صفحه قبل

روزنامه روزگار معدن شماره ۲۰۵

صفحه بعد

روزنامه روزگار معدن شماره 205

روزنامه روزگار معدن شماره 205

‫روزنامه اقتصادی معدن و صنایع معدنی ایران‬ ‫مجمع ساالنه شرکت ملی مس‬ ‫هر ماه یک‬ ‫بهره‌برداری بزرگ‬ ‫تا پایان دولت‬ ‫کلید خورد‬ ‫ایران برگزار شد‬ ‫شرکت ملی مس‬ ‫‪ ۱۵۰‬ریال سود‬ ‫تقسیم کرد‬ ‫سه‌شنبه‬ ‫صفحه‪2‬‬ ‫صفحه ‪3‬‬ ‫‪ 25‬تیر ‪ 13 1398‬ذی‌القعده ‪ 16 1440‬ژوئیه ‪ 2019‬سال دوم شماره ‪8 205‬صفحه قیمت ‪ 2000‬تومان‬ ‫یادداشت‌ها‬ ‫راه ورود گچ ایران‬ ‫به سوریه ارتقای کیفیت‬ ‫محصول است‬ ‫صفحه‪4‬‬ ‫معدن‪ ،‬جایگاه زایش‬ ‫فرصت‌های شغلی‬ ‫‪www.Madandaily.com‬‬ ‫مدیرعامل زغال‌سنگ البرز مرکزی در یک نشست خبری اعالم کرد‬ ‫معادن زغال‌سنگ البرز مرکزی نیمه‌مکانیزه می‌شود‬ ‫صفحه‪3‬‬ ‫صفحه‪8‬‬ ‫گزارش‌ها‬ ‫خروج از رکود‬ ‫با تکیه بر مسیر ترانزیتی عراق‬ ‫صفحه‪4‬‬ ‫فوالدی‌ها در بورس‬ ‫سود کردند‬ ‫«مدل‌های پیشگویانه» راهکار هلند‬ ‫برای ارتقای فناوری‌های معدنی‬ ‫صفحه‪6‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه‌ای‬ ‫صفحه‪5‬‬
‫اخبار‬ ‫سه‌شنبه‬ ‫‪ 25‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 13‬ذی‌القعده ‪ 1440‬‬ ‫‪ 16‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره ‪205‬‬ ‫خبر‬ ‫نشست بررسی روند ساخت‬ ‫مجتمع فوالد تربت‌حیدریه‬ ‫با حضور رحمانی‬ ‫وزی��ر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت در جریان س��فر‬ ‫کاری خود به اس��تان خراس��ان رضوی در بازدید از‬ ‫مجتمع فوالد تربت حیدریه‪ ،‬روند پیشرفت ساخت‬ ‫ای��ن مجتمع را در نشس��تی با حض��ور مدیران آن‬ ‫بررسی کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ش��اتا‪ ،‬رضا رحمانی درباره این مجتمع‬ ‫گف��ت‪ :‬مجتمع فوالد تربت حیدریه‪ ،‬صنایع معدنی‬ ‫و صنای��ع جانبی آن‪ ،‬تجهی��زات و خدمات مرتبط‬ ‫را در برمی‌گی��رد و ب��ا تکمیل و راه‌ان��دازی کامل‪،‬‬ ‫برای بیشتر از ‪ ۱۰‬هزار نفر در آینده شغل به وجود‬ ‫می‌آورد‪ .‬گفتنی است مجتمع فوالد تربت حیدریه‬ ‫ک��ه در ‪ ۳۵‬کیلومتری جاده تربت حیدریه مش��هد‬ ‫قرار دارد‪ ،‬در زمینه تولید آهن اس��فنجی‪ ،‬تختال و‬ ‫گویل فعالیت خواهد کرد‪ ۵.۲ .‬میلیون تن در سال‬ ‫ظرفیت واحد انتقال مواد و ‪ ۲‬میلیون تن در س��ال‬ ‫ظرفیت آهن اس��فنجی این مجتمع در فاز نخست‬ ‫خواه��د بود‪ .‬در فاز یک ب��رای فعالیت‌های صنعتی‬ ‫پیمان��کار ‪ epc‬در ‪ ۳۲‬ماه و راه‌اندازی و گارانتی در‬ ‫‪ ۱۲‬ماه برنامه‌ریزی شده است‪.‬‬ ‫درخواست احقاق حقوق‬ ‫کارگران معدن زغال‌سنگ‬ ‫سوادکوه‬ ‫تش��کل مجمع دانش��جویان عدالتخواه دانشگاه‬ ‫مازن��دران خطاب به اس��تاندار اس��تان مازندران با‬ ‫انتق��اد از تکرار حوادث کار در معادن زغال‌س��نگ‬ ‫شهرستان سوادکوه‪ ،‬در نامه‌ای از استاندار این استان‬ ‫درخواس��ت کرد به مشکالت ساختاری و معیشتی‬ ‫کارگران معدن زغال‌س��نگ س��وادکوه رس��یدگی‬ ‫کند‪.‬‬ ‫به گزارش ماین‌نیوز‪ ،‬در بخشی از این نامه آمده‬ ‫اس��ت‪ :‬خصوصی‌س��ازی شرکت زغال‌س��نگ البرز‬ ‫مرکزی شهرس��تان سوادکوه موجب نظارت ناکافی‬ ‫در حفظ س�لامت و جان معدنچیان شده است؛ به‬ ‫گون��ه‌ای که ‪ ۳۰‬خرداد امس��ال حادثه‌ای منجر به‬ ‫جان باختن ‪ ۲‬کارگر معدن زغال‌س��نگ شهرستان‬ ‫س��وادکوه و شهر زیرآب شده است‪ .‬عالوه بر آن در‬ ‫س��ال‌های گذشته نیز باعث به خطر افتادن امنیت‬ ‫جانی عده‌ای از کارگران شده بود‪.‬‬ ‫خرید و فروش مصنوعات‬ ‫طالی بدون کد شناسایی‬ ‫ممنوع است‬ ‫مدیرکل اس��تاندارد اس��تان ته��ران ضمن اعالم‬ ‫اجرای گشت‌های نظارتی‪ ،‬گفت‪ :‬بر اساس مقررات‪،‬‬ ‫خرید و فروش مصنوعات طال بدون کد شناس��ایی‬ ‫یا دارای کد شناس��ایی ابطال‌شده‪ ،‬ممنوع است‪ .‬به‬ ‫گزارش ایس��نا‪ ،‬به نقل از اداره کل استاندارد استان‬ ‫ته��ران‪ ،‬محمودرضا طاهری گف��ت‪ :‬این موضوع به‬ ‫خریداران‪ ،‬س��ازندگان و عرضه‌کنندگان مصنوعات‬ ‫طال در استان اطالع‌رسانی شده و بازرسان استاندارد‬ ‫نیز با اکران بنر و استند در مراکز عرضه‪ ،‬شهروندان‬ ‫را از این موضوع آگاه می‌کنند‪ .‬این مقام مس��ئول با‬ ‫تاکید بر ممنوعیت خرید و فروش مصنوعات طالی‬ ‫فاقد کد شناس��ایی‪ ،‬گفت‪ :‬از ابتدای سال برای ‪۱۲‬‬ ‫واحد س��ازنده مصنوعات طال‪ ،‬کد شناس��ایی صادر‬ ‫ش��ده اس��ت و واحدهای دارای کد در استان تهران‬ ‫افزون بر ‪ ۱۵۰۰‬واحد هستند‪.‬‬ ‫رشد ‪ ۹۵‬درصدی‬ ‫درآمد شرکت مس‬ ‫ش��رکت ملی صنایع مس ایران در اصالحیه‌ای‪،‬‬ ‫درآم��د حاصل از ف��روش محص��ول در دوره یک‬ ‫ماهه منتهی به ‪ ۳۱‬خرداد ‪ ۹۸‬را ‪ ۱۹.۸۱۶‬میلیارد‬ ‫ریال اعالم کرد‪ .‬به گزارش مس‌پرس‪ ،‬این ش��رکت‬ ‫براساس عملکرد ‪ ۳‬ماهه نیز ‪ ۵۱.۰۳۲‬میلیارد ریال‬ ‫درآمد داش��ته که نسبت به گزارش گذشته با رقم‬ ‫درآمد ‪ ۴۷.۷۳۹‬میلیارد ریال ‪ ۷‬درصد رشد داشته‬ ‫است‪ .‬همچنین مقایسه میزان درآمد شرکت مس‬ ‫در ‪۳‬ماه نخس��ت س��ال جاری با مدت مشابه سال‬ ‫گذش��ته‪ ،‬نش��ان‌دهنده رش��د ‪۹۵‬درصدی (درآمد‬ ‫‪ ۲۴.۳۱۹‬میلیارد ریالی) است‪ .‬دالیل این اصالح که‬ ‫در اطالعیه کدال منتشر شده است‪ ،‬چنین تشریح‬ ‫ش��ده اس��ت‪« :‬با عنایت به اینکه صورتحساب‌های‬ ‫فروش محصوالت این ش��رکت در ابتدا موقت بوده‬ ‫و پ��س از دوره قیمت‌گذاری و آنالیز و نرخ ‪LME‬‬ ‫صورتحساب نهایی تهیه می‌شود‪ ،‬تغییرات افزایشی‬ ‫و کاهشی فروش را در پی خواهد داشت‪».‬‬ ‫تامین ‪ ۷۰‬درصد نیازهای علمی و فناورانه با برگزاری نمایشگاه ساخت داخل‬ ‫با برگزاری نمایش��گاه س��اخت داخ��ل و توانمندی‌های‬ ‫موج��ود‪ ،‬دس��ت‌کم ‪ ۷۰‬درص��د نیازهای علم��ی و فناوری‬ ‫کشور تامین خواهد ش��د‪ .‬به گزارش شاتا‪ ،‬معاون آموزش‪،‬‬ ‫پژوه��ش و فناوری وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت با بیان‬ ‫ای��ن مطلب اظهار کرد‪ :‬پس از تجربه موفقیت‌آمیز برگزاری‬ ‫نمایش��گاه معکوس و ب��ا توجه به نام‌گذاری امس��ال به نام‬ ‫رونق تولید‪ ،‬تصمیم گرفته ش��د نمایش��گاه نهضت ساخت‬ ‫داخل را در تهران و استان‌های مختلف با حضور بنگاه‌های‬ ‫بزرگ برگ��زار کنیم‪ .‬ب��رات قبادیان ادام��ه داد‪ :‬بنگاه‌های‬ ‫اقتص��ادی بزرگ همانند ش��رکت‌های خودروس��از بزرگ‪،‬‬ ‫ف��والد‪ ،‬ذوب‌آهن و ش��رکت‌های فع��ال در عرصه‌های مهم‬ ‫صنعتی و معدنی‪ ،‬می‌توانند با حضور در نمایش��گاه ساخت‬ ‫داخ��ل‪ ،‬نیازهای خود را به نمایش بگذارند‪ .‬معاون آموزش‪،‬‬ ‫پژوهش و فناوری وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با اش��اره‬ ‫به تدوین شناسنامه تجهیزات‪ ،‬ماشین‌آالت و قطعات مورد‬ ‫نیاز واحدهای تولیدی گف��ت‪ :‬بنگاه‌های اقتصادی بزرگ و‬ ‫کوچک برای فناوری و دانش فنی تجهیزات و ماشین‌آالت‬ ‫مورد نیاز‪ ،‬کتابچه‌ای تهیه کرده و در نمایش��گاه یادش��ده‪،‬‬ ‫نیازها را به نمایش می‌گذارند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬با اطالع‌رسانی‬ ‫در حال انجام برای نمایش��گاه‪ ،‬اف��راد و واحدهای توانمند‬ ‫در زمین��ه تامین نیازها می‌توانند از این نمایش��گاه بازدید‬ ‫و ب��ا متقاضیان مذاکره کنند و ق��رارداد ببندند‪ .‬در واقع‪ ،‬با‬ ‫برگزاری این نمایشگاه‪ ،‬شبکه‌ای از نیازها و توانمندی‌ها در‬ ‫کشور شکل می‌یابد‪.‬‬ ‫قبادیان با اش��اره به برگزاری نمایشگاه معکوس در سال‬ ‫گذش��ته‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬در این نمایشگاه‪ ،‬بیش از ‪۱۳۰‬‬ ‫میلی��ارد تومان قرارداد با حضور ش��رکت‌های دانش‌بنیان‪،‬‬ ‫نخبگان‪ ،‬خبرگان صنعت‪ ،‬فناوران و استادان دانشگاه بسته‬ ‫شد‪ .