صفحه قبل

روزنامه روزگار معدن شماره ۲۰۹

صفحه بعد

روزنامه روزگار معدن شماره 209

روزنامه روزگار معدن شماره 209

‫روزنامه اقتصادی معدن و صنایع معدنی ایران‬ ‫محدودیت صادرات‬ ‫برای واسطه‌ها‬ ‫و ایجاد مشکل‬ ‫برای معدنداران خرد‬ ‫دوشنبه‬ ‫احیای معادن کوچک‬ ‫در دامن‬ ‫بزرگان معدنی‬ ‫صفحه‪2‬‬ ‫صفحه ‪3‬‬ ‫‪ 31‬تیر ‪ 19 1398‬ذی‌القعده ‪ 22 1440‬ژوئیه ‪ 2019‬سال دوم شماره ‪8 209‬صفحه قیمت ‪ 2000‬تومان‬ ‫یادداشت‌ها‬ ‫ماشین آالت معدنی داخلی‬ ‫مورد حمایت قانون‬ ‫صفحه‪3‬‬ ‫باطله‪ ،‬حامی محیط‌زیست‬ ‫‪www.Madandaily.com‬‬ ‫معاون معدن و صنایع معدنی وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اظهار کرد‬ ‫صرفه‌جویی ‪ ۵۰۰‬میلیون دالری‬ ‫با بومی‌سازی الکترود گرافیتی‬ ‫صفحه‪5‬‬ ‫صفحه‪8‬‬ ‫گزارش‌ها‬ ‫معدنکاری در کوبا‬ ‫چشم باز می‌کند‬ ‫صفحه‪6‬‬ ‫هنر گچ‌بری و‬ ‫سیر تاریخی آن در ایران‬ ‫صفحه‪7‬‬ ‫عکس‪ :‬محسن ارجمند‬ ‫سرگذشت یک سنگ‬ ‫از ظهور تا سقوط‬ ‫صفحه‪4‬‬
‫اخبار‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 31‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 19‬ذی‌القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 22‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره ‪209‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫رئیس دفتر رئیس جمهوری‪:‬‬ ‫اعتبار ‪ ۴‬هزار میلیارد‬ ‫ریالی برای داخلی‌سازی‬ ‫قطعات مورد نیاز صنایع‬ ‫افزایش جذب سرمایه‬ ‫با تکمیل سایت توسعه‬ ‫در منطقه ویژه خلیج‌فارس‬ ‫اس��ماعیل خاش��عی‪ ،‬معاون مالی و اقتصادی‬ ‫منطق��ه وی��ژه اقتص��ادی خلیج‌ف��ارس گفت‪ :‬با‬ ‫تکمیل زیرساخت‌ها و طرح‌های توسعه‌ای‪ ،‬زمینه‬ ‫جذب س��رمایه‌گذاری‌های جدید در این منطقه‬ ‫فراهم خواهد شد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش روزگار مع��دن از بندرعب��اس‪،‬‬ ‫عبدالعظیم نجیبی با بیان اینکه از زمان تاسیس‬ ‫منطقه وی��ژه اقتصادی خلیج‌فارس تاکنون بیش‬ ‫از ‪ ۴‬میلیارد دالر س��رمایه در این منطقه جذب‬ ‫شده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬استقرار ش��رکت‌های بزرگ‬ ‫ف��والدی و اختص��اص بیش��ترین می��زان تولید‬ ‫آلومینیوم کش��ور باعث ش��ده است منطقه ویژه‬ ‫خلیج‌فارس درحال‌حاضر س��هم قابل توجهی در‬ ‫زمینه صادرات محصوالت معدنی کش��ور داشته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬رونق تولید و اس��تقبال سرمایه‌گذاران را‬ ‫‪ ۲‬عامل مهم در راستای ساخت و تکمیل سایت‬ ‫توس��عه منطقه ویژه خلیج‌فارس عن��وان کرد و‬ ‫افزود‪ :‬منطق��ه ویژه اقتص��ادی صنایع معدنی و‬ ‫فلزی خلیج‌فارس از مزیت‌های بسیاری برخوردار‬ ‫اس��ت و با وجود ش��رایط کنونی اقتصاد کشور و‬ ‫تحریم‌ها‪ ،‬تولید در این منطقه رونق دارد‪.‬‬ ‫نجیب��ی‪ ،‬دسترس��ی به خطوط ری��ل راه آهن‬ ‫سراس��ری‪ ،‬همج��واری ب��ا بندر ش��هید رجایی‬ ‫به‌عنوان بزرگ‌ترین بندر کشور‪ ،‬دسترسی آسان‬ ‫به منابع انرژی‪ ،‬فراهم بودن زیرساخت‌های اولیه‬ ‫نظیر آب‪ ،‬برق‪ ،‬جاده و‪ ،..‬مجاورت استان هرمزگان‬ ‫با استان‌های معدنی کشور و شرکت‌های بزرگی‬ ‫چون ش��رکت معدن��ی و صنعتی گل‌گه��ر را از‬ ‫مهم‌تری��ن ظرفیت‌های منطقه وی��ژه اقتصادی‬ ‫خلیج‌ف��ارس برش��مرد و تصری��ح ک��رد‪ :‬اجرای‬ ‫طرح‌های توس��عه‌ای از سوی شرکت‌های مستقر‬ ‫در منطقه‪ ،‬بیانگر رضایت سرمایه‌گذاران از منطقه‬ ‫ویژه اقتصادی خلیج‌فارس و زیرساخت‌های ارائه‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬رس��الت اصل��ی منطق��ه وی��ژه اقتصادی‬ ‫صنایع معدن��ی و فلزی خلیج‌ف��ارس را افزایش‬ ‫تولید و ایجاد رونق اقتصادی در کشور دانست و‬ ‫گفت‪ :‬توسعه زیرساخت‌ها در سال‌های گذشته‪،‬‬ ‫زمینه‌س��از رون��ق تولید در این منطقه هس��تند‬ ‫و تکمی��ل و بهب��ود زیرس��اخت‌ها و همچنی��ن‬ ‫خدمت‌رسانی به ش��رکت‌های مستقر در منطقه‬ ‫همچنان ادامه دارد‪.‬‬ ‫مع��اون مال��ی و اقتص��ادی منطق��ه وی��ژه‬ ‫خلیج‌ف��ارس‪ ،‬اف��زود‪ :‬ب��ا بهره‌برداری از س��ایت‬ ‫توس��عه که رون��د اجرای��ی آن همچن��ان ادامه‬ ‫دارد‪ ،‬زمین��ه حض��ور صاحبان س��رمایه و جذب‬ ‫س��رمایه‌گذاری‌های جدید که رون��ق تولید را به‬ ‫همراه خواهد داشت‪ ،‬در این منطقه فراهم خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫رئی��س هی��ات عام��ل ایمی��درو عن��وان کرد‪ :‬ش��رکت‬ ‫کنسرسیوم توسعه فوالد تا سقف ‪ ۲۰‬میلیون تن در منطقه‬ ‫خلیج‌فارس در پاییز سال جاری تاسیس می‌شود‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایمی��درو‪ ،‬خ��داداد غریب‌پ��ور در بازدید از‬ ‫نمایش��گاه «فرصت‌های ساخت داخل و رونق تولید» افزود‪:‬‬ ‫تفاهمنامه تش��کیل کنسرسیوم توس��عه فوالد تا سقف ‪۲۰‬‬ ‫میلیون تن امضا شده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ایمیدرو تامین مالی زیرس��اخت‌های این طرح‬ ‫را ب��ه عه��ده گرفته و ‪ ۷‬مجموعه معدن��ی‪ ،‬آمادگی خود را‬ ‫برای سرمایه‌گذاری در این پروژه ملی اعالم کرده‌اند‪.‬رئیس‬ ‫هی��ات عامل ایمیدرو در بخش دیگری از س��خنان خود با‬ ‫تاکی��د بر حمایت دولت از بومی‌س��ازی تجهیزات صنعت و‬ ‫مع��دن اظهار کرد‪ :‬رونق س��اخت داخ��ل تجهیزات معدن‪،‬‬ ‫مدیریت هر چه بهتر ارز کش��ور را به همراه خواهد داشت‪.‬‬ ‫غریب‌پور ادامه داد‪ :‬به دنبال بومی‌س��ازی تجهیزات معدن‬ ‫و صنایع معدنی هس��تیم که ظرفیت س��اخت آن در داخل‬ ‫وجود دارد‪.‬وی تاکید کرد‪ :‬این نمایش��گاه فرصتی اس��ت تا‬ ‫ش��رکت‌ها تجربه خود را در اختیار یکدیگر قرار دهند‪ .‬وی‬ ‫احیای معادن کوچک و متوس��ط را از اولویت‌های ایمیدرو‬ ‫در س��ال جاری خوان��د و اظهار کرد‪ :‬ایمی��درو برنامه‌های‬ ‫مرتبط با زیرس��اخت‪ ،‬بازار و تامین سرمایه معادن کوچک‬ ‫را در دس��تور کار دارد‪ .‬غریب‌پور ادامه داد‪ :‬فاز شناس��ایی‬ ‫معادن کوچک در کشور آغاز شده است‪ .‬رئیس هیات عامل‬ ‫ایمیدرو با اش��اره به اس��تراتژی این سازمان در ایفای نقش‬ ‫مسئولیت‌های توسعه‌ای گفت‪ :‬درآمدهای ایمیدرو از محل‬ ‫س��ود‪ ،‬دوباره در این حوزه سرمایه‌گذاری خواهند شد‪ .‬وی‬ ‫تاکید کرد‪ :‬س��ود شرکت‌ها متمرکز بر سرمایه‌گذاری شود‪.‬‬ ‫بنابرای��ن گزارش‪ ،‬رئیس هیات عامل ایمیدرو همراه با وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و رئیس س��ازمان بازرس��ی کشور‬ ‫عالوه بر بازدید از نمایش��گاه‪ ،‬از غرفه شرکت‌های چادرملو‪،‬‬ ‫مبارکه‪ ،‬گل‌گهر و فوالد خراس��ان دیدن کرد‪ .‬گفتنی است‬ ‫رئی��س هیات عامل ایمیدرو به همراه وزیر صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت و رئیس س��ازمان بازرس��ی کشور عالوه بر بازدید از‬ ‫نمایشگاه‪ ،‬از غرفه ش��رکت‌های چادرملو‪ ،‬مبارکه‪ ،‬گل‌گهر‪،‬‬ ‫فوالد خراس��ان‪ ،‬فوالد هرمزگان‪ ،‬فوالد مبارکه و ذوب آهن‬ ‫اصفهان بازدید کرد‪.‬‬ ‫بهرام شکوری‪ ،‬عضو شورای راهبردی احیا و فعال‌سازی معادن کوچک و متوسط در گفت‌وگو با روزگار معدن مطرح کرد‬ ‫احیای معادن کوچک در دامن بزرگان معدنی‬ ‫محبوبه ناطق‪:‬‬ ‫‪ ۸‬مرداد‪ ،‬همایش نهضت راه‌اندازی معادن کوچک و‬ ‫متوسط که به عنوان یک طرح اقتصاد مقاومتی در نهاد‬ ‫ریاست جمهوری تصویب شده‪ ،‬قرار است برگزار شود‪.‬‬ ‫این ط��رح که پایان دوره مدیریت مهدی کرباس��یان‬ ‫بر س��ازمان توسعه و نوس��ازی معادن و صنایع معدنی‬ ‫مطرح شد‪ ،‬مورد استقبال دولتی‌ها و خصوصی‌ها قرار‬ ‫گرف��ت‪ .‬در این زمینه‪ ،‬یک ش��ورای راهب��ردی نیز با‬ ‫موضوع احیای معادن کوچک و متوسط تشکیل شده‬ ‫که مصوبه‌های این شورا قرار است از سوی تشکل‌های‬ ‫مربوط‪ ،‬سازمان‌های صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان‌ها‬ ‫و اس��تانداری‌ها اجرا شوند‪ .‬یکی از اعضای این شورای‬ ‫راهبردی‪ ،‬بهرام ش��کوری‪ ،‬رئیس کمیسیون معادن و‬ ‫صنایع معدن��ی اتاق بازرگانی ای��ران و رئیس انجمن‬ ‫مس ایران است‪ .‬با او گفت‌وگویی مفصل درباره جرقه‬ ‫اولیه این نهضت تا اکنون‪ ،‬دس��تاوردهای احتمالی آن‬ ‫و موانع احیای معادن کوچک و متوس��ط انجام دادیم‬ ‫که می‌خوانید‪.‬‬ ‫€ €قرار اس�ت ‪ ۸‬مرداد حرکتی ب�ا عنوان احیا‬ ‫و فعال‌س�ازی ‪ ۵۰۰‬معدن کوچک و متوس�ط که‬ ‫حدود ‪۲‬س�ال پیش شروع ش�د‪ ،‬اعالم عمومی‬ ‫شود‪ .‬این نهضت چگونه آغاز شد و چه مسیری‬ ‫را تا کنون پیموده است؟‬ ‫ک چ��ه در معدن و‬ ‫اس‌ام‌ای‌ه��ا ی��ا واحدهای کوچ ‌‬ ‫چه در س��ایر بخش‌ها‪ ،‬موضوع روز جهان اس��ت‪ .‬آمار‬ ‫بخ��ش مع��دن می‌گوی��د ‪ ۹۸.۳‬درصد مع��ادن ما را‬ ‫معادن کوچک و متوسط تشکیل می‌دهند که به طور‬ ‫عمده در دس��ت بخش خصوصی هستند و ‪ ۸۵‬درصد‬ ‫اش��تغال و ‪ ۶۵‬درصد تولید در بخش معدن را به عهده‬ ‫دارند‪ .‬بر اس��اس تحلیل بانک جهانی در س��ال ‪۲۰۱۷‬‬ ‫میالدی‪ ،‬از هر ‪ ۱۰‬ش��غلی که در جهان ایجاد می‌شود‬ ‫‪ ۵‬ش��غل مربوط به اس‌ام‌ای‌هاس��ت‪ .‬تحلیل اتحادیه‬ ‫اروپا نیز نش��ان می‌دهد که پیشرفت‌ش��ان را مرهون‬ ‫اس‌ام‌ای‌ها بوده‌اند‪ .‬با این حال داس��تان اس‌ام‌ای‌های‬ ‫آنه��ا با ما کمی متفاوت اس��ت و ش��اید همین تفاوت‬ ‫عام��ل موفقیت آنهاس��ت‪ .‬آنج��ا بزرگ‌ه��ا مانند قله‬ ‫می‌مانند و کوچک‌ها مانند دامنه کوه هس��تند‪ .‬تا قله‬ ‫نداش��ته باش��ید دامنه‌ای هم وجود ندارد‪ .‬درنتیجه‪،‬‬ ‫واحدهای کوچک و متوس��ط به صورت خوش��ه عمل‬ ‫می‌کنند‪ .‬ب��رای نمونه‪ ،‬کارخانه مرس��دس بنز ایجاد‬ ‫می‌ش��ود و تع��داد زیادی واحد کوچک و متوس��ط به‬ ‫این شرکت سرویس می‌دهند‪ .‬این واحدهای کوچک‬ ‫در رش��د صادرات واحدهای بزرگ بس��یار موثرند‪ .‬ما‬ ‫به عنوان کس��انی ک��ه در حوزه معدن فع��ال بودیم‪،‬‬ ‫آمدی��م ببینیم چگونه می‌توان این واحدهای کوچک‬ ‫و متوس��ط را فعال کرد‪ .‬حجم سرمایه‌گذاری‌هایی که‬ ‫در معادن س��نگ‌آهن مس‪ ،‬س��رب و روی پیش��نهاد‬ ‫می‌ش��د ‪۳۵۰‬هزارتومان ب��ه ازای هر تن کنس��انتره‬ ‫ب��ود‪ .‬برای فعاالن بخش خصوص��ی معدن که به طور‬ ‫عمده کوچک هس��تند‪ ،‬ش��اید امکان سرمایه‌گذاری‬ ‫این‌چنینی نب��ود؛ از ای��ن رو برنامه‌ریزی‌هایی انجام‬ ‫دادیم تا ببینیم واحده��ای فرآوری کوچک را چگونه‬ ‫می‌توانیم با س��رمایه‌گذاری کمتر به نتیجه برسانیم‪.‬‬ ‫نخس��تین راه‌حل��ی که به نظر می‌رس��ید‪ ،‬این بود که‬ ‫اس��کیل یا مقیاس معادن را کوچ��ک در نظر بگیریم‬ ‫چراک��ه نمی‌توان با ذخایر کم ای��ن معادن‪ ،‬واحدهای‬ ‫بزرگ فرآوری را س��اخت‪ .‬ما اس��کیل ‪ ۵۵۰‬هزار تنی‪،‬‬ ‫‪ ۷۰۰‬ه��زار تن��ی و‪ ...‬را در نظر گرفتی��م و طراحی آن‬ ‫را به مهندس��ان داخلی در دانش��گاه‌ها س��پردیم‪ .‬در‬ ‫نهای��ت تمام تجهی��زات را از بهتری��ن برندهای اروپا‬ ‫خریداری کردی��م و دیدیم ای��ن کارخانه‌ها در کمتر‬ ‫از یک س��ال راه‌اندازی ش��دند‪ .‬ما توانستیم از نیروی‬ ‫انس��انی همان منطقه ب��ا آموزش‌هایی که دادیم بهره‬ ‫بگیری��م ک��ه کمک زی��ادی به منطقه می‌ش��د‪ .‬پس‬ ‫موض��وع آن‌قدر پیچیده نبود؛ دیدیم با ‪ ۴‬میلیون یورو‬ ‫می‌توان یک واحد ‪۵۰۰‬هزارتن��ی ایجاد کرد و نیازی‬ ‫به سرمایه‌گذاری‌های خیلی عجیب نیست‪ .‬محصول‬ ‫این واحدها می‌توانس��ت مورد استفاده بزرگانی مانند‬ ‫گندله‌سازها باشد که در زنجیره ارزش قرار گرفته‌اند؛‬ ‫این فکر را در بخش معدن اش��اعه دادیم که می‌توانیم‬ ‫در ای��ن بخ��ش دور ه��م جمع ش��ویم و با تش��کیل‬ ‫کنسرس��یوم‪ ،‬مالکان این مع��ادن کوچک‪ ،‬واحدهای‬ ‫فرآوری‌شان را فعال کنند‪.‬‬ ‫€ €این ایده از کجا شکل گرفت؟‬ ‫در ادامه مطرح ش��د که حاضریم این الگو را مجانی‬ ‫به سایر معادن داده و مشاوره بدهیم تا آنها هم بتوانند‬ ‫واحده��ای بزرگ این کار را برای‌ش��ان انجام دهند یا‬ ‫معادن کوچک به صورت یک کنسرس��یوم در بورس‬ ‫حضور یابند و پذیره‌نویس��ی کنند یا اوراق قرضه‌ای را‬ ‫چاپ کنند و در اختیار مردم قرار دهند‪ .‬اما متاس��فانه‬ ‫مش��کل فقط این نیس��ت؛ برخ��ی ش��رکت‌ها با این‬ ‫ترفندها پول مردم را گرفته‌اند و سرمایه‌ش��ان را ضایع‬ ‫کرده‌اند‪ .‬به دلیل وجود نداش��تن اعتماد الزم از سوی‬ ‫مردم به این ش��رکت‌ها‪ ،‬فضای خوب��ی برای آن اقدام‬ ‫دیده نمی‌شود‪ .‬شاید الزم باش��د ابتدا اعتماد مردم را‬ ‫جلب کنیم‪ ،‬در این صورت می‌توانیم ش��رایط را برای‬ ‫جذب سرمایه‌های در دست مردم ایجاد کنیم‪.‬‬ ‫€ €متاس�فانه در مجامع شرکت‌های بزرگ هم‬ ‫س�هامداران ناراضی‌اند‪ .‬این بی‌اعتمادی مردم‬ ‫در شرکت‌های فعال بزرگ هم دیده می‌شود‪.‬‬ ‫می‌دانید چرا؟ بیش��تر ش��رکت‌های بزرگ با وجود‬ ‫اینک��ه ادعا می‌کنند دولتی نیس��تند ام��ا دولتی‌اند؛‬ ‫چ��ون مدیران و هی��ات مدیره‌ش��ان را دولت تعیین‬ ‫می‌کن��د‪ .‬با اینکه دولت بیش��تر از ‪ ۱۰‬یا ‪ ۱۲‬درصد در‬ ‫برخی ش��رکت‌ها س��هم ندارد ب ‌ه طور‪ ۱۰۰‬درصد در‬ ‫آن ش��رکت‌ها دخالت می‌کند و در نهایت دولت است‬ ‫که درباره آنها تصمی��م می‌گیرد‪ .‬پس اینها خصوصی‬ ‫نیستند‪ .‬در برخی از این شرکت‌ها تصمیم‌هایی گرفته‬ ‫می‌شود که به سود سهامدار نیست اما مدیر دولتی‌اش‬ ‫این تصمیم را می‌گیرد چون آن آدم حقوق‌بگیر است‬ ‫و س��هامدار نیس��ت؛ از این رو به سهامدار هم پاسخگو‬ ‫نیست در نتیجه تصمیم‌هایی می‌گیرد که در مواردی‬ ‫به ضرر س��هامدار تمام می‌ش��ود‪ .‬البته در مواردی هم‬ ‫مدی��ران خوش‌فکری هس��تند که به خاط��ر آبروی‬ ‫خودش��ان خیلی خوب کار می‌کنند چون آنها هم زیر‬ ‫فشار حاکمیت و دولت هستند‪.‬‬ ‫€ €مجم�وع صورت مس�ئله و راه‌حل‌ه�ا را که‬ ‫کنار ه�م می‌گذارید می‌بینید موضوع بس�یار‬ ‫ساده است اما اینکه در عمل چرا اجرا نمی‌شود‬ ‫جای سوال دارد‪.‬‬ ‫دول��ت بای��د تصدی‌گ��ری‌اش را کم کن��د‪ .‬یکی از‬ ‫راه‌های برون‌رفت کش��ور از این وضعیت‪ ،‬این است که‬ ‫دولت از تصدی‌گری‌اش خارج شود‪ .‬بسیاری از بانک‌ها‬ ‫نیز که بنگاهدار شدند باید خارج شوند یا صندوق‌های‬ ‫بازنشستگی به جای آنکه خودشان بنگاهداری کنند و‬ ‫پول بازنشسته‌ها را هدر دهند می‌توانند از ابزار بورس‬ ‫اس��تفاده کنند و س��هامدار باش��ند‪ .‬باید شرکت‌های‬ ‫خصولت��ی را جمع کنند و ب��ه بخش خصوصی واقعی‬ ‫اعتم��اد کنند‪ .‬بای��د آنها را تقویت کنی��م‪ .‬در بند الف‬ ‫ماده‪ ۴۴‬هم اش��اره ش��ده که باید بخ��ش خصوصی را‬ ‫تقویت کنیم تا بزرگ شود و کشور را در تولید حمایت‬ ‫کند‪ .‬در بند جیم این ماده قانونی اشاره شده که دولت‬ ‫باید تصدی‌گری را کم و کارهایش را واگذار کند‪.‬‬ ‫€ €واگذاری‌ه�ا تا این لحظه م�ورد قبول مردم‬ ‫نیست و سرنوشت خوبی ندارند‪.‬‬ ‫موضوعی که اینجا محل اش��کال اس��ت اینکه فقط‬ ‫یک��ی از مدل‌های واگ��ذاری تاکنون اجرا ش��ده و در‬ ‫واق��ع انتقال مالکیت اس��ت‪ .‬در این زمین��ه می‌توان‬ ‫به آلومینی��وم المهدی‪ ،‬هپکو و ماشین‌س��ازی اراک‬ ‫اش��اره کرد‪ .‬همه اذعان دارند که این واحدها مفت به‬ ‫فعاالن بخش خصوصی واگذار ش��ده‌اند‪ .‬باید پرس��ید‬ ‫چرا م��دل واگذاری‌تان را عوض نمی‌کنید؟ چرا مانند‬ ‫س��وئد که هم پیشرفته است‪ ،‬هم افکار سوسیالیستی‬ ‫دارد و هم بس��یاری از واحده��ای تولیدی‌اش متعلق‬ ‫ب��ه دولت اس��ت‪ ،‬عم��ل نمی‌کنید؟ در س��وئد مدل‬ ‫واگذاری این‌گونه اس��ت که مالکیت برای دولت است‬ ‫اما مدیریت را به بخش خصوصی س��پرده است‪ .‬البته‬ ‫این اتفاق در ایران هم رخ داده؛ مانند معدن مهدی‌آباد‬ ‫که مالکیتش در دس��ت دولت اس��ت ام��ا مدیریت و‬ ‫بهره‌برداری‌اش را به‌دس��ت بخش خصوصی داده‌اند‪.‬‬ ‫چرا مدیریت هپکو‪ ،‬ماشین‌س��ازی اراک و آلومینیوم‬ ‫المه��دی را به بخش خصوصی نمی‌دهند؟ البته وقتی‬ ‫موض��وع مدیریت مطرح می‌ش��ود موضوع اهلیت نیز‬ ‫مطرح می‌شود و کسی می‌آید که اهلیت دارد اما چون‬ ‫ای��ن‌کار را نکردند یکی ب��رای زمین‌های هپکو و یکی‬ ‫دیگر برای دارایی آنجا نقشه کشیده است‪ .‬در حقیقت‬ ‫نیامده تولید کند بلکه آمده از این رانت اس��تفاده کند‪.‬‬ ‫اگر مدیریت این شرکت‌ها واگذار شود و نتواند کار کند‬ ‫می‌ت��وان او را عوض کرد‪ .‬به این ص��ورت اجازه ندارد‬ ‫زمین و محصوالت کارخانه را بفروش��د تا هم تولید را‬ ‫ارتقا دهد‪ ،‬ه��م خودش را بهره‌مند کند و هم به دولت‬ ‫سود برساند‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه‌ای‬ ‫رئی��س دفت��ر رئیس‌جمه��وری از اختصاص‬ ‫‪۴‬هزار میلیارد ریال اعتب��ار‪ ،‬برای تولید قطعات‬ ‫و تجهیزات مورد نیاز بخش صنعت و معدن خبر‬ ‫داد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی س��ازمان توس��عه و‬ ‫نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو)‪،‬‬ ‫محمود واعظی در بازدید از نخس��تین نمایشگاه‬ ‫فرصت‌های ساخت داخل و رونق تولید افزود‪ :‬از‬ ‫همه ظرفیت‌های داخلی ب��رای طراحی و تولید‬ ‫داخلی بهره‌گیری شود‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به نحوه بهره‌مندی از بسته‌های‬ ‫تش��ویقی‪-‬حمایتی م��ورد نی��از صنای��ع گفت‪:‬‬ ‫ش��رکت‌ها می‌توانند با مراجعه به غرفه سازمان‬ ‫گسترش و نوس��ازی صنایع ایران و تکمیل فرم‬ ‫مربوط‪ ،‬اطالع��ات تکمیلی برای نح��وه دریافت‬ ‫بسته‌های حمایتی را جویا شوند‪.