صفحه قبل

روزنامه روزگار معدن شماره ۲۱۳

صفحه بعد

روزنامه روزگار معدن شماره 213

روزنامه روزگار معدن شماره 213

‫روزنامه اقتصادی معدن و صنایع معدنی ایران‬ ‫بهرام سبحانی‪:‬‬ ‫فوالدی‌ها فلج‬ ‫خواهند شد‬ ‫یکشنبه‬ ‫فرهاد ارزانی‪:‬‬ ‫مدیریت هزینه‌ها‬ ‫با اقدامات‬ ‫استراتژیک‬ ‫در فوالد هرمزگان‬ ‫صفحه‪5‬‬ ‫صفحه ‪4‬‬ ‫‪ 6‬مرداد ‪ 25 1398‬ذی‌القعده ‪ 28 1440‬ژوئیه ‪ 2019‬سال دوم شماره ‪8 213‬صفحه قیمت ‪ 2000‬تومان‬ ‫یادداشت‌ها‬ ‫اهمیت استارت‌آپ‌ها‬ ‫در رشد معدن‬ ‫صفحه‪3‬‬ ‫‪www.Madandaily.com‬‬ ‫ورود استارت‌آپ‌ها به حوزه معدن‬ ‫ساخت توری‌هایی که محافظ سنگ اسلب است‬ ‫صفحه‪3‬‬ ‫گسترش نگاه منطقه‌ای‬ ‫به صادرات‬ ‫صفحه‪5‬‬ ‫غوغای مس در‬ ‫یک کمربند‪ ،‬یک جاده‬ ‫صفحه‪8‬‬ ‫یک کامودیتی‬ ‫در حصار دو کشور‬ ‫صفحه‪2‬‬ ‫صفحه‪6‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه‌ای‬ ‫بورس به کمک توسعه‬ ‫صنعت زغال‌سنگ می‌آید‬ ‫گزارش‌ها‬
‫اخبار‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 6‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 25‬ذی‌القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 28‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره ‪213‬‬ ‫خبر‬ ‫ارزش معامالت بورس‬ ‫آذربایجان‌غربی از مرز یک‬ ‫تریلیون ریال گذشت‬ ‫مدیر بورس منطقه‌ای آذربایجان‌غربی با بیان‬ ‫اینکه در تیر بیش از ‪ ۲۰۹‬میلیون و ‪ ۱۲۵‬هزار‬ ‫س��هم و حق تقدم سهام ش��رکت‌های بورسی و‬ ‫فرابورس��ی در این استان معامله شد‪ ،‬بیان کرد‪:‬‬ ‫ارزش معامالت بورس��ی در این مدت در استان‬ ‫بیش از یک تریلیون ریال بود‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬وحید ج��وادی با بیان اینکه‬ ‫شاخص کل بورس استان در مقایسه با ماه پیش‬ ‫از آن ‪ ۱۸‬هزار و ‪ ۱۶۸‬واحد افزایش یافت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫این شاخص به ‪ ۲۵۳‬هزار و ‪ ۴۷‬واحد رسید‪.‬‬ ‫وی با اعالم اینکه در ماه گذشته شاخص کل‬ ‫بازار فرابورس نیز افزایش ‪ ۲۹۶‬واحدی را تجربه‬ ‫ک��رد‪ ،‬افزود‪ :‬این ش��اخص نیز به ‪ ۳‬هزار و ‪۲۰۶‬‬ ‫واحد رسید‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینک��ه در این م��دت در بورس‬ ‫منطق��ه‌ای آذربایجان‌غرب��ی ‪ ۱۲‬کارگزار از ‪۱۶‬‬ ‫ایس��تگاه معامالتی‪ ،‬س��هام و ح��ق تقدم بیش‬ ‫از ‪ ۴۸۸‬ش��رکت بورس��ی و فرابورسی را معامله‬ ‫کردند‪ ،‬افزود‪ :‬در این مدت نمایندگی ش��رکت‬ ‫کارگزاری مفید بیشترین ارزش ریالی معامالت‬ ‫منطقه را با ‪ ۱۷‬درصد به خود اختصاص داد‪.‬‬ ‫مدیر بورس منطقه‌ای آذربایجان‌غربی با اشاره‬ ‫به اینکه ‪ ۵۰‬درصد کل معامالت در ماه گذشته‬ ‫مربوط ب��ه خرید بود‪ ،‬بیان ک��رد‪ :‬در این مدت‬ ‫سهام شرکت پتروشیمی نوری با ‪ ۸‬درصد ارزش‬ ‫کل معام�لات در رده نخس��ت معامالت بورس‬ ‫منطقه‌ای قرار داشت‪.‬‬ ‫ج��وادی گف��ت‪ :‬در تیر‪ ۳۱۰ ،‬ک��د معامالتی‬ ‫جدی��د در ب��ورس منطق��ه‌ای آذربایجان غربی‬ ‫صادر شد‪.‬‬ ‫ب��ورس منطق��ه‌ای آذربایجان‌غرب��ی در ‪۲۲‬‬ ‫اس��فند ‪ ۱۳۸۳‬با همت س��ازمان بورس و اوراق‬ ‫بهادار و استانداری این استان تاسیس شد‪.‬‬ ‫مدیرعامل بانک صنعت و معدن‪ :‬تامین اعتبار طرح‌های معدنی مانع خام‌فروشی می‌شود‬ ‫مدیرعامل بانک صنعت و معدن با اش��اره به اولویت‌های‬ ‫حمایتی از صنعتگران و کارآفرینان این بانک‪ ،‬گفت‪ :‬تامین‬ ‫اعتب��ار طرح‌های معدن��ی‪ ،‬اولویت جدید ما اس��ت زیرا از‬ ‫خام‌فروشی جلوگیری می‌کند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایرنا‪ ،‬حس��ین مهری در نشس��تی با تعدادی‬ ‫از صنعتگ��ران نمونه آذربایجان ش��رقی‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬تامین‬ ‫سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و حمایت از طرح‌های‬ ‫توس��عه‌ای زنجیره ارزش که موجب اشتغال پایدار می‌شود‪،‬‬ ‫از دیگر اولویت‌ها و سیاست‌های اصلی بانکی است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬توجه ب��ه بانکداری دیجیت��ال و باز که مورد‬ ‫تاکید دولت اس��ت‪ ،‬در چشم‌انداز بانکی قرار گرفته و ایجاد‬ ‫ش��بکه دیجیتالی از برنامه‌های مه��م آینده بانک صنعت و‬ ‫معدن است‪.‬‬ ‫مهری ادامه داد‪ :‬به عنوان بانک تخصصی و توسعه‌ای برای‬ ‫رونق تولید مورد نظر رهبر معظم انقالب تالش می‌کنیم و‬ ‫می‌توانیم در این زمینه تاثیرگذارترین بانک کشور باشیم‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن با اش��اره ب��ه تحریم‌ها و جن��گ ظالمانه‬ ‫اقتص��ادی امریکا علیه ایران‪ ،‬بیان کرد‪ :‬در جنگ اقتصادی‪،‬‬ ‫صنعتگران و کارآفرینان سربازان خط مقدم هستند‪.‬‬ ‫وی تاکی��د کرد‪ :‬همان‌طور که در جنگ تحمیلی دس��ت‬ ‫در دس��ت هم پیروز ش��دیم‪ ،‬در این مقط��ع نیز با حمایت‬ ‫از یکدیگر و حمایت از صنعت‪ ،‬پیروز میدان خواهیم بود‪.‬‬ ‫عضو هیات مدیره بانک صنعت و معدن کشور نیز در این‬ ‫نشس��ت گفت‪ :‬کارآفرینان از آسیب‌ها و پیامدهای بیکاری‬ ‫در جامع��ه جلوگی��ری می‌کنند و عاش��قانه موجب تقویت‬ ‫تولید می‌شوند‪.‬‬ ‫وی ک��ه ب��ه اتفاق سرپرس��ت بان��ک صنع��ت و معدن‬ ‫آذربایجان ش��رقی از طرح‌های در دس��ت اجرای ‪ ۱۱‬واحد‬ ‫صنعت��ی این اس��تان بازدید ک��رد‪ ،‬گفت‪ :‬به چش��م خودم‬ ‫تالش‌های تحسین‌برانگیز صنعتگران و کارآفرینان را دیدم‬ ‫که با توس��عه و رونق تولید موجب اشتغال هزاران جوان در‬ ‫مجموعه‌های صنعتی شدند‪.‬‬ ‫سرپرس��ت بانک صنعت و معدن آذربایجان ش��رقی نیز‬ ‫اظهار کرد‪ :‬بخش عمده واحدهای تولیدی اس��تان به علت‬ ‫نوسانات ارز مشکل نقدینگی دارند و در واقع نقدینگی مورد‬ ‫نیاز آنها ‪ ۳‬برابر شده است‪.‬‬ ‫در نشست زغال‌سنگی‌ها با بورسی‌ها اعالم شد‪:‬‬ ‫بورس به کمک توسعه صنعت زغال‌سنگ می‌آید‬ ‫نماین��ده م��ردم ب��وکان در مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی‪ ،‬کنترل جذابیت بازاره��ای رقیب بازار‬ ‫س��رمایه را در هدایت نقدینگ��ی به بورس موثر‬ ‫دانست‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری خانه ملت‪ ،‬محمدقسیم‬ ‫عثمانی درب��اره وضعیت بازار ب��ورس‪ ،‬گفت‪ :‬به‬ ‫طور طبیعی‪ ،‬حرکت نقدینگی به س��مت بورس‬ ‫نکته مثبتی اس��ت اما این کار باید اصولی انجام‬ ‫شود‪.‬‬ ‫این عضو کمیس��یون اصل ‪ ۹۰‬مجلس شورای‬ ‫اسالمی ادامه داد‪ :‬دائمی شدن معافیت مالیاتی‬ ‫معام�لات س��هام می‌توان��د روی تقوی��ت بازار‬ ‫س��رمایه تاثیر مثبت داش��ته باشد اما باید توجه‬ ‫ش��ود این ن��وع معافیت مالیات��ی‪ ،‬روی خرید و‬ ‫فروش‌های خرد سهام خیلی تاثیرگذار نیست و‬ ‫بیش��تر روی حجم‌های عمده معامالت سهام در‬ ‫بورس موثر است‪.‬‬ ‫نماین��ده م��ردم ب��وکان در مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی افزود‪ :‬در صورتی که جذابیت بازارهای‬ ‫رقیب بازار س��رمایه کم باش��د به طور اتوماتیک‬ ‫بخ��ش قابل توجه��ی از نقدینگی‌ه��ای خرد به‬ ‫سمت بازار بورس روانه می‌شود‪.‬‬ ‫عثمانی تصریح کرد‪ :‬اگر شرایط به نحوی شود‬ ‫که نقدینگی‌های خرد به س��مت بورس هدایت‬ ‫ش��وند تا در اختی��ار بخش تولید ق��رار بگیرند‬ ‫می‌ت��وان گفت اتف��اق خوبی در اقتص��اد افتاده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی درب��اره تاثی��ر س��واد مال��ی در هدای��ت‬ ‫نقدینگی به بورس گفت‪ :‬طبیعی است که سواد‬ ‫مالی می‌توان��د به تقویت بازار بورس کمک کند‬ ‫اما مشکل بورس کش��ور ما‪ ،‬فقط نداشتن سواد‬ ‫مالی نیس��ت چراکه خیلی وقت‌ه��ا تحلیل‌های‬ ‫اقتصادی با روند اقتصادی بازار سرمایه متفاوت‬ ‫است‪.‬‬ ‫ای��ن نماین��ده م��ردم در دوره ده��م مجلس‬ ‫شورای اسالمی یادآور ش��د‪ :‬با کنترل بازارهای‬ ‫رقی��ب بازار بورس می‌ت��وان بخش قابل توجهی‬ ‫از نقدینگی‌های خرد را به س��مت بورس س��وق‬ ‫داد‪ .‬در زمینه معافیت معامالت بورس از مالیات‬ ‫بر عایدی سرمایه نیز می‌توان گفت برای تقویت‬ ‫این ب��ازار می‌ت��وان بخش ب��ورس را از موضوع‬ ‫مالی��ات بر عایدی س��رمایه معاف ک��رد تا بازار‬ ‫سرمایه تقویت شود‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه‌ای‬ ‫تاثیر مثبت معافیت‬ ‫مالیاتی بر معامالت عمده‬ ‫در بورس‬ ‫گروه معدن‪:‬‬ ‫رئیس س��ازمان بورس و اوراق به��ادار با بیان‬ ‫اینکه زغال‌سنگ از عناصر مهم ثروت ملی کشور‬ ‫اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬صنعت زغال‌س��نگ ظرفیت چند‬ ‫هزار میلیارد تومانی دارد اما س��هم بازار سرمایه‬ ‫از این میزان منطقی نیست و ما کمک می‌کنیم‬ ‫مسیر توسعه این صنعت در بورس هموار شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬شاپور محمدی‪ ،‬رئیس سازمان‬ ‫بورس و اوراق بهادار‪ ،‬مدیران ارش��د بازار سرمایه‬ ‫و محمدرض��ا پورابراهیم��ی‪ ،‬عض��و کمیس��یون‬ ‫اقتصادی مجلس شورای اس�لامی با معدنکاران‬ ‫و تولیدکنندگان زغال‌س��نگ دی��دار و گفت‌وگو‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫ش��اپور محم��دی در ای��ن‬ ‫دیدار که هدف آن توس��عه‬ ‫صنع��ت‬ ‫ظرفیت‌ه��ای‬ ‫زغال‌س��نگ با کم��ک بازار‬ ‫س��رمایه ب��ود‪ ،‬با اش��اره به‬ ‫اینکه توسعه بازارها در همه‬ ‫بورس‌ها از جمله بورس انرژی مورد حمایت نهاد‬ ‫ناظر است‪ ،‬گفت‪ :‬مهم‌ترین عناصر ثروت ملی ما‬ ‫(انرژی) همچون نفت خام‪ ،‬گاز طبیعی‪ ،‬برق و‪...‬‬ ‫در بورس انرژی داد و س��تد می‌شود و امروز این‬ ‫شاپور محمدی‪ :‬برای پذیرش شرکت‌های فعال صنعت‬ ‫زغال‌سنگ در بورس انرژی هیچ محدودیت و مانعی وجود‬ ‫ندارد و هرجا نیز قانون یا روشی به اصالح نیاز داشته‬ ‫باشد‪ ،‬در دستور کار نهاد ناظر قرار خواهد گرفت‬ ‫رکن بازار سرمایه نقش مهمی در اقتصاد ملی ایفا‬ ‫می‌کند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینک��ه در ماده ‪ ۲‬قانون بازار اوراق‬ ‫بهادار ب��ه بازاری ش��فاف‪ ،‬کارا و منصفانه تاکید‬ ‫ش��ده و نهاد ناظر از این اص��ول پیروی می‌کند‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬عرضه زغال‌س��نگ در بورس به کشف نرخ‬ ‫منصفانه منتهی می‌شود‪.‬‬ ‫محمدی ادامه داد‪ :‬برای پذیرش ش��رکت‌های‬ ‫فعال صنعت زغال‌س��نگ در ب��ورس انرژی هیچ‬ ‫محدودیت و مانعی وجود ندارد و هرجا نیز قانون‬ ‫یا روش��ی به اصالح نیاز داشته باشد‪ ،‬در دستور‬ ‫کار نهاد ناظر قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫سخنگوی س��ازمان بورس تاکید کرد‪ :‬توسعه‬ ‫ب��ازار همه کاالهای قابل عرضه در بورس همواره‬ ‫مورد اس��تقبال س��ازمان اس��ت و خوش��بختانه‬ ‫زغال‌س��نگ از ش��رایط خوبی ب��رای حضور در‬ ‫خانواده بازار س��رمایه برخوردار است زیرا سابقه‬ ‫عرضه در بورس را دارد‪ ،‬بنابراین مس��یر توس��عه‬ ‫این صنعت در بازار سرمایه هموار است‪.‬‬ ‫محمدی ابراز امیدواری کرد در آینده ش��اهد‬ ‫عرضه‌های مستمر زغال‌سنگ در بورس باشیم و‬ ‫ادامه داد‪ :‬امیدوارم این بازار زنده ش��ود و بورس‬ ‫انرژی مرجع قیمت‌گذاری زغال‌سنگ باشد‪.‬‬ ‫دبی��ر ش��ورای‌عالی ب��ورس ب��ا بی��ان اینک��ه‬ ‫زغال‌س��نگ یکی از صنایع مهم کش��ور به شمار‬ ‫می‌رود‪ ،‬افزود‪ :‬صنع��ت زغال می‌تواند به یکی از‬ ‫مهم‌ترین صنایع بورسی کشور تبدیل شود‪.‬‬ ‫‹ ‹ب�ازار س�رمایه‪ ،‬کلی�د رف�ع دغدغ�ه‬ ‫قیمت‌گذاری است‬ ‫محمدرض��ا پورابراهیم��ی‪ ،‬عض��و کمیس��یون‬ ‫اقتصادی مجلس ش��ورای اس�لامی نی��ز با بیان‬ ‫اینک��ه در ‪ ۲‬س��ال گذش��ته و با ت�لاش انجمن‬ ‫صنفی زغال‌س��نگ‪ ،‬ش��اهد بهبود ش��رایط این‬ ‫صنعت بودیم‪ ،‬افزود‪ :‬یکی از دغدغه‌های صنعت‬ ‫زغال‌س��نگ کش��ف نرخ عادالنه اس��ت و بورس‬ ‫ان��رژی و نهاد ناظر بازار س��رمایه‪ ،‬کلید حل این‬ ‫دغدغه هستند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬امروز شرایط برای‬ ‫شروع فصل جدید صنعت زغال‌سنگ با مکانیسم‬ ‫بورس مهیاس��ت و ابزار تعیین ن��رخ عادالنه در‬ ‫بورس انرژی وجود دارد‪ .‬خوش��بختانه در سمت‬ ‫تقاضای زغال‌سنگ نیز ظرفیت‌های جدیدی در‬ ‫حال شکل‌گیری است‪.‬‬ ‫عض��و کمیس��یون اقتصادی مجلس ش��ورای‬ ‫اسالمی با اشاره به اینکه باید نگاه ویژه‌ای به بازار‬ ‫سرمایه داش��ت‪ ،‬ابراز امیدواری کرد با مکانیسم‬ ‫بورس شاهد توسعه صنعت زغال‌سنگ باشیم‪.‬‬ ‫پورابراهیم��ی تصریح کرد‪:‬‬ ‫چنانچ��ه قیمت‌ها ش��فاف‬ ‫شود‪ ،‬صنعت زغال‌سنگ در‬ ‫کش��ور رش��د و توس��عه‬ ‫می‌یابد‪ .‬عرضه ‪ ۲۰‬درصدی‬ ‫س��هام ش��رکت‌های زغال‌‬ ‫س��نگی در بازار س��رمایه به معنای تامین مالی‬ ‫‪۲۰‬درصدی این بازار و افزایش ظرفیت‌های تولید‬ ‫است‪.‬‬ ‫برای نخستین بار‬ ‫‹ ‹بورس‪ ،‬بهترین موقعیت برای عرضه‬ ‫محصوالت‬ ‫در ادام��ه‪ ،‬محم��د مجته��دزاده‪ ،‬رئیس انجمن‬ ‫زغال‌س��نگ ایران نیز با تاکید بر اینکه هر کاالیی‬ ‫ک��ه به بورس وارد ش��ود‪ ،‬بهترین موقعیت بازار را‬ ‫تجربه می‌کند‪ ،‬گفت‪ :‬البته زغال‌س��نگ مش��تری‬ ‫انحصاری دارد‪،‬؛ بنابراین ممکن اس��ت شرایط آن‬ ‫با سایر کاالها متفاوت باشد‪.‬‬ ‫مجتهدزاده ضمن اش��اره به‬ ‫اینکه شفافیت‪ ،‬قیمت‌گذاری‬ ‫عادالنه‪ ،‬س��رعت تس��ویه و‬ ‫نظ��ارت قانون��ی‪ ،‬مهم‌ترین‬ ‫ویژگی‌ه��ای بازار س��رمایه‬ ‫اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬ما تمایل داریم‬ ‫بازار زغال‌سنگ در بورس توسعه داشته باشد‪ .‬با این‬ ‫حال اکنون مشکل ما بیشتر مربوط به زمان تسویه‬ ‫اس��ت ت��ا نرخ‌گ��ذاری‪ .‬وی ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه‬ ‫مصرف‌کنن��دگان عم��ده هم باید ب��رای خرید این‬ ‫محصول از بورس تشویق شوند‪ ،‬ابراز امیدواری کرد‬ ‫راه عرضه زغال‌س��نگ در بورس هموارتر شود زیرا‬ ‫بورس محل مناسبی برای تعیین نرخ این محصول‬ ‫اس��تراتژیک است و همیش��ه نمی‌توان با چانه‌زنی‪،‬‬ ‫قیمت‌ها را مشخص کرد‪.‬‬ ‫سازمان حسابرسی صورت‌های مالی منتهی به سال ‪ ۹۷‬ایمپاسکو را مقبول اعالم کرد‬ ‫در مجمع عمومی س��االنه شرکت تهیه و تولید مواد معدنی‬ ‫ایران‪ ،‬سازمان حسابرسی‪ ،‬صورت‌های مالی منتهی به سال ‪۹۷‬‬ ‫ایمپاسکو را مقبول اعالم کرد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی ایمپاس��کو‪ ،‬برای نخس��تین بار از‬ ‫تاریخ تاس��یس‪ ،‬صورت‌های مالی ش��رکت تهیه و تولید مواد‬ ‫معدنی ایران منتهی به س��ال ‪ ۹۷‬از طرف سازمان حسابرسی‪،‬‬ ‫اظهار نظر مقبول گرفت‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی ش��رکت تهیه و تولید مواد معدنی‬ ‫ایران‪ ،‬خداداد غریب‌پور‪ ،‬رئیس هیات عامل ایمیدرو در جلسه‬ ‫مجمع ساالنه ایمپاسکو که در محل این شرکت برگزار شد‪ ،‬با‬ ‫بیان این مطلب گفت‪ :‬ش��رکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران‬ ‫در زمین��ه واگذاری طرح‌ها و مجتمع‌ه��ا به بخش خصوصی‪،‬‬ ‫عملکرد مثبتی داش��ته اس��ت؛ به همین دلیل اجرای طرح‌ها‬ ‫و مدیری��ت مجتمع‌های جدید ازجمله تیتانیوم کهنوج‪ ،‬طالی‬ ‫زرشوران و پترولیوم کک اروند را در سال جاری به این شرکت‬ ‫واگذار کردیم‪.‬‬ ‫وی در ادامه افزود‪ :‬ش��رکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران‪،‬‬ ‫بازوی اجرایی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی‬ ‫ایران اس��ت و ایمی��درو باید بازوی توانمندس��ازی فنی بخش‬ ‫معدن و صنایع معدنی باشد‪.‬‬ ‫غریب‌پور خاطرنش��ان کرد‪ :‬در س��ال ‪ ۹۸‬انج��ام ‪ ۱۰۰‬هزار‬ ‫کیلومتر مربع اکتش��افات مقدماتی ماده معدنی در دستور کار‬ ‫شرکت تهیه و تولید مواد معدنی است‪ ،‬ضمن اینکه باید طرح‬ ‫احیای معادن کوچک‌مقیاس پررنگ‌تر دیده شود‪.‬‬ ‫وی تصری��ح ک��رد‪ :‬ح��دود ‪ ۱۰‬درص��د از ‪ ۴۵۰‬میلیون تن‬ ‫ماده معدنی که س��االنه در کشور اس��تخراج می‌شود‪ ،‬زیر نظر‬ ‫ایمپاسکو است و رقم نسبتا زیادی است‪.‬‬
