس��تین همای��ش احی��ای مع��ادن‬ ‫کوچک‌مقیاس اس��ت و حرکت خوبی است که‬ ‫بخش دولت��ی و خصوصی را کنار هم قرار داده‬ ‫است؛ اتفاق‌هایی در حال رخ دادن است مبنی‬ ‫ب��ر اینکه هر ‪۲‬بخش یک ن��وع تصمیم را پیش‬ ‫می‌برند‪.‬‬ ‫€ €نتیجه این همایش را چه می‌دانید؟‬ ‫نتیج��ه‌ای که این همایش خواهد داش��ت را‬ ‫می‌توان در ‪۲‬محور خالصه کرد‪ :‬اول اینکه باید‬ ‫به صاحبان پروانه‌های بهره‌برداری و اکتش��اف‬ ‫و کس��انی که بهره‌بردار هس��تند یا مکتشفند‪،‬‬ ‫اطالع‌رس��انی می‌کردیم تا بدانند محلی به نام‬ ‫شورای احیای معدن با این هدف تشکیل شده‬ ‫که مع��ادن کوچک راک��د نمانند و با ش��رایط‬ ‫بهینه فعال شوند‪ .‬حتی نرخ تمام شده را پایین‬ ‫بیاورند و کیفیت محصول تولیدی و تعامل‌شان‬ ‫را افزایش دهند‪ .‬نخس��تین قدم در این راس��تا‬ ‫ای��ن بود ک��ه فراخوانی برای همه داده ش��ود‪.‬‬ ‫نخستین رس��الت این همایش همین فراخوان‬ ‫می‌تواند باشد‪.‬‬ ‫دومین رس��الت و نتیجه این همایش نیز این‬ ‫اس��ت که می‌تواند در نگاه مس��ئوالن دولتی ما‬ ‫تاثی��ر بگذارد‪ .‬ب��رای مثال معتق��دم حمایت از‬ ‫ص��ادرات هیچ منافات��ی با رونق تولی��د ندارد‪.‬‬ ‫برخی فک��ر می‌کنند ب��رای حمای��ت از تولید‬ ‫داخل باید مانع صادرات شوند اما من این تفکر‬ ‫را قبول ندارم‪ .‬حمایت از صادرات مانند حمایت‬ ‫از رون��ق تولید اس��ت و با ش��عار احیای معادن‬ ‫کوچک‌مقیاس هم منافاتی ندارد‪.‬‬ ‫بزرگ‌ترین دغدغه‌ای که پش��ت درهای این‬ ‫همای��ش برای بخ��ش تولید وج��ود دارد‪ ،‬این‬ ‫اس��ت که بازاره��ای صادراتی ما به ش��دت در‬ ‫حال کوچک ش��دن هس��تند‪ .‬به دلیل سیاست‌‬ ‫کش��ورهای خارجی که در شرایط تحریم سوء‬ ‫اس��تفاده می‌کنن��د خریدها کمتر می‌ش��ود و‬ ‫ترانس��فور کش��تی و بیمه و ترانس��فر مالی نیز‬ ‫در تمام جهان تاجر خوشنام تعریف ویژه‌ای دارد که در‬ ‫گمرکات از مسیر سبز رد می‌شود‪ .‬کسانی که ناشناخته و‬ ‫تازه‌کار هستند یا انگشت اتهام یا غیرشفاف عمل کردن به‬ ‫سوی‌شان نشانه رفته نیز از مسیر قرمز رد می‌شوند‬ ‫سخت می‌شود‪ .‬سیاست‌های داخل هم صادرات‬ ‫را محدود می‌کند‪ .‬در این شرایط شاید فرصتی‬ ‫برای توس��عه پروژه‌های عمرانی نداشته باشیم‬ ‫و ادام��ه این کار ب��ه روش قدیم ممکن نخواهد‬ ‫بود‪ .‬پیش‌بینی می‌کنیم در سال ‪ ۹۸‬پروژه‌ّ‌های‬ ‫عمرانی رش��د نکنند و شاید کاهش هم داشته‬ ‫باش��ند یعنی ص��ادرات و مصرف م��واد معدنی‬ ‫در پای��ان س��ال کاه��ش خواهد داش��ت‪ .‬آمار‬ ‫‪۳‬ماه نخس��ت س��ال جاری نش��ان می‌دهد که‬ ‫تصمیم‌گیرندگان دولتی نباید فقط به آمار ‪۳‬ماه‬ ‫نخست س��ال اکتفا کنند بلکه با آمار ‪ ۱۲‬ماهه‬ ‫شرایط فعلی باید تولید را تحلیل کنند‪ .‬کوچک‬ ‫ش��دن ب��ازار‪ ،‬این نگران��ی را ب��رای واحدهای‬ ‫تولیدی ایجاد می‌کند ک��ه این تولیدات را چه‬ ‫کسی‪ ،‬به چه نحوی و به چه قیمتی می‌خواهد‬ ‫خریداری کند‪.‬‬ ‫€ €ب�ا این ش�رایط ب�ازار کوچک می‌ش�ود‪.‬‬ ‫چگون�ه می‌ت�وان نوی�د اش�تغال‪ ،‬رون�ق‬ ‫کسب‌و‌کار و حمایت از معادن کوچک را داد؟‬ ‫فرمولی به نام فرمول عرضه و تقاضا در جهان‬ ‫وجود دارد که بهترین سامانه‌ برای تنظیم بازار‬ ‫است‪ .‬اجازه بدهیم یک عده عرضه کنند و یک‬ ‫عده تقاضا دهند و با هم به توافق برسند‪.‬‬ ‫کم‌ک��م این قضیه معلوم خواهد ش��د که چه‬ ‫مقدار س��نگ‌آهن باید تولید شود و چه میزان‬ ‫کنس��انتره و به چه قیمتی باید فروخته ش��ود‪.‬‬ ‫وقتی دولت به بهانه تنظیم بازار به مسائل بسیار‬ ‫حس��اس اقتصادی معادن مانند قیمت‌گذاری‪،‬‬ ‫نحوه عقد قراردادها و محدودیت صادرات ورود‬ ‫پیدا می‌کند‪ ،‬نتیجه آن باال بردن هزینه تولید و‬ ‫صادرات اس��ت‪ .‬به همین دلیل فکر می‌کنم اگر‬ ‫دولت روی سیاس��ت‌گذاری‌هایش س��نجیده‌تر‬ ‫عمل کن��د‪ ،‬هزینه تولید و صادرات در کش��ور‬ ‫ب��اال نم��ی‌رود و همین واحده��ای کوچک که‬ ‫برای آنها همایش گذاشتیم و شعار احیای‌شان‬ ‫را می‌دهیم نیز متوقف نمی‌ش��وند‪ .‬اما در ادامه‬ ‫معتقدم این همایش نه تنها منافاتی با اشتغال‬ ‫و رونق تولید ن��دارد بلکه این اتفاق را رقم زده‬ ‫است که تمام دس��ت‌اندرکاران این معادن دور‬ ‫هم جمع ش��وند و راهکارهای پیشنهادی برای‬ ‫پایی��ن آوردن نرخ تمام ش��ده در یک معدن یا‬ ‫چن��د صنعت کوچک را بررس��ی کنند‪ .‬ش��اید‬ ‫یک��ی از بهتری��ن راه‌های احیای ای��ن معادن‪،‬‬ ‫تجمیع معادن کوچک در قالب یک کنسرسیوم‬ ‫اس��ت تا بتوانند در هزینه‌ها صرفه‌جویی کنند‪.‬‬ ‫همچنین س��اخت واحدهای فرآوری کنسانتره‬ ‫و گندله‌س��ازی که در کلونی‌های معدنی انجام‬ ‫می‌شود پیشنهاد خوبی اس��ت‪ ،‬به این نحو که‬ ‫تعامل درازمدت برای تامین مواد اولیه داش��ته‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫همچنین دولت باید بروکراسی‌های موجود را‬ ‫بس��یار کم کند چراکه یک��ی از عواملی که نرخ‬ ‫تمام شده را باال می‌برد همین بروکراسی اداری‬ ‫است‪.‬‬ ‫€ €سرانجام بخشنامه دولت برای صادرات‬ ‫مواد معدنی از سوی تولیدکننده‌ها چه شد؟‬ ‫شما منتقد این طرح بودید‪.‬‬ ‫دستاورد این بخش��نامه ‪۲‬بخش دارد؛ بخش‬ ‫نخس��ت این اس��ت که اگر بخش��نامه منتج به‬ ‫افزایش ش��فافیت ش��ود‪ ،‬آمارها را واقع‌گرایانه‬ ‫می‌کن��د ک��ه م��ا ه��م آن را تایی��د می‌کنیم‪.‬‬ ‫عالقه‌مندی��م دولت ی��ک روش ثانویه را به کار‬ ‫بگیرد تا مقداری شفاف باشد و انگشت اتهام به‬ ‫س��مت صادرکننده واقعی مواد معدنی و سنگ‬ ‫آهن ن��رود‪ ،‬همچنی��ن معتقدی��م متخلفان از‬ ‫گروه ما نیس��تند و این امر هم ثابت شده است‪.‬‬ ‫حتی به صورت آش��کار و پنهان گفته می‌شود‬ ‫متخلفان نه عضو انجمن هستند نه تولیدکننده‬ ‫و صادرکننده واقعی‪.‬‬ ‫ای��ن ع��ده آدمهایی هس��تند ک��ه از بیرون‬ ‫می‌آین��د و بر وضعیت فعلی ما تاثیر می‌گذارند‪.‬‬ ‫کاش در تنظی��م ای��ن بخش��نامه‪ ،‬نظ��ر بخش‬ ‫خصوص��ی را می‌پرس��یدند‪ .‬ش��اید اگ��ر نظ��ر‬ ‫انجم��ن را جویا می‌ش��دند به نتیج��ه‌ای بهتر‬ ‫از ای��ن می‌رس��یدند و ما هم نظره��ای خود را‬ ‫می‌گفتیم‪.‬‬ ‫با این حال بخشنامه صادر شده است و ما در‬ ‫مقابل کار انجام ش��ده قرار گرفته‌ایم‪ .‬پیشنهاد‬ ‫می‌کنیم که ش��یوه‌نامه اجرایی این بخش��نامه‬ ‫را با نظر انجمن س��نگ‌آهن تنظی��م کنند‪ .‬در‬ ‫این زمینه‪ ،‬آیین‌نامه را خدمت آقای س��رقینی‬ ‫پیش��نهاد دادیم و توافقاتی ه��م در این زمینه‬ ‫انجام شد‪.‬‬ ‫در تمام جهان تاجر خوش��نام تعریف ویژه‌ای‬ ‫دارد که در گمرکات از مسیر سبز رد می‌شوند‪.‬‬ ‫کس��انی که ناش��ناخته و ت��ازه‌کار هس��تند یا‬ ‫انگش��ت اته��ام یا غیرش��فاف عمل ک��ردن به‬ ‫سوی‌ش��ان نش��انه رفته نیز از مس��یر قرمز رد‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫پیش��نهاد دادیم شما هم مس��یر سبز و قرمز‬ ‫برای تاجران خوش��نام یا بدنام داش��ته باشید‪.‬‬ ‫در این راس��تا به نظر کارشناس��ی انجمن‌های‬ ‫تخصص��ی اعتماد کنید و اج��ازه دهید انجمن‬ ‫سنگ‌آهن وظیفه معرفی تاجران خوشنام را بر‬ ‫عه��ده بگیرد‪ .‬همچنین اگ��ر انجمن به تاجری‬ ‫نامه خوش��نامی داد‪ ،‬این ش��خص از تسهیالت‬ ‫بیش��تری در ص��ادرات برخوردار ش��ود‪ .‬آقای‬ ‫س��رقینی نیز موافقت کردند که این مسیر سبز‬ ‫برای انجمن سنگ‌آهن فراهم باشد اما در عمل‬ ‫هنوز درگیر سامانه کند بروکراسی هستیم‪.‬‬ ‫€ €با توجه به اینکه ش�ما تولیدکننده‌اید‪،‬‬ ‫دلی�ل مخالفت‌ت�ان ب�ا انحص�ار ص�ادرات‬ ‫به‌دست تولیدکننده را متوجه نمی‌شوم‪.‬‬ ‫بعضی صحبت‌ها فقط روی کاغذ خوب است‬ ‫و قابلیت اجرا ندارد‪ .‬تولیدکننده کسی است که‬ ‫تولید می‌کند و ممکن است سرمایه صادرات را‬ ‫نداشته باشد‪.‬‬ ‫ش��اید آدم خبره‪ ،‬شرایط این کار و ارتباطات‬ ‫بیرونی مناس��ب ب��رای ص��ادرات را ن��دارد یا‬ ‫ریس��کش را ب��ه عهده نمی‌گی��رد‪ .‬نمی‌توان به‬ ‫معدندار کوچکی که در سیس��تان و بلوچستان‬ ‫‪۱۰‬هزار تن س��نگ‌آهن تولی��د می‌کند بگوییم‬ ‫باید صادرات س��نگ‌آهن ب��ه چین را خودت بر‬ ‫عهده بگیری‪ .‬این کار در عمل ممکن نیس��ت و‬ ‫او به مش��کالتی برخورد می‌کند‪ .‬تاجران نه‌تنها‬ ‫اطالعات کافی درباره مسائل روز بازار و بازرگانی‬ ‫و مسائل حقوقی کشورهای مختلف دارند بلکه‬ ‫ارتباطات خوبی هم دارند‪ .‬روال تجارت همیشه‬ ‫عادی نیس��ت و تاجران گاهی با مسائلی روبه‌رو‬ ‫می‌ش��وند که یک بازرگان خبره می‌تواند آن را‬ ‫حل کند‪ ،‬به ویژه در شرایط تحریم‪.‬‬ ‫اگ��ر نح��وه کار ی��ک تاج��ر را ب��رای ی��ک‬ ‫تولیدکننده ش��رح دهید‪ ،‬حاضر نیس��ت چنین‬ ‫ریسک‌هایی را بپذیرد و تجارت کند‪.‬‬ ‫از ط��رف دیگ��ر س��رمایه تاجران ب��ه عنوان‬ ‫پیش‌خرید محصوالت معدنی می‌تواند سرمایه‬ ‫در گردش همین معادن کوچک باش��د اما این‬ ‫ایراد‪ ،‬تمام موضوع نیست‪.‬‬ ‫این بخش��نامه که ن��ام آن را بای��د آیین‌نامه‬ ‫اجرایی بگذاریم به حدی قابل تعمیم اس��ت که‬ ‫می‌توان با آن ‪ ۹۹.۹۹‬درصد صادرات کش��ور را‬ ‫متوقف کرد‪.‬‬ ‫€ €چگونه قابل تعمیم است؟‬ ‫اگر شرط و شروط را افزایش دهید و معدندار‬ ‫نتواند ش��روط را اج��را کند ص��ادرات متوقف‬ ‫می‌شود و نیازی نیس��ت صادرات سنگ‌آهن را‬ ‫به صراحت متوقف کنید‪.‬‬ ‫€ €‪ ۱.۵‬ماه از این مصوبه گذشته است‪ .‬چه‬ ‫مشکالتی در اجرا دیده می‌شود؟‬ ‫بخ��ش ص��ادرات س��نگ‌آهن درحال‌حاضر‬ ‫مش��کالت زی��ادی دارد‪ .‬همی��ن االن که دارم‬ ‫مصاحبه می‌کنم کشتی‌ها و تاجرانی هستند که‬ ‫به صورت روزشمار و س��اعتی‪ ،‬دموراژ سنگین‬ ‫دالری برای کشتی‌های‌شان پرداخت می‌کنند‬ ‫و پرونده‌های‌ش��ان باز است‪ ،‬در حالی که هنوز‬ ‫نتوانس��ته‌ایم نتیجه‌ بگیریم که از این بخشنامه‬ ‫به طور دقیق چه چیزی می‌خواهیم‪.‬‬ ‫مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسالمی پیشنهاد داد‪:‬‬ ‫‪ ۳‬پیشنهاد و ‪ ۲‬ضرورت برای توسعه حوزه زغال‌سنگ‬ ‫ب��ه گ��زارش روابط عمومی س��ازمان توس��عه و نوس��ازی‬ ‫معادن و صنایع معدنی ای��ران‪ ،‬دفتر مطالعات انرژی‪ ،‬صنعت‬ ‫و معدن مرکز پژوهش‌های مجلس ش��ورای اس�لامی با ارائه‬ ‫گزارش «الزامات توس��عه فناوری برای ارتقای کیفیت و توان‬ ‫رقابت‌پذیری زغال‌سنگ کک‌شوی ایران» برای توسعه حوزه‬ ‫زغال سنگ کشور ‪ ۳‬پیشنهاد سیاستی به ایمیدرو داد‪.‬‬ ‫تعریف طرح اولویت‌دار در ایمیدرو به صورت سرمایه‌گذاری‬ ‫و مدیریت توس��عه فن��اوری‪ ،‬از این پیشنهادهاس��ت‪ .‬زنجیره‬ ‫ارزش زغال‌س��نگ با اش��تغالزایی مس��تقیم حدود ‪ ۳۰‬هزار‬ ‫نفر‪ ،‬دارای گردش مالی س��االنه ‪ ۱۳۰‬میلیون دالر اس��ت که‬ ‫با تکمیل طرح‌های توس��عه‌ای در سال‌های پیش رو‪ ،‬به ‪۳۵۰‬‬ ‫میلیون دالر در سال خواهد رسید‪.‬‬ ‫مش��کل اصلی ذخایر زغال‌سنگ کک‌ش��وی کشور‪ ،‬درصد‬ ‫ب��االی گوگرد اس��ت که در ص��ورت حذف آن از کنس��انتره‬ ‫زغال‌س��نگ‪ ،‬ارزش تولیدات این زنجیره تا ‪ ۵۰‬درصد افزایش‬ ‫خواه��د یافت‪ .‬نظ��ر به نقش پررن��گ ایمیدرو در توس��عه و‬ ‫بهره‌ب��رداری از معادن ناحیه پروده‪ ،‬پیش��نهاد می‌ش��ود که‬ ‫طرح توسعه و تجاری‌سازی فرآیندهای نوین گوگردزدایی به‬ ‫صورت اولویت‌دار در ایمیدرو تعریف شود‪.‬‬ ‫پیش��نهاد دیگر این مرکز پژوهشی‪ ،‬برگزاری یک کنفرانس‬ ‫مل��ی با هدف آمایش ملی توس��عه فناوری‌های نوین فرآوری‬ ‫زغال‌س��نگ به‌وسیله ایمیدرو اس��ت‪ .‬این کنفرانس‪ ،‬فرصتی‬ ‫مغتن��م ب��رای ارائ��ه آخری��ن دس��تاوردهای متخصص��ان و‬ ‫ش��رکت‌های فن��اور داخل��ی و خارج��ی در زمین��ه فرآوری‬ ‫زغال‌سنگ کک‌شو خواهد بود‪.‬‬ ‫پیشنهاد سوم مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسالمی به‬ ‫ایمیدرو برای توسعه صنعت زغال‌سنگ‪ ،‬سرمایه‌گذاری روی‬ ‫دانش فنی موجود اس��ت‪ .‬در این زمین��ه‪ ،‬ایمیدرو از هرگونه‬ ‫موازی‌کاری و ورود مستقیم به حوزه طرح‌های تحقیقاتی در‬ ‫زمینه فرآوری زغال‌سنگ اجتناب می‌کند‪.‬‬ ‫ایمیدرو می‌تواند با ارزیابی س��طح دانش فنی ش��رکت‌های‬ ‫مدعی (آن دس��ته از ش��رکت‌هایی که موفق به گوگردزدایی‪/‬‬ ‫خاکس��ترزدایی دس��ت‌کم در مقیاس آزمایش��ی ش��ده‌اند)‬ ‫مستقل یا همراه با سرمایه‌گذاران بخش خصوصی‪ ،‬نسبت به‬ ‫سرمایه‌گذاری در ساخت و راه‌اندازی واحد صنعتی اقدام کند‪.‬‬ ‫‹ ‹ضرورت تمرکز س�رمایه‌گذاری‌های آینده بر‬ ‫‪ ۲‬بخش‬ ‫این گزارش با اش��اره به ضرورت تمرکز سرمایه‌گذاری‌های‬ ‫آین��ده در زنجی��ره ارزش زغال‌س��نگ در ‪ ۲‬بخ��ش‪ ،‬تصریح‬ ‫می‌کن��د‪ :‬تجهی��ز مع��ادن ناحی��ه پ��روده و افزای��ش تولید‬ ‫زغال‌س��نگ خام در کش��ور از مهم‌ترین ضرورت‌های زنجیره‬ ‫ارزش زغال‌سنگ است که در صورت محقق نشدن برنامه‌های‬ ‫پیش‌بینی ش��ده‪ ،‬به دلیل افزایش تولید ش��رکت ذوب آهن‬ ‫اصفه��ان و آغاز بهره‌برداری از کوره‌بلند س��ایر ش��رکت‌های‬ ‫خصوصی‪ ،‬نیازمند واردات گسترده این محصول خواهیم بود‪.‬‬ ‫توسعه فناوری‌های نوین زغال‌ش��ویی برای کاهش گوگرد‬ ‫کنس��انتره به کمت��ر از ‪ ۱.۳‬درصد از دیگ��ر ضرورت‌های این‬ ‫حوزه است‪ .‬برآوردها حاکی است در صورت تحقق این هدف‪،‬‬ ‫نرخ زغال‌س��نگ معادن پ��روده در ش��رایط تحریمی حدود‬ ‫‪۱۳۰‬دالر و در ش��رایط غیرتحریمی ح��دود ‪ ۱۵۰‬دالر در هر‬ ‫تن خواهد بود‪.‬‬
