صفحه قبل

روزنامه روزگار معدن شماره ۲۰۶

صفحه بعد

روزنامه روزگار معدن شماره 206

روزنامه روزگار معدن شماره 206

‫روزنامه اقتصادی معدن و صنایع معدنی ایران‬ ‫تامین مالی‬ ‫شاه‌بیت حل مشکل‬ ‫معدنکاران‬ ‫چهار‌شنبه‬ ‫آغاز تولید آهک‬ ‫ق‬ ‫هیدراته و ور ‌‬ ‫سیمانی الیاف‌دار‬ ‫در تربت‌حیدریه‬ ‫صفحه‪7‬‬ ‫صفحه ‪3‬‬ ‫‪ 26‬تیر ‪ 14 1398‬ذی‌القعده ‪ 17 1440‬ژوئیه ‪ 2019‬سال دوم شماره ‪8 206‬صفحه قیمت ‪ 2000‬تومان‬ ‫یادداشت‌ها‬ ‫خاطره‌ای از‬ ‫آلومینیوم جاجرم‬ ‫صفحه‪2‬‬ ‫‪www.Madandaily.com‬‬ ‫از سوی شرکت‌کنندگان در نخستین نمایشگاه فرصت‌های ساخت داخل و رونق تولید مطرح شد‬ ‫لزوم تشکیل بانک اطالعاتی بومی‌سازی‬ ‫صفحه‪5‬‬ ‫دانش‌بنیان‌ها‬ ‫در بومی‌سازی پیشتازند‬ ‫صفحه‪5‬‬ ‫حمل دریایی‬ ‫روی خط ال‌ان‌جی‬ ‫صفحه‪8‬‬ ‫گزارش‬ ‫صفحه‪6‬‬ ‫عکس‪ :‬آیدا فریدی‬ ‫ن هلیومی‪ ،‬نوآوری شرکت‬ ‫بالو ‌‬ ‫کانادایی در انتقال کانی‬
‫اخبار‬ ‫چهار‌شنبه‬ ‫‪ 26‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 14‬ذی‌القعده ‪ 1440‬‬ ‫‪ 17‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره ‪206‬‬ ‫یادداشت‬ ‫خاطره‌ای از آلومینیوم‬ ‫جاجرم‬ ‫مهدی کرباسیان‬ ‫مرک��ز پژوهش‌های مجلس ش��ورای اس�لامی‪ ۵ ،‬راهکار برای‬ ‫توس��عه زنجیره صنعت آلومینیوم پیشنهاد داد‪ .‬این مرکز با هدف‬ ‫تامین مواد اولیه این صنعت پیش��نهاد داده‪ ،‬بهره‌برداری از معادن‬ ‫بوکسیت گینه و س��رمایه‌گذاری مش��ترک با شرکت‌های بزرگ‬ ‫تولیدکننده پودر آلومینا و آلومینیوم ضروری شود‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایمیدرو‪ ،‬مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش��ی با‬ ‫عنوان «بررس��ی راهبردهای ایجاد ظرفیت آلومینیوم در کش��ور‬ ‫براس��اس زیرس��اخت‌های موجود و مزیت نس��بی در حلقه‌های‬ ‫مختل��ف زنجیره ارزش» آورده اس��ت‪ :‬چالش تامی��ن مواد اولیه‪،‬‬ ‫مهم‌ترین چالش صنایع باالدس��ت و پایین‌دس��ت این زنجیره در‬ ‫کشور است‪.‬‬ ‫سیاس��ت‌گذاری و برنامه‌ریزی به منظور تامین مواد اولیه مورد‬ ‫نی��از در این زنجیره باید به اولویت اصل��ی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت و ایمیدرو در توسعه زنجیره ارزش آلومینیوم کشور تبدیل‬ ‫شود‪.‬‬ ‫مرک��ز پژوهش‌ه��ای مجل��س برای توس��عه زنجی��ره صنعت‬ ‫آلومینیوم‪« ،‬سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی برای تامین مواد اولیه و‬ ‫مصرف��ی زنجیره ارزش آلومینیوم» را به عنوان یکی از راهکارهای‬ ‫این حوزه برش��مرده و آورده اس��ت‪ :‬در ای��ن زمینه‪ ،‬تعیین تکلیف‬ ‫طرح تولید پودر آلومینا از نفلین‌س��ینیت و بوکسیت‌های کم‌عیار‪،‬‬ ‫بهره‌برداری از معادن بوکس��یت گینه و سرمایه‌گذاری مشترک با‬ ‫ش��رکت‌های بزرگ تولیدکننده پودر آلومینا و آلومینیوم ضروری‬ ‫اس��ت‪ .‬همچنین‪ ،‬تهاتر پودر آلومینا با سایر کاالها‪ ،‬رفع مشکالت‬ ‫زیس��ت‌محیطی و اجتماعی معدن بوکس��یت تاش‪ ،‬تامین پایدار‬ ‫ش��مش آلومینیوم خالص و آلیاژی مورد نیاز صنایع پایین‌دس��ت‬ ‫و تامی��ن س��رمایه س��اخت واحد تولی��د پترولی��وم کک‪ ،‬از دیگر‬ ‫پیش��نهادها در ای��ن زمینه اس��ت‪ .‬مرکز پژوهش‌ه��ای مجلس با‬ ‫اش��اره به راهکارهای دیگر این نهاد برای توس��عه زنجیره صنعت‬ ‫آلومینیوم‪ ،‬تصریح کرده اس��ت‪ :‬افزایش بهره‌وری و ارتقای فناوری‬ ‫واحده��ای تولیدکنن��ده آلومینیوم برای کاه��ش مصرف انرژی‬ ‫الکتریکی‪ ،‬اصالح نظام عرضه ش��مش آلومینی��وم در بورس کاال‪،‬‬ ‫توس��عه صنایع پایین‌دس��ت تولید آلیاژهای وی��ژه آلومینیومی و‬ ‫ایج��اد فرصت‌ه��ای صادراتی‪ ،‬از جمله این راهکارهاس��ت‪ .‬افزون‬ ‫بر ای��ن‪ ،‬تدوین برنامه جامع برای کنترل و بازیافت پس��ماندهای‬ ‫زنجی��ره ارزش آلومینیوم‪ ،‬از دیگر راهکارهای پیش��نهادی مرکز‬ ‫پژوهش‌های مجلس برای توسعه صنعت یاد شده است‪.‬‬ ‫یک دغدغه سنگی در خراسان جنوبی‬ ‫فرآوری سنگ در انتظار حمایت دولت است‬ ‫گروه معدن‪:‬‬ ‫خراسان جنوبی دارای معادن غنی سنگ‌های‬ ‫معدنی و زینتی است که به گفته تولیدکنندگان‪،‬‬ ‫فرآوری آن نیازمند حمایت مردم و مسئوالن در‬ ‫حوزه پشتیبانی و بازار فروش است‪.‬‬ ‫در چهارمین مرحله بازدید میدانی اس��تاندار‬ ‫خراسان جنوبی از واحدهای تولیدی و صنعتی‪،‬‬ ‫واحدهای فرآوری سنگ مورد بازدید قرار گرفتند‬ ‫که بیش��تر تولیدکنندگان‪ ،‬حمایت‪ ،‬پشتیبانی و‬ ‫بازار فروش را مهم‌تری��ن نیازمندی‌های ارتقای‬ ‫واحدهای تولیدی دانستند‪.‬‬ ‫با توجه به معادن غنی س��نگ در این استان‪،‬‬ ‫نگاه��ی ملی الزم اس��ت تا صنعت ف��رآوری در‬ ‫محل اکتشاف غنی شود نه اینکه کیلومترها راه‬ ‫پیموده و در اس��تانی دیگ��ر تبدیل به محصول‬ ‫شود‪.‬‬ ‫واحدهای فرآوری س��نگ در خراسان جنوبی‬ ‫چند س��الی اس��ت فعالیت خود را آغاز کرده‌اند‬ ‫اما ب��ه دلیل بی‌مهری در ب��ازار فروش داخل و‬ ‫از طرف��ی تامین مواد اولیه با مش��کالت زیادی‬ ‫روبه‌رو هستند‪.‬‬ ‫ب��دون ش��ک ف��رآوری س��نگ در مح��ل‬ ‫اکتش��اف ضمن کاهش هزینه‌ه��ا کیفیت بهتر‬ ‫محص��والت ف��رآوری ش��ده را در ب��ر خواه��د‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹نگاه حاک�م بر واحده�ای تولیدی‬ ‫حمایتی باشد‬ ‫مدیرعامل صنایع س��نگ پاسارگاد در بازدید‬ ‫محمدص��ادق معتمدی��ان از واحدهای س��نگی‬ ‫ش��هرک صنعتی بیرجن��د گفت‪ :‬ن��گاه موجود‬ ‫به واحدهای تولیدی اس��تان مناس��ب نیست و‬ ‫با توجه به برخ��ی محدودیت‌ها تولیدکنندگان‬ ‫اس��تان باید به طور وی��ژه م��ورد حمایت قرار‬ ‫گیرند‪.‬‬ ‫عب��اس کریم‌پ��ور اف��زود‪ :‬مصالح م��ورد نیاز‬ ‫پروژه‌های دولتی از خارج استان تهیه می‌شود‪،‬‬ ‫در حال��ی که مصال��ح باکیفیت‌تری در اس��تان‬ ‫وجود دارد‪.‬‬ ‫شد‪.‬‬ ‫مشکالت ایراد شده از س��وی تولیدکنندگان‬ ‫در ش��ورای تسهیل و رفع موانع تولید استان به‬ ‫ریاس��ت استاندار خراسان جنوبی پس از بازدید‬ ‫روز دوشنبه‪ ،‬مطرح و بررسی شد‪.‬‬ ‫‹ ‹بس�یاری از مش�کالت صنع�ت ب�ه‬ ‫صورت استانی قابل حل است‬ ‫عکس‌ها‪ :‬مهدی کاوه‌ای‬ ‫بهره‌ب��رداری از کارخان��ه ‪ ۴۰‬هزار تنی ش��مش‬ ‫آلومینی��وم با س��رمایه‌گذاری ‪ ۹۴‬میلی��ون یورو و‬ ‫‪۲‬هزار و ‪ ۲۷۰‬میلیارد تومان در جاجرم (خراس��ان‬ ‫ش��مالی) نوید اشتغال و اس��تفاده معقول از ذخایر‬ ‫را می‌دهد؛ گامی به س��وی تولید محصول با ارزش‬ ‫افزوده باال و کاهش خام‌فروشی‪.‬‬ ‫ای��ن حاش��یه‌ای از مه��دی کرباس��یان‪ ،‬رئیس‬ ‫هیات عامل پیش��ین ایمیدرو بر بهره‌برداری از فاز‬ ‫نخس��ت کارخانه ش��مش آلومینیوم جاجرم است‬ ‫که می‌گوی��د‪ :‬با آغاز فعالیتم در س��ازمان ایمیدرو‬ ‫در ش��هریور ‪ ۱۳۹۲‬مطلع ش��دم که کارخانه تولید‬ ‫ش��مش آلومینیوم هنوز به بهره‌برداری نرس��یده و‬ ‫متوقف اس��ت‪ ،‬مدیران آن نیز به‌وس��یله نهادهای‬ ‫نظارتی و امنیتی دس��تگیر ش��ده‌اند؛ بحران پشت‬ ‫بحران‪ .‬با استقرار گروه مدیریتی جدید‪ ،‬برنامه‌ریزی‬ ‫ب��رای راه‌اندازی این واحد تولیدی در دس��تور کار‬ ‫قرار گرفت‪ .‬ایمیدرو نیز توان خود را برای هم‌افزایی‬ ‫ظرفیت‌ها به‌کار بس��ت‪ ،‬به ط��وری که برای تامین‬ ‫ماش��ین‌آالت خط تولید و برق کارخانه‪ ،‬از شرکت‬ ‫(‪ )NFC‬چی��ن که اعتبار جهان��ی دارد‪ ،‬دعوت به‬ ‫همکاری کرد‪.‬‬ ‫از الگوی تهاتر برای تامین نیازهای کارخانه بهره‬ ‫جستیم‪ .‬ایرالکو ش��مش آلومینیوم تولیدی خود را‬ ‫در ازای نقدینگی به ش��رکت چینی تحویل می‌داد‬ ‫و اعتب��ار نس��یه تا ‪ ۲۰‬میلیون یورو ب��رای تامین و‬ ‫تجهیز دریافت می‌کرد‪ .‬ب��ا راه‌اندازی این کارخانه‪،‬‬ ‫ب��رای ‪۲‬هزار نفر به طور مس��تقیم و غیرمس��تقیم‬ ‫اشتغال ایجاد شد‪.‬‬ ‫همزمان با راه‌اندازی کارخانه‪ ،‬عملیات اکتش��اف‬ ‫نیز انجام ش��د که ثمره آن افزایش ذخایر بوکسیت‬ ‫به ‪ ۳۸‬میلیون تن اس��ت‪ .‬بهره‌ب��رداری از کارخانه‬ ‫آلومینی��وم جاجرم را به همه دس��ت‌اندرکاران این‬ ‫ط��رح ملی ش��ادباش می‌گویم و همواره احس��اس‬ ‫می‌کنم من هم در کنار شما عزیزان‪ ،‬نقش کوچکی‬ ‫ایفا کرده‌ام‪.‬‬ ‫مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسالمی پیشنهاد داد‪ ۵ :‬راهکار برای توسعه زنجیره صنعت آلومینیوم‬ ‫عباس جرجانی‪ :‬تمایل مردم به سمت سنگ‌های نرم یا‬ ‫تراورتن است و سنگ‌های گرانیتی به دلیل نرخ باال کمتر‬ ‫مورد توجه قرار گرفته‌اند‪ .‬از این رو تولیدکنندگان باید‬ ‫خود را با ذائقه مردم وفق دهند‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬نوس��ازی دستگاه‌ها و از طرفی‬ ‫تسهیالت ارزان‌قیمت از مهم‌ترین خواسته‌های‬ ‫تولیدکنندگان است‪ ،‬در حالی که تسهیالت ‪۱۳‬‬ ‫درصدی دریافت کرده‌ای��م اما بانک بازپرداخت‬ ‫‪ ۱۸‬درصد را اخذ می‌کند‪.‬‬ ‫‹ ‹فروش کمتر از ‪ ۵‬درصد محصوالت‬ ‫در خراسان جنوبی‬ ‫مدی��ر کارخان��ه هبلک��س بیرجن��د گف��ت‪:‬‬ ‫محص��والت تهیه ش��ده در این ش��رکت دارای‬ ‫اس��تانداردهای کش��وری و اروپای��ی اس��ت اما‬ ‫کمت��ر از ‪ ۵‬درص��د محص��والت در اس��تان به‬ ‫فروش می‌رس��د و مردم اس��تان کمتر تمایل به‬ ‫اس��تفاده از مصال��ح به‌روز در ساختمان‌س��ازی‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫علیرضا عابدی افزود‪ :‬بس��یاری از محصوالت‬ ‫این ش��رکت برای نخس��تین بار در کشور تولید‬ ‫می‌ش��وند و از طرفی در برخ��ی از مواد وارداتی‬ ‫خودکفا ش��ده‌ایم ام��ا این خودکفای��ی نیازمند‬ ‫حمایت ویژه دولت است‪.‬‬ ‫وی از حمای��ت نک��ردن نظ��ام مهندس��ی از‬ ‫فرهنگ‌س��ازی اس��تفاده از محص��والت بومی‬ ‫استان گالیه‌مند بود‪.‬‬ ‫‹ ‹نبود انجمن تخصصی سنگ در استان‬ ‫مدیرعامل صنایع سنگ الوندی گفت‪ :‬با توجه‬ ‫به وجود معادن غنی سنگ و واحدهای فرآوری‬ ‫محصوالت س��نگی هیچ‌گونه انجمنی مربوط به‬ ‫این حرفه در استان وجود ندارد‪.‬‬ ‫ص��ادق الون��دی اظه��ار ک��رد‪ :‬انجمن‌ه��ای‬ ‫تخصصی در استان‌هایی همچون اصفهان نسبت‬ ‫به تامین م��واد اولیه و نیازمندی‌های واحدهای‬ ‫صنعت��ی اقدام می‌کنن��د اما در اس��تان از این‬ ‫ظرفیت بی‌نصیب مانده‌ایم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬برای تامین مواد اولیه مجبور به‬ ‫مراجعه به انجمن‌های تخصصی اصفهان هستیم‬ ‫که م��واد اولیه با نرخ باالتری ب��ه چرخه تولید‬ ‫می‌رسد‪.‬‬ ‫پس��ماند‪ ،‬حمل‌ونقل‪ ،‬آب مصرفی و مکاتبات‬ ‫مربوط به تامین اجتماعی و دارایی از مهم‌ترین‬ ‫مش��کالت صنایع فرآوری س��نگ در خراس��ان‬ ‫جنوبی اس��ت که از سوی تولیدکنندگان عنوان‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت ش��هرک‌های خراس��ان‬ ‫جنوبی گفت‪ :‬بس��یاری از مش��کالت واحدهای‬ ‫صنعتی در خود اس��تان حل می‌ش��ود و بازدید‬ ‫شخص اس��تاندار از این واحدها همانند عیادت‬ ‫بیمار کارگشا خواهد بود‪.‬‬ ‫عب��اس جرجانی درب��اره مش��کالت صنعت‬ ‫خراس��ان جنوب��ی اف��زود‪ :‬بیش��تر مش��کالت‬ ‫واحدهای صنعتی اس��تان حل‌ش��دنی است و با‬ ‫توجه به ایج��اد کارگروه پیگی��ری مصوبه‌های‬ ‫مربوط به واحدهای صنعتی به دستور استاندار‪،‬‬ ‫در آینده نه چندان دور ش��اهد برطرف ش��دن‬ ‫بسیاری از موانع و تسهیل شدن تولید خواهیم‬ ‫بود‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬آم��وزش و فرهنگ‌س��ازی از‬ ‫مهم‌ترین عوامل رونق تولید در خراسان جنوبی‬ ‫اس��ت زیرا بس��یاری از تولیدات ب��ه طور کامل‬ ‫معرفی نشدند یا فرهنگ‌سازی درستی از نحوه‬ ‫استفاده و علت آن در استان نشده است‪.‬‬ ‫جرجان��ی اظه��ار ک��رد‪ :‬درب��اره واحده��ای‬ ‫س��نگی‪ ،‬تمایل مردم به س��مت سنگ‌های نرم‬ ‫یا تراورتن اس��ت و سنگ‌های گرانیتی به دلیل‬ ‫ن��رخ باال کمتر م��ورد توجه ق��رار گرفته‌اند که‬ ‫تولیدکنندگان باید خ��ود را با ذائقه مردم وفق‬ ‫دهند‪ .‬وی در ادامه‪ ،‬با بیان اینکه س��ازمان‌هایی‬ ‫همچون نظام مهندسی باید برای فرهنگ‌سازی‬ ‫و اجرای مصالح بومی در استان همراهی کنند‪،‬‬ ‫اف��زود‪ :‬مصالح تولید ش��ده در اس��تان همانند‬ ‫دیگ��ر مصال��ح از کیفیت ‪ ۱‬ت��ا ‪ ۴‬برخوردارند و‬ ‫اس��تانداردهای الزم را حت��ی ب��ا کیفیت باالتر‬ ‫دارند؛ بنابراین باید به بازار فروش استان معرفی‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫قرارگاهخاتم‌االنبیا‬ ‫در پروژه‌های معادن طال‬ ‫و مس سرمایه‌گذاری کند‬ ‫استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به ظرفیت‌های‬ ‫معدنی اس��تان گفت‪ :‬ق��رارگاه خاتم‌االنبیا(ص) در‬ ‫پروژه‌های معادن طال و مس اس��تان‪ ،‬مش��ارکت و‬ ‫س��رمایه‌گذاری کن��د‪ .‬به گزارش مه��ر‪ ،‬محمدرضا‬ ‫پورمحمدی در دیدار با فرمانده قرارگاه خاتم‌االنبیا‬ ‫و مدیران عامل ش��رکت‌های این قرارگاه در استان‬ ‫ابراز کرد‪ :‬آذربایجان شرقی‪ ،‬یکی از استان‌های مهم‬ ‫کشور اس��ت که دارای ظرفیت‌های باالی معدنی و‬ ‫صنعتی است‪ .‬وی با تاکید بر اینکه باید با مشارکت‬ ‫قرارگاه خاتم‌االنبیا شاهد سرمایه‌گذاری و مشارکت‬ ‫در پروژه‌ه��ای معدن��ی اس��تان باش��یم‪ ،‬ادامه داد‪:‬‬ ‫مجموعه بزرگ نفلین‌سینیت استان نیز می‌تواند با‬ ‫مشارکت قرارگاه خاتم االنبیا توسعه یابد‪.‬‬ ‫افزایش سرمایه‬ ‫‪ ۱۰۰‬درصدی زیرمجموعه‬ ‫چادرملو و کاهش نرخ سهم‬ ‫زیرمجموع��ه چادرملو از برنامه افزایش س��رمایه‬ ‫‪ ۱۰۰‬درصدی از محل مطالبات سهامداران و آورده‬ ‫نقدی خب��ر داد اما با کاهش نرخ روبه‌رو ش��د‪ .‬به‬ ‫گزارش بورس‌پرس‪ ،‬ش��رکت آهن و فوالد ارفع که‬ ‫زیرمجموعه ‪ ۴۳.۶‬درصدی چادرملو به‌شمار می‌آید‬ ‫از برنام��ه افزایش س��رمایه ‪ ۱۰۰‬درصدی خبر داد‬ ‫ام��ا در معامالت دی��روز با اف��ت ‪ ۱.۶‬درصدی نرخ‬ ‫روبه‌رو شد‪ .‬بر این اساس‪ ،‬ارفع در نظر دارد سرمایه‬ ‫فعلی را از ‪ ۶۰۰‬میلیارد تومان به ‪ ۱.۲‬هزار میلیارد‬ ‫تومان برس��اند‪ .‬تامین مالی این ش��رکت فرابورسی‬ ‫در صورت موافقت سازمان بورس از محل مطالبات‬ ‫س��هامداران و آورده نقدی انجام می‌شود تا قادر به‬ ‫اجرای طرح توسعه‌ای شامل افزایش ظرفیت اسمی‬ ‫واحد احیا و فوالدسازی باشد‪.‬‬ ‫‪۸‬مرداد‪ ،‬همایش رونق تولید با احیا‪ ،‬فعال‌سازی و توسعه معادن کوچک مقیاس‬ ‫همایش «رونق تولید با احیا‪ ،‬فعال‌س��ازی و توسعه معادن‬ ‫کوچک‌مقیاس» ‪ ۸‬مرداد سال جاری در تهران برگزار می‌شود‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی ایمپاس��کو‪ ،‬طرح احیا‪ ،‬فعال‌سازی‬ ‫و توس��عه معادن کوچک‌مقیاس در س��ال ‪ ۱۳۹۶‬با امضای ‪۲‬‬ ‫تفاهمنام��ه ‪ ۴‬جانب��ه و به‌صورت مجزا می��ان وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت‪ ،‬ایمیدرو‪ ،‬خانه معدن‪ ،‬شرکت میدکو‪ ،‬گل‌گهر‬ ‫و انجمن سنگ‌آهن ایران کار خود را آغاز کرد‪.‬‬ ‫در فاز نخس��ت‪ ۵ ،‬اس��تان کش��ور به‌عنوان نمونه آزمایشی‬ ‫انتخ��اب ش��دند و عملیات اجرایی آنها ش��روع ش��د‪ .‬گفتنی‬ ‫است طرح احیا‪ ،‬فعال‌س��ازی و توسعه معادن کوچک‌مقیاس‬ ‫به‌عنوان یک��ی از طرح‌های اقتصاد مقاومتی در دولت مصوب‬ ‫ش��د و در سال ‪ ،۱۳۹۸‬مس��ئولیت اجرایی این طرح در قالب‬ ‫پروژه اقتصاد مقاومتی به ایمیدرو و شرکت تهیه و تولید مواد‬ ‫معدنی ایران واگذار شد‪.‬‬ ‫ش��رکت تهیه و تولی��د مواد معدنی ایران ب��ه نمایندگی از‬ ‫ایمیدرو برای اجرای طرح‪ ،‬فعالیت خود را در ‪ ۴‬حوزه متمرکز‬ ‫کرد‪:‬‬ ‫‪ -۱‬بسیج کمک‌های دولت برای راه‌اندازی طرح‬ ‫ش��رکت تهیه و تولید م��واد معدنی ایران ب��رای کمک به‬ ‫اج��رای س��ریع و هرچه بهتر ط��رح از صن��دوق بیمه‪ ،‬طرح‬ ‫زیرساخت‌ها‪ ،‬آموزش و پژوهش‪ ،‬مرکز تحقیقات فرآوری مواد‬ ‫معدنی ایران‪ ،‬س��ازمان زمین‌شناسی و اکتشافات مواد معدنی‬ ‫کشور و س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان‌ها دعوت به‬ ‫همکاری کرد که س��ازمان‌های یادشده از این طرح استقبال‬ ‫کردند‪ ،‬تاکنون نیز همکاری کرده‌اند‪.‬‬ ‫‪ -۲‬شناسایی سرمایه‌گذاران‬ ‫با توجه به سیاست استفاده از توان بخش خصوصی‪ ،‬شرکت‬ ‫تهیه و تولید مواد معدنی ایران‪ ،‬اقدام به شناس��ایی صاحبان‬ ‫س��رمایه‪ ،‬دارندگان واحدهای فرآوری مواد معدنی‪ ،‬دارندگان‬ ‫تجهیزات معدنی‪ ،‬سازندگان تجهیزات و ماشین‌آالت فرآوری‪،‬‬ ‫خریداران مواد معدنی و صادرکنندگان مواد معدنی کرد‪.‬‬ ‫‪ -۳‬شناسایی سرمایه‌پذیران‬ ‫با توج��ه به تعدد معادن کوچک و فعالی��ت نکردن آنها به‬ ‫هر دلیل‪ ،‬ش��رکت تهیه و تولید مواد معدن��ی ایران‪ ،‬اقدام به‬ ‫شناسایی و دعوت از دارندگان گواهی کشف‪ ،‬دارندگان پروانه‬ ‫بهره‌ب��رداری معادن زیر ظرفیت‪ ،‬معادن غیرفعال و اکتش��اف‬ ‫تکمیلی کرد‪.‬‬ ‫‪ -۴‬همکاری انجمن‌ها و تشکل‌ها‬ ‫با توج��ه به اینک��ه انجمن‌ها و تش��کل‌های معدنی‪ ،‬نقش‬ ‫کلیدی در تحقق اجرای طرح داشتند‪ .‬خانه معدن کمیسیون‬ ‫مع��دن و صنایع معدنی ات��اق بازرگانی ای��ران و انجمن‌های‬ ‫تخصص��ی نیز در تحق��ق موفقیت این طرح ب��ه ایفای نقش‬ ‫پرداختند‪.‬‬ ‫ش��رکت تهیه و تولید م��واد معدنی به‌عنوان نقش واس��ط‬ ‫و حمایت از س��رمایه‌گذار و س��رمایه‌پذیر‪ ،‬اق��دام به امضای‬ ‫تفاهمنامه یا قرارداد بین سرمایه‌گذار و سرمایه‌پذیر به‌صورت‬ ‫ل کردن معادن‬ ‫دو یا چند جانبه کرد و ش��رایط را ب��رای فعا ‌‬ ‫کوچک فراهم نمود‪.‬‬ ‫از اه��داف ط��رح «احی��ا‪ ،‬فعال‌س��ازی و توس��عه مع��ادن‬ ‫کوچک‌مقی��اس» می‌توان به مش��ارکت ب��ا بخش خصوصی‪،‬‬ ‫افزایش سطح اشتغال پایدار و ثروت‌آفرینی‪ ،‬افزایش تولیدات‬ ‫معدنی و رونق تولید‪ ،‬استفاده بهینه از تمام منابع و امکانات‪،‬‬ ‫رش��د زیس��ت‌بوم کارآفرین��ی و حمایت از اس��تارت‌آپ‌های‬ ‫معدن��ی و آمارگی��ری ب��ه روز از مع��ادن کش��ور اش��اره‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت همای��ش ی��ک روزه «رونق تولید ب��ا احیا‪،‬‬ ‫فعال‌س��ازی و توس��عه معادن کوچک‌مقیاس» ‪ ۸‬مرداد سال‬ ‫جاری با حضور وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در تهران برگزار‬ ‫خواهد شد‪.‬‬
