صفحه قبل

روزنامه روزگار معدن شماره ۲۰۸

صفحه بعد

روزنامه روزگار معدن شماره 208

روزنامه روزگار معدن شماره 208

‫روزنامه اقتصادی معدن و صنایع معدنی ایران‬ ‫کیفیت اجرای‬ ‫استانداردهای‬ ‫زیست‌محیطی‬ ‫افزایش می‌یابد‬ ‫‪ ۱۶.۵‬میلیون تن‬ ‫تا هدف صادراتی‬ ‫فاصله داریم‬ ‫‌یکشنبه‬ ‫صفحه‪2‬‬ ‫صفحه ‪3‬‬ ‫‪ 30‬تیر ‪ 18 1398‬ذی‌القعده ‪ 21 1440‬ژوئیه ‪ 2019‬سال دوم شماره ‪8 208‬صفحه قیمت ‪ 2000‬تومان‬ ‫‪www.Madandaily.com‬‬ ‫یادداشت‌ها‬ ‫قائم‌مقام و مشاور ارشد اجرایی ایمیدرو در حاشیه نمایشگاه ساخت داخل خبر داد‪‌:‬‬ ‫‌تاثیر افزایش مالیات‬ ‫بر رونق تولید‬ ‫صفحه‪2‬‬ ‫تحریم؛ مانعی برای رشد‬ ‫صادرات سنگ‬ ‫صفحه‪3‬‬ ‫الکترود گرافیتی اردکان‬ ‫امسال به بهره‌برداری می‌رسد‬ ‫صفحه‪5‬‬ ‫عوامل موثر در بهره‌وری‬ ‫صنعت فوالد‬ ‫صفحه‪5‬‬ ‫صفحه‪8‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه‌ای‬ ‫‌آنچه بقای زغال‌سنگ‬ ‫را تضمین می‌کند‬
‫مدیرکل صنایع معدنی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت خبر داد‬ ‫اخبار‬ ‫‌یکشنبه‬ ‫‪ 30‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 18‬ذی‌القعده ‪ 1440‬‬ ‫‪ 21‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره ‪208‬‬ ‫یادداشت‬ ‫تاثیر افزایش مالیات بر‬ ‫رونق تولید‬ ‫بهرام شکوری‬ ‫عضو اتاق بازرگانی ایران‬ ‫بخ��ش صنعت و معدن رش��د اقتصادی منفی‬ ‫دارد و افزای��ش مالی��ات‪ ،‬تولی��د را در کش��ور با‬ ‫مشکالت بیشتری روبه‌رو می‌کند‪.‬‬ ‫کاهش مالیات موجب رونق تولید می‌ش��ود اما‬ ‫اگر بخواهیم مالیات را افزایش دهیم ممکن است‬ ‫س��ال‌های آینده ش��اهد کاهش تولید در کشور‬ ‫باشیم‪ .‬در حالی که کشور را گران اداره می‌کنند‬ ‫می‌خواهند همه هزینه‌ها را از بخش تولید تامین‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫آس��یب‌پذیری تولید در کش��ور باالست و باید‬ ‫نرخ مالیاتی در این حوزه کاهش یابد‪.‬‬ ‫زمانی که فعال اقتصادی می‌خواهد در کش��ور‬ ‫س��رمایه‌گذاری کند نه بانک‌ه��ا از وی حمایت‬ ‫می‌کنند و نه ش��رکت‌های خارج��ی می‌آیند اما‬ ‫باید برای خریدهای خود ‪ ۹‬درصد مالیات ارزش‬ ‫افزوده بپردازد‪.‬‬ ‫تولیدکنن��دگان انتظ��ار کمک تس��هیالتی از‬ ‫دول��ت ندارند ام��ا می‌خواهند مالی��ات عملکرد‬ ‫با مالی��ات ارزش افزوده یکی ش��ود و دولت که‬ ‫توان پرداخت تس��هیالت را ب��ه تولیدکنندگان‬ ‫ندارد‪ ،‬مالیات ارزش افزوده را هر زمانی که واحد‬ ‫تولیدی به بهره‌برداری رسید‪ ،‬محاسبه کند و آن‬ ‫را به تولیدکننده بازگرداند‪.‬‬ ‫ای��ن در حالی اس��ت ک��ه س��رمایه‌گذاران با‬ ‫مش��کالت کمب��ود نقدینگی روبه‌رو هس��تند و‬ ‫فش��ارهایی همچون مالیات ارزش افزوده سبب‬ ‫می‌شود این پروژه‌ها دیرتر به بهره‌برداری برسند‪،‬‬ ‫دول��ت نیز از منافع تولید‪ ،‬اش��تغال و مالیات باز‬ ‫می‌مان��د و فع��االن اقتصادی نیز از رس��یدن به‬ ‫درآمد حاصل‪ ،‬عقب می‌مانند‪.‬‬ ‫از ای��ن رو باید اجازه دهیم س��رمایه‌گذار‪ ،‬هر‬ ‫زم��ان که به تولید و بهره‌برداری رس��ید از محل‬ ‫فروش محصول‪ ،‬مالیات ارزش افزوده را پرداخت‬ ‫کن��د‪ .‬در ای��ن ص��ورت می‌توان به تس��ریع این‬ ‫پروژه‌ه��ا کمک کرد و مبالغ��ی را که باید صرف‬ ‫پرداخت ارزش افزوده شود به بهره‌برداری پروژه‬ ‫اختصاص داد‪.‬‬ ‫تمام سرمایه‌گذارانی که در پروژه‌های تولیدی‬ ‫یا خدماتی‪ ،‬اقدام به س��رمایه‌گذاری می‌کنند‪ ،‬با‬ ‫توجه به محاسبه مالیات ارزش افزوده هر مرحله‬ ‫از فرآیند س��رمایه‌گذاری در پروژه مانند خدمات‬ ‫فنی و مهندس��ی‪ ،‬خرید ماشین‌آالت‪ ،‬مواد اولیه‬ ‫و‪ ...‬دیگ��ر باید از پرداخت هر گونه مالیات ارزش‬ ‫افزوده در دوران تجهیز و س��اخت معاف شوند و‬ ‫س��رمایه‌گذار ملزم ش��ود مالیات ارزش افزوده را‬ ‫پس از بهره‌برداری نسبت به درآمد ماهانه‪ ،‬با یک‬ ‫سال تنفس در دور ‌ه ‪ ۲‬ساله پرداخت کند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫برگزاری ‪ ۱۵‬تور عکاسی‬ ‫معدن تا نیمه دوم آبان‬ ‫ایمی��درو ‪ ۱۵‬تور عکاس��ی از بخ��ش معدن و‬ ‫صنایع معدنی را تا نیمه دوم آبان س��ال جاری با‬ ‫حضور عکاسان کشور برگزار می‌کند‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی س��ازمان توس��عه و‬ ‫نوس��ازی معادن و صنایع معدنی ایران‪ ،‬ایمیدرو‬ ‫ب��ا هدف انع��کاس تصاویر مس��تند از معادن و‬ ‫صنایع معدنی کش��ور از لن��ز دوربین‪ ،‬برگزاری‬ ‫تورهای عکاسی را در برنامه‌های خود قرار داده‬ ‫است‪.‬‬ ‫در س��ال ج��اری‪ ۱۵ ،‬تور عکاس��ی از معادن‬ ‫و صنای��ع معدن��ی کش��ور نظی��ر انگ��وران‪،‬‬ ‫مهدی‌آب��اد‪ ،‬نخل��ک‪ ،‬خ��ور و بیابان��ک‪ ،‬طالی‬ ‫موته‪ ،‬گل‌گهر‪ ،‬س��نگان‪ ،‬ف��والد مبارکه و‪ ...‬انجام‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫نخستین تور عکاسی س��ال جاری‪ ۴ ،‬و ‪ ۵‬تیر‬ ‫از منطق��ه معدنی و صنعت��ی چادرملو با حضور‬ ‫‪ ۱۲‬ع��کاس برگ��زار ش��د و عکاس��ان اق��دام به‬ ‫تصویربرداری از بخش‌های مختلف این ش��رکت‬ ‫همچ��ون اس��تخراج از معدن‪ ،‬فرآین��د تولید در‬ ‫کارخانه‌های فرآوری س��نگ‌آهن‪ ،‬حمل‌ونقل و‪...‬‬ ‫کردند‪‌.‬‬ ‫کشف ‪ ۲‬میلیارد تن سنگ معدنی در زنجان‬ ‫مدیرکل صنایع معدن��ی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫از اکتش��اف ‪ ۷‬درصدی معادن در کش��ور خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫اکن��ون ‪ ۵۰۰‬واحد تولید س��نگ در سراس��ر کش��ور فعال‬ ‫است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ش��اتا‪ ،‬س��یف‌اهلل امی��ری در نشس��ت نقش‬ ‫کارگ��زاران تبادل فن��اوری در رونق تولی��د صنایع معدنی‬ ‫در حاش��یه نخستین نمایش��گاه فرصت‌های سرمایه‌گذاری‬ ‫س��اخت داخل و رونق تولید افزود‪ :‬سرمایه‌گذاری در بخش‬ ‫معادن‪ ،‬نیازمند عزم جدی است و سرمایه‌گذاران‬ ‫در زمین��ه اکتش��اف معادن به طور ج��دی وارد‬ ‫نشده‌اند‪ .‬وی با اش��اره به اینکه کار معادن تولید‬ ‫اس��ت و در تحریم‌ه��ای بین‌المللی تنها بخش��ی‬ ‫اس��ت که آس��یب نمی‌بین��د‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪:‬‬ ‫جوانان مستعدی در این بخش فعال هستند که با‬ ‫نسل گذشته بسیار متفاوتند و نیاز به حمایت دارند‪ .‬امیری‬ ‫ادامه داد‪ :‬اکتشاف ‪ ۷‬درصدی‪ ،‬انجام شده اما در ‪ ۹۳‬درصد‬ ‫معادن کش��ور‪ ،‬اکتش��اف و کار تحقیقی روی آن‬ ‫انجام نش��ده و نیازمند تحقیق هستند‪ .‬این مقام‬ ‫مس��ئول از کشف ‪ ۲‬میلیارد تن سنگ در معدنی‬ ‫در زنجان نیز خبر داد و گفت‪ :‬یکی از مش��کالت‬ ‫ما در گذشته‪ ،‬پسماندهای معادن بود اما امروز با‬ ‫رشد فناوری‪ ،‬پس��ماندهای معادن ارزش بیش از‬ ‫هزار میلیارد تومان پیدا کرده است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه ‪ ۶‬هزار و ‪ ۵۰۰‬واحد در تولید سنگ‬ ‫در کشور فعالیت می‌کنند‪ ،‬افزود‪ :‬از این تعداد بیش از ‪۵۰۰‬‬ ‫واحد‪ ،‬س��نگ باکیفیت تولید می‌کنند که مناسب صادرات‬ ‫است‪.‬‬ ‫امیری همچنین با اش��اره به توان کش��ور برای س��اخت‬ ‫ماش��ین‌آالت در بخش سنگ گفت‪ :‬ساخت ماشین‌آالت در‬ ‫ای��ن حوزه‪ ،‬نیاز به دانش دارد و نمایش��گاه س��اخت داخل‬ ‫می‌تواند زمینه‌های حضور ش��رکت‌های دانش‌بنیان در این‬ ‫بخش را فراهم کند‪.‬‬ ‫غریب‌پور در آیین امضای تفاهمنامه ایمیدرو و سازمان حفاظت محیط زیست‪:‬‬ ‫کیفیت اجرای استانداردهای زیست‌محیطی افزایش می‌یابد‬ ‫گروه معدن‪:‬‬ ‫رئی��س هیات عام��ل ایمیدرو گف��ت‪ :‬ایمیدرو‬ ‫متعهد ب��ه رعایت مولفه‌های زیس��ت‌محیطی و‬ ‫توجه به توسعه پایدار است‪.‬‬ ‫غریب‌پور تاکید کرد که تفاهمنامه با سازمان‬ ‫محیط‌زیس��ت‪ ،‬س��رعت و کیفیت استانداردهای‬ ‫زیست‌محیطی را افزایش می‌دهد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش روابط عمومی س��ازمان توس��عه و‬ ‫نوس��ازی معادن و صنایع معدن��ی ایران‪ ،‬خداداد‬ ‫غریب‌پ��ور در آیین امض��ای تفاهمنامه ایمیدرو‬ ‫و س��ازمان حفاظت محیط‌زیس��ت‪ ،‬ب��ا بیان این‬ ‫مطلب اظهار کرد‪ :‬از همکاران س��ازمان حفاظت‬ ‫محیط‌زیس��ت در تعامل ‪ ۵‬ماهه با این س��ازمان‬ ‫برای ایجاد تفاهمنامه مشترک تشکر می‌کنم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬روح ای��ن تفاهمنامه‪ ،‬اولویت حفظ‬ ‫محیط‌زیست اس��ت و ایمیدرو متعهد به رعایت‬ ‫مولفه‌ه��ای زیس��ت‌محیطی و توجه به توس��عه‬ ‫پایدار در راستای توسعه معدن و سرمایه‌گذاری‬ ‫است‪ .‬حتی در راستای مسئولیت اجتماعی‪ ،‬اقدام‬ ‫به سرمایه‌گذاری می‌کنیم‪.‬‬ ‫رئی��س هی��ات عامل ایمی��درو با بی��ان اینکه‬ ‫تفاهمنامه زیس��ت‌محیطی‪ ،‬به معنای نگاه کالن‬ ‫س��ازمان حفاظت محیط‌زیست به توسعه کشور‬ ‫است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬این تفاهمنامه در عین حال‪،‬‬ ‫برمبنای رعایت مس��ائل زیست‌محیطی در قالب‬ ‫کارگروه مش��ورتی مشتمل بر مدیران و کارکنان‬ ‫‪ ۲‬سازمان ایمیدرو و حفاظت محیط‌زیست است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ایمیدرو استانداردهای زیست‌محیطی‬ ‫را رعایت کرده و این تفاهمنامه‪ ،‬سرعت و کیفیت‬ ‫رعایت اس��تانداردهای زیس��ت‌محیطی را باالتر‬ ‫می‌برد‪ .‬همچنین سرمایه‌گذاری در بخش معدن‬ ‫با رعایت این استانداردها رونق خواهد گرفت‪.‬‬ ‫‹ ‹ارزش اف�زوده چندی�ن براب�ری‬ ‫فرآوری مواد معدنی‬ ‫غریب‌پور با اش��اره به رش��د ‪ ۱۰‬برابری ارزش‬ ‫اف��زوده ماده معدنی پس از اس��تخراج (از ‪ ۷۵‬به‬ ‫‪ ۷۵۰‬دالر) گف��ت‪ :‬ارزش اف��زوده ماده معدنی با‬ ‫وارد ش��دن به صنعت‪ ۴ ،‬برابر شده و به حدود ‪۳‬‬ ‫هزار دالر می‌رسد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ب��ه دلیل ارزش اف��زوده باالی‬ ‫بخش معدن‪ ،‬بر جلوگیری از خام‌فروش��ی تاکید‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫رئی��س هی��ات عام��ل ایمی��درو با اش��اره به‬ ‫درخواس��ت اکتش��اف ‪ ۳۰۰‬هزار کیلومتر مربعی‬ ‫این س��ازمان‪ ،‬گفت‪ :‬از ی��ک میلیون و ‪ ۶۰۰‬هزار‬ ‫کیلومت��ر مربع‪ ۶۰۰ ،‬هزار کیلومت��ر مربع‪ ،‬قابل‬ ‫ت را انجام‬ ‫اکتش��اف است و ما بیش��تر این ظرفی ‌‬ ‫می‌دهیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با این‬ ‫درخواس��ت موافقت کرده و قرار است این برنامه‬ ‫در قالب کنسرسیوم اجرایی شود‪.‬‬ ‫‹ ‹ایمیدرو الگ�وی بهره‌برداری پایدار‬ ‫شود‬ ‫خداداد غریب‌پور‪ :‬امسال ‪ ۲۷‬پروژه به ارزش ‪۳.۵‬‬ ‫میلیارد دالر قابل بهره‌برداری خواهد بود‪ .‬از جمله این‬ ‫پروژه‌ها‪ ،‬آلومینیوم جنوب است که بخشی از آن شهریور‬ ‫و بقیه تا پایان سال جاری بهره‌برداری می‌شود‬ ‫‹ ‹بهره‌ب�رداری از ‪ ۲۷‬پ�روژه به ارزش‬ ‫‪ ۳.۵‬میلیارد دالر‬ ‫غریب‌پور ب��ا بیان اینکه امس��ال ‪ ۲۷‬پروژه به‬ ‫ارزش ‪ ۳.۵‬میلیارد دالر قابل بهره‌برداری خواهد‬ ‫بود‪ ،‬گف��ت‪ :‬از جمله ای��ن پروژه‌ه��ا‪ ،‬آلومینیوم‬ ‫جنوب است که بخش��ی از آن شهریور و بقیه تا‬ ‫پایان سال جاری بهره‌برداری می‌شود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬این حج��م از س��رمایه‌گذاری در‬ ‫ش��رایط س��خت اقتصادی‪ ،‬نویدی برای مردم و‬ ‫ذی‌نفعان اس��ت که موجب رونق تولید و اشتغال‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫رئیس هیات عامل ایمیدرو خاطرنش��ان کرد‪:‬‬ ‫‪ ۴‬هزار معدن غیرفعال در کش��ور وجود دارد که‬ ‫‪ ۱۵۰‬معدن تا پایان سال جاری فعال می‌شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬به دلیل وجود ‪ ۹۰‬درصد معادن‬ ‫در مناط��ق نزدیک روس��تاها‪ ،‬این اقدام س��بب‬ ‫توسعه روستاها و توسعه متوازن خواهد شد‪.‬‬ ‫غریب‌پ��ور اذع��ان ک��رد‪ :‬حج��م زی��ادی ب��ه‬ ‫سرمایه‌گذاری در بخش پژوهش اختصاص داده‬ ‫می‌ش��ود تا نیاز بخش صنعت را پوشش دهد‪ .‬با‬ ‫دانش��گاه‌های معتبر کش��ور تفاهمنامه همکاری‬ ‫امضا ش��ده و واحدهای بزرگ صنایع معدنی نیز‬ ‫‪ ۱۰‬تفاهمنامه امضا کرده‌اند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬برای جایزه بهره‌وری س��ال جاری‪،‬‬ ‫موضوع بومی‌س��ازی دانش فنی به عنوان یکی از‬ ‫شاخص‌ها موردنظر است‪.‬‬ ‫در بازدید از کارخانه فوالد کاش��ان‪ ،‬مش��خص‬ ‫ش��د که آنها ‪ ۱۰۰‬درصد تجهیزات را خودش��ان‬ ‫می‌س��ازند و ای��ن نوید را می‌دهن��د که می‌توان‬ ‫موارد مورد نیاز را در کشور بومی‌سازی کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹ایمی�درو گام‌ه�ای بزرگ�ی ب�رای‬ ‫محیط‌زیست برداشته است‬ ‫حمید ظهرابی‪ ،‬معاون محیط‌زیس��ت طبیعی‬ ‫و تنوع زیس��تی س��ازمان حفاظت محیط‌زیست‬ ‫نیز در این جلس��ه ب��ا بیان اینک��ه فعالیت‌های‬ ‫معدنی همواره با محیط‌زیس��ت در تعامل بوده‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬اگر فعالیت‌های معدنی با رعایت مس��ائل‬ ‫زیس��ت‌محیطی انجام ش��وند‪ ،‬فعالیت اقتصادی‬ ‫با بهره‌وری مناس��ب موجب رونق تولید و رش��د‬ ‫اقتصادی‪ ،‬تولید ش��غل و س��رمایه‌گذاری خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬اگر ای��ن اقدامات‪ ،‬ب��دون رعایت‬ ‫ملاحظات زیست‌محیطی باشد‪ ،‬فعالیتی مخرب‬ ‫اس��ت و می‌تواند آثار زیان‌ب��اری را برای اجزای‬ ‫محیط‌زیست و تنوع زیستی ایجاد کند‪.‬‬ ‫ظهرابی با بیان اینکه ایمیدرو از س��ازمان‌های‬ ‫پیش��رو در زمین��ه فعالیت‌ه��ای معدنی اس��ت‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬این س��ازمان به عنوان توانمندترین‬ ‫مجموعه در حوزه معدن می‌تواند الگویی مناسب‬ ‫ب��رای بهره‌ب��رداری پایدار از مع��ادن و حفاظت‬ ‫محیط‌زیست باشد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ایمیدرو تاکنون در جهت فعالیت‌های‬ ‫خ��ود گام‌های بزرگی به س��مت محیط‌زیس��ت‬ ‫برداش��ته و ما تالش می‌کنیم الگوهای پایدار در‬ ‫راستای معادن سبز را پیش ببریم‪.‬‬ ‫معاون محیط‌زیس��ت طبیعی و تنوع زیس��تی‬ ‫س��ازمان حفاظت محیط‌زیست گفت‪ :‬با توجه به‬ ‫فاصله زیاد برخی فعالیت‌های معدنی با مس��ائل‬ ‫زیست‌محیطی‪ ،‬خواستار حضور ایمیدرو و ایجاد‬ ‫سازکارهایی برای رعایت استانداردها‪ ،‬مقررات و‬ ‫ملاحظات زیست‌محیطی در فعالیت‌های معدنی‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬ایمی��درو می‌تواند الگویی برای‬ ‫فعالیت‌ه��ای معدن��ی و صنایع معدنی ب��ا ارائه‬ ‫ش��یوه‌های حفاظت و بهره‌برداری پایدار از منابع‬ ‫معدنی کشور باشد‪.‬‬ ‫ظهرابی بیان کرد‪ :‬س��ازمان محیط‌زیس��ت به‬ ‫دلیل فعالیت‌های توس��عه‌ای‪ ،‬زیر فشار بوده؛ در‬ ‫عین حال‪ ،‬منابع و امکانات مناس��بی نداش��ته و‬ ‫هیچ گاه نتوانس��ته وظایف خود را به طور کامل‬ ‫انجام دهد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬براس��اس قوانی��ن و مقررات‪ ،‬اکنون‬ ‫ح��دود ‪ ۳۴۰‬مع��دن در مناط��ق ب��ا مدیری��ت‬ ‫محیط‌زیست فعالیت می‌کنند‪.‬‬ ‫ب��ه جز پارک‌ه��ای ملی که فعالی��ت معدنی‬ ‫در آنها ممنوع اس��ت‪ ،‬به دلیل حساس��یت‌های‬ ‫زون‌های حفاظت��ی و پناهگاه‌های حیات وحش‬ ‫می‌ت��وان در قال��ب چارچوب‌ه��ا و مق��ررات‪،‬‬ ‫بهره‌برداری معدنی در این مناطق انجام داد‪.‬‬ ‫معاون محیط‌زیس��ت طبیعی و تنوع زیس��تی‬ ‫سازمان حفاظت محیط‌زیس��ت با اشاره به مفاد‬ ‫تفاهمنام��ه ایمیدرو و س��ازمان حفاظت محیط‬ ‫زیس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬قرار اس��ت با همکاری ایمیدرو‪،‬‬ ‫بخش��ی از آث��ار و تخریب‌های تحمیلی ناش��ی‬ ‫از فعالیت‌ه��ای معدنی را جب��ران و از گونه‌های‬ ‫جانوری و گیاهی حفاظت کنیم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬خروج��ی این تفاهمنامه کمک‬ ‫خواه��د کرد تا همه فعالیت‌هایی که قرار اس��ت‬ ‫ایمی��درو دنب��ال کن��د از قبل در ی��ک کارگروه‬ ‫کارشناس��ی با همراهی محیط‌زیست‪ ،‬ارزیابی و‬ ‫بررسی و پس از تایید ملاحظات زیست‌محیطی‪،‬‬ ‫وارد مرحله اجرا و صدور مجوز شود‪.‬‬ ‫ظهرابی خاطرنش��ان کرد‪ :‬بخشی از معادن در‬ ‫مدیریت محیط‌زیس��ت‪ ،‬متعلق به ایمیدرو است‬ ‫و در تفاهمنامه قرار ش��ده اس��ت این معادن به‬ ‫عنوان معادن س��بز‪ ،‬ارائه‌دهنده الگوهای مناسب‬ ‫بهره‌برداری پایدار مواد معدنی باشند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬امیدواریم گام‌ه��ای بزرگی که به‬ ‫پرچمداری غریب‌پور برداش��ته ش��ده‪ ،‬به سمت‬ ‫پای��دار ش��دن طبیعت هدایت ش��ود و این روند‬ ‫مداوم باشد‪.‬‬ ‫معاون محیط‌زیس��ت طبیعی و تنوع زیس��تی‬ ‫سازمان حفاظت محیط‌زیست در ادامه‪ ،‬خواستار‬ ‫هم��کاری ایمیدرو برای احیای یوزپلنگ با ایجاد‬ ‫بس��ترهای الزم در زیس��تگاه‌های آن ش��د‪ .