صفحه قبل

روزنامه روزگار معدن شماره ۲۰۷

صفحه بعد

روزنامه روزگار معدن شماره 207

روزنامه روزگار معدن شماره 207

‫روزنامه اقتصادی معدن و صنایع معدنی ایران‬ ‫سرمایه‌گذاری‬ ‫‪1.800‬میلیارد‬ ‫یورویی صنعت مس‬ ‫برای توسعه پایدار‬ ‫امریکا بر سر دوراهی‬ ‫تغییر یا تثبیت‬ ‫تعرفه اورانیوم‬ ‫‌شنبه‬ ‫صفحه‪2‬‬ ‫صفحه ‪6‬‬ ‫‪ 29‬تیر ‪ 17 1398‬ذی‌القعده ‪ 20 1440‬ژوئیه ‪ 2019‬سال دوم شماره ‪8 207‬صفحه قیمت ‪ 2000‬تومان‬ ‫یادداشت‌ها‬ ‫خصوصی‌سازی‬ ‫عاملی برای رونق تولید‬ ‫در معادن‬ ‫صفحه‪3‬‬ ‫تقاضای باال‬ ‫مواد اولیه کم‬ ‫‪www.Madandaily.com‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در آیین گشایش نخستین نمایشگاه «فرصت‌های ساخت داخل و رونق تولید» عنوان کرد‪:‬‬ ‫در صنعت فوالد به خودکفایی رسیده‌ایم‬ ‫صفحه‪5‬‬ ‫صفحه‪5‬‬ ‫جهان زیر بار‬ ‫توسعه اقتصادی امریکا‬ ‫صفحه‪8‬‬ ‫گزارش‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه‌ای‬ ‫معادن کوچک مورد‬ ‫بی‌مهری قرارگرفته‌اند‬ ‫صفحه‪3‬‬ ‫درخشش فوالد امیرکبیر کاشان‬ ‫در هشتمین دوره قدردانی از سرآمدان روابط‌عمومی ایران‬ ‫◀ اعطای لوح سپاس مدیر ارشد تعالی‌گر ارتباطی به جناب‬ ‫آقای دکتر قنواتی‪ ،‬مدیرعامل شرکت فوالد امیرکبیر کاشان‬ ‫در هش��تمین دوره آیین قدردانی از س��رآمدان‬ ‫روابط عمومی ایران که با حضور جمعی از استادان‬ ‫دانش��گاه‪ ،‬مدیران و صاحب‌نظ��ران روابط عمومی‬ ‫کش��ور در دانش��گاه تربیت مدرس برگزار ش��د‪ ،‬از‬ ‫روابط عمومی‌های برتر کش��ور با اهدای تقدیرنامه‪،‬‬ ‫تندیس بلورین‪ ،‬سیمین و زرین تقدیر به عمل آمد‪.‬‬ ‫در این همایش‪ ،‬پس از ارزیابی روابط عمومی‌های‬ ‫برتر کش��ور بر اس��اس مدل تعالی تخصصی ش��ده‬ ‫‪ EFQM‬در روابط عمومی شامل ‪ ۹‬معیار بنیادین‬ ‫سرآمدی و ‪ ۸۱‬ش��اخص فرعی‪ ،‬روابط عمومی‌های‬ ‫سرآمد معرفی شدند‪.‬‬ ‫پس از اع�لام بیانیه هیات داوران‪ ،‬روابط عمومی‬ ‫فوالد امیرکبیر کاش��ان در ارزیابی‌های انجام شده‬ ‫به‌عنوان روابط عمومی سرآمد معرفی شد و تندیس‬ ‫زرین دریافت کرد‪ .‬در این آیین‪ ،‬لوح س��پاس مدیر‬ ‫ارش��د تعالی‌گر ارتباطی به جناب آقای دکتر عزیز‬ ‫قنواتی‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت فوالد امیرکبیر کاشان‬ ‫◀ اهدای تندیس زرین سرآمدی روابط عمومی به سرکار خانم‬ ‫صابرنژاد‪ ،‬رئیس روابط عمومی شرکت فوالد امیرکبیر کاشان‬ ‫و تندیس زرین س��رآمدی روابط عمومی به سرکار‬ ‫خانم صابرنژاد‪ ،‬رئیس روابط عمومی ش��رکت فوالد‬ ‫امیرکبیر کاشان اعطا شد‪.‬‬ ‫همچنین ش��رکت‌های فوالد مبارک��ه اصفهان‪،‬‬ ‫ذوب‌آهن اصفهان‪ ،‬فوالد هرمزگان‪ ،‬همراه اول‪ ،‬بانک‬ ‫ملی و سپه‪ ،‬تندیس زرین دریافت کردند‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت م��دل تعالی س��ازمانی ‪EFQM‬‬ ‫یک اس��تاندارد اروپایی اس��ت که به‌عن��وان ابزاری‬ ‫قوی برای س��نجش میزان اس��تقرار سیستم‌ها در‬ ‫سازمان‌های مختلف به‌کار گرفته می‌شود‪.‬‬ ‫معیاره��ای اصلی انتخاب روابط عمومی س��رآمد‬ ‫ش��امل «مخاطب‌گرای��ی»‪« ،‬مدیری��ت فرآیندی»‪،‬‬ ‫«مس��ئولیت اجتماعی»‪« ،‬توسعه سطح همکاری و‬ ‫مش��ارکت با محیط پیرامون»‪« ،‬یادگیری و بهبود‬ ‫مس��تمر»‪« ،‬تجهی��ز و نوس��ازی منابع انس��انی»‪،‬‬ ‫«نتیجه‌گرایی» و «رهبری و مدیریت» بودند‪.‬‬
‫اخبار‬ ‫‌شنبه‬ ‫‪ 29‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 17‬ذی‌القعده ‪ 1440‬‬ ‫‪ 20‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره ‪207‬‬ ‫خبر‬ ‫جهانگیری مصوبه ادامه‬ ‫اجرای پروژه کنسانتره را‬ ‫ابالغ کرد‬ ‫غریب‌پور تاکید کرد‪ :‬تامین زیرساخت‌های معادن استان کهگیلویه و بویراحمد با همکاری سه‌جانبه‬ ‫رئیس هیات عامل ایمیدرو بر تامین زیرساخت‌های معادن‬ ‫استان کهگیلویه و بویراحمد با همکاری سه‌جانبه ایمیدرو‪،‬‬ ‫ش��رکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران و سازمان صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت اس��تان تاکید کرد‪ .‬به گ��زارش ایمیدرو‪،‬‬ ‫خداداد غریب‌پور در نشست بررسی وضعیت معادن استان‬ ‫کهگیلویه و بویر احمد ضم��ن بیان این مطلب اظهار کرد‪:‬‬ ‫طرح احیا‪ ،‬فعال‌س��ازی و توس��عه معادن کوچک‌مقیاس از‬ ‫طرح‌های مهم حوزه اقتصاد مقاومتی اس��ت و ایمیدرو عزم‬ ‫راس��خ برای اجرای این طرح دارد‪ .‬وی افزود‪ :‬تالش ما این‬ ‫است که تا پایان سال جاری‪ ،‬بتوانیم دست‌کم ‪ ۱۵۰‬معدن‬ ‫را احیا و فعال کنیم یا توس��عه دهی��م‪ .‬رئیس هیات عامل‬ ‫ایمیدرو با بیان اینکه استان کهگیلویه و بویراحمد از مناطق‬ ‫معدنخیز کش��ور است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬از ‪ ۷۴‬معدن موجود در‬ ‫این اس��تان‪ ۲۲ ،‬معدن غیرفعال اس��ت و م��ا در نظر داریم‬ ‫معادن غیرفعال را فعال کنیم و معادن فعال را توسعه دهیم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬مطالعات اکتش��افی ‪ ۱۰‬هزار کیلومتر مربع‬ ‫در این اس��تان‪ ،‬با همکاری وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫کش��ور و س��ازمان صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت اس��تان انجام‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬حسین کالنتری‪ ،‬استاندار کهگیلویه و بویر احمد‬ ‫در این جلس��ه با بیان اینکه در ش��رایط سخت تحریم باید‬ ‫مقاومت کنیم‪ ،‬گفت‪ :‬ظرفیت‌ه��ای باالیی در بخش معدن‬ ‫و صنای��ع معدن��ی داریم که س��ال‌ها از آن غاف��ل بوده‌ایم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬با وجود این منابع‪ ،‬بس��یار بیش��تر از وضع فعلی‬ ‫می‌توان کار کرد و کشور را توسعه داد‪ .‬کالنتری گفت‪ :‬بستر‬ ‫الزم برای توسعه س��رمایه‌گذاری در بخش معدن و صنایع‬ ‫معدنی در این اس��تان فراهم شده است‪ .‬وجیه‌اله جعفری‪،‬‬ ‫مدیر ش��رکت تهیه و تولید مواد معدنی ای��ران نیز در این‬ ‫جلسه گفت‪ :‬در صورت تحویل معادن‪ ،‬در یک سال اقدامات‬ ‫توس��عه‌ای آنها را انجام می‌دهیم‪ .‬در این جلس��ه‪ ،‬گزارشی‬ ‫درباره معادن این اس��تان‪ ،‬پهنه‌های اکتشافی و فرصت‌های‬ ‫سرمایه‌گذاری ارائه شد و سرمایه‌گذار‪ ،‬آمادگی خود را برای‬ ‫سرمایه‌گذاری در این منطقه اعالم کرد‪.‬‬ ‫بنا به این گزارش‪ ،‬در جلسه یادشده‪ ،‬غالمرضا تاج‌گردون‬ ‫نماینده گچس��اران‪ ،‬غالم‌محمد زارعی نماینده بویراحمد و‬ ‫داریوش دیودیده رئیس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫حضور داشتند‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران خبر داد‬ ‫سرمایه‌گذاری ‪1.800‬میلیارد یورویی صنعت مس برای توسعه پایدار‬ ‫طالی آب شده به زودی در‬ ‫بورس کاال معامله می‌شود‬ ‫مدیرعامل بورس کاالی ایران ضمن اعالم اینکه‬ ‫بازار گواهی س��پرده طالی آب شده به زودی در‬ ‫بورس راه‌اندازی می‌ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬اگر طالی آب‬ ‫شده در بستر بورس کاال معامله شود با توجه به‬ ‫عیارسنجی و استانداردسازی‪ ،‬ریسک‌های تقلب‬ ‫به کمترین میزان ممکن می‌رسد‪.‬‬ ‫به گزارش بورس کاال‪ ،‬مدیرعامل بورس کاالی‬ ‫ایران گفت‪ :‬درحال‌حاضر زیرس��اخت نرم‌افزاری‬ ‫آماده است‪.‬‬ ‫انب��ار و خزان��ه را در اختی��ار داری��م و از نظر‬ ‫زیرس��اختی مشکلی با راه‌اندازی طالی آب شده‬ ‫وجود ندارد‪.‬‬ ‫مهم این اس��ت که مشارکت فعاالن بازار جلب‬ ‫ش��ود تا این بازار را انتخاب کنند‪ .‬در این زمینه‬ ‫ی هستیم‪.‬‬ ‫نیز مش��غول کارهای فرهنگی و رایزن ‌‬ ‫وی با اش��اره به بازارهای غیر رس��می طالی آب‬ ‫ش��ده در ایران‪ ،‬گفت‪ :‬این بازار پرچالش اس��ت‬ ‫چراکه ریس��ک‌های بس��یاری ب��رای خریداران‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫اگر طالی آب شده در بستر بورس کاال معامله‬ ‫ش��ود با توجه به عیارس��نجی و استانداردسازی‪،‬‬ ‫ریس��ک‌های تقلب ب��ه کمترین می��زان ممکن‬ ‫می‌رسد‪.‬‬ ‫مدیرعامل بورس کاال در پاس��خ ب��ه اینکه آیا‬ ‫نگران نیس��تید برای بازار گواهی س��پرده طالی‬ ‫آب ش��ده هم حاش��یه‌هایی همچون ب��ازار آتی‬ ‫س��که طال ایجاد کنند و بگویند این بازار به بازار‬ ‫خارج از بورس جهت می‌دهد‪ ،‬گفت‪ :‬بازار گواهی‬ ‫س��پرده بازار نقد به ش��مار می‌رود‪ ،‬عالوه بر این‬ ‫بازارهای گواهی سپرده پس از بازارهای خارج از‬ ‫بورس بازگش��ایی می‌شوند و موضوع جهت‌دهی‬ ‫مطرح نیست‪.‬‬ ‫س��لطانی‌نژاد تاکید کرد‪ :‬با فرهنگ‌سازی‌های‬ ‫الزم‪ ،‬ب��ازار گواهی س��پرده طالی آب ش��ده در‬ ‫بورس کاال راه‌اندازی خواهد شد‪.‬‬ ‫گواهی س��پرده کاالیی‪ ،‬اوراق بهاداری اس��ت‬ ‫ک��ه موید مالکی��ت دارنده آن بر مق��دار معینی‬ ‫کاالس��ت و پش��توانه آن قبض انبار استانداردی‬ ‫اس��ت که به‌وس��یله انبارهای مورد تایید بورس‬ ‫صادر می‌شود‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬روزگار معدن‬ ‫مع��اون اول رئیس‌جمه��وری‪ ،‬مصوب��ه ادامه‬ ‫اجرای پروژه واحد کنس��انتره ش��رکت صنعتی‬ ‫معدنی توس��عه ملی و واحد گندله‌سازی آن را‬ ‫ابالغ کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایرنا‪ ،‬اس��حاق جهانگیری تصمیم‬ ‫هیات دولت درب��اره ادامه اج��رای پروژه واحد‬ ‫کنسانتره شرکت صنعتی معدنی توسعه ملی و‬ ‫واحد گندله‌سازی آن را ابالغ کرد‪.‬‬ ‫ب��ر ای��ن اس��اس‪ ،‬هی��ات وزیران در جلس��ه‬ ‫‪ ۲۳‬تیر ‪ ۱۳۹۸‬به پیش��نهاد س��ازمان حفاظت‬ ‫محیط‌زیس��ت با هدف افزای��ش تولید‪ ،‬کاهش‬ ‫محرومی��ت منطق��ه و ایجاد اش��تغال و بهبود‬ ‫ص��ادرات و نیز ب��ا توجه به تکمی��ل واحدهای‬ ‫کنسانتره ش��رکت صنعتی معدنی توسعه ملی‬ ‫و گندله‌س��ازی آن‪ ،‬ب��ا ادامه اج��رای این پروژه‬ ‫موافقت کرد‪.‬‬ ‫بر اس��اس ای��ن تصمیم‪ ،‬در بن��د (‪ )۱‬مصوبه‬ ‫مربوط‪ ،‬پس از عبارت «منطقه سنگان» عبارت‬ ‫«و واحد کنس��انتره ش��رکت صنعت��ی معدنی‬ ‫توس��عه ملی و واحد گندله‌س��ازی آن» افزوده‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫واحدهای کنس��انتره ش��رکت صنعتی معدن‬ ‫توسعه ملی و گندله‌س��ازی آن به ترتیب ‪۱۰۰‬‬ ‫و ‪ ۹۰‬درصد پیشرفت فیزیکی دارند‪.‬‬ ‫روزگار معدن‪:‬‬ ‫اردش��یر س��عدمحمدی با بیان اینکه در سال‬ ‫گذش��ته به باالترین رکورد تولید کنسانتره مس‬ ‫به می��زان یک‌میلی��ون و ‪۱۸۰‬هزار تن دس��ت‬ ‫یافتیم‪ ،‬گفت‪ :‬همچنین در س��ال گذشته شاهد‬ ‫تولید بیشترین میزان تولید مس محتوی معدنی‬ ‫به میزان ‪۲۹۸‬هزار تن از زمان راه‌اندازی بودیم‪.‬‬ ‫به گزارش مس‌پرس‪ ،‬اردش��یر سعدمحمدی‪،‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ملی صنایع م��س ایران در‬ ‫مجمع عمومی عادی ساالنه شرکت ملی صنایع‬ ‫مس با اعالم این خبر افزود‪ :‬سال گذشته‪ ،‬بیش‬ ‫از ‪ ۱۰‬ه��زار میلی��ارد تومان ف��روش با میانگین‬ ‫قیمتی ‪ ۶۵۰۰‬دالر به ازای هر تن مس داش��تیم‬ ‫که ‪ ۵‬هزار میلیارد تومان آن سود بود‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت مس با اش��اره ب��ه جایگاه‬ ‫کنونی این ش��رکت در بازار س��رمایه گفت‪ :‬در‬ ‫پایان س��ال ‪ ۹۷‬رتبه ش��رکت مس در بین ‪۵۰‬‬ ‫ش��رکت فعال‌تر بورس از ‪ ۳۰‬به ‪ ۳‬ارتقا یافت که‬ ‫این رتبه بر اساس آخرین گزارش سازمان بورس‬ ‫برای ‪‌۳‬ماه نخست سال ‪ ۹۸‬همچنان حفظ شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫س��عدی محمدی ب��ا تاکید ب��ر ارزش بنیادی‬ ‫ش��رکت مل��ی صنای��ع م��س ای��ران در بی��ن‬ ‫ش��رکت‌های کش��ور و س��ودآوری آن ب��رای‬ ‫س��هامداران در سال‌های متمادی گفت‪ :‬شرکت‬ ‫مس در ‪ ۱۲‬س��ال گذشته بازدهی مثبت ‪۱۶۱۶‬‬ ‫درصدی را نصیب سهامدارانش کرده است‪.‬‬ ‫ام��روز ب��ه ازای هر تن مس ح��دود ‪ ۱۲‬هزار‬ ‫و ‪ ۵۷۰‬دالر س��رمایه‌گذاری الزم اس��ت که این‬ ‫میزان در ایران به ‪ ۸‬هزار دالر می‌رسد؛ بنابراین‬ ‫ایران یک فرصت عالی برای س��رمایه‌گذاری در‬ ‫زمینه مس در اختیار دارد‪ ،‬در غیر این صورت از‬ ‫جهان عقب می‌مانیم‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت مس با اش��اره ب��ه اینکه‬ ‫هم‌اکنون ارزش بازار ش��رکت مس ‪ ۳۲۶‬میلیارد‬ ‫اردشیر سعدمحمدی‪ :‬در پایان سال ‪ ۹۷‬رتبه شرکت مس‬ ‫در بین ‪ ۵۰‬شرکت فعال‌تر بورس از ‪ ۳۰‬به ‪ ۳‬ارتقا یافت‬ ‫که این رتبه بر اساس آخرین گزارش سازمان بورس‬ ‫برای ‪‌۳‬ماه نخست سال ‪ ۹۸‬همچنان حفظ شده است‬ ‫ریال اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬برای حفظ جایگاه ش��رکت‬ ‫مس و افزایش سودآوری باید استراتژی شرکت‬ ‫مس را بر مبنای توسعه اکتشافات و بهره‌برداری‬ ‫از طرح‌های توسعه و افزایش تولید تعریف کنیم‬ ‫تا عالوه بر حفظ موقعیت کنونی‪ ،‬ش��اهد ارتقای‬ ‫رتبه تولید در بین شرکت‌های برتر جهان باشیم‪.‬‬ ‫‹ ‹چرا توسعه؟‬ ‫س��عد محمدی ب��ا طرح این پرس��ش که چرا‬ ‫صنعت مس ایران باید به سمت توسعه و افزایش‬ ‫تولی��د پیش برود‪ ،‬خطاب به س��هامداران گفت‪:‬‬ ‫بررس��ی جایگاه فلز مس نشان می‌دهد ‪ ۵‬عامل‬ ‫بر روند تقاضای این فلز موثر هستند که باید آنها‬ ‫را در حوزه توس��عه موردنظر قرار داد و بر اساس‬ ‫آن تصمیم‌گیری کرد‪.‬‬ ‫به گفته سعد محمدی‪ ،‬نبود جایگزین مناسب‬ ‫ب��رای م��س‪ ،‬افزایش مصرف کش��ورهای جهان‬ ‫به‌ویژه چین‪ ،‬امری��کا و آلمان با ‪۵.۶۱‬درصد کل‬ ‫مص��رف مس جهان‪ ،‬اس��تراتژی امریکا مبنی بر‬ ‫بازسازی زیرس��اخت‌ها و تقویت عوامل بنیادی‬ ‫ازجمل��ه م��وارد الکتری��کال‪ ،‬فرودگاه‌ها‪ ،‬صنایع‬ ‫هوایی و فضایی‪ ،‬حرکت به س��مت بهره‌گیری از‬ ‫خودروهای برقی و کش��ف ذخایر جدید مس در‬ ‫جهان و دستیابی به ‪ ۸۳۰‬میلیون مس محتوی‬ ‫ذخی��ره قابل‌برداش��ت معدن��ی از ‪ ۷۹۰‬میلیون‬ ‫در س��ال ‪ ۲۰۱۶‬میالدی‪ ،‬عوام��ل بنیادی برای‬ ‫تصمیم‌گیری در اجرای طرح‌های توسعه است‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه گف��ت‪ :‬برای تدوین اس��تراتژی‬ ‫آینده ش��رکت مس عالوه بر این عوامل بنیادی‬ ‫بای��د ب��ه سیاس��ت‌گذاری‌های معدن��ی جهان‬ ‫ه��م توجه کنی��م‪ .‬برای نمونه اتحادی��ه اروپا در‬ ‫بخش صنعت و معدن‪ ،‬اس��تراتژی ویژه‌ای برای‬ ‫س��رمایه‌گذاری‌های س��ودده در ‪ ۱۰‬سال آینده‬ ‫تدوی��ن کرده ک��ه در آن ‪ ۲۰‬عنصر و ماده برای‬ ‫سرمایه‌گذاری مشخص شده‌اند‪.‬‬ ‫سعد محمدی تصریح کرد‪ :‬خوشبختانه در این‬ ‫استراتژی‪ ،‬مس یکی از پرسودترین عناصر است‬ ‫چراکه تا سال ‪۲۰۲۳‬میالدی ‪ ۵.۲‬میلیون تن به‬ ‫تقاض��ای جهانی مس افزوده خواهد ش��د و این‬ ‫موضوع نش��ان می‌دهد که شرکت مس فرصت‬ ‫س��رمایه‌گذاری در طرح‌های توس��عه را نباید از‬ ‫دس��ت بدهد‪ .‬وی با اش��اره به تغییرات مصرف‬ ‫م��س در جهان از س��ال ‪ ۱۹۰۰‬میالدی تاکنون‬ ‫گفت‪ :‬می��زان مصرف جهانی م��س در این بازه‬ ‫زمانی به‌طور مداوم در حال افزایش بوده اس��ت‪.‬‬ ‫در ‪ ۲۰‬س��ال گذشته‪ ،‬ش��یب تولید مس ‪ ۲‬برابر‬ ‫شده و ما نباید از این روند عقب بیفتیم‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت مس با عنوان اینکه در سال‬ ‫‪ ۲۰۱۸‬می�لادی‪ ،‬حدود ‪ ۹۹‬درصد ش��رکت‌های‬ ‫جه��ان در حوزه مس س��ودده بودن��د‪ ،‬خطاب‬ ‫به س��هامداران گفت‪ :‬هیچ صنعت��ی مانند مس‬ ‫سوددهی مطمئن ندارد‪.‬‬ ‫‹ ‹فرصت طالیی برای توسعه‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬در ‪ ۵‬س��ال گذشته‪ ،‬جهان در‬ ‫بخش کنس��انتره س��رمایه‌گذاری کرده و ما هم‬ ‫ی��ک فرصت طالیی برای ای��ن کار داریم چراکه‬ ‫آمار ارق��ام جهانی مصرف مس و همچنین روند‬ ‫افزایش��ی نرخ مس تا سال ‪ ۲۰۲۳‬میالدی‪ ،‬این‬ ‫موضوع را تایید می‌کند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه متوس��ط ن��رخ جهانی مس‬ ‫در ‪ ۵‬س��ال آین��ده ب��ه بی��ش از ‪ ۷۵۰۰‬دالر بر‬ ‫تن می‌رس��د‪ ،‬گفت‪ :‬امروز ب��ه ازای هر تن مس‬ ‫حدود ‪ ۱۲‬هزار و ‪ ۵۷۰‬دالر س��رمایه‌گذاری الزم‬ ‫اس��ت که این می��زان در ایران ب��ه ‪ ۸‬هزار دالر‬ ‫می‌رس��د؛ بنابراین ایران یک فرصت عالی برای‬ ‫سرمایه‌گذاری در زمینه مس در اختیار دارد‪ ،‬در‬ ‫غیر این صورت از جهان عقب می‌مانیم‪.