صفحه قبل

روزنامه روزگار معدن شماره ۲۱۷

صفحه بعد

روزنامه روزگار معدن شماره 217

روزنامه روزگار معدن شماره 217

‫روزنامه اقتصادی معدن و صنایع معدنی ایران‬ ‫فوالد آتیه‬ ‫خلیج‌فارس به‌دنبال‬ ‫راه‌اندازی واحد‬ ‫الکترود گرافیتی‬ ‫کشف ذخیره‬ ‫چشمگیر کبالت‬ ‫در کانادا‬ ‫شنبه‬ ‫صفحه‪5‬‬ ‫صفحه ‪6‬‬ ‫‪ 12‬مرداد ‪ 1398‬اول ذی‌الحجه ‪ 3 1440‬اوت ‪ 2019‬سال دوم شماره ‪8 217‬صفحه قیمت ‪ 2000‬تومان‬ ‫یادداشت‌ها‬ ‫صنعت سنگ‪ ،‬نیازمند‬ ‫نگرش کارشناسانه‬ ‫صفحه‪3‬‬ ‫خریدهنرمندانه‬ ‫قراضه‬ ‫‪www.Madandaily.com‬‬ ‫کارشناسان در اهمیت تشکیل گروه‌های تخصصی و اجرایی معدن مطرح کردند‬ ‫کنسرسیوم‌های صادراتی‪ ،‬موتور رشد معادن سنگ‬ ‫صفحه‪3‬‬ ‫صفحه‪5‬‬ ‫آنچه از ‪۲۰۱۸‬‬ ‫به ‪ ۲۰۱۹‬میالدی آمد‬ ‫صفحه‪8‬‬ ‫گزارش‌‬ ‫تجمیع معادن و زمینه‌سازی‬ ‫برای معرفی سرمایه‌گذاران‬ ‫صفحه‪2‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه‌ای‬ ‫کارشناسان ‪ ۲‬راهکار برای احیای ‪ ۴۷‬درصد از‬ ‫معادن غیرفعال کشور مطرح کردند‬
‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت آمار داد‪:‬‬ ‫اخبار‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 12‬مرداد ‪1398‬‬ ‫اول ذی‌الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 3‬اوت ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره ‪217‬‬ ‫خبر‬ ‫جلوگیری از هدررفت‬ ‫‪۵.۵‬میلیون یورو‬ ‫با یک پروژه داخلی‬ ‫با وجود ریس��ک ب��اال و با ت�لاش متخصصان و‬ ‫کارشناسان واحد انرژی شرکت آلومینیوم المهدی‪،‬‬ ‫ف��از نخس��ت پ��روژه اتص��ال ترانس��فورماتورهای‬ ‫رکتیفایر خط ‪ ۲‬به خط یک با موفقیت انجام ش��د‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش روزگار معدن از بندرعباس‪ ،‬با انجام فاز‬ ‫نخس��ت این پروژه‪ ،‬امکان جابه‌جایی و اتصال یکی‬ ‫از ترانس��فورماتورهای رکتیفایر خط ‪ ۲‬به خط یک‬ ‫در ش��رایط اضطراری فراهم شد‪ .‬فاز دوم این پروژه‬ ‫با تکمیل اتصال کلید باس��بار ارتباطی بین خطوط‬ ‫تولید کامل می‌ش��ود که امکان جابه‌جایی و اتصال‬ ‫یک��ی از ترانس��فورماتورهای رکتیفایر بین خطوط‬ ‫تولید فراهم خواهد ش��د و قابلیت اطمینان تغذیه‬ ‫خط��وط احیا افزای��ش می‌یابد‪ .‬در ش��رایط خروج‬ ‫اضطراری با قطع همزمان ‪ ۲‬ترانسفورماتور رکتیفایر‬ ‫از یک خط احیا‪ ،‬امکان توقف تولید و خروج دیگ‌ها‬ ‫از مدار وجود دارد که این پروژه می‌تواند مانع بروز‬ ‫حادثه شود و ریسک بهره‌برداری را به میزان زیادی‬ ‫کاهش دهد‪ .‬اجرای کامل این پروژه‪ ،‬نیازمند حضور‬ ‫کارشناس��ان خارجی برای ارتقای شبکه نرم‌افزاری‬ ‫و س��خت‌افزاری از یک ش��رکت خارجی بود که با‬ ‫توج��ه به تحری��م و محدودیت‌ها‪ ،‬امکان اس��تفاده‬ ‫از متخصص��ان خارج��ی وجود نداش��ت اما با تکیه‬ ‫ب��ر توانمندی متخصصان و کارشناس��ان ش��رکت‬ ‫آلومینیوم المهدی‪ ،‬این اقدام مهم انجام شد و ‪۵.۵‬‬ ‫میلیون یورو صرفه‌جویی ارزی به همراه داشت‪.‬‬ ‫رشد ‪ ۱۸‬درصدی اشتغال‬ ‫معدن در بهار ‪۹۸‬‬ ‫می��زان اش��تغالزایی بخش معدن در بهار س��ال‬ ‫جاری بر اساس آمار وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪،‬‬ ‫حاکی از رش��د ‪۱۸‬درصدی نس��بت به مدت مشابه‬ ‫سال ‪ ۹۸‬است‪.‬‬ ‫به گزارش س��ازمان توس��عه و نوسازی معادن و‬ ‫صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)‪ ،‬اشتغال ایجاد شده‬ ‫ب��رای پروانه‌های بهره‌برداری در بخش معدن در ‪۳‬‬ ‫ماه نخس��ت امسال‪ ۱۱۹۲ ،‬نفر بوده است‪ .‬براساس‬ ‫داده‌های آماری‪ ،‬در بهار س��ال جاری ‪« ۲۳۶‬پروانه‬ ‫اکتش��اف» صادر ش��ده که نس��بت به مدت مشابه‬ ‫سال گذش��ته (‪ ۲۳۵‬مورد) رش��د ‪ ۰.۴‬درصدی را‬ ‫تجربه کرده اس��ت‪ .‬در بخش «گواهی کش��ف» نیز‬ ‫رش��د صدور پروانه‌ها ثبت ش��ده اس��ت‪ .‬ارزیابی‌ها‬ ‫حاکی است در بهار سال جاری ‪ ۱۰۷‬گواهی کشف‬ ‫صادر ش��ده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته‪،‬‬ ‫حدود ‪ ۶‬درصد رشد داش��ته است‪ .‬همچنین ‪۱۰۱‬‬ ‫مورد صدور گواهی کش��ف در بخش معدن آماری‬ ‫است که بهار س��ال ‪ ۹۷‬به ثبت رسید‪ .‬این گزارش‬ ‫می‌افزاید‪ ،‬آمارها گویای آن است که در مدت مورد‬ ‫بررس��ی‪ ۱۱۴ ،‬پروانه بهره‌برداری صادر شد که در‬ ‫مقایسه با بهار سال گذشته (‪ ۱۲۶‬پروانه) افت ‪۹.۵‬‬ ‫درصدی را ثبت کرده است‪.‬‬ ‫فرود شهاب‌سنگ‬ ‫‪ ۱۵‬کیلویی در یک شالیزار‬ ‫یک شهاب‌س��نگ به اندازه ت��وپ فوتبال و وزن‬ ‫ح��دود ‪ ۱۵‬کیلوگ��رم در ش��الیزاری در هند فرود‬ ‫آمده اس��ت‪ .‬این شهاب‌س��نگ‪ ،‬ویژگی مغناطیسی‬ ‫قدرتمن��دی دارد‪ .‬به گزارش مهر‪ ،‬به نظر می‌رس��د‬ ‫یک شهاب‌سنگ به اندازه توپ فوتبال در شالیزاری‬ ‫در ش��رق هند فرود آمده اس��ت‪ .‬به گفته شاهدان‬ ‫عینی‪ ،‬شیئی ش��بیه یک گلوله آتش از آسمان در‬ ‫شالیزار فرود آمده است‪ .‬هنگام فرود این سنگ روی‬ ‫زمین‪ ،‬دودی نیز در آسمان رصد شده است‪ .‬سقوط‬ ‫این س��نگ در زمین حفره‌ای ‪ ۱۵۰‬س��انتی‌متری‬ ‫در زمی��ن ایجاد کرد‪ .‬به گفته ناظران‪ ،‬این جس��م‬ ‫آس��مانی‪ ،‬رنگ قهوه‌ای روش��ن درخش��ان دارد و‬ ‫ح��دود ‪ ۱۵‬کیلوگرم اس��ت‪ .‬همچنین این س��نگ‬ ‫آس��مانی‪ ،‬ویژگی مغناطیسی قدرتمندی دارد‪ .‬این‬ ‫شهاب‌سنگ اکنون در موزه بیهار به نمایش درآمده‬ ‫اما قرار اس��ت به «مرکز علمی سریکریشنا» منتقل‬ ‫ش��ود تا تحلیل‌های بیشتری درباره آن انجام شود‪.‬‬ ‫هرچند شهاب‌س��نگ‌ها ظاهری ش��بیه سنگ‌های‬ ‫معمولی دارند اما بیشتر اوقات سنگین‌تر هستند‪.‬‬ ‫افزایش ‪ ۴۱‬درصدی اختصاص تسهیالت بانکی به طرح‌های صنعتی و معدنی‬ ‫میزان تسهیالت پرداختی بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری‬ ‫در ‪ ۲‬ماه نخس��ت س��ال جاری به بخش صنعت و معدن با‬ ‫افزایش ‪ ۴۱.۵‬درصدی نس��بت به مدت مشابه سال گذشته‬ ‫به ‪ ۳۰‬هزار میلیارد تومان رسید‪.‬‬ ‫به گزارش شاتا براس��اس داده‌های آماری وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت‪ ،‬مجموع تس��هیالت پرداخت��ی بانک‌ها و‬ ‫موسس��ه‌های اعتباری در ‪ ۲‬ماه از س��ال ج��اری (فروردین‬ ‫و اردیبهش��ت) به بخش‌های اقتصادی افزون بر ‪ ۹۲.۳‬هزار‬ ‫میلیارد تومان بود‪ .‬بخ��ش بازرگانی نیز ‪ ۱۱.۷‬هزار میلیارد‬ ‫تومان تسهیالت دریافت کرد که رشد ‪ ۲۰.۶‬درصدی را در‬ ‫مقایسه با مدت مشابه در سال ‪ ۹۷‬نشان می‌دهد‪.‬‬ ‫سهم بخش صنعت و معدن از مجموع تسهیالت پرداختی‬ ‫در ‪ ۲‬ماه از س��ال ‪ ۹۸‬به ‪ ۳۲.۵‬درصد رسید و بازرگانی هم‬ ‫‪ ۱۲.۷‬درصد تسهیالت اعطایی را جذب کرد‪.‬‬ ‫براس��اس آمارهای وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به نقل‬ ‫از مرکز آمار ایران در س��ال ‪ ۹۷‬به نرخ پایه س��ال ‪ ۹۰‬رشد‬ ‫ارزش افزوده بخش معدن (س��ایر معادن به جز نفت و گاز)‬ ‫‪ ۰.۸‬درصد ثبت شد‪ ،‬در حالی که بخش صنعت ‪ ۶.۵‬درصد‬ ‫کاهش نش��ان می‌دهد و بازرگانی (عمده و خرده‌فروش��ی‪،‬‬ ‫هتل و رستوران) ‪ ۶‬درصد افت کرد‪.‬‬ ‫رون��د نرخ رش��د در بخ��ش صنعت به ص��ورت فصلی با‬ ‫کاه��ش روبه‌رو ب��ود و از ‪ ۸.۹‬درصد منفی در فصل س��وم‬ ‫س��ال ‪ ،۹۷‬به ‪ ۱۲.۲‬درصد منفی در فصل چهارم س��ال ‪۹۷‬‬ ‫رسید‪ ،‬همچنین در فصل چهارم سال ‪ ۹۷‬در بخش صنعت‬ ‫و مع��دن (س��ایر معادن به جز نف��ت وگاز) و گروه خدمات‬ ‫(عمده و خرده‌فروش��ی‪ ،‬هتل و رستوران) به ترتیب ‪،۱۲.۲‬‬ ‫‪ ۱.۳‬و ‪ ۱۰.۹‬درصد کاهش را نشان می‌دهد‪.‬‬ ‫کارشناسان ‪ ۲‬راهکار برای احیای ‪ ۴۷‬درصد از معادن غیرفعال کشور مطرح کردند‬ ‫تجمیع معادن و زمینه‌سازی برای معرفی سرمایه‌گذاران‬ ‫گروه معدن‪:‬‬ ‫ب��ه اعتقاد مدیرعامل ش��رکت تهیه و تولید‬ ‫مواد معدنی‪ ،‬تجمیع معادن و ایجاد زیرساخت‬ ‫ب��رای معرف��ی س��رمایه‌گذاران‪ ۲ ،‬راه��کاری‬ ‫هستند که به کمک آنها می‌توان به واحدهای‬ ‫فرآوری مشترک دست پیدا کرد‪.‬‬ ‫همچنین طرحی که در قالب احیا و توس��عه‬ ‫مع��ادن کوچک‌مقی��اس و متوس��ط از س��ال‬ ‫‪ ۱۳۹۶‬آغ��از ش��ده‪ ،‬در حال پیگیری اس��ت و‬ ‫مس��ئولیت اجرایی آن به ایمیدرو سپرده شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایس��نا‪،‬‬ ‫وجیه‌اهلل جعفری‪ ،‬دریک‬ ‫نشس��ت تلویزیون��ی ب��ا‬ ‫اس��تناد به آم��ار وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫مبن��ی بر اینک��ه بیش از‬ ‫‪ ۱۰‬ه��زار مع��دن در کش��ور دارای پروان��ه‬ ‫بهره‌برداری هس��تند‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬از این ‪۱۰‬‬ ‫ه��زار مع��دن ‪ ۵۳‬درص��د فع��ال‪ ۴۷ ،‬درصد‬ ‫غیرفع��ال و ‪ ۲‬درص��د نی��ز در ح��ال تجهیز‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫وی درب��اره غیرفع��ال ب��ودن ای��ن معادن‬ ‫گفت‪ :‬غیرفعال بودن مع��ادن‪ ،‬دالیل مختلفی‬ ‫دارد؛ طرح��ی در قالب احیا و توس��عه معادن‬ ‫کوچک‌مقیاس و متوس��ط از س��ال ‪ ۱۳۹۶‬به‬ ‫وس��یله اتاق بازرگانی‪ ،‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت و مجموعه س��ازمان توسعه و نوسازی‬ ‫معادن و صنایع معدنی ایران( ایمیدرو) آماده و‬ ‫در سال ‪ ۹۷‬شرایط برای حضور در طرح فراهم‬ ‫شد‪ .‬پس از آن تفاهمنامه‌ای با سرمایه‌گذاران‬ ‫امضا شد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت تهیه و تولید مواد معدنی‬ ‫اف��زود‪ :‬ای��ن ط��رح درحال‌حاضر ب��ا توجه به‬ ‫اهمیتش‪ ،‬یکی از طرح‌ه��ای اقتصاد مقاومتی‬ ‫است و مسئولیت اجرایی شدن آن به ایمیدرو‬ ‫سپرده شده است‪.‬‬ ‫جعف��ری با بیان اینکه بر اس��اس آمار ‪۹۸.۳‬‬ ‫درص��د مع��ادن‪ ،‬کوچک‌مقیاس هس��تند که‬ ‫‪ ۸۵‬درصد اش��تغال و ‪ ۶۵‬درص��د تولید را در‬ ‫برگرفته‌اند‪ ،‬اعالم کرد‪ :‬از س��ال گذشته‪ ،‬پایش‬ ‫وضعیت معادن کل اس��تان‌ها آغاز شده که ‪۵‬‬ ‫وجیه‌اهلل جعفری ‌‪ :‬تجمیع معادن‪ ،‬یکی از راهکارهایی‬ ‫است که با شناسایی معادن کوچک واجد شرایط‬ ‫می‌توانیم به واحد فرآوری مشترک دست یابیم‬ ‫اس��تان از س��ال گذشته و ‪ ۸‬اس��تان در سال‬ ‫ج��اری در برنامه قرار گرفته‌اند اما مش��کالتی‬ ‫ک��ه در خروج��ی پای��ش همچ��ون تامی��ن‬ ‫نقدینگی‪ ،‬زیرس��اخت‪ ،‬بازار و فن��اوری ایجاد‬ ‫می‌شود‪ ،‬امکان فرآوری و جذب سرمایه را کم‬ ‫می‌کند‪.‬‬ ‫وی در ادامه‪ ،‬راهکار مناسب برای شناسایی‬ ‫واحدهای فرآوری و استفاده از ظرفیت واقعی‬ ‫مع��ادن را تجمیع معادن دانس��ته و می‌گوید‪:‬‬ ‫تجمیع معادن‪ ،‬یکی از راهکارهایی است که با‬ ‫شناس��ایی می‌توانیم به واحد فرآوری مشترک‬ ‫دست یابیم‪.‬‬ ‫او تاکیدکرد‪ :‬با ایجاد زیرس��اخت‌ها و تامین‬ ‫سرمایه نیز شرایط برای معرفی سرمایه‌گذاران‬ ‫فراه��م می‌ش��ود و می‌توانن��د متقاض��ی‬ ‫سرمایه‌گذاری شوند‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت تهی��ه و تولی��د م��واد‬ ‫معدنی‪ ،‬با اعالم این موضوع که وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت و س��ازمان ایمیدرو به دنبال‬ ‫اج��رای طرح ارائه ش��ده برای حل مش��کالت‬ ‫هس��تند‪ ،‬گف��ت‪ :‬دول��ت نی��ز باید ب��ه فراهم‬ ‫ش��دن فضای مناس��ب برای بخش خصوصی‬ ‫ورود ک��رده و قوانین دس��ت‌وپا گیر را اصالح‬ ‫کند‪.‬‬ ‫به گفت��ه وی در این زمینه پیش��نهادها در‬ ‫شورا بررس��ی می‌شوند‪ .‬مشکالت آماری نیز با‬ ‫کم��ک گرفتن از افراد‪ ،‬بیش��تر به دلیل حجم‬ ‫باالی برخی معادن برطرف خواهند شد‪.‬‬ ‫جعفری ادامه داد‪ :‬از ‪ ۲۲‬معدن پایش شده‪،‬‬ ‫‪ ۳۴‬درص��د نیاز به س��رمایه‌گذاری و نقدینگی‬ ‫دارند؛ ‪ ۱۳‬درصد مش��کل اکتشاف و‪ ۱۳‬درصد‬ ‫نی��ز عیار پایی��ن دارند که نیاز به اس��تحصال‬ ‫است‪.‬‬ ‫ادامه داد‪ ۱۱ :‬درصد مشکل فرآوری‪ ۵ ،‬درصد‬ ‫مش��کل بازار و ‪ ۲‬درصد نیز مش��کل فناوری و‬ ‫فنی دارند که برای آن دسته از معادن که نیاز‬ ‫به سرمایه‌گذاری دارند‪ ،‬با معرفی سرمایه‌گذار‬ ‫به فعال ک��ردن معدن کم��ک کرده‌ایم‪ .‬برای‬ ‫اعتباربخش��ی نی��ز دول��ت به‌وس��یله صندوق‬ ‫بیم��ه ب��ه پرداخت تس��هیالت کم��ک کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹ارزش منابع طبیعی ایران‬ ‫بهرام شکوری‪ ،‬عضو خانه‬ ‫مع��دن ای��ران و رئی��س‬ ‫کمیس��یون مع��دن اتاق‬ ‫بازرگانی نیز در ادامه این‬ ‫برنام��ه درب��اره احی��ای‬ ‫معادن کوچک و متوسط‬ ‫گف��ت‪ :‬با توجه به اینک��ه ارزش منابع طبیعی‬ ‫ایران ‪ ۲۷۰۳‬تریلیون دالر ارزیابی شده و رتبه‬ ‫پنجم جه��ان را در مع��ادن داری��م؛ با تحقق‬ ‫هدف‌گ��ذاری تا س��ال ‪ ،۱۴۰۴‬بخ��ش معدن‬ ‫می‌تواند ‪ ۶۰‬درصد درآمدهای نفتی را پوشش‬ ‫ده��د و نقش خوبی در حوزه تولید و اش��تغال‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه ‪ ۹۸.۳‬درصد معادن کوچک‬ ‫به طور عمده در دست بخش خصوصی است‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬با فراهم کردن س��از کار مناس��ب‬ ‫می‌توانی��م با فعال کردن مع��ادن غیرفعال به‬ ‫قدرتمن��د کردن بخ��ش خصوصی‪ ،‬اش��تغال‬ ‫بیش��تر و تولید بیش��تر کمک کنیم؛ بنابراین‬ ‫دولت ب��ا سیاس��ت‌گذاری درس��ت و مجلس‬ ‫شورای اس�لامی نیز با تصویب قانون بجا باید‬ ‫به حل مشکالت معادن کمک کنند‪.‬‬ ‫ای��ن عض��و خانه مع��دن ای��ران گف��ت‪ :‬با‬ ‫هماهنگ��ی معاون��ت معدن��ی وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تج��ارت‪ ،‬مصوبه‌ها و مجوزهای منابع‬ ‫طبیع��ی و محیط‌زیس��ت در ش��ورا بررس��ی‬ ‫می‌شوند‪.‬‬ ‫شکوری افزود‪ :‬در شورا به دنبال این هستیم‬ ‫ک��ه معادن��ی که به دلی��ل نبود ب��ازار مصرف‬ ‫فعالیت نداشته‌اند را با تزریق منابع فعال کنیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬برای فعال کردن معادن غیرفعال‬ ‫نی��ز می‌ت��وان از واحده��ای بزرگ‌ت��ر کمک‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫اس��تفاده از واحده��ای کوچ��ک در تولید‬ ‫واحدهای بزرگ‌تر نیز باعث می‌شود واحدهای‬ ‫ب��زرگ ب��ا تزریق نقدینگ��ی به‌وس��یله خرید‬ ‫محص��والت واحده��ای کوچ��ک ب��ه فعالیت‬ ‫دوب��اره واحده��ای معدن��ی کوچ��ک کمک‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫ش��کوری با تاکید بر اینک��ه جزئیات آماری‬ ‫معادن نخس��تین موردی اس��ت ک��ه در طرح‬ ‫احی��ای معادن مهم اس��ت‪ ،‬گف��ت‪ :‬اینکه چه‬ ‫تع��داد مع��دن در کش��ور داریم و ه��ر یک از‬ ‫مع��ادن در کج��ا ق��رار گرفته‌ان��د‪ ،‬اطالعاتی‬ ‫اس��ت ک��ه بای��د حاصل ش��ود چراک��ه برای‬ ‫راه‌اندازی ش��ورا این اطالعات ضروری خواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫شکوری در پایان تصریح کرد‪ :‬عزم ملی برای‬ ‫احیای معادن الزم است؛ همچنین برای افزایش‬ ‫ص��ادرات نیاز ب��ه هماهنگ��ی در زنجیره کار‬ ‫است‪.‬‬ ‫مدیر نمایشگاه بین‌المللی متالکس اصفهان مطرح کرد‬ ‫ایده‌های جدید و متفاوت فوالدی در ‪METALEX ۲۰۱۹‬‬ ‫توس��عه قطع��ات بومی‌س��ازی نش��ده در صنای��ع فوالد و‬ ‫متالورژی کشور یکی از مهم‌ترین پایه‌های پیشرفت اقتصادی‬ ‫اس��ت و صنعت نمایشگاهی در این توسعه تاثیر بسزایی دارد‪.‬‬ ‫برگ��زاری تخصصی نمایش��گاه‌های صنایع معدنی به ش��کل‬ ‫متداول می‌تواند با آشکار کردن نیازها و توانمندی‌ها‪ ،‬روشنگر‬ ‫راه برای مدیران دولتی باشد‪.‬‬ ‫در همین زمینه‪ ،‬نمایشگاه تخصصی و بین‌المللی با موضوع‬ ‫«متالورژی‪ ،‬فوالد‪ ،‬ریخته‌گری‪ ،‬ماش��ین‌آالت و صنایع وابسته‬ ‫اصفهان» برای یازدهمین بار در این شهر برگزار می‌شود‪.‬‬ ‫شرکت رستاک پادویژن‪ ،‬این رویداد مهم معدنی فوالدی را‬ ‫برگزار خواهد کرد‪ .‬مهم‌ترین تفاوت این نمایشگاه با دوره‌های‬ ‫پیش به نمایش گذاش��تن قطعات و تجهیزات ماشین‌آالت و‬ ‫قطعات بومی‌س��ازی نشده در صنایع فوالد و متالورژی کشور‬ ‫است که هنوز در داخل ساخته نشده‌اند‪.‬‬ ‫به گ��زارش پایگاه خبری گس��ترش‌نیوز‪ ،‬محمود بندرچی‪،‬‬ ‫مدیرعام��ل یازدهمی��ن نمایش��گاه بین‌الملل��ی متال��ورژی‪،‬‬ ‫ف��والد‪ ،‬ریخته‌گ��ری‪ ،‬ماش��ین‌آالت و صنای��ع وابس��ته‬ ‫‪ METALEX۲۰۱۹‬در زمین��ه برگ��زاری ای��ن روی��داد‬ ‫بین‌المللی اظهار کرد‪ :‬نمایشگاه متالورژی‪ ،‬فوالد‪ ،‬ریخته‌گری‪،‬‬ ‫ماش��ین‌آالت و صنایع وابس��ته اصفهان‪ ،‬رویدادی بین‌المللی‬ ‫اس��ت ک��ه یازدهمی��ن دوره آن ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۳‬ش��هریور ‪ ۹۸‬در‬ ‫محیطی به مساحت ‪ ۱۰‬هزار مترمربع در محل نمایشگاه‌های‬ ‫بین‌المللی اصفهان برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫بندرچ��ی گفت‪ :‬تف��اوت این دوره از نمایش��گاه بین‌المللی‬ ‫متالورژی‪ ،‬فوالد‪ ،‬ریخته‌گری‪ ،‬ماش��ین‌آالت و صنایع وابس��ته‬ ‫اصفهان‪ ،‬نس��بت به دوره‌های پیش این اس��ت ک��ه عالوه بر‬ ‫محصوالت و تولیدات شرکت‌ها قرار است قطعات بومی‌سازی‬ ‫نشده را به اشتراک بگذارند‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه گفت‪ :‬این نمایش��گاه بین‌المللی را ش��رکت‬ ‫رس��تاک پادویژن با محور نمای��ش جدیدترین محصوالت در‬ ‫زمینه محصوالت مرتبط با حوزه متالورژی‪ ،‬فوالد‪ ،‬ریخته‌گری‪،‬‬ ‫ماشین‌آالت و صنایع وابسته برگزار می‌کند‪.