‬‬ ‫واعظ��ی در بخ��ش دیگ��ری از س��خنان خود‬ ‫اظهار کرد‪ :‬اس��تفاده از ظرفی��ت و توان داخلی‬ ‫در س��اخت داخل قطعات و تجهیزات مورد نیاز‬ ‫صنعت و بهره‌گیری از مراکز علمی و شرکت‌های‬ ‫دانش‌بنی��ان‪ ،‬گامی ارزش��مند در بخش صنعت‬ ‫کشور به شمار می‌رود‪.‬‬ ‫واعظ��ی تصری��ح ک��رد‪ :‬برگ��زاری چنی��ن‬ ‫نمایشگاه‌هایی باید به طور مستمر دایر باشد که‬ ‫کمک به ارتباط بهتر صنعت و دانشگاه است‪.‬‬ ‫شرکت کنسرسیوم توسعه فوالد منطقه خلیج‌فارس پاییز امسال تاسیس می‌شود‬ ‫بهرام شکوری‪ :‬کارخانه‌های بزرگ به دنبال این هستند‬ ‫که واحدهای کوچک راه‌اندازی شوند و خوراک آنها را‬ ‫تامین کنند؛ چه برای واحدهای فعلی چه برای طرح‌های‬ ‫توسعه‌ای‌شان‬ ‫ای��ن‌کار را انجام دهند‪ .‬این اتف��اق را در خانه معدن به‬ ‫هم��راه آقای بهرامن آغاز کردیم که می‌توان این کار را‬ ‫انجام داد‪ .‬در نهایت این موضوع را در خانه معدن ایران‬ ‫و کمیس��یون معادن و صنایع معدن��ی اتاق بازرگانی‬ ‫ایران با عنوان نهضت فرآوری‪ ،‬مطرح کردیم‪ .‬س��پس‬ ‫موض��وع فعال‌س��ازی ‪ ۵۰۰‬معدن راکد مطرح ش��د‪.‬‬ ‫در نهایت ای��ن طرح در نهاد ریاس��ت جمهوری جزو‬ ‫طرح‌های اقتصاد مقاومتی‪ ،‬مط��رح و وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت به عنوان متولی این طرح انتخاب شد‪.‬‬ ‫وزارت یادش��ده نیز ایمیدرو را متولی کرد و در نهایت‬ ‫ش��رکت تهیه و تولید م��واد معدنی ب��ه نمایندگی از‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و ایمیدرو‪ ،‬مجری این‬ ‫طرح اعالم شد‪ .‬این موضوع بسط داده شد که در تمام‬ ‫کش��ور می‌توان انقالب معدن را ایجاد کرد‪ .‬به همین‬ ‫دلیل چند مس��یر را برای فعال کردن معادن کوچک و‬ ‫متوسط انتخاب کردیم‪ .‬یک مسیر این بود که اطالعات‬ ‫الزم را از اس��تان‌ها در زمینه تع��داد معادن کوچک و‬ ‫متوس��ط‪ ،‬حجم ذخیره و عیار ماده معدنی‪ ،‬شناسایی‬ ‫مالکان آنها و اینکه چه تعداد فعالند و کارخانه فرآوری‬ ‫در نزدیکی آنها وج��ود دارد یا خیر‪ ،‬جمع‌آوری کنیم‪.‬‬ ‫بخش��ی از استان‌ها اطالعات و آمارشان را فرستادند و‬ ‫برای آنهایی که اطالعات‌ش��ان کامل ش��ده‪ ،‬در حال‬ ‫مغایرت‌گیری هس��تیم‪ .‬حتی جانمایی کارخانه‌ها را‬ ‫با ش��رکت‌هایی که مش��اور ما هس��تند انجام داده‌ایم‬ ‫ی��ا پیش‌ارزیابی را برای آنها انج��ام دادیم تا صاحبان‬ ‫معادن کارخانه‌ه��ای فرآوری خود را راه‌اندازی کنند‪.‬‬ ‫ب��ه برخی از این معادن چون ضعیف بودند پیش��نهاد‬ ‫تش��کیل کنسرس��یوم را دادیم؛ به این شکل بخشی‬ ‫از س��رمایه را خودش��ان و بخش دیگ��ر را از صندوق‬ ‫فعالیت‌های معدنی تامین کردند و بخشی هم از سوی‬ ‫کارخانه‌های بزرگ فرآوری که در نزدیکی‌ش��ان قرار‬ ‫دارن��د و به خاک آنها نیاز دارند تامین ش��د‪ ،‬البته نه به‬ ‫این ش��کل که این واحدهای بزرگ در مالکیت معادن‬ ‫ش��ریک شوند یا سهام آنها را خریداری کنند بلکه باید‬ ‫محصول ای��ن معادن کوچک را پیش‌خرید کنند‪ .‬این‬ ‫اق��دام باعث می‌ش��ود که توان مال��ی معادن کوچک‬ ‫ی را بنا کنند‪.‬‬ ‫افزایش یابد و بتوانند کارخانه‌های فرآور ‌‬ ‫مس��یر دیگر اینکه کارخانه‌هایی وج��ود دارند که زیر‬ ‫ظرفی��ت تولید می‌کنند‪ .‬این واحدها باید تعهد تامین‬ ‫خاک را به کارخانه‌ها بدهند تا هم معادن فعال ش��وند‬ ‫و ه��م کارخانه‌ه��ای بزرگ به ظرفیت دهند‪ .‬مس��یر‬ ‫دیگ��ر‪ ،‬فراخ��وان دادن به معدندارانی ب��ود که پروانه‬ ‫اکتش��اف‪ ،‬پروانه بهره‌برداری و حتی گواهی کش��ف‬ ‫دارند تا به‌وسیله سازمان‌های صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫اس��تان مشکالت‌ش��ان را به ما اطالع دهند و ما تالش‬ ‫کرده و این واحدها را راه‌اندازی کنیم‪ .‬بعضی‌ها مشکل‬ ‫مجوز‪ ،‬برخی مشکل قانونی و برخی مشکل زیرساخت‬ ‫داشتند‪ .‬این معادن در صورت رفع مشکل‌شان حاضر‬ ‫به سرمایه‌گذاری در معادن خود هستند‪ .‬پس تعدادی‬ ‫از آنها به این ش��کل راه‌اندازی می‌شوند‪ .‬تعدادی را نیز‬ ‫ما برای س��رمایه‌گذارانی فراخوان دادیم که حاضرند‬ ‫در مع��دن س��رمایه‌گذاری کنند ام��ا نمی‌دانند چه‬ ‫ظرفیت‌های��ی وجود دارد‪ .‬در نتیجه نقطه اتصالی بین‬ ‫این ظرفیت‌ها و سرمایه‌گذاران ایجاد می‌کنیم‪.‬‬ ‫€ €ش�ورای راهب�ردی‪ ،‬چگونه و ب�ا چه هدفی‬ ‫شکل گرفت؟‬ ‫این ش��ورا متش��کل اس��ت از م��ن به عن��وان دبیر‬ ‫کمیس��یون صنای��ع و مع��ادن اتاق بازرگان��ی‪ ،‬آقای‬ ‫بهرام��ن رئیس خانه معدن ایران‪ ،‬آق��ای عابدین‌زاده‬ ‫نماین��ده معاون��ت معدن��ی وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تج��ارت‪ ،‬وجیه‌اهلل جعفری مدیرعامل ش��رکت تهیه‬ ‫و تولید مواد معدنی (ایمپاس��کو) که رئیس این شورا‬ ‫هس��تند و آقای عظیمی که دبیر ش��ورا هس��تند‪ .‬کار‬ ‫ش��ورای راهبردی این است که زلف صاحبان معدن و‬ ‫ظرفیت‌های س��رمایه‌گذاری را با آنهایی که صاحبان‬ ‫سرمایه هس��تند به هم گره بزند تا معادن کوچک هم‬ ‫فعال شده و در مجموع باعث ایجاد انقالب و نهضت در‬ ‫معادن کوچک و متوسط شوند‪.‬‬ ‫€ €همایش نهضت فعال‌سازی معادن کوچک و‬ ‫متوسط چگونه کلید خورد؟‬ ‫آخرین ب��اری که با رض��ا رحمانی‪ ،‬وزی��ر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت جلسه داش��تیم‪ ،‬نظرشان این بود که‬ ‫با برگزاری یک همایش با موضوع احیا و فعال‌س��ازی‬ ‫مع��ادن کوچ��ک و متوس��ط‪ ،‬ای��ن حرک��ت را علنی‬ ‫کنی��م و تبلیغ��ات الزم را در این ب��اره انجام دهیم‪ .‬در‬ ‫این زمینه از ما خواس��تند مس��ئوالن س��ازمان‌های‬ ‫استان‌ها‪ ،‬رئیسان خانه‌های معدن استان‌ها‪ ،‬اتاق‌های‬ ‫بازرگان��ی‪ ،‬خانه‌ه��ای صنع��ت و معدن اس��تان‌ها و‬ ‫همچنی��ن معاونان اقتصادی اس��تانداری‌ها را دعوت‬ ‫کنی��م تا درب��اره این ط��رح توجیه ش��وند و همایش‬ ‫در ‪ ۸‬م��رداد هرچه باش��کوه‌تر برگزار ش��ود‪ .‬از این رو‬ ‫ای��ن ط��رح را توضیح داده و آنه��ا را توجیه و همراهی‬ ‫می‌کنی��م ت��ا واحده��ای کوچ��ک و متوس��ط فعال‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫€ €بس�یاری انتق�اد می‌کنند که م�دت زمان‬ ‫عملیات�ی کردن ای�ن طرح طوالنی ش�ده و در‬ ‫عمل اتفاقی نیفتاده است‪ .‬برای عملیاتی شدن‬ ‫این نهضت چقدر زمان نیاز است؟‬ ‫واقعیت این اس��ت که هم‌اکنون هم تعدادی از این‬ ‫معادن راه افتاده‌اند و در حقیقت این نهضت آغاز شده‬ ‫اس��ت‪ .‬معادنی که هیچ کس به سراغ‌ش��ان نمی‌رفت‬ ‫اکنون در حال فعالیت هس��تند‪ .‬مع��دن مهدی‌آباد با‬ ‫همین نگاه فعال شد‪ .‬درس��ت است که معدن بزرگی‬ ‫بود ام��ا این معدن ب��زرگ را با اس��کیل‌های کوچک‬ ‫راه‌ان��دازی می‌کنی��م‪ .‬در این زمینه‪ ،‬بی��ش از ‪ ۴۰۰‬تا‬ ‫‪ ۵۰۰‬نفر درحال‌حاضر مش��غول به کارند؛ اواخر سال‬ ‫آین��ده‪ ،‬یک��ی از واحده��ای ‪ ۲۰۰‬هزار تن��ی «روی»‬ ‫راه می‌افتد و اش��تغال ه��زار نف��ری در آنجا خواهیم‬ ‫داش��ت؛ این در حالی اس��ت که از این واحدها ‪ ۴‬واحد‬ ‫‪۲۰۰‬هزار تن��ی دیگر باید راه‌اندازی ش��وند‪ .‬از طرف‬ ‫دیگر‪ ،‬زیرس��اخت‌های بس��یاری از معادن مانند مس‬ ‫رمش��ک در سیستان و بلوچس��تان مشکل داشت که‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت ی��ا ایمیدرو در حال‬ ‫رفع مش��کل زیرساخت‌های آنهاس��ت‪ .‬در همایش از‬ ‫این معادن که تعدادشان بسیار زیاد است نام می‌بریم‬ ‫اما آنچه ما دنبال می‌کنیم راه‌اندازی ‪ ۴‬و ‪ ۵‬یا حتی ‪۲۰‬‬ ‫معدن نیست بلکه یک انقالب در حوزه معدن است که‬ ‫ش��امل فلزی‪ ،‬غیرفلزی و سنگ‌های تزئینی می‌شود‪.‬‬ ‫آن وق��ت خواهید دید نتایج این تالش برای انس��جام‬ ‫تم��ام معادن کوچک و متوس��ط چه خواه��د بود‪ .‬اگر‬ ‫این موارد به نتیجه برس��ند برنامه‌ریزی و زمان‌بندی‬ ‫ما برای س��ال جاری است‪ .‬شما از سال آینده خواهید‬ ‫دید چه میزان سرمایه‌گذاری در حوزه معدن استارت‬ ‫خورده و تا آخر س��ال چه میزان اش��تغال ایجاد شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫€ €واقعا امیدوار به این حرکت هستیم‪.‬‬ ‫ما هم به عنوان بخش خصوصی سعی می‌کنیم این‬ ‫اتفاق رخ بدهد و درگیر این داستان هم شده‌ایم‪.‬‬ ‫€ €ش�ما در صحبت‌تان اشاره کردید که قله‌ها‬ ‫در ای�ران کمی با اروپا متفاوت هس�تند‪ .‬در این‬ ‫زمینه توضیح بیش�تری می‌دهید؟ آیا قله‌ها در‬ ‫ایران عزم جدی برای راه‌اندازی معادن کوچک‬ ‫و متوس�ط دارند یا حضور در این نهضت فقط در‬ ‫حد نام و نان است؟‬ ‫این ع��زم دیده می‌ش��ود؛ درحال‌حاض��ر مجتمع‬ ‫گل‌گه��ر‪ ،‬میدک��و و چادرمل��و پ��ای کار آمده‌ان��د و‬ ‫تفاهمنامه نوش��ته‌اند یعنی عالقه‌مند به این موضوع‬ ‫هستند چراکه یکی از مش��کالتی که این قله‌ها دارند‬ ‫نیاز به خاک است‪ .‬در صنعت مس حدود ‪ ۴۷۰‬هزارتن‬ ‫ظرفی��ت ذوب وج��ود دارد‪ ،‬در حالی که کنس��انتره‬ ‫تولیدی‌ش��ان ‪ ۲۴۰‬هزار تن اس��ت یعنی یک گپ در‬ ‫تولیدشان دارند‪ .‬به همین دلیل عالقه‌مندند هر کس‬ ‫ک��ه می‌تواند معادن مس را فع��ال کند و کارخانه‌های‬ ‫کوچک کنس��انتره مس نیز از آن حمایت کرده و آن را‬ ‫به کاتد مس تبدیل کنند‪ ،‬کارخانه‌شان هم با ظرفیت‬ ‫کار کن��د‪ .‬کارخانه‌های بزرگ به دنبال این هس��تند‬ ‫که واحده��ای کوچ��ک راه‌اندازی ش��وند و خوراک‬ ‫آنه��ا را تامین کند؛ چه برای واحدهای فعلی چه برای‬ ‫طرح‌های توسعه‌ای‌شان‪.‬‬ ‫€ €چگون�ه می‌ت�وان م�ردم ع�ادی را در این‬ ‫معادن سهیم کرد؟‬ ‫حقیق��ت ای��ن اس��ت ک��ه واحده��ای کوچ��ک‬ ‫به‌صرفه‌ترند‪ ،‬س��رمای ‌ه کمی می‌خواهند و سودآورند‪.‬‬ ‫این زمینه‪ ،‬می‌تواند سرمایه‌گذاری خوبی ایجاد کند‪،‬‬ ‫در صورتی که به درس��تی بتوانیم آن را انعکاس دهیم‪.‬‬ ‫مردمی ک��ه ‪۱۸۸۰‬هزار میلیارد توم��ان نقدینگی در‬ ‫دست دارند‪ ،‬دنبال چه هستند؟ برای چه سکه یا دالر‬ ‫می‌خرند یا روی محصوالتی سرمایه‌گذاری می‌کنند‬ ‫که س��ود بیش��تری ببرند؟ احتماال برای اینکه در این‬ ‫س��رمایه‌گذاری‌ها منافع بیش��تری وج��ود دارد‪ .‬اگر‬ ‫بتوانیم ثابت کنیم که س��رمایه‌گذاری در معدن سود‬ ‫بیشتری برای‌ش��ان دارد‪ ،‬شاید بتوانیم کمک شایانی‬ ‫به آنها و معادن کوچک و متوسط کنیم‪.‬‬ ‫€ €از ابزار بورس برای تامین مالی این معادن و‬ ‫اتصال سرمایه‌های سرگردان به آنها چه کمکی‬ ‫می‌توان گرفت؟‬ ‫شاید در حال حاضر درباره بورس نتوان کار چندانی‬ ‫انج��ام داد‪ .‬البته ب��ورس هم برای مع��ادن کوچک و‬ ‫متوس��ط ابزارهایی دارد اما این معادن ش��اید نتوانند‬ ‫ش��رایط حضور در ب��ورس را احراز کنن��د‪ ،‬مگر اینکه‬
‫وجیه‌اهلل جعفری‪ :‬احیای معادن کوچک می‌تواند رویکرد صادراتی هم داشته باشد‬ ‫مدیرعامل ش��رکت تهیه و تولید م��واد معدنی ایران ضمن‬ ‫اعالم اینکه امس��ال احیای معادن کوچک در چارچوب اجرای‬ ‫پروژه اقتص��اد مقاومتی احیا‪ ،‬فعال‌س��ازی و توس��عه معادن‬ ‫کوچک‌مقی��اس قرار دارد‪ ،‬گفت‪ :‬این مع��ادن عالوه بر تامین‬ ‫نیاز داخل‪ ،‬می‌توانند رویکرد بازارهای صادراتی داشته باشند‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایرنا‪ ،‬وجی��ه‌اهلل جعفری تصریح ک��رد‪ :‬موضوع‬ ‫احی��ای معادن کوچک اواخر ‪ ۹۶‬کلید خ��ورد‪ .‬واقعیت اینکه‬ ‫چ��ون س��رمایه‌گذاران نیاز به مص��رف برخی اق�لام معدنی‬ ‫داش��تند‪ ،‬معادن غیرفعال در ارتباط با حوزه عملکردش��ان را‬ ‫خواس��تار بودند تا امکان تهیه مواد اولیه مورد نیازشان فراهم‬ ‫شود‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬اواخر سال ‪ ۹۶‬تفاهمنامه مربوط بین گل‌گهر‪،‬‬ ‫میدکو و برخی مجموعه‌های معدنی مربوط امضا ش��د اما در‬ ‫سال ‪ ۹۷‬گام‌های ابتدایی برداشته شد و امسال شتاب گرفت‪.‬‬ ‫س��ازمان ایمیدرو هم نقش خود را در این زمینه به ش��رکت‬ ‫تهیه و تولید مواد معدنی به عنوان بازوی اجرایی محول کرد‪.‬‬ ‫جعفری خاطرنش��ان کرد‪ :‬بررسی‌ها نش��ان می‌دهد ‪۹۸.۳‬‬ ‫درصد معادن کشور کوچک‌مقیاس هستند و در عین حال ‪۸۵‬‬ ‫درصد اشتغال و ‪ ۶۵‬درصد تولید مربوط به این بخش است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬تاکنون اطالعات معادن ‪ ۱۴‬اس��تان دریافت شده‬ ‫که ‪ ۸‬استان مورد پایش قرار گرفته و ‪ ۳۱‬استان در چارچوب‬ ‫طرح احیای معادن کوچک‌مقیاس قرار گرفته‌اند‪ .‬ابتدا تمرکز‬ ‫بر معادن فلزی بود اما سازمان ایمیدرو معادن غیرفلزی را نیز‬ ‫در برنامه گنجاند‪.‬‬ ‫جعفری گفت‪ :‬امس��ال تالش می‌ش��ود ح��دود ‪ ۳۰‬درصد‬ ‫برنامه فعال‌س��ازی مع��ادن کوچک اجرایی ش��ود اما واقعیت‬ ‫اینکه ش��کل‌گیری یک واحد فرآوری ‪ ۲‬سال طول می‌کشد و‬ ‫در غیاب یک شبکه توزیع و بازاریابی حرفه‌ای رخ می‌دهد‬ ‫محدودیت صادرات برای واسطه‌ها و‬ ‫ایجاد مشکل برای معدنداران خرد‬ ‫منیر حضوری‪:‬‬ ‫فعاالن معادن سنگ‌آهن معتقدند سیاست‬ ‫اخی��ر دولت درب��اره محدود ک��ردن صادرات‬ ‫محص��والت معدنی به تولیدکنن��دگان دارای‬ ‫مج��وز‪ ،‬اثر خوبی بر فض��ای عرضه و صادرات‬ ‫محصوالت معدنی گذاشته است‪.‬‬ ‫اواخ��ر خرداد س��ال ج��اری بود ک��ه وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت به گمرک ابالغ کرد‬ ‫صادرات س��نگ آهن مشروط شود؛ بر اساس‬ ‫ای��ن بخش��نامه‪ ،‬از ‪ ۱۵‬خ��رداد‪ ۱۳۹۸‬ب��رای‬ ‫اطمینان از برگش��ت ارز حاص��ل از صادرات‬ ‫بخش معدن‪ ،‬صادرات محصوالت س��نگ‌آهن‬ ‫با کد تعرف��ه‌ای (‪۴ )HS‬رقم��ی ‪ ۲۶۰۱‬فقط‬ ‫به‌وس��یله واحدهای تولیدکننده س��نگ‌آهن‪،‬‬ ‫کنسانتره و گندله آهن یا نماینده رسمی آنها‬ ‫ب��ا روال جاری ب��رای محصوالت فوالدی پس‬ ‫از تایی��د دفتر صنایع معدن��ی وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت در س��امانه فرامرزی گمرک‬ ‫امکان‌پذیر شد‪.‬‬ ‫برخی از فعاالن معادن سنگ‌آهن معتقدند‬ ‫بر اساس این بخشنامه فقط کسانی می‌توانند‬ ‫محص��والت معدنی را ص��ادر کنند که معدن‬ ‫دارند یا کارخانه‌های تبدیلی در بخش معدن‬ ‫راه‌اندازی کرده‌اند‪ .‬در این روند کاهش حضور‬ ‫واس��طه‌ها در ص��ادرات محص��والت معدنی‬ ‫موجب شده است مزیت‌های ناشی ازاین‌گونه‬ ‫صادرات‪ ،‬شامل حال تولیدکنندگان شود‪.‬‬ ‫با این حال از همان رسته کاری نیز گروهی‬ ‫معتقدند حذف واس��طه‌ها ب��ه تولیدکنندگان‬ ‫خ��رد لطمه می‌زن��د چراکه هم��ه معدنداران‬ ‫ام��کان صادرات ندارند و به وس��یله واس��طه‬ ‫ص��ادرات انج��ام می‌دهند‪ .‬گفتنی اس��ت در‬ ‫س��ال گذش��ته‪ ،‬بخش معدن و صنایع معدنی‬ ‫‪ ۸‬میلیارد و ‪ ۵۰۰‬میلیون دالر صادرات انجام‬ ‫داد که پیش‌بینی می‌ش��ود امسال این میزان‬ ‫به ‪ ۹‬میلیارد دالر برس��د‪ .‬ای��ن بخش باوجود‬ ‫افزایش هزینه‌ها‪ ،‬همچنان از بخش‌هایی است‬ ‫که با وجود تحریم به فعالیت‌های تجاری خود‬ ‫ادامه می‌دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹به دنبال تامین نیاز داخلی هستیم‬ ‫امی��ری‪،‬‬ ‫س��یف‌اهلل‬ ‫مدی��رکل صنایع معدنی‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تج��ارت در گفت‌وگو با‬ ‫روزگار مع��دن ب��ا بیان‬ ‫اینک��ه به‌هیچ‌عن��وان‬ ‫ص��ادرات م��واد معدنی را مح��دود نکرده‌ایم‪،‬‬ ‫اظهار ک��رد‪ :‬همان‌ط��ور که می‌دانی��د تعداد‬ ‫زیادی واحد ف��والدی در اختیار داریم که در‬ ‫تمام استان‌های کشور در حال فعالیت هستند‬ ‫و ب��ه م��واد اولیه نی��از دارن��د‪ .‬دراین‌بین اگر‬ ‫بخواهیم هم��ه مواد اولیه را ص��ادر کنیم در‬ ‫آینده با مشکل روبه‌رو می‌شویم‪.‬‬ ‫امیری ادامه داد‪ :‬درس��ت است که ما باید از‬ ‫خارج از کش��ور ارز بیاوریم و کاال صادر کنیم‬ ‫اما چ��را تمرکزمان بر مواد اولیه اس��ت؟ چرا‬ ‫نباید به سمت ارزش‌افزوده حرکت کنیم؟‬ ‫مدی��رکل صنای��ع معدن��ی وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت در حمایت از سیاس��ت اخیر‬ ‫دول��ت و بخش��نامه‌ای که در همی��ن زمینه‬ ‫ب��ه دس��تور اس��حاق جهانگیری اعالم ش��د‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬این سیاس��ت به دنبال آن اس��ت‬ ‫که نخس��ت نیاز داخل برآورده ش��ود سپس‬ ‫صادرات انج��ام دهد‪ .‬قصد داری��م واحدهای‬ ‫تولیدی داخل به مشکل برنخورند‪.‬‬ ‫امیری ادامه داد‪ :‬ما به دلیل حمایت از تولید‬ ‫داخل و با توجه به اینکه امس��ال رونق تولید‬ ‫نام‌گ��ذاری ش��ده‪ ،‬قصد داریم ص��ادرات مواد‬ ‫معدنی را ساماندهی کنیم‪ .‬این ساماندهی هم‬ ‫بیش��تر مربوط به واحدهای دولتی است و ما‬ ‫در ای��ن حوزه مواد معدنی را تقس��یم‌ کردیم‪.‬‬ ‫او تاکید کرد‪ :‬همچنین مطرح ش��د واحدهای‬ ‫دولتی تا برآورد نیاز داخل دس��ت به صادرات‬ ‫نزنند ام��ا درباره بخش خصوص��ی اظهارنظر‬ ‫نکردیم‪.