صفحه قبل

روزنامه روزگار معدن شماره ۲۱۰

صفحه بعد

روزنامه روزگار معدن شماره 210

روزنامه روزگار معدن شماره 210

‫روزنامه اقتصادی معدن و صنایع معدنی ایران‬ ‫ارزآوری و حمایت‬ ‫فوالد خوزستان‬ ‫از بنگاه‌های کوچک‬ ‫شایسته قدردانی‬ ‫است‬ ‫الگوی ثابتی‬ ‫برای مشوق‌های‬ ‫صادراتی‬ ‫وجود ندارد‬ ‫سه‌شنبه‬ ‫صفحه‪7‬‬ ‫صفحه ‪4‬‬ ‫اول مرداد ‪ 20 1398‬ذی‌القعده ‪ 23 1440‬ژوئیه ‪ 2019‬سال دوم شماره ‪8 210‬صفحه قیمت ‪ 2000‬تومان‬ ‫‪www.Madandaily.com‬‬ ‫یادداشت‌ها‬ ‫توجه ویژه‬ ‫به «حلقه بازار »‬ ‫صفحه‪3‬‬ ‫راهی هموار برای‬ ‫صادرات کاشی‬ ‫و سرامیک ایران‬ ‫رضایت سهامداران از عملکرد درخشان فوالد مبارکه اصفهان‬ ‫صفحه‪4‬‬ ‫گزارش‌ها‬ ‫رشد ‪ ۱۳‬درصدی‬ ‫تولید آهن اسفنجی‬ ‫تقسیم سود‪300‬ریالی برای هر سهم فوالد مبارکه اصفهان‬ ‫صفحه‪2‬‬ ‫هنری که‬ ‫به فلز جان می‌بخشد‬ ‫معدن‬ ‫عرصه جوالن فناوری‬ ‫رشد ‪۴۴‬برابری هر سهم در ‪ ۱۰‬سال‬ ‫صفحه‪5‬‬ ‫صفحه‪6‬‬ ‫صفحه‪8‬‬
‫غریب‌پور در نشست بروز رسانی استراتژی ایمیدرو‪:‬‬ ‫اخبار‬ ‫سه‌شنبه‬ ‫اول مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 20‬ذی‌القعده ‪ 1440‬‬ ‫‪ 23‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره ‪210‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫اتصال شرکت‌های فناور‬ ‫پ به بخش‬ ‫و استارت‌آ ‌‬ ‫صنعت و معدن ضروری‬ ‫است‬ ‫اقبال بازار سرمایه‬ ‫به سهم‌های بنیادی‬ ‫در نیمه دوم سال‬ ‫یک کارش��ناس بازار س��رمایه گف��ت‪ :‬پیش‌بینی‬ ‫می‌شود پس از پایان فصل مجامع‪ ،‬سیاست پیش‌رو‬ ‫در بورس به س��مت س��هام‌های بنیادی باشد که با‬ ‫توجه به حجم و اندازه ارزش بازار سرمایه در کشور‬ ‫می‌توان انتظار داشت این‌گونه سهم‌ها در نیمه دوم‬ ‫س��ال از اقبال ویژه برخوردار باشند‪.‬به گزارش ایرنا‪،‬‬ ‫فره��اد رمضان افزود‪ :‬اکن��ون در روزهای پایانی تیر‬ ‫و برگ��زاری مجامع ق��رار داریم و برخی فعاالن بازار‬ ‫پس از برگزاری مجامع از سهام شرکت‌هایی که در‬ ‫آن س��رمایه‌گذاری کرده‌اند خارج می‌شوند و بیشتر‬ ‫به سمت س��رمایه‌گذاری س��هم‌های بنیادی پیش‬ ‫خواهند رفت‪.‬وی با بیان اینکه تاکنون عموم مجامع‪،‬‬ ‫برگزار و نماد بیشتر سهم‌ها با نسبت «نرخ به سود»‬ ‫پایین‌تری بازگشایی شده‌اند‪ ،‬گفت‪ :‬برخی از فعاالن‬ ‫حقیق��ی ب��ازار ترجیح می‌دهند با س��هام به مجمع‬ ‫نروند بلکه پس از برگزاری مجامع و با نس��بت «نرخ‬ ‫به س��ود» کمتر‪ ،‬اقدام به خرید سهام موردنظر خود‬ ‫کنند‪ .‬این موضوع از عوامل مهمی است که منجر به‬ ‫جابه‌جایی متعدد در بین س��هم‌های حاضر از سوی‬ ‫سهامداران حقیقی در بازار سرمایه می‌شود‪.‬رمضان‬ ‫اظه��ار ک��رد‪ :‬به طور معمول تغییر و ورود س��رمایه‬ ‫به س��ایر گروه‌های صنعتی برای س��رمایه‌گذاری از‬ ‫تصمیم‌هایی اس��ت که سهامداران برای کسب سود‬ ‫بیش��تر اتخاذ می‌کنند‪.‬این کارشناس بازار سرمایه‬ ‫افزود‪ :‬سیاستی که سهامداران در بازه زمانی منتهی‬ ‫ب��ه پایان تی��ر در پیش گرفته‌ان��د‪ ،‬ورود به افزایش‬ ‫سرمایه شرکت‌ها یا اخذ سودهای نقدی از شرکت‌ها‬ ‫پس از مجامع آنها بوده اس��ت‪ .‬رمضان خاطرنش��ان‬ ‫کرد‪ :‬بر اساس تجربه به‌دست آمده‪ ،‬تاثیر شوک‌های‬ ‫غیراقتصادی بر بازار بسیار کم است و به نظر می‌رسد‬ ‫بازار پس از نوسان‌های موجود‪ ،‬دوباره به روند عادی‬ ‫بازگردد‪ .‬این کارش��ناس بازار س��رمایه معتقد است‬ ‫از این به بعد س��هامداران بیش��تر به س��مت سهام‬ ‫ش��رکت‌هایی پیش خواهند رفت که از دارایی‌های‬ ‫ثابت و توانمندی س��ودآوری عملیاتی برخوردارند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه نوسان‌های موجود در بازار سرمایه‬ ‫نبای��د تاثیر خاصی ب��ر تصمیم‌گیری س��هامداران‬ ‫بگذارد‪ ،‬افزود‪ :‬پیش‌بینی می‌ش��ود نوس��ان قیمتی‬ ‫و عرضه‌ه��ای هیجانی موجود در بازار س��رمایه در‬ ‫کوتاه‌مدت به پایان می‌رس��د و دوباره بازار به تعادل‬ ‫خواهد رس��ید؛ همچنین س��هم‌هایی ک��ه از لحاظ‬ ‫بنیادی توانمند هس��تند از اقبال بیشتری برخوردار‬ ‫خواهند بود‪.‬‬ ‫رئی��س هی��ات عامل ایمیدرو گف��ت‪ :‬این س��ازمان‪ ،‬ظرفیت‬ ‫تبدی��ل ش��دن به توانمندترین س��ازمان توس��عه‌ای کش��ور را‬ ‫دارد‪.‬ب��ه گ��زارش روابط عمومی س��ازمان توس��عه و نوس��ازی‬ ‫مع��ادن و صنایع معدنی ای��ران‪ ،‬خداداد غریب‌پور در نشس��ت‬ ‫به روز‌رس��انی اس��تراتژی ایمیدرو ضمن بیان این مطلب اظهار‬ ‫کرد‪ :‬برای تدوین اس��تراتژی مطلوب ایمیدرو‪ ،‬باید اساس��نامه‬ ‫سازمان‪ ،‬سیاس��ت‌های کلی اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسی‪ ،‬قانون رفع‬ ‫موان��ع تولید‪ ،‬قانون معادن‪ ،‬نقش��ه راه مع��دن و صنایع معدنی‪،‬‬ ‫تفاهمنامه‌های امضا ش��ده و صورتجلس��ه‌ه‌ا در سال‌های اخیر‬ ‫مطالعه ش��ود‪.‬وی ادامه داد‪ :‬در تدوین استراتژی‪ ،‬شاخص‌هایی‬ ‫نظیر قابلیت اجرایی شدن برنامه‌ها‪ ،‬تعهدزا بودن‪ ،‬داشتن جدول‬ ‫زمانی‪ ،‬تسهیل‌کننده ارتباطات‪ ،‬ساده‌سازی سازمان و به حداقل‬ ‫رس��اندن فرآیندها باید موردنظر ق��رار گیرد‪.‬رئیس هیات عامل‬ ‫ایمی��درو گفت‪ :‬در نگاه ما به آینده‪ ،‬قرار اس��ت ایمیدرو به عنوان‬ ‫توانمندترین س��ازمان توسعه‌ای کش��ور مطرح و در این راستا‪،‬‬ ‫معدن جایگزین نفت ش��ود یا جایگاه آن به س��طح نفت برس��د‬ ‫ی��ا اینکه به عنوان منب��ع ارزی قابل اتکا و قدرتمن��د ارتقا یابد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬صنعت پتروش��یمی با ایجاد درآمد حدود ‪ ۱۲‬میلیارد‬ ‫دالر‪ ،‬از محدودیت برخوردار بوده و اکنون با مش��کل کمبود مواد‬ ‫اولیه روبه‌رو اس��ت اما معادن این‌گونه نیستند و زنجیره معدن‪،‬‬ ‫ظرفیت ایجاد ارزش افزوده باال دارد‪ .‬غریب‌پور خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫اکن��ون از ‪ ۶۰۰‬هزار کیلومتر مربع مس��احت قابل اکتش��اف در‬ ‫کش��ور‪ ،‬فقط نیمی از آن اکتش��اف ش��ده و با اکتشافات جدید‪،‬‬ ‫ذخایر می‌تواند به ‪ ۲‬برابر برس��د‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬بیشتر اکتشافات‬ ‫انجام شده در معادن به صورت سطحی بوده و کمتر در عمق کار‬ ‫شده است‪ ،‬در حالی که ممکن است با اکتشاف عمقی در معادن‬ ‫فعلی‪ ،‬میزان ذخایر به ‪ ۲‬برابر برس��د‪ .‬رئیس هیات عامل ایمیدرو‬ ‫با بیان اینکه ایمیدرو به عنوان بزرگ‌ترین س��ازمان توس��عه‌ای‪،‬‬ ‫می‌تواند از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کند‪ ،‬گفت‪ :‬ایمیدرو‬ ‫برای دس��تیابی به مولفه‌های��ی همچون «ج��ذب نقدینگی»‪،‬‬ ‫«مشارکت با استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان»‪« ،‬توسعه‬ ‫عناص��ر نادر خاکی» و‪ ،...‬توجه ویژه نش��ان ده��د‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫ایمی��درو می‌تواند بیش��ترین ظرفیت اس��تفاده از پیمانکاران‬ ‫بخ��ش خصوصی در بخش‌های مختلف از جمله اکتش��اف و نیز‬ ‫س��ازمان‌یافته‌ترین ارتباط با دانش��گاه‌ها برای توسعه پژوهش و‬ ‫تحقیق بر اساس تقاضاها را به خود اختصاص دهد‪.‬‬ ‫عملکرد ‪ ۳‬ماهه واحدهای فوالدسازی و معدنی ثبت شد‬ ‫رشد ‪ ۱۳‬درصدی تولید آهن اسفنجی‬ ‫عکس‪ :‬آیدا فریدی‬ ‫مع��اون ط��رح و برنامه وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تج��ارت گف��ت‪ :‬ب��رای رویارویی با انق�لاب چهارم‬ ‫صنعتی باید با س��رعت بیشتر‪ ،‬ش��رکت‌های فناور‪،‬‬ ‫اس��تارت‌آپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان را به بخش‬ ‫صنعت و معدن متصل کنیم‪.‬‬ ‫به گزارش شاتا‪ ،‬سعید زرندی در حاشیه بازدید از‬ ‫بیس��ت و پنجمین نمایشگاه بین‌المللی الکترونیک‪،‬‬ ‫کامپیوت��ر و تج��ارت الکترونیک (الکام��پ) افزود‪:‬‬ ‫موضوع اینترنت اشیا که از اجزای مهم انقالب چهارم‬ ‫صنعتی اس��ت در کش��ور ما هم جدی شده‪،‬اما نباید‬ ‫بگذاریم فاصله م��ا با تحوالت صنعت در جهان زیاد‬ ‫ش��ود‪.‬وی گفت‪ :‬زیرساخت‌های الزم این تحوالت در‬ ‫کش��ور فراهم اس��ت و در بخش‌هایی هم باید فراهم‬ ‫ش��ود اما نکته مهم اهمیت دادن و ضرورت دانستن‬ ‫این موضوع اس��ت که به تغییر نگاه نیاز دارد‪.‬معاون‬ ‫ط��رح و برنامه گفت‪ :‬ش��رکت‌های موفقی در بخش‬ ‫فناوری ایجاد ش��ده‌اند ک��ه می‌توانند در این زمینه‬ ‫ب��ه کم��ک صنعت بیایند و صنعت ه��م باید خود را‬ ‫ب��رای این تغیی��رات آماده کند‪.‬زرن��دی تاکید کرد‪:‬‬ ‫اس��تارت‌آپ‌ها‪ ،‬ای��ن توانمندی را دارند ت��ا بتوانند‬ ‫در ای��ن تح��والت در کن��ار بخش صنع��ت و معدن‬ ‫باش��ند‪.‬وی تصری��ح کرد‪ :‬در نظ��ام توزیع و تجارت‬ ‫ه��م ش��رکت‌های فناور می‌توانند کم��ک بزرگی به‬ ‫ف��روش تولی��دات واحدهای صنعت��ی کنند‪ .‬معاون‬ ‫ط��رح و برنامه افزود‪ :‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫نقش تس��هیل‌کننده در ایجاد ارتب��اط بین تولید و‬ ‫این شرکت‌ها ایفا خواهد کرد‪ .‬زرندی گفت‪ :‬آمادگی‬ ‫داری��م با کمک انجمن‌ها و تش��کل‌های این بخش‪،‬‬ ‫ارتباط مناس��بی بین ای��ن ‪ ۲‬بخش ایجاد کنیم‪ .‬وی‬ ‫همچنین گفت‪ :‬شرکت‌های فناور و استارت‌آپ‌ها در‬ ‫کس��ب و کار‪ ،‬فضای جدیدی را به‌وجود آورده‌اند که‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت از آن حمایت می‌کند‪.‬‬ ‫ایمیدرو ظرفیت تبدیل شدن به توانمندترین سازمان توسعه‌ای را دارد‬ ‫گروه معدن‪:‬‬ ‫عملکرد واحدهای فوالدسازی و معدنی در ‪۳‬‬ ‫ماه نخست سال جاری میالدی گویای آن است‬ ‫که تولید آهن اس��فنجی نسبت به مدت مشابه‬ ‫سال گذشته ‪ ۱۳‬درصد رش��د دارد‪ .‬کنسانتره‬ ‫س��نگ‌آهن هم در ای��ن دوره ‪ ۴‬درصد افزایش‬ ‫عملکرد داشت اما تولید گندله سنگ‌آهن یک‬ ‫درصد افت پیدا کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬برابر آمار عملکرد واحدهای‬ ‫فوالدس��ازی در زمینه آهن اسفنجی در ‪ ۳‬ماه‬ ‫ابتدای س��ال جاری افزون بر ‪ ۷‬میلیون و ‪۱۰۱‬‬ ‫هزار و ‪ ۷۵۰‬تن تولید ثبت ش��د که در مقایسه‬ ‫با مدت مش��ابه سال گذشته رشد ‪ ۱۳‬درصدی‬ ‫را نشان می‌دهد‪.‬‬ ‫بررس��ی عملکرد ‪ ۲۰‬واحد فوالدسازی کشور‬ ‫در زمین��ه آهن اس��فنجی در فص��ل بهار ‪۹۸‬‬ ‫حاکی اس��ت‪ ،‬فوالد سفیددشت (چهارمحال و‬ ‫بختیاری) با افزایش تولید ‪ ۲۳‬درصدی نسبت‬ ‫به ‪ ۳‬ماه نخست سال گذشته‪ ،‬باالترین رشد را‬ ‫داش��ت و ‪ ۱۹۹‬هزار و ‪ ۹۶۰‬تن آهن اسفنجی‬ ‫تولید کرد‪.‬‬ ‫ف��والد میانه هم با افت ‪ ۴۷‬درصدی در دوره‬ ‫این گزارش‪ ۹۹ ،‬هزار و ‪ ۷۱۶‬تن آهن اسفنجی‬ ‫تولید کرد که بیش��ترین کاهش بازدهی را در‬ ‫عملکرد واحدهای فوالدسازی و معدنی در ‪ ۳‬ماه نخست سال‬ ‫جاری میالدی گویای آن است که تولید آهن اسفنجی نسبت‬ ‫به مدت مشابه سال گذشته ‪ ۱۳‬درصد رشد دارد‪ .‬کنسانتره‬ ‫سنگ‌آهن هم در این دوره ‪ ۴‬درصد افزایش عملکرد داشت‬ ‫اما تولید گندله سنگ‌آهن یک درصد افت پیدا کرد‬ ‫بین ‪ ۲۰‬واحد تولیدی این بخش داشت‪.‬‬ ‫مرور آمار واحدهای مورد بررس��ی در زمینه‬ ‫آهن اس��فنجی نشان می‌دهد که فوالد مبارکه‬ ‫باالتری��ن رقم تولید را در ‪ ۳‬ماه ابتدای س��ال‬ ‫ج��اری با رقم ‪ ۲‬میلی��ون و ‪ ۴‬هزار و ‪ ۳۳۷‬تن‬ ‫به خود اختصاص داد که نسبت به دوره مشابه‬ ‫س��ال گذشته ‪ ۱۰‬درصد افزایش عملکرد نشان‬ ‫می‌ده��د‪ .‬این واح��د فوالدس��ازی در بین ‪۲۰‬‬ ‫واحد فوالدس��ازی مورد بررسی با سهم ‪۲۸.۲‬‬ ‫درصدی از کل تولید آهن اس��فنجی در ‪ ۳‬ماه‬ ‫نخست امسال‪ ،‬جایگاه نخست را کسب کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹رشد ‪ ۴‬درصدی کنسانتره آهن‬ ‫‪ ۹‬واحد معدنی شاخص در بخش سنگ‌آهن‬ ‫نیز در دوره ‪ ۳‬ماهه امسال ‪ ۱۲‬میلیون و ‪۲۰۷‬‬ ‫هزار و ‪ ۴۴۳‬تن کنسانتره آهن تولید کردند که‬ ‫در مقایسه با ‪ ۳‬ماه ابتدای ‪ ۹۷‬رشد ‪ ۴‬درصدی‬ ‫را نش��ان می‌دهد‪ .‬مرور عملکرد خرداد امسال‬ ‫‪ ۹‬واحد یاد ش��ده نیز حاکی از تولید ‪ ۴‬میلیون‬ ‫و ‪ ۱۲۶‬هزار و ‪ ۱۹‬تن اس��ت که در مقایس��ه با‬ ‫ماه مش��ابه سال گذش��ته افزایش ‪ ۱۲‬درصدی‬ ‫را ثبت کرد‪ .‬در عین حال خرداد س��هم ‪۳۳.۷‬‬ ‫درصدی از کل عملکرد ‪۳‬ماه ابتدای امس��ال را‬ ‫در زمینه کنسانتره آهن داشت‪.‬‬ ‫بیش��ترین رش��د عملک��رد در دوره ‪ ۳‬ماهه‬ ‫امسال در زمینه کنسانتره آهن در بین ‪ ۹‬واحد‬ ‫معدنی مورد بررسی‪ ،‬مربوط به شرکت صنعتی‬ ‫و معدنی توس��عه ملی با رقم ‪ ۹۷‬درصد اس��ت‬ ‫و تولید ‪ ۵۰۹‬هزار و ‪ ۶۵‬تن را نشان می‌دهد‪.‬‬ ‫صب��ا نور نیز با تولی��د ‪ ۱۷۲‬هزار و ‪ ۹۳۵‬تن‬ ‫در دوره این گزارش‪ ،‬بیش��ترین افت عملکرد با‬ ‫رقم ‪ ۳۸‬درصد را به خود اختصاص داد‪ .‬شرکت‬ ‫چادرمل��و (یزد) هم در ‪ ۳‬ماهه ‪ ۹۸‬با ‪ ۲‬میلیون‬ ‫و ‪ ۶۲۱‬هزار و ‪ ۳۴۷‬تن تولید کنسانتره آهن در‬ ‫بین ‪ ۹‬واحد مورد بررسی‪ ،‬بیشترین عملکرد را‬ ‫نش��ان می‌دهد و سهم ‪ ۲۱.۴‬درصدی از کل را‬ ‫در این دوره داشت‪.‬‬ ‫عالوه بر این توس��عه معادن و صنایع معدنی‬ ‫خاورمیانه‪ ،‬س��نگ‌آهن مرک��زی و گهر‌زمین ‪۳‬‬ ‫واحد معدنی مورد بررس��ی در ‪ ۳‬ماهه امس��ال‬ ‫ب��ه ترتیب بیش از ‪ ۱.۲ ،۱.۳‬و ‪ ۱.۱‬میلیون تن‬ ‫کنسانتره آهن تولید کردند که پس از چادرملو‪،‬‬ ‫بیشترین سهم از تولید را از آن خود کردند‪.‬‬ ‫‹ ‹بی�ش از ‪ ۱۰.۹‬میلی�ون ت�ن تولی�د‬ ‫گندله‬ ‫آمارهای ‪ ۹‬واحد معدنی مورد بررس��ی در ‪۳‬‬ ‫ماهه امسال نشان می‌دهد ‪ ۱۰‬میلیون و ‪۹۹۳‬‬ ‫هزار و ‪ ۳۵۸‬تن گندله سنگ‌آهن تولید کرده‌اند‬ ‫که در مقایس��ه با ‪ ۳‬ماه نخس��ت سال گذشته‬ ‫کاهش یک درص��دی دارد‪ .‬خرداد نیز مجموع‬ ‫عملکرد واحدهای یاد ش��ده ‪ ۳‬میلیون و ‪۷۵۸‬‬ ‫ه��زار و ‪ ۶۱۹‬تن بود که رش��د ی��ک درصدی‬ ‫داشتند‪.‬‬ ‫بیش��ترین رش��د در دوره ای��ن گ��زارش در‬ ‫زمینه تولید گندله س��نگ‌آهن مربوط به فوالد‬ ‫خراسان با رقم ‪ ۵۰‬درصد بود که به ‪ ۲۲۷‬هزار‬ ‫و ‪ ۶۲۸‬تن تولید رسید و فوالد سنگان خراسان‬ ‫هم با اف��ت ‪ ۱۴‬درصدی در مقایس��ه با ‪ ۳‬ماه‬ ‫به��ار ‪ ۹۷‬تولید خ��ود را به ‪ ۴۶۴‬هزار و ‪ ۲۴‬تن‬ ‫رساند‪.‬‬ ‫باالترین آمار تولید گندله س��نگ‌آهن هم در‬ ‫مدت این گزارش مربوط به ش��رکت معدنی و‬ ‫صنعت��ی گل‌گهر (کرمان) اس��ت که به رقم ‪۳‬‬ ‫میلیون و ‪ ۱۲۵‬هزار و ‪ ۲۲۶‬تن رسید و نسبت‬ ‫به ‪ ۳‬ماه نخس��ت سال گذشته ‪ ۳‬درصد کاهش‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫برپایه جداول آماری گمرک س��ال گذش��ته‬ ‫‪ ۸۴۱‬میلیون دالر س��نگ و کنس��انتره آهن به‬ ‫ارزش ‪ ۸۴۱‬میلیون دالر صادر ش��د که افزون‬ ‫بر ‪ ۸۰۰‬میلیون دالر از س��وی چین جذب شد‪.‬‬ ‫س��ال گذش��ته به ازای هر تن ص��ادرات مواد‬ ‫معدن��ی ‪ ۱۶۰‬دالر ارزآوری برای کش��ور وجود‬ ‫داش��ت که مجم��وع صادرات بخ��ش معدن و‬ ‫صنایع معدنی به بیش از ‪ ۹‬میلیارد دالر رسید‪.‬‬ ‫همچنی��ن میزان اش��تغال اف��راد در بخش‬ ‫معدن کش��ور بر پایه آمارهای غیر رس��می به‬ ‫بی��ش از ‪ ۱۳۸‬هزار نفر رس��یده و افزون بر ‪۴۰‬‬ ‫هزار نفر هم در س��ازمان نظام مهندسی معدن‬ ‫کشور عضویت دارند‪.‬‬ ‫مدیر مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران‪:‬‬ ‫«سامانه ثبت نیازهای فناورانه» در مرکز تحقیقات مواد معدنی راه‌اندازی می‌شود‬ ‫مدیر مرک��ز تحقیقات ف��رآوری مواد معدن��ی ایران به‬ ‫اقدام��ات مرک��ز تحقیقات فرآوری م��واد معدنی ایران در‬ ‫توسعه س��اخت داخل اش��اره کرد و گفت‪ :‬سامانه و ثبت‬ ‫نیازمندی‌های فناوران��ه و توانمندی‌های موجود در حوزه‬ ‫مع��دن و صنایع معدنی‪ ،‬راه‌اندازی می‌ش��ود که هدف آن‬ ‫برطرف کردن مشکالت زنجیره تامین است‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی س��ازمان توس��عه و نوس��ازی‬ ‫مع��ادن و صنای��ع معدنی ایران‪ ،‬مجی��د وفایی‌فرد با بیان‬ ‫اینک��ه این مرکز ب��ه عنوان ب��ازوی تحقیقات��ی ایمیدرو‬ ‫می‌تواند نق��ش موثری در توانمندس��ازی بخش معدن و‬ ‫صنایع معدنی داشته باش��د‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬مرکز تحقیقات‬ ‫فرآوری مواد معدنی ایران در ‪ ۱۵‬س��ال فعالیت‪ ،‬اقدامات‬ ‫مختلفی در بخش بومی‌س��ازی فناوری مورد نیاز معادن و‬ ‫صنایع معدنی انجام داده است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬از جمله این اقدامات‪ ،‬طراحی‪ ،‬س��اخت‬ ‫و اجرای تیکنر خمیری (ب��رای بازیافت آب در معادن) با‬ ‫همکاری دانش��گاه تهران (در س��ال گذشته) در این مرکز‬ ‫ب��ود‪ .‬رئیس مرک��ز تحقیقات فرآوری م��واد معدنی ایران‬ ‫تاکید ک��رد‪ :‬این محص��ول‪ ،‬نمونه مش��ابه خارجی ندارد‬ ‫و جایزه ویژه وزارت علوم در س��ال ‪ ۹۷‬به این دس��تاورد‬ ‫اختصاص یافت‪.‬‬ ‫وفایی‌فرد با اش��اره ب��ه اقدامات دیگر مرک��ز تحقیقات‬ ‫ف��رآوری مواد معدنی ایران در زمینه بومی‌س��ازی‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫طراح��ی و س��اخت روش ف��رآوری ب��ه روش ثقل��ی‪ ،‬از‬ ‫دیگر دس��تاوردهای این مرکز در راس��تای بومی‌س��ازی‬ ‫اس��ت که برای معادن کوچک بس��یار کارب��ردی به نظر‬ ‫می‌رسد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬طراحی و س��اخت سامانه فرآوری آنتیموان‪،‬‬ ‫اقدام دیگر مرکز یادش��ده در این زمینه اس��ت‪ .‬افزون بر‬ ‫اینها‪ ،‬در زمینه مواد شیمیایی و آزمایشگاهی دستاوردهای‬ ‫مطلوبی داشته‌ایم‪.‬‬ ‫بستر مناسب ساخت قطعات‬ ‫مدیر مرکز تحقیقات ف��رآوری مواد معدنی ایران اذعان‬ ‫کرد‪ :‬این مرکز با توجه به تجمیع بخش‌های آزمایشگاهی‪،‬‬ ‫نمونه آزمایشی‪ ،‬محیط‌زیس��ت و کارگاه ساخت‪ ،‬می‌تواند‬ ‫بس��تر مناس��بی برای س��اخت قطعات‪ ،‬تجهیزات و مواد‬ ‫مصرفی در بخش معدن باشد‪.‬‬ ‫وفایی‌فرد خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬با توجه ب��ه وظیفه‌ای که‬ ‫ایمی��درو ب��ه این مرک��ز محول ک��رده‪ ،‬نیازمن��د تقویت‬ ‫داده‌ه��ای پای��ه‌ای در زنجیره مع��دن و صنای��ع معدنی‬ ‫هس��تیم‪ .‬وی خبر داد‪ :‬در نظرم داریم با راه‌اندازی سامانه‬ ‫و ثبت نیازمندی‌های فناورانه و توانمندی‌های موجود در‬ ‫این ح��وزه‪ ،‬اطالعات را از تمام کش��ور گردآوری کنیم تا‬ ‫مشکالت زنجیره تامین به صورت قابل توجه برطرف شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بخش نخس��ت نیازه��ای فناورانه‪ ،‬تجهیزات‪،‬‬ ‫قطعات و مواد مصرفی اس��ت که می‌توان نیازهای معدن‬ ‫از کل زنجیره را مشخص کرد‪ .‬وفایی‌فرد ادامه داد‪ :‬بخش‬ ‫دوم‪ ،‬مراکز دانش‌بنیان‪ ،‬موسس��ه‌ها و دانشگاه‌های دارای‬ ‫مراکز تحقیقاتی هس��تند که می‌توانند نیازهای فناورانه را‬ ‫شناسایی و احصا کنند‪.‬‬ ‫مدیر مرکز تحقیق��ات فرآوری مواد معدنی ایران یادآور‬ ‫شد‪ :‬اقدامات مناسبی در زمینه بومی‌سازی در بخش‌های‬ ‫مختلف معدن و صنایع معدنی انجام شده است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬به عنوان مث��ال در صنایع فوالد‪ ،‬مس و‬ ‫آلومینیوم اقداماتی شده اما در کل زنجیره معدن و صنایع‬ ‫معدن��ی‪ ،‬تجمیع جامع��ی انجام نش��ده و نیازمند تکمیل‬ ‫شدن اطالعات است‪.‬‬ ‫وفایی‌فرد اظه��ار کرد‪ :‬در حوزه مدیریت زنجیره تامین‪،‬‬ ‫اتکا به ساخت داخل و بومی‌سازی در شرایط تحریمی‪ ،‬اثر‬ ‫قابل توجهی در ش��بکه تولید کشور دارد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬با‬ ‫توسعه ساخت داخل‪ ،‬قادر به تکمیل زنجیره صنعت مورد‬ ‫نظر هس��تیم و در عین حال می‌توانیم مزیت‌های رقابتی‬ ‫را حفظ کنیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬برگزاری نمایش��گاه ساخت داخل با توجه به‬ ‫تحریم‌ها و تهدیدهای بین‌المللی‪ ،‬اقدام ارزش��مندی است‬ ‫و فرصت ایجاد شده برای بومی‌سازی‪ ،‬در این شرایط جزو‬ ‫ضرورت‌های تولید و ادامه آن به شمار می‌رود‬