‬‬ ‫‹ ‹مهم‌ترین اهداف برگزاری نمایشگاه بین‌المللی‬ ‫اصفهان‬ ‫بندرچی‪ ،‬مهم‌تری��ن اهداف برگزاری این رویداد بین‌المللی‬ ‫را این‌گونه برشمرد‪ :‬معرفی توانمندی‌های صنایع متالورژی و‬ ‫ریخته‌گ��ری ایران‪ ،‬افزایش حجم مبادالت بازرگانی با رویکرد‬ ‫صادرات��ی‪ ،‬تهیه و توزیع مواد اولیه و روش‌های تولید‪ ،‬تکمیل‬ ‫و تحویل محصوالت مرتبط با صنعت متالورژی و ریخته‌گری‪،‬‬ ‫فراهم کردن زمینه‌های الزم برای سرمایه‌گذاری شرکت‌های‬ ‫داخلی و خارجی و کارآفرینی و اش��تغال پایدار‪ ،‬بومی‌س��ازی‬ ‫صنای��ع متال��ورژی و ریخته‌گری با هدف حمای��ت از صنایع‬ ‫داخلی‪.‬‬ ‫بندرچی‪ ،‬تفاوت این دوره از برگزاری نمایش��گاه بین‌المللی‬ ‫متالورژی را نس��بت به دوره‌های پیش‪ ،‬به نمایش گذاش��تن‬ ‫بومی‌س��ازی نش��ده‌ها عنوان کرد و گفت‪ :‬تفاوت این دوره از‬ ‫نمایشگاه بین‌المللی متالورژی‪ ،‬فوالد‪ ،‬ریخته‌گری‪ ،‬ماشین‌آالت‬ ‫و صنایع وابس��ته اصفهان نسبت به دوره‌های پیش این است‬ ‫که عالوه بر محصوالت و تولیدات شرکت‌ها قرار است قطعات‬ ‫بومی‌سازی نشده را به اشتراک بگذارند‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل یازدهمی��ن نمایش��گاه بین‌الملل��ی متالورژی‪،‬‬ ‫ف��والد‪ ،‬ریخته‌گ��ری‪ ،‬ماش��ین‌آالت و صنای��ع وابس��ته‬ ‫«‪ »METALEX ۲۰۱۹‬در پاس��خ به این پرسش که هدف‬ ‫این کار چیس��ت‪ ،‬این‌گونه توضیح داد‪ :‬شرکت‌های بسیاری‪،‬‬ ‫قطعات و ماشین‌آالت معدنی و صنایع فوالد و متالورژی کشور‬ ‫خود را به‌وس��یله واردات تامین می‌کنند‪ .‬زمانی که قطعات و‬ ‫محصوالت وارداتی در یک رویداد نمایشگاهی در معرض دید‬ ‫همگان قرار بگیرد‪ ،‬ش��رکت‌ها و تولیدکنن��دگان از نیاز بازار‬ ‫با خبر می‌ش��وند و با ب��رآورد توانمندی‌های خ��ود در زمینه‬ ‫س��اخت آن در داخل کش��ور تالش خواهند ک��رد‪ .‬صنایع ما‬ ‫بای��د بدانند که تولیدکنن��ده و عرضه‌کننده چه اثر مثبتی بر‬ ‫اهداف می‌گذارند‪.‬‬ ‫بندرچ��ی درباره ش��رکت‌کنندگان این روی��داد بین‌المللی‬ ‫گف��ت‪ :‬غرفه‌دارانی از اس��تان‌های اصفهان‪ ،‬تهران‪ ،‬خراس��ان‬ ‫رضوی‪ ،‬مازندران و آذربایجان شرقی در این رویداد تخصصی‬ ‫حضور خواهن��د یافت‪ .‬همچنین از کش��ورهای هند‪ ،‬بلژیک‪،‬‬ ‫انگلیس‪ ،‬فرانس��ه‪ ،‬چین‪ ،‬س��وئیس و ترکیه در این نمایشگاه‬ ‫حضور خواهند داش��ت و محصوالت و توانمندی‌های خود را‬ ‫به نمایش می‌گذارند‪.‬‬ ‫‹ ‹معروف‌تری�ن غرفه‌داران نمایش�گاه بین‌المللی‬ ‫متالورژی اصفهان‬ ‫وی در ادام��ه گف��ت‪ :‬ش��رکت‌های ف��والد مبارک��ه‪ ،‬فوالد‬ ‫هرمزگان‪ ،‬هلدینگ توکا فوالد‪ ،‬آتیه فوالد نقش جهان‪ ،‬صنایع‬ ‫ریخته‌گری سپاهان‪ ،‬ش��رکت فوالد سفیددشت چهارمحال و‬ ‫بختیاری‪ ،‬فوالد امیرکبیر کاش��ان‪ ،‬شرکت صنایع ریخته‌گری‬ ‫اصفه��ان‪ ،‬مهندس��ی بین‌الملل��ی فوالد تکنی��ک‪ ،‬ذوب آهن‬ ‫ای��ران و ایرتی��ک از معروف‌تری��ن غرفه‌داران این نمایش��گاه‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت رستاک پادویژن در پاسخ به این پرسش‬ ‫که این نمایش��گاه کدام گروه کاالیی را در برمی‌گیرد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫تولی��د فوالد‪ ،‬چدن و فلزات غیرآهن��ی (ریخته‌گری‪ ،‬عملیات‬ ‫حرارت��ی‪ ،‬آبکاری و پرداخت متالورژی پودر)‪ ،‬خدمات صنعت‬ ‫متالورژی (مواد اولیه و کمک‌ذوب‌ها‪ ،‬قالب‌سازی و مدل‌سازی‬ ‫و خدمات آزمایش��گاهی)‪ ،‬ماش��ین‌آالت و تجهیزات صنعتی‬ ‫وابسته (جرثقیل‌ها‪ ،‬ژنراتورها‪ ،‬موتورهای گازسوز‪ ،‬غبارگیرها‪،‬‬ ‫اتصاالت و ش��لنگ‌های فش��ار قوی‪ ،‬روانکاره��ا و روغن‌های‬ ‫صنعتی‪ ،‬صنایع الس��تیک‪ ،‬ن��وار نقاله‌ه��ا و تصفیه‌خانه‌های‬ ‫صنعتی)‪ ،‬ش��کل‌دهی فل��زات (نورد‪ ،‬آهنگری و جوش��کاری‪،‬‬ ‫تراش��کاری‪ ،‬برش��کاری و پ��رس‌کاری) از گروه‌ه��ای کاالیی‬ ‫هستند که در این نمایشگاه حضور خواهند یافت‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل یازدهمی��ن نمایش��گاه بین‌الملل��ی متالورژی‪،‬‬ ‫ف��والد‪ ،‬ریخته‌گ��ری‪ ،‬ماش��ین‌آالت و صنای��ع وابس��ته‬ ‫«‪ »METALEX ۲۰۱۹‬گفت‪ :‬انجمن‌ها‪ ،‬نشریه‌ها و مراکز‬ ‫علمی نی��ز از حاض��ران در یازدهمین نمایش��گاه بین‌المللی‬ ‫متالورژی خواهند بود‪.‬‬ ‫گفتنی است پایگاه خبری گسترش‌نیوز‪ ،‬روزنامه‌های صمت‬ ‫و روزگار معدن به‌عنوان حامی رسانه‌ای این رویداد بین‌المللی‪،‬‬ ‫پوشش‌دهنده اخبار یازدهمین نمایشگاه بین‌المللی متالورژی‪،‬‬ ‫فوالد‪ ،‬ریخته‌گری‪ ،‬ماشین‌آالت و صنایع وابسته خواهند بود‪.‬‬
‫رئیس کارگروه اکتشاف خانه معدن ایران‪:‬‬ ‫رئیس کارگروه اکتش��اف خانه معدن ای��ران گفت‪ :‬برای‬ ‫موض��وع معارضان محل��ی باید هرچه زودت��ر راه‌حلی پیدا‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫به گزارش گس��ترش‌نیوز‪ ،‬نشس��ت کارگروه اکتش��اف با‬ ‫موضوع معضالت ایجاد شده از سوی معارضان محلی برای‬ ‫مکتش��فان معدن��ی و فعاالن معدنی در خان��ه معدن ایران‬ ‫برگزار شد‪.‬‬ ‫کورش ش��عبانی‪ ،‬رئی��س کارگروه اکتش��اف خانه معدن‬ ‫ایران در نشس��ت این کارگروه گفت‪ :‬با حضور معدنی‌ها در‬ ‫برای معارضان محلی معادن باید راهی پیدا کنیم‬ ‫منطقه‌های اکتش��افی زندگی‪ ،‬مردم محدوده‌ها نیز متحول‬ ‫می‌شود‪ .‬راه‌سازی توسعه می‌یابد اما نکته مهم این است که‬ ‫برخی‪ ،‬حضور معدنی‌ها را در منطقه زندگی خود سبب بروز‬ ‫مشکل می‌دانند و این مش��کالت در سال‌های اخیر بیشتر‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫رئی��س کارگروه اکتش��اف خانه معدن ایران با اش��اره به‬ ‫برخی مشکالت معدنداران در مقابل معارضان محلی گفت‪:‬‬ ‫برخی زمین‌ها که تا زمان اکتش��اف رها ش��ده بودند‪ ،‬پس‬ ‫از اکتش��اف چندین صاحب پیدا کرده‌اند‪ .‬سرمایه‌گذار نیز‬ ‫ت��ا حدی ت��وان مقابله با این مش��کالت را دارد و نمی‌تواند‬ ‫مدام بجنگد‪.‬‬ ‫او تاکی��د کرد‪ :‬برای موض��وع معارضان محلی باید هرچه‬ ‫زودت��ر راه‌حلی پیدا کنیم که همفکری و همراهی با فعاالن‬ ‫این عرص��ه‪ ،‬دفتر امور اکتش��اف وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت و حفاظ��ت امور اراضی س��ازمان جنگل‌ها و مراتع‬ ‫کشور راهگشا خواهد بود‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت معارضان محلی به مهم‌ترین معضل برای‬ ‫معدنداران تبدیل ش��ده‌‌اند‪ .‬این معارضان حتی برای معادن‬ ‫معدن‬ ‫دارای مجوز با س��ابقه طوالنی بهره‌برداری هم وجود دارند‪.‬‬ ‫تحریم‪ ،‬باال رفتن هزینه‌های معدنداری‪ ،‬استخراج‪ ،‬نگهداری‬ ‫ماش��ین‌آالت و تحمی��ل ش��دن هزینه‌ه��ای مع��ارض نیز‬ ‫مشکالت معدنداران را ‪ ۲‬چندان کرده و مانع ادامه فعالیت‬ ‫آنها می‌ش��ود‪ .‬وج��ود معارضان باعث می‌ش��ود کارگاه‌های‬ ‫معدنی چندین روز تعطیل ش��وند‪ ،‬در حالی که تعطیلی هر‬ ‫یک روز معدن باعث ‪ 15‬تا ‪ 40‬میلیون تومان ضرر می‌شود‬ ‫و بیکاری ‪ 20‬نفر را به طور مستقیم و چندین نفر را به طور‬ ‫غیرمستقیم به همراه دارد‪.‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 12‬مرداد ‪1398‬‬ ‫اول ذی‌الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 3‬اوت ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره ‪217‬‬ ‫یادداشت‬ ‫صنعت سنگ‪ ،‬نیازمند‬ ‫نگرش کارشناسانه‬ ‫کارشناسان در اهمیت تشکیل گروه‌های تخصصی و اجرایی معدن مطرح کردند‬ ‫رامین قربان‌زاده‬ ‫فعال حوزه صادرات‬ ‫کنسرسیوم‌های صادراتی‪ ،‬موتور رشد معادن سنگ‬ ‫‹ ‹نظارت چندانی وجود ندارد‬ ‫نبی‌پ��ور‪،‬‬ ‫مه��دی‬ ‫مدیرعامل کنسرس��یوم‬ ‫افق آین��ده صادرات مواد‬ ‫معدن��ی در گفت‌وگ��و با‬ ‫روزگار معدن اظهار کرد‪:‬‬ ‫یک��ی از عوامل توس��عه‬ ‫اقتص��ادی در کش��ورهای پیش��رفته‪ ،‬وج��ود‬ ‫ش��رکت‌های بزرگ صادراتی در حوزه س��نگ‬ ‫است اما متاسفانه در کشور ما این مهم چندان‬ ‫دیده نمی‌شود‪.‬‬ ‫نبی‌پور اظهار کرد‪ :‬ایران از نظر منابع سنگی‬ ‫در جهان ش��ناخته‌شده است و در این زمینه‬ ‫ی��ک تولیدکنن��ده بزرگ به ش��مار می‌آید اما‬ ‫همچنان در ص��ادرات حجم کوچکی را داریم‬ ‫و نتوانسته‌ایم آن‌طور که شایسته است خود را‬ ‫در بازارهای بین‌المللی نشان دهیم‪.‬‬ ‫مدیرعامل کنسرس��یوم افق آینده صادرات‬ ‫م��واد معدنی‪ ،‬دالی��ل این امر را در نداش��تن‬ ‫یک کنسرسیوم منس��جم دانست و بیان کرد‪:‬‬ ‫متاسفانه ما در کش��ور کنسرسیوم یا انجمنی‬ ‫را که به‌طور منسجم متولی این موضوع باشد‪،‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه‌ای‬ ‫منیر حضوری‪:‬‬ ‫در بخ��ش مع��دن با توجه به زیرس��اخت‌ها‬ ‫می‌ت��وان با تجمیع واحدهای کوچک در حوزه‬ ‫معادن و بخش تولید محصوالت معدنی‪ ،‬زمینه‬ ‫را برای رسیدن به تولید مناسب و رو به توسعه‬ ‫فراهم کرد‪.‬‬ ‫بسیاری باور دارند تشکیل کنسرسیوم برای‬ ‫تولی��د ان��واع محصوالت معدن��ی ضمن اینکه‬ ‫صرفه اقتص��ادی دارد می‌تواند زمینه صادرات‬ ‫را فراه��م کند و ارزش‌افزوده زیادی به همراه‬ ‫بیاورد‪.‬‬ ‫درحال‌حاض��ر ای��ران به دلی��ل برخورداری‬ ‫از ذخای��ر معدنی فراوان در نق��اط مختلف از‬ ‫ظرفی��ت زیادی ب��رای تولید برخوردار اس��ت‬ ‫و می‌ت��وان ب��ا برنامه‌ریزی و س��رمایه‌گذاری‪،‬‬ ‫زمینه را برای رشد و توسعه در صنایع معدنی‬ ‫فراهم کرد‪ .‬یکی از مس��ائلی که در این زمینه‬ ‫وج��ود دارد‪ ،‬افزایش تولی��د در حوزه صادرات‬ ‫و اس��تخراج از معادن اس��ت‪ .‬در واقع به‌وسیله‬ ‫تجمی��ع مع��ادن متوس��ط و کوچک‌مقی��اس‬ ‫می‌توان قابلیت سرمایه‌گذاری برای تشکیل و‬ ‫راه‌ان��دازی کارخانه‌های مختلف را که به‌عنوان‬ ‫محص��والت مهم و باارزش به ش��مار می‌آیند‪،‬‬ ‫فراهم کرد‪.‬‬ ‫روزگار مع��دن در زمینه لزوم توجه به نقش‬ ‫کنسرس��یوم در حوزه‌های مختل��ف معدنی با‬ ‫کارشناسان و فعاالن این حوزه گفت‌وگو کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫مهدی نبی‌پور‪ :‬هرچند تولیدکننده‌های خوبی در حوزه‬ ‫سنگ داریم اما لزوما صادرکننده خوبی نیستیم‪ .‬با توجه‬ ‫به این شرایط پیشنهاد می‌کنیم یک کنسرسیوم راه‬ ‫بیندازیم تا نقطه‌ضعف صادرات را پوشش دهیم‬ ‫نداریم‪ .‬درنتیجه‪ ،‬این مهم باعث ش��ده اس��ت‬ ‫حتی با وجود تولیدکنن��ده‌ خوب بودن‪ ،‬لزوما‬ ‫صادرکننده خوبی نباشیم‪.‬‬ ‫نبی‌پ��ور ادام��ه داد‪ :‬با توجه به این ش��رایط‬ ‫پیش��نهاد می‌کنی��م ی��ک کنسرس��یوم راه‬ ‫بیندازیم تا نقطه‌ضعف صادرات خود را پوشش‬ ‫دهیم‪.‬‬ ‫این فع��ال معدنی در ادام��ه از ضعف ما در‬ ‫کنترل واردات س��نگی به کش��ور سخن گفت‬ ‫و در پاس��خ به این پرس��ش که چ��را باوجود‬ ‫اینکه در حوزه تنوع و ظرفیت س��نگ‪ ،‬شرایط‬ ‫خوبی داریم اما همچنان سنگ‌هایی را از چین‬ ‫و آنه��م باکیفیت پایی��ن وارد می‌کنیم‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫متاسفانه ازآنجایی‌که نظارت چندانی در کشور‬ ‫ما وجود ندارد‪ ،‬ش��اهد هستیم که سنگ‌های‬ ‫بی‌کیفیت خارجی ازجمله س��نگ‌های چینی‬ ‫به‌راحتی وارد می‌ش��وند‪ ،‬درحالی‌که اگر دولت‬ ‫کنترل و نظارت خ��ود را بر این حوزه افزایش‬ ‫ده��د و به هر کس اجازه نده��د به این حوزه‬ ‫وارد شود‪ ،‬وضعیت بهتر از این می‌شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل کنسرس��یوم افق آینده صادرات‬ ‫مواد معدنی ادامه داد‪ :‬س��نگ ب��ه طور عمده‬ ‫قاچاق نمی‌ش��ود بلکه از گمرک وارد کش��ور‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬در این‌بین مس��ئله مهم این است‬ ‫که نظ��ارت چندانی وجود ندارد و متاس��فانه‬ ‫عده‌ای سنگ بی‌کیفیت چینی را که برای مزار‬ ‫استفاده می‌شود‪ ،‬در حوضچه‌هایی می‌گذارند‬ ‫و رنگ می‌کنند اما رنگ این س��نگ در مقابل‬ ‫آفتاب از بین می‌رود و باید عوض شود‪.‬‬ ‫نبی‌پ��ور ادامه داد‪ :‬گاهی دیده‌ش��ده که در‬ ‫پروژه‌های دولتی هم از س��نگ چینی استفاده‬ ‫می‌شود‪ .‬برای نمونه در بخش‌هایی از فرودگاه‬ ‫مهرآباد‪ ،‬ش��هرداری‌ها و مراکز خرید بزرگ به‬ ‫طور عمده از سنگ‌های وارداتی چینی استفاده‌‬ ‫شده است‪ .‬به‌این‌ترتیب می‌بینیم که مسئوالن‬ ‫خوب حرف می‌زنند اما خوب عمل نمی‌کنند‪.‬‬ ‫دراین‌بین اگر یک کنسرسیوم یا انجمن به‌طور‬ ‫مستقل ش��کل بگیرد می‌تواند به کنترل بازار‬ ‫س��نگ در ح��وزه ص��ادرات و واردات کم��ک‬ ‫کند‪ .‬البته مجموعه ما در تالش اس��ت در این‬ ‫حوزه فعالیت کند ت��ا بتواند این مهم را انجام‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹آموزش پیمانکاران کوچک‬ ‫ارسالن ش��جاعی‪ ،‬مدیر‬ ‫پ��روژه نظ��ام مب��ادالت‬ ‫پیمانکاری فرعی و فعال‬ ‫در دبیرخان��ه تجهیزات‬ ‫معدنی و سیمانی شرکت‬ ‫ش��هرک‌های صنعت��ی‬ ‫استان کرمان نیز در گفت‌وگو با روزگار معدن‬ ‫اظهار کرد‪ :‬پیمانکاران و فعاالن کوچک معدنی‬ ‫به یک کنسرس��یوم یا مجموعه منس��جم نیاز‬ ‫دارن��د تا بتوانند به رش��د خود در کل کش��ور‬ ‫کمک کنند‪.‬‬ ‫این فعال معدنی با اش��اره ب��ه فعالیت‌هایی‬ ‫ک��ه برخ��ی از مجموعه‌ه��ای ب��زرگ در این‬ ‫زمین��ه انجام داده‌اند‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬ما به‌عنوان‬ ‫یک مش��اور و راهنما برای پیمانکاران کوچک‬ ‫فعالیت می‌کنیم و به آنها آموزش می‌دهیم که‬ ‫چگونه می‌توانند موقعیت خود را تقویت کنند‬ ‫و در حوزه ویژه معدنی خود بزرگ شوند‪.‬‬ ‫آم��وزش می‌دهیم که چگون��ه با واحدهای‬ ‫کارفرما مثل مس سرچش��مه‪ ،‬ش��هید باهنر و‬ ‫واحده��ای بزرگ ح��وزه خود ارتب��اط برقرار‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫ش��جاعی ادام��ه داد‪ :‬منظ��ور از پیمانکاران‬ ‫کوچک کس��انی هس��تند که ت��ا ‪ ۵۰‬نفر عضو‬ ‫دارند و منظور از پیمانکاران متوسط این است‬ ‫که تا ‪ ۱۵۰‬نفر را ش��امل می‌شوند‪ .‬دراین‌بین‬ ‫ما به‌عنوان قطعه‌س��ازان می‌توانیم به معدن و‬ ‫ماش��ین‌آالت معدنی کمک کنیم‪ .‬به‌این‌ترتیب‬ ‫صنایع وابس��ته معدنی حس��اب می‌ش��ویم و‬ ‫تالش می‌کنیم به صنایع معدنی کمک شود‪.‬‬ ‫این فعال معدنی اظهار ک��رد‪ :‬درحال‌حاضر‬ ‫ح��دود ‪ ۸۰‬واح��د پیمان��کاری در زمین��ه‬ ‫قطعه‌سازی در تمام کش��ور فعالیت می‌کنند‪.‬‬ ‫وظیفه مجموعه‌های بزرگی مثل ما این اس��ت‬ ‫که بتوانیم این تعداد پیمانکار را توانمند کنیم‬ ‫تا بی��ن پیمانکاران و واحدهای کارفرما ارتباط‬ ‫برقرار شود و موجب ارتقای فعالیت پیمانکاران‬ ‫و ایجاد بازار برای آنها شویم‪.‬‬ ‫ش��جاعی با بیان اینکه م��ا زیرمجموعه یک‬ ‫پروژه جهانی هس��تیم‪ ،‬ادام��ه داد‪ :‬یونیدو این‬ ‫پ��روژه را معرفی کرده و از س��ال ‪ ۸۸‬مقدمات‬ ‫اجرای آن فراهم شد‪.‬‬ ‫از س��ال ‪ ۹۵‬نیز به‌ط��ور عملیاتی کار خود‬ ‫را آغاز کرد‪ .‬دبیرخانه کرمان هم از س��ال ‪۹۶‬‬ ‫فعال‌ش��ده و با حمایت ش��رکت‌های صنعتی‬ ‫ای��ران و زی��ر نظ��ر اس��تان کرم��ان فعالیت‬ ‫می‌کند‪.‬‬ ‫تهیه نقشه‌های آتشفشان دماوند از سوی سازمان زمین‌شناسی‬ ‫از س��وی پژوهشگران سازمان زمین‌شناس��ی و اکتشافات‬ ‫معدنی‪ ،‬نقش��ه‌های بیس��ت و پنج‌هزارم آتشفشان دماوند به‬ ‫عنوان یک آتشفشان خفته تهیه شده است‪ .‬به گفته آنها این‬ ‫نقش��ه‌ها با رویکرد بررسی مخاطرات تهیه شده‌اند چراکه در‬ ‫صورت فوران دماوند‪ ۴ ،‬استان که یک چهارم جمعیت کشور‬ ‫را در خود جای داده‌اند‪ ،‬تحت تاثیر قرار می‌گیرند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایس��نا‪ ،‬حمی��ده رش��ید‪ ،‬مجری ط��رح تهیه‬ ‫نقش��ه‌های زمین‌شناس��ی آتشفش��ان دماون��د در س��ازمان‬ ‫زمین‌شناس��ی و اکتش��افات معدن��ی با اش��اره ب��ه اقدامات‬ ‫ای��ن س��ازمان در زمین��ه تهی��ه نقش��ه‌های یکص��د هزارم‪،‬‬ ‫اف��زود‪ :‬تهیه این نقش��ه‌ها در اوایل دهه ‪ ۸۰‬به پایان رس��ید‬ ‫و پ��س از آن تهی��ه نقش��ه‌های زمین‌شناس��ی آتشفش��ان‬ ‫دماوند از س��وی س��ازمان زمین‌شناسی در دس��تور کار قرار‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫وی تهیه نقش��ه‌های بیس��ت‌و‌پنج هزارم آتشفشان دماوند‬ ‫را از اه��داف ای��ن پروژه نام برد و یادآور ش��د‪ :‬به این منظور‬ ‫تحقیقات زیادی در س��ازمان‌های زمین‌شناس��ی جهان آغاز‬ ‫تو‌پنج هزارم بهتر است یا‬ ‫شد تا ببینیم تهیه نقشه‌های بیس ‌‬ ‫تو‌پنج هزارم‬ ‫پنجاه هزارم که در نهایت تهیه نقش��ه‌های بیس ‌‬ ‫در دستور کار قرار گرفت‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬نقشه‌های بیست‌و‌پنج هزار نقشه‌هایی هستند‬ ‫که دقت آنها از نقشه‌های قبلی بیشتر است و می‌توان از آنها‬ ‫در کارهای عمرانی استفاده کرد‪ ،‬در زمره نقشه‌های کاربردی‬ ‫نیز به شمار می‌روند‪.