‬‬ ‫مدی��رکل صنای��ع معدن��ی وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت درباره کسانی که نسبت به این‬ ‫سیاست اعتراض دارند‪ ،‬گفت‪ :‬بیشتر معترضان‬ ‫تولیدکننده یا تاجر هس��تند و دوس��ت دارند‬ ‫منابع را به خارج از کشور ببرند اما در وزارتخانه‬ ‫نمی‌توانی��م مناف��ع مل��ی را در نظ��ر نگیریم‬ ‫چراک��ه باید ب��رای کل کش��ور تصمیم‌گیری‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫او تاکید کرد‪ :‬واحدها نمی‌توانند بدون مواد‬ ‫اولی��ه بمانند و آن را به خارج از کش��ور صادر‬ ‫کنن��د‪ .‬بنابراین در جهت حمایت از واحدهای‬ ‫انتظار می‌رود در سال ‪ ۹۹‬این حرکت (احیای معادن کوچک)‬ ‫روند بهتری پیدا کند و آثار خود را نشان دهد‪.‬‬ ‫وی تصری��ح ک��رد‪ :‬چنانچه می��زان ذخایر معدن��ی توجیه‬ ‫اقتصادی داش��ته باشد‪ ،‬می‌تواند به صادرات منتهی شود و به‬ ‫این ترتیب سرمایه‌گذاری از بازدهی الزم برخوردار خواهد بود‪.‬‬ ‫وی درباره تامی��ن اعتبار برای احیای معادن کوچک گفت‪:‬‬ ‫برای س��ال ‪ ۹۸‬منابعی از س��وی س��ازمان برنامه و بودجه در‬ ‫بودجه دیده نشده اما می‌توان برای سال ‪ ۹۹‬برنامه‌ریزی کرد‬ ‫تا به نیازهای این طرح در قالب بودجه توجه شود‪.‬‬ ‫ه��م‌فک��ر می‌کن��د ام��ا دالل به‌هیچ‌وجه به‬ ‫س��مت منافع کش��ور حرکت نمی‌کند و فقط‬ ‫جیب خود را می‌بیند‪ .‬برای همین کسانی که‬ ‫صادرات می‌کرده‌اند و شناس��نامه‌دار بوده‌اند‬ ‫را می‌پذیری��م‪ .‬اگر واحده��ای تولیدکننده را‬ ‫به‌عن��وان نماینده خود معرف��ی کنند‪ ،‬با آنها‬ ‫مشکلی نداریم و اجازه صادرات را می‌دهیم‪.‬‬ ‫او در پاس��خ به این پرس��ش که چه پیامی‬ ‫ب��ه تولیدکننده‌های مواد معدنی دارید‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬امیدواریم بیشتر از مصرف داخلی تولید‬ ‫کنند چراکه در این صورت می‌توانند به‌راحتی‬ ‫دست به صادرات بزنند‪.‬‬ ‫‹ ‹داللی چیز بدی نیست‬ ‫محمد رس��ا‪ ،‬ی��ک فعال‬ ‫معدن��ی در گفت‌وگ��و با‬ ‫روزگار معدن به مخالفت‬ ‫با سیاس��ت اخیر دولت‬ ‫پرداخت و مط��رح کرد‪:‬‬ ‫مش��کل ما این است که‬ ‫تعریف مشخصی از مفاهیم نداریم و واسطه را‬ ‫درس��ت تعریف نکرده‌ایم‪ .‬باید بدانیم کسی که‬ ‫سیف‌اهلل امیری‪ :‬بخشنامه ابالغ شده وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت به گمرک به دنبال آن است که ابتدا نیاز داخلی‬ ‫کشور را برآورده کند سپس تولیدکننده‌ها دست به‬ ‫صادرات بزنند‪ .‬بنابراین بیشتر به دنبال آن هستیم که‬ ‫واحدهای تولیدی داخل به مشکل برنخورند‬ ‫داخلی عمل می‌کنیم‪ .‬در این روند از صادرات‬ ‫جلوگی��ری نکرده‌ای��م بلک��ه تنها دس��ت به‬ ‫س��اماندهی زده‌ای��م‪ .‬درنتیج��ه به‌هیچ‌عنوان‬ ‫قصد محدود کردن صادرات را نداریم و بیشتر‬ ‫هدف‌مان این است که واحدهای پایین‌دست‬ ‫دچار مشکل نشوند‪.‬‬ ‫امی��ری ادام��ه داد‪ :‬اگ��ر در س��نگ‌آهن‪،‬‬ ‫گندله‪ ،‬کنس��انتره و آهن اس��فنجی‪ ،‬اضافه بر‬ ‫مص��رف واحدهای داخلی داش��ته باش��یم به‬ ‫آنها اج��ازه صادرات می‌دادیم اما در ش��رایط‬ ‫فعل��ی‪ ،‬ای��ن کار به س��ود منافع ملی کش��ور‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫مدی��رکل صنای��ع معدن��ی وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت با بی��ان اینکه ه��دف ما از‬ ‫س��اماندهی صادرات مواد معدنی این اس��ت‬ ‫که دس��ت دالالن را کوت��اه کنیم‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫بازرگان کس��ی اس��ت که ش��غلش بازرگانی‬ ‫اس��ت و در کنار س��ود خود به منافع کش��ور‬ ‫معدن‬ ‫کارخان��ه س��یمان زده الزام��ا ب��ازرگان خوبی‬ ‫نیس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬داللی هم چیز بدی نیست‬ ‫چراکه بخش��ی از فعالیت‌ه��ای اقتصادی برای‬ ‫ارائه خدمات و کاالست‪ .‬از این رو دلیلی ندارد‬ ‫که تولیدکننده‪ ،‬خودش بازاریاب‪ ،‬فروش��نده و‬ ‫صادرکنن��ده خوبی هم باش��د‪ .‬گاهی به عامل‬ ‫س��وم بین تولیدکننده و خریدار هم نیاز است‬ ‫ک��ه نقش ارائه محص��ول‪ ،‬بازاریابی و فروش را‬ ‫ایفا کند‪.‬‬ ‫رسا در ادامه اظهار کرد‪ :‬سال‌ها پیش صادرات‬ ‫خاک صنعتی را برای کارخانه‌های سرامیک در‬ ‫خلیج‌فارس شروع کردیم‪.‬‬ ‫ب��رای ای��ن کار از قزوی��ن و گنب��د خ��اک‬ ‫می‌خریدیم و به کشورهای حاشیه خلیج‌فارس‬ ‫می‌فروختی��م‪ .‬از طرف��ی ب��ا معدنکاران��ی در‬ ‫ارتب��اط بودی��م که ن��ه زب��ان خارج��ی و نه‬ ‫ف��ن تج��ارت بل��د بودن��د‪ .‬از ط��رف دیگر با‬ ‫خریداران خارجی روب��ه‌رو بودیم که حرفه‌ای‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 31‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 19‬ذی‌القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 22‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره ‪209‬‬ ‫یادداشت‬ ‫ماشین آالت معدنی داخلی‬ ‫مورد حمایت قانون‬ ‫سید مهدی مقدسی‬ ‫عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس‬ ‫شورای اسالمی‬ ‫بودند‪.‬‬ ‫پ��س از مدت��ی‪ ،‬فروش��نده‌ها به فک��ر افتادند‬ ‫که خودش��ان صادر کنند و مس��تقل شوند اما‬ ‫نتوانس��تند مذاک��ره کنند و جنس بفروش��ند‪.‬‬ ‫درواقع آنها که فقط از دور صدای دهل شنیده‬ ‫بودند‪ ،‬آمدند اما کار قفل شد و باعث شدند که‬ ‫ما هم کار را ادامه ندهیم‪.‬‬ ‫او با اش��اره به مثال دیگری ادامه داد‪ :‬س��ال‌ها‬ ‫بود که محصول سیمان ش��اهرود را به امارات‬ ‫صادر می‌کردیم و پیمانکاران هم سیمان را به‬ ‫نرخ خوبی از م��ا می‌خریدند اما یکدفعه حتی‬ ‫لن��ج‌داران هم آمدن��د و صادرکننده س��یمان‬ ‫شدند‪.‬‬ ‫به‌تدریج س��یمان در دوبی به حدی زیاد ش��د‬ ‫ک��ه ماندند و دیگر کس��ی آنه��ا را نخرید‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬به‌این‌ترتیب هر کیس��ه س��یمان از ‪۱۱‬‬ ‫ب��ه ‪ ۴‬درهم رس��ید‪ ،‬بعد ه��م‌روی زمین ماند‬ ‫و کس��ی آنها را نخرید‪ .‬رس��ا با اشاره به اینکه‬ ‫مسئله‪ ،‬حرفه‌ای نبودن برخی تولیدکنندگان و‬ ‫بازرگانان است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬وقتی تولیدکننده‪،‬‬ ‫ب��ازرگان و از هم��ه بدتر مدیران یک کش��ور‬ ‫حرفه‌ای نباشند‪ ،‬فاجعه به بار می‌آید‪.‬‬ ‫رس��ا با انتقاد از بخش��نامه اخیر دولت بیان‬ ‫کرد‪ :‬ب��رای صادرات کلینکر (ماده واس��طه‌ای‬ ‫س��یمان) قرارداد بس��ته بودیم اما وزیر به‌طور‬ ‫ناگهان��ی ‪ ۱۳‬خرداد بخش��نامه‌ای صادر کردند‬ ‫ک��ه محدودیت‌هایی وجود دارد و از ‪ ۱۵‬خرداد‬ ‫ه��م بخش��نامه اجرا می‌ش��ود‪ .‬به این ش��کل‬ ‫صادرات سیمان فقط از س��وی تولیدکننده‌ها‬ ‫و نماینده‌های��ی که به وزارتخانه معرفی‌ش��ده‬ ‫باش��ند‪ ،‬امکان‌پذیر اس��ت اما کج��ای دنیا روز‬ ‫پیش از تعطیالت بخش��نامه ص��ادر می‌کنند‬ ‫و روز تعطی��ل ه��م آن را اجرای��ی می‌کنن��د!‬ ‫مجموعه ما به کارخانه س��یمان پول داده بود‬ ‫و با خریدار هم قرارداد بسته بود؛ درنتیجه این‬ ‫بخشنامه‪ ،‬ما را با مشکل روبه‌رو کرد‪.‬‬ ‫رس��ا در آخ��ر گف��ت‪ :‬بخ��ش خصوص��ی و‬ ‫بازرگان��ان حوزه مواد معدنی باید دورهم جمع‬ ‫ش��وند و انجمن‌های تخصصی ایج��اد کنند و‬ ‫آن انجمن‌ها خودش��ان ارزیابی و قیمت‌گذاری‬ ‫کنند‪ .‬متاسفانه ما هنوز به این بلوغ نرسیده‌ایم‬ ‫و شبکه فروش حرفه‌ای نداریم‪.‬‬ ‫درواق��ع به خاطر اقتص��اد دولتی و دخالت‬ ‫م��داوم دول��ت هیچ‌وق��ت ای��ن ش��بکه ایجاد‬ ‫نش��ده اس��ت‪ .‬بنابراین دولت بزرگ‌ترین مانع‬ ‫ش��کل‌گیری آن ب��وده و بخ��ش خصوصی هم‬ ‫نتوانسته تشکل بازرگانی را شکل بدهد‪.‬‬ ‫امروز خوشبختانه در بخش خصوصی‪ ،‬شرکت‌های‬ ‫ی داریم که توان تولید ماشین‌آالت و‬ ‫معدنی و صنعت ‌‬ ‫ابزارآالت معدنی را در داخل کش��ور دارند‪ .‬بنابراین‬ ‫ت��ا می‌توانیم باید از کاالی داخلی اس��تفاده کنیم و‬ ‫س��عی کنی��م از واردات آن اجتناب کنیم‪ .‬در قانون‬ ‫اس��تفاده حداکثری از تولید آمده اس��ت که دولت‬ ‫برای واردات کاال ابتدا باید مطمئن ش��ود که امکان‬ ‫س��اخت تجهیزات ماشین‌آالت صنعتی و معدنی در‬ ‫کش��ور وجود ندارد س��پس اجازه ثبت س��فارش به‬ ‫واردکنندگان معدنی داده شود‪ .‬از آنجایی‌که مسئول‬ ‫نظ��ارت بر این کار دول��ت و وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت است‪ ،‬وزارتخانه باید مراقبت و کنترل کند تا‬ ‫اجازه واردات غیر قانونی داده نشود‪ .‬در این بین اگر‬ ‫کاالهایی در داخل موجود باش��ند و تولیدکنندگان‬ ‫نیز زحمت کش��یده باش��ند اما آنها را وارد کنیم‪ ،‬در‬ ‫واقع خالف انجام ش��ده دولت و وزارتخانه است‪ .‬ما‬ ‫در مجلس ش��ورای اس�لامی‪ ،‬قوانین محکمی را در‬ ‫حمایت از تولیدکنندگان صنعتی و معدنی کش��ور‬ ‫تصوی��ب کرده‌ایم‪ .‬در این بین اگر کس��ی مصداقی‬ ‫دارد که امکان تامین کاالیی در کشور وجود داشته‬ ‫ام��ا دولت اج��ازه واردات آن کاال را داده‪ ،‬باید اعالم‬ ‫کند تا مجلس ش��ورای اسالمی‪ ،‬پیگیری‌های جدی‬ ‫را انج��ام ده��د و ب��ر اس��اس قانون عمل ش��ود‪ .‬اما‬ ‫مس��ئله و دغدغه‌ای که ام��روز تولیدکننده‌ها با آن‬ ‫درگیرند‪ ،‬موضوع بودجه است‪ .‬اگر منابع مالی برای‬ ‫تولیدکنندگان تامین شود‪ ،‬امکان تولید مناسب هم‬ ‫از سوی آنها فراهم می‌شود‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫عمده‌ترین مشکل‬ ‫واحدهای صنعتی‬ ‫مالیات است‬ ‫عض��و هیات مدیره خانه صنعت و معدن اس��تان‬ ‫ته��ران گفت‪ :‬بیش��ترین مش��کلی ک��ه واحدهای‬ ‫صنعتی خصوصی با آن دست و پنجه نرم می‌کنند‪،‬‬ ‫موضوع مالیات است که از بخش خصوصی دریافت‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬س��ید علی صدری با بیان‬ ‫اینکه مالیات باید صرف توس��عه زیرساخت‌ها شود‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬متاسفانه مالیات در کشور ما صرف هزینه‌های‬ ‫جاری می‌ش��ود و این یک اشکال بزرگ است که در‬ ‫نظام مالیات وجود دارد‪ .‬وی گفت‪ :‬معتقد هس��تیم‬ ‫بخ��ش زی��ر زمینی اقتصاد چ��ون مالیات نمی‌دهد‬ ‫فش��ار مالیات را بر بخش شناسنامه‌دار و واحدهای‬ ‫تولیدی کشور افزایش می‌دهد‪ .‬صدری با بیان اینکه‬ ‫مش��کالتی با سازمان تامین اجتماعی و بانک‌ها نیز‬ ‫داریم‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬خوشبختانه در ستاد رفع‬ ‫موانع تولید‪ ،‬ش��ورای گفت‌وگ��و و همچنین اقتصاد‬ ‫مقاومتی‪ ،‬نمایندگان بخش خصوصی با هم مذاکره‬ ‫و مسائل را حل و فصل می‌کنند‪.‬‬ ‫اتفاق‌های مثبت‬ ‫در شرکت مس‬ ‫عکس‪ :‬آیدا فریدی‬ ‫هادی بش��یرراد‪ ،‬رئیس دفتر بودجه و گزارش‌های شرکت‬ ‫معدن��ی و صنعتی چادرملو با تاکید بر اهمیت بومی‌س��ازی‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬نخستین مزیت بومی‌س��ازی‪ ،‬این است که شما خیال‬ ‫مصرف‌کننده را در زمینه نیاز خود راحت می‌کنید‪.‬‬ ‫به گ��زارش معدن‌نامه‪ ،‬رئیس دفتر بودج��ه و گزارش‌های‬ ‫ش��رکت معدنی و صنعتی چادرملو اظهار کرد‪ :‬وقتی قطعه‌ای‬ ‫در داخل تولید شود‪ ،‬مصرف‌کننده مطمئن است که به راحتی‬ ‫اهمیت بومی‌سازی‬ ‫می‌تواند بر اس��اس نیاز خود س��فارش دهد‪ .‬در گذشته وقتی‬ ‫قطع��ه خارجی خریداری می‌کردی��م‪ ،‬به محض اینکه ذخیره‬ ‫قطعات در انبار به کمتر از ‪ ۵‬یا ‪ ۱۰‬درصد می‌رس��ید‪ ،‬نگرانی‬ ‫داشتیم‪.‬‬ ‫او اظه��ار کرد‪ :‬درحال‌حاضر دیگر نگرانی درباره مش��کالت‬ ‫ارزی‪ ،‬تحریم و ترخیص کاال از بندر وجود ندارد‪.‬‬ ‫بش��یر راد در اهمی��ت حمای��ت از تولیدکننده‌های داخلی‬ ‫گفت‪ :‬از همه مهم‌تر حمایت از تولیدکنندگان داخلی اس��ت‪.‬‬ ‫ب��رای اینکه بدانید ما چقدر از تولیدکنندگان داخلی حمایت‬ ‫کرده‌ایم از خودشان بپرسید‪ .‬این‌گونه نبود که جنسی‪ ،‬خراب‬ ‫یا غیراس��تاندارد باش��د و بگوییم ما قبول نداریم بلکه از آنها‬ ‫حمایت کردیم تا به اینجا رسیدند‪.‬‬ ‫او در ادام��ه گف��ت‪ :‬نکته‌های زیادی مث��ل جداکننده‌های‬ ‫مغناطیس��ی که نقش مهم��ی در ضریب بازیاف��ت – مقدار‬ ‫کنس��انتره حاصل از س��نگ مصرفی – دارد در طرح اولیه ما‬ ‫نبودند‪ .‬شدت این جداکننده‌ها در طرح‌های اولیه ضعیف بود‬ ‫اما در ساخت توانستیم آنها را به شدت متوسط برسانیم‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬همه اینها نقش‌های س��اخت داخل بودند و‬ ‫باعث ش��دند که توقعات پایین بیای��د‪ .‬پیمانکار وقتی می‌دید‬ ‫مصالح و قطعات را در اختیار دارد خواه ناخواه گروه تعمیرات‬ ‫خود را کامل‌تر می‌کرد چراکه می‌دانست نتیجه دارد‪.‬‬ ‫هادی وکیل��ی‪ ،‬نماینده مردم ته��ران در مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی گفت‪ :‬اتفاق‌های مثبتی در حوزه‬ ‫بومی‌سازی در شرکت مس رخ داده است‪ .‬به گزارش‬ ‫معدن‌نیوز‪ ،‬هادی وکیلی اظهار کرد‪ :‬براساس گزارش‬ ‫مدی��ران ش��رکت خدمات بازرگان��ی‪ ،‬درحال‌حاضر‬ ‫ح��دود ‪ ۵۰‬درصد قطعات صنعت مس بومی‌س��ازی‬ ‫شده‌اند یا برای ساخت داخل شناسایی و به سازندگان‬ ‫داخلی واگذار ش��ده‌اند‪ .‬وی در پاسخ به این پرسش‬ ‫که اقدامات رس��انه‌ها در بازنمایی و اطالع‌رسانی در‬ ‫حوزه بومی‌س��ازی را چگونه ارزیابی می‌کنید‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫من به عنوان کس��ی که با رس��انه‌ها ارتباط دارم‪ ،‬در‬ ‫این زمینه یک نقص گفتمانی می‌بینم چراکه از یک‬ ‫س��و ش��رکت‌های بزرگ تمایلی به اطالع‌رسانی این‬ ‫اقدام��ات ندارند و از س��وی دیگر رس��انه‌ها آن طور‬ ‫ک��ه باید به این ح��وزه ورود نکرده‌اند‪ .‬وکیلی افزود‪:‬‬ ‫نقص گفتمانی بین ش��رکت‌ها‪ ،‬مطبوعات و رسانه‌ها‬ ‫باید برطرف شود تا با انتشار این اطالعات در جامعه‬ ‫شاهد افزایش عزت نفس ایرانیان باشیم‪.‬‬
‫صنایع‌معدنی غیرفلزی‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 31‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 19‬ذی‌القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 22‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره ‪209‬‬ ‫روی‌خط‌خبر‬ ‫افزایش ‪ ۱۱‬هزار تومانی نرخ‬ ‫سیمان فقط در ‪ ۴‬ماه‬ ‫عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی‬ ‫گفت‪ :‬نرخ محصول س��یمان در ابتدای سال ‪۹۸‬‬ ‫کیلوی��ی ‪ ۶‬یا ‪ ۷‬هزار توم��ان بود‪ ،‬اما در چند ماه‬ ‫اخی��ر نرخ این محصول به حدود ‪ ۱۸‬هزار تومان‬ ‫رسیده است‪.‬‬ ‫به گزارش خانه ملت‪ ،‬حسن خسته‌بند‪ ،‬با اشاره‬ ‫به وضعیت بازار مس��کن و رویک��رد وزارت راه و‬ ‫شهرس��ازی برای مدیریت این بازار گفت‪ :‬وزارت‬ ‫راه و شهرس��ازی با مدیریت‌های متعدد در دهه‬ ‫اخیر به‌دنبال تولید و عرضه مسکن بوده است و‬ ‫یک روز بحث مس��کن اجتماعی مطرح ش��ده و‬ ‫امروز نیز این وزارتخانه‪ ،‬موضوع مس��کن ملی را‬ ‫طرح کرده است‪.‬‬ ‫نماین��ده مردم بندر انزلی در مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی ادامه داد‪ :‬امروز وزارت راه و شهرسازی‬ ‫تم��ام تمرکز خود را بر تولید انبوه مس��کن قرار‬ ‫داده‪ ،‬اما از مهم‌ترین شاخص بازار مسکن‪ ،‬یعنی‬ ‫بازار مصالح ساختمانی غافل مانده است‪.‬‬ ‫نرخ محص��ول س��یمان در ابتدای س��ال ‪۹۸‬‬ ‫کیلوی��ی ‪ ۶‬یا ‪ ۷‬هزار توم��ان بود‪ ،‬اما در چند ماه‬ ‫اخی��ر نرخ این محصول به حدود ‪ ۱۸‬هزار تومان‬ ‫رس��یده اس��ت‪ ،‬این به معنای افزایش ‪ ۳‬برابری‬ ‫نرخ سیمان در بازار ساختمان است‪ ،‬حال چگونه‬ ‫انتظار داریم که نرخ مسکن کاهش یابد‪.‬‬ ‫وی با انتقاد از افزایش غیرمنطقی نرخ مصالح‬ ‫ساختمانی گفت‪ :‬نرخ محصول سیمان در ابتدای‬ ‫س��ال ‪ ۹۸‬کیلویی ‪ ۶‬یا ‪ ۷‬هزار تومان بود‪ ،‬اما در‬ ‫چند م��اه اخیر نرخ این محص��ول به حدود ‪۱۸‬‬ ‫هزار تومان رس��یده اس��ت‪ ،‬این معن��ای افزایش‬ ‫‪ ۳‬برابری نرخ س��یمان در بازار ساختمان است‪،‬‬ ‫حال چگونه انتظار داریم که نرخ مسکن کاهش‬ ‫یابد‪.‬‬ ‫خسته‌بند ادامه داد‪ :‬این افزایش قیمت‌ها فقط‬ ‫مربوط به یک قلم محصول بوده و در باقی موارد‪،‬‬ ‫نرخ مصالح بیش از بقیه افزایش یافته است‪ ،‬نکته‬ ‫قابل توجه اینکه بخش زیادی از این محصوالت‪،‬‬ ‫ازس��وی ش��رکت‌های دولتی تولید می‌شود و با‬ ‫چندین برابر نرخ به فروش می‌رسد‪.‬‬ ‫ای��ن نماینده مردم در مجل��س دهم گفت‪ :‬در‬ ‫ش��رایط کنونی تولیدکننده مسکن چاره‌ای جز‬ ‫افزایش نرخ ندارد‪ ،‬زیرا نرخ تمام ش��ده مس��کن‬ ‫برای وی بسیار باال بود و آن‌هم به دلیل افزایش‬ ‫غیرقانونی نرخ مصالح ساختمانی است‪.‬‬ ‫عضو کمیس��یون عمران مجلس تصریح کرد‪:‬‬ ‫متاس��فانه به‌دلیل خأل نظارتی‪ ،‬با کاهش نرخ ارز‬ ‫نرخ محصوالت س��اختمانی پایین نیامده اس��ت‬ ‫که این نش��ان‌دهنده عملک��رد ضعیف دولت در‬ ‫مدیریت بازار مسکن است‪.‬‬ ‫دفاتر شرکت‌های سیمان‬ ‫تامین در آستانه تعطیلی‬ ‫شرکت س��یمان تامین‪ ،‬دفترهای شرکت‌های‬ ‫زیرپوش��ش خود در تهران را تعطیل می‌کند‪ .‬به‬ ‫گزارش پایگاه خبری تحلیلی پایشگر‪ ،‬دفتر‌های‬ ‫‪ ۱۷‬ش��رکت زیرپوش��ش س��یمان تامین‪ ،‬یکی‬ ‫از ش��رکت‌های زیرمجموعه شس��تا به دس��تور‬ ‫مدیرعامل این شرکت تعطیل می‌شوند‪.