‫نایب رئیس شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران اعالم کرد‪:‬‬ ‫احیا و فعال‌س��ازی معادن کوچک‌مقیاس موجب تکمیل‬ ‫زنجیره ارزش‪ ،‬ایجاد اشتغال و رونق اقتصاد کشور می‌شود‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایمیدرو‪ ،‬بهروز برن��ا‪ ،‬نایب‌رئیس هیات‌مدیره‬ ‫ش��رکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران با بیان این مطلب‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬ح��دود ‪ ۱۱‬هزار معدن در کش��ور وج��ود دارد که‬ ‫متاس��فانه از ای��ن تعداد بی��ش از ‪ ۴۰۰۰‬مع��دن غیرفعال‬ ‫هس��تند‪ ،‬در حالی که این امر به‌دلیل نبود ذخیره نیس��ت‬ ‫بلکه علت اصلی آن وجود مشکل در بخش فرآوری است‪.‬‬ ‫فعال‌سازی شرکت‌های دانش‌بنیان برای تولیدات معادن کوچک‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬تکمیل نش��دن اکتش��اف معدن یا مشکل‬ ‫در بخش فروش از دیگر چالش‌های معادن غیرفعال اس��ت‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬دولت برای فعال‌س��ازی آن دسته از‬ ‫معادنی که با وجود ظرفیت مناسب‪ ،‬غیرفعال هستند‪ ،‬طرح‬ ‫احیا و فعال‌س��ازی معادن کوچک‌مقیاس را در دستور کار‬ ‫گذاشته است‪.‬‬ ‫برنا با بیان اینکه هر کدام از مواد معدنی در کشور می‌تواند‬ ‫مانند نفت باشد‪ ،‬گفت‪ :‬هدف دولت از این طرح‪ ،‬فعال کردن‬ ‫ظرفیت‌های تولیدی و اش��تغال اس��ت‪ .‬وی تاکید کرد‪۱۰ :‬‬ ‫ت��ا ‪ ۱۱‬درصد ذخایر کش��ور از نوع فلزی ب��ا ارزش افزوده‬ ‫باالست اما حدود ‪ ۳۶‬تا ‪ ۳۷‬درصد تولیدات معدنی به بخش‬ ‫فلزی اختصاص دارد به این معنا که از ذخایر فلزی‪ ،‬بیشتر‬ ‫استفاده می‌کنیم به همین سبب باید برنامه‌های وسیعی در‬ ‫حوزه اکتش��اف اجرایی کنیم‪ .‬ب��ه گفته برنا‪ ،‬دولت با کمک‬ ‫انجمن‌ه��ای تخصصی از جمله س��نگ‌آهن‪ ،‬مس و‪ ...‬اقدام‬ ‫به آسیب‌شناس��ی معادن غیرفعال کوچک ک��رده تا بتوان‬ ‫معدن‬ ‫سه‌شنبه‬ ‫راهکاره��ای الزم را به کار گرف��ت‪ .‬نایب‌رئیس هیات‌مدیره‬ ‫شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران تشریح کرد‪ :‬شرکت‬ ‫تهی��ه و تولید به‌عن��وان بازوی اجرایی ایمیدرو نس��بت به‬ ‫آسیب‌شناسی معادن کوچک‌مقیاس در استان‌های مختلف‬ ‫اقدام می‌کند‪ .‬وی با بیان اینکه در کش��ور ذخایر غیرفلزی‬ ‫بسیاری وجود دارد‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬در این مسیر‪ ،‬با فعال‌‬ ‫کردن شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توان بازار مصرف مناسبی‬ ‫برای تولیدات معادن کوچک‌مقیاس ایجاد کرد‪.‬‬ ‫اول مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 20‬ذی‌القعده ‪ 1440‬‬ ‫‪ 23‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره ‪210‬‬ ‫یادداشت‬ ‫توجه ویژه‬ ‫به «حلقه بازار»‬ ‫کارشناسان درباره اهمیت معادن کوچک مطرح کردند‬ ‫معادن کوچک‪ ،‬قربانی کم‌توجهی‌‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه‌ای‬ ‫منیر حضوری‪:‬‬ ‫موضوع احی��ای معادن کوچک اواخر س��ال‬ ‫‪ ۱۳۹۶‬کلید خورد‪ .‬بر اس��اس آمار و اطالعات‬ ‫‪ ۹۸.۳‬درص��د مع��ادن کش��ور کوچک‌مقیاس‬ ‫هس��تند ک��ه ‪ ۸۵‬درصد اش��تغال و ‪ ۶۵‬درصد‬ ‫تولی��د را دربر می‌گیرند‪ .‬به این ترتیب با توجه‬ ‫به ش��رایط اقتص��ادی امروز‪ ،‬توج��ه به معادن‬ ‫کوچک می‌تواند به بهبود اوضاع کش��ور کمک‬ ‫کند‪.‬‬ ‫چن��دی پیش وجیه‌اهلل جعف��ری‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫ش��رکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران ضمن‬ ‫اعالم اینکه امس��ال احیا‪ ،‬فعال‌سازی و توسعه‬ ‫مع��ادن کوچک‌مقی��اس در چارچ��وب اجرای‬ ‫پ��روژه اقتصاد مقاومتی ق��رار دارد‪ ،‬به اهمیت‬ ‫ای��ن موضوع اش��اره کرد‪ .‬جعف��ری گفت‪ :‬این‬ ‫معادن عالوه ب��ر تامین نیاز داخ��ل می‌توانند‬ ‫رویکرد بازارهای صادراتی نیز داش��ته باش��ند‪.‬‬ ‫روزگار مع��دن درباره اهمیت معادن کوچک با‬ ‫کارشناسان معدن گفت‌وگو کرده است‪.‬‬ ‫مصطفی جهانی‬ ‫کارشناس معدن‬ ‫‹ ‹خاک ایران گنج است‬ ‫محم��ود گوهری��ن‪ ،‬عضو‬ ‫هیات مدیره خانه معدن‬ ‫ای��ران در پاس��خ به این‬ ‫پرس��ش که چه باید کرد‬ ‫تا بخ��ش خصوص��ی در‬ ‫مع��ادن کوچ��ک فع��ال‬ ‫شود‪ ،‬به روزگار معدن گفت‪ :‬باید تالش کرد راه‬ ‫کس��انی ک��ه می‌توانند در این عرص��ه فعالیت‬ ‫کنن��د باز ش��ود و دراین‌بین ب��ه نقش‌آفرینی‬ ‫دول��ت نیاز داریم‪ .‬مع��دن و در مجموع‪ ،‬خاک‬ ‫ایران گنج است؛ دراین‌بین سرمایه‌داران را باید‬ ‫تش��ویق کنیم به‌ج��ای اینکه پول خ��ود را به‬ ‫سمت ارز و سکه ببرند در معدن سرمایه‌گذاری‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫گوهری��ن درب��اره اینک��ه خیلی‌ه��ا قص��د‬ ‫س��رمایه‌گذاری در معدن دارند اما تصورش��ان‬ ‫این است که به سرمایه‌داران و بخش خصوصی‬ ‫به��ا داده نمی‌ش��ود‪ ،‬اذعان ک��رد‪ :‬معدنکاری‬ ‫سرمایه زیادی می‌خواهد‪.‬‬ ‫ام��روز یک بلدوزر دس��ت‌کم ‪ ۴۰۰‬هزار دالر‬ ‫یعنی چیزی حدود ‪ ۵‬میلیارد تومان ارزش دارد‬ ‫که ب��ه پول ما رقم زیادی اس��ت؛ به‌این‌ترتیب‬ ‫برای کس��ی ک��ه بخواهد س��رمایه‌گذاری کند‬ ‫مبلغ زیادی است‪.‬‬ ‫او تاکی��د ک��رد‪ :‬دول��ت باید کم��ک کند و‬ ‫تس��هیالتی را در اختیار بخ��ش خصوصی قرار‬ ‫دهد تا بتواند هزینه تولید خود را به‌دست آورد‬ ‫و به س��ود هم برس��د‪ .‬در این رون��د اگر فرض‬ ‫کنیم از بین ‪ ۵۰‬معدن کوچک‪ ۴۰ ،‬مورد فعال‬ ‫ش��وند و ‪ ۱۰‬مورد هم با شکست روبه‌رو شوند‪،‬‬ ‫خیلی برد کرده‌ایم‪.‬‬ ‫عضو هیات مدیره خان��ه معدن ایران درباره‬ ‫ل��زوم توجه به معادن کوچ��ک و نقش آنها در‬ ‫رون��ق آن منطقه گف��ت‪ :‬در روس��تای انارک‪،‬‬ ‫زمان��ی ‪ ۳۰۰‬نف��ر ب��ه مدرس��ه می‌رفتن��د اما‬ ‫امروز تع��داد محصالن این روس��تا به ‪ ۲۰‬نفر‬ ‫هم نمی‌رسد که نش��ان می‌دهد این منطقه از‬ ‫جمعیت خالی شده است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬این مس��ئله وقت��ی نگران‌کننده‬ ‫می‌ش��ود که بدانی��م در این منطقه از اس��تان‬ ‫اصفهان حدود ‪ ۵۰‬مع��دن کوچک وجود دارد‬ ‫ک��ه تمام آنه��ا ظرفیت فعال ش��دن دارند و با‬ ‫کمی توجه می‌توانند رونق پیدا کنند و به رونق‬ ‫این روستا هم کمک کنند‪.‬‬ ‫گوهری��ن با اش��اره به ظرفیت‌ه��ای معدنی‬ ‫اس��تان اصفهان اظهار کرد‪ :‬معادن سرب‪ ،‬طال‪،‬‬ ‫مس و آه��ن می‌توانند در انارک فعال باش��ند‬ ‫اما به دلیل بی‌توجهی‌ه��ا خیلی از این معادن‬ ‫تعطیل‌ شد ‌ه و بی‌استفاده مانده‌اند‪.‬‬ ‫او در پاس��خ به چرای��ی تعطیلی این معادن‬ ‫گف��ت‪ :‬به این دلی��ل که این مع��ادن کوچک‬ ‫بوده‌اند‪ ،‬ازنظ��ر اقتصادی ‌به‌صرف��ه نبودند اما‬ ‫امروز این‌گونه نیس��ت‪ .‬انتظار ما این است که‬ ‫ب��ا حمایت‌ه��ای دولت‪ ،‬مع��ادن کوچک مورد‬ ‫بازنگری قرار گیرند و فعال شوند‪.‬‬ ‫حس منافع مشترک بین سازندگان‬ ‫و شرکت‌های بزرگ‪ ،‬منجر به رونق تولید می‌شود‬ ‫سید احس��ان قاضی‌زاده هاشمی در بازدید‬ ‫از نمایش��گاه فرصت‌های ساخت داخل درباره‬ ‫نق��ش مجل��س ش��ورای اس�لامی در ایجاد‬ ‫فرصت‌ه��ای س��اخت داخل گف��ت‪ :‬مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی با تدوین قانون رفع موانع‬ ‫تولید و بهبود فضای کس��ب‌وکار‪ ،‬گام مهمی‬ ‫در حمایت از بومی‌س��ازی در کشور برداشته‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گ��زارش مس‌پرس‪ ،‬قاضی‌زاده هاش��می‬ ‫ب��ا بیان اینک��ه در حوزه رون��ق تولید قوانین‬ ‫مترق��ی داریم‪ ،‬گف��ت‪ :‬موضوعی ک��ه در این‬ ‫حوزه محدودیت ایج��اد می‌کند ناظر بر بازار‬ ‫و مصرف و عوامل مداخله‌گر است‪ .‬برای نمونه‬ ‫در ب��ازار خودرو‪ ،‬صنایع س��تاد تنظیم بازار یا‬ ‫برخ��ی نهادهای دیگر مداخل��ه می‌کنند و با‬ ‫دادن مج��وز واردات‪ ،‬قوانین تجارت بازار آزاد‬ ‫را بره��م می‌زنند‪ .‬وی با بی��ان اینکه رفع این‬ ‫مس��ائل درون‌دولتی اس��ت و مجلس شورای‬ ‫اس�لامی به طور مش��خص نمی‌تواند در این‬ ‫حوزه‌ها ورود کند‪ ،‬گفت‪ :‬بخشنامه‌های متعدد‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬بانک برکزی‬ ‫و نهاده��ا‪ ،‬عوامل محدودکنن��ده رونق تولید‬ ‫هس��تند‪ .‬قاضی‌زاده هاشمی تاکید کرد‪ :‬برای‬ ‫رفع این مش��کل و با توجه به اینکه در حوزه‬ ‫قانون‌گذاری قوانین خوبی تدوین شده است‪،‬‬ ‫ب��ه نظر می‌رس��د باید یک س��تاد فرماندهی‬ ‫ی‬ ‫اقتص��ادی عملیاتی ایجاد ش��ود تا هماهنگ ‌‬ ‫درون‌نهادی افزایش یابد و با رویکرد اجرایی‪،‬‬ ‫حمایت از بومی‌س��ازی و س��ازندگان داخلی‬ ‫بیشتر شود‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه ش��رکت‌های بزرگ‬ ‫برای حمایت از صنایع و س��ازندگان و حذف‬ ‫واسطه‌ها باید به سراغ تامین‌کننده‌های اصلی‬ ‫برون��د‪ ،‬گفت‪ :‬این هدف بر خالف س��ال‌های‬ ‫گذش��ته هم‌اکنون در ش��رکت م��س محقق‬ ‫ش��ده و این ش��رکت به س��راغ س��ازندگان و‬ ‫تامین‌کنن��دگان اصل��ی رفت��ه اس��ت‪ .‬با این‬ ‫رویک��رد‪ ،‬اعتم��اد و انگیزه س��ازندگان برای‬ ‫بومی‌س��ازی قطعات بیش��تر خواهد شد‪.‬وی‬ ‫تاکی��د کرد‪ :‬در ای��ن حالت منافع مش��ترک‬ ‫ش��رکت و تامین‌کننده اصلی‪ ،‬منجر به ایجاد‬ ‫منافع بیشتر برای شرکت‌های بزرگ می‌شود‪.‬‬ ‫محمود گوهرین‪ :‬در روستای انارک استان اصفهان زمانی‬ ‫‪ ۳۰۰‬نفر به مدرسه می‌رفتند اما امروز تعداد محصالن‬ ‫این روستا به ‪ ۲۰‬نفر هم نمی‌رسد‪ .‬این مسئله وقتی‬ ‫نگران‌کننده می‌شود که بدانیم در این منطقه حدود‬ ‫‪ ۵۰‬معدن کوچک وجود دارد که تمام آنها ظرفیت فعال‬ ‫شدن دارند و با کمی توجه می‌توانند رونق یابند و به‬ ‫رونق روستا هم کمک کنند‬ ‫‹ ‹مع�ادن کوچک خوب بهره‌برداری‬ ‫نشده‌اند‬ ‫صابر پرنیان‪ ،‬رئیس هیات‬ ‫مدی��ره و مدیرعام��ل‬ ‫ش��رکت ش��هرک‌های‬ ‫صنعتی اس��تان تهران با‬ ‫بیان اینکه بیش��تر معادن‬ ‫در کشور پراکنده هستند‪،‬‬ ‫ب��ه روزگار مع��دن گف��ت‪ :‬اول انق�لاب یعنی‬ ‫س��ال‌های ‪ ۲۰۰ ،۵۷ -۵۸‬معدن داش��تیم‪ ،‬در‬ ‫حالی که امروز حدود ‪ ۱۰‬هزار پروانه اکتش��اف‬ ‫داریم که ش��امل معادن کوچک هم می‌ش��ود‪.‬‬ ‫رئی��س هی��ات مدی��ره و مدیرعام��ل ش��رکت‬ ‫ش��هرک‌های صنعتی اس��تان تهران با اشاره به‬ ‫اهمیت بهره‌برداری مناسب از معادن اظهار کرد‪:‬‬ ‫مس��ئله‌ای که در کشور ما وجود دارد این است‬ ‫که معادن کوچک خوب بهره‌برداری نش��ده‌اند‪.‬‬ ‫در نتیج��ه مع��ادن باید س��اماندهی‌ ش��وند تا‬ ‫بهره‌برداری مناسب اتفاق بیفتد‪.‬‬ ‫پرنیان با ابراز تاس��ف از اینک��ه خیلی خوب از‬ ‫ظرفیت مع��ادن کوچ��ک اس��تفاده نکرده‌ایم‪،‬‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬ما حدود ‪ ۷‬درصد عرصه س��رزمینی‬ ‫را اکتش��اف کرده‌ایم و هن��وز راه طوالنی داریم‬ ‫ت��ا بتوانیم معادن کوچک را شناس��ایی کنیم و‬ ‫از آنه��ا بهره ببری��م‪ .‬به‌عبارتی‌دیگر ما در این ‪۷‬‬ ‫درصد ه��م هنوز مانده‌ایم‪ ،‬درحالی‌که منابع‌مان‬ ‫ج��ای کار زیادی دارند و باید با ظرفیت بس��یار‬ ‫باال ارائه شوند‪.‬‬ ‫رئی��س هی��ات مدی��ره و مدیرعام��ل ش��رکت‬ ‫شهرک‌های صنعتی اس��تان تهران با مقایسه و‬ ‫بررسی این شرایط در کشورهای پیشرفته گفت‪:‬‬ ‫این در حالی است که کشورهای پیشرفته عالوه‬ ‫بر اینکه در سرزمین‌ش��ان ‪ ۱۰۰‬درصد دست به‬ ‫اکتشاف زده‌اند پس از ‪ ۲۰‬سال دوباره دست به‬ ‫بازخوانی زده و اکتشافات جدید انجام می‌دهند‪.‬‬ ‫او تاکید کرد‪ :‬ما هم باید قدر منابع‌مان را بدانیم‬ ‫و از آنها درست بهره‌برداری کنیم‪ .‬پرنیان با بیان‬ ‫اینکه معدن باید پش��توانه صنعت باشد‪ ،‬اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬معدن مواد اولیه صنعت را تامین می‌کند‬ ‫و صنع��ت می‌تواند آنها را فرآوری کند تا کاالها‬ ‫را به نرخ واقعی بفروش��یم‪ .‬در این ش��رایط باید‬ ‫بتوانی��م معادن کوچک را راه بیندازیم و موجب‬ ‫رونق آنها شویم‪.‬‬ ‫او در پاس��خ به این پرس��ش که چ��ه راهکار و‬ ‫سیاستی برای فعال کردن معادن کوچک دارد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬دولت باید سیاس��ت‌های تشویقی داشته‬ ‫باشد و معادنی که درست بهره‌برداری نمی‌شوند‬ ‫و در حال تعطیلی هس��تند را خلع ید کند تا به‬ ‫کسانی که اهلیت دارند واگذار شوند‪.‬‬ ‫پرنی��ان تاکید ک��رد‪ :‬از این سیاس��ت که دولت‬ ‫مع��ادن را کنترل و مدیریت کند به‌ش��دت باید‬ ‫پرهیز کرد چراکه باعث می‌ش��ود معادن سال‌ها‬ ‫راکد باش��ند یا ب��ا ظرفیت بس��یار پایین مورد‬ ‫بهره‌برداری قرار بگیرند‪ .‬درنتیجه‪ ،‬مس��ئله مهم‬ ‫اهمی��ت به مع��ادن کوچک و مدیری��ت آنها از‬ ‫سوی بخش خصوصی است‪.‬‬ ‫تا پایان سال ‪ ۲۷۰‬هزار شغل‬ ‫در بخش صنعت و معدن ایجاد می‌شود‬ ‫سخنگوی فراکسیون تولید و اشتغال مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی از برنامه‌ریزی برای اش��تغال‬ ‫‪ ۲۷۰‬هزار نفر در بخش صنعت و معدن کش��ور‬ ‫تا پایان سال ‪ ۹۸‬خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬غالمعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی‬ ‫گف��ت‪ :‬در بخش صنعت و مع��دن برای تولید و‬ ‫اش��تغال ‪ ۴‬برنامه تکمی��ل طرح‌های نیمه‌تمام‪،‬‬ ‫تس��هیالت برنامه بازسازی و نوس��ازی‪ ،‬تامین‬ ‫س��رمایه گردش واحدها و توس��عه خوشه‌های‬ ‫صنعتی و خدمات کلینیکی در دستور کار قرار‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫به گفته سخنگوی فراکسیون تولید و اشتغال‬ ‫مجلس ش��ورای اسالمی‪ ،‬اشتغال ‪ ۱۳۰‬هزار نفر‬ ‫به‌وس��یله طرح‌های نیمه‌تمام‪ ،‬حدود ‪ ۵۱‬هزار و‬ ‫‪ ۷۰۰‬نفر به‌وسیله تس��هیالت برنامه بازسازی و‬ ‫نوس��ازی‪ ۸۷ ،‬هزار و ‪ ۵۰۰‬نفر به‌وس��یله تامین‬ ‫س��رمایه در گ��ردش واحده��ا و همچنین یک‬ ‫هزار نفر به‌وس��یله توسعه خوشه‌های صنعتی و‬ ‫خدمات کلینیکی تامین می‌ش��ود و در مجموع‬ ‫اش��تغال ‪ ۲۷۰‬هزار نفر به‌وس��یله این برنامه‌ها‬ ‫تحق��ق می‌یابد‪ .‬جعف��رزاده ایمن‌آب��ادی افزود‪:‬‬ ‫مقرر شده از محل منابع بانکی ‪ ۱۰‬هزار میلیارد‬ ‫توم��ان تس��هیالت ریال��ی و از مح��ل صندوق‬ ‫توس��عه ملی ‪ ۱۰‬هزار میلیارد تومان تخصیص‬ ‫یاب��د‪ .‬صندوق توس��عه مل��ی‪ ،‬این پ��ول را در‬ ‫اختیار بانک‌ها می‌گذارد و بانک‌ها معادل آن به‬ ‫متقاضیان تسهیالت می‌دهند‪.‬‬ ‫عضو کمیس��یون برنامه‪ ،‬بودجه و محاسبات‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی یادآور ش��د‪ :‬در این‬ ‫زمینه‪ ،‬مجموع کل تس��هیالت ‪ ۲۰‬هزار میلیارد‬ ‫تومان‪ ،‬یارانه سود تس��هیالت یک‌هزار میلیارد‬ ‫تومان و کمک‌های فن��ی و اعتباری حدود ‪۵۰‬‬ ‫میلیارد تومان پیش‌بینی شده است‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫در ‪ ۱۰۰‬روز ابت��دای س��ال در قالب برنامه‌های‬ ‫تولید و اش��تغال از راه بخش صنعت و معدن ‪۳‬‬ ‫ه��زار و ‪ ۶۰۰‬متقاضی و ‪ ۴۲‬هزار میلیارد تومان‬ ‫مبل��غ تقاضا وجود داش��ت که فق��ط ‪ ۱۵‬مورد‬ ‫بررسی و تصویب شده است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به عقب‌ماندگی‌ها در این زمینه‬ ‫اظهار ک��رد‪ :‬با تمام این اوص��اف‪ ،‬دولت مدعی‬ ‫است که ‪ ۴‬هزار و ‪ ۵۰۰‬میلیارد تومان پرداخت‬ ‫کند و حدود ‪ ۵۰‬میلیارد تومان مربوط به تکمیل‬ ‫طرح‌های نیمه‌تمام است‪ .