‬وی افزود‪ :‬با برگزاری نمایشگاه امسال‪ ،‬نهضت ساخت‬ ‫و حمای��ت از تولید داخل در صنایع و صنایع معدنی از یک‬ ‫سو و حضور متخصصان و فناوران از دیگر سو‪ ،‬شکل خواهد‬ ‫گرفت و موجب ورود سرمایه‌گذاری در این بخش همچون‬ ‫بخش‌های موفق انرژی هس��ته‌ای‪ ،‬بیوفناوری و نانوفناوری‬ ‫می‌شود که به خودکفایی در داخل دست خواهیم یافت‪.‬‬ ‫بنا به این گزارش‪ ،‬نمایش��گاه نهضت ساخت داخل از ‪۲۷‬‬ ‫تا ‪ ۳۰‬تیر ‪ ۹۸‬در نمایشگاه بین‌المللی تهران برگزار می‌شود‪.‬‬ ‫با آغاز عملیات اجرایی ‪ ۴۰‬طرح و پروژه زیربنایی‪ ،‬صنعتی و اقتصادی در استان خراسان شمالی به دستور رئیس جمهوری‬ ‫«هر ماه یک بهره‌برداری بزرگ» تا پایان دولت کلید خورد‬ ‫محبوبه ناطق‪:‬‬ ‫رئیس‌جمهوری‪ ،‬یکش��نبه در س��فر به اس��تان‬ ‫خراس��ان ش��مالی دس��تور بهره‌ب��رداری و آغاز‬ ‫عملی��ات اجرای��ی ‪ ۴۰‬طرح و پ��روژه زیربنایی و‬ ‫صنعتی و اقتصادی را در سطح استان صادر کرد‪.‬‬ ‫رئیس‌جمهوری بعد از ظهر این روز در نشست‬ ‫ش��ورای اداری خراس��ان ش��مالی در بجن��ورد‪،‬‬ ‫به‌وس��یله ویدئ��و کنفران��س‪ ،‬کارخان��ه ش��مش‬ ‫آلومینیوم جاج��رم را بهره‌برداری کرد‪ ۲۹ .‬طرح‬ ‫و پروژه را نیز بهره‌برداری و دس��تور آغاز عملیات‬ ‫اجرایی ‪ ۱۱‬پروژه را در س��طح اس��تان خراس��ان‬ ‫شمالی صادر کرد‪.‬‬ ‫در این آیین‪ ،‬وزیران و معاونان رئیس‌جمهوری‬ ‫از مح��ل پروژه‌ها گزارش��ی از آخری��ن وضعیت‬ ‫طرح‌ه��ای آم��اده بهره‌ب��رداری و طرح‌هایی که‬ ‫عملیات اجرایی آنها آغاز می‌شود‪ ،‬ارائه کردند‪.‬‬ ‫برای بهره‌برداری و آغاز عملیات این پروژه‌ها ‪۲‬‬ ‫هزار و ‪ ۶۳۳‬میلی��ارد تومان و ‪ ۵۹۴‬میلیون یورو‬ ‫اعتب��ار ارزی اختصاص یافته اس��ت و پیش‌بینی‬ ‫ش��ده که به‌وس��یله این طرح‌ه��ا و پروژه‌ها برای‬ ‫بیش از ‪ ۱۳‬هزار و ‪ ۲۲۰‬نفر اشتغال ایجاد شود‪.‬‬ ‫س��د و شبکه آبیاری و زهکش��ی چندیر‪ ،‬طرح‬ ‫تکمی��ل و ارتق��ای تصفیه‌خان��ه فاضالب ش��هر‬ ‫اس��فراین‪ ،‬ش��بکه جمع‌آوری فاضالب و ایستگاه‬ ‫پمپ��اژ ش��هرک ولیعص��ر بجنورد‪ ،‬طرح ش��بکه‬ ‫آبیاری و زهکش��ی غالمان‪ ،‬طرح تولید ش��مش‬ ‫آلومینی��وم جاج��رم‪ ،‬ف��از یک مجتم��ع ذوب و‬ ‫نورد ف��والد آلی��اژی کیمیای صبا‪ ،‬ط��رح تولید‬ ‫اسید سولفوریک و س��ولفات آمونیوم‪ ۵۰ ،‬پروژه‬ ‫آبیاری تحت فشار‪ ۳ ،‬طرح بزرگ صنایع تبدیلی‬ ‫و تکمیل��ی و غذایی کش��اورزی‪ ۲ ،‬پروژه مهم در‬ ‫بخ��ش راه‌آهن و بزرگ��راه اس��تان‪ ۷۰ ،‬کیلومتر‬ ‫از بزرگ��راه بجن��ورد جن��گل گلس��تان‪ ۴ ،‬طرح‬ ‫بازآفرینی شهری و دانشکده دامپزشکی بجنورد‪،‬‬ ‫از طرح‌ه��ا و پروژه‌هایی بودن��د که در حوزه‌های‬ ‫مختلف نیرو‪ ،‬صنعت‪ ،‬معدن‪ ،‬تجارت‪ ،‬کشاورزی‪،‬‬ ‫راه و شهرسازی و بهداشت و درمان در شهرهای‬ ‫مختلف استان خراسان شمالی بهره‌برداری شدند‪.‬‬ ‫رئیس‌جمهوری در این آیین همچنین دس��تور‬ ‫آغاز عملیات اجرایی ‪ ۳‬هزار هکتار شبکه آبیاری‬ ‫نوی��ن‪ ۲ ،‬مجتم��ع ب��زرگ دامپروری‪ ،‬ف��از دوم‬ ‫مجتم��ع ذوب ف��والد آلیاژی کیمیای صبا‪ ،‬س��د‬ ‫دربند و مخازن ذخیره آب شرب ‪ ۱۳‬شهر استان‬ ‫را صادر کرد‪.‬‬ ‫در ای��ن آیین همچنی��ن ‪ ۲۸‬تواف��ق در قالب‬ ‫‪ ۱۷‬تفاهمنام��ه در ح��وزه س��رمایه‌گذاری ب��ا‬ ‫بانک‌ه��ا و هلدینگ‌های س��رمایه‌گذاری و حجم‬ ‫س��رمایه‌گذاری بیش از ‪ ۱۰‬ه��زار میلیارد تومان‬ ‫و ‪ ۶۳۸‬میلی��ون دالر و ‪ ۱۵۴‬میلی��ون یورو و ‪۹۱‬‬ ‫میلیون درهم‪ ،‬در حضور رئیس‌جمهوری از سوی‬ ‫اس��تاندار و مدیران عامل بانک‌ها و هلدینگ‌های‬ ‫سرمایه‌گذاری امضا شد‪.‬‬ ‫تفاهمنامه با ایمی��درو‪ ،‬تفاهمنامه با بانک‌های‬ ‫عام��ل مل��ی‪ ،‬س��په‪ ،‬ص��ادرات‪ ،‬کش��اورزی‪،‬‬ ‫پست‌‌بانک‪ ،‬مسکن و توسعه تعاون‪ ،‬تفاهمنامه با‬ ‫بانک صنعت و معدن ایران‪ ،‬تفاهمنامه با موسسه‬ ‫مال��ی و اعتب��اری ملل‪ ،‬تفاهمنامه ب��ا مرکز ملی‬ ‫فرش‪ ،‬تفاهمنامه با صندوق کارآفرینی‪ ،‬تفاهمنامه‬ ‫با گروه عمران و توس��عه ش��ایگان و تفاهمنامه با‬ ‫س��ازمان صنایع کوچک و ش��هرک‌های صنعتی‬ ‫ایران‪ ،‬در ای��ن آیین در حض��ور رئیس‌جمهوری‬ ‫و در راس��تای توسعه روزافزون اس��تان خراسان‬ ‫شمالی امضا شدند‪.‬‬ ‫‹ ‹خراسان شمالی‪ ،‬شاهد آبادانی بیش‬ ‫از پیش‬ ‫رئیس‌جمهوری در این آیین بهره‌برداری اظهار‬ ‫کرد‪ :‬امس��ال در هر ماه یک بهره‌ب��رداری بزرگ‬ ‫در حوزه صنایع ب��زرگ صنعت و معدن خواهیم‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫حسن روحانی افزود‪ :‬جزو افتخارات دولت است‬ ‫که در ش��رایط تحریم مسیر توس��عه را به پیش‬ ‫می‌بریم‪.‬‬ ‫رئیس‌جمه��وری با اش��اره به بهره‌ب��رداری از‬ ‫‪ ۶۳‬طرح و پروژه در اس��تان خراس��ان شمالی با‬ ‫اعتباری افزون بر ‪۱۰‬هزار و ‪ ۵۰۰‬میلیارد تومان‪،‬‬ ‫روحانی‪ ‌:‬طرح‌ها و پروژه‌های مهمی در بخش‌های مختلف از‬ ‫جمله ‪ ۲‬فاز بخار نیروگاه سیکل ترکیبی‪ ،‬سد‪ ،‬کارخانه فوالد و‬ ‫آلومینیوم و آبیاری مدرن کشاورزی و واحدهای زراعی‪ ،‬راه و‬ ‫جاده و‪ ...‬بهره‌برداری شدند که نشان از قرار گرفتن و حرکت‬ ‫استان در مسیر توسعه است‬ ‫گف��ت‪ :‬باید ت�لاش کنیم ‪ ۲‬طرح مه��م راه آهن‬ ‫جوین ‪ -‬اس��فراین و ‪ ۹۰‬کیلومتر جاده بجنورد ‪-‬‬ ‫گرگان در اس��تان خراسان شمالی تا پایان دولت‬ ‫دوازدهم بهره‌برداری شود‪.‬‬ ‫حس��ن روحانی همچنین ش��امگاه یکشنبه در‬ ‫نشست خبری با اصحاب رسانه خراسان شمالی‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬خوشبختانه طرح‌ها و پروژه‌های بسیار‬ ‫خوب��ی در بخش‌های مختلف از جمله ‪ ۲‬فاز بخار‬ ‫نیروگاه س��یکل ترکیبی‪ ،‬س��د‪ ،‬کارخانه فوالد و‬ ‫آلومینیوم و آبیاری مدرن کش��اورزی و واحدهای‬ ‫زراع��ی‪ ،‬راه و جاده و دیگ��ر بخش‌ها بهره‌برداری‬ ‫شدند که نشان از قرار گرفتن و حرکت استان در‬ ‫مسیر توسعه است‪.‬‬ ‫روحانی با اشاره به امضای تفاهمنامه همکاری‬ ‫میان استانداری و بانک‌های عامل کشور به ارزش‬ ‫حدود ‪ ۲۰‬هزار میلیارد توم��ان‪ ،‬اظهار امیدواری‬ ‫کرد ب��ا تالش مس��ئوالن برای اج��را و عملیاتی‬ ‫ش��دن این تفاهمنامه‌ها‪ ،‬مردم اس��تان خراسان‬ ‫ش��مالی ش��اهد آبادانی بیش از پیش و روزافزون‬ ‫این استان در بخش‌های مختلف باشند‪.‬‬ ‫رئیس‌جمه��وری در ادامه پاس��خ به پرسش��ی‬ ‫درب��اره برنامه‌ه��ای دولت در زمین��ه حمایت از‬ ‫ایج��اد صنایع پایین‌دس��ت و صنایع بزرگ مانند‬ ‫پتروش��یمی و فوالد‪ ،‬گفت‪ :‬صنایع پایین‌دس��ت‪،‬‬ ‫درآمدزایی و اشتغال بسیار خوبی ایجاد می‌کنند‬ ‫و باید تالش کنیم زمینه‌های الزم برای گسترش‬ ‫ای��ن صنایع در کش��ور به‌ویژه اس��تان خراس��ان‬ ‫شمالی ایجاد شود‪.‬‬ ‫روحانی با بیان اینکه براس��اس گ��زارش وزیر‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت ح��دود ‪ ۵‬هزار میلیارد‬ ‫تومان طرح و پروژه برای ایجاد صنایع پایین‌دست‬ ‫در مجتمع آلومینیومی که به بهره‌برداری رسید‪،‬‬ ‫تعریف ش��ده است‪ ،‬افزود‪ :‬استان خراسان شمالی‬ ‫از لح��اظ معدنی‪ ،‬پرظرفیت و غنی و جزو معدود‬ ‫استان‌هایی است که دارای آلومیناست‪.‬‬ ‫رئیس‌جمه��وری اظهار ک��رد‪ :‬برنامه دولت این‬ ‫اس��ت که در زمینه گس��ترش بخش پایین‌دست‬ ‫صنایع بزرگ تالش بیش��تری کند و اس��تانداران‬ ‫اس��تان‌هایی که این امکان برای آنها فراهم است‬ ‫نیز باید در این زمینه بیش از گذشته برنامه‌ریزی‬ ‫و تالش کنند‪.‬‬ ‫حس��ن روحانی ب��ا بی��ان اینکه دول��ت برای‬ ‫بهره‌گی��ری از ظرفیت‌ه��ا در بخش‌های مختلف‬ ‫از جمل��ه کش��اورزی و گردش��گری‪ ،‬برنامه‌های‬ ‫گوناگونی دارد و در زمینه اتصال راه‌آهن مش��هد‬ ‫– بجنورد ‪ -‬گ��رگان تالش می‌کن��د‪ ،‬گفت‪ :‬این‬ ‫مس��یر راه‌آهن از برنامه‌های دولت اس��ت اما نیاز‬ ‫به جذب س��رمایه دارد‪ .