‫رئیس خانه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان اصفهان مطرح کرد‪:‬‬ ‫متاسفانه امروز در زمینه مسائل ارزی‪ ،‬خودرو و سکه‪ ،‬دالالن‬ ‫و کسانی که پول سرگردان در دست دارند‪ ،‬اقدامات بسیاری به‬ ‫ضرر مردم انجام می‌دهند و دولت با برخی اقدامات به ضعف پول‬ ‫ملی کشور دامن می‌زند؛ اینها مسائلی است که باید به آن توجه‬ ‫کرد تا تولیدکنندگان عالوه بر صادرات‪ ،‬مواد اولیه مورد نیاز خود‬ ‫را برای رفع مش��کالت اقتصادی وارد کش��ور کنند‪ .‬رئیس خانه‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان اصفهان گفت‪ :‬دخالت تشکل‌های‬ ‫صنعتی و معدنی و خانه‌های صنعت و معدن در تصمیم‌گیری‌ها‬ ‫و مس��ائل می‌تواند نتیجه‌بخش باش��د‪ .‬به گ��زارش مهر‪ ،‬رئیس‬ ‫مشتریان قدیمی صنایع و محصوالت معدنی را از دست ندهیم‬ ‫خان��ه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اصفه��ان‪ ،‬تصمیم ترامپ مبنی‬ ‫ب��ر محدود ک��ردن صادرات مواد معدنی از ایران را فرصتی برای‬ ‫توس��عه این بخش عنوان کرد و گفت‪ :‬صادرات با ارزش افزوده‬ ‫در دوران تحریم رونق می‌گیرد‪ .‬عبدالوهاب س��هل‌آبادی با بیان‬ ‫اینکه تحریم‌های امریکا در حوزه معدن و صنایع معدنی‪ ،‬فرصتی‬ ‫بی‌نظیر برای جلوگیری از خام‌فروشی مواد معدنی است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫صنعتگ��ران و معدنکاران نی��ز در این جنگ اقتصادی به میدان‬ ‫آمده‌اند و خوب نیز مبارزه کرده‌اند‪ .‬وی با اشاره به اینکه کاالها‬ ‫و موادی که امریکایی‌ها تحریم کردند‪ ،‬در داخل باید به صورت‬ ‫بهینه استفاده شود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬امروز بهترین کار در کشور این‬ ‫اس��ت که با توانمندی و ظرفیت باالیی که واحدهای صنعتی و‬ ‫معدن��ی دارند‪ ،‬این تحریم را فرصتی برای به حداکثر رس��اندن‬ ‫ارزش اف��زوده تولی��دات و ایجاد ظرفیت‌ه��ای جدید صادراتی‬ ‫و جایگزین��ی م��واد خام ب��رای افزایش ارزآوری کش��ور در نظر‬ ‫بگیرند‪ .‬رئیس خانه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اصفهان با بیان این‬ ‫موضوع که باید واحدهای معدنی هرچه س��ریع‌تر تجهیز شوند‬ ‫تا به‌وس��یله فرآوری و تبدیل به محصوالت دیگر به عاملی برای‬ ‫ایجاد ارزش افزوده باالتر و نیروی محرک صنایع تبدیلی معدنی‬ ‫معدن‬ ‫تبدیل ش��وند‪ ،‬توضیح داد‪ :‬اگر تاکنون نس��بت به صادرات مواد‬ ‫معدنی خام مانند مس اقدام می‌کردیم حاال باید به فکر صادرات‬ ‫مصنوعات مس��ی‪ ،‬کابل مس��ی قطعات الکتریکی و الکترونیکی‬ ‫و همچنی��ن تولیدات ب��ا ارزش افزوده و فناوری باالتر باش��یم‪.‬‬ ‫س��هل‌آبادی همچنی��ن با تاکی��د بر اینکه باید ب��ه دنبال ایجاد‬ ‫سازکاری برای مبادله غیرفیزیکی با کشورهای همسایه باشیم‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬باید در کش��ورهای همسایه و همچنین کشورهای دیگر‬ ‫نس��بت به ایجاد ش��رکت‌های تخصصی صادراتی اقدام کنیم تا‬ ‫مشتریان قدیمی صنایع و محصوالت معدنی را از دست ندهیم‪.‬‬ ‫سه‌شنبه‬ ‫‪ 22‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 11‬ذی‌الحجه ‪ 1440‬‬ ‫‪ 13‬اوت ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره ‪224‬‬ ‫یادداشت‬ ‫لزوم افزایش‬ ‫اطالعات اکتشاف‬ ‫داریوش اسماعیلی‬ ‫رئیس سازمان نظام‌مهندسی معدن کشور‬ ‫فعاالن معدنی در آستانه برگزاری یازدهمین نمایشگاه تخصصی «متالورژی‪ ،‬فوالد‪ ،‬ریخته‌گری‪ ،‬ماشین‌آالت و صنایع وابسته» مطرح کردند‬ ‫نمایشگاه بستر رشد زنجیره تامین شرکت‌های معدنی‬ ‫عکس‌ها‪ :‬مهدی کاوه‌ای‬ ‫منیر حضوری‪:‬‬ ‫یازدهمی��ن دوره نمایش��گاه تخصص��ی‬ ‫«متال��ورژی‪ ،‬فوالد‪ ،‬ریخته‌گری‪ ،‬ماش��ین‌آالت‬ ‫و صنای��ع وابس��ته» از ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۳‬ش��هریور در‬ ‫اصفهان برگزار می‌شود‪ .‬نمایشگاه‌های تخصصی‬ ‫صنایع معدنی می‌تواند با آش��کار کردن نیازها‬ ‫و توانمندی‌ها‪ ،‬روش��نگر راه مدی��ران و فعاالن‬ ‫معدنی باشد‪.‬‬ ‫این نمایش��گاه بین‌المللی را شرکت رستاک‬ ‫پادویژن با محور نمایش جدیدترین محصوالت‬ ‫در زمینه محصوالت مرتبط با حوزه متالورژی‪،‬‬ ‫فوالد‪ ،‬ریخته‌گری‪ ،‬ماشین‌آالت و صنایع وابسته‬ ‫برگزار می‌کند‪.‬‬ ‫ش��رکت‌های فوالد مبارکه‪ ،‬فوالد هرمزگان‪،‬‬ ‫هلدینگ ت��وکا فوالد‪ ،‬آتیه ف��والد نقش‌جهان‪،‬‬ ‫صنای��ع ریخته‌گری س��پاهان‪ ،‬ش��رکت فوالد‬ ‫سفیددش��ت چهارمح��ال و بختی��اری‪ ،‬ف��والد‬ ‫امیرکبیر کاش��ان‪ ،‬ش��رکت صنایع ریخته‌گری‬ ‫اصفهان‪ ،‬مهندس��ی بین‌الملل��ی فوالد تکنیک‪،‬‬ ‫ذوب‌آه��ن ای��ران و ایرتی��ک از معروف‌تری��ن‬ ‫غرف��ه‌داران این نمایش��گاه تخصصی هس��تند‪.‬‬ ‫روزگار مع��دن درباره اهمیت این نمایش��گاه با‬ ‫چند تن از غرفه‌داران گفت‌وگو کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹تعامل فعاالن عرصه معدن و صنعت‬ ‫مجید مطهری‪ ،‬کارشناس‬ ‫تولید شرکت پارس پوالد‬ ‫ی��اران ب��ا بی��ان اینک��ه‬ ‫برگ��زاری نمایش��گاه در‬ ‫دوره‌های مختلف می‌تواند‬ ‫برای رشد صنایع و معادن‬ ‫کش��ور مفید باش��د‪ ،‬ب��ه روزگار مع��دن گفت‪:‬‬ ‫یازدهمین دوره نمایشگاه تخصصی «متالورژی‪،‬‬ ‫محمدرضا میرزا باقری‪ :‬ارائه خوب‪ ،‬موضوع مهمی‬ ‫است که غرفه‌داران باید سعی کنند برای جذب افراد‬ ‫بازدیدکننده از آن بهره ببرند‪ .‬ازآنجایی‌که بازدیدکننده‬ ‫عادی در نمایشگاه نداریم و مخاطبان ما متخصصان و‬ ‫تاجران هستند‪ ،‬غرفه‌داران باید به این مهم دقت و‬ ‫سعی کنند به دنبال مهارت جذب مشتری باشند‬ ‫ف��والد‪ ،‬ریخته‌گ��ری‪ ،‬ماش��ین‌آالت و صنای��ع‬ ‫وابسته» که در اس��تان اصفهان برگزار می‌شود‬ ‫می‌توان��د به افزای��ش آگاهی‪ ،‬اطالع‌رس��انی و‬ ‫معرفی شرکت‌های معدنی و صنعتی به یکدیگر‬ ‫کمک کند‪.‬‬ ‫او تاکی��د ک��رد‪ :‬ب��ا توج��ه ب��ه تع��داد زی��اد‬ ‫شرکت‌کننده‌ها در این نمایشگاه‪ ،‬تعامل خوب‬ ‫و مفیدی بین فعاالن عرصه معدن و صنعت به‬ ‫وجود می‌آید که باعث می‌ش��ود از این مس��ئله‬ ‫بسیار خرسند باشیم‪.‬‬ ‫این کارش��ناس تولید در ادامه به نقاط قوت‬ ‫برگزاری نمایشگاه متالورژی و فوالد اصفهان در‬ ‫سال گذشته اشاره کرد و گفت‪ :‬ازآنجایی‌که این‬ ‫نمایش��گاه در منطقه صنعتی کشور برگزار شد‬ ‫و با توجه ب��ه اینکه ‪ ۲‬قطب قوی فوالد مبارکه‬ ‫و ذوب‌آهن در اصفهان هس��تند‪ ،‬فرصت خوبی‬ ‫برای شرکت‌های ناشناخته و تازه‌تاسیسی مثل‬ ‫ما فراهم شد تا با شرکت‌های بزرگ‌تر از نزدیک‬ ‫آشنا ش��ویم‪ .‬او تاکید کرد‪ :‬تا پیش از اینکه در‬ ‫نمایشگاه اصفهان شرکت کنیم برای قطب‌های‬ ‫فوالدی کش��ور ناش��ناخته بودیم ام��ا با حضور‬ ‫در نمایش��گاه اصفهان توانستیم خود را به آنها‬ ‫معرفی و شروع به همکاری کنیم‪.‬‬ ‫مطهری در پاس��خ به این پرس��ش که امروز‬ ‫مجموع��ه ش��ما چ��ه دغدغ��ه‌ای دارد‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬ما در تولید بریکت س��رد آهن اس��فنجی‬ ‫(‪ )CVI‬فعالی��ت می‌کنیم؛ محصولی که رقیب‬ ‫ضایعات آهن اس��ت‪ .‬چند وق��ت پیش واردات‬ ‫ضایعات آهن به کش��ور آسان شد و ما به‌عنوان‬ ‫تولیدکننده دچار مش��کل شدیم که باعث شد‬ ‫از رقاب��ت در بازار جا بمانی��م و به عبارتی بازار‬ ‫را از دس��ت بدهیم‪ .‬متاس��فانه به لحاظ قیمتی‬ ‫نتوانستیم با کاالی مشابه خارجی رقابت کنیم‪.‬‬ ‫او تاکید کرد‪ :‬چنین مسائلی باعث می‌شود روند‬ ‫پیشرفت ما خیلی کند شود و نسبت به گذشته‬ ‫کاهش چشمگیری در کیفیت فعالیت‌های‌مان‬ ‫داشته باشیم‪.‬‬ ‫این کارشناس تولید در پاسخ به این پرسش‬ ‫که چه انتظاری از نمایشگاه امسال دارید‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬تبادل اطالعات فنی‪ ،‬مش��اوره و توجه به‬ ‫تحقیق و توسعه در زمینه فوالدسازی و کوره‌ها‬ ‫از مواردی هس��تند که موردتوجه ما هستند و‬ ‫امیدواریم بتوانیم در نمایشگاه سال جاری‪ ،‬این‬ ‫هدف را محقق کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹نمایش�گاه‪ ،‬فرصت�ی ب�رای ج�ذب‬ ‫تاجران‬ ‫محمدرضا میرزا باقری‪ ،‬مدیر‬ ‫بازرگانی شرکت ذوب فلزات‬ ‫یزد که در ح��وزه تولید انواع‬ ‫گلوله‌ه��ای آس��یاب معادن‬ ‫کش��ور و خردای��ش س��نگ‬ ‫فعالی��ت می‌کند‪ ،‬ب��ه روزگار‬ ‫معدن گفت‪ :‬ش��رکت در نمایشگاه‌ها به این دلیل که‬ ‫باعث می‌شود افراد متخصص کنار هم جمع شوند و‬ ‫باب آش��نایی میان آنها باز ش��ود‪ ،‬بسیار مفید است‪.‬‬ ‫هدف برگزاری چنین نمایشگاه‌هایی هم همین است‬ ‫ک��ه صنایع مختلف به یکدیگر معرفی و با هم آش��نا‬ ‫شوند‪ .‬او تاکید کرد‪ :‬شرکت‌های معدنی با حضور در‬ ‫نمایشگاه‌ها زنجیره تامین یکدیگر را پیدا می‌کنند و‬ ‫به عبارتی تامین‌کننده یکدیگر می‌ش��وند‪ .‬این مدیر‬ ‫بازرگانی با اش��اره به اینکه حضور در نمایشگاه برای‬ ‫ش��رکت‌های بزرگ و کوچک ف��رق نمی‌کند و برای‬ ‫همه مهم اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬بیشتر شرکت‌ها مجموعه ما‬ ‫را می‌شناسند اما برای اینکه حضورمان پررنگ باشد‬ ‫و به دیگران نشان دهیم همیشه در صحنه و قادر به‬ ‫تامی��ن مواد معدن��ی برای معدنکاران هس��تیم‪ ،‬در‬ ‫نمایشگاه شرکت می‌کنیم و باور داریم که نمایشگاه‬ ‫هم��واره بازخورد خوب��ی دارد‪ .‬این مدیر بازرگانی به‬ ‫بازاریابی و پیدا کردن مشتری جدید‪ ،‬اشاره و اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬معرف��ی خ��وب ی��ک موضوع مهم اس��ت که‬ ‫غرف��ه‌داران بای��د س��عی کنن��د برای ج��ذب افراد‬ ‫بازدیدکنن��ده از آن به��ره ببرن��د‪ .‬ازآنجایی‌ک��ه در‬ ‫نمایش��گاه بازدیدکننده عادی نداریم و مخاطبان ما‬ ‫متخصصان و تاجران هستند‪ ،‬غرفه‌داران باید به این‬ ‫مهم دقت کرده و سعی کنند به دنبال مهارت جذب‬ ‫مشتری باشند‪ .‬او تاکید کرد‪ :‬به‌این‌ترتیب پیدا کردن‬ ‫تاجر برای تولیدکننده بس��یار مفید است و این مهم‬ ‫می‌تواند در نمایش��گاه به‌راحت��ی اتفاق بیفتد‪ .‬میرزا‬ ‫باقری با اشاره به حضور خارجی‌ها در نمایشگاه‌های‬ ‫کش��ور ادامه داد‪ :‬وقت��ی تاجران خارجی وارد چنین‬ ‫نمایشگاه‌هایی می‌شوند می‌توانند به صادرات کمک‬ ‫کنند‪ .‬یکی دیگر از مزایای شرکت در نمایشگاه‌های‬ ‫تخصصی‪ ،‬پی��دا کردن مخاطب خارجی و حضور در‬ ‫بازارهای بین‌المللی اس��ت‪ .‬گفتنی است مدیرعامل‬ ‫یازدهمین نمایش��گاه بین‌الملل��ی متالورژی‪ ،‬فوالد‪،‬‬ ‫ریخته‌گ��ری‪ ،‬ماش��ین‌آالت و صنای��ع وابس��ته‬ ‫«‪ »METALEX ۲۰۱۹‬درب��اره برگ��زاری ای��ن‬ ‫رویداد بین‌المللی اظهار کرد‪ :‬نمایش��گاه متالورژی‪،‬‬ ‫فوالد‪ ،‬ریخته‌گری‪ ،‬ماش��ین‌آالت و صنایع وابس��ته‬ ‫اصفه��ان‪ ،‬رویدادی بین‌المللی اس��ت که یازدهمین‬ ‫دوره آن در محیطی به مس��احت ‪ ۱۰‬هزار مترمربع‬ ‫در محل نمایش��گاه‌های بین‌الملل��ی اصفهان برگزار‬ ‫خواهد شد‪ .‬بندرچی‪ ،‬مهم‌ترین اهداف برگزاری این‬ ‫روی��داد بین‌الملل��ی را این‌گون��ه برش��مرد‪ :‬معرفی‬ ‫توانمندی‌های صنایع متالورژی و ریخته‌گری ایران‪،‬‬ ‫افزایش حجم مبادالت بازرگانی با رویکرد صادراتی‪،‬‬ ‫تهیه و توزیع مواد اولیه و روش‌های تولید‪ ،‬تکمیل و‬ ‫تحوی��ل محص��والت مرتبط با صنع��ت متالورژی و‬ ‫ریخته‌گ��ری‪ ،‬فراهم ک��ردن زمینه‌ه��ای الزم برای‬ ‫س��رمایه‌گذاری ش��رکت‌های داخل��ی و خارج��ی و‬ ‫کارآفرین��ی و اش��تغال پایدار و بومی‌س��ازی صنایع‬ ‫متال��ورژی و ریخته‌گری با ه��دف حمایت از صنایع‬ ‫داخل��ی‪ .‬او همچنی��ن درب��اره تفاوت ای��ن دوره از‬ ‫نمایش��گاه بین‌المللی متالورژی‪ ،‬فوالد‪ ،‬ریخته‌گری‪،‬‬ ‫ماش��ین‌آالت و صنایع وابس��ته اصفهان نس��بت به‬ ‫دوره‌های پیش��ین گفت‪ :‬در این نمایش��گاه عالوه بر‬ ‫محصوالت و تولیدات ش��رکت‌ها قرار اس��ت قطعات‬ ‫بومی‌سازی نشده را به اشتراک بگذارند‪.‬‬ ‫دولت باید متعهد به خرید تضمینی تولیدات داخلی ناوگان حمل‌ونقل ریلی شود‬ ‫رئی��س کارگ��روه حمل‌ونقل کمیس��یون عم��ران مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی گف��ت‪ :‬وزارت راه بای��د با س��ازندگان و‬ ‫تولیدکنن��دگان داخل��ی‪ ،‬قراردادهای بلندم��دت ببندد و در‬ ‫این قرارداد دولت متعهد به خرید این تولیدات ش��ود‪ ،‬آنگاه‬ ‫خواهید دید که ناوگان حمل‌ونقل ریلی کش��ور به س��رعت‬ ‫ترمیم و نوسازی می‌شود‪.‬‬ ‫به گزارش خانه ملت‪ ،‬ش��ادمهر کاظم‌زاده‪ ،‬رئیس کارگروه‬ ‫حمل‌ونقل کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی با اشاره‬ ‫به وضعیت حمل‌ونقل ریلی کش��ور گفت‪ :‬بر اساس آمارها تا‬ ‫پایان س��ال ‪ ،۹۵‬حدود ‪ ۲۳‬هزار واگن باری و حدود ‪ ۲۲‬هزار‬ ‫واگن مسافربری در ناوگان حمل‌ونقل ریلی فعال بودند‪.‬‬ ‫نماینده مردم دهلران‪ ،‬آبدانان و دره‌شهر در مجلس شورای‬ ‫اسالمی ادامه داد‪ :‬بر اساس آمارها‪ ،‬میانگین عمر بیش از ‪۲۲‬‬ ‫هزار واگن باری ‪ ۲۷‬سال است‪ ،‬همچنین حداکثر عمر ناوگان‬ ‫موجود مسافربری حدود ‪ ۶۲‬سال است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬از طرف دیگر حدود ‪ ۴۵‬درصد لکوموتیوهای‬ ‫موج��ود در ناوگان حمل‌ونقل ریلی‪ ،‬بیش از ‪ ۴۰‬س��ال عمر‬ ‫دارند‪ .‬آمارهای موجود نشان می‌دهند که ناوگان حمل‌ونقل‬ ‫ریلی کشور بسیار فرسوده است‪.‬‬ ‫کاظم‌زاده تصریح کرد‪ :‬فرسودگی حمل‌ونقل ریلی موجب‬ ‫کاه��ش کارآی��ی و درآمدزای��ی و افزایش مصرف س��وخت‬ ‫می‌ش��ود‪ ،‬از این رو باید در جهت نوسازی این ناوگان حرکت‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫ای��ن نماینده مردم در مجلس ده��م ادامه داد‪ :‬به نظر من‬ ‫بهتری��ن راهکار ب��رای کاهش میزان فرس��ودگی حمل‌ونقل‬ ‫ریلی و حرکت به س��مت نوس��ازی این ناوگان‪ ،‬اس��تفاده از‬ ‫ظرفیت‌ه��ای بخ��ش خصوصی در‬ ‫کشور است‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬در ش��رایط کنون��ی‪،‬‬ ‫توانای��ی و امکان��ات الزم در داخل‬ ‫کش��ور ب��رای تولید واگ��ن باری و‬ ‫مس��افربری وج��ود دارد اما الزمه‬ ‫تحقق این برنامه‌ها‪ ،‬حمایت جدی‬ ‫دولت از صنایع تولیدی است‪.‬‬ ‫کاظ��م‌زاده ادام��ه داد‪ :‬وزارت راه و شهرس��ازی بای��د ب��ا‬ ‫س��ازندگان و تولیدکنندگان داخل��ی قراردادهای بلندمدت‬ ‫ببندند و در این قرارداد‪ ،‬دولت متعهد به خرید این تولیدات‬ ‫باشد‪ .‬آنگاه خواهید دید که ناوگان حمل‌ونقل ریلی کشور به‬ ‫سرعت ترمیم و نوسازی می‌شود‪.‬‬ ‫رئی��س کارگ��روه حمل‌ونقل کمیس��یون عم��ران مجلس‬ ‫گفت‪ :‬بهترین مس��یر ب��رای تامین ری��ل‪ ،‬لکوموتیو و واگن‪،‬‬ ‫حمای��ت از بخ��ش خصوصی و ش��رکت‌های داخلی اس��ت‬ ‫زی��را دولت به تنهایی‪ ،‬قادر به س��رمایه‌گذاری در این حوزه‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫کشور ما از نظر زمین‌شناسی موقعیت ویژه‌ای دارد‬ ‫و در وضعیت کانه‌زایی بسیار مهمی قرار گرفته است‪.‬‬ ‫بر همین اس��اس اقدامات موثری از س��وی متولیان‬ ‫توس��عه معدن برای اکتش��اف ش��ده اس��ت تا نقاط‬ ‫امیدوارکننده‌ای را پیدا و بررسی کنند و درنهایت به‬ ‫گواهی کشف برسند‪ .‬غنی بودن ایران در حوزه معدن‬ ‫باعث ش��ده اس��ت ظرفیت ارتقای جایگاه خود را در‬ ‫سطح جهان داشته باشیم اما این مهم درگرو داشتن‬ ‫موضع قطعی و اطالعات ش��فاف است‪ .‬به این معنی‬ ‫که تا وقتی موضع قطعی نداش��ته باشیم نمی‌توانیم‬ ‫در این صنعت‌‪ ،‬کار شایس��ته‌ای انجام دهیم‪ .‬تا زمانی‬ ‫که دقیق مشخص نکنیم چه میزان ذخیره در کشور‬ ‫داریم و آنها چه ارزش��ی دارند‪ ،‬نمی‌توانیم به‌درستی‬ ‫پیش برویم‪ .‬دراین‌بین مش��کل زمانی پیش می‌آید‬ ‫ک��ه به‌مح��ض اینکه اع�لام می‌ش��ود در منطقه‌ای‬ ‫ویژه م��واد معدنی وجود دارد‪ ،‬عده‌ای به مس��ئوالن‬ ‫اصرار می‌کنند هرچه س��ریع‌تر دس��ت به اکتش��اف‬ ‫بزنند‪ .‬مس��ئوالن مربوط هم زیر‌فشار قرار می‌گیرند‬ ‫که پاس��خ مثبت بدهند چراکه در غی��ر این صورت‬ ‫زیر س��وال می‌روند‪ .‬اما بس��یار پیش‌آم��ده که وقتی‬ ‫مسئوالن به کندوکاو رضایت داده‌اند‪ ،‬مشخص‌شده‬ ‫اس��ت ماده معدن��ی در آن منطقه وج��ود ندارد‪ .‬این‬ ‫مس��ئله باعث می‌ش��ود تم��ام س��رمایه‌گذاری‌ها از‬ ‫بی��ن برود و هزینه گزافی تلف ش��ود‪ .‬دراین‌بین باید‬ ‫اطالعات اکتش��اف را افزایش دهیم و تا زمانی که به‬ ‫گواهی کشف نرسیده‌ایم‪ ،‬مطرح نکنیم در منطقه‌ای‬ ‫خاص ذخیره‌ای مشخص وجود دارد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫سیدشمس‌الدین وهابی‬ ‫درگذشت‬ ‫در آخری��ن س��اعات روز‬ ‫جمع��ه ‪۱۸‬م��رداد‪ ،‬دکت��ر‬ ‫سیدش��مس‌الدین وهاب��ی‪،‬‬ ‫نماین��ده اصالح‌طلب مجلس‬ ‫ششم درگذش��ت‪ .‬به گزارش‬ ‫روزگار مع��دن متاس��فانه ب��ا‬ ‫خبر ش��دیم که آقای دکتر وهابی پس از تحمل یک‬ ‫دوره بیم��اری در ‪۶۴‬س��الگی دار فانی را وداع گفت‪.‬‬ ‫سیدشمس‌الدین وهابی‪ ،‬عضو جبهه مشارکت ایران‬ ‫اسالمی‪ ،‬نماینده مردم تهران در مجلس ششم‪ ،‬استاد‬ ‫دانش��کده معدن دانشکده فنی دانش��گاه تهران و از‬ ‫اعضای پیش��ین دفتر تحکیم وحدت بود‪ .‬او در سال‬ ‫‪ ۱۳۳۴‬در بهبهان از توابع اس��تان خوزس��تان متولد‬ ‫شد و پس از پایان دروس مقدماتی و دریافت مدرک‬ ‫لیس��انس‪ ،‬تحصی�لات خود را تا مقطع کارشناس��ی‬ ‫ارش��د رش��ته مهندس��ی معدن ارتقا داد‪ .‬وهابی در‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۷۸‬در مرحل��ه نخس��ت شش��مین دوره‬ ‫انتخابات مجلس شورای اسالمی با ‪۲۸.۱‬درصد آرا به‬ ‫نمایندگی از مردم تهران‪ ،‬ری‪ ،‬شمیرانات و اسالمشهر‬ ‫برای نخستین بار وارد خانه ملت شد‪.‬‬ ‫گذری بر ویژگی‌ها و کارکرد‬ ‫سامانه بهین‌یاب‬ ‫س��امانه بهین‌ی��اب یکی از س��امانه‌های محوری‬ ‫خدمات الکترونیکی در حوزه صنعت است که بیش‬ ‫از ‪ ۵۰‬فرآین��د مرتبط ب��ا حوزه‌های صدور مجوزها‪،‬‬ ‫ص��دور معافیت‌ها و ارائه خدم��ات مرتبط با بخش‬ ‫تولی��د را الکترونیک��ی ارائ��ه می‌ده��د‪ .‬به گزارش‬ ‫خبرگزاری برنا‪ ،‬این فرآیندها در گذش��ته‪ ،‬فیزیکی‪،‬‬ ‫غیر شفاف و مستلزم حضور مراجعان به بخش‌های‬ ‫مختلف این وزارت بود اما هم‌اکنون رویه‌ای ش��فاف‬ ‫و الکترونیکی دارد‪ .‬فرآیند خرید مواد اولیه از بورس‬ ‫یکی از فرآیندهای اش��اره شده در سامانه بهین‌یاب‬ ‫اس��ت‪ .‬فرآیند تخصیص مواد اولیه پتروش��یمی در‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۹۰‬پیرو بخشنامه س��تاد هدفمند کردن‬ ‫یارانه‌ها راه‌اندازی ش��د‪ .‬بر اس��اس این بخش��نامه‪،‬‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت موظف شد سامانه‌ای‬ ‫را ایجاد کند تا به‌وسیله آن واحدهای تولیدی دارای‬ ‫صالحی��ت ب��رای خرید محصوالت پتروش��یمی به‬ ‫شرکت بورس کاال معرفی شوند‪.‬‬