‬نماینده مردم رشت با‬ ‫بیان اینکه بانک‌هایی مانند آینده‪ ،‬پس��ت‌بانک‪،‬‬ ‫صنعت و معدن‪ ،‬توسعه و تعاون‪ ،‬ملی‪ ،‬تجارت و‬ ‫سپه برای تحقق اشتغالزایی از راه بخش صنعت‬ ‫و مع��دن همکاری می‌کنند‪ ،‬گفت‪ :‬منابع تامین‬ ‫ش��ده از محل صن��دوق ‪۹۰۰‬میلی��ارد تومان و‬ ‫بانک‌ها نیز ‪ ۹۰۰‬میلیارد تومان بوده و منابع به‬ ‫گونه‌ای تلفیقی است‪ .‬به گفته جعفرزاده‪ ،‬یارانه‬ ‫مورد نیاز ‪ ۱۳۰‬میلیارد تومان‪ ،‬یارانه واریز شده‬ ‫‪ ۸۶‬میلی��ارد تومان و مجم��وع منابع و کارمزد‬ ‫قابل واریز ‪ ۳۰۰‬میلیارد تومان است‪.‬‬ ‫سخنگوی فراکسیون تولید و اشتغال مجلس‬ ‫شورای اسالمی یادآور شد‪ :‬تسهیالت پرداختی‬ ‫بانک توس��عه و تعاون در س��ال جاری ‪ ۳‬هزار و‬ ‫‪ ۱۰۰‬میلیارد تومان و اش��تغال روس��تایی یک‬ ‫ه��زار و ‪ ۵۰۰‬میلیارد تومان بوده اس��ت‪ .‬ضمن‬ ‫اینکه این بانک در س��ال ‪ ۹۷‬نیز ‪ ۹‬هزار میلیارد‬ ‫تومان و بابت خرید تضمینی گندم‪‌۵۰۰،‬میلیارد‬ ‫تومان پرداخت کرده و مسئوالن وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارات بر این باورند که خرید تضمینی‬ ‫در اشتغالزایی موثر است‪.‬‬ ‫نخستین مسئله‌ای که باعث رشد یک موضوع‬ ‫می‌شود این است که درد آن را شناسایی کنیم‪.‬‬ ‫در حوزه معدن هم درد زیاد است که می‌توان به‬ ‫مسائلی مثل مالیات‪ ،‬بیمه و بازار اشاره کرد و آنها‬ ‫را مورد بررسی قرار داد‪.‬‬ ‫در ای��ن بین فع��االن معدنی مث��ل هر حوزه‬ ‫دیگری برای ادامه فعالیت خود به فروش وابسته‬ ‫هس��تند‪ .‬اگر آنها تولید و فروش نداشته باشند‪،‬‬ ‫نمی‌توانن��د قس��ط و وام‌ش��ان را پرداخت کنند‪.‬‬ ‫امروز به طور تقریبی تمام معادنی که به صنعت‬ ‫س��اختمان برمی‌گردند از جمله معادن ش��ن و‬ ‫ماسه‪ ،‬سنگ الشه‪ ،‬س��نگ‌های تزئینی و‪ ...‬حال‬ ‫و روز خوب��ی ندارند چراکه ساختمان‌س��ازی در‬ ‫کشور در حالت رکود قرار دارد‪.‬‬ ‫ب��رای خروج از این وضعیت راهکارهای زیادی‬ ‫مطرح می‌شود اما بیشتر آنها مسکن هستند‪ .‬به‬ ‫باور من‪ ،‬راهکار اصلی‪ ،‬حلقه بازار اس��ت که باید‬ ‫روی آن کار کرد‪ .‬نخس��ت باید بازار جدید برای‬ ‫آنها کشف شود و دوم اینکه محصول جدید باید‬ ‫تولید ش��ود‪ .‬ب��ه طور مثال بیش��ترین جایی که‬ ‫از س��نگ مرمریت یا تراورتن اس��تفاده می‌شود‪،‬‬ ‫نمای س��اختمان است اما کشورهای دیگر از این‬ ‫سنگ برای ساخت آب نماها‪ ،‬دکوراسیون داخلی‬ ‫و حت��ی تولید کاغذ اس��تفاده می‌کنند؛ بنابراین‬ ‫می‌بینیم که این نوع س��نگ کاربردهای دیگری‬ ‫هم دارد‪.‬‬ ‫به این ترتیب برای رش��د معادن کشور باید به‬ ‫بازارهای جدید خارجی و محصوالت جدید توجه‬ ‫ک��رد‪ .‬در این بین بهترین و دم دس��ت‌ترین بازار‬ ‫مربوط به کش��ورهای همسایه مثل افغانستان و‬ ‫عراق است که باید بر آنها تمرکز کنیم‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫بهره‌گیری صنایع معدنی‬ ‫از تجربه‌های‬ ‫بومی‌سازی در نفت‬ ‫بیژن نامدار زنگنه گفت‪ :‬در صنعت نفت کشور‬ ‫در بخش‌ه��ای مختلف تجربه‌های بومی‌س��ازی‬ ‫موفق وجود دارد که حد اعالی آن را می‌توانستید‬ ‫ت برگزار ش��د‪،‬‬ ‫در نمایش��گاه نفت که اردیبهش�� ‌‬ ‫مش��اهده کنید‪ .‬به گزارش مس‌پرس‪ ،‬وزیر نفت‬ ‫در پاس��خ به این پرسش که صنعت نفت با توجه‬ ‫ب��ه پیش��ینه طوالن��ی آن در صنایع کش��ور چه‬ ‫کمک‌هایی می‌تواند به صنایع معدنی کش��ور در‬ ‫حوزه بومی‌سازی کند‪ ،‬گفت‪ :‬به هر حال امکانات‬ ‫و تجربه‌ه��ای خوبی در بخش نفت‪ ،‬گاز و برق در‬ ‫سال‌های گذش��ته وجود دارد که صنایع معدنی‬ ‫می‌توانند برای بهره‌گیری از فرصت‌های س��اخت‬ ‫داخل از آنها اس��تفاده کنن��د‪ .‬وی افزود‪ :‬در این‬ ‫زمینه‪ ،‬اتحادیه‌ها‪ ،‬شرکت‌ها و سندیکاهایی مثل‬ ‫سندیکای مهندسان و مشاوران بخش نفت ایجاد‬ ‫ش��ده که می‌توانند اطالع��ات را در این زمینه به‬ ‫صنایع دیگر منتقل کنند‪ .‬عضو مجمع تشخیص‬ ‫مصلحت نظام نیز در بازدید از نخستین نمایشگاه‬ ‫فرصت‌های س��اخت داخل و رون��ق تولید گفت‪:‬‬ ‫در ش��رایط کنونی باید به س��مت بومی‌سازی با‬ ‫ه��دف ادامه تولی��د حرکت کرد‪ .‬س��یدمصطفی‬ ‫میرس��لیم در بازدی��د از غرفه ش��رکت مس در‬ ‫پاسخ به این پرس��ش که پیشنهاد شما به‌عنوان‬ ‫یک فع��ال باتجربه ب��ه صنایع بزرگ کش��ور در‬ ‫حوزه صنعت کشور در حوزه بومی‌سازی چیست‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬در سال‌های گذشته‪ ،‬بومی‌سازی در صنایع‬ ‫کش��ور انجام می‌شد اما به دلیل اینکه گاهی این‬ ‫بومی‌سازی‌ها توجیه اقتصادی نداشتند‪ ،‬این روند‬ ‫با قدرت پیگیری نمی‌شد‪ .‬عضو مجمع تشخیص‬ ‫مصلحت نظ��ام افزود‪ :‬اما در ش��رایط کنونی که‬ ‫ارتباط اقتصاد کش��ور با نظ��ام اقتصاد بین‌الملل‬ ‫قطع ش��ده و با مش��کالتی روبه‌رو هستیم‪ ،‬دولت‬ ‫و مدی��ران صنایع ب��زرگ حت��ی در صورتی که‬ ‫قطعه‌ای صرفه اقتصادی نداش��ته باش��د باید به‬ ‫سمت بومی‌سازی حرکت کنند تا روند تولید خود‬ ‫را حفظ کنند و صنایع کشور را زنده نگه دارند‪.‬‬
‫پیوستن کارخانه‌های تولید سیمان به شبکه حمل‌ونقل ریلی در دست اقدام است‬ ‫صنایع‌معدنی غیرفلزی‬ ‫سه‌شنبه‬ ‫اول مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 20‬ذی‌القعده ‪ 1440‬‬ ‫‪ 23‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره ‪210‬‬ ‫یادداشت‬ ‫راهی هموار برای صادرات‬ ‫کاشی و سرامیک ایران‬ ‫سینا گلکاری‌حق‬ ‫فعال حوزه کاشی و سرامیک‬ ‫خبر‬ ‫تولید بتن بدون سیمان‬ ‫دستاورد شرکت‬ ‫دانش‌بنیان‬ ‫پژوهش��گران یک شرکت دانش‌بنیان موفق به‬ ‫تولی��د بتن‌ها‌یی بدون س��یمان که در انحصار ‪۳‬‬ ‫کشور ازجمله امریکا بود‪ ،‬شدند‪.‬‬ ‫به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان‪ ،‬متخصصان‬ ‫کشور موفق به تولید بتن بدون استفاده از سیمان‬ ‫ش��دند‪ .‬این فناوری در گذشته در انحصار آلمان‪،‬‬ ‫روس��یه و امریکا بود اما شرکت‌های دانش‌بنیان‬ ‫ایران��ی ای��ن انحص��ار را شکس��تند و محصولی‬ ‫اس��تراتژیک تولید کردن��د‪ .‬فن��اوران ایرانی در‬ ‫شهرک سنگ تاب قائمشهر با بهره‌گیری از مواد‬ ‫پلیمری‪ ،‬مواد معدنی نیش��ابور و ماسه توانستند‬ ‫بتنی بدون اس��تفاده از س��یمان را تولید کنند‪.‬‬ ‫میقایی‪ ،‬سرمایه‌گذار این پروژه اظهار کرد‪ :‬بتنی‬ ‫که ما موفق به تولید آن ش��ده‌ایم در برابر ضربه‬ ‫مقاومت باالیی دارد‪ ،‬دارای قابلیت بازیافت است‬ ‫و به هیچ عنوان شکس��تگی ندارد‪ .‬وی با اش��اره‬ ‫به ضرورت توجه مس��ئوالن اس��تانی ادامه داد‪:‬‬ ‫محصول ما در ‪ ۶‬اس��تان ارائه ش��ده است اما در‬ ‫استان مازندران قابلیت اجرایی آن به‌وجود نیامد‪.‬‬ ‫موالیی تولید‌کننده این بتن‌ها گفت‪ :‬درگذش��ته‬ ‫برای تولید بتن از کفپوش‌های اپوکسی استفاده‬ ‫می‌کردیم اما آنها مقاومت پایینی داش��تند و ما‬ ‫توانستیم با فناوری آشنا شویم که مقاومت بسیار‬ ‫باالیی دارد‪.‬‬ ‫فقهایی‪ ،‬کارش��ناس عمران درب��اره این بتن‌ها‬ ‫گفت‪ :‬این بتن‌ها در برابر سرما بسیارمقاوم است‬ ‫و تغیر حالت نمی‌دهد‪.‬‬ ‫مسئوالن اجرایی استان اصفهان با ارائه چندین راهکار‬ ‫اصلی‪ ،‬گام‌های اساس��ی در رفع توقف صادرات سیمان‬ ‫اردستان برداشتند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش واحد مرک��زی خبر‪ ،‬سیدحس��ن قاضی‬ ‫عس��گر‪ ،‬معاون هماهنگی ام��ور اقتصادی اس��تانداری‬ ‫اصفهان در نشستی با مس��ئوالن استانی در استانداری‬ ‫اصفهان برای جلوگیری از روند توقف صادرات س��یمان‬ ‫راهکارهایی ازجمله کاهش هزینه‌های تولید به‌وس��یله‬ ‫تامین قطعات داخلی و متصل کردن کارخانه‌های تولید‬ ‫سیمان به ش��بکه حمل‌ونقل ریلی ارائه کردند و با عزم‬ ‫جدی درصدد ازسرگیری صادرات سیمان هستند‪.‬‬ ‫مدیرعامل س��یمان اردس��تان نیز درباره دپو ش��دن‬ ‫محصوالت این ش��رکت عنوان کرد‪ :‬هم‌اکنون ‪۴۰۰‬هزار‬ ‫تن کلینکر تولید ش��ده کارخانه س��یمان اردس��تان به‬ ‫ارزش ‪ ۶۰۰‬میلی��ارد ریال در انبارها دپو و صادرات این‬ ‫محصول کلیدی متوقف شده است‪.‬‬ ‫احمدرضا عمرانی‌فرد مهم‌ترین عامل کاهش صادرات‬ ‫کلینک��ر را افزای��ش ‪ ۳‬برابری حمل‌ونقل بی��ان کرد و‬ ‫اف��زود‪ :‬به‌طوری‌ک��ه افزای��ش ‪۳۵‬درص��دی حمل‌ونقل‬ ‫موجب مختل ش��دن صادرات دیگر کارخانه‌ها هم شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره ب��ه موضوع مش��کالت حمل‌ونقل اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬پیش از توقف ص��ادرات‪ ،‬روزانه حدود ‪ ۶۰‬خودرو‬ ‫وظیف��ه انتقال محص��ول کلینکر ای��ن کارخانه تولیدی‬ ‫را داش��تند‪ ،‬ای��ن درحالی اس��ت که در ‪ ۳‬ماه گذش��ته‬ ‫حمل‌ونقل متوقف شده است‪.‬‬ ‫عبدالرض��ا ش��یخان‪ ،‬دبیر انجمن صنف��ی کارفرمایان‬ ‫صنعت س��یمان کش��ور هم چندی پیش عن��وان کرد‪:‬‬ ‫درحال‌حاض��ر دپ��وی ح��دود ‪۱۶‬میلیون ت��ن محصول‬ ‫پیش‌بین��ی ش��ده برای ص��ادرات درپی مق��ررات ارزی‬ ‫ص��ادرات در س��ال ‪ ۹۷‬ب��ه ‪۱۲‬میلی��ون ت��ن رس��یده‬ ‫است‪.‬‬ ‫کارشناسان در گفت‌وگو با روزگار معدن عنوان کردند‪:‬‬ ‫الگوی ثابتی برای مشوق‌های صادراتی وجود ندارد‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه‌ای‬ ‫بزرگ‌ترین بازارهای صادرات کاشی و سرامیک‬ ‫ایران به دلیل مش��کالت انتق��ال پول و تبادالت‬ ‫مالی‪ ،‬درحال‌حاضر کش��ورهایی همچون عراق‪،‬‬ ‫افغانس��تان و پاکس��تان اس��ت‪ .‬صادرات به این‬ ‫بازارها به وس��یله شخص واسط یا انتقال پول به‬ ‫صورت چمدانی انجام می‌‌ش��ود و خرید و فروش‬ ‫برای تاجرهای ایرانی و عراقی امکان‌پذیر اس��ت‪.‬‬ ‫ب��ا توجه به اینکه ایران در فهرس��ت تحریم‌های‬ ‫امریکا قرار دارد‪ ،‬مس��یری ک��ه بتواند ایران را به‬ ‫کشورهای دیگر متصل کند‪ ،‬برای صادرات ایران‬ ‫راهگشا خواهد بود‪.‬‬ ‫درحقیق��ت گذر از عراق به س��ایر کش��ورها‬ ‫بهترین راهکار برای بازار صادراتی ایران به‌شمار‬ ‫می‌رود‪ .‬از س��وی دیگ��ر اگر کااله��ای ایرانی را‬ ‫در عراق با بس��ته‌بندی‌های جدید به کشورهای‬ ‫حاش��یه خلیج‌ف��ارس مانند امارات‪ ،‬عربس��تان‪،‬‬ ‫بحرین و کش��ورهایی که با ای��ران رابطه خوبی‬ ‫ندارند‪ ،‬ارائه کنیم‪ ،‬می‌توانیم صادرات مناس��بی‬ ‫داش��ته باش��یم‪ .‬البته در راس��تای صادرات باید‬ ‫هزینه‌های حمل‌ونقل را نیز درنظر داشت‪ .‬به‌طور‬ ‫معم��ول اگر بخواهیم ن��رخ حمل‌ونقل را درنظر‬ ‫بگیریم حدود ‪۲۰‬درصد نرخ کاش��ی و سرامیک‬ ‫از مرکز یزد را ش��امل می‌ش��ود‪ ،‬به عالوه اینکه‬ ‫اگر واحدی صادرات داش��ته باش��د‪ ،‬باید هزینه‬ ‫حمل‌ونقل به آن کش��ور را نیز ب��رای آن درنظر‬ ‫گرفت‪ .‬هزینه‌های س��وخت در کش��ورهای دیگر‬ ‫بیشتر از ایران است‪ .‬از این‌رو باید راه‌آهنی باشد‬ ‫که بتواند ایران را به عراق تا س��وریه متصل کند‬ ‫و دس��تیابی به این مسیر برای کاشی و سرامیک‬ ‫ایران مهم به‌شمار می‌رود‪.‬‬ ‫از س��ویی نیز کاش��ی و س��رامیک ایران برای‬ ‫کش��ورهای هدف با قیمت‌های مناسب‌تری تمام‬ ‫می‌شود‪ .‬مش��تریان این کشورها به طور معمول‬ ‫ب��ه دنبال ب��ازار باکیفیت و لوکس نیس��تند‪ ،‬به‬ ‫همی��ن دلی��ل اگر مس��یر ریلی ب��رای صادرات‬ ‫هموار ش��ود‪ ،‬تولید و صادرات محصوالت ایرانی‬ ‫افزایش می‌یابد‪ .‬اتصال ریل آهن ایران به سوریه‬ ‫حسن‌های بس��یاری دارد؛ چراکه برای صادرات‬ ‫امنیت بیش��تری دارد و هزینه‌ها و میزان توقف‬ ‫و ایست‌های گمرکی را کاهش می‌دهد‪.‬‬ ‫تالش مسئوالن اجرایی استان اصفهان در رفع موانع صادرات سیمان‬ ‫سارا اصغری‪:‬‬ ‫صادرات‪ ،‬از بخش‌های اقتصاد هر کش��وری‬ ‫به‌ش��مار م��ی‌رود‪ ،‬به‌گونه‌ای که بس��یاری از‬ ‫کارشناس��ان‪ ،‬صادرات را تنها مس��یر توسعه‬ ‫اقتص��اد می‌دانن��د‪ ،‬بنابراین حمای��ت از این‬ ‫بخش ابزار مناسبی برای رشد به‌شمار می‌آید‬ ‫و از ای��ن‌رو اس��ت که دولت‌ها ب��رای حمایت‬ ‫از صادرکنن��دگان مش��وق‌های الزم را درنظر‬ ‫می‌گیرند‪.‬‬ ‫ب��ا این حال صادرکنن��دگان داخلی همواره‬ ‫از نبود مش��وق‌های صادراتی گالی��ه دارند و‬ ‫معتقدند‪ ،‬اگر دولت مش��وق‌های مس��تقیمی‬ ‫ب��رای ص��ادرات درنظر نمی‌گیرد‪ ،‬دس��ت‌کم‬ ‫موانع صادراتی را حذف کند‪.‬‬ ‫‹ ‹اعمال امتیاز برای همه صادرکنندگان‬ ‫درباره مشوق‌های صادراتی‪،‬‬ ‫مرتض��ی منبع‌چی‪ ،‬رئیس‬ ‫اتحادی��ه فخ��اران در‬ ‫گفت‌وگو با روزگار معدن‬ ‫اظه��ار ک��رد‪ :‬در زمینه‬ ‫مصال��ح س��اختمانی‬ ‫مشوقی برای صادرات وجود ندارد‪ .‬البته گاهی‬ ‫دیده می‌ش��ود که مش��وق‌ها بیشتر به صورت‬ ‫تس��هیالت بانکی به برخی واحدها اختصاص‬ ‫داده می‌شود‪.‬‬ ‫منبع‌چی با اش��اره به این موضوع که بخش‬ ‫خصوصی مش��وقی ب��رای ص��ادرات دریافت‬ ‫نمی‌کن��د‪ ،‬خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬اینک��ه الگوی‬ ‫مرتضی منبع‌چی‪ :‬الگوی تثبیت‌شده برای مشوق‌های‬ ‫صادراتی از سوی نهاد خاصی به تصویب نرسیده است و‬ ‫صادرکنندگان مشوق‌های خاصی دریافت نمی‌کنند‪ ،‬البته‬ ‫برخی تسهیالت به صادرات اختصاص دارد‬ ‫تثبیت‌شده برای مش��وق‌های صادراتی وجود‬ ‫داشته باش��د‪ ،‬از سوی نهاد خاصی به تصویب‬ ‫نرس��یده اس��ت و صادرکنندگان مشوق‌های‬ ‫خاصی دریافت نمی‌کنند‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه برخی‬ ‫تس��هیالت ب��ه ص��ادرات اختص��اص دارد اما‬ ‫براس��اس الگوی خاصی نیس��ت‪ ،‬عنوان کرد‪:‬‬ ‫این تسهیالت ممکن است بیشتر بانکی باشد‪،‬‬ ‫ب��رای نمونه صادرکنن��دگان از بهره‌های یک‬ ‫رقمی ‪ ۹‬تا ‪ ۱۰‬درصد برخوردار باش��ند یا بهره‬ ‫تسهیالتی که به برخی اختصاص داده می‌شود‬ ‫با یک تنفس دوساله بازپرداخت‌شود یا مدت‬ ‫بازپرداخت طوالنی درنظر می‌گیرند‪.‬‬ ‫رئی��س اتحادیه فخاران در ادامه تاکید کرد‪:‬‬ ‫البته این تسهیالت به همه نیز اختصاص داده‬ ‫نمی‌ش��ود درحالی‌که می‌توانن��د برای تمامی‬ ‫صادرکنن��دگان چنین امتیازاتی قائل ش��وند؛‬ ‫چراکه این تس��هیالت می‌تواند سبب افزایش‬ ‫تولید و اشتغال در کشور شود‪.‬‬ ‫منبع‌چی در پاسخ به این پرسش که دولت‬ ‫تا چ��ه اندازه از نمایش��گاه‌های بین‌المللی در‬ ‫جهت صادرات بیش��تر حمایت می‌کند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ش��رکت‌ها در نمایش��گاه‌ها به‌طور ش��خصی‬ ‫حاض��ر می‌ش��وند و حمایت خاصی از س��وی‬ ‫دولت در این راستا انجام نمی‌شود‪ ،‬درحالی‌که‬ ‫کش��ورهایی مانند ترکیه و چین برای حضور‬ ‫ش��رکت‌های تولیدکنن��ده در نمایش��گاه‌های‬ ‫بین‌المللی‪ ،‬تشویق‌ها و حمایت‌هایی را درنظر‬ ‫می‌گیرند‪.‬‬ ‫وی در پایان یادآور شد‪ :‬موضوع بسیار مهم‬ ‫در کش��ور ما این است که بخش قابل‌توجهی‬ ‫از فعالیت‌های اقتصادی دولتی اس��ت و حدود‬ ‫‪۲۰‬درص��د اقتص��اد کش��ور در دس��ت بخش‬ ‫خصوصی قرار دارد که با توجه به این موضوع‬ ‫نیز مش��وق‌هایی برای ای��ن ‪۲۰‬درصد درنظر‬ ‫گرفته نمی‌شود‪.‬‬ ‫درحالی‌که باید برعک��س این موضوع روی‬ ‫ده��د و حدود ‪ ۷۰‬تا ‪ ۸۰‬درصد اقتصاد را باید‬ ‫به بخش خصوصی سپرد‪.‬‬ ‫اگر بخش خصوصی کار را در دس��ت بگیرد‬ ‫پیشرفت قابل‌توجهی در اقتصاد شکل خواهد‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫‹ ‹ معافیت مالیاتی هم‌نوعی مشوق است‬ ‫همچنین درباره مشوق‌های‬ ‫صادرات��ی بهنام عزیززاده‪،‬‬ ‫انجم��ن‬ ‫رئی��س‬ ‫تولیدکنندگان کاش��ی و‬ ‫س��رامیک ای��ران در‬ ‫گفت‌وگو با روزگار معدن‬ ‫اظهار ک��رد‪ :‬هیچ‌گون��ه مش��وق صادراتی برای‬ ‫صادرکنن��دگان درنظ��ر گرفته نمی‌ش��ود‪ .‬البته‬ ‫برخ��ی قوانین از قبل وجود دارد‪ ،‬اما موضوع آن‬ ‫اس��ت که هیچ یک عملیاتی نش��ده است‪ .‬یعنی‬ ‫هیچ فکری عملی برای تش��ویق صادرات وجود‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫عزی��ززاده در ادامه با توج��ه به این موضوع‬ ‫که مش��وق‌ها می‌تواند به��ره گرفتن از برخی‬ ‫تسهیالت و معافیت از برخی پرداخت‌ها باشد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬مشوق‌های صادراتی باید در بخش‌هایی‬ ‫چون حم��ل‌و نقل یا با بخش‌هایی به ش��کل‬ ‫تهات��ری انجام ش��ود‪ ،‬ب��رای نمونه بس��یاری‬ ‫از واحده��ا به س��ازمان مالیاتی ی��ا به تامین‬ ‫اجتماع��ی بدهکار هس��تند‪ ،‬دول��ت می‌تواند‬ ‫مش��وق‌های تهاتری ب��رای صادرکنندگان در‬ ‫ای��ن بخش‌ها درنظر بگیرد ی��ا اگر جرائمی به‬ ‫این سازمان‌ها دارند‪ ،‬بخشوده شود‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه خاطرنش��ان ک��رد‌‪ :‬از آنجاکه‬ ‫نقدینگ��ی دول��ت ضعیف اس��ت‪ ،‬بانک‌ها نیز‬ ‫تس��هیالتی برای صادرات درنظر نمی‌گیرند و‬ ‫صادرات بدون مش��وق انجام می‌ش��ود‪ .‬رئیس‬ ‫انجمن تولیدکنندگان کاشی و سرامیک ایران‬ ‫همچنین در پاس��خ به این پرس��ش که دولت‬ ‫تا چه ان��دازه از نمایش��گاه‌های بین‌المللی به‬ ‫عن��وان یکی از عوامل تاثیرگ��ذار در صادرات‬ ‫حمایت می‌کند‪ ،‬گف��ت‪ :‬حمایت توجیه دارد‪.‬‬ ‫باید تس��هیالت در اختیار صادرکنندگان قرار‬ ‫بگیرد‪ ،‬دولت باید حمل‌ونقل را تس��هیل کند‬ ‫و هزینه‌های نمایشگاه‌ها را برعهده بگیرد‪ .‬اما‬ ‫ما شاهد هس��تیم که در عمل حمایتی انجام‬ ‫نشده و حمایت‌های دولتی در حد شعار باقی‬ ‫مانده است‪.‬‬ ‫‹ ‹مشوق‌ها فراموش شده‌اند‬ ‫همچنی��ن محمدعل��ی‬ ‫قنبری‪ ،‬رئی��س اتحادیه‬ ‫شیشه و آینه عنوان کرد‪:‬‬ ‫تا پیش از این مشوق‌های‬ ‫صادراتی وجود داشت اما‬ ‫چندسالی اس��ت که در‬ ‫عم��ل مش��وقی ب��رای ص��ادرات وج��ود‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫قنب��ری درباره ش��رکت در نمایش��گاه‌های‬ ‫بین‌الملل��ی و زمینه صادرات��ی آنها و حمایت‬ ‫دولت عنوان کرد‪ :‬دو نمایش��گاه بین‌المللی در‬ ‫زمینه شیش��ه وجود دارد ک��ه تولیدکنندگان‬ ‫ایرانی در آن شرکت می‌کنند‪ .‬یکی از آنها در‬ ‫ایتالیا برگزار می‌شود و دولت باید برای شرکت‬ ‫در این نمایشگاه‌ها برای تولیدکنندگان داخلی‬ ‫تسهیالتی درنظر بگیرد‪.‬‬ ‫جدول نرخ جدید سیمان‬ ‫سیمان خاکستری تحویل در کارخانه‬ ‫فله (تن) ‪ -‬ریال‬ ‫پاکت ‪ ۵۰‬کیلویی (تن) ‪ -‬ریال‬ ‫سیمان ‪۱-۳۲۵‬‬ ‫‪۱.۷۸۶.۰۴۲‬‬ ‫‪۲.۱۲۴.۰۴۲‬‬ ‫تیپ ‪ ۲‬و پوزوالنی‬ ‫‪۱.۸۴۱.۲۸۰‬‬ ‫‪۲.۱۷۹.۲۸۰‬‬ ‫‪۱-۴۲۵‬‬ ‫‪۱.۸۵۹.۶۹۳‬‬ ‫‪۲.۱۹۷.۶۹۳‬‬ ‫تیپ ‪۵‬‬ ‫‪۱.۸۷۸.۱۰۶‬‬ ‫‪۲.۲۱۶.۱۰۶‬‬ ‫‪۱-۵۲۵‬‬ ‫‪۱.۸۹۶.۵۱۸‬‬ ‫‪۲.۲۳۴.۵۱۸‬‬