‬وی‬ ‫اف��زود‪ :‬تعهد می‌کنی��م برای احی��ای یوزپلنگ‪،‬‬ ‫همکاری ویژ ‌ه کنیم‪.‬‬ ‫بن��ا ب��ه این گ��زارش‪ ،‬در پای��ان ای��ن برنامه‪،‬‬ ‫تفاهمنامه همکاری ایمیدرو و س��ازمان حفاظت‬ ‫محیط‌زیس��ت بی��ن غریب‌پ��ور و ظهرابی امضا‬ ‫شد‪.‬‬ ‫احیای عرصه‌های تخریب شده از فعالیت‌های معدنی‬ ‫مع��اون دفت��ر حفاظ��ت و حمایت منابع طبیعی س��ازمان‬ ‫جنگل‌ه��ا‪ ،‬مراتع و آبخیزداری کش��ور از احی��ای عرصه‌های‬ ‫تخری��ب ش��ده ناش��ی از فعالیت‌ه��ای معدنی با مش��ارکت‬ ‫معدنکاران خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬علی خادم آس��تانه گفت‪ :‬این سازمان برای‬ ‫احیا و بازس��ازی عرصه‌های تخریب شده از مشارکت فعاالن‬ ‫معدنی و عالقه‌مندان به منابع طبیعی و محیط‌زیس��ت بهره‬ ‫برده و برنامه‌ریزی قابل توجهی را برای جلب مشارکت در این‬ ‫زمینه انجام داده است‪.‬‬ ‫وی اظه��ار کرد‪ :‬تاکنون مس��احتی ح��دود ‪ ۲۰‬هزار هکتار‬ ‫از عرصه‌های تخریب‌ش��ده معدن با مش��ارکت فعاالن معدنی‬ ‫و قان��ون اصالح مع��ادن در قالب بذرپاش��ی‪ ،‬مرت��ع‌کاری و‬ ‫درختکاری‪ ،‬ترمیم و بازسازی شده است‪.‬‬ ‫به گفته خادم با برنامه‌ریزی‌های انجام ش��ده از سوی اداره‬ ‫های کل منابع طبیعی اس��تان‌ها‪ ،‬اصالح و بازسازی ‪ ۶۰‬هزار‬ ‫هکتار از عرصه‌های آس��یب‌دیده ناش��ی از فعالیت معدنی از‬ ‫سال جاری به‌وس��یله معدنکاران در دس��تور کار قرار گرفته‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه ای��ران روی یک��ی از کمربندهای اصلی‬ ‫کوه‌زایی جهان قرار دارد و سرش��ار از منابع غنی و ارزش��مند‬ ‫زیرزمینی اس��ت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬با این وجود‪ ،‬نخستین وظیف ‌ه‬ ‫س��ازمان جنگل‌ها را حفاظت از آب‪ ،‬خاک و پوش��ش گیاهی‬ ‫می‌دانن��د و در قب��ال واگذاری این عرصه‌های ارزش��مند که‬ ‫ودیعه خداوندی اس��ت‪ ،‬وس��واس و حساس��یت بیشتری در‬ ‫دستور کار دارند‪.‬‬ ‫معاون دفتر حفاظت و حمایت س��ازمان جنگل‌ها‪ ،‬در ادامه‬ ‫از تدوی��ن برنامه جامع با رعایت مس��ائل زیس��ت‌محیطی و‬ ‫منابع طبیعی در بخش معدنکاوی خبر داد و افزود‪ :‬بر اساس‬ ‫این برنامه ضمن برداش��ت منطق��ی و عاقالنه از مواد معدنی‪،‬‬ ‫عرصه‌ه��ای مناب��ع طبیعی باید به بهترین ش��کل حفاظت و‬ ‫صیانت شوند‪.‬‬ ‫به گفته معاون دفتر حفاظت و حمایت س��ازمان جنگل‌ها‪،‬‬ ‫س��االنه ‪ ۸‬هزار اس��تعالم برای فعالیت‌ه��ای معدنی به منابع‬ ‫طبیعی سراس��ر کش��ور می‌رس��د که این موض��وع نیازمند‬ ‫س��نجش و بررسی محدوده‌های اس��تعالمی منابع طبیعی و‬ ‫قوانین مربوط به آن است‪.‬‬ ‫این مسئول پیگیری‌کننده معدن در دفتر حفاظت و حمایت‬ ‫گفت‪ :‬در سال‌های اخیر‪ ،‬رقم قابل توجهی از سوی معدنکاران‬ ‫به عنوان حقوق دولتی به حس��اب دولت واریز شده است که‬ ‫قرار بود ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۲‬درصد آن سهم سازمان جنگل‌ها برای احیا‬ ‫و بازسازی عرصه‌های تخریب شده باشد اما متاسفانه تاکنون‬ ‫نزدی��ک ب��ه ‪ ۲‬درصد از آن به س��ازمان جنگل‌ها داده ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی در بخ��ش دیگ��ری از س��خنانش ب��ه سامان‌بخش��ی‬ ‫معادن ش��ن و ماسه اش��اره کرد و گفت‪ :‬با همکاری سازمان‬ ‫جنگل‌ه��ا‪ ،‬مرات��ع و آبخی��زداری و وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت‪ ،‬مناطق مختلفی از منابع طبیعی با عنوان سایت‌های‬ ‫معادن برای برداشت مصالح س��اختمانی به‌ویژه شن و ماسه‬ ‫در سراسر کش��ور در حال تعیین است که موجب پیشگیری‬ ‫از پراکنده‌کاری و کاهش آثار تخریبی ناش��ی از فعالیت‌های‬ ‫معدنی می‌شود‪.‬‬ ‫معاون دفتر حفاظت و حمایت منابع‌طبیعی‪ ،‬توجه به خاک‬ ‫«س��طح‌االرض» را یکی دیگ��ر از موارد قابل توجه س��ازمان‬ ‫جنگل‌ها برش��مرد که در گذش��ته به آن توجه نمی‌شد و در‬ ‫ردی��ف خاک‌های باطله هنگام معدنکاوی از دس��ترس خارج‬ ‫می‌شد‪.‬‬ ‫خ��ادم‪ ،‬خ��اک «س��طح‌االرض» را خ��اک زراع��ی مرغوب‬ ‫در س��طح زمی��ن نام برد ک��ه قادر اس��ت با ذخی��ره آب از‬ ‫گی��اه حمای��ت کن��د‪ .‬معدن��کاران نی��ز موظف ش��دند این‬ ‫خاک‌ه��ا را هن��گام معدنکاوی از س��طح زمی��ن جمع‌آوری‬ ‫کنن��د و ب��رای بازس��ازی ب��ه مناب��ع طبیع��ی تحوی��ل‬ ‫دهند‪.‬‬ ‫وی به تعداد زیاد معادن غیر فعال در کش��ور اش��اره کرد و‬ ‫گفت‪ :‬برای این معادن در گذشته از سوی منابع طبیعی مجوز‬ ‫صادر ش��د اما اکنون غیر فعال هس��تند و س��ازمان جنگل‌ها‬ ‫ب��ه وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت توصیه ک��رده به جای‬ ‫استعالم‌های جدید‪ ،‬برای راه‌اندازی و فعال کردن این معادن‬ ‫اقدام کند‪.‬‬
‫جمشید مالرحمان‪:‬‬ ‫معدن‬ ‫مطالعات فنی‪-‬اقتصادی نشانه استراتژی سرمایه‌گذاری است‬ ‫مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر درباره میزان‬ ‫و ش��کل همکاری گل‌گهر با کنسرس��یوم تولید ‪ ۱۰‬میلیون‬ ‫ت��ن فوالد در کنار آب‌ه��ای آزاد در منطق��ه ویژه اقتصادی‬ ‫خلیج‌ف��ارس گف��ت‪ :‬این اق��دام یک تفاهم کل��ی و تصمیم‬ ‫حاکمیتی است و توسعه فوالد مجاور آب‌های آزاد نسبت به‬ ‫سایر مناطق مزیت‌هایی دارد که این پروژه را پررنگ می‌کند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش معدن‌نامه جمش��ید مالرحمان اف��زود‪ :‬درباره‬ ‫همکاری گل‌گهر و نحوه آن باید فکر ش��ود‪ .‬فاز نخس��ت در‬ ‫حال انجام‪ ،‬مطالعات فنی‪ -‬اقتصادی است که جایگاه شرکت‬ ‫را در آن پروژه مش��خص می‌کند چراکه این مطالعات‪ ،‬مبین‬ ‫استراتژی سرمایه‌گذاری است‪ .‬پس از این مطالعات می‌توان‬ ‫درباره نحوه همکاری صحبت کرد‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت اوایل تیر‪ ،‬شاهد امضای یک تفاهمنامه مهم‬ ‫در بخش جنوب کش��ور بودیم‪ .‬تفاهمنامه توس��عه و افزایش‬ ‫ظرفیت تولید فوالد تا س��قف ‪ ۱۰‬میلیون تن در منطقه ویژه‬ ‫اقتصادی خلیج‌فارس با مش��ارکت بخش خصوصی با حضور‬ ‫خ��داداد غریب‌پور رئی��س هیات عامل ایمی��درو‪ ،‬عظیمیان‬ ‫مدیرعامل فوالد مبارکه‪ ،‬خلج طهرانی مدیرعامل منطقه ویژه‬ ‫صنایع معدنی و فلزی خلیج‌فارس و همتی استاندار هرمزگان‬ ‫امضا شد‪ .‬بر اساس این تفاهمنامه بنا شده است یک شرکت‬ ‫جدید برای برنامه‌ریزی تولید تا س��قف ‪ ۱۰‬میلیون تن فوالد‬ ‫تاسیس ش��ود که تاکنون شرکت‌های فوالد هرمزگان و صبا‬ ‫فوالد اعالم آمادگی کرده‌اند و سهم دارند‪.‬‬ ‫در اف��ق ‪ ۱۴۰۴‬به می��زان ‪۱۰‬میلیون ت��ن تولید به بندر‬ ‫‌یکشنبه‬ ‫‪ 30‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 18‬ذی‌القعده ‪ 1440‬‬ ‫‪ 21‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره ‪208‬‬ ‫عب��اس اختصاص داده ش��ده ک��ه حدود ‪ ۵‬میلی��ون تن آن‬ ‫درحال‌حاضر تولید می‌ش��ود‪ .‬برنامه این پروژه‪ ،‬تولید حدود‬ ‫‪ ۵‬میلیون تن باقی مانده است‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫تحریم؛ مانعی برای رشد‬ ‫صادرات سنگ‬ ‫در بررسی وضعیت سنگ در کشور مشخص شد‬ ‫رضا خواجوی‬ ‫رئیس خانه صنعت و معدن لرستان‬ ‫‪ ۱۶.۵‬میلیون تن تا هدف صادراتی فاصله داریم‬ ‫عکس‪ :‬آیدا فریدی‬ ‫منیر حضوری‪:‬‬ ‫کش��ور ما در حوزه س��نگ خودکفاست چراکه‬ ‫ای��ران ذخایر غن��ی در انواع س��نگ‌های تزئینی‪،‬‬ ‫س��اختمانی و‪ ...‬دارد‪ .‬امروز ‪ ۱۸۰۰‬معدن س��نگ و‬ ‫‪ ۶۰۰۰‬کارخانه س��نگبری در کش��ور وجود دارد و‬ ‫ای��ران بیش از ‪ ۶۰‬میلیارد ت��ن ذخایر مواد معدنی‬ ‫را در اختیار دارد‪ .‬اینها باعث ش��ده که کشورمان‬ ‫چهارمین ذخایر س��نگی جهان را در اختیار داشته‬ ‫باش��د و نه‌تنها به یک مترمربع از س��نگ خارجی‬ ‫نیازمند نیست بلکه صد در صد نیاز بازار داخلی را‬ ‫تامین می‌کند اما با توجه به این توانمندی در حوزه‬ ‫صادرات‪ ،‬آن‌ط��ور که باید خوب عم��ل‌نکرده‌ایم‪.‬‬ ‫آنچه برای ما آسیب است‪ ،‬ضعف بازارهای صادراتی‬ ‫الزم و رقاب��ت با کش��ورهای رقیب ازجمله چین و‬ ‫ترکیه اس��ت‪ .‬روزگار معدن درباره وضعیت سنگ‬ ‫کشور و دالیل و چرایی ضعف صادرات این حوزه با‬ ‫فعاالن سنگی کشور گفت‌وگو کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹صنعتی که ‪ ۱۰۰‬درصد خودکفاست‬ ‫مالک رحمتی‪ ،‬نایب‌رئیس‬ ‫انجم��ن س��نگ ای��ران در‬ ‫گفت‌وگو با روزگار معدن در‬ ‫اهمی��ت افزای��ش می��زان‬ ‫تولیدات حوزه سنگ اظهار‬ ‫کرد‪ :‬بر اس��اس پروانه‌های‬ ‫رس��می که وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت صادر‬ ‫کرده باید س��االنه ‪ ۳۰‬میلیون تن س��نگ تولید‬ ‫کنیم اما درحال‌حاضر ح��دود ‪ ۱۳.۵‬میلیون تن‬ ‫سنگ بهره‌برداری می‌کنیم‪ .‬رحمتی در ادامه‪ ،‬با‬ ‫اشاره به توانمندی‌های حوزه سنگ اظهار کرد‪ :‬با‬ ‫توجه به اینکه در صنعت س��نگ در داخل کشور‬ ‫‹ ‹لزوم تمرکز بر صادرات سنگ‬ ‫مالک رحمتی‪ ۱۵ :‬کشور منطقه‪ ،‬بازار هدف ما هستند و‬ ‫دراین‌بین سهم صادرات سنگ بریده به عراق ‪ ۵۰‬درصد‬ ‫است‪ .‬اگر این بازار هدف را با خرد دسته‌جمعی و همکاری‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬اتاق بازرگانی‪ ،‬انجمن سنگ‬ ‫ایران‪ ،‬خانه معدن و فعاالن این صنعت پیش ببریم‪ ،‬می‌توانیم‬ ‫صادرات قابل‌توجهی به کشورهای منطقه انجام دهیم‬ ‫خودکفا هستیم و ‪ ۱۰۰‬درصد نیاز داخلی کشور‬ ‫را ب��ا ‪ ۱۳.۵‬میلیون تن ب��رآورده می‌کنیم‪ ،‬آنچه‬ ‫الزم اس��ت تا به ظرفیت ‪ ۳۰‬میلیون تن برسیم‪،‬‬ ‫تمرکز بر صادرات است‪ .‬او تاکید کرد‪ :‬باید موانع‬ ‫صادرات را از پیش پای صنعت س��نگ برداریم تا‬ ‫بتوانیم رشد کنیم‪.‬‬ ‫نایب‌رئیس انجمن س��نگ ای��ران درباره لزوم‬ ‫افزای��ش حمایت‌ه��ای مالی دول��ت از معدنی‌ها‬ ‫گف��ت‪ :‬به‌طور مث��ال دولت ترکیه برای ش��رکت‬ ‫در نمایشگاه‌های خارجی برای فعاالن این حوزه‬ ‫مشوق می‌گذارد و سعی می‌کند هزینه‌های آنها‬ ‫را پرداخت کند تا نمایش بهتری بین خارجی‌ها‬ ‫داش��ته باش��ند اما در ای��ران اگ��ر صنعتگران و‬ ‫معدنکاران بخواهند در نمایشگاه خارجی شرکت‬ ‫کنند باید از بازار آزاد‪ ،‬دالر ‪ ۱۳‬هزارتومانی بخرند‬ ‫و آن‌ق��در با مش��کل روبه‌رو می‌ش��وند که ادامه‬ ‫فعالیت برای‌شان توجیه اقتصادی ندارد‪.‬‬ ‫رحمت��ی ب��ا بیان اینک��ه اگر در ای��ن صنعت‬ ‫بتوانیم محصوالت خود را صادر کنیم بدون شک‬ ‫در یک بازه زمانی ‪ ۵‬س��اله ب��ه ‪ ۳۰‬میلیون تنی‬ ‫که موردنظر است خواهیم رسید‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در‬ ‫حوزه سنگ از نظر ماشین‌آالت خودکفا هستیم‬ ‫و هیچ وابستگی به خارج از مرزهای ایران نداریم‪.‬‬ ‫بنابراین به‌راحتی می‌توانیم صنعت س��نگ را در‬ ‫یک زمان ب��ه هدف صادراتی برس��انیم چنانچه‬ ‫ام��روز در این ح��وزه ح��دود ‪ ۳۵۰‬میلیون دالر‬ ‫صادرات داریم‪.‬‬ ‫او تاکی��د کرد‪ :‬ما بای��د بازارهای هدف را برای‬ ‫صادرات سنگ کشور شناس��ایی کنیم که البته‬ ‫درحال‌حاضر این اتفاق افتاده اس��ت‪ ۵۰ .‬درصد‬ ‫س��نگ بریده خود را به عراق ص��ادر می‌کنیم و‬ ‫دراین‌بی��ن ‪ ۱۵‬کش��ور منطق��ه‪ ،‬ب��ازار هدف ما‬ ‫هس��تند‪ .‬اگ��ر ای��ن بازار ه��دف را ب��ا یک خرد‬ ‫دس��ته‌جمعی و همکاری وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت‪ ،‬اتاق بازرگانی انجمن س��نگ ایران‪ ،‬خانه‬ ‫معدن و فعاالن این صنعت پیش ببریم‪ ،‬می‌توانیم‬ ‫صادرات قابل‌توجهی به کشورهای منطقه انجام‬ ‫دهیم‪.‬‬ ‫احم��د افش��اری‪ ،‬عض��و‬ ‫هیات‌مدیره مجموعه سنگ‬ ‫کی‌تو در گفت‌وگو با روزگار‬ ‫مع��دن ب��ا بی��ان اینک��ه‬ ‫بیش��ترین مش��کل فعاالن‬ ‫ح��وزه س��نگ‪ ،‬س��رمایه و‬ ‫سرمایه‌گذاری است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬یکی از مشکالت‬ ‫اساس��ی فعاالن حوزه س��نگ‪ ،‬نداش��تن سرمایه‬ ‫کافی است که در این زمینه از دولت توقع داریم‬ ‫در زمینه تسهیالت و زمین از ما حمایت کند‪.‬‬ ‫این فعال حوزه س��نگ درباره مشکالت مالی‬ ‫که فع��االن معدنی ای��ن روزها با آن س��روکار‬ ‫دارند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬ش��هرک صنعتی شمس‌آباد‬ ‫از مناطقی اس��ت که به‌طور انحصاری در حوزه‬ ‫س��نگ فعالی��ت می‌کند؛ در ای��ن منطقه بارها‬ ‫برای مجموعه‌ه��ای مختلف پیش‌آم��ده که با‬ ‫مش��کل مالی روبه‌رو ش��وند و درنتیجه از ادامه‬ ‫فعالی��ت بمانند‪ .‬برای نمون��ه چند وقت پیش‪،‬‬ ‫زمین��ی حدود ‪ ۲۰‬ه��زار متر در این ش��هرک‬ ‫گرفتیم اما به دلیل مش��کالت مالی‪ ،‬خواس��تار‬ ‫همکاری شرکت ش��هرک‌های صنعتی شدیم و‬ ‫درخواس��ت کردیم که ‪ ۲‬قسط اولیه را با تاخیر‬ ‫از ما بگیرند اما متاس��فانه با ما مخالفت ش��د و‬ ‫نتوانس��تیم آن‌طور که شایسته است‪ ،‬فعالیت را‬ ‫ادامه دهیم‪.‬‬ ‫افش��اری اظهار کرد‪ :‬اگر از ما حمایت می‌شد‬ ‫می‌توانس��تیم ی��ک کارخان��ه راه بیندازی��م‪ ،‬به‬ ‫اش��تغال کشور کمک کنیم و س��همی در رونق‬ ‫تولید ایف��ا کنیم اما متاس��فانه با م��ا همکاری‬ ‫نشد‪ .‬درنتیجه‪ ،‬کارخانه‌ای هم که خریده بودیم‬ ‫نیمه‌کاره رها ش��د که متاس��فانه نمایانگر بلوکه‬ ‫ش��دن سرمایه زیاد ما اس��ت‪ .‬او در ادامه درباره‬ ‫وام‌های دردسرس��از برای فعاالن معدنی سخن‬ ‫گفت و اظهار کرد‪ :‬وام‌های زیادی را درخواس��ت‬ ‫دادی��م ام��ا پ��س از دوندگی‌های زی��اد به این‬ ‫نتیجه رس��یدیم که کار اصلی خودمان را انجام‬ ‫دهی��م‪ ،‬بیش از این معط��ل نمانیم و به کارمان‬ ‫صدم��ه‌ نزنی��م‪ .‬این فع��ال حوزه س��نگ درباره‬ ‫اهمیت تمرکز بر صادرات س��نگ و ایفای نقش‬ ‫در بازاره��ای جهان��ی گفت‪ :‬ازیک‌طرف س��نگ‬ ‫ای��ران ارزان‌قیمت و نرخ دالر باالس��ت که برای‬ ‫طرف خارجی‪ ،‬تهیه س��نگ از ای��ران می‌صرفد‪.‬‬ ‫از طرف دیگر بعضی از س��نگ‌های کش��ورمان‬ ‫منحصربه‌فرد هس��تند مثل سنگ رنگی آذرشهر‬ ‫و الش��تر که وی��ژه ای��ران اس��ت‪ .‬به‌این‌ترتیب‬ ‫مشتری‌های زیادی داریم که سنگ را خریداری‬ ‫می‌کنند و دست به صادرات می‌زنند‪.‬‬ ‫افش��اری ادامه داد‪ :‬باور دارم راه نجات صنعت‬ ‫س��نگ ایران‪ ،‬صادرات اس��ت‪ .‬بازار ایران خیلی‬ ‫خوب است که توانسته این‌ کارخانه‌ها را حمایت‬ ‫کند‪ .‬در اصفهان کارخانه‌های س��نگ به س��مت‬ ‫صادرات رفته‌اند و این مس��ئله باعث شده است‬ ‫منطق��ه رونق بگیرد‪ .‬خیل��ی از کارخانه‌ها مدت‬ ‫زی��ادی تعطیل‌ش��ده بودند اما وقت��ی صادرات‬ ‫دوب��اره رونق گرف��ت‪ ،‬ج��ان ت��ازه‌ای گرفتند‪.‬‬ ‫دراین‌بین هنوز نتوانس��ته‌ایم سنگ‌ را در جامعه‬ ‫جهانی‪ ،‬خوب بشناسانیم‪ .‬خیلی جاها از چوب و‬ ‫سیمان اس��تفاده می‌کنند‪ ،‬درحالی‌که می‌توانیم‬ ‫پیشنهادات خوب سنگی به آنها بدهیم‪.‬‬ ‫عضو هیات نمایندگان اتاق تهران‪:‬‬ ‫کاهش حضور واسطه‌ها در صادرات محصوالت معدنی یک اتفاق خوب است‬ ‫کاه��ش حضور واس��طه‌ها در صادرات محص��والت معدنی‬ ‫موجب ش��ده مزیت‌های ناش��ی از این گونه صادرات‪ ،‬شامل‬ ‫حال تولیدکنندگان شود‪.‬‬ ‫به گزارش روزگار معدن به نقل از روابط عمومی اتاق تهران‪،‬‬ ‫س��جاد غرقی اظهار کرد‪ :‬سیاس��ت‌های اخیر دولت مبنی بر‬ ‫محدود ک��ردن ص��ادرات محصوالت معدنی ب��ه مجموعه‌ها‬ ‫و تولیدکنن��دگان دارای مجوز‪ ،‬اثر خوب��ی بر فضای عرضه و‬ ‫صادرات محصوالت معدنی گذاش��ته است‪ .‬به عبارت دقیق‌تر‬ ‫فقط کس��انی مجوز ص��ادرات محصوالت معدن��ی دارند که‬ ‫کارخانه‌ه��ای تبدیلی در بخ��ش معدن راه‌ان��دازی کرده‌اند‬ ‫و فعالیت می‌کنند‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬این سیاس��ت درس��ت به‬ ‫نوعی مقابله با واسطه‌گری‌های بی‌موردی است که هیچ ارزش‬ ‫افزوده‌ای ایجاد نمی‌کند‪.‬‬ ‫غرق��ی با بیان اینک��ه بخش معدن به عن��وان صادرکننده‬ ‫کاالی تج��اری با وجود تحریم‌ها‪ ،‬همچن��ان روند صادرات را‬ ‫دنبال می‌کند‪ ،‬گفت‪ :‬افزای��ش نرخ جهانی بعضی محصوالت‬ ‫معدنی و تغییر نرخ ارز‪ ،‬به تش��دید مزیت صادرات محصوالت‬ ‫معدنی منجر شد و زمینه استفاده هرچه بیشتر بخش معدن‬ ‫از ای��ن امتیازات را فراهم کرد اما ‪ ۲‬مس��ئله عمده به عنوان‬ ‫‪۲‬چالش ج��دی در همی��ن دوره برای ص��ادرات محصوالت‬ ‫معدنی ایجاد ش��د که ناش��ی از تحریم ب��ود‪ .‬تحریم در وهله‬ ‫نخس��ت‪ ،‬هزینه‌های تجاری را در مقایس��ه با گذشته افزایش‬ ‫داد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬چال��ش بعدی‪ ،‬افزای��ش هزینه‌های حمل‌ونقل‬ ‫دریایی بود که باعث شد فرصت استفاده از مزیت افزایش نرخ‬ ‫ارز در داخل برای صادرکنندگان محصوالت معدنی کم شود‪.‬‬ ‫غرقی گفت‪ :‬با این وجود در س��ال گذشته‪ ،‬بخش معدن و‬ ‫صنایع معدن��ی ‪ ۸‬میلیارد و ‪ ۵۰۰‬میلیون دالر صادرات انجام‬ ‫داد که پیش‌بینی می‌شود امسال این میزان به ‪ ۹‬میلیارد دالر‬ ‫برسد‪ .