‫تخصیص نیافتن مواد اولیه داخلی به واحدهای تولیدی قابل قبول نیست‬ ‫حس��ین مدرس خیابانی‪ ،‬قائم مقام وزیر صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت در امور بازرگانی به همراه فریدون همتی‪ ،‬اس��تاندار‬ ‫هرمزگان و خلیل قاس��می‪ ،‬رئیس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت هرمزگان از شرکت فوالد هرمزگان بازدید کردند‪.‬‬ ‫به گزارش روزگار معدن از روابط عمومی فوالد هرمزگان‪،‬‬ ‫مدرس خیابانی در حاش��یه این بازدید عنوان کرد‪ :‬صادرات‬ ‫باید در راس امور باشد و ما برای رفع موانع صادرات تالش‬ ‫می‌کنیم‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به مشکالت واحدهای تولیدی در تهیه مواد‬ ‫اولیه خاطرنش��ان کرد‪ :‬تامین نش��دن مواد اولیه مورد نیاز‬ ‫واحدهای تولی��دی قابل قبول نیس��ت و تامین مواد مورد‬ ‫نیاز باید در اولویت باش��د زیرا در صورت تامین نش��دن به‬ ‫موقع مواد اولیه‪ ،‬خس��ارت‌های اقتص��ادی و اجتماعی را به‬ ‫بار خواهد آورد‪.‬‬ ‫فریدون همت‪ ،‬اس��تاندار هرم��زگان نیز در بازدید از خط‬ ‫تولید فوالد هرمزگان عنوان کرد‪ :‬همه ما باید از ظرفیت‌های‬ ‫تولید در اس��تان استفاده و تالش کنیم مشکالت واحدهای‬ ‫تولیدی برطرف شوند‪.‬‬ ‫همتی با اشاره به شعار سال ‪ ۹۸‬که از سوی رهبر معظم‬ ‫انقالب نام‌گذاری ش��ده است‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬اگر واحد تولیدی‬ ‫بتواند فعالیت کند‪ ،‬چرخ اقتصاد کش��ور می‌چرخد و باید از‬ ‫تولید حمایت کنیم‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به تولید و توس��عه ‪ ۱۰‬میلیون تن فوالد در‬ ‫اس��تان هرم��زگان گفت‪ :‬نزدیکی به دری��ا و انرژی‪ ،‬یکی از‬ ‫مزیت‌های اس��تراتژیک منطقه اس��ت تا طرح‌های توس��عه‬ ‫اینجا اتفاق بیفتد و با کمک همه صنایع و مسئوالن محقق‬ ‫خواهد شد‪ .‬همتی با اشاره به نقش صنایع در توسعه استان‪،‬‬ ‫معدن‬ ‫بر انجام تمام مراوده‌های مالی صنایع اس��تان در بانک‌های‬ ‫استانی تاکید کرد‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه اف��زود‪ :‬همه صنای��ع‪ ،‬فعالیت‌های مالی و‬ ‫مالیات��ی و حت��ی امور مربوط به بیم��ه کارکنان خود را در‬ ‫استان انجام دهند‪.‬‬ ‫الزم ب��ه یادآوری اس��ت که ش��رکت ف��والد هرمزگان با‬ ‫ظرفیت ‪ ۱.۵‬میلیون تن مشغول به کار است که بیشتر مواد‬ ‫اولیه خ��ود را از داخل تامین کرده و بخش قابل توجهی از‬ ‫محصول را نیز صادر می‌کند‪.‬‬ ‫چهار‌شنبه‬ ‫‪ 26‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 14‬ذی‌القعده ‪ 1440‬‬ ‫‪ 17‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره ‪206‬‬ ‫اخبار‬ ‫«فرآوری سیار» را‬ ‫در دستور کار داریم‬ ‫فعاالن و کارشناسان از تنگناهای حوزه معدن می‌گویند‬ ‫تامین مالی؛ شاه‌بیت حل مشکل معدنکاران‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه‌ای‬ ‫منیر حضوری‪:‬‬ ‫ازآنجایی‌ک��ه هرگون��ه فعالی��ت معدن��ی به‬ ‫تجهی��زات‪ ،‬ماش��ین‌آالت و اب��زارآالت معدنی‬ ‫وابس��ته است‪ ،‬برای توس��عه و ادامه کار معدن‬ ‫باید از ماشین‌آالت به‌روز استفاده کرد‪.‬‬ ‫ب��ا توجه به افزایش نرخ ارز و موضوع تحریم‪،‬‬ ‫این مسئله برای خیلی از معدنکاران اگر نگوییم‬ ‫غیرممکن اما دشوار شده است‪.‬‬ ‫ب��ا افزای��ش ن��رخ دالر حت��ی واردک��ردن‬ ‫ماشین‌آالت درجه دوم‪ ،‬لوازم مصرفی و قطعات‬ ‫دیگ��ر ب��رای معدن��کاران خرد ام��کان ندارد و‬ ‫نمی‌صرفد‪.‬‬ ‫بس��یاری از فعاالن حوزه معدن باور دارند که‬ ‫برای ادام��ه فعالیت معدنی دیگ��ر نمی‌توان از‬ ‫ماش��ین‌آالت فرس��وده بهره برد و باید چاره‌ای‬ ‫اندیشید‪.‬‬ ‫چن��دی پی��ش محمدرضا‬ ‫بهرامن‪ ،‬رئیس خانه معدن‬ ‫ایران نیز به این مهم اشاره‬ ‫کرد‪ .‬او ضم��ن بیان اینکه‬ ‫اس��تفاده از ماش��ین‌آالت‬ ‫فرسوده در معادن بازدهی‬ ‫پایینی دارد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬تخصیص ‪ ۵۰۰‬میلیون‬ ‫دالر به‌منظور تامین ماش��ین‌آالت جدید‪ ،‬نقش‬ ‫بس��زایی در رون��د بهره‌برداری خواهد داش��ت‪.‬‬ ‫روزگار مع��دن درب��اره اهمیت ای��ن موضوع و‬ ‫دغدغه فعاالن معدنی با کارشناس��ان این حوزه‬ ‫گفت‌وگو کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹لزوم حمایت مالی از معدنکاران‬ ‫س��یدمهدی مقدس��ی‪ ،‬عضو‬ ‫کمیس��یون صنایع و معادن‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی با‬ ‫بی��ان اینک��ه ماش��ین‌آالت‬ ‫فرس��وده در کار مع��ادن‬ ‫اخت�لال ایج��اد می‌کنند‪ ،‬به‬ ‫روزگار معدن گفت‪ :‬برای اینکه ظرفیت معادن را باال‬ ‫ببریم باید ب��ه فناوری‌های روز مجهز ش��ویم‪ .‬امروز‬ ‫باوجود تحریم‌ه��ا نمی‌توانیم در ای��ن حوزه واردات‬ ‫داش��ته باش��یم و البته اجازه این کار را ه��م به ما‬ ‫نمی‌دهند؛ بنابراین باید سعی کنیم این توانمندی را‬ ‫در داخ��ل به‌دس��ت بیاوریم و به دان��ش خود تکیه‬ ‫کنیم‪ .‬عض��و کمیس��یون صنایع و مع��ادن مجلس‬ ‫شورای اس�لامی با اشاره به هدف مس��ئوالن برای‬ ‫کمک به رش��د تولیدات داخلی اظهار ک��رد‪ :‬قانون‬ ‫اس��تفاده حداکثری از ظرفیت ت��وان تولید داخل و‬ ‫تاکید نمایندگان بر آن‪ ،‬این مس��ئله را مورد تاکید‬ ‫قرار می‌دهد که مس��ئوالن کشور دغدغه حمایت از‬ ‫تولید داخل��ی را دارند‪ .‬از آنجایی ک��ه این قانون به‬ ‫سازمان‌ها و وزارتخانه‌های مختلف ابالغ‌شده‪ ،‬انتظار‬ ‫این است که از ظرفیت واحدهای تولیدی در تولید‬ ‫ماش��ین‌آالت و ابزارآالت معدنی اس��تفاده شود‪ .‬او‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬عالقه‌من��دی در بی��ن ش��رکت‌های‬ ‫تولیدکننده وجود دارد که خود را نمایش بدهند‪ .‬از‬ ‫طرفی بهره‌برداران هم که معدنداران هستند تمایل‬ ‫دارند ماش��ین‌آالت را به‌روز و جدید کنند‪ .‬مقدسی‬ ‫درباره ل��زوم حمایت مالی از معدن��داران نیز گفت‪:‬‬ ‫یک کارش��ناس بازار س��رمایه اظهار کرد‪ :‬ش��اخص بورس‬ ‫که اکنون به ‪ ۲۵۳‬هزار واحد رس��یده‪ ،‬در ابتدای سال ‪۱۷۸‬‬ ‫هزار واحد بود که این موضوع نش��انگر بازدهی ‪ ۴۰‬درصدی‬ ‫شاخص بورس در کمتر از ‪ ۴‬ماه است‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬فردین آقابزرگی اضافه کرد‪ :‬رشد شاخص‬ ‫بورس از ابتدای امس��ال جزو بی‌سابقه‌ترین افزایش‌های بازار‬ ‫س��رمایه بوده است‪ .‬اجرای سامانه مدیریت ریسک که زمینه‬ ‫کنترل منابع س��هامداران و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری را‬ ‫فراهم می‌کند‪ ،‬در کنار کمرنگ شدن کشمکش‌های سیاسی‬ ‫منجر به افزایش تمایل سرمایه‌گذاران برای ورود سرمایه‌های‬ ‫خود به بازار نقدشونده‌ای مانند بورس شد‪.‬‬ ‫وی ب��ه گزارش‌ه��ای مثب��ت ‪ ۳‬ماه ش��رکت‌ها و برگزاری‬ ‫مجامع‪ ،‬اش��اره و بیان کرد‪ :‬پس از برگزاری مجامع زمانی که‬ ‫سیدمهدی مقدسی‪ :‬امروز با توجه به تحریم‌ها و مشکالت‬ ‫ارزی نمی‌توانیم به‌راحتی دست به واردات بزنیم؛ بنابراین‬ ‫باید سعی کنیم توانمندی ساخت ابزارآالت معدنی را در‬ ‫داخل به‌دست بیاوریم و به دانش خود تکیه کنیم‬ ‫شاه‌بیت حل مش��کل معدنداران‪ ،‬تامین مالی است‪.‬‬ ‫متاس��فانه معدنداران و فعاالن معدن��ی برای اینکه‬ ‫س��فارش الزم را به تولیدکننده‌های داخلی بدهند‬ ‫بیشتر در تامین منابع دچار مشکل هستند‪ .‬اگر یک‬ ‫مدل مالی مناسب از س��وی دولت طراحی شود که‬ ‫بانک وام موردنیاز را ب��ه بهره‌برداران معدنی بدهد و‬ ‫آن را به تولیدکننده بپردازد‪ ،‬به رونق معادن کمک‬ ‫می‌کن��د؛ مث��ل اتفاق��ی که ب��رای قطعه‌س��ازان و‬ ‫خودروسازان افتاد و دولت ‪ ۴‬هزار میلیارد تومان وام‬ ‫به خودروسازان داد اما در پرداخت آن با قطعه‌سازان‬ ‫طرف بود‪ .‬این مس��ئله باعث ش��د قطعه‌سازان جان‬ ‫بگیرن��د و در افزای��ش می��زان تولید خ��ودرو اقدام‬ ‫موثری ش��ود‪ .‬هرچند مطالبات‌ش��ان هن��وز کامل‬ ‫وصول نشده اما اتفاق خوشایندی رخ داده است‪ .‬این‬ ‫نماینده مجلس شورای اسالمی ادامه داد‪ :‬خوبی این‬ ‫مدل مالی‪ ،‬این است که وام عمده به یک بهره‌بردار‬ ‫پرداخت نمی‌ش��ود بلکه بهره‌برداران متعدد‪ ،‬وام را‬ ‫دریافت می‌کنند‪ .‬درنهایت هم وقتی زمان پرداخت‬ ‫برس��د‪ ،‬با هماهنگی بهره‌بردار و قرارداد سه‌جانبه به‬ ‫تولیدکننده پرداخت می‌شود‪ .‬مقدسی تاکید کرد‪:‬‬ ‫ما شرکت‌های تولیدکننده خوبی در کشور داریم اما‬ ‫هم تولیدکنن��ده و هم بهره‌بردار ب��رای تامین مالی‬ ‫مشکل‌دارند‪ .‬اگر دولت به دنبال تقویت تولید و رفع‬ ‫مش��کالت بهره‌برداران در حوزه معدن است باید در‬ ‫این شرایط یک مدل مالی تعریف کند که بتواند وام‬ ‫را ب��ه بهره‌ب��رداران و پرداختی‌ه��ا را مس��تقیم به‬ ‫تولیدکننده بدهد‪ .‬اگر این مدل عملیاتی ش��ود هم‬ ‫ت می‌‌شود و هم بهره‌بردار به سود‬ ‫تولیدکننده تقوی ‌‬ ‫می‌رسد‪ .‬درنهایت تولید محقق می‌شود‪ .‬در غیر این‬ ‫ص��ورت تولیدکننده‌ها و بهره‌برداران دچار مش��کل‬ ‫هستند و نمی‌توانند مانور چندانی بدهند‪.‬‬ ‫‹ ‹همه دستگاه‌ها قدیمی است‬ ‫محمدعل��ی رحیمی‌پ��ور‬ ‫انارک��ی‪ ،‬مش��اور مدیرعامل‬ ‫سنگ‌آهن مرکزی ایران نیز‬ ‫درب��اره اهمیت اس��تفاده از‬ ‫ماشین‌آالت جدید و دغدغه‬ ‫معدنی‌ه��ا در ای��ن زمینه به‬ ‫روزگار معدن گفت‪ :‬امروز با اجبار از دس��تگاه‌هایی‬ ‫که س��ال‌ها وارد کشور شده‌اند اس��تفاده می‌کنیم‪.‬‬ ‫متاسفانه بیشترش��ان هم دستگاه‌هایی هستند که‬ ‫دچار استهالک شده‌اند و بسیار قدیمی هستند‪ .‬به‬ ‫بازدهی ‪ ۴۰‬درصدی شاخص بورس در کمتر از ‪ ۴‬ماه‬ ‫عملکرد میان‌دوره شرکت‌ها در سال ‪ ۹۸‬را بررسی می‌کنیم‪،‬‬ ‫ش��اهد اقبال س��هام شرکت‌های یادش��ده در بازار سرمایه از‬ ‫سوی سهامداران خواهیم بود‪.‬‬ ‫آقابزرگ��ی اظهار ک��رد‪ :‬زمزمه‌هایی درب��اره افزایش نرخ و‬ ‫کمرن��گ ش��دن یارانه‌های اختص��اص یافته ب��ه حامل‌های‬ ‫انرژی مطرح ش��ده که این موضوع در متعادل کردن بودجه‬ ‫دولت تاثیرگذار است و به مراتب اثر آن در بورس را افزایش‬ ‫می‌دهد‪.‬‬ ‫این کارش��ناس بازار س��رمایه ب��ا بیان اینکه رش��د چند‬ ‫وقت اخیر ش��اخص بورس‪ ،‬بیش��تر مربوط به ش��رکت‌هایی‬ ‫با س��رمایه‌های چشمگیر اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬روند کنونی شاخص‬ ‫بورس‪ ،‬مس��یر و شکل اصلی بازار است که در صورت کاهش‬ ‫معام�لات به کمت��ر از یک هزار و ‪ ۵۰۰‬میلی��ارد تومان باید‬ ‫تمهیدات��ی را ب��رای رفع نقص‌های مرب��وط اتخاذ کنند‪ .‬وی‬ ‫اظهار کرد‪ :‬با توجه به کاهش فشارهای ناشی از موضوع‌های‬ ‫سیاسی‪ ،‬شرکت‌ها می‌توانند راهکار مناسبی برای گشایش در‬ ‫مبادالت ارزی و صادراتی و حتی ورود ارز حاصل از صادرات‬ ‫را برای دور زدن تحریم‌ها پیدا کنند که در نتیجه این اقدام‪،‬‬ ‫شاخص بورس در مسیر افزایشی قرار می‌گیرد‪.‬‬ ‫یک کارشناس بازار س��رمایه با بیان اینکه خصوصی‌سازی‬ ‫باید به شکل واقعی انجام شود‪ ،‬گفت‪ :‬انتظاراتی که از فرآیند‬ ‫خصوصی‌س��ازی متصور هستیم اگر به همان صورت اجرایی‬ ‫شوند‪ ،‬ش��اهد تاثیر مثبت این اقدام در بازار سرمایه خواهیم‬ ‫بود‪.‬‬ ‫آقابزرگی به تاثیر واگذاری سهام دولت به بخش خصوصی‬ ‫در بازار س��رمایه‪ ،‬اش��اره و بیان کرد‪ :‬اگر خصوصی‌سازی به‬ ‫همین دلیل در حوزه تامین ماشین‌آالت و ابزارآالت‬ ‫مش��کل اساس��ی داریم‪ .‬معاون پیشین بهره‌برداری‬ ‫ش��رکت س��نگ‌آهن مرکزی با ابراز تاسف از اینکه‬ ‫نمی‌توانیم دستگاهی‌هایی که به‌روز هستند را وارد‬ ‫کش��ور کنیم‪ ،‬ادامه داد‪ :‬بزرگ‌ترین کار اکتش��افی‪،‬‬ ‫مغزه‌گی��ری اس��ت‪ .‬متاس��فانه در این ح��وزه هم‬ ‫دستگاه‌هایی که از آنها استفاده می‌کنیم متعلق به‬ ‫چندین س��ال گذش��ته اس��ت‪ .‬انارکی با اش��اره به‬ ‫ل گرفته است‪،‬‬ ‫مش��کالت ارزی که در کشور ش��ک ‌‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬اگ��ر بخواهیم همان دس��تگاه‌ها را وارد‬ ‫کنیم با توجه به افزایش نرخ ارز کار بسیار مشکلی‬ ‫است‪ .‬مس��ئله دیگر موضوع تحریم‌هاست که اجازه‬ ‫نمی‌ده��د فعاالن معدنی آن‌طور ک��ه باید در حوزه‬ ‫بین‌المل��ل فعالی��ت کنن��د‪ .‬مش��اور مدیرعام��ل‬ ‫سنگ‌آهن مرکزی ایران به‌عنوان راهکار اظهار کرد‪:‬‬ ‫مع��دن نیازمند ورود دولت اس��ت‪ .‬انتظار داریم که‬ ‫دولت وارد شود و به معدنکاران کمک کند‪ .‬در این‬ ‫روند دول��ت می‌تواند با دادن وام‌ه��ای بالعوض یا‬ ‫وام‌های��ی ب��ا به��ره پایی��ن از تولیدکننده‌ه��ای‬ ‫ماش��ین‌آالت معدنی حمایت کن��د‪ .‬او تاکید کرد‪:‬‬ ‫ش��رایط فعلی‪ ،‬حمایت مالی دولت از معدنکاران را‬ ‫می‌طلبد‪ .‬انارکی در پاسخ به این پرسش که چرا به‬ ‫ای��ن مرحله رس��یده‌ایم ک��ه همچنان وابس��ته به‬ ‫حمای��ت مال��ی دولت هس��تیم‪ ،‬گف��ت‪ :‬اگر بخش‬ ‫خصوصی آزاد بود و استقالل کافی و الزم را داشت‪،‬‬ ‫ش��اید ام��روز این‌قدر ب��ه دول��ت وابس��ته نبود و‬ ‫می‌توانس��ت در چنین ش��رایطی روی پ��ای خود‬ ‫بایستند‪.‬‬ ‫معنای واقعی انجام شود‪ ،‬ش��اهد ایجاد بهترین شرایط برای‬ ‫ش��رکت‌ها خواهیم بود؛ همچنین این موض��وع می‌تواند در‬ ‫عملکرد مدیریت و صورت س��ود و زیان شرکت‌ها تاثیرگذار‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫وی اظهار ک��رد‪ :‬در صورت واگذاری س��هام دولت‪ ،‬بخش‬ ‫خصوص��ی مس��ائل مربوط ب��ه تولید‪ ،‬ف��روش‪ ،‬نرخ‌گذاری و‬ ‫عواملی که در آن منافع س��هامدار حفظ ش��ود را با مالحظه‬ ‫بهتری رعایت می‌کند‪.‬‬ ‫آقابزرگی افزود‪ :‬در راستای این اقدام‪ ،‬مدیریت شرکت هم‬ ‫ی ش��رکتی برداشته‬ ‫باید واگذار و س��ایه دولت از تصمیم‌ها ‌‬ ‫شود‪ .‬با چنین اقدامی ضمن ایجاد بهترین شرایط در راستای‬ ‫واگذاری س��هام دولت‪ ،‬گش��ایش‌های زی��ادی هم در بودجه‬ ‫دولت ایجاد می‌شود‪.‬‬ ‫در گردهمای��ی رئیس��ان س��ازمان‌های نظام‬ ‫مهندس��ی اس��تان‌ها‪ ،‬تفاهمنامه هم��کاری بین‬ ‫س��ازمان نظام مهندس��ی معدن ای��ران و مرکز‬ ‫تحقیق��ات ف��رآوری مواد معدنی ای��ران با هدف‬ ‫آم��وزش‪ ،‬مطالعات و پژوهش‌ه��ای کاربردی در‬ ‫حوزه معدن و صنایع معدنی امضا ش��د‪ .