‫برگزاری آیین رونمایی از ورق ‪ API‬محیط ترش در شرکت فوالد اکسین‬ ‫آیی��ن رونمایی از تولید انواع ورق‌های ‪ API‬محیط ترش مورد‬ ‫مص��رف در صنایع نفت و گاز با حضور خ��داداد غریب‌پور معاون‬ ‫وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت و رئیس هی��ات عامل ایمیدرو در‬ ‫شرکت فوالد اکسین خوزستان برگزار شد‪.‬به گزارش ایرنا‪ ،‬امین‬ ‫ابراهیمی مدیرعامل شرکت فوالد اکسین خوزستان در این آیین‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬تولید انواع ورق‌های ‪ API‬محیط ترش مورد مصرف‬ ‫در صنایع نفت و گاز و به منظور اجرای پروژه خط لوله انتقال نفت‬ ‫خام گوره به جاس��ک با ظرفیت انتقال روزانه یک میلیون بشکه‬ ‫انواع نفت خام س��بک‪ ،‬سنگین و فوق‌سنگین در این شرکت آغاز‬ ‫شده اس��ت‪.‬وی افزود‪ :‬این پروژه ‪ ۵۴‬ماه به طول می‌انجامد و ما با‬ ‫همکاری فوالد خوزستان‪ ،‬شرکت لوله‌سازی اهواز و فوالد مبارکه‬ ‫تعه��د تولید ‪ ۶۳‬ه��زار تن ورق ‪ API‬را ب��رای مصرف در خطوط‬ ‫انتق��ال انرژی را پذیرفته‌ایم‪.‬مدیرعامل ش��رکت فوالد اکس��ین‬ ‫خوزس��تان ادامه داد‪ :‬کارفرمای این پروژه ش��رکت مهندس��ی و‬ ‫توس��عه نفت ایران (متن) بوده و ‪ ۲‬میلی��ارد دالر روی این پروژه‬ ‫سرمایه‌گذاری شده اس��ت‪.‬وی بیان کرد‪ :‬این پروژه نیازمند خط‬ ‫لول��ه یک هزار و ‪ ۷۰۰‬کیلومت��ری و ‪ ۳۶۰‬هزار تن ورق ای‌پی‌آی‬ ‫اس��ت که تولید این نوع ورق برای نخستین‌بار در این شرکت آغاز‬ ‫شد‪.‬ابراهیمی افزود‪ :‬فوالد اکسین خوزستان بزرگ‌ترین شرکت‬ ‫تولید‌کننده انحصاری ورق‌های فوالدی در خاورمیانه و ش��مال‬ ‫افریقا اس��ت اما در سال‌های اخیر با نوس��انات زیادی همراه بوده‬ ‫است‪ .‬این شرکت از سال ‪ ۸۲‬فعالیت خود را با ظرفیت تولید یک‬ ‫میلیون و ‪ ۵۰‬هزار تن ورق فوالدی و سرمایه‌گذاری ‪ ۲۵۰‬میلیون‬ ‫دالری آغاز کرد تا بتواند به ارتباط بین صنعت و نفت کمک کند‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬تولید ورق در محیط ت��رش روزی برای ایران آرزو بود‬ ‫اما این امر با دانش بومی مهندس��ان و کارشناسان شرکت فوالد‬ ‫اکس��ین محقق ش��د‪ .‬وی گفت‪ :‬اکنون تمرکز خود را روی تولید‬ ‫ورق‌هایی گذاشته‌ایم که ارزش‌افزوده باالتری دارند و از فروردین‬ ‫تا اردیبهش��ت امس��ال ‪ ۹۷‬هزار تن ورق با ارزش‌افزوده باال تولید‬ ‫کرده‌ایم‪ .‬مدیرعامل ش��رکت فوالد اکسین خوزستان گفت‪ :‬این‬ ‫ش��رکت در تولید ورق‌های ش��یرین قابل در صنعت گاز‪ ،‬به یکی‬ ‫از ش��رکت‌های مطرح خاورمیانه تبدیل ش��ده و به بلوغ رسیده و‬ ‫محصوالت آن به کشورهای عمان‪ ،‬قطر‪،‬آذربایجان و عراق صادر‬ ‫می‌ش��ود و اکنون نیز بستر مناس��ب برای توسعه صادرات ایجاد‬ ‫شده است‪ .‬محمد کاشانی مدیرعامل شرکت فوالد خوزستان نیز‬ ‫در این برنامه گفت‪ :‬توانمندی نیروهای انس��انی در شرکت فوالد‬ ‫اکسین به اثبات رس��یده و امید است با تولید ورق‪ API‬بار دیگر‬ ‫شایس��تگی‌های خود را نشان دهند‪ .‬وی افزود‪ :‬شرکت‌های فوالد‬ ‫اکس��ین‪ ،‬فوالد کاویان و نورد لوله در س��ال ‪ ۹۸‬حدود ‪ ۴۶‬درصد‬ ‫نسبت به سال ‪ ۹۷‬رشد داشته‌اند‪.‬‬ ‫آشنایی با تاریخچه هنر قلمزنی‬ ‫‹ ‹دوره پیش از تاریخ‬ ‫پیش��ینه این هنر در ایران‪ ،‬تاریخ روش��نی ندارد‬ ‫فل��زات به ص��ورت مفتول‌های طال‪ ،‬م��س و نقره یا‬ ‫ترصیع ظرف‌های مفرغی با مفتول مس رایج شد‪.‬‬ ‫از کارهای بس��یار زیبا در این دوره مش��بک‌کاری‬ ‫روی فل��ز اس��ت‪ .‬هنر قلمزنی خراس��ان که در قرن‬ ‫پنجم و شش��م قمری‪ ،‬همزمان با حکومت سلجوقی‬ ‫در شرق به‌ویژه خراسان و ماوراءالنهر رواج یافته بود‪،‬‬ ‫پس از حمله مغول به دلیل ویران ش��دن بسیاری از‬ ‫مراک��ز هنری این منطق��ه و مهاجرت هنرمندان به‬ ‫غرب و می��ان‌رودان‪ ،‬در آن نواحی تداوم یافت‪ .‬هنر‬ ‫فلزکاری خراسان از شرق شروع شد و در غرب رشد‬ ‫و گسترش یافت‪.‬‬ ‫‹ ‹قلمزنی در دوره مغول و تیموری‬ ‫با تصرف س��وریه به‌وس��یله غازان‌خ��ان در اوایل‬ ‫سده هش��تم قمری هنرمندان قلمزن موردحمایت‬ ‫ایلخانان قرار گرفتند و بعدها ش��هرهای حلب‪ ،‬دیار‬ ‫بکر‪ ،‬موصل‪ ،‬ش��یراز و تبری��ز از مراکز مهم و بزرگ‬ ‫هنر قلمزنی به‌شمار آمدند‪ .‬در آن زمان آثار قلمزنی‬ ‫متاث��ر از هنره��ای بومی ش��د‪ ،‬به گون��ه‌ای که در‬ ‫س��وریه و مصر نشانه‌های این تحول بیشتر به چشم‬ ‫می‌خورد‪ .‬ترصیع و ُدر نشاندن ظرف‌ها در این زمان‬ ‫به تقلید از دوره س��لجوقی تداوم یافت‪ .‬اس��تفاده از‬ ‫هنر خوشنویس��ی در قلمزنی به‌وفور گسترش یافت‬ ‫و ظرف‌های زیادی اینگونه ساخته و تزئین شدند‪.‬‬ ‫ب��ا حمله تیمور به ایران در س��ال ‪ ۷۷۱‬ق‪ ،‬هرات‬ ‫دوب��اره رون��ق هنری خود را بازیاف��ت و بزرگ‌ترین‬ ‫مرکز هنری آن روز ش��د‪ .‬هنر قلمزنی در این ش��هر‬ ‫بس��یار درخش��ید‪ .‬ازجمله ظرف‌های سنگاب گور‬ ‫امیرتیمور در س��مرقند اس��ت که اکن��ون در موزه‬ ‫ارمیتاژ نگهداری می‌ش��ود‪ .‬سنگاب‌هایی نیز از قرن‬ ‫هشتم در مسجد جامع هرات و در موزه آستان قدس‬ ‫رضوی موجود است‪ .‬نقره‌کوبی روی فلزات در دوره‬ ‫صفوی به اوج شکوفایی و کمال خود رسید‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه‌ای‬ ‫گروه معدن‪:‬‬ ‫س��رزمین پهناور ایران پیوس��ته خواستگاه خلق‬ ‫هنرهای ناب‪ ،‬اصیل و معنوی‪ ،‬درعین‌حال متناسب‬ ‫با زندگی مردم و آداب و رس��وم جوامع و اقوام بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬قلمزنی و کاربرد فلزات براس��اس مستندات‬ ‫تاریخی موجود مربوط به بیش از هزار س��ال پیش‬ ‫از میالد اس��ت‪ .‬آثار به‌جا مانده در هر دوره نمایانگر‬ ‫حرکتی متداوم اس��ت که عالوه بر نمادهای عینی و‬ ‫مادی که در قالب ظرف‌ها‪ ،‬جام‌ها و‪ ...‬قلمزده‌شده به‬ ‫وجود آمده نماینگر فضای روح‌بخش و معنوی است‬ ‫که ریش��ه در باورها و اعتقادات حاکم بر دوره خود‬ ‫داش��ته و درنهایت موجب بروز پدیده‌های قدسی یا‬ ‫هنرهای معنوی و مبدأگرا شده است‪.‬‬ ‫قلمزن��ی و هنرهای دیگر این‌چنینی تنها فعالیت‬ ‫انس��ان مس��لط یا صنعتگر و ابزارساز در به‌کار بردن‬ ‫قلم و چکش روی قطعه یا ظرف فلزی نیس��ت بلکه‬ ‫برگرفت��ه از ش��وق و دیگ��ر وجوه تمایز انس��انی در‬ ‫بکارگیری تعمق و تعمل وی است‪ .‬انسانی باهوش و‬ ‫زیرک با جوهر ذکاوت دست به مکاشفه‌ای عمیق در‬ ‫طبیعت و مخلوقات می‌زند و به تکاپویی برمی‌خیزد‬ ‫که موجب بروز و تبلور حرکتی خودآگاه به نام خلق‬ ‫اثر هنری می‌شود که آمیخته‌ای از شعف ناخودآگاه‬ ‫فط��ری در بط��ن و ابزار و م��واد و مصالح در جهان‬ ‫مادی است‪.‬‬ ‫هنر قلمزنی عبارت است از تزئین و کندن نقش‌ها‬ ‫روی اشیای فلزی به‌ویژه مس‪ ،‬طال و برنج‪ ،‬به عبارت‬ ‫دیگر ایجاد خطوط و نقش‌ها به‌وس��یله قلم با ضربه‬ ‫چک��ش روی اجس��ام فلزی‪ .‬مس به س��بب نرمی و‬ ‫ش��کل‌پذیری‪ ،‬در هن��ر قلمزنی متداول‌تر از س��ایر‬ ‫فلزات است‪ .‬از سوی دیگر به اعتقاد باستان‌شناسان‬ ‫و مورخان هنر‪ ،‬مس‪ ،‬نخستین فلزی است که در هنر‬ ‫فلزکاری و قلمزنی مورد توجه انسان قرار گرفت‪ .‬هنر‬ ‫قلمزنی یکی از رشته‌های هنرهای سنتی ایران است‬ ‫که می‌توان آن را در رده هنرهای صنعتی و در گروه‬ ‫فلزکاری قرار داد‪.‬‬ ‫قلمزنی‪ ،‬هنری واال و ارزش��مند در فرهنگ سنتی‬ ‫و هن��ری معنوی ایرانیان ب��وده و از جایگاه ویژه‌ای‬ ‫برخوردار است که به کمک ذوق و اندیشه هنرمندان‬ ‫ایرانی با تاثیر از آداب‪ ،‬س��نت‪ ،‬فرهنگ و مذهب‪ ،‬در‬ ‫بیان آرا و عقاید ایرانیان روی زیباترین ش��ی‌ء فلزی‬ ‫نقش‌بس��ته و در تاریخ رویدادها و تحوالت گوناگون‬ ‫پشت‌سر گذاشته و ماندگاری آن را به نسل‌های بعد‬ ‫منتقل کرده است‪.‬‬ ‫هنر قلمزنی روی فلز از آن‌رو موردتوجه هنرمندان‬ ‫است که از دوام و بقای بیشتری نسبت به سایر اشیا‬ ‫برخوردار اس��ت‪ .‬نقش‌مایه‌ها و نمادها در دوره‌های‬ ‫تاریخی و فرهنگی گوناگون براساس دگرگونی‌های‬ ‫ت هستند و متاثر از شرایط‬ ‫عقیدتی و فرهنگی متفاو ‌‬ ‫اجتماعی سیر تحول را به دنبال دارند‪.‬‬ ‫پیشینه قلمزنی به زمان سکاها یا سیت‌ها نسبت‬ ‫داده می‌شود که نژاد آریایی داشتند‪.‬‬ ‫هنری که به فلز جان می‌بخشد‬ ‫در هزاره اول پیش از میالد فلزکاری و قلمزنی در ایران‬ ‫از رونق و اعتبار ویژه‌ای برخوردار بوده و آثار باارزشی‬ ‫از آن دوران برجای مانده که ازجمله آنها جام‌های طالی‬ ‫مارلیک است‬ ‫و اثر مس��تندی که بیانگر نخس��تین مکان ش��یء و‬ ‫کارب��رد فل��ز‪ ،‬به‌ویژه مس در ای��ران و خاور نزدیک‬ ‫اس��ت‪ ،‬به چند هزار س��ال پیش از میالد می‌رس��د‪.‬‬ ‫در اواخر هزاره دوم و اوایل هزاره اول پیش از میالد‬ ‫هن��ر و صنعت فلزکاری در مناط��ق گوناگون ایران‬ ‫به‌ویژه در ش��مال و ش��مال غرب و حاش��یه جنوبی‬ ‫دریای مازندران ش��کوفایی داشته است‪ .‬از آثار مهم‬ ‫به‌دس��ت آمده در این دوره جام طالی حسنلو است‬ ‫که در س��ال ‪ ۱۳۳۵‬کش��ف ش��د و دارای نقش‌های‬ ‫برجس��ته چ��ون خدایان س��وار برگردونه ی��ا ارابه‬ ‫است‪.‬‬ ‫در هزاره اول پیش از میالد فلزکاری و قلمزنی در‬ ‫ای��ران از رونق و اعتبار ویژه‌ای برخوردار بوده و آثار‬ ‫باارزش��ی از آن دوران برجای مانده که ازجمله آنها‬ ‫جام‌های طالی مارلیک است‪.‬‬ ‫‹ ‹هنر قلمزنی در دوره مادها‬ ‫آثار قلمزنی اندکی از دوره مادها در شمال ایران به‬ ‫یادگار مانده است‪ .‬اشیای به‌دست آمده از آذربایجان‬ ‫حاکی از آن است که از نفوذ سکاها به‌تدریج کاسته‬ ‫ش��ده و سبک مادها در این زمان جای آن را گرفته‬ ‫اس��ت‪ .‬مدارک فلزی به‌دس��ت آم��ده از زمان مادها‬ ‫به‌وی��ژه در قرن ‪ ۶‬و ‪ ۷‬پیش از میالد‪ ،‬اش��یای زیویه‬ ‫از توابع س��نندج است که در میان آنها آثاری از طال‬ ‫و نقره و وس��ایل زینت��ی و زیورآالتی چون جام طال‬ ‫و مجس��مه‌هایی از حیوانات به سبک‌های آشوری و‬ ‫سکایی و‪ ...‬به چشم می‌خورد‪.‬‬ ‫‹ ‹قلمزنی در دوره هخامنشی‬ ‫ب��ا روی کار آم��دن پارس‌ها و تش��کیل حکومت‬ ‫هخامنش��ی هنر قلمزنی تحول پیدا کرد و از جایگاه‬ ‫وی��ژه‌ای برخوردار ش��د و بر دوره‌ه��ای پس از خود‬ ‫تاثیر گذاش��ت‪ .‬دوره هخامنش��ی اوج هنر فلزکاری‬ ‫در زمینه‌ه��ای ریخته‌گری‪ ،‬چک��ش‌کاری‪ ،‬ترصیع‬ ‫و‪ ...‬اس��ت ام��ا به دلیل حمله اس��کندر و آتش زدن‬ ‫تخت‌جمش��ید آثار بسیاری نابود ش��د یا به دستور‬ ‫اس��کندر ذوب و به سکه تبدیل شد‪ .‬ازجمله اشیای‬ ‫س��اخته شده در دوره هخامنشی دو لوح سیمین به‬ ‫وزن ‪ ۴‬کیلوگرم و زرین به وزن ‪ ۵‬کیلوگرم است که‬ ‫در موزه ملی ایران نگهداری می‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹قلمزنی در دوره سلوکی‬ ‫در دوره س��لوکی با ساخت شهرهایی مانند مرو و‬ ‫نس��ا و انتقال کارگاه‌های هنری به این شهرها‪ ،‬هنر‬ ‫قلمزن��ی با تاثیر‌پذیری از هن��ر هلنی (هنر یونانی)‬ ‫ادامه یافت‪.‬‬ ‫‹ ‹قلمزنی در دوره اشکانی‬ ‫ب��ا روی کار آمدن پارت‌ها در س��ال ‪ ۲۵۰‬پیش از‬ ‫می�لاد تا ‪ ۲۲۴‬میالدی هنر قلمزنی با همان ش��یوه‬ ‫هخامنشی با اندک تغییر به عمر خود ادامه داد‪.‬‬ ‫س��اخت پیکره‌ه��ا از جنس طال‪ ،‬نق��ره و مفرغ به‬ ‫ش��یوه ریخته‌گری در دوره اشکانی از رونق ویژه‌ای‬ ‫برخوردار شد و زیورآالت مرصع با سنگ‌های قیمتی‬ ‫با همان ش��یوه هخامنشی ادامه یافت‪ .‬در این دوره‬ ‫به دلیل هجوم اسکندر‪ ،‬آثار هنری مهمی در دست‬ ‫نیس��ت و به سبب هرج و مرج و کم‌توجهی پارتیان‬ ‫به هنر‪ ،‬فقط در اواخر این دوره ساخت آثار قلمزنی‬ ‫رشد کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹قلمزنی در دوره ساسانی‬ ‫در زمان ساسانیان در سال ‪ ۲۲۴‬تا ‪ ۶۵۰‬میالدی‬ ‫به دلیل گس��ترش تجارت میان ایران‪ ،‬یونان و روم‬ ‫هنرهای ایرانی از هنر یونایی و رومی تاثیر گرفت‪.‬‬ ‫در دوره ساس��انی س��اخت اش��یا ب��ه ‪ 3‬روش‬ ‫چک��ش‌کاری ب��ر ورق س��رد‪ ،‬ریختگی و س��اخت‬ ‫ظرف‌ه��ای آس��تردار از ورق و ت��راش با چرخ انجام‬ ‫می‌شد‪.‬‬ ‫‹ ‹قلمزنی در دوره اسالمی‬ ‫در قرن‌های اولیه اس�لامی‪ ،‬اع��راب هنر قلمزنی‬ ‫دوره ساس��انی را م��ورد تقلید ق��رار داده و به‌تدریج‬ ‫نقش‌ه��ای بی‌نظیر و طرح‌های بومی و اس��طوره‌ای‬ ‫ایران��ی ج��ای خود را ب��ه خطوط کوف��ی و آیات و‬ ‫احادیث داد‪ .‬در دوره س��امانیان هنر قلمزنی در اثر‬ ‫تبادالت تجاری به س��ایر ممالک اسالمی راه یافت‪.‬‬ ‫اش��یای قلمزنی ش��ده دوران دیلمیان در موزه‌های‬ ‫ایران ازجمله آثار معروف این دوره است‪ .‬از سده‌های‬ ‫اولیه تا قرون س��وم و چهارم قمری اشیای فلزی در‬ ‫ایران به سبک زمان ساسانی ساخته می‌شد‪ .‬مکتب‬ ‫قلمزنی خراسان در سده چهارم قمری شکل گرفت‬ ‫و در دوره سلجوقی به اوج کمال خود رسید‪.‬‬ ‫‹ ‹قلمزنی در دوره سلجوقی‬ ‫سلجوقیان در اوایل س��ده پنجم قمری(‪ )۴۲۹‬از‬ ‫ترکس��تان به ماوراءالنهر آمدند و س��کونت گزیدند‬ ‫و س��پس خراس��ان را تصرف کردند‪ .‬با عالقه‌ای که‬ ‫حاکمان س��لجوقی ب��ه هنر داش��تند‪ ،‬هنر قلمزنی‬ ‫همچ��ون س��ایر رش��ته‌های هنری حمایت ش��د و‬ ‫گس��ترش چش��م‌گیری یاف��ت‪ .‬ایج��اد نقش‌های‬ ‫گیس‌باف ش��امل نوارهای��ی در تزئینات ظرف‌ها به‬ ‫سبک بسیار زیبا متداول شد‪ .‬در این دوران ترصیع‬ ‫‹ ‹قلمزنی در دوره صفوی‬ ‫در عص��ر صف��وی ک��ه دوران طالیی هن��ر ایران‬ ‫به‌ش��مار م��ی‌رود‪ ،‬هنر قلمزنی با حفظ س��نت‌های‬ ‫گذش��ته ادامه یافت و همچون دوره پیش‪ ،‬استفاده‬ ‫از فلزات گوناگون به‌طور گسترده در ساخت اشیای‬ ‫ارزشمند طالکوب مرسوم بود‪ .‬در این دوران قلمزنی‬ ‫بس��یار گس��ترش یافت‪ .‬اجرای نقش‌های ظریف و‬ ‫بس��یار ریز و زیبا جای نقش‌های درش��ت و ضخیم‬ ‫را در تزئین اش��یا گرفت‪ .‬ای��ن هنر در زمان صفوی‬ ‫همچون دیگر رش��ته‌های هنرهای س��نتی ایران از‬ ‫چن��ان ظرافت و زیبایی برخ��وردار بود که امروز در‬ ‫جایی که به اوج شکوفایی می‌رسد‪ ،‬تقلیدی از سبک‬ ‫دوره صفوی است‪.‬‬ ‫‹ ‹قلمزنی در دوره قاجار‬ ‫در زمان قاجار به دالیل بی‌اعتنایی حاکمان قاجار‬ ‫ب��ه هنر و حمایت نکردن از هنرمندان‪ ،‬هنر قلمزنی‬ ‫همچون رش��ته‌های دیگر هنری ضعیف شد‪ .‬در این‬ ‫دوران ساخت جعبه‌های قلمزنی با نگارش خطوط‪،‬‬ ‫خوشنویس��ی و طالکوب و اسطرالب‌سازی به شیوه‬ ‫قلمزنی و مشبک‌کاری مرسوم و متداول بود‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬سایت سیری در ایران‬ ‫صنعت فوالد در انتظار بومی‌سازی الکترود‬ ‫الکتروده��ای گرافیتی مورد اس��تفاده در صنعت فوالد‪ ،‬در‬ ‫سال‌های اخیر با افزایش سرسام‌آور نرخ روبه‌رو بوده‌اند‪ .‬عوامل‬ ‫فراوانی در این افزایش نرخ تاثیرگذار هستند که ازجمله آنها‬ ‫می‌توان ب��ه کاهش تولید مواد اولیه موردنی��از برای الکترود‬ ‫گرافیتی یعنی کک سوزنی‪ ،‬کاهش تولید الکترود گرافیتی از‬ ‫سوی برخی کشورهای اصلی تولیدکننده مانند چین به‌دالیل‬ ‫زیس��ت‌محیطی و در نهایت افزایش تقاضا برای تولید باتری‬ ‫خودروهای الکتریکی اشاره کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش اخبار فلزات‪ ،‬محمد نیکوکار قائم‌مقام ش��رکت‬ ‫فوالد خوزستان عنوان کرد‪ :‬در سال‌های اخیر کک سوزنی که‬ ‫به‌عنوان ماده اولیه در تولید الکترود گرافیتی مورد اس��تفاده‬ ‫قرار می‌گیرد‪ ،‬با کاهش تولید روبه‌رو ش��ده اس��ت‪ .‬از س��وی‬ ‫دیگر‪ ،‬رش��د صنع��ت خودروهای الکتریک��ی در جهان باعث‬ ‫شده اس��ت به تولید باتری‌ها ‪ -‬به‌عنوان عنصر حیاتی در این‬ ‫خودروها‪ -‬توجه بیش��تری شود‪ .‬از کک سوزنی به‌عنوان ماده‬ ‫اولیه موردنیاز برای تولید باتری‌ها نیز استفاده می‌شود‪ .‬روند‬ ‫رو به رش��د تقاضای جهانی در اس��تفاده از کوره‌های قوس و‬ ‫نیز افزایش تولید خودرو‌های الکتریکی و ب ‌ه دنبال آن رش��د‬ ‫تولی��د در باتری‌های موردنیاز به افزایش ش��دید تقاضا برای‬ ‫کک سوزنی و نیز الکترود گرافیتی منجر شده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در این بین عامل دیگر‪ ،‬توقف برخی کارخانه‌های‬ ‫تولید الکترود گرافیتی (آالینده محیط‌زیس��ت) است‪ .