صفحه قبل

روزنامه روزگار معدن شماره ۲۱۲

صفحه بعد

روزنامه روزگار معدن شماره 212

روزنامه روزگار معدن شماره 212

‫روزنامه اقتصادی معدن و صنایع معدنی ایران‬ ‫مسیر معدنکاری‬ ‫را برای مشتاقان‬ ‫هموار کنیم‬ ‫شنبه‬ ‫غریب‌پور‪:‬‬ ‫آلومینیوم جنوب‬ ‫به تنهایی تامین‌کننده‬ ‫‪ ۴۰‬درصد‬ ‫نیاز کشور‬ ‫صفحه‪2‬‬ ‫صفحه ‪3‬‬ ‫‪ 5‬مرداد ‪ 24 1398‬ذی‌القعده ‪ 27 1440‬ژوئیه ‪ 2019‬سال دوم شماره ‪8 212‬صفحه قیمت ‪ 2000‬تومان‬ ‫یادداشت‌ها‬ ‫هدف ‪ ۲‬میلیارد دالری‬ ‫برای صادرات سنگ‬ ‫صفحه‪3‬‬ ‫‪www.Madandaily.com‬‬ ‫وعده رحمانی در بازدید از شهرک صنعتی شمس‌آباد‪:‬‬ ‫مشکالت صنعت سنگ را پیگیری می‌کنیم‬ ‫صفحه‪5‬‬ ‫فوالد‬ ‫خط قرمز ترامپ است‬ ‫صفحه‪8‬‬ ‫گزارش‌ها‬ ‫‌خروج چین از فهرست‬ ‫‪ ۱۰‬صادرکننده بزرگ فوالد به امریکا‬ ‫صفحه‪6‬‬ ‫‌بتن بدون سیمان‬ ‫چرا و چگونه؟‬ ‫داخلی‌سازی قطعات صنعتی‬ ‫محور توسعه در چادرملو‬ ‫صفحه‪2‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه‌ای‬ ‫صفحه‪4‬‬
‫اخبار‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 5‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 24‬ذی‌القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 27‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره ‪212‬‬ ‫اخبار‬ ‫موسوی الرگانی‪:‬‬ ‫قطع برق کارخانه‌های‬ ‫تولیدی خسارت میلیاردی‬ ‫به همراه دارد‬ ‫عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی‬ ‫می‌گوی��د‪ :‬درحال‌حاضر ‪ ۵۰‬هزار میلی��ارد تومان از اقتصاد‬ ‫ایران مبتنی بر اقتصاد دیجیتال است و این رقم در ‪ ۵‬سال‬ ‫آینده باید به ‪ ۵۰‬میلیارد دالر برسد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری خانه ملت‪ ،‬رمضانعلی س��بحانی‌فر‪،‬‬ ‫عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی با‬ ‫اش��اره به نمایشگاه الکامپ‪ ،‬گفت‪ :‬این نمایشگاه در شرایط‬ ‫تحریمی متفاوت‌تر از س��ال‌های گذش��ته برگزار ش��د و ‪۸‬‬ ‫کشور در سطح مسئوالن عالی‌رتبه در آن شرکت کردند‪.‬‬ ‫‪ ۴‬کشور ایران‪ ،‬روس��یه‪ ،‬آذربایجان و ترکیه در نمایشگاه‬ ‫الکام��پ‪ ،‬تفاهمنام��ه‌ای درب��اره اس��تارت‌آپ‌ها‪ ،‬اقتص��اد‬ ‫دیجیتال‪ ،‬فیبر نوری‪ ،‬زیرس��اخت‌ها‪ ،‬مخابرات و کس��ب و‬ ‫ی مناسبی با یکدیگر‬ ‫کارهای اینترنتی امضا کردند تا همکار ‌‬ ‫داشته باشند‪.‬‬ ‫نماینده مردم سبزوار‪ ،‬جغتای‪ ،‬جوین و خوشاب در مجلس‬ ‫شورای اسالمی افزود‪ :‬ایران‪ ،‬روسیه‪ ،‬آذربایجان و ترکیه در‬ ‫نمایشگاه الکامپ‪ ،‬تفاهمنامه‌ای درباره استارت‌آپ‌ها‪ ،‬اقتصاد‬ ‫دیجیتال‪ ،‬فیبر نوری‪ ،‬زیرس��اخت‌ها‪ ،‬مخابرات و کس��ب و‬ ‫ی مناسبی با یکدیگر‬ ‫کارهای اینترنتی امضا کردند تا همکار ‌‬ ‫داشته باشند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه امضای تفاهمنامه یادشده باعث ارتباط‬ ‫تنگاتن��گ کش��ورها برای ارتق��ا و بهبود فض��ای مجازی و‬ ‫ارتباطات می‌ش��ود‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬امضای ای��ن تفاهمنامه‪،‬‬ ‫فضای جدیدی در منطقه ایجاد می‌کند تا ‪ ۴‬کش��ور بتوانند‬ ‫با بهره‌من��دی از فضای مجازی‪ ،‬موتورهای جس��ت‌وجوگر‬ ‫مشترکی نیز ایجاد کنند‪.‬‬ ‫عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی‬ ‫افزود‪ :‬حضور و استقبال زیاد فعاالن عرصه سخت‌افزار و نرم‬ ‫‌فزار استارت‌آپ‌ها نشان‌دهنده رشد چشمگیر ایران در این‬ ‫حوزه است‪.‬‬ ‫این نماین��ده مردم در مجلس دهم با بی��ان اینکه ایران‬ ‫جایگاه مطلوبی در حوزه استارت‌آپ‌ها در منطقه دارد‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪ :‬درحال‌حاض��ر ‪ ۵۰‬هزار میلی��ارد تومان از اقتصاد ایران‬ ‫مبتنی بر اقتصاد دیجیتال است‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی با‬ ‫بیان اینکه برای بهره‌مندی از استارت‌آپ‌ها و اشتغالزایی در‬ ‫این زمینه باید از ظرفیت تمام بخش‌های موجود اس��تفاده‬ ‫ک��رد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬اقتص��اد دیجیتال ای��ران درحال‌حاضر‬ ‫حدود ‪ ۸‬میلیارد دالر برآورد شده که باید در ‪ ۵‬سال آینده‬ ‫به ‪ ۵۰‬میلیارد دالر افزایش پیدا کند‪.‬‬ ‫رئیس هیات عامل ایمیدرو اعالم کرد‬ ‫آلومینیوم جنوب به تنهایی تامین‌کننده ‪ ۴۰‬درصد نیاز کشور‬ ‫رئی��س هیات عامل س��ازمان ایمی��درو گفت‪:‬‬ ‫پروژه آلومینیوم جن��وب به تنهایی تامین‌کننده‬ ‫‪ ۴۰‬درصد نیاز کشور خواهد بود‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ش��اتا‪ ،‬خداداد غریب‌پ��ور در آیین‬ ‫گرامیداش��ت روز صنع��ت و معدن در ش��یراز با‬ ‫بیان این مطلب‪ ،‬افزود‪ :‬این پروژه با ‪ 1.2‬میلیارد‬ ‫دالر سرمایه‌گذاری اجرا می‌شود و حدود ‪۲‬هزار‬ ‫فرصت شغلی مس��تقیم ایجاد کرده است‪ .‬پروژه‬ ‫یاد ش��ده ظرفی��ت تولید س��االنه ‪ ۳۰۰‬هزار تن‬ ‫ش��مش آلومینیوم را دارد و امس��ال به ظرفیت‬ ‫کشور افزوده خواهد شد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬پ��روژه آلومینی��وم جن��وب‬ ‫ج��زو پروژه‌های��ی اس��ت که اس��تان ف��ارس را‬ ‫در تولی��د این فلز اس��تراتژیک متح��ول خواهد‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫رئیس هیات عامل سازمان ایمیدرو با اشاره به‬ ‫افزایش ‪ ۶‬درصدی مصرف آلومینیوم در کش��ور‬ ‫در ‪ ۲‬سال گذشته تصریح کرد‪ :‬از سرمایه‌گذاران‬ ‫اس��تان دعوت می‌کنی��م در زمین��ه تولید پودر‬ ‫آلومینا که نیاز اصلی واحدهای تولید آلومینیوم‬ ‫است‪ ،‬سرمایه‌گذاری کنند‪.‬‬ ‫غریب‌پ��ور اظهار ک��رد‪ :‬آلومینی��وم جنوب به‬ ‫تنهای��ی نیاز به ‪ ۶۰۰‬هزار ت��ن پودر آلومینا دارد‬ ‫که باید از خارج از کشور وارد شود و یک ظرفیت‬ ‫خوب برای سرمایه‌گذاری است‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬با اش��اره به وجود ‪۳.۵‬میلیارد دالر پروژه‬ ‫نیمه‌تمام در حوزه صنایع معدنی در کشور افزود‪:‬‬ ‫یکی از سیاس��ت‌های ایمیدرو پایان س��ریع این‬ ‫پروژه اس��ت که از جمله می‌ت��وان به آلومینیوم‬ ‫جنوب اشاره کرد‪.‬‬ ‫معاون وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت و رئیس‬ ‫سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی‬ ‫ای��ران (ایمیدرو) گفت‪ :‬پ��روژه آلومینیوم جنوب‬ ‫در ‪ ۵‬م��اه گذش��ته ‪ ۲۶۲‬میلیارد توم��ان اعتبار‬ ‫گرفته که روز گذش��ته به دنبال سفر معاون اول‬ ‫رئیس‌جمهوری به فارس‪ ،‬بنا ش��د کنسرس��یوم‬ ‫بانکی یک هزار میلی��ارد تومان اعتبار در اختیار‬ ‫این پروژه قرار دهد‪.‬‬ ‫غریب‌پ��ور‪ ،‬ب��ا اش��اره به س��فر ماه گذش��ته‬ ‫خ��ود ب��ه اس��تان ف��ارس نی��ز گفت‪ :‬یک��ی از‬ ‫دس��تاوردهای ای��ن س��فر‪ ،‬تش��کیل کارگ��روه‬ ‫مشترک ایمیدرو و اس��تانداری فارس بود که به‬ ‫دنب��ال آن ‪ ۹‬هزار کیلومتر مربع پهنه اکتش��افی‬ ‫در اس��تان یادشده به این س��ازمان تحویل داده‬ ‫شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬درخواست می‌کنیم هر چه پهنه در‬ ‫استان است در اختیار ایمیدرو قرار گیرد و ما نیز‬ ‫از واگذاری این پهنه‌ها به بخش خصوصی به طور‬ ‫کامل حمایت می‌کنیم‪ .‬اولویت ما نیز واگذاری به‬ ‫بخش خصوصی فارس است‪.‬‬ ‫رئی��س هیات عامل س��ازمان ایمی��درو گفت‪:‬‬ ‫م��ا آمادگی ایمی��درو برای اج��رای ‪ ۱۰۰‬درصد‬ ‫پهنه‌های اکتش��افی اس��تان را اعالم می‌کنیم و‬ ‫امسال هیچ محدودیت منابع مالی و انسانی برای‬ ‫اجرای ای��ن کار بزرگ در ایمی��درو وجود ندارد‬ ‫چراکه یکی از محورهای اعالمی در س��ال رونق‬ ‫تولید‪ ،‬اکتشاف است‪.‬‬ ‫غریب‌پ��ور اف��زود‪ :‬از س��رمایه‌گذاران بخ��ش‬ ‫خصوصی فارس دعوت می‌کنی��م در این زمینه‬ ‫ورود ک��رده و در عرص��ه س��نگ هماتی��ت ب��ه‬ ‫ویژه در ش��مال اس��تان‪ ،‬اقدام به سرمایه‌گذاری‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫معاون وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت و رئیس‬ ‫سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی‬ ‫ای��ران (ایمی��درو) اظهار کرد‪ :‬سیاس��ت دولت و‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت در حوزه معدن‪،‬‬ ‫امس��ال انجام ‪ ۳۰۰‬هزار کیلومتر مربع اکتشاف‬ ‫است‪.‬‬ ‫غریب‌پ��ور اضافه کرد‪ :‬از پهن��ای یک میلیون‬ ‫و‪ ۶۰۰‬ه��زار کیلومت��ر مربعی کش��ور ‪ ۶۰۰‬هزار‬ ‫کیلومتر قابل اکتش��اف اس��ت که تاکنون ‪۲۷۰‬‬ ‫هزار کیلومتر آن از س��وی ایمیدرو اکتشاف شده‬ ‫و امسال ‪ ۳۰۰‬هزار کیلومتر مربع به این ظرفیت‬ ‫افزوده خواهد شد‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬ب��ا اش��اره به اینک��ه ‪ ۸۰‬درص��د معادن‬ ‫کش��ور را مع��ادن کوچ��ک تش��کیل می‌دهند‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬امس��ال برنام��ه فعال‌س��ازی ‪ ۱۵۰‬معدن‬ ‫کوچ��ک را در کش��ور داری��م ک��ه در اس��تان‬ ‫ف��ارس نیز هر چه معدن کوچک معرفی ش��ود‪،‬‬ ‫ظرفی��ت الزم ب��رای فعال‌س��ازی آن وج��ود‬ ‫دارد‪ .‬در ای��ن آیی��ن از ‪ ۶۷‬برگزیده بخش‌های‬ ‫مختلف صنعت و معدن اس��تان فارس شامل ‪۵۳‬‬ ‫صنعتگر‪ ۸ ،‬معدنکار‪ ،‬پیشکسوت و مکتشف نمونه‬ ‫معدن��ی و ‪ ۳‬پیشکس��وت و همچنین طرح‌های‬ ‫نمونه صنعتی قدردانی شد‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬روزگار معدن‪-‬نمایی از آلومینیوم جنوب‬ ‫عض��و کمیس��یون اقتصادی مجلس ش��ورای‬ ‫اسالمی‪ ،‬فرسودگی تجهیزات نیروگاهی را عامل‬ ‫کارآیی پایین تولید دانس��ت و گفت‪ :‬برنامه‌ریزی‬ ‫و مدیریت مصرف در دستور کار مسئوالن وزارت‬ ‫نیرو باشد‪.‬‬ ‫به گ��زارش خبرگزاری خانه ملت‪ ،‬س��یدناصر‬ ‫موس��وی الرگان��ی با اش��اره به ض��رورت اعمال‬ ‫مدیری��ت مصرف ب��رق‪ ،‬گفت‪ :‬گاه��ی قطع برق‬ ‫حت��ی به م��دت یک دقیق��ه برای ش��رکت‌ها و‬ ‫کارخانه‌های تولیدی خس��ارت‌های میلیاردی به‬ ‫دنبال دارد؛ از این رو باید با توجه به اینکه رهبر‬ ‫معظم انقالب‪ ،‬امسال را «رونق تولید» نام‌گذاری‬ ‫کرده‌اند نباید اجازه رسیدن آسیب و خسارت به‬ ‫تولید را داد‪.‬‬ ‫نماینده م��ردم فالورجان در مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی با بیان اینکه برخورد ب��ا پرمصرف‌ها و‬ ‫تالش برای مصرف بهینه ضروری اس��ت‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫با توجه به اینکه اس��تان‌های مختلف کش��ور در‬ ‫چند ماه گذش��ته بارش‌های بس��یاری را تجربه‬ ‫کرده‌ان��د بای��د تولید ب��رق افزایش پی��دا کند و‬ ‫دست‌ک ‌م قطعی برق مشاهده نشود اما فرسودگی‬ ‫تجهیزات نیروگاه��ی‪ ،‬عاملی برای کارآیی پایین‬ ‫تولید است‪.‬‬ ‫برنامه‌ری��زی و مدیری��ت مص��رف ب��ه منظور‬ ‫جلوگی��ری از قطع��ی برق واحدهای مس��کونی‬ ‫و تولی��دی با توجه به ادامه فصل تابس��تان باید‬ ‫در دس��تور کار مسئوالن وزارت نیرو و مسئوالن‬ ‫نظارتی باشد‪.‬‬ ‫عض��و کمیس��یون اقتصادی مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی با یادآوری اینکه کش��ور باید در تولید‬ ‫برق‪ ،‬دیگر انرژی‌ها و محصوالت مرتبط به جایی‬ ‫برسد که دیگر وابسته به فروش نفت خام نباشد‬ ‫و تولید برق باید از سوی مسئوالن جدی گرفته‬ ‫ش��ود‪ ،‬افزود‪ :‬نوسان ش��دید و قطعی برق در اوج‬ ‫گرمای کم‌سابقه تیر ‪ ،۹۸‬روزهای دشواری برای‬ ‫مدیری��ت انرژی کش��ور و مردم رق��م زده که با‬ ‫توجه به محدودیت منابع‪ ،‬مهم‌ترین راه س��پری‬ ‫ش��دن این روزها‪ ،‬تغییر الگ��وی مصرف‪ ،‬کاهش‬ ‫دست‌کم ‪۱۰‬درصدی مصرف برق و تمرکز بیشتر‬ ‫بر انرژی‌های نو است‪.‬‬ ‫سبحانی‌فر مطرح کرد‪ :‬درآمد ‪ ۵۰‬هزار میلیارد تومانی اقتصاد ایران از استارت‌آپ‌ها‬ ‫با افزایش ‪ ۵‬برابری تعرفه بنادر‬ ‫صادرات محصوالت معدنی‬ ‫با اختالل روبه‌رو شد‬ ‫افزای��ش ‪ ۵‬براب��ری‬ ‫تعرف��ه بن��ادر‪ ،‬صادرات‬ ‫محموله‌های فل��ه‌ای را‬ ‫در اسکله‌های بارگیری‪،‬‬ ‫مح��دود و ص��ادرات‬ ‫محصوالت معدنی را فلج‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫به گ��زارش خبرگزاری آری��ا‪ ،‬محمد اتابک در‬ ‫نشس��ت کمیس��یون صنعت و معدن اتاق تهران‬ ‫افزود‪ :‬در عین حال‪ ،‬این افزایش تعرفه انبارداری‬ ‫در بن��ادر از س��وی وزارت راه و شهرس��ازی‪،‬‬ ‫حمل‌ونقل را نیز مختل کرده و هزینه حمل‌ونقل‬ ‫ریلی افزایش یافته است‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬در این‬ ‫ش��رایط که امور فعاالن اقتصادی باید تس��هیل‬ ‫ش��ود‪ ،‬بخش‌ه��ای دولتی با یکدیگ��ر هماهنگ‬ ‫نیس��تند و سیاست‌ها به س��مت و سویی پیش‬ ‫رفته که صنعتگر از صادرات پش��یمان می‌شود؛‬ ‫بنابراین در ص��ورت ادامه این وضع‪ ،‬صادرات در‬ ‫سال‌جاری نیز با افت روبه‌رو خواهد شد‪.‬‬ ‫نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران‪ ،‬با اش��اره به‬ ‫مش��کالتی که برای فعاالن معدنی ایجاد ش��ده‬ ‫اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬آنچه ش��ورای‌عالی معادن تصویب‬ ‫کرده‪ ،‬با آنچه در مناطق اجرا می‌ش��ود‪ ،‬متفاوت‬ ‫است‪.‬‬ ‫دول��ت دچ��ار کس��ری بودجه ش��ده و تالش‬ ‫می‌کند این کس��ری را با اعمال فش��ار بر فعاالن‬ ‫اقتص��ادی از جمله فعاالن بخ��ش معدن جبران‬ ‫کند‪ ،‬در حالی که این نوع فشارها به شکل‌گیری‬ ‫معضالت اجتماعی دامن خواهد زد‪.‬‬ ‫داخلی‌سازی قطعات صنعتی‪ ،‬محور توسعه در چادرملو‬ ‫مدیرعامل ش��رکت معدنی و صنعتی چادرملو با اش��اره به‬ ‫روند رو به رشد ستاد بومی‌سازی این شرکت گفت‪ :‬از ابتدای‬ ‫فعالیت ش��رکت تا کن��ون افزون بر ‪ ۱۱‬ه��زار و ‪ ۳۳۰‬قطعه‬ ‫صنعت��ی در مجتمع‌های معدنی و صنعتی چادرملو س��اخت‬ ‫داخل شده است‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش رواب��ط عمومی ش��رکت معدن��ی و صنعتی‬ ‫چادرملو‪ ،‬بهره‌وری جزو جدانشدنی بخش تولید و کار در هر‬ ‫واحد تولیدی و صنعتی است‪ .‬یکی از شاخص‌های بهره‌وری‪،‬‬ ‫برخورداری از ت��وان‪ ،‬تخصص و نوآوری‌های کارشناس��ان و‬ ‫متخصصان داخلی برای طراحی و ساخت تجهیزات و قطعات‬ ‫م��ورد نیاز اس��ت‪ .‬این امر در حوزه صنع��ت و معدن به طور‬ ‫ویژه از اهمیت بیشتری برخوردار است چراکه اتکا به فناوری‬ ‫ساخت داخل موجب کاهش ریس��ک و ضامن ادامه فعالیت‬ ‫واحدهای معدنی و صنعتی خواهد بود‪.‬‬ ‫محم��ود نوری��ان‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت معدن��ی و صنعتی‬ ‫چادرمل��و گفت‪ :‬این ش��رکت با برقراری ارتب��اط تنگاتنگ با‬ ‫مراکز تحقیقاتی و پژوهشی دانشگاه‌ها‪ ،‬صنعتگران‪ ،‬مبتکران‬ ‫و مخترعان کشور و حمایت از ایده‌ها‪ ،‬نوآوران و اتکا به دانش‬ ‫بومی‪ ،‬همواره در پی اس��تفاده از ظرفیت‌های داخلی بوده و‬ ‫تاکنون نیز افزون بر ‪ ۵۰‬پروژه تحقیقاتی و پژوهش��ی را اجرا‬ ‫کرده و به پایان رسانده است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره ب��ه اینکه از ابتدای فعالیت ش��رکت تا کنون‬ ‫اف��زون بر ‪ ۱۱‬ه��زار و ‪ ۳۳۰‬قطعه صنعت��ی در مجتمع‌های‬ ‫معدنی و صنعتی چادرملو س��اخت داخل ش��ده است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫تنه��ا در س��ال گذش��ته ‪ ۵۸۵‬قطعه جدید در این ش��رکت‬ ‫بومی‌سازی شده است‪.‬‬ ‫نوری��ان افزود‪ :‬هم��ه تالش ما این بوده و هس��ت تا عالوه‬ ‫ب��ر بومی‌س��ازی قطعات‪ ،‬ب��ه عل��وم روز و فناوری‌های نوین‬ ‫جهان��ی در بخش‌های مع��دن و صنایع فوالد نیز‬ ‫دسترس��ی پیدا کنیم‪ .‬در همین زمینه توانسته‌ایم‬ ‫بخ��ش اعظم پروژه‌های خود را ب��ا توانمندی‌های‬ ‫داخلی راه‌ان��دازی کنیم و عالوه بر میلیون‌ها دالر‬ ‫صرفه‌جوی��ی ارزی ب��ه اش��تغال مول��د نیز کمک‬ ‫شایانی می‌کنیم‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل چادرمل��و ی��ادآوری کرد‪ :‬ش��رکت‬ ‫معدن��ی و صنعتی چادرملو با اعتقاد راس��خ به محقق کردن‬ ‫این هدف و آرمان توس��عه‌یافتگی‪ ،‬از س��ال ‪ ۱۳۸۱‬عزم خود‬ ‫را جزم ک��رد و با بکارگیری توان متخصصان داخل کش��ور‪،‬‬ ‫گام‌ه��ای بلندی را برای کاهش هزینه‌های ناش��ی از واردات‬ ‫قطعات و قطع وابستگی برداشت‪.