‬موضوع‬ ‫ی مشترک‬ ‫این تفاهمنامه‪ ،‬تعامل و ایجاد همکار ‌‬ ‫به منظور انجام پژوهش‌ه��ای بنیادی و نوآورانه‬ ‫در راس��تای دس��تیابی به دانش فنی و توس��عه‬ ‫فناوری و تجاری‌س��ازی م��ورد نیاز بخش معدن‬ ‫و صنای��ع معدن��ی و ارتقای کم��ی و کیفی ارائه‬ ‫خدمات مهندسی به‌وسیله آموزش‌های کاربردی‬ ‫بر اس��اس ش��رایط تفاهمنامه یادشده و ضوابط‪،‬‬ ‫استانداردها و معیارهای فنی تعیین شده بود‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش رواب��ط عموم��ی س��ازمان نظام‬ ‫مهندسی معدن ایران‪ ،‬داریوش اسماعیلی‪ ،‬رئیس‬ ‫سازمان نظام مهندس��ی معدن ایران‪ ،‬در جریان‬ ‫امض��ای این تفاهمنامه با اش��اره ب��ه هدفمند و‬ ‫اجرایی بودن ای��ن تفاهمنامه گفت‪ :‬موضوع‌های‬ ‫تفاهمنامه از س��وی بخش‌های مختلف سازمان‬ ‫در ح��ال پیگیری و اجراس��ت و در ب��ازه زمانی‬ ‫مش��خصی‪ ،‬اقدامات انجام ش��ده گزارش خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫در ادام��ه‪ ،‬مجی��د وفایی‌ف��رد‪ ،‬رئی��س مرکز‬ ‫تحقیق��ات ف��رآوری م��واد معدنی ای��ران ضمن‬ ‫معرف��ی مرکز متبوع خود‪ ،‬زمینه‌های همکاری و‬ ‫توسعه ارتباطات با سازمان نظام مهندسی معدن‬ ‫ایران در راس��تای اجرای سیاس��ت‌های نقشه‌راه‬ ‫معدن و رونق تولید را اعالم کرد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬توسعه ارتباط شبکه آزمایشگاهی و‬ ‫برنامه‌ریزی‪ ،‬استقرار و اجرای ضوابط و معیارهای‬ ‫معدن در بخش فرآوری و آزمایشگاه‌ها‪ ،‬همکاری‬ ‫در اس��تفاده بهین��ه از ظرفیت فعال مس��ئوالن‬ ‫فنی(کانه‌آرایی و فرآوری)‪ ،‬عارضه‌یابی فرآیندی‬ ‫و ارتقای بازیابی و بهره‌وری کارخانه‌های فرآوری‬ ‫کش��ور‪ ،‬تحقیقات و توس��عه تجهی��زات فرآوری‬ ‫نمون��ه آزمایش��ی و س��یار در راس��تای معادن‬ ‫کوچک‪ ،‬توسعه تحقیقات و بسترسازی مطالعات‬ ‫ارزیابی و اس��تراتژیک زیست‌محیطی در راستای‬ ‫توسعه بهره‌وری و اقتصاد سبز در حوزه فرآوری‬ ‫مواد معدنی‪ ،‬اولویت‌دهی پژوهش در چالش‌های‬ ‫صنایع فرآوری مواد معدنی کش��ور نظیر بحران‬ ‫آب و قیم��ت تمام‌ش��ده‪ ،‬شناس��ایی و توس��عه‬ ‫روش‌ها و تجهیزات نوین فرآوری و بستر‌س��ازی‬ ‫انتق��ال دان��ش فن��ی و همکاری‌ه��ای فناورانه‬ ‫بازف��رآوری و عمل‌آوری پس��ماندها و باطله‌های‬ ‫مع��ادن و کارخان ‌هّهای فرآوری از موضوعات این‬ ‫تفاهمنامه بود‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت تهیه و تولید مواد معدنی‬ ‫ای��ران نیز در این گردهمای��ی گفت‪ ۴۰ :‬میلیون‬ ‫نفر در جه��ان در حوزه مع��ادن کوچک‌مقیاس‬ ‫مشغول به کار هس��تند‪ .‬امروز ‪ ۹۸‬درصد معادن‬ ‫کشور کوچک‌مقیاس هستند و ‪ ۶۵‬درصد تولید‬ ‫ایران را به خود اختص��اص می‌دهند‪ .‬بنابراین با‬ ‫وجود معادن بزرگ‌مقیاس��ی مانند گل‌گهر‪ ،‬مس‬ ‫سرچشمه و‪ ...‬نباید از این معادن غافل شد‪.‬‬ ‫وجیه‌اله جعفری با بی��ان این مطلب در ادامه‬ ‫اف��زود‪ :‬در همی��ن زمینه‪ ،‬طرح احی��ای معادن‬ ‫کوچک در کشور مدون شده و آغاز به کار کرده‬ ‫و حجم کار در این زمینه بسیار وسیع و گسترده‬ ‫اس��ت‪ .‬جعفری گفت‪ :‬برای فعال‌س��ازی معادن‬ ‫کوچک‪ ،‬راهکارهای فراوانی در نظر گرفته ش��ده‬ ‫و در نقش��ه راه معدن نیز دیده شده است‪ .‬یکی‬ ‫از آنها‪ ،‬ایجاد رابط��ه و تعامل بین تولیدکننده و‬ ‫خریدار با بازار فروش و همچنین تضمین فروش‬ ‫و خرید در این بخش اس��ت‪ .‬مدیرعامل شرکت‬ ‫تهی��ه و تولید م��واد معدنی ای��ران ادامه داد‪ :‬در‬ ‫بعضی از این معادن‪ ،‬هزینه فرآوری بسیار گزاف‬ ‫اس��ت و اگر فرآوری نی��ز به دلی��ل هزینه زیاد‬ ‫حمل‌ونقل انجام نش��ود صرفه اقتصادی نخواهد‬ ‫ش��د‪ .‬در همین زمینه‪ ،‬واحدهای فرآوری س��یار‬ ‫و موبای��ل را در دس��تور کار داری��م‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫همچنی��ن در زمینه مالی و تس��هیالتی‪ ،‬تعاملی‬ ‫بی��ن مع��ادن بزرگ‌مقی��اس و کوچک‌مقیاس و‬ ‫صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی‬ ‫باید ایجاد ش��ود‪ .‬ب��ه گفته جعف��ری‪ ،‬در زمینه‬ ‫اکتش��اف ذخای��ر معدنی به دلی��ل هزینه باالی‬ ‫عملیات اکتش��اف‪ ،‬گواهی کشف اخذ شده دقت‬ ‫زیادی ندارد و بای��د در این بخش حمایت مالی‬ ‫و‪ ...‬داش��ته باشیم‪ .‬در پایان این نشست‪ ،‬رئیسان‬ ‫استان‌ها و اعضای شورای مرکزی نظام مهندسی‬ ‫مع��دن ایران از مرک��ز تحقیقات ف��رآوری مواد‬ ‫معدنی ایران بازدید کردند‪.‬‬
‫صنایع‌معدنی غیرفلزی‬ ‫چهار‌شنبه‬ ‫‪ 26‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 14‬ذی‌القعده ‪ 1440‬‬ ‫‪ 17‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره ‪206‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫سیمان ایران قابل عرضه و رقابت در سراسر جهان است‬ ‫نمایش��گاه توانمندی‌های تخصصی صنعتی ایران‪-‬تبریز‬ ‫(واحدهای تولیدی تبریز) در محل نمایش��گاه بین‌المللی‬ ‫تبریز با حضور هیات تاجران عراقی برگزار شد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش روزگار مع��دن از روابط عمومی ش��رکت‬ ‫س��یمان صوفیان‪ ،‬ب��ا هماهنگی ات��اق بازرگان��ی تبریز‪،‬‬ ‫تولیدکنندگان استان آذربایجان شرقی‪ ،‬نمایشگاهی برای‬ ‫بازدید هیات تاجران عراقی و مذاکرات واحدهای تولیدی‬ ‫ب��ا این هیات تجاری راه‌ان��دازی کردند که با حضور فعال‬ ‫یکی از شرکت‌های تابع سیمان تامین شستا همراه شد‪.‬‬ ‫منصور نجفی‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت س��یمان صوفیان در‬ ‫حاشیه برگزاری این نمایشگاه گفت‪ :‬این نمایشگاه‪ ،‬بستر‬ ‫مناس��بی ب��رای بازاریابی و معرف��ی کاالی ایرانی به بازار‬ ‫جه��ان و ويژه ع��راق بود که نتیجه بزرگ��ی مانند حضور‬ ‫در بازاره��ای صادرات و ارتباط برای مذاکره و تعامل بین‬ ‫مشتریان خارجی را به دنبال خواهد داشت‪.‬‬ ‫او تصریح کرد‪ :‬صنعت ساختمان ازجمله صنایعی است‬ ‫که در ای��ران مطابق با علم روز و اس��تاندارد‌های جهانی‬ ‫پیش��رفت ک��رده و ظرفیت موجود در کش��ور به گونه‌ای‬ ‫بازدید مدیرعامل شستا‬ ‫از کارخانه سیمان بجنورد‬ ‫تولید زئوالیت با کاربرد در‬ ‫صنایع شوینده‪ ،‬نفت و گاز‬ ‫یک شرکت داخلی با دریافت تسهیالت از صندوق‬ ‫نوآوری و شکوفایی توانست ماده معدنی «زئوالیت»‬ ‫که در صنایع ش��وینده و نف��ت و گاز کاربرد دارد را‬ ‫تولید کند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایرن��ا‪ ،‬مدیرعام��ل ش��رکت نوکان‬ ‫فرآیند‪ ،‬درباره محصول تولیدی این ش��رکت گفت‪:‬‬ ‫م��اده معدنی زئوالیت در صنایع ش��وینده و صنایع‬ ‫نفت و گاز مورد اس��تفاده ق��رار می‌گیرد و محصول‬ ‫پرکارب��ردی به ش��مار می‌آید‪ .‬زئوالی��ت یک ماده‬ ‫معدنی اس��ت که از آلومینوسیلیکات تشکیل شده‬ ‫و کارب��رد تج��اری عم��ده آن در صنای��ع به عنوان‬ ‫جاذب س��طحی اس��ت‪ .‬علی قصرحمیدی افزود‪ :‬با‬ ‫توج��ه به کاربردهای متن��وع این محصول می‌توان‬ ‫گفت که بازار هدف ما عالوه بر شرکت‌های شوینده‪،‬‬ ‫شرکت‌های فعال در صنایع نفت‪ ،‬گاز و پتروشیمی را‬ ‫هم شامل می‌شود‪ .‬وی درباره رقابتی بودن زئوالیت‬ ‫تولی��د ش��ده ایرانی ب��ا نمونه‌ه��ای خارجی گفت‪:‬‬ ‫محصول ما ‪۱۰۰‬درص��د قابلیت رقابت در بازارهای‬ ‫موجود را دارد؛ چراکه کیفیت محصول تولید ش��ده‬ ‫از محصول س��ایر کش��ورها مرغوب‌تر بوده و از نظر‬ ‫نرخ نیز ارزان‌تر از زئوالیت وارداتی کش��وری مانند‬ ‫چین است‪ .‬قصرحمیدی‪ ،‬تسهیالت صندوق نوآوری‬ ‫و ش��کوفایی را بس��یار کاربردی خواند و اظهار کرد‪:‬‬ ‫با توجه به اینکه مبلغ پرداختی تس��هیالت صندوق‬ ‫نوآوری و ش��کوفایی ‪۳۰‬درصد از فاکتورهای خرید‬ ‫م��واد اولیه برای تولید زئوالیت بود‪ ،‬این تس��هیالت‬ ‫‪۳۰‬درص��دی به افزای��ش نقدینگی مجموعه کمک‬ ‫کرد و ش��رکت را از دریافت تس��هیالت با نرخ باالی‬ ‫سود بانکی تا اندازه‌ای بی‌نیاز کرد که همین امر برای‬ ‫ما یک حمایت بزرگ به‌شمار می‌آید‪.‬‬ ‫صادرات ‪ ۳۰‬درصد کریستال ایران به بازار هدف‬ ‫ظرفیت‌های صنعت شیشه‌ خالی مانده است‬ ‫گروه معدن‪:‬‬ ‫کریس��تال‌های تولید داخل‪ ،‬ارزش صادراتی‬ ‫بس��یار باالی��ی ب��رای کش��ور دارن��د‪ .‬ازاین‌رو‬ ‫انتظار می‌رود دولت‪ ،‬بس��تر ص��ادرات این نوع‬ ‫محصوالت را فراهم کند‪ .‬س��هم بازار داخلی از‬ ‫صنعت کریستال کشور حدود ‪۷۰‬درصد است و‬ ‫مابقی آن نیز به کشورهای هدف صادر می‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹ظرفیتخالی‬ ‫به گزارش خبرگزاری صداوسیما‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫یک ش��رکت تولیدکننده کریستال عنوان کرد‪:‬‬ ‫درحال‌حاض��ر‪ ،‬تنها ‪۵۰‬درص��د ظرفیت تولید و‬ ‫اش��تغال در این صنعت مشغول به کار هستند‪،‬‬ ‫در حالی ک��ه ظرفیت اش��تغال در این صنعت‬ ‫بی��ش از ‪ ۲‬برابر رقم فعلی اس��ت که اگر تمام‬ ‫ظرفی��ت تولید و اش��تغال این صنع��ت به‌کار‬ ‫گرفته شود‪ ،‬عالوه بر اشباع بازار داخلی می‌توان‬ ‫بازارهای صادراتی بیشتری را در اختیار گرفت‪.‬‬ ‫داوود ن��وده فراهانی درباره پیش��ینه صنعت‬ ‫کریس��تال در جه��ان و جای��گاه آن در ای��ران‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬شکل‌گیری صنعت کریستال‬ ‫از انگلی��س آغاز ش��د و پ��س از آن در اروپایی‬ ‫ش��رقی و در کش��ور چک با ایجاد کارخانه‌ها و‬ ‫کارگاه‌ه��ا تولید انب��وه کریس��تال ادامه یافت؛‬ ‫هرچند امروز فعالیت بس��یاری از کارخانه‌های‬ ‫تولید کریس��تال در چک متوقف ش��ده است‪،‬‬ ‫اما همچنان به عنوان مهد کریس��تال در جهان‬ ‫شناخته می‌ش��ود‪ .‬وی در ادامه عنوان کرد‪ :‬در‬ ‫کشور ما نیز صنعت کریستال در ‪ ۲‬دوره ایجاد‬ ‫ش��د؛ دوره نخست مربوط به قبل از انقالب بود‬ ‫که این صنعت وارد کشور شد اما عمر چندانی‬ ‫نیافت و پس از مدت کوتاهی متوقف شد‪ .‬دوره‬ ‫دوم آن نی��ز مرب��وط به بعد از انق�لاب بود و با‬ ‫ایجاد یک کارخانه در قزوین ش��کل گرفت اما‬ ‫این کارخانه امکان فعالیت نیافت و متوقف شد‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬کریس��تال‌های تولید داخل‪،‬‬ ‫ارزش صادراتی بس��یار باالیی برای کشور دارند‬ ‫و ب��ه همی��ن دلیل انتظار می‌رود دولت بس��تر‬ ‫ص��ادرات این ن��وع محص��والت را فراهم کند‪،‬‬ ‫چراکه فعالیت در این صنعت در رده اس‌ام‌ای‌ها‬ ‫(بنگاه‌های کوچک و متوسط) قرار می‌گیرد و از‬ ‫آنجا که این بنگاه‌ها به‌تنهایی نمی‌توانند نقشی‬ ‫در صادرات داش��ته باش��ند‪ ،‬الزم اس��ت دولت‬ ‫بسترسازی الزم را برای صادرات در این صنعت‬ ‫انجام دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹مشکالت پیش‌روی تولیدکنندگان‬ ‫این تولیدکننده کریس��تال درباره مشکالت و‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه‌ای‬ ‫همزم��ان با بازدید ریاس��ت جمهوری از اس��تان‬ ‫خراس��ان ش��مالی‪ ،‬محمد رضوانی‌ف��ر‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫شس��تا از کارخان��ه س��یمان بجن��ورد بازدید کرد‬ ‫و در جری��ان فرآین��د کاری آن واح��د تولیدی قرار‬ ‫گرف��ت‪ .‬به گزارش روزگار مع��دن از روابط عمومی‬ ‫هلدینگ س��یمان فارس و خوزستان‪ ،‬در جریان این‬ ‫س��فر‪ ،‬مدیرعامل شس��تا عالوه بر بازدید از کارخانه‬ ‫در نشس��تی با حضور مدیران ارشد سیمان بجنورد‬ ‫نیز ش��رکت کرد‪ .‬کمال صدیقی‪ ،‬مدیرعامل سیمان‬ ‫بجنورد در این نشس��ت عملکرد ‪ ۳‬ماه نخست سال‬ ‫جاری (‪ )۹۸‬در مقایسه با برنامه بودجه و دوره مشابه‬ ‫س��ال قبل را ارائه کرد‪ .‬مدیرعامل سیمان بجنورد با‬ ‫اش��اره به اس��تفاده حداکثری از توان داخل گفت‪:‬‬ ‫بدون استفاده از خدمات برون‌سپاری‪ ،‬اهداف تعیین‬ ‫ش��ده در ‪ ۳‬ماه نخست سال جاری محقق شده و در‬ ‫ای��ن مدت ‪ ۳۵۸.۵۶۷‬تن معادل ‪ ۴۵۵.۶۱۰‬میلیون‬ ‫ریال به مشتریان داخلی و صادرات‪ ،‬سیمان تحویل‬ ‫ش��ده که از نظر مقداری ‪۲۴‬درصد نس��بت به سال‬ ‫قبل و ‪۳۱‬درصد نس��بت به بودجه‪ ،‬رش��د داش��ته و‬ ‫از نظر ریالی ‪۵۶‬درصد نس��بت به س��ال گذش��ته و‬ ‫‪۱۶‬درصد نس��بت به بودجه افزایش داش��ته اس��ت‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل شس��تا محدودیت تخصی��ص منابع و‬ ‫درآمدهای عمران��ی با توجه به تحریم‌های ظالمانه‬ ‫را یادآور شد و گفت‪ :‬این موضع باعث پیش‌رو بودن‬ ‫صنعت س��یمان در ش��رایط س��خت خواهد شد که‬ ‫س��یمان بجنورد نیز از این امر مستثنا نخواهد بود‪.‬‬ ‫یک��ی از راهکارهای عبور از ش��رایط کنونی‪ ،‬کنترل‬ ‫و مدیری��ت هزینه‌ها و تبدی��ل دارایی‌های غیرمولد‬ ‫به مولد اس��ت‪ .‬رضوانی‌فر با اش��اره به اینکه سیمان‬ ‫بجنورد ازجمله ش��رکت‌هایی اس��ت که در راستای‬ ‫ماموریت اصلی خود اداره ش��ده و گام‌های مثبتی را‬ ‫برداش��ته است‪ ،‬گفت‪ :‬فرآیند مدیریت و مسئولیت‪،‬‬ ‫بای��د به نحوی برنامه‌ریزی و اجرا ش��ود که مدیران‬ ‫ارشد بتوانند مسائل گذشته را پیگیری و حل و فصل‬ ‫کنن��د‪ .‬عالوه بر این فعالیت‌ه��ا و برنامه‌های جاری‬ ‫و تامی��ن ملزوم��ات را انجام دهند و برای توس��عه‬ ‫صنعت‪ ،‬ظرفیت‌سازی کنند‪ .‬وی جابه‌جایی دفترها‬ ‫ب��ه منظور کمک به توس��عه صنعت‪ ،‬بومی‌گزینی با‬ ‫هدف توس��عه اس��تان‌ها و هم‌افزایی در نقطه بهینه‬ ‫ش��رکت‌ها را نیز م��ورد تاکید ق��رارداد‪ .‬مدیرعامل‬ ‫شستا‪ ،‬با بررس��ی وضعیت صادرات شرکت سیمان‬ ‫بجن��ورد‪ ،‬تدوی��ن برنام��ه صادرات و اعم��ال آن در‬ ‫اهداف و برنامه‌های س��االنه شرکت را از راهکارهای‬ ‫تاثیر‌گذار در این بخش توصیف کرد‪ .‬کمال صدیقی‪،‬‬ ‫با اش��اره ب��ه تنوع و کیفیت باالی س��یمان بجنورد‬ ‫گفت‪ :‬وجود زیرساخت‌های مناسب مانند نیروهای‬ ‫متخص��ص و تجهیزات آزمایش��گاهی پیش��رفته و‬ ‫استقرار اس��تانداردهای روزآمد بین‌المللی‪ ،‬شرایط‬ ‫سیمان بجنورد را در نقطه مناسبی قرار داده است‪.‬‬ ‫است که می‌تواند در سراسر جهان عرضه شود و به رقابت‬ ‫بپردازد‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت س��یمان صوفی��ان تاکید ک��رد‪ :‬با‬ ‫وجود به توانمندی‌هایی که در ش��رکت س��یمان صوفیان‬ ‫وجود دارد می‌توانیم بازار کش��ورهای همسایه را که این‬ ‫ظرفیت‌‌ها را ندارند جذب کرده و ارزآوری بسیاری در این‬ ‫زمینه داشته باشیم‪.‬‬ ‫نجفی با اش��اره به اهمیت جایگاه س��یمان صوفیان در‬ ‫می��ان کارخانه‌های اس��تان و ش��مال‌غرب کش��ور افزود‪:‬‬ ‫شرکت س��یمان صوفیان برای تولید انواع سیمان پرتلند‬ ‫خاکس��تری ت��وان فنی و تخصص الزم را دارد که بس��ته‬ ‫ب��ه وضعیت بازار‪ ،‬ب��ه تولید و عرضه انواع س��یمان اقدام‬ ‫می‌کند‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره به تنوع محص��والت اف��زود‪ :‬محصوالت‬ ‫تولیدی کنونی س��یمان صوفیان ش��امل س��یمان پرتلند‬ ‫پوزوالنی‪ ،‬س��یمان پرتلند پوزوالنی ویژه‪ ،‬س��یمان پرتلند‬ ‫تی��پ ‪ ،۲‬تی��پ ‪ ،۵‬تی��پ ‪R & ۴۲.۵ CEM I( ۱-۴۲۵‬‬ ‫‪ )N ۴۲.۵ CEM I‬و تیپ ‪ ۱-۵۲۵‬است‪.‬‬ ‫داوود نوده‌فراهانی‪ :‬کریستال‌های تولید داخل‪ ،‬ارزش‬ ‫صادراتی بسیاری برای کشور دارند‪ ،‬به همین دلیل انتظار‬ ‫می‌رود دولت بستر صادرات این نوع محصوالت را فراهم کند‬ ‫چالش‌های پیش‌روی صنعت کریس��تال کشور‬ ‫تصریح کرد‪ :‬مشکالتی که در صنعت به‌طور عام‬ ‫و در صنعت کریستال به‌طور خاص وجود دارد‪،‬‬ ‫در چند حوزه قابل‌بررس��ی است‪ :‬حوزه نخست‬ ‫مربوط ب��ه آموزش اس��ت؛ در نظام آموزش��ی‬ ‫کشور‪ ،‬آموزش هدفمند تکنیسین و افراد دارای‬ ‫دانش فنی که در صنع��ت کاربرد دارند‪ ،‬وجود‬ ‫ن��دارد و حلقه پیوند بی��ن دانش فنی و صنعت‬ ‫بس��یار گسسته است‪ .‬حوزه دوم در این صنعت‬ ‫که جزو صنایع دس��تی اس��ت‪ ،‬مرب��وط به نرخ‬ ‫بیمه تامین اجتماعی اس��ت که بسیار باالست‪،‬‬ ‫در حال��ی که خدمات بیمه‌ای متناس��ب با آن‬ ‫نیز به نیروی کار ارائه نمی‌‌‌ش��ود و تولیدکننده‬ ‫مجبور اس��ت برای جب��ران هزینه‌های بیمه‌ای‬ ‫نی��روی کار‪ ،‬هزین��ه دیگ��ری را در قالب بیمه‬ ‫تکمیل��ی اختصاص دهد‪ .