‬نتیجه‬ ‫این عوامل‪ ،‬ایجاد کمبود و کس��ری ش��دید الکترود گرافیتی‬ ‫در س��طح جهان و به‌دنبال آن رش��د نرخ الکت��رود گرافیتی‬ ‫تا ‪ ۱۰‬برابر بود‪ .‬بدیهی اس��ت که در این ش��رایط بسیاری از‬ ‫فوالدسازان با چالش‌های جدی روبه‌رو شوند‪ .‬انتظار می‌رود با‬ ‫متعادل‌شدن بازار عرضه و تقاضا برای الکترودهای گرافیتی‪،‬‬ ‫نرخ این کاالی مهم در صنعت فوالد متعادل‌تر ش��ود‪ .‬هرچند‬ ‫با توجه به ش��رایط یادش��ده‪ ،‬نرخ آن به مح��دوده قیمتی در‬ ‫سال‌های گذشته بازنمی‌گردد‪.‬‬ ‫نیک��وکار گفت‪ :‬الکت��رود گرافیتی یک کاالی اس��تراتژیک‬ ‫موردمصرف در کوره‌های قوس الکتریکی اس��ت و با توجه به‬ ‫چش��م‌انداز صنعت فوالد ایران در افق ‪ ۱۴۰۴‬برای دستیابی‬ ‫به ظرفیت و درنتیجه تولید فوالد تا ‪ ۵۵‬میلیون تن در سال‪،‬‬ ‫افزای��ش تقاضای الکترود گرافیتی برای کش��ور غیرقابل‌انکار‬ ‫خواهد ب��ود‪ .‬درحال‌حاضر نیز عمده تولی��دات صنعت فوالد‬ ‫ایران به‌روش احیای مستقیم و نیز کوره‌های قوس الکتریکی‬ ‫انجام می‌ش��ود‪ .‬با توجه به حجم مص��رف الکترودها می‌توان‬ ‫گف��ت که در چش��م‌انداز اش��اره ش��ده‪ ،‬به‌ح��دود ‪۱۰۰‬هزار‬ ‫ت��ن الکترود گرافیتی در س��ال نیاز خواهد ب��ود‪ .‬چه عواملی‬ ‫در مص��رف الکتروده��ای گرافیت��ی در کارخانه‌های فوالدی‬ ‫تاثیرگذار هستند؟ با توجه ب ‌ه نقش فناوری و نیز نوع طراحی‬ ‫کارخانه‌های ف��والد در مصرف مواد اولی��ه‪ ،‬باید فناوری‌های‬ ‫مورداستفاده به‌سمت و سویی هدایت شوند تا ضمن افزایش‬ ‫به��ره‌وری و ب ‌ه کمترین میزان رس��اندن موارد مصرفی مانند‬ ‫انرژی و الکتروده��ای گرافیتی‪ ،‬زمین ‌ه برای کمین ‌‪‎‬ه‌کردن نرخ‬ ‫تمام‌شده محصوالت تولیدی فراهم شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬پر واضح است که توجه به مولفه‌های یادشده‪ ،‬اثر‬ ‫ش هزینه‌های تولید‬ ‫خود را درنهایت در رشد بهره‌وری و کاه ‌‬ ‫نش��ان می‌دهد‪ .‬از میان عوامل موثر ب��ر مصرف الکترودهای‬ ‫گرافیتی می‌توان به کیفیت آهن اس��فنجی مورد اس��تفاده‪،‬‬ ‫زم��ان ‪ ،Tap to Tap‬اکسیداس��یون س��طحی و شکس��ت‬ ‫الکترود اشاره کرد‪.‬‬ ‫ب��ا اقدامات الزم ش��رکت فوالد خوزس��تان‪ ،‬درجه فلزی و‬ ‫کربن آهن اس��فنجی افزایش یافته و ضمن رشد کیفیت آهن‬ ‫اس��فنجی‪ ،‬میزان مصرف الکترود به‌نحو محسوس��ی کاهش‬ ‫یافته است‪.‬‬ ‫قائم‌مق��ام ش��رکت فوالد خوزس��تان گفت‪ :‬ش��رکت فوالد‬ ‫خوزس��تان با تدابیر اندیش��یده شده‪ ،‬س��عی کرده با کاهش‬ ‫ای��ن زمان و افزای��ش تولید‪ ،‬میزان مص��رف الکترود و انرژی‌‬ ‫را کاه��ش دهد‪ .‬به‌عالوه اس��تفاده از الکتروده��ای ضایعاتی‪،‬‬ ‫برای بازس��ازی الکترودها و نیز قطعاتی مانند نیپل‌ها از دیگر‬ ‫اقدامات انجام‌شده از سوی این شرکت است‪.‬‬ ‫نیکوکار در پاسخ به این پرسش که آیا در زمینه بومی‌سازی‬ ‫الکترودهای گرافیتی اقدامات مشخصی در کشور انجام شده‬ ‫اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬بخ��ش زی��ادی از تجهیزات و قطع��ات و مواد‬ ‫موردنیاز صنعت فوالد بومی‌سازی شد‪ .‬نخستین واحد احیای‬ ‫مستقیم زمزم در فوالد خوزستان و بخش زیادی از تجهیزات‬ ‫آن در داخل کش��ور ساخته شد و ازسوی شرکت‌های داخلی‬ ‫نصب و در س��ال ‪ ۱۳۸۰‬راه‌اندازی ش��د‪ .‬کاتالیس��ت که یکی‬ ‫از کاالهای اس��تراتژیک واحد‌های احیای مس��تقیم اس��ت با‬ ‫تالش‌های انجام ش��ده بومی‌س��ازی ش��د‪ .‬با توجه به اهمیت‬ ‫الکت��رود در تولی��د فوالد کش��ور به روش ق��وس الکتریکی‬ ‫تولی��د آن و همچنی��ن تولی��د کک س��وزنی به‌عن��وان مواد‬ ‫اولیه اس��تراتژیک در دس��تورکار قرار گرفته و با تالش همه‬ ‫دست‌اندرکاران‌این پروژه مهم‪ ،‬شاهد تولید آن خواهیم بود‪.‬‬ ‫صنایع‌معدنی فلزی‬ ‫سه‌شنبه‬ ‫اول مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 20‬ذی‌القعده ‪ 1440‬‬ ‫‪ 23‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره ‪210‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫راه‌اندازی و توسعه‬ ‫‪ ۴‬خط تولید گروه صنعتی‬ ‫فوالد ایران‬ ‫اس��تاندار خوزس��تان از راه‌اندازی و توسعه ‪ ۴‬خط‬ ‫تولی��د گ��روه ملی صنعتی فوالد ای��ران خبر داد‪ .‬به‬ ‫گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان از اهواز‪ ،‬غالمرضا‬ ‫شریعتی استاندار خوزستان گفت‪ ۴ :‬خط تولید گروه‬ ‫صنعت��ی فوالد ایران در خوزس��تان وارد مدار تولید‬ ‫ش��د‪.‬وی افزود‪ :‬همراهی و همکاری ش��رکت فوالد‬ ‫برای حل مش��کالت ش��رکت‌های فوالدی همچون‬ ‫اکسین‪ ،‬کاویان‪ ،‬نورد لوله و گروه ملی صنعتی فوالد‬ ‫ایران بسیار تاثیرگذار بوده است‪.‬شریعتی بیان کرد‪:‬‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت در تولید‪ ،‬اش��تغال‪ ،‬ایجاد‬ ‫ارزش‌افزوده‪ ،‬درآمدزایی و صادرات از اهمیت ویژه‌ای‬ ‫در اقتصاد کش��ور برخوردار است‪ ،‬به طوری که سهم‬ ‫این مجموعه‪ ،‬از تولید ناخالص داخلی حدود ‪۴۰‬درصد‬ ‫است‪.‬استاندار خوزس��تان ادامه داد‪ :‬هر سال در روز‬ ‫صنعت و معدن‪ ،‬فرصت‌ها و تهدید‌های توسعه‌ای این‬ ‫بخش به بحث گذاش��ته می‌شود و گزارش‌های ارائه‬ ‫شده‪ ،‬چراغ راهی برای رفع مشکالت موجود و بهبود‬ ‫فعالیت‌های آینده مس��ئوالن است‪.‬این مقام مسئول‬ ‫تصری��ح کرد‪ :‬در اقتص��اد مقاومتی‪ ،‬با توجه به وجود‬ ‫ذخای��ر غن��ی معدنی و امکانات بالق��وه مانند انرژی‬ ‫فراوان‪ ،‬دسترس��ی به آب‌ه��ای بین‌المللی و نیروی‬ ‫تحصیلک��رده‪ ،‬ضرورت توجه به حضور بخش معدن‬ ‫در آن پررنگ‌تر می‌ش��ود‪.‬وی افزود‪ :‬حمایت از تولید‬ ‫داخ��ل با اقداماتی مانند ممنوع بودن واردات کاالی‬ ‫مش��ابه خارجی‪ ،‬تش��ویق صادرات‪ ،‬ارائه تسهیالت‬ ‫کم‌بهره در پیش��برد این روند موثر اس��ت‪ .‬شریعتی‬ ‫گف��ت‪ :‬می‌ت��وان زمینه الزم را ب��رای انجام اقدامات‬ ‫عملی در حمایت از کاالی ایرانی فراهم کرد و بخش‬ ‫خصوص��ی می‌تواند نقش فعال‌تری در رونق تولید و‬ ‫اش��تغال داشته باشد‪ .‬اس��تاندار خوزستان در پایان‬ ‫اظهار ک��رد‪ :‬موضوعات حوزه صنعت و معدن باید با‬ ‫محوریت و می��دان‌داری بخش خصوصی در اقتصاد‬ ‫باشد و پیشنهاد‌ها و راهکار‌های اجرایی برای برطرف‬ ‫کردن آنها مطرح شود‪.‬‬ ‫ظرفیت شمش فوالد‬ ‫البرزغرب به ‪‌۱.۳‬میلیون‌تن‬ ‫می‌رسد‬ ‫ب��ا ورود خ��ط یک میلی��ون تنی به م��دار تولید‬ ‫ظرفیت تولید ش��مش فوالد البرز غرب از ‪۳۰۰‬هزار‬ ‫تن فعلی به ‪۱.۳‬میلیون تن خواهد رسید‪.‬به گزارش‬ ‫چیالن‪ ،‬احمدی س��عدی مدیرعامل مجتمع فوالد‬ ‫الب��رز غرب گفت‪ :‬امس��ال واح��د یک‌میلیون تنی‬ ‫شمش مجموعه فوالد البرز غرب وارد مدار می‌شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬با اضافه ش��دن این خط‪ ،‬تولید ش��مش‬ ‫مجموع��ه از ‪۳۰۰‬هزار تن فعل��ی به ‪۱.۳‬میلیون تن‬ ‫خواهد رسید‪.‬سعدی خاطرنشان کرد‪ :‬در بحث نورد‬ ‫نیز واح��د میلگرد البرز تاکس��تان افزایش ظرفیت‬ ‫خواهد داش��ت و در بخش تیرآهن‪ ،‬نبشی و ناودانی‬ ‫نیز برنامه افزایش تولید خواهیم داش��ت‪ ،‬به‌گونه‌ای‬ ‫که رشد تولید بخش نورد ‪۳۰‬درصد خواهد شد‪.‬‬ ‫تعمیر جرثقیل‌های مادر‬ ‫صنعت فوالد ایران‬ ‫ب��ا بهره‌گی��ری از دان��ش متخصص��ان ف��والد‪،‬‬ ‫جرثقیل‌های بخش فوالدس��ازی ش��رکت س��هامی‬ ‫ذوب‌آه��ن اصفهان تعمیر اساس��ی ش��د‪ .‬به گزارش‬ ‫خبرگ��زاری صداوس��یما‪ ،‬مهندس ارش��د مکانیک‬ ‫ش��رکت س��هامی ذوب آهن اصفهان گفت‪ :‬باتوجه‬ ‫به فعالیت مداوم جرثقیل ش��ماره‌‪ ۳۰‬در ش��بانه‌روز‬ ‫شکس��تگی‌های متعددی در س��ازه تلشکی حرکتی‬ ‫و مکانی��زم گردان جرثقیل ش��ده ب��ود که تعویض‬ ‫مکانیس��م ای��ن تجهی��ز در برنام��ه کاری بخ��ش‬ ‫فوالدسازی و مهندسی نت قرار گرفت‪ .‬هومن رهنما‬ ‫اف��زود‪ :‬دس��تیابی به دانش فنی طراحی و س��اخت‬ ‫تجهیزات مکانیسم‌های جرثقیل‌های کارگاه شمش‬ ‫صرفه‌جوی��ی قابل‌توجهی در پی دارد‪ .‬روح‌اهلل کیانی‬ ‫مهندس امور فنی و برنامه‌ریزی تولید این شرکت هم‬ ‫اهمیت جرثقیل‌های کارگاه شمش را در حفظ تداوم‬ ‫تولید کارخانه موثر دانس��ت و گفت‪ :‬س��االنه حدود‬ ‫‪ ۱۰‬میلیون تن ش��مش کاالیی صادراتی با استفاده‬ ‫از ای��ن جرثقی��ل بارگیری و جابه‌جا می‌ش��ود‪ .‬وی‬ ‫گفت‪ :‬نوس��ازی کلکتور برق‌رسانی جرثقیل‪ ،‬دمونتاژ‬ ‫س��رویس و مونتاز ‪ ۱۰‬ع��دد الکتروموتور مربوط به‬ ‫حرکت تلکش��ی‪ ،‬گ��ردان‪ ،‬قالب‪ ،‬چن��گ و موتور و‬ ‫ژنراتور جرثقیل نت برق و مسیرس��ازی کابل‌ها روی‬ ‫اسکلت فلزی گردان و تلکشی جدید و سپس تعویض‬ ‫و نوسازی کابل‌های گردان را ازجمله مراحل اجرای‬ ‫این طرح برشمرد‪.‬‬
‫معدن بین‌الملل‬ ‫سه‌شنبه‬ ‫اول مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 20‬ذی‌القعده ‪ 1440‬‬ ‫‪ 23‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره ‪210‬‬ ‫خبر‬ ‫استفاده از فضوالت شتر‬ ‫برای تامین سوخت‬ ‫تولید سیمان‬ ‫هزاران تن فضوالت شتر برای تامین سوخت‬ ‫مورد نیاز تولید سیمان در شمال امارات متحده‬ ‫عربی مورد استفاده قرار می‌گیرد‪.‬‬ ‫به گزارش تس��نیم به نقل از رویترز‪ ،‬هزاران‬ ‫ت��ن فضوالت ش��تر برای تامین س��وخت مورد‬ ‫نیاز سیمان در ش��مال امارات متحده استفاده‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫با ای��ن کار مان��ع تولید گازه��ای گلخانه‌ای‬ ‫می‌ش��وند و فضوالت این حیوان به محل دفن‬ ‫زباله راه پیدا نمی‌کند‪.‬‬ ‫بر اس��اس یک ط��رح دولتی‪ ،‬کش��اورزان در‬ ‫ام��ارات‪ ،‬فض��والت ش��تر را در ایس��تگاه‌هایی‬ ‫جم��ع‌آوری می‌کنن��د س��پس آن را ب��ا زغال‬ ‫مخل��وط می‌کنن��د تا س��وخت ی��ک کارخانه‬ ‫سیمان بزرگ شود‪.‬‬ ‫مدیر کل این کارخانه س��یمان گفت‪« :‬وقتی‬ ‫این ایده مطرح ش��د‪ ،‬همه به آن خندیدند» اما‬ ‫پس از آزمایش‌ مقدماتی‪ ،‬این ش��رکت دریافت‬ ‫که ‪ ۲‬تن فضوالت ش��تر می‌تواند جایگزین یک‬ ‫تن زغال‌سنگ شود‪.‬‬ ‫محمداحم��د عل��ی ابراهی��م ک��ه اکن��ون‬ ‫کارخانه‌اش روزانه ‪ ۵۰‬تن فضوالت شتر مصرف‬ ‫می‌کند‪ ،‬گفت‪« :‬ما از پدربزرگ‌های‌مان شنیده‬ ‫بودی��م که از فضوالت گاو برای گرما اس��تفاده‬ ‫می‌کردن��د اما هیچکدام به فکر فضوالت ش��تر‬ ‫نیفتاده بودند»‪.‬‬ ‫از فض��والت گاو به عنوان ی��ک منبع انرژی‬ ‫در امریکا‪ ،‬زیمبابوه و چین اس��تفاده می‌ش��ود‪.‬‬ ‫فضوالت شتر یک سوخت نادر است‪.‬‬ ‫هر ش��تر روزان��ه ‪ ۸‬کیلوگرم مدف��وع تولید‬ ‫می‌کن��د و بیش��تر از آن چی��زی اس��ت ک��ه‬ ‫کشاورزان به عنوان کود مصرف می‌کنند‪.‬‬ ‫ترکیب��ی از یک بخ��ش فضوالت ش��تر با ‪۹‬‬ ‫بخش زغال‌سنگ به طور یکنواخت می‌سوزد و‬ ‫مناسب کوره‌های سیمان با دمای ‪ ۱۴۰۰‬درجه‬ ‫سانتی‌گراد است‪.‬‬ ‫ه��دف اصلی این پ��روژه‪ ،‬جلوگی��ری از وارد‬ ‫ش��دن فضوالت ش��تر ب��ه زباله‌هاس��ت‪ .‬دولت‬ ‫امارات س��عی می‌کند ‪ ۷۵‬درص��د زباله‌ها را تا‬ ‫س��ال ‪ ۲۰۲۱‬میالدی (‪ ۱۴۰۰‬خورش��یدی) از‬ ‫محل دفن زباله‌ها بیرون بکشد‪.‬‬ ‫احم��د الخطری‪ ،‬یک گله‌دار ش��تر می‌گوید‪:‬‬ ‫«ما از اینها استفاده نمی‌کنیم‪ .‬مهم‌ترین مسئله‬ ‫برای ما تمیز ب��ودن محل نگهداری حیوانات و‬ ‫نظافت آنهاست‪».‬‬ ‫مقام��ات ام��ارات از کارخانه‌ه��ای س��یمان‬ ‫بیش��تری درخواس��ت کرده‌اند این کار را انجام‬ ‫دهن��د و از فض��و الت صنعت��ی و جوجه‌ها هم‬ ‫استفاده کنند‪.‬‬ ‫زبال��ه‪ ،‬یک منبع انرژی اس��ت ک��ه در جای‬ ‫اشتباه قرار گرفته است‪.‬‬ ‫کره جنوبی از روسیه‬ ‫قراضه خرید‬ ‫ک��ره جنوبی ب��ه تازگی ‪ ۱۰‬ه��زار تن قراضه‬ ‫آ‪ ۳‬روس��یه را در ‪ ۲۸۷‬دالر ه��ر تن س��ی‌اف‌آر‬ ‫خری��داری ک��رده که ‪ ۷‬ت��ا ‪ ۸‬دالر نس��بت به‬ ‫قراردادهای ژوئ��ن ‪( ۲۰۱۹‬تیر‪-‬خرداد ‪)۱۳۹۸‬‬ ‫افت داشته است‪.‬‬ ‫هیوندایی استیل نیز برای خرید ‪ ۱۶‬هزار تن‬ ‫قراضه روسیه در حال مذاکره در نرخ ‪ ۲۸۵‬دالر‬ ‫هر تن سی‌اف‌آر است‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایفنا ب��ه نقل از اس��تیل‌مینت‪،‬‬ ‫از آنجای��ی ک��ه نرخ قراضه ژاپن پ��س از ‪ ۳‬ماه‬ ‫روند نزولی به کف رس��یده‪ ،‬فوالدسازان کره‌ای‬ ‫درخواست‌های خرید قراضه امریکا و روسیه را‬ ‫بیشتر کرده‌اند‪.‬‬ ‫هیوندایی‌استیل از ‪ ۵‬ژوئیه‪ ،‬نرخ خرید قراضه‬ ‫ژاپن را به روز نکرده و نرخ درخواستی آن ‪۲۵۱‬‬ ‫دالر هر تن فوب بود‪.‬‬ ‫البته عرضه‌کننده‌های ژاپنی نرخ پیشنهادی‬ ‫را ب��اال ب��رده و ب��ه ‪ ۲۶۰‬دالر ه��ر ت��ن ف��وب‬ ‫رسانده‌اند‪.‬‬ ‫روند افزایشی نرخ طال از سر گرفته شد‬ ‫قیمت طال در معامالت روز دوش��نبه بازار جهانی متاثر از‬ ‫تنش‌های ژئوپلتیکی و عملکرد ضعیف بازارهای مالی که از‬ ‫تقاضا برای فلز ارزشمند پش��تیبانی کرد‪ ،‬افزایش یافت اما‬ ‫دالر قوی‌تر رشد قیمت‌ها را محدود کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬هر اونس طال ب��رای تحویل فوری در‬ ‫معامالت روز جاری بازار سنگاپور ‪ ۰.۲‬درصد افزایش یافت‬ ‫و به ‪ ۱۴۲۷‬دالر و ‪ ۲۶‬س��نت رس��ید‪ .‬این فلز در معامالت‬ ‫روز جمعه تا مرز ‪ ۱۴۵۲‬دالر و ‪ ۶۰‬س��نت صعود کرده بود‬ ‫ک��ه باالترین نرخ از مه ‪ ۲۰۱۳‬ب��ود اما در پایان معامالت با‬ ‫‪ ۱.۵‬درصد کاهش بس��ته شد‪ .‬در بازار معامالت آتی امریکا‬ ‫ه��ر اونس طال با ‪ ۰.۱‬درصد افزای��ش‪ ،‬به ‪ ۱۴۲۸‬دالر و ‪۵۰‬‬ ‫س��نت رس��ید‪ .‬به گفته برایان الین‪ ،‬مدیرکل شرکت «گلد‬ ‫س��یلور سنترال»‪ ،‬تحوالت اخیر خاورمیانه و همچنین افت‬ ‫ارزش معامالت س��هام و دورنم��ای کاهش نرخ‌های بهره از‬ ‫س��وی بانک مرکزی امری��کا‪ ،‬از نرخ طال پش��تیبانی کرده‬ ‫اما س��رمایه‌گذاران نگران دالر قوی‌تر هستند‪ .‬شاخص‌های‬ ‫سهام بازار آسیا در معامالت روز دوشنبه که سرمایه‌گذاران‬ ‫انتظارات برای کاهش چشمگیر نرخ‌های بهره از سوی بانک‬ ‫مرک��زی امری��کا را تعدیل کردند با کاهش روبه‌رو ش��دند‪.‬‬ ‫بر اس��اس گزارش رویترز‪ ،‬احتمال کاه��ش اندک نرخ‌های‬ ‫بهره از س��وی بان��ک مرکزی امریکا باعث ش��د ارزش دالر‬ ‫رش��د کرده و طال را برای خری��داران غیرامریکایی گران‌تر‬ ‫کند‪ .‬روزنامه وال اس��تریت ژورنال گ��زارش کرده که بانک‬ ‫مرک��زی امریکا در نشس��ت ماه جاری خ��ود نرخ‌های بهره‬ ‫را ب��ه می��زان ‪ ۲۵‬واحد کاهش خواهد داد و ممکن اس��ت‬ ‫ب��ا توجه به وضعیت رش��د اقتصاد جهان��ی و ابهام تجاری‪،‬‬ ‫نرخ‌ه��ای بهره را در آینده بیش��تر کاه��ش دهد‪.‬موجودی‬ ‫طالی صندوق «اس‌پی‌دی آر گلدتراس��ت» که بزرگ‌ترین‬ ‫صندوق س��رمایه‌گذاری تحت پشتوانه طال در جهان است‪،‬‬ ‫جمعه ‪ ۰.۷۲‬درصد رش��د کرد و به ‪ ۸۲۰.۴۹‬تن رس��ید‪ .‬در‬ ‫بازار سایر فلزات ارزشمند‪ ،‬هر اونس نقره برای تحویل فوری‬ ‫‪ ۰.۷‬درصد افزایش یافت و به ‪ ۱۶‬دالر و ‪ ۳۲‬س��نت رس��ید‪.‬‬ ‫هر اونس پالتی��ن برای تحویل ف��وری ‪ ۰.۶‬درصد افزایش‬ ‫یافت و ‪ ۸۴۸‬دالر و ‪ ۸۸‬سنت معامله شد‪ .‬هر اونس پاالدیم‬ ‫برای تحوی��ل فوری با ‪ ۱.۴‬درصد افزایش‪ ،‬به ‪ ۱۵۱۱‬دالر و‬ ‫‪ ۸۴‬سنت رسید‪.‬‬ ‫گذری بر تاثیر دستاوردهای بشر در افزایش ایمنی و تولید در معدنکاری‬ ‫برگردان‪ :‬ثمن رحیمی‌راد‪:‬‬ ‫اس��تفاده از م��واد منفج��ره در مع��ادن‬ ‫اجتناب‌ناپذیر اس��ت اما اگر این مواد به درستی‬ ‫به کار گرفته نش��وند‪ ،‬عامل مرگ و میر خواهند‬ ‫بود‪ ،‬همچنین اگر معدن��کاران اصول قرار دادن‬ ‫م��واد منفج��ره را به درس��تی ندانند ی��ا نقاط‬ ‫مناس��بی برای انفجار انتخاب نش��ود‪ ،‬شکس��ت‬ ‫سنگ‌ها در اش��کال نامناسب اتفاق خواهد افتاد‬ ‫و ب��ه ایجاد ش��رایط پرخط��ر در رو و زیر زمین‬ ‫می‌انجام��د‪ .‬حاال تصور کنید ک��ه می‌توانید این‬ ‫کار را ب��دون خطرهای ذات��ی آن در یک معدن‬ ‫شبیه‌سازی شده‪ ،‬انجام دهید‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش روزگارمعدن به نقل از بی‌بی‌س��ی‬ ‫انگلیس��ی‪ ،‬نخس��تین انفج��ار ب��ه روش معدن‬ ‫شبیه‌س��ازی ش��ده را یک ش��رکت مس��تقر در‬ ‫افریق��ای جنوبی ب��ه نام «س��یمول ِیتِد ِت ِرینینگ‬ ‫ُسلوشِ نز» انجام داد‪ .‬این فناوری در معدن مسی‬ ‫به نام موپانی متعلق به شرکت سوئیسی گلنکور‬ ‫اجرا شد‪ .‬از آن پس‪ ۲ ،‬دیواره در افریقای جنوبی‬ ‫ساخته ش��د و س��ومین آن نیز در حال ساخت‬ ‫اس��ت‪ .‬این فناوری مانند یک اتاق تاریک است‬ ‫و در آن تصویر س��نگ بر جسمی شبیه یک بوم‬ ‫نقاش��ی نقش می‌بندد که کارشناس می‌تواند با‬ ‫اس��تفاده از ابزاری مانند یک ترکه حلبی‪ ،‬محل‬ ‫سوراخ‌های انفجار را نشانه‌گذاری کند و درستی‬ ‫محل قرارگیری مواد منفجره را بسنجد تا ببیند‬ ‫صخره‌ها چگونه می‌ش��کنند و ب��ه مواد منفجره‬ ‫واکنش نش��ان می‌دهند‪ .‬در نشانه‌گذاری با این‬ ‫روش‪ ،‬اشتباه‌ها مشخص می‌شوند‪.‬‬ ‫یوه��ان بو ِور‪ ،‬رئیس بخ��ش فناوری‌های نو در‬ ‫شرکت س��یمول ِیتِد ِت ِرینینگ ُسلوشِ نز می‌گوید‬ ‫ای��ن دیواره‌ه��ا از نزدیک‌تری��ن بازنمایی‌ه��ای‬ ‫آم��وزش هنگام کار ب��رای معدنکاران هس��تند‬ ‫و از روش‌های آموزش��ی معم��ول مانند آموزش‬ ‫ویدئوی��ی و آم��وزش روی تخته س��یاه بس��یار‬ ‫موثرترن��د‪ .‬او می‌افزاید‪ :‬آموزش انفجار به معنای‬ ‫معدن‪ ،‬عرصه جوالن فناوری‬ ‫در معادن فلزات گرانبها یک انفجار اشتباه می‌تواند‬ ‫تولید را به تاخیر بیندازد و منجر به افزایش هزینه‌های‬ ‫پاکسازی و نیروی کار شود‬ ‫صرفه‌جویی در هزینه‌ها برای معدنکاران اس��ت‪.