صفحه قبل

روزنامه روزگار معدن شماره ۲۲۲

صفحه بعد

روزنامه روزگار معدن شماره 222

روزنامه روزگار معدن شماره 222

‫روزنامه اقتصادی معدن و صنایع معدنی ایران‬ ‫حذف صفر از پول‬ ‫ملی تاثیر جدی‬ ‫بر بازار‬ ‫صنایع‌معدنی ندارد‬ ‫شنبه‬ ‫شرایط برای‬ ‫بومی‌سازی‬ ‫مهیا شده است‬ ‫صفحه‪2‬‬ ‫صفحه ‪5‬‬ ‫‪ 19‬مرداد ‪ 8 1398‬ذی‌الحجه ‪ 10 1440‬اوت ‪ 2019‬سال دوم شماره ‪8 222‬صفحه قیمت ‪ 2000‬تومان‬ ‫یادداشت‌ها‬ ‫جای خالی اتصال‬ ‫معادن کوچک و بزرگ‬ ‫صفحه‪3‬‬ ‫پول ملی پشتوانه می‌خواهد‬ ‫نه تغییر‬ ‫‪www.Madandaily.com‬‬ ‫مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی چادرملو در نشست خبری مطرح کرد‪:‬‬ ‫استرالیا و «دی‪»19‬‬ ‫خوراک چادرملو را تامین می‌کنند‬ ‫صفحه‪2‬‬ ‫صفحه‪5‬‬ ‫حذفی که‬ ‫هزینه‌بر است‬ ‫صفحه‪8‬‬ ‫گزارش‌‬ ‫صفحه‪6‬‬ ‫عکس‪:‬رضا علیدادی‬ ‫حذف صفر راهکاری‬ ‫که برای ایران‬ ‫پیشنهاد نمی‌شود‬
‫ایمیدرو‪ ،‬ظرفیت‌های خود را در اختیار صندوق پژوهش فوالد قرار می‌دهد‬ ‫اخبار‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 19‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 8‬ذی‌الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 10‬اوت ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره ‪222‬‬ ‫خبر‬ ‫اشتغالزایی ‪ ۱۰‬هزار نفری‬ ‫با پروژه‌های مس سونگون‬ ‫و آلومینای سراب‬ ‫رئیس شورای فرهنگی‪ -‬اجتماعی‬ ‫منطقه گل‌گهر‪:‬‬ ‫گل‌گهر از رسانه‌ها‬ ‫انتظار همکاری و کمک دارد‬ ‫خداداد غریب‌پور‪ :‬تحریم‌ها موجب شدند به فکر خلق‬ ‫ارزش‪ ،‬نوآوری و ساخت تجهیزات بیفتیم‬ ‫و حمایت می‌ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬ب��رای موفقیت این‪ ‬‬ ‫صندوق‪ ،‬به اساس��نامه جامع نی��از داریم‪ .‬این‬ ‫اساسنامه باید از سوی متخصصان فوالد تدوین‬ ‫ش��ود و در آن‪ ،‬نگاه پژوهش‌مح��ور مدیریتی و‬ ‫تصمیم‌گی��ری وجود داش��ته باش��د‪ .‬اگر منابع‬ ‫الزم از س��وی فعاالن تزریق شود‪ ،‬بدون شک‪،‬‬ ‫اتفاق‌های ارزنده‌ای در حوزه پژوهش و فناوری‬ ‫ف��والد روی خواهد داد‪ .‬ای��ن صندوق در حوزه‬ ‫زنجی��ره ف��والد اس��ت ام��ا می‌تواند در س��ایر‬ ‫حوزه‌های صنایع معدنی نیز توسعه یابد‪.‬‬ ‫رئی��س هی��ات عامل ایمی��درو با اش��اره به‬ ‫ظرفیت‌ه��ای قانون��ی ایمیدرو ب��رای موفقیت‬ ‫صن��دوق پژوهش و فناوری ف��والد گفت‪ :‬مرکز‬ ‫تحقیقات فرآوری مواد معدن��ی ایران می‌تواند‬ ‫در کنار این صندوق به پژوهشگران‪ ،‬امکانات و‬ ‫خدمات مناسب ارائه دهد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ع�لاوه برآن‪ ،‬با توج��ه به ارتباط‬ ‫مطلوب با دانش��گاه‌ها‪ ،‬زمینه تعامل با صندوق‬ ‫فراهم اس��ت‪ .‬همچنی��ن‪ ،‬جهاد دانش��گاهی با‬ ‫برخورداری از تجربه‌های مفید در بومی‌س��ازی‬ ‫حوزه مس و فل��زات دیگر‪ ،‬عالقه‌مند به اجرای‬ ‫طرح‌های پژوهشی و ساخت و تحویل تجهیزات‬ ‫مورد نیاز صنایع معدنی است‪.‬‬ ‫غریب‌پور خاطرنش��ان کرد‪ :‬اس��تارت‌آپ‌های‬ ‫دانشگاه صنعتی امیرکبیر نیز توانایی برندسازی‬ ‫و تجاری‌سازی نیازمندی‌های صنایع را دارند‪.‬‬ ‫رئیس هیات عامل ایمیدرو با اشاره به طراحی‬ ‫نرم‌افزار برای برش��مردن نیازه��ای تجهیزات‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬ب��رای ایج��اد همگرای��ی و هم‌افزایی با‬ ‫بخش‌ه��ای مختلف در حوزه بومی‌س��ازی‪ ،‬نیاز‬ ‫است مدیریتی شکل گیرد تا واحدهای مختلف‬ ‫دچار موازی‌کاری نش��وند و از هدررفت انرژی‪،‬‬ ‫هزینه و‪ ...‬جلوگیری شود‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ت�لاش ایمی��درو ب��ر‬ ‫مبن��ای زمینه‌س��ازی‪ ،‬تس��هیل‌کنندگی‪،‬‬ ‫هماهنگ‌کنندگی و هم‌افزایی اس��ت و سازمان‬ ‫یادشده همت خود را به کار می‌گیرد تا مرکز و‬ ‫کانون این مهم باشد‪.‬‬ ‫غریب‌پور اذعان کرد‪ :‬ما به روزی می‌اندیشیم‬ ‫که واژه «س��اخت ایران» روی کاالها‪ ،‬افتخاری‬ ‫ب��رای ای��ران و ایرانی باش��د و بای��د با حمایت‬ ‫همدیگ��ر‪ ،‬نگ��رش و انرژی مثب��ت‪ ،‬همفکری‪،‬‬ ‫همکاری و حسن نیت‪ ،‬این هدف را پیش ببریم‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬امی��دوارم نتیجه این جلس��ه‪ ،‬ما‬ ‫را به روزی برس��اند که بتوانیم دس��تاوردهای‬ ‫بومی‌سازی را به نمایش بگذاریم‪.‬‬ ‫‹ ‹سیاست‌گذاری یکپارچه بومی‌سازی‬ ‫مع��اون برنامه‌ریزی وتوانمندس��ازی ایمیدرو‬ ‫اعالم کرد‪ :‬این سازمان ساختار سیاست‌گذاری‬ ‫یکپارچه بومی‌سازی را تدوین خواهد کرد‪.‬‬ ‫امی��ر خرمی‌ش��اد‪ ،‬مع��اون برنامه‌ری��زی و‬ ‫توانمندس��ازی ایمیدرو در نشست هم‌اندیشی‬ ‫بومی‌سازی و س��اخت داخل گفت‪ :‬بومی‌سازی‬ ‫نیازمند یکپارچه‌سازی سیاست‌گذاری است که‬ ‫ایمیدرو ساختار آن را تدوین خواهد کرد‪.‬‬ ‫وی بر اهمیت بومی‌سازی تاکید کرد و افزود‪:‬‬ ‫برخی آثار تحریم‌ها را می‌توان نگاه به س��اخت‬ ‫داخل‪ ،‬بومی‌س��ازی و همچنین توانمندی‌های‬ ‫داخل دانست‪.‬‬ ‫امیدوارم نگاه مقطعی به این موضوع نداشته‬ ‫باش��یم و حتی در ص��ورت رف��ع تحریم‌ها نیز‬ ‫ای��ن کار ادام��ه یاب��د و بومی‌س��ازی را دائمی‬ ‫کنیم‪ .‬خرمی‌ش��اد یادآور شد‪ :‬یکی از مشکالت‬ ‫بومی‌س��ازی در بخش مع��دن و صنایع معدنی‬ ‫را می‌توان تی��راژ پایین تولید دانس��ت چراکه‬ ‫وقت��ی مقیاس تولی��د پایین باش��د هزینه‌های‬ ‫قالب‌س��ازی‪ ،‬تجهی��زات خ��ط تولی��د و‪ ..‬ب��اال‬ ‫می‌رود‪.‬‬ ‫وی فقر اطالعاتی را از دیگر موانع بومی‌سازی‬ ‫عن��وان کرد و گفت‪ :‬دسترس��ی ش��رکت‌ها به‬ ‫اطالعات یکدیگ��ر می‌تواند تاثیر بس��یاری در‬ ‫پیشرفت این کار داشته باشد‪.‬‬ ‫معاون برنامه‌ریزی و توانمندس��ازی ایمیدرو‬ ‫به تاریخچه این س��ازمان در بومی‌سازی اشاره‬ ‫ک��رد و افزود‪ :‬ایمیدرو در س��ال‌های گذش��ته‪،‬‬ ‫بومی‌سازی را آغاز کرد‪.‬‬ ‫پروژه‌هایی همچ��ون تولید الکترود گرافیتی‪،‬‬ ‫پترولی��وم کک‪ ،‬کک آن��دی و کک س��وزنی‬ ‫نمونه‌هایی از بومی‌س��ازی هستند که بخشی از‬ ‫نیاز داخل را تامی��ن خواهند کرد‪ .‬این پروژه‌ها‬ ‫پیشرفت‌های خوبی داش��ته‌اند که در آینده نه‬ ‫چندان دور آثار آن را خواهیم دید‪.‬‬ ‫خرمی‌ش��اد تاکید کرد مدیران ارش��د بخش‬ ‫معدن و صنایع معدنی‪ ،‬موضوع بومی‌س��ازی را‬ ‫در فرهنگ سازمان خود قرار دهند و در صورتی‬ ‫که کاالیی در داخل کش��ور تولید می‌ش��ود‪ ،‬از‬ ‫کاالی مشابه خارجی استفاده نکنند‪ .‬همچنین‬ ‫در ش��رکت‌ها بخش��ی برای مدیریت س��اخت‬ ‫داخ��ل وجود داش��ته باش��د که به ای��ن امور‬ ‫رسیدگی کند‪.‬‬ ‫وی درباره پیگی��ری افزایش تولیدات داخلی‬ ‫نیز گفت‪ :‬در این راس��تا باید مقایس��ه تولیدات‬ ‫داخلی دارای مش��ابه خارجی با نیازها‪ ،‬پیگیری‬ ‫تکمیل حلقه‌های زنجیره ارزش و جلوگیری از‬ ‫خام‌فروشی را مورد نظر قرار داد‪.‬‬ ‫‹ ‹نیاز به سامانه اطالعاتی‬ ‫در این نشست‪ ،‬رس��ول خلیفه سلطان‪ ،‬دبیر‬ ‫انجم��ن تولیدکنندگان فوالد ضمن اش��اره به‬ ‫تاریخچه بومی‌س��ازی و س��اخت داخل گفت‪:‬‬ ‫برگزاری نمایش��گاه بومی‌سازی و ساخت داخل‬ ‫مقطعی اس��ت که جنبه فرهنگ‌س��ازی دارد و‬ ‫ب��رای عملیاتی کردن بومی‌س��ازی و س��اخت‬ ‫داخ��ل باید این کار را به ط��ور دائمی پیگیری‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ب��رای دائمی کردن بومی‌س��ازی‬ ‫و س��اخت داخل‪ ،‬نی��از به س��امانه اطالعات و‬ ‫ارتباطات و همچنین صندوق پژوهش و فناوری‬ ‫فوالد است‪.‬‬ ‫در همین راستا نیز صندوق پژوهش و فناوری‬ ‫فوالد در آستانه راه‌اندازی است و باید بر ایجاد‬ ‫سامانه اطالعات و ارتباطات تمرکز کنیم‪.‬‬ ‫خلیفه‌س��لطان یادآور ش��د‪ :‬نمایشگاه ساالنه‬ ‫بومی‌سازی و ساخت داخل ‪ ۲۳‬دی سال جاری‬ ‫برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی چادرملو در نشست خبری مطرح کرد‪:‬‬ ‫استرالیا و « دی‪ »19‬خوراک چادرملو را تامین می‌کنند‬ ‫تا سال آینده شاهد رسیدن آب به اردکان خواهیم بود‬ ‫محبوبه ناطق‪:‬‬ ‫محم��ود نوری��ان‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت معدن��ی و صنعتی‬ ‫چادرمل��و در یک نشس��ت خبری به همراه مدیران ش��رکت‬ ‫معدن��ی و صنعت��ی چادرمل��و در پاس��خ به پرس��ش روزگار‬ ‫مع��دن درباره ممنوعی��ت صادرات س��نگ‌آهن از ‪ ۱۵‬مرداد‬ ‫اعالم کرد‪ :‬بیش��تر محصوالت خود را در داخل می‌فروش��یم‬ ‫و بابت بخش��نامه اخیر معاونت معدنی وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت مش��کلی نداری��م‪ .‬وی افزود‪ :‬صادرات س��نگ‌های‬ ‫دانه‌بندی ما در چند س��ال گذشته بسیار ناچیز بوده و همان‬ ‫درآمد را نیز صرف توس��عه کردی��م‪ .‬وی در بخش دیگری از‬ ‫س��خنانش درباره معدن سنگ‌آهن چادرملو در استرالیا خبر‬ ‫داد‪ :‬مجوزه��ای الزم این پروژه را گرفتیم‪ .‬تنها چند مجوز در‬ ‫حوزه زیس��ت‌محیطی و رضایت مردم بومی آن منطقه باقی‬ ‫مان��ده که در حال اخذ آن هس��تیم و به احتمال زیاد تا یک‬ ‫سال آینده‪ ،‬برداشت از این معدن عملیاتی خواهد شد‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت معدنی و صنعتی چادرملو با اش��اره به‬ ‫اینکه کنس��انتره سنگ‌آهن اس��ترالیا برای فرآوری و تبدیل‬ ‫به فوالد به مکران انتقال خواهد یافت‪ ،‬گفت‪ :‬مش��اور انتخاب‬ ‫شده است و باید طرح خود را بدهد که بر اساس آن کار خود‬ ‫را ش��روع کنیم‪ .‬در این پروژه قرار است ‪ ۱۰‬میلیون تن فوالد‬ ‫تولید کنیم و امیدواریم همزمان با راه‌اندازی معدن استرالیا‪،‬‬ ‫این پروژه نیز در مکران فعال و راه‌اندازی شود‪.‬‬ ‫نوریان در زمینه تامین س��نگ‌آهن مورد نیاز کارخانه‌های‬ ‫کنس��انتره و گندل��ه و آهن اس��فنجی چادرمل��و اظهار کرد‪:‬‬ ‫مهم‌تری��ن پروژه تامین س��نگ‌آهن از محل محدوده معدنی‬ ‫دی ‪ ۱۹‬اس��ت ک��ه توافق��ات نهایی حاصل ش��ده‪ ،‬ق��رارداد‬ ‫ژئوفیزیک هوایی را بس��ته‌ایم و ب��ه‌زودی پیمانکار کار خود‬ ‫را ش��روع می‌کند‪ .‬م��ا دی‪ ۱۹‬را تمام ش��ده تلقی می‌کنیم‪.‬‬ ‫ذخیره دی‪ ۱۹‬براس��اس اکتشافات دهه ‪ 40‬بین ‪ ۷۰‬تا ‪۱۰۰‬‬ ‫میلیون تن برآورد شده که امیدواریم در اکتشافات تفصیلی‪،‬‬ ‫این رقم افزایش یابد‪ .‬وی با اش��اره به اینکه این پروژه جدی‬ ‫پیش م��ی‌رود‪ ،‬درباره آثار تحریم ب��ر عملکرد مجموعه خود‬ ‫عکس‪ :‬روزگار معدن‬ ‫رسانه رکن چهارم دموکراسی است که نوعی‬ ‫مطالبه‌گری سازمان‌یافته را رقم می‌زند‪.‬‬ ‫عل��ی حاتم��ی‪ ،‬رئی��س ش��ورای فرهنگی‪-‬‬ ‫اجتماع��ی منطق��ه گل‌گهر در نشس��تی که به‬ ‫منظور تکریم ارباب رس��انه در هتل اس��پیناس‬ ‫برگ��زار ش��ده بود‪ ،‬ب��ا بیان ای��ن مطلب گفت‪:‬‬ ‫ش��ورای فرهنگی‪ -‬اجتماعی منطقه گل‌گهر بر‬ ‫اس��اس مصوبه هیات مدیره ش��رکت‌ها تعریف‬ ‫شده است و ش��یوه‌نامه مصوب دارد‪ .‬هر کاری‬ ‫در زمینه مسئولیت‌های اجتماعی گل‌گهر انجام‬ ‫ش��ود نیز در این ش��ورا تصویب می‌شود‪ .‬وی با‬ ‫بیان اینکه گل‌گهر مجموعه‌ای از ‪ ۴۵‬ش��رکت‬ ‫اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬برخی از این ش��رکت‌ها فعالیت‬ ‫اس��تخراج از معادن را به عه��ده دارند و برخی‬ ‫‌دیگ��ر پیمانکارن��د‪ .‬این تعداد ش��رکت و نحوه‬ ‫تعامل آنها با مردم منطقه در مسئولیت شورای‬ ‫فرهنگی‪-‬اجتماعی گل‌گهر می‌گنجد‪ .‬این شورا‬ ‫بر تمام این منطقه اش��راف دارد و خط مش��ی‬ ‫فعالیت‌ه��ای اجتماعی را تبیی��ن می‌کند‪ .‬وی‬ ‫با بیان اینکه در کش��ور حت��ی یک خط قانون‬ ‫در حوزه اجتماعی وجود ندارد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬از‬ ‫آنجا که گل‌گه��ر فعالیت‌های اجتماعی زیادی‬ ‫دارد با ش��یوه‌نامه معینی‪ ،‬این مس��ئولیت‌ها را‬ ‫مشخص کرده است‪.‬‬ ‫او با اش��اره ب��ه اینکه گل‌گهر تنها ش��رکت‬ ‫معدنی و صنعتی اس��ت که از معدن تا محصول‬ ‫نهایی اس��لب و میلگرد را تولید می‌کند‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫درباره تعامل با رس��انه‌ها نی��ز انتظار می‌رود با‬ ‫همکاری روابط عمومی‪ ،‬رسانه‌ها اطالعات را از‬ ‫منبع اصلی دریافت کنند نه از ش��ایعات‪ .‬وی با‬ ‫اعالم اینکه از رس��انه‌ها می‌خواهم به ما کمک‬ ‫کنند تا از برهه حساس کنونی برای این شرکت‬ ‫عبور کنیم‪ ،‬گف��ت‪ :‬همانطور که در جریانید‪ ،‬از‬ ‫سیرجان تیم باشگاه گل‌گهر به لیگ برتر رفته‬ ‫و در این باره حساسیت‌های زیادی وجود دارد‪.‬‬ ‫ما انتظار کمک از رسانه‌ها برای عبور از این‬ ‫گردن��ه را داریم چراکه نیمی از مردم ‪۲۷۰‬هزار‬ ‫نفری س��یرجان تح��ت تاثیر ش��رکت گل‌گهر‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫گروه معدن‪:‬‬ ‫رئیس هی��ات عامل ایمیدرو گف��ت ایمیدرو‬ ‫ظرفیت‌های قانونی خ��ود را در اختیار صندوق‬ ‫پژوهش و فناوری فوالد قرار می‌دهد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایمی��درو‪ ،‬خ��داداد غریب‌پور در‬ ‫نشس��ت هم‌اندیش��ی بومی‌س��ازی و س��اخت‬ ‫داخ��ل‪ ،‬ضم��ن بیان ای��ن مطلب اظه��ار کرد‪:‬‬ ‫ایمیدرو پیش‌تر موضوع بومی‌سازی را در مرکز‬ ‫تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران مورد توجه‬ ‫ق��رار داده بود اما برگزاری چنین جلس��ه‌هایی‪،‬‬ ‫سبب می‌ش��ود موضوع را منس��جم‌تر پیگیری‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در ایمیدرو معتقدی��م کاری که‬ ‫امکان انجام آن نیست را نباید مطرح کرد و اگر‬ ‫کاری قابل انجام اس��ت‪ ،‬مطرح شود‪ .‬از این رو‬ ‫در زمینه بومی‌سازی و داخلی‌سازی تجهیزات؛‬ ‫اندیش��ه‪ ،‬اراده‪ ،‬منابع‪ ،‬نیروی انسانی و سرمایه‬ ‫وج��ود دارد و نیاز به مدیریت اس��ت تا به طور‬ ‫دقیق‌تری عملیاتی شود‪.‬‬ ‫رئیس هیات عامل ایمیدرو با اش��اره به اینکه‬ ‫تحریم‌های بین‌المللی‪ ،‬س��بب توجه بیش��تر به‬ ‫موضوع بومی‌سازی‪ ،‬ایجاد دانش بومی و ساخت‬ ‫تجهیزات در داخل کش��ور شد‪ ،‬گفت‪ :‬شاید در‬ ‫ش��رایط عادی‪ ،‬کمتر به فکر بومی‌سازی‌بودیم‬ ‫و همچون گذش��ته با درآمدهای نفتی‪ ،‬اقدام به‬ ‫خرید تجهیزات خارجی می‌کردیم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬تحریم‌ها موجب ش��دند به فکر‬ ‫خلق ارزش‪ ،‬نوآوری و ساخت تجهیزات بیفتیم‪.‬‬ ‫غریب‌پور تصریح کرد‪ :‬ش��رکت‌ها‪ ،‬واحدهای‬ ‫تحقیق و توس��عه دارند اما به دلیل مشغله‌های‬ ‫پی��ش رو نظیر تولید‪ ،‬بازار‪ ،‬مس��ائل اجتماعی‪،‬‬ ‫پیمانکاری و‪ ...‬کمتر امکان استفاده بهینه از این‬ ‫واحدها برای تحقیق و توسعه وجود دارد و اگر‬ ‫هم انجام دهند چندان اثرگذار نیست‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬برای هر کاری باید نهاد و ساختار‬ ‫آن را ایجاد کرد‪ .‬ما در حوزه تحقیق و پژوهش‬ ‫و بومی‌سازی‪ ،‬نهاد را ایجاد می‌کنیم‪.‬‬ ‫رئیس هیات عامل ایمیدرو با اشاره به صندوق‬ ‫پژوهش و فن��اوری فوالد‪ ،‬بیان کرد‪ :‬تاس��یس‬ ‫این صندوق‪ ،‬پیش��نهاد انجمن تولیدکنندگان‬ ‫فوالد بود و ش��رکت‌های بزرگ زنجیره فوالد با‬ ‫همکاری ایمی��درو و معاونت پژوهش و فناوری‬ ‫ریاس��ت جمهوری‪ ،‬این صندوق را با س��رمایه‬ ‫‪ ۱۰۰‬میلیارد تومان تاسیس می‌کنند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬این صن��دوق زیر نظر انجمن‬ ‫تولیدکنندگان فوالد اس��ت و بر اساس موافقت‬ ‫انجام شده‪ ،‬قدرالسهم اعضای صندوق بر اساس‬ ‫میزان تولی��د خواهد بود‪ .‬به گفت��ه غریب‌پور‪،‬‬ ‫مرک��ز هماهنگی ای��ن صندوق نی��ز دبیرخانه‬ ‫ایمیدرو است‪.