‬‬ ‫رش��ید‪ ،‬با بیان اینکه برای تهیه این نقش��ه‌ها اولویت‌هایی‬ ‫در نظر گرفته ش��د‪ ،‬ادامه داد‪ :‬ب��ا توجه به اینکه دماوند یک‬ ‫آتشفش��ان خفته اس��ت نه خاموش؛ احتم��ال می‌رود در هر‬ ‫زمانی فعال ش��ود؛ از این رو تهیه نقشه‌های این آتشفشان با‬ ‫اولویت مخاطرات در دس��تور کار سازمان زمین‌شناسی قرار‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫مجری طرح‪ ،‬دقیق‌ترین نقشه‌های تهیه شده از سوی «آلن‬ ‫باخ» سوئیس��ی از دماوند را مربوط به س��ال ‪ ۱۹۶۶‬میالدی‬ ‫دانس��ت و خاطرنشان کرد‪ :‬این نقش��ه‌ها در قالب تز دکتری‬ ‫وی تهیه ش��دند و نقشه‌های تهیه شده مربوط به اطراف قله‬ ‫دماوند و نه خود دماوند بوده اس��ت‪ .‬نقش��ه‌های ‪ ۲۵۰‬هزارم‬ ‫و ‪ ۱۰۰‬هزارمی که از این آتشفش��ان تهیه ش��دند نیز نتیجه‬ ‫پژوهش‌ه��ای آلن باخ بودند و بررس��ی‌های دقیق‌تر روی آن‬ ‫انجام نشده‌اند‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه در این پروژه‪ ،‬س��ازمان زمین‌شناس��ی‬ ‫درصدد تهیه نقش��ه‌های بیست‌وپنج‌هزارم برآمد‪ ،‬اضافه کرد‪:‬‬ ‫برای این منظور مطالعات اولیه‌ انجام شد اما در نهایت منجر‬ ‫به انتشار نقش ‌ه نشد‪.‬‬ ‫رش��ید‪ ،‬آغاز این مطالعات را از س��ال ‪ ۸۸‬دانست و گفت‪:‬‬ ‫در این مطالعات اقدام به تهیه نقش��ه‌های زمین‌شناس��ی ‪۲‬‬ ‫منطقه «رینه» و «چاچال» دماوند کردیم که بخش عمده‌ای‬ ‫از قله دماوند را در بر می‌گیرند‪ .‬به گفته این پژوهشگر حوزه‬ ‫آتشفشان‌شناسی‪ ،‬برداشت صحرایی این ‪ ۲‬نقشه در سال‌های‬ ‫‪ ۸۸‬و ‪ ۸۹‬در ‪ ۸‬ماموریت انجام ش��د و با توقف ‪ ۵‬س��اله‪ ،‬در‬ ‫سال‌های ‪ ۹۶ ،۹۵‬و ‪ ۹۷‬با ‪ ۶‬ماموریت‪ ،‬تکمیل شد‪.‬‬ ‫رشید‪ ،‬تهیه نقشه زمین‌شناس��ی را دارای مراحل مختلف‬ ‫«جمع‌آوری اطالع��ات اولیه»‪« ،‬تلفیق داده‌ه��ا با یکدیگر»‪،‬‬ ‫«مطالعات و برداش��ت‌های صحرایی و آنالی��ز این داده‌ها در‬ ‫آزمایش��گاه» و در نهایت «تهیه نقش��ه» عنوان کرد و افزود‪:‬‬ ‫این نقش��ه‌ها‪ ،‬حاوی اطالعاتی درباره واحدهای سنگی‪ ،‬سن‬ ‫آنها‪ ،‬نوع س��نگ (رس��وبی‪ ،‬دگرگونی و آذرین)‪ ،‬گس��ل‌ها و‬ ‫چین‌خوردگی‌ها و ظرفیت‌های معدنی است‪.‬‬ ‫وی درب��اره گس��ل‌های آتشفش��ان دماون��د توضی��ح داد‪:‬‬ ‫تاریخچه فعالیت این آتشفشان از حدود ‪ ۱.۸‬میلیون سال تا‬ ‫‪ ۷‬هزار و ‪ ۳۰۰‬سال پیش بوده است؛ از این رو یک آتشفشان‬ ‫جوان به ش��مار می‌رود و بر این اس��اس گس��ل‌خوردگی در‬ ‫آن کم اس��ت چون پیدای��ش آن به زم��ان کوتاهی محدود‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫سنگ از مصالح ساختمانی است که از قدیم مهم‬ ‫بوده اما به دلیل فراوانی در کشور ما آن‌طور که باید‬ ‫و شاید مورد توجه قرار نگرفته است‪.‬‬ ‫برخ��ی باور دارند که چین رتبه باالیی در مصرف‬ ‫سنگ دارد‪ ،‬در حالی که ایران به دلیل سرانه مصرف‬ ‫مقام نخس��ت را در جهان دارد و ازجمله کشورهایی‬ ‫اس��ت که در صنعت س��نگ جزو پرمصرف‌هاست‪.‬‬ ‫در کش��ور ما همه اقش��ار از جمله فقیر‪ ،‬متوس��ط و‬ ‫ثروتمند از سنگ استفاده می‌کنند و به عبارتی این‬ ‫بخش جزو دم دس��ت‌ترین مصالح مصرفی اس��ت‪.‬‬ ‫البته این موضوع جدید نیست و به تاریخ کشورمان‬ ‫بازمی‌گردد‪.‬‬ ‫اگ��ر بخواهی��م از توانمندی‌های ای��ران در حوزه‬ ‫س��نگ صحبت کنیم باید بگویی��م توانمندی‌های‬ ‫زی��ادی داری��م‪ .‬ب��رای نمونه س��نگ تراورتن قرمز‬ ‫آذرشهر در آذربایجان شرقی در جهان نادر و کمیاب‬ ‫اس��ت اما در ایران یافت می‌شود‪ .‬در این بین اگر به‬ ‫ن��وع مصرف دقت کنیم می‌بینیم که خیلی قدر آن‬ ‫را ندانس��ته‌ایم‪ .‬ما همواره سنگ تراورتن را با حالت‬ ‫انفجاری‪ ،‬خرد و به عنوان الش��ه برای چیدن دیوار‬ ‫استفاده کرده‌ایم‪ ،‬در حالی که همین سنگ الشه‌ای‬ ‫برای پروژه‌های لوکس در جهان استفاده شده است‪.‬‬ ‫مش��کل این اس��ت که ما هیچ گاه ب��ا دنیا تعامل‬ ‫مناس��ب نداش��ته‌ایم‪ .‬در گذش��ته هم که ارتباطات‬ ‫خوبی داشتیم‪ ،‬دید اقتصادی نداشتیم‪ .‬به این ترتیب‬ ‫در بخ��ش معدن آن نگرش��ی ک��ه باید به موجودی‬ ‫کش��ور داشته باشیم را نداریم‪ .‬این مهم به یک دید‬ ‫کارشناس��انه و تخصصی نیازمند است که جای آن‬ ‫در کشور خالی است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫پسماندها‪ ،‬آالینده‌های‬ ‫اجتناب‌ناپذیر‬ ‫کارش��ناس آب و خ��اک اداره کل حفاظ��ت‬ ‫محیط‌زیس��ت خراس��ان جنوبی گفت‪ :‬نمی‌توانیم‬ ‫بدون توس��عه صنعت‪ ،‬کشاورزی و توسعه شهرها و‬ ‫روس��تاها زندگی راحتی داش��ته باشیم‪ .‬همزمان به‬ ‫ان��دازه کافی از منابع آب‪ ،‬خ��اک‪ ،‬جنگل‪ ،‬دریاها و‬ ‫س��واحل و موجودات زنده آنها مراقبت و محافظت‬ ‫نکردیم و امروز با مشکالت زیادی روبه‌رو شده‌ایم‪.‬به‬ ‫گزارش ایسنا فاطمه دعاگویان‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬پسماندها‬ ‫یکی از عوامل آالینده اجتناب‌ناپذیر هستند چراکه‬ ‫انس��ان‌ها به دلیل افزایش جمعیت از سال‌های دور‬ ‫به صنعت‪ ،‬کش��اورزی‪ ،‬مس��کن‪ ،‬س��د‪ ،‬چوب‪ ،‬دارو‪،‬‬ ‫غذاه��ای بس��ته‌بندی‪ ،‬رایانه‌ها‪ ،‬دس��تگاه‌ها‪ ،‬مواد‬ ‫ش��یمیایی تولیدی و‪ ...‬نیازمند ش��ده‌اند‪.‬وی افزود‪:‬‬ ‫نمی‌توانیم بدون توسعه صنعت و کشاورزی و توسعه‬ ‫ش��هرها و روس��تاها زندگی راحتی داشته باشیم اما‬ ‫همزم��ان به اندازه کافی از منابع آب‪ ،‬خاک‪ ،‬جنگل‪،‬‬ ‫دریاه��ا‪ ،‬س��واحل و موجودات زن��ده آنها مراقبت و‬ ‫محافظت نکردیم و امروز با مشکالت زیادی روبه‌رو‬ ‫ش��ده‌ایم‪ .‬کارش��ناس آب و خاک اداره کل حفاظت‬ ‫محیط‌زیس��ت خراسان جنوبی بیان کرد‪ :‬دولت‌ها و‬ ‫مراجع ذی‌صالح قانونی درباره وظایف و مس��ئولیت‬ ‫تولیدکنندگان انواع پسماندها (زباله‌های خانگی در‬ ‫شهرها و روس��تاها‪ ،‬پسماندهای پزشکی و درمانی‪،‬‬ ‫پس��ماندهای صنعتی‪ ،‬معدنی‪ ،‬پسماندهای حاصل‬ ‫از س��موم و کودهای ش��یمیایی و‪ )...‬تعیین تکلیف‬ ‫نّهای ذی‌ربط مس��ئول‬ ‫کرده‌ان��د و دولت و س��ازما ‌‬ ‫مدیریت آنها هستند‪ .‬دعاگویان ادامه داد‪ :‬همکاری‬ ‫هم��ه آحاد جامع��ه در اج��رای برنامه‌های مختلف‬ ‫اجتماع��ی‪ ،‬زیس��ت‌محیطی و بهداش��تی‪ ،‬از جمله‬ ‫مدیریت پسماند از عوامل اثرگذار در اجرای درست‬ ‫و کاهش هزینه‌هاست‪ .‬کارشناس آب و خاک اداره‬ ‫کل حفاظت محیط‌زیس��ت خراسان جنوبی با بیان‬ ‫اینکه فرهنگ‌سازی و آموزش عمومی شهروندان در‬ ‫این زمینه از اولویت ویژه‌ای برخوردار اس��ت‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫ارائه آموزش‌های عمومی و افزایش س��طح فرهنگ‬ ‫و آگاهی ش��هروندان به‌تدری��ج باعث کاهش میزان‬ ‫تولی��د زباله و صرفه‌جویی در مصرف منابع ش��ده و‬ ‫از طرفی میزان تفکیک پس��ماندها در مبادی تولید‬ ‫افزای��ش خواهد یافت که باع��ث کاهش هزینه‌ها از‬ ‫جمله حمل‌ونقل پسماندها خواهد شد‪.‬‬
‫صنایع‌معدنی غیرفلزی‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 12‬مرداد ‪1398‬‬ ‫اول ذی‌الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 3‬اوت ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره ‪217‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫‪ ۵۰‬هزار پاکت سیمان‬ ‫اهدایی دفتر مقام معظم‬ ‫رهبری به سیل‌زدگان‌‬ ‫توزیع هزار تن سیمان رایگان در مناطق سیل‌زده لرستان‬ ‫رئیس ستاد هماهنگی بازسازی مناطق سیل‌زده لرستان‬ ‫گفت‪۱۵ :‬هزار تن سیمان رایگان برای بازسازی و تعمیر در‬ ‫مناطق سیل‌زده استان توزیع شده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬رضا خواجه‌ای عنوان کرد‪ :‬برای هر واحد‬ ‫مس��کونی درحال ساخت ‪۸‬تن و هر واحد تعمیری تا سقف‬ ‫‪ ۲۰‬کیسه سیمان رایگان در حال توزیع است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه آهن‌آالت و مصالح ساختمانی کافی‬ ‫برای بازس��ازی مناطق دپو شده اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬مشکل‬ ‫خاصی در زمینه تامین ش��ن و ماس��ه وج��ود ندارد و روند‬ ‫س��اخت و تعمی��ر واحدهای مس��کونی مطلوب اس��ت‪.‬وی‬ ‫همچنین درباره برخی اظهارنظرها درباره پرداخت نش��دن‬ ‫تمامی تس��هیالت بانکی به س��یل‌زدگان گفت‪ :‬این امر در‬ ‫ص��ورت صحت‪ ،‬در هیچ ش��رایطی و با ه��ر عنوانی قانونی‬ ‫نیس��ت و بانک‌های متخلف معرفی می‌ش��وند‪.‬خواجه‌ای با‬ ‫اش��اره به پرداخت ‪۷۸‬میلیارد تومان کمک بالعوض و ‪۵۵۰‬‬ ‫تومان وام به س��یل‌زدگان ادام��ه داد‪ :‬تاکنون ‪۳۲‬هزار واحد‬ ‫مسکونی برای دریافت تسهیالت به بانک معرفی و ‪۲۶‬هزار‬ ‫واح��د موفق به عقد قرارداد ش��ده‌اند‪ ۳۱.‬هزار و ‪ ۶۸۴‬واحد‬ ‫مس��کن و تجاری ش��هر و روستاهای اس��تان در ‪۱۸‬شهر و‬ ‫‪۱۲۰۰‬روستا بر اثر سیل تخریب شده یا آسیب دیده است‪.‬‬ ‫یک‌هزار و ‪۸۵۵‬واحد شهری و ‪۱۵‬هزار و ‪۵۵۰‬واحد مسکونی‬ ‫روس��تایی به‌طور کامل تخریب ش��ده‪ ۵ ،‬هزار و ‪ ۸۷۵‬واحد‬ ‫مس��کونی ش��هری و ‪۱۲‬هزار و ‪۲۴۷‬مس��کن روستایی نیز‬ ‫آسیب دیده‌اند و نیازمند تعمیر هستند‪ ۲ .‬هزار و ‪۳۷۳‬واحد‬ ‫تجاری شهرها تخریب شده و ‪۳‬هزار و ‪۴۲۰‬واحد نیز آسیب‬ ‫دیده که این تعداد در روستاها به ترتیب ‪ ۲۱۵‬و ‪۱۴۹‬واحد‬ ‫اس��ت‪ .‬هم‌اکنون استان اصفهان در شهرپلدختر‪ ،‬اردبیل در‬ ‫معموالن‪ ،‬قزوین در نورآباد‪ ،‬مرکزی در دوره چگنی و استان‬ ‫کردستان در شهرستان‌های ازنا و الیگودرز کار بازسازی این‬ ‫مناطق را به عنوان استان معین برعهده دارند‪.‬‬ ‫آمار وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در ‪ 3‬ماه نخست سال نشان می‌دهد‬ ‫رشد تولید شیشه وکاهش تولید کاشی و سرامیک‬ ‫ذوب‌آهن اصفهان برای‬ ‫تحقق اهداف تولید و‬ ‫صادرات مصمم است‬ ‫به��زاد کرم��ی‪ ،‬مدی��ر بازاریاب��ی و ف��روش‬ ‫خارجی در حوزه معاون��ت بازرگانی ذوب‌آهن‬ ‫اصفه��ان ک��ه در غرفه ش��رکت در نوزدهمین‬ ‫نمایش��گاه بین‌الملل��ی صنع��ت س��اختمان‬ ‫ته��ران حضور داش��ت‪ ،‬یادآور ش��د‪ :‬مهم‌ترین‬ ‫مش��کل فعلی ما کمب��ود مواد اولی��ه آهن‌دار‬ ‫اس��ت وگرن��ه دیگ��ر امکان��ات موج��ود و‬ ‫ظرفی��ت تولی��د بی��ش از مقدار تولی��د فعلی‬ ‫است‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش معدن‌نیوز‪ ،‬کرمی عن��وان کرد‪:‬‬ ‫گران شدن جهانی مواد اولیه مانند سنگ‌آهن‬ ‫موجب افزایش صادرات این محصول به خارج‬ ‫شده و انتظار است که ایمیدرو و دیگر مسئوالن‬ ‫داخلی مربوط با جلوگیری از صادرات س��نگ‬ ‫آهن مواد اولیه شرکت‌هایی مانند ذوب آهن و‬ ‫فوالد مبارکه را فراهم کردند‪.‬‬ ‫کرمی در ادامه افزود‪ :‬در س��ال جاری تولید‬ ‫بی��ش از ‪ ۳‬میلیون و ‪ ۵۰‬ه��زار تن و صادرات‬ ‫ح��دود یک میلی��ون و ‪ 100‬هزار تن به عنوان‬ ‫هدف تعیین شده و مدیریت و کارکنان شرکت‬ ‫باوجود مش��کالت گوناگون در صدد تحقق این‬ ‫ه��دف بوده و در ‪ ۵‬ماه گذش��ته نیز این هدف‬ ‫محقق شده است‪.‬‬ ‫رشد ‪۱۱۷‬درصدی سود‬ ‫شرکت سیمان سفید نی‌ریز‬ ‫سیمان سفید نی‌ریز رشد ‪۱۱۷‬درصدی را در‬ ‫دوره ‪ ۳‬م��اه منتهی به ‪ ۳۱‬خ��رداد ‪ ۹۸‬محقق‬ ‫کرد‪ .‬به گزارش روابط عمومی هلدینگ سیمان‬ ‫فارس و خوزستان‪ ،‬سود شرکت سیمان سفید‬ ‫نی‌ریز در دوره ‪ ۳‬ماه منتهی به ‪ ۳۱‬خرداد ‪۹۸‬‬ ‫(حسابرس��ی نشده) رش��د ‪۱۱۷‬درصدی را به‬ ‫همراه داشته است‪.‬‬ ‫در ای��ن ش��رکت در دوره ‪ ۳‬م��اه منتهی به‬ ‫‪۳۱‬خ��رداد ‪ ۹۸‬ب��ه ازای هر س��هم ‪۸۰۲‬ریال‬ ‫سود محقق شد که مدیریت اثربخش هزینه‌ها‬ ‫و افزای��ش ‪۳۳‬درص��دی میزان فروش نس��بت‬ ‫به مدت مش��ابه س��ال گذش��ته از اصلی‌ترین‬ ‫عوام��ل دس��تیابی به ای��ن میزان رش��د بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹رشد ‪ ۲‬رقمی تولیدات شیشه‬ ‫آمارهای ‪۳‬ماه نخس��ت سال جاری در زمینه‬ ‫چینی بهداش��تی‪ ،‬ظرف‌های چینی و شیش��ه‬ ‫جام حاکی از رشد ‪ 2‬رقمی در مقایسه با مدت‬ ‫مشابه سال گذشته است‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایرنا‪ ،‬بر پای��ه جدول‌های آماری‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت در ‪ ۳‬م��اه‬ ‫نخست س��ال جاری در زمینه چینی بهداشتی‬ ‫تولید به بیش از ‪ ۲۸‬هزار و ‪ ۹۰۰‬تن رس��ید که‬ ‫در مقایسه با ‪ ۱۹‬هزار و ‪۱۰۰‬تن عملکرد مدت‬ ‫مش��ابه سال گذشته رش��د ‪۵۱.۶‬درصدی ثبت‬ ‫ش��د که در بین ‪ ۱۳‬محصول‪ ،‬تولیدات معدنی‬ ‫و صنایع مربوط باالترین میزان افزایش را نشان‬ ‫می‌دهد‪.‬‬ ‫همچنین ظرف‌های چینی تولیدی در ‪ ۳‬ماه‬ ‫نخست سال جاری افزون‌بر ‪ ۱۳‬هزار و ‪۴۰۰‬تن‬ ‫بود ک��ه در مقایس��ه ب��ا ‪ ۱۰‬ه��زار و ‪۹۰۰‬تن‬ ‫عملکرد ‪ ۳‬ماه ابتدایی س��ال گذش��ته افزایش‬ ‫‪۲۳.۱‬درصدی را نشان می‌دهد‪.‬‬ ‫گم��رک ای��ران در زمین��ه ارزش ص��ادرات‬ ‫ظرف‌های چینی و شیش��ه‌ای در سال ‪ ۹۶‬رقم‬ ‫‪ ۱۲۶‬میلی��ون دالر را عنوان ک��رده بود که در‬ ‫مقایس��ه با سال ‪ ۹۵‬رش��د حدود یک‌درصدی‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫برابر آمارهای وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫در مدت ‪ ۳‬ماه نخست سال جاری تولید شیشه‬ ‫جام به ‪ ۲۷۲‬هزار و ‪ ۳۰۰‬تن رس��ید که رش��د‬ ‫‪۱۵.۷‬درصدی را نس��بت به عملکرد ‪ ۳‬ماه بهار‬ ‫سال ‪ ۹۷‬نشان می‌دهد‪ .‬تولید شیشه جام در ‪۳‬‬ ‫ماه ابتدایی س��ال گذشته ‪ ۲۳۵‬هزار و ‪۴۰۰‬تن‬ ‫ثبت شده بود‪.‬‬ ‫گمرک ایران ارزش صادرات شیشه ساختمانی‬ ‫در س��ال ‪ ۹۶‬را ‪۱۰۶‬میلیون‌دالر اعالم کرد که‬ ‫نسبت به سال ‪ ۹۵‬رشد ‪۱۰.۴‬درصدی داشت‪.‬‬ ‫آم��ار وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت در‬ ‫زمین��ه تولیدات ظرف‌های شیش��ه‌ای در ‪ ۳‬ماه‬ ‫سال ‪۹۸‬گویای افت ‪۹.۹‬درصدی در این بخش‬ ‫نسبت به عملکرد دوره مشابه سال ‪ ۹۷‬است‪.‬‬ ‫امس��ال در دوره ای��ن گ��زارش ‪ ۱۰۳‬هزار و‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه‌ای‬ ‫‪ ۵۰‬هزار پاکت س��یمان اهدای��ی دفتر مقام‬ ‫معظ��م رهب��ری به س��یل‌زدگان شهرس��تان‬ ‫بردسکن اختصاص یافت‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری صدا و س��یما‪ ،‬فرماندار‬ ‫بردس��کن در بازدید از روند ساخت واحدهای‬ ‫مس��کونی مناط��ق س��یل‌زده و اختص��اص‬ ‫‪۵۰‬ه��زار پاک��ت س��یمان هدیه رهب��ر معظم‬ ‫انقالب به س��یل‌زدگان بردس��کن روس��تاهای‬ ‫جالل‌آب��اد‪ ،‬محمدآب��اد‪ ،‬کالته نو و س��یف‌آباد‬ ‫گفت‪ :‬ای��ن محموله س��یمان به‌وس��یله بنیاد‬ ‫مس��تضعفان به خس��ارت‌دیدگان س��یل اهدا‬ ‫شد‪.‬‬ ‫درپی وقوع س��یل فروردین س��ال جاری به‬ ‫هزار و ‪ ۱۰۰‬واحد مسکونی در ‪۳۵‬روستای این‬ ‫شهرس��تان خسارت وارد ش��د که از این تعداد‬ ‫‪ ۷۹۰‬واح��د آن در حال س��اخت و ‪ ۳۱۰‬واحد‬ ‫تعمیری است‪.‬‬ ‫مجتب��ی ش��اکری ب��ا بی��ان اینک��ه در فاز‬ ‫نخس��ت براس��اس س��همیه ابالغی از اس��تان‬ ‫عملیات اجرایی ‪ ۳۱۰‬واحد آغاز ش��ده اس��ت‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬ب��رای تمامی واحدهای خس��ارت‌دیده‬ ‫پروان��ه رایگان س��اختمانی و تش��کیل پرونده‬ ‫انج��ام ش��ده اس��ت و تاکن��ون ‪ ۲۵۰‬واح��د‬ ‫معرف��ی ب��ه بان��ک و انعق��اد ق��رارداد ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫شاکری ابرازامیدواری کرد تا پایان آبان قبل از‬ ‫فصل سرما ‪۳۰‬درصد از واحدهای خسارت‌دیده‬ ‫ناش��ی از س��یل تکمیل و تحوی��ل متقاضیان‬ ‫شود‪.‬‬ ‫گروه معدن‪:‬‬ ‫س��ال گذش��ته صنعت شیش��ه جزو معدود‬ ‫صنایعی بود که با تمام ظرفیت مش��غول تولید‬ ‫بود‪ .‬در س��ال ‪ ۹۷‬حدود ‪ ۲.۵‬میلیون تن شیشه‬ ‫تولید ش��د که البته از این می��زان حدود ‪۳۰‬تا‬ ‫‪۳۵‬درص��د آن ب��ه ص��ادرات اختص��اص یافت‪.‬‬ ‫آمارهای ‪3‬ماه نخست س��ال جاری نیز از رشد‬ ‫این صنعت حکایت دارد‪.‬‬ ‫همچنی��ن در زمین��ه کاش��ی و س��رامیک‬ ‫براساس داده‌های آماری وزارتخانه یاد شده‪ ،‬در‬ ‫‪ ۳‬ماه نخست سال جاری میزان تولید کاشی و‬ ‫س��رامیک از مرز ‪ ۸۱‬هزار و ‪ ۳۲۹.۶‬تن گذشت‬ ‫که در مقایسه با ‪ ۸۵‬هزار و ‪ ۵۳۸.۷‬تن عملکرد‬ ‫‪3‬ماه نخست س��ال گذشته افت ‪۴.۹‬درصدی را‬ ‫نشان می‌دهد‪.‬‬ ‫بر پایه جدول‌های آماری وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در ‪ ۳‬ماه‬ ‫نخست سال جاری در زمینه چینی بهداشتی تولید به بیش از‬ ‫‪ ۲۸‬هزار و ‪ ۹۰۰‬تن رسید که در مقایسه با ‪ ۱۹‬هزار و ‪۱۰۰‬تن‬ ‫عملکرد مدت مشابه سال گذشته رشد ‪۵۱.