‫وزی��ر صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت گفت‪ :‬اس��تخراج از معادن‬ ‫منافات��ی ب��ا مبانی زیس��ت‌محیطی و منابع طبیع��ی ندارد‪ .‬به‬ ‫گزارش مهر‪ ،‬رضا رحمانی پیش ازظهر جمعه در نشس��ت رفع‬ ‫موان��ع تولید غرب مازندران در چالوس با اش��اره به بازدیدها از‬ ‫معادن و واحدهای صنعتی غرب مازندران اظهار کرد‪ :‬در حوزه‬ ‫معادن‪ ،‬کار استخراج از معدن منافاتی با مبانی زیست‌محیطی‬ ‫و مناب��ع طبیعی ندارد‪ .‬وی افزود‪ :‬در کش��ورهایی که ش��رایط‬ ‫مازندران را دارند‪ ،‬کار صنعت و معدن تعطیل نیست و استخراج‬ ‫از مع��دن انجام می‌ش��ود‪ .‬با توجه به پیش��رفت علم‪ ،‬وضعیت‬ ‫صنعت و معدن درحال‌حاضر بس��یار متفاوت اس��ت‪.‬رحمانی با‬ ‫استخراج معدن منافاتی با مبانی زیست‌محیطی ندارد‬ ‫عنوان اینکه در حوزه صنعتی پیشرفت‌های چشمگیری داریم‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬درحال‌حاضر در ده‌ها شهر برای تصفیه فاضالب در حال‬ ‫امضای قرارداد هس��تیم و این را پیش��رفت علم و فناوری برای‬ ‫ما مهیا کرده اس��ت‪.‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت یادآور ش��د‪:‬‬ ‫در روزهای آینده‪ ،‬کارخانه اس��ید مس در سرچشمه راه‌اندازی‬ ‫می‌ش��ود که نش��ان می‌دهد صنعت برای حفظ محیط‌زیست‬ ‫حساس��یت الزم را دارد و حفظ مس��ائل زیست‌محیطی و رونق‬ ‫تولید‪ ،‬وظیفه همگانی است‪.‬وی با اظهار اینکه اکتشاف معادن‬ ‫در مازن��دران در حال انجام اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬آین��ده مازندران در‬ ‫حوزه معادن افق روش��نی دارد زیرا توس��عه استان را نمی‌توان‬ ‫متوقف کرد و مازندران استانی است که کشور را اداره می‌کند‪.‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با بیان اینکه س��رمایه در گردش‪،‬‬ ‫مش��کل واحدهای تولیدی به ش��مار می‌رود‪ ،‬گفت‪ :‬برای رونق‬ ‫تولی��د باید کار جهادی انج��ام دهیم و به فرمایش رهبر معظم‬ ‫انق�لاب عمل کنیم‪ .‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با بیان اینکه‬ ‫‪ ۷‬محور و ‪ ۳۵‬برنامه برای رونق تولید در س��ال جاری طراحی‬ ‫ش��ده است‪ ،‬گفت‪ :‬رونق تولید‪ ،‬توسعه صادرات‪ ،‬فناوری‪ ،‬بازار و‬ ‫مباحث مالی و بهبود فضای کس��ب و کار‪ ،‬از محورهای توسعه‬ ‫کس��ب و کار هستند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬توسعه در استان مازندران‬ ‫را نباید متوقف کنیم و نگوییم مردم ساخت‌وساز انجام ندهند‪.‬‬ ‫معدن‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 6‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 25‬ذی‌القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 28‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره ‪213‬‬ ‫باید به دنبال کاهش هزینه‌ها برای مردم باش��یم و اگر رعایت‬ ‫کنیم و تعداد محدودی واحد معدنی را مجوز بدهیم‪ ،‬از تخریب‬ ‫منابع طبیعی و برداشت‌های غیرمجاز نیز جلوگیری می‌کنیم‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫اهمیت استارت‌آپ‌ها‬ ‫در رشد معدن‬ ‫مصطفی غنیمتی‬ ‫کارشناس معدن‬ ‫ورود استارت‌آپ‌ها به حوزه معدن‬ ‫ساخت توری‌هایی که محافظ سنگ اسلب است‬ ‫‹ ‹معدن از استارت‌آپ‌ها راضی نیست‬ ‫امی��ر بیژن یثربی‪ ،‬اس��تاد‬ ‫دانشگاه صنعتی امیرکبیر‬ ‫و برگزی��ده بنی��اد مل��ی‬ ‫نخب��گان کش��ور در علوم‬ ‫زمین با اشاره به تاریخچه‬ ‫ش��کل‌گیری و حمایت از‬ ‫دانش‌بنیان‌ه��ا در کش��ور اظه��ار ک��رد‪ :‬پای��ه‬ ‫شکل‌گیری دانش‌بنیان‌ها‪ ،‬همکاری با ایرانی‌های‬ ‫متخصص غیر مقیم بود‪ .‬به‌این‌ترتیب نخس��تین‬ ‫دانش‌بنیان‌ه��ا را ایرانیان متخص��ص غیر مقیم‬ ‫پایه‌گذاری کردند‪ .‬نخس��تین بار در سالن سران‬ ‫کش��ورهای اس�لامی از ایرانی‌هایی که در زمینه‬ ‫علمی و اقتصادی‪ ،‬تخصص داش��تند دعوت شد‬ ‫حضور به هم رسانند و دانش و سرمایه خود را به‬ ‫کشور آورده و به وطن خود خدمت کنند‪.‬‬ ‫یثربی ادامه داد‪ :‬دولت نهم و دهم و در ادامه آن‬ ‫در دولت یازدهم و دوازدهم دکتر س��تاری نقش‬ ‫موث��ری در دعوت از ایرانی‌های خارج از کش��ور‬ ‫داش��تند‪ .‬به‌این‌ترتیب با دع��وت معاونت علمی‬ ‫ریاس��ت جمهوری‪ ،‬برخی از افراد متخصص وارد‬ ‫کشور شدند‪.‬‬ ‫در ادامه‪ ،‬به بخش��ی از این افراد متخصص مجوز‬ ‫ش��رکت‌های دانش‌بنیان داده ش��د‪ .‬این اس��تاد‬ ‫دانشگاه در پاسخ به این پرسش که بخش معدن‬ ‫چه س��همی از دانش‌بنیان یا استارت‌آپ‌ها دارد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬متاس��فانه در حوزه دانش‌بنیان اتفاق‌های‬ ‫دیگ��ری افت��اد که بخ��ش مع��دن از آن راضی‬ ‫نیس��ت چراکه در این حوزه خواستیم یک شبه‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه‌ای‬ ‫منیر حضوری‪:‬‬ ‫ام��روز ب��ا اس��تفاده از فناوری‌ه��ای مدرن و‬ ‫مواد خام در ش��رکت‌های دانش‌بنیان می‌توانیم‬ ‫محصوالتی را تولید کنیم که دارای ارزش‌افزوده‬ ‫بس��یار باال هس��تند‪ .‬درواقع تبدیل مواد خام به‬ ‫مواد باارزش افزوده مزیتی اس��ت که شرکت‌های‬ ‫دانش‌بنی��ان دارند‪ .‬در ش��رایطی ک��ه اقتصاد ما‬ ‫وابس��ته به درآمدهای نفتی اس��ت و با توجه به‬ ‫تحریم‌ها و ضعف ما در تامین قطعات و مواد اولیه‬ ‫در صنایع و معادن‪ ،‬اهمیت دادن به دانش‌بنیان‌ها‬ ‫می‌تواند راه گریزی برای رشد اقتصادی باشد‪.‬‬ ‫درحال‌حاض��ر ش��رکت‌های دانش‌بنی��ان و‬ ‫اس��تارت‌آپ‌ها در ایران توانس��ته‌اند در نهادها و‬ ‫س��ازمان‌های مختلف جای خ��ود را باز کنند‪ .‬با‬ ‫توجه به دانش فنی باالیی که در این ش��رکت‌ها‬ ‫وجود دارد و ارزش‌افزوده باالی کاالیی که تولید‬ ‫می‌کنن��د می‌توانند در کن��ار تامین نیاز داخلی‪،‬‬ ‫مزیت صادراتی بس��یار مهمی را هم ایجاد‌کنند‪.‬‬ ‫در ای��ن روند‪ ،‬دولت با حمایت از این ش��رکت‌ها‬ ‫می‌تواند نقش مهم��ی را در اقتصاد پیش رو ایفا‬ ‫کند‪.‬‬ ‫روزگار معدن درباره اهمیت نقش دانش‌بنیان‌ها‬ ‫در اقتصاد کش��ور و حوزه معدن‪ ،‬با کارشناس��ان‬ ‫معدن و متخصصان ش��رکت‌های دانش‌بنیان به‬ ‫گفت‌وگو نشسته است‪.‬‬ ‫امیر بیژن یثربی‪ :‬هرچند امروز معاون علمی و فناوری ریاست‬ ‫جمهوری از استارت‌آپ‌ها حمایت می‌کند اما آن دسته‌ای بیشتر‬ ‫حمایت می‌شوند که در لحظه پول‌ساز هستند‪ .‬دراین‌زمینه‬ ‫به مواردی مثل اسنپ و تپسی می‌توان اشاره کرد‬ ‫ره صدس��اله برویم‪ .‬هرچند ام��روز معاون علمی‬ ‫و فن��اوری ریاس��ت جمهوری از اس��تارت‌آپ‌ها‬ ‫حمایت می‌کند اما آن دس��ته‌ای بیشتر حمایت‬ ‫می‌شوند که در لحظه پول‌ساز هستند‪ .‬دراین‌بین‬ ‫به مواردی مثل اس��نپ و تپس��ی می‌توان اشاره‬ ‫کرد‪ .‬یثربی تاکید کرد‪ :‬به‌این‌ترتیب نگاهی که به‬ ‫معدن وجود دارد‪ ،‬بیشتر حالت سرمایه‌گذارانه و‬ ‫هزینه‌بر بودن است‪.‬‬ ‫در این روند متاسفانه نمی‌دانند که آیا این هزینه‬ ‫بازپرداخت دارد؟ یثربی ب��ا بیان اینکه در حوزه‬ ‫اس��تارت‌آپ‌ها در بخ��ش معدن خیل��ی کم کار‬ ‫شده است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در حوزه استارت‌آپ‌ها در‬ ‫بخش معدن نه معاون علمی و فناوری ریاس��ت‬ ‫جمهوری کار شایس��ته‌ای انجام داده و نه س��ایر‬ ‫بخش‌های معدنی کشور کار چندانی کرده‌اند‪.‬‬ ‫او ب��ه ط��ور مث��ال ب��ه صن��دوق حمای��ت از‬ ‫پژوهش��گران جوان اش��اره کرد و گف��ت‪ :‬به این‬ ‫مرکز ‪ ۲‬پروژه معدنی دادیم که در راستای تامین‬ ‫نیاز مبرم بخش معدن کش��ور بود اما طرح اولیه‬ ‫ما رد ش��د و مطرح کردند ک��ه در حوزه فعالیت‬ ‫ما قرار نمی‌گیرد‪ .‬برای دلیل این مس��ئله باید به‬ ‫یتیم واقع ش��دن معدن اشاره کرد و اینکه کسی‬ ‫آن را نمی‌بیند‪ .‬این اس��تاد دانشگاه در پاسخ به‬ ‫این پرسش که چرا استارت‌آپ‌ها در بخش معدن‬ ‫مهم هس��تند و چه کمک��ی می‌توانند به اقتصاد‬ ‫ایران کنند‪ ،‬گفت‪ :‬درحال‌حاضر مش��کل اساسی‬ ‫ما در ش��رایط تحریم‪ ،‬تامی��ن قطعات صنعت و‬ ‫معدن در اکتش��اف‪ ،‬اس��تخراج و فرآوری است‪.‬‬ ‫درحال‌حاض��ر خیلی از ش��رکت‌های دانش‌بنیان‬ ‫می‌توانند در تولید قطعه برای معادن کشور نقش‬ ‫موثری داش��ته باش��ند و قطعه‌های مورد نیاز را‬ ‫بس��ازند‪ .‬او تاکید کرد‪ :‬این ش��رکت‌ها می‌توانند‬ ‫اس��تعالم بگیرند و بازاریابی کنند‪ ،‬بخش معدن‬ ‫هم چه خصوصی و چه دولتی به آنها اعتماد کند‬ ‫و نمونه در اختیارش��ان قرار دهد و بعد دست به‬ ‫تولید بزند‪ .‬به این ترتیب در شرایطی که ارزآوری‬ ‫برای ما دشوار است باید کاری نکنیم که ارزبری‬ ‫از کشور داشته باشیم‪.‬‬ ‫‹ ‹استارت‌آپ‌ها نیازمند حمایت‬ ‫حسام سردارلو‪ ،‬کارشناس‬ ‫فع��ال در ش��رکت‌های‬ ‫دانش‌بنیان درباره اهمیت‬ ‫فعالی��ت دانش‌بنیان‌ه��ا و‬ ‫اس��تارت‌آپ‌ها ب��ه روزگار‬ ‫معدن گفت‪ :‬ش��رکت‌های‬ ‫دانش‌بنی��ان می‌توانند خدمات��ی را ارائه دهند تا‬ ‫کاالهای��ی ک��ه می‌مانند و فرس��وده می‌ش��وند‬ ‫بازسازی و احیا شوند‪.‬‬ ‫به‌ط��ور مثال فعالیت این دس��ته از ش��رکت‌ها‬ ‫در تولی��د‪ ،‬خدم��ات‌ترمی��م‪ ،‬مرمت‪ ،‬بازس��ازی‬ ‫س��نگ‌های س��اختمانی و مفروش که در مراکز‬ ‫تج��اری از آنه��ا اس��تفاده می‌ش��ود‪ ،‬س��تودنی‬ ‫است‪.‬‬ ‫ای��ن کارش��ناس فع��ال در ش��رکت‌های‬ ‫دانش‌بنیان درب��اره بکر بودن ایده دانش‌بنیان‌ها‬ ‫گفت‪ :‬این دس��ته از ش��رکت‌ها بر اساس دانشی‬ ‫فعالیت می‌کنند که کس��ی س��راغ آنه��ا نرفته‬ ‫است‪.‬‬ ‫به‌طور مثال ت��ا پیش‌ازاین تولیدکننده رزین‬ ‫در ایران به تعداد انگشت‌ش��مار داش��تیم و همه‬ ‫نیازمندی‌های‌مان را وارد می‌کردیم اما بر اساس‬ ‫دانش داخلی توانستیم این محصول را در کشور‬ ‫تولید کنیم‪.‬‬ ‫س��ردارلو اظه��ار ک��رد‪ :‬اگ��ر هن��گام ب��رش‬ ‫کوچک‌تری��ن ضرب��ه و خراش��ی ب��ه س��نگ‬ ‫اس��لب بخ��ورد‪ ،‬خرد می‌ش��ود و وا م��ی‌رود اما‬ ‫تولیدکنندگان داخل��ی و در اصل دانش‌بنیان‌ها‬ ‫توری‌های��ی را تولی��د کرده‌اند ک��ه محافظ این‬ ‫سنگ‌هاس��ت‪ .‬کیفیت ای��ن توری‌ه��ا ‪ ۱۰‬برابر‬ ‫کیفیت توری‌های وارداتی چینی اس��ت‪ ،‬ضمن‬ ‫اینکه نرخ آنها پایین‌تر است‪.‬‬ ‫ای��ن کارش��ناس فع��ال در ش��رکت‌های‬ ‫دانش‌بنیان در پاسخ به این پرسش که چقدر از‬ ‫دانش‌بنیان‌ها در کش��ور حمایت می‌شود‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬بیشترین حمایت‌ از دانش‌بنیان‌ها به‌وسیله‬ ‫صندوق زیست‌فناوری بوده است‪.‬‬ ‫درواقع بیش��تر ش��رکت‌هایی که دانش‌بنیان‬ ‫شده‌اند بدون حمایت شرکت‌های زیست‌فناوری‬ ‫به‌جایی نمی‌رس��یدند اما اگ��ر بخواهیم وضعیت‬ ‫حمایت��ی ای��ن ش��رکت‌ها را بررس��ی کنی��م‬ ‫درمی‌یابیم چون دانش‌بنیان‌ها حمایت چندانی‬ ‫از دولت و معاونت علمی دریافت نکرده‌اند‪ ،‬از راه‬ ‫تامین خصوصی فعالیتمی‌کنند‪.‬‬ ‫س��ردارلو در پاس��خ ب��ه این پرس��ش که چه‬ ‫انتظاری از دولتی‌ها دارید‪ ،‬بیان کرد‪ :‬از کس��انی‬ ‫که در این حوزه فعالی��ت می‌کنند انتظار داریم‬ ‫کم��ک کنند ک��ه بتوانیم در تامین م��واد اولیه‬ ‫قوی‌تر عمل کنیم‪.‬‬ ‫ل‬ ‫ازآنجایی‌که ما در تامین برخی مواد مش��ک ‌‬ ‫داریم‪ ،‬مجبور به واردات آنها هس��تیم‪ .‬البته این‬ ‫موض��وع را ب��ا وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫مط��رح کردی��م تا بتوانی��م ص��ادرات در مقابل‬ ‫واردات داش��ته باش��یم‪ .‬تاکن��ون همکاری‌هایی‬ ‫ه��م در ای��ن زمین��ه ش��ده ام��ا کام��ل نبوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫این کارشناس فعال در شرکت‌های دانش‌بنیان‬ ‫با اش��اره به س��امانه س��نا و ارز نیمایی گفت‪ :‬ما‬ ‫مق��دار زیادی ارز صادراتی به‌دس��ت آوردیم اما‬ ‫نتوانس��تیم در مقابل آن واردات ارز انجام دهیم‪.‬‬ ‫به این معنی که کاال صادر کرده‌ایم و آن شرکت‬ ‫خارجی هم مبلغ مشخص را واریز کرده اما پولی‬ ‫به‌دس��ت نیاورده‌ایم و تمام ارز در بانک توس��عه‬ ‫صادرات مانده است‪.‬‬ ‫او تاکی��د کرد‪ :‬به خاطر اینکه س��امانه س��نا‬ ‫گنگ است‪ ،‬از بانک طلبکار هستیم و نمی‌توانیم‬ ‫درست فعالیت کنیم‪.‬‬ ‫مجمع عمومی گل‌گهر قانونی بود‬ ‫کرد‪ :‬با توجه به بررسی‌ها‪ ،‬درخواست دوباره تشکیل دادن جلسه‬ ‫مجم��ع فوق‌الع��اده گل‌گهر به منظور انتخاب هیات مدیره از نظر‬ ‫ما فاقد وجاهت قانونی اس��ت و سازمان بورس نیز برخالف قانون‬ ‫و مقررات‪ ،‬اطالعیه برگزاری آن را در س��امانه کدال منتشر کرده‬ ‫خبر‬ ‫تامین آب شرب یزد‬ ‫مع��اون وزیر نی��رو در امور آب و آبفا ب��ا تاکید بر لزوم‬ ‫تدوین س��ند توس��عه استانی یزد در راس��تای مدیریت‬ ‫منابع آبی و توس��عه‪ ،‬گفت‪ :‬به هر قیمتی آب ش��رب یزد‬ ‫را تامی��ن می‌کنیم اما مدیریت س��ایر بخش ها بر عهده‬ ‫مس��ئوالن استان است‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬قاسم تقی‌زاده‬ ‫خامسی در کارگروه تخصصی آب که با حضور مسئوالن‬ ‫اس��تانی برگزار شد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬ش��اید نتوان صددرصد‬ ‫این موضوع را تایید ک��رد اما اتفاق‌هایی که به تازگی در‬ ‫جهان و کش��ور رخ داده‪ ،‬نش��ان می‌دهد به سمت تغییر‬ ‫اقلیم پیش می‌رویم‪ .‬وی با اش��اره به اینکه مسئله اصلی‬ ‫اس��تان مربوط به آب اس��ت و همه تصمیم‌های اساسی‬ ‫اس��تان بر محور محدودیت‌های آب است‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫یزد‪ ،‬اس��تانی صنعتی و دومین اس��تان معدنی کش��ور‬ ‫اس��ت‪ ،‬به گونه‌ای که در زمینه تولید ثروت برای کش��ور‬ ‫در ‪ ۸‬گروه نخس��ت ق��رار دارد؛ بنابراین محدودیت‌های‬ ‫آبی این اس��تان باید برطرف شوند‪ .‬موسوی اظهار کرد‪:‬‬ ‫انتظار مردم یزد این اس��ت که دس��ت‌کم ‪ ۱۰۰‬میلیون‬ ‫متر مکعب آب آش��امیدنی تامین ش��ود و در این زمینه‬ ‫کمبودی وجود نداشته باشد که وظیفه حاکمیت است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬این درحالی است که حاکمیت رفتار متقابلی‬ ‫با یزدی‌ها ن��دارد؛ بنابراین به راحتی ث��روت یزد و مواد‬ ‫اس��تخراجی از معادن آن را به اس��تان دیگری می‌برند و‬ ‫چندین هزار نفر ش��غل در اینجا از دست می‌رود‪ ،‬ما هم‬ ‫فقط می‌توانیم بگوییم چون آب نداریم‪ ،‬ببرید!‬ ‫قدردانی از شرکت‌های برتر‬ ‫معدنی در کرمان‬ ‫عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی‪:‬‬ ‫محمدرض��ا پورابراهیمی‪ ،‬عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس‬ ‫شورای اسالمی و نماینده مردم کرمان و راور درباره دوباره برگزار‬ ‫ش��دن مجمع انتخاب اعضای هیات مدیره شرکت گل‌گهر گفت‪:‬‬ ‫بررسی‌ها حاکی است مجمع شرکت گل‌گهر که ‪ ۹‬تیر برگزار شد‪،‬‬ ‫بر اس��اس ضوابط و مقررات و به ش��کل قانونی بوده و در مجمع‪،‬‬ ‫تمام الزامات قانونی س��ازمان بورس و قانون تجارت لحاظ ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گزارش ایلنا وی اظهار کرد‪ :‬این موضوع که در زمان برگزاری‬ ‫مجمع مجموعه‌ای که به صورت قانونی و متعارف سهام‌شان را با‬ ‫یکدیگ��ر تجمیع کنن��د و عضو هیات مدیره تعیین کنند‪ ،‬همواره‬ ‫وج��ود داش��ته و در آینده نیز این وضعیت ادامه خواهد داش��ت‬ ‫ام��ا جای تعجب اس��ت که پس از برگزاری مجمع‪ ،‬ش��اهد رفتار‬ ‫غیرحرف��ه‌ای و خ��ارج از ضوابط و مق��ررات از طرف بخش‌هایی‬ ‫بودیم که خودش��ان باید به قانون پایبند باشند زیرا این بخش‌ها‬ ‫به دولت وابس��ته هس��تند‪ .‬عضو کمیس��یون اقتص��ادی مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی و نماینده مردم کرم��ان و راور در ادامه تاکید‬ ‫اس��تارت‌آپ‌ها به توس��عه و ن��وآوری در حوزه‌های‬ ‫فرس��وده و جامانده توجه می‌کنند‪ .‬این ش��رکت‌ها در‬ ‫حوزه معدن می‌توانند در زمینه بروزرسانی روش‌هایی‬ ‫که در ماشین‌آالت و ابزارآالت معدنی استفاده می‌شوند‬ ‫از جمله شناسایی‪ ،‬اکتشاف‪ ،‬استخراج و‪ ...‬نقش موثری‬ ‫ایفا کنند‪ .‬کش��ورهای پیشرفته‪ ،‬این مهم را دریافته‌اند‬ ‫و تم��ام مراحل کار معدن را به ه��م وصل می‌کنند و با‬ ‫اس��تفاده از آخرین فناوری‌ها سعی می‌کنند اکتشاف و‬ ‫اس��تخراج را به بهترین شیوه انجام دهند‪ ،‬در حالی که‬ ‫در ایران به خاطر تحریم‌ها نتوانسته‌ایم از فناوری‌های‬ ‫روز دنیا بهره چندان��ی ببریم‪ .‬بنابراین انتظار داریم که‬ ‫اس��تارت‌آپ‌ها در این حوزه فعالیت کرده و نقاط ضعف‬ ‫بخش معدن را با توجه به شرایط اقتصادی فعلی جبران‬ ‫کنند‪ .