‬اولویت این استان‪ ،‬ورود‬ ‫راه‌آهن اس��ت و امیدواریم تا پایان دولت راه‌آهن‬ ‫جوین به اسفراین به بهره‌برداری برسد‪.‬‬ ‫‹ ‹ظرفیت خراس�ان ش�مالی در انقالب‬ ‫معدنی‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت هم گفت‪ :‬انقالب‬ ‫معدنی و صنایع معدنی جزو برنامه‌های ما اس��ت‬ ‫و خراس��ان ش��مالی در این زمینه ظرفیت خوبی‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫رض��ا رحمان��ی با بی��ان اینکه بهره‌ب��رداری از‬ ‫کارخانه ش��مش آلومینیوم جاج��رم ‪ ۴۰‬هزار تن‬ ‫به تولید کشور اضافه کرد‪ ،‬افزود‪ :‬تا ‪ ۲‬سال دیگر‪،‬‬ ‫ظرفی��ت تولید آلومینیوم کش��ور ب��ه ‪ ۸۰۰‬هزار‬ ‫تن می‌رس��د‪ .‬با بهره‌برداری از واح��د آلومینیوم‬ ‫جن��وب‪ ،‬این هدف زودتر محقق می‌ش��ود‪ .‬وی با‬ ‫اش��اره به حمایت وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫از س��رمایه‌گذاری در مناط��ق کم‌برخوردار اظهار‬ ‫کرد‪ :‬ه��ر کس در معادن کوچک این اس��تان‌ها‪،‬‬ ‫س��رمایه‌گذاری و مع��ادن آنه��ا را فع��ال کن��د‪،‬‬ ‫محصوالت تولیدی‌اش را در قراردارد بلندمدت به‬ ‫صورت تضمینی خریداری می‌کنیم‪ .‬وزیر صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت گفت‪ :‬در راس��تای فعال‌س��ازی‬ ‫مع��ادن کوچ��ک‪ ۱۰ ،‬معدن هم در این اس��تان‬ ‫شروع به فعالیت کرده‌اند‪.‬‬ ‫رحمانی گفت‪ :‬در ح��وزه پروژه‌های صنعتی و‬ ‫ب��زرگ هم برای ‪ ۲۷‬پروژه ب��ا اعتبار ‪ ۳‬میلیارد و‬ ‫‪ ۵۰۰‬میلیون دالر هزینه می‌شود‪ .‬واحد آلومینیوم‬ ‫جنوب با هزینه یک میلیارد و ‪ ۲۰۰‬میلیون دالر‪،‬‬ ‫یک��ی از این طرح‌هاس��ت ک��ه تا پایان س��ال به‬ ‫بهره‌برداری می‌رسد‪.‬‬ ‫‹ ‹مجتم�ع جاج�رم‪ ،‬موت�ور توس�عه‬ ‫خراسان شمالی‬ ‫برنامه جدید ‪ ۳۰۰‬هزار کیلومتر مربع اکتشاف‬ ‫با هدایت ایمیدرو آغاز می‌شود‪.‬‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت همچنین در‬ ‫آیی��ن بهره‌برداری از کارخان��ه آلومینیوم جاجرم‬ ‫ک��ه به ط��ور زن��ده و ویدیوکنفرانس ب��ا حضور‬ ‫رئیس‌جمهوری انجام ش��د‪ ،‬تاکی��د کرد‪ :‬نیمی از‬ ‫تولی��دات معدنی و صنایع معدنی کش��ور‪ ،‬صادر‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫به گ��زارش رواب��ط عمومی ایمی��درو‪ ،‬در این‬ ‫ارتب��اط تصویری با جلس��ه ش��ورای اداری مرکز‬ ‫استان خراس��ان ش��مالی که به ریاست روحانی‬ ‫برگزار می‌ش��د‪ ،‬کارخان��ه آلومینی��وم جاجرم با‬ ‫فرم��ان رئیس‌جمهوری و از س��وی وزیر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت بهره‌برداری شد‪ .‬رحمانی در این‬ ‫ارتباط‪ ،‬گزارش��ی از صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و به‬ ‫ویژه توانمندی‌های مع��دن و صنایع معدنی ارائه‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫وی ارزش س��االنه تولیدات معدنی ایران را ‪۲۰‬‬ ‫میلیارد دالر اعالم کرد و گفت‪ :‬حدود ‪ ۱۰‬میلیارد‬ ‫دالر از این رقم‪ ،‬به خارج صادر می‌شود‪.‬‬ ‫رحمانی گفت‪ :‬فاز نخس��ت کارخانه آلومینیوم‬ ‫جاج��رم ب��ا ظرفی��ت تولی��د ‪ ۴۰‬هزار ت��ن وارد‬ ‫م��دار تولی��د ش��د‪ .‬وی ادام��ه داد‪ :‬امس��ال فاز‬ ‫نخس��ت کارخانه آلومینیوم جن��وب نیز با حضور‬ ‫رئیس‌جمهوری بهره‌برداری خواهد شد‪.‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬ارزش کل پروژه‬ ‫آلومینیوم جنوب را ‪ ۱.۲‬میلیارد دالر اعالم کرد‪.‬‬ ‫رحمان��ی ب��ا تاکید ب��ر اینکه تا پایان امس��ال‬ ‫پروژه‌ه��ای ب��زرگ با حض��ور دکت��ر روحانی به‬ ‫م��دار تولید می‌پیوندند‪ ،‬گف��ت‪ :‬تولید آلومینیوم‬ ‫به عنوان فلزی اس��تراتژیک‪ ،‬ظرفیت قابل توجه‬ ‫می‌یابد‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه انقالب معدنی از اکتشاف‬ ‫شروع می‌ش��ود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬امسال ایمیدرو ‪۳۰۰‬‬ ‫هزار کیلومتر مربع را به عنوان برنامه جدید آغاز‬ ‫می‌کند‪ .‬رحمانی با بیان اینکه رئیس‌جمهوری در‬ ‫جریان دس��تاوردهای سال‌های گذشته در بخش‬ ‫اکتش��اف قرار دارد‪ ،‬افزود‪ :‬بخش عمده‌ اکتشافات‬ ‫در دولت یازدهم و دوازدهم انجام ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫ب��ه گفته وی‪ ،‬کنسرس��یوم‌های بخش خصوصی‪،‬‬ ‫حضور فعالی در برنامه اکتش��اف خواهند داشت‪.‬‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ب��ه دیگر اقدامات‬ ‫ایمیدرو اش��اره کرد و گفت‪ :‬فقط در حوزه معدن‬ ‫و صنای��ع معدنی که از س��وی ایمی��درو هدایت‬ ‫می‌شود‪ ،‬امسال بیش از ‪ ۳‬میلیارد دالر طرح وارد‬ ‫مدار تولید می‌شود‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن به اهمیت حف��ظ و رونق تولید‬ ‫اشاره کرد و افزود‪ :‬با توجه به تالش دشمن برای‬ ‫توقف تولید در این کش��ور‪ ،‬ایجاد و راه‌اندازی هر‬ ‫واحد تولیدی‪ ،‬پیروزی به شمار می‌رود‪.‬‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت از مس��ئوالن‬ ‫استانی خواس��ت از سرمایه‌گذاران حمایت کنند‪.‬‬ ‫وی تاکی��د کرد‪ :‬باید بین س��رمایه‌دار که فعالیت‬ ‫غیرمولد دارد و س��رمایه‌گذاری که ش��غل ایجاد‬ ‫می‌کند‪ ،‬تفکیک قائل شویم‪.‬‬ ‫‹ ‹اعتب�ارات خراس�ان ش�مالی ‪ ۳‬براب�ر‬ ‫شده است‬ ‫رئیس س��ازمان برنامه و بودجه گفت‪ :‬اعتبارات‬ ‫خراس��ان ش��مالی در دولت یازدهم در مقایسه با‬ ‫دولت گذشته ‪ ۳‬برابر شده است‪.‬‬ ‫محمدباقر نوبخت در نشس��ت شورای اداری و‬ ‫توس��عه خراسان شمالی درباره اعتبارات خراسان‬ ‫ش��مالی در س��ال‌های ‪ ۹۲‬تا ‪ ۹۵‬اظه��ار کرد‪ :‬به‬ ‫طرح‌های عمرانی این استان‪ ،‬بیش از هزار و ‪۹۴۴‬‬ ‫میلیارد تومان اختصاص یافته است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬این رقم در س��ال‌های ‪ ۸۸‬تا ‪ ،۹۱‬به‬ ‫میزان ‪ ۶۷۷‬میلیارد تومان بوده یعنی اعتبارات در‬ ‫دولت یازدهم ‪ ۳‬برابر شده است‪.‬‬ ‫رئیس سازمان برنامه و بودجه خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫فقط در س��ال‌های ‪ ۹۶‬و ‪ ۹۷‬میزان ‪ ۹۸۵‬میلیارد‬ ‫تومان اعتبار به استان دادیم و در سال‌های‌ ‪ ۹۲‬تا‬ ‫‪ ۹۷‬هم متوسط ساالنه ‪ ۴۸۸‬میلیارد تومان اعتبار‬ ‫برای طرح‌های عمرانی این استان پرداخت شد‪.‬‬ ‫نوبخت درباره مصوبه‌های س��فر دور گذش��ته‬ ‫دولت به اس��تان خراسان ش��مالی گفت‪ :‬در این‬ ‫س��فر برای این استان ‪ ۲۶‬مصوبه با ‪ ۶۳۵‬میلیارد‬ ‫تومان اعتبار مصوب ش��د و تاکن��ون از این رقم‬ ‫‪ ۷۲۴‬میلیارد تومان پرداخت ش��ده اس��ت یعنی‬ ‫‪ ۱۱۶‬درص��د بی��ش از رقم مص��وب‪ .‬البته به این‬ ‫معنا نیس��ت که همه مصوبه‌ها ‪ ۱۰۰‬درصد انجام‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹راه‌اندازی بزرگ‌ترین طرح صنعتی‬ ‫بخش خصوصی خراسان شمالی‬ ‫گفتنی اس��ت‪ ،‬یکش��نبه ط��رح صنعتی فوالد‬ ‫آلی��اژی کیمیای صبای اس��فراین که بزرگ‌ترین‬ ‫پروژه بخش خصوصی حوزه صنعت در خراس��ان‬ ‫شمالی است با دس��تور رئیس‌جمهوری به‌وسیله‬ ‫ویدئو کنفرانس در اسفراین بهره‌برداری شد‪.‬‬ ‫نماین��ده مردم اس��فراین در مجلس ش��ورای‬ ‫اسالمی در حاشیه بهره‌برداری این طرح صنعتی‬ ‫اظهار کرد‪ :‬شرکت صنعتی فوالد آلیاژی کیمیای‬ ‫صبا ساالنه ‪ ۳۲۰‬تن شمش فوالد تولید می‌کند‪.‬‬ ‫هادی قوام��ی افزود‪ :‬برای بهره‌ب��رداری از این‬ ‫ط��رح صنعتی بخ��ش خصوصی ‪ ۴‬ه��زار و ‪۸۰۰‬‬ ‫میلیارد ریال سرمایه‌گذاری شده و در فاز نخست‬ ‫برای ‪ ۵۶۰‬نفر اشتغالزایی می‌کند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬این پروژه صنعتی در فاز نخست در‬ ‫واح��د ذوب آهن آلیاژی فعالیت می‌کند و در فاز‬ ‫دوم آن که به تازگی کلنگ‌زنی شد در واحد نورد‬ ‫فعال خواهد شد‪.‬‬
