صفحه قبل

روزنامه روزگار معدن شماره ۲۱۴

صفحه بعد

روزنامه روزگار معدن شماره 214

روزنامه روزگار معدن شماره 214

‫روزنامه اقتصادی معدن و صنایع معدنی ایران‬ ‫‪ ۸۰‬درصد‬ ‫زنجیره فوالد‬ ‫بومی‌سازی‬ ‫شده است‬ ‫آبادانی‬ ‫به نام افریقا‬ ‫به کام چین‬ ‫دوشنبه‬ ‫صفحه‪5‬‬ ‫صفحه ‪6‬‬ ‫‪ 7‬مرداد ‪ 26 1398‬ذی‌القعده ‪ 29 1440‬ژوئیه ‪ 2019‬سال دوم شماره ‪8 214‬صفحه قیمت ‪ 2000‬تومان‬ ‫یادداشت‌ها‬ ‫حضور پررنگ‬ ‫زغال‌سنگ در اقتصاد‬ ‫نوپای مغولستان‬ ‫صفحه‪8‬‬ ‫‪www.Madandaily.com‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در جمع فعاالن اقتصادی مازندران مطرح کرد‪:‬‬ ‫خام‌فروشی مواد معدنی کاهش یافت‬ ‫صفحه‪2‬‬ ‫راه‌های افزایش سرانه‬ ‫مصرف فوالد‬ ‫صفحه‪5‬‬ ‫ملزومات واحدهای‬ ‫خرد معدنی‬ ‫صفحه‪3‬‬ ‫گزارش‬ ‫گنبد نمکی بستک‬ ‫قابل واگذاری نیست‬ ‫صفحه‪3‬‬ ‫قدردانی از دکتر عباسلو به عنوان پیشکسوت نمونه صنعت استان کرمان‬ ‫عرفان زارعی‪ :‬پنجش��نبه گذش��ته برای اتاق بازرگانی کرمان روز شلوغی بود‪.‬‬ ‫از فرش��اد مقیم��ی‪ ،‬معاون ام��ور صنایع وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت گرفته تا‬ ‫نمایندگان کرمان در مجلس ش��ورای اسالمی (پورابراهیمی و زاهدی)‪ ،‬مرتضوی‬ ‫دبیر کل خانه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ایران و اعضای هیات‌رئیس�� ‌ه اتاق بازرگانی‬ ‫کرم��ان و پیشکس��وتان صنع��ت و معدن و فعاالن این عرصه و دس��ت آخر تعداد‬ ‫بیش��ماری خبرنگار و عکاس‪ ،‬س��الن همایش‌های اتاق بازرگانی کرمان را پر کرده‬ ‫بودند‪.‬‬ ‫به گزارش روزگار معدن از کرمان‪ ،‬آیین بزرگداشت روز صنعت و معدن در استان‬ ‫کرمان با ش��ور و حال زیادی ش��روع ش��د‪ .‬در حالی که نگرانی از تحریم‌ها‪ ،‬س��ال‬ ‫گذش��ته را بر ایرانیان تلخ کرده بود اما ش��کوفایی صنایع و معادن‪ ،‬از رونق تولید با‬ ‫تکی��ه ب��ر توان داخلی خبر می‌دهد‪ .‬این آیین که با معرفی و قدردانی از واحدهای‬ ‫برگزیده صنعتی و معدنی اس��تان همراه بود‪ ،‬در س��الن همایش‌های اتاق بازرگانی‬ ‫کرمان برگزار ش��د و در پایان آیین هم از برگزیدگان و س��رآمدان بخش صنعت و‬ ‫معدن اس��تان کرمان در س��ال ‪ ۹۸‬قدردانی ش��د‪ .‬از جمله از مجتمع جهان فوالد‬ ‫سیرجان قدردانی شد که دکتر علی عباسلو‪ ،‬تندیس را به نمایندگی از کل مجموعه‬ ‫پذیرفت‪ .‬در این آیین‪ ،‬دکتر عباسلو بنیان‌گذار صنعت فوالد سیرجان نیز به عنوان‬ ‫پیشکس��وت نمونه صنعت استان معرفی ش��د و در نتیجه در میان جمع زیادی از‬ ‫صنعتگران و فعاالن عرص ‌ه معدن و صنایع معدنی‪ ،‬او تنها کس��ی بود که دو بار از‬ ‫پله‌های س��ن باال رفت و با ‪ ۲‬تندیس بزرگداش��ت روز صنعت و معدن بازگشت که‬ ‫مای ‌ه مباهات سیرجان و مجتمع جهان فوالد سیرجان است‪.‬‬ ‫عباس��لو که در کمال اخالق و شکسته‌نفسی بین گریختن از دوربین عکاسان و‬ ‫خبرنگاران و اجازه دادن به آنها برای انجام وظیفه‌ش��ان مانده بود‪ ،‬س��رانجام راضی‬ ‫شد که پس از آیین‪ ،‬دربار ‌ه تجربه‌های خودش به عنوان پیشکسوت نمونه صنعت‬ ‫استان و مجتمع جهان فوالد سیرجان‪ ،‬چندکالمی با خبرنگاران هم‌صحبت شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل مجتمع جهان فوالد س��یرجان در آغاز این نشس��ت خبری در جواب‬ ‫تبریک یکی از خبرنگاران گفت‪ :‬هر دوی این تندیس‌ها را از توکل به خدا و تالش‬ ‫همکاران و برنامه‌ریزی درست داریم و خوشحالیم که امروز جهان فوالد سیرجان‬ ‫با تولید ‪ ۳‬محصول با کیفیت برتر در حال تبدیل شدن به برندی جهانی است که‬ ‫ت سال جاری‬ ‫فقط با حضور کارشناسان داخلی به بهره‌برداری رسیده و از اردیبهش ‌‬ ‫وارد فاز تولیدی شده است‪.‬‬ ‫آه��ن اس��فنجی تولیدی این کارخانه به ش��مش فوالدی تبدی��ل و در کارخانه‌‬ ‫بردسیر میلگرد می‌شود؛ این میلگرد استاندارد اروپا را دارد و نه تنها در ایران بلکه‬ ‫خارج از کشور هم مشتری‌های خودش را دارد و با افتخار سهمی از صادرات کشور‬ ‫را به خود اختصاص داده است‪.‬‬ ‫ش��رکت جهان فوالد س��یرجان در واقع تکمیل کننده زنجی��ره تولید فوالد در‬ ‫منطقه گل‌گهر اس��ت‪ .‬ما اولین تولیدکننده آهن اس��فنجی در س��یرجان‪ ،‬اولین و‬ ‫بزرگ‌ترین کارخانه شمش فوالدی در سیرجان و اولین و بزرگ‌ترین کارخانه تولید‬ ‫میلگرد را در کرمان س��اختیم و با س��اخت این ‪ ۳‬کارخانه به اضاف ‌ه یک کارخانه‬ ‫بریکت‌س��ازی در س��یرجان و پست برق ‪ ۴۳۳‬برای تامین برق این کارخانه در ‪ ۸‬یا‬ ‫‪ ۹‬س��ال گذشته در عمل ‪ ۵‬پس��ت برق هم ساخته‌ایم‪ .‬همچنین از منابع داخلی و‬ ‫خارجی استفاده کرده‌ایم که منابع داخلی همان بانک‌ها هستند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ما یکی از ش��رکت‌هایی هس��تیم که بیشترین وام را گرفتیم و یکی از‬ ‫اولین ش��رکت‌هایی هس��تیم که توانس��تیم وام خارجی را در دوره اعتبار برجام به‬ ‫نتیجه برس��انیم‪ .‬می‌توان گفت جهان فوالد یک نمون ‌ه عینی «از رویا تا واقعیت»‬ ‫اس��ت؛ یک نمون ‌ه واقعی «خواس��تن توانستن است»‪ ،‬چون زمانی که می‌خواستیم‬ ‫کار کارخانه فوالد را شروع کنیم‪ ،‬افراد زیادی آن را یک رویا می‌دانستند اما امروز با‬ ‫گذشت چندین سال ارزش دارایی‌های این شرکت افزون بر ‪۱۱‬هزار میلیارد تومان‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬عباسلو ادامه داد‪ :‬این شرکت در حالی که در آغاز ‪ ۱.۵‬میلیارد تومان‬ ‫سرمای ‌ه برای شروع داشت‪ ،‬اکنون به یک برند جهانی تبدیل شده و محصوالت ما‬ ‫قابلیت صادرات به تمام کش��ورهای جهان را دارند‪ .‬خوش��بختانه محصوالت‌مان را‬ ‫صادر هم می‌کنیم و این قابلیت بالفعل هم شده است‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل فوالد س��یرجان در ادامه گفت‪ :‬تاکنون محصول آهن اس��فنجی ما‬ ‫صادر ش��ده و درخواس��ت مجوز برای صدور ش��مش هم دادیم‪ .‬وی در ادامه گفت‪:‬‬ ‫روزی با گروهی چند نفره و ‪ ۱.۵‬میلیارد تومان کار را شروع کردیم و امروز بیش از‬ ‫‪ ۱۵۰۰‬نفر در مجموع مش��غول هس��تند که از هم ‌ه آنها تشکر می‌کنم و دست‌شان‬ ‫را می‌بوس��م چراکه به روش مدیریتی ما اعتماد داش��تند‪ .‬ساختن کارخانه‪ ،‬فقط با‬ ‫در اختیار داشتن یک درصد اعتبارات برای خیلی‌ها باورپذیر نبود اما خوشبختانه‬ ‫این درخت امروز به ثمر نشس��ته اس��ت‪ .‬چند نگرش مهم را در این کار داشتیم که‬ ‫یکی از آنها توکل به خدا و امید بود اما امید به تنهایی کاری نمی‌کند و باید آن را‬ ‫با تالش و کوشش همراه کرد‪.‬‬ ‫وی در ادامه‪ ،‬خاطره‌هایی را از توانایی و تخصص کارشناس��ان ایرانی در مراحل‬ ‫تحری��م که ش��رکت‌های خارجی با ما همکاری نمی‌کردن��د‪ ،‬تعریف کرد و افزود‪:‬‬ ‫حاصل یک عمر تجرب ‌ه من این اس��ت که باید به متخصصان و کارشناس��ان ایرانی‬ ‫اعتماد کرد‪.‬‬ ‫مدیر امور مجامع گروه فوالد مبارکه اصفهان در گفت‌وگو با روزگار معدن ‪:‬‬ ‫کرسی سوم شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر‬ ‫به شرکت سرمایه‌گذاری معادن و فلزات بازگشت‬ ‫مرتضی شبانی‪ ،‬مدیر امور مجامع شرکت فوالد مبارکه اصفهان‬ ‫از برگ��زاری مجمع عمومی به‌طور فوق‌العاده ش��رکت معدنی و‬ ‫صنعتی گل‌گهـر در ‪ 5‬مرداد جاری خبر داد و گفت‪ :‬به‌اس��تناد‬ ‫ماده ‪ ۹۵‬قانون تجارت‪ ،‬ش��رکت س��رمایه‌گذاری معادن و فلزات‬ ‫درخواس��ت برگ��زاری مجمع عمومی عـادی به‌ط��ور فوق‌العاده‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫به گزارش روزگار معدن‪ ،‬ش��بانی با اشاره به اجرا نشدن یکی‬ ‫از بندهای اساس��نامه ش��رکت معدنی و صنعتی گل‌گهـر که بر‬ ‫فرص��ت ‪ ۱۵‬روزه معرف��ی نمایندگان اعضای حقوقی ش��رکت‬ ‫تاکیـ��د می‌کن��د‪ ،‬افزود‪ :‬پ��س از فـرص��ت قانون��ی ‪ ۱۵‬روز از‬ ‫برگـزاری مجمع عمومی نوبـت اول با عنایـت به معرفی نشدن‬ ‫نمایندگان اعضای حقوقی هیات‌مدیره‪ ،‬صبـح شنبه‪ ۵ ،‬مـرداد‪،‬‬ ‫مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده بـرگزار شد و از ‪ ۷‬نامـزد‬ ‫هیات‌مدی��ره ش��رکت معـدن��ی و صنعتـی گل‌گهر‪ ۵ ،‬ش��رکت‬ ‫به‌عنـوان اعضـای اصلی هیـات‌مدیره‪ ،‬صاحب کـرسی شدند‪.‬‬ ‫ش��بانی از حضور شرکت توس��عه معدنی و صنعتی صبانور در‬ ‫ترکی��ب جدید این ش��رکت خبر داد و گف��ت‪ :‬صبانور در کمتر‬ ‫از یک ماه موفق ش��د به ترکیب هیات‌مدیره ش��رکت معدنی و‬ ‫صنعتی گل‌گهر راه یابد‪.‬‬ ‫وی بـا اش��اره به برگزاری مجمـع پیشین ایـن شرکت افـزود‪:‬‬ ‫در مجمـع عمـومی عـادی سالیـانه شـرکت معـدنی و صنعتی‬ ‫گل‌گهـر که ‪ ۹‬تیـر برگزار ش��ده بـود‪ ،‬کـرس��ی شرکت توسـعه‬ ‫معـدنی و صنعتی صبانـور در اختیـار ش��رکت سرمایـه‌گـذاری‬ ‫امیـ��د قـ��رار گـرفت کـه ایـن کرس��ی در مجمــ��ع عمـومی‬ ‫فـوق‌العـاده روز گذشته دوبـاره بـه شرکت توسعـه معدنی و صنعتی‬ ‫صبانـور برگش��ت و تعـداد کرسی‌هـای گـروه فـوالد مبـارکه و‬ ‫س��ـرمایه‌گـذاری مع��ادن و فلزات دوبـاره به ‪ ۳‬کـرس��ی ارتقـا‬ ‫یافت‪.‬‬ ‫ش��بـانی از انتخاب ش��رکـت‌های س��رمایه‌گـذاری توس��عـه‬ ‫معـ��ادن و فلـزات‪ ،‬ش��رکت فـوالد مبـارکه اصفـهان‪ ،‬ش��رکت‬ ‫توس��عه معـدن��ی و صنعتی صبانور‪ ،‬ش��رکت س��رمایه‌گـذاری‬ ‫امید و ش��رکت س��رمایه‌گـذاری س��پـه به‌عنـوان ترکیب اصلی‬ ‫هیات‌مدیره گـل‌گهر در مجمـع عمومـی فوق‌العـاده خبـر داد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ش��رکت صنعت��ی و معدن��ی چادرملو و ش��رکت‬ ‫سرمایه‌گذاری توسعه گل‌گهر به‌عنوان اعضای علی‌البدل انتخاب‬ ‫شدند‪.‬‬ ‫وی در پایان از گروه فوالد مبارکه اصفهان‪ ،‬به‌عنوان بزرگ‌ترین‬ ‫شرکت حال حاضر بورس کشور یاد کرد‪.‬‬
‫غریب‌پور اعالم کرد‪:‬‬ ‫اخبار‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 7‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 26‬ذی‌القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 29‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره ‪214‬‬ ‫خبر‬ ‫نبرد در جبهه بومی‌سازی‬ ‫مع��اون امور صنای��ع وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تج��ارت گف��ت‪ :‬صنعتگ��ران در زمین��ه تامین و‬ ‫تدارک مواد اولیه و تجهیزات باید از ظرفیت‌های‬ ‫داخلی اس��تفاده کنن��د زی��را ارزش فعالیت این‬ ‫مجموعه در مقابله با دشمن کمتر از ساقط کردن‬ ‫پهپاد امریکایی نیست‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬فرش��اد مقیمی با اش��اره به‬ ‫اینکه یکی از مسائل اصلی در تولید‪ ،‬تامین مالی‬ ‫اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬برای اینک��ه بتوانیم وضعیت‬ ‫تولید را در س��طح س��ال ‪ ۹۶‬حفظ کنیم‪ ،‬به ‪۲‬تا‬ ‫‪ ۳‬براب��ر عدد مصوب ش��ده برای س��ال جاری به‬ ‫سرمایه در گردش نیاز داریم و رشد ‪ ۴۱‬درصدی‬ ‫در ‪۲‬ماه نخست امسال نیز در پرداخت تسهیالت‪،‬‬ ‫پاس��خگوی فض��ا و نی��از تولیدی کش��ور نبوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ب��رآورد تس��هیالت موردنیاز ارزی‬ ‫و ریال��ی را به بان��ک مرکزی اع�لام کرده‌ایم اما‬ ‫مش��کالتی در این فضا وج��ود دارد که پیگیر آن‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫مقیم��ی با اش��اره به توجه ب��ه صنایعی که در‬ ‫نوک پی��کان تحریم‌ها ق��رار گرفته‌ان��د‪ ،‬تصریح‬ ‫ک��رد‪ :‬بخش قاب��ل توجهی از مس��ائلی که گالیه‬ ‫فعاالن اقتصادی اس��تان کرمان بود‪ ،‬حل ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫مع��اون امور صنای��ع وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت در بخش دیگری از س��خنانش بیان کرد‪:‬‬ ‫سیاس��ت ما ب��ر جلوگی��ری از واردات کاالهایی‬ ‫اس��ت ک��ه تولید آن در کش��ور انجام می‌ش��ود‪.‬‬ ‫ب��رای نمونه پس از حض��ور در کرم��ان‪ ،‬جلوی‬ ‫واردات رینگ آلومینیومی به کش��ور گرفته ش��د‬ ‫و مانع تامین ارز ثبت س��فارش‌های گذش��ته نیز‬ ‫شده‌اند‪.‬‬ ‫مقیم��ی با تاکید ب��ر اینکه یک��ی از مهم‌ترین‬ ‫موضوع‌های امروز که در کش��ور با جدیت دنبال‬ ‫می‌ش��ود‪ ،‬جلوگی��ری از واردات کااله��ای دارای‬ ‫تولی��د داخل بوده که در همی��ن زمینه نیز همه‬ ‫ناهمواری‌های سر راه و فشارها را تحمل خواهیم‬ ‫کرد‪ ،‬افزود‪ :‬از سوی دیگر باید کاالهای داخلی را‬ ‫به عرصه نمایش گذاشت‪.‬‬ ‫در همی��ن زمین��ه‪ ،‬نخس��تین و بزرگ‌تری��ن‬ ‫نمایش��گاه صنعت��ی کش��ور را در ته��ران برگزار‬ ‫کردیم و برنامه برگزاری این گونه نمایش��گاه‌ها را‬ ‫در استان‌های کشور در دستور کار داریم‪.‬‬ ‫وی تصری��ح ک��رد‪ :‬در این نمایش��گاه نیازهای‬ ‫‪۲۱۰‬واحد صنعتی کش��ور را به نمایش گذاشتیم‪.‬‬ ‫یک��ی از اتفاق‌های مهم این نمایش��گاه‪ ،‬برقراری‬ ‫رابط��ه بین نیاز و توانمندی‌ها بود و اگر بخواهیم‬ ‫مس��ائل را ح��ل کنی��م مس��ائل باید ب��ه خوبی‬ ‫شناسایی شوند‪.‬‬ ‫مع��اون امور صنای��ع وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت اظه��ار کرد‪ :‬در صنعت قطعه‌س��ازی نیز‬ ‫‪۳۵‬قطع��ه که نیاز ب��ه یک ریال س��رمایه‌گذاری‬ ‫نداش��تند را شناس��ایی کردیم و ق��راردادی بین‬ ‫تامین‌کننده و متقاضی بس��تیم که سبب کاهش‬ ‫ارزبری ‪۸۰‬میلیون یورویی شد‪.‬‬ ‫مقیم��ی با اش��اره ب��ه آرامش به وج��ود آمده‬ ‫در ب��ازار پتروش��یمی در زمینه فعالی��ت وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت گفت‪ :‬در ح��وزه مواد‬ ‫اولیه‪ ،‬این الگو را ک��ه امروز در برخی محصوالت‬ ‫پتروش��یمی به ص��ورت نمون��ه آزمایش��ی اجرا‬ ‫کرده‌ایم‪ ،‬در همه محصوالتی که در بورس عرضه‬ ‫می‌ش��ود‪ ،‬تعمیم خواهیم داد ت��ا تولیدکنندگان‬ ‫ب��ا آرام��ش به م��واد اولی��ه داخلی دس��ت پیدا‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫وی در ادامه درباره تسهیالت تبصره ‪ ۱۸‬گفت‪:‬‬ ‫حدود ‪ ۹۰۰‬میلیارد تومان به بانک‌ها سپرده شده‬ ‫و صندوق توس��عه ملی نی��ز ‪ ۹۰۰‬میلیارد تومان‬ ‫دارد‪ .‬فعالیت‌ها آغاز شده و یارانه‌ای که بابت این‬ ‫تس��هیالت باید پرداخت ش��ود‪ ،‬به طور کامل به‬ ‫بانک‌ها پرداخت شده است‪.‬‬ ‫مع��اون وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت به تنهایی‬ ‫متول��ی اصل��ی تولی��د نیس��ت بلک��ه بانک‌ه��ا‪،‬‬ ‫اداره‌ه��ای مالیات��ی‪ ،‬بیمه‌ه��ا و‪ ...‬بای��د دس��ت‬ ‫به‌دس��ت ه��م دهن��د و در کنار نهضت س��اخت‬ ‫داخ��ل ک��ه پرچم��دار آن هس��تیم‪ ،‬همدل��ی و‬ ‫نهضت همکاری ملی در زمینه رونق تولید شکل‬ ‫بگیرد‪.‬‬ ‫مقیم��ی ب��ا بی��ان اینکه ح��دود ‪ ۴۰‬م��ورد از‬ ‫موانع تولید‪ ،‬احصا ش��ده و در شورای هماهنگی‬ ‫اقتصادی دولت در حال طی مسیر است‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬یکی از مواردی که در س��تاد ملی تسهیل و‬ ‫رفع موانع تولید دنبال می‌کنیم‪ ،‬شناسایی و ارائه‬ ‫راهکار اس��ت و در کنار مشکالت باید راهکارها را‬ ‫ارائه دهیم‪.‬‬ ‫‪ ۴‬هزار معدن در کشور فعال نیستند‬ ‫مع��اون وزی��ر صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت با بی��ان اینکه‬ ‫ح��دود ‪ ۴‬هزار معدن در کش��ور غیرفعال هس��تند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫سیاس��ت دول��ت در چارچ��وب برنام��ه احی��ای مع��ادن‬ ‫کوچ��ک که از طرح‌ه��ای اقتصاد مقاومتی اس��ت‪ ،‬تکیه و‬ ‫جذب مش��ارکت بخش خصوص��ی در این عرص��ه خواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایرنا‪ ،‬خ��داداد غریب‌پ��ور اف��زود‪ :‬دولت به‬ ‫تنهایی به دنبال فعال‌س��ازی معادن کوچک نیس��ت بلکه‬ ‫با بسترس��ازی و فراهم آوردن زمینه‌های مش��ارکت بخش‬ ‫خصوصی‪ ،‬این برنامه را پیگیری می‌کند‪ .‬وی گفت‪ :‬آمارهای‬ ‫منتشر شده حاکی است‪ ۹۸.۳ ،‬درصد معادن ایران کوچک‬ ‫مقیاس اس��ت‪ ۸۵ .‬درصد سهم اش��تغال معادن مربوط به‬ ‫مع��ادن کوچک اس��ت و ‪ ۶۵‬درص��د تولید را نی��ز به خود‬ ‫اختصاص داده‌اند‪.