‬وقتی زمینه اکتشاف و استخراج در حوزه معدن‬ ‫را بررسی می‌کنیم می‌بینیم یکی از دالیلی که ما در این‬ ‫حوزه به صورت جزیره‌ای عمل می‌کنیم و در آن ضعیف‬ ‫هستیم اس��تفاده از فناوری قدیمی است‪ ،‬درحالی‌که‬ ‫حمایت از اس��تارت‌آپ‌های معدنی باعث می‌ش��ود در‬ ‫این بخش رشد چشمگیر داشته باشیم‪ .‬به طور معمول‬ ‫ش��رکت‌هایی ک��ه در بخش معدن فعالی��ت می‌کنند‬ ‫در ح��وزه پژوه��ش آن‌طور ک��ه باید س��رمایه‌گذاری‬ ‫نمی‌کنن��د؛ بنابرای��ن در زمین��ه تحقی��ق و پژوهش‬ ‫وابسته به اس��تارت‌آپ‌ها هستند و اینجاست که نقش‬ ‫استارت‌آپ‌ها برای شرکت‌های معدنی مهم می‌شود‪.‬‬ ‫است‪ .‬از نظر ما عالوه بر اینکه سازمان بورس از ضوابط و مقررات‬ ‫عدول کرده و باید در این زمینه پاس��خگو باش��د‪ ،‬مجموعه‌ای که‬ ‫درخواس��ت دوباره برگزار ش��دن مجمع را داده نیز امری برخالف‬ ‫قوانین و مقررات انجام داده است‪ .‬پورابراهیمی اضافه کرد‪ :‬حتی‬ ‫اگر بیش��تر س��هامداران نیز دوباره در این مجمع شرکت کنند و‬ ‫دوب��اره برای انتخ��اب اعضای هیات مدیره تصمیم بگیرند به نظر‬ ‫می‌رس��د نوع��ی بدعت در فعالیت‌های اقتصادی و بازار س��رمایه‬ ‫کش��ور اس��ت‪ .‬ضمن اینکه این موضوع سلب اعتماد سهامداران‬ ‫خرد را به همراه خواهد داش��ت و با هیچ گونه منطقی س��ازگاری‬ ‫ندارد‪ .‬به قطع مجلس روی این موضوع پافشاری خواهد کرد‪ .‬این‬ ‫نماینده مجلس در ادامه به فرآیند پیگیری موضوع دوباره برگزار‬ ‫شدن مجمع گل‌گهر از سوی مجلس شورای اسالمی‪ ،‬اشاره و بیان‬ ‫کرد‪ :‬از ابتدا که موضوع به ما گزارش داده شد‪ ،‬نامه‌ای به وزیر امور‬ ‫اقتصادی و دارایی ارسال کردیم‪ .‬وزیر نیز در پاسخ به این نامه با‬ ‫صراحت به س��ازمان بورس دستور دادند که در این زمینه باید بر‬ ‫اساس ضوابط و مقررات عمل شود‪.‬‬ ‫در همایش بزرگداش��ت روز صنعت و معدن اس��تان‬ ‫کرم��ان که با حض��ور معاونان وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت‪ ،‬نمایندگان کرمان در مجلس ش��ورای اسالمی‪،‬‬ ‫ش��هردار‪ ،‬مدیران ارشد و فعاالن عرصه صنعت و معدن‪،‬‬ ‫در س��الن کنفران��س اتاق بازرگانی کرمان برگزار ش��د‪،‬‬ ‫از ش��رکت‌های برتر معدن��ی قدردانی ش��د‪ .‬به گزارش‬ ‫مس‌پرس‪ ،‬در این آیین از واحدهای برگزیده س��ال ‪۹۷‬‬ ‫اس��تان کرمان در ‪ ۴‬حوزه صنعت‪ ،‬معدن‪ ،‬پیشکس��وت‬ ‫صنعتی و معدنی و طرح معدنی قدردانی ش��د‪ .‬ش��رکت‬ ‫مل��ی صنای��ع مس و ش��رکت س��نگ‌آهن گهرزمین از‬ ‫ش��رکت‌هایی بودند که در این آیین از آنها قدردانی شد‪.‬‬ ‫شرکت س��نگ‌آهن گهرزمین به عنوان واحد بهره‌بردار‬ ‫نمونه اس��تان ش��ناخته شد‪ .‬این ش��رکت در استخراج‪،‬‬ ‫تولی��د کنس��انتره و افزایش ن��رخ س��هام از روز عرضه‬ ‫تاکنون رکوردهای قابل توجهی را جابه‌جا کرده اس��ت‪.‬‬ ‫از شرکت ملی صنایع مس ایران نیز با توجه به توانمندی‬ ‫و شایس��تگی‌های الزم به عنوان یک واحد پیشکس��وت‬ ‫معدنی قدردانی شد‪.‬‬
‫صنایع‌معدنی غیرفلزی‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 6‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 25‬ذی‌القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 28‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره ‪213‬‬ ‫یادداشت‬ ‫تاخت‌وتاز شیوه‌نامه‌های‬ ‫غیرکارشناسی‬ ‫بهروز راعی‬ ‫عضو شورای سیاست‌گذاری‬ ‫پایگاه خبری گسترش‌نیوز‬ ‫لزوم ساماندهی جاده کارخانه سیمان مهریز یزد‬ ‫فرماندار مهریز عنوان کرد‪ :‬تردد وس��ایل نقلیه س��بک و‬ ‫سنگین در جاده کارخانه سیمان این شهرستان زیاد است‪،‬‬ ‫ازاین‌رو برای رفاه حال مردم و پیش��گیری از هرگونه حادثه‬ ‫بای��د این جاده س��اماندهی ش��ود و دو بانده ش��دن آن در‬ ‫دستور کار جدی راهداری استان یزد قرار گیرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬رضا زارع‌زاده مهریزی در نشست بررسی‬ ‫مش��کل جاده دسترسی این واحد تولیدی شهرستان افزود‪:‬‬ ‫حل مش��کل در گس��ترش فعالیت‌های ای��ن واحد تولیدی‬ ‫و س��ایر ش��رکت‌ها موثر اس��ت و همکاری و پیگیری اداره‬ ‫کل راهداری منطقه و حمایت اس��تان موجب تس��ریع در‬ ‫ساماندهی این جاده می‌شود‪.‬‬ ‫همچنین مدی��رکل راهداری و حمل‌ونق��ل جاده‌ای یزد‬ ‫عنوان کرد‪ :‬موضوع دو بانده ش��دن جاده کارخانه س��یمان‬ ‫پیگیری می‌شود‪.‬‬ ‫علی علیخانی در ادامه خاطرنش��ان کرد‪ :‬ساماندهی جاده‬ ‫و حل مش��کل برای رونق تولید و کمک به تردد آس��ان و‬ ‫بی‌خطر مدنظر است‪.‬‬ ‫الزم به یادآوری اس��ت که ساالنه حدود یک میلیون تن‬ ‫س��یمان در این واحد صنعتی شهرس��تان تولید که عالوه‬ ‫بر مصرف اس��تان به کش��ورهای همسایه‪ ،‬آس��یای میانه و‬ ‫خلیج‌فارس ارسال می‌شود‪.‬‬ ‫کش��ورهای پاکستان‪ ،‬افغانستان‪ ،‬تاجیکستان‪ ،‬گرجستان‬ ‫و بیش��تر کش��ورهای حوزه خلیج‌فارس از خریداران اصلی‬ ‫سیمان منطقه هستند‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت‪ ،‬کارخانه س��یمان مهریز فعالیت خود را از‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۸۵‬آغاز کرده اس��ت‪ .‬مهریز ‪۱۲۰‬واحد تولیدی و‬ ‫صنعت��ی فعال با ‪۴‬هزار کارگر دارد و مرکز این شهرس��تان‬ ‫‪۵۰‬هزار نفری در ‪ ۳۰‬کیلومتری جنوب شهر یزد قرار دارد‪.‬‬ ‫از مجم��وع راه‌های اس��تان یزد‪۷۲۶ ،‬کیلومت��ر بزرگراه‪،‬‬ ‫‪۶۴۰‬کیلومت��ر راه اصلی‪۹۶۱ ،‬کیلومت��ر راه فرعی و ‪ ۲‬هزار‬ ‫و ‪ ۲۷۴‬کیلومتر راه آس��فالته روستایی زیرپوشش اداره کل‬ ‫راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای قرار دارد‪.‬‬ ‫راه دو بان��ده ج��اده ی��ا بزرگراه��ی دارای دو باند عبور‬ ‫مس��تقل و جدا شده از هم است که به‌طور معمول حرکت‬ ‫در ی��ک باند در جهت رف��ت و در بان��د مخالف در جهت‬ ‫برگشت است‪.‬‬ ‫درپی ابالغیه جدید وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به بورس مطرح شد‬ ‫بهرام سبحانی‪ :‬فوالدی‌ها فلج خواهند شد‬ ‫احمد خوروش‪ :‬وزارت صنعت‌‪ ،‬معدن و تجارت نجات‌دهنده نوردی‌ها‬ ‫‹ ‹فلجی صنعت فوالد با حرکت اشتباه‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫فوالدی‌ه��ا از این ش��یوه‌نامه‬ ‫چندان رضایت ندارند و آن را‬ ‫بحرانی برای تولیدکننده‌های‬ ‫ف��والدی عن��وان می‌کنند و‬ ‫معتقدن��د‪ ،‬بای��د انجم��ن‬ ‫تولیدکنن��دگان فوالد در این‬ ‫موضوع موردمش��ورت قرار می‌گرف��ت‪ .‬این انجمن‬ ‫پیگی��ری برای ملغی ک��ردن آن را مهم‌ترین برنامه‬ ‫خود ب��رای اول هفته عنوان می‌کند‪ .‬تصمیم وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت در این زمینه راه رفتن بر‬ ‫لب��ه پرتگاه اس��ت‪ .‬به گزارش گس��ترش‌نیوز‪ ،‬بهرام‬ ‫س��بحانی‪ ،‬رئیس انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران‬ ‫درب��اره تصمیم‌گیری جدید وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت برای فوالدی‌ها اظهار کرد‪ :‬متاس��فانه وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در بخش��نامه‌ای‪ ،‬بورس کاال‬ ‫را در زمینه فروش شمش فوالد محدود کرده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬براس��اس این بخش��نامه بورس کاال از‬ ‫این پس تنها اجازه فروش شمش فوالد به واحدهای‬ ‫بهین‌یاب را دارد‪ .‬س��بحانی ادامه داد‪ :‬این بخشنامه‬ ‫ب��دون بحث و بررس��ی و یکباره اعالم ش��د و حتی‬ ‫متقاضی و درخواس��ت‌کننده تنظیم این بخش��نامه‬ ‫نیز مش��خص نیس��ت که این امر بحث‌برانگیز است‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه‌ای‬ ‫ارکان مه��م حاکمیت��ی کش��ور هم��واره با ابالغ‬ ‫برنامه‌های منظم‪ ،‬مدون و کارشناسی‌شده چندساله‪،‬‬ ‫به‌دنب��ال ارتقای متوازن وضعیت فرهنگی‪ ،‬اجتماعی‪،‬‬ ‫اقتصادی کشور است‪ .‬هدف اصلی وضع شیوه‌نامه‌ها با‬ ‫نیت رفع موانع تولید نشأت‌گرفته از نوسانات اقتصادی‬ ‫کش��ور و متاثر از سیاس��ت‌ها به‌ویژه وضع تحریم‌های‬ ‫ظالمان��ه اس��ت‪ ،‬این ش��یوه‌نامه‌ها بای��د ضمن ایجاد‬ ‫س��اختاری نوین برای بهبود مس��تمر محیط کسب و‬ ‫کار‪ ،‬موجب تقویت تولیدکنندگان و فعاالن اقتصادی‬ ‫و صاحبان صنایع و تبری از س��ودجویی دالالن شود‪.‬‬ ‫رونق تولید در همه بخش‌ها و بهبود شرایط اقتصادی‬ ‫نیازمن��د هم‌افزایی ویژه همه بخش‌ها برای اس��تقرار‬ ‫نظام عادالنه اقتصادی در کشور است‪.‬‬ ‫ب��ا توجه ب��ه وضع تحریم‌ها از س��وی امری��کا و با‬ ‫نگاهی به وضعیت آش��فته بازار داخلی‪ ،‬نقش بی‌بدیل‬ ‫دولت در ایجاد نظامی که باعث آرامش همه بخش‌ها‬ ‫ش��ود‪ ،‬بیشتر مشهود می‌‌شود‪ .‬دولت از یکسو با ایجاد‬ ‫س��اختارهای اداری در درون نهاد‌ه��ای خدمات��ی‪،‬‬ ‫صنف��ی‪ ،‬اجرایی‪ ،‬حمایتی و نظارتی اقدام به تس��هیل‬ ‫امور برای صاحبان صنایع می‌کند و از طرفی به‌وسیله‬ ‫اب�لاغ بخش��نامه‌های ناموزون با سیاس��ت‌های کلی‬ ‫نظام و به‌ویژه درتضاد با برنامه س��وم توس��عه‪ ،‬بس��تر‬ ‫بی‌اعتمادی و گاهی روزنه‌های اس��تفاده‌‌های س��وء و‬ ‫درآمدهای کالن و خارج از عرف برای برخی ذی‌نفعان‬ ‫در جامعه را ایجاد کرده است که در سال‌های گذشته‬ ‫با پیامدهای این بخش��نامه‌ها روبه‌رو بودیم‪ .‬دولت با‬ ‫تاثی از تجربیات گذشته باید نقشه راه درست و اصولی‬ ‫و اساس��ی صنع��ت و اقتصاد کش��ور را برای صاحبان‬ ‫صنایع‪ ،‬تولیدکنندگان و فعاالن اقتصادی ترسیم کند‪.‬‬ ‫این نقشه و راهنما‪ ،‬ضمن ارتقای عملکرد کار و اهتمام‬ ‫بیش��تر به تولید‪ ،‬موجب حفظ اش��تغال و کارآفرینی‬ ‫بیش��تر و همچنین تش��ویق و ترغیب سرمایه‌گذاری‬ ‫در کش��ور می‌ش��ود‪ .‬دولت و وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت باید به‌وس��یله فراخوان مشارکت مخاطبان و‬ ‫صاحب‌نظ��ران در تحصیل و تدوین راهکارهای علمی‬ ‫و عملی بس��تر را ب��رای صدور یک ش��یوه‌نامه واحد‪،‬‬ ‫منس��جم و متوازن با ساختارها و آیین‌نامه‌های قبلی‬ ‫فراهم کند‪ .‬یکی از الزامات دولت در ابالغ آیین‌نامه‌ها‪،‬‬ ‫تحقق عدالت و تضمین س��رمایه‌های سرمایه‌گذاران‬ ‫و صاحبان صنایع اس��ت‪ .‬دول��ت در متن آیین‌نامه‌ها‬ ‫و ش��یوه‌نامه‌ها باید به گونه‌ای عمل کند که سیاس��ت‬ ‫تعادل در سوددهی و نرخ سود یکسان همه بخش‌های‬ ‫یک زنجیره تولید حفظ شود‪ .‬دولت در عرضه و تقاضا‪،‬‬ ‫نرخ‌گذاری‪ ،‬نحوه عرضه در بورس یا بازار آزاد‪ ،‬شرایط‬ ‫را ب��ه گونه‌ای فراهم کن��د که تولید‌کنندگان در تمام‬ ‫بخش‌ها امکان رقابت و س��ود یکس��ان داشته باشند‪.‬‬ ‫تقس��یم عادالن��ه خدم��ات و بهره‌گیری یکس��ان از‬ ‫مزیت‌های تجاری‪ ،‬امکان رقابت س��الم و رش��د تولید‬ ‫و رون��ق تولی��د را فراهم می‌کند‪ .‬در چرخه تولید یک‬ ‫کاال‪ ،‬از صفر تا صد در همه بخش‌ها دولت باید با وضع‬ ‫قوانین یکس��ان‪ ،‬امکان ت��داوم تولید و رقابت را ایجاد‬ ‫کند‪ .‬حمایت دولت در یک صنعت باید به‌طور یکسان‬ ‫مش��مول همه بخش‌های پایین‌دس��تی و باالدستی‬ ‫ش��ود‪ ،‬به‌عنوان نمونه نمی‌توان انتظ��ار حمایت ویژه‬ ‫از اس��تخراج معادن را داش��ت ول��ی در مقابل‪ ،‬انتظار‬ ‫حمای��ت از تولید‌کنندگان فوالد و واحدهای نوردی و‬ ‫سایر صنایع وابسته را نداشت‪ .‬حمایت یکسان دولت‬ ‫از همه بخش‌های اقتصادی کش��ور به‌ویژه واحدهای‬ ‫کوچک و متوس��ط صنعتی بخ��ش خصوصی‪ ،‬ضمن‬ ‫ایجاد روحیه مضاعف کار و تولید در مدیران واحدها‪،‬‬ ‫موجب ایجاد رقابت س��الم در بخش تولید می‌ش��ود و‬ ‫مهم‌تر از همه ش��اهد تولید کاالی باکیفیت س��اخت‬ ‫داخل خواهیم بود‪ .‬هرگاه ش��اهد ابالغ ش��یوه‌نامه‌ای‬ ‫کارشناسی بودیم‪ ،‬بازار صنعت با آرامش ادامه کار داده‬ ‫و شاهد رشد تولید‪ ،‬صادرات محصوالت‪ ،‬گسترش بازار‬ ‫جهان��ی بودیم و هرگاه بخش��نامه‌ای موجب تضعیف‬ ‫بخش‌های��ی از صنعت ش��ده اس��ت‪ ،‬انع��کاس آن در‬ ‫التهاب و نوسان بازار و بحران آن صنعت مشهود بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬نامه اخیر معاون معدنی وزیر صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت درباره الزام عرضه هفتگی سهمیه مشخصی در‬ ‫بورس کاال یکی از همین ش��یوه‌نامه‌ها است که ضربه‬ ‫شدیدی بر پیکره صنعت فوالد خواهد زد‪.‬‬ ‫محبوبه قرمزچشمه‪ -‬زهرا فعله‌گری‪:‬‬ ‫واحده��ای ن��وردی برای خرید ش��مش از بورس‬ ‫کاالی ای��ران با مش��کالت بس��یاری روب��ه‌رو بودند‬ ‫ازجمله وجود واسطه‌هایی که بر میزان و نحوه خرید‬ ‫ش��مش تاثیر می‌گذاش��تند‪ .‬واحده��ای نوردی در‬ ‫نامه‌ای مشکالت مربوط به خرید شمش را به وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و بورس کاالی ایران منتقل‬ ‫کردند و در بررس��ی‌های انجام شده‪ ،‬جعفر سرقینی‪،‬‬ ‫مع��اون وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت در معدن و‬ ‫صنایع معدنی در ابالغیه‌ای به سازمان بورس کاالی‬ ‫ایران بخش��نامه‌‌ای ارس��ال و اجرای آن را از ش��نبه‬ ‫الزامی عنوان کرد‪.‬‬ ‫خ��وروش گف��ت‪ :‬این ابالغی��ه به ب��ورس به نفع‬ ‫نوردی‌هاست و این بخش از زنجیره را از بحران دور‬ ‫می‌کند‪ .‬همچنین شفاف‌س��ازی یک��ی از مهم‌ترین‬ ‫دستاوردهای این شیوه‌نامه است‪.‬‬ ‫متن نامه به این شرح است‪:‬‬ ‫جناب آقای دکتر سلطانی‌نژاد‬ ‫مدیرعامل محترم بورس کاال‬ ‫با توجه به اعتراض تعدادی از واحد‌های نوردی به‬ ‫بورس کاالی ایران درباره نحوه عرضه ش��مش فوالد‬ ‫در بورس کاال از ‪ ۵‬مرداد ‪ ۹۸‬فقط به واحد‌های درج‬ ‫شده در فهرست بهین‌یاب (مصرف‌کنندگان شمش‬ ‫فوالد) اجازه خرید شمش فوالد داده شود‪.‬‬ ‫بدیهی اس��ت‪ ،‬سایر ش��رایط و مقررات مربوط به‬ ‫ق��وت خود باقی ب��وده و خریداران ش��مش موظف‬ ‫به عرضه ‪۷۵‬درصد وزن ش��مش خریداری ش��ده به‬ ‫ص��ورت محصوالت فوالدی در ب��ورس کاالی ایران‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫رئیس انجم��ن تولیدکنندگان فوالد ایران تش��ریح‬ ‫ک��رد‪ :‬وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت بدون بحث‬ ‫و نشس��ت تخصصی اق��دام به اعالم این بخش��نامه‬ ‫کرده اس��ت که علت این اقدام غیرکارشناس��انه‌ نیز‬ ‫مش��خص و ش��فاف نیس��ت‪ .‬وی بیان کرد‪ :‬براساس‬ ‫ع��رف و منط��ق در چنی��ن تصمیم‌گیری‌هایی باید‬ ‫تم��ام بازوهای تخصصی‪ ،‬تش��کل‌ها و صنف مربوط‬ ‫به بررس��ی موض��وع بپردازند اما این اق��دام یکباره‬ ‫و ب��دون هماهنگی قبلی اعالم ش��د‪ .‬س��بحانی ابراز‬ ‫کرد‪ :‬اکنون عالوه بر فوالدس��ازان‪ ،‬بسیاری از صنایع‬ ‫وابس��ته دیگر نیز نس��بت به این تصمیم نابخردانه و‬ ‫غیرکارشناسانه دچار تزلزل شده‌اند‪ .‬سبحانی مطرح‬ ‫کرد‪ :‬اکنون حدود ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۲‬میلیون تن مازاد تولید‬ ‫ف��والد داری��م که با توج��ه به وضعی��ت تحریمی و‬ ‫همچنین وجود مش��کالت بسیار در بحث صادرات‪،‬‬ ‫حی��ات واحدهای تولی��دی و حتی صنایع مربوط به‬ ‫آن به‌خط��ر می‌افتد‪ .‬رئیس انجم��ن تولیدکنندگان‬ ‫فوالد ایران افزود‪ :‬این بخش��نامه ش��رایط فعالیت را‬ ‫بیش‌ازپیش دشوار می‌کند و اگر نتوانیم مازاد تولید‬ ‫خ��ود را صادر کنیم‪ ،‬درنهایت ناچار به کاهش تولید‬ ‫و تعطیلی کارخانجات خواهیم شد‪.‬‬ ‫وی مط��رح کرد‪ :‬بس��یاری از واحدهای نوردی در‬ ‫فهرس��ت بهین‌یاب‪ ،‬ثبت و رجیس��تری نش��ده‌اند و‬ ‫ازای��ن‌رو وضعیت نامعل��وم و خطرناکی برای آنها رقم‬ ‫می‌خورد‪ .‬تامین نش��دن شمش فوالد این واحدها به‬ ‫معنای تعطیلی فوری آنهاس��ت‪ .‬سبحانی تاکید کرد‪:‬‬ ‫شمش‌های فوالد تولیدی به مراتب مازاد بر نیاز کشور‬ ‫است و فقط بخش کوچکی از این تولید صرف واحدهای‬ ‫عضو بهین‌یاب می‌شود‪ .‬رئیس انجمن تولیدکنندگان‬ ‫فوالد ایران تصریح کرد‪ :‬اگر این بخش��نامه اجرا شود‬ ‫و براس��اس ش��یوه‌نامه آن فقط در واحدهای نوردی‬ ‫عضو ش��مش فوالد توزیع ش��ود‪ ،‬عرضه‌ای چندبرابر‬ ‫بهرام سبحانی‪ :‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در‬ ‫بخشنامه‌ای‪ ،‬بورس کاال را در زمینه فروش شمش فوالد‬ ‫محدود کرده است‪ .‬براساس عرف و منطق در چنین‬ ‫تصمیم‌گیری‌هایی باید تمام بازوهای تخصصی‪ ،‬تشکل‌ها‬ ‫و صنف مربوط به بررسی موضوع بپردازند اما این اقدام‬ ‫یکباره و بدون هماهنگی قبلی اعالم شد‬ ‫بیش��تر از نی��از رخ می‌دهد که ای��ن موضوع می‌تواند‬ ‫اثر مستقیم منفی بر قیمت‌ها و بازار داشته باشد‪ .