‬‬ ‫غریب‌پ��ور با بیان اینکه صن��دوق پژوهش و‬ ‫فناوری فوالد‪ ،‬چش��م‌انداز‪ ،‬برنامه و هدف دارد‬ ‫عکس‪ :‬حسین ارجمند‬ ‫رئی��س مجمع نمایندگان آذربایجان ش��رقی‬ ‫ب��ا تاکید ب��ر اهمیت توجه ب��ه پروژه‌های مس‬ ‫س��ونگون و آلومینای س��راب گف��ت‪ :‬اگر این‬ ‫پروژه‌ه��ا بهره‌برداری ش��وند‪ ،‬ب��رای حدود ‪۱۰‬‬ ‫ه��زار نفر اش��تغال ایج��اد می‌ش��ود؛ از این رو‬ ‫رئیس‌جمهوری محترم دستورات الزم را صادر‬ ‫کنند تا شاهد پایان این پروژه‌ها باشیم‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬محم��د وحدتی هالن در‬ ‫جلسه شورای اداری و بهره‌برداری از طرح‌های‬ ‫زیربنایی و اقتصادی استان با اشاره به مشکالت‬ ‫کارآفرین��ان اس��تان اظه��ار ک��رد‪ :‬کارآفرینان‬ ‫آذربایجان‌شرقی‪ ،‬توان نقش‌آفرینی در راستای‬ ‫رونق تولید و اقتصاد مقاومتی را داشته و نه‌تنها‬ ‫اقتصاد تبریز بلکه توانایی نجات اقتصاد کش��ور‬ ‫را دارند‪ ،‬به ش��رطی که بس��ترها آماده شده و‬ ‫مشکالت‌شان برطرف شود‪.‬‬ ‫وی ب��ه موانع موجود پی��ش‌روی رونق تولید‬ ‫داخلی‪ ،‬اش��اره و اظهار ک��رد‪ :‬تولیدکننده‌هایی‬ ‫که می‌خواهند مرکزی در شهرک‌های صنعتی‬ ‫دایر کنند وجود دارند اما با کمبود برق روبه‌رو‬ ‫می‌شوند‪.‬‬ ‫وحدتی با اشاره به مشکالت راه‌های ارتباطی‬ ‫اس��تان‪ ،‬افزود‪ :‬راه ارتباط��ی بیش از ‪ ۵۰‬درصد‬ ‫روس��تاها از بین رفته اس��ت؛ جاده تبریز مرند‬ ‫به جلفا نیز به مدت چند سال ناتمام مانده‪ ،‬در‬ ‫حالی که این ج��اده‪ ،‬راه ارتباطی ایران و خطه‬ ‫آذربایجان به اروپاس��ت و بسیاری از کشورهای‬ ‫آس��یایی را به اروپ��ا متصل می‌کن��د؛ بنابراین‬ ‫خواس��تاریم دس��تورات الزم برای سریع پایان‬ ‫یافتن این پروژه داده شود‪.‬‬ ‫شرایط برای بومی‌سازی مهیا شده است‬ ‫افزود‪ :‬س��عی کرده‌ایم در این سال‌ها به دور از حاشیه‌ها کار‬ ‫اقتص��ادی انجام دهیم و مش��کالت را مدیری��ت کنیم‪ .‬البته‬ ‫ممکن اس��ت از سوی مس��ئوالن نیز برخی تصمیم‌‌ها گرفته‬ ‫ش��ده باش��د که گاه اجتناب‌ناپذیر است؛ در مجموع می‌توان‬ ‫گفت تاکن��ون با تحریم‌ه��ا و برخی تصمیم‌های مس��ئوالن‬ ‫مشکل داش��ته‌ایم و سعی می‌کنیم مشکالت را دوستانه حل‬ ‫کنیم‪ .‬وی با اعالم اینکه چادرملو به دنبال مش��ارکت در یک‬ ‫پروژه کنسانتره‌س��ازی ‪ ۲.۵‬میلیون تنی در منطقه س��نگان‬ ‫است و قصد دارد آن را از فوالد خراسان خریداری و فاینانس‬ ‫کند‪ ،‬افزود‪ :‬البته این پروژه هنوز به نتیجه نرسیده و در حال‬ ‫مذاکره هستیم‪ .‬نوریان با بیان اینکه در پرداخت هزینه‌های‬ ‫ش��رکت در پروژه آبرسانی خلیج‌فارس فعال هستیم‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬امسال در فاز نخست‪ ،‬آبرسانی به معدن گل‌گهر عملیاتی‬ ‫خواهد ش��د و تا مهر یا آبان س��ال آینده‪ ،‬شاهد رسیدن آب‬ ‫به اردکان خواهی��م بود‪ .‬مدیرعامل چادرملو در ادامه درباره‬ ‫راه‌اندازی نیروگاه خورش��یدی ‪ ۱۰‬مگاوات��ی چادرملو گفت‪:‬‬ ‫اقدامات الزم برای س��اخت نیروگاه خورشیدی ‪ ۱۰‬مگاواتی‬ ‫در حال انجام است‪.‬‬ ‫این پروژه تامین اعتبار ش��ده اس��ت‪ ،‬زمین آن نیز تجهیز‬ ‫ش��ده و پیمان��کاران آن مش��خص ش��ده‌اند‪ .‬این پ��روژه در‬ ‫داخ��ل محوطه نی��روگاه فعل��ی در حال اجراس��ت که پس‬ ‫از رس��یدن تجهیزات خریداری ش��ده و نصب آنها در س��ال‬ ‫آینده‪ ،‬بهره‌برداری می‌شود‪ .‬اگر مشکالت ارزی در این زمینه‬ ‫ایجاد نش��ده بودند؛ کارها با سرعت بیشتری انجام می‌شدند‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل چادرملو با اش��اره به اینکه س��هامداران عمده از‬ ‫عملکرد ش��رکت راضی هس��تند‪ ،‬در ادامه اظهار کرد‪ :‬بیشتر‬ ‫از ‪ ۱۱‬هزار قطعه را در چادرملو بومی‌س��ازی کرده‌ایم‪ .‬ما در‬ ‫بومی‌سازی پیش��گام بوده‌ایم و بر این باوریم هر قطعه‌ای که‬ ‫قابل س��اخت در داخل باش��د‪ ،‬در مجموعه چادرملو می‌تواند‬ ‫بومی‌سازی شود‪ .‬با چندین دانشگاه نیز مذاکره کرده‌ایم‪ .‬قرار‬ ‫است ش��رکتی به نام «راش��ا» با همکاری چادرملو‪ ،‬گل‌گهر‪،‬‬ ‫گهرزمین‪ ،‬توس��عه معادن و همچنین دانش��گاه‪ ،‬اقداماتی در‬ ‫زمینه بومی‌سازی و ساخت داخل انجام دهد‪.‬‬
‫نقشه راه معدن و صنایع معدنی بزرگ‌ترین افتخار فراکسیون است‬ ‫رئیس فراکس��یون معدن و صنایع معدنی مجلس ش��ورای‬ ‫اسالمی گفت‪ :‬تهیه نقشه راه معدن و صنایع معدنی به عنوان‬ ‫ی��ک افتخار بزرگ و فقط بخش��ی از فعالی��ت وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت مطرح اس��ت‪ .‬به گ��زارش خانه ملت‪ ،‬داریوش‬ ‫اسماعیلی در تشریح عملکرد فراکسیون معدن و صنایع معدنی‬ ‫گفت‪ :‬هدف تش��کیل این فراکس��یون‪ ،‬جمع شدن و حضور و‬ ‫مش��ارکت نماین��دگان عالقه‌من��د به بخش مع��دن و صنایع‬ ‫معدنی برای بررس��ی و پیگیری مس��ائل مرتب��ط با این حوزه‬ ‫اس��ت‪ .‬مهم‌ترین و شاخص‌ترین کاری که انجام شده‪ ،‬پیگیری‬ ‫تهیه‪ ،‬تصویب‪ ،‬تایید و ابالغ نقش��ه راه معدن و صنایع معدنی‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬نماینده مردم سروستان‪ ،‬کوار و خرامه در مجلس‬ ‫شورای اسالمی افزود‪ :‬تدوین نقشه راه معدن و صنایع معدنی‬ ‫و برنامه ‪ ۴‬س��اله وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬در جلس��ه‌ای‬ ‫مطرح شد که هیات رئیسه فراکسیون با وزیر و معاونان معدنی‬ ‫جلس��ه‌ای برگزار کرد‪ .‬در آنجا می‌خواستیم بگوییم که چگونه‬ ‫می‌خواهی��م مطالبات نمایندگان را دنبال و تعامل کنیم‪ .‬وزیر‬ ‫وقت که آقای ش��ریعتمداری بود‪ ،‬پیش��نهاد تشکیل دبیرخانه‬ ‫تعام��ل دولت و مجل��س در بخش مع��دن و صنایع معدنی را‬ ‫داد که ش��امل هیات رئیسه فراکسیون معدن و صنایع معدنی‬ ‫مجلس و هیات رئیسه کارگروه معدن و صنایع معدنی از طرف‬ ‫مجلس و ‪ ۵‬نفر از معاونان در بخش معدن وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت و نمایندگان بخش خصوصی اس��ت‪ .‬عضو کمیسیون‬ ‫صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی ادامه داد‪ :‬نتیجه بیش‬ ‫از یک هزار س��اعت وقت این دبیرخانه که با پیش��نهاد و ابتکار‬ ‫فراکس��یون معدن و صنایع معدنی ش��کل گرفت‪ ،‬ایجاد نقشه‬ ‫راه مع��دن و صنای��ع معدنی و برنامه ‪ ۴‬س��اله وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت بود‪ .‬درحال‌حاضر نیز به دنبال اجرای نقش��ه‬ ‫راه هس��تیم و یک هفته در میان جلس��ه‌های این وزارتخانه با‬ ‫معاون��ان و مدیران مختلف وزارتخانه برقرار اس��ت‪ .‬من نیز به‬ ‫عنوان رئیس فراکسیون معدن‪ ،‬کارگروه معدن و البته سازمان‬ ‫معدن‬ ‫نظام مهندسی معدن شرکت کرده‌ام‪ .‬رئیس فراکسیون معدن‬ ‫و صنای��ع معدنی مجلس ش��ورای اس�لامی با بی��ان اینکه در‬ ‫بودج��ه به خوب��ی ورود کردیم‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬به اهداف خود در‬ ‫ای��ن حوزه به خوبی رس��یدیم و در بودجه ورود کردیم‪ .‬الیحه‬ ‫بودجه ‪ ۲‬س��ال گذش��ته در حال تدوین بود و پیش از اینکه به‬ ‫مجلس بیاید‪ ،‬بر اساس اطالعاتی که کسب کردیم‪ ،‬نامه‌نگاری‌‬ ‫کرده و پیش��نهادهایی دادیم و گفتیم نمایندگان مردم در این‬ ‫فراکسیون که ‪ ۱۱۴‬نفر هستند‪ ،‬درخواست دارند که در الیحه‬ ‫تغییراتی اعمال ش��ود تا وقتی به مجلس آمد‪ ،‬نیاز به تغییرات‬ ‫کلی در آن نباشد‪.‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 19‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 8‬ذی‌الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 10‬اوت ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره ‪222‬‬ ‫یادداشت‬ ‫جای خالی نقطه اتصال‬ ‫معادن کوچک و بزرگ‬ ‫معدنکاران خواستار مداخله و حمایت دولت شدند‬ ‫ارسالن شجاعی‬ ‫فعال معدنی‬ ‫معارضان محلی سد راه معدن هستند‬ ‫‹ ‹دولت قاطعانه صحبت کند‬ ‫لطفعل��ی بخش��ی‪ ،‬دبی��ر‬ ‫انجمن اقتصاددانان کشور‬ ‫با بی��ان اینکه مش��کالت‬ ‫درون معادن بس��یار زیاد‬ ‫اس��ت‪ ،‬ب��ه روزگار معدن‬ ‫گفت‪ :‬یکی از مش��کالتی‬ ‫که معادن با آن روبه‌رو هستند‪ ،‬معارضان محلی‬ ‫اس��ت‪ .‬درواقع بخشی از س��اکنان محلی‪ ،‬وجود‬ ‫مع��دن را به ضرر خ��ود می‌بینن��د و بهانه‌های‬ ‫مختلفی ازجمله تخریب محیط‌زیس��ت را مطرح‬ ‫می‌کنن��د‪ ،‬در حالی که لزوما این مس��ئله مطرح‬ ‫نیست و آنها فقط دغدغه خود را بیان می‌کنند‪.‬‬ ‫دبی��ر انجمن اقتصاددانان کش��ور با اش��اره به‬ ‫نقش پررنگ دولت در کاهش دعواهای محلی‌ها‬ ‫ب��ا معدنکاران اظهار کرد‪ :‬دول��ت باید قاطعانه با‬ ‫معارض��ان محل��ی صحب��ت کند که مع��دن را‬ ‫به‌اصطالح نخوابانند‪ ،‬از معدن��کاران باج نگیرند‪،‬‬ ‫راه را نبندند و مانع‌تراش��ی نکنند‪ .‬او با اشاره به‬ ‫ل��زوم اهمیت دادن به مناطق مختلف کش��ور و‬ ‫رونق مناطق محروم ادامه داد‪ :‬یکی از روش‌هایی‬ ‫که دولت باید اعمال کند این است که بخشی از‬ ‫درآمد معدن را در همان منطقه خرج کند‪ .‬برای‬ ‫نمونه‪ ،‬دست به جاده‌سازی بزند یا سیاست‌هایی‬ ‫عکس‪ :‬آیدا فریدی‬ ‫منیر حضوری‪:‬‬ ‫وقتی پای صحبت فعاالن معدنی می‌نش��ینیم‬ ‫تا از مشکالت معدن س��خن بگویند درمی‌یابیم‬ ‫که ام��روز معارضان محلی ب��ه یکی از معضالت‬ ‫جدی برای معدنداران تبدیل‌شده‌اند‪ .‬بنا به گفته‬ ‫فع��االن معدنی‪ ،‬ای��ن معارضان نه ب��رای معادن‬ ‫کوچک بلکه برای معادن دارای مجوز و پیش��ینه‬ ‫طوالنی بهره‌برداری هم مشکل ایجاد می‌کنند‪.‬‬ ‫آنها معتقدن��د با وجود تحریم‌ه��ا و باال رفتن‬ ‫هزینه‌ه��ای معدن��کاری‪ ،‬اس��تخراج‪ ،‬نگه��داری‬ ‫ماش��ین‌آالت و‪ ...‬تحمی��ل ش��دن هزینه‌های��ی‬ ‫مث��ل مع��ارض‪ ،‬مش��کالت معدن��کاران را‬ ‫دوچن��دان ک��رده و گاه��ی مانع ادام��ه فعالیت‬ ‫آنه��ا می‌ش��ود‪ .‬وج��ود معارض��ان باعث ش��ود‬ ‫ک��ه کارگاه‌ه��ای معدن��ی چندی��ن روز تعطیل‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫به‌این‌ترتی��ب برخ��ی فع��االن معدن��ی تاکید‬ ‫می‌کنن��د ب��رای مس��ئله معارضان محل��ی باید‬ ‫هرچ��ه زودت��ر راه‌حلی پی��دا کرد ام��ا از طرف‬ ‫دیگر وقت��ی پای صحبت محلی‌ها می‌نش��ینید‪،‬‬ ‫می‌گویند که حض��ور معدنی‌ها در نزدیک محل‬ ‫ی ایج��اد کرده‬ ‫زندگی‌ش��ان مزاحمت‌ه��ای جد ‌‬ ‫اس��ت که از جمله می‌توان به ایج��اد مانع برای‬ ‫فعالیت گوسفندان‌ش��ان و س��د کردن جاده‌ها با‬ ‫گذاشتن ماشین‌آالت سنگین اشاره کرد‪ .‬روزگار‬ ‫معدن برای بررس��ی موض��وع معارضان محلی با‬ ‫کارشناسان گفت‌وگو کرده است‪.‬‬ ‫لطفعلی بخشی‪ :‬اگر مواد معدنی باارزش و عیار باال باشد‬ ‫و معدن ذخیره خوبی داشته باشد و اشتغال ایجاد کند‪،‬‬ ‫دولت باید مسائل زیست‌محیطی آن منطقه را حل کند‪،‬‬ ‫اطمینان معترضان محلی را جلب و قاطعانه با آنها صحبت‬ ‫کند تا معدن را به‌اصطالح نخوابانند‪ ،‬از معدنکاران باج‬ ‫نگیرند و راه را نبندند‬ ‫را در پی��ش بگیرد که به اش��تغال منطقه کمک‬ ‫کن��د؛ به این ترتیب اهالی همان منطقه ش��اغل‬ ‫می‌ش��وند و از بیکاری گل��ه نمی‌کنند‪ ،‬درنتیجه‬ ‫ت هم ایجاد نخواهند کرد‪.‬‬ ‫مزاحم ‌‬ ‫بخش��ی در پاس��خ به این پرسش که محلی‌ها‬ ‫در ای��ن دعوا چقدر حق‌دارن��د‪ ،‬بیان کرد‪ :‬اینکه‬ ‫چه کس��ی بیش��تر حق دارد ب��ه ویژگی معدن‬ ‫برمی‌گ��ردد‪ .‬اگ��ر معدنی درآمد خاص نداش��ته‬ ‫باش��د‪ ،‬دول��ت نباید ب��رای آن هزین��ه کند و با‬ ‫معارضان درگیر شود اما اگر معدن باارزش و عیار‬ ‫باال باش��د‪ ،‬ذخیره خوبی داش��ته باشد و اشتغال‬ ‫ایجاد کند‪ ،‬دولت باید مسائل زیست‌محیطی آن‬ ‫منطقه را حل و اطمینان معارضان محلی را جلب‬ ‫کند‪.‬‬ ‫او بابی��ان اینکه مع��ارض محلی حق��ی دارد‪،‬‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬باید نشس��ت و جواب آنها را ش��نید‬ ‫اما اگر معارضان محل��ی غیرمنطقی و زورگویی‬ ‫کنن��د دولت بای��د از معدنکاران دف��اع کند زیرا‬ ‫معدن��کاران قوه قهری��ه ندارن��د و نمی‌توانند با‬ ‫محلی‌ها مخالفت کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹انتظار نابجایی از معدنی‌ها دارند‬ ‫طاهری‌نی��ا‪،‬‬ ‫آرش‬ ‫کارش��ناس ارش��د معدن‬ ‫مس میدوک در شهربابک‬ ‫ب��ا تاکید ب��ر اینک��ه اگر‬ ‫مش��کل معارض��ان محلی‬ ‫حل شود معادن می‌توانند‬ ‫با ظرفیت بیشتری تولید کنند‪ ،‬به روزگار معدن‬ ‫گفت‪ :‬یکی از مش��کالت اساس��ی م��ا معارضان‬ ‫محلی است‪ .‬برخی روس��تاییان که اطراف محل‬ ‫معدن زندگی می‌کنند‪ ،‬نگرانی‌ها و مش��کالتی را‬ ‫برای ادامه فعالیت معدن ایجاد می‌کنند که برای‬ ‫معدنکاران چندان خوشایند نیست‪.‬‬ ‫این کارشناس ارشد معدن با بیان اینکه برخی‬ ‫رئیس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت هرمزگان‪:‬‬ ‫کارخانه سنگ آهن هماتیت بندرعباس راه اندازی می‌شود‬ ‫اسماعیل خاشعی‪ :‬کارخانه کاوش ایرانیان کنسانتره سنگ‌آهن‬ ‫هماتیتی روستای رضوان از توابع بخش فین بندرعباس‪ ،‬یکی از‬ ‫طرح‌های مهم س��رمایه‌گذاری و صنعتی استان هرمزگان است‬ ‫که با توجه به اعتبارات اختصاص‌یافته و پیش��رفت فیزیکی ‪۲۵‬‬ ‫درصد تا س��ال آینده به بهره‌برداری می‌رسد‪ .‬به گزارش روزگار‬ ‫مع��دن از بندرعباس‪ ،‬رئیس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫هرمزگان به همراه معاون هماهنگی امور اقتصادی اس��تانداری‬ ‫هرمزگان و اعضای کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در بازدید‬ ‫از این طرح گفت‪ :‬محصول تولیدی شرکت پدیده کاوش ایرانیان‬ ‫کنس��انتره آهن رضوان بر مبنای ظرفیت س��االنه ‪ ۶۰۰‬هزار تن‬ ‫خواهد بود‪ .‬خلیل قاسمی افزود‪ :‬این طرح با سرمایه‌گذاری افزون‬ ‫ب��ر ه��زار و ‪ ۱۲۷‬میلیارد ریال در بخش فین روس��تای رضوان‬ ‫بندرعباس درحال ساخت است که با تکمیل آن برای ‪ ۵۰۰‬نفر به‬ ‫طور مستقیم اشتغالزایی می‌شود‪ .‬گفتنی است‪ ،‬فرآوری و تولید‬ ‫یک میلیون تن کنس��انتره آهن با عیار ‪ ۶۰‬و ‪ ۶۵‬درصد‪ ،‬تامین‬ ‫خوراک کارخانه‌های گندله‌سازی هرمزگان و تولید محصوالت‬ ‫صادرات‌محور از شاخص‌های مهم کارخانه کنسانتره سنگ‌آهن‬ ‫هماتیتی معدن رضوان اس��ت‪ .‬سنگ‌آهن‪ ،‬نوعی سنگ معدنی‬ ‫حاوی رگه‌های آهن است که با فرآیند ذوب و احیا‪ ،‬آهن آن جدا‬ ‫می‌شود‪ .‬سنگ آهن‪ ،‬یکی از فراوان‌ترین عناصر فلزی موجود در‬ ‫زمین است که اکسید آن حدود ‪ ۵‬درصد از پوسته زمین را شامل‬ ‫می‌شود‪ .‬کانی‌های معدنی رایج سنگ‌آهن شامل هماتیت با ‪۷۰‬‬ ‫درصد آهن و مگنتیت با ‪ ۷۲‬درصد آهن است‪ .‬میانگین عیار آن‬ ‫در یک کانی آهن نیز حدود ‪ ۶۰‬تا ‪ ۶۵‬درصد اس��ت‪ .‬امروز‪ ،‬آهن‬ ‫و فوالد یکی از اساسی‌ترین پایه‌های فعالیت اقتصادی و صنعتی‬ ‫هر کشور را تشکیل می‌دهند و به سبب نیاز مبرم انسان‌ها برای‬ ‫پیشبرد اهداف در زندگی‪ ،‬مهم هستند‪ .‬کرومیت‪ ،‬آهن و منگنز‬ ‫کانی‌های فلزی و سنگ گچ‪ ،‬سنگ‌آهن‪ ،‬سنگ نمک‪ ،‬سنگ‌های‬ ‫تزئینی و مصالح س��اختمانی بر مبن��ای کانی‌های غیرفلزی‪ ،‬از‬ ‫مهم‌ترین مواد معدنی شناسایی شده در هرمزگان هستند‪.‬‬ ‫محلی‌ها انتظار نابجایی از معدنی‌ها دارند‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬متاسفانه گاهی مردم محلی توقعات زیادی‬ ‫دارند که محل ش��روع اختالف‌های زیاد بین آنها‬ ‫و معدنکاران است‪ .‬محلی‌ها انتظار دارند از طرف‬ ‫معادن مورد حمایت قرار گیرند و کاری برای‌شان‬ ‫فراهم ش��ود‪ ،‬در حالی که ب��ه مهارت و تخصص‬ ‫خود و فرزندان‌شان توجهی نمی‌کنند‪.‬‬ ‫طاهری‌نی��ا ادام��ه داد‪ :‬یک��ی از دغدغه‌ه��ای‬ ‫محلی‌ها این اس��ت که در معادن بزرگ فعالیت‬ ‫کنن��د اما جذب منابع انس��انی در ای��ن معادن‪،‬‬ ‫قوانی��ن و مقررات و س��ختگیری‌های منحصر به‬ ‫خود را دارد که با خواس��ته آنها در تضاد اس��ت‪.‬‬ ‫البته ش��رکت‌های ب��زرگ معدنی ت��ا جایی که‬ ‫توانس��ته‌اند با مردم بومی منطقه همکاری کرده‌‬ ‫و س��عی کرده‌اند از آنها به‌عنوان نیروی انس��انی‬ ‫اس��تفاده کنند اما خیلی س��اده نمی‌توانند نیرو‬ ‫ج��ذب کنند چراک��ه نیروهای آنه��ا باید آزمون‬ ‫بدهند و بنا به تخصص و تحصیالت‌شان مراحلی‬ ‫را بگذرانند‪ .