‬‬ ‫غریب‌پور گفت‪ :‬ایمیدرو امس��ال احیا و فعال‌سازی ‪۱۵۰‬‬ ‫معدن کوچک با س��هم اشتغال دس��ت‌کم یک هزار نفر را‬ ‫در برنامه دارد و موض��وع رویکرد صادراتی این‌گونه معادن‬ ‫نیز مورد توجه اس��ت‪ .‬رئیس هیات عام��ل ایمیدرو عنوان‬ ‫کرد‪ :‬احیا و فعال‌س��ازی معادن کوچ��ک در واقع به عنوان‬ ‫ظرفیت‌ه��ای نهفته کش��ور یک ضرورت به ش��مار می‌رود‬ ‫و همس��و با برنامه رون��ق تولید و حفظ س��رمایه‌های ملی‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن به برنامه اکتش��اف ایمیدرو اش��اره کرد و‬ ‫گف��ت‪ :‬پیش از ای��ن در دولت یازده��م ‪ ۲۷۰‬هزار کیلومتر‬ ‫مربع از مس��احت کش��ور در برنامه اکتش��اف قرار گرفت و‬ ‫اکنون در دولت دوازدهم فعالیت جدید اکتشافی در وسعت‬ ‫‪ ۳۰۰‬هزار کیلومتر مربع در دستور کار قرار دارد‪.‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در جمع فعاالن اقتصادی مازندران مطرح کرد‪:‬‬ ‫خام‌فروشی مواد معدنی کاهش یافت‬ ‫گروه معدن‪:‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در پایان سفر یک‬ ‫روزه خود به مازندران در جمع فعاالن اقتصادی‬ ‫این استان در شهرستان محمودآباد‪ ،‬گفت‪ :‬با ‪۱۵‬‬ ‫ماه از ش��روع دوره جدید تحریم‌ها که به مراتب‬ ‫تجربه‌ای س��خت‌تر و پیچیده‌تر از دوره پیش��ین‬ ‫است‪ ،‬دشمن در شرایط جنگ اقتصادی به دنبال‬ ‫تعطیلی دامنه‌دار واحدهای تولیدی کشور است؛‬ ‫به حمد الهی امیدشان را ناامید کردیم و تا کنون‬ ‫با تالش گس��ترده همه دس��ت‌اندرکاران‪ ،‬آنها را‬ ‫ناکام گذاشته‌ایم‪.‬‬ ‫به گزارش ش��اتا‪ ،‬رض��ا رحمانی اف��زود‪ :‬روند‬ ‫کنونی در ادامه توفیقات بخش تولید با قدرت هر‬ ‫چه تمام‌تر دنبال می‌ش��ود و این برهه و کارهای‬ ‫بزرگ انجام شده در تاریخ ثبت خواهد شد‪.‬‬ ‫ک��ه امیدواریم نتایج خوب آن به‌زودی مش��هود‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت گفت‪ :‬وضعیت‬ ‫ارزی کش��ور در ش��رایط کنونی باید به س��مت‬ ‫رونق صادرات غیرنفتی هدایت شود و از ظرفیت‬ ‫موجود بای��د بهترین بهره‌ب��رداری ممکن انجام‬ ‫شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬امسال توسعه صادرات با کشورهای‬ ‫همس��ایه در دس��تور کار اس��ت و انتظار می‌رود‬ ‫اس��تان مازندران به عنوان پیش��رو در صادرات‪،‬‬ ‫روابط تجاری کشور را با کشورهای اطراف دریای‬ ‫خزر بیش از پیش توسعه بخشد‪.‬‬ ‫‹ ‹لزوم همکاری اس�تان‌های همجوار‬ ‫برای افزایش صادرات‬ ‫‹ ‹رش�د آم�ار ص�دور جواز تاس�یس و‬ ‫پروان�ه بهره‌ب�رداری در ‪ ۳‬م�اه نخس�ت‬ ‫سال‬ ‫وی اع�لام کرد‪ :‬در ‪ ۳‬ماه نخس��ت امس��ال در‬ ‫صدور جواز تاس��یس‪ ،‬شاهد رشد ‪ ۲۶.۴‬درصدی‬ ‫بودیم و در ص��دور پروانه بهره‌ب��رداری‪ ،‬افزایش‬ ‫‪ ۱۵.۳‬درصدی رخ داده است‪.‬‬ ‫رحمان��ی تصری��ح ک��رد‪ :‬افزای��ش ص��دور‬ ‫ج��واز تاس��یس‪ ،‬نش��ان‌دهنده انگی��زه و عالقه‬ ‫سرمایه‌گذاران برای مشارکت در حوزه صنعت و‬ ‫صدور پروانه بهره‌برداری از واحدهایی اس��ت که‬ ‫وارد چرخه تولید شده‌اند‪.‬‬ ‫وی تاکی��د کرد‪ :‬با وجود هم��ه محدودیت‌ها‪،‬‬ ‫مردم عزیز کش��ورمان و صنعتگ��ران پرتالش ما‬ ‫روحی��ه و انگیزه خود را حف��ظ کردند و جدیت‬ ‫دش��من در اعمال تحریم‌ها ب��ه ناامیدی محض‬ ‫تبدیل شد‪.‬‬ ‫رحمانی ادامه داد‪ :‬در ش��رایط فعلی‪ ،‬تولید به‬ ‫عنوان اس��تراتژی کالن کشور مورد توجه ویژه و‬ ‫در اولویت همه برنامه‌هاست‪.‬‬ ‫‹ ‹لزوم اقدام به موقع در حوزه تولید‬ ‫وی تاکی��د ک��رد‪ :‬در بازدیدها و جلس��ه‌های‬ ‫متعدد با فعاالن و مس��ئوالن اقتصادی استان‌ها‪،‬‬ ‫همواره از هم��ه متولیان تولید‪ ،‬چه دولتی و چه‬ ‫بخش خصوصی‪ ،‬درخواست داریم که در صورت‬ ‫بروز مسئله در این حوزه‪ ،‬به‌موقع وارد عمل شوند‬ ‫و مانع بروز اختالل در مسیر تولید باشند‪.‬‬ ‫وزیر صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت اضاف��ه کرد‪:‬‬ ‫خوشبختانه بس��یاری از س��ازمان‌‌های دولتی و‬ ‫خصوص��ی با مجموعه صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫هم��کاری و همراهی س��ازند ‌ه دارند که از جمله‬ ‫آنها می‌توان به تالش‌های س��تودنی استانداران‬ ‫اش��اره کرد زیرا همواره پای کار هستند و تالش‬ ‫خود را برای رفع مسائل به کار می‌بندند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬شایس��ته قدردانی است که شخص‬ ‫وزیر کش��ور‪ ،‬معاون��ان وی و اس��تانداران درباره‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬حفظ تولید و اش��تغال‬ ‫موجود با جدیت دنبال می‌شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬این مهم بر اس��اس فرمایشات رهبر‬ ‫معظ��م انقالب دنبال می‌ش��ود و به همین دلیل‬ ‫است که از بانک‌ها می‌خواهیم هیچ واحد صنعتی‬ ‫را ب��ه تملک خود در نیاورن��د و مانع فعال بودن‬ ‫واحد نشوند‪.‬‬ ‫شرایط متناسب‪ ،‬هر تصمیم تخصصی که گرفته‬ ‫شود به طور کامل از آن حمایت می‌کنیم‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬در ش��رایط تحریم چند موضوع‬ ‫باید جدی گرفته ش��ود که از جمله آنها می‌توان‬ ‫ب��ه جل��ب مش��ارکت حداکث��ری ظرفیت‌های‬ ‫صنعتگ��ران و تش��کل‌های بخ��ش خصوصی و‬ ‫همچنین کاهش چش��مگیر بروکراسی‌های زائد‬ ‫اداری اشاره کرد‪.‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت عنوان کرد‪ :‬در‬ ‫سطح استان‌ها حل بسیاری از مشکالت‪ ،‬آسان‌تر‬ ‫از مراجعه به سازمان‌های مرکزی است و ضروری‬ ‫است همه توانمندی‌های موجود در استان به کار‬ ‫گرفته شوند‪.‬‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت تصریح کرد‪:‬‬ ‫ظرفیت‌های خال��ی واحدهای صنعتی باید فعال‬ ‫ش��ود و واحدهایی که امکان توسعه دارند را باید‬ ‫با جدیت حمایت کنیم‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬هر اقدامی در راس��تای رونق تولید‪،‬‬ ‫نیازمند بخشنامه یا توصیه‌نامه نیست‪ .‬این هدف‬ ‫در راس��تای فرمایش رهبر معظم انقالب است و‬ ‫دولت در این زمینه جدی عمل می‌کند‪ .‬بنابراین‬ ‫همه باید کمک کنند‪.‬‬ ‫رحمانی درباره توس��عه ش��هرک‌های صنعتی‬ ‫اس��تان مازن��دران اظه��ار ک��رد‪ :‬ب��ا عنایت به‬ ‫محدودیت‌ه��ای موج��ود در تخصی��ص زمین‪،‬‬ ‫مس��ائل زیس��ت‌محیطی و مناب��ع آب‪ ،‬در حوزه‬ ‫صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت؛ قائل ب��ه تفویض تام‬ ‫اختیارات به ش��خص استاندار هس��تیم و بنا به‬ ‫رحمان��ی درباره مس��ائل مطرح ش��ده درباره‬ ‫مالیات ارزش افزوده و مالیات‌های اعمال شده بر‬ ‫بخش‌های دفتری ش��هرک‌های صنعتی‪ ،‬توضیح‬ ‫داد‪ :‬خوش��بختانه قانون در حال اصالح اس��ت و‬ ‫انتظ��ار داریم این موضوع به اتاق اصناف س��طح‬ ‫کشور هم تسری پیدا کند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ب��ه منظور توس��عه ص��ادرات غیر‬ ‫نفتی به میزان قابل مالحظه و محس��وس‪ ،‬تعداد‬ ‫بخش��نامه‌های موجود را کاه��ش داده‌ایم البته‬ ‫همکاری بانک مرک��زی را نیز در این حوزه باید‬ ‫لحاظ کنیم‪.‬‬ ‫رحمانی اع�لام کرد‪ :‬در ش��رایط فعلی و پیرو‬ ‫مصوبه س��ران قوا و هیات دولت‪ ،‬تمرکز وظایف‬ ‫بازرگانی در وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت در‬ ‫دس��تور کار بوده و قائم مقام وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت به طور ویژه موارد را دنبال خواهد کرد‬ ‫رضا رحمانی‪ :‬در بخش معدن تحریم‌کنندگان مانع‬ ‫صادرات محصول نهایی فوالد ما می‌شوند اما صادرات‬ ‫مواد خام و کنسانتره را آزاد گذاشته‌اند‬ ‫تولی��د‪ ،‬با وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت دارای‬ ‫انگیزه‌های مشترک هستند‪.‬‬ ‫رحمانی بیان کرد‪ :‬در دوره پیش��ین تحریم‌ها‬ ‫و ب��ا ه��دف ایجاد فاصل��ه طبقاتی‪ ،‬کش��ورهای‬ ‫تحریم‌کنن��ده‪ ،‬واردات کااله��ای لوکس را برای‬ ‫کشورمان آزاد گذاش��ته بودند و در دوره جدید‪،‬‬ ‫برخی محصوالت نهایی و آم��اده مثل خودرو را‬ ‫تحریم کرده‌اند اما همین کش��ورها مانع واردات‬ ‫لوازم یدکی و قطعات خودرو به ایران می‌ش��وند‪.‬‬ ‫اینجا می‌توان به اهداف نادرس��ت آنها پی برد و‬ ‫برای عبور از آن برنامه‌ریزی کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹کاهش خام‌فروشی در بخش معدن‬ ‫وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت تصریح کرد‪ :‬در‬ ‫بخش معدن هم رویکردی مش��ابه در دستور کار‬ ‫تحریم‌کنندگان قرار دارد‪ .‬مانع صادرات محصول‬ ‫نهایی فوالد ما می‌ش��وند اما صادرات مواد خام و‬ ‫کنسانتره را آزاد گذاشته‌اند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در قبال این رویک��رد‪ ،‬ما در نقطه‬ ‫مقابل عمل کردیم‪ .‬خوشبختانه در سال گذشته‬ ‫خام‌فروش��ی مواد معدنی م��ا کاهش قابل قبولی‬ ‫داش��ت و این مواد ب��ا ایجاد ارزش اف��زوده وارد‬ ‫چرخه تولید کشورمان شده است‪.‬‬ ‫رحمان��ی خاطرنش��ان کرد‪ :‬در س��ال ‪ ۹۸‬و بر‬ ‫اس��اس محورهای هفتگان��ه فعالیت‌های وزارت‬ ‫‹ ‹توجه به ظرفیت‌های خالی واحدها‬ ‫و طرح‌های توسعه‌ای‬ ‫‹ ‹اصالح قانون مالیات ارزش افزوده‬ ‫رحمانی تاکید کرد‪ :‬استان‌های حاشیه دریای‬ ‫خ��زر باید ب��ا هم‌افزای��ی و همکاری س��ازنده با‬ ‫یکدیگر‪ ،‬افزایش صادرات به کش��ورهای همسایه‬ ‫شمالی را عملیاتی کنند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬افزای��ش ن��رخ ارز‪ ،‬ص��ادرات‬ ‫را توجیه‌پذی��ر و قاچ��اق کاال را توجیه‌ناپذی��ر‬ ‫می‌کن��د‪ .‬فرصت کنونی بای��د از طرف تاجران و‬ ‫صادرکنندگان جدی گرفته شود‪.‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫پی��رو تاکیدات امام راح��ل و رهبر معظم انقالب‬ ‫باید به ش��رایطی دس��ت یابیم که بودجه کشور‪،‬‬ ‫محور صادرات غیر نفتی تنظیم و ارائه شود و به‬ ‫نوعی کشور را از درآمد نفتی بی‌نیاز کنیم‪.‬‬ ‫رحمانی تصریح کرد‪ :‬اعتقاد راس��خ من بر این‬ ‫محور اس��ت که اگر دنبال رفع مش��کالت کشور‬ ‫هس��تیم تولید باید رونق بگیرد که تجربه موفق‬ ‫همه کشورهای پیشرفته صنعتی جهان است‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬م��ا مداف��ع تولی��د و تولیدکننده‬ ‫هس��تیم اما هر جایی متوجه ش��ویم به صورت‬ ‫غی��ر واقع��ی اقدام ش��ده و ف��ردی از ش��رایط‬ ‫موج��ود سوءاس��تفاده ک��رده‪ ،‬با جدی��ت تمام‬ ‫برخ��ورد می‌کنیم و هیچ مالحظ��ه‌ای نخواهیم‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫رحمانی عنوان کرد‪ :‬با س��اماندهی آمار پروانه‬ ‫بهره‌برداری‌های صادرش��ده در س��ال گذش��ته‪،‬‬ ‫ش��اهد کاهش ن��رخ محصوالت پتروش��یمی در‬ ‫کشور بودیم که این روند در زمینه سایر موارد از‬ ‫جمله فوالد هم ادامه خواهد داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹کاهش محس�وس واردات کاالهای‬ ‫مصرفی‬ ‫سال گذشته و در واردات رسمی کشور‪ ،‬شاهد‬ ‫کاهش ح��دود ‪ ۲۲‬درصدی بودیم که در واردات‬ ‫م��واد اولی��ه‪ ،‬این عدد ‪ ۱۷‬درص��د و در کاالهای‬ ‫مصرفی بیش از ‪ ۳۰‬درصد بوده که نش��ان‌دهنده‬ ‫روند درس��ت واردات انواع اقالم کاالیی به کشور‬ ‫است و این مهم جهت‌گیری اصلی ما را در وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬نشان می‌دهد‪.‬‬ ‫رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز اعالم کرد‪:‬‬ ‫گزارشی از قاچاق خاک نداریم؛ خاک هرمز مصارف دارویی و رنگ‌آمیزی دارد‬ ‫رئیس س��تاد مرک��زی مبارزه ب��ا قاچ��اق کاال و ارز اعالم‬ ‫ک��رد تاکنون گزارش��ی از قاچاق خاک نداش��ته‌ایم و همواره‬ ‫در ای��ن زمینه رصد و پایش می‌کنی��م‪ .‬در این زمینه خاکی‬ ‫ک��ه از جزیره هرمز اس��تحصال و صادر می‌ش��ود‪ ،‬مربوط به‬ ‫مع��ادن این جزی��ره بوده و مص��ارف داروی��ی و رنگ‌آمیزی‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایس��نا‪ ،‬قاچاق خاک یکی از مس��ائلی اس��ت‬ ‫ک��ه برخ��ی از نمایندگان مجلس ش��ورای اس�لامی و برخی‬ ‫کارشناس��ان درباره آن صحبت کرده‌اند اما مدیران‬ ‫وزارت جه��اد کش��اورزی هم��واره ای��ن موضوع را‬ ‫تکذیب می‌کنند‪.‬‬ ‫در این زمینه علی مویدی‪ ،‬رئیس س��تاد مرکزی‬ ‫مب��ارزه ب��ا قاچ��اق کاال و ارز گف��ت‪ :‬تاکنون هیچ‬ ‫گزارش��ی درباره قاچاق خاک دریاف��ت نکرده‌ایم و‬ ‫مسائلی که مطرح می‌شود‪ ،‬در حد شنیده‌ها و اخبار است‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه س��تاد مب��ارزه ب��ا قاچ��اق کاال و ارز‪،‬‬ ‫موض��وع قاچ��اق خ��اک را همواره پیگی��ری کرده‬ ‫و از ای��ن ب��ه بع��د نی��ز آن را در دس��تور کار قرار‬ ‫می‌ده��د‪ ،‬افزود‪ :‬این مس��ئله اهمیت زی��ادی دارد‬ ‫ام��ا قاچ��اق خ��اک موضوعیتی ن��دارد و ب��ه نظر‬ ‫نمی‌رس��د چندان جذابیتی داش��ته باش��د چراکه‬ ‫کااله��ای دیگ��ری که زمین��ه قاچاق آنه��ا فراهم‬ ‫اس��ت وج��ود دارن��د و قاچاقچی��ان ب��ه آن س��مت و س��و‬ ‫می‌روند‪.‬‬ ‫مویدی ادامه داد‪ :‬اما س��تاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و‬ ‫ارز ای��ن موضوع را همواره رصد خواهد کرد تا کس��ی نتواند‬ ‫سرمایه‌های این کشور را به تاراج ببرد‪.‬‬ ‫وی تصری��ح ک��رد‪ :‬خاکی که از جزیره هرمز اس��تحصال و‬ ‫صادر می‌ش��ود‪ ،‬رسمی و قانونی اس��ت و خاکی نیست که از‬ ‫منابع پایه کش��ور خارج شده باشد چراکه این خاک از معادن‬ ‫جزی��ره هرمز برای مصارف دارویی و رنگ‌آمیزی اس��تحصال‬ ‫شده و صادر می‌شود‪.‬‬
‫ارائه تسهیالت معدنی در یک کارگروه با همکاری دولت‬ ‫نماین��ده م��ردم اراک و عضو کمیس��یون صنایع و معادن‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی درب��اره ارائه تس��هیالت و تامین‬ ‫قطعات در کشور گفت‪ :‬ما باید به گونه‌ای عمل کنیم که ارائه‬ ‫تس��هیالت نوس��ازی یا تامین قطعات و ماشین‌آالت معدنی‬ ‫در بهترین ش��رایط با کمترین هزینه انجام ش��ود‪ .‬مدل مالی‬ ‫پیشنهادی این است که بر اساس آن‪ ،‬ارائه تسهیالت در یک‬ ‫کارگ��روه ب��ا همکاری دولت‪ ،‬نظام بانکی و کارگروه اش��تغال‬ ‫اس��تانی انجام ش��ود‪ .‬به گزارش پایگاه خبری گسترش‌نیوز‪،‬‬ ‫مهدی مقدس��ی با اشاره به عملکرد دولت در زمینه معادن و‬ ‫صنایع معدنی اظهار کرد‪ :‬در برنامه ششم توسعه‪ ،‬استفاده از‬ ‫ظرفیت معادن کشور مورد تاکید قرار گرفت که بر اساس آن‬ ‫سهم برداشت و صادرات افزایش یافته است‪ .‬وی در پاسخ به‬ ‫این پرسش که نقش و عملکرد وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫را در زمینه اکتش��اف و اس��تخراج چگونه ارزیابی می‌کنید‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬معاونت معدن��ی وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت در‬ ‫چند س��ال گذش��ته در زمینه اکتشاف و اس��تخراج عملکرد‬ ‫خوبی داش��ته است‪ .‬عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس‬ ‫ش��ورای اسالمی درباره ماش��ین‌آالت معدنی گفت‪ :‬در زمینه‬ ‫ماشین‌آالت معدنی‪ ،‬استانداردها و اولویت‌هایی برای استان‌ها‬ ‫قائل شده‌اند اما موضوع مهم درباره صنایع و معادن‪ ،‬معضالت‬ ‫بهره‌برداران و تولیدکنندگان در تامین ماش��ین‌آالت معدنی‬ ‫است‪ .‬تامین منابع مالی‪ ،‬سر منشأ اصلی این معضالت است‪.‬‬ ‫تولیدکنندگان ماشین‌آالت معدنی شرکت‌های معدنی دچار‬ ‫ن مالی هستند‪ .‬مقدسی در ادامه‪ ،‬در پاسخ به این پرسش‬ ‫بحرا ‌‬ ‫ک��ه آیا راه‌حلی برای تامین مال��ی صنایع معدنی وجود دارد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬ما باید به گونه‌ای عمل کنیم که ارائه تسهیالت نوسازی‬ ‫یا تامین قطعات و ماش��ین‌آالت معدنی در بهترین ش��رایط با‬ ‫معدن‬ ‫دوشنبه‬ ‫کمترین هزینه انجام ش��ود‪ .‬مدل مالی پیشنهادی کردیم که‬ ‫بر اس��اس آن‪ ،‬تس��هیالت در یک کارگروه با همکاری دولت‪،‬‬ ‫نظام بانکی و کارگروه اشتغال استانی ارائه شود‪.