صفحه قبل

روزنامه روزگار معدن شماره ۲۱۱

صفحه بعد

روزنامه روزگار معدن شماره 211

روزنامه روزگار معدن شماره 211

‫روزنامه اقتصادی معدن و صنایع معدنی ایران‬ ‫ایمیدرو ظرفیت‬ ‫تبدیل شدن‬ ‫به توانمندترین‬ ‫سازمان توسعه‌ای‌را‬ ‫دارد‬ ‫متولی اکتشاف‬ ‫بودجه ندارد‬ ‫چهارشنبه‬ ‫صفحه‪2‬‬ ‫صفحه ‪3‬‬ ‫‪ 2‬مرداد ‪ 21 1398‬ذی‌القعده ‪ 24 1440‬ژوئیه ‪ 2019‬سال دوم شماره ‪8 211‬صفحه قیمت ‪ 2000‬تومان‬ ‫یادداشت‌ها‬ ‫‌همراهی معدن‬ ‫با محیط‌زیست‬ ‫صفحه‪3‬‬ ‫‌ گمانه‌زنی‌هایی‬ ‫درباره اثرات شیوه‌نامه‬ ‫جدید بازار فوالد‬ ‫صفحه‪5‬‬ ‫و اینچنین است که‬ ‫معدن خبرساز می‌شود‬ ‫صفحه‪8‬‬ ‫گزارش‬ ‫آمار از ثبات مصرف‬ ‫در دومین اقتصاد بزرگ جهان خبر می‌دهد‬ ‫‌مس‪ ،‬پاشنه آشیل چین‬ ‫در جنگ تجاری‬ ‫صفحه‪6‬‬ ‫‪www.Madandaily.com‬‬ ‫ادعای جدید سیمانی‌ها‬ ‫‌رقابت منفی تولید‌کنندگان‬ ‫از بین رفته است‬ ‫صفحه‪4‬‬
‫اخبار‬ ‫چهار‌شنبه‬ ‫‪ 2‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 21‬ذی‌القعده ‪ 1440‬‬ ‫‪ 24‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره ‪211‬‬ ‫خبر‬ ‫انتصاب رئیسان بنیاد مستضعفان و‬ ‫کمیته امداد با حکم رهبر معظم انقالب‬ ‫جوان‌گرایی در دستور کار‬ ‫بنیاد مستضعفان قرار گرفت‬ ‫آیت‌اهلل خامنه‌ای‪ ،‬رهبر معظم انقالب اس�لامی‪،‬‬ ‫در حکم��ی مرتضی بختیاری را به ریاس��ت کمیته‬ ‫ام��داد امام خمینی(ره) و پرویز فتاح را به ریاس��ت‬ ‫بنیاد مستضعفان منصوب کردند‪ .‬بر اساس بند سوم‬ ‫حکم رهبر معظم انقالب که در ادامه آمده اس��ت‪،‬‬ ‫جوان‌گرایی در دس��تور کار این نهاد قرار گرفت‪ .‬به‬ ‫گزارش روزگار معدن به نقل از دفتر حفظ و نش��ر‬ ‫آثار حضرت آیت‌اهلل‌العظمی خامنه‌ای‪ ،‬متن احکام‬ ‫رهبر انقالب اسالمی به این شرح است‪:‬‬ ‫بسم‌اهلل الرحمن‌الرحیم‬ ‫جناب آقای مهندس پرویز فتاح‪ ،‬دام توفیقه‬ ‫ب��ا پایان گرفتن دوره مس��ئولیت جن��اب آقای‬ ‫مهن��دس س��عیدی‌کیا در بنیاد مس��تضعفان و با‬ ‫تقدیر و تشکر فراوان از مدیریت پرتالش و مبتکرانه‬ ‫ایش��ان‪ ،‬جنابعالی را برای مدت ‪ ۵‬س��ال به ریاست‬ ‫آن بنی��اد و آقای س��عیدی‌کیا را به ریاس��ت هیات‬ ‫امنای آن منصوب می‌کنم‪ .‬اهم توصیه‌های اینجانب‬ ‫اوال اهتمام به توانمندس��ازی تهیدستان و مصروف‬ ‫کردن این امانت ملی در جهت آبادانی و پیش��رفت‬ ‫جام��ع مناطق محروم و ثانیا رعایت دقیق بندهای‬ ‫ِ‬ ‫اقتصاد مقاومتی و ثالثا بکارگیری نیروهای جوان و‬ ‫متخصص و انقالبی و جریان‌سازی فعالیت جهادی‬ ‫در همه بخش‌های این بنیاد است‪ .‬توفیقات شما را‬ ‫از خداوند متعال مسالت می‌کنم‪.‬‬ ‫بسم‌اهلل‌الرحمن‌الرحیم‬ ‫جناب آقای سیدمرتضی بختیاری دام توفیقه‬ ‫اکنون که جناب آقای مهندس فتاح به مسئولیت‬ ‫دیگری منصوب ش��ده‌اند‪ ،‬به پیشنهاد هیات امنای‬ ‫محترم و با آگاهی از صالحیت‌های دینی و اخالقی‬ ‫و مدیریت��ی جنابعالی‪ ،‬ش��ما را به ریاس��ت کمیته‬ ‫امداد امام خمین��ی(ره) منصوب می‌کنم‪ .‬توجه به‬ ‫محوره��ای مذک��ور در حکم مدیری��ت آقای فتاح‪،‬‬ ‫توصیه حتمی اینجانب است‪ .‬تاکید می‌شود که دو‬ ‫محور توانمندس��ازی و ایجاد درآم��د با ثبات برای‬ ‫خانواده‌های تهیدس��ت و رعای��ت کرامت و حرمت‬ ‫کمک‌ش��وندگان را در صدر اقدام��ات خویش قرار‬ ‫دهی��د‪ .‬بهره گرفتن از هم��کاری نیروهای جوان و‬ ‫مومن و انقالبی‪ ،‬توصیه موکد دیگر اینجانب اس��ت‪.‬‬ ‫توفیق��ات جنابعال��ی را از خداوند متعال مس��الت‬ ‫می‌کنم‪.‬‬ ‫سهم ‪ ۲۰‬درصدی بخش معدن‬ ‫در صادرات غیرنفتی‬ ‫لزوم سرمایه‌گذاری‬ ‫بیشتر در بخش معدن‬ ‫رئیس خانه معدن ایران با اش��اره به صادرات‬ ‫‪ ۹‬میلیارد دالری سال گذشته گفت‪ :‬این میزان‬ ‫صادرات ‪ ۲۰‬درصد از درآمدهای غیرنفتی کشور‬ ‫را ش��امل می‌شود و این س��هم می‌تواند افزایش‬ ‫یابد‪ .‬به گزارش میزان‪ ،‬محمدرضا بهرامن اظهار‬ ‫کرد‪ :‬در نخس��تین دوره تحریم‌ها و تحریم‌های‬ ‫یک‌سال گذشته شاهد هستیم که بخش معدن‬ ‫توانس��ته جایگاه خود را حفظ کند‪ .‬رئیس خانه‬ ‫مع��دن ای��ران با بی��ان اینکه اقتصاد کش��ور ما‬ ‫اقتصاد نفتی است‪ ،‬گفت‪ :‬درآمدهای نفتی خوبی‬ ‫داش��تیم که می‌توانستیم آنها را در زیرساخت‌ها‬ ‫هزینه کنیم اما این‌کار انجام نشده است‪ .‬بهرامن‬ ‫تصری��ح کرد‪ :‬یکی از مزیت‌ه��ای صنایع معدنی‬ ‫این اس��ت که می‌توانند صنایع داخلی را تامین‬ ‫و از خارج ش��دن ارز جلوگیری کنند و در مقابل‬ ‫ارزآوری نیز داش��ته باش��ند‪ .‬رئیس خانه معدن‬ ‫ایران با اشاره به صادرات ‪ ۹‬میلیارد دالری سال‬ ‫گذش��ته گفت‪ :‬این میزان ص��ادرات ‪ ۲۰‬درصد‬ ‫درآمدهای غیرنفتی کش��ور را شامل می‌شود و‬ ‫این س��هم می‌تواند افزایش یابد‪ .‬وی خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬با نگاه به آینده‌پژوهی باید از منابع کشور‪،‬‬ ‫اس��تفاده و آن را به عن��وان یک مزیت در داخل‬ ‫کشور مطرح کنیم‪.‬‬ ‫بهرام��ن ادامه داد‪ :‬بای��د فناوری‌های نو را در‬ ‫بخش معدن ب��ه کار گیریم‪ .‬به دلیل اینکه ما را‬ ‫به بازارهای مصرف نزدیک‌تر و ثروت‌های کشور‬ ‫را واقعی‌تر می‌کند‪.‬‬ ‫رئیس خان��ه معدن ایران اظه��ار کرد‪ :‬ذخایر‬ ‫معدن در کش��ور به دلیل ساختار زمین‌شناسی‪،‬‬ ‫یک ثروت‪ ،‬مزیت و نعمت است‪.‬‬ ‫وی با تاکی��د بر اینکه باید س��رمایه‌گذاری‌ها‬ ‫در ای��ن بخش را افزایش دهیم‪ ،‬گفت‪ :‬با افزایش‬ ‫س��رمایه‌گذاری‌ها و اس��تفاده از فناوری‌های نو‪،‬‬ ‫کشورهای همسایه نیز بیش از پیش به مشتریان‬ ‫این بخش اضافه خواهند شد‪.‬‬ ‫نسخه ایمیدرو برای معادن کوچک؛ تخصیص منابع حقوق دولتی به طرح‌های زیربنایی‬ ‫مدیری��ت برنامه‌ریزی و نظ��ارت راهبردی ایمیدرو با اعالم‬ ‫اینک��ه یک��ی از دغدغه‌های جدی معادن کوچک اس��تان‌ها‬ ‫موضوع زیرساخت‌هاس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬قرار ش��ده از محل حقوق‬ ‫دولتی‪ ،‬منابعی در اختیار طرح ایجاد زیربناها قرار گیرد‪.‬‬ ‫به گزارش تس��نیم‪ ،‬سمیه خلوصی‪ ،‬با اشاره به برنامه‌های‬ ‫ایمیدرو برای احیا و نوسازی معادن کوچک کشور‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫طرح احیای معادن کوچ و متوس��ط کش��ور از سوی سازمان‬ ‫ایمیدرو و در شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران‪ ،‬تصویب‬ ‫و وارد فاز اجرا شده است‪ .‬وی با بیان اینکه در این طرح تمام‬ ‫معادن اس��تان‌های کشور به ترتیب اولویت بررسی می‌شوند‬ ‫و برای رفع مش��کالت آنها برنامه‌ریزی خواهد ش��د‪ ،‬افزود‪ :‬در‬ ‫بخش تامین س��رمایه در گردش معادن کوچک با برنامه‌های‬ ‫تدوین ش��ده به‌وسیله جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی‪،‬‬ ‫اقدامات الزم انجام خواهد شد‪ .‬مدیریت برنامه‌ریزی و نظارت‬ ‫راهب��ردی ایمیدرو تصریح کرد‪ :‬در بخش مش��کالت فناوری‬ ‫معادن هم به‌وس��یله منابع پژوهشی ایمیدرو حمایت‌ها انجام‬ ‫خواهد شد‪ .‬عالوه بر این در حوزه نیروی انسانی هم ایمیدرو به‬ ‫طور مستقیم در زمینه آموزش ورود پیدا کرده و نقش پررنگ‬ ‫خواهد داش��ت تا در این بخش هم معادن کوچک مش��کلی‬ ‫نداش��ته باش��ند‪ .‬وی با اعالم اینکه یکی از دغدغه‌های جدی‬ ‫معادن کوچک استان‌ها‪ ،‬موضوع زیرساخت‌هاست‪ ،‬افزود‪ :‬در‬ ‫این زمینه‪ ،‬اقدامات مناس��بی در دس��تور کار است‪ ،‬به نحوی‬ ‫که قرار ش��ده از محل حقوق دولتی‪ ،‬منابعی در اختیار طرح‬ ‫ایج��اد زیربناها قرار گیرد تا در بخش ایجاد زیر بناهای مورد‬ ‫نیاز معادن هزینه شود‪ .‬خلوصی در ادامه صحبت‌های خود با‬ ‫اشاره به اینکه در بخش فروش هم قراردادهای تضمین خرید‬ ‫برای معادن کوچک استان‌ها امضا خواهد شد‪ ،‬گفت‪ :‬ساختار‬ ‫نظارت بر طرح احیای معادن کوچک به‌وس��یله ش��ورایی به‬ ‫ریاس��ت ایمیدرو با مش��ارکت نماینده معاونت معدنی وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت و حضور ‪ ۲‬نفر از نمایندگان بخش‬ ‫خصوصی و شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران محکم شده‬ ‫است‪ .‬مدیریت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ایمیدرو درباره‬ ‫وضعیت اجرای این طرح در سال ‪ ،۹۷‬افزود‪ :‬درحال‌حاضر از‬ ‫‪ ۷‬اس��تان بازدید ش��ده و ‪ ۴‬استان در قالب این طرح ارزیابی و‬ ‫‪ ۱۳‬پرونده موضوعی ماده معدنی و استانی بررسی شده و در‬ ‫نهایت ‪ ۷۹‬بسته اجرایی تصویب شده‌اند‪.‬‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪:‬‬ ‫ایمیدرو ظرفیت تبدیل شدن به توانمندترین سازمان توسعه‌ای را دارد‬ ‫گروه معدن‪:‬‬ ‫رئی��س هی��ات عامل ایمی��درو گف��ت‪ :‬این‬ ‫س��ازمان‪ ،‬ظرفیت تبدیل شدن به توانمندترین‬ ‫سازمان توسعه‌ای کشور را دارد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی س��ازمان توس��عه و‬ ‫نوس��ازی معادن و صنایع معدنی ایران‪ ،‬خداداد‬ ‫غریب‌پور در نشس��ت بروزرس��انی اس��تراتژی‬ ‫ایمی��درو ضمن بی��ان این مطل��ب اظهار کرد‪:‬‬ ‫برای تدوین اس��تراتژی مطل��وب ایمیدرو‪ ،‬باید‬ ‫اساس��نامه س��ازمان‪ ،‬سیاس��ت‌های کلی اصل‬ ‫‪ ۴۴‬قانون اساس��ی‪ ،‬قان��ون رفع موان��ع تولید‪،‬‬ ‫قانون معادن‪ ،‬نقشه راه معدن و صنایع معدنی‪،‬‬ ‫تفاهمنامه‌های امضا ش��ده و صورتجلس��ه‌ها در‬ ‫سال‌های اخیر مطالعه شود‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬در تدوی��ن اس��تراتژی‪،‬‬ ‫ش��اخص‌هایی نظی��ر قابلی��ت اجرایی ش��دن‬ ‫برنامه‌ها‪ ،‬تعهدزا بودن‪ ،‬داش��تن جدول زمانی‪،‬‬ ‫تس��هیل‌کننده ارتباطات‪ ،‬ساده‌سازی سازمان و‬ ‫به حداقل رس��اندن فرآینده��ای موردنظر قرار‬ ‫می‌گیرد‪.‬‬ ‫رئیس هی��ات عامل ایمیدرو گف��ت‪ :‬در نگاه‬ ‫ما ب��ه آینده‪ ،‬ق��رار اس��ت ایمیدرو ب��ه عنوان‬ ‫توانمندترین س��ازمان توس��عه‌ای کشور مطرح‬ ‫و در ای��ن راس��تا‪ ،‬معدن جایگزین نفت ش��ود‬ ‫یا جایگاه آن به س��طح نفت برس��د یا اینکه به‬ ‫عنوان منب��ع ارزی قابل ات��کا و قدرتمند ارتقا‬ ‫یابد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬صنع��ت پتروش��یمی ب��ا ایجاد‬ ‫درآم��د حدود ‪ ۱۲‬میلیارد دالری‪ ،‬از محدودیت‬ ‫برخوردار بوده و اکنون با مش��کل کمبود مواد‬ ‫اولیه روبه‌رو اس��ت اما معادن این‌گونه نیستند‬ ‫و زنجی��ره معدن‪ ،‬ظرفیت ایج��اد ارزش افزوده‬ ‫باال را دارد‪.‬‬ ‫غریب‌پ��ور خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬از ‪ ۶۰۰‬ه��زار‬ ‫کیلومتر مربع مساحت قابل اکتشاف در کشور‪،‬‬ ‫تنها نیمی از آن اکتش��اف ش��ده و با اکتشافات‬ ‫جدید‪ ،‬ذخایر می‌تواند به ‪ ۲‬برابر برسد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬بیشتر اکتشافات انجام شده در‬ ‫معادن‪ ،‬س��طحی هس��تند و کمتر در عمق کار‬ ‫ش��ده‌اند‪ ،‬در حالی که ممکن اس��ت با اکتشاف‬ ‫عمقی در معادن فعلی‪ ،‬میزان ذخایر به ‪ ۲‬برابر‬ ‫برسد‪.‬‬ ‫رئی��س هیات عام��ل ایمیدرو با بی��ان اینکه‬ ‫ایمی��درو ب��ه عن��وان بزرگ‌تری��ن س��ازمان‬ ‫توس��عه‌ای‪ ،‬می‌تواند از ظرفیت بخش خصوصی‬ ‫اس��تفاده کند‪ ،‬گفت‪ :‬ایمی��درو ظرفیت زیادی‬ ‫برای دس��تیابی به مولفه‌هایی همچون «جذب‬ ‫نقدینگ��ی»‪« ،‬مش��ارکت ب��ا اس��تارت‌آپ‌ها و‬ ‫ش��رکت‌های دانش‌بنیان»‪« ،‬توسعه عناصر نادر‬ ‫خاکی» و‪ ...‬دارد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ایمی��درو می‌تواند بیش��ترین‬ ‫ظرفیت استفاده از پیمانکاران بخش خصوصی‬ ‫در بخش‌های مختلف از جمله اکتش��اف و نیز‬ ‫س��ازمان‌یافته‌ترین ارتباط با دانش��گاه‌ها برای‬ ‫توس��عه پژوه��ش و تحقیق بر اس��اس تقاضاها‬ ‫را به خ��ود اختصاص دهد‪ .‬غریب‌پور بیان کرد‪:‬‬ ‫همچنین این س��ازمان می‌تواند نقش عمده‌ای‬ ‫خداداد غریب‌پور‪ :‬با تشکیل کنسرسیوم‌های معدنی‪،‬‬ ‫اهداف توسعه‌ای را دنبال خواهیم کرد و در این زمینه‬ ‫برای بسترسازی و گسترش فعالیت‌های بخش خصوصی‬ ‫برنامه داریم‬ ‫در زمینه «تس��هیل روابط بین‌الملل در بخش‬ ‫پژوه��ش و تحقی��ق»‪« ،‬توس��عه فناوری‌ه��ای‬ ‫نوین»‪« ،‬حفاظت محیط‌زیست و توسعه پایدار»‬ ‫و «استفاده بهینه انرژی» ایفا کند‪.‬‬ ‫در ای��ن نشس��ت‪ ،‬گ��روه پیش��نهادی پروژه‬ ‫بروزرس��انی اس��تراتژی ایمیدرو‪ ،‬شاخص‌های‬ ‫کلی مورد نظر برای تبیین استراتژی را تشریح‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹مصمم به ارتباط دوسویه با رسانه‌ها‬ ‫رئی��س هیات عام��ل ایمی��درو همچنین در‬ ‫نشس��ت صمیمانه با رس��انه‌ها اع�لام کرد‪ :‬در‬ ‫ایجاد ارتباط دوسویه با رسانه‌ها مصمم هستیم‬ ‫چراکه اعتق��اد داریم فعاالن رس��انه در تحقق‬ ‫اهداف مع��دن و صنای��ع معدن��ی نقش‌آفرین‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایمیدرو‪ ،‬خ��داداد غریب‌پور عصر‬ ‫دوش��نبه در ای��ن نشس��ت که در مح��ل این‬ ‫س��ازمان برگزار ش��د‪ ،‬افزود‪ :‬ایمیدرو‪ ،‬اصحاب‬ ‫رس��انه را همراه این سازمان در پیشبرد اهداف‬ ‫می‌داند‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬اعتق��اد ب��ه «انجام درس��ت کار‬ ‫درس��ت» داریم و در این زمینه ارتباط مطلوب‬ ‫و توجه به نقد رس��انه‌های جمعی‪ ،‬یکی از امور‬ ‫سازمانی در انجام ماموریت‌های سازمانی است‪.‬‬ ‫رئیس هیات عامل ایمیدرو در بخش دیگری‬ ‫با اش��اره به برنامه‌ها و اقدام��ات ایمیدرو اظهار‬ ‫کرد‪ :‬در یک گس��تره ‪ ۶۰۰‬هزار کیلومتر مربعی‬ ‫ب��رای اکتش��اف‪ ،‬ایمیدرو عالوه ب��ر ‪ ۲۷۰‬هزار‬ ‫کیلومتر مربع‪ ۳۰۰ ،‬هزار کیلومتر مربع عملیات‬ ‫اکتشافی جدید در امسال را هدف‌گذاری کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬غریب‌پ��ور اف��زود‪ :‬تکمی��ل پروژه‌های‬ ‫نیمه‌تم��ام را با تش��کیل کارگ��روه پژوهش در‬ ‫ایمیدرو به شکل علمی پایش می‌کنیم‪.‬‬ ‫وی ایج��اد س��اختار مدیریت پ��روژه در این‬ ‫س��ازمان را از دیگر برنامه‌های توسعه‌ای خواند‬ ‫و عن��وان کرد‪ :‬حمای��ت از ‪ ۲۷‬طرح تحقیقاتی‬ ‫را در اولویت برنامه‌های آموزش��ی و پژوهش��ی‬ ‫قرار داده‌ایم‪.‬‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت افزود‪ :‬در‬ ‫این زمینه‪ ،‬تعامل با دانشگاه‌ها را ادامه خواهیم‬ ‫داد‪.‬‬ ‫غریب‌پ��ور ب��ا بی��ان اینک��ه در تولی��د همه‬ ‫محص��والت معدن��ی رش��د داش��ته‌ایم‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫با تش��کیل کنسرس��یوم‌های معدن��ی‪ ،‬اهداف‬ ‫توسعه‌ای را دنبال خواهیم کرد و در این زمینه‬ ‫برای بسترسازی و گسترش فعالیت‌های بخش‬ ‫خصوصی برنامه داریم‪.‬‬ ‫‹ ‹حاشیه‌هایی از جنس معدن‬ ‫آخرین روز تیر ‪ ۹۸‬به نام نخس��تین نشست‬ ‫صمیمان��ه اصح��اب رس��انه (خبرگزاری‌ه��ا و‬ ‫پایگاه‌ه��ای خب��ری) ب��ا رئیس هی��ات عامل‬ ‫ایمیدرو ثبت ش��د ک��ه از ‪ ۲۳‬آذر ‪ ۹۷‬که خبر‬ ‫انتصابش منتش��ر شده بود‪ ،‬این چنین در جمع‬ ‫خبرن��گاران حاض��ر نش��ده بود؛ جلس��ه‌ای که‬ ‫حاشیه‌هایی معدنی با چاشنی نقد داشت‪.‬‬ ‫روابط عمومی س��ازمان توس��عه و نوس��ازی‬ ‫معادن و صنایع معدنی ای��ران (ایمیدرو) برای‬ ‫برگزاری این نشس��ت فرص��ت ‪ ۳۰‬دقیقه‌ای را‬ ‫پیش‌بین��ی کرده ب��ود اما ب��ا تجدیدنظر به‪۶۰‬‬ ‫دقیق��ه تغیی��ر یاف��ت‪ .‬مدی��ر رواب��ط عمومی‬ ‫ایمیدرو که س��خنش به انتها رسید‪ ،‬از خبرنگار‬ ‫ریش‌س��فید جلسه به عنوان پیشکسوت دعوت‬ ‫ک��رد تا صحبت خود را آغ��از کند اما غریب‌پور‬ ‫گفت‪ :‬اج��ازه دهید این توضی��ح را اضافه کنم‬ ‫ک��ه تاکن��ون ب��ه عن��وان رئیس هی��ات عامل‬ ‫ایمیدرو کمتر از مصاحبه‌های خبری اس��تقبال‬ ‫کرده‌ام اما در حواشی همایش‌ها و کنفرانس‌ها‬ ‫پاسخگوی پرسش اصحاب رسانه بوده‌ام‪.‬‬ ‫غریب‌پور اضافه ک��رد‪ :‬بنابراین زمانی باید به‬ ‫اس��تقبال جمع خبرنگاران رفت ک��ه فعالیتی‬ ‫انجام شده باشد و کارها براساس برنامه طراحی‬ ‫ش��ده و پیش برود و این توضی��ح را داد که از‬ ‫نشس��ت در صدا و س��یما نیز تاکنون استقبال‬ ‫نکرده است‪.‬‬ ‫رئیس هیات عامل ایمیدرو برای اینکه تکلیف‬ ‫س��قف جلس��ه را روش��ن کند‪ ،‬گفت‪ :‬برحسب‬ ‫ضرورت جلسه‌ای در حضور وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت دارم که با ترک این نشست باید خود‬ ‫را به دفتر دکتر رحمانی برسانم‪.‬‬ ‫پس از توضیحات کوت��اه رئیس هیات عامل‬ ‫ایمیدرو‪ ،‬نوبت به خبرنگار پیشکسوت رسید که‬ ‫ضمن تش��کر از برپایی این نشس��ت‪ ،‬خطاب به‬ ‫غریب‌پور گفت‪ :‬ابتدای انتصاب جنابعالی به این‬ ‫سمت‪ ،‬نس��بت به عملکرد ش��ما در این بخش‬ ‫خوشبین نبودم اما با گذشت زمان نظرم تغییر‬ ‫کرد و تنها درخواس��تم در ای��ن فرصت‪ ،‬ادامه‬ ‫برگ��زاری نشس��ت‌های ماهانه اس��ت که لزوما‬ ‫نباید جنبه مصاحبه مطبوعاتی داشته باشد‪.