‫صنایع‌معدنی غیرفلزی‬ ‫سه‌شنبه‬ ‫‪ 22‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 11‬ذی‌الحجه ‪ 1440‬‬ ‫‪ 13‬اوت ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره ‪224‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫افزایش نرخ سیمان‬ ‫سراسری است‬ ‫بازسازی سوریه فرصتی برای بخش خصوصی ایران‬ ‫رئیس ستاد توسعه روابط اقتصادی ایران با عراق و سوریه‬ ‫گفت‪ :‬س��وریه اکنون نیاز به بازسازی دارد که این موضوع‪،‬‬ ‫فرصت مناسبی برای شرکت‌ها به‌ویژه بخش خصوصی ایران‬ ‫در بازار سوریه است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش خبرگزاری صداوس��یما‪ ،‬حس��ن دانایی‌فر در‬ ‫حاش��یه همایش آش��نایی با فرصت‌های س��رمایه‌گذاری و‬ ‫تجارت با س��وریه گفت‪ :‬تجربه خوبی از همکاری در روابط‬ ‫اقتصادی با عراق داشتیم که می‌توانیم این تجربه گرانبها را‬ ‫به رابطه با سوریه نیز منتقل کنیم‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬س��وریه که جغرافیای منحصربه‌فردی در‬ ‫آب‌های مدیترانه‪ ،‬جنوب اروپا‪ ،‬ش��مال افریقا و جهان عرب‬ ‫دارد‪ ،‬نیازمند بازسازی اس��ت که در این‌باره سازماندهی‌ها‬ ‫و صحبت‌های��ی در س��طح سیاس��ی و اجرای��ی ش��ده و‬ ‫هماهنگی‌هایی نیز انجام شده است تا بخش خصوصی ما از‬ ‫این فرصت استفاده کند‪.‬‬ ‫دانایی‌ف��ر اف��زود‪ :‬همای��ش آش��نایی ب��ا فرصت‌ه��ای‬ ‫س��رمایه‌گذاری و تجارت با سوریه‪ ،‬بخش خصوصی ما را با‬ ‫نیازهای سوریه آش��نا و زمینه‌ای فراهم می‌کند که بتوانیم‬ ‫در سوریه حضور موثرتری داشته باشیم‪.‬‬ ‫وی با اش��اره ب��ه اینکه در هم��ه زمینه‌ه��ای اقتصادی‪،‬‬ ‫صنعتی و تجاری به‌ویژه در زمینه خدمات فنی و مهندسی‬ ‫می‌توانیم با س��وری‌ها همکاری کنیم‪ ،‬گفت‪ :‬ش��رکت‌های‬ ‫ایران��ی می‌توانند در ص��ادرات خدمات فنی و مهندس��ی‪،‬‬ ‫بازسازی صنایع و کشاورزی تجربه‌ها و توانمندی‌های خود‬ ‫را به سوریه انتقال دهند ضمن اینکه از نظر سیاسی زمینه‬ ‫برای فعالیت شرکت‌های ایرانی در سوریه فراهم است‪.‬‬ ‫رئیس ستاد توسعه روابط اقتصادی ایران با عراق و سوریه‬ ‫گفت‪ :‬قرار نیست در سوریه سرمایه‌گذاری کنیم یا مبالغی‬ ‫را آنجا هزینه کنیم‪ ،‬بلکه درنظر است از امکانات شرکت‌های‬ ‫خصوصی برای اجرای طرح‌ها در سوریه استفاده و ارزآوری‬ ‫کنیم‪ ،‬زیرا بس��یاری در منطقه و جهان منتظرند وارد بازار‬ ‫سوریه شوند‪.‬‬ ‫وی در ادامه گفت‪ :‬ش��رایط کنونی به گونه‌ای اس��ت که‬ ‫ش��رکت‌های ما ب��رای حضور در ب��ازار س��وریه در اولویت‬ ‫هس��تند و س��وری‌ها نیز آمادگی دارند از ش��رکت‌های ما‬ ‫استقبال کنند‪.‬‬ ‫دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان عنوان کرد‪:‬‬ ‫اجرای طرح جابه‌جایی سیمان از مناطق پرتولید به مناطق پرمصرف‬ ‫رئیس اتحادیه مصالح‌فروش��ان اس��تان یزد‬ ‫گفت‪ :‬افزای��ش هزینه‌های ج��اری کارخانه‌ها‪،‬‬ ‫افزای��ش ‪۵۰‬درصدی نرخ س��یمان را به دنبال‬ ‫داشته است‪ .‬به گزارش خبرگزاری صدا و سیما‬ ‫سعادت با اش��اره به گالیه‌هایی که شهروندان‬ ‫درب��اره افزای��ش ‪۵۰‬درصدی نرخ س��یمان در‬ ‫اس��تان ی��زد داش��ته‌اند‪ ،‬اف��زود‪ :‬افزایش نرخ‬ ‫سراس��ری اس��ت و از ابتدای مرداد تاکنون به‬ ‫دلی��ل افزایش حق��وق کارکن��ان‪ ،‬هزینه‌های‬ ‫جاری کارخانه و افزایش نرخ پاکت بسته‌بندی‬ ‫نرخ سیمان افزایش یافته است‪.‬‬ ‫وی در ادامه خاطرنشان کرد‪ :‬با افزایش نرخ‬ ‫س��یمان‪ ،‬نرخ محصوالت دیگر س��یمانی مانند‬ ‫موزائیک‪ ،‬بل��وک و لوله س��یمانی هم افزایش‬ ‫خواهد یافت‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه مصالح‌فروش��ان اس��تان یزد‬ ‫افزایش قیمت‌ها را به مرور زمان موجب توقف‬ ‫طرح‌های عمرانی و رکود در بازار ساخت‌وس��از‬ ‫اعالم کرد‪.‬‬ ‫س��عادت اظهارامیدواری کرد با پیگیری و با‬ ‫همکاری کارخانه سیمان یزد و شرکت تعاونی‬ ‫مصالح‌فروشان تخفیف ویژه‌ای برای پیمانکاران‬ ‫و مصالح‌فروشان اس��تان یزد در راستای رونق‬ ‫بازار درنظر گرفته شود‪.‬‬ ‫الزم به یادآوری اس��ت که ت��ا اواخر تیر نرخ‬ ‫مصوب فروش سیمان به ازای هر تن ‪۱۸۰‬هزار‬ ‫تومان بوده است که کارخانه‌ها با توجه به بحث‬ ‫عرضه و تقاضا با تخفی��ف ‪۱۵۳‬هزار تومان آن‬ ‫را عرضه‌کرده‌اند‪.‬‬ ‫از اول م��رداد تاکن��ون ب��ا افزای��ش حدود‬ ‫‪۵۰‬درصدی قیمت‪ ،‬کارخانه‌ها سیمان را به‌ازای‬ ‫هر تن ‪۲۲۰‬هزار تومان عرضه می‌کنند‪.‬‬ ‫افت صادرات‬ ‫بزرگ‌ترین فوالدساز‬ ‫ش��رکت ف��والد خوزس��تان ت��ا پای��ان تیر‬ ‫س��ال‌جاری بیش از ‪۸۷۹‬هزار تن بلوم و بیلت‬ ‫و ‪۴۲۳‬ه��زار تن اس��لب تولید کرده اس��ت‪ .‬به‬ ‫گزارش چیالن‪ ،‬این ش��رکت در مدت یادشده‬ ‫موفق به فروش ‪۳۵۷‬ه��زار تن بلوم و بیلت در‬ ‫بازار داخ��ل و ‪۵۷۲‬هزار تن به ب��ازار صادراتی‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫همچنی��ن فروش ش��رکت در بخش اس��لب‬ ‫ش��امل ‪۲۶۱‬هزار تن اسلب داخلی و ‪۱۴۰‬هزار‬ ‫تن اس��لب صادراتی بوده اس��ت‪ .‬این ش��رکت‬ ‫همچنین ‪۲‬میلیون و ‪۱۵۷‬هزار تن گندله تولید‬ ‫و ‪۳۱‬هزار تن آن را فروخته است‪.‬‬ ‫به گزارش چیالن‪ ،‬ش��رکت فوالد خوزستان‬ ‫در تی��ر ‪۱‬ه��زار و ‪۴۳۷‬میلی��ارد تومان فروش‬ ‫داشته که نسبت به خرداد ‪۸‬درصد رشد داشته‬ ‫اس��ت‪ .‬مجموع فروش شرکت در ‪ ۴‬ماه‪۵ ،‬هزار‬ ‫و ‪۲۵۰‬میلیارد تومان بوده که ‪۸۰‬درصد رش��د‬ ‫نس��بت به دوره مش��ابه خود داشته است‪ .‬این‬ ‫درحالی اس��ت که در مدت مش��ابه سال قبل‬ ‫«فخ��وز» ‪۱۷۳‬هزار تن گندل��ه‪۱۳۹ ،‬هزار تن‬ ‫اس��لب داخلی‪۴۰۵ ،‬هزار تن اس��لب صادراتی‪،‬‬ ‫‪۵۵۳‬هزار تن بلوم و بیلت صادراتی و ‪۱۹۴‬هزار‬ ‫تن بلوم و بیلت داخلی فروخته بود و تولیداتش‬ ‫‪۲‬میلی��ون و ‪۳۰۶‬هزار تن گندله‪۵۷۴ ،‬هزار تن‬ ‫اسلب و ‪۷۰۵‬هزار تن بلوم و بیلت بوده است‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت‪ ،‬ف��والد خوزس��تان در مدت‬ ‫یادش��ده هر کیلوگرم اس��لب را در بازار داخل‬ ‫‪۳۹۵۱‬تومان و در ب��ازار صادراتی ‪۳۹۰۶‬تومان‬ ‫فروخته اس��ت‪ .‬فروش داخلی بلوم و بیلت نیز‬ ‫‪۳۹۸۷‬توم��ان و صادرات��ی ‪۳۵۵۹‬توم��ان بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫گروه معدن‪:‬‬ ‫بحث ارزان‌فروش��ی سیمان در بازار داخلی هر‬ ‫روز داغ‌ت��ر می‌ش��ود‪ .‬این موض��وع نقل محافل‬ ‫فعاالن این صنعت و کارشناس��ان شده‌اس��ت با‬ ‫این حال عبدالرضا ش��یخان‪ ،‬دبیر انجمن صنفی‬ ‫کارفرمایان صنعت سیمان با رد چنین موضوعی‬ ‫عن��وان ک��رد‪ :‬براس��اس ط��رح تصویب ش��ده‪،‬‬ ‫جابه‌جایی س��یمان از مناطق پرتولید به مناطق‬ ‫پرمص��رف‪ ،‬انگیزه تولیدکنن��دگان را برای ادامه‬ ‫فعالیت بیشتر کرده است‪.‬‬ ‫به گزارش اقتصاد ‪ ،۲۴‬ارزان‌فروش��ی س��یمان‬ ‫در س��ال‌های گذشته مباحثی را پیرامون صنعت‬ ‫س��یمان در کش��ور پدی��د آورده اس��ت‪ .‬صنعت‬ ‫سیمان با وجود رکود‪ ،‬از سال گذشته تاکنون در‬ ‫حوزه ساخت‌وس��از و به‌دنبال آن کاهش مصرف‬ ‫داخل��ی و همچنی��ن کاهش ص��ادرات به دلیل‬ ‫تعدد قوانین و به‌ویژه قانون پیمان‌س��پاری ارزی‪،‬‬ ‫افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و از دس��ت دادن‬ ‫بازار‌ه��ای صادراتی‪ ،‬با کاه��ش تولید و صادرات‬ ‫روبه‌رو شده است‪.‬‬ ‫باتوجه به ظرفیت‌س��ازی ‪۸۵‬میلیون تن تولید‬ ‫س��یمان در س��ال‪ ،‬هنوز بر پله تولید ‪۵۸‬میلیون‬ ‫تن سیمان در سال قرار داریم‪ ،‬این درحالی است‬ ‫که صنعت سیمان ازجمله صنایع اساسی کشور‬ ‫به‌شمار می‌آید‪.‬‬ ‫درحال‌حاض��ر‪ ،‬افزون بر ‪ ۷۲‬کارخانه س��یمان‬ ‫با مجموع ظرفیت تولید ‪۸۵‬میلیون تن س��یمان‬ ‫در کش��ور فعال هستند‪ .‬بزرگ‌ترین کارخانه‌های‬ ‫س��یمان کشور به‌ترتیب س��یمان آبیک‪ ،‬سیمان‬ ‫تهران و س��یمان سپاهان هستند‪ .‬توسعه صنعت‬ ‫سیما‌ن مطابق با برنامه راهبردی وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تج��ارت و بدون توجه ب��ه واقعیت‌های‬ ‫اقتص��ادی کنون��ی کش��ور انجام ش��ده اس��ت؛‬ ‫پیش‌بینی‌ه��ا حاک��ی از تحقق ظرفی��ت تولید‬ ‫‪۹۳‬میلی��ون تن س��یمان در چش��م‌انداز ‪۱۴۰۰‬‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹ارزان‌فروشی سیمان نداریم‬ ‫دبی��ر انجم��ن صنف��ی‬ ‫کارفرمایان صنعت سیمان‬ ‫ب��ا تاکید بر اینکه در ‪۳‬ماه‬ ‫نخست سال تولید سیمان‬ ‫‪۶‬درصد نس��بت به س��ال‬ ‫گذش��ته افزای��ش و‬ ‫‪۱۵‬درص��د صادرات این محصول کاهش داش��ته‬ ‫اس��ت‪ ،‬گف��ت‪ :‬باید ب��رای تقویت ب��ازار و تولید‬ ‫اقدام��ات الزم انج��ام ش��ود‪ .‬به گفت��ه این مقام‬ ‫مس��ئول از ای��ن‌رو ب��رای تصویب ن��رخ و توزیع‬ ‫س��یمان در سراس��ر کش��ور‪ ،‬ط��رح جابه‌جایی‬ ‫محصول تولید شده از ‪ ۸‬مرکز اجرایی شده است‬ ‫که در این ش��رایط در مناطقی که تولید سیمان‬ ‫بیشتری دارد انگیزه برای تولید با انتقال محصول‬ ‫تولید ش��ده به مناطق پرمصرف بیشتر شود‪ .‬در‬ ‫این بین با توجه به بعد مس��افت نیاز اس��ت که‬ ‫هزینه حمل‌ونقل برعهده تولید‌کننده باش��د‪ ،‬از‬ ‫عبدالرضا شیخان‪ :‬براساس طرح تصویب شده‪ ،‬جابه‌جایی‬ ‫سیمان از مناطق پرتولید به مناطق پرمصرف‪ ،‬انگیزه‬ ‫تولیدکنندگان را برای ادامه فعالیت بیشتر کرده است‬ ‫این‌رو بخش��ی از هزینه مصرف‌کننده در مقصد‬ ‫کاهش می‌یابد‪ .‬شیخان در ادامه خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫در این ش��رایط رکود ک��ه تولیدکنن��ده نیاز به‬ ‫فروش محص��والت دارد‪ ،‬با این روش تا حدی از‬ ‫متضرر ش��دن کارخانه‌ها با توجه به حجم باالی‬ ‫هزینه‌های تولید کاسته می‌شود‪.‬‬ ‫دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت س��یمان‬ ‫درباره صادرات این محصول گفت‪ :‬تولیدکننده‌ای‬ ‫نمی‌خواهد محص��ول تولیدی خود را با کمترین‬ ‫نرخ به فروش برس��اند‪ ،‬اما امروز به دلیل افزایش‬ ‫هزینه‌های حمل‌ونقل دریای��ی و هزینه بندرها‪،‬‬ ‫تولید‌کنن��ده ناگزیر اس��ت در زمان��ی که تغییر‬ ‫قیمت��ی در بازار‌ه��ای هدف پیش نیامده اس��ت‬ ‫ب��ه نوعی ب��ازار را حف��ظ کند‪ ،‬بنابرای��ن مجبور‬ ‫اس��ت مطابق با نرخ جهانی پیش برود‪ ،‬از این‌رو‬ ‫برخی مدعی هس��تند که تولیدکنندگان سیمان‬ ‫‌ارزان‌فروش��ی می‌کنن��د‪ ،‬این درحالی اس��ت که‬ ‫تولیدکنندگان تنها به‌دنب��ال حفظ جایگاه خود‬ ‫در این بازار‌ها هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹بی‌انگیزگی تولید‌کنندگان‬ ‫حضور واس��طه‌ها در چرخه عرض��ه و تقاضا از‬ ‫چالش‌های صنعت س��یمان است‪ .‬وجود ظرفیت‬ ‫مازاد قابل‌توجه و مش��کالت مالی تولیدکنندگان‬ ‫س��یمان‪ ،‬ش��رایط را برای فعالیت واسطه‌ها مهیا‬ ‫کرده تا سیمان را به صورت فله‌ای و با قیمت‌های‬ ‫بس��یار نازل خری��داری کنن��د به‌گونه‌ای‌که نرخ‬ ‫فروش برخی شرکت‌های س��یمانی تا ‪۵۰‬درصد‬ ‫زی��ر قیمت‌ه��ای توافقی اس��ت‪ .‬از س��وی دیگر‬ ‫علی‌محمد بُ��د‪ ،‬بی‌انگیزه ب��ودن تولید‌کنندگان‬ ‫س��یمان در ش��رایط رکود این صنع��ت به دلیل‬ ‫تحریم‌ه��ای خارج��ی و داخل��ی را یک��ی از‬ ‫چالش‌ه��ای صنع��ت س��یمان دانس��ت و گفت‪:‬‬ ‫درحال‌حاضر ظرفیت تولید س��یمان‪ ،‬با سیاست‬ ‫رس��اندن ظرفیت تولی��د به ‪۹۳‬میلی��ون تن در‬ ‫چشم‌انداز ‪ ۱۴۰۰‬مغایرت دارد و به دلیل مسائل‬ ‫و مشکالت مالی‪ ،‬بین تولید‌کنندگان داخلی برای‬ ‫تولید‪ ،‬توزیع و صادرات رقابت منفی شکل گرفته‬ ‫اس��ت‪ .‬این کارش��ناس صنعت س��یمان‪ ،‬شرایط‬ ‫فعلی را ناش��ی از برنامه‌ریزی نامناسب برای این‬ ‫صنعت‪ ،‬اختصاص تسهیالت بانکی کم‌بهره برای‬ ‫س��اخت کارخانه‌ها‪ ،‬اختصاص یارانه انرژی و گاز‬ ‫طبیع��ی ارزان‌قیم��ت برای تولی��د این محصول‬ ‫می‌داند و معتقد است‪ ،‬صادرات سیمان به نوعی‬ ‫صادرات سوخت و انرژی است‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه بُ��د‪ ،‬از ‪ ۶۰‬میلیون تومان س��یمان‬ ‫تولیدی در س��ال‪ ،‬حدود ‪۱۲‬میلی��ون تن آن به‬ ‫چین‪ ،‬بنگالدش‪ ،‬عراق‪ ،‬کویت و افغانستان صادر‬ ‫می‌ش��ود و این تنها راهی اس��ت که تولید‌کننده‬ ‫برای رویارویی با رکود مص��رف داخلی می‌تواند‬ ‫اجرایی کند‪ ،‬اما انتظار بیش از اینهاست‪ ،‬چراکه‬ ‫نبای��د بازار‌های صادراتی را از دس��ت بدهیم‪ ،‬اما‬ ‫ب��ه دلیل مش��کالت در صادرات ای��ن موضوع با‬ ‫پیچیدگ��ی خاص موجب دور ماندن س��یمان از‬ ‫بازار‌های هدف شده است‪.‬‬ ‫این کارشناس سیمان با انتقاد از ارزان‌فروشی‬ ‫این محصول در بازار‌های هدف خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫افزای��ش هزینه‌های حمل‌ونقل و بندرها و نادیده‬ ‫گرفت��ن چالش‌ه��ای صادر‌کنندگان ب��ه همراه‬ ‫باز ب��ودن دس��ت دالالن و تاجران کش��ور‌های‬ ‫خارجی ب��رای خرید ارزان‌قیم��ت این محصول‬ ‫و ارزان‌فروش��ی بیش از حد برخی ش��رکت‌ها به‬ ‫دلیل مش��کالت مالی نیز به آس��یب‌های موجود‬ ‫دامن زده است‪ .‬وی افزود‪ :‬صنعت سیمان کشور‬ ‫با مش��کل ریش��ه‌ای تولید بیش از نی��از روبه‌رو‬ ‫اس��ت و درنتیجه قیمت‌ها به حدی پایین آمده‬ ‫که واحد‌های تولی��دی برای ادامه حیات خود یا‬ ‫حجم تولید خود را کاهش داد و یا ارزان‌فروش��ی‬ ‫می‌کنند‪.‬‬ ‫این کارشناس سیمان ادامه داد‪ :‬تحریم داخلی‬ ‫و خارجی باعث پایی��ن آمدن قدرت مانور تولید‬ ‫سیمان در داخل و همچنین در بازار‌های خارجی‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫بُد در ادامه تاکید کرد‪ :‬از این‌رو برای بقای این‬ ‫صنعت‪ ،‬تولید‌کننده ترجیح می‌دهد دامپینگ را‬ ‫انجام دهد تا اینکه تولید و صادرات این محصول‬ ‫فلج شود‪ ،‬پس نمی‌توان تولیدکنندگان سیمان را‬ ‫مقصر ارزان‌فروشی دانست‪.‬‬ ‫ای��ن کارش��ناس بر ل��زوم حمای��ت از صنعت‬ ‫س��یمان اش��اره کرد و گفت‪ :‬اگر می‌خواهند به‬ ‫اهداف چش��م‌انداز ‪ ۱۴۰۰‬نزدیک‌تر شوند‪ ،‬باید با‬ ‫بررس��ی دقیق‌تر و منصفانه‌تر در راستای کاهش‬ ‫هزینه‌های س��ربار این صنع��ت گام بردارند و با‬ ‫توجه به اینکه ‪۶۰‬درصد تولیدکنندگان س��یمان‬ ‫دولتی و ‪۴۰‬درصد خصوصی هستند‪ ،‬در این بین‬ ‫بخش خصوصی به دلیل دور بودن از بدنه دولت‬ ‫متضرر خواهد شد‪.‬‬ ‫جدول نرخ جدید سیمان‬ ‫سیمان خاکستری تحویل در کارخانه‬ ‫فله (تن) ‪ -‬ریال‬ ‫پاکت ‪ ۵۰‬کیلویی (تن) ‪ -‬ریال‬ ‫سیمان ‪۱-۳۲۵‬‬ ‫‪۱.۷۸۶.۰۴۲‬‬ ‫‪۲.۱۲۴.۰۴۲‬‬ ‫تیپ ‪ ۲‬و پوزوالنی‬ ‫‪۱.۸۴۱.۲۸۰‬‬ ‫‪۲.۱۷۹.۲۸۰‬‬ ‫‪۱-۴۲۵‬‬ ‫‪۱.۸۵۹.۶۹۳‬‬ ‫‪۲.۱۹۷.۶۹۳‬‬ ‫تیپ ‪۵‬‬ ‫‪۱.۸۷۸.۱۰۶‬‬ ‫‪۲.۲۱۶.۱۰۶‬‬ ‫‪۱-۵۲۵‬‬ ‫‪۱.۸۹۶.۵۱۸‬‬ ‫‪۲.۲۳۴.۵۱۸‬‬