‬‬ ‫در بررسی خبر واگذاری گنبد نمکی بستک به بخش خصوصی مطرح شد‪:‬‬ ‫گنبد نمکی بستک قابل واگذاری نیست‬ ‫‹ ‹داشته‌های فرهنگی را واگذار نکنیم‬ ‫ناصر شریفی‪ ،‬نماینده مردم‬ ‫بندرلنگه‪ ،‬بستک و پارسیان‬ ‫در مجلس شورای اسالمی‬ ‫درباره چندوچون واگذاری‬ ‫گنب��د نمک��ی بس��تک به‬ ‫بخش خصوصی‪ ،‬به روزگار‬ ‫مع��دن گف��ت‪ :‬جریان واگ��ذاری گنب��د نمکی‬ ‫بستک‪ ،‬نخس��تین بار حدود ‪ ۴‬ماه پیش مطرح‬ ‫شد و در محافل عمومی موردتوجه قرار گرفت و‬ ‫محافظان محیط‌زیست‪ ،‬میراث فرهنگی و مردم‬ ‫محلی به آن واکنش نشان دادند‪.‬‬ ‫ب��ا توج��ه به اینک��ه اعتراض‌ه��ا زیاد ب��ود و از‬ ‫یادداشت‬ ‫ملزومات‬ ‫واحدهای خرد معدنی‬ ‫محمدرضا مطیع‌پور‬ ‫فعال معدنی‬ ‫‹ ‹گنبد نمکی بستک امن است‬ ‫بازدید مسئوالن استان هرمزگان از محدوده اکتشافی بستک‬ ‫منیر حضوری‪:‬‬ ‫گنب��د نمک��ی بس��تک در کوه‌های ش��رقی‬ ‫روس��تای فتوئیه شهرستان بستک قرار دارد که‬ ‫یکی از زیباترین جاذبه‌های گردش��گری استان‬ ‫هرمزگان اس��ت‪ .‬چندی پیش در خبرها آمد که‬ ‫این گنبد نمکی به بخش خصوصی واگذار شده‬ ‫تا نمک این منطقه گردشگری را استخراج کنند‪.‬‬ ‫همین مس��ئله باعث اعتراض‌ه��ا و نگرانی‌هایی‬ ‫ش��د‪ .‬مخالفان مطرح کردند که این کار‪ ،‬جاذبه‬ ‫طبیع��ی اس��تان هرم��زگان را در خطر تخریب‬ ‫ق��رار داده اس��ت‪ .‬در پ��ی این خب��ر‪ ،‬علی‌اصغر‬ ‫مونس��ان‪ ،‬رئیس سازمان میراث فرهنگی پس از‬ ‫اطالع از این اتفاق در پاس��خ ب��ه فعاالن میراث‬ ‫فرهنگی هرمزگان نوش��ت‪ :‬پس از کس��ب خبر‪،‬‬ ‫اقدام��ات الزم برای توقف عملیات اجرایی انجام‬ ‫ش��د‪ ،‬همچنین برای ابطال مجوز صادر ش��ده‪،‬‬ ‫رایزنی‌های الزم را انجام می‌دهیم‪.‬‬ ‫ای��ن در حالی اس��ت ک��ه برخی دیگ��ر باور‬ ‫دارن��د تصاوی��ری که در فض��ای مجازی پخش‬ ‫ش��د‪ ،‬ارتباطی ب��ه گنبد نمکی بس��تک ندارد و‬ ‫ای��ن تصاویر متعلق به منطقه دیگری از اس��تان‬ ‫هرم��زگان بوده اس��ت‪ .‬بنابرای��ن واگذاری‌ها به‬ ‫بخ��ش خصوصی‪ ،‬ربطی به منطقه گردش��گری‬ ‫شهرس��تان بس��تک ن��دارد‪ .‬روزگار معدن برای‬ ‫اینکه این موضوع را بررس��ی کند با کارشناسان‬ ‫این حوزه گفت‌وگو کرده است‪.‬‬ ‫‪ 7‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 26‬ذی‌القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 29‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره ‪214‬‬ ‫خلیل قاسمی‪ :‬الیه‌بندی‌های مربوط به ماده معدنی نمک‬ ‫در بخشی از گنبد نمکی واقع‌شده‌اند که در سامانه‬ ‫کاداستر معادن نیز بلوکه‌شده و قابل‌واگذاری به هیچ‬ ‫شخصی نیست‬ ‫جاه��ای مختلف با من تم��اس می‌گرفتند‪ ،‬من‬ ‫هم به‌عنوان نماینده مجلس ش��ورای اسالمی به‬ ‫ش��ورای منطقه و مدیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫اس��تان هرمزگان نامه نوش��تم تا رسیدگی‌های‬ ‫الزم را انجام دهند‪.‬‬ ‫ای��ن نماینده مجلس ش��ورای اس�لامی با ابراز‬ ‫ناراحتی از پاس��خگو نبودن به پیگیری‌ها‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬با وجود همه مخالفت‌ها و پیگیری‌ها‪ ،‬هیچ‬ ‫اتف��اق خوبی نیفتاده و جوابی به ما داده نش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ش��ریفی در پاسخ به این پرسش که چطور این‬ ‫موضوع مطرح شد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬عده‌ای شبانه‪ ،‬روی‬ ‫این منطقه کار می‌کرده‌اند که ناگهان بلدوزرشان‬ ‫آت��ش می‌گی��رد‪ .‬به‌ناچ��ار با آتش‌نش��انی تماس‬ ‫می‌گیرند و درنتیجه‪ ،‬دیگران متوجه می‌شوند که‬ ‫آنها دس��ت به برداشت غیرمجاز از منطقه بستک‬ ‫زده‌ان��د‪ .‬او با بیان اینکه هیچ‌کس با تولید مخالف‬ ‫نیست‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬هیچ‌کس مخالف کار و فعالیت‬ ‫نیس��ت اما اینکه عده‌ای ش��بانه به منطقه هجوم‬ ‫ببرند به هیچ وجه خوش��ایند نیس��ت و باید مانع‬ ‫چنین کارهایی شد‪.‬‬ ‫نماینده مردم بندرلنگه‪ ،‬بس��تک و پارسیان در‬ ‫مجلس شورای اسالمی با اشاره به عواقب برداشت‬ ‫از این منطقه گفت‪ :‬متاسفانه چنین مسائلی باعث‬ ‫می‌ش��وند تنش‌ه��ای اجتماعی در ای��ن منطقه‬ ‫افزای��ش یابند‪ .‬باره��ا گفته‌ایم پیش از هر اقدامی‬ ‫باید اس��تعالم گرفته ش��ود و با مسئوالن مربوط‬ ‫ی کنند‪ .‬فرماندار و ش��ورای منطقه نیز‬ ‫هماهنگ�� ‌‬ ‫باید در جریان باش��ند تا مش��کلی پیش نیاید و از‬ ‫عواقب آن جلوگیری شود‪.‬‬ ‫شریفی با اشاره به مورد دیگری که در روستای‬ ‫گچوی��ه اتف��اق افتاده اس��ت‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬جایی‬ ‫که تفریحگاه و زمین‌های کش��ت مردم اس��ت را‬ ‫ب��ه بخ��ش خصوصی واگذار کرده‌اند تا دس��ت به‬ ‫اس��تخراج و برداشت معدن بزنند‪ .‬این موضوع هم‬ ‫دوب��اره مورد اعتراض مردم محل��ی قرار گرفته و‬ ‫ی شده است‪.‬‬ ‫باعث ناراحت ‌‬ ‫او ادامه داد‪ :‬مس��ئله این اس��ت که آب ش��رب‬ ‫روس��تا از آنجا تامین می‌شود‪ ،‬همچنین آنجا یک‬ ‫منطقه تفریحی و گردشگری است که مردم از آن‬ ‫اس��تفاده می‌کنند‪ .‬بنابراین داشته‌های فرهنگی‪،‬‬ ‫تاریخ��ی و معن��وی مردم را نباید ب��ا واگذاری به‬ ‫بخ��ش خصوصی از بین ببری��م و باعث نارضایتی‬ ‫ی داریم‪ ،‬باید‬ ‫ش��ویم‪ .‬همچنین اگر قصد واگ��ذار ‌‬ ‫با فرماندار‪ ،‬مس��ئوالن محلی و مردم شهرس��تان‬ ‫هماهنگ شویم‪.‬‬ ‫خلیل قاسمی‪ ،‬رئیس سازمان‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان‬ ‫هرم��زگان ب��ه روزگار معدن‬ ‫گف��ت‪ :‬الیه‌بندی‌های مربوط‬ ‫به ماده معدنی نمک در بخش‬ ‫دیگری از این گنبد نمکی قرار‬ ‫دارند که در س��امانه کاداس��تر معادن نیز بلوک ‌ه شده و‬ ‫قابل‌واگذاری به هیچ ش��خصی نیست‪ .‬رئیس سازمان‬ ‫صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت اس��تان هرم��زگان درباره‬ ‫وضعیت محدوده معدنی واگذارشده در شهر بستک و‬ ‫تصاویر و حاشیه‌های مربوط به آن گفت‪ :‬این محدوده‬ ‫نم��ک ‪ ۹.۲‬کیلومتر وس��عت دارد و این ابع��اد پس از‬ ‫اس��تعال ‌م از سازمان‌های مربوط‪ ،‬برابر با ماده ‪ ۲۴‬قانون‬ ‫معادن برای اکتش��اف به بخش خصوصی واگذار شده‬ ‫است‪ .‬بنابراین هیچ ارتباطی به مناظر طبیعی مشاهده‬ ‫شده در گنبد نمکی بستک ندارد و تصاویر منتشر شده‬ ‫در فض��ای مجازی‪ ،‬مرب��وط به این محدوده نیس��ت‪.‬‬ ‫قاس��می ادام��ه داد‪ :‬محدوده یادش��ده فق��ط پروانه‬ ‫اکتشاف دارد و هیچ‌گونه مجوز برداشت یا بهره‌برداری‬ ‫برای آن صادر نش��ده اس��ت‪ .‬در مرحله اکتش��اف این‬ ‫پرس��ش وج��ود دارد که آیا ب��ه آن م��اده معدنی که‬ ‫موردنظر است می‌رسیم؟ بنابراین فقط در این مرحله‬ ‫یک جاده برای کارهای اکتشافی باز شده است‪ .‬خلیل‬ ‫قاس��می در ادامه افزود‪ :‬مجوزها‪ ،‬نقش��ه‌ها و وضعیت‬ ‫معادن سراسر کشور در سامانه کاداستر معادن وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬موجود و قابل‌مش��اهده است‪.‬‬ ‫همه به اطالعات موردنیاز دسترسی دارند و می‌توانند‬ ‫مختص��ات محدوده‌ه��ای موردنظ��ر خ��ود ی��ا نقاط‬ ‫برداشت‌شده را به‌وسیله ‪ GPS‬ترسیم و محدوده‌ها را‬ ‫بررسی کنند‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت با توجه به اختالف مطرح شده درباره‬ ‫محدوده اکتش��افی گنبد نمکی شهرس��تان بستک و‬ ‫تصاویر منتشرش��ده در فضای مجازی‪ ،‬ایرج حیدری‪،‬‬ ‫معاون هماهنگی و امور اقتصادی استانداری هرمزگان‬ ‫به هم��راه رئیس س��ازمان صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫هرمزگان و مدیران اداره کل میراث فرهنگی و اداره کل‬ ‫مناب��ع طبیعی هرمزگان‪ ،‬از محدوده اکتش��افی گنبد‬ ‫نمکی روستای فتوئیه شهرستان بستک دیدار کردند‪.‬‬ ‫رشد ‪۲۶‬درصدی تولید کاتد در ‪۴‬ماه نخست امسال‬ ‫مدیرعامل ش��رکت مس با اش��اره به عملکرد عالی تولید‬ ‫ش��رکت مس در ‪ ۴‬ماه نخست امس��ال گفت‪ :‬این شرکت تا‬ ‫پای��ان تیر موفق به ثبت رش��د ‪۲۶‬درصدی تولید کاتد مس‬ ‫ش��د‪ .‬بر این اس��اس می��زان تولید این محص��ول با افزایش‬ ‫‪۱۸‬هزار تنی نسبت به برنامه به ‪ ۹۰‬هزار و ‪ ۵۰۰‬تن رسید‪.‬‬ ‫به گزارش مس‌پرس‪ ،‬اردش��یر س��عدمحمدی‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫ش��رکت مس با اعالم این خبر افزود‪ :‬عالوه بر این‪ ،‬بررس��ی‬ ‫عملکرد ماهانه فملی نشان می‌دهد که این شرکت در تیر با‬ ‫رشد ‪۲۲‬درصدی نس��بت به برنامه‪ ۲۳ ،‬هزار تن کاتد تولید‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫س��عدمحمدی ب��ا تاکید بر اینکه در س��ال ج��اری تمام‬ ‫برنامه‌ریزی‌های انجام شده مبتنی بر خلق رکورد تازه‌ای در‬ ‫تولید کاتد اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬این شرکت در ‪۴‬ماه نخست امسال‬ ‫‪۱۱۷‬هزار و ‪ ۵۶۳‬تن‌آند تولید کرد که نس��بت به برنامه ‪۸۹‬‬ ‫هزار و ‪۳۸۱‬تنی‪ ،‬رشد ‪ ۱۷‬درصدی داشته است‪.‬‬ ‫وی تصریح ک��رد‪ :‬همچنین عملکرد تولیدی ش��رکت در‬ ‫تولید‌آند نش��ان می‌دهد که تولی��د این محصول در تیر نیز‬ ‫افزایش ‪۱۹‬درصدی داشته است‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت مس با بیان اینک��ه میزان تولید مس‬ ‫محتوی معدنی به‌عنوان ش��اخص کلی و اساس��ی تولیدات‬ ‫ش��رکت مس در این بازه زمانی از رشد ‪۵‬درصدی برخوردار‬ ‫ش��ده و به ‪۱۰۲‬هزار و ‪ ۴۸۶‬تن رسیده‪ ،‬گفت‪ :‬تولید ماهانه‬ ‫م��س محت��وی معدنی ش��رکت مس نش��ان‌دهنده رش��د‬ ‫‪۸‬درصدی است‪ ،‬به‌طوری‌که تولید این محصول در تیرماه با‬ ‫افزایش ‪۲‬هزار تنی به ‪ ۲۵‬هزار و ‪ ۳۷۵‬تن رسید‪.‬‬ ‫ب��ه گفته مدیرعامل ش��رکت مس‪ ،‬تولید کنس��انتره مس‬ ‫نی��ز در این دوره‌ زمانی‪ ،‬رش��د ‪۵‬درص��دی را تجربه کرده؛‬ ‫به‌طوری‌که در این مدت‪ ،‬شرکت مس ‪ ۴۰۰‬هزار و ‪ ۶۸۰‬تن‬ ‫نسبت به برنامه تعریف‌شده ‪۳۸۱‬هزار و ‪۹۰۳‬تنی‪ ،‬کنسانتره‬ ‫مس تولید کرده اس��ت‪ .‬افزون بر این‪ ،‬تولید کنسانتره مس‬ ‫در تیر از رش��د ‪ ۱۰‬درصدی نسبت به برنامه برخوردار شد و‬ ‫به ‪۱۰۱‬هزار تن رسید‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه برنامه تعیین‌ش��ده برای برداشت سنگ‬ ‫س��ولفوری نیز ت��ا پایان تی��ر امس��ال از مجتمع‌های مس‬ ‫سرچش��مه‪ ،‬میدوک و س��ونگون ‪۱۷‬میلیون و ‪۵۷۸‬هزار تن‬ ‫ب��وده‪ ،‬گفت‪ :‬این در حالی اس��ت که عملک��رد تولیدی این‬ ‫محص��ول نیز نش��ان‌دهنده افزای��ش یک میلی��ون تنی در‬ ‫برداش��ت اس��ت که به ‪۱۸‬میلیون و ‪۴۶۱‬هزار تن رس��ید و‬ ‫درنهایت رشد ‪۵‬درصدی را به همراه داشت‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت مس ادامه داد‪ :‬بر اساس این گزارش‪،‬‬ ‫بررسی عملکرد تولیدی سنگ سولفور در تیر نشان‌ می‌دهد‬ ‫که برداش��ت این ماده معدنی در ماه گذش��ته نیز ‪۱۵‬درصد‬ ‫رشد داشته است‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت م��س در ادامه به انتش��ار اطالعات و‬ ‫صورت‌ه��ای مالی می��ان‌دوره‌ای ‪۳‬ماهه منته��ی به خرداد‬ ‫امس��ال در کدال اش��اره کرد و گفت‪ :‬عملکرد ‪۳‬ماهه فملی‬ ‫نش��ان می‌دهد این ش��رکت در دوره ‪ ۳‬ماهه امس��ال رشد‬ ‫‪۸۹‬درصدی در درآمدها داش��ته و توانس��ته ‪ ۴۹۶۴‬میلیارد‬ ‫تومان فروش داشته باشد‪ .‬همچنین در ‪۳‬ماه نخست امسال‪،‬‬ ‫ش��رکت مس‪ ،‬س��ود ‪ ۳۱۳۹‬میلیارد تومان��ی را محقق کرد‬ ‫که نسبت به مدت مشابه س��ال گذشته رشد ‪۱۷۴‬درصدی‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫مش��کالتی که ناش��ی از تحریم‌هاس��ت‪ ،‬گریبان‬ ‫مع��دن را نی��ز گرفت��ه اس��ت‪ .‬م��ا تا پی��ش از این‪،‬‬ ‫تجهی��زات معدن��ی زی��ادی را وارد می‌کردی��م که‬ ‫ام��روز تحریم هس��تند‪ .‬ع�لاوه بر نب��ودن قطعات‬ ‫ماش��ین‌آالت و اب��زارآالت در ب��ازار‪ ،‬مس��ئله دیگر‬ ‫افزای��ش لجام‌گس��یخته قیمت‌هاس��ت‪ .‬مش��کل‬ ‫ای��ن اس��ت که ام��روز ن��رخ کاالیی که به دس��ت‬ ‫مصرف‌کننده می‌رسد افزایش چشمگیری دارد که‬ ‫نشان از افزایش هزینه‌های وارداتی است‪ .‬با توجه به‬ ‫همه اینها‪ ،‬امروز ش��رکت‌های معدنی در چند حوزه‬ ‫ی خوب‬ ‫می‌توانند فعالیت کنند و در صورت همکار ‌‬ ‫ب��ا معادن می‌توانند روی پای خود بایس��تند‪ .‬برای‬ ‫نمونه ابتدا می‌ت��وان از تجهیزات روانکاری صحبت‬ ‫کرد‪ .‬خوش��بختانه ش��رکت‌هایی داری��م که در این‬ ‫زمین��ه فعالیت می‌کنند‪ ،‬به ای��ن معنی که قطعات‬ ‫و تجهیزات��ی را تامی��ن می‌کنند که به‌وس��یله آن‬ ‫روغن و گریس را در صنعت جابه‌جا کنند‪ .‬معدنی‌ها‬ ‫این قطعات را در ماش��ین‌آالت راه‌س��ازی‪ ،‬معادن و‬ ‫کارخانه‌ه��ای فوالد و آجر ب��ه‌کار می‌برند‪ .‬فعالیت‬ ‫دومی که شرکت‌های معدنی می‌توانند انجام دهند‬ ‫این اس��ت ک��ه برخی تجهی��زات محافظتی را برای‬ ‫نوار‪ ،‬نقاله‌ها‪ ،‬ماش��ین‌آالت و ابزارآالت تامین کنند‬ ‫که در کارخانه‌های س��یمان و فوالد معدنی‪ ،‬بس��یار‬ ‫کاربرد دارند‪ .‬مورد س��وم که در استان‌های مختلف‬ ‫کش��ور به‌ویژه در معادن کرمان خیلی کاربرد دارد‪،‬‬ ‫اج��رای پوش��ش‌های س��خت‌کاری اس��ت‪ .‬به این‬ ‫معن��ی که به طور معم��ول در کارخانه‌های معدنی‬ ‫و ف��والدی‪ ،‬قطعات دس��تگاه‌ها مورد س��ایش قرار‬ ‫می‌گیرند و فعاالن معدنی باید پوشش‌های مقاومی‬ ‫را ایج��اد کنن��د تا ط��ول عمر دس��تگاه‌ها افزایش‬ ‫یاب��د‪ .‬به‌این‌ترتیب در صورت توج��ه به توان داخل‬ ‫و هم��کاری بخش‌های مختلف‪ ،‬با وجود تحریم نیز‬ ‫می‌توانیم در حوزه معدن شاهد رشد باشیم‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫برگزاری همایش رونق تولید‬ ‫معادن کوچک‌ در ‪ ۸‬مرداد‬ ‫همایش «رونق تولید با احیا‪ ،‬فعال‌سازی و توسعه‬ ‫مع��ادن کوچک‌مقیاس» ‪ ۸‬مرداد امس��ال در تهران‬ ‫برگزار خواهد ش��د‪ .‬به گ��زارش روزگار معدن‪ ،‬طرح‬ ‫احیا‪ ،‬فعال‌س��ازی و توس��عه معادن کوچک‌مقیاس‬ ‫در س��ال ‪ ۱۳۹۶‬با امضای ‪ ۲‬تفاهمنامه چهارجانبه و‬ ‫به‌صورت مجزا میان وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪،‬‬ ‫ایمی��درو‪ ،‬خانه معدن‪ ،‬ش��رکت میدک��و‪ ،‬گل‌گهر و‬ ‫انجمن س��نگ آهن ایران کار خ��ود را آغاز کرد‪ .‬در‬ ‫فاز نخست‪ ۵ ،‬استان کشور به‌عنوان نمونه آزمایشی‪،‬‬ ‫انتخاب ش��دند و عملیات اجرایی آنها ش��روع ش��د‪.‬‬ ‫به‌دلی��ل موفقیت طرح و اس��تقبال زی��اد گروه‌های‬ ‫ه��دف‪ ،‬ط��رح احیا‪ ،‬فعال‌س��ازی و توس��عه معادن‬ ‫کوچک‌مقی��اس به‌عنوان یک��ی از طرح‌های اقتصاد‬ ‫مقاومتی در دولت مصوب ش��د‪ .‬در س��ال ‪ ۱۳۹۸‬با‬ ‫دستور مقام عالی وزارت‪ ،‬مسئولیت اجرایی این طرح‬ ‫در قالب پروژه اقتصاد مقاومتی به ایمیدرو سپس از‬ ‫س��وی ایمیدرو به شرکت تهیه و تولید مواد معدنی‬ ‫ایران واگذار شد‪ .‬از اهداف طرح «احیا‪ ،‬فعال‌سازی و‬ ‫توسعه معادن کوچک‌مقیاس» می‌توان به مشارکت‬ ‫ب��ا بخش خصوصی‪ ،‬افزایش س��طح اش��تغال پایدار‬ ‫و ثروت‌آفرین��ی‪ ،‬افزای��ش تولی��دات معدنی و رونق‬ ‫تولید‪ ،‬اس��تفاده بهینه از تمام منابع و امکانات‪ ،‬رشد‬ ‫زیس��ت‌بوم کارآفرینی و حمایت از استا ‌رت‌آپ‌های‬ ‫معدنی و آمارگیری روز از معادن کش��ور اشاره کرد‪.‬‬ ‫شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران به نمایندگی‬ ‫از ایمی��درو ب��رای اج��رای ط��رح‪ ،‬فعالی��ت خود را‬ ‫در ‪ ۴‬ح��وزه متمرک��ز ک��رده که عبارتند از بس��یج‬ ‫کمک‌ه��ای دولت برای راه‌اندازی طرح‪ ،‬شناس��ایی‬ ‫سرمایه‌گذاران‪ ،‬شناسایی سرمایه‌پذیران و همکاری‬ ‫انجمن‌ها و تش��کل‌ها‪ .‬گفتنی اس��ت شرکت تهیه و‬ ‫تولی��د مواد معدنی به‌عنوان نقش واس��ط و حمایت‬ ‫از س��رمایه‌گذار و س��رمایه‌پذیر‪ ،‬اق��دام ب��ه امضای‬ ‫تفاهمنامه یا قرارداد بین سرمایه‌گذار و سرمایه‌پذیر‬ ‫به‌صورت دو یا چند جانبه کرد و شرایط را برای فعال‌‬ ‫کردن معادن کوچک فراهم آورد‪.‬‬