‬عضو هیات نمایندگان اتاق تهران افزود‪ ‌:‬بخش معدن‬ ‫ب��ا وجود افزایش هزینه‌ها و تحری��م همچنان به فعالیت‌های‬ ‫تجاری ادامه می‌دهد‪.‬‬ ‫اس��تان لرستان یکی از مراکز مهم تولید و فرآوری‬ ‫انواع سنگ‌های ساختمانی است و حدود ‪ ۱۲۰‬معدن‬ ‫در حوزه س��نگ در این اس��تان فعالیت می‌کنند‪ .‬هر‬ ‫چند این استان معادن دیگری هم دارد اما بیشترین‬ ‫معادن آن متعلق به حوزه سنگ طبیعی و ساختمانی‬ ‫اس��ت‪ .‬در کل اگ��ر به وضعیت و آم��ار این منطقه از‬ ‫کش��ور نگاه کنی��م می‌بینیم که ح��دود ‪ ۲۵‬درصد‬ ‫ذخیره سنگ کشور از استان لرستان تامین می‌شود‪،‬‬ ‫همچنین این استان حدود ‪ ۳‬درصد ذخیره جهان را‬ ‫در اختیار دارد‪ .‬این ارقام نش��ان می‌دهد که لرستان‬ ‫بیش��ترین ذخیره سنگ کش��ور را در اختیار دارد‪ .‬با‬ ‫توج��ه به این آم��ار‪ ،‬ظرفیت صادرات��ی خوبی داریم‬ ‫که متاس��فانه به دلیل تحریم‌ها از این نعمت محروم‬ ‫مانده‌ایم‪ .‬امیدواریم مشکل ارتباطی و صادرات ما در‬ ‫خارج از کشور حل شود تا بتوانیم این نعمت طبیعی‬ ‫را صادر و در روند رشد اقتصادی کشور حرکت کنیم‪.‬‬ ‫البته معادن این استان به دلیل وقوع سیل‌های اخیر‬ ‫هم با مشکل روبه‌رو شدند‪ .‬متاسفانه سیلی که بهمن‬ ‫‪ ۹۷‬و نوروز ‪ ۹۸‬در این منطقه از کش��ور آمد و ناش��ی‬ ‫از وضعیت آبخیزداری‪ ،‬تج��اوز به حریم رودخانه‌ها‪،‬‬ ‫اولویت دادن بیش از حد به س��دها و دستکاری بشر‬ ‫در طبیعت بود‪ ،‬خسارت وسیع و ضرر زیادی را به این‬ ‫منطق��ه وارد کرد و آرایش معادن را بر هم زد‪ .‬در پی‬ ‫این سیل‪ ،‬بیشتر صنایع و معادن این منطقه زیر گل‬ ‫رفتند‪ .‬جاده‌هایی که به طور اختصاصی برای معادن‬ ‫ساخته ش��ده بودند نیز از بین رفتند و ارتباطات هم‬ ‫قطع شد‪ .‬پس از سیل‪ ۴۰۰ ،‬کارخانه‌ای که با معدن‬ ‫ارتباط داش��تند و فرآوری محصوالت معدنی را انجام‬ ‫می‌دادند دچار مشکل شدند‪ .‬امیدواریم در این حوزه‬ ‫شاهد حمایت‌های بیشتر دولت باشیم‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫معرفی ‪ ۲۰۰۰‬نیاز صنعتی‬ ‫و معدنی در نمایشگاه‬ ‫رئیس هیات عامل ایدرو گفت‪ ۲ :‬هزار نیاز صنعتی‬ ‫و معدنی در نخستین نمایشگاه فرصت‌های ساخت‬ ‫داخل و رونق تولید جمع‌س��پاری ش��ده اس��ت‪ .‬به‬ ‫گزارش شاتا‪ ،‬محمدباقر عالی در نخستین نمایشگاه‬ ‫فرصت‌های س��اخت داخل و رونق تولید اظهار کرد‪:‬‬ ‫این‌نمایشگاه یکی از مهم‌ترین نوآوری‌های صنعتی‬ ‫و علمی کشور در نیم قرن گذشته است‪ .‬وی با اعالم‬ ‫اینکه ایدرو در آس��تانه ‪ ۵۳‬س��الگی تاسیس است‪،‬‬ ‫بیان کرد‪ :‬این نمایش��گاه با مش��ارکت بیش از ‪۲۱۰‬‬ ‫مرکز علمی پژوهشی‪ ،‬سازمان‪ ،‬تشکل و شرکت‌های‬ ‫دانش‌بنیان برگزار می‌شود‪ .‬عالی افزود‪ :‬این نمایشگاه‬ ‫در ‪ ۷‬گروه مختلف‪ ،‬پاس��خگوی بیش از ‪ 2‬هزار نیاز‬ ‫جمع‌سپاری شده در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی‬ ‫اس��ت‪ .‬رئیس هیات عامل ایدرو همچنین گفت‪ :‬به‬ ‫تعبیر وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬این نمایش��گاه‪،‬‬ ‫مقابله عملی در برابر بی‌هنری تحریم است‪.‬‬ ‫حرکت فوالد‬ ‫به سمت انحصار خرید‬ ‫درحال‌حاضر یک گام به س��مت عادالنه‌تر ش��دن‬ ‫نرخ س��نگ‌آهن و رقابت با بازارهای جهانی برداشته‬ ‫شده اما هنوز عدالت در این زمینه رعایت نمی‌شود‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش بورس‌نی��وز‪ ،‬علیرضا تاج‌ب��ر‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫یک کارگزاری‪ ،‬نرخ تعیین ش��ده برای سنگ‌آهن را‬ ‫غیر عادالنه دانس��ت و گفت‪ :‬این افزایش نرخ بیشتر‬ ‫به س��ود فوالدسازان بود و به س��مت انحصار خرید‬ ‫پیشروی دارد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬البته درحال‌حاضر یک‬ ‫گام به سمت عادالنه‌تر شدن نرخ سنگ‌آهن و رقابت‬ ‫با بازارهای جهانی برداش��ته شده اما هنوز عدالت در‬ ‫این زمینه رعایت نمی‌شود‪.‬‬ ‫این کارش��ناس بازار س��رمایه عنوان کرد‪ :‬اینکه‬ ‫مابه‌التف��اوت نرخ س��نگ‌آهن در داخ��ل و خارج از‬ ‫کشور زیاد است‪ ،‬مقبول نیست و باید سرانجام از یک‬ ‫بخ��ش اقدامات الزم ب��رای کاهش این تفاوت انجام‬ ‫شود‪.‬‬ ‫تاج‌بر در پایان افزود‪ :‬سود دریافتی فوالدسازان نیز‬ ‫مقبول بود زیرا به نحوی سهامدار هستند و این مبلغ‬ ‫از صنعت فوالد دور نشده است‪.‬‬
‫صنایع‌معدنی غیرفلزی‬ ‫‌یکشنبه‬ ‫‪ 30‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 18‬ذی‌القعده ‪ 1440‬‬ ‫‪ 21‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره ‪208‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫انتقاد از دامپینگ‬ ‫برخی شرکت‌های سیمان‬ ‫نیروی انسانی و کارگران‬ ‫سرمایه اصلی صنعت‬ ‫سیمان هستند‬ ‫هیات بلندپایه کارگری از کشور چین به همراه‬ ‫مس��ئوالن خانه کارگری کش��وری و اس��تانی از‬ ‫توانمندی و ظرفیت‌های شرکت سیمان صوفیان‬ ‫بازدید کردند‪.‬‬ ‫به گ��زارش روابط عمومی س��یمان صوفیان‪،‬‬ ‫در این بازدید منصور نجفی مدیرعامل ش��رکت‬ ‫س��یمان صوفیان‪ ،‬با اش��اره به چشم‌انداز شرکت‬ ‫درس��ال پی��ش‌رو گفت‪ :‬ای��ن ش��رکت یکی از‬ ‫زیرمجموعه‌های ش��رکت س��یمان تامین شستا‬ ‫اس��ت و روزانه بیش از ‪۷‬هزار تن تولید س��یمان‬ ‫دارد و بی��ش از هزار کارگ��ر در این مجموعه در‬ ‫حال فعالیت هستند‪.‬‬ ‫نجف��ی تصریح ک��رد‪ :‬تالش مجموع��ه ایجاد‬ ‫امکانات رفاهی برای کارگران زحمتکش اس��ت‬ ‫زی��را معتقدیم نی��روی انس��انی و کارگ��ران از‬ ‫سرمایه‌های اصلی شرکت هستند‪.‬‬ ‫معاون مس��کن وزیر راه و شهرس��ازی ب��ا تاکید بر اینکه‬ ‫بای��د برنام��ه تعمیر و نگه��داری س��اختمان در نظام ملی‬ ‫ساخت‌وساز تعریف شود‪ ،‬گفت‪ :‬عمر ساختمان در کشور به‬ ‫‪ ٢٣‬سال کاهش پیدا کرده است درحالی‌که عمر ساختمان‬ ‫می‌تواند به بیش از ‪ ۱۰۰‬س��ال برسد‪.‬به گزارش ایرنا‪ ،‬مازیار‬ ‫حس��ینی در آیین بیست و سومین اجالس هیات عمومی‬ ‫نظام مهندس��ی ساختمان کش��ور گفت‪ :‬هنوز نتوانسته‌ایم‬ ‫ساختمان استاندارد را تعریف کنیم‪.‬وی ادامه داد‪ :‬ساختمان‬ ‫اس��تاندارد باید آرامش و آس��ایش را در کنار ایمنی و دوام‬ ‫به صاحبش اعطا کند و این درحالی اس��ت که کمترکسی‬ ‫امروز در خانه‌ای زندگی می‌کند که هم نسبت به ایمنی آن‬ ‫مطمئن باشد و هم در آن آسایش داشته باشد‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫آیا مردم امروز از ساختمان‌س��ازی ما رضایت دارند و آیا اگر‬ ‫از ما مهندسان پرسش شود که چقدر به ایمنی خانه‌ای که‬ ‫در آن زندگی می‌کنید اطمینان دارید‪ ،‬پاسخ قانع‌کننده‌ای‬ ‫داریم؟حس��ینی با بی��ان اینکه آپارتمان‌س��ازی را از خارج‬ ‫وارد کردی��م ب��دون اینکه با الگو و فرهن��گ ایرانی تطبیق‬ ‫دهیم‪ ،‬افزود‪ :‬باید به استانداردس��ازی در حوزه ساخت‌وساز‬ ‫بازگردیم‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬در این راس��تا الزم است که نظام‬ ‫ملی ساخت‌وس��از تعریف شود که ش��امل ‪ ٤‬رکن است‪ .‬به‬ ‫گفته معاون وزیر راه و شهرس��ازی‪ ،‬نخستین رکن «مالک»‬ ‫و «س��رمایه‌گذار» و رکن دوم «س��ازنده» است که در این‬ ‫نظام س��ازنده مس��ئولیت تمام برای ساخت یک ساختمان‬ ‫اس��تاندارد را دارد و الزم نیس��ت ما با ای��ن نظام مجری یا‬ ‫ناظ��ر جدیدی تعری��ف کنیم‪ .‬وی رکن س��وم را «کنترلر»‬ ‫و «بازرس��ی» خواند و گفت‪ :‬رکن چهارم ش��امل نگهداری‬ ‫ساختمان اس��ت که باید مانند سایر کشورها برای تعمیر و‬ ‫نگهداری ساختمان از سال نخست بودجه اختصاص دهیم‪.‬‬ ‫حس��ینی تاکید کرد‪ :‬الزم اس��ت برنامه تعمیر و نگهداری‬ ‫س��اختمان در نظام ملی ساخت‌وس��از تعریف شود‪ .‬معاون‬ ‫وزیر راه و شهرسازی گفت‪ :‬اگر برای سیستم اطفای حریق‬ ‫ساختمان پالسکو فقط‪ ٢٠٠‬میلیون تومان هزینه شده بود‪،‬‬ ‫اکنون این ساختمان وجود داشت‪.‬‬ ‫حس��ینی گفت‪ :‬نمی‌دانیم چند پالسکوی دیگر درپیش‬ ‫داریم اما به تغییرات جدید در نظام ساخت‌وساز نیاز داریم‬ ‫تا به این مشکالت پایان دهد‪.‬‬ ‫بنا‌های آجری که در گذر زمان باقی مانده‌اند‬ ‫گروه معدن‪:‬‬ ‫آجر‌ه��ا و بلوک‌ها جزو مصالح س��اختمانی و‬ ‫جایگزین خوبی برای سنگ‌ها هستند‪ .‬می‌توان‬ ‫گفت آجر نوعی سنگ است که ب ‌ه دست انسان‬ ‫ساخته شده اس��ت‪ .‬این نوع سنگ از تغییراتی‬ ‫که در خش��ت خ��ام به وجود می‌آید‪ ،‬س��اخته‬ ‫می‌شود‪ .‬آجرها براس��اس مواد اولیه‪ ،‬نوع تولید‬ ‫و محل آن بس��یار متنوع هس��تند‪ .‬در بین آنها‬ ‫آجرهایی که با خاک رس س��اخته ش��ده‌اند‪ ،‬از‬ ‫قدیمی‌ترین آجرها هس��تند و به فراوانی یافت‬ ‫می‌شوند‪.‬‬ ‫آجر‌ها نقش بس��یار موثری در معماری ایران‬ ‫باس��تان داش��ته‌اند‪ .‬حدود یک هزار سال پیش‬ ‫از میالد مس��یح قبل از پیدای��ش تمدن مادها‬ ‫و پارس‌ه��ا‪ ،‬تاری��خ ایران در اختی��ار ایالمی‌ها‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬از آثار عمده آنها می‌توان به مکان‬ ‫قدیمی شوش‪ ،‬آثار هفت‌تپه‪ ،‬شهر چغازنبیل و‬ ‫نقش‌برجسته‌های ایالمی و‪ ...‬اشاره کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹پیشینه ساخت آجر‬ ‫خشت زدن و پختن آجر روشی بسیار قدیمی‬ ‫است‪ .‬در واقع بابلی‌ها خشت زدن و پختن آجر‬ ‫را اختراع کردند‪ .‬واژه آجر ریش��ه در زبان بابلی‬ ‫دارد و به‌اصطالح به خش��ت‌هایی می‌گفتند که‬ ‫قوانی��ن مکتوب را روی آنها می‌نوش��تند مانند‬ ‫منش��ور قانون حمورابی که روی خشت بزرگی‬ ‫نوش��ته شده بود و امروز در موزه می‌توان آن را‬ ‫دید‪ .‬کهن‌ترین لوح خش��تی یا آجری به دوران‬ ‫س��ارگن که ‪ ۲۴۰۰‬س��ال پیش از میالد وجود‬ ‫داشته است‪ ،‬بازمی‌گردد‪ .‬می‌توان نتیجه گرفت‬ ‫با پیش��ینه باس��تانی که یاد ش��د‪ ،‬آجر در بین‬ ‫مصالح ساختمانی قدیمی‌ترین جایگاه را کسب‬ ‫کرده اس��ت؛ چراکه به گفته باستان‌شناس��ان‬ ‫قدمت آن به حدود ‪ ۱۰‬هزار سال پیش می‌رسد‪.‬‬ ‫پیش��ینه تولید و استفاده از آجرهای قدیمی‬ ‫در مناط��ق دیگر مانند هندوس��تان هم حدود‬ ‫‪ 6‬هزار سال اس��ت‪ .‬آجر و دانش مصرف آن به‬ ‫تپه نوش��یجان مالیر‪ ،‬گودین تپه و‪ ...‬مش��اهده‬ ‫ک��رد‪ .‬اکن��ون می‌دانی��م که صنع��ت آجرپزی‬ ‫قبل از تمدن هخامنش��ی در ای��ران روند خود‬ ‫را پیش رفته و تکامل پیدا کرده است‪ .‬در دوره‬ ‫هخامنشی هم استفاده‌های فراوانی از خشت و‬ ‫آجر‌ها ش��ده است‪ .‬آجرهایی که از آنها استفاده‬ ‫شده‪ ،‬لعابی است‪.‬‬ ‫از آج��ر در دوره هخامنش��ی در س��اختمان‬ ‫پاس��ارگاد‪ ،‬پرس��پولیس و ش��وش نیز استفاده‬ ‫ش��ده که مقاومت‪ ،‬تنوع‪ ،‬س��الم ماندن آنها بعد‬ ‫از چندین قرن بس��یار جالب و عجیب اس��ت‪.‬‬ ‫آجرهای لعابدار نقش‌بسته و برجسته در دوران‬ ‫هخامنش��ی بسیار کاربرد داش��ته است؛ از این‬ ‫آجر‌ها برای تزئین کاخ‌ها اس��تفاده‌ش��ده است‬ ‫که می‌توان به کاشی‌های لعابدار شوش و تخت‬ ‫جمشید اشاره کرد‪.‬‬ ‫درکل آج��ر و مصارف آن در ایران باس��تان‬ ‫در دوران پی��ش از اس�لام و همچنی��ن دوران‬ ‫ساس��انیان متداول بوده اس��ت‪ .‬کاربرد آجر‌ها‬ ‫در بناهای بزرگی چون طاق‌کس��ری و پل‌دختر‬ ‫قابل مش��اهده اس��ت‪ .‬آجر قدمت باس��تانی در‬ ‫ایران داش��ته و ج��زو پرمصرف‌تری��ن مصالح‬ ‫س��اختمانی در س��اخت نماها‪ ،‬دیوارچینی‌ها و‬ ‫در س��اخت کوره‌های ذوب آهن است‪ .‬امروز در‬ ‫ساخت نمای س��اختمان‌های مدرن هم از آجر‬ ‫اس��تفاده می‌کنند‪ .‬می‌توان در سطح شهر تاثیر‬ ‫آجر را در نمای س��اختماها و بناهای اطراف آن‬ ‫مشاهده کرد‪.‬‬ ‫گنبد آجری سلطانیه در استان زنجان‬ ‫ش��رکت‌های س��یمانی تابع س��یمان تامین و‬ ‫هلدین��گ فارس خوزس��تان براس��اس مصوبات‬ ‫اعالمی در حوزه فروش س��یمان فعالیت خواهند‬ ‫گ سیمان تامین‬ ‫داشت و تخلفی از سوی هلدین ‌‬ ‫و شرکت‌های تابع پذیرفته نخواهد شد‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایلنا‪ ،‬رضا جمارانی��ان‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫ش��رکت س��رمایه‌گذاری س��یمان تامین شستا‬ ‫ب��ا بیان ای��ن مطلب اف��زود‪ :‬براس��اس مصوبات‬ ‫نخس��تین ش��ورای هماهنگ��ی مدی��ران عامل‬ ‫شرکت‌های س��یمانی هلدینگ فارس خوزستان‬ ‫و شرکت سیمان تامین شستا‪ ،‬تمامی شرکت‌ها‬ ‫باید از قیمت‌های مصوب پیروی کرده و در حوزه‬ ‫داخلی و صادرات با نرخ واحد نس��بت به فروش‬ ‫اقدام کنند‪.‬‬ ‫او با اش��اره به قرارگیری در سال رونق تولید‪،‬‬ ‫صنعت مل��ی س��یمان را دارای ارزش‌افزوده باال‬ ‫دانست که به منابع داخلی اتکا دارد‪.‬‬ ‫جمارانیان افزود‪ :‬براساس تصمیم‌گیری انجمن‬ ‫صنفی کارفرمایان صنعت س��یمان درباره اصالح‬ ‫قیمت‌ها و اب�لاغ نرخ‌ها مقرر اس��ت برای رونق‬ ‫تولید یکسان‌س��ازی قیمتی را پیگیری کنیم تا‬ ‫منافع ملی تامین و اشتغال این حوزه حفظ شود‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت‪ ،‬در این حوزه‪ ،‬برخی مشاهدات‬ ‫و ش��نیده‌ها حکای��ت از ای��ن موض��وع دارد که‬ ‫برخی شرکت‌ها و هلدینگ‌های فعال در صنعت‬ ‫س��یمان‪ ،‬با رعایت نکردن قیمت‌های مصوب به‬ ‫«دامپین��گ قیمت��ی» در بازار اق��دام کرده و در‬ ‫عمل به اش��تغال موجود و منافع ملی در صنعت‬ ‫سیمان آسیب وارد خواهند کرد‪.‬‬ ‫گفتن��ی اس��ت‪ ،‬براس��اس اع�لام انجم��ن‬ ‫صنف��ی کارفرمای��ان و اب�لاغ س��ازمان حمایت‬ ‫مصرف‌کنن��دگان و تولیدکنن��دگان‪ ،‬هم��ه‬ ‫تولید‌کنندگان س��یمان ایران موظف هس��تند با‬ ‫نرخ واحد اقدام به فروش محصوالت خود کنند‪.‬‬ ‫عمر ساختمان در کشور به ‪ ٢٣‬سال کاهش پیدا کرده است‬ ‫بقایای کوره‌های باستانی را می‌توان در ایران پیدا کرد‬ ‫که حاکی از فعالیت مردم آن زمان برای ساخت آجر‬ ‫است‪ .‬می‌توان به کوره‌های سفال و آجرپزی در شوش و‬ ‫سیلک کاشان اشاره کرد که بسیار قدیمی‌ هستند‬ ‫ترتیب از آس��یای غربی به طرف غرب و مصر و‬ ‫بعد از آن به روم‪ ،‬چین و هندوستان رفته است‪.‬‬ ‫این فن نظر اروپایی‌ها را هم به خود جلب کرد‬ ‫تا جایی که در سده چهارم‪ ،‬مصرف آجر ازسوی‬ ‫اروپایی‌ها رواج پیدا کرد اما طولی نکش��ید که‬ ‫از رون��ق افت��اد‪ .‬از س��ده ‪ ۱۲‬می�لادی در بین‬ ‫ایتالیایی‌ها دوباره محبوب شد و رواج پیدا کرد‪.‬‬ ‫نخس��تین کس��انی که موفق به ساخت آجر‬ ‫شدند‪ ،‬ساکنان نواحی خوزستان و بین‌النهرین‬ ‫بودند‪ .‬این س��اکنان نخس��تین‌بار در کوره‌ها و‬ ‫اجاق‌های‌شان شاهد پخته شدن و سفت شدن‬ ‫گل در آتش بودند و به همین خاطر نخس��تین‬ ‫تجربه آنها از ساخت آجر‌های اولیه به وجود آمد‪.‬‬ ‫چون مصالحی مانند چوب و سنگ در دسترس‬ ‫این اقوام نبود‪ ،‬از خاک برای مصالح ساختمانی‬ ‫و اج��زای اصلی آن اس��تفاد ‌ه می‌کردند‪ .‬بقایای‬ ‫کوره‌های باستانی را می‌توان در ایران پیدا کرد‬ ‫ک��ه حاک��ی از فعالیت س��اکنان آن زمان برای‬ ‫ساخت آجر است‪ .‬می‌توان به کوره‌های سفال و‬ ‫آجرپزی در ش��وش و سیلک کاشان اشاره کرد‬ ‫ی هس��تند و زمان آن به هزاره‬ ‫که بسیار قدیم ‌‬ ‫چهارم پیش از میالد برمی‌گردد‪.‬‬ ‫‹ ‹نماهای آجر‌ی قدیمی ایران‬ ‫پیش از ای�لام هم ش��واهدی از آجر موجود‬ ‫است‪ .‬این شواهد در تپه آکرویل مشاهده شده‬ ‫است‪ .‬کاوش��گران فرانسوی در باالترین قسمت‬ ‫ای��ن تپه ی��ک قلعه با آجر س��اختند‪ .‬این قلعه‬ ‫فرانس��وی مانند زیگ��ورات در ‪ 5‬طبقه بوده که‬ ‫گذر زمان آن را خراب کرده است‪.‬‬ ‫در کل ‪ 3‬طبق��ه از آن باق��ی مانده که مرمت‬ ‫شده است‪ .‬همچنین کتیبه‌هایی از جنس آجر‬ ‫و خش��ت خام در معب��د چغازنبیل وجود دارد‪.‬‬ ‫حتی از آجر‌ها در نما و داخل آن استفاده شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫بعد از ایالمی‌ها مادها در سده هفتم پیش از‬ ‫میالد مقر پادش��اهی خود را بنانهادند‪ .‬معماری‬ ‫ماده��ا از خصوصیات وی��ژه‌ای برخوردار بوده و‬ ‫دارای بخش‌های��ی چون معم��اری صخره‌ای و‬ ‫معماری معمولی اس��ت‪ .‬می‌توان آثاری از این‬ ‫معماری‌ها را در مکان‌هایی مانند تپه هگمتانه‪،‬‬ ‫‹ ‹بزرگ‌ترین بناهای آجری جهان‬ ‫یک��ی از جالب‌تری��ن قلعه‌ه��ای جه��ان‪،‬‬ ‫«مالبورک» بوده که از نظر مساحت‪ ،‬بزرگ‌ترین‬ ‫بنای آجری ساخته شده در اروپا است‪ .‬آجر این‬ ‫بن��ای بزرگ به رنگ قرمز و مکان آن در ش��هر‬ ‫مالبورک لهس��تان است‪ .‬قلعه مالبورک یک دژ‬ ‫کالسیک مس��تحکم مانده از قرون وسطا بوده‬ ‫که در میراث جهانی یونسکو ثبت شده است‪.‬‬ ‫گزارش تصویری‬ ‫چغازنبیل‪ ،‬قدیمی‌ترین بنای آجری ایران‬ ‫«چغازنبیل» یکی از زیباترین آثار باس��تانی ایران اس��ت که در فهرس��ت میراث‬ ‫جهانی یونس��کو ثبت ش��ده اس��ت‪ .‬زیگورات چغازنبیل نماد هنر و معماری ایالمی‬ ‫اس��ت‪ .‬این بنا از آجر ساخته ش��ده و روی آجرهای آن نوش��ته‌های زیادی به‌طور‬ ‫تقریبی یکسان به خط ایالمی دیده می‌شود‪.‬‬ ‫کلنگ‌زنی سیمان‬ ‫بیارجمند ‪۱۵‬ساله شد‬ ‫امام جمعه بیارجمند با بیان اینکه کلنگ پروژه‬ ‫س��یمان بیارجمند حدود ‪۱۵‬سال پیش بر زمین‬ ‫خورده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬مسئوالن نسبت به ساخت‬ ‫این پروژه امروز و فردا می‌کنند‪.‬‬ ‫به گزارش فارس‪ ،‬محم��د احمدی اظهار کرد‪:‬‬ ‫مش��کل اصلی منطق��ه بیارجمن��د همچون کل‬ ‫کشور بیکاری اس��ت و جوانان ما از بیکاری رنج‬ ‫می‌برند‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکی��د بر اینک��ه بی‌توجهی ب��ه پروژه‬ ‫کارخانه س��یمان بیارجمند مشکل دیگر منطقه‬ ‫اس��ت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬حدود ‪ ۱۵‬سال می‌شود که‬ ‫کلنگ ای��ن طرح بر زمین خ��ورده و پیگیری‌ها‬ ‫از ناحیه ما و ش��ورای اس�لامی به جایی نرسیده‬ ‫اس��ت؛ البته مسئوالن استان س��منان نسبت به‬ ‫این موضوع دغدغه دارند‪ .‬امام جمعه بیارجمند با‬ ‫اشاره به اینکه نمی‌دانیم چه مشکلی وجود دارد‬ ‫که این پروژه تکمیل نمی‌ش��ود‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬اگر‬ ‫این پروژه س��اخته ش��ود‪ ،‬برای ‪ ۲۰۰‬تا ‪ ۳۰۰‬نفر‬ ‫اش��تغال‌زایی می‌کند‪ .‬احمدی با اشاره به اینکه‬ ‫گرانی‌ها را هم باید به فهرس��ت مشکالت مردم‬ ‫منطقه اضافه کنیم‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬امیدواریم با امید‬ ‫دادن به مردم و افزایش آس��تانه تحمل آنها‪ ،‬این‬ ‫مش��کالت با تدبیر مس��ئوالن و صبر و استقامت‬ ‫مردم رفع شود‪.‬‬ ‫جدول نرخ جدید سیمان‬ ‫سیمان خاکستری تحویل در کارخانه‬ ‫فله (تن) ‪ -‬ریال‬ ‫پاکت ‪ ۵۰‬کیلویی (تن) ‪ -‬ریال‬ ‫سیمان ‪۱-۳۲۵‬‬ ‫‪۱.۷۸۶.۰۴۲‬‬ ‫‪۲.۱۲۴.۰۴۲‬‬ ‫تیپ ‪ ۲‬و پوزوالنی‬ ‫‪۱.۸۴۱.۲۸۰‬‬ ‫‪۲.۱۷۹.۲۸۰‬‬ ‫‪۱-۴۲۵‬‬ ‫‪۱.۸۵۹.۶۹۳‬‬ ‫‪۲.۱۹۷.۶۹۳‬‬ ‫تیپ ‪۵‬‬ ‫‪۱.۸۷۸.۱۰۶‬‬ ‫‪۲.۲۱۶.۱۰۶‬‬ ‫‪۱-۵۲۵‬‬ ‫‪۱.۸۹۶.۵۱۸‬‬ ‫‪۲.۲۳۴.۵۱۸‬‬