‬‬ ‫درخواس��ت برای بازدید از رس��انه‪ ،‬پرهیز از‬ ‫انتخاب گزینش��ی خبرنگاران در نشس��ت‌های‬ ‫خب��ری‪ ،‬رویکرد ب��ه رس��انه‌های بین‌المللی با‬ ‫توج��ه به چند زبان��ه بودن آنه��ا‪ ،‬فرصت تهیه‬ ‫گزارش‌ه��ای میدان��ی‪ ،‬برپای��ی جلس��ه درباره‬ ‫فعالیت‌های اکتش��افی ایمی��درو‪ ،‬نقش پررنگ‬ ‫ایمیدرو به عنوان یک س��ازمان توس��عه‌ای در‬ ‫فض��ای رس��انه‪ ،‬ارتباط ب��ا رس��انه‌های مادر با‬ ‫توجه به نقش��ی که از لحاظ مخاطب در جامعه‬ ‫دارند‪ ،‬تبیین و تش��ریح مباحث اکتش��اف برای‬ ‫غنی‌س��ازی اطالع��ات خبرن��گاران‪ ،‬پرهی��ز از‬ ‫ارتباط یکس��ویه با رس��انه که فقط نشردهنده‬ ‫اخبار ایمیدرو نباش��ند‪ ،‬شفاف‌سازی در زمینه‬ ‫مالکی��ت معادن و نقش ایمیدرو در این عرصه‪،‬‬ ‫تش��ریح مباحث سرمایه‌گذاری و ارائه اطالعات‬ ‫دقیق به منظ��ور جلب س��رمایه‌گذاران به این‬ ‫بخش‪ ،‬بازتاب دادن به اخبار مثبت برای کم اثر‬ ‫کردن اخبار منفی منتشرشده از سوی دشمن‪،‬‬ ‫درخواس��ت ب��رای گفت‌وگوه��ای اختصاصی‪،‬‬ ‫فرصت‌س��ازی برای نقد عملکرد و اس��تقبال از‬ ‫این امر به منظور تعالی‌بخشی به روند عملکرد‬ ‫ایمی��درو‪ ،‬ادامه برنامه‌های بازدی��د از معادن و‬ ‫صنایع معدنی به منظور رشد آگاهی عمومی از‬ ‫فعالیت‌های در دس��ت انجام یا تکمیل پروژه‌ها‪،‬‬ ‫گوش��ه‌هایی از مباحث مطرح شده خبرنگاران‬ ‫در این نشست بود‪.‬‬ ‫غریب‌پ��ور که ‪ ۲۶‬آذر ‪ ۹۷‬در آیین معارفه در‬ ‫سازمان ایمیدرو حاضر شده بود‪ ،‬گفت‪ :‬حرمت‬ ‫انس��ان‌ها و اخالق‌مداری‪ ،‬اولویت نخس��ت من‬ ‫اس��ت‪ .‬در این نشس��ت هم با صبوری و اخالق‬ ‫نیک��و و حوصله‪ ،‬دقیق به س��خنان خبرنگاران‬ ‫گ��وش داد و مطالب آنها را یادداش��ت کرد که‬ ‫حق مطلب ادا شود‪.‬‬ ‫رئیس هی��ات عامل ایمیدرو ب��ه خبرنگاران‬ ‫توضیح داد‪ :‬چنانچه نمی‌توانم به هنگام پاسخگو‬ ‫باش��م‪ ،‬عذرخواهی می‌کنم و این امر را ناشی از‬ ‫کثرت جلسات و برنامه‌ها می‌دانم‪ .‬در عین حال‬ ‫از ش��ما بابت حضور در ف��رودگاه گرگان که در‬ ‫برنامه هفته گذشته از یکایک خبرنگاران تشکر‬ ‫کردید‪ ،‬قدردانی می‌کنم‪ .‬این حکم وظیفه است‬ ‫که شما رنج سفر را با مشکالت آن پذیرا شدید‬ ‫و میزبان باید از شما تشکر کند‪.‬‬ ‫معاون مالی و اقتصادی منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج‌فارس‪:‬‬ ‫سایت توسعه‪ ،‬آماده جذب سرمایه‌گذاران است‬ ‫مع��اون مالی و اقتصادی منطقه وی��ژه صنایع معدنی و‬ ‫فل��زی خلیج‌فارس گف��ت‪ :‬از زمان تاس��یس منطقه ویژه‬ ‫اقتصادی خلیج‌فارس‪ ،‬بیش از ‪ ۴‬میلیارد دالر س��رمایه به‬ ‫این منطقه جذب شده اس��ت‪ .‬شرکت‌های بزرگ فوالدی‬ ‫در این منطقه تاسیس شده‌اند و فعالیت می‌کنند‪.‬‬ ‫به گزارش روزگار معدن به نقل از روابط عمومی منطقه‬ ‫ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج‌فارس‪ ،‬عبدالعظیم نجیبی‬ ‫با بیان این مطلب در ادامه افزود‪ :‬بیشترین ظرفیت تولید‬ ‫آلومینیوم کش��ور به این منطقه اختصاص دارد‪ .‬همچنین‬ ‫درحال‌حاضر س��هم قاب��ل توجهی از محص��والت معدنی‬ ‫کشور به‌وسیله اس��کله این منطقه صادر می‌شود‪ .‬رونق و‬ ‫اس��تقبال از این منطقه موجب شده است سایت توسعه با‬ ‫هدف جذب سرمایه‌گذاران بیشتر‪ ،‬بنا شود‪.‬‬ ‫وی در ادامه گفت‪ :‬منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی‬ ‫و فلزی خلیج‌فارس از مزیت‌های بسیاری برخوردار است‪،‬‬ ‫ت��ا جایی که حتی در ش��رایط کنونی که اقتصاد کش��ور‬ ‫با مش��کالت فراوانی دس��ت و پنجه ن��رم می‌کند‪ ،‬تولید‬ ‫در ای��ن منطقه رونق دارد‪ .‬دسترس��ی به خطوط ریل راه‬ ‫آهن سراس��ری‪ ،‬همجواری با بندر شهید رجایی (به‌عنوان‬ ‫بزرگ‌ترین بندر کش��ور)‪ ،‬دسترسی آسان به منابع انرژی‬ ‫همچ��ون گاز‪ ،‬فراهم بودن زیرس��اخت‌های اولیه همچون‬ ‫آب‪ ،‬برق‪ ،‬جاده و‪ ،...‬مجاورت استان هرمزگان با استان‌های‬ ‫معدنی کشور و ش��رکت‌های بزرگی چون شرکت معدنی‬ ‫و صنعتی گل‌گه��ر را باید از مهم‌تری��ن ظرفیت‌های این‬ ‫منطقه دانست‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬نق��اط قوت یاد ش��ده از چنان اهمیتی‬ ‫برخوردارن��د که ش��رکت‌هایی همچون ف��والد هرمزگان‬ ‫و ف��والد کاوه جن��وب کیش ک��ه در این منطقه مس��تقر‬ ‫هس��تند‪ ،‬به دنبال اجرای طرح‌های توس��عه‌ای هس��تند‪.‬‬ ‫اجرای طرح‌های توسعه‌ای از سوی شرکت‌های مستقر در‬ ‫منطق��ه حکایت از رضایت آنها از منطق��ه ویژه اقتصادی‬ ‫خلیج‌فارس و زیرس��اخت ارائه ش��ده به آنها دارد‪ .‬معاون‬ ‫مال��ی و اقتصادی خلیج‌ف��ارس اظهار کرد‪ :‬س��اخت این‬ ‫منطق��ه نیز در س��ال‌های اخی��ر روند رو به توس��عه‌ای را‬ ‫پش��ت سر گذاشته است‪ .‬اکنون نیز امید می‌رود به زودی‬ ‫سرمایه‌گذاران بسیاری جذب این منطقه شوند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬رس��الت اصلی منطقه وی��ژه اقتصادی صنایع‬ ‫معدنی و فلزی خلیج‌ف��ارس‪ ،‬افزایش تولید و ایجاد رونق‬ ‫اقتصادی در کشور است‪ .‬توسعه زیرساخت‌ها در سال‌های‬ ‫گذشته‪ ،‬زمینه‌ساز رونق تولید در این منطقه است‪.‬‬ ‫نجیبی در پایان اعالم کرد‪ :‬تکمیل و بهبود زیرساخت‌ها‬ ‫و همچنین خدمت‌رسانی به شرکت‌های مستقر در منطقه‬ ‫همچنان ادامه دارد و نقش��ی اثرگذار در تحقق هدف یاد‬ ‫ش��ده خواهد داش��ت‪ .‬به‌عنوان نمونه در س��ال گذش��ته‪،‬‬ ‫نیروگاه س��یکل ترکیبی در این منطقه بهره‌برداری ش��د‪.‬‬ ‫س��ایت توس��عه نیز در مرحله تکمیل است و فعالیت‌های‬ ‫عمرانی در آن همچنان ادامه دارد‪ .‬تکمیل سایت توسعه‪،‬‬ ‫زمین��ه حضور صاحبان س��رمایه را به ای��ن منطقه فراهم‬ ‫می‌کند و رونق تولید را رقم می‌زند‪.‬‬
‫رئیس دانشکده مهندسی معدن دانشگاه صنعتی امیرکبیر‬ ‫از ایجاد مرکز نوآوری معدن و صنایع معدنی در دانش��کده‬ ‫مهندسی معدن و متالورژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر خبر‬ ‫داد و گفت‪ :‬این مرکز در مس��احتی افزون بر ‪ ۱۶۰‬مترمربع‬ ‫راه‌اندازی می‌ش��ود که قرار اس��ت بخش خصوصی ساخت‬ ‫این مرکز را بر عهده گیرد‪ .‬به گزارش ایس��نا‪ ،‬دکتر همایون‬ ‫کتیب��ه با بی��ان اینک��ه فارغ‌التحصیالن این دانش��کده در‬ ‫بسیاری از صنایع و معادن داخلی و خارجی مشغول به کار‬ ‫هس��تند‪ ،‬افزود‪ :‬همچنین فارغ‌التحصیالن این دانشکده به‬ ‫عنوان عضو هیات علمی در بسیاری از دانشگاه‌های داخلی‬ ‫راه‌اندازی مرکز نوآوری معدن و صنایع معدنی در دانشگاه امیرکبیر‬ ‫و خارجی مش��غول به تدریس و تحقیق هستند‪.‬وی اظهار‬ ‫کرد‪ :‬سطح علمی دانشجویان این دانشکده طوری است که‬ ‫بسیاری از دانشگاه‌های اروپایی‪ ،‬امریکایی و استرالیا خواهان‬ ‫فارغ‌التحصیالن ما هستند‪.‬‬ ‫رئیس دانش��کده مهندس��ی معدن و متالورژی دانشگاه‬ ‫صنعتی امیرکبیر خاطرنشان کرد‪ :‬این دانشکده با بخش‌های‬ ‫مختل��ف معدنی کش��ور ارتب��اط دارد‪ .‬فارغ‌التحصیالن این‬ ‫ِ‬ ‫مباحث مختلف‬ ‫عمران��ی مرتبط با‬ ‫دانش��کده در حوزه‌های‬ ‫ِ‬ ‫مهندس��ی زمین‪ ،‬سدس��ازی‪ ،‬اکتشاف و اس��تخراج نفت و‬ ‫راهسازی نیز مشغول به فعالیت هستند‪.‬دکتر کتیبه افزود‪:‬‬ ‫این دانش��کده با بس��یاری از ش��رکت‌های بخش خصوصی‬ ‫و دولت��ی ق��رارداد دارد و برنام��ه داریم که ای��ن فعالیت‌ها‬ ‫گسترش یابد‪ .‬وی با بیان اینکه گام‌های بلندی در دانشکده‬ ‫مهندس��ی معدن و متالورژی دانش��گاه صنعت��ی امیرکبیر‬ ‫برای توس��عه ارتباط صنعت و دانشگاه برداشته شده است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬در حاش��یه فضای فیزیکی دانشگاه با همکاری بخش‬ ‫خصوصی‪« ،‬کافه معدن» در حال راه‌اندازی است‪.‬‬ ‫این کافه پس از راه‌اندازی‪ ،‬بستری برای ارتباطات فعاالن‬ ‫در حوزه معدن خواهد ش��د‪ .‬رئیس دانش��کده مهندس��ی‬ ‫معدن و متالورژی دانش��گاه صنعت��ی امیرکبیر تاکید کرد‪:‬‬ ‫معدن‬ ‫همچنین قرار اس��ت در برج فناوری دانشگاه‪ ،‬شتاب‌دهنده‬ ‫معدنی ایجاد کنیم که در این شتاب‌دهنده‪ ،‬ایده‌های مطرح‬ ‫شده در مرکز نوآوری دانشکده بررسی می‌شوند و درصورت‬ ‫به نتیجه رس��یدن ایده‌ها‪ ،‬ش��رکت‌های دانش‌بنیان ایجاد‬ ‫خواهند ش��د‪ .‬دکت��ر کتیبه تصریح ک��رد‪ :‬در کافه معدن و‬ ‫مرکز نوآوری دانشکده محدودیت پذیرش نداریم‪ ،‬به نحوی‬ ‫که پذیرش در این مراکز ویژه دانشجویان دانشگاه صنعتی‬ ‫امیرکبیر نیس��ت بلکه اگر فردی ایده‌ای داشته باشد و ایده‬ ‫وی پس از ارزیابی‌ها تصویب ش��ود‪ ،‬می‌تواند در این مراکز‬ ‫فعالیت کند‪.‬‬ ‫چهار‌شنبه‬ ‫‪ 2‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 21‬ذی‌القعده ‪ 1440‬‬ ‫‪ 24‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره ‪211‬‬ ‫یادداشت‬ ‫همراهی معدن‬ ‫با محیط‌زیست‬ ‫در بررسی نقش دولت در اکتشاف مواد معدنی مطرح شد‪:‬‬ ‫‹ ‹در حوزه اکتشاف قوی عمل‌نکرده‌ایم‬ ‫س��ید مهدی طی��ب‌زاده‪،‬‬ ‫رئی��س ات��اق بازرگان��ی‬ ‫کرم��ان با اش��اره به اینکه‬ ‫هن��وز نتوانس��ته‌ایم از‬ ‫ظرفیت‌های معدنی کشور‬ ‫درست اس��تفاده کنیم‪ ،‬به‬ ‫روزگار مع��دن گف��ت‪ :‬ب��ه لح��اظ اکتش��افات‬ ‫سیس��تماتیک در عم��ق و س��طح در ح��دود‬ ‫‪۱۰‬درص��د پی��ش رفته‌ای��م که نش��ان می‌دهد‬ ‫نتوانس��ته‌ایم در حوزه اکتشاف قوی عمل کنیم‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که اکتش��اف‪ ،‬حلقه نخست‬ ‫توسعه بخش معدن است‪.‬‬ ‫طی��ب‌زاده با اش��اره ب��ه روش‌ه��ای قدیمی‬ ‫اکتشافی در کشور اظهار کرد‪ :‬وقتی به روش‌های‬ ‫اکتش��اف ن��گاه می‌کنیم می‌بینیم ک��ه به دلیل‬ ‫تحریم‌ها نتوانس��ته‌ایم از روش‌ه��ای مدرن بهره‬ ‫ببری��م‪ .‬همان‌طور که می‌دانید یک��ی از راه‌های‬ ‫متولی اکتشاف بودجه ندارد‬ ‫عکس‪ :‬آیدا فریدی‬ ‫منیر حضوری‪:‬‬ ‫کارشناس��ان ب��اور دارند که مرحله اکتش��اف‬ ‫پر ریس��ک اس��ت و بخش خصوص��ی نمی‌تواند‬ ‫ب��ه آن ورود کند‪ .‬از ای��ن رو دولت باید هزینه و‬ ‫برای رش��د معادن کش��ور ورود کند‪ .‬دراین‌بین‬ ‫دولت باید به مجموعه‌های مختلف مثل سازمان‬ ‫زمین‌شناس��ی که متولی این امر هستند بودجه‬ ‫پرداخت کرده و از آنها حمایت کند‪.‬‬ ‫افراد بسیاری که در حوزه معدن کار می‌کنند به‬ ‫لزوم اکتشافات عمقی باور دارند اما همان‌طور که‬ ‫می‌دانیم این مهم نیازمند هزینه‌های زیاد است‪.‬‬ ‫دراین‌بین مطرح می‌شود اگر بتوانیم صادرکننده‬ ‫باشیم و دستگاه حفاری و ماشین‌آالت موردنیاز‬ ‫را وارد کنیم می‌توانیم بخش اکتش��اف را توسعه‬ ‫دهیم و در شناسایی ذخایر عمیق ورود کنیم‪ .‬در‬ ‫این روند به تکنیک و فناوری‌هایی نیاز داریم که‬ ‫بتوانیم درست پیش برویم‪.‬‬ ‫چن��دی پیش خ��داداد غریب‌پور در نشس��ت‬ ‫هم‌اندیشی با نمایندگان دولت و بخش خصوصی‬ ‫گفت‪ :‬ازآنجایی‌که اکتشاف‪ ،‬حلقه نخست توسعه‬ ‫بخش معدن است‪ ،‬ایمیدرو آمادگی خود را برای‬ ‫انج��ام مطالعات زمین‌شناس��ی در اس��تان‌های‬ ‫مختلف اعالم می‌کند‪ .‬سازمان یادشده‪ ،‬عهده‌دار‬ ‫عملیات اکتشاف عمقی است چراکه اعتقاد داریم‬ ‫ریسک اکتشاف برای بخش خصوصی باالست‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬ما بخ��ش خصوصی قدرتمندی‬ ‫داری��م که می‌تواند در معادن‪ ،‬س��رمایه‌گذاری و‬ ‫حتی در مرحله اکتش��اف تفصیلی ورود کند‪ .‬از‬ ‫آنجایی‌که تعداد پروژه‌های اکتش��افی عمقی در‬ ‫کشور کم اس��ت‪ ،‬انتظار داریم که دولت وظایف‬ ‫حاکمیت��ی خ��ود ازجمل��ه تولی��د اطالعات‌پایه‬ ‫زیس��ت‌محیطی برای کاهش ریسک ورود بخش‬ ‫خصوصی و کمک به کاهش ریسک نقاط تاریک‬ ‫و مبهم بخ��ش خصوصی را جزو اولویت‌ها بداند‪.‬‬ ‫روزگار مع��دن درب��اره اهمیت نق��ش دولت در‬ ‫اکتش��اف با کارشناس��ان معدنی گفت‌وگو کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫حسن حسینقلی‬ ‫نایب رئیس صنایع معدنی اتاق‬ ‫بازرگانی ایران‬ ‫سیدمهدی طیب‌زاده‪ :‬به لحاظ اکتشافات سیستماتیک در عمق‬ ‫و سطح در حدود ‪۱۰‬درصد پیش رفته‌ایم که نشان می‌دهد‬ ‫نتوانسته‌ایم در حوزه اکتشاف قوی عمل کنیم‪ .‬این در حالی‬ ‫است که اکتشاف‪ ،‬حلقه نخست توسعه بخش معدن است‬ ‫پیش��رفت اکتشاف‪ ،‬اس��تفاده از روش‌های نوین‬ ‫است‪ .‬ما در سال‌های اخیر‪ ،‬اکتشاف سیستمیک‬ ‫ی انجام‬ ‫و مدرن برای توسعه ظرفیت‌های اکتشاف ‌‬ ‫نداده‌ایم که باعث شده است در همین سطح ‪۱۰‬‬ ‫درصدی کار کنیم‪ .‬هرچند ممکن اس��ت معادنی‬ ‫کش��ف کرده باش��یم اما استخراج‌شان اقتصادی‬ ‫نبوده است‪.‬‬ ‫رئیس اتاق بازرگان��ی کرمان گفت‪ :‬بنابراین تا‬ ‫زمانی که حاکمیت تصمیم نگیرد کار اکتشاف را‬ ‫به‌صورت وس��یع انجام دهد و فناوری جدید وارد‬ ‫کش��ور شود‪ ،‬اکتش��اف در حد همین ‪ ۱۰‬درصد‬ ‫است که می‌بینیم‪.‬‬ ‫رئیس اتاق بازرگانی کرمان در ادامه با اش��اره‬ ‫به اینکه اکتش��اف‪ ،‬زمان‌ب��ر‪ ،‬هزینه‌بر و همراه با‬ ‫ریسک اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬بیشتر اکتشاف کشور‬ ‫بر عهده سازمان زمین‌شناسی است و به عبارتی‬ ‫متولی بخش اکتش��اف کشور س��ازمان یادشده‬ ‫است اما متاس��فانه این س��ازمان در هزینه‌های‬ ‫جاری و روزمره‌اش مانده و نمی‌تواند اکتشاف را‬ ‫به‌طور کامل انجام دهد‪.‬‬ ‫ضعف تامین بودجه برای این سازمان از سوی‬ ‫دولت باعث شده است بخش معدن در اکتشاف‪،‬‬ ‫استخراج و فرآوری عقب بماند و معدن نتواند در‬ ‫ایجاد ارزش‌افزوده نقش ایفا کند‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه در همه جای جهان اکتش��اف‬ ‫جز وظایف حاکمیتی اس��ت‪ ،‬اظه��ار کرد‪ :‬چون‬ ‫اکتش��اف همراه با ریسک است بخش خصوصی‬ ‫نمی‌توان��د این مهم را انجام ده��د‪ .‬بنابراین یک‬ ‫س��ازمان حاکمیتی باید اکتشاف را انجام دهد تا‬ ‫معادن شناسایی و فعال شوند‪.‬‬ ‫طی��ب‌زاده ب��ا تاکید ب��ر اینکه مع��دن پروژه‬ ‫پر‌ریسک و پرهزینه‌ای است‪ ،‬گفت‪ :‬برای اکتشاف‬ ‫مع��دن ‪ ۳‬مرحله وجود دارد که ش��امل موافقت‬ ‫و ارائه پروانه اکتش��اف‪ ،‬گواهی کش��ف و پروانه‬ ‫بهره‌برداری اس��ت‪ .‬درخواس��ت پروانه اکتشاف‪،‬‬ ‫مرحله نخس��ت اس��ت که در آن اجازه اکتشاف‬ ‫داده می‌شود‪.‬‬ ‫بر اس��اس گواهی کش��ف کار اکتش��اف تایید‬ ‫می‌ش��ود و بر اس��اس آن و حجم ذخیره برآورد‬ ‫ش��ده پروان��ه بهره‌ب��رداری داده می‌ش��ود‪ .‬این‬ ‫فرآیند ده به یک اس��ت یعنی بین ده درخواست‬ ‫اکتشاف ممکن اس��ت با یک درخواست موافقت‬ ‫ش��ده س��پس به راه‌اندازی یک مع��دن منتهی‬ ‫شود‪.‬‬ ‫او به‌عن��وان راه��کار مط��رح ک��رد‪ :‬س��ازمان‬ ‫زمین‌شناسی متولی اکتشاف کشور است اما این‬ ‫س��ازمان مشکل بودجه دارد و مجهز به اعتبارات‬ ‫نش��ده اس��ت‪ .‬دولت باید باور کند که س��ازمان‬ ‫زمین‌شناس��ی متولی اکتش��اف اس��ت و به آن‬ ‫تجهیزات و امکانات یارانه‌ای اعطا کند‪.‬‬ ‫‹ ‹اکتش�اف نیازمن�د بازآم�وزی و‬ ‫سرمایه‌گذاری در زمینه نیروی کار‬ ‫محمدعل��ی رحیمی‌پ��ور‬ ‫انارکی‪ ،‬مش��اور مدیرعامل‬ ‫سنگ‌آهن مرکزی ایران با‬ ‫بیان اینک��ه دولت باید در‬ ‫حوزه اکتش��اف ورود کند‪،‬‬ ‫ب��ه روزگار مع��دن گفت‪:‬‬ ‫ازآنجایی‌که ریسک اکتشاف و معدن در کشور ما‬ ‫زیاد اس��ت دولت باید روی آن دست بگذارد‪ .‬به‬ ‫خاط��ر دارم که س��ال ‪ ۱۳۴۱‬تا ‪ ۱۳۵۰‬ش��رکت‬ ‫روس��یه‌ای ایران مرکزی روی آهن اکتشاف کرد‬ ‫س��پس هیچ اکتش��افی در این حوزه انجام نشد‪.‬‬ ‫این مس��ئله نش��ان می‌دهد اکتشاف برای بخش‬ ‫خصوصی به صرفه نیست و دولت باید به آن ورود‬ ‫کند‪.‬‬ ‫رحیمی‌پور انارکی درباره نقش بخش خصوصی‬ ‫نیز اظهار کرد‪ :‬با نرخ و هزینه‌ها در شرایط فعلی‪،‬‬ ‫حفاری عمیق ‪ ۲‬هزار متری خیلی گران اس��ت‪.‬‬ ‫فعالی��ت معدن��ی در بس��یاری از مناطق جواب‬ ‫نمی‌ده��د و برای بخش خصوصی فقط هزینه به‬ ‫همراه می‌آورد‪.‬‬ ‫در برخ��ی‌جاه��ا ه��م اگر بخ��ش خصوصی‬ ‫بخواه��د کار کند در توان مال��ی‌اش نمی‌گنجد‪.‬‬ ‫بنابراین به دلیل سرمایه‌گذاری و هزینه‌های باال‬ ‫دولت بای��د به کمک بخش خصوصی بیاید‪ .‬پس‬ ‫از اینکه دولت وارد حوزه اکتشاف شد‪ ،‬الزم است‬ ‫مش��ارکت بخ��ش خصوصی را به همراه داش��ته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫معاون پیش��ین بهره‌برداری شرکت سنگ‌آهن‬ ‫با اش��اره ب��ه نقاط ضع��ف اکتش��اف در ایران و‬ ‫مقایس��ه آن با کش��ورهای خارج��ی اظهار کرد‪:‬‬ ‫به‌ط��ور مث��ال معدنی ب��ود که ش��رکت داخلی‬ ‫ن��رخ ‪ ۸۰۰‬میلی��ون تومانی و ش��رکت خارجی‬ ‫ن��رخ ‪ ۸‬میلیارد تومانی برای اکتش��اف آن اعالم‬ ‫ک��رد‪ .‬ای��ن موضوع نش��ان می‌دهد که ش��رکت‬ ‫داخل��ی کار را ج��دی نگرفت��ه ی��ا امکاناتش را‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫در مقاب��ل‪ ،‬ش��رکت خارج��ی ک��ه می‌خواهد‬ ‫ای��ن کار را انجام دهد ب��ا تضمین اعالم آمادگی‬ ‫می‌کن��د‪ .‬آنها مطرح می‌کنن��د با عمق ‪ ۲۰۰‬متر‬ ‫به آهن می‌رس��ند و اگر این اتف��اق نیفتاد پولی‬ ‫هم دریاف��ت نمی‌کنن��د‪ .‬این موضوع نش��ان از‬ ‫اهمی��ت ضمان��ت و جدی ب��ودن در کارش��ان‬ ‫است‪.‬‬ ‫رحیمی‌پور انارکی درباره این پرس��ش که چرا‬ ‫ضعف داریم‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در ایران کار اکتش��افی‬ ‫در عمق درست انجام‌نشده است‪ .‬ما هیچ‌وقت به‬ ‫جواب نرس��یده‌ایم چون دانش و فناوری نداریم‪.‬‬ ‫بنابراین نیاز به بازآموزی و س��رمایه‌گذاری روی‬ ‫نیرو و کار اکتش��افی اس��ت‪ .‬در این زمینه الزم‬ ‫است از نیروی کار خارجی کمک بگیریم‪.