‫کاهش تامین مواد اولیه‪ ،‬یک تهدید برای صنعت است‬ ‫صنایع‌معدنی غیرفلزی‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 7‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 26‬ذی‌القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 29‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره ‪214‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫تامین نشدن مواد اولیه‬ ‫موردنیاز واحدهای‬ ‫فوالدی قابل‌قبول نیست‬ ‫بارگذاری ریفرمر‬ ‫مگامدول‌های تولید‬ ‫آهن اسفنجی‬ ‫با کاتالیست‌های ایرانی‬ ‫ریفرمر مجتمع صنعتی ذوب‌آهن پاس��ارگاد با‬ ‫کاتالیست‌های ساخت داخل بارگذاری شد‪.‬‬ ‫به گزارش چیالن‪ ،‬ش��رکت گسترش فناوری‬ ‫خوارزم��ی ب��ا بهره‌گی��ری از نی��روی انس��انی‬ ‫متخص��ص و با تکیه بر دانش روزآمد خود موفق‬ ‫به بارگذاری یک��ی از بزرگ‌ترین مگامدول‌های‬ ‫تولید آهن اسفنجی کشور شد‪.‬‬ ‫مجتمع صنعتی ذوب‌آهن پاس��ارگاد به عنوان‬ ‫یک��ی از بزرگ‌ترین واحد‌های احیای مس��تقیم‬ ‫با ظرفیت تولید اس��می س��االنه ‪۱.۸‬میلیون تن‬ ‫‪)HDRI (Hot Direct reduced iron‬‬ ‫آهن‌‌اسفنجی است‪.‬‬ ‫کاهش بهای تمام شده‬ ‫محصول و احصای‬ ‫بازارهای جدید‬ ‫هیات‌مدیره و مدیران شرکت سیمان صوفیان‪،‬‬ ‫از معادن و واحدهای تولیدی ش��رکت بازدید و‬ ‫راهکاره��ای عمل��ی توس��عه و بهب��ود وضعیت‬ ‫شرکت را بررسی کردند‪.‬‬ ‫به گ��زارش روزگار مع��دن از روابط عمومی‬ ‫ش��رکت س��رمایه‌گذاری س��یمان تامین شستا‪،‬‬ ‫اعض��ای هیات‌مدی��ره این ش��رکت ب��ه همراه‬ ‫مدیرعام��ل‪ ،‬در ای��ن بازدید ی��ک‌روزه‪ ،‬آخرین‬ ‫وضعی��ت تولی��د‪ ،‬فروش و س��ایر ش��رایط فنی‬ ‫و اقتص��ادی س��یمان صوفیان را م��ورد بحث و‬ ‫تبادل‌نظر قرار دادند‪.‬‬ ‫منص��ور نجفی‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت س��یمان‬ ‫صوفیان ه��م با ارائه گزارش فعالیت‌های س��ال‬ ‫ج��اری عن��وان کرد‪ :‬ب��ا توجه ب��ه ظرفیت‌های‬ ‫ش��رکت‪ ،‬توج��ه بیش��تر ب��ه ارتق��ای عملکرد‪،‬‬ ‫سوددهی و کاهش هزینه‌های غیرضروری است‬ ‫و در این مسیر استراتژی تعریف شده این است‬ ‫که با کاهش بهای تمام شده محصول و افزایش‬ ‫فروش‪ ،‬مس��یر دس��تیابی به بازارهای جدید را‬ ‫پیگیری کنیم‪.‬‬ ‫نجف��ی در ادامه تاکید کرد‪ :‬افزایش س��ودهی‬ ‫شرکت‪ ،‬اس��تراتژی است که با بهره‌مندی کامل‬ ‫از ظرفیت‌ه��ای موج��ود به آن دس��ت خواهیم‬ ‫یافت‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل فوالد خوزس��تان در نشس��تی با رئیس‬ ‫س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان خوزس��تان‬ ‫و هی��ات همراه گفت‪ :‬ش��رکت‌های معدنی باالدس��تی‬ ‫در س��ال‌های گذش��ته‪ ،‬تامین‌کننده کنس��انتره فوالد‬ ‫خوزس��تان بوده‌ان��د ام��ا ب��ا راه‌ان��دازی بخش‌ه��ای‬ ‫گندله‌س��ازی این شرکت‪ ،‬طبیعی است که فروش مواد‬ ‫اولیه در آینده کاهش یابد‪.‬‬ ‫به گ��زار ش چیالن‪ ،‬محمد کش��انی اف��زود‪ :‬کاهش‬ ‫تامین مواد اولیه‪ ،‬یک تهدید برای صنعت اس��ت به این‬ ‫معنی که اگر فوالد خوزستان در سال‌های آینده فکری‬ ‫برای تامین مواد اولیه خود نکند‪ ،‬با ‪۴۰‬س��ال پیشینه و‬ ‫قابلیت‌هایی همچون دسترسی به آب‌های آزاد‪ ،‬نزدیکی‬ ‫به بندرها و موقعیت مناس��ب برای صادرات محصوالت‬ ‫خود‪ ،‬با مشکالت جدی روبه‌رو خواهد شد‪.‬‬ ‫کشانی ادامه داد‪ :‬اگر به وضعیت کنونی شرکت گروه‬ ‫ملی خوب دقت کنیم‪ ،‬درمی‌یابیم که این اتفاق مربوط‬ ‫به امروز و دیروز و س��ال گذشته نیست‪ ،‬این امر نتیجه‬ ‫عملکرد ‪۵‬سال گذش��ته این شرکت است؛ امیدواریم با‬ ‫حمایت سازمان‌ها و نهادهای مربوط و تالش کارکنان‪،‬‬ ‫تدبیری برای فوالد خوزستان با داشتن بیش از ‪۱۱‬هزار‬ ‫و ‪ ۵۰۰‬نیروی کار مستقیم و ‪ ۱۰۰‬هزار نیرو که به‌طور‬ ‫غیرمستقیم با این شرکت در ارتباط هستند‪ ،‬اندیشیده‬ ‫ش��ود که در س��ال‌های آینده با چنین مشکلی روبه‌رو‬ ‫نشوند‪.‬‬ ‫مدیرعامل فوالد خوزس��تان در پایان س��خنان خود‬ ‫گف��ت‪ :‬برای تامین مواد اولیه در س��ال گذش��ته اقدام‬ ‫به تملک ‪۶۷‬درصد از س��هام ش��رکت صنعتی و معدنی‬ ‫توس��عه فراگیر س��ناباد ش��د و در صدد هستیم سهام‬ ‫مع��ادن دیگ��ر را خریداری کنی��م و همچنین با تالش‬ ‫برای تملک سهام شرکت فوالد اکسین در پایین‌دست‪،‬‬ ‫زنجی��ره ارزش گ��روه فوالد خوزس��تان تکمیل خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫‪ ۳۰‬درصد اقتصاد یزد وابسته به کاشی و سرامیک‬ ‫عکس‪ :‬روزگار معدن‬ ‫ص��ادرات بای��د در رأس امور باش��د و وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت ب��رای رف��ع موانع‬ ‫صادراتی تمام تالش خود را به کار گرفته است‪.‬‬ ‫به گزارش چیالن‪ ،‬حس��ین م��درس خیابانی‪،‬‬ ‫قائم‌مق��ام وزی��ر صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت در‬ ‫ام��ور بازرگان��ی در حاش��یه بازدی��د از ف��والد‬ ‫هرم��زگان اظهار ک��رد‪ :‬صادرات بای��د در رأس‬ ‫امور باش��د و ما برای رف��ع موانع صادرات تالش‬ ‫می‌کنیم‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به مش��کالت واحدهای تولیدی‬ ‫در تهیه م��واد اولیه عنوان کرد‪ :‬تامین نش��دن‬ ‫مواد اولیه موردنیاز واحدهای تولیدی قابل‌قبول‬ ‫نیس��ت و تامین مواد موردنیاز بای��د در اولویت‬ ‫باشد و در صورت تامین نشدن به‌موقع این مواد‬ ‫اولیه‪ ،‬خسارت‌های اقتصادی و اجتماعی خاصی‬ ‫را به بار خواهد آورد‪.‬‬ ‫همچنین فریدون همتی‪ ،‬اس��تاندار هرمزگان‬ ‫در بازی��د از خ��ط تولید فوالد هرم��زگان اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬هم��ه م��ا بای��د از ظرفیت‌ه��ای تولی��د‬ ‫در اس��تان اس��تفاده ک��رده و ت�لاش کنی��م‬ ‫مش��کالت واحده��ای تولی��دی را برط��رف‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫وی در ادامه خاطرنشان کرد‪ :‬نزدیکی به دریا‬ ‫و انرژی از مزیت‌های استراتژیک منطقه است تا‬ ‫طرح‌های توس��عه اینجا اتف��اق بیفتد و با کمک‬ ‫همه صنایع و مس��ئوالن این ام��ر اتفاق خواهد‬ ‫افتاد‪.‬‬ ‫از وضعیت شرکت ملی فوالد درس بگیریم‬ ‫گروه معدن‪:‬‬ ‫اس��تان یزد ب��ا ‪ ۷۶‬واح��د تولید کاش��ی و‬ ‫س��رامیک فعال‪ ،‬پیشتاز این صنعت در کشور‬ ‫به‌شمار می‌‌رود‪.‬‬ ‫کارخانه‌های کاشی و س��رامیک این استان‬ ‫نه‌تنها به‌طورمس��تقیم موجب اش��تغال تعداد‬ ‫زیادی از یزدی‌ها ش��ده‌‌‪ ،‬بلک��ه قطب صنعت‬ ‫کاش��ی و سرامیک کشور را به خود اختصاص‬ ‫داده اس��ت‪ .‬درحقیقت این استان‪ ،‬بزرگ‌ترین‬ ‫تولید‌کننده کاش��ی و سرامیک ایران و نهمین‬ ‫تولیدکننده این محصول در عرصه بین‌المللی‬ ‫است‪.‬‬ ‫صنع��ت كاش��ي و س��راميك يك��ي از‬ ‫پررونق‌ترين صنايع يزد اس��ت و نقش مهمي‬ ‫در اقتصاد این استان ايفا مي‌کند‪.‬‬ ‫‹ ‹اشتغال ‪ ۳۰۰‬هزار نفری‬ ‫نایب‌رئیس انجمن کاشی‬ ‫و س��رامیک ایران با بیان‬ ‫اینک��ه اقتص��اد ح��دود‬ ‫‪۳۰۰‬هزار نفر(‪۳۰‬درصد)‬ ‫از جمعی��ت ی��زد به این‬ ‫صنعت وابس��ته اس��ت‪،‬‬ ‫تاکید ک��رد‪ :‬نبود زیرس��اخت مناس��ب برای‬ ‫ص��ادرات و نبود رای��زن اقتص��ادی ایران در‬ ‫بسیاری از کشورهای هدف‪ ،‬مهم‌ترین چالش‬ ‫این بخش به‌شمار می‌رود‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایرنا‪ ،‬نصراهلل ش��ریف‌فرد اظهار‬ ‫کرد‪ :‬واحدهای کاش��ی و سرامیک یزد نه‌تنها‬ ‫به‌طور مس��تقیم زمینه اش��تغال تع��دادی از‬ ‫جویندگان کار را فراهم کرده بلکه اس��تان را‬ ‫نصراهلل شریف‌فرد‪ :‬واحدهای کاشی و سرامیک‬ ‫یزد نه‌تنها به‌طور مستقیم زمینه اشتغال تعدادی از‬ ‫جویندگان کار را فراهم بلکه استان را به قطب مهم این‬ ‫صنعت در کشور نیز تبدیل کرده‌اند‬ ‫به قطب مهم این صنعت در کشور نیز تبدیل‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫این کارش��ناس صنعتی با بیان اینکه یزد با‬ ‫‪ ۷۶‬واحد تولید کاشی و سرامیک فعال در این‬ ‫صنعت پیشتاز است‪ ،‬افزود‪ :‬میزان تولید کشور‬ ‫‪ ۵۵۰‬میلیون مترمربع است که افزون بر نیمی‬ ‫از آن در استان تولید و روانه بازار می‌شود‪.‬‬ ‫نایب‌رئیس انجمن کاش��ی و سرامیک ایران‬ ‫درباره میزان مصرف کاشی و سرامیک کشور‬ ‫اظهار کرد‪ :‬در بهترین شرایط اقتصادی‪ ،‬سرانه‬ ‫مصرف کاش��ی و س��رامیک حدود ‪ ۴‬مترمربع‬ ‫اس��ت ولی با توجه به رکود اقتصادی مصرف‬ ‫داخلی و توقف ساخت‌وس��ازها به‌ویژه مسکن‬ ‫مهر‪ ،‬مص��رف این محصول به‌ش��دت کاهش‬ ‫یافت‪ ،‬به‌طوری‌که کارخانه‌ها ظرفیت تولید را‬ ‫کاهش دادند‪.‬‬ ‫ش��ریف‌فرد ب��ا بی��ان اینک��ه پی��ش از این‬ ‫‪۴۰‬درصد تولید به صادرات اختصاص داش��ت‪،‬‬ ‫تصری��ح کرد‪ :‬هرچن��د تحریم‌ها ب��ر صادرات‬ ‫تاثیر داش��ت اما دولت هم برنامه اساسی برای‬ ‫صادرات کاشی و سرامیک نداشته است‪.‬‬ ‫وی نبود رایزن اقتصادی ایران در بس��یاری‬ ‫از کش��ورها را یکی از مهم‌تری��ن چالش‌های‬ ‫صنعت کاشی و س��رامیک عنوان کرد و ادامه‬ ‫داد‪ :‬با وج��ود تالش‌های انجام ش��ده در این‬ ‫صنعت برای توس��عه صادرات‪ ،‬ب��ه دلیل نبود‬ ‫رایزن اقتصادی‪ ،‬به اندازه کافی اهداف ایده‌آل‬ ‫در بحث توسعه صادرات محقق نشده است‪.‬‬ ‫این کارش��ناس صنعتی‪ ،‬نداشتن تفاهمنامه‬ ‫مبادالت تجاری با کش��ورهای همس��ایه را از‬ ‫دیگر مش��کالت در این راستا دانست و گفت‪:‬‬ ‫ای��ن امر موجب ش��د ک��ه حق��وق و عوارض‬ ‫گمرکی برای ایران نسبت به کشورهای دیگر‬ ‫همچون عراق و سوریه افزایش یابد‪.‬‬ ‫‹ ‹صادرات مشوقی ندارد‬ ‫نایب‌رئیس انجمن کاش��ی و سرامیک ایران‬ ‫در ادامه با بیان اینکه یکی دیگر از مشکالت‪،‬‬ ‫هزینه باالی حمل‌ونقل است که قدرت رقابت‬ ‫ب��ا تولید‌کنندگان خارجی را س��لب می‌کند‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬درکنار این موضوع باید نبود مشوق‌های‬ ‫صادراتی را هم اضافه کرد‪.‬‬ ‫ش��ریف‌فرد خاطرنش��ان کرد‪ :‬در گذش��ته‬ ‫دول��ت برخی مش��وق‌های صادرات��ی را برای‬ ‫تولید‌کنن��دگان درنظ��ر می‌گرف��ت که برای‬ ‫فع��االن صنع��ت و تولی��د دلگرم‌کنن��ده بود‪.‬‬ ‫هم‌اکنون نه‌تنها از مش��وق‌ها خبری نیس��ت‬ ‫بلک��ه ابالغ بخش��نامه‌ها موجب دلس��ردی و‬ ‫تبدیل به یک��ی از عوام��ل بازدارنده صادرات‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫وی در ادامه یادآور شد‪ :‬به‌عنوان نمونه هنوز‬ ‫اقدام��ی برای همکاری بین بانک‌های ایرانی و‬ ‫کشورهای همس��ایه در زمینه گشایش اعتبار‬ ‫انجام نش��ده اس��ت‪ ،‬چنانچ��ه صادر‌کنندگان‬ ‫اجناس خود را با ارز خارجی بفروش��ند امکان‬ ‫انتقال وجه وجود ندارد‪.‬‬ ‫نایب‌رئیس انجمن کاش��ی و سرامیک ایران‬ ‫مش��کالت بانکی‪ ،‬افزایش مالی��ات‪ ،‬باال بودن‬ ‫هزینه‌های آب‪ ،‬برق‪ ،‬گاز و تامین اجتماعی را‬ ‫از مهم‌ترین مشکالت این صنعت عنوان کرد‪.‬‬ ‫ش��ریف‌فرد در ادامه خاطرنشان کرد‪ :‬دولت‬ ‫در ش��رایط کنونی از خود نرمشی برای بهبود‬ ‫وضعی��ت صنایع نش��ان نمی‌ده��د‪ ،‬از طرفی‬ ‫مش��کالت‪ ،‬قدرت رقابت تولیدکننده ایرانی با‬ ‫رقیبان خارجی را سلب کرده است‪.‬‬ ‫این فعال صنعت کاش��ی و سرامیک استان‬ ‫یزد همچنی��ن درباره س��ود وام بانکی افزود‪:‬‬ ‫س��ود بانکی در ترکی��ه ‪ ۴‬تا ‪۶‬درصد اس��ت‪،‬‬ ‫تع��داد رایزن‌ه��ای اقتصادی آنه��ا در برخی‬ ‫کش��ورها قابل قیاس با شمار رایزن‌های ایران‬ ‫نیس��ت‪ ،‬بنابراین چگونه می‌توان انتظار رقابت‬ ‫با تولید‌کننده خارجی را داشت؟‬ ‫شریف‌فرد در ادامه دیگر مشکالت را نوسان‬ ‫ن��رخ ارز دانس��ت و اضافه ک��رد‪ :‬در چند ماه‬ ‫گذشته بسیاری از کارخانه‌ها برخی مواد اولیه‬ ‫و دستگاه‌های خود را به صورت چکی از خارج‬ ‫خریداری کرده‌ان��د و تفاوت نرخ اخیر موجب‬ ‫ایجاد مشکالتی برای آنها شده است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬ب��رای نمونه نرخ یورو ابتدای‬ ‫س��ال ‪ ۴ ،۹۶‬هزار و ‪ ۱۱۰‬تومان بود‪ ،‬یک سال‬ ‫بعد به ‪ ۶‬هزار و ‪ ۲۰‬تومان رسید و در ‪۱.۵‬سال‬ ‫بعد چن��د برابر ش��د و افزای��ش ‪۴۵‬درصدی‬ ‫ن��رخ ارز ب��ه معنای همین می��زان ضرر برای‬ ‫تولید‌کنندگان است‪.‬‬ ‫‹ ‹کارخانه‌های�ی ک�ه ب�ا ‪ ۷۰‬درص�د‬ ‫ظرفیت کار می‌کنند‬ ‫نایب‌رئی��س انجمن کاش��ی و س��رامیک با‬ ‫بیان اینکه بخشی از تولید در انبار کارخانه‌ها‬ ‫موجود است‪ ،‬یادآور شد‪ :‬هم‌اکنون تعدادی از‬ ‫کارخانه‌ها با ‪۵۰‬درص��د ظرفیت و واحدهایی‬ ‫نیز ب��ا ‪۱۰۰‬درصد ظرفیت فعالی��ت دارند‪ ،‬به‬ ‫همی��ن دلی��ل کارخانه‌های یزد ب��ا ‪۷۰‬درصد‬ ‫ظرفیت کار می‌کنند‪.‬‬ ‫ش��ریف‌فرد اف��زود‪ :‬هم‌اکن��ون ‪ ۳‬واح��د از‬ ‫مجموع ‪ ۷۶‬واحد تولیدی اس��تان با مشکالت‬ ‫قابل‌توجهی روبه‌رو هستند و امیدواریم مشکل‬ ‫رفع شود‪ .‬وی در ادامه تصریح کرد‪ :‬آینده این‬ ‫صنعت بستگی به حمایت جدی دولت دارد و‬ ‫با مدیریتی که در بخش خصوصی وجود دارد‪،‬‬ ‫امیدواریم بر این مشکالت غلبه کنیم‪.‬‬ ‫الزم به یادآوری است که استان یزد بر پایه‬ ‫سرش��ماری آبان س��ال ‪ ،۱۳۹۵‬یک میلیون و‬ ‫‪۱۳۸‬هزار نفر جمعی��ت دارد که ‪۸۵‬درصد در‬ ‫‪ ۲۱‬شهر و بقیه در روستاها‪ ،‬آبادی‌ها و مناطق‬ ‫عشایری زندگی می‌کنند‪.‬‬ ‫جدول نرخ جدید سیمان‬ ‫سیمان خاکستری تحویل در کارخانه‬ ‫فله (تن) ‪ -‬ریال‬ ‫پاکت ‪ ۵۰‬کیلویی (تن) ‪ -‬ریال‬ ‫سیمان ‪۱-۳۲۵‬‬ ‫‪۱.۷۸۶.۰۴۲‬‬ ‫‪۲.۱۲۴.۰۴۲‬‬ ‫تیپ ‪ ۲‬و پوزوالنی‬ ‫‪۱.۸۴۱.۲۸۰‬‬ ‫‪۲.۱۷۹.۲۸۰‬‬ ‫‪۱-۴۲۵‬‬ ‫‪۱.۸۵۹.۶۹۳‬‬ ‫‪۲.۱۹۷.۶۹۳‬‬ ‫تیپ ‪۵‬‬ ‫‪۱.۸۷۸.۱۰۶‬‬ ‫‪۲.۲۱۶.۱۰۶‬‬ ‫‪۱-۵۲۵‬‬ ‫‪۱.۸۹۶.۵۱۸‬‬ ‫‪۲.۲۳۴.۵۱۸‬‬
‫تمامی فرآیندها در ذوب آهن مورد بازبینی قرار گرفته است‬ ‫ش��رکت ذوب آهن اصفهان ازجمله شرکت‌هایی است‬ ‫که با ترکیب جدید مدیرعام��ل و هیات‌مدیره‪ ،‬عملکرد‬ ‫مثبتی را در تولید و فروش به ثبت رساند‪.‬‬ ‫به گ��زارش چیالن‪ ،‬نعمت‌اله محس��نی‪ ،‬معاون حوزه‬ ‫معاون��ت بازرگان��ی ذوب آه��ن اصفه��ان عن��وان کرد‪:‬‬ ‫ذوب‌آهن براس��اس برنامه تولید تنظیم ش��ده که نشأت‬ ‫گرفته از برنامه بودجه س��ال ‪ ۹۸‬اس��ت‪ ،‬برنامه تولید ‪۳‬‬ ‫میلی��ون و ‪ ۶۰‬هزار تن انواع محص��والت فوالدی را در‬ ‫دستورکار دارد‪.‬‬ ‫ب��ه گونه‌ای ک��ه با وجود مس��ائل مربوط به س��یل و‬ ‫مش��کالت و محدودیت‌های حمل‌ونق��ل‪ ،‬ذوب آهن در‬ ‫فروردین موفق به تولید ‪ ۲۱۱‬هزار تن محصول شد‪.‬‬ ‫وی در ادامه خاطرنش��ان کرد‪ :‬تحقق این میزان تولید‬ ‫به عنوان خواس��ته اولیه و نخس��تین چرخه‪ ،‬مس��تلزم‬ ‫فراهم بودن مواد اولیه متناسب با این حجم از تولیدات‬ ‫است‪.‬‬ ‫از این‌رو به س��مت تامین پایدار مواد اولیه رفتیم و در‬ ‫این راستا مذاکراتی با تامین‌کنندگان داخلی و خارجی‬ ‫و معادن داش��تیم‪ .‬بنابراین نحوه تامین مواد از منابع با‬ ‫روش‌های پرداختی اعتباری‪ ،‬تهاتری و نیز مشارکت در‬ ‫پروژه‌ها را بررسی و دنبال خواهیم کرد‪.‬‬ ‫محس��نی با اش��اره به عملک��رد ش��رکت ذوب آهن‬ ‫اصفهان در س��ال جاری عنوان کرد‪ :‬عملکرد ذوب آهن‬ ‫در فروردی��ن و اردیبهش��ت و رکوردهای��ی که به ثبت‬ ‫رسانده نش��ان می‌دهد اتفاق‌های مستمر و پایداری در‬ ‫ذوب‌آهن در حال وقوع است که ناشی از به ثمر نشستن‬ ‫برنامه‌های شرکت در تامین پایدار مواد است‪.‬‬ ‫صنایع‌معدنی فلزی‬ ‫وی در ادام��ه بیان کرد‪ :‬ب��ا توجه به اقدامات مالی که‬ ‫سال گذش��ته برای ذوب آهن انجام شد شاهد خروج از‬ ‫ماده ‪ ۱۴۱‬و تهاتر بخشی از بدهی‌های آن بودیم‪.‬‬ ‫از ای��ن‌رو فضا در بانک‌ها برای ذوب آهن بهتر ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫بنابراین ش��اهد هستیم دور تسلسلی که سالیان سال‬ ‫در ذوب آه��ن رخ داده بود‪ ،‬اصالح ش��ده و امس��ال نیز‬ ‫همین روند تداوم خواهد یافت و به س��مت تولید باالتر‬ ‫خواهیم رفت‪.‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 7‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 26‬ذی‌القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 29‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره ‪214‬‬ ‫یادداشت‬ ‫راه‌های افزایش‬ ‫سرانه مصرف فوالد‬ ‫فوالدسازان پیشگامان تامین نیاز خود از داخل هستند‬ ‫مسعود خاری‌زاده‬ ‫کارشناس فوالد‬ ‫‪ ۸۰‬درصد زنجیره فوالد بومی‌سازی شده است‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه‌ای‬ ‫سارا اصغری‪:‬‬ ‫ح��دود ‪۸۰‬درصد از قطعات فوالدس��ازان در‬ ‫داخل ساخته و تامین می‌شود‪ ،‬از این‌رو می‌توان‬ ‫ادعا کرد که این صنعت در داخل بومی‌س��ازی‬ ‫ش��ده اس��ت و تولیدکنندگان نیازهای خطوط‬ ‫خود را در داخل تامین می‌کنند‪.