‬‬ ‫تاکنون شرکت‌های سیمان خوزستان‪ ،‬خاش‪،‬‬ ‫س��اوه‪ ،‬بجنورد‪ ،‬خ��زر و غرب تعطیل ش��دند و‬ ‫سایر شرکت‌ها ازجمله ش��رکت سیمان ارومیه‪،‬‬ ‫صوفیان‪ ،‬قائن‪ ،‬ش��اهرود‪ ،‬سپاهان‪ ،‬نی‌ریز‪ ،‬زنجان‬ ‫و کردس��تان با ضرب‌االجل تعیین شده تا پایان‬ ‫تیر در تهران فعالیت خواهند داش��ت و از ابتدای‬ ‫مردادتعطیل می‌شوند‪.‬‬ ‫تع��دادی از کارمن��دان دفترهای ته��ران این‬ ‫ش��رکت‌ها ضمن ابراز نارضایت��ی از این تعطیلی‬ ‫گفتن��د که با ای��ن کار‪ ،‬خانواده‌ه��ای کارمندان‬ ‫دفترهای تولید س��یمان در تهران با مش��کالت‬ ‫عدیده‌ای روبه‌رو می‌شوند‪.‬‬ ‫یکی از کارمندانی که فقط تا پایان تیرمی‌تواند‬ ‫در دفتر تهران مش��غول کار باش��د‪ ،‬گفت‪ :‬امکان‬ ‫ن محل تولید سیمان را ندارم‬ ‫انتقال به شهرستا ‌‬ ‫و بنا بر تصمیمات اتخاذ شده از سوی شرکت‪ ،‬یا‬ ‫باید به محل کارخانه سیمان در شهرستان بروم‬ ‫یا بیکار می‌شوم‪.‬‬ ‫یکی دیگ��ر از کارمن��دان این ش��رکت‌ها نیز‬ ‫ضمن تایی��د اتفاق‌ها گفت‪ :‬ح��دود ‪ ۳۰۰‬نفر به‬ ‫دلیل اتخاذ چنین تصمیمی بیکار می‌ش��وند اما‬ ‫متاس��فانه شرکت س��یمان تامین‪ ،‬برای مشاغل‬ ‫مورد نیاز خود نه‌‌تنها کارمندان قدیمی را به کار‬ ‫نمی‌گیرد‪ ،‬بلکه در چنین شرایطی در حال جذب‬ ‫نیروهای جدید است و با این کار فقط کارمندان‬ ‫قدیمی بیکار می‌شوند‪.‬‬ ‫بهبود وضعیت تولید و تحویل سیمان در ‪ ۳‬ماه نخست سال جاری‬ ‫آمارها نش��ان می‌ده��د وضعیت تولید و تحویل س��یمان در‬ ‫‪‌۳‬ماه نخس��ت سال جاری نسبت به س��ال گذشته‪ ،‬بهبود یافته‬ ‫و امیدواریم این روند تداوم یابد‪ .‬باوجود تحریم‌ها و مش��کالت‪،‬‬ ‫صنعت س��یمان چش��م‌انداز روش��نی پیش‌رو دارد‪ .‬به گزارش‬ ‫بورس‌نیوز‪ ،‬هنوز مهر تایید افزایش نرخ س��یمان خش��ک نشده‬ ‫که زمزمه‌هایی از درخواست افزایش دوباره نرخ سیمان به گوش‬ ‫می‌رس��د‪ .‬البته با درنظر گرفتن افزایش قیمت‌های چش��مگیر‬ ‫تمامی کاالها و خدمات در ‪ 3‬س��ال گذشته افزایش نرخ سیمان‬ ‫در مقایس��ه با س��ایر محصوالت ناچیز بوده اس��ت‪ .‬دبیر انجمن‬ ‫صنف��ی کارفرمایان صنعت س��یمان در این‌ب��اره بیان کرد‪ :‬نرخ‬ ‫س��یمان فله ‪۳۷‬درصد افزایش داش��ته و این افزایش نرخ برای‬ ‫پوش��ش هزینه‌های تولید س��یمان در نیمه نخست سال کافی‬ ‫اس��ت‪ .‬عبدالرضا ش��یخان افزود‪ :‬با توجه به افزایش هماهنگی‬ ‫بین ش��رکت‌های سیمانی‪ ،‬این نرخ به وسیله تمام کارخانه‌های‬ ‫سیمانی اعمال شده و دغدغه‌ای به منظور رقابت منفی و تخفیف‬ ‫از س��وی بعضی ش��رکت‌ها وجود ندارد‪ .‬البته با توجه به انتقال‬ ‫س��یمان از مناطق پرتولید به مناط��ق پرمصرف (برای نمونه از‬ ‫ش��هرهای مرکزی به اس��تان تهران)‪ ،‬ش��ائبه تخفیف از سوی‬ ‫ش��رکت‌ها ایجاد شده است‪ .‬ش��یخان تصریح کرد‪ :‬سیمان در‬ ‫سراسر کشور با نرخ مصوب عرضه خواهد شد و اگر برای نمونه‬ ‫س��یمان از ش��هرهای مرکزی به تهران حمل شده‪ ،‬کرایه حمل‬ ‫موج��ب افزایش نرخ مصرف‌کننده نخواهد بود‪ .‬اما تفاوت کرایه‬ ‫حمل منطقه‌ای با کرایه حمل به سایر مناطق کشور از سودآوری‬ ‫شرکت‌ها خواهد کاست‪ .‬بنابراین شرکت‌های سیمانی که امکان‬ ‫عرضه محصول در منطقه خود را داش��ته باشند‪ ،‬نسبت به سایر‬ ‫رقیبان از مزیت برخوردار هس��تند‪ .‬این موضوع مش��کل حادی‬ ‫ایج��اد نخواهد کرد‪ .‬ضمن اینکه کارگروه‌های منطقه‌ای انجمن‬ ‫سیمان هم بسیار فعال هستند‪ .‬شیخان در ادامه با اشاره به طرح‬ ‫مسکن امید بر بازار سیمان اظهار کرد‪ :‬هر طرحی در بازار مسکن‬ ‫ازجمله طرح مس��کن امید و طرح نوس��ازی بافت‌های فرسوده‪،‬‬ ‫می‌توان��د تقاضای س��یمان داخلی را افزای��ش دهد و اثر اجرای‬ ‫چنین طرح‌هایی برای ش��رکت‌های سیمانی مثبت خواهد بود‪.‬‬ ‫این فعال صنعت س��یمان درباره تاثیر احتمالی افزایش سرمایه‬ ‫از محل تجدید ارزیابی دارایی‌های ش��رکت‌های سیمانی گفت‪:‬‬ ‫برخی شرکت‌ها تمایل به تجدید ارزیابی دارایی‌های خود دارند‬ ‫و این موضوع هم اتفاق مثبتی برای شرکت‌های سیمانی است‪.‬‬ ‫هنر گچ‌بری و سیر تاریخی آن در ایران‬ ‫گروه معدن‪:‬‬ ‫سفیدکاری با گچ که در دوره اشکانیان تکامل‬ ‫یافت‪ ،‬نخس��ت پوش��ش دیواره‌های خشتی بود‬ ‫به‌منظ��ور آنکه ای��ن دیوارها از آس��یب رطوبت‬ ‫محف��وظ بمانن��د ام��ا در همان ح��ال خاصیت‬ ‫تزئینی نیز داش��ت‪ ،‬زیرا از زشتی دیوارهای گلی‬ ‫می‌کاس��ت و در زینت دیوارهای آجری و سنگی‬ ‫معم��ول در دوران بعد یعنی دوره ساس��انی نیز‬ ‫بسیار موثر و مفید بود‪.‬‬ ‫از دالی��ل دیگ��ر رواج گ��چ‌کاری در هنرهای‬ ‫وابس��ته به معماری ایرانی آن بود که ارزان و کار‬ ‫با آن بسیار ساده بود و از طرفی در صرف انرژی‪،‬‬ ‫وقت و هزینه نیز صرفه‌جویی می‌ش��د‪ .‬به همین‬ ‫دلیل در دورانی که معماری ایرانی ش��یوه پارتی‬ ‫را دنبال می‌کرد (یعنی دوران اشکانی و ساسانی)‬ ‫اس��تفاده از تزئینات گچ‌ب��ری در داخل و خارج‬ ‫بناها بسیار رواج یافت و این سنت برخالف سنت‬ ‫دوران پیش��ین و شیوه پارس��ی (شیوه معماری‬ ‫دوران م��اد و هخامنش��ی) بود ک��ه از حجاری و‬ ‫نقش‌برجس��ته یا آجر لعاب��دار ب��رای تزئین بنا‬ ‫استفاده می‌کردند‪.‬‬ ‫طرح‌ه��ای ظری��ف و سایه‌روش��ن‌های دقیق‬ ‫به‌وجود آمده در هنر گچ‌کاری بس��یار موردتوجه‬ ‫ایرانیان قرار گرف��ت‪ ،‬به‌طوری‌که بعد از گرویدن‬ ‫به اس�لام در دوران س��لجوقی (ش��یوه رازی) و‬ ‫ایلخانی و تیموری (ش��یوه آذری) نیز اس��تفاده‬ ‫از هنر گچ‌کاری همچنان از س��رگرفته ش��د‪ .‬به‬ ‫عنوان نمون��ه محراب الجایتو در مس��جد جامع‬ ‫در دوران قبل از اسالم هنر گچ‌بری دارای زیبایی‬ ‫افسون‌کننده‌ای بوده و طرح‌های گوناگون و پیچیده‌ای که‬ ‫بیشتر به رنگ‌های متنوع و درخشانی آراسته می‌شد در آن‬ ‫زمان‌ها در چشم بیننده منظره باشکوهی بود‬ ‫اصفهان‪ ،‬اوج گچ‌بری دوران ایران اس�لامی لقب‬ ‫گرفته است‪.‬‬ ‫به عقیده پرفسور پوپ‪ ،‬ایرانیان سبک و فنون‬ ‫گچ‌بری را ب��ه چنان ظرافت و تنوعی رس��اندند‬ ‫ک��ه ملت دیگ��ری در این هنر با ایش��ان برابری‬ ‫نمی‌کند‪.‬‬ ‫تنه��ا ایرانیان بودند که گچ‌بری را به پایه یکی‬ ‫از هنرهای زیبا رس��اندند و گچ‌بری مشبک را به‬ ‫شکل ساده آن افزودند‪ .‬شاید مشهورترین نمونه‬ ‫گچ‌بری مشبک را بتوان در طبقه ششم عالی‌قاپو‬ ‫در می��دان نقش جه��ان یافت؛ هم��ان که تاالر‬ ‫نوازن��دگان نام گرفته و هنرمند ایرانی توانس��ته‬ ‫ب��ا بکارگیری صحیح و دقی��ق و ظریف گچ‌بری‬ ‫مش��بک‪ ،‬نوعی اتاق آکوس��تیک برای موسیقی‬ ‫ایجاد کند‪.‬‬ ‫در دوران قبل اسالم هنر گچ‌بری دارای زیبایی‬ ‫افسون‌کننده‌ای بوده اس��ت‪ .‬طرح‌های گوناگون‬ ‫و پیچی��ده‌ای که بیش��تر به رنگ‌ه��ای متنوع و‬ ‫درخشانی آراسته می‌شد در آن زمان‌ها در چشم‬ ‫بیننده منظره باش��کوهی بود‪ .‬البت��ه ویرانه‌های‬ ‫ازهم‌گس��یخته که از کاخ‌های گچ‌بری شده دوره‬ ‫ساس��انی و اوایل دوران اس�لامی به جای مانده‬ ‫است‪ ،‬آن جالل و شکوه اصلی را نمی‌تواند نشان‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫تجربه‌های��ی ک��ه از تزئین ظرف‌های س��فالی‬ ‫حاصل شده بود‪ ،‬به استادان گچ‌بری بسیار کمک‬ ‫ک��رد‪ .‬این ظرف‌ه��ا فایده عملی داش��ت و برای‬ ‫س��رد کردن آب در تابستان به کار می‌رفت‪ ،‬ولی‬ ‫تجملی بود و خانواده‌ه��ای ثروتمند روی آنها را‬ ‫به ان��واع طرح‌ها از کنده‌کاری و نقش برجس��ته‬ ‫می‌آراس��تند‪ .‬طراحان از تجربه‌ای که در تکامل‬ ‫این هنر‪ ،‬یعنی تزئین با ماده ساده واحد‪ ،‬آموخته‬ ‫بودند برای پیشرفت گچ‌بری در معماری استفاده‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫بیش��تر نقش‌های به‌کار رفت��ه در هنر گچ‌بری‬ ‫جنب��ه تزئینی دارد و حال��ت واقع‌گرایی در آنها‬ ‫به ن��درت به چش��م می‌خ��ورد‪ .‬در گچ‌بری‌های‬ ‫دوران ساس��انی نقش‌های حیوان��ی که به روش‬ ‫خاص‪ ،‬دقیق و اعجاب‌انگیزی دارای نمودهایی از‬ ‫خالصه‌نگاری است‪ ،‬می‌توان شکل گراز‪ ،‬طاووس‬ ‫و غزال را مش��اهده کرد و به مهارت استاد گچبر‬ ‫پی‌ب��رد و از طرفی رد پای هنر سنگ‌تراش��ی و‬ ‫تجربی��ات حاص��ل از آن را نی��ز در این نقش‌ها‬ ‫مشاهده کرد‪.‬‬ ‫استفاده از مجس��مه انسانی به صورت گچ‌بری‬ ‫در هنر پیش از اس�لام در دوران اش��کانی قابل‬ ‫مش��اهده است‪ .‬در دوران اش��کانی از سر انسان‬ ‫در تزئینات معماری استفاده می‌شد که بیشترین‬ ‫آنها را می‌توان در قصرهای س��نگی در هترا دید‬ ‫که از این نقش در تزئینات تاق‌ها اس��تفاده شده‬ ‫است و طرز به کار بردن آنها در دوره‌های بعد‪ ،‬در‬ ‫سبک معماری رومی‌و گوتیک فرانسه‪ ،‬موردتقلید‬ ‫ق��رار گرفت‪ .‬این ش��کل‌ها در ابتدا فقط تمثیلی‬ ‫بود‪ .‬نیم‌تنه‌هایی در منطقه کیش به‌دس��ت آمده‬ ‫که تاج‌هایی بر س��ر دارن��د و از آن می‌توان مقام‬ ‫سلطنتی آنها را معلوم کرد‪ .‬اما در این نقش‌ها نیز‬ ‫هیچ‌گونه عنصر شبیه‌سازی در چهره به‌کار نرفته‬ ‫و مهم شناخته نشده است‪.‬‬ ‫ش��اه در اینجا تنها مظهر قدرت‪ ،‬شخصیت و‬ ‫مجری وظایف مقدس اس��ت و ش��خص معینی‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫در دوران بعدی یعنی دوران ساس��انی هرچند‬ ‫تاثی��رات هنر یونانی‪ ،‬رومی و بیزانس��ی ش��دت‬ ‫یافت و ب��ه دنبال آن باید دیدگاه‌ه��ای واقع‌گرا‬ ‫افزای��ش می‌یافت‪ ،‬ام��ا این واقع‌گرای��ی تنها در‬ ‫موضوع‌ه��ای هنری نمود پیدا کرد نه در ش��کل‬ ‫اجرای آثار‪ .‬توضیح آنکه در هنر ساس��انی اعم از‬ ‫گچ‌بری و نقش برجس��ته‪ ،‬موضوع ممکن اس��ت‬ ‫واقعی��ت تاریخی و ثبت یک رویداد مهم باش��د‬ ‫ام��ا در پرداخت تناس��بات و تزئین��ات همچنان‬ ‫دیدگ‌اه‌های نمادگرا حفظ شده‌اند‪.‬‬ ‫ب��ه دلیل من��ع هن��ر پیکره‌س��ازی در دوران‬ ‫اس�لامی اگرچه هنر گچ‌بری نابود نشد اما بسیار‬ ‫تضعیف ش��د و از ترقی بازماند‪ .‬بس��یاری از آثار‬ ‫گچ‌بری دوران ساس��انی شکسته و خورد شده و‬ ‫از نظر هنر پیکره‌تراش��ی و پیکره‌س��ازی پست و‬ ‫زشت جلوه کرد‪.‬‬ ‫تنه��ا چیزی ک��ه از هنر گچ‌بری زن��ده ماند را‬ ‫می‌ت��وان در درون کاخ‌ها جس��ت‪ .‬هنر گچ‌بری‬ ‫به‌‌طور پیوس��ته در تزئینات کاخ‌ه��ای ایرانی از‬ ‫دوران ساس��انی تا دوران معاصر به‌کاربرده ش��د‪.‬‬ ‫ردیف تاقچه‌های گ��ود‪ ،‬مانند آنچه در قصرهای‬ ‫خلف��ا در س��امره دی��ده می‌ش��ود و نقش‌های‬ ‫گچ‌بری دیوارها‪ ،‬مانند آنچه روس‌ها در قصرهای‬ ‫س��لجوقی ترمذ یافته‌اند‪ ،‬ی��ا در حفاری‌هایی که‬ ‫از طرف موزه متروپلیتن در نیش��ابور انجام شده‪،‬‬ ‫همه نش��ان‌دهنده تزئیناتی ساده است اما نشانه‬ ‫کمال و زیبایی هنر در این دوره‌ها دارد‪.‬‬ ‫هنر گچ‌بری دوران اس�لامی توانست راه خود‬ ‫را ب��ا تکیه ب��ر نقش‌های انتزاعی و هندس��ی در‬ ‫هنر اس�لامی نیز باز کند‪ ،‬به‌طوری‌که نمونه‌های‬ ‫بی‌نظیر هن��ر گچ‌بری اس�لامی را می‌ت��وان در‬ ‫مسجدها و در محراب‌ها به‌خوبی مشاهده کرد‪ .‬به‬ ‫عنوان نمونه محراب مسجد بزرگ شیراز‪ ،‬مسجد‬ ‫جامع بسطام و مسجد میدان ساوه نمونه‌هایی از‬ ‫عالی‌ترین هنر گچ‌بری اس�لامی را در خود جای‬ ‫داده‌اند‪.‬‬ ‫منبع‪irandeserts :‬‬ ‫جدول نرخ جدید سیمان‬ ‫سیمان خاکستری تحویل در کارخانه‬ ‫فله (تن) ‪ -‬ریال‬ ‫پاکت ‪ ۵۰‬کیلویی (تن) ‪ -‬ریال‬ ‫سیمان ‪۱-۳۲۵‬‬ ‫‪۱.۷۸۶.۰۴۲‬‬ ‫‪۲.۱۲۴.۰۴۲‬‬ ‫تیپ ‪ ۲‬و پوزوالنی‬ ‫‪۱.۸۴۱.۲۸۰‬‬ ‫‪۲.۱۷۹.۲۸۰‬‬ ‫‪۱-۴۲۵‬‬ ‫‪۱.۸۵۹.۶۹۳‬‬ ‫‪۲.۱۹۷.۶۹۳‬‬ ‫تیپ ‪۵‬‬ ‫‪۱.۸۷۸.۱۰۶‬‬ ‫‪۲.۲۱۶.۱۰۶‬‬ ‫‪۱-۵۲۵‬‬ ‫‪۱.۸۹۶.۵۱۸‬‬ ‫‪۲.۲۳۴.۵۱۸‬‬
‫کند شدن کار کارخانه‌های فوالدی سنگان با وزش باد شدید‬ ‫کار س��اخت کارخانه‌ه��ای صنعت��ی و ف��والدی در معادن‬ ‫س��نگ‌آهن سنگان خواف به دلیل وزش باد شدید به کندی‬ ‫پیش می‌رود‪ .‬به گزارش ایس��نا‪ ،‬مدیر روابط عمومی ش��رکت‬ ‫فوالد مبارکه س��نگان خراس��ان اظهار کرد‪ :‬به س��بب حفظ‬ ‫س�لامت جان کارگران‪ ،‬امروز و روزهایی که وزش باد ش��دت‬ ‫دارد کار نصب تجهیزات کارخانجات صنعتی و فوالدی انجام‬ ‫نمی‌ش��ود‪ .‬علیرضا عرب افزود‪ :‬متاسفانه معادن پالسری نیز‬ ‫در باالدست برخی کارخانه‌های صنعتی و فوالدی قرار دارند‬ ‫که فعالیت آنها در روزهای وزش باد سبب بروز گرد و غبار در‬ ‫هوا می‌شود‪ .‬عرب گفت‪ :‬گرد و غباری که از سمت باالدست به‬ ‫سوی کارخانه‌ها می‌آید‪ ،‬ریزسنگ‌هایی از معادن سنگ آهن‬ ‫دارد و از ریزس��نگ‌های معلق در هوا س��نگین‌تر و سوزنی‌تر‬ ‫هس��تند‪ .‬مدیر اداره هواشناسی خواف نیز گفت‪ :‬وزش شدید‬ ‫باد که از صبح ش��نبه آغاز ش��ده همه شهرس��تان خواف را‬ ‫دربرگرفته اس��ت‪ .‬اس��ماعیل میرزاده اف��زود‪ :‬هم‌اینک باد با‬ ‫میانگین س��رعتی افزون‌بر ‪۶۵‬کیلومتر در س��طح شهرستان‬ ‫خواف می‌وزد که س��رعت آن در معادن س��نگ آهن سنگان‬ ‫خواف به مراتب بیش��تر اس��ت‪ .‬هم‌اینک س��االنه حدود ‪۱۹‬‬ ‫میلیون تن گندله آهن‪۱۵ ،‬میلیون تن کنسانتره سنگ آهن‬ ‫و ‪ ۵‬میلیون تن س��نگ آهن دانه‌بندی در معادن س��نگ آهن‬ ‫سنگان خواف تولید می‌شود‪ .‬رئیس اداره هواشناسی سرخس‬ ‫نیز گفت‪ :‬از عصر یکش��نبه با ش��مالی ش��دن هوا و وزش باد‪،‬‬ ‫دمای هوا در این شهرس��تان کاهش یافت و گرمای ش��دید‬ ‫رخ��ت می‌بندد‪ .‬عل��ی تبریزنیا اظهار کرد‪ ۲۲ :‬تیر س��رخس‬ ‫دمای ‪۴۹‬درجه را تجربه کرد‪ .‬وی این بیشترین دما را در ‪۳۵‬‬ ‫س��ال گذش��ته در این شهرستان بی‌سابقه اعالم کرد و افزود‪:‬‬ ‫در ی��ک بازه زمان��ی ‪ ۲‬هفته‌ای دمای ‪۴۳‬درجه بر س��رخس‬ ‫صنایع‌معدنی فلزی‬ ‫حاکم بود‪ .‬تبریزنیا مطرح کرد‪ :‬از هفته آینده دما متغیر شده‬ ‫و تا ‪ ۴۴‬درجه س��انتیگراد پیش‌بینی می‌شود‪ .‬وی با اشاره به‬ ‫تمهیدات انجام شده برای رفع گرما افزود‪ :‬تخفیف حامل‌های‬ ‫انرژی ازس��وی نماینده مردم س��رخس در تهران مطرح شده‬ ‫که به‌زودی نتیجه اعالم می‌شود‪ .‬برای مقابله با گرما بهترین‬ ‫راهکار صرفه‌جویی در مصرف انرژی اس��ت‪ .‬در س��ال جاری‬ ‫میزان بارندگی در شهرستان سرخس ‪ ۳۳۴.۷‬بوده که نسبت‬ ‫به مدت مش��ابه در سال گذشته ‪۱۷۰‬میلیمتر افزایش داشته‬ ‫و رتبه ‪ ۶‬استان را در این زمینه کسب کرده است‪.‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 31‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 19‬ذی‌القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 22‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره ‪209‬‬ ‫خبر‬ ‫بومی‌سازی راهکار‬ ‫اساسی برون‌رفت از‬ ‫مشکالت فنی است‬ ‫معاون معدن و صنایع معدنی وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اظهار کرد‬ ‫صرفه‌جویی ‪۵۰۰‬میلیون دالری با بومی‌سازی الکترود گرافیتی‬ ‫بومی‌سازی یک الزام و باید استراتژیک بوده و‬ ‫یک راهکار اساسی برای برون‌رفت از مشکالت و‬ ‫محدودیت‌ه��ای فناوریک که برای صنعت فوالد‬ ‫ایجاد ش��ده‪ ،‬اس��ت‪ .‬به گزارش چیالن‪ ،‬منوچهر‬ ‫نیکفر معاون فناوری شرکت فوالد مبارکه با بیان‬ ‫اینکه بومی‌س��ازی برای فوالد مبارکه یک الزام و‬ ‫باید استراتژیک است‪ ،‬گفت‪ :‬برای پایداری هرچه‬ ‫بیش��تر در صنعت ف��والد و رونق تولید در داخل‬ ‫کش��ور با توجه به ش��رایط موجود‪ ،‬بومی‌سازی‬ ‫یک راهکار اساس��ی برای برون‌رفت از مشکالت‬ ‫و محدودیت‌های فناوریک که برای صنعت فوالد‬ ‫ایجاد ش��ده‪ ،‬است‪ .‬وی افزود‪ :‬امسال سال «رونق‬ ‫تولید» است و درخواست ما از تمامی سازندگان‬ ‫و تولیدکنن��دگان قطع��ات و تجهیزات در داخل‬ ‫این است که برای رونق تولید در داخل کشور به‬ ‫ندای فوالد مبارکه در جهت بومی‌س��ازی هرچه‬ ‫بیشتر قطعات و تجهیزات موردنیاز صنعت فوالد‬ ‫در داخل کشور پاسخ مثبت دهند‪.‬‬ ‫نشست اضطراری‬ ‫نوردکاران و ذوبی‌ها‬ ‫برگزار می‌شود‬ ‫عکس‪ :‬محسن ارجمند‬ ‫سارا اصغری‪:‬‬ ‫نخستین نمایشگاه «فرصت‌های ساخت داخل‬ ‫و رون��ق تولید» با ه��دف ارائ��ه نیازمندی‌های‬ ‫صنایع کشور در گرو‌های متعدد و داخلی‌سازی‬ ‫و رون��ق تولید روز گذش��ته به کار خ��ود پایان‬ ‫داد‪ .‬یک��ی از بخش‌های��ی که در این نمایش��گاه‬ ‫حضور فع��ال داش��تند‪ ،‬صنایع معدن��ی بودند‪.‬‬ ‫ازای��ن‌رو کارگاه تخصصی با عن��وان «چالش‌ها‬ ‫و راهکاره��ای س��اخت داخ��ل در بخش معدن‬ ‫و صنای��ع معدنی» و چالش‌ه��ای پیش‌روی این‬ ‫صنع��ت به همراه راهکاره��ای آن مورد کنکاش‬ ‫بیشتری قرار گرفت‪.‬‬ ‫‹ ‹کاهش ‪۳‬میلی�ارد دالری هزینه‌های‬ ‫بخش معدن و صنایع معدنی‬ ‫به گزارش روزگار معدن‪ ،‬جعفر سرقینی‪ ،‬معاون‬ ‫معدن و صنای��ع معدنی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تج��ارت در کارگاه «چالش‌ه��ا و راهکاره��ای‬ ‫ساخت داخل در بخش معدن و صنایع معدنی»‬ ‫عن��وان کرد‪ :‬در بخش ص��ادرات معدن و صنایع‬ ‫معدنی سال گذشته ‪ ۹‬میلیارد دالر درآمد ارزی‬ ‫داش��تیم‪ ،‬از این میزان ‪۴.۵‬میلی��ارد دالر صرف‬ ‫هزینه بخش معدن می‌ش��ود و ‪۲.۵‬میلیارد دالر‬ ‫آن نیز مربوط به هزینه‌های صنعت فوالد است‪.