‬‬ ‫‹ ‹تشکیل ستاد بومی‌سازی شرکت‬ ‫وی افزود‪ :‬در س��ال ‪ ۱۳۸۹‬س��تاد بومی‌سازی در چادرملو‬ ‫تش��کیل ش��د که هدف مهم آن‪ ،‬رس��یدن ب��ه خودکفایی‪،‬‬ ‫شناس��ایی توانمن��دی ش��رکت‌های داخل��ی‪ ،‬ایج��اد و‬ ‫تکمی��ل بان��ک اطالعات��ی در بخش‌های طراحی‪ ،‬س��اخت‪،‬‬ ‫برنامه‌ری��زی‪ ،‬هزینه‌یاب��ی‪ ،‬مهندس��ی معک��وس‪ ،‬ت��دارک‬ ‫و اج��را و در نهای��ت کنت��رل کیفی و راه‌اندازی و نیز رش��د‬ ‫ت��وان رقابت‌پذی��ری و اس��تفاده از مزیت‌ه��ای اقتص��ادی‬ ‫بود‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬هر چند این شرکت پیش از تشکیل ستاد‬ ‫بومی‌س��ازی نیز توجه ویژه‌ای به بومی‌س��ازی‪ ،‬تامین داخلی‬ ‫تجهی��زات و قطعات‪ ،‬مهندس��ی معکوس‪ ،‬تهیه نقش��ه‌های‬ ‫س��اخت و نصب و راه‌اندازی طرح‌های توس��عه داش��ته اما با‬ ‫انس��جام ای��ن فعالیت‌ها‪ ،‬تح��ت هدایت و نظ��ارت واحدی‬ ‫مس��تقل‪ ،‬ش��تاب بیش��تری یافت و از آن پس‪ ،‬این شرکت‬ ‫ب��ا تکیه بر ظرفیت نیروی انس��انی متخص��ص و کارآمد در‬ ‫زمینه‌های مختلف‪ ،‬طراحی و تهیه نقشه‌های جزء‬ ‫ب��ه جزء و کارگاهی به روش مهندس��ی معکوس‪،‬‬ ‫س��اخت تمام قطع��ات‪ ،‬تجهیزات و ماش��ین‌آالت‬ ‫را با اس��تفاده از دانش فنی موجود در کش��ور در‬ ‫برنامه‌های اجرایی خود قرار داد‪.‬‬ ‫نوریان گفت‪ :‬در س��ال‌های اخیر ب��ا حمایت از‬ ‫س��ازندگان داخلی و برنامه‌هایی ک��ه برای تامین‬ ‫قطعات و لوازم یدکی س��اخت داخل کشور انجام داده‌ایم‪ ،‬نه‬ ‫تنها موجب کاهش توقفات در اثر فرسودگی قطعات وارداتی‬ ‫ش��ده‌ایم بلکه ش��رایط افزایش تولی��د در واحدهای فرآوری‬ ‫سنگ‌آهن خود را نیز ارتقا بخشیده‌ایم‪ ،‬به‌طوری که ظرفیت‬ ‫‪ ۵‬خط تولید کنسانتره سنگ‌آهن را از ‪ ۷‬میلیون و ‪ ۵۰۰‬هزار‬ ‫تن‪ ،‬به ‪ ۱۰‬میلیون و ‪ ۵۰۰‬هزار تن و ظرفیت تولید گندله در‬ ‫واحد گندله‌س��ازی مجتمع صنعتی چادرملو را از ‪ ۳‬میلیون‬ ‫و ‪ ۴۰۰‬هزار تن به ‪ ۴‬میلیون تن در سال افزایش داده‌ایم‪.‬‬ ‫وی اضاف��ه کرد‪ :‬ش��رکت معدنی و صنعت��ی چادرملو که‬ ‫یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان س��نگ‌آهن و کنسانتره و‬ ‫از پیشگامان بومی‌س��ازی کشور است‪ ،‬پروژه‌های تحقیقاتی‪،‬‬ ‫مطالعاتی و پژوهش��ی را س��رلوحه برنامه‌های خود قرار داده‬ ‫و ب��ا اجرای پروژه‌های متعدد‪ ،‬موفقیت‌های بیش��ماری را در‬ ‫زمینه س��اخت داخل کسب کرده‪ ،‬به‌طوری‌که از سال ‪۱۳۸۱‬‬ ‫تا پایان اس��فند ‪ ۱۳۹۷‬اف��زون بر ‪ ۹‬ه��زار و ‪ ۸۸۱‬قطعه در‬ ‫مجتم��ع معدنی و یک هزار و ‪ ۴۴۹‬قطعه در مجتمع صنعتی‬ ‫و در مجموع افزون بر ‪ ۱۱‬هزار و ‪ ۳۳۰‬قطعه صنعتی‪ ،‬طراحی‬ ‫و ساخته شده و مورد استفاده قرار گرفته است‪.‬‬ ‫نوریان با تاکید بر اینکه تمام قطعات س��اخته شده داخلی‬ ‫ع�لاوه بر قابلیت رقابت‌پذیری ب��ا قطعات خارجی‪ ،‬همواره از‬ ‫کیفیت و کارآیی باالتر برخوردار هس��تند‪ ،‬افزود‪ :‬این شرکت‬ ‫به منظور شناس��ایی قطعات یدکی‪ ،‬یافتن سازندگان داخلی‬ ‫و تعیین نیازه��ای مجتمع‌های معدنی و صنعتی چادرملو به‬ ‫ل��وازم و قطعات یدک��ی‪ ،‬کنترل و بازرس��ی قطعات در حال‬ ‫س��اخت و همچنین بازرسی پیش از ارس��ال به کارخانه‌ها و‬ ‫بازرس��ی دوباره در مح��ل کارخانه‌ها‪ ،‬از مش��اوران مجرب و‬ ‫کارآزموده داخلی بهره می‌گیرد‪.‬‬ ‫مدیرعامل چادرملو در پایان با اش��اره به اهمیت برگزاری‬ ‫نمایش��گاه توانمندس��ازی داخلی که فرصت مناس��بی برای‬ ‫ارتب��اط تنگاتنگ ش��رکت‌های س��ازنده قطع��ه و واحدهای‬ ‫صنعتی س��فارش‌دهنده اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬اطالع��ات مربوط به‬ ‫قطع��ات م��ورد نی��از واحده��ای صنعتی و معدنی ش��رکت‬ ‫چادرمل��و به‌ط��ور مس��تمر در پایگاه‌های اطالع‌رس��انی این‬ ‫ش��رکت در دس��ترس عم��وم صاحب��ان ف��ن و س��ازندگان‬ ‫توانمند کش��ورمان اس��ت ک��ه می‌توانند با مراجع��ه به این‬ ‫پای��گاه از مختصات و مش��خصات قطعات م��ورد نیاز مطلع‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫وی همچنین گفت‪ :‬ش��رکت معدنی و صنعتی چادرملو در‬ ‫نمایشگاه فرصت‌های ساخت داخل نیز که از ‪ ۲۷‬تیر در محل‬ ‫دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار می‌شود‪ ،‬حضور‬ ‫فعال دارد و نیازمندی‌های خود را در معرض دید سازندگان‬ ‫داخلی قرار خواهد داد‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت ش��رکت معدنی و صنعتی چادرملو یکی از‬ ‫بزرگ‌ترین ش��رکت‌های فوالدی اس��ت که س��االنه با تولید‬ ‫‪ ۱۰.۵‬میلی��ون تن کنس��انتره س��نگ‌آهن‪ ۱.۵ ،‬میلیون تن‬ ‫سنگ‌آهن دانه‌بندی‪ ۴ ،‬میلیون تن گندله آهن‪ ،‬یک میلیون‬ ‫و ‪ ۵۵۰‬هزار تن آهن اس��فنجی‪ ،‬یک‌میلیون و ‪ ۳۰۰‬هزار تن‬ ‫ش��مش فوالد و ‪ ۵۰۰‬هزار تن انواع محصوالت فوالدی موفق‬ ‫شده است زنجیر فوالد را تکمیل کند‪.‬‬
‫مدیرعامل صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی خبر داد‬ ‫پشتیبانی متقابل معادن کوچک و بزرگ در حوزه سنگ‌آهن و مس‬ ‫مدیرعام��ل صندوق بیم��ه س��رمایه‌گذاری فعالیت‌های‬ ‫معدن��ی گف��ت‪ :‬ش��رکت‌های ب��زرگ س��نگ‌آهن و مس‬ ‫تفاهمنامه‌ای با این صندوق امضا کرده‌اند تا ش��رایط برای‬ ‫پشتیبانی متقابل معادن کوچک و بزرگ فراهم آید‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی ایمیدرو‪ ،‬فرید دهقانی با اش��اره‬ ‫به اینکه احیا و بازس��ازی مع��ادن کوچک از طرح‌های ملی‬ ‫و اقتصاد مقاومتی اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬صندوق بیمه در راس��تای‬ ‫تس��هیل فعالیت معادن برای پوشش ریسک و دسترسی به‬ ‫اعتب��ارات کم‌بهره تفاهمنامه‌های را با ‪ ۲‬ش��رکت بزرگ در‬ ‫حوزه سنگ‌آهن و شرکت ملی مس امضا کرده است‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬اگر مع��ادن کوچک‪ ،‬محصوالت خود را‬ ‫به ای��ن ‪ ۲‬مجتمع معدنی بزرگ س��نگ‌آهن عرضه کنند‪،‬‬ ‫آنها نی��ز منابع اعتباری برای ایج��اد واحدهای فرآوری در‬ ‫این معادن را با واسطه ضمانتنامه صندوق به‌وسیله بانک‌ها‬ ‫تامین می‌کنند‪.‬‬ ‫مدیرعامل صن��دوق بیمه س��رمایه‌گذاری و فعالیت‌های‬ ‫معدنی با بیان اینکه در بخش مس نیز همکاری مش��ابهی‬ ‫در دستور کار قرار دارد‪ ،‬گفت‪ :‬اگر معادن کوچک کنسانتره‬ ‫مس را در اختیار ش��رکت ملی مس ق��رار دهند می‌توانند‬ ‫به‌وسیله اعتبارات این ش��رکت با واسطه صندوق از طریق‬ ‫بانک تسهیالت دریافت کنند‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه دهقانی‪ ،‬احیا و بازس��ازی مع��ادن کوچک به‬ ‫عنوان طرح ملی همسو با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در‬ ‫دس��تور کار قرار دارد‪ .‬در این طرح به‌وسیله ضمانتنامه‌های‬ ‫معدن‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 5‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 24‬ذی‌القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 27‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره ‪212‬‬ ‫این صندوق و س��پرده اعتباری ش��رکت‌های بزرگ‪ ،‬معادن‬ ‫کوچک در قالب هم��کاری متقابل‪ ،‬می‌توانند اعتبارات ‪۱۸‬‬ ‫درصدی دریافت کنند‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫هدف ‪ ۲‬میلیارد دالری‬ ‫برای صادرات سنگ‬ ‫مالک رحمتی‬ ‫نایب رئیس انجمن سنگ ایران‬ ‫در گفت‌وگو با دبیر انجمن اقتصاددانان کشور مطرح شد‪:‬‬ ‫مسیر معدنکاری را برای مشتاقان هموار کنیم‬ ‫باشد؟‬ ‫مع��ادن کوچک یک ویژگی مهم دارند و آ ‌‬ ‫ن‬ ‫هم اینکه در سراسر کش��ور گسترده هستند‪.‬‬ ‫ای��ن معادن به طور عم��ده در نقاط دورافتاده‬ ‫قرار دارند که به‌ش��دت درص��د بیکاری باالیی‬ ‫دارند و جزو مناطق محروم هس��تند‪ .‬درنتیجه‬ ‫با ایج��اد معادن کوچک نیروه��ای کار محلی‬ ‫ج��ذب می‌ش��وند‪ ،‬جاده کش��یده می‌ش��ود و‬ ‫تحول در منطق��ه رخ می‌دهد‪ .‬هر چند حجم‬ ‫س��رمایه‌گذاری در معادن کوچک زیاد نیست‬ ‫ام��ا اگر مع��ادن کوچک را فعال کنیم ش��اید‬ ‫یک‌میلیون نفر به ش��اغالن کل کشور افزوده‬ ‫ش��ود‪ .‬به‌ع�لاوه اینک��ه وقتی مع��دن کوچک‬ ‫ایجاد ش��ود ب��ا خ��ود کارهای جانب��ی مثل‬ ‫تعمیرکار‪ ،‬مکانیک‪ ،‬س��اخت جاده‪ ،‬آب‌رسانی‬ ‫و برق‌رس��انی به همراه می‌آورد‪ .‬بنابراین تنها‬ ‫‪ ۲۰‬نف��ر نیس��تند که در مع��دن کار می‌کنند‬ ‫بلکه اش��تغال و فعالیت زیاد ایجاد می‌ش��ود‪.‬‬ ‫در ادام��ه‪ ،‬اگر محصول ج��واب بدهد مراحل‬ ‫پایین‌دستی هم فعال می‌شوند و فرآوری رشد‬ ‫می‌کند‪ .‬به‌این‌ترتیب یک هسته ایجاد شغل در‬ ‫کش��ور شکل می‌گیرد که پایدار است و نه‌تنها‬ ‫از مهاج��رت جوان‌ه��ای آن منطقه جلوگیری‬ ‫می‌کند بلکه به ساخت مدرسه و بیمارستان و‬ ‫آبادی آن منطقه و حتی کشور کمک می‌کند‪.‬‬ ‫€ €ازآنجایی‌که نقاط محروم ما بیشترین‬ ‫س�ود را ب�ا فعالی�ت معدن�ی به‌دس�ت‬ ‫می‌آورند‪ ،‬معادن کوچک چقدر می‌توانند‬ ‫در حوزه صادرات موفق باشند؟‬ ‫در ح��وزه ص��ادرات نمی‌توان زی��اد راحت‬ ‫صحبت ک��رد چون حجم محص��ول آنها زیاد‬ ‫نیس��ت؛ درنتیجه نمی‌توانند بازاریابی راحتی‬ ‫داش��ته باش��ند اما دولت می‌تواند تشکل‌هایی‬ ‫ایج��اد کند که محصول آنه��ا را پیش‌خرید و‬ ‫به‌ص��ورت انبوه به دیگر کش��ورها صادر کند‪.‬‬ ‫به عبارتی آنها ش��رکت‌های کوچکی هس��تند‬ ‫ک��ه می‌توانن��د ی��ک اتحادیه و ش��رکت‌های‬ ‫تعاونی داش��ته باش��ند و اتحادیه‌شان از طرف‬ ‫آنها صادرات انجام بدهد‪ .‬مثل پس��ته‌کارهای‬ ‫رفس��نجان که با هم یکدست شدند و شرکت‬ ‫تعاون��ی ایجاد کردند که از طرف بقیه‪ ،‬پس��ته‬ ‫را صادر کند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫گل گهر در انتظار‬ ‫یک تصمیم مهم‬ ‫عکس‌ها‪ :‬آیدا فریدی‬ ‫منیر حضوری‪:‬‬ ‫مش��کلی که درحال‌حاضر در کش��ور داریم‬ ‫این اس��ت که اقتصاد ما تک‌محصولی است و‬ ‫همان‌طور که می‌دانیم این معضل در هر جای‬ ‫جهان برای رش��د اقتصاد مضر است‪ ،‬در حالی‬ ‫که توجه به معدن از آن مس��یرهایی است که‬ ‫می‌تواند اقتص��اد را از حالت ت��ک محصولی‪،‬‬ ‫خارج و تنوع و رش��د ایجاد کند‪ .‬هرچند توجه‬ ‫به معدن چه کوچک و چه بزرگ مهم اس��ت‬ ‫اما پرسش مهم این است که معدنکاران چقدر‬ ‫فرص��ت و توان فعالیت در ای��ن حوزه را دارند‬ ‫و ب��ه عبارتی چقدر م��ورد حمایت دولت قرار‬ ‫گرفته‌اند چراکه برخی باور دارند وضعیت امروز‬ ‫معدن به تمامی به همت معدنکاران بوده است‬ ‫وگرنه اگر در انتظار دولت بودیم به این ش��کل‬ ‫هم نمی‌رس��ید‪ .‬برای اینک��ه بخش خصوصی‬ ‫در اقتصاد معدن فعال ش��ود و س��هم خود را‬ ‫به شایس��تگی ایفا کند‪ ،‬چه سیاست‌هایی باید‬ ‫در پیش گرفت؟ اینها پرس��ش‌هایی بودند که‬ ‫با لطفعلی بخش��ی‪ ،‬دبیر انجم��ن اقتصاددانان‬ ‫کشور مطرح کردیم که در ادامه می‌خوانید‪.‬‬ ‫€ €برای اینکه به بخش خصوصی انگیزه‬ ‫بدهیم که به حوزه معدن وارد ش�وند‪ ،‬چه‬ ‫پیشنهادی دارید؟‬ ‫متاسفانه بخش خصوصی اطالعاتی از معدن‬ ‫و معدنکاری ن��دارد؛ بنابراین اگر بخواهیم آنها‬ ‫را ج��ذب اقتصاد و فعالی��ت معدنی کنیم باید‬ ‫ش��بکه موج��ود و اطالعات را ب��ه آنها معرفی‬ ‫کنیم‪ .‬بای��د از طرف ایمیدرو و س��ازمان‌های‬ ‫مس��ئول بروش��ور تهیه ش��ود و توضیح دهند‬ ‫که معادن کوچک به چه میزان س��رمای ‌ه نیاز‬ ‫دارند‪ .‬به طور مش��خص توضیح بدهند چقدر‬ ‫مع��دن در ایران داریم‪ ،‬گس��تره معادن چقدر‬ ‫اس��ت و به چه س��متی باید رفت‪ .‬درواقع باید‬ ‫اعالم شود که در ایران به چه تخصص‌هایی در‬ ‫حوزه معدن نیاز است و چشم‌انداز و بازده کار‬ ‫روشن شود‪ .‬مواد تولیدی آنها در چه صنایعی‬ ‫ب��ه کار می‌رود و چقدر امکان صادرات و ایجاد‬ ‫صنایع پایین‌دس��تی در معدن وجود دارد‪ .‬به‬ ‫ای��ن ترتیب باید اطالع��ات کامل و دقیقی در‬ ‫راس��تای شفاف‌س��ازی در حوزه مع��دن ارائه‬ ‫دهیم‪.‬‬ ‫€ €فعاالن بخش خصوصی معتقد هستند‬ ‫بیش�ترین دغدغ�ه‌ای که دارن�د‪ ،‬ناامنی‬ ‫و سیاس�ت‌های دول�ت اس�ت‪ ،‬نظر ش�ما‬ ‫چیست؟‬ ‫در کار مع��دن‪ ،‬حج��م س��رمایه‌گذاری در‬ ‫بعض��ی جاه��ا ت��ا ‪ ۱۰۰‬میلیون توم��ان و در‬ ‫برخی جاهای دیگر یک‌میلیارد تومان اس��ت‪.‬‬ ‫همانطور که می‌دانی��د در ایران افراد ثروتمند‬ ‫و مش��تاق س��رمایه‌گذاری زی��ادی داریم که‬ ‫با این ارقام مش��کلی ندارند ام��ا با روش‌هایی‬ ‫که دولت بر س��ر راه آنها گذاشته و مشکالتی‬ ‫از قبی��ل تامین اجتماع��ی و مالیات‪ ،‬خیلی از‬ ‫آنها دیگر مشتاق نیس��تند در اقتصاد فعالیت‬ ‫کنند‪ .‬غی��ر از س��رمایه‌گذاری روی طال و ارز‬ ‫که از س��رمایه‌گذاری‌های مضر اقتصاد است‪،‬‬ ‫«معدن» ش��یرین‌ترین بخش سرمایه‌گذاری و‬ ‫پربازده‌ترین بخش اس��ت اما باید این زمینه را‬ ‫فراهم کرد که بخش خصوصی انگیزه داش��ته‬ ‫باش��د در آن قس��مت س��رمایه‌گذاری کند‪ .‬با‬ ‫توج��ه به همه اینها ب��اور دارم اگ��ر ابعاد کار‬ ‫معدن را به جامعه بشناسانیم کسانی که ثروت‬ ‫خود را در مس��یرهای غیرمولد وارد می‌کنند‪،‬‬ ‫به کار معدن عالقه‌مند می‌شوند‪ .‬به این ترتیب‬ ‫اگ��ر راه را نش��ان دهیم‪ ،‬راه‌رو و مش��تاق زیاد‬ ‫است‪ .‬درباره معادن کوچک هم همین مسئله‬ ‫ص��دق می‌کن��د‪ .‬از این رو باید اطالع‌رس��انی‬ ‫کام��ل برای آنها انجام ش��ود‪ .‬دول��ت باید در‬ ‫صدا و سیما و رس��انه‌های مختلف تبلیغ کند‬ ‫ت��ا س��رمایه‌داران ترغیب و امیدوار ش��وند که‬ ‫می‌توانند به جز دالر و ارز در جاهای دیگر هم‬ ‫سرمایه‌گذاری کنند‪.‬‬ ‫€ €در این ش�رایط چه انتظاری از دولت‬ ‫دارید؟‬ ‫بزرگ‌تری��ن و اصلی‌تری��ن وظیف��ه دولت‪،‬‬ ‫اطالع‌رس��انی درست و مناس��ب است‪ .‬دولت‬ ‫بای��د اعالم کند در کش��ور چه تع��داد معدن‬ ‫داری��م‪ ،‬بازار مصرف کجاس��ت‪ ،‬ح��د و حدود‬ ‫س��رمایه‌گذاری در معدن چقدر است و راه را‬ ‫برای س��رمایه‌گذاری باز کند‪ .‬درب��اره معادن‬ ‫کوچک که ورود به آنها برای بخش خصوصی‬ ‫راحت‌تر است‪ ،‬باید اطالع‌رسانی کند که اگر به‬ ‫ف��رض ‪ ۵۰۰‬میلیون تومان هزینه کنید چقدر‬ ‫درآمد دارید‪ .‬س��پس کسانی هم که قصد کار‬ ‫دارند‪ ،‬آگاه می‌ش��وند که تالش خ��ود را باید‬ ‫انجام دهن��د و برای خود راه‌ح��ل پیدا کنند‪.‬‬ ‫بر اس��اس آمارها ح��دود ‪ ۹۸‬درص��د‪ ،‬معادن‬ ‫خصوصی و ‪ ۲‬درصد دولتی هس��تند اما بخش‬ ‫خصوص��ی در معدن فعال نیس��ت و نمی‌تواند‬ ‫بازیگر اصلی باش��د‪ .‬درواق��ع ارزش و عملکرد‬ ‫این ‪ ۲‬درصد‪ ۵ ،‬برابر ‪ ۹۸‬درصد اس��ت اما اگر‬ ‫بخ��ش خصوصی ‪ ۹۸‬درص��د وزن واقعی خود‬ ‫را در معدن به‌دس��ت بیاورد‪ ،‬حرکت عظیمی‬ ‫در تولید و اش��تغال انجام می‌ش��ود‪ .‬متاسفانه‬ ‫دولت از معادنی که پرس��ود هستند‪ ،‬دست‌بر‬ ‫نمی‌دارد‪ .‬بنابراین واگذار کردن از سوی دولت‬ ‫پیش��کش؛ ما انتظار داری��م دولت اجازه بدهد‬ ‫بخش خصوصی در کار خود فعال باشد‪.‬‬ ‫€ €چق�در توج�ه ب�ه مع�ادن کوچک و‬ ‫نقش‌آفرین�ی بخ�ش خصوص�ی در آن‬ ‫می‌توان�د در ای�ن برهه اقتص�ادی مفید‬ ‫صادرات س��نگ در ‪ ۵‬س��ال گذش��ته همواره رو به‬ ‫رش��د بوده اس��ت‪ ،‬چنانچه صادرات س��نگ بریده در‬ ‫سال ‪ ۹۷‬نس��بت به س��ال ‪ ۱۴ ،۹۶‬درصد رشد داشته‬ ‫ام��ا آنچه محل ایراد اس��ت اینکه ش��رایط موجود ما با‬ ‫داش��ته‌ها و ظرفیت‌م��ان تطبیق ندارد و این مس��ئله‬ ‫باعث شده اس��ت با نقطه مطلوب فاصله زیادی داشته‬ ‫باشیم‪ .‬اما برای حل این مشکل باید برنامه‌ریزی کنیم‬ ‫ت��ا به نقطه‌ای که مورد نظر اس��ت برس��یم و بتوانیم از‬ ‫تمام توانمندی‌های‌مان اس��تفاده کنیم‪ .‬یک گوشه از‬ ‫ای��ن برنامه‌ریزی‌ها می‌تواند برگزاری نمایش��گاه‌های‬ ‫مختلف در س��طح کشور و ش��رکت در نمایشگاه‌های‬ ‫مرب��وط در جه��ان باش��د‪ .‬در ای��ن نمایش��گاه‌ها ب��ه‬ ‫دنب��ال ج��ذب هیات‌های تج��اری و به رخ کش��یدن‬ ‫توانمندی‌مان هس��تیم چراکه چیزی کمتر از س��ایر‬ ‫شرکت‌های خارجی نداریم و می‌توانیم گامی در جهت‬ ‫رشد وضعیت سنگ کشور برداریم‪ .‬درباره بازار داخلی‬ ‫و توانمندی‌های‌مان نیز باید بگوییم در داخل کش��ور‬ ‫سنگ‌های س��اختمانی‌مان خودکفا هستند و در این‬ ‫زمینه حت��ی یک کیلوگرم یا یک مترمربع به س��نگ‬ ‫خارج��ی نیاز نداریم‪ .‬به این ترتیب خوش��بختانه صد‬ ‫در ص��د نیازهای ب��ازار داخلی را تامی��ن می‌کنیم اما‬ ‫آنچه برای ما هدف و البته آس��یب است‪ ،‬نبود بازارهای‬ ‫صادرات��ی الزم و رقاب��ت با کش��ورهای رقیب از جمله‬ ‫چین و ترکیه اس��ت‪ .‬ما باید س��عی کنی��م که با تدبیر‬ ‫و سیاس��ت‌های الزم به بازارهای صادراتی ورود کنیم‬ ‫و خودم��ان را به جهان نش��ان دهی��م‪ .‬در این بین باید‬ ‫برای کش��ورهای همسایه و منطقه‪ ،‬برنامه‌ریزی جامع‬ ‫انجام دهیم که این کار را نیز انجام داده‌ایم‪ .‬قصد داریم‬ ‫ص��ادرات این بخ��ش را در یک برنامه ‪ ۵‬س��اله از ‪۳۵۰‬‬ ‫میلیون دالر فعلی به ‪ ۲‬میلیارد دالر برسانیم‪.