صفحه قبل

روزنامه روزگار معدن شماره ۲۲۳

صفحه بعد

روزنامه روزگار معدن شماره 223

روزنامه روزگار معدن شماره 223

‫روزنامه اقتصادی معدن و صنایع معدنی ایران‬ ‫امسال تمام‬ ‫استان‌ها را‬ ‫پایش می‌کنیم‬ ‫یکشنبه‬ ‫بومی‌سازی‬ ‫دستاورد تحریم‬ ‫صفحه‪6‬‬ ‫صفحه ‪3‬‬ ‫‪ 20‬مرداد ‪ 9 1398‬ذی‌الحجه ‪ 11 1440‬اوت ‪ 2019‬سال دوم شماره ‪8 223‬صفحه قیمت ‪ 2000‬تومان‬ ‫یادداشت‌ها‬ ‫‌فعاالن معدنی‬ ‫باید ریسک‌پذیر باشند‬ ‫صفحه‪3‬‬ ‫تعادل‬ ‫در بازار ضایعات‬ ‫‪www.Madandaily.com‬‬ ‫سربازان خط مقدم تولید از دغدغه‌های دوران تحریم می‌گویند‬ ‫با وجود کمبود مواد اولیه چرخ تولید را می‌چرخانیم‬ ‫صفحه‪5‬‬ ‫صفحه‪5‬‬ ‫‌ثبات سیاسی‬ ‫شرط الزم توسعه معدنی‬ ‫صفحه‪8‬‬ ‫گزارش‌‬ ‫صفحه‪2‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه‌ای‬ ‫معادن سنگ‌آهن هماتیتی‬ ‫فارس فعال می‌شوند‬
‫اخبار‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 20‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 9‬ذی‌الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 11‬اوت ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره ‪223‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫نشست غریب‌پور با اعضای‬ ‫شورای فرهنگی ایمیدرو‬ ‫رئیس هی��ات عامل ایمیدرو اع�لام کرد‪ :‬ارتقای‬ ‫بهره‌وری کارکنان ایمیدرو با هدف افزایش کارآیی‬ ‫و اثربخش��ی این س��ازمان مورد توجه اس��ت و در‬ ‫این زمینه‪ ،‬ارتقای برنامه‌های فرهنگی در دس��تور‬ ‫کار قرار گرفته اس��ت‪ .‬به گ��زارش ایمیدرو‪ ،‬خداداد‬ ‫غریب‌پور که در نشس��ت با اعضای شورای فرهنگی‬ ‫این سازمان س��خن می‌گفت‪ ،‬افزود‪ :‬یکی از عوامل‬ ‫موثر در اثربخش بودن و تحقق برنامه‌های راهبردی‬ ‫درون‌سازمانی‪ ،‬بکارگیری نیروی انسانی متخصص‬ ‫اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬خوشبختانه ایمیدرو دارای منابع‬ ‫انسانی توانمند است چراکه در این سازمان همواره‬ ‫ارتق��ای اصول مهم��ی همچون مه��ارت‪ ،‬دانش و‬ ‫نگ��رش در بی��ن کارکنان‪ ،‬مورد توجه بوده اس��ت‪.‬‬ ‫رئیس هیات عامل ایمیدرو ضمن اش��اره به ارتقای‬ ‫امور فرهنگی با تعریف برنامه‌های جدید در سازمان‬ ‫توس��عه و نوس��ازی معاون و صنای��ع معدنی ایران‬ ‫گفت‪ :‬امس��ال بودجه برنامه‌های فرهنگی ایمیدرو‬ ‫افزایش یافته و امیدوار هستیم اجرای امور فرهنگی‬ ‫در این س��ازمان‪ ،‬موجب ارتق��ای بهره‌وری بیش از‬ ‫پیش شود‪ .‬غریب‌پور با اشاره به حمایت‌های هیات‬ ‫عامل این سازمان از ش��ورای امر به معروف و نهی‬ ‫از منکر ایمیدرو گفت‪ :‬توسعه هدفمند این شورا در‬ ‫دس��تور قرار گرفته و از هر برنامه‌ای که در راستای‬ ‫ارائ��ه خدمات بهتر بر اس��اس تعالیم دینی و عرفی‬ ‫باشد‪ ،‬حمایت می‌کنیم‪.‬‬ ‫استخراج حدود ‪۲.۵‬میلیون‬ ‫تن سنگ‌آهن از چادرملو‬ ‫مدیر امور مالی و اقتصادی چادرملو از اس��تخراج‬ ‫‪۲‬میلی��ون و ‪ ۴۷۸‬ه��زار تن س��نگ‌آهن در ‪ ۳‬ماه‬ ‫نخس��ت س��ال جاری خب��ر داد‪ .‬به گ��زارش مهر‪،‬‬ ‫محمود س��یدی در نشس��ت خبری درب��اره میزان‬ ‫استخراج سنگ‌آهن شرکت چادرملو اظهار کرد‪ :‬در‬ ‫‪ ۳‬ماه نخست س��ال جاری‪ ۲ ،‬میلیون و ‪ ۴۷۸‬هزار‬ ‫تن استخراج انجام دادیم که از این مقدار ‪ ۲‬میلیون‬ ‫و ‪ ۶۲۱‬هزار تن کنس��انتره سنگ‌آهن و ‪ ۱۰۵‬هزار‬ ‫تن سنگ‌آهن دانه‌بندی تولید شده است‪ .‬سیدی در‬ ‫پاسخ به پرس��ش اقدامات چادرملو در طرح احیای‬ ‫مع��ادن کوچک‌مقیاس نیز بیان ک��رد‪ :‬این طرح با‬ ‫مدیری��ت ایمیدرو و هدایت ش��رکت تهیه و تولید‬ ‫مواد معدنی ایران اجرا می‌ش��ود و چادرملو هم در‬ ‫قالب قرارداد مش��ترک با ایمپاسکو و صندوق بیمه‬ ‫س��رمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی‪ ،‬همکاری‌های‬ ‫الزم را انجام می‌دهد‪ .‬وی عنوان کرد‪ :‬البته شرکت‬ ‫چادرملو تا پیش از اجرا ش��دن ای��ن طرح‪ ،‬احیای‬ ‫معادن را آغاز کرده و س��نگ‌آهن معادن کوچک را‬ ‫خریداری می‌کند تا این معادن فعال بمانند‪ .‬سیدی‬ ‫ادامه داد‪ :‬تعدادی از معادن کوچک س��نگ‌آهن در‬ ‫اس��تان یزد با این طرح چادرمل��و در مدار تولید و‬ ‫فعالیت باقی مانده‌اند‪.‬‬ ‫دولت پشتیبان‬ ‫معدنکار باشد‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت باید پش��تیبان‬ ‫معدنکار باش��د اما بخش��نامه دریاف��ت مجوز برای‬ ‫ص��ادرات س��نگ‌آهن‪ ،‬تولیدکنن��ده را به دردس��ر‬ ‫انداخت��ه اس��ت‪ .‬ب��ه گ��زارش ایران‌اکونومیس��ت‪،‬‬ ‫قدیرقیاف��ه‪ ،‬عضو هیات مدیره انجمن س��نگ‌آهن‬ ‫ایران درب��اره بخش��نامه وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت برای لزوم دریافت مجوز صادرات سنگ‌آهن‬ ‫گفت‪ :‬موضوع آن اس��ت که وقتی دولت و ش��ورای‬ ‫اقتص��اد‪ ،‬موضوعی را تصویب می‌کنند‪ ،‬بر اس��اس‬ ‫آن ی��ک زمان و فرجه هم می‌گذارند‪ .‬در س��ال ‪۹۶‬‬ ‫مقرراتی در صادرات محصوالت سنگ‌آهن تصویب‬ ‫ش��د که بر اس��اس آن صادرکنندگان س��نگ آهن‬ ‫دانه‌بن��دی‪ ،‬ملزم به رعای��ت ارزش صادرات یا فوب‬ ‫س��نگ‌آهن شدند‪ .‬برای س��ال اول حدود ‪ ۵‬درصد‬ ‫ارزش صادرات‪ ،‬برای سال دوم ‪۸‬درصد و برای سال‬ ‫س��وم ‪ ۱۰‬درصد ارزش فوب را ب��ه عنوان عوارض‬ ‫صادراتی بدهند و در سال‌های بعد تکرار شود‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬این قانون ‪ ۳‬س��ال حاکم است و قرار نیست‬ ‫هر لحظه و دقیقه مدیران به هر دلیل اقدام به تغییر‬ ‫مقررات کنند‪ .‬وی گفت‪ :‬بازنگش��تن ارز نیمایی به‬ ‫دلیل تصمیم غیر کارشناس��ی دول��ت در دادن ارز‬ ‫‪ ۴۲۰۰‬تومانی اس��ت‪ .‬صادرکننده ما تمام خدمات‬ ‫و کااله��ای مصرف��ی و تجهیزاتی ک��ه می‌گیرد بر‬ ‫مبنای ارز آزاد ‪ ۱۴‬تا ‪ ۱۵‬تومانی یا بیش��تر اس��ت‪.‬‬ ‫این مس��ئله‪ ،‬نرخ تمام شده یعنی خدمات تولید را‬ ‫باال می‌برد یعن��ی خدمات تولید را با ارز آزاد انجام‬ ‫می‌ده��د اما در ص��ورت صادرات مجبور می‌ش��ود‬ ‫پایین‌تر از نرخ ارز آزاد در بازار بفروشد‪.‬‬ ‫تصمیمی مهم برای دوقلوی بورسی؛ صادرات سنگ‌آهن سهمیه‌بندی و شرطی شد‬ ‫در تصمیمی مهم برای دوقلوی بورسی گل‌گهر و چادرملو‪،‬‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت از سهمیه‌بندی صادرات‬ ‫سنگ‌آهن و مشروط شدن به تامین نیاز فوالدسازان داخلی‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش بورس‌پرس‪ ،‬جعفر س��رقینی در بخش��نامه‌ای‬ ‫به مدیران عامل ش��رکت‌های معدنی و صنعتی تولیدکننده‬ ‫محصوالت س��نگ‌آهن اعالم کرد‪ :‬با توجه به اولویت تامین‬ ‫مواد اولی��ه مورد نیاز واحدهای فع��ال داخلی از ‪ ۱۵‬مرداد‬ ‫ت��ا اطالع ثانوی‪ ،‬ص��ادرات محصوالت س��نگ‌آهن(کلوخه‪،‬‬ ‫دانه‌بندی‪ ،‬کنس��انتره و گندله) از سوی شرکت‌های مندرج‬ ‫در فهرس��ت پیوست (به‌طور مستقیم یا غیر مستقیم) پس‬ ‫از بستن قراردادهای تجاری با مصرف‌کنندگان داخلی برابر‬ ‫س��همیه‌های اعالمی در جداول پیوست و تامین نیاز کامل‬ ‫آنها میسر و مجاز خواهد بود‪.‬‬ ‫مقتضی اس��ت اقدام��ات الزم درب��اره قراردادهای تامین‬ ‫داخل معم��ول و تمام فروش‌های صادرات��ی اعم از فروش‬ ‫مستقیم یا تهاتر را طوری مدیریت کنند که اظهارنامه‌های‬ ‫گمرکی پس از مجوز از وزارت متبوع تحویل گمرگ شوند‪.‬‬ ‫بدیهی است مسئولیت هرگونه ناهماهنگی در حمل کاال به‬ ‫مبادی صادراتی و دموراژ کشتی و جرایم گمرکی و بندری‬ ‫با شرکت‌های مربوط خواهد بود‪ .‬مجوزهای صادراتی پس از‬ ‫ارسال قراردادهای تامین داخل صادر خواهند شد و الغیر‪.‬‬ ‫ب��ا عنایت به جلس��ه ‪ ۲۴‬تی��ر ‪ ۹۵‬با ش��رکت‌های بزرگ‬ ‫معدنی و فوالدی و انجمن فوالد‪ ،‬س��قف قیمت‌های توافقی‬ ‫محصوالت سنگ‌آهن به شرح جدول بوده و تامین خوراک‬ ‫واحده��ا در زنجیره فوالد بنا بر ج��داول توازن محصوالت‬ ‫سنگ‌آهن(کنسانتره و گندله) به شرح پیوست اجرا می‌شود‪.‬‬ ‫رعایت و اجرای مصوبه‌های جلسه(نرخ و سهمیه) به منظور‬ ‫تنظیم بازار در زنجیره فوالد در راستای سیاست‌های دولت‬ ‫الزامی است ‪.‬‬ ‫با راهبری ایمیدرو و اجرای شرکت تهیه و تولید مواد معدنی و انجمن سنگ‌آهن ایران‬ ‫معادن سنگ‌آهن هماتیتی فارس فعال می‌شوند‬ ‫گروه معدن‪:‬‬ ‫ایران ذخایر فراوان س��نگ‌آهن هماتیتی دارد که‬ ‫به دلیل تفاوت فرآوری آن با س��نگ‌آهن مگنتیت‪،‬‬ ‫چندان از س��وی ش��رکت‌های معدن��ی بزرگ مورد‬ ‫توجه قرار نگرفته است‪.‬‬ ‫البت��ه ف��رآوری این مع��ادن نیاز ب��ه آب فراوان‬ ‫دارد و ب��ا توجه به اینکه این س��نگ‌آهن در مناطق‬ ‫خش��ک و کویری اس��ت‪ ،‬تا کنون ب��ه عنوان مانعی‬ ‫ج��دی در بهره‌ب��رداری از این مع��ادن مطرح بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫با این حال انجمن س��نگ‌آهن مدتی است توجه‬ ‫خ��ود را ب��ه فرآوری از این مع��ادن معطوف کرده و‬ ‫بهره‌برداری از ذخایر س��نگ‌آهن هماتیت را با توجه‬ ‫ب��ه اینکه ذخایر س��نگ‌آهن مگنتیت رو به کاهش‬ ‫اس��ت و کارخانه‌های فرآوری س��نگ‌آهن با کمبود‬ ‫خ��وراک روبه‌رو هس��تند‪ ،‬در دس��تور کار قرار داده‬ ‫است‪.‬‬ ‫س��نگ‌آهن هماتیت‪ ،‬نوعی اکس��ید آهن اس��ت‬ ‫که به‌وفور برای اس��تحصال آهن مورد استفاده قرار‬ ‫می‌گیرد‪ .‬این س��نگ‌آهن در طبیع��ت با رنگ‌های‬ ‫قرم��ز تا قهوه‌ای و س��یاه یافت می‌ش��ود‪ .‬این ماده‬ ‫معدن��ی‪ ،‬ویژگ��ی مغناطیس��ی ن��دارد و حداکث��ر‬ ‫می‌توان��د دارای خلوص ‪ ۷۰‬درصد فلز آهن باش��د‪،‬‬ ‫در حال��ی که س��نگ‌آهن مگنتی��ت دارای ویژگی‬ ‫مغناطیسی بوده و برای پرعیارسازی‪ ،‬بسیار مناسب‌‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹انجمن سنگ‌آهن پیشتاز شد‬ ‫رئی��س انجمن س��نگ‌آهن‬ ‫ای��ران‪ ،‬س��ال گذش��ته در‬ ‫گفت‌وگ��وی اختصاص��ی با‬ ‫روزگار مع��دن‪ ،‬از آمادگ��ی‬ ‫بخ��ش خصوص��ی ب��رای‬ ‫فعال‌سازی معادن هماتیتی‬ ‫از س��وی یک کنسرسیوم خبر داد و گفت‪ :‬به دنبال‬ ‫ل کردن این معادن که هزینه باالی‬ ‫راه‌ان��دازی و فعا ‌‬ ‫ف��رآوری آن ب��رای بخ��ش دولتی جذابی��ت ندارد‪،‬‬ ‫است‪.‬‬ ‫مه��رداد اکبریان در همایش احیا‪ ،‬فعال‌س��ازی و‬ ‫توس��عه معادن کوچک و متوس��ط در ‪ ۸‬مرداد نیز از‬ ‫طرح منهاج رونمایی کرد که در قالب ‪ ۵‬کنسرسیوم‬ ‫معدنی شکل خواهد گرفت و گفت‪ :‬باتوجه به معادن‬ ‫هماتیت کم عیار در جنوب ایران‪ ،‬می‌توان بخش��ی‬ ‫از تولید فوالد را در آینده به این معادن واگذار کرد‪.‬‬ ‫مه��رداد اکبری��ان در حاش��یه ای��ن همایش به‬ ‫سیدداود حسینی‪ :‬در فاز نخست‪ ۱۵ ،‬معدن سنگ‌آهن‬ ‫هماتیتی استان که بازار مناسبی برای فروش ندارند‪،‬‬ ‫ارزیابی می‌شوند تا با مشارکت سایر بخش‌ها و راهبری‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬سازمان ایمیدرو‪ ،‬شرکت‬ ‫تهیه و تولید مواد معدنی ایران و سازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت و استانداری فارس‪ ،‬زمینه فعال‌سازی و‬ ‫استمرار فعالیت آنها فراهم شود‬ ‫روزگار مع��دن گفت‪ :‬نهض��ت فرآوری هماتیت‌های‬ ‫استان‌های جنوبی کشور با تمرکز بر استان هرمزگان‬ ‫ب��ا عن��وان طرح منه��اج‪ ،‬تهیه و در کارگ��روه احیا‪،‬‬ ‫فعال‌س��ازی و توس��عه معادن کوچک‌مقیاس ارائه‬ ‫شد‪.‬‬ ‫او اف��زود‪ :‬از اوای��ل س��ال ‪ ۹۷‬موض��وع فرآوری‬ ‫هماتیت‌ه��ای اس��تان هرمزگان از س��وی انجمن‬ ‫س��نگ‌آهن ای��ران مط��رح ش��د و ای��ن موضوع‪،‬‬ ‫ش��هریور‪ ۹۷‬در کارگروه احیا‪ ،‬فعال‌سازی و توسعه‬ ‫معادن کوچک‌مقیاس در قالب یک طرح ارائه شد و‬ ‫مورد توجه کارگروه قرار گرفت‪ .‬اسفند ‪ ۹۷‬مقرر شد‬ ‫که انجمن سنگ‌آهن ایران متولی ایجاد هماهنگی‬ ‫و ارائه مدل برای انجام این مهم باشد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬پس از برگزاری جلس��ه‌های متعدد و‬ ‫تحلیل اطالعات معادن منطقه و همچنین س��فر به‬ ‫اس��تان و تنظیم جلس��ه‌ها با صاحبان معادن‪ ،‬طرح‬ ‫اولیه اجرایی تهیه ش��د و س��ناریوی مناسب پس از‬ ‫برگزاری جلس��ه‌های مجزا با مجموعه ش��رکت‌ها و‬ ‫معادن تاثیرگذار مشخص شد‪.‬‬ ‫اکبریان با اش��اره به اینکه از ویژگی‌های مهم این‬ ‫طرح ملی‪ ،‬اجرای آن از سوی بخش خصوصی است‬ ‫که بر اهمیت و امتیاز آن خواهد افزود‪ ،‬گفت‪ :‬مشکل‬ ‫اصل��ی در فعال‌س��ازی معادن هماتی��ت و کم‌عیار‪،‬‬ ‫موضوع فرآوری اس��ت چراکه ف��رآوری این معادن‬ ‫ب��ه آب نی��از دارد و این مع��ادن در مناطق کم‌آب‬ ‫ق��رار دارند‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬انجمن س��نگ‌آهن از‬ ‫افرادی که به‌دنبال فعال‌س��ازی این معادن هستند‪،‬‬ ‫برای حضور در کنسرس��یوم‌ها دعوت می‌کند‪ .‬وی‬ ‫ادامه داد‪ :‬در طرح منهاج‪ ،‬کنسرس��یومی متش��کل‬ ‫از معادن س��نگ‌آهن اس��تان‌های جنوبی تشکیل‬ ‫ش��ده و یک طرح ‪ ۲.۵‬میلیون تنی کنسانتره‌سازی‬ ‫ب��رای آن تعریف ش��ده که ج��واز آن در حال اخذ‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹پای ایمیدرو و در میان است‬ ‫در همین راستا شرکت تهیه‬ ‫و تولی��د م��واد معدن��ی به‬ ‫نمایندگ��ی از ایمی��درو ب��ا‬ ‫کم��ک بخ��ش خصوصی‪،‬‬ ‫برنامه‌ری��زی ب��رای احیای‬ ‫معادن هماتیت را در دستور‬ ‫کار ق��رار داده اس��ت‪ .‬معاون امور معادن س��ازمان‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت فارس اعالم کرد که معادن‬ ‫س��نگ‌آهن هماتیتی استان با دست‌کم ‪ ۵۴‬میلیون‬ ‫تن ذخیره و راهبری سازمان ایمیدرو و شرکت تهیه‬ ‫و تولی��د مواد معدنی ای��ران و بخش‌های خصوصی‬ ‫فعال خواهند شد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬سیدداود حس��ینی از تشکیل‬ ‫کارگ��روه طرح احیا‪ ،‬فعال‌س��ازی و توس��عه معادن‬ ‫کوچک‌مقی��اس ب��ا محوریت معادن س��نگ‌آهن و‬ ‫حضور فعاالن بخش خصوصی‪ ،‬بهره‌برداران معادن‪،‬‬ ‫دبی��رکل انجم��ن س��نگ‌آهن ای��ران و نمایندگان‬ ‫سازمان توسعه و نوسازی معادن ایران(ایمیدرو) در‬ ‫استان خبر داد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ای��ن ط��رح یکی از طرح‌ه��ای اصلی‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت در ح��وزه اقتصاد‬ ‫مقاومتی لحاظ ش��ده و در ش��رایط فعل��ی‪ ،‬یکی از‬ ‫نق��اط ق��وت و امیدبخش در ایجاد اش��تغال پایدار‪،‬‬ ‫توس��عه صادرات‪ ،‬تقویت زنجیره‌های تامین‪ ،‬ایجاد‬ ‫ارزش در بخش معدن و ایجاد فرصت‌های مناس��ب‬ ‫ب��رای معرفی س��رمایه‌گذاری‌های مرتبط با بخش‬ ‫مع��دن‪ ،‬شفاف‌س��ازی و ساده‌س��ازی فرآینده��ای‬ ‫حضور و مش��ارکت در جامعه معدنی کش��ور است‪.‬‬ ‫معاون امور معادن س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫فارس با بیان اینکه اس��تخراج اطالعات معادن مورد‬ ‫نظ��ر اس��تان در ح��ال پیگیری اس��ت‪ ،‬اضافه کرد‪:‬‬ ‫بودجه مربوط به این کار مش��خص شده و به‌وسیله‬ ‫س��ازمان ایمیدرو و با حمایت وزارت متبوع در حال‬ ‫پیگیری اس��ت‪ .‬حس��ینی اظهار کرد‪ :‬ب��ا همکاری‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬س��ازمان ایمیدرو‬ ‫و ش��رکت تهیه و تولید مواد معدنی بر اساس پایش‬ ‫ن��وع ماده معدنی فل��زی و غیر فلزی‪ ،‬س��نگ‌های‬ ‫تزئینی معادن کوچک‌مقیاس فارس بررس��ی شدند‬ ‫و ذخایر قابل توجه هماتیت و دولومیت اس��تان در‬ ‫اولویت قرار گرفتند‪ ،‬در حالی که مواد معدنی فلزی‬ ‫مانند آه��ن‪ ،‬مس‪ ،‬کرومیت و منگنز با توجه به نوع‬ ‫کانسار و نحوه استخراج از فراوانی بیشتری در حوزه‬ ‫معادن کوچک‌مقیاس در استان‌ها برخوردارند‪ .‬وی‬ ‫بارزتری��ن مزیت معادن کوچک را پراکندگی آن در‬ ‫مناطق محروم و روس��تایی‪ ،‬س��رمایه‌گذاری اندک‬ ‫برای راه‌اندازی معادن‪ ،‬اش��تغالزایی مناسب و پایدار‬ ‫و نیز امکان تامین نیروی انسانی از مناطق همجوار‬ ‫عنوان کرد و گفت‪ :‬در نقاط مختلف استان می‌توان‬ ‫با سرمایه‌گذاری اندک‪ ،‬یک معدن کوچک را فعال و‬ ‫اشتغالزایی قابل توجهی ایجاد کرد که با فعال شدن‬ ‫این معادن‪ ،‬خدمات حمل‌ونقل و سایر خدمات جانبی‬ ‫نیز فعال و باعث توس��عه سرمایه‌گذاری‪ ،‬فعال‌سازی‬ ‫معادن کوچک‪ ،‬امنیت س��رمایه‌گذاری و مشارکت و‬ ‫توسعه روابط اجتماعی در هر منطقه می‌شود‪ .