‬‬ ‫مواد معدنی بسیاری در معرض نابودی هستند‬ ‫معادن کوچک‪ ،‬توانایی پرداخت هزینه خدمات مشاوره‌ای را ندارند‬ ‫عضو هیات علمی دانشکده مهندسی معدن دانشگاه تهران‪،‬‬ ‫هدررفت ماده معدنی در معادن کوچک و متوسط را مربوط به‬ ‫مشکالت ماشین‌آالت‪ ،‬آموزش کارگران و ضعف حوزه فنی و‬ ‫مهندسی دانست و گفت‪ :‬از لحاظ نوع ماده معدنی‪ ،‬بیشترین‬ ‫م��واد معدنی در مع��ادن کوچک‌مقیاس اس��ت‪ .‬دولت باید با‬ ‫رویکرد حفظ منابع و ذخایر ملی و افزایش اش��تغال برای این‬ ‫موضوع چاره‌اندیشی کند‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایلنا‪ ،‬محمدمه��دی میرعابدی‪ ،‬ب��ا بیان اینکه‬ ‫درصد زیاد معادن کش��ور را معادن کوچک‌مقیاس تش��کیل‬ ‫می‌دهند‪ ،‬گفت‪ :‬ماده معدنی غیرفلزی مانند سنگ ساختمان‪،‬‬ ‫ش��ن و ماسه که ظرفیت زیادی در زمینه عمرانی و صادراتی‬ ‫دارند‪ ،‬در معادن کوچک و متوسط یافت می‌شوند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬معادن کوچک و متوس��ط س��هم زیادی در‬ ‫اش��تغالزایی دارن��د و با س��رمایه‌گذاری کم می‌ت��وان آنها را‬ ‫راه‌اندازی کرد‪ .‬قابلیت مکانیزاس��یون و اتوماسیون در معادن‬ ‫کوچک و متوس��ط کم اس��ت؛ بنابراین نیروی کار بیش��تری‬ ‫را می‌طلبد‪ .‬س��هم زیادی از معادن کش��ور متعلق به معادن‬ ‫کوچک و متوسط اس��ت؛ بنابراین حوزه یادشده می‌تواند در‬ ‫اشتغالزایی نقش موثری داشته باشد‪.‬‬ ‫وی درب��اره نق��ش مطالع��ات ب��ازار نس��بت ب��ه مع��دن‬ ‫کوچک‌مقی��اس گف��ت‪ :‬بازاریابی و فروش راحت‌ت��ر از دیگر‬ ‫مزایای معادن کوچک و متوسط است‪ .‬معادن کوچک‌مقیاس‬ ‫نی��از کمتری به س��رمایه‌گذاری دارن��د؛ بنابراین ورود بخش‬ ‫خصوصی به این حوزه آس��ان‌تر خواهد بود و متعاقب آن‪ ،‬این‬ ‫معادن انعطاف‌پذیری بهتری در حوزه اجرا دارند‪.‬‬ ‫میرعابدی یکی از مشکالت اساسی معادن کوچک و متوسط‬ ‫را بهره‌وری دانست و اظهار کرد‪ :‬معادن کوچک و متوسط به‬ ‫دلیل مقیاس کم‪ ،‬نس��بت به معادن بزرگ‪ ،‬س��نتی‌تر فعالیت‬ ‫می‌کنند‪ .‬اگر معادن به طور درست و علمی مورد بهره‌برداری‬ ‫قرار نگیرند‪ ،‬بخش عمده‌ای از ذخایر معدنی کشور را از دست‬ ‫می‌دهیم‪ .‬اگر این مقدار را در تعداد معادن کشور ضرب کنیم‬ ‫مش��اهده خواهیم کرد که مقدار قابل توجهی مواد معدنی در‬ ‫معرض از بین رفتن هستند‪ ،‬در حالی که استخراج در معادن‬ ‫بزرگ با طراحی و برنامه‌ریزی‌های بسیار دقیق‌تر و بهتر انجام‬ ‫می‌ش��ود و امکان باقی ماندن م��اده معدنی در زمین کاهش‬ ‫می‌یابد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه مواد معدنی تجدیدناپذیر هس��تند‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫مواد معدنی به ‪۲‬ش��کل از بین می‌روند‪ .‬ابتدا اینکه در هنگام‬ ‫اس��تخراج‪ ،‬مقداری از آن در زمین باقی بماند؛ در این شرایط‬ ‫به دلیل مس��ائل ایمنی‪ ،‬امکان بازگشت و استخراج دوباره آن‬ ‫وجود نخواهد داش��ت‪ .‬دومین مورد از بین رفتن ماده معدنی‬ ‫هنگام استخراج است‪ .‬به عنوان مثال اگر سنگ ساختمانی به‬ ‫درس��تی استخراج نشود‪ ،‬خرد خواهد شد و امکان بازیابی آن‬ ‫وجود نخواهد داشت و این ماده دورریز می‌شود‪.‬‬ ‫این استاد دانشگاه‪ ،‬هدررفت ماده معدنی در معادن کوچک‬ ‫و متوسط را مربوط به مشکالت ماشین‌آالت‪ ،‬آموزش کارگران‬ ‫و ضعف حوزه فنی و مهندس��ی دانست و افزود‪ :‬از لحاظ نوع‬ ‫ماده معدنی‪ ،‬بیشترین مواد معدنی در معادن کوچک‌مقیاس‬ ‫اس��ت‪ .‬بنابراین باید اطالعات و دان��ش در این معادن به روز‬ ‫رسانی ش��وند و دولت برای بهبود دستگاه و ماشین‌آالت آنها‬ ‫کمک کند‪.‬‬ ‫میرعاب��دی ادام��ه داد‪ :‬هزین��ه خدمات مش��اوره‌ای برای‬ ‫معدن��کاران زیاد اس��ت و معادن کوچک‌ت��ر توانایی پرداخت‬ ‫آن را ندارن��د‪ .‬دول��ت باید ب��ا رویکرد حفظ مناب��ع و ذخایر‬ ‫مل��ی و افزای��ش اش��تغال برای ای��ن موضوع چاره‌اندیش��ی‬ ‫کند‪.‬‬ ‫عضو هیات علمی دانشکده مهندسی معدن دانشگاه تهران‪،‬‬ ‫یک��ی از دغدغه‌های معادن کوچک و متوس��ط را بازاریابی و‬ ‫فروش دانس��ت و گف��ت‪ :‬برگزاری نمایش��گاه‌ها و همایش‌ها‬ ‫مانند همایش رونق تولید با احیا‪ ،‬فعال‌سازی و توسعه معادن‬ ‫کوچک‌مقیاس یا پنل‌های تخصصی می‌تواند موثر باش��د‪ .‬در‬ ‫واق��ع هر چه بتوان��د مخاطبانی را از بخ��ش دولتی و فعاالن‬ ‫حوزه و بخ��ش خصوصی جذب کند‪ ،‬کمک بزرگی به معادن‬ ‫کوچک است‪.‬‬ ‫در بین معادن‪ ،‬روبازها بیشتر با محیط‌زیست در‬ ‫ارتباط هستند‪ .‬بیشتر در این معادن شاهد هستیم‬ ‫که گودال بزرگی حفر شده تا پایین بروند‪ .‬در این‬ ‫صورت وقتی س��یل از راه برس��د‪ ،‬آب در گودال‌ها‬ ‫جمع می‌شود‪ .‬بنابراین می‌بینیم که گاهی معادن‬ ‫در مقابل س��یل قرار می‌گیرن��د و به جلوگیری از‬ ‫تخری��ب منطقه و محیط‌زیس��ت کمک می‌کنند‪.‬‬ ‫کل پروانه‌های صادر ش��ده بخش معدن ‪ ۷‬درصد‪،‬‬ ‫پروانه بهره‌برداری‪ ۳‬درصد و بخش استخراج کمتر‬ ‫از یک‌درصد اس��ت‪ .‬به این ترتیب محیط‌زیست و‬ ‫معدن با هم همراه هس��تند و می‌توان گفت تاثیر‬ ‫تخریبی معدن بر محیط‌زیست‪ ،‬کمتر از یک درصد‬ ‫است‪ .‬معدنکاران باید سعی کنند این مهم را حفظ‬ ‫کنند و با محیط‌زیس��ت تعامل کنند‪ .‬این مسئله‬ ‫در اروپا خیلی مشهود است‪ .‬آنجا سرشار از درخت‬ ‫و فضای س��بز است و شاهد هس��تیم که معدن و‬ ‫محیط‌زیس��ت با ه��م تعامل دوس��تانه‌ای دارند؛‬ ‫بنابراین ما هم باید در همین زمینه حرکت کنیم‪.‬‬ ‫خوشبختانه در کشور ما کمیسیون مشترکی بین‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت و محیط‌زیس��ت‬ ‫ش��کل گرفته که در جهت تعامل محیط‌زیس��ت و‬ ‫مع��دن فعالیت می‌کن��د‪ .‬در این بین اگر تعامل با‬ ‫محیط‌زیست را بیشتر کنیم‪ ،‬درک و فهم مشترکی‬ ‫از این دو موضوع پیدا می‌کنیم و می‌توانیم اقدامات‬ ‫کارسازی انجام دهیم‪ .‬در این بین تمام کسانی که‬ ‫در حوزه معدن و محیط‌زیس��ت فعال هس��تند را‬ ‫باید فراخواند و از آنها هم نظرسنجی کرد‪ .‬کسانی‬ ‫که در مجلس ش��ورای اس�لامی یا نهادهای دیگر‬ ‫حض��ور دارند نمی‌توانند ب��ه تنهایی برای معدن و‬ ‫محیط‌زیست تصمیم بگیرند بلکه باید از بازیگران‬ ‫دیگر هم در این عرصه بهره ببرند‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫معاون سیمای رسانه ملی در بازدید‬ ‫از نمایشگاه رونق تولید عنوان کرد‬ ‫نیازهای صنعت مس‬ ‫در حوزه بومی‌سازی‬ ‫مع��اون س��یمای رس��انه ملی پ��س از حضور در‬ ‫غرفه ش��رکت مس در جریان آخرین دستاوردهای‬ ‫ش��رکت م��س در ح��وزه بومی‌س��ازی و همچنین‬ ‫مهم‌ترین موانع پیش‌روی شرکت مس در استفاده از‬ ‫فرصت‌های داخل قرار گرفت‪ .‬به گزارش مس‌پرس‪،‬‬ ‫مرتضی میرباقری در زمینه اقدامات شرکت مس در‬ ‫حوزه بومی‌سازی‪ ،‬خواستار پیشنهادات شرکت‌های‬ ‫بزرگ از جمله شرکت مس به صدا و سیما در زمینه‬ ‫اطالع‌رس��انی و اعالم نیازهای شرکت مس در حوزه‬ ‫نیازهای بومی‌س��ازی ش��د‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬اقدامات‬ ‫ش��رکت مس و همچین نیازهای شرکت‌های بزرگ‬ ‫باید به طور مداوم اطالع‌رس��انی شوند تا سازندگان‬ ‫داخلی در جریان نیازهای شرکت‌ها قرار گیرند‪.‬‬ ‫افزایش ‪ 4‬درصدی‬ ‫تولید کنسانتره‬ ‫تولید کنس��انتره س��نگ آهن شرکت های بزرگ‬ ‫کشور در ‪ 3‬ماه نخست امسال‪ 4 ،‬درصد رشد یافت‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایمیدرو‪ ،‬تولیدکنندگان بزرگ س��نگ‬ ‫آهن کشور از ابتدای فروردین تا پایان خرداد امسال‪،‬‬ ‫‪ 12‬میلیون و ‪ 207‬هزار و ‪ 443‬تن کنسانتره سنگ‬ ‫آهن تولید کردند‪ .‬میزان تولید مدت مش��ابه س��ال‬ ‫گذش��ته‪ 11 ،‬میلیون و ‪ 748‬هزار و ‪ 306‬تن بود‪ .‬از‬ ‫این میزان‪ ،‬شرکت های گل گهر‪ 4 ،‬میلیون و ‪238‬‬ ‫ه��زار و ‪ 596‬تن‪ ،‬چادرملو‪ 2 ،‬میلیون و ‪ 621‬هزار و‬ ‫‪ 347‬تن‪ ،‬توس��عه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه‬ ‫(میدکو) یک میلیون و ‪ 393‬هزار و ‪ 135‬تن‪ ،‬سنگ‬ ‫آه��ن مرکزی یک میلیون و ‪ 247‬هزار و ‪ 5‬تن‪ ،‬گهر‬ ‫زمی��ن یک میلی��ون و ‪ 147‬ه��زار و ‪ 477‬تن‪ ،‬اپال‬ ‫پارس��یان س��نگان ‪ 754‬هزار و ‪ 635‬تن‪ ،‬صنعتی و‬ ‫معدن��ی توس��عه ملی ‪ 509‬ه��زار و ‪ 65‬تن‪ ،‬صبا نور‬ ‫‪ 172‬ه��زار و ‪ 935‬تن و جالل‌آباد ‪ 123‬هزار و ‪248‬‬ ‫تن کنسانتره سنگ آهن تولید کردند‪.‬‬
‫برای نخستین‌بار در کشور‬ ‫صنایع‌معدنی غیرفلزی‬ ‫چهار‌شنبه‬ ‫‪ 2‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 21‬ذی‌القعده ‪ 1440‬‬ ‫‪ 24‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره ‪211‬‬ ‫روی‌خط‌خبر‬ ‫ورود بخش نخست‬ ‫ماشین‌آالت خط تولید‬ ‫سیمان سفید ازنا به‬ ‫محل ساخت‬ ‫رئیس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت لرستان از‬ ‫ورود بخش نخست ماش��ین‌آالت خارجی خط تولید‬ ‫سیمان سفید ازنا به محل این کارخانه خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش ش��اتا‪ ،‬محمدرضا صفی‌خانی در بازدید از‬ ‫طرح س��یمان سفید ازنا در جمع خبرنگاران بیان کرد‪:‬‬ ‫بخش نخست ماش��ین‌آالت خط تولید سیمان سفید‬ ‫ازن��ا به ارزش ‪ ۳۴‬میلیون ی��وآن معادل ‪۵‬میلیون دالر‬ ‫و وزن ‪۵۳۰‬تن وارد محل ساخت این کارخانه شد‪.‬‬ ‫وی در ادامه با اشاره به زمان ورود تجهیزات سیمان‬ ‫ازنا خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬با اقدامات انجام ش��ده و همت‬ ‫س��رمایه‌گذار حداکثر در ‪ ۳‬ماه آینده بخش دوم و سوم‬ ‫تجهیزات خارجی این ش��رکت به وزن کلی ‪ ۳‬هزار تن‬ ‫نیز از گمرک ترخیص شده و وارد محل سایت خواهند‬ ‫شد‪.‬‬ ‫رئیس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت لرس��تان‬ ‫عنوان کرد‪ :‬ب��ه بیان دیگر تا ‪ ۳‬ماه آینده کل تجهیزات‬ ‫س��اخت خارجی این کارخانه وارد ش��ده و زمینه برای‬ ‫نصب آنها مهیا می‌ش��ود‪ .‬صفی‌خانی در بخش دیگری‬ ‫از س��خنانش ادام��ه داد‪ :‬حجم س��رمایه‌گذاری کلی‬ ‫طرح س��یمان س��فید ازنا حدود ‪ ۲۵۰‬میلیارد تومان‬ ‫بوده و تاکنون دارای پیش��رفت بی��ش از ‪۳۲‬درصدی‬ ‫فیزیک��ی و ‪ ۵۰‬درص��دی ریال��ی اس��ت‪ .‬وی در ادامه‬ ‫عنوان کرد‪ :‬عملیات اجرایی سیمان سفید ازنا شهریور‬ ‫س��ال گذش��ته با حضور وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫آغاز ش��ده و پس از گش��ایش اعتبار اس��نادی شاهد‬ ‫اجرای��ی ش��دن آن در زمینی به مس��احت ‪ ۵۰‬هکتار‬ ‫هس��تیم‪ .‬رئیس س��ازمان صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫لرستان با اش��اره به اینکه قرارداد س��اخت تجهیزات‬ ‫داخلی س��یمان سفید ازنا نیز منعقد شده است‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫تجهی��زات داخلی ای��ن واحد در حال س��اخت بوده و‬ ‫عملیات س��اختمانی آن نیز با سرعت مناسبی در حال‬ ‫انجام است و امیداریم در موعد مقرر شاهد تکمیل این‬ ‫طرح بسیار مهم باشیم‪.‬‬ ‫استفاده حداکثری‬ ‫از توان سیمان بجنورد‬ ‫همزم��ان ب��ا بازدید ریاس��ت جمهوری از اس��تان‬ ‫خراس��ان شمالی‪ ،‬محمد رضوانی‌فر‪ ،‬مدیرعامل شستا‬ ‫از کارخان��ه س��یمان بجنورد بازدید ک��رد و در جریان‬ ‫فرآیند کاری آن واحد تولیدی قرار گرفت‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی هلدینگ س��یمان فارس و‬ ‫خوزستان‪ ،‬در جریان این سفر مدیرعامل شستا عالوه‬ ‫ب��ر بازدید از کارخانه‪ ،‬در نشس��تی با حض��ور مدیران‬ ‫ارش��د سیمان بجنورد نیز شرکت کرد‪ .‬کمال صدیقی‪،‬‬ ‫مدیرعامل س��یمان بجنورد در این نشس��ت عملکرد‬ ‫‪۳‬ماه نخس��ت س��ال ‪ ۹۸‬در مقایس��ه با برنامه بودجه و‬ ‫دوره مشابه س��ال قبل را ارائه کرد‪ .‬مدیرعامل سیمان‬ ‫بجنورد با اش��اره به اس��تفاده حداکثری از توان داخل‬ ‫گفت‪ :‬بدون اس��تفاده از خدمات برون‌سپاری‪ ،‬اهداف‬ ‫تعیین شده در ‪ ۳‬ماه نخست سال جاری محقق شده و‬ ‫در این مدت ‪ ۳۵۸.۵۶۷‬تن معادل ‪ ۴۵۵.۶۱۰‬میلیون‬ ‫ریال به مش��تریان داخلی و صادرات‪ ،‬س��یمان تحویل‬ ‫ش��ده که از نظر مقداری ‪۲۴‬درصد نسبت به سال قبل‬ ‫و ‪۳۱‬درصد نسبت به بودجه رشد داشته و از نظر ریالی‬ ‫‪۵۶‬درصد نس��بت به سال گذشته و ‪۱۶‬درصد نسبت به‬ ‫بودجه افزایش داشته است‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل شس��تا محدودیت تخصی��ص منابع و‬ ‫درآمدهای عمران��ی با توجه ب��ه تحریم‌های ظالمانه‬ ‫را ی��ادآور ش��د و گفت‪ :‬این موضع باعث پیش��رو بودن‬ ‫صنعت س��یمان در ش��رایط س��خت خواهد ش��د که‬ ‫سیمان بجنورد نیز از این امر مستثنا نخواهد بود‪ .‬یکی‬ ‫از راهکارهای عبور از شرایط کنونی‪ ،‬کنترل و مدیریت‬ ‫هزینه‌ها و تبدیل دارایی‌های غیرمولد به مولد است‪.‬‬ ‫رضوانی‌فر با اش��اره به اینکه سیمان بجنورد ازجمله‬ ‫ش��رکت‌هایی اس��ت که در راس��تای ماموریت اصلی‬ ‫خود اداره ش��ده و گام‌های مثبتی را برداش��ته اس��ت‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬فرآین��د مدیریت و مس��ئولیت‪ ،‬باید به‌گونه‌ای‬ ‫برنامه‌ریزی و اجرایی ش��ود که مدیران ارش��د بتوانند‬ ‫مس��ائل گذش��ته را پیگیری و حل و فصل کنند‪ .‬عالوه‬ ‫ب��ر این فعالیت‌ها و برنامه‌های جاری و تامین ملزومات‬ ‫را انجام دهند و برای توس��عه صنعت‪ ،‬ظرفیت‌س��ازی‬ ‫کنن��د‪ .‬وی جابه‌جای��ی دفتره��ا به منظ��ور کمک به‬ ‫توس��عه صنعت‪ ،‬بومی‌گزینی با هدف توسعه استان‌ها‪،‬‬ ‫هم‌افزایی در نقطه بهینه ش��رکت‌ها را نیز مورد تاکید‬ ‫قرار داد‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل شس��تا‪ ،‬با بررس��ی وضعی��ت صادرات‬ ‫ش��رکت س��یمان بجنورد‪ ،‬تدوین برنامه ص��ادرات و‬ ‫اعمال آن در اهداف و برنامه‌های س��االنه ش��رکت را از‬ ‫راهکارهای تاثیر‌گذار در این بخش توصیف کرد‪.‬‬ ‫طرح مدیریت پسماند حفاری به روش بیولوژیک اجرا شد‬ ‫برای نخس��تین‌بار در کش��ور طرح مدیریت پسماند حفاری به‬ ‫روش بیولوژیک در ش��رکت ملی مناطق نفتخیز جنوب با موفقیت‬ ‫اجرا شد‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬صفرعلی رئیسی‪ ،‬معاون حفاری و مدیر‬ ‫امور فنی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب با بیان این خبر اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬این طرح که در راس��تای حفظ و صیان��ت از منابع طبیعی و‬ ‫محیط‌زیس��ت به‌طور آزمایشی در حفاری یکی از چاه‌های میدان‬ ‫نفت‌سفید و در منطقه حفاظت‌شده زیستی به اجرا درآمده‪ ،‬نتیجه‬ ‫موفقیت‌آمیزی داشته است‪ .‬وی افزود‪ :‬اجرای این طرح در کاهش‬ ‫آلودگی‌های ناش��ی از پس��ماند حفاری و صرفه حاصل از بازیافت‬ ‫خاک‪ ،‬آب و مواد مورد اس��تفاده در حفاری به‌طور چش��مگیر موثر‬ ‫بوده و می‌توان این روش را در حفاری‌های آینده به‌ویژه در س��ایر‬ ‫مناطق حفاظت ش��ده مورد استفاده قرار داد‪ .‬رئیسی تصریح کرد‪:‬‬ ‫پسماندهای حفاری بیش��تر حاصل فعالیت‌های عملیات حفاری‬ ‫ش��امل سیاالت حفاری مازاد بعد از اس��تفاده و کنده‌های حفاری‬ ‫از اعم��اق زمین و آب‌های ناش��ی از شست‌وش��و و خنک‌س��ازی‬ ‫دس��تگاه‌های حفاری اس��ت که به لح��اظ فیزیکی به دو دس��ته‬ ‫جامدات و مایعات تقس��یم می‌ش��وند و ب��رای مدیریت و کنترل‬ ‫آنها از روش‌های گوناگونی اس��تفاده می‌شود‪ .‬وی افزود‪ :‬در روش‬ ‫مدیریت پس��ماند حفاری به روش بیولوژیک و کمپوستینگ‪ ،‬این‬ ‫پس��ماندها جداگانه مدیریت می‌ش��ود‪ .‬جامدات به روش زیستی‬ ‫(کمپوست‌س��ازی) و مایعات بسته به کیفیت اولیه خود به ‪۳‬روش‬ ‫شیمیایی‪ ،‬جاذب‌های زیستی و تبخیر‪ -‬میعان‪ ،‬بازیافت می‌شوند‪.‬‬ ‫رئیس��ی خاطرنش��ان کرد‪ :‬از مزایای این روش این اس��ت که پس‬ ‫از اج��رای آن آلودگی در مح��ل برجای نمی‌مان��د‪ ،‬به‌گونه‌ای که‬ ‫محل انباش��ت پس��ماندهای حفاری قابلیت کشت گیاه را خواهد‬ ‫داش��ت‪ .‬همچنین با اجرای این روش ‪ ۵۵‬تا ‪ ۷۰‬هزار بش��که آب به‬ ‫چرخه دس��تگاه حفاری باز گردانی می‌شود و مورد استفاده دوباره‬ ‫در عملی��ات قرار می‌گیرد‪ .‬معاون حفاری مدیر امور فنی ش��رکت‬ ‫مل��ی مناطق نفتخیز جنوب‪ ،‬بهداش��ت محی��ط‪ ،‬صرفه‌جویی در‬ ‫مصرف سیمان و س��یلیکات سدیم‪ ،‬کاهش هزینه حمل جامدات‬ ‫و صرفه‌جوی��ی در تهیه و حمل نم��ک را از دیگر مزایای این روش‬ ‫نوین عنوان کرد‪.‬‬ ‫ادعای جدید سیمانی‌ها‬ ‫رقابت منفی تولید‌کنندگان از بین رفته است‬ ‫سارا اصغری‪:‬‬ ‫زمزمه‌هایی از درخواس��ت افزایش دوباره نرخ‬ ‫س��یمان به گوش می‌رس��د‪ ،‬این درحالی اس��ت‬ ‫ک��ه به‌تازگی (تی��ر) قیمت‌های جدید س��یمان‬ ‫از س��وی س��ازمان حمایت مصرف‌کنن��دگان و‬ ‫تولیدکنندگان ابالغ ش��ده اس��ت‪ .‬البته با درنظر‬ ‫گرفتن افزایش هزینه‌های تولید و چندبرابر شدن‬ ‫نرخ مواد اولیه و جانبی و حمل‌ونقل در ‪ ۲‬س��ال‬ ‫گذش��ته‪ ،‬افزایش نرخ سیمان در مقایسه با سایر‬ ‫کاالها چندان چشمگیر نبوده است‪ .‬البته برخی‬ ‫معتقدند‪ ،‬نباید قیمت‌ها را محدود کرد و دس��ت‬ ‫تولیدکنندگان را ب��رای قیمت‌های پایین‌تر آزاد‬ ‫گذاشت‪.‬‬ ‫حمای�ت‬ ‫س�ازمان‬ ‫‹ ‹ابالغی�ه‬ ‫مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان‬ ‫به‌تازگی عباس تابش‪ ،‬رئیس سازمان حمایت‬ ‫مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در ابالغیه‌ای به‬ ‫س��ازمان‌های صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان‌ها‬ ‫افزایش نرخ سیمان را اعالم کرد‪.