‬‬ ‫بنابراین حدود نیمی از درآمد ارزی حوزه معدن‬ ‫و صنایع معدنی هزینه خود این بخش می‌شود‪.‬‬ ‫س��رقینی ادامه داد‪ :‬یکی از صنایع هزینه‌بر در‬ ‫حوزه معدن‪ ،‬صنعت فوالد است که باید بتوانیم‬ ‫هزینه‌ه��ای ارزی آنها را کاهش دهیم‪ .‬تولید هر‬ ‫تن فوالد ‪ ۱۰۰‬دالر هزینه دارد که بخشی از این‬ ‫هزین��ه مربوط به الکترود گرافیتی اس��ت‪ ،‬البته‬ ‫ب��ا توجه به راهکارهایی که درنظر گرفته‌ایم این‬ ‫هزینه را به ‪ ۸۰‬دالر رسانده‌ایم‪.‬‬ ‫وی در ادامه افزود‪ :‬برپایی نمایش��گاه ساخت‬ ‫داخل درحقیقت ب��ر کاهش هزینه‌های تولید با‬ ‫توجه به بومی‌س��ازی تاکید دارد‪ .‬اگر این اتفاق‬ ‫روی بده��د و الکترود گرافیتی نیز بومی‌س��ازی‬ ‫ش��ود‪ ۵۰۰ ،‬میلی��ون دالر در صنع��ت ف��والد‬ ‫صرفه‌جوی��ی می‌ش��ود‪ .‬البت��ه در صنعت فوالد‬ ‫الکت��رود گرافیتی‪ ،‬فروآلیاژها و برخی نس��وزها‬ ‫وارداتی هستند‪.‬‬ ‫مع��اون معدن و صنایع معدنی وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت در ادامه خاطرنشان کرد‪ :‬هزینه‬ ‫ارزی برخی صنایع معدنی مربوط به خرید مواد‬ ‫اولیه است‪ .‬البته واردات مواد اولیه ایرادی ندارد‬ ‫و تولیدکنن��دگان می‌توانند هر ان��دازه که الزم‬ ‫داشته باشند وارد کنند؛ چراکه مواد اولیه تبدیل‬ ‫به ماده‌ای با ارزش‌افزوده بیش��تری می‌ش��ود و‬ ‫واردات آن کار پسندیده‌ای است چون این مواد‬ ‫در داخل موجود نیست‪.‬‬ ‫س��رقینی در ادام��ه تاکی��د ک��رد‪ :‬ه��دف از‬ ‫جعفر سرقینی‪ :‬در بخش صادرات معدن و صنایع معدنی‬ ‫سال گذشته ‪ ۹‬میلیارد دالر درآمد ارزی داشتیم‪ ،‬از این‬ ‫میزان ‪۴.۵‬میلیارد دالر صرف هزینه بخش معدن می‌شود‬ ‫و ‪۲.۵‬میلیارد دالر نیز مربوط به هزینه‌های صنعت فوالد‬ ‫است‬ ‫بومی‌س��ازی و داخلی‌س��ازی ای��ن اس��ت ک��ه‬ ‫هزینه‌ه��ای بخش مع��دن و صنایع معدنی را به‬ ‫یک میلیارد دالر برس��انیم و آن هم صرف مواد‬ ‫اولیه‌ای در کش��ور ش��ود که موجود نیست و به‬ ‫اندازه ‪ ۳‬میلیارد دالر هزینه‌ها را کاهش دهیم‪.‬‬ ‫‹ ‹نمایشگاه فرصت‌های ساخت داخل‬ ‫و رونق تولید دائمی است‬ ‫محمدباق��ر عالی‪ ،‬معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت و رئیس هیات عامل س��ازمان گسترش‬ ‫و نوس��ازی صنایع ایران (ای��درو) در این کارگاه‬ ‫تخصص��ی عنوان ک��رد‪ :‬نخس��تین نمایش��گاه‬ ‫«فرصت‌های ساخت داخل و رونق تولید» فراتر‬ ‫از انتظ��ار ما ب��ود‪ .‬این نمایش��گاه منحصربه‌فرد‬ ‫بوده؛ چراکه نخستین‌بار است که یک نمایشگاه‬ ‫با رویکرد تقاضامحور برگزار می‌ش��ود‪ .‬عالی در‬ ‫ادامه خاطرنش��ان کرد‪ :‬برگزاری این نمایشگاه با‬ ‫خواس��ت رهبر معظم انقالب و با پیگیری وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت انجام شد‪.‬‬ ‫وی در ادامه یادآور شد‪ :‬نمایشگاه «فرصت‌های‬ ‫س��اخت داخل و رونق تولید» برای شرکت‌های‬ ‫ت مس‪ ،‬شرکت‌های فوالدی‬ ‫بزرگ همچون شرک ‌‬ ‫و خودروس��ازان به صورت دائمی برگزار می‌شود‬ ‫که برای ای��ن موضوع یک میز مج��ازی درنظر‬ ‫گرفته ش��ده اس��ت‪ .‬سایر ش��رکت‌های کوچک‬ ‫نیز به وس��یله انجمن‌های خود می‌توانند در این‬ ‫نمایشگاه حضور داشته باشند و سامانه‌های این‬ ‫نمایشگاه دائمی خواهد بود‪.‬‬ ‫رئیس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی‬ ‫صنایع ایران (ایدرو) عنوان کرد‪ :‬همچنین قصد‬ ‫داریم که مش��ابه ای��ن نمایش��گاه را به صورت‬ ‫اس��تانی برگزار کنیم‪ .‬برای نمونه استان اصفهان‬ ‫مهد فوالدس��ازی اس��ت که می‌توانی��م در این‬ ‫اس��تان نمایش��گاه با محوریت فوالد یا در تبریز‬ ‫با محوریت قطعه‌سازی برگزار کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹صنای�ع معدن�ی برای تولی�د با تیراژ‬ ‫باال نیازهای خود را تجمیع کنند‬ ‫همچنین اردش��یر س��عدمحمدی‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫ش��رکت ملی مس ایران در این کارگاه تخصصی‬ ‫عنوان کرد‪ :‬امس��ال در برنامه شرکت ملی مس‪،‬‬ ‫برنام��ه ‪ ۲۶۰‬هزار تنی تولید را در دس��ت اقدام‬ ‫داریم‪ .‬این درحالی اس��ت که ش��رکت ملی مس‬ ‫ظرفی��ت ‪ ۴۰۰‬هزار ت��ن ذوب را دارد که از این‬ ‫میزان ‪ ۲۸۰‬هزار تن آن در سرچش��مه قرار دارد‬ ‫و کار در خاتون‌آب��اد نی��ز از اول م��رداد تعطیل‬ ‫می‌ش��ود تا فناوری جدید فلش در آن راه‌اندازی‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬با این اقدام ظرفی��ت تولید آن از ‪۸۰‬‬ ‫هزار ت��ن به ‪ ۱۲۰‬هزار تن در ‪ ۴.۵‬ماه ارتقا پیدا‬ ‫می‌کند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬این بدان معنا اس��ت که‬ ‫ساالنه در استان کرمان ‪ ۲‬میلیون تن کنسانتره‬ ‫مس موردنیاز اس��ت درحالی‌که ظرفیت موجود‬ ‫فق��ط ‪۸۵۰‬هزار تن بوده که الزم اس��ت در این‬ ‫حوزه سرمایه‌گذاری انجام ش��ود‪ .‬در آذربایجان‬ ‫نیز قرار اس��ت‪ ،‬یک واح��د ذوب ‪۱۰۰‬هزار تنی‬ ‫ساخته شود که نیازمند ‪ ۴۰۰‬هزار تن کنسانتره‬ ‫است‪ ،‬بنابراین باید یک کارخانه کنسانتره نیز در‬ ‫آذربایجان ساخته شود‪ .‬سعدمحمدی افزود‪ :‬در‬ ‫صنعت مس هزینه‌های ارزی‪ ،‬بیش��تر مربوط به‬ ‫قطعات و ریخته‌گری در بخش ذوب است‪ .‬البته‬ ‫در زمینه س��اخت داخل‪ ،‬ش��رکت مس شرایط‬ ‫خوبی را دنبال کرده است‪ .‬اگر قرار است کارخانه‬ ‫کنسانتره ایجاد شود‪ ،‬حجم عملیات معدنی این‬ ‫شرکت باید دو برابر شرایط فعلی انجام شود‪ .‬به‬ ‫عبارت دیگر‪۱۸۵ ،‬میلیون ت��ن عملیات معدنی‬ ‫فعل��ی باید به حدود ‪ ۴۰۰‬میلیون تن برس��د‪ .‬از‬ ‫ای��ن‌رو نیازمند افزایش تعداد معادن هس��تیم و‬ ‫باید نوع ماشین‌آالت را تغییر بدهیم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬فناوری کوره‌های ش��رکت ملی‬ ‫مس به فناوری فلش ارتقا پیدا کرده اس��ت‪ .‬در‬ ‫جه��ان ‪۶۹‬درصد تولید مس با ای��ن مدل انجام‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬در نرخ تمام‌ش��ده نیز ش��رایط خوبی‬ ‫را دنب��ال می‌کنی��م‪ .‬س��عدمحمدی همچنی��ن‬ ‫یادآور ش��د‪ :‬از س��ال ‪ ۲۰۱۴‬می�لادی (‪)۱۳۹۳‬‬ ‫بیش��تر کش��ورها به س��مت تولیدات معدنی و‬ ‫کنس��انتره‌های جدی��د پیش رفته‌اند و تا س��ال‬ ‫‪ ۲۰۲۳‬می�لادی (‪ )۱۴۰۲‬و کمت��ر از ‪ ۵‬س��ال‬ ‫آین��ده تقاضای مس جهانی ح��دود ‪۲.۵‬میلیون‬ ‫تن افزایش پیدا می‌کند و امیدواریم در ش��رکت‬ ‫ملی مس‪ ،‬بخشی از این بازار را از آن خود کنیم‪.‬‬ ‫در جه��ان برنامه‌ریزی ش��ده اس��ت ک��ه حدود‬ ‫‪۴‬تریلیون دالر برای زیرس��اخت‌ها هزینه ش��ود‪.‬‬ ‫دولت‌ها به این س��مت آمدن��د که هزینه‌ها را به‬ ‫سوی زیرساخت‌ها ببرند که همین موضوع سبب‬ ‫رشد صنایع دیگر می‌شود‪ .‬از این میزان یک‌دهم‬ ‫آن مربوط به اسکلت‌های جدید‪ ،‬یک‌دهم مربوط‬ ‫به فرودگاه‌های جدی��د‪ ،‬یک‌دهم آن نیز مربوط‬ ‫به جاده‌های جدید و‪ ...‬اس��ت‪ .‬همچنین در ‪۱۰‬‬ ‫س��ال آینده قرار اس��ت ‪۳۰‬درص��د خودروهای‬ ‫جهان الکترونیکی ش��وند و این موضوعی اس��ت‬ ‫که کشور ما نیز باید برای آن برنامه‌ریزی داشته‬ ‫باش��د‪ .‬به عالوه اینکه اتحادیه اروپا ‪۲۰‬عنصر را‬ ‫به عنوان عناصر اس��تراتژیک در دهه‌های آینده‬ ‫معرفی کرده که نخس��تین عنصر آن مس است‪.‬‬ ‫نکت��ه جالب اینکه ‪۹۹‬درصد بنگاه‌های جهان در‬ ‫حوزه مس سودده بوده‌اند‪.‬‬ ‫وی در ادامه با توجه به تاکید بر ساخت داخل‬ ‫پیش��نهاد کرد‪ :‬یکی از مش��کالت م��ا در زمینه‬ ‫س��اخت در حوزه صنایع معدنی این اس��ت که‬ ‫برخی قطعات ما تک‌محصولی هس��تند‪ ،‬ازاین‌رو‬ ‫س��ازندگان داخلی تمایلی به ساخت محصوالتی‬ ‫ک��ه تی��راژ باالیی موردنی��از نیس��ت‪ ،‬ندارند‪ .‬به‬ ‫همین دلیل در بومی‌سازی صنعت خودروسازی‬ ‫موفق‌تر بوده‌ای��م؛ چراکه یک قطعه در تیراژ باال‬ ‫ساخته می‌ش��ود و رغبت برای س��رمایه‌گذاری‬ ‫در س��اخت داخ��ل برای کاالهایی ب��ا تیراژ باال‪،‬‬ ‫بیشتر اس��ت‪ .‬س��عدمحمدی ادامه داد‪ :‬ممکن‬ ‫اس��ت‪ ،‬برخی قطعات در صنایع فوالد و مس یا‬ ‫تمام ش��رکت‌هایی که بخش ذوب دارند‪ ،‬مشابه‬ ‫باشند‪ ،‬بنابراین اگر یک ساختاری به‌ وجود بیاید‬ ‫که نیازه��ای این واحدها در کن��ار هم چیده و‬ ‫دس��ته‌بندی ش��ود‪ ،‬بهتر می‌توان تولید داخلی‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫باید ب��ه گون��ه‌ای برنامه‌ریزی کنی��م که این‬ ‫نیازه��ا را برای ‪ ۲‬س��ال به قطعه‌س��ازها بدهیم‪.‬‬ ‫اگر این اتفاق بیفتد‪ ،‬رغبت برای س��رمایه‌گذاری‬ ‫در این بخش‌ها و همچنین س��ود بنگاه‌ها بیشتر‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬مدیرعامل شرکت ملی مس ایران‬ ‫در ادامه خاطرنش��ان کرد‪ :‬به دلیل پایین بودن‬ ‫تی��راژ‪ ،‬کیفیت نیز کاهش می‌یاب��د‪ ،‬درحالی‌که‬ ‫تیراژ باال می‌تواند سبب ارتقای کیفیت شود‪.‬‬ ‫‹ ‹کاهش هزین�ه ارزی ه�ر تن فوالد‬ ‫تا‪ ۶۰‬دالر‬ ‫عزی��زاهلل س��رچمی‪ ،‬مش��اور مدیرعام��ل در‬ ‫پروژه‌های خارج از کش��ور شرکت میدکو نیز در‬ ‫ای��ن کارگاه تخصصی عنوان ک��رد‪ :‬عمده هزینه‬ ‫فوالدسازان در کش��ور مربوط الکترود گرافیتی‪،‬‬ ‫فروآلیاژه��ا و برخی نس��وزها و ب��ه عالوه برخی‬ ‫قطعات یدکی است که البته کاهش این هزینه‌ها‬ ‫با توان داخلی امکان‌پذیر اس��ت‪ .‬برای نمونه در‬ ‫ش��رکت میدکو ح��دود ‪۹۵‬درص��د نیازمندی‌ها‬ ‫از داخل قابل‌تامین اس��ت‪ .‬س��رچمی در ادامه‬ ‫خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬تا چند س��ال پیش بیش��تر‬ ‫نس��وزها وارداتی بودند اما هم‌اکنون بیشترشان‬ ‫در داخل قابل تامین اس��ت‪ .‬تجهیزات ذوب نیز‬ ‫در واحدها در حال بومی‌س��ازی است‪ .‬مهم‌ترین‬ ‫هزین��ه فوالدی‌ه��ا مربوط به الکت��رود گرافیتی‬ ‫است و تامین آن برای فوالدسازان بسیار حیاتی‬ ‫به‌ش��مار می‌رود که باید این مش��کل در داخل‬ ‫ح��ل ش��ود‪ .‬وی در پایان تاکید ک��رد‪ :‬صنعت‬ ‫ف��والد روی ریل بومی‌س��ازی ق��رار گرفته و با‬ ‫تقویت س��اخت داخل وابستگی‌های این صنعت‬ ‫را ب��ه خارج می‌توان به کمترین میزان رس��اند‪.‬‬ ‫همچنین می‌توان هزینه ارزی هر تن فوالد را به‬ ‫‪ ۶۰‬تا ‪ ۵۰‬دالر کاهش داد‪.‬‬ ‫‹ ‹بخش خصوص�ی مطالبه‌گر اجرایی‬ ‫شدن نقشه راه معدن باشد‬ ‫همچنین داریوش اسماعیلی‪ ،‬عضو کمیسیون‬ ‫صنایع و معادن مجلس ش��ورای اسالمی در این‬ ‫کارگاه تخصص��ی عنوان کرد‪ :‬محور اصلی ما در‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی تولید داخل است که‬ ‫قوانین متعدد و مترقی را در این زمینه برای رونق‬ ‫تولید در حوزه معدن و صنایع معدنی به تصویب‬ ‫رس��انده‌ایم‪ .‬اسماعیلی در ادامه خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫در اواخر سال ‪ ۹۶‬و اوایل سال ‪ ۹۷‬روی نقشه راه‬ ‫معدن و صنایع معدنی از س��وی وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت برنامه‌ریزی‌هایی انجام شد‪ .‬این‬ ‫نقش��ه راه با همکاری وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت‪ ،‬ات��اق بازرگانی‪ ،‬انجمن‌ه��ا و حدود ‪۴۰‬‬ ‫نماینده در مجلس شورای اسالمی تدوین شد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬بند ‪ ۳۵‬این نقشه راه بر صادرات‬ ‫محص��والت معدنی باکیفیت و پایدار تاکید دارد‬ ‫که این امر را سازمان ایمیدرو باید پیگیری کند‪.‬‬ ‫این نماینده مردم در مجلس ش��ورای اسالمی‬ ‫عنوان کرد‪ :‬ما از بخش خصوصی می‌خواهیم که‬ ‫گفتمان نقش��ه راه معدن را بیش از پیش مطرح‬ ‫کنند و مطالبه‌گر نحوه اجرایی ش��دن این نقشه‬ ‫راه باش��ند؛ چراکه اگر این نقش��ه اجرایی شود‬ ‫‪۸۰‬درصد مشکالت قابل حل خواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹توان شرکت‌ها برای ساخت داخل‬ ‫س��عید پیرمرادی‪ ،‬سرپرس��ت صنایع معدنی‬ ‫ایمی��درو در این کارگاه تخصصی عنوان کرد‪ :‬ما‬ ‫باید بتوانیم ش��رکت‌هایی که توان ساخت داخل‬ ‫را دارن��د در یک مجموع��ه گردهم آوریم تا این‬ ‫مجموعه‌ها در کنار هم قرارگیرند و بدین وسیله‬ ‫داده‌های پایه‌ای را جمع‌آوری کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹آینده‌پژوهی استراتژی ایمیدرو‬ ‫امید امامی‪ ،‬سرپرس��ت امور مع��ادن ایمیدرو‬ ‫نی��ز در ای��ن کارگاه تخصصی عن��وان کرد‪ :‬باید‬ ‫اس��تراتژی خود را اص�لاح کرده و ب��ا توجه به‬ ‫تحریم‌ها آن را طراحی کنیم‪ .‬س��ازمان ایمیدرو‬ ‫نی��ز در اس��تراتژی خود قرار اس��ت ب��ر مبنای‬ ‫آینده‌پژوه��ی پی��ش ب��رود و در ای��ن زمینه بر‬ ‫توانمن��دی‌ داخلی و نیروی انس��انی تاکید دارد‪.‬‬ ‫وی در ادامه افزود‪ :‬باید در زمینه صنایع سنگین‬ ‫سرمایه‌گذاری بیشتری شود‪.‬‬ ‫بر اس��اس دعوت انجمن تولیدکنندگان فوالد‬ ‫ایران‪ ،‬نشس��ت اضط��راری کارخانج��ات ذوب و‬ ‫نورد مقاطع طوی��ل فوالدی به منظور تبادل‌نظر‬ ‫و ایجاد هماهنگی در راستای بهبود بازار داخلی و‬ ‫توسعه صادرات در انجمن فوالد برگزار می‌شود‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش چی�لان‪ ،‬نشس��ت اضط��راری‬ ‫کارخانجات ذوب و نورد مقاطع طویل فوالدی با‬ ‫توجه به اوضاع نامناسب شرکت‌های تولیدکننده‬ ‫ش��مش و مقاطع طویل به دلیل سیاس��ت‌های‬ ‫موجود تنظی��م بازار بوده و ‪ ۳۱‬تی��ر (امروز) در‬ ‫محل انجمن تولیدکنن��دگان فوالد ایران برگزار‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫بهره‌برداری از بزرگ‌ترین‬ ‫سیستم جبران‌ساز توان‬ ‫راکتیو یکپارچه کشور‬ ‫بزرگ‌ترین سیس��تم جبران‌س��از ت��وان راکتیو‬ ‫یکپارچه کش��ور با حضور قائم‌مق��ام وزیر صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت در ام��ور بازرگانی در ش��رکت‬ ‫آلومینی��وم المه��دی هرم��زگان ب��ه بهره‌برداری‬ ‫رس��ید‪ .‬به گزارش‬ ‫از بندرعباس‪ ،‬با حضور‬ ‫حس��ین مدرس خیابانی‪ ،‬قائم‌مق��ام وزیر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت در امور بازرگانی و فریدون همتی‬ ‫استاندار هرمزگان‪ ،‬در آیینی از بزرگ‌ترین سیستم‬ ‫جبران‌س��از توان راکتیو یکپارچه کشور در شرکت‬ ‫آلومینیوم المهدی هرمزگان بهره‌برداری شد‪ .‬حمید‬ ‫مهتدی‪ ،‬سرپرس��ت ش��رکت آلومینیوم المهدی‪،‬‬ ‫ضمن تشریح چگونگی فرآیند تولید آلومینیوم در‬ ‫این شرکت با تاکید بر اهمیت انرژی در این فرآیند‬ ‫اظهار کرد‪ :‬پروژه سیس��تم جبران‌ساز توان راکتیو‬ ‫در م��دت زم��ان ‪۱۸‬ماه با هم��کاری متخصصان و‬ ‫کارشناسان شرکت آلومینیوم المهدی و قرارداد با‬ ‫شاخه‌پی‌کیو شرکت ام‌آر کشور آلمان و با همکاری‬ ‫معتبرترین س��ازندگان اروپای��ی (‪SIEMENS،‬‬ ‫‪ )PFIFNER،COIL INNOVATION‬ب��ا‬ ‫ظرفیت ‪۱۴۰‬مگاوات و س��طح ولتاژ ‪۱۳۲‬کیلوولت‬ ‫ب��ا بکارگی��ری پیش��رفته‌ترین تجهی��زات باوجود‬ ‫س��ختگیرانه‌ترین تحریم‌ه��ا و محدودیت‌ه��ا و با‬ ‫توج��ه به امتناع برخی س��ازندگان غرب��ی از اعزام‬ ‫کارش��ناس به‌منظور راه‌اندازی این پروژه‪ ،‬همزمان‬ ‫با ش��روع اوج فصل ش��بکه برق سراس��ری کشور‬ ‫پ��س از اتمام مراحل س��اخت‪ ،‬نص��ب و آزمایش‬ ‫به بهره‌برداری رس��ید‪ .‬امین��ی‪ ،‬مدیر بخش انرژی‬ ‫ش��رکت آلومینیوم المهدی نیز با تاکید بر اهمیت‬ ‫راه‌ان��دازی ای��ن سیس��تم در ش��رکت آلومینیوم‬ ‫المه��دی تصریح کرد‪ :‬با بهره‌ب��رداری از این پروژه‬ ‫ساالنه به‌طور متوس��ط به میزان ‪ ۲۵‬تا ‪۴۵‬میلیارد‬ ‫تومان با توجه به ن��رخ فعلی تعرفه برق مصرفی و‬ ‫ظرفیت تولید در هزینه‌های برق مصرفی ش��رکت‬ ‫آلومینیوم المهدی صرفه‌جویی می‌شود‪ .‬با در مدار‬ ‫قرار گرفتن یک تا ‪ 2‬مجموعه سیس��تم جبران‌ساز‬ ‫توان راکتیو‪ ،‬به می��زان قابل‌توجهی ظرفیت تولید‬ ‫نی��روگاه بندرعباس افزایش می‌یاب��د که در زمان‬ ‫اوج بار‪ ،‬به تولید برق اس��تان و ش��بکه سراس��ری‬ ‫برق کش��ور کمک زیادی می‌کن��د و آالینده‌های‬ ‫زیست‌محیطی نیروگاه بندرعباس را حدود ‪ ۷۰‬تن‬ ‫در ساعت کاهش می‌دهد‪.‬‬