‬معاون‬ ‫امور معادن سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت فارس با‬ ‫اشاره به اینکه ارزیابی‌ها نشان از وجود مشکالت در‬ ‫زیرس��اخت‪ ،‬نقدینگی‪ ،‬بازار فروش و مسائل حقوقی‬ ‫و فنی معادن کوچک‌مقیاس س��نگ‌آهن هماتیتی‬ ‫در اس��تان دارند‪ ،‬یادآور ش��د‪ :‬با تجمیع این معادن‬ ‫ع�لاوه ب��ر تامین نیاز داخل‪ ،‬می‌ت��وان رویکردی به‬ ‫بازارهای صادراتی داشت‪ ،‬به گونه‌ای که چند معدن‬ ‫کوچک که در نزدیکی هم قرار گرفته‌اند‪ ،‬می‌توانند‬ ‫نس��بت به ایجاد یک واحد فرآوری اقدام کند و این‬ ‫ام��کان به وجود می‌آید که بازار مصرف ماده معدنی‬ ‫اس��تخراج شده فراهم ش��ود تا به تثبیت فعالیت و‬ ‫استمرار آن‪ ،‬توسعه سرمایه‌گذاری‪ ،‬ایجاد اشتغال و‬ ‫تکمیل زنجیره ارزش منتهی ش��ود‪ .‬حسینی گفت‪:‬‬ ‫در ف��از نخس��ت‪ ۱۵ ،‬معدن س��نگ‌آهن هماتیتی‬ ‫اس��تان که بازار مناسبی برای فروش ندارند‪ ،‬ارزیابی‬ ‫می‌ش��وند تا با مش��ارکت س��ایر بخش‌ها و راهبری‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬س��ازمان ایمیدرو‪،‬‬ ‫ش��رکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران و س��ازمان‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و اس��تانداری فارس‪ ،‬زمینه‬ ‫فعال‌س��ازی و استمرار فعالیت آنها فراهم شود‪ .‬وی‬ ‫راهکار اس��تمرار فعالیت این معادن را ساخت واحد‬ ‫کانه‌آرایی (تولید کنس��انتره) س��نگ‌آهن دانست و‬ ‫افزود‪ :‬چنانچه این بهره‌برداران تمایل داشته باشند‬ ‫ب��ا ایجاد کنسرس��یوم اق��دام به س��اخت این واحد‬ ‫می‌کنند‪ ،‬در غیر این صورت از سایر سرمایه‌گذاران‬ ‫دعوت خواهد ش��د نسبت به س��رمایه‌گذاری اقدام‬ ‫کنند و با امضای تفاهمنامه بین بهره‌بردار و مجری‬ ‫طرح ساخت کنسانتره‪ ،‬به گونه‌ای اقدام خواهد شد‬ ‫تا معادن به طور مستمر مواد اولیه این واحد را تامین‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫مع��اون ام��ور معادن س��ازمان صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت ف��ارس تصریح کرد‪ :‬محصول واحد تولیدی‬ ‫یادشده در اولویت نخست به مصرف واحدهای ذوب‬ ‫و فوالدسازی اس��تان خواهد رسید و در صورتی‌که‬ ‫توجی��ه اقتصادی و فنی طرح اج��ازه دهد و امکان‬ ‫تامین زیرساخت‌ها نظیر برق‪ ،‬آب‪ ،‬گاز و‪ ...‬نیز فراهم‬ ‫باش��د‪ ،‬می‌توان متناس��ب با ظرفیت واحد یادشده‪،‬‬ ‫نس��بت به ساخت واحدهای تکمیلی (گندله و آهن‬ ‫اسفنجی) اقدام کرد‪.‬‬ ‫حس��ینی اضاف��ه ک��رد‪ :‬در پی فعال‌س��ازی این‬ ‫معادن‪ ،‬دس��ت‌کم ‪ ۲۰۰‬فرصت ش��غلی مستقیم در‬ ‫بخش معادن ایجاد خواهد ش��د‪ .‬در همین راستا (با‬ ‫س��اخت واحد کنس��انتره ‪ ۴۰۰‬هزار تنی) استخراج‬ ‫واقع��ی معادن اس��تان هم ح��دود ‪ ۸۰۰‬هزار تن در‬ ‫سال افزایش خواهد یافت‪.‬‬ ‫‹ ‹فعال‌سازی معادن کوچک‬ ‫دبیرکل انجمن س��نگ‌آهن‬ ‫ایران نیز با اش��اره به تدوین‬ ‫بس��ته اجرایی فعال‌س��ازی‬ ‫معادن کوچک در ‪ ۵‬اس��تان‬ ‫ب��ا پیش‌بینی فعال‌س��ازی‬ ‫‪ ۱۵۰‬مع��دن و اش��تغالزایی‬ ‫مناسب گفت‪ :‬طرح احیا‪ ،‬فعال‌سازی و توسعه معادن‬ ‫کوچک‌مقی��اس ایمیدرو با ه��دف تامین مواد اولیه‬ ‫صنای��ع معدن��ی‪ ،‬توس��عه مناطق مح��روم و ایجاد‬ ‫دس��ت‌کم ه��زار فرصت ش��غلی در س��ال ‪ ۹۷‬آغاز‬ ‫شد‪.‬‬ ‫س��عید عس��کرزاده یادآور شد‪ :‬گس��ترش دامنه‬ ‫پوش��ش طرح در معادن غیر فل��زی در کنار معادن‬ ‫فلزی بر مبنای مزیت‌های نس��بی‪ ،‬اولویت اس��تانی‬ ‫و منطقه‌ای و معرفی بس��ته‌های س��رمایه‌گذاری در‬ ‫سطوح مختلف از این برنامه‌هاست‪ .‬وی افزود‪ :‬عراق‬ ‫س��نگ‌آهن را برای سیمان می‌خواهد و شرط مهم‬ ‫برای صادرات‪ ،‬موقعیت جغرافیایی اس��ت‪ .‬تعدادی‬ ‫از مع��ادن هماتیت برای ص��ادرات به عراق مطلوب‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫اجرای ‪ ۲‬طرح فرآوری باطله‌ها در سنگ‌آهن فالت مرکزی‬ ‫مدیرعامل مجتمع سنگ‌‌آهن فالت مرکزی ایران از اجرای‬ ‫‪ ۲‬طرح فرآوری از باطله‌های معدنی در این مجتمع خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی س��ازمان توسعه و نوسازی معادن‬ ‫و صنایع معدنی ایران‪ ،‬سید فرهاد اسالمی با بیان این مطلب‬ ‫اظهار کرد‪ :‬طرح س��رمایه‌گذاری به منظور پژوهش‪ ،‬ساخت و‬ ‫بهره‌برداری از کارخانه فرآوری با استفاده از باطله کارخانه‌های‬ ‫خردایش‪ ،‬دانه‌بندی و پرعیارسازی خشک مجتمع سنگ‌‌آهن‬ ‫فالت مرکزی ایران تدوین و از بهمن ‪ ۹۷‬به سرمایه‌گذار ابالغ‬ ‫شد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬براساس این طرح‪ ،‬سرمایه‌گذار برای بررسی‬ ‫ف��رآوری از باطل��ه کارخانه‌های یاد ش��ده‪ ۲ ،‬س��ال فعالیت‬ ‫پژوهش��ی انجام داد سپس به مدت ‪ ۳‬سال کارخانه را ساخت‬ ‫و در ‪ ۲۰‬س��ال خورش��یدی‪ ،‬آن را بهره‌برداری می‌کند‪ .‬مبلغ‬ ‫ق��رارداد‪ ،‬پرداخ��ت ‪ ۵۵.۱‬درص��د درآم��د حاص��ل از فروش‬ ‫محصول تولیدی به مجتمع خواهد بود‪.‬‬ ‫مدیرعامل مجتمع س��نگ‌‌آهن فالت مرکزی ایران با اشاره‬ ‫به طرح ساخت کارخانه فرآوری از باطله کارخانه‌های معدن‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬در این طرح نیز قرارداد سرمایه‌گذاری به منظور‬ ‫پژوهش‪ ،‬س��اخت و بهره‌برداری از کارخانه فرآوری با استفاده‬ ‫از باطله کارخانه‌های معدن در خرداد ‪ ۹۸‬امضا شد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬بر اس��اس ق��رارداد این طرح‪ ۲ ،‬س��ال فعالیت‬ ‫پژوهشی‪ ۳ ،‬س��ال مدت زمان ساخت کارخانه فرآوری و ‪۲۰‬‬ ‫س��ال نیز برای بهره‌برداری از کارخانه در نظر گرفته ش��ده و‬ ‫مبلغ قرارداد‪ ۵۰ ،‬درصد س��هم س��رمایه‌پذیر از ارزش فروش‬ ‫محصول نهایی خواهد بود‪.‬‬ ‫اس�لامی با اش��اره به میزان اس��تخراج و ذخایر معادن زیر‬ ‫پوشش مجتمع تصریح کرد‪ :‬میزان استخراج معدن «چاه گز»‬ ‫‪ ۷‬میلیون و ‪ ۹۰۰‬هزار تن‪« ،‬میش��دوان» ‪ ۱۰‬میلیون و ‪۱۰۰‬‬ ‫ه��زار تن‪« ،‬آنومالی ش��مالی» یک میلی��ون و ‪ ۶۰۰‬هزار تن‪،‬‬ ‫«زاغیه��ا» یک میلیون و ‪ ۲۰۰‬هزار تن و «آنومالی آ‪ »۵‬حدود‬ ‫‪ ۴۸‬ه��زار تن بوده اس��ت‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬می��زان ذخیره باقی‬ ‫مانده معدن چاه‌گز ‪ ۷۵‬میلیون و ‪ ۲۰۰‬هزار تن‪ ،‬میشدوان یک‬ ‫میلیون و ‪ ۶۵۴‬هزار تن‪« ،‬آنومالی شمالی» ‪ ۷۸‬میلیون و ‪۴۰۰‬‬ ‫ه��زار تن‪« ،‬زاغیها» ‪ ۴۸‬میلی��ون و ‪ ۸۰۰‬هزار تن و «آنومالی‬ ‫آ‪ ۱۷ »۵‬میلیون و ‪ ۹۵۲‬هزار تن است‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل مجتم��ع س��نگ‌‌آهن ف�لات مرک��زی ای��ران‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬میزان تولید س��نگ‌‌آهن دانه‌بندی مجتمع‬ ‫حدود ‪ ۸۵‬هزار تن در ماه است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬مع��دن میش��دوان و آنومالی ش��مالی به مدت‬ ‫‪ ۲۱‬س��ال خورشیدی (ش��امل یک س��ال تجهیز و ‪ ۲۰‬سال‬ ‫بهره‌برداری) به‌وس��یله قراردادهای بلندم��دت بهره‌برداری با‬ ‫‌عن��وان «راهبر» به بخش خصوصی واگذار ش��دند‪ .‬مبلغ این‬ ‫قرارداد‪ ۵.۳۱ ،‬درصد ارزش ریالی س��نگ‌‌آهن استخراج شده‬ ‫است‪.‬‬
‫حمایت ویژه از سرمایه‌گذاران خارجی در پنل‌های خورشیدی‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت از آمادگی ایران برای حمایت‬ ‫ویژه از فعالیت س��رمایه‌گذاران خارجی در بخش‌های صنعت و‬ ‫معدن کشور خبر داد‪ .‬به گزارش شاتا‪« ،‬رضا رحمانی» در دیدار‬ ‫ب��ا تعدادی از س��رمایه‌گذاران خارجی فع��ال در تولید پنل‌های‬ ‫خورش��یدی با اش��اره به فرصت‌های بی‌نظی��ر صنعتی و معدنی‬ ‫ایران‪ ،‬گفت‪ :‬برای فعالیت اثربخش همه س��رمایه‌گذاران خارجی‬ ‫در نقاط مختلف کش��ورمان‪ ،‬تمام مش��وق‌های قانونی را به کار‬ ‫می‌بریم‪ .‬وی با اش��اره به تخصص گروه س��رمایه‌گذاری هندی_‬ ‫آلمان��ی در تولید پنل‌های خورش��یدی و راه‌اندازی نیروگاه‌های‬ ‫ای��ن ح��وزه‪ ،‬تصریح ک��رد‪ :‬این صنعت از چند نظر برای کش��ور‬ ‫م��ا حائز اهمیت اس��ت که از مهم‌تری��ن عناوین آن می‌توانیم به‬ ‫فرصت‌ه��ای صادراتی برق تولیدی اش��اره کنیم‪ .‬رحمانی ادامه‬ ‫داد‪ :‬ب��ا وج��ود همه محدودیت‌ها‪ ،‬صنعت ما در حال رش��د بوده‬ ‫و نیازمن��دی کش��ور به مصرف ب��رق رو به فزونی اس��ت؛ از این‬ ‫رو حض��ور س��رمایه‌گذار خارجی در این بخ��ش می‌تواند آورده‬ ‫خوبی برای دو طرف داشته باشد‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬نه تنها در این‬ ‫صنعت بلکه در سایر حوزه‌های صنعتی و معدنی هم فرصت‌های‬ ‫بی‌بدیلی برای سرمایه‌گذاران خارجی وجود دارد‪ .‬رحمانی گفت‪:‬‬ ‫یکی از مزیت‌های مهم کش��ورمان در همکاری با سرمایه‌گذاران‬ ‫خارجی‪ ،‬وجود نیروی انس��انی توانمند ایرانی اس��ت که در کنار‬ ‫وجود مواد اولیه مناسب‪ ،‬از لحاظ تامین تجهیزات مورد نیاز هم‬ ‫ش��رایط برای آغاز فعالیت‌شان مهیاس��ت‪ .‬وی با اشاره به برخی‬ ‫پیش��رفت‌های صنعتی کشورمان خاطرنشان کرد‪ :‬صنایع بزرگ‬ ‫فوالد‪ ،‬مس و آلومینیوم ایران در حال توسعه روزافزون هستند و‬ ‫در آینده نزدیک‪ ،‬تامین انرژی مورد نیاز این صنایع و بخش‌های‬ ‫پایین‌دس��ت آنها مورد توجه خواهد ب��ود‪ .‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت با دعوت از همه س��رمایه‌گذاران قدرتمند خارجی برای‬ ‫مش��ارکت در طرح‌های صنعتی و معدنی ایران‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬برای‬ ‫تس��ریع در روند فعالیت سرمایه‌گذاران خارجی‪ ،‬تمام ظرفیت‌ها‬ ‫و مش��وق‌های قانون��ی را به کار می‌بندی��م‪ .‬رحمانی گفت‪ :‬هیچ‬ ‫معدن‬ ‫محدودیتی مانع توس��عه کش��ورمان در ‪ ۴۰‬سال گذشته نشده‬ ‫و از ای��ن پ��س هم نخواهد ش��د‪ .‬وی اعالم ک��رد‪ :‬فقط در بخش‬ ‫مع��دن و اکتش��افات معدنی‪ ،‬ظرفیتی اف��زون بر ‪ ۵۰‬میلیارد تن‬ ‫مواد معدنی قابل اس��تخراج در ایران شناس��ایی شده که فرصت‬ ‫بسیار مناس��بی برای مشارکت سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی‬ ‫اس��ت‪ .‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت تاکید کرد‪ :‬اولویت نخس��ت‬ ‫ما فعال کردن همین ظرفیت‌ها و ممانعت از خام‌فروشی در این‬ ‫حوزه است‪ .‬در همین راستا راه‌اندازی واحدهای صنعتی توانمند‬ ‫ب��رای تبدیل مواد معدنی موج��ود به محصوالت با ارزش افزوده‬ ‫باال در دستور کار است‪.‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 20‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 9‬ذی‌الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 11‬اوت ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره ‪223‬‬ ‫یادداشت‬ ‫فعاالن معدنی باید‬ ‫ریسک‌پذیر باشند‬ ‫در گفت‌وگو با مجری طرح «احیا‪ ،‬فعال‌سازی و توسعه معادن کوچک‌مقیاس» مطرح شد‪:‬‬ ‫سعید چهره چلگانی‬ ‫استاد دانشگاه‬ ‫امسال تمام استان‌ها را پایش می‌کنیم‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه‌ای‬ ‫منیر حضوری‪:‬‬ ‫ط��رح احی��ا‪ ،‬فعال‌س��ازی و توس��عه معادن‬ ‫کوچک‌مقیاس‪ ،‬سال ‪ ۹۶‬با امضای ‪ ۲‬تفاهمنامه‬ ‫چهارجانبه به‌صورت مج��زا بین وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت‪ ،‬ایمی��درو‪ ،‬خانه معدن‪ ،‬انجمن‬ ‫س��نگ‌آهن ایران و شرکت‌های گل‌گهر و میدکو‬ ‫کلید خورد‪ .‬برای این طرح اقدامات زیادی انجام‬ ‫شده که ازجمله می‌توان به نمونه آزمایشی قرار‬ ‫دادن ‪ ۵‬اس��تان کشور و تمرکز بر احیای معادن‬ ‫کوچک این مناطق اشاره کرد‪.‬‬ ‫‪ ۸‬مرداد امس��ال نیز همای��ش «رونق تولید با‬ ‫احیا‪ ،‬فعال‌سازی و توسعه معادن کوچک‌مقیاس»‬ ‫با حضور جمع زیادی از فعاالن معدنی سراس��ر‬ ‫کش��ور‪ ،‬تش��کل‌های معدن��ی و مدی��ران عامل‬ ‫شرکت‌های بزرگ معدنی حامی معادن کوچک‬ ‫از س��وی ش��رکت تهیه و تولید مواد معدنی به‬ ‫نیابت از س��ازمان توس��عه و نوس��ازی معادن و‬ ‫صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) برگزار شد‪.‬‬ ‫در ای��ن همای��ش از دغدغه‌ه��ای فعاالن این‬ ‫حوزه و همچنین اهداف طرح «احیا‪ ،‬فعال‌سازی‬ ‫و توس��عه معادن کوچک‌مقیاس» س��خن گفته‬ ‫شد‪.‬‬ ‫دراین‌بی��ن می‌ت��وان ب��ه مش��ارکت با بخش‬ ‫خصوصی‪ ،‬افزایش س��طح اش��تغال پایدار‪ ،‬رونق‬ ‫تولی��د‪ ،‬حمای��ت از اس��تارت‌آپ‌های معدنی و‬ ‫آمارگی��ری به‌روز از معادن کش��ور اش��اره کرد‪.‬‬ ‫روزگار معدن در همین زمینه با عظیمی‪ ،‬مجری‬ ‫طرح رونق تولید با احیا‪ ،‬فعال‌س��ازی و توس��عه‬ ‫مع��ادن کوچک‌مقی��اس گفت‌وگو ک��رده که در‬ ‫ادامه می‌خوانید‪.‬‬ ‫€ €برنام�ه احی�ای مع�ادن کوچ�ک در ‪۵‬‬ ‫استان کشور از چه زمانی آغاز شده است؟‬ ‫از بهم��ن س��ال ‪۱۳۹۶‬و اوای��ل س��ال ‪۱۳۹۷‬‬ ‫احی��ای معادن کوچ��ک را آغاز کردی��م‪ .‬در آن‬ ‫زمان قرار شد برای اجرا کردن پروژه‪ ۵ ،‬استان را‬ ‫به‌عنوان نمونه آزمایشی در نظر بگیریم‪ .‬خراسان‬ ‫جنوبی‪ ،‬اس��تان مرکزی‪ ،‬سیستان و بلوچستان‪،‬‬ ‫زنجان و هرمزگان ‪ ۵‬اس��تانی بودند که در سال‬ ‫گذش��ته‪ ،‬انتخاب و با معدنکارانی که معادن‌شان‬ ‫در این مناطق غیرفعال بود و همچنین مسئوالن‬ ‫اس��تانی گفت‌وگو کردیم‪ .‬در این استان‌ها کاری‬ ‫را به‌عنوان متولی این امر انجام دادیم و بررس��ی‬ ‫کردیم مش��کل عمده فعالیت نکردن آن معادن‬ ‫چیس��ت‪ ،‬مس��ئله آنها از چه دسته‌ای است و ما‬ ‫چگونه می‌توانیم به آنها کمک کنیم‪ .‬از محاسن‬ ‫ای��ن ام��ر آن بود که ب��ا این کار می‌توانس��تیم‬ ‫پایش‌های بعدی را در بقیه اس��تان‌ها بهتر انجام‬ ‫دهیم‪.‬‬ ‫€ €چ�را اس�تان‌های یادش�ده را انتخ�اب‬ ‫کردید؟‬ ‫دلیل انتخاب اس��تان‌های یادشده این بود که‬ ‫قصد داشتیم به استان‌های کمتر توسعه‌یافته‌ای‬ ‫که ظرفیت معدنی داش��تند‪ ،‬بیشتر توجه کنیم‪.‬‬ ‫ب��رای نمون��ه مع��دن از مهم‌تری��ن مزیت‌های‬ ‫یکی از تفاوت‌های طرح «احیا‪ ،‬فعال‌سازی و توسعه معادن‬ ‫کوچک‌مقیاس» با بقیه طرح‌های وزارتخانه این است که‬ ‫«بخش خصوصی‌محور» است‪ .‬به این ترتیب عمده تامین‬ ‫مالی آن به‌وسیله بخش خصوصی انجام خواهد شد‬ ‫نسبی سیستان و بلوچس��تان است‪ .‬این استان‪،‬‬ ‫مجموعه‌ای از مواد معدنی طال‪ ،‬مس‪ ،‬آنتیموان‪،‬‬ ‫منیزیت‪ ،‬آه��ن و کرومیت را در خود جای‌ داده‬ ‫است‪ .‬ازآنجایی‌که این استان یکی از استان‌های‬ ‫کمتر توس��عه یافته کش��ور اس��ت‪ ،‬قابلیت‌های‬ ‫توس��عه‌یافتگی آن فقط با معدن میسر می‌شود‪.‬‬ ‫بنابراین سعی کردیم با تمرکز بر استان سیستان‬ ‫و بلوچستان‪ ،‬امکان استفاده از نیروهای بومی را‬ ‫افزایش دهیم تا اش��تغال در بخش معدن با این‬ ‫هدف توسعه یابد‪.‬‬ ‫مس��ئله دیگر اینکه بر مناطقی تمرکز کردیم‬ ‫که امکان عرضه و فروش محصوالت آنها ساده‌تر‬ ‫است‪.‬‬ ‫دراین‌بین‪ ،‬مس‪ ،‬آهن و طال از موادی هستند‬ ‫که در فاز نخس��ت ب��ر مبن��ای آن برنامه‌ریزی‬ ‫کردی��م و در این اس��تان‌ها هم یافت می‌ش��د‪.‬‬ ‫مورد دیگر اینکه به استان‌هایی توجه کردیم که‬ ‫معادن‌ش��ان برای فعال‌سازی به ریسک کمتری‬ ‫نیاز داش��تند و تعداد معادن غیرفعال آنها بیشتر‬ ‫از بقیه بود‪ .‬برای نمونه می‌توان به استان مرکزی‬ ‫اشاره کرد‪ .‬این استان در مرکز ایران است و فکر‬ ‫کردیم دسترسی‌های محلی آن به کارخانه‌های‬ ‫فرآوری راحت‌تر اس��ت‪ .‬می‌توان از ظرفیت‌های‬ ‫خال��ی واحدهای ف��رآوری اطراف آن اس��تفاده‬ ‫ک��رد‪ .‬بنابراین مزیت توجه و فعال کردن معادن‬ ‫اس��تان‌های یادش��ده آن بود ک��ه از واحدهای‬ ‫ف��رآوری موجود ه��م می‌توان اس��تفاده کرد و‬ ‫این مسئله موجب کاهش هزینه سرمایه‌گذاری‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫€ €با احیای معادن کوچک در این استان‌ها‬ ‫چه بخش‌هایی باید نقش‌آفرینی کنند؟‬ ‫فعال‌س��ازی بر مبنای چن��د رکن اصلی انجام‬ ‫می‌ش��ود؛ رکن س��رمایه‌پذیر‪ ،‬معادن هس��تند‬ ‫و بخ��ش دیگ��ر رک��ن س��رمایه‌گذار اس��ت که‬ ‫برای تامی��ن مالی معادن کوچ��ک برنامه‌ریزی‬ ‫می‌کن��د‪ .‬وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت و زیر‬ ‫مجموعه‌ه��ای آن مث��ل معاونت ام��ور معادن و‬ ‫صنایع معدنی‪ ،‬س��ازمان زمین‌شناسی‪ ،‬ایمیدرو‬ ‫و زی��ر مجموعه‌های آن از جمل��ه صندوق بیمه‬ ‫سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی‪ ،‬شرکت تهیه‬ ‫و تولی��د م��واد معدنی و واحد زیر س��اخت‌های‬ ‫ایمیدرو از جمله مجموعه‌هایی هستند که برای‬ ‫احی��ای مع��ادن کوچک ایفای نق��ش می‌کنند‪.