‬‬ ‫جزئیات برنامه‌های دولت برای احیای معادن کوچک‬ ‫مدی��ر آموزش‪ ،‬پژوه��ش و فناوری ایمیدرو ب��ا بیان اینکه‬ ‫‪۹۸‬درصد معادن موجود در کش��ور‪ ،‬کوچک هس��تند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫تربیت تکنس��ین‌های معدنی به‌عنوان حلقه واس��ط کارگران‬ ‫ساده و مهندسان معدن‪ ،‬در دستور کار قرار دارد‪.‬‬ ‫به گ��زارش مه��ر‪ ،‬غالمرضا مالطاه��ری گفت‪ :‬ب��ه لحاظ‬ ‫س��هم تولید و ارزش افزوده‌ای که در ح��وزه معدن و صنایع‬ ‫معدنی نهفته اس��ت‪ ۹۸ ،‬درصد معادن کشور کوچک‌مقیاس‬ ‫هس��تند و از این نظر‪ ،‬تمرکز بر آنها برای س��ازمان گسترش‬ ‫و نوس��ازی مع��ادن و صنای��ع معدن��ی ایران حائ��ز اهمیت‬ ‫است‪.‬‬ ‫مدیر آموزش‪ ،‬پژوهش و فناوری سازمان توسعه و نوسازی‬ ‫مع��ادن و صنایع معدنی ای��ران افزود‪ :‬ایمیدرو از س��ال‌های‬ ‫گذشته‪ ،‬فعالیت‌های بسیار خوبی را در زمینه آموزش معادن‬ ‫کوچک آغاز کرده و در س��ال جاری نیز ‪ ۶۰۰‬دوره آموزش��ی‬ ‫پیش‌بینی ش��ده تا مباحث فنی و ایمنی و س�لامت کار را به‬ ‫نیروی انسانی مس��تقر در این معادن آموزش دهیم‪ .‬از سوی‬ ‫دیگر‪ ،‬پایداری این معادن برای س��ازمان توس��عه و نوس��ازی‬ ‫معادن و صنایع معدنی ایران بسیار مهم است و اگر بتوانیم به‬ ‫لحاظ فنی‪ ،‬معادن را تجهیز کنیم و نیروی انسانی متخصص‬ ‫را در آن به کار گیریم که به حوزه حفاری و استخراج معادن‬ ‫مسلط هستند‪ ،‬تولید در این معادن افزایش خواهد یافت‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع‬ ‫معدن��ی ایران‪ ،‬تنها نهاد حاکمیتی اس��ت که به طور رایگان‪،‬‬ ‫کمک‌های فنی و آموزش��ی را به معدنکاران ارائه می‌دهد اما‬ ‫نکته حائز اهمی��ت دیگر در معادن کوچک‪ ،‬راه‌اندازی معادن‬ ‫اس��ت ک��ه مقتضیات ویژه خ��ود را دارد و بای��د از لودرهایی‬ ‫با ظرفیت متناس��ب برای آنها اس��تفاده و مع��ادن را به این‬ ‫تجهی��زات مجهز ک��رد چراکه ام��کان س��رمایه‌گذاری برای‬ ‫خرید این دس��تگاه‌ها از سوی صاحبان معادن کوچک وجود‬ ‫ندارد و بنابراین باید به س��متی برویم که متناسب با ظرفیت‬ ‫این معادن‪ ،‬ماش��ین‌آالت را تهیه ک��رده و در اختیار آنها قرار‬ ‫دهیم‪.‬‬ ‫مالطاه��ری گفت‪ :‬لودر کوچک و بیل مکانیکی متناس��ب‬ ‫با این معادن‪ ،‬در اختیارش��ان قرار خواهد گرفت و واحدهای‬ ‫فرآوری س��یار ب��رای ای��ن معادن نی��ز تدارک دیده ش��ده‬ ‫که ظرفیت ‪ ۲‬تا ‪ ۱۲‬تن بر س��اعت را پاس��خگو اس��ت یعنی‬ ‫می‌تواند در معادن کوچک مس��تقر ش��ود و مواد معدنی این‬ ‫مع��ادن را پاالیش و کنس��انتره و مواد معدنی ب��ا عیار باال را‬ ‫تولید کند‪ .‬در این میان‪ ،‬هم هزینه حمل‌ونقل کاهش می‌یابد‬ ‫و ه��م ارزش اف��زوده برای این معادن کوچ��ک ایجاد خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫وی اظهار ک��رد‪ :‬با بکارگیری مجموع��ه‌ای از این روش‌ها‪،‬‬ ‫بهره‌برداری از معادن کوچک توجیه‌پذیر خواهد ش��د؛ ضمن‬ ‫اینکه ایمی��درو موضوع دانش فنی س��اخت این تجهیزات را‬ ‫نیز در کرج مس��تقر کرده و تاکنون ‪ ۳‬پرتوتایپ را س��اخته و‬ ‫آزمایش کرده که برای معادن سرب و روی‪ ،‬منگنز و بوکسیت‬ ‫جواب داده است‪.‬‬ ‫بر همین اساس اکنون ایمیدرو در حال برگزاری فراخوانی‬ ‫است تا یک سرمایه‌گذار و شرکت تجاری‪ -‬صنعتی را انتخاب‬ ‫و به عنوان ش��ریک در مقیاس انبوه‪ ،‬واحدهای سیار فرآوری‬ ‫مواد معدنی را برای اس��تفاده در معادن کوچک انبوه‌س��ازی‬ ‫کند‪ .‬در این میان از حمایت صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی‬ ‫نیز بهره‌مند می‌شود‪.‬‬ ‫به گفته این مقام مس��ئول در س��ازمان توس��عه و نوسازی‬ ‫مع��ادن و صنایع معدن��ی ایران‪ ۹۸ ،‬درصد معادن کش��ور از‬ ‫نوع کوچک هس��تند و ‪ ۸۵‬درصد اش��تغال در حوزه معدن را‬ ‫ب��ه خود اختص��اص می‌دهند؛ ضمن اینکه بی��ش از نیمی از‬ ‫تولید مواد معدنی کش��ور را شامل می‌شوند که اگر روی آنها‬ ‫سرمایه‌گذاری کنیم‪ ،‬جواب خواهیم گرفت‪.‬‬ ‫وی اظه��ار کرد‪ :‬از دیگر م��واردی که ایمیدرو بر آن تمرکز‬ ‫کرده‪ ،‬معادن کوچک‌مقیاس س��نگ‌های ساختمانی هستند‬ ‫که اگ��ر تعدادی از آنه��ا را فعال و بازارهای متناس��ب با آن‬ ‫را ایجاد کنیم ارزش افزوده مناس��بی به دست خواهیم آورد‪.‬‬ ‫در این میان مجری طرح احیای این معادن‪ ،‬ش��رکت تهیه و‬ ‫تولید مواد معدنی ایران است که برنامه‌ای را برای سنگ‌های‬ ‫ساختمانی طراحی کرده است‪.‬‬ ‫پ��س از جابه‌جایی یک��ی از کرس��ی‌های هلدینگ‬ ‫س��رمایه‌گذاری توس��عه معادن و فلزات در گل‌گهر به‬ ‫س��ود مجموعه رقیب در مجمع اخیر‪ ،‬این ش��رکت با‬ ‫استفاده از ماده ‪ ۸۵‬قانون تجارت‪ ،‬سهامداران گل‌گهر‬ ‫را دوب��اره به مجم��ع عمومی فوق‌الع��اده دعوت کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬بر اس��اس ای��ن ماده‌قانونی‪ ،‬س��هامدارانی که‬ ‫دس��ت‌کم یک‌پنجم سهام شرکت را مالک باشند‪ ،‬حق‬ ‫دارند دعوت صاحبان س��هام را برای تش��کیل مجمع‬ ‫عمومی از هیات‌مدیره خواستار شوند‪ .‬مجمع عمومی‬ ‫فوق‌العاده گل‌گهر‪ ،‬شنبه‪۵ ،‬مرداد برای تصمیم‌گیری‬ ‫درب��اره ترکیب هیات مدی��ره برگزار خواهد ش��د‪ .‬به‬ ‫گ��زارش معدن‌نی��وز‪ ،‬مدیر روابط عموم��ی هلدینگ‬ ‫سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات با اشاره به ادعای‬ ‫تاثی��ر این جابه‌جایی بر تعیین نرخ س��نگ‌آهن گفت‪:‬‬ ‫چنین چیزی در عمل واقعیت نداشته و تصمیم‌گیری‬ ‫برپایهحدسوگمانبهصالحصنعتنیست‪.‬محمدرضا‬ ‫مقیس��ه افزود‪ :‬برخالف برخی ادعاها‪ ،‬تکمیل زنجیره‬ ‫فوالد در یک مجموعه منس��جم‪ ،‬به لحاظ هم‌افزایی به‬ ‫وجود آمده‪ ،‬به سود تک‌تک بخش‌ها خواهد بود چراکه‬ ‫مجموعه تولید‪ ،‬همواره مش��تری دست‌به‌نقد و دائمی‬ ‫در دسترس دارد و امکان برنامه‌ریزی درازمدت در یک‬ ‫بس��تر مطمئن برای تمام بخش‌ها میسر خواهد شد‪ .‬از‬ ‫س��وی دیگر نزدیکی گروه مدیریتی گل‌گهر به وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به‌عنوان متولی اصلی صنعت‬ ‫در کش��ور‪ ،‬در فرآیندهای تصمیم‌گیری‪ ،‬اس��تفاده از‬ ‫امتیازات ویژه و کاهش مسیرهای طوالنی بروکراسی‬ ‫و بهره‌گی��ری از فرصت‌ها نقش تعیین‌کننده‌ای دارد و‬ ‫همچنان که در دوره‌های گذش��ته نیز شاهد بوده‌ایم‪،‬‬ ‫س��ودآوری ش��رکت را هزاران میلیارد افزایش خواهد‬ ‫داد‪ .‬مدیر روابط عمومی و معادن ضمن اظهار امیدواری‬ ‫از اص�لاح ترکی��ب هیات‌مدی��ره گل‌گه��ر در مجمع‬ ‫پیش‌رو افزود‪ :‬مجموع عملکرد سرمایه‌گذاری توسعه‬ ‫معادن و فلزات نش��ان می‌دهد مدی��ران این هلدینگ‬ ‫عالوه بر حفظ منافع حداکثری س��هامداران‪ ،‬همواره‬ ‫با نگاهی فراش��رکتی و فراملی‪ ،‬س��ودآوری حقیقی را‬ ‫در گرو توس��عه همه‌جانبه و پایدار دانسته‪ ،‬شفافیت و‬ ‫صداقت با سهامداران و دوری از فضاهای هیجانی بازار‬ ‫را خط‌مشی خود قرار داده‌اند‪.‬‬
‫صنایع‌معدنی غیرفلزی‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 5‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 24‬ذی‌القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 27‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره ‪212‬‬ ‫نظرگاه‬ ‫افزایش نرخ سیمان‬ ‫پاسخگوی هزینه‌های‬ ‫این صنعت نیست‬ ‫تشکیل «کارگروه صادرات سیمان» در سیمان تامین شستا‬ ‫با تشکیل نشست‌ها‪ ،‬کارگروه صادرات سیمان در هلدینگ‬ ‫فارس و خوزس��تان و شرکت س��رمایه‌گذاری سیمان تامین‬ ‫ایج��اد ش��د‪ .‬به گ��زارش روزگار مع��دن از رواب��ط عمومی‬ ‫س��یمان تامین شس��تا‪ ،‬رضا جمارانیان مدیرعامل ش��رکت‬ ‫سرمایه‌گذاری سیمان تامین شستا با بیان این مطلب گفت‪:‬‬ ‫در صنعت سیمان یکی از حلقه‌های گمشده موضوع فروش‬ ‫و دارا بودن ش��بکه توزیع سیمان است که متاسفانه تاکنون‬ ‫برای آن به‌طور جدی کاری مستمر انجام نشده است‪.‬‬ ‫او توضیح داد‪ :‬در گذش��ته به دلیل باال بودن تقاضا و کم‬ ‫افزایش نرخ س��یمان تا پایان سال پاسخگوی‬ ‫هزینه‌های کارخانه‌های سیمانی نخواهد بود‪.‬‬ ‫چند نکته درباره صنعت سیمان‪:‬‬ ‫‪ )۱‬افزای��ش ن��رخ اخیر س��یمان پاس��خگوی‬ ‫هزینه‌های این صنعت تا پایان سال نخواهد بود‪.‬‬ ‫به‌گونه‌ای که در نخس��تین مرحل��ه از تعمیرات‬ ‫اساس��ی کارخانه‌های س��یمان این معضل نمود‬ ‫پیدا می‌کند‪.‬‬ ‫‪ )۲‬برخ�لاف اظهارات برخ��ی مدیران صنعتی‬ ‫و س��یمانی‪ ،‬تحریم‌ها سبب رونق تولید و فروش‬ ‫در صنعت س��یمان نشده است و کاهش معنادار‬ ‫حجم صادراتی س��ال ‪ ۹۷‬نسبت به سال قبل از‬ ‫آن موید این مطلب اس��ت‪ ،‬ول��ی کاهش ارزش‬ ‫پول ملی س��بب ش��ده اس��ت باوج��ود کاهش‬ ‫حجم ص��ادرات‪ ،‬رقم ریالی صادرات افزایش یابد‬ ‫که به‌طور کاذب باعث می‌ش��ود احس��اس بهبود‬ ‫وضعیت در این صنعت به چشم بخورد‪.‬‬ ‫‪ )۳‬یک��ی از دالیل مه��م در واقعی نبودن نرخ‬ ‫سیمان پایین بودن سرمایه اسمی این شرکت‌ها‬ ‫به دلیل تجدید نش��دن ارزیاب��ی دارایی‌های این‬ ‫ش��رکت‌ها اس��ت‪ .‬این موضوع هم باعث می‌شود‬ ‫به‌طور کاذب سودآوری س��هام این شرکت‌ها به‬ ‫دلیل خاصیت اهرمی‪ ،‬باال نش��ان داده شود و هم‬ ‫به دلیل کم بودن هزینه‌های استهالک (به دلیل‬ ‫تجدید نشدن ارزیابی دارایی‌ها) بهای تمام شده‬ ‫س��یمان به‌صورت کاذب پایین نشان داده شود‪،‬‬ ‫بنابراین مهم‌ترین راهکار واقعی ش��دن هزینه‌ها‬ ‫و نرخ تمام ش��ده و نرخ نهایی سیمان استفاده از‬ ‫مزیت معافیت مالیاتی افزایش س��رمایه از محل‬ ‫تجدید ارزیابی دارایی‌ها است‪.‬‬ ‫‪ )۴‬اگ��ر هلدینگ‌ه��ای دولت��ی و نیمه‌دولتی‬ ‫س��یمانی از ظرفی��ت موج��ود اس��تفاده نکنند‪،‬‬ ‫به‌زودی س��رمایه ش��رکت‌های س��یمانی بخش‬ ‫خصوص��ی بیش��تر از س��رمایه ای��ن هلدینگ‌ها‬ ‫می‌شود و در عمل به جای اینکه این هلدینگ‌ها‬ ‫راهنم��ا باش��ند مجب��ور خواهند ش��د از رفتار‬ ‫شرکت‌های کوچک‌تر خصوصی پیروی کنند‪.‬‬ ‫‪ )۵‬به دلیل برهم خوردن نس��بت قیمتی بین‬ ‫فوالد و سیمان‪ ،‬باوجود رکود و اختصاص نیافتن‬ ‫بودجه عمرانی مناس��ب‪ ،‬تمایل به ساخت‌وس��از‬ ‫اسکلت بتنی افزایش یافته و به همین دلیل است‬ ‫که این مرحله از افزایش نرخ س��یمان با کاهش‬ ‫تقاضا روبه‌رو نشده و حتی می‌توان در نیمه دوم‬ ‫سال مرحله دوم افزایش نرخ را عملیاتی کرد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫برگزاری جلسه‬ ‫کارگروه تولیدکنندگان‬ ‫سیمان اصفهان‬ ‫جلس��ه کارگ��روه تولیدکنن��دگان س��یمان‬ ‫اس��تان اصفه��ان ب��ا حض��ور نماین��دگان‬ ‫انجم��ن صنف��ی کارفرمای��ان صنعت س��یمان‪،‬‬ ‫مدیران‌عامل هلدینگ‌ه��ا و کارخانجات تولیدی‬ ‫اس��تان اصفه��ان و چهارمح��ال و بختی��اری‬ ‫ب��ه میزبانی ش��رکت س��یمان س��پاهان برگزار‬ ‫ش��د‪ .‬به گزارش روزگار معدن از روابط عمومی‬ ‫شرکت سیمان س��پاهان‪ ،‬این جلس��ه با حضور‬ ‫عبدالرضا شیخان دبیر انجمن صنفی کارفرمایان‬ ‫صنعت سیمان و محمدرضا سلیمیان مدیرعامل‬ ‫ش��رکت توس��عه س��رمایه و صنع��ت غدی��ر و‬ ‫مدیران‌عامل کارخانه‌های سیمان استان اصفهان‬ ‫و چهارمحال و بختیاری در جهت بررسی آخرین‬ ‫وضعیت قیمت‌های س��یمان در استان اصفهان‪،‬‬ ‫در نخس��تین روز از مرداد س��ال جاری در محل‬ ‫دفتر فروش شرکت سیمان سپاهان تشکیل شد‪.‬‬ ‫این جلس��ه در راس��تای هماهنگی بیش��تر به‬ ‫منظور چاره‌اندیش��ی مش��کالت صنعت سیمان‪،‬‬ ‫صادرات و بازارهای داخلی برنامه‌ریزی شده بود‬ ‫که درب��اره موارد تبادل‌نظ��ر و تصمیم‌های الزم‬ ‫گرفته شد‪.‬‬ ‫‹ ‹ترکیبات بتن بدون سیمان‬ ‫س��یمان ژئوپلیمر ترکیب��ی از مصالح ژئولوژی‬ ‫طبیع��ی س��یلیکات و آلومینا اس��ت و از این‌رو‬ ‫ژئوپلیم��ر نامی��ده می‌ش��ود‪ .‬ح�لال قلیای��ی‬ ‫هیدروکسیدس��دیم و هیدروکس��ید پتاس��یم‬ ‫(ضایعات صنایع ش��یمیایی و پتروشیمی) به‌طور‬ ‫جداگان��ه تهیه می‌ش��ود‪ ،‬س��پس آن را به مایع‬ ‫س��یلیکات س��دیم اضافه می‌کنن��د و این حالل‬ ‫با پودر خاکس��تر زغال‌س��نگ (ضایعات احتراق‬ ‫زغال‌س��نگ) مش��ابه ب��ا ترکیب آب با س��یمان‬ ‫مخلوط می‌ش��ود‪ .‬تفاوت عم��ده بین ژئوپلیمرها‬ ‫و س��یمان پرتلند این اس��ت که مکانیسم آن از‬ ‫و به همین دلیل وج��ود کارگروه صادراتی یک الزام در این‬ ‫حوزه بود که با هماهنگی شرکت‌های مربوط انجام شد‪.‬‬ ‫بتن بدون سیمان‪ ،‬چرا و چگونه‬ ‫علیرضا امیرفراهانی‬ ‫مدیرعامل شرکت سیمان سبزوار‬ ‫گروه معدن‪:‬‬ ‫بتن‪ ،‬رایج‌ترین مصالح س��اختمانی در صنعت‬ ‫ساختمان است که مواد اولیه آن در تمام جهان‬ ‫وجود دارد‪ .‬بتن از سیمان پرتلند معمولی حاصل‬ ‫می‌شود و در ساخت و توسعه زیرساخت‌ها به‌کار‬ ‫می‌رود و در آینده میزان تقاضای بتن س��یمانی‬ ‫افزایش خواهد یافت‪.‬‬ ‫بدیهی است که تولید سیمان مستلزم مصرف‬ ‫مناب��ع طبیع��ی و رهاس��ازی حجم زی��ادی از‬ ‫دی‌اکس��یدکربن به محیط است و بعد از فوالد و‬ ‫آلومینیوم بیش��ترین مصرف انرژی را دارد‪ .‬امروز‬ ‫با ساخت بتن‌های بسیار کارا‪ ،‬دوام و مقاومت بتن‬ ‫بهتر از قبل شده است‪.‬‬ ‫به هر ح��ال به‌دلیل محدودیت‌ه��ای تولیدی‬ ‫به‌ویژه در کش��ور ما و فرآیند پیچیده خط تولید‬ ‫س��یمان پرتلن��د از م��واد اولیه و حجم وس��یع‬ ‫کارخانه‌ه��ا و هزینه‌های هنگفت س��اخت آنها‪،‬‬ ‫ناگزی��ر معایبی در اس��تفاده از س��یمان پرتلند‬ ‫دخیل شده است‪.‬‬ ‫دو عی�ب فن�ی در فرآیند تولید س�یمان‬ ‫پرتلند عبارتند از‪:‬‬ ‫‪ -۱‬حدود ‪ ۱.۵‬تن م��واد اولیه برای تولید یک‬ ‫ت��ن س��یمان پرتلند الزم اس��ت و در این حالت‬ ‫هنگام تولید حدود یک تن دی‌اکسیدکربن وارد‬ ‫محیط‌زیس��ت می‌ش��ود‪ .‬بنابراین‪ ،‬تولید سیمان‬ ‫پرتلند مستلزم مصرف انرژی زیادی است‪.‬‬ ‫‪ -۲‬بتن س��اخته ش��ده از س��یمان پرتلند در‬ ‫ش��رایط محیطی حتی شرایط عادی یا با عوامل‬ ‫دیگر تخریب می‌شود‪ .‬ترک‌خوردگی و فرسایش‬ ‫عوامل موثر در رفتار بهره‌دهی بتن در طول عمر‬ ‫بتن و ایمنی آن هستند‪.‬‬ ‫بنابرای��ن با توجه به مش��کالت مطرح ش��ده‬ ‫می‌ت��وان به‌دنبال ماده‌ای دیگر ب��رای جایگزین‬ ‫کردن س��یمان پرتلند در بتن ش��د‪ .‬برای نمونه‬ ‫کارخانه‌های تولید برق با س��وخت زغال‌س��نگ‬ ‫مق��دار زیادی از خاکس��تر زغال‌س��نگ برجای‬ ‫می‌گذارند‪ .‬خاکس��تر زغال‌سنگ به‌صورت عمده‬ ‫ضایع��ات درنظر گرفته می‌ش��ود و در خاکریزها‬ ‫مورد اس��تفاده اس��ت‪ .‬در س��ال ‪ ۲۰۰۱‬میالدی‬ ‫(‪۱۳۸۰‬میالدی) ازس��وی پژوهشگران یک اقدام‬ ‫جدی برای تولید سیمان از خاکستر زغال‌سنگ‬ ‫با عنوان سیمان ژئوپلیمری انجام شد که در ادامه‬ ‫مطلب خالصه نتیجه پژوهش‌ها و آزمایش‌ها ارائه‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫ب��ودن تولید‪ ،‬ف��روش قبل از تولید انجام می‌ش��د و مصرف‬ ‫داخل بی��ش از ظرفیت تولید بود‪ ،‬اما اکنون به دلیل ازدیاد‬ ‫تولید و تعدد ش��رکت‌ها این موضوع روندی معکوس داشته‬ ‫و باعث عیان ش��دن مش��کالت فروش در ح��وزه داخلی و‬ ‫خارجی ش��ده است‪ .‬وی با تاکید بر وجود محصوالت کیفی‬ ‫ب��رای صادرات به کش��ورهای دیگر گفت‪ :‬ب��ا توجه به نیاز‬ ‫منطقه‌ای به محصوالت و تولید س��یمان ایران‪ ،‬قصد داریم‬ ‫در زمین��ه فروش س��یمان یک اقدام اصول��ی انجام دهیم و‬ ‫بر همین اس��اس با تش��کیل کارگروه صادراتی در هلدینگ‬ ‫برای تیم‌سازی در این بخش اقدامات مهمی را کلید زده‌ایم‪.‬‬ ‫وی تاکی��د ک��رد‪ :‬در این حوزه براس��اس مصوبات ابالغی‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به گمرک‪ ،‬فروش س��یمان و‬ ‫ارزآوری این صنعت با برگشت به سامانه نیما برساس ضوابط‬ ‫اعالمی رخ خواهد داد‪ .‬جمارانیان با اشاره به هماهنگی‌های‬ ‫انجام شده و درخواس��ت انجمن صنفی کارفرمایان صنعت‬ ‫س��یمان ب��رای تغییر روند صادرات س��یمان ه��م گفت‪ :‬با‬ ‫موافقت وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬صادرات سیمان تنها‬ ‫ازس��وی کارخانه‌های تولیدکننده سیمان انجام خواهد شد‬ ‫بتن ساخته شده از سیمان پرتلند در شرایط محیطی حتی‬ ‫شرایط عادی یا با عوامل دیگر تخریب می‌شود‪ ،‬بنابراین با‬ ‫توجه به مشکالت مطرح شده می‌توان به‌دنبال ماده‌ای دیگر‬ ‫برای جایگزین کردن سیمان پرتلند در بتن شد‬ ‫طری��ق هیدراتاس��یون انجام نمی‌‌ش��ود‪ ،‬بلکه با‬ ‫واکنش پلیمریزاس��یون در یک زمان کوتاه اتفاق‬ ‫می‌افتد‪ ،‬درحالی‌که هیدراتاسیون سیمان تا یک‬ ‫م��اه ادام��ه دارد و تا یک س��ال کامل می‌ش��ود‪.‬‬ ‫ژئوپلیمریزاس��یون واکنش��ی بین کاتویون‌های‬ ‫ش��یمیایی برای تش��کیل س��یلیکات آلومینیوم‬ ‫است‪.