‫محدودیت صادرات ما را به نقطه سر به سر صنعت فوالد نزدیک می‌کند‬ ‫موانع صادرات در صنعت فوالد بیش��تر ناش��ی از قوانین‬ ‫زائد‪ ،‬مقررات ناکارآمد و بروکراسی‌های داخلی است‪.‬‬ ‫نایب‌رئیس هی��ات مدیره انجم��ن تولیدکنندگان فوالد‬ ‫ایران عنوان کرد‪ :‬بررس��ی‌های آماری نشان می‌دهد اگرچه‬ ‫برنامه ایران برای صادرات فوالد در سال گذشته ‪ ۱۲‬میلیون‬ ‫تن بود اما بیش از ‪۲۰‬درصد کمتر از این برنامه محقق شد‬ ‫که این عقب‌ماندگی نه از تحریم‌های خارجی بلکه از ناحیه‬ ‫داخل بود که به جریان صادرات ضربه زد‪.‬‬ ‫به گ��زارش چی�لان‪ ،‬س��ید به��ادر احرامی��ان در ادامه‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬در صنعت فوالد موانع صادرات‬ ‫بیش��تر ناش��ی از قوانین زائد‪ ،‬مقررات ناکارآمد و‬ ‫بروکراسی‌های داخلی است و امسال هم وضعیت‬ ‫صادرات همین خواهد بود و همچنان بزرگ‌ترین‬ ‫مش��کل از ناحیه داخ��ل‪ ،‬این صنع��ت را تهدید‬ ‫می‌کند‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن اظهار کرد‪ :‬اثر تحریم‌ه��ای جدید امریکا‬ ‫بس��ته به نوع اعم��ال آن و نوع همکاری کش��ورهای طرف‬ ‫ق��رارداد دامن��ه متفاوت��ی خواهد داش��ت البت��ه هنوز هم‬ ‫کش��ورهای همس��ایه و منطقه ب��ه صنعت فوالد‬ ‫ای��ران نیاز دارند و چرخه ص��ادرات قطع نخواهد‬ ‫شد‪ .‬با این حال ممکن است برخی از این کشورها‬ ‫بخواهند در تراز تجاری خود طوری وانمود کنند‬ ‫که از صنعت فوالد ایران بهره نگرفته‌اند‪.‬‬ ‫نایب‌رئیس هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان‬ ‫فوالد ای��ران ادام��ه داد‪ :‬از طرفی اثر مهل��ت ‪ ۹۰‬روزه این‬ ‫تحریم‌ها برای شرکت‌های طرف قرارداد با ایران‪ ،‬هزینه‌های‬ ‫تولی��د را باال و نرخ فروش محصوالت را پایین می‌آورد‪ .‬اگر‬ ‫میانگین پوش��ش ظرفیت صنعت ف��والد ایران را ‪۷۰‬درصد‬ ‫در نظ��ر بگیری��م حدود ‪۳۵‬درصد آن صادر می‌ش��ود و اگر‬ ‫صادرات محدود ش��ود‪ ،‬پوش��ش ظرفیت ما را به ‪۵۰‬درصد‬ ‫می‌رساند و به نقطه سر به سر صنعت نزدیک می‌شویم‪.‬‬ ‫وی در پایان گفت‪ :‬چنانچه دولت و مجلس موانع داخلی‬ ‫را ب��رای ص��ادرات این صنع��ت رفع نکند‪ ،‬چش��م‌انداز این‬ ‫صنع��ت‪ ،‬مطلوب نخواهد بود‪ .‬از این‌رو پیش��نهاد می‌ش��ود‬ ‫دولت و مجلس در سیاس��ت‌گذاری‌ها تجدیدنظر کنند تا با‬ ‫کمک همه از این گردنه عبور کنیم‪.‬‬ ‫قائم‌مقام و مشاور ارشد اجرایی ایمیدرو در حاشیه نمایشگاه ساخت داخل خبر داد‪‌:‬‬ ‫الکترود گرافیتی اردکان امسال به بهره‌برداری می‌رسد‬ ‫سارا اصغری‪:‬‬ ‫س��ازمان ایمیدرو در ح��وزه صنایع معدنی‬ ‫فلزی فعالیت دارد و جزو س��ازمان‌های دولتی‬ ‫بوده که در حمایت از ش��رکت‌های داخلی در‬ ‫زمینه بومی‌سازی همواره پیشگام است‪.‬‬ ‫روزگار معدن در حاشیه نخستین نمایشگاه‬ ‫«فرصت‌های س��اخت داخل و رونق تولید» با‬ ‫عباس نعیمی قائم‌مقام و مش��اور ارشد اجرایی‬ ‫ایمیدرو و محمد آقاجانلو مدیر صنایع معدنی‬ ‫ایمی��درو درباره فعالیت‌های این س��ازمان در‬ ‫زمینه بومی‌سازی به گفت‌وگو نشسته است‪.‬‬ ‫هزینه داشت‪ ،‬یک پروژه بومی‌سازی‌شده بود که‬ ‫حدود ‪۸۰‬میلیون یورو آن از داخل تامین ش��ده‬ ‫بود و ‪۳۰‬میلیون یورو آخر آن را ام‌اف‌س��ی تهیه‬ ‫کرده بود‪ .‬اگر این پروژه به‌درستی طراحی نشده‬ ‫بود این س��رمایه‌گذاری به هدر می‌رفت و همراه‬ ‫با ریسک بود‪ .‬وی در ادامه خاطرنشان کرد‪ :‬برای‬ ‫بومی‌سازی در س��ازمان ایمیدرو مرکز پژوهش‬ ‫ایجاد شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹بانک اطالعاتی بومی‌س�ازی صنایع‬ ‫معدنی را راه‌اندازی خواهیم کرد‬ ‫‹ ‹رفع نیاز فوالدسازان با راه‌اندازی‬ ‫الکترود گرافیتی اردکان‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه‌ای‬ ‫قائم‌مقام و مش��اور ارشد‬ ‫اجرای��ی ایمی��درو در‬ ‫گفت‌وگو با روزگار معدن‬ ‫عن��وان ک��رد‪ :‬در زمینه‬ ‫تامی��ن نی��از داخل��ی‬ ‫واحده��ای تولیدکنن��ده‬ ‫تنه��ا نی��از مهندس��ی مط��رح نیس��ت‪ ،‬بلکه‬ ‫ش��رکت‌ها نیازمن��د مواد اولیه هس��تند‪ .‬برای‬ ‫نمون��ه در زمینه تولید ف��والد‪ ،‬تامین الکترود‬ ‫گرافیتی برای فوالدس��ازها مشکل ایجاد کرده‬ ‫اس��ت و در این راستا فاز نخست طرح الکترود‬ ‫گرافیت��ی اردکان که از قبل تجهیزات آن وارد‬ ‫ش��ده بود تا پایان س��ال جاری به بهره‌برداری‬ ‫می‌رس��د که بخش قابل‌توجهی از نیاز الکترود‬ ‫گرافیت��ی فوالدس��ازان در داخ��ل را تامی��ن‬ ‫می‌کند‪.‬‬ ‫عباس نعیمی در پاس��خ به این پرس��ش که‬ ‫واحد الکت��رود گرافیتی اردکان ت��ا چه اندازه‬ ‫نیاز فوالدس��ازان را پاسخ می‌دهد‪ ،‬گفت‪ :‬واحد‬ ‫اردکان ‪۵۰‬درصد نیاز فوالدس��ازان را پوشش‬ ‫خواهد داد‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬در زمینه‬ ‫تامی��ن کک س��وزنی نیز طرحی را در دس��ت‬ ‫اقدام داریم که به‌زودی به بهره‌برداری می‌رسد‪.‬‬ ‫قائم‌مقام و مش��اور ارش��د اجرای��ی ایمیدرو‬ ‫همچنین یادآور ش��د‪ :‬حدود ‪۳.۵‬میلیارد دالر‬ ‫طرح را با دستور وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫موردپیگیری قرار داده‌ایم که تا پایان س��ال به‬ ‫بهره‌برداری برس��ند‪ .‬ازاین‌رو با بهره‌برداری از‬ ‫این طرح‌ها حدود ‪۵۰‬هزار شغل ایجاد می‌شود‪.‬‬ ‫نعیم��ی درباره اکتش��افات انجام ش��ده در‬ ‫کش��ور نیز تصریح کرد‪ :‬اکتشافات انجام شده‬ ‫تاکنون ‪۲۷۰‬هزار کیلومتر خطی بوده اس��ت‪،‬‬ ‫ام��ا می‌خواهیم در س��ال ج��اری حدود ‪۳۰۰‬‬ ‫هزار کیلومتر اکتشاف خطی داشته باشیم که‬ ‫این رقم بیش از کل اکتش��افات انجام ش��ده و‬ ‫این برنامه در راس��تای فرمایشات رهبر معظم‬ ‫انقالب و دس��تور وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی درباره نخس��تین نمایشگاه فرصت‌های‬ ‫س��اخت داخل و رون��ق تولید نی��ز گفت‪ :‬این‬ ‫نمایش��گاه نخس��تین نمایش��گاه تقاضامحور‬ ‫همچنین مجید وفایی‌فرد‪،‬‬ ‫مدی��ر مرک��ز تحقیق��ات‬ ‫فرآوری مواد معدنی ایران‬ ‫در گفت‌وگ��و ب��ا روزگار‬ ‫معدن اظهار کرد‪ :‬سازمان‬ ‫ایمیدرو مرکز پژوهشی در‬ ‫زمین��ه نوآوری و بومی‌س��ازی راه‌ان��دازی کرده‬ ‫اس��ت ک��ه کار اصلی ای��ن مرکز‪ ،‬جم��ع‌آوری‬ ‫اطالعات در زمینه بومی‌س��ازی زنجیره معدن از‬ ‫اکتش��اف‪ ،‬معدن و استخراج تا فرآوری آن است‬ ‫تا نیازهای فناورانه را احصا کند و ش��رکت‌هایی‬ ‫ک��ه محص��والت نوآوران��ه‌ای تولی��د کرده‌اند را‬ ‫شناس��ایی کن��د و درنهایت س��بب ارتباط بین‬ ‫تولیدکنندگان و فروشندگان شود‪.‬‬ ‫وفایی‌فرد ادامه داد‪ :‬همچنین در این مرکز در‬ ‫زمینه بومی‌سازی برخی تجهیزات معدنی ورود‬ ‫کرده‌ای��م‪ ،‬برای نمونه س��ال گذش��ته تکنرهای‬ ‫خمیری ک��ه در کارخانه‌های فرآوری اس��تفاده‬ ‫می‌ش��ود را برای نخس��تین‌بار بومی‌سازی کرده‬ ‫و آن را به ش��کل آزمایشگاهی راه‌اندازی کردیم‬ ‫ک��ه نتیجه خوبی نیز گرفتیم‪ .‬به عالوه س��اخت‬ ‫سامانه‌های فرآوری س��یار را از چند سال پیش‬ ‫آغاز و مواد معدن��ی گوناگون را آزمایش کردیم‬ ‫و نتیجه مثبتی گرفتیم که می‌تواند در توس��عه‬ ‫معادن کوچک و چابک‌سازی معادن موثر باشد‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ ب��ه ای��ن پرس��ش ک��ه خ�لأ‬ ‫تولیدکنن��دگان صنای��ع معدن��ی در زمین��ه‬ ‫بومی‌س��ازی نبود یک بانک اطالعاتی مناس��ب‬ ‫اس��ت‪ ،‬آیا س��ازمان ایمیدرو در صدد ایجاد آن‬ ‫است‪ ،‬گفت‪ :‬این خأل وجود دارد و مرکز پژوهشی‬ ‫س��ازمان ایمیدرو قرار اس��ت ای��ن اطالعات را‬ ‫جم��ع‌آوری کند‪ ،‬البته به‌ط��ور جداگانه در این‬ ‫زمینه اقدام‌هایی انجام ش��ده است‪ ،‬برای نمونه‬ ‫انجمن تولیدکنندگان ف��والد‪ ،‬این اقدام را برای‬ ‫زنجیره فوالد انجام داده است اما در زمینه مس‬ ‫و آلومینی��وم هنوز این کار انجام نش��ده که باید‬ ‫اقدامات بومی‌سازی این صنایع جمع‌آوری و این‬ ‫داده‌ه��ا در یک بانک اطالع��ات جامع بارگذاری‬ ‫ش��ود‪ .‬مدیر مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی‬ ‫ایران در پایان اعالم کرد‪ :‬مرکز پژوهشی ایمیدرو‬ ‫آماده دریافت اطالعاتی از اقداماتی که در زمینه‬ ‫نوآوری و بومی‌س��ازی تجهیزات در کل زنجیره‬ ‫معدن انجام ش��ده‪ ،‬اس��ت و در ای��ن زمینه نیز‬ ‫سامانه‌ای ایجاد خواهیم کرد که این اطالعات را‬ ‫وارد و خأل بانک اطالعاتی را پرکنیم‪.‬‬ ‫ب��وده و عرضه‌محور نیس��ت و ما نی��از خود را‬ ‫تقاضا می‌کنیم تا افراد و ش��رکت‌های نخبه و‬ ‫دانش‌بنیان آن را تهیه کنند‪.‬‬ ‫نعیم��ی‪ ،‬قائم‌مقام و مش��اور ارش��د اجرایی‬ ‫ایمیدرو با بیان اینکه ایمیدرو و ش��رکت‌های‬ ‫خودروسازی از این نمایشگاه می‌توانند بهترین‬ ‫به��ره را ببرند‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬ایمیدرو نیز در کنار‬ ‫دیگ��ر ش��رکت‌کنندگان در ای��ن نمایش��گاه‬ ‫حضوری فعال دارد و ش��رکت‌های معدنی نیز‬ ‫س��عی دارند در س��ال «رونق تولید» بیشتر از‬ ‫گذشته کار کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹مشکل بومی‌سازی فاینانس است‬ ‫همچنین محمد آقاجانلو‪،‬‬ ‫مدی��ر صنای��ع معدن��ی‬ ‫ایمی��درو در گفت‌وگو با‬ ‫روزگار معدن عنوان کرد‪:‬‬ ‫‌س��ازمان ایمی��درو روی‬ ‫صنای��ع معدن��ی فل��زی‬ ‫تمرکز داشته است که شامل فوالد‪ ،‬آلومینیوم‪،‬‬ ‫مس و مجموعه‌های باالدس��تی و پایین‌دستی‬ ‫آن می‌شود‪.‬‬ ‫آقاجانل��و در پاس��خ ب��ه ای��ن پرس��ش که‬ ‫س��ازمان ایمیدرو در حوزه بومی‌سازی صنایع‬ ‫فلزی چه اقداماتی را انجام داده اس��ت‪ ،‬عنوان‬ ‫کرد‪ :‬س��ازمان ایمیدرو در حوزه فوالد صاحب‬ ‫فناوری شده و چندین شرکت داخلی الیسنس‬ ‫ش��رکت‌های خارجی را دارن��د و طراحی‌های‬ ‫داخل��ی آنه��ا را انجام می‌دهن��د‪ .‬وی توضیح‬ ‫داد‪ :‬در زمینه تولید ف��والد فناوری میدرکس‬ ‫و پرد وج��ود دارد که فناوری پرد به‌طورکامل‬ ‫ایرانی است‪ .‬در زمینه فناوری میدرکس نیز دو‬ ‫شرکت وجود دارد‪ ،‬البته به‌تازگی یک شرکت‬ ‫س��ومی هم ورود کرده اس��ت ک��ه طراحی و‬ ‫عملیات میدرکس را در داخل انجام می‌دهند‬ ‫و تنه��ا تاییدی��ه صاح��ب لیس��انس اصلی را‬ ‫می‌گیرن��د‪ .‬درحقیقت می‌توان ادعا کرد که در‬ ‫عباس نعیمی‪ :‬سازمان ایمیدرو حدود ‪۳.۵‬میلیارد دالر‬ ‫طرح را تا پایان سال به بهره‌برداری می‌رساند‬ ‫این حوزه کل فرآیند را بومی‌س��ازی کرده‌ایم‪.‬‬ ‫آقاجانلو با اش��اره ب��ه بومی‌س��ازی در زمینه‬ ‫تجهی��زات عنوان ک��رد‪ :‬در زمین��ه تجهیزات‬ ‫نیز در حوزه فوالد داخلی‌س��ازی‌های بسیاری‬ ‫انجام ش��ده اس��ت‪ .‬اما نکته مهمی که باید به‬ ‫آن توج��ه داش��ت‪ ،‬فاینانس اس��ت‪ .‬زمانی که‬ ‫فاینانس خارجی می‌گیریم‪ ،‬مجبور هستیم بنا‬ ‫بر ش��رایط فاینانس‪ ،‬کاره��ا را پیش ببریم‪ .‬از‬ ‫این‌رو اگر روند س��اخت داخل س��رعت باالیی‬ ‫ندارد‪ ،‬به این معنا نیس��ت که توانمندی ندارد‪.‬‬ ‫تنها مشکل فاینانس است‪ ،‬بنابراین اگر بتوانیم‬ ‫ش��رایط فاینانس کش��ور را به س��متی ببریم‬ ‫که س��ازمانی مانند ایمی��درو نگرانی فاینانس‬ ‫خارجی نداش��ته باشد و برای نمونه مسئولیت‬ ‫آن را بانک مرکزی ب��ه عهده بگیرد‪ ،‬آن زمان‬ ‫شرکت‌های داخلی به سمتی پیش می‌روند که‬ ‫بیش��ترین س��اخت داخل انجام شود‪ .‬شاید به‬ ‫غیر از بخش‌های��ی همچون آتی‪ ،‬ابزار دقیق و‬ ‫برخی قطعات‪ ،‬واحدها قدرت س��اخت بیشتر‬ ‫تجهیزات داخلی را دارند‪.‬‬ ‫مدی��ر صنایع معدن��ی ایمی��درو ادامه داد‪:‬‬ ‫در ح��وزه مس نیز اتفاق‌ه��ای خوبی افتاده و‬ ‫بومی‌سازی به‌خوبی انجام شده است‪.‬‬ ‫آقاجانلو با اش��اره به اقدام‌هایی که در حوزه‬ ‫آلومینیوم از س��وی ایمیدرو انجام شده است‪،‬‬ ‫عنوان کرد‪ :‬به‌تازگی کارخانه آلومینیوم جاجرم‬ ‫را گشایش کرده‌ایم که طراحی و اجرای آن به‬ ‫شکل داخلی انجام ش��ده است‪ .‬البته به دلیل‬ ‫بحث‌های مالی شرکت ام‌اف‌سی را وارد کردیم‬ ‫ت��ا در پایان مراحل کار از نظر مالی این پروژه‬ ‫را تکمیل کند‪.‬‬ ‫ک طرح‌ه�ای بومی را‬ ‫‹ ‹نه�ادی ریس� ‌‬ ‫نمی‌پذیرد‬ ‫آقاجانلو در ادامه خاطرنشان کرد‪ :‬از این‌رو در‬ ‫روند بومی‌سازی بزرگ‌ترین مشکل ما مالی است‪.‬‬ ‫از نظر فنی با مش��کالت چندانی روبه‌رو نیستیم‬ ‫و بخش عمده تجهیزات با همکاری شرکت‌های‬ ‫صاحب دانش قابل‌ساخت است‪ .‬وی در پاسخ به‬ ‫این پرسش که بومی‌س��ازی با چه ریسک‌هایی‬ ‫همراه اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬عالوه بر بحث مالی موضوع‬ ‫ضمانت نیز مطرح اس��ت‪ .‬ما شرکت‌هایی داریم‬ ‫که صاحب دانش ش��ده‌اند‪ ،‬ام��ا صندوقی وجود‬ ‫ندارد که این ش��رکت‌ها را حمای��ت کند‪ .‬کدام‬ ‫شرکت‪ ،‬بانک یا صندوقی این طرح‌ها را ضمانت‬ ‫می‌کند؟ این بزرگ‌ترین حلقه گمشده است که‬ ‫ریس��ک‌پذیری این طرح‌ها را برعهده نمی‌گیرد‪.‬‬ ‫برای نمونه در فناوری پرد‪ ،‬ایمیدور این فناوری‬ ‫را که از سوی شرکت ام‌ای‌ای انجام شد‪ ،‬پذیرفت‬ ‫و هم‌اکن��ون ‪ ۴‬واحد فوالدس��ازی با فناوری پرد‬ ‫مش��غول تولید هستند و ش��رایط مناسبی برای‬ ‫تولی��د دارند اما باید مدول ‪۸۰۰‬میلیون تن را به‬ ‫بیش‌ از ‪۱.۵‬میلیون تن ارتقا بدهیم‪ .‬این برنامه‌ها‬ ‫را شرکت ام‌ای‌ای در دست اقدام دارد و سازمان‬ ‫ایمیدرو از آنها حمایت می‌کند‪.‬‬ ‫مدی��ر صنایع معدنی ایمی��درو ادامه داد‪ :‬یک‬ ‫ش��رکت دانش‌بنیان که دانش خود را به مرحله‬ ‫طرح و اجرا رس��انده است اگر بخواهد در اندازه‬ ‫بزرگ‌تر طرحی را اجرا کند‪ ،‬نیازمند ضمانت‌های‬ ‫مالی است‪ .‬این شکاف‌هایی است که نیازمند پر‬ ‫ش��دن هس��تند‪ .‬آقاجانلو ادامه داد‪ :‬ایمیدرو در‬ ‫زمین��ه بومی‌س��ازی‪ ،‬پروژه‌ای را پی��ش می‌برد‪.‬‬ ‫برای نمونه پ��روژه جاجرم که ‪۱۱۰‬میلیون یورو‬ ‫رویکرد فوالد هرمزگان در سال جاری صادراتی است‬ ‫فوالد هرمزگان از شرکت‌های صادرات‌محوری است که برنامه‬ ‫صادرات آن برای سال جاری ‪۹۶۰‬هزار تن محصول است‪.‬‬ ‫به گزارش چیالن‪ ،‬فوالد هرمزگان براس��اس اطالعات منتشر‬ ‫شده‪ ،‬موفق به فروش یک میلیون و ‪۳۸۴‬هزار تن اسلب در بازار‬ ‫داخلی و صادراتی در س��ال قبل ش��د‪ .‬فرزاد ارزانی‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫فوالد هرمزگان به تش��ریح دس��تاوردهای این ش��رکت در سال‬ ‫گذش��ته و برنامه‌های آن برای س��ال جاری پرداخت و به نقش‬ ‫پررنگ نیروی انس��انی در پیش��برد برنامه‌های فوالد هرمزگان‬ ‫اش��اره کرد و گف��ت‪ :‬با وفاق جمعی که ب��ا کارکنان بخش‌های‬ ‫گوناگون داشتیم و در نشست‌های مشترک با مدیران و معاونان‬ ‫ش��رکت‪ ،‬اس��تراتژی شرکت برای س��ال جاری در سال گذشته‬ ‫تدوین شد تا همچنان با حداکثر تولید کار کنیم و هدف‌گذاری‬ ‫ما رس��یدن به ظرفیت اس��می کارخانه اس��ت‪ .