‬‬ ‫در ای��ن ابالغی��ه عن��وان ش��ده ک��ه به‌دنبال‬ ‫پیگیری‌های انجمن صنف��ی کارفرمایان صنعت‬ ‫س��یمان در زمین��ه افزای��ش هزین�� ‌ه واحدهای‬ ‫تولیدی‪ ،‬در راس��تای نشست‌های برگزار شده در‬ ‫مدت اخیر در زمینه قیمت‌گذاری س��یمان‪ ،‬این‬ ‫ابالغیه به پیوست تصویر صورتجلسه هم‌اندیشی‬ ‫کارخانه‌های س��یمان در تاریخ ‪ ۵‬تیر سال جاری‬ ‫درباره تعیین س��قف ن��رخ ف��روش در کارخانه‬ ‫سیمان (فله و پاکتی) ایفاد می‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش ‪۳۷‬درصدی نرخ سیمان فله‬ ‫ب��ه گ��زارش بورس‌نی��وز‪،‬‬ ‫عبدالرض��ا ش��یخان‪ ،‬دبیر‬ ‫انجمن صنفی کارفرمایان‬ ‫صنعت سیمان در این‌باره‬ ‫بیان کرد‪ :‬نرخ سیمان فله‬ ‫‪۳۷‬درصد افزایش داشته و‬ ‫این افزایش نرخ برای پوش��ش هزینه‌های تولید‬ ‫سیمان در نیمه نخست سال کافی است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬با توجه ب��ه افزایش هماهنگی بین‬ ‫ش��رکت‌های س��یمانی‪ ،‬این نرخ ازس��وی تمام‬ ‫کارخانجات س��یمانی اعمال ش��ده و دغدغه‌ای‬ ‫ب��رای رقاب��ت منف��ی و تخفیف ازس��وی بعضی‬ ‫ش��رکت‌ها وجود ندارد‪ .‬البته ب��ا توجه به انتقال‬ ‫س��یمان از مناطق پرتولید ب��ه مناطق پرمصرف‬ ‫(ب��رای نمون��ه از ش��هرهای مرکزی به اس��تان‬ ‫تهران)‪ ،‬ش��ائبه تخفیف از سوی شرکت‌ها ایجاد‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫ش��یخان تصریح کرد‪ :‬سیمان در سراسر کشور‬ ‫با نرخ مصوب عرضه خواهد شد و اگر برای نمونه‬ ‫سیمان از شهرهای مرکزی به تهران حمل شده‪،‬‬ ‫کرای��ه حمل موجب افزایش ن��رخ مصرف‌کننده‬ ‫نخواهد بود‪ .‬اما تف��اوت کرایه حمل منطقه‌ای با‬ ‫کرایه حمل به س��ایر مناطق کشور از سودآوری‬ ‫ش��رکت‌ها خواهد کاس��ت‪ .‬بنابراین شرکت‌های‬ ‫نادر غفاری‪ :‬افزایش قیمت سیمان به دلیل افزایش‬ ‫هزینه‌های تولید است که درحقیقت کف نرخ فروش‬ ‫به‌شمار می‌رود و به‌طور معمول کارخانه‌ها زیر این قیمت‬ ‫سیمان را نمی‌فروشند‬ ‫سیمانی که امکان عرضه محصول در منطقه خود‬ ‫را داش��ته باشند‪ ،‬نسبت به سایر رقیبان از مزیت‬ ‫برخوردار هس��تند‪ .‬این موضوع مشکالت زیادی‬ ‫ایجاد نخواه��د کرد‪ .‬ضمن اینک��ه کارگروه‌های‬ ‫منطقه‌ای انجمن سیمان هم بسیار فعال هستند‪.‬‬ ‫ش��یخان در ادام��ه با اش��اره به طرح مس��کن‬ ‫امید بر بازار س��یمان اظهار ک��رد‪ :‬هر طرحی در‬ ‫بازار مس��کن ازجمله طرح مس��کن امید و طرح‬ ‫نوس��ازی بافت‌های فرس��وده‪ ،‬می‌تواند تقاضای‬ ‫سیمان داخلی را افزایش دهد و اثر اجرای چنین‬ ‫طرح‌های��ی برای ش��رکت‌های س��یمانی مثبت‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫ای��ن فع��ال صنع��ت س��یمان درب��اره تاثی��ر‬ ‫احتمال��ی افزای��ش س��رمایه از مح��ل تجدی��د‬ ‫ارزیابی دارایی‌های ش��رکت‌های سیمانی گفت‪:‬‬ ‫در ظاه��ر برخ��ی ش��رکت‌ها تمایل ب��ه تجدید‬ ‫ارزیاب��ی دارایی‌ه��ای خود دارن��د و این موضوع‬ ‫هم اتف��اق مثبتی برای ش��رکت‌های س��یمانی‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی در پایان تصریح کرد‪ :‬آمارها نشان می‌دهد‬ ‫وضعیت تولید و تحویل سیمان در ‪ ۳‬ماه نخست‬ ‫سال جاری نسبت به سال گذشته بهبود یافته و‬ ‫امیدواری��م این روند تداوم یابد‪ .‬باوجود تحریم‌ها‬ ‫و مش��کالت‪ ،‬صنعت سیمان چش��م‌انداز روشنی‬ ‫پیش‌رو دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹کارخانه‌ای زیر قیمت نمی‌فروشد‬ ‫درباره افزایش قیمت‌های‬ ‫سیمان از س��وی سازمان‬ ‫حمایت مصرف‌کنندگان و‬ ‫تولیدکنن��دگان‪ ،‬ن��ادر‬ ‫غف��اری‪ ،‬مع��اون فن��ی و‬ ‫تولی��د انجم��ن صنف��ی‬ ‫کارفرمایان صنعت سیمان در گفت‌وگو با روزگار‬ ‫مع��دن اظهار ک��رد‪ :‬نرخ‌های مصوب س��یمان را‬ ‫مدیران عامل کارخانه‌های س��یمان مطرح کرده‬ ‫بودن��د‪ .‬غفاری در ادامه توضیح داد‪ :‬این نرخ پس‬ ‫از برگزاری نشست‌های کارشناسی بسیاری که از‬ ‫فروردین س��ال جاری آغاز شده بود‪ ،‬به تصویب‬ ‫رسیده است‪ .‬این افزایش قیمت سیمان به دلیل‬ ‫افزایش هزینه‌های تولید است که درحقیقت کف‬ ‫نرخ فروش به‌ش��مار م��ی‌رود و به‌ط��ور معمول‬ ‫کارخانه‌ها زیر این قیمت سیمان را نمی‌فروشند‪.‬‬ ‫وی در ادامه افزود‪ :‬درحال‌حاضر کارخانه‌ای زیر‬ ‫قیمت محصول خود را نمی‌فروش��د‪ .‬موضوع این‬ ‫است که تولیدات به نسبت مصرف‪ ،‬توزیع نشده‬ ‫اس��ت‪ ،‬به عبارت دیگر کارخانه‌ها نسبت به نیاز‬ ‫مناطق قرار ندارند و برخی مناطق نیاز بیش��تری‬ ‫به س��یمان دارند‪ .‬برای نمون��ه در اصفهان مازاد‬ ‫تولید س��یمان و در تهران کمبود آن وجود دارد‪،‬‬ ‫از این‌رو کارخانه‌دارهای اصفهان برای دپونشدن‬ ‫محصول‪ ،‬سیمان‌شان را به تهران می‌فروشند که‬ ‫به ناچار باید تخفیف‌هایی در زمینه هزینه حمل‬ ‫پرداخت کنند و این به معنای تخفیف در کاالی‬ ‫سیمان نیست‪.‬‬ ‫مع��اون فنی و تولید انجمن صنفی کارفرمایان‬ ‫صنع��ت س��یمان در ادامه خاطرنش��ان کرد‪ :‬در‬ ‫ته��ران ماهانه ‪ ۸۰۰‬ه��زار تن س��یمان مصرف‬ ‫می‌ش��ود‪ ،‬درحالی‌که کارخانه‌های سیمان استان‬ ‫تهران حدود ‪ ۳۵۰‬هزار ت��ن تولید ماهانه دارند‪.‬‬ ‫بنابراین قرار اس��ت تهران از اصفهان و کاشان و‬ ‫س��ایر مناطق کشور س��یمان وارد کند‪ ،‬ازاین‌رو‬ ‫فروشنده‌ها یارانه حمل می‌دهند تا محصول خود‬ ‫را به فروش برسانند‪.‬‬ ‫غفاری تاکید کرد‪ :‬ب��ه هیچ عنوان کارخانه‌ای‬ ‫تخفیف نمی‌دهد‪ ،‬چراکه در ش��رایط موجود و با‬ ‫افزایش هزینه‌های تولید‪ ،‬تخفیف توجیهی ندارد‬ ‫و انجمن س��یمان حتی درخواس��ت افزایش نرخ‬ ‫بیشتری را دارد؛ چراکه با این روال افزایشی تورم‬ ‫مشخص نیس��ت که قیمت‌های هم‌اکنون نیز تا‬ ‫چه اندازه منطقی به‌نظر برسند‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به این پرسش که آیا بهتر نبود‬ ‫قیمت‌ها به ش��کل منطقه‌ای تعیین شود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫از آنجاک��ه برخی مناطق نمی‌توانند پاس��خگوی‬ ‫نیاز خود باشند و برخی مناطق نیز با دپو روبه‌رو‬ ‫هستند‪ ،‬به ناچار باید حمل انجام شود و ازاین‌رو‬ ‫نمی‌توان منطقه‌ای قیمت‌گذاری کرد‪ .‬درحالی‌که‬ ‫اگ��ر ه��ر منطق��ه فق��ط نیاز خ��ود را پوش��ش‬ ‫م��ی‌داد‪ ،‬می‌ش��د ک��ه قیمت‌گ��ذاری منطقه‌ای‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫مع��اون فنی و تولید انجمن صنفی کارفرمایان‬ ‫صنعت س��یمان در پایان تاکید کرد‪ :‬کارخانه‌ای‬ ‫محصول خود را ارزان‌تر نمی‌فروش��د و البته حق‬ ‫ف��روش باالتر از نرخ مصوب را نی��ز ندارد و تنها‬ ‫برای حم��ل بار به خری��دار تخفیف‌هایی درنظر‬ ‫گرفته شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹قیمت‌ها هم‌اکنون مناسب است‬ ‫همچنین حسن صباغیان‬ ‫بیدگل‪ ،‬کارشناس سیمان‬ ‫درباره قیمت‌های جدیدی‬ ‫که برای س��یمان مصوب‬ ‫شده است‪ ،‬در گفت‌وگو با‬ ‫روزگار مع��دن اظهار کرد‪:‬‬ ‫قیمت‌ه��ای مص��وب م��ورد تایی��د بیش��تر‬ ‫کارخانه‌داران سیمان است و این نرخ‌ها هم‌اکنون‬ ‫قیمت‌های واقعی س��یمان هستند و باید به این‬ ‫نرخ‌ها فروخته ‌ش��وند‪ .‬صباغیان‌بیدگل در ادامه‬ ‫بی��ان ک��رد‪ :‬البت��ه برخ��ی واحده��ا می‌توانند‬ ‫تخفیف‌هایی در زمین��ه هزینه‌های جانبی مانند‬ ‫هزین��ه حمل و‪ ...‬درنظر بگیرن��د‪ ،‬اما حق ندارند‬ ‫نرخ را بشکنند یا پایین‌تر بفروشند؛ این کار نوعی‬ ‫هنجارش��کنی ب��رای واحدها به‌ش��مار می‌رود و‬ ‫وضعی��ت بازار را از حالت تع��ادل خارج می‌کند‪.‬‬ ‫ب��رای نمونه در س��ال ‪ ۱۳۹۶‬برخ��ی کارخانه‌ها‬ ‫س��یمان را پایین‌ت��ر از ن��رخ مصوب ب��ه فروش‬ ‫می‌رس��اندند و در این‌باره س��ایر کارخانه‌دارها و‬ ‫انجمن به ای��ن موضوع معت��رض بودند‪ .‬وی در‬ ‫پاسخ به این پرسش که فروش زیر قیمت مصوب‬ ‫س��بب زیان آنه��ا نمی‌ش��د‪ ،‬گفت‪ :‬البته س��ود‬ ‫نمی‌بردن��د اما این کار را به بهانه بازگش��ت پول‬ ‫انجام می‌دادند‪ .‬این کارش��ناس سیمان در ادامه‬ ‫تاکید کرد‪ :‬به اعتقاد من قیمتی را که س��ازمان‬ ‫حمایت مصرف‌کنن��دگان و تولیدکنندگان ابالغ‬ ‫ک��رده اس��ت‪ ،‬نرخ مناس��بی اس��ت و واحدهای‬ ‫صنعتی باید رعایت کنند‪.‬‬ ‫جدول نرخ جدید سیمان‬ ‫سیمان خاکستری تحویل در کارخانه‬ ‫فله (تن) ‪ -‬ریال‬ ‫پاکت ‪ ۵۰‬کیلویی (تن) ‪ -‬ریال‬ ‫سیمان ‪۱-۳۲۵‬‬ ‫‪۱.۷۸۶.۰۴۲‬‬ ‫‪۲.۱۲۴.۰۴۲‬‬ ‫تیپ ‪ ۲‬و پوزوالنی‬ ‫‪۱.۸۴۱.۲۸۰‬‬ ‫‪۲.۱۷۹.۲۸۰‬‬ ‫‪۱-۴۲۵‬‬ ‫‪۱.۸۵۹.۶۹۳‬‬ ‫‪۲.۱۹۷.۶۹۳‬‬ ‫تیپ ‪۵‬‬ ‫‪۱.۸۷۸.۱۰۶‬‬ ‫‪۲.۲۱۶.۱۰۶‬‬ ‫‪۱-۵۲۵‬‬ ‫‪۱.۸۹۶.۵۱۸‬‬ ‫‪۲.۲۳۴.۵۱۸‬‬
‫کارگروه تنظیم بازار فرمول جدید نرخ پایه میلگرد را ابالغ کرد‬ ‫کارگروه اصلی تنظیم بازار تصمیم‌های چهلمین نشس��ت‬ ‫این کارگروه درباره موضوع نحوه مچینگ انواع ورق‌های فوالد‬ ‫و نی��ز فرم��ول جدید نرخ پایه میلگ��رد در بورس کاال را ابالغ‬ ‫کرد‪.‬ب��ه گزارش چیالن‪ ،‬در ابالغیه کارگروه تنظیم بازار آمده‬ ‫است‪ :‬با توجه به تصمیم‌های چهلمین نشست کارگروه تنظیم‬ ‫بازار درباره بررس��ی نحوه مچینگ انواع ورق‌های فوالدی در‬ ‫کارگروه تخصصی فوالد‪ ،‬نشس��ت کارگروه یادش��ده ‪۱۹‬تیر‬ ‫برگزار شد و پس از ارائه مصوبات‪ ،‬به نشست کارگروه تنظیم‬ ‫بازار مصوب ش��د مچینگ ورق‌های فوالدی در بورس برای ‪۳‬‬ ‫ماه اجرا شود و ازسوی کارگروه تخصصی ذیل کارگروه تنظیم‬ ‫ب��ازار رصد و در ص��ورت نیاز به اصالح با پیش��نهاد کارگروه‬ ‫تخصص��ی برای ط��رح و تصویب در کارگروه ملی تنظیم بازار‬ ‫ارائه شود‪.‬عالوه بر این‪ ،‬کارگروه تصویب کرد که نرخ میلگرد‬ ‫ب��ر مبن��ای میانگین موزون نرخ کش��ف ش��ده دو هفته قبل‬ ‫ش��مش فوالد در هفته عرضه میلگرد در بورس کاالی ایران‬ ‫به عالوه ‪۷‬درصد درنظر گرفته شود‪.‬درباره معامالت مچینگ‬ ‫نیز کارگ��روه تصویب کرد میزان عرضه در زمینه محصوالت‬ ‫گرم دس��ت‌کم ‪۶۰‬درصد در تاالر ب��ورس کاال و ‪۴۰‬درصد به‬ ‫صورت مچینگ آن هم فقط با ش��رکت‌های نفت و گاز باش��د‬ ‫و درباره محصوالت س��رد دست‌کم ‪۴۰‬درصد در تاالر بورس‬ ‫و حداکثر ‪۶۰‬درصد به صورت مچینگ آن هم فقط با صنایع‬ ‫خودروسازی‪ ،‬قطعه‌س��ازی و لوازم خانگی خواهد بود‪.‬درباره‬ ‫مچینگ ورق‌های قلع‌اندود نیز مقرر ش��د دست‌کم ‪۲۰‬درصد‬ ‫در تاالر بورس و حداکثر ‪۸۰‬درصد به صورت مچینگ آن هم‬ ‫برای صنایع غذایی باش��د‪.‬این کارگروه همچنین عرضه سایر‬ ‫محصوالت فوالد مبارکه ش��امل گالوانیزه و رنگی را براساس‬ ‫روال گذش��ته اعالم کرده اس��ت‪ .‬البته در این بین پروژه‌های‬ ‫عمرانی از این قاعده مستثنا شده‌اند و براساس روال گذشته‬ ‫می‌توانند ثبت س��فارش و خرید خود را انجام دهند‪ .‬در انتها‬ ‫نیز اعالم ش��ده عرضه ش��مش فوالدی در قالب قراردادهای‬ ‫بلندم��دت در نشس��ت مطرح و با توجه ب��ه ضرورت توجه به‬ ‫مباحث فنی مرتبط‪ ،‬مقرر ش��د موضوع در کارگروه تخصصی‬ ‫محصوالت فوالدی با مسئولیت معاونت امور معادن و صنایع‬ ‫معدنی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و با حضور اعضا بررسی‬ ‫ش��ود و تصمیم‌ها با ابالغ رئیس کارگروه تخصصی الزم‌االجرا‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت‪ ،‬پیش��نهاد انجمن تولیدکنندگان فوالد در‬ ‫نشس��ت کارگروه اصلی تنظیم بازار برای فرمول نرخ میلگرد‪،‬‬ ‫براب��ر با میانگین موزون نرخ معامالتی ش��مش در یک هفته‬ ‫قبل به عالوه دست‌کم ‪۱۱‬درصد بوده است‪.‬‬ ‫کاربردهای سرب و انواع ضایعات این محصول‬ ‫‪ ۹۰‬درصد ضایعات باتری در کشورهای غربی بازیافت می‌شوند‬ ‫گروه معدن‪:‬‬ ‫امروز سرب کاربردهای فراوانی در بخش‌های‬ ‫متع��دد صنعت دارد‪ .‬مهم‌تری��ن این کاربردها‬ ‫ش��امل حمل‌ونقل (انواع باتری‌ها و لحیم‌های‬ ‫م��ورد اس��تفاده در صنای��ع حمل‌ونق��ل)‪،‬‬ ‫س��اختمان (مواد س��اختمانی مانند صفحه‌ها‬ ‫و لوله‌ه��ا‪ ،‬لحیم‌ه��ا‪ ،‬ترکیبات مورداس��تفاده‬ ‫ب��رای عای��ق صوت��ی و حفاظ��ت در براب��ر‬ ‫پرتوه��ا و صنعت رن��گ) و کاالهای الکتریکی‬ ‫(باتری‌ه��ا و ان��واع کابل‌ه��ای الکتریک��ی)‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫یک��ی از موارد مصرف بس��یار مه��م و رو به‬ ‫رش��د س��رب در س��ال‌های اخیر باتری‌های‬ ‫اس��ید ـ سرب است‪ .‬بنابراین با توجه به تولید‬ ‫روزافزون خ��ودرو در جهان تقاض��ا برای این‬ ‫باتری‌ها در حال گس��ترش است‪ ،‬به‌طوری که‬ ‫مصرف س��رب در تولید باتری‌ها از ‪۳۰‬درصد‬ ‫کل مصرف در سال ‪۱۳۳۳(۱۹۶۰‬خورشیدی)‬ ‫ب��ه ح��دود ‪۷۰‬درص��د در ده��ه ‪(۱۹۹۰‬دهه‬ ‫‪۷۰‬خورشیدی) رسیده است‪.‬‬ ‫شاید بتوان ادعا کرد که امروز سایر مصارف‬ ‫معمول آن در صنایع ش��یمیایی‪ ،‬ساختمانی‪،‬‬ ‫لحیم‌کاری و‪ ..‬تا حد زیادی کاهش یافته است‪.‬‬ ‫بخش عمده (بیش از ‪۹۰‬درصد) باتری‌های‬ ‫اسید ـ سرب در زمینه راه‌اندازی‪ ،‬روشنایی و‬ ‫احتراق برای خودروها و وس��ایل نقلیه کاربرد‬ ‫دارد‪ .‬بخش دیگر باتری‌های اس��ید ـ س��رب‬ ‫باتری‌های ساکن هستند که انرژی اضطراری‬ ‫را تامی��ن ک��رده ی��ا جایگزی��ن الزم ب��رای‬ ‫سیس��تم‌های رایانه‌ای‪ ،‬تجهیزات گوناگون در‬ ‫بیمارستان‌ها و هواپیما و کاربردهای اینچنینی‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫امروز در کشورهای غربی بیش از ‪۹۰‬درصد‬ ‫ضایع��ات بات��ری به س��بب قوانی��ن اجباری‬ ‫بازیافت‪ ،‬ممانعت از مدفون کردن یا سوزاندن‬ ‫باتری‌ها‪ ،‬فراهم کردن تسهیالت مالیاتی برای‬ ‫بازیاف��ت باتری‌ه��ا و کمک مالی در راس��تای‬ ‫حمل‌ونقل باتری‌ها بازیافت می‌شود‪.‬‬ ‫گفتنی است‪ ،‬به سبب مقاومت به خوردگی‬ ‫باالی س��رب امکان اس��تفاده از آن حتی پس‬ ‫از گذش��ت چند دهه وجود دارد‪ .‬این موضوع‬ ‫افزایش قابل‌توجه سهم تقاضای جهانی منابع‬ ‫ثانویه این فلز را به همراه داشته است‪.‬‬ ‫امروز در ای��االت متحده واحدهای بازیافت‬ ‫سرب عالوه بر آلیاژهای سرب ـ کلسیم‪ ،‬سرب‬ ‫خالص نیز تولید می‌کنند‪ ،‬درحالی‌که در سایر‬ ‫کشورها تنها آلیاژهای سرب تولید می‌شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹توسعه بازیافت سرب‬ ‫بازیاف��ت س��رب ب��ه نس��بت س��ایر فلزات‬ ‫غیرآهنی‪ ،‬بیش��تر توس��عه یافته اس��ت‪ .‬علت‬ ‫امروز در کشورهای غربی بیش از ‪۹۰‬درصد ضایعات‬ ‫باتری به سبب قوانین اجباری بازیافت‪ ،‬ممانعت از‬ ‫مدفون کردن یا سوزاندن باتری‌ها‪ ،‬فراهم کردن‬ ‫تسهیالت مالیاتی برای بازیافت باتری‌ها و کمک مالی در‬ ‫راستای حمل‌ونقل باتری‌ها بازیافت می‌شود‬ ‫ای��ن موضوع به بازده س��امانه‌های جمع‌آوری‬ ‫قراضه در بس��یاری از کش��ورها و اعمال فشار‬ ‫سازمان‌های زیست محیطی برمی‌گردد‪ .‬علت‬ ‫دیگر نی��ز با ویژگی‌های فنی خاص س��رب و‬ ‫الگوهای تقاضا مرتبط است‪.‬‬ ‫ب��ه عنوان نمون��ه در بازیافت قراضه (مانند‬ ‫خمی��ر باتری) مقدار تصاع��د ‪ SO۲‬و دورریز‬ ‫س��رباره کمتر اس��ت‪ .‬بر این اس��اس بازیافت‬ ‫سرب نسبت به واحدهای تولید سرب از منابع‬ ‫اولیه معدنی گس��ترش بیش��تری یافته است‪.‬‬ ‫به‌طور کلی ش��باهت زیادی بین فناوری‌های‬ ‫فرآوری اولیه و ثانویه سرب وجود دارد‪.‬‬ ‫فرآیند ثانویه تولید س��رب شامل ‪ 3‬مرحله‬ ‫کل��ی اس��ت‪ .‬مرحل��ه نخس��ت آماده‌س��ازی‬ ‫پسماند یا قراضه اس��ت که شامل شکستن و‬ ‫اوراق کردن باتری می‌ش��ود‪ .‬مرحله بعد ذوب‬ ‫در کوره مش��ی ی��ا کوره تشعش��عی (ثابت یا‬ ‫گردان) است که منجر به تولید شمش سرب‬ ‫می‌شود‪ .‬در فناوری‌های جدیدتر مانند فرآیند‬ ‫ایساس��ملت دو مرحله نخست در یک مرحله‬ ‫انجام می‌شود‪.‬‬ ‫مرحله سوم تصفیه به روش پیرومتالورژی‬ ‫اس��ت‪ .‬ای��ن بخ��ش ش��امل مجموع��ه‌ای از‬ ‫پاتیل‌های تصفیه اس��ت که با افزودن عوامل‬ ‫گوناگون به آنها به‌طور انتخابی عیار شمش‌ها‬ ‫افزایش می‌یابد‪.‬‬ ‫در پایان این مرحله س��رب ن��رم (خالص)‬ ‫یا آلیاژی تولید می‌ش��ود‪ .‬البته امروز بیش��تر‬ ‫واحده��ا از روش‌ه��ای هیدرومتال��ورژی و‬ ‫استخراج الکتریکی بهره می‌گیرند تا جدایش‬ ‫مس��تقیم فل��زات امکان‌پذی��ر باش��د‪ .‬گفتنی‬ ‫اس��ت‪ ،‬مصرف انرژی در بازیافت سرب نسبت‬ ‫به اس��تخراج س��رب از کانه آن بس��یار کمتر‬ ‫است‪.‬‬ ‫ای��ن موض��وع در کن��ار مص��رف کمت��ر‬ ‫سوخت‌های فس��یلی و درنتیجه آلودگی‌های‬ ‫کمتر زیست‌محیطی سبب شده بازیافت سرب‬ ‫توجیه اقتصادی داشته باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹ضایعات باطله و محصوالت جانبی‬ ‫قراضه س��رب شامل دو دس��ته کلی قراضه‬ ‫جدید و قدیمی می‌ش��ود‪ .‬باتری‌های سرب –‬ ‫اسید‪ ،‬کابل‌های س��ربی‪ ،‬لوله‌ها و صفحه‌های‬ ‫س��ربی بخش عم��ده قراضه‌ه��ای قدیمی را‬ ‫تشکیل می‌دهند‪.‬‬ ‫سایر کاربردهای سرب مانند مواد شیمیایی‪،‬‬ ‫رنگدانه و مهمات‌س��ازی بس��یار پراکنده بوده‬ ‫یا مش��ابه کاربرد آن در لحیم‌کاری نسبت به‬ ‫س��ایر کاربردهای این فلز سهم کمتری دارند‪.‬‬ ‫البته منابع ثانویه س��رب ب��ه دو گروه قراضه‬ ‫و محص��والت جانبی و باطله‌ها قابل تقس��یم‬ ‫است‪.