‬‬ ‫البت��ه بومی‌س��ازی رون��دی اس��ت ک��ه‬ ‫تولیدکنن��دگان داخلی باید آن را تا حدودی با‬ ‫ریس��ک بپذیرند؛ چراکه بکارگیری قطعاتی که‬ ‫برای نخس��تین‌بار موردآزمایش قرار می‌گیرند‪،‬‬ ‫ممکن است با ریسک‌ همراه باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹ریسک‌های تعریف‌شده را می‌پذیریم‬ ‫مرتضی شیرین‌پور‪ ،‬مدیر‬ ‫تحقیقات و توسعه شرکت‬ ‫ذوب آهن اصفهان درباره‬ ‫بومی‌س��ازی شرکت ذوب‬ ‫آهن اصفهان در گفت‌وگو‬ ‫ب��ا روزگار مع��دن اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬بومی‌س��ازی اولوی��ت ش��رکت ذوب‌آهن‬ ‫اصفهان‌ بوده و این شرکت برنامه‌ها را به گونه‌ای‬ ‫پیش برده‌ اس��ت تا هیچ‌گاه خ��ط تولید متوقف‬ ‫نش��ود و برای ‪ ۳‬سال آینده نیز قطعات کارخانه‬ ‫تامین ش��ده اس��ت‪ .‬در کل ذوب‌آه��ن اصفهان‬ ‫برنامه‌ریزی برای کاالهایی که امکان ساخت آن‬ ‫در داخل موجود است را انجام داد ‌ه است‪.‬‬ ‫ش��یرین‌پور در ادامه خاطرنش��ان کرد‪ :‬البته‬ ‫همچنان تامین برخی قطعات وابسته به خارج‬ ‫از کشور اس��ت؛ برای نمونه برخی از نسوزهای‬ ‫خاص یا قطعاتی مانند بلبرینگ‌ها که س��اخت‬ ‫آنها در داخل ممکن نیس��ت یا هزین ‌ه س��اخت‬ ‫آنها باال خواهد بود‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ ب��ه این پرس��ش که ریس��ک‬ ‫بومی‌سازی تامین قطعاتی که برای نخستین‌بار‬ ‫آزمایش می‌ش��وند را تا چه ان��دازه می‌پذیرید‪،‬‬ ‫عن��وان ک��رد‪ :‬به‌ط��ور معم��ول ریس��ک‌ها‬ ‫تعریف‌ش��ده هستند و س��عی ما این است که‬ ‫ریسک‌های قابل‌قبول را بپذیریم‪ ،‬به‌گونه‌ای که‬ ‫خط تولید ما را تحت‌ش��عاع قرار ندهند‪ .‬برای‬ ‫پذیرش قطعات جدید‪ ،‬آزمایش‌هایی روی آنها‬ ‫انجام می‌دهیم و پس از تایید‪ ،‬از آنها اس��تفاده‬ ‫می‌کنیم‪.‬‬ ‫مدیر تحقیقات و توس��عه ش��رکت ذوب‌آهن‬ ‫اصفه��ان همچنین در پاس��خ به این پرس��ش‬ ‫که نمایش��گاه‌های بومی‌س��ازی تا چ��ه انداز ‌ه‬ ‫می‌توانند به رش��د بومی‌س��ازی صنایع کشور‬ ‫کمک کنند‪ ،‬گفت‪ :‬نمایش��گاه‌های بومی‌سازی‬ ‫می‌توانند فرصت مناس��بی باش��ند ت��ا واحدها‬ ‫توانمندی‌ها و نیازمندی‌های خود را به نمایش‬ ‫بگذارن��د تا خألهای��ی که در زنجی��ره صنعت‬ ‫وجود دارد‪ ،‬پرش��ود و تولیدکنن��دگان داخلی‬ ‫فرصت ابراز وجود داشته باشند‪.‬‬ ‫ش��یرین‌پور در پاس��خ ب��ه این پرس��ش که‬ ‫ش��رکت ذوب‌آهن اصفهان چه دس��تاوردهایی‬ ‫در راس��تای بومی‌س��ازی برای س��ایر واحدها‬ ‫دارد‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬ذوب‌آهن ش��رکتی است که‬ ‫بخش عم��ده‌ای از نیازهایش را تامین می‌کند‪.‬‬ ‫کارگاه‌های ریخته‌گ��ری‪ ،‬مکانیکی و تعمیراتی‬ ‫دارد که می‌تواند ظرفیت‌های خالی این بخش‌ها‬ ‫را در اختیار س��ایر واحدها قرار دهد؛ قطعات و‬ ‫تجهی��زات پیچیده‌ای را در داخل ش��رکت به‬ ‫تولید رس��انده‌ و توانس��ته این توانمندی را در‬ ‫اختیار ش��رکت‌های دیگر قرار ده��د یا به آنها‬ ‫مش��اوره بدهد‪ .‬وی در پاس��خ به این پرس��ش‬ ‫که مهم‌ترین مش��کالت بومی‌س��ازی کش��ور‬ ‫چیس��ت‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬در ابت��دا باید معیارهای‬ ‫پذیرش قطعات در داخل تعریف و تایید ش��ود‬ ‫و پس از تعریف ش��دن آنها‪ ،‬تامین‌کنندگان یا‬ ‫س��ازندگان توانمند شناسایی ش��ده و قطعات‬ ‫به‌وس��یله آزمایش‌هایی تایید شوند و درنهایت‬ ‫مورد استفاده قرار بگیرند‪ .‬در این راستا ممکن‬ ‫عزیز قنواتی‪ :‬زمانی ‪۱۰۰‬درصد قطعات کارخانه فوالد از‬ ‫خارج از کشور تامین می‌شد‪ ،‬اما به‌تدریج این وابستگی‬ ‫به واردات به کمترین میزان رسید و درحال‌حاضر‬ ‫بیشتر واحدهای فوالدسازی ‪ ۸۰‬تا ‪۹۰‬درصد و حتی تا‬ ‫‪۹۵‬درصد از تجهیزات خود را در داخل تامین می‌کنند‬ ‫اس��ت توانمندی‌ها یا آزمون‌های نهایی آنها به‬ ‫درستی تعریف نشده باشد‪.‬‬ ‫مدیر تحقیقات و توس��عه شرکت ذوب آهن‬ ‫اصفهان در پاس��خ به این پرس��ش که آیا بانک‬ ‫اطالعاتی بومی‌س��ازی وجود دارد‪ ،‬عنوان کرد‪:‬‬ ‫ش��رکت ذوب آه��ن اصفهان بان��ک اطالعاتی‬ ‫بومی‌س��ازی را روی س��ایت خ��ود فعال کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬البته جای یک بانک اطالعاتی قوی که‬ ‫عوامل مورد نی��از کل زنجیره صنعت را درنظر‬ ‫بگیرد‪ ،‬خالی اس��ت؛ چراکه این بانک اطالعاتی‬ ‫توانسته به تولیدکنندگان کمک بسیاری کند‪.‬‬ ‫‹ ‹اولوی�ت م�ا تامی�ن نی�از از داخل‬ ‫بوده است‬ ‫همچنین مهدی کیان‌پور‪،‬‬ ‫کارش��ناس تحقی��ق و‬ ‫توسعه شرکت ورق خودرو‬ ‫چهارمح��ال و بختی��اری‬ ‫درباره بومی‌سازی صنعت‬ ‫ف��والد در گفت‌وگ��و ب��ا‬ ‫روزگار معدن اظهار کرد‪ :‬این شرکت تولیدکننده‬ ‫ورق گالوانی��زه صنعت��ی و خودرویی اس��ت که‬ ‫زیرنظر شرکت فوالد مبارکه فعالیت می‌کند‪ .‬این‬ ‫واحد با ‪۴۰۰‬هزار تن تولید‪ ،‬تنها ش��رکتی است‬ ‫ک��ه ورق گالوانی��زه خودروی��ی تولی��د می‌کند‪.‬‬ ‫کیان‌پور در ادامه خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬مواد اولیه‬ ‫خ��ود را از ف��والد مبارک��ه تامی��ن می‌کنیم‪ ،‬به‬ ‫ص��ورت گالوانی��زه تولید ورق داریم و مش��تری‬ ‫اصل��ی ما ایران‌خودرو اس��ت‪ .‬همچنین بیش��تر‬ ‫گریدهای مورد نیاز کشور را تولید کرده‌ایم‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ ب��ه این پرس��ش ک��ه تا چه‬ ‫اندازه خط تولید خود را بومی‌س��ازی کرده‌اید‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬بیش��تر نی��از خ��ط تولید م��ا از داخل‬ ‫تامین می‌ش��ود‪ .‬کیان‌پور در ادامه تاکید کرد‪:‬‬ ‫نمایشگاه‌های بومی‌سازی فرصت مناسبی است‬ ‫تا تعامالت��ی در زمینه نیازمندی‌ها و توانایی‌ها‬ ‫بین شرکت‌های گوناگون شکل بگیرد‪.‬‬ ‫کارش��ناس تحقیق و توس��عه ش��رکت ورق‬ ‫خ��ودرو چهارمح��ال و بختی��اری در ادام��ه‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬از نخستین روزی که کارخانه‬ ‫آغاز به کار کرده یعنی حدود ‪ ۹‬سال پیش‪ ،‬به‬ ‫دنب��ال تامین قطعات به ش��کل بومی بوده که‬ ‫تا هم‌اکنون نیز بسیاری از قطعات بومی‌سازی‬ ‫شده اس��ت‪ .‬البته هنوز هم از قطعات خارجی‬ ‫اس��تفاده می‌کنیم اما در زم��ان غیرتحریم نیز‬ ‫س��عی کرده‌ایم اولویت‌نخس��ت‌مان تامین نیاز‬ ‫داخل باش��د و در چند س��ال گذشته مدیریت‬ ‫کارخانه همواره بر بومی‌س��ازی و تامین نیاز از‬ ‫داخل تاکید داشته است‪.‬‬ ‫‹ ‹بومی‌سازی ‪۸۰‬درصدی‬ ‫همچنی��ن درباره وابس��تگی صنعت فوالد به‬ ‫خ��ارج از کش��ور و تامین زنجی��ره آن از داخل‬ ‫چندی پیش‪ ،‬عزیز قنواتی‪ ،‬مدیرعامل کارخانه‬ ‫ف��والد آتی��ه خلیج‌فارس اه��واز در گفت‌وگو با‬ ‫روزگار مع��دن اظهار کرد‪ :‬زمان��ی ‪۱۰۰‬درصد‬ ‫قطعات فوالد از خارج از کش��ور تامین می‌شد‪،‬‬ ‫اما به‌تدریج این وابستگی به واردات به کمترین‬ ‫میزان رس��ید و درحال‌حاضر بیشتر واحدهای‬ ‫فوالدسازی ‪ ۸۰‬تا ‪۹۰‬درصد و حتی تا ‪۹۵‬درصد‬ ‫از تجهیزات خود را در داخل تامین می‌کنند که‬ ‫اگ��ر میانگینی برای این موضوع درنظر بگیریم‪،‬‬ ‫حدود ‪۸۰‬درصد از قطعات فوالدسازان در داخل‬ ‫ساخته می‌شود‪ .‬وی با اشاره به این موضوع که‬ ‫فقط الکترود گرافیتی برای فوالدس��ازان ارزبر‬ ‫اس��ت‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬عالوه بر الکترود گرافیتی‪،‬‬ ‫برخ��ی قطع��ات الکتریکال از خارج از کش��ور‬ ‫تامین می‌ش��ود ک��ه آن‌هم بیش��تر در اختیار‬ ‫برندهای انحصاری است اما به‌‌طور کلی بیشتر‬ ‫قطعات در داخل تولید می‌شوند‪.‬‬ ‫این مدیرعامل فوالدی در‬ ‫پاس��خ به این پرسش که‬ ‫برخ��ی از فروآلیاژها نیز‬ ‫وارداتی هس��تند و آیا در‬ ‫این زمینه نیاز به واردات‬ ‫داری��د‪ ،‬عن��وان ک��رد‪:‬‬ ‫فروآلیاژها کمتر در داخل تولید می‌شوند و باید‬ ‫بیش��تر آنه��ا را وارد کرد‪ .‬قنوات��ی در توضیح‬ ‫فروآلیاژها بی��ان کرد‪ :‬س��اخت برخی قطعات‬ ‫نیازمن��د فوالد آلی��اژی اس��ت و نمی‌توان آن‬ ‫قطعات را با فوالد عام ساخت‪.‬‬ ‫قنواتی در ادامه خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬فوالدی‬ ‫که با ترکیب چندین مواد ش��یمیایی س��اخته‬ ‫می‌ش��ود‪ ،‬تبدیل ب��ه فروآلیاژ می‌ش��ود که در‬ ‫قطع��ات لوازم خانگی تا هواپیم��ا کاربرد دارد‪.‬‬ ‫ای��ن قطع��ات‪ ،‬قطع��ات ظریفی هس��تند که‬ ‫فروس��یلیس و فرومنگن��ز و‪ ...‬ب��ه آن اف��زوده‬ ‫می‌ش��وند‪ .‬از آنجاکه فرآیند تولی��د فروآلیاژها‬ ‫قدری پیچیده اس��ت‪ ،‬به تجهیزات خاصی نیاز‬ ‫دارد و در ای��ران حدود ‪ ۲‬ت��ا ‪ ۳‬کارخانه تولید‬ ‫فروآلیاژ مشغول کار هستند‪.‬‬ ‫نرخ محصوالت کارخانه‌های آهن و فوالد‬ ‫نرخ قراضه آهن‬ ‫نرخ شمش فوالد‬ ‫قیمت (ریال)‪ -‬کیلو‬ ‫شهر‬ ‫نرخ قبلی(ریال)‪-‬کیلو‬ ‫نرخ جدید (ریال)‪-‬کیلو‬ ‫آنالیز‬ ‫ابعاد(‪)mm‬‬ ‫طول(متر)‬ ‫شهر‬ ‫اصفهان‬ ‫‪2۷۰00‬‬ ‫‪۲۶۸00‬‬ ‫‪5sp‬‬ ‫‪۱۲۵*۱۲۵‬‬ ‫‪۶‬‬ ‫مشهد‬ ‫‪3۷۰00‬‬ ‫‪۲۸۰00‬‬ ‫‪۲۷۰00‬‬ ‫‪3sp‬‬ ‫‪۱۲۵*۱۲۵‬‬ ‫‪۶‬‬ ‫مشهد‬ ‫‪3۷۲00‬‬ ‫ایوانکی‬ ‫‪۲۵۰00‬‬ ‫‪5sp‬‬ ‫‪۱۵۰*۱۵۰‬‬ ‫‪۶‬‬ ‫تهران‬ ‫‪3۷۵00‬‬ ‫بناب خضرلو‬ ‫‪۲۷۲00‬‬ ‫‪5sp‬‬ ‫‪۱۲۰*۱۲۰‬‬ ‫‪۱۲‬‬ ‫کاشان‬ ‫‪3۷۲00‬‬ ‫نیشابور‬ ‫‪2۵۵00‬‬ ‫‪2۴500‬‬ ‫‪5Sp‬‬ ‫‪۱۲۵*۱۲۵‬‬ ‫‪۶‬‬ ‫ساوه‬ ‫‪3۷۲00‬‬ ‫خمین‬ ‫‪۲۹۰00‬‬ ‫‪۲۵۳00‬‬ ‫‪5sp‬‬ ‫‪۱۲۵*۱۲۵‬‬ ‫‪۶‬‬ ‫یزد‬ ‫‪3۷۰00‬‬ ‫دامغان‬ ‫‪2۶۳00‬‬ ‫‪2۶۶00‬‬ ‫‪5sp‬‬ ‫‪۱۵۰*۱۵۰‬‬ ‫‪۱۲‬‬ ‫قزوین‬ ‫‪3۷۵00‬‬ ‫هفت تپه‬ ‫‪۲۶۲00‬‬ ‫‪2۶۰00‬‬ ‫س��رانه مص��رف ف��والد می‌توان��د یک��ی از‬ ‫نشانه‌های توس��عه‌یافتگی هر کشوری به‌شمار‬ ‫رود‪ .‬در ش��رایط کنونی یکی از عوامل موثر بر‬ ‫افزایش س��رانه مصرف فوالد‪ ،‬می‌تواند افزایش‬ ‫ساخت‌وساز باشد‪.‬‬ ‫برخی طرح‌ه��ای دولتی برای ساخت‌وس��از‬ ‫و مسکن مطرح ش��ده‌اند که اگر عملی شوند‪،‬‬ ‫می‌توانند س��بب رونق مصرف فوالد در کشور‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫همان‌گون��ه در پای��ان دولت ده��م و با آغاز‬ ‫ساخت مس��کن مهر شاهد مصرف باالی فوالد‬ ‫بودیم‪ ،‬با اتمام طرح مسکن مهر‪ ،‬سرانه مصرف‬ ‫نیز روند نزولی یافت‪.‬‬ ‫درحقیقت در ایران بخش ساخت‌وساز است‬ ‫که توانس��ته انقالبی در افزایش سرانه مصرف‬ ‫فوالد ایجاد کند‪.‬‬ ‫موضوع دیگر‪ ،‬عمر باالی اس��تفاده از خودرو‬ ‫در داخل اس��ت که مانع افزایش سرانه مصرف‬ ‫فوالد ش��ده اس��ت‪ ،‬درحالی‌که اگر خودرو در‬ ‫ای��ران با عم��ر کمتری از بازار خارج می‌ش��د‪،‬‬ ‫می‌توانست سرانه مصرف فوالد را افزایش دهد‪.‬‬ ‫با توجه به اینکه امسال‪ ،‬سال «رونق تولید»‬ ‫نامگذاری شده اس��ت‪ ،‬اگر در عمل بتوانیم به‬ ‫سمت تولید بیشتر برویم‪ ،‬این موضوع می‌تواند‬ ‫س��بب افزایش س��رانه مصرف فوالد در کشور‬ ‫شود‪ .‬درنهایت اگر در زمینه صنعت و تولید در‬ ‫داخل کش��ور بتوانیم خود را بی‌نیاز از واردات‬ ‫کنیم‪ ،‬این موضوع در افزایش س��رانه فوالد نیز‬ ‫تاثیرگذار خواهد بود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫رشد تولید فوالد در نیمه نخست ‪۲۰۱۹‬‬ ‫ایران ‪۵.۶‬درصد‬ ‫جهان ‪۴.۹‬درصد‬ ‫انجم��ن جهان��ی ف��والد خب��ر داد‪ :‬در نیمه‬ ‫نخس��ت س��ال‪۲۰۱۹‬میالدی (‪۱۳۹۸‬میالدی)‬ ‫تولید فوالد خام ایران و جهان نس��بت به مدت‬ ‫مش��ابه س��ال قبل به ترتی��ب‪ ۵.۶‬و ‪۴.۹‬درصد‬ ‫افزایش یافت‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی س��ازمان توس��عه و‬ ‫نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو)‪،‬‬ ‫به نقل از انجمن جهان��ی فوالد‪ ،‬ایران در نیمه‬ ‫نخست سال جاری میالدی‪۱۲ ،‬میلیون و ‪۷۸۸‬‬ ‫هزار تن فوالد خام تولید کرد که حاکی از رشد‬ ‫‪۵.۶‬درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته‬ ‫اس��ت‪ .‬این رقم در مدت مش��ابه سال گذشته‪،‬‬ ‫‪۱۲‬میلیون و ‪۱۱۰‬هزار تن بود‪.‬‬ ‫همچنین ایران در ژوئن سال جاری‪۲ ،‬میلیون‬ ‫و ‪ ۱۶۵‬ه��زار تن فوالد خام تولید کرد‪ .‬این آمار‬ ‫در مدت مشابه سال گذشته میالدی‪۲ ،‬میلیون‬ ‫و ‪۴۰‬هزار تن بود که رش��د ‪۶.۱‬درصدی تولید‬ ‫فوالد خام نس��بت به مدت مشابه سال گذشته‬ ‫را نشان می‌دهد‪.‬‬ ‫در نیمه نخس��ت س��ال ‪ ۲۰۱۹‬میالدی‪۶۴ ،‬‬ ‫کش��ور تولید‌کنن��ده ف��والد درمجم��وع ‪۹۲۵‬‬ ‫میلی��ون و ‪ ۶۴‬هزار تن فوالد خام تولید کردند‬ ‫که نسبت به مدت مشابه سال گذشته میالدی‬ ‫(‪ ۸۸۲‬میلیون و ‪ ۵‬هزار تن) ‪۴.۹‬درصد افزایش‬ ‫یافته است‪.‬‬ ‫تولید جهانی فوالد خام در ژوئن سال جاری‬ ‫نیز با ‪۴.۶‬درصد رش��د ب��ه ‪۱۵۸‬میلیون و ‪۹۷۸‬‬ ‫هزار تن رسید‪.‬‬ ‫در مدت یاد شده‪ ،‬چین با تولید ‪‌۴۹۲‬میلیون‬ ‫و ‪ ۱۶۹‬هزار تن به عنوان بزرگ‌ترین تولید‌کننده‬ ‫فوالد خام جهان شناخته شد‪.‬‬ ‫پ��س از آن‪ ،‬هند با تولی��د ‪ ۵۶‬میلیون و‪۹۵۹‬‬ ‫هزار تن فوالد خام‪ ،‬ژاپ��ن با ‪ ۵۱‬میلیون و ‪۸۲‬‬ ‫هزار تن‪ ،‬امریکا با ‪ ۴۴‬میلیون و ‪ ۳۴۵‬هزار تن‪،‬‬ ‫ک��ره جنوبی با ‪ ۳۶‬میلی��ون و ‪ ۴۴۵‬هزار تن و‬ ‫روسیه با ‪ ۳۵‬میلیون و ‪ ۷۵۷‬هزار تن بیشترین‬ ‫میزان تولید فوالد خام در ‪ ۶‬ماه نخس��ت سال‬ ‫‪ ۲۰۱۹‬میالدی را به خود اختصاص دادند‪.‬‬
‫معدن بین‌الملل‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 7‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 26‬ذی‌القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 29‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره ‪214‬‬ ‫اخبار‬ ‫پیش‌بینی پلتس‬ ‫از بهای سنگ‌آهن‬ ‫پلتس درباره نرخ متوس��ط سنگ‌آهن در سال‬ ‫ج��اری می�لادی پیش‌بین��ی کرد که براس��اس‬ ‫گ��زارش اطالعات بازار جهان��ی اس‌اندپی‪ ،‬انتظار‬ ‫می‌رود بازار جهانی س��نگ آهن دریایی (س��نگ‬ ‫آهنی که با کشتی حمل می‌شود) در سال جاری‬ ‫با کسری ‪ ۵۴‬میلیون تنی روبه‌رو شود‪.‬‬ ‫ای��ن آژان��س بین‌المللی پیش‌بین��ی کرده که‬ ‫حدود ‪ ۳‬س��ال طول می‌کش��د تا ب��ازار دوباره به‬ ‫تعادل در ش��کاف عرضه ناش��ی از شکس��ت سد‬ ‫باطله در برزیل و نیز اختالل ناش��ی از توفان در‬ ‫استرالیا بازگردد‪.‬‬ ‫این موسسه اطالعاتی برای سال آینده میالدی‬ ‫نی��ز تخمین زده که کس��ری با توج��ه به بهبود‬ ‫تدریجی فعالیت‌های معدنی به حدود ‪ ۲۹‬میلیون‬ ‫تن و در سال ‪ ۲۰۲۱‬میالدی (‪ ۱۴۰۰‬خورشیدی)‬ ‫به ‪ ۹‬میلیون تن برس��د‪ .‬پلتس درباره پیش‌بینی‬ ‫نرخ س��نگ‌آهن نیز گفته انتظار می‌رود میانگین‬ ‫نرخ س��نگ‌آهن در س��ال ‪ ۲۰۱۹‬میالدی به ‪۹۰‬‬ ‫دالر در تن س��ی‌اف‌آر چین برسد‪ ،‬درحالی که در‬ ‫پیش‌بینی قبلی بهای سنگ‌آهن به طور میانگین‬ ‫‪ ۸۷‬دالر تخمین زده شده بود‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬کانال تلگرامی کیوان‬ ‫جعفری‌طهرانی‬ ‫کتابت با مس‬ ‫در مصر باستان‬ ‫تالش گروهی از پژوهش��گران نش��ان می‌دهد‬ ‫مس عنص��ر اصلی جوهر برای نوش��تن در مصر‬ ‫باس��تان بوده است‪ .‬مطالعات آنها همچنین نشان‬ ‫می‌دهد اس��تفاده از مس در جوهر به مدت ‪۳۰۰‬‬ ‫سال در مناطق مختلف افریقا ادامه داشته است‪.‬‬ ‫به گزارش عصرمس‌آنالین‪ ،‬نوش��تن‪ ،‬مهم‌ترین‬ ‫علت خلق فرهنگ است‪ .‬نتایج بررسی‌های جدید‬ ‫نش��ان از محوریت داش��تن م��س در این عنصر‬ ‫حیاتی فرهنگ و تاریخ دارد‪ .‬براس��اس پژوهشی‬ ‫که پژوهشگران دانشگاه کپنهاگ انجام داده‌اند و‬ ‫نتایج آن در شماره اخیر مجله ساینتیفیک‌ریپورتز‬ ‫منتشر شده است‪ ،‬در دنیای باستان‪ ،‬مس عنصر‬ ‫اصلی جوهر بوده است نه کربن‪.‬‬ ‫پژوهش��گران دانش��گاه کپنه��اگ با بررس��ی‬ ‫پاپیروس‌های به‌جای‌مانده از دوران مصر باستان‬ ‫و تهیه عکس‌ه��ای با دقت باال از آنها به‌وس��یله‬ ‫دستگاه‌های اشعه ایکس به این نتیجه رسیده‌اند‬ ‫که مصریان باستان از مس برای نوشتن استفاده‬ ‫می‌کرده‌ان��د‪ .