‬من هم به همین ش��یوه اس��تخدام‬ ‫ش��دم‪ ،‬س��ال ‪ ۹۱‬آزمون دادم و بدون هیچ آشنا‬ ‫ن شدم‪.‬‬ ‫و معرفی وارد کار معد ‌‬ ‫ای��ن کارش��ناس ارش��د مع��دن با اش��اره به‬ ‫بروکراس��ی اداری در مع��ادن برای جذب نیروی‬ ‫جدید اظهار کرد‪ :‬شاید بتوان گفت بروکراسی در‬ ‫این زمینه دست‌وپاگیر است‪.‬‬ ‫ی��ک عده باید ثبت‌نام کنن��د و مصاحب ‌ه انجام‬ ‫ش��ود که مستلزم روندی طوالنی است؛ درنتیجه‬ ‫مش��کالتی را به وجود م��ی‌آورد‪ .‬البته امیدواریم‬ ‫مراحل انجام کار در سال‌های اخیر سرعت گرفته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫طاهری‌نیا با انتقاد از نظام آموزشی کشور اظهار‬ ‫کرد‪ :‬برخی می‌گویند ما مدرک کارشناسی ارشد‬ ‫داریم اما متاس��فانه وقتی با آنها روبه‌رو می‌شویم‬ ‫می‌بینی��م کار چندان��ی بلد نیس��تند چراکه در‬ ‫سال‌های اخیر دانشگاه‌های ما ضعیف عمل کرده‌‬ ‫و فق��ط به درس خواندن توجه کرده‌اند؛ بنابراین‬ ‫اف��راد‪ ،‬مهارت و دان��ش الزم و کافی ندارند تا در‬ ‫امتحاناتی که برگزار می‌شود پذیرفته شوند‪.‬‬ ‫انتظار ما از دانشگاه‌ها این است که حرفه‌ای‌تر‬ ‫عمل کنند و برنامه‌های بازدید از معدن بگذارند‪.‬‬ ‫همچنی��ن الزم اس��ت اس��تادان دانش��گاه وارد‬ ‫صنعت ش��وند‪ ،‬دغدغه‌ه��ای آن را درک کنند و‬ ‫س��رفصل‌های دروس و آم��وزش خ��ود را تغییر‬ ‫دهند تا وقتی دانشجویان وارد صنعت می‌شوند‪،‬‬ ‫موثر باشند‪.‬‬ ‫این کارش��ناس ارش��د معدن با اشاره به نقش‬ ‫نمایندگان مجلس ش��ورای اس�لامی برای حل‬ ‫مش��کل محلی‌ها و معدن��کاران گفت‪ :‬برای حل‬ ‫اخت�لاف معدنی‌ه��ا و محلی‌ه��ا‪ ،‬نماینده‌ه��ای‬ ‫مجلس شورای اس�لامی می‌توانند ورود کنند و‬ ‫به‌عنوان رابط و واس��ط به کمک مردم و فعاالن‬ ‫معدنی بیایند‪ .‬محدوده‌ها باید خریداری شوند که‬ ‫هم به سود روستاییان و هم به سود معدن است‬ ‫و فعالیت معدن با مشکل روبه‌رو نمی‌شود‪.‬‬ ‫در بهار ‪ ۹۸‬روی داد‬ ‫افزایش ‪ ۱۶.۹‬درصدی شاخص نرخ تولیدکننده بخش معدن‬ ‫شاخص نرخ تولیدکننده کل بخش معدن در بهار ‪ ،۹۸‬افزایش‬ ‫‪ ۱۶.۹‬درص��دی را تجربه کرد‪.‬به گزارش روابط عمومی س��ازمان‬ ‫توس��عه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران‪ ،‬براساس گزارش‬ ‫مرکز آمار ایران‪ ،‬شاخص نرخ تولیدکننده کل بخش معدن در بهار‬ ‫‪ ۹۸‬با ‪ ۱۶.۹‬درصد افزایش نسبت به شاخص فصل گذشته‪ ،‬به عدد‬ ‫‪ 474.6‬رسید‪.‬بر اساس این آمار‪ ،‬گروه «استخراج کانه‌های فلزی»‬ ‫بیشترین تاثیر را بر افزایش ‪۱۶.۹‬درصدی شاخص نرخ تولیدکننده‬ ‫کل بخش معدن داشته است‪ .‬این گروه شامل «استخراج کانه‌های‬ ‫فلزی آهنی» و «استخراج کانه‌های فلزی غیرآهنی» است که به‬ ‫ترتی��ب دارای تاثیر عمده بر تغییرات ش��اخص کل بخش معدن‬ ‫هستند‪.‬ش��اخص نرخ تولیدکننده در «استخراج کانه‌های فلزی‬ ‫آهن��ی» از ع��دد ‪ 531.4‬به عدد ‪ ۶۰۷.۴‬رس��ید و با ‪ ۱۴.۳‬درصد‬ ‫افزایش نس��بت به فصل گذش��ته‪ ،‬بیش��ترین تاثیر را بر افزایش‬ ‫شاخص گروه «اس��تخراج کانه‌های فلزی» داشته است‪.‬شاخص‬ ‫نرخ رشته فعالیت معدنی «استخراج سنگ‌های آهنی» بیشترین‬ ‫اثرگذاری را بر افزایش شاخص زیرگروه «استخراج کانه‌های فلزی‬ ‫آهنی» داشته که به طور عمده ناشی از افزایش نرخ ماده معدنی‬ ‫«کنس��انتره آهن» اس��ت‪ .‬ش��اخص نرخ تولیدکننده «استخراج‬ ‫کانه‌های فلزی غیرآهنی» از عدد ‪ 307.7‬به عدد ‪ ۳۴۶.۰‬رس��ید‬ ‫و ب��ا ‪ ۱۲.۵‬درص��د افزایش نس��بت به فصل گذش��ته‪ ،‬رتبه دوم‬ ‫تاثیرگذاری بر افزایش شاخص گروه «استخراج کانه‌های فلزی»‬ ‫را داش��ته است‪ .‬ش��اخص نرخ تولیدکننده در فعالیت «استخراج‬ ‫سنگ مس» از رقم ‪ 279.8‬به رقم ‪ ۳۱۸.۸‬رسید و به این ترتیب‬ ‫نسبت به فصل گذشته ‪ ۱۴.۰‬درصد افزایش نشان داده است‪ .‬این‬ ‫افزایش به طور عمده ناشی از افزایش نرخ ماده معدنی کنسانتره‬ ‫مس است‪ .‬گروه «استخراج زغال سنگ» با افزایش‪73.1‬درصدی‪،‬‬ ‫رتبه دوم تاثیرگذاری بر افزایش شاخص نرخ کل بخش معدن را‬ ‫داش��ته است‪ .‬عدد ش��اخص این گروه از عدد ‪ ۳۸۳.۱‬در زمستان‬ ‫‪ ۹۷‬به ‪ ۶۶۳.۰‬در بهار ‪ ۹۸‬رسید‪ .‬افزایش شاخص این گروه به دلیل‬ ‫افزایش نرخ ماده معدنی کنسانتره زغال سنگ است‪.‬‬ ‫تحریم‌ها هرچند مش��کالت و تهدیداتی به همراه‬ ‫داشته‌اند اما فرصتی به شمار می‌روند که واحدهای‬ ‫کوچ��ک و ب��زرگ معدنی را به هم وص��ل کنند‪ .‬تا‬ ‫پیش از این‪ ،‬معادن جزیره‌ای عمل می‌کردند و نیاز‬ ‫به همکاری با یکدیگر احساس نمی‌شد اما تحریم‌ها‬ ‫توانس��ت نقطه اتص��ال بین آنها ش��ود‪ .‬واحدهای‬ ‫کوچ��ک معدنی بس��یاری در کش��ور وج��ود دارند‬ ‫ک��ه هرچند توانمند هس��تند اما ب��ه دلیل کوچکی‬ ‫هنوز به‌وس��یله واحدهای بزرگ‌تر یا بخش‌هایی که‬ ‫نیازمند فعالیت آنها هس��تند‪ ،‬دیده نشده‌اند‪ .‬در این‬ ‫بین برخی مجموعه‌ه��ا در قالب واحدهای کارفرما‬ ‫می‌توانن��د آنها را آموزش دهن��د و حمایت کنند تا‬ ‫سطح توانایی خود را ارتقا دهند‪ .‬از این رو ‪ ۲‬مسئله‬ ‫مه��م را بای��د در نظر گرفت؛ نخس��ت اینکه از یک‬ ‫س��و انتظار می‌رود واحده��ای کوچک به واحدهای‬ ‫کارفرم��ا که تخصصی در ای��ن عرصه دارند‪ ،‬اعتماد‬ ‫کنند و دید مثبتی به آنها داش��ته باشند‪ .‬دوم اینکه‬ ‫واحده��ای بزرگ هم رغبت هم��کاری با واحدهای‬ ‫کوچک را داشته باشند‪ .‬در این بین برخی استان‌ها‬ ‫ک��ه از معادن بزرگ هم برخوردار هس��تند‪ ،‬در این‬ ‫اقدام پیشگام شده‌اند و گام‌های مثبتی برداشته‌اند‪.‬‬ ‫برای نمونه اقدامات بس��یار خوبی در استان کرمان‬ ‫از چند س��ال پیش ش��روع شده اس��ت‪ .‬در این بین‬ ‫ش��رکت ملی م��س سرچش��مه به‌عن��وان یکی از‬ ‫واحده��ای بزرگ‪ ،‬این اعتماد را بین معادن کوچک‬ ‫ایجاد کرده و توانس��ته نق��ش مثبتی در احیای این‬ ‫مع��ادن ایفا کند‪ .‬ب��ا توجه به ظرفیت‌های خوبی که‬ ‫در استان کرمان برای فعالیت معدنی کوچک دیده‬ ‫می‌شود‪ ،‬شرکت ملی مس کمک کرده است بسیاری‬ ‫از واحدهای پیمانکار استان تقویت شوند و با اعتماد‬ ‫ب��ه نفس کار کنند‪ .‬این اتفاق می‌تواند الگویی برای‬ ‫دیگر معادن بزرگ به منظور کمک به معادن کوچک‬ ‫باش��د‪ .‬امید اس��ت بتوانیم از فرصتی که در نتیجه‬ ‫تحریم‌ها ایجاد ش��ده‪ ،‬استفاده و به همکاری معادن‬ ‫کوچک و بزرگ کمک کنیم‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫مجوز ورود ماشین‌آالت‬ ‫‪ ۱۵‬سال ساخت‬ ‫برای معادن صادر شود‬ ‫رئیس کمیس��یون صنعت و مع��دن اتاق کرمان‬ ‫گفت‪ :‬اگر در شرایط فعلی‪ ،‬اجازه ورود ماشین‌آالت‬ ‫معدنی با ‪ ۱۵‬سال ساخت و بدون قید در حد توان‬ ‫ب��رای ماش��ین‌آالت را صادر کنند‪ ،‬تح��ول بزرگی‬ ‫در مع��ادن کوچک رخ می‌دهد‪ .‬به گزارش باش��گاه‬ ‫خبرن��گاران جوان‪ ،‬بابک اس��ماعیلی‪ ،‬با اش��اره به‬ ‫اینکه کش��ور در شرایط سخت و بحرانی قرار دارد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬باید توجه بیش��تری به صنایع کوچک ش��ود‬ ‫زی��را جهش بزرگ��ی در این ح��وزه می‌تواند اتفاق‬ ‫بیفت��د‪ .‬وی افزود‪ :‬در گذش��ته‪ ،‬ورود ماش��ین‌آالت‬ ‫دس��ت دوم برای اس��تفاده در معادن مجاز بود که‬ ‫توجه به جزئیات آن نش��ان می‌دهد این قانون نیز‬ ‫برای معادن بزرگ تصویب ش��ده اس��ت‪ .‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬اگر در ش��رایط فعلی‪ ،‬اجازه ورود ماشین‌آالت‬ ‫معدنی با ‪ ۱۵‬س��ال س��اخت و بدون قید حد توان‬ ‫ب��رای ماش��ین‌آالت را صادر کنند‪ ،‬تح��ول بزرگی‬ ‫در مع��ادن کوچک رخ می‌دهد‪ .‬اس��ماعیلی‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬به‌زودی پژوهش��ی را با موضوع عمر متوس��ط‬ ‫ماش��ین‌آالت معدنی در اتاق انج��ام خواهیم داد و‬ ‫معتقدیم عمر این ماشین‌آالت ‪ ۳۵‬تا ‪ ۴۰‬سال است‪.‬‬ ‫گفتنی است در این نشست که استاندار کرمان نیز‬ ‫در آن حضور داش��ت‪ ،‬جمع��ی از فعاالن اقتصادی‪،‬‬ ‫استادان دانش��گاه و مدیران مرتبط با حوزه معدن‬ ‫اس��تان به ارائه نظر و پیشنهاد پرداختند‪ .‬همچنین‬ ‫رعایت کالس��ه‌بندی استاندارد برای کاهش ریسک‬ ‫فرآین��د اکتش��اف‪ ،‬در اختی��ار عموم ق��رار گرفتن‬ ‫اطالع��ات پای��ه زمین‌شناس��ی‪ ،‬تش��کیل صندوق‬ ‫سرمایه‌گذاری اکتش��اف‪ ،‬انجام اکتشافات از سوی‬ ‫شرکت‌های صاحب صالحیت‪ ،‬بهره‌گیری از ظرفیت‬ ‫ش��ورای معادن استان و ترغیب به خرید خدمات از‬ ‫شرکت‌های استانی از پیشنهادهای مطرح شده در‬ ‫این نشست بود که بخشی از آنها به تصویب رسید‪.‬‬
‫صنایع‌معدنی غیرفلزی‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 19‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 8‬ذی‌الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 10‬اوت ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره ‪222‬‬ ‫خبر‬ ‫رشد ‪۲۴‬درصدی‬ ‫صادرات محصوالت‬ ‫معدنی فلزی‬ ‫نرخ محصول خود را نمی‌فروشد‪ .‬موضوع این است که تولیدات‬ ‫به نسبت مصرف‪ ،‬توزیع نشده است‪ ،‬به عبارت دیگر کارخانه‌ها‬ ‫نس��بت به نیاز مناطق قرار ندارند و برخی مناطق نیاز بیشتری‬ ‫به س��یمان دارند‪ .‬برای نمونه در اصفهان مازاد تولید س��یمان‬ ‫و در ته��ران کمب��ود آن وجود دارد‪ ،‬از ای��ن‌رو کارخانه‌دارهای‬ ‫اصفه��ان برای دپو نش��دن محصول‪ ،‬سیمان‌ش��ان را به تهران‬ ‫می‌فروش��ند که به ناچ��ار باید تخفیف‌های��ی در زمینه هزینه‬ ‫حمل پرداخت کنند و این به معنای تخفیف در کاالی سیمان‬ ‫نیس��ت‪ .‬معاون فنی و تولید انجمن صنفی کارفرمایان صنعت‬ ‫س��یمان در ادامه خاطرنش��ان کرد‪ :‬در تهران ماهانه ‪ ۸۰۰‬هزار‬ ‫تن س��یمان مصرف می‌ش��ود‪ ،‬درحالی‌که کارخانه‌های سیمان‬ ‫اس��تان تهران حدود ‪۳۵۰‬هزار تن تولید ماهانه دارند‪ .‬بنابراین‬ ‫قرار اس��ت تهران از اصفهان و کاش��ان و س��ایر مناطق کش��ور‬ ‫س��یمان وارد کند‪ ،‬بنابراین فروش��نده‌ها یارانه حمل می‌دهند‬ ‫ت��ا محصول خ��ود را به فروش برس��انند‪ .‬غف��اری تاکید کرد‪:‬‬ ‫کارخان��ه‌ای تخفی��ف نمی‌دهد؛ چراکه در ش��رایط موجود و با‬ ‫افزای��ش هزینه‌ه��ای تولید‪ ،‬تخفیف توجیهی ن��دارد و انجمن‬ ‫سیمان حتی درخواست افزایش نرخ بیشتری را دارد؛ چراکه با‬ ‫این روال افزایشی تورم مشخص نیست که قیمت‌های هم‌اکنون‬ ‫نی��ز ت��ا چه اندازه منطقی به‌نظر برس��ند‪ .‬وی در پاس��خ به این‬ ‫پرس��ش که آیا بهتر نبود قیمت‌ها به ش��کل منطقه‌ای تعیین‬ ‫شود‪ ،‬گفت‪ :‬از آنجاکه برخی مناطق نمی‌توانند پاسخگوی نیاز‬ ‫خود باش��ند و برخی مناطق نیز با دپو روبه‌رو هس��تند‪ ،‬به ناچار‬ ‫باید حمل انجام شود‪ ،‬بنابراین نمی‌توان منطقه‌ای قیمت‌گذاری‬ ‫کرد‪ .‬درحالی‌که اگر هر منطقه فقط نیاز خود را پوشش می‌داد‪،‬‬ ‫می‌ش��د که قیمت‌گذاری منطقه‌ای ک��رد‪ .‬معاون فنی و تولید‬ ‫انجمن صنفی کارفرمایان صنعت س��یمان در پایان تاکید کرد‪:‬‬ ‫کارخان��ه‌ای محص��ول خود را ارزان‌تر نمی‌فروش��د و البته حق‬ ‫فروش باالتر از نرخ مصوب را نیز ندارد و تنها برای حمل بار به‬ ‫خریدار تخفیف‌هایی درنظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫کاشی و سرامیک با «نانوسیلیس » رقابتی‌تر می‌شود‬ ‫عکس‪ :‬آیدا فریدی‬ ‫ص��ادرات ‪۱۳۲‬میلی��ون دالری محص��والت‬ ‫معدنی فلزی محقق شده است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش خبرگزاری صدا و س��یما به نقل‬ ‫از س��ازمان توس��عه تجارت ایران‪ ،‬آمار منتش��ر‬ ‫ش��ده گمرک ایران‪ ،‬حاک��ی از تحقق صادرات‬ ‫ه��زار و ‪۱۳۲‬میلی��ون دالری محصوالت معدنی‬ ‫فل��زی اعم از مواد و محص��والت معدنی فلزی‪،‬‬ ‫ب��ه وزن تقریبی ‪۵‬میلیون تن در ‪۲‬ماه نخس��ت‬ ‫س��ال ج��اری اس��ت ک��ه درمجم��وع ح��دود‬ ‫‪۷۵‬درصد صادرات کل محصوالت معدنی فلزی‬ ‫فروردین و اردیبهش��ت س��ال جاری را به خود‬ ‫اختص��اص داده و در مقایس��ه با مدت مش��ابه‬ ‫س��ال گذشته رش��د ‪۲۴‬درصدی را تجربه کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫الهه مک��ری‪ ،‬رئیس گ��روه مع��دن و صنایع‬ ‫معدن��ی اظه��ار کرد‪ :‬در ‪ ۲‬ماه نخس��ت س��ال‬ ‫جاری‪ ،‬ش��مش فوالدی ب��ه عن��وان مهم‌ترین‬ ‫محص��ول صادرات��ی بخ��ش معدنی فل��زی به‬ ‫ارزش ‪۳۴۲‬میلی��ون دالر و ب��ه وزن ‪۹۱۱‬ه��زار‬ ‫ت��ن و پ��س از آن س��نگ و کنس��انتره آه��ن‬ ‫ب��ه ارزش ‪۲۱۴‬میلی��ون دالر ص��ادر ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬محص��والت طوی��ل ف��والدی به‬ ‫ارزش ‪۱۲۴‬میلی��ون دالر‪ ،‬کات��د مس به ارزش‬ ‫‪۷۱‬میلی��ون دالر‪ ،‬س��نگ و کنس��انتره مس به‬ ‫ارزش ‪۳۱‬میلی��ون دالر‪ ،‬محص��والت تخت نورد‬ ‫شده فوالدی به ارزش ‪۵۵‬میلیون دالر و شمش‬ ‫روی به ارزش ‪۵۴‬میلیون دالر در ‪ ۲‬ماه نخست‬ ‫سال جاری از باالترین ارزش صادرات برخوردار‬ ‫بوده‌اند‪.‬‬ ‫مکری گفت‪ :‬در بین بازار‌های هدف صادراتی‬ ‫محصوالت معدنی فلزی‪ ،‬چین‪ ،‬عراق‪ ،‬اندونزی‪،‬‬ ‫ترکیه‪ ،‬تایلند‪ ،‬افغانس��تان‪ ،‬امارات متحده عربی‪،‬‬ ‫عمان‪ ،‬غنا و پاکس��تان ‪ ۱۰‬بازار نخس��ت هدف‬ ‫صادرات��ی بودن��د ک��ه در مجم��وع ‪۸۸‬درص��د‬ ‫از کل ص��ادرات ای��ن بخ��ش را در اختی��ار‬ ‫داشته‌اند‪.‬‬ ‫رئیس گروه معدن و صنایع معدنی در تشریح‬ ‫آمار افزایش صادرات به کش��ور‌های اصلی هدف‬ ‫صادرات��ی اف��زود‪ :‬در مقایس��ه با مدت مش��ابه‬ ‫س��ال گذش��ته‪ ،‬چین با ‪۷۴‬درص��د‪ ،‬اندونزی با‬ ‫‪۱۰۶‬درص��د‪ ،‬غنا ب��ا ‪۱۰۰‬درصد و پاکس��تان با‬ ‫‪۱۱۸‬درصد رش��د وارد کننده محصوالت معدنی‬ ‫فلزی ایران بوده‌اند‪.‬‬ ‫مک��ری محدودیت‌ه��ای داخل��ی مق��رر ب��ر‬ ‫صادرات مواد و محصوالت معدنی به‌ویژه فلزات‬ ‫از ابتدای س��ال ‪( ۹۷‬صادرات مشروط به عرضه‬ ‫محص��ول در بورس کاال و س��همیه‌بندی میزان‬ ‫صادرات کاالهای فل��زی) را یکی از موارد موثر‬ ‫ب��ر کاهش ص��ادرات برخی محص��والت عنوان‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬الزام به تامین نیاز صنایع پایین‌دست‬ ‫به م��واد اولیه تولید داخ��ل‪ ،‬اتخاذ تصمیم‌های‬ ‫مقطعی یا قطع��ی در ارتباط با کنترل صادرات‬ ‫بدون مقدمه و مشورت با ذی‌نفعان‪ ،‬ثابت نبودن‬ ‫مق��ررات حاکم بر ص��ادرات محصوالت معدنی‬ ‫فلزی و همچنین عوامل و موانع ناشی از تحریم‬ ‫ناعادالنه علیه کش��ور ازجمله مش��کالت بانکی‪،‬‬ ‫حمل‌ونقل و فش��ار تحمیلی بعضی کش��ور‌ها بر‬ ‫ی ما از دیگر مواردی‬ ‫برخی از بازار‌ه��ای صادرات ‌‬ ‫اس��ت که تاثیر جدی بر امکان نداشتن پیشبرد‬ ‫اه��داف و برنامه‌ه��ای صادراتی کش��ور در این‬ ‫بخش داشته‌اند‪.‬‬ ‫البته برخورد سیلقه‌ای و برداشت متفاوت از‬ ‫مصادیق محدودیت‌ها و س��همیه‌بندی صادرات‬ ‫در گم��رکات کش��ور نیز مزید بر عل��ت بوده و‬ ‫گاهی مشکالتی جدی در فرآیند صادرات ایجاد‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت‪ ،‬در بی��ن محص��والت معدنی‬ ‫فلزی صادر ش��ده در این دوره‪ ​،‬بیشترین سهم‬ ‫کاال‪ -‬بازار به ترتی��ب متعلق به بازار‌های چین‪،‬‬ ‫اندونزی‪ ،‬افغانس��تان‪ ،‬عراق‪ ،‬ترکیه و تایلند بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫معاون فنی و تولید انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان‬ ‫درباره افزایش قیمت‌های سیمان در یک ماه گذشته اظهار کرد‪:‬‬ ‫نرخ‌های مصوب س��یمان را مدیران عامل کارخانه‌های سیمان‬ ‫مط��رح کرده بودن��د‪ .‬به گ��زارش روزگار معدن‪ ،‬ن��ادر غفاری‬ ‫در ادام��ه توضی��ح داد‪ :‬این نرخ پس از برگزاری نشس��ت‌های‬ ‫کارشناس��ی بس��یاری که از فروردین س��ال جاری آغاز ش��ده‬ ‫بود‪ ،‬به تصویب رس��یده است‪ .‬این افزایش نرخ سیمان به دلیل‬ ‫افزایش هزینه‌های تولید اس��ت که درحقیقت کف نرخ فروش‬ ‫به‌شمار می‌رود و به‌طور معمول کارخانه‌ها زیر این نرخ سیمان‬ ‫را نمی‌فروشند‪ .