‬وی‬ ‫خبرداد‪ :‬براس��اس آخرین سیاس��ت‌گذاری‌ها ضرایب‬ ‫س��نگ‌آهن و گندله و آهن اس��فنجی افزایش یافته و‬ ‫از طرفی قیمت‌ها را به ش��کل‌های گوناگون و به‌طور‬ ‫مس��تقیم و غیرمستقیم سرکوب می‌کنند که این امر‬ ‫می‌تواند کمر این صنعت را بش��کند‪ .‬سبحانی معتقد‬ ‫است‪ ،‬اکنون نرخ ارز‌های کاذبی برای نرخ پایه تعیین‬ ‫می‌شود که با شرایط چندین برابری عرضه نسبت به‬ ‫تقاضا یک نابس��امانی بزرگ��ی در زنجیره این صنعت‬ ‫رخ خواه��د داد‪ .‬رئیس انجم��ن تولیدکنندگان فوالد‬ ‫ای��ران بیان کرد‪ :‬با ای��ن تصمیم‌های یکجانبه صنعت‬ ‫فوالد‌سازی کش��ور فلج خواهد شد‪ .‬به همین منظور‬ ‫انجمن تولیدکنندگان فوالد شنبه به شکل مکتوب و‬ ‫رس��می اعتراض خود را اعالم خواهد کرد و امیدوارم‬ ‫هرچه سریع‌تر و پیش از اینکه آثار سوء این بخشنامه‬ ‫نمایان ش��ود‪ ،‬این بخش��نامه منتفی و لغو اجرا شود‪.‬‬ ‫س��بحانی گفت‪ :‬وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت در‬ ‫اوضاع تحریمی و دش��وار اقتصادی باید به فکر تدوین‬ ‫برنامه‌ای برای روان‌س��ازی و تس��هیل س��ازکار‌های‬ ‫بازار باش��د اما با این تصمیم نه‌تنها چنین چیزی رخ‬ ‫نخواهد داد بلکه وضعیت از ش��رایط کنونی نیز بدتر و‬ ‫کارخانه‌ها به تعطیلی کشانده می‌شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹شیوه‌نامه‌ای به‌نفع نوردی‌ها‬ ‫احم��د خ��وروش عض��و هیات‌مدی��ره انجم��ن‬ ‫تولیدکنن��دگان فوالد ایران نیز اظهار کرد‪۹۵ :‬درصد‬ ‫از مواد فوالدی در داخل کشور تامین می‌شود‪ .‬وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت هم��واره از معادن و صنایع‬ ‫معدن��ی حمایت تمام و کمالی دارد‪ .‬واحدهای نوردی‬ ‫برای تامی��ن مواد اولیه تولی��دات محصوالت خود با‬ ‫مش��کالتی روبه‌رو هستند ازجمله آن وجود واسطه‌ها‬ ‫در ب��ورس کاالی ایران اس��ت که مش��کالتی را برای‬ ‫نوردی‌ها ایجاد کرده است‪ .‬در نامه‌ای به بورس کاالی‬ ‫ای��ران و وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت رس��یدگی به‬ ‫موضوع مطرح شد‪.‬‬ ‫خوروش افزود‪ :‬با بررسی‌های‬ ‫انجام ش��ده ح��ذف دالل‌ها‪،‬‬ ‫واس��طه‌ها و کس��انی ک��ه‬ ‫نمی‌گذارند بازار آرامش خود‬ ‫را حفظ کند‪ ،‬در دس��تورکار‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و‬ ‫تج��ارت قرار گرفت‪ .‬با پیگیری‌های آقای س��رقینی‪،‬‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت نشستی با حضور‬ ‫آقای رحمانی وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت برگزار شد‪.‬‬ ‫نتیجه این نشس��ت ابالغ شیوه‌نامه‌ای بود که مواردی‬ ‫ک��ه مواد اولیه زنجیره تولید را به خطر می‌اندازد را از‬ ‫بین ببرند و مواد اولیه به‌درستی به‌دست کارخانجات‬ ‫برسد‪ .‬عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد‬ ‫ایران افزود‪ :‬در این نامه عنوان شده باتوجه به اعتراض‬ ‫تع��دادی از واحد‌های نوردی به ب��ورس کاالی ایران‬ ‫درباره نحوه عرضه شمش فوالد در بورس کاالی ایران‬ ‫از ‪ ۵‬مرداد ‪ ۹۸‬فقط به واحد‌های درج شده در فهرست‬ ‫بهین‌یاب (مصرف‌کنندگان شمش فوالد) اجازه خرید‬ ‫شمش فوالد داده شود‪ .‬خوروش گفت‪ :‬در حوزه تامین‬ ‫مواد اولیه باید به‌وسیله یک مجرای مشخص موضوع‬ ‫را کنت��رل کنیم که صادرات به حد معمول برس��د و‬ ‫آینده صادراتی خوبی داش��ته باش��یم‪ .‬این ابالغیه به‬ ‫بورس به نفع نوردی‌هاس��ت و این بخش از زنجیره را‬ ‫از بحران دور می‌کند‪ .‬شفاف‌س��ازی یکی از مهم‌ترین‬ ‫دس��تاوردهای این ابالغیه اس��ت‪ .‬واسطه‌ها و دالل‌ها‬ ‫دیگر نمی‌توانند بورس را تحت‌ش��عاع قرار دهند‪ .‬وی‬ ‫در ادامه با بیان این موضوع که آیا با این ابالغیه عرضه‬ ‫شمش در بورس با مشکل روبه‌رو می‌شود‪ ،‬گفت‪ :‬خیر‪.‬‬ ‫همانطور که در این نامه عنوان ش��ده اس��ت شرایط و‬ ‫مق��ررات مربوط به قوت خ��ود باقی بوده و خریداران‬ ‫ش��مش موظف ب��ه عرض��ه ‪۷۵‬درصد وزن ش��مش‬ ‫خریداری شده به صورت محصوالت فوالدی در بورس‬ ‫کاالی ایران هستند‪.‬‬ ‫این عضو هی��ات مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد‬ ‫افزود‪ :‬این ابالغیه به نفع فوالدسازان و زنجیره فوالدی‬ ‫نیز اس��ت؛ چراکه با ش��فافیت می‌توانیم مشکالت را‬ ‫حل کنی��م‪ .‬خوروش گفت‪ :‬عالوه بر این ش��یوه‌نامه‪،‬‬ ‫دو مورد دیگر نیز در دس��تورکار اس��ت که به زودی‬ ‫ابالغ خواهد شد‌‪.‬‬ ‫نصب جدیدترین نسل از کوره‌های القایی در صنایع کشور‬ ‫یک��ی از ش��رکت‌های دانش‌بنی��ان موف��ق ب��ه تولی��د و‬ ‫تجاری‌س��ازی کوره‌ه��ای القای��ی ب��رای کارب��رد در صنایع‬ ‫ریخته‌گری و خودروسازی ش��د و پژوهشگران این شرکت با‬ ‫عرضه جدیدترین نس��ل از این کوره‌ها توانستند این محصول‬ ‫را با ظرفیت ‪ ۱۰‬تن در شهرک صنعتی اردبیل کاربردی کنند‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬س��ید صادق س��عادتمند‪ ،‬مجری طرح‬ ‫‪ ،‬کوره‌ه��ای القایی را محص��ول اصلی تولیدی این ش��رکت‬ ‫دانش‌بنی��ان نام ب��رد و گفت‪ :‬این محص��ول دارای ‪ ۳‬کاربرد‬ ‫اصلی بوده که یک��ی از کاربردهای آن «ذوب و ریخته‌گری»‬ ‫اس��ت‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬در کاربرد ریخته‌گ��ری کوره‌های ذوب‬ ‫می‌توانی��م فوالد و چدن و س��ایر فل��زات را ذوب کنیم و در‬ ‫قالبی که نیاز است بریزیم تا محصول ریخته‌گری تولید شود‪.‬‬ ‫س��عادتمند کاربرد دیگر این کوره‌ها را «پیش‌گرم» دانس��ت‬ ‫و خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬در این کوره‌ها عملی��ات آهنگری انجام‬ ‫می‌ش��ود‪ ،‬به این شکل که قطعه‌ای که قرار است تغییر شکل‬ ‫ده��د‪ ،‬در ک��وره پیش‌گرم قرار داد ‌ه می‌ش��ود و بعد از اعمال‬ ‫حرارت‪ ،‬در زیر پرس قرار داد ‌ه می‌شود تا فرآیند تغییر شکل‬ ‫در آن انجام شود‪ .‬این پژوهشگر خاطرنشان کرد‪ :‬کاربرد دیگر‬ ‫این کوره‌ها «س��خت‌کن‌های القایی» است که قطعات خودرو‬ ‫و سایر قطعات صنعتی که قرار است فرآیند سخت‌کاری روی‬ ‫آنها انجام ش��ود‪ ،‬در ای��ن کوره‌ها انجام خواهد‌ش��د‪ .‬مجری‬ ‫طرح از تجاری‌س��ازی این طرح خبر داد و یادآور شد‪ :‬صنایع‬ ‫خودروس��ازی و کارخانج��ات ریخته‌گری بزرگ ک��ه نیاز به‬ ‫کوره‌های ‪ ۵‬و ‪ ۱۰‬تن ذوب دارند‪ ،‬از این کوره‌های تولید شده‬ ‫ما استفاده می‌کنند‪.‬‬ ‫ب��ه گفته وی این محصول همچنین به کش��ورهای عراق‪،‬‬ ‫ازبکستان‪ ،‬لبنان و سوریه صادر شده است‪ .‬سعادتمند‪ ،‬مزیت‬ ‫اصلی این محصول نسبت به نمونه‌های خارجی را رقابت‌پذیر‬ ‫ب��ودن نرخ آن دانس��ت و اضاف��ه کرد‪ :‬عالوه ب��ر آن این ابزار‬ ‫بع��د از اس��تفاده نیاز به خدمات پس از ف��روش دارد که این‬ ‫خدمات در دسترس کاربران قرار دارد‪ ،‬ضمن آنکه صنایع در‬ ‫صورت بهره‌برداری از نمونه‌های داخلی امکان ارتقای فناوری‬ ‫این کوره‌ها را خواهند داش��ت‪ .‬وی به چالش‌های فعالیت‌های‬ ‫دانش‌بنیان اشاره کرد و گفت‪ :‬به دلیل محدودیت‌های ارزی‪،‬‬ ‫دول��ت به صنایع اجازه می‌دهد که تهاتر کنند‪ .‬این امر به آن‬ ‫معنی است که ریخته‌گری که باید از تولیدکننده داخلی کوره‬ ‫خریداری کند‪ ،‬اجازه دارد از کشورهایی مانند هند و چین که‬ ‫دولت با آنها ارتباطات تجاری دارد‪ ،‬محصوالت موردنیاز خود‬ ‫را وارد کند‪.‬‬ ‫س��عادتمند با تاکید بر اینکه صنایع کشور ترجیح می‌دهند‬ ‫ب��ه جای خرید از نمونه‌های داخلی‪ ،‬از هند یا چین خریداری‬ ‫کنند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬این یکی از چالش‌هایی است که شرکت‌های‬ ‫دانش‌بنیان با آن روبه‌رو هستند‪.‬‬ ‫برق��راری ارتباط از راه دور با کوره‌ه��ای القایی‪ ،‬از آخرین‬ ‫فناوری‌های کوره‌س��ازان بزرگ جهان است که درحال‌حاضر‬ ‫این ابزار روی کوره‌های س��اخت این شرکت نصب شده است‪.‬‬ ‫این فناوری می‌تواند عوامل اصلی عملکرد کوره مانند «ولتاژ»‪،‬‬ ‫«جریان»‪« ،‬وزن ذوب» را به‌وسیله ایمیل یا پیامک به مدیران‬ ‫کارخانجات ریخته‌گری ارسال کند و مدیران می‌توانند در هر‬ ‫لحظه‪ ،‬از آخرین وضعیت عملکرد کوره آگاه شوند‪.‬‬ ‫همچنین در صورت بروز خطرات احتمالی و بی‌توجه اپراتور‬ ‫ک��وره‪ ،‬مدیران می‌توانند کوره را از هر نقطه جهان با ارس��ال‬ ‫پیامک یا ایمیل خاموش کرده یا فرمان‌های تعریف ش��ده را‬ ‫برای کوره ارس��ال کنند‪ .‬همچنین اطالعات عملکرد کوره به‬ ‫شکل ش��بانه‌روزی در حافظه این س��امانه به‌گونه‌ای ذخیره‬ ‫می‌شود که تا چند هفته به‌وسیله لپ‌تاپ‪ ،‬تبلت و رایانه قابل‬ ‫دستیابی است‪.‬‬ ‫این شرکت همچنین با تکیه بر تخصص و تالش متخصصان‪،‬‬ ‫موفق به راه‌اندازی بزرگ‌ترین کوره‌های القایی س��اخته شده‬ ‫در کش��ور با ظرفیت ‪ ۱۰‬تن ش��د و درحال‌حاض��ر از کوره‌ها‬ ‫در ش��هرک صنعتی اردبیل برای تولید «بیلت فوالد» (بیلت‬ ‫طول بیشتری نسبت به شمش داشته و سطحی دایره‌شکل یا‬ ‫مربعی دارد) استفاده می‌شود‪.‬‬ ‫همچنین طراحی و س��اخت ماشین ریخته‌گری پیوسته از‬ ‫حدود ‪ ۳‬س��ال پیش در دستورکار واحد تحقیق و توسعه این‬ ‫شرکت قرار گرفت که نخستین دستگاه از ابتدای سال ‪ ۹۲‬در‬ ‫ش��هرک صنعتی بینالود به بهره‌برداری رسید و هم‌اکنون در‬ ‫حال تولید بیلت فوالد آلیاژی است‪.‬‬
‫ساخت کارخانه آلومینیوم جاجرم ارزش‌افزوده محصوالت را ‪ ۵‬برابر کرد‬ ‫عضو هیات رئیس��ه کمیس��یون برنامه‪ ،‬بودجه و محاس��بات‬ ‫مجلس معتقد اس��ت‪ ،‬پودر آلومینیوم تُن��ی ‪ ۴۰۰‬دالر فروخته‬ ‫می‌ش��د اما پس از س��اخت کارخانه ش��مش آلومینیوم جاجرم‬ ‫ای��ن رق��م به بیش از ‪ ۲۰۰۰‬تا ‪ ۲۲۰۰‬دالر یعنی افزون‌بر ‪ ۵‬برابر‬ ‫فروخت��ه می‌ش��ود‪.‬به گزارش خانه ملت‪ ،‬عل��ی قربانی‪ ،‬نماینده‬ ‫م��ردم بجن��ورد‪ ،‬مان��ه‪ ،‬س��ملقان‪ ،‬جاجرم و گرم��ه در مجلس‬ ‫شورای اسالمی درباره وضعیت تولید آلومینیوم در کشور گفت‪:‬‬ ‫کارخانه ش��مش آلومینیوم جاجرم به تازگی با ‪ ۹۴‬میلیون یورو‬ ‫اعتب��ارات ارزی و ‪ ۲‬ه��زار میلیارد ریال (مع��ادل ‪ ۲۰0‬میلیارد‬ ‫تومان) با حضور رئیس‌جمهوری به بهره‌برداری رس��ید‪.‬نماینده‬ ‫مردم بجنورد‪ ،‬مانه‪ ،‬سملقان‪ ،‬جاجرم و گرمه در مجلس شورای‬ ‫اس�لامی افزود‪ :‬پیش از اینکه کارخانه شمش آلومینا راه‌اندازی‬ ‫ش��ود‪ ،‬جاجرم تنها پودر آلومینیوم تولید کرده و عالوه بر تامین‬ ‫نیاز داخلی بخش��ی از آن به خارج از کش��ور صادر می‌ش��د‪.‬وی‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬پودر آلومینیوم تنی ‪ ۴۰۰‬دالر فروخته می‌ش��د اما‬ ‫پس از س��اخت کارخانه شمش به بیش از ‪ ۲۰۰۰‬تا ‪ ۲۲۰۰‬دالر‬ ‫یعنی بیش از ‪ ۵‬برابر فروخته می‌ش��ود‪ .‬در فاز نخس��ت کارخانه‬ ‫شمش آلومینیوم ساالنه ‪ ۴۰۰‬هزار تن شمش آلومینیوم تولید‬ ‫می‌ش��ود که با نرخ فعلی حدود ‪ ۸۰۰‬میلیارد تومان ارزش دارد‬ ‫و ‪۱۵‬درصد این مبلغ س��ود اس��ت عضو هیات رئیسه کمیسیون‬ ‫برنام��ه‪ ،‬بودجه و محاس��بات مجلس ش��ورای اس�لامی با بیان‬ ‫اینکه س��اخت کارخانه ش��مش آلومینیوم جاجرم ارزش‌افزوده‬ ‫محصوالت را بیش از ‪ ۵‬برابر افزایش داده اس��ت‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬در‬ ‫فاز نخست ساالنه ‪ ۴۰۰‬هزار تن شمش آلومینیوم تولید می‌شود‬ ‫که با نرخ فعلی حدود ‪ ۸۰۰‬میلیارد تومان ارزش دارد و ‪۱۵‬درصد‬ ‫این مبلغ سود است‪ .‬این نماینده مردم در مجلس دهم بیان کرد‪:‬‬ ‫با راه‌اندازی فاز دوم و س��وم این کارخانه تا ‪۱۲۰‬هزار تن شمش‬ ‫آلومینیوم ساالنه تولید می‌شود‪ .‬قربانی با بیان اینکه آلومینیوم‬ ‫یکی از بزرگ‌ترین صنایع استراتژیک کشور است‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫صادرات ش��مش آلومینیوم در دستورکار این کارخانه قرار دارد‪.‬‬ ‫صنایع‌معدنی فلزی‬ ‫وی گفت‪ :‬هرچه صنایع پایین‌دست بیشتری در حوزه آلومینیوم‬ ‫ساخته شود‪ ،‬ارزش‌افزوده و اشتغالزایی بیشتری نیز برای کشور‬ ‫فراهم می‌ش��ود‪ .‬این نماینده مردم گفت‪ :‬ایران بیستمین کشور‬ ‫در تولید آلومینیوم اس��ت‪ ،‬امیدواریم هرچه س��ریع‌تر اقدامات‬ ‫الزم برای بازاریابی در بازارهای جهانی برای محصوالت کارخانه‬ ‫ش��مش آلومینیوم فراهم ش��ود‪ .‬عضو هیات رئیسه کمیسیون‬ ‫برنامه‪ ،‬بودجه و محاسبات مجلس اظهار کرد‪ :‬معدن بوکسیت در‬ ‫جاجرم است و تا امروز در این منطقه تنها پودر آلومینیوم تولید‬ ‫می‌ش��د که پس از س��اخت کارخانه شمش محصوالت تولیدی‬ ‫تغییر کرد‪.‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 6‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 25‬ذی‌القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 28‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره ‪213‬‬ ‫یادداشت‬ ‫گسترش نگاه منطقه‌ای‬ ‫به صادرات‬ ‫زکریا نایبی‬ ‫مدیر تحقیق و توسعه فوالد ناب تبریز‬ ‫فرزاد ارزانی در گفت‌وگو با روزگار معدن اظهار کرد‪:‬‬ ‫مدیریت هزینه‌ها با اقدامات استراتژیک در فوالد هرمزگان‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه‌ای‬ ‫سارا اصغری‪:‬‬ ‫ش��رکت ف��والد هرمزگان جزو ش��رکت‌های‬ ‫فوالدی اس��ت که با وجود تحریم‌ها و مس��ائل‬ ‫و مش��کالت آن توانسته در سال‌های ‪ ۹۶‬و ‪۹۷‬‬ ‫زیان انباشته خود را پوشش دهد و به سوددهی‬ ‫قابل‌توجهی نیز در ‪ ۲‬س��ال گذشته دست یابد‪.‬‬ ‫یکی از مهم‌ترین دالیل س��وددهی این شرکت‬ ‫صادراتی در ش��رایط سخت تحریم‌ها‪ ،‬مدیریت‬ ‫و برنامه‌ریزی س��االنه این ش��رکت در کاهش‬ ‫هزینه‌ها و افزایش میزان بهره‌وری است‪.‬‬ ‫روزگار مع��دن درب��اره نح��وه مدیریت این‬ ‫ش��رکت و مسائل و مش��کالت مربوط به حوزه‬ ‫تولید فوالد در کشور با فرزاد ارزانی‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫شرکت فوالد هرمزگان گفت‌وگویی انجام داده‬ ‫است که در ادامه می‌خوانید‪.‬‬ ‫€ €چگونه هزینه‌های واح�د را در دوران‬ ‫تحری�م مدیریت کردید و چ�ه موضوعی‬ ‫س�بب س�ودآوری فوالد هرمزگان در این‬ ‫دوران شده است؟‬ ‫یک��ی از مهم‌ترین برنامه‌ه��ای واحد ما این‬ ‫اساس است که اواخر هر سال برای سال آینده‬ ‫برنامه‌ری��زی‌می‌کنیم و برخ��ی اهداف مهم را‬ ‫برای خود درنظر می‌گیری��م که این اهداف را‬ ‫استراتژیک نام نهاده‌ایم‪.‬‬ ‫یک��ی از مهم‌ترین موضوع‌‌ها ب��رای مدیریت‬ ‫ی��ک بن��گاه اقتص��ادی‪ ،‬مدیری��ت ورودی و‬ ‫خروج��ی اس��ت و اینک��ه ورودی چیس��ت و‬ ‫درنهای��ت خروجی بن��گاه چه خواه��د بود‪ .‬از‬ ‫این‌رو براس��اس ورودی‌ و خروجی‌های شرکت‬ ‫می‌ت��وان اهدافی را تعریف ک��رد‪ .‬بنابراین اگر‬ ‫فرآیندهای داخلی یک شرکت به درستی عمل‬ ‫کنند‪ ،‬ورودی‌های مناس��بی را به س��مت خود‬ ‫خواهد‌کش��اند‪ .‬از این‌رو اگ��ر ورودی‌ها خوب‬ ‫جذب ش��وند‪ ،‬خروجی‌ها نیز به همان تناسب‬ ‫نتیجه خوبی خواهند داش��ت‪ .‬بنابراین در کل‬ ‫برای اینکه بتوانیم یک بنگاه س��ودده داش��ته‬ ‫باش��یم باید بتوانیم فرآیندهای داخلی شرکت‬ ‫را مدیریت و همگ��را کنیم تا بهترین خروجی‬ ‫را داشته باشد‪ .‬این فرآیندهای داخلی می‌تواند‬ ‫در زمینه منابع انس��انی‪ ،‬ف��روش و هزینه‌ها و‬ ‫بهره‌بر‌داری به صورت یک کار گروهی باشد‪.‬‬ ‫اتفاقی ک��ه در فوالد هزمرگان افتاد‪ ،‬این بود‬ ‫ک��ه این کار گروهی به س��متی پی��ش برود تا‬ ‫شرکت س��ودآور ش��ود‪ .‬از این‌رو میزان تولید‬ ‫را افزایش داده و ب��ه گونه‌ای برنامه‌ها را پیش‬ ‫بردی��م که فروش به بهترین نحو انجام ش��ود‪.‬‬ ‫بخش مالی ش��رکت حساس بود که خریدها را‬ ‫به‌موق��ع انجام دهد یا هماهنگی کامل با بخش‬ ‫فروش داشته باشد‪ .‬تمام بخش‌ها به یک درک‬ ‫متقابل گروهی رس��یدند‪ .‬برای نمونه مش��کل‬ ‫خرید یا منابع انسانی مشکل تمام بخش‌ها بود‬ ‫ک��ه برای رفع آن همه بخش‌ه��ا مانند اعضای‬ ‫یک خانواده در کنار یکدیگر بودند‪.‬‬ ‫بنابرای��ن پس از تعیین اهداف اس��تراتژیک‪،‬‬ ‫باید اقدام اس��تراتژیک انجام شود‪ .‬برای نمونه‬ ‫هدف اس��تراتژیک ما ارتقای کیفیت اس��ت و‬ ‫در راس��تای این هدف و ش��عار باید اقدام‌هایی‬ ‫انجام ش��ود‪ .