‫شرکت ملی مس ایران ‪ ۱۵۰‬ریال سود تقسیم کرد‬ ‫ظهر دیروز س��هامداران شرکت ملی مس با حضور حداکثری‬ ‫در مجمع ساالنه خود از تقسیم سود ‪ ۱۵۰‬ریالی خبردار شدند‪.‬‬ ‫به گزارش روزگار معدن اردشیر سعدمحمدی در مجمع عمومی‬ ‫ساالنه شرکت ملی مس ایران گفت‪ :‬سال گذشته ‪۱.۱۸۰‬میلیون‬ ‫تن کاتد مس در این ش��رکت تولید ش��د و رتبه بورس��ی شرکت‬ ‫در بین ‪ ۵۰‬ش��رکت برتر از ‪ ۳۰‬به ‪ ۳‬رس��ید‪ .‬وی با اشاره به اینکه‬ ‫بر اس��اس آمار اتحادیه اروپا‪ ،‬فلز مس اولویت نخس��ت ‪ ۳۲‬ماده‬ ‫معدنی جذاب در سرمایه‌گذاری جهان است‪ ،‬افزود‪ :‬چین‪ ،‬امریکا‬ ‫و اروپا پرمصرف‌ترین‌ها در جهان در زمینه مس هس��تند‪ .‬س��عد‬ ‫محمدی با بیان اینکه تولید مس از سال ‪۱۹۰۰‬تا ‪ ۲۰۱۷‬میالدی‬ ‫صعودی بوده و ش��یب تولید در ‪ ۲۰‬س��ال گذش��ته بیشتر شده‬ ‫است‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬روند سرمایه‌گذاری در کنسانتره مس در‬ ‫جهان افزایش��ی است و در س��ال ‪۲۰۲۵‬میالدی معادن بسیاری‬ ‫فعال می‌ش��وند‪ .‬مدیرعامل ش��رکت ملی مس با اشاره به اینکه‬ ‫ای��ران پانزدهمین تولیدکننده مس در جهان و ش��رکت کدلکو‬ ‫بزرگ‌ترین تولیدکننده مس در جهان است‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬متاسفانه‬ ‫تولی��د آلیاژه��ای مس کمرنگ بوده و به این موضوع کم‌توجهی‬ ‫ش��ده اس��ت؛ از ای��ن رو توجه ب��ه س��رمایه‌گذاری در این حوزه‬ ‫به‌وسیله شرکت ملی مس می‌تواند به افزایش مطلوب سودآوری‬ ‫بینجامد‪ .‬او افزود‪ :‬س��رمایه‌گذاری کش��ورهای تولیدکننده مس‬ ‫جهان در زیرس��اخت‌ها در حال افزایش اس��ت و از طرف دیگر‬ ‫رویکرد کشورها به خودروهای الکتریکی در آینده‪ ،‬سبب افزایش‬ ‫مصرف و تقاضای مس می‌ش��ود‪ .‬سعدمحمدی خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫ش��رکت ف��والد مبارکه و ذوب آه��ن باید مواد اولی��ه بخرند اما‬ ‫ش��رکت مس منابع معدنی با ‪۲۷‬میلیون ت��ن ذخیره در اختیار‬ ‫دارد و ای��ن یعن��ی اطمینان از هرگونه س��رمایه‌گذاری در حوزه‬ ‫مس‪ .‬وی با بیان اینکه کف س��ود مس شرکت‌های تولیدکننده‬ ‫ب��زرگ مس جهان ‪۱۱۰۰‬دالر اس��ت و ب��ه ‪ ۱۷۰۰‬و ‪ ۳۵۰۰‬دالر‬ ‫نیز می‌رس��د‪ ،‬افزود‪۹۹ :‬درصد شرکت‌های مسی جهان در سال‬ ‫گذشته میالدی سودده بودند‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬پیش‌بینی می‌شود‬ ‫نرخ مس در س��ال ‪ ۲۰۲۳‬میالدی به ‪۷۵۰۰‬دالر برس��د و روند‬ ‫قیمتی مس در س��ال‌های آینده افزایش��ی باش��د‪ .‬او با اشاره به‬ ‫اینکه شرکت ملی مس سعی می‌کند با وجود تحریم‌ها صادرات‬ ‫ش��رکت مس در سال ‪۹۸‬رش��د کند‪ ،‬گفت‪ :‬توسعه اکتشافات و‬ ‫راه‌اندازی طرح‌های توس��عه‪۲ ،‬هدف شرکت مس است؛ شرکت‬ ‫مس تا ‪۵۵‬سال آینده ذخیره مس دارد و با برنامه‌های اکتشافی‬ ‫که در دس��ت اقدام داریم‪ ،‬این میزان به ‪ ۱۰۰‬س��ال آینده افزون‬ ‫خواهد شد‪ .‬سعدمحمدی افزود‪ :‬شرکت ملی مس ایران در سال‬ ‫‪ ۹۷‬حدود ‪۱۰‬هزار میلیارد تومان فروش داش��ت و س��ود شرکت‬ ‫در این سال ‪۵‬هزار میلیارد و ‪۳۹۵‬میلیون تومان بوده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل زغال‌سنگ البرز مرکزی در یک نشست خبری اعالم کرد‪:‬‬ ‫معادن زغال‌سنگ البرز مرکزی نیمه‌مکانیزه می‌شود‬ ‫منیر حضوری‪:‬‬ ‫مدیرعامل زغال‌سنگ البرز مرکزی با دعوت از‬ ‫خبرنگاران حوزه معدن‪ ،‬آنها را به بازدید میدانی از‬ ‫مجموعه معدن زغال‌سنگ سوادکوه فرا خواند‪ .‬او‬ ‫در نشست خبری با اصحاب رسانه به پرسش‌های‬ ‫آنها در زمینه زغال‌س��نگ سوادکوه‪ ،‬عملکرد یک‬ ‫ساله و برنامه‌های سال آینده پاسخ داد‪.‬‬ ‫فکر کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹در تامین زغال مشکل داریم‬ ‫‹ ‹واگ�ذاری ‪۱۰۰‬درصد مع�ادن البرز‬ ‫مرکزی به بخش خصوصی‬ ‫عکس‌ها‪ :‬مهدی کاوه‌ای‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت البرز‬ ‫مرک��زی ب��ه تاریخچ��ه‬ ‫کارخانه زغال‌ش��ویی البرز‬ ‫مرکزی اشاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫از سال ‪ ۱۳۱۴‬زغال‌سنگ‬ ‫البرز مرکزی فعالیت خود‬ ‫را آغ��از ک��رده اس��ت‪ .‬س��ال ‪ ۸۳‬ب��ا توج��ه به‬ ‫سیاس��ت‌های اصل ‪ ،۴۴‬واگذاری معادن به بخش‬ ‫خصوصی شروع شد‪.‬‬ ‫حس��ین متصدی با بیان اینکه در این بین تنها‬ ‫شرکتی که تمام معادن خود را واگذار کرده‪ ،‬البرز‬ ‫مرکزی اس��ت گفت‪ :‬این شرکت بیش از نیمی از‬ ‫فعالیت‌های استخراجی خود را به شرکت معدنی‬ ‫س��امان س��وادکوه واگ��ذار کرده ک��ه ‪ ۶۰‬درصد‬ ‫زغال این ش��رکت را در بر می‌گیرد‪ .‬این ش��رکت‬ ‫خصوص��ی‪ ،‬ماهان��ه ‪ ۹‬ه��زار تن و س��االنه ‪۱۲۰‬‬ ‫هزارتن زغال تحویل می‌دهد‪.‬‬ ‫متصدی تاکید ک��رد‪ :‬در صورت تعیین تکلیف‬ ‫مع��ادن گلی��ران و کردآب��اد و فعال ش��دن آنها‪،‬‬ ‫کارخانه با ظرفیت کامل فعالیت خواهد کرد‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن ب��ه برنامه بومی‌س��ازی در این‬ ‫ش��رکت اشاره کرد و گفت‪ :‬بخش��ی از تجهیزات‬ ‫کارخانه زغال‌شویی بومی‌سازی شده است‪.‬‬ ‫متص��دی خب��ر داد‪ :‬دس��تگاه‌های اس��پیرال‬ ‫(جدایش ثقلی) کارخانه در داخل کش��ور ساخته‬ ‫شده‌اند‪.‬‬ ‫متصدی افزود‪ :‬بخشی از تجهیزات جدید البرز‬ ‫مرکزی از سوی شرکت تهیه و تولید تامین شده‬ ‫و در مرحله ترخیص از گمرک است‪.‬‬ ‫وی درباره معادن کوچک اظهار کرد‪ :‬فهرستی‬ ‫از معادن کوچک در این منطقه تهیه شده است‪.‬‬ ‫مدیر عامل ش��رکت البرز مرک��زی به وضعیت‬ ‫اش��تغال در شرکت‪ ،‬اشاره و اظهار کرد‪ ۲۵۰ :‬نفر‬ ‫به طور مستقیم در کارخانه فعالیت می‌کنند‪ .‬وی‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬به طور کل��ی در منطقه البرز مرکزی‬ ‫هم��راه با بخ��ش خصوصی‪ ۵ ،‬هزار نف��ر به طور‬ ‫مستقیم و غیرمستقیم مشغول به کار هستند‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬با توجه به اجرایی شدن‬ ‫فرمول جدید قیمت‌گذاری کنسانتره زغال‌سنگ‬ ‫از ابتدای آذر سال گذش��ته و افزایش درآمد ‪۴۰‬‬ ‫درص��دی فعاالن زغال‪ ،‬وضعی��ت درآمدزایی این‬ ‫حوزه بهتر شده است‪.‬‬ ‫مرتضی صادق‌ن��ژاد‪ ،‬مدیر‬ ‫کارخانه زغال‌ش��ویی البرز‬ ‫مرکزی گفت‪ :‬این کارخانه‬ ‫از س��ال ‪ ،۹۶‬ب��ا ظرفی��ت‬ ‫اس��می و ورودی س��االنه‬ ‫‪ ۵۰۰‬هزار تن زغال‌س��نگ‬ ‫خام و ‪ ۳۵۰‬هزار تن زغال کنسانتره فعال شده و‬ ‫امس��ال به دلیل کمبود زغال‪ ،‬تولید به ‪ ۲۰۰‬هزار‬ ‫تن زغال خام و ‪ ۱۲۰‬هزار تن کنس��انتره رسیده‬ ‫است‪ .‬وی درباره مش��تری‌های زغال‌سنگ گفت‪:‬‬ ‫مشتریان ما ذوب آهن اصفهان‪ ،‬کک‌سازی طبس‬ ‫و کک‌س��ازی زرن��د هس��تند‪ .‬البت��ه بیش��ترین‬ ‫مصرف‌کننده زغال‪ ،‬ذوب آهن اصفهان اس��ت که‬ ‫بی��ش از ‪ ۷۰‬درصد مص��رف را به خود اختصاص‬ ‫داده اس��ت‪ .‬او با بیان اینکه زغال‌س��نگ‪ ،‬اساس‬ ‫توس��عه اقتصادی و رونق تولید اس��ت به اهمیت‬ ‫ایمنی در حوزه معادن زغال‌سنگ‪ ،‬اشاره و اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬رعایت ایمن��ی و آموزش کارگ��ران‪ ،‬موارد‬ ‫مهمی هستند که باید به آنها توجه کرد‪ .‬در آینده‬ ‫اگر برای ایمنی و نگهداری معدن فکری نکنیم‪ ،‬با‬ ‫مشکالت زیادی روبه‌رومی‌شویم‪.‬‬ ‫او در نهایت به مشکل کارخانه زغال‌شویی اشاره‬ ‫ک��رد و گفت‪ :‬ما در تامین زغال مش��کل داریم و‬ ‫مس��ئله اصلی به محیط‌زیس��ت و جن��گل‌داری‬ ‫مرتب��ط اس��ت‪ .