‬وی در ادامه افزود‪ :‬درحال‌حاضر کارخانه‌ای زیر‬ ‫کارخانه‌ای زیر نرخ مصوب سیمان نمی‌فروشد‬ ‫گروه معدن‪:‬‬ ‫یک��ی از ش��رکت‌های فناوری در ح��وزه نانو‪،‬‬ ‫«نانوس��یلیس» تولی��دی خ��ود را ب��ا همکاری‬ ‫ش��رکت‌های تولیدکنن��ده به صنعت کاش��ی و‬ ‫سرامیک وارد کرده است‪.‬‬ ‫اس��تفاده از ای��ن محص��ول موجب ب��راق و‬ ‫ضد لک ش��دن و آنتی‌باکتریالی ش��دن کاش��ی‬ ‫و س��رامیک می‌ش��ود و از آنجایی ک��ه ایران در‬ ‫جایگاه چهارم تولیدکننده کاش��ی و س��رامیک‬ ‫جهان قرار گرفته اس��ت‪ ،‬این امر می‌تواند مزیت‬ ‫رقابتی این محصول را افزایش دهد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬یکی از ش��رکت‌های فعال‬ ‫در حوزه نانو از س��ال ‪ ۱۳۹۱‬فعالیت خود را در‬ ‫زمینه تولید محصوالت نانوس��یلیکا آغاز کرده و‬ ‫موفق به تولید ‪ ۴‬نوع محصول ژل نانوس��یلیس‪،‬‬ ‫پودر نانوس��یلیس‪ ،‬نانوسیلیس مزوپور‪ ،‬سیلیس‬ ‫آمورف س��نتزی و کود پتاس��یم سیلیکات شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ژل نانوس��یلیس کلوئیدی‪ ،‬با اندازه ذرات ‪۲۰‬‬ ‫ت��ا ‪ ۳۰‬نانومتر از دس��تاوردهای دانش‌بنیان این‬ ‫شرکت اس��ت که در صنایع س��اختمان‪ ،‬فیبر و‬ ‫پوشاک قابل استفاده است‪.‬‬ ‫این ژل عامل چس��باننده برای موارد ضدآتش‬ ‫با ق��درت پیوند باال و کارآی��ی مقاومت گرمایی‬ ‫بس��یار اس��ت و قابل اس��تفاده در پوشش‌های‬ ‫استفاده از فناوری‌ نانو برای ارتقای کیفیت کاشی و‬ ‫سرامیک ایرانی به صورت ایجاد خواص آنتی‌باکتریال و‬ ‫پوشش‌های تزئینی نانویی می‌تواند ارزش‌افزود ‌ه این‬ ‫محصوالت را بهبود دهد و شرایط بهتری را برای فروش‬ ‫در داخل کشور و صادرات فراهم کند‬ ‫صنعت��ی به‌ویژه کارخانه‌های رنگس��ازی اس��ت‬ ‫که تمایل به ساخت پوش��ش‌های ضد آلودگی‪،‬‬ ‫ض��د گ��رد و غب��ار و کهنگ��ی و ض��د آت��ش‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫این ژل همچنی��ن در ریخته‌گری دقیق برای‬ ‫ساخت پوش��ش‌های نازک برای افزایش قدرت‬ ‫پوشش‪ ،‬بهبود سطوح صاف قطعه ریخته‌گری با‬ ‫کیفیتی بهتر از آب شیشه کاربرد دارد و به دلیل‬ ‫داش��تن مساحت س��طح ویژه باال می‌تواند برای‬ ‫ساختن کاتالیت و حامل کاتالیت به کار رود‪.‬‬ ‫در صنع��ت کاغذس��ازی ب��ه عن��وان عام��ل‬ ‫ضدچس��بندگی س��لونان‪ ،‬عام��ل پیش‌درم��ان‬ ‫کاغذ عکاس��ی‪ ،‬عامل ضد آب کردن کیسه‌های‬ ‫س��یمانی‪ ،‬تولید الس��تیک کف کفش و شلنگ‬ ‫و تولی��د خ��وراک دام از دیگ��ر کاربردهای این‬ ‫محصول به‌شمار می‌رود‪.‬‬ ‫روش اختراع��ی تولید نانوس��یلیس کلوئیدی‬ ‫این شرکت هیچ‌گونه پس��ابی را تولید نمی‌کند‬ ‫و بسیار ارزان‌قیمت و به‌صرفه است‪.‬‬ ‫پودر نانوس��یلیس‪ ،‬محصول دیگر این شرکت‬ ‫اس��ت که برای اج��رای بتن در س��واحل دریا‪،‬‬ ‫ن ب��ا مقاومت باال‬ ‫اس��کله‌ها و پل‌ها‪ ،‬س��اخت بت ‌‬ ‫ب��رای س��دها‪ ،‬کانال‌ه��ا و تونل‌ه��ا‪ ،‬مخ��ازن و‬ ‫منابع آب‪ ،‬کف‌س��ازی و نماس��ازی و همچنین‬ ‫س��اخت بتن‌ه��ای در معرض خوردگ��ی کاربرد‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫محلول نانویی س��یلیس تولیدش��ده ش��امل‬ ‫دی‌اکس��ید س��یلیس و اندازه ذرات آن در ابعاد‬ ‫نانومتر است‪.‬‬ ‫نتیجه آزمایش‌های انجام ش��ده نشان می‌دهد‬ ‫که واکنش محلول نانوس��یلیس با هیدروکسید‬ ‫کلس��یم در مقایس��ه با میکروس��یلیکا بس��یار‬ ‫س��ریع‌تر انجام شده و مقدار بسیار کم این مواد‬ ‫همان تاثیر پوزوالنی مقدار باالی میکروس��یلیکا‬ ‫را دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹اث�رات نانوس�یلیس در کاش�ی و‬ ‫سرامیک‬ ‫استفاده از نانوس��یلیس در کاشی و سرامیک‬ ‫موجب براق ش��دن و ایجاد خاصیت ضدلک در‬ ‫محص��والت می‌ش��ود که در بازار به آن کاش��ی‬ ‫نانوپولیش گفته می‌شود‪.‬‬ ‫ای��ن ش��رکت ماهان��ه ‪ ۱۵‬ت��ا ‪ ۲۰‬ت��ن مواد‬ ‫نانوس��یلیس تولید می‌کند که بیش از ‪۸۰‬درصد‬ ‫آن در صنع��ت کاش��ی و س��رامیک اس��تفاده‬ ‫می‌شود؛ این رقم نشان‌دهنده نفوذ این نانومواد‬ ‫در صنعت کاشی و سرامیک است‪.‬‬ ‫درحال‌حاضر ‪ ۳‬ش��رکت بزرگ سرامیک‌سازی‬ ‫ب��ا هم��کاری ای��ن ش��رکت‪ ،‬نانوس��یلیس را‬ ‫در محص��والت س��رامیکی خ��ود ب��ه کار‬ ‫برده‌اند‪.‬‬ ‫دو مزی��ت مهم موجب رس��وخ نانوس��یلیس‬ ‫در صنع��ت کاش��ی و س��رامیک ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫نخست اینکه این ش��رکت امکان فرموله کردن‬ ‫نانوسیلیس برای شرکت‌های گوناگون را دارد و‬ ‫برحسب ش��رایط و نیاز هر تولیدکننده‪ ،‬می‌توان‬ ‫فرموالسیون نانوسیلیس را تغییر داد و متناسب‬ ‫با درخواست مشتری محصول را ارائه کرد‪.‬‬ ‫دومی��ن مزی��ت ای��ن محص��ول ن��رخ ک��م‬ ‫و کارآی��ی ب��االی نان��و اس��ت ک��ه موج��ب‬ ‫رقابت‌پذی��ر ش��دن آن در ب��ازار ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹مزی�ت فناوری ‌نانو در صنعت کاش�ی‬ ‫و سرامیک‬ ‫درحال‌حاضر فناوری‌نان��و مزیت زیادی برای‬ ‫صنعت کاشی و سرامیک داشته است‪ ،‬به‌طوری‌که‬ ‫درحال‌حاضر عالوه بر تولید کاش��ی‌های نانویی‬ ‫براق و ضدلک‪ ،‬کاش��ی و سرامیک آنتی‌باکتریال‬ ‫نیز ازس��وی تولیدکنندگان به بازار عرضه ش��ده‬ ‫است‪ .‬همچنین این صنعت ظرفیت‌‌ باالیی برای‬ ‫صادرات دارد‪.‬‬ ‫ایران با ظرفی��ت تولید ‪۷۰۰‬میلیون مترمربع‪،‬‬ ‫عنوان چهارمین تولیدکننده کاش��ی و سرامیک‬ ‫جهان را یدک می‌کش��د‪ .‬در س��ال ‪ ۱۳۹۶‬ایران‬ ‫بی��ش از ‪۱۴۷‬میلیون مترمربع کاش��ی به ارزش‬ ‫‪۳۹۵‬میلیون‌دالر به ‪۵۲‬کش��ور جهان صادر کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫اس��تفاده از فناوری‌ نانو برای ارتقای کیفیت‬ ‫کاشی و سرامیک ایرانی به صورت ایجاد خواص‬ ‫آنتی‌باکتری��ال و پوش��ش‌های تزئین��ی نانویی‬ ‫می‌توان��د ارزش‌افزود ‌ه این محص��والت را بهبود‬ ‫دهد و ش��رایط بهتری را ب��رای فروش در داخل‬ ‫کشور و صادرات فراهم کند‪.‬‬ ‫جدول نرخ جدید سیمان‬ ‫سیمان خاکستری تحویل در کارخانه‬ ‫فله (تن) ‪ -‬ریال‬ ‫پاکت ‪ ۵۰‬کیلویی (تن) ‪ -‬ریال‬ ‫سیمان ‪۱-۳۲۵‬‬ ‫‪۱.۷۸۶.۰۴۲‬‬ ‫‪۲.۱۲۴.۰۴۲‬‬ ‫تیپ ‪ ۲‬و پوزوالنی‬ ‫‪۱.۸۴۱.۲۸۰‬‬ ‫‪۲.۱۷۹.۲۸۰‬‬ ‫‪۱-۴۲۵‬‬ ‫‪۱.۸۵۹.۶۹۳‬‬ ‫‪۲.۱۹۷.۶۹۳‬‬ ‫تیپ ‪۵‬‬ ‫‪۱.۸۷۸.۱۰۶‬‬ ‫‪۲.۲۱۶.۱۰۶‬‬ ‫‪۱-۵۲۵‬‬ ‫‪۱.۸۹۶.۵۱۸‬‬ ‫‪۲.۲۳۴.۵۱۸‬‬
‫آمادگی صنایع برای تامین لوله‌های انتقال نفت محیط ترش‬ ‫محمد س��قایی‪ ،‬مش��اور وزیر نفت و مجری طرح انتقال‬ ‫نفت گوره به جاس��ک از ش��رکت فوالد اکسین خوزستان‬ ‫بازدید کرد‪.‬‬ ‫به گزارش روزگار معدن از روابط عمومی ش��رکت فوالد‬ ‫اکس��ین‪ ،‬در ابتدای این نشست امین ابراهیمی‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫فوالد اکس��ین ضمن خیرمقدم و قدردان��ی از رویکرد وزیر‬ ‫نفت و مجری پروژه گوره به جاس��ک گفت‪ :‬صنعت داخلی‬ ‫کش��ور برای تامین مواد اولی��ه لوله‌های انتقال نفت محیط‬ ‫ترش آماده و زنجیره تامین این محصول از س��نگ تا اسلب‬ ‫و لوله بومی‌سازی شده است‪ .‬این مطلب حاصل اراده ملی‪،‬‬ ‫همگرایی صنعتگران و مدیران عالی صنعت نفت اس��ت که‬ ‫کشور به این دستاورد رسیده است‪.‬‬ ‫همچنین محمدحس��ن عرفانیان از اعضای هیات مدیره‬ ‫ش��رکت فوالد خوزس��تان و از بنیانگذاران فوالد مبارکه با‬ ‫اش��اره به اهداف استراتژیک‪ ،‬توسعه صنعت فوالد و ساختار‬ ‫ش��رکت فوالد مبارکه را موثر در تولید محصوالت بر اساس‬ ‫تامین نیازهای صنعت نفت دانس��ت‪ .‬عرفانیان گفت‪ :‬تمام‬ ‫نیازهای حوزه نفت‪ ،‬گاز و انرژی در صنعت فوالد در طراحی‬ ‫مبارکه و فوالد اکس��ین دیده شده است‪ .‬همچنین سقایی‪،‬‬ ‫مدیر اجرایی پروژه انتقال نفت خام گوره به جاسک با اشاره‬ ‫به لزوم همکاری صنعت و دانشگاه افزود‪ :‬هروقت صنعت و‬ ‫دانش��گاه با هم متحد شده‌اند‪ ،‬باعث بهبود حداکثری تولید‬ ‫ش��ده است‪ .‬درحالی‌که کشور فقط تولید‌کننده ورق عریض‬ ‫اس��ت‪ ،‬باید در زمینه تولید ورق در رده‌های باالی کیفیت‬ ‫در جهان باش��یم و ای��ن مهم با ارتباط دانش��گاه و صنعت‬ ‫شکل می‌گیرد‪ .‬سقایی با اشاره به وجود صدها متخصص در‬ ‫شرکت فوالد اکسین خوزستان افزود‪ :‬این شرکت می‌تواند‬ ‫با همکاری و تالش به س��مت تعالی ب��رود‪ .‬وی با تاکید بر‬ ‫کیفیت تولیدات با توجه به کاربرد محصوالت شرکت فوالد‬ ‫اکس��ین در پروژه‌های حساس کشور ابرازامیدواری کرد که‬ ‫باکیفیت‌ترین محصوالت تولی��دی در پروژه‌ها به‌کارگرفته‬ ‫شود‪.‬‬ ‫گفتن��ی اس��ت‪ ،‬پیش از نشس��ت‪ ،‬س��قایی از بخش‌های‬ ‫خط تولید و از روند بروزرس��انی و بهبود ش��بکه «یوسی»‬ ‫تولید ورق‌های «آ‌پی‌آی» محیط فرش و تکمیل ساختمان‬ ‫آزمایشگاه خوردگی بازدید کرد‪.‬‬ ‫تولیدکنندگان صنایع معدنی در گفت‌وگو با روزگار معدن عنوان کردند ‪:‬‬ ‫صنایع‌معدنی فلزی‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 19‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 8‬ذی‌الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 10‬اوت ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره ‪222‬‬ ‫یادداشت‬ ‫پول ملی پشتوانه‬ ‫می‌خواهد نه تغییر‬ ‫سارا اصغری‬ ‫روزنامه‌نگار‬ ‫حذف صفر از پول ملی تاثیر جدی بر بازار ندارد‬ ‫پشتوانه‌های پول را باید تقویت کرد‬ ‫سارا اصغری‪:‬‬ ‫دولت درحالی به کلیات الیحه پیش��نهادی‬ ‫بانک مرکزی برای حذف ‪۴‬صفر رأی مثبت داد‬ ‫که این الیحه از چند ماه قبل درحال بررس��ی‬ ‫بوده و به‌زودی جزئیات آن در دولت بررس��ی‬ ‫و پس از آن ب��ا تصویب نهایی مجلس اجرایی‬ ‫می‌شود‪ .‬حذف ‪ ۴‬صفر از پول ملی که به‌تازگی‬ ‫ب��ه عن��وان یک��ی از برنامه‌های ج��دی بانک‬ ‫مرکزی رس��انه‌ای ش��ده‪ ،‬موافقان و مخالفانی‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫برخی کارشناسان و تولیدکنندگان کشور در‬ ‫صنایع معدنی معتقدن��د‪ ،‬حذف صفر از واحد‬ ‫پول در مراودات اقتصادی و تجاری ملی و بازار‬ ‫داخلی فقط جنبه روانی خواهد داشت و سبب‬ ‫فعال شدن نظام اقتصادی نمی‌شود‪ .‬درحقیقت‬ ‫تقویت پش��توانه‌های پول ملی است که سبب‬ ‫تغییر نظام پولی کش��ور و به دنبال آن کنترل‬ ‫تورم در بازار می‌شود‪.‬‬ ‫ساده‌تر ش��دن قرائت‌های مالی می‌شود‪ .‬این‬ ‫س��اده‌خوانی تاثیری در ماهیت عدد یا ارزش‬ ‫آن نخواهد داشت‪ .‬بنابراین اضافه یا کم کردن‬ ‫صف��ر از پول مل��ی از ارزش آن کم نمی‌کند‬ ‫و در مقاب��ل ه��م به ارزش پ��ول ملی اضافه‬ ‫نمی‌کند‪.‬‬ ‫وی در ادامه خاطرنشان کرد‪ :‬طبیعی است‬ ‫که این اقدام با اثرات روانی همراه خواهد بود‬ ‫و آن را بی‌اث��ر از بار منفی یا مثبت نمی‌بینم‪.‬‬ ‫همچنین روی کاهش ت��ورم تاثیری نخواهد‬ ‫داش��ت و فقط ممکن است شمردن رقم‌های‬ ‫بزرگ را آسان‌تر کند‪.‬‬ ‫این فع��ال ح��وزه آلومینی��وم تاکید کرد‪:‬‬ ‫این اقدام‌ها ممکن اس��ت با جو روانی منفی‬ ‫همراه باش��د اما براس��اس علم اقتصاد نباید‬ ‫تاثیر واقعی بر بازار یا در نگاه کالن‌تر اقتصاد‬ ‫برجای بگذارد‪.‬‬ ‫‹ ‹بی‌تاثیر بر بازار‬ ‫‹ ‹پول نیازمند پشتوانه‪ ،‬نه برداشتن صفر‬ ‫‹ ‹یک اقدام مثبت‬ ‫همچنین افش��ین مقتدر‪ ،‬تولیدکننده صنایع‬ ‫پایین‌دس��ت آلومینیوم درب��اره حذف صفر از‬ ‫عکس‪ :‬آیدا فریدی‬ ‫بابک نظری‪ ،‬کارش��ناس‬ ‫ف��والد در گفت‌وگ��و با‬ ‫روزگار مع��دن درب��اره‬ ‫حذف صف��ر از پول ملی‬ ‫اظهار کرد‪ :‬حذف صفر از‬ ‫پ��ول مل��ی آث��ار روانی‬ ‫به‌دنبال خواهد داش��ت‪ .‬موضوع این است که‬ ‫اگر پول ملی ما پش��توانه الزم را نداشته باشد‪،‬‬ ‫ب��ودن یا نب��ودن صفر تفاوتی ب��ر آن نخواهد‬ ‫داشت‪ .‬نظری با اشاره به موضوع افزایش تورم‬ ‫عن��وان کرد‪ :‬مش��کل کنونی ما تورم اس��ت و‬ ‫فرق��ی نمی‌کند که تورم روی هزار تومان روند‬ ‫افزایش��ی داش��ته باش��د یا روی ی��ک تومان‪.‬‬ ‫موضوع این اس��ت که تورم ثابت نگه داش��ته‬ ‫ش��ود؛ چراک��ه ت��ورم و ارزش پ��ول‪ ،‬معن��ا و‬ ‫متغیرهای تاثیرگذار بر خودش��ان را دارند‪ ،‬از‬ ‫این‌رو اگر بخواهیم صفری را برداریم روی این‬ ‫متغیرها تاثیرگذار نخواهد بود‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه توضی��ح داد‪ :‬ت��ا زمان��ی که‬ ‫پش��توانه‌ای برای پول ملی ایجاد نش��ود‪ ،‬تورم‬ ‫کنترل نخواهد ش��د‪ .‬اما از نظ��ر روانی ممکن‬ ‫است در بین مردم اثرگذار باشد که هزار تومان‬ ‫آنها یک تومان ش��ود‪ .‬از این‌رو دولتمردان باید‬ ‫ب��رای تغییر وضعیت اقتصادی ب��ه فکر ایجاد‬ ‫ارزش پ��ول ملی و به دنب��ال آن کنترل تورم‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫براساس علم اقتصاد‪ ،‬حذف صفر از پول ملی نباید‬ ‫تاثیری بر بازار داشته باشد و این اقدام درحقیقت به‬ ‫نوعی تبدیل واحد پول به‌شمار می‌رود‪ .‬برای نمونه اگر‬ ‫یک عدد را به ریال یا تومان قرائت کنیم‪ ،‬چه تفاوتی‬ ‫بر ارزش آن پول خواهد داشت‬ ‫پول مل��ی در گفت‌وگو با روزگار معدن اظهار‬ ‫کرد‪ :‬حذف صفر از پول ملی تاثیر قابل‌توجهی‬ ‫بر ب��ازار ندارد‪ .‬ما ب��ه عن��وان تولیدکننده با‬ ‫مش��تری نهایی در تعامل نیستیم و بیشتر با‬ ‫کارخانه‌ها در ارتباط هستیم‪ ،‬بنابراین تاثیری‬ ‫بر حوزه کاری و بازار ما نخواهد داشت‪.‬‬ ‫مقتدر با بیان اینکه مشابه‬ ‫این اقدام‌ها در کشورهای‬ ‫دیگ��ر موفقیت‌آمی��ز بوده‬ ‫اسـت‪ ،‬گفـت‪ :‬کشورهـایی‬ ‫مانند ترکی��ه صفر را از‬ ‫پول خود برداش��تند یا‬ ‫مبادله ب��ا لیر و مارک را تبدی��ل به مبادله با‬ ‫یورو کردند و همین تغییرات‪ ،‬نتیجه خوبی در‬ ‫اقتص��اد آنه��ا به هم��راه داش��ت‪ .‬ام��ا برای‬ ‫شرکت‌هایی همچون ما این اقدام‌ها تاثیرگذار‬ ‫نیس��ت و روی مصرف‌کننده نهای��ی اثرگذار‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫وی در ادامه خاطرنش��ان کرد‪ :‬ممکن است‬ ‫نظام بانکی یا مردم برای اس��تفاده از ش��بکه‬ ‫بانک��ی یا کارتخوان‌ها دچار مش��کل ش��وند‪.‬‬ ‫همچنی��ن بیالن‌های ماهان��ه‪ ،‬فصلی و ‪ ۶‬ماه‬ ‫یک‌ب��ار یا س��االنه آنها دس��تخوش تغییراتی‬ ‫ش��ود اما باید پیامدهای ای��ن تغییرات را نیز‬ ‫پذیرفت‪ .‬ای��ن تولیدکننده با مثب��ت ارزیابی‬ ‫ک��ردن حذف صف��ر از پول مل��ی عنوان کرد‪:‬‬ ‫به نظر نمی‌رس��د که ح��ذف صفر از پول ملی‬ ‫تاثیر منفی بلندمدت یا عارضه‌ای برای اقتصاد‬ ‫کش��ور به همراه داشته باش��د‪ .‬البته به یقین‬ ‫آثار روانی بر‌جای می‌گذارد‪ ،‬اما این آثار نیز با‬ ‫گذشت زمان پذیرفتنی می‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹فقط اثر روانی دارد‬ ‫آریا صادق‌نیت حقیقی‪،‬‬ ‫عض��و هیات‌مدی��ره‬ ‫سندیکای‌تولیدکنندگان‬ ‫‌آلومینیوم نیز در این‌باره‬ ‫در گفت‌وگو ب��ا روزگار‬ ‫مع��دن اظه��ار ک��رد‪:‬‬ ‫براس��اس علم اقتصاد‪ ،‬حذف صفر از پول ملی‬ ‫نباید تاثیری بر بازار داش��ته باشد و این اقدام‬ ‫درحقیقت به نوعی تبدیل واحد پول به‌ش��مار‬ ‫می‌رود‪ .‬برای نمونه اگر یک عدد را به ریال یا‬ ‫تومان قرائت کنیم‪ ،‬چ��ه تفاوتی بر ارزش آن‬ ‫پول خواهد داشت‪ .‬بنابراین قرائت همین عدد‬ ‫در گزارش‌های مالی یک ش��رکت به میلیون‬ ‫ریال یا تومان‪ ،‬تفاوتی نمی‌کند‪.‬‬ ‫صادق‌‌نی��ت حقیقی در ادامه خاطرنش��ان‬ ‫ک��رد‪ :‬اگ��ر صفره��ا ح��ذف ش��وند‪ ،‬س��بب‬ ‫عزی��ز قنواتی‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت فوالد آتیه‬ ‫خلیج‌ف��ارس نی��ز درباره اث��رات حذف صفر‬ ‫از پ��ول مل��ی در گفت‌وگو ب��ا روزگار معدن‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬ح��ذف صفر از پ��ول ملی تاثیر‬ ‫قابل‌توجه��ی در بازار ن��دارد و تنها تاثیر آن‬ ‫بعد روانی آن اس��ت‪ .‬برای نمونه خریدی که‬ ‫با ‪۱۰‬هزار تومان انجام می‌دهید‪ ،‬با این تغییر‬ ‫‪ ۱۰‬تومان قرائت می‌شود‪.