‬‬ ‫اتم‌ه��ای سیلیس��یوم و آلومینیوم ب��ا یکدیگر‬ ‫واکن��ش نش��ان داده و مولکول‌های��ی تش��کیل‬ ‫می‌دهن��د که از لحاظ ش��یمیایی و س��اختاری‬ ‫مش��ابه مواد چسبنده در سنگ هستند‪ .‬بنابراین‬ ‫فناوری تولید سیمانی را درنظر می‌گیریم که در‬ ‫آن سنگ آهک به‌کار نرفته و در عوض سیلیکات‬ ‫آلومینی��وم ب��ه‌کار م��ی‌رود‪ .‬س��یمان ژئوپلیمر‬ ‫کاربردهای گوناگون��ی دارد و توانایی جایگزینی‬ ‫با سیمان پرتلند را دارد‪ .‬ژئوپلیمر می‌تواند مشابه‬ ‫س��یمان پرتلند با س��نگدانه‌های ریز و درشت و‬ ‫دیگر مصالح ترکیب شود و به‌صورت بتن یا مالت‬ ‫به‌کار رود‪.‬‬ ‫این بتن در مقایس��ه با بتن س��یمانی مقاومت‬ ‫کششی و فشاری بیشتر‪ ،‬سرعت سخت‌شوندگی‬ ‫ب��اال‪ ،‬تخلخ��ل و نفوذپذی��ری کمت��ر و مقاومت‬ ‫فوق‌الع��اده در برابر حریق و حمالت ش��یمیایی‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫این س��یمان به رنگ س��بز اس��ت و از لحاظ‬ ‫زیبایی س��طح کار ش��ده خوبی دارد که مناسب‬ ‫لوله‌های فش��اری و تونل‌های آبرسان است و در‬ ‫کارهای دریایی به‌دلیل آنکه نمک بر آن تاثیری‬ ‫ندارد‪ ،‬استفاده می‌شود‪.‬‬ ‫بنابرای��ن ژئوپلیم��ر فرآورده‌ه��ای ضایعاتی را‬ ‫ب��ه محص��ول مفید تبدی��ل می‌کن��د و اینگونه‬ ‫بتن‌ها ب��رای کاهش مصرف س��یمان و آلودگی‬ ‫محیط‌زیس��ت در س��ازه‌ها ب��ه‌کار می‌رون��د و‬ ‫ب��ا آنک��ه بتن ع��اری از س��یمان پرتلند اس��ت‬ ‫ول��ی مقاومت��ی براب��ر و حت��ی بیش��تر از بتن‬ ‫س��یمانی دارد‪ ،‬ب��ا این تفاوت ک��ه کاهش حجم‬ ‫کمتری داش��ته و به‌طورتقریب��ی حرارتی تولید‬ ‫نمی‌کند‪.‬‬ ‫بت��ن ژئوپلیمر بس��ته ب��ه مقاوم��ت موردنظر‬ ‫ترکیب��ی از ‪۶۰‬درصد مصالحی مانند خاکس��تر‬ ‫زغال‌س��نگ ی��ا س��رباره ک��وره ذوب آه��ن یا‬ ‫متاکائولین‪۸۵ ،‬درصد سنگدانه و ماسه‪۲۰ ،‬درصد‬ ‫آب و س��ایر افزودنی‌های مجاز است‪ .‬استفاده از‬ ‫بتن ژئوپلیمر مس��تلزم انجام آزمایش‌های ویژه و‬ ‫تعیین خصوصیات و رفتار بتن با عوامل گوناگون‬ ‫است و باید در حد استانداردهای تعیین‌شده قرار‬ ‫گیرد‪ .‬همانگونه که بتن س��یمان پرتلند را نوعی‬ ‫مصالح استاندارد قلمداد می‌کنند‪ ،‬بتن ژئوپلیمر‬ ‫نیز باید روند مش��ابه بتن معمولی را طی کند تا‬ ‫به درجه استاندارد برسد‪ .‬بنابراین باید این موارد‬ ‫قبل از اس��تفاده بتن ژئوپلیمری در س��ازه مورد‬ ‫بررسی قرار گیرد‪:‬‬ ‫‪ ۱‬ـ مقاومت فشاری ‪ ۲۸‬روزه‬ ‫‪ ۲‬ـ میزان انقباض (کاهش حجم)‬ ‫‪ ۳‬ـ مقاومت خمشی‬ ‫‪ ۴‬ـ مقاومت کششی‬ ‫‪ ۵‬ـ نسبت پواسون‬ ‫‪ ۶‬ـ مقاومت چسبندگی و کشش میلگرد‬ ‫‪ ۷‬ـ خزش‬ ‫م��وارد ‪ ۱‬و ‪ ۲‬به صورت مس��تقیم وابس��ته به‬ ‫مصالح تش��کیل‌دهنده بتن هس��تند‪ .‬م��وارد ‪۳‬‬ ‫تا ‪ ۷‬بس��تگی به کاربرد بتن در س��ازه دارد و در‬ ‫درجه دوم اهمیت ق��رار می‌گیرند‪ .‬در دهه اخیر‬ ‫پژوهشگران بسیاری خصوصیات بتن ژئوپلیمری‬ ‫را بررس��ی کردند ک��ه نتیجه پژوهش‌ها نش��ان‬ ‫می‌دهد که بتن ژئوپلیم��ری خصوصیاتی مانند‬ ‫بتن معمولی دارد‪.‬‬ ‫از نظر مزایا و کاربردهای ژئوپلیمر در مقایس��ه‬ ‫با سیمان پرتلند می‌توان این موارد را نام برد‪:‬‬ ‫ـ منابع مواد اولی��ه فراوان‪ :‬هر عنصر پوزوالنی‬ ‫یا سیلیکات‌ها یا س��یلیکات‌های آلومینیوم برای‬ ‫ترکیب در حالل قلیایی کافی است‪.‬‬ ‫ـ صرفه‌جوی��ی در ان��رژی و حفاظ��ت از‬ ‫محیط‌زیس��ت‪ :‬ژئوپلیمره��ا ب��ه مص��رف انرژی‬ ‫زیاد احتی��اج ندارن��د‪ .‬فرآیند حرارت��ی ترکیب‬ ‫سیلیکات‌های آلومینیوم در مواد اولیه در مقایسه‬ ‫با سیمان پرتلند بسیار ناچیز است به‌عالوه آنکه‬ ‫مقدار بسیار کمی دی‌اکسیدکربن آزاد می‌شود‪.‬‬ ‫ـ فن��اوری س��اده‪ :‬ژئوپلیمر از ترکیب س��اده‬ ‫س��یلیکات آلومینیوم و واکنش آن با حالل‌های‬ ‫قلیای��ی حاص��ل می‌ش��ود‪ ،‬س��پس در حرارت‬ ‫معمولی عمل می‌یاب��د و در مدت‌زمان کوتاهی‪،‬‬ ‫مقاومت قابل‌توجهی به‌دس��ت می‌آورد‪ .‬تهیه آن‬ ‫مشابه بتن سیمانی است‪.‬‬ ‫ـ پایداری حجم‪ :‬ژئوپلیمرها چهار پنجم سیمان‬ ‫پرتلند از خود کاهش حجم نشان می‌دهند‪.‬‬ ‫مقاومت فش��اری ب��اال در مدت زم��ان کوتاه‪:‬‬ ‫ژئوپلیمرها ‪۷۰‬درصد مقاومت فشاری خود را در‬ ‫‪ ۴‬ساعت اولیه به‌دست می‌آورند‪.‬‬ ‫ـ مقاومت خمشی‪ :‬حدود ‪ ۲‬برابر بتن سیمانی‬ ‫ـ مقاومت ش��یمیایی‪ :‬مقاوم��ت در برابر حمله‬ ‫اس��ید س��ولفوریک از ‪ ۲‬تا ‪ ۵‬برابر در مقایسه با‬ ‫بتن سیمانی‬ ‫ـ تخلخ��ل و نفوذپذیری پایین‪ ۱۰ :‬برابر کمتر‬ ‫از بتن سیمانی‬ ‫ـ دوام بس��یار ب��اال‪ :‬بت��ن ژئوپلیم��ر یا مالت‬ ‫ژئوپلیمر هزاران سال در معرض هوازدگی بدون‬ ‫از دست دادن خصوصیات خود دوام دارد‪.‬‬ ‫ـ ض��د حریق‪ :‬ژئوپلیم��ر می‌تواند حرارتی بین‬ ‫‪ ۱۰۰۰‬تا ‪ ۱۲۰۰‬درجه س��انتیگراد را بدون آنکه‬ ‫آسیبی ببیند‪ ،‬تحمل کند‪.‬‬ ‫ویژگی‌ه��ای نامبرده نش��ان می‌ده��د که بتن‬ ‫ژئوپلیم��ر کاربردهای وس��یعی در تمام زمینه‌ها‬ ‫ازجمله مهندس��ی عمران دارد‪ .‬بنابراین این بتن‬ ‫خصوصی��ات وی��ژه‌ای دارد که در بتن س��یمان‬ ‫پرتلند یافت نمی‌شود و الزم است توجه بیشتری‬ ‫به این نوع بتن شود‪.‬‬ ‫البته منظور از اس��تفاده بت��ن ژئوپلیمر حذف‬ ‫بتن سیمانی از سازه نیست و بدون شک مزایای‬ ‫بتن سیمانی را در ساخت نمی‌توان نادیده گرفت‬ ‫و درواقع سیمان عنصر اصلی و کلیدی در صنعت‬ ‫ساخت‌وس��از اس��ت‪ .‬به‌هر صورت برای توسعه و‬ ‫تقویت فناوری س��اخت در کنار عناصر س��ازه‌ای‬ ‫موج��ود الزم اس��ت عناص��ر دیگری س��ازگار با‬ ‫شرایط اقلیمی و کاربری سازه به‌کار گرفته شوند‪.‬‬ ‫به‌ویژه در کش��ور ما که کمبود سیمان محسوس‬ ‫اس��ت‪ ،‬این امر در جهت کاهش مصرف سیمان‬ ‫ضروری به‌نظر می‌رس��د و امیدوارم مورد عنایت‬ ‫دست‌اندرکاران و مس��ئوالن مربوط قرار گیرد تا‬ ‫به همت پژوهش��گران‪ ،‬کارشناسان و کارگزاران‬ ‫این امر تحقق یابد‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬سایت عصر ایران‬ ‫جدول نرخ جدید سیمان‬ ‫سیمان خاکستری تحویل در کارخانه‬ ‫فله (تن) ‪ -‬ریال‬ ‫پاکت ‪ ۵۰‬کیلویی (تن) ‪ -‬ریال‬ ‫سیمان ‪۱-۳۲۵‬‬ ‫‪۱.۷۸۶.۰۴۲‬‬ ‫‪۲.۱۲۴.۰۴۲‬‬ ‫تیپ ‪ ۲‬و پوزوالنی‬ ‫‪۱.۸۴۱.۲۸۰‬‬ ‫‪۲.۱۷۹.۲۸۰‬‬ ‫‪۱-۴۲۵‬‬ ‫‪۱.۸۵۹.۶۹۳‬‬ ‫‪۲.۱۹۷.۶۹۳‬‬ ‫تیپ ‪۵‬‬ ‫‪۱.۸۷۸.۱۰۶‬‬ ‫‪۲.۲۱۶.۱۰۶‬‬ ‫‪۱-۵۲۵‬‬ ‫‪۱.۸۹۶.۵۱۸‬‬ ‫‪۲.۲۳۴.۵۱۸‬‬
‫موج جدید افزایش نرخ در بازار آهن‬ ‫بازار آهن این‌روزها در پی حمایت از صنایع باالدست و برخی‬ ‫تولیدکنندگان اس��ت‪ .‬به گزارش دنیای معدن‪ ،‬ازجمله دالیل‬ ‫برداشت چنین مطلبی اجرایی شدن آزمایشی ‪ ۳‬ماه معامالت‬ ‫مچینگ ورق در بورس کاالس��ت که به موجب آن قس��متی از‬ ‫عرضه‌های بورس��ی ورق به برخی مشتریان ثابت و مهم به این‬ ‫شکل اختصاص پیدا خواهد کرد‪:‬‬ ‫‪۴۰ )۱‬درص��د از حج��م کل تولی��د ورق کالف گ��رم وی��ژه‬ ‫شرکت‌های نفت و گاز‬ ‫‪ ۶۰ )۲‬درصد از ورق کالف سرد شامل صنایع خودروسازی‪،‬‬ ‫قطعه‌سازی و لوازم خانگی‬ ‫‪ ۸۰ )۳‬درصد از ورق قلع‌اندود به صنایع مواد غذایی‬ ‫کارشناس��ان معتقدند‪ ،‬این روی��ه ابتدا مانعی در جهت مهار‬ ‫حضور دالالن در بازار اس��ت اما در ادامه کاهش س��همیه‌های‬ ‫عادی‪ ،‬احتمال دارد موجب در تنگنا قرار گرفته ش��دن تامین‬ ‫مواد اولیه سایر خریداران در بورس کاال و به دنبال آن افزایش‬ ‫نرخ رقابتی برای آنها شود که دراین‌صورت احتمال افزایش نرخ‬ ‫ورق در بازار دوباره قوت خواهد گرفت‪ .‬اجرای آزمایش��ی این‬ ‫شیوه هم محکی است به منظور میزان اثرگذاری این شیوه در‬ ‫ب��ازار‪ .‬ازاین‌رو احتمال بازنگری آن وجود دارد‪ .‬تعیین نرخ پایه‬ ‫عرض��ه مقاطع طویل فوالدی ش��امل میلگرد آجدار و تیرآهن‬ ‫در بورس کاال نیز در کنار طرح مچینگ ورق‌ها از موضوع‌های‬ ‫مهم این‌روزهای بازار آهن است که با توجه به شرایط سیاسی‬ ‫کشور و نبود راهکار مدون و از پیش‌تعیین شده برای حل آن‪،‬‬ ‫س��عی شد انواع روش‌ها و مکانیس��م‌ها ازسوی مدیران کشور‬ ‫پیاده‌سازی شود که هر کدام ضعف‌ها و مشکالت خود را داشته‬ ‫است‪ .‬شنیده‌ها حاکی از این است که کارگروه تخصصی تنظیم‬ ‫بازار فوالد‪ ،‬زیر فش��ار فوالدی‌ها مجبور به تنظیم شیوه‌نامه‌ای‬ ‫دیگر ش��ده که پیامد آن در نخس��تین مرحله افزایش بیش از‬ ‫کیلویی ‪۲۰۰‬تومان نرخ پایه عرضه اس��ت و در آن مقرر ش��ده‬ ‫میانگین نرخ رقابتی دو هفته گذشته شمش فوالدی به اضافه‬ ‫صنایع‌معدنی فلزی‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 5‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 24‬ذی‌القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 27‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره ‪212‬‬ ‫‪۷‬درص��د‪ ،‬مالک تعیین نرخ پایه میلگ��رد آجدار و تیرآهن در‬ ‫بورس کاال قرار گیرد که دود چنین تصمیماتی فقط به چشم‬ ‫مصرف‌کنندگان نهایی خواهد رفت‪.‬‬ ‫سارا اصغری‪:‬‬ ‫گشایش راه دسترسی دوم به شهرک صنعتی‬ ‫ش��مس‌آباد و همچنین گش��ایش واحد صنعتی‬ ‫شرکت سازه‌های فلزی آسمانه ‪ ۲‬مرداد با حضور‬ ‫رضا رحمانی‪ ،‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت انجام‬ ‫ش��د‪ .‬رحمانی چهارش��نبه گذش��ته به شهرک‬ ‫صنعتی ش��مس‌آباد رفت و ضمن گشایش چند‬ ‫پ��روژه عملیاتی و بازدید از چن��د واحد صنعتی‬ ‫در بین صنعتکاران‪ ،‬تولید‌کنندگان و خبرنگاران‬ ‫حضور یافت و به پرسش‌های آنها پاسخ داد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینک��ه ش��مس‌آباد ب��ه عنوان‬ ‫بزرگ‌تری��ن ش��هرک صنعت��ی کش��ور از لحاظ‬ ‫وس��عت‪ ،‬تعداد واحدهای مس��تقر و تعداد شغل‬ ‫ایجاد شده است‪ ،‬گفت‪ ۱۴ :‬ماه است که در شکل‬ ‫جدید تحریم در جنگ به‌س��ر برده‌ایم و مقاومت‬ ‫تولیدکنندگان و صنعتگ��ران در این مدت قابل‬ ‫تحسین بوده است‪ .‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫در این زمینه بیان کرد‪ :‬البته برخی مسائل مانند‬ ‫زیرساخت‌های آب و برق با برنامه‌ریزی و رایزنی‬ ‫قابل حل است که نیاز به پیگیری دارد‪.‬‬ ‫رحمانی همچنین از رس��انه‌ها و صدا و س��یما‬ ‫خواست تا توانمندی‌های خوبی که در واحدهای‬ ‫تولی��دی و عرصه تولید وج��ود دارند را به مردم‬ ‫نش��ان دهند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬باید فضای کسب و‬ ‫کار به نفع رونق تولید‪ ،‬تسهیل و اصالح شود‪.‬‬ ‫وی در بخش دیگری از س��خنان خود با بیان‬ ‫اینکه مدیرعامل ش��رکت ش��هرک‌های صنعتی‬ ‫ته��ران مدیری جه��ادی و پیگیر اس��ت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫مدیریت ش��هرک‌های استان تهران باید استفاده‬ ‫از خط لوله آب و مترو را برای ش��هرک صنعتی‬ ‫ش��مس‌آباد جدی بگیرد و پیگیری کند این کار‬ ‫که شدنی است‪.‬‬ ‫‹ ‹افتتاح ‪ ۲‬پروژه در شمس‌آباد‬ ‫‹ ‹‪ ۴۰‬درص�د تس�هیالت باید ب�ه بخش‬ ‫صنعت اختصاص یابد‬ ‫وزی��ر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت در نشس��ت با‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه‌ای‬ ‫به گ��زارش روزگار معدن‪ ،‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت عملی��ات اجرای��ی پروژه س��اخت راه‬ ‫دسترس��ی دوم به این ش��هرک صنعت��ی را آغاز‬ ‫کرد‪ .‬هدف از اجرای این پروژه تسهیل دسترسی‬ ‫صنعتگ��ران و کارگ��ران ب��رای ورود و خروج به‬ ‫ش��هرک صنعتی ش��مس‌آباد اس��ت‪ .‬کارفرمای‬ ‫این پروژه‪ ،‬ش��رکت ش��هرک‌های صنعتی استان‬ ‫تهران اس��ت و ‪ ۲۱‬میلی��ارد ریال اعتبار برای آن‬ ‫درنظر گرفته ش��ده است‪ .‬این پروژه قرار است تا‬ ‫بهمن س��ال جاری(‪ )۱۳۹۸‬تکمیل شود و مورد‬ ‫بهره‌برداری قرار گیرد‪.‬‬ ‫همچنی��ن در ای��ن بازدید‪ ،‬رحمانی ش��رکت‬ ‫س��ازه‌های فلزی آس��مانه را نیز گش��ایش کرد‪.‬‬ ‫میزان س��رمایه‌گذاری این واح��د ‪ ۵۰۰‬میلیارد‬ ‫ریال بوده که برای ‪ ۱۰۰‬نفر اش��تغال مستقیم به‬ ‫وجود آورده است‪.‬‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت پ��س از انجام‬ ‫عملی��ات اجرایی پروژه س��اخت راه دسترس��ی‬ ‫دوم به ش��هرک صنعتی شمس‌آباد‪ ،‬با حضور در‬ ‫کارخانه جهان کریستال در این شهرک صنعتی‬ ‫بزرگ‪ ،‬از این واحد تولیدی بازدید کرد‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت‪ ،‬جه��ان کریس��تال بزرگ‌ترین‬ ‫تولیدکننده کریس��تال در خاورمیانه اس��ت که‬ ‫محص��والت تولیدی خ��ود را عالوه ب��ر مصرف‬ ‫داخلی به کش��ورهای دیگر صادر می‌کند‪ .‬بازدید‬ ‫از رون��د تولی��د در واحد تولیدی ونوس شیش��ه‬ ‫برنام��ه بعدی وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت در‬ ‫شهرک صنعتی شمس‌آباد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹مش�کالت صنع�ت س�نگ را پیگیری‬ ‫می‌کنیم‬ ‫رضا رحمانی‪ :‬صنعت سنگ از مزیت‌های کشور به‌شمار می‌رود‬ ‫و باید در راستای صادرات آن پیش برویم‪ .‬با انجمن سنگ‬ ‫نشست‌هایی داشتیم که همچنان ادامه خواهیم داد و برای رفع‬ ‫مشکالت آنها از ظرفیت تشکل‌ها استفاده خواهیم کرد‬ ‫صنعت��کاران و تولید‌کنندگان ش��هرک صنعتی‬ ‫ش��مس‌آباد تصریح کرد‪ :‬بخش عمده مش��کالت‬ ‫صنعتگ��ران و تولیدکنن��دگان کش��ور ربطی به‬ ‫تحریم‌ه��ا ندارد‪ .‬ن��گاه نهاده��ای گوناگون باید‬ ‫در جه��ت تس��هیل فضای تولید و کس��ب و کار‬ ‫تغییر کند‪ .‬برخی مس��ائل و مشکالت پیش‌آمده‬ ‫برای تولیدکنن��دگان به دلیل نبود درک صحیح‬ ‫دس��ت‌اندرکاران از موضوع است و در این زمینه‬ ‫نگاه افرادی که در نهاد‌های ذی‌ربط اس��ت‪ ،‬باید‬ ‫تغییر کند‪.‬‬ ‫رحمان��ی همچنی��ن درب��اره ارائه تس��هیالت‬ ‫بیشتر به صنعتگران عنوان کرد‪ :‬بر اساس قانون‬ ‫دست‌کم ‪۴۰‬درصد تسهیالت کشور باید به بخش‬ ‫صنعت کش��ور اختصاص یاب��د‪ ،‬اما بانک مرکزی‬ ‫در س��ال ‪ ۹۷‬فقط ‪۲۷‬درصد اعتبارات کش��ور را‬ ‫به بخ��ش صنعت اختص��اص داده که ‪۷۰‬درصد‬ ‫آن هم مرب��وط به تمدید تس��هیالت واحدهای‬ ‫تولیدی بوده است‪ .‬رحمانی در ادامه تاکید کرد‪:‬‬ ‫بانک‌های عامل به‌ویژه بانک صنعت و معدن باید‬ ‫با نگاه ویژه تس��هیالت در اختیار تولیدکنندگان‬ ‫قرار دهند و از اجرای بس��یاری از بروکراسی‌های‬ ‫اداری و قوانین دست‌وپاگیر خودداری کنند‪.‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با اشاره به اینکه‬ ‫ش��رایط ام��روز ایجاب می‌کند ک��ه از واحدهای‬ ‫تولیدی به‌منظور اشتغال‌آفرینی برای جوانان‌مان‬ ‫حمای��ت کنی��م‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬اش��تغال ش��هرک‬ ‫ش��مس‌آباد در صورت حمایت ت��ا ‪ ۱۰۰‬هزار نفر‬ ‫قابل افزایش است‪.‬‬ ‫رحمانی همچنین تصریح کرد‪ :‬مجلس شورای‬ ‫اسالمی موضوع برخورداری شهرک‌های صنعتی‬ ‫از ارزش‌افزوده را برای تامین زیرساخت‌های الزم‬ ‫برای آبادانی آنها دنبال کند‪.‬‬ ‫وی با اع�لام اینکه ش��هرک‌های صنعتی باید‬ ‫جزو زیباترین مناطق صنعتی و ش��هری کشور و‬ ‫محل اقتصاد و تولید در کنار فضای سبز و مدرن‬ ‫باش��ند‪ ،‬افزود‪ :‬این مهم با تامین زیرساخت‌های‬ ‫الزم شدنی است‪.‬‬ ‫رحمان��ی در بخ��ش دیگری از س��خنان خود‬ ‫اضافه کرد‪ :‬صنعت س��نگ از مزیت‌های کش��ور‬ ‫به‌شمار می‌رود و باید در زمینه صادرات آن پیش‬ ‫برویم‪ .‬با انجمن س��نگ نشست‌هایی داشتیم که‬ ‫همچنان ادامه خواهیم داد و برای رفع مشکالت‬ ‫آنها از ظرفیت تشکل‌ها استفاده خواهیم کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹جلوی خام‌فورشی را می‌گیریم‬ ‫وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت ب��ا بیان اینکه‬ ‫اگر صادرات در حوزه معدن منفی باش��د موضوع‬ ‫بدی نیس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬این به معنای آن اس��ت که‬ ‫جلوی خام‌فروش��ی مواد معدن��ی را برای ایجاد‬ ‫ارزش‌افزوده در داخل گرفته‌ایم‪.‬‬ ‫رحمانی با اش��اره به اینکه سال گذشته حدود‬ ‫‪۲۲‬درص��د واردات کاه��ش یاف��ت‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫واردات هر کاالیی که امکان ساخت داخل دارد را‬ ‫ممنوع می‌کنیم‪ ،‬سال گذشته واردات ‪ ۱۳۳۹‬کاال‬ ‫را ممنوع و امس��ال ‪۱۴۸‬کاال را به این فهرس��ت‬ ‫اضافه کردیم‪.‬‬ ‫وی در ادامه خاطرنشان کرد‪ :‬انتظار ما از همه‬ ‫نهادها این اس��ت که به ش��رایط حاضر صنعت و‬ ‫تولید با نگرشی فراتر از شرایط عادی نگاه و توجه‬ ‫داشته باشند‪.