‬‬ ‫در مع��ادن فل��زات گرانبها یک انفجار اش��تباه‬ ‫می‌توان��د تولید را به تاخیر بین��دازد و منجر به‬ ‫افزایش هزینه‌های پاکسازی و نیروی کار شود‪.‬‬ ‫البته ای��ن دیواره‌ها تنها فناوری نیس��تند که‬ ‫چشم ش��رکت‌های معدنی را گرفته‌اند؛ در واقع‬ ‫مجموعه‌ای از فناوری‌ها روش‌های کار در معادن‬ ‫را روز به روز تغییر می‌دهند‪.‬‬ ‫هم‌اکنون شرکت معدنی انگلیسی‪-‬استرالیایی‬ ‫ریوتینتو مشغول پیاد ‌ه کردن پروژه‌های معدنی‬ ‫خود در سراس��ر جهان است‪ ،‬به ویژه پروژه‌هایی‬ ‫گزارش تصویری‬ ‫در گواتماالس�یتی‪ ،‬پایتخت جمه�وری گواتماال در امریکای‬ ‫مرکزی‪ ،‬ه�ر روز حدود ‪ ۳۰۰‬نف�ر با پای پیاده ب�ه رودخانه‌ای‬ ‫در پایی�ن یک دره می‌آیند و در پی یافتن حلقه‪ ،‬دس�تبند یا‬ ‫بازوبندی که از طال و نقره درس�ت شده باشد‪ ،‬به آب می‌زنند‪.‬‬ ‫ک��ه در اس��ترالیا ق��رار دارند‪ .‬در ای��ن پروژه‌ها‪،‬‬ ‫کامیون‌ها‪ ،‬مته‌های خودکار و هواپیماهای بدون‬ ‫سرنش��ین به کار گرفته می‌ش��وند‪ .‬این شرکت‬ ‫همچنین به دنبال آن اس��ت که نخستین قطار‬ ‫سنگین خودکار را برای حمل‌ونقل مواد معدنی‬ ‫تا پایان سال جاری میالدی راه‌اندازی کند‪.‬‬ ‫ا ِس�� ِتفِن َمکینتاش‪ ،‬مدیر واحد رشد و نوآوری‬ ‫ریوتینت��و می‌گوی��د‪ :‬مزای��ای فناوری‌ه��ای نو‪،‬‬ ‫ه��م در افزایش ایمنی و ه��م در افزایش تولید‪،‬‬ ‫چش��مگیر و قاب��ل توج��ه اس��ت‪ .‬هواپیماهای‬ ‫ب��دون سرنش��ین کاربردهای گوناگون��ی دارند‪.‬‬ ‫از جمله ای��ن کاربردها‪ ،‬ارزیاب��ی زمین‪ ،‬نظارت‬ ‫ب��ر تجهیزات و فیلمبرداری از انفجارهاس��ت‪ .‬به‬ ‫طور کلی آنها دسترس��ی سریع و ایمن را به آن‬ ‫بخش از پروژه‌های معدن��ی فراهم می‌آورند که‬ ‫در ارتفاعات قرار دارند و دسترسی به آنها سخت‬ ‫است‪.‬‬ ‫مته‌ه��ا و کامیون‌ه��ای خ��ودکار‪ ،‬امنی��ت و‬ ‫بهره‌وری را در س��ایت‌های معدنی باال بردند و با‬ ‫اس��تفاده از آنها یک اپراتور می‌تواند چند مته را‬ ‫به طور همزمان کنترل کند‪.‬‬ ‫ش��بکه خودکار همچنین می‌توان��د داده‌های‬ ‫حف��اری را ب��ا کیفی��ت ب��اال تولید کن��د و این‬ ‫داده‌ها در ش��کل‌دهی بهت��ر انفجارها و تخمین‬ ‫اندازه ش��کاف کانی به کار می‌آین��د‪َ .‬مکینتاش‬ ‫می‌گوی��د‪ :‬ب��ا اس��تفاده از فناوری‌ه��ا‪ ،‬نی��روی‬ ‫انس��انی را از محیط آس��یب‌زا دور نگه می‌داریم‬ ‫و تم��اس آنها با پیامدهای خطرن��اک مرتبط با‬ ‫به دنبال قراضه در بستر رودخانه‬ ‫آب‪ ،‬زباله‌های سبک‌تر را می‌برد و فلزات سنگین در بستر رود‬ ‫باق�ی می‌مانند‪ .‬این تصویرها را خبرگزاری انگلیس�ی رویترز‪،‬‬ ‫‪ ۲۸‬دسامبر (‪ ۷‬دی) منتشر کرده است‪.‬‬ ‫برگردان‪ :‬ثمن رحیمی‌راد‬ ‫تجهیزات س��نگین را کم می‌کنی��م؛ پیامدهایی‬ ‫مانند آسیب‌های برآمده از خستگی و کشیدگی‬ ‫عضالنی‪ ،‬رگ‌به‌رگ ش��دن و دیگر آس��یب‌های‬ ‫وارد به بافت نرم‪.‬‬ ‫فراتر از امنیت و بازدهی‪ ،‬این امید وجود دارد‬ ‫که فناوری‌های نوظهور در معضالت اجتماعی و‬ ‫زیس��ت‌محیطی که بخش معدن ب��ا آنها روبه‌رو‬ ‫است‪ ،‬موثر باشند‪.‬‬ ‫از جمله تالش‌ها در این زمینه‪ ،‬کاهش ش��مار‬ ‫کودکانی اس��ت که در معادن غیرقانونی کبالت‬ ‫در افریق��ا ب��ه کار گرفته می‌ش��وند‪ .‬بیش��تر از‬ ‫نیمی از کبالت جه��ان از جمهوری دموکراتیک‬ ‫کنگو در همین قاره تامین می‌ش��ود و یونیسف‬ ‫برآورد می‌کند که بیش��تر از ‪ ۴۰‬هزار کودک در‬ ‫استخراج کبالت فعالیت دارند‪.‬‬ ‫در س��ال ‪ ۱۳۹۵‬خورشیدی (‪ ۲۰۱۶‬میالدی)‬ ‫ات��اق تجارت فل��زات‪ ،‬مواد معدنی و ش��یمیایی‬ ‫چین‪ ،‬نهاد «پیش��تاز در مس��ئولیت کبالت» را‬ ‫برپا ک��رد‪ .‬این نه��اد اکنون ‪ ۳۲‬عض��و دارد که‬ ‫ش��رکت‌های تصفیه‌کنن��ده فل��ز‪ ،‬ش��رکت‌های‬ ‫تولیدکنن��ده باتری به عن��وان مصرف‌کنندگان‬ ‫کبالت و برندهای س��ازنده ل��وازم و خودروهای‬ ‫الکتریک��ی مانند اپل‪ ،‬س��ونی‪ ،‬دایمل��ر و ولوو از‬ ‫اعضای آن هستند‪ .‬نهاد یادشده پژوهش می‌کند‬ ‫‌چی��ن» می‌تواند در‬ ‫ک��ه چطور فن��اوری «بالک ِ‬ ‫پیشرفت ردیابی کبالت در داخل زنجیره تامین‬ ‫آن ب��ه کار آید و این اطمینان حاصل می‌ش��ود‬ ‫ک��ه کبالت مصرفی صنای��ع از منابع غیراخالقی‬ ‫تامین نمی‌شود‪.‬‬ ‫َمکینت��اش ب��ه بی‌بی‌س��ی می‌گوی��د‪ :‬ما در‬ ‫چش��م‌انداز آینده قصد داریم نخس��تین معدن‬ ‫هوش��مند را بس��ازیم‪ .‬در این معدن هر آنچه در‬ ‫مسیر خودکارسازی در دهه گذشته آموخته‌ایم‪،‬‬ ‫به کار گرفته می‌ش��ود و همه فناوری‌ها همچون‬ ‫خودکارسازی و هوش مصنوعی به طور یکپارچه‬ ‫به کار گرفته می‌شوند‪.‬‬
‫معادن؛ فرصت‌هایی که تهدید می‌کنند‬ ‫رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست طارم گفت‪ :‬معدن یکی‬ ‫از فرصت‌ها در توسعه کشور است که در صورت توجه نکردن‬ ‫به محیط‌زیست می‌تواند آثار جبران‌ناپذیری داشته باشد‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬غالمرضا عباسی‪ ،‬با بیان اینکه ‪ ۱۴‬معدن‬ ‫ثبت شده در طارم وجود دارد که ‪ ۱۱‬معدن به مرحله اکتشاف‬ ‫رسیده است‪ ،‬اظهار کرد‪ ۷ :‬مورد از این معادن فعال هستند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه فعالیت برخی از این معادن فصلی اس��ت‪،‬‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬عمده معادن ط��ارم در زمینه مس‪ ،‬گچ‪ ،‬نمک و‬ ‫خاک رس فعال هستند‪.‬‬ ‫این مس��ئول تاکید کرد‪ :‬فعالیت‌های معدنی باید با جدیت‬ ‫از سوی همه سازمان‌های مرتبط پایش شوند تا عالوه بر رفع‬ ‫مش��کالت و کاهش تهدی��دات‪ ،‬از ظرفیت موجود به بهترین‬ ‫شیوه برای توسعه شهرستان و استان بهره‌برداری شود‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به مهم‌ترین اقدامات حفاظت محیط‌زیس��ت‬ ‫این شهرس��تان در حوزه معدن‪ ،‬یادآور شد‪ :‬معادن موجود در‬ ‫س��طح شهرستان از سوی کارشناس��ان محیط‌زیست به‌طور‬ ‫ش��بانه‌روزی پایش ش��ده و در صورت رعایت نکردن الزامات‪،‬‬ ‫اخطارهای الزم به متولیان معادن داده می‌شود‪.‬‬ ‫عباس��ی با بیان اینکه یکی از بخش‌هایی که در آن امکان‬ ‫بهره‌گی��ری از ظرفیت محلی و منطقه‌ای به منظور توس��عه‬ ‫مت��وازن و یکپارچ��ه وجود دارد‪ ،‬بخش معدن اس��ت‪ ،‬یادآور‬ ‫ش��د‪ :‬معدن باالترین نرخ مش��ارکت را در تحقق رشد تولید و‬ ‫صادرات غیرنفتی در کشور دارد و کانون مهم برنامه‌ریزی در‬ ‫تحقق برنامه‌های توسعه‌ای تلقی می‌شود‪.‬‬ ‫این مس��ئول با تاکید بر اینکه امروز بهره‌برداری غیراصولی‬ ‫از معادن در کنار آثار مثبت آن باعث بروز مش��کالت متعدد‬ ‫در محیط‌زیس��ت شده اس��ت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬توجه نکردن به آثار‬ ‫زیس��ت‌محیطی‪ ،‬صدمات جبران‌ناپذیری به بار خواهد آورد و‬ ‫تحقق توس��عه متوازن پایدار و همه‌جانب��ه را با تردید جدی‬ ‫روبه‌رو خواهد کرد‪.‬‬ ‫استان‌ها‬ ‫رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست شهرستان طارم با اشاره‬ ‫ب��ه مهم‌ترین موارد تخلف زیس��ت‌محیطی در زمینه معدن‪،‬‬ ‫ادامه داد‪ :‬از مهم‌ترین این تخلفات می‌توان به تخریب مراتع‪،‬‬ ‫ایجاد راه‌های ارتباطی گس��ترده‪ ،‬ایج��اد ریزگرد‪ ،‬نبود توجه‬ ‫جدی به احیا و بازس��ازی و به طور کلی رعایت نکردن برخی‬ ‫الزامات زیست‌محیطی اشاره کرد‪.‬‬ ‫عباسی با بیان اینکه استانداردهای الزم درباره بهره‌برداری‬ ‫از معادن باید رعایت شوند تا کمترین آسیب به محیط‌زیست‬ ‫وارد ش��ود‪ ،‬ادامه داد‪ :‬محیط‌زیست‪ ،‬امانت آیندگان در دست‬ ‫نسل امروز است‪.‬‬ ‫سه‌شنبه‬ ‫اول مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 20‬ذی‌القعده ‪ 1440‬‬ ‫‪ 23‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره ‪210‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫معدن مس رمشک‬ ‫راه‌اندازی می‌شود‬ ‫غریب‌پور در همایش روز ملی صنعت و معدن در خوزستان مطرح کرد‪:‬‬ ‫ارزآوری و حمایت فوالد خوزستان‬ ‫ازبنگاه‌های کوچک شایسته قدردانی است‬ ‫عکس‪ :‬حسین ارجمند‬ ‫در همای��ش روز ملی صنع��ت و معدن که‬ ‫یکش��نبه‪ ۳۰ ،‬تیر ‪ ۹۸‬در سالن همایش‌های‬ ‫سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت خوزستان در‬ ‫اهواز برگزار شد‪ ،‬معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت و رئیس هیات عامل ایمیدرو‪ ،‬اقدامات‬ ‫ف��والد خوزس��تان را در ارزآوری‪ ،‬حمایت از‬ ‫بنگاه‌ه��ای اقتصادی و توجه به بومی‌س��ازی‬ ‫قطعات مورد نیاز شایسته قدردانی دانست‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی فوالد خوزس��تان‪،‬‬ ‫دکتر خ��داداد غریب‌پور‪ ،‬معاون وزیر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت در ای��ن همایش اظهار کرد‪:‬‬ ‫خوزس��تان نماد مقاومت‪ ،‬ایستادگی و متعلق‬ ‫به همه ایران اس��ت و ب��ه همین دلیل در هر‬ ‫کجا که باشیم به این استان و مردمان شریف‬ ‫آن افتخار کرده و از هر فرصتی برای توس��عه‬ ‫صنعت آن کمک خواهیم کرد‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره ب��ه برگ��زاری جلس��ه‌های‌‬ ‫مشترک با مدیرعامل شرکت فوالد خوزستان‬ ‫گفت‪ :‬در این جلس��ه به اتفاق آقای کش��انی‪،‬‬ ‫مدیرعامل زحمتکش فوالد خوزستان درباره‬ ‫س��رمایه‌گذاری‌هایی ک��ه قرار اس��ت در این‬ ‫استان انجام شود‪ ،‬به نتایج مثبتی رسیده‌ایم؛‬ ‫خوش��بختانه برای توس��عه اس��تان بیش از‬ ‫‪۱۰‬هزار میلیارد تومان پ��روژه در نظر گرفته‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫در ابتدا فوالد خوزس��تان ب��ا ظرفیت ‪۸/۱‬‬ ‫میلیون تن وارد مدار تولید شد‪ .‬پس از جنگ‬ ‫‪۲‬میلی��ون تن ب��ه ظرفیت آن افزوده ش��د و‬ ‫ظرفیتش به ‪ ۸/۳‬میلیون تن رسید؛ در طرح‬ ‫توس��عه آن نیز قرار است این ظرفیت به ‪۲/۵‬‬ ‫میلیون تن برسد‪.‬‬ ‫رئی��س هیات عام��ل ایمی��درو تاکید کرد‪:‬‬ ‫اق��دام ف��والد خوزس��تان در ارزآوری ی��ک‬ ‫میلیارد دالری در این ش��رایط حساس برای‬ ‫کش��ور شایس��ته قدردانی اس��ت و در ‪ ۳‬ماه‬ ‫نخست س��ال نیز بیش از ‪ ۴۰‬درصد افزایش‬ ‫درآمد داش��ته اس��ت‪ .‬این آم��ار با زحمات‬ ‫کارکن��ان و برنامه‌ریزی‌ه��ای هیات‌مدی��ره‬ ‫و مدیرعام��ل این ش��رکت به وقوع پیوس��ته‬ ‫است‪.‬‬ ‫غریب‌پور همچنین فوالد خوزستان را یک‬ ‫بن��گاه مادر دانس��ت و در ای��ن زمینه گفت‪:‬‬ ‫تالش این ش��رکت در ‪ ۳‬ماه نخس��ت سال و‬ ‫توج��ه به زنجیره فوالد باع��ث رونق تولید در‬ ‫ش��رکت‌های فوالد اکس��ین‪ ،‬فوالد کاویان و‬ ‫نورد لوله شده است که این موضوع نقش این‬ ‫شرکت بزرگ را به‌عنوان بنگاه مادر در استان‬ ‫خوزس��تان به خوبی نمایان کرده و حمایتش‬ ‫از بنگاه‌های اقتصادی کوچک بی‌نظیر است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در ای��ن ‪ ۳‬واح��د صنعتی ‪۴۷‬‬ ‫درصد رش��د داش��ته‌ایم؛ این یعن��ی فعالیت‬ ‫شرکت فوالد خوزستان با یک نگاه مادرانه به‬ ‫صنایع استان می‌نگرد؛ به این ترتیب شرکت‬ ‫فوالد اکسین که تولید آن به یک میلیون تن‬ ‫هم نمی‌رس��ید‪ ،‬حاال ح��دود یک میلیون تن‬ ‫تولید دارد‪.‬‬ ‫این نگاه ویژه فوالد خوزس��تان سبب شد‬ ‫مج��وز ‪۲۰‬هزار تن تولید خ��ارج از بورس نیز‬ ‫از سوی دولت به فوالد خوزستان داده شود‪.‬‬ ‫غریب‌پور اذع��ان کرد‪ :‬امی��دوارم با درایت‬ ‫مدیرعامل و تالش کارکنان فوالد خوزستان‪،‬‬ ‫گروه ملی صنعتی فوالد ایران نیز مانند دیگر‬ ‫بنگاه‌ه��ای اقتصادی اس��تان با ای��ن مدل و‬ ‫به‌وسیله فوالد خوزستان رونق بگیرد‪.‬‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت درباره‬ ‫سایر فوالدسازها گفت‪ :‬این شرکت‌ها تا ‪ ۲‬ماه‬ ‫آینده‪ ،‬ص��ادرات خود را پیش‌فروش کرده‌اند‪.‬‬ ‫ما در ش��ادگان طرح فوالدس��ازی داریم و در‬ ‫اندیمش��ک و اروند نیز شرکت فوالد خواهیم‬ ‫داش��ت‪ .‬کار فوالد اندیمشک آغاز شده است‬ ‫و در اروند نیز ب��ه زودی فعالیت‌های اجرایی‬ ‫آغاز خواهد شد‪.‬‬ ‫غریب‌پ��ور ب��ا اش��اره ب��ه ایف��ای نق��ش‬ ‫مس��ئولیت‌های اجتماع��ی از س��وی ف��والد‬ ‫خوزس��تان تصری��ح ک��رد‪ :‬همان‌گون��ه ک��ه‬ ‫استحضار دارید این شرکت ‪۲۸‬میلیارد تومان‬ ‫به س��یل‌زدگان اس��تان کمک کرد و در این‬ ‫زمینه پیشتاز بود؛ فوالدسازان و شرکت‌های‬ ‫بزرگ صنعتی و معدنی در حادثه سیل اخیر‬ ‫بر اعطای ‪ ۱۰۰‬میلیارد تومان کمک مالی به‬ ‫س��یل‌زدگان توافق کردند و فوالد خوزستان‬ ‫فراتر از مسئولیت‪ ،‬کمک‌رسانی کرد و وظیفه‬ ‫ملی خود را به‌خوبی انجام داد‪.‬‬ ‫رئی��س هیات عام��ل ایمی��درو در ادامه به‬ ‫اهمیت بومی‌س��ازی قطعات در شرایط فعلی‪،‬‬ ‫اش��اره و اظهار کرد‪ :‬درحال‌حاضر نمایش��گاه‬ ‫بومی‌س��ازی در تهران با حضور ش��رکت‌های‬ ‫بزرگ صنعتی و معدنی افتتاح ش��ده اس��ت؛‬ ‫در استان نیز با محوریت فوالد خوزستان این‬ ‫نمایشگاه برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬عملک��رد ف��والد‬ ‫خوزس��تان در س��ال‌های گذشته و همچنین‬ ‫بومی‌س��ازی بس��یاری از قطعات و حمایت از‬ ‫صنایع داخلی از س��وی این شرکت شایسته‬ ‫قدردانی است‪.‬‬ ‫از ای��ن رو برگزاری نخس��تین نمایش��گاه‬ ‫بومی‌س��ازی قطع��ات‪ ،‬تجهی��زات و م��واد‬ ‫گ��روه ف��والد خوزس��تان ک��ه ‪ ۲۳‬ت��ا ‪۲۵‬‬ ‫م��رداد ‪ ۹۸‬در اه��واز برگزار خواهد ش��د‪ ،‬به‬ ‫توس��عه صنایع کوچ��ک‪ ،‬تولیدکنن��دگان و‬ ‫تامین‌کنندگان داخلی کمک ش��ایانی خواهد‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬صنایع استان همان‌گونه که در‬ ‫صنعت نف��ت و گاز توانایی‌های باالی خود را‬ ‫نشان داده‌اند‪ ،‬می‌توانند در این نمایشگاه نیز‬ ‫از نیازهای صنعت فوالد استان آگاه شوند و از‬ ‫این فرصت استفاده حداکثری را ببرند‪.‬‬ ‫خوشبختانه فوالد خوزس��تان سامانه‌ای به‬ ‫این منظور تهیه و قطع��ات و تجهیزات خود‬ ‫را برای اش��تراک‌گذاری با صنعتگران استانی‬ ‫به نمایش گذاش��ته اس��ت‪ ،‬س��ایر شرکت‌ها‬ ‫نیز با این مدل می‌توانند در ش��رایط س��خت‬ ‫تحریم‌ه��ای بین‌الملل��ی مانع وابس��تگی به‬ ‫خارج ش��وند و از طرف دیگر این نمایش��گاه‪،‬‬ ‫صنعتگران خوزستان را تقویت خواهد کرد‪.‬‬ ‫رئی��س هی��ات عام��ل ایمی��درو اف��زود‪:‬‬ ‫اولویت نخس��ت ما بومی‌س��ازی و حمایت از‬ ‫فناوری‌ه��ای بوم��ی اس��ت؛ درحال‌حاضر در‬ ‫ش��رکت فوالد اکس��ین به‌دنب��ال تولید لوله‬ ‫ب��رای وزارت نفت هس��تیم و به م��رور زمان‬ ‫تولید‌ه��ای داخل��ی نیز ج��ا خواهن��د افتاد؛‬ ‫فوالد خوزس��تان این کار را آغاز کرده است؛‬ ‫البت��ه ای��ن کار به مق��داری زمان نی��از دارد‬ ‫ت��ا اعتم��اد الزم برای ش��رکت‌ها ب��ه وجود‬ ‫آی��د‪ .‬در ادامه این همایش‪ ،‬رئیس س��ازمان‬ ‫صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت خوزس��تان اظهار‬ ‫کرد‪ :‬ف��والد خوزس��تان در بخ��ش صادرات‬ ‫و ورود م��واد اولیه‪ ،‬نیاز به حمایت س��ازمان‬ ‫صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت دارد‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫اگ��ر ص��ادرات نبود‪ ،‬امکان داش��ت ش��رکت‬ ‫بزرگ��ی مانند فوالد خوزس��تان ک��ه ‪۱۲‬هزار‬ ‫ت��ن اش��تغال مس��تقیم ایجاد کرده اس��ت‪،‬‬ ‫زمین‌گیر ش��ود‪ .‬نظری در ادام��ه تاکید کرد‪:‬‬ ‫در ش��رایط تحریم ک��ه واحد‌ه��ای صنعتی‬ ‫درگیر مش��کالت هستند‪ ،‬این شرکت سرپای‬ ‫خود ایس��تاده و با قدرت ب��ه کار خود ادامه‬ ‫می‌دهد‪.‬‬ ‫رئیس س��ازمان صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫خوزس��تان ب��ا توصی��ه ب��ه هم��کاری تمام‬ ‫ش��رکت‌های صنعتی اس��تان ب��رای جهش‬ ‫مناس��ب در زمینه تولید‪ ،‬اذع��ان کرد‪ :‬امروز‬ ‫خوزس��تان در بخ��ش محص��والت ف��والدی‬ ‫ب��ا اش��تغال مس��تقیم ‪۲۰‬هزار ت��ن‪ ،‬یکی از‬ ‫استان‌های رتبه‌دار کشور است؛ ظرفیت تولید‬ ‫اسمی فوالد در خوزستان ‪۹‬میلیون تن است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫به‌عن��وان یک س��ازمان تاثیرگذار در س��طح‬ ‫کش��ور با دارا بودن نقش توسعه‌ای در صنایع‬ ‫اس��تانی‪ ،‬ش��رکت‌ها را در برابر احتمال وقوع‬ ‫تهدیدهای جدی در آینده‪ ،‬حمایت می‌کند‪.‬‬ ‫نظری با اش��اره ب��ه تولید ف��والد خام در‬ ‫اس��تان تاکید کرد‪ :‬تولید در اس��تان باالتر از‬ ‫ظرفیت اسمی است و امیدواریم با استفاده از‬ ‫خداداد غریب‌پور‪ :‬برای توسعه استان بیش از ‪۱۰‬هزار‬ ‫میلیارد تومان پروژه در نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫پیشنهاد می‌کنم سامانه‌ای در استان تدارک ببینید که‬ ‫نیازمندی‌های صنعت در آن قرار داده شود‬ ‫این ظرفیت تولید‪ ،‬به بخش‌های دیگر فوالدی‬ ‫نیز کمک‌رسانی شود‪.‬‬ ‫وی با اشاره به موانع پیش روی شرکت‌های‬ ‫صنعتی اف��زود‪ :‬تاکن��ون ‪ ۲۵‬درصد ظرفیت‬ ‫واحدهای فوالدی ما به‌کار گرفته شده است؛‬ ‫در واقع ‪۷۵‬درصد ظرفیت واحد‌های فوالدی‬ ‫استان هنوز به‌کار گرفته نشده‌اند‪.‬‬ ‫بخشی از مش��کالت این واحدها از گذشته‬ ‫است که دولتی بوده‪‎‬اند و بخشی دیگر مربوط‬ ‫به مشکالت ارزی است‪.‬‬ ‫رئیس س��ازمان صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫خوزس��تان با اش��اره به نقش کلیدی استان‬ ‫در صنعت کشور خاطرنش��ان کرد‪ :‬ما به این‬ ‫استان دین داریم و معتقدیم که خوزستان از‬ ‫موقعیت‌های ممتازی برخوردار است و خون‬ ‫تازه به رگ‌های کشور تزریق می‌کند‪.