‬‬ ‫س��عد محمدی با اشاره به طرح‌های توسعه‌ای‬ ‫صنع��ت مس در ح��وزه افزای��ش ظرفیت تولید‬ ‫کنسانتره شرکت مس گفت‪ :‬با توجه به افزایش‬ ‫مص��رف جهانی مس‪ ،‬وج��ود ظرفیت ‪ ۴۰۰‬هزار‬ ‫تنی ذوب در کش��ور و همچنی��ن حفظ جایگاه‬ ‫صادراتی ش��رکت م��س در حوزه کنس��انتره به‬ ‫دلیل ارزش س��ودآوری آن‪ ،‬نیاز به یک میلیون‬ ‫تن کنس��انتره داریم که از این میزان ‪ ۴۵۰‬هزار‬ ‫تن با طرح‌های درآلو‪ ،‬دره‌زار و چاه‌فیروزه تامین‬ ‫خواهد ش��د و برای دس��تیابی به ذخایر جدید و‬ ‫فعال‌سازی آنها باید برنامه‌ریزی کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹اکتش�افات ضام�ن پویایی ش�رکت‬ ‫مس است‬ ‫مدیرعامل ش��رکت مس با تاکید بر اینکه یک‬ ‫کارخانه ‪ ۱۰۰‬هزارتنی کنس��انتره با قیمت‌های‬ ‫ام��روزی روزی ‪۵‬میلی��ارد تومان ف��روش دارد‬ ‫ک��ه ‪۲.۵‬میلیارد تومان آن س��ود اس��ت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫در راس��تای دومی��ن ه��دف ش��رکت مس که‬ ‫س��رمایه‌گذاری‌های جدید در حوزه اکتشافات و‬ ‫گسترش ذخایر با هدف افزایش تولید کنسانتره‬ ‫است ‪ ۶۰‬هزار کیلومترمربع از کشور را اکتشاف‬ ‫خواهیم کرد‪.‬‬ ‫به گفته س��عدمحمدی در مجم��وع ‪ ۱۱‬پهنه‬ ‫در اس��تان‌های کرمان‪ ،‬آذربایجان ش��رقی‪ ،‬یزد‪،‬‬ ‫اصفهان و سیستان و بلوچستان در اختیار داریم‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت م��س اضاف��ه ک��رد‪:‬‬ ‫درحال‌حاض��ر جمع ذخایر قطعی ش��رکت مس‬ ‫ب��ه ‪ ۲‬میلی��ارد و ‪ ۲۰۰‬میلیون تن می‌رس��د که‬ ‫با اکتش��افات جدید‪ ،‬این می��زان افزایش خواهد‬ ‫یافت؛ بنابراین با ذخایر کنونی تا ‪ ۵۰‬س��ال و با‬ ‫اکتشافات تکمیلی تا ‪ ۱۰۰‬سال ذخیره خواهیم‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹فروش ‪۳‬ماهه معادل نیمی از درآمد‬ ‫سال گذشته‬ ‫وی با بیان اینکه شرکت مس در سال گذشته‬ ‫‪ ۲۴۷‬هزار ت��ن کاتد تولید کرد ک��ه این میزان‬ ‫تولید در تاریخ ش��رکت بی‌س��ابقه ب��وده‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫مطمئنی��م با وج��ود توقف چندماه��ه کارخانه‬ ‫ذوب خاتون‌آب��اد ب��رای انجام اورهال و توس��عه‬ ‫و نوس��ازی ذوب‪ ،‬امسال بیش��تر از سال گذشته‬ ‫کاتد تولید خواهیم کرد و رکورد س��ال گذشته‬ ‫را با همت زحمتکش��ان و پرس��نل خدوم مس‬ ‫خواهیم شکس��ت‪ .‬وی با اشاره به عملکرد خوب‬ ‫ش��رکت مس در ح��وزه فروش در س��ال جاری‬ ‫گف��ت‪ :‬در س��ال ‪ ۹۸‬با توج��ه به آم��ار تولید و‬ ‫فروش از همه بخش‌های برنامه جلوتر هس��تیم‬ ‫و در این بازه زمانی با وجود تحریم‌های ظالمانه‪،‬‬ ‫ف��روش ‪ ۵۱۰۰‬میلی��ارد تومانی داش��تیم یعنی‬ ‫معادل نیمی از درآمد کل س��ال گذشته شرکت‬ ‫مس‪ .‬مدیرعامل ش��رکت مس اذعان کرد‪ :‬ارزش‬ ‫س��رمایه‌گذاری‌های شرکت مس‪ ،‬یک میلیارد و‬ ‫‪ ۸۰۰‬میلی��ون ی��ورو و حدود ‪ ۱۳‬ه��زار میلیارد‬ ‫تومان اس��ت‪ .‬امیدواریم ب��ا پروژه‌های جدید به‬ ‫تولی��د ‪ ۵۴۰‬هزار تن مس دس��ت یابیم‪ .‬وی در‬ ‫پای��ان با بیان اینکه با همدلی و صداقت می‌توان‬ ‫طرح‌های توس��عه را به س��رانجام رساند و باعث‬ ‫رونق و اش��تغالزایی بیش��تر و رقم زدن روزهای‬ ‫خوب برای کش��ور ش��د‪ ،‬گفت‪ :‬با توجه به روند‬ ‫کنونی‪ ،‬در س��ال جاری شرایط مناسبی خواهیم‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫برای دومین بار پیاپی‬ ‫ذوب آهن اصفهان تندیس زرین سرآمدی روابط عمومی را کسب کرد‬ ‫اصفه��ان –راع��ی ‪ -‬در هش��تمین دوره آیی��ن قدردانی از‬ ‫س��رآمدان روابط عمومی ای��ران‪ ،‬روابط عموم��ی ذوب آهن‬ ‫اصفهان تندیس زرین دریافت کرد‪.‬‬ ‫عصر سه‌ش��نبه‪ ۲۵ ،‬تیر در هشتمین دوره آیین قدردانی از‬ ‫سرآمدان روابط عمومی ایران که با حضور جمعی از استادان‬ ‫دانش��گاه‪ ،‬مدی��ران و صاحب‌نظران روابط عمومی کش��ور در‬ ‫دانش��گاه تربیت مدرس برگزار شد‪ ،‬از روابط عمومی‌های برتر‬ ‫کشور با اهدای تندیس بلورین‪ ،‬سیمین و زرین قدردانی شد‪.‬‬ ‫در این همایش که به همت موسسه فرهنگی روابط عمومی‬ ‫آرمان برگزار ش��د‪ ،‬پ��س از ارزیابی رواب��ط عمومی‌های برتر‬ ‫کشور بر اساس مدل تعالی تخصصی شده ‪ EFQM‬در روابط‬ ‫عمومی شامل ‪ ۹‬معیار بنیادین سرآمدی و ‪ ۸۱‬شاخص فرعی‪،‬‬ ‫روابط عمومی‌های س��رآمد در ‪ ۳‬سطح زرین(کسب دست‌کم‬ ‫‪ ۷۰۰‬امتی��از)‪ ،‬سیمین(کس��ب امتیاز بی��ن ‪ ۶۵۱‬تا ‪ )۷۰۰‬و‬ ‫بلورین(کسب امتیاز بین ‪ ۵۵۰‬تا ‪ )۶۵۰‬معرفی شدند‪.‬‬ ‫پ��س از اعالم بیانیه هیات داوران‪ ،‬روابط عمومی ذوب آهن‬ ‫که در ارزیابی‌ها باالترین امتیاز را کس��ب کرده بود‪ ،‬به عنوان‬ ‫روابط عمومی سرآمد(تثبیت سرآمدی) معرفی شد و تندیس‬ ‫زرین دریافت کرد‪ .‬هدف این همایش‪ ،‬توس��عه س��رآمدی در‬ ‫حوزه روابط عمومی‪ ،‬ارائه مش��اوره و کمک به تقویت مستمر‬ ‫ش��اخص‌های سرآمدی در روابط عمومی و معرفی و قدردانی‬ ‫از روابط عمومی‌های س��رآمد عنوان شده است‪ .‬گفتنی است‬ ‫مدل تعالی سازمانی ‪ EFQM‬یک استاندارد اروپایی است که‬ ‫به عنوان ابزاری قوی برای سنجش میزان استقرار شبکه‌ها در‬ ‫س��ازمان‌های مختلف به کار گرفته می‌شود‪ .‬معیارهای اصلی‬ ‫انتخاب روابط عمومی سرآمد شامل مخاطب‌گرایی‪ ،‬مدیریت‬ ‫فرآیندی‪ ،‬مس��ئولیت اجتماعی‪ ،‬توس��عه س��طح همکاری و‬ ‫مشارکت با محیط پیرامون‪ ،‬یادگیری و بهبود مستمر‪ ،‬تجهیز‬ ‫و نوس��ازی منابع انس��انی‪ ،‬نتیجه‌گرایی و رهبری و مدیریت‬ ‫بودن��د‪ .‬در ای��ن همایش‪ ،‬ی��اد مرحوم هوش��نگ عباس‌زاده‪،‬‬ ‫اس��تاد پیشکسوت روابط عمومی گرامی داشته شد و از سوی‬ ‫روابط عمومی ذوب آهن هدیه‌ای به رس��م یادبود به خانواده‬ ‫ایش��ان تقدیم شد‪ .‬دکتر دارابی‪ ،‬مدیر کل استان‌های سازمان‬ ‫صدا وس��یما نیز در این آیین درباره روابط عمومی هوش��مند‬ ‫سخنرانی کرد‪.‬‬
‫افشاگری آیت‌اهلل یزدی‪:‬‬ ‫برخی نمایندگان به وزیران می‌گویند فالن معدن را به فرزندم ندهی استیضاح می‌شوی‬ ‫آی��ت‌اهلل محم��د یزدی‪ ،‬عض��و فقه��ای ش��ورای نگهبان در‬ ‫گفت‌وگویی درباره روابط وزیران و نمایندگان مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی گفت‪ :‬من بی‌پروا می‌گویم؛ نمایندگان هم می‌خواهند‬ ‫بشنوند میان برخی از نمایندگان با وزیران ساخت و پاخت‌هایی‬ ‫وجود دارد‪ ،‬به نحوی که به عنوان نمونه فالن وزیر را صدا می‌زنند‬ ‫و از او می‌خواهن��د که «فالن معدن را به م��ن یا به فرزند و داماد‬ ‫من بده» تا از آن اس��تفاده کند‪ .‬به گزارش مهر‪ ،‬وی افزود‪ :‬در این‬ ‫گونه روابط فاس��د‪ ،‬امتیاز قراردادهای ویژه را از وزیران مطالبه و‬ ‫تهدید می‌کنند که اگر با خواست‌ش��ان موافقت نشود‪ ،‬آنها را به‬ ‫مجلس احضار می‌کنند یا برای پاس��خ به سوال و استیضاح‪ ،‬آنها‬ ‫را ب��ه مجلس ف��را می‌خوانند‪ .‬آیت‌اهلل یزدی تصری��ح کرد‪ :‬وزیر‬ ‫بیچاره هم که گیر این چنین نمایندگانی افتاده است‪ ،‬می‌خواهد‬ ‫آبروی��ش محفوظ بماند ام��ا اگر میان وزی��ران و این گونه وکال‬ ‫ق��راردادی تنظیم و از این امتیازات سوءاس��تفاده ش��ود‪ ،‬چون‬ ‫وزی��ر هم امضا کرده اس��ت ه��ر دو مرتکب تخلف ش��ده‌اند و در‬ ‫پیشگاه خداوند نتیجه اعمال‌شان را خواهند دید‪ .‬این عضو فقیه‬ ‫ش��ورای نگهبان افزود‪ :‬ام��ا اگر وزیران به ای��ن گونه نمایندگان‬ ‫بگوین��د ک��ه خالف نمی‌کنن��د و تصریح کنند ک��ه مطالبه آنها‬ ‫خالف قانون اس��ت حتی اگر به اس��تیضاح و برکناری آنها منجر‬ ‫ش��ود‪ ،‬عملکرد چنین وزیرانی شرعی است و نمایندگانی هم که‬ ‫ساخت و پاخت می‌کنند عملکردشان مشروع نیست‪ .‬وی انگیزه‬ ‫برخی افراد برای داوطلبی نمایندگی مجلس ش��ورای اسالمی را‬ ‫مادی دانست و تصریح کرد‪ :‬اگر برخی دنبال دنیاطلبی نیستند‪،‬‬ ‫هزینه‌ه��ای هنگفتی که برای نمایندگ��ی صرف می‌کنند برای‬ ‫چیس��ت؟ مگر در دوره ‪ ۴‬س��اله در مجلس شورای اسالمی قرار‬ ‫اس��ت چقدر حقوق به آنها پرداخت ش��ود؟ پس معلوم است که‬ ‫دنبال چیزهای دیگری هم هس��تند‪ .‬آیت‌اهلل یزدی با اش��اره به‬ ‫معدن‬ ‫‌شنبه‬ ‫‪ 29‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 17‬ذی‌القعده ‪ 1440‬‬ ‫‪ 20‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره ‪207‬‬ ‫پیش��ینه ‪۲‬دوره نمایندگی در مجلس شورای اسالمی افزود‪ :‬در‬ ‫دوره نخس��ت که در مجلس حضور داشتم صداقت‪ ،‬صفا‪ ،‬پاکی‪،‬‬ ‫دوری از جهان و خدمت به اسالم در نمایندگان موج می‌زد‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫خصوصی‌سازی‬ ‫عاملی برای رونق تولید‬ ‫در معادن‬ ‫در گفت‌وگو با کارشناسان معدن مطرح شد‪:‬‬ ‫معادن کوچک مورد بی‌مهری قرارگرفته‌اند‬ ‫قدیر قیافه‬ ‫نایب رئیس کنفدراسیون صادرات ایران‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه‌ای‬ ‫منیر حضوری‪:‬‬ ‫در س��ال‌های اخی��ر‪ ،‬معادن کوچک و متوس��ط‬ ‫موردتوج��ه قرار گرفته‌ان��د‪ .‬در اهمیت این معادن‬ ‫باید گفت ‪ ۸۵‬درصد اشتغال بخش معدن در ایران‬ ‫مربوط ب��ه ‪SME‬های معدنی ی��ا معادن کوچک‬ ‫اس��ت‪ .‬همچنین ای��ن معادن کوچک و متوس��ط‬ ‫بی��ش از ‪ ۶۰‬درصد س��هم س��رمایه‌گذاری‌ها را به‬ ‫خ��ود اختص��اص داده‌اند‪ .‬اما همان‌ط��ور که از نام‬ ‫آنها مش��خص اس��ت‪ ،‬معادن کوچک و متوسط به‬ ‫این دلیل که از منابع عمومی اس��تفاده نمی‌کنند‪،‬‬ ‫آسیب‌پذیر هستند و با تحریم‌ها‪ ،‬افزایش نرخ ارز و‬ ‫نوسان بازار آسیب می‌بینند‪ .‬چندی پیش نیز رئیس‬ ‫اتحادیه صادرکنندگان س��رب و روی در پنجمین‬ ‫نشست شورای سیاس��ت‌گذاری خانه معدن ایران‬ ‫در حمایت از معادن کوچک خاطرنشان کرد‪ :‬دولت‬ ‫چنانچه به رونق تولید می‌اندیش��د‪ ،‬از بهره‌برداران‬ ‫مع��ادن کوچ��ک حمایت کن��د و مج��وز واردات‬ ‫ماشین‌آالت دس��ت‌دوم معدنی بر اساس تشخیص‬ ‫بهره‌بردار را صادر کند‪ .‬حس��ن حس��ینقلی تاکید‬ ‫ک��رد‪ :‬انتظار داریم که مع��ادن کوچک از پرداخت‬ ‫ع��وارض و حقوق گمرک��ی معاف باش��ند‪ .‬روزگار‬ ‫معدن درباره اینکه معادن کوچک چه مش��کالتی‬ ‫دارند و برای حل آنها چه راهکارهایی وجود دارد با‬ ‫کارشناسان این حوزه گفت‌وگو کرده است‪.‬‬ ‫مصطفی غنیمتی‪ :‬مهم‌ترین مشکلی که در بخش معدن و‬ ‫صنایع معدنی کوچک وجود دارد‪ ،‬تصدی‌گری غیرتخصصی‬ ‫دولت و حمایت نکردن از بنگاه‌های کوچک و متوسط‬ ‫معدنی است‬ ‫‹ ‹معادن کوچک‪ ،‬نیازمند حمایت‬ ‫مصطفی جهانی‪ ،‬کارشناس‬ ‫مع��دن ب��ا بی��ان اینک��ه‬ ‫ظرفیت معادن کوچک در‬ ‫ایران زیاد است به روزگار‬ ‫معدن گفت‪ :‬امریکا‪ ،‬کانادا‬ ‫و اس��ترالیا از بزرگ‌تری��ن‬ ‫قطب‌های معدنی هس��تند که از داش��تن معادن‬ ‫زی��اد در ای��ران تعج��ب می‌کنن��د و وقت��ی از‬ ‫ظرفیت‌ه��ای معدنی ما مطلع می‌ش��وند نگاه و‬ ‫باورشان تغییر می‌کند‪.‬‬ ‫جهان��ی با اش��اره ب��ه اینکه مع��ادن کوچک‬ ‫نیازمن��د حمایت دولت هس��تند‪ ،‬ادام��ه داد‪ :‬از‬ ‫آنجای��ی‌که معادن ب��زرگ در کش��ور ما تعداد‬ ‫زیادی ندارند و در کل ‪ ۱۲‬معدن هستند‪ ،‬دولت‬ ‫مجبور است بر رشد معادن کوچک تمرکز کند‪.‬‬ ‫در ای��ن روند‪ ،‬معادن کوچک به‌ش��دت نیازمند‬ ‫حمای��ت دول��ت هس��تند و در هم��ه زمینه‌ها‬ ‫ازجمل��ه مالیات‪ ،‬صادرات و بیمه باید موردتوجه‬ ‫بیش��تر قرار گیرند‪ .‬این کارشناس معدن با بیان‬ ‫اینکه مالیاتی که معدن��داران پرداخت می‌کنند‬ ‫زیاد اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬با توجه به اینکه رقم مالیات‬ ‫پرداختی از س��وی فعاالن معدنی زیاد اس��ت به‬ ‫دش��واری می‌توانند آن را پرداخت کنند‪ .‬با این‬ ‫شرایط‪ ،‬به دنبال راهی می‌گردند که از پرداخت‬ ‫آن فرار کنند‪.‬‬ ‫او با اش��اره به اینکه بیشتر معادن کوچک در‬ ‫مناطق محروم و بیابانی هستند و باید از مالیات‬ ‫معاف شوند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬با اینکه بر اساس قوانین‪،‬‬ ‫صنایعی که در مناطق محروم هس��تند بین ‪ ۵‬تا‬ ‫‪ ۱۰‬سال معافیت مالیاتی دارند اما خیلی وقت‌ها‬ ‫نمی‌توانن��د از این قانون اس��تفاده کنند چراکه‬ ‫س��ازمان مالیاتی‪ ،‬دنبال بهانه اس��ت که فقط از‬ ‫آنها مالیات بگیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹معادن کوچک آسیب‌پذیرند‬ ‫مصطف��ی غنیمت��ی‪،‬‬ ‫کارش��ناس مع��دن در‬ ‫گفت‌وگو با روزگار معدن با‬ ‫بیان اینکه معادن کوچک‬ ‫و متوس��ط آس��یب‌پذیر‬ ‫هس��تند ب��ه بررس��ی‬ ‫مش��کالت این مع��ادن پرداخت و اظه��ار کرد‪:‬‬ ‫مهم‌ترین مش��کلی که در بخش معدن و صنایع‬ ‫معدن��ی کوچ��ک وج��ود دارد‪ ،‬تصدی‌گ��ری‬ ‫غیرتخصصی دولت و حمایت نکردن از بنگاه‌های‬ ‫کوچک و متوسط معدنی است‪ .‬او اظهار کرد‪ :‬به‬ ‫دلیل تصدی‌گری دولت در معادن بزرگ‪ ،‬معادن‬ ‫کوچ��ک موردتوجه چن��دان ق��رار نمی‌گیرند و‬ ‫نسبت به آنها بی‌مهری می‌شود‪.‬‬ ‫غنیمتی با اشاره به تحریم‌ها‪ ،‬افزایش نرخ ارز و‬ ‫پیامدهایی که برای معادن به وجود آمده اس��ت‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬بیشتر معادن کوچک با مشکل تامین مالی‬ ‫و همچنین نبود امکان بهره‌گیری از فناوری‌های‬ ‫نوین در بخش‌های مختلف اکتشاف‪ ،‬استخراج و‬ ‫فرآوری صنایع معدنی روبه‌رو هستند‪ .‬این معادن‬ ‫برای توس��عه به‌ص��رف هزینه نیاز دارن��د اما در‬ ‫ل دارند‪ .‬مسئله دیگر‪ ،‬ابزارآالت‬ ‫تامین آن مش��ک ‌‬ ‫قدیمی و کهنه‌ای اس��ت ک��ه آنها را درگیر کرده‬ ‫و ب��ه دلی��ل تحریم‌ها و افزایش ن��رخ ارز هم در‬ ‫تامین تجهیزات و ماش��ین‌آالت معدنی با مشکل‬ ‫روب��ه‌رو هس��تند‪ .‬او ادام��ه داد‪ :‬توس��عه نیافتن‬ ‫زیرس��اخت‌های موردنیاز مع��ادن ازجمله تامین‬ ‫آب‪ ،‬توسعه ناوگان حمل‌ونقل و عوارض گمرکی‬ ‫از دیگر مش��کالت این بخش از صنعت تولیدی‬ ‫کشور است‪.‬‬ ‫این کارش��ناس معدن‪ ،‬مهم‌ترین راهکار برای‬ ‫توسعه معادن کوچک را حمایت دولت در ایجاد‬ ‫جذابیت این دسته از معادن دانست و بیان کرد‪:‬‬ ‫دول��ت می‌تواند با تس��هیل تامین مالی و اعطای‬ ‫تس��هیالت بانکی‪ ،‬اعمال معافیت‌های مالیاتی و‬ ‫جذب س��رمایه‌گذاری خارجی از توس��عه معادن‬ ‫کوچک حمایت کند‪.‬‬ ‫غنیمتی همچنین از لزوم شکل‌گیری سازمان‬ ‫معادن کوچک س��خن گفت و اظهار کرد‪ :‬ایجاد‬ ‫س��ازمانی با عنوان سازمان معادن کوچک مانند‬ ‫س��ازمان صنای��ع کوچک‪ ،‬همسوس��ازی قوانین‬ ‫محیط‌زیس��تی و منابع طبیعی‪ ،‬فرهنگ‌سازی و‬ ‫آشنایی جامعه روستایی با نقش معدن در توسعه‬ ‫پای��دار کش��ور و هماهنگ‌س��ازی صنایع بزرگ‬ ‫معدنی در حمایت از صنایع کوچک و متوس��ط‬ ‫معدنی هم از دیگر مواردی اس��ت که باید به آن‬ ‫توجه کرد‪.‬‬ ‫رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی مطرح کرد‬ ‫تحقق نیافتن شیوه‌نامه بانک مرکزی برای تامین مالی معادن کوچک و متوسط‬ ‫رئیس کمیس��یون مع��دن و صنایع معدنی ات��اق بازرگانی‬ ‫ایران درباره بخش��نامه بانک مرکزی به شبکه بانکی مبنی بر‬ ‫شیوه‌نامه تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط گفت‪ :‬نظام‬ ‫بانکی کش��ور بیمار اس��ت و توان پرداخت تسهیالت را ندارد‬ ‫زیرا بانک‌ها بنگاهدار ش��ده‌اند‪ .‬بنابراین شیوه‌نامه‌ای که بانک‬ ‫مرکزی یا دولت مصوب می‌کند‪ ،‬تحقق پیدا نمی‌کند‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایلنا‪ ،‬به��رام ش��کوری عنوان ک��رد‪ :‬در قانون‬ ‫معادن تصویب شده است که پروانه بهره‌برداری معادن‪ ،‬قابل‬ ‫معامله و وثیقه‌گذاری در بانک‌هاست اما با وجود بخشنامه‌ها‬ ‫و نامه‌هایی که از س��وی مقامات دولتی ابالغ ش��ده‪ ،‬بانک‌ها‬ ‫همچن��ان پروانه‌های بهره‌ب��رداری را به عن��وان وثیقه قبول‬ ‫نمی‌کنن��د‪ .