‬درواقع ظرفیت‬ ‫اس��می تولید ش��رکت ‪۱.۵‬میلیون تن اس��ت ک��ه هدف‌گذاری‬ ‫فوالد هرمزگان برای س��ال جاری دس��تیابی به ظرفیت اسمی‬ ‫است‪ .‬ارزانی ادامه داد‪ :‬در زمینه فروش و صادرات نیز امیدواریم‬ ‫باوج��ود تحریم‌ه��ا و محدودیت‌های بین‌المللی گش��ایش‌هایی‬ ‫ایجاد شود‪ .‬فوالد هرمزگان آمادگی کامل برای مقابله با تحریم‌ها‬ ‫را دارد و همچن��ان با رویک��رد صادراتی‪ ،‬فروش را دنبال خواهد‬ ‫ک��رد؛ چراکه فوالد هرمزگان به واس��طه دسترس��ی به آب‌های‬ ‫آزاد‪ ،‬صادرات‌محور طراحی ش��ده و صادرات یکی از اهداف اولیه‬ ‫ش��رکت بوده اس��ت‪ .‬البته تامین نیاز داخ��ل را نیز وظیفه خود‬ ‫می‌دانیم و از ابتدا جزو سیاس��ت‌های ش��رکت بوده اس��ت‪ .‬وی‬ ‫گفت‪ :‬درمجموع رویکرد ش��رکت در سال جاری صادراتی است‪.‬‬ ‫در این راستا استراتژی‌ها و اهداف در سطح کالن مشخص شده‬ ‫و کارگروه‌های تحول شرکت‪ ،‬موضوع‌ها را به معاونان و کارکنان‬ ‫منتقل کرده و آن را تا پایین‌ترین س��طح س��ازمان انتقال داده‬ ‫اس��ت‪ .‬ارزانی خاطرنشان کرد‪ :‬به اعتقاد من مهم‌ترین بخش در‬ ‫هر س��ازمانی برای تحقق اهداف‪ ،‬نیروی انسانی آن است که این‬ ‫امر نیازمند کار گروهی بوده و فوالد هرمزگان روی این موضوع‬ ‫سرمایه‌گذاری کرده است‪ .‬وی در پاسخ به این پرسش که فوالد‬ ‫هرمزگان چه برنامه‌ای برای صادرات تا پایان س��ال دارد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫فوالد هرمزگان در س��ال ‪ ۹۶‬افزون‌بر ‪ ۷۰‬درصد محصوالت خود‬ ‫را صادر کرد و در نیمه نخس��ت س��ال گذش��ته وضعیت بسیار‬ ‫مطلوبی داش��ت اما در نیمه دوم به دلیل فش��ارهای تحریم این‬ ‫سهم کاهش داشته است‪ ،‬هرچند تالش شد تا پایان سال بخشی‬ ‫از این افت صادراتی جبران شود‪.‬‬ ‫درمجموع میزان صادرات ش��رکت در س��ال گذشته بیش از‬ ‫‪ ۵۸۰‬ه��زار تن بود که این رقم ح��دود ‪۴۵‬درصد از تولید فوالد‬ ‫هرمزگان اس��ت‪ .‬امس��ال هدف‌گذاری ش��رکت افزایش میزان‬ ‫ص��ادرات و تحقق ص��ادرات ‪۹۶۰‬هزار تنی محصول اس��ت زیرا‬ ‫فوالد هرمزگان یک شرکت صادرات‌محور است‪.‬‬ ‫ارزانی همچنین در پاسخ به اینکه تدابیر فوالد هرمزگان برای‬ ‫تحقق رونق تولید چیس��ت‪ ،‬گف��ت‪ :‬بزرگ‌ترین خدمتی که یک‬ ‫واحد تولیدکننده در س��ال «رونق تولی��د» می‌تواند انجام دهد‪،‬‬ ‫ت��داوم رون��د تولید با ق��درت و قوت و توجه به اش��تغالزایی در‬ ‫کنار این موضوع اس��ت‪ .‬برای تحقق رونق تولید در ابعاد داخلی‬ ‫نیازهای��ی وج��ود دارد و تولیدکنن��دگان موظفند پاس��خگوی‬ ‫نیازهای داخلی باش��ند‪ .‬وی خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬رونق اقتصادی‬ ‫در کش��ور باید در تمام ابعاد دیده شود یعنی امکان‌پذیر نیست‬ ‫ک��ه تنه��ا فوالدس��ازان در این بین موفق باش��ند بلک��ه با یک‬ ‫زنجیره طرف هس��تیم که تولیدکننده و مصرف‌کننده در آن به‬ ‫یکدیگر مرتبط هس��تند‪ .‬رونق اقتصادی زمانی حاصل می‌شود‬ ‫ک��ه تولیدکنندگان بتوانند با تمام ت��وان و قوای خود و در حد‬ ‫ظرفیت اس��می کار کنند‪ .‬برای نمونه درصورتی رونق تولید در‬ ‫ف��والد هرمزگان اتفاق خواهد افتاد که ش��اهد تولید حداکثری‬ ‫و در ح��د ظرفیت اس��می در واحدهای نوردی باش��یم بنابراین‬ ‫حداکثر همکاری را با این واحدها انجام خواهیم داد‪.‬‬ ‫ارزانی گفت‪ :‬در ش��رایط کنون��ی چالش‌های پیش‌روی تولید‬ ‫زی��اد اس��ت و این امری طبیعی اس��ت اما ب��ا مدیریت صحیح‬ ‫می‌ت��وان از آنها عبور ک��رد و از مهم‌ترین آنها می‌توان به تامین‬ ‫پایدار و مس��تمر گندله موردنیاز ش��رکت‪ ،‬مش��کالت ناشی از‬ ‫صادرات محصوالت و جابه‌جایی و انتقال ارز و افزایش نرخ مواد‬ ‫اولیه و مصرفی واحدهای تولیدی ازجمله الکترود اشاره کرد‪.‬‬ ‫صنایع‌معدنی فلزی‬ ‫‌یکشنبه‬ ‫‪ 30‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 18‬ذی‌القعده ‪ 1440‬‬ ‫‪ 21‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره ‪208‬‬ ‫یادداشت‬ ‫عوامل موثر در‬ ‫بهره‌وری صنعت فوالد‬ ‫مسعود محمد‬ ‫کارشناس فوالد‬ ‫صنعت فوالد در کش��ور جزو صنایعی است که‬ ‫در دهه‌‌های گذشته از رشد قابل‌توجهی برخوردار‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬البته واحدهای فوالدسازی در کشور‬ ‫در س��ال‌های گذش��ته با تکیه بر نیروی داخلی و‬ ‫بومی‌سازی و روزآمد کردن فناوری و دانش فنی‪،‬‬ ‫توانسته‌اند میزان بهره‌وری خود را ارتقا دهند‪ .‬اما‬ ‫در ی��ک نگاه کل��ی عوامل متع��ددی می‌تواند در‬ ‫زمین��ه افزایش میزان به��ره‌وری در صنعت فوالد‬ ‫موثر باش��د‪ .‬یکی از مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار در‬ ‫ارتقای بهره‌وری‪ ،‬تخصص نیروی انس��انی اس��ت‪.‬‬ ‫البته باید در این راس��تا داشتن فناوری روز را نیز‬ ‫درنظ��ر گرفت‪ .‬از دیگر عوامل تاثیرگذار در میزان‬ ‫افزایش بهره‌وری فرآیند تولیدی است که در خط‬ ‫به‌کا ‌ر گرفته می‌ش��ود و اگر ناق��ص به کار گرفته‬ ‫شود‪ ،‬سبب کاهش میزان بهره‌وری می‌شود‪ .‬عامل‬ ‫موث��ر دیگر در زمینه افزای��ش بهره‌وری مدیریت‬ ‫اس��ت‪ ،‬بنابراین اگر مدیریت ی��ک واحد تولیدی‬ ‫در جهت کاهش هزینه‌ه��ا پیش برود و مدیریت‬ ‫مجموعه این موضوع را اولوی��ت برنامه خود قرار‬ ‫ده��د‪ ،‬بهره‌وری در ی��ک بازه بلندم��دت روندی‬ ‫صع��ودی خواهد گرفت‪ .‬البته باید این موضوع را‬ ‫نی��ز درنظر گرفت که میزان به��ره‌وری واحدهای‬ ‫تولی��دی خصوص��ی ب��ا واحده��ای ش��به‌دولتی‬ ‫متفاوت اس��ت اما تجربه نشان داده که واحدهای‬ ‫شبه‌دولتی در کشور به‌دلیل برخورداری از برخی‬ ‫امکانات و تسهیالت دارای قدرت رقابت بیشتری‬ ‫هس��تند‪ .‬بهره‌وری در بخ��ش خصوصی به عوامل‬ ‫گوناگونی بستگی دارد‪ .‬یکی از مهم‌ترین مشکالت‬ ‫بخش خصوصی این اس��ت که ن��گاه بلندمدت به‬ ‫موضوع افزایش میزان بهره‌وری ندارند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫سرنوشت ریل‌های‬ ‫متروک قم چه می‌شود؟‬ ‫مدی��رکل راه‌آهن ق��م گفت‪ :‬نمی‌ت��وان همه‬ ‫ریل‌ه��ای متروک قم را بدون طرح کارشناس��ی‬ ‫دقیق جمع‌آوری کرد‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایس��نا‪ ،‬محس��ن اعتم��اد درباره‬ ‫تعیین‌تکلیف برخی از ریل‌های متروک قم گفت‪:‬‬ ‫با نگاه کارشناس��ی و مطالعات فنی‪ ،‬بخش��ی از‬ ‫خطوط متروک راه‌آهن قم جمع‌آوری می‌شود‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینک��ه نمی‌توان هم��ه ریل‌های‬ ‫متروک قم را بدون طرح دقیقی جمع‌آوری کرد‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬با تصویب هیات‌مدی��ره راه آهن‪ ،‬خطوط‬ ‫راه آه��ن در امتداد بلوار ام��ام رضا(ع) که بدون‬ ‫اس��تفاده مانده جمع‌آوری خواهد ش��د‪ .‬اعتماد‬ ‫درب��اره جم��ع‌آوری خط راه آهن دور ش��هر نیز‬ ‫گفت‪ :‬برای جمع‌آوری خط ریل دورشهر پس از‬ ‫ارائه پیشنهاد‪ ،‬در دفتر فنی و با حضور مسئوالن‬ ‫تصمیم‌گیری می‌شود تا با طرحی جامع و دقیق‬ ‫اقدام ش��ود‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬در یک نگاه دقیق‬ ‫و فنی باید ببینیم به جای ریل جمع‌آوری ش��ده‬ ‫چه طرحی داریم و قرار است چه پروژه‌ای تعریف‬ ‫کنیم و ایس��تگاه محمدیه را به چه شکلی مورد‬ ‫استفاده قرار دهیم که امور را تسهیل کند‪ .‬مدیر‬ ‫کل راه‌آهن قم افزود‪ :‬اینکه تصمیم گرفته ش��ود‬ ‫هر ریل راه‌آهنی را به خارج از شهر منتقل کرد‪،‬‬ ‫کار کارشناس��ی و فنی نیس��ت و تنها تاسیسات‬ ‫س��نگین راه آهن و قطارهای ب��اری به بیرون از‬ ‫ش��هر منتقل می‌شوند‪ .‬وی با بیان اینکه راه آهن‬ ‫یک سرمایه ارزشمند اقتصادی است‪ ،‬خاطرنشان‬ ‫ک��رد‪ :‬جمع‌آوری ریل نیاز به کارشناس��ی دارد و‬ ‫باید طرحی منطقی در قبال جمع‌آوری آن ارائه‬ ‫شود‪ .‬اعتماد بیان کرد‪ :‬همچنین ریل‌های راه‌آهن‬ ‫برای احیا و بازس��ازی نیز ط��رح دارند‪ ،‬راه‌آهن‬ ‫دارای دفتر فنی با حضور کارشناسانی متخصص‬ ‫اس��ت و باید برای احیا و جمع‌آوری تا ‪100‬سال‬ ‫آینده رفاه مردم و شرایط اقتصادی را نیز درنظر‬ ‫گرفت‪ .‬وی اظهار کرد‪ :‬درحال‌حاضرخطوط ریلی‬ ‫قم به کاش��ان و قم ب��ه اصفهان مغف��ول مانده‬ ‫است‪ ،‬به طوری که ساالنه مسافران زیادی از راه‬ ‫جاده‌ای س��فر می‌کنند و باید برای این مسیرها‬ ‫نیز راهکاری اندیشید‪.‬‬
‫معدن بین‌الملل‬ ‫‌یکشنبه‬ ‫‪ 30‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 18‬ذی‌القعده ‪ 1440‬‬ ‫‪ 21‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره ‪208‬‬ ‫خبر‬ ‫افزایش بهای سنگ‌‌آهن‬ ‫چین‬ ‫شاخص سنگ‌‌آهن بازار سی‌آف‌آر شمال چین با‬ ‫درجه خلوص ‪ ۶۲‬درصد‪ ،‬روز جمعه در مقایسه با‬ ‫مبادالت روز پنجشنبه‪ ۲۷ ،‬تیر‪ ،‬با افزایش ‪ ۲‬دالر‬ ‫و ‪ ۳۵‬س��نتی روبه‌رو ش��د و به سطح ‪ ۱۲۱‬دالر و‬ ‫‪ ۸۵‬سنت در هر تن رسید‪ .‬به گزارش ایرنا به نقل‬ ‫از نشریه اس‌اند‌پی گلوبال پالتس‪ ،‬بازار سنگ‌‌آهن‬ ‫وارداتی آس��یا جمعه هفته گذش��ته ب��ا افزایش‬ ‫روبه‌رو ش��د‪ .‬این گزارش همچنین نشان می‌دهد‪،‬‬ ‫میزان مبادالت س��نگ‌‌آهن برای تحویل در اوت‬ ‫(مرداد‪-‬ش��هریور) با ‪ ۲‬دالر و ‪ ۳۰‬س��نت افزایش‬ ‫ب��ه ‪ ۱۱۶‬دالر و ‪ ۷۵‬س��نت در روز می‌رس��د‪ .‬این‬ ‫در حالی‌اس��ت که بهای هر تن سنگ‌‌آهن در بازار‬ ‫کاالی دالیان چین در هفته گذشته با ‪ ۱.۲‬درصد‬ ‫کاهش در مقایس��ه با آخرین معامالت به ‪۸۹۹.۵‬‬ ‫یوان رس��ید که خالف رویه افزایشی پیشین بود‪.‬‬ ‫پیش از این شماری از تحلیلگران اقتصادی گفته‬ ‫بودن��د که بهای جهانی س��نگ‌‌آهن در نیمه دوم‬ ‫س��ال جاری میالدی با کاهش روبه‌رو خواهد شد‪.‬‬ ‫بر اس��اس این گزارش‪ ،‬بهای س��نگ‌‌آهن با درجه‬ ‫خل��وص ‪ ۶۲‬درصد در چی��ن در اوایل ماه جاری‬ ‫میالدی (ژوئیه) کاهش یافت و به ‪ ۱۱۸‬دالر و ‪۵۵‬‬ ‫سنت در هر تن رسید‪ .‬این درحالی است که بهای‬ ‫سنگ‌‌آهن با درجه خلوص ‪ ۶۲‬درصد در چین در‬ ‫س��ال گذشته میالدی هر تن ‪ ۶۹‬دالر و ‪ ۴۶‬سنت‬ ‫ب��ود‪ ،‬در حالی که این رقم اندکی از س��ال ‪۲۰۱۷‬‬ ‫میالدی باالتر است‪.‬‬ ‫اخبار کوتاه‬ ‫� زیان خالص شرکت واله در ‪ ۳‬ماه نخست‬ ‫س��ال جاری میالدی برابر ب��ا ‪ ۱.۶۴‬میلیارد دالر‬ ‫اعالم ش��د‪ .‬ش��رکت معدن��ی واله برزی��ل انتظار‬ ‫دارد ک��ه نتایج ‪ ۳‬ماه دوم س��ال جاری میالدی‬ ‫این ش��رکت به‌دلیل پرداخت خس��ارت ناشی از‬ ‫فروریختن س��د باطله در برومادینیو با تغییراتی‬ ‫همراه باش��د‪ .‬این تغییرات ش��امل سپرده‌گذاری‬ ‫‪ ۱۰۷‬میلیون دالری برای جبران خسارت‌ها در ‪۶‬‬ ‫اوت (‪ ۱۵‬مرداد) خواهد بود‪ .‬در نتیجه فروریختن‬ ‫س��د باطله‪ ،‬ش��رکت واله میزان فروش خود را از‬ ‫‪ ۴۰۰‬میلیون تن در س��ال گذش��ته میالدی‪ ،‬به‬ ‫پیش‌بین��ی فروش ‪ ۳۰۷‬ت��ا ‪ ۳۳۲‬میلیون تن در‬ ‫س��ال جاری میالدی کاه��ش داد‪ .‬همچنین ‪۴.۵‬‬ ‫میلیارد دالر برای تخلیه سدهای باطله‪ ،‬توافق با‬ ‫مقامات محلی‪ ،‬کمک‌های مالی‪ ،‬جبران خسارت‬ ‫قربانی��ان و س��ایر هزینه‌های مربوط ب��ه حادثه‬ ‫فروریختن سد باطله هزینه شده است‪.‬‬ ‫� ب��ا وج��ود افزای��ش واردات قراضه‌ه��ای‬ ‫آلومینیوم��ی‪ ،‬میزن تولیدات محص��والت ثانویه‬ ‫آلومینیومی در چین کاهش یافت‪ .‬بر اساس آمار‬ ‫گمرک چی��ن‪ ،‬واردات قراضه‌ه��ای آلومینیومی‬ ‫این کش��ور در مه (اردیبهشت‪-‬خرداد) به حدود‬ ‫‪ ۱۷۷.۲‬هزار تن رسید که نسبت به سال گذشته‬ ‫نزدیک به ‪ ۵۸‬درصد رش��د داش��ت‪ .‬این میزان از‬ ‫رشد واردات در حالی است که این کشور واردات‬ ‫بخش قابل توجه��ی از قراضه‌های آلومینیومی را‬ ‫از ابت��دای ماه جاری می�لادی (‪ ۱۰‬تیر) ممنوع‬ ‫کرده اس��ت؛ بر همین اساس‪ ،‬پیش‌بینی می‌شود‬ ‫که حجم واردات این کش��ور در فصل سوم سال‬ ‫جاری میالدی به ‪ ۳۶۱‬هزار تن و در فصل چهارم‬ ‫به کمتر از ‪ ۱۲۰‬هزار تن برس��د‪ .‬به نظر می‌رسد‬ ‫مصرف‌کنن��دگان درصدد پ��ر ک��ردن انبارهای‬ ‫خ��ود از قراضه‌های آلومینیوم��ی چینی بودند تا‬ ‫از فرص��ت باقی‌مانده‪ ،‬پی��ش از اجرای ممنوعیت‬ ‫وارداتی‪ ،‬نهایت استفاده را ببرند‪ .‬با این حال‪ ،‬نرخ‬ ‫تولیدات این واحدها در ژوئن کاهش داش��ت‪ .‬بر‬ ‫اساس بررسی‌های موسس��ه اس‌ام‌ام‪ ،‬میزان نرخ‬ ‫بهره‌برداری از ظرفیت واحدهای ثانویه آلومینیوم‬ ‫در چی��ن در ژوئن (خرداد‪-‬تی��ر) ‪ ۵۲.۲۴‬درصد‬ ‫ارزیابی ش��د که نس��بت به ماه مِه (اردیبهشت‪-‬‬ ‫خرداد) و همچنین دوره مش��ابه س��ال گذشته‪،‬‬ ‫کاهش داشت‪.‬‬ ‫� کاهش تولید س��نگ‌‌آهن شرکت بی‌اچ‌پی‬ ‫در ‪ ۳‬ماه منتهی به اول ژوئن (‪ ۱۱‬خرداد)‪ .‬شرکت‬ ‫بی‌اچ‌پی بزرگ‌ترین ش��رکت معدنی جهان اعالم‬ ‫کرد که میزان تولید س��نگ‌‌آهن این ش��رکت در‬ ‫‪ ۳‬ماه چهارم س��ال گذش��ته به‌دلی��ل توفان‌های‬ ‫گرمس��یری در غرب استرالیا که تولید و صادرات‬ ‫سنگ‌‌آهن را مختل کرده بود‪ ،‬یک درصد کاهش‬ ‫داش��ت‪ .‬میزان تولید سنگ‌‌آهن این شرکت در ‪۳‬‬ ‫م��اه منتهی به ‪ ۳۰‬ژوئ��ن (‪ ۹‬تیر) به ‪ ۷۱‬میلیون‬ ‫ت��ن کاهش یافت که کمت��ر از ‪ ۷۲.۶‬میلیون تن‬ ‫پیش‌بینی ش��ده از س��وی بانک سرمایه‌گذاری و‬ ‫یا ِس است‪.‬‬ ‫شرکت خدمات مالی یوب ‌‬ ‫منبع‪ :‬اخبار فلزات‬ ‫کاهش عرضه و تقاضای جهانی سرب‬ ‫میزان تقاضا برای فلز س��رب در ‪ ۳‬ماه ابتدای س��ال جاری‬ ‫میالدی کاهش داش��ت‪ .‬تولیدکنندگان ای��ن فلز نیز از تولید‬ ‫خود در مدت یادش��ده کاستند‪ .‬کاهش تولید و تقاضای انواع‬ ‫کامودیتی‌ها در ماه‌های ابتدای هر س��ال میالدی رخ می‌دهد‬ ‫ام��ا بازارهای جهانی در ابتدای س��ال جاری میالدی ش��اهد‬ ‫کاه��ش بیش��تر تولید و تقاضا برای س��رب حتی نس��بت به‬ ‫ماه‌های ابتدای سال گذشته میالدی بودند‪ .‬ثبات نداشتن بازار‬ ‫و مشخص نش��دن نتیجه جنگ‌های تجاری را باید مهم‌ترین‬ ‫عامل کاهش تقاضا برای این محصول دانست‪.‬‬ ‫به گزارش فلزات‌آنالین‪ ،‬بازاره��ای جهانی در ‪ ۳‬ماه ابتدای‬ ‫سال جاری میالدی‪ ،‬شاهد کاهش تولید معدنی و فلزی سرب‬ ‫و همچنی��ن کاهش تقاض��ای این محصول بودند‪ .‬بر اس��اس‬ ‫گ��زارش انجمن جهانی س��رب و روی در ‪ ۳‬ماه ابتدای س��ال‬ ‫ج��اری‪ ،‬یک‌میلیون و ‪ ۱۶۴‬هزار تن س��رب معدنی در جهان‬ ‫تولید شد که این رقم نسبت به میزان تولید در ‪ ۳‬ماه ابتدای‬ ‫سال گذش��ته میالدی‪ ،‬کاهش ‪ ۶.۴‬درصدی داشت‪ .‬همچنین‬ ‫در ‪ ۳‬ماه ابتدای س��ال جاری‪ ،‬میزان تولید فلز س��رب تصفیه‬ ‫شده به ‪ ۲‬میلیون و ‪ ۹۰۰‬هزار تن رسید که این رقم نیز نسبت‬ ‫به تولید در ‪ ۳‬ماه ابتدای س��ال گذش��ته کاهش ‪ ۱.۸‬درصدی‬ ‫را تجربه کرد‪ .‬میزان مصرف فلز س��رب در ‪ ۳‬ماه ابتدای سال‬ ‫جاری میالدی نسبت به همین زمان در سال گذشته با کاهش‬ ‫‪ ۲.۶‬درصدی‪ ،‬از ‪ ۲‬میلیون و ‪ ۹۹۱‬هزار تن به ‪ ۲‬میلیون و ‪۹۱۳‬‬ ‫هزار تن رس��ید‪ .‬در ‪ ۳‬ماه ابتدای س��ال جاری و سال گذشته‪،‬‬ ‫میزان تولید معدنی س��رب در جهان نس��بت به سال گذشته‬ ‫خود کاهش داشته است‪ .‬همچنین میزان تولید معدنی سرب‬ ‫در ‪ ۳‬ماه ابتدای سال جاری روند افزایشی را طی کرده است‪.‬‬ ‫بر اساس گزارش گروه مطالعات بین‌المللی سرب و روی‪ ،‬در‬ ‫ژانوی��ه ‪( ۲۰۱۹‬دی‪-‬بهم��ن ‪ ۹۷۶ )۱۳۹۷‬هزار و ‪ ۸۰۰‬تن فلز‬ ‫س��رب در جهان تولید شد که از این میزان حدود ‪ ۵۸‬درصد‬ ‫متعلق به چین بود‪ .‬در فوریه (بهمن‪-‬اس��فند) بازارهای جهان‬ ‫ش��اهد کاهش تولید فلز سرب بودند که بخش عمده‌ای از این‬ ‫کاهش مربوط به کاهش تولید چین به‌علت تعطیالت سال نو‬ ‫این کش��ور بود‪ .‬میزان مصرف فلز س��رب نیز در ‪ ۳‬ماه ابتدای‬ ‫س��ال جاری میالدی‪ ،‬روندی مشابه با تولید این فلز در همین‬ ‫س��ال طی کرد؛ به‌گونه‌ای که میزان مصرف این فلز در فوریه‬ ‫(بهمن‪-‬اسفند) به کمترین رقم رسید‪.‬‬ ‫«فیچ‌سولوشِ نز» از رشد مصرف یک فلز سبک و سازگار با محیط‌زیست خبر می‌دهد‬ ‫اشتهای روزافزون صنایع به آلومینیوم‬ ‫ثمن رحیمی‌راد‪:‬‬ ‫گ��زارش جدید موسس��ه فیچ‌سولوشِ ��نز از‬ ‫عرض��ه و تقاض��ای آلومینیوم نش��ان می‌دهد‬ ‫ب��ازار جهان��ی این فلز در چند س��ال آینده با‬ ‫کمبود عرضه روبه‌رو خواهد ش��د‪ .‬این کمبود‪،‬‬ ‫برآمده از رشد مصرف در صنایع ساخت‌وساز‪،‬‬ ‫خودروسازی و هوافضای جهان است‪.‬‬ ‫به گزارش روزگارمعدن به نقل از ماینینگ‪،‬‬ ‫فیچ‌سولوشِ ��نز در جای��گاه ی��ک موسس��ه‬ ‫تحلیلگ��ر بین‌الملل��ی از افزای��ش تقاض��ای‬ ‫جهان��ی آلومینی��وم در چن��د س��ال پیش رو‬ ‫خبر می‌ده��د‪ .‬این افزایش تقاض��ا در نتیجه‬ ‫رش��د صنعت ساخت‌وساز و افزایش روزافزون‬ ‫مصرف این فلز در خودروسازی است‪ .‬صنعت‬ ‫خودروسازی‪ ،‬آلومینیوم را جایگزین مناسبی‬ ‫ب��رای فوالد می‌داند که به کاهش وزن خودرو‬ ‫می‌انجامد‪ .