‫معدن بین‌الملل‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 31‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 19‬ذی‌القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 22‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره ‪209‬‬ ‫خبر‬ ‫در نیمه نخست سال جاری‬ ‫میالدی رخ داد‬ ‫رشد ‪ ۱۰‬درصدی‬ ‫تولید فوالد خام چین‬ ‫تولی��د ف��والد خام چین در نیمه نخس��ت س��ال‬ ‫ج��اری می�لادی نس��بت به مدت مش��ابه س��ال‬ ‫گذش��ته ‪ ۹.۹‬درص��د افزای��ش یافت‪ .‬ب��ه گزارش‬ ‫روابط عمومی س��ازمان توس��عه و نوسازی معادن و‬ ‫صنایع معدنی ایران(ایمیدرو) به نقل از وب‌س��ایت‬ ‫ساَندپی‌گلوبال‪ ،‬چین در نیمه نخست سال جاری‬ ‫ا ‌‬ ‫می�لادی ‪ ۴۹۲‬میلی��ون و ‪۱۷۰‬هزار ت��ن فوالد خام‬ ‫تولید کرد که نس��بت به مدت مش��ابه سال گذشته‬ ‫رشد ‪۹.۹‬درصدی نش��ان می‌دهد‪ .‬همچنین تولید‬ ‫این محصول در چین در ژوئن س��ال جاری میالدی‬ ‫‪ ۸۷‬میلی��ون و ‪ ۵۳۰‬هزار تن ثبت ش��د که حاکی از‬ ‫افزایش ‪ ۱۰‬درصدی نس��بت به مدت مش��ابه سال‬ ‫گذش��ته اس��ت‪ .‬مرکز ملی آمار چین‪ ،‬میزان تولید‬ ‫روزان��ه ف��والد خ��ام در ژوئ��ن ‪( ۲۰۱۹‬خرداد‪-‬تیر‬ ‫‪ )۱۳۹۸‬را ‪ ۲‬میلی��ون و ‪ ۹۱۸‬ه��زار تن اعالم کرد که‬ ‫رش��د ‪ ۱۵‬درصدی نسبت به میانگین تولید روزانه ‪۲‬‬ ‫میلیون و ‪ ۸۳۴‬هزار تن در مه (اردیبهش��ت‪-‬خرداد)‬ ‫س��ال جاری نش��ان می‌دهد‪ .‬چین در نیمه نخست‬ ‫س��ال جاری میالدی ‪۴۰۴‬میلی��ون و ‪۲۱۰‬هزار تن‬ ‫آهن اس��فنجی تولید ک��رد که حاکی از رش��د ‪۷.۹‬‬ ‫درصدی نس��بت به مدت مشابه سال گذشته است‪.‬‬ ‫همچنین میزان تولید آهن اس��فنجی این کشور در‬ ‫ژوئن (خرداد‪-‬تیر) س��ال جاری میالدی ‪۷۰‬میلیون‬ ‫و ‪۱۴۰‬هزارتن ثبت شد که رشد ‪ ۵.۸‬درصدی نسبت‬ ‫به ژوئن ‪( ۲۰۱۸‬خرداد‪-‬تیر ‪ )۱۳۹۷‬نشان می‌دهد‪.‬‬ ‫در سال مالی پیش رو‬ ‫بی‌اچ‌پی‪ ،‬آماده کاهش‬ ‫تولید زغال‌سنگ می‌شود‬ ‫تولی��د زغال‌س��نگ ش��رکت بی‌اچ‌پی‌بیلتون در‬ ‫اس��ترالیا در یک‌س��ال آین��ده کاه��ش می‌یابد‪ .‬به‬ ‫گزارش روابط عمومی س��ازمان توس��عه و نوسازی‬ ‫معادن و صنای��ع معدنی ایران(ایمی��درو) به نقل از‬ ‫وب‌سایت فایننشیال‌تایمز‪ ،‬شرکت بی‌اچ‌پی‌بیلتون‬ ‫در نظر دارد تولید زغال‌سنگ حرارتی را در استرالیا‬ ‫در ‪ ۱۲‬ماه آینده کاهش دهد‪ .‬همچنین این شرکت از‬ ‫تمرکز بر بازار چین کاسته و به سمت بازارهای ژاپن‬ ‫و تایوان خواهد رفت‪ .‬این شرکت‪ ،‬تولید زغال‌سنگ‬ ‫معدن مونت آرتور در نیوس��اوت ولز (ولزجنوبی نو)‬ ‫را ‪ ۱۹‬میلیون تن در س��ال جاری برنامه‌ریزی کرده‬ ‫اس��ت که تا ژوئن ‪( ۲۰۲۰‬در ‪ ۱۲‬م��اه آینده) به ‪۱۵‬‬ ‫تا ‪ ۱۷‬میلیون تن کاهش می‌یابد‪ .‬تولید زغال‌س��نگ‬ ‫بی‌اچ‌پی‌بیلتون در سال مالی ‪ ۲۰۱۸-۲۰۱۹‬میالدی‬ ‫(‪ ۱۳۹۸-۱۳۹۷‬خورشیدی) با ‪ ۶‬درصد افت نسبت‬ ‫به س��ال پیش از آن به ‪ ۲۷‬میلیون تن کاهش یافت‪.‬‬ ‫دلیل این کاهش‪ ،‬ش��رایط چالش‌برانگیز معدنکاری‬ ‫و آب و هوای نامس��اعد اعالم ش��ده است‪ .‬همچنین‬ ‫این ش��رکت در س��ال مالی ‪ ۲۰۱۹-۲۰۲۰‬میالدی‬ ‫(‪ ۱۳۹۹-۱۳۹۸‬خورش��یدی) تولید زغال‌سنگ را‬ ‫بین ‪ ۲۴‬ت��ا ‪ ۲۶‬میلیون تن پیش‌بینی کرده اس��ت‪.‬‬ ‫بی‌اچ‌پی‌بیلتون شرکت استخراج معادن انگلیسی‪-‬‬ ‫اس��ترالیایی اس��ت که به‌عنوان بزرگ‌ترین شرکت‬ ‫معادن و فلزات جهان ش��ناخته می‌شود‪ .‬این شرکت‬ ‫در زمینه اس��تخراج سنگ‌آهن و زغال‌سنگ‪ ،‬تولید‬ ‫و فروش آلومینیوم‪ ،‬ف��والد‪ ،‬منگنز‪ ،‬اورانیم‪ ،‬الماس‪،‬‬ ‫ط�لا‪ ،‬نقره و همچنی��ن عرض��ه فرآورده‌های نفتی‬ ‫فعالیت می‌کند‪.‬‬ ‫راه‌اندازی دفتر بخش خصوصی افغانستان در بندر چابهار‬ ‫مدیرکل بن��ادر و دریانوردی سیس��تان و بلوچس��تان‪،‬‬ ‫نخس��تین دفت��ر تاج��ران و بازرگان��ان بخ��ش خصوصی‬ ‫افغانس��تان در بندر شهید بهش��تی چابهار را بهره‌برداری‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬بهروز آقایی در آیی��ن بهره‌برداری از‬ ‫نخس��تین دفتر بخش خصوصی افغانستان در بندر شهید‬ ‫بهش��تی چابهار اظهار کرد‪ :‬بندر چابهار‪ ،‬پذیرای تاجران و‬ ‫صاحبان کاالی کشورهای مختلف به‌ویژه هند و افغانستان‬ ‫است و سایر کشورها هم می‌توانند با پیوستن به توافقنامه‬ ‫چابه��ار از تخفیف��ات و امکانات این بندر اقیانوس��ی بهره‬ ‫ببرند‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه تالش می‌کنیم کاال در س��ریع‌ترین‬ ‫زم��ان از بندر خارج ش��ود و نگرانی تاج��ران از این بابت‬ ‫کاهش یابد‪ ،‬گفت‪ :‬تا زمانی که کاال در بندر اس��ت تاجران‬ ‫بای��د کمترین زحم��ت را متحمل ش��وند و خدمات‌دهی‬ ‫مناس��ب باش��د که این مهم در دس��تور کار تمام واحدها‬ ‫قرار دارد‪.‬‬ ‫مدیرکل بنادر و دریانوردی سیس��تان و بلوچستان بیان‬ ‫کرد‪ :‬هر اندازه بار بیش��تری به سمت چابهار گسیل شود‪،‬‬ ‫تخفیف‌ها و تشویق‌ها بیشتری به تاجران اعطا می‌شود‪.‬‬ ‫آقایی با بیان اینکه نس��بت به کشور افغانستان احساس‬ ‫نزدیکی و دوس��تی می‌کنی��م‪ ،‬اف��زود‪ :‬وود جمعیت زیاد‬ ‫افغانس��تانی‌های مقیم ایران و اشتراک فرهنگی زیاد بین‬ ‫دو ملت ایران و افغانس��تان و بازاریابی‌های گسترده گروه‬ ‫اقتصادی اداره کل موجب ش��ده است تاجران افغانستانی‬ ‫در این بندر حضور یابند‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬امیدواریم بندر چابهار توقعاتی که‬ ‫تاجران دارند را به بهترین نحو ممکن برآورده کند‪.‬‬ ‫همچنین در این آیین‪ ،‬س��ید نجیب قبادی‪ ،‬رئیس دفتر‬ ‫ش��رکت حماس قبادی افغانس��تان در بندر چابهار اظهار‬ ‫کرد‪ :‬ضرورت دارد کاالهای افغانس��تان به‌طور مستقیم از‬ ‫چابه��ار ترانزیت ش��وند و در بارگی��ری و تخلیه‪ ،‬کمترین‬ ‫تاخیر ایجاد شود‪.‬‬ ‫قبادی گفت‪ :‬اگر مش��وق‌ها و تخفیف‌ها پایدار باش��ند و‬ ‫خدم��ات در کوتاه‌ترین زمان ارائه ش��وند می‌توانیم تمام‬ ‫کاالهای خود را از بندر چابهار حمل کنیم‪.‬‬ ‫گام‌های نخست یک کشور کمونیستی برای پیوستن به قافله معدنکاری در قاره امریکا‬ ‫معدنکاری در کوبا چشم باز می‌کند‬ ‫ثمن رحیمی‌راد‪:‬‬ ‫همه کشورهای امریکای ش��مالی و جنوبی از‬ ‫ذخایر معدن��ی خود به عنوان یک��ی از پایه‌های‬ ‫اقتصادی بهره می‌برند و در کش��ورهای امریکای‬ ‫جنوبی همچون ش��یلی و پرو معدنکاری ستون‬ ‫اصلی اقتصاد به ش��مار می‌آی��د‪ .‬در این میان اما‬ ‫کوب��ا از قافله معدنکاری در ای��ن قاره پهناور جا‬ ‫مانده اس��ت‪ .‬جمه��وری کوب��ا مجمع‌الجزایری‬ ‫در میان دری��ای کارائیب و اقیان��وس آتالنتیک‬ ‫شمالی است و تنها پایگاه دریایی امریکا به شمار‬ ‫می‌رود ک��ه در خلیج گوانتانامو مرز زمینی دارد‪.‬‬ ‫ای��ن جمهوری به تکاپو افت��اده تا به معادن خود‬ ‫جان��ی دوباره بخش��د و نقطه ش��روع این طرح‪،‬‬ ‫پروژه بهره‌برداری از اس��تخراج معدن س��رب و‬ ‫روی در سرمایه‌گذاری مشترک شرکت سوئیسی‬ ‫و دولت کوباست‪ .‬به گزارش روزگارمعدن به نقل‬ ‫از رویترز قرار اس��ت در اکتبر (مهر‪-‬آبان) آینده‬ ‫یک معدن س��رب و روی جدید در ش��مال کوبا‬ ‫آغاز ب��ه کار کند‪ .‬بهره‌ب��رداری از این معدن در‬ ‫س��رمایه‌گذاری مش��ترک با عن��وان «ا ِمین‌کار»‬ ‫انجام شد و غول معدنی و سوئیسی «ترافیگورا»‬ ‫و «ژئومینرا» طرفین این قرارداد هستند‪.‬‬ ‫ترافیگ��ورا یک ش��رکت چندملیت��ی بازرگانی‬ ‫کاالس��ت که در زمینه تجارت فل��زات و انرژی‪،‬‬ ‫از جمل��ه نفت خ��ام فعالیت می‌کن��د و پس از‬ ‫ش��رکت‌های ویتول و گلنکور س��ومین ش��رکت‬ ‫تج��اری فعال در زمینه کامودیت��ی در جهان به‬ ‫ت آن به‌وسیله ‪ ۵۵‬دفتر در‬ ‫شمار می‌آید که فعالی ‌‬ ‫‪ ۳۶‬کشور جهان مدیریت می‌شود‪.‬‬ ‫بنا بر داده‌های س��ازمان زمین‌شناسی امریکا‪،‬‬ ‫ص��ادرات نیکل اکنون یکی از منابع اصلی درآمد‬ ‫خارجی این کشور کمونیس��تی به شمار می‌آید‬ ‫که پول نق��د چندانی در آن جریان ندارد‪ .‬با این‬ ‫حال اما کوبا فضای رش��د چشمگیری برای سایر‬ ‫ذخایر معدنی ایجاد نکرده است‪.‬‬ ‫در هر ح��ال معدن «کاس��تالنوس» به ارزش‬ ‫بنا بر داده‌های سازمان زمین‌شناسی امریکا‪ ،‬صادرات نیکل‬ ‫اکنون یکی از منابع اصلی درآمد خارجی کشور کمونیستی‬ ‫کوبا به شمار می‌آید که پول نقد چندانی در آن جریان‬ ‫ندارد‪ .‬با این حال این کشور فضای رشد چشمگیری برای‬ ‫سایر ذخایر معدنی ایجاد نکرده است‬ ‫‪ ۲۷۸‬میلی��ون دالر می‌تواند س��االنه ‪ ۱۰۰‬هزار‬ ‫تن کنسانتره روی و ‪ ۵۰‬هزار تن کنسانتره مس‬ ‫تولید کند‪ .‬جاستو هِرن َندِز پ ِ ِرز‪ ،‬معاون مدیرعامل‬ ‫پروژه «ا ِمین‌کار» در گفت‌وگویی که با رس��انه‌ها‬ ‫درب��اره این معدن در ایالت پینار ِدل‌ریو داش��ت‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬ما در تالش��یم معدن��کاری در کوبا را در‬ ‫مقیاس‌های کوچک و متوس��ط احیا کنیم و این‬ ‫معدن برای ما نقطه آغاز است‪.‬‬ ‫بیش��تر مع��ادن کوبا در ده��ه ‪ ۱۹۹۰‬میالدی‬ ‫(‪ ۱۳۶۹‬خورش��یدی) و ‪ ۲۰۰۰‬میالدی (‪۱۳۷۹‬‬ ‫خورش��یدی) به حال خود رها شدند‪ .‬یک معدن‬ ‫طال در حوالی معدن جدید کاستالنوس نمونه‌ای از‬ ‫آنهاست‪ .‬این اتفاق برآمده از سقوط کشور دوست‬ ‫کوبا‪ ،‬اتحاد جماهیر ش��وروی و فروپاشی اقتصاد‬ ‫آن و نرخ پایین کامودیتی‌ها بود‪ .‬ذخایر س��رب و‬ ‫روی موجود در کاس��تالنوس تا ‪ ۱۱‬سال قابلیت‬ ‫بهره‌برداری دارند‪ .‬ذخایر معدن «سانتا لوسیا» در‬ ‫حوالی آن نیز تا ‪ ۱۰‬سال امکان استخراج دارند و‬ ‫امین‌کار به دنبال بهره‌برداری از آن ذخایر پس از‬ ‫پایان کاس��تالنوس است و تصمیم دارد به دنبال‬ ‫آن‪ ،‬کارخان��ه خود را تغیی��رات جزئی دهد‪ .‬کوبا‬ ‫در فهرس��ت سرمایه‌گذاری س��االنه‌ای که اواخر‬ ‫س��ال گذشته منتش��ر کرد‪ ،‬از ده‌ها فرصت خود‬ ‫برای سرمایه‌گذاران خارجی در زمینه اکتشاف و‬ ‫تجاری‌سازی فلزات گرانبها و پایه گفت و امیدوار‬ ‫است به مدد سرمایه‌گذاری خارجی‪ ،‬اقتصاد خود‬ ‫را که موفق شده است آن را در نیمه نخست سال‬ ‫جاری میالدی از رکود خارج کند‪ ،‬به ش��کوفایی‬ ‫برس��اند‪ .‬در ش��رایط حاضر این جزی��ره به دلیل‬ ‫کاهش صادرات و همچنین کاهش محموله‌های‬ ‫نفتی ارزانی که از کشور هم‌پیمانش ونزوئال به آن‬ ‫وارد می‌شود‪ ،‬در فش��ار اقتصادی است‪ .‬از اواخر‬ ‫سال ‪ ۲۰۰۰‬میالدی (‪ ۱۳۷۹‬خورشیدی) ونزوئال‬ ‫قراردادی برای هم��کاری نفتی با کوبا امضا کرد‬ ‫که بر مبن��ای آن روزانه ‪ ۱۰۰‬هزار بش��که نفت‬ ‫به این کشور تحویل می‌دهد‪ .‬کاستالنوس حدود‬ ‫‪ ۵۰۰‬کارگر را به کار خواهد گرفت که دس��تمزد‬ ‫آنها به طور متوس��ط ماهانه ‪ ۵۰‬دالر اس��ت و در‬ ‫ص��ورت عملکرد مطل��وب ب��ه ‪ ۸۰‬دالر افزایش‬ ‫می‌یابد‪ .‬این رقم در مقایس��ه با متوسط دستمزد‬ ‫دولتی که ‪ ۳۰‬دالر است‪ ،‬چشمگیر است‪ .‬گیل ِرمو‬ ‫فاب ِلو از شاغالن این معدن می‌گوید‪ :‬کاستالنوس‬ ‫ت کاری‬ ‫در منطقه روس��تایی قرار دارد که فرص ‌‬ ‫چندانی نداش��ت‪ .‬این پروژه می‌تواند باعث شود‬ ‫جم��ع زی��ادی از کوبایی‌ها از نظ��ر اقتصادی از‬ ‫دولت مستقل‌تر ش��وند‪ .‬عالوه بر نیکل‪ ،‬سرب و‬ ‫روی‪ ،‬کبالت‪ ،‬آهن‪ ،‬مس‪ ،‬کروم و س��یلیکون نیز‬ ‫دیگ��ر منابع معدنی موجود در کوبا هس��تند اما‬ ‫نیکل همچنان مهم‌ترین ماده معدنی کوباس��ت‬ ‫ک��ه این کش��ور را پس از روس��یه دومین منبع‬ ‫ب��زرگ نی��کل جهان قرار داده اس��ت‪ .‬ش��رکت‬ ‫بین‌الملل��ی کانادایی «شِ ��ریت» نیز تس��هیالت‬ ‫چش��مگیری در معدن نیکل در شهر موئای این‬ ‫کشور دارد‪ .‬کوبا همچنین پنجمین تولیدکننده‬ ‫بزرگ کبالت تصفیه شده است که از مواد فرعی‬ ‫اس��تخراج نیکل نیز ب��وده و پژوهش‌های نفتی‬ ‫جدید نش��ان داده اس��ت ش��مال کوب��ا ظرفیت‬ ‫تولی��د حدود ‪ ۴.۶‬میلیارد تا ‪ ۹.۳‬میلیارد بش��که‬ ‫نفت را دارد‪ .‬صادرات کوبا را شکر‪ ،‬نیکل‪ ،‬تنباکو‪،‬‬ ‫ماهی‪ ،‬محصوالت پزش��کی‪ ،‬مرکب��ات و قهوه به‬ ‫هلند‪ ،‬کانادا‪ ،‬چین و اس��پانیا تش��کیل می‌دهد و‬ ‫واردات آن شامل نفت‪ ،‬مواد غذایی‪ ،‬ماشین‌آالت‬ ‫و تجهی��زات و مواد ش��یمیایی از ونزوئال‪ ،‬چین‪،‬‬ ‫اس��پانیا‪ ،‬آلمان‪ ،‬کان��ادا‪ ،‬ایتالیا‪ ،‬امری��کا و برزیل‬ ‫است‪.‬‬ ‫معدن سنگ گرانیت در پرتغال‬ ‫کاهش واردات‬ ‫سنگ‌آهن چین‬ ‫منبع‪ :‬تسنیم‬ ‫واردات س��نگ‌آهن چین در ماه گذشته میالدی‬ ‫کاه��ش یاف��ت و به کمتری��ن مقدار خ��ود از فوریه‬ ‫‪( ۲۰۱۶‬بهمن‪-‬اس��فند ‪ )۱۳۹۴‬رس��ید‪ .‬به گزارش‬ ‫اخبار فلزات‪ ،‬اطالعات منتش��ر شده از گمرک چین‪،‬‬ ‫بزرگ‌ترین مصرف‌کننده سنگ‌آهن در جهان نشان‬ ‫می‌ده��د واردات م��واد اولیه فوالدس��ازی چین در‬ ‫ژوئن (خرداد‪-‬تیر) به ‪ ۷۵.۱۸‬میلیون تن رس��ید که‬ ‫در مقایس��ه ب��ا واردات ‪ ۸۳.۲۴‬میلیون تنی در ژوئن‬ ‫‪( ۲۰۱۸‬خرداد‪-‬تی��ر ‪ )۱۳۹۷‬و ‪ ۸۳.۷۵‬میلیون تنی‬ ‫در مه ‪( ۲۰۱۹‬اردیبهشت‪-‬خرداد ‪ )۱۳۹۸‬با کاهش‬ ‫همراه بوده اس��ت‪ .‬همچنی��ن ‪ ۴۹۹.۰۹‬میلیون تن‬ ‫س��نگ‌آهن در نیمه نخست س��ال جاری میالدی از‬ ‫سوی چین خریداری ش��د که ‪ ۵.۹‬درصد کاهش را‬ ‫نسبت به مدت مشابه س��ال گذشته نشان می‌دهد‪.‬‬ ‫موجودی سنگ‌آهن در بنادر چین نیز در پایان ژوئن‬ ‫به ‪ ۱۱۵.۲۵‬میلیون تن رس��ید که پایین‌ترین مقدار‬ ‫در ‪ ۲.۵‬ماه گذش��ته است‪ .‬پس از حادثه مرگبار فرو‬ ‫ریختن سد باطله در ژانویه‪ ،‬عرضه سنگ‌آهن برزیل‬ ‫کاهش یافت‪.‬‬
‫فرمان��دار جاج��رم گف��ت‪ :‬در س��فر رئیس‌جمهوری به‬ ‫اس��تان‪ ،‬بانک ملی ای��ران کمک به تامی��ن مالی ‪ ۳‬طرح‬ ‫بزرگ صنعتی در این شهرستان را متعهد شد‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایرنا‪ ،‬رضا آذری اظهار کرد‪ :‬در س��فر هفته‬ ‫گذش��ته رئیس‌جمه��وری به اس��تان‪ ،‬تامی��ن مالی طرح‬ ‫س��رمایه‌گذاری در نیروگاه خورشیدی‪ ،‬طرح تولید مرحله‬ ‫‪ ۲‬ش��مش آلومینیوم و تامین خوراک و م��واد اولیه طرح‬ ‫کربنات کلس��یم (کاغذ سنگی) به‌وس��یله بانک ملی ایران‬ ‫تعهد ش��ده اس��ت‪ .‬وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬در سفر کاروان‬ ‫دولت تدبیر و امید به استان‪ ،‬این شهرستان در حوزه‌های‬ ‫تعهد بانک ملی برای تامین مالی ‪ ۳‬طرح صنعتی در جاجرم‬ ‫مختلف اقتص��ادی و س��رمایه‌گذاری مصوبه‌ه��ای خوبی‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫آذری با اش��اره به بهره‌برداری از مرحله نخست شمش‬ ‫آلومینای جاجرم با حض��ور وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫در این س��فر‪ ،‬افزود‪ :‬اجرای ش��مش بیل��ت با ظرفیت ‪۵۰‬‬ ‫هزار تن و س��رمایه‌گذاری ‪ ۲۰‬میلیون دالری در این سفر‬ ‫مصوب ش��د که این پروژه‪ ،‬یکی از طرح‌های پایین‌دس��ت‬ ‫آلومیناست و با سرمایه‌گذاری ایمیدرو انجام می‌شود‪.‬‬ ‫وی با بی��ان اینکه افزایش ظرفیت تولی��د پودر آلومینا‬ ‫ه��م از دیگر مصوبه‌های این س��فر بود‪ ،‬افزود‪ :‬بر اس��اس‬ ‫تفاهم امضا ش��ده‪ ،‬ظرفیت تولید پودر آلومینا در کارخانه‬ ‫آلومینای ایران از ‪ ۲۴۰‬هزار تن در وضعیت کنونی به ‪۲۸۰‬‬ ‫هزار ت��ن افزایش می‌یابد و برای این طرح ‪ ۲‬هزار میلیارد‬ ‫ریال سرمایه‌گذاری می‌شود‪.‬‬ ‫فرماندار جاجرم خاطرنشان کرد‪ :‬بررسی ساخت مرحله‬ ‫‪ ۲‬کارخانه آلومینا از دیگر مصوبه‌های سفر رئیس‌جمهوری‬ ‫به اس��تان بود که قرار است این کارخانه در کنار کارخانه‬ ‫آلومینا ساخته شود‪.‬‬ ‫آذری گف��ت‪ :‬مرحله ‪ ۲‬کارخانه آلومینا با ‪ ۲۵۰‬هزار تن‬ ‫ظرفیت سرمایه‌گذاری ‪ ۳‬هزار میلیارد ریال اعتبار ریالی و‬ ‫‪ ۳۵۰‬میلیون دالر اعتبار ارزی اجرایی می‌ش��ود که اجرای‬ ‫آن در گرو تضمین تامین ذخایر معدنی پودر بوکسیت به‬ ‫میزان ‪ ۶۰‬میلیون تن است‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬ذخای��ر کنونی مع��ادن در اختی��ار کارخانه‬ ‫آلومین��ا ‪ ۴۰‬میلیون تن اس��ت که نیاز ای��ن مجتمع را تا‬ ‫چن��د دهه آینده تامین می‌کن��د و باید ‪ ۲۰‬میلیون تن به‬ ‫این ذخایر افزوده شود‪.‬‬ ‫آذری اظهار کرد‪ :‬برای محقق شدن این اقدام‪ ،‬اختصاص‬ ‫پهنه به ش��رکت آلومینا برای پی‌جویی و اکتش��اف معدن‬ ‫مصوب شده است‪.‬‬ ‫سرگذشت یک سنگ از ظهور تا سقوط‬ ‫استان‌ها‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 31‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 19‬ذی‌القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 22‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره ‪209‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫دستگیری ‪ ۵‬قاچاقچی‬ ‫سنگ طالی ورزقان‬ ‫فرمانده انتظامی شهرستان ورزقان از کشف ‪۳۰۹‬‬ ‫کیلو س��نگ طالی قاچاق و دس��تگیری ‪‌۵‬متهم در‬ ‫این زمینه خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬سرهنگ قاسم نظری در تشریح‬ ‫این خبر گفت‪ :‬در پی کس��ب خبر مبنی بر فعالیت‬ ‫غیر قانونی افرادی که مبادرت به حفاری و استخراج‬ ‫غیر مجاز س��نگ طال می‌کنند‪ ،‬ضمن هماهنگی با‬ ‫مراجع قضایی‪ ،‬شناسایی و دستگیری افراد موصوف‬ ‫در دستور کار پلیس قرار گرفت‪ .‬وی افزود‪ :‬ماموران‬ ‫انتظامی با کنترل محورهای فرعی روس��تایی موفق‬ ‫ش��دند از یک خودرو نیس��ان‌پاترول ‪ ۳۰۹‬کیلوگرم‬ ‫سنگ طال‪ ،‬یک موتوربرق و یک دژبر کشف کنند و‬ ‫در این زمینه ‪ ۵‬نفر دستگیر شدند‪ .‬سرهنگ نظری‬ ‫با بیان اینکه ارزش ریالی س��نگ‌های کشف شده از‬ ‫س��وی کارشناس��ان ‪ ۸۱۸‬میلیون ریال اعالم شده‪،‬‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬متهمان پس از تشکیل پرونده به‬ ‫مراجع قضایی اعزام شدند‪ .‬فرمانده انتظامی ورزقان‬ ‫بی��ان کرد‪ :‬نیروی انتظام��ی به منظور تامین نظم و‬ ‫امنیت عمومی با افرادی که مبادرت به فعالیت‌های‬ ‫غیرقانون��ی و قاچاق می‌کنند‪ ،‬براب��ر قانون برخورد‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫تحقق‪ ۲۵۰۰‬میلیارد تومان‬ ‫سرمایه‌گذاری‬ ‫در صنعت زنجان‬ ‫گروه معدن‪:‬‬ ‫مرد قرمزپوش‪ ،‬بلندگویی در دس��ت داشت‬ ‫و درباره خطر س��قوط سنگ هشدار می‌داد اما‬ ‫یک موتورسوار‪ ،‬بی‌اعتنا به هشدارها مردم را از‬ ‫منطقه خطر دور می‌کرد و این صحنه‪ ،‬بخشی‬ ‫از حاش��یه‌های منفج��ر کردن س��نگی بود که‬ ‫سال‌ها بر دروازه قرآن سایه افکنده بود‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬انتشار خبر اعمال محدودیت‬ ‫ترافیکی در دروازه قرآن شیراز در حوالی ظهر‬ ‫شنبه ‪ ۱۵‬تیر‪ ،‬عاملی بود تا بسیاری کار سنگ‬ ‫ناایمن را تمام شده بدانند‪.