۶‬درصدی ثبت شد‬ ‫‪۳۰۰‬تن ظرف شیش��ه‌ای تولید شد‪ ،‬درحالی‌که‬ ‫تولید سال گذشته افزون‌بر ‪ ۱۱۴‬هزار و ‪۷۰۰‬تن‬ ‫بود‪.‬‬ ‫‹ ‹تولی�د بی�ش از ‪ ۸۱‬ه�زار مترمرب�ع‬ ‫کاشی و سرامیک‬ ‫همچنی��ن براس��اس داده‌ه��ای آم��اری‬ ‫وزارتخانه یاد ش��ده‪ ،‬در ‪ ۳‬ماه نخس��ت س��ال‬ ‫جاری میزان تولید کاش��ی و س��رامیک از مرز‬ ‫‪۸۱‬هزار و ‪ ۳۲۹.۶‬تن گذش��ت که در مقایس��ه‬ ‫با ‪ ۸۵‬هزار و ‪ ۵۳۸.۷‬تن عملکرد ‪3‬ماه نخس��ت‬ ‫س��ال گذش��ته اف��ت ‪۴.۹‬درص��دی را نش��ان‬ ‫می‌دهد‪.‬‬ ‫صنع��ت کاش��ی و س��رامیک ک��ه در س��ال‬ ‫‪13۹۳‬ظرفیت ‪۵۰۰‬میلیون مترمربعی داش��ت‪،‬‬ ‫در س��ال ‪ 13۹۶‬به ‪۵۴۰‬میلیون مترمربع رسید‬ ‫و انتظ��ار م��ی‌رود در س��ال ‪ ۱۴۰۴‬به ظرفیت‬ ‫‪۷۰۰‬میلیون مترمربعی برسد‪.‬‬ ‫س��ال گذش��ته حدود ‪۴۰۰‬میلیون مترمربع‬ ‫کاش��ی و س��رامیک تولید ش��د که از این رقم‬ ‫بیش از ‪ ۱۰۰‬میلیون مترمربع صادر شد و امروز‬ ‫با وجود اینکه ایران در بین ‪ 5‬کش��ور ش��اخص‬ ‫صادر‌کنن��ده جای دارد‪ ،‬اما به جمع ‪۱۰‬کش��ور‬ ‫تولید‌کننده پیوسته اس��ت‪ ،‬زیرا اوایل دهه ‪۹۰‬‬ ‫در این عرصه نیز بین ‪ 5‬کشور نخست بود‪.‬‬ ‫آمار‌ه��ای غی��ر رس��می حکای��ت از ج��ذب‬ ‫حدود ‪۸۰‬درصد صادرات کاش��ی و س��رامیک‬ ‫ای��ران از س��وی ع��راق دارد و در عی��ن حال‬ ‫بازارهای متنوعی از ش��رق آس��یا تا قاره سیاه‬ ‫(افریق��ا) وج��ود دارد و ش��رایط بین‌الملل��ی‬ ‫اکنون ب��رای نقل و انتقال پول دش��واری‌هایی‬ ‫ایج��اد کرده ک��ه در ام��ر ص��ادرات تاثیر‌گذار‬ ‫است‪.‬‬ ‫گمرک جمهوری اس�لامی ایران در آمارهای‬ ‫س��ال ‪ ۹۶‬تصریح کرد‪ :‬ارزش صادرات کاش��ی‬ ‫و س��رامیک ای��ران افزون‌ب��ر ‪۴۱۰‬میلیون دالر‬ ‫اس��ت که نس��بت به عملکرد س��ال ‪ ۹۵‬رش��د‬ ‫‪۱۱.۷‬درصدی دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹رتب�ه پنج�م ص�ادرات کاش�ی و‬ ‫سرامیک‬ ‫پی��ش از ای��ن نی��ز رئی��س انجم��ن صنفی‬ ‫تولید‌کنندگان کاش��ی و س��رامیک کش��ور با‬ ‫اعالم اینکه س��ال گذش��ته تولیدات این بخش‬ ‫ب��ه م��رز ‪ ۴۰۰‬میلیون مترمربع رس��ید‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ظرفیت نصب شده ماشین‌آالت این بخش ‪۳۵‬تا‬ ‫‪۴۰‬درصد بیش از تولید فعلی است‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایرنا‪ ،‬محم��د روش��نفکر افزود‪:‬‬ ‫صادرات کاش��ی و س��رامیک کش��ور در س��ال‬ ‫‪۹۷‬حدود ‪۱۰‬درصد نس��بت به سال ‪ ۹۶‬افزایش‬ ‫یاف��ت‪ ،‬صادرات این بخش در س��ال ‪ ۹۶‬حدود‬ ‫‪۱۲۱‬میلیون مترمربع بود‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬کشور از لحاظ تولید کاشی‬ ‫و س��رامیک در س��ال‌های ‪ ۱۳۹0 -۹۱‬جایگاه‬ ‫پنج��م (پس از چی��ن‪ ،‬هند‪ ،‬برزیل و اس��پانیا)‬ ‫را ب��ه خ��ود اختص��اص داده بود‪ ،‬ام��ا به‌دلیل‬ ‫سیاس��ت‌های تنظیم بازار ب��ه رتبه نهم یا دهم‬ ‫ن��زول کردیم‪ ،‬از نظر صادرات نیز رتبه پنجم را‬ ‫در س��ال‌های یادشده داشتیم که همچنان این‬ ‫جایگاه حفظ شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹صادرات ‪ ۲۰‬درصدی تولید‬ ‫رئیس انجمن صنفی تولید‌کنندگان کاش��ی‬ ‫و سرامیک کش��ور یادآور شد‪ :‬آمارهای موجود‬ ‫گویای آن است که در سال‌های گذشته بیش‌از‬ ‫‪۸۰‬درصد کاش��ی و س��رامیک تولیدی در بازار‬ ‫داخلی جذب و بقی��ه به عراق و دیگر بازارهای‬ ‫هدف صادر شد‪.‬‬ ‫روش��نفکر اضاف��ه ک��رد‪ :‬ع�لاوه بر ع��راق و‬ ‫کش��ورهای منطقه‪ ،‬آس��یای میانه نیز صادرات‬ ‫ای��ن بخ��ش را جذب ک��رد و اکن��ون برخی از‬ ‫کش��ورهای افریقای��ی ه��م از تولی��دات ایران‬ ‫استقبال می‌کنند‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه تصریح کرد‪ :‬صنعت کاش��ی و‬ ‫س��رامیک ایران امروز از نظ��ر کیفیت‪ ،‬طراحی‬ ‫و‪ ...‬به توانمندی الزم رسیده که بازارهای اروپا‪،‬‬ ‫اقیانوس��یه و امریکای شمالی را نیز زیر پوشش‬ ‫قرار دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹واردات کاش�ی و س�رامیک ی�ک‬ ‫فرصت‬ ‫روشنفکر معتقد است؛ بازار کاشی و سرامیک‬ ‫ای��ران از نظر اقتصادی برای کش��ورهای رقیب‬ ‫به‌صرفه نیس��ت‪ ،‬زیرا تولیدات داخلی با کیفیت‬ ‫مرغ��وب به مرات��ب ارزان‌تر از مش��ابه خارجی‬ ‫است و برآورد می‌شود که سال گذشته واردات‬ ‫این بخش صفر شده باشد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬واردات کاشی و سرامیک‬ ‫خارج��ی امروز دیگر ب��رای تولید‌کنندگان این‬ ‫بخ��ش به‌منزله تهدید نیس��ت‪ ،‬بلک��ه فرصتی‬ ‫ب��رای ارتقای تن��وع تولید و کیفیت به‌ش��مار‬ ‫می‌آید‪.‬‬ ‫الزم به یادآوری اس��ت‪ ،‬چن��دی پیش رضا‬ ‫رحمان��ی وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت نیز‬ ‫درب��اره صنع��ت کاش��ی و س��رامیک عن��وان‬ ‫ک��رد‪ :‬ای��ران در زمین��ه کاش��ی و س��رامیک‬ ‫س��االنه ‪۳۶۰‬میلی��ون مترمرب��ع تولی��د دارد‪،‬‬ ‫درحالی‌ک��ه در گذش��ته ‪۳‬میلی��ون‌مترمرب��ع‬ ‫واردات داش��ت‪ ،‬اکنون نه‌تنها نیازی به واردات‬ ‫نیس��ت‪ ،‬بلکه امکان صادرات هم فراهم ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬رحمانی در ادامه اظهار کرد‪ :‬پاکستان‬ ‫ساالنه ‪۱۰۰‬میلیون مترمربع کاشی و سرامیک‬ ‫مص��رف می‌کن��د و س��ال گذش��ته ‪۸‬میلیون‬ ‫مترمربع صادرات ایران به پاکستان ثبت شد‪.‬‬ ‫جدول نرخ جدید سیمان‬ ‫سیمان خاکستری تحویل در کارخانه‬ ‫فله (تن) ‪ -‬ریال‬ ‫پاکت ‪ ۵۰‬کیلویی (تن) ‪ -‬ریال‬ ‫سیمان ‪۱-۳۲۵‬‬ ‫‪۱.۷۸۶.۰۴۲‬‬ ‫‪۲.۱۲۴.۰۴۲‬‬ ‫تیپ ‪ ۲‬و پوزوالنی‬ ‫‪۱.۸۴۱.۲۸۰‬‬ ‫‪۲.۱۷۹.۲۸۰‬‬ ‫‪۱-۴۲۵‬‬ ‫‪۱.۸۵۹.۶۹۳‬‬ ‫‪۲.۱۹۷.۶۹۳‬‬ ‫تیپ ‪۵‬‬ ‫‪۱.۸۷۸.۱۰۶‬‬ ‫‪۲.۲۱۶.۱۰۶‬‬ ‫‪۱-۵۲۵‬‬ ‫‪۱.۸۹۶.۵۱۸‬‬ ‫‪۲.۲۳۴.۵۱۸‬‬
‫‪ ۷۰۰‬هزار تن به ظرفیت فوالدهای آلیاژی کشور افزوده می‌شود‬ ‫ب��ا افتتاح پروژه یزد یک فوالد آلیاژی ایران به ظرفیت‬ ‫تولید فوالد آلیاژی کش��ور در بخش بیلت ‪ ۷۰۰‬هزار تن‬ ‫افزوده می‌شود‪.‬‬ ‫به گزارش چیالن‪ ،‬علیرض��ا چایچی‪ ،‬مدیرعامل فوالد‬ ‫آلی��اژی ایران گفت‪ :‬فوالد آلیاژی ایران چند پروژه اصلی‬ ‫در این حوزه دارد که یکی از این پروژه‌ها یزد یک است که‬ ‫این طرح به دالیل گوناگون چندین سال به طول انجامیده‬ ‫ولی از س��ال قبل با سرعت عمل بیش��تری آن را دنبال‬ ‫کردیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬پروژه یزد یک تا اوایل س��ال گذش��ته فقط‬ ‫‪۳۲‬درصد پیشرفت فیزیکی داشت اما در سال ‪ ۹۷‬افزون‬ ‫بر ‪۱۰‬درصد به پیشرفت فیزیکی آن افزوده شد و مجموع‬ ‫پیشرفت حاصل شده به ‪ ۴۲‬تا ‪۴۳‬درصد رسید و در سال‬ ‫جاری تاکنون پیش��رفت فیزیک��ی ‪۵۰‬درصدی برای این‬ ‫پروژه حاصل شده است‪.‬‬ ‫چایچی خاطرنش��ان کرد‪ :‬ظرفیت این پروژه ‪ ۷۰۰‬هزار‬ ‫تن محصوالت نیمه‌نهایی مانند بیلت فوالدی است‪ .‬یکی‬ ‫از دالی��ل تاخیر در اجرای این پروژه‪ ،‬مباحث تحریم بود‬ ‫که سبب شد ال‌سی این طرح تمدید نشود‪.‬‬ ‫مدیرعامل فوالد آلیاژی ایران ادامه داد‪ :‬درتالش��یم به‬ ‫کمک تامین‌کننده و همچنین با اس��تفاده از توان داخلی‬ ‫و بومی‌سازی‪ ،‬بخشی از تجهیزات خارجی را داخلی‌سازی‬ ‫کنیم تا شاهد سرعت عمل مطلوبی در این پروژه باشیم‪.‬‬ ‫از متولیان امر نیز انتظار داریم که در مس��ائل بین‌المللی‬ ‫این موضوع ما را ی��اری کنند و راهکارهایی را پیش‌روی‬ ‫ما قرار دهند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬در زمینه افزایش ظرفیت‪ ،‬فوالدهای پرآلیاژ‬ ‫ابزاری و زنگ‌نزن را نیز در قالب پروژه‌های بهبود مستمر‬ ‫دنبال می‌کنیم‪.‬‬ ‫مدیرعامل فوالد آلی��اژی ایران گفت‪ :‬از دیگر اقداماتی‬ ‫که از س��ال قبل در حال انجام آن هستیم‪ ،‬بهبود مصرف‬ ‫الکت��رود و بهب��ود مص��رف فروآلیاژها و ان��رژی (به‌ویژه‬ ‫برق) اس��ت که به بهترین شکل روی بهبود شاخص‌های‬ ‫آنه��ا کار خواهی��م ک��رد‪ .‬همچنی��ن افزای��ش عملکرد‬ ‫تولی��د را نیز در راس��تای ارتقای مس��تمر کیفیت دنبال‬ ‫می‌کنیم‪.‬‬ ‫صنایع‌معدنی فلزی‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 12‬مرداد ‪1398‬‬ ‫اول ذی‌الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 3‬اوت ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره ‪217‬‬ ‫یادداشت‬ ‫خرید هنرمندانه قراضه‬ ‫محمد آشناگر‬ ‫کارشناس بازار ضایعات‬ ‫عزیز قنواتی در گفت‌وگو با روزگار معدن عنوان کرد‬ ‫فوالد آتیه خلیج‌فارس به‌دنبال راه‌اندازی واحد الکترود گرافیتی‬ ‫سارا اصغری‪:‬‬ ‫مجتمع فوالد آتیه خلیج‌فارس سهامی خاص‬ ‫به عنوان نخستین واحد تولید فوالد در زمینی‬ ‫به مس��احت ‪۲۰‬هکتار در شهرک‌های صنعتی‬ ‫ساخته شده است‪.‬‬ ‫ف��از نخس��ت این ش��رکت که از س��ال ‪۹۵‬‬ ‫ب��ه بهره‌ب��رداری رس��یده‪ ،‬مرب��وط ب��ه تولید‬ ‫میلگردهای فوالدی است‪.‬‬ ‫این ش��رکت ب��ا ظرفیتی ح��دود ‪۴۵۰‬هزار‬ ‫تن در سال مش��غول تولید است‪ .‬میلگردهای‬ ‫تولی��دی ش��رکت آتی��ه خلیج‌ف��ارس‬ ‫درحال‌حاضر به کش��ورهای همجوار نیز صادر‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫از مزایای این ش��رکت‪ ،‬نزدیکی به ش��رکت‬ ‫ف��والد خوزس��تان ب��رای تامین م��واد اولیه و‬ ‫همچنین نزدیکی به دریا برای صادرات است‪.‬‬ ‫ب��ه تازگی عزیز قنواتی‪ ،‬مدیرعامل پیش��ین‬ ‫ش��رکت فوالد امیرکبی��ر کاش��ان‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫جدید فوالد آتیه خلیج‌فارس ش��ده اس��ت که‬ ‫درباره برنامه‌های این ش��رکت روزگار معدن با‬ ‫وی گفت‌وگویی انجام داده اس��ت که در ادامه‬ ‫می‌خوانید‪.‬‬ ‫الزم ب��ه ی��ادآوری اس��ت‪ ،‬عزی��ز قنوات��ی‪،‬‬ ‫مدیرعامل پیش��ین امیرکبیر کاشان اواخر آذر‬ ‫س��ال ‪ ۹۵‬در س��مت مدیرعاملی این ش��رکت‬ ‫منصوب شد و ‪ ۲۷‬تیر ‪ ۹۸‬از سمت مدیرعاملی‬ ‫ای��ن ش��رکت جابه‌جا ش��د ام��ا هم‌اکن��ون با‬ ‫مدیرعامل��ی ش��رکت فوالد آتی��ه خلیج‌فارس‬ ‫همچن��ان عض��و هیات‌مدیره ف��والد امیرکبیر‬ ‫کاشان باقی مانده است‪.‬‬ ‫شرکت فوالد آتیه خلیج‌فارس در استان خوزستان‪،‬‬ ‫نخستین شرکت فوالدسازی است که در سال ‪۱۳۹۲‬‬ ‫در شهرک صنعتی تاسیس و در سال ‪ ۱۳۹۵‬با حضور‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت وقت افتتاح شد‪ .‬تولید این‬ ‫شرکت در فاز نخست میلگرد بوده و هم‌اکنون با ظرفیت‬ ‫ساالنه ‪۴۵۰‬هزار تن مشغول فعالیت است‬ ‫€ €درباره شرکت فوالد آتیه خلیج‌فارس‬ ‫بگویید‪.‬‬ ‫ش��رکت فوالد آتی��ه خلیج‌فارس در اس��تان‬ ‫خوزستان‪ ،‬نخس��تین شرکت فوالدسازی است‬ ‫که در سال ‪ ۱۳۹۲‬در شهرک صنعتی تاسیس‬ ‫و در سال ‪ ۱۳۹۵‬با حضور وزیر صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت وقت گشایش شد‪ .‬تولید این شرکت در‬ ‫فاز نخس��ت میلگرد بوده و هم‌اکنون با ظرفیت‬ ‫ساالنه ‪۴۵۰‬هزار تن مشغول تولید است‪.‬‬ ‫€ €چ�ه طرح‌‌ه�ای توس�عه‌ای ب�رای این‬ ‫شرکت درنظر گرفته شده است؟‬ ‫فازهای توسعه‌ای این کارخانه در مراحل بعد‬ ‫از تولید ورق با ظرفیت ‪۴۵۰‬هزار تنی است که‬ ‫مشاوره آن نیز گرفته شده و طرح توجیهی آن‬ ‫انجام و با س��ازندگان آن نیز مذاکره شده است‬ ‫که معتقدیم ب��ا چابکی و بخش خصوصی این‬ ‫کار با موفقیت انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫فازهای بعدی توسعه فوالد آتیه خلیج فارس‬ ‫ش��امل نورد تیرآهن با ظرفیت ‪۴۵۰‬هزار تن و‬ ‫تاس��یس یک واحد الکترود گرافیتی با ظرفیت‬ ‫ساالنه ‪۳۰‬هزار تن است که طرح‌های توجیهی‬ ‫ای��ن دو فاز نیز انجام ش��ده‌اند‪ .‬البته فاز ورق و‬ ‫الکترود گرافیتی در اولویت نخس��ت طرح‌های‬ ‫توسعه‌ای قرار دارند‪.‬‬ ‫€ €آیا برای وارد کردن تجهیزات الکترود‬ ‫گرافیتی با مشکلی روبه‌رو نیستید؟‬ ‫چون این واحد به صورت ‪۱۰۰‬درصد متعلق‬ ‫به بخش خصوصی اس��ت‪ ،‬از ای��ن‌رو برای وارد‬ ‫ک��ردن تجهیزات‪ ،‬این واحد راهکارهای خود را‬ ‫دنبال می‌کند‪.‬‬ ‫بنابرای��ن قص��د دارد فن��اوری آن را‬ ‫خری��داری و ب��ا ترکیب��ی از متخصص��ان‬ ‫داخل��ی و خارج��ی این کارخان��ه را راه‌اندازی‬ ‫کند‪.‬‬ ‫فک��ر می‌کن��م بخ��ش خصوص��ی راحت‌تر‬ ‫بتواند در این زمین��ه اقدام‌هایی را انجام دهد‪.‬‬ ‫ما به عن��وان بخش خصوصی می‌خواهیم برای‬ ‫تامین الکت��رود گرافیتی در کنار بخش دولتی‬ ‫با س��رعت بیشتری نیاز فوالدس��ازان را تامین‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫€ €در مجموع�ه چن�د نف�ر مش�غول کار‬ ‫هستند؟‬ ‫درحال‌حاض��ر به‌ط��ور مس��تقیم ‪ ۳۵۰‬نف��ر‬ ‫مش��غول کار هس��تند‪ .‬در صنعت فوالد به‌طور‬ ‫معمول هر نفر اش��تغال مستقیم برای ‪ ۸‬تا ‪۱۰‬‬ ‫نفر به‌طور غیرمس��تقیم اشتغال ایجاد می‌کند‬ ‫ک��ه در این واحد نیز بیش از ‪ ۸‬برابر اش��تغال‬ ‫مستقیم‪ ،‬اشتغال غیرمستقیم ایجاد شده است‪.‬‬ ‫€ €در تامین مواد اولیه با مشکلی روبه‌رو‬ ‫نیستید؟‬ ‫مش��کلی برای تامین مواد اولیه وجود ندارد‪.‬‬ ‫مزیتی که این کارخانه دارد‪ ،‬همجواری با فوالد‬ ‫خوزستان اس��ت که می‌تواند شمش مورد نیاز‬ ‫خود را به س��ادگی از این واحد تامین کند‪ .‬از‬ ‫س��وی دیگر به دلیل همج��واری با دریا دارای‬ ‫مزیت صادراتی است‪.‬‬ ‫€ €با توجه به همجواری این واحد با دریا‪،‬‬ ‫این مجتم�ع چه میزان از تولید خود را به‬ ‫صادرات اختصاص می‌دهد؟‬ ‫ح��دود ‪ ۹۰‬ت��ا ‪۹۵‬درص��د محص��والت‬ ‫ش��رکت فوالد آتی��ه خلیج‌فارس ب��ه صادرات‬ ‫اختص��اص داده ش��ده و این ش��رکت با هدف‬ ‫صادراتی تاس��یس ش��ده اس��ت‪ .‬از ای��ن‌رو در‬ ‫نمایشگاه‌های دیگر کشورها نیز شرکت داریم‪.‬‬ ‫چن��د وقت پیش در نمایش��گاه بغ��داد حضور‬ ‫داشتیم‪.‬‬ ‫هم‌اکن��ون نمایش��گاه‌ س��وریه را پی��ش‌رو‬ ‫داریم که قصد داریم در این نمایش��گاه حضور‬ ‫داشته باشیم و صادرات به عراق و سوریه جزو‬ ‫برنامه‌های ما به‌شمار می‌رود‪.‬‬ ‫همچنین در بحث تبادالت تجاری و ترانزیت‬ ‫کاال و کمک به توسعه صادرات و حتی ساخت‬ ‫ی��ک کارخانه فوالد در ع��راق‪ ،‬در حال مذاکره‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫€ €سخن تکمیلی دارید‪ ،‬بفرمایید‪.‬‬ ‫با بخشنامه جدیدی که وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت درباره خرید ش��مش از بورس کاال‬ ‫ارائه کرده اس��ت‪ ،‬موافق نیستیم‪ .‬وزارتخانه هر‬ ‫تصمیمی که می‌گیرد‪ ،‬بهتر است با هماهنگی‬ ‫کل زنجی��ره ف��والد گرفته ش��ود‪ .‬تاکید وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��ت ک��ه تصمیم‌ها‬ ‫با مش��ورت انجمن‌ها و تش��کل‌ها گرفته شود‪.‬‬ ‫در این ش��رایط اینگون��ه بخش��نامه‌ها به نفع‬ ‫فوالدس��ازان و کل زنجی��ره ف��والد نیس��ت‪.‬‬ ‫درحال‌حاضر در ش��رایط س��ختی قرار داریم و‬ ‫نباید دولت برای فوالدس��ازان محدودیت‌‌هایی‬ ‫را ایجاد کند‪.‬‬ ‫€ €ای�ن بخش�نامه چ�ه مش�کلی ب�رای‬ ‫فوالدسازان ایجاد می‌کند؟‬ ‫در سامانه بهین‌یاب ‪ ۹‬واحد ثبت‌نام کرده‌اند‬ ‫و چ��ون عرضه‌ها زیاد می‌ش��ود و تقاضا وجود‬ ‫ندارد‪ ،‬قیمت‌ها س��قوط می‌کنند‪ .‬اگر قیمت‌ها‬ ‫س��قوط کنند به ض��رر تولیدکنن��دگان فوالد‬ ‫می‌شود‪ .‬این درحالی است که بیشتر شرکت‌ها‬ ‫مش��کالت بدهی معوق و مالیات��ی دارند‪ .‬این‬ ‫بخش��نامه وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت‬ ‫بخش��نامه خوبی نیس��ت و به ضرر کل زنجیره‬ ‫فوالد است‪ .‬بهتر اس��ت وزارتخانه با هماهنگی‬ ‫ب��ا زنجیره فوالد تمام جوانب را درنظر گرفته و‬ ‫این تصمیم‌ها را بگیرد‪.‬‬ ‫طرح توسعه اسکله منطقه ویژه اقتصادی خلیج‌فارس کلید خورد‬ ‫مدیرعام��ل منطقه وی��ژه اقتصادی خلیج‌ف��ارس گفت‪ :‬با‬ ‫تایید سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران‬ ‫(ایمی��درو) و حمای��ت بخش خصوصی زمینه طرح توس��عه‬ ‫اس��کله اختصاصی منطق��ه ویژه اقتصادی صنای��ع معدنی و‬ ‫فلزی خلیج‌فارس با هدف خدمات‌رسانی مناسب به واحدهای‬ ‫فوالدی مستقر در این منطقه فراهم شده است‪.‬‬ ‫به گ��زارش روزگار معدن‪ ،‬حس��ن خلج‌طهرانی اظهار کرد‪:‬‬ ‫ظرفیت فعلی این اس��کله ‪ ۱۲‬میلیون تن در سال است که با‬ ‫اجرای کامل طرح توسعه و اضافه شدن ‪7‬پست اسکله جدید‬ ‫و همچنین اس��کله دلفینی دو کله ويژه ص��ادرات مواد مایع‬ ‫(نفت‪ ،‬فرآورده‌های نفتی و نفت کوره) با حدود ‪3‬برابر افزایش‬ ‫به ‪۳۵‬میلیون تن می‌رسد‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬از آنجای��ی ک��ه افزایش زیرس��اخت‌ها موجب‬ ‫جذب س��رمایه‌گذار بیشتر و درنتیجه رونق تولید خواهد شد‪،‬‬ ‫یکی از مهم‌ترین اهداف توس��عه زیرس��اختی در سال جاری‬ ‫توسعه اسکله اختصاصی منطقه ویژه از سوی بخش خصوصی‬ ‫(کنسرس��یومی متشکل از ش��رکت‌های معدنی و فوالدی) و‬ ‫درنهای��ت تبدیل آن به هاب صادرات و واردات صنایع معدنی‬ ‫و فلزی است‪.