‬‬ ‫همچنی��ن هلدینگ‌ه��ای تامین‌کنن��ده مالی یا‬ ‫مجموعه‌های��ی که از بخش‌های دیگر آمده‌اند تا‬ ‫در بخش معدن س��رمایه‌گذاری کنند‪ ،‬انجمن‌ها‬ ‫و تش��کل‌های بخش خصوصی از دیگر بازیگران‬ ‫این حوزه هس��تند‪ .‬همان‌طور ک��ه می‌دانیم در‬ ‫ش��کل‌گیری کنسرسیوم‌ها‪ ،‬انجمن‌ها و تشکل‌ها‬ ‫بهت��ر عمل می‌کنند‪ .‬تامی��ن مالی به روش‌های‬ ‫جدی��د و روش تامین مال��ی جمعی نیز از موارد‬ ‫برنامه‌ریزی ش��ده برای برطرف کردن مس��ائل‬ ‫مالی هستند‪.‬‬ ‫€ €برنامه س�ال جاری ب�رای احیای معادن‬ ‫کوچک چیست؟‬ ‫در برنامه س��ال ‪ ۱۳۹۸‬ابتدا در نظر داش��تیم‬ ‫بر ‪ ۱۵‬اس��تانی ک��ه معدنی‌تر هس��تند‪ ،‬تمرکز‬ ‫کنی��م اما با توجه به تعیین ش��دن و ابالغ طرح‬ ‫ب��ه عنوان یکی از طرح‌ه��ای اقتصاد مقاومتی و‬ ‫نیز به دس��تور مقام عالی وزارت‪ ،‬برنامه ما تغییر‬ ‫کرد و امسال تمام اس��تان‌ها را پایش می‌کنیم‪.‬‬ ‫ای��ن تغییر برنام��ه‪ ،‬ما را به این س��مت هدایت‬ ‫کرد که کارگروه‌های اس��تانی را تشکیل و فعال‬ ‫کنیم‪ .‬خانه معدن‪ ،‬معاون اقتصادی اس��تانداری‪،‬‬ ‫سازمان نظام مهندسی معدن استان و تشکل‌ها‬ ‫و انجمن‌های تخصصی مرتبط با بخش معدن از‬ ‫اعضای اصلی کارگروه‌های استانی هستند که به‬ ‫ریاست س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان‬ ‫مدیریت خواهد شد‪.‬‬ ‫€ €در برنامه س�ال ج�اری قص�د دارید با‬ ‫بخش خصوصی همراه شوید؟‬ ‫یکی از تفاوت‌های این طرح با بقیه طرح‌های‬ ‫وزارتخانه این است که «بخش خصوصی محور»‬ ‫است‪.‬‬ ‫ب��ه این ترتی��ب عمده تامین مال��ی این طرح‬ ‫به‌وسیله بخش خصوصی انجام خواهد شد‪ .‬نحوه‬ ‫ارزیابی مربوط به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی‬ ‫در قالب یک فراخوان برنامه‌ریزی شده‪ ،‬این است‬ ‫که هر فردی با چه قابلیت‪ ،‬س��رمایه و عالقه‌ای‬ ‫می‌خواه��د در حوزه معدن حض��ور یابد‪ .‬در این‬ ‫بین بسته به تقاضای‌شان باید موارد مرتبط را به‬ ‫آنها معرفی کرد‪ .‬اگر جایی هم بخش خصوصی‪،‬‬ ‫نیازمند تامین مالی دولت باشد به‌وسیله ضمانت‬ ‫صندوق بیم��ه و روش‌های تامین مالی از بخش‬ ‫خصوص��ی حمای��ت الزم خواهد ش��د‪ .‬بنابراین‬ ‫همان‌طور که مطرح ش��د نقش بخش خصوصی‬ ‫پررنگ اس��ت و بزرگ‌ترین قس��مت کار احیا و‬ ‫فعال‌س��ازی مع��ادن با حضور بخ��ش خصوصی‬ ‫انجام می‌شود‪.‬‬ ‫€ €پس از همایش چقدر از ش�ما استقبال‬ ‫شد؟‬ ‫وقتی به دس��تور مقام عال��ی وزارت‪ ،‬همایش‬ ‫رون��ق تولی��د‪ ،‬احی��ا و فعال‌س��ازی مع��ادن‬ ‫کوچک‌مقیاس را برگزار کردیم‪ ،‬تمام مسئوالن‪،‬‬ ‫دس��ت‌اندرکاران و مجموعه‌ه��ای بزرگ معدنی‬ ‫حاضر ش��دند‪ .‬این همایش‪ ،‬یک��ی از اجتماعات‬ ‫ب��زرگ معدنی بود که با اس��تقبال گس��ترده‌ای‬ ‫روبه‌رو ش��د‪ .‬در روز همایش‪ ،‬طرح به طور کامل‬ ‫ب��ه آنها معرفی ش��د و خوش��بختانه از آن روز‪،‬‬ ‫مراجعه به دفتر طرح زیاد ش��ده اس��ت‪ .‬عده‌ای‬ ‫از سیس��تان و بلوچس��تان آمدند و اعالم کردند‬ ‫معادنی دارند و از ما درخواس��ت سرمایه‌گذاری‬ ‫کردن��د‪ .‬بنابراین همایش اثر خود را گذاش��ته و‬ ‫مفید بوده است‪ .‬همچنین یک وب‌سایت مربوط‬ ‫ب��ه این موض��وع راه‌ان��دازی کردیم ک��ه در آن‬ ‫اطالعات مربوط به پروژه‌ه��ا‪ ،‬حامیان این طرح‬ ‫و روند کار را اطالع‌رس��انی خواهیم کرد‪ .‬مرحله‬ ‫نخس��ت‪ ،‬شناسایی معادن فعال و غیرفعال است‬ ‫س��پس مغایرت‌ها را با اس��تان بررسی می‌کنیم‬ ‫و پ��س از پ��ردازش مصاحبه‌ها و پرسش��نامه‌ها‬ ‫تکمی��ل و جم��ع‌آوری خواهد ش��د‪ ،‬مش��کالت‬ ‫احص��اء می‌ش��ود و پ��س از تعیی��ن روش‌های‬ ‫کلینیکی به س��رمایه‌گذاران بخش خصوصی که‬ ‫به‌وسیله فراخوان یا تفاهمنامه مشخص شده‌اند‪،‬‬ ‫معرفی می‌ش��وند تا وارد عرصه شده و نسبت به‬ ‫فعال‌سازی محدوده‌ها اقدام کنند‪.‬‬ ‫نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس شورای اسالمی پیشنهاد کرد‬ ‫اختصاص ردیف بودجه‌ای مجزا برای حمایت از سرمایه‌گذاران استارت‌آپی‬ ‫عضو فراکس��یون والیی مجلس ش��ورای اس�لامی با بیان‬ ‫اینکه کس��ب و کارهای نوپا با ایجاد مش��اغل بسیار‪ ،‬جوانان‬ ‫تحصیلک��رده را جذب باز کار کرده‌اند‪ ،‬پیش��نهاد داد‪ :‬ردیف‬ ‫بودجه‌ای مجزا برای حمایت از سرمایه‌گذاران استارت‌آپی در‬ ‫نظر گرفته شود چراکه گسترش استارت‌آپ‌ها به کاهش نرخ‬ ‫بیکاری و تقویت اقتصاد مقاومتی در شرایط جنگ اقتصادی‬ ‫کمک می‌کند‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری خانه ملت‪ ،‬سیدمحمدجواد ابطحی با‬ ‫اشاره به جایگاه و تاثیر مثبت سرمایه‌گذاران حوزه کارآفرینی‬ ‫و کس��ب و کارهای اس��تارت‌آپی در جنگ اقتصادی کنونی‬ ‫کش��ور‪ ،‬گفت‪ :‬کس��ب و کارهای نو با ایجاد مش��اغل بسیار‬ ‫به‌ویژه در حوزه‪ IT‬و ‪ ،ICT‬جوانان متخصص و تحصیلکرده‬ ‫را جذب باز کار کرده‌اند‪ ،‬تا جایی که آمار اش��تغال در حوزه‬ ‫کسب و کارهای نوپا به ‪ ۱۰۰‬هزار نفر رسیده است‪.‬‬ ‫نماینده مردم خمینی‌ش��هر در مجلس ش��ورای اس�لامی‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬اپلیکیش��ن‌ها و س��امانه‌های موثر و کارگش��ا از‬ ‫سوی متخصصان و س��رمایه‌گذاران کسب و کارهای نوین و‬ ‫استارت‌آپی خلق شده‌اند‪ .‬این اپلیکیشن‌ها عالوه بر کمک به‬ ‫دول��ت الکترونیک‪ ،‬هدایت وقت و زم��ان‪ ،‬کاهش هزینه‌ها و‬ ‫ارائه اطالعات درست و به‌موقع را نیز موجب شده‌اند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهوری و‬ ‫وزیر ارتباطات و فناوری‪ ،‬بارها در مجلس ش��ورای اسالمی و‬ ‫موقعیت‌های دیگر‪ ،‬موضوع حمایت از کارآفرینان استارت‌آپی‬ ‫را مطرح کرده‌اند‪ ،‬افزود‪ :‬حمایت از کارآفرینان اس��تارت‌آپی‬ ‫به‌طور کلی در دس��تور کار قرار دارد اما نظام بانکی و اداری‬ ‫کنونی با ایجاد انواع مشکالت برای آنها موجب دلسردی این‬ ‫فعاالن شده است‪.‬‬ ‫ب��ه گفته ابطح��ی‪ ،‬ارائ��ه نکردن تس��هیالت مناس��ب به‬ ‫سرمایه‌گذاران کس��ب و کارهای اس��تارت‌آپی و درخواست‬ ‫وثیقه و س��ندهای س��نگین برای ارائه وام و دیگر تسهیالت‬ ‫از مشکالت ایجاد شده برای فعاالن این عرصه از سوی نظام‬ ‫بانکی و اداری است‪.‬‬ ‫عضو فراکس��یون والیی مجلس شورای اسالمی با یادآوری‬ ‫بازدید تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسالمی از پارک‬ ‫علم و فناوری شهرس��تان بیرجند‪ ،‬بیان کرد‪ :‬متخصصان این‬ ‫پارک از توانایی طراحی س��امانه جدید در حوزه ‪ IT‬س��خن‬ ‫گفتن��د اما ب��ه دلیل حمای��ت نکردن‪ ،‬قصد مح��دود کردن‬ ‫فعالی��ت خود را داش��تند‪ ،‬در حالی که تقوی��ت پارک علم و‬ ‫فن��اوری می‌تواند موجب جذب جوان��ان تحصیلکرده منطقه‬ ‫شود‪.‬‬ ‫وی ب��ه وزی��ر ارتباطات و فناوری و مع��اون علمی فناوری‬ ‫رئیس‌جمهوری پیش��نهاد داد‪ :‬ردیف بودج��ه‌ای مجزا برای‬ ‫حمایت از س��رمایه‌گذاران کس��ب و کارهای استارت‌آپی در‬ ‫نظر گرفته ش��ود‪ ،‬در واق��ع عالوه بر اختص��اص درصدی از‬ ‫منابع صندوق توس��عه ملی به نخب��گان دانش‌بنیان‪ ،‬بودجه‬ ‫جداگان��ه‌ای نیز به اس��تارت‌آپ‌ها اختص��اص بگیرد چراکه‬ ‫گسترش استارت‌آپ‌ها به کاهش نرخ بیکاری و تقویت اقتصاد‬ ‫مقاومتی در ش��رایط جنگ اقتص��ادی کنونی کمک می‌کند‪.‬‬ ‫این نماینده مجلس ش��ورای اس�لامی از نظر مس��اعد وزیر‬ ‫ارتباطات و فناوری و مع��اون علمی فناوری رئیس‌جمهوری‬ ‫برای اختصاص ردیف بودجه مجزا به فعالیت‌های استارت‌آپی‬ ‫خبر داد و نس��بت به تحقق این مهم در الیحه بودجه س��ال‬ ‫‪ ۹۹‬ابراز امیدواری کرد‪.‬‬ ‫ابطحی همچنین خواهان کمک صدا و سیما به شرکت‌های‬ ‫اس��تارت‌آپی و تبلیغ خدمات آنها با نرخ ارزان ش��د و گفت‪:‬‬ ‫بهتر اس��ت سیمای ملی به این شرکت‌ها به چشم بنگاه‌های‬ ‫س��ودآور نگاه نکند و هزینه‌های تبلیغات‌شان را کاهش دهد‬ ‫تا جامعه با نوع فعالیت آنها آشنا شود‪.‬‬ ‫وی با انتقاد از قرار دادن س��رمایه‌گذاران خارجی در مقابل‬ ‫س��رمایه‌گذاران داخلی در حوزه کسب و کارهای نوپا‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬ش��بکه‌های مجازی داخلی از این س��وءمدیریت لطمه‌‬ ‫بس��یاری خورده‌اند‪ ،‬البت��ه در صحبت‌های ح��دود یک ماه‬ ‫گذش��ته نمایندگان فراکس��یون والیی مجلس با آقای آذری‬ ‫ل حمایت از شبکه‌های مجازی داخلی داده شد‪.‬‬ ‫جهرمی‪ ،‬قو ‌‬ ‫برای بسیاری از معدنکاران با توجه به افزایش‬ ‫ن��رخ ارز و موض��وع تحری��م‪ ،‬تامی��ن قطعات و‬ ‫ماش��ین‌آالت دشوار اس��ت‪ .‬دراین‌بین می‌توانیم‬ ‫ب��ه دانش داخلی‪ ،‬تکیه و با رش��د آن به معدن و‬ ‫اقتصاد کشور کمک کنیم‪ .‬بخش معدن در ایران‬ ‫توانمن��دی دارد که با بهره‌گیری از دانش فنی و‬ ‫تجهیزات��ی که در اختیار دارد پیش برود و موفق‬ ‫عمل کند‪.‬‬ ‫البته شرط این مهم آن است که فعاالن معدنی‬ ‫ریسک‌پذیر باش��ند و در این زمینه از ترس‌های‬ ‫بیهوده دوری کرده و س��عی کنند آگاهی خود را‬ ‫افزایش دهند‪ .‬به باور من در شرایط فعلی‪ ،‬فعاالن‬ ‫معدنی باید واقع‌بین و آگاه باشند تا با بهره‌گیری‬ ‫از خدمات فنی و مهندس��ی فعل��ی‪ ،‬در روند کار‬ ‫و تولی��د‪ ،‬بهینه عمل کنند‪ .‬هرچن��د دراین‌بین‬ ‫واحدهای معدنی با درصدهای متفاوتی به نتیجه‬ ‫می‌رس��ند اما مهم این است که می‌توانند پیش‬ ‫بروند‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که فعاالن معدنی به‌جای‬ ‫آنکه ریس��ک‌پذیری را به‌عنوان یک وسیله برای‬ ‫رس��یدن به هدف خود انتخاب کنند‪ ،‬بیش��تر به‬ ‫س��مت خطا می‌روند؛ به ای��ن معنی که بر کاری‬ ‫تمرک��ز و س��رمایه‌گذاری می‌کنند ک��ه از روی‬ ‫تجربه و آگاهی می‌دانند نادرست است اما بازهم‬ ‫آن را انجام می‌دهند و تکرار می‌کنند‪ .‬برای نمونه‬ ‫می‌توان به ساختن کارخانه ذوب‌آهن در مناطق‬ ‫خش��ک کشور اش��اره کرد‪ .‬کارخانه ذوب‌آهن به‬ ‫آب نیاز دارد اما می‌بینیم که برخی آن را در دل‬ ‫کویر می‌سازند!‬ ‫ریس��ک‌پذیری به آن معناست که شما کاری‬ ‫را ک��ه تجربه نکرده‌اید انج��ام دهید‪ ،‬درحالی‌که‬ ‫آگاهی‌تان نس��بت به آن باالست و راستی‌آزمایی‬ ‫آن فعالیت تایید شده است‪ .‬امیدوارم معدنکاران‬ ‫کش��ورمان با افزایش اطالع��ات و داده‌های خود‬ ‫بهت��ر از این عمل کنن��د و گام موثری در جهت‬ ‫تامین خدمات و ماشین‌آالت مورد نیاز بردارند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫طرح افزایش خلوص‬ ‫سنگ‌آهن بدون استفاده‬ ‫از آب کلید خورد‬ ‫طرح افزایش خلوص سنگ‌آهن بدون استفاده‬ ‫از آب ب��ا س��رمایه‌گذاری خطرپذی��ر صن��دوق‬ ‫پژوهش و فناوری یزد عملیاتی شد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایس��نا‪ ،‬ط��رح افزای��ش خلوص‬ ‫س��نگ‌آهن با روش‌های مغناطیسی و مکانیکی‬ ‫و بدون اس��تفاده از آب از س��وی ش��رکت فراور‬ ‫کانی گنج مس��تقر در پردیس زیس��ت فناوری و‬ ‫شبکه‌های پیشرفته صنعتی پارک علم و فناوری‬ ‫یزد ارائه شد‪.‬‬ ‫این طرح با س��رمایه‌گذاری ‪ ۱۱‬میلیارد ریالی‬ ‫صندوق پژوهش و فناوری استان یزد انجام شده‬ ‫و مزیت آن نس��بت به س��ایر طرح‌های افزایش‬ ‫خلوص س��نگ‌آهن این اس��ت که در این روش‬ ‫بدون اس��تفاده از آب‪ ،‬درجه خلوص سنگ‌های‬ ‫معدنی افزایش می‌یابد‪.‬‬ ‫همچنی��ن معادنی که ب��ه دلیل خلوص پایین‬ ‫غیرقابل فروش هس��تند‪ ،‬با ای��ن روش تلخیص‪،‬‬ ‫اقتصادی می‌شوند و به فروش می‌رسند‪.‬‬ ‫این طرح ب��ا حضور محمد س��پهر مدیرعامل‬ ‫صندوق پژوهش و فناوری اس��تان یزد‪ ،‬داریوش‬ ‫پورس��راجیان رئی��س پارک علم و فن��اوری یزد‬ ‫و س��عید افضلی‌پ��ور رئی��س خانه مع��دن یزد‬ ‫بهره‌برداری شد‪.‬‬
‫مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان خبر داد‬ ‫صنایع‌معدنی غیرفلزی‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 20‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 9‬ذی‌الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 11‬اوت ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره ‪223‬‬ ‫خبر‬ ‫افزایش تقاضا برای شمش‬ ‫آلومینیوم در کشور‬ ‫با تک‌نرخی شدن ارز‬ ‫مع��اون بازرگانی ش��رکت آلومینی��وم ایران‬ ‫درباره تغییر نرخ شمش آلومینیوم در روزهای‬ ‫آین��ده گف��ت‪ :‬به عل��ت اینکه میزان ش��مش‬ ‫آلومینیوم��ی موجود در انباره��ای ‪ LME‬در‬ ‫چند م��اه اخی��ر چنددرص��د افزای��ش یافته‪،‬‬ ‫ن��رخ آلومینی��وم در بازار ب��ورس ‪ LME‬روند‬ ‫کاهش��ی داش��ته اس��ت‪ .‬به احتمال زیاد نرخ‬ ‫ش��مش آلومینیومی افزایش می‌یاب��د اما این‬ ‫افزای��ش قیمت‪ ،‬اندک و حدود ‪۳‬درصد خواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش فل��زات آنالی��ن‪ ،‬س��یدعلی‬ ‫بهش��تی درباره پیش‌بینی آینده بازار ش��مش‬ ‫آلومینیومی در کش��ور اظه��ار کرد‪ :‬پیش‌بینی‬ ‫می‌ش��ود زمانی که ارز به یک نرخ ثابتی برسد‪،‬‬ ‫میزان تقاضا برای شمش آلومینیومی در کشور‬ ‫مانند گذش��ته افزایش یابد‪ .‬البته سال گذشته‪،‬‬ ‫خریداران ش��مش از رانت بین ب��ازار بورس و‬ ‫بازار آزاد س��ود می‌بردند اما با سامانه بهین‌یاب‬ ‫ای��ن مش��کل از بی��ن رف��ت و درحال‌حاضر‪،‬‬ ‫با ثب��ات ن��رخ ارز پیش‌بینی می‌ش��ود میزان‬ ‫تقاض��ا در روزه��ای آین��ده رون��د افزایش��ی‬ ‫یابد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به افزایش میزان عرضه شرکت‬ ‫آلومینی��وم ایران در بورس اظه��ار کرد‪ :‬دلیل‬ ‫اصل��ی افزایش میزان عرضه ش��مش ش��رکت‬ ‫آلومینی��وم ای��ران در زمان‌هایی ک��ه تقاضایی‬ ‫وجود ندارد‪ ،‬تهیه و خرید مواد اولیه است‪.‬‬ ‫شرکت ایرالکو برای اینکه مواد اولیه ضروری‬ ‫را خریداری کند‪ ،‬باید در بورس عرضه داش��ته‬ ‫باش��د‪ .‬ای��ن عرضه‌ه��ا بیش��تر براس��اس نیاز‬ ‫ش��رکت به تامین س��رمایه در گردش و منابع‬ ‫مالی الزم اس��ت و براس��اس بازار تقاضا وجود‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫مع��اون بازرگانی ش��رکت آلومینی��وم ایران‬ ‫با اش��اره به عوام��ل تاثیرگذار بر نرخ ش��مش‬ ‫آلومینیوم��ی در ب��ازار ب��ورس کاال بیان کرد‪:‬‬ ‫قیمت‌گذاری محص��والت آلومینیومی متاثر از‬ ‫ن��رخ ‪ LME‬و ارز اس��ت و ای��ن دو عامل نرخ‬ ‫شمش آلومینیومی را در کشور تعیین می‌کند‪.‬‬ ‫بهش��تی با اش��اره ب��ه کاهش نرخ ش��مش‬ ‫عرضه شده ش��رکت آلومینیوم ایران در بورس‬ ‫توضی��ح داد‪ :‬در ای��ن روزهای اخی��ر‪ ،‬به دلیل‬ ‫رون��د کاهش��ی که ن��رخ ب��ورس ‪ LME‬و ارز‬ ‫داش��ته است‪ ،‬نرخ ش��مش آلومینیومی ایرالکو‬ ‫در ب��ورس نیز کاهش یافت��ه و این روند نزولی‬ ‫نرخ تاح��دودی قابل پیش‌بینی و منطقی بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی درباره کاهش میزان نرخ ‪ LME‬و تاثیر‬ ‫آن بر س��ود و زیان ش��رکت آلومینی��وم ایران‬ ‫تصریح کرد‪ :‬در یک بازده زمانی ممکن اس��ت‬ ‫هزینه‌های تولید از نرخ ش��مش بیش��تر شود‬ ‫و ش��رکت ضرر کن��د و در دوره دیگر‪ ،‬ممکن‬ ‫اس��ت نرخ ش��مش نهایی از هزینه‌های تولید‬ ‫پیش��ی بگیرد و در آن هنگام ش��رکت س��ود‬ ‫می‌کند و س��ود و زیان ای��ن دو دوره‪ ،‬همدیگر‬ ‫را همپوش��انی می‌کنند؛ حتی برای خریداران‬ ‫نیز همین‌گونه است‪ ،‬شاید در یک دوره شمش‬ ‫را با نرخ ب��اال خریداری کنند و در دوره دیگر‪،‬‬ ‫با ن��رخ پایین‌تر؛ چ��ون نرخ آلومینی��وم متاثر‬ ‫از قیمت‌ه��ای جهان��ی اس��ت و تولیدکنن��ده‬ ‫و مصرف‌کنن��ده ش��مش آلومینیوم��ی ض��رر‬ ‫نمی‌کنند‪.‬‬ ‫مع��اون بازرگانی ش��رکت آلومینی��وم ایران‬ ‫درباره تاثیر کاهش نرخ شمش آلومینیومی بر‬ ‫میزان کاهش تقاضا در بورس کاال خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬از زمانی که نرخ ارز آزاد روند کاهشی پیدا‬ ‫کرد‪ ،‬س��طح انتظار کاهش ن��رخ در خریداران‬ ‫افزایش یافت‪ ،‬این انتظار موجب ش��د تقاضای‬ ‫خری��د ش��مش آلومینیوم��ی که ب��رای هفته‬ ‫آینده ب��ود‪ ،‬از میان برود و ش��رکت‌ها ترجیح‬ ‫دهن��د با نرخ روز که رون��د نزولی دارد‪ ،‬خرید‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫بهش��تی در ادام��ه اف��زود‪ :‬درحال‌حاض��ر‬ ‫فقط ش��رکت‌هایی که درخواس��ت‌های فوری‬ ‫دارن��د از ب��ورس کاال خرید می‌کنند و س��ایر‬ ‫تولیدکنندگان محص��والت آلومینیومی میزان‬ ‫خرید خود را کاهش داده‌اند‪.