‬‬ ‫در هفته‌ه��ای اخیر بارها اخب��اری مبنی بر‬ ‫انفجار س��نگ دروازه ق��رآن در فضای مجازی‬ ‫منتش��ر ش��د اما هر بار به دالیل گفته نشده‪،‬‬ ‫این کار به تعویق افتاد و احتمال داده می‌ش��د‬ ‫که نیمه تیر نیز ای��ن موضوع به زمان دیگری‬ ‫موکول شود‪.‬‬ ‫مش��اهده این س��نگ تنها چن��د روز پس از‬ ‫س��یالب ‪ ۵‬فروردین ‪ ۹۸‬در شیراز‪ ،‬نگرانی‌های‬ ‫زی��ادی را مبنی بر اینک��ه این محل دیگر تاب‬ ‫مصیبت تازه را ندارد‪ ،‬به دنبال داشت‪.‬‬ ‫این نگرانی‌ها که بیشتر در پست و کامنت‌های‬ ‫فض��ای مجازی ابراز می‌ش��د‪ ،‬مس��ئوالن را بر‬ ‫آن داش��ت تا از شر این س��نگ که بر ورودی‬ ‫کالنش��هر س��ایه پهن ک��رده‪ ،‬خالص ش��وند‪.‬‬ ‫کارهای تثبیت‪ ،‬ایمن‌س��ازی و آماده‌سازی این‬ ‫محل در ‪ ۳‬ماه گذش��ته انجام شد و مسئوالن‬ ‫تصمی��م گرفتن��د تا عصر نخس��تین روز هفته‬ ‫جاری‪ ،‬س��ایه سنگ را از س��ر مقبره خواجوی‬ ‫کرمانی و دروازه قرآن برچینند‪.‬‬ ‫راهی دروازه قرآن ش��دیم ت��ا از نزدیک این‬ ‫لحظه را ثبت کنیم‪ .‬هنوز مسیرهای دسترسی‬ ‫بسته نشده بودند و خودروها در این محل تردد‬ ‫می‌کردند‪.‬‬ ‫در هفته‌های اخیر بارها اخباری مبنی بر انفجار سنگ دروازه‬ ‫قرآن در فضای مجازی منتشر شد اما هر بار به دالیل گفته‬ ‫نشده‪ ،‬این کار به تعویق افتاد و احتمال داده می‌شد که‬ ‫نیمه تیر نیز این موضوع به زمان دیگری موکول شود‬ ‫لحظاتی بعد به همراه عکاس‪ ،‬راهی ارتفاعات‬ ‫مش��رف ب��ه دروازه قرآن و کوه مقابل س��نگ‬ ‫ناایم��ن که قرار ب��ود تا لحظات��ی دیگر به هوا‬ ‫فرستاده ش��ود‪ ،‬شدیم و در قس��متی از دامنه‬ ‫کوه و زیر س��ایه سنگی عظیم اتراق کردیم که‬ ‫در این محل چند نف��ر از فیلمبرداران قرارگاه‬ ‫خاتم‌االنبیا ک��ه پیمانکار پروژه انفجار س��نگ‬ ‫هستند نیز حضور داشتند‪.‬‬ ‫ق��رار بود س��اعت ‪ ۳‬عصر‪ ،‬س��نگ مورد نظر‬ ‫منفجر ش��ود اما حدود ‪ ۴‬تا ‪ ۵‬ساعت تاخیر در‬ ‫این کار به وجود آمد و گفت‌وگو با دوستان تازه‬ ‫باعث ش��د زمان در ش��رایط گرم روز راحت‌تر‬ ‫سپری شود‪.‬‬ ‫یکی از این افراد از کاربلدی دکتر (سرپرست‬ ‫گروه انفجار) س��خن می‌گفت‪ .‬دکتر جزو ‪ ۳‬نفر‬ ‫افراد خبره کشور در این حوزه و استاد دانشگاه‬ ‫است و تاکنون کوه‌ها و سنگ‌های فراوانی را در‬ ‫تمام نقاط کشور به هوا فرستاده است‪.‬‬ ‫یکی دیگر از این افراد می‌گفت نگرانی وجود‬ ‫ن��دارد‪ ،‬این انفج��ار آرام خواهد ب��ود و صدای‬ ‫چندانی نیز ندارد‪.‬‬ ‫‹ ‹قرمزپوشان در حال باروت‌گذاری‬ ‫گرمای هوا ش��رایط را کمی سخت کرده بود‬ ‫و لحظات به کندی س��پری می‌ش��د تا حوالی‬ ‫س��اعت ‪ ۶‬عصر ک��ه تحرکات در ک��وه مقابل‪،‬‬ ‫نش��ان از پای��ان کار باروت‌گ��ذاری در اطراف‬ ‫سنگ ناایمن داشت‪.‬‬ ‫رئیس سازمان مدیریت پس��ماند شهرداری یزد با اشاره به‬ ‫تولید روزانه ‪ ۷۰۰‬تن نخاله س��اختمانی در یزد‪ ،‬س��اماندهی‬ ‫خودروهای س��نگین حمل پسماند و نخاله‌های ساختمانی را‬ ‫از چالش‌های جدی این سازمان برشمرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬حمیدرضا رحیمدل در نشس��تی که به‬ ‫همی��ن منظور در کانون تفکر دانش��گاه یزد برگزار ش��د‪ ،‬به‬ ‫مش��کالت پیش آمده در تولید کمپوس��ت و توقف تولید آن‬ ‫اشاره کرد و گفت‪ :‬نبود فناوری جداکننده شیشه از کمپوست‬ ‫و قلیای��ی بودن کمپوس��ت به دلیل وجود س��یلیس در آن‪،‬‬ ‫‹ ‹تخلیه دروازه قرآن‬ ‫مسیر دروازه قرآن که تا این لحظه چندین‬ ‫بار مسدود و بازگشایی شده بود‪ ،‬دوباره بسته‬ ‫ش��د و یک��ی از خودروهای اورژانس ش��یراز‬ ‫آژیرکش��ان ش��روع به تردد در خیابان خالی‬ ‫از خ��ودرو و آدم در این محدوده کرد‪ ،‬به‌طور‬ ‫مداوم باال و پایین رفت و صدای آن بین کوه و‬ ‫سنگ‌پیچید تا از سقوط یک سنگ خبر دهد‪.‬‬ ‫گروه خبرنگاران حاضر در این محل به دلیل‬ ‫دلشوره ناشی از احتمال از دست دادن صحنه‬ ‫انفجار‪ ،‬چشم از سنگ برنمی‌داشت‪.‬‬ ‫در این لحظه‪ ،‬یک��ی از افراد گروه خدماتی‬ ‫پیمان��کار انفج��ار س��نگ ک��ه در نزدیک��ی‬ ‫خبرنگاران بود و گویی تجربه انفجارهای دیگر‬ ‫را نیز داش��ت‪ ،‬گفت‪ :‬نگران نباشید زمانی که‬ ‫موقع انفجار س��نگ فرا برس��د دکتر (رئیس‬ ‫گروه انفج��ار) در بلندگو‪ ،‬یامهدی‌گویان زمان‬ ‫انفجار را خبر خواهد داد‪ .‬با شنیدن این جمله‬ ‫کمی از نگرانی خبرنگاران حاضر کم شد‪.‬‬ ‫در مرحل��ه بعد‪ ،‬گ��روه عملیاتی که همگی‬ ‫لباس‌های قرمز رنگی به تن داشتند از اطراف‬ ‫سنگ ناایمن کنار رفتند که مشخص می‌کرد‬ ‫زمان موعود نزدیک است‪.‬‬ ‫‹ ‹خاک و دود؛ ‌‬انفجار نیمه‌تمام‬ ‫آخرین اخطارهای مرد بلندگو به‌دس��ت در‬ ‫کنار بن��ای دروازه قرآن نفس‌های حاضران را‬ ‫در سینه حبس کرد‪ .‬ناگهان انفجاری با صدای‬ ‫هولن��اک رخ داد و گرد و خاک��ی عظیم کوه‬ ‫مقابل را فرا گرفت‪.‬‬ ‫انفج��ار در حالی رخ داد که دکتر در بلندگو‬ ‫رم��ز «یامهدی» نگفته ب��ود و به همین دلیل‬ ‫برخی عکاسان حاضر‪ ،‬شکار صحنه نخست را‬ ‫از دست دادند‪.‬‬ ‫ب��ا ای��ن انفج��ار‪ ،‬هم��ه حاض��ران ش��امل‬ ‫خبرن��گاران‪ ،‬مس��ئوالن و نیروه��ای انتظامی‬ ‫به ک��ف خیابان و مقاب��ل دروازه قرآن آمدند‬ ‫و ش��هردار ش��یراز نیز خود را آماده مصاحبه‬ ‫می‌ک��رد که خبر از بازگش��ت ایمن��ی به این‬ ‫محل می‌داد‪.‬‬ ‫‹ ‹انفجار‪ ،‬کار سنگ را تمام نکرد‬ ‫ب��ه یکباره آژیر خطر به صدا درآمد و فردی‬ ‫با استفاده از بلندگوهای حاضر در محل‪ ،‬خبر‬ ‫از نابود نش��دن بخشی از سنگ مورد نظر داد‬ ‫و اع�لام کرد بخش��ی از س��نگ ناایمن هنوز‬ ‫س��قوط نکرده و خطر س��نگ همچنان وجود‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫با اعالم این خب��ر‪ ،‬توجه همگی به قله کوه‬ ‫جلب شد؛ جایی که قطعه بزرگی از سنگ که‬ ‫انفجار هم نتوانسته بود نابودش کند‪ ،‬مشخص‬ ‫بود‪.‬‬ ‫گویی این س��نگ نمی‌خواهد دل از دروازه‬ ‫ق��رآن‪ ،‬جایی که کمتر از ‪ ۴‬ماه پیش‪ ،‬س��یل‬ ‫در این محل جان ‪ ۲۱‬نفر را گرفته بود‪ ،‬بکند‪.‬‬ ‫فریاده��ای اعض��ای گ��روه پیمان��کار در‬ ‫بلندگوهای دستی‪ ،‬خبر از انفجار دوم می‌داد‪.‬‬ ‫در این لحظه بر نگرانی مسئوالن هم اضافه‬ ‫ش��ده بود‪ .‬از طرفی دیگر جاده اصلی ورودی‬ ‫کالنش��هر شیراز‪ ،‬مس��دود و قطاری از خودرو‬ ‫به طول ده‌ها کیلومتر در مسیرهای منتهی به‬ ‫دروازه قرآن تشکیل شده بود‪.‬‬ ‫در ای��ن میان‪ ،‬رفتار س��ردار س��رتیپ دوم‪،‬‬ ‫تولید روزانه ‪ ۷۰۰‬تن نخاله ساختمانی در یزد‬ ‫چالش‌هایی است که تولید کمپوست در ایران را دچار مشکل‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫وی وجود دوره‌گردان زباله را چالش��ی جدی برای سازمان‬ ‫مدیری��ت پس��ماند دانس��ت و تصریح کرد‪ :‬امیدوار هس��تیم‬ ‫ب��ا اس��تفاده از فناوری‌ه��ای روز بتوانیم چنین آس��یب‌های‬ ‫اجتماع��ی را کاهش دهی��م‪ ،‬البته مدیری��ت و تقویت بخش‬ ‫خصوصی برای س��اماندهی مراکز پر زباله نظیر رستوران‌ها از‬ ‫جمله مسائل سازمان مدیریت پسماند هستند‪.‬‬ ‫این مس��ئول‪ ،‬ساماندهی خودروهای سنگین حمل پسماند‬ ‫و نخاله‌های س��اختمانی را از دیگر چالش‌های جدی سازمان‬ ‫مدیری��ت پس��ماند خوان��د و اف��زود‪ :‬روزانه ‪ ۷۰۰‬ت��ن نخاله‬ ‫س��اختمانی در شهر یزد تولید می‌شود که مشکالت جدی را‬ ‫به دلیل کنترل خودروهای س��نگین برای تخلیه نخاله‌ها در‬ ‫مکان‌های مجاز به همراه دارد‪.‬‬ ‫وی از حمایت مادی این س��ازمان‪ ،‬از شرکت یا استارت‌آپی‬ ‫که بتواند نخاله‌های ساختمانی را به مواد و مصالح قابل مصرف‬ ‫تبدیل کند‪ ،‬خبر داد و از کانون تفکر دانش��گاه خواست برای‬ ‫رفع این چالش به شهرداری و سازمان مدیریت پسماند کمک‬ ‫رهام بخش حبیب��ی‪ ،‬فرمانده نیروی انتظامی‬ ‫اس��تان ف��ارس که ب��ه تازگی به این س��مت‬ ‫منصوب ش��ده نیز در جای خ��ود جالب بود؛‬ ‫رفتاری که در س��ال‌های گذشته از کسی که‬ ‫در این جایگاه قرار داش��ت هرگز دیده نشده‬ ‫بود‪.‬‬ ‫س��ردار حبیب��ی مانند ش��خصی ع��ادی با‬ ‫موتورس��یکلت مش��غول دور ک��ردن م��ردم‬ ‫از پایین‌دس��ت محوط��ه دروازه ق��رآن بود و‬ ‫گویی در مقام خود ذوب نش��ده بود و پستش‬ ‫کمترین اهمیتی نداشت‪.‬‬ ‫حبیبی به اندازه‌ای گرم کارش در دور کردن‬ ‫مردم از خطر احتمالی س��قوط سنگ بود که‬ ‫چندین بار مرد بلندگو به‌دس��ت قرمزپوش به‬ ‫او اخطار داد از منطقه خطر خارج ش��ود چون‬ ‫جانش در خطر است‪.‬‬ ‫در این زمان که سردار حبیبی‪ ،‬کف خیابان‬ ‫مش��غول دور کردن مردم از صحنه بود برخی‬ ‫مس��ئوالن حاضر در این مح��ل در ارتفاعات‬ ‫ب��ه س��ر می‌بردند و ج��ان خ��ود را از معرض‬ ‫س��نگریزه‌های ناش��ی از انفجار دوم دور نگه‬ ‫داشته بودند‪.‬‬ ‫س��رانجام پس از دور کردن مردم از محوطه‬ ‫خط��ر‪ ،‬انفج��ار دوم که دس��ت‌کمی از انفجار‬ ‫نخس��ت نداش��ت با صدایی مهیب انجام شد‬ ‫و باق��ی مانده س��نگ ناایمن را نیز س��رنگون‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹پاکبان‌ها مثل همیش�ه تمام‌کننده‬ ‫بودند‬ ‫اینجا بود که بیشتر مسئوالن‪ ،‬نفس راحتی‬ ‫کش��یدند و دروازه قرآن را با پاکبان‌هایی که‬ ‫وظیفه تمی��ز کردن‪ ،‬پاکس��ازی و برگرداندن‬ ‫ش��رایط ب��ه حالت نخس��ت را داش��تند تنها‬ ‫گذاشتند‪.‬‬ ‫کند‪ .‬رحیمدل در بخش دیگری از س��خنانش‪ ،‬فرهنگ‌سازی‬ ‫جایگزین کردن اس��تفاده از ظروف و کیسه‌های پالستیکی را‬ ‫مهم دانس��ت و گفت‪ :‬طرح مدیریت سبز پسماند به زودی در‬ ‫شهرداری اجرا می‌شود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در هفت��ه ج��اری نیز حدود ‪ ۴۰۰۰‬دس��تمال‬ ‫سفره برای جایگزینی کیسه‌های پالستیکی و خرید نان بین‬ ‫مردم توزیع شده اما جایگزینی کیسه‌های پالستیکی به‌ویژه‬ ‫در میوه‌فروش��ی‌ها از دیگر راهکارهایی اس��ت که می‌تواند به‬ ‫سازمان پسماند کمک کند‪.‬‬ ‫اس��تاندار ب��ا بی��ان اینک��ه اس��تان در زمین��ه‬ ‫س��رمایه‌گذاری در جایگاه سوم کشور است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫حجم س��رمایه‌گذاری جدید در واحدهای تولیدی و‬ ‫صنعتی با پیشرفت بیشتر از ‪ ۸۵‬درصد که در آینده‬ ‫بهره‌برداری خواهد ش��د‪ ،‬بیش��تر از ‪ ۲‬هزار و ‪۵۰۰‬‬ ‫میلیارد تومان است‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬فتح‌اهلل حقیقی‬ ‫در نشست رئیسان شورای اسالمی استان‌های کشور‬ ‫در زنجان افزود‪ :‬امس��ال دس��ت‌کم ‪ ۵‬واحد تولیدی‬ ‫در اس��تان که بین ‪ ۸‬تا ‪ ۱۰‬سال تعطیل بودند‪ ،‬احیا‬ ‫ش��ده‌اند و فعالیت خود را از سر خواهند گرفت‪ .‬وی‬ ‫با بیان اینکه شورا نهادی مدنی است و باید به لوازم‬ ‫قانون شوراها تن داد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬باید به نهاد مدنی‬ ‫ش��وراها احترام گذاش��ت و از ظرفیت آن در توسعه‬ ‫بهره برد‪.‬‬ ‫برپایی نمایشگاه سفال و‬ ‫سرامیک در اردکان‬ ‫نمایش��گاه آثار س��فال و س��رامیک دانشجویان‬ ‫دانش��کده خب��ر میب��د در نگارخانه ش��فق اردکان‬ ‫گشایش یافت‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬در این نمایشگاه بیش‬ ‫از ‪ ۱۰۰‬اثر از دست‌ساخته‌های دانشجویان دانشکده‬ ‫خبر میبد در زمینه طرح و نقش س��فال و سرامیک‬ ‫به صورت زیر لعابی و با رویکرد فرهنگی‪ ،‬اجتماعی‬ ‫و کاربردی در معرض دید عموم قرار گرفته اس��ت‪.‬‬ ‫این نمایش��گاه تا ‪ ۴‬مرداد در محل نگارخانه ش��فق‬ ‫اردکان در بلوار آیت‌اهلل خامنه‌ای جنب تاالر فرهنگ‬ ‫دایر اس��ت و عالقه‌مندان می‌توانند ضمن بازدید از‬ ‫این نمایشگاه‪ ،‬آثار موردنظر خود را خریداری کنند‪.‬‬ ‫شهرستان ‪ ۹۸‬هزار نفری اردکان در ‪ ۶۰‬کیلومتری‬ ‫شمال شهر یزد قرار دارد‪.‬‬ ‫‪ 10‬معدن کوچک و بزرگ‬ ‫در خراسان شمالی‬ ‫فعال می‌شود‬ ‫رئیس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت خراسان‬ ‫ش��مالی با اش��اره به امض��ای توافقنامه‌ها در حوزه‬ ‫معدن گفت‪ ۱۰ :‬معدن بزرگ و کوچک در اس��تان‬ ‫فعال می‌ش��ود‪ .‬به گزارش تس��نیم‪ ،‬رضا فیروزه با‬ ‫بی��ان اینکه بیش��ترین پیش��نهادها از فرصت‌های‬ ‫س��رمایه‌گذاری در سفر ریاست جمهوری در حوزه‬ ‫صنعت و معدن اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬س��رمایه‌گذاری‬ ‫در بخ��ش مع��دن بیش��ترین بخ��ش را ب��ه خود‬ ‫اختصاص داده اس��ت‪ .‬وی درب��اره توافقنامه‌هایی‬ ‫که با ش��رکت ایمیدرو امضا ش��ده‪ ،‬افزود‪ :‬توانستیم‬ ‫‪ ۱۳‬بن��د تفاهمنام��ه در حوزه‌ه��ای مختلف اعم از‬ ‫طرح مطالعه منیزیوم‪ ،‬طرح ش��مش بیلت‪ ،‬افزایش‬ ‫ظرفی��ت پودر و راه‌اندازی ف��از دوم پودر آلومینیا‪،‬‬ ‫توس��عه آلفا آلومینیوم و تامین خوراک کاغذ امضا‬ ‫کنی��م‪ .‬تواف��ق درباره معدن آلب�لاغ بخش دیگری‬ ‫از ای��ن تفاهمنامه‌ه��ا ب��ود که فی��روزه در این باره‬ ‫تصری��ح کرد‪ :‬معدن آلبالغ که در زمانی صدر اخبار‬ ‫رس��انه‌های اس��تان را به خود اختصاص داده بود‪،‬‬ ‫برای تعیین ذخیره معدنی در دس��تور کار ایمیدرو‬ ‫قرار گرفته است‪.‬‬
‫دوشنبه ‪ 31‬تیر ‪ 19 1398‬ذی‌القعده ‪ 22 1440‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫موسسه فرهنگی و هنری روزگار وصل‬ ‫مدیر مسئول‪:‬‬ ‫ناصر بزرگمهر‬ ‫روند افزایشی نرخ طال پرقدرت می‌شود؟‬ ‫سال دوم شماره ‪209‬‬ ‫سردبیر‪ :‬محبوبه ناطق‬ ‫همکاران‪ :‬سارا اصغری‪-‬ثمن رحیمی‌‌راد‬ ‫مدیر فنی و هنری‪ :‬مهدی نجفی‬ ‫نمایندگی دفتر اروپا‪ :‬چکاوک بزرگمهر‬ ‫آدرس‪ :‬تهران‪ -‬میدان هفتم تیر‪ -‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬پالک ‪74‬‬ ‫تلفکس‪88310576-88310575:‬‬ ‫سازمان آگهی‌ها‪88722732-3:‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان‌ها‪88724211:‬‬ ‫چاپ‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.Madandaily.com‬‬ ‫‪www.instagram.com/Madandaily‬‬ ‫‪www.twitter.com/Madandaily‬‬ ‫‪www.t.me/Madandaily‬‬ ‫‪E-mail:info@madandaily.com‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫یادداشت‬ ‫باطله حامی محیط‌زیست‬ ‫بهرام فرزاد‬ ‫کارشناس معدن‬ ‫در توافق پاریس با توجه به‬ ‫آثار زیانبخش گرمایش زمین‬ ‫مقررات��ی را مص��وب کردند‬ ‫که بتوان بیش��ترین افزایش‬ ‫متوس��ط دمای کره زمین را‬ ‫ح��دود ‪ ۲‬درجه س��انتیگراد‬ ‫حفظ ک��رد اما ب��ا این حال‬ ‫متاس��فانه به دالیل متعدد ش��مار زیادی از ‪۱۹۵‬کش��ور امضا‌کنن��ده این معاهده‬ ‫نتوانستند به تعهدات خود عمل کنند و هر سال شاهد آثار زیانبار گرمایش زمین‬ ‫هستیم‪ .‬یادآوری می‌ش��ود که غلظت گازکربنیک در سال‪ ۱۸۵۰‬میالدی (‪۱۲۲۹‬‬ ‫خورش��یدی) به ‪۲۸۰‬پی‌پی‌ام و در س��ال ‪ ۱۹۹۸‬میالدی (‪ ۱۳۷۷‬خورشیدی) به‬ ‫‪ ۳۶۴‬پی‌پی‌ام در جو رسیده بود‪ .‬این رقم در سال جاری میالدی ‪ ۴۱۹‬پی‌پی‌ام در‬ ‫جو بوده که این سیر افزایشی خطرناک است‪.‬‬ ‫در پژوهش‌های انجام ش��ده ش��ماری از دانش��مندان طرح‌های نوآورانه را ارائه‬ ‫دادند‪ .‬در این طرح‌ها آمده در شرایطی که نمی‌توانیم تصاعد گاز کربنیک را کنترل‬ ‫کنیم‪ ،‬باید به دنبال راه‌هایی برای جذب و کاهش گاز کربنیک در هوا باشیم‪ .‬یکی‬ ‫از ای��ن طرح‌ها این بود که باطله‌ها و ضایعات معدنی را به ترکیباتی جدید که گاز‬ ‫کربنیک جذب کند‪ ،‬تبدیل کنند‪ .‬با توجه به اینکه باطله‌های معدنی بیش��تر خرد‬ ‫شده و دارای قطعات کوچکی هستند و همچنین باطله‌های ریزدانه‌ای که در پشت‬ ‫س��د‌های باطله معادن انبار می‌شوند دارای سطح تماس بیشتری با فضای بیرونی‬ ‫هستند و تبدیل آنها به یک کانی جدید که در فرآیند تبدیل جاذب گاز کربنیک‬ ‫باشد عملی به نظر می‌رسد‪.‬‬ ‫این موضوع‪ ،‬بخش��ی از پروژه ‪ ۸.۵‬میلیون پوندی انگلیس اس��ت که با الهام از‬ ‫یک فرآیند طبیعی و درازمدت در طبیعت الگوبرداری ش��ده و ازس��وی موسس��ه‬ ‫پژوهش و محیط‌زیس��ت انگلیس در حال اجرا است‪ .‬هدف آن جذب گاز کربنیک‬ ‫هوا با استفاده از باطله‌های معدنی است‪ .‬نام این فرآیند‪ ،‬توسعه و سرعت دادن به‬ ‫چرخه ترکیبی کربنات‪-‬س��یلیکات یا چرخه کربن آرام است‪ .‬اساس و الگوی این‬ ‫پروژه روند فرسایش��ی آرام و درازمدت س��یلیکات‌های طبیعی مانند گرانیت‌ها و‬ ‫بازالت‌هایی اس��ت که در سطح زمین به وفور وجود دارند و دارای عناصری مانند‬ ‫کلسیوم و منیزیوم هستند‪ .‬این مواد هرسال در اثر فرسایش تجزیه شده و ساالنه‬ ‫چندهزار میلیون تن از این مواد به‌وسیله رودخانه‌ها به دریا‌ها انتقال پیدا می‌کنند‪.‬‬ ‫بخش‌های��ی از این مواد در فرآیندی در دریا‌ها و اقیانوس‌ها با جذب گاز کربنیک‬ ‫هوا با آب مخلوط ش��ده و تبدیل به آهک و گچ می‌ش��ود و در دریاها و مکان‌های‬ ‫دیگر رسوب می‌کند‪ .