‬آنها می‌گویند ای��ن احتمال وجود‬ ‫دارد مصریان باستان برای نوشتن از نوعی جوهر‬ ‫اس��تفاده می‌کرده‌اند که هنگام استخراج مس از‬ ‫کانی‌های س��ولفیدی نظیر کالکوپیریت به‌دست‬ ‫می‌آمده است‪ .‬این فرضیه قابل تایید است چراکه‬ ‫پیش از این نیز پژوهشگران نوعی رنگ آبی را در‬ ‫مقبره‌های مصری پیدا ک��رده بودند که به «آبی‬ ‫مصری» معروف است و پژوهش‌ها نشان می‌دهد‬ ‫ای��ن رنگ آبی از مس ذوب‌ش��ده ی��ا قراضه‌های‬ ‫مسی به‌دست آمده اس��ت‪ .‬از همین‌رو استخراج‬ ‫و استفاده از مس در مصر باستان در ‪ ۳۰۰۰‬سال‬ ‫پیش از میالد مسیح رواج داشته است‪.‬‬ ‫از س��وی دیگ��ر‪ ،‬پاپیروس‌های��ی ک��ه در این‬ ‫پژوهش بررسی شده‌اند‪ ،‬متعلق به یک بازه زمانی‬ ‫‪۳۰۰‬س��اله هس��تند و از نقاط مختلف��ی از مصر‬ ‫جمع‌آوری ش��ده‌اند‪ .‬این یافته نیز نشان می‌دهد‬ ‫ای��ن روش تهی��ه جوه��ر برای نوش��تن به مدت‌‬ ‫طوالنی در نقاط مختلف افریقا رواج داشته است‪.‬‬ ‫این نتایج جدید از آن‌رو مهم هستند که نشان‬ ‫از اس��تفاده طوالنی‌مدت از م��س در بخش‌های‬ ‫مختلف زندگی بش��ر باس��تان دارند؛ یافته‌ای که‬ ‫اطالعات تازه‌ای در اختیار باستان‌شناسان معدنی‬ ‫قرار می‌دهد‪.‬‬ ‫کاهش تولید فوالد‬ ‫در ترکیه‬ ‫از ژانوی��ه تا ژوئ��ن ‪( ۲۰۱۹‬نیمه دی ‪ ۱۳۹۷‬تا‬ ‫نیم��ه تی��ر ‪ )۱۳۹۸‬ترکی��ه ‪ ۱۶.۹۹۴‬میلیون تن‬ ‫فوالد خام تولید کرده که ‪ ۱۰.۱۴‬درصد نس��بت‬ ‫به مدت مشابه سال گذشته افت داشته است‪ .‬به‬ ‫گزارش ایفنا به نقل از متال‌بولتن‪ ،‬از اوت ‪۲۰۱۸‬‬ ‫(مرداد‪-‬ش��هریور ‪ )۱۳۹۷‬با افت شدید ارزش لیر‬ ‫ترکی��ه‪ ،‬بازار فوالد آن به ش��دت تحت تاثیر قرار‬ ‫گرفت و رکود بازار موجب افت تولید شد‪ .‬از سال‬ ‫جاری که دولت امریکا تعرفه‌های اعمالی بر فوالد‬ ‫ترکیه را بار دیگر کاهش داد‪ ،‬جو بازار بهتر ش��ده‬ ‫اما ارزش لیر هنوز ضعیف است‪.‬‬ ‫طال ارزان‌تر شد‬ ‫بهای طال پس از اینکه روز پنجش��نبه به پایین‌ترین حد در یک‬ ‫هفته گذش��ته س��قوط کرد‪ ،‬در معامالت روز جمع��ه بازار جهانی‬ ‫تغییر چندانی نداش��ت‪ .‬به گزارش ایس��نا به نقل از رویترز‪ ،‬ارزش‬ ‫هر اون��س طال برای تحویل ف��وری در معام�لات روز جمعه بازار‬ ‫س��نگاپور ‪ ۰.۱‬درص��د افزایش یافت و به ‪ ۱۴۱۶‬دالر و ‪ ۱۶‬س��نت‬ ‫رس��ید‪ .‬بهای معامالت این بازار‪ ،‬پنجش��نبه ب��ه ‪ ۱۴۱۰‬دالر و ‪۷۷‬‬ ‫س��نت س��قوط کرد که پایین‌ترین بها در یک هفته گذش��ته بود‪.‬‬ ‫در ب��ازار معامالت آتی امریکا‪ ،‬هر اونس طال ‪ ۰.۱‬درصد رش��د کرد‬ ‫و به ‪ ۱۴۱۶‬دالر و ‪ ۴۰‬س��نت رسید‪ .‬طال از ابتدای هفته جاری ‪۰.۶‬‬ ‫درصد افت بها داش��ته و در مس��یر ثبت نخستین کاهش هفتگی‬ ‫ثمن رحیمی‌راد‪:‬‬ ‫درب��اره س��رمایه‌گذاری چینی‌ه��ا در افریقا‬ ‫حرف و حدیث بسیار است‪ .‬این در حالی است‬ ‫که بنا بر گفته محمدرضا مودودی‪ ،‬سرپرس��ت‬ ‫سازمان توس��عه تجارت ایران‪ ،‬چین بیشترین‬ ‫س��هم از بازار قاره افریق��ا را در حوزه خدمات‬ ‫مهندسی‪ ،‬زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های اقتصادی‬ ‫دارد و توانس��ته با در اختیار گرفتن ‪ ۱۶‬درصد‬ ‫س��هم بازار افریقا بیشترین سهم را از آن خود‬ ‫کند‪ .‬با این حال اما سرمایه‌گذاری چینی‌ها در‬ ‫افریقا تا اندازه‌ای رنگ و بوی اس��تعمار دارد و‬ ‫مقامات افریقایی نیز موضع یکس��انی از حضور‬ ‫چینی‌ه��ا در زمینه‌های گوناگ��ون اقتصادی از‬ ‫جمله بخش معدن ندارند‪.‬‬ ‫خود در ‪ ۳‬هفته گذش��ته قرار دارد‪ .‬برخی سرمایه‌گذاران در آستانه‬ ‫نشس��ت بانک‌های مرکزی بزرگ جهان به سودگیری از رشد اخیر‬ ‫بهای طال پرداختند‪ .‬بانک مرکزی اروپا در نشس��ت روز پنجشنبه‬ ‫خ��ود نرخ‌های بهره را تغییر ن��داد اما ماریو دراگ��ی‪ ،‬رئیس بانک‬ ‫مرک��زی اروپا اعالم کرد این بانک آم��اده کاهش نرخ‌های بهره در‬ ‫سپتامبر اس��ت‪ .‬فعاالن بازار‪ ،‬اکنون منتظر نشست سیاست پولی‬ ‫بانک مرکزی امریکا هس��تند که در هفته جاری برگزار می‌ش��ود‪.‬‬ ‫بازار همچنین منتظر انتش��ار آمار تولید ناخالص داخلی امریکا در‬ ‫‪ ۳‬ماه دوم امس��ال اس��ت تا به ارزیابی حرکت بعدی بانک مرکزی‬ ‫امریکا بپردازد‪ .‬ش��اخص دالر امری��کا نزدیک به باالترین حد خود‬ ‫در ‪ ۲‬ماه گذش��ته ایس��تاد‪ .‬قوی‌تر ش��دن ارزش دالر‪ ،‬طال را برای‬ ‫خری��داران غیرامریکایی گران‌تر می‌کند‪ .‬س��رمایه‌گذاران انتظار‬ ‫دارند بانک مرکزی امریکا در نشس��ت هفت��ه آینده خود نرخ‌های‬ ‫به��ره را کاهش دهد‪ .‬کاهش نرخ‌های به��ره امریکا ارزش دالر را با‬ ‫کاهش روبه‌رو می‌کند‪ ،‬در حالی که جذابیت سرمایه‌گذاری در طال‬ ‫که سوددهی ندارد را افزایش می‌دهد‪ .‬بهای هر اونس طال از زمانی‬ ‫که اوایل مه (اواس��ط اردیبهشت) به رکورد پایین‌تر از ‪ ۱۲۶۵‬دالر‬ ‫و ‪ ۸۵‬سنت س��قوط کرد‪ ،‬به دلیل دورنمای تسهیل سیاست پولی‬ ‫بانک‌های مرکزی بزرگ جهان‪ ،‬نش��انه‌های کندی رش��د اقتصاد‬ ‫امری��کا و تنش‌ه��ای ژئوپلتیکی‪ ،‬بیش از ‪ ۱۲‬درص��د یا ‪ ۱۵۰‬دالر‬ ‫گران ش��ده اس��ت‪ .‬به گفته وانگ تائو‪ ،‬تحلیلگ��ر فنی رویترز‪ ،‬طال‬ ‫آماده شکس��تن حمایت در س��طح ‪ ۱۴۱۲‬دالر و سقوط به سطح‬ ‫‪ ۱۳۸۶‬دالر است‪ .‬موجودی طالی «اس‌پی‌دی‌آر گلد تراست» که‬ ‫بزرگ‌ترین صندوق س��رمایه‌گذاری تحت پشتوانه طال در جهان‬ ‫است‪ ،‬پنجشنبه ‪ ۰.۳۶‬درصد کاهش یافت و به ‪ ۸۱۹.۳۲‬تن رسید‪.‬‬ ‫در بازار س��ایر فلزات ارزش��مند‪ ،‬هر اونس نقره برای تحویل فوری‬ ‫ثابت بود و به ‪ ۱۶‬دالر و ‪ ۴۰‬س��نت رس��ید‪ .‬هر اونس پالتین برای‬ ‫تحویل فوری با ‪ ۰.۳‬درصد افزایش‪ ۸۶۷ ،‬دالر و ‪ ۵۸‬س��نت معامله‬ ‫ش��د‪ .‬هر اونس پاالدیم برای تحویل فوری با ‪ ۰.۱‬درصد کاهش‪ ،‬به‬ ‫‪ ۱۵۲۹‬دالر و ‪ ۲۷‬سنت رسید‪.‬‬ ‫آبادانی‪ ،‬به نام افریقا به کام چین‬ ‫‹ ‹سرقت به واسطه قرارداد‬ ‫به گزارش روزگارمعدن از وب‌س��ایت خبری‬ ‫و انگلیسی‌زبان ماینینگ‪ ،‬از اعطای مجوزهایی‬ ‫برای س��اخت یک واحد ذوب مواد معدنی و ‪۲‬‬ ‫واح��د تصفیه طال به ش��رکت‌های چینی خبر‬ ‫داده شده اس��ت‪ .‬هفته گذشته‪ ،‬این مجوزها از‬ ‫سوی دولت تانزانیا به این شرکت‌ها واگذار شد‬ ‫و این اقدام را بخش��ی از تالش‌های دولت برای‬ ‫تولید درآمدهای بیش��تر از بخش معدن کشور‬ ‫می‌دانند‪.‬‬ ‫در همی��ن ح��ال‪ ،‬دوتو بیتِک��و‪ ،‬وزیر معادن‬ ‫کنگ��و‪ ،‬ارزش مجوزهای��ی که به ش��رکت‌های‬ ‫چینی داده می‌ش��ود را بی��ش از ‪ ۱۰۰‬میلیون‬ ‫دالر می‌دان��د‪ .‬او البت��ه نه به نام ش��رکت‌های‬ ‫چینی اشاره کرد و نه جزئیات بیشتری درباره‬ ‫پروژه‌های اس��تخراجی در کش��ورهای ش��رق‬ ‫افریقا از جمله غنا و مالی ارائه داد‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت ک��ه پیش‌تر و در مارس‬ ‫‪( ۲۰۱۷‬نیمه اس��فند ‪ ۱۳۹۵‬تا نیمه فروردین‬ ‫‪ )۱۳۹۶‬ج��ان ماگوفول��ی‪ ،‬رئیس‌جمه��وری‬ ‫تانزانی��ا‪ ،‬صادرات مواد معدن��ی را ممنوع کرده‬ ‫بود‪.‬‬ ‫ح��اال در میانه س��ال جاری می�لادی‪ ،‬وزیر‬ ‫مع��ادن کنگ��و از تمایل‪ ۳۷‬ش��رکت چینی به‬ ‫س��رمایه‌گذاری در معادن افریقا اظهار مسرت‬ ‫می‌کن��د و می‌افزای��د‪ :‬پ��س از بررس��ی دقیق‬ ‫ظرفی��ت مال��ی و تاریخچ��ه این ش��رکت‌ها‪،‬‬ ‫مجوزهایی را برای ساخت ‪ ۲‬واحد تصفیه ذوب‬ ‫چین در عرصه پروژه‌هایی که در بخش استخراج مواد‬ ‫معدنی افریقا انجام داده‪ ،‬چندان خوشنام نیست و‬ ‫اتهام‌های گوناگونی مانند استخراج غیر قانونی در غنا‪،‬‬ ‫فساد در آنگوال‪ ،‬گینه و دیگر کشورها و فرسایش‬ ‫محیط‌زیست در چاد به آن وارد است‪ .‬این بدنامی‌ها از‬ ‫شرایط نامطلوب کاری حکایت می‌کند‬ ‫طال در نظر گرفته‌ایم‪.‬‬ ‫بیتِکو همچنین می‌گوید‪ :‬از مارس (اواس��ط‬ ‫اسفند ‪ )۱۳۹۷‬رقمی به ارزش ‪ ۱۳۶.۷‬میلیارد‬ ‫دالر شیلینگ (‪ ۶۰‬میلیون دالر) طال در تانزانیا‬ ‫معامل��ه ش��ده و دولت از این مح��ل‪ ،‬موفق به‬ ‫دریافت ‪ ۷.۷‬میلیارد شیلینگ هزینه حق امتیاز‬ ‫و تملک شده است‪.‬‬ ‫در همین حال گفتنی اس��ت ساالنه ‪ ۲۰‬تن‬ ‫ط�لا از مع��ادن کوچک‌مقی��اس تانزانیا تولید‬ ‫می‌ش��ود اما ‪ ۹۰‬درصد آنه��ا غیرقانونی صادر‬ ‫می‌شوند‪.‬‬ ‫با این حال‪ ،‬جان ماگوفولی‪ ،‬رئیس‌جمهوری‬ ‫تانزانیا اظهار می‌کند که مجموع درآمد حاصل‬ ‫گزارش تصویری‬ ‫تصاویر‪ ،‬کارخانه متروک فوالد «آالباما» را در ایالتی به همین نام در جنوب‬ ‫ش�رق امریکا نش�ان می‌دهد‪ .‬این واحد فوالدی ‪ ۱۳۰‬س�ال پیش فعال بود اما‬ ‫امروز سنگ‪ ،‬کلوخه و گیاهان هرز‪ ،‬جایگزین ماشین‌ها و کارگران شده‌اند‪.‬‬ ‫ثمن رحیمی‌راد‬ ‫منبع‪thesun.co.uk :‬‬ ‫از معدنکاری در این کش��ور در ‪ ۲‬سال گذشته‬ ‫و پس از افزایش کنترل دولت او بر این بخش‪،‬‬ ‫افزایش پی��دا کرده اس��ت‪ .‬درآمدهای معدنی‬ ‫دولت در سال ‪ ۲۰۱۸ - ۲۰۱۷‬میالدی (‪۱۳۹۶‬‬ ‫ ‪ ۱۳۹۷‬خورش��یدی) ‪ ۳۰۱‬میلیون شیلینگ‬‫ب��ود‪ ،‬در حالی که این رقم در س��ال ‪- ۲۰۱۸‬‬ ‫‪ ۲۰۱۹‬میالدی (س��ال گذش��ته و ج��اری) به‬ ‫‪ ۳۱۰‬میلیون شیلینگ افزایش پیدا کرده است‪.‬‬ ‫امید م��ی‌رود تا پایان س��ال آینده میالدی در‬ ‫اواسط دی ‪ ۱۳۹۹‬خورشیدی این رقم به ‪۴۷۰‬‬ ‫شیلینگ افزایش یابد‪.‬‬ ‫ماگوفول��ی می‌گوید‪ :‬کش��ورهای افریقایی از‬ ‫ثروت‌ه��ای طبیعی از جمله م��واد معدنی که‬ ‫در اختی��ار دارند‪ ،‬بهره چندانی نبرده‌اند و مواد‬ ‫معدنی ما به‌وس��یله قاچاق یا حتی قراردادهای‬ ‫استخراج مواد معدنی به سرقت می‌رود‪‌.‬‬ ‫داده‌ه��ای بان��ک مرک��زی همچنین نش��ان‬ ‫می‌ده��د ص��ادرات ط�لا منبعی کلی��دی در‬ ‫مبادالت خارجی تانزانیا به شمار می‌آیند‪ .‬این‬ ‫کشور در سال گذشته میالدی ‪ ۱.۵۴۹‬میلیارد‬ ‫دالر طال صادر کرد که این رقم در سال ‪۲۰۱۷‬‬ ‫میالدی ‪ ۱.۵۴۱‬میلیارد دالر بود‪.‬‬ ‫‹ ‹چیزی شبیه استعمار‬ ‫ای��ن خبر ب��ه خوبی موضع دوگان��ه مقامات‬ ‫افریقایی در مقابل چینی‌ها را نشان می‌دهد‪.‬‬ ‫احمد کاظمی‪ ،‬کارشناس‬ ‫مع��دن در گفت‌وگ��و با‬ ‫ای��ن‬ ‫روزگارمع��دن‪،‬‬ ‫دوگانگی را تایید می‌کند‬ ‫و توضی��ح می‌ده��د‪:‬‬ ‫چینی‌ه��ا از یک س��و به‬ ‫آبادانی کش��ورهای افریقایی کمک کرده‌اند اما‬ ‫از س��وی دیگر تاثیر چندان مطلوبی بر اقتصاد‬ ‫کشورهای افریقایی نداشته‌اند‪.‬‬ ‫وی می‌افزاید‪ :‬در س��ال‌های ‪ ۲۰۰۵‬تا ‪۲۰۱۶‬‬ ‫میالدی (‪ ۱۳۸۴‬تا ‪ ۱۳۹۵‬خورش��یدی) حدود‬ ‫گشتی در یک کارخانه متروک فوالد‬ ‫نیمی از س��رمایه‌گذاری‌هایی ک��ه چینی‌ها در‬ ‫خارج از مرزهای خود انجام داده‌اند‪ ،‬مربوط به‬ ‫بخش‌های انرژی و معدن بوده است‪ .‬در همین‬ ‫حال کشورهای جنوب صحرای افریقا از جمله‬ ‫زامبیا‪ ،‬زیمبابوه‪ ،‬افریق��ای جنوبی و جمهوری‬ ‫دموکراتی��ک کنگو حدود یک س��وم بودجه‌ای‬ ‫را ک��ه چینی‌ه��ا ص��رف س��رمایه‌گذاری‌های‬ ‫برون‌مرزی کردند‪ ،‬به خود اختصاص دادند‪.‬‬ ‫ای��ن در حالی اس��ت ک��ه چی��ن در عرصه‬ ‫پروژه‌هایی که در بخش استخراج مواد معدنی‬ ‫این قاره انجام داده‪ ،‬چندان خوش��نام نیست و‬ ‫اتهام‌های گوناگونی مانند استخراج غیر قانونی‬ ‫در غنا‪ ،‬فساد در آنگوال‪ ،‬گینه و دیگر کشورها و‬ ‫فرسایش محیط‌زیست در چاد به آن وارد است‪.‬‬ ‫این بدنامی‌ها از شرایط نامطلوب کاری حکایت‬ ‫می‌کند‪.‬‬ ‫کاظم��ی ادامه می‌دهد‪ :‬ع�لاوه بر اینها آنچه‬ ‫چی��ن را در معرض اتهام قرار می‌دهد‪ ،‬ش��مار‬ ‫باالی چینی‌هایی اس��ت که به افریقا مهاجرت‬ ‫کرده‌اند تا به عنوان نی��روی کار در پروژه‌های‬ ‫این کشور مش��غول شوند و شرکت‌های چینی‬ ‫به استخدام نیروهای محلی در مشاغل معدنی‬ ‫نیاز نداش��ته باشند؛ اتفاقی که در دهه گذشته‬ ‫رشد چشمگیری داشته است‪.‬‬ ‫ای��ن رویدادها در ش��رایطی در ح��ال وقوع‬ ‫هس��تند که گزارش‌های گوناگ��ون مربوط به‬ ‫تمای�لات ضدچین��ی در ای��ن قاره ب��ه گوش‬ ‫می‌رس��د‪ .‬در نتیجه‪ ،‬تاثیر فعالیت شرکت‌های‬ ‫معدن��ی چین��ی ب��ر توس��عه افریق��ا دو پهلو‬ ‫اس��ت‪ ،‬به این معنا که افریقایی‌ها از یک س��و‬ ‫گرایش‌های ضدچینی دارند و بر این باورند که‬ ‫ورود ش��رکت‌های این کش��ور به منابع معدنی‬ ‫آنه��ا کمکی به اش��تغالزایی نکرده و از س��وی‬ ‫دیگر از امکانات زیرس��اختی ک��ه چینی‌ها در‬ ‫حوالی مناطق معدنی ایج��اد کردند‪ ،‬بهره‌مند‬ ‫هس��تند؛ امکاناتی مانند جاده‌های آس��فالت یا‬ ‫آب لوله‌کش��ی‪ .‬این کارشناس در ادامه اظهار‬ ‫می‌کند‪ :‬س��رمایه‌گذاری‌های چی��ن در افریقا‬ ‫موجب رش��د آن ش��ده اما به باور من می‌توان‬ ‫آن را کم و بیش به پدیده «اس��تعمار» تشبیه‬ ‫کرد‪ .‬گویا چینی‌ها افریقا را به س��ود خود آباد‬ ‫می‌کنند‪.‬‬
‫‪ ۲‬پهنه معدنی در استان کرمانشاه آزاد شد‬ ‫معاون ام��ور مع��ادن و صنایع معدنی س��ازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت اس��تان کرمانشاه گفت‪ ۲ :‬پهنه معدنی در‬ ‫شهرس��تان‌های گیالنغرب و هرسین در اس��تان کرمانشاه‬ ‫آزادسازی شده و آماده واگذاری به سرمایه‌گذار است‪.‬‬ ‫به گزارش تس��نیم‪ ،‬عزت‌اهلل حاصل��ی اظهار کرد‪ :‬پس از‬ ‫حدود ‪ ۲‬سال انجام عملیات اکتشافی و پی‌جویی‪ ،‬عملیات‬ ‫اکتش��افی در پهنه‌های گیالنغرب و هرسین به پایان رسید‬ ‫و پهنه‌ها آزاد شدند‪.‬‬ ‫وی عنوان کرد‪ :‬متقاضیان می‌توانند از س��اعت ‪ ۱۱‬صبح‬ ‫یکش��نبه ‪ ۲۷‬مرداد نس��بت به درخواس��ت خود در سامانه‬ ‫کاداستر اقدام کنند‪.‬‬ ‫معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت استان کرمانش��اه گفت‪ :‬در گستره استان‪ ،‬ساالنه‬ ‫حدود ‪ ۳۰۰‬هزار تن مواد معدنی از معادن موجود‪ ،‬استخراج‬ ‫می‌شود و ارزش این مواد ‪ ۷۵۰‬میلیارد ریال است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه ‪ ۲۰‬درصد ‪ ۲۲۵‬معدن استان مربوط به‬ ‫سنگ تزئینی است‪ ،‬افزود‪ :‬مجموع معادن استان ‪۲۳۰۰‬نفر‬ ‫ب��ه طور مس��تقیم اش��تغالزایی ایجاد کرده‌ان��د و هدف ما‬ ‫تاثیرگذاری بر افزایش کارکرد‪ ،‬میزان بهره‌وری و اش��تغال‬ ‫معادن است‪.‬‬ ‫حاصلی بیان کرد‪ :‬استان کرمانشاه از نظر دارا بودن ذخایر‬ ‫و معادن س��نگ‌های تزئینی در رتبه دهم کش��ور قرار دارد‬ ‫که از این نظر عمده فعالیت‌های معدنی در حوزه سنگ‌های‬ ‫تزئینی در منطقه شهرستان هرسین‪ ،‬متمرکز است‪.‬‬ ‫معاون ام��ور مع��ادن و صنایع معدنی س��ازمان صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت اس��تان کرمانش��اه اف��زود‪ :‬در اس��تان‬ ‫‪۲۸‬مع��دن مرمری��ت و ‪ ۲۰‬مع��دن س��نگ دولومیت فعال‬ ‫استان‌ها‬ ‫دوشنبه‬ ‫هس��تند که محص��والت خود را عالوه بر مص��ارف داخلی‪،‬‬ ‫ب��ه ع��راق و کش��ورهای ح��وزه خلیج‌ف��ارس نی��ز صادر‬ ‫می‌کنند‪.‬‬ ‫هوا بس ناجوانمردانه گرم است‬ ‫ذوب کارگران هرمزگان در گـرمای خرماپـزان‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه‌ای‬ ‫گروه معدن‪:‬‬ ‫در ای��ن ه��وای گ��رم و طاقت‌فرس��ای اس��تان‬ ‫هرم��زگان که دما و ش��رجی هوا به باالی ‪۴۰‬درجه‬ ‫سانتی‌گراد می‌رس��د و به خرماپزان معروف است‪،‬‬ ‫کارگرانی هس��تند که پای کوره‌ه��ای ذوب فلزات‬ ‫ی��ا زی��ر نور مس��تقیم آفتاب‪ ،‬گوی��ی ذره‌ذره ذوب‬ ‫می‌ش��وند؛ کارگرانی که با وجود تحمل سختی‌ها و‬ ‫مش��قت‌های فراوان مجبورند در این استان ساحلی‬ ‫روزانه بین ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۶‬ساعت کار کنند و با وجود درد‬ ‫و رنج و اندک درآمد کارگری‪ ،‬خدا را شاکر باشند‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا مجتبی‪ ،‬کارگر ش��رکت فوالد که‬ ‫پ��ای کوره‌های ذوب فل��زی کار می‌کند‪ ،‬تازه‌داماد‬ ‫است‪ .‬او می‌گوید در روستای‌مان برای جوانانی مثل‬ ‫من کار پیدا نمی‌شود‪ .‬مجبور شدم به شهر بیایم تا‬ ‫بتوانم زندگی‌ام را بچرخانم‪.‬‬ ‫در ش��هر مس��تاجرم؛ اجار ‌ه خانه بس��یار سنگین‬ ‫اس��ت‪ ،‬تاکنون به دلیل گرانی اجاره خانه‪ ،‬چند بار‬ ‫جابه‌جا ش��ده‌ام؛ اگر در روستای‌مان کار بود مجبور‬ ‫به تحمل این سختی نبودم‪.