‬‬ ‫مدیرعامل منطق��ه ویژه اقتصادی صنای��ع معدنی و فلزی‬ ‫خلیج‌فارس از طرح‌های توس��عه‌ای به عنوان الزمه حرکت رو‬ ‫ب��ه جلو نام برد و اظهار کرد‪ :‬اگر به‌دنبال حضور بلندمدت در‬ ‫عرصه‌های تولید و تجارت جهانی هس��تیم‪ ،‬نباید از توس��عه‬ ‫غافل شویم‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬در س��ند چش��م‌انداز ‪ ۱۴۰۴‬ظرفیت تولید‬ ‫ساالنه ‪۱۰‬میلیون تن فوالد برای منطقه ویژه اقتصادی صنایع‬ ‫معدنی و فلزی خلیج‌فارس درنظر گرفته ش��ده که الزمه آن‬ ‫افزای��ش واردات مواد اولیه و همچنین صادرات تولیدات بوده‬ ‫که نیازمند زیرساخت‌های الزم ازجمله افزایش ظرفیت اسکله‬ ‫اختصاصی است‪.‬‬ ‫ای��ن مقام مس��ئول ابراز کرد‪ :‬در س��اخت اس��کله دلفینی‬ ‫برای صادرات مواد مایع صنعتی نیز دعوت از س��رمایه‌گذاران‬ ‫بخ��ش خصوص��ی با اس��تقبال مثبت آن��ان روبه‌رو ش��ده و‬ ‫ب��ه همین منظور‪ ،‬مش��اور طرح بروزرس��انی زیرس��اخت‌ها‪،‬‬ ‫مطالع��ات فن��ی و اقتص��ادی را در ای��ن زمینه آغ��از کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫خلج‌طهرانی گفت‪ :‬براس��اس مصوبه هی��ات مدیره منطقه‬ ‫ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج‌فارس طرح توسعه‬ ‫اسکله اختصاصی این منطقه با قابلیت پهلوگیری کشتی‌های‬ ‫‪ ۳۰۰‬هزارتنی س��اخته می‌ش��ود و یکی از معدود اسکله‌های‬ ‫کش��ور خواهد بود که ظرفیت بارگیری و تخلیه مواد معدنی‬ ‫و محصوالت فوالدی با این حجم (‪۳۵‬میلیون تن درس��ال) را‬ ‫دارد و خوشبختانه نگاه توسعه‌محور در سازمان ایمیدرو باعث‬ ‫شده که توسعه اسکله و جذب سرمایه‌گذار بخش خصوصی با‬ ‫روند بهتری ادامه پیدا کند‪.‬‬ ‫وی افزایش اس��تفاده از ظرفیت ریلی کش��ور برای تخلیه‬ ‫و بارگیری مواد فله معدن��ی موردنیاز صنایع فوالدی را یکی‬ ‫دیگ��ر از اه��داف این منطقه ن��ام برد و اف��زود‪ :‬دراین زمینه‬ ‫مذاکراتی با مدیران راه‌آهن هرمزگان و تهران داش��ته‌ایم که‬ ‫سبب ش��د ظرفیت تخلیه واگن خود را به ‪ ۳۷۰‬تا ‪۳۸۰‬واگن‬ ‫در روز (بیش از‪۶‬میلیون تن در سال) افزایش دهیم‪.‬‬ ‫وی تاکی��د کرد‪ :‬این همکاری و تعامل با راه‌آهن ادامه دارد‬ ‫و درنظر داریم ظرفیت تخلیه و بارگیری مواد فله معدنی خود‬ ‫را به حدود ‪۴۵۰‬واگن در روز برسانیم‪.‬‬ ‫منطق��ه ویژه اقتصادی صنایع معدن��ی و فلزی خلیج‌فارس‬ ‫با دارا بودن اس��کله اختصاصی مجهز به نوار متحرک تخلیه و‬ ‫بارگیری به ط��ول ‪ ۳۲‬کیلومتر به عنوان قطب تولید فوالد و‬ ‫آلومینیوم و فلز روی با جذب ‪۴‬میلیارد دالر سرمایه‌گذاری در‬ ‫یک دهه گذشته و ایجاد اشتغال پایدار برای ‪ ۱۱‬هزار و ‪۵۰۰‬‬ ‫نفر در ‪۱۳‬کیلومتری غرب شهر بندرعباس قرار دارد‪.‬‬ ‫خری��د بار قراض��ه یک هنر اس��ت؛ چراکه در‬ ‫کش��ور ما قراضه به صورت محدود وجود دارد‪ .‬با‬ ‫این وجود ساالنه به‌طور میانگین ‪ ۲.۵‬تا ‪۳‬میلیون‬ ‫تن قراضه در ایران خرید و فروش می‌ش��ود‪ .‬نرخ‬ ‫ضایع��ات آه��ن را با توجه به نرخ ش��مش فوالد‬ ‫تعیین می‌کنن��د‪ .‬کارخانه‌داره��ا به‌طور معمول‬ ‫ب��ا توجه ب��ه رصدی ک��ه از نرخ ش��مش فوالد‬ ‫انج��ام می‌دهند و همچنین بر اس��اس کش��ش‬ ‫ب��ازار در فصل‌های س��ال‪ ،‬قیمت‌گ��ذاری انجام‬ ‫می‌دهند‪.‬‬ ‫ام��ا اتفاقی که در زمینه قیمت‌گذاری ضایعات‬ ‫آه��ن در ‪ ۲‬س��ال گذش��ته ع��رف ش��ده ب��ود‪،‬‬ ‫قیمت‌گ��ذاری با تاکید بر یک بن��گاه خاص بود‬ ‫که نرخ مرجع را مش��خص می‌کرد‪ ،‬این درحالی‬ ‫است که قیمت‌گذاری مافیایی نمی‌تواند این بازار‬ ‫پرطرفدار را به سامان برساند‪.‬‬ ‫از آنج��ا که در ب��ازار ضایعات ب��ه دلیل فرار‬ ‫مالیاتی فاکتوری صادر نمی‌ش��ود‪ ،‬اشخاصی که‬ ‫ازس��وی بنگاه‌ها در این زمینه فعالیت می‌کنند‪،‬‬ ‫خواهان ارائه فاکتور نیس��تند و ترجیح می‌دهند‬ ‫ب��ار خ��ود را به‌وس��یله پیمان��کار ی��ا دالل ب��ه‬ ‫کارخانه‌دار بفروش��ند و در زمینه ارزش‌افزوده با‬ ‫کارخانه‌دار طرف‌حساب شوند‪.‬‬ ‫برای نمونه شرکت فوالد در برابر دریافت حجم‬ ‫باالتر در ماه‪ ،‬تشویق‌هایی را برای آن بنگاه درنظر‬ ‫می‌گیرد که به آن پاداش گفته می‌ش��ود‪ .‬پاداش‬ ‫در بازار قراضه بس��یار متداول اس��ت؛ چون اگر‬ ‫بنگاهی بتواند بار بیش��تری ب��رای کارخانه مهیا‬ ‫کند‪ ،‬کارخانه برای آنها تشویقی درنظر می‌گیرد‪.‬‬ ‫درصورتی‌که با س��امانه‌های تخصصی در زمینه‬ ‫ضایع��ات می‌توان این بازار را رصد کرد و س��ر و‬ ‫سامان بخشید‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫مداخله دولت در بازار‬ ‫عامل افت نرخ آهن‬ ‫نایب‌رئی��س انجمن تولید‌کنن��دگان فوالد ایران‬ ‫مداخل��ه دولت در س��ازکار بازار را عام��ل افت نرخ‬ ‫آهن در کش��ور برشمرد‪ .‬به گزارش روزگار معدن به‬ ‫نقل از رادیو اقتصاد‪ ،‬س��یدبهادر احرامیان افزود‪ :‬نرخ‬ ‫آهن با احتس��اب ارزش‌اف��زوده هم‌اکنون در بازار به‬ ‫ازای ه��ر کیلوگ��رم ‪ 4‬هزار و ‪ ۱۰۰‬ت��ا ‪4‬هزار و ‪۲۰۰‬‬ ‫تومان اس��ت‪.‬وی اظه��ار کرد‪ :‬نرخ یادش��ده منهای‬ ‫ارزش‌اف��زوده ‪۳‬هزار و ‪ ۶۰۰‬ت��ا ‪۳‬هزار و ‪ ۷۰۰‬تومان‬ ‫به ازای هر کیلوگرم خواهد ش��د‪ .‬نایب‌رئیس انجمن‬ ‫تولید‌کنن��دگان فوالد ای��ران گفت‪ :‬اگر این نرخ پایه‬ ‫با نرخ دالر روز کش��ور یعن��ی ‪ ۱۱‬تا ‪ ۱۲‬هزار تومان‬ ‫در نظر گرفته ش��ود‪ ۳۱۰ ،‬تا ‪ ۳۲۰‬دالر می‌ش��ود که‬ ‫آه��ن قراضه جهان��ی اکنون چنین قیمت��ی را دارد‬ ‫ی��ا حتی کمی گران‌تر اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬دولت هیچ‬ ‫وق��ت به‌صورت رس��می در ب��ازار مداخله نمی‌کند‪،‬‬ ‫بلکه این مداخله‌ها بیش��تر به وسیله کانال‌های غیر‬ ‫رس��می مانند فش��ار برای عرضه اجباری در بورس‪،‬‬ ‫باطل ک��ردن معامالت ازنظر قیمتی که به هر دلیل‬ ‫مورد تایید دولت نیست و دیگر موارد درحال پایین‬ ‫نگه‌داش��تن قیمت‌ها در بازار هس��تند‪ .‬نایب‌رئیس‬ ‫انجم��ن تولید‌کنن��دگان فوالد ای��ران تصریح کرد‪:‬‬ ‫تولیدکنن��دگان فوالد به خوبی به ش��رایط تحریمی‬ ‫کشور واقفند و برای جلوگیری از هیجانی شدن بازار‬ ‫باید کنترل‌هایی روی قیمت‌ها انجام ش��ود اما اینکه‬ ‫نرخ محصوالت فوالدی را به قدری سرکوب کنند که‬ ‫ن��رخ محصول تولید داخلی هم‌قیمت قراضه جهانی‬ ‫شود‪ ،‬این جای سوال دارد که مسئوالن با چه هدف‬ ‫و نیت��ی این کار را انج��ام می‌دهند‪ .‬احرامیان گفت‪:‬‬ ‫قب��ل از بحران و التهاب ارزی در کش��ور محصوالت‬ ‫فوالدی در داخ��ل ارزان‌ترین‌های جهان بودند‪ .‬وی‬ ‫اف��زود‪ :‬س��ال‌های ‪ ۹۵ ،۹۴‬و ‪ ۹۶‬و حتی در مقاطعی‬ ‫از التهاب‌های ارزی س��ال گذش��ته نرخ محصوالت‬ ‫فوالدی اگر در ایران با جهان مقایس��ه می‌ش��د‪ ،‬این‬ ‫محصول در بازار ایران اندکی از بازار چین هم حتی‬ ‫ارزان‌ت��ر بود‪ .‬احرامیان اظهار کرد‪ :‬این یک افتخار و‬ ‫دستاورد بزرگی به سبب ایجاد ظرفیت‌سازی عظیم‬ ‫در صنعت فوالد کشور بود و همین‌طور قوانین عرضه‬ ‫و تقاضا خود به خود چنین شرایطی را دامن زدند‪.‬‬
‫معدن بین‌الملل‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 12‬مرداد ‪1398‬‬ ‫اول ذی‌الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 3‬اوت ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره ‪217‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫ایتالیا؛ مرکز پیشاتاریخی‬ ‫تولید مس‬ ‫باستان‌شناس��ان یک تبر مسی ‪۵۰۰۰‬ساله در‬ ‫شمال رشته‌کوه‌های آلپ پیدا کرده‌اند که مشابه‬ ‫تبر مرد یخی اس��ت‪ .‬گفته می‌شود این تبرهای‬ ‫مس��ی در عصر مس‌س��نگی در منطقه توسکانی‬ ‫ایتالیا ساخته می‌شده‌اند‪.‬‬ ‫به گزارش عصرمس آنالین‪ ،‬اوتسی‪ ،‬مرد یخی‬ ‫که ‪ ۳۳۰۰‬س��ال پیش از می�لاد زندگی می‌کرد‬ ‫و پیدا ش��دن جس��دش در دهه ‪ ۹۰‬میالدی در‬ ‫میان یخ‌ها اطالعات تاریخی زیادی را در اختیار‬ ‫باستان‌شناس��ان قرار داد‪ ،‬چن��دی پیش دوباره‬ ‫خبرس��از ش��د‪ .‬این خبرها حاکی اس��ت که تبر‬ ‫مسی اوتسی‪ ،‬در منطقه توسکانی ایتالیا ساخته‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫حاال باستان‌شناسان در سوئیس یک تبر مسی‬ ‫مشابه تبر اوتسی پیدا کرده‌اند که در ایالت زوگ‬ ‫سوئیس کشف شده است‪ .‬به گفته گیشان شا ِرن‪،‬‬ ‫باستان‌شناس سوئیسی‪ ،‬مردم عصر مس‌سنگی از‬ ‫ای��ن تبر برای قطع کردن درختان و نیز به‌عنوان‬ ‫سالح استفاده می‌کرده‌اند‪.‬‬ ‫او در گفت‌وگ��و با الیوس��ای ِنس گفت‪ :‬این تبر‬ ‫مسی متعلق به ‪ ۵۱۰۰‬تا ‪ ۵۳۰۰‬سال پیش است‬ ‫و دسته چوبی خود را از دست داده است‪ .‬این تبر‬ ‫مسی نصف تبر مس��ی مرد یخی است اما همان‬ ‫شکل را دارد‪.‬‬ ‫ش��ا ِرن و همکاران��ش ب��ا اندازه‌گیری س��رب‬ ‫باقی‌مان��ده در تیغه تبر متوجه ش��ده‌اند که این‬ ‫تبر نیز در منطقه توس��کانی ایتالیا ساخته شده‬ ‫اس��ت‪ .‬این کش��ف تازه‪ ،‬ش��واهدی از ارتباطات‬ ‫گس��ترده در دوران مس‌س��نگی در سراسر اروپا‬ ‫در اختیار دانش��مندان قرار می‌دهد‪ .‬برای مثال‬ ‫ب��ه نظر می‌رس��د بین مردمان ش��مال و جنوب‬ ‫رش��ته‌کوه‌های آلپ ارتباط وجود داشته است و‬ ‫آنها برای سفر از این سوی آلپ به آن سو مسافت‬ ‫زیادی را پشت سر می‌گذاشته‌اند‪.‬‬ ‫«یوسیمیناس» ‪ ۹‬میلیون‬ ‫تن سنگ‌آهن می‌فروشد‬ ‫شرکت یوسیمیناس برزیل قصد دارد ‪۹‬میلیون‬ ‫تن سنگ‌آهن در س��ال جاری به فروش برساند‬ ‫اما انتظار می‌رود تولید س��نگ‌آهن این ش��رکت‬ ‫نزدیک به ‪ ۸‬میلیون تن باقی بماند‪ ،‬در حالی که‬ ‫فروش س��نگ‌آهن این ش��رکت در سال گذشته‬ ‫‪ ۶.۵‬میلیون تن گزارش شد‪.‬‬ ‫به گ��زارش اخبار فل��زات‪ ،‬این ش��رکت برای‬ ‫دس��تیابی به چنین رشدی در نظر دارد کارخانه‬ ‫فرآوری س��نگ‌آهن در س��امامبایا را به سرعت‬ ‫توسعه دهد‪.‬‬ ‫یوس��یمیناس برزی��ل یک��ی از بزرگ‌تری��ن‬ ‫تولیدکنن��دگان فوالد در ق��اره امریکا با ظرفیت‬ ‫تولید ‪ ۹.۵‬میلیون تن فوالد خام در س��ال است‬ ‫که ‪ ۲۸‬درص��د کل تولید فوالد برزیل را به خود‬ ‫اختص��اص داده اس��ت‪ .‬این ش��رکت بزرگ‌ترین‬ ‫مجتمع تولیدی فوالد س��اده در امریکای التین‬ ‫و یکی از ‪ ۲۰‬ش��رکت برتر تولید فوالد در سراسر‬ ‫جهان به‌شمار می‌رود‪.‬‬ ‫کاهش تولید واله‬ ‫ش��رکت واله برزیل با انتش��ار گزارش عملکرد‬ ‫‪ ۳‬م��اه دوم امس��ال می‌گوید تولید س��نگ‌آهن‬ ‫این ش��رکت در مقایسه با این بازه زمانی از سال‬ ‫گذش��ته ‪۳۳.۶‬درصد افت داش��ته اس��ت‪ .‬تولید‬ ‫گندله آن نیز افت ‪۲۹.۳‬درصدی را تجربه کرد‪.‬‬ ‫به گ��زارش کامودیتیز‪ ،‬ای��ن موضوع از عوامل‬ ‫صعود نرخ س��نگ‌آهن در س��ال ج��اری بوده و‬ ‫مرتب��ط با حادث��ه معدن این ش��رکت در آوریل‬ ‫(دی‪-‬بهمن) است‬ ‫‪ .‬با این وجود شرکت واله چشم‌انداز تولید سال‬ ‫جاری خ��ود را همچنان در محدوده ‪۳۳۲-۳۰۷‬‬ ‫میلیون تن حفظ کرده و امید به رش��د تولید در‬ ‫ادامه س��ال دارد که ناش��ی از بازگشت تدریجی‬ ‫نیمی از تولید معدن بروکوتو است‪ .‬به عالوه ‪۳۰‬‬ ‫میلیون تن تولید دیگر این معدن نیز به‌وس��یله‬ ‫فرآوری خش��ک در پایان س��ال ج��اری به مدار‬ ‫تولید افزوده خواهد شد‪.‬‬ ‫وزیر معادن هند از رش��د تقاضای س��نگ‌آهن این کشور‬ ‫در ‪ ۵‬سال آینده خبر داد‪ .‬به گزارش روابط عمومی سازمان‬ ‫توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو)‪ ،‬به‬ ‫نقل از وب‌س��ایت آرگاس‪ ،‬پراالد جوشی وزیر معادن هند‪،‬‬ ‫از رش��د تقاضای س��نگ‌آهن این کش��ور خبر داد و افزود‪:‬‬ ‫پیش‌بینی می‌ش��ود تقاضای سنگ‌آهن هند تا سال ‪۲۰۲۴‬‬ ‫میالدی (‪ ۱۴۰۳‬خورش��یدی) به ‪ ۲۵۷‬میلیون تن افزایش‬ ‫یابد‪ .‬همچنین رشد ساالنه تقاضای سنگ‌آهن هند تا سال‬ ‫‪ ۲۰۲۴‬میالدی حدود ‪ ۷‬تا ‪ ۸‬درصد پیش‌بینی شده است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬وزارت معادن هند هنوز آم��ار دقیق مصرف‬ ‫رشد تقاضای سنگ‌آهن هند‬ ‫سنگ‌آهن در س��ال مالی ‪ ۲۰۱۸-۲۰۱۹‬میالدی (‪-۱۳۹۸‬‬ ‫‪ ۱۳۹۷‬خورش��یدی) را در دس��ت ندارد ام��ا میزان مصرف‬ ‫این م��اده معدنی در س��ال مال��ی ‪ ۲۰۱۷-۲۰۱۸‬میالدی‬ ‫(‪۱۳۹۶-۱۳۹۷‬خورش��یدی) ‪ ۱۵۵‬میلیون تن ثبت ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫جوش��ی گفت‪ :‬درحال‌حاضر تولید سنگ‌آهن این کشور‬ ‫پاس��خگوی نیازهای داخلی صنعت فوالد هند است‪ .‬تولید‬ ‫س��نگ‌آهن هند در سال مالی ‪ ۲۰۱۸-۲۰۱۹‬میالدی ‪۲۰۶‬‬ ‫میلیون و ‪۴۰‬هزارتن بود که حاکی از رش��د ‪ ۲.۷۳‬درصدی‬ ‫نسبت به سال پیش از آن است‪.‬‬ ‫وزیر مع��ادن هند اعالم ک��رد‪ :‬درباره تولید س��نگ‌آهن‬ ‫در س��ال مال��ی ‪ ۲۰۲۰-۲۰۲۱‬می�لادی (‪۱۳۹۹-۱۴۰۰‬‬ ‫خورش��یدی) نگرانی‌هایی وج��ود دارد چراکه مهلت اجاره‬ ‫بیش��تر معادن از سوی بخش خصوصی در ایاالت اودیسا و‬ ‫کرناتکا در پایان مارس ‪( ۲۰۲۰‬اواسط فروردین ‪ )۱۳۹۹‬به‬ ‫پایان می‌رسد‪ .‬به گفته وی‪ ،‬کمبود سنگ‌آهن در این کشور‬ ‫منجر به افزایش واردات س��نگ‌آهن می‌ش��ود که می‌تواند‬ ‫حاشیه س��ود فوالدس��ازان را کمتر کند‪ .‬بنابراین نرخ‌های‬ ‫داخل��ی موجب کاهش نرخ س��نگ‌آهن وارداتی می‌ش��ود‪.‬‬ ‫جوش��ی خاطرنشان کرد‪ :‬واردات س��نگ‌آهن هند در سال‬ ‫مالی ‪ ۲۰۱۸-۲۰۱۹‬میالدی با ‪ ۴۸.۲۷‬درصد رشد نسبت به‬ ‫سال پیش از آن به ‪ ۱۲.۹‬میلیون تن افزایش یافت‪.‬‬ ‫امید به اصالح زنجیره عرضه یک ماده پرمصرف افزایش می‌یابد‬ ‫ثمن رحیمی‌راد‪:‬‬ ‫جه��ان با افزایش تولی��د خودروهای الکتریکی‬ ‫در دهه‌ه��ای آینده‪ ،‬بیش از پی��ش به کبالت نیاز‬ ‫پی��دا خواهد کرد‪ ،‬در حال��ی که هم‌اکنون بیش از‬ ‫نیمی از نیاز جهان با ذخایری تامین می‌ش��ود که‬ ‫در جمهوری دموکراتیک کنگو استخراج می‌شود؛‬ ‫کشوری که به استخراج غیرقانونی‪ ،‬تضییع حقوق‬ ‫انسانی و کار کودکان در معادن آن شهرت جهانی‬ ‫دارد‪ .‬حاال یک ش��رکت کانادایی از شناسایی یک‬ ‫کمربن��د کبالت‪-‬نقره در این کش��ور خبر داده که‬ ‫می‌توان آن را فعال‌ترین قلمروی اکتشافی کبالت‬ ‫در جهان معرفی کرد‪ .‬با توس��عه این منبع و رش��د‬ ‫چش��مگیر حجم کبالت اس��تخراج شده در کانادا‬ ‫می‌ت��وان اطمینان حاصل ک��رد که زنجیره عرضه‬ ‫کبال��ت در جهان س��الم‌تر از آنچه اکنون اس��ت‪،‬‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش روزگارمعدن به نق��ل از ماینینگ‪،‬‬ ‫ش��رکت کانادای��ی «متوریک‌ریسورسِ ��ز» که در‬ ‫زمینه اکتش��اف مواد معدنی ب��ا رویکرد کبالت و‬ ‫کانی‌های پلی‌متالی��ک فعالیت می‌کند‪ ،‬با امضای‬ ‫ق��راردادی ال��زام‌آور ‪ ۱۰۰‬درصد مالکیت پروژه‌ای‬ ‫به نام «لورن‌کبالت» را به‌دس��ت آورده اس��ت‪ .‬این‬ ‫پ��روژه در ‪ ۹‬کیلومتری ش��هر کوچک کوبالت در‬ ‫استان انتاریو در کانادا اجرا می‌شود‪.‬‬ ‫متوریک‌ریسورسِ ��ز در گزارشی که سال گذشته‬ ‫منتش��ر کرد‪ ،‬این پروژه را بیشتر شرح داد‪ .‬در این‬ ‫گ��زارش آمده که در اختی��ار گرفتن مالکیت این‬ ‫پروژه‪ ،‬بخشی از راهکار موردنظر این شرکت برای‬ ‫رشد موقعیت س��رزمینی‌اش در کمربند کبالت‪-‬‬ ‫نقره آنتاریو است‪.‬‬ ‫در ی��ک دوره زمان��ی ‪ ۶۰‬س��اله از ای��ن منطقه‬ ‫‪ ۵۰‬میلی��ون پوند (نزدیک ب��ه ‪ ۲۲‬میلیون و ‪۶۸۰‬‬ ‫کیلوگرم) کبالت و ‪ ۶۰۰‬میلیون اونس (حدود ‪۱۷‬‬ ‫میلیون‌گرم) نقره به‌دست آمده است‪.‬‬ ‫هم‌اکنون زمین‌شناس��ان مشغول نقشه‌برداری‬ ‫دقی��ق از س��ایت هس��تند و ب��ر تکمی��ل برنامه‬ ‫نمونه‌ب��رداری تراشه‌س��نگ‌ها تمرک��ز دارند‪ .‬این‬ ‫برنامه ش��امل نمونه‌برداری از شفت‌ها و پیت‌های‬ ‫تاریخی می‌شود‪.‬‬ ‫تون��ی کورباک‪ ،‬مدیر بخش کبالت این ش��رکت‬ ‫کشف ذخیره چشمگیر کبالت در کانادا‬ ‫در یک دوره زمانی ‪ ۶۰‬ساله یک منطقه در کانادا ‪ ۵۰‬میلیون‬ ‫پوند (نزدیک به ‪ ۲۲‬میلیون و ‪ ۶۸۰‬کیلوگرم) کبالت و‬ ‫‪ ۶۰۰‬میلیون اونس (حدود ‪ ۱۷‬میلیون‌گرم) نقره به‌دست‬ ‫آمده است‪ .‬کمربند کبالت‪-‬انتاریو را می‌توان فعال‌ترین‬ ‫قلمروی اکتشافی کبالت روی زمین معرفی کرد‬ ‫اس��ت‪ .‬او می‌گوی��د‪ :‬در منطقه مرب��وط به پروژه‪،‬‬ ‫ش��فت‌ها و پیت‌های کبالت‪-‬نقره‌ای قرار دارند که‬ ‫هیچ گاه با فنون اکتشافی مدرن اکتشاف نشده‌اند‪.‬‬ ‫کورباک در یک نشس��ت رس��انه‌ای در این باره‬ ‫گزارش تصویری‬ ‫گشتی در موزه کهربای کالینینگراد‬ ‫موزه کهربای کالینینگراد در شهری به همین نام در روسیه قرار دارد و در‬ ‫آن آثار هنری ساخته شده از کهربا به نمایش گذاشته شده است‪ .‬ساخت این‬ ‫موزه در سال ‪ ۱۹۷۲‬میالدی (‪ ۱۳۵۱‬خورشیدی) شروع شد و در سال ‪۱۹۷۹‬‬ ‫میالدی (‪ ۱۳۵۸‬خورشیدی) بازگشایی شد‪ .