‬نوده فراهانی در ادامه‬ ‫افزود‪ :‬موضوع دیگر مالیات ارزش‌‌افزوده اس��ت‬ ‫ک��ه برای تولیدکننده این صنف مش��کل ایجاد‬ ‫ک��رده اس��ت؛ از یک جنب��ه آن س��ازمان امور‬ ‫مالیات��ی با فش��ار بر تولیدکنن��ده مالیات خود‬ ‫را وصول می‌کند‪ ،‬در حالی که براس��اس قانون‬ ‫ارزش‌افزوده‪ ،‬ای��ن مالیات متوجه مصرف‌‌کننده‬ ‫اس��ت تا از ای��ن راه بتوان فرهن��گ مصرف را‬ ‫در جامعه کنترل کرد و هر ش��خص متناس��ب‬ ‫با مصرف خود مالی��ات بپردازد‪ ،‬اما جنبه دیگر‬ ‫آن مربوط ب��ه تناقض در قانون اس��ت؛ چراکه‬ ‫از یک‌س��و براساس قانون خاص صنایع دستی‪،‬‬ ‫ای��ن صنایع به دلی��ل س��رمایه‌‌گذاری پایین و‬ ‫ایجاد اش��تغال باال از مالیات معاف شده‌‌اند‪ ،‬اما‬ ‫در قان��ون ارزش‌افزوده فقط فرش دس��تباف را‬ ‫جزو صنایع دستی قرار داده‌ایم که این تناقض‬ ‫قانونی به فرصتی برای واردات صنایع دس��تی‬ ‫کشورهایی همچون چین‪ ،‬هند و ترکیه تبدیل‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬به همین دلیل انتظار می‌‌رود این‬ ‫تناقض قانونی در مجلس رفع و اصالح شود‪.‬‬ ‫‹ ‹مشکالت مالی‬ ‫مش��کالت دیگر مربوط به نظام بانکی اس��ت‬ ‫ک��ه این تولیدکننده به آن اش��اره کرد و افزود‪:‬‬ ‫نظام بانکی حاضر نیست از تولید کشور حمایت‬ ‫کن��د و از نظر بانک‪ ،‬کارخان��ه‌‌ای که تولید در‬ ‫آن انجام می‌ش��ود ارزش به‌ش��مار نمی‌رود و با‬ ‫درنظر گرفتن س��ود باال ب��رای تولیدکنندگان‬ ‫زمینه واردات بی‌رویه و قاچاق در کشور فراهم‬ ‫شده اس��ت‪ .‬نوده فراهانی افزود‪ :‬براساس آمار‬ ‫سایت س��ازمان تجارت جهانی در سال ‪۲۰۱۵‬‬ ‫میالدی (‪ )۱۳۹۶‬حدود ‪ ۶‬میلیون و ‪ ۴۰۰‬هزار‬ ‫دالر صادرات انواع شیش��ه به ایران که بیش��تر‬ ‫آن کریس��تال ب��وده‪ ،‬انج��ام ش��ده درحالی‌که‬ ‫در س��ایت گم��رک این رقم ح��دود ‪ ۶۰۰‬هزار‬ ‫دالر اع�لام ش��ده اس��ت‪ ،‬بنابرای��ن ای��ن نوع‬ ‫محص��والت از راه‌های دیگ��ری همچون قاچاق‬ ‫وارد ش��ده اس��ت‪ .‬وی گفت‪‌:‬برخی مش��کالت‬ ‫نی��ز مربوط ب��ه بی‌‌ثبات��ی قوانین‪ ،‬ن��رخ ارز و‬ ‫سیاس��ت‌های اقتصادی است که فشار مضاعفی‬ ‫ب��ه تولیدکنن��ده وارد می‌کن��د و ب��ه همی��ن‬ ‫دلی��ل‪ ،‬یک تولیدکنن��ده نمی‌‌تواند برنامه‌ریزی‬ ‫هدفمن��د و مناس��بی برای تولید خود داش��ته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫حمل ریلی ‪ ۵۱‬هزار تن از محصوالت فوالد خراسان در بهار ‪۹۸‬‬ ‫مصطفی نصیری‌ورگ‪ ،‬سرپرست اداره کل راه‌آهن خراسان‬ ‫از حم��ل ‪ ۵۱‬هزارتن آهن‌آالت از محص��والت مجتمع فوالد‬ ‫خراسان ازسوی اداره کل راه‌آهن خراسان در بهار سال جاری‬ ‫خبر داد‪ .‬به گزارش روابط عمومی راه‌آهن خراسان‪ ،‬سرپرست‬ ‫اداره کل راه‌آهن خراس��ان با اعالم این خبر گفت‪ :‬با توجه به‬ ‫تعامالت به‌وجود آمده بین راه‌آهن جمهوری اس�لامی‌ایران و‬ ‫مجتم��ع فوالد خراس��ان و همچنین با توجه ب��ه اتمام پروژه‬ ‫اتص��ال انبارهای تولید آن مجتمع به خطوط ریلی در س��ال‬ ‫گذش��ته‪ ۵۱ ،‬هزار تن آه��ن‌آالت از محصوالت مجتمع فوالد‬ ‫خراس��ان روی ریل ق��رار گرفت که ‪۹۰‬درص��د آن به مقصد‬ ‫بندرعباس و مابقی به کاشان و کشورهای آسیای میانه حمل‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬مصطفی نصیری ورگ درباره حمل مواد اولیه‬ ‫موردنیاز مجتمع گفت‪ ۱۹۱ :‬هزار تن گندله و س��نگ‌آهن در‬ ‫‪ ۳‬ماه نخست س��ال جاری حمل و در مجتمع فوالد خراسان‬ ‫تخلیه شده که به‌طور عمده از مبادی معادن سنگان‪ ،‬گل‌گهر‬ ‫و چغارت است‪ .‬سرپرست اداره کل راه‌آهن خراسان در پایان‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬با توجه به اهداف راه‌آهن کشور درباره حمل‬ ‫بارهایی با تناژ باال و مسافت طوالنی‪ ،‬حمل محموله صادراتی‬ ‫مجتمع فوالد خراس��ان به مقص��د بندرعباس‪ ،‬گامی مهم در‬ ‫راستای تحقق این اهداف است‪.‬‬ ‫جدول نرخ جدید سیمان‬ ‫سیمان خاکستری تحویل در کارخانه‬ ‫فله (تن) ‪ -‬ریال‬ ‫پاکت ‪ ۵۰‬کیلویی (تن) ‪ -‬ریال‬ ‫سیمان ‪۱-۳۲۵‬‬ ‫‪۱.۷۸۶.۰۴۲‬‬ ‫‪۲.۱۲۴.۰۴۲‬‬ ‫تیپ ‪ ۲‬و پوزوالنی‬ ‫‪۱.۸۴۱.۲۸۰‬‬ ‫‪۲.۱۷۹.۲۸۰‬‬ ‫‪۱-۴۲۵‬‬ ‫‪۱.۸۵۹.۶۹۳‬‬ ‫‪۲.۱۹۷.۶۹۳‬‬ ‫تیپ ‪۵‬‬ ‫‪۱.۸۷۸.۱۰۶‬‬ ‫‪۲.۲۱۶.۱۰۶‬‬ ‫‪۱-۵۲۵‬‬ ‫‪۱.۸۹۶.۵۱۸‬‬ ‫‪۲.۲۳۴.۵۱۸‬‬
‫فوالدی‌ها درخواست افزایش ‪۵‬درصدی نرخ مواد اولیه را نپذیرفتند‬ ‫سنگ‌آهنی‌ها به‌تازگی خواستار افزایش ‪۵‬درصدی نرخ مواد‬ ‫اولیه زنجیره تامین فوالد شده‌اند درحالی که فوالدی‌ها به دلیل‬ ‫افزای��ش هزینه‌های تولید و کاهش نرخ محصوالت فوالدی در‬ ‫بازار خواهان کاهش و تثبیت قیمت‌های قبل هس��تند‪ .‬همین‬ ‫اختالف‌نظر س��بب ش��د جعفر س��رقینی‪ ،‬معاون امور معادن‬ ‫و صنای��ع معدن��ی ب��ه موضوع ورود کند و با دع��وت از مدیران‬ ‫ش��رکت‌های ف��والد درباره تعیین نرخ محصوالت س��نگ‌آهن‬ ‫و س��ایر محص��والت زنجیره فوالد و تامین م��واد اولیه زنجیره‪،‬‬ ‫اجماع و تصمیم‌گیری ش��ود‪ .‬نشست تعیین نسبت‌های قیمتی‬ ‫زنجیره فوالد و نحوه تامین مواد اولیه واحدهای بزرگ فوالدی‬ ‫با حضور مدیران عامل و ارشد شرکت‌های فوالد مبارکه‪ ،‬فوالد‬ ‫خوزستان‪ ،‬ذوب‌آهن اصفهان‪ ،‬فوالد خراسان‪ ،‬معدنی و صنعتی‬ ‫گل‌گه��ر‪ ،‬معدنی و صنعتی چادرملو‪ ،‬هلدینگ میدکو‪ ،‬س��نگ‬ ‫آهن مرکزی‪ ،‬اپال پارسیان و انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران‬ ‫به ریاست جعفر سرقینی‪ ،‬معاون صنایع معدنی وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت برگزار شد‪ .‬به گزارش چیالن‪ ،‬در نشست تعیین‬ ‫نس��بت‌های قیمت��ی زنجیره ف��والد و نحوه تامین م��واد اولیه‬ ‫واحده��ای بزرگ فوالدی و این وزارتخانه درخواس��ت افزایش‬ ‫‪۵‬درصدی نرخ مواد اولیه را نپذیرفتند و سقف ‪ ۲‬درصدی برای‬ ‫افزایش ضریب قیمتی کنس��انتره و گندله درنظر گرفته ش��د و‬ ‫به تصویب رسید‪ .‬ضریب کنسانتره از ‪۱۳.۸‬درصد شمش فوالد‬ ‫خوزس��تان ب��ه حداکثر ‪۱۶‬درصد افزای��ش یافت که با توجه به‬ ‫هزینه حمل ش��رکت‌ها از معادن‪ ،‬جزئیات آن در نشس��ت‌‌های‬ ‫کارشناس��ی بی��ن وزارتخانه و فوالدس��ازان و مع��ادن تعیین‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬ضریب گندله هم از ‪۲۱.۵‬درصد نرخ ش��مش فوالد‬ ‫خوزس��تان به حداکثر ‪۲۳.۵‬درصد افزایش یافت‪ .‬این درحالی‬ ‫است که درخواست شرکت‌های سنگ آهنی ضریب ‪۲۷‬درصد‬ ‫صنایع‌معدنی فلزی‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬مبنای نرخ شمش فوالد خوزستان‪ ،‬میانگین ‪ ۳‬ماه‬ ‫نرخ سبد فروش داخلی و صادراتی این شرکت در سامانه کدال‬ ‫اس��ت‪ .‬نشست بین فوالدسازان و سنگ آهنی‌ها همچنان ادامه‬ ‫دارد و در بخش دوم این نشست‪ ،‬نحوه تامین کنسانتره و گندله‬ ‫فوالدس��ازان و س��همیه هر ش��رکت از معادن بررسی می‌شود‪.‬‬ ‫گفتنی است‪ ،‬ضرایب نرخ کنسانتره و گندله در ایران به ترتیب‬ ‫‪ ۱۳‬و ‪۲۱.۵‬درصد نرخ شمش فوالد خوزستان بوده و درخواست‬ ‫سنگ آهنی افزایش این اعداد برای کنسانتره به ‪۱۷.۵‬درصد و‬ ‫گندله ‪۲۷‬درصد است‪.‬‬ ‫چهار‌شنبه‬ ‫‪ 26‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 14‬ذی‌القعده ‪ 1440‬‬ ‫‪ 17‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره ‪206‬‬ ‫یادداشت‬ ‫دانش‌بنیان‌ها‬ ‫در بومی‌سازی پیشتازند‬ ‫حسام ادیب‬ ‫کارشناس فوالد‬ ‫از سوی شرکت‌کنندگان در نخستین نمایشگاه فرصت‌های ساخت داخل و رونق تولید مطرح شد‬ ‫سارا اصغری‪:‬‬ ‫نخستین نمایشگاه فرصت‌های ساخت داخل‬ ‫و رون��ق تولید ‪ ۲۷‬ت��ا ‪ ۳۰‬تیر در تهران برگزار‬ ‫می‌ش��ود تا فرصتی ب��رای تولیدکنندگان در‬ ‫راستای رونق تولید داخل باشد‪ .‬این نمایشگاه‬ ‫در راستای اهداف و برنامه‌های وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تج��ارت و در جهت تعمیق س��اخت‬ ‫داخل و رونق تولید اس��ت‪ .‬در این نمایش��گاه‬ ‫صنایع گوناگونی ازجمله صنایع معدنی (فلزی‬ ‫و غیرفل��زی) حض��ور خواهن��د داش��ت تا به‬ ‫معرف��ی توانمندی‌ها و نیازهای خود در زمینه‬ ‫بومی‌سازی بپردازند‪.‬‬ ‫البته سال گذشته نیز انجمن تولیدکنندگان‬ ‫ف��والد ایران‪ ،‬نمایش��گاه بومی‌س��ازی را برای‬ ‫ای��ن صنعت برگزار کرد ت��ا واحدهای تولیدی‬ ‫فوالد با توجه به محدودیت‌های ایجاد شده به‬ ‫واس��طه تحریم‌ها‪ ،‬توانمندی‌ها و نیازهای خود‬ ‫را در مع��رض دید ق��رار دهند و بیش از پیش‬ ‫این صنعت را به سوی بومی‌سازی ببرند‪.‬‬ ‫لزوم تشکیل بانک اطالعاتی بومی‌سازی‬ ‫‹ ‹بومی‌س�ازی نتیج�ه فرآین�د تولید‬ ‫داخل است‬ ‫عکس‪ :‬آیدا فریدی‬ ‫بومی‌س��ازی می‌توان��د‬ ‫ریس��ک‌هایی را به همراه‬ ‫داش��ته باش��د‪ ،‬از این‌رو‬ ‫تولیدکنن��دگان باید در‬ ‫جهت حمای��ت از تولید‬ ‫داخلی این ریس��ک‌ها را‬ ‫نیز پذیرا باش��ند‪ .‬درباره بومی‌س��ازی صنعت‬ ‫فوالد و مراحل و ریس��ک‌های آن فرزاد ارزانی‪،‬‬ ‫مدیرعامل شرکت فوالد هرمزگان در گفت‌وگو‬ ‫ب��ا روزگار مع��دن اظهار کرد‪ :‬بومی‌س��ازی در‬ ‫صنعت فوالد موضوع جدیدی نیست‪ ،‬اما زمانی‬ ‫که کش��ور دچار برخ��ی محدودیت‌ه��ا مانند‬ ‫م می‌ش��ود‪ ،‬این موضوع پررنگ‌تر مطرح‬ ‫تحری ‌‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫ارزان��ی در ادامه خاطرنش��ان کرد‪ :‬در زمینه‬ ‫بومی‌سازی صنعت فوالد‪ ،‬سال گذشته انجمن‬ ‫تولیدکنندگان فوالد نمایشگاهی را برپا کرد و‬ ‫امسال نیز این نمایشگاه را پیگیری می‌کند‪ .‬در‬ ‫ای��ن زمینه نیز وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫حمایت‌ه��ای الزم را انجام داده و قرار اس��ت‬ ‫نمایش��گاه دائمی با موضوع بومی‌سازی صنایع‬ ‫در کش��ور برگزار کند که اقدا ‌م قابل‌توجهی در‬ ‫زمینه بومی‌سازی در کشور است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اقدام‌هایی که فوالد هرمزگان‬ ‫در جهت بومی‌س��ازی انجام داده است‪ ،‬عنوان‬ ‫کرد‪ :‬طبیعی اس��ت که شرکت فوالد هرمزگان‬ ‫نی��ز ب��ا توجه ب��ه ش��رایط موج��ود از طریق‬ ‫کارگروهی که باموضوع بومی‌س��ازی تش��کیل‬ ‫داده اس��ت‪ ،‬در مسیر بومی‌س��ازی پیش برود‪.‬‬ ‫شرکت ما نیز در نمایشگاه‌ بومی‌سازی شرکت‬ ‫کرده و نیازهای خود را اعالم می‌کند‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت فوالد هرمزگان با اشاره‬ ‫به مزیت‌های نمایشگاه‌های بومی‌سازی عنوان‬ ‫ک��رد‪ :‬در نمایش��گاه بومی‌س��ازی‪ ،‬ش��رکت‌ها‬ ‫ای��ن فرصت را پیدا خواهن��د کرد که خدمات‬ ‫خ��ود را در زمینه بومی‌س��ازی در معرض دید‬ ‫بگذارند که س��ایر شرکت‌ها از آن بهره بگیرند‬ ‫و همچنی��ن نیازهای خود را اع�لام کنند‪ .‬در‬ ‫کل نمایش��گاه‌های بومی‌سازی محل مناسبی‬ ‫مجید رضاپور‪ :‬ما ریسک بومی‌سازی را می‌پذیریم‪ ،‬چراکه‬ ‫باور داریم بومی‌سازی سبب افزایش توانایی داخلی‬ ‫می‌شود‬ ‫برای بیان نیاز و خدمات ش��رکت‌ها اس��ت‪ .‬در‬ ‫این راستا کارگروه بومی‌سازی فوالد هرمزگان‬ ‫نیز در جهت بومی‌سازی مواد اولیه‪ ،‬نسوزها و‬ ‫قطعات و‪ ...‬اقدام‌هایی را انجام داده و می‌تواند‬ ‫خدمات خ��ود را ارائه ده��د و البته در برخی‬ ‫زمینه‌ها نیز نیاز به کمک سایر شرکت‌ها دارد‪.‬‬ ‫ارزان��ی در پاس��خ به این پرس��ش ک��ه آیا‬ ‫بکارگیری قطعه‌ای داخلی برای نخس��تین‌بار‬ ‫ریس��ک نخواهد داش��ت و واحد ش��ما تا چه‬ ‫اندازه قدرت این ریس��ک‌پذیری را دارد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ش��رکت فوالد هرم��زگان در ن��گاه بلندمدت‬ ‫به س��مت بومی‌س��ازی در حرکت اس��ت‪ ،‬اما‬ ‫برخ��ی ش��رکت‌ها مانند ف��والد مبارکه دارای‬ ‫ظرفیت‌ه��ای قوی اس��ت‪ .‬این واح��د ‪ ۸‬کوره‬ ‫ب��رای تولی��د دارد و راحت‌ت��ر می‌تواند روی‬ ‫قطعات جدید آزمایش انجام دهد اما در فوالد‬ ‫هرمزگان ‪ ۲‬کوره وج��ود دارد و اگر یک کوره‬ ‫با مش��کل روبه‌رو شود‪ ،‬نیمی از ظرفیت تولید‬ ‫ش��رکت از کار می‌افتد که البته در استفاده از‬ ‫قطعات جدید این موضوع‌ها را نیز باید درنظر‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬آزمایش‌های��ی ک��ه انج��ام‬ ‫می‌‌ش��ود‪ ،‬همراه با ریس��ک‌هایی است‪ .‬درکل‬ ‫ت��ا جای��ی باید این ریس��ک را انج��ام داد که‬ ‫ضربه‌ای به واحد تولیدی وارد نشود‪ .‬در مسیر‬ ‫بومی‌س��ازی باید به صورت حساب‌شده پیش‬ ‫سوددهی‪ ،‬از مالک‌های اصلی برای شناخت عملکرد کلی‬ ‫یک ش��رکت در طول س��ال اس��ت؛ اما مهم‌تر از آن برای‬ ‫بررس��ی عملکرد کلی‪ ،‬تداوم سوددهی را درنظر می‌گیرند؛‬ ‫چراک��ه روند عملکرد یک ش��رکت را در طول س��ال‌های‬ ‫متمادی نشان می‌دهد‪.‬‬ ‫در س��ال ‪ ۹۷‬با وجود فش��ارهای بین‌المللی علیه کشور‪،‬‬ ‫ش��رکت‌های حاض��ر در ب��ورس ‪۱۰۰‬هزار میلی��ارد تومان‬ ‫س��ود نصی��ب س��هامداران خ��ود کردند که ش��رکت‌های‬ ‫بزرگ معدنی و صنایع معدنی نقش بس��یار پررنگی در آن‬ ‫داشتند‪.‬‬ ‫شرکت فوالد هرمزگان نیز توانست سود یک هزار و ‪۶۵۹‬‬ ‫رفت‪ ،‬به عبارت دیگر اینگونه نیس��ت که یک‬ ‫واح��د تولیدی صفر یا ص��د و آن‌هم به یکباره‬ ‫بومی‌س��ازی انجام دهد‪ .‬ب��رای نمونه اگر یک‬ ‫واحدی قطع��ه‌ای را بومی‌س��ازی کند‪ ،‬خرید‬ ‫آن قطعه از خارج کش��ور را تا حدود ‪۲۰‬درصد‬ ‫کاهش می‌دهد‪ .‬پ��س از مدتی اگر این آزمون‬ ‫نتیجه داد‪۵۰ ،‬درصد خرید از خارج را کاهش‬ ‫می‌دهد و درنهایت پس از فرآیندی یک‌س��اله‬ ‫و اطمین��ان از محصول داخلی‪ ،‬خرید خارجی‬ ‫را قط��ع خواه��د کرد و پ��س از آن نیز نتیجه‬ ‫بومی‌س��ازی را دوباره در چن��د مرحله خواهد‬ ‫سنجید‪.‬‬ ‫ارزان��ی تاکی��د ک��رد‪ :‬اینگون��ه نیس��ت که‬ ‫به‌ص��ورت ‪۱۰۰‬درصد و از هم��ان ابتدا خرید‬ ‫از خ��ارج را قطع کنیم‪ ،‬بنابراین بومی‌س��ازی‬ ‫در یک فرآیند مدت‌دار و براس��اس محاسبه و‬ ‫روش خاصی است‪.‬‬ ‫‹ ‹ما ریسک بومی‌سازی را می‌پذیریم‬ ‫همچنین درب��اره فرآیند‬ ‫بومی‌سازی صنعت فوالد‬ ‫مجید رضاپور‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫ش��رکت صنایع ورق‌های‬ ‫پــــوش��ش‌دار تــــاراز‬ ‫چهارمح��ال در گفت‌وگو‬ ‫با روزگار معدن اظهار کرد‪ :‬باتوجه به ش��رایط‬ ‫ارزی کشور و درگیری‌های سیاسی در منطقه‬ ‫و در س��طح جهان می‌ت��وان اذع��ان کرد که‬ ‫بومی‌س��ازی ب��رای صنعت فوالد ای��ران بدون‬ ‫ریسک است‪ .‬رضاپور در ادامه خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫تا پیش از تحریم‌ها برخی امکانات را در اختیار‬ ‫داش��تیم و تامین ارز ب��رای واحدها به‌راحتی‬ ‫انج��ام می‌ش��د ول��ی هم‌اکن��ون ب��ا توجه به‬ ‫محدودیت‌های به‌وجود آمده‪ ،‬ثبت سفارش‌‌ها‬ ‫و تخصیص ارز دچار مشکل است‪ ،‬بنابراین اگر‬ ‫بخواهی��م کاالی��ی را وارد کنیم ممکن اس��ت‬ ‫دل‌نگرانی‌ها برای ورود آن وجود داشته باشد‪.‬‬ ‫تا پی��ش از این ب��رای ورود کاالی��ی گارانتی‬ ‫داش��تیم که درحال حاضر ب��ه دلیل تحریم‌ها‬ ‫این گارانتی برداش��ته ش��د و وارد کردن کاال‬ ‫برای تولیدکنندگان همراه با ریس��ک بیشتری‬ ‫اس��ت ت��ا اس��تفاده از م��واد ی��ا قطعاتی که‬ ‫بومی‌سازی شده است‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره به ای��ن موضوع ک��ه یکی از‬ ‫فرصت‌هایی که تحریم‌ها ب��رای اقتصاد ایجاد‬ ‫کرده‪ .‬پیش رفتن به س��مت بومی‌سازی است‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬تولیدکنن��دگان داخلی بای��د بر توان‬ ‫داخلی تکیه داش��ته باش��ند‪ .‬البت��ه برخی از‬ ‫آلیاژهای خاص در کش��ور تولید نمی‌شود که‬ ‫باید آنها را وارد کنیم‪ ،‬اما به صورت کلی تمام‬ ‫امکانات بومی‌س��ازی صنعت ف��والد در داخل‬ ‫موجود است‪.‬‬ ‫او در پاس��خ به این پرس��ش که آیا شرکت‬ ‫شما حاضر است ریسک استفاده از یک قطعه‬ ‫که برای نخس��تین‌بار در کشور تولید می‌شود‬ ‫را بپذی��رد‪ ،‬گفت‪ :‬ما ریس��ک بومی‌س��ازی را‬ ‫می‌پذیریم‪ ،‬چراکه باور داریم بومی‌سازی سبب‬ ‫افزایش توانایی داخلی می‌شود‪.‬‬ ‫رضاپ��ور در ادام��ه خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬یکی‬ ‫فوالد هرمزگان ششمین شرکت پرسود صنایع معدنی و فلزی‬ ‫هزار میلیارد تومانی را در س��ال گذشته نصیب سهامداران‬ ‫خود کند‪.