‬‬ ‫تسهیل دسترسی به صنایع مستقر‬ ‫در منطقه ویژه اقتصادی المرد با اعتبار ‪ ۳۰۰‬میلیارد ریالی‬ ‫مدیرعام��ل منطقه ویژه اقتص��ادی المرد گفت‪:‬‬ ‫اج��رای بی��ش از ‪ ۷۳‬کیلومتر عملیات زیر‌س��ازی‬ ‫و آس��فالت با‌اعتبار ‪ ۳۰۰‬میلیارد ریالی در س��ایت‬ ‫صنایع انرژی‌بر المرد منجر به س��هولت دسترسی‬ ‫به صنایع بزرگ مستقر در این منطقه شده است‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش روزگار مع��دن از رواب��ط عمومی‬ ‫منطق��ه وی��ژه اقتص��ادی الم��رد‪ ،‬مدیرعامل این‬ ‫منطقه در حاش��یه بازدید از طرح‌های زیرساختی‬ ‫درون س��ایت صنعتی این منطق��ه گفت‪ :‬تقویت‬ ‫زیرساخت‌های ارتباطی هموار‌کننده مسیر اجرای‬ ‫پروژه‌ه��ای عمرانی و صنعتی اس��ت‪ ،‬بنابراین در‬ ‫منطقه ویژه المرد جاده شریانی دسترسی صنایع‬ ‫با دو باند آس��فالت به عرض ‪۱۶‬متر از محور المرد‬ ‫خنج و ورودی س��ایت در دسترسی به ساختمان‬‫در خ��روج گمرک منطقه ویژه‪ ،‬نیروگاه برق غدیر‬ ‫انرژی و کارخانه آلومینی��وم جنوب را امکان‌پذیر‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫فریدون فدایی‌دول��ت افزود‪ :‬این جاده از ورودی‬ ‫س��ایت به‌طور مس��تقیم با دو باند به طول ‪۶۲۰۰‬‬ ‫مت��ر به زمین‌های مرکز س��ایت رس��یده و از آنجا‬ ‫دوشاخه‌ش��ده که یک مس��یر آن پ��س از گذر از‬ ‫رودخان��ه مه��ران به زمین‌ه��ای تفکیک��ی برای‬ ‫واگذاری به سرمایه‌گذاران صنعت سیمان می‌رسد‬ ‫و از آنج��ا ب��ا ط��ول ‪۶۵۰۰‬متر پ��س از گذراندن‬ ‫بخش پتروش��یمی به ج��اده پیرامونی فنس ضلع‬ ‫غرب منتهی می‌ش��ود‪ ،‬ش��اخه دیگ��ر آن به طول‬ ‫‪۱۶۰۰‬متر‪ ،‬عامل دسترس��ی ب��ه منطقه نیروگاهی‬ ‫و س��ایت نی��روگاه خورش��یدی پتروفرآیند کرخه‬ ‫است‪.‬‬ ‫ای��ن مقام مس��ئول ب��ا قدردان��ی از تالش‌های‬ ‫کارشناس��ان و دس��ت‌اندرکاران این منطقه اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬برای ایج��اد ارتباط و دسترس��ی به صنایع‬ ‫کوچک از جاده شریانی‪ ،‬راه‌های فرعی برای صنایع‬ ‫پایین‌دس��تی آلومینیوم‪ ،‬کارخانه تولید بتن آماده‬ ‫و کارخانه آس��فالت و نیروگاه خورشیدی به طول‬ ‫‪ ۷۵۰۰‬متر ساخته شده است‪.‬‬ ‫همچنین در س��ایت ‪ ۵۵‬هکت��اری گمرک برای‬ ‫حمل‌ونقل‪ ،‬تخلیه و بارگیری محموله‌های گمرکی‬ ‫جاده‌ای به طول ‪ ۲۵۵۰‬متر زیرس��ازی شده است‪.‬‬ ‫وی با تاکی��د بر صرفه جویی در هزینه‌های جاری‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬در مجموع جاده‌های ش��ریانی اصلی و‬ ‫دسترس��ی فرعی صنایع به ط��ول ‪ ۳۰۵۵۰‬متر با‬ ‫‪ ۱۹‬پل برای عبور آب‌های س��طحی و ‪ ۶۶‬دستگاه‬ ‫اس��لیو (غالف) برای عبور تاسیس��ات زیرزمینی و‬ ‫‪ ۲۷‬حوضچ��ه تاسیس��اتی (هندهول) اجرا ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫فدایی‌دولت همچنین با اش��اره به حجم عملیات‬ ‫ای��ن پروژه‌ها افزود‪ :‬در اجرای جاده‌های ش��ریانی‬ ‫اصل��ی و دسترس��ی فرعی ‪ ۳۸۰۰۰‬تن آس��فالت‪،‬‬ ‫‪ ۱۰۸۶۶۵‬تن مصالح اس��اس س��نگی‪۲۰۰۱۵۰۰ ،‬‬ ‫ت��ن مخل��وط (کوه��ی و رودخان��ه‌ای) و ‪۵۲۰۰‬‬ ‫مترمکعب بتن به‌کار رفته است‪.‬‬ ‫مشاور رئیس هیات عامل ایمیدرو با ابرازرضایت‬ ‫از روند تقویت و تکمیل زیرساخت‌های این منطقه‬ ‫تصریح کرد‪ :‬پیشرفت‌های مشهود و محسوسی که‬ ‫در فرآیند ایجاد زیرساخت‌ها به‌دست آمده‪ ،‬منجر‬ ‫به افزایش متقاضیان سرمایه‌گذاری در این کانون‬ ‫مهم صنعتی ش��ده اس��ت و به‌زودی در این زمینه‬ ‫اطالع‌رسانی می‌شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی المرد در ادامه‬ ‫از همکاری و مش��ارکت مجموع��ه متبوعش برای‬ ‫ترمی��م‪ ،‬تعریض و بازس��ازی محورهای مواصالتی‬ ‫مجاور سایت صنایع انرژی‌بر خبر داد‪.‬‬ ‫به‌طور معمول قراضه س��رب شامل مواردی‬ ‫ازجمله باطله‌های اس��یدی اس��تفاده ش��ده‪،‬‬ ‫ضایعات سرب نرم‪ ،‬مخلوط ضایعات سرب نرم‬ ‫و س��خت‪ ،‬کابل‌های مس��ی با پوشش سرب و‬ ‫وزنه‌های سربی است‪.‬‬ ‫همچنی��ن محصوالت جانب��ی و باطله نیز‬ ‫شامل مواردی مانند خاک آلوده شده با سرب‪،‬‬ ‫کف‪ ،‬س��رباره‪ ،‬گ��رد و غبار و لج��ن یا دوغاب‬ ‫حاصل از پساب کارخانه‌ها است‪.‬‬ ‫فناوری‌های مورداس��تفاده و ظرفیت صنایع‬ ‫بازیافت بس��تگی به ش��کل قراض��ه و باطله و‬ ‫همچنین اولیه یا ثانویه بودن آن دارد‪.‬‬ ‫ام��روز عم��ده مص��رف س��رب ب��ه بخش‬ ‫باتری‌س��ازی و به‌ویژه باتری‌ه��ای راه‌اندازی‪،‬‬ ‫روش��نایی و احتراق مورد استفاده در خودرو‬ ‫اختص��اص یافته ک��ه عمر به‌نس��بت کوتاه و‬ ‫قابل پیش‌بینی (به‌طور میانگین ‪ ۲‬تا ‪ ۵‬سال)‬ ‫دارند‪ .‬عالوه بر این س��امانه‌های جمع‌آوری و‬ ‫بازیافت این قراضه‌ها توس��عه یافته هس��تند‪.‬‬ ‫به‌طوری‌ک��ه ام��روز قراضه باتری در بیش��تر‬ ‫کش��ورها افزون‌بر ‪۸۰‬درصد از کل قراضه‌های‬ ‫قدیمی را دربرمی‌گیرد‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬سایت ایران ضایعات‬ ‫سود فوالدسازان‬ ‫در بهار ‪ ۹۸‬چقدر بود؟‬ ‫بررس��ی روند س��وددهی ش��رکت‌های‬ ‫ف��والدی در ‪ ۳‬ماه نخس��ت س��ال جاری‬ ‫نش��ان می‌دهد فوالد خوزس��تان در بهار‬ ‫‪ ۹۸‬بیش��ترین س��ود را برای سهامداران‬ ‫خود محقق کرده است‪.‬‬ ‫به گزارش بورس فوری‪ ،‬سود هر سهم‬ ‫این شرکت در ‪ ۳‬ماه نخست سال جاری‬ ‫‪۶۱۷‬ری��ال ب��ود که رش��د ‪۱۱۹‬درصدی‬ ‫نسبت به مدت مشابه سال قبل داشت‪.‬‬ ‫س��ود هر سهم ارفع در مدت یادشده با‬ ‫رش��د ‪۶۳‬درصدی ‪۳۳۸‬ریال و سود فوالد‬ ‫مبارکه با رش��د ‪۱۳۰‬درصدی ‪۲۹۰‬ریال‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫س��ود خالص فوالد کاوه جنوب نیز در‬ ‫مدت یادشده ‪۲۴۶‬ریال و فوالد هرمزگان‬ ‫‪۲۲۰‬ری��ال ب��ود ک��ه ب��ه ترتیب رش��د‬ ‫‪۲۲۴‬درصدی و ‪۱۸۲‬درصدی داشتند‪.‬‬ ‫س��ود فوالد آلیاژی ایران نیز با رش��د‬ ‫چش��مگیر ‪۷۰۰‬درص��دی از ‪۲۶‬ریال به‬ ‫‪۲۰۸‬ریال ارتقا یافته است‪.‬‬ ‫س��ود فوالد خراس��ان‪ ،‬ف��والد آلیاژی‬ ‫ی��زد و س��هامی ذوب آهن نیز با رش��د‬ ‫‪۷۷‬درصدی‪۲۹ ،‬درصدی و ‪۱۴۲‬درصدی‬ ‫به ترتی��ب به ‪ ۱۶۶‬ریال‪ ۹۴ ،‬ریال و ‪۴۶‬‬ ‫ریال رسید‪.‬‬ ‫گفتن��ی اس��ت‪ ،‬به‌طور میانگین س��ود‬ ‫خالص ش��رکت‌های ف��والدی در دوره ‪۳‬‬ ‫ماه منتهی به خرداد ‪ ۹۸‬نس��بت به مدت‬ ‫مشابه سال گذشته رشد ‪۲۳۹‬درصدی را‬ ‫تجربه کرده‌اند‪.‬‬ ‫در میان ش��رکت‌های ف��والدی‪ ،‬فوالد‬ ‫مبارکه اصفهان با س��اخت س��ود خالص‬ ‫‪۳‬ه��زار و ‪۷۶۵‬میلیارد تومان��ی‪ ،‬باالترین‬ ‫می��زان س��ود خال��ص را س��اخته ک��ه‬ ‫‪۱۲۹‬درص��د باالت��ر از بهار ‪ ۹۷‬اس��ت و‬ ‫س��ود خالص فوالد آلیاژی ایران با رش��د‬ ‫‪۷۸۸‬درص��دی باالترین درص��د افزایش‬ ‫س��ود خالص را به خ��ود اختصاص داده‬ ‫است‪.‬‬ ‫س��ود خالص ف��والد آلیاژی ای��ران از‬ ‫‪۱۳‬میلیارد تومان با رشد ‪۷۸۸‬درصدی به‬ ‫‪۱۱۴‬میلیارد تومان رسیده است‪.‬‬ ‫صنایع‌معدنی فلزی‬ ‫چهار‌شنبه‬ ‫‪ 2‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 21‬ذی‌القعده ‪ 1440‬‬ ‫‪ 24‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره ‪211‬‬ ‫یادداشت‬ ‫گمانه‌زنی‌هایی‬ ‫درباره اثرات شیوه‌نامه‬ ‫جدید بازار فوالد‬ ‫محمد اصفهانی‬ ‫کارشناس بازار فوالد‬ ‫در این هفته دو مصوبه به‌نس��بت مهم از س��مت‬ ‫کارگ��روه تخصصی تنظیم بازار فوالد کش��ور ابالغ‬ ‫شده که به نوعی هدف اجرای آن‪ ،‬حمایت از صنایع‬ ‫باالدست و برخی تولیدکنندگان است‪.‬یک موضوع‪،‬‬ ‫اجرایی ش��دن آزمایش��ی ‪ ۳‬ماه معامالت مچینگ‬ ‫ورق در بورس کاالس��ت که به موجب آن قس��متی‬ ‫از عرضه‌های بورس��ی ورق به برخی مشتریان ثابت‬ ‫و مه��م به این ش��کل اختصاص پی��دا خواهد کرد‪:‬‬ ‫نخس��ت‪۴۰ ،‬درصد از حج��م کل تولید ورق کالف‬ ‫گ��رم ویژه ش��رکت‌های نف��ت و گاز‪ ،‬دوم ‪۶۰‬درصد‬ ‫از ورق کالف س��رد ش��امل صنایع خودروس��ازی؛‬ ‫قطعه‌س��ازی و لوازم خانگی و سوم اینکه ‪۸۰‬درصد‬ ‫از ورق قلع‌ان��دود به صنایع م��واد غذایی اختصاص‬ ‫می‌یابد‪.‬مزیت این شیوه در نگاه نخست کوتاه کردن‬ ‫دس��ت دالالن و واس��طه‌ها و توجه بیشتر به تامین‬ ‫مواد اولیه صنایع مهم و تاثیرگذار کشور خواهد بود؛‬ ‫اما از طرف دیگر کاهش سهمیه‌های عادی احتمال‬ ‫دارد در تنگن��ا قرار گرفته ش��دن تامین مواد اولیه‬ ‫سایر خریداران در بورس کاال و به دنبال آن افزایش‬ ‫نرخ رقابتی برای آنها را به دنبال داشته باشد که در‬ ‫نتیجه احتمال افزایش نرخ ورق در بازار دوباره قوت‬ ‫خواهد گرفت؛ اجرای آزمایشی این شیوه هم درواقع‬ ‫محکی اس��ت به‌منظور میزان اثرگذاری این ش��یوه‬ ‫در ب��ازار و بنابراین احتمال بازنگری آن وجود دارد‪.‬‬ ‫موضوع دیگر مربوط به نحوه تعیین نرخ پایه عرضه‬ ‫مقاطع طویل فوالدی شامل میلگرد آجدار و تیرآهن‬ ‫در بورس کاال اس��ت‪.‬به طور کلی در ‪ ۲‬س��ال اخیر و‬ ‫پ��س از خروج غیرقانونی و یکجانبه امریکا از برجام‬ ‫و پیرو آن وضع تحریم‌های ناجوانمردانه امریکا علیه‬ ‫ایران‪ ،‬کش��ور دچار چالش‌ه��ای متعددی در زمینه‬ ‫اقتصادی ش��د؛ چالشی که کمترکش��وری آن را به‬ ‫خود دیده اس��ت؛ متاثر از این وضعیت‪ ،‬دولتمردان‬ ‫ما در حوزه‌های اقتصادی کش��ور با شرایطی روبه‌رو‬ ‫ش��دند که راهکار مدون و از پیش تعیین ش��ده‌ای‬ ‫برای آن در جایی از جهان تا به حال تدوین نش��ده‬ ‫اس��ت؛ بنابراین با روش س��عی و خطا تالش کردند‬ ‫ت��ا در رویارویی ب��ا این چالش‌ها ب��ه نوعی اقتصاد‬ ‫کش��ور را از این وضعیت مص��ون نگه دارند؛ یکی از‬ ‫این فرآیندها‪ ،‬تغییرات مدام و پیوس��ته تنظیم بازار‬ ‫داخلی فوالد کش��ور بود؛ به‌طوری‌که انواع روش‌ها و‬ ‫مکانیسم‌ها ازس��وی مدیران کشور پیاده‌سازی شد‬ ‫که هریک ضعف‌ها و مش��کالت خود را داش��ت‪ .‬در‬ ‫نهایت ای��ن تدابیر باعث تس��لط هرچه بهتر دولت‬ ‫ب��ر کنت��رل ب��ازار داخلی فوالد و قیمت‌ها ش��د که‬ ‫خروج��ی آن تخلیه حباب نرخ‌های دالری فوالد در‬ ‫بازار داخلی بود‪ .‬اما در آخرین ش��یوه‌نامه مقرر شده‬ ‫که میانگین نرخ رقابتی دو هفته گذش��ته ش��مش‬ ‫ف��والدی به اضافه ‪ ۷‬درصد‪ ،‬مالک نرخ پایه میلگرد‬ ‫آجدار‪-‬تیرآهن در بورس کاال قرار گیرد‪ .‬اگرچه این‬ ‫راهکار به نوعی حمایت از حوزه تولید و زنجیره‌های‬ ‫تامین باالدس��ت فوالد اس��ت اما انتقاد واردشده بر‬ ‫این ش��یوه‌نامه احتمال مهندسی عرضه و تقاضا در‬ ‫س��مت عرضه شمش فوالدی در بورس کاال خواهد‬ ‫بود؛ چراکه اگر خریداران شمش اقدام به رقابت‌های‬ ‫نامتعارف در جهت خرید شمش از بورس کنند‪ ،‬دود‬ ‫آن به چشم مصرف‌کنندگان نهایی خواهد رفت‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫قنواتی کار خود را در‬ ‫فوالد آتیه خلیج‌فارس‬ ‫به‌طور رسمی آغاز کرد‬ ‫عزی��ز قنواتی به‌طور رس��می کار خود را به عنوان‬ ‫مدیرعامل ش��رکت فوالد آتیه خلیج‌فارس آغاز کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش روزگار معدن‪ ،‬قنواتی ک��ه پیش از این‬ ‫مدیرعامل ش��رکت فوالد امیرکبیر کاش��ان بود این‬ ‫هفته به‌طور رسمی مدیرعامل فوالد آتیه خلیج‌فارس‬ ‫شد‪ .‬وی چند ماه پیش از این نیز به عنوان عضو هیات‬ ‫مدی��ره فوالد آتیه انتخاب ش��ده ب��ود‪ .‬روزگار معدن‬ ‫س��مت جدید این مدیر فوالدی را تبریک می‌گوید و‬ ‫برای این شرکت فوالدی آرزوی موفقیت دارد‪.‬‬
‫معدن بین‌الملل‬ ‫چهار‌شنبه‬ ‫‪ 2‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 21‬ذی‌القعده ‪ 1440‬‬ ‫‪ 24‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره ‪211‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫تعرفه ضد دامپینگ چین‬ ‫برای واردات فوالد‬ ‫از ‪ ۳‬کشور و اتحادیه اروپا‬ ‫چین ب��رای حمایت از تولی��د داخلی‪ ،‬تعرفه ضد‬ ‫دامپینگ بر واردات فوالد از ‪ ۳‬کشور و اتحادیه اروپا‬ ‫اعمال کرد‪ .‬به گزارش فارس به نقل از اس��پوتنیک‪،‬‬ ‫چی��ن تعرف��ه ضد دامپینگ��ی ب��رای واردات فوالد‬ ‫از ‪3‬کش��ور و اتحادی��ه اروپا به مدت ‪ ۵‬س��ال اعمال‬ ‫می‌کند‪ .‬وزیر بازرگانی چین اعالم کرد که این کشور‬ ‫ب��رای واردات فوالد از اتحادی��ه اروپا‪ ،‬اندونزی‪ ،‬ژاپن‬ ‫و ک��ره جنوبی‪ ،‬تعرفه ضددامپین��گ اعمال خواهد‬ ‫ک��رد چراک��ه واردات ارزان به تولید داخلی فوالد در‬ ‫چین آسیب زده است‪ .‬به گفته وزیر بازرگانی چین‪،‬‬ ‫تعرفه‌های ضد دامپینگ��ی از ‪ ۲۳‬ژوئیه (اول مرداد)‬ ‫آغاز ش��د و تعرفه ‪ ۱۸.۱‬درص��دی به ‪ ۱۰۳.۱‬درصد‬ ‫افزای��ش خواهد یافت‪ .‬وزی��ر بازرگانی چین در عین‬ ‫حال تاکید کرد واردات از این کشورها به شدت تولید‬ ‫فوالد چین را متاثر کرده و معتقد است که چین در‬ ‫حقیقت در تله دامپینگی این کشورها افتاده و باعث‬ ‫شده سیلی از فوالد ارزان از این ‪ 3‬کشور و اتحادیه به‬ ‫چین سرازیر شود‪ .‬این اقدام چین در پی درخواست‬ ‫شرکت معروف چینی و همچنین گروه شرکت‌های‬ ‫تولیدکننده فوالد این کش��ور ک��ه ‪ ۵۰‬درصد تولید‬ ‫ف��والد چی��ن را از س��ال ‪ ۲۰۱۴‬ت��ا ‪ ۲۰۱۷‬میالدی‬ ‫(‪ ۱۳۹۳‬تا ‪ ۱۳۹۶‬خورش��یدی) به عهده داش��ته‌اند‪،‬‬ ‫انجام ش��ده اس��ت‪ .‬چین بزرگ‌ترین تولیدکننده و‬ ‫صادرکننده فوالد جهان است‪ .‬بر اساس آمارهای این‬ ‫کشور‪ ،‬چین در ژوئن (تیر‪-‬خرداد) ‪ ۸۵.۳‬میلیون تن‬ ‫فوالد خام تولید کرده و در مه (اردیبهشت‪-‬خرداد) با‬ ‫تولید ‪ ۸۹.۰۹‬میلیون تن رکورد جدیدی را ثبت کرد‪.‬‬ ‫کاهش ‪ ۳۳.۸‬درصدی‬ ‫تولید سنگ‌آهن واله‬ ‫تولی��د س��نگ‌آهن وال��ه برزی��ل در ‪ ۳‬م��اه دوم‬ ‫س��ال جاری می�لادی حدود ‪ ۳۴‬درصد نس��بت به‬ ‫س��ال گذش��ته کاهش داش��ت‪ .‬این کاهش به‌دلیل‬ ‫تعمیرات اساس��ی سدهای کلیدی این شرکت پس‬ ‫از حادث��ه مرگبار فروریختن س��د باطل��ه در ژانویه‬ ‫(دی‪-‬بهمن) و توقف تولید در معادن ش��مال برزیل‬ ‫به‌دلیل بارش‌های ش��دید اتفاق افت��اد‪ .‬به گزارش‬ ‫اخبار فلزات‪ ،‬تولید ش��رکت واله در معادن بزرگ از‬ ‫جمل��ه معدن بروکوتو‪ ،‬بزرگ‌ترین معدن در منطقه‬ ‫میناس گرایس در ‪ ۳‬ماه دوم س��ال جاری میالدی‬ ‫ب��ه ‪ ۶۴.۰۵۷‬میلی��ون تن رس��ید‪ .‬همچنین فروش‬ ‫بزرگ‌ترین صادرکننده سنگ‌آهن در جهان در این‬ ‫ب��ازه زمانی ‪ ۱۵.۵‬درصد کاهش یافت و به ‪۶۱.۹۴۵‬‬ ‫میلی��ون ت��ن رس��ید‪ .‬تولید گندله واله نیز نس��بت‬ ‫به س��ال گذش��ته ‪ ۲۹‬درصد کاهش داش��ت و واله‬ ‫پیش‌بین��ی خود از تولی��د ‪ ۶۰‬میلیون تن گندله در‬ ‫سال جاری میالدی را به ‪ ۴۵‬میلیون تن کاهش داد‪.‬‬ ‫کشف بزرگ‌ترین‬ ‫معدن الماس در روسیه‬ ‫استخراج‌کنندگان معادن به تازگی کشف کرده‌اند‬ ‫که منطقه ارخنگلسک روسیه سرشار از الماس‌های‬ ‫قیمتی اس��ت و به اس��تخراج از این معادن مشغول‬ ‫ش��ده‌اند‪ .‬به گزارش تابناک به نقل از راش��اتودی‪ ،‬با‬ ‫شروع استخراج الماس‌ها از معادن این شهر روسیه‪،‬‬ ‫‪ ۲‬الم��اس گرانبها و نادر کش��ف ش��ده‌اند که یکی‬ ‫از آنه��ا بزرگ‌تری��ن الم��اس در کل اروپا و دیگری‬ ‫یکی از نادرترین الماس‌های زردرنگ اس��ت‪.‬الماس‬ ‫لیمویی‌رنگی که از این معدن کش��ف ش��ده ‪۴۷.۶۱‬‬ ‫قی��راط وزن دارد و آخرین گون��ه از این نوع الماس‬ ‫است که تاکنون از تمام معادن جهان استخراج شده‬ ‫است‪ .‬با توجه به سخنان معدنداری که این الماس از‬ ‫آن استخراج شده است‪ ،‬الماس لیمویی‌رنگ‪ ،‬شکل‬ ‫منحص��ر به فرد و زیبای��ی دارد که همین اتفاق نیز‬ ‫ارزش آن را افزایش می‌دهد‪ .‬الماس دیگری که از این‬ ‫معدن استخراج شده است‪ ،‬بزرگ‌ترین الماس اروپا‬ ‫تخمین زده ش��ده اس��ت‪ .‬وزن این الماس ‪۲۲۲.۰۹‬‬ ‫قی��راط اس��ت‪ .‬این الماس هم��راه تکه کوچک‌تری‬ ‫از آن که ‪ ۱۲۳‬قیراط اس��ت اس��تخراج ش��ده است‪.‬‬ ‫پیش از این اتفاق‪ ،‬وزن بزرگ‌ترین الماس��ی که در‬ ‫اروپا اس��تخراج ش��د ‪ ۱۸۱.۶۸‬قی��راط بود‪ .‬کمپانی‬ ‫اس��تخراج‌کننده این الم��اس می‌خواهد آن را برای‬ ‫ف��روش به مزایده‌ای در بلژیک بفرس��تد؛ جایی که‬ ‫محل فروش گران‌قیمت‌ترین الماس‌هاست‪.‬‬ ‫قیمت طال در معامالت سه‌ش��نبه بازار جهانی‪ ،‬متاثر از رشد‬ ‫ارزش دالر و اقدام س��رمایه‌گذاران در س��ودگیری از رشد اخیر‬ ‫قیمت‌ه��ا‪ ،‬کاه��ش پیدا کرد‪.‬به گزارش ایس��نا‪ ،‬بهای هر اونس‬ ‫ط�لا برای تحویل فوری در معامالت روز جاری بازار س��نگاپور‬ ‫‪ ۰.۵‬درصد کاهش یافت و به ‪ ۱۴۱۷‬دالر و ‪ ۸۰‬س��نت رسید‪.‬در‬ ‫ب��ازار معام�لات آتی امریکا‪ ،‬هر اونس طال با ‪ ۰.۶‬درصد کاهش‪،‬‬ ‫به ‪ ۱۴۱۸‬دالر و ‪ ۴۰‬س��نت رسید‪.‬به گفته بنیامین‌لو‪ ،‬تحلیلگر‬ ‫ش��رکت «فیلیپ فیوچرز»‪ ،‬هفته گذش��ته صحبت‌های زیادی‬ ‫درباره کاهش نرخ‌های بهره از سوی بانک مرکزی امریکا مطرح‬ ‫ش��د و تقویت انتظارات بازار باعث ش��د نرخ طال اندکی بیش از‬ ‫آغاز موج کاهش نرخ طال در بازار جهانی‬ ‫حد افزایش پیدا کند‪ .‬انتظار می‌رود طال اندکی کاهش پیدا کند‬ ‫اما به دلیل ادامه انتظارات برای کاهش نرخ‌های بهره‪ ،‬همچنان‬ ‫باالتر از مرز ‪ ۱۴۰۰‬دالر خواهد ماند‪.‬رش��د شاخص دالر امریکا‬ ‫که در برابر سبدی از ارزهای بزرگ ‪ ۰.۲‬درصد افزایش پیدا کرد‪،‬‬ ‫به جذابیت خرید طال لطمه زد‪.‬قیمت طال هفته گذشته پس از‬ ‫اظه��ارات جان ویلیامز‪ ،‬رئیس بانک فدرال نیویورک که امیدها‬ ‫به کاهش چش��مگیر نرخ‌های بهره امریکا را تقویت کرده بود‪،‬‬ ‫برای مدت کوتاهی از مرز ‪ ۱۴۵۰‬دالر عبور کرد که در بیش از‬ ‫‪ ۶‬سال گذشته بی‌سابقه بود‪.