‬امیدواریم ب��ا تعامل ب��ا فعاالن‬ ‫محیط‌زیس��ت بتوانی��م کمبود زغ��ال را جبران‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫حسین متصدی‪ :‬با توجه به اجرایی شدن فرمول جدید‬ ‫قیمت‌گذاری کنسانتره زغال‌سنگ از ابتدای آذر سال‬ ‫گذشته و افزایش درآمد ‪ ۴۰‬درصدی فعاالن زغال‪،‬‬ ‫وضعیت درآمدزایی این حوزه بهتر شده است‬ ‫متصدی‪ ،‬می��زان ذخیره زغال‌س��نگ در پهنه‬ ‫البرز مرک��زی را ‪ 200‬میلیون تن اعالم کرد‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬ذخی��ره قطعی معادن گلیران و کردآباد به‬ ‫ترتیب ‪ ۵۷‬و ‪ ۲۱‬میلیون تن است‪.‬‬ ‫وی درب��اره نقش معدن در کاهش نرخ بیکاری‬ ‫گفت‪ :‬زمین و مع��دن‪ ،‬عامل اصلی کار اقتصادی‬ ‫هس��تند اما حفظ جنگل‌ها نیز باعث ش��ده است‬ ‫محدود ش��ویم‪ .‬متاس��فانه آمار بی��کاری منطقه‬ ‫نس��بت به میانگین کش��وری باالس��ت و چشم‬ ‫امیدش��ان بیشتر به زغال‌سنگ است‪ .‬در این بین‬ ‫رونق کک‌سازی یکی از طرح‌های مقابله با بیکاری‬ ‫است‪ .‬امیدواریم مشکالت‌مان با محیط‌زیست حل‬ ‫ش��ود تا در رونق اشتغال این منطقه سهم داشته‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫متص��دی درباره مش��کالتی که این ش��رکت‬ ‫ب��ا س��ازمان محیط‌زیس��ت دارد گف��ت‪ :‬یکی از‬ ‫مش��کالت ما جنگل‌های هیرکانی اس��ت‪ .‬معدن‬ ‫نیاز به جاده‌س��ازی دارد اما محیط‌زیس��تی‌ها آن‬ ‫را مخالف حفظ جنگل‌ه��ا می‌دانند‪ .‬امیدواریم با‬ ‫توافق با سازمان محیط‌زیست‪ ،‬با کمترین تخریب‬ ‫بتوانیم بیشترین استخراج را انجام دهیم‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت البرز مرک��زی در ادامه‪ ،‬به‬ ‫طرح‌های توسعه‌ای این شرکت پرداخت و اظهار‬ ‫کرد‪ :‬قرار اس��ت طرح کک‌سازی با ظرفیت تولید‬ ‫حدود ‪ ۳۰۰‬هزار تن فعال شود اما به دلیل صادر‬ ‫نش��دن مج��وز زیس��ت‌محیطی در ح��ال حاضر‬ ‫متوقف اس��ت و بالتکلیف مانده است‪ .‬دوم‪ ،‬طرح‬ ‫توس��عه تجهیز معدن گلیران است که بر اساس‬ ‫برنام��ه قرار اس��ت ‪ ۱۵۰‬هزار تن تولید در س��ال‬ ‫داش��ته باش��د‪ .‬خوش��بختانه ایمیدرو هم از آن‬ ‫حمایت کرده است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬س��ال ‪ ۸۳‬ای��ن معدن ب��ه بخش‬ ‫خصوصی واگذار ش��د و پس از آنکه کار چندانی‬ ‫روی آن انجام نش��د‪ ،‬در سال ‪ ۹۴‬به شرکت البرز‬ ‫مرکزی واگذار شد‪ .‬در این مرحله بهره‌بردار قبلی‬ ‫اعتراض ک��رد‪ .‬امروز تعیین تکلیف این معدن در‬ ‫شورای معادن می‌تواند کار را سرعت دهد‪ .‬سوم‪،‬‬ ‫طرح کارخانه زغال‌شویی است که به بهره‌برداری‬ ‫رسیده و ظرفیت آن باید تکمیل شود‪ .‬همچنین‬ ‫طرح کردآباد‪ ،‬اس��تحصال دوباره و ژئوتوریسم از‬ ‫دیگر طرح‌های این مجموعه هستند‪.‬‬ ‫متصدی در پاس��خ به پرسش روزگار معدن که‬ ‫چه تدابیری برای رس��یدن به هدف امس��ال این‬ ‫ش��رکت برای تولی��د ‪ ۱۵۰‬هزار ت��ن کک دارید‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬نخس��تین اولویت ما اس��تحصال دوباره از‬ ‫باطله‌هاس��ت‪ .‬بر اس��اس این هدف قرار است ‪۳۰‬‬ ‫ه��زار تن باطل ‌ه را دوباره اس��تحصال کنیم‪ .‬مورد‬ ‫دیگر‪ ،‬آموزش کارکنان است‪ .‬در این زمینه‪ ،‬سال‬ ‫گذش��ته نیروهای‌مان را به کرمان و طبس اعزام‬ ‫ش ببینند‪.‬‬ ‫کردیم تا آموز ‌‬ ‫وی درباره وضعیت پرداختی‌های این مجموعه‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬با توج��ه به رایزنی‌ها‪ ،‬خوش��بختانه‬ ‫کارگران مش��کلی در دریاف��ت مطالبات ندارند و‬ ‫پرداخت‌های ما به موقع است‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬ب��ا س��رمایه‌گذاری مناس��ب در‬ ‫کارخانه زغال‌ش��ویی‪ ،‬بهره‌وری کار افزایش یافته‬ ‫که در افزایش درآمدهای ش��رکت تاثیرگذار بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬مدیرعامل زغال‌سنگ البرز مرکزی درباره‬ ‫کیفیت زغال تولیدی این ش��رکت نیز بیان کرد‪:‬‬ ‫برای تولید کک مرغوب‪ ،‬به زغال‌سنگ با کیفیت‬ ‫نیاز داریم که خوشبختانه زغال‌سنگ این منطقه‬ ‫به دلیل استفاده از آب‌های طبیعی کیفیت خوبی‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫او درب��اره وضعیت نرخ‌گذاری زغال‌س��نگ نیز‬ ‫گفت‪ :‬خوشبختانه امس��ال بهای زغال‌سنگ ‪۲۶‬‬ ‫درصد نرخ ش��مش فوالد خوزستان تعیین شده‬ ‫که اتفاق خوبی برای زغال‌سنگی‌ها بوده است‪.‬‬ ‫او در ادام��ه‪ ،‬به ایمنی در معادن زغال‌س��نگ‬ ‫اش��اره کرد و گفت‪ :‬ش��رکت تهی��ه و تولید مواد‬ ‫معدن��ی در ح��ال وارد کردن برخ��ی تجهیزات‬ ‫ایمنی اس��ت‪ .‬همچنین در حال پیگیری هستیم‬ ‫ک��ه ‪ ۳‬پای��گاه امداد و نج��ات در طبس کرمان و‬ ‫البرز ایجاد شود‪ .‬او در پاسخ به این پرسش روزگار‬ ‫مع��دن که چقدر ب��ا کمبود ماش��ین‌آالت و ابزار‬ ‫معدنی روبه‌رو هس��تید نیز گف��ت‪ :‬چون کارخانه‬ ‫تازه راه‌اندازی شده‪ ،‬در این زمینه مشکلی نداریم‬ ‫بلکه پیگیر نیمه‌مکانیزه شدن معادن نیز هستیم‪.‬‬ ‫در این زمینه با دانش��گاه آزاد منطقه هم در حال‬ ‫مکاتبه‌ایم‪ .‬ضخامت الیه‌های زغال این منطقه کم‬ ‫است و نمی‌توان به مکانیزاسیون کامل این معادن‬ ‫‹ ‹تولیدبراساساستانداردهایبین‌المللی‬ ‫اردالن ن��ژادی‪ ،‬مدی��ر‬ ‫تضمین کیفی��ت کارخانه‬ ‫زغال‌ش��ویی البرز مرکزی‬ ‫نی��ز در حاش��یه دی��دار‬ ‫خبرن��گاران از کارخان��ه‬ ‫گف��ت‪ :‬ما نمونه‌ب��رداری و‬ ‫آنالی��ز الزم را روی زغال اس��تخراجی این معادن‬ ‫انجام می‌دهیم تا کارخان��ه‪ ،‬باالترین بهره‌وری را‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫او اظهار کرد‪ :‬با آنالیزها میزان خاکستر و خلوص‬ ‫را اندازه می‌گیریم‪ .‬در اینجا کنس��انتره س��وزانده‬ ‫می‌شود تا ناخالصی‌ها به‌دست بیایند‪.‬‬ ‫ن��ژادی در پاس��خ به پرسش��ی درب��اره توجه به‬ ‫اس��تانداردهای بین‌المللی اظهار ک��رد‪ :‬در تمام‬ ‫مراح��ل‪ ،‬ش��یوه‌نامه‌های ایزو را رعای��ت کرده و‬ ‫همه چیز را با اس��تانداردهای بین‌المللی تطبیق‬ ‫داده‌ای��م‪ .‬او درباره اینکه چقدر دس��تگاه‌های‌تان‬ ‫به‌روز است‪ ،‬گفت‪ :‬بر اساس استاندارد بین‌المللی‪،‬‬ ‫تا زمانی‌که با دمای هوا مش��کل نداش��ت ‌ه باشیم‬ ‫می‌توانی��م از دس��تگاه‌های موج��ود اس��تفاده‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫معدن‬ ‫سه‌شنبه‬ ‫‪ 25‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 13‬ذی‌القعده ‪ 1440‬‬ ‫‪ 16‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره ‪205‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫همایش «رونق تولید با‬ ‫احیای معادن کوچک‌مقیاس»‬ ‫برگزار می‌شود‬ ‫همایش «رون��ق تولید با احیا‪ ،‬فعال‌س��ازی و‬ ‫توس��عه معادن کوچک‌مقیاس» ‪ ۸‬مرداد س��ال‬ ‫جاری در تهران برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی ایمپاسکو‪ ،‬طرح احیا‪،‬‬ ‫فعال‌س��ازی و توس��عه معادن کوچک‌مقیاس در‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۹۶‬با امضای ‪ ۲‬تفاهمنامه چهارجانبه‬ ‫و به‌ص��ورت مجزا می��ان وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تج��ارت‪ ،‬ایمیدرو‪ ،‬خانه معدن‪ ،‬ش��رکت میدکو‪،‬‬ ‫گل‌گهر و انجمن س��نگ‌آهن ای��ران کار خود را‬ ‫آغاز کرد‪.‬‬ ‫در فاز نخس��ت‪ ۵ ،‬استان کشور به‌عنوان نمونه‬ ‫آزمایش��ی انتخاب ش��دند و عملیات اجرایی آنها‬ ‫شروع شد‪ .‬به دلیل موفقیت طرح و استقبال زیاد‬ ‫گروه‌های هدف‪ ،‬طرح احیا‪ ،‬فعال‌سازی و توسعه‬ ‫معادن کوچک‌مقیاس به‌عنوان یکی از طرح‌های‬ ‫اقتصاد مقاومتی در دولت مصوب ش��د‪ .‬در سال‬ ‫‪ ۱۳۹۸‬با دس��تور مقام عالی وزارت‪ ،‬مس��ئولیت‬ ‫اجرایی این طرح در قالب پروژه اقتصاد مقاومتی‬ ‫به ایمیدرو س��پس از س��وی ایمیدرو به شرکت‬ ‫تهیه و تولید مواد معدنی ایران واگذار شد‪.