‬‬ ‫با وجود انگیزه و س��ابقه درخش��ان معاون‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‪ ،‬از س��ازمان‬ ‫ایمی��درو و وزارتخان��ه انتظار م��ی‌رود که به‬ ‫کمک صنایع خوزستان بیاید‪.‬‬ ‫وی در پایان سخنان خود با ابراز خرسندی‬ ‫از حضور در جمع تالشگران عرصه تولید‪ ،‬روز‬ ‫صنعت و معدن را به تمام صنعتگران اس��تان‬ ‫تبریک گفت و با آرزوی س�لامتی و بهروزی‬ ‫ب��رای آنها افزود‪ :‬آینده بهتر مس��تلزم عزم و‬ ‫اراده همگانی است‪.‬‬ ‫در ادام��ه‪ ،‬غالمرضا ش��ریعتی‪ ،‬اس��تاندار‬ ‫خوزس��تان اظهار ک��رد‪ :‬فوالد خوزس��تان با‬ ‫حمایت از زنجیره پایین‌دس��تی خود‪ ،‬کمک‬ ‫شایان ذکری به حیات صنعت فوالد در استان‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫شریعتی گفت‪ :‬همراهی و همکاری شرکت‬ ‫ف��والد خوزس��تان برای راه‌ان��دازی و حرکت‬ ‫ش��رکت‌های زنجیره پایین‌دستی خود مانند‬ ‫نورد لوله‪ ،‬فوالد اکس��ین‪ ،‬کاویان و گروه ملی‬ ‫صنعت��ی فوالد ای��ران می‌توان��د کمک قابل‬ ‫توجهی به صنعت اس��تان کن��د و عملکرد ‪۳‬‬ ‫ماه نخست این ش��رکت در سال جاری گواه‬ ‫این امر است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬صنع��ت و مع��دن در تولی��د‪،‬‬ ‫اش��تغال‪ ،‬ایج��اد ارزش اف��زوده‪ ،‬درآمدزایی‪،‬‬ ‫صادرات و س��همی که در تولید ناخالص ملی‬ ‫دارد‪ ،‬نقش بس��زایی در اس��تان و کشور ایفا‬ ‫می‌کند‪.‬‬ ‫شریعتی تاکید کرد‪ :‬در اقتصاد مقاومتی‪ ،‬با‬ ‫توج��ه به ذخایر غنی معدنی و امکانات بالقوه‌‬ ‫همچون انرژی فراوان‪ ،‬دسترس��ی به آب‌های‬ ‫بین‌الملل��ی و نیروی تحصیلک��رده‪ ،‬ضرورت‬ ‫توجه به بخش صنعت و معدن را پررنگ کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ن رو باید به این بخش توجه بیشتری‬ ‫از ای ‌‬ ‫شود‪ .‬اس��تاندار خوزس��تان در پایان سخنان‬ ‫خود ابراز کرد‪ :‬با میدان‌داری بخش خصوصی‬ ‫در اقتصاد‪ ،‬پیش��نهادها و راهکارهای درست‬ ‫اتخ��اذ می‌ش��ود و مس��یر پی��ش رو بهتر و‬ ‫درست‌تر از گذشته سپری خواهد شد‪.‬‬ ‫در بخ��ش پایان��ی این همای��ش با حضور‬ ‫مع��اون وزی��ر صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت‪،‬‬ ‫استاندار خوزس��تان‪ ،‬رئیس سازمان صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت خوزس��تان و مدیرعام��ل‬ ‫شرکت ش��هرک‌های استان‪ ،‬از محمد کشانی‬ ‫مدیرعامل فوالد خوزس��تان به‌عن��وان مدیر‬ ‫عامل شرکت تولیدی برتر با اعطای تندیس و‬ ‫لوح تقدیر‪ ،‬قدردانی شد‪.‬‬ ‫توقف صدور مجوز جدید اکتشاف و بهره‌برداری معادن طبقه یک و دو در ‪ ۵‬استان‬ ‫معاون محیط‌زیس��ت طبیعی و تنوع زیس��تی سازمان‬ ‫حفاظت محیط‌زیست گفت‪ :‬بر اساس مصوبه شورای‌عالی‬ ‫مع��ادن‪ ،‬ص��دور مج��وز جدی��د اکتش��اف و بهره‌برداری‬ ‫مع��ادن طبقه یک و دو در ‪ ۵‬اس��تان گی�لان‪ ،‬مازندران‪،‬‬ ‫گلس��تان‪ ،‬ته��ران و البرز به علت حساس��یت‌های محیط‬ ‫زیس��تی ای��ن اس��تان‌ها‪ ،‬می��زان تخریب محیط‌زیس��ت‬ ‫و آلودگ��ی ناش��ی از ای��ن فعالیت‌ه��ا متوق��ف ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬حمید ظهرابی در حاشیه آیین امضای‬ ‫تفاهمنام��ه همکاری س��ازمان حفاظت محیط‌زیس��ت و‬ ‫س��ازمان توسعه و نوس��ازی معادن و صنایع معدنی ایران‬ ‫(ایمیدرو) با اش��اره به اصالح قانون معادن در سال ‪۱۳۹۱‬‬ ‫گفت‪ :‬گرچه این اقدام منجر به کاهش اختیارات س��ازمان‬ ‫حفاظ��ت محیط‌زیس��ت ب��رای اعمال ضواب��ط و مقررات‬ ‫محیط‌زیس��تی در فعالیت‌های معدنی ش��د ام��ا به علت‬ ‫همکاری و تعامل س��ازنده سازمان حفاظت محیط‌زیست‬ ‫و وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت و تصمیم‌های درس��ت‬ ‫ش��ورای‌عالی معادن‪ ،‬اقدام‌های مثبتی در این حوزه انجام‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بر اس��اس مصوبه شورای‌عالی معادن‪ ،‬صدور‬ ‫مجوز جدید اکتش��اف و بهره‌ب��رداری معادن طبقه یک و‬ ‫دو در ‪ ۵‬اس��تان گیالن‪ ،‬مازندران‪ ،‬گلستان‪ ،‬تهران و البرز‬ ‫به علت حساسیت‌های محیط‌زیستی این استان‌ها‪ ،‬میزان‬ ‫تخریب محیط‌زیس��ت و آلودگی ناش��ی از این فعالیت‌ها‬ ‫متوقف شده است‪.‬‬ ‫معاون محیط‌زیس��ت طبیعی و تنوع زیس��تی سازمان‬ ‫حفاظت محیط‌زیست با اشاره به بخشنامه وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت و مصوبه ش��ورای‌عالی مع��ادن درباره‬ ‫فعالیت‌ه��ای معدن��ی در مناطق تحت مدیریت س��ازمان‬ ‫حفاظ��ت محیط‌زیس��ت گف��ت‪ :‬تمدی��د مج��وز این نوع‬ ‫فعالیت‌ها منوط به رعایت ضوابط و مقررات محیط‌زیست‬ ‫شد‪.‬‬ ‫ظهرابی اف��زود‪ :‬اهمیت این موضوع به آن دلیل اس��ت‬ ‫ک��ه در اص�لاح قان��ون معادن تصویب ش��ده ب��ود مجوز‬ ‫محیط‌زیس��ت فقط یک بار صادر خواهد شد اما با مصوبه‬ ‫کنون��ی و همراهی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬تمدید‬ ‫فعالیت‌های معدنی در مناطق تحت مدیریت محیط‌زیست‪،‬‬ ‫مستثنا و مقرر شد نه تنها ملاحظات محیط‌زیستی رعایت‬ ‫شود بلکه استعالم از محیط‌زیست نیز انجام شود‪.‬‬ ‫معاون محیط‌زیس��ت طبیعی و تنوع زیس��تی سازمان‬ ‫حفاظ��ت محیط‌زیس��ت در ادام��ه گفت‪ :‬یک��ی دیگر از‬ ‫بحث‌های چالش��ی یکی‪ ،‬دو سال گذشته در حوزه معدن‪،‬‬ ‫مصوب��ه مطالعات در ‪ ۶‬پهنه منطقه حفاظت ش��ده بهرام‬ ‫گ��ور بود ک��ه در تعامل انجام ش��ده توافق ش��د با وجود‬ ‫مصوبه قبلی و توجه به حساسیت‌های زیستگاهی منطقه‪،‬‬ ‫مطالعات فقط در ‪ ۳‬پهنه انجام شود‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به تبصره ‪ ۵‬م��اده ‪ ۲۴‬قانون معادن اظهار‬ ‫کرد‪ :‬بر اس��اس این تبصره‪ ،‬اگر سازمان‌های منابع طبیعی‬ ‫یا محیط‌زیس��ت ب��ا فعالیت معدنی مخالف��ت می‌کردند‪،‬‬ ‫کارگروهی در اس��تان برای تصمیم درباره فعالیت معدن‬ ‫مورد نظر تش��کیل می‌ش��د و تصمی��م آن الزم‌االجرا بود‬ ‫ام��ا با بخش��نامه کنونی‪ ،‬فعالی��ت معادن با این ش��رایط‬ ‫من��وط ب��ه اس��تعالم از وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫شد‪.‬‬ ‫معاون محیط‌زیس��ت طبیعی و تنوع زیس��تی سازمان‬ ‫حفاظت محیط‌زیس��ت ادامه داد‪ :‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تج��ارت با توجه به سیاس��ت‌های کنونی مبنی بر افزایش‬ ‫هم��کاری و تعام��ل با س��ازمان حفاظت محیط‌زیس��ت‬ ‫و رعای��ت مالحظ��ات محیط‌زیس��تی در فعالی��ت معادن‬ ‫در م��واردی از ای��ن ن��وع‪ ،‬نظ��ر س��ازمان‌های مناب��ع‬ ‫طبیع��ی و حفاظت محیط‌زیس��ت را نی��ز دریافت خواهد‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه اطالع‌رس��انی سازمان حفاظت محیط‬ ‫زیس��ت‪ ،‬ظهرابی در پایان گفت‪ :‬محیط‌زیست نیز متعهد‬ ‫می‌شود در تعیین اس��تانداردها و نظارت کافی به منظور‬ ‫بهره‌برداری پایدار از معادن و منابع معدنی کش��ور‪ ،‬همراه‬ ‫با حفظ محیط‌زیست‪ ،‬با وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و‬ ‫مجموعه‌های معدنی همکاری کند‪.‬‬ ‫مع��دن مس مقیاس کوچک رمش��ک در جنوب‬ ‫کرمان با حمایت سازمان توسعه و نوسازی معادن‬ ‫و صنای��ع معدنی ایران (ایمیدرو) به زودی فعالیت‬ ‫خ��ود را آغاز می‌کن��د‪ .‬به گزارش ایرن��ا‪ ،‬فرماندار‬ ‫قلعه‌گنج در جریان بازدید از معدن مس رمش��ک‬ ‫گفت‪ :‬با پیگیری‌های انجام شده و همکاری نماینده‬ ‫م��ردم ‪ ۵‬شهرس��تان جنوبی در مجلس ش��ورای‬ ‫اسالمی و حمایت‌های س��ازمان توسعه و نوسازی‬ ‫معادن و صنایع معدنی ایران‪ ،‬معدن مس رمش��ک‬ ‫در منطقه جنوب کرمان در فاز نخس��ت به مرحله‬ ‫اج��را درمی‌آی��د‪ .‬عطا ناوکی اف��زود‪ :‬درحال‌حاضر‬ ‫تامی��ن آب و برق‪ ۲ ،‬مش��کل اساس��ی این معدن‬ ‫است و در نشست‌های متعدد و پیگیری‌های انجام‬ ‫ش��ده مقرر شد شرکت ایمیدرو ‪ ۱۰‬میلیارد تومان‬ ‫ب��رای راه‌اندازی معدن مس رمش��ک کمک کند‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬مس��ئله آب معدن مس رمش��ک‬ ‫در نشس��ت آینده رفع موانع تولید حل خواهد شد‬ ‫و با اجرایی ش��دن فاز نخس��ت آن بیش از ‪ ۴۰‬نفر‬ ‫از جوانان این ش��هر مش��غول به کار خواهند ش��د‪.‬‬ ‫ناوکی با بیان اینکه سرمایه‌گذار این معدن‪ ،‬بخش‬ ‫خصوصی اس��ت‪ ،‬اظه��ار کرد‪ :‬با توج��ه به کمبود‬ ‫زیرس��اخت‌های الزم نظی��ر آب و برق‪ ،‬هماهنگی‬ ‫ل کردن معدن و ایجاد اش��تغال در‬ ‫الزم ب��رای فعا ‌‬ ‫منطقه کمتر توسعه‌یافته قلعه‌گنج با استفاده از یک‬ ‫مجموعه واحد فرآوری سیار برای تولید کنسانتره‬ ‫مس س��ولفیدی‪ ،‬انجام ش��د‪ .‬تجهیزات این واحد‬ ‫فرآوری برای استقرار در رمشک برنامه‌ریزی شده و‬ ‫پیمانکار استخراج معدن نیز از تیر امسال در محل‬ ‫معدن مس��تقر ش��ده و آغاز به کار کرده تا خوراک‬ ‫ورودی برای کارخانه (پس از راه‌اندازی) مهیا شود‪.‬‬ ‫ل کردن و توسعه معادن کوچک‌مقیاس در این‬ ‫فعا ‌‬ ‫مرحل��ه از اجرا‪ ،‬ضمن مهیا کردن زیرس��اخت‌های‬ ‫الزم و ایجاد درآمد‪ ،‬فرصت مناس��بی برای تقویت‬ ‫و آم��وزش نی��روی بومی در فازه��ای بعدی فراهم‬ ‫خواه��د کرد‪ .‬امکان افزایش واحدهای س��یار برای‬ ‫افزایش تولید‪ ،‬پایین بودن س��طح سرمایه‌گذاری‪،‬‬ ‫س��هولت در اجرا و کاهش زمان نصب تجهیزات‪ ،‬از‬ ‫نقاط مثبت در عملیاتی شدن این فرآیند است‪ .‬این‬ ‫مجموعه‪ ،‬برنامه افزایش ظرفیت و توس��عه معدن و‬ ‫واحد فرآوری را در برنامه‌های خود قرار داده است‪.‬‬ ‫تولید کنس��انتره در محل معدن ضمن جلوگیری‬ ‫از خام‌فروش��ی مواد معدنی‪ ،‬منجر به ایجاد ارزش‬ ‫افزوده و کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل مواد معدنی‬ ‫و همچنین اقتصادی ش��دن معادن کوچک خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬رمشک از توابع شهرستان قلعه‌گنج در ‪۱۶۰‬‬ ‫کیلومت��ری مرکز شهرس��تان قلعه‌گن��ج و جنوب‬ ‫اس��تان کرمان است‪ .‬رمشک یکی از دهستان‌های‬ ‫محروم جنوب کرمان بود که در دولت تدبیر و امید‪،‬‬ ‫به طور رسمی به شهر تبدیل شد‪ .‬مرکز شهرستان‬ ‫قلعه‌گنج در ‪ ۴۲۰‬کیلومتری جنوب کرمان است‪.‬‬ ‫تخلفات معدن بوکسیت‬ ‫شاهوار در ‪ ۳۶۰‬برگ‬ ‫ارائه شده است‬ ‫نماین��ده ش��اهرود و میامی در مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی گفت‪ :‬ش��کایت محیط‌زیس��ت از معدن‬ ‫بوکس��یت ش��اهوار در ح��ال رس��یدگی اس��ت و‬ ‫گزارش‌ه��ای تخلفات‪ ،‬اس��ناد و م��دارک در ‪۳۶۰‬‬ ‫برگ تهیه ش��ده و به وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫ارائه شده است‪ .‬به گزارش مهر‪ ،‬سیدحسن حسینی‬ ‫شاهرودی پیش از ظهر پنجشنبه در سومین جلسه‬ ‫شورای اداری شاهرود به میزبانی سالن جلسه‌های‬ ‫فرمان��داری این شهرس��تان با بی��ان اینکه معدن‬ ‫بوکس��یت تاش یک دغدغه مهم زیس��ت‌محیطی‬ ‫برای مردم ش��اهرود قلمداد می‌شود‪ ،‬ابراز کرد‪ :‬در‬ ‫این معدن‪ ،‬بر اجرای قانون بس��یار تاکید ش��ده اما‬ ‫نّهای تابع اقدام عملیاتی‬ ‫از س��وی اداره‌ها و سازما ‌‬ ‫نش��ده اس��ت‪ .‬متاس��فانه به‌جز محیط‌زیست بقیه‬ ‫نّهای اجرایی در سطح اس��تان سمنان از‬ ‫س��ازما ‌‬ ‫ح��وزه خود دف��اع نکرده و نمی‌کنن��د‪ .‬وی با بیان‬ ‫اینک��ه اگ��ر بنا به اجرای قانون اس��ت چرا تصمیم‬ ‫تعطیلی معدن از س��وی ش��ورای تامین عملیاتی‬ ‫گرفته نمی‌شود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬شکایت محیط‌زیست‬ ‫در حال رس��یدگی اس��ت و گزارش‌های تخلفات و‬ ‫اسناد و مدارک در ‪ ۳۶۰‬برگ تهیه شده و به سمع‬ ‫و نظر وزیر رسیده است‪ .‬از سوی دیگر در بازدید روز‬ ‫گذش��ته همراه با معاون اقتصادی استاندار سمنان‬ ‫مقرر ش��د معدن به‌طور کامل در بازه یک تا ‪ ۲‬ماه‬ ‫تعطیل شود و اقدامات زیربنایی برای اصالح موارد‬ ‫پانزده‌گانه‪ ،‬تعهدات خود را عمل کند س��پس برای‬ ‫ادام��ه یا تعطیل��ی دائ��م آن تصمیم‌گیری خواهد‬ ‫شد‪.‬‬
‫تقسیم سود ‪۳۰۰‬ریالی برای هر سهم فوالد مبارکه اصفهان‬ ‫سه‌شنبه اول مرداد ‪ 20 1398‬ذی‌القعده ‪ 23 1440‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫موسسه فرهنگی و هنری روزگار وصل‬ ‫مدیر مسئول‪:‬‬ ‫ناصر بزرگمهر‬ ‫سال دوم شماره ‪210‬‬ ‫سردبیر‪ :‬محبوبه ناطق‬ ‫همکاران‪ :‬سارا اصغری‪-‬ثمن رحیمی‌‌راد‬ ‫مدیر فنی و هنری‪ :‬مهدی نجفی‬ ‫نمایندگی دفتر اروپا‪ :‬چکاوک بزرگمهر‬ ‫آدرس‪ :‬تهران‪ -‬میدان هفتم تیر‪ -‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬پالک ‪74‬‬ ‫تلفکس‪88310576-88310575:‬‬ ‫سازمان آگهی‌ها‪88722732-3:‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان‌ها‪88724211:‬‬ ‫چاپ‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.Madandaily.com‬‬ ‫‪www.instagram.com/Madandaily‬‬ ‫‪www.twitter.com/Madandaily‬‬ ‫‪www.t.me/Madandaily‬‬ ‫‪E-mail:info@madandaily.com‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫یادداشت‬ ‫لزوم رشد توان نرم‌افزاری معادن‬ ‫مصطفی غنیمتی‬ ‫کارشناس معدن‬ ‫با سرمایه‌گذاری در زمینه‬ ‫توانمندی ساختار نرم‌افزاری‬ ‫و س��خت‌افزاری معدن��ی‪،‬‬ ‫می‌توان در زمره کشورهای‬ ‫صادرکنن��ده فن��اوری و‬ ‫ماش��ین‌آالت مرتب��ط ب��ا‬ ‫معدنکاری ق��رار گرفت‪ .‬این‬ ‫رش��د می‌تواند در ارتقای فناوری‌های نو و ماش��ین‌آالت معدنی نیز اتفاق بیفتد‬ ‫ک��ه با کاهش هزینه‌های تولید مواد معدنی در داخل‪ ،‬از توجیه اقتصادی باالیی‬ ‫برخوردار اس��ت و به‌تدریج سبب جذابیت سرمایه‌گذاری در تولید سخت‌افزاری‬ ‫صنایع معدنی در کش��ور می‌ش��ود‪ .‬در ادام��ه زنجیره ارزش س��رمایه‌گذاری و‬ ‫توانمندس��ازی س��اختار صنعت معدنی کش��ور‪ ،‬پس از تولی��د محصوالت خام‬ ‫معدنی و ارزآوری حاصل از آن‪ ،‬جذابیت س��رمایه‌گذاری در صنایع پایین‌دست‬ ‫افزایش می‌یابد‪ .‬این زنجیره‪ ،‬شامل محصوالت حاصل از فرآوری و تولید شمش‬ ‫و محص��والت با ارزش‌افزوده باالتر از خام‌فروش��ی می‌ش��ود و در طول زنجیره‪،‬‬ ‫ارزش محصوالت مستقیم از استحصال افزایش می‌یابد‪ .‬با سودآوری محصوالت‬ ‫اولی��ه کااله��ای معدنی‪ ،‬توان و جذابیت س��رمایه‌گذاری در تولید محصوالت با‬ ‫ارزش‌افزوده کامل‪ ،‬متکی به مواد اولیه استراتژیک قابل تولید در داخل می‌شود‬ ‫و به افزایش ارزآوری حاصل از صادرات کاالهای قابل عرضه به بازارهای مصرفی‬ ‫داخل و بین‌المللی می‌انجامد‪ .‬درنهایت‪ ،‬این اتفاق به توانمندی صنعت کش��ور‬ ‫می‌افزاید و س��بب ش��کوفایی تولیدات صنعتی داخلی می‌ش��ود‪ .‬با کامل شدن‬ ‫زنجی��ره ارزش تولید محصوالت خام تا تولید محص��والت با ارزش‌افزوده کامل‬ ‫و ش��کوفایی صنعتی کشور در س��طح داخلی و بین‌المللی‪ ،‬توانمندی و رشد و‬ ‫ش��کوفایی اقتصادی کش��ور ناش��ی از ارزآوری محصوالت گوناگون قابل عرضه‬ ‫در بازارهای جهانی می‌ش��ود؛ اتفاقی که به کاهش وابس��تگی اقتصاد و صنعت‬ ‫کش��ور به منابع سوخت فسیلی منتهی می‌ش��ود‪ .‬از طرفی کاهش حجم منابع‬ ‫تامی��ن انرژی‌های فس��یلی در داخل‪ ،‬کاهش روند نرخ ف��روش آنها و همچنین‬ ‫معضالت زیست‌محیطی سبب می‌شود که کشور با سرعت زیاد به سمت منابع‬ ‫ارزآور چندگان��ه‪ ،‬کاهش اتکا به ف��روش نفت خام و بهره‌گیری از نفت در تولید‬ ‫محصوالت با ارزش‌افزوده باالتر در صنایع پایین‌دستی سوق پیدا کند و اقتصاد‬ ‫در مسیر زنجیره ارزش پایدار برود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫‌پاالیشگاه‌های آلومینای چین سهم‬ ‫خود را در بازار سود سوزآور حفظ کردند‬ ‫س��ود س��وزآور‪ ،‬یکی از مهم‌ترین م��واد مصرفی در تولید آلومینا به‌ش��مار‬ ‫می‌رود‪ .‬میزان مصرف و تولید این محصول در چین در س��ال‌های گذش��ته با‬ ‫رش��د صنایع مصرف‌کننده آن ازجمله پاالیشگاه‌های آلومینا‪ ،‬روندی صعودی‬ ‫را طی کرده اس��ت‪ .‬با توجه به دورنمای تداوم رش��د تولید آلومینا در چین‪،‬‬ ‫انتظار می‌رود که میزان رشد مصرف در این کشور ادامه داشته باشد‪.‬‬ ‫به گزارش فلزات آنالین‪ ،‬س��ود سوزآور‪ ،‬از مهم‌ترین مواد مصرفی در تولید‬ ‫آلومینا به‌ش��مار م��ی‌رود‪ .‬این محصول حدود ‪۱۵‬درص��د از هزینه‌های تولید‬ ‫آلومینا را به‌خود اختصاص می‌دهد که آن را پس از بوکسیت و انرژی در رده‬ ‫سوم مهم‌ترین مولفه‌های هزینه‌ای در تولید و پاالیش آلومینا قرار می‌دهد‪.‬‬ ‫سود س��وزآور (هیدروکسید س��دیم) مصارف بسیار گس��ترده‌ای دارد‪ ،‬اما‬ ‫به‌ج��رات می‌توان گفت ک��ه بزرگ‌ترین صنعت مصرف‌کنن��ده این محصول‬ ‫پاالیشگاه‌های آلومینا هستند‪.‬‬ ‫می��زان تولید و همچنی��ن مصرف این محصول در چی��ن روندی صعودی‬ ‫را طی کرده اس��ت؛ به‌طوری ک��ه مقدار تولید آن از ح��دود ‪ ۲۲‬میلیون تن‬ ‫در س��ال ‪ ۲۰۱۰‬میالدی (‪ ۱۳۸۹‬خورش��یدی) به بیش از ‪ ۳۴‬میلیون تن در‬ ‫س��ال گذشته (‪ )۲۰۱۸‬میالدی افزایش یافت‪ .‬با توجه به خالص صادرات یک‬ ‫میلیون تنی چین در این دوره که میزان آن نیز ثابت بوده‪ ،‬مقدار مصرف آن‬ ‫روندی مش��ابه با تولید آن را طی کرده و از حدود ‪ ۲۱‬میلیون تن در س��ال‬ ‫‪ ۲۰۱۰‬به حدود ‪ ۳۳‬میلیون تن در سال ‪ ۲۰۱۸‬افزایش یافته است‪.‬‬ ‫با درنظر گرفتن مقدار مصرف متوس��ط س��ود س��وزآور برای تولید آلومینا‬ ‫در چین در س��ال‌های متوالی‪ ،‬می‌توان مقدار مصرف س��ود س��وزآور ازسوی‬ ‫پاالیش��گاه‌های آلومین��ای چین را برآورد کرد‪ .