‬این اقدام باید در همه بخش‌های‬ ‫واحد انجام شود‪ .‬از این‌رو ‪ ۳‬ماه یکبار تمام این‬ ‫اهداف رصد و ضعف‌های ما مشخص می‌شود تا‬ ‫به این وسیله بتوان ضعف‌ها را پوشش داد و تا‬ ‫فرزاد ارزانی‪ :‬درست و منطقی آن است که در زنجیره‬ ‫فوالد یک رابطه برد‪-‬برد بین معادن و فوالدسازان ایجاد‬ ‫شود‪ .‬این رابطه زمانی شکل می‌گیرد که بین معادن و‬ ‫فوالدسازان اشتراک منافع ایجاد شود‬ ‫پایان سال به اهداف استراتژیک رسید‪.‬‬ ‫کار وی��ژه‌ای که در س��ال‌های ‪۹۶‬و‪ ۹۷‬انجام‬ ‫دادیم و توانستیم ضرر انباشته را جبران کنیم‬ ‫و در س��ال ‪ ۹۸‬نی��ز آن را ادام��ه خواهیم داد‪،‬‬ ‫ای��ن موضوع ب��ود که روی مدیری��ت هزینه‌ها‬ ‫ب��ه صورت ویژه تمرکز کردی��م‪ .‬برای نمونه در‬ ‫حوزه بهره‌برداری سهم این بخش را در کاهش‬ ‫هزینه‌ها مشخص کرده و در سایر بخش‌ها نیز‬ ‫این کار را انجام دادیم‪ .‬بنابراین این زنجیره در‬ ‫جهت کاهش هزینه‌ه��ا پیش‌رفت‪ .‬برای نمونه‬ ‫مص��رف الکت��رود گرافیتی کارخانه به‌ش��دت‬ ‫کاه��ش یافت یا در بح��ث ایرادهای تختال به‬ ‫طرز قابل‌توجهی آن را کاهش داده‌ایم‪ .‬در کل‬ ‫اگ��ر یک بنگاه ب��ه توانمندی‌ه��ای خود واقف‬ ‫شود‪ ،‬می‌تواند بهترین نتیجه‌ها را بگیرد‪.‬‬ ‫در فوالد هرم��زگان کارگروه‌های تحول ایجاد‬ ‫کرده‌ایم و این کارگروه‌ها اهداف اس��تراتژیکی را‬ ‫دنبال می‌کنند که همان اهداف ش��رکت اس��ت‬ ‫و ه��ر بخ��ش س��همی از پیگیری ای��ن اهداف‬ ‫اس��تراتژیک را برعهده دارد‪ .‬نتیجه این اقدام‌ها‬ ‫سبب کاهش هزینه و مدیریت بهره‌وری می‌شود‪.‬‬ ‫€ €عملک�رد ف�والد هرم�زگان در ‪ ۳‬ماه‬ ‫نخست سال ‪ ۹۸‬چگونه بوده است؟‬ ‫ش��رکت در ‪۳‬ماه نخس��ت س��ال ‪ ۹۸‬تولید‬ ‫خوبی داش��ته‌ و فروش نیز با رشد ‪۶۰‬درصدی‬ ‫روب��ه‌رو بوده و در این ‪ ۳‬م��اه در حوزه داخلی‬ ‫‪۱۹۶‬درصد و در حوزه صادرات ‪۵‬درصد رش��د‬ ‫داشته‌ایم‪.‬‬ ‫€ €صادرات شرکت چه میزان بوده است؟‬ ‫در نیمه نخس��ت سال گذشته ‪ ۵۸۲‬هزار تن‬ ‫صادرات داش��تیم اما در سال ‪ ۹۶‬یک میلیون‬ ‫و ‪ ۱۰۰‬ه��زار ت��ن ص��ادرات انج��ام دادیم‪ .‬در‬ ‫س��ال ‪ ۹۷‬نیز همین برنامه را داش��تیم که در‬ ‫نیمه نخس��ت سال براساس برنامه پیش‌رفتیم‪،‬‬ ‫چون س��فارش‌ها را از قبل گرفته بودیم‪ ،‬اما از‬ ‫نیم��ه دوم به بعد به دلی��ل تحریم‌ها تا حدی‬ ‫از برنامه‌ه��ا جاماندیم‪ .‬تحریم‌ه��ا یک وقفه در‬ ‫کار به‌وج��ود آورد اما پس از این وقفه می‌توان‬ ‫دوباره راه را پیدا کرد‪.‬‬ ‫€ €با توجه به برنامه توس�عه‌ای شرکت و‬ ‫افزایش توان تولید‪ ،‬به فکر سرمایه‌گذاری‬ ‫در معادن هستید؟‬ ‫درس��ت و منطقی آن اس��ت که در زنجیره‬ ‫ف��والد ی��ک رابط��ه برد‪-‬ب��رد بین مع��ادن و‬ ‫فوالدسازان ایجاد شود‪.‬‬ ‫این رابطه برد‪-‬برد زمانی شکل می‌گیرد که‬ ‫بین معادن و فوالدسازان اشتراک منافع ایجاد‬ ‫شود‪ ،‬اما اگر این دو بخش رقیب همدیگر شوند‬ ‫تولید ‪ ۷۰‬هزار تن آهن اسفنجی در کارخانه فوالد سفیددشت‬ ‫در تیر سال جاری ‪ ۷۰‬هزار تن آهن اسفنجی در کارخانه فوالد یک‬ ‫میلیون تنی سفیددشت تولید شد‪.‬‬ ‫به گزارش باش��گاه خبرن��گاران جوان‪ ،‬محمود ارب��اب‪‎‬زاده مدیرعامل‬ ‫کارخانه فوالد سفیددش��ت چهارمحال و بختی��اری اظهار کرد‪ :‬در تیر‬ ‫‪۷۰‬هزار تن آهن اسفنجی در این کارخانه تولید شد‪.‬‬ ‫او اف��زود‪ :‬در تیر تولید ماهانه یک هزار و ‪ ۸۸۰‬تن نس��بت به خرداد‬ ‫افزای��ش یافت و برای چهارمین ماه پیاپی رک��ورد تولید در بزرگ‌ترین‬ ‫واحد صنعتی استان چهارمحال و بختیاری به ثبت رسید‪.‬‬ ‫ارب��اب‌زاده اضافه کرد‪ :‬عملیات س��اخت ف��از دوم کارخانه فوالد یک‬ ‫میلیون تنی با عنوان واحد فوالدسازی در شهرک صنعتی سفیددشت با‬ ‫پیشرفت باالی ‪۷۶‬درصد همراه است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬این پروژه ش��امل یک کوره ق��وس الکتریکی (‪ )EAF‬با‬ ‫ظرفی��ت ‪ ۱۴۰‬ت��ن‪ ،‬ک��وره پاتیل��ی (‪ )LF‬و یک ماش��ین ریخته‌گری‬ ‫اس��لب اس��ت‪ .‬کارخانه فوالد یک میلیون تنی چهارمح��ال و بختیاری‬ ‫در سفیددش��ت دارای ‪۳‬سه فاز شامل احیای مس��تقیم‪ ،‬فوالد‌سازی و‬ ‫زیرس��اخت‪ ،‬جنبی و پشتیبانی اس��ت و به عنوان یک طرح پیشتاز در‬ ‫بین طرح‌های هفتگانه فوالد کش��ور به ش��مار می‌رود‪ .‬الزم به یادآوری‬ ‫اس��ت‪ ،‬ش��هرک صنعتی سفیددش��ت از توابع شهرس��تان بروجن‪ ،‬در‬ ‫فاصله ‪ ۳۵‬کیلومتری ش��هرکرد مرکز اس��تان چهارمح��ال و بختیاری‬ ‫است‪.‬‬ ‫بدین معنا که فوالدس��از به س��مت خریداری‬ ‫معدن پی��ش برود و معدنکار نیز فوالدس��ازی‬ ‫راه‌ان��دازی کند‪ ،‬این موضوع به صالح کش��ور‬ ‫نخواهد بود‪.‬‬ ‫درحالی‌ک��ه ص�لاح کش��ور ای��ن اس��ت که‬ ‫فوالدس��ازها و معدنکاره��ا روی تخصص خود‬ ‫کار کنند‪ ،‬اما با یکدیگر اش��تراک منافع داشته‬ ‫باش��ند‪ .‬برای نمون��ه اگر قرار باش��د در فوالد‬ ‫هرمزگان ‪ ۱۰‬میلیون تن فوالدس��ازی داش��ته‬ ‫باش��یم می‌توان گل‌گهر را نی��ز در این برنامه‬ ‫مش��ارکت داد و زمانی ک��ه وارد این محدوده‬ ‫ش��د‪ ،‬منافعی برای خود ایج��اد خواهد کرد و‬ ‫برای اس��تخراج بیش��تر نیز به سمت اکتشاف‬ ‫بیشتر خواهد رفت‪.‬‬ ‫اما اینک��ه بخش معدن فوالدس��ازی ایجاد‬ ‫کن��د‪ ،‬به نفع کش��ور نخواهد ب��ود‪۱۰ .‬میلیون‬ ‫تن ف��والد نیاز به ‪۱۷‬میلیون ت��ن گندله دارد‪.‬‬ ‫همچنین تحقق آن نیاز به برنامه و زیرس��اخت‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫البته برنامه ‪۱۰‬میلیون تن فوالد در اس��تان‬ ‫هرمزگان یک هدف ‪ ۱۰‬تا ‪۱۵‬س��اله اس��ت‪ .‬اما‬ ‫ب��رای تامین نی��از مواد اولیه ای��ن ‪ ۱۰‬میلیون‬ ‫ت��ن ف��والد باید مع��ادن نیز همکاری داش��ته‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫معادن گل‌گهر‪ ،‬چادرملو‪ ،‬سنگ‌آهن مرکزی‬ ‫که ‪ ۴‬میلیارد تن ذخیره دارند و در بخش‌هایی‬ ‫ک��ه هنوز اکتش��اف انجام نش��ده اس��ت‪ ،‬باید‬ ‫س��رمایه‌گذاری کنن��د‪ .‬البته مع��ادن کوچک‬ ‫انگی��زه بهتری برای کار دارن��د چون به لحاظ‬ ‫مالی ضعیف‌تر هستند و معادن کوچک سرمایه‬ ‫کمتری را می‌طلبد‪ ،‬تمایل به س��رمایه‌گذاری‬ ‫بیشتری دارند‪.‬‬ ‫€ € م�واد اولی�ه ش�رکت چگون�ه تامی�ن‬ ‫می‌شود؟‬ ‫مواد اولیه ما گندله اس��ت که از ش��رکت‌های‬ ‫داخلی قابل تامین اس��ت‪ .‬البته در تامین گندله‬ ‫با مشکالتی روبه‌رو هستیم؛ چراکه هم‌اکنون در‬ ‫جهان جذابیت‌های گندله افزایش یافته اس��ت‬ ‫و برخی ش��رکت‌های داخلی اق��دام به صادرات‬ ‫آن می‌کنند‪.‬‬ ‫اما ب��ه ص��ورت تعاملی در ح��ال تامین آن‬ ‫هس��تیم و به صورت عمده به وس��یله گل‌گهر‪،‬‬ ‫زرن��د و بوتی��ا و مبارک��ه آن را تامین می‌کنیم‪.‬‬ ‫بازار به دنبال گندله اس��ت و گندله‌س��ازها نیز‬ ‫به دنبال کنس��انتره هس��تند و کنسانتره سنگ‬ ‫آهن می‌خواهد و بخش عمده‌‌ای از س��نگ آهن‬ ‫کش��ور در دست دولت است‪ .‬این زنجیره اگر به‬ ‫درستی کار کند و به صورت برد‪-‬برد پیش برود‪،‬‬ ‫بهتر می‌توان کل نیاز زنجیره را تامین کرد‪ .‬این‬ ‫روزه��ا نیز تعرفه صادرات م��واد اولیه را کاهش‬ ‫داده‌اند اما باید به س��مت صادرات محصوالت با‬ ‫ارزش‌افزوده بیشتر رفت‪.‬‬ ‫€ €آی�ا برنامه توس�عه‌ای و افزایش س�بد‬ ‫محص�ول ب�رای ف�والد هرم�زگان درنظر‬ ‫دارید؟‬ ‫بح��ث افزایش تولی��د تخت��ال از ‪۱.۵‬میلیون‬ ‫تن به ‪۲‬میلی��ون تن را در برنامه داریم‪ .‬اگر این‬ ‫اتفاق بیفتد به س��مت تولی��د محصوالت دیگر‬ ‫نی��ز خواهیم رفت‪ .‬در حال عادی طرح توس��عه‬ ‫نیز داش��تیم‪ .‬در راستای پیش��نهاد ‪۱۰‬میلیون‬ ‫تن فوالد در منطقه وی��ژه اقتصادی برنامه‌های‬ ‫دیگر همچون س��بد محصوالتی چون نورد و‪...‬‬ ‫را خواهیم داشت‪ .‬البته این منطقه بیشتر برای‬ ‫حوزه صادراتی خواهد بود‪.‬‬ ‫راه‌اندازی کارخانه ذوب آهن در سقز‬ ‫ب��ا کم��ک س��رمایه‌گذار خارج��ی ‪۴۳۰‬‬ ‫میلیون دالر برای راه‌ان��دازی کارخانه ذوب‬ ‫آهن س��قز اختصاص یافته است‪ .‬به گزارش‬ ‫خبرگ��زاری صدا و س��یما‪ ،‬مدیرکل صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت کردس��تان با بی��ان اینکه‬ ‫کارخان��ه ذوب‌آهن ب��ا برنامه‌ریزی ‪ ۳۲‬ماهه‬ ‫برای س��اخت و بهره‌برداری در حال ساخت‬ ‫اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬س��رمایه‌گذار عراقی با سرمایه‬ ‫‪۴۳۰‬میلیون دالری قرار اس��ت این کارخانه‬ ‫را در ‪ ۳‬فاز اجرا کند‪.‬‬ ‫محمد دره‌وزمی افزود‪ :‬هم‌اکنون ‪ ۷‬معدن‬ ‫س��نگ آهن در س��قز با ظرفی��ت ‪۷‬میلیون‬ ‫تن وج��ود دارد که ب��ا بهره‌ب��رداری از این‬ ‫کارخان��ه ای��ن معادن هم ب��ه فعالیت کامل‬ ‫می‌رسند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه این کارخانه می‌تواند‬ ‫س��االنه یک میلیون تن آهن اسفنجی تولید‬ ‫کن��د‪ ،‬گفت‪ :‬با بهره‌ب��رداری از این کارخانه‪،‬‬ ‫کردس��تان به باش��گاه تولیدکنندگان فوالد‬ ‫خواهد پیوست‪.‬‬ ‫ای��ران به لح��اظ اس��تراتژیک ب��ا موقعیت‬ ‫مناس��بی که دارد نقطه اتصال ش��رق و غرب‬ ‫جهان اس��ت و ‪ ۱۵‬کش��ور در همسایگی خود‬ ‫دارد‪ .‬از این‌رو فرصت‌ه��ای بکری در بازارهای‬ ‫کش��ورهای همسایه موجود اس��ت و می‌توانند‬ ‫هدف صادراتی ایران قرار بگیرند‪.‬‬ ‫بنابراین ضروری اس��ت که ای��ران در زمینه‬ ‫ص��ادرات‪ ،‬نگاه فرامنطقه‌ای خود را به س��مت‬ ‫بازار منطقه‌ای سوق بدهد‪.‬‬ ‫از این‌رو برای صادرات به کشورهای منطقه‬ ‫باید برنامه‌ریزی وجود داش��ته باشد و در وهله‬ ‫نخست موضوع مهم ثبات قوانین داخلی است؛‬ ‫چراکه خری��داران و فروش��ندگان باید بدانند‬ ‫که در طول یک س��ال ب��ا قوانین ثابتی روبه‌رو‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫تغییر قوانین س��بب می‌ش��ود اعتب��ار ما در‬ ‫جهان از بین برود‪ .‬از آنجا که بازار صادراتی به‬ ‫سادگی به‌دست نمی‌آید باید بتوان این بازارها‬ ‫را نگه‌داشت‪.‬‬ ‫قوانی��ن صادراتی اگر امنیت الزم را داش��ته‬ ‫باش��ند‪ ،‬در داخل نیز س��رمایه‌گذاری بیشتری‬ ‫انج��ام می‌‌ش��ود ام��ا به‌دلی��ل باثب��ات نبودن‬ ‫قوانین برخی تمایل دارند که در کش��ور مقصد‬ ‫سرمایه‌گذاری کنند‪.‬‬ ‫موضوع دیگر آنک��ه باید مزیت‌های صادراتی‬ ‫ب��رای صادرکننده درنظر گرفته ش��ود؛ چراکه‬ ‫باید بتوان بودجه کش��ور را از درآمدهای نفتی‬ ‫جدا کرد‪ .‬این درحالی است که کل آورده نفتی‬ ‫برای بودجه کش��ور حدود ‪۱۰۰‬میلیارد تومان‬ ‫است‪ .‬اما اگر بتوان صادرات را به سمت صنعت‬ ‫ازجمله صنایع معدنی پیش برد‪ ،‬می‌توان بخش‬ ‫قابل‌توجهی را به صادرات اختصاص داد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫آغاز نخستین مسابقات‬ ‫سراسری جوشکاری‬ ‫در دانشگاه اراک‬ ‫نخس��تین مس��ابقات سراس��ری جوشکاری‬ ‫ب��ا حض��ور ‪ ۱۹‬گ��روه در دانش��گاه اراک آغاز‬ ‫شد‪ .‬به گزارش ایس��نا‪ ،‬علیرضا بهرامی معاون‬ ‫دانش��جویی و فرهنگ��ی دانش��گاه اراک در‬ ‫آیین گش��ایش این مس��ابقات اظهار کرد‪ :‬این‬ ‫مس��ابقات در دو بخ��ش علم��ی و عمل��ی زیر‬ ‫نظر انجمن علمی مهندس��ی مواد و متالورژی‬ ‫دانش��گاه اراک با همکاری اتحادیه انجمن‌های‬ ‫علمی‌دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی به‬ ‫میزبانی دانشگاه اراک برگزار می‌شود‪.‬‬ ‫بهرامی افزود‪ :‬ش��رکت‌های آورین الکتریک‪،‬‬ ‫ماشین‌س��ازی اراک‪ ،‬واگن‌پ��ارس‪ ،‬انجم��ن‬ ‫جوش��کاری آزمایش‌های غیرمخرب و معاونت‬ ‫علمی و پژوهش��ی سپاه روح‌اهلل استان مرکزی‬ ‫و‪ ...‬حمایت‌ه��ای خوب��ی برای برگ��زاری این‬ ‫مسابقات داشته‌اند‪.‬‬ ‫معاون دانش��جویی و فرهنگی دانشگاه اراک‬ ‫تصری��ح ک��رد‪ :‬این مس��ابقات از بهمن س��ال‬ ‫گذش��ته آغاز و با فراخوانی که از طریق انجمن‬ ‫علمی مواد و متالورژی منتش��ر شد‪ ،‬درنهایت‬ ‫‪ ۱۹‬گروه در این مسابقه شرکت کردند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬انتظار ما این اس��ت که گروه‬ ‫منتخب‪ ،‬مورد حمایت صنعت اس��تان و کشور‬ ‫ق��رار گیرد و این موضوع می‌تواند برای صنعت‬ ‫کشور دس��تاورد مهمی باشد‪ ،‬همچنین انتظار‬ ‫می‌رود صنایع به عنوان حامی در این مسابقات‬ ‫شرکت داشته باشند‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬برگزاری این جش��نواره برای‬ ‫استان مرکزی به عنوان یک استان صنعتی گام‬ ‫مثبتی اس��ت‪ ،‬یکی از اهداف دانشگاه اراک در‬ ‫سال جاری ارتباط بدنه علمی دانشگاه با بطن‬ ‫جامع��ه و صنعت اس��ت و این مس��ابقات یکی‬ ‫از عملیاتی‌ترین برنامه‌های ارتباطی اس��ت که‬ ‫دانش��گاه می‌تواند برای ارتب��اط با صنعت اجرا‬ ‫کند‪.‬‬
‫معدن بین‌الملل‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 6‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 25‬ذی‌القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 28‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره ‪213‬‬ ‫خبر‬ ‫احتمال مرگ ‪ ۴‬معدنچی‬ ‫در هند بر اثر رانش زمین‬ ‫مقام‌ه��ای هن��دی از احتمال م��رگ ‪ ۴‬نفر و‬ ‫جراح��ت ‪ ۹‬تن دیگر بر اث��ر رانش زمین در یک‬ ‫معدن زغال‌سنگ در ایالت اودیسا خبر دادند‪.‬‬ ‫به گزارش فارس به نقل از رویترز‪ ،‬چهارشنبه‪،‬‬ ‫‪۲‬مرداد‪ ،‬رانش زمین در ایالت ش��رقی «اودیسا»‬ ‫در هن��د از معدنچی��ان یک معدن زغال‌س��نگ‬ ‫قربانی گرفته است‪.‬‬ ‫آمارهای دولت هند نش��ان می‌دهد این کشور‬ ‫یکی از خطرناک‌ترین کش��ورها ب��رای کارگران‬ ‫معادن زغال‌س��نگ اس��ت و به طور متوسط‪ ،‬هر‬ ‫‪ ۷‬روز ی��ک کارگر معدن جان خود را از دس��ت‬ ‫می‌دهد‪.‬‬ ‫بروز س��انحه برای معادن زغال‌س��نگ در هند‬ ‫به وی��ژه معادنی ک��ه مقام‌های هن��دی‪ ،‬آنها را‬ ‫«معادن غیرقانونی» خوانده‌اند‪ ،‬پیش��ینه زیادی‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫دسامبر ‪( ۲۰۱۸‬آذر‪-‬دی ‪ )۱۳۹۷‬بر اثر سانحه‬ ‫در یک معدن زغال‌س��نگ در ایال��ت مگایاال در‬ ‫شمال ش��رقی هند‪ ،‬دس��ت‌کم ‪ ۱۵‬معدنچی در‬ ‫معدن گیر افتاده بودند‪.‬‬ ‫گفته می‌ش��ود تاکنون ه��زاران کارگر هندی‬ ‫ش��امل ک��ودکان‪ ،‬در مع��ادن غیرقانون��ی ایالت‬ ‫مگاالیا جان خود را از دست داده‌اند‪.‬‬ ‫بازگشت رونق به بازار‬ ‫ورق گرم فوالدی چین‬ ‫دولت صربستان یک قرارداد س��رمایه‌گذاری با شرکت‬ ‫معدن��ی چینی «زی جین» امضا کرده که بر اس��اس آن‪،‬‬ ‫این ش��رکت چینی به‌عنوان شریک اس��تراتژیک شرکت‬ ‫دولتی «آر تی بی‌بور» معرفی شده است‪.‬‬ ‫به گزارش مس‌پرس‪ ،‬شرکت «زی جین» که ‪۶۳‬درصد‬ ‫س��هام «آر تی بی‌ب��ور» را در اختی��ار دارد‪ ،‬در قالب این‬ ‫قرارداد متعهد ش��ده اس��ت ‪ ۱.۲۶‬میلیارد یورو در معادن‬ ‫مس و واحدهای ذوب «آر تی بی‌بور» سرمایه‌گذاری کند‬ ‫و ‪ ۲۰۰‬میلیون دالر نیز برای تس��ویه حس��اب بدهی‌های‬ ‫شرکت پرداخت کند‪.‬‬ ‫ش��رکت «زی جی��ن» در نشس��ت ب��ورس هنگ‌کنگ‬ ‫اع�لام کرد که هیات‌مدیره در هفته جاری به‌اتفاق آرا این‬ ‫قرارداد را تصویب ک��رد و تکمیل نهایی قرارداد منوط به‬ ‫تصویب رسمی دولت‌های صربستان و چین خواهد بود‪.‬‬ ‫در س��ال گذش��ته‪ ،‬واحد ذوبِ «آر تی بی‌بور» بیش از‬ ‫‪۷۰‬ه��زار تن کات��د مس تولید ک��رد و درصورتی‌که طرح‬ ‫توسعه این واحد ذوب به س��رانجام برسد‪ ،‬ظرفیت تولید‬ ‫افزایش خواهد یافت‪.‬‬ ‫ش��رکت «زی جین» قصد دارد‪ ،‬تولی��د کاتد را پس از‬ ‫طرح توس��عه اولی��ه به ‪۸۰‬هزار تن افزای��ش دهد‪ .‬پس از‬ ‫طرح توس��عه دوم که ‪ ۶‬س��ال پس از بسته شدن قرارداد‬ ‫خواهد ب��ود‪ ،‬این ظرفیت به ‪۱۵۰‬هزار تن در س��ال ارتقا‬ ‫خواهد یافت‪.‬‬ ‫سنگ‌های معدنی در سایت «آر تی بی‌بور» برای توسعه‬ ‫در مقیاس وسیع‪ ،‬ضخیم و مناسب هستند اما در نشست‬ ‫کانی‬ ‫ب��ورس هنگ‌کنگ اعالم ش��د که عیار کلی س��نگ ِ‬ ‫این معدن پایین است‪ .‬درنتیجه حاشیه سود این عملیات‬ ‫پایین خواهد بود و در مقابل کاهش احتمالی نرخ فلزات‪،‬‬ ‫توانایی زیادی نخواهد داشت‪.‬‬ ‫بلومبرگ از چیرگی برزیل و استرالیا بر بازار جهانی سنگ آهن خبر می‌دهد‬ ‫یک کامودیتی در حصار دو کشور‬ ‫ثمن رحیمی‌راد‪:‬‬ ‫ب��ه دنبال فضای پررونقی که در ب��ازار فلزات پایه‬ ‫به وجود آم��ده‪ ،‬غول‌های معدنی در تکاپوی افزایش‬ ‫تولید هستند‪ .