‬‬ ‫این مقام مسئول با بیان اینکه با افزایش تولید‬ ‫به‌طور مس��تقیم و غیرمستقیم درآمدهای دولت‬ ‫ه��م افزایش پیدا می‌کن��د‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬جا دارد‬ ‫نهاد‌های خدمات‌رس��ان در تخصی��ص بودجه با‬ ‫وجود محدودیت‌ها دقت عمل بیش��تری داشته‬ ‫باشند و نگاه همه نهادها به موضوع تولید و رونق‬ ‫تولید باید جهادی باشد‪.‬‬ ‫رحمانی با اشاره به اینکه باید باور عمومی برای‬ ‫حمای��ت و توجه به بخش صنعت در میان مردم‬ ‫و همه دس��ت‌اندرکاران ایجاد ش��ود‪ ،‬بیان کرد‪:‬‬ ‫نتیجه این توجه در آینده به خوبی خود را نشان‬ ‫خواهد داد‪.‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در بخش دیگری‬ ‫از س��خنان خود با اش��اره به مشکالتی که قانون‬ ‫ارزش‌اف��زوده برای تولید‌کنندگان کش��ور ایجاد‬ ‫کرده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬اگ��ر مالی��ات ارزش افزوده‬ ‫بس��یاری از واحده��ای دارای مش��کل اقتصادی‬ ‫با تاخیر یک و ‪ ۲‬س��اله دریافت ش��ود‪ ،‬بسیاری‬ ‫از مش��کالت واحدها برطرف و موجب اش��تغال‬ ‫بسیاری از جوانان می‌شود‪.‬‬ ‫رحمانی افزود‪ :‬س��هم ش��هرک‌های صنعتی از‬ ‫مح��ل مالی��ات ارزش‌افزوده باید ب��ه خوبی داده‬ ‫شود تا صرف زیرساخت‌های این شهرک‌ها شود‪.‬‬ ‫عزیز قنواتی عنوان کرد‪:‬‬ ‫رشد سودآوری شرکت امیرکبیر کاشان در ‪ 4‬سال گذشته‬ ‫اس��تعفای قنواتی از س��مت مدیرعاملی ف��والد امیرکبیر‬ ‫کاش��ان پذیرفته ش��د و جای خ��ود را به ش��هرام عالی‌وند‬ ‫واگذار کرد‪ .‬قنواتی همچنان در هیات مدیره فوالد امیرکبیر‬ ‫کاش��ان می‌ماند و در س��مت مدیرعاملی مجتمع فوالد آتیه‬ ‫خلیج‌فارس به فعالیت خود در این بخش ادامه می‌دهد‪.‬‬ ‫به گزارش معدن‌نیوز‪ ،‬قنوانی به بررس��ی عملکرد خود در‬ ‫فوالد امیرکبیر کاش��ان پرداخت و اظهار کرد‪ :‬در اواخر آذر‬ ‫س��ال ‪ ۹۵‬در سمت مدیرعاملی این ش��رکت منصوب و ‪۲۷‬‬ ‫تیر ‪ ۹۸‬از س��مت مدیرعاملی این ش��رکت جابه‌جا شدم اما‬ ‫همچنان عضو هیات مدیره هستم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در طول خدمت من در این شرکت با استفاده از‬ ‫خردجمعی‪ ،‬کار گروهی‪ ،‬بسیج تمامی استعدادهای نیروهای‬ ‫انس��انی و هماهنگی تمامی س��هامداران و هی��ات مدیره و‬ ‫ذی‌نفعان این ش��رکت توانس��تیم ‪۳۰‬درصد نسبت به اواخر‬ ‫سال ‪ ۹۵‬رشد تولید داشته باشیم‪.‬‬ ‫قنواتی ادامه داد‪ :‬این رشد تولید با افزایش بهره‌وری اتفاق‬ ‫افتاد‪ ،‬به گونه‌ای که نه نیرویی اضافه کردیم و نه طرح توسعه‬ ‫جدی��دی ایجاد کردی��م‪ .‬درحقیقت با شناس��ایی قابلیت‌ها‪،‬‬ ‫فرصت‌ها و بررسی تهدیدها و ضعف و قوت رقیبان داخلی و‬ ‫خارجی به این مهم دست یافتیم‪.‬‬ ‫مدیرعامل پیش��ین فوالد امیرکبیر کاش��ان با اش��اره به‬ ‫اینکه این ش��رکت در حوزه بازرگانی توانس��ته ‪۳۰۰‬درصد‬ ‫صادرات را نس��بت به س��ال ‪ ۹۵‬افزایش دهد‪ ،‬گفت‪ :‬بر این‬ ‫اس��اس سودآوری ما نس��بت به سال ‪ ۹۵‬حدود ‪ ٩‬برابر رشد‬ ‫داش��ته است‪ .‬با اقداماتی که در ش��رکت انجام دادیم نه‌تنها‬ ‫بازار داخلی را حفظ کردیم بلکه توانس��تیم ‪۳۰‬درصد رش��د‬ ‫تولید را هم در بازار داخلی و خارجی به فروش برسانیم‪.‬‬ ‫وی عنوان کرد‪ :‬در حوزه منابع انس��انی‪٣٠‬درصد س��رانه‬ ‫آموزش��ی را ارتقا دادیم‪ .‬در حوزه طرح‌های توسعه و فناوری‬ ‫نیز خط ریل داخلی را ساختیم و به شبکه سراسری متصل‬ ‫کردیم‪ .‬به گفته وی‪ ،‬فوالد امیرکبیر کاش��ان با انجام شبکه‬ ‫بازچرخان��ی آب توانس��ت ‪۴۰‬درصد مص��رف آب را در این‬ ‫مجموع��ه کاهش دهد‪ .‬همچنین ب��ا مدیریت مصرف انرژی‬ ‫(برق و گاز) بین خطوط گوناگون با وجود رش��د تولید بین‬ ‫‪ ۵‬ت��ا ‪۱۰‬درصد کاهش مصرف انرژی در این ش��رکت انجام‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل پیش��ین فوالد امیرکبیر کاش��ان همچنین به‬ ‫کاهش ‪۸۰‬درصدی مصرف اس��ید در این شرکت اشاره کرد‬ ‫که در راستای حفظ محیط‌زیست اتفاق افتاده است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه ‪ ۱۱۶‬قطعه اس��تراتژیک در این ش��رکت‬ ‫بومی‌سازی ش��د‪ ،‬افزود‪ :‬با بومی‌سازی این قطعات از خروج‬ ‫حدود ‪ ۳‬میلیون دالر ارز در س��ال ب��رای واردات جلوگیری‬ ‫شد‪.‬‬ ‫قنوات��ی در ادامه گفت‪ :‬در حوزه مالی رتبه ش��فافیت این‬ ‫شرکت از ‪ ۱۸۶‬به ‪ ۴۳‬در بین شرکت‌های بورسی رسیده که‬ ‫به دلیل ارائه اطالعات شفاف و به‌موقع و دقیق به ذی‌نفعان‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه وی ب��رای نخس��تین‌بار این ش��رکت ش��بکه‬ ‫اتوماس��یون گالوانیزه در کشور را به وس��یله شرکت فنی و‬ ‫مهندس��ی فوالدمبارکه تعویض کرده که قرار بوده است یک‬ ‫شرکت اروپایی با مبلغ زیاد این کار را انجام دهد‪.‬‬ ‫قنواتی خاطرنش��ان کرد‪ :‬بسیاری از تجهیزات این شرکت‬ ‫پس از ‪ ۲۰‬س��ال بازسازی شده اس��ت‪ .‬همچنین تعمیرات‬ ‫و نگهداری تجهیزات که در گذش��ته ازس��وی کارشناس��ان‬ ‫خارجی انجام می‌شد اکنون ازسوی متخصصان داخلی انجام‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل پیش��ین فوالد امیرکبیر کاش��ان ب��ه اقدامات‬ ‫این ش��رکت در بخش مسئولیت‌های اجتماعی اشاره کرد و‬ ‫گفت‪ :‬ما در حد توان شرکت در تمامی زمینه‌های آموزشی‪،‬‬ ‫فرهنگی و اجتماعی ورود کردیم و در این بخش نیز به رتبه‬ ‫خوبی دس��ت یافتیم‪.‬به گفته قنواتی‪ ،‬اگر س��ازمانی به فکر‬ ‫توس��عه نباشد می‌میرد و بر همین اساس در فوالد امیرکبیر‬ ‫کاشان به‌وسیله شرکت فنی و مهندسی طرح توجیه فنی و‬ ‫اقتص��ادی طرح ‪۳۰۰‬هزار تنی را تهی��ه و مجوز بهره‌برداری‬ ‫آن را دریاف��ت کردی��م‪ .‬مناب��ع مالی طرح نیز تامین ش��ده‬ ‫اس��ت و طرح مراحل نهایی خود را طی می‌کند‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫امیدواریم در س��ال جاری طرح گش��ایش ش��ود که در این‬ ‫زمین��ه با س��ازندگان گوناگونی از اروپا‪ ،‬چی��ن و داخل وارد‬ ‫مذاکره ش��ده‌ایم و معتقدیم با توان داخلی می‌توان کارهای‬ ‫بزرگ��ی انجام داد‪.‬قنواتی اضافه ک��رد‪ :‬با انجام این کار ‪۳۰۰‬‬ ‫ه��زار تن ورق گالوانیزه به ظرفی��ت موجود ما اضافه خواهد‬ ‫شد که س��همیه ‪۲۰‬درصدی گالوانیزه کشور در افق ‪۱۴۰۴‬‬ ‫و پس از آن محقق خواهد ش��د‪ .‬همچنین چشم‌اندازی نیز‬ ‫ب��رای ص��ادرات محصول درنظ��ر گرفتی��م و در حال رونق‬ ‫بازارهای صادراتی هستیم‪.‬قنواتی درباره مجتمع فوالد آتیه‬ ‫خلیج‌ف��ارس توضی��ح داد‪ :‬عده‌ای از س��رمایه‌گذاران بخش‬ ‫خصوصی و مدیران باس��ابقه کش��ور گرده��م آمدند و یک‬ ‫کارخانه نورد میلگرد را در شهرک صنعتی شماره ‪ ۵‬اهواز و‬ ‫در مجاورت فوالد خوزستان‪ ،‬آزادراه خلیج‌فارس و مجاورت‬ ‫مرز جنوبی عراق با هدف تولید داخلی و اش��تغالزایی بومی‬ ‫و توس��عه صادرات ساختند‪.‬وی افزود‪ :‬این مجتمع ‪۴۵۰‬هزار‬ ‫ت��ن تولید میلگ��رد دارد و اکنون نیز ‪۵۰‬درصد رش��د تولید‬ ‫نس��بت به س��ال گذش��ته برای آن طراحی کردیم‪ .‬من در‬ ‫ای��ن مجتمع عض��و هیات مدیره بودم که اکنون در س��مت‬ ‫کمبود مواد اولیه‬ ‫مشکل غلتک‌سازها‬ ‫علی امینی‬ ‫مدیر بازار شرکت ریخته‌گری طبرستان‬ ‫وعده رحمانی در بازدید از شهرک صنعتی شمس‌آباد‪:‬‬ ‫مشکالت صنعت سنگ را پیگیری می‌کنیم‬ ‫یادداشت‬ ‫مدیرعاملی این مجتمع منصوب ش��ده‌ام‪ .‬قنواتی بیان کرد‪:‬‬ ‫م��ا در این مجتمع یک ط��رح ‪ ۴۵۰‬هزار تنی ورق داریم که‬ ‫معتقدیم با چابکی و مکانیس��یم بخش خصوصی این کار با‬ ‫موفقیت انجام خواهد شد‪ .‬همچنین یک طرح ‪۴۵۰‬هزار تنی‬ ‫تولید تیرآهن و ‪۳۰‬هزار تنی الکترود گرافیتی داریم که طرح‬ ‫توجیه فنی آن انجام شده است‪ .‬از سویی دیگر این مجتمع‬ ‫دارای یک طرح ‪۵۰۰‬هزار تنی فوالد است که درحال حاضر‬ ‫فاز نخس��ت آن به پایان رس��یده است‪ .‬وی با اشاره به اینکه‬ ‫ای��ن مجتمع در حال تاس��یس یک ش��رکت خارجی با یک‬ ‫شریک عراقی است‪ ،‬گفت‪ :‬این شرکت به منظور تامین بازار‬ ‫عراق و سوریه تاسیس می‌شود که هفته آینده تفاهمنامه آن‬ ‫امضا خواهد شد‪.‬‬ ‫همچنین در بحث تبادالت تجاری و ترانزیت کاال و کمک‬ ‫به توس��عه صادرات و حتی س��اخت ی��ک کارخانه فوالد در‬ ‫عراق در حال مذاکره هستیم‪ .‬مدیرعامل مجتمع فوالد آتیه‬ ‫خلیج‌فارس درباره طرح الکترود گرافیتی گفت‪ :‬ما به عنوان‬ ‫بخ��ش خصوصی می‌خواهیم برای تامی��ن الکترود گرافیتی‬ ‫در کنار بخش دولتی با س��رعت بیش��تری نیاز فوالدسازان‬ ‫را تامین کنیم‪.‬‬ ‫قنوات��ی اضافه کرد‪ :‬برای انجام این ط��رح به دنبال وارد‬ ‫کردن فناوری هس��تیم که تجهیزات آن در کش��ور ساخته‬ ‫خواهد شد و با انجام این طرح محصولی با کیفیت محصول‬ ‫اروپایی تولید خواهیم کرد‪ .‬وی در پایان اظهارامیدواری کرد‬ ‫که در این س��مت نی��ز بتواند خدمات ارزن��ده‌ای به فوالد و‬ ‫اقتصاد کش��ور ارائه دهد و در پایان از س��هامداران و هیات‬ ‫مدیره و مسئوالن استان کاشان و اصفهان به دلیل همکاری‬ ‫که در طول خدمتش در س��مت مدیرعاملی فوالد امیرکبیر‬ ‫کاشان داشته‌اند‪ ،‬تشکر کرد‪.‬‬ ‫با توجه به گس��ترش و توس��عه معادن‪ ،‬وضعیت‬ ‫بازار ریخته‌گری نس��بت به سال‌های گذشته بسیار‬ ‫بهتر شده است‪ .‬هرچند توسعه کارخانه ریخته‌گری‬ ‫در جهت صادرات بوده و تا سال ‪ ۸۸‬افزون‌بر نیمی‬ ‫از محص��والت ریخته‌گری به کش��ورهای اروپایی‬ ‫صادر می‌شد اما هم‌اکنون به دلیل تحریم‌ها میزان‬ ‫صادرات بسیار کاهش یافته است و بیشتر محصول‬ ‫خ��ود را به داخ��ل عرضه می‌کنند ام��ا موضوع آن‬ ‫است که بازار داخل کشش الزم را ندارد‪ .‬مهم‌ترین‬ ‫مش��کل تولیدکنن��دگان در این حوزه‪ ،‬کمبود مواد‬ ‫اولیه اس��ت که به دلیل تحریم‌ها یا کمیاب شده‌اند‬ ‫یا افزایش نرخ یافته‌اند‪.‬‬ ‫مواد اولیه ریخته‌گری برای ذوب‪ ،‬انواع فروآلیاژها‬ ‫هس��تند‪ .‬ب��رای نمونه در ایران م��اده نیکل موجود‬ ‫نیس��ت که باید آن را وارد ک��رد‪ ،‬یا فروکروم از نوع‬ ‫کم‌کربن آن را باید از خارج کشور وارد کرد‪ .‬در بحث‬ ‫کالن نیز تولیدکنندگان با مش��کل صادرات روبه‌رو‬ ‫هس��تند‪ .‬در کل در زمینه صادرات استراتژی کالن‬ ‫و بلندمدتی را دنبال نمی‌کنیم‪ .‬برخی ش��رکت‌های‬ ‫ریخته‌گری با پیشینه طوالنی هم‌اکنون نمی‌توانند‬ ‫در بازارهای صادراتی حضور جدی داش��ته باشند‪،‬‬ ‫این در حالی است که با توجه به کیفیت محصوالت‌‬ ‫کش��ور می‌توانیم بازارهای صادراتی خوبی داش��ته‬ ‫باشیم‪ .‬درمجموع با توجه به این مسائل و تحریم‌ها‬ ‫تولیدکنن��دگان ب��ا تمام تالش خ��ود کار را پیش‬ ‫برده‌اند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫تولید ‪ 5.2‬میلیون تن‬ ‫شمش فوالد در فصل بهار‬ ‫ب��ر پایه آمارهای فصل بهار س��ال جاری مجموع‬ ‫تولی��د ش��مش ف��والد (مجموعه‌ه��ای مبارک��ه‪،‬‬ ‫خوزس��تان‪ ،‬ذوب آه��ن‪ ،‬ف��والد آلیاژی ی��زد‪ ،‬کاوه‬ ‫جنوب‪ ،‬فوالد خراسان‪ ،‬چادرملو‪ ،‬فوالد ارفع و فوالد‬ ‫بناب) به ‪۵‬میلیون و ‪ ۲۱۳‬هزار و ‪ ۷۱۱‬تن رسید که‬ ‫در مقایسه با ‪ ۳‬ماه نخست سال ‪ ۹۷‬رشد ‪ ۳‬درصدی‬ ‫را ثبت کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬عملکرد مجموعه‌های یاد ش��ده‬ ‫در خرداد سال جاری هم به یک میلیون و ‪۷۶۹‬هزار‬ ‫و ‪ ۵۳۵‬تن رس��ید که در مقایس��ه با ماه مشابه سال‬ ‫گذش��ته افزای��ش ‪۱۰‬درص��دی دارد‪ .‬در عین حال‬ ‫عملکرد خرداد‪ ،‬سهم ‪۳۳.۹‬درصدی از ‪۳‬ماه نخست‬ ‫سال جاری را به خود اختصاص داد‪ .‬بیشترین میزان‬ ‫تولید ‪ ۳‬ماه شمش مربوط به فوالد مبارکه با رقم ‪۲‬‬ ‫میلی��ون و ‪ ۳۷۱‬ه��زار و ‪ ۲۸۱‬تن بود و کمترین هم‬ ‫از آن ف��والد بن��اب با رقم ‪ ۴۷‬ه��زار و ‪ ۲۹۵‬تن ثبت‬ ‫شد‪ .‬همچنین بررسی عملکرد فوالدسازان یادشده‬ ‫در دوره این گزارش نش��ان می‌دهد که بیش��ترین‬ ‫رشد تولید مربوط به فوالد بناب با رشد ‪۸۷‬درصدی‬ ‫می‌شود و فوالد‌های خوزستان و خراسان نسبت به‬ ‫‪ ۳‬ماه ابتدایی ‪ ۹۷‬تفاوت عملکرد نداشتند‪ .‬براساس‬ ‫آم��ار عملکرد ‪۱۱‬م��اه واحد فوالد‌س��ازی (مبارکه‪،‬‬ ‫سبا‪ ،‬ذوب آهن‪ ،‬فوالد آذربایجان‪ ،‬خراسان‪ ،‬آلیاژی‪،‬‬ ‫نورد و لوله اهواز‪ ،‬گروه ملی صنعتی فوالد‪ ،‬اکس��ین‪،‬‬ ‫ورق خ��ودرو چهارمح��ال و بختیاری و فوالد بناب)‬ ‫گویای آن است که مجموع محصوالت فوالدی این‬ ‫گروه فوالدس��از در ‪ 3‬ماه سال جاری به ‪۳‬میلیون و‬ ‫‪۱۱۶‬هزار و ‪۳۵۸‬تن رس��ید که در مقایس��ه با مدت‬ ‫مش��ابه س��ال گذش��ته افزایش ‪۷‬درصدی داشت‪.‬‬ ‫واحد‌های یادش��ده در خرداد ‪ ۹۸‬مجموع تولید یک‬ ‫میلیون و ‪۴۸‬هزار و ‪۷۸۴‬تن را ثبت کردند که نسبت‬ ‫به ماه مش��ابه سال گذشته رشد ‪۱۴‬درصدی دارد و‬ ‫س��هم خرداد از کل عملکرد ‪ ۳‬م��اه به ‪ ۳۳.۶‬درصد‬ ‫رس��ید‪ .‬فوالد مبارک��ه در بخش محصوالت فوالدی‬ ‫ه��م با یک میلی��ون و ‪ ۴۶۱‬هزار و ‪۱۶۹‬تن باالترین‬ ‫س��هم را به خود اختصاص داد و گروه ملی صنعتی‬ ‫ف��والد ایران هم درمجموع (میلگرد‪ ،‬تیرآهن و لوله)‬ ‫ب��ا ‪ ۲۸‬هزار و ‪ ۹۷۱‬تن کمترین س��هم دوره ‪۳‬ماه را‬ ‫داش��ت‪ .‬این بررسی نشان می‌دهد نورد و لوله اهواز‬ ‫با رش��د تولی��د ‪۱۴۵‬درصدی در ‪۳‬ماه س��ال جاری‬ ‫باالتری��ن میزان افزایش را ثبت کرد و فوالد مبارکه‬ ‫نیز در این مدت رش��دی در زمینه تولید محصوالت‬ ‫فوالدی نداشت‪.‬‬
‫معدن بین‌الملل‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 5‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 24‬ذی‌القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 27‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره ‪212‬‬ ‫خبر‬ ‫وضع عوارض ضد دامپینگ‬ ‫از سوی وزارت بازرگانی چین‬ ‫وزارت بازرگان��ی چین اعالم ک��رد اقدامات ضد‬ ‫دامپینگ را در زمینه واردات فوالد از اتحادیه اروپا‬ ‫و ‪ ۳‬کشور آسیایی اجرا می‌کند‪.‬‬ ‫به گزارش فل��زات آنالین به نقل از راش��اتودی‪،‬‬ ‫وزارت بازرگان��ی چی��ن اع�لام ک��رد اقدامات ضد‬ ‫بازارش��کنی را در زمینه واردات ف��والد از اتحادیه‬ ‫اروپا و ‪ ۳‬کش��ور آس��یایی اجرا می‌کند‪ .‬بازارشکنی‬ ‫یا دامپینگ یک عبارت تجاری بین‌المللی است که‬ ‫در آن یک کشور یا ش��رکت‪ ،‬محصول را با قیمتی‬ ‫ص��ادر می‌کند که در بازار واردات خارجی نس��بت‬ ‫ب��ه بازار داخل��ی صادرکننده کمتر اس��ت و به این‬ ‫ترتیب یک مزیت رقابتی به‌دس��ت می‌آورد‪ .‬وزارت‬ ‫بازرگان��ی چی��ن در بیانیه‌ای اعالم ک��رد‪ :‬چین از‬ ‫‪ ۲۳‬ژوئی��ه (اول مرداد) عوارض ضد بازارش��کنی از‬ ‫‪ ۱۸.۱‬تا ‪ ۱۰۳.۱‬درص��د بر واردات فوالد از اتحادیه‬ ‫اروپ��ا‪ ،‬ژاپ��ن‪ ،‬اندونزی و کره‌جنوب��ی وضع می‌کند‬ ‫که ش��امل ورق‌های فوالد و صفحه‌های فوالد ضد‬ ‫زنگ می‌ش��ود‪ .‬این وزارتخانه افزود که این عوارض‬ ‫‪ ۵‬س��ال اعتبار دارند‪ .‬این تصمیم پس از تحقیقات‬ ‫ض��د بازارش��کنی در ژوئیه س��ال گذش��ته بود که‬ ‫در پ��ی ش��کایت‌هایی از صنایع داخلی آغاز ش��د‪.‬‬ ‫این ش��کایت‌ها به‌وس��یله کارخانه ف��والد زنگ‌نزن‬ ‫شانگس��ی تایگا نگ و ‪ ۴‬کارخانه دیگر ثبت ش��ده‬ ‫بودند‪ .‬این کارخانه مس��ئول ‪ ۲۵‬تا ‪ ۳۵‬درصد تولید‬ ‫فوالد چین است‪ .‬وزارت بازرگانی اعالم کرد‪ :‬آژانس‬ ‫مس��ئول بازرس��ی‌ها در نهایت حکم داد در تولید‬ ‫این محصوالت‪ ،‬بازارش��کنی شده و این بازارشکنی‬ ‫به صنایع آس��یب رسانده اس��ت‪ .‬اطالعات انجمن‬ ‫فوالد زنگ‌نزن چین نش��ان می‌دهد این کش��ور در‬ ‫س��ال گذش��ته میالدی‪ ۲۶.۷۱ ،‬میلیون تن فوالد‬ ‫زنگ‌نزن تولید کرده که ‪ ۲.۴‬درصد نس��بت به سال‬ ‫پیش از آن بیش��تر است‪ .‬بزرگ‌ترین تولیدکننده و‬ ‫مصرف‌کننده فوالد زنگ‌نزن جهان‪ ،‬س��ال گذشته‬ ‫‪ ۱.۸۵‬میلی��ون ت��ن از این محص��ول وارد کرد که‬ ‫‪ ۵۳.۷‬درصد نس��بت به سال ‪ ۲۰۱۷‬میالدی بیشتر‬ ‫بود‪ .‬در س��ال ‪ ۲۰۱۷‬میالدی‪ ،‬اتحادیه اروپا عوارض‬ ‫ضد بازارشکنی را بر واردات ورق‌های فوالد از چین‬ ‫ت از ‪ ۳‬تولیدکننده‬ ‫افزایش داد‪ .‬این کار در پی شکای ‌‬ ‫اروپایی انجام ش��د و این عوارض از ‪ ۱۳.۲‬درصد تا‬ ‫‪ ۲۲.۶‬درص��د افزایش یافتند‪ .‬ای��ن حرکت‪ ،‬پکن را‬ ‫عصبانی کرد و قول داد که تالفی کند‪.‬‬ ‫قیمت طال افزایش یافت‬ ‫قیمت ط�لا در معام�لات چهارش��نبه‪۲ ،‬مرداد‬ ‫بازار جهانی متاثر از تش��دید تنش‌های ژئوپلتیکی‬ ‫ک��ه تقاضا برای خرید این فلز ارزش��مند را تقویت‬ ‫کرد‪ ،‬افزایش یافت اما دالر قوی‌تر رشد قیمت‌ها را‬ ‫محدود نگه داشت‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬بهای هر اونس طال برای تحویل‬ ‫فوری در معامالت چهارشنبه‪۲ ،‬مرداد بازار سنگاپور‬ ‫‪ ۰.۳‬درص��د کاه��ش یافت و ب��ه ‪ ۱۴۲۰‬دالر و ‪۶۵‬‬ ‫سنت رس��ید‪ .