‬‬ ‫به گ��زارش فلزات آنالین‪ ،‬ش��رکت‌های بزرگ بورس��ی‬ ‫و فرابورس��ی کش��ور‪ ،‬در ج��ذب س��رمایه‌های س��رگردان‬ ‫و نقدینگ��ی موج��ود نقش بس��یار بزرگی ایف��ا می‌کنند؛‬ ‫چراک��ه هج��وم نقدینگی به بخش‌ه��ای غیرمول��د مانند‬ ‫س��که و ارز می‌توان��د اث��رات غیرقابل‌جبرانی ب��ه اقتصاد‬ ‫کش��ور وارد کند (در س��ال گذش��ته همین اتف��اق افتاد)‪.‬‬ ‫ازاین‌رو هدای��ت نقدینگی به بخش‌های مولد بس��یار مهم‬ ‫است‪.‬‬ ‫در س��ال گذشته که کش��ور تحریم بود و نوسانات ارزی‬ ‫رخ داد‪ ،‬صنایع معدنی و فلزی بیش��ترین سود ممکن را در‬ ‫بورس ایجاد کردند‪ .‬جمع س��ود به‌دست آمده شرکت‌های‬ ‫بورس��ی به ‪ ۱۰۲‬هزار میلیارد تومان رسید که شرکت‌های‬ ‫ح��وزه صنایع معدنی و فلزی توانس��تند نق��ش حدود ‪۶۰‬‬ ‫درص��دی را در آن ایفا کنند‪ .‬ش��رکت ف��والد هرمزگان در‬ ‫میان ش��رکت‌های صنایع معدنی و فلزی رتبه شش��م و در‬ ‫کل شرکت‌ها رتبه هفدهم را به‌دست آورد‪.‬‬ ‫روند ‪ 3‬س��ال گذشته ش��رکت فوالد هرمزگان نیز نشان‬ ‫می‌دهد که این ش��رکت همواره رش��د س��ودآوری داشته‬ ‫اس��ت‪ ،‬به‌طوری که برای نخس��تین‌بار در سال ‪ ۹۵‬از زیان‬ ‫خارج شد و به سوددهی رسید‪ .‬روند سوددهی این شرکت‬ ‫از مش��کالت بومی‌سازی در کش��ور آن است‬ ‫که بان��ک اطالعاتی کام��ل و دقیقی در حوزه‬ ‫بومی‌س��ازی در صنای��ع متعدد وج��ود ندارد‪.‬‬ ‫برخ��ی تجهیزات ک��ه مورداس��تفاده صنعت‬ ‫ماست ممکن اس��ت در برخی واحدها ساخته‬ ‫ش��وند که ما از آن اطالعی نداریم‪ .‬برای نمونه‬ ‫ممکن است در یک شهر کوچکی یک قطعه‌ای‬ ‫س��اخته ش��ود که در جایی ثبت نشده باشد و‬ ‫واحد ما به آن نیازمند باشد‪.‬‬ ‫وی یادآور ش��د‪ :‬البته نمایش��گاه‌ها فرصت‬ ‫مناس��بی هس��تند تا این توانمندی‌ها معرفی‬ ‫شوند و در این راستا نیز وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت با عنوان فرصت‌های س��اخت داخلی‬ ‫اواخر تیر نمایشگاهی را برپا می‌کند‪.‬‬ ‫اما موضوع این اس��ت که ب��ه دلیل بار مالی‬ ‫ک��ه این نمایش��گاه‌ها به هم��راه دارند‪ ،‬برخی‬ ‫ش��رکت‌ها که بنیه مالی ق��وی ندارند‪ ،‬فرصت‬ ‫حضور نخواهند داش��ت‪ .‬از این‌رو پیش��نهاد ما‬ ‫این اس��ت که وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫برای بومی‌سازی و حمایت از تولید داخلی یک‬ ‫نمایش��گاه رایگان با حضور ش��رکت‌های نفت‪،‬‬ ‫پتروشیمی و صنایع معدنی و‪ ...‬برگزار کند‪.‬‬ ‫رضاپ��ور در ادام��ه عنوان کرد‪ :‬ای��ن راهکار‬ ‫می‌تواند به کمک ش��رکت‌هایی بیاید که توان‬ ‫مال��ی چندانی ندارند و مناف��ع آن می‌تواند به‬ ‫کل صنعت کشور بازگردد‪.‬‬ ‫وی در پای��ان ی��ادآور ش��د‪ :‬ش��رکت م��ا با‬ ‫جس��ت‌وجوی ش��رکت‌ها در ش��هرک‌های‬ ‫صنعتی به‌دنب��ال تامین قطعات خود از طریق‬ ‫بومی‌سازی اس��ت‪ .‬شرکت ما رویه بومی‌سازی‬ ‫را درپیش گرفته و از این موضوع نیز استقبال‬ ‫می‌کند‪.‬‬ ‫در س��ال ‪ ۹۶‬باحدود ‪ ۳۷۷‬میلیارد توم��ان ادامه پیدا کرد‬ ‫و در س��ال ‪ ۹۷‬ب��ا یک ه��زار و ‪ ۶۵۹‬میلی��ارد تومان اوج‬ ‫س��وددهی را تجربه کرد‪ .‬این میزان نسبت به سال قبل از‬ ‫آن حدود ‪۳۳۵‬درصد رشد را نشان می‌دهد‪ .‬درآمد شرکت‬ ‫فوالد هرمزگان در س��ال ‪ ۹۶‬حدود ‪ ۲‬هزار و ‪ ۷۴۸‬میلیارد‬ ‫تومان بود که در س��ال ‪ ۹۷‬با ‪۳۶‬درص��د افزایش به ‪۳‬هزار‬ ‫و ‪۷۲۶‬میلیارد تومان رسید‪ .‬ش��رکت‌های تولیدکننده نیاز‬ ‫فراوانی به نقدینگی دارند‪ .‬اگر روند بازار س��رمایه در مقابل‬ ‫س��ایر بازارها مانند ارز و سکه بررسی ش��ود‪ ،‬بازدهی بازار‬ ‫س��رمایه بیش��تر خواهد بود‪ .‬اما بازار س��رمایه نیاز به صبر‬ ‫و شناخت دقیق از شرکت‌ها و روند سوددهی آنها دارد‪.‬‬ ‫صنع��ت ف��والد‪ ،‬نیازمن��د کاال و تجهی��زات‬ ‫بی‌ش��ماری اس��ت که باوجود تحریم‌ها نیاز به‬ ‫بومی‌س��ازی آنها در کشور یک ضرورت قلمداد‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫بنابراین در این راس��تا یک��ی از زمینه‌هایی‬ ‫ک��ه می‌توان��د به بومی‌س��ازی صنع��ت فوالد‬ ‫کمک کن��د‪ ،‬رش��د ش��رکت‌های دانش‌بنیان‬ ‫است‪.‬‬ ‫به‌ط��ور کلی اگر واردات کاال به دلیل کمبود‬ ‫آن در کشور انجام‌شود‪ ،‬امکان تولید و دانش‬ ‫آن در کش��ور می‌تواند وجود داشته باشد ولی‬ ‫اگ��ر وارداتی ب��ه دلیل نبود دان��ش فنی تولید‬ ‫کاال انجام ش��ود‪ ،‬نقش شرکت‌های دانش‌بنیان‬ ‫می‌تواند پررنگ‌شود‪.‬‬ ‫از ای��ن‌رو ب��رای پر ک��ردن فاصل��ه فناوری‬ ‫داخل��ی ب��ا ش��رکت‌های خارجی که ق��ادر به‬ ‫تولید کاالهای ویژه هس��تند‪ ،‬به ش��رکت‌هایی‬ ‫نی��از داریم که ب��ا پژوهش‌ها‪ ،‬الگوب��رداری یا‬ ‫ن��وآوری نیاز کش��ور را ب��ه آن کاالها برطرف‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫باید توجه کنیم که نامگذاری «دانش‌بنیان»‬ ‫ب��رای ی��ک ش��رکت‪ ،‬ب��ه معن��ای خروجی و‬ ‫بومی‌س��ازی حتمی آن ش��رکت نیس��ت و در‬ ‫راستای بومی‌سازی باید خروجی‌های واقعی و‬ ‫اجرایی به‌دست آید‪.‬‬ ‫بنابراین پنهان شدن پشت نام‌ها گاه می‌تواند‬ ‫خطرناک و گمراه‌کننده باش��د و نتیجه عملی‬ ‫می‌تواند موثر باشد‪.‬‬ ‫بنابراین در این راستا باید به بخش خصوصی‬ ‫میدان بیشتری داد هرچند اگر بخش خصوصی‬ ‫حمایت کافی از بومی‌س��ازی انجام دهد‪ ،‬نقش‬ ‫و مسئولیت اجتماعی شرکت‌های بزرگ‪ ،‬منجر‬ ‫به حرکتی می‌ش��ود که می‌تواند این شرکت‌ها‬ ‫را در حمایت خود قرار دهند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫کارگروه اصلی تنظیم‬ ‫بازار‪ ،‬تصمیم کارگروه‬ ‫تخصصی را پذیرفت‬ ‫جلسه کارگروه اصلی تنظیم بازار دولت برگزار‬ ‫ش��د و یکی از تصمیم‌ه��ای کارگروه تخصصی‬ ‫تنظی��م ب��ازار فوالد ک��ه در زمینه ش��یوه‌نامه‬ ‫جدی��د مچینگ ورق‌های ف��والدی بود‪ ،‬در آن‬ ‫مطرح شد و مورد موافقت اعضای کارگروه قرار‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫با ابالغ صورت‌جلس��ه این کارگروه‪ ،‬مچینگ‬ ‫ورق‌های فوالدی با شیوه جدید اجرایی خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫بررس��ی‌ها حاکی از آن اس��ت که در ش��یوه‬ ‫جدید مچین��گ ورق‌های فوالدی قرار اس��ت‬ ‫‪۶۰‬درص��د عرض��ه ب��ه ش��کل ورق گ��رم در‬ ‫ت��االر اصل��ی و ‪۴۰‬درصد به ص��ورت مچینگ‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫ای��ن نس��بت در ورق س��رد برعک��س‬ ‫خواه��د ب��ود و ‪۴۰‬درصد آن در ت��االر اصلی و‬ ‫‪۶۰‬درص��د در قال��ب مچینگ عرض��ه خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت‪ ،‬س��ایر موضوع‌ه��ای کارگروه‬ ‫تخصص��ی تنظیم ب��ازار مانند اص�لاح فرمول‬ ‫نرخ پایه ش��مش و میلگرد که هفته گذش��ته‬ ‫در جلس��ه ای��ن کارگ��روه تصوی��ب ش��د‪ ،‬در‬ ‫دستورجلس��ه کارگروه اصلی تنظیم بازار قرار‬ ‫نگرفته بود و بررس��ی آنها به جلسه‌های آینده‬ ‫موکول شد‪.‬‬
‫معدن بین‌الملل‬ ‫چهار‌شنبه‬ ‫‪ 26‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 14‬ذی‌القعده ‪ 1440‬‬ ‫‪ 17‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره ‪206‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫در ‪ ۳‬ماه دوم سال جاری میالدی‬ ‫تولید فوالد تاتا استیل‬ ‫‪ ۹‬درصد افزایش یافت‬ ‫تولید فوالد تاتا اس��تیل‪ ،‬بزرگ‌ترین فوالدساز‬ ‫هند‪ ،‬در ‪ ۳‬ماه دوم سال جاری میالدی ‪ ۹‬درصد‬ ‫افزایش یافت‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی س��ازمان توس��عه و‬ ‫نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو)‪،‬‬ ‫به نقل از وب‌س��ایت پرس‌تراست‌آوایندیا‪ ،‬تولید‬ ‫فوالد ش��رکت تاتااس��تیل از ابتدای آوریل (‪۱۲‬‬ ‫فروردی��ن) تا پای��ان ژوئن (‪ ۹‬تیر) س��ال جاری‬ ‫می�لادی با رش��د ‪ ۹.۱۸‬درصدی ب��ه ‪ ۷‬میلیون‬ ‫و ‪ ۶۱۰‬هزار تن رس��ید‪ .‬می��زان تولید فوالد این‬ ‫ش��رکت در مدت مشابه سال گذشته میالدی ‪۶‬‬ ‫میلیون و ‪۹۷۰‬هزار تن اعالم شده است‪.‬‬ ‫تاتا اس��تیل هن��د در ‪ ۳‬ماه دوم س��ال جاری‬ ‫می�لادی ‪ ۴‬میلیون و ‪۳۷۰‬ه��زار تن فوالد تولید‬ ‫کرد‪ .‬میزان تولید در مدت مش��ابه سال گذشته‬ ‫میالدی ‪ ۳‬میلیون و ‪۶۴۰‬هزار تن گزارش ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫در مدت یاد ش��ده‪ ،‬می��زان تولید ف��والد تاتا‬ ‫اس��تیل در اروپا و جنوب شرقی آسیا به ترتیب‬ ‫‪ ۲‬میلیون و ‪۶۶۰‬هزار تن و ‪۵۸۰‬هزار تن به ثبت‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫فروش فوالد این ش��رکت در ‪ ۳‬ماه دوم س��ال‬ ‫جاری میالدی به ‪ ۶‬میلیون و ‪۷۵۰‬هزارتن رسید‬ ‫که نس��بت به مدت مشابه س��ال گذشته ‪۶.۳۹‬‬ ‫درصد رشد نشان می‌دهد‪.‬‬ ‫در مدت یادشده‪ ،‬تاتااستیل در هند ‪ ۳‬میلیون‬ ‫و ‪۸۷۰‬ه��زار ت��ن ف��والد‪ ،‬در اروپ��ا ‪ ۲‬میلیون و‬ ‫‪۲۷۰‬ه��زار تن فوالد و در جنوب ش��رقی آس��یا‬ ‫‪۶۱۰‬هزار تن فوالد به فروش رساند‪.‬‬ ‫شرکت تاتااستیل از زیرمجموعه‌های گروه تاتا‬ ‫اس��ت که در ‪ ۲۶‬کش��ور جهان فعالیت می‌کند‪.‬‬ ‫تمرک��ز اصلی این ش��رکت در بازاره��ای فوالد‬ ‫اس��ترالیا‪ ،‬چین‪ ،‬هند‪ ،‬هلند‪ ،‬س��نگاپور‪ ،‬تایلند و‬ ‫انگلیس است‪.‬‬ ‫این شرکت بزرگ‌ترین فوالدساز هند در سال‬ ‫مالی‪ ۱۳۹۷-۱۳۹۸( ۲۰۱۸-۲۰۱۹‬خورشیدی)‬ ‫اعالم شده است‪.‬‬ ‫ونزوئال بار دیگر‬ ‫با فروش طال تحریم‌های‬ ‫امریکا را ناکام گذاشت‬ ‫ونزوئال بار دیگر توانس��ت با وجود تحریم‌های‬ ‫امری��کا حدود ‪ ۴۰‬میلیون دالر از ذخایر طالهای‬ ‫خود را بفروش��د و در بحبوحه چالش‌های شدید‬ ‫اقتصادی‪ ،‬نقدینگی به‌دست بیاورد‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایرنا ب��ه نقل از بلومب��رگ‪ ،‬منابع‬ ‫آگاه اع�لام کردند که ونزوئال توانس��ت با وجود‬ ‫روبه‌رویی ب��ا تحریم‌های امریکا که هدفش قطع‬ ‫درآمدهای دولت نیکالس مادورو بوده‪ ،‬چند روز‬ ‫پی��ش ‪ ۴۰‬میلی��ون دالر از ذخایر طالی خود را‬ ‫بفروشد‪.‬‬ ‫گزارش شده که بانک مرکزی ونزوئال ‪ ۱۲‬ژوئیه‬ ‫(‪ ۲۱‬تی��ر) حدود یک تن از ذخایر طالی خود را‬ ‫فروخت‪ ،‬در حالی‌که تحریم‌های امریکا منجر به‬ ‫دور ش��دن ونزوئال از نظام مالی جهان ش��ده اما‬ ‫دولت مادورو به فروش طال به ش��رکت‌هایی در‬ ‫امارات و ترکیه پرداخته است‪.‬‬ ‫ونزوئال پیشتر نیز توانسته بود در ماه‌های اخیر‬ ‫برای به‌دست آوردن پول نقد طال بفروشد‪.‬‬ ‫مش��کالت اقتصادی برای چن��د ماه‪ ،‬ونزوئال را‬ ‫به س��وی بحرانی سیاسی کش��انده است‪ .‬بحران‬ ‫اقتصادی در این کشور باعث کمبود مواد غذایی‬ ‫و دارو‪ ،‬قطعی برق و س��یل عظیمی از مهاجرت‬ ‫ش��ده است‪ .‬در س��ال‌های گذش��ته دست‌کم ‪۳‬‬ ‫میلی��ون نفر از این کش��ور به کش��ورهای دیگر‬ ‫گریخته‌اند‪.‬‬ ‫در ژانوی��ه ‪( ۲۰۱۹‬دی ‪ )۱۳۹۷‬خوان گوایدو‪،‬‬ ‫رئیس مجمع ملی ونزوئال با ش��روع مجدد دولت‬ ‫نیک��والس م��ادورو‪ ،‬صح��ت انتخابات ریاس��ت‬ ‫جمهوری را زیر س��وال برد و خ��ود را به عنوان‬ ‫رئیس‌جمهوری موقت ونزوئال معرفی کرد‪ .‬از آن‬ ‫زمان بحران سیاس��ی به بحران اقتصادی افزوده‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫ونزوئال همچنان به‌دنبال راه‌های مختلف برای‬ ‫جبران هزینه و درآمدهای خود اس��ت و در این‬ ‫زمینه دولت مادورو توانسته برای به‌دست آوردن‬ ‫درآم��د و با وجود رویارویی با تحریم‌های امریکا‪،‬‬ ‫بخشی از ذخایر طالی خود را بفروشد‪.‬‬ ‫در ای��ن زمینه دولت مادورو امیدوار اس��ت با‬ ‫همکاری کش��ورهایی همچون روسیه و چین با‬ ‫تحریم‌های اقتصادی امریکا مقابله کند‪.‬‬ ‫بزرگ‌ترین معدن الماس جهان در آستانه تعطیلی‬ ‫شرکت استخراج معادن و فلزات بریتانیایی ‪ -‬استرالیایی‬ ‫ریوتینت��و ک��ه به عنوان غ��ول معدنکاری جهان به ش��مار‬ ‫می‌آی��د‪ ،‬اع�لام ک��رد مع��دن آرگیل اس��ترالیا به س��بب‬ ‫کاه��ش میزان ذخیره آن تا س��ال ‪ ۲۰۲۳‬میالدی (‪۱۴۰۲‬‬ ‫خورشیدی) تعطیل خواهد شد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا به نقل از بلومبرگ‪ ،‬ش��رکت چند ملیتی‬ ‫ریوتینتو که مالکیت مع��دن آرگیل را به عهده دارد‪ ،‬اعالم‬ ‫کرد ب��ازار جهانی ‪ ۸۲‬میلیارد دالری الماس با تعطیلی این‬ ‫معدن‪ ،‬ش��اهد کاهش عرضه خواهد شد‪ .‬این در حالی است‬ ‫که ش��رکت آلروس��ا که یکی از بزرگ‌تری��ن معادن الماس‬ ‫روس��یه به ش��مار می‌آید‪ ،‬اعالم کرده اس��ت ب��ا راه‌اندازی‬ ‫چن��د مع��دن جدی��د‪ ،‬کاهش عرض��ه را جب��ران می‌کند‪.‬‬ ‫روس��یه‪ ،‬کانادا‪ ،‬بوتسوانا و استرالیا از بزرگ‌ترین کشورهای‬ ‫تولیدکننده الماس به ش��مار می‌آیند و‪ ۳‬ش��رکت آلروسا‪،‬‬ ‫دی‌بوئ��ر و ریوتینتو‪ ،‬نزدیک ب��ه ‪ ۷۰‬درصد الماس جهان را‬ ‫تامین می‌کنند‪ .‬اردیبهش��ت سال جاری‪ ،‬یک الماس سفید‬ ‫نادر به وزن ‪ ۲۸.۸۴‬قیراط از معدن الماس آرگیل در ش��رق‬ ‫منطقه «کیمبرلی» در غرب اس��ترالیا کشف شد که گفته‬ ‫می‌ش��ود یکی از بزرگ‌ترین الماس‌های سفید کشف شده‬ ‫در جهان اس��ت و علت نادر بودن آن شکل تراش‌خورده آن‬ ‫هنگام اس��تخراج از معدن است‪ .‬اگرچه کیفیت الماس‌های‬ ‫جواه��ری معدن الماس آرگیل پایین اس��ت اما این معدن‬ ‫یک��ی از بزرگ‌ترین معادن الم��اس از نظر حجم در جهان‬ ‫به ش��مار می‌آی��د و ‪ ۱۱‬میلیون تن در س��ال از آن الماس‬ ‫اس��تخراج می‌ش��ود‪ .‬این معدن تنها معدن ش��ناخته شده‬ ‫الماس صورتی اس��ت که ‪ ۹‬درصد تولیدات بازار را ش��امل‬ ‫می‌شود‪ .‬عالوه بر رنگ صورتی که کمیاب‌ترین رنگ در بین‬ ‫رنگ‌های فانتزی الماس است‪ ،‬رنگ‌های طبیعی دیگری نیز‬ ‫از آن استخراج ش��ده که می‌توان به زرد طالیی‪ ،‬قهوه‌ای و‬ ‫به ندرت آبی اشاره کرد‪.‬‬ ‫دسترسی به معادن دوردست آسان می‌شود‬ ‫ن هلیومی‪ ،‬نوآوری شرکت کانادایی در انتقال کانی‬ ‫بالو ‌‬ ‫برگردان‪ ‌:‬ثمن رحیمی‌راد‪:‬‬ ‫وقتی ذخای��ر معدنی که دسترس��ی به آنها‬ ‫آسان است ته می‌کشد‪ ،‬بخش معدن برای ادامه‬ ‫کار به ذخایری دس��ت می‌زند ک��ه چندان در‬ ‫دسترس نیستند‪ .‬چنین رویکردی یک چالش‬ ‫نگران‌کنن��ده ب��رای ش��رکت‌های معدنی رقم‬ ‫می‌زند؛ اینکه اگر امکان ایجاد هیچ زیرساختی‬ ‫وجود نداش��ته باش��د چگونه می‌ت��وان ذخایر‬ ‫معدنی استخراج‌ش��ده را به واحدهای فرآوری‬ ‫آورد؟ مدیران شرکت معدنی «کوا ِست‌ریر» در‬ ‫کانادا راهکاری برای این مشکل پیدا کرده‌اند؛‬ ‫بالون‌های هلیومی‪.‬‬ ‫این ش��رکت مس��تقر در مونترال ب��ه دنبال‬ ‫جل ِیک‌ ِریرارسِ ز» در شمال‬ ‫توسعه معدن «اس ِت ِرن ‌‬ ‫استان کبک در شرق کاناداست؛ منطقه‌ای که‬ ‫هیچ ج��اده‌ای به آن ختم نمی‌ش��ود‪ .‬بنابراین‬ ‫«کوا ِس��ت‌ریر» در اقدامی مبتکرانه به استفاده‬ ‫از بالون‌ه��ای هلیومی برای انتقال مواد معدنی‬ ‫از این منطقه روی آورده است‪.‬‬ ‫به گ��زارش روزگارمعدن به نقل از ماینینگ‪،‬‬ ‫کوا ِس��ت‌ریر از توافق خود با شرکت هوافضای‬ ‫امریکای��ی «الکهی��د مارتی��ن» خب��ر داده و‬ ‫قرار اس��ت در جری��ان این تواف��ق‪ ،‬از خدمات‬ ‫بالون‌ه��ای هلیومی این ش��رکت هوافضا برای‬ ‫انتقال کنس��انتره س��نگ‪ ،‬ذخای��ر و کارکنان‬ ‫مع��دن اس��تفاده کند‪ .‬این بالون‌ها قرار اس��ت‬ ‫جل ِیک‌ ِریرارسِ ز در‬ ‫در مس��یر معدن روباز اس ِت ِرن ‌‬ ‫امت��داد یک خ��ط ریلی به بندر «س��پت‌آیلز»‬ ‫رفت‌وآم��د کنن��د‪ .‬این معدن روباز در ش��مال‬ ‫کبک در ش��هرک ش��فرویل قرار دارد و متعلق‬ ‫به شرکت یادشده است‪.‬‬ ‫دیرک نومن‪ ،‬مدیرعامل «کوا ِست‌ریرمینرالز»‬ ‫اس��ت‪ .‬او در ای��ن باره به ش��بکه سی‌بی‌س��ی‬ ‫(خبرگزاری رس��می کانادا) گفت‪ :‬این شرکت‬ ‫ابتدا تصمیم داش��ت ب��رای حمل‌ونق��ل مواد‬ ‫هر بالن‌ پر شده از هلیوم و سنگین‌تر از هوا می‌تواند‬ ‫عالوه بر حمل ‪ ۲۰‬تن بار‪ ۱۹ ،‬مسافر را نیز جابه‌جا کند‬ ‫معدن��ی و نی��روی انس��انی‪ ،‬اقدام به س��اخت‬ ‫جاده‌ای کند که از وس��ط زیستگاه گوزن‌های‬ ‫کانادایی رد می‌ش��د‪ .‬هزینه ساخت و نگهداری‬ ‫این جاده‪ ،‬بس��یار زیاد ب��ود و باید ‪ ۳۵‬میلیون‬ ‫دالر ص��رف س��اخت ‪ ۱۶۸‬کیلومت��ر ج��اده‬ ‫می‌ش��د‪ .