‫رکود بازار آهن باوجود کاهش قیمت‬ ‫رئیس اتحادیه فروش��ندگان آهن و ف��والد با بیان اینکه‬ ‫تضعیف اصناف به ضرر اقتصاد اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬باوجود کاهش‬ ‫قیمت‪ ،‬رکود در بازار وجود دارد‪.‬‬ ‫به گ��زارش می��زان‪ ،‬حمیدرضا رس��تگارپور اظهار کرد‪:‬‬ ‫ف��والد در هر کش��وری کاالی راهبردی اس��ت ک��ه میزان‬ ‫توسعه‌یافتگی هر کشوری بس��تگی به میزان مصرف فوالد‬ ‫آن دارد‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه فروش��ندگان آهن و ف��والد با بیان اینکه‬ ‫در س��ال‌های اخی��ر در تولی��د فوالد خودکفا ش��دیم و در‬ ‫چشم‌انداز ‪ ۱۴۰۴‬تولید باید به ‪۵۵‬میلیون تن برسد‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫در کش��ور س��االنه ‪۱۷‬میلیون تن فوالد مصرف می‌ش��ود و‬ ‫حدود ‪۱۰‬میلیون تن اضافه تولید داریم‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬با توجه ب��ه تصمیم‌گیری جزیره‌ای ازس��وی‬ ‫وزارتخانه‌ها و نداش��تن برنامه‌ریزی‪ ،‬صادرات فوالد به‌دست‬ ‫افرادی افت��اده که نمی‌توانند نرخ واقع��ی فوالد را دریافت‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫رستگارپور ادامه داد‪ :‬بعد از نفت‪ ،‬فوالد مهم‌ترین کاالیی‬ ‫اس��ت که می‌تواند ارزآوری برای کش��ور داشته باشد و اگر‬ ‫دول��ت حمایت کند‪ ،‬می‌توانیم بازار‌های جهان را به‌دس��ت‬ ‫بیاوریم‪ .‬رئیس اتحادیه فروشندگان آهن و فوالد با انتقاد از‬ ‫قیمت‌گذاری فوالد تاکید کرد‪ :‬نس��بت به سیاست‌هایی که‬ ‫برای تعیین نرخ فوالد درنظر گرفته می‌شود‪ ،‬بی‌اطالعیم و‬ ‫این موضوع برای واحد‌های صنفی شبهه ایجاد کرده است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه برخی به دنبال تضعیف اصناف هستند‪،‬‬ ‫درحالی‌ک��ه تضعیف اصناف به ضرر اقتصاد کش��ور اس��ت‪،‬‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬کشف نرخ فوالد در بورس شفاف نیست و‬ ‫ما اطالعی از روند آن نداریم‪.‬‬ ‫رس��تگارپور ب��ا بیان اینک��ه نرخ باید بر اس��اس عرضه و‬ ‫تقاضا تعیین ش��ود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬یک ن��رخ مصرف داخلی‬ ‫وجود دارد که باید متناس��ب با جریانات اقتصادی کش��ور‬ ‫باشد‪ .‬در صادرات نرخ باید متناسب با نرخ جهانی باشد‪ ،‬اما‬ ‫درحال‌حاضر هیچ‌کدام از آنها متناسب نیست‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه فروش��ندگان آهن و ف��والد با بیان اینکه‬ ‫باوج��ود کاهش قیمت رک��ود در بازار وج��ود دارد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫درحال‌حاض��ر ن��رخ هر کیلوگرم میلگرد ‪ ۴‬ه��زار و ‪ ۱۰۰‬تا‬ ‫‪۴‬هزار و ‪ ۲۰۰‬تومان است‪.‬‬ ‫عبور از تحریم‌ها نیاز به همدلی مجلس و دولت دارد‬ ‫فلزات می‌تواند تحریم امریکا را چراغ خاموش دور بزند‬ ‫سارا اصغری‪:‬‬ ‫وزارت خزانه‌داری امریکا در بیانی ‌ه اخیر خود اعالم‬ ‫کرده‪ ،‬تحریم‌های اعمال شده علیه بخش فلزات ایران‬ ‫را ذیل تحریم‌های حقوق بشری قرار داده است‪ .‬دفتر‬ ‫دارایی‌ه��ای خارج��ی وزارت خزان��ه‌داری امریکا در‬ ‫بیانی��ه‌ای کوتاه اعالم کرده ک��ه این وزارتخانه عنوان‬ ‫«مقررات مرب��وط به نقض تحریم‌های حقوق بش��ر‬ ‫ای��ران» را به «مقررات مربوط ب��ه تحریم‌های حقوق‬ ‫بشر و تحریم‌های بخشی ایران» تغییر داده است‪.‬‬ ‫وزارت خزانه‌داری امریکا از ارائه توضیح‌های بیشتر‬ ‫درباره ارتباط بین مسائل حقوق بشری و تحریم‌های‬ ‫بخ��ش فلزات ایران خودداری کرده اس��ت‪ .‬البته این‬ ‫وزارتخان��ه همچنی��ن درباره پیامده��ای عملی این‬ ‫تغییر در دس��ته‌بندی تحریم‌ها توضیحی ارائه نکرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫کارشناس��ان‪ ،‬تولیدکنندگان و دست‌اندرکاران در‬ ‫حوزه فل��زات و به‌ویژه فوالد معتقدن��د‪ ،‬تحریم‌های‬ ‫امری��کا نه‌اینکه تاثیری بر حوزه صادرات ما نداش��ته‬ ‫باش��د‪ ،‬اما از یک‌س��و تولیدکنندگان ایرانی به‌دنبال‬ ‫راهکارهای صادراتی خود هس��تند و از س��وی دیگر‬ ‫محصوالت فلزی ایرانی در جهان مش��تری‌های خود‬ ‫را دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹نگران صادرات فوالد نیستیم‬ ‫جعفر س��رقینی‪ ،‬معاون امور‬ ‫معادن و صنایع معدنی وزیر‬ ‫صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫درب��اره تحریم‌ه��ای امریکا‬ ‫به‌ویژه در حوزه فلزات و فوالد‬ ‫اعالم کرد‪ :‬نگ��ران صادرات‬ ‫فوالد نیستیم‪ .‬به گزارش چیالن‪ ،‬وی با اشاره به تاثیر‬ ‫تحریم‌های امریکا بر حوزه فلزات ایران خاطرنش��ان‬ ‫ک��رد‪ :‬بعید به‌نظر می‌رس��د تحریم‌های جدید امریکا‬ ‫بتوان��د بر صنعت فل��زات ایران تاثیر بس��یار بگذارد؛‬ ‫چراک��ه فوالد‪ ،‬مس و آلومینیوم ایران به‌دلیل کیفیت‬ ‫مطل��وب و دارا ب��ودن اس��تانداردهای جهان��ی‬ ‫مشتری‌های خود را دارد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به کاهش نیافتن میزان صادرات حوزه‬ ‫فلزات ایران در دوره تحریم‌ها عنوان کرد‪ :‬در یک‌سال‬ ‫گذش��ته با خروج امریکا از برجام‪ ،‬نه‌تنها صادرات در‬ ‫حوزه صنعت فلزات کشور کاهش نیافته که نسبت به‬ ‫مدت مشابه سال پیش از آن نیز افزایش یافته است‪.‬‬ ‫مع��اون امور معادن و صنای��ع معدنی وزیر صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت با بی��ان اینکه تولید ف��والد ایران از‬ ‫جه��ان تاثیر نمی‌پذیرد‪ ،‬گفت‪ :‬س��االنه یک‌میلیارد و‬ ‫‪۶۰۰‬میلیون تن فوالد در جهان تولید می‌ش��ود که در‬ ‫مقایسه با این عدد‪ ،‬تولید فوالد ایران که در سال قبل‬ ‫‪۲۵‬میلیون تن ب��ود‪ ،‬در بازارهای جهانی عدد بزرگی‬ ‫به‌شمار نمی‌رود و از بازارهای جهانی تاثیر نمی‌پذیرد‪.‬‬ ‫سرقینی در ادامه خاطرنشان کرد‪ :‬میزان صادرات‬ ‫کش��ور نیز در برابر عدد صادرات فوالد جهان بس��یار‬ ‫کوچک اس��ت‪ ،‬بنابراین ایران نگرانی از روند بازارهای‬ ‫عزیز قنواتی‪ :‬تحریم‌ها آثار خود را برجای می‌گذارند‬ ‫اما با تولیدکنندگان راهکارهایی که درپیش‬ ‫می‌گیرند‪ ،‬می‌توانند این آثار را به کمترین میزان‬ ‫برسانند‬ ‫صادراتی فوالد کش��ور ندارد‪ .‬الزم به یادآوری اس��ت‪،‬‬ ‫سال گذش��ته درکش��ور حدود ‪۲۵‬میلیون تن فوالد‬ ‫تولید ش��د که ‪۸‬میلیون تن آن به صادرات اختصاص‬ ‫یافت‪.‬‬ ‫‹ ‹بسته‌ای متناسب با تحریم جدید تنظیم‬ ‫شود‬ ‫همچنی��ن عزی��ز قنوات��ی‪،‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت آتی��ه‬ ‫خلیج‌ف��ارس درب��اره تاثیر‬ ‫تشدید تحریم‌های امریکا بر‬ ‫حوزه فل��زات در گفت‌وگو با‬ ‫روزگار مع��دن اظهار کرد‪ :‬به‬ ‫یقین به دلیل وابس��تگی بیشتر کش��ورها به امریکا‪،‬‬ ‫تحریم‌ه��ا نمی‌تواند در زمینه ص��ادرات فوالد بی‌اثر‬ ‫باشد‪ .‬اگر پیش از این با دو چراغ صادرات داشتیم‪ ،‬اما‬ ‫هم‌اکنون با یک چراغ و حتی چراغ خاموش صادرات‬ ‫می‌کنیم‪ .‬قنواتی با اشاره به این موضوع که حتی عراق‬ ‫که کش��ور نزدیکی به ماس��ت‪ ،‬برای ص��ادرات به این‬ ‫کش��ور نیز دچار محدودیت‌های صادراتی تحریم‌ها‬ ‫هس��تیم‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬هرچند عراقی‌ها ب��ا ما مبادله‬ ‫صادراتی دارن��د اما در تعامالتی که با آنها داش��تیم‪،‬‬ ‫عن��وان کردند که بیش��تر پیمانکاره��ا و مجریان ما‬ ‫خارجی و از کش��ورهای اروپایی یا ترکیه‌ای هستند و‬ ‫مالحظ��ات تحریم‌ه��ا را درباره خری��د کاالی ایرانی‬ ‫درنظر می‌گیرند‪ .‬وی در ادامه خاطرنشان کرد‪ :‬به این‬ ‫معنی که تحریم‌ها آثار روانی و فیزیکی خود را بر بازار‬ ‫م��ا بر جای گذاش��ته اس��ت‪ .‬طبیعی اس��ت که یک‬ ‫پیمان��کار خارج��ی در عراق ترجی��ح می‌دهد بدون‬ ‫دردسر کار خود را جلو ببرد‪ .‬از این‌رو این محدودیت‌ها‬ ‫بی‌تاثیر نیس��ت‪ .‬برای نمونه فوالد خوزستان که یک‬ ‫ش��رکت صادراتی است‪ ،‬در ‪‌۱.۵‬سال گذشته صادرات‬ ‫آنکاهشیافتهکهاینکاهشبهدلیلمحدودیت‌های‬ ‫تحریم‌هاست‪ .‬مدیرعامل شرکت آتیه خلیج‌فارس در‬ ‫ادامه خاطرنشان کرد‪ :‬تولیدکنندگان فوالد نیز برای‬ ‫صادرات راهکارهایی درنظ��ر گرفته‌اند و به این معنا‬ ‫نیست که کل بازار صادراتی آنها تعطیل شود‪ .‬بنابراین‬ ‫بای��د به کمک دولت و بخ��ش خصوصی و با همکاری‬ ‫انجمن‌های مربوط و تولیدکنندگان به‌ویژه واحدهای‬ ‫صادرات‌محور‪ ،‬بس��ته‌ای متناس��ب با تحریم جدید‬ ‫تنظیم شود‪.‬‬ ‫قنواتی در ادامه یادآور ش��د‪ :‬اگ��ر صادرات ما کاهش‬ ‫یابد‪ ،‬بازار داخلی با کاهش نرخ بیشتری روبه‌رو خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬البته اگر نرخ داخلی کاهش پیدا کند‪ ،‬بازارهای‬ ‫عراق و افغانس��تان ک��ه بهترین بازار ایران هس��تند‪،‬‬ ‫به‌دنبال نازل‌ترین نرخ از ما خواهند بود‪.‬‬ ‫وی در پای��ان تاکی��د ک��رد‪ :‬تحریم‌ها آث��ار خود را‬ ‫برجای می‌گذارند ام��ا تولیدکنندگان با راهکارهایی‬ ‫ک��ه درپی��ش می‌گیرن��د‪ ،‬می‌توانن��د این آث��ار را به‬ ‫کمتری��ن میزان برس��انند؛ همان‌گونه که معاون اول‬ ‫رئیس‌جمه��وری عنوان کردند که ب��ا همدلی اجازه‬ ‫ندادیم اقتصاد ایران در تحریم‌ها دچار فروپاشی شود‪.‬‬ ‫در زمینه صادرات فلزات نیز تولیدکنندگان با همدلی‬ ‫راهکارهایی را جس��ت‌وجو می‌کنند و بازار صادرات را‬ ‫پیش می‌برند‪.‬‬ ‫‹ ‹تولیدکنن�دگان راه�کار صادرات�ی‬ ‫خود را دارند‬ ‫همچنی��ن درب��اره تاثی��ر‬ ‫تحریم‌های امریکا در حوزه‬ ‫فلزات‪ ،‬زکری��ا نایبی‪ ،‬مدیر‬ ‫تحقیق و توس��عه فوالد ناب‬ ‫تبریز در گفت‌وگو با روزگار‬ ‫مع��دن اظه��ار ک��رد‪:‬‬ ‫تحریم‌های امریکا تاثیر زیادی ندارد‪ .‬نایبی در ادامه‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬روابط و تعامالت واحدهای فوالدی‬ ‫با شرکت‌هایی که از پیش رابطه داشته‌اند‪ ،‬همچنان‬ ‫ادام��ه‌دار خواهد بود؛ چراکه بیش��تر این کش��ورها‬ ‫همچنان ج��زو واردکنندگان فوالد ای��ران قلمداد‬ ‫می‌شوند‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه تاکید کرد‪ :‬ایران جزو کش��ورهایی در‬ ‫جهان به‌ش��مار می‌آید که اگر دور تا دور آن را دیوار‬ ‫بکش��ند‪ ،‬باز هم می‌تواند به حیات خود ادامه دهد؛‬ ‫چراکه در خود همه چیز را دارد‪ ،‬اما موضوع آن است‬ ‫که باید برای تولید زیرساخت‌ها را بیش‌ازپیش مهیا‬ ‫کرد‪ .‬این کارشناس فوالد با اشاره به راهکارهایی که‬ ‫تولیدکنندگان برای صادرات خود درنظر می‌گیرند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬درکل با وج��ود تحریم‌ها محصوالت فوالدی‬ ‫با کاهش صادرات قابل‌توجهی روبه‌رو نخواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹محدودیت صادرات ما را به نقطه س�ر‬ ‫به سر صنعت فوالد نزدیک می‌کند‬ ‫همچنی��ن س��یدبهادر‬ ‫احرامی��ان‪ ،‬نای��ب‌رئی��س‬ ‫انجمن تولیدکنندگان فوالد‬ ‫ای��ران درب��اره تش��دید‬ ‫تحریم‌ه��ای امری��کا علی��ه‬ ‫فل��زات ای��ران گف��ت‪:‬‬ ‫محدودیت صادرات ما را به نقطه سربه‌س��ر صنعت‬ ‫فوالد نزدیک می‌کند‪ .‬به گزارش چیالن‪ ،‬احرامیان‬ ‫در ادامه خاطرنش��ان کرد‪ :‬بررسی‌های آماری نشان‬ ‫می‌دهد‪ ،‬اگرچه برنامه ایران برای صادرات فوالد در‬ ‫سال گذشته ‪ ۱۲‬میلیون تن بود اما بیش از ‪۲۰‬درصد‬ ‫کمتر از این برنامه محقق ش��د که این عقب‌ماندگی‬ ‫ن��ه از تحریم‌های خارجی که از ناحیه داخل بود و به‬ ‫جریان صادرات ضربه زد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬در صنعت ف��والد موانع صادرات‬ ‫از قوانین زائد‪ ،‬مقررات ناکارآمد و بروکراس��ی‌های‬ ‫داخلی نش��أت گرفته اس��ت‪ ،‬امس��ال هم وضعیت‬ ‫صادرات همین خواهد ب��ود و همچنان بزرگ‌ترین‬ ‫مشکل از ناحیه داخل‪ ،‬این صنعت را تهدید می‌کند‪.‬‬ ‫رئیس انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران تصریح‬ ‫کرد‪ :‬اثر تحریم‌های جدید امریکا بسته به نوع اعمال‬ ‫آن و نوع همکاری کش��ورهای طرف قرارداد دامنه‬ ‫متفاوتی خواهد داش��ت‪ ،‬البته هنوز هم کشورهای‬ ‫همس��ایه و کشورهای منطقه به صنعت فوالد ایران‬ ‫نیاز دارند و چرخه صادرات قطع نخواهد ش��د‪ .‬با این‬ ‫حال ممکن است برخی از این کشورها بخواهند در‬ ‫تراز تجاری خود ط��وری وانمود کنند که از صنعت‬ ‫فوالد ای��ران به��ره نگرفته‌اند‪ .‬از س��ویی اثر مهلت‬ ‫‪۹۰‬روزه ای��ن تحریم‌ه��ا برای ش��رکت‌های طرف‬ ‫قرارداد با ایران‪ ،‬هزینه‌های تولید را باال و نرخ فروش‬ ‫محصوالت را پایین می‌آورد‪.‬‬ ‫احرامیان ادامه داد‪ :‬اگر میانگین پوشش ظرفیت‬ ‫صنع��ت فوالد ای��ران را ‪۷۰‬درصد درنظ��ر بگیریم‪،‬‬ ‫ح��دود ‪۳۵‬درصد آن صادر می‌ش��ود و اگر صادرات‬ ‫محدود ش��ود‪ ،‬پوش��ش ظرفیت م��ا را به ‪۵۰‬درصد‬ ‫می‌رس��اند و ب��ه نقطه سربه‌س��ر صنع��ت نزدیک‬ ‫می‌شویم‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینک��ه عبور از تحریم‌ه��ا نیاز به‬ ‫همدلی بیش��تری از س��وی دول��ت و مجلس دارد‪،‬‬ ‫عن��وان ک��رد‪ :‬چنانچه دول��ت و مجل��س رویه‌ها و‬ ‫موان��ع داخلی را از پیش پای ص��ادرات این صنعت‬ ‫برندارند‪ ،‬چش��م‌انداز این صنع��ت‪ ،‬مطلوب نخواهد‬ ‫بود‪ .‬ازاین‌رو پیش��نهاد می‌ش��ود دولت و مجلس در‬ ‫سیاس��ت‌گذاری‌ها تجدیدنظر کنند تا با کمک همه‬ ‫از این گردنه عبور کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن پایانی‬ ‫به‌نظر می‌رسد‪ ،‬تحریم‌های امریکا در حوزه فلزات‬ ‫ک��ه چند ماه پیش اعالم ش��د‪ ،‬آن‌گون��ه که مد نظر‬ ‫آنهاس��ت تاثیرگذار نبوده و این کشور در یک اقدام‬ ‫دیگر‪ ،‬تحریم‌های اعمال‌ش��ده علی��ه بخش فلزات‬ ‫ایران را ذی��ل تحریم‌های حقوق بش��ری قرار داده‬ ‫اس��ت تا اج��ازه هرگونه صادرات به فل��زات ایران را‬ ‫ندهد‪.‬‬ ‫از این‌رو برای ناکام ماندن ش��دیدترین تحریم‌ها‬ ‫علیه فل��زات ای��ران بای��د هماهنگ��ی کاملی بین‬ ‫تولیدکنن��دگان فلزات و انجمن‌ه��ای گوناگون در‬ ‫این حوزه و دولت و مجلس ش��ورای اس�لامی برای‬ ‫تس��هیل صادرات ایجاد شود‪ .‬به بیان ساده‌تر دولت‬ ‫باید با قوانین س��اده‌ بتواند زمین��ه صادرات را برای‬ ‫تولیدکنندگان فراهم کند‪.‬‬ ‫صنعت و معدن؛ دومین دریافت‌کننده‬ ‫تسهیالت بانکی بعد از خدمات‬ ‫جدیدترین آمار منتش��ر ش��ده از س��وی وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت نشان می‌دهد که تسهیالت‬ ‫پرداختی بانک‌ها و موسس��ه‌های اعتباری به بخش‬ ‫صنعت و معدن در ‪۲‬ماه نخس��ت سال جاری نسبت‬ ‫به مدت مشابه در سال گذشته‪۴۱.۵ ،‬درصد افزایش‬ ‫داش��ته اس��ت‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬براس��اس این آمار‬ ‫تسهیالت پرداختی بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری‬ ‫به بخش صنعت و معدن با افزایش ‪۴۱.۵‬درصدی در‬ ‫‪۲‬ماه نخست سال جاری‪ ،‬به ‪۳۰‬هزار میلیارد تومان‬ ‫رسیده است‪ .‬این تس��هیالت در ‪ ۲‬ماه نخست سال‬ ‫گذش��ته ‪۲۱‬هزار و ‪۲۰۰‬میلیارد تومان بوده اس��ت‪.‬‬ ‫س��هم تس��هیالت پرداختی بانک‌ها و موسسه‌های‬ ‫اعتباری به بخش صنعت و معدن از کل تس��هیالت‬ ‫پرداخت ش��ده به بخش‌های کش��اورزی‪ ،‬صنعت و‬ ‫معدن‪ ،‬مس��کن و س��اختمان‪ ،‬بازرگان��ی‪ ،‬خدمات‬ ‫و س��ایر بخش‌های متفرقه در ‪۲‬ماه نخس��ت س��ال‬ ‫گذش��ته‪۳۰.۸ ،‬درص��د بوده که امس��ال این رقم به‬ ‫‪۳۲.۵‬درصد رس��یده اس��ت‪ .‬تس��هیالت پرداختی‬ ‫بانک‌ها و موسس��ه‌های اعتباری به بخش بازرگانی‬ ‫نیز در ‪ ۲‬ماه نخس��ت سال گذش��ته ‪۹۷۰۰‬میلیارد‬ ‫تومان بوده ک��ه با ‪۲۰.۶‬درصد افزای��ش به ‪۱۱‬هزار‬ ‫و ‪۷۰۰‬میلیارد تومان در ‪۲‬ماه نخس��ت س��ال جاری‬ ‫رسیده اس��ت‪ .‬با این حال س��هم بخش بازرگانی از‬ ‫کل تس��هیالت پرداخت��ی به بخش‌های یاد ش��ده‬ ‫از ‪۱۴.