‬اگر بانک‌ها نیز امکان و توان پرداخت تس��هیالت‬ ‫را داش��ته باشند‪ ،‬برخی از صاحبان معادن توانایی ارائه وثیقه‬ ‫ندارند زی��را افرادی که در این ح��وزه فعالیت می‌کنند تمام‬ ‫دارایی خ��ود را به این حوزه وارد می‌کنن��د؛ بنابراین چگونه‬ ‫می‌توانند از تسهیالت بانکی استفاده کنند؟‬ ‫وی تصری��ح کرد‪ :‬معادن کوچک تا متوس��ط‪ ۹۸.۳ ،‬درصد‬ ‫معادن کشور را تش��کیل می‌دهند؛ این معادن سهم عمده و‬ ‫مهم��ی از تولید و اش��تغال را به خود اختص��اص می‌دهند و‬ ‫همواره دولت به دنبال تخصیص اعتبارات برای ایجاد نهضت‬ ‫در حوزه معدن اس��ت‪ .‬با توجه ب��ه اینکه نظام بانکی ما بیمار‬ ‫اس��ت و توان پرداخت تسهیالت را ندارد‪ ،‬تسهیالتی که بانک‬ ‫مرکزی یا دولت مصوب می‌کند محقق نمی‌شود‪.‬‬ ‫ش��کوری ادامه داد‪ :‬با همکاری خانه معدن‪ ،‬وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت و اتاق بازرگان��ی تصمیم گرفته‌اند به نحوی‬ ‫دیگر به راه‌اندازی معادن کوچک تا متوس��ط کمک کنند که‬ ‫در قالب ایجاد کنسرسیوم از س��وی معدنکاران مطرح است‪.‬‬ ‫در این بین آنها می‌توانند بخشی از سرمایه مورد نیاز را خود‬ ‫تامی��ن کنند و بخ��ش دیگر را نیز از امکان��ات صندوق بیمه‬ ‫فعالیت‌های معدنی بهره‌مند شوند‪ .‬همچنین در این میان باید‬ ‫از معادن بزرگ برای سرمایه‌گذاری در معادن کوچک کمک‬ ‫گرف��ت و آنها محصول واحدهای کوچک را پیش‌خرید کنند‪.‬‬ ‫ب��ا این کار خیلی از معادن غیرفعال می‌توانند به فعالیت خود‬ ‫ادامه دهند‪.‬‬ ‫رئیس کمیس��یون مع��دن و صنایع معدنی ات��اق بازرگانی‬ ‫اظهار کرد‪ :‬همچنین طی فراخوانی‪ ،‬می‌توان س��رمایه‌گذارانی‬ ‫که عالقه‌مند به س��رمایه‌گذاری در حوزه فرآوری هس��تند را‬ ‫دع��وت کرد و از معادنکاران برای تامین خاک تعهد گرفت‪ .‬با‬ ‫ای��ن روش بدون دریافت ریالی از بانک‌ها می‌توان این معادن‬ ‫را فع��ال کرد‪ .‬در این بین نظام بانکی بیمار کش��ور اگر بتواند‬ ‫همکاری الزم را انجام دهد‪ ،‬راه‌اندازی معادن س��رعت بیشتر‬ ‫خواهد گرفت‪.‬‬ ‫ش��کوری ب��ا انتق��اد از اع��داد و ارق��ام ارائ��ه ش��ده برای‬ ‫س��رمایه‌گذاری در حوزه معدن‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬متاس��فانه اعداد‬ ‫و ارقام��ی که ب��رای س��رمایه‌گذاری در حوزه مع��ادن اعالم‬ ‫می‌کنند‪ ،‬درس��ت نیس��ت‪ .‬در مطالعه انجام ش��ده‪ ،‬مشخص‬ ‫اس��ت که راه‌اندازی یک کارخانه ‪ ۵۰۰‬هزار تنی به ‪ ۴‬میلیون‬ ‫یورو نیاز دارد یعنی هزینه سرمایه‌گذاری برای تولید یک تن‬ ‫کنس��انتره بین ‪ ۳۰‬تا ‪ ۶۰‬هزار تومان اس��ت‪ .‬این در صورتی‬ ‫اس��ت که عنوان می‌کنند این هزینه ‪ ۳۵۰‬هزار تومان است؛‬ ‫بنابراین س��رمایه‌گذاران احساس می‌کنند این بخش نیازمند‬ ‫س��رمایه‌گذاری سنگین اس��ت‪ ،‬در حالی که ساخت کارخانه‬ ‫معدنی با سرمایه‌گذاری کوچک هم انجام‌شدنی است‪.‬‬ ‫برای رش��د معادن باید خصوصی‌سازی واقعی‬ ‫ش��ود‪ .‬همان‌طور که رهبر معظ��م انقالب تاکید‬ ‫کرده‌اند باید اجازه داده شود که بخش خصوصی‬ ‫و بخش مردمی اقتصاد‪ ،‬رش��د کند‪ .‬هرچند این‬ ‫مهم در فرمایش��ات ایش��ان در س��ال‌های اخیر‬ ‫بس��یار مس��تتر بود و دائم بر این موضوع تاکید‬ ‫می‌کردند اما متاس��فانه در این ح��وزه اتفاقی از‬ ‫س��وی خصولتی‌ها و مجموعه‌های��ی که قدرتی‬ ‫در اختیار دارند‪ ،‬نیفتاده اس��ت‪ .‬گویا آنها تمایلی‬ ‫ندارند که از این حوزه خارج شوند‪.‬‬ ‫مس��ئله دیگر اینکه سال‌های س��ال در کشور‬ ‫ما به‌جای تبلیغ س��رمایه‌گذاری در حوزه تولید‬ ‫ثروت و مجموعه‌های مختلفی مثل معدن‪ ،‬مردم‬ ‫همیشه به سرمایه‌گذاری در موسسه‌های اعتباری‬ ‫تش��ویق ش��ده‌اند‪ .‬همان‌طور ک��ه دیده‌ایم دائم‬ ‫موسسه‌های اعتباری و بانک‌ها تبلیغ کرده‌اند تا‬ ‫پول‌ه��ا به‌جای اینکه جذب بورس و فعالیت‌های‬ ‫مختلف ازجمل��ه معدن ش��وند‪ ،‬در این حوزه‌ها‬ ‫س��رمایه‌گذاری شوند‪ .‬نتیجه این شد که بیش از‬ ‫هزار میلی��ارد تومان نقدینگی غیرقابل‌کنترل در‬ ‫جامعه ش��کل گرفت ک��ه نمی‌توانند با آن کاری‬ ‫کنند و بالتکلیف مانده است‪.‬‬ ‫ما به دنبال خصوصی‌س��ازی واقعی هس��تیم‪،‬‬ ‫چراک��ه اگ��ر خصوصی‌س��ازی ش��کل بگیرد و‬ ‫دس��ت بخش‌های مردمی باز شود‪ ،‬می‌توانیم در‬ ‫بخش‌های مختلف ش��اهد رشد اقتصادی باشیم‪.‬‬ ‫اگر امروز بخش خصوصی به لحاظ مالی توانایی‬ ‫خری��د مجموعه‌ه��ای بزرگ را ندارد دس��ت‌کم‬ ‫مدیریت را در اختیارش بگذاریم و موجب رش��د‬ ‫آن شویم‪.‬‬ ‫یک��ی از نمونه‌ه��ای موفق ای��ن کار‪ ،‬واگذاری‬ ‫یک��ی از کارخانه‌ه��ای حوزه صنای��ع معدنی از‬ ‫سوی ایمپاس��کو به یک شرکت خصوصی است‬ ‫که در جریان یک مزایده برنده شد‪ .‬خوشبختانه‬ ‫وقتی این مجموعه خصوصی دس��ت به فعالیت‬ ‫زد نه‌تنه��ا کارخانه را از ورشکس��تگی نجات داد‬ ‫بلکه آن را فعال هم کرد‪ .‬به‌این‌ترتیب کارخانه‌ای‬ ‫که دول��ت هر س��ال باب��ت آن مقادی��ر زیادی‬ ‫هزینه می‌کرد فقط برای اینکه زیان انباش��ته یا‬ ‫بدهی‌های��ش را جبران کند‪ ،‬ب��ا مدیریت بخش‬ ‫خصوصی و مالکیت دولتی روی پای خود ایستاد‬ ‫و در حوزه‌ه��ای ص��ادرات و تولی��د داخل موفق‬ ‫ن موارد نش��ان می‌دهد که‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬همه ای ‌‬ ‫باید دست بخش خصوصی را برای تولید و رونق‬ ‫اقتصاد باز گذاشت‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫بازار ارز برای معامالت‬ ‫بورس تهدیدکننده نیست‬ ‫یک کارش��ناس بازار س��رمایه گف��ت‪ :‬دالر به‬ ‫قیمت‌های پیش‌بینی شده و به کمتر از ‪ ۱۱‬هزار‬ ‫تومان نمی‌رسد‪ ،‬به همین دلیل بازار ارز به عنوان‬ ‫تهدیدکننده جدی برای معامالت حاضر در بازار‬ ‫سرمایه به شمار نمی‌رود‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬مهدی‬ ‫ساس��انی با بیان اینکه بورس وابستگی شدید به‬ ‫دالر دارد‪ ،‬افزود‪ :‬نزدیکی نرخ دالر در بازار آزاد به‬ ‫نرخ بازار س��نا موجب چنین تفکری برای برخی‬ ‫فعاالن بازار شده که شاید فروش شرکت‌هایی که‬ ‫ارز سنا دریافت کرده‌اند و معامالت خود را بر این‬ ‫اس��اس انجام می‌دهند‪ ،‬به چالش کش��یده شود‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬مصوبه‌های ابالغ ش��ده از س��وی‬ ‫دولت و همچنین بخش��نامه‌هایی ک��ه از طرف‬ ‫مسئوالن تنظیم و ارائه می‌شود به شدت بر روند‬ ‫گروه‌ها در بازار تاثیرگذار است که این موضوع در‬ ‫کنار عوامل دیگر‪ ،‬زمینه ریزش شاخص بورس در‬ ‫بازار را فراهم می‌کند‪ .‬به گفته ساسانی‪ ،‬به دلیل‬ ‫ارائه گزارش‌های ‪ ۳‬ماه شرکت‌ها‪ ،‬برآورد بهتری‬ ‫را می‌ت��وان برای آینده صنای��ع حاضر در بورس‬ ‫تصور کرد‪ .‬وی گفت‪ :‬بازار به اصالح نیاز داشت و‬ ‫با توجه به اینکه این اصالح تند و زیاد بود به نظر‬ ‫می‌رسد بسیاری از صف‌های فروش جمع شوند‪.‬‬
‫صنایع‌معدنی غیرفلزی‬ ‫‌شنبه‬ ‫‪ 29‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 17‬ذی‌القعده ‪ 1440‬‬ ‫‪ 20‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره ‪207‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫سازمان حمایت‬ ‫مصرف‌کنندگان و‬ ‫تولیدکنندگان افزایش‬ ‫نرخ سیمان را ابالغ کرد‬ ‫س��ازمان حمای��ت مصرف‌کنن��دگان و‬ ‫تولیدکنندگان افزایش نرخ سیمان را ابالغ کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬عباس تابش رئیس سازمان‬ ‫حمای��ت مصرف‌کنن��دگان و تولیدکنندگان در‬ ‫ابالغی��ه‌ای ب��ه س��ازمان‌های صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت اس��تان‌ها افزایش نرخ س��یمان را اعالم‬ ‫ک��رد‪ .‬در ای��ن ابالغیه عنوان ش��ده ک��ه در پی‬ ‫پیگیری‌های انجمن صنف��ی کارفرمایان صنعت‬ ‫س��یمان در زمین��ه افزای��ش هزین�� ‌ه واحدهای‬ ‫تولیدی‪ ،‬در راس��تای نشس��ت‌های برگزار شده‬ ‫در م��دت اخیر در زمینه قیمت‌گذاری س��یمان‪،‬‬ ‫ای��ن ابالغیه به پیوس��ت تصویر صورت‌جلس��ه‬ ‫هم‌اندیش��ی کارخانه‌های سیمان که ‪ ۵‬تیر سال‬ ‫جاری درباره تعیین سقف نرخ فروش در کارخانه‬ ‫سیمان (فله و پاکتی) ایفاد می‌شود‪.‬‬ ‫آغاز ساخت کارخانه‬ ‫تولید ورق‌های سیمانی‬ ‫الیاف‌دار در زاوه‬ ‫راه‌اندازی طرح‌های‬ ‫فریت‌سازی و بسته‌بندی‬ ‫کاشی زرین خراسان‬ ‫رض��ا رحمانی وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در‬ ‫جریان بازدید از ش��رکت کاش��ی زرین خراسان‪،‬‬ ‫‪۲‬طرح توسعه‌ای این واحد را مورد گشایش قرار‬ ‫داد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ش��اتا‪ ،‬بخ��ش فریت‌س��ازی ب��ا‬ ‫س��رمایه‌گذاری افزون بر ‪ ۲۱‬میلی��ارد ریال و با‬ ‫هدف توس��عه تولیدات لعاب کاش��ی و سرامیک‬ ‫به مجموعه صنعتی کاشی زرین خراسان افزوده‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫همچنین امروز‪ ،‬طرح توسعه واحد بسته‌بندی‬ ‫کاشی زرین با سرمایه‌گذاری بیش از ‪ ۲۰‬میلیارد‬ ‫ریالی و با حضور وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به‬ ‫بهره‌برداری رسید‪.‬‬ ‫طرح‌های توس��عه‌ای مورد گش��ایش ش��رکت‬ ‫کاشی زرین خراس��ان در مجموع امکان اشتغال‬ ‫مستقیم حدود ‪ ۴۰‬نفر را فرآهم می‌کنند‪.‬‬ ‫گفتن��ی اس��ت‪ ،‬کارخان��ه کاش��ی زری��ن‬ ‫درحال‌حاض��ر با تولید روزانه ‪۱۵‬ه��زار مترمربع‬ ‫کاش��ی دیوار در اندازه‌های متعدد با بهره‌گیری‬ ‫از فن��اوری چاپ دیجیتال به یک��ی از بهترین و‬ ‫باکیفیت‌ترین تولیدکننده‌های کاش��ی دیوار در‬ ‫سطح بین‌المللی تبدیل شده است‪.‬‬ ‫این ش��رکت درحال‌حاض��ر افزون‌بر ‪۴۰‬درصد‬ ‫از محص��والت خ��ود را ب��ه کش��ورهای عراق‪،‬‬ ‫افغانستان‪ ،‬پاکستان‪ ،‬کش��ورهای آسیای میانه‪،‬‬ ‫گرجستان و روس��یه صادر می‌کند و چشم‌انداز‬ ‫توس��عه صادرات و ورود به بازارهای دیگر را در‬ ‫برنامه خود دارد‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه شیشه و آینه با بیان اینکه قدرت خرید‬ ‫مردم در میزان تقاضای بازار شیش��ه آنچنان تاثیرگذار‬ ‫نیس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬ب��ه دلیل تغییر س��بک ب��ازی کودکان‬ ‫تقاضای شیشه کاهش یافته است‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬محمدعلی قنب��ری درباره وضعیت‬ ‫تولید و حجم تقاضا در بازار شیشه کشور گفت‪ :‬وضعیت‬ ‫تولید شیشه جام مطلوب است و در کنار خودکفایی در‬ ‫تولید شیشه‪۴۰ ،‬درصد از حجم تولید کشور به بازارهای‬ ‫صادراتی اختصاص یافته است‪.‬‬ ‫رئی��س اتحادیه شیش��ه و آینه تهران با بی��ان اینکه‬ ‫کمب��ودی در ب��ازار شیش��ه وجود ن��دارد‪ ،‬ادام��ه داد‪:‬‬ ‫کارخانج��ات تولی��دی کش��ور در زمینه تولید شیش��ه‬ ‫دوجداره‪ ،‬نشکن‪ ،‬ضدگلوله و رنگی فعالیت دارند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬درمجموع می‌توان گف��ت در زمینه تولید‬ ‫شیشه جام و مشتقات آن مشکلی در کشور وجود ندارد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬اگر صنعت ساختمان رونق یابد‪،‬‬ ‫کسب و کار واحدهای تولیدی و فروشگاهی شیشه رونق‬ ‫بسیاری پیدا خواهد کرد‪.‬‬ ‫رئی��س اتحادیه شیش��ه و آینه تهران با بی��ان اینکه‬ ‫آخرین فناوری روز جهان در تولید شیشه در ‪ ۹‬کارخانه‬ ‫کش��ور نصب و در حال استفاده است‪ ،‬گفت‪ :‬در گذشته‬ ‫حج��م قابل‌توجهی از نیاز بازار شیش��ه به دلیل س��بک‬ ‫زندگی و فعالیت کودکان خانواده بود که نیاز به تعویض‬ ‫شیشه زیاد بود‪ ،‬اما در سال‌های اخیر با تغییر نوع تفریح‬ ‫و بازی کودکان‪ ،‬میزان شکستن شیشه کاهش یافته که‬ ‫این موضوع بر میزان تقاضای بازار شیشه تاثیر گذاشته‬ ‫است‪.‬‬ ‫قنب��ری با بی��ان اینکه عوامل دیگ��ری هم در کاهش‬ ‫تقاضای شیش��ه موثر اس��ت تصریح کرد‪ :‬درحال‌حاضر‬ ‫زمانی که یک س��اختمان شیشه می‌ش��ود‪ ،‬دیگر نیازی‬ ‫به تعویض شیش��ه وج��ود ندارد و در زم��ان وجود یک‬ ‫ساختمان تنها یک‌بار شیشه‌های آن تعویض می‌شود‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه شیش��ه و آینه خاطرنشان کرد‪ :‬میزان‬ ‫تقاضا برای بازار شیش��ه ارتباطی ب��ا قدرت خرید مردم‬ ‫ندارد و سبک زندگی افراد به‌ویژه کودکان در تعویض و‬ ‫خرید شیشه تاثیرگذار است‪.‬‬ ‫ظرفیت ‪ ۷‬میلیارد دالری سنگ رو به افول است‬ ‫گروه معدن‪:‬‬ ‫صنعت س��نگ می‌تواند ساالنه ‪ ۷‬میلیارد دالر‬ ‫ارزآوری برای کش��ور داشته باش��د اما این‌روزها‬ ‫ب��ه دنبال مش��کالت اقتص��ادی و س��ایر موانع‪،‬‬ ‫رنگ‌باخته است‪.‬‬ ‫وجود ذخایر عظیم س��نگ در کشور‪ ،‬ایران را‬ ‫به یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان س��نگ در‬ ‫جهان تبدیل کرده اس��ت‪ .‬درحال‌حاضر بیش از‬ ‫‪ ۶‬هزار واحد فرآوری س��نگ در ایران وجود دارد‬ ‫و می‌توان گفت وضعی��ت مطلوبی برای تولید و‬ ‫صادرات س��نگ تزئینی در کش��ور فراهم است‪،‬‬ ‫اما این صنعت درحال‌حاضر با مشکالت بسیاری‬ ‫دست‌وپنجه نرم می‌کند‪.‬‬ ‫به گ��زارش مهر‪ ،‬در دهه‌های گذش��ته برخی‬ ‫از کش��ورهای تولیدکنن��ده س��نگ در جه��ان‬ ‫توانسته‌اند با اندیشیدن تمهیداتی‪ ،‬صادرات خود‬ ‫را ب��ه چندین برابر افزایش دهند‪ ،‬اما در کش��ور‬ ‫باوجود ظرفیت باالی صنعت سنگ‪ ،‬در سال‌های‬ ‫اخیر شاهد روند رو به افول آن بوده‌ایم‪.‬‬ ‫صنعت سنگ در توقف و سرگشتگی‬ ‫عکس‪ :‬آیدا فریدی‬ ‫همزمان با س��فر رضا رحمان��ی وزیر صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت به اس��تان خراس��ان‌رضوی‪،‬‬ ‫عملیات اجرایی س��اخت کارخانه تولید ورق‌های‬ ‫سیمانی الیاف‌دار در شهرستان زاوه آغاز شد‪.‬‬ ‫به گزاش ش��اتا‪ ،‬در واحد صنعتی راویس سازه‬ ‫پارس در ‪ ۲‬فاز اجرایی افزون‌بر ‪۱۳۴‬هزار تن انواع‬ ‫ورق‌های سیمانی الیاف‌دار تولید خواهد شد‪.‬‬ ‫ب��رای راه‌ان��دازی ف��از نخس��ت ای��ن ط��رح‪،‬‬ ‫سرمایه‌گذاری ارزی ‪۱۹‬میلیون یورویی و افزون‌بر‬ ‫‪ ۵۰۰‬میلیارد ریالی پیش‌بینی شده است‪.‬‬ ‫همچنین در فاز دوم این طرح س��رمایه‌گذاری‬ ‫ارزی ‪ ۱۷‬میلیون یورویی و افزون‌بر ‪ ۳۰۰‬میلیارد‬ ‫ریالی درنظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫فعال‌س��ازی واحد صنعتی راویس سازه پارس‬ ‫امکان ایجاد اش��تغال بیش از ‪ ۱۹۰‬نفر را فراهم‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫گفتنی است‪ ،‬ورق‌های سیمانی الیاف‌دار (فایبر‬ ‫سمنت بورد) با توجه به مقاومت قابل‌توجه‌شان‪،‬‬ ‫دارای عملکردی بس��یار عال��ی در نمای بیرونی‬ ‫و داخل��ی‪ ،‬دیوارهای داخلی و خارجی‪ ،‬پوش��ش‬ ‫سقف و کف ساختمان‌ها هستند‪ .‬الیاف سلولزی‬ ‫ب��ه‌کار رفت��ه در ای��ن صفحه‌ها‪ ،‬باع��ث افزایش‬ ‫مقاومت آنها در برابر تنش‌های فشاری و کششی‬ ‫ناش��ی از تغییرات دما ش��ده و از بروز عیب‌های‬ ‫گوناگ��ون همچ��ون ترک‌خوردگ��ی جلوگیری‬ ‫می‌کنند‪.‬‬ ‫‪40‬درصد شیشه تولیدی صادر می‌شود‬ ‫‹ ‹خام‌‌فروشی بالی جان صنعت سنگ‬ ‫ب��ر مبنای آماره��ای ارائه‌ش��ده‪ ،‬حجم زیادی‬ ‫از صادرات س��نگ کشور را س��نگ خام به خود‬ ‫اختصاص می‌دهد‪ .‬درحقیقت یکی از بالهایی که‬ ‫به‌جان صنعت سنگ کش��ور افتاده‪ ،‬خام‌فروشی‬ ‫اس��ت و این موضوع نه‌تنها برای کشور ارزآوری‬ ‫مطلوب ندارد‪ ،‬بلکه واحدهای فرآوری س��نگ را‬ ‫نیز از رونق می‌اندازد‪.‬‬ ‫از سوی دیگر در صنعت سنگ هنوز تجهیزات‬ ‫تولید بومی‌س��ازی نش��ده و تامی��ن تجهیزات و‬ ‫ماش��ین‌آالت تولی��د و وارد کردن آن به کش��ور‬ ‫از دغدغه‌هایی اس��ت که پیش‌روی فعاالن حوزه‬ ‫اس��تخراج و فرآوری س��نگ قرار دارد؛ چراکه با‬ ‫افزایش هزینه‌های تولی��د‪ ،‬رقابت‌پذیری در بازار‬ ‫جهانی به‌شدت کاهش می‌یابد‪.