‬‬ ‫قنواتی در پاسخ به این‬ ‫پرسش که وقتی حذف‬ ‫صفر از پول ملی تاثیری‬ ‫بر ب��ازار ندارد‪ ،‬ضرورت‬ ‫آن به چه دلیل خواهد‬ ‫بود‪ ،‬گفت‪ :‬مهم‌ترین اثر‬ ‫آن‪ ،‬افزای��ش ارزش پول ملی در برابر ارزهای‬ ‫خارج��ی خواهد بود‪ .‬وقتی ی��ک ارز در برابر‬ ‫پول م��ا قرار می‌گیرد به نوعی نش��ان‌دهنده‬ ‫ارزش پ��ول ما نیز خواهد بود‪ ،‬زمانی که یک‬ ‫دالر ‪ ۱۱‬هزار تومان اس��ت‪ ،‬بار روانی بدی را‬ ‫به همراه خواهد داش��ت‪ ،‬ام��ا زمانی که یک‬ ‫دالر ‪ ۱۰‬تومان شود‪ ،‬برای ارزش پول ما بهتر‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به این پرس��ش که آیا حذف‬ ‫صف��ر از پ��ول مل��ی را درکل اق��دام مثبتی‬ ‫ارزیابی می‌کنید‪ ،‬گفت‪ :‬این کار اقدام مثبتی‬ ‫برای اقتصاد کشور خواهد بود‪.‬‬ ‫بیش��تر اقتصاددان‌ه��ا معتقدند‪ ،‬ای��ن اقدام‬ ‫باید در کش��ور انجام شود‪ ،‬همان‌گونه که در‬ ‫بسیاری از کشورها انجام شده و نتیجه خوبی‬ ‫هم از آن گرفته‌اند‪.‬‬ ‫نرخ محصوالت کارخانه‌های آهن و فوالد‬ ‫نرخ شمش فوالد‬ ‫آنالیز‬ ‫ابعاد(‪)mm‬‬ ‫طول(متر)‬ ‫شهر‬ ‫‪5sp‬‬ ‫‪3sp‬‬ ‫‪5sp‬‬ ‫‪5sp‬‬ ‫‪5Sp‬‬ ‫‪5sp‬‬ ‫‪5sp‬‬ ‫‪۱۲۵*۱۲۵‬‬ ‫‪۱۲۵*۱۲۵‬‬ ‫‪۱۵۰*۱۵۰‬‬ ‫‪۱۲۰*۱۲۰‬‬ ‫‪۱۲۵*۱۲۵‬‬ ‫‪۱۲۵*۱۲۵‬‬ ‫‪۱۵۰*۱۵۰‬‬ ‫‪۶‬‬ ‫‪۶‬‬ ‫‪۶‬‬ ‫‪۱۲‬‬ ‫‪۶‬‬ ‫‪۶‬‬ ‫‪۱۲‬‬ ‫مشهد‬ ‫مشهد‬ ‫تهران‬ ‫کاشان‬ ‫ساوه‬ ‫یزد‬ ‫قزوین‬ ‫نرخ قراضه آهن‬ ‫شهر‬ ‫اصفهان‬ ‫ایوانکی‬ ‫بناب خضرلو‬ ‫نیشابور‬ ‫خمین‬ ‫دامغان‬ ‫نرخ قبلی(ریال)‪-‬کیلو‬ ‫‪2۶۸00‬‬ ‫‪۲۸۰00‬‬ ‫‪۲۷۲00‬‬ ‫‪2۵۵00‬‬ ‫‪۲۹۰00‬‬ ‫‪2۷۰00‬‬ ‫هفت تپه‬ ‫‪۲۵۹00‬‬ ‫قیمت (ریال)‪ -‬کیلو‬ ‫‪3۷۰00‬‬ ‫‪3۷۲00‬‬ ‫‪3۷۵00‬‬ ‫‪3۷۲00‬‬ ‫‪3۷۲00‬‬ ‫‪3۷۰00‬‬ ‫‪3۷۵00‬‬ ‫نرخ جدید (ریال)‪-‬کیلو‬ ‫‪۲۶۵00‬‬ ‫‪۲۷۰00‬‬ ‫‪۲۵۰00‬‬ ‫‪2۴500‬‬ ‫‪۲۵۳00‬‬ ‫‪2۶۷00‬‬ ‫‪2۶۵00‬‬ ‫پیش��نهاد حذف صفر از پول ملی چندس��الی‬ ‫است‪ ،‬از سوی دس��ت‌اندرکاران دولتی به عنوان‬ ‫راه��کاری برای بهبود اقتصاد کش��ور مطرح و با‬ ‫موافقت و مخالفت کارشناس��ان اقتصادی روبه‌رو‬ ‫شده است‪ .‬البته تولیدکنندگان در حوزه صنعت‬ ‫معتقدن��د‪ ،‬آثار حذف صفر از پ��ول ملی بیش از‬ ‫آنکه ب��ا جنبه واقعی در بازار روبه‌رو باش��د‪ ،‬آثار‬ ‫روانی به دنبال خواهد داشت‪ .‬از این‌رو معتقدند‪،‬‬ ‫دولتمردان بی��ش از آنکه به فک��ر تغییر مبنای‬ ‫پول کش��ور باشند‪ ،‬بهتر اس��ت در جهت تقویت‬ ‫پش��توانه پول ملی گام بردارند‪ .‬به یقین یکی از‬ ‫مهم‌ترین عناصر اثرگذار بر تقویت پش��توانه پول‬ ‫ملی‪ ،‬قدرت اقتصادی خواهد بود و شکی نیست‬ ‫که قدرت اقتصادی هر کش��وری از تولید نشأت‬ ‫می‌گی��رد و این موضوع که در کش��ور ما تا چه‬ ‫اندازه به تولید در راستای تقویت اقتصاد بها داده‬ ‫شده است‪ ،‬جای پرسش دارد‪.‬‬ ‫البته در کش��ورهای در حال توس��عه پشتوانه‬ ‫پول ملی با تجارت خارجی و ارزآوری ب ‌ه ارزهایی‬ ‫مانن��د دالر و ی��ورو متک��ی اس��ت؛ ارزهایی که‬ ‫عمومیت مبادله آنها در جهان بسیار باالست‪.‬‬ ‫اگ��ر در ‪ ۱.۵‬س��ال گذش��ته ارزش پ��ول ملی‬ ‫کش��ور نیز با نوسان‌های شدیدی در جهت نزول‬ ‫روبه‌رو بوده‪ ،‬به دلیل آس��یب‌پذیری آن در برابر‬ ‫ارزی مانند دالر بوده است؛ چراکه در چند سال‬ ‫گذش��ته همواره ش��اهد بودیم در کشور نوسان‬ ‫ن��رخ نفت یا تحری ‌م صادرات آن‪ ،‬ارزش پول ما را‬ ‫در معرض تغییرات قرار داده اس��ت که درنهایت‬ ‫نتیجه‌ای جز تورم ش��دید نداشته است‪ .‬از این‌رو‬ ‫کش��ورهایی که حیات پولی خ��ود را به تجارت‬ ‫جهانی و ارزهای جهان��ی پیوند می‌زنند‪ ،‬حیات‬ ‫اقتصادی خود را به‌خطر می‌اندازند‪ ،‬این درحالی‬ ‫اس��ت که باید برای پیش��گیری از این موضوع‪،‬‬ ‫بیش از پیش بر تولید داخلی همت گمارند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫گزارش ‪ ۳‬ماه نخست سال جاری‬ ‫منتشر شد‬ ‫افزایش ‪۲۰‬درصدی‬ ‫صادرات محصوالت فوالدی‬ ‫میزان تولید محصوالت و ش��مش فوالدی در‬ ‫‪ ۳‬ماه نخست سال جاری (‪ )۱۳۹۸‬به ترتیب ‪۱۶‬‬ ‫و ‪ ۵‬درصد رش��د یافت‪ .‬به گزارش روابط عمومی‬ ‫سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی‬ ‫ای��ران‪ ،‬انجم��ن تولیدکنندگان ف��والد ایران در‬ ‫جدیدترین گ��زارش خود اعالم ک��رد‪ :‬از ابتدای‬ ‫فروردین تا پایان خرداد سال جاری‪۵ ،‬میلیون و‬ ‫‪۲۷۱‬ه��زار تن انواع محصوالت فوالدی (تیرآهن‪،‬‬ ‫میلگرد‪ ،‬نبشی‪ ،‬ناودانی‪ ،‬ورق و‪ )...‬تولید شد‪ .‬این‬ ‫رقم در مدت مش��ابه سال گذش��ته‪۴ ،‬میلیون و‬ ‫‪۵۵۹‬هزار تن بود‪.‬‬ ‫میزان تولید آهن اس��فنجی در ‪ ۳‬ماه نخس��ت‬ ‫س��ال ج��اری ‪۷‬میلی��ون و ‪۲۷۲‬ه��زار ت��ن بود‬ ‫که نس��بت به رقم مدت مش��ابه س��ال گذشته‬ ‫(‪۶‬میلی��ون و ‪۵۸۳‬هزار تن)‪۱۰ ،‬درصد رش��د را‬ ‫نشان می‌دهد‪.‬‬ ‫میزان ص��ادرات محصوالت ف��والدی در ‪۳‬ماه‬ ‫نخس��ت س��ال جاری ب��ا ‪۲۰‬درص��د افزایش به‬ ‫‪۷۵۸‬ه��زار تن رس��ید‪ .‬رقم مدت مش��ابه س��ال‬ ‫گذشته‪۶۳۳ ،‬هزار تن بود‪.‬‬ ‫همچنی��ن در ‪۳‬م��اه نخس��ت س��ال ج��اری‪،‬‬ ‫یکمیلیون و ‪۴۲۵‬هزار تن ش��مش فوالد (بیلت‪،‬‬ ‫بلوم و اس��لب) صادر ش��د که در مقایسه با رقم‬ ‫مدت مشابه سال گذشته (یک‌میلیون و ‪۸۵۴‬هزار‬ ‫تن)‪۲۳ ،‬درصد کاهش را نشان می‌دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹کاهش واردات محصوالت و شمش‬ ‫افزون بر این‪ ،‬در ‪ ۳‬ماه نخس��ت س��ال جاری‬ ‫‪۹۵‬ه��زار تن انواع محصوالت فوالدی و یک هزار‬ ‫تن ش��مش فوالدی وارد ش��د که نسبت به رقم‬ ‫مدت مش��ابه سال گذش��ته (‪۲۹۳‬هزار تن انواع‬ ‫محصوالت فوالدی و ‪۶‬هزار تن شمش فوالدی)‪،‬‬ ‫به ترتیب ‪ ۶۸‬و ‪۸۳‬درصد کاهش یافت‪.‬‬
‫معدن بین‌الملل‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 19‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 8‬ذی‌الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 10‬اوت ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره ‪222‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫نرخ فلزات اساسی‬ ‫کاهشی شد‬ ‫جن��گ تجاری امریکا و چین در هفته گذش��ته باال گرفته و‬ ‫تحلیلگ��ران وال‌اس��تریت در یک مقیاس ‪ ۱‬ت��ا ‪ ،۱۰‬امتیاز ‪۱۱‬‬ ‫را ب��ه اق��دام تالفی‌جویانه چی��ن در برابر امری��کا می‌دهند‪ .‬به‬ ‫گزارش تسنیم به نقل از سی‌ان‌بی‌سی‪ ،‬تحلیلگران وال‌استریت‬ ‫به س��رمایه‌گذاران هش��دار داده‌اند خود را آماده تشدید جنگ‬ ‫تج��اری امری��کا و چین کنند‪ .‬جنگ تج��اری امریکا و چین در‬ ‫این هفته باال گرفته و تحلیلگران وال‌استریت در یک مقیاس ‪۱‬‬ ‫ت��ا ‪ ،۱۰‬امتی��از ‪ ۱۱‬را به اقدام تالفی‌جویانه چین در برابر امریکا‬ ‫می‌دهند‪.‬کریس کروگر‪ ،‬تحلیلگر وال استریت می‌گوید‪ :‬دولت‬ ‫چین هفته گذش��ته وضع عوارض جدی��د امریکا را تالفی کرد‬ ‫جنگ تجاری چین و امریکا به اوج رسید‬ ‫ت��ا توجه ترامپ را جلب کند‪ .‬ی��ک گروه از تحلیلگران مورگان‬ ‫اس��تنلی گفتند‪ :‬سرمایه‌گذاران باید طوری رفتار کنند که گویا‬ ‫جنگ تجاری در س��ال جاری میالدی تشدید می‌شود‪ .‬اگر این‬ ‫اتف��اق بیفتد‪ ،‬پیش‌بینی می‌ش��ود در ‪ ۹‬ماه آینده‪ ،‬جهان دچار‬ ‫رکود اقتصادی شود‪ .‬مورگان استنلی اعالم کرد‪ :‬ما پیام افزایش‬ ‫عوارض را جدی می‌گیریم‪ .‬این یک الگوی پاس��خ به پیش��رفت‬ ‫ناکاف��ی مذاکره درباره جنگ تجاری اس��ت‪ .‬این مرحله جدید‬ ‫ی تجاری بین ‪ ۲‬اقتصاد‬ ‫حساس‌تر است و نشان می‌دهد درگیر ‌‬ ‫ب��زرگ جهان افزایش می‌یابد‪ .‬چین پاس��خ اعالم افزایش ‪۱۰‬‬ ‫درصدی عوارض بر ‪ ۳۰۰‬میلیارد دالر کاالهای چینی را دوشنبه‬ ‫گذش��ته به ‪ ۲‬روش داد‪ .‬بانک مرکزی چین اجازه داد یوآن به‬ ‫پایین‌تر از س��طح ‪ ۷‬در برابر دالر برس��د که یک آس��تانه بسیار‬ ‫حساس است‪ .‬بانک پیپل چین اتهام دستکاری عمدی ارز خود‬ ‫را برای مقابله با عوارض رد کرد‪ .‬این بانک اعالم کرد این کاهش‬ ‫ارزش از سوی بازار ایجاد شده است اما چین پیشینه دستکاری‬ ‫ارز خ��ود را دارد‪ .‬ارزش ی��وآن در برابر دالر به پایین‌ترین حد از‬ ‫سال ‪ ۲۰۰۸‬میالدی (‪ ۱۳۸۷‬خورشیدی) رسیده است‪ .‬کروگر‬ ‫گفت‪ :‬یوان ضعیف ش��ده بود اما این حرکت سریع نشان‌دهنده‬ ‫تغییر سیاس��ت چین اس��ت و اینکه این کش��ور به دنبال یک‬ ‫قرارداد در کوتاه‌مدت نیس��ت‪ .‬کروگر اشاره کرد که خریداران‬ ‫دولتی چین دیگر از امریکا محصوالت کشاورزی وارد نمی‌کنند‪.‬‬ ‫ترام��پ در ژوئن (خرداد‪-‬تیر) ادعا ک��رده بود رئیس‌جمهوری‬ ‫چی��ن با خری��د مقادیر زیادی از محصوالت کش��اورزی امریکا‬ ‫موافقت کرده است‪ .‬به عالوه‪ ،‬ترامپ ماه گذشته جزئیات بسته‬ ‫کمکی ‪ ۱۶‬میلیارد دالری را برای کشاورزان امریکا اعالم کرد اما‬ ‫ترام��پ می‌گوید وضع عوارض جدید ‪ ۱۰‬درصدی‪ ،‬نتیجه عمل‬ ‫نکردن ش��ی جین پینگ به تعهداتش است‪ ،‬در حالی که چین‬ ‫ادع��ا می‌کن��د اتهام توقف خرید محصوالت کش��اورزی امریکا‬ ‫درس��ت نبوده اما تحلیلگران اعتقاد دارند این کش��ور پیش از‬ ‫اقدام به خرید از امریکا‪ ،‬منتظر نتیجه مذاکره‌های تجاری بود‪.‬‬ ‫بررسی تجربه‌های موفق و ناموفق ‪ ۱۰‬کشور جهان در حذف صفر از پول ملی‬ ‫حذف صفر از پول ملی؛ راهکاری که برای ایران پیشنهاد نمی‌شود‬ ‫با شدت گرفتن کش��مکش‌های تجاری چین‬ ‫و امریکا‪ ،‬ن��رخ فلزات کاهش یافت؛ مس در این‬ ‫میان به کمترین مقدار خود در ‪ ۲‬س��ال گذشته‬ ‫سقوط کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا به نق��ل از رویترز‪ ،‬در صورتی‬ ‫که تعرفه ‪ ۱۰‬درصدی از سوی امریکا بر واردات‬ ‫سایر کاالهای چینی به ارزش ‪ ۳۰۰‬میلیارد دالر‬ ‫اعمال ش��ود‪ ،‬ح��دود ‪ ۳‬درص��د از کل صادرات‬ ‫چین کاسته می‌ش��ود که می‌تواند باعث کاهش‬ ‫دس��ت‌کم ‪ ۰.۵‬درصدی در رش��د اقتصادی آن‬ ‫شود‪.‬‬ ‫ارزش ی��وان نی��ز نس��بت ب��ه دالر امریکا به‬ ‫کمترین مقدار خود در یک دهه گذشته رسید؛‬ ‫به‌ط��وری که ارزش هر دالر امریکا به بیش از ‪۷‬‬ ‫یوان افزایش یافت‪.‬‬ ‫ب��ه این ترتی��ب در بورس فل��زات لندن‪ ،‬نرخ‬ ‫آلومینیوم ‪ ۹.۵‬دالر‪ ،‬نرخ س��رب ‪ ۱۱.۵‬دالر‪ ،‬نرخ‬ ‫روی ‪ ۳۱‬دالر‪ ،‬ن��رخ قل��ع ‪ ۴۷۰‬دالر و نرخ مس‬ ‫‪ ۱۲۲‬دالر بر تن افت کرد‪.‬‬ ‫ادامه روند افزایشی نرخ‬ ‫طال در بازار جهانی‬ ‫ن��رخ طال در معامالت سه‌ش��نبه‪ ۶ ،‬اوت (‪۱۵‬‬ ‫مرداد) ب��ازار جهانی با تقاضای س��رمایه‌گذاران‬ ‫ب��رای خری��د این فلز ارزش��مند در براب��ر ابهام‬ ‫اقتص��ادی‪ ،‬نزدی��ک به باالترین ح��د خود در ‪۶‬‬ ‫سال گذشته ماند‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬هر اونس طال برای تحویل‬ ‫فوری در معامالت این روز بازار س��نگاپور ثابت‬ ‫بود و در ‪ ۱۴۶۶۲‬دالر و ‪ ۵۰‬س��نت ایستاد‪ .‬این‬ ‫فل��ز اوایل معامالت تا رک��ورد ‪ ۱۴۷۴‬دالر و ‪۸۱‬‬ ‫سنت پیش رفت‪.‬‬ ‫در ب��ازار امریکا‪ ،‬ه��ر اونس ط�لا ‪ ۰.۱‬درصد‬ ‫کاهش یافت و به ‪ ۱۴۷۵‬دالر و ‪ ۳۰‬سنت رسید‪.‬‬ ‫جان ش��ارما‪ ،‬اقتصاددان بانک ملی اس��ترالیا‬ ‫اظهار ک��رد‪ :‬این موضوع مطرح ش��ده که چین‬ ‫از ارز خود ب��ه عنوان ابزاری در جنگ تجاری با‬ ‫امریکا استفاده خواهد کرد‪.‬‬ ‫اس��تیون منوچی��ن‪ ،‬وزیر خزان��ه‌داری امریکا‬ ‫پیش‌ت��ر اظه��ار کرده ب��ود که دول��ت دریافته‬ ‫اس��ت پکن در حال دستکاری ارزش یوان است‬ ‫و واش��نگتن با صن��دوق بین‌الملل��ی پول برای‬ ‫مقابله ب��ا مزیت رقابتی غیرمنصفانه‌ای که چین‬ ‫ب��ا اقدامات اخی��ر ایجاد کرده اس��ت‪ ،‬همکاری‬ ‫می‌کند‪.‬‬ ‫چی��ن پس از تصمیم واش��نگتن ب��رای وضع‬ ‫تعرف��ه ‪ ۱۰‬درص��دی روی واردات ‪ ۳۰۰‬میلیارد‬ ‫دالر کاالی چینی و تش��دید اختالف تجاری ‪۲‬‬ ‫اقتصاد بزرگ جهان‪ ،‬اجازه داد برای نخستین بار‬ ‫در بیش از یک دهه گذشته‪ ،‬نرخ برابری یوان در‬ ‫برابر دالر امریکا به کمتر از ‪۷‬یوان سقوط کند‪.‬‬ ‫ش��اخص دالر در معام�لات روز ج��اری ب��ه‬ ‫پایین‌ترین حد در ‪ ۲‬هفته گذشته سقوط کرد و‬ ‫بازده اوراق خزانه امریکا با بزرگ‌ترین کاهش در‬ ‫‪ ۱۴‬ماه گذشته روبه‌رو شد‪.‬‬ ‫بر اس��اس گ��زارش رویترز‪ ،‬تش��دید اختالف‬ ‫تج��اری امریکا و چین‪ ،‬بازارهای مالی را ملتهب‬ ‫و س��رمایه‌گذاران را ب��ه س��وی دارایی‌های امن‬ ‫هدایت کرده است‪.‬‬ ‫ذخایر طالی «اس‌پی‌دی آر گلد تراس��ت» که‬ ‫بزرگ‌ترین صندوق سرمایه‌گذاری تحت پشتوانه‬ ‫طال در جهان اس��ت‪ ،‬دوشنبه ‪ ۰.۵۳‬درصد رشد‬ ‫کرد و به ‪ ۸۳۵.۱۶‬تن رس��ید که منعکس‌کننده‬ ‫تقاضای باالی طالست‪.‬‬ ‫به گفت��ه وانگ تائ��و‪ ،‬تحلیلگر فن��ی رویترز‪،‬‬ ‫ه��ر اونس طال برای تحویل فوری ممکن اس��ت‬ ‫ب��ه مح��دوده ‪ ۱۴۴۱‬ت��ا ‪ ۱۴۴۹‬دالر س��قوط‬ ‫کند‪.‬‬ ‫در بازار س��ایر فلزات ارزشمند‪ ،‬هر اونس نقره‬ ‫برای تحویل فوری ‪ ۰.۱‬درصد رشد کرد و به ‪۱۶‬‬ ‫دالر و ‪ ۴۱‬سنت رس��ید‪ .‬هر اونس پالتین برای‬ ‫تحویل فوری ب��ا ‪ ۰.۲‬درصد افزایش‪ ۸۵۴ ،‬دالر‬ ‫و ‪ ۹۹‬س��نت معامله شد‪ .‬هر اونس پاالدیم برای‬ ‫تحویل فوری ب��ا ‪ ۰.۲‬درصد افزایش‪ ،‬در ‪۱۴۳۳‬‬ ‫دالر و ‪ ۴۲‬سنت ایستاد‪.‬‬ ‫ثمن رحیمی‌راد‪:‬‬ ‫حذف صفر از پول ملی پیش��ینه بس��یار طوالنی‬ ‫در جه��ان دارد‪ .‬از س��ال ‪ ۱۹۲۳‬می�لادی (‪۱۳۰۲‬‬ ‫خورش��یدی) بی��ش از ‪ ۵۰‬کش��ور اق��دام به حذف‬ ‫ل ملی خود کرده‌اند و این طرح در برخی‬ ‫صفر از پو ‌‬ ‫کش��ورهای توس��عه‌یافته ی��ا در حال توس��عه اجرا‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬تا ابتدای دهه ‪ ۱۹۴۰‬میالدی (‪۱۳۱۹‬‬ ‫خورش��یدی)‪ ،‬صفرزدایی از پ��ول ملی تنها در اروپا‬ ‫اجرا ش��د و از ابتدای ده��ه ‪ ۱۹۷۰‬میالدی(‪۱۳۴۹‬‬ ‫خورش��یدی) تا ابتدای دهه ‪ ۱۹۹۰‬میالدی (‪۱۳۶۹‬‬ ‫خورش��یدی)‪ ،‬کش��ورهای امریکای التی��ن از نظر‬ ‫دفع��ات و تعداد ح��ذف صفر‪ ،‬پیش��رو بودند اما در‬ ‫دهه ‪ ۱۹۹۰‬میالدی‪ ،‬این سیاس��ت در سایر مناطق‬ ‫جهان نیز اجرا شد که از نظر دفعات اجرا جهش قابل‬ ‫توجهی نس��بت به دوره‌های گذش��ته داشته است‪.‬‬ ‫آخری��ن نمونه حذف صف��ر در دهه ‪ ۲۰۰۰‬میالدی‬ ‫(‪ ۱۳۷۹‬خورش��یدی) در زیمبابوه با حذف ‪ ۱۰‬و ‪۱۲‬‬ ‫صف��ر از پول ملی به ترتیب در س��ال‌های ‪ ۲۰۰۸‬و‬ ‫‪ ۲۰۰۹‬میالدی (‪ ۱۳۸۷‬و ‪ ۱۳۸۸‬خورش��یدی) بود‬ ‫که رکورددار حذف صفر در جهان شناخته می‌شود‪.‬‬ ‫جدیدترین م��ورد نیز مربوط به بالروس با حذف ‪۴‬‬ ‫صفر از پول ملی در ژوئیه ‪( ۲۰۱۶‬تیر‪-‬مرداد ‪)۱۳۹۵‬‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹حذف ‪ ۱۸‬صفر در ‪ ۶‬مرحله در برزیل‬ ‫به گزارش روزگارمعدن به نقل از بیزنس‌اینسایدِر‪،‬‬ ‫برزی��ل در ده��ه ‪ ۶۰‬و ‪ ۷۰‬میالدی (‪ ۱۳۳۹‬و ‪۱۳۴۹‬‬ ‫خورش��یدی) به یکی از س��نگین‌ترین تورم‌های آن‬ ‫زمان دچار ش��د‪ ،‬به گونه‌ای که پول ملی این کشور‬ ‫ماهان��ه ‪ ۳۰‬ت��ا ‪ ۴۰‬درص��د ارزش خود را از دس��ت‬ ‫می‌داد‪ .‬پیش از آن از سال ‪ ۱۹۳۰‬تا ‪ ۱۹۴۲‬میالدی‬ ‫(‪ ۱۳۰۹‬تا ‪ ۱۳۲۱‬خورشیدی) پول ملی برزیل ‪ ۲‬بار‬ ‫تغیی��ر نام پیدا کرده بود‪ .‬در س��ال ‪ ۱۹۶۷‬میالدی‬ ‫(‪ ۱۳۴۶‬خورش��یدی) برای نخس��تین بار ‪ ۳‬صفر از‬ ‫پ��ول ملی برزیل با نام «کِ��رو ِزرو» حذف و این پول‬ ‫ب��ه «کِرو ِزرو نورو» تبدیل ش��د‪ .‬با این وجود برزیل‬ ‫نتوانس��ت در کنترل تورم موفق عمل کند و تا سال‬ ‫‪ ۱۹۸۱‬می�لادی (‪ ۱۳۶۰‬خورش��یدی) ت��ورم این‬ ‫کش��ور بار دیگر به ‪ ۱۵۱‬درصد رس��ید‪ .‬در این میان‬ ‫ب��ار دیگر ‪ ۳‬صفر از پول ملی برزیل حذف ش��د‪ .‬در‬ ‫س��ال ‪ ۱۹۸۹‬میالدی (‪ ۱۳۶۸‬خورشیدی) بار دیگر‬ ‫ت��ورم برزیل افزایش یافت و ب��ه هزار و ‪ ۴۳۱‬درصد‬ ‫رس��ید‪ .‬در این هنگام بار دیگر دولت برزیل اقدام به‬ ‫حذف صفرهای بازگشته همراه با تغییر نام پول ملی‬ ‫کرد‪ .‬در س��ال ‪ ۱۹۹۳‬میالدی (‪ ۱۳۷۲‬خورشیدی)‬ ‫زمان��ی که تورم این کش��ور در م��رز ‪ ۲‬هزار درصد‬ ‫قرار داش��ت‪ ،‬بار دیگر حذف ‪ ۳‬صفر اعمال شد‪ .