‬در میان انواع کامودیتی‌ها‪ ،‬سنگ‌آهن‬ ‫از خوش‌اقبال‌تری��ن آنهاس��ت و غول‌های برجس��ته‬ ‫معدنی در اس��ترالیا و برزیل در تالش برای پیش��برد‬ ‫پروژه‌های سنگ‌آهنی خود هستند تا بر بازار جهانی‬ ‫س��نگ‌آهن جهان چیر ‌ه ش��وند و انحصار بازار را در‬ ‫اختی��ار بگیرن��د؛ اتفاقی که به ویژه ب��ا ادامه فعالیت‬ ‫اس‪۱۱‬دی‪ ،‬بزرگ‌ترین س��ایت اس��تخراج و فرآوری‬ ‫سنگ‌آهن در برزیل انجام‌شدنی به نظر می‌رسد‪.‬‬ ‫‹ ‹س�رمایه‌گذاری ‪ ۱۰‬میلی�ارد دالری‬ ‫استرالیا‬ ‫ب��ه گ��زارش روزگارمعدن ب��ه نق��ل از بلومبرگ‪،‬‬ ‫ریوتینت��و‪ ،‬دومین تولیدکننده بزرگ س��نگ‌آهن در‬ ‫جهان به طور رس��می شانزدهمین معدن سنگ‌آهن‬ ‫خ��ود را در منطقه پیلبارای این کش��ور بازگش��ایی‬ ‫کرد‪ .‬این معدن س��یل ِورگِراس نام گرفته و قرار اس��ت‬ ‫س��االنه ‪ ۱۰‬میلیون تن کانی کم‌س��ولفور تولید کند‪.‬‬ ‫ف��از ابتدای��ی این معدن با ظرفی��ت تولید ‪ ۵‬میلیون‬ ‫تن در س��ال‪ ۲ ،‬س��ال پیش آغاز شد و ظرفیت نهایی‬ ‫س��یلورگراس تولی��د بیش از ‪ ۲۰‬میلی��ون تن کانی‬ ‫س��نگ‌آهن در سال اس��ت‪ .‬به گفته جین‌سپاستین‬ ‫ژاک‪ ،‬مدیر اجرایی ریوتینتو‪ ،‬محصول به‌دس��ت آمده‬ ‫از معدن یادش��ده قرار اس��ت جایگزین کاهش حجم‬ ‫اینفوگرافی‬ ‫اقتص��ادی که تا اواخر س��ال ‪ ۲۰۱۶‬میالدی (‪۱۳۹۵‬‬ ‫خورش��یدی) ب��ر ب��ازار جهانی س��ایه افکن��ده بود‪،‬‬ ‫بزرگ‌تری��ن س��ایت معدنی س��نگ‌آهن را در تاریخ‬ ‫معدن��کاری جه��ان در برزیل بازگش��ایی کرد و آن‬ ‫را نقط��ه عطف��ی در تاری��خ فعالیت خ��ود نامید؛ با‬ ‫این دس��تاورد توانس��ت خود را بزرگ‌ترین ش��رکت‬ ‫تولیدکننده س��نگ‌آهن جهان نام ده��د‪ .‬این پروژه‬ ‫«اس‪۱۱‬دی» ن��ام گرفت و ‪ ۱۴.۳‬میلیارد دالر صرف‬ ‫راه‌ان��دازی آن ش��د‪ .‬اس‪۱۱‬دی ش��امل یک س��ایت‬ ‫اس��تخراج و فرآوری م��واد معدنی به اضافه یک خط‬ ‫راه‌آهن و تجهیزات مرتبط با حمل‌ونقل مواد معدنی‬ ‫است و این غول معدنی ‪ ۱۵‬سال برای آماده‌سازی آن‬ ‫زمان صرف کرد‪ .‬واله با تاس��یس اس‪۱۱‬دی تصمیم‬ ‫گرفته اس��ت تا س��ال آینده میالدی س��االنه ‪ ۴۰۰‬تا‬ ‫‪۴۵۰‬میلیون تن سنگ‌آهن تولید کند‪.‬‬ ‫تولید در معادنی باش��د که عی��ار کانی‌های آن رو به‬ ‫کاهش است‪ .‬وی همچنین گفت‪ :‬ریوتینتو ‪ ۵۰‬سال از‬ ‫فعالیت ‪ ۱۴۴‬ساله خود را در منطقه پیلبارای استرالیا‬ ‫سپری کرده و حجم محموله‌های سنگ‌آهنی که در‬ ‫این مدت از این منطقه‪ ،‬بار کش��تی ش��ده است‪ ،‬به ‪۵‬‬ ‫میلیارد تن می‌رسد‪ .‬این شرکت در ‪ ۱۰‬سال گذشته‬ ‫‪ ۲۰‬میلیارد دالر در این منطقه س��رمایه‌گذاری کرده‬ ‫است‪ .‬عالوه بر این پروژه‪ ،‬ریوتینتو طرح سنگ‌آهنی‬ ‫دیگ��ری ب��ه ارزش ‪ ۲.۲‬میلیارد دالر در اس��ترالیای‬ ‫غربی در دست دارد که قرار است ساخت آن در سال‬ ‫جاری میالدی آغاز ش��ود و در س��ال ‪ ۲۰۲۱‬میالدی‬ ‫(‪ ۱۴۰۰‬خورشیدی) به مرحله تولید برسد‪ .‬بلومبرگ‬ ‫همچنی��ن از س��رمایه‌گذاری ‪ ۱۰‬میلی��ارد دالری‬ ‫غول‌های س��نگ‌آهن استرالیا برای راه‌اندازی معادن‬ ‫جدید و افزایش تولید آنها خبر می‌دهد و می‌نویس��د‬ ‫ای��ن ش��رکت‌ها عالوه بر افزایش ظرفی��ت تولید‪ ،‬در‬ ‫ح��ال انج��ام مطالعات مربوط به س��رمایه‌گذاری در‬ ‫بخش‌های زیرس��اخت و تجهیزات به منظور افزایش‬ ‫صادرات در بلندمدت هس��تند‪ .‬همچنین براس��اس‬ ‫پیش‌بین��ی دویچه‌بان��ک آلمانی‪ ،‬تولید س��نگ‌آهن‬ ‫استرالیا تا سال ‪ ۲۰۲۲‬میالدی (‪ ۱۴۰۱‬خورشیدی)‬ ‫با رشد ‪ ۹‬درصد به ‪ ۸۴۳‬میلیون تن خواهد رسید‪.‬‬ ‫‹ ‹روند صعودی تجارت دریایی‬ ‫داده‌ه��ای نم��وداری که بلومب��رگ در همین باره‬ ‫منتش��ر کرده‪ ،‬نش��ان می‌دهد حجم تجارت دریایی‬ ‫س��نگ‌آهن در استرالیا و برزیل در یک روند صعودی‬ ‫ق��رار دارد‪ .‬رنگ مش��کی‪ ،‬حجم س��نگ‌آهنی را که‬ ‫اس��ترالیا بار کرده نش��ان می‌دهد؛ رنگ قرمز مربوط‬ ‫ب��ه برزیل و رن��گ آبی مربوط به س��ایر نقاط جهان‬ ‫اس��ت‪ .‬همین طور اش��کال از باال به پایین به ترتیب‬ ‫س��ال‌های ‪ ۲۰۱۶‬میالدی(‪۱۳۹۵‬خورش��یدی)‪،‬‬ ‫‪۲۰۱۷‬می�لادی (‪۱۳۹۶‬خورش��یدی) و ‪۲۰۱۸‬‬ ‫‹ ‹واله و روزهای باشکوه در اس‪۱۱‬دی‬ ‫خارج از اس��ترالیا دیگر غول س��نگ‌آهنی جهان‪،‬‬ ‫ش��رکت واله برزیل اس��ت‪ .‬وال��ه در بحبوحه بحران‬ ‫داده‌های نموداری که بلومبرگ در همین باره منتشر‬ ‫کرده‪ ،‬نشان می‌دهد حجم تجارت دریایی سنگ‌آهن در‬ ‫استرالیا و برزیل در یک روند صعودی قرار دارد‬ ‫میالدی(‪۱۳۹۷‬خورش��یدی) و در نهای��ت امس��ال‬ ‫(‪۲۰۱۹‬میالدی) را نش��ان می‌ده��د‪ .‬همان طور که‬ ‫در نمودار ترس��یم ش��ده اس��ت‪ ،‬رنگ مشکی و سهم‬ ‫استرالیا و همچنین رنگ قرمز و سهم برزیل در حجم‬ ‫تجارت دریایی س��نگ‌آهن نسبت به سایر جهان در‬ ‫این س��ال‌ها یک روند افزایش��ی را طی کرده است‪ .‬با‬ ‫این تفاس��یر دور از انتظار نیس��ت که این دو کش��ور‬ ‫بازار س��نگ‌آهن جهان را در آینده‌ای نه چندان دور‬ ‫تصاحب کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹‪۹۵‬درص�د واردات چی�ن از برزی�ل و‬ ‫استرالیا‬ ‫کی��وان جعفری‌طهرانی‪ ،‬تحلیلگر ارش��د بازارهای‬ ‫مصرف ظاهری فوالد( محصوالت نهایی)‬ ‫مجموع جهانی‪ 1230 :‬میلیون تن‬ ‫سایر اروپا‬ ‫‪%2/3‬‬ ‫‪%10/5‬‬ ‫نفتا‬ ‫‪%10/6‬‬ ‫سایر شامل‪:‬‬ ‫آفریقا ‪ %2/3‬‬ ‫خاور میانه ‪%3/9‬‬ ‫‪2008‬‬ ‫( ‪)1387‬‬ ‫سی آی اس‬ ‫‪%4/1‬‬ ‫سایر‬ ‫اتحادیه اروپا(‪10/5 )28‬‬ ‫‪ %‬سایر آسیا‬ ‫‪%15/2‬‬ ‫هند‬ ‫‪%4/2‬‬ ‫ژاپن ‪%6/3‬‬ ‫چین‬ ‫‪ 36/3‬درصد‬ ‫آمریکای مرکزی و جنوبی ‪%3/7‬‬ ‫استرالیا و نیوزلند ‪%0/7‬‬ ‫نفتا‬ ‫‪%8/3‬‬ ‫سایر شامل‪:‬‬ ‫آفریقا ‪ %2/2‬‬ ‫خاور میانه ‪%2/9‬‬ ‫اتحادیه اروپا(‪ )28‬سایر‬ ‫‪%8‬‬ ‫‪%9/9‬‬ ‫چین‬ ‫‪ 48/8‬درصد‬ ‫ژاپن‬ ‫سایر آسیا‬ ‫‪%10‬‬ ‫هند ‪%5/6‬‬ ‫‪%3/8‬‬ ‫آمریکای مرکزی و جنوبی ‪%2/5‬‬ ‫استرالیا و نیوزلند ‪%0/4‬‬ ‫برگردان‪ :‬ثمن رحیمی راد‬ ‫سایرآسیا‬ ‫‪%7/1‬‬ ‫ژاپن‬ ‫‪%8/8‬‬ ‫هند‬ ‫‪%4/3‬‬ ‫‪ 38/1‬درصد‬ ‫سایر شامل‪:‬‬ ‫آفریقا ‪ %1/3‬‬ ‫خاور میانه ‪%1/2‬‬ ‫آمریکای مرکزی و جنوبی ‪%3/6‬‬ ‫استرالیا و نیوزلند ‪%0/6‬‬ ‫مجموع جهانی‪ 1808 :‬میلیون تن‬ ‫مجموع جهانی‪ 1712 :‬میلیون تن‬ ‫سایر اروپا‬ ‫‪%2/2‬‬ ‫سی آی اس‬ ‫‪%3/3‬‬ ‫تولید فوالدخام‬ ‫مجموع جهانی‪ 1343 :‬میلیون تن‬ ‫سایر اروپا‬ ‫سایر‬ ‫‪%2/4‬‬ ‫اروپا(‪)28‬‬ ‫اتحادیه‬ ‫‪6/7‬‬ ‫‪%‬‬ ‫‪14/8‬‬ ‫‪%‬‬ ‫سی آی اس‬ ‫‪%8/5‬‬ ‫نفتا‬ ‫چین‬ ‫‪%9/2‬‬ ‫سایر اروپا‬ ‫سی آی اس ‪%2/3‬‬ ‫اتحادیه اروپا(‪ )28‬سایر‬ ‫‪%5/6‬‬ ‫‪%5/9 9/3‬‬ ‫نفتا‬ ‫‪%‬‬ ‫‪%6/6‬‬ ‫سایر شامل‪:‬‬ ‫آفریقا ‪ %1‬‬ ‫خاور میانه ‪%2/1‬‬ ‫سایر آسیا‬ ‫‪%7/3‬‬ ‫بین‌المل��ل س��نگ‌آهن و ف��والد در گفت‌وگ��و ب��ا‬ ‫روزگارمع��دن غلبه چین‪ ،‬برزیل و اس��ترالیا را تایید‬ ‫می‌کند و در این‌باره توضیح می‌دهد‪ :‬به باور من‪ ،‬سال‬ ‫‪ ۲۰۲۰‬میالدی (‪ ۱۳۹۹‬خورش��یدی) س��الی خواهد‬ ‫بود که اس��ترالیا و برزیل در مجموع ‪ ۹۵‬درصد سهم‬ ‫واردات سنگ‌آهن چین را در اختیار خواهند داشت‪.‬‬ ‫با توجه به اینکه چین اصلی‌ترین خریدار س��نگ‌آهن‬ ‫جهان به ش��مار می‌آید‪ ،‬حجم چشمگیری از بازار در‬ ‫اختیار این دو کش��ور قرار می‌گی��رد اما آنچه در این‬ ‫بین باید در نظر گرفت‪ ،‬تغییراتی اس��ت که در میزان‬ ‫مصرف چین موثر اس��ت و مهم‌ترین آنها حجم آهن‬ ‫قراضه‌ای است که در این کشور تولید می‌شود‪.‬‬ ‫ذخایر طالی روسیه از‬ ‫‪ ۱۰۰‬میلیارد دالر گذشت‬ ‫تولید و مصرف فوالد‪ :‬توزیع جغرافیایی در سال‌های ‪ 2008‬تا ‪ 2018‬میالدی‬ ‫( ‪ 1387‬تا ‪ 1397‬خورشیدی)‬ ‫‪2018‬‬ ‫( ‪)1397‬‬ ‫ورق گ��رم ف��والدی در ابتدای ماه گذش��ته‬ ‫می�لادی (‪ ۱۱‬خرداد) با ن��رخ ‪ ۴۶۳‬دالر بر تن‬ ‫معامله ش��د‪ .‬روند نرخ این محصول فوالدی در‬ ‫هفته نخس��ت این ماه نزولی بود و ماه گذشته‬ ‫(ژوئن) را ب��ا نرخ ‪ ۴۵۷‬دالر در هر تن به پایان‬ ‫رساند‪.‬‬ ‫در ابت��دای هفته دوم یعنی از ‪ ۱۰‬ژوئن (‪۲۰‬‬ ‫خ��رداد) بهای ورق گرم ف��والدی به ‪ ۴۵۳‬دالر‬ ‫کاه��ش یافت اما این روند نزولی پایدار نبود‪ .‬از‬ ‫‪ ۱۱‬ژوئن (‪ ۲۱‬خرداد) قیمت‌ها صعودی شدند‪.‬‬ ‫ن��رخ این محصول در ‪ ۱۴‬این ماه ‪ ۴۶۵‬دالر در‬ ‫هر تن ثبت شد‪.‬‬ ‫اعالم اجرای پروژه‌های زیرس��اختی از سوی‬ ‫دول��ت چی��ن در ‪ ۱۰‬ژوئن را بای��د دلیل روند‬ ‫صعودی نرخ ورق گرم فوالدی دانست‪ ،‬هرچند‬ ‫با وجود تنش‌های حاکم بر اقتصاد کش��ور‪ ،‬این‬ ‫محرک به‌اندازه‌ای ق��وی نبود که بتواند نرخ را‬ ‫برای مدت طوالنی در اوج نگه دارد‪.‬‬ ‫بنابرای��ن در ‪ ۲‬روز ابتدای هفته س��وم یعنی‬ ‫‪ ۱۷‬و ‪ ۱۸‬ژوئن (‪ ۲۷‬و ‪ ۲۸‬خرداد)‪ ،‬ش��اهد افت‬ ‫ب��ه ترتیب ‪ ۶‬و ‪ ۷‬دالری ب��ه‌ازای هر تن بودیم‪.‬‬ ‫قیمت‌ها از روز س��وم هفته سوم صعودی شدند‬ ‫و در پایان این هفته به ‪ ۴۷۷‬دالر رسیدند‪.‬‬ ‫البته باید خاطرنش��ان کرد که این پایان کار‬ ‫صعود نبود و روند رو رش��د تا پایان ژوئن ادامه‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫ت��ا جایی که ن��رخ این محص��ول فوالدی در‬ ‫آخرین روز کاری ژوئن (خرداد‪-‬تیر) ‪ ۵۰۷‬دالر‬ ‫به‌ازای هر تن ثبت ش��د‪ .‬انتظار بهبود در روابط‬ ‫تج��اری میان چین و ایاالت متح��ده را باید از‬ ‫عوامل اصلی این روند رو به رشد مطرح کرد‪.‬‬ ‫در ابتدای ژوئیه (اواسط تیر) رکورد جدیدی‬ ‫از ن��رخ ورق گ��رم ثبت ش��د و ای��ن محصول‬ ‫ب��ا ن��رخ ‪ ۵۱۵‬دالر ب��ه‌ازای ه��ر ت��ن ف��روش‬ ‫رفت‪.‬‬ ‫مذاک��ره رئیس‌جمه��وری امری��کا و چین و‬ ‫منتفی ش��دن جنگ تج��اری را باید علت ثبت‬ ‫این رکورد جدید دانست‪ .‬البته این روند پایدار‬ ‫نبود و ش��اهد نوس��اناتی در قیمت‌ها بودیم که‬ ‫درمجموع قیمت‌ها کاهش یافتند‪.‬‬ ‫اعالم خبری مبنی بر کاهش محدودیت‌های‬ ‫محیط‌زیس��تی در تانگش��ان در م��اه گذش��ته‬ ‫می�لادی را بای��د از دالیل اصل��ی روند منفی‬ ‫قیمت‌ها عنوان کرد‪ .‬نوسانات یاد شده در هفته‬ ‫دوم ماه جاری (ژوئیه) نیز ادامه داش��ت‪ .‬البته‬ ‫در مجم��وع بای��د اذعان کرد قیمت‌ها نس��بت‬ ‫به مدت مش��ابه ماه گذش��ته (ژوئن) از س��طح‬ ‫باالتری برخوردار هس��تند‪ .‬گفتنی اس��ت ورق‬ ‫گرم فوالدی در ‪ ۱۲‬ژوئیه (‪ ۲۱‬تیر) برابر با روز‬ ‫آخر هفته دوم این ماه‪ ،‬به نرخ ‪ ۴۹۵‬دالر در هر‬ ‫تن فروخته شد‪.‬‬ ‫توجه ب��ه این نکته ضروری به‌نظر می‌رس��د‬ ‫که در مدت زمان م��ورد بحث‪ ،‬موجودی قابل‬ ‫فروش در بورس ش��انگهای صفر بوده و همین‬ ‫موضوع‪ ،‬تاثیر مثبت بس��زایی بر رشد نرخ این‬ ‫محصول داشته است‪.‬‬ ‫سرمایه‌گذاری شرکت چینی «زی جین» در معادن مس صربستان‬ ‫ژاپن‬ ‫‪%5/9‬‬ ‫هند ‪%5/9‬‬ ‫چین‬ ‫‪ 51/3‬درصد‬ ‫آمریکای مرکزی و جنوبی ‪%2/5‬‬ ‫استرالیا و نیوزلند ‪%0/4‬‬ ‫منبع‪ :‬انجمن جهانی فوالد‬ ‫روسیه با هدف کاهش وابستگی به دالر امریکا ‪ ۱۸‬تن طال‬ ‫در ژوئن (خرداد‪-‬تیر) خرید و ارزش ذخایر طالی خود را به‬ ‫بیش از ‪ ۱۰۰‬میلیارد دالر رساند‪.‬‬ ‫به گزارش تس��نیم به نق��ل از راش��اتودی‪ ،‬ذخایر طالی‬ ‫روس��یه به بیش از ‪ ۱۰۰‬میلیارد دالر می‌رس��د و دلیل آن‬ ‫افزایش نرخ طال و تالش این کشور برای تقویت دارایی‌های‬ ‫طالس��ت‪ .‬روس��یه تنها در ژوئن بی��ش از ‪ ۱۸‬تن از این فلز‬ ‫گرانبها را به ذخایر خود افزود‪.‬‬ ‫براس��اس آخرین اطالعات منتش��ر ش��ده بان��ک مرکزی‬ ‫روسیه‪ ،‬خرید طالی این کشور در ژوئن‪ ،‬ذخایر طالی آن را‬ ‫به ‪ ۲۲۰۸‬تن رس��اند به این معنی که روسیه روی کوهی از‬ ‫‪ ۱۰۰۲۷۷‬میلیون دالر طال نشسته است‪.‬‬ ‫از ابتدای س��ال جاری میالدی‪ ،‬مسکو در تالش برای دور‬ ‫کردن دالر از ذخایر ارز خارجی‪ ،‬دارایی‌های ملی روسیه را از‬ ‫نوع طال تا ‪ ۹۶.۴‬تن افزایش داده است‪ .‬بیش از ‪ ۶‬تن طال در‬ ‫‪ ۶‬مه (اردیبهش��ت‪-‬خرداد)‪ ،‬حدود ‪ ۱۶‬تن در آوریل و بیش‬ ‫از ‪ ۱۸‬تن در ‪ ۶‬مارس (اس��فند‪-‬فروردین) به خزانه روس��یه‬ ‫افزوده ش��د‪ .‬بیش��ترین میزان خرید طالی روسیه در فوریه‬ ‫(بهمن‪-‬اسفند) بود؛ زمانی که ذخایر طالی این کشور بیش‬ ‫از ‪ ۳۱‬تن در یک ماه افزایش یافت‪ .‬در نخس��تین ماه س��ال‬ ‫جاری ‪ ۶‬تن طال به ذخایر این کشور افزوده شد‪.‬‬ ‫ش��ورای جهانی طال‪ ،‬سال گذشته روس��یه را با ‪ ۲۷۵‬تن‬ ‫خری��د‪ ،‬بزرگ‌ترین خری��دار طالی جهان اع�لام کرد‪ .‬این‬ ‫مقدار‪ ،‬بیشترین خرید طالی روسیه در یک سال بود‪.‬‬ ‫پیت��ر چی��ف‪ ،‬تحلیلگر و دالل پیش��ین معام�لات گفت‪:‬‬ ‫روس��یه درحال‌حاضر می‌خواهد تا زمانی که نرخ طال پایین‬ ‫اس��ت‪ ،‬تا می‌تواند از این فلز گرانبها خریداری کند‪ .‬این کار‬ ‫باعث می‌ش��ود بتواند پایین آمدن ارزش دالر به عنوان یک‬ ‫ارز ذخی��ره را جبران کن��د‪ .‬وی اعالم کرده بود نرخ این فلز‬ ‫گرانبها به باالترین حد آن در س��ال ‪ ۲۰۱۱‬میالدی (‪۱۳۹۰‬‬ ‫خورشیدی) یعنی ‪ ۱۹۰۰‬دالر در هر اونس در آینده نزدیک‬ ‫برسد‪ .‬مس��کو یکی از بزرگ‌ترین س��رمایه‌گذاران در اوراق‬ ‫قرضه خزانه‌داری امریکا بود اما بیش��تر آنها را در سال‌های‬ ‫گذش��ته فروخته است‪ .‬دارایی‌های روس��یه از بدهی امریکا‬ ‫درحال‌حاضر به ‪ ۱۲.۰۲۴‬میلیارد دالر رسیده که پایین‌ترین‬ ‫حد از سال ‪ ۲۰۰۷‬میالدی (‪ ۱۳۹۶‬خورشیدی) است‪ .‬سال‬ ‫گذش��ته‪ ،‬روس��یه دارایی‌های خود را از اوراق قرضه امریکا‬ ‫بی��ش از ‪ ۸۵‬درصد کاه��ش داد و از ‪ ۹۶.۹‬میلیارد دالر در‬ ‫ژانویه (دی‪-‬بهمن) به ‪ ۱۳.۳‬میلیارد دالر در دس��امبر (آذر‪-‬‬ ‫دی) رساند‪.‬‬
‫رشد ‪ ۲.۵‬برابری صادرات فلزات آذربایجان شرقی‬ ‫رئیس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت آذربایجان شرقی‬ ‫در نشس��ت کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی استان گفت‪:‬‬ ‫آمار صادرات غیر نفتی اس��تان نشان از رشد ‪ ۲۵۰‬درصدی‬ ‫صادرات فلزات در ‪ ۳‬ماهه امس��ال نس��بت به مدت مشابه‬ ‫سال گذشته است‪.‬‬ ‫به گزارش ش��اتا‪ ،‬حس��ین نجاتی افزود‪ :‬تولید س��االنه ‪۵‬‬ ‫میلی��ون تن انواع محصوالت ف��والدی در مقاطع مختلف و‬ ‫ظرفیت ذوب یک میلیون تنی‪ ،‬نش��ان از توانمندی استان‬ ‫در این زمینه دارد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬با پیگیری‌های معاونت امور معادن وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت‪ ،‬مراحل صدور مج��وز صادرات‬ ‫ان��واع محصوالت صنای��ع معدنی از جمله شیش��ه و فوالد‬ ‫در اس��تان انجام می‌شود‪ .‬رئیس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت آذربایجان ش��رقی اضافه کرد‪ :‬در ‪ ۳‬ماه ابتدای سال‬ ‫بیش از ‪ ۱۱۷‬میلیون دالر انواع محصوالت فلزی اس��تان از‬ ‫جمله فوالد به کش��ورهای مقصد صادر ش��ده است‪ .‬نجاتی‬ ‫گف��ت‪ :‬ارزش کااله��ای غیرنفتی صادر ش��ده از آذربایجان‬ ‫ش��رقی در ‪ ۳‬ماه نخست امسال در مقایسه با بهار سال ‪،۹۷‬‬ ‫ح��دود ‪ ۴۵‬درصد افزایش یافته اس��ت‪ .‬وی اف��زود‪ :‬در این‬ ‫ب��ازه زمانی افزون بر ‪ ۶۱۲‬هزار تن اق�لام کاالیی به ارزش‬ ‫‪ ۷۵۱‬میلیون دالر از اس��تان آذربایجان ش��رقی صادر شده‬ ‫اس��ت‪ .‬رئیس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت آذربایجان‬ ‫شرقی ادامه داد‪ ۷۹ :‬کشور‪ ،‬مقصد صادراتی کاالهای استان‬ ‫در ‪ ۳‬م��اه نخس��ت امس��ال بوده‌اند که کش��ورهای ترکیه‪،‬‬ ‫عراق‪ ،‬ارمنس��تان‪ ،‬گرجستان‪ ،‬آذربایجان‪ ،‬چین و افغانستان‬ ‫ب��ه ترتیب بیش��ترین میزان صادرات کاال را از این اس��تان‬ ‫ب��ه خود اختصاص داده‌اند‪ .‬وی با اش��اره ب��ه اینکه در این‬ ‫م��دت ‪ ۴۰‬درصد ص��ادرات آذربایجان ش��رقی را کاالهای‬ ‫صنعتی تش��کیل می‌دهد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬فلزات با ‪ ۱۵.۵‬درصد‬ ‫و کاالهای کش��اورزی با ‪ ۱۳.۵‬درصد به ترتیب بیش��ترین‬ ‫سهم را از کل صادرات استان آذربایجان شرقی دارا هستند‪.‬‬ ‫نجاتی گفت‪ ۱۱ :‬درصد صادرات استان‪ ،‬معادل بیش از ‪۸۴‬‬ ‫میلیون دالر در بهار ‪ ۹۸‬از منطقه آزاد ارس انجام ش��ده که‬ ‫رش��د ‪ ۳۴‬درصدی دارد‪ .‬رئیس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت آذربایجان ش��رقی‪ ،‬میزان واردات اس��تان را در این‬ ‫مدت ‪ ۱۱۰‬هزار تن به ارزش ‪ ۲۶۵‬میلیون دالر اعالم کرد‪.