‬درحال‌حاضر حدود ‪۱۴‬هزار شی‌ء‬ ‫کهربایی در آن نگهداری می‌ش��ود‪ .‬دومی��ن کهربای بزرگ جهان و همچنین‬ ‫گلدانی به ارتفاع ‪ ۱.۲‬متر به نام «اِباندِنس» از برجس��ته‌ترین اش��یای موجود‬ ‫در این موزه هستند‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬ویکی‌پدیای انگلیسی‬ ‫برگردان‪ :‬ثمن رحیمی‌راد‬ ‫گفت‪ :‬منطقه لورن به عیار باالی کبالت آن معروف‬ ‫است‪ .‬همچنین یک گزارش تاریخی مربوط به دهه‬ ‫‪ ۱۹۳۰‬میالدی (‪ ۱۳۰۹‬خورشیدی) نشان داد که‬ ‫در عمق ‪ ۵۳‬متری شفت معدن این منطقه‪ ،‬مقادیر‬ ‫زیادی کبالت و نقره وجود دارد‪ ،‬اگرچه میزان نقره‬ ‫به اندازه کبالت نیست و کانی‌های کبالت فراوان‌تر‬ ‫و قابل‌مشاهد ‌ه هستند‪.‬‬ ‫او اف��زود‪ :‬کمربن��د کبالت‪-‬انتاری��و را می‌توان‬ ‫فعال‌تری��ن قلمروی اکتش��افی کبالت روی زمین‬ ‫معرفی کرد‪ .‬ما در ادامه بر اکتش��اف منطقه و پس‬ ‫از آن بر حفاری متمرکز خواهیم شد‪.‬‬ ‫‹ ‹ امی�د به کاهش معضلات در جمهوری‬ ‫دموکراتیک کنگو‬ ‫اگر گفته کورباک عملی باشد و کمربند کوبالت‪-‬‬ ‫انتاریو به عنوان فعال‌ترین قلمروی اکتشافی کبالت‬ ‫روی زمین اکتش��اف و استخراج شود‪ ،‬در زنجیره‬ ‫تامین کبالت اتفاق تاثیرگذاری به شمار می‌آید‪.‬‬ ‫این مس��ئله از آنجایی اهمی��ت دارد که اکنون‬ ‫بیش��ترین ذخایر کبالت در جمهوری دموکراتیک‬ ‫کنگ��و در افریقای مرکزی شناس��ایی ش��ده‌اند و‬ ‫ح��دود ‪ ۵۳‬درص��د کبال��ت جهان از این کش��ور‬ ‫اس��تخراج می‌شود‪ .‬پس از کنگو نیز چین و کانادا‬ ‫حدود ‪ ۵.۶‬درصد تولید جهانی را در اختیار دارند‪.‬‬ ‫جمهوری دموکراتیک کنگو‪ ،‬کشوری جنگ‌زده‬ ‫و از نظر سیاس��ی بی‌ثبات اس��ت و معادن آن نیز‬ ‫متاثر از این هرج و مرج و نابسامانی‪ ،‬بیشتر به طور‬ ‫غیرقانونی و با استثمار نیروی انسانی و بکارگیری‬ ‫کودکان اس��تخراج می‌شوند‪ .‬مجموع این اتفاق‌ها‬ ‫می‌تواند برای بخش استخراج کبالت در کانادا یک‬ ‫مزیت به شمار آید‪ ،‬آن هم در شرایطی که استخراج‬ ‫کبالت در اس��تان‌های انتاری��و‪ ،‬بریتیش‌کلمبیا و‬ ‫کانادای ش��مالی در ‪ ۲‬سال گذشته افزایش داشته‬ ‫اس��ت و آنچ��ه در این بین بر اهمی��ت این مزیت‬ ‫می‌افزاید چشم‌اندازی است که برای مصرف کبالت‬ ‫در سال‌های پیش رو ترسیم می‌شود‪ .‬همچنین بنا‬ ‫بر گزارش��ی که بلومبرگ در این باره منتشر کرده‪،‬‬ ‫تقاض��ای جهان��ی کبالت تا س��ال ‪ ۲۰۳۰‬میالدی‬ ‫(‪۱۴۰۹‬خورش��یدی) ‪ ۴۷‬برابر میزانی خواهد بود‬ ‫که در س��ال ‪ ۲۰۱۷‬میالدی (‪۱۳۹۶‬خورش��یدی)‬ ‫وجود داشت‪ .‬این افزایش تقاضا از جایی برمی‌آید‬ ‫که صنعت خودرو در آینده به ش��دت به این ماده‬ ‫معدنی وابس��تگی خواهد داش��ت چون بسیاری از‬ ‫شرکت‌های برجسته خودروس��از جهان به دنبال‬ ‫س��اخت خودروهای برقی هستند تا از فشاری که‬ ‫در زمینه گرمایش زمین بر آنها وارد می‌آید‪ ،‬رهایی‬ ‫یابند‪ .‬در واقع دولت‌ها‪ ،‬این ش��رکت‌ها را به دلیل‬ ‫اس��تفاده از موتورهایی که با س��وخت فسیلی کار‬ ‫می‌کنن��د‪ ،‬به افزایش کربن در جو متهم می‌کنند‪.‬‬ ‫در نتیج��ه‪ ،‬تقاض��ا برای باتری‌ه��ای لیتیوم‌یون و‬ ‫همچنین کبالت به عنوان ماد ‌ه به نس��بت کمیاب‬ ‫باال می‌رود‪.‬‬ ‫تصویر‪ ،‬نش��ان‌دهنده پروژه کبالت مِتوریک در‬ ‫انتاریو است‪ .‬این پروژه‪ ،‬منطقه‌ای به مساحت ‪۴.۹‬‬ ‫کیلومت��ر مربع را دربرگرفت��ه و دربردارنده مقادیر‬ ‫زی��ادی «نیپیس��ینگ‌دایبِیس» (‪Nipissing‬‬ ‫‪ )Diabase‬یعن��ی س��نگ میزبان��ی اس��ت که‬ ‫کانی‌سازی کبالت و نقره در آنها انجام می‌شود‪.‬‬
‫مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان‌شرقی خبر داد‬ ‫مدی��ر کل منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان‌ش��رقی‬ ‫درباره خس��ارت پرداختی مس س��ونگون در قبال تخریب‬ ‫مناب��ع طبیعی‪ ،‬افزود‪ :‬در س��ال ‪ ۹۱‬مناب��ع طبیعی به‌علت‬ ‫تخریب بخش��ی از منابع طبیعی از س��وی مس س��ونگون‪،‬‬ ‫موضوع را پیگیری کرد و جلس��ه‌ای با مقامات ارش��د مس‬ ‫سونگون و مسئوالن کشوری تشکیل داد که در این جلسه‬ ‫ب��رای جلوگیری از توقف عملیات مس س��ونگون و تنظیم‬ ‫نشدن پرونده از سوی منابع طبیعی‪ ،‬مقامات مس سونگون‬ ‫به‌صورت داوطلبانه خواستار واریز ‪۶۷‬میلیارد تومان خسارت‬ ‫مس سونگون خسارت تخریب منابع طبیعی را پرداخت کرد‬ ‫برای احیای منابع طبیعی ش��دند‪ .‬به گزارش ایس��نا‪ ،‬داور‬ ‫نامدار در یک نشست خبری‪ ،‬افزود‪ :‬بر اساس قانون هرگونه‬ ‫درآمد سازمان‌های دولتی ناشی از هر فعالیت‪ ،‬باید به خزانه‬ ‫دولت واریز ش��ود‪ .‬از این‌رو ‪ ۴۸‬میلیارد تومان خس��ارت از‬ ‫سوی مس سونگون به حساب دولت واریز شد و ‪ ۲۵‬میلیارد‬ ‫توم��ان نیز باقی ماند‪ .‬درحال‌حاضر پیگیر وصول مبلغ باقی‬ ‫مانده این خس��ارت هس��تیم‪ .‬نامدار یادآور شد‪ :‬بر اساس‬ ‫تفاهمنام�� ‌ه با مس س��ونگون‪ ،‬امس��ال مقرر ش��ده که این‬ ‫شرکت ‪ ۲.۵‬میلیون اصله نهال تولید کند و در اختیار منابع‬ ‫طبیع��ی قرار دهد‪ .‬وی با بیان اینکه اداره کل منابع طبیعی‬ ‫و آبخیزداری اس��تان در ‪ ۳‬حوزه توس��عه جنگل‌ها‪ ،‬مراتع و‬ ‫آبخیزداری فعالیت می‌کن��د‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬فعالیت‌های فنی‪،‬‬ ‫بیولوژیکی و مکانیکی در حوزه آبخیزداری برای جلوگیری‬ ‫از فرسایش خاک‪ ،‬هدررفت آب‪ ،‬تغذیه سفره‌های زیرزمینی‬ ‫و تقویت پوش��ش گیاهی انجام می‌شوند‪ .‬بخشی از نزوالت‬ ‫آس��مانی نیز به طور طبیعی جذب س��فره‌های زیرزمینی و‬ ‫برخی تبدیل به س��یل می‌ش��وند که با اقدامات آبخیزداری‬ ‫می‌توان س��فره‌های زیرزمینی را تقوی��ت کرد‪ .‬وی با بیان‬ ‫اینک��ه ‪ ۱۳‬میلی��ون مترمکعب آب بیش��تر از میزان تغذیه‬ ‫سفره‌ها‪ ،‬از سفره‌های زیرزمینی در کشور برداشت می‌شود‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬می‌ت��وان بخش��ی از اضافه‌برداش��ت را ب��ا عملیات‬ ‫آبخی��زداری جبران کرد‪ .‬متاس��فانه کش��ور ما در مس��یر‬ ‫کم‌آبی قرار گرفته و در چند س��ال گذشته با خشکسالی و‬ ‫تغییر اقلیم روبه‌رو ش��ده‌ایم؛ به همین دلیل انجام عملیات‬ ‫آبخیزداری بسیار با اهمیت است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬هزینه واحد برای استحصال آب در عملیات‬ ‫آبخیزداری به مراتب ارزان‌تر از عملیات سدسازی است‪.‬‬ ‫ضرورت احیای معادن دارای بازار تضمین شده مواد معدنی‬ ‫بسته احیای معادن کوچک در استان‌ها تهیه می‌شود‬ ‫عکس‌ها‪ :‬مهدی کاوه‌ای‬ ‫گروه معدن‪:‬‬ ‫افزایش س��طح اش��تغال پایدار و ثروت‌آفرینی‪،‬‬ ‫رونق تولید و همچنین رشد زیست‌بوم کارآفرینی‬ ‫را می‌ت��وان از مهم‌تری��ن عوام��ل جذابی��ت برای‬ ‫س��رمایه‌گذاری و توس��عه مع��ادن کوچ��ک و‬ ‫متوسط‌مقیاس‪ ،‬نام برد‪.‬‬ ‫ب��ا توج��ه به اینک��ه بیش از ‪ ۹۸‬درص��د معادن‬ ‫کوچک‌مقیاس هس��تند‪ ،‬کارشناسان معتقدند‪ ،‬با‬ ‫فعال‌ کردن این معادن ارزش افزوده‌ای که نصیب‬ ‫اقتصاد کشور می‌شود‪ ،‬بسیار چشمگیر خواهد بود‬ ‫و حت��ی می‌تواند ‪۶۰‬درصد درآمدهای نفتی را نیز‬ ‫پوشش دهد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایمی��درو به ای��ن بهان��ه در ادامه‬ ‫سلسله‌نشس��ت‌های تخصص��ی رواب��ط عموم��ی‬ ‫ایمیدرو‪ ،‬این بار جلس��ه با موضوع «احیای معادن‬ ‫کوچک در س��ال رونق تولید» برگزار ش��د‪ .‬سمیه‬ ‫خلوص��ی مدی��ر برنامه‌ریزی و نظ��ارت راهبردی‬ ‫ایمی��درو‪ ،‬محمدرضا بهرامن رئی��س خانه معدن‬ ‫ای��ران و فری��د دهقانی مدیرعام��ل صندوق بیمه‬ ‫فعالیت‌های معدنی‪ ،‬مهمانان این میزگرد در مرداد‬ ‫‪ ۹۸‬بودند و پیش��نهادها و اقدامات انجام ش��ده در‬ ‫اجرای این طرح را بیان کردند‪.‬‬ ‫در ادامه‪ ،‬مشروح این میزگرد را می‌خوانید‪:‬‬ ‫€ €طرح فعال‌س�ازی مع�ادن کوچک در چه‬ ‫مرحل�ه‌ای ق�رار دارد و مجموعه به مدیریت‬ ‫ش�ما چه اقداماتی در ای�ن زمینه انجام داده‬ ‫است؟‬ ‫خلوص�ی‪ :‬مهم‌تری��ن اقدامی ک��ه ایمیدرو در‬ ‫سال جدید شروع کرده‪ ،‬احیا و فعال‌ کردن معادن‬ ‫کوچک است‪.‬‬ ‫بارزترین مزیت معادن کوچک‪ ،‬گس��تردگی آنها‬ ‫در کش��ور و اشتغالزایی باالست چراکه می‌توان در‬ ‫نقاط مختلف کش��ور یک معدن کوچک را تحویل‬ ‫گرفت و اشتغال فراوانی در آن ایجاد کرد‪.‬‬ ‫از دیگر مزیت‌های مهم معادن نس��بت به س��ایر‬ ‫صنایع‪ ،‬ایجاد اش��تغال در بخش خدمات و صنایع‬ ‫جانبی است که با ضریبی به چندین برابر می‌رسد‪.‬‬ ‫زمانی که معدنی را توسعه می‌دهیم‪ ،‬حمل‌ونقل و‬ ‫دیگر خدمات جانبی آن موجب توس��عه اقتصادی‬ ‫آن منطقه و ایجاد ثروت محلی می‌شود‪.‬‬ ‫در بخ��ش معادن کوچک‪ ،‬برنامه‌ای که ایمیدرو‬ ‫امس��ال دنبال می‌کند‪ ،‬فعال ک��ردن ‪ ۱۵۰‬معدن‬ ‫اس��ت‪ .‬اکنون در حال بررسی هستیم تا بسته احیا‬ ‫و فعال ک��ردن آنها را طراحی کنیم‪ .‬درحال‌حاضر‬ ‫ش��رکت تهیه و تولید م��واد معدنی ایران در حال‬ ‫انجام این برنامه است‪.‬‬ ‫پس از بررسی‌های اولیه این نوع معادن‪ ،‬معضل‬ ‫آنها شناسایی می‌شود و اگر نیاز به آموزش داشته‬ ‫باش��ند‪ ،‬ایمیدرو برای آنها برنامه آموزش��ی برگزار‬ ‫می‌کند‪ .‬چنانچه مش��کل زیربنایی داش��ته باشند‬ ‫نی��ز ایمی��درو زیربناها را ایج��اد می‌کند‪ .‬عالوه بر‬ ‫این اگر مش��کل بازار برای تولیدات داشته باشند‪،‬‬ ‫با سرمایه‌گذاران و خریداران مواد معدنی نشستی‬ ‫برگ��زار و قرارداد بلندمدت خرید برای آنها بس��ته‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬از س��وی دیگ��ر چنانچه برای توس��عه‬ ‫مس��ئله داشته باشند‪ ،‬با س��رمایه‌گذاران جلسه یا‬ ‫جلس��ه‌هایی گذاشته می‌شود تا بسته تامین مالی‬ ‫طراحی و ارائه شود‪.‬‬ ‫امیدواری��م در س��ال ج��اری از ‪ ۱۵۰‬معدنی که‬ ‫بررس��ی ش��ده‌اند‪ ،‬ح��دود ‪ ۵۰‬مع��دن را در نقاط‬ ‫مختلف کشور فعال کنیم و این مهم‌ترین برنامه‌ای‬ ‫است که در سال جاری دنبال می‌کنیم‪.‬‬ ‫بس��ته‌های اجرای��ی ب��رای فعال ش��دن معادن‬ ‫کوچک‌مقیاس‪ ،‬در ‪ ۴‬اس��تان طراحی ش��ده‌اند که‬ ‫با اجرایی ش��دن آنها ش��اهد اش��تغالزایی در این‬ ‫استان‌ها خواهیم بود‪.‬‬ ‫بودجه مربوط به این کار هم مش��خص ش��ده و‬ ‫تفاهمنامه‌هایی نیز با برخی س��رمایه‌گذاران امضا‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬در عین حال‪ ،‬هماهنگ��ی الزم برای‬ ‫دع��وت از ه��ر دو طرف امضای تفاه��م و فراخوان‬ ‫جذب س��رمایه‌گذاران جدید نیز به‌وسیله شرکت‬ ‫تهی��ه و تولی��د مواد معدنی انجام ش��ده تا از تمام‬ ‫ظرفیت موجود برای سرمایه‌گذاری استفاده شود‪.‬‬ ‫€ €نقش خانه معدن‬ ‫بهرامن‪ :‬خان��ه معدن از ابتدای طرح راه‌اندازی‬ ‫محروم‪ ،‬ایجاد اشتغال است‪.‬‬ ‫€ €با توجه به روند فعل�ی اجرای برنامه‌ها‪،‬‬ ‫چشم‌انداز توس�عه معادن کوچک‌مقیاس را‬ ‫چطور ارزیابی می‌کنید و چه عاملی می‌تواند‬ ‫بیشترین تاثیر را در تسریع برنامه‌های این‬ ‫طرح ملی داشته باشد؟‬ ‫دهقان�ی‪ :‬بخش معدن ب��ا توجه به تحریم‌های‬ ‫ظالمان��ه‪ ،‬تاثی��ر کمی از ای��ن هجمه‌ها می‌پذیرد‪.‬‬ ‫مع��دن و صنایع معدنی جزو مع��دود بخش‌هایی‬ ‫اس��ت که می‌تواند ارزآور‪ ،‬اشتغالزا و عامل توسعه‬ ‫مناطق محروم باشد‪.‬‬ ‫آینده بخش معدن بس��یار مطلوب خواهد بود‪ .‬با‬ ‫توجه به اینکه بیشتر معادن کشور‪ ،‬کوچک‌مقیاس‬ ‫هس��تند‪ ،‬توجه ب��ه این بخش می‌توان��د منجر به‬ ‫ش��کوفایی اقتص��اد کش��ور ش��ود‪ .‬در این راس��تا‬ ‫برنامه‌ریزی درس��ت ب��رای احی��ا از اهمیت قابل‬ ‫توجه��ی برخوردار اس��ت‪ .‬در ابتدا باید مش��کالت‬ ‫بررس��ی ش��وند و با برنامه‌ریزی درس��ت در زمان‬ ‫درس��ت و تعیین چشم‌انداز‪ ،‬به طور اصولی اهداف‬ ‫را دنبال کرد‪.‬‬ ‫€ €اختصاص حقوق دولتی به زیربناها‬ ‫خلوصی‪ :‬درحال‌حاضر ‪ ۴‬اس��تان در قالب این‬ ‫ط��رح‪ ،‬ارزیابی و ‪ ۱۳‬پرونده موضوعی ماده معدنی‬ ‫و اس��تانی‪ ،‬بررس��ی و در نهایت ‪ ۷۹‬بسته اجرایی‬ ‫تصویب ش��ده اس��ت‪ .‬ق��رار ش��ده از محل حقوق‬ ‫دولتی‪ ،‬منابعی در اختیار طرح ایجاد زیربناها قرار‬ ‫گی��رد تا برای ایجاد زی��ر بناهای مورد نیاز معادن‬ ‫هزینه شود‪.‬‬ ‫با فعال ش��دن بخش معدن و اهتمام در اجرای‬ ‫این طرح ش��اهد هس��تیم‪ ،‬خدم��ات حمل‌ونقل و‬ ‫س��ایر خدمات جانب��ی باعث توس��عه اقتصادی و‬ ‫روابط اجتماعی منطقه می‌شود و این مزیتی است‬ ‫که مع��دن و صنایع معدنی را ب��ه عنوان حوزه‌ای‬ ‫اثربخش در اقتصاد کشور معرفی کرده است‪.‬‬ ‫€ €نقش رسانه‌ها‬ ‫بهرامن‪ :‬سرمایه‌گذاری و مسائل زیست‌محیطی‬ ‫از مواردی است که در احیای معادن کوچک بسیار‬ ‫حائز اهمیت است‪.‬‬ ‫همچنین نقش رس��انه‌ها در پیشبرد اهداف این‬ ‫طرح ملی‪ ،‬بس��یار کلیدی اس��ت‪ .‬رسانه‌ها باید به‬ ‫ط��ور منظم موضوع احیای معادن کوچک را رصد‬ ‫کنن��د و با اطالع‌رس��انی دقیق از رون��د کار و نقد‬ ‫منصفانه‪ ،‬دست‌اندرکاران این طرح را یاری کنند‪.‬‬ ‫خالص�ه‌ای از مهم‌تری�ن نظره�ای اعضای‬ ‫میزگ�رد «احی�ای مع�ادن کوچک در س�ال‬ ‫رونق تولید»‬ ‫* در بخش معادن کوچک‪ ،‬برنامه‌ای که ایمیدرو‬ ‫در س��ال جاری دنبال می‌کن��د‪ ،‬فعال کردن ‪۱۵۰‬‬ ‫معدن است‪.‬‬ ‫* نخس��تین الزام برای احی��ای معادن‪ :‬معادن‬ ‫کوچکی باید احیا ش��وند ک��ه دارای بازار تضمین‬ ‫ش��ده مواد هس��تند زیرا دوام یک تجارت در این‬ ‫حوزه منوط به تقاضای آن کاالست‪.‬‬ ‫* تجمیع معادن کوچک و تامین زیرساخت‌های‬ ‫مرب��وط به ف��رآوری در کنار ای��ن معادن ضروری‬ ‫است‪.‬‬ ‫* بس��ته‌های اجرایی برای فعال ش��دن معادن‬ ‫کوچک‌مقی��اس در ‪ ۴‬اس��تان طراحی ش��ده که با‬ ‫اجرا ش��دن آنها شاهد اشتغالزایی در این استان‌ها‬ ‫خواهیم بود‪.‬‬ ‫* در راه‌اندازی معادن کوچک و متوس��ط‪ ،‬الزاما‬ ‫همه آنها نیاز به تسهیالت ندارند بلکه برخی از آنها‬ ‫به زیرس��اخت و برخی نیز به تسهیالت نیاز دارند‪.‬‬ ‫آنهایی که نیاز به تس��هیالت داشته باشند باید به‬ ‫صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی مراجعه کنند‪.‬‬ ‫* در زمینه احیای معادن کوچک‪ ۴ ،‬اس��تان در‬ ‫قالب این طرح‪ ،‬ارزیابی و ‪ ۱۳‬پرونده موضوعی ماده‬ ‫معدنی و اس��تانی‪ ،‬بررس��ی و در نهایت ‪ ۷۹‬بس��ته‬ ‫اجرایی تصویب شده است‪.‬‬ ‫* نقش رس��انه‌ها در پیش��برد اهداف طرح ملی‬ ‫توسعه معادن کوچک بسیار کلیدی است‪ .‬رسانه‌ها‬ ‫باید ب��ه طور منظم موضوع احیای معادن کوچک‬ ‫را رص��د کنند و با اطالع‌رس��انی دقیق از روند کار‬ ‫و نقد منصفانه‪ ،‬دس��ت‌اندرکاران این طرح را یاری‬ ‫رسانند‪.‬‬ ‫سمیه خلوصی‪ :‬بارزترین مزیت معادن کوچک‪ ،‬گستردگی‬ ‫آنها در کشور و اشتغالزایی باالست چراکه می‌توان در‬ ‫نقاط مختلف کشور یک معدن کوچک را تحویل گرفت و‬ ‫اشتغال فراوانی در آن ایجاد کرد‬ ‫معادن کوچک و متوس��ط‪ ،‬آمادگ��ی خود را برای‬ ‫حمای��ت همه جانبه از ای��ن پروژه ملی اعالم کرد‪.‬‬ ‫در این زمینه‪ ،‬تفاهمنامه‌هایی برای احیای معادن‬ ‫کوچک در بهمن ‪ ۹۶‬بین تشکل‌های معدنی امضا‬ ‫ش��د که از جمله آنها می‌ت��وان به تفاهمنامه خانه‬ ‫معدن و انجمن سنگ‌آهن ایران اشاره کرد‪ .‬انجمن‬ ‫س��نگ‌آهن ایران واحدهای واجد شرایط دریافت‬ ‫کمک یا نیازمند س��رمایه‌گذاری را شناسایی کرده‬ ‫و پس از بررس��ی قابلیت س��رمایه‌گذاری در آن و‬ ‫توجی��ه اقتصادی ای��ن کار‪ ،‬اقدام به معرفی آنها به‬ ‫سرمایه‌گذار می‌کند‪.‬‬ ‫درحال‌حاضر عالوه بر بررس��ی مسائل مربوط به‬ ‫معادن کوچک و چاره‌اندیش��ی برای حل مس��ائل‬ ‫این‌گون��ه معادن از س��وی خانه مع��دن ایران‪ ،‬به‬ ‫عن��وان حاکم بین معدنکار و س��رمایه‌گذار در این‬ ‫طرح فعالیت می‌کنیم‪.‬‬ ‫€ €ماهیت فعالیت صندوق بیمه معدن‬ ‫دهقان�ی‪ :‬ماهی��ت وج��ودی صن��دوق بیم��ه‬ ‫فعالیت‌ه��ای معدن��ی حمایت از مع��ادن کوچک‬ ‫اس��ت‪ .‬با توجه به س��رمایه‌ای که در اختیار داریم‪،‬‬ ‫از ابتدا هدف تشکیل صندوق‪ ،‬حمایت از اقداماتی‬ ‫همچون اکتشاف‪ ،‬اس��تخراج و فرآوری در معادن‬ ‫کوچک بوده است‪.‬‬ ‫برای حمایت از معادن سنگ‌آهن و مس‪ ،‬تعامل‬ ‫س��ه‌جانبه‌ای را با شرکت ملی مس‪ ،‬گل‌گهر‪ ،‬تهیه‬ ‫و تولی��د و چادرملو آغ��از کرده‌ایم تا با یک فرآیند‬ ‫منظ��م بتوانیم از منابع مالی موجود ش��رکت‌های‬ ‫یادش��ده‪ ،‬نزد بانک‌های عام��ل خلق اعتبار کنیم‪،‬‬ ‫به ط��وری که مج��وز دریافت تس��هیالت معادن‬ ‫کوچک��ی را که می‌خواهند م��واد معدنی تولیدی‬ ‫یا محصوالت تولیدی را به آن ‪ ۳‬ش��رکت ارس��ال‬ ‫کنند‪ ،‬صادر کنیم‪.‬‬ ‫در راه‌ان��دازی معادن کوچک و متوس��ط‪ ،‬الزاما‬ ‫هم��ه معادن نیاز به تس��هیالت ندارند بلکه برخی‬ ‫از آنها به زیرس��اخت و برخی نیز به تسهیالت نیاز‬ ‫دارند‪ .‬آنهایی که به تسهیالت نیاز داشته باشند نیز‬ ‫به صندوق مراجعه خواهند کرد‪.