‬‬ ‫وی همچنین درباره نرخ آلومینا در روزهای‬ ‫اخیر عنوان کرد‪ :‬عوامل زیادی بر نرخ ش��مش‬ ‫آلومینیومی تاثیر می‌گذارد؛ یکی از این عوامل‬ ‫نرخ آلومیناست که درحال‌حاضر نرخ این ماده‬ ‫اولیه در کمترین حد ممکن قرار دارد‪.‬‬ ‫اهدای ‪ ۲۹۰۰‬تن سیمان رایگان به آسیب‌دیدگان سیل‬ ‫مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان عنوان‬ ‫کرد‪۲۹۰۰ :‬تن س��یمان رایگان اهدایی رهبر معظم انقالب‬ ‫به روستاهای آسیب‌دیده سیل اهدا شد‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬سجاد صنعتی‌منفرد با اشاره به اهدای‬ ‫سیمان به س��یل‌زدگان از سوی دفتری رهبری اظهار کرد‪:‬‬ ‫‪۲۹۰۰‬تن س��یمان رایگان اهدایی رهب��ر معظم انقالب در‬ ‫روس��تاهای آس��یب‌دیده زنجان توزیع شد تا روند بازسازی‬ ‫این مناطق سرعت گیرد‪.‬‬ ‫این مس��ئول در ادامه خاطرنش��ان کرد‪ :‬ب��رای هر واحد‬ ‫مسکونی در حال س��اخت در مناطق آسیب‌دیده روستایی‬ ‫شهرس��تان خدابن��ده بیش از ‪۷‬تن س��یمان رایگان و برای‬ ‫منازل تعمیری نیز در صورت نیاز اهدا خواهد شد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینک��ه هم‌اکنون عملیات س��اخت و تعمیر‬ ‫واحدهای مسکونی آس��یب‌دیده شتاب گرفته است‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫با توجه به اینکه بیش از ‪ ۲۵۰۰‬واحد مس��کونی روس��تایی‬ ‫در شهرس��تان‌های خدابن��ده و ماه‌نش��ان در بارندگی‌های‬ ‫اخیر آس��یب دید ‌ه و نیاز به بازس��ازی و تعمی��رات دارد‪ ،‬با‬ ‫اس��تفاده از همه ظرفیت‌ها اقدام��ات قابل‌توجهی در انجام‬ ‫سریع بازس��ازی‪ ،‬ساخت و تعمیر منازل برای اتمام به‌موقع‬ ‫واحدهای آسیب‌دیده در حال انجام است‪ .‬صنعتی‌منفرد با‬ ‫بیان اینکه برای تامین مصالح س��اختمانی مش��کل خاصی‬ ‫وجود ندارد‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬استفاده از مصالح ساختمانی‬ ‫نامرغوب در بازسازی خانه‌های روستایی آسیب‌دیده ناشی‬ ‫از بارندگی‌ه��ای اخی��ر ممنوع اس��ت و کارشناس��ان بنیاد‬ ‫مسکن درباره بکارگیری مصالح ساختمانی در ساخت‌وساز‬ ‫مسکن‌های آسیب‌دیده روستایی نظارت کافی دارند‪ .‬الزم به‬ ‫یادآوری است که بنیاد مستضعفان‪ ،‬علی امیدی‪ ،‬دبیر ستاد‬ ‫کمک‌های بنیاد مس��تضعفان در حوادث طبیعی از ارس��ال‬ ‫بیش از ‪ ۳۶‬هزار تن س��یمان به ‪ ۸‬اس��تان آسیب دیده در‬ ‫سیل اخیر تا ‪ ۵‬مرداد سال جاری خبر داد‪.‬‬ ‫الزم به یادآوری اس��ت که در بارش‌های ابتدای امس��ال‬ ‫‪ ۸‬استان دچار سیل‌زدگی شدند‪.‬‬ ‫در دومین سمینار تخصصی استفاده از سیمان کامپوزیت در بتن مطرح شد‬ ‫سیمان‌ پوزوالنی‪ ،‬بهترین درمان سرطان بتن‬ ‫گروه معدن‪:‬‬ ‫س��یمان پوزوالنی نسبت به س��یمان‌های دیگر‪،‬‬ ‫مقاوم��ت باالتری در برابر عوامل مضر ش��یمیایی‬ ‫دارد‪ .‬حدود ‪۲۰‬درصد از مصرف انواع س��یمان در‬ ‫کش��ور مربوط به س��یمان پوزوالن��ی و ‪۸۰‬درصد‬ ‫مربوط به انواع دیگر سیمان است‪ ،‬درحالی‌که این‬ ‫تناسب در کش��ورهای اروپایی به دالیلی همچون‬ ‫صرفه اقتص��ادی س��یمان‌های پوزوالنی برعکس‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گزارش س��یمان خب��ر‪ ،‬در دومین س��مینار‬ ‫منطق��ه‌ای س��یمان کامپوزیت در بت��ن‪ ،‬علیرضا‬ ‫سردار ش��هید‪ ،‬مدیرعامل شرکت س��یمان کاوان‬ ‫بوکان‪ ،‬با اش��اره به دو اولویت مهم اشتغال و تولید‬ ‫در راه‌اندازی این کارخانه‪ ،‬از اش��تغال مس��تقیم و‬ ‫غیرمستقیم حدود ‪۱۰‬هزار نفری این واحد خبر داد‬ ‫و همچنین با اش��اره به متناسب نبودن نرخ فعلی‬ ‫سیمان در مقایسه با محصوالت صنایع دیگر اظهار‬ ‫کرد‪ :‬درحالی‌که ن��رخ محصوالت برخی صنایع در‬ ‫دو س��ال گذشته حدود ‪۲۰۰‬درصد افزایش داشته‬ ‫اس��ت‪ ،‬اما نرخ س��یمان افزایش چندانی نداشته و‬ ‫تولید آن با صرفه اقتصادی همراه نیست‪.‬‬ ‫‹ ‹بتن دچار سرطان می‌شود‬ ‫در این آیی��ن علی‌اکب��ر رمضانیان‌پور‪ ،‬اس��تاد‬ ‫دانش��گاه امیرکبی��ر ته��ران و عض��و فدراس��یون‬ ‫بین‌الملل��ی بتن‪ ،‬ابت��دا به اهمی��ت حیات خاک‬ ‫اش��اره ک��رد و گفت‪ :‬با توجه ب��ه اینکه در صنعت‬ ‫س��یمان ماده اصلی خاک است‪ ،‬باید از خاک‌هایی‬ ‫استفاده شود که سالمت جهانیان را تضمین کند‬ ‫و بر همین اس��اس پوزوالن و خاک‌های پوزوالنی‬ ‫می‌تواند بهترین انتخاب باشد‪ .‬وی در ادامه افزود‪:‬‬ ‫حمیدرضا تاجیک‪ :‬حدود ‪۲۰‬درصد از مصرف انواع‬ ‫سیمان مربوط به سیمان پوزوالنی و ‪۸۰‬درصد مربوط به‬ ‫تیپ‌های دیگر سیمان است‪ ،‬درحالی‌که این تناسب در‬ ‫کشورهای اروپایی به دالیلی همچون صرفه اقتصادی‬ ‫سیمان‌های پوزوالنی برعکس است‬ ‫بتن در جهان دچار س��رطان دوام نداش��تن شده‬ ‫اس��ت و ما بای��د این س��رطان را از بی��ن ببریم؛‬ ‫س��رطانی که به‌دلیل بی‌توجهی به دوام بتن ایجاد‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫اس��تاد دانش��گاه امیرکبی��ر تهران با اش��اره به‬ ‫اینکه بتن یک موجود زنده اس��ت و می‌تواند مورد‬ ‫حمله‌هایی همچ��ون دما‪ ،‬باکتری‌ها‪ ،‬س��ولفات‌ها‬ ‫و چندی��ن عامل دیگر تخریب‌کنن��ده قرار گیرد‪،‬‬ ‫استفاده از سیمان‌های پوزوالنی را بهترین راهکار‬ ‫برای حل مش��کل س��رطان بتن (نبود دوام بتن)‬ ‫دانست‪.‬‬ ‫رمضان‌پ��ور ب��ا اش��اره ب��ه ترک‌خوردگی‌های‬ ‫بت��ن مورداس��تفاده تع��دادی از پروژه‌های بزرگ‬ ‫ساخت‌وساز کشور به دلیل بی‌توجهی به دوام بتن‬ ‫عنوان کرد‪ :‬طراحی و بتن‌ریزی بر اساس مقاومت‬ ‫بتن نادرس��ت و حتی در کش��ورهای اروپایی این‬ ‫روش منس��وخ اس��ت‪ ،‬از این‌رو بای��د طراحی بتن‬ ‫براساس دوام‪ ،‬جایگزین طراحی بر مبنای مقاومت‬ ‫شود‪.‬‬ ‫وی همچنین افزود‪ :‬ب��رای طراحی و بتن‌ریزی‬ ‫اصولی باید رویه نادرس��ت استفاده از سیمان‌های‬ ‫تی��پ متوقف ش��ده و از س��یمان‌های کامپوزیت‬ ‫پوزوالنی استفاده شود تا سازه‌ها دوام و طول عمر‬ ‫بیشتری داشته باشند‪.‬‬ ‫عضو فدراسیون بین‌المللی بتن به نقش محیط‬ ‫زیستی استفاده از س��یمان‌های پوزوالنی اشاره و‬ ‫بیان کرد‪ :‬دی‌اکس��یدکربن می‌تواند در بتن نفوذ‬ ‫کن��د و باعث آسیب‌رس��انی به بتن ش��ود که این‬ ‫موضوع در شهر‌های با درجه آلودگی باال ملموس‌تر‬ ‫بوده است‪ .‬درنهایت تولید و استفاده از سیمان‌های‬ ‫پوزوالنی از لحاظ تولید دی‌اکسید‌کربن کمتر و از‬ ‫لحاظ دوام بیشتر و نسبت به سیمان‌های تیپ‌های‬ ‫‪۱‬و‪ ۲‬بسیار بهتر است‪.‬‬ ‫‹ ‹مصرف بیش�تر پوزوالنی نسبت به تیپ‬ ‫‪۱‬و‪۲‬‬ ‫س��خنران دیگر این سمینار‪ ،‬علیرضا اسماعیلی‪،‬‬ ‫مدیر کنترل کیفی ش��رکت س��یمان کاوان بوکان‬ ‫بود ک��ه به بیان مزایای س��یمان پرتلند پوزوالنی‬ ‫تولی��دی پرداخت و عنوان کرد‪ :‬ب��ه دالیلی چون‬ ‫دوام بیش��تر و مقاومت نزدیک س��یمان پوزوالنی‬ ‫به س��یمان‌های تیپ ‪۱‬و‪ ،۲‬مقاومت ب��اال در برابر‬ ‫عوامل مضر ش��یمیایی مانند کلراید و سولفات‌ها‪،‬‬ ‫پایین بودن دمای هیدراتاس��یون‪ ،‬قابلیت استفاده‬ ‫در ه��ر نوع اقلی��م‪ ،‬باال بودن می��زان نرمی‪ ،‬زمان‬ ‫گیرش مناس��ب‪ ،‬جلوگیری از ش��وره و س��فیدک‬ ‫زدن قطعات بتنی و‪ ...‬مش��تریان خواستار استفاده‬ ‫از س��یمان پرتلند پوزوالنی نسبت به سیمان تیپ‬ ‫‪۱‬و‪ ۲‬هستند‪ .‬همچنین میزان زودگیر بودن کلینکر‬ ‫و پوزوالن استفاده ش��ده در تولید سیمان پرتلند‬ ‫پوزوالن��ی از دیگ��ر مزیت‌ه��ای این نوع س��یمان‬ ‫به‌شمار می‌رود‪.‬‬ ‫‹ ‹عوامل اثر‌گذار بر مقاومت بتن‬ ‫همچنین لقمان امینی‪ ،‬مدیرعامل شرکت خاک‬ ‫و بتن بوکان با اشاره به اینکه عالوه بر عوامل کیفی‬ ‫سیمان در ساخت بتن‪ ،‬باید به دیگر عوامل اثرگذار‬ ‫ب��ر مقاومت و دوام بتن نیز توج��ه کرد‪ ،‬گفت‪ :‬در‬ ‫س��اخت بتن‌های آماده‌‪ ،‬هنگام آماده‌سازی باید به‬ ‫مواردی همچ��ون میزان اختالط آب با س��یمان‪،‬‬ ‫نوع شن و س��نگدانه ریز و درشت مصرفی‪ ،‬درجه‬ ‫حرارت آب مصرفی و‪ ...‬توجه ویژه کرد‪.‬‬ ‫وی در بخش دیگری از س��خنان خود به شرایط‬ ‫بتن‌ری��زی در هوای گ��رم و س��رد پرداخت و در‬ ‫ادامه با اش��اره به مقایس��ه مقاومت به‌دست آمده‬ ‫از آنالی��ز تیپ‌ه��ای متفاوت س��یمان تولیدی در‬ ‫شهرستان‌های بوکان‪ ،‬س��قز‪ ،‬بناب و مراغه افزود‪:‬‬ ‫دوام و مقاومت سیمان پرتلند پوزوالنی تولید شده‬ ‫در کارخانه سیمان کاوان بوکان‪ ،‬در بهترین سطح‬ ‫کیفی قرار دارد‪.‬‬ ‫ن پوزوالن�ی در کاهش‬ ‫‹ ‹ نق�ش س�یما ‌‬ ‫گازهای گلخانه‌ای‬ ‫در دومین سمینار منطقه‌ای سیمان کامپوزیت‬ ‫در بت��ن‪ ،‬حمیدرضا تاجیک‪ ،‬دبیر کارگروه متناظر‬ ‫سیمان ایران در س��ازمان جهانی استانداردسازی‬ ‫با اش��اره به نقش سیمان‌های پوزوالنی در کاهش‬ ‫گازهای گلخانه‌ای به‌ویژه دی‌اکسیدکربن‪ ،‬از دالیل‬ ‫توجیه��ی خود برای کنار گذاش��تن س��یمان‌های‬ ‫تیپ ‪۱‬و‪ ۲‬و حرکت به س��مت اس��تفاده بیشتر از‬ ‫سیمان‌های پوزوالنی سخن گفت‪.‬‬ ‫ن در‬ ‫وی با مقایس��ه میزان مصرف انواع س��یما ‌‬ ‫کش��ور اظهار کرد‪ :‬حدود ‪۲۰‬درصد از مصرف انواع‬ ‫س��یمان مربوط به س��یمان پوزوالنی و ‪۸۰‬درصد‬ ‫مربوط به تیپ‌های دیگر سیمان است‪ ،‬درحالی‌که‬ ‫ای��ن تناس��ب در کش��ورهای اروپایی ب��ه دالیلی‬ ‫همچون صرف��ه اقتصادی س��یمان‌های پوزوالنی‬ ‫برعکس اس��ت و تنها ‪۲۰‬درصد مصرف آن از نوع‬ ‫تیپ‌های دیگر است‪.‬‬ ‫این کارش��ناس صنعت س��یمان اف��زود‪ :‬بحث‬ ‫مقاومت س��یمان و بت��ن در کش��ورهای اروپایی‬ ‫چندان مهم نیس��ت و مقوله بسیار مهم‌تر‪ ،‬دوام و‬ ‫عمر بتن است‪.‬‬ ‫دبیر کارگروه متناظر س��یمان ایران در سازمان‬ ‫جهان��ی استانداردس��ازی بهترین انتخ��اب برای‬ ‫خالص ش��دن از مشکالت مربوط به دوام نداشتن‬ ‫بتن را‪ ،‬اس��تفاده بیش��تر از س��یمان پوزوالنی در‬ ‫تولی��د بت��ن دانس��ت‪ .‬همچنین تغیی��ر نگرش و‬ ‫فرهنگ‌سازی در این زمینه را بسیار مهم توصیف‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫در این س��مینار همچنین ابراهیم جاللی‪ ،‬مدیر‬ ‫کارخانه س��یمان کاوان بوکان پس از توضیح‌هایی‬ ‫درباره فرآیند تولید س��یمان در ای��ن کارخانه‪ ،‬به‬ ‫اهمیت گرایش به اس��تفاده بیشتر از سیمان‌های‬ ‫پوزوالنی تاکید کرد‪.‬‬ ‫جدول نرخ جدید سیمان‬ ‫سیمان خاکستری تحویل در کارخانه‬ ‫فله (تن) ‪ -‬ریال‬ ‫پاکت ‪ ۵۰‬کیلویی (تن) ‪ -‬ریال‬ ‫سیمان ‪۱-۳۲۵‬‬ ‫‪۱.۷۸۶.۰۴۲‬‬ ‫‪۲.۱۲۴.۰۴۲‬‬ ‫تیپ ‪ ۲‬و پوزوالنی‬ ‫‪۱.۸۴۱.۲۸۰‬‬ ‫‪۲.۱۷۹.۲۸۰‬‬ ‫‪۱-۴۲۵‬‬ ‫‪۱.۸۵۹.۶۹۳‬‬ ‫‪۲.۱۹۷.۶۹۳‬‬ ‫تیپ ‪۵‬‬ ‫‪۱.۸۷۸.۱۰۶‬‬ ‫‪۲.۲۱۶.۱۰۶‬‬ ‫‪۱-۵۲۵‬‬ ‫‪۱.۸۹۶.۵۱۸‬‬ ‫‪۲.۲۳۴.۵۱۸‬‬
‫مدیر مجتمع فوالد اسفراین‪:‬‬ ‫رسانه‌ها باید کمک حال صنعت باشند‬ ‫مدیرعامل مجتمع صنعتی فوالد اس��فراین با بیان اینکه‬ ‫یکی از مش��کالت این صنعت‪ ،‬آشنا نبودن مردم با ظرفیت‬ ‫بزرگ تولیدی آن است‪ ،‬گفت‪ :‬در این زمینه نیازمند کمک‬ ‫رسانه‌ها هستیم‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬کیومرث میرزایی در جمع اصحاب رسانه‬ ‫شهرستان اس��فراین اظهار کرد‪ :‬مجتمع صنعتی اسفراین‪،‬‬ ‫دارنده پرس‪۶۳۰۰‬ت��ن در ایران و خاورمیانه و «دی‌اس‌آر»‬ ‫با ‪ ۵۲‬تن ظرفیت است که فوالدهای ناب تولید می‌کند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬از این دس��تگاه ب��ا ‪ ۵۲‬تن ظرفیت تولید فقط‬ ‫‪۶‬عدد در جهان وجود دارد که یکی از آنها متعلق به مجتمع‬ ‫صنعتی اسفراین اس��ت و باید از این ظرفیت‌ها برای تولید‬ ‫در کش��ور استفاده ش��ود‪ .‬مدیرعامل مجتمع صنعتی فوالد‬ ‫اس��فراین افزود‪ :‬ای��ن مجتمع صنعت��ی منحصربه‌فردترین‬ ‫تولید‌کننده فوالد آلیاژی در کش��ور است که قادر به تولید‬ ‫قطعات صنایع نفت‪ ،‬صنایع نیرو‪ ،‬صنایع مس و فوالد است‬ ‫و جای��گاه وی��ژه‌ای در این حوزه دارد‪ .‬میرزایی با اش��اره به‬ ‫دستاوردهای این مجتمع بزرگ صنعتی گفت‪ :‬توانسته‌ایم با‬ ‫تبدیل تولیدات خود به ارزش افزوده از ‪۸‬درصد تولید قطعه‬ ‫خاص در سال گذشته به ‪۲۰‬درصد در سال جاری برسیم‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬س��مت و س��وی مجتمع صنعتی اس��فراین‬ ‫پشتیبانی از تولید در کشور است‪.‬‬ ‫الزم ب��ه یادآوری اس��ت که شهرس��تان ‪۱۲۰‬هزار نفری‬ ‫اس��فراین در ‪ ۶۰‬کیلومتری جنوب ش��رقی بجنورد‪ ،‬مرکز‬ ‫استان خراسان شمالی قرار دارد‪ .‬این شهرستان با دارا بودن‬ ‫صنایع‌معدنی فلزی‬ ‫یکشنبه‬ ‫دو مجتم��ع بزرگ صنعتی فوالد و لوله‌گس��تر و بخش‌های‬ ‫پایین‌دس��ت این صنایع‪ ،‬قطب صنعتی خراس��ان ش��مالی‬ ‫به‌شمار می‌رود‪.‬‬ ‫سربازان خط مقدم تولید از دغدغه‌های دوران تحریم می‌گویند‬ ‫با وجود کمبود مواد اولیه چرخ تولید را می‌چرخانیم‬ ‫بار سنگین است اما زمین نگذاشته‌ایم‬ ‫سارا اصغری‪:‬‬ ‫تولیدکنن��دگان صنای��ع معدن��ی از زم��ان‬ ‫تحریم‌های سال گذش��ته تا هم‌اکنون‪ ،‬اگرچه با‬ ‫مشکالتی همچون تامین مواد اولیه‪ ،‬منع واردات‬ ‫و کاهش میزان صادرات و قوانین دس��ت‌وپاگیر‬ ‫داخلی روبه‌رو ش��ده‌اند اما همچنان چرخ تولید‬ ‫را چرخانده‌اند ت��ا لحظه‌ای فرآیند تولید متوقف‬ ‫نماند‪.‬‬ ‫‹ ‹مواد اولیه نداریم‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه‌ای‬ ‫احد خوش��رو‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫یک شرکت صنعتی درباره‬ ‫وضعیت تولید در گفت‌وگو‬ ‫ب��ا روزگار مع��دن عنوان‬ ‫ک��رد‪ :‬م��ا تولیدکنن��ده‬ ‫سنگ‌های برش و سایش‬ ‫هستیم‪ .‬محصوالت تولیدی ما در صنایع فوالد و‬ ‫ریخته‌گری و در اس��کلت‌های فلزی و نفت و گاز‬ ‫مورداس��تفاده قرار می‌گیرد‪ .‬سنگ‌های سایش و‬ ‫برش‪ ،‬ویژه عملیات س��نگ‌زنی هس��تند یعنی با‬ ‫این نوع سنگ‌ها هر نوع فوالد و چدن را می‌توان‬ ‫برش داد و سایش کرد‪.‬‬ ‫خوش��رو در ادامه خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬یکی از‬ ‫اصلی‌ترین مش��کالت تولیدکنندگان این صنف‬ ‫تامین مواد اولیه است که بخش عمده‌ای از آن به‬ ‫واردات بستگی دارد‪ .‬وی با اشاره به اینکه بخش‬ ‫عمد ‌ه مواد اولیه ما وارداتی اس��ت‪ ،‬خاطرنش��ان‬ ‫کرد‪ :‬البته در کنار کمبود مواد اولیه و گران شدن‬ ‫هزینه‌های تولید در سال گذشته تا هم‌اکنون‪ ،‬در‬ ‫برخی صنایع و کاالها نیز شاهد واردات هستیم؛‬ ‫واردات کاالیی که مش��ابه آن در داخل هم تولید‬ ‫می‌شود‪ .‬این درحالی است که دولت برای واردات‬ ‫ی وضع‬ ‫برخی م��واد اولیه‪ ،‬قوانین س��ختگیرانه‌ا ‌‬ ‫کرده است‪ .‬این روال منطقی نیست که از یک‌سو‬ ‫ش��اهد منع واردات مواد موردنیاز تولیدکنندگان‬ ‫ب��ه کش��ور و از س��وی دیگ��ر ش��اهد واردات‬ ‫کاالهایی هستیم که مش��ابه آن در داخل تولید‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل این ش��رکت صنعتی با اش��اره به‬ ‫موضوع تحریم‌ه��ا عنوان کرد‪ :‬تولیدکنندگان در‬ ‫کل ب��ه تحریم‌ها عادت کرده‌ان��د‪ .‬البته هر چند‬ ‫مشتری محصوالت ما هستند‪ .‬امینی همچنین‬ ‫در پاس��خ ب��ه این پرس��ش که وضعی��ت بازار‬ ‫ریخته‌گری درحال‌حاضر چگونه اس��ت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫البته با توجه به گسترش و توسعه معادن‪ ،‬بازار‬ ‫ما نیز نسبت به س��ال‌های گذشته بسیار رونق‬ ‫گرفته است‪.‬‬ ‫وی در ادامه با اشاره به این موضوع که توسعه‬ ‫کارخانه بیش��تر در جهت صادرات بوده اس��ت‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬تا س��ال ‪ ۸۸‬حدود نیمی از محصوالت ما‬ ‫به کشورهای اروپایی صادر می‌شد اما هم‌اکنون‬ ‫به دلی��ل تحریم‌ها می��زان ص��ادرات واحد ما‬ ‫به حدود ‪۱۰‬درصد رس��یده و به اجبار بیش��تر‬ ‫محص��ول خود را به داخ��ل عرضه می‌کنیم اما‬ ‫بازار داخل کشش جذب را ندارد‪.‬‬ ‫این مدیر توس��عه بازار ش��رکت ریخته‌گری‬ ‫در ادامه مش��کل دیگر تولید را تهیه مواد اولیه‬ ‫عن��وان کرد و گف��ت‪ :‬مواد اولی��ه کارخانه‌های‬ ‫ریخته‌گری برای ذوب‪ ،‬انواع فروآلیاژها هستند‬ ‫که بخش عمده‌ای از آنها وارد می‌ش��وند‪ .