‬‬ ‫اعتراض به فعالیت یک معدن در منطقه حفاظت شده‬ ‫گروه معدن‪:‬‬ ‫ِیرمی در شهرستان‬ ‫فعالیت یک معدن در کوه ب َ‬ ‫دشتی بوشهر با مجوزی که هنوز نحوه دریافت‬ ‫آن محل بحث است‪ ،‬تبدیل به نگرانی و دغدغه‬ ‫مردم استان بوشهر شده است‪.‬‬ ‫در چن��د هفته گذش��ته برای توق��ف فعالیت‬ ‫معدن س��نگ مرمری��ت‪ ،‬پویش نج��ات منطقه‬ ‫حفاظ��ت ش��ده ک��وه بیرم��ی ش��کل گرفته و‬ ‫دوستداران محیط‌زیس��ت و منابع طبیعی‪ ،‬لغو‬ ‫مجوز فعالیت این معدن را خواستار شده‌اند‪.‬‬ ‫‹ ‹جلوگیری از ادامه جاده‌سازی‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬فرهاد قلی‌ن��ژاد‪ ،‬مدیرکل‬ ‫حفاظت محیط‌زیست استان بوشهر در این باره‬ ‫می‌گوی��د‪ :‬بهره‌برداری از مع��دن مرمریت اصال‬ ‫آغاز نش��ده بود و اکنون نیز به دس��تور مقامات‬ ‫اس��تان‪ ،‬به وی��ژه اس��تاندار و فرماندار بوش��هر‬ ‫متوقف شده است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به نحوه ش��روع ب��ه کار معدن‬ ‫مرمری��ت در دش��تی عنوان کرد‪ :‬در س��ال ‪۹۷‬‬ ‫برای ی��ک بهره‌بردار معدن‪ ،‬مج��وزی با عنوان‬ ‫معدن س��نگ مرمریت دشتی صادر شده که به‬ ‫محض اط�لاع از صدور چنین مجوزی‪ ،‬اعتراض‬ ‫خ��ود را اعالم و پیش از آغاز فعالیت این معدن‬ ‫در منطقه‪ ،‬پیگیری‌ه��ای حقوقی و اداری را در‬ ‫استان شروع کردیم‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬در پیگیری‌ه��ای حقوق��ی بر‬ ‫اس��اس ش��یوه‌نامه حل اختالف س��ازمان‌های‬ ‫اجرای��ی‪ ،‬موضوع را در ش��ورای ح��ل اختالف‬ ‫سازمان‌ها در استانداری مطرح کردیم و به طور‬ ‫موقت ابطال مجوز را مس��تند کرده‌ایم تا پس از‬ ‫رسیدگی‪ ،‬ابطال مجوز را نهایی کنیم‪.‬‬ ‫قلی‌ن��ژاد اضافه کرد‪ :‬در ای��ن فاصله‪ ،‬کارگروه‬ ‫حل اختالف مصوب کرد تا زمان وصول نقشه‌ها‬ ‫و بازدیدها و بررس��ی‌ها نبای��د هیچ فعالیتی در‬ ‫منطقه انجام ش��ود ام��ا پیمان��کار بهره‌بردار به‬ ‫اس��تناد مجوزی که در دس��ت داشت‪ ،‬شروع به‬ ‫جاده‌سازی برای دسترسی به منطقه کرد‪.‬‬ ‫مدیرکل محیط‌زیس��ت بوش��هر خاطرنش��ان‬ ‫ک��رد‪ :‬با ت�لاش دوس��تداران محیط‌زیس��ت و‬ ‫پیگیری‌های محیط‌زیس��ت بوشهر و همچنین‬ ‫نکته حائز اهمیت در صدور مجوز معدن سنگ مرمریت‬ ‫دشتی‪ ،‬این است که خالف ماده ‪ ۲۴‬قانون معادن‬ ‫هیچ‌گونه استعالمی از سازمان محیط‌زیست نشده و این‬ ‫مجوز بدون استعالم از محیط‌زیست و تعیین وضعیت‬ ‫منطقه حفاظت شده‪ ،‬صادر شده است‬ ‫حض��ور محیط‌بان‌ه��ا‪ ،‬از ادامه جاده‌س��ازی در‬ ‫منطقه جلوگیری کردیم‪ .‬درحال‌حاضر با دستور‬ ‫مقام��ات‪ ،‬کار تا تعیین تکلیف و بررس��ی مجوز‬ ‫به دلیل جلوگیری از تخریب در منطقه متوقف‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹بدون استعالم‬ ‫براس��اس این گزارش نکته حائ��ز اهمیت در‬ ‫صدور مجوز معدن س��نگ مرمریت دشتی‪ ،‬این‬ ‫است که خالف ماده ‪ ۲۴‬قانون معادن هیچ‌گونه‬ ‫اس��تعالمی از سازمان محیط‌زیست نشده و این‬ ‫مجوز بدون اس��تعالم از محیط‌زیست و تعیین‬ ‫وضعی��ت منطق��ه حفاظت ش��ده‪ ،‬صادر ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫قلی‌نژاد ادام��ه داد‪ :‬اعتراض ما درحال‌حاضر‬ ‫این اس��ت که اگر این معدن جدید اس��ت باید‬ ‫اس��تعالم ش��ود و مطالع��ات زیس��ت‌محیطی‬ ‫آن انجام ش��ود و اگر معدن قدیمی اس��ت‪ ،‬باز‬ ‫ه��م بر اس��اس قانون مع��ادن باید از س��ازمان‬ ‫محیط‌زیست اس��تعالم ش��ود‪ ،‬موضوع بررسی‬ ‫شود و اگر خطری برای منطقه و سایر کاربری‌ها‬ ‫از جمل��ه گردش��گری‪ ،‬مناب��ع آب‪ ،‬موض��وع‬ ‫جان��وران و حی��ات وح��ش و گیاهان نداش��ته‬ ‫باش��د‪ ،‬مجوز زیس��ت‌محیطی این معدن صادر‬ ‫شود‪.‬‬ ‫وی ی��ادآور ش��د‪ :‬اداره کل صنع��ت و معدن‬ ‫ادع��ا کرده ک��ه معدن قدیمی اس��ت و پیش از‬ ‫تبدی��ل بیرمی به منطقه حفاظت ش��ده‪ ،‬مجوز‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫‹ ‹درخواست ابطال مجوز‬ ‫مدی��رکل حفاظ��ت محیط‌زیس��ت اس��تان‬ ‫بوش��هر از مخالفت با فعالی��ت معدن در منطقه‬ ‫بیرم��ی می‌گوید‪ .‬او معتقد اس��ت ک��ه فعالیت‬ ‫معدن مرمریت خس��ارت‌های زی��اد در پی دارد‬ ‫و منطق��ه بیرم��ی نیز ج��زو مناطق حس��اس‬ ‫است‪.‬‬ ‫قلی‌نژاد می‌گوید‪ :‬خواس��ته ما این اس��ت که‬ ‫مج��وز ابطال ش��ود و اگ��ر همچن��ان متقاضی‬ ‫فعالی��ت در مح��دوده بیرم��ی هس��تند باید بر‬ ‫اساس روال قانونی ما‪ ،‬استعالم از محیط‌زیست‬ ‫و مطالعات زیست‌محیطی انجام شود‪.‬‬ ‫اگ��ر در مطالعات و بررس��ی‌ها به این نتیجه‬ ‫برسیم که آثار تخریبی بر منطقه دارد‪ ،‬از سوی‬ ‫محیط‌زیس��ت مخالف��ت خواهد ش��د‪ .‬قلی‌نژاد‬ ‫افزود‪ :‬در نهایت مقرر ش��ده که اعضای کارگروه‬ ‫تعامالت بین صنعت و محیط‌زیست از تهران‪ ،‬از‬ ‫منطقه بازدید کنند و همچنین جلس��ه‌ای برای‬ ‫تعیین تکلیف مجوز معدن مرمریت در اس��تان‬ ‫تشکیل شود‪.‬‬ ‫وی درباره آلودگی‌های ناش��ی از فعالیت این‬ ‫معدن و تخری��ب کوه بیرمی گفت‪ :‬معادن فقط‬ ‫در مناطق حفاظت ش��ده‌ای همچون پارک‌های‬ ‫مل��ی و آث��ار طبیعی ملی به ط��ور کامل دارای‬ ‫ممنوعیت فعالیت هستند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در پناهگاه حیات وحش‪ ،‬احداث‬ ‫معدن به طور ‪ ۱۰۰‬درصد ممنوع نیست و قانون‬ ‫می‌گوی��د برای فعالیت معدن در محدوده تحت‬ ‫حفاظت باید بررسی‌های کارشناسی و مطالعات‬ ‫زیس��ت‌محیطی انج��ام ش��ود تا آث��ار آلودگی‬ ‫صوت��ی‪ ،‬اثر بر گونه‌ه��ای جانوری‪-‬گیاهی و اثر‬ ‫بر منابع آب مش��خص ش��ود و اگر در بررسی‌ها‬ ‫مشخص شود که وجود این معدن آثار منفی بر‬ ‫منطق��ه دارد‪ ،‬مخالفت خواهد ش��د و از فعالیت‬ ‫مع��دن در آن منطقه حفاظت ش��ده جلوگیری‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫قلی‌نژاد بیان می‌کن��د درحال‌حاضر مطالعات‬ ‫و بررسی‌های اولیه محیط‌زیست نشان می‌دهد‬ ‫بیرمی از مناطق حس��اس است‪ ،‬به همین دلیل‬ ‫اداره کل محیط‌زیس��ت بوش��هر‪ ،‬هم در زمینه‬ ‫قضایی و هم در پیگیری‌های اداری این مس��ئله‬ ‫وارد شده است‪.‬‬ ‫وی در توضی��ح آث��ار فعالی��ت معدن��ی ب��ر‬ ‫چش��مه‌هایی که در مس��یر این مع��دن جاری‬ ‫هس��تند‪ ،‬گفت‪ :‬به دلیل اهمی��ت منابع آبی در‬ ‫آن مناطق‪ ،‬در صورت استعالم باید تاییدیه آب‬ ‫منطقه‌ای گرفته شود‪.‬‬ ‫متولی اصلی چش��مه‌ها و منابع آبی‪ ،‬شرکت‬ ‫آب منطق��ه‌ای و وزارت نی��رو اس��ت‪ .‬انتظار ما‬ ‫این اس��ت ک��ه س��ایر س��ازمان‌‌های متولی در‬ ‫زمین��ه آب و فاضالب‪ ،‬آب ش��رب و منابع آبی‪،‬‬ ‫اظهارنظرهای کارشناسی خود درباره این قضیه‬ ‫را مطرح کنند‪.‬‬ ‫منطقه یا کوه بیرمی در س��ال ‪ ۱۳۹۴‬پس از‬ ‫استعالم از س��ازمان‌های متولی در شورای‌عالی‬ ‫محیط‌زیس��ت به عنوان یکی از مناطق حفاظت‬ ‫شده تصویب شده است‪.‬‬ ‫هنر سنگ‌تراشی در مهریز‬ ‫هنر سنگ‌تراشی از صنایع بومی محلی مهریز است که در فهرست آثار ملی کشور ثبت شده و همچنان به همت هنرمندان سختکوش به حیات خود ادامه می‌دهد‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬ایرنا‬ ‫استان‌ها‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 6‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 25‬ذی‌القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 28‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره ‪213‬‬ ‫خبر‬ ‫شناسایی ‪ ۱۰‬خوشه جدید‬ ‫صنعتی در آذربایجان‌غربی‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت ش��هرک‌های صنعت��ی‬ ‫آذربایجان‌غربی با اش��اره به شناس��ایی ‪ ۱۰‬خوشه‬ ‫جدید صنعتی در این استان‪ ،‬گفت‪ :‬در زمان حاضر‬ ‫‪ ۴‬خوشه فرآوری محصوالت باغی‪ ،‬سنگ‪ ،‬عرقیات‬ ‫گیاهی و تولید و بس��ته‌بندی عس��ل فعال هستند‬ ‫و فعالیت خوش��ه‌های صنعتی جدید نیز به زودی‬ ‫آغاز می‌ش��ود‪ .‬به گ��زارش ایرنا‪ ،‬علی عبدلی افزود‪:‬‬ ‫خوشه‌های صنعتی خش��کبار‪ ،‬آجیل‪ ،‬انگور‪ ،‬مبل‪،‬‬ ‫چیپ��س میوه و در‌های ضد س��رقت نی��ز از دیگر‬ ‫خوش��ه‌های شناس��ایی شده این اس��تان به شمار‬ ‫می‌رون��د‪ .‬وی با اش��اره به اینک��ه ارزش صادراتی‬ ‫‪ ۴‬خوش��ه فعال فرآوری محصوالت باغی‪ ،‬س��نگ‪،‬‬ ‫عرقیات گیاهی و بس��ته‌بندی عس��ل در یک‌سال‬ ‫گذش��ته ‪ ۲‬میلیون و ‪ ۱۱۶‬ه��زار دالر بوده‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬این میزان به کش��ورهای همس��ایه از جمله‬ ‫ع��راق‪ ،‬ترکی��ه‪ ،‬جمه��وری‌آذربایج��ان و برخ��ی‬ ‫کش��ورهای اروپایی صادر ش��د‪ .‬مدیرعامل شرکت‬ ‫ش��هرک‌های صنعتی آذربایجان‌غرب��ی ادامه داد‪:‬‬ ‫فرآوری محصوالت باغی‪ ،‬سنگ‪ ،‬عرقیات گیاهی و‬ ‫بس��ته‌بندی عسل به ترتیب بیشترین صادرات این‬ ‫خوشه‌ها را در این مدت به خود اختصاص داده‌اند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬مطالعه امکان‌س��نجی خوش��ه فرش‬ ‫دس��تباف و بروزرسانی نقشه اس��تانی خوشه‌های‬ ‫کس��ب و کار آذربایجان‌غربی نی��ز از طرح‌های در‬ ‫ح��ال پیگیری این ش��رکت اس��ت‪ .‬وی با تاکید بر‬ ‫اینکه پس از شناس��ایی خوشه صنعتی‪ ،‬دوره‌های‬ ‫آموزش��ی برای افراد دخیل و اعضای خوش��ه‌های‬ ‫صنعت��ی برگزار می‌ش��ود‪ ،‬بیان کرد‪ :‬خوش��ه‌های‬ ‫صنعت��ی چندین واحد‪ ،‬مجموع��ه تولیدی و بنگاه‬ ‫اقتص��ادی مس��تقر در یک منطق��ه را با محصول‬ ‫نهایی مشترک به هم پیوند می‌دهد‪ .‬وی بیان کرد‪:‬‬ ‫این واحدهای تولیدی در قالب خوش��ه فعالیت‌ها‬ ‫همدیگر را همپوش��انی می‌کنند و برای رسیدن به‬ ‫اه��داف خود از جمله در حوزه تهی��ه مواد اولیه با‬ ‫نرخ مناس��ب و بازاریابی ب��ا یکدیگر ارتباط دارند و‬ ‫همکاری می‌کنند‪ .‬خوشه صنعتی (‪Industrial‬‬ ‫‪ )Cluster‬به مجموعه‌ای از واحدهای کسب و کار‬ ‫گفته می‌ش��ود که در یک منطقه جغرافیایی و یک‬ ‫گرایش صنعتی متمرکز شده و با همکاری و تکمیل‬ ‫فعالیت‌های یکدیگر به تولید و عرضه تعدادی کاال‬ ‫و خدمات می‌پردازن��د و از چالش‌ها و فرصت‌های‬ ‫مشترک برخوردار هستند‪ .‬آذربایجان غربی از نظر‬ ‫صنعتی‪ ،‬یکی از اس��تان‌های کم‌برخوردار کشور به‬ ‫ش��مار م��ی‌رود اما با اجرای قانون خ��روج از رکود‬ ‫تدوین��ی دول��ت تدبیر و امید‪ ،‬اقدام��ات خوبی در‬ ‫زمین��ه بازگش��ت واحده��ای تولی��دی و صنعتی‬ ‫این اس��تان به مدار تولید آغاز ش��د‪ .‬درحال‌حاضر‬ ‫‪ ۲۵‬ش��هرک و ناحیه صنعت��ی از ‪ ۳۵‬مورد مصوب‬ ‫آذربایجان‌غربی فعال هستند که هزار و ‪ ۱۰۰‬واحد‬ ‫صنعت��ی را در خود ج��ای داده‌اند و ‪ ۲۰‬درصد این‬ ‫واحدهای تولیدی با ظرفیت پایین فعالیت می‌کند‪.‬‬ ‫سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران‬ ‫از ش��هریور ‪ ۱۳۸۴‬فعالی��ت خود را آغ��از کرد و بر‬ ‫اساس مصوبه مجلس شورای اسالمی‪ ،‬یک سازمان‬ ‫توسعه‌ای به شمار می‌رود‪.‬‬ ‫ظرفیت درآمد باالی‬ ‫‪۳‬میلیونی در کوره‌های‬ ‫آجرپزی خاش‬ ‫فرماندار شهرستان خاش سیستان و بلوچستان‬ ‫گفت‪ :‬زمینه ایجاد شغل با درآمد باالی ‪ ۳‬میلیون‬ ‫تومان برای کارگران ایرانی در کوره‌های آجرپزی‬ ‫این شهرستان فراهم است‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایرن��ا‪ ،‬صاح��ب گل‌صالحی بیان‬ ‫کرد‪ :‬نیروهای کار ایرانی پس از مش��غول ش��دن‬ ‫در کوره‌ه��ای تولیدی آج��ر می‌توانند از حقوق‬ ‫و مزای��ای س��ختی کار بهره‌من��د ش��وند‪ .‬وی‬ ‫اظهار ک��رد‪ :‬به دلیل اس��تقبال نکردن نیروهای‬ ‫کار ایران��ی بخ��ش زی��ادی از اتب��اع خارج��ی‬ ‫در ای��ن واحده��ای تولی��دی مش��غول ب��ه‌کار‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫فرماندار خ��اش ادام��ه داد‪ ۱۸ :‬واحد تولیدی‬ ‫آجر این شهرس��تان‪ ،‬روزانه اف��زون بر ‪ ۹۰۰‬تن‬ ‫آج��ر تولید می‌کنن��د‪ .‬وی اظهار ک��رد‪ :‬نرخ هر‬ ‫کامی��ون آجر تولیدی در مح��ل کوره ‪ ۹۵۰‬هزار‬ ‫تومان و تا مقصد ش��هر خاش با احتس��اب کرایه‬ ‫حمل‌ونقل‪ ،‬یک میلیون و ‪ ۱۰۰‬هزار تومان است‬ ‫که بر حسب مسافت طوالنی‌تر نرخ حمل‌ونقل با‬ ‫توافق طرفین افزایش می‌یابد‪ .‬صالحی بر اهمیت‬ ‫توجه به رونق تولید‪ ،‬اش��تغال و اس��تقبال افراد‬ ‫بیکار بومی از فرصت ایجاد ش��ده برای اش��تغال‬ ‫در کوره‌ها تاکید کرد‪.‬‬
‫تا ‪ 1414‬خورشیدی اتفاق می‌افتد‬ ‫یکشنبه ‪ 6‬مرداد ‪ 25 1398‬ذی‌القعده ‪ 28 1440‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫موسسه فرهنگی و هنری روزگار وصل‬ ‫مدیر مسئول‪:‬‬ ‫ناصر بزرگمهر‬ ‫سال دوم شماره ‪213‬‬ ‫سردبیر‪ :‬محبوبه ناطق‬ ‫همکاران‪ :‬سارا اصغری‪-‬ثمن رحیمی‌‌راد‬ ‫مدیر فنی و هنری‪ :‬مهدی نجفی‬ ‫نمایندگی دفتر اروپا‪ :‬چکاوک بزرگمهر‬ ‫آدرس‪ :‬تهران‪ -‬میدان هفتم تیر‪ -‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬پالک ‪74‬‬ ‫تلفکس‪88310576-88310575:‬‬ ‫سازمان آگهی‌ها‪88722732-3:‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان‌ها‪88724211:‬‬ ‫چاپ‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.Madandaily.com‬‬ ‫‪www.instagram.com/Madandaily‬‬ ‫‪www.twitter.com/Madandaily‬‬ ‫‪www.t.me/Madandaily‬‬ ‫‪E-mail:info@madandaily.com‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫یادداشت‬ ‫غوغای مس در «یک کمربند‪ ،‬یک جاده»‬ ‫احمد کاظمی‬ ‫کارشناس معدن‬ ‫‪ 5‬س��ال پی��ش‪ ،‬ش��ی‬ ‫جین‌پینگ‪ ،‬رئیس‌جمهوری‬ ‫چی��ن از طرح «یک کمربند‪،‬‬ ‫یک جاده» خبر داد‪ .‬این طرح‬ ‫سرمایه‌گذاری در زیربناهای‬ ‫اقتصادی بیش از ‪ ۶۰‬کش��ور‬ ‫جه��ان و توس��عه ‪ ۲‬مس��یر‬ ‫تجاری «کمربند اقتصادی راه ابریش��م» و «راه ابریش��م دریایی» را دربرمی‌گیرد و‬ ‫امید می‌رود با این طرح ارتباط همه جانبه‌ای بین کشورهای اوراسیایی برقرار شود‪.‬‬ ‫این ارتباط می‌تواند در زمین ‌ه ساخت مسیرهای حمل‌ونقل‪ ،‬زیرساخت انرژی‪ ،‬بندر‬ ‫و بیش از اینها باشد‪ .‬نکته قابل توجه آن است که توسعه ساختار انرژی و حمل‌ونقل‬ ‫ب��ه ط��ور ویژه به مقدار زیادی مس نیاز دارد و کارشناس��ان پیش‌بینی می‌کنند با‬ ‫اجرای این طرح‪ ،‬س��رانه مصرف س��االنه برق به ‪۲۰‬هزار و ‪۲۴‬کیلووات ساعت رشد‬ ‫کند‪ .‬این درحالی است که مس ماده‌ای حیاتی در تولید کابل‌ها و دیگر تجهیزات‬ ‫برق س��نگین به ش��مار می‌آید‪ .‬در نتیجه تقاضا برای مس باال می‌رود‪ .‬کارشناسان‬ ‫همچنین پیش‌بینی می‌کنند در ‪ ۵‬س��ال نخس��ت اجرای این طرح و در سال‌های‬ ‫‪ ۲۰۱۳‬ت��ا ‪ ۲۰۱۷‬می�لادی (‪ ۱۳۹2‬تا نیمه دی ‪۱۳۹۶‬خورش��یدی) ‪۱.۲۵‬میلیون‬ ‫تن مس در س��اخت یک ش��بکه تولید برق‪ ،‬بزرگراه‌ها و راه‌آهن‌ها استفاده شد‪ .‬در‬ ‫اجرای این طرح نیاز به تجهیزاتی که در ساخت آنها مس زیادی مصرف می‌شود‬ ‫مانند ابزاری که در تهویه هوا و گرمایش اس��تفاده می‌ش��وند و همچنین مس��ی‬ ‫که در ساخت‌وس��ازها مصرف می‌ش��ود‪ ،‬تقاضا را برای این فلز تش��دید می‌کند و‬ ‫روی‌هم‌رفته‪ ،‬ترکیبی از عوامل مستقیم و غیرمستقیم در طرح یک کمربند و یک‬ ‫جاده چین به مصرف ‪ ۲.۸‬میلیون تن مس در سال‌های ‪ ۲۰۲۳‬تا ‪ ۲۰۲۷‬میالدی‬ ‫(‪ ۱۴۰۲‬تا ‪ ۱۴۰۶‬خورشیدی) می‌انجامد‪.‬‬ ‫ع�لاوه ب��ر تحلیلگ��ران‪ ،‬ش��رکت‌های معدنی هم خب��ر از رونق ب��ازار مس در‬ ‫جریان این طرح می‌دهند‪ .‬آنگلوامریکن برآورد کرده که تا س��ال ‪ ۲۰۳۰‬میالدی‬ ‫(‪۱۴۰۹‬خورشیدی) نیاز به ظرفیت تولید بیش از ‪ ۵.۶‬میلیون تن مس برای رویارویی‬ ‫با افزایش تقاضا وجود خواهد داشت‪ .‬شرکت‌های معدنی فری‌پورت‌مک‌موران در‬ ‫امریکا و آنتوفاگاس��تا در ش��یلی که در زمینه استخراج فلز سرخ فعالیت می‌کنند‬ ‫نیز گفته‌اند که تقاضا برای مس از سوی مشتریان آنها همچنان قدرتمند می‌ماند‪.‬‬ ‫ش��رکت بی‌اچ‌پ��ی بیلتون تخمین زده که طرح ی��ک کمربند‪ ،‬یک جاده‪ ۷ ،‬مرتبه‬ ‫بزرگ‌تر از طرح مارش��ال است‪ .‬مارشال برنامه‌ای برای نوسازی اروپا پس از جنگ‬ ‫جهانی دوم بود که امریکا آن را پیش برد‪ .‬این ش��رکت همچنین به رس��انه‌ها گفته‬ ‫که طرح یک کمربند یک جاده می‌تواند تقاضای ساالنه مس را حدود ‪ ۱.۶‬میلیون‬ ‫تن در هر سال برابر با ‪۷‬درصد رشد دهد‪.