‬‬ ‫تاکنون اف��زون بر ‪ ۶۷۰‬بیمه‌نامه صادر کرده‌ایم‬ ‫که برای معادن کوچک بوده است‪.‬‬ ‫رون��د ارائه ضمانت‪ ،‬مش��خص بوده و س��ال ‪۹۷‬‬ ‫ب��ا توجه به اینکه در صندوق کارگروهی تش��کیل‬ ‫شد برای عارضه‌یابی و حذف بروکراسی‌ها‪ ،‬به این‬ ‫نتیجه رسیدیم که تمام فرآیند درخواست بررسی‬ ‫و صدور بیمه‌نامه‪ ،‬آنالین باشد‪.‬‬ ‫در ای��ن صندوق‪ ،‬تمام فرآیند بررس��ی مدارک‬ ‫متقاضی��ان‪ ،‬آنالی��ن اس��ت‪ .‬این تعام��ل و بهبود‬ ‫کیفی��ت منجر به کاهش دس��ت‌کم ‪ ۲‬ماه در روند‬ ‫صدور بیمه‌نامه شده است‪ .‬درحال‌حاضر بیشترین‬ ‫زمان الزم برای پاس��خ به متقاضی تسهیالت‪۴۰ ،‬‬ ‫روز است‪.‬‬ ‫ع�لاوه ب��ر این‪ ،‬ب��رای اینکه روند دسترس��ی را‬ ‫تس��هیل کنیم‪ ،‬تعداد بانک‌های عامل ارائه‌کننده‬ ‫تسهیالت را افزایش دادیم‪.‬‬ ‫€ €چ�ه اقداماتی را باید ب�رای رونق معادن‬ ‫کوچ�ک و ارزش اف�زوده‌ای ک�ه حاکمیت و‬ ‫فعاالن ای�ن بخش به دنبال آن هس�تند‪ ،‬در‬ ‫دستور کار قرار داد؟‬ ‫دهقان�ی‪ :‬در نخس��تین گام‪ ،‬مع��ادن کوچکی‬ ‫باید احیا ش��وند که دارای بازار تضمین شده مواد‬ ‫هس��تند‪ .‬دوام یک تج��ارت در این حوزه منوط به‬ ‫تقاضای آن کاالست‪.‬‬ ‫بای��د توجه کرد وقتی برای م��اده معدنی تقاضا‬ ‫نیس��ت چند عامل در این موضوع تاثیرگذار است‬ ‫یعن��ی برخی مواد معدنی کیفی��ت الزم را ندارند‬ ‫ک��ه در ای��ن ح��وزه باید فن��اوری را ارتق��ا داد یا‬ ‫زیرس��اخت‌های الزم برای احیای آن معدن وجود‬ ‫ن��دارد و آن مع��دن دیگر محص��ول رقابتی تولید‬ ‫نمی‌کند‪.‬‬ ‫از س��وی دیگ��ر حاکمی��ت و دول��ت بای��د ب��ه‬ ‫ای��ن موض��وع ورود ک��رده و برای حل مش��کالت‬ ‫این‌گون��ه معادن با کمک متولیان و کارشناس��ان‬ ‫این حوزه‪ ،‬چاره‌اندیش��ی کن��د‪ .‬حاکمیت باید در‬ ‫بخش زیرس��اخت‌ها در جهت تس��هیل‌گری برای‬ ‫ح��ذف قوانین زائ��د حرکت کن��د‪ .‬برنامه‌ریزی و‬ ‫اولویت‌بندی برای میزان کمک به معادن‪ ،‬می‌تواند‬ ‫کمک شایانی به موفقیت این طرح کند‪.‬‬ ‫امیدواریم با پیگیری رئیس هیات عامل ایمیدرو‬ ‫در س��ال جاری بتوانیم سرمایه صندوق را از ‪۱۴۳‬‬ ‫میلیارد تومان به ‪ ۳۵۰‬میلیارد تومان برس��انیم که‬ ‫پیش‌بین��ی می‌کنیم رقم جدید تا پایان س��ال ‪۹۸‬‬ ‫محقق ش��ود و این افزایش س��رمایه از محل منابع‬ ‫داخل��ی ایمیدرو و همچنی��ن از محل درآمدهای‬ ‫حق��وق دولتی مع��ادن (ماده ‪ ۳۱‬قان��ون معادن)‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫بهرام�ن‪ :‬بی��ش از ‪ ۹۰‬درص��د معادن کش��ور‪،‬‬ ‫کوچک‌مقیاس هس��تند‪ .‬نیم��ی از این معادن در‬ ‫ش��رایط ویژه قرار دارند و نیاز به نگاه مهندس��ی و‬ ‫حمایت‪ ،‬برای ایجاد ارزش افزوده است‪.‬‬ ‫عمده اشتغالزایی در این حوزه‪ ،‬مربوط به معادن‬ ‫کوچک اس��ت‪ .‬اگر این مع��ادن را به چرخه تولید‬ ‫بازگردانیم‪ ،‬اشتغالزایی پایه‌ای رقم خواهد خورد‪.‬‬ ‫€ €تهی�ه و تولی�د‪ ،‬راهب�ر احی�ای مع�ادن‬ ‫کوچک‬ ‫در این راس��تا‪ ،‬تجمیع مع��ادن کوچک و تامین‬ ‫زیرس��اخت‌های مرب��وط به ف��رآوری در کنار این‬ ‫معادن ضروری اس��ت‪ .‬امروز شرکت تهیه و تولید‬ ‫مواد معدنی ایران‪ ،‬راهبری توس��عه معادن کوچک‬ ‫را به عهده گرفته است‪.‬‬ ‫€ €‪ ۵‬استان پیشرو‬ ‫احیای معادن کوچک در استان‌های هرمزگان‪،‬‬ ‫زنجان‪ ،‬فارس‪ ،‬سیستان و بلوچستان و کرمان کلید‬ ‫خورده است‪ .‬برای نمونه احیای معادن (سنگ‌آهن)‬ ‫هماتیت در هرمزگان آغاز شده و برنامه راه‌اندازی‬ ‫‪ ۲۰‬معدن سنگ ساختمان به کمک انجمن سنگ‬ ‫در دستور کار قرار گرفته است‪.‬‬ ‫درحال‌حاض��ر کارگروه احی��ای معادن کوچک‬ ‫تشکیل شده و مسائل مرتبط با راه‌اندازی این‌گونه‬ ‫معادن در این کارگروه‪ ،‬بررس��ی و در شورای‌عالی‬ ‫معادن مطرح می‌شود‪.‬‬ ‫€ €اشتغال؛ اصلی‌ترین مزیت‬ ‫خلوص�ی‪ :‬در ای��ن پ��روژه همه ارکان کش��ور‬ ‫ب��ا ن��گاه ملی بای��د در جهت پیش��برد این هدف‬ ‫گام‌های اساس��ی بردارند و تا رس��یدن به حصول‬ ‫نتیجه پای کار باش��ند‪ .‬درحال‌حاضر مواد معدنی‬ ‫فل��زی مانن��د آهن‪ ،‬م��س‪ ،‬کرومی��ت و منگنز با‬ ‫توجه به نوع کانس��ار و نحوه اس��تخراج از فراوانی‬ ‫بیشتری در حوزه معادن کوچک‌مقیاس استان‌ها‬ ‫برخوردارند‪ .‬به حتم در نقاط مختلف کشور می‌توان‬ ‫با سرمایه‌گذاری اندک‪ ،‬یک معدن کوچک را فعال‬ ‫و اشتغالزایی قابل‌توجهی ایجاد کرد‪ .‬با این تعریف‪،‬‬ ‫اصلی‌ترین مزیت معادن کوچک به ویژه در مناطق‬ ‫استان‌ها‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 12‬مرداد ‪1398‬‬ ‫اول ذی‌الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 3‬اوت ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره ‪217‬‬ ‫خبر‬ ‫توسعه مکران‪ ،‬برگ برنده‬ ‫ایران در تجارت جهانی‬ ‫مکران منطقه‌ای اس��ت که شرایط استراتژیک‬ ‫منحصر ب��ه فردی دارد و می‌تواند به‌عنوان یاقوت‬ ‫توسعه اقتصادی‪ ،‬فرهنگی و اجتماعی هرمزگان و‬ ‫حتی کشور مطرح باشد‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬فرماندار‬ ‫جاس��ک گفت‪ :‬مکران خطه‌ای با قدمتی باشکوه‬ ‫است که در سراسر مرز س��احلی خود با آب‌های‬ ‫آزاد بین‌المللی مجاورت دارد و دارای ظرفیت‌های‬ ‫کم‌نظی��ری در زمینه توس��عه و س��رمایه‌گذاری‬ ‫اس��ت‪ .‬محمد رادمهر‪ ،‬مکران را به الماسی پنهان‬ ‫در ایران‌زمی��ن تعبیر ک��رد که بای��د جایگاه آن‬ ‫بیش��تر شناخته و متناس��ب با آن سرمایه‌گذاری‬ ‫شود‪ .‬فرماندار جاس��ک ادامه داد‪ :‬مکران می‌تواند‬ ‫دروازه‌ای برای توس��عه پایدار ایران باشد و از این‬ ‫نظر توس��عه س��احل مکران‪ ،‬پای��داری در منابع‬ ‫طبیعی و محیط‌زیست‪ ،‬پایداری سیاسی‪ ،‬پایداری‬ ‫اجتماع��ی و پای��داری اقتص��ادی را در بر خواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫رادمهر‪ ،‬توس��عه پایدار را مح��ل تالقی جامعه‪،‬‬ ‫اقتصاد و محیط‌زیس��ت دانس��ت و گفت‪ :‬توسعه‬ ‫پای��دار فرآیندی برای اس��تفاده از منابع‪ ،‬هدایت‬ ‫سرمایه‌گذاری‌ها‪ ،‬توسعه فناوری و ایجاد منطقه‌ای‬ ‫پایاس��ت که رش��د چند جانبه‌ای درپ��ی دارد و‬ ‫ساحل مکران شامل این ظرفیت‌هاست‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬توس��عه سواحل مکران را برگ برنده ایران‬ ‫در تجارت جهانی دانس��ت و اف��زود‪ :‬اهمیت ویژه‬ ‫این منطقه برای رونق اقتصادی کشور مهم است‪.‬‬ ‫رادمه��ر گفت‪ :‬توجه به ت��وان محیطی ایران با‬ ‫رویکرد اقتص��اد دریا‌محور برپایه اقتصاد مقاومتی‬ ‫در س��ال‌های اخیر مورد توجه مسئوالن بوده که‬ ‫بخش زی��ادی از این رویک��رد می‌تواند بر مبنای‬ ‫توسعه منطقه‌ای ساحل مکران باشد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬این منطقه به لحاظ ظرفیت‌های‬ ‫اقتص��ادی دارای ‪ ۳‬س��طح مل��ی‪ ،‬منطق��ه‌ای و‬ ‫بین‌المللی اس��ت و از س��ویی دری��ای عمان جزو‬ ‫حوزه اس��تراتژیک اقیانوس هند و یکی از ‪ ۵‬حوزه‬ ‫استراتژیک جهان اس��ت‪ .‬نماینده عالی دولت در‬ ‫جاس��ک گفت‪ :‬س��احل مکران از موقعیت بسیار‬ ‫مهم اقتصادی در زمینه اقتصاد مقاومتی برخوردار‬ ‫اس��ت و توس��عه آن می‌توان��د ب��ازوی توانمندی‬ ‫برای اقتصاد کش��ور و صادرات و ارزآوری باش��د‪.‬‬ ‫رادمهر افزود‪ :‬معیش��ت بیش��تر مردمان جاسک‬ ‫از راه کش��اورزی‪ ،‬دام��داری‪ ،‬صی��ادی و تجارت‬ ‫تامین می‌ش��ود و ای��ن منطقه‪ ،‬بخ��ش زیادی از‬ ‫خط س��احلی مک��ران را به خ��ود اختصاص داده‬ ‫است‪ .‬وی گفت‪ :‬توس��عه جاسک به‌وسیله توسعه‬ ‫سواحل مکران با ظرفیت‌های شیالتی‪ ،‬کشاورزی‪،‬‬ ‫دامداری‪ ،‬گردش��گری‪ ،‬ذخیره ان��رژی‪ ،‬بندری و‬ ‫تجاری بسیار می‌تواند در زمینه اقتصاد مقاومتی‪،‬‬ ‫صادرات و واردات‪ ،‬ارزآوری برای کش��ور‪ ،‬اشتغال‬ ‫و معیش��ت مردمان این منطقه نقش‌آفرین باشد‬ ‫و می‌توان از آن به عنوان س��کوی توس��عه ایران‬ ‫یاد ک��رد‪ .‬فرمان��دار جاس��ک ابراز کرد‪ :‬توس��عه‬ ‫س��احل مکران از معدود طرح‌های��ی بوده که در‬ ‫دولت تدبی��ر و امید کلید خورد و با جدیت ادامه‬ ‫دارد‪ .‬به قطع این مه��م می‌تواند نقش موثری در‬ ‫بهبود شرایط اقتصادی کشور داشته باشد‪ .‬رادمهر‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬در واقع این نقطه از خاک کشور‬ ‫به دلیل موقعیت ویژه جغرافیایی و دسترس��ی به‬ ‫آب‌ه��ای آزاد‪ ،‬از چنان ظرفیتی برخوردار اس��ت‬ ‫ک��ه می‌تواند ب��ه قطب اصل��ی تب��ادل تجاری و‬ ‫صنایع دریایی در منطقه تبدیل ش��ود‪ .‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬یک��ی از ظرفیت‌ه��ای قابل اج��را در منطقه‬ ‫مکران‪ ،‬ساخت مراکز تعمیر و بازسازی برای انبوه‬ ‫کشتی‌ها و سایر شناورهای بزرگ و کوچکی است‬ ‫ک��ه در منطقه رفت و آم��د می‌کنند که این مهم‬ ‫در دس��تورکار برنامه‌های این طرح بزرگ اس��ت‪.‬‬ ‫رادمه��ر گفت‪ :‬طرح توس��عه س��واحل مکران در‬ ‫حوزه خدم��ات بانکرینگ و حمل‌ونقل بین‌المللی‬ ‫می‌تواند برای کش��ور بسیار درآمدزا باشد‪ .‬رادمهر‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬ای��ن طرح می‌توان��د در زمینه‬ ‫مراکز س��اخت کش��تی و ش��ناورهای دریایی نیز‬ ‫مص��داق داش��ته باش��د و صنعت کشتی‌س��ازی‬ ‫ای��ران را به اوج برس��اند‪ .‬وی همچنی��ن با توجه‬ ‫ب��ه جایگاه ایران در تولید انواع س��وخت از جمله‬ ‫س��وخت مورد نیاز کشتی‌ها و با اش��اره به اینکه‬ ‫بیشتر سواحل ایران در خلیج‌فارس و دریای عمان‬ ‫مستعد ساخت جایگاه‌های سوخت‌رسانی دریایی‬ ‫و موضوع مهم بانکرینگ هستند‪ ،‬اجرای این طرح‬ ‫بزرگ از جنبه‌های مختلف می‌تواند ارزآوری قابل‬ ‫توجهی برای کشور داشته باشد‪ .‬رادمهر ادامه داد‪:‬‬ ‫توس��عه دریایی و حمل‌ونقل فقط نباید به داخل‬ ‫کشور خالصه شود و بر اساس برنامه‌ها باید سهم‬ ‫ایران از بانکرینگ منطقه افزایش یابد‪.‬‬
‫«واقعیت مجازی» و «واقعیت افزوده» به فناوری‌های محبوب معدنکاران تبدیل شده‌اند‬ ‫شنبه ‪ 12‬مرداد ‪ 1398‬اول ذی‌الحجه ‪ 3 1440‬اوت ‪2019‬‬ ‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫موسسه فرهنگی و هنری روزگار وصل‬ ‫مدیر مسئول‪:‬‬ ‫ناصر بزرگمهر‬ ‫معدنکاری در جهان مجازی‬ ‫سال دوم شماره ‪217‬‬ ‫سردبیر‪ :‬محبوبه ناطق‬ ‫همکاران‪ :‬سارا اصغری‪-‬ثمن رحیمی‌‌راد‬ ‫مدیر فنی و هنری‪ :‬مهدی نجفی‬ ‫نمایندگی دفتر اروپا‪ :‬چکاوک بزرگمهر‬ ‫آدرس‪ :‬تهران‪ -‬میدان هفتم تیر‪ -‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬پالک ‪74‬‬ ‫تلفکس‪88310576-88310575:‬‬ ‫سازمان آگهی‌ها‪88722732-3:‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان‌ها‪88724211:‬‬ ‫چاپ‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.Madandaily.com‬‬ ‫‪www.instagram.com/Madandaily‬‬ ‫‪www.twitter.com/Madandaily‬‬ ‫‪www.t.me/Madandaily‬‬ ‫‪E-mail:info@madandaily.com‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫یادداشت‬ ‫آنچه از ‪ ۲۰۱۸‬به ‪ ۲۰۱۹‬میالدی آمد‬ ‫گِرگ مک‌ناب‬ ‫نویسنده کانادایی‬ ‫بخ��ش مع��دن و فل��زات‬ ‫در س��طح جهان با س��رعت‬ ‫زیادی در حال تغییر اس��ت‪.‬‬ ‫در گذش��ته‪ ،‬درب��اره رون��د‬ ‫تغیی��رات در بخ��ش معدن‬ ‫در جه��ان صحبت می‌کردیم‬ ‫درحالی‌که حاال از نوس��انات‬ ‫می‌گوییم زیرا دگرگونی نش��ان‌دهنده ش��تاب موجود اس��ت‪ .‬این شتاب برآمده از‬ ‫اتفاق‌هایی اس��ت که در چند س��ال گذش��ته رخ داده‪ ،‬تا سال پیش ادامه داشته و‬ ‫درنهایت به امسال رسیده و تا سال آینده هم پیش می‌رود‪ .‬در سال گذشته میالدی‬ ‫مانند سال‌های پیش‪ ،‬چین در بازارهای اصلی کامودیتی‌ها نقش مهمی ایفا کرد‪ ،‬به‬ ‫ویژه از طرح راه ابریشم جدید یا یک کمربند‪ ،‬یک جاده خبر داد‪ .‬این طرح نشانه‬ ‫ایجاد یک بازار مصرف بزرگ از محصوالت مرتبط با معادن و صنایع معدنی جهان‬ ‫اس��ت‪ .‬موقعیت چین نیز در افریقای جنوبی به عنوان یکی از بزرگ‌ترین شریکان‬ ‫تجاری آن تثبیت ش��د و این پایداری برآمده از تحریک و ترغیب س��رمایه‌داران‬ ‫چینی برای ورود به صنایع متنوع این کشور ازجمله معادن است‪.‬‬ ‫در همین حال‪ ،‬ش��رایط نی��روی کارگر همچنان برای ش��رکت‌های معدنی در‬ ‫مس��امحه ق��رار می‌گیرد و مباح��ث مربوط به آن خوراک رسانه‌هاس��ت‪ ،‬هرچند‬ ‫دولت‌ها برای ارتقای سیاست‌های محیط کار زیر فشار فزاینده‌ای قرار دارند‪.‬‬ ‫در س��طح بین‌الملل‪ ،‬حوزه قضایی همچنان به دنبال راهکارهایی است تا رابطه‬ ‫شرکت‌های معدنی را با جوامع بومی بهبود بخشد و در همان حال شرایط امنی را‬ ‫ب��رای عرضه کامودیتی‌های گران‌قیمت ایجاد کند‪ .‬نظام قضایی درواقع در تالش‬ ‫اس��ت با تکیه بر منش��ور معدنی که تعهدات و الزامات سیاس��ی‪-‬اقتصادی را بر‬ ‫شرکت‌های معدنی اعمال می‌کند‪ ،‬در راستای ارتقای توانمندی‌های جوامع بومی‬ ‫نیز بکوش��د‪ .‬در س��ال گذشته همچنین شرکت ژاپنی توکیوالکتریک که در تولید‬ ‫انرژی فعال اس��ت‪ ،‬موفق ش��د تاییدیه نخستین رآکتورهای هسته‌ای خود را پس‬ ‫از حادثه فوکوش��یما در س��ال ‪ ۲۰۱۱‬میالدی (‪ ۱۳۹۰‬خورشیدی) دریافت کند و‬ ‫رآکتورها را به راه بیندازد‪ .‬این اتفاق به توسعه بازار اورانیوم جهان انجامید‪ ،‬تا حدی‬ ‫که ش��رکت کازاتومپورن متعلق به دولت قزاقستان در سال گذشته اعالم کرد که‬ ‫تولید تری‌اورانیوم اکتوکس��ید را در ‪۳‬س��ال پیش‌رو ‪ ۲۰‬درصد کاهش خواهد داد‪.‬‬ ‫در سال گذشته میالدی‪ ،‬صنعت خودروهای الکتریکی همچنان رو به رشد بود و‬ ‫نمی‌ت��وان درب��اره خودروهای الکتریکی گفت و از لیتیوم‪ ،‬مس و کبالت حرف نزد‪.‬‬ ‫به نظر نمی‌رس��د ش��تاب جهان برای دستیابی به ذخایر لیتیوم کاهش پیدا کرده‬ ‫باشد‪ ،‬آن‌هم وقتی چین در رأس این جریان قرار دارد‪ .‬کشورهایی مانند شیلی نیز‬ ‫در تکاپو هس��تند تا به میدان عرضه لیتیوم ورود پیدا کنند‪ .‬این درحالی‌اس��ت که‬ ‫چین نه‌تنها در عرضه این کامودیتی سرآمد بوده بلکه یکی از بزرگ‌ترین بازارهای‬ ‫مصرف آن را نیز به خود اختصاص داده اس��ت‪ .‬همه اینها جریان‌هایی اس��ت که‬ ‫از س��ال ‪ ۲۰۱۸‬میالدی به ‪ ۲۰۱۹‬کش��یده ش��ده و صنعت معدن را متاثر از خود‬ ‫می‌کند‪.‬‬ ‫برگردان‪ :‬ثمن رحیمی‌راد‬ ‫منبع‪ :‬وب‌سایت ماینینگ‌ام‌ایکس‬ ‫اخبار کوتاه‬ ‫� به گزارش پلتس‪ ،‬با افزایش دمای هوا در چین و افت نرخ فوالد‪ ،‬بازار سنگ‬ ‫آهن وارداتی در این کش��ور نزولی ش��ده و آخرین شاخص نرخ موسسه پالتس‬ ‫برای سنگ آهن خلوص ‪۶۲‬درصد ‪۱۱۸.۴۵‬دالر هر تن خشک سی‌اف‌آر ثبت شد‬ ‫که البته افت جزئی ‪ ۳۰‬س��نتی داشت‪ .‬قرارداد سوآپ اوت (مرداد‪-‬شهریور) نیز‬ ‫‪ ۸۵‬س��نت ارزان‌تر و ‪ ۱۱۴.۱۵‬دالر هر تن خش��ک سی‌اف‌آر شد‪ .‬کاهش فعالیت‬ ‫بازار ساخت‌وساز در چین به دلیل گرمای هوا‪ ،‬تقاضای مصرف‌کننده‌های نهایی‬ ‫را پایین آورد و کاهش فعالیت ساخت‌وس��از نرخ ف��والد را در بازار داخلی چین‬ ‫کمتر از ‪ ۵‬دالر پایین آورد‪ .‬بیش��تر کارخانه‌ها موجودی سنگ‌آهن کافی دارند و‬ ‫افت تقاضای فوالد تمایل به خرید این ماده اولیه را پایین‌تر آورده است‪.‬‬ ‫� به گزارش پلتس‪ ،‬نرخ قراضه وارداتی در ترکیه با کمی افت قیمت ‪۲۹۲‬دالر‬ ‫هر تن س��ی‌اف‌آر ثبت شده است‪ .‬با این حال خریداران در ترکیه هنوز به دنبال‬ ‫کمتر از ‪ ۲۹۰‬دالر هر تن سی‌اف‌آر هستند‪ .‬با اینکه فوالدسازان ترک هنوز برای‬ ‫حمل اوت نیاز به قراضه دارند در سکوت به‌سر می‌برند و تمایل به خرید ندارند‪.‬‬ ‫فعاالن بازار انتظار داشتند این هفته نرخ قراضه در ترکیه بهبود یابد ولی به نظر‬ ‫می‌رسد اینطور نخواهد شد‪.‬‬ ‫� به گزارش پلتس‪ ،‬در ترکیه فوالدسازان پیشنهاد‌های صادراتی میلگرد خود را‬ ‫با کاهش قیمت‌ها اعالم کرده‌اند تا تمایل به خرید بیشتر شود؛ چراکه هفته‌های‬ ‫اخیر بازار صادرات‌شان با رکود روبه‌رو بوده است‪ .‬پیشنهاداتی بین ‪ ۴۶۰‬تا ‪۴۶۵‬‬ ‫دالر هر تن فوب شنیده شده و برخی حاضرند در قیمت‌های پایین‌تر نیز معامله‬ ‫کنند‪ .‬برخی درخواس��ت‌هایی از خاور دور و امریکا داش��ته‌اند ولی در ‪۴۶۵‬دالر‬ ‫هنوز بازار مقاومت می‌کند‪ .‬درخواس��ت‌های خرید بین ‪ ۴۵۰‬تا ‪۴۵۵‬دالر هر تن‬ ‫فوب ش��نیده ش��ده و در س��نگاپور برخی برای میلگرد ترکیه به دنبال ‪ ۴۸۰‬تا‬ ‫‪۴۸۵‬دالر هر تن س��ی‌اف‌آر بوده‌اند‪ .‬متوسط ش��اخص نرخ موسسه پالتس برای‬ ‫میلگرد صادراتی ترکیه ‪ ۵۶‬دالر هر تن فوب و در ثبات بوده است و انتظار می‌رود‬ ‫این هفته نیز بازار در سکوت بماند‪.‬‬ ‫� به گزارش متال‌بولتن‪ ،‬بهای ورق گرم صادراتی چین حدود ‪۲‬دالر افت داشته‬ ‫و ‪۵۰۵‬دالر هر تن فوب ثبت ش��ده اس��ت‪ .