‬در مقابل چنین هزینه‌ای‪ ،‬ساالنه ‪۸۵‬‬ ‫میلی��ون دالر باید خرج گردان��دن این بالون‌ها‬ ‫شود‪ .‬مقایس��ه قیمت‌ها نشان می‌دهد انتخاب‬ ‫بالون‌ه��ا می‌توان��د برای پل زدن در مس��افت‬ ‫گزارش تصویری‬ ‫قرن ‪ ۱۹‬میالدی و کار کودکان‬ ‫در معادن امریکا‬ ‫اواخر قرن ‪ ۱۹‬میالدی صنایع امریکا ش��کوفا‬ ‫شدند‪ ،‬نیاز به نیروی کار در آنها افزایش یافت و‬ ‫پای کودکان به صنایع این کشور از جمله بخش‬ ‫معدن باز ش��د‪ .‬در سال ‪ ۱۹۱۰‬میالدی (‪۱۲۸۹‬‬ ‫خورشیدی) نزدیک به ‪۲‬میلیون کودک زیر ‪۱۵‬‬ ‫س��ال در صنایع امریکا مش��غول ب��ه کار بودند‪.‬‬ ‫این ک��ودکان عالوه بر اینکه دس��تمزد کمتری‬ ‫از بزرگس��االن می‌گرفتند‪ ،‬مزای��ای دیگری هم‬ ‫برای کارفرمایان داشتند؛ دست‌های کوچک آنها‬ ‫قابلیت ورود به منافذ تنگ و کار با ابزار کوچک‬ ‫را داش��ت‪ .‬ش��رایط کار ام��ا آنه��ا را در معرض‬ ‫آس��یب‌های جس��می و روانی قرار می‌داد‪ .‬این‬ ‫عکس‌ها حضور کودکان را در معادن زغال‌سنگ‬ ‫امری��کا به تصویر می‌کش��د‪ .‬تصاوی��ر مربوط به‬ ‫س��ال‌های ‪ ۱۹۰۸‬تا ‪ ۱۹۱۱‬می�لادی (‪ ۱۲۸۷‬تا‬ ‫‪ ۱۲۹۰‬خورشیدی) هستند‪.‬‬ ‫‪mashable.com‬‬ ‫برگردان‪ :‬ثمن رحیمی‌راد‬ ‫‪۲۰۰‬کیلومت��ری معدن تا ش��هرک ش��فرویل‪،‬‬ ‫گزینه اقتصادی‌تر باشد‪.‬‬ ‫جل ِیک‌ ِریرارسِ ز‬ ‫قرار است استخراج معدن اس ِت ِرن ‌‬ ‫‪ ۳۰‬س��ال طول بکش��د و اکس��یدهای خاکی‬ ‫نادر تولی��د کند‪ .‬الکهید مارتی��ن‪ ،‬بزرگ‌ترین‬ ‫ش��رکت س��فینه هوایی جهان است که در ‪۳۰‬‬ ‫کش��ور‪ ،‬توس��عه یافته و قرار است بالون جدید‬ ‫و منحصربه‌ف��رد ال‌ام‌اچ‪ ۱‬را برای این پروژه در‬ ‫اختیار این شرکت معدنی قرار دهد‪.‬‬ ‫ال‌ام‌اچ‪ ۱‬به خوبی ب��ا چالش‌های حمل‌ونقل‬ ‫موجود در مس��یر معدن اس��ترنج‌لیک تناسب‬ ‫دارد و چرخ‌دنده‌ه��ای آن می‌توان��د در صورت‬ ‫ناس��ازگار ش��دن جریان هوا به‌وسیله ‪ ۳‬مکش‬ ‫به فرود بالون کمک کند‪ ،‬همچنین باعث شود‬ ‫دس��تگاه روی هر سطحی مانند یخ‪ ،‬برف‪ ،‬گل‪،‬‬ ‫لجن‪ ،‬ماس��ه و س��نگریزه فرود آید و محکم بر‬ ‫زمین بنشیند‪.‬‬ ‫در ای��ن خ��ط هوای��ی مع��دن به ش��هرک‬ ‫ش��فرویل‪ ،‬قرار اس��ت ناوگان��ی از ‪ ۷‬ال‌ام‌اچ‪۱‬‬ ‫مس��تقر ش��ود و کارکنان و ذخای��ر معدنی را‬ ‫جابه‌جا کند‪ .‬این ناوگان می‌تواند حجمی بیش‬ ‫از ‪ ۲۰‬تن کنس��انتره س��نگ معدنی کمیاب را‬ ‫ب��رای تحویل به تجهیزات پاالیش��ی در ش��هر‬ ‫بکانکور اس��تان کبک منتقل کن��د‪ .‬این بالون‬ ‫می‌توان��د روی آب نیز فرود آی��د و برای فرود‬ ‫آن نی��از به باند فرودگاه ی��ا هیچ‌گونه امکانات‬ ‫زیرس��اختی نیس��ت‪ .‬هر یک از این بالون‌های‬ ‫پر ش��ده از هلیوم و س��نگین‌تر از هوا می‌تواند‬ ‫عالوه ب��ر حمل ‪ ۲۰‬تن بار‪ ۱۹ ،‬مس��افر را نیز‬ ‫جابه‌جا کند‪.‬‬ ‫ال‌ام‌اچ‪ ۱‬نس��بت ب��ه س��ایر دس��تگاه‌های‬ ‫هوانورد از س��وخت کمتری اس��تفاده می‌کند‪،‬‬ ‫دی‌اکس��یدکربن کمتری به هوا می‌فرس��تد و‬ ‫صدای کمت��ری هم تولید می‌کن��د همچنین‬ ‫نیاز به زیرس��اخت‌های زمین��ی پرهزینه را از‬ ‫بین می‌ب��رد‪ .‬عالوه بر اینها تاثیرات مخربی که‬ ‫حمل‌ونقل جاده‌ای بر زیس��تگاه حیات وحش‬ ‫دارد را ندارد‪ .‬کوا ِست‌ریرمینرالز می‌گوید بهای‬ ‫این قرارداد با شرکت الکهید مارتین و دریافت‬ ‫خدم��ات‪۸۵۰ ،‬میلیون دالر اس��ت که ش��امل‬ ‫هزینه س��وخت هم می‌شود‪ .‬نخستین محصول‬ ‫این معدن قرار اس��ت در س��ال جاری میالدی‬ ‫تحویل داده شود‪.‬‬ ‫این قرارداد بین ‪ ۲‬ش��رکت ب��رای مدت ‪۱۰‬‬ ‫سال تنظیم ش��ده و انتظار می‌رود تا ‪ ۲۰‬سال‬ ‫پس از آن و تا پایان عمر‪ ،‬بهره‌برداری از معدن‬ ‫تمدید شود‪ .‬الکهید مارتین‪ ،‬یک شرکت فعال‬ ‫در زمین��ه هوافضا‪ ،‬تجهی��زات نظامی و امنیت‬ ‫اطالع��ات امریکاس��ت ک��ه در م��ارس ‪۱۹۹۵‬‬ ‫پیوستن شرکت‌های‬ ‫(اس��فند ‪ )۱۳۷۳‬از به هم‬ ‫ِ‬ ‫الکهید کورپوریش��ن و مارتین‌مریتا‪ ،‬در ش��هر‬ ‫بت��زدا در ایال��ت مریلند امریکا تش��کیل ش��د‬ ‫و هم‌اکن��ون ب��ه عن��وان یک��ی از بزرگ‌ترین‬ ‫پیمانکاران صنایع جنگ‌افزاری جهان شناخته‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫ای��ن ش��رکت بی��ش از ‪ ۲۰‬س��ال اس��ت‬ ‫سرمایه‌گذاری بر توس��عه فناوری هواپیماهای‬ ‫هیبریدی را آغاز کرده است‪.‬‬
‫انتقال پسماند‌های روی زنجان تا پایان سال به مکان جدید‬ ‫رئیس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان زنجان گفت‪:‬‬ ‫برای توسعه هر چه بیشتر اکتشافات از معادن استان زنجان‪،‬‬ ‫نیازمند استفاده از دانش و فناوری روز در زمینه استخراج معادن‬ ‫هستیم‪ .‬به گزارش مهر‪ ،‬ناصر فغفوری در جلسه شورای معادن‬ ‫استان در محل استانداری زنجان‪ ،‬با بیان اینکه برای توسعه هر‬ ‫چه بیشتر اکتشافات از معادن استان زنجان نیازمند استفاده از‬ ‫دانش و فناوری روز در زمینه استخراج معادن هستیم‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫درحال‌حاضر اقداماتی برای توس��عه و به‌روزرس��انی تجهیزات‬ ‫اکتش��اف و اس��تخراج از معادن اس��تان انجام ش��ده است‪ .‬وی‬ ‫اظهار کرد‪ :‬باید اقداماتی در دستور کار قرار گیرد تا معادن ما‬ ‫با فناوری روز در زمینه اکتشاف و استخراج جلو بروند و برای‬ ‫توس��عه معادن کوچک تقویت ش��وند‪ .‬رئیس سازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت استان زنجان گفت‪ :‬در سال رونق تولید‪ ،‬توجه‬ ‫ویژه به معادن و صنایع معدنی جزو برنامه‌های مهم س��ازمان‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان زنجان است‪ .‬فغفوری بر فعال‬ ‫کردن معادن در استان زنجان تاکید کرد و گفت‪ :‬در سال جاری‪،‬‬ ‫مدیریت و برنامه‌ریزی الزم در دستور کار است تا معادنی که به‬ ‫دالیلی غیرفعال شدند‪ ،‬فعال شوند‪ .‬وی ابراز کرد‪ :‬درحال‌حاضر‬ ‫ایرادهایی که در حوزه معدن در استان وجود دارد احصا شده‌اند‬ ‫و رفع چالش‌ها و مشکالت بخش معدن استان زنجان پیگیری‬ ‫شده است‪ .‬رئیس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان زنجان‬ ‫گفت‪ :‬در راستای اصالح جاده‌ها ‪ ۷۰۰‬میلیون تومان از محل‬ ‫اعتبارات ملی به زیرساخت‌ها اختصاص‌یافته است‪ .‬فغفوری‬ ‫از راه‌اندازی دادگاه ویژه معدن در تمام شهرستان‌های استان‬ ‫زنجان خبر داد و گفت‪ :‬خوش��بختانه رئیس‌کل دادگس��تری‬ ‫اس��تان زنجان به همه شهرس��تان‌ها ابالغ کردند که ش��عبه‌ای‬ ‫برای رس��یدگی به پرونده‌های معادن راه‌اندازی ش��ود‪ .‬وی با‬ ‫بیان اینکه بخش معدن‪ ،‬دارای ظرفیت اش��تغالزایی باالس��ت‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬توجه به معادن باعث توسعه استان شده و اشتغال‬ ‫خوبی داشته است‪.‬‬ ‫استاندار زنجان نیز در این نشست گفت‪ :‬پسماندهای روی‬ ‫زنجان تا پایان س��ال جاری به مکان جدید منتقل می ش��وند‬ ‫زیرا جابه‌جایی پس��ماندها به س��ود مردم اس��ت و پیامدهای‬ ‫محیط‌زیستی را کاهش می‌دهد‪ .‬فتح‌اهلل حقیقی افزود‪ :‬حقوق‬ ‫روستاییان ساکن حاشیه معادن باید رعایت شود‪.‬بهره‌برداران‬ ‫‪ ۴۸‬معدن اس��تان که از راه روس��تایی برای حمل مواد معدنی‬ ‫اس��تفاده می‌کنند‪ ،‬باید مش��ارکت قابل قبولی در س��اخت و‬ ‫ترمیم راه روس��تایی داش��ته باش��ند‪ .‬وی اظهار کرد‪ :‬با نظارت و‬ ‫اجرای درس��ت قانون بر اس��تحصال مواد معدنی‪ ،‬طوری اقدام‬ ‫شود که روی زندگی مردم منطقه تاثیر منفی نداشته باشد‪.‬‬ ‫با حضور وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت انجام شد‬ ‫آغاز تولید آهک هیدراته و ورق‌ سیمانی الیاف‌دار در تربت‌حیدریه‬ ‫گروه معدن‪:‬‬ ‫با حضور وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬عملیات‬ ‫اجرای��ی چند واحد تولیدی و توس��عه‌ای از جمله‬ ‫واح��د تولید آه��ک هیدراته و پخت��ه‪ ،‬ورق‌های‬ ‫س��یمانی الیاف‌دار و ‪ ۲‬طرح توس��عه‌ای زیر سقف‬ ‫کاشی زرین در تربت حیدریه آغاز شد‪.‬‬ ‫‹ ‹تفوی�ض بخش�ی از اختی�ارات ب�ه‬ ‫تشکل‌های بخش خصوصی‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در س��فر یک روزه‬ ‫خود به خراس��ان رضوی با حض��ور در واحدهای‬ ‫تولیدی در شهرس��تان‌های مختلف و نشس��ت با‬ ‫صنعت��کاران‪ ،‬معدن��کاران و اصناف‪ ،‬به بررس��ی‬ ‫مسائل پیش روی تولید پرداخت‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ش��اتا‪ ،‬رضا رحمانی در نشس��ت با‬ ‫فعاالن اقتصادی شهرس��تان تربت حیدریه گفت‪:‬‬ ‫در چندین س��فری که به شهرستان‌های مختلف‬ ‫خراس��ان داشتم خوشبختانه انس��جام و همدلی‬ ‫می��ان مردم و همه فعاالن اقتص��ادی وجود دارد‬ ‫که قابل تقدیر است‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬پیش‌شرط توفیق همه ما در کشور‪،‬‬ ‫ایج��اد همین زمینه‌های همدلی و همکاری برای‬ ‫آبادانی است‪.‬‬ ‫رحمانی با اش��اره به اینکه امس��ال س��ال رونق‬ ‫تولید اس��ت و این یک راهبرد اساس��ی در کشور‬ ‫اس��ت‪ ،‬گف��ت‪ :‬رهبر معظ��م انقالب درب��اره این‬ ‫راهبرد توضیحات مبسوطی ارائه فرمودند؛ ایشان‬ ‫در چندین س��خنرانی عمومی‪ ،‬فلس��فه و اهمیت‬ ‫رونق تولید را تش��ریح کرده و همواره تاکید دارند‬ ‫که در ص��ورت بها دادن به تولید‪ ،‬بیکاری جوانان‬ ‫رفع و فقر و مس��ائل معیشتی مردم حل می‌شود‪.‬‬ ‫ارزش پول ملی نیز حفظ می‌ش��ود و وابستگی به‬ ‫بیگانگان از بین می‌رود‪ .‬همین‌طور موارد بس��یار‬ ‫مهمی از این دس��ت که ب��ا تعابیر مختلف همواره‬ ‫مطرح فرموده‌اند‪.‬‬ ‫رحمانی بی��ان کرد‪ :‬رهبر معظم انقالب‪ ،‬تحقق‬ ‫رون��ق تولی��د را به عنوان تکلیف��ی بر دوش همه‬ ‫عوامل مس��ئول‪ ،‬س��ازمان‌‌ها و هم��ه آحاد مردم‬ ‫گذاش��ته‌اند؛ وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت به‬ ‫نوع��ی در دنباله‌روی از اهداف رونق تولید در خط‬ ‫مقدم این جبهه قرار گرفته است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬برای دس��تیابی به اهداف رونق‬ ‫تولی��د‪ ،‬ق��وای س��ه‌گانه و نهادها با هم��ه ارکان و‬ ‫اجزای خود در صحنه حاضر ش��ده‌اند‪ .‬نمونه آن را‬ ‫در حضور نمایندگان آنها در همین جلس��ه شاهد‬ ‫هستیم و به نوعی همه پای کار هستند‪.‬‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت مطرح کرد‪ :‬به‬ ‫ای��ن موضوع ب��اور قلبی دارم که اگ��ر تولید را در‬ ‫کشور جدی بگیریم مشکالت دیگر نیز حل‌شدنی‬ ‫هس��تند‪ ،‬البته فارغ از هرگونه برنامه یا پیشنهاد‪،‬‬ ‫بای��د باور و اعتقاد الزم ب��رای تحقق اهداف رونق‬ ‫تولید در میان مسئوالن تصمیم‌گیرنده برای حوزه‬ ‫تولید ایجاد ش��ود‪ .‬امروز هر کس��ی مسئولیتی در‬ ‫حوزه صنعت بر عهده می‌گیرد باید شبانه‌روز خود‬ ‫را وقف خدمت کند‪.‬‬ ‫او با اش��اره ب��ه بازدید از واحد ف��والد در تربت‬ ‫حیدری��ه گفت‪ :‬اقتص��اد مقاومت��ی‪ ،‬خودکفایی‪،‬‬ ‫اش��تغالزایی‪ ،‬خدمت به م��ردم و مقابله با تهاجم‬ ‫اقتصادی را در این واحد و در یکجا می‌توانس��تیم‬ ‫مشاهده کنیم‪.‬‬ ‫رحمانی با اشاره به ساخت داخل به عنوان محور‬ ‫اصل��ی برنامه‌ها در وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫گفت‪ :‬ما امسال ساخت داخل‪ ،‬توسعه بخش معدن‬ ‫و صنایع معدنی‪ ،‬توسعه صادرات و توسعه فناوری‬ ‫را اولویت کار قرار داده‌ایم‪.‬‬ ‫با حضور وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬عملیات اجرایی چند‬ ‫واحد تولیدی و توسعه‌ای از جمله واحد تولید آهک هیدراته و‬ ‫پخته‪ ،‬ورق‌های سیمانی الیاف‌دار و ‪ ۲‬طرح توسعه‌ای زیر سقف‬ ‫کاشی زرین در تربت حیدریه آغاز شد‬ ‫‹ ‹برگ�زاری نمایش�گاه فرصت‌ه�ای‬ ‫ساخت داخل‬ ‫رحمانی با اش��اره به برگزاری نمایشگاه ساخت‬ ‫داخ��ل در تی��ر گف��ت‪ :‬نمایش��گاه فرصت‌ه��ای‬ ‫س��اخت داخل در راس��تای منویات رهبر معظم‬ ‫انق�لاب و با دعوت از همه گروه‌های موثر در رفع‬ ‫نیازمندی‌ه��ای صنعتی کش��ور از ‪ ۲۷‬تیر برگزار‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره به ش��رکت‌های حاض��ر در این‬ ‫نمایشگاه بیان کرد‪ :‬شرکت‌هایی که نیازمندی‌های‬ ‫صنعتی و معدنی کش��ور را بومی‌سازی می‌کنند و‬ ‫مانع واردات نمونه‌های مش��ابه خارجی به کش��ور‬ ‫می‌شوند را به جد و با بهره‌گیری از همه ابزارهای‬ ‫ممکن حمایت خواهیم کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹ممنوعیت واردات ‪ ۱۴۸‬قلم کاال‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت گفت‪ :‬در س��ال‬ ‫گذش��ته‪ ،‬ممنوعیت واردات هزار و ‪ ۳۳۹‬قلم انواع‬ ‫کاال ب��ه کش��ور از ط��رف وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت و در ثبت س��فارش‌ها اعمال ش��ده بود که‬ ‫امس��ال بنا بر گزارش‌های دریافتی مبنی بر تولید‬ ‫نمونه مش��ابه داخلی‪ ،‬برای ‪ ۱۴۸‬قلم کاالی دیگر‬ ‫هم ممنوعیت واردات لحاظ کردیم‪.‬‬ ‫وی در بخ��ش دیگری از س��خنانش اظهار کرد‪:‬‬ ‫با توجه به س��اخت واح��د صنعتی تولید فوالد در‬ ‫تربت‌حیدری��ه با ظرفیت تولید بیش از ‪ ۲‬میلیون‬ ‫ت��ن‪ ،‬ای��ن واحد عالوه بر اش��تغال مس��تقیم‪ ،‬در‬ ‫بسیاری از زمینه‌های مرتبط‪ ،‬مشاغل و دانش‌های‬ ‫جدیدی را ایجاد خواهد کرد که می‌تواند به توسعه‬ ‫اقتصادی منطقه کمک کند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ضروری اس��ت ت��دارکات این واحد‬ ‫از ش��هرهای اطراف و خود اس��تان باشد و اولویت‬ ‫ج��ذب نیرو هم بر اس��اس سیاس��ت‌های وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت باید از خود مردم منطقه‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫رحمان��ی‪ ،‬حج��م س��رمایه‌گذاری در ف��والد‬ ‫تربت‌حیدری��ه را افزون ب��ر ‪ ۲‬هزارو ‪ ۷۰۰‬میلیارد‬ ‫رئیس اداره بازرس��ی کار اداره کل تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‬ ‫گلستان‪ ،‬گفت‪ :‬معوقات کارگران معدن زغال‌سنگ زمستان‌یورت‬ ‫آزادشهر از ‪ ۱۷‬ماه که از سال‌های گذشته وجود داشته به ‪ ۵‬ماه‬ ‫رس��یده است‪ .‬به گزارش ایس��نا‪ ،‬علی اخوان‌مهدوی اظهار کرد‪:‬‬ ‫ساالنه به طور مستمر در ‪ ۴‬مرحله به صورت برنامه‌ریزی شده از‬ ‫معادن استان بازدید می‌کنیم‪ ،‬البته به طور موردی نیز از معادن‬ ‫بازدی��د می‌کنیم‪ .‬وی ب��ا بیان اینکه نگهداری از تونل‌های معدن‬ ‫باید به طور مس��تمر مورد توجه قرار گیرد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬با توجه‬ ‫توم��ان اع�لام کرد و گف��ت‪ :‬در ص��ورت تکمیل‬ ‫زنجی��ره تولید ف��والد در این منطق��ه‪ ،‬در آینده‬ ‫ش��اهد س��رمایه‌گذاری‌های بیشتری هم خواهیم‬ ‫بود که امکان اش��تغال بی��ش از ‪ ۱۰‬هزار نفر را به‬ ‫طور مستقیم و غیرمستقیم فراهم خواهد آورد‪.‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت گفت‪ :‬حدود ‪ ۱۴‬ماه‬ ‫است که جنگ اقتصادی ناجوانمردانه‌ای به کشور‬ ‫ما تحمیل ش��ده و معاش و امنیت مردم را نش��انه‬ ‫رفته اس��ت؛ در این شرایط همه تولیدکنندگان ما‬ ‫فرماندهان این جنگ اقتصادی به ش��مار می‌آیند‬ ‫که با تمام وجود درحال ایس��تادگی و مقاومتند و‬ ‫باید به همه آنها دستمریزاد گفت‪.‬‬ ‫وی اع�لام ک��رد‪ :‬بخش��ی از اختی��ارات وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت که منع قانونی نداش��ته‬ ‫و قابلی��ت تفوی��ض دارد‪ ،‬احصا ش��ده و به زودی‬ ‫به تش��کل‌های بخ��ش خصوص��ی از جمله خانه‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬انجمن‌های تخصصی و‬ ‫اتاق بازرگانی و صنایع و معادن واگذار خواهد شد‪.‬‬ ‫رحمانی خاطرنش��ان کرد‪ :‬صادرات هر کاالیی‬ ‫به‌ویژه کاالهای ضروری کش��ور مشروط بر رعایت‬ ‫م��ازاد تولید و در ص��ورت تامین نیاز داخلی‪ ،‬آزاد‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی اضاف��ه کرد‪ :‬هم‌اکنون در بخش فوالد‪۲.۵ ،‬‬ ‫برابر نیاز داخلی تولید می‌ش��ود‪ .‬الزم اس��ت همه‬ ‫ظرفیت‌های صادراتی در این بخش فعال ش��وند‪.‬‬ ‫در صنایعی مثل س��یمان‪ ،‬پتروش��یمی‪ ،‬کاشی و‬ ‫س��رامیک‪ ،‬لوازم خانگی و‪ ...