‬این‬ ‫اقدام��ی درباره مهار تورم انجام نداد و تنها به جنبه‬ ‫روان��ی حذف صفرها اتکا کرد‪ .‬این کارکرد به زودی‬ ‫از می��ان رف��ت و تورم تازنده‪ ،‬س��رانجام اقتصاد این‬ ‫کش��ور را ویران کرد‪ ،‬دالر زیمبابوه نیز از هم پاشید‪.‬‬ ‫اکنون تورم این کش��ور افریقایی از مرز ‪ ۱۱‬میلیون‬ ‫درصد گذش��ته و دولت برای تامین اسکناس مورد‬ ‫نیاز مردم ناچار به چاپ اسکناس‌های ‪ ۱۰۰‬میلیارد‬ ‫دالری ش��ده اس��ت‪ .‬این در شرایطی است که بانک‬ ‫مرکزی این کشور اعالم کرده‪ ،‬کاغذ اسکناس کافی‬ ‫برای نشر پول در اختیار ندارد‪.‬‬ ‫‹ ‹به ایران پیشنهاد نمی‌شود‬ ‫طیبی‪ :‬اقتصادهایی که درجه آزادی و بازارمحور بودن‬ ‫آنها بیشتر است و سهم بیشتری از آنها در اختیار بازار‬ ‫قرار می‌گیرد‪ ،‬توفیق بیشتری در بکارگیری این راهکار‬ ‫داشته‌اند اما مشکالت ساختاری به ایجاد تورم انجامیده‬ ‫است؛ مسئله‌ای که سال‌هاست گریبانگیر اقتصاد‬ ‫کشورها بوده است‬ ‫بار دولت توانس��ت در مهار تورم توفیقاتی به دست‬ ‫بیاورد‪ .‬با این حال برزیل همچنان یکی از گران‌ترین‬ ‫کش��ورهای امریکای‌التین به شمار می‌آید‪ .‬از سال‬ ‫‪۱۹۳۰‬میالدی(‪ ۱۳۰۹‬خورشیدی) در ‪ ۶‬مرحله ‪۱۸‬‬ ‫صف��ر از پول ملی برزیل حذف ش��ده و ‪ ۸‬بار نیز نام‬ ‫واحد پولی این کشور تغییر کرده است‪.‬‬ ‫توانس��ت حج��م پول را کنترل کن��د و به همراه آن‬ ‫‪ ۴‬صفر از اس��کناس‌های این کشور حذف شد‪ .‬هلند‬ ‫نمونه برجس��ته‌ای از جوابگو بودن سیاس��ت حذف‬ ‫صفر از اس��کناس در ش��رایطی اس��ت که با اعمال‬ ‫سیاست‌های کنترل نقدینگی همراه خواهد بود‪.‬‬ ‫ورود منابع درآمدی غیر منتظره از محل استخراج‬ ‫گاز‪ ،‬اقتصاد هلند را با تورم پیش‌بینی نشد ‌ه در دهه‬ ‫‪ ۶۰‬میالدی (‪ ۱۳۳۹‬خورشیدی) روبه‌رو کرد‪ .‬دولت‬ ‫مجبور به چاپ اس��کناس‌های درشت شد تا بتواند‬ ‫پاسخگوی نیاز مبادالت مردم باشد‪ .‬در همین حال‬ ‫ت��ورم نی��ز از مرز ‪ ۱۰۰‬درصد عبور ک��رد‪ .‬البته این‬ ‫وضعی��ت در هلند چندان نپایی��د و دولت با اعمال‬ ‫سیاس��ت ش��دید انقباضی در سیاس��ت‌های پولی‬ ‫ترکیه کشوری اروپایی‪-‬آسیایی با بستری جهان‬ ‫س��ومی اس��ت که یکباره ‪ ۶‬صفر را از پول ملی خود‬ ‫در سال ‪ ۲۰۰۵‬میالدی (‪ ۱۳۸۴‬خورشیدی) حذف‬ ‫ک��رد‪ .‬ت��ورم در ترکیه از ابتدای ده��ه ‪ ۸۰‬میالدی‬ ‫(‪ ۱۳۵۹‬خورش��یدی) آغاز ش��د و با شتاب به پیش‬ ‫رف��ت‪ .‬ه��ر دالر امریکا که در س��ال ‪ ۱۹۸۸‬میالدی‬ ‫(‪ ۱۳۶۷‬خورش��یدی) ب��ا ‪ ۱۴۲۲‬لیر قدی��م ترکیه‬ ‫مبادله می‌ش��د‪ ،‬در س��ال ‪ ۲۰۰۳‬می�لادی (‪۱۳۸۲‬‬ ‫‹ ‹هلند و سیاست موفق حذف صفر‬ ‫‹ ‹مه�ار ت�ورم پی�ش از ح�ذف صف�ر در‬ ‫ترکیه‬ ‫خورشیدی) به بیش از ‪ ۵.۱‬میلیون لیر قدیم رسید‪.‬‬ ‫در این ش��رایط بهای یک س��اندویچ در ترکیه به ‪۳‬‬ ‫میلیون لیر رس��ید‪ .‬از سال ‪ ۱۹۸۱‬میالدی (‪۱۳۶۰‬‬ ‫خورش��یدی) در ترکیه هر ‪ ۲‬س��ال ی��ک بار نیاز به‬ ‫اسکناس‌های درشت‌تر احساس‌شد‪ .‬در یک چرخه‬ ‫‪ ۲۵‬ساله‪ ،‬درشت‌ترین اسکناس ترکیه از ‪ ۵‬هزار لیر‬ ‫به یک میلیون لیر تبدیل شد‪ .‬تعداد بیشمار صفرها‬ ‫در ارقام اقتصادی و مبادالت که گاه تا چند تریلیون‬ ‫لیر می‌رسید‪ ،‬مشکالت فراوانی را در مسیر عملیات‬ ‫حسابداری و نگهداری حساب‌ها به وجود آورده بود‪.‬‬ ‫از آغاز س��ال ‪ ۲۰۰۵‬میالدی (‪ ۱۳۸۴‬خورش��یدی)‬ ‫اسکناس‌های جدید ترکیه با عنوان لیر جدید منتشر‬ ‫شدند‪ .‬هر لیر جدید برابر یک میلیون لیر قدیم است‬ ‫و ب��ه ای��ن ترتیب ترکیه در ی��ک مرحله ‪ ۶‬صفر را از‬ ‫اس��کناس حذف کرد‪ .‬مهار تورم در ترکیه با نظارت‬ ‫صندوق بین‌المللی پول انجام ش��د‪ .‬این کش��ور به‬ ‫عن��وان ی��ک نمونه برگزیده در مهار تورم از س��وی‬ ‫این نهاد بین‌المللی معرفی ش��ده است‪ .‬ترکیه پیش‬ ‫از آنک��ه اقدام ب��ه حذف صفرها کند‪ ،‬تورم را به طور‬ ‫کامل مهار کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹زیمبابوه و شکست طرح‬ ‫دولت زیمبابوه در س��ال ‪ ۲۰۰۳‬میالدی (‪۱۳۸۲‬‬ ‫خورش��یدی) زمان��ی که تورم این کش��ور یک هزار‬ ‫درصد بود‪ ،‬اقدام به حذف ‪ ۳‬صفر از اس��کناس‌های‬ ‫ای��ن کش��ور کرد‪ .‬با این وج��ود دولت در عمل هیچ‬ ‫کمی��ل طیبی‪ ،‬کارش��ناس‬ ‫اقتص��اد بین‌المل��ل و عضو‬ ‫هی��ات علم��ی دانش��گاه‬ ‫اصفه��ان در گفت‌وگ��و ب��ا‬ ‫روزگارمع��دن ضمن اینکه‬ ‫ح��ذف صفر از پ��ول ملی را‬ ‫ب��رای ایران پیش��نهاد نمی‌کند‪ ،‬توضی��ح می‌دهد‪:‬‬ ‫حذف صفر به عنوان یک ابزار سیاس��ت پولی مطرح‬ ‫اس��ت اما در همه کش��ورها تاثیر یکس��انی بر جای‬ ‫نمی‌گ��ذارد؛ در نتیجه ا ِعم��ال این راهکار در برخی‬ ‫اقتصادها بازخورد مثبت داش��ته و در برخی نابودگر‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫وی می‌افزای��د‪ :‬نکته‌ای ک��ه در این مقوله اهمیت‬ ‫دارد‪ ،‬س��اختار اقتصادی جامعه است؛ اینکه اقتصاد‬ ‫تا چه میزان مبتنی بر بازار است یا اقتصاد دولتی به‬ ‫ش��مار می‌آید‪ .‬همچنین باید توجه شود چه عواملی‬ ‫باعث ش��کل‌گیری تورمی ش��ده که منجر به حذف‬ ‫صفرها شده‌اند‪.‬‬ ‫طیبی ادامه می‌دهد‪ :‬اقتصادهایی که درجه آزادی‬ ‫و بازارمحور بودن آنها بیشتر است و سهم بیشتری از‬ ‫اقتصاد در اختیار بازار قرار می‌گیرد‪ ،‬توفیق بیشتری‬ ‫در بکارگی��ری این راهکار داش��ته‌اند اما مش��کالت‬ ‫س��اختاری به ایجاد تورم انجامیده است؛ مسئله‌ای‬ ‫ک��ه سال‌هاس��ت گریبانگیر اقتصاد کش��ورها بوده‬ ‫است‪ .‬این اتفاق باعث می‌شود اقتصاد بیشتر دولتی‬ ‫شود‪.‬‬ ‫این کارشناس تصریح کرد‪ :‬می‌توان نتیجه گرفت‬ ‫که اگر در اقتصاد زمینه‌س��ازی برای رقابت به وجود‬ ‫آی��د‪ ،‬حذف صفرها می‌تواند به حفظ ثبات و آرامش‬ ‫در پول رایج کمک کند‪ .‬پس آنچه مهم است حفظ‬ ‫پایداری اقتصاد اس��ت نه ا ِعمال این سیاس��ت‪ .‬من‬ ‫درباره اقتصاد ایران این راهکار را پیشنهاد نمی‌کنم‪.‬‬ ‫به باور من بهتر اس��ت برای حل مشکالت اقتصادی‬ ‫کش��ور‪ ،‬سیاست‌های تشویق سرمایه‌گذاری در نظر‬ ‫گرفته شوند‪.‬‬ ‫جدول ذیل کشورهایی را معرفی می‌کند که صفر را از پول ملی خود حذف کردند‬ ‫کشور‬ ‫بازه زمانی‬ ‫مجموع صفرهای حذف شده‬ ‫تعداد مراحل عملیات حذف‬ ‫برزیل‬ ‫‪ ۱۹۶۷‬تا ‪ ۱۹۹۴‬میالدی (‪ 1346‬تا ‪1373‬خورشیدی)‬ ‫‪۱۸‬‬ ‫‪۶‬‬ ‫آرژانتین‬ ‫‪ ۱۹۷۰‬تا ‪ ۱۹۹۲‬میالدی (‪ 1349‬تا ‪1371‬خورشیدی)‬ ‫‪۱۳‬‬ ‫‪۴‬‬ ‫اسرائیل‬ ‫‪ ۱۹۸۰‬تا ‪ ۱۹۸۵‬میالدی (‪ 1359‬تا ‪1364‬خورشیدی)‬ ‫‪۹‬‬ ‫‪۴‬‬ ‫بولیوی‬ ‫‪ ۱۹۶۳‬تا ‪ ۱۹۸۷‬میالدی (‪ 1342‬تا ‪1366‬خورشیدی)‬ ‫‪۹‬‬ ‫‪۲‬‬ ‫پرو‬ ‫‪ ۱۹۸۵‬تا ‪ ۱۹۹۱‬میالدی (‪ 1364‬تا ‪1370‬خورشیدی)‬ ‫‪۶‬‬ ‫‪۲‬‬ ‫اوکراین‬ ‫‪ ۱۹۹۶‬میالدی (‪1375‬خورشیدی)‬ ‫‪۵‬‬ ‫‪۱‬‬ ‫لهستان‬ ‫‪ ۱۹۹۵‬میالدی (‪1374‬خورشیدی)‬ ‫‪۴‬‬ ‫‪۱‬‬ ‫مکزیک‬ ‫‪ ۱۹۹۳‬میالدی (‪1372‬خورشیدی)‬ ‫‪۳‬‬ ‫‪۱‬‬ ‫روسیه‬ ‫‪ ۱۹۴۷‬تا ‪ ۱۹۹۸‬میالدی (‪ 1326‬تا ‪1377‬خورشیدی)‬ ‫‪۳‬‬ ‫‪۳‬‬ ‫ایسلند‬ ‫‪ ۱۹۸۱‬میالدی (‪1360‬خورشیدی)‬ ‫‪۲‬‬ ‫‪۱‬‬
‫فعالیت ‪ ۲۰۰‬معدن بهره‌برداری شده در استان قزوین‬ ‫رئیس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان قزوین در‬ ‫هش��تمین جلسه شورای معادن اس��تان گفت‪ ۲۰۰ :‬معدن‬ ‫مورد بهره‌برداری قرار گرفت ‌ه و حدود ‪ ۳۰۰‬معدن اکتشافی‬ ‫در سطح استان قزوین به ثبت رسیده‌اند‪.‬‬ ‫به گزارش ش��اتا‪ ،‬هشتمین جلسه ش��ورای معادن استان‬ ‫به ریاس��ت فرخزاد معاون امور عمرانی استانداری با حضور‬ ‫زرآبادی رئیس مجمع نمایندگان مردم اس��تان در مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی‪ ،‬بابایی صالح نماینده مردم بوئین‌زهرا در‬ ‫مجلس شورای اسالمی‪ ،‬نبیل رئیس سازمان صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت‪ ،‬آق��ا علیخانی رئیس اداره کل بازرس��ی‪ ،‬مدیران‬ ‫استانی و نظام مهندسی معدن برگزار شد‪.‬‬ ‫رئیس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان قزوین با‬ ‫بی��ان اینکه ‪ ۲۰۰‬معدن مورد بهره‌ب��رداری قرار گرفته‌اند و‬ ‫حدود ‪ ۳۰۰‬معدن اکتش��افی در س��طح استان قزوین ثبت‬ ‫ش��ده اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬در حوزه صدور مجوز معادن در استان‬ ‫و در راس��تای اجرای ماده ‪ ۲۴‬قانون معادن‪ ،‬حریم برخی از‬ ‫سازمان‌ها مشخص ش��ده‌اند اما بسیاری نهادها برای اعالم‬ ‫پاسخ استعالم‌های خود فرصت زیادی را اختصاص می‌دهند‬ ‫ک��ه این رویه باید اصالح ش��ود‪ .‬وی ادام��ه داد‪ :‬با توجه به‬ ‫اینکه در م��اده ‪ ۲۲‬قانون معادن و در محدوده معادن واقع‬ ‫در اراضی اوقافی آمده اس��ت که اگر اجرای عملیات معدنی‬ ‫در محدوده امالک اش��خاص بوده و نیاز به تصرف آن باشد‬ ‫باید با تایید وزیر و برابر نظر کارشناس رسمی دادگستری و‬ ‫به نرخ روز به صاحبان آن واگذار شود‪ ،‬مشکالتی در زمینه‬ ‫اراضی آس��تان قدس رضوی وجود دارد که پیش��نهاد شده‬ ‫است این بخش نیز براساس همین ماده واحده عمل شود‪.‬‬ ‫زرآبادی‪ ،‬رئیس مجمع نمایندگان مردم استان در مجلس‬ ‫استان‌ها‬ ‫ش��ورای اسالمی نیز در این جلس��ه گفت‪ :‬با توجه به سال‬ ‫رونق تولید‪ ،‬باید درصدد رش��د و توس��عه سرمایه‌گذاری‌ها‬ ‫در س��طح استان باشیم و برای رسیدن به این منظور سعی‬ ‫کنی��م زمان اس��تعالم و بروکراس��ی اداری را تا حد ممکن‬ ‫کاهش دهیم‪ .‬به گفته این نماینده مجلس شورای اسالمی‪،‬‬ ‫ظرفیت معادن اس��تان قزوین قابل توجه است تا جایی که‬ ‫می‌ت��وان با بهره‌برداری‌های درس��ت و بجا‪ ،‬ضمن توس��عه‬ ‫س��رمایه‌گذاری در این حوزه‪ ،‬در ایجاد اشتغال نیز گام‌های‬ ‫اساسی برداشت‪.‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 19‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 8‬ذی‌الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 10‬اوت ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره ‪222‬‬ ‫خبر‬ ‫ایمپاسکو مکتشف نمونه‬ ‫معدنی استان‬ ‫خراسان جنوبی شد‬ ‫همکاری ایمیدرو و استانداری زنجان برای احیای معادن کوچک‌‬ ‫احیای معادن کوچک در زنجان کلید خورد‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه‌ای‬ ‫گروه معدن‪:‬‬ ‫رئی��س هیات عامل ایمی��درو از همکاری این‬ ‫سازمان با استانداری زنجان برای احیای معادن‬ ‫کوچک‌مقیاس خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی س��ازمان توس��عه و‬ ‫نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو)‪،‬‬ ‫خداداد غریب‌پور‪ ،‬رئیس هیات عامل ایمیدرو در‬ ‫نشست با فتح‌اهلل حقیقی‪ ،‬استاندار زنجان اعالم‬ ‫ک��رد‪ :‬به منظور احیای مع��ادن کوچک‌مقیاس‪،‬‬ ‫کارگروه‌هایی در اس��تان‌های مختلف تش��کیل‬ ‫ش��ده است‪ .‬در همین راستا با کمک و همکاری‬ ‫استانداری زنجان می‌توان در این استان تعدادی‬ ‫معدن کوچک‌مقیاس را فعال کرد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ایمیدرو آمادگی‬ ‫دارد ک��ه مس��ائل قانونی‪،‬‬ ‫زیرس��اخت‌ها و فرآوری در‬ ‫مع��ادن کوچک‌مقی��اس‬ ‫اس��تان زنجان را پیگیری‬ ‫کن��د و اس��تانداری نیز با‬ ‫هم��کاری در بخش‌هایی همچ��ون صدور پروانه‬ ‫اکتش��اف و مناب��ع طبیع��ی می‌توان��د ب��ه رفع‬ ‫مشکالت فعال‌س��ازی معادن کوچک‌مقیاس در‬ ‫این استان کمک کند‪.‬‬ ‫در این نشست که با حضور وجیه اهلل جعفری‪،‬‬ ‫مدیرعامل ایمپاسکو و برخی مدیران استانداری‬ ‫زنجان و ایمپاس��کو برگزار ش��د‪ ،‬مس��ائل حوزه‬ ‫معدن و صنایع معدنی این استان بررسی شدند‬ ‫تا ام��کان همکاری اس��تانداری زنجان در حوزه‬ ‫مع��دن از جمل��ه معدن س��رب و روی انگوران‪،‬‬ ‫معدن مس طارم‪ ،‬واحدهای فلوتاسیون و‪ ..‬فراهم‬ ‫شود‪.‬‬ ‫همچنین مقرر شد در روزهای آینده‪ ،‬مدیران‬ ‫ایمیدرو ضمن بازدی��د از معادن کوچک‌مقیاس‬ ‫استان زنجان به بررس��ی همکاری با استانداری‬ ‫در احی��ای مع��ادن کوچک‌مقیاس ب��ه منظور‬ ‫اشتغالزایی در این استان بپردازند‪.‬‬ ‫فتح‌اهلل حقیقی‪ :‬در استانی همچون زنجان که میزان اکتشاف‬ ‫از معادن و تنوع محصوالت معدنی در سطح باالیی قرار دارد‪،‬‬ ‫باید اداره زمین‌شناسی مستقلی ایجاد شده و برای جلوگیری از‬ ‫خام‌فروشی محصوالت معدنی استان اقدام شود‬ ‫‹ ‹معدنکاران در رفع مشکالت روستاها‬ ‫مشارکت کنند‬ ‫استاندار زنجان نیز در این نشست ضمن ابراز‬ ‫تمایل به همکاری با ایمیدرو خاطرنش��ان کرد‪:‬‬ ‫آمادگی همکاری با کارگروه یادشده برای احیای‬ ‫معادن کوچک‌مقیاس و بررس��ی مباحث مربوط‬ ‫به بخش معدن در این استان را داریم‪.‬‬ ‫فتح‌اهلل حقیقی درخواس��ت‌های اس��تانداری‬ ‫زنجان از ایمیدرو را مطرح کرد که از جمله آنها‬ ‫می‌توان به اختصاص درص��دی از درآمد معدن‬ ‫س��رب و روی انگوران به توس��عه استان زنجان‬ ‫اشاره کرد‪.‬‬ ‫اس��تاندار زنجان با اش��اره به تن��وع و ظرفیت‬ ‫باالی معادن استان زنجان تاکید کرد‪ :‬در استانی‬ ‫همچ��ون زنجان که میزان اکتش��اف از معادن و‬ ‫تنوع و گس��ترش محصوالت معدنی در س��طح‬ ‫باالیی قرار دارد‪ ،‬باید اداره زمین‌شناسی مستقلی‬ ‫ایجاد ش��ده و ب��رای جلوگیری از خام‌فروش��ی‬ ‫محصوالت معدنی استان اقدام شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایرن��ا‪ ،‬فتح‌اهلل حقیقی همچنین در‬ ‫یازدهمین جلسه شورای معادن استان‪ ،‬با اشاره‬ ‫ب��ه وجود بیش از ‪ ۳۵‬نوع معدن در این اس��تان‬ ‫اظهار کرد‪ :‬زنجان یکی از مهم‌ترین اس��تان‌های‬ ‫معدن��ی و از بزرگ‌تری��ن تولیدکنن��دگان ماده‬ ‫معدنی پتاس در تمام کشور است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬با وجود چنین تنوع و س��طح‬ ‫باالی مواد معدنی‪ ،‬برای جلوگیری از خام‌فروشی‬ ‫و اس��تفاده از ظرفیت باالی معادن اس��تان باید‬ ‫اداره زمین‌شناس��ی مس��تقلی در زنجان ایجاد‬ ‫ش��ود و قرار دادن زنجان در زیرمجموعه س��ایر‬ ‫استان‌های منطقه‪ ،‬خطایی استراتژیک و نیازمند‬ ‫پیگیری جدی است‪.‬‬ ‫مقام عالی استان خاطرنشان کرد‪ :‬با توجه به‬ ‫مسائلی همچون تعیین تکلیف انبار پسماندهای‬ ‫معدنی و افزایش ظرفیت‌های صادراتی استان به‌‬ ‫جای خام‌فروش��ی مواد معدنی و سنگ‌ها‪ ،‬هیچ‬ ‫تعللی در ایجاد اداره زمین‌شناسی استان زنجان‬ ‫قابل بخشش نخواهد بود‪.‬‬ ‫اس��تاندار زنجان در بخش‬ ‫دیگری از سخنان خود در‬ ‫جمع معدنکاران استان‪ ،‬با‬ ‫تاکی��د ب��ر اینک��ه ب��ا‬ ‫برداش��ت‌های غیرقانون��ی‬ ‫ناشی از س��ودجویی افراد‬ ‫غیرمتخصص در این حوزه برخورد جدی خواهد‬ ‫شد‪ ،‬افزود‪ :‬معدنکاران نیز باید نمونه‌های هرگونه‬ ‫کارش��کنی و سوء‌اس��تفاده برخ��ی اف��راد در‬ ‫شهرستان‌ها را اعالم کنند تا با این افراد برخورد‬ ‫شود‪.‬‬ ‫حقیق��ی‪ ،‬رف��ع مش��کالت ایمنی مع��ادن و‬ ‫مش��ارکت در رفع مش��کالت روس��تاها به‌ویژه‬ ‫بهسازی راه‌های روستایی را از انتظارات دولت از‬ ‫معدنکاران استان برشمرد و گفت‪ :‬گاهی به‌دلیل‬ ‫تردد خودروهای سنگین در جاده‌های روستایی‪،‬‬ ‫شاهد تخریب منابع طبیعی یا راه‌های مواصالتی‬ ‫روس��تایی هس��تیم؛ از این رو معدنکاران باید با‬ ‫پرداخ��ت کام��ل حقوق دولتی و مش��ارکت در‬ ‫بهس��ازی راه‌ه��ای مواصالت��ی روس��تایی‪ ،‬این‬ ‫خس��ارت‌ها را جبران کنند‪ .‬نماینده عالی دولت‬ ‫در اس��تان اظهار کرد‪ :‬چنانچ��ه معادن اقدام به‬ ‫پرداخت تمام حقوق دولتی خود کرده و ایمنی‬ ‫را رعایت کنند‪ ،‬راه دسترس��ی مورد نیاز آنها را‬ ‫با مش��ارکت اداره کل راه و شهرس��ازی استان‬ ‫خواهیم ساخت‪.‬‬ ‫وی ایج��اد آرامش‪ ،‬پویای��ی و حضور در بین‬ ‫مردم سراس��ر استان را از وظایف اصلی استاندار‬ ‫برش��مرد و گفت‪ :‬برای ایجاد آرامش در جامعه‪،‬‬ ‫صادقانه به مردم خدمت می‌کنیم و با هر فردی‬ ‫که می‌خواهد با سوء‌اس��تفاده از موقعیت خود‪،‬‬ ‫ذهنی��ت عمومی جامعه را نس��بت ب��ه مدیران‬ ‫صادق بر هم بزند‪ ،‬برخورد قانونی جدی خواهیم‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫مدیرعالی اجرایی اس��تان تصری��ح کرد‪ :‬رفع‬ ‫موان��ع و حمایت از حض��ور س��رمایه‌گذاران با‬ ‫تصمیماتی برای افزایش انگیزه آنها از مهم‌ترین‬ ‫رویکردهای مدیریت اس��تان اس��ت که موجب‬ ‫رشد چشمگیر حجم س��رمایه‌گذاری واحدهای‬ ‫تولیدی ب��ه بیش از ‪ ۲۵۰۰‬میلی��ارد تومان در‬ ‫استان شده است‪.