‬برای‬ ‫نمون��ه در ایران ماده نیکل ی��ا فروکروم وجود‬ ‫ندارد که آنها را باید از خارج کشور وارد کرد‪.‬‬ ‫امین��ی در ادامه تصریح ک��رد‪ :‬هم‌اکنون نیز‬ ‫یک��ی از مهم‌ترین مش��کل ما در ح��وزه تولید‪،‬‬ ‫تهیه مواد اولیه اس��ت که ب��ه دلیل تحریم‌ها یا‬ ‫کمیاب ش��ده یا افزایش ن��رخ چند برابری پیدا‬ ‫کرده‌ است‪.‬‬ ‫وی همچنین به صادرات اش��اره کرد و گفت‪:‬‬ ‫در زمین��ه ص��ادرات نی��ز با مش��کالتی روبه‌رو‬ ‫هستیم‪ .‬البته یکی از مهم‌ترین مشکالت ما این‬ ‫است که در زمینه صادرات استراتژی بلندمدتی‬ ‫را پیگیری نمی‌کنیم‪ .‬برای نمونه ش��رکت ما با‬ ‫بیش از دو دهه فعالی��ت در زمینه صادرات اما‬ ‫هم‌اکنون نمی‌تواند حضور پررنگی در بازارهای‬ ‫صادراتی داش��ته باش��د‪ .‬این درحالی است که‬ ‫کیفیت محصوالت ما در حد بازار صادراتی جهان‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی در پای��ان اظهارامیدواری کرد که درنهایت‬ ‫ب��ا توجه ب��ه تحریم‌ه��ا و مش��کالت پیش‌آمده‬ ‫ک��ه چرخ��ه تولید را کن��د کرده‌اند ام��ا همواره‬ ‫توانسته‌ایم چرخ تولید را بچرخانیم تا کار نخوابد‪.‬‬ ‫‹ ‹صادرات کاهش یافته است‬ ‫احد خوشرو‪ :‬در کنار کمبود مواد اولیه و گران شدن‬ ‫هزینه‌های تولید از سال گذشته تا هم‌اکنون‪ ،‬در برخی‬ ‫صنایع و کاالها شاهد واردات هستیم؛ واردات کاالیی که‬ ‫مشابه آن در داخل هم تولید می‌شود‬ ‫اوایل دچار ش��وک ش��ده بودیم اما پس از مدتی‬ ‫تولیدکنندگان به روش‌های گوناگون شروع به دور‬ ‫زدن تحریم‌ها کردند‪ .‬به هر حال تولیدکنندگان‬ ‫می‌توانن��د راه‌های واردات م��واد اولیه و صادرات‬ ‫را بیابن��د اما ج��دا از تحریم‌ها که از خارج بر ما‬ ‫تحمیل شده اس��ت‪ ،‬یکی از مشکالت ما‪ ،‬قوانین‬ ‫دست‌وپاگیر دولتی اس��ت؛ قوانینی که عمر آنها‬ ‫در حد یک فص��ل بوده و ب��رای تولیدکنندگان‬ ‫بس��یار دردساز ش��د ‌ه اس��ت‪ .‬این قوانین قدرت‬ ‫تصمیم‌گی��ری را از تولیدکنن��ده می‌گی��رد‪،‬‬ ‫به‌گونه‌ای که تولیدکننده دیگر برای فردای خود‬ ‫نیز قادر به تصمیم‌گیری منطقی و حساب‌ش��ده‬ ‫نیس��ت‪ .‬خوش��رو در ادام��ه خاطرنش��ان کرد‪:‬‬ ‫زمانی که م��ا تولیدکنندگان قادر به برنامه‌ریزی‬ ‫درستی نباشیم به ضرر مصرف‌کننده که آنها نیز‬ ‫واحدهای صنعتی هستند‪ ،‬تمام می‌شود‪ .‬از این‌رو‬ ‫با این قوانین متزل��زل کل زنجیره تولید متضرر‬ ‫می‌شوند‪.‬‬ ‫همچنین درباره وضعیت‬ ‫تولید در این روزها‪ ،‬علی‬ ‫امینی‪ ،‬مدیر توسعه بازار‬ ‫یک ش��رکت ریخته‌گری‬ ‫در گفت‌وگ��و ب��ا روزگار‬ ‫معدن عن��وان کرد‪ :‬ما در‬ ‫حوزه ریخته‌گری مش��غول کار هستیم‪ .‬بیشتر‬ ‫مش��تریان ما معادن آهن و مس و کارخانه‌های‬ ‫فوالد هستند‪ .‬در بخش معدن‪ ،‬پس از استخراج‬ ‫در بخش‌ه��ای گوناگ��ون خردایش و در بخش‬ ‫کراش��رها و آس��یاب‌ها از قالب‌های ریخته‌گری‬ ‫اس��تفاده می‌ش��ود‪ ،‬البت��ه کارخانه‌ه��ای‬ ‫گندله‌س��ازی‪ ،‬صنایع نفت‪ ،‬گاز و پتروش��یمی‪،‬‬ ‫صنای��ع مس‪ ،‬صنای��ع ریل و راه‌آه��ن‪ ،‬صنایع‬ ‫س��یمان و کوره‌ه��ای عملی��ات حرارت��ی نیز‬ ‫زغال‌شویی با ظرفیت ‪ ۱۵۰‬تن در ساعت‬ ‫یک مجموعه فرآوری زغال سنگ در کالته رودبار دامغان‪،‬‬ ‫ماهان��ه تا ‪ ۱۴‬هزار تن زغال حرارت��ی و کک مورد نیاز ‪۱۴‬‬ ‫واحد صنعتی بزرگ را تامین کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش خبرگزاری صدا و س��یما‪ ،‬عض��و هیات مدیره‬ ‫ش��رکت معادن زغال‌سنگ دامغان گفت‪ :‬شرکت‌های بزرگ‬ ‫کشور به علت مشکل واردات پس از تحریم در بخش تامین‬ ‫فرآورده‌های سوختی کوره دچار مشکل شده بودند که از ‪۲‬‬ ‫سال پیش با س��اخت واحد زغال‌شویی و ‪ ۳۰‬کوره مکانیزه‬ ‫کک‌پ��زی‪ ،‬این نی��از ض��روری در بخش‌های فروس��یلیس‪،‬‬ ‫کربنات سدیم‪ ،‬قند و فوالدسازی رفع شد‪.‬‬ ‫کک مورد نیاز ‪ ۱۴‬واحد صنعتی بزرگ کشور در دامغان تولید می‌شود‬ ‫مازیار کثیریان تصریح کرد‪ :‬واحد زغال‌ش��ویی با ظرفیت‬ ‫‪ ۱۵۰‬تن در س��اعت یکی از باکیفیت‌ترین کارخانه‌های این‬ ‫صنعت در بخش خصوصی اس��ت و زغال کیفی با خاکستر‬ ‫‪ ۲‬ت��ا ‪ ۳‬درصد که در جهان کم نظیر اس��ت را برای صنایع‬ ‫موردنیاز تولید می‌کند‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬عالوه بر زغال حرارتی عیار باال‪ ،‬زغال‌س��نگ‬ ‫آنتراس��یت‪ ،‬دانس��ریت‪ ،‬کک متالوژی و کک س��نتی نیز از‬ ‫دیگ��ر فرآورده‌های معدنی این واحد اس��ت که با اش��تغال‬ ‫مس��تقیم ‪ ۳۱۰‬نف��ر در مجموعه مع��ادن و کارخانه به‌طور‬ ‫مس��تقیم و ‪ ۸۰۰‬نفر به‌طور غیر مس��تقیم‪ ،‬توانسته است از‬ ‫ت��وان نیروهای بوم��ی متخصص منطقه کالت��ه رودبار بهره‬ ‫بگیرد‪.‬‬ ‫کثیری��ان از وج��ود ذخایر معدنی مناس��ب کیفی و کمی‬ ‫منطق��ه کالته خبر داد و گفت‪ :‬هم‌اکنون نیاز مواد اولیه این‬ ‫مجموعه با خریداری و اس��تخراج ‪ ۳‬معدن اختصاصی بادله‬ ‫کوه‪ُ ،‬دمبو و رزجای مرکزی و زغال مازاد ‪ ۴‬اس��تان همجوار‬ ‫تامین می‌شود و در صورت حمایت مسئوالن می‌توان ذخایر‬ ‫معدنی منطقه را که تاکنون اس��تفاده نشده‌اند برای افزایش‬ ‫تولید و اشتغال به کار گرفت‪.‬‬ ‫ش��رکت معادن زغال‌س��نگ دامغ��ان با بی��ش از ‪ ۳‬دهه‬ ‫فعالیت هم‌اکنون تامین‌کننده نیاز واحدهای صنعتی بزرگی‬ ‫نظیر زغال س��نگ حرارتی مورد نیاز فروس��یلیس سمنان‪،‬‬ ‫فروس��یلیس خمی��ن‪ ،‬فروس��یلیس آذرخش‪ ،‬فروس��یلیس‬ ‫غرب پارس و کک کیفی کوره‌های کربنات س��دیم سمنان‪،‬‬ ‫کربنات سدیم کاوه سودای مراغه‪ ،‬فوالد ویان مراغه و فوالد‬ ‫خزر اس��ت و نرم��ه کک را نیز به س��نگ‌آهن مرکزی بافق‬ ‫ارسال می‌کند‪.‬‬ ‫ب��ا ف��رآوری محص��والت معدن��ی در این ش��رکت بخش‬ ‫خصوص��ی ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۵‬درصد از خ��روج ارز در بخش صنایع‬ ‫وابسته به زغال و کک جلوگیری شده است‪.‬‬ ‫نرخ محصوالت کارخانه‌های آهن و فوالد‬ ‫نرخ قراضه آهن‬ ‫نرخ شمش فوالد‬ ‫قیمت (ریال)‪ /‬کیلو‬ ‫شهر‬ ‫قیمت قبلی(ریال)‪ /‬کیلو‬ ‫قیمت جدید(ریال)‪/‬کیلو‬ ‫اصفهان‬ ‫‪2۶۵00‬‬ ‫‪۲۷۰00‬‬ ‫‪۲۷۰00‬‬ ‫‪۲۸۰00‬‬ ‫‪۲۷۹00‬‬ ‫آنالیز‬ ‫ابعاد (‪)mm‬‬ ‫طول (متر)‬ ‫شهر‬ ‫‪5sp‬‬ ‫‪۱۲۵*۱۲۵‬‬ ‫‪۶‬‬ ‫مشهد‬ ‫‪3۸۰00‬‬ ‫‪3sp‬‬ ‫‪۱۲۵*۱۲۵‬‬ ‫‪۶‬‬ ‫مشهد‬ ‫‪3۸۲00‬‬ ‫ایوانکی‬ ‫‪5sp‬‬ ‫‪۱۵۰*۱۵۰‬‬ ‫‪۶‬‬ ‫تهران‬ ‫‪3۷۵00‬‬ ‫بناب خضرلو‬ ‫‪۲۵۰00‬‬ ‫‪5sp‬‬ ‫‪۱۲۵*۱۲۵‬‬ ‫‪۱۲‬‬ ‫قم‬ ‫‪3۹۰00‬‬ ‫نیشابور‬ ‫‪2۵۳00‬‬ ‫‪2۷۰00‬‬ ‫‪5Sp‬‬ ‫‪۱۲۵*۱۲۵‬‬ ‫‪۶‬‬ ‫ساوه‬ ‫‪3۸۶00‬‬ ‫خمین‬ ‫‪۲۹۰00‬‬ ‫‪۲۵۳00‬‬ ‫‪5sp‬‬ ‫‪۱۲۵*۱۲۵‬‬ ‫‪۶‬‬ ‫یزد‬ ‫‪3۸۰00‬‬ ‫دامغان‬ ‫‪2۶۷00‬‬ ‫‪2۷۱00‬‬ ‫‪5sp‬‬ ‫‪۱۵۰*۱۵۰‬‬ ‫‪۱۲‬‬ ‫قزوین‬ ‫‪3۸۸00‬‬ ‫هفت تپه‬ ‫‪۲۶۵00‬‬ ‫‪2۶۸00‬‬ ‫‪ 20‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 9‬ذی‌الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 11‬اوت ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره ‪223‬‬ ‫یادداشت‬ ‫تعادل در بازار ضایعات‬ ‫سیداحمد هاشمی‬ ‫فعال حوزه ضایعات‬ ‫یکی از اتفاق‌هایی که در س��ال جاری در بازار‬ ‫ضایع��ات روی داده‪ ،‬این اس��ت که ب��ازار قراضه‬ ‫نس��بت به سال گذشته تا حدی به تعادل رسیده‬ ‫اس��ت‪ .‬هرچند قیمت‌ها در یک س��ال گذشته تا‬ ‫حدودی روند افزایشی داشته‪ ،‬اما در کل میانگین‬ ‫قیمت‌ها تا حدی ثبات یافته است‪ .‬موضوع دیگر‬ ‫اینک��ه میزان ضایعات در کش��ور در حال کاهش‬ ‫اس��ت و از آنجایی که صنایع پایین‌دست فوالد و‬ ‫قطعه‌سازها در رکود به‌سر می‌برند‪ ،‬میزان تقاضای‬ ‫قراضه‌ها نیز کاهش یافته اس��ت‪ .‬با توجه به این‬ ‫ش��رایط میزان آهن اسفنجی افزایش یافته است‬ ‫و برخی قراضه‌فروش‌ها همچنان در حال مقاومت‬ ‫هس��تند که نرخ‌ها را افزایش دهند‪ .‬استفاده از‬ ‫آهن اس��فنجی با معایب و مزایایی همراه است و‬ ‫بیشتر واحدها ترجیح می‌دهند به شکل ترکیبی‬ ‫از آن استفاده کنند‪.‬‬ ‫در آهن اس��فنجی هزینه‌های مص��رف مواد و‬ ‫برق افزای��ش پیدا می‌کن��د‪ .‬کارخانه‌های القایی‬ ‫از ترکیب��ی از آهن اس��فنجی و قراضه اس��تفاده‬ ‫می‌کنن��د ام��ا کارخانه‌های ق��وس الکتریکی به‬ ‫سمت استفاده از آهن اسفنجی‌رفته‌اند‪ .‬در کل‪،‬‬ ‫جو نابسامانی بر بازار ضایعات حاکم است و صنف‬ ‫ی��ا انجمنی وج��ود ندارد که به این بازار س��امان‬ ‫ببخشد‪ .‬بنابراین بس��یاری از فعاالن این بازار‪ ،‬از‬ ‫زیر بار مالیاتی فرار می‌کنند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫در سال رونق تولید‬ ‫بهره‌برداری از پست برق‬ ‫‪ ۴۰۰‬کیلو ولت مجتمع‬ ‫فوالد چهارمحال و بختیاری‬ ‫مدی��ر توس��عه و فن��اوری ف��والد سفیددش��ت‬ ‫چهارمح��ال و بختیاری گفت‪ :‬ب��ا اعتباری افزون‌بر‬ ‫‪۴۵۰‬میلیارد ریال پس��ت برق فشار قوی ‪ ۴۰۰‬کیلو‬ ‫ول��ت این مجتمع تکمیل و آماده بهره‌برداری ش��د‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایرنا‪ ،‬رامین لطفی از اجرای خط انتقال‬ ‫خط فش��ار قوی نیرو از ش��هر فرادنب��ه به طول ‪۳۵‬‬ ‫کیلومت��ر و نص��ب تجهیزات تقویت برق از س��وی‬ ‫متخصص��ان داخلی ب��رای راه‌اندازی پس��ت ‪۴۰۰‬‬ ‫کیل��و ولت ای��ن مجتمع تولیدی خب��ر داد و گفت‪:‬‬ ‫با وارد مدار ش��دن این پس��ت برق صنعتی‪ ،‬تحولی‬ ‫ب��زرگ در تولید محصول این مجتمع ایجاد خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬نقش انرژی به‌ویژه نیروی برق در فوالدسازی‬ ‫را موثر و اساسی دانست و افزود‪ :‬این مجتمع صنعتی‬ ‫در تی��ر س��ال جاری با تولی��د ‪ ۷۰‬هزار تن محصول‬ ‫ف��والد رکورد تولید ماهان��ه محصول این مجتمع را‬ ‫شکست‪ .‬مدیر توس��عه و فناوری فوالد سفیددشت‬ ‫چهارمحال و بختیاری همچنین از ساخت و تکمیل‬ ‫تصفیه‌خانه پس��اب صنعتی و بهداشتی این مجتمع‬ ‫در س��ال جاری نیز خبر داد و اف��زود‪ :‬آب موردنیاز‬ ‫طرح فوالدس��ازی‪ ،‬واحد جنبی و پشتیبانی در حال‬ ‫بهره‌برداری اس��ت‪ .‬لطفی افزود‪ :‬فرآیند خرید خط‬ ‫اش��تراک پس��اب فاضالب ش��هر بروجن به ارزش‬ ‫‪۴۲۰‬میلیارد ریال به مدت ‪۲۵‬سال با انعقاد قراردادی‬ ‫با وزارت نیرو سال گذشته انجام شده است‪.‬‬ ‫وی تصری��ح ک��رد‪ :‬با اجرا و تکمی��ل خط انتقال‪،‬‬ ‫افزون‌ب��ر ‪۱۰۰‬لیت��ر آب ب��ر ثانیه ب��رای این بخش‬ ‫صنعتی تامین خواهد ش��د‪ .‬مدیر توسعه و فناوری‬ ‫فوالد سفیددش��ت چهارمحال و بختیاری از تکمیل‬ ‫و فرآیند تجهیز تصفیه‌خانه ثانویه مجتمع خبر داد‬ ‫و گفت‪ :‬با انتقال پس��اب آب صنعتی‪ ،‬این مرحله در‬ ‫سال جاری وارد مدار خواهد شد‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬افت ش��دید منابع آب��ی بخش صنعت فوالد‬ ‫سفیددش��ت در تابس��تان سال گذش��ته که از سد‬ ‫چغاخ��ور تامی��ن می‌ش��د را یادآور ش��د و افزود‪ :‬با‬ ‫انتقال پس��اب ش��هر بروج��ن به این ط��رح بزرگ‬ ‫صنعت��ی‪ ،‬بخش عم��ده‌ای از آب صنعتی این طرح‬ ‫تامین خواهد شد‪.‬‬ ‫گفتن��ی اس��ت‪ ،‬ش��رکت ف��والد سفیددش��ت‬ ‫چهارمح��ال و بختیاری یک��ی از طرح‌های هفتگانه‬ ‫فوالد اس��تانی اس��ت که در ‪۳۵‬کیلومتری شهرکرد‬ ‫قرار دارد‪.‬‬
‫معدن بین‌الملل‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 20‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 9‬ذی‌الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 11‬اوت ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره ‪223‬‬ ‫خبر‬ ‫رشد نرخ جهانی طال‬ ‫در سایه ترکتازی‌های‬ ‫تجاری ترامپ‬ ‫شرکت استرالیایی فورتسکیو متال بودجه اکتشاف سال آینده میالدی(‪)۲۰۲۰‬‬ ‫خود را افزایش داد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی س��ازمان توس��عه و نوس��ازی معادن و صنایع معدنی‬ ‫ایران(ایمیدرو) به نقل از وب‌سایت ماینینگ‌ویکلی‪ ،‬شرکت استرالیایی فورتسکیو‬ ‫متال در راس��تای اجرای اس��تراتژی تنوع محصول‪ ،‬بودجه اکتشاف سال ‪۲۰۲۰‬‬ ‫خود را افزایش داد‪.‬‬ ‫به گفته مدیرعامل این شرکت‪ ،‬الیزابت گینز‪ ،‬بودجه اکتشاف شرکت فورتسکیو‬ ‫متال در سال مالی ‪ ۲۰۱۹‬میالدی ‪۹۶‬میلیون دالر بود که در سال آینده میالدی‬ ‫به ‪ ۱۴۰‬میلیون دالر افزایش خواهد یافت‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬رش��د ش��رکت در آینده مبتنی بر فعالیت‌های اکتشافی با تمرکز بر‬ ‫تنوع محصول اس��ت‪ .‬عالوه بر اکتشاف س��نگ‌آهن در معدن پیلبارا این شرکت‬ ‫در حال عملیات اکتش��اف طال و مس در اس��ترالیای غربی اس��ت‪ .‬همچنین در‬ ‫حال انجام ‪ ۲‬پروژه س��رمایه‌گذاری مشترک برای اکتشاف مس و طال در جنوب‬ ‫استرالیاست‪.‬‬ ‫عالوه بر این‪ ،‬ش��رکت فورتس��کیو متال برنامه حفاری ‪ ۳۵۰۰‬متری خود را در‬ ‫اکوادور برای اس��تخراج مس به پایان رساند و در حال طی مراحل اولیه اکتشاف‬ ‫مس در آرژانتین است‪.‬‬ ‫فورتسکیو متال شرکت استخراج معدن استرالیایی است که در زمینه استخراج‬ ‫سنگ‌آهن و تولید‪ ،‬بازاریابی و فروش فوالد فعالیت می‌کند‪ .‬این شرکت چهارمین‬ ‫تولیدکننده سنگ‌آهن جهان به شمار می‌رود‪.‬‬ ‫در یازدهمین نمایشگاه بین‌المللی متالورژی‪ ،‬فوالد‪ ،‬ریخته‌گری‪ ،‬ماشین‌آالت و صنایع وابسته اصفهان عنوان شد‬ ‫ثمن رحیمی‌راد‪:‬‬ ‫یازدهمین نمایش��گاه بین‌الملل��ی متالورژی‪،‬‬ ‫فوالد‪ ،‬ریخته‌گری‪ ،‬ماشین‌آالت و صنایع وابسته‬ ‫اصفهان‪ ،‬ماه آینده برگزار می‌ش��ود‪ .‬زمان برپایی‬ ‫این نمایش��گاه ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۳‬شهریور و برگزارکننده‬ ‫آن شرکت رستاک‌پادویژن است‪.‬‬ ‫تف��اوت ای��ن نمایش��گاه ب��ا دوره‌ه��ای پیش‬ ‫ب��ه نمای��ش گذاش��تن قطع��ات و تجهیزاتی از‬ ‫ماش��ین‌آالت و قطعات بومی‌س��ازی نش��ده در‬ ‫صنایع فوالد و متالورژی کش��ور اس��ت که هنوز‬ ‫در داخ��ل س��اخته نش��ده‌اند‪ .‬روزگار معدن در‬ ‫گفت‌وگ��و ب��ا فعاالن ای��ن صنع��ت و همچنین‬ ‫مجموعه‌ه��ای ش��رکت‌کننده‪ ،‬از دس��تاوردها و‬ ‫دغدغه‌ه��ای آنها در روزه��ای نزدیک به برپایی‬ ‫رویداد می‌گوید‪.‬‬ ‫بومی‌سازی‪ ،‬دستاورد تحریم‬ ‫‹ ‹نبود آلیاژ نقطه ضعف ما است‬ ‫کی��وان جعفری‌طهران��ی‪،‬‬ ‫کارشناس ارشد بازارهای‬ ‫بین‌المل��ل ف��والد و‬ ‫س��نگ‌آهن اس��ت‪ .‬او در‬ ‫گفت‌وگو با روزگار معدن‬ ‫درب��اره مش��کالتی ک��ه‬ ‫صنایع متالورژی‪ ،‬فوالد‪ ،‬ریخته‌گری‪ ،‬ماشین‌آالت‬ ‫و صنایع وابس��ته به آن در روزهای تحریم با آن‬ ‫روب��ه‌رو هس��تند‪ ،‬توضی��ح داد‪ :‬ما در س��اخت‬ ‫ماش��ین‌آالت‪ ،‬تجهی��زات و قطع��ات از روش‬ ‫مهندس��ی معکوس استفاده می‌کنیم؛ روشی که‬ ‫در همه جای جهان رواج دارد و در آن‪ ،‬قطعه را‬ ‫از روی مش��ابه خارجی با طراحی دوباره قالب و‬ ‫مصالح می‌س��ازید‪ .‬این روش به ویژه در روزهای‬ ‫ک کننده اس��ت و تحریم‌ها با وجود‬ ‫تحری��م کم ‌‬ ‫همه مشکالتی که دارند‪ ،‬دست‌کم باعث شده‌اند‬ ‫بتوانی��م قطع��ات و ماش��ین‌آالت گوناگ��ون را‬ ‫بومی‌سازی کنیم‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬هر چند لزوم��ا نمونه اولیه از‬ ‫مش��ابه خارج��ی ارزان‌تر تمام نمی‌ش��ود چون‬ ‫س��اخت نمونه اولیه همیشه گران است و ممکن‬ ‫اس��ت هزینه تولید در تولید انبوه کم شود‪ .‬تنها‬ ‫نکته‌ای که در بومی‌سازی قطعات باقی می‌ماند‪،‬‬ ‫اینکه همیش��ه این امکان وج��ود ندارد که آلیاژ‬ ‫موردنیاز برای س��اخت قطعه وجود داشته باشد‪.‬‬ ‫اگر بتوانیم قطعه را مهندس��ی معکوس کنیم و‬ ‫مشابه آن را با درست کردن قالب مشابه بسازیم‪،‬‬ ‫گزارش تصویری‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه‌ای‬ ‫نرخ طال از دس��امبر س��ال گذشته (آذر‪-‬دی‬ ‫‪ ،)۱۳۹۷‬زمان��ی که ترامپ اخطار داد «من مرد‬ ‫عوارض هس��تم »‪ ۱۷ ،‬درص��د افزایش یافته و‬ ‫در ای��ن مدت بس��یاری از س��رمایه‌گذاری‌های‬ ‫محبوب را پشت سر گذاشته است‪.‬‬ ‫به گزارش تس��نیم به نقل از مارکت واچ‪ ،‬اگر‬ ‫فکر می‌کنید طال همیشه یک سرمایه مالی امن‬ ‫بوده‪ ،‬بیشتر فکر کنید‪.‬‬ ‫طال هم مانند بقیه سرمایه‌ها در بحران مالی‬ ‫‪ ۲۰۰۸‬میالدی (‪ ۱۳۸۷‬خورش��یدی) س��قوط‬ ‫ک��رد و در دهه‌ه��ای ‪ ۱۹۸۰‬و ‪ ۱۹۹۰‬میالدی‬ ‫(‪ ۱۳۵۹‬و ‪ ۱۳۶۹‬خورشیدی) سه چهارم ارزش‬ ‫خرید خود را از دست داد اما حاال به عنوان یک‬ ‫سرمایه ایمن عمل می‌کند‪.