‬‬ ‫همچنین برخی‪ ،‬از واردات س��نگ به کش��ور‬ ‫خبر می‌دهند که این مسئله نمکی دیگر بر زخم‬ ‫صنعت س��نگ کشور است که بیش‌از پیش این‬ ‫صنعت را به‌سوی افول می‌کشاند‪.‬‬ ‫درحال‌حاضر نس��بت به ی��ک دهه قبل‪ ،‬تعداد‬ ‫معادن و کارخانه‌های فرآوری س��نگ کش��ور به‬ ‫بیش از ‪۲‬برابر افزایش‌یافته‪ ،‬اما ش��اهد هستیم‬ ‫ک��ه باوجود این افزایش‪ ،‬میزان صادرات س��االنه‬ ‫سنگ فرآوری شده نسبت به قبل تغییر چندانی‬ ‫را تجربه نکرده است‪.‬‬ ‫مباحث یادشده نش��ان‌دهنده وجود مشکالتی‬ ‫در صنعت س��نگ کشور اس��ت و باید راهکاری‬ ‫اصولی ب��رای این صنعت گرفتار در مش��کالت‪،‬‬ ‫اندیشیده و اجرایی شود‪.‬‬ ‫‹ ‹میزان صادرات قابل‌مقایس�ه با ظرفیت‬ ‫نیست‬ ‫دبیر ش��ورای سیاس��ت‌گذاری صنعت س��نگ‬ ‫کش��ور در ای��ن زمینه اظه��ار کرد‪ :‬ب��ر مبنای‬ ‫ارزیابی‌هایی که در چند سال گذشته انجام شد‪،‬‬ ‫آنچه به‌دس��ت‌آمده این است که میزان صادرات‬ ‫بر مبنای آمارهای ارائه‌شده‪ ،‬حجم زیادی از صادرات سنگ‬ ‫کشور را سنگ خام به خود اختصاص می‌دهد‪ .‬درحقیقت یکی‬ ‫از بالهایی که به‌جان صنعت سنگ کشور افتاده‪ ،‬خام‌فروشی‬ ‫است و این موضوع نه‌تنها برای کشور ارزآوری مطلوب ندارد‪،‬‬ ‫بلکه واحدهای فرآوری سنگ را نیز از رونق می‌اندازد‬ ‫صنعت سنگ کشور پایین بوده و قابل‌مقایسه با‬ ‫ظرفیت‌های کش��ور در حوزه استخراج و فرآوری‬ ‫سنگ نیست‪.‬‬ ‫احم��د ش��ریفی اف��زود‪:‬‬ ‫درحال‌حاض��ر مجم��وع‬ ‫واحدهای فرآوری س��نگ‬ ‫در ایران ساالنه ‪۲۶‬میلیون‬ ‫دالر ص��ادرات دارن��د‪ ،‬اما‬ ‫ظرفی��ت موج��ود ب��رای‬ ‫صادرات بسیار بیشتر از این میزان است‪.‬‬ ‫دبیر ش��ورای سیاس��ت‌گذاری صنعت س��نگ‬ ‫کشور بیان کرد‪ :‬چنانچه یک برنامه راهبردی بر‬ ‫مبنای ازمیان‌برداشتن مشکالت و موانع صنعت‬ ‫س��نگ و افزایش تولید صادرات��ی و رقابت‌پذیر‬ ‫فراهم شود‪ ،‬این بخش ساالنه بیش از ‪ ۷‬میلیارد‬ ‫دالر برای کشور ارزآوری خواهد داشت‪.‬‬ ‫شریفی افزود‪ :‬با توجه به اینکه هزینه تمام‌شده‬ ‫تولید در صنعت سنگ در کشور باالست‪ ،‬در بازار‬ ‫جهانی نمی‌توانی��م رقابت کنیم‪ ،‬از این‌رو گرفتار‬ ‫خام‌فروش��ی ش��ده‌ایم که عامل مهم��ی در رفع‬ ‫نشدن مشکالت این صنعت است‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬درحال‌حاض��ر فعاالن‬ ‫صنعت س��نگ در ح��وزه صادرات با مش��کالت‬ ‫بسیاری روبه‌رو هس��تند و موانع موجود موجب‬ ‫ت بسیار سنگ کشور به‌طور‬ ‫شده نتوانیم از ظرفی ‌‬ ‫مطلوب به��ره بگیریم‪ .‬بنابراین در برخی مباحث‬ ‫مرتبط با این حوزه نیاز به بازنگری وجود دارد‪.‬‬ ‫دبیر ش��ورای سیاس��ت‌گذاری صنعت س��نگ‬ ‫کش��ور عنوان کرد‪ :‬چن��دی پیش در راس��تای‬ ‫حمایت از صنعت سنگ‪ ،‬سند چشم‌انداز صادرات‬ ‫این صنعت تدوین شد‪ ،‬اما در عمل رنگ اجرا به‬ ‫خود نگرفت و مش��کلی از صنعت س��نگ کشور‬ ‫رفع نکرد‪.‬‬ ‫ش��ریفی تصریح کرد‪ :‬واحدهای فرآوری سنگ‬ ‫کش��ور نیازمند اقدامات و تصمیم��ات حمایتی‬ ‫هستند که اجرایی شوند‪ ،‬اما حمایت الزم از این‬ ‫واحدها در راس��تای رونق صادرات س��نگ انجام‬ ‫نشده‪ ،‬ازاین‌رو امروز بخشی از واحدهای فرآوری‬ ‫س��نگ کش��ور نیمه‌فعال یا غیرفعال هس��تند‪،‬‬ ‫چنانچه فضا فراهم شده و مشکالت از بین برود‪،‬‬ ‫می‌توانند برای کشور ارزآوری کنند‪.‬‬ ‫دبیر ش��ورای سیاس��ت‌گذاری صنعت س��نگ‬ ‫کش��ور اضافه ک��رد‪ :‬هم‌اکنون در ح��وزه معادن‬ ‫س��نگ نی��ز وضعیت چن��دان مطلوب��ی نداریم‪.‬‬ ‫بررس��ی کلی نش��ان می‌دهد که نیمی از ‪ ۲‬هزار‬ ‫واحد معدنی سنگ کشور درحال‌حاضر فعالیتی‬ ‫ت‬ ‫ندارن��د‪ ،‬چنانچه برنامه‌ریزی درس��ت و حمای ‌‬ ‫الزم از ای��ن حوزه انجام نش��ود‪ ،‬صنعت س��نگ‬ ‫می‌تواند نقش اثرگذار اقتصادی خود را ایفا کند‪.‬‬ ‫‹ ‹تولی�د رقابت‌پذی�ر‪ ،‬عام�ل افزایش‬ ‫صادرات‬ ‫همچنین عضو کمیسیون معدن اتاق بازرگانی‪،‬‬ ‫صنایع‪ ،‬معادن و کشاورزی ایران درباره مشکالت‬ ‫صنعت س��نگ اظه��ار ک��رد‪ :‬اگر بتوانی��م برای‬ ‫رونق صادرات س��نگ برنامه اصولی اندیشیده و‬ ‫پیاده‌سازی کنیم‪ ،‬بسیاری از مشکالت این حوزه‬ ‫حل‌وفصل خواهد شد‪.‬‬ ‫بهن��ام نیکفر افزود‪ :‬مس��ئوالن بای��د موضوع‬ ‫ص��ادرات را در صنع��ت س��نگ به‌طورج��دی‬ ‫موردتوجه قرار دهند‪ ،‬چراکه کش��ور از این نظر‬ ‫از ظرفیت‌های بسیاری برخوردار است‪.‬‬ ‫وی تصری��ح ک��رد‪ :‬باید برنامه‌ریزی ش��ود که‬ ‫واحدهای تولید س��نگ کش��ور به س��مت تولید‬ ‫صادراتی بروند و این امر نیز مستلزم همکاری‌ها‬ ‫و حمایت‌هایی از سوی دولت برای رونق بخشی‬ ‫به این واحدهاس��ت ت��ا برای تولی��د رقابت‌پذیر‬ ‫آماده ش��وند‪ .‬نیکفر خاطرنشان کرد‪ :‬دستیابی به‬ ‫وضعیت مطلوب در صنعت س��نگ کشور بدون‬ ‫برنامه‌ری��زی صادراتی برای این صنعت و از میان‬ ‫برداش��تن مش��کالت موجود امکان‌پذیر نخواهد‬ ‫ب��ود‪ .‬وی گفت‪ :‬حل مش��کالت موجود س��بب‬ ‫می‌ش��ود که واحدهای فرآوری سنگ به ارتقای‬ ‫کیفیت و تولی��د رقابت‌پذیر برای حضور در بازار‬ ‫جهانی روی بیاورند‪ .‬ظرفی��ت کنونی واحدهای‬ ‫تولید و فرآوری س��نگ در کش��ور بسیار فراتر از‬ ‫نی��از داخلی بوده و توجه به ص��ادرات این حوزه‬ ‫یک امر ضروری است‪.‬‬ ‫نیکفر افزود‪ :‬درحال‌حاضر مس��ائل و مشکالتی‬ ‫در زمینه جابه‌جایی پول در حوزه صادرات کشور‬ ‫وج��ود دارد که اگر بتوان این مش��کالت را حل‬ ‫کرد‪ ،‬صنعت س��نگ کش��ور رونق خواهد گرفت‬ ‫و ارزآوری ب��االی این صنعت به رفع مش��کالت‬ ‫اقتص��ادی کش��ور کم��ک خواهد کرد‪ .‬ب��ا رونق‬ ‫واحدهای فرآوری س��نگ‪ ،‬زمینه اشتغال بیشتر‬ ‫نیز فراهم می‌شود‪.‬‬ ‫وی عنوان کرد‪ :‬در س��ال‌های گذش��ته هزینه‌‬ ‫باالی تولید س��نگ‪ ،‬رقابت‌پذیری در بازار جهانی‬ ‫را از این صنعت س��لب کرده و در شرایط کنونی‬ ‫نی��ز تجهیزات تولید این صنعت که به‌طور عمده‬ ‫وارداتی هس��تند افزایش نرخ چشمگیری داشته‬ ‫اس��ت‪ .‬افزایش هزینه‌ه��ای تولید‪ ،‬س��ایه رونق‬ ‫و فعالی��ت را از س��ر واحدهای تولی��د و فرآوری‬ ‫س��نگ برداشته و مش��کالت بیش��تری را برای‬ ‫ای��ن واحدها رقم‌زده اس��ت‪ .‬نیکفر تصریح کرد‪:‬‬ ‫وضعیت کنونی صادرات سنگ‪ ،‬مناسب کشوری‬ ‫که ناب‌ترین معادن سنگ جهان ازجمله گرانیت‬ ‫و تراورتن را دارد نیس��ت و برای حل این مشکل‬ ‫نیازمند یک راهبرد و سیاس��ت‌گذاری درست و‬ ‫اجرایی ش��دن برنامه‌ها هستیم‪ .‬به نظر می‌رسد‬ ‫صنعت س��نگ کش��ور به‌عنوان بخش��ی که در‬ ‫ص��ورت حمای��ت‪ ،‬می‌تواند در ح��وزه اقتصادی‬ ‫کش��ور درآمدزایی ساالنه سرشاری داشته باشد‪،‬‬ ‫هم‌اکنون با تاثیرپذیری از مش��کالت اقتصادی و‬ ‫س��ایر موانع توان توس��عه و رونق ندارد و به‌طور‬ ‫قطع تصمیم‌گیری اصولی مبتنی بر رونق تولید و‬ ‫صادرات این بخش‪ ،‬می‌تواند کارساز باشد‪.‬‬ ‫جدول نرخ جدید سیمان‬ ‫سیمان خاکستری تحویل در کارخانه‬ ‫فله (تن) ‪ -‬ریال‬ ‫پاکت ‪ ۵۰‬کیلویی (تن) ‪ -‬ریال‬ ‫سیمان ‪۱-۳۲۵‬‬ ‫‪۱.۷۸۶.۰۴۲‬‬ ‫‪۲.۱۲۴.۰۴۲‬‬ ‫تیپ ‪ ۲‬و پوزوالنی‬ ‫‪۱.۸۴۱.۲۸۰‬‬ ‫‪۲.۱۷۹.۲۸۰‬‬ ‫‪۱-۴۲۵‬‬ ‫‪۱.۸۵۹.۶۹۳‬‬ ‫‪۲.۱۹۷.۶۹۳‬‬ ‫تیپ ‪۵‬‬ ‫‪۱.۸۷۸.۱۰۶‬‬ ‫‪۲.۲۱۶.۱۰۶‬‬ ‫‪۱-۵۲۵‬‬ ‫‪۱.۸۹۶.۵۱۸‬‬ ‫‪۲.۲۳۴.۵۱۸‬‬
‫صادرات مشکل تامین مواد اولیه را برطرف می‌کند‬ ‫اگر صادرات سیر طبیعی خود را طی کند و شیوه‌نامه‌ها از‬ ‫سوی نهادهای متعدد صادر نشود‪ ،‬مشکل تامین مواد اولیه‬ ‫برطرف خواهد شد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش چیالن‪ ،‬مجی��د رضاپور‪ ،‬مدیرعامل پیش��ین‬ ‫ش��رکت ورق‌های پوشش‌دار تاراز چهارمحال گفت‪ :‬یکی از‬ ‫مهم‌ترین موانع برای تولیدکنندگان‪ ،‬موانع صادراتی اس��ت‬ ‫که در وهله نخس��ت بای��د این مانع برطرف ش��ود؛ چراکه‬ ‫درحال‌حاضر یکی از مهم‌ترین راه‌های نجات تولید‪ ،‬صادرات‬ ‫است تا از این طریق ارز حاصل از صادرات به کشور بازگردد‬ ‫که البته این بازگشت ارز به کشور باید به نرخ عادالنه باشد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در ش��رایط تحری��م کش��ورهای همج��وار‬ ‫همچون عراق‪ ،‬س��وریه و افغانستان ازجمله بازارهای هدف‬ ‫صادراتی صنایع معدنی به ش��مار می‌روند ک��ه باید روابط‬ ‫و تعامل با این کش��ورها را برای تس��هیل صادرات بیش��تر‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫رضاپ��ور ادامه داد‪ :‬اگر دولت اج��ازه بدهد صادرات روند‬ ‫طبیع��ی خود را طی کند‪ ،‬صادرکنن��ده قادر به تامین مواد‬ ‫اولیه خود نیز خواهد بود؛ چراکه در زمینه مواد اولیه تولید‬ ‫فوالد تنها برخی فرومنگنزها و فروآلیاژها وارداتی هستند و‬ ‫بیشتر مواد اولیه در داخل کشور قابل تامین هستند‪.‬‬ ‫وی تصری��ح کرد‪ :‬به هر حال اگر صادرات س��یر طبیعی‬ ‫خود را طی کند و ش��یوه‌نامه‌های گوناگون از سوی نهادها‬ ‫صادر نش��ود‪ ،‬مش��کل تامین م��واد اولیه برط��رف خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫مدیرعامل پیش��ین شرکت ورق‌های پوش��ش‌دار تاراز با‬ ‫بیان اینکه ش��رایط اقتصادی برای س��ال جاری س��خت‌تر‬ ‫خواهد ش��د و درآمدهای نفتی نسبت به سال‌های گذشته‬ ‫کمت��ر خواهد بود‪ ،‬گفت‪ :‬اگرچه دول��ت درآمدهای مالیاتی‬ ‫را مدنظ��ر قرار می‌دهد اما باید به س��متی پیش برویم که‬ ‫رمق اندکی که برای تولیدکنندگان باقی مانده است‪ ،‬از بین‬ ‫نرود‪.‬‬ ‫وی در پای��ان گف��ت‪ :‬نظام بانک��ی و قوانی��ن آن باید با‬ ‫تولیدکننده همدل و همسو باش��د نه‌اینکه سبب‌ساز رونق‬ ‫دالالن و واسطه‌گران شود‪.‬‬ ‫از ای��ن‌رو نظ��ام بانکی با قوانین خاص و تس��هیل‌گر باید‬ ‫چارچوب کار را برای تولیدکنندگان به‌درستی تعریف کند‪.‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در آیین گشایش نخستین نمایشگاه «فرصت‌های ساخت داخل و رونق تولید» عنوان کرد‪:‬‬ ‫در صنعت فوالد به خودکفایی رسیده‌ایم‬ ‫سارا اصغری‪:‬‬ ‫نخستین نمایشگاه «فرصت‌های ساخت داخل‬ ‫و رونق تولید» پنجش��نبه ‪ ۲۷‬تیر با حضور رضا‬ ‫رحمان��ی‪ ،‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و منصور‬ ‫غالمی وزیر عل��وم‪ ،‬تحقیقات و فناوری در محل‬ ‫دائمی نمایش��گاه‌های بین‌المللی تهران گشایش‬ ‫شد‪ .‬این نمایش��گاه با هدف ارائه نیازمندی‌های‬ ‫صنایع ازجمله صنایع معدنی که از طریق واردات‬ ‫نیازهای خود را تامین می‌کنند‪ ،‬برگزار می‌شود‪.‬‬ ‫‪ ۲۱۰‬ش��رکت بزرگ و فرادستی در حوزه‌های‬ ‫خ��ودرو و قطعات‪ ،‬لوازم خانگ��ی‪ ،‬صنایع معدنی‬ ‫فلزی و غیرفل��زی‪ ،‬مخابرات‪ ،‬صنای��ع دریایی و‬ ‫نفت‪ ،‬گاز و پتروشیمی کمبودها و نیازهای‌شان را‬ ‫به نمایش گذاشته و از صنعتگران‪ ،‬دانشگاهیان‪،‬‬ ‫کارگاه‌ه��ای کوچ��ک و اس��تارت‌آپ‌ها دع��وت‬ ‫کرده‌اند تا برای رفع این نیازها پیش��گام ش��وند‪.‬‬ ‫این نمایشگاه تا ‪ ۳۰‬تیر دایر است‪.‬‬ ‫ای��ن صنعت به عنوان یک گل��وگاه حیاتی عمل‬ ‫می‌کند‪ .‬وی اظهار کرد‪ :‬امیدوارم این نمایش��گاه‬ ‫تاثیر خود را داش��ته باش��د و به‌ط��ور قطع مورد‬ ‫رضای��ت رهبر‌معظ��م انق�لاب و حمایت دولت‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت همچنین با اشاره‬ ‫به کاهش میزان صادرات س��ال گذش��ته عنوان‬ ‫کرد‪ :‬س��ال گذش��ته به‌طور میانگی��ن ‪۲۲‬درصد‬ ‫واردات به کش��ور کاهش یافته که بخشی از آن‬ ‫مربوط به تولید و س��اخت داخل است‪ .‬رحمانی‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬حتی اگ��ر موضوع تحریم‌ه��ا نیز در‬ ‫میان نباش��د‪ ،‬باید به نهضت داخلی‌س��ازی ادامه‬ ‫دهیم‪.‬‬ ‫‹ ‹س�رمایه‌گذاری از س�وی دانش�گاه‬ ‫برای توسعه فناوری بخش صنعت‬ ‫عکس‌ها‪ :‬مهدی کاوه‌ای‬ ‫‹ ‹داخلی‌سازی یک نهضت است‬ ‫در آیین گش��ایش این نمایشگاه وزیر صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت عنوان کرد‪ :‬هدف از گش��ایش‬ ‫نخس��تین نمایش��گاه س��اخت داخل‪ ،‬آغاز یک‬ ‫حرکت و نهضت اس��ت که باید ادامه‌دار باش��د‪.‬‬ ‫به گزارش روزگار معدن‪ ،‬رضا رحمانی با اش��اره‬ ‫به ظرفیت‌هایی که در کش��ور وجود دارد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ای��ران با ‪ ۸۰‬میلیون نفر جمعی��ت می‌تواند بازار‬ ‫قابل‌توجهی باشد؛ هم دارای موقعیت جغرافیایی‬ ‫خوبی است و هم‌اینکه از منابع خدادادی باالیی‬ ‫برخوردار است‪.‬‬ ‫وی عنوان کرد‪ :‬همگان باید به این خودباوری‬ ‫برس��یم که می‌توانیم‪ ،‬چراک��ه خودباوری امری‬ ‫است که همواره در فرمایشات موکد امام راحل و‬ ‫رهبر معظم انقالب بر آن تاکید شده و ما نیز باید‬ ‫در جهت آن حرکت کنیم‪.‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با اش��اره به این‬ ‫موض��وع که اگر صنعت و تولید در کش��ور رونق‬ ‫بگیرد‪ ،‬بیشتر مشکالت اقتصادی برطرف خواهد‬ ‫شد‪ ،‬گفت‪ :‬راهکار اساسی بیشتر مشکالت کشور‬ ‫رونق تولید است‪.‬‬ ‫رحمان��ی همچنین نمود اقتص��اد مقاومتی را‬ ‫در رون��ق تولید متبلور برش��مرد و خاطرنش��ان‬ ‫کرد‪ :‬حرکت در مس��یر اقتصاد مقاومتی و رونق‬ ‫ش��رکت‌های دانش‌بنی��ان و به��ره‌وری نهاد‌های‬ ‫دیگر در گ��رو رونق واحدهای صنعتی و تولیدی‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی در ادامه خاطرنشان کرد‪ :‬توجه به اهمیت‬ ‫رونق تولید‪ ،‬اش��تغال را بیش��تر خواه��د کرد و‬ ‫موضوع‌های��ی مانند مالی��ات و رواب��ط کارگر و‬ ‫کارفرم��ا بهبود خواهد یافت و صنایع تبدیلی نیز‬ ‫در کنار آن ش��کوفا خواهند ش��د‪ .‬از این‌رو باید‬ ‫از جوان��ان و توانمندی‌های آنه��ا در بخش‌های‬ ‫گوناگون صنعتی بهره بگیریم‪.‬‬ ‫همچنی��ن وزی��ر عل��وم‪،‬‬ ‫تحقیق��ات و فن��اوری در‬ ‫آیین گش��ایش نخستین‬ ‫نمایش��گاه «فرصت‌ه��ای‬ ‫س��اخت داخ��ل و رون��ق‬ ‫تولید» عن��وان کرد‪۹۵۲ :‬‬ ‫میلیارد تومان سرمایه برای توافقنامه دانشگاه‌ها‬ ‫با بخش‌های صنعت درنظر گرفته شده تا با انجام‬ ‫پژوهش‌ها زمینه‌های توسعه فناوری و انتقال آن‬ ‫به بخش صنعت تسهیل شود‪.‬‬ ‫منصور غالمی ادامه داد‪ :‬در ش��رایط فعلی که‬ ‫کشور با محدودیت‌های ناشی از شرایط سیاسی‬ ‫جهانی و تحمیل تحریم‌ها روبه‌رو ش��ده اس��ت‪،‬‬ ‫فرص��ت وی��ژه‌ای در اختیار داریم ک��ه باید این‬ ‫فرصت را برای توس��عه صنای��ع داخلی غنیمت‬ ‫بشماریم‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید بر اهمیت نیروی انس��انی عنوان‬ ‫کرد‪ :‬باید شرایطی را فراهم کنیم تا از این نیروی‬ ‫انسانی کیفی به خوبی استفاده شود‪.‬‬ ‫وزی��ر عل��وم‪ ،‬تحقیق��ات و فناوری اف��زود‪ :‬در‬ ‫همه اس��تان‌ها و شهر‌های کش��ور مراکز علمی‪،‬‬ ‫دانشگاه‌ها‪ ،‬دانشکده‌ها‪ ،‬پارک‌های علم و فناوری‬ ‫و پژوهش��کده‌ها و مراکز رشد پیشرفته‌ای وجود‬ ‫دارد ک��ه می‌ت��وان از این ظرفیت برای توس��عه‬ ‫صنعت کشور استفاده کرد‪.‬‬ ‫غالم��ی با بی��ان اینکه ‪ ۶‬هزار واح��د فناور در‬ ‫پارک‌های علم و فناوری مس��تقر هستند‪ ،‬عنوان‬ ‫کرد‪ :‬بیش��تر این واحد‌ها بر اس��اس شناس��ایی‬ ‫نیاز‌های ح��وزه صنعت و رفع این نیاز‌ها ش��کل‬ ‫گرفته‌اند که می‌توانند زمینه‌های انتقال فناوری‬ ‫را به‌وجود آورند‪.‬‬ ‫غالمی با تاکید بر اینکه پژوهشگاه‌های بزرگی‬ ‫در کش��ور وج��ود دارد که در حوزه‌ه��ای مهم‪،‬‬ ‫حرف‌ه��ای زیادی برای گفت��ن دارند‪ ،‬گفت‪ :‬این‬ ‫ظرفیت‌ها در اختیار کشور است و تاکنون ‪۵‬هزار‬ ‫ق��رارداد بین دانش��گاه‌ها و بخش‌ه��ای صنعت‬ ‫منعقد شده است‪.‬‬ ‫الزم ب��ه یادآوری اس��ت‪ ،‬در پای��ان این آیین‬ ‫تفاهمنام��ه‌ای می��ان وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و‬ ‫تجارت‪ ،‬وزارت علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‪ ،‬معاونت‬ ‫علم��ی و فن��اوری ریاس��ت‌جمهوری و صندوق‬ ‫نوآوری و شکوفایی به امضا رسید‪.