‬بهای معامالت این بازار‪ ،‬روز گذشته‬ ‫به ‪ ۱۴۱۳‬دالر و ‪ ۸۰‬س��نت عقب‌نشینی کرده بود‪.‬‬ ‫در ب��ازار معامالت آتی امری��کا‪ ،‬هر اونس طال ثابت‬ ‫بود و در ‪ ۱۴۲۱‬دالر و ‪ ۳۰‬س��نت ایستاد‪ .‬مارگارت‬ ‫یان��گ یان‪ ،‬تحلیلگر بازار در ش��رکت «سی‌ام‌س��ی‬ ‫مارکت��س» اظهار ک��رد‪ :‬تنش‌ه��ای ژئوپلتیکی و‬ ‫بدبینی نس��بت به نتیجه مذاکره تج��اری امریکا و‬ ‫چین‪ ،‬تقاضا برای خرید طال را تقویت کرده اس��ت‪.‬‬ ‫از سوی دیگر‪ ،‬رشد شاخص دالر امریکا‪ ،‬تاثیر منفی‬ ‫روی قیمت‌های طال داش��ته اس��ت‪ .‬ش��اخص دالر‬ ‫امریکا در معامالت روز چهارش��نبه در باالترین حد‬ ‫‪ ۵‬هفته گذش��ته ایس��تاد و طال را برای خریداران‬ ‫غیرامریکایی گران‌تر کرد‪ .‬در عرصه تجارت‪ ،‬رابرت‬ ‫الیتی��زر‪ ،‬نماینده تجاری امری��کا‪ ،‬اعالم کرد هفته‬ ‫آینده ب��رای دیدار با مقامات چینی و رس��یدن به‬ ‫توافق برای پایان دادن به جنگ طوالنی‌مدت میان‬ ‫‪ ۲‬اقتص��اد بزرگ جهان‪ ،‬به پکن س��فر خواهد کرد‪.‬‬ ‫بر اس��اس گزارش رویترز‪ ،‬بازارها همچنین منتظر‬ ‫هستند بانک مرکزی اروپا در نشست سیاست پولی‬ ‫پنجشنبه هفته جاری‪ ،‬تسهیل سیاست پولی خود‬ ‫را اع�لام کند‪ .‬انتظار می‌رود بان��ک مرکزی امریکا‬ ‫در نشس��ت ‪ ۳۱‬ژوئیه‪ ،‬نرخ‌های بهره را کاهش دهد‬ ‫اما انتظارات برای کاهش ‪ ۵۰‬واحدی نرخ‌های بهره‬ ‫تعدیل شده است‪.‬‬ ‫موجودی طالی «اس‌پی‌دی آر گلد تراست» که‬ ‫بزرگ‌ترین صندوق س��رمایه‌گذاری تحت پشتوانه‬ ‫طال در جهان اس��ت‪ ،‬سه‌شنبه ‪ ۰.۲۵‬درصد کاهش‬ ‫یافت و به ‪ ۸۲۳.۱۳‬تن رسید‪.‬‬ ‫وان��گ تائو‪ ،‬تحلیلگر فنی رویت��رز اظهار کرد‪ :‬هر‬ ‫اونس طال در محدوده ‪ ۱۴۱۲‬تا ‪ ۱۴۲۷‬دالر خنثی‬ ‫به نظر می‌رس��د و با خ��روج از این محدوده‪ ،‬جهت‬ ‫حرکت مشخصی پیدا خواهد کرد‪.‬‬ ‫ترجیح چین بر مصرف داخلی سنگ‌آهن‬ ‫افزایش بهای سنگ‌آهن موجب توجیه اقتصادی استخراج‬ ‫از معادن س��نگ‌آهن در داخل چین ش��ده است و هم‌اکنون‬ ‫کنس��انتره داخلی چین ‪ ۱۰‬ت��ا ‪ ۲۰‬دالر کمتر از نرخ وارداتی‬ ‫اس��ت‪ .‬بنابراین س��فارش فوالدس��ازان چینی در ماه جاری‬ ‫میالدی به ش��دت افت داش��ته و تخفیفات متوسط ‪ ۵‬دالری‬ ‫از سوی تامین‌کنندگان بزرگ برای کنسانتره انجام می‌شود‪،‬‬ ‫در حالی که به علت آغاز محدودیت‌های تولید در تانگش��ان‬ ‫برای تولید فوالد تقاضا کم ش��ده است و خریداران به دنبال‬ ‫خرید از بنادر به جای محموله‌های دریایی هستند‪ .‬کنسانتره‬ ‫ایران ‪ ۹۱۰‬یوان در ش��اندونگ‪ ،‬کنسانتره برزیل ‪ ۸۹۵‬یوان و‬ ‫بی‌پی‌فاین ‪ ۹۰۰‬یوان پیش��نهاد می‌شود‪ .‬تحلیلگران معتقدند‬ ‫افت تولید واله دس��ت‌کم ‪ ۲‬تا ‪ ۳‬س��ال زمان می‌برد تا به حد‬ ‫معمول بازگردد‪ .‬بانک اچ‌اس‌بی‌س��ی پیش‌بینی خود از نرخ‬ ‫س��نگ‌آهن برای س��ال جاری میالدی را از ‪ ۸۲.۸‬دالر در تن‬ ‫(پیش‌بینی گذشته) به ‪ ۹۵‬دالر افزایش داده و بهای بیلت در‬ ‫چین با کاهش نرخ به ‪ ۳۶۲۰‬یوان رسیده است‪ .‬افزایش خرید‬ ‫تابس��تانی در خاورمیانه موجب ش��ده است قیمت‌های بیلت‬ ‫سی‌اس‌آی با اندکی افزایش ‪ ۴۲۰‬تا ‪ ۴۲۵‬دالر پیشنهاد شود‬ ‫و بیلت اوکراین ‪ ۴۲۰‬دالر و روس��یه ‪ ۴۲۵‬دالر فروخته شود‪.‬‬ ‫ترکی��ه ‪ ۵۰‬هزار تن بیلت ‪ ۴۵۵‬دالر س��ی‌اف‌آر دوبی معادل‬ ‫‪ ۴۳۰‬دالر فوب تحویل اوت (مرداد‪-‬ش��هریور) به عربس��تان‬ ‫فروخته اس��ت‪ .‬عربستان در ‪ ۶‬هفته گذش��ته ‪ ۱۰۰‬هزار تن‬ ‫بیلت از ترکیه خریداری کرده و در حالی که عربستان در حال‬ ‫تحویل بیلت داخلی خود به نرخ ‪ ۴۴۸‬دالر به امارات اس��ت‪،‬‬ ‫یک محموله ‪ ۴۰‬هزار تن��ی ‪ ۴۱۲‬دالر فوب به لیبی فروخته‬ ‫شده است‪ .‬بهای میلگرد ‪ ۴۵۵‬تا ‪ ۴۶۰‬دالر شنیده می‌شود اما‬ ‫برخی فوالدسازان در حال خرید محموله‌هایی برای تابستان‬ ‫هس��تند‪ .‬بهای اسلب با افزایش ‪ ۷‬دالری به ‪ ۴۱۷.۵‬دالر فوب‬ ‫دریای س��یاه رسید‪ ،‬در حالی که چند محموله از سوی ایتالیا‬ ‫و ش��مال غرب اروپا تعریف شد و برخالف ژوئن (خرداد‪-‬تیر)‬ ‫که نرخ اس��لب وارداتی به ایتالیا ‪ ۴۳۰‬تا ‪ ۴۴۰‬دالر سی‌اف‌آر‬ ‫بود هم‌اکنون قیمت‌ها در ایتالیا ‪ ۴۴۵‬دالر و در ش��مال اروپا‬ ‫‪ ۴۵۰‬دالر سی‌آی‌اف تحویل سپتامبر (شهریور‪-‬مهر) است اما‬ ‫خرید اسلب از سوی مصر و ترکیه محدود شده و اسلب ‪۴۲۰‬‬ ‫دالر سی‌اف‌آر ترکیه معامله شده است‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬کانال تلگرامی کیوان جعفری‌طهرانی‬ ‫آمارهای بین‌المللی نشان می‌دهد‬ ‫خروج چین از فهرست ‪ ۱۰‬صادرکننده بزرگ فوالد به امریکا‬ ‫ثمن رحیمی‌راد‪:‬‬ ‫چین از فهرست ‪ ۱۰‬صادرکننده بزرگ فوالد‬ ‫به امریکا خارج شد و ویتنام جای آن را گرفت‪.‬‬ ‫بی‌ش��ک تنش‌های برآمده از جنگ تجاری در‬ ‫یک س��ال و نیم گذش��ته در این اتفاق بی‌تاثیر‬ ‫نبوده است‪.‬‬ ‫با این حال آمار و ارقام انجمن جهانی فوالد و‬ ‫سازمان تجارت بین‌الملل امریکا نشان می‌دهد‬ ‫این کش��ور همچن��ان بزرگ‌تری��ن واردکننده‬ ‫ف��والد جه��ان و چهارمی��ن تولیدکننده بزرگ‬ ‫فوالد خام در جهان اس��ت و آنچه در آن اتفاق‬ ‫می‌افتد‪ ،‬بی‌ش��ک بر تجارت بین‌الملل این آلیاژ‬ ‫آهن و س��ایر مواد معدنی مرتبط با آن بی‌تاثیر‬ ‫نیس��ت‪ .‬گفتنی است هر چند چین از گروه ‪۱۰‬‬ ‫کش��ور برتر صادرکننده ف��والد به امریکا خارج‬ ‫ش��ده اما به معنای پایان ورود فوالد از چین به‬ ‫امریکا نیس��ت و چین در سال گذشته میالدی‪،‬‬ ‫پنجمی��ن صادرکننده برتر محصوالت طویل به‬ ‫امریکا بوده است‪.‬‬ ‫به گزارش روزگار معدن بر اس��اس داده‌های‬ ‫س��ازمان تجارت بین‌الملل امریکا‪ ،‬این کش��ور‬ ‫در جایگاه بزرگ‌تری��ن واردکننده فوالد جهان‬ ‫در س��ال گذش��ته ‪ ۳۰.۸‬میلیون تن فوالد وارد‬ ‫کرد‪ .‬این رقم در مقایس��ه با تولید فوالد امریکا‬ ‫در س��ال پیش از آن ‪۱۱‬درصد افزایش داشت‪.‬‬ ‫حج��م تولید امری��کا در س��ال ‪ ۲۰۱۷‬میالدی‬ ‫‪ ۳۴.۵‬میلی��ون ت��ن ب��ود‪ .‬همچنین در س��ال‬ ‫یادشده‪ ،‬واردات فوالد امریکا دربرگیرنده حدود‬ ‫‪۹‬درصد هم��ه فوالدی بود که به ‪ ۱۹۵‬کش��ور‬ ‫جهان وارد شد‪.‬‬ ‫گفتنی است حجم فوالدی که در همین سال‬ ‫به امریکا وارد ش��د‪۲۵ ،‬درصد بیشتر از دومین‬ ‫واردکننده بزرگ فوالد جهان‪ ،‬کشور آلمان بود‪.‬‬ ‫از نظر ارزش نی��ز فوالد ‪ ۱.۲‬درصد کل اقالمی‬ ‫را که در سال گذش��ته به امریکا وارد شده بود‬ ‫دربرمی‌گیرد‪.‬‬ ‫گ��زارش تجارت بین‌المل��ل امریکا حکایت از‬ ‫آن دارد که در سال گذشته میالدی‪ ،‬این کشور‬ ‫از ‪ ۸۵‬کشور جهان فوالد وارد کرد و ‪ ۱۰‬کشور‬ ‫کانادا‪ ،‬مکزیک‪ ،‬برزیل‪ ،‬آلمان‪ ،‬ترکیه‪ ،‬روس��یه‪،‬‬ ‫کره جنوب��ی‪ ،‬ژاپن‪ ،‬تایوان و ویتنام بیش��ترین‬ ‫میزان فوالد را در این سال به امریکا فروختند‪.‬‬ ‫گزارش تصویری‬ ‫تا سال ‪ ۲۰۱۷‬میالدی (‪ ۱۳۹۶‬خورشیدی) چین در میان‬ ‫‪ 10‬کشور برتر صادردکننده فوالد به امریکا بود اما در‬ ‫سال گذشته‪ ،‬از این فهرست حذف و ویتنام جایگزین‬ ‫آن شد‬ ‫حجم فوالد وارداتی از هر یک از این کش��ورها‬ ‫به امریکا در س��ال گذش��ته می�لادی بیش از‬ ‫‪۹۵۰‬هزار تن بود و این کش��ورها ‪۷۷‬درصد کل‬ ‫فوالدی را که به امریکا صادر می‌شد در اختیار‬ ‫داشتند‪ .‬نام این کشورها در حالی عنوان می‌شود‬ ‫که تا سال ‪ ۲۰۱۷‬میالدی (‪ ۱۳۹۶‬خورشیدی)‬ ‫چی��ن در این گ��روه ده‌گان��ه می‌گنجید اما در‬ ‫س��ال گذشته‪ ،‬از این فهرس��ت حذف و ویتنام‬ ‫جایگزین آن ش��د‪ .‬در س��ال گذشته میالدی‪،‬‬ ‫کان��ادا ‪۱۹‬درص��د‪ ،‬برزیل ‪۱۴‬درص��د‪ ،‬مکزیک‬ ‫‪۱۱‬درصد‪ ،‬کره جنوبی ‪۸‬درصد‪ ،‬روسیه ‪۷‬درصد‪،‬‬ ‫ژاپن ‪۴‬درصد‪ ،‬آلم��ان ‪۴‬درصد‪ ،‬ترکیه ‪۳‬درصد‪،‬‬ ‫ویتنام ‪۳‬درص��د و تایوان ‪۳‬درصد واردات فوالد‬ ‫ب��ه امری��کا را در اختی��ار گرفتند‪ .‬ب��ر همین‬ ‫اس��اس میزان واردات ف��والد از کانادا به امریکا‬ ‫‪۵.۷‬میلی��ون تن‪ ،‬از برزی��ل ‪ ۴.۲‬میلیون تن‪ ،‬از‬ ‫مکزی��ک ‪ ۳.۴‬میلیون تن‪ ،‬از ک��ره جنوبی ‪۲.۵‬‬ ‫میلیون تن و از روسیه ‪ ۲.۳‬میلیون تن بود‪.‬‬ ‫در همین حال گفتنی اس��ت در سال گذشته‬ ‫میالدی در مقایس��ه با س��ال ‪ ۲۰۱۷‬میالدی‪،‬‬ ‫حجم واردات فوالد از ‪ ۸‬کشور از ‪ ۱۰‬کشور نام‬ ‫برده شده‪ ،‬کاهشی بوده و تنها ویتنام و مکزیک‬ ‫در س��ال گذش��ته میالدی در مقایس��ه با سال‬ ‫‪ ۲۰۱۷‬میالدی‪ ،‬افزایش واردات فوالد به امریکا‬ ‫را تجربه کردند‪ .‬میزان رش��د صادرات فوالد از‬ ‫ویتنام به امریکا ‪۴۵‬درصد و از مکزیک ‪۹‬درصد‬ ‫ب��ود‪ .‬در همین حال صادرات فوالد از ترکیه به‬ ‫امریکا ‪۴۷‬درصد کاهش داشت و صادرات فوالد‬ ‫از ک��ره جنوبی ‪۲۶‬درصد‪ ،‬از ژاپن ‪ ۲۰‬درصد‪ ،‬از‬ ‫روس��یه ‪۱۸‬درصد‪ ،‬از تایوان ‪۱۵‬درصد‪ ،‬از برزیل‬ ‫‪۱‬درصد‪ ،‬از آلمان ‪۶‬درصد و از کانادا نیز ‪۱‬درصد‬ ‫کاهش یافت‪.‬‬ ‫ع�لاوه بر حجم‪ ،‬در س��ال گذش��ته میالدی‪،‬‬ ‫ارزش واردات فوالد ‪ ۵‬مورد از این کش��ورها نیز‬ ‫نس��بت به س��ال ‪ ۲۰۱۷‬میالدی کاهشی بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬در س��ال گذش��ته‪ ،‬ارزش واردات فوالد‬ ‫از ویتن��ام ‪۵۹‬درصد‪ ،‬از مکزی��ک ‪۲۰‬درصد‪ ،‬از‬ ‫کان��ادا ‪۸‬درص��د‪ ،‬از برزیل ‪۶‬درص��د و از آلمان‬ ‫نیز ‪۶‬درصد رش��د داش��ت‪ ،‬در حالی که ارزش‬ ‫واردات ف��والد از ترکیه ب��ه امریکا ‪۳۵‬درصد‪ ،‬از‬ ‫ک��ره جنوب��ی ‪۱۵‬درصد‪ ،‬از تای��وان ‪۸‬درصد‪ ،‬از‬ ‫روسیه ‪۲‬درصد و از ژاپن ‪۰.۱‬درصد افت داشت‪.‬‬ ‫ای��ن گزارش همچنی��ن می‌افزاید‪ :‬در س��ال‬ ‫گذش��ته‪ ،‬امریکا بیش��ترین واردات محصوالت‬ ‫تخ��ت را از کانادا‪ ،‬کره جنوبی‪ ،‬مکزیک‪ ،‬ویتنام‬ ‫و آلمان داش��ت‪ .‬این کشور همچنین بیشترین‬ ‫محص��والت طویل را از کان��ادا‪ ،‬ژاپن‪ ،‬مکزیک‪،‬‬ ‫ترکیه و چی��ن وارد کرد‪ .‬ک��ره جنوبی‪ ،‬کانادا‪،‬‬ ‫مکزی��ک‪ ،‬تای��وان و روس��یه‪ ،‬مبدأ بیش��ترین‬ ‫میزان ص��ادرات لوله‌های ف��والدی به امریکا و‬ ‫برزی��ل‪ ،‬روس��یه‪ ،‬مکزیک‪ ،‬رومان��ی و ژاپن نیز‬ ‫مبدأ صادرات محص��والت نیمه‌تمام فوالدی به‬ ‫امریکا بودند‪ .‬امریکا همچنین در س��ال گذشته‬ ‫بیشترین فوالد زنگ نزن را از تایوان‪ ،‬اندونزی‪،‬‬ ‫ایتالیا‪ ،‬مکزیک و فرانسه وارد کرد‪.‬‬ ‫در همین حال گفتنی است براساس داده‌های‬ ‫انجمن جهانی فوالد‪ ،‬امریکا در س��ال گذش��ته‬ ‫میالدی همچنان رتب��ه چهارمین تولیدکننده‬ ‫بزرگ ف��والد خام جهان را ب��ه خود اختصاص‬ ‫داده بود‪ .‬حجم تولید این کش��ور ‪۸۶.۷‬میلیون‬ ‫ت��ن بود‪ ،‬در حالی که در س��ال ‪ ۲۰۱۷‬میالدی‬ ‫‪ ۸۱.۶‬میلیون تن فوالد خام تولید کرد‪.‬‬ ‫معدن گوگرد در کوه آتشفشانی کاوا ایجن در اندونزی‬ ‫منبع‪ :‬ایلنا‬
‫افزایش‪ ۶۰‬درصدی سطح مناطق حفاظت شده کردستان‬ ‫مدیرکل محیط‌زیست استان کردستان‪ ،‬گفت‪ :‬با تصویب‬ ‫‪ ۳‬منطقه حفاظت ش��ده اس��تان در شورای‌عالی حفاظت‬ ‫محیط‌زیس��ت‪ ،‬س��طح مناطق حفاظت‌شده کردستان ‪۶۰‬‬ ‫درص��د افزایش یافت‪ .‬به گزارش ایس��نا‪ ،‬فریب��ا رضایی از‬ ‫افزای��ش ‪ ۹۱‬هزار هکتاری س��طح مناط��ق تحت مدیریت‬ ‫سازمان حفاظت محیط‌زیست استان خبر داد و اظهار کرد‪:‬‬ ‫از موارد پیش��نهادی اس��تان‌ها‪ ۱۲ ،‬مورد در ش��ورای‌عالی‬ ‫حفاظت محیط‌زیس��ت‪ ،‬تصویب ش��د و ‪ ۳‬مورد مربوط به‬ ‫اس��تان ب��ود که تصویب ه��ر‪ ۳‬مورد‪ ،‬موج��ب افزایش ‪۶۰‬‬ ‫درصدی سطح مناطق حفاظت در استان شد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در ‪ ۵۰‬س��ال گذش��ته فقط ‪ ۵‬م��ورد منطقه‬ ‫حفاظت ش��ده و ذخیره‌گاه طبیعی مصوب داش��ته‌ایم اما‬ ‫امس��ال همزمان ‪ ۳‬مورد را در راستای حفظ ‪ ۳‬سطح تنوع‬ ‫زیستی شامل تنوع زیستگاه‪ ،‬گونه و ژن‪ ،‬اضافه کرده‌ایم‪.‬‬ ‫مدیرکل محیط‌زیس��ت استان کردستان‪ ،‬این ‪ ۳‬مورد را‬ ‫ش��امل ارتقای منطقه چلچمه و سارال به مناطق حفاظت‬ ‫ش��ده و غ��ار ُکنه ش��ه‌م ش��ه‌م و منطق��ه کانی ب��رد به اثر‬ ‫طبیعی ملی‪ ،‬عنوان کرد‪.‬وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬متاس��فانه‬ ‫در س��ال‌های گذش��ته در این زمینه به اس��تان کردستان‬ ‫توجه چندانی نشده بود و جزو استان‌های محروم به شمار‬ ‫می‌آمد اما ارتقای سطح مناطق حفاظت شده استان‪ ،‬بنا به‬ ‫پتاس��یل‌های زیاد در اولویت برنامه‌های محیط‌زیست قرار‬ ‫گرف��ت و با همکاری و تالش فراوان توانس��تیم این مهم را‬ ‫افزایش دهیم‪.‬‬ ‫پی��ش از این‪ ،‬کردس��تان دارای منطقه حفاظت ش��ده‬ ‫بدر و پریش��ان قروه‪ ،‬منطقه حفاظت ش��ده بیجار‪ ،‬منطقه‬ ‫حفاظ��ت ش��ده عبدالرزاق س��قز‪ ،‬منطقه حفاظت ش��ده‬ ‫ش��اهو و کوس��االن س��روآباد‪ ،‬یک پناهگاه حیات وحش و‬ ‫تاالب بین‌المللی دریاچه زریوار مریوان و ‪ ۲‬منطقه ش��کار‬ ‫ممن��وع زرینه اوباتو و دش��ت بیلو در نزدیکی تاالب زریوار‬ ‫بوده است‪ .‬منطقه چلچمه و سارال در شهرستان دیواندره‬ ‫با مس��احتی ح��دود ‪ ۹۰‬هزار هکتار‪ ،‬منطق��ه کانی برد در‬ ‫شهرس��تان بانه با مس��احت ‪ ۶۸‬هکتار و غار ُکنه شه‌م شه‌م‬ ‫در شهرستان مریوان با مساحت ‪ ۹‬هکتار در جلسه شورای‬ ‫عالی حفاظت محیط‌زیس��ت به اثر طبیعی ملی ارتقا پیدا‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫«گنبد نمکی» میراثی ‪ ۶‬میلیون ساله در دل کویر قم‬ ‫گروه معدن‪:‬‬ ‫گنبد نمکی میراثی ‪ ۶‬میلیون ساله در نزدیکی‬ ‫قم اس��ت که جذب رو به افزایش گردشگران به‬ ‫آن‪ ،‬نیازمند توجه به کدهای اخالقی گردشگری‬ ‫اس��ت‪ .‬از شهر قم به س��مت جعفریه که برویم‪،‬‬ ‫حدود ‪ ۲۵‬کیلومتر دورتر از ش��هر‪ ،‬سمت راست‬ ‫ج��اده از دور تپه‌ای را می‌ت��وان دید که رنگش‬ ‫به قرمزی می‌زند؛ تپه‌ای که نیم‌دایره‌ای ش��کل‬ ‫بودن آن توجه افراد و رهگذران را به خود جلب‬ ‫می‌کند‪ .‬مس��یر خاکی کنار جاده‪ ،‬ما را به مرکز‬ ‫این گنبد می‌رس��اند؛ مسیری که از بین کوه باز‬ ‫ش��ده و دو طرفش را خاک‌های الیه‌الیه و رنگی‬ ‫گنبد نمکی پوش��انده است‪ ،‬از زیبایی‌هایی بوده‬ ‫که هر چشمی را خیره می‌کند‪.‬‬ ‫به گزارش تسنیم‪ ،‬این گنبد نمکی تنها گنبد‬ ‫نمکی متقارن جهان است که در همین نزدیکی‬ ‫یعن��ی در ‪ ۲۵‬کیلومتری ش��مال غربی قم قرار‬ ‫دارد و ب��ا دریاچه‌ای که در می��ان آن قرار دارد‬ ‫به یک اث��ر طبیعی گردش��گری منحصر به‌فرد‬ ‫تبدیل ش��ده و گردش��گرانی را از قاره‌های دیگر‬ ‫به ایران می‌کش��اند‪ .‬انتهای مس��یر و باالی این‬ ‫تپه به پست شرکت گاز می‌رسد که ‪ ۲‬گردشگر‬ ‫آلمانی با مترجم خود در حال عکاسی از اطراف‬ ‫توجه��م را جلب می‌کنند؛ گنبدی که اگرچه در‬ ‫قم هنوز خیلی‌ها از آن بی‌خبرند اما گردشگرانی‬ ‫را از دورترین نقاط جهان به خود جلب می‌کنند‪.‬‬ ‫مترجم‌ش��ان می‌گوی��د در کتاب��ی تاریخی از‬ ‫وجود گنبد نمکی در ش��هری در ایران به نام قم‬ ‫مطلع ش��ده بودند و همه این راه را برای دیدن‬ ‫این میراث ‪ ۶‬میلیون س��اله ط��ی کرده بودند و‬ ‫ح��اال پس از دیدن تهران و قم قرار اس��ت برای‬ ‫دیدن جاذبه‌های گردش��گری ایران به اصفهان‪،‬‬ ‫یزد و ش��یراز نیز سفر کنند اما انگیزه اصلی‌شان‬ ‫از آمدن به ایران همین گنبد نمکی بوده است‪.‬‬ ‫مترجم این ‪ 2‬گردشگر آلمانی می‌گوید‪ ،‬خود‬ ‫او ه��م از وج��ود این جاذبه گردش��گری در قم‬ ‫بی‌اطالع بوده و به‌واسطه سفر همین افراد به قم‬ ‫برای نخس��تین بار با این میراث ‪ ۶‬میلیون ساله‬ ‫روبه‌رو شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹جاذبه‌ای گردشگری با ویژگی‌های‬ ‫درمانی‬ ‫زیبایی‌ه��ای طبیعی این گنبد نمکی به حدی‬ ‫اس��ت که هر بینن��ده‌ای را به حی��رت می‌آورد‪.‬‬ ‫ترکی��ب رنگین الیه‌ه��ای تش��کیل‌دهنده کوه‬ ‫ب��ا رنگ‌های زرد‪ ،‬س��فید‪ ،‬صورتی‪ ،‬خاکس��تری‬ ‫تی��ره و قرمز ارغوانی‪ ،‬چش��م ه��ر بیننده‌ای را‬ ‫می‌ن��وازد‪ .‬جنس س��نگ‌های تش��کیل دهنده‬ ‫کوه نیز مارنی‪ -‬ماس��ه‌ای است‪ .‬بلورهای نمکی‬ ‫تشکیل‌شده از نمک به‌صورت تیغه‌های مشخص‬ ‫و کنگره‪ ،‬منظ��ره زیبایی ایجاد کرده که آرامش‬ ‫وی��ژه‌ای دارد‪ .‬پس از نخس��تین پیچ کوه‪ ،‬تاالب‬ ‫یا حوضچه‌ای نمکی ش��کل‌گرفت��ه که یکی از‬ ‫زیبایی‌های منحصر به‌فرد این منطقه است‪ .‬این‬ ‫تاالب در فصولی از آب‌ش��ور پر می‌ش��ود و در‬ ‫فصول خشک که آبی در آن نیست کف پوشیده‬ ‫ش��ده از نم��ک آن‪ ،‬منظره‌ای منحص��ر به‌فرد را‬ ‫ایج��اد می‌کند‪ .‬طبقه‌ای ب��ودن الیه‌های کوه به‬ ‫جهت ش��رقی‪ -‬غربی‪ ،‬یکی دیگ��ر از جاذبه‌های‬ ‫زیس��ت‌محیطی اس��ت ک��ه طبق��ات نمک هم‬ ‫زیبایی‌های طبیعی این گنبد نمکی به حدی است که هر‬ ‫بیننده‌ای را به حیرت می‌آورد‪ .