‬فی��چ همچنین پیش‌بینی می‌کند‬ ‫ب��ازار جهان��ی آلومینی��وم در بین س��ال‌های‬ ‫‪ ۲۰۱۹‬ت��ا ‪ ۲۰۲۳‬می�لادی (‪ ۱۳۹۸‬تا ‪۱۴۰۲‬‬ ‫خورشیدی) با کمبود پایدار و پیوسته روبه‌رو‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫عالوه ب��ر ساخت‌وس��از و خ��ودرو‪ ،‬صنعت‬ ‫هوافضا نیز از صنایعی اس��ت ک��ه تقاضا برای‬ ‫آلومینیوم را در بازارهای کلیدی رشد می‌دهد‪.‬‬ ‫در ای��ن صنع��ت ه��م آلومینی��وم جایگزین‬ ‫خوبی ب��رای فوالد اس��ت و در س��ازگاری با‬ ‫محیط‌زیست نسبت به این فلز ارجحیت دارد‪.‬‬ ‫فیچ همچنی��ن از چندین معامله چش��مگیر‬ ‫می��ان تولیدکنن��دگان صنایع خودروس��ازی‬ ‫و هوافضا ب��ا تولیدکنن��دگان آلومینیوم خبر‬ ‫می‌ده��د و می‌گوید ای��ن معامالت به افزایش‬ ‫تقاضا و ضعف عرضه در چند س��ال گذش��ته‬ ‫منجر شده است‪ .‬نمونه‌ای از این قراردادها در‬ ‫سال ‪ ۲۰۱۷‬میالدی (‪ ۱۳۹۶‬خورشیدی) میان‬ ‫ش��رکت امریکایی آرکونیک و ش��رکت ژاپنی‬ ‫تویوت��ا امضا ش��د‪ .‬در این ق��رارداد‪ ،‬آرکونیک‬ ‫که در مهندس��ی و تولید فلزات سبک فعالیت‬ ‫می‌کند‪ ،‬متعهد ش��د برای چند سال‪ ،‬تقاضای‬ ‫خودروس��از ژاپنی را به آلومینیوم تامین کند‪.‬‬ ‫این در حالی است که میزان تولید آلومینیوم‬ ‫چین در سال‌های پیش رو کاهشی خواهد بود‬ ‫و این کاهش برآمده از فش��ارهایی اس��ت که‬ ‫دولت این کشور برای محکم کردن جای پای‬ ‫صنعت هوافضا از صنایعی است که تقاضا برای آلومینیوم‬ ‫را در بازارهای کلیدی رشد می‌دهد‪ .‬در این صنعت هم‬ ‫آلومینیوم جایگزین خوبی برای فوالد است و در سازگاری با‬ ‫محیط‌زیست نسبت به این فلز ارجحیت دارد‬ ‫قوانین زیست‌محیطی وارد می‌کند‪.‬‬ ‫در نتیجه این س��ختگیری‌ها‪ ،‬تولید این فلز‬ ‫در چین با هزینه بیشتر همراه است و به میزان‬ ‫کمت��ر از گذش��ته خواهد بود‪ .‬ای��ن در حالی‬ ‫است که چین همواره بزرگ‌ترین تولیدکننده‬ ‫آلومینیوم اولیه در جهان بوده است‪ .‬بر اساس‬ ‫داده‌های منتشر شده در دانشنامه ویکی‌پدیای‬ ‫انگلیس��ی‪ ،‬این کشور در سال ‪ ۲۰۱۶‬میالدی‬ ‫(نیم��ه دی ‪ ۱۳۹۴‬ت��ا نیم��ه دی ‪)۱۳۹۵‬‬ ‫‪ ۳۱.۸۷۳‬میلی��ون تن آلومینی��وم اولیه تولید‬ ‫کرد‪ .‬این در حالی اس��ت که در آن س��ال کل‬ ‫تولید آلومینیوم اولیه جهان ‪ ۵۸.۸۰۰‬میلیون‬ ‫تن ب��ود‪ .‬با این حال فی��چ پیش‌بینی می‌کند‬ ‫که محص��ول آلومینیوم چین در چند س��ال‬ ‫آینده همچنان با رش��د تدریجی همراه باشد‬ ‫و از ‪ ۳۴.۳‬میلیون تن در س��ال جاری میالدی‬ ‫به ‪ ۴۱.۹‬میلیون تن در س��ال ‪ ۲۰۲۸‬میالدی‬ ‫(‪ ۱۴۰۷‬خورشیدی) برس��د‪ .‬این ارقام نشانگر‬ ‫متوس��ط رشد ‪ ۲.۴‬درصدی در هر سال است‪،‬‬ ‫در حالی که در ‪ ۱۰‬س��ال گذش��ته‪ ،‬متوس��ط‬ ‫رش��د تولی��د آلومینیوم چین برای هر س��ال‬ ‫‪ ۱۱.۷‬درص��د بود‪ .‬با این وجود چین همچنان‬ ‫نیروی محرک تولید جهان��ی آلومینیوم باقی‬ ‫خواه��د ماند و در چند س��ال آینده نیز نیمی‬ ‫از محصول آلومینیوم جه��ان را تولید خواهد‬ ‫ک��رد‪ .‬فیچ در ادامه این گزارش خاطرنش��ان‬ ‫می‌کند همبستگی شرکت‌های مصرف‌کننده‬ ‫آلومینی��وم و تولیدکنن��دگان ای��ن فل��ز در‬ ‫بازارهای خودروس��از امری��کا‪ ،‬اتحادیه اروپا و‬ ‫چین ادامه خواهد داش��ت و روند رو به توسعه‬ ‫این بازارها‪ ،‬فرصت رشد بیشتری برای این فلز‬ ‫فراه��م خواهد آورد؛ با این حال در ش��رایطی‬ ‫که انتظار می‌رود همبستگی آلومینیوم‌سازها‬ ‫با صنای��ع مصرف‌کننده در طوالنی‌مدت ادامه‬ ‫داش��ته باش��د‪ ،‬افزایش بهای آلومینیوم خبر‬ ‫از وزش بادهای مخال��ف این جریان می‌دهد‪.‬‬ ‫بهای آلومینیوم در حالی افزایش پیدا می‌کند‬ ‫ک��ه خودروس��ازان در تالش��ند از هزینه‌های‬ ‫تولی��د کم کنند و در نهای��ت تحلیلگران فیچ‬ ‫پیش‌بینی می‌کنند مص��رف آلومینیوم جهان‬ ‫از ‪ ۶۲.۹‬میلی��ون تن در س��ال جاری میالدی‬ ‫به ‪ ۷۹.۷‬میلیون تن در سال ‪ ۲۰۲۸‬رشد یابد‪.‬‬ ‫این ارقام نشان‌دهنده متوسط رشد ‪ ۲.۸‬درصد‬ ‫در هر سال است‪.‬‬ ‫تمای��ل ش��رکت‌های فع��ال در صنای��ع‬ ‫خودروس��ازی و هوافض��ا فق��ط ب��ه افزایش‬ ‫تقاضا برای آلومینیوم منجر نش��ده اس��ت‪ .‬در‬ ‫کل‪ ،‬ای��ن روزها بازار هر گونه ماده معدنی که‬ ‫وزن خودرو و هواپیماه��ا را کاهش دهد‪ ،‬داغ‬ ‫اس��ت‪ .‬کاهش وزن هواپیما و خودرو می‌تواند‬ ‫منتهی به کاهش چش��مگیر مصرف س��وخت‬ ‫ش��ود‪ .‬در نتیجه این رویک��رد‪ ،‬صنعت هوافضا‬ ‫حتی به جایگزین کردن آلومینیوم با آلیاژهای‬ ‫اسکاندیوم‪-‬آلومینیوم فکر می‌کند‪.‬‬ ‫در ص��ورت تحق��ق این اتف��اق‪ ،‬تقاضا برای‬ ‫آلی��اژ یادش��ده می‌تواند تا ح��دود ‪ ۸۰‬تن در‬ ‫س��ال ب��اال رود‪ ،‬در حالی که مص��رف کنونی‬ ‫اکسیداس��کاندیوم جه��ان ح��دود ‪ ۱۵‬تا ‪۲۰‬‬ ‫ت��ن در س��ال اس��ت و همچنین اس��تفاده از‬ ‫آلیاژهای اس��کاندیوم برای جایگزین شدن با‬ ‫مقدار کمی از آلومینیومی که در ماشین‌آالت‬ ‫اس��تفاده می‌ش��ود‪ ،‬نیاز صنعت خودروسازی‬ ‫به اس��کاندیوم را باال می‌ب��رد و این ظرفیت را‬ ‫دارد که تقاضا برای این فلز را تا س��ال ‪۲۰۲۵‬‬ ‫می�لادی (‪ ۱۴۱۴‬خورش��یدی) به بیش��تر از‬ ‫‪ ۱۸۰۰‬تن در سال برساند‪.‬‬ ‫اینفوگرافی‬ ‫منبع‪ :‬انجمن جهانی فوالد‬ ‫برگردان‪ :‬ثمن رحیمی‌راد‬
‫صادرات سنگ لرستان به‪ ۲۲‬کشور جهان‬ ‫معاون معدنی سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت لرستان گفت‪ :‬با‬ ‫وجود گذشت حدود ‪ 3‬سال از صدور مجوز پایانه سنگ خرم‌آباد‪،‬‬ ‫افق روشنی پیش روی آن وجود ندارد‪ .‬به گزارش فارس‪ ،‬جمال‬ ‫مومیوند با اش��اره به اینکه مجوز س��اخت پایانه س��نگ لرستان‬ ‫حدود ‪ ۳‬سال پیش صادر شد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬اما به دالیلی با گذشت‬ ‫‪ ۳‬س��ال افق روشنی برای س��اخت این پایانه مشاهده نمی‌شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬طوالنی ش��دن فرآیند موافقت محیط‌زیس��ت‪ ،‬محول‬ ‫ش��دن کار ب��ه ح��وزه بازرگانی و تجارت و طوالنی ش��دن زمان‬ ‫دریافت مجوز س��ازمان توسعه و تجارت‪ ،‬بخشی از مواردی است‬ ‫که موجب ش��ده اس��ت کار آن طور که باید و ش��اید پیش نرود‬ ‫و به نوعی بی‌انگیزگی س��رمایه‌گذار را به دنبال داش��ته اس��ت‪.‬‬ ‫معاون معدنی س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت لرس��تان تاکید‬ ‫کرد‪ :‬به نظر می‌رس��د اگر پیگی��ری کار به معاونت معدن محول‬ ‫می‌ش��د پروژه بهتر نتیجه می‌داد زیرا حوزه بازرگانی و تجارت‪،‬‬ ‫مشغله و اولویت‌های مهم‌تری در حوزه کاری خود دارد‪.‬مومیوند‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬ب��ا توجه به اینکه برای هر اس��تانی فقط یک‬ ‫مج��وز پایانه س��نگ صادر می‌کنن��د‪ ،‬بالتکلیفی پایانه س��نگ‬ ‫خرم‌آب��اد کارنامه قابل قبولی برای اس��تان نیس��ت‪.‬وی در ادامه‬ ‫با اش��اره به اینکه تعریف برخی از پایانه‌های س��نگ ایجاد انبار‬ ‫سنگ است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬انتظار ما از پایانه سنگ‪ ،‬مجموعه‌ای از‬ ‫فعالیت‌ها مانند تامین تقاضای سنگ‪ ،‬محل ورود سرمایه‌گذاران‬ ‫برای پیش‌خرید سنگ‪ ،‬آزمایشگاه فنی و تخصصی و به طورکلی‬ ‫برندینگ س��نگ اس��تان اس��ت‪ .‬معاون معدنی سازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت لرس��تان گفت‪ :‬در پایانه س��نگ‪ ،‬فضای رقابت‪،‬‬ ‫ایجاد ش��ده و دست واس��طه‌ها کوتاه می‌شود همچنین می‌توان‬ ‫س��نگ اس��تان را به خوبی به جهان معرفی کرد‪ .‬در پایانه سنگ‬ ‫موردنظر ما برگزاری کنفرانس و جلس�� ‌هّها نیز امکان‌پذیر است‪.‬‬ ‫مومیون��د افزود‪ :‬نکته دیگری که بای��د موردنظر قرار بگیرد این‬ ‫است که سرمایه‌گذار ساخت پایانه سنگ بتواند ارتباط مطلوبی‬ ‫را ب��ا خریداران و س��رمایه‌گذاران حوزه س��نگ برقرار کند‪ .‬وی‬ ‫تاکید کرد‪ :‬درصورتی که طرح مورد نظر ما درباره ساخت پایانه‬ ‫سنگ اجرایی شود می‌توان لرستان را به قطب تجارت سنگ در‬ ‫کشور تبدیل کرد‪ .‬معاون معدنی سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫لرستان بیان کرد‪ :‬برای ساخت و تکمیل پایانه سنگ لرستان باید‬ ‫اداره‌های ذی‌ربط مانند منابع طبیعی‪ ،‬ش��رکت شهرک‌ها و راه و‬ ‫شهرسازی تعامل داشته باشند و مدیران ارشد استان نیز باید پای‬ ‫کار باشند‪ .‬مومیوند با اشاره به اینکه سنگ لرستان به ‪ ۲۲‬کشور‬ ‫صادر می‌شود‪ ،‬افزود‪ :‬با اینکه ذخایر سنگ تزئینی در استان زیاد‬ ‫نیست (حدود ‪۲‬درصد است) اما استخراج سنگ تزئینی ‪ ۵‬درصد‬ ‫بوده که نسبت به سهم ذخایر‪ ،‬خوب است‪.‬‬ ‫استان‌ها‬ ‫‌یکشنبه‬ ‫‪ 30‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 18‬ذی‌القعده ‪ 1440‬‬ ‫‪ 21‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره ‪208‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫جذب سرمایه برای‬ ‫فعال‌سازی ‪ ۲۰‬معدن‬ ‫کوچک فارس‬ ‫معادن زغال‌سنگ از ‪ ۱۰۰‬درصد ظرفیت خود استفاده نمی‌کنند‬ ‫کوتاهی بخشخصوصی در کشف رگه‌های زغال‌سنگ‬ ‫گروه معدن‪:‬‬ ‫مقدار تولید کنونی زغال‌سنگ کشور حدود ‪۱.۵‬‬ ‫تا یک میلیون و ‪ ۷۰۰‬تن کنس��انتره زغال‌س��نگ‬ ‫کک‌ش��و اس��ت‪ ،‬درحالی که نیاز حداقلی کشور به‬ ‫این کنس��انتره از سال بعد حدود ‪ ۳.۵‬تا ‪ ۴‬میلیون‬ ‫تن ارزیابی ش��ده و کش��ور ما با اس��تفاده کنونی از‬ ‫زغال‌سنگ تا ‪ ۴۰۰‬سال دیگر ظرفیت دارد‪ .‬این در‬ ‫حالی است که ایران ذخایر زغال‌سنگ زیادی دارد‬ ‫که در بخش زغال‌های حرارتی چندان مورد توجه‬ ‫قرار نگرفته‌اند‪.‬‬ ‫گروه��ی از کارشناس��ان معتقدن��د ن��رخ پایین‬ ‫زغال‌س��نگ در کشور عاملی برای عقب ماندن این‬ ‫بخش از معادن کشور نسبت به معادن همتای خود‬ ‫در جهان شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹حرکت الک‌پشتی بخش خصوصی‬ ‫‹ ‹ص�ادرات زغال‌س�نگ در گ�رو‬ ‫برنامه‌ریزی‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬نرخ زغال‌س��نگ در برهه‌ای پیرو‬ ‫قیمت‌های بین‌المللی بود اما درحال‌حاضر براساس‬ ‫ن��رخ دالر ن��رخ مناس��بی دارد و حت��ی در صورت‬ ‫برنامه‌ریزی مناسب قابلیت صادرات نیز دارد‪.‬‬ ‫ای��ن نماینده مردم در مجلس دهم خاطرنش��ان‬ ‫کرد‪ :‬زیرس��اخت‌های تولید زغال‌س��نگ مناسب‬ ‫نیس��ت و بخش خصوصی نیز تالش��ی برای بهبود‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه‌ای‬ ‫عضو هیات رئیس��ه کمیس��یون صنایع و معادن‬ ‫مجلس شورای اس�لامی می‌گوید زیرساخت‌های‬ ‫تولی��د زغال‌س��نگ مناس��ب نیس��تند و بخ��ش‬ ‫خصوصی نیز تالشی برای بهبود این وضعیت انجام‬ ‫نداده و به امکانات قدیمی بسنده می‌کند‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری خانه ملت‪ ،‬عبداهلل رضیان‪،‬‬ ‫عضو هیات رئیس��ه کمیس��یون صنای��ع و معادن‬ ‫مجلس ش��ورای اسالمی با اشاره به وضعیت معدن‬ ‫زغال‌سنگ سوادکوه‪ ،‬گفت‪ :‬معدن البرز مرکزی زیر‬ ‫نظر ش��رکت زغال‌س��نگ البرز مرکزی قرار دارد و‬ ‫این ش��رکت نیز زیرمجموعه تهیه و تولید شرکت‬ ‫فوالد است‪.‬‬ ‫نماینده مردم قائمش��هر‪ ،‬س��وادکوه و جویبار در‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی افزود‪ :‬پی��ش از انقالب‪،‬‬ ‫ای��ن معدن دولتی بود اما پ��س از پیروزی انقالب‪،‬‬ ‫اس��تخراج از آن ب��ه بخش خصوصی واگذار ش��د‬ ‫و ش��رکت ف��والد تاکن��ون س��رمایه‌گذاری‌های‬ ‫کالنی برای کش��ف و شناس��ایی رگه‌های معادن و‬ ‫زغال‌شویی در این معدن انجام داده است‪.‬‬ ‫عضو هیات رئیس��ه کمیس��یون صنایع و معادن‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی بیان ک��رد‪ :‬تولید آهن‬ ‫کوره‌بلند فقط در شرکت ذوب آهن اصفهان انجام‬ ‫می‌ش��ود که ممکن است سوء‌استفاده هایی در این‬ ‫زمینه رخ دهد زیرا زمانی که یک ش��رکت به طور‬ ‫انحصاری تمام زغال‌سنگ‌های کشور را خریداری‬ ‫می‌کن��د‪ ،‬از پرداخت بدهی خود ب��ه کارخانه‌های‬ ‫تولیدکننده زغال‌س��نگ همانند خودروس��ازی‌ها‬ ‫خ��ودداری می‌کن��د‪ .‬ب��ه این معنا ک��ه بدهی‌ها را‬ ‫پرداخ��ت نمی‌کنند یا مطالبات کارخانه‌های تولید‬ ‫زغال‌سنگ با تاخیر پرداخت می‌شوند‪.‬‬ ‫عبداهلل رضیان‪ ‌:‬شناسایی رگه‌های زغال‌سنگ به‬ ‫سرمایه‌گذاری نیاز دارد‪ .‬درحال‌حاضر اقدامی برای‬ ‫شناسایی رگه‌های جدید نمی‌شود و فعاالن این عرصه به‬ ‫ظرفیت‌های قدیمی بسنده کرده‌اند‬ ‫این وضعیت انجام نداده و به امکانات قدیمی بسنده‬ ‫می‌کند‪.‬‬ ‫عضو هیات رئیس��ه کمیس��یون صنایع و معادن‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی با بیان اینک��ه کارگران‬ ‫کارخانه ش��رایط س��ختی دارند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬بیش از‬ ‫ی��ک ه��زار و ‪ ۵۰۰‬نفر در بخش زغال‌س��نگ این‬ ‫منطقه مشغول به فعالیت هستند اما شرایط کاری‬ ‫آنها بسیار سخت است‪.‬‬ ‫رضیان با بیان اینکه درحال‌حاضر نرخ زغال‌سنگ‬ ‫مناس��ب است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬نرخ کنونی باعث شده‬ ‫که تولید زغال‌س��نگ سودده شود‪ ،‬در حالی که در‬ ‫سال‌های گذشته به دلیل نرخ پایین ارز‪ ،‬تولید این‬ ‫ماده معدنی عایدی چندانی نداشت‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه ایمیدرو باید برنامه‌ریزی مناسبی‬ ‫برای اس��تفاده از ظرفیت معادن زغال‌سنگ داشته‬ ‫باشد‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬شناس��ایی رگه‌های زغال‌سنگ‬ ‫به س��رمایه‌گذاری نیاز دارد و درحال‌حاضر اقدامی‬ ‫برای شناس��ایی رگه‌های جدید نمی‌شود و فعاالن‬ ‫این عرصه به ظرفیت‌های قدیمی بسنده کرده‌اند‪.‬‬ ‫‹ ‹گمانه‌زنی‌های ناموفق‬ ‫رضی��ان با بیان اینکه ب��ه دلیل نبود برنامه‌ریزی‬ ‫مناسب‪ ،‬گمانه‌زنی‌ها و حفر چاه‌ها برای رسیدن به‬ ‫زغال‌سنگ به نتیجه مطلوبی نمی‌رسد‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫ذخیره زغال‌سنگ شناسایی شده در حوزه انتخابیه‬ ‫اینجان��ب بیش از ‪ ۳‬میلیون تن اس��ت که می‌تواند‬ ‫حدود ‪ ۲۰‬تا ‪ ۳۰‬سال تولید را تامین کند‪.‬‬ ‫عضو هیات رئیس��ه کمیس��یون صنایع و معادن‬ ‫مجل��س ش��ورای اس�لامی بی��ان ک��رد‪ :‬ظرفیت‬ ‫زغال‌شویی این منطقه‪ ،‬توانایی شستن ساالنه ‪۵۰۰‬‬ ‫ه��زار تن زغال را دارد‪ ،‬در حالی که در منطقه تنها‬ ‫‪ ۱۵۰‬تا ‪ ۲۰۰‬هزار تن زغال س��االنه تولید می‌شود؛‬ ‫به همین دلیل به جای اینکه کارگران ‪ ۳‬شیفت کار‬ ‫کنند فقط یک شیفت مشغول به فعالیت هستند‪.‬‬ ‫نماین��ده مردم قائمش��هر‪ ،‬س��وادکوه و جویبار‬ ‫در مجلس ش��ورای اس�لامی گفت‪ :‬مق��رر بود در‬ ‫زغال‌شویی سوادکوه ‪ ۶۰۰‬نفر مشغول به کار شوند‬ ‫اما درحال‌حاضر به دلیل استفاده نکردن از ظرفیت‬ ‫‪ ۱۰۰‬درصدی معدن زغال‌س��نگ‪ ،‬حدود ‪ ۲۰۰‬نفر‬ ‫مشغول هستند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬اگر چه قرار بود کارخانه کک‌سازی‬ ‫در منطقه س��اخته ش��ود اما محیط‌زیست تاکنون‬ ‫مجوز این کار را صادر نکرده اس��ت؛ بنابراین مقرر‬ ‫شد ش��رکت ایمیدرو کارخانه نورد فوالد را در این‬ ‫منطقه بس��ازد تا مش��کل تاخیر در کک‌س��ازی تا‬ ‫حدودی حل و نیروی انسانی به کار گرفته شود‪.‬‬ ‫عضو هیات رئیس��ه کمیس��یون صنایع و معادن‬ ‫مجل��س با بیان اینکه اقدامات الزم برای س��اخت‬ ‫کارخانه کک‌س��ازی انجام ش��ده و سرمای ‌ه آن نیز‬ ‫تامین ش��ده و به زودی س��اخته می‌ش��ود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ظرفی��ت معدن موج��ود در منطقه به صورت ‪۱۰۰‬‬ ‫درصد اس��تفاده نمی‌ش��ود و فقط حدود یک هزار‬ ‫نیروی انسانی در این معادن مشغول به کار هستند‪.‬‬ ‫این باتری‌ها آب و خاک را آلوده می‌کنند‬ ‫مدیرعامل س��ازمان مدیریت پسماند ش��هرداری سمنان از‬ ‫پس��ماند باتری‌های مس��تعمل لیتیومی‪ ،‬قلم��ی‪ ،‬تلفن همراه‪،‬‬ ‫لپ‌تاپ‪ ،‬اسباب‌بازی‌های شارژ شونده و‪ ...‬به‌عنوان خطری برای‬ ‫آلودگی آب و خاک به فلزات سنگین نام برد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬حمیدرض��ا پیوندی در جلس��ه مدیریت‬ ‫پس��ماند سمنان از اجرای طرح جمع‌آوری باتری‌های لیتیومی‬ ‫برای نخس��تین‌بار در سطح شهر سمنان خبر داد و اظهار کرد‪:‬‬ ‫به‌منظور اجرایی ش��دن طرح جم��ع‌آوری باتری‌های لیتیومی‪،‬‬ ‫قلمی‪ ،‬تلفن همراه‪ ،‬لپ‌تاپ‪ ،‬اس��باب‌بازی‌های شارژ شونده و‪...‬‬ ‫که با مش��ارکت توسعه منابع انرژی از تیر امسال آغاز شد‪۱۱ ،‬‬ ‫غرفه بازیافت از س��وی سازمان مدیریت پسماند در سطح شهر‬ ‫سمنان راه‌اندازی شده است‪.‬‬ ‫وی خاطر نش��ان ک��رد‪ :‬این طرح که برای نخس��تین بار در‬ ‫س��منان اجرا می‌ش��ود می‌تواند با مش��ارکت ش��هروندان در‬ ‫جداسازی و تحویل این پسماندهای خطرناک‪ ،‬نقش مهمی در‬ ‫سالمت عمومی جامعه ایفا کند‪.