‬‬ ‫همچنی��ن وزیر صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت از‬ ‫نخس��تین نمایش��گاه فرصت‌های ساخت داخل‬ ‫و رون��ق تولی��د در محل دائمی نمایش��گاه‌های‬ ‫بین‌المللی تهران بازدید کرد‪.‬‬ ‫رضا رحمانی‪ :‬در صنعت فوالد به‌نسبت خودکفا هستیم اما‬ ‫در این حوزه در تامین برخی قطعات مانند الکترود گرافیتی‬ ‫نیازمند واردات هستیم که در این صنعت به عنوان یک‬ ‫گلوگاه حیاتی عمل می‌کند‬ ‫وی همچنین خاطرنش��ان کرد‪ :‬اگر واحدهای‬ ‫ب��زرگ در حوزه‌های��ی مانن��د فوالد‪ ،‬خ��ودرو و‬ ‫پتروش��یمی فعال ش��وند‪ ،‬به یقین بر واحدهای‬ ‫کوچک و پایین‌دست خود نیز تاثیرگذار خواهند‬ ‫بود‪.‬‬ ‫بنابراین ضروری اس��ت نمایشگاه فرصت‌های‬ ‫س��اخت داخل در واحدهای بزرگ تداوم داشته‬ ‫باش��د و واحده��ای کوچ��ک مانن��د واحدهای‬ ‫س��یمانی یا کاشی و س��رامیک و‪ ...‬نیز از طریق‬ ‫تش��کل‌ها نیازهای خود را اطالع‌رس��انی و اعالم‬ ‫کنند‪ .‬رحمانی افزود‪ :‬در این راس��تا با انجمن‌ها‬ ‫و تش��کل‌ها در این باره نشس��ت‌هایی داشته‌ایم‬ ‫ت��ا انجمن‌ها‪ ،‬وب‌س��ایت‌های معرف��ی فرصت‌ها‬ ‫و توانمندی‌ه��ا و نیازه��ای خ��ود را راه‌ان��دازی‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫وی عن��وان ک��رد‪ :‬متناس��ب با هر نمایش��گاه‬ ‫تخصصی‪ ،‬پیوست س��اخت داخل تهیه و تنظیم‬ ‫شود‪.‬‬ ‫‹ ‹ممنوعی�ت واردات کاالی�ی ک�ه در‬ ‫داخل تولید می‌شود‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت همچنین درباره‬ ‫سیاست‌های تجاری عنوان کرد‪ :‬در سیاست‌های‬ ‫ی برنامه وزارتخانه این اس��ت که‬ ‫تجاری و واردات ‌‬ ‫اگر کاالیی به حد کافی در داخل تولید می‌شود‪،‬‬ ‫واردات آن را ممنوع کنیم‪.‬‬ ‫رحمان��ی در ادامه اعالم ک��رد‪ :‬مجموعه‌ای را‬ ‫برای شناس��ایی کاالهای دارای امکان س��اخت‬ ‫داخل به عنوان مرکز س��اخت داخ��ل راه‌اندازی‬ ‫کردیم که به این مسائل رسیدگی می‌کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹در صنع�ت فوالد به نس�بت خودکفا‬ ‫هستیم‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت همچنین یادآور‬ ‫ش��د‪ :‬در صنعت فوالد به‌نسبت خودکفا هستیم‪،‬‬ ‫اما در این ح��وزه در تامین برخی قطعات مانند‬ ‫الکترود گرافیتی نیازمند واردات هس��تیم که در‬ ‫‹ ‹دو بال پرواز صنعت‬ ‫وزی��ر صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت اظه��ار کرد‪:‬‬ ‫صنعت در راستای رونق گرفتن به ‪ ۲‬بال فناوری‬ ‫و صادرات نیاز دارد‪ .‬بنابراین باید بتوانیم زنجیره‬ ‫تولید را در کشور تکمیل کنیم که به‌دنبال خود‬ ‫سبب اشتغالزایی نیز خواهد شد‪.‬‬ ‫رحمانی ادام��ه داد‪ ۶ :‬هزار واح��د فناوری در‬ ‫پارک‌های علم و فناوری کش��ور مستقر شده‌اند‪.‬‬ ‫این ظرفیت بس��یار مناسبی اس��ت و باید از آن‬ ‫بهره الزم را بگیریم‪.‬‬ ‫رئیس منطقه ‪ ۶‬بازرسی کل کشور در بازدید از ذوب‌آهن اصفهان‪:‬‬ ‫خام‌فروشی‪ ،‬صنایع کشور را با مشکل روبه‌رو کرده است‬ ‫س��یدمحمدمهدی طباطبای��ی مهریزی‪ ،‬رئی��س منطقه ‪۶‬‬ ‫بازرسی کل کشور و بازرس کل استان اصفهان و هیات همراه‬ ‫ضمن حض��ور در ذوب آهن اصفهان و بازدید از خط تولید و‬ ‫پروژه‌های در دس��ت اجرا‪ ،‬با منص��ور یزدی‌زاده‪ ،‬مدیرعامل و‬ ‫دیگر مسئوالن این شرکت دیدار و گفت‌وگو کردند‪ .‬‬ ‫ب��ه گ��زارش روزگار معدن‪ ،‬وی ذوب آه��ن اصفهان را یک‬ ‫صنعت بسیار مهم و حیاتی برای کشور توصیف کرد و گفت‪:‬‬ ‫مس��ئوالن و تالشگران این ش��رکت به جز فعالیت صنعتی و‬ ‫تولید نباید دغدغه دیگری داش��ته باشند تا بتوانند به شرایط‬ ‫اقتصادی کشور کمک کنند‪ .‬باید مشکالت آنها مانند کمبود‬ ‫مواد اولیه‪ ،‬کمبود نقدینگی و‪ ...‬با مساعدت مسئوالن ذی‌ربط‬ ‫برطرف شود تا این شرکت بتواند با تمام ظرفیت کار کند‪.‬‬ ‫ب��ازرس کل اس��تان اصفه��ان آمادگی این س��ازمان برای‬ ‫حمایت از ذوب آهن اصفهان را اعالم کرد و گفت‪ :‬همان‌طور‬ ‫که رهبر معظم انقالب فرمودند‪ ،‬باید مش��کالت را در درون و‬ ‫با استفاده از ظرفیت‌های‌مان حل کنیم‪.‬‬ ‫س��یدمحمدمهدی طباطبایی‪ ،‬خام‌فروش��ی را یک معضل‬ ‫برای کشور دانست و افزود‪ :‬در شرایط عادی هم خام‌فروشی‪،‬‬ ‫یک اش��تباه نابخش��ودنی است و دس��ت‌کم باید نیاز صنایع‬ ‫کش��ور به م��واد اولیه را تامی��ن و مازاد آن را ص��ادر کرد اما‬ ‫متاس��فانه گوش ش��نوایی وجود ندارد و حاصل آن مشکالت‬ ‫کنونی صنایع بزرگی مانند ذوب‌آهن اس��ت که نمی‌توانند با‬ ‫تمام ظرفیت تولید کنند‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬ش��رایط ذوب آهن اصفهان در ‪ ۲‬سال گذشته را خوب‬ ‫و رو به رش��د توصیف ک��رد و گفت‪ :‬بررس��ی‌ها و بازخوردها‬ ‫نشان می‌دهد که مشکالت داخلی این شرکت برای تولید به‬ ‫کمترین میزان رس��یده و تنها مشکالت بیرونی مانند تامین‬ ‫مواد اولیه‪ ،‬مانع بکارگیری تمام ظرفیت این شرکت است‪.‬‬ ‫منصور ی��زدی‌زاده نی��ز در این دیدار گفت‪ :‬این ش��رکت‪،‬‬ ‫در س��ال گذش��ته با ‪ 2‬ک��وره بلند موفق ب��ه تولید ‪۲‬میلیون‬ ‫و ‪۴۱۰‬ه��زار ت��ن چدن ش��د و در ‪ 3‬ماه نخس��ت س��ال نیز‬ ‫رک��ورد تولی��د و ص��ادرات جدی��دی در کارنام��ه خود ثبت‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬امیدوارم مس��ئوالن به رفع مشکالت ذوب آهن‬ ‫به‌ویژه تامین مواد اولیه توجه ویژه کنند تا این شرکت بتواند‬ ‫خدمات بیشتری به تولید ملی و اقتصاد کشور ارائه دهد‪ .‬‬ ‫صنایع‌معدنی فلزی‬ ‫‌شنبه‬ ‫‪ 29‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 17‬ذی‌القعده ‪ 1440‬‬ ‫‪ 20‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره ‪207‬‬ ‫یادداشت‬ ‫تقاضای باال‪ ،‬مواد اولیه کم‬ ‫مسعودی‌خاری‌زاده‬ ‫کارشناس فوالد‬ ‫غلتک که در صنعت فوالد در بخش نوردکاری‬ ‫مورداس��تفاده قرار می‌گیرد‪ ،‬ب��ا وجود تحریم‌ها‬ ‫و من��ع واردات ب��ا تقاضای ب��االی داخلی همراه‬ ‫شده است‪ .‬اما تولیدکنندگان این حوزه به دلیل‬ ‫کمبود م��واد اولیه با مش��کل روبه‌رو ش��ده‌اند؛‬ ‫چراک��ه در ‪ ۱.۵‬س��ال گذش��ته م��واد اولیه این‬ ‫صنعت ب��ا افزایش نرخ چندبراب��ری همراه بوده‬ ‫است‪ ،‬درحالی‌که محصول نهایی این افزایش نرخ‬ ‫را به همراه نداشته است‪.‬‬ ‫قراض��ه‪ ،‬نی��کل‪ ،‬گرافیت‪ ،‬مولیب��دن و‪ ...‬جزو‬ ‫ی هستند که در یک سال‬ ‫مواد اولیه غلتک‌س��از ‌‬ ‫گذشته قیمت‌های چندبرابری پیدا کرده‌اند و در‬ ‫کل تامین مواد اولیه برای تولیدکنندگان غلتک‬ ‫نگران‌کننده است‪ .‬البته مشکل دیگر تامین مواد‬ ‫اولیه‪ ،‬نوس��ان قیمت‌ها اس��ت که ای��ن موضوع‬ ‫تولیدکنن��دگان را با س��ردرگمی روبه‌رو کرده و‬ ‫س��بب کمبود نقدینگی بنگاه‌ها شده است نبود‬ ‫نقدینگی نیز تهیه این مواد را با مش��کل روب ‌هر‌و‬ ‫می‌کند‪.‬‬ ‫اگرچه سفارش‌ها سیر صعودی پیدا کرده‌اند‬ ‫و بسیاری از ش��رکت‌ها از تولیدکنندگان داخلی‬ ‫خرید می‌کنند ام��ا باید به فکر تامین مواد اولیه‬ ‫ب��ود‪ .‬درنهای��ت اینکه به دلی��ل تحریم‌ها برخی‬ ‫مواد اولیه کمیاب ش��ده و از سوی دیگر افزایش‬ ‫چندبرابری قیمت‌ها نیز نگران‌کننده است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫عزم فوالد مبارکه برای‬ ‫راه‌اندازی سریع‌تر کارخانه‬ ‫الکترود اردکان‬ ‫در راس��تای تحقق منویات رهب��ر معظم انقالب‬ ‫مبنی بر نامگذاری امس��ال با عنوان «رونق تولید»‬ ‫و همچنی��ن تاکید وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن تجارت بر‬ ‫توجه به تولید ملی‪ ،‬حمیدرضا عظیمیان‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫ش��رکت فوالد مبارکه ‪ ۲۵‬تی��ر از کارخانه الکترود‬ ‫گرافیتی اردکان (ش��رکت نوین الکت��رود اردکان)‬ ‫بازدید و عملیات اجرایی این کارخانه اس��تراتژیک‬ ‫را از نزدی��ک پیگی��ری ک��رد‪ .‬به گ��زارش چیالن‪،‬‬ ‫مدیرعامل فوالد مبارکه در جریان بازدید از کارخانه‬ ‫الکترود گرافیت��ی اردکان گفت‪ :‬فوالد مبارکه تمام‬ ‫توان خود را برای راه‌اندازی کارخانه الکترود اردکان‬ ‫ب��ه‌کار می‌گیرد‪ .‬وی با بیان اینک��ه این کارخانه از‬ ‫اهمیت ویژه‌ای برخوردار است‪ ،‬افزود‪ :‬فوالد مبارکه‬ ‫ب��ا منابع و امکان��ات خود‪ ،‬تم��ام حمایت و تالش‬ ‫خویش را به‌کار خواهد گرف��ت تا کارخانه الکترود‬ ‫گرافیت��ی اردکان هرچ��ه زودت��ر به تولید برس��د‪.‬‬ ‫عظیمی��ان در ادامه اظهار امیدواری کرد که س��ال‬ ‫آینده به پیش��رفت‌های خوبی خواهیم رسید و فاز‬ ‫نخست این کارخانه اس��تراتژیک با همکاری فوالد‬ ‫مبارکه ب��ه بهره‌برداری خواهد رس��ید و همچنین‬ ‫تالش خواهد ش��د نمونه‌های آزمایش��ی در س��ال‬ ‫جاری تولید ش��ود‪ .‬ابوالقاس��م مخت��اری اردکانی‪،‬‬ ‫مدیرعامل شرکت نوین الکترود اردکان نیز در این‬ ‫بازدید ضمن تش��ریح فعالیت‌ه��ا و ارائه گزارش‌ها‬ ‫اظهار کرد‪ :‬ظرفیت تولید کارخانه س��االنه ‪۳۰‬هزار‬ ‫تن و قابل توسعه تا ‪۴۵‬هزار تن است‪ .‬به گفته وی‪،‬‬ ‫اشتغالزایی این کارخانه ‪ ۶۰۰‬نفر به‌طور مستقیم و‬ ‫‪ ۴‬هزار نفر به‌طور غیرمستقیم خواهد بود‪ .‬مختاری‬ ‫اردکانی بیان کرد‪ :‬اهمیت طرح به این دلیل اس��ت‬ ‫که با گش��ایش این واحد‪ ،‬صنعت فوالد کش��ور از‬ ‫واردات الکترود گرافیتی بی‌نیاز خواهد شد‪.‬‬ ‫رونق تولید در گروه‬ ‫ملی صنعتی فوالد ایران‬ ‫کارخانه فوالدس��ازی گروه مل��ی صنعتی فوالد‬ ‫ای��ران پس از ‪ ۲‬س��ال توق��ف راه‌اندازی ش��د‪ .‬به‬ ‫گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز خوزستان‪،‬‬ ‫مدیرعامل گ��روه ملی صنعتی ف��والد ایران گفت‪:‬‬ ‫این کارخان��ه یکی از اس��تراتژیک‌ترین بخش‌های‬ ‫مجموع��ه گروه مل��ی اس��ت‪ .‬پهلوانی اف��زود‪ :‬این‬ ‫کارخانه توانایی تامین مقدار قابل‌توجهی از شمش‬ ‫موردنیاز سایر کارخانه‌ها را دارد‪.‬‬
‫معدن بین‌الملل‬ ‫‌شنبه‬ ‫‪ 29‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 17‬ذی‌القعده ‪ 1440‬‬ ‫‪ 20‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره ‪207‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫گروه طالبان‪ ،‬معدن الجورد‬ ‫بدخشان را تصرف کرد‬ ‫مقام‌ه��ای دولتی والیت بدخش��ان در ش��مال‬ ‫شرق افغانستان می‌گویند که گروه طالبان‪ ،‬معدن‬ ‫الجورد ای��ن والیت در ولس��والی کران‌ومنجان را‬ ‫تصرف کرده اس��ت‪ .‬ب��ه گ��زارش روزگارمعدن به‬ ‫نقل از بی‌بی‌س��ی‪ ،‬نیک محمد نظری‪ ،‬س��خنگوی‬ ‫والی بدخش��ان به بی‌بی‌سی گفت که گروه طالبان‬ ‫ش��ب ‪ ۲۴‬تیر به ولسوالی کران‌ومنجان حمله کرده‬ ‫و کنت��رل معدن الج��ورد این والیت را به‌دس��ت‬ ‫گرفتند‪ .‬نظ��ری افزود‪ :‬گروه طالبان حدود ‪ ۲۰‬نفر‬ ‫از نیروه��ای امنیتی را که مس��ئول محافظت این‬ ‫معدن بودند‪ ،‬اس��یر کرده‌اند‪ .‬گ��روه طالبان هم از‬ ‫تصرف یک منطقه در ولس��والی کران‌ومنجان خبر‬ ‫داده اس��ت‪ .‬مع��دن الجورد بدخش��ان از ش��هرت‬ ‫جهانی برخوردار اس��ت‪ .‬حدود ‪ ۳‬س��ال گذش��ته‪،‬‬ ‫یک پژوهش نهاد بین‌المللی گلوبال ویتنس نشان‬ ‫می‌داد که درآمد گروه‌های مس��لح از جمله طالبان‬ ‫از این معدن برابر با کل درآمد افغانس��تان از بخش‬ ‫معادن این کش��ور است‪ .‬بر اس��اس یافته‌های این‬ ‫نهاد‪ ،‬رقابت گروه‌های مس��لح بر سر کنترل معادن‪،‬‬ ‫پای طالبان را به بدخش��ان کش��انده و این گروه به‬ ‫بزرگ‌ترین س��هامدار معدن الجورد در این والیت‬ ‫تبدیل شده است‪ .‬استفن کارتر از نویسندگان این‬ ‫پژوهش در آن زمان به بی‌بی‌سی گفته بود که حاال‬ ‫پس از تس��لط طالبان بر ولسوالی یمگان بدخشان‪،‬‬ ‫س��هم این گروه از درآمد الجورد کران‌ومنجان به‬ ‫‪ ۵۰‬درصد رس��یده است‪ .‬در این پژوهش آمده بود‬ ‫ک��ه رقابت مافیای اقتصادی بر س��ر کنترل معادن‬ ‫بدخش��ان‪ ،‬ائتالفی ناهمگون را به وجود آورده و در‬ ‫م��واردی طالبان‪ ،‬فرماندهان محلی حزب جمعیت‬ ‫اس�لامی و برخی از مقامات ارشد دولتی را در یک‬ ‫صف قرار داده است‪.‬‬ ‫گذری بر این روزهای‬ ‫سنگ‌آهن‬ ‫پس از اعالم خبر جمعه‪ ۲۱ ،‬تیر‪ ،‬مبنی بر کاهش‬ ‫واردات سنگ آهن به چین تا محدوده ‪ ۷۵‬میلیون‬ ‫ت��ن در ژوئن (تیر‪-‬خرداد) ک��ه کمترین میزان از‬ ‫فوریه ‪( ۲۰۱۶‬بهمن‪-‬اس��فند ‪ )۱۳۹۵‬است‪ ،‬دوباره‬ ‫قیمت‌های سنگ آهن به علت کاهش موجودی در‬ ‫بنادر افزایش یافت‪ .‬در حالی که هر تن بیلت چین‬ ‫با افزایش ‪ ۱۰‬یوانی به ‪۳‬هزار و ‪ ۶۵۰‬یوان رس��یده‪،‬‬ ‫موجودی بیلت نیز کاهش یافته است‪ .‬اگرچه بارش‬ ‫س��نگین باران‪ ،‬افت تقاضا برای فوالد و سنگ آهن‬ ‫را در پی داش��ته اما فروش��ندگان حاضر به فروش‬ ‫به قیمت‌های کمتر نیس��تند؛ به این دلیل احتمال‬ ‫افزایش نرخ وجود دارد‪ .‬عرضه محدود استرالیا در‬ ‫اوت (مرداد‪-‬شهریور)‪ ،‬احتمال تاثیر بر قیمت‌های‬ ‫سنگ آهن و افزایش آن را به همراه خواهد داشت‪.‬‬ ‫موج��ودی کاف��ی برای کنس��انتره در داخل چین‬ ‫وج��ود دارد و قیمت‌ها همچنان با تخفیف معامله‬ ‫می‌ش��وند‪ .‬امروز ب��ازار در انتظ��ار اطالعات تولید‬ ‫فوالد چین و تولید ناخالص داخلی است اما به نظر‬ ‫می‌رس��د تقاضا برای بارهای تحویل اوت (مرداد‪-‬‬ ‫شهریور) به ویژه برای پی‌بی‌فاین وجود دارد‪ .‬بهای‬ ‫بیلت سی‌آی‌اس حدود ‪ ۴۲۰‬دالر فوب دریای سیاه‬ ‫ارزیابی می‌شود و تقاضا همچنان پس از درخواست‬ ‫اس��تیناف دولت مص��ر از رای دادگاه برای عوارض‬ ‫وارداتی‪ ،‬محدود ش��ده و بازار بس��یار آرام اس��ت‪.‬‬ ‫هر تن اس��لب س��ی‌آی‌اس بیش از ‪ ۴۱۰‬دالر فوب‬ ‫دریای سیاه پیش��نهاد می‌شود‪ .‬میلگرد ترکیه نیز‬ ‫‪ ۴۶۰‬دالر و میلگ��رد س��ی‌آی‌اس حدود ‪ ۴۵۵‬دالر‬ ‫فوب پیشنهاد می‌شود و به علت کمبود تقاضا‪ ،‬افت‬ ‫داش��ته اس��ت‪ ،‬در حالی که کمبود قراضه وارداتی‬ ‫ارزان‌قیمت در ترکیه ش��نیده می‌شود و همین امر‬ ‫حاشیه س��ود را محدود کرده و پیشنهادات قراضه‬ ‫در ک��ف قیمتی ‪ ۲۹۰‬تا ‪ ۲۹۵‬دالر ترکیه ش��نیده‬ ‫می‌شود‪ .‬کاهش تقاضای محصوالت تخت در اروپا‬ ‫و ترکیه بر تامین‌کنندگان س��ی‌آی‌اس فش��ار وارد‬ ‫کرده و نرخ اچ‌آرس��ی فوب ‪ ۴۸۵‬دالر و سی‌آرس��ی‬ ‫را به ‪ ۵۳۰‬دالر فوب دریای س��یاه رس��انده اس��ت‪.‬‬ ‫پیش‌ت��ر‪ ،‬عوارض واردات ورق گرم در اروپا فعالیت‬ ‫را مح��دود کرده بود اما ضع��ف صنعت خودرو در‬ ‫اروپا و افت خرید و تقاضا در ترکیه نیز به شدت بر‬ ‫بازار ورق تاثیر گذاش��ته است‪ .‬از این رو تعدادی از‬ ‫تولیدکنندگان سی‌آی‌اس‪ ،‬دوره تعمیرات اورهال‬ ‫را ش��روع کردند و عرضه س��ی‌آی‌اس محدود شده‬ ‫است تا تعادل عرضه و تقاضا در منطقه دریای سیاه‬ ‫ن ِوس��ت اعالم کرده کاهش‬ ‫برقرار ش��ود‪ .‬گروه مِتی ‌‬ ‫تولی��د فوالد را در چندی��ن کارخانه و کوره‌هایش‬ ‫انج��ام خواهد داد که به علت ضع��ف بازار تخت و‬ ‫حاشیه سود ناچیز آنهاست‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬کانال تلگرامی کیوان‬ ‫جعفری‌طهرانی‬ ‫طال از مرز ‪ ۱۴۵۰‬دالر عبور کرد‬ ‫نرخ ط�لا در معامالت روز جمعه ب��ازار جهانی‪ ،‬متاثر از‬ ‫اظهارات یک مقام ارشد بانک مرکزی امریکا درباره کاهش‬ ‫نرخ‌های بهره و تنش‌ها در خاورمیانه‪ ،‬افزایش یافت و برای‬ ‫نخس��تین بار از مه ‪( ۲۰۱۳‬اردیبهش��ت‪-‬خرداد ‪ )۱۳۹۲‬از‬ ‫مرز ‪ ۱۴۵۰‬دالر عبور کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬هر اونس طال ب��رای تحویل فوری در‬ ‫معام�لات روز جاری بازار س��نگاپور ب��ه ‪ ۱۴۵۲‬دالر و ‪۶۰‬‬ ‫س��نت صعود کرد ک��ه باالترین نرخ از ‪ ۲‬م��ه ‪۱۲( ۲۰۱۳‬‬ ‫اردیبهش��ت ‪ )۱۳۹۲‬بود و اندکی بع��د‪ ۰.۲ ،‬درصد کاهش‬ ‫یافت و به ‪ ۱۴۴۲‬دالر و ‪ ۵۶‬س��نت رس��ید‪ .‬بهای معامالت‬ ‫این بازار‪ ،‬از ابتدای هفته جاری حدود ‪ ۲‬درصد رشد کرده‬ ‫که دومین رشد هفتگی متوالی خواهد بود‪.