‬‬ ‫صورت��ش از گرما و داغ��ی کوره‌های فلزی زخم‬ ‫ش��ده بود‪ ،‬می‌گفت پش��تم از گرما و حرارت کوره‪،‬‬ ‫ش و تاول‌های قرمز زده است‪.‬‬ ‫جو ‌‬ ‫ابتدا به پزش��ک عمومی مراجع��ه کردم‪ ،‬پمادی‬ ‫تجوی��ز کرد ک��ه نه تنها بهتر نش��دم بلکه بدتر هم‬ ‫ش��دم‪ .‬بار دیگر به متخصص پوست مراجعه کردم‪،‬‬ ‫پزش��ک گفته حرارت کوره بدنت را س��وزانده؛ هر‬ ‫چند ویزیت و داروهایش گران است اما اکنون بهتر‬ ‫شده‌ام‪.‬‬ ‫گرما و ش��رجی هوا در فصل خرماپزان هرمزگان‪،‬‬ ‫بیشتر شهرهای این استان را درگیر کرده و بیشینه‬ ‫دم��ا و رطوبت نس��بی ه��وا در تیر و م��رداد به اوج‬ ‫می‌رس��د‪.‬هرچند مردم هرم��زگان گرمای هوا را از‬ ‫نیمه اس��فند تجربه می‌کنن��د و کولرهای گازی از‬ ‫همان زمان ‪ ۲۴‬ساعته در حال جان کندن هستند‬ ‫و قوام اقتصاد و تولید کش��ور و اس��تان به دس��تان‬ ‫پرمهر و زبر و خش��ن این قش��ر بستگی دارد‪ .‬دین‬ ‫مبین اس�لام برای قشر کارگر‪ ،‬جایگاه ویژه‌ای قائل‬ ‫اس��ت‪ ،‬تا اندازه‌ای که پیامبر اکرم(ص) بر دس��تان‬ ‫پینه‌بسته و خشن کارگران که روزی حالل به‌دست‬ ‫آورده‌‌ان��د‪ ،‬بوس��ه می‌زن��د و می‌گوی��د آتش دوزخ‬ ‫به‌دس��ت کارگر نمی‌رس��د‪ .‬گرمای تابستان امسال‬ ‫موجب ش��ده اس��ت کولرگازی‌ها هم در برابر گرما‬ ‫نایی نداش��ته باش��ند و نمی‌توانند به خوبی خنک‬ ‫کنن��د‪ .‬روند گرما عالوه بر گرمازدگی در بین مردم‬ ‫و ب��روز ان��واع بیماری‌های پوس��تی و تنگی نفس‪،‬‬ ‫درختان را نیز آس��یب‌پذیر ک��رده و میوه برخی از‬ ‫درخت��ان گرمس��یری مثل خرما و انب��ه به صورت‬ ‫نارس و زودتر از موعد به‌ بار می‌نشیند‪ .‬در بررسی‌ها‬ ‫آمده اس��ت گرمای ه��وا در واقع ایجاد واکنش‌های‬ ‫هس��ته‌ای در خورش��ید است که به وس��یله امواج‬ ‫الکترومغناطیس به زمین می‌رس��د و باعث به‌وجود‬ ‫آمدن زندگی در س��طح زمین می‌ش��ود‪ .‬در فیزیک‬ ‫و ترمودینامی��ک‪ ،‬گرما انرژی جابه‌جا ش��ده از یک‬ ‫جسم به جسم دیگر یا از ناحیه‌ای به ناحیه‌ای دیگر‪،‬‬ ‫در بر هم کنش‌های گرمایی اس��ت‪ .‬گرما موضوعی‬ ‫جهانی اس��ت که باعث ایجاد تابس��تان‌های گرم و‬ ‫طاقت‌فرسا‪ ،‬ذوب شدن یخچال‌های قطبی‪ ،‬طغیان‬ ‫حیوانات و رنجش انسان‌ها می‌شود‪ .‬گرما آن چیزی‬ ‫است که با تمام وجود احساس می‌کنید؛ زمانی که‬ ‫دس��ت خ��ود را باالی آتش می‌گیرید؛ در س��احل‪،‬‬ ‫حم��ام آفتاب می‌گیرید یا هن��گام دوش گرفتن به‬ ‫طور س��هوی خود را می‌س��وزانید‪ .‬بهتر است افراد‬ ‫در فص��ل گرما برای تحمل گرما از نوش��یدنی‌ها و‬ ‫غذا‌های خنک اس��تفاده کنند‪ ،‬تا حد امکان بیرون‬ ‫از من��زل نمانند‪ ،‬از کرم ض��د آفتاب برای صورت و‬ ‫بدن اس��تفاده کنند‪ ،‬عینک آفتاب��ی بزنند‪ ،‬در روز‬ ‫دست‌کم یک بار دوش بگیرند و از لباس‌های گشاد‬ ‫و نخی استفاده کنند‪.‬‬ ‫ام��ا در تیر و مرداد که دمای هوا در برخی ش��هرها‬ ‫ب��ه حدود ‪ ۵۰‬درجه و رطوبت نی��ز به ‪ ۱۰۰‬درصد‬ ‫می‌رسد برای رهایی از تابش آفتاب سوزان و گرمای‬ ‫کالفه‌کننده ترجیح می‌دهند در خانه و اداره در کنار‬ ‫کولره��ای گازی بمانن��د یا صبح و غروب که آفتاب‬ ‫کمتر اس��ت‪ ،‬تن به خن��کای آب دریا و رودخانه‌ها‬ ‫بسپارند‪ .‬گرمای هوا و افزایش مصرف انرژی موجب‬ ‫شده است استاندار به عنوان مدیر عالی استان برای‬ ‫صرفه‌جوی��ی در مصرف برق‪ ،‬از اول خرداد تا پایان‬ ‫مرداد ‪ ،۹۸‬روزهای پنجش��نبه‪ ،‬اداره‌های هرمزگان‬ ‫را تعطی��ل اعالم کند اما تعطیلی پنجش��نبه‌ها در‬ ‫هرم��زگان ش��امل حال کارگران و ش��غل‌های آزاد‬ ‫نمی‌ش��ود‪ .‬ب��ر اس��اس اع�لام ش��رکت توزیع برق‬ ‫هرمزگان‪ ،‬ش��بکه برق کش��ور سراس��ری اس��ت و‬ ‫گزارش تصویری‬ ‫راسته بازار آهنگران‬ ‫و حلبی سازهای همدان‬ ‫راس�ته ب�ازار آهنگران هم�دان که اکن�ون بازار حلبی‌س�ازها‬ ‫ش�ده اس�ت از بازارهای س�نتی اس�ت و هنرمندان حلبی‌س�از‬ ‫در ای�ن ب�ازار‪ ،‬وس�ایلی از قبی�ل متعلق�ات بخ�اری‪ ،‬کان�ال‬ ‫کول�ر‪ ،‬ن�اودان‪ ،‬منب�ع آب و نف�ت و‪ ...‬را ب�ا زیبای�ی وی�ژه‌ای‬ ‫می‌سازند‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬ایرنا‬ ‫افزایش موج گرما در مناطق مرکزی‪ ،‬بار بیشتری را‬ ‫بر شبکه تحمیل می‌کند که نیازمند نهضت ملی در‬ ‫مدیریت مصرف است‪.‬شرکت توزیع برق هرمزگان‬ ‫گفت‪ :‬مصرف برق اس��تان در اوایل تیر سال جاری‬ ‫‪ ۴‬درص��د افزایش یافت که درصورت حفظ پایداری‬ ‫ش��بکه و مدیریت مصرف‪ ،‬هیچ مورد خاموش��ی در‬ ‫تابس��تان امسال به دلیل کمبود برق وجود نخواهد‬ ‫داش��ت‪.‬کارگران مجبورند پنجش��نبه‌ها و جمعه‌ها‬ ‫یا روزهای تعطیل مناس��بتی مانند نوروز‪ ،‬تاس��وعا‬ ‫و عاش��ورا نیز س��ر کار بروند تا دیگران به کارهای‬ ‫روزانه خود برسند چراکه اگر نانوایی نباشد که نان‬ ‫بپزد‪ ،‬مغازه‌ای نباش��د تا مردم خرید کنند‪ ،‬پلیسی‬ ‫سرچهار راه نباشد که امنیت را برقرار کند‪ ،‬رفتگری‬ ‫نباش��د که فضای ش��هر را پاکیزه کند‪ ،‬تعمیرگاهی‬ ‫نباشد تا وسیله‌ای را تعمیر کند و‪ ...‬در واقع هزاران‬ ‫ه��زار کار روی زمی��ن می‌ماند‪ ،‬هرج و مرج به‌وجود‬ ‫می‌آید و چرخ اقتصاد از کار می‌افتد‪.‬شرجی و گرمی‬ ‫ه��وا به دلیل مختل ک��ردن روش‌های طبیعی دفع‬ ‫گرما از بدن‪ ،‬عالوه بر بیماری‌های پوس��تی‪ ،‬موجب‬ ‫فش��ار بر سیستم تنفسی نیز می‌شود‪ .‬با ادامه گرما‬ ‫و ش��رجی‪ ،‬سیستم تنفس��ی بدن نیز دچار مشکل‬ ‫می‌ش��ود و بیماری‌هایی همچون آس��م‪ ،‬برونشیت‬ ‫مزم��ن‪ ،‬کم‌خون��ی‪ ،‬بیماری‌ه��ای قلب��ی و س��ایر‬ ‫مش��کالت تنفسی تش��دید می‌ش��وند‪ .‬قشر کارگر‬ ‫نی��ز به‌دلی��ل اینکه در معرض نور مس��تقیم آفتاب‬ ‫و گرمای هواس��ت‪ ،‬بیشتر از س��ایر افراد در معرض‬ ‫ای��ن نوع بیماری‌ها قرار دارد ک��ه نباید از آن غافل‬ ‫شد‪ .‬کارگران‪ ،‬قشر زحمتکش جامعه هستند و دوام‬ ‫‪ 7‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 26‬ذی‌القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 29‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره ‪214‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫بازدید فرماندار‬ ‫بردسکن از معادن طالی‬ ‫سه‌بندون و دامن‌قر‬ ‫فرماندار بردس��کن و اعض��ای کارگروه رفع‬ ‫موانع تولی��د این شهرس��تان از معادن طالی‬ ‫سه‌بندون و دامن‌قر بازدید کردند‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری صدا و س��یما‪ ،‬مجتبی‬ ‫شاکری در جلسه رفع موانع تولید این ‪ ۲‬واحد‬ ‫معدن��ی گف��ت‪ :‬تاکنون بیش از ه��زار میلیارد‬ ‫تومان در بخش معادن بردسکن سرمایه‌گذاری‬ ‫ش��ده اس��ت که ‪ ۸۰‬درصد آن از سوی بخش‬ ‫خصوصی انجام شده است‪.‬‬ ‫وی از اس��تخراج ‪ ۲‬مع��دن طال ب��ه نام‌های‬ ‫س��ه‌بندون و دامن‌قر در شمال این شهرستان‬ ‫در هفته دولت خبر داد و گفت‪ :‬درحال‌حاضر‪،‬‬ ‫این معادن بیش از ‪ ۹۰‬درصد پیشرفت فیزیکی‬ ‫دارن��د و در هفت��ه دول��ت وارد چرخ��ه تولید‬ ‫می‌شوند‪.‬‬ ‫فرماندار بردسکن گفت‪ :‬شهرستان بردسکن‬ ‫ب��ه لحاظ ماده معدن��ی ‪ ۱۹‬میلیون تن ذخیره‬ ‫در ح��وزه مس‪ ،‬طال‪ ،‬س��نگ‌آهن و گچ دارد و‬ ‫مس��احت برداش��ت آن در س��طح شهرستان‬ ‫‪۵۹۰‬کیلومتر مربع است‪.‬‬ ‫ش��اکری گف��ت‪ :‬در شهرس��تان بردس��کن‬ ‫‪۳۳‬واح��د معدن��ی فعال و ‪ ۱۶‬واح��د دیگر در‬ ‫ح��ال گرفتن مج��وز اکتش��اف و بهره‌برداری‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫واگذاری ‪ ۳‬پهنه معدنی در‬ ‫خراسان جنوبی به ایمپاسکو‬ ‫معاون اس��تاندار خراسان جنوبی مطرح کرد‪:‬‬ ‫انتظ��ار می‌رود با حضور ش��رکت تهیه و تولید‬ ‫مواد معدنی (ایمپاس��کو) در خراسان جنوبی‪،‬‬ ‫اکتش��افات محدوده‌ه��ای طالدار در اس��تان‬ ‫تکمیل شود‪.‬‬ ‫به گزارش معدن ‪ ،۲۴‬مش��یرالحق عابدی با‬ ‫بیان اینکه تاکنون ‪ ۳‬پهنه معدنی در خراس��ان‬ ‫جنوبی به ش��رکت تهیه و تولی��د مواد معدنی‬ ‫واگ��ذار ش��ده اس��ت‪ ،‬گف��ت‪ :‬امیدواری��م اگر‬ ‫پیمانکاری برای راه‌اندازی کارخانه طالی هیرد‬ ‫اعالم آمادگی نکرد‪ ،‬ش��رکت تهیه و تولید مواد‬ ‫معدنی ایران تا پایان س��ال کلنگ اجرایی این‬ ‫پروژه را به زمین بزند‪.‬‬ ‫سوله شرکت معدن‬ ‫خاک سرخ از حریم‬ ‫قلعه هرمز برداشته شد‬ ‫پس از ‪ ۲۰‬س��ال‪ ،‬سوله شرکت معدن خاک‬ ‫س��رخ جزیره هرمز از حریم قلعه پرتغالی‌های‬ ‫این جزیره برداشته شد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬این س��وله در ضلع ش��رقی‬ ‫قلع��ه پرتغالی‌ها قرار داش��ت که با برداش��ته‬ ‫ش��دن آن یک هزار متر مربع فضا آزاد ش��ده‬ ‫و با اختص��اص ‪ ۱۲‬میلیارد ری��ال اعتبار برای‬ ‫مرمت اضطراری ترک‌ها‪ ،‬جایگزینی سنگ‌های‬ ‫فرسوده و آواربرداری آغاز شده است‪.‬‬ ‫مرم��ت این بنای ‪ ۵۱۲‬س��اله از پنجش��نبه‬ ‫‪۲۷‬تی��ر آغ��از ش��ده و پ��س از ‪ ۳‬م��اه پایان‬ ‫می‌یاب��د‪ .‬قلع��ه پرتغالی‌ها به فرمان آلفونس��و‬ ‫آلبوکرک دریان��ورد پرتغالی در س��ال ‪۱۵۰۷‬‬ ‫می�لادی‪ ،‬در محلی موس��وم ب��ه «مورنا»‪ ،‬در‬ ‫ضلع ش��مالی جزیره هرمز و در ساحل ساخته‬ ‫شد‪.‬‬ ‫قلعه به ش��کل چند ضلع��ی نامنظم بوده و‬ ‫ساختمان آن بسیار محکم است که دیوارهایی‬ ‫به قطر ‪ ۳.۵‬متر با چن��د برج به ارتفاع ‪۱۲‬متر‬ ‫دارد‪ .‬تاسیسات قلعه شامل انبارهای تسلیحات‪،‬‬ ‫آب‌انبار (برکه) و اتاق‌هایی با سقف هاللی است‪.‬‬ ‫در زمان ش��اه عباس صفوی که به استعمار‬ ‫پرتغالی‌ه��ا در ایران پایان داده ش��د‪ ،‬این قلعه‬ ‫به‌دس��ت امام‌قلی‌خان از س��رداران شاه عباس‬ ‫فتح شد‪.‬‬ ‫جزی��ره هرمز یکی از جزیره‌های چهارده‌گانه‬ ‫خلیج‌فارس در حوزه استان هرمزگان است که‬ ‫در ‪ ۲۰‬مایلی جنوب بندرعباس قرار دارد‪.‬‬
‫دوشنبه ‪ 7‬مرداد ‪ 26 1398‬ذی‌القعده ‪ 29 1440‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫موسسه فرهنگی و هنری روزگار وصل‬ ‫مدیر مسئول‪:‬‬ ‫ناصر بزرگمهر‬ ‫سال دوم شماره ‪214‬‬ ‫سردبیر‪ :‬محبوبه ناطق‬ ‫همکاران‪ :‬سارا اصغری‪-‬ثمن رحیمی‌‌راد ‪ -‬منیر حضوری‬ ‫مدیر فنی و هنری‪ :‬مهدی نجفی‬ ‫نمایندگی دفتر اروپا‪ :‬چکاوک بزرگمهر‬ ‫آدرس‪ :‬تهران‪ -‬میدان هفتم تیر‪ -‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬پالک ‪74‬‬ ‫تلفکس‪88310576-88310575:‬‬ ‫سازمان آگهی‌ها‪88722732-3:‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان‌ها‪88724211:‬‬ ‫چاپ‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.Madandaily.com‬‬ ‫‪www.instagram.com/Madandaily‬‬ ‫‪www.twitter.com/Madandaily‬‬ ‫‪www.t.me/Madandaily‬‬ ‫‪E-mail:info@madandaily.com‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫یادداشت‬ ‫‌حضور پررنگ زغال‌سنگ‬ ‫در اقتصاد نوپای مغولستان‬ ‫بهرام فرزاد‬ ‫کارشناس زغال‌سنگ‬ ‫مغولستان در سال گذشته‬ ‫می�لادی ب��ا تولی��د ح��دود‬ ‫‪ ۳۵‬میلی��ون تن زغال‌س��نگ‬ ‫یک��ی از تولیدکنندگان بزرگ‬ ‫ای��ن م��اده در جه��ان بوده و‬ ‫ب��ا ذخی��ره‌ای بی��ش از ‪۱۰۰‬‬ ‫میلیارد تن ب��ه فعالیت رو به‬ ‫رش��د معدنی خود ادامه می‌دهد‪ .‬نخس��تین معدن بزرگ زغال‌سنگ در مغولستان‬ ‫در س��ال ‪ ۱۹۲۱‬میالدی (‪ ۱۳۰۰‬خورش��یدی) در منطقه آالآنج شروع به کار کرد‪.‬‬ ‫پس از جدایی این کش��ور از اتحاد جماهیر شوروی در سال ‪ ۱۹۹۱‬میالدی (‪۱۳۷۰‬‬ ‫خورش��یدی) این معدن فروخته شد و خریدار تمامی تجهیزات معدن را جمع‌آوری‬ ‫و مع��دن را تعطی��ل کرد‪ .‬در نتیجه ش��هر مجاور معدن نیز تعطیل ش��د و نیمی از‬ ‫ساکنان ‪ ۲۲‬هزار نفری آن بیکار شدند‪ ،‬با این اتفاق نسبت بیکاری به ‪ ۶۸‬درصد در‬ ‫منطقه رس��ید‪ .‬در آن زمان اکتشاف زغال‌س��نگ نیز در جریان بوده و در این راستا‬ ‫چندین ذخیره کش��ف ش��د؛ ازجمله یک ذخیره ‪ ۳۷‬میلیون تنی در منطقه آدون‬ ‫چول��و‪ ،‬یک ذخی��ره ‪ ۱‬میلیاردتنی در منطقه باجانور‪ ،‬ی��ک ذخیره ‪ ۷۳‬میلیون تنی‬ ‫در منطقه ناالیح‪ ،‬یک ذخیره ‪ ۶۹‬میلیون تنی در منطقه ش��ارین گل و یک ذخیره‬ ‫‪ ۹.۵‬میلیون تنی در منطقه تاوان تول‌گوی به ثبت رس��یده اس��ت‪ .‬در س��ال ‪۱۹۸۵‬‬ ‫میالدی (‪ ۱۳۶۴‬خورش��یدی) مغولس��تان از این ذخای��ر درمجموع ‪ ۶.۵‬میلیون تن‬ ‫زغال‌سنگ استخراج کرد‪ .‬بیش��تر این زغال‌سنگ‌ها از زغال‌های غیرمرغوب بوده و‬ ‫بزرگ‌ترین س��هم تولید نیز به معادن ش��ارین‌گل و معدن ناالیح تعلق داشته است‪.‬‬ ‫مغولس��تان ‪۳‬درصد از ذخایر استخراج‌ش��ده به حجم ح��دود ‪۲۲۵‬هزار تن را صادر‬ ‫کرد‪ .‬باارزش‌ترین ذخیره زغال‌س��نگ کک‌ش��و در منطقه تاوان‌گلی کش��ف شد که‬ ‫ب��ه دلیل دور افتاده بودن و داش��تن فاصله با مراکز صنعت��ی و نبود راه‌آهن و جاده‬ ‫ارتباطی مدت‌ها از آن بهره‌برداری نمی‌ش��د‪ .‬با این حال در برنامه هش��تم توس��عه‬ ‫مغولستان این معدن باید ساالنه حدود ‪ ۹‬میلیون تن زغال‌سنگ کک‌شو تولید کند‪.‬‬ ‫درحال‌حاضر بیشترین زغال‌سنگ در استان اوالن باتور و از منطقه باگانور استخراج‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬با توجه به توسعه اس��تخراج زغال‌سنگ در مغولستان‪ ،‬مسائل و مشکالت‬ ‫محیط‌زیس��تی موردتوجه واقع شده و به دلیل فراوانی این کانی بیشتر نیروگاه‌های‬ ‫برق این کش��ور زغال‌س��نگی بوده و آلودگی‌های زیست‌محیطی فراوانی را به وجود‬ ‫آورده اس��ت‪ .‬دو نیروگاه زغال‌سنگی این کشور با فناوری قدیمی کار می‌کنند‪ .‬یکی‬ ‫از آنها در سال ‪ ۱۹۶۵‬میالدی (‪ ۱۳۴۴‬خورشیدی) و دیگری در سال ‪ ۱۹۸۴‬میالدی‬ ‫(‪۱۳۶۳‬خورش��یدی) س��اخته ش��ده‌اند و هر دو منابع اصلی آلودگ��ی در اوالن‌باتور‬ ‫هستند‪ .‬مس��ائل زیست‌محیطی دیگری که اس��تخراج زغال‌سنگ در مغولستان به‬ ‫وجود آورده‪ ،‬گس��ترش باطله‌های معدنی و ضایعات کارخانه‌های زغالش��ویی است؛‬ ‫ساالنه میلیون‌ها تن باطله در زمین‌های زراعی و مرغوب مجاور معادن رها می‌شود‬ ‫و آنها را به زمین‌های بایر تبدیل می‌کند‪ .‬مشکل دیگر‪ ،‬افت آب سفره‌های زیرزمینی‬ ‫است‪ .‬بهره‌برداری بی‌رویه زغال‌سنگ موجب خشکی بسیاری از چشمه‌های طبیعی‬ ‫شده‪ ،‬بر حیات‌وحش منطقه تاثیر می‌گذارد و تعادل زیست‌محیطی گیاهی و حیوانی‬ ‫را برهم می‌زند‪ .‬با وجود تمام این مش��کالت‪ ،‬س��اکنان مناطق مجاور معادن بر این‬ ‫باورند که استخراج زغال‌سنگ مهم‌ترین کار برای کشور آنهاست‪ .‬زغال‌سنگ با همه‬ ‫آالیندگی که دارد برای آنها شغل و منبع درآمد است‪ .‬همچنین با توجه به مجاورت‬ ‫چین با مغولستان و نیاز مبرم چین به واردات زغال‌سنگ‪ ،‬این کشور مشتری مهمی‬ ‫برای زغال‌سنگ‌های حرارتی و کک‌شوی مغولستان به‌شمار می‌آید‪.‬‬ ‫اخبار کوتاه‬ ‫� به گزارش فارس به نقل از رویترز‪ ،‬گروهی مس��لح توانس��تند محموله‌ای از‬ ‫طال و دیگر فلزات گرانبها با ارزش تقریبی ‪ ۴۰‬میلیون دالر را از فرودگاه سائوپائولو‬ ‫برزیل به س��رقت ببرند‪ .‬به گفته پلیس در حمله افراد مس��لح دو نفر گروگان گرفته‬ ‫ش��ده و آنها با یک پیکاپ مش��کی ب��ا آرم پلیس فدرال این کش��ور وارد بخش بار‬ ‫فرودگاه س��ائوپائولو شدند‪ .‬سپس با تهدید اسلحه‪‌،‬کارگران را مجبور کردند طال را‬ ‫بار وانت کنند‪ .‬به گفته پلیس‪ ،‬س��ارقان حدود ‪ ۷۵۰‬کیلو طال و دیگر فلزات گرانبها‬ ‫را به سرقت بردند‪.‬‬ ‫� به گزارش اخبار فلزات‪ ،‬پیش‌بینی‌ها برای میزان رشد اقتصادی بزرگ‌ترین‬ ‫اقتصادهای جهان (ایاالت متحده‪ ،‬چین و اروپا) برای فصل دوم سال جاری میالدی‬ ‫که مقداری کمتر از رش��د س��ال گذش��ته را نش��ان می‌دهد‪ ،‬نگرانی برای تقاضا و‬ ‫تولیدات صنعتی را در بازار افزایش داد و س��بب افت نرخ فلزات ش��د‪ .‬در این میان‪،‬‬ ‫کاه��ش نیافتن نرخ بهره یورو ازس��وی بانک مرکزی اروپ��ا در حالی رخ داد که در‬ ‫روزهای گذش��ته زمزمه‌هایی مبنی بر احتمال اقدامات مالی انبس��اطی شدیدی از‬ ‫س��وی بانک مرکزی اروپا به گوش می‌رس��ید؛ این عامل باعث تشدید افت قیمت‌ها‬ ‫شد‪.‬‬ ‫� ب��ه گزارش چی�لان‪ ،‬واردات محص��والت نهایی فوالد هند در س��ال مالی‬ ‫‪ ۲۰۱۸ -۲۰۱۹‬میالدی (‪ ۱۳۹۸-۱۳۹۷‬خورش��یدی) رشد ‪۴.۷‬درصدی داشته و به‬ ‫‪ ۷.