‬هم این شرایط حاکم‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹راه‌اندازی شهرک‌هایصنعتی تخصصی‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت همچنین اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬ب��رای هم‌افزای��ی تولیدات و بهینه‌س��ازی‬ ‫بازار محصوالت تولیدی‪ ،‬باید به س��مت س��اخت‬ ‫ش��هرک‌های صنعتی تخصصی در س��طح کشور‬ ‫حرک��ت کنی��م و با توجه به تغیی��رات موجود در‬ ‫صنای��ع مختلف در س��ال‌های آینده‪ ،‬این موضوع‬ ‫دارای اهمیت بیشتری خواهد بود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در مناط��ق کم‌برخ��وردار و محروم‬ ‫در واگ��ذاری زمین‌ه��ا و زیرس��اخت‌های الزم‬ ‫ش��هرک‌های صنعت��ی‪ ،‬بیش��ترین هم��کاری با‬ ‫سرمایه‌گذاران در دستور کار است‪.‬‬ ‫رحمانی با اش��اره به نف��وذ کاالهای غیر ایرانی‬ ‫به بازارهای س��وغات ش��هر زیارتی مشهد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫به طور مش��خص گروهی را برای س��اماندهی این‬ ‫موض��وع تعیی��ن کردیم که گام‌ه��ای خوبی هم‬ ‫برداش��ته شده و برای حصول نتیجه پیگیری‌های‬ ‫جدی خواهیم کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹سرمایه‌گذاری در فوالد تربت‌حیدریه‬ ‫انجام می‌شود‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت همچنین خواستار‬ ‫توس��عه ارتباط بین صنعت و دانشگاه و پارک‌های‬ ‫علم و فناوری شد‪.‬‬ ‫رحمان��ی گف��ت‪ :‬باید ب��ه جوانان‌مان بیش��تر‬ ‫اعتم��اد کنیم؛ من به واحده��ای صنعتی توصیه‬ ‫کرده‌ام که جوانان و استادان دانشگاه را باور کنند‬ ‫و ارتب��اط صنع��ت و دانش��گاه و پارک‌های علم و‬ ‫فناوری توس��عه پیدا کند‪ .‬این هدف به س��ود دو‬ ‫طرف خواهد بود؛ از سویی موجب حفظ و توسعه‬ ‫واحدهای صنعتی اس��ت و از س��وی دیگر موجب‬ ‫شکوفایی مراکز علمی خواهد شد‪.‬‬ ‫او درباره نشس��ت با صنعت��کاران‪ ،‬معدنکاران و‬ ‫اصناف تربت حیدریه گفت‪ :‬این نشس��ت‪ ،‬بس��یار‬ ‫خ��وب ب��ود و راهکارهای رفع مش��کالت و موانع‬ ‫تولید در آن بررسی شدند‪.‬‬ ‫او به دیگر برنامه‌های خود در س��فر به خراسان‬ ‫رضوی اشاره کرد و توضیح داد‪ :‬در این سفر‪ ،‬برخی‬ ‫از طرح‌های جدید که نیازمند اعالم بازگشایی بود‬ ‫را اعالم کردیم‪.‬‬ ‫رحمان��ی به بازدید از ش��رکت‌های دانش‌بنیان‬ ‫اش��اره ک��رد و گفت‪ :‬فعالیت‌ه��ا در این زمینه در‬ ‫خراس��ان رضوی انجام شده و برخی از پروژه‌های‬ ‫مه��م کش��وری از جمله فوالد ترب��ت حیدریه به‬ ‫صورت زمان‌بندی باید پیگیری و س��رمایه‌گذاری‬ ‫زیادی روی آن انجام شود‪.‬‬ ‫او به تاثیر این واحد تولیدی در اش��تغال‪ ،‬اشاره‬ ‫ک��رد و ادام��ه داد‪ :‬راه‌اندازی این مجتمع در حوزه‬ ‫اش��تغال تاثیر زیادی خواهد داشت و تولید کشور‬ ‫را افزایش می‌دهد‪.‬‬ ‫رحمانی به اهداف تولید در فلزات اش��اره کرد و‬ ‫گف��ت‪ :‬این مجتمع‪ ،‬یکی از واحدهای نقطه هدف‬ ‫آخرین وضعیت معوقات کارگران معدن زمستان‌یورت آزادشهر‬ ‫ب��ه اینکه میزان ورودی و خروجی هوا با توجه به هر فصل تغییر‬ ‫می‌کن��د باید تهوی��ه تونل در هر فصل تغییر کن��د‪ .‬رئیس اداره‬ ‫بازرسی کار اداره کل تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی گلستان درباره‬ ‫وضعیت ایمنی معدن زمس��تان‌یورت آزادش��هر‪ ،‬گفت‪ :‬وضعیت‬ ‫نگهداری فیزیکی تونل و سیستم تهویه نسبت به گذشته بهبود‬ ‫پیدا کرده اس��ت‪ .‬اخوان‌مهدی خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬البته با توجه‬ ‫به اس��تفاده از تجهیزات قدیم��ی و بکارگیری روش‌های قدیمی‬ ‫در اس��تخراج از معادل زغال س��نگ استان‪ ،‬کار در این معادن با‬ ‫س��طح ریس��ک باال در حال انجام است‪ .‬رئیس اداره بازرسی کار‬ ‫اداره کل تع��اون‪ ،‬کار و رف��اه اجتماعی گلس��تان‪ ،‬در ادامه بیان‬ ‫ک��رد‪ :‬درحال‌حاضر ‪ ۳۳۴‬کارگر ش��امل ‪ ۳۰۹‬نیروی پیمانکاری‬ ‫و ‪ ۲۵‬نی��روی ش��رکتی در این معدن مش��غول به کار هس��تند‪.‬‬ ‫اخ��وان مهدوی درباره معوقات کارگ��ران‪ ،‬گفت‪ :‬کارگران معدن‬ ‫زمس��تان‌یورت از س��ال‌های گذش��ته ‪ ۱۷‬ماه معوقه داشتند که‬ ‫به مرور این معوقات کمتر ش��ده و به ‪ ۵‬ماه رس��یده است‪ .‬رئیس‬ ‫اداره بازرس��ی کار اداره کل تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی گلستان‪،‬‬ ‫ما در تولید فلزات اس��ت ک��ه افزایش تولید آن با‬ ‫حضور کارشناسان مختلف بررسی شد‪.‬‬ ‫وزی��ر صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت درب��اره‬ ‫پیش��رفت ترب��ت حیدری��ه در فن��اوری و حضور‬ ‫ش��رکت‌های دانش‌بنیان گفت‪ :‬اگر ما به س��مت‬ ‫ش��رکت‌های دانش‌بنی��ان و رس��وخ دان��ش در‬ ‫صنای��ع نرویم امکان رقابت و حفظ و بقا نخواهیم‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬ش��رکت‌های دانش‌بنی��ان در‬ ‫تربت‌‌حیدری��ه بای��د به عنوان یک��ی از نمونه‌های‬ ‫موفق‪ ،‬اطالع‌رس��انی و معرفی ش��وند که در یک‬ ‫جای��ی از کش��ورمان‪ ،‬جوان��ان م��ا ب��دون زرق و‬ ‫ب��رق و ب��ا منابع مالی اندک چ��ه فعالیت‌هایی در‬ ‫حوزه‌های صنعتی‪ ،‬لوازم خانگی‪ ،‬خودرو و مصارف‬ ‫صنعت��ی انج��ام داده‌اند و به چه دس��تاوردهایی‬ ‫رسیده‌اند‪.‬‬ ‫رحمان��ی از تصفیه فاضالب‌ها در ش��هرک‌های‬ ‫صنعتی به عنوان یکی از معضالت زیست‌محیطی‬ ‫ای��ن صنعت‪ ،‬اش��اره ک��رد و افزود‪ :‬ش��رکت‌های‬ ‫دانش‌بنی��ان تربت‌حیدری��ه با اب��داع روش‌های‬ ‫جدی��د نان��و و کاتالیزوره توانس��ته‌اند برای حفظ‬ ‫محیط‌زیس��ت و تامین آب واحدهای تولید‪ ،‬نقش‬ ‫تاثیرگذاری ایفا کنند‪.‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ادامه داد‪ :‬امس��ال‬ ‫یک��ی از برنامه‌های هفتگان ‌ه ما حمایت از فناوری‬ ‫و ش��رکت‌های دانش‌بنی��ان اس��ت و آن را ی��ک‬ ‫راهکار اساسی رونق تولید می‌دانیم‪ ،‬خوشبختانه‬ ‫ترب��ت حیدری��ه از قدی��م مه��د دانش��مندان و‬ ‫اف��راد ب��ا فک��ر و ذوق ب��وده و ام��روز آث��ار آن را‬ ‫می‌بینیم‪.‬‬ ‫‹ ‹بهره‌برداری از چند طرح‬ ‫گفتنی است همزمان با سفر وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت به استان خراسان رضوی برای حمایت از‬ ‫توس��عه و ایجاد اشتغال پایدار مناطق روستایی و‬ ‫عش��ایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی‪،‬‬ ‫عملیات اجرایی واحد تولید آهک هیدراته و آهک‬ ‫پخته با ظرفیت ‪ ۶۰‬هزار تن در س��ال و تسهیالت‬ ‫دریافتی به مبلغ ‪ ۵۸‬میلیارد ریال با س��هم آورده‬ ‫بیش از ‪ ۳۶‬میلیارد ریال از س��وی متقاضی‪ ،‬انجام‬ ‫شد‪ .‬اجرای طرح این واحد تولیدی از خرداد سال‬ ‫ج��اری‪ ،‬آغاز و متعهد به اش��تغال بیش از ‪ ۵۱‬نفر‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫همچنین عملیات اجرایی ساخت کارخانه تولید‬ ‫ورق‌های سیمانی الیاف‌دار در شهرستان زاوه آغاز‬ ‫ش��د‪ .‬در واحد صنعتی راویس س��ازه پارس در ‪۲‬‬ ‫فاز اجرایی ظرفیتی افزون بر ‪ ۱۳۴‬هزار تن تولید‬ ‫انواع ورق‌های س��یمانی الی��اف‌دار در نظر گرفته‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬برای راه‌اندازی فاز نخست این طرح‪،‬‬ ‫س��رمایه‌گذاری ارزی ‪ ۱۹‬میلیون یورویی و ریالی‬ ‫اف��زون ب��ر ‪ ۵۰۰‬میلی��ارد ریال پیش‌بینی ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫همچنین در فاز دوم این طرح‪ ،‬س��رمایه‌گذاری‬ ‫ارزی ‪ ۱۷‬میلی��ون یورویی و ریالی افزون بر ‪۳۰۰‬‬ ‫میلیارد ریال در نظر گرفته شده است‪ .‬فعال‌سازی‬ ‫واحد صنعتی راویس س��ازه پ��ارس‪ ،‬امکان ایجاد‬ ‫اش��تغال بی��ش از ‪ ۱۹۰‬نف��ر را فراه��م خواه��د‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫همچنی��ن در ای��ن روز‪ ،‬وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت در جریان بازدید از ش��رکت کاش��ی زرین‬ ‫خراسان‪ ۲ ،‬طرح توسعه‌ای این واحد را بهره‌برداری‬ ‫کرد‪ .‬بخش فریت‌سازی با سرمایه‌گذاری افزون بر‬ ‫‪ ۲۱‬میلی��ارد ریال با هدف توس��عه تولیدات لعاب‬ ‫کاشی و سرامیک به مجموعه صنعتی کاشی زرین‬ ‫خراسان افزوده شده است‪.‬‬ ‫با اش��اره به اینکه این معوقات مربوط به ‪ ۲‬ماه از س��ال ‪ ۹۶‬و ‪۳‬‬ ‫ماه نخس��ت سال جاری اس��ت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬امسال پرداخت به‬ ‫کارگران در هر ماه انجام شده اما این پرداخت مربوط به مطالبات‬ ‫پیشین آنها بوده است‪ .‬بر اساس قول‌هایی که داده شده تا پایان‬ ‫تیر‪ ،‬مطالبات ‪ ۲‬ماه از س��ال ‪ ۹۶‬و فروردین امس��ال نیز پرداخت‬ ‫خواهد شد و معوقات به ‪ ۲‬ماه کاهش می‌یابد‪ .‬با توجه به افزایش‬ ‫نرخ زغال‌س��نگ‪ ،‬کارفرمایان اهتمام ویژه‌ای به پرداخت معوقات‬ ‫کارگران دارند‪.‬‬ ‫استان‌ها‬ ‫چهار‌شنبه‬ ‫‪ 26‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 14‬ذی‌القعده ‪ 1440‬‬ ‫‪ 17‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره ‪206‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫نخستین محموله‬ ‫سنگ ساختمانی‬ ‫از بندر چابهار صادر شد‬ ‫مدی��رکل بن��ادر و دریان��وردی سیس��تان و‬ ‫بلوچس��تان گفت‪ :‬نخس��تین محموله س��نگ‬ ‫س��اختمانی از بندر ش��هید بهش��تی چابهار به‬ ‫کشور عمان صادر شد‪.‬‬ ‫به گ��زارش روابط عموم��ی اداره کل بنادر و‬ ‫دریانوردی سیس��تان و بلوچستان‪ ،‬بهروز آقایی‬ ‫اظهار کرد‪ :‬با توجه به بازاریابی‌های انجام شده‬ ‫برای صادرات س��نگ‪ ،‬نخستین محموله سنگ‬ ‫صادراتی به مقصد کشور عمان بارگیری شد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬این محموله س��نگ س��اختمانی‬ ‫که به ص��ورت برش‌خورده و پرداخت ش��ده و‬ ‫در بس��ته‌بندی پالتی بود‪ ،‬برای ارس��ال از مبدأ‬ ‫اصفهان به مقصد کش��ور عمان‪ ،‬از بندر شهید‬ ‫بهشتی چابهار بارگیری شد‪.‬‬ ‫مدی��رکل بن��ادر و دریان��وردی سیس��تان و‬ ‫بلوچس��تان با بیان اینکه بار به صورت صادرات‬ ‫مستقیم و با همکاری شایسته گمرک در کمتر‬ ‫از ‪ ۱۲‬ساعت به داخل شناور منتقل شد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫درحالی که می‌شد ‪ ۳‬روز برای عملیات گمرکی‬ ‫زم��ان صرف ک��رد‪ ،‬با هم��کاری گمرک‪ ،‬مدت‬ ‫زمان بارگیری و ارس��ال به کمتر از ‪ ۱۲‬ساعت‬ ‫کاهش یافت‪.‬‬ ‫وی تصری��ح ک��رد‪ :‬این کار‪ ،‬ش��روع صادرات‬ ‫محموله سنگ به کشورهای حوزه دریای عمان‬ ‫از بندر چابهار بود و صادرات محموله‌های بعدی‬ ‫در ماه آینده و با حجم بیشتر تحقق می‌یابد‪.‬‬ ‫شناسایی ‪ ۱۶۵‬پهنه معدن‬ ‫فلزی در کشور‬ ‫معاون دفتر امور اکتشاف وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت گف��ت‪ :‬از س��ال ‪۱۶۵ ،۹۳‬پهنه معدن‬ ‫فل��زی به وس��عت ‪ ۶۰۰‬هزارکیلومتر در س��طح‬ ‫کشور شناسایی و پی‌جویی شده است‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایرنا‪ ،‬عب��اس امیدی در س��فر به‬ ‫چهارمحال و بختیاری در جمع خبرنگاران اظهار‬ ‫کرد‪ :‬از این تعداد پهنه شناس��ایی شده ‪ ۸۰‬پهنه‬ ‫تعیی��ن تکلیف و ب��رای صدور پروان��ه و حفاری‬ ‫آزادسازی شده است‪.‬‬ ‫وی از ناهماهنگ��ی و هم��کاری نکردن برخی‬ ‫نهاد‌های اجرایی مرتبط در فرآیند صدور پروانه و‬ ‫اس��تخراج در پهنه‌های اکتشافی در سطح کشور‬ ‫ابراز تاس��ف ک��رد و گفت‪ :‬متاس��فانه تاکنون از‬ ‫پهنه‌های شناس��ایی ش��ده‪ ،‬تنها ‪ ۵۲‬پهنه منجر‬ ‫به دریافت پروانه بهره‌برداری قطعی شده است‪.‬‬ ‫مع��اون دفتر ام��ور اکتش��اف وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت از دس��تور کار قرار آزادس��ازی‬ ‫و صدور پروان��ه برای بقیه پهنه‌های شناس��ایی‬ ‫و پی‌جویی ش��ده در دولت در س��ال جاری خبر‬ ‫داد و گفت‪ :‬امید اس��ت در س��ال رون��ق تولید‪،‬‬ ‫نّها و نهادهای اجرایی مرتبط در فرآیند‬ ‫س��ازما ‌‬ ‫صدور پروانه بهره‌برداری از پهنه‌های غنی فلزی‬ ‫شناس��ایی ش��ده‪ ،‬اهتمام ورزند و تعامل بهتر و‬ ‫جدی‌تر با وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت داشته‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬استقبال دولت دوازدهم از سرمایه‌گذاران‬ ‫بخش خصوصی داخلی و خارجی در استخراج و‬ ‫استحصال مواد معدنی فلزهای گرانبها در کشور‬ ‫را یادآور ش��د و گفت‪ :‬تا کنون ‪ ۲‬س��رمایه‌گذار‬ ‫خارج��ی در اس��تخراج معادن اس��تان به تفاهم‬ ‫رسیده‌اند‪.‬‬ ‫امیدی‪ ،‬ای��ران را غنی از مع��ادن و کانی‌های‬ ‫فلزی گرانبها در منطقه و جهان دانست و تصریح‬ ‫کرد‪ :‬ذخایر معدن مس و طالی کشور در منطقه‬ ‫کم‌نظیر هستند‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬با توجه به شرایط ویژه اقتصادی‬ ‫کش��ور در این زمان و به منظ��ور تولید ثروت و‬ ‫رون��ق تولید‪ ،‬اکتش��اف ذخایر پنه��ان معدنی از‬ ‫اولویت‌های سازمان زمین‌شناسی در سال جاری‬ ‫است‪.‬‬ ‫امی��دی اظهار ک��رد‪ :‬با توجه ب��ه ظرفیت‌های‬ ‫مناس��ب مواد معدنی‪ ،‬عملیات ژئوفیزیک هوایی‬ ‫برای اکتش��اف ذخایر پنهان ب��ه عنوان یک الیه‬ ‫خدماتی ارزان و سریع در دست اجراست‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت از‬ ‫امسال به عنوان سال انقالب معدنی یاد کرده که‬ ‫با اکتش��اف مواد معدنی با کیفیت‪ ،‬زمینه تولید‬ ‫ثروت‪ ،‬توسعه اقتصادی و اشتغال فراهم می‌شود‪.‬‬ ‫معاون امور اکتش��افات وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت به منظور ش��رکت در کارگروه اکتشافات‬ ‫و پی‌جویی مع��ادن فلزی ش��مال چهارمحال و‬ ‫بختیاری به این استان سفر کرده است‪.‬‬
‫چهار‌شنبه ‪ 26‬تیر ‪ 14 1398‬ذی‌القعده ‪ 17 1440‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫موسسه فرهنگی و هنری روزگار وصل‬ ‫مدیر مسئول‪:‬‬ ‫ناصر بزرگمهر‬ ‫سال دوم شماره ‪206‬‬ ‫سردبیر‪ :‬محبوبه ناطق‬ ‫همکاران‪ :‬سارا اصغری‪-‬ثمن رحیمی‌‌راد‬ ‫مدیر فنی و هنری‪ :‬مهدی نجفی‬ ‫نمایندگی دفتر اروپا‪ :‬چکاوک بزرگمهر‬ ‫افت‌و‌خیز سنگآهن در ‪ ۳‬ماه سوم سال جاری میالدی‬ ‫آدرس‪ :‬تهران‪ -‬میدان هفتم تیر‪ -‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬پالک ‪74‬‬ ‫تلفکس‪88310576-88310575:‬‬ ‫سازمان آگهی‌ها‪88722732-3:‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان‌ها‪88724211:‬‬ ‫چاپ‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.Madandaily.com‬‬ ‫‪www.instagram.com/Madandaily‬‬ ‫‪www.twitter.com/Madandaily‬‬ ‫‪www.t.me/Madandaily‬‬ ‫‪E-mail:info@madandaily.com‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫یادداشت‬ ‫حمل دریایی روی خط ال‌ان‌جی‬ ‫مسعود دانشمند‬ ‫رئیس خانه اقتصاد ایران‬ ‫‌آس��ترالین‬ ‫وب‌‌س��ایت‬ ‫َ‬ ‫‌ماینینگ‪ ،‬روز گذش��ته خبر‬ ‫داد ک��ه بی‌اچ‌پی‌بیلت��ون‬ ‫بزرگ‌ترین ش��رکت معدنی‬ ‫جه��ان‪ ،‬تصمی��م دارد ب��ا‬ ‫اس��تفاده از کشتی‌هایی که‬ ‫س��وخت ال‌ان‌ج��ی دارن��د‪،‬‬ ‫در چند س��ال آینده ‪۱۰‬درصد از محموله س��نگ‌آهن خود را جابه‌جا کند‪ .‬این‬ ‫خبر در حالی مطرح می‌ش��ود که شرکت‌های معدنی همواره درتالش بوده‌‌اند از‬ ‫سوخت‌های فسیلی فاصله بگیرند‪ ،‬هرچند ال‌ان‌جی پایه فسیلی دارد اما نسبت‬ ‫به سوخت‌های دیگر گزینه مطلوب‌تری به‌شمار می‌رود‪.‬‬ ‫زمانی این موضوع مطرح ش��د که از س��وخت‌های اتمی برای رانش کشتی‌ها‬ ‫استفاده می‌شد اما در عمل مشاهده شد که ریسک کشتی اتمی باالست و این‬ ‫کش��تی‌ها به‌ویژه انواع روسی آن نتوانس��تند با چالش‌های برآمده از این تغییر‬ ‫کنار بیایند‪ .‬حاال ال‌ان‌جی گزینه جدیدی است که برای تامین انرژی کشتی به‬ ‫آن روی آورده‌اند‪ .‬در وهله نخست کشتی‌هایی از ال‌ان‌جی استفاده می‌کنند که‬ ‫بار آنها سنگ آهن است‪.‬‬ ‫انتخاب س��نگ آهن به دلیل ریس��ک کمتر آن اس��ت‪ .‬تاکنون کشتی باری‬ ‫با س��وخت ال‌ان‌جی نداشته‌ایم و حاال کش��تی‌هایی که قرار است سوخت‌شان‬ ‫ال‌ان‌جی باش��د‪ ،‬با این مسئله روبه‌رو هس��تند که حجم بار آنها زیاد است و در‬ ‫صورت وقوع حادثه‌ای مانند انفجار‪ ،‬بیمه زیر بار هزینه‌های کشتی که با سوخت‬ ‫ال‌ان‌جی حرکت می‌کند نمی‌رود‪.‬‬ ‫درنتیجه شرکت‌های بیمه‌ای روی خوشی به این قضیه نشان نمی‌دهند؛ چون‬ ‫ل است‪ .