‬‬ ‫ش��رکت تهیه و تولی��د مواد معدن��ی ایران به‬ ‫نمایندگ��ی از ایمیدرو برای اجرای طرح‪ ،‬فعالیت‬ ‫خود را در ‪ ۴‬حوزه متمرکز کرد‪.‬‬ ‫معاون سازمان گسترش و نوسازی‬ ‫صنایع ایران‪:‬‬ ‫‪ ۲۱۰‬شرکت در نخستین‬ ‫نمایشگاه ساخت‬ ‫داخل حضور دارند‬ ‫معاون برنامه‌ریزی و توسعه سازمان گسترش‬ ‫و نوس��ازی صنایع ایران(ایدرو) از حضور ‪۲۱۰‬‬ ‫شرکت و تشکل در نخستین نمایشگاه ساخت‬ ‫داخل و رونق تولید خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرن��ا‪ ،‬محمدرضا عبداللهی افزود‪:‬‬ ‫نخس��تین نمایش��گاه س��اخت داخل با هدف‬ ‫معرفی و شناس��ایی نیازهای صنایع کشور در‬ ‫زمینه خ��ودرو و قطع��ات آن‪ ،‬صنایع معدنی‪،‬‬ ‫ل��وازم خانگ��ی‪ ،‬صنای��ع دریایی‪ ،‬نف��ت‪ ،‬گاز‪،‬‬ ‫پتروشیمی و مخابرات ‪ ۲۷‬تیر در تهران برگزار‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬وی بیان کرد‪ :‬آخرین زمان ثبت نام‬ ‫برای حضور در این نمایشگاه ‪ ۱۹‬تیر اعالم شده‬ ‫بود که با استقبال خوبی روبه‌رو شد‪ .‬عبداللهی‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ ۲۱۰ :‬شرکت در قالب تشکل‬ ‫و ‪ ۸۳‬ش��رکت تولیدی به طور مس��تقیم اقدام‬ ‫به ثبت نام و ش��رکت در نخس��تین نمایشگاه‬ ‫ساخت داخل و رونق تولید کرده‌اند که در این‬ ‫نمایشگاه قطعات و نیازهای ساخت داخل خود‬ ‫را عرضه خواهند کرد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬صنایع مختلف از ‪ ۲۱‬اس��تان‬ ‫با ارائه نیازهای خود در این نمایش��گاه حضور‬ ‫دارند‪ .‬عضو هیات مدیره ایدرو گفت‪ :‬نمایشگاه‬ ‫س��اخت داخ��ل محل��ی ب��رای عرضه ش��دن‬ ‫نیازهاست‪ .‬نمایش��گاه «نهضت ساخت داخل»‬ ‫از ‪ ۲۷‬تی��ر ب��ه م��دت ‪ ۴‬روز در مح��ل دائمی‬ ‫نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار می‌شود‬ ‫و فضای اختصاص داده ش��ده به این نمایشگاه‬ ‫‪ ۱۳‬هزار متر مربع است‪.‬‬ ‫عرضه ‪ ۵۰۰۰‬تن کک‬ ‫در بورس کاال‬ ‫مجتمع کک‌س��ازی و پاالیش قطران زرند ‪۵‬‬ ‫هزار تن کک در بورس کاال عرضه خواهد کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش روزگار معدن به نق��ل از روابط‬ ‫عمومی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران‪،‬‬ ‫نرخ پایه هر تن کک متالوژی با دانه‌بندی ‪-۸۰‬‬ ‫‪ ۲۵‬میلی‌متر مع��ادل ‪ ۱۵‬میلیون و ‪ ۲۵۶‬هزار‬ ‫ریال تعیین شده است‪ .‬زمان عرضه این محصول‬ ‫در ب��ورس کاال دوش��نبه ‪ ۲۴‬تی��ر ‪ ۱۳۹۸‬بود‪.‬‬ ‫زمان تحویل آن نیز پس از واریز وجه کاال بوده‬ ‫و شرکت‌های خریدار باید دست‌کم ‪ ۲۴‬ساعت‬ ‫پیش از بارگیری‪ ،‬نماین��ده خود را برای آنالیز‬ ‫و تحویل کک به ای��ن مجتمع معرفی کنند تا‬ ‫بارگیری و ارسال در حضور ناظر خریدار انجام‬ ‫ش��ود‪.‬گفتنی اس��ت‪ ،‬محل تحوی��ل محصول‬ ‫نی��ز در مجتم��ع کک‌س��ازی زرند اس��ت و بر‬ ‫اس��اس ش��رایط تعیین ش��ده‪ ،‬خریدار موظف‬ ‫اس��ت حداکث��ر ت��ا ‪ ۶۰‬روز از زم��ان ص��دور‬ ‫حواله‪ ،‬تمام محموله خریداری ش��ده را حمل‬ ‫کند‪.‬‬
‫صنایع‌معدنی غیرفلزی‬ ‫سه‌شنبه‬ ‫‪ 25‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 13‬ذی‌القعده ‪ 1440‬‬ ‫‪ 16‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره ‪205‬‬ ‫یادداشت‬ ‫راه ورود گچ ایران به سوریه‬ ‫ارتقای کیفیت محصول است‬ ‫ابوالفضل اقبالیون‬ ‫عضو هیات‌مدیره انجمن صنایع و‬ ‫معادن گچ ایران‬ ‫خبر‬ ‫تولید محصوالت جدید‬ ‫در سیمان اصفهان‬ ‫تا پایان امسال‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت س��یمان اصفه��ان‪،‬‬ ‫تولی��د روزان��ه س��یمان این واح��د تولیدی را‬ ‫‪ ۳‬ه��زارو‪ ۲۰۰‬ت��ن بیان کرد و گف��ت‪ :‬در این‬ ‫کارخانه ساالنه ‪ ۹۵۰‬هزار تن کلینکر و بیش از‬ ‫یک میلیون تن س��یمان تولید می‌شود که ‪۲۵‬‬ ‫درصد از این میزان تولید به کش��ورهای عراق‪،‬‬ ‫کوی��ت‪ ،‬یمن‪ ،‬ازبکس��تان‪ ،‬بن��گالدش و حوزه‬ ‫افریقا صادر می‌شود‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش واحد مرک��زی خب��ر‪ ،‬مجتبی‬ ‫کاروان‪ ،‬کیفی��ت ب��االی کلینکر و س��یمان را‬ ‫از ویژگی‌ه��ای بازار رقابتی ای��ن کارخانه بیان‬ ‫ک��رد و گفت‪ :‬با تالش متخصص��ان داخلی در‬ ‫بومی‌س��ازی و نص��ب س��امانه س��پراتور روی‬ ‫طی��ف دانه‌بندی س��یمان خروجی‪ ۱۰ ،‬درصد‬ ‫بر مقاومت انواع س��یمان تولیدی این کارخانه‬ ‫افزوده است‪.‬‬ ‫وی ای��ن کارخان��ه را دارای ظرفی��ت تولید‬ ‫همزم��ان ‪ ۹‬محص��ول دانس��ت و اف��زود‪ :‬ت��ا‬ ‫پای��ان امس��ال هم ‪۴‬محص��ول جدید همچون‬ ‫س��یمان‌های پی‌کا‌زد‪ ،۱-۵۲۵ ،‬سفید و بنایی‬ ‫در ای��ن کارخان��ه تولید می‌ش��ود ک��ه عالوه‬ ‫ب��ر تکمیل س��بد تولی��د محص��والت افزایش‬ ‫‪۲۵‬درص��دی ص��ادرات کارخانه را ب��ه همراه‬ ‫دارد‪ .‬مدیرعام��ل ش��رکت س��یمان اصفهان با‬ ‫اش��اره به س��اخت س��ایت بت��ن همدانیان در‬ ‫کن��ار کارخانه س��یمان گفت‪ :‬ای��ن واحد توان‬ ‫تولید س��االنه یک میلیون تن بتن را دارد‪ .‬وی‬ ‫افزای��ش ‪ ۲۵‬درصدی تولی��د و درآمد‪ ،‬افزایش‬ ‫ارزش‌افزوده کاهش خام‌فروش��ی و توسعه بازار‬ ‫جدی��د محص��والت غیرس��یمانی از ‪ ۲۹‬هزار‬ ‫ب��ه ‪ ۳۸‬ه��زار ت��ن را از اهداف س��اخت واحد‬ ‫بتن‌سازی همدانیان بیان کرد‪.‬‬ ‫همزمان با بازدید رئیس‌جمهوری از استان خراسان شمالی‪،‬‬ ‫محمد رضوانی‌فر‪ ،‬مدیرعامل شستا از کارخانه سیمان بجنورد‬ ‫بازدی��د کرد و در جریان فرآین��د کاری آن واحد تولیدی قرار‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش روابط عموم��ی هلدینگ س��یمان ف��ارس و‬ ‫خوزس��تان‪ ،‬در جریان این س��فر‪ ،‬مدیرعامل شس��تا عالوه بر‬ ‫بازدید از کارخانه در نشس��تی با حضور مدیران ارشد سیمان‬ ‫بجنورد نیز شرکت کرد‪ .‬مدیرعامل شستا محدودیت تخصیص‬ ‫منابع و درآمده��ای عمرانی با توجه به تحریم‌های ظالمانه را‬ ‫یادآورد ش��د و گف��ت‪ :‬این موضع باعث پیش��رو بودن صنعت‬ ‫سیمان در شرایط س��خت خواهد شد که سیمان بجنورد نیز‬ ‫از این مس��ئله مستثنا نخواهد بود‪ .‬یکی از راهکارهای عبور از‬ ‫شرایط کنونی‪ ،‬کنترل و مدیریت هزینه‌ها و تبدیل دارایی‌های‬ ‫غیرمولد به مولد است‪.‬‬ ‫رضوانی‌فر با اش��اره به اینکه سیمان بجنورد از شرکت‌هایی‬ ‫است که در راستای ماموریت اصلی خود اداره شده و گام‌های‬ ‫مثبتی را برداشته اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬فرآیند مدیریت و مسئولیت‪،‬‬ ‫باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی و اجرا شود که مدیران ارشد بتوانند‬ ‫مس��ائل گذشته را پیگیری و حل و فصل کنند‪ .‬عالوه بر این‪،‬‬ ‫فعالیت‌ها و برنامه‌های جاری و تامین ملزومات را انجام دهند‬ ‫و برای توس��عه صنعت‪ ،‬ظرفیت‌سازی کنند‪ .‬وی جابه‌جایی‌ها‬ ‫به‌منظور کمک به توسعه صنعت‪ ،‬بومی‌گزینی با هدف توسعه‬ ‫استان‌ها و هم‌افزایی در نقطه بهینه شرکت‌ها را نیز موردتاکید‬ ‫قرارداد‪ .‬مدیرعامل شس��تا‪ ،‬با بررسی وضعیت صادرات شرکت‬ ‫س��یمان بجنورد‪ ،‬تدوین برنامه صادرات و اعمال آن در اهداف‬ ‫و برنامه‌های س��االنه شرکت را از راهکارهای تاثیر‌گذار در این‬ ‫بخش توصیف کرد‪ .‬کمال صدیقی‪ ،‬با اش��اره به تنوع و کیفیت‬ ‫باالی س��یمان بجنورد گفت‪ :‬وجود زیرس��اخت‌های مناس��ب‬ ‫مانند نیروهای متخصص‪ ،‬تجهیزات آزمایش��گاهی پیش��رفته‬ ‫و استقرار اس��تانداردهای‌روزآمد بین‌المللی‪ ،‬سیمان بجنورد‬ ‫را در نقطه مناس��بی قرار داده اس��ت‪ .‬با این حال نیاز مبرمی‬ ‫که امروز احس��اس می‌ش��ود تقویت زیرساخت‌های توسعه‌ای‬ ‫ازجمله حمل‌ونقل است که امیدواریم به‌زودی انجام شود‪.