‬همچنین آب و مخلوط گاز کربنیک هوا می‌تواند با سنگ‌های‬ ‫سیلیکاته حمل شده‪ ،‬واکنش نشان داده و با عناصر موجود در آنها مانند کلسیم و‬ ‫منیزیم ترکیب شود و تشکیل بی‌کربنات‌ها را بدهند‪ .‬این محصوالت همگی جاذب‬ ‫گاز کربنیک هوا در حد وس��یع و کالن هستند و دانشمندان امیدوارند در شرایط‬ ‫حاضر که افزایش گاز کربنیک خطر بزرگی برای کره زمین است و از طریق کنترل‬ ‫مصرف س��وخت‌های فسیلی به ویژه زغال‌سنگ نمی‌توان انتشار آن را کاهش داد‪،‬‬ ‫این روش‌ها با توجه به فراوانی باطله‌های معدنی به نتیجه رسیده و می‌تواند کمکی‬ ‫به جلوگیری از افزایش درجه حرارت متوسط زمین بکند‪.‬‬ ‫گروه معدن‪:‬‬ ‫تحلیلگ��ران می‌گوین��د ط�لا یک��ی از‬ ‫برن��دگان هرج‌وم��رج به وج��ود آمده در‬ ‫فضای بازار پیرامون سیاس��ت پولی بانک‬ ‫مرکزی امریکا است‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬بیانیه سیاس��ت پولی‬ ‫بانک مرکزی امریکا ‪ ۱۰‬روز دیگر منتش��ر‬ ‫می‌ش��ود و بحث درب��اره اینک��ه آیا بانک‬ ‫مرک��زی نرخ‌های بهره را ‪ ۲۵‬یا ‪ ۵۰‬درصد‬ ‫کاهش می‌ده��د‪ ،‬ادامه دارد‪ .‬جان ویلیامز‪،‬‬ ‫رئیس بانک فدرال نیویورک اظهار کرد که‬ ‫سیاس��ت‌گذاران باید به‌سرعت اقدام کنند‬ ‫و با نخس��تین نشانه آش��فتگی اقتصادی‪،‬‬ ‫نرخ‌ه��ای به��ره را پایین ببرن��د‪ .‬نرخ هر‬ ‫اونس ط�لا در بازار امری��کا در واکنش به‬ ‫این اظه��ارات که انتظ��ارات برای کاهش‬ ‫نرخ‌ه��ای به��ره را تقویت ک��رد‪ ،‬به رکورد‬ ‫ب��االی جدیدی صعود ک��رد و در باالترین‬ ‫حد خود در ‪ ۶‬سال گذشته ایستاد‪.‬‬ ‫ابزار دیده‌بان فدرال ش��رکت س��ی‌ام‌‌ای‬ ‫نش��ان داد احتم��ال کاه��ش ‪ ۵۰‬واحدی‬ ‫نرخ‌های بهره‪ ۶۰ ،‬درصد اس��ت‪ .‬سخنگوی‬ ‫بان��ک ف��درال نیوی��ورک تالش ک��رد از‬ ‫اظه��ارات ویلیام��ز عقب‌نش��ینی کن��د و‬ ‫اظه��ار ک��رد وی درب��اره سیاس��ت پولی‬ ‫جاری صحبت نکرده و این یک س��خنرانی‬ ‫آکادمیک بر مبنای پژوهش‌های ‪۲۰‬س��اله‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬از زم��ان ای��ن موضع‌گیری‪،‬‬ ‫انتظارات بازار درب��اره کاهش ‪ ۵۰‬واحدی‬ ‫نرخ‌های بهره ب��ه ‪۳۶.۹‬درصد کاهش پیدا‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫اگرچه نرخ طال پس از عقب‌نشینی بانک‬ ‫فدرال نیویورک از این اظهارات کم‌سابقه‪،‬‬ ‫از رکورد ‪ ۱۴۵۴‬دالر و ‪ ۴۰‬سنت در اواسط‬ ‫معام�لات جمعه کاهش پیدا کرد اما برای‬ ‫کل هفته یک‌درصد افزایش نشان داد‪.‬‬ ‫برخی از تحلیلگ��ران انتظار دارند بحث‬ ‫درب��اره کاهش ‪ ۲۵‬یا ‪ ۵۰‬واحدی نرخ‌های‬ ‫بهره کمک کند طال ب��ه عملکرد اخیرش‬ ‫ادامه دهد‪.‬‬ ‫کارستن فریتچ‪ ،‬تحلیلگر فلزات ارزشمند‬ ‫فاز انقباضی تولید در چین و اروپا به امریکا کشیده می‌شود‬ ‫شاخص مدیران خرید‪ ،‬در امریکا در آستانه افول‬ ‫و نزدیک ش��دن به اقتصادهای چین و حوزه یورو‬ ‫اس��ت؛ درحالی‌که تولید در این اقتصادها بیش��تر‬ ‫نیمه نخست سال جاری میالدی را در فاز انقباضی‬ ‫سپری کرده است‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش فلزات‌آنالی��ن‪ ،‬موسس��ه مارکیت‬ ‫که ش��اخص مدی��ران خرید برای منطق��ه یورو را‬ ‫اندازه‌گیری می‌کند‪ ،‬میزان این ش��اخص در ژوئن‬ ‫(خرداد‪-‬تی��ر) را ح��دود ‪ ۴۷.۶‬اعالم کرده اس��ت؛‬ ‫رقمی که نش��ان‌دهنده تغییرات جزئی در ماه‌های‬ ‫اخیر اس��ت‪ .‬این ع��دد همچنین خب��ر از انقباض‬ ‫در فعالی��ت کارخانه‌ها ب��رای چهارمین ماه متوالی‬ ‫می‌ده��د؛ درحالی‌که همچن��ان تنش‌های تجاری‬ ‫بین چین و امریکا ادامه دارد و روشن نبودن آینده‬ ‫سیاسی به چشم‌انداز مبهم آینده دامن زده است‪.‬‬ ‫در ش��رایط کنون��ی‪ ،‬مس��ئله خ��روج بریتانیا از‬ ‫اتحادی��ه اروپ��ا ب��ه یک بح��ران اساس��ی در این‬ ‫منطقه تبدیل ش��ده که تاثی��ر خود را از هم‌اکنون‬ ‫روی برخی کس��ب‌وکارها نش��ان داده است‪ .‬عالوه‬ ‫ب��ر این‪ ،‬دولت‌های بده��کار در اروپا یعنی ایتالیا و‬ ‫یونان حاضر به رسیدن توافق با این اتحادیه درباره‬ ‫اصالح��ات بودجه‌ای نیس��تند؛ چنانک��ه احزاب به‬ ‫قدرت رس��یده در این کش��ورها‪ ،‬روش متفاوتی را‬ ‫در تقابل ب��ا این اتحادیه دنبال می‌کنند‪ .‬از این رو‬ ‫بیم آن می‌رود که بدهی س��نگین در این کشورها‬ ‫و هزینه‌های ب��االی بخش عمومی منجر به بحران‬ ‫بانکی جدی در اروپا ش��ود که به سایر کشورهای‬ ‫عضو نیز سرایت کند‪.‬‬ ‫در چین‪ ،‬شاخص مدیران خرید ازسوی موسسه‬ ‫س��ی آیژین اندازه‌گیری می‌شود؛ در ‪ ۳‬ماه نخست‬ ‫س��ال جاری میالدی‪ ،‬ش��اخص روند نزولی داشت‬ ‫و پس از آوریل (فروردین‪-‬اردیبهش��ت)‪ ،‬با ش��یب‬ ‫مالی��م در حال صعود اس��ت‪ .‬در فوری��ه‪ ،‬فعالیت‬ ‫کارخان��ه‌ای در چی��ن وارد فاز انقباضی ش��د؛ این‬ ‫تغیی��رات مرب��وط به زمانی بود ک��ه میزان فروش‬ ‫خارج��ی محصوالت چینی و سفارش��ات‪ ،‬به دلیل‬ ‫تنش‌های دامنه‌دار با امریکا کاهش پیدا کرده بود‪.‬‬ ‫عالوه بر این‪ ،‬نرخ اشتغال در چین کاهش بیشتری‬ ‫پیدا کرد؛ به طوری‌که شواهد نشان می‌داد کسانی‬ ‫که از کار استعفا می‌دادند با نفرات جدید جایگزین‬ ‫نمی‌شدند‪.‬‬ ‫رون��د کاه��ش ش��اخص س��رانجام در آوری��ل‬ ‫معک��وس ش��د؛ زمانی که برخی ش��رکت‌ها برنامه‬ ‫تولید محصوالت جدید خود را اعالم کردند‪ .‬ملایم‬ ‫بودن شیب افزایشی فعلی نیز ناشی از این است که‬ ‫برخی شرکت‌ها هنوز نگران تاثیر تنش‌های تجاری‬ ‫هس��تند‪ .‬در امریکا نیز در نیمه نخست سال جاری‬ ‫میالدی‪ ،‬ش��اخص مدیران خرید دو مرحله کاهش‬ ‫نسبی در ماه‌های فوریه و ژوئن (نیمه بهمن ‪۱۳۹۷‬‬ ‫ت��ا نیمه تیر ‪ )۱۳۹۸‬را تجرب��ه کرد‪ .‬مطابق با روند‬ ‫کنونی‪ ،‬این شاخص نیز مانند چین و اتحادیه اروپا‬ ‫در حال س��قوط به زی��ر ‪ ۵۰‬واح��د و ورود به فاز‬ ‫انقباضی است‪.‬‬ ‫این آمارها درحالی است که تولیدکنندگان‪ ،‬نرخ‬ ‫افزایش تولید بیش��تری در ژوئن داش��ته‌اند‪ .‬با این‬ ‫وجود‪ ،‬افزایش نرخ پ��ی‌ام‌آی معتدل بود و دومین‬ ‫نرخ پایین در طول ‪ ۲‬س��ال گذش��ته (پس از مه)‬ ‫به‌شمار می‌رود‪.‬‬ ‫درحال‌حاض��ر‪ ،‬فض��ای نب��ود قطعیت‪ ،‬بر رش��د‬ ‫این ش��اخص در آینده س��ایه انداخته است؛ تعداد‬ ‫افزایش شغل در امریکا در ژوئن به کمترین میزان‬ ‫در ‪ ۳‬س��ال گذشته رسید که نش��ان دهنده افول‬ ‫آمارهای اقتصادی اس��ت‪ .‬درحال‌حاضر چشم‌انداز‬ ‫رش��د میزان تولید در س��ال آین��ده میالدی دیده‬ ‫نمی‌ش��ود‪ .‬ش��رکت‌های تولیدکننده از حاال نگران‬ ‫کم ش��دن حجم سفارش‌ها و باال رفتن تعرفه برای‬ ‫صادرات کاالهای خود هس��تند؛ اتفاقی که به نظر‬ ‫می‌رس��د تنها ویژه صادرات کاال به چین نباش��د‪.‬‬ ‫باید دید در آینده ترامپ بازهم می‌تواند از عملکرد‬ ‫اقتصادی خود تعریف کند یا نه‪.‬‬ ‫فریپورت اعالم کرد‬ ‫اخبار کوتاه‬ ‫� ب��ه گزارش پلتس‪ ،‬آخرین نرخ س��نگ‌آهن واردات��ی در بازار چین با افت‬ ‫نرخ فوالد و رکود تقاضا پایین‌تر آمده اس��ت‪ .‬آخرین شاخص نرخ موسسه پالتس‬ ‫برای س��نگ آهن خلوص ‪۶۲‬درصد ‪۱.۲۵‬دالر افت داش��ت و ‪۱۱۹.۵۰‬دالر هر تن‬ ‫خشک سی‌اف‌آر شد‪ .‬قرارداد سوآپ اوت (مرداد‪-‬شهریور) نیز ‪۱.۲‬دالر افت داشت‬ ‫و ‪ ۱۱۴.۴۵‬دالر هر تن خش��ک سی‌اف‌آر ش��د‪ .‬موجودی فوالد در بازار چین یک‬ ‫هفته گذش��ته ‪ ۴۸۰‬هزار تن رشد داش��ته و تولید فوالد صعودی بوده است‪ .‬افت‬ ‫نرخ فوالد هم بازار س��نگ آهن را بیش��تر زیر فشار قرار داد و کارخانه‌های چینی‬ ‫مجبورند برای حفظ حاشیه سود به سمت خلوص‌های پایین‌تر مراجعه کنند‪.‬‬ ‫� ب��ه گزارش اس��تیل‌مینت‪ ،‬ک��ره جنوبی به تازگی ‪ ۱۰‬ه��زار تن قراضه آ‪۳‬‬ ‫روس��یه را در ‪ ۲۸۷‬دالر هر تن سی‌اف‌آر خریداری کرده که ‪ ۷‬تا ‪ ۸‬دالر نسبت به‬ ‫قراردادهای ژوئن ‪( ۲۰۱۹‬خرداد‪-‬تیر ‪ )۱۳۹۸‬افت داش��ته است‪ .‬هینودایی استیل‬ ‫نی��ز برای خرید ‪ ۱۶‬هزار تن قراضه روس��یه در حال مذاکره در نرخ ‪ ۲۸۵‬دالر هر‬ ‫تن س��ی‌اف‌آر اس��ت‪ .‬از آنجایی که نرخ قراضه ژاپن پس از ‪ ۳‬ماه روند نزولی دیگر‬ ‫به کف رس��یده‪ ،‬فوالدسازان کره‌ای درخواست‌های خرید قراضه امریکا و روسیه را‬ ‫بیش��تر کرده‌اند‪ .‬هیوندایی اس��تیل از ‪۵۴‬ژوئیه (‪۱۴‬تیر) تاکنون نرخ خرید قراضه‬ ‫ژاپن را روزآمد نکرده و آن زمان نرخ درخواس��تی آن ‪ ۲۵۱‬دالر هر تن فوب بود‪.‬‬ ‫البت��ه عرضه‌کننده‌های ژاپنی نرخ پیش��نهادی را باال ب��رده و به ‪ ۲۶۰‬دالر هر تن‬ ‫فوب رسانده‌اند‪.‬‬ ‫� به گزارش اس��تیل‌مینت‪ ،‬روزهای گذش��ته بازار صادرات بیلت سی‌آی‌اس‬ ‫در رکود بوده و با توجه به اختالف زیاد بین قیمت‌های پیش��نهادی و قیمت‌های‬ ‫درخواس��تی معامله چندانی نهایی نش��د‪ .‬آخرین نرخ پیشنهادی به جنوب شرق‬ ‫آسیا ‪ ۴۵۵‬تا ‪ ۴۶۰‬دالر هر تن سی‌اف‌آر بوده ولی تمایل به خرید در ‪ ۴۴۵‬تا ‪۴۵۰‬‬ ‫دالر وجود دارد‪ .‬قیمت‌ها نس��بت به هفته قبل تا ‪ ۱۰‬دالر افت داش��ته است‪ .‬نرخ‬ ‫پیشنهادی فوب بیلت سی‌آی‌اس ‪ ۴۱۵‬تا ‪ ۴۲۰‬دالر هر تن فوب دریای سیاه است‪.‬‬ ‫ به گزارش متال‌بولتن‪ ،‬یک هفته گذش��ته ن��رخ مقاطع در بازار داخلی ترکیه‬‫ارزان‌تر ش��ده که به دلیل رکود تقاضا در فصل تابستان است‪ .‬آخرین نرخ میلگرد‬ ‫در ب��ازار داخلی ‪ ۵۳۸‬ت��ا ‪ ۵۴۴‬دالر هر تن در کارخانه با مالیات ارزش‌افزوده ثبت‬ ‫شد‪ .‬در رکود فصلی تابستان فعالیت ساخت‌وساز کم می‌شود و بر تقاضای میلگرد‬ ‫اثر منفی می‌گذارد‪ .‬نرخ مفتول نیز در بازار داخلی ترکیه در راس��تای رکود تقاضا‬ ‫نزولی بوده اس��ت‪ .‬میلگرد صادراتی ترکیه نیز ‪ ۴۵۰‬تا ‪ ۴۶۰‬دالر هر تن فوب ثبت‬ ‫شده درحالی‌که هفته قبل تا ‪ ۴۶۵‬دالر هر تن فوب بود‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬ایفنا‬ ‫در کومرس بانک در این‌باره به کیتکونیوز‬ ‫گفت‪ :‬اگرچه ریس��ک س��ودگیری از رشد‬ ‫اخیر نرخ طال وجود دارد اما فضا برای این‬ ‫فلز زرد همچنان مثبت است‪.‬‬ ‫در حال��ی ک��ه بازارها احتم��ال کاهش‬ ‫قابل‌توج��ه نرخ‌های بهره در نشس��ت روز‬ ‫ج��اری بان��ک مرک��زی امری��کا را درنظر‬ ‫می‌گیرند اما بسیاری از اقتصاددانان چنین‬ ‫س��ناریویی را با توجه به وضعیت مطلوب‬ ‫اقتصاد امریکا‪ ،‬بعید می‌دانند‪.‬‬ ‫برخ��ی از اقتصاددان��ان خاطرنش��ان‬ ‫کرده‌اند که بانک مرکزی امریکا در فضای‬ ‫رشد اقتصادی اندک و اش��تغالزایی قوی‪،‬‬ ‫هرگز نرخ‌های بهره را کاهش نداده است‪.‬‬ ‫راس استراچان‪ ،‬اقتصاددان ارشد کاال در‬ ‫شرکت «کپیتال اکونومیکس» در این‌باره‬ ‫گفت‪ :‬تغییر چش��مگیر سیاس��ت پولی در‬ ‫پایان ماه جاری مطابق با رش��د اقتصادی‬ ‫به‌نس��بت مطلوبی که در آمار اخیر بازتاب‬ ‫یافته است‪ ،‬نیست و نرخ طال ممکن است‬ ‫در کوتاه‌مدت س��طح ‪ ۱۴۰۰‬دالر را دوباره‬ ‫امتحان کن��د زیرا کاه��ش نرخ‌های بهره‬ ‫امری��کا تنها ‪ ۲۵‬واح��د خواهد بود‪ .‬فیلیپ‬ ‫اس��ترایبل‪ ،‬تحلیلگر ارشد بازار در شرکت‬ ‫«آرجی او فیوچرز» نیز اظهار کرد‪ :‬ریسک‬ ‫کاه��ش نرخ طال در کوتاه‌مدت وجود دارد‬ ‫زیرا طال از باالترین رکورد ‪ ۶‬سال اخیرش‬ ‫به شدت کاهش پیدا کرده اما وی به حفظ‬ ‫روند صعودی این فلز ارزش��مند خوشبین‬ ‫است‪.‬‬ ‫هفته جاری از نظر انتشار آمار اقتصادی‬ ‫هفته س��بکی خواهد بود اما جمعه بازارها‬ ‫منتظر انتش��ار آمار مقدماتی درباره تولید‬ ‫ناخالص داخلی ‪ 3‬ماه دوم امریکا هس��تند‪.‬‬ ‫اگ��ر آم��ار قوت نس��بی اقتص��اد امریکا را‬ ‫نش��ان دهد‪ ،‬بازارها ممکن است همچنان‬ ‫انتظارات‌شان درباره نرخ‌های بهره را تغییر‬ ‫دهند‪.‬‬ ‫ب��ا افزایش اخی��ر نرخ طال‪ ،‬بس��یاری از‬ ‫تحلیلگ��ران اکنون انتظ��ار دارند نرخ طال‬ ‫بی��ن ‪ ۱۴۰۰‬ت��ا ‪ ۱۴۴۰‬دالر در هر اونس‬ ‫معامله شود‪.‬‬ ‫ب��ر اس��اس گ��زارش کیتکونی��وز‪،‬‬ ‫س��رمایه‌گذاران مش��تاقانه منتظر نشست‬ ‫سیاس��ت پولی بان��ک مرک��زی امریکا در‬ ‫اواخر ماه میالدی جاری هس��تند و بانک‬ ‫مرکزی اروپا هفته جاری تصمیم سیاست‬ ‫پولی خ��ود را اعالم خواهد کرد که ممکن‬ ‫اس��ت به دنبال پایین بردن نرخ‌های بهره‬ ‫باش��د اما چنین موضعی برای طال مثبت‬ ‫نخواهد ب��ود زیرا باعث رش��د ارزش دالر‬ ‫امریکا در برابر یورو می‌شود‪.‬‬ ‫ش��رکت فریپورت مک‌م��وران اعالم ک��رد که این‬ ‫ش��رکت در اواسط س��ال آینده میالدی‪ ،‬ساخت یک‬ ‫واحد ذوب مس در کشور اندونزی را آغاز خواهد کرد‪.‬‬ ‫به گزارش م��س پرس به نق��ل از متال‌بولتن‪ ،‬این‬ ‫پروژه بخشی از توافق بین شرکت فریپورت مک‌موران‬ ‫و دولت اندونزی اس��ت که در دسامبر امضا شد و این‬ ‫ساخت یک واحد ذوب مس در سال آینده‬ ‫ش��رکت مجب��ور به س��اخت یک واح��د ذوب جدید‬ ‫در اندون��زی در ‪ ۵‬س��ال آین��ده خواهد ب��ود‪ .‬انتظار‬ ‫می‌رود ای��ن واحد در س��ال ‪ ۲۰۲۳‬میالدی (‪۱۴۰۲‬‬ ‫خورشیدی) با ظرفیت فرآوری ‪۲‬میلیون تن کنسانتره‬ ‫م��س راه‌اندازی ش��ود‪ .‬در س��ال جاری این ش��رکت‬ ‫س��هم صادراتی ‪۱۹۸‬هزار و ‪۲۸۲‬تن کنس��انتره مس‬ ‫را هدف‌گذاری کرده اس��ت ک��ه از رقم ‪ ۲۵.۱‬میلیون‬ ‫تن مربوط به س��ال قبل‪ ،‬به دلیل تبدیل معدن روباز‬ ‫به معدن زیرزمینی‪ ،‬با افت ‪۸۴‬درصدی روبه‌رو ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ش��رکت فریپورت مک‌موران گزارش داده است که‬ ‫در ‪‌۳‬ماه نخست سال جاری‪۷۸۰ ،‬میلیون پوند‪ ،‬معادل‬ ‫بالروس ناامید از اروپا‪ ،‬گرایش به چین‬ ‫کارتون‌روز‬ ‫بدون شرح‬ ‫‪۳۵۳‬هزار و ‪ ۸۰۲‬تن مس قاب��ل بازیافت تولید کرده‬ ‫است که از ‪۹۸۵‬میلیون پوند‪ ،‬معادل ‪۴۱۷‬هزار و ‪۴۷۶‬‬ ‫تن تولیدشده در ماه‌های ژانویه تا مارس سال گذشته‬ ‫(نیمه دی ‪ ۱۳۹۶‬تا نیمه فروردین ‪ ،)۱۳۹۷‬با کاهش‬ ‫‪۱۸‬درصدی روبه‌رو ش��ده و علت آن بیشتر افت تولید‬ ‫معدن گراسبرگ در کشور اندونزی بوده است‪.‬‬ ‫ن علیزاده‬ ‫طرح‪ :‬حسی ‌‬ ‫نیوی��ورک تایمز نوش��ت‪ ،‬ب�لاروس ناامید از‬ ‫کمک‌ه��ای مالی اروپا و نگران از وابس��تگی به‬ ‫روسیه‪ ،‬مشتاقانه به چینی روی آورده است که‬ ‫با سرمایه‌گذاری در خارج به دنبال ایجاد کسب‬ ‫و کار برای شرکت‌های داخلی است‪ .‬به گزارش‬ ‫ایرنا به نوش��ته روزنامه نیوی��ورک تایمز‪ ،‬صدها‬ ‫معترض به وجود کارخانه تولید باتری س��ربی‪-‬‬ ‫اس��یدی که با هزینه چین در بالروس س��اخته‬ ‫شده است‪ ،‬از بیش از یکسال پیش تاکنون‪ ،‬هر‬ ‫یکشنبه بدون در دست داشتن دست نوشته‌ای‪،‬‬ ‫بدون سر دادن شعار و حتی بدون سر و صدایی‪،‬‬ ‫برای نش��ان دادن مخالفت خود در میدان لنین‬ ‫ش��هر «برس��ت» در غ��رب بالروس گ��رد هم‬ ‫می‌آیند و برای کبوترهای میدان دانه می‌پاشند‪.‬‬ ‫به گفت��ه این معترض��ان‪ ،‬وجود ای��ن کارخانه‬ ‫موجب انتش��ار سموم کش��نده در هوا و رسوب‬ ‫ای��ن س��موم در آب‌ه��ای زیرزمینی می‌ش��ود‪.‬‬ ‫از نظ��ر معترض��ان‪ ،‬این کارخانه ک��ه در حومه‬ ‫ش��هر برست ساخته ش��ده و در انتظار دریافت‬ ‫مجوز ش��روع به کار و تولید اس��ت‪ ،‬نماد رابطه‬ ‫تنگانگ و خطرناک بین پکن و دولت الکساندر‬ ‫لوکاش��نکو رئیس‌جمهوری بالروس اس��ت که‬ ‫از س��ال ‪ ۱۹۹۴‬میالدی (‪ ۱۳۷۳‬خورش��یدی)‬ ‫قدرت را در این کشور در دست دارد‪ .‬لوکاشنکو‬ ‫مانند والدیمیر پوتین رئیس‌جمهوری روسیه با‬ ‫اعتراض��ات کوچک مدارا می‌کند و به پول پکن‬ ‫و تقویت روحیه از س��وی چین چش��م دوخته‬ ‫اس��ت‪ .‬درواقع‪ ،‬چین نماد چگونگی درآمیختن‬ ‫سیاست‌های مس��تبدانه با رشد اقتصادی است‪.‬‬ ‫به گفته الکساندر یاراشنکا‪ ،‬مدیر پارک صنعتی‬ ‫که با هزینه چین در نزدیکی مینسک‪ ،‬پایتخت‬ ‫بالروس س��اخته ش��د‪ ،‬چین برای ما یک الگو‬ ‫است و این پروژه (پارک صنعتی) نشان داد که‬ ‫هیچ چیزی غیرممکن نیس��ت‪ .‬بالروس از این‬ ‫پارک صنعت��ی که بزرگ‌ترین س��رمایه‌گذاری‬ ‫چی��ن در خارج از این کش��ور اس��ت‪ ،‬به عنوان‬ ‫«دروازه اروپا» یاد می‌کند‪ .‬گریزان بودن بیشتر‬ ‫س��رمایه‌گذاران اروپایی از بالروس و نگرانی این‬ ‫کش��ور از وابستگی به روس��یه باعث رو آوردن‬ ‫مشتاقانه مینسک به پکن شده است‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه روزگار معدن

روزنامه روزگار معدن شماره 228

روزنامه روزگار معدن شماره 228

شماره : ۲۲۸
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۸
روزنامه روزگار معدن شماره 227

روزنامه روزگار معدن شماره 227

شماره : ۲۲۷
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۷
روزنامه روزگار معدن شماره 226

روزنامه روزگار معدن شماره 226

شماره : ۲۲۶
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۶
روزنامه روزگار معدن شماره 225

روزنامه روزگار معدن شماره 225

شماره : ۲۲۵
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۳
روزنامه روزگار معدن شماره 224

روزنامه روزگار معدن شماره 224

شماره : ۲۲۴
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۲
روزنامه روزگار معدن شماره 223

روزنامه روزگار معدن شماره 223

شماره : ۲۲۳
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۰
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!