‬ترکیب رنگین الیه‌های‬ ‫تشکیل‌دهنده کوه با رنگ‌های زرد‪ ،‬سفید‪ ،‬صورتی‪،‬‬ ‫خاکستری تیره و قرمز ارغوانی‪ ،‬چشم هر بیننده‌ای‬ ‫را می‌نوازد‪ .‬جنس سنگ‌های تشکیل دهنده کوه نیز‬ ‫مارنی‪ -‬ماسه‌ای است‬ ‫از آن پی��روی کرده‌ان��د‪ .‬ویژگی‌ه��ای درمانی و‬ ‫آرامش‌بخش��ی نمک نیز این منطقه را به کانون‬ ‫بالقوه گردش��گری تبدیل کرده ک��ه می‌توان از‬ ‫آن برای جذب گردش��گر خارجی استفاده کرد‪.‬‬ ‫همه اینها بخش��ی از زیبایی‌های منحصر به‌فرد‬ ‫این میراث تاریخی اس��ت که س��بب شده است‬ ‫این جاذبه محیط‌زیس��تی در بین گردش��گران‬ ‫و طبیعت‌گردها بیش��تر از گذش��ته مطرح شود‪.‬‬ ‫حاال نسبت به گذشته گنبد نمکی‪ ،‬بیشتر بر سر‬ ‫زبان‌ها افتاده اس��ت‪ .‬کم‌کم تورهای گردشگری‬ ‫گنبد نمکی مقصد خود را اینجا انتخاب می‌کنند‬ ‫و در مناس��بت‌هایی همچون چهارشنبه‌سوری و‬ ‫ش��هاب‌باران‌ها‪ ،‬این منطق��ه مکانی برای حضور‬ ‫دسته‌های چند ده نفری از گردشگران شد‪.‬‬ ‫گردشگری تجهیز ش�ده به کدهای‬ ‫ِ‬ ‫‹‹‬ ‫اخالقی‬ ‫ح��اال ای��ن موض��وع‪ ،‬ع��ده‌ای از عالقه‌مندان‬ ‫محیط‌زیس��ت را نگران کرده و معتقدند حضور‬ ‫بدون توجه کنترل گردشگر می‌تواند زمینه‌های‬ ‫ناب��ودی ای��ن می��راث گرانبه��ا را ایج��اد کند‪.‬‬ ‫همان‌ط��ور که امروز بخش��ی از این آس��یب‌ها‬ ‫قاب��ل مش��اهده اس��ت‪ ،‬پاکوب‌ه��ای متعدد در‬ ‫بخش دریاچه گنبد نمکی‪ ،‬خردکردن و آس��یب‬ ‫رس��اندن ب��ه تیغه‌ه��ای نمک تش��کیل ش��ده‪،‬‬ ‫ریختن زباله و عبور با موتورس��یکلت و ماش��ین‬ ‫از کوه نمکی‪ ،‬آس��یب‌هایی اس��ت که این جاذبه‬ ‫گردش��گری گرانبها را تهدید می‌کند‪ .‬رضا علی‬ ‫اصل از نخستین کس��انی بود که در برنامه‌های‬ ‫تلویزیون��ی ب��ه معرفی گنبد نمک��ی پرداخت و‬ ‫ح��اال معتقد اس��ت ای��ن انتقادها اگ��ر چه بجا‬ ‫هس��تند اما یک‌طرفه انگاش��تن ماجراست‪ .‬وی‬ ‫به‌عنوان کس��ی که پی��ش از معرفی این منطقه‬ ‫به‌عن��وان یک جاذبه گردش��گری باره��ا در آن‬ ‫حضور داش��ته‪ ،‬می‌گوید اگرچ��ه وضعیت گنبد‬ ‫نمک��ی درحال‌حاضر خوب نیس��ت ام��ا اگر این‬ ‫اث��ر را معرف��ی نمی‌کردیم این وضعی��ت اتفاق‬ ‫می‌افتاد‪ ،‬اینکه ام��روز می‌فهمیم و اطالع داریم‬ ‫ک��ه وضعیت گنبد نمکی چندان خوبی نیس��ت‬ ‫به این دلیل اس��ت که معرفی ش��ده و مردم در‬ ‫این منطق��ه حضور پیدا می‌کنن��د و از آن خبر‬ ‫دارند‪ .‬اگر این اتفاق نمی‌افتاد از آسیب‌هایی که‬ ‫آن را تهدید می‌کرد مطلع نمی‌ش��دیم‪ .‬به گفته‬ ‫عضو هیات‌مدیره انجمن راهنمایان گردش��گری‬ ‫اس��تان قم‪ ،‬امروز اگر تخریبی انجام می‌ش��ود و‬ ‫موتورس��واری در منطق��ه حضور پی��دا می‌کند‪،‬‬ ‫م��ردم مطل��ع می‌ش��وند و با وج��ود اینکه عده‬ ‫زیادی هستند که به این منطقه آسیب برسانند‬ ‫ام��ا عده‌ای از مردم ه��م پیگیر و نگران وضعیت‬ ‫گنبد نمکی هستند‪.‬‬ ‫عل��ی اص��ل ب��ا بی��ان اینکه ب��ا وج��ود همه‬ ‫اعتراض‌هایی که به معرفی این اثر شده‪ ،‬برداشت‬ ‫کلی من از معرفی این اثر به مردم مثبت اس��ت‪،‬‬ ‫ادامه داد‪ :‬پی��ش از اینکه این اثر به‌طور عمومی‬ ‫معرفی شود‪ ،‬گروه‌های گردشگری در این منطقه‬ ‫حض��ور پی��دا می‌کردند و چندین س��ال در این‬ ‫منطقه حتی از استان‌های دیگر تور برده می‌شد‪.‬‬ ‫به گفته این راهنمای گردش��گری‪ ،‬جاده‌ای از‬ ‫ابتدا تا انتهای گنبد نمکی س��اخته شد و باالی‬ ‫این اثر گرانبها هم ش��رکت گاز تاس��یس ش��د‬ ‫ک��ه خطوط انتقال گاز را حراس��ت می‌کند‪ .‬این‬ ‫یک اقدام بس��یار عجیب بود ک��ه به این میراث‬ ‫تاریخی آس��یب رس��اند‪ .‬از این اثر گردش��گری‬ ‫به‌عنوان معدن نیز اس��تفاده شده و از نمک آن‬ ‫بهره‌برداری می‌ش��د که در شأن این اثر گرانبها‬ ‫نبود و باید فقط کاربری گردشگری داشته باشد‬ ‫نه معدنی‪.‬‬ ‫‹ ‹میراثی در انتظار مدیریت درست‬ ‫علی اصل معتقد اس��ت یک��ی از فواید معرفی‬ ‫این اث��ر طبیعی همین بود که پ��س از معرفی‪،‬‬ ‫همه دیدند این اثر ارزش گردشگری دارد و باید‬ ‫نگاه معدنی از آن برداشته شود اما طبیعی است‬ ‫که وقتی فش��ار زیاد به محیط گردشگری ایجاد‬ ‫می‌کنیم تخریب‌هایی هم ایجاد می‌ش��ود چون‬ ‫مردم کدهای اخالقی گردشگری را نمی‌دانند‪.‬‬ ‫آن‌ط��ور ک��ه وی گفته اس��ت تورهای��ی وارد‬ ‫منطقه می‌ش��ود ک��ه با ظرفیت‌ه��ای ‪ ۶۰‬نفری‬ ‫وارد دریاچه گنبد نمکی می‌ش��وند‪ ،‬درحالی‌که‬ ‫ظرفیت تاالب گنبد نمکی ش��اید‪ ۲۰‬نفر باش��د‪.‬‬ ‫این اف��راد با حضور در منطقه چ��ادر می‌زنند و‬ ‫آتش روش��ن می‌کنند‪ .‬با این اقدامات‪ ،‬طبیعت‬ ‫بکر منطقه را تخری��ب می‌کنند و اینها مواردی‬ ‫هستند که باید مدیریت شوند‪.‬‬ ‫به گفته علی اصل در وهله نخس��ت‪ ،‬کار ثبت‬ ‫ملی این اثر باید تمام ش��ود س��پس به‌عنوان اثر‬ ‫طبیعی ملی‪ ،‬معرفی شده و حفاظت و فنس‌کشی‬ ‫شود و از عبور و مرور هر کسی جلوگیری کنند‪.‬‬ ‫تابلوهای هش��داردهنده باید نص��ب و چگونگی‬ ‫گردش��گری توضی��ح داده ش��ود‪ .‬در روزه��ای‬ ‫ش��لوغ نیز بای��د راهنما در منطق��ه حضور پیدا‬ ‫کن��د‪.‬وی که ارائ��ه پرونده ثبت مل��ی این اثر را‬ ‫نی��ز بر عه��ده دارد معتقد اس��ت بهترین حالت‬ ‫این اس��ت که کل مجموعه به‌دس��ت یک نفر از‬ ‫بخش خصوصی به‌عنوان بهره‌بردار آگاه و دلسوز‬ ‫داده ش��ود که اقدامات گردشگری را انجام دهد‪،‬‬ ‫مسیر گردشگری را تعریف کند یا ظرفیت برد را‬ ‫مشخص کند و به این شیوه مراقبت شود‪.‬‬ ‫صحبت از س��اخت س��ایت گردشگری در این‬ ‫منطقه از زمان مدیرکل پیشین میراث فرهنگی‬ ‫مطرح بود اما تا امروز به جایی نرس��یده اس��ت‪.‬‬ ‫ب��ه اعتقاد عضو هیات مدی��ره انجمن راهنمایان‬ ‫گردش��گری اس��تان قم‪ ،‬زمانی ک��ه صحبت از‬ ‫زمین‌گردش��گری و ژئوتوریس��م می‌کنی��م باید‬ ‫موارد زی��ادی را در نظ��ر بگیریم‪ .‬ب��رای نمونه‬ ‫باید مس��یر گردش��گری‪ ،‬ظرفیت ب��رد و حضور‬ ‫گردش��گران مشخص ش��ود‪ ،‬نظارت روی طرح‬ ‫باش��د و آورده‪ ،‬آس��یب و پایداری محیط به‌طور‬ ‫مرتب ارزیابی شود‪ .‬صحبت‌هایی که برای ایجاد‬ ‫س��ایت گردشگری در این منطقه می‌شد اصولی‬ ‫نبود و این مس��ائل در آن در نظر گرفته نش��ده‬ ‫بودند‪.‬وی معتقد اس��ت به‌طورکلی اوضاع خیلی‬ ‫هم بحرانی نیست و اگر این منطقه یک سال به‬ ‫حال خود رها ش��ود‪ ،‬تخریب‌هایی که انجام‌شده‬ ‫اس��ت دوب��اره ب��ه ش��کل نخس��ت برمی‌گردد‪،‬‬ ‫گردش��گران ه��م بیش��تر در مح��دوده دریاچه‬ ‫رفت و آم��د می‌کنند‪ ،‬نمک‌های این منطقه در‬ ‫فصل آبگیری و زمان��ی که بارش داریم‪ ،‬انحالل‬ ‫پیدا می‌کنن��د و در فصل گرما دوباره تش��کیل‬ ‫می‌ش��وند ام��ا الزم اس��ت گردش��گری در این‬ ‫منطقه‪ ،‬مدیریت و کدهای اخالقی گردش��گری‬ ‫ب��ه مردم گوشزدش��ود‪ .‬گردش��گری اخالق‌مدار‬ ‫از ضرورت‌های��ی اس��ت که با توج��ه به اهمیت‬ ‫توسعه گردشگری در اقتصاد استان‌ها باید به آن‬ ‫توجه ش��ود؛ موضوعی که راهنمایان گردشگری‬ ‫می‌توانند در تحقق آن نقش مهمی ایفا کنند‪.‬‬ ‫خاستگاه سنگ «موفقیت» از مازندران تا خراسان‬ ‫در ای��ران‪« ،‬س��یترین» در کوه‌ها و دش��ت‌های مازندران‪،‬‬ ‫هم��دان‪ ،‬کرم��ان‪ ،‬قم‪ ،‬کرمانش��اه و گاه��ی در بخش‌هایی از‬ ‫خراسان یافت می‌شود که همیشه نمونه‌های با کیفیت از آن‬ ‫به‌دست نمی‌آید اما در برخی اوقات نمونه‌هایی به شفافیت و‬ ‫رنگ قوی نیز از معادن کشف شده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬سنگ «سیترین» زرد یا طالیی گوهری‬ ‫از خان��واده کوارتز اس��ت و پس از «کوارت��ز بنفش» یکی از‬ ‫مهم‌ترین اعضای این خانواده به ش��مار می‌آید‪ .‬نام این سنگ‬ ‫از کلمه «سیتروس» به معنای لیمویی‌رنگ گرفته شده است‬ ‫که به رنگ زرد آن مربوط می‌شود‪.‬‬ ‫رنگ سنگ «سیترین» به دلیل وجود آهن در آن بین زرد‬ ‫روشن تا زرد طالیی مایل به قهوه‌ای متغیر است و به صورت‬ ‫ش��فاف و نیمه‌ش��فاف در طبیعت یافت می‌ش��ود‪ .‬ظاهر این‬ ‫سنگ ‪ ۶‬وجهی است و شباهت ساختاری زیادی به آمیتیست‬ ‫و کوارتز دودی دارد‪.‬‬ ‫رنگ تیره این س��نگ به «مادیرا س��یترین» معروف است‬ ‫ک��ه از نام نوعی ش��راب گرفته ش��ده و ارزش زیادی دارد اما‬ ‫طرفداران این سنگ‪ ،‬رنگ لیمویی آن را ترجیح می‌دهند‪.‬‬ ‫معادن این سنگ در امریکا‪ ،‬اس��پانیا‪ ،‬روسیه‪ ،‬ماداگاسکار‪،‬‬ ‫فرانس��ه و انگلیس یافت می‌ش��ود اما کش��ورهای اس��پانیا‪،‬‬ ‫بولی��وی و ب��ه‌وی��ژه برزی��ل در تامین این س��نگ پیش��رو‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫در ای��ران نیز س��نگ «س��یترین» در کوه‌ها و دش��ت‌های‬ ‫مازن��دران‪ ،‬هم��دان‪ ،‬کرم��ان‪ ،‬ق��م‪ ،‬کرمانش��اه و گاه��ی در‬ ‫بخش‌هایی از خراسان یافت می‌شود که همیشه سنگ‌هایی با‬ ‫کیفیت از آنها به‌دست نمی‌آید اما در برخی اوقات نمونه‌هایی‬ ‫به شفافیت و رنگ قوی نیز از این معادن کشف شده است‪.‬‬ ‫در دوران باستان از این سنگ به عنوان محافظ در برابر سم‬ ‫مار و افکار ش��یطانی استفاده می‌ش��ده و چون این سنگ در‬ ‫آداب و رسوم قدیمی باعث افزایش موفقیت و نعمت می‌شده‪،‬‬ ‫به سنگ «موفقیت» نیز شهرت دارد‪.‬‬ ‫تّهایی که از گذشتگان به یادگار مانده‪،‬‬ ‫در افسانه‌ها و روای ‌‬ ‫سنگ «سیترین» نه تنها انرژی مثبت آزاد می‌کند بلکه باعث‬ ‫از هم پاشیدن انرژی منفی می‌شود‪.‬‬ ‫برخی معتقدند س��نگ «س��یترین» به تعادل غده تیروئید‬ ‫کمک می‌کند و برای پاکس��ازی و تصفیه س��موم سیس��تم‬ ‫هاضمه مفید است‪ ،‬همچنین روی قلب‪ ،‬کلیه‪ ،‬کبد‪ ،‬عضالت‪،‬‬ ‫دستگاه ادراری و سیستم ایمنی موثر است‪.‬‬ ‫ع��ده‌ای نیز بر این باورند که این س��نگ انرژی ش��فادهی‬ ‫را تقوی��ت می‌کند‪ ،‬به فرد دارنده کم��ک می‌کند با تغییرات‬ ‫سازگار شود و احساس اعتماد به نفس و امنیت را همیشه به‬ ‫همراه داشته باش��د همچنین همراه داشتن این سنگ ترس‬ ‫را در زم��ان خواب از بین می‌برد و خواب خوش در ش��ب را‬ ‫تضمین می‌کند‪.‬‬ ‫سنگ «سیترین» به دلیل مقاوم بودن‪ ،‬نیاز به مراقبت‌های‬ ‫ویژه ندارد اما بهتر اس��ت از ضربه خ��وردن و قرار گرفتن در‬ ‫معرض حرارت حفظ شود‪.‬‬ ‫استان‌ها‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 5‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 24‬ذی‌القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 27‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره ‪212‬‬ ‫خبر‬ ‫کارخانه استحصال طال‬ ‫در خراسان جنوبی‬ ‫ساخته می‌شود‬ ‫رئیس س��ازمان صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫خراسان جنوبی گفت‪ :‬کارخانه استحصال طال‬ ‫با س��رمایه‌گذاری بی��ش از ‪ ۸۰‬میلیارد تومان‬ ‫در حوزه شهرس��تان‌های نهبندان و خوسف به‬ ‫زودی ساخته می‌شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬داود ش��هرکی افزود‪ :‬تاکنون‬ ‫‪ ۵‬محدوده معدنی طال در اس��تان شناس��ایی‬ ‫شده و فرآوری این نوع ماده معدنی در دستور‬ ‫کار قرار گرفته است‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬امید اس��ت با این اقدام‪ ،‬بتوان‬ ‫بخش��ی از ذخای��ر معدنی اس��تان را به چرخه‬ ‫فرآوری و تولید محصول رس��اند و بخش��ی از‬ ‫مشکل اشتغال را حل کرد‪.‬‬ ‫رئیس س��ازمان صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫خراس��ان جنوبی اظه��ار ک��رد‪ :‬درحال‌حاضر‬ ‫فرآوری بخش��ی از مواد معدنی از جمله فوالد‪،‬‬ ‫کنسانتره زغال سنگ‪ ،‬روی‪ ،‬مس‪ ،‬سرب‪ ،‬کک‪،‬‬ ‫بنتونیت و‪ ...‬در اس��تان انجام می‌شود که نشان‬ ‫می‌دهد بر فرآوری مواد بیش از اس��تخراج فکر‬ ‫می‌کنیم‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید بر اینکه ‪۹۵‬درصد مواد معدنی‬ ‫خراس��ان جنوبی دس��ت‌کم یک مرحله داخل‬ ‫اس��تان فرآوری می‌ش��وند‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬بخش‬ ‫مح��دودی که ب��ا توجه ب��ه ذائق��ه و مصرف‪،‬‬ ‫در حوزه‌ه��ای س��نگ‌های تزئین��ی اس��ت‬ ‫نی��ز از اس��تان‌های دیگر به اس��تان م��ا وارد‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫ش��هرکی تاکید کرد‪ :‬تالش می‌کنیم چرخه‬ ‫فرآوری‌های مواد معدنی را در استان گسترش‬ ‫دهی��م‪ ،‬به یک مرحله ف��رآوری اکتفا نکنیم و‬ ‫تنوعی از نیازهای کشور را در حد مقدور تهیه‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫وی یادآور ش��د‪ :‬بخش��ی از معادن‪ ،‬کوچک‬ ‫هس��تند و نمی‌توان برای هر نوع ماده معدنی‬ ‫کارخانه ف��رآوری بنا کرد ام��ا می‌توان ذخیره‬ ‫حداقل��ی برای تامین خوراک کارخانه را تامین‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫رئیس س��ازمان صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫خراس��ان جنوبی گفت‪ :‬اگر برای فرآوری مواد‬ ‫معدنی نتوانیم کارخانه بنا کنیم می‌توانیم نیاز‬ ‫اس��تان‌های دیگر را تامین کنی��م یا بر عکس‪.‬‬ ‫بخش��ی از مواد معدنی که در اس��تان موجود‬ ‫اس��ت و اس��تان‌های دیگر ظرفیت ن��دارد در‬ ‫استان ما فرآوری می‌شوند‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬همان‌طور که اکنون بخش��ی‬ ‫از منیزیت استان‌های دیگر به خراسان جنوبی‬ ‫وارد‪ ،‬فرآوری و صرف تولید نس��وز می‌شود‪ ،‬در‬ ‫آینده نیز آجرهای نسوز در استان تولید خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫ش��هرکی افزود‪ :‬سال گذش��ته ‪۳‬هزار و ‪۸۰۰‬‬ ‫درخواس��ت ثبت مح��دوده معدنی در اس��تان‬ ‫داش��تیم‪ .‬شناس��ایی اولی��ه از س��وی بخ��ش‬ ‫خصوص��ی انجام ش��د و پس از انج��ام مراحل‬ ‫اس��تعالمات‪ ،‬اکتشاف در حوزه‌های مختلف در‬ ‫دستور کار قرار گرفت‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬در حوزه فعالیت‌های معدنی‬ ‫از بخ��ش خصوص��ی‪ ،‬دولت��ی و ش��رکت‌های‬ ‫تخصصی بزرگ اس��تفاده می‌ش��ود تا ظرفیت‬ ‫توس��عه اس��تان در این حوزه به جایگاه خوبی‬ ‫برسد‪.‬‬ ‫رئیس س��ازمان صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫خراس��ان جنوب��ی عن��وان کرد‪ :‬س��ازمان‌های‬ ‫دولت��ی از جمل��ه س��ازمان زمین‌شناس��ی‪،‬‬ ‫س��ازمان توس��عه و نوس��ازی معادن و صنایع‬ ‫معدن��ی ایران و س��ازمان تهی��ه و تولید مواد‬ ‫معدنی بی��ش از ‪ ۶۰‬میلیارد توم��ان در حوزه‬ ‫اکتش��اف مواد معدنی استان س��رمایه‌گذاری‬ ‫کرده‌اند‪.‬‬ ‫وی تصری��ح ک��رد‪ ۳۷ :‬مح��دوده معدن��ی‬ ‫به‌وسیله س��ازمان زمین‌شناسی‪ ۷۰ ،‬محدوده‬ ‫از سوی س��ازمان توسعه و نوس��ازی معادن و‬ ‫صنایع معدنی ایران و تعدادی از سوی شرکت‬ ‫تهیه و تولید شناس��ایی شده است که عملیات‬ ‫اکتش��اف در بخشی از این محدوده‌ها به‌وسیله‬ ‫همین سازمان‌ها و قسمتی به بخش خصوصی‬ ‫واگذار می‌شود‪.‬‬ ‫ش��هرکی تصریح کرد‪ :‬در زمان حاضر از ‪۶۵‬‬ ‫نوع ماده معدنی در کشور ‪ ۵۰‬نوع در خراسان‬ ‫جنوبی ش��ناخته ش��ده اس��ت و ذخایر قطعی‬ ‫اس��تان بیش از ‪ ۳‬میلی��ارد و ‪ ۷۰۰‬میلیون تن‬ ‫است‪.‬‬