‬با این حال‪ ،‬بانک فدرال نیویورک‬ ‫اع�لام کرد این اظهارات درباره اقدام احتمالی در نشس��ت ماه‬ ‫ج��اری بانک مرک��زی امریکا نبوده اس��ت‪.‬انتظار می‌رود بانک‬ ‫مرکزی امریکا در نشس��ت ‪ ۳۱‬ژوئی��ه (‪ ۹‬مرداد) نرخ‌های بهره‬ ‫را کاه��ش ده��د اما انتظارات برای کاهش ‪ ۵۰‬واحدی نرخ‌های‬ ‫بهره تعدیل ش��ده است‪ .‬بازارها همچنین منتظر هستند بانک‬ ‫مرکزی اروپا در نشس��ت سیاست پولی پنجشنبه هفته جاری‪،‬‬ ‫تس��هیل سیاس��ت پولی خود را اعالم کند‪ .‬بر اس��اس گزارش‬ ‫رویترز‪ ،‬انتظارات برای تسهیل سیاست پولی از سوی بانک‌های‬ ‫مرک��زی بزرگ جهان‪ ،‬بازارهای س��هام را تقویت کرده و تقاضا‬ ‫برای طال که دارایی بدون س��وددهی به شمار می‌رود را کاهش‬ ‫داده اس��ت‪.‬موجودی طالی «اس‌پی‌دی آر گلد تراس��ت» که‬ ‫بزرگ‌ترین صندوق سرمایه‌گذاری تحت پشتوانه طال در جهان‬ ‫اس��ت‪ ،‬دوش��نبه ‪ ۰.۵۷‬درصد افزایش یافت و به ‪ ۸۲۵.۱۸‬تن‬ ‫رسید‪ .‬وانگ تائو‪ ،‬تحلیلگر فنی رویترز پیش‌بینی کرد هر اونس‬ ‫طال ممکن است به محدوده ‪ ۱۴۰۱‬تا ‪ ۱۴۰۹‬دالر عقب‌نشینی‬ ‫کند زیرا حمایت در سال ‪ ۱۴۲۲‬دالر را شکسته است‪ .‬در بازار‬ ‫س��ایر فلزات ارزش��مند‪ ،‬هر اونس نقره برای تحویل فوری ‪۰.۷‬‬ ‫درصد کاهش یافت و به ‪ ۱۶‬دالر و ‪ ۲۳‬س��نت رس��ید‪ .‬هر اونس‬ ‫پالتی��ن ب��رای تحویل فوری با ‪ ۰.۴‬درصد کاهش‪ ،‬به ‪ ۸۴۱‬دالر‬ ‫رسید‪ .‬هر اونس پاالدیم برای تحویل فوری با ‪ ۰.۶‬درصد کاهش‪،‬‬ ‫‪ ۱۵۱۹‬دالر و یک سنت معامله شد‪.‬‬ ‫آمار از ثبات مصرف در دومین اقتصاد بزرگ جهان خبر می‌دهد‬ ‫مس‪ ،‬پاشنه آشیل چین در جنگ تجاری‬ ‫برگردان‪ :‬ثمن رحیمی‌راد‪:‬‬ ‫روایت این روزهای چین این اس��ت که تنش‬ ‫تجاری‌اش با امریکا تقاضای این کش��ور را برای‬ ‫منابع طبیعی کم کرده است‪ ،‬در حالی که چین‬ ‫در جایگاه دومی��ن اقتصاد بزرگ جهان همواره‬ ‫بزرگ‌تری��ن مش��تری‌های این اقالم به ش��مار‬ ‫می‌آمده اس��ت‪ .‬اع��داد و ارقام اما درس��تی این‬ ‫روایت را تایید نمی‌کنند‪.‬‬ ‫به گزارش روزگارمعدن به نقل از ماینینگ‪،‬‬ ‫ب��ه نظر می‌رس��د اقتص��اد چی��ن در روزهای‬ ‫پرتنش��ی قرار داش��ته باش��د اما رش��د تولید‬ ‫ناخالص داخلی این کش��ور در فصل دوم سال‬ ‫جاری می�لادی ‪ ،‬اول آوریل (‪ ۱۲‬فروردین) تا‬ ‫‪ ۳۰‬ژوئ��ن (‪۹‬تی��ر) از ‪ ۶.۴‬درصد به ‪۶.۲‬درصد‬ ‫کاهش داش��ته و تقاضا ب��رای کامودیتی‌ها به‬ ‫طور چشمگیر خوب است‪.‬‬ ‫البته داده‌های گمرکی چین در ماه گذش��ته‬ ‫می�لادی‪ ،‬حکای��ت از کاه��ش واردات م��س‪،‬‬ ‫زغال‌س��نگ‪ ،‬س��نگ‌آهن و نف��ت خ��ام دارد و‬ ‫ای��ن دورنما را ایج��اد می‌کند ک��ه تقاضا برای‬ ‫کامودیتی‌های اصل��ی در چین در حال کاهش‬ ‫اس��ت اما قضاوت تنها بر اس��اس داده‌های یک‬ ‫ماه قابل اعتماد نیس��ت و در ای��ن زمینه حتی‬ ‫می‌تواند گمراه‌کننده باشد‪.‬‬ ‫برای مثال واردات نفت خام در ژوئن (خرداد‪-‬‬ ‫تیر) در مقایس��ه با مه (اردیبهشت‪-‬خرداد) ‪۱.۶‬‬ ‫درص��د کاهش داش��ت‪ .‬رقم مرب��وط به کاهش‬ ‫واردات زغال‌سنگ نیز بسیار کم و ‪۳۷۰‬هزار تن‬ ‫بود‪ .‬واردات س��نگ‌آهن نیز در ژوئن در مقایسه‬ ‫با مه ‪ ۱۰.۲‬درصد کمت��ر بود‪ .‬البته این کاهش‬ ‫را می‌ت��وان برآمده از چالش‌هایی دانس��ت که‬ ‫دومین صادرکننده بزرگ سنگ‌آهن به چین با‬ ‫آن در کشمکش است‪.‬‬ ‫ای��ن روزه��ا ش��رکت واله در تالش اس��ت از‬ ‫بسته شدن معادنش جان سالم به در ببرد‪ .‬این‬ ‫چالش برآمده از فاجعه شکستن سد باطله یکی‬ ‫از معادن این ش��رکت برزیلی در ژانویه (دی –‬ ‫بهمن) است‪.‬‬ ‫در نیمه نخست سال جاری میالدی‪ ،‬واردات چین نه‌تنها‬ ‫تضعیف نشده بلکه به دلیل جریانات مربوط به کمبودهای‬ ‫تجاری و استراتژیک تقویت نیز شده است‬ ‫در ای��ن بی��ن اما بیش��ترین ضع��ف چین در‬ ‫مصرف ان��واع کامودیتی‌ها بر م��س حاکم بود‪.‬‬ ‫واردات مس نوردش��ده در ژوئن در مقایس��ه با‬ ‫مه ‪ ۹.۷‬درصد کاهش داش��ت و واردات کانی و‬ ‫کنسانتره مس نیز کاهش ‪۲۰.۴‬درصد را تجربه‬ ‫کرد‪ .‬البته کمبود کانی و کنسانتره در بازارهای‬ ‫جهانی می‌تواند توجیه‌کننده بخش��ی از کاهش‬ ‫واردات باش��د اما دلیل بخ��ش زیادی از کاهش‬ ‫واردات مس نوردش��ده به کمبود تقاضا مربوط‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬نگاه ماه به ماه و پ��س از آن فصل به‬ ‫فصل ب��ه تقاضای مس چین‪ ،‬این روند نزولی را‬ ‫گزارش تصویری‬ ‫استخراج زمرد در کلمبیا‬ ‫زمرد‪ ،‬سنگ گرانبهای قیمتی از گروه سیلیکات بریلیوم است‬ ‫که در موقعیت‌های زمین‌شناس��ی گوناگونی ش��کل می‌گیرد و‬ ‫اس��تخراج می‌شود‪ .‬پیشینه استخراج سنگ‌های زمرد به ‪۴‬هزار‬ ‫سال پیش برمی‌گردد‪.‬‬ ‫کلمبیا در امریکای جنوبی بیش��ترین زمرد را به بازار جهانی‬ ‫عرضه می‌کند؛ حدود ‪ ۷۰‬تا ‪90‬درصد‪ .‬این عکس‌ها اس��تخراج‬ ‫زمرد را در کلمبیا به تصویر می‌کشد‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬انتخاب‬ ‫تایید می‌کند‪ .‬در فصل دوم سال جاری میالی‪،‬‬ ‫اول آوری��ل (‪ ۱۲‬فروردین) تا ‪ ۳۰‬ژوئن (‪۹‬تیر)‪،‬‬ ‫واردات مس نوردش��ده ب��ه ‪ ۱.۰۹۲‬میلیون تن‬ ‫رس��ید‪ .‬این رقم در مقایسه با فصل نخست ‪۷.۵‬‬ ‫درصد و در مقایس��ه با فصل دوم س��ال گذشته‬ ‫‪۲۰‬درصد کاهش داشته است‪.‬‬ ‫البته داستان کاهش‪ ،‬برای سایر کامودیتی‌ها‬ ‫صدق نمی‌کند‪ .‬واردات نفت خام چین در فصل‬ ‫دوم س��ال جاری بیشتر ش��د و به ‪ ۹.۹‬میلیون‬ ‫بش��که در روز در فص��ل دوم و ماه‌ه��ای آوریل‬ ‫تا ژوئن (‪ ۱۱‬فروردین تا ‪ ۹‬تیر) رس��ید‪ .‬این در‬ ‫حالی اس��ت که واردات نفت خام چین در فصل‬ ‫نخس��ت و ماه‌های ژانویه تا م��ارس (‪۱۱‬دی تا‬ ‫‪۱۰‬فروردین) ‪ ۹.۸۳‬میلیون بش��که در روز بود‪.‬‬ ‫همچنی��ن چین در فصل دوم س��ال گذش��ته‬ ‫میالدی ‪ ۹.۰۴‬میلیون بش��که در روز نفت وارد‬ ‫می‌کرد‪.‬‬ ‫به نظر می‌رس��د در نیمه نخست سال جاری‬ ‫می�لادی‪ ،‬واردات چین نه تنها تضعیف نش��ده‬ ‫بلکه ب��ه دلیل جریانات مربوط ب��ه کمبودهای‬ ‫تجاری و اس��تراتژیک تقویت نیز شده است‪ ،‬هر‬ ‫چن��د این احتمال وجود دارد که این رش��د در‬ ‫نیمه دوم سال کمتر باشد اما آنچه مسلم است‪،‬‬ ‫این اس��ت که این روزها چی��ن همچنان موتور‬ ‫رشد تقاضای جهانی نفت باقی مانده است‪.‬‬ ‫واردات زغال س��نگ چین ه��م در فصل دوم‬ ‫در مقایس��ه با فصل نخس��ت‪ ،‬افزایشی بود و به‬ ‫‪ ۷۹.۸۶‬میلیون تن رسید‪ .‬این رقم در مقایسه با‬ ‫فصل نخست سال جاری ‪۷‬درصد رشد داشت و‬ ‫چین در فصل نخست ‪ ۷۴.۶۳‬میلیون تن زغال‬ ‫س��نگ وارد کرد‪ .‬افزایش واردات زغال سنگ با‬ ‫وجود نگرانی‌هایی اتفاق افتاد که درباره کاهش‬ ‫هزینه‌های گمرک��ی در محموله‌های اس��ترالیا‬ ‫وجود داشت‪.‬‬ ‫در واق��ع اس��ترالیا ب��رای تقوی��ت عرض��ه‬ ‫زغال‌سنگ در داخل کشور به این حرکت دست‬ ‫زده بود‪ .‬واردات س��نگ‌آهن چین نیز در فصل‬ ‫دوم س��ال جاری میالدی ضعیف‌تر بود اما این‬ ‫اتف��اق را می‌ت��وان بیش از هر چی��ز به کاهش‬ ‫ش��مار محموله‌های آبی نسبت داد که از برزیل‬ ‫به چین می‌آید؛ کاهش برآمده از فروپاشی سد‬ ‫باطله‌ای که پیش‌تر به آن اشاره شد‪.‬‬ ‫ع�لاوه ب��ر برزی��ل‪ ،‬س��نگ‌آهن در آوری��ل‬ ‫(فروردین‪-‬اردیبهش��ت) در اس��ترالیا نیز دچار‬ ‫بحران ش��ده بود؛ بحرانی ک��ه برآمده از گردباد‬ ‫گرمسیری بود که در مارس (اسفند‪-‬فروردین)‬ ‫اتفاق افت��اد و به اصلی‌ترین مناطق تولیدکننده‬ ‫سنگ‌آهن در این کشور آسیب زد‪ .‬در نهایت اما‬ ‫کاهش ‪ ۸.۶‬درصدی واردات سنگ‌آهن در فصل‬ ‫دوم س��ال جاری میالدی در مقایس��ه با فصل‬ ‫نخس��ت به کاهش تولید فوالد این کشور منجر‬ ‫نشده اس��ت‪ .‬حجم محصوالت فوالدی چین در‬ ‫ژوئن ‪ ۸۷.۵۳‬میلیون تن بود‪.‬‬ ‫ای��ن رقم کمت��ر از ‪ ۸۹.۹‬میلی��ون تن در مه‬ ‫اس��ت اما میانگین تولید ف��والد در ژوئن ‪۲.۹۲‬‬ ‫میلی��ون تن در روز ب��ود‪ ،‬در حالی که این رقم‬ ‫در مه ‪ ۲.۸۷‬میلیون تن بود‪ .‬در مجموع‪ ،‬واردات‬ ‫کامودیتی‌ه��ای اصلی به چی��ن حکایت از افت‬ ‫و خیزی دارد که نش��انگر جن��ب و جوش بازار‬ ‫است؛ اتفاقی که البته درباره مس صادق نیست‬ ‫و تنها فلز س��رخ اس��ت ک��ه در چین در موضع‬ ‫ضعف قرار گرفته اس��ت‪ .‬با این‌حال تقاضا برای‬ ‫فلزات صنعتی در نیمه دوم سال‪ ،‬کلید پاسخ به‬ ‫این پرسش است که آیا با موفقیت‪ ،‬چالش‌های‬ ‫برآمده از جنگ تجاری با چین را مدیریت کرده‬ ‫است؟‬
‫هم‌اکنون ‪ ۳۸۲‬معدن در اس��تان زنج��ان وجود دارد که‬ ‫این تعداد ‪ ۲‬هزار و ‪ ۶۷۱‬ش��غل ایجاد کرده است‪.‬به گزارش‬ ‫ایرنا‪ ،‬رئیس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان زنجان‪،‬‬ ‫دوش��نبه در این زمینه گفت‪ ۶۲ :‬معدن اس��تان هم ا‌کنون‬ ‫غیرفعال و ‪ ۳۲۰‬مورد فعال هستند‪.‬‬ ‫ناصر فغفوری خاطرنش��ان کرد‪ :‬ش��مار معادن استان در‬ ‫سال گذشته ‪ ۳۱۶‬مورد و تعداد شاغالن نیز ‪ ۲‬هزار و ‪۶۶۲‬‬ ‫نفر بود که پس از انقالب س��االنه به طور متوس��ط‪ ،‬ش��مار‬ ‫معادن ‪ ۷۹‬درصد و میزان اش��تغال آن ‪ ۴۴.۵‬درصد رش��د‬ ‫یافته است‪ .‬وی با بیان اینکه ‪ ۸‬درصد مساحت استان تحت‬ ‫معادن زنجان ‪ ۲۶۷۱‬شغل ایجاد کرده‌اند‬ ‫کاداستر (نقشه‌های کوچک‌مقیاس) معادن است‪ ،‬افزود‪۱۰ :‬‬ ‫درصد معادن در محدوده مربوط به پروانه بهره‌برداری است‬ ‫که با این حس��اب‪ ۸ ،‬دهم درصد مس��احت استان را شامل‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫این مس��ئول ادامه داد‪ :‬در صورتی که معادن بتوانند یک‬ ‫چهارم مس��احت خود را س��ینه‌کار بزنن��د‪ ۲ ،‬دهم درصد‬ ‫مس��احت استان درگیر تخریب معدنی است‪.‬رئیس سازمان‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان زنجان ب��ا بیان اینکه ‪۸.۵‬‬ ‫درصد صادرات اس��تان در س��ال گذش��ته مربوط به بخش‬ ‫معدن ب��ود‪ ،‬گفت‪ :‬اس��تخراج ‪ ۳۳‬نوع ماده معدنی نش��ان‬ ‫می‌دهد که زنجان‪ ،‬یکی از اس��تان‌های معدنی کشور است‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬بخشی از س��نگ‌های باطله معادن‪،‬‬ ‫قابلیت اس��تفاده در ش��هرها را دارد و به راحتی به ش��کل‬ ‫یک جدول درمی‌آید‪ .‬با توجه به اینکه ش��هرداری‌ها اجازه‬ ‫فعالی��ت صنعتی در قالب مجوزهای الزم را دارند می‌توانند‬ ‫از این فرصت اس��تفاده کنند‪.‬فغفوری درباره بخش صنعت‬ ‫اس��تان نیز اظهار کرد‪ ۸۱.۵ :‬درصد صادرات استان در سال‬ ‫گذش��ته مربوط به بخش صنعت بود و در راس��تای کمک‬ ‫ب��ه رونق تولید‪ ،‬حمایت‌های زیادی از این بخش می‌ش��ود‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه تا کنون در مجموع ‪ ۷۲‬جلس��ه کارگروه‬ ‫تس��هیل و رفع موانع تولید در این استان برگزار شده است‪،‬‬ ‫افزود‪ ۲۹ :‬جلس��ه در س��ال گذش��ته و ‪ ۱۴‬جلسه در سال‬ ‫‪ ۹۶‬برگزار ش��ده که اثر بس��یار خوب��ی در بخش خصوصی‬ ‫ایجاد کرده اس��ت‪ .‬فغفوری اضافه کرد‪ ۶۶۱ :‬جلسه از ‪۷۰۶‬‬ ‫مصوبه جلسه‌های کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان‬ ‫اجرایی ش��ده و بقیه در دست اجراست که در مجموع ‪۹۴‬‬ ‫درصد مصوبه‌ها‪ ،‬تحقق یافته است‪ .‬وی خاطرنشان کرد‪ :‬بر‬ ‫اس��اس اعالم وزارت کش��ور‪ ،‬زنجان در سال گذشته پس از‬ ‫اصفهان‪ ،‬دومین اس��تان از نظر اجرای مصوبه‌های کارگروه‬ ‫تسهیل و رفع موانع تولید بوده است‪.‬‬ ‫کوه زباله ‪ ۱۴‬ساله در گویچاله «فوالد محله» سمنان‬ ‫گروه معدن‪:‬‬ ‫بوی تعفن زباله‌ها تا کیلومترها این سوتر از‬ ‫مرز ‪ ۲‬اس��تان س��منان و مازندران آمده و هر‬ ‫روز شمالی‌ترین روستاهای استان سمنان در‬ ‫شهرستان مهدیشهر را هم درمی نوردد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬حدود ‪ ۱۴‬سال است که‬ ‫زور هیچ کس به این ارابه‌های مرگ نمی‌رسد‪.‬‬ ‫‪ ۱۴‬س��ال است که هیچ گوش شنوایی‪ ،‬درد و‬ ‫رنج مردم روستا را نمی‌شنود‪.‬‬ ‫حدود ‪ ۱۴‬سال است که زورمان به همسایه‬ ‫نمی‌رسد‪ ۱۴ .‬سال اس��ت که روزانه ‪ ۴۰۰‬تن‬ ‫زباله را از اس��تان مازن��دران حمل می‌کنند و‬ ‫در منطق��ه گویچال��ه روس��تای ف��والد محله‬ ‫شهرستان مهدیشهر اس��تان سمنان به شیوه‬ ‫غیراصول��ی انب��ار می‌کنند‪ .‬ای��ن منطقه مرز‬ ‫استان سمنان با استان مازندران است‪.‬‬ ‫تصاویر دریافتی و مش��اهدات عینی عکاس‪،‬‬ ‫حکایت از وجود کوهی از زباله در مرز سمنان‬ ‫و مازن��دران دارد‪ .‬ه��ر روز کامی��ون کامیون‬ ‫زباله‌ه��ای مازن��دران در نزدیک��ی روس��تای‬ ‫فوالدمحله استان س��منان و منطقه گویچاله‬ ‫خالی می‌ش��ود و کس��ی پاس��خگو نیس��ت‪.‬‬ ‫منطق��ه گویچاله در ح��دود ‪ ۱۰۰‬کیلومتری‬ ‫مرکز اس��تان س��منان قرار دارد و با روستای‬ ‫فوالدمحله شهرستان مهدیشهر در مرز استان‬ ‫مازندران‪ ،‬حدود ‪ ۵‬کیلومتر فاصله دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹ورود خبرنگار ممنوع!‬ ‫ای��ن اق��دام ض��د محیط‌زیس��تی در حالی‬ ‫انجام می‌ش��ود که کس��ی اجازه نزدیک شدن‬ ‫به س��ایت انبار زباله‌ه��ا را ندارد و عامالن این‬ ‫اقدام مخرب محیط‌زیس��ت نه‌تنها اجازه تهیه‬ ‫گ��زارش‪ ،‬فیل��م و تصوی��ر را ب��ه خبرنگاران‬ ‫نمی‌دهن��د بلکه آنها را تهدی��د هم می‌کنند‪.‬‬ ‫مشاهدات عینی حکایت از وجود کوهی از زباله در‬ ‫مرز سمنان و مازندران دارد‪ .‬هر روز کامیون کامیون‬ ‫زباله‌های مازندران در نزدیکی روستای فوالدمحله‬ ‫استان سمنان و منطقه گویچاله خالی می‌شود و کسی‬ ‫پاسخگو نیست‪ .‬منطقه گویچاله در حدود ‪ ۱۰۰‬کیلومتری‬ ‫مرکز استان سمنان قرار دارد و با روستای فوالدمحله‬ ‫حدود ‪ ۵‬کیلومتر فاصله دارد‬ ‫گزارش از منطقه گویچاله روستای فوالدمحله‬ ‫حاکی است عالوه بر اینکه بوی تعفن و آشغال‬ ‫در این منطقه به شدت زیاد است‪ ،‬شیرابه‌های‬ ‫حاصل از زباله ت��ا کیلومترها پایین‌تر از محل‬ ‫انب��ار زباله‌ها جاری اس��ت‪ .‬وج��ود انبوهی از‬ ‫س��گ‌های ولگ��رد و پرندگان ب��رای تغذیه از‬ ‫میان زباله‌ها امنیت روستا را به خطر انداخته‬ ‫اس��ت‪ ،‬همچنین کارکن��ان کارگاه محل انبار‬ ‫زبال��ه به هی��چ عن��وان اجازه نزدیک ش��دن‬ ‫عکاس��ان و خبرنگاران را به منطقه نمی‌دهند‬ ‫و در چندین مرحله برای عکاس و تصویربردار‬ ‫ایسنا مزاحمت ایجاد کردند‪.‬‬ ‫رهاس��ازی ش��یرابه ده‌ها تن زباله در دامان‬ ‫طبیع��ت‪ ،‬ج��اده اصل��ی‪ ،‬چش��مه‌ها و مراتع‬ ‫اطراف‪ ،‬سالمت مردم را تهدید می‌کند و برای‬ ‫باغ‌ها و زمین‌های کشاورزی خطری جدی به‬ ‫ش��مار می‌رود‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬خس��ارت زیادی‬ ‫به کشاورزان‪ ،‬باغداران و دامداران منطقه وارد‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹مگس مدیترانه‌ای‪ ،‬زاییده زباله‌ها‬ ‫رمض��ان موالئی فوالدی‪ ،‬یک��ی از باغداران‬ ‫روس��تای فوالدمحله شهرس��تان مهدیش��هر‬ ‫معتقد است؛ محصوالت کشاورزی ما در حال‬ ‫نابودی اس��ت و بوی تعفن حاصل از این انبار‪،‬‬ ‫غیرقاب��ل تحمل اس��ت‪ .‬وی می‌گوی��د‪ :‬تدبیر‬ ‫مسئوالن سمنان و مازندران برای پایان دادن‬ ‫به این مشکل ‪۱۴‬ساله چیست؟‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬از زمان��ی که ای��ن مکان به‬ ‫زباله‌دانی تبدیل شده است‪ ،‬مگس مدیترانه‌ای‬ ‫در این منطقه زیاد ش��ده و به درختان آلبالو‪،‬‬ ‫گی�لاس و ت��وت فرنگی خس��ارت وارد کرده‬ ‫است‪ .‬ما امسال از س��رمازدگی و‪ ...‬به سالمت‬ ‫عب��ور کردیم اما به خاط��ر این آفت‪ ،‬درختان‬ ‫آلبالو و گیالس و حتی بوته‌های توت فرنگی‪،‬‬ ‫محصول سالم ندارند‪.‬‬ ‫این باغدار نمونه استان سمنان تصریح کرد‪:‬‬ ‫ساالنه میلیاردها تومان برای سالمت مردم در‬ ‫کشور هزینه می‌ش��ود اما متاسفانه مسئوالن‬ ‫محیط‌زیست و بهداش��ت استان سمنان هیچ‬ ‫اقدامی انجام نداده‌اند‪.‬‬ ‫موالئ��ی ف��والدی تصری��ح کرد‪ :‬ب��ه خاطر‬ ‫بارش‌های خوب امسال در این منطقه‪ ،‬مراتع‬ ‫بس��یار حاصلخیز هس��تند و حتی آب چشمه‬ ‫ورگو در منطقه گویچاله روستای فوالد تا ‪ ۲‬و‬ ‫‪ ۳‬برابر افزایش پیدا کرده اما دام‌های روستا از‬ ‫ای��ن منطقه عبور می‌کنند و چون آب منطقه‬ ‫بوی تعفن و آش��غال می‌دهد و با شیرابه‌های‬ ‫زباله آلوده ش��ده اس��ت‪ ،‬برای دام‌ها غیرقابل‬ ‫مصرف است‪.‬‬ ‫رئیس شورای اس�لامی روستای فوالدمحله‬ ‫نی��ز گف��ت‪ :‬ب��ا بی‌تدبی��ری‪ ،‬کج‌س��لیقگی و‬ ‫بی‌توجهی مس��ئوالن؛ زباله‌های بیمارس��تانی‬ ‫از ش��هرهای ساری‪ ،‬نکا‪ ،‬قائمشهر و کیاسر در‬ ‫منطقه گویچاله‪ ،‬منطقه مرزی استان سمنان‬ ‫و اس��تان مازندران انبار می‌ش��ود و مسئوالن‬ ‫اس��تان س��منان در این ‪ ۱۴‬سال هیچ تالشی‬ ‫برای حل این معضل نکردند‪.‬‬ ‫پروی��ز ایمان��ی افزود‪ :‬روزان��ه بیش از ‪۴۰۰‬‬ ‫تن پس��ماند زباله‌های بیمارس��تانی و س��ایر‬ ‫دورریزه��ای خانگ��ی‪ ،‬صنعتی و‪ ...