‬‬ ‫در این نشس��ت کمال صدیقی‪ ،‬مدیرعامل س��یمان بجنورد‬ ‫عملکرد ‪ ۳‬ماه نخس��ت سال جاری در مقایسه با برنامه بودجه‬ ‫و دوره مشابه سال قبل را ارائه کرد‪.‬‬ ‫تولیدکنندگان آجر‪ ،‬شیشه و کاشی و سرامیک در گفت‌وگو با روزگار معدن عنوان کردند‬ ‫خروج از رکود با تکیه بر مسیر ترانزیتی عراق‬ ‫سارا اصغری‪:‬‬ ‫مس��یر ترانزیت��ی ع��راق می‌توان��د بهترین‬ ‫فرص��ت برای صادرات کاالهای ایرانی باش��د؛‬ ‫ماجد عبداهلل‪ ،‬رئی��س اتاق صنعت و بازرگانی‬ ‫بص��ره در عراق به‌تازگی اع�لام آمادگی کرده‬ ‫اس��ت که عراق را مسیر ترانزیت کاالی ایرانی‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫موضوعی که س��بب می‌شود مسیر صادرات‬ ‫کاالی ایران��ی ازجمله مصالح س��اختمانی به‬ ‫سوریه هموار ش��ود‪ .‬البته چندی پیش اعالم‬ ‫ش��د که راه‌آهن ایران به س��وریه از شلمچه‪،‬‬ ‫بص��ره‪ ،‬الذقیه در دس��ت طراحی اس��ت که‬ ‫پیش‌بین��ی می‌ش��ود با راه‌اندازی این مس��یر‬ ‫ریلی صادرات از طریق عراق بس��یار آس��ان‌تر‬ ‫شود‪.‬‬ ‫رئیس اتاق صنع��ت و بازرگانی بصره درباره‬ ‫همکاری بازرگانان و فعاالن اقتصادی ایران با‬ ‫همتایان عراقی خود گفت‪ :‬در مرحله نخست‪،‬‬ ‫م��ا باید با ظرفیت‌های ای��ران در حوزه تامین‬ ‫مواد اولیه آشنا ش��ویم و ببینیم چه امکاناتی‬ ‫در ایران وجود دارد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایلن��ا‪ ،‬ماجد عب��داهلل ادامه داد‪:‬‬ ‫جن��گ با داع��ش خرابی‌های زی��ادی در این‬ ‫کشور به‌بار آورده و بر همین اساس اصلی‌ترین‬ ‫مواد اولیه که م��ا وارد می‌کنیم آهن‪ ،‬فوالد و‬ ‫محصوالت فلزی و مصالح ساختمانی است که‬ ‫از عمان و سایر کشورها آن را تامین می‌کنیم‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت ک��ه به‌تازگ��ی دریافتیم‬ ‫می‌توانی��م همین م��واد را با ن��رخ پایین‌تر و‬ ‫کیفی��ت بهتر از ی��زد تامین کنی��م‪ .‬این یک‬ ‫حقیقت اس��ت که ما ب��ه واردات م��واد اولیه‬ ‫احتیاج داریم و بهترین کار برای ما تامین آن‬ ‫از ایران است‪.‬‬ ‫عب��داهلل با اش��اره به تحریم‌های��ی که علیه‬ ‫کش��ورمان اعمال ش��ده‪ ،‬گف��ت‪ :‬تحریم‌های‬ ‫امری��کا ظالمانه و برخالف قواع��د بین‌المللی‬ ‫اس��ت و ما این مس��ئله را می‌دانیم‪ ،‬بنابراین‬ ‫ب��ا توجه به این ش��رایط می‌توانی��م بازاریابی‬ ‫محص��والت ایرانی همچون مواد پتروش��یمی‬ ‫و مش��تقات نفتی را به عه��ده بگیریم و عراق‬ ‫تبدیل به مسیر ترانزیت کاالهای ایرانی شود‪.‬‬ ‫ما آنچه ش��ما نیاز دارید می‌توانیم به‌وس��یله‬ ‫بندرهای عراق وارد کنی��م‪ .‬درواقع عراق این‬ ‫ظرفیت را دارد که مسیر ورود و خروج کاال و‬ ‫مواد اولیه برای ایران باشد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬درس��ت اس��ت که اکن��ون ایران‬ ‫دومین تامین‌کننده عراق پس از چین اس��ت‬ ‫ام��ا باتوجه به تحرکات و س��رمایه‌گذاری‌های‬ ‫انجام ش��ده‪ ،‬ش��اید ‪ ۲‬س��ال دیگر رتبه ایران‬ ‫چند پله س��قوط کند‪ .‬البته همه می‌دانند که‬ ‫ب��رای مردم و فعاالن اقتص��ادی عراق اولویت‬ ‫با بازرگانان ایرانی اس��ت به شرطی که زودتر‬ ‫فع��االن صنعتی ایرانی حرک��ت خود را آغاز و‬ ‫با ش��ریکان عراقی اقدام به تاس��یس شرکت‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه‌ای‬ ‫بی‌شک حمل‌ونقل و بازبودن مسیر صادرات‬ ‫به کش��ورهای منطقه ازجمله سوریه می‌تواند‬ ‫یکی از عوامل تاثیرگذار در امر صادرات باشد‬ ‫اما باید درنظر داش��ته باش��یم ک��ه در زمینه‬ ‫صادرات مصالح س��اختمانی به این کشور باید‬ ‫موض��وع کیفیت بیش از پیش موردتوجه قرار‬ ‫گیرد‪.‬‬ ‫در زمین��ه گچ‪ ،‬ع��راق و س��وریه می‌توانند‬ ‫بازارهای مناس��بی به‌شمار روند اما مشکل آن‬ ‫اس��ت گچی که به‌طور معمول در ایران تولید‬ ‫می‌شود‪ ،‬دارای استانداردهای جهانی نیست‪.‬‬ ‫به عبارتی فن��اوری تولید گچ در واحدهای‬ ‫تولیدی روزآمد نیست و هم‌اکنون نیز گچ‌های‬ ‫پیش‌س��اخته که در جهان تولید می‌ش��وند‪،‬‬ ‫خواهان بیشتری دارند‪.‬‬ ‫ب��ا اس��تفاده از فناوری جدید ن��ه به عنوان‬ ‫دانش فنی ک��ه به عنوان ماش��ین‌آالت‪ ،‬باید‬ ‫گچ‌ه��ای‌روزآمدتری تولید کنی��م تا قادر به‬ ‫تسخیر این بازارها باشیم‪.‬‬ ‫البت��ه گچ ایران آن هم به صورت محدود به‬ ‫عراق صادر می‌ش��ود‪ ،‬اما ای��ن میزان صادرات‬ ‫برای صنع��ت گچ ای��ران قابل‌قبول نیس��ت‪.‬‬ ‫بنابراین اگر قصد تصرف بازار سوریه را داریم‪،‬‬ ‫باید فناوری‌های خ��ود را در زمینه تولید گچ‬ ‫روزآم��د کنیم‪ ،‬چراکه در برابر فناوری قدیمی‬ ‫تولی��د گچ م��ا‪ ،‬ترکی��ه و برخی کش��ورهای‬ ‫همس��ایه فناوری جدیدتری در اختیار دارند‬ ‫و در حال تصرف این بازار هستند‪.‬‬ ‫س��وریه به دنبال دسترس��ی ب��ه بازارهای‬ ‫بین‌الملل��ی و محص��ول باکیفی��ت و ب��ا نرخ‬ ‫مناس��ب اس��ت‪ ،‬ازاین‌رو باید ب��ا قیمت‌های‬ ‫پایین‌ت��ر و کیفی��ت باالتری وارد این کش��ور‬ ‫شویم‪.‬‬ ‫مدیریت هزینه‌ها و تبدیل دارایی‌های غیرمولد به مولد‬ ‫ماجد عبداهلل‪ :‬می‌توانیم بازاریابی محصوالت ایرانی‬ ‫را به عهده بگیریم و عراق تبدیل به مسیر ترانزیت‬ ‫کاالهای ایران شود‬ ‫‹ ‹صادرات روزان�ه ‪ ۵۴۰‬تریلی آجر از‬ ‫اصفهان به عراق‬ ‫درباره امکان صادرات آجر‬ ‫ای��ران ب��ه ع��راق و راه‬ ‫ترانزیت��ی که این کش��ور‬ ‫برای صادرات کاالی ایرانی‬ ‫اعالم کرده است‪ ،‬مرتضی‬ ‫منبع‌چ��ی‪ ،‬رئیس اتحادیه‬ ‫فخ��اران در گفت‌وگو با روزگار معدن اظهار کرد‪:‬‬ ‫بازار عراق پیش از ورود داعش به این کشور یکی‬ ‫از بهترین هدف‌ه��ای صادراتی ما در صنف آجر‬ ‫بود‪ .‬برای نمونه روزی ‪ ۵۴۰‬تریلی بار آجر فقط از‬ ‫اصفهان به عراق می‌رفت و تمام نیاز آجر عراق از‬ ‫طریق ایران تامین می‌شد‪ .‬البته زمانی که داعش‬ ‫در این کش��ور ب��ود‪ ،‬صادرات متوقف ش��ده بود‪.‬‬ ‫هرچن��د پس از رفتن داعش نیز تقاضای آجر در‬ ‫ع��راق رونق بیش��تری یافته و البت��ه پیش‌بینی‬ ‫می‌شود افزایش یابد‪.‬‬ ‫منبع‌چی در ادامه خاطرنش��ان کرد‪ :‬اگر مسیر‬ ‫ترانزیت ایران به عراق متصل و برای عبور کاالی‬ ‫ایرانی راه هموار باشد‪ ،‬می‌توانیم به بهترین شکل‬ ‫ممکن کاالهای ایران را به عراق و سایر کشورها‬ ‫ازجمله س��وریه ص��ادر کنی��م‪ .‬از آنجا که حجم‬ ‫مصالح ساختمانی باال و سنگین است‪ ،‬اگر در این‬ ‫زمینه بتوانیم از طریق ریل نیز اقدام کنیم بسیار‬ ‫بهتر خواهد بود‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به این پرسش که ترانزیت عراق‬ ‫ب��رای ایران‪ ،‬به چ��ه کش��ورهایی می‌تواند ما را‬ ‫متصل کند‪ ،‬گفت‪ :‬سوریه می‌تواند بهترین گزینه‬ ‫برای صادرات مصالح س��اختمانی به‌وسیله عراق‬ ‫باش��د‪ .‬البته هنوز این بازار به ش��کل مطلوب در‬ ‫دس��ت کش��ور به‌ویژه صنف تولیدکنندگان آجر‬ ‫سفالی نیست‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه فخاران با اشاره به اینکه صنعت‬ ‫آجر برای تصرف بازار کش��ورهای همس��ایه باید‬ ‫به س��مت تولی��د آجر ب��ا فناوری‌ه��ای نوین‌تر‬ ‫پیش برود‪ ،‬یادآور ش��د که صنعت آجر در کشور‬ ‫می‌تواند ارزآوری بس��یاری داشته باشد‪ ،‬حتی به‬ ‫جرات می‌توان ادعا کرد که صنعت آجر می‌تواند‬ ‫باالتر از نفت برای کش��ور ارزآوری داشته باشد‪.‬‬ ‫ولی دید مس��ئوالن به این موضوع خوب نیست‪.‬‬ ‫گزینه‌ه��ای خوب��ی روی میز ب��رای این صنعت‬ ‫وجود ندارد‪ .‬البته طرح‌هایی وجود دارد‪ ،‬اما باید‬ ‫در راس��تای بهبود این صنعت قدم‌هایی برداشته‬ ‫شود‪.‬‬ ‫منبع‌چی ادامه داد‪ :‬در تولید بسیاری از مصالح‬ ‫ساختمانی‪ ،‬کشور صاحب رتبه‌های قابل‌توجهی‬ ‫اس��ت‪ ،‬اگ��ر ای��ن اتف��اق روی داده‪ ،‬نتیج��ه‬ ‫دست‌به‌دس��ت دادن همه فعاالن بوده که سبب‬ ‫ش��ده در یک صنعت رش��د قابل‌توجهی داشته‬ ‫باش��یم‪ .