‬‬ ‫در بازار معامالت آت��ی امریکا‪ ،‬هر اونس طال ‪ ۱.۱‬درصد‬ ‫کاهش یافت و به ‪ ۱۴۴۴‬دالر و ‪ ۱۰‬سنت رسید‪.‬‬ ‫بر اساس گزارش رویترز‪ ،‬جان ویلیامز‪ ،‬رئیس بانک فدرال‬ ‫نیویورک اظهار کرد سیاس��ت‌گذاران باید به تدابیر محرک‬ ‫مال��ی بیفزاین��د و نمی‌توان صبر کرد فاجع��ه اقتصادی به‬ ‫طور کامل عیان ش��ود‪ .‬اظهارات وی انتظارات برای کاهش‬ ‫نرخ‌های بهره از سوی بانک مرکزی امریکا را تقویت کرد‪.‬‬ ‫این اظهارات باعث شد شاخص دالر امریکا به پایین‌ترین‬ ‫حد در ‪ ۲‬هفته گذش��ته سقوط کند و طال برای خریداران‬ ‫غیرامریکایی ارزان‌تر شود‪.‬‬ ‫موج��ودی ط�لای «اس‌پ��ی‌دی‌آر گل��د تراس��ت» که‬ ‫بزرگ‌ترین صندوق سرمایه‌گذاری با پشتوانه طال در جهان‬ ‫است‪ ،‬پنجش��نبه ‪ ۱.۴۲‬درصد رشد کرد و به ‪ ۸۱۴.۶۲‬تن‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫ب��ه گفته وان��گ تائو‪ ،‬تحلیلگ��ر فنی رویت��رز‪ ،‬هر اونس‬ ‫ط�لا برای تحوی��ل فوری که از مقاومت در س��طح ‪۱۴۳۹‬‬ ‫دالر عبور کرده ممکن اس��ت تا مرز ‪ ۱۴۶۱‬دالر پیش��روی‬ ‫کند‪.‬‬ ‫در ب��ازار س��ایر فلزات ارزش��مند‪ ،‬هر اونس نق��ره برای‬ ‫تحوی��ل فوری با ‪ ۰.۵‬درصد افزایش‪ ۱۶ ،‬دالر و ‪ ۴۲‬س��نت‬ ‫معامله شد‪ .‬هر اونس پالتین برای تحویل فوری ‪ ۰.۶‬درصد‬ ‫افزایش یافت و به ‪ ۸۵۳‬دالر و ‪ ۷۰‬س��نت رسید‪ .‬هر اونس‬ ‫پاالدیم برای تحویل فوری با ‪ ۰.۱‬درصد کاهش‪ ،‬به ‪۱۵۲۴‬‬ ‫دالر و ‪ ۳۰‬سنت رسید‪.‬‬ ‫طرح‌های تعرفه‌ای ترامپ بار دیگر مسئله‌ساز شد‬ ‫امریکا بر سر دوراهی تغییر یا تثبیت تعرفه اورانیوم‬ ‫ثمن رحیمی‌راد‪:‬‬ ‫چندی پ��س از تصمیم ترامپ ب��رای افزایش‬ ‫تعرف��ه واردات فوالد و آلومینیوم ب��ه امریکا که‬ ‫س��ر و صدای فراوانی در جه��ان برپا کرد‪ ،‬امریکا‬ ‫از طرح��ی دیگر مبنی ب��ر افزایش تعرفه واردات‬ ‫اورانیوم گف��ت‪ .‬هدف این ط��رح‪ ،‬تامین امنیت‬ ‫انرژی اس��ت که در امریکا بیش از خارج از کشور‬ ‫محل دغدغه شده است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش روزگار معدن‪ ،‬یک س��ال پیش در‬ ‫همین روزها بود که خبر آمد واش��نگتن در حال‬ ‫بررس��ی پژوهش‌های جدیدی است تا دریابد آیا‬ ‫واردات اورانی��وم امنیت ملی ایاالت متحده را به‬ ‫خط��ر می‌اندازد و در ص��ورت تایید این موضوع‪،‬‬ ‫تعرفه‌هایی را علیه واردات اورانیوم وضع کند‪.‬‬ ‫این خبر در حالی منتشر شد که چند ماه پیش‬ ‫از آن‪ ،‬امریکا تعرفه‌های واردات آلومینیوم و فوالد‬ ‫را ت��ا ‪ ۲۵‬درصد افزایش داد و حاال گزارش��ی که‬ ‫وب‌س��ایت ماینینگ_تکنولوژی‪ ۸ ،‬ژوئیه امسال‬ ‫(‪ ۱۷‬تیر) منتش��ر کرده‪ ،‬حکای��ت از آن دارد که‬ ‫ط��رح امریکا مبنی برای مح��دود کردن واردات‬ ‫اورانیوم به منظور تامین امنیت داخلی این کشور‬ ‫هنوز در دس��ت بررسی اس��ت و این کشور را بر‬ ‫س��ر دوراهی قرار داده است‪ .‬از یک سو با اعمال‬ ‫تعرفه‌ها اس��تخراج‌کنندگان اورانی��وم در داخل‬ ‫امریکا‪ ،‬از کاهش واردات سود می‌برند و از سویی‬ ‫دیگر شرکت‌های هس��ته‌ای هشدار می‌دهند که‬ ‫با این اتفاق به��ای اورانیوم در امریکا باال خواهد‬ ‫رفت و به بروز مش��کل ب��رای نیروگاه‌های اتمی‬ ‫می‌انجام��د که س��وخت آنها از اورانی��وم تامین‬ ‫از یک سو با اعمال تعرفه‌ها استخراج‌کنندگان اورانیوم‬ ‫در داخل امریکا‪ ،‬از کاهش واردات سود می‌برند و از‬ ‫سویی دیگر شرکت‌های هسته‌ای هشدار می‌دهند که با‬ ‫این اتفاق بهای اورانیوم در امریکا باال خواهد رفت و به‬ ‫بروز مشکل برای نیروگاه‌های اتمی می‌انجامد که سوخت‬ ‫آنها از اورانیوم تامین می‌شود‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬این در حالی است که انرژی هسته‌ای‬ ‫امریکا در رقابت با منابع دیگری از انرژی همچون‬ ‫انرژی‌ه��ای تجدیدپذیر قرار دارد‪ .‬در واقع اعمال‬ ‫تعرفه‌ها و گران شدن اورانیوم‪ ،‬این منبع سوخت‬ ‫را در مقابل س��ایر منابع س��وخت بیش از پیش‬ ‫تضعیف خواهد کرد‪.‬‬ ‫با این حال ‪ ۲‬ش��رکت تولیدکننده اورانیوم در‬ ‫امریکا به نام‌های «انرژی فیواِلز» و «یوآر‪-‬انرژی»‬ ‫تاس��یس ش��دند تا از طرح��ی که امری��کا برای‬ ‫محدودیت واردات اورانیوم داش��ت‪ ،‬پش��تیبانی‬ ‫کنند‪ .‬نقطه تمرکز این طرح‪ ،‬تامین امنیت انرژی‬ ‫ب��ود و این ش��رکت‌ها باید دس��ت‌کم ‪ ۲۵‬درصد‬ ‫س��وخت رادیواکتیو موردنیاز تجهیزات امریکا را‬ ‫از مناب��ع داخلی تامین می‌کردند تا از نیاز امریکا‬ ‫به واردات اورانیوم بکاهند و در نهایت به موفقیت‬ ‫امریکا در افزایش تعرفه واردات منجر شوند‪.‬‬ ‫اما آی��ا امری��کا می‌تواند با ایج��اد محدودیت‬ ‫در واردات‪ ،‬پاس��خگوی تقاضای داخلی باش��د؟‬ ‫درحال‌حاضر این کش��ور نیاز خود را به اورانیوم‬ ‫با واردات از روسیه‪ ،‬چین‪ ،‬قزاقستان و ازبکستان‬ ‫تامی��ن می‌کند و همچنین ارقام وزارت بازرگانی‬ ‫این کش��ور نش��ان می‌دهد که در س��ال ‪۲۰۱۷‬‬ ‫میالدی (‪ ۱۳۹۶‬خورش��یدی) کانادا و اس��ترالیا‬ ‫منبع تامی��ن بیش از نیم��ی از اورانیوم مصرفی‬ ‫امریکا بودند‪.‬‬ ‫تعرفه بر ‪ ۴‬تا ‪ ۵‬میلیون پوند (بیش از یک‌هزار‬ ‫و ‪ ۸۰۰‬ت��ن) اورانیوم وارداتی اعمال می‌ش��ود و‬ ‫امریکا ب��رای رویارویی با اقتضائ��ات تعرفه طرح‬ ‫ش��ده‪ ،‬باید حدود ‪ ۱۲‬میلیون پون��د (نزدیک به‬ ‫‪۵‬هزار و ‪ ۵۰۰‬تن) اورانیوم در س��ال تولید کند‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که در سال ‪ ۲۰۱۷‬میالدی‪،‬‬ ‫این کش��ور فقط یک میلی��ون پوند (حدود ‪۴۵۰‬‬ ‫تن) اورانیوم تولید کرده بود‪.‬‬ ‫در همی��ن حال‪ ،‬فع��االن این بخ��ش چندان‬ ‫مطمئن نیس��تند که افزایش تعرفه‌ه��ا تولید را‬ ‫تحریک کند‪.‬‬ ‫این فرضیه نیز وجود دارد که افزایش تعرفه‌ها‬ ‫در صورتی می‌تواند بازار اورانیوم را در امریکا داغ‬ ‫عکس روز‬ ‫پلی�س و نیروی نظام�ی پرو در یک عملیات مش�ترک ب�ر معدنکاران‬ ‫غیرقانونی غلبه کردند‪ .‬این عملیات‪ ۱۹ ،‬فوریه ‪ ۳۰( ۲۰۱۹‬بهمن ‪ )۱۳۹۷‬در‬ ‫جنگل‌های آمازون و منطقه‌ای در جنوب شرقی پرو انجام شد‪.‬‬ ‫کند که سایر نقاط جهان نتوانند شکاف عرضه را‬ ‫پر کنند و حتی اگر بهای اورانیوم به اندازه کافی‬ ‫در داخل کش��ور افزایش پی��دا کند‪ ،‬امریکا فقط‬ ‫می‌تواند ‪۱۰‬درصد نیاز رآکتورهای خود را تا سال‬ ‫‪ ۲۰۲۱‬میالدی (‪ ۱۴۰۰‬خورشیدی) تامین کند‪.‬‬ ‫€ €چرا افزای�ش تعرفه‌های اورانیوم الزامی‬ ‫است؟‬ ‫با پیش‌بینی چنی��ن چالش‌هایی جای تعجب‬ ‫نیس��ت این پرسش مطرح ش��ود که مزایای این‬ ‫طرح چیس��ت؟ هر چند ارائه‌کنندگان این طرح‬ ‫آن را الزامی می‌دانند‪.‬‬ ‫کورتیس مور‪ ،‬کارش��ناس توسعه بازار سوخت‬ ‫در امریکا در این باره می‌گوید‪ :‬اعمال محدودیت‬ ‫ب��ر واردات اورانی��وم برای امنی��ت ملی و امنیت‬ ‫انرژی امریکا بس��یار مهم است‪ .‬ما بر این باوریم‬ ‫که امریکا به بقای یک صنعت س��وخت هسته‌ای‬ ‫ماندگار نیاز دارد و با توس��عه اس��تخراج اورانیوم‬ ‫می‌تواند اطمینان یابد صنعتی در اختیار دارد که‬ ‫می‌تواند پاسخگوی نیاز کشور به سوخت و مواد‬ ‫هسته‌ای باشد‪.‬‬ ‫او می‌افزاید‪ :‬با این حد از نیاز‪ ،‬امریکا یک سوم‬ ‫س��وخت هس��ته‌ای خود را از رقیبان ژئوپلتیک‬ ‫خود مانند روسیه تامین می‌کند‪ .‬چنین وابستگی‬ ‫می‌تواند مناب��ع تامین ان��رژی و تامین نیازهای‬ ‫نظامی کشور را در معرض آسیب قرار دهد چون‬ ‫اورانی��وم عالوه بر بخش انرژی در صنایعی مانند‬ ‫ساخت س�لاح‪ ،‬زیردریایی و هواپیما هم استفاده‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫م��ور ادامه می‌دهد‪ :‬البته می‌توان ش��ماری از‬ ‫کش��ورها را از ای��ن تعرفه‌ها مس��تثنا کرد‪ ،‬برای‬ ‫نمونه کانادا و اس��ترالیا را‪ .‬با ای��ن حال به دلیل‬ ‫طبیع��ت ناپای��دار صنعت جهان��ی اورانیوم هیچ‬ ‫ضمانتی وجود ندارد که حتی بازارهای دوس��ت‬ ‫نی��ز بتوانند به طور مس��تمر حجم پایداری را به‬ ‫امریکا عرضه کنند‪.‬‬ ‫او می‌افزای��د‪ :‬روس��یه درحال‌حاض��ر حدود ‪۷‬‬ ‫درصد شبکه برق امریکا را در کنترل دارد؛ رقمی‬ ‫که به نظر می‌رس��د در چند سال آینده افزایش‬ ‫هم پیدا کند‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که اس��تخراج اورانیوم در‬ ‫امریکا و کش��ورهای ش��ریکش مانند استرالیا و‬ ‫کانادا در حال کاهش است‪.‬‬ ‫در واقع تولید اورانیوم در سراس��ر جهان رو به‬ ‫کس��اد اس��ت و پیش‌بینی توقف معدن ِرنجِ ر در‬ ‫اس��ترالیا در جایگاه یک��ی از بزرگ‌ترین معادن‬ ‫اورانیوم جهان تا ‪ ۲‬س��ال آین��ده‪ ،‬گواهی بر این‬ ‫اتفاق است‪.‬‬ ‫کریس گادومس��کی‪ ،‬تحلیلگ��ر بلومبرگ نیز‬ ‫می‌گوید‪ :‬بیش��تر افراد فعال در بخ��ش اورانیوم‬ ‫امریکا بر این باورند که اعمال تعرفه‌ها بر واردات‪،‬‬ ‫فعالیت صنعت هسته‌ای را بهره‌مند نخواهد کرد‬ ‫و تنها به سود شمار کمی از معدنکاران این بخش‬ ‫تمام خواهد شد‪ .‬رشته افزایش تعرفه‌های واردات‬ ‫اورانیوم به امریکا تا همین جا کشیده شده است‪.‬‬ ‫تا پایان دوران ریاست جمهوری ترامپ حدود‬ ‫یک س��ال و نیم مانده‪ ،‬هر چند او مجاز است در‬ ‫انتخابات ریاس��ت جمهوری سال ‪ ۲۰۲۰‬میالدی‬ ‫(‪ ۱۳۹۹‬خورشیدی) هم شرکت کند‪.‬‬ ‫اینفوگرافی‬ ‫عکاس‪ :‬کریس بورونکِ ل‬ ‫منبع‪ :‬خبرگزاری فرانسه‬ ‫‌تولید جهانی فوالد خام در سال‌های ‪ ۱۹۵۰‬تا ‪ ۲۰۱۸‬میالدی‬ ‫(‪ ۱۳۲۹‬تا ‪ ۱۳۹۷‬خورشیدی) در واحد میلیون تن‬ ‫منبع‪ :‬وب‌سایت انجمن جهانی فوالد‬ ‫برگردان‪ :‬ثمن رحیمی‌راد‬
‫نقشه راه توسعه معادن سمنان امسال نهایی می‌شود‬ ‫رئیس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان سمنان گفت‪:‬‬ ‫نقش��ه راه توسعه معادن اس��تان به منظور توسعه اقتصادی و‬ ‫ایجاد اش��تغال پایدار تا پایان س��ال ‪ ۹۸‬تدوین می‌ش��ود‪ .‬به‬ ‫گزارش ایرنا‪ ،‬بهروز اس��ودی افزود‪ :‬نقش��ه راه توس��عه معادن‬ ‫اس��تان س��منان با برنامه‌ریزی در سال جاری تدوین می‌شود‬ ‫و واح��د معدن��ی کوچک باید در اس��تان ش��کوفا ش��ود‪ .‬وی‬ ‫ت معدنی سمنان در سال‌های گذشته‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬ظرفی ‌‬ ‫به معنی واقعی ش��کوفا نش��د که با اتخ��اذ راهبردهای عملی‬ ‫می‌توان برای توسعه استان گام برداشت‪.‬‬ ‫رئیس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان سمنان ادامه‬ ‫داد‪ :‬ایجاد اش��تغال پایدار در بخش صنعت استان مورد توجه‬ ‫این وزارتخانه قرار دارد و امسال بیش از ‪ ۹۰‬هزار شغل در بخش‬ ‫صنعت ایجاد می‌ش��ود‪ .‬اس��ودی گفت‪ :‬نوسازی ماشین‌آالت‬ ‫خط تولید واحدهای صنعتی از راهبردهای اساسی برای رونق‬ ‫تولید و توس��عه کسب و کار است‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬فشارهای‬ ‫خارجی‪ ،‬روند نوسازی ماشین‌آالت خط تولید استان سمنان را‬ ‫با مشکالتی روبه‌رو کرد اما با توجه به دانش بومی می‌توان تاثیر‬ ‫تحریم‌ها را کاهش داد‪ .‬رئیس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫استان س��منان افزود‪ :‬توسعه همه‌جانبه استان در سال رونق‬ ‫نّهای اجرایی‬ ‫تولید در دس��تور کار است و با هم‌افزایی سازما ‌‬ ‫می‌توان برای رونق کس��ب و کار در اس��تان اقدام کرد‪ .‬رئیس‬ ‫اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کشاورزی استان سمنان گفت‪:‬‬ ‫عملکرد دس��تگاه‌های اجرایی سمنان در حمایت از واحدهای‬ ‫تولیدی و صنعتگران استان با وجود فشارهای خارجی مطلوب‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬علی اصغ��ر جمعه‌ای نیز در ای��ن همایش افزود‪:‬‬ ‫نّهای اجرایی استان برای رفع مشکالت واحدهای‬ ‫تمام سازما ‌‬ ‫تولیدی در تالش هستند و ادامه این روند‪ ،‬سمنان را به توسعه‬ ‫همه‌جانب��ه س��وق خواهد داد‪ .‬وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬با وجود‬ ‫فش��ارهای اقتصادی‪ ،‬مسئوالن به ویژه استاندار سمنان برای‬ ‫رف��ع گرفتاری‌های واحدهای تولیدی تالش می‌کنند‪ .‬رئیس‬ ‫ات��اق بازرگانی س��منان اضافه کرد‪ :‬رقابت‌پذی��ری و توجه به‬ ‫کیفیت در تولید کاال از رویکردهای مهم و اساسی برای رونق‬ ‫کسب و کار در استان است‪ .‬جمعه‌ای ادامه داد‪ :‬تولیدکنندگان‬ ‫س��منانی از فعاالن اقتصادی برتر کش��ور به شمار می‌روند اما‬ ‫باید با رفع مشکالت زیرساختی برای توسعه روزافزون بخش‬ ‫صنعت گام برداشت‪.‬‬ ‫‪ ۱۰۰‬نوع شغل مستقیم با رونق صنعت ساختمان ایجاد می‌شود‬ ‫سایه گرانی مصالح ساختمانی بر ساخت‌وساز‬ ‫استان‌ها‬ ‫‌شنبه‬ ‫‪ 29‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 17‬ذی‌القعده ‪ 1440‬‬ ‫‪ 20‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره ‪207‬‬ ‫خبر‬ ‫معدن مس َ‬ ‫«زفتک»‬ ‫ریگان ‪ ۵۰۰‬میلیون تن‬ ‫ظرفیت دارد‬ ‫بخش��دار مرکزی ریگان اس��تان کرمان گفت‪:‬‬ ‫کارشناس��ان صنایع مس کشور از ظرفیت ‪۵۰۰‬‬ ‫میلی��ون تنی م��س در معدن م��س زفتک این‬ ‫شهرس��تان گزارش داده‌اند‪ .‬به گ��زارش فارس‪،‬‬ ‫محم��د برزنگ با اش��اره به بازدید کارشناس��ان‬ ‫صنایع مس ایران از مس زفتک این شهرس��تان‬ ‫اظهار کرد‪ :‬به نظر کارشناسان مس ایران‪ ،‬وسعت‬ ‫ای��ن معدن ح��دود ‪ ۵‬هزار کیلومتر مربع اس��ت‬ ‫که جزو معادن غنی اس��تان تلقی می‌ش��ود‪ .‬وی‬ ‫با اش��اره به اینکه هم‌اکنون مع��دن مس ریگان‬ ‫در مرحله حفاری اس��ت‪ ،‬تصریح ک��رد‪ :‬تاکنون‬ ‫‪ ۲‬هزار و ‪ ۳۰۰‬متر حف��اری در این معدن انجام‬ ‫شده و به‌زودی کار اکتشاف این معدن در منطقه‬ ‫زفتک شهرستان ریگان آغاز خواهد شد‪ .‬بخشدار‬ ‫مرک��زی ریگان بیان کرد‪ :‬با آغ��از به کار معدن‪،‬‬ ‫هم‌اکنون ‪ ۶۰‬نفر در این مجموعه مشغول به کار‬ ‫هستند که با استخراج مس‪ ،‬بیش از ‪ ۶۰۰‬نفر به‬ ‫طور مس��تقیم و ‪ ۳‬هزار نفر به طور غیرمستقیم‬ ‫مش��غول به کار خواهند شد‪ .‬برزنگ خاطرنشان‬ ‫ک��رد‪ :‬یک��ی از بزرگ‌ترین معضالت شهرس��تان‬ ‫ریگان‪ ،‬بیکاری اس��ت که با راه‌اندازی این معدن‪،‬‬ ‫این مشکل نیز در شهرستان برطرف می‌شود‪.‬‬ ‫شرایط صدور مجوز‬ ‫برای معادن کرمانشاه‬ ‫گروه معدن‪:‬‬ ‫رکود در صنعت ساختمان سال‌هاست گریبان‬ ‫صنایع معدنی و معادن را در شهرستان‌ها گرفته‬ ‫و بیش از هر چیزی به معادن کوچک و متوسط‬ ‫آسیب رسانده اس��ت‪ .‬در این میان همه اصناف‬ ‫و فروش��نده‌های مصال��ح س��اختمانی به چند و‬ ‫چون رکود و آثار آن واقف هستند و معتقدند در‬ ‫صورت بازگشت رونق تولید به این صنعت‪‌،‬معادن‬ ‫تا پایین‌دست احیا شده و جانی دوباره می‌گیرند‪.‬‬ ‫ش��اید الزم باش��د دولت با اتخ��اذ تمهیداتی به‬ ‫صنعت ساخت‌وساز رونق بخشد و به رفع بیکاری‬ ‫در شهرستان‌ها کمک کند‪.‬‬ ‫‹ ‹تاثیر گرانی آجر‬ ‫رئیس اتحادیه مصالح س��اختمانی و کاشی و‬ ‫س��رامیک یزد با اشاره به تاثیر رکود بازار مصالح‬ ‫س��اختمانی متاثر از افزای��ش ‪ ۲‬برابری نرخ آجر‬ ‫و وابس��تگی صنعت ساخت‌وساز به تغییرات نرخ‬ ‫ای��ن کاال‪ ،‬گفت‪ :‬هرچند ق��درت خرید مردم نیز‬ ‫تا ‪ ۳۰‬درصد نس��بت به گذشته کاهش یافته اما‬ ‫امیدواریم فرصت جهانی ش��دن یزد تا حدودی‬ ‫رونق را به این حوزه بازگرداند‪.‬‬ ‫س��عید س��عادت‌مقدم به ایس��نا گف��ت‪ :‬انواع‬ ‫مصالح ساختمانی در یزد‪ ،‬به دنبال افزایش نرخ‬ ‫دس��تمزد‪ ،‬هزینه‌های بیم��ه‪ ،‬حمل‌ونقل و مواد‬ ‫پتروشیمی‪ ،‬ش��اهد افزایش نرخ ‪ ۱۵‬درصدی در‬ ‫بازار بوده است‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬با این وجود‪ ،‬سود عرضه و‬ ‫فروش مصالح ساختمانی نسبت به گذشته هیچ‬ ‫تغییری نکرده‪ ،‬به نحوی که در خرده‌فروش��ی‌ها‬ ‫‪ ۱۲‬درصد و در عمده‌فروش��ی‌ها ‪ ۴‬درصد اس��ت‬ ‫و اتحادی��ه یزد هیچ برنام��ه‌ای نیز برای افزایش‬ ‫در حالی افزایش بیش از ‪ ۱.