۱‬درص��د در ‪ ۲‬ماه نخس��ت س��ال ‪ ۱۳۹۷‬به‬ ‫‪۱۲.۷‬درص��د کاه��ش یافته اس��ت‪ .‬در ای��ن میان‬ ‫بیشترین تسهیالت پرداختی بانک‌ها و موسسه‌های‬ ‫اعتب��اری به بخش خدمات اختص��اص یافته که در‬ ‫‪۲‬ماه نخس��ت سال جاری س��هم ‪۴۵‬درصدی از کل‬ ‫تس��هیالت پرداخت��ی را به خود اختص��اص داده و‬ ‫معادل ‪۴۱‬هزار و ‪۵۰۰‬میلیارد تومان بوده که نسبت‬ ‫به مدت مشابه در سال گذشته‪۴۸.۲ ،‬درصد افزایش‬ ‫داشته است‪ .‬بعد از بخش خدمات و صنعت و معدن‪،‬‬ ‫به ترتیب بخش بازرگانی‪ ،‬مسکن و کشاورزی ‪،۱۲.۷‬‬ ‫‪ ۶.۶‬و ‪۳‬درصد از کل تس��هیالت پرداختی بانک‌ها و‬ ‫موسسه‌های اعتباری را دریافت کرده‌اند‪ .‬همچنین‬ ‫براساس این آمار‪ ،‬در ‪ ۳‬ماه نخست سال جاری بیش‬ ‫از ‪۲۵‬ه��زار میلیارد تومان در راس��تای تامین مالی‬ ‫بنگاه‌ه��ای تولیدی کوچک‪ ،‬متوس��ط و طرح‌های‬ ‫نیمه‌تمام با پیش��رفت باالی ‪۶۰‬درصد در راس��تای‬ ‫اقتصاد مقاومتی از س��وی بانک‌ها به برخی استان‌ها‬ ‫پرداخت شده است‪.‬‬ ‫صنایع‌معدنی فلزی‬ ‫سه‌شنبه‬ ‫‪ 22‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 11‬ذی‌الحجه ‪ 1440‬‬ ‫‪ 13‬اوت ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره ‪224‬‬ ‫یادداشت‬ ‫چالش تنظیم بازار داخلی‬ ‫فوالد‬ ‫محمد اصفهانی‬ ‫کارشناس بازار فوالد‬ ‫باوجود تالش‌های برخی از فوالدس��ازان باالدستی‬ ‫در جهت افزایش نرخ پایه ش��مش در بورس کاال‪ ،‬این‬ ‫موضوع همچن��ان با مخالفت قاطع کارگروه تخصصی‬ ‫تنظیم بازار فوالد کشور یا ناظر بازار روبه‌رو شده است‪.‬‬ ‫ای��ن س��ناریو ب��ا پیش��نهادی از س��وی برخ��ی از‬ ‫فوالدس��ازان ب��زرگ آغاز ش��د که بر اس��اس آن نرخ‬ ‫محصول نهایی ‪۷‬درصد باالتر از نرخ معامالتی ش��مش‬ ‫فوالدی تعیین می‌ش��د؛ نتیجه این مکانیسم‪ ،‬افزایش‬ ‫ح��دود ‪۲۵۰‬تومانی نرخ پایه محصول نهایی در بورس‬ ‫کاال بود‪ .‬به دنبال آن‪ ،‬این افزایش نرخ با عقب‌نشینی و‬ ‫پذیرش نشدن تقاضا همراه شد‪.‬‬ ‫همزم��ان با ای��ن رخ��داد‪ ،‬به‌منظ��ور جلوگیری از‬ ‫التهاب‌س��ازی‌های ب��ازار داخل��ی متاث��ر از هیجانات‬ ‫افسارگس��یخته معام�لات ش��مش در ب��ورس کاال‪،‬‬ ‫معاون��ت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت‪ ،‬ب��ه س��رعت‬ ‫شیوه‌نامه‌ای را صادر کرد که فقط به ثبت‌نام‌کنندگان‬ ‫در س��امانه بهین‌یاب اجازه خرید از ب��ورس کاال داده‬ ‫ش��د؛ این ش��یوه‌نامه با مخالفت فوالدس��ازان بزرگ‬ ‫باالدس��تی روبه‌رو ش��د؛ چراکه با حذف بس��یاری از‬ ‫ش��رکت‌کنندگانی که در س��امانه بهین‌ی��اب ثبت‌نام‬ ‫نکرده‌اند‪ ،‬روبه‌رو می‌ش��وند‪ .‬بنابراین شروع این چالش‬ ‫ب��ا توقف عرضه ش��مش در ب��ورس کاال همراه ش��د؛‬ ‫به‌طوری‌ک��ه حدود ‪۱۲‬روز همزمان با اینکه شمش��ی‬ ‫در بورس کاال عرضه نمی‌شد‪ ،‬نرخ پایه محصول نهایی‬ ‫یا میلگ��رد هم برای تقاضا جذاب نب��ود و معامله‌های‬ ‫قابل‌توجهی انجام نمی‌ش��د تا اینکه با تمهید کارگروه‬ ‫تخصصی تنظیم ب��ازار فوالد‪ ،‬نرخ پایه محصول نهایی‬ ‫ح��دود ‪۷۰‬تومان کاهش پیدا ک��رد و به‌دنبال آن قفل‬ ‫تقاضا در بورس کاال برای محصول نهایی شکس��ته شد‬ ‫و شاهد معامالت محصول نهایی در بورس کاال بودیم‪.‬‬ ‫درحال‌حاضر بازار شمش القایی داخلی کشور متاثر‬ ‫از بار روانی توقف عرضه ش��مش قوس در بورس کاال و‬ ‫فرص��ت به‌وجود آمده برای آنها‪ ،‬تغییر جهت داده و در‬ ‫هفته گذشته برآیند آن افزایشی دیده می‌شود که این‬ ‫موض��وع بنا بر اذعان برخی از نوردکاران داخلی‪ ،‬آنها را‬ ‫در تنگن��ا قرار داده؛ چراکه در بازار داخلی‪ ،‬گذش��ته از‬ ‫اینکه تقاضای واقعی نسبت به سال‌های گذشته بسیار‬ ‫ضعیف‌ت��ر دیده می‌ش��ود‪ ،‬در ظاهر مس��تعد پذیرش‬ ‫افزایش قیمت‌ها هم نیست‌‪.‬‬ ‫درحال‌حاض��ر ب��ازار داخلی کش��ور ب��ا تمهیدات‬ ‫کارگ��روه تنظیم بازار فوالد‪ ،‬منفصل از نوس��انات دالر‬ ‫حاش��یه ب��ازار و کنترل ش��ده در یک چرخ��ه به‌طور‬ ‫تقریبی بس��ته داخلی دیده می‌شود که می‌توان گفت‬ ‫از مع��دود بازارهای کاالیی داخلی بوده که توانس��ته‬ ‫ی اس��ت که این‬ ‫از گزن��د دالر مصون بماند‪ ،‬این درحال ‌‬ ‫سامانه بسته موردرضایت فوالدسازان باالدستی نبوده‬ ‫اس��ت؛ چراکه محصول آنها به‌ویژه شمش تولیدی در‬ ‫بازاره��ای صادراتی ب��ا رقمی به مراتب باالت��ر از بازار‬ ‫داخل��ی و حدود ‪۳۹۰‬دالر‪-‬تن فروخته می‌ش��ود‪ .‬این‬ ‫درحالی اس��ت که ناظر بازار با توجه به تضمین تامین‬ ‫م��واد اولیه ریالی با اعالم س��همیه‌بندی و الزام اولویت‬ ‫تامی��ن بازار داخلی برای فوالدس��ازان ک��ه عمده آن‬ ‫ش��امل محصوالت سنگ‌آهن می‌شود‪ ،‬انتظار افزایش‬ ‫نرخ عرضه داخلی و نوسان‌سازی از سمت فوالدسازان‬ ‫باالدس��تی در جهت تامین منافع مصرف‌کننده نهایی‬ ‫داخلی را ندارد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫حادثه در واحد فوالد یزد‬ ‫باز هم قربانی گرفت‬ ‫تکرار حادثه در ش��رکت فوالدی باز هم جان یک‬ ‫انس��ان را گرفت و یک نفر بر اثر گازگرفتگی کش��ته‬ ‫ش��د‪ .‬به گزارش ایلن��ا‪ ،‬یکی از واحده��ای تولیدی‬ ‫کارخانه فوالد ی��زد در خط تولید خود دچار حادثه‬ ‫شد و یکی از مهندسان این بخش بر اثر گارگرفتگی‬ ‫ج��ان باخت‪ .‬این اتف��اق درحالی رخ داد که حوادث‬ ‫کار در این واحد فوالدی مس��بوق به س��ابقه اس��ت‬ ‫و س��الی چند کش��ته برجای می‌گذارد‪ .‬در آخرین‬ ‫حادثه اگرچه خس��ارت جانی نداش��ت ام��ا در ماه‬ ‫گذشته نیز یکی از واحدهای تولیدی کارخانه فوالد‬ ‫یزد دچار حریق شد که با حضور ماموران آتش‌نشانی‬ ‫این موضوع پایان یافت‪.‬‬
‫معدن بین‌الملل‬ ‫سه‌شنبه‬ ‫‪ 22‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 11‬ذی‌الحجه ‪ 1440‬‬ ‫‪ 13‬اوت ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره ‪224‬‬ ‫خبر‬ ‫کاهش تولید فوالد میانی‬ ‫ترکیه در نیمه نخست سال‬ ‫انجم��ن آهن و فوالد ترکیه گ��زارش داده که‬ ‫می��زان تولید ف��والد میانی این کش��ور در ژوئن‬ ‫(خرداد‪-‬تیر) حدود ‪ ۲.۷‬میلیون تن بوده که افت‬ ‫‪ ۱۱‬درصدی نسبت به ژوئن سال گذشته داشته‬ ‫و نس��بت به ماه پیش نیز کاه��ش ‪ ۱۲‬درصدی‬ ‫دارد‪ .‬به گزارش چیالن‪ ،‬در نیمه نخس��ت س��ال‬ ‫ج��اری هم ترکی��ه در مجم��وع ‪ ۱۷‬میلیون تن‬ ‫فوالد میان��ی تولید کرد که درمقایس��ه با مدت‬ ‫مشابه سال گذشته افت ‪ ۱۰.۱‬درصدی داشت‪ .‬از‬ ‫این می��زان ‪ ۱۱.۴‬میلیون تن مربوط به تولیدات‬ ‫کوره‌های قوس الکتریکی بوده که نسبت به مدت‬ ‫مشابه سال گذش��ته ‪ ۱۲.۸‬درصد کاهش داشته‬ ‫است‪ .‬تولید س��ایر واحدها ‪ ۵.۶‬میلیون تن بوده‬ ‫که ‪ ۴.۱‬درصد کمتر از مدت مشابه سال گذشته‬ ‫است‪.‬‬ ‫ای��ن گزارش می‌افزاید‪ ،‬تولی��د بیلت ترکیه در‬ ‫م��دت یادش��ده ‪ ۱۰.۴‬میلیون تن ب��ود که ‪۱۸‬‬ ‫درصد کمتر از ‪ ۶‬ماه نخس��ت سال گذشته است‪.‬‬ ‫تولید اسلب نیز ‪ ۶.۶‬میلیون تن گزارش شده که‬ ‫‪ ۵.۷‬درصد بیش��تر از نیمه نخست سال گذشته‬ ‫میالدی است‪.‬‬ ‫گلنکور به دنبال تعطیلی‬ ‫معدن کبالت و مس در کنگو‬ ‫شرکت انگلیس��ی‪ -‬سوئیس��ی گلنکور‪ ،‬توقف‬ ‫تولید معدن موتاندا‪ ،‬یک��ی از بزرگ‌ترین معادن‬ ‫کبال��ت جهان را در برنام��ه کاری خود قرار داده‬ ‫اس��ت‪ .‬این ش��رکت دلیل تعطیلی این معدن را‬ ‫افت نرخ کبالت و افزای��ش هزینه پروژه‌ها اعالم‬ ‫کرده است‪ .‬به گزارش فلزات‌آنالین‪ ،‬این حرکت‪،‬‬ ‫عقب‌نش��ینی دیگری از شرکت گلنکور است که‬ ‫با مش��کالت عملیاتی تولید‪ ،‬چالش‌های حقوقی‬ ‫و س��ازش نداش��تن با دولت کنگو بر س��ر قانون‬ ‫جدید معدنی این کش��ور دست به گریبان است‪.‬‬ ‫تولید مجتمع بزرگ معدنی موتاندا از پایان سال‬ ‫جاری میالدی (اواس��ط دی) متوقف خواهد شد‬ ‫و وارد مرحل��ه تعمی��رات و نگهداری می‌ش��ود‪.‬‬ ‫شرکت گلنکور در نامه‌ای به کارکنان این معدن‬ ‫اعالم کرده ک��ه فعالیت تولیدی در این مجتمع‪،‬‬ ‫توجیه‌پذی��ری اقتصادی برای آین��ده بلندمدت‬ ‫ندارد‪ .‬مجتمع موتاندا در سال گذشته ‪ ۲۷.۳‬هزار‬ ‫تن کبالت (بیش از نیمی از تولید کبالت گلنکور)‬ ‫و ‪ ۱۹۹‬هزار تن مس تولید کرد‪.‬‬ ‫تعطیلی کارخانه آلومینا‬ ‫در روسیه‬ ‫روس��ال پس از انفجار هفته گذشته‪ ،‬کارخانه‬ ‫آلومینای آکینس��ک را تعطیل ک��رد‪ .‬به گزارش‬ ‫فلزات آنالین‪ ،‬هفته گذش��ته‪ ،‬یکی از خزانه‌های‬ ‫مهمات ارتش روس��یه آتش گرف��ت و انفجاری‬ ‫مهیب در نزدیکی کارخانه آلومینای آکینس��ک‬ ‫رخ داد‪ .‬در پی این حادثه‪ ،‬شرکت روسال‪ ،‬خدمه‬ ‫و کارکن��ان این کارخانه را ب��ه جز تعداد اندکی‪،‬‬ ‫از مح��ل دور کرد و کارخان��ه را به حالت تعلیق‬ ‫درآورد‪ .‬ای��ن کارخانه با ظرفی��ت هزار و ‪ ۶۹‬نفر‬ ‫بزرگ‌ترین کارخانه آلومینا در روس��یه است که‬ ‫از نفلی��ن س��ینیت برای تولید آلومینا اس��تفاده‬ ‫می‌کند‪.‬‬ ‫کاهش درآمد واله‬ ‫درآمد شرکت معدنی واله برزیل در ‪ ۳‬ماه دوم‬ ‫س��ال جاری میالدی به‌دلی��ل تامین هزینه‌های‬ ‫ناش��ی از فروریختن س��د باطله در ژانویه (دی‪-‬‬ ‫بهم��ن) در برومادینیو‪ ،‬حدود ‪ ۲۰‬درصد کاهش‬ ‫یاف��ت‪ .‬به گزارش فلزات‌آنالین‪ ،‬ش��رکت واله در‬ ‫گزارش��ی اعالم کرد که درآمد این شرکت پیش‬ ‫از احتس��اب س��ود‪ ،‬مالیات و هزینه‌های ناش��ی‬ ‫از اس��تهالک در ‪ ۳‬م��اه دوم س��ال جاری حدود‬ ‫‪ ۲۰‬درصد نس��بت به مدت مش��ابه سال گذشته‬ ‫کاهش داش��ت‪ .‬کاهش درآمدها به‌دلیل مقررات‬ ‫وضع ش��ده برای پرداخت غرامت فاجعه مرگبار‬ ‫فروریختن س��د باطله است و می‌توان گفت این‬ ‫هزینه‌ه��ا با افزایش نرخ س��نگ‌آهن تا حدودی‬ ‫جبران ش��د‪ .‬همچنین سود ناخالص این شرکت‬ ‫در ‪ ۳‬ماه دوم س��ال جاری میالدی‪ ۳.۱ ،‬میلیارد‬ ‫دالر اعالم شد که نسبت به ‪ ۳.۹‬میلیارد دالر در‬ ‫مدت مش��ابه سال گذشته با کاهش همراه است‪.‬‬ ‫در ‪ ۳‬ماه نخست س��ال جاری نیز به‌دلیل توقف‬ ‫تولید س��نگ‌آهن در معادن مختلف این شرکت‪،‬‬ ‫کاهش س��ود ناخالص ح��دود ‪ ۶۵۲‬میلیون دالر‬ ‫گزارش شده بود‪.‬‬ ‫گزارش ‪ ۴‬ماهه سال جاری میالدی اعالم شد‬ ‫افزایش ظرفیت صنعت مس جهانی در شرایط کاهش تولید‬ ‫ظرفی��ت صنعت م��س جهانی در بخش مع��ادن و مس‬ ‫تصفیه ش��ده‪ ،‬در ‪ ۴‬ماه نخس��ت س��ال جاری میالدی در‬ ‫ش��رایط کاه��ش تولید‪ ،‬افزای��ش یافت‪ .‬به گ��زارش روابط‬ ‫عمومی سازمان توس��عه و نوسازی معادن و صنایع معدنی‬ ‫ایران‪ ،‬براس��اس تازه‌ترین گزارش گروه مطالعات بین‌المللی‬ ‫مس (‪ ،)ICSG‬ظرفیت کارخانه‌های مس تصفیه ش��ده در‬ ‫‪ ۴‬ماه نخس��ت س��ال جاری‪ ۹ ،‬میلیون و ‪ ۳۲۷‬هزار تن بود‬ ‫که نس��بت به رقم مدت مش��ابه سال گذش��ته میالدی (‪۹‬‬ ‫میلیون و ‪ ۷۸‬هزار تن)‪ ۲.۷ ،‬درصد افزایش نش��ان می‌دهد‪.‬‬ ‫همچنی��ن‪ ،‬ظرفیت معادن مس جهان��ی ‪ ۸‬میلیون و ‪۱۷۰‬‬ ‫هزار تن بود که در مقایسه با رقم مدت مشابه سال گذشته‬ ‫می�لادی (‪ ۸‬میلی��ون و ‪ ۱۴۰‬هزار ت��ن)‪ ۳۷ ،‬صدم درصد‬ ‫افزایش یافت‪ .‬بنا به این گزارش‪ ،‬ش��رکت‌های مس جهانی‬ ‫در ‪ ۴‬ماهه امسال‪ ،‬حدود ‪ ۶‬میلیون و ‪ ۵۴۳‬هزار و ‪ ۸۰۰‬تن‬ ‫ماده معدنی تولید کردند‪ .‬این رقم در مدت مش��ابه س��ال‬ ‫گذشته میالدی‪ ۶ ،‬میلیون و ‪ ۶۰۴‬هزار تن بود که حاکی از‬ ‫کاهش ‪ ۹‬دهم درصدی میزان تولید است‪.‬‬ ‫از این میزان‪ ۳ ،‬میلیون و ‪ ۵۵۲‬هزار و ‪ ۶۰۰‬تن مربوط به‬ ‫ق��اره «امریکا»‪ ،‬یک میلیون و ‪ ۳۲۰‬هزار و ‪ ۸۰۰‬تن مربوط‬ ‫به «آس��یا»‪ ۷۳۰ ،‬هزار و ‪ ۵۰۰‬تن مربوط به «افریقا»‪۵۸۳ ،‬‬ ‫هزار و ‪ ۴۰۰‬تن مرب��وط به «اروپا» و ‪ ۳۵۶‬هزار و ‪ ۵۰۰‬تن‬ ‫مربوط به «اقیانوسیه» بوده است‪.‬‬ ‫تولیدکنندگان جهانی مس در ‪ ۴‬ماه نخست سال جاری‬ ‫میالدی‪ ۷ ،‬میلیون و ‪ ۸۳۹‬هزار تن مس تصفیه شده تولید‬ ‫کردند‪ .‬این رقم در مدت مش��ابه س��ال گذشته میالدی‪۷ ،‬‬ ‫میلیون و ‪ ۸۴۵‬هزار تن بود که نشان‌دهنده کاهش ‪ ۷‬صدم‬ ‫درصدی است‪.‬‬ ‫بنا به این گزارش‪ ،‬نرخ جهانی مس در یک س��ال گذشته‬ ‫میالدی‪ ،‬با کاهش حدود ‪ ۵۶۶‬دالری روبه‌رو شده است‪ ،‬به‬ ‫طوری که نرخ این فلز از حدود ‪ ۶۵۰۰‬دالر بر تن در مارس‬ ‫‪( ۲۰۱۸‬اس��فند ‪-۱۳۹۶‬فروردی��ن ‪ )۱۳۹۷‬به حدود ‪۵۹۵۷‬‬ ‫دالر در تن در روزهای اخیر رسیده است‪.‬‬ ‫جنگ‌اقتصادی و کاهش ارزش یوآن‪ ،‬سبب افت بهای سنگ‌آهن‬ ‫بی‌ثباتی در بازار سنگ‌آهن زودگذر است‬ ‫ثمن رحیمی‌راد‪:‬‬ ‫فصل‪ ،‬فصل ناخوشی برای سنگ‌آهن است و‬ ‫بازار این کامودیتی نوس��انات عجیبی را تجربه‬ ‫می‌کند؛ نوساناتی که اسباب آن را رویدادهایی‬ ‫مانن��د کاهش فصل��ی بها‪ ،‬جن��گ تجاری بین‬ ‫بزرگ‌ترین اقتصاده��ای جهان و کاهش ارزش‬ ‫یوآن فراهم آورده‌اند‪.‬‬ ‫به گ��زارش روزگارمعدن‪ ،‬اخبار منتشرش��ده‬ ‫در هفته گذش��ته حکایت از آن دارد که میزان‬ ‫تقاضا در بازار وارداتی سنگ‌آهن چین به عنوان‬ ‫بزرگ‌تری��ن تولیدکننده ف��والد در جهان رو به‬ ‫کاه��ش بود و بهای این م��اده معدنی نیز هفته‬ ‫گذشته را با فراز و فرودهای زیادی در بازارهای‬ ‫جهانی پش��ت سر گذاش��ت‪ .‬در همین زمینه‪،‬‬ ‫خبرگ��زاری ایرنا ب��ه نقل از نش��ریه اس‌اند‌پی‬ ‫گلوب��ال پلتس‪ ،‬روز چهارش��نبه به��ای هر تن‬ ‫س��نگ آهن با درجه خل��وص ‪ ۶۲‬درصد را در‬ ‫آخرین معامالت انجام شده در روز دوشنبه‪۱۴ ،‬‬ ‫مرداد‪ ،‬با یک دالر و ‪ ۲۵‬س��نت کاهش ‪ ۹۷‬دالر‬ ‫و ‪ ۹۰‬س��نت اعالم کرد‪ .‬بنا ب��ر این خبر‪ ،‬بهای‬ ‫هر تن س��نگ‌آهن ب��رای تحویل در س��پتامبر‬ ‫(شهریور‪-‬مهر) نیز با ‪ ۲‬دالر و ‪ ۸۰‬سنت کاهش‬ ‫به سطح ‪ ۹۳‬دالر و ‪ ۱۰‬سنت نزول کرد‪.‬‬ ‫گزارش‌های خبری همچنین نشان می‌دهند‬ ‫به دنب��ال افزایش اختالف‌ه��ای تجاری امریکا‬ ‫و چین‪ ،‬دولت دونالد ترام��پ‪ ،‬رئیس‌جمهوری‬ ‫امری��کا‪ ،‬چین را به ش��کل رس��می کش��وری‬ ‫برش��مرده که به طور مصنوعی و حساب شده‪،‬‬ ‫ارزش پول خود (یوان) را پایین می‌آورد‪.‬‬ ‫کارشناس��ان بازار سنگ‌آهن بر این باورند که‬ ‫گسترش اختالف‌های تجاری پکن ‪ -‬واشنگتن‬ ‫از مهم‌ترین دالیل کاهش بهای س��نگ‌آهن در‬ ‫بازارهای جهانی به ش��مار م��ی‌رود‪ .‬به گزارش‬ ‫خبرگ��زاری رویت��رز‪ ،‬بهای هر تن س��نگ‌آهن‬ ‫در بازار معامالت دالیان چین‪ ،‬سه‌ش��نبه هفته‬ ‫گذش��ته برای تحویل در ژانوی��ه ‪( ۲۰۲۰‬دی‪-‬‬ ‫بهمن ‪ )۱۳۹۸‬با ‪ ۲.۸‬درصد کاهش در مقایس��ه‬ ‫ب��ا معامالت روز دوش��نبه این هفته به س��طح‬ ‫‪ ۶۸۶‬یوان معادل ‪ ۹۷‬دالر و ‪ ۷۲‬س��نت رسید‪.‬‬ ‫امریکا اشتهای سرمایه‌گذاران را برای مواد خام‬ ‫پایین آورده است‪.‬‬ ‫‹ ‹اف�ت به�ای س�نگ‌آهن جب�ران‬ ‫می‌شود‬ ‫مهرداد اکبریان‪ :‬جنگ تجاری که از سوی ترامپ شروع‬ ‫و این روزها تشدید شده است‪ ،‬به یقین از سوی چین‬ ‫بی‌جواب نخواهد ماند و تا پایان اوت یعنی ‪۲‬هفته آینده‪،‬‬ ‫تعادل به روابط این ‪۲‬کشور برمی‌گردد‬ ‫ع�لاوه بر این اکنون چین به عنوان نخس��تین‬ ‫تولیدکننده فوالد جهان با مشکالت فراوانی در‬ ‫بازار س��نگ‌آهن روبه‌رو ش��ده و از سوی دیگر‬ ‫میزان تولید این ماده معدنی در برزیل در حال‬ ‫افزایش است‪ ،‬در حالی که پیش از این به سبب‬ ‫شکس��ته ش��دن س��د معدن واله دچار بحران‬ ‫ش��ده بود‪ .‬بر اس��اس این گزارش‪ ،‬میزان تولید‬ ‫س��نگ‌آهن برزیل تا پایان سال جاری میالدی‬ ‫در اواسط دی ‪ ۳۴۰‬تا ‪ ۳۴۵‬میلیون تن افزایش‬ ‫می‌یابد‪ .‬این گزارش نشان می‌دهد میزان تولید‬ ‫معدن ریوتینتو استرالیا نیز تا پایان سال جاری‬ ‫می�لادی از س��طح ‪ ۴۰‬میلی��ون تن در س��ال‬ ‫گذشته میالدی به ‪ ۱۰۰‬میلیون تن می‌رسد‪.