‬‬ ‫ای��ن مدیر ش��هری از آمادگی این س��ازمان ب��رای دریافت‬ ‫باتری‌ه��ا خب��ر داد و با اش��اره به مض��رات باتری‌های مصرف‬ ‫ش��ده خانگی و آثار ناخوشایند آن بر سالمت شهر و شهروندان‬ ‫گف��ت‪ :‬با توجه ب��ه اینکه عمر ه��ر باتری‪ ،‬دیر ی��ا زود تمام و‬ ‫ب��ه زباله تبدیل می‌ش��ود‪ ،‬مص��رف روزاف��زون باتری‌ها خطر‬ ‫بالق��وه‌ای برای س�لامت انس��ان‌ها و س��ایر موج��ودات زنده‬ ‫است‪.‬‬ ‫مدیرعامل س��ازمان مدیریت پسماند شهرداری سمنان ادامه‬ ‫داد‪ :‬در صورت��ی ک��ه باتری‌های کهنه به صورت مناس��ب دفع‬ ‫نش��ده یا با زباله‌های دیگر مخلوط ش��وند‪ ،‬فلزات سنگینی که‬ ‫در آنها به کار رفته به‌تدریج در محیط‌زیس��ت پخش و رسوب‬ ‫می‌شود و جمع‌آوری آنها دیگر ممکن نخواهد بود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه س��وزاندن باتری‌ها راه‌حل مناسبی نیست‪،‬‬ ‫اضافه کرد‪ :‬این کار ممکن اس��ت منجر به انتشار برخی از این‬ ‫فلزات در هوا شود‪ .‬بهترین راه مدیریت زباله‌های باتری‪ ،‬بازیافت‬ ‫صنعتی آنهاس��ت‪ ،‬به این معنا که در محیط‌های کنترل شده‪،‬‬ ‫مواد اولیه آنها اس��تخراج ش��ود تا برای س��ایر مصارف صنعتی‬ ‫مورد استفاده قرار گیرد‪.‬‬ ‫پیوندی با اش��اره به دیگر مضرات باتری‌های فرسوده و نبود‬ ‫مدیریت درست زباله‌های خطرناک خاطرنشان کرد‪ :‬زمانی که‬ ‫‹ ‹نیاز به ‪ 8‬میلیون تن زغال‌سنگ‬ ‫رئیس انجمن زغال‌س��نگ ای��ران چندی پیش‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬توجه ب��ه تولید زغال‌س��نگ داخلی‪،‬‬ ‫م��ا را از واردات مقادیر انبوه زغال‌س��نگ از خارج‬ ‫از کش��ور بی‌نیاز می‌کند یعن��ی اگر نتوانیم چرخه‬ ‫معادن کشور را حفظ کنیم هر مقدار از این تولیدات‬ ‫کاهش یابد‪ ،‬باید به واردات زغال‌سنگ بپردازیم که‬ ‫نرخ آن بیش��تر از زغال‌س��نگ داخلی حتی پس از‬ ‫اصالح و انطباق با استاندارد جهانی خواهد بود‪.‬‬ ‫محمد مجتهدزاده به باش��گاه خبرنگاران جوان‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬ذخایر کشف‌ش��ده زغال‌س��نگ کک‌ش��و‬ ‫دست‌کم یک میلیون و ‪ ۲۰۰‬تن است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬متاس��فانه از چند دهه گذش��ته در‬ ‫بخ��ش تجهی��زات و بهره‌ب��رداری زغال‌س��نگ با‬ ‫عقب‌افتادگی وسیعی روبه‌رو هستیم و حاال باید با‬ ‫برنامه‌ریزی‌های مدون مشکالت را برطرف و زمینه‬ ‫را برای صادرات بیش��تر فراهم کنیم چراکه تا سال‬ ‫آین��ده برای تولید ‪ ۳.۵‬تا ‪ ۴‬میلیون تن کنس��انتره‬ ‫زغال‌سنگ که نیاز واحدهای جدید فوالدی است‪،‬‬ ‫ب��ه اس��تخراج ‪ ۸‬میلیون تن از معادن کش��ور نیاز‬ ‫داریم‪.‬‬ ‫مجتهدزاده تصریح کرد‪ :‬برای تجهیز و بهره‌برداری‬ ‫یک فعالیت اقتصادی‪ ،‬ممکن است عملیات تولید و‬ ‫بازدهی حدود ‪ ۴‬یا ‪ ۵‬سال طول بکشد و باید تصویر‬ ‫روش��نی برای این فعالیت ترسیم شود که نداشتن‬ ‫نرخ مشخص و روشن از عوامل محدودکننده است‪.‬‬ ‫بانک‌ها هم رغبتی به سرمایه‌گذاری در این معادن‬ ‫معدنی نش��ان نداده‌اند و در مذاکره‌های انجام شده‬ ‫با بانک‌ها‪ ،‬یکی از مش��کالت آنها نداش��تن تصویر‬ ‫روشن از نرخ‌هاست‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬زغال‌س��نگ جهان��ی ب��ر اس��اس‬ ‫اس��تانداردهای کیفی پایه‌ای در ‪ FOV‬دست‌کم‬ ‫‪ ۱۵۰‬دالر تا ‪ ۲۳۰‬دالر را به خود اختصاص می‌دهد‪،‬‬ ‫باتری‌های قابل شارژ را بدون در نظر گرفتن نکته‌های بازیافت‪،‬‬ ‫روی زمین‌های کش��اورزی و غیر کشاورزی می‌اندازیم‪ ،‬فلزات‬ ‫س��نگین آن در هوای اطراف پخش شده و خاک و آب را آلوده‬ ‫می‌کند و در نهایت‪ ،‬وارد بدن انسان و حیوانات می‌شود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه باتری‌ها حاوی فلزات س��نگین مانند جیوه‪،‬‬ ‫س��رب‪ ،‬کادمیوم‪ ،‬روی و نیکل هستند‪ ،‬گفت‪ :‬حدود ‪ ۹۰‬درصد‬ ‫جیوه موجود در زباله‌های خش��ک شهری مربوط به باتری‌های‬ ‫قلم��ی اس��ت‪ .‬این می��زان ب��رای کادمیوم ح��دود ‪ ۵۰‬درصد‬ ‫است‪.‬‬ ‫مدیرعامل س��ازمان مدیریت پسماند ش��هرداری سمنان بر‬ ‫ل��زوم مدیریت علمی این پس��ماندها تاکی��د و تصریح کرد‪ :‬با‬ ‫مدیریت درست این‌گونه پس��ماندها ضمن پیشگیری از خطر‬ ‫زیست‌محیطی و به مخاطره افتادن سالمت عمومی شهروندان‬ ‫می‌ت��وان برای کاهش خط��ر به صورت مناس��ب‌تر از باتری‌ها‬ ‫استفاده کرد تا عمرشان بیشتر شود‪.‬‬ ‫همچنین می‌توان از باتری‌هایی که قابلیت شارژ دوباره دارند‬ ‫اس��تفاده کرد و باتری‌های خراب یا کهنه را به طور جداگانه به‬ ‫غرفه‌های بازیافت تحویل داد تا بازیافت آنها امکان‌پذیر شود‪.‬‬ ‫در حالی که نرخ پایه زغال‌سنگ ایران درحال‌حاضر‬ ‫‪ ۶۱۰‬ه��زار تومان اس��ت که هیچ‌گونه تناس��بی با‬ ‫کمترین قیمت‌های جهانی ندارد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬معادن زغال‌س��نگ احتیاج به بهبود و‬ ‫نوسازی ماشین‌آالت و ارتقای فناوری دارند اما نرخ‬ ‫تمام شده زغال‌سنگ درحال‌حاضر قیمتی است که‬ ‫در مکانیزه‌ترین معدن از طرف شرکت زغال‌سنگ‬ ‫طبس به انجمن ارائه ش��ده اس��ت و به دلیل اینکه‬ ‫در مع��ادن مکانیزه‪ ،‬تجهیزات مصرفی متکی بر ارز‬ ‫اس��ت با نرخ کنونی ارز نیمایی‪ ،‬در معادن مکانیزه‬ ‫هم با افزایش نرخ روبه‌رو هستیم‪.‬‬ ‫مجتهدزاده تصریح کرد‪ :‬مواد استخراجی معادن‬ ‫س��نتی و مکانیزه ب��ه کارخانه‌های فرآوری تحویل‬ ‫داده می‌شوند‪ .‬نرخ تمام شده که عنوان شد‪ ،‬منظور‬ ‫نرخ نهایی کنسانتره زغال‌سنگ ایران است‪.‬‬ ‫مجتهدزاده درباره مقایس��ه کیفیت زغال‌سنگ‬ ‫واردات��ی ب��ا زغال‌س��نگ تولیدی گفت‪ :‬م��ا ادعا‬ ‫نداریم که زغال‌س��نگ استخراجی ایران در ردیف‬ ‫بهتری��ن زغال‌س��نگ تولیدی جهان اس��ت چون‬ ‫تیپ��ی از زغال ک��ه پرمیوم ه��ارد کوکینگ کوال‬ ‫( ‪) premium hard coking coal‬تعیی��ن‬ ‫کیفیت می‌شود‪ ،‬نرخ بسیار باالیی دارد و نرخ جهانی‬ ‫این ماده معدنی چیزی حدود ‪ ۲۵۰‬دالر اس��ت‪ .‬ما‬ ‫زغ��ال ای��ران را در رده ‪as hard coking coal‬‬ ‫ارزیاب��ی می‌کنیم‪ .‬درحال‌حاضر در پایه‌های کیفی‬ ‫با ذوب آهن به توافق رسیده‌ایم و پایه‌هایی را برای‬ ‫زغال‌س��نگ قابل حصول در ایران تعیین کرده‌ایم‪.‬‬ ‫از نظر فنی پیش‌بینی می‌شود ما برای دستیابی به‬ ‫بهترین کک در ایران احتیاج داریم که زغال ایران‬ ‫را ب��ا درصدی از زغال‌های مرغوب جهانی‪ ،‬مخلوط‬ ‫و ترکیب کنیم و این درصد‪ ،‬از طرف کارشناس��ان‬ ‫حداکث��ر ‪ ۳۰‬درص��د و حداقل‪ ۲۰‬درص��د ارزیابی‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫استخراج غیرمجاز طال‬ ‫در خاروانا قربانی گرفت‬ ‫برداشت غیر مجاز طال از معادن طالی شهرستان‬ ‫ورزقان‪ ،‬یک جوان را به کام مرگ کشاند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایلن��ا‪ ،‬یک جوان اهل روس��تایی از‬ ‫بخش خاروانا شهرس��تان ورزق��ان هنگام حفاری‬ ‫غیرمجاز برای اس��تخراج س��نگ طال جان خود را‬ ‫از دست داد‪.‬‬ ‫گزارش‌های محلی حاکی اس��ت این جوان چند‬ ‫روز پیش بر اثر س��قوط س��نگ بر سرش مصدوم‬ ‫ش��ده و ب��ر اث��ر جراحت واردش��ده ف��وت کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫برداش��ت‌های غی��ر مج��از از مع��ادن ط�لای‬ ‫شهرستان ورزقان همچنان حادثه‌آفرین هستند و‬ ‫چندی پیش نیز یک پدر و فرزند قربانی برداش��ت‬ ‫طال ش��دند که انتظار می‌رود مسئوالن شهرستان‬ ‫وزرق��ان ب��رای مقابله ب��ا اتفاق‌های ای��ن چنینی‬ ‫اقدامات الزم را به‌کار گیرند‪.‬‬ ‫رئی��س هی��ات عام��ل ایمی��درو اع�لام کرد‪:‬‬ ‫‪۲۰‬مع��دن کوچک‌مقی��اس در اس��تان ف��ارس‬ ‫شناس��ایی ش��ده‌اند و این معادن به زودی برای‬ ‫جذب سرمایه‌گذار به فراخوان گذاشته می‌شوند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش رواب��ط عمومی ایمی��درو‪ ،‬خداداد‬ ‫غریب‌پ��ور ک��ه در آیی��ن بهره‌ب��رداری از خط‬ ‫تمام‌اتوماتی��ک تولید شیش��ه‌های ض��د گلوله و‬ ‫امنیتی در شهرک صنعتی شیراز سخن می‌گفت‪،‬‬ ‫اف��زود‪ :‬با جذب س��رمایه‌گذار برای فعال‌س��ازی‬ ‫معادن اس��تان فارس‪ ،‬توسعه و اشتغالزایی پایدار‬ ‫در بخ��ش معدن و صنایع معدنی این اس��تان با‬ ‫شتاب بیشتری محقق خواهد شد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه اش��تغال و تولید‪ ،‬توس��عه‬ ‫مت��وازن این ح��وزه را به همراه خواهد داش��ت‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬ضرورت دارد س��رمایه‌ها به س��مت رونق‬ ‫تولید و اشتغال پایدار سوق پیدا کنند و ایمیدرو‬ ‫به عنوان یک س��ازمان توس��عه‌ای‪ ،‬حمایت خود‬ ‫را از برنامه‌های همس��و با اقتصاد مقاومتی اعالم‬ ‫کرده است‪ .‬معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫با اش��اره به نقش راهب��ردی بخش خصوصی در‬ ‫دستیابی به اهداف افزود‪ :‬حضور فعال تشکل‌های‬ ‫بخ��ش خصوص��ی مرتب��ط ب��ا بخش مع��ادن‪،‬‬ ‫زمینه‌س��از ارتقای جایگاه معادن کوچک‌مقیاس‬ ‫در رونق تولید‪ ،‬تجارت و اشتغالزایی است‪.‬‬ ‫رئی��س هی��ات عام��ل ایمی��درو با اش��اره به‬ ‫برنامه‌ه��ای این س��ازمان برای توس��عه معادن‬ ‫اس��تان ف��ارس از تش��کیل کارگروه��ی ویژه به‬ ‫ل ک��ردن بخش معادن خب��ر داد و‬ ‫منظ��ور فعا ‌‬ ‫گفت‪ :‬با شناس��ایی معادن کوچک استان فارس‪،‬‬ ‫شرایط فراخوان جذب سرمایه‌گذار‪ ،‬اعالم خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫غریب‌پ��ور در بخش دیگری از س��خنان خود‬ ‫با اش��اره ب��ه طرح مه��م آلومینی��وم جنوب در‬ ‫شهرس��تان المرد‪ ،‬گفت‪ :‬فاز نخست این طرح با‬ ‫سرمایه‌گذاری ‪ ۱.۲‬میلیارد دالر در سال جاری به‬ ‫بهره‌برداری می‌رسد‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن از تامین زیرس��اخت‌های بندر‬ ‫پارسیان به منظور تس��هیل صادرات محصوالت‬ ‫طرح آلومینیوم جنوب خبر داد و گفت‪ :‬با هدف‬ ‫ص��ادرات محصوالت معدنی فارس‪ ،‬برنامه تامین‬ ‫زیرساخت‌های منطقه ویژه اقتصادی پارسیان در‬ ‫حال اجراست‪.‬‬ ‫فعالیت بزرگ‌ترین کارخانه‬ ‫تولید اکسید منیزیم کشور‬ ‫در خراسان جنوبی‬ ‫رئیس اداره صنعت‪ ،‬معدن و تجارت شهرستان‬ ‫سربیشه گفت‪ :‬بزرگ‌ترین کارخانه تولید اکسید‬ ‫منیزیم کش��ور با تولید ساالنه ‪ ۷۵‬هزار تن انواع‬ ‫فرآورده‌های نسوز قلیایی در شهرستان سربیشه‬ ‫فعالیت دارد‪.‬‬ ‫به گزارش شاتا‪ ،‬مهدی مالئی با بیان اینکه این‬ ‫کارخانه نیاز صنایع بزرگ کشور را برطرف کرده‬ ‫اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬در این واحد‪ ،‬محصوالتی از جمله‬ ‫اکسید منیزیم‪ ،‬اکس��ید منیزیم سینتره‪ ،‬اکسید‬ ‫منیزیم ذوبی و انواع جرم‌های نسوز قلیایی تولید‬ ‫و روانه بازار می‌شوند‪.‬‬ ‫مالئی با بیان اینکه صنایعی از جمله س��یمان‪،‬‬ ‫فوالد و ذوب فل��زات‪ ،‬مهم‌ترین مصرف‌کنندگان‬ ‫تولیدات ای��ن کارخانه هس��تند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬با‬ ‫توجه ب��ه نیاز صنایع داخلی به تولیدات کارخانه‬ ‫اکس��یدمنیزیم‪ ،‬عمده محص��والت آن در داخل‬ ‫کشور مصرف می‌ش��ود‪ .‬با این وجود کشورهای‬ ‫چین‪ ،‬کره جنوب��ی و هلند از خریداران تولیدات‬ ‫این کارخانه هستند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬ع�لاوه بر‪ ۴۰۰‬نفری که به طور‬ ‫مس��تقیم در کارخانه اکس��ید منیزیم سربیشه‬ ‫مش��غول به کار هستند‪ ،‬این واحد زمینه اشتغال‬ ‫پای��دار برای اف��رادی ک��ه در مع��ادن منیزیت‬ ‫خراس��ان جنوبی و سیس��تان و بلوچس��تان کار‬ ‫می‌کنند را نیز فراهم کرده است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬توس��عه زنجی��ره ارزش تولیدات در‬ ‫حوزه تولید آجرهای نسوز و نسوزهای دولومیتی‬ ‫و فرآوری مواد اولیه م��ورد نیاز به ویژه منیزیت‬ ‫از مهم‌تری��ن برنامه‌های توس��عه‌ای این واحد در‬ ‫آینده است‪.‬‬ ‫رئیس اداره صنعت‪ ،‬معدن و تجارت شهرستان‬ ‫سربیشه اظهار امیدواری کرد با تحقق برنامه‌های‬ ‫توسعه‌ای شهرس��تان‪ ،‬زمینه پایداری و افزایش‬ ‫تولید و اشتغال و بهره‌گیری بیشتر از ظرفیت‌های‬ ‫معدنی منطقه فراهم‌شود‪.‬‬
‫یکشنبه ‪ 30‬تیر ‪ 18 1398‬ذی‌القعده ‪ 21 1440‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫موسسه فرهنگی و هنری روزگار وصل‬ ‫مدیر مسئول‪:‬‬ ‫ناصر بزرگمهر‬ ‫رشد تولید آلومینیوم در امارات متحده عربی‬ ‫سال دوم شماره ‪208‬‬ ‫سردبیر‪ :‬محبوبه ناطق‬ ‫همکاران‪ :‬سارا اصغری‪-‬ثمن رحیمی‌‌راد‬ ‫مدیر فنی و هنری‪ :‬مهدی نجفی‬ ‫نمایندگی دفتر اروپا‪ :‬چکاوک بزرگمهر‬ ‫آدرس‪ :‬تهران‪ -‬میدان هفتم تیر‪ -‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬پالک ‪74‬‬ ‫تلفکس‪88310576-88310575:‬‬ ‫سازمان آگهی‌ها‪88722732-3:‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان‌ها‪88724211:‬‬ ‫چاپ‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.Madandaily.com‬‬ ‫‪www.instagram.com/Madandaily‬‬ ‫‪www.twitter.com/Madandaily‬‬ ‫‪www.t.me/Madandaily‬‬ ‫‪E-mail:info@madandaily.com‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫یادداشت‬ ‫آنچه بقای زغال‌سنگ را تضمین می‌کند‬ ‫احمد کاظمی‬ ‫کارشناس معدن‬ ‫قی��ل و ق��ال ب��ر س��ر‬ ‫زغال‌س��نگ بس��یار اس��ت‬ ‫ام��ا چ��را ب��ا همه ح��رف و‬ ‫حدیث‌ها هنوز سایه پررنگ‬ ‫کانی س��یاه از سر بازار مواد‬ ‫معدن��ی کم نمی‌ش��ود؟ به‬ ‫چند دلیل؛ زغال‌سنگ هنوز‬ ‫برای صنایع جهان کاربرد دارد‪ .‬این ماده که چیزی نیست جز چوب‌های قدیمی‬ ‫که میلیون‌ها س��ال زیر فشار قرار گرفتند حاال همچنان ارزان‌ترین منبع تولید‬ ‫انرژی در جهان به‌شمار می‌آید و بهای آن در مقایسه با سایر منابع انرژی مانند‬ ‫هس��ته‌ای‪ ،‬گاز طبیعی و نفت ارزان‌تر می‌ش��ود و همچنین دردس��رهای تولید‬ ‫انرژی با نیروگاه‌های آبی را هم ندارد‪.‬‬ ‫عالوه بر ارزان بودن‪ ،‬زغال‌س��نگ درگیر تنش‌های سیاس��ی هم نیست و در‬ ‫همه جای جهان ذخایر آن یافت می‌شود‪ .‬به عبارتی دیگر قدرت‌های اقتصادی‬ ‫جهان بر سر زغال‌سنگ دعوایی ندارند‪.‬‬ ‫زغال‌سنگ همچنین از ظرفیت چشمگیرتری در مقایسه با سایر منابع انرژی‬ ‫برخوردار اس��ت و ش��مار افرادی که در فرآیند استخراج‪ ،‬حمل‌ونقل‪ ،‬سوخت و‬ ‫حتی از بین بردن خاکس��تر زغال‌س��نگ کار می‌کنند‪ ،‬می‌تواند بسیار بیشتر از‬ ‫تعداد افرادی باش��د که در فرآیند انرژی‌های هس��ته‌ای‪ ،‬نفت و گاز طبیعی و‬ ‫برق آبی شاغل هستند‪.‬‬ ‫این کانی سیاه پرانرژی به‌طور عمده مصرف داخلی دارد و کمتر پیش می‌آید‬ ‫که کشوری نیاز به واردات زغال‌سنگ داشته باشد‪.‬‬ ‫هرچند زغال‌س��نگ آالینده اس��ت اما در توان انرژی‌زای��ی همتایی ندارد و‬ ‫هیچ‌یک از رقیبان آن همچون انرژی هس��ته‌ای‪ ،‬آب و انرژی‌های تجدیدپذیر‬ ‫مانن��د باد و نور خورش��ید نمی‌توانن��د آن میزان انرژی که زغال‌س��نگ تولید‬ ‫می‌کند را تولید کنند‪.‬‬ ‫ح��ال ش��ما منبع��ی از یک ماده را پی��دا کنید که همه ای��ن مزایا را در خود‬ ‫بگنجاند‪.‬‬ ‫اخبار کوتاه‬ ‫ب��ه گ��زارش متال‌اکس��پرت‪ ،‬بهای س��نگ آه��ن وارداتی در چی��ن با افت‬ ‫بازاره��ای آت��ی و کاهش فعالیت بازار بورس دالیان چین کاهش یافت‪ .‬س��نگ‬ ‫آهن خلوص ‪۶۲‬درصد اس��ترالیا ‪۱۲۱.۲۵‬دالر هر تن س��ی‌اف‌آر ثبت ش��د که‬ ‫‪ ۵۰‬س��نت افت داش��ت‪ .‬از طرفی آمارها نش��ان می‌دهد در ژوئن (خرداد‪-‬تیر)‬ ‫سنگ‌آهن صادر شده از بندر هدلند استرالیا به چین ‪۱۱.۱‬درصد رشد داشت و‬ ‫‪۴۲.۰۳‬میلیون تن ثبت شد و کل صادرات سنگ آهن از این بندر نیز ‪۵.۹‬درصد‬ ‫باال رفت و ‪۴۸.۹۴‬میلیون تن ثبت ش��د‪ .‬ولی با وجود رش��د ماهانه هنوز عرضه‬ ‫محدودیت‌هایی داشته و در کل ماه گذشته واردات سنگ‌آهن به چین کاهش‬ ‫یافت‪ .‬در حال حاضر خریداران چینی ترجیح می‌دهند از محموله‌های موجود‬ ‫در بندرها خرید کنند‪.‬‬ ‫به گزارش متال‌اکس��پرت‪ ،‬روزهای گذش��ته در ب��ازار واردات قراضه ترکیه‬ ‫مذاکراتی در جریان بود ولی معامله‌ای نهایی نش��د از این‌رو قیمت‌ها در ثبات‬ ‫نس��بی بودند‪ .‬آخرین نرخ قراضه س��نگین کالس ‪ ۱‬و ‪ ۲‬خلوص ‪ ۲۰-۸۰‬امریکا‬ ‫‪۲۹۴‬دالر هر تن س��ی‌اف‌آر و در ثبات بوده اس��ت‪ .‬از طرفی عرضه‌کننده‌های‬ ‫قراضه بر قیمت‌های باالتر اصرار دارند و بیش��تر عرضه‌کنندگان امریکا و حوزه‬ ‫دریای بالتیک نیز به دنبال ‪۳۰۰‬دالر هر تن س��ی‌اف‌آر هس��تند ولی خریداران‬ ‫ت��رک به دنبال محموله‌های کمتر از ‪۲۹۵‬دالر هس��تند‪ .‬فعاالن بازار معتقدند‬ ‫ن��رخ رای��ج بازار همچون اوای��ل ژوئیه بین ‪ ۲۹۷‬تا ‪۲۹۸‬دالر هر تن س��ی‌اف‌آر‬ ‫است‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش متال اکس��پرت‪ ،‬یک هفته اخی��ر نرخ بیلت در ب��ازار صادرات‬ ‫سی‌‌آی‌اس نزولی بوده که به دلیل کمبود تقاضا در بازارهای اصلی است‪ .