‬برخی از کارخانه‌ها نرخ پیشنهادی را‬ ‫از ‪۵۱۵‬دالر ب��ه ‪۵۱۰‬دالر ه��ر تن فوب کاهش داده‌اند‪ .‬در ظاهر نرخ رایج بازار تا‬ ‫‪۵۰۵‬دالر اس��ت‪ .‬در این بین خریداران خارجی در ‪ ۴۹۵‬تا ‪۵۰۰‬دالر هر تن فوب‬ ‫برای خرید ورق گرم چین درخواس��ت می‌دهند‪ .‬گفتنی اس��ت‪ ،‬در بازار داخلی‬ ‫چین نرخ ورق گرم ‪ ۳‬تا ‪۵‬دالر افت داشته و ‪ ۵۵۴‬تا ‪۵۵۸‬دالر هر تن در کارخانه‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬ایفنا‬ ‫گروه معدن‪:‬‬ ‫واقعی��ت مج��ازی و واقعی��ت اف��زوده‬ ‫از محبوب‌تری��ن فناوری‌ه��ای جه��ان‬ ‫هس��تند ک��ه در معدن��کاری نی��ز رواج پیدا‬ ‫کرده‌ان��د‪ .‬اکن��ون ش��رکت‌های بزرگی مانند‬ ‫آنگلوامریکن‪ ،‬کودلک��و و ریوتینتو میلیون‌ها‬ ‫دالر روی ای��ن فناوری‌ه��ا س��رمایه‌گذاری‬ ‫کرده‌اند‪.‬‬ ‫به گ��زارش عصرمس آنالین‪ ،‬قطعی نبودن‬ ‫ذخایر معدنی و همچنین پیچیدگی عملیات‬ ‫معدنکاری همواره معدنکاران را با ریسک‌های‬ ‫گوناگونی روبه‌رو کرد ‌ه است‪ .‬افزایش اطالعات‬ ‫موج��ود از مراح��ل متنوع معدنکاری س��هم‬ ‫بس��زایی در کاه��ش ریس��ک‌های موج��ود‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫در ده��ه گذش��ته‪ ،‬ش��رکت‌های معدنی با‬ ‫اس��تفاده از فناوری‌های دیجیتال س��عی در‬ ‫ت نداشتن‌ها‪ ،‬افزایش بهره‌وری‬ ‫کاهش‌قطعی ‌‬ ‫و کاه��ش هزینه‌ه��ای عملیاتی داش��ته‌اند‪.‬‬ ‫تح��ول دیجیت��ال‪ ،‬یک��ی از محبوب‌تری��ن‬ ‫واژه‌ه��ا در دنیای امروز معدنکاری اس��ت که‬ ‫تاکید ویژه‌ای بر توس��عه فناوری‌های مبتنی‬ ‫ب��ر فضای دیجیتال در معدن��کاری و افزایش‬ ‫آگاهی از وضعیت لحظه‌ای عملیات و شرایط‬ ‫سایت‌های معدنی دارد‪ .‬شرکت‌های غول‌پیکر‬ ‫معدنی با سرمایه‌گذاری در واحدهای تحقیق‬ ‫و توس��عه و تخصیص بودجه‌های قابل‌توجه‪،‬‬ ‫نقش زیادی در رش��د هرچه سریع‌تر استفاده‬ ‫از فناوری‌های روز داشته‌اند‪.‬‬ ‫واقعی��ت مج��ازی و واقعی��ت اف��زوده از‬ ‫محبوب‌تری��ن فناوری‌های جهان هس��تند‪.‬‬ ‫واقعیت مجازی یک فناوری نوین است که به‬ ‫کاربر اجازه می‌دهد با استفاده از هدست‌های‬ ‫وی��ژه‪ ،‬وارد دنیای مجازی ش��ود و به وس��یله‬ ‫اندرکن��ش با رایان��ه‪ ،‬تجربه‌ای تازه در دنیایی‬ ‫متفاوت را احس��اس کند‪ .‬این دنیای مجازی‬ ‫که نوعی شبیه‌سازی رایانه‌ای است‪ ،‬می‌تواند‬ ‫تصویری از دنیای واقعی یا انیمیشن باشد‪.‬‬ ‫در مقاب��ل‪ ،‬واقعی��ت افزوده ش��امل عناصر‬ ‫مجازی اس��ت که ب��ه دنیای واقع��ی افزوده‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬به‌ط��ور نمون��ه‪ ،‬می‌توان ب��ه بازی‬ ‫پوک‌مون‌گ��و اش��اره کرد ک��ه در آن عناصر‬ ‫ب��ازی به‌ص��ورت مج��ازی و به وس��یله تلفن‬ ‫هم��راه ب��ه دنیای واقع��ی اضافه می‌ش��وند‪.‬‬ ‫ام��روز واقعیت‌افزوده کاربردهای فراوانی پیدا‬ ‫کرده و در مس��ائل متنوع مانند گردش��گری‪،‬‬ ‫رستوران‌داری‪ ،‬خرید و صنعت به‌کار می‌رود‪.‬‬ ‫ب��ر اس��اس پیش‌بین��ی موسس��ه گلدمن‬ ‫س��اکس‪ ،‬حجم بازار این دو فناوری تا س��ال‬ ‫‪2025‬می�لادی (‪1404‬خورش��یدی) ب��ه‬ ‫‪80‬میلیارد دالر خواهد رس��ید‪ .‬بر اساس این‬ ‫پیش‌بینی‪45 ،‬میلیارد دالر از این بازار متعلق‬ ‫به س��خت‌افزار و ‪ 35‬میلی��ارد دالر متعلق به‬ ‫نرم‌افزار است‪.‬‬ ‫کاربردهایاولیهایندوفناوریدرمعدنکاری‬ ‫به اوایل ده��ه ‪ 2000‬میالدی بازمی‌گردد‪ .‬با‬ ‫وجود اینکه ‪ AR/VR‬قابلیت‌های زیادی در‬ ‫حل مش��کالت معدنکاری دارد‪ ،‬کاربرد اولیه‬ ‫آن ب��ر آموزش متمرکز اس��ت‪ .‬ش��رکت‌های‬ ‫بزرگی مانند آنگلوامریکن‪ ،‬کودلکو و ریوتینتو‬ ‫میلیون‌ها دالر بر توسعه نرم‌افزارهای آموزشی‬ ‫مبتن��ی بر واقعی��ت مجازی س��رمایه‌گذاری‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫بزرگ‌ترین مزای��ای کاربرد این فناوری‌ها‬ ‫در آموزش‪ ،‬کاهش زم��ان یادگیری (کاهش‬ ‫تا ‪75‬درصد براس��اس آمار شرکت بوئینگ)‪،‬‬ ‫کاه��ش هزین��ه آم��وزش‪ ،‬افزای��ش ن��رخ‬ ‫یادگی��ری‪ ،‬کاه��ش خط��ر حی��ن یادگیری‬ ‫در مع��دن و جایگزین��ی هدس��ت‌های‬ ‫‪ VR/AR‬ب��ه ج��ای تراک‌ه��ا و ش��اول‌ها‬ ‫"‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹کاربرده�ای واقعیت مجازی و‬ ‫افزوده‬ ‫واقعیت به‌طور کلی‪ ،‬از مهم‌ترین کاربردهای‬ ‫‪ VR/AR‬در معدن��کاری می‌توان به آموزش‪،‬‬ ‫تجس��م داده‌ها و طراحی‪ ،‬تعمیر و نگه‌داری‪،‬‬ ‫بهینه‌سازی و تصمیم‌گیری‪ ،‬پایش و ارائه برای‬ ‫سرمایه‌گذاران اشاره کرد‪.‬‬ ‫کارب��رد گس��ترده ای��ن دو فن��اوری در‬ ‫معدن��کاری حاکی از ظرفی��ت بزرگ موجود‬ ‫در صنعت اس��ت‪ .‬قابلیت نمایش س��ه‌بعدی‬ ‫اطالعات‪ ،‬نم��ای معدن‪ ،‬وضعی��ت داده‌های‬ ‫اکتش��افی‪ ،‬عملی��ات اس��تخراج و موقعی��ت‬ ‫محیط‌زیس��تی منطقه اط��راف معدن‪ ،‬کمک‬ ‫قابل‌توجه��ی به درک بهتر اطالعات و تحلیل‬ ‫آنها می‌کند‪.‬‬ ‫از دیگ��ر قابلیت‌ه��ای واقعی��ت مجازی در‬ ‫زمین��ه نمایش س��ه‌بعدی اطالعات‪ ،‬می‌توان‬ ‫به بررس��ی طراحی الگوی انفجار اش��اره کرد‪.‬‬ ‫ش��رکت اُپیت‌بلَس��ت با اس��تفاده از واقعیت‬ ‫افزوده‪ ،‬امکان نمایش سه‌بعدی الگوی انفجار‬ ‫روی بلوک اس��تخراجی را فراهم کرده است‪.‬‬ ‫درنتیج��ه‪ ،‬کارب��ر می‌توان��د موقعیت دقیق‬ ‫چال‌ها‪ ،‬میزان ماده منفجره مصرفی و موقعیت‬ ‫دقیق پرایمر را مش��اهده کند‪ .‬همچنین این‬ ‫ن ‌رم‌افزار امکان نمایش سه‌بعدی انفجار با توجه‬ ‫به زمان تاخیر چاشنی‌ها را فراهم کرده است‪.‬‬ ‫کاهش نرخ طال در آستانه نشست بانک‌مرکزی امریکا‬ ‫ن��رخ طال در معامالت سه‌ش��نبه (‪ ۸‬مرداد) بازار‬ ‫جهانی همزمان با آغاز نشست سیاست پولی بانک‬ ‫مرکزی امریکا و رشد دالر کاهش پیدا کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایس��نا‪ ،‬هر اونس طال ب��رای تحویل‬ ‫ف��وری در معام�لات روز ج��اری ب��ازار س��نگاپور‬ ‫‪۰.۱‬درصد افزایش یافت و به ‪۱۴۲۵‬دالر و ‪۱۱‬سنت‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫در ب��ازار معامالت آت��ی امریکا‪ ،‬ه��ر اونس طال‬ ‫‪۰.۳‬درصد رش��د کرد و به ‪۱۴۲۴‬دالر و ‪۳۰‬س��نت‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫به گفته بنجامین لو‪ ،‬تحلیلگر ش��رکت «فیلیپ‬ ‫فیوچرز» معامالت روز جاری اندک است و به نظر‬ ‫می‌رس��د س��رمایه‌گذاران پیش از هرگونه اقدامی‪،‬‬ ‫منتظر روش��ن شدن تصمیم سیاس��ت پولی بانک‬ ‫مرکزی امریکا هس��تند‪ .‬همچنین رشد ارزش دالر‬ ‫نرخ طال را با فشارهای کاهشی روبه‌رو کرده است‪.‬‬ ‫نشس��ت بانک مرکزی امریکا صبح سه‌شنبه آغاز‬ ‫می‌ش��ود و انتظار می‌رود سیاست‌گذاران امریکایی‬ ‫در ای��ن نشس��ت نرخ‌ه��ای بهره را دس��ت‌کم ‪۲۵‬‬ ‫واحد کاهش دهند که نخس��تین کاهش نرخ‌های‬ ‫بهره در یک دهه گذش��ته خواهد بود‪ .‬در این بین‪،‬‬ ‫ارزش دالر به دلی��ل تعدیل انتظارات برای کاهش‬ ‫چش��مگیر نرخ‌های بهره از س��وی بان��ک مرکزی‬ ‫امری��کا در باالتری��ن ح��د خود در ‪ ۲‬ماه گذش��ته‬ ‫ایستاد‪ .‬قوی‌تر ش��دن دالر‪ ،‬طال را برای خریداران‬ ‫غیرامریکایی گران‌تر می‌کند‪.‬‬ ‫ادوارد موی��ا‪ ،‬تحلیلگ��ر ش��رکت ای‌ان‌ت��ی‌ال‬ ‫اف‌سی‌اس��تون در یادداش��تی نوش��ت‪ :‬هیچ کس‬ ‫تردی��دی درب��اره کاه��ش نرخ‌های بهره ازس��وی‬ ‫بان��ک مرکزی امریکا ندارد‪ ،‬ب��ا این حال انتظاراتی‬ ‫که ابت��دای ماه ج��اری درباره کاهش چش��مگیر‬ ‫نرخ‌ه��ای بهره وجود داش��ت‪ ،‬پس از این نشس��ت‬ ‫ممکن است اندکی تعدیل شود‪ .‬در این بین‪ ،‬بانک‬ ‫مرکزی ژاپن در نشس��ت سیاست پولی خود اعالم‬ ‫کرد اگر روند رش��د اقتصادی ضعیف ش��ود‪ ،‬برای‬ ‫تسهیل سیاست پولی تردید نخواهد کرد‪ .‬بر اساس‬ ‫گزارش رویترز‪ ،‬همچنین مذاکرات تجاری امریکا و‬ ‫چین که در ش��انگهای آغاز خواهد شد‪ ،‬در کانون‬ ‫توجه سرمایه‌گذاران قرار دارد‪ .‬با این حال انتظارات‬ ‫درباره پیشرفت این مذاکرات اندک است‪ .‬به گفته‬ ‫وانگ تائ��و‪ ،‬تحلیلگر فنی رویترز‪ ،‬هر اونس طال در‬ ‫محدوده ‪ ۱۴۱۲‬تا ‪۱۴۲۷‬دالر خنثی اس��ت و اگر از‬ ‫این محدوده خارج ش��ود‪ ،‬جهت حرکت مشخصی‬ ‫پیدا خواهد کرد‪ .‬در بازار سایر فلزات ارزشمند‪ ،‬نرخ‬ ‫هر اونس نقره برای تحویل فوری ‪۰.۱‬درصد کاهش‬ ‫یاف��ت و به ‪۱۶‬دالر و ‪۴۴‬س��نت رس��ید‪ .‬هر اونس‬ ‫پاالدی��م برای تحویل فوری ب��ا ‪۰.۵‬درصد کاهش‪،‬‬ ‫‪۱۵۴۶‬دالر و ‪۲۵‬س��نت معامله ش��د‪ .‬نرخ هر اونس‬ ‫پالتین برای تحوی��ل فوری ‪۰.۲‬درصد کاهش پیدا‬ ‫کرد و به ‪۸۷۷‬دالر و ‪۱۲‬سنت رسید‪.‬‬ ‫‌احتمال کاهش مصرف فوالد‬ ‫در اروپا‬ ‫یوروف��ر چش��م‌انداز مصرف فوالد اروپا را تا پایان س��ال‬ ‫جاری میالدی نس��بت به پیش‌بینی‌های قبلی خود پایین‬ ‫آورده است‪ .‬به گزارش ایفنا به نقل از استیل‌مینت‪ ،‬براساس‬ ‫برآورده��ای جدید‪ ،‬این انجم��ن انتظار دارد مصرف واقعی‬ ‫فوالد نس��بت به س��ال گذش��ته میالدی تا ‪۰.۴‬درصد افت‬ ‫داش��ته باش��د درحالی‌که مصرف ظاهری نی��ز ‪۰.۶‬درصد‬ ‫کاه��ش خواهد داش��ت‪ .‬این درحالی ا‌س��ت ک��ه ماه قبل‬ ‫یوروف��ر پیش‌بینی کرده بود مصرف واقعی فوالد ‪۰.۳‬درصد‬ ‫بهب��ود یابد‪ .‬ای��ن انجمن انتظار دارد ‪ 3‬ماه س��وم و چهارم‬ ‫س��ال بهبودهای��ی در ب��ازار ف��والد آن رویت ش��ود‪ .‬البته‬ ‫ابهاماتی وجود دارد که می‌تواند بر بازار تاثیر منفی بگذارد‪.‬‬ ‫کارشناس��ان بر ای��ن باورند که عواملی همچ��ون افزایش‬ ‫واردات‪ ،‬کاهش س��رعت رش��د اقتصادی و افزایش اقدامات‬ ‫حفاظتی و تعرفه‌های آنتی‌دامپینگ برای صنعت فوالد اروپا‬ ‫تهدید به‌ش��مار می‌روند‪ .‬اوایل سال جاری میالدی اتحادیه‬ ‫اروپا تعرفه‌هایی اعمال کرد تا از صنعت فوالد حوزه یورو در‬ ‫مقابله با تعرفه‌های امریکا محافظت کند ولی فوالدس��ازان‬ ‫اروپایی بر این باورند که این اقدامات تاثیر‌گذار نبوده است‪.‬‬ ‫بهای سنگ آهن چین افزایشی شد‬ ‫کارتون‌روز‬ ‫مطبوعات‪ :‬احیای معادن کوچک با مشارکت بخش خصوصی‬ ‫نمایش سه‌بعدی انفجار‪ ،‬کمک قابل‌‌توجهی به‬ ‫تصمیم‌گیری درباره تاخیر چال‌های انفجاری‪،‬‬ ‫میزان م��اده منفجره مورد مص��رف و نتیجه‬ ‫یاِی‌سی‬ ‫انفجار می‌کند‪ .‬نمایشگاه معدنی پی‌د ‌‬ ‫در تورنتو کانادا س��ال ‪2017‬میالدی (‪1396‬‬ ‫خورش��یدی) میزب��ان بی��ش از ‪25‬ه��زار‬ ‫شرکت‌کننده از کشورهای جهان بود‪ .‬در این‬ ‫نمایش��گاه‪ ،‬شرکت‌های معدنی بزرگ به ارائه‬ ‫دس��تاوردها و ظرفیت‌های خود در اکتشاف‪،‬‬ ‫اس��تخراج و فرآوری پرداختند‪ .‬محصوالت و‬ ‫خدمات ارائه‌ش��ده با اس��تفاده از فناوری‌های‬ ‫‪ VR/AR‬نش��ان‌دهنده رش��د توج��ه به این‬ ‫دو فناوری اس��ت‪ .‬ش��رکت نور َکت کانادا که‬ ‫از بزرگ‌ترین مراکز آموزش��ی معدنکاری در‬ ‫جهان اس��ت‪ ،‬خدمات جدید خود در آموزش‬ ‫اپراتورهای ماشین‌آالت و آموزش‌های ایمنی‬ ‫معدنی را براساس فناوری‌های ‪ VR/AR‬ارائه‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬با استفاده از این فناوری‪ ،‬تنها با‬ ‫استفاده از یک هدست‪ ،‬می‌توان حضور در یک‬ ‫معدن زیرزمینی را به ش��کل سه‌بعدی تجربه‬ ‫و براساس سناریوهای گوناگون‪ ،‬آموزش‌های‬ ‫تخصصی در زمینه ایمنی و مسائل فنی را ارائه‬ ‫کرد‪ .‬همچنین به‌راحتی می‌توان آموزش‌های‬ ‫الزم ب��رای اپراتورهای بیل‪ ،‬تراک‪ ،‬دریل‌واگن‬ ‫و دیگ��ر ماش��ین‌آالت و تجهی��زات را تنها در‬ ‫اتاق آم��وزش فراهم ک��رد‪ .‬ماین‌الیف وی‌آر‬ ‫از جذاب‌تری��ن محصوالت ارائه‌ش��ده در این‬ ‫نمایش��گاه ازسوی ش��رکت کانادایی لیامازو‬ ‫ب��ود‪ .‬این محصول‪ ،‬قابلی��ت نمایش گرافیکی‬ ‫س��ایت معدنی‪ ،‬زیرس��اخت‌ها‪ ،‬مدل‌س��ازی‬ ‫زمین‌شناسی و پیت‪ ،‬موقیعت کارخانه‪ ،‬دامپ‬ ‫باطله و اس��توک‌پایل نسبت به پیت را فراهم‬ ‫می‌کند‪ .‬شرکت تک با استفاده از این نرم‌افزار‬ ‫یکی از سایت‌های معدنی خود را به‌طور کامل‬ ‫شبیه‌سازی کرده اس��ت‪ .‬این نرم‌افزار‪ ،‬امکان‬ ‫نمایش س��ه‌بعدی سایت معدنی و برنامه‌های‬ ‫توس��عه مع��دن را برای مهندس��ان‪ ،‬مدیران‬ ‫و س��رمایه‌گذاران فراه��م می‌کند‪ .‬همچنین‬ ‫به‌عن��وان ابزاری قدرتمند به ش��رکت‪ ،‬دولت‬ ‫و س��ازمان‌های محیط‌زیس��تی کمک خواهد‬ ‫کرد تا عملکرد معدن را با استانداردهای ملی‬ ‫مقایسه کنند‪.‬‬ ‫لیام��ازو در ت�لاش اس��ت ب��ا اس��تفاده‬ ‫از فن��اوری هم��زاد دیجیت��ال موقعی��ت‬ ‫ماش��ین‌آالت و وضعی��ت اس��تخراج را پایش‬ ‫کن��د‪ .‬همزاد‌دیجیت��ال ب��ه مع��دل مجازی‬ ‫یک ش��ی‌‌ء فیزیکی اش��اره دارد که به‌منظور‬ ‫اهداف گوناگون می‌توان از آن اس��تفاده کرد‪.‬‬ ‫در ای��ن فناوری‪ ،‬از اطالعات به‌دس��ت‌آمده از‬ ‫حسگرهای نصب‌ش��ده بر تجهیزات استفاده‬ ‫می‌شود تا وضعیت ماش��ین به‌‌طور لحظه‌ای‬ ‫در همزاد دیجیتال انعکاس یابد‪.‬‬ ‫گفتن��ی اس��ت‪ ،‬همزاد دیجیت��ال از لحاظ‬ ‫موقعیت‪ ،‬س��رعت‪ ،‬وضعیت و ش��رایط مانند‬ ‫جس��م اصل��ی اس��ت‪ .‬ش��رکت کانادای��ی‬ ‫بی‌جی‌س��ی ک��ه در زمین��ه مطالع��ات‬ ‫محیط‌زیس��تی معادن فعالی��ت می‌کند‪ ،‬در‬ ‫س��ال ‪2017‬می�لادی (‪1396‬خورش��یدی)‬ ‫محص��ول جدید خود ب��رای مدیریت و پایش‬ ‫تاثیرات زیست‌محیطی و اقدامات معدنکاران‬ ‫در جهت بازس��ازی محیط‌زیست را رونمایی‬ ‫کرد‪ .‬این محصول که براساس واقعیت افزوده‬ ‫اس��ت‪ ،‬امکان نمایش سایت معدنی و شرایط‬ ‫محیط‌زیستی مانند رویش گیاهان‪ ،‬وضعیت‬ ‫آب‌ه��ای س��طحی و زیرزمین��ی و تغییرات‬ ‫س��ایت معدنی را فراهم می‌کند‪ .‬این محصول‬ ‫ب��ا نمایش موقعی��ت کنونی معدن و منطقه و‬ ‫مقایس��ه آن با طرح برنامه‌ریزی‌ش��ده‪ ،‬امکان‬ ‫ارزیابی دقیق پیش��رفت‌های محیط‌زیستی و‬ ‫برنامه‌ه��ای مرتبط با توس��عه پایدار را فراهم‬ ‫می‌کند‪.‬‬ ‫ن علیزاده‬ ‫طرح‪ :‬حسی ‌‬ ‫جدیدتری��ن گزارش‌ه��ای خب��ری نش��ان‬ ‫می‌ده��د در پ��ی افت صادرات ف��والد در چین‬ ‫که بزرگ‌تری��ن صادر‌کننده فوالد در جهان به‬ ‫ش��مار می‌آید‪ ،‬بهای شاخص هر تن سنگ‌آهن‬ ‫در آخرین روزهای ژوئیه (تیر‪-‬مرداد) با افزایش‬ ‫روبه‌رو ش��ده اس��ت‪ .‬به گزارش ایرن��ا به نقل از‬ ‫رویترز‪ ،‬بهای ش��اخص هر تن س��نگ‌آهن روز‬ ‫سه‌ش��نبه گذش��ته در بازار کاالی دالیان چین‬ ‫ب��رای تحوی��ل در ژانوی��ه ‪( ۲۰۲۰‬دی‪-‬بهمن‬ ‫‪ )۱۳۹۸‬حدود ‪۳.۵‬درصد صعود کرد و به سطح‬ ‫‪‌۷۸۰‬یوآن (‪ ۱۱۳‬دالر و ‪ ۲۵‬س��نت) رس��ید‪ .‬از‬ ‫س��وی دیگر میزان واردات سنگ آهن به چین‬ ‫از برزی��ل و اس��ترالیا نی��ز در ‪۳‬هفته نخس��ت‬ ‫م��اه ج��اری میالدی تن��زل یافت‪ .‬اس��ترالیا و‬ ‫برزی��ل صاحب بزرگ‌ترین ذخایر س��نگ آهن‬ ‫در جه��ان هس��تند‪ ،‬ام��ا اس��ترالیا بزرگ‌ترین‬ ‫تولیدکنن��ده س��نگ آهن عیار ب��اال در جهان‬ ‫اس��ت و معادن بس��یار غنی به‌ویژه در منطقه‬ ‫پیلبارا دارد‪ .‬براساس این گزارش‪ ،‬میزان سنگ‬ ‫آه��ن وارداتی به چی��ن از برزیل در مدت زمان‬ ‫یادش��ده در مقایس��ه با مدت زمان مشابه سال‬ ‫گذشته میالدی با ‪۸‬درصد کاهش به ‪۵‬میلیون و‬ ‫‪۹۰۰‬هزار تن تنزل یافت‪ .‬این درحالی است که‬ ‫میزان صادرات سنگ آهن استرالیا به چین در‬ ‫مدت زمان یادشده حدود ‪۱۳‬درصد ریزش کرد‬ ‫و به سطح ‪۱۵‬میلیون تن رسید‪ .‬متال بولتن نیز‬ ‫سه‌شنبه (‪ ۸‬مرداد) در گزارشی از کاهش بهای‬ ‫ورق گرم‌به س��بب کاهش تقاضا در چین خبر‬ ‫داد‪ .‬ب��ر اس��اس این گزارش‪ ،‬ن��رخ ورق گرم در‬ ‫شرق چین ( شانگهای) ‪ ۲۰-۳۰‬یوآن تنزل کرد‬ ‫و به س��طح ‪ ۳۸۳۰‬تا ‪ ۳۸۴۰‬یوآن معادل ‪۵۵۷‬‬ ‫تا ‪ ۵۵۸‬دالر رسید‪ .‬همچنین بهای هر تن ورق‬ ‫گرم در ش��مال چین (تانگش��ان) ‪ ۳۸۲۰‬یوآن‬ ‫معامله ش��د که در مقایس��ه با آخرین معامالت‬ ‫انجام شده با کاهش روبه‌رو شده است‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه روزگار معدن

روزنامه روزگار معدن شماره 231

روزنامه روزگار معدن شماره 231

شماره : ۲۳۱
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۶/۰۳
روزنامه روزگار معدن شماره 230

روزنامه روزگار معدن شماره 230

شماره : ۲۳۰
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۶/۰۲
روزنامه روزگار معدن شماره 229

روزنامه روزگار معدن شماره 229

شماره : ۲۲۹
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۳۰
روزنامه روزگار معدن شماره 228

روزنامه روزگار معدن شماره 228

شماره : ۲۲۸
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۸
روزنامه روزگار معدن شماره 227

روزنامه روزگار معدن شماره 227

شماره : ۲۲۷
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۷
روزنامه روزگار معدن شماره 226

روزنامه روزگار معدن شماره 226

شماره : ۲۲۶
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۶
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!