‬‬ ‫همچنین بنا بر نوشته مجله اس‌اندپی گلوبال‬ ‫پلتس‪ ،‬میزان بارگیری سنگ‌آهن واله در ژوئن‬ ‫(خرداد‪-‬تیر) در مقایس��ه با مه (اردیبهش��ت‪-‬‬ ‫خرداد) با افزایش ‪۱۵.۷‬درصدی روبه‌رو ش��ده‪،‬‬ ‫درحال��ی که ای��ن رقم در مقایس��ه ب��ا آوریل‬ ‫(فروردین‪-‬اردیبهش��ت) ‪ ۸۶.۹‬درص��د افزایش‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫بلومب��رگ نی��ز در خبری که هفته گذش��ته‬ ‫در ای��ن باره منتش��ر کرد‪ ،‬از سراش��یبی بهای‬ ‫س��نگ‌آهن خبر داد و اف��زود افزایش نگرانی‌ها‬ ‫درب��اره کاه��ش تقاض��ای چی��ن ب��ه نگرانی‬ ‫عرضه‌کنن��دگان ای��ن کامودیت��ی انجامی��ده‬ ‫فیوچرز‬ ‫اس��ت‪ .‬این خبر می‌افزاید در معامالت‬ ‫ِ‬ ‫سنگاپور‪ ،‬س��نگ‌آهن در ‪ ۸۰‬تا ‪ ۹۰‬دالر در تن‬ ‫به فروش می‌رس��د‪ ،‬در حالی که بهای معامالت‬ ‫در دالی��ان در پایین‌تری��ن میزان خ��ود از مه‬ ‫(اردیبهش��ت‪-‬خرداد) رقم می‌خورد‪ .‬همچنین‬ ‫در هفته گذش��ته‪ ،‬گروه فورت ِسکیو متالز هشدار‬ ‫داد این احتمال وج��ود دارد که تقاضای چین‬ ‫که اصلی‌ترین خریدار سنگ‌آهن است‪ ،‬در ‪۶‬ماه‬ ‫دوم س��ال در مقایس��ه با ‪۶‬ماه نخست کاهش‬ ‫یابد‪ .‬ای��ن خبر می‌افزاید ع�لاوه بر تنش چین‬ ‫و امریکا‪ ،‬کاهش اخیر ارزش یوآن که به قدرت‬ ‫خرید کارخانه‌ها آسیب می‌زند‪ ،‬اتفاقی است که‬ ‫ب��ه کاهش بهای س��نگ‌آهن دامن می‌زند و در‬ ‫نتیجه این اتفاق‌ها‪ ،‬این کامودیتی فوالدساز به‬ ‫سراشیبی می‌افتد‪ .‬همچنین تنش بین چین و‬ ‫مه��رداد اکبری��ان‪ ،‬رئیس‬ ‫انجم��ن تولیدکنندگان و‬ ‫صادرکنندگان سنگ‌آهن‬ ‫ای��ران نی��ز در گفت‌وگو با‬ ‫روزگار مع��دن بی‌ثبات��ی‬ ‫موجود در بازار سنگ‌آهن‬ ‫را تایی��د می‌کن��د ام��ا آن را گ��ذرا می‌داند‪ .‬او‬ ‫توضی��ح می‌دهد‪ :‬ه��ر س��ال در اوت (مرداد‪-‬‬ ‫شهریور) شاهد کاهش بهای سنگ‌آهن هستیم‪.‬‬ ‫امسال نیز از این قاعده مستثنا نیست اما آنچه‬ ‫در س��ال ج��اری مزی��د علت بر کاه��ش بهای‬ ‫سنگ‌آهن شده و افت شدید بیش از ‪۲۰‬دالری‬ ‫را رق��م زده‪ ،‬پیامدهای جن��گ تجاری امریکا و‬ ‫چین است‪.‬‬ ‫وی می‌افزای��د‪ :‬این اتفاق باعث ش��ده اس��ت‬ ‫ارزش یوآن در برابر دالر کاهش یابد و حاش��یه‬ ‫سود کارخانه‌های فوالدی چین نیز پایین بیاید‪.‬‬ ‫چینی‌ها وقتی حاشیه س��ود کمتری دارند‪ ،‬بر‬ ‫اس��اس همان رویه همیشگی و هماهنگ تیراژ‬ ‫تولید را پایین می‌آورند که در نتیجه این اتفاق‬ ‫تقاضا برای خرید کمتر می‌شود‪ .‬آنها همچنین‬ ‫مصرف س��نگ‌آهن‌های گران‌قیمت و پرعیار را‬ ‫کاهش می‌دهند و بیش��تر به م��واد خام ارزان‌‬ ‫روی می‌آورند‪ .‬به همین دلیل افت نرخ ش��امل‬ ‫س��نگ‌آهن‌ها و کنس��انتره‌های پرعیار است و‬ ‫افت بها در س��نگ‌آهن‌های پرعی��ار کمتر بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫اکبری��ان در ادامه می‌گوید‪ :‬به باور من جنگ‬ ‫تجاری که از س��وی ترامپ ش��روع ش��د و این‬ ‫روزها تشدید شده است‪ ،‬به یقین از سوی چین‬ ‫بی‌ج��واب نخواه��د ماند و تا پای��ان اوت یعنی‬ ‫‪۲‬هفت��ه آینده‪ ،‬تع��ادل به روابط این ‪۲‬کش��ور‬ ‫برمی‌گ��ردد‪ .‬این تعادل به بازار س��نگ‌آهن نیز‬ ‫آرامش‌می‌بخش��د و بخش��ی از افت بها جبران‬ ‫می‌شود‪.‬‬
‫رئیس س��ازمان صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت اس��تان کرمان‬ ‫گف��ت‪ :‬در حوزه‌های تنظیم‪ ،‬تامین و نظارت مش��کالتی داریم‬ ‫و پرداخت تسهیالت و منابع مالی مورد نیاز واحدهای تولیدی‪،‬‬ ‫بزرگ‌ترین چالش این اس��تان اس��ت‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬مهدی‬ ‫حس��ینی‌نژاد افزود‪ :‬براساس سیاست‌های کالن کشور و قانون‬ ‫حوزه تولید‪ ،‬بانک‌ها باید ‪ ۴۰‬درصد تسهیالت خود را به تولید‬ ‫اختصاص دهند‪ .‬در س��ال‌های گذش��ته‪ ،‬این آمار ‪ ۳۱‬درصد و‬ ‫در س��ال ‪ ۹۷‬به ‪ ۲۷‬درصد رس��یده که نشان می‌دهد حمایت‬ ‫بانک‌ه��ا در جن��گ اقتصادی کنون��ی از ح��وزه تولید کاهش‬ ‫یافته اس��ت‪ .‬وی با اش��اره به قانون تبص��ره ‪ ۱۸‬برای حمایت‬ ‫تامین منابع مالی‪ ،‬بزرگ‌ترین چالش معادن کرمان است‬ ‫از تولی��د اظهار کرد‪ :‬این قانون هنوز ب��رای پرداخت اعتبار به‬ ‫واحدهای تولیدی ابالغ نشده که کار این واحدها را در شرایط‬ ‫اقتصادی کنونی دش��وار کرده اس��ت‪ .‬رئیس سازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت اس��تان کرمان با بیان اینک��ه برخی تولیدات‬ ‫مورد نیاز بازار و حوزه تامین اس��تان کرمان دچار چالش شده‬ ‫اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬افزای��ش تقاضا و کاهش عرض��ه در بازار موجب‬ ‫نارضایتی مردم ش��ده و این امر در حال گسترش است؛ از این‬ ‫رو باید هر چه زودتر چاره‌ای اندیش��یده ش��ود‪ .‬وی بیان کرد‪:‬‬ ‫س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در حوزه استانی درصدد رفع‬ ‫بخش��ی از مش��کالت حوزه تولید با کمک اس��تان است و در‬ ‫ای��ن زمین��ه ارتباطی بین واحدهای بزرگ مس سرچش��مه و‬ ‫گل‌گهر سیرجان و واحدهای کوچک‌تر در استفاده از محصول‬ ‫واحدهای تولیدی کوچک شکل می‌گیرد‪ .‬حسینی‌نژاد افزود‪ :‬با‬ ‫منابع مالی واحدهای بزرگ و پیش‌پرداخت‌ها‪ ،‬بخش��ی از نیاز‬ ‫مالی واحدهای کوچک رفع می‌ش��ود‪ .‬در این زمینه به‌وس��یله‬ ‫ش��ورای معادن استان کرمان‪ ،‬مش��کل مالی ‪ ۳۵‬واحد کوچک‬ ‫تولیدی رفع ش��د و مش��کل ‪ ۱۶۵‬واحد تولیدی دیگر تا پایان‬ ‫سال جاری برطرف می‌شود‪ .‬وی با تاکید بر اینکه باید گردش‬ ‫مال��ی واحدهای تولیدی را به منابع بانکی اس��تان کرمان وارد‬ ‫کنی��م‪ ،‬گفت‪ :‬در تفاهمنامه س��ه‌جانبه بین بانک‌ها‪ ،‬واحدهای‬ ‫استان‌ها‬ ‫تولی��دی بزرگ و کوچک از تس��هیالت این گردش مالی برای‬ ‫توس��عه تولید استان اس��تفاده می‌کند‪ .‬این امر مصوبه شورای‬ ‫معادن اس��تان ش��ده و با قدرت ادامه می‌یابد‪ .‬وی عنوان کرد‪:‬‬ ‫شرکت ملی مس از سال گذشته ‪ ۴‬هزار و ‪ ۵۰۰‬میلیارد تومان‬ ‫از منابع خود را به اس��تان کرم��ان آورده که ‪ ۱۰‬هزار میلیارد‬ ‫توم��ان را باید وارد اس��تان کند و این ام��ر می‌تواند برای رفع‬ ‫مش��کالت حوزه تولید استان کمک کند‪ .‬ش��رایط در تولید و‬ ‫بازار برای حوزه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت دشوار شده که بخشی‬ ‫از این مشکالت را با ظرفیت‌های استانی رفع می‌کنیم اما نیاز‬ ‫به تصمیم‌گیری ملی در این زمینه وجود دارد‪.‬‬ ‫سه‌شنبه‬ ‫‪ 22‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 11‬ذی‌الحجه ‪ 1440‬‬ ‫‪ 13‬اوت ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره ‪224‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫ماجرای حقوق‌های نجومی‬ ‫مدیران شرکت‌های معدنی‬ ‫چیست؟‬ ‫انحصارگرایی مواد معدنی‪ ،‬پشت شعار جلوگیری از خام‌فروشی‬ ‫سیاست دولت‪ ،‬توسعه راهبردی است نه انحصاری‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه‌ای‬ ‫گروه معدن‪:‬‬ ‫زمزمه‌های��ی ب��ه تازگ��ی از گوش��ه و کنار‬ ‫اس��تان‌های معدنی و از س��وی برخی مقامات‬ ‫استانی با موضوع انحصارگرایی در استفاده از‬ ‫ارزش افزوده مواد معدنی مطرح می‌ش��ود که‬ ‫خیلی پررنگ نیست اما موجب نگرانی‌ می‌شود؛‬ ‫از جمله نگرانی‌ برای اس��تان‌های صنعتی که‬ ‫چش��م به تامین خوراک کارخانه‌های خود از‬ ‫این استان‌های معدنی دارند‪.‬‬ ‫در ای��ن میان نماینده‌ها و مقامات اس��تانی‬ ‫ش��اید ب��ه عن��وان ی��ک وظیفه در راس��تای‬ ‫مس��ئولیت خود بیش��تر بر این موضوع تاکید‬ ‫دارن��د؛ موضوعی که مورد انتقاد بس��یاری از‬ ‫فعاالن صنایع در اس��تان‌های مختلف ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫منتق��دان معتقدند اگر چنی��ن رویه‌ای باب‬ ‫شود و هر استانی دارایی‌های خود را انحصاری‬ ‫کند کش��ورداری ممکن نخواه��د بود زیرا در‬ ‫زمان تصویب یک ط��رح چنین موضوع‌هایی‬ ‫مورد توجه قرار نگرفته و اس��تقرار واحدهای‬ ‫صنعت��ی به اس��تناد تامین خ��وراک از داخل‬ ‫کشور تعریف شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹ی�ک کیلو س�نگ‌آهن ه�م از یزد‬ ‫خارج نمی‌شود‬ ‫در همین راستا رئیس سازمان صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت استان یزد گفت‪ :‬با تعریف و تکمیل‬ ‫زنجیره کامل فوالد در سال ‪۱۴۰۴‬خورشیدی‪،‬‬ ‫حتی یک کیلوگرم س��نگ‌آهن هم از اس��تان‬ ‫خارج نمی‌شود‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش باش��گاه‬ ‫خبرن��گاران ج��وان‪،‬‬ ‫محمدرضا علمدار یزدی‪،‬‬ ‫ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه‬ ‫هم‌اکن��ون ‪ ۵۹۸‬پروان��ه‬ ‫بهره‌ب��رداری صنعت��ی با‬ ‫ظرفیت اسمی ساالنه ‪ ۶۱‬میلیون تن و ذخیره‬ ‫قطعی ی��ک میلی��ارد و ‪۸۹۶‬میلی��ون تن در‬ ‫استان وجود دارد‪ ،‬گفت‪ :‬در این بخش اشتغال‬ ‫بیش از ‪ ۱۲‬هزار نفر با س��رمایه‌گذاری اسمی‬ ‫‪ ۱۳۰۰‬میلیارد تومان فراهم شده است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬با تعریف و تکمیل زنجیره کامل‬ ‫فوالد در س��ال ‪۱۴۰۴‬خورش��یدی‪ ،‬ن��ه تنها‬ ‫یک کیلوگرم س��نگ‌آهن از استان یزد خارج‬ ‫نمی‌ش��ود بلکه از س��ایر نقاط باید ساالنه ‪۴۰‬‬ ‫میلی��ون تن س��نگ‌آهن وارد اس��تان کنیم و‬ ‫اکنون زنجیره فوالد ‪۶۰‬درصد پیشرفت دارد‪.‬‬ ‫رئی��س س��ازمان صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫اس��تان ی��زد گف��ت‪ :‬س��االنه ‪ ۳۰‬میلیون تن‬ ‫س��نگ‌آهن در اس��تان تولی��د می‌ش��ود که‬ ‫‪۵۰‬درصد خوراک صنایع فوالد کشور را استان‬ ‫ی��زد تولید می‌کن��د و از این لح��اظ به‌عنوان‬ ‫قطب تولید فوالد در کشور شناخته شده‌ایم‪.‬‬ ‫معاون معدنی س��نگ‌آهن مرکزی بافق هم‬ ‫گفت‪ :‬بر اس��اس مطالعات انجام شده تاکنون‬ ‫خداداد غریب‌پور‪ :‬دولت مخالف خام‌فروشی مواد معدنی‬ ‫است اما رویکرد انحصارگرایانه را برنمی‌تابد و در این‬ ‫شرایطی که کشور در آن قرار گرفته‪ ،‬مطرح کردن چنین‬ ‫مسائلی منطقی نیست‬ ‫نزدیک به ‪ ۳۵‬آنومالی آهن‌دار با ذخیره بیش‬ ‫از ‪ ۱.۷‬میلیارد تن س��نگ‌آهن در این منطقه‬ ‫شناسایی و اکتشاف شده است‪.‬‬ ‫یزدی افزود‪ :‬معدن سنگ‌آهن مرکزی بافق‬ ‫از قدیمی‌ترین معادن کش��ور اس��ت که بیش‬ ‫از نی��م قرن فعالیت می‌کن��د و در این معدن‬ ‫تاکنون ح��دود ‪ ۱۶۹‬میلیون تن س��نگ‌آهن‬ ‫استخراج شده است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬از این میزان اس��تخراج س��نگ‪،‬‬ ‫ح��دود ‪ ۵‬میلی��ون ت��ن کنس��انتره آهن در‬ ‫کارخان��ه ف��رآوری‪ ،‬تولید و ب��ه کارخانه‌های‬ ‫تولید فوالد حمل می‌ش��ود ام��ا برای فرآوری‬ ‫کام��ل این میزان اس��تخراج‪ ،‬نی��از به تکمیل‬ ‫زنجیره فوالد در جوار ذخایر معدنی است‪.‬‬ ‫مع��اون مع��دن و صنای��ع معدن��ی وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت در این زمینه گفت‪:‬‬ ‫نه تنها واردکننده مواد معدنی نیس��تیم بلکه‬ ‫صادرکنن��ده م��واد معدنی فرآوری ش��ده هم‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫‹ ‹اعتنا نکنید‬ ‫در همین راستا مدیر روابط عمومی یکی از‬ ‫واحدهای صنعتی معدنی کش��ور در گفت‌وگو‬ ‫ب��ا روزگار معدن اظهار کرد‪ :‬مطرح کردن این‬ ‫موضوع‌ه��ا ج��ز تفرقه‌گرای��ی و اختالف بین‬ ‫اس��تان‌ها نتیجه دیگری نخواهد داش��ت و با‬ ‫اینکه یکی از معادن بزرگ س��نگ‌آهن کشور‬ ‫را داریم‪ ،‬حاضر نیستیم چنین دیدگاهی را بر‬ ‫تولید خود حکمفرما کنیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬متاسفانه چند وقتی است چنین‬ ‫مسائلی مطرح می‌شود و من معتقدم نباید به‬ ‫آنها اعتنا کرد و دامن زد‪.‬‬ ‫‹ ‹خروج مواد معدنی از آذربایجان‬ ‫شرقی‬ ‫اس��تان آذربایج��ان ش��رقی نی��ز یک��ی از‬ ‫استان‌هایی اس��ت که برخی مسئوالن محلی‬ ‫آن ب��ر حف��ظ ارزش افزوده م��واد معدنی در‬ ‫خاک این استان تاکید می‌کنند‪.‬‬ ‫سیروس س��ازدار‪ ،‬یکی از نمایندگان مردم‬ ‫آذربایجان ش��رقی در مجلس شورای اسالمی‪،‬‬ ‫نداشتن نیروی متخصص و برخوردار نبودن از‬ ‫فناوری روز را آفت بزرگ معادن کشور به‌ویژه‬ ‫آذربایجان ش��رقی دانس��ت و گفت‪ :‬زمانی که‬ ‫از نی��روی متخصص و فناوری‌ه��ای نوین در‬ ‫بخش معدن استفاده نمی‌کنیم‪ ،‬طبیعی است‬ ‫تولیدات معدنی کشور نیز هر روز کاهش‌یابد‪.‬‬ ‫این نماینده مجلس ش��ورای اسالمی تاکید‬ ‫کرد‪ :‬نب��ود برنامه‌ری��زی مناس��ب در هنگام‬ ‫راه‌ان��دازی کارگاه‌ه��ای تولی��د م��واد معدنی‬ ‫یکی از مش��کالتی اس��ت که در تم��ام نقاط‬ ‫دارای ذخای��ر معدن��ی ب��ه چش��م می‌خورد‪.‬‬ ‫نبود صنایع پایین‌دس��تی در مجاورت معادن‬ ‫فعال نیز مسئله‌ای است که سال‌هاست مورد‬ ‫اعت��راض معدنکاران قرار گرفته اما گویا گوش‬ ‫ش��نوایی برای شنیدن اعتراض‌ها و گالیه‌های‬ ‫آنها نیس��ت‪ .‬وی ادام��ه داد‪ :‬دور بودن صنایع‬ ‫پایین‌دس��ت باعث افزایش نرخ تمام ش��ده و‬ ‫حمل‌ونق��ل کاالی معدنی می‌ش��ود‪ ،‬در حالی‬ ‫که اگر این صنایع در مجاورت معادن ساخته‬ ‫می‌شدند کاالهای تولیدی به‌دلیل پایین بودن‬ ‫نرخ تمام شده‪ ،‬توان رقابت در بازارهای داخلی‬ ‫و خارجی را داشتند‪.‬‬ ‫س��ازدار با اش��اره به برداشت کنس��انتره از‬ ‫معدن س��ونگون تاکید می‌کن��د‪ :‬کارخانه‌های‬ ‫جانبی که بتوانند به تولید و فرآوری کنسانتره‬ ‫اق��دام کنند هنوز در کنار معدن س��ونگون به‬ ‫چش��م نمی‌خورند که باعث ش��ده اس��ت این‬ ‫فرآورده به‌طور خام از استان‪ ،‬خارج و در سایر‬ ‫اس��تان‌ها به مس تبدیل ش��ود‪ .‬این امر عالوه‬ ‫بر افزایش هزینه تمام ش��ده کاال باعث خروج‬ ‫فرصت‌های اشتغال موجود در استان می‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹خروج سرمایه‌های معدنی کرمان‬ ‫نگران‌کننده است‬ ‫معاون آموزشی و پژوهشی مرکز تحصیالت‬ ‫تکمیل��ی صنعت��ی کرم��ان گف��ت‪ :‬خ��روج‬ ‫س��رمایه‌های ح��وزه معدنی کرمان به ش��کل‬ ‫خام‌فروش��ی یا ارس��ال ب��ه دیگر اس��تان‌ها و‬ ‫کشورها‪ ،‬نگران‌کننده است‪.‬‬ ‫به گزارش تس��نیم‪ ،‬حسین مهرابی پیش از‬ ‫این در س��ی‌ودومین گردهمای��ی علوم زمین‬ ‫ایران در سالن زغال‌سنگ کرمان اظهار کرده‬ ‫ب��ود‪ :‬باید با برنامه‌ریزی و سیاس��ت‌گذاری به‬ ‫بهترین شکل از منابع استفاده شود زیرا رشد‪،‬‬ ‫متکی بر منابع یا بهره‌وری است‪.‬‬ ‫وی بیان‌ کرد‪ :‬در بررسی‌های به عمل آمده‪،‬‬ ‫ح��دود ‪ ۳‬هزار میلی��ارد تومان س��رمایه‌های‬ ‫اس��تان به‌وس��یله فرآورده‌ه��ای معدن��ی ی��ا‬ ‫خام‌فروش��ی مواد خارج می‌ش��ود ک��ه انتقال‬ ‫این سرمایه به تهران‪ ،‬یزد‪ ،‬اصفهان و مشهد و‬ ‫خارج از کشور جای نگرانی دارد‪.‬‬ ‫معاون آموزشی و پژوهشی مرکز تحصیالت‬ ‫تکمیل��ی صنعتی کرم��ان‪ ،‬اف��زود‪ :‬باید برای‬ ‫نگهداری این س��رمایه‌ها آسیب‌شناسی کنیم‬ ‫زیرا بخش��ی از این خروج س��رمایه مربوط به‬ ‫مسائل فرهنگی است‪.‬‬ ‫مهراب��ی بیان‌کرد‪ :‬در ش��رایط فعلی باید از‬ ‫فرار س��رمایه جلوگیری ش��ود زیرا با توجه به‬ ‫شرایط اقصادی ایران در ‪ 6‬ماه گذشته و ثبات‬ ‫نسبی در بخش ارز و اقتصاد کشور‪ ،‬امیدهایی‬ ‫برای بهبود فضای کسب و کار وجود دارد‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر وج��ود ‪ ۴‬میلیارد تن ذخایر‬ ‫شناخته ش��ده در حوزه معدن کرمان‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫این ظرفیت‪ ،‬کرمان را به یکی از اس��تان‌های‬ ‫مهم معدنی کشور تبدیل کرده است‪.