‬‬ ‫فعال‌س��ازی کارگ��روه تعامل معادن اس��تان‬ ‫ب��ا مس��ئولیت معاون��ت عمرانی اس��تانداری و‬ ‫اختصاص جلسه ویژ ‌ه شورای گفت‌وگوی دولت‬ ‫و بخش خصوصی به مس��ائل ح��وزه معدن‪ ،‬از‬ ‫مهم‌ترین مصوبه‌های این جلسه شورا بود‪.‬‬ ‫‹ ‹احیای ‪ ۲‬معدن مس و طال در استان‬ ‫زنجان‬ ‫ق��رارداد مش��ارکت و‬ ‫س��رمایه‌گذاری س��اخت‬ ‫کارخان��ه و فعال‌س��ازی‬ ‫معادن مس و طال چرگر ‪۱‬‬ ‫و ‪ ۲‬در اس��تان زنج��ان در‬ ‫دفتر طرح احیا‪ ،‬فعال‌سازی‬ ‫و توسعه معادن کوچک‌مقیاس امضا شد‪.‬‬ ‫س��ید رض��ا عظیم��ی؛ مج��ری ط��رح احیا‪،‬‬ ‫فعال‌س��ازی و توس��عه معادن کوچک‌مقیاس با‬ ‫اش��اره به صدور پروانه‌های بهره‌برداری معادن‬ ‫مس و طال چرگر ‪ ۱‬در س��ال ‪ ۹۲‬و چرگر ‪ ۲‬در‬ ‫سال ‪ ۹۶‬گفت‪ :‬مشکل اصلی فعال‌سازی نکردن‬ ‫این ‪ ۲‬معدن‪ ،‬تامین نش��دن س��رمایه و نیروی‬ ‫فنی و فناوری بوده است‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه افزود‪ :‬پس از امض��ای قرارداد‬ ‫مش��ارکت و س��رمایه‌گذاری س��اخت کارخانه‬ ‫و تامی��ن مال��ی از س��وی س��رمایه‌گذار بخش‬ ‫خصوصی‪ ،‬با سرمایه‌گذاری افزون بر ‪ ۵۰‬میلیارد‬ ‫تومان س��اخت کارخانه و فعال‌سازی ‪ ۲‬معدن‪،‬‬ ‫شاهد ایجاد اشتغال مستقیم حدود ‪ ۱۰۰‬نفر در‬ ‫استان زنجان خواهیم بود‪ .‬عظیمی خاطرنشان‬ ‫ک��رد‪ :‬انجام عملی��ات اکتش��اف تکمیلی برای‬ ‫پروانه‌های بهره‌برداری یاد ش��ده نیز به منظور‬ ‫اس��تفاده بهینه از ذخایر و جلوگیری از تضییع‬ ‫ذخیره در برنامه‌های فعال‌س��ازی این ‪ ۲‬معدن‬ ‫دیده شده است‪.‬‬ ‫مج��ری ط��رح احیا‪ ،‬فعال‌س��ازی و توس��عه‬ ‫معادن کوچک‌مقیاس تصریح کرد‪ :‬برنامه‌ریزی‬ ‫برای ساخت کارخانه به گونه‌ای تدوین شده که‬ ‫امکان سرویس‌دهی از ظرفیت خالی کارخانه به‬ ‫معادن اطراف نیز فراهم ش��ود‪ ،‬همچنین عالوه‬ ‫ب��ر ‪۲‬پروانه بهره‌برداری یادش��ده‪ ،‬ی��ک پروانه‬ ‫اکش��اف نیز جزو مواردی است که در ادامه این‬ ‫مش��ارکت‪ ،‬تکمیل عملیات اکتش��اف آن انجام‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫عظیم��ی در پای��ان گف��ت‪ :‬مذاک��ره اولیه با‬ ‫دارنده پروانه‌های بهره‌برداری در نشس��ت‌های‬ ‫پایش اس��تانی در محل سازمان صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت اس��تان زنجان انجام ش��د که پس از‬ ‫تکمیل اطالع��ات در کارگروه‌ه��ای فنی دفتر‬ ‫طرح و تهیه شناسنامه برای معادن‪ ،‬جلسه‌های‬ ‫مذاک��ره متعدد ب��ا س��رمایه‌گذاران مرتبط‪ ،‬با‬ ‫هماهنگی دفتر س��رمایه‌گذاری شرکت تهیه و‬ ‫تولید در نهایت منجر به امضای قرارداد شد‪.‬‬ ‫ساخت مرکز بازدیدکنندگان غار نمکدان‬ ‫مدیر ژئوپارک جهانی قشم از طراحی مرکز بازدیدکنندگان‬ ‫(ویزیت��ور س��نتر) با الهام از س��اختار گنبده��ای نمکی در‬ ‫محدوده غار نمکدان غرب جزیره قشم با اعتبار ‪ ۲۰‬میلیارد‬ ‫ریال خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬علیرضا امری‌کاظمی با بیان این مطلب‬ ‫گفت‪ :‬مرکز بازدیدکنندگان در ژئوس��ایت غار نمکدان‪ ،‬الهام‬ ‫گرفته ش��ده از شمای کلی و ساختار گنبد نمکی موجود در‬ ‫منطقه به مساحت ‪ ۵۰۰‬متر مربع طراحی شده است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬اعتبار اولیه پیش‌بینی ش��ده برای س��اخت‬ ‫ای��ن مرکز ‪ ۲۰‬میلیارد ریال اس��ت اما با توجه به دش��واری‌‬ ‫فعالیت عمرانی در مناطق غربی جزیره قش��م‪ ،‬ممکن است‬ ‫هزینه‌های اجرای این طرح افزایش یابد‪.‬‬ ‫مدی��ر ژئوپارک جهانی قش��م با بیان اینک��ه این طرح در‬ ‫یک س��ال آینده بهره‌برداری خواهد شد‪ ،‬افزود‪ :‬طراحی این‬ ‫مکان‪ ،‬سال گذشته انجام شد و پس از تصویب هیات مدیره‬ ‫س��ازمان منطقه آزاد قشم و برگزاری مناقصه برای شناخت‬ ‫پیمانکار‪ ،‬مراحل ساخت آن آغاز می‌شود‪.‬‬ ‫ام��ری کاظمی ادامه داد‪ :‬براس��اس توصیه‌های س��ازمان‬ ‫جهانی یونس��کو مبنی بر توسعه زیرس��اخت‌های ترویجی‪،‬‬ ‫آموزشی و تفسیری در نقاط مختلف ژئوپارک جهانی قشم‪،‬‬ ‫س��اخت مراکز بازدیدکنندگان در ‪ ۳‬ژئوسایت غار نمکدان‪،‬‬ ‫چاهک��وه و دره تندیس‌ها در دس��تور کار قرار گرفته ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬پیش از این نیز در ژئوس��ایت دره س��تاره‌ها ش��اهد‬ ‫راه‌ان��دازی و بهره‌برداری از نخس��تین مرکز بازدیدکنندگان‬ ‫بودی��م‪ .‬وی افزود‪ :‬ویزیتورس��نترها (مرکز بازدیدکنندگان)‬ ‫یکی از انواع مراکز مورد استفاده گردشگران در ژئوپارک‌های‬ ‫جهانی اس��ت که در آنها اطالعات کامل و تفسیر مربوط به‬ ‫پدیده‌های ویژه زمین‌شناس��ی رخ داده در ژئوسایت مجاور‬ ‫در کن��ار اطالعات��ی از وضعیت طبیع��ی فرهنگی و تاریخی‬ ‫ژئوپ��ارک ارائ��ه می‌ش��ود‪ .‬مدی��ر ژئوپارک جهانی قش��م با‬ ‫اش��اره به بخش‌های مختلف پیش‌بینی ش��ده ب��رای مرکز‬ ‫بازدیدکنندگان غار نمکدان‪ ،‬گفت‪ :‬عالوه بر اطالعات مربوط‬ ‫به پدیده‌های زمین‌شناسی منطقه‪ ،‬بخش‌های مختلفی برای‬ ‫ارائه خدمات و اس��تراحت گردش��گران و ساخت یک موزه‬ ‫کوچک برای این مرکز در نظر گرفته ش��ده است‪ .‬اطالعاتی‬ ‫درباره سایر ژئوس��ایت‌های ژئوپارک و ژئوپارک‌های جهانی‬ ‫در سایر کش��ورها نیز به گردش��گران ارائه می‌شود‪ .‬وی در‬ ‫پایان خاطرنش��ان کرد‪ :‬ایجاد ویزیتورس��نترها نقش مهمی‬ ‫در توس��عه زمین گردشگری (ژئوتوریسم) در منطقه خواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫وجی��ه‌اهلل جعفری‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت تهیه‬ ‫و تولی��د مواد معدنی ایران به عنوان مکتش��ف‬ ‫نمونه معدنی اس��تان خراس��ان جنوبی معرفی‬ ‫شد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی شرکت تهیه و تولید‬ ‫مواد معدنی ایران‪ ،‬یکش��نبه هفته گذشته‪ ،‬در‬ ‫آیین گرامیداش��ت دهه تولید اس��تان خراسان‬ ‫جنوب��ی که ب��ا حضور مع��اون وزی��ر صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت و مدیرعامل س��ازمان صنایع‬ ‫کوچک و ش��هرک‌های صنعتی ایران‪ ،‬استاندار‬ ‫خراسان جنوبی و رئیس سازمان صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت و معاونان و نماین��دگان مجلس این‬ ‫استان برگزار شد‪ ،‬وجیه‌اهلل جعفری‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫ش��رکت تهیه و تولید م��واد معدن��ی ایران به‬ ‫عنوان مکتش��ف نمونه معدنی اس��تان خراسان‬ ‫جنوبی معرفی شد‪.‬‬ ‫در همین راستا علیرضا جاللیان‪ ،‬مدیرمجتمع‬ ‫طرح‌های اکتشافی خراسان جنوبی به نیابت از‬ ‫ایشان لوح تقدیر و تندیس را دریافت کرد‪.‬‬ ‫بر اساس این گزارش‪ ،‬ثبت پهنه‌های اکتشافی‬ ‫بیشه‪ ،‬حیدرآباد و عشق‌آباد و عملیات اکتشافی‬ ‫اولیه که منتج به شناسایی ‪ ۱۰‬محدوده معدنی‬ ‫امیدبخ��ش ب��ا اولوی��ت کانس��ارهای فلزی به‬ ‫مس��احت تقریبی ‪ ۱۰۰۰‬کیلومتر مربع شد‪ ،‬از‬ ‫اقدامات شرکت تهیه و تولید مواد معدنی است‬ ‫که از س��وی مجتم��ع محدوده‌های اکتش��افی‬ ‫خراسان جنوبی عملیاتی شده است‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت دریافت پروانه‌های بهره‌برداری‬ ‫مع��ادن آهن حنار‪ ،‬طالی هی��رد و روی ملوند‪،‬‬ ‫دریاف��ت گواهینام��ه کش��ف ط�لای خونیک‪،‬‬ ‫دریاف��ت پروانه‌ه��ای اکتش��اف س��رب و روی‬ ‫ازبک��وه‪ ،‬پلی‌مت��ال ش��مال هی��رد و پلی‌متال‬ ‫جنوب ش��رق قلعه‌زری و دریافت جواز تاسیس‬ ‫واحدهای ف��رآوری تولید ش��مش طال(هیرد)‬ ‫و تولید ش��مش روی(ملون��د) از دیگر اقدامات‬ ‫ش��رکت تهیه و تولی��د مواد معدن��ی ایران در‬ ‫استان خراسان جنوبی است‪.‬‬ ‫کارشناس حوزه معدن مطرح کرد‬ ‫افزایش درآمد معدنی‌ها‬ ‫از پنجمین ماه سال‬ ‫افزایش نرخ س��نگ‌آهن که از م��رداد اعمال‬ ‫ش��ده موجبات افزایش س��ودآوری شرکت‌های‬ ‫معدنی را فراهم کرده است‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش بورس‌نیوز‪ ،‬افزایش س��نگ‌آهن‬ ‫از مدت‌ها پیش در دس��تور کار فوالدس��ازان و‬ ‫ش��رکت‌های معدنی ق��رار گرفت که براس��اس‬ ‫توافق‌های انجام ش��ده‪ ،‬از اول مرداد امسال نرخ‬ ‫کنس��انتره ‪۱۶‬درصد و گندله نی��ز ‪۲۳.۵‬درصد‬ ‫نرخ ش��مش ف��والد خوزس��تان در دوره‌های ‪۳‬‬ ‫ماه��ه افزایش یاف��ت که در میزان س��ودآوری‬ ‫شرکت‌های معدنی موثر خواهد بود‪.‬‬ ‫در این زمینه‪ ،‬هوش��نگ احمدپور‪ ،‬کارشناس‬ ‫صنعت معدن گفت‪ :‬افزایش نرخ سنگ‌آهن که‬ ‫از مرداد اعمال شده موجبات افزایش سودآوری‬ ‫شرکت‌های معدنی را فراهم کرده است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬دولت همیش��ه ‪۱۰‬درصد نرخ‬ ‫فروش معادن برای سنگ‌آهن مگنتی و ‪۵‬درصد‬ ‫هماتیت را دریافت می‌کن��د؛ بنابراین به دنبال‬ ‫این افزایش نرخ‪ ،‬درآمد دولت نیز افزایش یافته‬ ‫اما میزان س��ودآوری ش��رکت‌های تولیدکننده‬ ‫معدنی افزایش بیشتری را تجربه کرده است‪.‬‬ ‫احمدپ��ور با اش��اره به رش��د ‪۲.۵‬برابری نرخ‬ ‫س��نگ‌آهن در بازارهای جهانی نسبت به سال‬ ‫گذش��ته‪ ،‬افزود‪ :‬به دلیل ثاب��ت ماندن نرخ تمام‬ ‫ش��ده معدن و افزایش نرخ س��نگ‌آهن می‌توان‬ ‫گفت س��ود ش��رکت‌های تولیدکنن��ده معدنی‬ ‫بس��یار افزایش یافت��ه اما درآم��د دولت حدود‬ ‫‪۲‬درصد افزایش یافته است‪.‬‬ ‫کارشناس صنعت معدن ادامه داد‪ :‬در چندماه‬ ‫گذش��ته به دلیل جنگ تج��اری امریکا و چین‬ ‫نرخ ای��ن محص��ول در بازاره��ای جهانی روند‬ ‫نزولی را در پیش گرفته اما فروش ش��رکت‌های‬ ‫معدنی نس��بت به سال گذش��ته رشد زیادی را‬ ‫تجربه کرده است‪.‬‬ ‫رئیس پیشین ش��رکت سرمایه‌گذاری توسعه‬ ‫صنای��ع و معادن کوثر اف��زود‪ :‬نرخ این محصول‬ ‫در ب��ازار داخلی نیز افزایش نمی‌یابد اما ش��اید‬ ‫میزان س��ود و فروش این محصول در بازارهای‬ ‫جهانی افزایش یابد‪.‬‬
‫کارشناس ارشد بازارهای بین‌الملل سنگ‌آهن و فوالد‪:‬‬ ‫‌شنبه ‪ 19‬مرداد ‪ 8 1398‬ذی‌الحجه ‪ 10 1440‬اوت ‪2019‬‬ ‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫موسسه فرهنگی و هنری روزگار وصل‬ ‫مدیر مسئول‪:‬‬ ‫ناصر بزرگمهر‬ ‫سال دوم شماره ‪222‬‬ ‫سردبیر‪ :‬محبوبه ناطق‬ ‫همکاران‪ :‬سارا اصغری‪-‬ثمن رحیمی‌‌راد‪-‬منیر حضوری‬ ‫مدیر فنی و هنری‪ :‬مهدی نجفی‬ ‫نمایندگی دفتر اروپا‪ :‬چکاوک بزرگمهر‬ ‫آدرس‪ :‬تهران‪ -‬میدان هفتم تیر‪ -‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬پالک ‪74‬‬ ‫تلفکس‪88310576-88310575:‬‬ ‫سازمان آگهی‌ها‪88722732-3:‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان‌ها‪88724211:‬‬ ‫چاپ‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.Madandaily.com‬‬ ‫‪www.instagram.com/Madandaily‬‬ ‫‪www.twitter.com/Madandaily‬‬ ‫‪www.t.me/Madandaily‬‬ ‫‪E-mail:info@madandaily.com‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫یادداشت‬ ‫حذف صفر هزینه‌بر است‬ ‫علی گلستانی‬ ‫کارشناس اقتصاد بین‌الملل‬ ‫سیاس��ت ح��ذف صف��ر‬ ‫از نظ��ام پولی یک کش��ور‬ ‫می‌توان��د ب��ه چن��د دلیل‬ ‫اتفاق بیفتد؛ یکی از دالیل‬ ‫آن ش��رایط تورمی ش��دید‬ ‫ی��ا ابرتورمی اس��ت که این‬ ‫موض��وع درباره ایران صدق‬ ‫نمی‌کند‪ .‬دلیل دیگر می‌تواند تس��هیل مب��ادالت و جریان پولی با واحدهای‬ ‫پولی درس��ت‌تر باش��د‪ .‬به این ترتیب که واحدهای درشت‌تر تسهیل مالی را‬ ‫آس��ان‌تر می‌کنند‪ .‬اما نکته مهم اینکه حذف صفر کافی نیست و باید در کنار‬ ‫آن سیاست‌های مالی و پولی دیگری هم به کار گرفته شود‪.‬‬ ‫مسئله مهم دیگر اینکه تورمی که به‌تازگی در ایران شاهد آن بودیم‪ ،‬برآمده‬ ‫از سهم درآمدی باال نیست‪ .‬به این ترتیب این تورم بر اثر سهم نقدینگی باال‬ ‫نب��وده بلکه نظام توزیع ناکارآمد برآمده از ت��وازن صادرات یا احتکار موجب‬ ‫برهم خوردن تعادل نظام عرضه و تقاضا شده است‪.‬‬ ‫زمانی که درآمدها نه به عنوان ثروت و به قصد ذخیره که به عنوان درآمد‬ ‫و برای هزینه‪ ،‬آن هم در بخش��ی غیر از تولید تخصیص داده ش��وند‪ ،‬موجب‬ ‫افزایش نقدینگی می‌ش��وند؛ موضوعی که درباره بس��یاری از کشورهایی که‬ ‫دس��ت به حذف صفر زده‌اند صدق می‌کند‪ .‬نکته مهم اینکه این سیاس��ت در‬ ‫بس��یاری از کش��ورها متاثر از شرایط سیاس��ی و اقتصادی خاص اتخاذ شده‬ ‫اس��ت‪ ،‬برای نمونه آلمان پس از جنگ با کش��ورهایی که پس از فروپاش��ی‬ ‫ش��وروی س��ابق نیاز به تغییر نظام پولی خود داشتند یا کشورهایی که متاثر‬ ‫از بحران اقتصادی نفتی دهه ‪۱۹۷۰‬میالدی دس��ت ب��ه این اقدام زدند‪ .‬این‬ ‫درحالی است که شرایط مشابه را در اقتصاد ایران تجربه نکردیم‪.‬‬ ‫بنابراین می‌توان گفت مش��کل اصلی کش��ور این است که نظام هزینه‌کرد‬ ‫و توزی��ع ما ناکارآمد ب��وده و نکته دیگر اینکه بخش اصل��ی گردش مالی ما‬ ‫به‌وس��یله شبکه‌های الکترونیکی انجام می‌شود که نیازی به تغییر حذف صفر‬ ‫ندارد و همچنین با توجه به اینکه س��رانه اس��کناس ما در مقایس��ه با سرانه‬ ‫اس��کناس جهانی ‪۱۰‬برابر اس��ت‪ ،‬هر ن��وع تغییر نظام پول��ی می‌تواند هزینه‬ ‫چشمگیری به نظام اقتصادی و مردم تحمیل کند‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫ذخایر قطعی سنگ‌آهن تا ‪ ۲۰‬سال پاسخگو است‬ ‫گروه معدن‪:‬‬ ‫کارشناس ارشد بازارهای بین‌الملل سنگ‌آهن و فوالد‬ ‫گفت‪ :‬معدن حاجیگک بزرگ‌ترین ذخیره س��نگ‌‪‎‬آهن‬ ‫بکر آس��یا‪ ،‬در ش��هر بامیان افغانس��تان ق��رار دارد که با‬ ‫ظرفی��ت ی��ک میلی��ارد و ‪ ۸۵۰‬میلیون تن هن��وز از آن‬ ‫برداش��ت نشده اس��ت‪ .‬صحبت‌هایی مطرح شده بود که‬ ‫ایران به وسیله شبکه راه‌آهن‪۹۰۰‬کیلومتری که از ایران‬ ‫تا افغانس��تان اس��ت‪ ،‬هم ترانزیت و صادرات سنگ‌آهن‬ ‫این منطقه را انجام دهد و هم از ذخایر پرعیار این معدن‬ ‫استفاده کند اما متاسفانه این امر عملیاتی نشد‪.‬‬ ‫کی��وان جعفری‌طهرانی در گفت‌وگ��و با فلزات آنالین‬ ‫اظهار ک��رد‪ :‬ذخای��ر احتمالی س��نگ‌آهن‪۵ ،‬میلیارد و‬ ‫‪۴۰۰‬میلیون ت��ن و ذخایر قطعی آن‪ ،‬نص��ف این میزان‬ ‫اس��ت‪ .‬ذخای��ر قطعی‪ ،‬به معن��ای این نیس��ت که تمام‬ ‫مق��دار آن‪ ،‬قاب��ل بهره‌برداری باش��د؛ بخش��ی از ذخایر‬ ‫س��نگ‌آهن در فاصله زیادی از س��طح زمین قرار داشته‬ ‫و نه‌تنها اس��تخراج آن به‌صرفه نیست که ماشین‌آالت و‬ ‫فناوری‌ بهره‌برداری از این ذخایر در کش��ور وجود ندارد‬ ‫و به دلیل ش��رایط تحریم��ی‪ ،‬واردات آن نیز غیرممکن‬ ‫اس��ت‪ .‬عالوه‌براین‪ ،‬با گرفتن میانگین تولید ‪۵۵‬میلیون‬ ‫تن فوالد و نیاز ‪۱۶۲‬میلیون تنی سنگ‌آهن‪ ،‬درمی‌یابیم‬ ‫که ذخایر قطعی س��نگ‌آهن فقط تا ‪۲۰‬سال پاسخگوی‬ ‫نیاز کشور خواهد بود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ما در ط��رح جامع فوالد‪ ،‬با کس��ری‌هایی‬ ‫روب��ه‌رو هس��تیم‪ .‬چند س��ال پیش دولت ب��رای گندله‬ ‫‪۴۰‬درصد و کنسانتره ‪۳۰‬درصد عوارض صادرات درنظر‬ ‫گرفت که این امر باعث ش��د تمایل برای سرمایه‌گذاری‬ ‫در گندله‌س��ازی و تولی��د کنس��انتره کاه��ش یاب��د و‬ ‫سرمایه‌گذاران به س��مت تولید فوالد و سایر محصوالت‬ ‫برون��د‪ .‬بس��یاری از افراد نیز که برای اس��تخراج و تولید‬ ‫س��نگ‌آهن س��رمایه‌گذاری کرده بودن��د‪ ،‬تمایلی برای‬ ‫تولید کنس��انتره و گندله نداشتند؛ چراکه صادرات آن با‬ ‫وجود این عوارض‪‌،‬به‌صرفه نبود‪ .‬ازاین‌رو تصویب عوارض‬ ‫صادرات کنسانتره و گندله‪ ،‬نتیجه عکس داشته است‪.