‬رکود‬ ‫بازار قراضه ترکیه نیز بر بازار بیلت اثر منفی داشته است‪ .‬بیشتر عرضه‌کنندگان‬ ‫بیلت س��ی‌آی‌اس تولیدات اوت (مرداد‪-‬ش��هریور) را ‪ ۴۲۰‬تا ‪۴۲۵‬دالر هر تن‬ ‫سی‌اف‌آر پیشنهاد می‌دهند درحالی که یک هفته قبل تا ‪ ۴۳۰‬دالر بود‪ .‬کمبود‬ ‫خرید در بازارهای س��نتی علت اصلی رکود بود‪ .‬در برخی معامالت قیمت‌های‬ ‫پایین‌تر ‪ ۴۱۵‬تا ‪۴۲۰‬دالر هر تن فوب نهایی شد و به طور میانگین افت نرخ ‪۵‬‬ ‫تا ‪ ۱۰‬دالری مشاهده شده است‪.‬‬ ‫به گزارش استیل‌مینت‪ ،‬به تازگی بیلت صادراتی ایران در بازار جنوب شرق‬ ‫آس��یا فعال بوده و معامالتی نهایی ش��ده اس��ت‪ .‬هفته گذشته فوالد خوزستان‬ ‫‪۵۰‬ه��زار ت��ن بیلت خود را در ‪۳۸۵‬دالر هر تن فوب بندرهای ایران برای حمل‬ ‫اواخر سپتامبر (اواسط مهر) فروخت‪ .‬معامله دیگری در تناژ مشابه در ‪۳۸۳‬دالر‬ ‫هر تن فوب نیز نهایی شد و یک محموله ‪۴۰‬هزار تنی نیز در حال مذاکره بود‪.‬‬ ‫یک عرضه‌کننده دیگر نیز اظهار کرد تا سپتامبر ‪( ۲۰۱۹‬شهریور‪-‬مهر ‪)۱۳۹۸‬‬ ‫پیش‌فروش کرده است‪.‬‬ ‫به گزارش متال‌اکسپرت‪ ،‬بازار ورق گرم صادراتی چین در ثبات به‌سر می‌برد‬ ‫و هزینه‌های باالی تولید و قیمت‌های درخواستی ناچیز خریداران خارجی بازار‬ ‫صادرات را زیر فشار قرار داده است‪ .‬به احتمال زیاد قیمت‌ها تا اواخر ژوئیه در‬ ‫س��طوح فعلی باقی بماند و شاید ماه آینده میالدی بهبود یابد‪ .‬نرخ پیشنهادی‬ ‫بیش��تر کارخانه‌ها روزهای اخیر ‪ ۵۱۵‬تا ‪ ۵۲۰‬دالر هر تن فوب بوده که مش��ابه‬ ‫یک هفته قبل است‪.‬‬ ‫برخی حاضر بودند تا ‪ ۵۱۰‬دالر نیز تخفیف دهند ولی هنوز با نرخ موردنظر‬ ‫خریداره��ا فاصل��ه زی��ادی دارد‪ .‬نرخ ورق گ��رم صادراتی چی��ن در بازارهای‬ ‫بین‌الملل��ی به‌وی��ژه بازار جنوب ش��رق آس��یا قدرت رقابت ن��دارد‪ .‬اخیرا ورق‬ ‫گ��رم هن��د در جنوب ش��رق آس��یا ‪ ۵۰۵‬ت��ا ‪ ۵۱۰‬دالر هر تن س��ی‌اف‌آر بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬ایفنا‬ ‫گروه معدن‪:‬‬ ‫ش��رکت ای‌جی‌ای امارات متحده عربی‪،‬‬ ‫بزرگ‌تری��ن تولیدکنن��ده آلومینی��وم در‬ ‫منطقه و س��ومین تولیدکنن��ده بزرگ در‬ ‫جه��ان خ��ارج از چین در س��ال گذش��ته‬ ‫(‪ )۲۰۱۸‬میالدی‪ ،‬ب��ا وجود افزایش حجم‬ ‫تولید آلومینیوم‪ ،‬عملکرد مالی ضعیف‌تری‬ ‫نسبت به س��ال ‪ ۲۰۱۷‬نشان داد که ناشی‬ ‫از افزای��ش هزینه‌های آن بود‪ .‬با این حال‪،‬‬ ‫برای امسال با بهره‌برداری از ‪ 2‬پروژه جدید‬ ‫بوکسیت و آلومینا‪ ،‬انتظار می‌رود که نتیجه‬ ‫مالی آن بهبود چشم‌گیری یابد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش فل��زات آنالی��ن‪ ،‬ش��رکت‬ ‫ای‌جی‌ای ام��ارات متحده عربی در س��ال‬ ‫گذش��ته با تولید ح��دود ‪۲.۶۴‬میلیون تن‬ ‫آلومینیوم اولیه‪ ،‬در رده سومین تولیدکننده‬ ‫بزرگ این محصول در جهان خارج از چین‬ ‫ق��رار گرفت‪ .‬این میزان از تولید آلومینیوم‪،‬‬ ‫بیش��ترین مقدار طول تاریخ این ش��رکت‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫حجم تولید آلومینیوم ای‌جی‌ای همواره‬ ‫روندی افزایش��ی داشته است؛ با این حال‪،‬‬ ‫میزان رشد تولید در سال گذشته که حدود‬ ‫‪۴.۲‬درص��د بود‪ ،‬پس از رش��د ‪۵.۳‬درصدی‬ ‫تولی��د در س��ال ‪ ۲۰۱۵‬می�لادی (‪۱۳۹۴‬‬ ‫خورشیدی)‪ ،‬بیشترین میزان از رشد تولید‬ ‫در طول دوره مورد بررسی این شرکت بود‪.‬‬ ‫شرکت ای‌جی‌ای امارات متحده عربی در سال گذشته با‬ ‫تولید حدود ‪۲.۶۴‬میلیون تن آلومینیوم اولیه‪ ،‬در رده‬ ‫سومین تولیدکننده بزرگ این محصول در جهان خارج‬ ‫از چین قرار گرفت‪ .‬این میزان از تولید آلومینیوم‪،‬‬ ‫بیشترین مقدار طول تاریخ این شرکت بوده است‬ ‫ش��رکت ای‌جی‌ای‪ ،‬بزرگ‌ترین ش��رکت‬ ‫صنعتی غیرنفتی در کش��ور امارات متحده‬ ‫عربی و همچنی��ن بزرگ‌ترین تولیدکننده‬ ‫آلومینی��وم اولیه آلیاژی در سراس��ر جهان‬ ‫به‌ش��مار می‌رود‪ .‬درحالی که میزان درآمد‬ ‫آن در س��ال ‪ ،2015‬حدود ‪۱۵‬درصد رشد‬ ‫داشت و به حدود ‪ ۶.۴‬میلیارد دالر رسید‪،‬‬ ‫اما این رش��د بیشتر ناش��ی از افزایش نرخ‬ ‫آلومینی��وم در بازارهای جهانی و همچنین‬ ‫افزایش میزان تولیدات آلیاژی این شرکت‬ ‫بود؛ به‌طوری‌که در س��ال گذش��ته‪ ،‬بیش‬ ‫از ‪۸۷‬درص��د کل محصوالت آن به ش��کل‬ ‫آلی��اژی در بازار عرضه ش��د‪ .‬ب��ا این حال‪،‬‬ ‫میزان درآمد خالص این ش��رکت در سال‬ ‫گذشته (‪ )۲۰۱۸‬به‌حدود ‪۳۲۵‬میلیون دالر‬ ‫رس��ید که نسبت به س��ال ‪ ۲۰۱۷‬بیش از‬ ‫‪۶۴‬درص��د افت داش��ت‪ .‬این می��زان افت‪،‬‬ ‫بیشترین افت درآمد خالص این شرکت در‬ ‫دست‌کم ‪ ۵‬سال گذشته بود‪ .‬همین امر نیز‬ ‫سبب شد تا حاشیه سود خالص آن با افت‬ ‫شدیدی در این سال همراه شود و از حدود‬ ‫‪۱۶‬درصد در سال ‪ ،۲۰۱۷‬به‌حدود ‪۵‬درصد‬ ‫در سال ‪ ۲۰۱۸‬کاهش یابد‪.‬‬ ‫میزان کل هزینه‌ه��ای ای‌جی‌ای به‌ازای‬ ‫ه��ر ت��ن آلومینیوم تولید ش��ده در س��ال‬ ‫گذش��ته با وج��ود می��زان تولید ب��اال‪ ،‬به‬ ‫بیشترین س��طح در ‪ ۵‬سال گذشته رسید‪.‬‬ ‫افزای��ش هزینه‌های ش��رکت ای‌جی‌ای در‬ ‫سال گذشته‪ ،‬بیشتر ناشی از هزینه‌کرد‌های‬ ‫آن در پ��روژه کارخانه آلومینا برای تکمیل‬ ‫و همچنی��ن افزایش بهای ماده اولیه تولید‬ ‫آلومینیوم‪ ،‬یعن��ی آلومینا بود‪ .‬با این حال‪،‬‬ ‫انتظ��ار می‌رود ک��ه با تکمی��ل پروژه‌های‬ ‫بوکس��یت و آلومین��ای ای��ن ش��رکت در‬ ‫س��ال ج��اری‪ ،‬در هزینه‌ه��ای آن به‌مقدار‬ ‫قابل‌توجهی صرفه‌جویی شود‪ ،‬ضمن اینکه‬ ‫در سال جاری میالدی‪ ،‬افت قابل‌توجه نرخ‬ ‫آلومین��ا در بازارهای بین‌الملل��ی مزید بر‬ ‫علت ش��ده و می‌تواند سبب افزایش درآمد‬ ‫خالص ش��رکت و به دنبال آن رشد حاشیه‬ ‫سود شود‪.‬‬ ‫نظرسنجی کیتکونیوز نشان داد‬ ‫بازار منتظر ادامه روند افزایشی نرخ طال در هفته جاری‬ ‫در نظرس��نجی هفتگی کیتکونیوز‪ ،‬کارشناس��ان‬ ‫وال‌استریت و سرمایه‌گذاران پیش‌بینی کردند روند‬ ‫افزایشی نرخ طال در هفته جاری ادامه پیدا‌کند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایس��نا‪ ،‬طال پ��س از اظه��ارات اخیر‬ ‫مقامات ارشد بانک مرکزی امریکا که انتظارها برای‬ ‫کاه��ش نرخ‌های بهره را تقوی��ت کرد‪ ،‬به نرخ باالی‬ ‫جدی��دی صعود کرد که باالترین رکورد در ‪6‬س��ال‬ ‫گذشته بود‪.‬‬ ‫فیلی��پ فالین‪ ،‬تحلیلگر ارش��د بازار در ش��رکت‬ ‫پرای��س فیوچ��رز اظهار ک��رد‪ :‬طال نه‌تنه��ا به روند‬ ‫صع��ودی ادام��ه داده بلک��ه نرخ ب��االی جدیدی را‬ ‫شکسته است‪.‬‬ ‫در نظرس��نجی کیتکونی��وز از کارشناس��ان‬ ‫وال‌اس��تریت‪۱۲ ،‬نف��ر ش��رکت کردند ک��ه از میان‬ ‫آنها ‪۸‬نف��ر یا ‪۶۷‬درصد افزایش ن��رخ طال و ‪3‬نفر یا‬ ‫در ش��رایطی که مذاکرات تج��اری میان امریکا‬ ‫و چین در بن‌بس��ت مان��ده و مذاکرات اخیر میان‬ ‫نماین��دگان تجاری دو کش��ور نتیجه‌ای نداش��ته‬ ‫است‪ ،‬شرکت‌ها اقدام به تغییر زنجیره تامین خود‬ ‫کرده‌اند‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬محدودیت‌ه��ای تجاری روی‬ ‫ش��رکت مخابرات��ی ه��واوی چین موض��وع مورد‬ ‫مناقش��ه مانده و تهدید تعرفه‌های بیشتر همچنان‬ ‫وجود دارد اما در این بین‪ ،‬شرکت‌ها زنجیره تامین‬ ‫خود را تغییر می‌دهند و بیش��تر آنها را آسیامحور‬ ‫می‌کنن��د و حتی اگر توافق تجاری حاصل ش��ود‪،‬‬ ‫این تغییرها بعید است معکوس شود‪.‬‬ ‫س��ناتورهای جمهوریخ��واه امری��کا پنج‌ش��نبه‬ ‫گذشته قانونی را معرفی کردند که خرید یا فروش‬ ‫امتیازه��ای انحص��اری امریکایی را برای ش��رکت‬ ‫ه��واوی ممنوع خواهد کرد‪ .‬محدودیت‌های اعمال‬ ‫ش��ده برای ه��واوی‪ ،‬موضوع مهم��ی در مذاکرات‬ ‫تج��اری با چین بوده و ممکن اس��ت در سراس��ر‬ ‫‪۲۵‬درصد کاهش نرخ این فلز ارزشمند را پیش‌بینی‬ ‫کردن��د‪ ،‬درحالی‌ک��ه ی��ک نف��ر یا ‪8‬درص��د نظری‬ ‫نداشتند‪.‬‬ ‫در ای��ن بی��ن‪ ۶۴۳ ،‬نف��ر در نظرس��نجی آنالین‬ ‫کیتکونیوز از س��رمایه‌گذاران ش��رکت کردند که از‬ ‫میان آنها ‪۴۷۷‬نفر یا ‪۷۴‬درصد افزایش نرخ و ‪۹۶‬نفر‬ ‫یا ‪۱۵‬درص��د کاهش نرخ ط�لا را پیش‌بینی کردند‬ ‫درحالی‌که ‪ ۷۰‬نفر یا ‪۱۱‬درصد نظری نداشتند‪.‬‬ ‫در نظرس��نجی کیتکونی��وز برای هفته گذش��ته‪،‬‬ ‫سرمایه‌گذاران نسبت به افزایش نرخ طال خوش‌بین‬ ‫بودند‪ ،‬درحالی‌که بیش��تر کارشناس��ان وال‌استریت‬ ‫نظ��ر خنث��ی داش��ته ی��ا کاهش ن��رخ ای��ن فلز را‬ ‫پیش‌بینی کردند‪ .‬هر اونس طال برای تحویل در اوت‬ ‫در معامالت جمعه بازار امریکا یک‌دالر و ‪۴۰‬س��نت‬ ‫ی��ا ‪۰.۱‬درص��د کاهش پیدا ک��رد و در ‪۱۴۲۶‬دالر و‬ ‫‪۷۰‬سنت بس��ته ش��د اما برای کل هفته یک‌درصد‬ ‫افزایش ثبت کرد‪ .‬نرخ طال اواس��ط معامالت جمعه‬ ‫به رکورد ‪ ۱۴۵۴‬دالر و ‪۴۰‬سنت صعود کرده بود که‬ ‫باالترین نرخ در ‪ 6‬سال گذشته بود‪.‬‬ ‫درص��د درس��تی پیش‌بین��ی وال‌اس��تریت از‬ ‫ابتدای س��ال ج��اری میالدی تاکن��ون ‪۵۶‬درصد و‬ ‫سرمایه‌گذاران ‪۵۲‬درصد بوده است‪.‬‬ ‫چارلی ندوس‪ ،‬استراتژیس��ت ارش��د بازار در گروه‬ ‫«الس��ال فیوچرز» انتظار دارد طال پس از اظهارات‬ ‫جان ویلیام��ز‪ ،‬رئیس بانک ف��درال نیویورک که به‬ ‫احتم��ال کاه��ش ‪۵۰‬درصدی نرخ‌های بهره اش��اره‬ ‫کرد‪ ،‬افزایش پیدا کند‪.‬‬ ‫وی به کیتکونیوز گفت‪ :‬در س��طح جهانی ش��اهد‬ ‫فشارهای فزاینده برای کاهش نرخ‌های بهره هستیم‬ ‫و بای��د دید رون��د دالر امریکا به چه ش��کل خواهد‬ ‫شرکت‌ها دیگر منتظر نتیجه جنگ تجاری نمی‌مانند‬ ‫زنجی��ره تامین بخش فناوری انع��کاس پیدا کند‪.‬‬ ‫اگرچه دونالد ترامپ‪ ،‬رئیس‌جمهوری امریکا اعالم‬ ‫کرده که برخی از محدودیت‌ها رفع خواهند ش��د‬ ‫اما در کش��اکش تداوم فشارها از سوی صنعت‪ ،‬هر‬ ‫دو حزب جمهوریخواه و دموکرات‌خواهان رویکرد‬ ‫سخت‌گیرانه‌ای هستند‪.‬به گفته میکال برون‪ ،‬یکی‬ ‫از موسسان ش��رکت ترید ش��یفت که شبکه‌های‬ ‫تجارت الکترونیکی را مدیریت می‌کند‪ ،‬ش��رکت‌ها‬ ‫دیگر منتظر نیس��تند ببینند جنگ تجاری چگونه‬ ‫پایان می‌یابد و درح��ال تغییر زنجیره تامین خود‬ ‫هس��تند‪ .‬با اق��دام ش��رکت‌ها برای تس��ریع روند‬ ‫تنوع‌س��ازی زنجیره تامین‌ش��ان‪ ،‬الگوهای تجاری‬ ‫تغییر پیدا کرده اس��ت‪.‬بر اس��اس گزارش س��ایت‬ ‫بارون��ز‪ ،‬چین ش��رکت‌ها را وادار ک��رده تا زنجیره‬ ‫تامین خود را به چین یا کشورهای همسایه منتقل‬ ‫کنند و روند متمرکز شدن زنجیره تامین در آسیا‬ ‫تسریع شده است زیرا شرکت‌ها به دنبال نیروی کار‬ ‫ارزان‌تر در مناطقی مانند ویتنام هس��تند‪ .‬به گفته‬ ‫تحلیلگران‪ ،‬ویتنام از این وضعیت سود می‌برد زیرا‬ ‫ش��رکت‌ها برای اس��تفاده از نیروهای کار ارزان‌تر‬ ‫سال‌هاس��ت که به این کش��ور می‌روند‪ .‬بنگالدش‬ ‫و تایلند هم س��رمایه‌گذاری‌ها را جذب می‌کنند و‬ ‫هند هم ممکن اس��ت از این وضعیت س��ود ببرد‪.‬‬ ‫مقامات امریکایی و چینی پنج‌شنبه گذشته تلفنی‬ ‫صحبت ک��رده بودند و اس��تیون منوچی��ن‪ ،‬وزیر‬ ‫خزانه‌داری امریکا اظهار کرده بود که ممکن است‬ ‫پس از این مکالمات دیدارهای رودررو برگزار شود‪.‬‬ ‫امریکا و چین از ژوئیه س��ال گذشته میالدی وارد‬ ‫جنگ تجاری ش��ده‌اند و واش��نگتن پکن را برای‬ ‫اصالح��ات اقتصادی و کنار گذاش��تن ش��یوه‌های‬ ‫تجاری که غیرمنصفانه می‌داند‪ ،‬زیر فشار قرار داده‬ ‫اس��ت‪ .‬چین در برابر فش��ارهای امریکا ایستادگی‬ ‫و اع�لام کرده ک��ه هرگونه توافقی بای��د منصفانه‬ ‫باش��د و به این ترتیب دو طرف هنوز با رس��یدن‬ ‫به یک توافق فاصله دارن��د‪ .‬ویلیام لی‪ ،‬اقتصاددان‬ ‫ارشد موسس��ه میلکن در این‌باره به رویترز گفت‪:‬‬ ‫کارتون‌روز‬ ‫بدون شرح‬ ‫بود اما کاهش نرخ‌ها از فلزات ارزش��مند پشتیبانی‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫جیم ویکاف‪ ،‬تحلیلگر فنی ارشد کیتکو با توجه به‬ ‫نمودارهای فنی گفت‪ :‬به نظر می‌رس��د طال حرکت‬ ‫رو ب��ه افزایش��ی خواهد داش��ت‪ .‬دانی��ل پاویلوس‪،‬‬ ‫کارگزار ارش��د کاال در ش��رکت «آرجی‌او فیوچرز»‬ ‫گفت‪ :‬هرگونه عقب‌نش��ینی طال با افزایش تقاضای‬ ‫خرید روبه‌رو خواهد ش��د‪ .‬در این بین‪ ،‬شون السک‬ ‫از شرکت والش تردینگ پیش‌بینی کرد بدون وقایع‬ ‫ژئوپلتیکی‪ ،‬بازار ممکن اس��ت با سودگیری از رشد‬ ‫قیمت‌ه��ا روبه‌رو ش��ود زیرا مواض��ع بانک مرکزی‬ ‫امری��کا برای تس��هیل سیاس��ت پولی ب��ر نرخ طال‬ ‫تاثیر گذاش��ته است‪ .‬آدریان دی‪ ،‬مدیرعامل شرکت‬ ‫مدیریت دارایی آدریان دی هم پیش‌بینی کرد طال‬ ‫در هفته جاری تغییر نرخ نخواهد داشت‪.‬‬ ‫تنش‌ها همچن��ان ادامه دارد زی��را هیچ‌یک از دو‬ ‫طرف حاضر به عقب‌نش��ینی درباره مسائل اساسی‬ ‫نیس��تند‪ .‬بازارهای س��هام جهانی هفته گذش��ته‬ ‫پس از اینک��ه ترامپ تهدیدها ب��رای وضع تعرفه‬ ‫بیش��تر روی واردات چین را تک��رار کرد‪ ،‬ملتهب‬ ‫شدند‪ .‬نشانه‌ها از آسیب دیدن درآمد شرکت‌ها از‬ ‫اختالف‌های تجاری امریکا و چین‪ ،‬سرمایه‌گذاران‬ ‫را آش��فته‌خاطر ک��رد و باع��ث س��قوط بازارهای‬ ‫س��هام در معامالت پنج‌شنبه گذشته شد‪.‬ترامپ و‬ ‫ش��ی‌جین پینگ‪ ،‬رئیس‌جمهوری چین در جریان‬ ‫نشس��ت س��ران گ��روه ‪ ۲۰‬در ژاپن تواف��ق کرده‬ ‫بودند مذاکرات تجاری را از س��ربگیرند و نگرانی‌ها‬ ‫نسبت به تش��دید تنش‌ها پس از بی‌نتیجه ماندن‬ ‫مذاکرات در مه (اردیبهش��ت‪-‬خرداد) را رفع کرده‬ ‫بودند‪ .‬در آن زمان ترام��پ موافقت کرده بود دور‬ ‫جدی��د تعرفه‌ه��ا روی ‪ ۳۰۰‬میلی��ارد دالر کاالی‬ ‫چینی را متوقف کند و دو طرف مذاکرات‌ش��ان را‬ ‫ازسربگیرند‪.‬‬ ‫هزار تن قراضه از «سی‌آی‌اس» وارد خواهیم کرد‬ ‫ن علیزاده‬ ‫طرح‪ :‬حسی ‌‬ ‫حداکث��ر قراض��ه تولی��دی در‬ ‫کش��ور به ‪ ۲‬میلیون تن می‌رس��د‬ ‫درحالی که نیاز کش��ور به قراضه‬ ‫دست‌کم ‪ ۱۰‬میلیون تن است‪.‬‬ ‫به گزارش چیالن‪ ،‬احمد سعدی‬ ‫مدیرعام��ل مجتمع ف��والد البرز‬ ‫غرب درب��اره تامین م��واد اولی��ه و قراضه‬ ‫مصرفی این کارخان��ه گفت‪ :‬باوجود تحریم‬ ‫جدی��د امری��کا در حال مذاکره ب��ا یکی از‬ ‫کش��ورهای س��ی‌آی‌اس برای واردات ‪۳۰۰‬‬ ‫ه��زار ت��ن قراض��ه هس��تیم و مراحل آن‬ ‫به‌طورتقریب��ی نهایی و پیش‌ق��رارداد امضا‬ ‫شده و قرار اس��ت بخشی از این خرید را با‬ ‫یک ارز خارجی و بخ��ش زیادی از آن‌را به‬ ‫صورت تهاتر کاال انجام دهیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در برخی کشورها که فروشنده‬ ‫از مج��ازات تحریم‌ه��ا ه��راس دارد‪ ،‬ی��ک‬ ‫ش��رکت واسطه از طرف ما این کار را انجام‬ ‫می‌ده��د و اگرچه مقداری ب��ه هزینه‌های‬ ‫شرکت اضافه ش��ده و فرآیند کاری زمان‌بر‬ ‫می‌شود اما این معامالت درنهایت‬ ‫انج��ام خواه��د ش��د‪ .‬مدیرعامل‬ ‫مجتمع فوالد الب��رز غرب درباره‬ ‫مص��رف قراض��ه در صنعت فوالد‬ ‫اظهار ک��رد‪ :‬با وج��ود آنکه ایران‬ ‫بزرگ‌تری��ن تولید‌کنن��ده آه��ن‬ ‫اس��فنجی در جهان اس��ت اما شرکت‌های‬ ‫فوالدی تمایل به اس��تفاده از قراضه دارند؛‬ ‫چراکه در بحث ذوب‪ ،‬مواد افزودنی کمتری‬ ‫می‌خواهد و مصرف برق را ‪۲۰‬درصد کاهش‬ ‫داده و زم��ان ذوب نیز کمتر می‌ش��ود‪ ،‬اما‬ ‫چون ایران کشوری صنعتی نیست‪ ،‬حداکثر‬ ‫قراضه تولیدی آن به ‪ ۲‬میلیون تن می‌رسد‬ ‫درحالی که نیاز کشور دست‌کم ‪ ۱۰‬میلیون‬ ‫تن است‪.‬‬ ‫س��عدی خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬البت��ه نباید‬ ‫فرام��وش ک��رد که حت��ی درص��ورت حل‬ ‫مش��کالت بانکی و تحریم‌ها‪ ،‬تجهیزات الزم‬ ‫برای تخلیه قراضه در بندرها به اندازه کافی‬ ‫نیست‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه روزگار معدن

روزنامه روزگار معدن شماره 228

روزنامه روزگار معدن شماره 228

شماره : ۲۲۸
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۸
روزنامه روزگار معدن شماره 227

روزنامه روزگار معدن شماره 227

شماره : ۲۲۷
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۷
روزنامه روزگار معدن شماره 226

روزنامه روزگار معدن شماره 226

شماره : ۲۲۶
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۶
روزنامه روزگار معدن شماره 225

روزنامه روزگار معدن شماره 225

شماره : ۲۲۵
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۳
روزنامه روزگار معدن شماره 224

روزنامه روزگار معدن شماره 224

شماره : ۲۲۴
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۲
روزنامه روزگار معدن شماره 223

روزنامه روزگار معدن شماره 223

شماره : ۲۲۳
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۰
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!