‬‬ ‫مجری طرح آمایش س��رزمین استان گفت‪:‬‬ ‫نتایج حاصل از این طرح‪ ،‬نشان می‌دهد بخش‬ ‫معدن ذخایر خوبی برای منابع رشد اقتصادی‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫مهراب��ی‪ ،‬آین��ده معدنی اس��تان را روش��ن‬ ‫دانس��ت و اظهار کرد‪ :‬معدن در آینده اقتصاد‬ ‫اس��تان‪ ،‬اهمیت وی��ژه‌ای دارد و در بلندمدت‬ ‫می‌تواند حرکت روبه جلوی مناس��بی داشته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫معاون آموزشی و پژوهشی مرکز تحصیالت‬ ‫تکمیل��ی صنعتی کرمان با اش��اره ب��ه اینکه‬ ‫نی��روی بوم��ی ارزان و قاب��ل اعتم��ادی در‬ ‫اختی��ار حوزه معدن اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬در هر یک‬ ‫از حوزه‌ه��ای معدن��ی و کانی‌های مش��خص‬ ‫استان باید برنامه‌ریزی‌ها‪ ،‬ارزیابی‌های مالی و‬ ‫اقتصادی و ریس��ک در حوزه مع��دن در نظر‬ ‫گرفته شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹تکمی�ل ارزش اف�زوده مع�دن در‬ ‫رأس فعالیت‌ها‬ ‫مهراب��ی‪ ،‬خواس��تار تکمیل زنجی��ره ارزش‬ ‫افزوده در معادن اس��تان شد و گفت‪ :‬توجه به‬ ‫تکمیل زنجیره ارزش معدنی‪ ،‬موضوعی است‬ ‫که وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت نیز آن را‬ ‫پیگی��ری می‌کند و یک��ی از رویکردهای این‬ ‫وزارتخانه‪ ،‬تکمیل زنجیره‌های ارزش است‪.‬‬ ‫معاون آموزشی و پژوهشی مرکز تحصیالت‬ ‫تکمیل��ی صنعت��ی کرم��ان‪ ،‬تصری��ح ک��رد‪:‬‬ ‫ط��رح آمایش معدن در کرمان باید از س��وی‬ ‫تعاون��ی معدنکاران و با حمایت س��ازمان‌های‬ ‫دولت��ی برنامه‌ریزی ش��ود و ب��ه مرحله اجرا‬ ‫برسد‪.‬‬ ‫‹ ‹استراتژی دولت این نیست‬ ‫در همین زمینه‪ ،‬خداداد‬ ‫غریب‌پ��ور‪ ،‬رئیس هیات‬ ‫عام��ل ایمی��درو در‬ ‫گفت‌و‌گو با روزگار معدن‬ ‫اظه��ار ک��رد‪ :‬رویکرد ما‬ ‫درب��اره چنی��ن اظه��ار‬ ‫نظرهای��ی‪ ،‬بر مبن��ای راهبرد ملی و توس��عه‬ ‫کش��وری اس��ت‪ .‬وی گفت‪ :‬همان‌گونه که در‬ ‫منطقه سنگان‪ ،‬پروژه‌های مختلف کنسانتره و‬ ‫گندله متعلق به فوالد خوزستان و مبارکه در‬ ‫حال اجراست و آلومینای جاجرم در خراسان‬ ‫ش��مالی نیز به المه��دی و ایرالکو فرس��تاده‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫غریب‌پ��ور ادامه داد‪ :‬چنین اظه��ار نظرهایی‬ ‫م��ورد تایی��د دولت نیس��ت‪ .‬دول��ت مخالف‬ ‫خام‌فروش��ی مواد معدنی اس��ت ام��ا رویکرد‬ ‫انحصارگرایانه را برنمی‌تابد و در این شرایطی‬ ‫ک��ه کش��ور در آن قرار گرفت��ه‪ ،‬مطرح کردن‬ ‫چنین مسائلی منطقی نیست‪.‬‬ ‫‹ ‹وزارتخان�ه با خام‌فروش�ی مخالف‬ ‫است اما‪...‬‬ ‫در اینج��ا باید دقت کرد‬ ‫که مرز تاکید بر فرآوری‬ ‫مواد معدنی در استان و‬ ‫ممانعت از خام‌فروش��ی‬ ‫کجاس��ت‪ .‬ش��اید خلط‬ ‫مبحث‌های انجام ش��ده‬ ‫بین مس��ئوالن‪ ،‬برداش��ت و تلقی نادرستی از‬ ‫این موضوع‌ها ایجاد کرده است‪.‬‬ ‫مع��اون امور معدن��ی وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت‪ ،‬اس��تراتژی دول��ت را در این زمینه‬ ‫تصریح ک��رد و گف��ت‪ :‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت با خام‌فروش��ی موافق نیس��ت و در‬ ‫سال رونق تولید باید مواد معدنی را در داخل‬ ‫کش��ور به ارزش افزوده تبدیل س��پس صادر‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫جعفر س��رقینی ب��ا بیان اینکه ای��ن برنامه‬ ‫از س��ال ‪ ۹۲‬در دس��تور کار وزارتخان��ه قرار‬ ‫گرفته‪ ،‬افزود‪ :‬جلوگیری از خام‌فروش��ی با لغو‬ ‫معافیت مالیاتی صادرکنن��دگان مواد معدنی‬ ‫خام شروع ش��ده که ‪ ۲۳‬میلیون تن صادرات‬ ‫سنگ‌آهن خام در سال ‪ ، ۹۱‬در سال گذشته‬ ‫به ‪۷‬میلیون تن رسید و ‪ ۱۶‬میلیون تن آن به‬ ‫جای صادرات خ��ام‪ ،‬در زنجیره ارزش افزوده‬ ‫فوالد قرار گرفت‪.‬‬ ‫وی در حاشیه نمایشگاه فرصت‌های ساخت‬ ‫داخ��ل و رونق تولید گفت‪ :‬ای��ن وزارتخانه با‬ ‫خام‌فروش��ی موافق نیس��ت و در س��ال رونق‬ ‫تولید باید مواد معدنی را در داخل کش��ور به‬ ‫ارزش افزوده‪ ،‬تبدیل سپس صادر کنیم‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در چند س��ال گذش��ته‪ ،‬وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت اقدامات��ی برای‬ ‫جلوگیری از خام‌فروش��ی م��واد معدنی انجام‬ ‫داده که مهم‌ترین آن ایجاد محدودیت قانونی‬ ‫برای صادرات مواد خ��ام معدنی بود و به این‬ ‫منظ��ور معافیت‌ه��ای مالیاتی ص��ادرات مواد‬ ‫خام معدنی برداشته شد؛ به این ترتیب از راه‬ ‫قانون و وضع عوارض دس��ت‌کم ‪ ۵‬درصدی بر‬ ‫ص��ادرات مواد خام برای س��ال ‪ ۸ ،۹۷‬درصد‬ ‫ب��رای س��ال ج��اری و ‪ ۱۰‬درصد برای س��ال‬ ‫آینده‪ ،‬خام‌فروشی کنترل شد‪.‬‬ ‫بر اس��اس آماره��ا‪ ،‬ایران‪ ،‬پنجمین کش��ور‬ ‫ثروتمن��د جه��ان در ذخایر مناب��ع طبیعی و‬ ‫دهمی��ن کش��ور ثروتمن��د جه��ان در زمینه‬ ‫ذخایر سنگ‌آهن است و با داشتن یک درصد‬ ‫جمعیت جهان‪ ،‬بیش از ‪ ۷‬درصد منابع معدنی‬ ‫جهان را در اختیار دارد‪.‬‬ ‫استاندار کرمان درباره انتقال حساب شرکت‌های‬ ‫بزرگ معدنی به استان کرمان گفت‪ :‬گردش مالی‬ ‫ش��رکت‌ها‪ ،‬نش��ان می‌دهد انتقال حس��اب هنوز‬ ‫ب��ه اندازه کافی انجام نش��ده و این ع��دد باید در‬ ‫مانده‌حساب‌ها به وضوح مش��هود باشد‪ .‬تاثیر این‬ ‫انتق��ال در منابع بانک‌های اس��تان رضایت‌بخش‬ ‫نیس��ت که امیدواری��م تحقق کامل پی��دا کند تا‬ ‫اس��تان بتواند از منافع این گردش مالی اس��تفاده‬ ‫کند‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬محمدجواد فدایی در نشست‬ ‫خب��ری با نمایندگان رس��انه‌ها توضی��ح داد‪ :‬این‬ ‫موضوع در اس��تان در جلسه‌های مختلف پیگیری‬ ‫شد اما مکانیسم عمل مشکالتی داشت که بحث و‬ ‫هماهنگی الزم انجام شد و در جلسه اخیر شورای‬ ‫معادن‪ ،‬دبیر ش��ورای بانک‌ها گزارش مانده‌حساب‬ ‫شرکت‌ها در سال‌های اخیر در استان را اعالم کرد‬ ‫و نش��ان داد که این حس��اب‌ها به م��رور در حال‬ ‫انتقال است‪.‬‬ ‫وی در ادامه درباره انتقال حس��اب شرکت‌های‬ ‫بزرگ به اس��تان و همچنی��ن حقوق‌های نجومی‬ ‫مدی��ران ش��رکت‌های معدنی عنوان ک��رد‪ :‬همه‬ ‫این مس��ائل نیاز به قانون و آیین‌نام��ه دارد و اگر‬ ‫می‌خواهی��م اوض��اع بهینه ش��ود‪ ،‬بای��د قوانین‪،‬‬ ‫آیین‌نام��ه و مصوبه‌ه��ای محکم‪ ،‬واضح و روش��ن‬ ‫داشته باشیم‪.‬‬ ‫فدایی با اش��اره به مش��کل آب اس��تان کرمان‬ ‫تصریح کرد‪ :‬طرح‌های مختلفی برای حل مش��کل‬ ‫آب شهرها و روستاهای استان داریم که اعتبارات‬ ‫اس��تان در س��ال جاری برای تامین آب ش��هرها‬ ‫افزایش پیدا ک��رده و راه‌حل‌هایی نیز برای برخی‬ ‫ش��هرها از جمله در ش��رق‪ ،‬جنوب و مرکز استان‬ ‫ارائه ش��ده ک��ه امیدواریم اعتبارات ای��ن حوزه را‬ ‫دریافت کنیم‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬طرح کوتاه‌مدت اضطراری حدود‬ ‫‪۴‬س��ال معطل مانده بود اما امس��ال دنبال شد‪ .‬با‬ ‫اضافه کردن چاه‌های جدید‪ ،‬کار را ادامه‌می‌دهیم‬ ‫و در مرحله نهایی است‪.‬‬ ‫فدای��ی درباره تهدید اس��تان کرم��ان به دلیل‬ ‫کم‌آبی اظهار کرد‪ :‬باتوجه به اقلیم جهانی و کشور‬ ‫ما گفته می‌ش��ود که جنگ آینده بر سر آب است‬ ‫و مشکل وجود دارد اما ما برنامه‌های میان‌مدت و‬ ‫بلندمدت برای حل مشکل آب داریم‪.‬‬ ‫استاندار کرمان اظهار کرد‪ :‬اجرای پروژه فاضالب‬ ‫نیز در کرمان دوباره آغاز ش��ده و بخش خصوصی‬ ‫در پروژه‌های فاضالب اس��تان در سیرجان‪ ،‬کرمان‬ ‫و زرند در مجم��وع ‪۲‬ه��زار و ‪۵۰۰‬میلیارد تومان‬ ‫سرمایه‌گذاری می‌کند که با بهره‌برداری‪ ،‬از پساب‬ ‫آن برای صنعت استفاده خواهد شد‪.‬‬ ‫جدال ‪ ۶۰۰‬روستای یزد‬ ‫با بی‌آبی‬ ‫مدیرعامل ش��رکت آب و فاضالب روس��تایی و‬ ‫سرپرس��ت آبفا اس��تان یزد از اجرای ‪ ۳۰‬مجتمع‬ ‫آبرس��انی ب��رای تامی��ن و ذخی��ره آب ش��رب‬ ‫‪۳۸۸‬روستای این استان خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬محم��د فاتحی با اش��اره به‬ ‫پیش��رفت فیزیکی ‪ ۵۴‬درصدی عملیات س��اخت‬ ‫این مجتمع‌های آبرسانی‪ ،‬افزود‪ :‬برای این طرح‌ها‬ ‫تاکنون ‪ ۶۰۸‬میلی��ارد و ‪ ۳۰۱‬میلیون ریال اعتبار‬ ‫هزینه ش��ده اس��ت‪ .‬وی اظهار ک��رد‪ :‬ظرفیت این‬ ‫مجتمع‌ها در مجموع ح��دود ‪ ۴۰‬هزار مترمکعب‬ ‫است که برای تامین و ذخیره آب شرب ‪ ۴۱‬هزار و‬ ‫‪ ۷۱۵‬خانوار در قالب ‪۱۴۱‬هزار و ‪ ۱۴۳‬نفر جمعیت‬ ‫روستایی در دست اجراست‪.‬‬ ‫فاتح��ی ادام��ه داد‪ :‬ب��رای تکمی��ل س��اخت‬ ‫مجتمع‌های آبرس��انی‪ ۴ ،‬ه��زار و ‪ ۱۲۵‬میلیارد و‬ ‫‪ ۲۹۵‬میلیون ریال بودجه نیاز است‪.‬‬ ‫این مس��ئول با بیان اینکه ‪ ۶۰۰‬روستای استان‬ ‫یزد با بی‌آب روبه‌رو هس��تند و در نوبت‌بندی آب‬ ‫قرار دارند‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬آب مورد نیاز ‪ ۳۳۰‬روس��تا‬ ‫ب��ا ‪ ۲۲‬ه��زار و ‪ ۹۵‬خانوار با ‪ ۸۱‬ه��زار و ‪۶۸۳‬نفر‬ ‫جمعیت به وسیله آبرسانی سیار تامین می‌شود‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬از ابتدای سال جاری نزدیک به‬ ‫‪ ۲۸۲‬هزار متر مکعب حجم آب توزیع ش��ده است‬ ‫که برای این طرح‪ ،‬آبرس��انی س��یار ‪ ۲۰۰‬میلیارد‬ ‫ریال از محل اعتبارات استانی هزینه شده است‪.‬‬ ‫فاتحی ب��ا بیان اینکه مدیریت مصرف درس��ت‬ ‫باید در دس��تور کار مردم استان باشد‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫بازسازی و اصالح لوله‌های فرسوده شبکه توزیع و‬ ‫همچنین کنتورهای فرس��وده در دس��تور کار این‬ ‫شرکت است‪.‬‬
‫در نیمه نخست سال جاری اتفاق افتاد‬ ‫سه‌شنبه ‪ 22‬مرداد ‪ 11 1398‬ذی‌الحجه ‪ 13 1440‬اوت ‪2019‬‬ ‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫موسسه فرهنگی و هنری روزگار وصل‬ ‫مدیر مسئول‪:‬‬ ‫ناصر بزرگمهر‬ ‫سال دوم شماره ‪224‬‬ ‫سردبیر‪ :‬محبوبه ناطق‬ ‫همکاران‪ :‬سارا اصغری‪-‬ثمن رحیمی‌‌راد‪ -‬منیر حضوری‬ ‫مدیر فنی و هنری‪ :‬مهدی نجفی‬ ‫نمایندگی دفتر اروپا‪ :‬چکاوک بزرگمهر‬ ‫آدرس‪ :‬تهران‪ -‬میدان هفتم تیر‪ -‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬پالک ‪74‬‬ ‫تلفکس‪88310576-88310575:‬‬ ‫سازمان آگهی‌ها‪88722732-3:‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان‌ها‪88724211:‬‬ ‫چاپ‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.Madandaily.com‬‬ ‫‪www.instagram.com/Madandaily‬‬ ‫‪www.twitter.com/Madandaily‬‬ ‫‪www.t.me/Madandaily‬‬ ‫‪E-mail:info@madandaily.com‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫یادداشت‬ ‫معدن‪ ،‬سرشاخه توسعه بیشتر صنایع‬ ‫مصطفی غنیمتی‬ ‫عضو سازمان نظام مهندسی معدن زنجان‬ ‫رش��د و توسعه پایدار هر‬ ‫کشوری‪ ،‬حاصل بهره‌گیری‬ ‫مناسب و حداکثری از نقاط‬ ‫قوت درون��ی و فرصت‌های‬ ‫محیط��ی اس��ت‪ .‬یک��ی از‬ ‫فرصت‌ه��ای بس��یار مه��م‬ ‫جهان��ی‪ ،‬گس��ترش صنایع‬ ‫اس��ت‪ .‬از این‌رو هر کشوری برای توس��عه پایدار باید به سمت توسعه صنایع‬ ‫بالقوه حرکت کند‪ .‬بر اساس چنین نگرشی‪ ،‬صنعت معدن یک نیروی بسیار‬ ‫مهم در اقتصاد جهانی اس��ت و موقعیت اولی��ه در منابع زنجیره تامین را به‬ ‫خود اختصاص داده اس��ت‪ .‬به‌ عبارت دیگر معدن‪ ،‬سرش��اخه شکل‌گیری و‬ ‫توس��عه غالب صنایع اس��ت و دارا بودن ظرفیت معدنی‪ ،‬یک نقطه قدرتمند‬ ‫درونی برای هر کشوری به شمار می‌آید‪ .‬ایران از ظرفیت‌های توانمند منابع‬ ‫معدن��ی‪ ،‬غنی ب��وده و دارای بیش از ‪ ۶۸‬نوع ماده معدنی و ‪۶‬میلیارد تن کل‬ ‫ذخایر اثبات شده است که با افزودن ‪۳۰۰‬هزار کیلومتر مربع امکان اکتشاف‬ ‫جدید‪ ،‬پیش‌بینی می‌ش��ود به بیش از ‪۱۰‬میلیارد تن برسد‪ .‬بنابراین یکی از‬ ‫مهم‌ترین مزایای رقابت جهانی ایران‪ ،‬منابع غنی معدنی است‪ .‬ایران یکی از‬ ‫‪ ۱۰‬کشور دارای ذخایر مهم جهان برای سنگ آهن‪ ،‬مس و روی است‪ .‬ایران‬ ‫با حدود یک‌درصد جمعیت جهان‪ ،‬دارای بیش از ‪۷‬درصد کل ذخایر معدنی‬ ‫جهان است‪ .‬بر اساس گزارش نقش معدن در اقتصاد ملی شورای بین‌المللی‬ ‫معدن و فلزات در س��ال ‪ ۲۰۱۴‬میالدی (‪ ۱۳۹۳‬خورشیدی) ارزش تولیدات‬ ‫معدنی ایران در س��ال ‪ ۲۰۱۲‬میالدی(‪۱۳۹۱‬خورشیدی) ‪۸.۲‬میلیارد دالر و‬ ‫س��هم آن در کل تولیدات جهانی ح��دود ‪۱.۱‬درصد بوده که این رقم حدود‬ ‫‪۱۷‬درص��د از توانمندی و ظرفیت تولید مواد معدنی ایران اس��ت‪ .‬به عبارت‬ ‫دیگر ایران فقط از حدود یک‌پنجم ظرفیت معدنی خود بهره گرفته است‪ .‬از‬ ‫نظ��ر ارزش افزوده‪ ،‬عمده‌ترین فعالیت‌های صنعتی در ایران در بخش صنایع‬ ‫تولید مواد و محصوالت ش��یمیایی‪ ،‬تولید فلزات اساس��ی‪ ،‬صنایع تولید مواد‬ ‫غذایی و آش��امیدنی‪ ،‬صنایع تولید س��ایر محصوالت کانی غیرفلزی و صنایع‬ ‫تولید زغال کک‪ ،‬پاالیش��گاه‌های نفت و سوخت‌های هسته‌ای انجام می‌شود‪.‬‬ ‫بنابرای��ن به غیر از صنایع تولید مواد غذایی‪ ،‬می‌توان بخش صنعت در ایران‬ ‫را متکی بر منابع طبیعی دانس��ت‪ .‬در کش��ورهایی مانند برزیل و رومانی‪ ،‬به‬ ‫دلیل اتصال قوی بین معادن و صنایع پایین‌دس��تی مرتبط‪ ،‬مشارکت بخش‬ ‫معدن در توسعه اقتصادی آنها چشمگیر است‪ ،‬به‌طوری‌که یک دالر فعالیت‬ ‫اقتصادی در بخش معدن می‌تواند ‪ ۳‬دالر ارزش اقتصادی در سایر بخش‌های‬ ‫اقتصادی کش��ور ایجاد کند‪ .‬همچنین الزم اس��ت نحوه نگرش نظام به توان‬ ‫معدنی و ظرفیت توسعه معدنی برای رسیدن به چشم‌انداز موردنظر‪ ،‬بررسی‬ ‫شود که در ادامه سیاست‌های کلی نظام درباره معدن برای نیل به چشم‌انداز‬ ‫‪۲۰‬ساله در افق ‪ ۱۴۰۴‬ارائه شده است‪.‬‬ ‫ایران کش��وری اس��ت توس��عه‌یافته با جایگاه نخس��ت اقتصادی‪ ،‬علمی و‬ ‫فناوری در س��طح منطقه با هویت اس�لامی و انقالبی‪ ،‬الهام‌بخش در جهان‬ ‫اس�لام و ب��ا تعامل س��ازنده و موثر در رواب��ط بین‌الملل که ب��ه منظور نیل‬ ‫به این چش��م‌انداز‪ ،‬سیاس��ت‌های کل��ی نظام درباره معدن عبارت اس��ت از‪:‬‬ ‫سیاس��ت‌گذاری و اطالع‌رس��انی جامع و هماهنگ در زمین��ه علوم و فنون‬ ‫زمین‪ ،‬تقویت خالقیت و ابتکار و دستیابی به فناوری‌های نوین‪ ،‬ارتقای سطح‬ ‫آموزش و تربیت نیروی انس��انی و تعمیق پژوهش و گس��ترش زمین‌شناسی‬ ‫بنیادی‪ ،‬اقتصادی‪ ،‬مهندس��ی‪ ،‬محیطی و دریایی برای بهره‌برداری مناسب از‬ ‫ذخایر معدنی کش��ور‪ ،‬ارتقای سهم معدن و صنایع معدنی در تولید ناخالص‬ ‫مل��ی و اولویت دادن به تامین مواد موردنیاز صنایع داخلی کش��ور‪ ،‬صادرات‬ ‫مواد معدنی فرآوری ش��ده و اس��تفاده از موقعیت ویژه زمین‌شناسی ایران‪،‬‬ ‫ی بین‌المللی (علمی‪ ،‬فنی و اقتصادی) برای جذب دانش و‬ ‫گس��ترش همکار ‌‬ ‫منابع و امکانات داخلی و خارجی در زمینه اکتشافات معدنی‪،‬ایجاد واحدهای‬ ‫فرآوری و تبدیل مواد معدنی به مواد واس��طه و مصرفی‪ ،‬تعیین اولویت‌های‬ ‫مناطق دارای ظرفیت معدنی‪ ،‬ایجاد زمینه‌های مناس��ب برای رش��د صنایع‬ ‫معدن��ی و فلزی در بخش آلیاژها و فلزات گرانبه��ا و عناصر کمیاب و تولید‬ ‫مواد پیشرفته‪.‬‬ ‫تولید بیش از ‪ ۹۰۰‬میلیون تن فوالد میانی در جهان‬ ‫گروه معدن‪:‬‬ ‫عملکرد تولید فوالد میانی کش��ورها در‬ ‫نیمه نخست سال جاری (‪ )۲۰۱۹‬میالدی‬ ‫نشان از تداوم رش��د تولید و تقاضای مواد‬ ‫اولیه داشته و ایران نیز نسبت به رقیبان در‬ ‫وضعیت مطلوب ق��رار دارد‪ .‬عملکرد تولید‬ ‫‪ ۶‬ماه جهان گویای تولید ‪۹۲۴‬میلیون تن‬ ‫فوالد میانی اس��ت که رش��د ‪۴.۹‬درصدی‬ ‫نسبت به مدت مشابه سال قبل دارد‪.‬‬ ‫به گ��زارش چیالن‪ ،‬تولید ف��والد میانی‬ ‫جه��ان در ژوئ��ن (خرداد‪-‬تی��ر) نی��ز ب��ا‬ ‫‪۴.۸‬درصد رش��د اعالم شده ‪۱۵۹.۲‬میلیون‬ ‫تن گزارش ش��ده که رشد آن اندکی کمتر‬ ‫از نیمه نخست سال است‪.