‬‬ ‫طهران��ی در پاس��خ ب��ه این پرس��ش ک��ه دولت چه‬ ‫نظارت‌‌هایی بر استخراج و صادرات سنگ‌آهن دارد‪ ،‬بیان‬ ‫کرد‪ :‬حقوق دولتی‪ ،‬پروانه اکتش��اف و پروانه بهره‌برداری‬ ‫براساس مش��خصات هر معدن تبیین می‌شود و تمامی‬ ‫مع��ادن‪ ،‬باید براس��اس پروانه خود عم��ل کنند و اجازه‬ ‫اس��تخراج بیش از حد مجاز را ندارند‪ .‬در زمینه صادرات‬ ‫نیز دول��ت با وضع ع��وارض می‌تواند ف��روش صادراتی‬ ‫سنگ‌آهن را کنترل کند‪.‬‬ ‫‹ ‹بخ�ش خصوص�ی در اکتش�اف خطر‌پذیر‬ ‫نیست‬ ‫ای��ن کارش��ناس درباره مس��ائل مربوط به اکتش��اف‬ ‫س��نگ‌آهن اظهار کرد‪ :‬درحال‌حاضر‪ ،‬اکتشاف در دست‬ ‫ایمیدرو و دولت ب��وده و به دلیل هزینه باالی آن‪ ،‬بخش‬ ‫خصوص��ی ریس��ک ورود به ای��ن ح��وزه را نمی‌پذیرد‪.‬‬ ‫اکتشاف‪ ،‬به اصطالح مانند هندوانه دربسته است؛ ممکن‬ ‫اس��ت هزینه زیادی را ب��رای کرگیری ی��ا مغزه‌گیری‪،‬‬ ‫مشکالتی که در صادرات سنگ‌آهن وجود دارد‪ ،‬ناشی از وضع‬ ‫تحریم‌ها بوده و حتی در دوره برجام‪ ،‬نظام بانکی سوئیفت و ال‌سی‬ ‫فقط برای معامالت دولتی برقرار شد‪ .‬ما همیشه به دلیل فروش‬ ‫نقدی کاال (‪ ،)TT‬مجبور هستیم کاالهای خود را زیر نرخ بفروشیم‪.‬‬ ‫اعتبار اسنادی که یکی از راهکارهای معامالت تجارت بین‌المللی است‪،‬‬ ‫برای ما وجود نداشته و همیشه مجبور هستیم تخفیف‌هایی را برای‬ ‫مشتریان قائل شویم‬ ‫حفاری‌ه��ای پودری‪ ،‬نمونه‌گیری و بررس��ی آزمایش‌ها‬ ‫متحمل شویم اما به ذخایر موردنظر خود دست نیابیم‪.‬‬ ‫وی اضاف��ه ک��رد‪ :‬باره��ا مطرح ش��ده بود ک��ه دولت‬ ‫تس��هیالت خاص��ی را برای توس��عه اکتش��اف به بخش‬ ‫خصوص��ی ارائه کند؛ چراکه بخ��ش خصوصی به‌تنهایی‬ ‫توانایی پذیرش هزینه‌های اکتشاف را ندارد‪ .‬بانک‌ها نیز‬ ‫می‌توانند برای توسعه اکتشاف‪ ،‬وام‌هایی را با تمهیداتی‬ ‫ب��ه بهره‌برداران اعطا کنند؛ به ای��ن ترتیب که اگر بعد از‬ ‫اکتشاف نتیجه دلخواه حاصل نشد‪ ،‬تخفیف‌هایی را برای‬ ‫بهره‌بردار درنظر بگیرند‪.‬‬ ‫‹ ‹کاهش ‪ ۲۱‬درصدی صادرات سنگ‌آهن‬ ‫طهران��ی در پاس��خ به این پرس��ش ک��ه عمده‌ترین‬ ‫مشکالت فروش صادراتی س��نگ‌آهن چیست‪ ،‬تصریح‬ ‫ک��رد‪ :‬مهم‌ترین مس��ئله‌ای که در صادرات س��نگ‌آهن‬ ‫وجود دارد‪ ،‬مشکالت ناشی از وضع تحریم‌ها بوده و حتی‬ ‫در دوره برجام‪ ،‬نظام بانکی س��وئیفت و ال‌سی فقط برای‬ ‫معامالت دولتی برقرار ش��د‪ .‬ما همیش��ه به دلیل فروش‬ ‫نق��دی کاال (‪ ،)TT‬مجبور هس��تیم کاالهای خود را زیر‬ ‫نرخ بفروش��یم‪ .‬اعتبار اس��نادی که یک��ی از راهکارهای‬ ‫معامالت تجارت بین‌المللی است‪ ،‬برای ما وجود نداشته‬ ‫و همیشه مجبور هستیم تخفیف‌هایی را برای مشتریان‬ ‫قائل شویم‪.‬‬ ‫این کارش��ناس خاطرنش��ان کرد‪ :‬اکنون که تحریم‌ها‬ ‫نرخ سنگ آهن از ‪ ۱۰۰‬دالر کمتر شد‬ ‫بهای س��نگ آهن وارداتی خلوص ‪۶۲‬درصد در چین از جمعه گذش��ته با‬ ‫توج��ه به س��کوت تقاضا ب��ه روند نزولی ادام��ه داد و به کمت��ر از ‪ ۱۰۰‬دالر‬ ‫رسید‪ .‬آخرین شاخص نرخ ‪۹۹.۱۵‬دالر هر تن خشک سی‌اف‌آر شد که نسبت‬ ‫به جمعه ‪۹.۳۰‬دالر هر تن خش��ک ارزان‌تر ش��د‪ .‬به گ��زارش ایفنا به نقل از‬ ‫پلت��س‪ ،‬خبر تصمیم جدی��د ترامپ برای اعمال تعرفه‌ه��ای وارداتی بر همه‬ ‫کااله��ای چینی ارزش یوآن را نس��بت به دالر پایی��ن آورده که یک واکنش‬ ‫روانی بوده اس��ت‪ .‬زمانی که یوآن نزولی اس��ت واردکننده‌های س��نگ آهن‬ ‫ترجیح می‌دهند خود را درگیر ریس��ک باالی سقوط ارز نکنند و عقب‌نشینی‬ ‫می‌کنن��د‪ .‬درحال‌حاضر خرید‌ها در بازار واردات س��نگ آهن چین فقط برای‬ ‫رفع نیاز فوری کارخانه‌ها انجام می‌ش��ود و همه منتظر روش��ن‌تر شدن روند‬ ‫بازار نشسته‌اند‪.‬‬ ‫بازار بیلت جنوب شرق آسیا در سکوت‬ ‫نبود تقاضا‪ ،‬بازار واردات بیلت را در جنوب شرق آسیا در سکوت نگه داشته‬ ‫و قیمت‌ها در ثبات هستند‪ .‬به گزارش ایفنا به نقل از متال‌بولتن‪ ،‬در فیلیپین‬ ‫فصل بارش‌های موس��می اس��ت و تقاضای میلگرد ناچیز است و این روند در‬ ‫اوت (مرداد‪-‬ش��هریور) ادامه خواهد داشت‪ .‬به یقین این رکود تقاضای بیلت‬ ‫را کمتر کرده اس��ت‪ .‬بیلت روس��یه ‪ ۴۵۰‬تا ‪۴۵۵‬دالر هر تن سی‌اف‌آر تایلند‪،‬‬ ‫اندونزی و فیلیپین ش��نیده ش��ده اس��ت‪ .‬البته خریداران به دنبال معامله در‬ ‫‪ ۴۴۵‬تا ‪۴۵۰‬دالر هستند‪.‬‬ ‫جدی‌تر ش��ده اس��ت‪ ،‬روز به روز وضعیت بدتر می‌شود‪.‬‬ ‫ه��رگاه نام کاالی ایرانی به میان می‌آید‪ ،‬خریدار خارجی‬ ‫مبلغ پایین‌تر از نرخ را پیشنهاد می‌دهد؛ چراکه به دلیل‬ ‫خرید از ایران جریمه خواهد شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬موضوع بعدی این اس��ت که کاالهای ایرانی‬ ‫مشمول بیمه نمی‌ش��وند و ما مجبوریم فروش خود را از‬ ‫حالت س��ی‌اف‌آر به معامالت س��ی‌آی‌اف تبدیل کنیم و‬ ‫بیمه آن را به‌وس��یله شرکت‌های بیمه‌گذار داخلی انجام‬ ‫دهی��م اما با این حال ضمانت الزم برای کاال هنگام وقوع‬ ‫حادثه وجود ندارد‪ .‬عالوه بر این موارد‪ ،‬افزایش تحریم‌ها‬ ‫باعث گران‌تر شدن نرخ حمل‌ونقل دریایی شده و با توجه‬ ‫به ثابت بودن نرخ نهایی کاال در بندر مقصد‪ ،‬تولیدکننده‬ ‫مجبور است از سود خود کم کند‪.‬‬ ‫طهرانی با اش��اره به کاهش ‪۲۱‬درصدی تناژ صادرات‬ ‫س��نگ‌آهن اذع��ان کرد‪ :‬بیش��ترین س��هم ص��ادرات‬ ‫س��نگ‌آهن به ترتیب مربوط به س��نگ‌‪‎‬آهن دانه‌بندی‬ ‫شده‪ ،‬کنسانتره و گندله است‪ ،‬البته سنگ‌آهن به صورت‬ ‫کلوخه یا خام صادر نمی‌شود‪.‬‬ ‫می��زان صادرات س��نگ‌آهن دانه‌بندی در س��ال ‪،۹۶‬‬ ‫‪۱۲‬میلی��ون و ‪۵۰۶‬ه��زار و ‪۹۷۴‬ت��ن و می��زان صادرات‬ ‫کنس��انتره در این س��ال‪۵ ،‬میلیون و ‪۷۱۶‬هزار تن بوده و‬ ‫در س��ال ‪۸ ،۹۷‬میلیون و ‪۸۴۵‬هزار و ‪۳۴۰‬تن سنگ‌آهن‬ ‫دانه‌بن��دی ش��ده و ‪۵‬میلی��ون و ‪۵۲۱‬ه��زار و ‪۷۶۰‬ت��ن‬ ‫‹ ‹بازار س�نگ‌آهن در دس�ت ش�رکت‌های‬ ‫دولتی و خصولتی‬ ‫طهرانی درباره سهم بخش دولتی و خصوصی در تولید‬ ‫س��نگ‌آهن اذعان کرد‪ :‬بخش دولتی باالترین سهم را در‬ ‫تولید سنگ‌آهن داش��ته و حتی حدود دو سوم صادرات‬ ‫سنگ‌آهن در سال گذش��ته ازسوی بخش دولتی انجام‬ ‫شده است‪ .‬معادن دولتی و خصولتی‪ ،‬به دلیل دسترسی‬ ‫به فناوری‌ روز و امکانات وس��یع‌تری که در اختیار دارند‪،‬‬ ‫توانسته‌اند بهتر رشد کنند‪ .‬میزان تولیدات بخش دولتی‬ ‫بیش��تر بوده و محص��والت آنها نیز از کیفی��ت باالتری‬ ‫برخوردار اس��ت‪ .‬عیار کنسانتره تولیدی در بخش دولتی‬ ‫به ‪ ۶۷‬درصد می‌رس��د اما به‌ندرت شرکت‌های خصوصی‬ ‫می‌توانند به چنین عیاری دس��ت یابند؛ این موضوع هم‬ ‫به کیفیت سنگ‌‪‎‬آهن بستگی دارد و هم به تکنیک‌هایی‬ ‫که در فرآوری به‌کار گرفته می‌شود‪ .‬درحال‌حاضر‪ ،‬سهم‬ ‫تولید سنگ‌آهن دولتی نسبت به خصوصی حدود ‪ ۷۵‬به‬ ‫‪۲۵‬درصد است‪.‬‬ ‫این کارش��ناس در پاس��خ به این پرسش که آیا بیشتر‬ ‫صاحب��ان مع��ادن‪ ،‬صادرکنن��دگان محصوالت‌ش��ان‬ ‫هس��تند‪ ،‬تصریح ک��رد‪ :‬در زمینه صادرات س��نگ‌آهن‬ ‫بی��ش از ‪۵۰‬درصد ص��ادرات را تولیدکنن��دگان انجام‬ ‫می‌دهند‪.‬‬ ‫تا قب��ل از وضع عوارض جدی��د‪ ،‬صادرکننده آزاد بود‬ ‫ت��ا از هر معدنی ک��ه بخواهد‪ ،‬س��نگ‌آ‌هن خرید کرده و‬ ‫آن را ص��ادر کند اما اکنون صادرکنن��ده باید از معدندار‬ ‫نامه تاییدیه بگیرد‪ .‬ازاین‌رو تعداد صادرکنندگان واسطه‬ ‫کاهش یافته است‪.‬‬ ‫پس از اقدام بانک مرکزی چین‬ ‫ثبت رکورد جدید کاهشی یوآن چین‬ ‫پ��س از اقدام فراتر از انتظار بانک مرکزی چی��ن برای تثبیت نرخ ارز و‬ ‫اعالم برنامه فروش حواله در بازار حراج این کش��ور‪ ،‬نرخ در حال س��قوط‬ ‫یوآن که به رکورد پایین جدیدی رسیده بود‪ ،‬تثبیت شد‪.‬‬ ‫به گزارش مهر به نقل از رویترز‪ ،‬پس از اقدام فراتر از انتظار بانک مرکزی‬ ‫چی��ن برای تثبیت نرخ ارز و اعالم برنامه ف��روش حواله در بازار حراج این‬ ‫کش��ور‪ ،‬نرخ در حال سقوط یوآن که به رکورد پایین جدیدی رسیده بود‪،‬‬ ‫تثبیت شد‪.‬‬ ‫در ‪ ۳‬روز گذش��ته‪ ،‬به دنبال اعالم تعرفه‌ه��ای غیرمنتظره ترامپ بر ضد‬ ‫کااله��ای چینی‪ ،‬نرخ برابری یوآن ‪۲.۳‬درصد س��قوط کرد و از پایین‌ترین‬ ‫س��طح س��ال ‪۲۰۰۸‬میالدی (‪۱۳۸۷‬خورش��یدی) یعنی ‪۷‬ی��وآن در برابر‬ ‫یک‌دالر هم عبور کرد؛ اما بانک مرکزی این کشور در اقدامی فراتر از آنچه‬ ‫بازارها انتظار داشتند‪ ،‬نرخ میانگین رسمی یوآن که تجارت ارز در محدوده‬ ‫آن مجاز اس��ت را ‪ ۶.۹۶۸۳‬اعالم کرد‪ .‬از طرفی اعالم فروش ‪۴.۲۵‬میلیارد‬ ‫دالر حواله یوآن در بازار هنگ‌کنگ هم باعث تقویت بیشتر یوآن شد‪.‬‬ ‫ن��رخ برابری ی��وآن در بازارهای داخل��ی در آغاز معامالت سه‌ش��نبه ‪۴‬‬ ‫اوت (‪ ۱۵‬م��رداد) ‪ ۷.۰۶۹۹‬ب��ود ک��ه در ادامه تا ‪ ۷.۱۳۹۷‬ه��م پایین آمد‪.‬‬ ‫س��پس انتشار اخبار فروش حواله‌های یوآن در هنگ‌کنگ نیز نرخ یوآن را‬ ‫‪۰.۷۵‬درصد تقویت کرد‪.‬‬ ‫در عی��ن حال‪ ،‬نرخ یوآن در ب��ازار داخلی در ‪ ۷.۰۴۹۸‬و در بازار خارجی‬ ‫در‪ ۷.۱۰۰۴‬تثبیت شده است‪.‬‬ ‫به دنبال س��قوط نرخ برابری یوآن به بیش از ‪ ۷‬واحد‪ ،‬خزانه‌داری امریکا‬ ‫چین را به عنوان دست‌کاری‌کننده نرخ ارز معرفی کرد‪.‬‬ ‫پس از بیانیه خزانه‌داری امریکا‪ ،‬رسانه‌های دولتی چین هم اعالم کردند‬ ‫که امریکا در حال نابود کردن تعمدی نظام بین‌الملل است‪.‬‬ ‫کارتون‌روز‬ ‫بازار ورق ترکیه در تعطیالت‬ ‫ورق گرم صادراتی ترکیه روزهای گذشته در ثبات بود و آخرین‌بار ‪ ۵۰۰‬تا‬ ‫‪ ۵۰۵‬دالر هر تن فوب شنیده شد‪ .‬در بازار داخلی نیز کارخانه‌ها تا ‪ ۵۳۰‬دالر‬ ‫هر تن در کارخانه پیش��نهاد دادند و متوس��ط نرخ بازار ‪ ۵۲۰‬تا ‪۵۲۵‬دالر هر‬ ‫تن در کارخانه و مشابه یک هفته قبل است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایفن��ا به نقل از متال‌بولتن‪ ،‬با توجه ب��ه نزدیکی تعطیالت عید‬ ‫قربان تقاضا ناچیز بوده و بعید اس��ت بازار ورق ترکیه تا نیمه دوم ماه جاری‬ ‫میالدی فعال‌تر ش��ود‪ .‬گفتنی است‪ ،‬در بازار واردات ترکیه ورق گرم ‪ ۵۰۵‬تا‬ ‫‪۵۱۰‬دالر هر تن سی‌اف‌آر است ولی معامله مهمی نهایی نشده است‪.‬‬ ‫ترامپ ورق گرم چین را ارزان‌تر کرد‬ ‫با س��خنان جدید رئیس‌جمهوری امریکا درباره احتمال اعمال تعرفه‌های‬ ‫جدید بر محصوالت چینی‪ ،‬فروشندگان ورق گرم در چین قیمت‌ها را پایین‌تر‬ ‫آوردند؛ چراکه بازارهای فیوچرز نیز نزولی ش��ده است‪ .‬در بازار صادرات نرخ‬ ‫کمتر از ‪۴‬دالر افت داش��ت و ‪ ۵۰۰.۵۰‬دالر هر تن فوب ش��نیده شد‪ .‬فعاالن‬ ‫ب��ازار معتقدند‪ ،‬با توجه به رکود بازار داخل��ی کارخانه‌ها حاضرند در ‪ ۵۰۰‬تا‬ ‫‪۵۰۵‬دالر معامله کنند‪.‬‬ ‫به گزارش ایفنا به نقل از متال‌بولتن‪ ،‬برخی اظهار کردند ممکن اس��ت نرخ‬ ‫پایین‌تر بیاید و بیش��تر فروشنده‌ها منتظر نشسته‌اند تا تکلیف بازار روشن‌تر‬ ‫شود‪.‬‬ ‫کنس��انتره صادر ش��ده اس��ت‪ .‬به این ترتیب‪ ،‬صادرات‬ ‫سنگ‌آهن دانه‌بندی شده ‪۲۹‬درصد و کنسانتره ‪۳‬درصد‬ ‫کاهش داش��ته اس��ت‪ .‬صادرات گندله نیز از تیر س��ال‬ ‫گذش��ته شروع ش��ده و میزان آن تا تیر س��ال جاری به‬ ‫حدود ‪۵‬میلیون تن رسیده است‪.‬‬ ‫این کارش��ناس در پاسخ به این پرس��ش که در آینده‬ ‫واردکننده س��نگ‌آهن خواهیم ش��د یا خیر‪ ،‬بیان کرد‪:‬‬ ‫درحال‌حاضر واردات س��نگ‌آهن نداریم اما اگر در آینده‬ ‫برای رس��یدن به آمار س��ند چش��م‌انداز ‪ ۱۴۰۴‬کسری‬ ‫داش��ته باش��یم‪ ،‬مجبور هس��تیم س��نگ‌آهن موردنیاز‬ ‫خ��ود را وارد کنیم ک��ه البته به دلیل ش��رایط تحریمی‬ ‫و نفروختن کاال به ای��ران‪ ،‬با چالش‌هایی همراه خواهیم‬ ‫بود‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه گف��ت‪ :‬مع��دن حاجی��گک بزرگ‌ترین‬ ‫ذخیره سنگ‌‪‎‬آهن بکر آس��یا‪ ،‬در شهر بامیان افغانستان‬ ‫ق��رار دارد که با ظرفیت یک میلی��ارد و ‪۸۵۰‬میلیون تن‬ ‫هنوز برداش��تی از آن نشده اس��ت‪ .‬صحبت‌هایی مطرح‬ ‫شده بود که ایران ازسوی شبکه راه‌آهن ‪۹۰۰‬کیلومتری‬ ‫که از ایران تا افغانس��تان اس��ت‪ ،‬هم ترانزیت و صادرات‬ ‫سنگ‌آهن این منطقه را انجام دهد و هم از ذخایر پرعیار‬ ‫این معدن اس��تفاده کند اما متاس��فانه این امر عملیاتی‬ ‫نش��د و برنده این مزایده هندی‌ه��ا بودند که آنها نیز بعد‬ ‫از مدتی فعالیت خود را در این معدن متوقف کردند‪.‬‬ ‫ن علیزاده‬ ‫مطبوعات‪ :‬ساالنه چندمیلیون نفر در جهان به دلیل نبود ایمنی در شغل فوت میکنند‪ .‬طرح‪ :‬حسی ‌‬ ‫یوآن ضعیف‌تر و دالر قوی‌تر‪ ،‬چالش‌هایی را برای ش��رکت‌های امریکایی‬ ‫که تجارت گسترده‌ای در چین دارند به وجود می‌آورد و به نحو موثری نرخ‬ ‫کاالهای آنها را برای مشتریان چینی افزایش می‌دهد‪.‬‬ ‫‌آغاز تولید تجاری پروژه مس «کوبره پاناما»‬ ‫زودتر از برنامه پیش‌بینی‌شده‬ ‫ش��رکت فرست کوانتوم مینِرالز اعالم کرد که با توجه به افزایش سریع تولید معدن مس جدید‬ ‫«کبره‌پاناما» در پاناما‪ ،‬تولید تجاری این واحد چند ماه زودتر از موعد و تا پایان ‪‌۳‬ماه س��وم س��ال‬ ‫جاری راه‌اندازی خواهد شد‪.‬‬ ‫به گزارش مس پرس به نقل از متال بولتن‪ ،‬این ش��رکت پیش از این انتظار داش��ت که تولید‬ ‫تج��اری معدن خود در این کش��ور امریکای مرکزی را تا پایان ‪‌۳‬ماه چه��ارم آغاز کند‪ .‬این واحد‬ ‫نخستین کنسانتره مس خود را در ژوئن (خرداد‪-‬تیر) تحویل داده است‪ .‬پیش‌بینی می‌شود شتاب‬ ‫در افزایش تولید موجب شود کل سرمایه پروژه با رشد کمی بیشتر از ‪۶‬درصد به حدود ‪۷‬میلیارد‬ ‫دالر برسد‪ .‬نخستین محموله‌های این معدن به چین ارسال شده است‪ .‬این محموله‌ها بیشتر برای‬ ‫ش هستند با افزایش سطح‬ ‫بازار نقدی فرستاده می‌شود و این درحالی است که مدیران پروژه درتال ‌‬ ‫مس محتوی در کنسانتره‪ ،‬شرایط قرارداد با شرکت ال‌اس‌نیکو در کره جنوبی را برآورده کنند‪.‬‬ ‫تولید در ‪‌3‬ماه دوم س��ال ج��اری میالدی با افزایش قابل‌توجهی همراه ب��ود؛ به‌طوری‌که تولید‬ ‫آزمایشی مس به میزان ‪۳۰‬هزار و ‪۸۹۶‬تن در ‪ ۳‬ماه موجب شد تولید هدف‌گذاری شده معدن به‬ ‫رقم قبلی و معادل ‪ ۱۴۰‬تا ‪ ۱۷۵‬هزار تن در س��ال جاری افزایش یابد‪ .‬بنا بر اعالم ش��رکت فرست‬ ‫کوانتوم‪ ،‬سرمایه‌گذاری در معدن کوبره پاناما از بخش‌های شمالی و جنوبی شروع شده و در ‪‌3‬ماه‬ ‫سوم نیز در بخش شرقی‪ ،‬عملیات توسعه آغاز خواهد شد‪.‬‬ ‫این شرکت گفت که ‪۸۰‬درصد از نیروی کار عملیاتی‪ ،‬اکنون مشغول کار در معدن کوبره پاناما‬ ‫هس��تند‪ .‬این پروژه بخش��ی از استراتژی شرکت فرس��ت کوانتوم برای افزایش تنوع جغرافیایی و‬ ‫افزایش تولید مس اس��ت‪ .‬تعرفه‌های ذوب و پاالیش مس درحال‌حاضر در سطوح پایین چندساله‬ ‫خود قرار دارد که دلیل عمده آن دسترسی کم به کنسانتره در بازار نقدی است‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه روزگار معدن

روزنامه روزگار معدن شماره 231

روزنامه روزگار معدن شماره 231

شماره : ۲۳۱
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۶/۰۳
روزنامه روزگار معدن شماره 230

روزنامه روزگار معدن شماره 230

شماره : ۲۳۰
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۶/۰۲
روزنامه روزگار معدن شماره 229

روزنامه روزگار معدن شماره 229

شماره : ۲۲۹
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۳۰
روزنامه روزگار معدن شماره 228

روزنامه روزگار معدن شماره 228

شماره : ۲۲۸
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۸
روزنامه روزگار معدن شماره 227

روزنامه روزگار معدن شماره 227

شماره : ۲۲۷
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۷
روزنامه روزگار معدن شماره 226

روزنامه روزگار معدن شماره 226

شماره : ۲۲۶
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۶
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!