‬‬ ‫اخبار کوتاه‬ ‫ب��ه گزارش متال‌بولت��ن‪ ،‬از ژانویه تا ژوئن ‪( ۲۰۱۹‬نیمه دی ‪ ۱۳۹۷‬تا نیمه تیر‬ ‫‪ )۱۳۹۸‬ترکیه ‪ ۱۶.۹۹۴‬میلیون تن فوالد خام تولید کرده که ‪۱۰.۱۴‬درصد نسبت‬ ‫به مدت مش��ابه س��ال گذشته افت داشته است‪ .‬از اوت (مرداد‪-‬تیر ‪ )۱۳۹۷‬با افت‬ ‫ارزش لیر ترکیه بازار فوالد این کشور به شدت تحت تاثیر قرار گرفت و رکود بازار‬ ‫موجب افت تولید شد‪ .‬از امسال که دولت امریکا تعرفه‌های اعمالی بر فوالد ترکیه‬ ‫را دوباره کاهش داد جو بازار بهتر شده ولی ارزش لیر هنوز ضعیف است‪.‬‬ ‫به گزارش متال‌بولتن‪ ،‬بهای میلگرد در روس��یه در یک هفته اخیر نزولی بوده‬ ‫که به دلیل افزایش عرضه است‪ .‬آخرین نرخ در بازار داخلی ‪ ۶۵۰‬تا ‪ ۶۵۸‬دالر هر‬ ‫تن با ‪۲۰‬درصد مالیات ارزش افزوده ثبت شده است‪ .‬تقاضای میلگرد در روسیه در‬ ‫تابستان باالست و تاجران در قیمت‌های فعلی کارخانه‌ها خریداری می‌کنند ولی‬ ‫با نزدیک شدن فصل پاییز به‌تدریج تقاضا کمتر و قیمت‌ها ارزان‌تر خواهند شد‪.‬‬ ‫به گزارش متال‌بولتن‪ ،‬نرخ میلگرد در بازار صادرات چین رش��د جزئی داش��ته‬ ‫و ‪ ۵۱۰.۵‬دالر هر تن فوب ثبت ش��ده اس��ت‪ .‬کارخانه‌ها بین ‪ ۵۰۵‬تا ‪ ۵۱۰‬دالر هر‬ ‫تن فوب پیش��نهاد می‌دهند در حالی که هفته قبل پیشنهادش��ان ‪ ۵۱۰‬دالر بود‪.‬‬ ‫در بازار داخلی نیز نرخ میلگرد ‪ ۵۷۷‬تا ‪ ۵۸۱‬دالر هر تن در کارخانه ش��نیده ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬ش��رایط بد آب و هوایی بر س��اعت کاری در بخش ساخت‌وساز اثر داشته و‬ ‫تقاضای میلگرد را در چین کم کرده اس��ت ولی فروش��نده‌ها قیمت‌ها را ثابت نگه‬ ‫داشته‌اند چون در بازار فیوچرز با افت جزئی نرخ روبه‌رو شدند‪.‬‬ ‫س��کوت خریداران و ثبات قیمت‌های پیش��نهادی موجب ش��ده بازار واردات‬ ‫س��نگ‌آهن چین در آرامش باش��د‪ .‬متوس��ط ش��اخص نرخ س��نگ آهن خلوص‬ ‫‪۶۲‬درصد ‪ ۱۱۸.۱۰‬دالر هر تن خش��ک س��ی‌اف‌آر ثبت ش��ده که تغییری نسبت‬ ‫به دوش��نبه نداشته اس��ت‪ .‬قرارداد سوآپ اوت(مرداد‪-‬شهریور) نیز ‪ ۷۵‬سنت افت‬ ‫روزانه داش��ت و ‪ ۱۱۳.۳۵‬دالر هر تن خش��ک س��ی‌اف‌آر ثبت شد‪ .‬در بازار نقدی‬ ‫تمایل به خرید کم اس��ت و فروش��ندگان سنگ آهن خلوص باال فشار بیشتری را‬ ‫تحم��ل می‌کنند‪ .‬تقاضای مصرف‌کننده‌های نهایی نیز پایین اس��ت و تاجران هم‬ ‫عقب نشسته‌اند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش متال‌بولت��ن‪ ،‬کاهش عرضه ورق گرم و س��رد ب��ه تولید‌کنندگان‬ ‫س��ی‌آی‌اس کمک کرده قیمت‌های صادراتی را در س��طوح باال نگه دارند‪ .‬آخرین‬ ‫نرخ ورق گرم صادراتی ‪ ۴۹۰‬تا ‪ ۵۰۰‬دالر هر تن فوب دریای سیاه ثبت شده که تا‬ ‫‪۵‬دالر نسبت به هفته قبل باالتر نیز رفته است‪ .‬درحال‌حاضر بازار فعال نیست که‬ ‫البته به دلیل رکود فصلی اس��ت‪ .‬گفتنی است‪ ،‬ورق سرد صادراتی سی‌آی‌اس نیز‬ ‫‪۸‬دالر رشد داشته و ‪ ۵۵۳‬تا ‪ ۵۵۶‬دالر هر تن فوب ثبت شده است‪.‬‬ ‫به گزارش اس��تیل‌مینت‪ ،‬نرخ پیش��نهادی ورق گرم صادراتی چین در ثبات و‬ ‫تقاضای مصرف‌کننده‌ها به‌نس��بت متوسط اس��ت‪ .‬اگرچه شاید کاهش عرضه در‬ ‫استان تانگشان به دلیل محدودیت‌های تولید در بازار داخلی قیمت‌ها را باال ببرد‬ ‫اما نرخ پیشنهادی فعلی ورق گرم صادراتی ‪ ۵۰۷‬تا ‪ ۵۱۰‬دالر هر تن فوب و مشابه‬ ‫هفته قبل است‪ .‬ورق گرم چین نیز در جنوب شرق آسیا ‪ ۵۱۵‬تا ‪ ۵۲۵‬دالر هر تن‬ ‫سی‌اف‌آر ویتنام ثبت شده است‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬ایفنا‬ ‫افزایش تقاضای مس با میانگین رشد ‪1.5‬درصدی در سال‬ ‫گروه معدن‪:‬‬ ‫مص��رف م��س افزایش پی��دا می‌کند؛ این‬ ‫پیش‌بین��ی موسس��ه پژوهش��ی س��ی‌آریو‬ ‫اس��ت‪ .‬ای��ن موسس��ه ب��ا برش��مردن دالیل‬ ‫ای��ن پیش‌بین��ی می‌گوی��د تا س��ال ‪۲۰۳۵‬‬ ‫می�لادی (‪۱۴۱۴‬خورش��یدی) تقاضای مس‬ ‫تصفیه‌شده با رشد ساالنه ‪۱.۵‬درصد به حدود‬ ‫‪۲۹‬میلی��ون تن خواهد رس��ید‪ .‬ب��ه گزارش‬ ‫عصرمس‌آنالی��ن‪ ،‬پیش‌بین��ی می‌ش��ود در‬ ‫س��ال‌های ‪ ۲۰۱۵‬ت��ا ‪ ۲۰۳۵‬میالدی (‪۱۳۹۴‬‬ ‫ت��ا ‪ ۱۴۱۴‬خورش��یدی)‪ ،‬مصرف جهانی مس‬ ‫با رش��د س��االنه ‪۱.۶‬درصدی افزایش یابد‪ .‬در‬ ‫این میان‪ ،‬تقاضای مس تصفیه‌ش��ده با رش��د‬ ‫س��االنه ‪۱.۵‬درصد به ح��دود ‪۲۹‬میلیون تن‬ ‫خواهد رس��ید و مصرف مس��تقیم قراضه در‬ ‫س��اخت محصوالت نیمه‌ساخته‪ ،‬رشد ساالنه‬ ‫‪۲.۳‬درصدی خواهد داشت‪ .‬موسسه پژوهشی‬ ‫سی‌آریو بر این باور است که روندهای اقتصاد‬ ‫کالن و س��رمایه‌گذاری‪ ،‬به‌ویژه در چین عامل‬ ‫تعیین‌کنن��ده تقاض��ا در ‪ ۲‬دهه آینده خواهد‬ ‫ب��ود و برخ��ی از روندهای خرد ب��ازار مس را‬ ‫بی‌اث��ر خواهد کرد‪ .‬دورنمای س��رمایه‌گذاری‬ ‫به عنوان س��همی از تولید ناخالص داخلی در‬ ‫چین با کاهش ‪۱۰‬واحدی به حدود ‪۳۵‬درصد‬ ‫در س��ال ‪ ۲۰۳۵‬خواه��د رس��ید ک��ه یکی از‬ ‫مهم‌ترین پیش‌فرض‌های این تحلیل اس��ت‪.‬‬ ‫یکی از روندهای خرد اثرگذار بر تقاضای مس‬ ‫افزایش س��هم تولید برق از منابع تجدیدپذیر‬ ‫است که استفاده از مس در بخش تولید برق را‬ ‫از یک‌هزار و ‪ ۱۰۰‬تن به ازای هر گیگاوات در‬ ‫س��ال ‪ ۲۰۱۴‬میالدی (‪ ۱۳۹۳‬خورشیدی) به‬ ‫یک‌هزار و ‪۴۰۰‬تن به‌ازای هر گیگاوات در سال‬ ‫‪ ۲۰۳۵‬افزایش خواهد داد؛ اس��تفاده بیشتر از‬ ‫مس س��بب افزای��ش بازدهی نیز می‌ش��ود‪.‬‬ ‫افزایش مصرف مس برای تولید وسایل نقلیه‬ ‫الکتریکی نیز تا سال ‪ ۲۰۲۵‬میالدی (‪۱۴۰۴‬‬ ‫خورشیدی)‪ ،‬تقاضای ساالنه این فلز صنعتی‬ ‫را ح��دود ‪ ۲۶۴‬ه��زار ت��ن افزای��ش می‌دهد‪.‬‬ ‫موسسه سی‌آریو از پیش‌بینی‌های بلندمدت‬ ‫صنایع مصرف‌کننده داخلی‪ ،‬برای مدل‌سازی‬ ‫موسسه سی‌آریو از پیش‌بینی‌های بلندمدت صنایع‬ ‫مصرف‌کننده داخلی‪ ،‬برای مدل‌سازی رشد تقاضای مس‬ ‫چین استفاده کرده است که امکان تغییرات احتمالی‬ ‫در شدت مصرف مس را مورد بررسی قرار می‌دهد‪.‬‬ ‫این موسسه بر این باور است که مصرف جهانی مس با‬ ‫رشد ساالنه ‪۰.۲‬درصدی در سال‌های ‪ ۲۰۱۵‬تا ‪۲۰۳۵‬‬ ‫میالدی افزایش خواهد یافت‬ ‫رش��د تقاضای مس چین استفاده کرده است‬ ‫که امکان تغییرات احتمالی در شدت مصرف‬ ‫مس را مورد بررسی قرار می‌دهد‪ .‬این موسسه‬ ‫بر این باور اس��ت که مص��رف جهانی مس با‬ ‫رشد ساالنه ‪۰.۲‬درصدی در سال‌های ‪۲۰۱۵‬‬ ‫ت��ا ‪ ۲۰۳۵‬می�لادی افزای��ش خواه��د یافت‪.‬‬ ‫هم‌راس��تا با اهداف بیان‌ش��ده از سوی دولت‬ ‫چین برای متعادل‌س��ازی اقتصاد این کشور‪،‬‬ ‫آین��ده مصرف م��س در صنایع مصرف‌کننده‬ ‫خوش‌بینانه اس��ت‪ .‬تخمین موسسه سی‌آریو‬ ‫از رشد مصرف مس در خودروسازی و ساخت‬ ‫تجهی��زات تهویه مطب��وع و خنک‌کننده در‬ ‫سال‌های ‪ ۲۰۱۵‬تا ‪ ،۲۰۳۵‬به ترتیب ‪ ۲.۸‬و در‬ ‫بخش تولید تهویه مطبوع‪ ،‬این بازار ‪۱.۴‬درصد‬ ‫رش��د س��االنه خواه��د داش��ت‪ .‬خوش‌بینی‬ ‫کمتری نسبت به صنایع مصرف‌کننده سنتی‬ ‫صندوق بین المللی پول پیش‌بینی کرد‬ ‫رشد اقتصادی جهان در ‪ ۲‬سال آینده کاهش می‌یابد‬ ‫صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرد‪ ،‬رشد اقتصادی جهان‬ ‫در سال جاری و سال آینده روند کاهشی داشته باشد‪ .‬به گزارش‬ ‫مهر به نقل از رویترز‪ ،‬صندوق بین‌المللی پول هشدار داد تداوم‬ ‫تعرفه‌های امریکا و چین در کنار برکسیت بدون برنامه‪ ،‬می‌تواند‬ ‫باع��ث کاهش بیش‌ازپیش رش��د اقتصادی جه��ان‪ ،‬اختالل در‬ ‫اقتص��اد جهان��ی و برهم خوردن زنجیره عرضه ش��ود‪ .‬صندوق‬ ‫بین‌الملل��ی پ��ول اعالم کرد ریس��ک‌های رو به پایین تش��دید‬ ‫ش��ده اس��ت و حاال پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی جهان در‬ ‫س��ال‌های جاری و س��ال آینده میالدی‪ ،‬ب��ا ‪۱.۰‬درصد کاهش‬ ‫نس��بت به پیش‌بینی آوریل (فروردین‪-‬اردیبهشت)‪ ،‬به ترتیب‬ ‫‪ ۲.۳‬و ‪۵.۳‬درصد برسد‪ .‬این چهارمین کاهش متوالی پیش‌بینی‬ ‫در ی��ک عمل جراحی از معده ی��ک زن در هند‬ ‫‪ 1. 5‬کیلو طال و جواهر خارج شد‪.‬‬ ‫به گزارش فرارو‪ ،‬این زن ‪ ۲۶‬ساله که رونی خاتون‬ ‫ن��ام دارد این جواهرات و س��که‌ها را از فروش��گاه‬ ‫برادرش برداشته و می‌بلعیده است‪ .‬جواهرات شامل‬ ‫‪ ۶۹‬قطعه زنجی��ر‪ ۸۰ ،‬گوش��واره‪ ۱۱ ،‬حلقه بینی‪،‬‬ ‫‪۴‬کلید‪ ۵ ،‬آویز پا‪ ،‬یک ساعت و ‪ ۴۶‬سکه هستند‪.‬‬ ‫به گفته پزشکان بیمارستان‪ ،‬برخی از این اشیا از‬ ‫جنس مس و برنج هستند و مقدار زیادی از آنها را‬ ‫رشد اقتصادی ازسوی این صندوق‪ ،‬از اکتبر (مهر‪-‬آبان) تاکنون‬ ‫اس��ت‪ .‬داده‌های اقتصادی اعالم ش��ده تاکنون و روند کاهش��ی‬ ‫تورم‪ ،‬نشان‌دهنده ضعیف‌تر از حد انتظار بودن فعالیت اقتصادی‬ ‫در جهان اس��ت‪ .‬این صندوق اعالم کرد که تنش‌های فناوری و‬ ‫تداوم فشارهای کاهش تورمی‪ ،‬ریسک‌هایی هستند که اقتصاد‬ ‫جهان��ی را تهدید می‌کند‪ .‬صندوق بین‌المللی پول ‪۹.۰‬درصد از‬ ‫پیش‌بینی رشد تجارت جهانی در سال جاری میالدی کاست و‬ ‫آن را به ‪۵.۲‬درصد اصالح کرد‪ .‬رشد تجارت جهان در سال آینده‬ ‫(‪ )0202‬از سال جاری میالدی بیشتر خواهد شد‪ ،‬اما همچنان با‬ ‫‪۲.۰‬درصد کاهش نسبت به پیش‌بینی قبلی به ‪۷.۳‬درصد اصالح‬ ‫شد‪.‬‬ ‫‌ظرفیت تولید سیمان سفید ازبکستان‬ ‫یک میلیون تن افزایش خواهد یافت‬ ‫گروه س��یمان یو‌تی‌دی ازبکس��تان قصد دارد‬ ‫ظرفیت پروژه س��یمان در دس��ت س��اخت خود‬ ‫در اس��تان «ج��زخ» را از ‪ ۴‬میلی��ون تن در س��ال‬ ‫ب��ه ‪ ۵‬میلیون تن س��یمان در س��ال افزایش دهد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش س��یمان خبر‪ ،‬پایگاه خب��ری «ترند»‬ ‫آذربایجان با اعالم این مطلب افزود‪ :‬این تصمیم به‬ ‫دنبال دس��تیابی به یک معدن جدید آهک گرفته‬ ‫شده است‪ .‬با تکمیل این پروژه ساالنه امکان تولید‬ ‫‪ ۴‬میلیون تن سیمان‌های پرتلند و یک‌میلیون تن‬ ‫سیمان سفید به ظرفیت تولید سیمان ازبکستان‬ ‫اف��زوده خواه��د ش��د‪ .‬هلدینگ یو‌ت��ی‌دی ‪۰۰۴‬‬ ‫خارج کردن ‪ ‌1‌.‌5‬کیلو طال و جواهر از معده یک زن‬ ‫نیز جواهرات گران‌قیمت تشکیل می‌دهد‪.‬‬ ‫اعضای خانواده هنگامی که متوجه ضعف بدنی و‬ ‫دل‌درد ش��دید او شدند وی را به بیمارستان منتقل‬ ‫کردند که پس از انجام آزمایش��ات مش��خص ش��د‬ ‫اشیای فلزی زیادی در معده دارد‪.‬‬ ‫این زن هنگامی که به بیمارستان مراجعه کرد به‬ ‫شدت ضعیف شده بود و وضعیت حیاتی او به حدی‬ ‫بود که به ‪ ۵‬بطری خون نیاز داشت‪.‬‬ ‫عمل جراحی برای خارج کردن جواهرات از معده‬ ‫این زن‪ ،‬یک س��اعت و نیم طول کش��ید و پزشکان‬ ‫میلی��ون یورو و با همکاری دو ش��رکت آلمانی در‬ ‫این پروژه س��رمایه‌گذاری خواهد ک��رد‪ .‬پیش‌تر‬ ‫نی��ز رس��انه‌های محلی ازبکس��تان ب��ه نکاتی از‬ ‫جمله اش��تغال ‪ ۰۰۵۱‬نفری این کارخانه و برنامه‬ ‫زمان‌بن��دی راه‌اندازی این پروژه تا س��ال ‪۱۲۰۲‬‬ ‫میالدی (‪۰۰۴۱‬خورشیدی) اشاره کرده بودند‪ .‬با‬ ‫توجه به برنامه‌های افزایش ظرفیت تولید سیمان‬ ‫در ازبکس��تان‪ ،‬در اواسط مه (اردیبهشت‪-‬خرداد)‬ ‫امس��ال بود که مش��وق‌های مالیاتی برای واردات‬ ‫س��یمان به ازبکس��تان نیز لغو ش��د تا به نوعی از‬ ‫تولیدکنندگان سیمان این کشور حمایت شود‪.‬‬ ‫موفق ش��دند همه جواهرات و فل��زات را از معده او‬ ‫خارج کنند‪.‬‬ ‫حال عموم��ی خاتون خوب گزارش ش��ده اما به‬ ‫دلی��ل اینکه از لح��اظ ذهنی ناپایدار اس��ت مورد‬ ‫درمان روان‌پزشکان قرار دارد‪.‬‬ ‫به گفته خانواده خات��ون‪ ،‬این زن هنگامی که به‬ ‫تنهایی در فروش��گاه جواهرفروشی برادرش حضور‬ ‫داش��ته و احس��اس گرس��نگی می‌کرده ش��روع به‬ ‫بلعیدن جواهرات می‌کرده است‪.‬‬ ‫‌رونمایی از مدال‌های المپیک توکیو‬ ‫که از مواد بازیافتی ساخته شده‌اند‬ ‫کارتون‌روز‬ ‫بدون شرح‬ ‫در اقتص��اد وجود دارد و فرض می‌ش��ود نرخ‬ ‫رش��د س��االنه این بخش ‪۰.۹‬درصد باشد‪ .‬از‬ ‫سوی دیگر‪ ،‬تنزل در بخش مصرف پروژه‌های‬ ‫عمرانی و س��اختمانی در مدت مش��ابه وجود‬ ‫خواهد داشت‪.‬‬ ‫برخ�لاف دیگ��ر بخش‌ها‪ ،‬بخ��ش صنایع‬ ‫عموم��ی (همگان��ی) به‌ط��ور کلی ب��ه دلیل‬ ‫افزای��ش ظرفی��ت تولید ان��رژی تجدیدپذیر‬ ‫نقطه روشنی است‪.‬‬ ‫هرچن��د در بلندمدت خوش‌بینی کمتری‬ ‫نس��بت ب��ه آن وجود دارد زیرا رش��د مصرف‬ ‫ساالنه برق چین در چند سال گذشته حدود‬ ‫‪۳‬درصد بوده اس��ت و انتظار می‌رود در س��ال‬ ‫‪2017‬می�لادی (‪1396‬خورش��یدی)‪ ،‬با نرخ‬ ‫مش��ابه کمت��ر از نصف س��رعت رش��د تولید‬ ‫ناخالص داخلی رشد کند‪.‬‬ ‫عالوه بر این در سال ‪ ۲۰۱۷‬بخش دولتی‪،‬‬ ‫در شبکه برق ‪ ۴۹۷.۷‬بیلیون یوآن چین برابر‬ ‫با ‪ ۷۲‬بیلیون دالر امریکا سرمایه‌گذاری کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ای��ن رقم در ش��رایط رش��د اندک مصرف‬ ‫ان��رژی به می��زان قابل‌توجه��ی غیرمحتمل‬ ‫خواه��د ب��ود‪ .‬همچنین پیش‌بینی می‌ش��ود‬ ‫تقاض��ای م��س تصفیه‌ش��ده چین‪ ،‬با رش��د‬ ‫س��االنه ‪۰.۲‬درص��د در س��ال‌های ‪ ۲۰۱۵‬تا‬ ‫‪ ۲۰۳۵‬کاه��ش یاب��د؛ درحالی‌ک��ه مص��رف‬ ‫مس��تقیم قراضه ‪۲.۳‬درص��د افزایش خواهد‬ ‫یافت‪ .‬مصرف مس��تقیم قراضه مس در چین‬ ‫ح��دود ‪۱۲‬درصد کل ماده اولیه اس��ت که در‬ ‫مقایسه با اس��تاندارد جهانی کمترین میزان‬ ‫مص��رف اس��ت؛ در مقاب��ل‪ ،‬تولیدکنندگان‬ ‫اروپایی و ش��مال ش��رقی آس��یا برای تولید‬ ‫نیمه‌س��اخته‌ها‪ ،‬حدود ‪۳۰‬درص��د ماده اولیه‬ ‫خود را از قراضه تامین می‌کنند‪.‬‬ ‫موسس��ه پژوهشی س��ی‌‌آر‌یو چنین گمان‬ ‫می‌ب��رد که افزایش جمع‌آوری داخلی قراضه‪،‬‬ ‫سبب بهبود ش��رایط اقتصادی برای بازیافت‬ ‫قراضه در این کشور می‌شود‪.‬‬ ‫ن علیزاده‬ ‫طرح‪ :‬حسی ‌‬ ‫یک سال مانده به آغاز بازی‌های المپیک‬ ‫‪ ۲۰۲۰‬می�لادی (‪1399‬خورش��یدی)‪،‬‬ ‫مقامات ژاپن هفته گذش��ته به طور رسمی‬ ‫در توکیو پایتخت این کش��ور‪ ،‬از مدال‌های‬ ‫این بازی‌ها رونمایی کردند‪.‬‬ ‫به گ��زارش یورونیوز فارس��ی‪ ،‬ب��ه گفته‬ ‫برگزارکنن��دگان ای��ن بازی‌ه��ا‪ ،‬ح��دود‬ ‫‪۵‬هزار مدال از وس��ایل بازیافتی رایانه‌های‬ ‫قدیم��ی و تلفن‌های همراه س��اخته ش��ده‬ ‫‌ است‪.‬‬ ‫برگزارکنندگان برای س��اخت مدال‌های‬ ‫ط�لا از تلفن‌های همراه ش��هروندان ژاپنی‬ ‫که آنه��ا را به این مرکز اه��دا کرده بودند‪،‬‬ ‫استفاده کردند‪ .‬در س��اخت مدال‌های طال‬ ‫از ‪ ۶.۲‬میلیون تلفن همراه بهره گرفته شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪ ۳۲‬کیلوگرم وزن طالهای بازیافتی است‬ ‫که در مدال‌ها به‌کار رفته اس��ت‪ .‬مدال‌های‬ ‫ط�لا برای بازی‌های المپی��ک و پارالمپیک‬ ‫توکیو خواهند بود‪.‬‬ ‫س��ازمان‌دهندگان ه��م موفق ش��دند از‬ ‫تلفن‌ه��ای همراه بازیافت��ی ‪ ۳.۵‬تن نقره و‬ ‫‪ ۲.۲‬ت��ن برنز برای س��اخت دیگ��ر مدال‌ها‬ ‫استخراج کنند‪.‬‬ ‫کارشناس��ان ژاپن��ی می‌گویند مدال‌های‬ ‫این دوره کیفیت بسیاری از لحاظ فناوری و‬ ‫طراحی نس��بت به بازی‌های المپیک برزیل‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫بخش��ی از مدال‌ه��ای المپی��ک برزیل‬ ‫هم به‌وس��یله مواد بازیافتی س��اخته ش��ده‬ ‫بودند‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه روزگار معدن

روزنامه روزگار معدن شماره 231

روزنامه روزگار معدن شماره 231

شماره : ۲۳۱
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۶/۰۳
روزنامه روزگار معدن شماره 230

روزنامه روزگار معدن شماره 230

شماره : ۲۳۰
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۶/۰۲
روزنامه روزگار معدن شماره 229

روزنامه روزگار معدن شماره 229

شماره : ۲۲۹
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۳۰
روزنامه روزگار معدن شماره 228

روزنامه روزگار معدن شماره 228

شماره : ۲۲۸
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۸
روزنامه روزگار معدن شماره 227

روزنامه روزگار معدن شماره 227

شماره : ۲۲۷
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۷
روزنامه روزگار معدن شماره 226

روزنامه روزگار معدن شماره 226

شماره : ۲۲۶
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۶
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!