‬‬ ‫نرخ ش��مش طال دوش��نبه افزایش یافت و با‬ ‫افزایش ‪ ۱.۵‬درصدی به رکورد ‪ ۶‬س��اله رسید‪.‬‬ ‫طال سرمایه‌ای حساس در جنگ تجاری ترامپ‬ ‫و چین است‪.‬‬ ‫نرخ طال از دس��امبر سال گذشته‪ ،‬زمانی که‬ ‫ترامپ اخطار داد «من مرد عوارض هس��تم »‪،‬‬ ‫‪ ۱۷‬درصد افزایش یافته است‪.‬‬ ‫نرخ طال افزایش یافته چون ارز چین کاهش‬ ‫یافته است‪ .‬پکن به تالفی افزایش اخیر عوارض‬ ‫از س��وی ترامپ‪ ،‬به تازگی اجازه داده که ارزش‬ ‫یوان به پایین‌ترین حد از س��ال ‪ ۲۰۰۸‬میالدی‬ ‫برس��د‪ .‬یک ی��وآن ضعیف‌ت��ر باعث می‌ش��ود‬ ‫صادرات چین در امریکا ارزان‌تر باش��د و هزینه‬ ‫ع��وارض اضاف��ی را جبران می‌کن��د‪ .‬همچنین‬ ‫صادرات امریکا را در چین گران‌تر می‌کند‪.‬‬ ‫چین واردات محص��والت غذایی از امریکا را‬ ‫متوق��ف کرد‪ .‬این خبر ب��رای ترامپی که حامی‬ ‫کشاورزان امریکاست خبر خوبی نیست‪.‬‬ ‫ن��رخ ط�لا افزای��ش یافت چ��ون هیچ کس‬ ‫نمی‌داند چه اتفاقی ب��رای دالر امریکا می‌افتد‪.‬‬ ‫هفت��ه گذش��ته‪ ،‬ل��ری کودلو‪ ،‬مش��اور ارش��د‬ ‫اقتصادی ترامپ و پادش��اه دالر گفت با دخالت‬ ‫در بازارهای ارز‪ ،‬ارزش دالر را پایین می‌آورد‪.‬‬ ‫یک دلیل دیگر افزایش نرخ طال پایین آمدن‬ ‫سود اوراق بهادار دولتی اروپاست‪.‬‬ ‫ن��رخ ط�لا افزای��ش یافته چ��ون هیچ کس‬ ‫نمی‌دان��د پس از خروج ب��دون قرارداد انگلیس‬ ‫از اتحادی��ه اروپا چه اتفاقی ب��رای یورو و پوند‬ ‫این کش��ور می‌افتد‪ .‬بوریس جانس��ون‪ ،‬نخست‬ ‫وزیر انگلیس انتظار دارد خروج از اتحادیه اروپا‬ ‫بیش��تر از نظر سیاسی به او کمک کند تا اینکه‬ ‫ضربه اقتصادی بزند‪.‬‬ ‫ارزش ط�لا واقعا چقدر اس��ت؟ تا چه مقدار‬ ‫می‌تواند باال رود؟ آیا برای خرید طال دیر است؟‬ ‫آیا در درازمدت می‌توان طال را نگه داشت؟‬ ‫هیچ‌کس در واقع پاس��خ این پرس��ش‌ها را‬ ‫نمی‌داند که اگر می‌دانس��ت ثروتمند می‌ش��د‪.‬‬ ‫‪ ۲‬دیدگاه در ب��ازار وجود دارد؛ یکی اینکه نرخ‬ ‫ش��مش طال که درحال‌حاض��ر ‪ ۱۴۴۵‬دالر در‬ ‫هر اونس اس��ت‪ ،‬باید نصف این مقدار باش��د و‬ ‫دیگر اینک��ه نرخ طال باید بس��یار باالتر از این‬ ‫حد باش��د یعنی اگر طال یک تجارت س��ودآور‬ ‫باش��د ج��ای زی��ادی ب��رای رش��د دارد‪ .‬طال‬ ‫میانگین ‪ ۲۰۰‬روزه خود را در دس��امبر س��ال‬ ‫گذش��ته شکس��ت و در همان ح��د باقی مانده‬ ‫است‪.‬‬ ‫تاریخ نشان می‌دهد این نشانه خوبی از یک‬ ‫بازار سودآور اس��ت که برای سرمایه‌های مالی‬ ‫مانند س��هام ادامه خواهد داش��ت و برای طال‬ ‫خوب عمل می‌کند‪.‬‬ ‫به عبارت دیگر‪ ،‬تاریخ می‌گوید وقتی نرخ طال‬ ‫از میانگین ‪ ۲۰۰‬روزه تجارت آن باالتر می‌رود‪،‬‬ ‫طال بخرید و وقتی پایین‌تر می‌آید از آن دوری‬ ‫کنید‪ .‬درحال‌حاضر طال باالتر از میانگین است‬ ‫اما هیچ تضمین��ی وجود ندارد که این روند در‬ ‫آینده هم صادق باشد‪.‬‬ ‫وقت��ی نوبت به تجارت می‌رس��د‪ ،‬بس��یاری‬ ‫تمایل به خرید سرمایه‌ای مانند طال ندارند که‬ ‫تا حاال افزایش داشته است‪.‬‬ ‫افزایش بودجه اکتشاف فورتسکیو متال‬ ‫کیوان جعفری‌طهرانی‪ :‬ما در ساخت ماشین‌آالت‪ ،‬تجهیزات و‬ ‫قطعات از روش مهندسی معکوس استفاده می‌کنیم؛ روشی‬ ‫که در همه جای جهان رواج دارد و در آن‪ ،‬قطعه را از روی‬ ‫مشابه خارجی با طراحی دوباره قالب و مصالح می‌سازند‬ ‫ممکن است در بودن و نبودن یک آلیاژ خاص با‬ ‫مشکل روبه‌رو شویم‪.‬‬ ‫جعفری‌طهران��ی تصری��ح ک��رد‪ :‬به ب��اور من‬ ‫کش��ور ظرفیت بسیار باالیی از نظر وجود نیروی‬ ‫انسانی متخصص در این زمینه دارد که پیشنهاد‬ ‫می‌ش��ود آنها را در س��اخت این قطعات به کار‬ ‫بگیریم‪.‬‬ ‫او در ادام��ه از برگزاری نمایش��گاه از س��وی‬ ‫ش��رکت رستاک‌پادویژن اس��تقبال کرد و افزود‪:‬‬ ‫مدیریت این مجموعه ب��ا توجه به تجربه‌ای که‬ ‫از برگزاری نمایشگاه‌های خارج از کشور به‌دست‬ ‫آورده‪ ،‬توانس��ته صنعت برگزاری نمایشگاه را در‬ ‫ای��ران بومی‌س��ازی کند و در این زمینه بس��یار‬ ‫موفق عمل کرده اس��ت‪ .‬با حضور این مجموعه‪،‬‬ ‫کیفیت برگزاری باالتر است‪.‬‬ ‫‹ ‹ضعف اقتصاد بر صنعت نمایش�گاهی‬ ‫تاثیر می‌گذارد‬ ‫سیامک فتحی‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫ش��رکت طراح��ی و‬ ‫مهندسی آذر آهنگام البرز‬ ‫اس��ت‪ .‬ای��ن ش��رکت در‬ ‫نمایش��گاه پی��ش رو در‬ ‫اصفه��ان غرفه دارد‪ .‬او در‬ ‫گفت‌وگو ب��ا روزگارمعدن از دس��تاوردهای آذر‬ ‫آهنگام الب��رز می‌گوید و توضی��ح می‌دهد‪ :‬آذر‬ ‫آهنگام البرز از س��ال ‪ ۱۳۹۰‬خورشیدی فعالیت‬ ‫خ��ود را ب��ه طور رس��می در زمین��ه طراحی و‬ ‫س��اخت کوره‌های صنعتی شروع کرد و البته در‬ ‫س��ایر زمینه‌های مرتبط با صنایع متالورژی هم‬ ‫فعالیت می‌کند‪ .‬از جمله فعالیت‌های این گروه‪،‬‬ ‫س��اخت کان ِوی ِرها‪ ،‬مایع��ات و فیلترهای تصفیه‬ ‫محصوالت احتراق و آالینده‌هاس��ت اما بیش��تر‬ ‫فعالیت شرکت به طراحی و ساخت ماشین‌آالت‬ ‫کوره‌ه��ای صنعت��ی‪ ،‬ریخته‌گ��ری و بازیاف��ت‬ ‫اختصاص دارد‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬ای��ن ش��رکت در س��ال ‪۱۳۹۲‬‬ ‫تاسیس ش��د و گروه موسسان آن را ‪ ۳‬مهندس‬ ‫تشکیل می‌دادند که تا ‪ ۱۵‬سال در زمینه تولید‬ ‫آلیاژه��ای آلومینیوم و ریخته‌گ��ری آلومینیوم‬ ‫پیشینه فعالیت داشتند‪.‬‬ ‫فتحی افزود‪ :‬طراحی و ساخت بزرگ‌ترین کوره‬ ‫عملیات حرارتی گاز که به طول ‪ ۳۰‬متر در اهواز‬ ‫نصب ش��ده‪ ،‬راه‌اندازی کوره بازیافت آلومینیوم‬ ‫و همچنی��ن ک��وره چربی‌زدای��ی از ضایع��ات‬ ‫آلومینیوم برای بار نخست که بهره‌وری بازیافت‬ ‫را ب��اال می‌ب��رد‪ ،‬از مهم‌ترین دس��تاوردهای ما‬ ‫است‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت طراحی و مهندس��ی آذر‬ ‫آهن��گام الب��رز از حض��ور خ��ود در رویدادهای‬ ‫مش��ابه گفت و خاطرنش��ان کرد‪ :‬نخس��تین بار‬ ‫است که در نمایشگاه فوالد و متالورژی اصفهان‬ ‫ش��رکت می‌کنیم‪ ،‬البته در بیشتر نمایشگاه‌های‬ ‫متافو ش��رکت کردیم‪ .‬نمایش��گاه‌های دوساالنه‬ ‫بین‌المللی آلومینیوم و نمایشگاه آلومینیوم اراک‬ ‫نیز از رویدادهای موردتوجه ما هس��تند‪ ،‬امسال‬ ‫نیز برای نخس��تین ب��ار در این روی��داد حضور‬ ‫داریم‪.‬‬ ‫فتحی اظهار کرد‪ :‬کار در این س��ال‌ها نش��ان‬ ‫داده ک��ه اصفهان ظرفیت خوب��ی در بکارگیری‬ ‫توانمندی‌ه��ای م��ا دارد‪ .‬در واقع ش��مار باالی‬ ‫صنعتگرانی که در اصفهان به ویژه در زمینه‌های‬ ‫فوالد و چدن مس��تقر هستند‪ ،‬جذابیت اصفهان‬ ‫را برای ما افزایش داده‌اند‪.‬‬ ‫وی در نهایت گفت‪ :‬این نمایش��گاه‌ها فرصت‬ ‫خوبی برای ارائه دستاوردهای شرکت‌ها به شمار‬ ‫می‌آیند و کیفیت برگزاری آنها نیز مطلوب است‬ ‫اما مس��ئله این اس��ت که رونق نمایشگاه نیز از‬ ‫سایر مس��ائل کشور از جمله مس��ائل اقتصادی‬ ‫تاثیر می‌گیرد‪.‬‬ ‫به عب��ارت دیگر کلی��ت برگزاری نمایش��گاه‬ ‫به‌س��امان اس��ت اما آنچه باع��ث ضعف چنین‬ ‫رویدادهایی می‌ش��ود‪ ،‬ضعف اقتصادی است که‬ ‫سایر بخش‌های کشور از جمله صنعت نمایشگاه‬ ‫را متاثر کرده است‪.‬‬ ‫جمع‌آوری طال از پساب‌فرآوری در جوار بزرگ‌ترین معدن طالی جهان‬ ‫معدنچیان اندونزیایی در میان فاضالب به دنبال باقیمانده‌های طال در باطله‌های‬ ‫بزرگ‌ترین معدن طالی جهان هستند؛ معدن طالی گ َرسبِرگ در غرب پاپوآ‪ .‬این‬ ‫تصاویر را گاردین در س�ال ‪ ۲۰۱۷‬میالدی (‪ ۱۳۹۶‬خورش�یدی) از این معدنچیان‬ ‫منتشر کرده است‪.‬‬ ‫برگردان‪ :‬ثمن رحیمی‌راد‬
‫شناسایی ‪ ۲۱‬محدوده سنگ‌آهن و طال در پهنه قروه‬ ‫مع��اون ام��ور معادن س��ازمان صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫کردس��تان از شناسایی ‪ ۲۱‬محدوده س��نگ‌آهن و طال در‬ ‫پهنه قروه خبر داد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش فارس‪ ،‬مهدی مرادی اظه��ار کرد‪ :‬به گزارش‬ ‫مجری اکتشافات ژئوفیزیک هوایی پهنه قروه ‪ ۲۱‬محدوده‬ ‫امیدبخش س��نگ‌آهن‪ ،‬طال و سایر عناصر در پهنه یادشده‬ ‫شناسایی شده و مطالعات تکمیلی این محدوده‌ها آغاز شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫مع��اون ام��ور معادن س��ازمان صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫کردس��تان گفت‪ :‬نظر به وجود ذخایر سنگ‌آهن در منطقه‬ ‫قروه از جمله معادن س��نگ آهن گاللی‪ ،‬آس��ناون و سایر‬ ‫مناطق این شهرستان‪ ،‬اکتش��افات ژئوفیزیک هوایی انجام‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫وی عنوان کرد‪ :‬وجود واحدهای زمین‌شناس��ی مس��تعد‬ ‫کانه‌زای��ی س��نگ‌آهن مانن��د توده‌های نف��وذی گرانیتی‪،‬‬ ‫گرانودیوریتی‪ ،‬دیوریتی و‪ ...‬و واحدهای میزبان در کنتاکت‬ ‫واحدهای یادش��ده ب��رای بهره ب��ردن از فناوری‌های نوین‬ ‫اکتش��افی به عنوان پهنه اکتش��افی در کال��ک‪ ،‬مبنای این‬ ‫سازمان‪ ،‬تعریف و به سازمان توسعه معادن و صنایع معدنی‬ ‫ایران(ایمیدرو) واگذار ش��د‪ .‬وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬در پهنه‬ ‫یادش��ده ایمیدرو با اس��تفاده از فناوری برداشت داده‌های‬ ‫زئوفیزیک هوای��ی‪ ۷ ،‬هزار و ‪ ۸۶۰‬کیلومتر خطی با فواصل‬ ‫خط��وط ‪ ۵۰۰‬متر پرواز کرد که نتیجه اکتش��افات در این‬ ‫پهنه‪ ،‬منجر به شناس��ایی محدوده‌ه��ای امیدبخش معدنی‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬معاون امور معادن س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت کردس��تان بیان کرد‪ :‬به گزارش مجری اکتش��افات‬ ‫ژئوفیزیک هوایی پهنه قروه‪ ۲۱ ،‬محدوده امیدبخش سنگ‬ ‫استان‌ها‬ ‫یکشنبه‬ ‫آهن‪ ،‬طال و س��ایر عناصر در پهنه یادش��ده شناسایی شده‬ ‫و اکتش��افات تکمیلی در محدوده‌های یادشده برای تعیین‬ ‫ذخیره آغاز شده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی المرد در یک نشست مشترک با نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی‬ ‫توسعه منطقه ویژه المرد‪ ،‬مانع خام‌فروشی می‌شود‬ ‫گروه معدن‪:‬‬ ‫تس��هیل ش��رایط س��رمایه‌گذاری‪ ،‬واگ��ذاری‬ ‫زمین و ایجاد زیرس��اخت‌ها در زم��ره اولویت‌ها‬ ‫و مسئولیت‌های س��ازمان منطقه ویژه اقتصادی‬ ‫المرد اس��ت که با عملیاتی ش��دن آن‪ ،‬عالوه بر‬ ‫افزایش تولی��د ملی زمینه اش��تغال پایدار برای‬ ‫جوانان جویای کار بیش از پیش فراهم می‌شود‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل منطق��ه ویژه اقتص��ادی المرد در‬ ‫یک نشست مشترک مطبوعاتی با نماینده مردم‬ ‫المرد و ُمهر در مجلس ش��ورای اسالمی با بیان‬ ‫این مطلب گفت‪ :‬با توس��عه این منطقه و تکمیل‬ ‫زنجیره تولی��د صنایع ب��زرگ‪ ،‬گام بلندی برای‬ ‫جلوگیری از خام‌فروشی برداشته می‌شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایلن��ا‪ ،‬فریدون‬ ‫فدای��ی دولت ب��ا تاکید بر‬ ‫اینکه مدیریت منطقه ویژه‬ ‫اقتص��ادی المرد همگام با‬ ‫نماین��ده م��ردم و س��ایر‬ ‫مس��ئوالن از اش��تغال‬ ‫نیروه��ای بومی در صنایع ای��ن منطقه حمایت‬ ‫کرده و خواهند کرد‪ ،‬اف��زود‪ :‬مجتمع آلومینیوم‬ ‫جن��وب یک��ی از س��رمایه‌گذاران منطق��ه ویژه‬ ‫اقتصادی المرد است که با وجود محدودیت‌های‬ ‫بین‌الملل��ی‪ ،‬عملیات تامین خ��وراک آن متوقف‬ ‫نش��ده و با آغاز عملیات انتقال پ��ودر آلومینا از‬ ‫جاجرم برای بارگذاری کارخانه آلومینیوم جنوب‪،‬‬ ‫شمارش معکوس برای بهره‌برداری از فاز نخست‬ ‫این مجتمع بزرگ ش��روع شده است‪ .‬مدیرعامل‬ ‫منطق��ه ویژه اقتصادی المرد با اش��اره به تمهید‬ ‫ش��رایط برای ساخت کارخانه تولید پودر آلومینا‬ ‫در منطق��ه متبوع و با قدردان��ی از حمایت‌های‬ ‫رئی��س هی��ات عام��ل ایمی��درو تصری��ح کرد‪:‬‬ ‫نمایندگان کنسرسیوم‌های فعال در این عرصه با‬ ‫هدف ایجاد کارخانه ‪ ۳۰۰‬هزار تنی پودر آلومینا‬ ‫در سایت صنایع انرژی‌بر ضمن بازدید از منطقه‪،‬‬ ‫آمادگی خود را برای مشارکت در این طرح اعالم‬ ‫کرده‌ان��د‪ .‬مجری طرح صنای��ع انرژی‌بر المرد و‬ ‫فریدون فدایی‪ :‬با راه‌اندازی کارخانه تولید پودر آلومینا با‬ ‫ظرفیت مورد نظر‪ ،‬شرایط برای تولید دست‌کم ‪ ۱۵۰‬هزار تن‬ ‫شمش آلومینیوم فراهم می‌شود و عالوه بر این‪ ،‬استفاده از‬ ‫فناوری‌های نوین و سایر راهکارها در دست اقدام است‬ ‫پارس��یان افزود‪ :‬با راه‌اندازی کارخانه تولید پودر‬ ‫آلومینا با ظرفیت مورد نظر‪ ،‬ش��رایط برای تولید‬ ‫دس��ت‌کم ‪ ۱۵۰‬هزار تن شمش آلومینیوم فراهم‬ ‫می‌ش��ود و عالوه بر این‪ ،‬استفاده از فناوری‌های‬ ‫نوین و سایر راهکارها در دست اقدام است‪ .‬فدایی‬ ‫دولت در پاس��خ به پرس��ش دیگری با اش��اره به‬ ‫وجود معدن غنی دولومیت در شهرس��تان المرد‬ ‫برای تولید ش��مش منیزیم گف��ت‪ :‬این معدن از‬ ‫کیفیت و خلوص بس��یار زیادی برخوردار است و‬ ‫مدی��رکل امور اقتصادی و امور دارایی قم گفت‪ ۶۳ :‬طرح برای‬ ‫ش��رکت در همای��ش معرفی فرصت‌های س��رمایه‌گذاری در قم‬ ‫آماده بارگذاری در س��امانه شده‌اند و سازمان‌های اجرایی استان‬ ‫نیز تا ‪ ۲۰‬مرداد فرصت دارند برای ترجمه انگلیسی‪ ،‬امکان‌سنجی‬ ‫و ثبت و ضبط طرح‌های مورد نظر اقدام کنند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش روابط عمومی اس��تانداری قم‪ ،‬عادل علیپور اظهار‬ ‫کرد‪ :‬همایش یادشده به مراحل اجرایی رسیده و نماینده سازمان‬ ‫س��رمایه‌گذاری نیز به‌طور مس��تمر در جلس�� ‌ه کارگروه‌های آن‬ ‫حضور پیدا می‌کند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه سازمان‌ّهای استان چندین طرح خوب را نیز‬ ‫اضافه کردند و در حال جمع‌بندی آن هس��تیم‪ ،‬گفت‪ ۳۲ :‬طرح‬ ‫سازمان همیاری شهرداری‌ها نیز این معدن را به‬ ‫ثبت رس��انده که بر اساس طرح اولیه‪ ،‬فرآوری و‬ ‫صادرات از این معدن مورد نظر بوده است‪.‬‬ ‫این مدیر صنعتی تصریح ک��رد‪ :‬با مزایایی که‬ ‫منطقه وی��ژه الم��رد دارد‪ ،‬بهتری��ن نقطه برای‬ ‫س��رمایه‌گذاری در تولید شمش منیزیم از سنگ‬ ‫دولومیت است که برای جلوگیری از خام‌فروشی‬ ‫در نشس��ت با سازمان‌ها ش��رایط برای مشارکت‬ ‫بخش خصوصی در این زمینه تسهیل شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹کارخان�ه آلومینی�وم الم�رد امس�ال‬ ‫بهره‌برداری می‌شود‬ ‫نماین��ده الم��رد و ُمهر در‬ ‫مجلس شورای اسالمی نیز‬ ‫در این نشس��ت مش��ترک‬ ‫گفت‪ :‬تالش‌مان این اس��ت‬ ‫ک��ه در مه��ر‪ ،‬کارخان��ه‬ ‫آلومینیوم راه‌اندازی ش��ود‬ ‫اما بهره‌برداری رس��می از آن چن��د ماه بعد انجام‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬به گزارش فارس‪ ،‬سیدمحسن علوی‬ ‫در نخستین نشس��ت خبری خود با خبرنگاران‪ ،‬با‬ ‫اش��اره به بهره‌برداری از کارخانه آلومینیوم جنوب‬ ‫در المرد تا چند ماه دیگر اظهار کرد‪ :‬در ش��هریور‪،‬‬ ‫آزمون استخدامی آلومینیوم برگزار می‌شود و قرار‬ ‫اس��ت ‪ ۵۰۰‬نفر جذب ش��وند که به ط��ور عمده‪،‬‬ ‫نیروه��ای دیپلم و فوق‌دیپلم هس��تند‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫انتخاب ‪ ۶۳‬طرح برای معرفی در همایش سرمایه‌گذاری قم‬ ‫امکان‌س��نجی شده اما چون برای چند سال گذشته است‪ ،‬برای‬ ‫بروزرس��انی‪ ،‬حذف و اعمال برخی تغییرها بار دیگر به سازمان‌ّها‬ ‫ابالغ شدند‪.‬‬ ‫وی بی��ان ک��رد‪ :‬در صورت بارگذاری ای��ن طرح‌ها‪ ،‬امیدواریم‬ ‫تعداد کل طرح‌های انتخاب شده برای معرفی به سرمایه‌گذاران‬ ‫شرکت‌کننده در این همایش به ‪ ۱۰۰‬مورد افزایش پیدا کند‪.‬‬ ‫علیپ��ور اذعان کرد‪ :‬هم��ه طرح‌های برگزی��ده برای همایش‬ ‫معرفی فرصت‌های س��رمایه‌گذاری در قم از طرح‌های حساس و‬ ‫مهم استان به شمار می‌آیند که به صالحدید سازمان‌ّها انتخاب‬ ‫شده‌اند‪.‬‬ ‫مدی��رکل اقتصاد قم با بیان اینکه در س��ال‌های اخیر در حال‬ ‫احصای فرصت‌های س��رمایه‌گذاری استان و بروزرسانی طرح‌ها‬ ‫بودیم‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬هدف اصلی ما گزینش طرح‌های برجس��ته و‬ ‫جذاب برای س��رمایه‌گذاران خارجی بوده اما پس از چند مرحله‬ ‫بررسی طرح‌های مختلف‪ ،‬مشخص شد هیچ یک با اشتراک‌های‬ ‫سازمان س��رمایه‌گذاری همخوانی ندارد‪ .