۵‬میلیون تومانی هزینه حمل‌ونقل‬ ‫یک تریلی گچ از سمنان یا مازندران نسبت به گذشته را در یزد‬ ‫شاهد هستیم که سود فروش آن در خرده‌فروشی‌ها روی همان‬ ‫‪ ۱۲‬درصد گذشته‪ ،‬ثابت مانده است‬ ‫این نرخ ندارد‪.‬‬ ‫س��عادت‌مقدم‪ ،‬افزای��ش هزین��ه کرایه‌ه��ای‬ ‫حمل‌ونق��ل را یکی از مش��کالت بزرگ دامنگیر‬ ‫ای��ن صنف خواند و ب��ه عنوان مث��ال گفت‪ :‬در‬ ‫حالی افزایش بیش از ‪ ۱.۵‬میلیون تومانی هزینه‬ ‫حمل‌ونقل یک تریلی گچ از سمنان یا مازندران‬ ‫نس��بت به گذشته را در یزد ش��اهد هستیم که‬ ‫س��ود فروش آن در خرده‌فروش��ی‌ها همان ‪۱۲‬‬ ‫درصد گذشته‪ ،‬ثابت مانده است‪.‬‬ ‫وی بازار فروش مصالح س��اختمانی در یزد را‬ ‫راکد دانست و عنوان کرد‪ :‬افزایش ‪ ۲‬برابری نرخ‬ ‫آجر و وابس��تگی این صنف به تغییرات نرخ این‬ ‫کاال‪ ،‬صنع��ت ساخت‌وس��از و به دنب��ال آن بازار‬ ‫فروش مصالح س��اختمانی را دچ��ار رکود کرده‪،‬‬ ‫ضمن اینکه ق��درت خرید مردم نیز نس��بت به‬ ‫گذشته تا ‪ ۳۰‬درصد کاهش یافته است‪.‬‬ ‫این مس��ئول‪ ،‬فرصت جهانی ش��دن یزد را در‬ ‫رونق ساخت‌وس��از در این ش��هر موثر دانست و‬ ‫اب��راز امی��دواری کرد ب��ا وجود تعل��ل مردم در‬ ‫ساخت‌وس��از تا پیش از ثب��ات قیمت‌ها‪ ،‬جهانی‬ ‫ش��دن یزد بتواند رونق اقتصادی را به این ش��هر‬ ‫بازگرداند تا ش��اهد روی آوردن مردم به س��مت‬ ‫ساخت‌وساز باشیم‪.‬‬ ‫وی استاندارد ش��دن تمام مصالح ساختمانی‬ ‫عرضه ش��ده در ب��ازار یزد را دس��تاوردی بزرگ‬ ‫در س��ال‌های اخی��ر خواند و خاطرنش��ان کرد‪:‬‬ ‫خوش��بختانه با کوتاه شدن دس��ت واسطه‌ها در‬ ‫خرید و ف��روش مصالح س��اختمانی با همکاری‬ ‫کارخانه س��یمان مهریز و تعاونی مصالح‌فروشان‬ ‫و همچنین همکاری مس��ئوالن مربوط‪ ،‬مصالح‬ ‫س��اختمانی اس��تاندارد از س��وی ش��رکت‌های‬ ‫استاندارد به‌دست مردم می‌رسد‪.‬‬ ‫سعادت‌مقدم افزود‪ :‬البته از آنجایی که سیمان‬ ‫یک کاالی اساس��ی در کش��ور به شمار می‌رود‪،‬‬ ‫نظارت دقیقی از سوی سازم‌ان‌های مربوط برای‬ ‫استاندارد بودن آن وجود دارد و درحال‌حاضر تا‬ ‫‪ ۸۰‬درصد نیاز اس��تان نیز از داخل استان تامین‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬عالوه بر این تنها مصالح س��اختمانی‬ ‫مورد نیاز که از خارج استان تامین می‌شود‪ ،‬گچ‬ ‫سفیدکاری و گچ سوپر است‪.‬‬ ‫وی به اس��تقبال یزدی‌ها از مصالح ساختمانی‬ ‫نوین اش��اره ک��رد و گفت‪ :‬زیربنای اس��تفاده از‬ ‫مصالح س��اختمانی نوین در یزد تامین ش��ده و‬ ‫مصالحی مانن��د هبلکس و دیوار گچی نیز مورد‬ ‫اس��تقبال قرار گرفته اما هن��وز برخی از این نوع‬ ‫مصالح در سطح جامعه شناخته شده نیستند‪.‬‬ ‫سعادت‌مقدم اس��تفاده از مصالحی مانند آجر‬ ‫قرمز‪ ،‬مواد افزودنی سیمان و ضد یخ‪ ،‬کاشی‌های‬ ‫س��ه‌بعدی و ایزوگام‌هایی با برندهای مختلف را‬ ‫نیز از انواع مصالح جدید و مورد استفاده یزدی‌ها‬ ‫بیان کرد‪.‬‬ ‫وی از استقبال و حمایت اتحادیه از واحدهای‬ ‫تولیدکنن��ده مصال��ح س��اختمانی اس��تان‌های‬ ‫همجوار یزد نیز خبر داد و گفت‪ :‬تولیدکنندگان‬ ‫می‌توانن��د کااله��ای تولیدی و م��ازاد خود را با‬ ‫هماهنگ��ی اتحادی��ه در ی��زد تبلی��غ کنند چرا‬ ‫که اس��تان ی��زد در تامین ب��ازار ف��روش برای‬ ‫تولیدکنندگان هیچ محدودیتی ندارد‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه مصالح ساختمانی یزد در پایان‬ ‫افزود‪ :‬هر نوع مصالح ساختمانی که منجر به رفاه‬ ‫و آس��ایش مردم شود و از نظر مقاومت و هزینه‬ ‫به صرفه باشد‪ ،‬از سوی اتحادیه به‌طور صد درصد‬ ‫حمایت خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹تاثیر گرانی آهن‬ ‫دبی��ر اتحادیه آهن‌فروش��ان یزد نیز نس��بت‬ ‫به اس��تفاده از آه��ن‌آالت بی‌کیفیت در صنعت‬ ‫ساخت‌وساز و کاهش استحکام بناهای نوساز به‬ ‫دنبال افزایش نرخ آهن در بازار هشدار داد‪.‬‬ ‫س��ید علی مدرس��ی‪ ،‬با بیان اینک��ه نرخ آهن‬ ‫نس��بت به ‪ ۲‬سال گذش��ته بیش از ‪ ۳‬برابر شده‬ ‫اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬ن��رخ میلگ��رد از ‪ ۱۲۰۰‬تومان به‬ ‫ح��دود ‪ ۵۵۰۰‬توم��ان رس��یده بود ک��ه البته با‬ ‫کاهش نرخ ‪ ۴۳۰۰‬تومان عرضه می‌شود‪.‬‬ ‫وی از تاثی��ر نرخ آهن بر بازار مس��کن نیز یاد‬ ‫ک��رد و گفت‪ :‬یکی از معای��ب افزایش نرخ آهن‪،‬‬ ‫عالوه بر افزایش نرخ مسکن‪ ،‬بکارگیری آهن‌آالت‬ ‫بی‌کیفیت در ساختمان‌س��ازی به منظور کاهش‬ ‫نرخ تمام شده بناست‪.‬‬ ‫دبیر اتحادیه آهن‌فروش��ان یزد افزود‪ :‬کاهش‬ ‫اس��تقامت و استحکام س��اختمان‌های نوساز به‬ ‫دنبال افزایش نرخ آهن‌آالت‪ ،‬یکی از آسیب‌های‬ ‫ناپی��دا در ای��ن بخش اس��ت ک��ه درحال‌حاضر‬ ‫دامنگیر جامعه شده است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به مالیات ارزش افزوده و تاثیر آن‬ ‫بر افزایش نرخ آهن و فوالد به عنوان بزرگ‌ترین‬ ‫مش��کل مصرف‌کنندگان و رک��ود اقتصادی در‬ ‫این بخش از بازار‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬متاس��فانه مطالبه‬ ‫مالی��ات ارزش افزوده س��نگین از آهن‌فروش��ان‬ ‫منج��ر به ابط��ال تع��داد زی��ادی از پروانه‌های‬ ‫ش��غلی این صنف شده‪ ،‬به طوری که بسیاری از‬ ‫آهن‌فروش��ان در حال خارج شدن از این شغل و‬ ‫ورود به فعالیت‌های کاذبی همچون داللی ملک‬ ‫و زمین هستند‪.‬‬ ‫مدرس��ی تصریح کرد‪ :‬بیشتر آهن‌فروشانی که‬ ‫از س��رمایه‌های قابل توجهی برخوردار هستند‪،‬‬ ‫وارد مشاغل کاذب ش��ده‌اند و از آنجایی که این‬ ‫فعالیت‌ها‪ ،‬نیازی به پرداخت مالیات‌های سنگین‬ ‫ندارند برای صاحبان سرمایه نیز دارای جذابیت‬ ‫هس��تند‪ ،‬به طوری ک��ه برخی از آنه��ا اقدام به‬ ‫انتقال سرمایه‌های خود به کالنشهر برای فعالیت‬ ‫این مشاغل کاذب کرده‌اند‪.‬‬ ‫وی در ای��ن باره تاکی��د ک��رد‪ :‬از آنجایی که‬ ‫تولید آه��ن در کارخانه‌های فوالد اس��تان یزد‪،‬‬ ‫در کش��ور و حتی خاورمیان��ه اهمیت زیادی در‬ ‫توسعه اقتصادی کشور و منطقه دارد‪ ،‬این صنف‬ ‫نباید به علت برخی مسائل مانند افزایش مالیات‬ ‫ارزش اف��زوده و مالیات‌ه��ای غیرمنطقی رو به‬ ‫تعطیلی برود‪.‬‬ ‫محوطه غار کلدر‪ ،‬قدیمی‌ترین سایت پارینه‌سنگی جدید در ایران‬ ‫مدیرکل میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع‌دستی و گردشگری لرستان‬ ‫از پایان فصل سوم کاوش در غار کلدر خرم‌آباد خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬سیدامین قاسمی گفت‪ :‬مطالعات مقدماتی‬ ‫فس��یل کشف ش��ده‪ ،‬دس��ت‌افزارهای س��نگی‪ ،‬گونه‌شناسی‬ ‫جانوری و دانه‌های گیاهی غار کلدر خرم‌آباد آغاز شده و پس‬ ‫از پایان‪ ،‬نتایج آن در قالب مقاالت علمی‪ ،‬س��خنرانی‌ها و‪ ...‬به‬ ‫اطالع مجامع علمی و عموم کشور خواهد رسید‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬فصل سوم کاوش باستان‌شناختی غار کلدر‬ ‫خرم‌آباد که با اهداف اولیه تاریخ‌نگاری الیه‌های پارینه‌سنگی‬ ‫میان��ه (منتس��ب ب��ه دوره اس��تقراری جوام��ع نئاندرتال) و‬ ‫دس��تیابی به تعداد بیشتر مصنوعات و دست‌افزارهای سنگی‬ ‫آغاز شده بود‪ ،‬با انجام عملیات مرمتی و حفاظتی نهشته‌های‬ ‫باستانی ترانشه به پایان رسید‪.‬‬ ‫بهروز بازگیر‪ ،‬سرپرس��ت هیات باستان‌شناس��ی غار کلدر‬ ‫خرم‌آب��اد نیز گف��ت‪ :‬ای��ن فص��ل از کاوش‪ ،‬دس��تاوردهای‬ ‫چشمگیری از جمله کش��ف بخشی از فسیل جمجمه انسان‬ ‫هوش��مند‪ ،‬مصنوعات سنگی ش��اخص ‪ ۲‬گونه هموساپین و‬ ‫نئاندرت��ال‪ ،‬گونه‌های مختلف جان��وری و دانه‌های گیاهی را‬ ‫در برداش��ت که نش��ان از غنای این محوطه باس��تانی برای‬ ‫کاوش‌های هدفمند و درازمدت دارد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬مطالعات مقدماتی فسیل مکشوفه‪ ،‬دست‌افزارهای‬ ‫سنگی‪ ،‬گونه‌شناسی جانوری و دانه‌های گیاهی آغاز شده است‬ ‫ک��ه پس از پایان مطالعات‪ ،‬نتایج آنها در قالب مقاالت علمی‪،‬‬ ‫س��خنرانی‌ها و‪ ...‬به اطالع مجامع علمی و عموم کشور خواهد‬ ‫رسید‪ .‬این باستان‌ش��ناس با بیان اینکه سومین فصل کاوش‬ ‫باستان‌شناس��ی غار کلدر لرس��تان با مجوز پژوهشگاه میراث‬ ‫فرهنگی و گردش��گری انجام شد‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬این محوطه که‬ ‫هم‌اکنون به‌عنوان قدیمی‌ترین س��ایت پارینه‌س��نگی جدید‬ ‫در ایران ش��ناخته شده دارای ش��واهد پارینه‌سنگی میانه در‬ ‫الیه‌های زیرین است‪.‬‬ ‫بازگی��ر تصریح ک��رد‪ :‬تاریخ‌نگاری نهش��ته‌های باس��تانی‬ ‫پارینه‌س��نگی جدید در فصل پیش از کاوش در این محوطه‪،‬‬ ‫نشان از استقرار جوامع شکارگر و گردآورنده غذا در ‪ ۲۳‬تا ‪۵۴‬‬ ‫هزار س��ال پیش دارد که این محوطه را به یکی از سایت‌های‬ ‫کلیدی ایران تبدیل کرده است‪.‬‬ ‫کارشناس امور معادن سازمان صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت استان کرمانشاه‪ ،‬شرایط صدور مجوز برای‬ ‫معادن را در این اس��تان تش��ریح کرد‪ .‬به گزارش‬ ‫مه��ر‪ ،‬فرهاد رضازاده درباره ش��رایط صدور پروانه‬ ‫بهره‌ب��رداری از معادن اظهار کرد‪ :‬در قانون معادن‬ ‫‪ ۲‬ش��یوه اصلی به این منظور وجود دارد همچنین‬ ‫برندگان مزایده برای محدوده‌های ش��ناخته شده‬ ‫و مکتش��فان محدوده‌های بکر می‌توانند نسبت به‬ ‫ص��دور و دریافت این مجوز اقدام کنند‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫پ��س از اینک��ه پروانه اکتش��اف برای مکتش��فان‬ ‫محدوده‌های بکر صادر ش��د‪ ،‬در صورت به نتیجه‬ ‫رسیدن‪ ،‬گواهینامه کشف برای آنها صادر می‌شود‬ ‫ک��ه این گواهینامه قابل واگذاری اس��ت یعنی هم‬ ‫ف��رد خ��ودش می‌توان��د بهره‌برداری کن��د و هم‬ ‫می‌تواند آن را به بهره‌بردار واجد صالحیت واگذار‬ ‫کند‪ .‬کارشناس امور معادن سازمان صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت استان کرمانشاه ادامه داد‪ :‬در سایر موارد‬ ‫نیز پس از متروک ش��دن معادن و غیر فعال شدن‬ ‫و ابطال پروانه بهره‌برداری‪ ،‬محدوده‌ها در دس��ت‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت باقی می‌ماند‪ .‬این‬ ‫مسئول گفت‪ :‬وزارت یادشده اختیار دارد که اینها‬ ‫را در ه��ر س��ال به طور متن��اوب از یک تا ‪ ۴‬بار به‬ ‫مزایده بگذارد تا بهره‌ب��رداران واجد صالحیت در‬ ‫این مزایده شرکت و نسبت به فعال کردن معادن‪،‬‬ ‫اقدام کنند‪ .‬رضازاده درباره اینکه چه افرادی واجد‬ ‫صالحیت هس��تند نیز افزود‪ :‬در ‪ ۱۰‬سال گذشته‪،‬‬ ‫شیوه‌نامه‌هایی صادر شده که معدن به افراد واجد‬ ‫صالحی��ت واگذار ش��ود و در ‪ ۲‬بخش تجربه‌های‬ ‫ش��خصی در ح��وزه مع��دن و امکانات س��رمایه و‬ ‫دارایی در این حوزه‪ ،‬اقداماتی انجام شده که مورد‬ ‫ارزیابی قرار می‌گیرد‪ .‬بر این اساس نیز امتیازبندی‬ ‫می‌شوند و به تناس��ب امتیاز کسب شده می‌توان‬ ‫محدوده معدنی را به آنها واگذار کرد‪.‬‬ ‫تمرکز روی ‪ ۵‬محور‬ ‫در سومین جشنواره‬ ‫عکس معدن‬ ‫دبیر سومین جشنواره ملی کیمیا گفت‪ :‬در این‬ ‫جش��نواره‪ ،‬روی ‪ ۵‬محور معدنی برای هنرمندان‬ ‫و عکاس��ان تمرکز شده است‪ .‬به گزارش ایمیدرو‪،‬‬ ‫مجی��د مصاحبی با بی��ان این مطل��ب گفت‪ :‬در‬ ‫جلسه اجرایی اخیر که با حضور مسعود زنده‌روح‬ ‫کرمان��ی و حس��ن غف��اری از اعض��ای ش��ورای‬ ‫اجرای��ی ای��ن جش��نواره برگزار ش��د‪ ،‬محورهای‬ ‫س��ومین جش��نواره ملی کیمی��ا در بخش عکس‬ ‫و چندرس��انه‌ای مش��خص ش��د‪ .‬وی افزود‪ :‬این‬ ‫محوره��ا ش��امل «معدن‪ ،‬تجهی��زات و فناوری»‪،‬‬ ‫«مع��دن و معدن��کار»‪« ،‬معدن‪ ،‬محیط‌زیس��ت و‬ ‫منابع طبیعی»‪« ،‬خط تولید و صنایع وابس��ته» و‬ ‫«معدن و ایمنی» اس��ت‪ .‬دبیر س��ومین جشنواره‬ ‫ملی کیمیا همچنین خبر داد‪ :‬فراخوان س��ومین‬ ‫جش��نواره عکس معدن‪ ،‬به زودی اعالم می‌شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬سومین جشنواره ملی کیمیا در بخش‬ ‫عکس و چندرسانه‌ای‪ ،‬دی ‪ ۹۸‬برگزار خواهد شد‪.‬‬
‫شنبه ‪ 29‬تیر ‪ 17 1398‬ذی‌القعده ‪ 20 1440‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫موسسه فرهنگی و هنری روزگار وصل‬ ‫مدیر مسئول‪:‬‬ ‫ناصر بزرگمهر‬ ‫سال دوم شماره ‪207‬‬ ‫سردبیر‪ :‬محبوبه ناطق‬ ‫همکاران‪ :‬سارا اصغری‪-‬ثمن رحیمی‌‌راد‬ ‫مدیر فنی و هنری‪ :‬مهدی نجفی‬ ‫نمایندگی دفتر اروپا‪ :‬چکاوک بزرگمهر‬ ‫آدرس‪ :‬تهران‪ -‬میدان هفتم تیر‪ -‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬پالک ‪74‬‬ ‫تلفکس‪88310576-88310575:‬‬ ‫سازمان آگهی‌ها‪88722732-3:‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان‌ها‪88724211:‬‬ ‫چاپ‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.Madandaily.com‬‬ ‫‪www.instagram.com/Madandaily‬‬ ‫‪www.twitter.com/Madandaily‬‬ ‫‪www.t.me/Madandaily‬‬ ‫‪E-mail:info@madandaily.com‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫یادداشت‬ ‫جهان زیر بار توسعه اقتصادی امریکا‬ ‫ثمن رحیمی‌راد‬ ‫روزنامه‌نگار‬ ‫‪ ۲۰‬ژانویه ‪ 1( ۲۰۱۷‬بهمن‬ ‫‪ )1395‬آغاز ریاست‌جمهوری‬ ‫دونال��د ترام��پ ب��ود‪ .‬از آن‬ ‫تاری��خ ت��ا ام��روز ‪ ۲۰‬ژوئیه‬ ‫‪ 29( ۲۰۱۹‬تی��ر ‪)1398‬‬ ‫یک‌س��ال و ‪ ۷‬ماه می‌گذرد‪.‬‬ ‫در این م��دت ترامپ با همه‬ ‫حواش��ی که پیرامون ش��خصیت نه‌چندان جذابش وجود دارد‪ ،‬به بخش معدن‬ ‫و صنایع معدنی امریکا همپای س��ایر بخش‌های اقتصادی خود جانی دوباره داد‪.‬‬ ‫بهایش البته برای جهان س��نگین بود‪ ،‬آنقدر س��نگین که به بروز جنگ تجاری‬ ‫انجامید؛ جنگی که آتش آن هنوز هم گاه مش��تعل می‌ش��ود و گاه زیر خاکستر‬ ‫آرام می‌گیرد‪ .‬ترامپ گفته بود زغال‌س��نگ را احیا می‌کند و کرد‪ ،‬از توافق آب و‬ ‫هوایی پاریس هم خارج ش��د تا تعهدی به دغدغه‌های برآمده از گرمایش زمین‬ ‫نداشته باشد و تا نیاز است زغال‌سنگ بسوزاند و برای صنایع امریکا انرژی تامین‬ ‫کن��د‪ .‬در ادامه تعرفه واردات فوالد و آلومینیوم را باال برد و داد جهان را درآورد‪.‬‬ ‫چین دومین اقتصاد برتر جهان در مقابل امریکا که قدرتمندترین اقتصاد جهان‬ ‫است‪ ،‬ایستاد و آتش جنگ تجاری افروخته‌تر شد‪ .‬چین همچنین به عناصر نادر‬ ‫خاکی متوس��ل ش��د تا امریکا را از موضع قدرت پایین بیاورد و حاال هم حرف از‬ ‫افزایش تعرفه واردات اورانیوم به امریکا است‪ .‬ترامپ جهان را به جنگ کشید تا‬ ‫وعده‌های��ش را عملی کند؛ جنگی که معدن و صنایع معدنی هم از آتش آن در‬ ‫امان نماندند‪ .‬آنچه ش��رح آن رفت‪ ،‬تنها یک جنبه از پافش��اری ترامپ بر عملی‬ ‫ک��ردن تعهداتش بود‪ .‬با این اوصاف چندان دور از واقعیت نیس��ت که ترامپ بار‬ ‫دیگر در انتخابات ریاس��ت جمهوری س��ال آینده میالدی امریکا نیز رای بیاورد‪.‬‬ ‫اتفاقی که برای غیرامریکایی‌ها و امریکایی‌های مخالف ترامپ چندان خوش��ایند‬ ‫نیست‪ ،‬اما با واقعیت هم فاصله زیادی ندارد و بعید نیست که خبرهای اقتصادی‬ ‫جهان تا ‪ ۴‬سال دیگر با واژه‌هایی همچون ترامپ و جنگ تجاری مانوس باشد‪.‬‬ ‫ازاین‌رو می‌توان ترامپ را در ایس��تادگی برای تحق��ق آنچه به‌منظور آن رای‬ ‫آورده بود‪ ،‬تحس��ین کرد اما جهان تاوان س��نگینی برای تحقق وعده‌های ترامپ‬ ‫می‌پردازد‪ ،‬هرچند اینگونه «قلدرمآبی» ش��اخص ش��خصیت ترامپ است و از او‬ ‫غیر از این انتظار نمی‌رود‪ .‬بی‌شک بدون ترامپ هم می‌شد اقتصاد امریکا را رشد‬ ‫داد اما نه فقط برای امریکایی‌ها که برای جهان‪ .‬امریکایی‌ها می‌توانس��تند برای‬ ‫تامین رفاه خود بار کمتری بر جهان تحمیل کنند و بهتر بود اگر جهان را قربانی‬ ‫توسعه اقتصادی خود نمی‌کردند‪.‬‬ ‫اخبار کوتاه‬ ‫آرسلورمیتال ایتالیا اعالم اضطرار کرد‬ ‫پ��س از حادث��ه برخورد چرثقیل در کارخانه تارانتو‪ ،‬آرس��لورمیتال ایتالیا اعالم‬ ‫اضطرار کرد‪.