‬از اس��تان‬ ‫مازن��دران در منطق��ه گویچال��ه روس��تای‬ ‫فوالدمحله به شیوه غیراصولی انبار می‌شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬ب��ه عبارتی می‌توان گفت در‬ ‫مدت ‪ ۱۴‬س��ال‪ ،‬ماهانه ‪ ۱۲‬هزار تن و ساالنه‬ ‫‪ ۱۴۴‬هزار تن زباله در این منطقه انبار می‌شود‬ ‫و ح��دود ‪ ۲‬میلیون تن زباله ی��ا به عبارتی ‪۲‬‬ ‫میلیارد کیل��و زباله از مازندران به این منطقه‬ ‫حمل و در این مکان انبار شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹سالمت و امنیت مردم در خطر است‬ ‫رئیس شورای اس�لامی روستای فوالدمحله‬ ‫ادامه داد‪ :‬مردم این روس��تا انسان‌های نجیبی‬ ‫هس��تند‪ .‬چرا مس��ئوالن ب��ه فکر ای��ن مردم‬ ‫نیستند؟‬ ‫تمام دام��داران‪ ،‬باغداران و کش��اورزان این‬ ‫روس��تا به خاطر آفت‌هایی ک��ه زاییده همین‬ ‫زباله‌هاس��ت دچار خسارت ش��ده‌اند‪ .‬روستای‬ ‫فوالد محله درحال از بین رفتن است و سالمت‬ ‫و امنی��ت مردم این منطقه در خطر قرار دارد‪.‬‬ ‫ایمانی اظهار کرد‪ :‬مردم روس��تای فوالد‌محله‬ ‫به صراحت می‌گویند مسئوالن استان سمنان‬ ‫از جمله اس��تاندار‪ ،‬فرماندار و نماینده مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی که باره��ا از ای��ن منطقه‬ ‫بازدی��د کردند‪ ،‬هیچ تالش��ی ب��رای حل این‬ ‫مش��کل نمی‌کنند‪ .‬چرا مس��ئوالن استان‌های‬ ‫س��منان و مازندران در ای��ن زمینه هماهنگی‬ ‫ندارند؟‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬من به عنوان عضو ش��ورای‬ ‫اسالمی روس��تا‪ ،‬از مسئوالن اس��تان سمنان‬ ‫تقاضا دارم به حل این مش��کل که س�لامت‪،‬‬ ‫امنی��ت جانی و مالی مردم روس��تا را به خطر‬ ‫انداخته است‪ ،‬توجه ویژه داشته باشند‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت‪ ،‬مسئوالن اس��تان سمنان در‬ ‫بی��ش از یک دهه گذش��ته‪ ،‬بارها از انبار زباله‬ ‫مازندرانی‌ه��ا در مرز ‪ ۲‬اس��تان گالیه کرده و‬ ‫خواستار حل این معضل شده بودند‪.‬‬ ‫احم��د همت��ی‪ ،‬نماین��ده مردم س��منان‪،‬‬ ‫مهدیش��هر و س��رخه در مجل��س‪ ،‬پی��ش از‬ ‫ای��ن‪ ،‬انب��ار زبال��ه در ش��مال این اس��تان را‬ ‫تهدی��دی ب��رای محیط‌زیس��ت خوان��ده و‬ ‫عن��وان کرده بود‪ :‬ش��یرابه‌های ناش��ی از این‬ ‫زباله‌ه��ا مناب��ع آب��ی ای��ن اس��تان را تهدید‬ ‫می‌کند‪.‬‬ ‫وی گفته بود اگرچه تاکنون گزارشی درباره‬ ‫آلوده شدن این منابع آبی واصل نشده اما جدا‬ ‫از آسیب احتمالی این پسماندها به کشاورزان‬ ‫و روس��تاییان فوالدمحل��ه‌ای در ش��مال‬ ‫مهدیشهر‪ ،‬بی‌ش��ک نفوذ شیرابه‌های ناشی از‬ ‫زباله‌های انباش��ته می‌تواند به س��فره‌های آب‬ ‫زیرزمینی این اس��تان خسارت‌جبران‌ناپذیری‬ ‫وارد کند‪.‬‬ ‫تبدیل کرمان به پایگاه مجسمه‌سازی‬ ‫اس��تاندار کرمان به طبیعت‪ ،‬پیش��ینه تاریخی و حضور‬ ‫بزرگ‌ترین مجسمه‌سازان مطرح کشور در استان کرمان در‬ ‫حوزه مجسمه‌سازی اشاره کرد و گفت‪ :‬با توجه به ظرفیت‬ ‫اس��تان و همچنین برنامه‌ریزی‌های انجام ش��ده‪ ،‬به زودی‬ ‫کرمان به‌عنوان پایگاه مجسمه‌س��ازی کش��ور لقب خواهد‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایس��نا‪ ،‬محمدج��واد فدائ��ی در ش��ورای‬ ‫سیاس��ت‌گذاری دوازدهمین جش��نواره موس��یقی نواحی‬ ‫کش��ور‪ ،‬این جش��نواره را یکی از جشنواره‌های هنری مهم‬ ‫در س��طح کشور معرفی کرد و افزود‪ :‬انتظار داریم با تعامل‬ ‫همه س��ازما‌ن‌های اجرایی استان‪ ،‬در آبان سال جاری‪ ،‬این‬ ‫جشنواره به بهترین نحو در استان کرمان برگزار شود‪.‬‬ ‫وی با بررس��ی موارد مطرح ش��ده در جلسه‌های گذشته‬ ‫هماهنگی ب��رای برگزاری این جش��نواره در تهران‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫س��ازمان‌های مرتبط با این جش��نواره با تعامل و همکاری‪،‬‬ ‫شرایط برگزاری هر چه بهتر این جشنواره را فراهم کرده‌اند‬ ‫تا مردم بتوانند از بخش‌های مختلف این جشنواره موسیقی‬ ‫به خوبی استفاده کنند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬از آنجا که جش��نواره موسیقی نواحی‪ ،‬یکی از‬ ‫مهم‌ترین جش��نواره‌های هنری و موسیقی در سطح کشور‬ ‫اس��ت‪ ،‬باید بتوانیم در سطح ملی و حتی بین‌المللی‪ ،‬برای‬ ‫اج��رای خوب و با کیفیت در اس��تان کرم��ان برنامه‌ریزی‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫اس��تاندار کرمان از حضور گروه‌های اجرای موس��یقی از‬ ‫کشورهای مختلف در این جش��نواره خبر داد و بیان کرد‪:‬‬ ‫اس��تادان موس��یقی نواحی‪ ،‬دانش��جویان رش��ته موسیقی‬ ‫و انجمن‌های موس��یقی کش��ور از مهمانان این جش��نواره‬ ‫خواهند بود‪.‬‬ ‫فدائ��ی در بخ��ش دیگ��ری از س��خنان خ��ود در ای��ن‬ ‫نشس��ت‪ ،‬به طبیعت‪ ،‬پیشینه تاریخی و داشتن بزرگ‌ترین‬ ‫مجسمه‌س��ازان مطرح کش��ور در اس��تان کرمان در حوزه‬ ‫مجسمه‌س��ازی اش��اره کرد و گف��ت‪ :‬با توجه ب��ه ظرفیت‬ ‫اس��تان کرم��ان و برنامه‌ریزی‌های انجام ش��ده‪ ،‬به زودی‬ ‫کرمان به‌عنوان پایگاه مجسمه‌س��ازی کش��ور لقب خواهد‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫وی به برگزاری رویداد «دو باغ» (س��فر ‪ ۳‬روزه مطالعاتی‬ ‫‪ ۱۰۰‬نف��ر از کس��انی که در حوزه مجسمه‌س��ازی فعالیت‬ ‫می‌کنن��د‪ ،‬بی��ن باغ س��نگی شهرس��تان س��یرجان و باغ‬ ‫ش��اهزاده ماهان) اش��اره کرد و افزود‪ :‬در این رویداد بزرگ‬ ‫فرهنگ��ی در حوزه مجسمه‌س��ازی‪ ،‬مطالعات ‪ ۳۰‬تا ‪ ۴۰‬اثر‬ ‫در قالب فعالیت‌ها و تاریخ مجسمه‌س��ازی اس��تان کرمان‬ ‫طراح��ی و داوری خواهد ش��د و پس از آن اس��تان کرمان‬ ‫به عنوان بس��تری برای این هنر در س��طح ملی ش��ناخته‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬دوازدهمین جشنواره موسیقی نواحی‬ ‫ایران از ‪۱۶‬تا ‪ ۱۹‬آبان ‪ ۱۳۹۸‬در ش��هر کرمان در گس��تره‬ ‫ملی از س��وی وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمی به‌طور غیر‬ ‫رقابتی برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫استان‌ها‬ ‫چهار‌شنبه‬ ‫‪ 2‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 21‬ذی‌القعده ‪ 1440‬‬ ‫‪ 24‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره ‪211‬‬ ‫اخبار‬ ‫کارخانه طالی نهبندان‬ ‫‪ ۱۶۰‬نفر را شاغل می‌کند‬ ‫فرماندار شهرستان نهبندان عنوان کرد‪ :‬با آغاز‬ ‫عملیات اجرایی س��اخت کارخانه هیرد نهبندان‬ ‫در مرحله نخس��ت برای ‪ ۱۶۰‬نفر اشتغال ایجاد‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ف��ارس‪ ،‬مجید بیکی با اش��اره به‬ ‫ای��ن موضوع ک��ه س��رمایه‌گذاری معدن طالی‬ ‫نهبندان از س��وی دولت انجام شده است‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬مع��دن طالی نهبندان مربوط به ش��رکت‬ ‫تهی��ه و تولید م��واد معدنی ایران و وابس��ته به‬ ‫س��ازمان توس��عه و نوس��ازی مع��ادن و صنایع‬ ‫معدنی ایران (ایمیدرو) اس��ت و س��رمایه‌گذاری‬ ‫در مع��دن ب��ه وس��یله ای��ن ش��رکت انج��ام‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫وی در ادامه خاطرنشان کرد‪ :‬درخواست زمین‬ ‫برای احداث س��ایت کارخانه و فضای سبز‪ ،‬یکی‬ ‫از مشکالت سرمایه‌گذار معدن طال بود که مقرر‬ ‫شد منابع طبیعی و امور اراضی جهاد کشاورزی‬ ‫پ��س از بررس��ی‪ ،‬زمین مورد نی��از را در اختیار‬ ‫ایمیدرو قرار دهند‪.‬‬ ‫فرمان��دار شهرس��تان نهبندان با بی��ان اینکه‬ ‫ذخیره قطعی حدود ‪ ۵‬میلیون تن کانسنگ طال‬ ‫در مع��دن هیرد نهبندان وج��ود دارد‪ ،‬افزود‪ :‬از‬ ‫هر تن کانس��نگ طال در این مع��دن‪ ،‬یک گرم‬ ‫طال استخراج و با راه‌اندازی کارخانه فرآوری در‬ ‫سال‌های آینده‪ ،‬ساالنه ‪ ۳۰۰‬کیلوگرم طال تولید‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫بیکی از آغاز عملیات اجرایی ساخت کارخانه‬ ‫ط�لای هیرد نهبندان در آین��ده‌ای نزدیک خبر‬ ‫داد و تبیی��ن ک��رد‪ :‬اعتبار در نظر گرفته ش��ده‬ ‫ب��رای این طرح ملی ‪ ۱۰۰‬میلیارد تومان اس��ت‬ ‫که در مرحله نخست برای ‪ ۱۶۰‬نفر شغل ایجاد‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫وی از افزای��ش ‪ ۲۹‬درص��دی اعتب��ارات‬ ‫شهرس��تان نهبندان نسبت به سال گذشته خبر‬ ‫داد و افزود‪ :‬اعتبارات اختصاص‌یافته به نهبندان‬ ‫از مح��ل مت��وازن ملی‪۳ ،‬درصد نف��ت و تملک‬ ‫دارایی‌ه��ا‪۳۵ ،‬میلی��ارد و ‪۶۰۰‬میلی��ون تومان‬ ‫است‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت شهرس��تان نهبن��دان با ‪۱۴۰‬‬ ‫کیلومت��ر مرز با افغانس��تان و ‪ ۲۶‬هزار کیلومتر‬ ‫مرب��ع وس��عت در جنوبی‌ترین نقطه خراس��ان‬ ‫جنوبی در ناحیه بیابانی‪ ،‬خشک و کم‌آب استان‬ ‫قرار دارد‪.‬‬ ‫فوالد خوزستان‬ ‫به سمت تولید محصوالت‬ ‫کیفی گام بر می‌دارد‬ ‫اگرچه فوالد خوزس��تان امس��ال هم همچون‬ ‫سال گذش��ته تولید ‪ ۳.۸‬میلیون تن محصول را‬ ‫هدف‌گذاری کرده اما به لحاظ کیفی به س��مت‬ ‫تولی��د محصوالت با گریدهای ویژه س��وق پیدا‬ ‫کرده تا ش��اهد ایج��اد ارزش اف��زوده باالتر در‬ ‫مجموعه باشد‪.‬‬ ‫به گزارش چیالن‪ ،‬مدیرعامل فوالد خوزستان‬ ‫با اش��اره به خرید شرکت توس��عه ملی در سال‬ ‫گذش��ته گفت‪ :‬فوالد خوزستان با خرید شرکت‬ ‫توسعه ملی توانس��ت ‪ ۲.۵‬میلیون تن کنسانتره‬ ‫مورد نیاز خود را تامین کند و امیدواریم تا مرداد‬ ‫س��ال جاری نیز واحد گندله‌سازی ‪ ۲.۵‬میلیون‬ ‫تنی توس��عه ملی در سایت س��نگان راه‌اندازی‬ ‫شود‪.‬‬ ‫محم��د کش��انی ادام��ه داد‪ :‬ب��ا تولی��د فعلی‬ ‫کارخانه‪ ،‬نیاز کنس��انتره فوالد خوزس��تان ‪۷.۵‬‬ ‫میلی��ون تن اس��ت که یک س��وم آن ب��ا خرید‬ ‫توس��عه ملی تامین ش��د و درصدد اکتشافات و‬ ‫تعامل با معادن در قالب مشارکت با آنها هستیم‬ ‫تا در س��ال‌های آینده وابستگی فوالد خوزستان‬ ‫ب��ه م��واد اولی��ه را ب��ه کمترین می��زان ممکن‬ ‫برسانیم‪.‬‬ ‫وی تصری��ح کرد‪ :‬اگرچه امس��ال هم همچون‬ ‫سال گذش��ته به لحاظ کمی تولید ‪ ۳.۸‬میلیون‬ ‫تن محصول را هدف‌گذاری کرده‌ایم اما به لحاظ‬ ‫کیفی به س��مت تولید محص��والت با گریدهای‬ ‫ویژه س��وق پیدا کرده‌ایم تا ش��اهد ایجاد ارزش‬ ‫افزوده باالتر در مجموعه باشیم‪.‬‬
‫چهار‌شنبه ‪ 2‬مرداد ‪ 21 1398‬ذی‌القعده ‪ 24 1440‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫موسسه فرهنگی و هنری روزگار وصل‬ ‫مدیر مسئول‪:‬‬ ‫ناصر بزرگمهر‬ ‫سال دوم شماره ‪211‬‬ ‫سردبیر‪ :‬محبوبه ناطق‬ ‫همکاران‪ :‬سارا اصغری‪-‬ثمن رحیمی‌‌راد‬ ‫مدیر فنی و هنری‪ :‬مهدی نجفی‬ ‫نمایندگی دفتر اروپا‪ :‬چکاوک بزرگمهر‬ ‫آدرس‪ :‬تهران‪ -‬میدان هفتم تیر‪ -‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬پالک ‪74‬‬ ‫تلفکس‪88310576-88310575:‬‬ ‫سازمان آگهی‌ها‪88722732-3:‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان‌ها‪88724211:‬‬ ‫چاپ‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.Madandaily.com‬‬ ‫‪www.instagram.com/Madandaily‬‬ ‫‪www.twitter.com/Madandaily‬‬ ‫‪www.t.me/Madandaily‬‬ ‫‪E-mail:info@madandaily.com‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫یادداشت‬ ‫و اینچنین است که معدن خبرساز می‌شود‬ ‫ثمن رحیمی‌راد‬ ‫روزنامه‌نگار‬ ‫چرا معدن خبرس��از است؟‬ ‫نخستین پاسخی که می‌توان‬ ‫به این پرس��ش داد این است‬ ‫ک��ه مع��دن پولس��از اس��ت‪،‬‬ ‫درنتیج��ه بخش��ی از ب��ازار‬ ‫ملی ب��رای هر کش��ور و بازار‬ ‫جهان��ی و ه��ر آنچه ب��ه آنها‬ ‫مربوط می‌شود را معادن به خود اختصاص می‌دهند‪ .‬این بعد قضیه به فراخور آنکه‬ ‫درآمدهای معدنی تا کجا در اقتصاد یک کشور نفوذ کرده‌اند و چه سهمی از درآمد‬ ‫ملی را به خود اختصاص داده‌اند‪ ،‬بیشتر یا کمتر اهمیت پیدا می‌کند‪.‬‬ ‫دوم اینکه ش��رایط کار در معدن سخت است و معادن به‌ویژه انواع زیرزمینی آنها‬ ‫استعداد باالیی در ایجاد تلفات مالی و جانی دارند؛ تلفاتی که می‌توانند افکار عمومی‬ ‫را به سمت خود جذب کنند‪ .‬حال اگر معدنکاری از شکل صنعتی خود خارج شود و‬ ‫صورت غیرقانونی بگیرد‪ ،‬تلفات و عمق فجایع برآمده از آنها بیشتر می‌شود‪.‬‬ ‫س��وم اینکه تاثیر آنچه در بخش معدن جهان اتف��اق می‌افتد را نمی‌توان تنها به‬ ‫یک کش��ور محدود کرد‪ ،‬کم و زیاد شدن تولید در کشوری مانند استرالیا در نتیجه‬ ‫یک توفان یا وقوع حادثه‌‌ای مانند شکستن سد باطله در برزیل‪ ،‬کشوری مانند چین‬ ‫را ب��ه عنوان یکی از بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان محصوالت معدنی دو کش��ور دیگر‬ ‫بی‌تاثی��ر نمی‌گذارد‪ ،‬هرچند این ‪ ۳‬کش��ور در قاره‌های متفاوت قرار گرفته باش��ند‪.‬‬ ‫درواقع تولید و مصرف مواد معدنی اس��ت که این ‪ ۳‬نقطه دور از هم را در جهان به‬ ‫هم ربط می‌دهد‪.‬‬ ‫چهارم‪ ،‬تنش‌های سیاسی برآمده از رقابت بین جوامع بر سر تصاحب گنجینه‌های‬ ‫زمین اس��ت‪ .‬این گنجینه‌ها مانند سوختی برای پیشروی کشورها در مسیر توسعه‬ ‫عمل می‌کنند و مواد معدنی با تاثیری که در این زمینه دارند‪ ،‬سبب تنش و در پی‬ ‫آن ایجاد خبر می‌شوند‪.‬‬ ‫موضوع پنجم آن اس��ت که تاثی��ر رویدادهای معدنی چه خوب و چه بد بس��یار‬ ‫گس��ترده است‪ .‬کش��ف یک ذخیره چشمگیر به معنای اضافه ش��دن حجم زیادی‬ ‫از درآمد برای کل یک کش��ور و حتی جهان اس��ت‪ ،‬همچنین وقوع یک حادثه در‬ ‫معادن که در بیش��تر مواقع به بهای از دس��ت رفتن جان و مال انسان‌ها می‌انجامد‪،‬‬ ‫خاطر همه انس��ان‌ها را آزرده می‌کند‪ .‬درنهایت نکته ششم از بعد قابل‌توجه دیگری‬ ‫در معادن خبر می‌دهد‪ .‬بخش معدن همچون س��ایر صنایع‪ ،‬محل شکوفایی قدرت‬ ‫آفرینش و نوآوری بش��ر است؛ قدرتی که او را با انگیزه به‌دست آوردن ذخایر بیشتر‬ ‫حتی به فضای خارج از زمین و بستر اقیانوس‌ها سوق داده است‪.‬‬ ‫و اینچنین است که معدن خبرساز می‌شود‪.‬‬ ‫اخبار کوتاه‬ ‫ به گزارش ایفنا به نقل پلتس‪ ،‬کاهش تقاضا در بازار نقدی س��نگ آهن چین‪،‬‬‫نرخ این ماده اولیه را بار دیگر نزولی کرده اس��ت‪ .‬آخرین ش��اخص نرخ سنگ آهن‬ ‫خلوص ‪۶۲‬درصد حدود ‪۴‬دالر افت داشت و ‪۱۱۸.۱۰‬دالر هر تن خشک سی‌اف‌آر‬ ‫ثبت شد‪ .‬قرارداد سوآپ اوت(مرداد‪-‬شهریور) نیز ‪۲.۶۵‬دالر افت داشت و ‪۱۱۴‬دالر‬ ‫هر تن سی‌اف‌آر ثبت شد‪ .‬در درازمدت مسئله محدودیت تقاضا هنوز مطرح است‪.‬‬ ‫ به گزارش ایفنا به نقل از متال‌اکسپرت‪ ،‬تقاضای پایین مقاطع و واردات بیلت‬‫در بازار ترکیه فعالیت بازار داخلی بیلت آن را کم کرده است‪ .‬فوالدسازان ترک نیز‬ ‫صادرات بیلت را به عنوان جایگزینی برای رکود بازار میلگردشان انتخاب کرده‌اند‪.‬‬ ‫بیل��ت صادرات��ی ترکی��ه ‪ ۴۲۵‬تا ‪ ۴۳۵‬دالر هر تن فوب اس��ت که برای حمل اوت‬ ‫(مرداد‪-‬ش��هریور) و س��پتامبر (شهریور‪-‬مهر) است و نسبت به هفته قبل تغییری‬ ‫نکرده اس��ت‪ .‬به تازگی با امارات در ‪ ۴۵۵‬دالر هر تن س��ی‌اف‌آر معامله شده است‪.‬‬ ‫از طرفی بازار داخلی بیلت ترکیه به نس��بت در رکود اس��ت؛ چراکه بازار میلگرد‬ ‫با مش��کل کمبود تقاضا روبه‌رو اس��ت‪ .‬بیلت س��ی‌آی‌اس نیز ‪ ۴۲۵‬تا ‪ ۴۳۰‬دالر هر‬ ‫تن سی‌اف‌آر شنیده شده و برخی تا ‪۴۲۰‬دالر هر تن سی‌اف‌آر پیشنهاد دادند‪.‬‬ ‫ به گزارش ایفنا به نقل از متال اکسپرت‪ ،‬با وجود رکود تقاضا در بازار داخلی و‬‫صادرات میلگرد ترکیه‪ ،‬تولیدکننده‌های میلگرد از هفته گذشته از دادن تخفیف‬ ‫بیشتر اجتناب کرده‌اند و روند آینده بازار به نرخ قراضه در بازار واردات آن بستگی‬ ‫دارد‪ .‬نرخ پیش��نهادی ‪ ۴۶۰‬تا ‪ ۴۶۵‬دالر هر تن فوب اس��ت درحالی‌که هفته قبل‬ ‫تا ‪۴۷۰‬دالر پیش��نهاد می‌ش��د‪ .‬در بازار داخلی ترکیه نیز میلگرد ‪ ۴۶۰‬تا ‪۴۷۰‬دالر‬ ‫ه��ر ت��ن در کارخانه اس��ت‪ .‬در بازار مفتول صادراتی ترکی��ه برخالف میلگرد نرخ‬ ‫پیش��نهادی ‪ ۵‬تا ‪ ۱۵‬دالر هر تن رش��د داش��ته و ‪ ۵۰۵‬تا ‪ ۵۱۰‬دالر هر تن فوب‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫ به گزارش ایفنا به نقل از متال‌اکسپرت‪ ،‬عرضه‌کنندگان ورق گرم سی‌آی‌اس‬‫در ح��ال تکمیل فروش تولیدات اوت (مرداد‪-‬ش��هریور) خود هس��تند‪ .‬در برخی‬ ‫از معام�لات محدودی��ت عرضه موجب ش��د عرضه‌کننده‌ها به نرخ مورد نظر خود‬ ‫دس��ت یابند‪ .‬تعمیرات تابس��تان برخی واحد‌ها و تعطیلی ناخواس��ته برخی دیگر‬ ‫عرضه را پایین آورده اس��ت‪ .‬بیش��تر عرضه‌کنندگان روس تولید اوت را فروخته و‬ ‫از بازار خارج شده‌اند و بخش زیادی فروش‌شان نیز به ترکیه بوده است‪ .‬به‌تازگی‬ ‫ورق گرم روس��یه ‪ ۵۱۵‬تا ‪ ۵۲۰‬دالر هر تن س��ی‌اف‌آر ترکیه معادل ‪ ۵۰۰‬تا ‪۵۰۵‬‬ ‫دالر هر تن فوب معامله ش��ده اس��ت‪ .‬همچنین در منطقه منا در ‪ ۴۹۵‬دالر هر تن‬ ‫فوب معامله ش��ده اس��ت‪ .‬ورق سرد س��ی‌آی‌اس نیز ‪ ۵۴۰‬تا ‪ ۵۶۰‬دالر هر تن فوب‬ ‫دریای سیاه است‪.‬‬ ‫ به گزارش اخبار فلزات‪ ،‬بهای نیکل همچنان پس از جهش کم‌سابقه‌ای که در‬‫روزهای گذشته داشت‪ ،‬در حال کاهش است؛ گفته می‌شود که نرخ نیکل با توجه‬ ‫به عوامل بنیادین بیش از حد رش��د کرده و انتظار تداوم افت نرخ آن در روزهای‬ ‫آینده وجود دارد‪ .‬با این حال‪ ،‬آمار واردات چین حاکی از رش��د نرخ نیکل وارداتی‬ ‫ت��ا ‪۱۱۷‬ه��زار و ‪ ۷۰۰‬ی��وآن بر تن (حدود ‪ ۱۷‬هزار دالر بر تن) اس��ت که این رقم‬ ‫می‌تواند محرکی برای رشد قیمت‌ها در بازارهای آتی باشد‪ .‬بر این اساس‪ ،‬نخستین‬ ‫بازاری که متاثر از این نرخ وارداتی خواهد شد‪ ،‬بورس آتی شانگهای خواهد بود‪.