‫شنبه ‪ 5‬مرداد ‪ 24 1398‬ذی‌القعده ‪ 27 1440‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫موسسه فرهنگی و هنری روزگار وصل‬ ‫مدیر مسئول‪:‬‬ ‫ناصر بزرگمهر‬ ‫سال دوم شماره ‪212‬‬ ‫سردبیر‪ :‬محبوبه ناطق‬ ‫همکاران‪ :‬سارا اصغری‪-‬ثمن رحیمی‌‌راد‬ ‫مدیر فنی و هنری‪ :‬مهدی نجفی‬ ‫نمایندگی دفتر اروپا‪ :‬چکاوک بزرگمهر‬ ‫چشم‌انداز تیره بازار زغال‌سنگ در چین‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ -‬میدان هفتم تیر‪ -‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬شماره ‪74‬‬ ‫تلفکس‪88310576-88310575:‬‬ ‫سازمان آگهی‌ها‪88722732-3:‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان‌ها‪88724211:‬‬ ‫چاپ‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.Madandaily.com‬‬ ‫‪www.instagram.com/Madandaily‬‬ ‫‪www.twitter.com/Madandaily‬‬ ‫‪www.t.me/Madandaily‬‬ ‫‪E-mail:info@madandaily.com‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫یادداشت‬ ‫فوالد خط قرمز ترامپ است‬ ‫کیوان جعفری‌طهرانی‬ ‫تحلیلگر ارشد بازارهای بین‌الملل فوالد و سنگ‌آهن‬ ‫در س��ال‌های گذش��ته‬ ‫ص��ادرات ف��والد از چی��ن‬ ‫در جای��گاه بزرگ‌تری��ن‬ ‫تولیدکنن��ده ف��والد خ��ام‬ ‫جه��ان به امریکا ب��ه‌عنوان‬ ‫بزرگ‌تری��ن مصرف‌کنن��ده‬ ‫فوالد کاس��ته ش��ده است‪.‬‬ ‫البته چین چندس��الی می‌ش��ود که سیاس��ت کاهش صادرات فوالد را درپیش‬ ‫گرفته است‪ .‬این کشور بیشترین صادرات فوالد را در سال‌های ‪ ۲۰۱۲‬و ‪۲۰۱۳‬‬ ‫میالدی (‪ ۱۳۹۱‬و ‪ ۱۳۹۲‬خورش��یدی) داشته و رقم صادرات آن در آن سال‌ها‬ ‫حدود ‪ ۱۰۰‬تا ‪۱۱۰‬میلیون تن برای هر س��ال بوده اس��ت‪ .‬پس از س��ال ‪۲۰۱۳‬‬ ‫میالدی صادرات فوالد چین س��ال به س��ال کاهش پیدا کرد تا اینکه در س��ال‬ ‫گذش��ته (‪ )۲۰۱۸‬به ‪۷۰‬میلیون تن رس��ید‪ .‬این رقم نی��ز رو به کاهش می‌رود‬ ‫چون چین تمایل به مصرف داخلی فوالد دارد و از تمایلش به صادرات به‌تدریج‬ ‫کاسته می‌ش��ود‪ .‬به عبارتی دیگر چین در صادرات فوالد امریکا دست به نوعی‬ ‫خودتحریمی زده اس��ت‪ .‬عالوه بر این پیامدهای جن��گ تجاری هم در کاهش‬ ‫صادرات از چین به امریکا موثر بوده اس��ت‪ .‬ترامپ به دنبال امتیازگیری است و‬ ‫فوالد ابزار خوبی برای این کار به شمار می‌آید‪ .‬در جنگ تجاری امریکا با ترکیه‬ ‫عوارض واردات فوالد برای ترکیه تعیین شده بود و ترامپ به‌شرطی این عوارض‬ ‫را برداش��ت ک��ه ترکیه بر واردات بیل��ت از ایران عوارض ق��رار دهد‪ ،‬در نتیجه‬ ‫این اتفاق اس��ت که در دو ماه گذش��ته بر واردات بیلت ایران به ترکیه عوارض‬ ‫‪۲۵‬درصدی وضع ش��ده و ورود بیلت ایران به ترکیه در تنگنا قرار گرفته اس��ت‪.‬‬ ‫با این حال اگر چین هم مایل به عرضه فوالد به امریکا باش��د‪ ،‬ترامپ ش��خصی‬ ‫نیس��ت که در برابر واردات فوالد به چین انعطاف نش��ان دهد چون فوالد خط‬ ‫قرمز ترامپ است‪.‬‬ ‫ازای��ن‌رو‪ ،‬کاهش صادرات فوالد چین به امریکا هم برآمده از سیاس��ت چین‬ ‫مبتن��ی بر کاهش صادرات فوالد اس��ت و هم به دلی��ل تنش‌هایی که از جنگ‬ ‫تجاری برمی‌آید و رابطه این دو را تخریب می‌کند‪ .‬این رویه دس��ت‌کم تا پایان‬ ‫دوره نخست ریاست جمهوری ترامپ ادامه خواهد داشت‪ .‬با این حال در صورت‬ ‫پیروزی ترامپ در انتخابات بعدی ریاس��ت جمهوری امریکا پیش‌بینی نمی‌شود‬ ‫این رویه در ‪ ۴‬س��ال دوم ریاس��ت جمهوری او نیز ادامه پی��دا کند چون تمام‬ ‫فش��ارهایی که ترامپ بر جهان وارد می‌کند برای این اس��ت که ‪ ۴‬س��ال دیگر‬ ‫نی��ز رئیس‌جمهوری امریکا بماند و اگر بار دیگر در این س��مت بماند‪ ،‬رویه‌اش‬ ‫معتدل‌تر می‌شود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫افزایش تولید فوالد ضد زنگ‌ چین‬ ‫تولی��د فوالد ضد زنگ چی��ن در ژوئ��ن (خرداد‪-‬تیر) ح��دود ‪ ۲.۳۴‬میلیون‬ ‫تن گزارش ش��ده ک��ه اگرچه در مقایس��ه با م��ارس (اس��فند‪-‬فروردین) افت‬ ‫‪۲.۳۴‬درصدی داشت اما رشد ‪۲۳.۷۳‬درصدی را نسبت به ژوئن سال قبل داشت‪.‬‬ ‫به گزارش چیالن‪ ،‬دلیل این افت تولید نسبت به ماه قبل‪ ،‬هزینه‌های تولید و‬ ‫کاهش سفارش‌ها عنوان شده است‪.‬‬ ‫البته تعمیر و نگهداری واحدهای فوالدی در جنوب چین که هر س��ال انجام‬ ‫می‌شود نیز عامل دیگر تولید فوالد ضد زنگ در کارخانه‌های چین است‪ .‬انتظار‬ ‫م��ی‌رود چین در ژوئیه (تیر‪-‬مرداد) نی��ز ‪ ۲.۵‬میلیون تن فوالد ضد زنگ تولید‬ ‫کند که نسبت به ژوئن رشد خواهد داشت‪.‬‬ ‫اخبار کوتاه‬ ‫� به گزارش پلتس‪ ،‬سکوت خریداران و ثبات قیمت‌های پیشنهادی موجب‬ ‫ش��ده بازار واردات س��نگ آهن چین در آرامش باش��د‪ .‬متوس��ط شاخص نرخ‬ ‫س��نگ‌آهن خلوص ‪۶۲‬درصد ‪ ۱۱۸.۱۰‬دالر هر تن خش��ک سی‌اف‌آر ثبت شده‬ ‫که تغییری نسبت به دوشنبه نداشته است‪ .‬قرارداد سوآپ اوت (مرداد‪-‬شهریور)‬ ‫نیز ‪ ۷۵‬س��نت افت روزانه داش��ت و ‪ ۱۱۳.۳۵‬دالر هر تن خشک سی‌اف‌آر ثبت‬ ‫ش��د‪ .‬در بازار نقدی تمایل به خرید کم اس��ت و فروشندگان سنگ‌آهن خلوص‬ ‫باال فش��ار بیشتری را تحمل می‌کنند‪ .‬در حال حاضر تقاضای مصرف‌کننده‌های‬ ‫نهایی نیز پایین است و تاجران هم عقب نشسته‌اند‪.‬‬ ‫� به گزارش پلتس‪ ،‬بازار قراضه س��نگین وارداتی در ترکیه در ثبات اس��ت‪.‬‬ ‫آخرین نرخ قراضه س��نگین کالس ‪ ۱‬و ‪ ۲‬خلوص ‪ ۲۰-80‬در ‪ ۲۹۵‬دالر هر تن‬ ‫سی‌اف‌آر در ثبات بوده است‪ .‬درحال‌حاضر اختالف نرخ قراضه وارداتی و میلگرد‬ ‫صادراتی ترکیه ‪ ۱۶۰‬دالر هر تن اس��ت که از اواخر مارس در پایین‌ترین سطح‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬از طرفی عرضه‌کنندگان قراضه با هزینه باالی جمع‌آوری قراضه و‬ ‫کرایه حمل باالتر روبه‌رو هس��تند و باید نرخ را باال ببرند‪ .‬عرضه نیز کم اس��ت‬ ‫ولی تمایل به خرید بین فوالدسازان ترک پایین است‪ .‬از این‌رو بازار در سکوت‬ ‫به‌سر می‌برد‪ .‬عرضه‌کنندگان امریکایی انتظار دارند نرخ قراضه سنگین ‪2۰-8۰‬‬ ‫تا ‪ ۳۰۰‬دالر هر تن س��ی‌اف‌آر باش��د ولی آخرین معامالت در ‪ ۲۹۴‬دالر هر تن‬ ‫سی‌اف‌آر نهایی شده است‪.‬‬ ‫� به گزارش استیل‌مینت‪ ،‬نرخ پیشنهادی ورق گرم صادراتی چین در ثبات‬ ‫اس��ت و تقاضای مصرف‌کننده‌ها به‌نسبت متوسط اس��ت‪ .‬اگرچه شاید کاهش‬ ‫عرضه در استان تانگشان به دلیل محدودیت‌های تولید در بازار داخلی قیمت‌ها‬ ‫را باال ببرد اما نرخ پیشنهادی فعلی ورق گرم صادراتی ‪ ۵۰۷‬تا ‪ ۵۱۰‬دالر هر تن‬ ‫فوب و مشابه یک هفته قبل است‪ .‬ورق گرم چین در جنوب شرق آسیا ‪ ۵۱۵‬تا‬ ‫‪ ۵۲۵‬دالر هر تن سی‌اف‌آر ویتنام ثبت شده است‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬ایفنا‬ ‫گروه معدن‪:‬‬ ‫دور جدی��د تنش‌های تج��اری با امریکا‬ ‫و کاه��ش رش��د اقتصادی در این کش��ور‪،‬‬ ‫تاثی��ر خ��ود را بر ب��ازار ان��رژی در چین‬ ‫برجای گذاشته اس��ت؛ به‌طوری‌که اکنون‬ ‫تقاضای مجتمع‌های فوالدی در چین برای‬ ‫زغال‌س��نگ روند کاهشی دارد‪ .‬درحالی‌که‬ ‫انتظار م��ی‌رود دولت چین به منظور رونق‬ ‫اقتص��ادی‪ ،‬باردیگر بس��ته‌های تش��ویقی‬ ‫محرک ارائه کند‪ ،‬اجرای همزمان سیاست‬ ‫کاهش ظرفیت تولید زغال‌س��نگ می‌تواند‬ ‫به رشد نرخ این ماده در آینده منجر شود‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش فلزات‌آنالی��ن‪ ،‬ب��ازار کک‬ ‫متالوژیکی (زغال‌س��نگ کک‌شو) در چین‬ ‫همچن��ان زیر فش��ار ب��ه کار خ��ود ادامه‬ ‫می‌دهد؛ درحالی‌که سفارش��ات جدید وارد‬ ‫ش��ده به کش��ور چین همچن��ان در حال‬ ‫کاهش هس��تند‪ .‬این امر درحالی است که‬ ‫آمارهای رسمی دولت چین نشان می‌دهند‪،‬‬ ‫به نظر می‌رسد با پیگیری سیاست دولت چین‬ ‫در جهت کاهش ظرفیت تولید زغال‌سنگ‪ ،‬از‬ ‫حجم عرضه در آینده کاسته شود و قیمت‌ها‬ ‫روند افزایشی را تجربه کنند‪ .‬برخی از معادن‬ ‫زغال‌سنگ چین نیز با دستور دولت این کشور‬ ‫برای کاهش میزان تولید تعطیل شدند‬ ‫واردات زغال‌س��نگ چین در ‪ ۴‬ماه نخست‬ ‫سال جاری میالدی‪ ،‬حدود ‪ ۲.۳‬میلیون تن‬ ‫(‪۲.۳‬درصد) افزایش داش��ته است؛ اگرچه‬ ‫درحال‌حاضر چشم‌انداز تقاضای زغال‌سنگ‬ ‫کک‌ش��و در چی��ن چن��دان امیدوارکننده‬ ‫به‌نظر نمی‌رس��د‪ .‬زغال‌سنگ کک‌شو‪ ،‬ماده‬ ‫الزم برای تولید کک متالوژیکی است و در‬ ‫فرآیند فوالدس��ازی کاربرد دارد‪ .‬براساس‬ ‫آخرین گزارش انجمن جهانی فوالد‪ ،‬س��یر‬ ‫رش��د تقاضا در بخش فوالد چین از نفس‬ ‫افتاده اس��ت و روند نزول��ی را طی خواهد‬ ‫ک��رد‪ .‬کاهش رش��د اقتص��ادی در چین‪،‬‬ ‫همزمان ب��ا تنش‌های تجاری با ش��ریکان‬ ‫اصلی این کش��ور مانند امریکا منجر شده‬ ‫اس��ت ت��ا رون��ق در بخش‌ه��ای گوناگون‬ ‫تولیدی ازجمله فوالد کم شود‪.‬‬ ‫در ‪ ۴‬ماه نخس��ت س��ال جاری میالدی‪،‬‬ ‫همگام با افزایش واردات زغال‌س��نگ‪ ،‬نرخ‬ ‫در نیمه نخست سال جاری میالدی رخ داد‬ ‫ای��ن ماده در بازار چین نی��ز افت کرد و با‬ ‫ش��یب ملایم به میزان ‪ ۱۱۴۰‬یوآن بر تن‬ ‫‪۲۰‬درص��د کمت��ر از ابتدای س��ال جاری‬ ‫میالدی رس��ید‪ .‬با این حال‪ ،‬کاهش تقاضا‬ ‫در بخ��ش فوالد‪ ،‬اکنون به رش��د قیمت‌ها‬ ‫منجر ش��ده اس��ت؛ به طوری‌که در ‪ ۲‬ماه‬ ‫اخیر قیمت‌ها به سطح ابتدای سال (‪۱۴۴۰‬‬ ‫یوآن بر تن) برگش��ته است‪ .‬از طرف دیگر‪،‬‬ ‫رون��د تغییرات بهای زغال‌س��نگ حرارتی‬ ‫به‌طور کامل برعکس زغال‌س��نگ کک‌شو‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬این نوع زغال‌س��نگ که برای‬ ‫تولید ب��رق اس��تفاده می‌ش��ود‪ ،‬در ‪ ۳‬ماه‬ ‫نخس��ت با روند نوسانی در حال رشد بود و‬ ‫با حدود ‪۱۳.۵‬درصد افزایش‪ ،‬به بهای بیش‬ ‫از ‪ ۶۵۰‬یوآن در هر تن رسید؛ اما در ‪ ۳‬ماه‬ ‫بعدی روند قیمتی معکوس شد و در اواخر‬ ‫ژوئن (اواس��ط تیر)‪ ،‬نرخ هر تن زغال‌سنگ‬ ‫حرارتی ‪ ۶۰۷‬یوآن بر تن کاهش داشت‪.‬‬ ‫به نظر می‌رس��د ب��ا پیگیری سیاس��ت‬ ‫دول��ت چی��ن در جهت کاه��ش ظرفیت‬ ‫تولید زغال‌سنگ‪ ،‬از حجم عرضه در آینده‬ ‫کاس��ته ش��ود و قیمت‌ها روند افزایشی را‬ ‫تجربه کنند‪ .‬برخی از معادن زغال‌س��نگ‬ ‫چین که مطابق با دستور دولت این کشور‬ ‫ب��رای کاهش میزان تولید بین س��ال‌های‬ ‫‪ ۲۰۱۶‬تا ‪ ۲۰۱۸‬میالدی (‪ ۱۳۹۵‬تا ‪۱۳۹۷‬‬ ‫خورشیدی) تعطیل شدند‪ ،‬دیگر بازگشایی‬ ‫نش��دند‪ .‬عالوه بر این تعدادی از معادن نیز‬ ‫در س��ال جاری تعطیل ش��ده‌اند که از آن‬ ‫جمل��ه می‌توان به معادن تعطیل‌ش��ده در‬ ‫مناطق شانژی‪ ،‬اینر مونگولیا و نینژیا اشاره‬ ‫کرد‪ .‬این اقدامات در راس��تای برنامه دولت‬ ‫برای متمرکز کردن تولید انجام می‌ش��ود‪.‬‬ ‫براساس دستور دولت چین‪ ،‬تا سال آینده‬ ‫(‪ ۲۰۲۰‬میالدی) باید دس��ت‌کم ‪۸۲‬درصد‬ ‫از میزان تولید زغال‌س��نگ چین از معادن‬ ‫ب��ا ظرفیت باالی ‪۱.۲‬میلیون تن در س��ال‬ ‫تامین شود‪.‬‬ ‫اس‌اندپی‌گلوبال‌پالتس گزارش داد‬ ‫ثبات در بازار سنگ آهن چین‬ ‫تولید آلومینیوم در جهان کاهش یافت‬ ‫جدیدتری��ن گزارش انجمن جهانی آلومینیوم نش��ان می‌دهد میزان تولید آلومینیوم در‬ ‫جهان در نیمه نخست سال جاری با کاهش نیم‌درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته‬ ‫روبه‌رو شده است‪ .‬به گزارش ایرنا به نقل از رویترز‪ ،‬جهان در سال ‪ ۲۰۰۹‬میالدی (‪۱۳۸۸‬‬ ‫خورش��یدی) با بحران اقتصاد روبه‌رو شد و میزان تولید س��االنه آلومینیوم در جهان روبه‬ ‫کاهش نهاد‪ .‬بر اس��اس این آمار‪ ،‬بخش عمده‌ای از ریزش تولید در جهان مربوط به چین‬ ‫ب��ود و مقدار تولید آلومینیوم چین در ژوئن (خرداد‪-‬تیر‪ )۹۸‬به ‪ ۲‬میلیون و ‪ ۹۵۶‬هزار تن‬ ‫رسید و نسبت به سال گذشته ‪۳.۱‬درصد و نسبت به مه سال جاری (اردیبهشت‪-‬خرداد)‪،‬‬ ‫حدود ‪۳.۲‬درصد افت داشت‪ .‬بر اساس آمار انجمن جهانی آلومینیوم‪ ،‬مقدار تولید آلومینیوم‬ ‫اولیه جهان در ژوئن به حدود ‪۵‬میلیون و ‪ ۲۴۶‬هزار تن رس��ید که نس��بت به سال گذشته‬ ‫‪۱.۶‬درصد و نسبت به مه ‪( ۲۰۱۹‬اردیبهشت‪-‬خرداد ‪ ،)۱۳۹۸‬حدود ‪ ۳‬درصد کمتر بود‪.‬‬ ‫در پ��ی کاه��ش تقاض��ا در بازاره��ای چین‪ ،‬یک��ی از بزرگ‌ترین‬ ‫کشورهای تولیدکننده فوالد در جهان‪ ،‬بهای سنگ آهن در بازارهای‬ ‫این کشور‪ ،‬به حالت ثبات رسید‪.‬‬ ‫به گزارش ایرن��ا از اس‌اندپی‌گلوبال‌پالت��س‪ ،‬در آخرین معامالت‬ ‫انجام ش��ده چین در سه‌ش��نبه ‪ 1‬مرداد نرخ شاخص سنگ آهن با‬ ‫درجه خلوص ‪۶۲‬درصد ‪۱۱۳‬دالر و ‪ ۳۵‬س��نت باقی ماند‪ .‬به نوشته‬ ‫این نشریه‪ ،‬کاهش مبادالت تجاری این ماده معدنی و تنزل تقاضای‬ ‫خری��د در بازار س��نگ آهن وارداتی چین س��بب بروز ثب��ات بازار‬ ‫سنگ آهن این کشور شده است‪.‬‬ ‫پیش از این افزایش بهای س��نگ آهن‪ ،‬ش��رکت‌های تولیدکننده‬ ‫ف��والد در چین را نگ��ران کرد‪ ،‬تا حدی که دولت این کش��ور را بر‬ ‫آن داش��ت ت��ا راهکارهایی برای جلوگی��ری از افزای��ش بهای این‬ ‫ماده معدنی اتخاذ کنند‪ .‬همچنین ش��ماری از تحلیلگران اقتصادی‬ ‫کاهش بهای جهانی س��نگ‌آهن را در نیمه دوم سال جاری میالدی‬ ‫پیش‌بینی کرده بودند‪ .‬بر اس��اس این گزارش‪ ،‬بهای س��نگ‌آهن با‬ ‫درجه خلوص ‪۶۲‬درصد در چین در اوایل ماه جاری میالدی (ژوئیه)‬ ‫کاه��ش یاف��ت و به ‪ ۱۱۸‬دالر و ‪ ۵۵‬س��نت در هر تن رس��ید‪ .‬این‬ ‫درحالی اس��ت که بهای س��نگ آهن با درج��ه خلوص ‪۶۲‬درصد در‬ ‫چین در س��ال گذشته میالدی (‪ )۲۰۱۸‬هرتن ‪ ۶۹‬دالر و ‪ ۴۶‬سنت‬ ‫بود‪ ،‬درحالی‌که این رقم اندکی از سال ‪ ۲۰۱۷‬باالتر است‪.‬‬ ‫رئیس کمیسیون تجارت اتحادیه اروپا هشدار داد‬ ‫وضع تعرفه برای ‪ ٣٥‬میلیارد دالر کاالی امریکایی‬ ‫اتحادی��ه اروپا‪ ،‬فهرس��ت ‪ ۳۵‬میلی��ارد دالری از‬ ‫کاالهای امریکای��ی آماده کرده تا چنانچه امریکا بر‬ ‫خودروهای اروپا تعرفه وضع کند‪ ،‬تعرفه واردات آنها‬ ‫به اروپا را افزایش دهد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش مه��ر ب��ه نق��ل از رویت��رز‪ ،‬رئیس‬ ‫کمیس��یون تج��ارت اتحادی��ه اروپا اع�لام کرد که‬ ‫ای��ن اتحادی��ه‪ ،‬فهرس��ت ‪ ۳۵‬میلی��ارد دالری از‬ ‫کاالهای امریکای��ی آماده کرده ت��ا چنانچه امریکا‬ ‫ب��ر خودروهای اروپا تعرفه وضع کند‪ ،‬تعرفه واردات‬ ‫آنها به اروپا را افزایش دهد‪ .‬سیس��یلیا مالمستروم‪،‬‬ ‫رئیس کمیس��یون تجارت اتحادیه اروپا به کارگروه‬ ‫تجارت پارلمان اروپا اعالم کرد‪ :‬ما هیچ‌گونه تجارت‬ ‫مدیریت ش��ده‪ ،‬سهمیه یا محدودیت‌های داوطلبانه‬ ‫ص��ادرات را قبول نخواهیم ک��رد و اگر تعرفه‌ای بر‬ ‫کااله��ای ما وضع ش��ود‪ ،‬م��ا هم فهرس��ت خود از‬ ‫کارتون‌روز‬ ‫مطبوعات‪ :‬اعتراض به فعالیت یک معدن در منطقه حفاظت شده‬ ‫کااله��ای امریکای��ی را برای برقراری ت��وازن آماده‬ ‫کرده‌ای��م‪ .‬او ادامه داد‪ :‬این فهرس��ت درحال‌حاضر‬ ‫به‌طور کلی آماده ش��ده و ارزش کاالهای موجود در‬ ‫آن به ‪ ۳۵‬میلیارد دالر می‌رسد‪ .‬امیدوارم ما مجبور‬ ‫به استفاده از این فهرست نشویم‪.‬‬ ‫احتمال کاهش ‪۱۹‬درصدی تولید مس شیلی‬ ‫ن علیزاده‬ ‫طرح‪ :‬حسی ‌‬ ‫کوچیلکو در گزارش��ی که به‌تازگی منتشر‬ ‫کرده‪ ،‬اعالم کرده اس��ت به دلیل پایین آمدن‬ ‫عیار م��اده معدن��ی در معادن مس ش��یلی‪،‬‬ ‫تولی��د م��س این کش��ور س��االنه ‪۱۹‬درصد‬ ‫کاهش خواهد داش��ت؛ ای��ن چالش منجر به‬ ‫س��رمایه‌گذاری‌های جدی��د در معادن مس‬ ‫شیلی شده است‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش عصرمس‌آنالی��ن ب��ه نقل از‬ ‫رویترز‪ ،‬مس در ش��یلی در ی��ک دهه آینده‬ ‫ح��دود ‪۳۰‬درص��د افزای��ش خواه��د یافت‪.‬‬ ‫ش��یلی که بزرگ‌تری��ن تولیدکننده مس در‬ ‫جهان است تا س��ال ‪ ۲۰۲۵‬میالدی (‪۱۴۰۴‬‬ ‫خورشیدی) نزدیک به ‪ ۷.۲۵‬میلیون تن مس‬ ‫تولید خواهد کرد‪ .‬براساس گزارش کمیسیون‬ ‫دولتی‪ ،‬صنعتمس ش��یلی (کوچیلکو)‪ ،‬با باال‬ ‫رفت��ن عمر معادن و کاهش عیار ماده معدنی‬ ‫تولید مس در این کشور ساالنه ‪ ۴.۴۶‬میلیون‬ ‫تن کاه��ش خواهد یافت و ب��ه همین دلیل‬ ‫ش��یلی پروژه‌ه��ای جدیدی را آغ��از کرده تا‬ ‫این کاهش تولید را جبران کند‪ .‬کوچیلکو در‬ ‫این گزارش نوش��ته که تنها با بهره‌برداری از‬ ‫پروژه‌های جدید‪ ،‬می‌توانیم رش��د تولید مس‬ ‫را در س��ال‌های آینده تضمین کنیم‪ .‬یکی از‬ ‫مهم‌ترین پروژه‌های��ی که این گزارش به آنها‬ ‫اشاره دارد‪ ،‬پروژه ‪۴۰‬میلیارددالری و ‪۱۰‬ساله‬ ‫کودلکو در زمینه مس است‪.‬‬ ‫ع�لاوه ب��ر کودلک��و‪ ،‬ش��رکت‌های معدنی‬ ‫فع��ال در معادن مس ش��یلی مانند بی‌اچ‌پی‪،‬‬ ‫انگلوامریک��ن‪ ،‬گلنک��ور و آنتوفاگاس��تا‬ ‫س��رمایه‌گذاری روی مع��ادن م��س ب��رای‬ ‫سال‌های پیش‌رو را آغاز کرده‌اند‪.‬‬ ‫یک��ی از آخرین پروژه‌های س��رمایه‌گذاری‬ ‫در معادن مس ش��یلی مربوط به شرکت تک‬ ‫ریس��ورس کاناداس��ت که به پروژه کیوبی‪۲‬‬ ‫معروف و در اوت (مرداد‪-‬تیر) س��ال گذشته‪،‬‬ ‫قرارداد این پروژه نهایی ش��د‪ .‬شیلی امیدوار‬ ‫اس��ت با انجام س��رمایه‌گذاری‌های جدید در‬ ‫معادن مس بتواند عم��ر این معادن را تا ‪۲۵‬‬ ‫سال افزایش دهد و ‪۳۰۰‬هزار تن نیز به تولید‬ ‫ساالنه‌اش اضافه کند‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه روزگار معدن

روزنامه روزگار معدن شماره 231

روزنامه روزگار معدن شماره 231

شماره : ۲۳۱
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۶/۰۳
روزنامه روزگار معدن شماره 230

روزنامه روزگار معدن شماره 230

شماره : ۲۳۰
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۶/۰۲
روزنامه روزگار معدن شماره 229

روزنامه روزگار معدن شماره 229

شماره : ۲۲۹
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۳۰
روزنامه روزگار معدن شماره 228

روزنامه روزگار معدن شماره 228

شماره : ۲۲۸
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۸
روزنامه روزگار معدن شماره 227

روزنامه روزگار معدن شماره 227

شماره : ۲۲۷
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۷
روزنامه روزگار معدن شماره 226

روزنامه روزگار معدن شماره 226

شماره : ۲۲۶
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۶
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!