‬وی با اشاره به تشکیل‬ ‫جلس��ه‌ کارگروه‌های مختلف همایش س��رمایه‌گذاری قم گفت‪:‬‬ ‫در کنار جلس��ه‌های کارگروه‌ها ‪ ۵۰‬جلسه کارشناسی نیز برگزار‬ ‫و تالش ش��د تمام طرح‌ه��ا مبتنی بر معیارها و اس��تانداردهای‬ ‫سازمان سرمایه‌گذاری باشد‪.‬‬ ‫مدیرکل امور اقتصادی و دارایی قم با اشاره به فراهم شدن همه‬ ‫بس��ترهای الزم برای دعوت از س��رمایه‌گذاران داخلی و خارجی‬ ‫تم��ام تالش‌مان این اس��ت که در مه��ر‪ ،‬کارخانه‬ ‫آلومینیوم راه‌اندازی شود اما بهره‌برداری رسمی از‬ ‫آن چند ماه بعد انجام می‌ش��ود‪ .‬علوی با اشاره به‬ ‫اینکه ج��ذب نیرو فارغ از نگاه‌های سیاس��ی و بر‬ ‫اساس شایسته‌ساالری و تخصص انجام می‌شود تا‬ ‫حق هیچ کس ضایع نش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬تمام س��عی ما‬ ‫این است که عدالت را اجرا کنیم‪ .‬عضو کمیسیون‬ ‫امنی��ت ملی و سیاس��ت خارجه مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی اضافه کرد‪ :‬اگر پروژه‌ه��ای نیمه‌تمام به‬ ‫سرانجام برسند دیگر نیازی نیست به دنبال پروژه‬ ‫باشیم چراکه سرمایه‌گذار به انجام سرمایه‌گذاری‬ ‫رغبت پیدا می‌کند‪ .‬علوی با اشاره به اینکه بسیاری‬ ‫از کارها انجام شده اما هنوز رسانه‌ای نشده است‪،‬‬ ‫بیان کرد‪ :‬اگر در ‪ ۳‬س��ال گذش��ته‪ ،‬نشس��ت‌های‬ ‫رسانه‌ای نداش��تم برای این بود که فضای مناسب‬ ‫رس��انه‌ای ندی��دم و امروز نتیجه کارهای��م را ارائه‬ ‫دادم‪ .‬علوی درباره س��اخت شهر جدید تابناک در‬ ‫المرد نیز گفت‪ :‬جانمایی این شهر انجام شده اما با‬ ‫ش��هرک صنعتی تداخل دارد‪ .‬فاصله آن با ش��هر‬ ‫جدید باید یک کیلومتر باش��د ک��ه درحال‌حاضر‬ ‫‪ ۵۰۰‬متر اس��ت و چنانچه این تعارض حل ش��ود‪،‬‬ ‫کلنگ‌زنی آن انجام می‌شود‪ .‬نماینده مردم المرد و‬ ‫ُمهر در مجلس ش��ورای اس�لامی درب��اره آخرین‬ ‫وضعیت ساخت بزرگراه المرد‪ -‬پارسیان نیز گفت‪:‬‬ ‫ای��ن بزرگراه از س��وی بخش خصوص��ی در حال‬ ‫س��اخت اس��ت و پس از اعمال تحریم‌ه��ا‪ ،‬اعتبار‬ ‫سرمایه‌گذاری از سوی سرمایه‌گذار از ‪ ۳۶۰‬میلیارد‬ ‫تومان به هزار میلیارد تومان رسید که این مبلغ در‬ ‫توان بخش خصوصی نیس��ت‪ .‬عل��وی گفت‪ :‬قصد‬ ‫داری��م ای��ن کار با برگزاری کنسرس��یوم در میان‬ ‫بانک‌ها انجام ش��ود که در سفر جهانگیری‪ ،‬معاون‬ ‫اول رئیس‌جمه��وری نیز این موضوع مطرح ش��د‪.‬‬ ‫این نماینده مجلس ش��ورای اسالمی درباره پایانه‬ ‫جدی��د ف��رودگاه المرد نی��ز گفت‪ :‬پایان��ه جدید‬ ‫فرودگاه بین‌المللی المرد نیز ‪ ۹۳‬درصد پیش��رفت‬ ‫فیزیک��ی دارد که تالش می‌کنیم ت��ا هفته دولت‬ ‫بهره‌برداری شود‪.‬‬ ‫به منظور حضور در این همایش افزود‪ :‬همه س��ازمان‌ّهای استان‬ ‫به‌ویژه اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع و معادن و کشاورزی که مسئولیت‬ ‫اجرایی این همایش را بر عهده دارند‪ ،‬کمک کردند‪ ،‬پیشنهادهایی‬ ‫نیز برای برگزاری هفتگی جلس��ه‌های کارگروه‌ها در این اتاق با‬ ‫محوریت بخش خصوصی مطرح شد که عملی شدند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬چ��ون این همایش به مرحله اجرا رس��یده‪ ،‬هر‬ ‫هفت��ه گزارش کارگروه‌ها را دریاف��ت می‌کنیم و تکالیف محول‬ ‫ش��ده به آنها را بررس��ی و اطالع��ات آنها را به اس��تانداری ارائه‬ ‫می‌کنیم‪.‬‬ ‫همای��ش معرفی فرصت‌های س��رمایه‌گذاری در قم‪ ۳۰ ،‬آبان‬ ‫سال جاری در دانشگاه قم برگزار می‌شود‪.‬‬ ‫غربت «آنوبانی‌نی» ‪ ۴۰۰۰‬ساله در حصار دیوارهای یک مدرسه قدیمی‬ ‫«آنوبانی‌ن��ی» از قدیمی‌تری��ن نقش برجس��ته‌های تاریخی‬ ‫جهان با ‪ ۴۸۰۰‬س��ال قدمت‪ ،‬سال‌هاست در حیاط مدرسه‌ای‬ ‫دخترانه محصور مانده اس��ت‪ .‬اسارت این اثر تاریخی ارزشمند‬ ‫در این مدرسه کوچک غربتی عجیب را برایش رقم زده چراکه‬ ‫در زمانه‌ای که برای بناهای صدس��اله هم هیاهوهای آنچنانی‬ ‫می‌شود‪ ،‬این اثر به اندازه قدمت و ارزشش دیده نشده و کسی‬ ‫برای نجاتش گام جدی بر نداشته است‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬گاهی که گردش��گری گذرش به این اثر‬ ‫باس��تانی ناش��ناخته می‌افتد‪ ،‬کتیبه‌ای می‌بیند که غبار زمان‬ ‫چه��ره‌اش را مخدوش کرده و نمی‌تواند آن را از نزدیک ببیند‪.‬‬ ‫ش��اید آن هنگام تنها س��ری به نشانه تاس��ف و حسرت برای‬ ‫مهجوری��ت یکی از مهم‌تری��ن میراث‌های بجامان��ده از تاریخ‬ ‫بشریت تکان دهد‪.‬‬ ‫مظف��ر غالمی‪ ،‬رئیس اداره میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دس��تی‬ ‫و گردش��گری س��رپل‌ذهاب درباره آخرین اقدامات درباره این‬ ‫اثر تاریخی اظهار کرد‪ :‬از حدود ‪ ۶‬س��ال پیش‪ ،‬رایزنی‌هایی با‬ ‫آموزش و پرورش انجام داده‌ایم تا با تملک مدرسه‪ ،‬اثر باستانی‬ ‫آنوبانی‌نی را از محصور بودن نجات دهیم‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در این مدت‪ ،‬مس��ئوالن آموزش و پرورش بارها‬ ‫اعالم کردند که فضای آموزش��ی چندانی نداریم و نمی‌توانیم‬ ‫اقدام به تخلیه این مدرس��ه کنی��م و آن را به میراث فرهنگی‬ ‫تحویل دهیم‪.‬‬ ‫رئیس میراث فرهنگی س��رپل‌ذهاب ادام��ه داد‪ :‬وقوع زلزله‬ ‫بزرگ س��ال ‪ ۹۶‬و بازس��ازی‌های پ��س از آن زمینه‌ای فراهم‬ ‫کرد تا مدارس بیش��تری نس��بت به گذش��ته در س��طح شهر‬ ‫س��رپل‌ذهاب س��اخته ش��وند؛ بنابراین از مس��ئوالن آموزش‬ ‫و پرورش خواس��تیم از ظرفیت مدارس تازه س��اخته ش��ده‪،‬‬ ‫اس��تفاده کرده و این مدرسه را تخلیه کنند‪ .‬وی با بیان اینکه‬ ‫در مذاکره‌های اخیر با مسئوالن آموزش و پرورش‪ ،‬روزنه‌های‬ ‫امی��د به‌وجود آمده‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬درصورتی که بتوانیم موافقت‬ ‫قطعی آموزش و پرورش را بگیریم‪ ،‬پرونده تملک این مدرس��ه‬ ‫را که از قبل آماده کرده‌ایم به س��ازمان ارسال خواهیم کرد تا‬ ‫محوطه‌سازی اطراف اثر را آغاز کنیم‪.‬‬ ‫غالمی یادآور ش��د‪ :‬با تملک این مدرس��ه و محوطه‌س��ازی‬ ‫اطراف آنوبانی‌نی‪ ،‬می‌توانیم ساالنه دست‌کم یک فصل کاوش‬ ‫در محوطه داش��ته باشیم و آن را به یک پایگاه باستان‌شناسی‬ ‫تبدیل کنیم تا به‌صورت جهانی معرفی شود‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه ب��ا بیان اینکه محصور بودن این اثر باس��تانی‬ ‫در داخل مدرس��ه باعث ش��ده اس��ت در س��ال‌های گذشته‬ ‫نتوانی��م اقدامات حفاظتی الزم ب��رای آن انجام دهیم‪ ،‬عنوان‬ ‫کرد‪ :‬گردش��گران به‌ویژه گردش��گران خارجی ک��ه از این اثر‬ ‫تاریخی دیدن می‌کنند‪ ،‬از محصور بودن آن ش��اکی هس��تند‬ ‫و نمی‌توانن��د اث��ر را از نزدی��ک ببینند ی��ا از آن عکس تهیه‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫در نقش برجس��ته آنوبانی‌نی‪ ،‬تصویر الهه نش��اط و عشق به‬ ‫همراه پادشاه لولوبیان و ‪ ۹‬اسیر جنگی حک شده است‪.‬‬ ‫‪ 20‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 9‬ذی‌الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 11‬اوت ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره ‪223‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫روستاییان برای طرح‌های‬ ‫معدنی تسهیالت می‌گیرند‬ ‫مدیرعام��ل صن��دوق کارآفرین��ی امی��د گفت‪:‬‬ ‫روس��تاییان در زمینه طرح‌های معادن از تسهیالت‬ ‫صندوق کارآفرینی امید بهره‌مند می‌شوند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایرنا‪ ،‬اصغ��ر نوراهلل‌زاده در نشس��ت‬ ‫کارگروه اقتصادی‪ ،‬اش��تغال و سرمایه‌گذاری استان‬ ‫خراسان جنوبی که با حضور معاون توسعه روستایی‬ ‫و مناطق محروم نهاد ریاس��ت جمهوری برگزار شد‪،‬‬ ‫اف��زود‪ :‬آمادگ��ی داریم که در حوزه روس��تایی و در‬ ‫زمینه سرمایه‌گذاری در معادن اگر ‪ ۳۰‬درصد سهم‬ ‫آورده روستاییان باشد و ‪ ۳۰‬درصد بخش خصوصی‬ ‫مشارکت کند‪ ،‬ما هم ‪ ۴۰‬درصد کمک کنیم‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬این تس��هیالت فقط به روس��تاییان‬ ‫پرداخت می‌ش��ود و ب��ه س��رمایه‌گذاران پرداخت‬ ‫نمی‌ش��ود‪ .‬با پرداخت این تسهیالت توسعه محلی‬ ‫ایجاد می‌شود و روستاییان بهره‌مند خواهند شد‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل صندوق کارآفرینی امی��د بیان کرد‪:‬‬ ‫س��قف پرداخت این تس��هیالت بس��تگی به تعداد‬ ‫خانوار مش��ارکت‌کننده دارد و ت��ا ‪ ۴‬میلیارد تومان‬ ‫می‌توانیم در این زمینه به روس��تاییان تس��هیالت‬ ‫پرداخ��ت کنیم‪ ،‬پروان��ه بهره‌برداری معدن را نیز به‬ ‫عنوان وثیقه قبول می‌کنیم‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬درباره صندوق‌های طرح ترس��یب‬ ‫کربن تاکنون ‪ ۱۶۰‬صندوق را در خراس��ان جنوبی‬ ‫تامین مالی کرده‌ایم و سهمیه امسال استان‪ ،‬تامین‬ ‫مالی ‪ ۵۰‬صندوق اس��ت و در صورت معرفی تامین‬ ‫مالی خواهیم کرد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه در زمینه حمل‌ونقل روس��تایی‬ ‫آمادگی داریم همانند سال‌های گذشته و با همکاری‬ ‫س��ازمان حمل‌ونقل پایانه‌ها‪ ،‬موضوع تفاهمنام ‌ه را‬ ‫همچن��ان ادام��ه دهی��م‪ ،‬اضاف��ه ک��رد‪ :‬در زمینه‬ ‫س��نگ‌های قیمتی‪ ،‬گلیم‌بافی و مله‌بافی قرار ش��د‬ ‫دوس��تان پیش‌درآم��د و هزین��ه‌اش را در اختیار ما‬ ‫قرار دهند تا براساس آن تسهیالت پرداخت کنیم‪.‬‬ ‫نوراهلل‌زاده عنوان کرد‪ :‬در زمینه گردشگری تعهد‬ ‫کردی��م که ‪ ۵۰‬اقامتگاه بوم‌گردی اس��تان را تامین‬ ‫اعتب��ار کنیم و به هر اقامت��گاه ‪ ۲۰۰‬میلیون تومان‬ ‫تسهیالت اختصاص خواهد یافت‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬در زمین��ه هم‌افزای��ی خودرویی اگر‬ ‫کمیت��ه امداد اعتباری دارد م��ا هم کمک خواهیم‬ ‫کرد تا مددجویان در زمینه خرید خودروی نیس��ان‬ ‫اقدام کنند‪.‬‬ ‫سود مالکانه زغال‌سنگ‬ ‫معدن زمستان‌یورت‬ ‫به استان بازگردد‬ ‫اس��تاندار گلس��تان ب��ا حض��ور در مع��دن‬ ‫زمستان‌یورت شهرستان آزادشهر ضمن گفت‌وگو‬ ‫با کارگران معدن‪ ،‬مش��کالت آنها را بررسی کرد‬ ‫و خواس��تار بازگش��ت بخش��ی از س��ود مالکانه‬ ‫زغال‌س��نگ این معدن ش��د‪ .‬به گزارش ایس��نا‪،‬‬ ‫هادی حق‌ش��ناس در حاشیه این بازدید با تاکید‬ ‫ب��ر اینکه بخش ایمنی در مع��دن برای ما دارای‬ ‫اهمیت زیاد اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬حدود ‪ ۳‬ماه حق‬ ‫و حقوق کارگران معدن پرداخت نش��ده است‪ .‬به‬ ‫وسیله س��ازمان تامین اجتماعی و اداره صنعت‪۷‬‬ ‫معدن و تجارت پیگیر شدم که معوقات پرداخت‬ ‫شود‪ .‬وی افزود‪ :‬زغال‌سنگ استخراج شده از این‬ ‫معدن برای فرآوری به استان دیگر می‌رود و سود‬ ‫مالکانه به استان برنمی‌گردد‪ .‬حق‌شناس با اشاره‬ ‫به اینکه کارگران این معدن مجتمع‌های تفریحی‬ ‫ندارند‪ ،‬گفت‪ :‬پیگیری می‌کنم بخش��ی از س��ود‬ ‫مالکانه زغال‌س��نگ اس��تخراج شده که به استان‬ ‫دیگ��ری می‌رود‪ ،‬به گلس��تان برگردد‪ .‬اس��تاندار‬ ‫گلستان در ادامه با اشاره به جبران خسارت‌های‬ ‫س��یل و ران��ش زمی��ن در اس��تان‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫تعمی��رات حدود ‪ ۱۳‬هزار منزل مس��کونی تا ‪۱۰‬‬ ‫روز آینده به پایان می‌رس��د‪ .‬بخ��ش عمده‌ای از‬ ‫واحدهای ساخته شده نیز تا دی به پایان مرحله‬ ‫سفت‌کاری خواهند رسید‪ .‬حق‌شناس بیان کرد‪:‬‬ ‫در این شهرستان نیز ‪ ۴۷۵‬واحد تعمیری و ‪۵۷۵‬‬ ‫واحد ساخته ش��ده داریم که باید هرچه سریع‌تر‬ ‫بهره‌برداری شوند‪ .‬نیاز است سفت‌کاری خانه‌های‬ ‫بخش نراب به دلیل س��رمای زودرس تا پیش از‬ ‫زمستان به پایان برسد‪.‬‬
‫یکشنبه ‪ 20‬مرداد ‪ 9 1398‬ذی‌الحجه ‪ 11 1440‬اوت ‪2019‬‬ ‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫موسسه فرهنگی و هنری روزگار وصل‬ ‫مدیر مسئول‪:‬‬ ‫ناصر بزرگمهر‬ ‫سال دوم شماره ‪223‬‬ ‫سردبیر‪ :‬محبوبه ناطق‬ ‫همکاران‪ :‬سارا اصغری‪-‬ثمن رحیمی‌‌راد‪ -‬منیر حضوری‬ ‫مدیر فنی و هنری‪ :‬مهدی نجفی‬ ‫نمایندگی دفتر اروپا‪ :‬چکاوک بزرگمهر‬ ‫آدرس‪ :‬تهران‪ -‬میدان هفتم تیر‪ -‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬پالک ‪74‬‬ ‫تلفکس‪88310576-88310575:‬‬ ‫سازمان آگهی‌ها‪88722732-3:‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان‌ها‪88724211:‬‬ ‫چاپ‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.Madandaily.com‬‬ ‫‪www.instagram.com/Madandaily‬‬ ‫‪www.twitter.com/Madandaily‬‬ ‫‪www.t.me/Madandaily‬‬ ‫‪E-mail:info@madandaily.com‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫یادداشت‬ ‫ثبات سیاسی‪ ،‬شرط الزم توسعه معدنی‬ ‫پیمان افضل‬ ‫استاد دانشگاه‬ ‫در جهان امروز‪ ،‬میان ثبات‬ ‫سیاس��ی و س��رمایه‌گذاری‬ ‫ارتباط مستقیمی وجود دارد‪.‬‬ ‫هم‌اکنون حدود ‪۲۰۰‬کش��ور‬ ‫در جه��ان وج��ود دارن��د که‬ ‫به دلیل نبود ثبات سیاس��ی‪،‬‬ ‫فرصت جذب س��رمایه‌گذاران‬ ‫را از دس��ت می‌دهند‪ ،‬هرچند دارای ذخایر غنی هستند‪ .‬در نتیجه‪ ،‬این کشورها که‬ ‫بیشتر افریقایی هستند‪ ،‬با وجود حجم چشمگیر ذخایر شرایط اقتصادی مطلوبی را‬ ‫تجربه نمی‌کنند‪ ،‬درحالی‌که رقیبان افریقایی این کشورها نیز از ورود سرمایه‌گذاران‬ ‫اس��تقبال می‌کنند و این اتفاق باعث می‌شود دس��ت شرکت‌های سرمایه‌گذار برای‬ ‫تغییر محل س��رمایه‌گذاری باز باش��د‪ .‬این اتفاق هم‌اکنون می��ان افریقای جنوبی و‬ ‫کش��ورهایی مانند نامیبیا‪ ،‬زیمبابوه و کنگو جریان دارد؛ در ش��رایطی که گاه خبر‬ ‫خروج شرکت‌های معدنی از افریقای جنوبی به گوش می‌رسد‪ .‬ازجمله این شرکت‌ها‬ ‫می‌توان به آنگلوامریکن اشاره کرد‪.‬‬ ‫جاک��وب زوما‪ ،‬رئیس‌جمهوری پیش��ین افریقای جنوبی قدرت سیاس��ت‌ورزی و‬ ‫ویژگی‌های ش��خصیتی برجس��ته‌ای نداشت و در همین حال ش��رکت‌های معدنی‬ ‫می‌دانند که بخش زیادی از اقتصاد افریقای جنوبی‪ ،‬مبتنی بر مواد معدنی اس��ت و‬ ‫این کشور نمی‌تواند بدون کمک این شرکت‌ها معادن خود را از نظر فنی اداره کند‪.‬‬ ‫در نتیجه افریقای جنوبی مجبور اس��ت به نوعی به مصالحه با ش��رکت‌های معدنی‬ ‫دست یابد‪ .‬همچنین نبود دموکراسی با پایه و اساس در این کشورها و نبود قوانین‬ ‫محکم‪ ،‬امکان تاخت و تاز شرکت‌های معدنی را فراهم کرده است اما باید توجه کرد‬ ‫که معدنکاری‪ ،‬صنعتی است که نیاز به زمان طوالنی برای بازگشت سرمایه دارد که‬ ‫صرف پروژه شده است‪.‬‬ ‫در نتیج��ه اگر دولت کش��ور میزبان پ��روژه‪ ،‬در تامین امنیت پ��روژه موفق عمل‬ ‫نکند‪ ،‬انجام پروژه برای شرکت صرفه اقتصادی نخواهد داشت و سودده نخواهد بود‪،‬‬ ‫آن‌هم در این فضای رقابتی که بین شرکت‌های معدنی در سطح جهان وجود دارد‪.‬‬ ‫درنهایت در صورت تامین نش��دن امنیت الزم‪ ،‬س��رمایه‌گذار می‌تواند انتخاب کند‬ ‫س��رمایه خود را صرف ذخایر کش��ور دیگری کند که اگرچه س��ود کمتری عاید آن‬ ‫می‌کند اما امنیت سرمایه در آن تامین شده است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫طال رکورد جدید زد‬ ‫نرخ طال در معامالت چهارش��نبه ‪ ۷‬اوت (‪ ۱۶‬مرداد) بازار جهانی متاثر از تشدید‬ ‫جنگ تجاری امریکا و چین که تقاضای سرمایه‌گذاران برای خرید این فلز ارزشمند‬ ‫را تقویت کرد به رکورد باالی جدیدی جهش یافت‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬هر اونس طال برای تحویل فوری در معامالت روز گذشته بازار‬ ‫سنگاپور ‪۰.۹‬درصد رشد کرد و به ‪۱۴۸۶‬دالر و ‪۴۱‬سنت رسید‪.‬‬ ‫در بازار امریکا‪ ،‬هر اونس طال ‪۰.۹‬درصد افزایش یافت و به ‪۱۴۹۷‬دالر و ‪۹۰‬سنت‬ ‫رسید‪ .‬ایلیا اسپیواک‪ ،‬استراتژیس��ت ارزی ارشد در شرکت دیلی‌فارکس در این‌باره‬ ‫گف��ت‪ :‬جنگ‌های تجاری عامل افزایش اخیر قیمت‌ها بوده‌اند‪ .‬جنگ لفظی ش��دید‬ ‫میان واش��نگتن و پکن نگرانی‌ها نس��بت به ش��دت گرفتن منازعه و آسیب دیدن‬ ‫رش��د اقتصاد جهانی را برانگیخته است‪ .‬براساس نظرس��نجی رویترز‪ ،‬آمارها نشان‬ ‫خواه��د داد ص��ادرات چین در ژوئیه (تیر‪-‬خرداد) ب��رای دومین ماه متوالی کاهش‬ ‫پیدا کرده اس��ت‪ .‬انتظار می‌رود واردات این کش��ور نیز کاهش پیدا کند که عالمت‬ ‫موفق نبودن تدابیر محرک اقتصادی دولت چین خواهد بود‪ .