‬‬ ‫عقب‌نشینی زغال‌سنگ در برابر گاز طبیعی‬ ‫گروه معدن‪:‬‬ ‫«زغال‌س��نگ‪ :‬بحث‌ه��ای زی��اد‪ ،‬ام��ا بدون‬ ‫تغیی��رات مش��خص»‪ .‬این جمله‌ای اس��ت که‬ ‫آژان��س بین‌الملل��ی انرژی در ابت��دای گزارش‬ ‫خود ب��ا عن��وان «زغال‌س��نگ ‪ ،۲۰۱۸‬آنالیز و‬ ‫پیش‌بینی‌های سال ‪ »۲۰۲۳‬درباره چشم‌انداز‬ ‫این سوخت فسیلی آالینده برای جهان ترسیم‬ ‫کرده ب��ود‪ .‬کم‌وبیش این نظر آژانس بین‌المللی‬ ‫ان��رژی‪ ،‬ازس��وی اداره اطالعات ان��رژی ایاالت‬ ‫متح��ده و انجمن آنالیزهای مال��ی و اقتصادی‬ ‫برای انرژی نیز مورد تایید است‪ .‬اما پرسش این‬ ‫اس��ت که چرا آژان��س بین‌المللی انرژی‪ ،‬چنین‬ ‫نظری درباره زغال‌سنگ دارد؟‬ ‫به گ��زارش انرژی امروز‪ ،‬انجم��ن آنالیزهای‬ ‫مالی و اقتصادی برای انرژی می‌گوید در س��ال‬ ‫گذشته (‪ )۲۰۱۸‬میالدی کاهش ساختار صنایع‬ ‫زغال‌سنگ ایاالت متحده ادامه یافت و «ظرفیت‬ ‫از رده خارج ش��ده» زغال‌سنگ در این کشور به‬ ‫رکورد جدیدی دست یافت و استفاده تاسیسات‬ ‫از برق زغال‌س��نگی به ان��دازه‌ای کاهش یافت‬ ‫که از س��ال ‪۱۹۸۰‬میالدی (‪۱۳۵۹‬خورشیدی)‬ ‫تاکنون بی‌نظیر بوده است‪.‬‬ ‫با ای��ن حال وقتی ب��ه آمار جهان��ی مراجعه‬ ‫می‌کنیم‪ ،‬آژانس بین‌المللی انرژی اعتقاد دارد‪،‬‬ ‫در س��ال ‪۲۰۱۷‬میالدی (‪۱۳۹۶‬خورشیدی)‪،‬‬ ‫پس از دو س��ال کاهش‪ ،‬تقاض��ای جهانی برای‬ ‫زغال‌سنگ با یک درصد افزایش روبه‌رو بود و به‬ ‫‪۷‬هزار و ‪ ۵۸۵‬میلیون تن در س��ال رسید‪ .‬در این‬ ‫سال تولید برق زغال‌سنگی در جهان با افزایش‬ ‫‪ ۲۵۰‬تراوات س��اعت همراه ب��ود‪ ،‬یعنی حدود‬ ‫‪۳‬درصد افزایش و از این‌رو توانست ‪۴۰‬درصد کل‬ ‫ظرفیت اضافه شده تولید برق را از آن خود کند‪.‬‬ ‫دلی��ل ای��ن افزایش آمار را باید در آس��یا و در‬ ‫جمهوری خلق چین و هند جس��ت‌وجو کرد که‬ ‫بن��ا بر اعالم آژانس بین‌المللی انرژی‪ ،‬از هر ‪۴‬تن‬ ‫زغال‌سنگ مصرفی جهان‪ ،‬یک تن آن در چین و‬ ‫برای تولید برق سوزانده می‌شود‪.‬‬ ‫ام��ا در کنار ای��ن آم��ار‪ ،‬اداره اطالعات انرژی‬ ‫ای��االت متحده هم می‌گوید که در س��ال جاری‬ ‫(‪ )۲۰۱۹‬تولید برق زغال‌س��نگی در این کشور‬ ‫‪۲۵‬درص��د کاهش خواهد داش��ت و به کمترین‬ ‫می��زان خود از س��ال ‪۱۹۴۹‬می�لادی(‪۱۳۲۸‬‬ ‫خورشیدی) خواهد رسید‪.‬‬ ‫انجمن آنالیزهای مالی و اقتصادی برای انرژی‬ ‫هم پیش‌بینی می‌کند امسال از رده خارج‌سازی‬ ‫تاسیسات زغال‌سنگی در ایاالت متحده سرعت‬ ‫گی��رد‪ .‬اما عوام��ل موثر بر س��رعت‌گیری کنار‬ ‫گذاش��تن زغال‌س��نگ از نظر کارشناسان این‬ ‫انجمن‪ ،‬به این ش��رح است که در آن نقش «گاز‬ ‫طبیعی» بارزتر از بقیه است‪:‬‬ ‫‪ -۱‬انق�لاب فرکین��گ و زمینه‌س��ازی برای‬ ‫تبدی��ل گاز طبیع��ی ب��ه س��وخت نخس��ت‪،‬‬ ‫قابل‌اعتماد‪ ،‬کم‌هزینه و‪...‬‬ ‫‪ -۲‬کاه��ش هزین�� ‌ه صنای��ع و انرژی‌ه��ای‬ ‫تجدیدپذیری چون باد و خورشید‪ ،‬انرژی‌هایی‬ ‫پاک و به‌صرفه‌تر از زغال‌سنگ‬ ‫‪ -۳‬سن باالی ناوگان نیروگاه‌های زغال‌سنگی‬ ‫که بر عملکرد بهینه و هزینه‌های این نوع انرژی‬ ‫تاثیر منفی می‌گذارد‪.‬‬ ‫‪ -۴‬تغییرات بسیار مهم در عملکرد شبکه برق‬ ‫که از عوامل یادشده نش��ات می‌گیرد و اهمیت‬ ‫زغال‌سنگ را کمتر و کمتر می‌‌کند‪.‬‬ ‫‪ -۵‬عالق��ه تاسیس��ات تولی��د برق ب��ه کنار‬ ‫گذاشتن زغال‌سنگ به عنوان سوخت‪.‬‬ ‫‪ -۶‬عالقه‌مندی بیشتر به انرژی‌های سبزتر‬ ‫‪ -۷‬افزای��ش نگرانی‌ه��ا از تغیی��رات اقلیم و‬ ‫انتشارات کربن‬ ‫در گزارش��ی که آژانس بین‌المللی انرژی هم‬ ‫منتشر کرده آمده که انتظار می‌رود برقی‌سازی‬ ‫حمل‌ونقل عمومی و بخش گرمایشی در چین‪،‬‬ ‫مصرف برق در میان چینی‌های طبقه متوس��ط‬ ‫را باال ببرد‪.‬‬ ‫بای��د توج��ه داش��ت ک��ه تقاض��ای جهانی‬ ‫زغال‌س��نگ نس��بت ب��ه روند مص��رف برق در‬ ‫چین بس��یار حساس اس��ت‪ .‬با این حال آژانس‬ ‫بین‌المللی انرژی پیش‌بینی می‌کند که اقتصاد‬ ‫چی��ن با تغیی��رات س��اختاری‪ ،‬بتواند ش��دت‬ ‫مصرف انرژی خ��ود را به حدی کاهش دهد که‬ ‫تا س��ال آینده (‪۲۰۲۰‬میالدی)‪ ،‬رش��د مصرف‬ ‫زغال‌سنگ متوقف شود‪.‬‬ ‫ام��ا چین از ی��ک نظر دیگر هم ب��رای صنایع‬ ‫زغال‌س��نگ مه��م اس��ت و آن سیاس��ت‌های‬ ‫این کش��ور اس��ت با عنوان «پی��روزی در نبرد‬ ‫ب��رای آس��مان آب��ی»‪ .‬سیاس��ت‌های چین در‬ ‫بخ��ش محیط‌زیس��ت و به‌ویژه اقدام��ات این‬ ‫کش��ور برای هوای پاک‪ ،‬جه��ان را امیدوارتر به‬ ‫افزایش محدودیت‌های مصرف زغال‌س��نگ در‬ ‫این کش��ور کرده اس��ت‪ .‬اصلی‌ترین هدف این‬ ‫سیاست‌ها کاهش مصرف زغال سنگ در بخش‬ ‫خانگی و صنعتی اس��ت‪ .‬صنایع سیمان‪ ،‬فوالد و‬ ‫تولید‌کنندگان کوچک برق هدف پویش بهبود‬ ‫هوای چین در این کش��ور هستند‪ .‬چین درنظر‬ ‫دارد مص��رف گاز طبیعی و انرژی‌های حاصل از‬ ‫تجدیدپذیره��ا را در این کش��ور و به‌ویژه برای‬ ‫صنایع آن توسعه دهد‪.‬‬ ‫در سوی دیگر جهان مطابق با آمار و رقم‌های‬ ‫انجمن آنالیزه��ای مالی و اقتصادی برای انرژی‬ ‫از س��ال ‪ ۲۰۱۱‬میالدی (‪ ۱۳۹۰‬خورش��یدی)‬ ‫ک��ه ظرفیت نص��ب نیروگاه‌های زغال‌س��نگی‬ ‫ایاالت‌متحده ب��ه باالترین می��زان یعنی ‪۳۱۸‬‬ ‫گیگاوات رس��ید‪ ،‬تاکنون حدود ‪ ۷۵‬گیگاوات یا‬ ‫‪۲۳.۵‬درصد آن از رده خارج شده‌اند‪.‬‬ ‫بر اس��اس همین آمار‪ ،‬در سال گذشته‪ ،‬بیش‬ ‫از ‪۱۵.۴‬گیگاوات از این نیروگاه‌ها کنار گذاشته‬ ‫ش��ده‌اند‪ .‬با این حال رقم‌های س��ال گذش��ته‬ ‫(‪ )۲۰۱۸‬فقط کمی بیشتر از رقم‌های مربوط به‬ ‫سال ‪۱۳۹۴( ۲۰۱۵‬خورشیدی) است‪ ،‬یعنی ‪۱۵‬‬ ‫گیگاوات‪ .‬در سال ‪ ۲۰۱۵‬قوانین انتشارات جیوه‬ ‫آژانس حفاظت محیط‌زیست ایاالت متحده به‬ ‫اج��را درآمد‪ .‬انجمن آنالیزهای مالی و اقتصادی‬ ‫برای انرژی انتظار دارد در س��ال جاری میالدی‬ ‫حدود ‪ ۱۰‬گیگاوات از ظرفیت زغال‌س��نگ این‬ ‫کش��ور از رده خ��ارج ش��ود و از س��ال ‪ ۲۰۲۰‬تا‬ ‫‪ ۲۰۲۴‬میالدی (‪ ۱۳۹۹‬تا ‪ ۱۴۰۳‬خورش��یدی)‬ ‫ه��م ‪ ۱۸‬گیگاوات زغال‌س��نگ کنار گذاش��ته‬ ‫ش��ود‪ ۵ .‬ژوئی��ه (‪ ۱۴‬تیر ‪ ،)۱۳۹۸‬رس��انه‌های‬ ‫ایاالت متحده از ورشکستگی ششمین شرکت‬ ‫بزرگ زغال‌س��نگ این کش��ور خبر دادند که به‬ ‫بیکاری ‪ ۱۷۰۰‬کارمند و کارگر آن منتهی ش��د‪.‬‬ ‫هرچند دونالد ترام��پ‪ ،‬رئیس‌جمهوری ایاالت‬ ‫متح��ده‪ ،‬اقدامات ویژه‌ای ب��رای حمایت از این‬ ‫صنعت انجام داده اس��ت اما شرکت بلَک‌جوا ِل‪،‬‬ ‫اعالم ورشکس��تگی ک��رد و بیش��تر عامل این‬ ‫ورشکستگی استفاده از گاز طبیعی و انرژی‌های‬ ‫تجدیدپذیر در تولید برق به جای زغال در ایاالت‬ ‫متحده اعالم شده است‪ .‬شاید این ورشکستگی‬ ‫برای فعاالن محیط‌زیست خبر خوبی باشد با این‬ ‫حال بلَک‌جوا ِل که زیرمجموعه ِر ِول ِیشِ ��ن‌انرژی‬ ‫اس��ت‪ ،‬حدود ‪۱۷۰۰‬کارمند و کارگر دارد که در‬ ‫‪ ۴‬ای��االت کنتاکی‪ ،‬ویرجینا‪ ،‬وس��ت‌ویرجینیا و‬ ‫وایومین کار می‌کنند‪ .‬مسئوالن بلَک‌جوا ِل دلیل‬ ‫چین بیشترین رشد صادرات اکستروژن‌های آلومینیومی را رقم زد‬ ‫در س��ال گذشته میالدی (‪ ، )۲۰۱۸‬تجارت‬ ‫انواع پروفیل و مقاطع آلومینیومی نس��بت به‬ ‫سال ‪ ۲۰۱۷‬با رشد همراه بود و به حدود ‪۴.۷‬‬ ‫میلیون تن رس��ید‪ .‬بررسی کشورهای خریدار‬ ‫این محص��والت نش��ان می‌دهد ک��ه تجارت‬ ‫این محصوالت بین کش��ورهای همجوار رونق‬ ‫بیشتری دارد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش فلزات‌آنالی��ن‪ ،‬تج��ارت انواع‬ ‫محص��والت اکس��تروژنی آلومینیوم در س��ال‬ ‫گذش��ته نس��بت ب��ه س��ال ‪ ۲۰۱۷‬افزای��ش‬ ‫یاف��ت‪ .‬ای��ن افزای��ش مرهون رش��د صادرات‬ ‫نیمه‌س��اخته‌های اکس��تروژنی از چین در این‬ ‫سال بود‪.‬‬ ‫حجم صادرات این محصوالت در سال ‪۲۰۱۶‬‬ ‫میالدی (‪ ۱۳۹۵‬خورش��یدی)‪ ،‬بیشینه نزدیک‬ ‫ب��ه ‪۵.۴‬میلیون تنی را ثب��ت کرد؛ ولی پس از‬ ‫آن در س��ال ‪ ۲۰۱۷‬با افت شدید ‪۱۸‬درصدی‬ ‫همراه ش��د و به حدود ‪۴.۴‬میلیون تن رسید‪.‬‬ ‫با این حال‪ ،‬میزان صادرات آن از کش��ورهای‬ ‫مهم صادرکننده این محصول در سال ‪۲۰۱۸‬‬ ‫افزایش یافت و به س��طح پیش��ین خود یعنی‬ ‫حدود ‪۴.۷‬میلیون تن بازگشت‪ .‬چین به‌عنوان‬ ‫بزرگ‌تری��ن صادرکنن��ده نیمه‌س��اخته‌های‬ ‫بالمنازع آلومینیومی در جهان‪ ،‬بیشترین سهم‬ ‫را در تجارت این محصول در سال‌های گذشته‬ ‫داش��ت؛ به‌طوری که صادرات این کش��ور در‬ ‫س��ال ‪ ،۲۰۱۸‬حدود‪۲۳‬درصد کل تجارت این‬ ‫محصول را تش��کیل داد‪ .‬صادرات این کش��ور‬ ‫در س��ال ‪ ،۲۰۱۸‬نس��بت به سال ‪ ۲۰۱۷‬بیش‬ ‫از ‪۱۵‬درصد رش��د کرد و بیشترین میزان رشد‬ ‫در بی��ن صادرکنندگان برت��ر این محصول در‬ ‫این س��ال بود‪ .‬مقصد صادرات این محصوالت‬ ‫از چین‪ ،‬کش��ورهای محدوده آسیای شرقی و‬ ‫نزدی��ک به چین بودند‪ .‬پس از چین که حدود‬ ‫یک‌چه��ارم کل تج��ارت جهانی را در دس��ت‬ ‫داش��ت‪ ،‬بزرگ‌ترین صادرکنن��ده محصوالت‬ ‫اکس��تروژنی آلومینیومی‪ ،‬آلمان با سهم حدود‬ ‫‪۷‬درصدی بود‪ .‬حجم کل صادرات انواع پروفیل‬ ‫و مقاطع این کشور در سال ‪ ،۲۰۱۸‬نزدیک به‬ ‫‪ ۳۵۰‬هزار تن بود که نس��بت به سال ‪،۲۰۱۷‬‬ ‫بیش از ‪۴‬درصد رش��د داش��ت‪ .‬درب��اره آلمان‬ ‫نیز مهم‌ترین کش��ورهای خری��دار محصوالت‬ ‫اکس��تروژنی را کشورهای همجوار آن تشکیل‬ ‫دادند؛ این کشورها عالوه بر نزدیکی و مسافت‬ ‫ک��م حم��ل کاال‪ ،‬از مزیت تج��ارت آزاد نیز با‬ ‫آلمان بهره‌مند بودند‪ .‬س��ومین کش��ور بزرگ‬ ‫صادرکنن��ده پروفیل‌ها و مقاط��ع آلومینیومی‬ ‫در س��ال ‪ ،۲۰۱۸‬ایاالت متحده بود‪ .‬این کشور‬ ‫به‌طور متوس��ط در ‪ ۵‬س��ال گذش��ته با سهم‬ ‫‪۷‬درص��دی از تج��ارت این محص��ول‪ ،‬پس از‬ ‫آلم��ان در جایگاه س��ومین صادرکننده بزرگ‬ ‫ای��ن محصول قرار گرف��ت‪ .‬در حالی که حجم‬ ‫صادرات این کش��ور پس از پیشینه ‪ ۶۰۰‬هزار‬ ‫تنی در سال ‪ ،۲۰۱۶‬به کمتر از ‪ ۲۱۰‬هزار تن‬ ‫در سال ‪ ۲۰۱۷‬کاهش یافت‪ ،‬در سال ‪،۲۰۱۸‬‬ ‫ب��ا افزایش تعرفه‌ه��ای گمرک��ی و راه‌اندازی‬ ‫جنگ تجاری با قدرت‌ه��ای اقتصادی جهان‪،‬‬ ‫می��زان صادرات آن رش��د ک��رد؛ به‌طوری که‬ ‫میزان رش��د حدود ‪۱۲‬درص��دی صادرات آن‬ ‫در ای��ن س��ال‪ ،‬پس از چین بیش��ترین میزان‬ ‫رش��د در بین صادرکنندگان برتر بود و حجم‬ ‫صادرات آن در این سال به حدود ‪۲۳۵‬هزار تن‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫کارتون‌روز‬ ‫ورشکس��تگی خود را س��وخت‌های جایگزینی‬ ‫چون گاز طبیعی‪ ،‬افزایش استفاده از انرژی‌های‬ ‫تجدیدپذیر به عن��وان منبع انرژی و نیز قوانین‬ ‫س��ختگیرانه‌تر برای صنایع زغال‌س��نگ اعالم‬ ‫کرده است‪ .‬رس��انه‌های امریکا گزارش کرده‌اند‬ ‫که رش��د اس��تفاده از گاز طبیعی در این کشور‬ ‫باعث ش��ده است زیرس��اخت‌های برق تولیدی‬ ‫از زغال‌س��نگ «ازپادرآین��د»‪ .‬از س��ال ‪۲۰۰۹‬‬ ‫میالدی (‪ ۱۳۸۸‬خورش��یدی)‪ ،‬ایاالت متحده‬ ‫توانس��ته اس��ت در تولید گاز طبیعی در جهان‬ ‫حرفی برای گفتن داش��ته باش��د و رقیبان خود‬ ‫را یک به ی��ک از میدان به در کند‪ .‬در آوریل هم‬ ‫تولید برق از زغال‌س��نگ در ایاالت متحده برای‬ ‫نخس��تین‌بار از انرژی‌های تجدیدپذیری چون‬ ‫ان��رژی باد‪ ،‬خورش��ید و برق آب��ی عقب‌تر ماند‪.‬‬ ‫هرچن��د این اعداد نس��بت به فصل‌های س��ال‬ ‫باهم تفاوت‌هایی دارند‪ ،‬اما آنچه مس��لم اس��ت‬ ‫اینکه انرژی‌های تجدیدپذیر در حال توس��عه و‬ ‫زغال‌سنگ در حال عقبگرد است‪.‬‬ ‫ماه گذش��ته آژانس حفاظت از محیط‌زیست‬ ‫ایاالت متحده قوانینی تصویب کرد تا بلکه بتواند‬ ‫طول عمر برخی نیروگاه‌های زغال‌س��نگی این‬ ‫کش��ور را افزایش دهد‪ .‬آژانس بین‌المللی انرژی‬ ‫می‌گوی��د با قوانین جدید که ب��ر پایه بهره‌وری‬ ‫نیروگاه‌ه��ای زغال‌س��نگی اس��ت‪ ،‬می‌ت��وان‬ ‫انتشارات این نیروگاه‌ها را تا سال ‪ ۲۰۳۰‬میالدی‬ ‫(‪ ۱۴۰۹‬خورش��یدی) تا ‪۳۵‬درصد کاهش داد‪.‬‬ ‫قانون جدی��د آژانس بین‌المللی ان��رژی‪ ،‬به نام‬ ‫قانون «انرژی پاک در دسترس» جایگزین قانون‬ ‫س��ختگیرانه «نیروگاه‌های پاک» دوران باراک‬ ‫اوباما‪ ،‬رئیس‌جمهوری پیش��ین ایاالت متحده‬ ‫است که انتظار می‌رفت باعث تعطیلی بسیاری‬ ‫از نیروگاه‌های زغال‌سنگ‌سوز امریکا شود‪.‬‬ ‫ب��ا این حال منتقدان قان��ون جدید امیدی به‬ ‫کاهش انتش��ارات گازهای گلخانه‌ای این کشور‬ ‫در نیروگاه‌های زغال‌سنگ‌سوز ندارند‪ .‬درنهایت‬ ‫در گزارشی که آژانس بین‌المللی انرژی منتشر‬ ‫کرده بود‪ ،‬عالوه بر آمار و رقم‌های منتشرش��ده‬ ‫درباره مصرف زغال‌سنگ اروپا که اروپای غربی‬ ‫را درحال کنار گذاش��تن زغال‌س��نگ نش��ان‬ ‫می‌دهد و بر این باور اس��ت که مصرف در اروپای‬ ‫شرقی کنونی ثابت اس��ت‪ ،‬کشور هند به عنوان‬ ‫یک��ی از مناط��ق تاثیر‌گذار بر مص��رف جهانی‬ ‫زغال‌سنگ عنوان شده است‪.‬‬ ‫بهای سنگ آهن در بازارهای چین‬ ‫کاهش یافت‬ ‫ب��ر اس��اس جدیدترین گ��زارش‬ ‫منتشر ش��ده در نش��ریه اس‪.‬اند‪.‬پی‬ ‫گلوبال پالتس ‪ ،‬بهای سنگ آهن در‬ ‫چی��ن‪ ،‬بزرگ‌ترین تولید‌کننده فوالد‬ ‫جهان با کاهش روبه‌رو شده است‪.‬‬ ‫بر اساس این گزارش‪ ،‬بهای هر تن‬ ‫س��نگ آهن چین ب��ا درجه خلوص‬ ‫‪۶۲‬درص��د دوش��نبه در مقایس��ه با‬ ‫آخرین معامالت انجام شده در جمعه قبل با ‪ ۳‬دالر و ‪ ۷۵‬سنت ریزش به ‪۱۱۸‬‬ ‫دالر و ‪ ۱۰‬سنت رسید‪.‬‬ ‫همچنین نرخ هر تن س��نگ آهن برای تحویل در ماه آینده میالدی (مرداد‪-‬‬ ‫شهریور ‪ ۲ )۹۸‬دالر و ‪ ۶۵‬سنت ریزش داشت و به ‪ ۱۱۴‬دالر و ‪ ۱۰‬سنت رسید‪.‬‬ ‫گزارش‌های خبری نشان می‌دهد نرخ هر تن سنگ آهن با درجه خلوص ‪۶۲‬‬ ‫درصد در چین در اوایل ژوئیه سال جاری (تیر‪-‬مرداد‪ )13۹۸‬کاهش یافت و به‬ ‫‪ ۱۱۸‬دالر و ‪ ۵۵‬سنت در هر تن رسید‪.‬‬ ‫این در حالی ا‌ست که بهای هر تن سنگ آهن در بازار کاالی دالیان چین در‬ ‫هفته گذش��ته با ‪۱.۲‬درصد کاهش در مقایسه با آخرین معامالت انجام شده به‬ ‫‪ ۸۹۹.۵‬یوآن رسید و این برخالف رویه افزایشی پیشین بود‪.‬‬ ‫پی��ش از این‪ ،‬ش��ماری از تحلیلگران اقتصادی گفت��ه بودند که بهای جهانی‬ ‫سنگ آهن در نیمه دوم سال جاری میالدی با کاهش روبه‌رو خواهد شد‪.‬‬ ‫تعرفه نورد گرم به اتحادیه اوراسیا رسید‬ ‫کارگ��روه اقتصادی نهاد نظارت��ی اتحادیه‬ ‫اقتص��ادی اوراس��یا (‪ )EAEU‬در ماه آینده‬ ‫میالدی تصمیم خود مبنی بر سهمیه ساالنه‬ ‫ب��رای واردات نورد گرم مقاطع تخت را اعالم‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش چی�لان‪ ،‬اتحادی��ه اقتصادی‬ ‫اوراسیا ازسوی کشورهای روسیه‪ ،‬قزاقستان‪،‬‬ ‫بالروس‪ ،‬ارمنستان و قرقیزستان سازماندهی‬ ‫می‌ش��ود و اکنون درنظر دارد سهمیه ساالنه‬ ‫واردات را ‪ ۹۹۶‬هزار و ‪ ۵۹۶‬تن درنظر بگیرد‬ ‫و عالوه بر این‪ ،‬تعرف��ه ‪۲۵‬درصدی نیز روی‬ ‫محصوالت نورد گرم به منظور محدود کردن‬ ‫واردات درنظر بگیرد‪ .‬تاج��ران فعال در بازار‬ ‫اظه��ار کرده‌اند که اوکرای��ن‪ ،‬اتحادیه اروپا و‬ ‫کره جنوب��ی از این اقدام و سیاس��ت جدید‬ ‫تجاری بیشترین تاثیر را خواهند پذیرفت‪.‬‬ ‫نگاهی به صنعت آلومینیوم در برزیل‬ ‫مطبوعات‪ :‬بخش معدن کشور می‌تواند جایگزین نفت شود‬ ‫ن علیزاده‬ ‫طرح‪ :‬حسی ‌‬ ‫صنعت آلومینیوم برزی��ل هنوز به‌طور کامل‬ ‫بازیابی نشده است‪ .‬به گزارش اخبار فلزات پس‬ ‫از آنکه نیمی از ظرفیت بزرگ‌ترین پاالیش��گاه‬ ‫آلومین��ای جه��ان در برزی��ل‪ ،‬از اواخ��ر فصل‬ ‫نخست سال گذشته میالدی (نیمه دی ‪۱۳۹۶‬‬ ‫تا نیمه فروردین ‪ ۱۳۹۷‬خورش��یدی) به حالت‬ ‫تعلیق درآمد کس��ری عرضه آلومینا در برزیل‪،‬‬ ‫منجر به کاه��ش تولید آلومینیوم این کش��ور‬ ‫به‌ویژه از واحد ذوب مجاور این پاالیشگاه شد‪.‬‬ ‫مقدار تولید آلومینی��وم اولیه برزیل هرچند‬ ‫در ماه‌های گذش��ته رشد داش��ته‪ ،‬اما همچنان‬ ‫نس��بت به دوره مش��ابه از س��ال گذشته کمتر‬ ‫است‪.‬‬ ‫در م��ه (اردیبهش��ت‪-‬خرداد)‪ ،‬مق��دار تولید‬ ‫آلومینی��وم برزیل به حدود ‪۵۰‬هزار تن رس��ید‬ ‫که نس��بت به آوریل رشد ‪۳.۳‬درصدی داشت‪،‬‬ ‫ولی نس��بت به مه ‪( ۲۰۱۸‬اردیبهش��ت‪-‬خرداد‬ ‫‪ )۱۳۹۷‬بیش از ‪۳.۱‬درصد کمتر بود‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه روزگار معدن

روزنامه روزگار معدن شماره 231

روزنامه روزگار معدن شماره 231

شماره : ۲۳۱
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۶/۰۳
روزنامه روزگار معدن شماره 230

روزنامه روزگار معدن شماره 230

شماره : ۲۳۰
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۶/۰۲
روزنامه روزگار معدن شماره 229

روزنامه روزگار معدن شماره 229

شماره : ۲۲۹
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۳۰
روزنامه روزگار معدن شماره 228

روزنامه روزگار معدن شماره 228

شماره : ۲۲۸
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۸
روزنامه روزگار معدن شماره 227

روزنامه روزگار معدن شماره 227

شماره : ۲۲۷
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۷
روزنامه روزگار معدن شماره 226

روزنامه روزگار معدن شماره 226

شماره : ۲۲۶
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۶
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!