‬‬ ‫به گزارش چیالن‪ ،‬درحال‌حاضر مسئوالن این شرکت عملیات را در پورت شماره‬ ‫‪ ۴‬کارخانه تارانتو نگه داشته‌اند و با توجه به این تحریم‪ ،‬آرسلورمیتال ایتالیا توضیح‬ ‫داده که به دلیل این مشکل‪ ،‬قادر به فعالیت با ظرفیت کامل در این کارخانه نبوده‬ ‫و این امر می‌تواند بر اجرای تعهدات و قراردادهای‌شان نیز تاثیرگذار باشد و تاثیر‬ ‫منفی بر آن بگذارد‪ .‬این ش��رکت هنوز هم نمی‌داند که اعالم ش��رایط اضطراری‪،‬‬ ‫مش��کل را رفع خواهد کرد یا خیر‪ .‬با این حال این حادثه ممکن اس��ت یک تاثیر‬ ‫مثبت داش��ته باش��د و آن‪ ،‬توقف کاهش بهای فوالد در بازار است و می‌تواند مانع‬ ‫کاهش بیشتر نرخ‌ها شود‪.‬‬ ‫هشدار انجمن آهن و فوالد چین‬ ‫درباره افزایش تولید فوالد‬ ‫باتوجه به افزایش تولید و استمرار رشد تولید فوالد خام در آوریل (فروردین‪-‬‬ ‫اردیبهشت) پس از ثبت رکورد باال در ‪ ۳‬ماه نخست سال جاری میالدی‪ ،‬انجمن‬ ‫آهن و فوالد چین (سی‌آی‌اس‌ای) هشدار داده که خطر افزایش ظرفیت و وجود‬ ‫مازاد تولید فوالد بیشتر شده است‪.‬‬ ‫به گزارش چیالن‪ ،‬انجمن آهن و فوالد چین هشدار داده که رشد تولید بیش‬ ‫از حد سریع بوده و نه‌تنها محرکی برای عرضه و تقاضای فوالد است بلکه فشار‬ ‫سا ِی اعالم کرده‬ ‫یا ِ ‌‬ ‫بیش��تری را به بازار فوالد وارد خواهد کرد‪ .‬همچنین سی‌آ ‌‬ ‫که بسیاری از شرکت‌های تولیدکننده فوالد این واقعیت را نادیده گرفته‌اند که‬ ‫توس��عه و رشد اقتصاد چین از رشد سریع س��رعت به رشد کیفیت باال منتقل‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬هدف ‪۶.۵‬درصدی رش��د ناخالص داخلی که ازسوی چین تعدیل‬ ‫ش��ده‪ ،‬نشان می‌دهد چین نیازمند فوالد کمتری در مقایسه با قبل خواهد بود‪.‬‬ ‫بنابرای��ن افزایش ظرفیت تولید ف��والد موجب تهدید فعالیت‌های آینده صنعت‬ ‫فوالد چین خواهد شد‪.‬‬ ‫قوانین زیست‌محیطی چین از قدرت غول آلومینیوم جهان کاست‬ ‫بزرگ‌تری��ن تولیدکنن��ده آلومینی��وم جه��ان در‬ ‫س��ال‌های گذش��ته به‌ش��دت زی��ر فش��ار قوانی��ن‬ ‫زیس��ت‌محیطی چین قرار گرفته اس��ت‪ .‬با این حال‪،‬‬ ‫آلومینا در سال گذشته میالدی به کمک این شرکت‬ ‫آمد و سبب بهبود اندک شاخص‌های مالی آن شد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش فلزات‌آنالی��ن‪ ،‬ش��رکت هونگ‌چیائو‬ ‫به‌عن��وان بزرگ‌ترین تولیدکننده آلومینیوم جهان در‬ ‫سال گذش��ته (‪ )۲۰۱۸‬میالدی‪ ،‬عملکرد ضعیف‌تری‬ ‫نسبت به سال‌های قبل از خود نشان داد‪ .‬این شرکت‬ ‫ب��ا تولید و فروش بیش از ‪ ۴‬میلیون تن آلومینیوم در‬ ‫س��ال‪ ،‬از س��ال ‪ ۲۰۱۵‬میالدی (‪ ۱۳۹۴‬خورشیدی)‪،‬‬ ‫همواره بزرگ‌ترین تولیدکننده این محصول در جهان‬ ‫به‌شمار رفته است‪.‬‬ ‫حجم فروش آلومینیوم این ش��رکت از سال ‪۲۰۱۴‬‬ ‫تا ‪ ۲۰۱۷‬میالدی (‪ ۱۳۹۳‬تا ‪۱۳۹۶‬خورشیدی)‪ ،‬روند‬ ‫افزایش��ی داش��ت و از حدود ‪ ۳.۱‬میلیون تن به بیش‬ ‫از ‪ ۷.۵‬میلیون تن در س��ال ‪ ۲۰۱۷‬رس��ید؛ ولی پس‬ ‫از آن در س��ال ‪ ۲۰۱۸‬با س��خت‌گیرتر شدن قوانین‬ ‫زیست‌محیطی و تعطیلی بخشی از ظرفیت تولید این‬ ‫ش��رکت‪ ،‬حجم فروش آن ب��ه ‪۶.۴‬میلیون تن کاهش‬ ‫یافت‪.‬‬ ‫این ش��رکت در طول س��ال‌های گذش��ته به‌دنبال‬ ‫تولید آلومینای موردنیاز خود بوده است‪ ،‬با این حال‪،‬‬ ‫اطالعات دقیق��ی درباره حجم تولید آلومینای آن در‬ ‫دست نیس��ت‪ .‬به‌طور کلی‪ ،‬این شرکت بخش زیادی‬ ‫از نیاز خود به آلومینا را تامین می‌کند و در سال‌های‬ ‫گذشته در صدد کاهش وابستگی به شرکت‌های دیگر‬ ‫ب��رای تامین آلومینا بوده اس��ت‪ .‬در این راس��تا این‬ ‫ش��رکت در سال ‪ ،۲۰۱۷‬پاالیش��گاهی را در اندونزی‬ ‫ساخت و بخش قابل‌توجهی از تولیدات این پاالیشگاه‬ ‫را در بازار به فروش رساند‪ .‬بدین‌‌ترتیب آلومینا نیز در‬ ‫سال ‪ ۲۰۱۷‬به سبد محصولی این شرکت افزوده شد‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت که با تعطیل ش��دن بخشی از ظرفیت‬ ‫ذوب ای��ن ش��رکت در س��ال ‪ ۲۰۱۸‬و کاهش میزان‬ ‫مصرف آن‪ ،‬بر فروش آلومینای آن در این سال اضافه‬ ‫شد و حجم فروش آلومینای آن به حدود ‪۴.۱‬میلیون‬ ‫تن رس��ید‪ .‬با وجود آنکه در سال‌های گذشته‪ ،‬حجم‬ ‫فروش شرکت هونگ‌چیائو روند افزایشی را طی کرد‪،‬‬ ‫ولی حاش��یه سود آن در طول این دوره‪ ،‬سال به سال‬ ‫کوچک‌تر شد‪ .‬حاشیه س��ود ناخالص این شرکت در‬ ‫سال ‪ ۲۰۱۴‬میالدی (‪ ۱۳۹۳‬خورشیدی) در باالترین‬ ‫س��طح در ‪ ۵‬س��ال گذشته قرار داش��ت و پس از آن‪،‬‬ ‫با افت نرخ جهانی آلومینیوم از میزان حاش��یه س��ود‬ ‫ناخال��ص آن نیز کاس��ته ش��د‪ .‬با این حال‪ ،‬از س��ال‬ ‫‪ ۲۰۱۷‬ک��ه نرخ جهانی آلومینی��وم در روند صعودی‬ ‫قرار گرفت‪ ،‬حاشیه سود ناخالص شرکت هونگ‌چیائو‪،‬‬ ‫برخالف انتظ��ار با کاهش روبه‌رو ش��د‪ ،‬به‌طوری که‬ ‫کاهش بهای سنگ‌آهن در بازار دالیان چین‬ ‫بهای هر تن سنگ‌آهن در بازار کاالی دالیان چین با ‪۱.۲‬درصد کاهش‬ ‫در مقایس��ه با آخرین معامالت انجام‌ش��ده به ‪ ۸۹۹.۵‬یوآن رس��ید و این‬ ‫برخالف رویه افزایشی پیشین بود‪.‬‬ ‫این درحالی اس��ت که بهای ای��ن ماده معدنی پی��ش از این در چین‪،‬‬ ‫بزرگ‌ترین تولید‌کننده فوالد در جهان‪ ،‬تا س��ه ش��نبه گذش��ته افزایشی‬ ‫شده بود‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا به نقل از رویترز‪ ،‬هر تن سنگ آهن سه‌‌شنبه گذشته در‬ ‫جهش بی‌سابقه نرخ پاالدیم در سال جاری میالدی‬ ‫به کانون توجه‌ها تبدیل ش��ده‪ ،‬درحالی‌که پالتین هم‬ ‫درخور توجه بیشتری است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایس��نا‪ ،‬رایان جیانوت��و‪ ،‬مدیر پژوهش‌ها‬ ‫در ش��رکت«گرانیت ش��یرز» در این‌باره به مارکت واچ‬ ‫گفت‪ :‬پالتین در روند صعودی فلزات ارزشمندی مانند‬ ‫طال‪ ،‬نقره‪ ،‬پاالدیم و رودیوم در یک ماه گذشته حضور‬ ‫نداشته و از این روند عقب مانده است‪.‬‬ ‫به��ای معامالت آتی ه��ر اونس طال ‪ ۲‬هفته پیش به‬ ‫‪۱۴۲۰‬دالر و ‪۹۰‬س��نت صعود کرده ب��ود که باالترین‬ ‫نرخ در بیش از ‪ ۶‬س��ال گذش��ته بود‪ .‬ط�لا از ابتدای‬ ‫س��ال جاری میالدی در نیمه دی ‪ ۱۳۹۷‬خورش��یدی‬ ‫تاکنون حدود ‪۱۰‬درصد رش��د داش��ته اس��ت‪ .‬پاالدیم‬ ‫که تا رک��ورد ‪۱۵۵۸‬دالر و ‪۱۰‬س��نت صعود کرده بود‬ ‫اکن��ون ‪۱۵۴۲‬دالر معامله می‌ش��ود و از ابتدای س��ال‬ ‫جاری تاکنون حدود ‪۳۰‬درصد رش��د نرخ داشته است‪.‬‬ ‫در مقاب��ل پالتین ‪۸۵۰‬دالر معامله می‌ش��ود که بیش‬ ‫از ‪۴۰‬درص��د کمتر از طال و ح��دود نصف نرخ پاالدیم‬ ‫اس��ت‪ .‬درحالی‌که بهای معامالت آتی هر اونس پالتین‬ ‫در مارس سال ‪( ۲۰۰۸‬اسفند‪-۱۳۸۶‬فروردین ‪)۱۳۸۷‬‬ ‫به رکورد ‪۲۳۰۰‬دالر صعود کرده بود‪.‬‬ ‫بازار دالیان ‪۱۳۴‬دالر و ‪۳۶‬سنت (‪ ۹۲۴.۵۰‬یوآن) معامله شد‪.‬‬ ‫بنابر اعالم بازار کاالی دالیان چین‪ ،‬بهای مبادالت س��نگ آهن با درجه‬ ‫خلوص گوناگون از پنج‌شنبه ‪۰.۰۱‬درصد افزایش خواهد داشت‪.‬‬ ‫افزایش بهای س��نگ آهن‪ ،‬ش��رکت‌های تولید‌کننده فوالد در چین را‬ ‫نگران کرده تاحدی‌که دولت این کشور را بر آن داشت تا راهکارهایی برای‬ ‫جلوگیری از افزایش بهای این ماده معدنی اتخاذ کنند‪.‬‬ ‫پیش از این شماری از تحلیلگران اقتصادی گفته بودند که بهای جهانی‬ ‫ب��ه گفت��ه جیانوتو‪ ،‬ناکام��ی برای ش��رکت در روند‬ ‫صعودی طال ممکن اس��ت ظرفیت صع��ودی این فلز‬ ‫را تقوی��ت کند‪ ،‬به‌وی��ژه اینکه انتظ��ارات باالیی برای‬ ‫تسهیل سیاس��ت پولی امریکا وجود دارد‪ .‬نرخ پالتین‬ ‫اکنون بسیار پایین است و از نظر تاریخی ارزان به‌شمار‬ ‫می‌رود‪.‬‬ ‫رون��ا اوکان��ل‪ ،‬مدی��ر تحلی��ل ب��ازار منطق��ه اروپا‪،‬‬ ‫خاورمیان��ه‪ ،‬افریق��ا و آس��یا در ش��رکت آی‌ان‌ت��ی‌ال‬ ‫کارتون‌روز‬ ‫بدون شرح‬ ‫سنگ‌آهن در نیمه دوم سال جاری میالدی با کاهش روبه‌رو خواهد شد‪.‬‬ ‫بر اس��اس این گزارش‪ ،‬بهای س��نگ آهن با درجه خلوص ‪۶۲‬درصد در‬ ‫چی��ن در اوایل ماه جاری میالدی (ژوئی��ه) کاهش یافت و به ‪۱۱۸‬دالر و‬ ‫‪۵۵‬سنت در هر تن رسید‪.‬‬ ‫این درحالی اس��ت که بهای س��نگ آهن با درجه خلوص ‪۶۲‬درصد در‬ ‫چین در سال گذشته میالدی هرتن ‪ ۶۹‬دالر و ‪ ۴۶‬سنت بود‪ ،‬درحالی‌که‬ ‫این رقم اندکی از سال ‪ ۲۰۱۷‬باالتر است‪.‬‬ ‫این فلز گرانبها را نادیده نگیرید‬ ‫اف‌سی‌اس��تون می‌گوید در س��طح ن��رخ فعلی‪ ،‬حدود‬ ‫نیمی از تولید پالتین در افریقای جنوبی که ‪۵۲‬درصد‬ ‫از عرضه جهانی را تش��کیل می‌دهد‪ ،‬س��ودآور نیست‪.‬‬ ‫بهای پالتین پس از کاهش حدود ‪۱۸‬درصدی در سال‬ ‫گذش��ته میالدی بهب��ود پیدا کرده و از ابتدای س��ال‬ ‫جاری تاکنون حدود ‪۴‬درصد رشد کرده است‪ .‬این فلز‬ ‫در ‪ ۶‬س��ال گذش��ته مازاد عرضه داشته است و امسال‬ ‫نیز به احتمال زیاد مازاد عرضه خواهد داش��ت‪ .‬با این‬ ‫حال نرخ آن به‌نسبت کمتر است و به‌نظر می‌رسد بازار‬ ‫پالتین امسال کم‌وبیش متعادل است‪.‬‬ ‫ش��رکت فوک��وس اکونومیک��س‪ ،‬ماه ج��اری عرضه‬ ‫جهانی در س��ال میالدی جاری را ‪۷.۹‬میلیون اونس و‬ ‫میزان تقاضا را حدود ‪۷.۷‬میلیون اونس پیش‌بینی کرد‪.‬‬ ‫ش��رکت سیبانی‌اس��تیل واتر که یکی از بزرگ‌ترین‬ ‫تولیدکنن��دگان پاالدیم و پالتین در جهان اس��ت‪ ،‬در‬ ‫‪ ۱۸‬ماه گذشته خریدهای معدنی قابل‌توجهی داشته و‬ ‫برای کاهش هزینه‌ها و بهبود نتیجه مالی گام برداشته‬ ‫و این امر ممکن اس��ت به محدودتر شدن عرضه منجر‬ ‫شود‪.‬‬ ‫بر اس��اس گزارش مارکت واپ‪ ،‬در این بین تقاضای‬ ‫صنعتی گس��ترده‌ای ب��رای پالتین وج��ود دارد که در‬ ‫بخش‌های گوناگون از خودروس��ازی ت��ا تولید صفحه‬ ‫نمایش آیفون اس��تفاده می‌ش��ود‪ .‬البته اوکانل معتقد‬ ‫اس��ت‪ ،‬نمی‌ت��وان انتظ��ار داش��ت پالتی��ن در کنترل‬ ‫آالیندگی هوای خودروها به س��رعت جای فلز گران‌تر‬ ‫پاالدیم را بگیرد زیرا این امر به س��رمایه‌گذاری زیادی‬ ‫نی��از دارد‪ ،‬با این حال وی انتظ��ار دارد نرخ پالتین در‬ ‫س��ال میالدی آینده باالتر رود و در محدوده ‪۹۰۰‬دالر‬ ‫قرار بگیرد‪.‬‬ ‫اخبار کوتاه‬ ‫اقدامات امنیتی ترکیه‬ ‫سبب نگرانی فوالدسازان ترک شد‬ ‫وزارت اقتصاد ترکیه ‪ ۱۷‬اکتبر ‪ ۲۵( ۲۰۱۸‬مهر ‪ )۱۳۹۷‬پژوهش‌هایی را درباره‬ ‫فوالدهای وارداتی آغاز کرد و برای اتمام آن‪ ،‬مهلت ‪۲۰۰‬روزه‌ای را اعالم کرد و‬ ‫در این مدت تعرفه و سهمیه‌ای درنظر گرفت‪.‬‬ ‫این پژوهش‌ها ‪ ۶‬مه‌تمام ش��د اما اقدامی در زمینه واردات انجام نش��د و نرخ‬ ‫استفاده از سهمیه همچنان مانند آن ‪۲۰۰‬روز حدود ‪ ۴۰‬تا ‪۵۰‬درصد باقی مانده‬ ‫است‪ .‬به گزارش چیالن‪ ،‬اقتصاد ترکیه همچنان روند نزولی دارد و تقاضای فوالد‬ ‫داخلی را کاهش داده است‪ .‬نتیجه این نظرسنجی ممکن است منجر به افزایش‬ ‫واردات فوالد و ناامیدی در میان تولیدکنندگان ترک شود‪.‬‬ ‫حتی در سال ‪ ،۲۰۱۷‬با وجود بیشترین حجم فروش‬ ‫آلومینیوم‪ ،‬میزان حاش��یه سود ناخالص آن کمترین‬ ‫مقدار در ‪۵‬سال گذشته بود‪.‬‬ ‫افت شدید حاشیه سود این شرکت در سال ‪،۲۰۱۷‬‬ ‫بیش��تر تحت تاثیر افزایش هزینه‌های تولید در سال‬ ‫‪ ۲۰۱۷‬بوده اس��ت‪ .‬در س��ال ‪ ،۲۰۱۷‬با شدت یافتن‬ ‫اجرای قوانین س��خت‌گیرانه زیست‌محیطی در چین‪،‬‬ ‫بس��یاری از نیروگاه‌ه��ای زغال‌سنگ‌س��وز تعطیل یا‬ ‫با مالیات‌های س��نگین روبه‌رو ش��دند‪ .‬در این هنگام‬ ‫نی��ز واحدهای تولیدکننده آنده��ای کربنی در چین‬ ‫که آالیندگی باالیی دارند‪ ،‬بیش��تر به ورطه تعطیلی‬ ‫کشیده شدند و این امر بازار چین را با کسری عرضه‬ ‫قابل‌توجهی از آندهای کربن��ی روبه‌رو کرد‪ .‬عالوه بر‬ ‫آن‪ ،‬بسیاری از تولیدکنندگان آلومینیوم نیز در ‪ ۳‬ماه‬ ‫از این س��ال‪ ،‬مجبور به کاهش دست‌کم ‪۳۰‬درصدی‬ ‫حجم تولید خود شدند‪.‬‬ ‫رویارویی تولیدکنندگان چینی با چنین ش��رایطی‬ ‫ک��ه پیش‌تر آن را تجرب��ه نکرده بودن��د‪ ،‬هزینه‌های‬ ‫زی��ادی را بر این ش��رکت‌ها تحمیل ک��رد و این امر‬ ‫سبب افزایش بهای تمام‌شده تولید آلومینیوم شرکت‬ ‫بزرگی همچون هونگ‌چیائو در س��ال ‪ ۲۰۱۷‬شد‪ .‬در‬ ‫س��ال ‪ ۲۰۱۸‬نیز تداوم این ش��رایط‪ ،‬وضعیت را برای‬ ‫تولید آلومینیوم این شرکت بغرنج‌تر کرد ولی در این‬ ‫س��ال افزایش نرخ آلومینا در کنار رشد حجم فروش‬ ‫آلومین��ای هونگ‌چیائ��و‪ ،‬به کمک آن آم��د و اندکی‬ ‫سبب بهبود شاخص‌های مالی آن شد‪.‬‬ ‫ن علیزاده‬ ‫طرح‪ :‬حسی ‌‬ ‫� ب��ه گزارش اس��تیل‌مینت‪ ،‬ش��رکت معدنی‬ ‫بی‌اچ‌پی‌بیلت��ون ک��ه س��ومین تولید‌کنن��ده بزرگ‬ ‫س��نگ‌آهن جهان اس��ت‪ ،‬اع�لام ک��رده در ‪ ۳‬ماه‬ ‫دوم س��ال جاری میالدی ‪۱۲‬درصد رش��د در تولید‬ ‫نس��بت به فصل نخست س��ال داشت و تولید آن به‬ ‫‪ ۷۱.۱‬میلیون تن رس��ید‪ .‬این درحالی‌اس��ت که در‬ ‫مقایس��ه با مدت مشابه سال قبل تولید سنگ آهن‬ ‫این عرضه‌کنن��ده اس��ترالیایی ‪۱.۱‬میلیون تن افت‬ ‫داشته اس��ت‪ .‬در سال مالی ‪( ۲۰۱۹‬ژوئیه ‪ ۲۰۱۸‬تا‬ ‫ژوئن ‪ -۲۰۱۹‬تیر ‪ ۱۳۹۷‬تا خرداد ‪ )۱۳۹۸‬بی‌اچ‌پی‬ ‫توانسته به هدف تولید ‪ ۲۷۰‬میلیون تن سنگ‌آهن‬ ‫دس��ت یابد‪ .‬البته این رقم نس��بت به سال قبل که‬ ‫‪ ۲۷۵.۰۹‬میلیون تن بود افت داش��ته است‪ .‬گفتنی‬ ‫اس��ت‪ ،‬این غول معدنی برای س��ال آینده میالدی‬ ‫قص��د دارد هدف تولید س��نگ آهن خود را ‪ ۲۷۳‬تا‬ ‫‪ ۲۸۶‬میلیون تن قرار دهد‪.‬‬ ‫� ب��ه گ��زارش متال‌بولتن‪ ،‬میلگ��رد صادراتی‬ ‫چین در آخرین خبرها کمتر از ‪ ۳‬دالر افت داش��ت‬ ‫و ‪ ۵۱۲‬دالر هر تن فوب شنیده شد‪ .‬کارخانه‌ها بین‬ ‫‪ ۵۱۰‬ت��ا ‪ ۵۳۰‬دالر هر تن فوب پیش��نهاد می‌دهند‬ ‫درحالی‌که دوش��نبه گذش��ته در ‪ ۵۳۰‬دالر عرضه‬ ‫داش��تند‪ .‬روزهای اخیر بازار داخل��ی میلگرد چین‬ ‫نوساناتی داش��ت که موجب شد روند بازار صادرات‬ ‫آن نیز روش��ن نباش��د‪ .‬همچنین آخرین نرخ بیلت‬ ‫در ب��ازار داخلی چی��ن ‪ ۵۲۹‬تا ‪ ۵۳۰‬دالر هر تن در‬ ‫کارخانه ثبت ش��ده اس��ت‪ .‬فعالیت بازار به نس��بت‬ ‫مطلوب بوده اس��ت‪ .‬بیلت صادراتی نیز ‪۴۸۵‬دالر هر‬ ‫تن فوب و در ثبات است‪.‬‬ ‫� به گزارش استیل‌مینت‪ ،‬این هفته نرخ ورق‬ ‫گرم صادراتی س��ی‌ای‌اس تا ‪ ۱۰‬دالر هر تن رش��د‬ ‫داش��ت که به لطف کاهش عرضه و تعمیرات برخی‬ ‫کارخانه‌ها رخ داد‪ .‬آخرین ن��رخ ورق گرم صادراتی‬ ‫‪ ۴۹۰‬تا ‪۵۰۵‬دالر هر تن فوب دریای سیاه ثبت شده‬ ‫است‪ .‬از طرفی در بازار صادرات چین نرخ پیشنهادی‬ ‫ورق گرم با وجود رش��د بازار داخلی نزولی است که‬ ‫به دلیل رک��ود تقاضای صادراتی اس��ت‪ .‬خریداران‬ ‫خارجی حاضر به معامله در قیمت‌های باال نیستند‬ ‫و درخواس��ت‌ها را پایین‌تر آورده‌اند و معتقدند نرخ‬ ‫ارزان‌ت��ر می‌ش��ود‪ .‬از این‌رو آخرین ن��رخ ورق گرم‬ ‫صادرات��ی چین ‪ ۵۰۵‬تا ‪ ۵۱۰‬دالر هر تن فوب ثبت‬ ‫شده که کمتر از ‪۵‬دالر افت نرخ روزانه داشته است‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬ایفنا‬

آخرین شماره های روزنامه روزگار معدن

روزنامه روزگار معدن شماره 228

روزنامه روزگار معدن شماره 228

شماره : ۲۲۸
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۸
روزنامه روزگار معدن شماره 227

روزنامه روزگار معدن شماره 227

شماره : ۲۲۷
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۷
روزنامه روزگار معدن شماره 226

روزنامه روزگار معدن شماره 226

شماره : ۲۲۶
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۶
روزنامه روزگار معدن شماره 225

روزنامه روزگار معدن شماره 225

شماره : ۲۲۵
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۳
روزنامه روزگار معدن شماره 224

روزنامه روزگار معدن شماره 224

شماره : ۲۲۴
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۲
روزنامه روزگار معدن شماره 223

روزنامه روزگار معدن شماره 223

شماره : ۲۲۳
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۰
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!