‬بانک گلدمن س��اکس‬ ‫اعالم کرده دیگر انتظار ندارد پیش از انتخابات ریاست جمهوری سال آینده (‪۲۰۲۰‬‬ ‫میالدی) توافق تجاری انجام شود و بانک مورگان استنلی هشدار داده که تعرفه‌های‬ ‫تالفی‌جویانه ممکن است اقتصاد جهانی را تا اواسط سال آینده میالدی دچار رکود‬ ‫کند‪ .‬بر اساس گزارش رویترز‪ ،‬یک مقام بانک مرکزی امریکا سه‌شنبه اظهار کرد که‬ ‫باید پیش از تصمیم‌گیری درباره کاهش دوباره نرخ‌های بهره‪ ،‬کمی صبر کرد و آمار‬ ‫اقتصادی بیش��تری را دید‪ .‬ذخایر طالی «اس‌پی‌دی‌آر گلد تراست» که بزرگ‌ترین‬ ‫صندوق س��رمایه‌گذاری با پش��توانه طال در جهان است‪ ،‬سه‌شنبه ‪۰.۲۱‬درصد رشد‬ ‫کرد و به ‪۸۳۶.۹۲‬تن رس��ید که منعکس‌کننده تقاضای باال برای طال اس��ت‪ .‬بازده‬ ‫اوراق خزانه ‪۱۰‬س��اله امریکا به پایین‌ترین حد در ‪۳‬س��ال گذش��ته سقوط کرد‪ .‬به‬ ‫گفت��ه وانگ تائو‪ ،‬تحلیلگر فن��ی رویترز‪ ،‬هر اونس طال ب��رای تحویل فوری ممکن‬ ‫است مقاومت در سطح ‪۱۴۹۷‬دالر را امتحان کند و اگر این نرخ شکسته شود‪ ،‬طال‬ ‫ممکن اس��ت تا محدوده ‪۱۵۲۴‬دالر صعود کند‪ .‬در بازار س��ایر فلزات ارزشمند‪ ،‬هر‬ ‫اونس نقره برای تحویل فوری ‪۱.۷‬درصد رش��د کرد و به ‪۱۶‬دالر و ‪۷۳‬س��نت رسید‪.‬‬ ‫ه��ر اونس پالتین ب��رای تحویل فوری با یک درصد افزایش‪۸۵۵ ،‬دالر و ‪۷۶‬س��نت‬ ‫معامله شد‪ .‬هر اونس پاالدیم برای تحویل فوری با ‪۰.۱‬درصد کاهش‪ ،‬در ‪۱۴۳۶‬دالر‬ ‫و ‪۳۴‬سنت ایستاد‪.‬‬ ‫پرو‪ ،‬بزرگ‌ترین صادرکننده کنسانتره مولیبدن‬ ‫گروه معدن‪:‬‬ ‫آم��ار تج��ارت کنس��انتره مولیبدن در‬ ‫جهان در س��ال گذش��ته میالدی(‪)۲۰۱۸‬‬ ‫رون��د متغیری داش��ت‪ .‬در نیمه نخس��ت‬ ‫سال گذشته درمجموع حدود ‪۷۴‬هزار تن‬ ‫کنسانتره مولیبدن در جهان تجارت شد که‬ ‫نسبت به نیمه نخست سال ‪۲۰۱۷‬میالدی‬ ‫حدود ‪۱۱‬درصد افزایش داشت‪ .‬همچنین‬ ‫میزان تجارت کنسانتره مولیبدن در نیمه‬ ‫دوم س��ال گذشته درمجموع به حدود ‪۸۶‬‬ ‫هزار تن رس��ید که نسبت به مدت مشابه‬ ‫سال قبل حدود ‪۹‬درصد افزایش داشت‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش فل��زات آنالی��ن‪ ،‬مولیبدن‬ ‫عنصری کمی��اب و در عین حال کاربردی‬ ‫است که در صنایع فوالدسازی‪ ،‬نفت‪ ،‬گاز‪،‬‬ ‫پتروش��یمی و همچنین تولید کود کاربرد‬ ‫دارد‪ .‬میزان تجارت کنسانتره مولیبدن در‬ ‫ماه‌های ژانویه و دسامبر ‪( ۲۰۱۸‬نیمه دی‬ ‫تا نیمه بهم��ن ‪ )۱۳۹۶‬و نیمه آذر تا نیمه‬ ‫دی ‪ ۱۳۹۷‬خورش��یدی) به ترتیب حدود‬ ‫‪۱۴‬ه��زار ت��ن و ‪۱۳‬هزار تن گزارش ش��د‪.‬‬ ‫همچنین از آغاز س��ال گذش��ته میالدی‬ ‫در دی ‪ ۱۳۹۶‬ت��ا پایان آن در دی ‪۱۳۹۷‬‬ ‫حدود ‪۱۶۰‬هزار تن کنسانتره مولیبدن در‬ ‫جهان تجارت شد که نسبت به سال ‪۲۰۱۷‬‬ ‫حدود ‪۱۰‬درصد رشد داشت‪.‬‬ ‫متوس��ط ماهان��ه تج��ارت کنس��انتره‬ ‫مولیبدن در س��ال گذشته حدود ‪۱۳‬هزار‬ ‫تن گزارش ش��د که نس��بت به متوس��ط‬ ‫پرو با متوسط صادرات ماهانه ‪۴‬هزار تن و سهم‬ ‫‪۳۲‬درصدی‪ ،‬بزرگ‌ترین صادرکننده کنسانتره‬ ‫مولیبدن در سال گذشته میالدی است که این‬ ‫محصول را به کشورهای امریکا‪ ،‬شیلی‪ ،‬هلند و چین‬ ‫صادر کرده است‬ ‫ماهانه آن در سال ‪ ،۲۰۱۷‬حدود ‪۱۰‬درصد‬ ‫افزایش داشت‪ .‬تجارت کنسانتره مولیبدن‬ ‫در س��ال گذش��ته روند متغیری داش��ت‬ ‫و بیش��ترین و کمتری��ن می��زان تجارت‬ ‫کنس��انتره مولیب��دن در س��ال گذش��ته‬ ‫به‌ترتیب مربوط به ماه‌ه��ای اکتبر حدود‬ ‫‪۱۸‬هزار ت��ن و فوریه ح��دود ‪۱۰‬هزار تن‬ ‫اس��ت که نس��بت به س��ال ‪ ۲۰۱۷‬حدود‬ ‫‪ ۱۲‬و ‪۷‬درصد افزایش داش��تند‪ .‬همچنین‬ ‫میزان تجارت جهانی کنس��انتره مولیبدن‬ ‫فلزی که توسعه خودروهای برقی را تهدید می‌کند‬ ‫بس��یاری از ش��رکت‌های تولیدکنن��ده خودروهای‬ ‫الکتریک��ی درب��اره احتم��ال کمبود فلز نی��کل برای‬ ‫تامین باتری‌های موردنیاز این وس��ایل نقلیه‪ ،‬به‌شدت‬ ‫ابرازنگرانی کرده‌اند‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬با توجه به آنکه در سال‌های اخیر‬ ‫خودروه��ای برق��ی و الکتریکی متاث��ر از نگرانی‌های‬ ‫زیس��ت محیطی درب��اره افزای��ش گرمای��ش زمین‪،‬‬ ‫گازه��ای گلخان��ه‌ای و س��می و همچنی��ن آلودگ��ی‬ ‫هوا در کالنش��هرها و مش��کالت گوناگون��ی که برای‬ ‫محیط‌زیس��ت‪ ،‬اکوسیس��تم زمین و س�لامتی انسان‬ ‫و حی��وان ایجاد می‌کن��د‪ ،‬از توجه خاص��ی برخوردار‬ ‫ش��ده‌اند دولت‌هایی در جهان نیز تصمیم گرفته‌اند با‬ ‫ارائه طرح‌های تشویقی به شرکت‌های تولیدکننده این‬ ‫محصوالت و همچنین ش��هروندان خود‪ ،‬تولید و خرید‬ ‫و فروش وسایل نقلیه پاک و دوستدار محیط‌زیست را‬ ‫به میزان قابل‌توجهی افزایش دهند‪.‬‬ ‫در گزارش��ی که بلومب��رگ به آن پرداخته اس��ت‪،‬‬ ‫بسیاری از ش��رکت‌های تولیدکننده خودروهای برقی‬ ‫ازجمل��ه تس�لاموتورز امری��کا که بدون‌ش��ک یکی از‬ ‫بزرگ‌تری��ن س��ازندگان خودروهای برق��ی و پاک در‬ ‫جه��ان به‌ش��مار م��ی‌رود‪ ،‬از احتمال کمب��ود و اتمام‬ ‫زودهنگام منابع و ذخایر نیکل که در تامین باتری‌های‬ ‫موردنیاز خودروهای برقی نقش اساسی و مهمی دارد‪،‬‬ ‫به‌شدت ابراز نگرانی کرده‌اند‪.‬‬ ‫پیت��ر برادفورد‪ ،‬مدیر ارش��د اجرایی گروه مس��تقل‬ ‫استخراج و تولید نیکل که یکی از اعضای ارشد هیات‬ ‫زنجی��ره تامین باتری‌های وی��ژه خودروهای برقی نیز‬ ‫به‌شمار می‌رود‪ ،‬خاطرنشان کرده است که منابع نشان‬ ‫می‌ده��د ذخایر نیکل در صورت افزایش اس��تقبال از‬ ‫خودروهای برقی و همچنین رش��د روند استخراج این‬ ‫فلز تا ‪ ۵‬سال آینده به پایان خواهد رسید‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن افزود‪ :‬ذخایر نیکل ب��ا تمام ظرفیت‬ ‫در امریکای ش��مالی درحال اس��تخراج و بهره‌برداری‬ ‫هس��تند و از طرفی انتظار م��ی‌رود که کارخانه جدید‬ ‫دیگری در چین بهره‌برداری ش��ود تا بتواند پاسخگوی‬ ‫نی��از بازارهای جهانی به این فلز ارزش��مند و مهم در‬ ‫تامین باتری‌های ب��زرگ و ویژه خودروهای الکتریکی‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران فعال در صنعت‬ ‫خ��ودرو بر این باورند که کمب��ود منابع و ذخایر نیکل‬ ‫بزرگ‌ترین ریس��ک توس��عه خودروهای برقی به‌شمار‬ ‫می‌رود و آینده درخشانی که پیش‌تر برای خودروهای‬ ‫پاک و دوستدار محیط‌زیست پیش‌بینی شده بود را‬ ‫تهدید می‌کند‪.‬‬ ‫بس��یاری از کش��ورهای جهان قص��د دارند با هدف‬ ‫مقابله با آلودگی هوا و کاهش میزان انتشار آالینده‌ها‬ ‫و گازهای گلخانه‌ای و حفظ بیش��تر محیط زیس��ت‪،‬‬ ‫خودروه��ای تمام الکتریکی و برق��ی را به تولید انبوه‬ ‫برسانند‪ .‬بنابراین بسیاری از شرکت‌های خودروسازی‬ ‫در جهان ع��زم خود را برای تولی��د انبوه خودروهای‬ ‫برق��ی جزم و از برنامه‌های خود بدین منظور رونمایی‬ ‫کرده‌اند‪ .‬افزایش روزاف��زون تولید خودروهای برقی و‬ ‫افزای��ش اس��تقبال از خودروهای پاک‪ ،‬موجب ش��ده‬ ‫است ش��رکت‌های خودروس��ازی در سراسر جهان به‬ ‫رقابت��ی تنگاتنگ پرداخت��ه و هر ی��ک از برنامه‌های‬ ‫خ��ود برای طراحی و تولید خودروهایی بهتر و با توان‬ ‫پیمایش بیشتر رونمایی کنند‪.‬‬ ‫دولت‌های بس��یاری همچون انگلیس‪ ،‬فرانسه‪ ،‬نروژ‪،‬‬ ‫اسپانیا‪ ،‬یونان‪ ،‬مکزیک‪ ،‬چین و هند ازجمله پیشگامانی‬ ‫هس��تند که قصد دارند به‌منظور جلوگیری از آلودگی‬ ‫هوا و حفظ محیط زیست‪ ،‬تولید و فروش خودروهای‬ ‫بنزینی و دیزلی را تا دهه ‪۱۴۰۹( ۲۰۳۰‬خورش��یدی)‬ ‫و درنهایت تا دهه ‪۲۰۴۰‬میالدی (‪۱۴۱۹‬خورش��یدی)‬ ‫ممنوع و متوقف اعالم کنند‪.‬‬ ‫سقوط پی‌درپی بهای سنگ آهن‬ ‫چهارش��نبه ‪۱۶‬مرداد برای سومین روز متوالی بهای‬ ‫سنگ آهن در بورس کاالی دالیان سقوط کرد؛ چراکه‬ ‫تقاضا برای محموله‌های دریایی به دلیل کاهش شدید‬ ‫ارزش یوآن در مقابل دالر امریکا کم شده است‪.‬‬ ‫در این روز قرارداد سنگ آهن برای تحویل در ژانویه‬ ‫س��ال آینده (دی‪-‬بهم��ن ‪ )۱۳۹۸‬پس از رس��یدن به‬ ‫اوج ‪ ۷۰۱‬ی��وآن‪ ،‬با ‪۴.۳‬درصد ی��ا ‪۳۰.۵‬یوآن کاهش به‬ ‫‪‌۶۶۷.۵‬یوآن رسید‪.‬‬ ‫این کاهش نرخ به علت نرخ ثابت اعالم شده ازسوی‬ ‫بانک مرکزی خلق چین ب��ود که مرجع قیمت‌گذاری‬ ‫یوآن را ‪ ۶.۹۹۹۶‬دالر اع�لام کرد و ضعیف‌تر از انتظار‬ ‫بازار بود‪.‬‬ ‫بهای فروش فوری س��نگ آه��ن همچنان با افزایش‬ ‫تنش‌ه��ای تجاری میانی امری��کا و چین رو به کاهش‬ ‫است‪.‬‬ ‫ای��ن تضعیف نرخ یوآن س��بب افزای��ش هزینه‌های‬ ‫ارزی کارخانجات چینی در خرید محموله‌های دریایی‬ ‫(س��نگ آه��ن‪ ،‬کنس��انتره و گندله) آن ه��م در زمان‬ ‫کاهش حاش��یه س��ود فوالدسازان ش��ده است‪ .‬به نظر‬ ‫می‌رس��د‪ ،‬اختالف تجاری میان دو ابرقدرت جهان‪ ،‬به‬ ‫س��مت جنگ ارزی پیش رود زی��را امریکا‪ ،‬چین را به‬ ‫دلیل کاهش ش��دید ارزش پ��ول ملی خود یعنی یوآن‬ ‫در برابر دالر یک ش��یاد و کنترل‌کنن��ده ارزی معرفی‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫هزینه‌ه��ای ارزی باال‪ ،‬خریداران چین��ی را از خرید‬ ‫محموله‌های دریایی به دلیل حاش��یه سود پایین فوالد‬ ‫بازداشته است‪.‬‬ ‫کارتون‌روز‬ ‫بدون شرح‬ ‫ش��نیده می‌ش��ود بس��یاری از کارخانجات به دنبال‬ ‫سنگ آهن عیار پایین برای مخلوط کردن با سنگ‌های‬ ‫با عیار باال برای استفاده در کوره بلند هستند‪ .‬ازاین‌رو‬ ‫تقاضا برای سنگ آهن عیار باال کاهشی است‪.‬‬ ‫برخی خریداران تصمیم گرفته‌اند که پس از تضعیف‬ ‫اخیر نرخ یوآن در مقابل دالر برای خرید محموله‌های‬ ‫دریایی جدید سکوت کنند و منتظر بمانند تا یوآن در‬ ‫بازارها به ثبات بیشتری برسد‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬کانال تلگرامی کیوان جعفری‌طهرانی‬ ‫اخبار کوتاه‬ ‫تقاضای جهانی فوالد روبه پایین‬ ‫کارخانه آرس��لورمیتال که شعبه اصلی آن در لوکزامبورگ است و حدود ‪۶‬درصد‬ ‫تولید جهانی فوالد را در دست دارد پیش‌بینی خود را درباره تقاضای جهانی فوالد‬ ‫تغییر داده‪ ،‬چراکه انتظار دارد در اروپا افت تقاضا مش��اهده ش��ود و علت اصلی آن‬ ‫رکود صنعت خودروسازی خواهد بود‪ .‬حال این فوالدساز انتظار دارد مصرف ظاهری‬ ‫فوالد جهان امس��ال بین ‪ ۰.۵‬تا ‪۱.۵‬درصد رش��د داش��ته باش��د‪ ،‬درحالی‌که برآورد‬ ‫قبلی آن رش��د ‪ ۱‬تا ‪۱.۵‬درصدی بود‪ .‬به گزارش ایفنا به نقل از استیل‌مینت برآورد‬ ‫ش��ده اروپا با کاهش ‪ ۱‬تا ‪ ۲‬درصدی تقاضا در س��ال جاری روبه‌رو شود‪ ،‬درحالی‌که‬ ‫برآورد‌های قبلی از افت یک‌درصدی بیش��تر نبوده است‪ .‬در اروپا خرید خودروهای‬ ‫صف��ر تا ‪ ۳‬درصد افت داش��ته و همین افت تقاضا بر چش��م‌انداز تقاضای فوالد اثر‬ ‫گذاشته است‪ .‬برای آرسلورمیتل و بسیاری از فوالدسازان‪ ،‬صنعت خودروسازی پس‬ ‫از بازار ساخت‌وساز دومین مصرف‌کننده اصلی فوالدشان به شمار می‌آید‪.‬‬ ‫در ژوئن ‪ ۲۰۱۸‬حدود ‪۶۲‬درصد بیش��تر از‬ ‫مدت مشابه سال گذشته آن است و در مه‬ ‫‌سال ‪ ۲۰۱۸‬به‌طور تقریبی با مدت مشابه‬ ‫سال قبل برابر است‪.‬‬ ‫در می��ان صادرکنن��دگان کنس��انتره‬ ‫مولیبدن در س��ال گذش��ته‪ ،‬کش��ورهای‬ ‫پرو‪ ،‬ش��یلی‪ ،‬ایاالت متحده امریکا و هلند‬ ‫بزرگ‌تری��ن صادرکنن��دگان این محصول‬ ‫در جهان به‌ش��مار می‌روند که درمجموع‬ ‫‪۲۰‬درصد صادرات آن را به‌خود اختصاص‬ ‫داده‌اند‪ .‬پرو با متوس��ط ص��ادرات ماهانه‬ ‫‪۴‬هزار تن و سهم ‪۳۲‬درصدی‪ ،‬بزرگ‌ترین‬ ‫صادرکننده کنس��انتره مولیبدن در سال‬ ‫گذش��ته میالدی اس��ت که این محصول‬ ‫را ب��ه کش��ورهای امری��کا‪ ،‬ش��یلی‪ ،‬هلند‬ ‫و چی��ن صادر کرده اس��ت‪ .‬پ��س از پرو‪،‬‬ ‫ش��یلی با متوس��ط ماهانه صادرات ‪۲‬هزار‬ ‫و ‪۷۰۰‬تن و س��هم ‪۲۰‬درص��دی صادرات‬ ‫در س��ال گذش��ته‪ ،‬دومی��ن صادرکننده‬ ‫بزرگ کنس��انتره مولیبدن به‌شمار می‌رود‬ ‫که محصوالت خود را به کش��ورهای کره‬ ‫جنوبی‪ ،‬بلژیک و هلند صادر کرده اس��ت‪.‬‬ ‫امریکا با متوس��ط ماهانه ص��ادرات ‪۲‬هزار‬ ‫و ‪۲۰۰‬تن و س��هم ‪۱۷‬درص��دی و هلند با‬ ‫متوس��ط ماهانه صادرات ه��زار و ‪۶۰۰‬تن‬ ‫و س��هم ‪۱۲‬درصدی‪ ،‬دیگر صادرکنندگان‬ ‫بزرگ کنس��انتره مولیبدن در سال ‪۲۰۱۸‬‬ ‫در جهان هستند‪.‬‬ ‫همچنین هلند‪ ،‬امریکا‪ ،‬ش��یلی و بلژیک‬ ‫بزرگ‌تری��ن واردکنن��دگان کنس��انتره‬ ‫مولیبدن در سال ‪ ۲۰۱۸‬در جهان به‌شمار‬ ‫می‌آیند که ح��دود ‪۷۲‬درصد واردات این‬ ‫محصول را به‌خود اختصاص داده‌اند‪ .‬شیلی‬ ‫با افزایش ‪۲۲‬درصدی واردات خود در سال‬ ‫‪ ۲۰۱۸‬نس��بت به سال قبل‪ ،‬توانست جای‬ ‫بلژیک را در میان واردکنندگان بزرگ این‬ ‫محصول بگیرد‪.‬‬ ‫حضور ش��یلی‪ ،‬امری��کا و هلند در میان‬ ‫بزرگ‌تری��ن صادرکنن��دگان و همین‌طور‬ ‫واردکنن��دگان این محصول‪ ،‬دالیل جالبی‬ ‫دارد که تحلیل آنها نیازمند بررس��ی‌های‬ ‫دقیق‌تری است‪.‬‬ ‫ن علیزاده‬ ‫طرح‪ :‬حسی ‌‬ ‫� به گ��زارش پلتس‪ ،‬ب��ا تداوم رون��د نزولی‬ ‫تقاض��ا در بازار نقدی س��نگ‌آهن چین‪ ،‬نرخ این‬ ‫ماده اولیه بازه��م کاهش یافت و با ‪۱.۲۵‬دالر هر‬ ‫تن خش��ک افت‪ ،‬کمتر از ‪۹۸‬دالر هر تن خشک‬ ‫سی‌اف‌آر چین ثبت شد‪ .‬قرارداد سوآپ سپتامبر‬ ‫نیز به ‪۹۳‬دالر رسیده است‪ .‬در بازار واردات چین‪،‬‬ ‫اختالف میان قیمت‌های درخواستی و پیشنهاد‌ها‬ ‫زیاد ش��ده و خریداران فقط در حال س��نجیدن‬ ‫وضعی��ت ب��ازار هس��تند‪ .‬البته فروش��نده‌هایی‬ ‫هستند که فقط می‌خواهند محموله‌های خود را‬ ‫بفروش��ند و حاضرند به هر قیمتی رضایت دهند‬ ‫تا ضرر کمتری متحمل ش��وند‪ .‬بازار فوالد چین‬ ‫هنوز وضعیت خوبی دارد و کارخانه‌ها به داش��تن‬ ‫موجودی کم س��نگ‌آهن ع��ادت کرده‌اند و این‬ ‫وضعیت به‌راحتی قابل تغییر نیست‪ .‬ابهامات زیاد‬ ‫بازارهای مالی وضعیت بازارهای مواد اولیه را نیز‬ ‫پرنوسان کرده است‪.‬‬ ‫� به گزارش استیل‌مینت‪ ،‬افت ارزش ین ژاپن‬ ‫موجب ش��ده توکیو اس��تیل نرخ خرید قراضه از‬ ‫ب��ازار داخلی را ‪ ۵‬ت��ا ‪ ۹‬دالر هر تن پایین بیاورد‪.‬‬ ‫بدین ترتیب نرخ خرید قراضه سنگین کالس دو‬ ‫‪ ۲۳۵‬تا ‪۲۴۹‬دالر هر تن ش��ده اس��ت‪ .‬البته این‬ ‫کارخانه نرخ خرید قراض��ه را فقط در دو منطقه‬ ‫پایین آورد‪ .‬بازار قراضه ژاپن منتظر مزایده جدید‬ ‫صادرات��ی در روزهای آینده خواه��د بود و بعید‬ ‫است در این مدت تغییر نرخ جدی رخ دهد‪.‬‬ ‫� به گزارش پلتس‪ ،‬واردات بیلت به بازار شرق‬ ‫آس��یا که از فصل پایانی س��ال گذش��ته میالدی‬ ‫صعودی شده بود‪ ،‬ادامه دارد و علت اصلی تغییر‬ ‫کش��ورهای عرضه‌کننده بیلت ب��ه این منطقه و‬ ‫همچنین اس��تفاده بیشتر از بیلت به جای قراضه‬ ‫و سنگ‌آهن پرهزینه بوده است‪ .‬واردات بیلت به‬ ‫اندون��زی‪ ،‬تایلند و کره جنوبی در نیمه نخس��ت‬ ‫س��ال جاری میالدی درصد رشد ساالنه دورقمی‬ ‫داش��ته؛ چراکه بیل��ت ارزان‌قیمت در دس��ترس‬ ‫کارخانه‌ها ب��ود‪ .‬تایلند ‪۲.۰۳‬میلیون تن بیلت در‬ ‫این ‪ ۶‬ماه وارد کرد که رش��د ‪۳۳‬درصدی نسبت‬ ‫به مدت مشابه سال قبل داشت‪ .‬واردات بیلت به‬ ‫اندونزی نیز ‪۱۹‬درصد باال رفت و ‪۲.۰۲‬میلیون تن‬ ‫ش��د‪ .‬کره جنوبی نیز ‪۱.۲‬میلیون تن بیلت خرید‬ ‫که ‪۲۴‬درصد نسبت به سال قبل بهبود داشت‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬ایفنا‬

آخرین شماره های روزنامه روزگار معدن

روزنامه روزگار معدن شماره 231

روزنامه روزگار معدن شماره 231

شماره : ۲۳۱
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۶/۰۳
روزنامه روزگار معدن شماره 230

روزنامه روزگار معدن شماره 230

شماره : ۲۳۰
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۶/۰۲
روزنامه روزگار معدن شماره 229

روزنامه روزگار معدن شماره 229

شماره : ۲۲۹
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۳۰
روزنامه روزگار معدن شماره 228

روزنامه روزگار معدن شماره 228

شماره : ۲۲۸
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۸
روزنامه روزگار معدن شماره 227

روزنامه روزگار معدن شماره 227

شماره : ۲۲۷
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۷
روزنامه روزگار معدن شماره 226

روزنامه روزگار معدن شماره 226

شماره : ۲۲۶
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۶
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!