‬‬ ‫چی��ن به عن��وان بزرگ‌ترین فوالدس��از‬ ‫جهان رش��د چش��مگیر ‪۱۰‬درصدی تولید‬ ‫در ژوئن را به ثبت رس��انده و رش��د آن در‬ ‫نیمه نخست سال نسبت مدت مشابه سال‬ ‫قب��ل ‪۹.۹‬درصد بود‪ .‬به گون��ه‌ای که تولید‬ ‫فوالد میانی چی��ن در ژوئن به ‪۸۷‬میلیون‬ ‫و ‪۵۳۳‬هزار تن و در نیمه نخس��ت سال به‬ ‫‪۴۹۲‬میلیون و ‪۱۶۹‬هزار تن رسید‪.‬‬ ‫هن��د به عنوان دومین فوالدس��از بزرگ‬ ‫جه��ان موف��ق ب��ه تولی��د ‪۵۶‬میلی��ون و‬ ‫‪۹۵۹‬هزار تن فوالد میانی در نیمه نخس��ت‬ ‫سال جاری شد که رشد ‪۵‬درصدی نسبت‬ ‫به مدت مشابه سال قبل داشت‪ .‬رشد تولید‬ ‫این کشور در ژوئن ‪۴‬درصد بوده و تولید به‬ ‫‪۹‬میلیون و ‪۳۳۶‬هزار تن رسیده بود‪.‬‬ ‫تولی��د ف��والد میان��ی ژاپن ب��ه عنوان‬ ‫س��ومین فوالدس��از بزرگ جهان در نیمه‬ ‫نخس��ت س��ال ‪۵۱‬میلی��ون و ‪۸۲‬هزار تن‬ ‫و در ژوئ��ن ‪۸‬میلی��ون و ‪۷۸۹‬هزار تن بود‬ ‫ک��ه در ژوئ��ن افت تولید متوقف و رش��د‬ ‫‪۰.۴‬درص��دی به ثبت رس��ید اما همچنان‬ ‫مجموع تولید نیمه نخست سال با کاهش‬ ‫همراه بوده و ‪۳.۶‬درصد کاهش را به ثبت‬ ‫رسانده است‪.‬‬ ‫امریکا چهارمین فوالدس��از بزرگ جهان‬ ‫با تولید ‪۴۴‬میلی��ون و ‪۳۴۵‬هزار تن فوالد‬ ‫میانی اس��ت که رش��د ‪۵.۴‬درصدی تولید‬ ‫را به ثبت رسانده اس��ت‪ .‬رشد تولید ژوئن‬ ‫این کش��ور نیز ‪۳.۱‬درصد ب��وده و تولید به‬ ‫افزایش نرخ طال ادامه‌دار شد‬ ‫نظرس��نجی هفتگ��ی کیتکونی��وز نش��ان داد‪،‬‬ ‫کارشناس��ان وال‌استریت و س��رمایه‌گذاران نسبت‬ ‫ب��ه تداوم روند افزایش��ی نرخ ط�لا در هفته جاری‬ ‫خوشبین هستند‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬بازار طال هفته گذشته که نرخ‬ ‫ای��ن فلز به رکورد باالی جدیدی در ‪ ۶‬س��ال اخیر‬ ‫صعود کرد‪ ،‬شاهد بزرگ‌ترین رشد هفتگی در بیش‬ ‫از ‪ ۳‬سال گذشته بود‪.‬‬ ‫اگرچه ابهامات اقتص��ادی و ژئوپلتیکی همچنان‬ ‫بازار طال را متاثر کرده است اما با این حال برخی از‬ ‫تحلیلگران بر این باورند که نرخ طال رش��د بیش از‬ ‫حد س��ریعی را تجربه کرده است و به احتمال زیاد‬ ‫وارد یک دوره تحکیم نرخ می‌شود‪.‬‬ ‫با این حال تحلیلگران نس��بت به روند افزایش��ی‬ ‫طال خوشبین هستند و تمایلی ندارند که به فروش‬ ‫توصیه کنند‪.‬‬ ‫نگرانی‌ها نسبت به رش��د اقتصادی‪ ،‬اختالف‌های‬ ‫تج��اری امریکا و چین و کاه��ش بازده اوراق قرضه‬ ‫دولتی عامل رش��د نرخ طال در چند هفته گذش��ته‬ ‫بوده‌اند‪ .‬رشد نرخ طال پس از اقدام چین در کاهش‬ ‫کم‌سابقه ارزش یوآن س��رعت گرفت‪ .‬پس از اینکه‬ ‫یوآن چین به پایین ‪۷‬یوآن در برابر هر دالر رس��ید‬ ‫که در بیش از یک دهه گذشته بی‌سابقه بود‪ ،‬جنگ‬ ‫تجاری امریکا و چین وارد مرحله جنگ ارزی شد‪.‬‬ ‫ترامپ ی��ک هفته پی��ش به‌ط��ور ناگهانی اعالم‬ ‫ک��رد ‪۱۰‬درصد تعرفه ب��ر واردات ‪۳۰۰‬میلیارد دالر‬ ‫کاالی چینی وضع خواه��د کرد که عالوه بر تعرفه‬ ‫‪۲۵‬درص��دی روی ‪۲۵۰‬میلی��ارد دالر کاالی چینی‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫در نظرس��نجی کیتکونی��وز از کارشناس��ان‬ ‫وال‌اس��تریت‪۱۶ ،‬نفر ش��رکت کردند ک��ه از میان‬ ‫آنه��ا‪۱۲ ،‬نفر یا ‪۷۵‬درص��د افزایش نرخ طال و ‪ 2‬نفر‬ ‫ی��ا معادل ‪۱۳‬درصد کاهش ن��رخ طال را پیش‌بینی‬ ‫کردند و به همین تعداد نظری نداشتند‪.‬‬ ‫در ای��ن بین‪۹۱۰ ،‬نفر در نظرس��نجی کیتکونیوز‬ ‫از س��رمایه‌گذاران ش��رکت کردند که از میان آنها‪،‬‬ ‫‪۵۹۹‬نفر یا ‪۶۵‬درصد افزای��ش نرخ طال‪۱۸۷ ،‬نفر یا‬ ‫‪۲۱‬درص��د کاهش نرخ ط�لا را پیش‌بینی کردند و‬ ‫‪۱۲۴‬نفر یا ‪۱۴‬درصد نظری نداشتند‪.‬‬ ‫در نظرس��نجی هفت��ه گذش��ته‪ ،‬ه��ر دو گ��روه‬ ‫کارشناس��ان وال‌استریت و س��رمایه‌گذاران نسبت‬ ‫ب��ه افزایش نرخ طال خوش��بین بودند‪ .‬در معامالت‬ ‫آت��ی جمعه بازار امریکا‪ ،‬ه��ر اونس طال یک دالر یا‬ ‫کمتر از ‪۰.۱‬درصد کاهش پیدا کرد و در ‪۱۵۰۸‬دالر‬ ‫و ‪۵۰‬س��نت بسته ش��د و برای کل هفته ‪۳.۵‬درصد‬ ‫رشد داشت‪.‬‬ ‫آدریان دی‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت مدیریت دارایی‬ ‫آدری��ان دی ب��ه کیتکونیوز گف��ت‪ :‬اگرچه تصحیح‬ ‫نرخ ط�لا هنوز اتفاق نیافته اس��ت اما احساس��ات‬ ‫س��رمایه‌گذاران در ب��ازار مالی تغییر ک��رده و اگر‬ ‫بخواهن��د طال را ب��ه عنوان یک پناه��گاه مطمئن‬ ‫تداوم سیاست‌های ضددالری چین با خرید طال‬ ‫چین در ماه گذش��ته میالدی (ژوئیه)‬ ‫و ب��رای هش��تمین ماه متوال��ی ذخایر‬ ‫طالی خود را با هدف کاهش وابستگی‬ ‫به دالر افزایش داد‪.‬‬ ‫به گزارش فارس به نقل از اسپوتنیک‪،‬‬ ‫چی��ن در ژوئی��ه (تیر‪-‬خ��رداد) و برای‬ ‫هشتمین ماه پیاپی ذخایر طالی خود را‬ ‫افزایش داد و ‪ ۱۰‬تن به آن اضافه کرد‪.‬‬ ‫پک��ن از ابتدای س��ال جاری میالدی‬ ‫تاکن��ون با ن��گاه به طال ب��ه عنوان یک‬ ‫س��رمایه‌گذاری امن ‪۹۴‬ت��ن از این فلز‬ ‫گرانبها را از بازار جمع کرده است‪.‬‬ ‫براس��اس گزارش بانک مرکزی چین‪،‬‬ ‫هم‌اکنون حجم ذخایر طالی این کشور‬ ‫ب��ه ‪۱۹۴۵‬ت��ن مع��ادل ‪۶۲.۲۶‬میلیون‬ ‫اونس رسیده است‪ .‬با درنظر گرفتن نرخ‬ ‫‪۱۵۰۰‬دالر ب��ه ازای هر اونس هم‌اکنون‬ ‫ارزش ذخای��ر طالی چی��ن ‪۹۰‬میلیارد‬ ‫دالر برآورد می‌شود‪.‬‬ ‫کارشناس��ان بانک سوس��یته جنرال‬ ‫فرانس��ه بر این باورند ک��ه باوجود روند‬ ‫افزایش نرخ ط�لا در بازار جهانی‪ ،‬چین‬ ‫ب��ا هدف تنوع‌بخش��ی ب��ه ذخایر ارزی‬ ‫خ��ود و فاصله گرفتن از دالر به س��مت‬ ‫خرید طال روی آورده اس��ت‪ .‬یکی دیگر‬ ‫از اهداف چین در این زمینه حفاظت از‬ ‫اقتصاد خود نس��بت به مخاطرات ادامه‬ ‫جنگ تجاری با امریکاست‪.‬‬ ‫در گ��زارش کارشناس��ان ای��ن بانک‬ ‫فرانسوی آمده اس��ت‪ ،‬افزایش احتمال‬ ‫ب��روز ی��ک جن��گ ارزی در روزه��ای‬ ‫گذش��ته می‌تواند به افزای��ش نرخ طال‬ ‫منجر و باعث ش��ود این روند ادامه پیدا‬ ‫کند‪.‬‬ ‫ن��رخ نیکل در پ��ی ابهامات درب��اره تغییر‬ ‫سیاس��ت صادرات س��نگ نیکل در اندونزی‪،‬‬ ‫به یکب��اره ‪۲۰۰۰‬دالر افزایش پی��دا کرد‪ .‬به‬ ‫گزارش ایسنا‪ ،‬این فلز در بازار لندن ‪۱۳‬درصد‬ ‫افزایش نرخ داش��ت و ب��ه ‪۱۶‬هزار و ‪۶۹۰‬دالر‬ ‫در هر تن رس��ید که باالترین ن��رخ از آوریل‬ ‫س��ال ‪( ۲۰۱۸‬فروردین‪-‬اردیبهشت ‪ )۱۳۹۷‬و‬ ‫بزرگ‌ترین رشد نرخ یک روزه در بیش از یک‬ ‫دهه گذشته بود‪ .‬بهای نیکل در بازار معامالت‬ ‫آتی چین نیز ب��ه باالترین حد روزانه از زمان‬ ‫آغ��از ای��ن معامالت در س��ال ‪۲۰۱۵‬میالدی‬ ‫(‪۱۳۹۴‬خورش��یدی) رسید‪ .‬اگرچه نرخ نیکل‬ ‫در بازار لندن بخش��ی از رش��دی که ابتدای‬ ‫معام�لات داش��ت را واگذار کرد ام��ا بهترین‬ ‫عملکرد را در میان فلزات پایه نشان داد‪ .‬هیچ‬ ‫نش��انه‌ای از اینکه چه عاملی پش��ت افزایش‬ ‫ناگهان��ی و قابل‌توج��ه نی��کل وجود داش��ته‬ ‫کارتون‌روز‬ ‫مطبوعات‪ :‬هیچ گزارش ش�فافی در زمینه تداوم اش�تغال بازنشستگان در‬ ‫برخی نهاد‌های دولتی وجود ندارد‬ ‫خریداری کنند‪ ،‬اهمیت چندانی به نرخ نمی‌دهند‪.‬‬ ‫افشین نوابی‪ ،‬مدیر معامالت شرکت «ام‌کی‌اس»‬ ‫اظهار کرد‪ :‬روند صع��ودی طال در کوتاه‌مدت ادامه‬ ‫پی��دا خواهد کرد و هرگون��ه کاهش نرخ این فلز به‬ ‫منزله فرصتی برای خرید خواهد بود‪.‬‬ ‫اما کالین سیژینسکی‪ ،‬استراتژیست ارشد بازار در‬ ‫ش��رکت مدیریت دارایی اس‌آی‌ا ِی نس��بت به روند‬ ‫نرخ طال نظر خنثی داش��ته و گفت‪ :‬اگرچه طال در‬ ‫کوتاه مدت فضا برای صع��ود به نرخ باالتر دارد اما‬ ‫شاخص‌های روند حرکت نرخ آهسته شده‌اند‪.‬‬ ‫ش��ون الس��ک‪ ،‬یک��ی از مدیران ش��رکت والش‬ ‫تریدین��گ‪ ،‬از کس��انی بود که نس��بت ب��ه طال در‬ ‫کوتاه‌م��دت بدبین بود و ب��ه کیتکونیوز اظهار کرد‪:‬‬ ‫روند افزایش��ی نرخ طال در حال ضعیف شدن است‬ ‫و باعث ش��ده برخی از معامله‌گران به سودگیری از‬ ‫رشد قیمت‌ها اقدام کنند‪ .‬با این حال وی در فضای‬ ‫فعلی تمایلی به فروش نداشت‪.‬‬ ‫افزایش ‪ ۲۰۰۰‬دالری نرخ نیکل با یک شایعه‬ ‫است‪ ،‬دیده نمی‌ش��ود اما برخی از ناظران به‬ ‫گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال اعمال محدودیت‬ ‫ازسوی اندونزی روی صادرات مواد خام اشاره‬ ‫کردند‪ .‬دولت اندون��زی اعالم کرد که صنعت‬ ‫باید مقررات را دنبال کند و به شایعه‌ها درباره‬ ‫جل��و افتادن ممنوعیت س��نگ نیکل توجهی‬ ‫نکند‪ .‬س��لیا وانگ‪ ،‬تحلیلگر شرکت بازرگانی‬ ‫گرند فلو ریسورس��ز در این‌ب��اره به بلومبرگ‬ ‫گفت‪ :‬نرخ نیکل درحال‌حاضر متاثر از عوامل‬ ‫عرض��ه و تقاضا قرار ن��دارد و افزایش ناگهانی‬ ‫نرخ ای��ن فلز نش��ان داد که س��رمایه‌گذاران‬ ‫تمایل دارند شایعه ممنوعیت صادرات سنگ‬ ‫نیکل ازسوی اندونزی را باور کنند در غیراین‬ ‫ص��ورت چطور می‌ت��وان این افزای��ش نرخ را‬ ‫توضیح داد؟ نیکل امس��ال عملکرد درخشانی‬ ‫در میان فلزات پایه داشته و در حالی که سایر‬ ‫فلزات افت نرخ داشته‌اند‪ ،‬حدود ‪۵۰‬درصد رشد‬ ‫نرخ نشان داده اس��ت‪ .‬نرخ این فلز از کاهش‬ ‫ذخایر جهانی‪ ،‬چش��م‌انداز بلندمدت تقاضای‬ ‫باالت��ر برای بکارگی��ری در باتری خودروهای‬ ‫برقی و همچنین احتم��ال محدودیت عرضه‬ ‫ازس��وی اندونزی پش��تیبانی ش��ده است‪ .‬بر‬ ‫اساس گزارش بلومبرگ‪ ،‬اندونزی بزرگ‌ترین‬ ‫منبع اس��تخراج نیکل در جهان است و عمده‬ ‫صادراتش به چین می‌رود و سیاست‌های این‬ ‫کش��ور برای محدود کردن صادرات مواد خام‬ ‫به دقت از سوی سرمایه‌گذاران دنبال می‌شود‪.‬‬ ‫رشد ‪۳.۵‬درصدی تولید معادن افریقای جنوبی‬ ‫اخبار کوتاه‬ ‫س��نگ‌آهن جمعه ‪ ۹‬اوت (‪ ۱۸‬فروردین) به روند نزولی نرخ روزهای اخیر‬ ‫ادامه داد و خریداران را همچنان در انتظار افت نرخ بیشتر نگاه داشت‪ .‬خبر‬ ‫افزایش صادرات س��نگ‌آهن برزیل بازار را به ش��دت با اختالل روبه‌رو کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬آخرین نرخ سنگ آهن خلوص ‪۶۲‬درصد اس��ترالیا ‪ ۳‬دالر ارزان‌تر و‬ ‫‪۹۱‬دالر هر تن س��ی‌اف‌آر ثبت ش��د‪ .‬افت نرخ هفتگی ‪۱۶.۵‬دالر ثبت شده و‬ ‫از ‪ ۳۱‬ژوئیه (‪ ۹‬مرداد) نیز تاکنون ‪۲۹‬دالر کاهش نرخ مش��اهده شده است‪.‬‬ ‫گم��رک چین اعالم کرد در ژوئیه واردات س��نگ آهن رش��د ‪۲۱.۱‬درصدی‬ ‫ماهانه داش��ته و ‪۹۱.۰۲‬میلیون تن شده که به لطف عرضه بیشتر استرالیا و‬ ‫برزیل بوده اس��ت‪ .‬واردات نسبت به ژوئیه سال گذشته نیز باالتر بوده است‪.‬‬ ‫از طرفی وضعیت بازار فوالد چین بدتر ش��ده و موجودی بازار رو به باالست‪.‬‬ ‫موجودی میلگرد ‪۲.۴‬درصد رش��د هفتگی داش��ته و تولید باال و تقاضای کم‬ ‫فشار بیشتری بر نرخ محصوالت فوالدی در چین وارد کرده است‪.‬‬ ‫ن��رخ قراضه در بازار واردات ترکیه در ثبات نس��بی اس��ت و ‪۲۸۹.۵۰‬دالر‬ ‫هر تن سی‌اف‌آر ش��نیده شده است‪ .‬نرخ پیش��نهادی قراضه دریای بالتیک‬ ‫و امریکا ‪ ۲۹۰‬تا ‪۲۹۵‬دالر هر تن س��ی‌اف‌آر اس��ت ولی درخواست‌ها از ‪۲۸۰‬‬ ‫تا ‪۲۸۵‬دالر هر تن س��ی‌اف‌آر باالتر نیست‪ .‬برخی معتقدند‪ ،‬نرخ رایج بازار تا‬ ‫‪۲۸۶‬دالر هر تن سی‌اف‌آر است‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬ایفنا به نقل از متال‌اکسپرت‬ ‫‪۷‬میلیون و ‪۲۷۶‬هزار تن رسیده است‪.‬‬ ‫ک��ره جنوب��ی‪ ،‬پنجمین فوالدس��از برتر‬ ‫ب��ا تولی��د ‪۳۶‬میلی��ون و ‪۸۹۸‬ه��زار ت��ن‬ ‫فوالد میانی‪ ،‬روس��یه‪ ،‬شش��مین فوالدساز‬ ‫بزرگ ب��ا تولی��د ‪۳۵‬میلی��ون و ‪۷۵۷‬هزار‬ ‫ت��ن‪ ،‬آلم��ان‪ ،‬هفتمی��ن فوالدس��از برت��ر‬ ‫جهان ب��ا تولی��د ‪۲۰‬میلی��ون و ‪۷۱۷‬هزار‬ ‫تن‪ ،‬ترکیه‪ ،‬هش��تمین فوالدس��از بزرگ با‬ ‫تولی��د ‪۱۶‬میلیون و ‪۹۹۴‬ه��زار تن‪ ،‬برزیل‪،‬‬ ‫نهمین فوالدس��از برتر با تولید ‪۱۶‬میلیون‬ ‫و ‪۶۸۷‬هزار تن و ایتالیا‪ ،‬دهمین فوالدس��از‬ ‫برت��ر جهان با تولید ‪۱۲‬میلیون و ‪۵۶۱‬هزار‬ ‫تن بودند‪.‬‬ ‫در ژوئن همچنین شاهد افت تولید ایران‬ ‫نس��بت به م��ه‌بودیم‪ .‬عملک��رد تولید این‬ ‫ماه تولی��د افزون‌بر ‪۲‬میلی��ون و ‪۱۹۶‬هزار‬ ‫تن ف��والد میانی اس��ت که اگرچه رش��د‬ ‫‪۶.۱‬درص��دی نس��بت به ژوئن س��ال قبل‬ ‫داش��ت اما از تولید ‪۲‬میلی��ون و ‪۲۳۵‬هزار‬ ‫تنی مه‌کمتر است‪.‬‬ ‫فوالدس��ازان ایرانی همچنی��ن در نیمه‬ ‫نخس��ت س��ال جاری به تولید ‪۱۲‬میلیون‬ ‫و ‪۷۸۸‬ه��زار تن فوالد خام دس��ت یافتند‪،‬‬ ‫درحالی که تولید در مدت مش��ابه س��ال‬ ‫گذش��ته ‪۱۲‬میلیون و ‪۱۱۰‬ه��زار تن بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫به لح��اظ تولید آهن اس��فنجی نیز باید‬ ‫گفت‪ ،‬ایران ش��اهد جه��ش ‪۱۶.۳‬درصدی‬ ‫در تولید آهن اس��فنجی در ژوئن و رش��د‬ ‫‪۱۵.۲‬درص��دی در نیم��ه نخس��ت س��ال‬ ‫است‪ .‬تولید آهن اس��فنجی ایران در ژوئن‬ ‫‪۲‬میلیون و ‪۳۹۵‬هزار تن و در نیمه نخست‬ ‫س��ال ج��اری ‪۱۴‬میلی��ون و ‪۱۷۷‬هزار تن‬ ‫بود‪.‬‬ ‫ن علیزاده‬ ‫طرح‪ :‬حسی ‌‬ ‫تولی��دات معادن افریق��ای جنوبی در ‪۳‬ماه‬ ‫دوم س��ال جاری میالدی (‪۳.۵ )۲۰۱۹‬درصد‬ ‫افزایش یافت‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش رواب��ط عموم��ی س��ازمان‬ ‫توس��عه و نوس��ازی مع��ادن و صنایع معدنی‬ ‫ایران(ایمیدرو)‪ ،‬به نقل از وب‌س��ایت کیتکو‪،‬‬ ‫تولی��د معادن افریقای جنوب��ی در ‪۳‬ماه دوم‬ ‫س��ال جاری میالدی نس��بت به دوره ‪۳‬ماهه‬ ‫پیش از آن رشد ‪۳.۵‬درصدی نشان می‌دهد‪.‬‬ ‫در ای��ن مدت‪ ،‬تولید س��نگ‌آهن و الماس‬ ‫نسبت به ‪۳‬ماه نخست امسال به ترتیب شاهد‬ ‫رشد ‪ ۱۱.۸‬و ‪۱۲.۵‬درصدی بود‪.‬‬ ‫در ‪ ۳‬ماه دوم س��ال جاری میالدی‪ ،‬تولید‬ ‫مع��ادن طال در افریقای جنوبی نس��بت به ‪3‬‬ ‫ماه نخست سال گذش��ته میالدی ‪۴.۱‬درصد‬ ‫کاهش یاف��ت‪ .‬همچنین در مدت یادش��ده‪،‬‬ ‫تولید نیکل و مس به ترتیب ش��اهد افت ‪۴.۵‬‬ ‫و ‪ ۸.۸‬درصدی نس��بت به دوره ‪۳‬ماه پیش از‬ ‫آن بود‪.‬‬ ‫با ای��ن ح��ال‪ ،‬آماره��ا حاک��ی از افزایش‬ ‫‪۲.۶‬درصدی فروش م��واد معدنی در افریقای‬ ‫جنوبی در ‪ ۳‬ماه دوم سال جاری نسبت به ‪۳‬‬ ‫ماه قبل از آن است‪.‬‬ ‫در ای��ن م��دت‪ ،‬بیش��ترین می��زان فروش‬ ‫مربوط به س��نگ‌آهن و فل��زات گروه پالتین‬ ‫ب��ود که به ترتیب ‪ ۷۶.۶‬و ‪۹.۹‬درصد نس��بت‬ ‫به ‪۳‬ماه نخس��ت سال جاری میالدی افزایش‬ ‫یافتند‪.‬‬ ‫افریق��ای جنوب��ی دارای ذخای��ر غن��ی از‬ ‫فلزات گرانبها همچ��ون طال‪ ،‬الماس‪ ،‬پالتین‬ ‫و تیتانیوم اس��ت‪ .‬همچنی��ن ذخایر بزرگی از‬ ‫س��ایر مواد معدنی ازجمله زغال‌س��نگ را در‬ ‫اختیار دارد‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه روزگار معدن

روزنامه روزگار معدن شماره 231

روزنامه روزگار معدن شماره 231

شماره : ۲۳۱
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۶/۰۳
روزنامه روزگار معدن شماره 230

روزنامه روزگار معدن شماره 230

شماره : ۲۳۰
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۶/۰۲
روزنامه روزگار معدن شماره 229

روزنامه روزگار معدن شماره 229

شماره : ۲۲۹
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۳۰
روزنامه روزگار معدن شماره 228

روزنامه روزگار معدن شماره 228

شماره : ۲۲۸
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۸
روزنامه روزگار معدن شماره 227

روزنامه روزگار معدن شماره 227

شماره : ۲۲۷
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۷
روزنامه روزگار معدن شماره 226

روزنامه روزگار معدن شماره 226

شماره : ۲۲۶
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۶
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!