۸۳‬میلیون تن رس��یده است‪ .‬وزیر فوالد هند اعالم کرد که فوالدهای ضد زنگ‪،‬‬ ‫محصوالت تخت مانند نورد گرم‪ ،‬س��رد و ورق‌های گالوانیزه ازجمله کاالهایی بودند‬ ‫که از سایر کشورها به هند وارد شدند‪ .‬وی برخی دالیل توسعه صادرات و نبود تولید‬ ‫داخلی برخی کاالهای وارداتی را دسترسی نداشتن به فناوری و تقاضای ناچیز آنها‬ ‫در بازار داخل که تولید را از توجیه اقتصادی خارج می‌کند‪ ،‬عنوان کرده است‪.‬‬ ‫� به گزارش چیالن‪ ،‬بهای قراضه وارداتی در ترکیه کاهش��ی است و با افت نرخ‬ ‫میلگرد‪ ،‬نوردکاران فشار بیشتری بر عرضه‌کنندگان قراضه وارد کرده‌اند‪ .‬با این حال‬ ‫فعالیت بازار کم اس��ت و با وجود پیشنهادهای قراضه اروپا و دریای بالتیک‪ ،‬بیشتر‬ ‫خریداران عقب‌نش��ینی کرده‌اند‪ .‬اگرچه در هفته‌های اخیر انتظار می‌رفت قراضه به‬ ‫راحتی بیش از ‪ ۳۰۰‬دالر هر تن سی‌اف‌آر ترکیه شود ولی رکود بازار میلگرد موجب‬ ‫افت نرخ شد‪.‬‬ ‫نظرسنجی هفتگی کیتکونیوز حکایت از ادامه درخشش طال دارد‬ ‫گروه معدن‪:‬‬ ‫نظرسنجی هفتگی کیتکونیوز نشان داد‬ ‫کارشناسان وال‌اس��تریت و سرمایه‌گذاران‬ ‫انتظ��ار دارن��د ط�لا در هفته ج��اری که‬ ‫نشس��ت بان��ک مرک��زی امری��کا برگزار‬ ‫می‌شود‪ ،‬به روند صعودی ادامه دهد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایس��نا‪ ،‬کارشناس��ان‬ ‫وال‌استریت به موضع بانک مرکزی امریکا‬ ‫برای تس��هیل سیاس��ت پولی‪ ،‬نمودارهای‬ ‫فن��ی طال و توانایی بازار برای جذب عالقه‬ ‫خرید از سوی صندوق‌های سرمایه‌گذاری‬ ‫در صورت هرگونه کاهش قیمت‪ ،‬به عنوان‬ ‫دالیل پیش‌بینی خود برای باال رفتن نرخ‬ ‫طال اشاره کردند‪.‬‬ ‫س��رمایه‌گذاران انتظ��ار دارن��د بان��ک‬ ‫مرک��زی امری��کا در نشس��ت هفته جاری‬ ‫خ��ود نرخ‌ه��ای به��ره را کاه��ش ده��د‪.‬‬ ‫کاه��ش نرخ‌های بهره امری��کا‪ ،‬ارزش دالر‬ ‫را ب��ا کاه��ش روبه‌رو می‌کن��د درحالی‌که‬ ‫جذابیت س��رمایه‌گذاری در طال را افزایش‬ ‫می‌دهد‪ .‬قیم��ت هر اونس ط�لا از زمانی‬ ‫ک��ه در اوایل مه (اردیبهش��ت‪-‬خرداد) به‬ ‫رکورد پایین ‪۱۲۶۵‬دالر و ‪۸‬س��نت سقوط‬ ‫کرد‪ ،‬به دلیل دورنمای تس��هیل سیاس��ت‬ ‫پول��ی بانک‌ه��ای مرکزی ب��زرگ جهان‪،‬‬ ‫نش��انه‌های کندی رش��د اقتصاد امریکا و‬ ‫تنش‌های ژئوپلتیکی‪ ،‬بیش از ‪۱۲‬درصد یا‬ ‫‪۱۵۰‬دالر گران ش��ده است‪ .‬در نظرسنجی‬ ‫کیتکونیوز از کارشناسان وال‌استریت‪۱۶ ،‬‬ ‫نفر شرکت کردند که از میان آنها‪ 8 ،‬نفت‬ ‫ی��ا ‪۵۰‬درصد افزایش نرخ ط�لا و ‪ 3‬نفر یا‬ ‫‪۱۹‬درص��د کاهش نرخ ط�لا را پیش‌بینی‬ ‫کردن��د‪ ،‬درحالی‌ک��ه ‪ 5‬نفر ی��ا ‪۳۱‬درصد‬ ‫نظری نداش��تند‪ .‬در این بین‪۹۵۳ ،‬نفر در‬ ‫سرمایه‌گذاران انتظار دارند بانک مرکزی امریکا‬ ‫در نشست هفته جاری خود نرخ‌های بهره را‬ ‫کاهش دهد‪ .‬کاهش نرخ‌های بهره امریکا‪ ،‬ارزش‬ ‫دالر را با کاهش روبه‌رو می‌کند درحالی‌که‬ ‫جذابیت سرمایه‌گذاری در طال را افزایش می‌دهد‬ ‫نظرس��نجی کیتکونیوز از س��رمایه‌گذاران‬ ‫ش��رکت کردند که از می��ان آنها‪۵۸۰ ،‬نفر‬ ‫یا ‪۶۱‬درصد افزای��ش نرخ طال‪۲۲۳ ،‬نفر یا‬ ‫‪۲۳‬درص��د کاهش نرخ ط�لا را پیش‌بینی‬ ‫کردن��د و ‪۱۵۰‬نف��ر ی��ا ‪۱۶‬درص��د نظری‬ ‫نداش��تند‪ .‬در نظرس��نجی هفته گذشته‪،‬‬ ‫ه��ر دو گروه کارشناس��ان وال‌اس��تریت و‬ ‫س��رمایه‌گذاران نس��بت ب��ه افزایش نرخ‬ ‫طال خوش‌بی��ن بودن��د‪ .‬در معامالت آتی‬ ‫جمعه بازار امری��کا هر اونس طال ‪4‬دالر و‬ ‫‪۶۰‬س��نت یا ‪۰.۳‬درصد افزایش یافت و در‬ ‫‪۱۴۱۹‬دالر و ‪۳۰‬س��نت بسته شد اما برای‬ ‫کل هفت��ه ‪۰.۵‬درص��د کاهش داش��ت که‬ ‫نخس��تین کاهش هفتگی ط�لا در ‪۳‬هفته‬ ‫گذشته بود‪ .‬از ابتدای سال جاری میالدی‬ ‫تاکنون کارشناس��ان وال‌استریت ‪۱۵‬بار و‬ ‫س��رمایه‌گذاران ‪۱۳‬بار جه��ت نرخ طال را‬ ‫به‌درستی پیش‌بینی کرده‌اند یا به عبارتی‬ ‫درس��تی پیش‌بین��ی آنه��ا ‪۵۴‬درصد بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬به گفته ریچارد بیکر‪ ،‬دبیر نش��ریه‬ ‫اورکا ماین��ر‪ ،‬با حل نش��دن اختالف‌های‬ ‫تجاری میان امریکا و چین‪ ،‬احتمال خروج‬ ‫دش��وار انگلیس از اتحادیه اروپا‪ ،‬تس��هیل‬ ‫سیاس��ت پولی بانک‌های مرک��زی بزرگ‬ ‫جهان و کندی رش��د اقتصاد جهانی‪ ،‬نرخ‬ ‫ط�لا حمایت گس��ترده‌ای ب��رای درپیش‬ ‫گرفت��ن روند صع��ودی پیدا کرده اس��ت‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه افزود‪ :‬رش��د تولید ناخالص‬ ‫داخلی امری��کا در ‪ ۳‬ماه دوم که جمعه ‪۴‬‬ ‫مرداد (‪ ۲۶‬ژوئیه) ‪۲.۱‬درصد گزارش ش��د‬ ‫و پایین‌تر از نرخ رش��د ‪۳‬ماه نخس��ت بود‪،‬‬ ‫به‌احتمال زیاد مانع نخواهد ش��د که بانک‬ ‫مرکزی امری��کا نرخ‌های به��ره را کاهش‬ ‫دهد‪ .‬بیکر اظهار ک��رد‪ :‬بانک مرکزی اروپا‬ ‫در نشس��ت هفته گذش��ته خود نرخ‌های‬ ‫بهره را کاهش نداد اما از موضع سیاس��ت‬ ‫پولی تس��هیلی در آینده خبر داد‪ .‬این امر‬ ‫هزینه‌ه��ای نگه��داری ط�لا را پایین نگه‬ ‫م��ی‌دارد‪ .‬دانیل پاویلونی��س‪ ،‬کارگزار کاال‬ ‫در ش��رکت «آرجی او فیوچرز» نیز انتظار‬ ‫دارد دارایی‌ه��ا ب��ه بازار طال روانه ش��وند‪.‬‬ ‫پاویلونیس و شون السک‪ ،‬یکی از مدیران‬ ‫ش��رکت «وال��ش تریدینگ» انتظ��ار دارد‬ ‫هرگون��ه کاهش قیمت‪ ،‬ب��ا تقاضای خرید‬ ‫در ب��ازار طال روبه‌رو ش��ود‪ .‬فیلیپ فالین‪،‬‬ ‫تحلیلگر ارش��د بازار در ش��رکت «پرایس‬ ‫فیوچرز» نیز انتظار دارد طال در تابس��تان‬ ‫جاری به روند افزایش��ی ن��رخ خود ادامه‬ ‫دهد‪ .‬جیم ویکاف‪ ،‬تحلیلگر فنی ارش��د در‬ ‫ش��رکت کیتکونیوز نیز گفت‪ :‬نمودارهای‬ ‫فن��ی به نف��ع افزایش نرخ ط�لا مانده‌اند‪.‬‬ ‫در این بین‪ ،‬آدام بوتون‪ ،‬مدیرکل ش��رکت‬ ‫فارکس الیو در میان کسانی بود که پایین‬ ‫رفتن نرخ طال در هفته جاری را پیش‌بینی‬ ‫کرد‪ .‬وی ب��ه کیتکونیوز گفت‪ :‬انتظار دارم‬ ‫بان��ک مرک��زی امری��کا نرخ‌ه��ای بهره را‬ ‫‪ ۲۵‬واح��د کاه��ش دهد و س��یگنال‌های‬ ‫اندک��ی درباره سیاس��ت پولی خ��ود ارائه‬ ‫کن��د‪ .‬واکنش طال در هفته جاری مش��ابه‬ ‫ناامیدی س��رمایه‌گذاران پس از نشس��ت‬ ‫بانک مرکزی اروپا خواهد بود‪ .‬آدریان دی‪،‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت آدریان دی نیز انتظار‬ ‫دارد که طال در هفته جاری عقب‌نش��ینی‬ ‫کن��د زیرا به عقی��ده وی‪ ،‬انتظارات باالیی‬ ‫برای کاهش نرخ‌های بهره وجود داش��ته و‬ ‫بازار اندکی نس��بت به نتیجه نشست بانک‬ ‫مرکزی امریکا احتیاط پیدا خواهد کرد‪.‬‬ ‫اولتیماتوم امریکا به سازمان تجارت جهانی برای پایان سوءاستفاده چین‬ ‫دول��ت ترامپ فش��ار ب��ر س��ازمان تج��ارت جهانی‬ ‫(‪ )WTO‬را تش��دید کرد و به این نهاد ‪ ۹۰‬روز مهلت‬ ‫داد تمهی��دی که به چی��ن اجازه داده اس��ت مقررات‬ ‫تجارت جهانی را به بازی بگیرد‪ ،‬تغییر دهد‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایس��نا‪ ،‬دونالد ترام��پ‪ ،‬رئیس‌جمهوری‬ ‫امریکا اظهار کرد که این کش��ور از همه راه‌های موجود‬ ‫برای تغییر دادن تمهیدی در س��ازمان تجارت جهانی‬ ‫که به کش��ورها اجازه داده است تصمیم بگیرند خود را‬ ‫به عنوان کش��ور در حال توسعه تعریف کنند‪ ،‬استفاده‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫کش��ورهایی که مدعی در حال توس��عه هس��تند‪ ،‬با‬ ‫این ادع��ا می‌توانن��د از تعرفه‌های ترجیحی اس��تفاده‬ ‫کنند‪ .‬درحال‌حاضر حدود د ‌و سوم از ‪ ۱۶۴‬عضو سازمان‬ ‫تجارت جهانی خود را کش��ور در حال توس��عه معرفی‬ ‫کرده‌اند‪.‬‬ ‫دول��ت ترامپ مدعی اس��ت که ده‌ها کش��ور از این‬ ‫مقررات سوءاستفاده می‌کنند و چین که دومین اقتصاد‬ ‫و بزرگ‌ترین صادرکننده جهان اس��ت‪ ،‬نباید به عنوان‬ ‫یک کشور در حال توسعه طبقه‌بندی شود‪.‬‬ ‫مقامات دولت ترامپ مدعی هستند چین در سازمان‬ ‫تج��ارت جهان��ی از امتیازات تجاری برخوردار ش��ده و‬ ‫همزمان کاالهای تولیدی ارزان‌قیمت این کش��ور باعث‬ ‫از بین رفتن مشاغل امریکایی شده است‪.‬‬ ‫ترامپ جمعه در توییتی‪ ،‬س��ازمان تجارت جهانی را‬ ‫ناکارآم��د خواند و گفت‪ :‬این نهاد به کش��ورهای دیگر‬ ‫اجازه داده است از امریکا سوءاستفاده کنند‪.‬‬ ‫دولت امریکا اعالم کرده است اگر نمایندگان تجاری‬ ‫امریکا به این نتیجه برس��ند که پیشرفت قابل‌ توجهی‬ ‫در اصالح��ات مق��ررات س��ازمان تج��ارت جهانی در‬ ‫مدت ‪ ۹۰‬روز آینده انجام نش��ده اس��ت‪ ،‬امریکا دیگر با‬ ‫کش��ورهایی که آنها را در حال توس��عه برنمی‌شمارند‪،‬‬ ‫به‌ص��ورت کش��ورهای در ح��ال توس��عه برخ��ورد‬ ‫نمی‌کند‪.‬‬ ‫همچنی��ن امری��کا تهدید کرده اس��ت اگر س��ازمان‬ ‫توسعه و همکاری‌های اقتصادی (‪ )OECD‬کشوری را‬ ‫به عنوان در حال توس��عه نپذیرد‪ ،‬از حمایت از عضویت‬ ‫آن کش��ور در سازمان تجارت جهانی خودداری خواهد‬ ‫ک��رد‪ .‬هنوز معلوم نیس��ت که تاثیر ای��ن تغییرات چه‬ ‫خواهد بود‪ .‬به عن��وان نمونه آیا دولت ترامپ مذاکرات‬ ‫فعلی س��ازمان تج��ارت جهانی که در آن کش��ورهایی‬ ‫مانند چین مدعی ش��ده‌اند در حال توس��عه هستند را‬ ‫وتو خواهد کرد‪.‬‬ ‫سازمان تجارت جهانی در سال‌های اخیر نتوانسته به‬ ‫توافق کامل میان اعضایش دست پیدا کند اما در تالش‬ ‫است تا پایان سال جاری به توافقی درباره صید بی‌رویه‬ ‫ماهی دست پیدا کند‪.‬‬ ‫ده‌ها کش��ور ش��امل چین مدعی شده‌اند که در حال‬ ‫توس��عه هستند و در نتیجه به آنها مهلت بیشتری داده‬ ‫می‌شود تا مقررات جدید که پرهزینه هستند را اجرایی‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫دول��ت ترامپ امس��ال به س��ازمان جهان��ی تجارت‬ ‫پیش��نهاد کرد اگر کش��وری عضو اقتصادهای پیشرفته‬ ‫گروه ‪ ۲۰‬یا اُای‌س��ی‌دی اس��ت‪ ،‬از وضعیت کشورهای‬ ‫در حال توس��عه حذف شود‪ .‬همچنین با این پیشنهاد‪،‬‬ ‫عن��وان در حال توس��عه باید از کش��ورهایی که بانک‬ ‫جهانی آنها را کشورهای درآمد باال می‌داند‪ ،‬سلب شود‪.‬‬ ‫ام��ا برخی از مقامات تجاری در ژنو از این پیش��نهاد‬ ‫انتقاد کرده‌اند و بر این باور هستند که فعالیت سازمان‬ ‫تج��ارت جهان��ی را ک��ه بر مبن��ای تفاه��م و اقدامات‬ ‫داوطلبانه از سوی کشورها است‪ ،‬مختل می‌کند‪.‬‬ ‫بر اس��اس گ��زارش نیوی��ورک تایمز‪ ،‬دول��ت ترامپ‬ ‫پیش از این از س��ازمان تجارت جهان��ی انتقاد کرده و‬ ‫مدعی ش��ده ب��ود این نهاد در بررس��ی رفتار اقتصادی‬ ‫غیرمنصفانه چین کوتاهی کرده و به تغییرات نیاز دارد‪.‬‬ ‫ترامپ درباره توافق تجاری با چین نیز گفته اس��ت‪،‬‬ ‫اگر چین برای توافق تجاری با امریکا تا بعد از انتخابات‬ ‫ریاس��ت جمهوری س��ال آینده میالدی ایاالت متحده‬ ‫دست نگه‌ دارد‪ ،‬متعجب نخواهد شد‪.‬‬ ‫‪ ۶۴‬کشور ‪ ۹۲۵‬میلیون تن شمش فوالد تولید کردند‬ ‫انجم��ن جهانی فوالد در گزارش��ی اعالم ک��رد‪ :‬میزان‬ ‫تولید فوالد در جهان در نیمه نخست سال جاری میالدی‬ ‫(‪ )۲۰۱۹‬در مقایس��ه با مدت زمان مشابه سال گذشته با‬ ‫افزایش ‪۴.۹‬درصدی نسبت به مدت مشابه سال ‪ ۲۰۱۸‬به‬ ‫‪۹۲۴‬میلیون تن رسید‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا به نقل از پایگاه رس��می انجمن جهانی‬ ‫فوالد‪ ،‬میزان تولید فوالد خام در ‪ ۶۴‬کش��ور تولید‌کننده‬ ‫این فلز در نیمه نخس��ت سال جاری میالدی با ‪۴.۹‬درصد‬ ‫افزای��ش به ‪ ۹۲۵‬میلیون و ‪ ۱۰۰‬هزار متریک تن رس��ید‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که میزان تولید ف��والد خام در ژوئن‬ ‫سال جاری ( خرداد‪-‬تیر ‪ )۹۸‬در مقایسه با سال گذشته با‬ ‫‪۴.۶‬درصد افزایش به ‪ ۱۵۹‬میلیون متریک تن رسید‪ .‬این‬ ‫گزارش همچنین نش��ان می‌دهد‪ ،‬سهم قاره آسیا از تولید‬ ‫فوالد خام در مدت زمان یادش��ده ب��ا ‪۷.۴‬درصد افزایش‬ ‫در مقایس��ه با س��ال ‪ ۲۰۱۸‬به ‪ ۶۶۰‬میلی��ون و ‪۲۰۰‬هزار‬ ‫متریک تن رس��ید‪ .‬این در حالی اس��ت ک��ه میزان تولید‬ ‫ف��والد خام در کش��ورهای عض��و اتحادیه اروپ��ا در نیمه‬ ‫نخس��ت سال جاری میالدی در مقایسه با مدت زمان این‬ ‫گزارش در سال گذشته با ‪۲.۵‬درصد کاهش به ‪۸۴‬میلیون‬ ‫و ‪۷۰۰‬هزار متریک تن رسید‪ .‬همچنین میزان تولید فوالد‬ ‫رونق بازار معامالت سنگ‌آهن چین‬ ‫گزارش‌های خبری منتش��ر ش��ده از بهبود وضع معامالت در‬ ‫بازار سنگ‌آهن وارداتی آس��یا در آخرین معامالت انجام‌شده در‬ ‫پنجشنبه گذشته در چین حکایت دارد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬هر تن س��نگ آهن با درجه خلوص ‪62‬درصد‬ ‫در مدت زمان یاد ش��ده در چین با یک دالر و ‪60‬سنت افزایش‬ ‫‪117‬دالر دادوستد شد‪.‬‬ ‫قیم��ت هر تن س��نگ آهن ب��رای معامالت آت��ی اوت ‪2019‬‬ ‫(مرداد‪-‬ش��هریور‪ )98‬نی��ز ب��ا ی��ک دالر و ‪65‬س��نت افزایش به‬ ‫‪112‬دالر و ‪75‬سنت رسید‪.‬‬ ‫به نوش��ته این نشریه درپی کاهش تقاضا در بازارهای چین به‬ ‫عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده فوالد در جهان‌‪ ،‬بهای س��نگ‌آهن‬ ‫در بازارهای این کشور اوایل هفته گذشته‪‌،‬به حالت ثبات رسید‪.‬‬ ‫شماری از تحلیلگران اقتصادی کاهش بهای جهانی سنگ‌آهن‬ ‫را در نیمه دوم سال جاری میالدی پیش‌بینی کرده‌اند‪.‬‬ ‫بر اس��اس این گ��زارش‪ ،‬بهای س��نگ آهن ب��ا درجه خلوص‬ ‫‪۶۲‬درصد در چین در اوایل ماه جاری (اواس��ط تیر) کاهش یافت‬ ‫و به ‪۱۱۸‬دالر و ‪۵۵‬سنت در هر تن رسید‪.‬‬ ‫این درحالی اس��ت ک��ه بهای س��نگ آهن ب��ا درجه خلوص‬ ‫‪۶۲‬درص��د در چین در س��ال گذش��ته (‪ )2018‬می�لادی هرتن‬ ‫‪۶۹‬دالر و ‪۴۶‬سنت بود‪ ،‬درحالی که این رقم اندکی از سال ‪۲۰۱۷‬‬ ‫باالتر بود‪.‬‬ ‫خ��ام در امریکای ش��مالی در مدت زمان موردبررس��ی با‬ ‫‪۱.۴‬درص��د افزای��ش به ‪ ۶۰‬میلی��ون و ‪ ۱۰۰‬هزار متریک‬ ‫تن رس��ید‪ .‬میزان تولید فوالد خام در کشورهای مستقل‬ ‫مشترک‌المنافع در نیمه نخست امسال در مقایسه با مدت‬ ‫زمان یاد شده در سال گذشته بدون تغییر ماند و در سطح‬ ‫‪۵۰‬میلیون و ‪۵۰۰‬هزار تن رس��ید‪ .‬این گزارش همچنین‬ ‫نشان می‌دهد‪ ،‬چین به عنوان نخستین تولید‌کننده فوالد‬ ‫در ژوئن س��ال جاری با ‪۱۰‬درصد افزایش در مقایس��ه با‬ ‫مدت زمان مش��ابه در س��ال گذش��ته ب��ه ‪۸۷‬میلیون و‬ ‫‪۵۰۰‬هزار متریک تن رسید‪.‬‬ ‫به نوشته انجمن جهانی فوالد‪ ،‬جمهوری اسالمی ایران‬ ‫در نیمه نخس��ت س��ال جاری بیش از ‪ ۱۲‬میلیون و ‪۷۸۰‬‬ ‫هزار تن فوالد تولید کرده که این رقم در مقایس��ه س��ال‬ ‫گذشته حدود ‪۵.۶‬درصد رشد کرده است‪ .‬ایران همچنان‬ ‫در جای��گاه دهم از نظر تولید ف��والد در جهان قرار دارد‪.‬‬ ‫بزری��ل با ‪۱6‬میلی��ون و ‪ ۶۸۰‬هزار ت��ن در جایگاه نهم و‬ ‫ایتالی��ا با ‪ ۱۲‬میلیون و ‪ ۵۶۰‬هزار تن تولید فوالد در رتبه‬ ‫یازدهم جهان قرار گرفته اس��ت‪ .‬همچنی��ن میزان تولید‬ ‫فوالد ایران در ژوئن سال جاری ‪۶.۱‬درصد افزایش یافت و‬ ‫به ‪ ۲‬میلیون و ‪ ۱۶۵‬هزار تن رسید‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه روزگار معدن

روزنامه روزگار معدن شماره 231

روزنامه روزگار معدن شماره 231

شماره : ۲۳۱
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۶/۰۳
روزنامه روزگار معدن شماره 230

روزنامه روزگار معدن شماره 230

شماره : ۲۳۰
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۶/۰۲
روزنامه روزگار معدن شماره 229

روزنامه روزگار معدن شماره 229

شماره : ۲۲۹
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۳۰
روزنامه روزگار معدن شماره 228

روزنامه روزگار معدن شماره 228

شماره : ۲۲۸
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۸
روزنامه روزگار معدن شماره 227

روزنامه روزگار معدن شماره 227

شماره : ۲۲۷
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۷
روزنامه روزگار معدن شماره 226

روزنامه روزگار معدن شماره 226

شماره : ۲۲۶
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۶
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!