‬در‬ ‫ریس��ک حادثه در کش��تی‌های ال‌ان‌جی باالتر از سوخت‌های متداو ‌‬ ‫همین حال مزیت س��نگ آهن این است که این کامودیتی ازجمله کم‌بهاترین‬ ‫کامودیتی‌هایی به‌ش��مار می‌آید که به صورت فله جابه‌جا می‌ش��ود و در صورت‬ ‫بروز حادثه نیز کمترین صدمه را می‌بیند‪ .‬درنظر داش��ته باشید در یک کشتی‬ ‫فله‌بر که بار آن به طور نمونه گندم است‪ ،‬در صورت آتش‌سوزی تمام بار از بین‬ ‫می‌رود‪ ،‬اما سنگ‌آهن در حوادث مشابه‪ ،‬کمترین خسارت را می‌بیند و به همین‬ ‫دلیل گزینه مناس��بی برای آزمون و خطا در گذر از سوخت مازوت به ال‌ان‌جی‬ ‫به‌شمار می‌آید تا در ادامه استفاده از این سوخت‌ها توسعه یابد‪.‬‬ ‫فاصل��ه گرفتن از نفت و پیدا کردن موارد مصرف برای ال‌ان‌جی‪ ،‬محرک‌های‬ ‫اصلی این طرح هس��تند و به باور من کاهش آالیندگی‌های زیست‌محیطی که‬ ‫از سوی ش��رکت‌های معدنی به عنوان محرک اصلی این تغییر مطرح می‌شود‪،‬‬ ‫نمی‌تواند انگیزه واقعی شرکت‌های معدنی باشد؛ ال‌ان‌جی هم می‌سوزد و ایجاد‬ ‫آالیندگی می‌کند و ادعای دغدغه کاهش آالیندگی بیشتر شبیه زرورق زیبایی‬ ‫است که دالیل اصلی را می‌پوشاند‪.‬‬ ‫اخبار کوتاه‬ ‫� به گزارش اس��تیل‌مینت‪ ،‬آمارها نشان می‌دهد تولید فوالد خام چین‬ ‫در ‪ 3‬ماه دوم سال جاری میالدی تا ‪14‬درصد رشد داشت و ‪ ۲۶۱.۶۵‬میلیون‬ ‫تن ثبت ش��د‪ .‬افزایش حاشیه س��ود کارخانه‌ها و تقاضای مطلوب اوایل فصل‬ ‫گذش��ته کارخانه‌ها را تش��ویق کرد تولی��د را باال ببرند‪ .‬البته ب��ا اعالم برنامه‬ ‫کاهش تولید استان تانگش��ان در ماه گذشته میزان تولید ژوئن (خرداد‪-‬تیر)‬ ‫افت داشت‪.‬‬ ‫� ب��ه گزارش متال اکس��پرت‪ ،‬در بازار واردات مقاطع آس��یا خریداران‬ ‫میلگرد هنوز عقب نشسته‌اند درحالی‌که قیمت‌ها هفته گذشته باال رفته است‪.‬‬ ‫هفته قبل قیمت پیش��نهادی میلگرد وارداتی به هنگ‌کنگ ‪ 500‬تا ‪ 510‬دالر‬ ‫هر تن سی‌اف‌آر بوده که ‪ 15‬تا ‪ 20‬دالر نسبت به اواخر ژوئن (اواسط تیر) رشد‬ ‫داش��ته است‪ .‬رشد قیمت بیشتر از جانب ترکیه بوده که با افزایش نرخ قراضه‬ ‫قیمت خود را باالتر برده و به ‪ 505‬تا ‪ 510‬دالر هر تن سی‌اف‌آر رساندند ولی‬ ‫ب��ا رکود بازارهای قراضه و کمبود تقاضا‪ ،‬قیمت دوباره نزولی ش��ده و میلگرد‬ ‫ترکیه ‪ 10‬دالر افت داش��ته و ‪ 465‬دالر هر تن فوب معادل ‪ 500‬دالر هر تن‬ ‫س��ی‌اف‌آر هنگ‌کنگ شد‪ .‬میلگرد قطر نیز در جنوب شرق آسیا ‪ 510‬دالر هر‬ ‫تن سی‌اف‌آر اس��ت ولی خریداری ندارد‪ .‬همچنین میلگرد ترکیه در سنگاپور‬ ‫‪ 500‬دالر هر تن سی‌اف‌آر ثبت شده ولی قیمت درخواستی خریداران از ‪475‬‬ ‫دالر هر تن سی‌اف‌آر باالتر نیست‪.‬‬ ‫� ب��ه گزارش متال‌بولتن‪ ،‬فعالیت بازار مقاطع صادراتی س��ی‌آی‌اس در‬ ‫س��طح متوسط است و بیش��تر خریدارها ترجیح می‌دهند با توجه به وضعیت‬ ‫فعلی از بازار داخلی خود خرید کنند یا بیشتر منتظر روشن‌تر شدن روند بازار‬ ‫قراضه در ترکیه هس��تند‪ .‬مفتول صادراتی سی‌آی‌اس از ‪ 475‬تا ‪ 485‬دالر به‬ ‫‪ 490‬تا ‪ 500‬دالر هر تن فوب رسیده ولی بازار میلگرد در سکوت است و ‪450‬‬ ‫تا ‪ 460‬دالر هر تن فوب ثبت شده که تغییری نداشته است‪.‬‬ ‫� ب��ه گزارش پلتس‪ ،‬بازار واردات س��نگ آهن چین به لط��ف بهبود بازار‬ ‫نقدی با افزایش قیمت روبه‌رو ش��ده اس��ت‪ .‬آخرین قیمت سنگ آهن خلوص‬ ‫‪62‬درصد ‪ ۱۲۱.۴۰‬دالر هر تن خش��ک س��ی‌اف‌آر چین ثبت ش��ده که ‪۲.۸۵‬‬ ‫دالر نس��بت به جمعه اخیر رش��د داشته است‪ .‬قرارداد سوآپ سنگ آهن اوت‬ ‫(مرداد‪-‬شهریور) نیز‪ ۲.۶‬دالر باال رفته و ‪ ۱۱۶.۴۵‬دالر هر تن خشک سی‌اف‌آر‬ ‫ش��ده است‪ .‬البته فعاالن بازار معتقدند‪ ،‬فعالیت زیادی دیده نمی‌شود و قیمت‬ ‫سنگ آهن خلوص متوسط استرالیا نیز ثابت مانده است‪ .‬درواقع شرایط عرضه‬ ‫تغییری نکرده و هنوز نگرانی‌هایی در زمینه عرضه سنگ‌آهن خلوص متوسط‬ ‫اس��ترالیا در درازمدت وجود دارد‪ .‬برآورد چش��م انداز مثبت برای بازار فوالد‬ ‫چین جو بازار سنگ آهن را نیز بهتر کرده است‪ .‬انتظار می‌رود آمار اقتصادی‬ ‫مثب��ت ژوئن (خرداد‪-‬تی��ر) به بازار فوالد چین رونق بیش��تری بدهد و تقاضا‬ ‫بهبود یابد‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬ایفنا‬ ‫از ابتدای سال جاری میالدی در نیمه دی ‪،۱۳۹۷‬‬ ‫بهای س��نگ آهن و فوالد شروع به حرکت در خالف‬ ‫جهت یکدیگر کرده‌اند‪ .‬امری که در ‪ ۴‬س��ال گذشته‬ ‫و حادثه سامارکو برزیل مشاهده نشده است‪.‬‬ ‫البته این اتفاق در ابتدای سال گذشته نیز دیده شد‬ ‫اما چندان پایدار نب��ود و از مارس ‪( ۲۰۱۸‬فروردین‬ ‫‪ -۱۳۹۷‬اسفند‪ )۱۳۹۶‬و پس از رفع محدودیت‌های‬ ‫تولید فوالد شرایط متعادل شد‪.‬‬ ‫به گزارش معدن ‪ ،۲۴‬مسئوالن در بازار فوالد چین‬ ‫نگ��ران افزایش ن��رخ مواد اولیه به‌ویژه س��نگ آهن‬ ‫هستند‪ .‬ازطرفی کاهش نرخ فوالد در بازار داخلی به‬ ‫دلیل ریس��ک‌های اقتصادی و کاهش رشد اقتصادی‬ ‫دومین اقتصاد جهان باعث شده برخی از فوالدسازان‬ ‫چین به ضرردهی برسند‪.‬‬ ‫بر اس��اس اطالع��ات به‌دس��ت آم��ده‪ ،‬از مجموع‬ ‫‪۳۵‬فوالدس��از بزرگ چین تنها ‪ ۸‬فوالدساز نسبت به‬ ‫سال قبل رشد سود داشته‌اند و ‪ ۲۷‬فوالدساز دیگر یا‬ ‫کاهش سود داشته یا به محدوده ضرر وارد شده‌اند‪.‬‬ ‫بهای س��نگ آهن از ابتدای امسال ‪۴۰‬درصد رشد‬ ‫داش��ت و از ح��دود ‪ ۷۰‬دالر ب��ه ‪ ۱۲۷‬دالر در هفته‬ ‫مسئوالن در بازار فوالد چین نگران افزایش نرخ مواد اولیه‬ ‫به‌ویژه سنگ آهن هستند‪ .‬ازطرفی کاهش نرخ فوالد در بازار‬ ‫داخلی به دلیل ریسک‌های اقتصادی و کاهش رشد اقتصادی‬ ‫دومین اقتصاد جهان باعث شده برخی از فوالدسازان چین به‬ ‫ضرردهی برسند‪ .‬چینی‌ها به واردات سنگ آهن وابسته‌اند‪.‬‬ ‫آنها هر سال حدود یک میلیارد تن سنگ آهن مصرف می‌کنند‬ ‫که نیمی از آن از طریق واردات تامین می‌شود‬ ‫گذشته رسید‪ .‬بخش��ی از این رشد متاثر از شکست‬ ‫س��د باطله معدن واله در برزی��ل و توفان‌های ‪ ۳‬ماه‬ ‫ابتدایی استرالیا و البته سیاست بازتر محدودیت‌های‬ ‫زیست‌محیطی دولت در زمستان گذشته بوده است‪،‬‬ ‫اما بخش��ی نیز نتیج��ه رفتارهای هیجان��ی و ایجاد‬ ‫تقاضای کاذب در بورس فیوچرز دالیان است‪.‬‬ ‫هم‌اکن��ون به��ای س��نگ‌آهن در ب��ورس فیوچرز‬ ‫ح��دود‪ 9۰۰‬یوآن اس��ت ک��ه رش��د ‪۴۳‬درصدی را‬ ‫نس��بت به نرخ ابتدای سال نش��ان می‌دهد‪ .‬مقامات‬ ‫شهر طال در سوریه‬ ‫روزنامه تش��رین س��وریه‪ ،‬از طرحی در‬ ‫دس��ت بررسی پرده برداشت که در زمینه‬ ‫ساخت «شهر طال» در حلب است و شامل‬ ‫‪ ۲۳۰‬مرکز فروش طال خواهد بود‪ .‬به گفته‬ ‫مقامات اس��تان حلب این شهر در صورت‬ ‫اجرایی ش��دن می‌تواند در توسعه منطقه‬ ‫نقش بسزایی داشته باشد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬این روزنامه به نقل از‬ ‫کمیته عاصی‌الش��یخ‪ ،‬عض��و دفتر اجرایی‬ ‫شورای اس��تانداری حلب نوشت‪ ،‬ساخت‬ ‫شهر طال در دست بررسی بوده و از سوی‬ ‫کارگروه ایده‌پردازی ش��هر مطرح ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫این مقام س��وری افزود‪ :‬ایده مبتنی بر‬ ‫ایجاد بازار طال به شکل شهرک یا شهری‬ ‫کوچک است که ش��امل ساخت‪ ،‬عرضه و‬ ‫خری��د و فروش طال و جواهرات اس��ت و‬ ‫چند منطق��ه به لحاظ س��رمایه‌گذاری و‬ ‫تاریخ��ی ب��رای اجرای این پ��روژه درنظر‬ ‫گرفته شده است‪.‬‬ ‫وی درب��اره اجرای این پروژه و تاثیر آن‬ ‫بر توسعه حلب و سوریه گفت‪ :‬در صورت‬ ‫اجرا‪ ،‬این طرح در س��طح منطقه پیش��رو‬ ‫خواهد بود و نقش تجاری و حرفه‌ای حلب‬ ‫را به عن��وان یکی از س��تون‌های فعالیت‬ ‫تجاری کشور تقویت خواهد کرد‪.‬‬ ‫عب��دو موصلل��ی‪ ،‬رئی��س انجم��ن‬ ‫تولیدکنندگان اس��تان حل��ب نیز گفت‪،‬‬ ‫اج��رای این پروژه مفاهیم بس��یاری دارد‬ ‫که در رأس آن بازگشت امنیت و ثبات به‬ ‫این شهر است؛ شهری که روزی پایتخت‬ ‫اقتصادی سوریه بود‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ای��ن ش��هر در ص��ورت‬ ‫ساخت ش��امل ‪ ۲۵۰‬تا ‪ ۳۰۰‬مرکز عرضه‬ ‫تولیدات طال‪ ،‬هتل‪ ،‬کافی‌شاپ و پارکینگ‬ ‫زیرزمینی خواهد بود‪.‬‬ ‫این مقام سوریه گفت‪ :‬تمام کارگاه‌های‬ ‫ساخت طال در این شهرک مستقر خواهند‬ ‫شد و در حال حاضر بررسی‌ها روی مکان‬ ‫ساخت این شهرک متمرکز است و ترجیح‬ ‫داده می‌ش��ود در یک زمین خالی در کنار‬ ‫هتل شرایتون باشد‪.‬‬ ‫چینی برای یافتن ریش��ه‌های افزایش نرخ و احتمال‬ ‫دس��ت‌کاری مکانیس��م بازار وارد ش��ده‌اند تا رش��د‬ ‫بی‌رویه نرخ را کنترل کنند‪.‬‬ ‫چینی‌ه��ا به واردات س��نگ آهن وابس��ته‌اند‪ .‬آنها‬ ‫هر س��ال حدود یک میلیارد تن سنگ آهن مصرف‬ ‫می‌کنن��د که نیم��ی از آن از طری��ق واردات تامین‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫نرخ س��نگ آهن در ‪ ۶‬ماه گذشته حدود ‪ ۵۰‬دالر‬ ‫افزایش داشته که به معنای مصرف مازاد ‪ ۵۰‬میلیارد‬ ‫ارائه خدمات زمین‌شناسی شرکت ترک به ‪ 5‬کشور جهان‬ ‫یک شرکت زمین‌شناسی به مدیریت یک مهندس زن در شهر‬ ‫کوجاائلی ترکیه خدمات زمین‌شناسی و ژئوفیزیک را به ‪ 5‬کشور‬ ‫ارائه می‌ده��د‪ .‬به گزارش خبرگزاری آناتول��ی‪ ،‬هجران بوزکورت‬ ‫مهن��دس زمین‌شناس��ی در ترکیه پس از اینکه همس��رش فوت‬ ‫کرد‪ ،‬مس��ئولیت ش��رکت مهندس��ی را برعهده گرفته و خدمات‬ ‫زمین‌شناسی و ژئوفیزیک را به ‪ 5‬کشور ارائه می‌دهد‪.‬‬ ‫هجران به همراه همس��رش علی بوزکورت ‪ 22‬سال پیش یک‬ ‫ش��رکت مهندسی تاس��یس کردند‪ .‬آنها در سال ‪ 2002‬میالدی‬ ‫(‪ 1381‬خورش��یدی) آزمایشگاه این شرکت را در شهر استانبول‬ ‫و کوجاائلی راه‌اندازی کردند‪ .‬این ش��رکت در زمینه زمین‌شناسی‬ ‫و ژئوفیزی��ک در ترکیه‪ ،‬ازبکس��تان‪ ،‬جمه��وری آذربایجان‪ ،‬قطر‪،‬‬ ‫کویت و عراق خدم��ات ارائه می‌دهد‪ .‬هجران بوزکورت به عنوان‬ ‫هیات رئیس��ه ای��ن ش��رکت در گفت‌وگو با خبرگ��زاری آناتولی‬ ‫گفت‪ :‬در رشته زمین‌شناسی از دانشگاه کوجاائلی فارغ‌التحصیل‬ ‫ش��دم‪ .‬در س��ال ‪1997‬میالدی (‪ 1376‬خورش��یدی) نیز همراه‬ ‫ش��وهرم شرکت را تاس��یس کردیم‪ .‬به عنوان دو مهندس جوان‬ ‫با س��ختی‌های بس��یاری دس��ت‌وپنجه نرم کردیم و برای رشد و‬ ‫گسترش شرکت‌مان تالش‌های بسیاری انجام دادیم‪ .‬شرکت‌مان‬ ‫در زمینه پژوهش‌های زمین‌شناس��ی‪ ،‬حفاری‪ ،‬معدن‪ ،‬اکتش��اف‬ ‫نف��ت و ساختمان‌س��ازی فعالیت می‌کند‪ 110 .‬نفر در ‪ ۳‬ش��عبه‬ ‫آزمایش��گاه‌های ش��رکت مش��غول فعالی��ت هس��تند‪ .‬در ای��ن‬ ‫آزمایش��گاه‌ها خدمات آزمایش خاک در ترکیه و خارج از کش��ور‬ ‫را ارائه می‌دهیم‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬ش��رکت تا س��ال ‪ 2014‬میالدی‬ ‫(‪ 1393‬خورشیدی) به‌وسیله همسرم که مهندس ژئوفیزیک بود‪،‬‬ ‫مدیریت می‌شد‪ .‬با فوت ناگهانی وی‪ ،‬مدیریت این شرکت به من‬ ‫منتقل ش��د‪ .‬پس از آن‪ ،‬من این ش��غل را از روی عش��ق خدمت‬ ‫به کش��ورمان ادامه دادم‪ .‬از س��ال ‪ 2014‬تاکنون پیش��رفت‌های‬ ‫بسیاری کرده‌ایم و در زمینه‌های گوناگون خدمات ارائه می‌دهیم‪.‬‬ ‫ت در خارج از کش��ور نیز‬ ‫بوزکورت درباره فعالیت‌های این ش��رک ‌‬ ‫تصریح کرد‌‪ :‬خدمات مهندسی در ازبکستان‪ ،‬جمهوری آذربایجان‪،‬‬ ‫قطر‪ ،‬کویت و عراق ارائه می‌دهیم‪ .‬تقاضاهایی از کشورهای جدید‬ ‫نیز وجود دارد‪ .‬به‌ویژه از کش��ورهای ترک و عرب تقاضاها بسیار‬ ‫اس��ت‪ .‬در آینده در این کشورها نیز ش��رکت تاسیس کرده و به‬ ‫فعالی��ت خواهیم پرداخت‪ .‬من اعتقاد دارم این روند رش��د ادامه‬ ‫خواهد داشت‪.‬‬ ‫نرخ طال ثابت ماند‬ ‫کارتون‌روز‬ ‫بدون شرح‬ ‫دالر از ذخایر ارزی کش��ور نس��بت به سال گذشته‬ ‫اس��ت‪ .‬بخش زیادی از فوالد چین در داخل مصرف‬ ‫می‌شود و چین درآمد ارزی زیادی از محل صادرات‬ ‫فوالد ندارد‪.‬‬ ‫ای��ن بدان معناس��ت که گرانی س��نگ آهن باعث‬ ‫کاهش تراز مثبت تجاری چین ش��ده و ذخایر ارزی‬ ‫آنها را کاهش می‌دهد‪.‬‬ ‫فعاالن بازار معتقدند‪ ،‬بازار مس��کن چین در ‪ ۶‬ماه‬ ‫دوم س��ال دچار رکود خواهد ش��د و تقاضای فوالد‬ ‫کمتر از نیمه ابتدایی س��ال خواهد بود‪ .‬اگرچه‪ ،‬نرخ‬ ‫سنگ آهن در کل سال افت قیمت را تجربه نخواهد‬ ‫کرد ولی انتظارات از رسیدن نرخ سنگ آهن به اوج‬ ‫خود خبر می‌دهد‪.‬‬ ‫البته بهای س��نگ آهن تابع ش��اخص‌های سمت‬ ‫عرضه نیز اس��ت و این پیش‌بینی تنها در صورت رخ‬ ‫ندادن اتفاق غیرمنتظره معتبر خواهد بود‪ .‬وب‌سایت‬ ‫پلنر انتظار دارد که چین برای کنترل نرخ سنگ‌آهن‬ ‫و افزایش حاشیه سود فوالدس��ازان محدودیت‌های‬ ‫س��خت‌تری را در زمس��تان س��ال ج��اری اعم��ال‬ ‫کند‪.‬‬ ‫ن علیزاده‬ ‫طرح‪ :‬حسی ‌‬ ‫ن��رخ ط�لا در معام�لات روز گذش��ته بازار‬ ‫جهانی با انتظار س��رمایه‌گذاران برای انتش��ار‬ ‫آمار اقتصادی مه��م در امریکا به‌منظور برآورد‬ ‫وضعی��ت اقتصاد این کش��ور‪ ،‬تغیی��ر چندانی‬ ‫نداشت و ثابت ماند‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬هر اونس طال برای تحویل‬ ‫فوری در معامالت روز گذش��ته بازار س��نگاپور‬ ‫ب��دون تغیی��ر ماند و ‪ ۱۴۱۳‬دالر و ‪ ۲۰‬س��نت‬ ‫معامله ش��د‪ .‬در بازار معام�لات آتی امریکا‪ ،‬هر‬ ‫اونس طال با ‪۰.۱‬درصد افزایش‪ ،‬به ‪۱۴۱۴‬دالر و‬ ‫‪۹۰‬سنت رسید‪ .‬استفن اینس از شرکت ونگارد‬ ‫مارکتس اظهار کرد‪ :‬امروز آمار خرده‌فروش��ی‬ ‫امریکا منتشر می‌شود و سرمایه‌گذاران محتاط‬ ‫مانده‌اند زیرا در صورت مطلوب بودن این آمار‪،‬‬ ‫نرخ طال ممکن است کاهش پیدا کند‪.‬‬ ‫ش��اخص دالر نیز در برابر سبدی از ارزهای‬ ‫ب��زرگ تغییری نداش��ت‪ .‬چش��م‌انداز کاهش‬ ‫نرخ‌ه��ای بهره از س��وی بانک مرک��زی امریکا‬ ‫در ماه میالدی جاری این ارز را زیر فش��ارهای‬ ‫کاهش��ی ق��رار داده اس��ت‪ .‬بر اس��اس گزارش‬ ‫رویترز‪ ،‬طال ماه گذشته متاثر از انتظارات برای‬ ‫کاه��ش نرخ‌های بهره از س��وی بانک مرکزی‬ ‫و ت��داوم نگرانی‌ها نس��بت ب��ه وضعیت اقتصاد‬ ‫جهان��ی‪ ،‬ب��ه ‪ ۱۴۳۸‬دالر و ‪ ۶۳‬س��نت صع��ود‬ ‫کرده بود که باالترین نرخ در ‪ ۶‬س��ال گذش��ته‬ ‫یا ِل‬ ‫ب��ود‪ .‬ادوارد مایر‪ ،‬تحلیلگر ش��رکت آی‌ان‌ت ‌‬ ‫اف‌سی‌اس��تون در یادداشتی نوشت‪ :‬در مرحله‬ ‫فعل��ی ط�لا در وضعیت خنثی ق��رار دارد زیرا‬ ‫تح��رکات چندانی در بازاره��ای دیگر که روی‬ ‫این فلز تاثیر بگذارد‪ ،‬به‌ویژه از جانب دالر و بازده‬ ‫اوراق قرض��ه وجود ن��دارد‪ .‬وانگ تائو‪ ،‬تحلیلگر‬ ‫فن��ی رویت��رز اظهار کرد که ه��ر اونس طال در‬ ‫محدوده ‪ ۱۴۰۴‬تا ‪۱۴۲۱‬دالر خنثی مانده است‬ ‫و با گریز از این محدوده جهت حرکت مشخصی‬ ‫پیدا خواهد کرد‪.‬‬ ‫در بازار س��ایر فلزات ارزشمند‪ ،‬هر اونس نقره‬ ‫ب��رای تحویل فوری با ‪۰.۲‬درصد کاهش‪ ،‬به ‪۱۵‬‬ ‫دالر و ‪ ۳۴‬س��نت رس��ید‪ .‬هر اونس پاالدیم نیز‬ ‫ب��رای تحویل فوری ‪۰.۱‬درصد کاهش پیدا کرد‬ ‫و ‪ ۱۵۶۶‬دالر و ‪ ۵۰‬سنت معامله شد‪ .‬همچنین‬ ‫هر اونس پالتین برای تحویل فوری با ‪۰.۲‬درصد‬ ‫افزایش‪ ،‬در ‪ ۸۴۱‬دالر و ‪ ۴۸‬سنت ایستاد‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه روزگار معدن

روزنامه روزگار معدن شماره 228

روزنامه روزگار معدن شماره 228

شماره : ۲۲۸
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۸
روزنامه روزگار معدن شماره 227

روزنامه روزگار معدن شماره 227

شماره : ۲۲۷
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۷
روزنامه روزگار معدن شماره 226

روزنامه روزگار معدن شماره 226

شماره : ۲۲۶
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۶
روزنامه روزگار معدن شماره 225

روزنامه روزگار معدن شماره 225

شماره : ۲۲۵
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۳
روزنامه روزگار معدن شماره 224

روزنامه روزگار معدن شماره 224

شماره : ۲۲۴
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۲
روزنامه روزگار معدن شماره 223

روزنامه روزگار معدن شماره 223

شماره : ۲۲۳
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۰
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!