‬مقدار س��هم پاالیش��گاه‌های‬ ‫آلومین��ا در مصرف کل س��ود س��وزآور در چین حدود ‪۱۱‬درص��د ثابت باقی‬ ‫مانده است‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت‪ ،‬با وجود رشد سریع تولید آلومینا در چین‪ ،‬اما کاهش شدت‬ ‫مصرف س��ود در پاالیشگاه‌های آلومینا‪ ،‬س��بب شده میزان رشد مصرف سود‬ ‫پاالیشگاه‌های آلومینای چین کندتر از رشد تولید آلومینا باشد‪.‬‬ ‫علت اصلی این امر‪ ،‬کاهش سهم بوکسیت تولید داخلی در مصرف بوکسیت‬ ‫چین است که عامل اصلی ثبات در سهم پاالیشگاه‌های آلومینای چین شده‬ ‫اس��ت؛ چراکه عمده بوکس��یت موجود در چین حاوی سیلیس بسیاری است‬ ‫که منجر به افزایش میزان مصرف س��ود سوزآور هنگام فرآیند تولید آلومینا‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫در مقابل‪ ،‬بوکس��یت گینه ک��ه امروز به یکی از مناب��ع مهم و حتی اصلی‬ ‫تامین تقاضای چین بدل شده است‪ ،‬مقدار سیلیس بسیار کمتری دارد‪.‬‬ ‫با روند رو به رش��د تولی��د آلومینا در چین‪ ،‬انتظار م��ی‌رود‪ ،‬مقدار مصرف‬ ‫س��ود س��وزآور در س��ال جاری (‪ )۲۰۱۹‬همچنان رو به رشد باش��د؛ با این‬ ‫حال‪ ،‬هر چند پروژه‌های متعدد پاالیش��گاه آلومینا در چین در س��ال جاری‬ ‫به بهره‌برداری می‌رس��د‪ ،‬اما وقفه‌های تولیدی از سوی شرکت شانسی‌شینفا‬ ‫میزان جهش مورد انتظار از تولید آلومینا را محدود خواهد کرد‪.‬‬ ‫بهروز راعی‪ -‬در مجمع عمومی عادی‬ ‫ساالنه صاحبان سهام شرکت فوالد مبارکه‬ ‫اصفهان که با حضور اکثریت سهامداران در‬ ‫سالن نگین سپاهانش��هر برگزار شده بود‪،‬‬ ‫س��هامداران ضمن تایید صورت‌های سال‬ ‫مال��ی منتهی به ‪ ۹۷/۱۲/۲۹‬این ش��رکت‪،‬‬ ‫روزنامه‌های صمت و دنیای اقتصاد و تعادل‬ ‫را به عنوان روزنامه رس��می کثیراالنتش��ار‬ ‫آگه��ی و اطالعیه‌ه��ای ش��رکت انتخ��اب‬ ‫کردند و با تقسیم سود ریالی برای هر سهم‬ ‫موافقت کردند‪ .‬در این نشس��ت همچنین‬ ‫موافقت صاحبان س��هام ف��والد مبارکه با‬ ‫پرداخت مابه‌تفاوت همسان‌س��ازی حقوق‬ ‫بازنشس��تگان ف��والد مبارک��ه در مجم��ع‬ ‫عمومی مهم ‪۱۵۰‬میلیارد تومان اعالم شد‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت فوالدمبارکه اصفهان‬ ‫در مجمع عمومی عادی س��االنه صاحبان‬ ‫سهام ش��رکت فوالد مبارکه اصفهان گفت‪:‬‬ ‫ب��ا راه‌اندازی نورد گرم (‪ )۲‬ش��رکت فوالد‬ ‫مبارکه‪ ،‬هم س��هامداران و هم بس��یاری از‬ ‫صنایع کشور منتفع خواهند شد‪.‬‬ ‫حمیدرض��ا عظیمی��ان ‌ب��ا اش��اره ب��ه‬ ‫س��رمایه‌گذاری‌های متع��دد گ��روه فوالد‬ ‫مبارک��ه در تکمی��ل زنجی��ره تولید فوالد‬ ‫افزود‪ :‬تامین زنجی��ره تولید‪ ،‬ضامن حیات‬ ‫ف��والد مبارکه و موجب ت��داوم تامین مواد‬ ‫اولیه صنایع کشور شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹ارزش س�هام ف�والد مبارک�ه‬ ‫‪۴۴‬برابر شده است‬ ‫عظیمیان در نشست‬ ‫مجمع عمومی عادی‬ ‫س��االنه دوره مال��ی‬ ‫منتهی به ‪۹۷/۱۲/۲۹‬‬ ‫شرکت فوالد مبارکه‬ ‫ارائ��ه گزارش��ی از‬ ‫با‬ ‫عملکرد تولید و درآمد این شرکت در سال‬ ‫گذش��ته گف��ت‪ :‬نقش س��هامداران خرد و‬ ‫کالن ش��رکت ف��والد مبارک��ه در ب��ه بار‬ ‫نشستن پروژه‌های توسعه‌ای و مبدل شدن‬ ‫شرکت فوالد مبارکه به بزرگ‌ترین شرکت‬ ‫بورس��ی به لحاظ ارزش بازار و بزرگ‌ترین‬ ‫فوالدساز کشور و خاورمیانه بسیار ارزشمند‬ ‫اس��ت‪ .‬به گفت��ه وی‪ ،‬نتیج��ه اعتماد قابل‬ ‫تقدیر س��هامداران به خدمتگزاران خود در‬ ‫ف��والد مبارکه این ش��ده که در ‪ ۱۰‬س��ال‬ ‫گذشته ارزش هر س��هم فوالد مبارکه ‪۴۴‬‬ ‫براب��ر افزای��ش یافته اس��ت ت��ا جایی که‬ ‫بنابرمس��تندات و آمارهای موجود‪ ،‬بازدهی‬ ‫س��هام فوالد مبارک��ه در کوتاه و بلندمدت‬ ‫نسبت به سرمایه‌گذاری در بازار سکه و طال‬ ‫از س��وددهی و بازدهی باالت��ری برخوردار‬ ‫بوده است‪ .‬عظیمیان گفت‪ :‬در طرح شهید‬ ‫خرازی فوالدمبارکه خط ساخت نورد گرم‬ ‫ش��ماره‪ ۲‬دیده ش��ده اس��ت که متاسفانه‬ ‫تاکنون به دالیلی اجرا نشده است‪ .‬به دلیل‬ ‫اجرا نشدن این طرح شرکت فوالد مبارکه‬ ‫و سهامداران ساالنه از حدود ‪ ۲۵۰‬میلیون‬ ‫ی��ورو درآمد محروم هس��تند ک��ه این امر‬ ‫می‌تواند با مش��ارکت و همدلی سهامداران‬ ‫محقق شود‪ .‬به گفته وی‪ ،‬منافع سهامداران‬ ‫این شرکت حکم می‌کند که فوالد مبارکه‬ ‫مالک معدن باش��د و از نظ��ر مواد اولیه در‬ ‫حاشیه امن قرار گیرد‪.‬‬ ‫عظیمی��ان‪ ،‬درباره وضعیت س��هم این‬ ‫شرکت در بازار ادامه داد‪ :‬سهم فوالد مبارکه‬ ‫از بازار ‪۵۴.۵‬درصد بوده است‪ .‬در سال ‪۹۷‬‬ ‫فروش محصوالت فوالدی ‪ ۶‬میلیون و ‪۷۱۵‬‬ ‫رشد‪ ۴۴‬برابری هر سهم در ‪ ۱۰‬سال‬ ‫حمیدرضا عظیمیان‪ :‬تامین زنجیره تولید‪ ،‬ضامن‬ ‫حیات فوالد مبارکه بوده و موجب تداوم تامین‬ ‫مواد اولیه صنایع کشور شده است‬ ‫هزار تن بوده که حدود ‪ ۲۷۳‬هزار تن کمتر‬ ‫از س��ال ‪ ۹۶‬اس��ت و دلیل آن به مهر سال‬ ‫گذش��ته مربوط می‌شود که در تحریم قرار‬ ‫گرفتیم‪ .‬بخش��ی از صادرات کم شد و این‬ ‫کاهش‌ها را در تولی��د ایجاد کرد و فروش‬ ‫محصوالت به خارج از کشور انجام نشد‪ .‬از‬ ‫لح��اظ ریاضی با اینکه ‪ ۲۷۳‬هزار تن کمتر‬ ‫فروش داش��تیم اما فروش ما در سال ‪،۹۶‬‬ ‫‪۱۵۸‬ه��زار میلی��ارد بوده که در س��ال ‪۹۷‬‬ ‫به بیش از ‪ ۲۳‬هزار میلیارد رس��یده است‪.‬‬ ‫در نتیجه ‪۴۸‬درصد رش��د ریالی فروش را‬ ‫داش��تیم‪ .‬با اینکه حدود ‪۳۲‬درصد کاهش‬ ‫فروش در بخ��ش صادرات داش��تیم اما با‬ ‫توج��ه به تغیی��رات در قیمت‌ه��ا ‪۲‬درصد‬ ‫افزایش فروش در صادرات داشتیم‪.‬‬ ‫‹ ‹رص�د دقی�ق مدیران ش�رکت‬ ‫نسبت به هزینه‌ها‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬در موض��وع س��ودآوری‬ ‫ش��رکت درآمدهای عملیات��ی از ‪ ۲۰‬هزار‬ ‫به ‪۳۰‬هزار میلیارد تومان رس��یده اس��ت‪.‬‬ ‫سود عملیاتی گروه از ‪۷۵‬هزار به ‪۱۵۰‬هزار‬ ‫میلی��ارد رس��یده اس��ت‪ .‬به‌ط��ور معمول‬ ‫شرکت‌های وابسته س��ود شرکت اصلی را‬ ‫می‌خورن��د و فعالیت گ��روه پایین خواهد‬ ‫آمد‪ .‬در س��ال ‪ ۹۶‬س��ود خال��ص از ‪ ۲۲‬به‬ ‫‪۳۶‬درصد رسید‪ .‬شرکت‌های گروه ما تالش‬ ‫و کار خوب��ی را انج��ام می‌دهن��د‪ .‬مدیران‬ ‫ش��رکت در ف��والد مبارکه رص��د دقیقی‬ ‫نس��بت ب��ه ش��رکت‌های گ��روه‪ ،‬هزینه‌ها‬ ‫و درآمده��ا داردن��د‪ .‬ش��رکت‌های گ��روه‬ ‫درواقع ارزش‌اف��زوده برای ف��والد مبارکه‬ ‫می‌آورند‪.‬‬ ‫‹ ‹مش�کالت افزایش ن�رخ الکترود‬ ‫گرافیتی‬ ‫عظیمی��ان درب��اره افزای��ش هزینه‌های‬ ‫تولید اظهار کرد‪ :‬حاش��یه س��ود عملیاتی‬ ‫ش��رکت ب��ا ‪۲۰‬درص��د افزای��ش از ‪ ۴۲‬به‬ ‫‪۵۰‬درصد رس��یده اس��ت و حاش��یه سود‬ ‫خالص ب��ا ‪۳۷‬درصد رش��د از ‪۳۸‬درصد به‬ ‫‪۵۲‬درصد رسیده است‪ .‬ما با یک‌سری موارد‬ ‫مانند پایین نگه‌داشتن هزینه‌ها و استفاده‬ ‫از معافیت‌های مالیاتی س��ال گذش��ته‪ ،‬در‬ ‫افزایش س��رمایه توانس��تیم بیش از ‪۵۰۰‬‬ ‫میلیارد تومان از معافیت مالیاتی اس��تفاده‬ ‫کنیم‪ .‬در حوزه سودآوری جمع هزینه‌های‬ ‫س��اخت ‪۶۴‬درصد در س��ال ‪ ۹۷‬نسبت به‬ ‫سال ‪ ۹۶‬افزایش داشته است‪ .‬این به خاطر‬ ‫افزایش نرخ س��نگ‪ ،‬گندله‪ ،‬کنس��انتره و‬ ‫هزینه بسیار س��ربار الکترود گرافیتی بوده‬ ‫است‪ .‬متاس��فانه از ابتدا تا انتهای سال ‪۹۷‬‬ ‫تغییرات نرخ الکترود از حدود ‪ ۵‬هزار یورو‬ ‫ب��ر تن به ح��دود ‪ ۱۶‬تا ‪ ۱۷‬ه��زار یورو بر‬ ‫تن رس��ید‪ .‬در مقطعی هزینه زیادی برای‬ ‫تامی��ن الکترود از خارج ص��رف کردیم اما‬ ‫ش��رکت س��عی کرد باوج��ود افزایش نرخ‬ ‫ای��ن کاالی اس��تراتژیک‪ ،‬فعالیت متوقف‬ ‫نشود‪.‬‬ ‫وی درب��اره بازدهی ف��والد مبارکه برای‬ ‫س��هامداران نکاتی را عن��وان کرد و گفت‪:‬‬ ‫بازدهی ش��رکت برای تمامی س��هامداران‬ ‫بسیار خوب بوده است و در حوزه مدیریت‬ ‫دارایی و نحوه تامی��ن مالی اگر نگاه کنیم‬ ‫گ��ردش دارایی‌ها ‪۶‬درصد افزایش داش��ته‬ ‫است‪ .‬در بازار به خاطر اینکه در تیر افزایش‬ ‫ش��دید نرخ ارز داش��تیم باعث شد هیجان‬ ‫زیادی به بازار وارد شود و ما مجبور شویم‬ ‫بخ��ش زی��ادی از خریدها را نق��دی انجام‬ ‫دهیم‪ .‬ما هم با کسانی که از آنها طلبکار یا‬ ‫به آنها بدهکار هستیم سال ‪ ۹۷‬را به خوبی‬ ‫پشت‌سر گذاشتیم‪.‬‬ ‫‹ ‹چالش‌ه�ای اساس�ی ف�والد‬ ‫مبارکه‬ ‫مدیرعامل ش��رکت فوالد مبارکه درباره‬ ‫چالش‌ه��ای اساس��ی این ش��رکت گفت‪:‬‬ ‫فوالد مبارکه مانند ‪۳۰‬س��ال گذش��ته اگر‬ ‫بتواند طرح‌های توس��عه را به کمک دولت‬ ‫و س��هامداران انجام دهد‪ ،‬خ��ود را در اوج‬ ‫حفظ خواهد کرد‪ .‬ف��والد مبارکه می‌تواند‬ ‫برای کش��ور‪ ،‬م��ردم و س��هامداران ارزش‬ ‫اف��زوده به‌وجود آورد‪ .‬تمامی فوالدس��ازان‬ ‫درحال‌حاض��ر با چالش تامی��ن مواد اولیه‬ ‫روبه‌رو هس��تند که چالش اصلی به‌ش��مار‬ ‫م��ی‌رود‪ .‬این موارد ش��امل س��نگ آهن‪،‬‬ ‫کنس��انتره‪ ،‬گندله و‪ ...‬می‌شود‪ .‬شاید کشور‬ ‫به دلیل فروش نداش��تن نفت و مشکالت‬ ‫ارزی دریچ��ه صادرات را ب��ه روی همه باز‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬این صادرات باعث شده که به‬ ‫ما کمتر خوراک داده شود‪ .‬در جمع شورای‬ ‫کارتون‌روز‬ ‫مطبوعات‪ :‬دستگیری ‪ 276‬زمین‌خوار درکشور‬ ‫معاونان به این نتیجه رس��یدیم که ما خود‬ ‫را به صورت مستقیم به معدن وصل کنیم‪.‬‬ ‫ازای��ن‌رو ب��ه دنبال این هس��تیم که نقطه‬ ‫وابس��تگی و ضع��ف فوالد مبارک��ه را حل‬ ‫کنیم‪ .‬ما به این جمع‌بندی رسیدیم که در‬ ‫بخش‌های معدن سرمایه‌گذاری و خود را از‬ ‫این وابستگی رها کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹س�اخت ورق‌ه�ای جدی�د ب�ا‬ ‫ساخت بخش نورد گرم‬ ‫وی درباره ساخت ورق‌های جدید اظهار‬ ‫کرد‪ :‬نکت��ه دومی که در راس پروژه‌ها قرار‬ ‫دارد این اس��ت ک��ه درحال‌حاضر حدود ‪۳‬‬ ‫تا ‪ ۵‬میلی��ون تن از تولیدی ک��ه داریم به‬ ‫صورت خام‌فروشی به بازار عرضه می‌کنیم‬ ‫و از سال ‪ ۸۷‬فوالد مبارکه به دنبال ساخت‬ ‫بخ��ش نورد گ��رم بوده اس��ت‪ .‬ب��ه دلیل‬ ‫تحریم‌ه��ا اروپایی‌ها ما را تنها گذاش��تند‪.‬‬ ‫متاس��فانه بخش نورد گرم س��اخته نشده‬ ‫اس��ت و اگر ف��والد مبارکه ای��ن بخش را‬ ‫بس��ازد‪ ،‬س��بد محصوالتش کام��ل خواهد‬ ‫ش��د و می‌تواند محصوالت جدید را عرضه‬ ‫کند‪ .‬ورق‌های جدید ب��ه ویژه برای وزارت‬ ‫نف��ت در بخش گاز و نف��ت و همچنین در‬ ‫بخش خودروس��ازی ورق‌های��ی که برای‬ ‫کاپوت و س��قف خودرو استفاده می‌شود را‬ ‫می‌توانیم تامین کنیم‪ .‬این باعث می‌ش��ود‬ ‫که کشور از خروج میلیون‌ها ارز جلوگیری‬ ‫کند‪.‬‬ ‫‹ ‹ش�رکتی در بورس باالت�ر از ما‬ ‫نیست‬ ‫عظیمی��ان به بحث بورس و س��هام این‬ ‫شرکت چنین پرداخت‪ :‬شرکتی در بورس‬ ‫از م��ا باالت��ر قرار ن��دارد و ای��ن مربوط به‬ ‫همراه��ی بخش‌های گوناگون اس��ت‪۵۵ .‬‬ ‫هزار میلیارد س��ود توزیع نشده به سرمایه‬ ‫ش��رکت اضافه شد و قدرت بزرگی را ایجاد‬ ‫کرد‪ .‬س��هام افراد بس��یار با ارزش اس��ت و‬ ‫عددها و رقم‌ها به‌طور کامل روش��ن است‬ ‫که مبارکه در ش��رایط بس��یار خوبی قرار‬ ‫دارد‪ .‬مبارک��ه ‪۴۵‬درص��د س��هامش ارزش‬ ‫افزوده داش��ته و در مقایس��ه با بازدهی ارز‬ ‫و س��که ش��رایط مبارکه بهتر بوده اس��ت‪.‬‬ ‫کسی که سهام مبارکه خریده همواره سود‬ ‫بیشتری داشته است‪.‬‬ ‫در ‪ ۱۰‬س��ال گذش��ته کس��ی که سهام‬ ‫مبارک��ه را داش��ته‪ ،‬ارزش آن ‪ ۴۴‬براب��ر‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬در پایان خرداد م��ا بیش از‬ ‫‪ ۲‬میلی��ون تن محصول تولی��د کردیم که‬ ‫نس��بت به مدت مش��ابه در س��ال گذشته‬ ‫‪ ۶‬درصد افزایش داش��ته اس��ت‪ .‬اطمینان‬ ‫می‌دهیم که در مجموع��ه فوالد مبارکه با‬ ‫وجود تمام مش��کالت افزایش تولید داریم‬ ‫و همی��ن فعالیت در بخ��ش ریالی و حوزه‬ ‫فروش وجود دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹ذخیره ‪۳‬ساله الکترود گرافیتی‬ ‫وی در پای��ان گف��ت‪ :‬مجموع��ه مبارکه‬ ‫بی��ش از ‪ ۲۵‬هزار ت��ن الکت��رود گرافیتی‬ ‫نی��از دارد و برای اینکه تولید ثابت باش��د‬ ‫س��ازمان ایمیدرو دس��تور داده که ذخیره‬ ‫‪۳‬ساله داشته باشیم‪ .‬ش��رکت‌های معدنی‬ ‫هرچه افزایش سرمایه دهند در آن شرکت‬ ‫می‌کنن��د و عالقه‌مندی��م مبارک��ه در این‬ ‫زمینه حضور داشته باشد‪ .‬به عنوان نماینده‬ ‫هیات مدیره‪ ،‬شورای معاونان و مدیران در‬ ‫فوالد مبارکه به‌طور کامل و روش��ن عرض‬ ‫می‌کنم که اگر دشمن شدیدترین تحریم‌ها‬ ‫را اعم��ال کند‪ ،‬تالش می‌کنی��م کمترین‬ ‫ضرر وارد شود و همواره باعث اقتدار کشور‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫عظیمی��ان در پاس��خ ب��ه پرس��ش‌های‬ ‫س��هامداران حاض��ر در نشس��ت مجم��ع‬ ‫عموم��ی ش��رکت ف��والد مبارک��ه گفت‪:‬‬ ‫توس��عه‌های فوالد مبارکه همواره هدفمند‬ ‫بوده و بر اس��اس مطالعات بازار انجام شده‬ ‫و به‌ط��ور قطع با اج��را و ب��ه بهره‌برداری‬ ‫رس��یدن نورد گ��رم (‪ ،)2‬کش��ور نه‌تنها از‬ ‫واردات ورق‌ه��ای خ��اص موردنیاز صنایع‬ ‫خودروس��ازی و انتق��ال گاز ترش و نفت و‬ ‫س��یاالت بی‌نیاز خواهد شد‪ ،‬بلکه می‌تواند‬ ‫ب��ا ص��ادرات اینگونه محص��والت ارزآوری‬ ‫مناسبی داشته باشد‪.‬‬ ‫به گفت��ه وی‪ ،‬فوالد مبارکه در چارچوب‬ ‫مقررات و قوانین تعریف ش��ده نس��بت به‬ ‫مس��ئولیت‌های اجتماعی متعه��د بوده و‬ ‫همواره به ویژه هنگام بروز بالیایی طبیعی‬ ‫و حوادث غیرمترقبه‪ ،‬با موافقت سهامداران‬ ‫س��االنه بودج��ه مش��خصی را ب��ه این امر‬ ‫اختصاص می‌دهد و تالش کرده به موازات‬ ‫تولی��د و ایجاد ارزش اف��زوده اقتصادی در‬ ‫خلق ارزش مش��ترک با جامع��ه نیز ایفای‬ ‫نقش کند‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت‪ ،‬در پایان این مجمع و بنا‬ ‫به تصویب سهامداران مقرر شد به ازای هر‬ ‫سهم ‪۳۰۰‬ریال سود نقدی بین سهامداران‬ ‫توزیع ش��ود‪ .‬همچنین س��ود س��هامداران‬ ‫حقیقی بر اس��اس ج��دول زمان‌بندی‪ ،‬از‬ ‫ابتدای شهریور از سوی شعب بانک تجارت‬ ‫پرداخت می‌شود‪.‬‬ ‫امارات دروازه قاچاق میلیاردها دالر طالی افریقا‬ ‫ن علیزاده‬ ‫طرح‪ :‬حسی ‌‬ ‫خبرگزاری رویترز‪ ،‬در گزارش��ی اختصاصی‬ ‫گفته اس��ت ساالنه میلیاردها دالر طال از افریقا‬ ‫به امارات قاچاق می‌ش��ود‪ .‬به گزارش یورونیوز‬ ‫فارسی‪ ،‬نتایج این گزارش نشان می‌دهد که این‬ ‫طاله��ای قاچاق ابتدا ب��ه امارات متحده عربی‬ ‫رفت��ه و از آنج��ا به مقصد کش��ورهای اروپایی‬ ‫و امری��کا قاچ��اق می‌ش��ود‪ .‬داده‌های گمرکی‬ ‫همچنی��ن نش��ان می‌دهد که فقط در س��ال‬ ‫‪ ۲۰۱۶‬می�لادی (‪ ۱۳۹۵‬خورش��یدی) امارات‬ ‫بیش از ‪۱۵‬میلیارد دالر طال از افریقا وارد کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬بخش عمده صادرات طال در کشورهای‬ ‫افریقایی به صورت رسمی ثبت نشده و در واقع‬ ‫با قاچاق به کش��ورهای دیگر منتقل می‌شود‪.‬‬ ‫در نتیجه این روند س��االنه مقدار زیادی طال از‬ ‫کشورهای افریقایی خارج می‌شود‪ ،‬بدون اینکه‬ ‫مالیاتی برای آن پرداخت شود‪ .‬گزارش رویترز‪،‬‬ ‫همچنین نش��ان می‌ده��د کار اصلی در زمینه‬ ‫اس��تخراج این طالها و حفاری ازسوی مردم و‬ ‫همچنین کودکانی انجام می‌شود که نه به میزان‬ ‫کافی درآمدی برای این ش��غل کسب می‌کنند‬ ‫و نه نظارت رسمی بر عملکرد کارفرماها وجود‬ ‫دارد‪ .‬غنا یکی از اصلی‌ترین کش��ورهایی است‬ ‫ک��ه در زمین��ه صادرات طال فعالی��ت دارد‪ .‬در‬ ‫فوریه نانا آکوفو آدو رئیس‌جمهوری غنا در یک‬ ‫کنفرانس خبری اعالم کرد که کشورش دومین‬ ‫صادر‌کننده طال در افریقا به شمار می‌رود‪ .‬این‬ ‫گ��زارش در ادامه آورده اس��ت‪ ،‬تمام صادرات‬ ‫ط�لا در افریقا به ص��ورت غیرقانونی و قاچاق‬ ‫انجام نمی‌ش��ود‪ .‬ب��ه عنوان نمون��ه جمهوری‬ ‫دموکراتی��ک کنگو یکی از کش��ورهای بزرگ‬ ‫تولیدکننده طال در افریقاس��ت که این کار در‬ ‫آنجا بیش��تر از مس��یر قانونی و نه قاچاق انجام‬ ‫می‌شود‪ .‬در این میان اوگاندا و روآندا بیشترین‬ ‫می��زان قاچاق طال را به نام خود ثبت کرده‌اند‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر کش��ورهایی چون غنا‪ ،‬تانزانیا و‬ ‫زامبیا به اس��تمرار قاچاق ط�لا اعتراض دارند‬ ‫و معتقدند این روند به محیط‌زیس��ت آس��یب‬ ‫می‌رس��اند‪ ،‬کارگران را اس��تثمار می‌کند و به‬ ‫کش��ورهایی که به صورت قانونی کار صادرات‬ ‫طال را انجام می‌دهند‪ ،‬لطمه می‌زند‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه روزگار معدن

روزنامه روزگار معدن شماره 231

روزنامه روزگار معدن شماره 231

شماره : ۲۳۱
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۶/۰۳
روزنامه روزگار معدن شماره 230

روزنامه روزگار معدن شماره 230

شماره : ۲۳۰
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۶/۰۲
روزنامه روزگار معدن شماره 229

روزنامه روزگار معدن شماره 229

شماره : ۲۲۹
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۳۰
روزنامه روزگار معدن شماره 228

روزنامه روزگار معدن شماره 228

شماره : ۲۲۸
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۸
روزنامه روزگار معدن شماره 227

روزنامه روزگار معدن شماره 227

شماره : ۲۲۷
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۷
روزنامه روزگار معدن شماره 226

روزنامه روزگار معدن شماره 226

شماره : ۲۲۶
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۶
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!