‬از این‌رو دول��ت و وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت می‌توانند راه را ب��رای صادرکنندگان‬ ‫بازکنند‪.‬‬ ‫وی در ادامه خاطرنش��ان کرد‪ :‬آج��ر ایرانی با‬ ‫توجه ب��ه افزایش نرخ دالر در کش��ورهای دیگر‬ ‫بس��یار ب ‌هٌصرف��ه اس��ت‪ ،‬از این‌رو ص��ادرات آن‬ ‫می‌توان��د تحول��ی در این صنعت ک��ه در داخل‬ ‫دچار رکود است‪ ،‬ایجاد کند‪ .‬در این راستا امکان‬ ‫ص��ادرات به عراق را به ش��کل آس��ان دراختیار‬ ‫داری��م‪ .‬رئیس اتحادیه فخ��اران ادامه داد‪ :‬البته‬ ‫باید درنظ��ر گرفت که عراق نی��ز در حال اقدام‬ ‫برای تاسیس کارخانه‌های آجر سفالی با فناوری‬ ‫نوین اس��ت‪ .‬اقدامی که ما چندین س��ال اس��ت‬ ‫تصمی��م گرفته‌ایم که کارخانه‌های آجر س��فالی‬ ‫را تبدی��ل به کارخانه‌های م��درن کنیم و هرچه‬ ‫تالش کردیم و با مس��ئوالن در میان گذاش��تیم‬ ‫که ای��ن کارخانه‌ها نیاز به فن��اوری نوین دارند‪،‬‬ ‫دس��ت‌اندرکاران به آن توجه نکردند اما عراقی‌ها‬ ‫اقدام به انجام این کار کردند‪ .‬نرسد روزی که آنها‬ ‫به ما صادر داشته باشند‪.‬‬ ‫� راه‌آهن و دستیابی آسان به بازار سوریه‬ ‫همچنین بهنام عزیززاده‪،‬‬ ‫انجم��ن‬ ‫رئی��س‬ ‫تولیدکنن��دگان کاش��ی و‬ ‫س��رامیک ای��ران در‬ ‫گفت‌وگو ب��ا روزگار معدن‬ ‫اظهار ک��رد‪ :‬حمل‌ونقل از‬ ‫عوامل مهم صادرات به‌شمار می‌رود‪ ،‬از این‌رو در‬ ‫زمین��ه صادرات کاش��ی و س��رامیک ب��ه عراق‬ ‫ترانزیت و همچنین راه‌آهن می‌تواند بسیار موثر‬ ‫باش��د‪ .‬البته این طرح در حد برنامه است و باید‬ ‫دید که برنامه‌ها چه زمانی عملیاتی می‌شوند‪ ،‬آن‬ ‫زمان می‌توانیم راحت‌تر قضاوت کنیم‪.‬‬ ‫عزیززاده در ادامه خاطرنشان کرد‪ :‬حمل‌ونقل‬ ‫ریلی می‌تواند ارزان‌تر باش��د و تناژ حمل نیز در‬ ‫شرایط مطلوب‌تری قرار بگیرد که امیدواریم این‬ ‫اتفاق به‌زودی عملیاتی شود‪.‬‬ ‫وی در پاسخ به این پرسش که اگر بخواهیم از‬ ‫مس��یر ترانزیتی عراق بهره بگیریم‪ ،‬به‌طور عمده‬ ‫به چ��ه کش��ورهایی می‌توانیم صادرات داش��ته‬ ‫باش��یم‪ ،‬گفت‪ :‬حدود ‪ ۷۰‬درصد صادرات کاشی‬ ‫و س��رامیک ما به ع��راق اس��ت و ‪ ۱۰۰‬میلیون‬ ‫مترمربع کاش��ی ایران در این کش��ور به فروش‬ ‫می‌رسد‪ .‬امیدواریم با دردست‌گرفتن بازار سوریه‪،‬‬ ‫این بازار رونق بیش��تری بگیرد‪ ،‬چراکه دستیابی‬ ‫به بازار س��وریه از عراق امک‌ان‌پذیر خواهد بود و‬ ‫مس��یر ترانزیت یا راه‌آهن می‌تواند دس��تیابی به‬ ‫بازار س��وریه را تس��هیل کند‪ .‬مش��روط بر اینکه‬ ‫س��وری‌ها تمایل داشته باش��ند بازار خود را در‬ ‫اختی��ار ایرانی‌ها قرار بدهند‪ .‬س��وریه با توجه به‬ ‫تخریب وسیعی که در این کشور روی داده‪ ،‬بازار‬ ‫مناسبی است‪.‬‬ ‫‹ ‹راه ترانزیتی‪ ،‬امکان صادرات بیشتر‬ ‫همچنی��ن محمدعل��ی‬ ‫قنب��ری‪ ،‬رئی��س اتحادیه‬ ‫شیشه و آینه در گفت‌وگو‬ ‫ب��ا روزگار مع��دن‪ ،‬راه‬ ‫ترانزیت��ی عراق به س��ایر‬ ‫کشورها را بهترین فرصت‬ ‫ب��رای ص��ادرات کاالی ای��ران به‌‌وی��ژه مصال��ح‬ ‫ساختمانی برشمرد‪ .‬وی در ادامه خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫شیش��ه جام شامل آینه‪ ،‬شیشه دوجداره‪ ،‬شیشه‬ ‫خم و صنایع جانبی شیشه می‌شود که در تولید‬ ‫آن به خودکفایی رس��یده‌ایم‪ .‬او با اشاره به اینکه‬ ‫ح��دود ‪ ۴۰‬درصد تولیدات شیش��ه ج��ام صادر‬ ‫می‌ش��ود‪ ،‬گف��ت‪ :‬در ای��ران روزان��ه ‪ ۵۰۰‬هزار‬ ‫مترمربع شیشه جام تولید می‌شود‪.‬‬ ‫قنب��ری در ادام��ه خاطرنش��ان ک��رد‌‪ :‬یکی از‬ ‫کشورهای هدف صادراتی ایران در زمینه شیشه‬ ‫عراق اس��ت و به شکل زمینی این صادرات انجام‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬ام��ا اگ��ر راه ترانزیت باز ش��ود زمینه‬ ‫صادرات بیشتری برای ما فراهم می‌شود‪.‬‬ ‫وی در پاسخ به این پرسش که آیا با این مسیر‬ ‫ترانزیتی‪ ،‬صادرات شیش��ه به س��وریه آس��ان‌تر‬ ‫نخواهد بود‪ ،‬گفت‪ :‬گ��روه صنعتی کاوه ایران در‬ ‫سوریه یک کارخانه تولید شیشه راه‌اندازی کرده‬ ‫که پاسخگوی بازار صادرات است‪ .‬صادرات تولید‬ ‫داخلی ما به سوریه زیره به کرمان بردن است‪.‬‬ ‫جدول نرخ جدید سیمان‬ ‫سیمان خاکستری تحویل در کارخانه‬ ‫فله (تن)‪ -‬ریال‬ ‫پاکت ‪ ۵۰‬کیلویی (تن)‪ -‬ریال‬ ‫سیمان ‪۱-۳۲۵‬‬ ‫‪۱.۷۸۶.۰۴۲‬‬ ‫‪۲.۱۲۴.۰۴۲‬‬ ‫تیپ ‪ ۲‬و پوزوالنی‬ ‫‪۱.۸۴۱.۲۸۰‬‬ ‫‪۲.۱۷۹.۲۸۰‬‬ ‫‪۱-۴۲۵‬‬ ‫‪۱.۸۵۹.۶۹۳‬‬ ‫‪۲.۱۹۷.۶۹۳‬‬ ‫تیپ ‪۵‬‬ ‫‪۱.۸۷۸.۱۰۶‬‬ ‫‪۲.۲۱۶.۱۰۶‬‬ ‫‪۱-۵۲۵‬‬ ‫‪۱.۸۹۶.۵۱۸‬‬ ‫‪۲.۲۳۴.۵۱۸‬‬
‫امسال صادرات فوالد نباید زیر ‪ ۶‬میلیون تن باشد‬ ‫بهرام س��لطانی گفت‪ :‬در س��ال ‪ ۹۸‬نبای��د زیر ‪ ۶‬میلیون‬ ‫تن صادرات فوالد داشته باش��یم‪ .‬البته ایده‌آل ‪ ۱۰‬میلیون‬ ‫ت��ن اس��ت اما ب��ا توجه ب��ه مش��کالت موجود‪ ،‬ت�لاش بر‬ ‫صادرات دس��ت‌کم ‪ ۶‬میلیون تن فوالد است‪ .‬رئیس انجمن‬ ‫تولیدکنندگان فوالد ایران با اش��اره به کاهش ‪۲۵‬درصدی‬ ‫صادرات ‪ ۹‬فوالدس��از بزرگ کش��ور در سال گذشته گفت‪:‬‬ ‫بیشتر از تحریم‌ها و محدودیت‌های بیرونی‪ ،‬قوانین‪ ،‬مقررات‬ ‫و محدودیت‌ه��ای داخلی بر کاهش ص��ادرات اثرگذار بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬در این راس��تا انجمن تولیدکنندگان فوالد با وزارت‬ ‫صنعت‪،‬مع��دن و تج��ارت مذاکراتی داش��ت و تصمیم‌های‬ ‫خوبی گرفته ش��ده است‪ .‬به گزارش چیالن‪ ،‬بهرام سبحانی‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬کشور درحال‌حاضر در شرایطی است که‬ ‫باید مشوق‌های صادراتی از سوی دولت توسعه یابد و مانعی‬ ‫بر س��ر راه صادرکننده قرار نگیرد تا نیاز ارزی کشور تامین‬ ‫ش��ود‪ .‬یکی از این محدودیت‌ه��ا‪ ،‬قیمت‌گذاری گمرک بود‬ ‫برای نمونه نرخ گمرکی شمش ‪ ۴۵۰‬دالر ثبت شد درحالی‬ ‫که فروش به نرخ ‪ ۳۸۰‬دالر انجام می‌ش��د‪ .‬به عبارت دیگر‬ ‫بیش��تر از ارزی که صادرکننده دریاف��ت می‌کرد متعهد به‬ ‫بازگش��ت ارز می‌ش��د‪ .‬این موضوع نه‌تنها برای صادرکننده‬ ‫مش��کل ایجاد ک��رد بلکه کش��ور را نیز با مش��کل آماری‬ ‫روب��ه‌رو کرد‪ .‬بنابراین در این زمینه ب��ا گمرک و وزارتخانه‬ ‫رایزنی‌های بس��یاری ش��د تا اینکه پذیرفتند بر اساس نرخ‬ ‫عرفی که تولیدکنندگان صادر می‌کنند قیمت‌گذاری انجام‬ ‫‌ش��ود و انجمن تولیدکنندگان فوالد هم آن را صحه‌گذاری‬ ‫کند‪ .‬سبحانی در ادامه به بازگشت ارز اشاره کرد و گفت‪ :‬بر‬ ‫اساس یکی از بخشنامه‌های وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫محموله‌های زیر یک میلیون دالر ارزشان برای صادرکننده‬ ‫صنایع‌معدنی فلزی‬ ‫ب��ود و نیازی به بازگردان��دن ارز حاصل از ص��ادرات نبود‪.‬‬ ‫درنتیجه تصمیم بر این ش��د که فقط تولیدکنندگان اجازه‬ ‫صادرات محصوالت فوالدی را داش��ته باشند و این موضوع‬ ‫کم��ک می‌کرد تا کمبود کاذب نیز از کش��ور حذف ش��ود‪.‬‬ ‫رئی��س انجمن تولیدکنندگان فوالد ای��ران در پایان تاکید‬ ‫کرد‪ :‬در س��ال ‪ ۹۸‬نباید زیر ‪ ۶‬میلیون تن صادرات داش��ته‬ ‫باش��یم که البته ایده‌آل ‪ ۱۰‬میلیون تن است اما با توجه به‬ ‫مشکالت موجود‪ ،‬تالش بر صادرات دست‌کم ‪ ۶‬میلیون تن‬ ‫فوالد است‪.‬‬ ‫سه‌شنبه‬ ‫‪ 25‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 13‬ذی‌القعده ‪ 1440‬‬ ‫‪ 16‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره ‪205‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫معدنی‌ها و فوالدی‌ها‬ ‫وضعیت درآمدی بهتری‬ ‫نسبت به سال قبل دارند‬ ‫بررسی افزایش سرمایه شرکت‌های فوالدی در سال ‪ ۹۷‬و ابتدای ‪۹۸‬‬ ‫روزگار معدن‪:‬‬ ‫شرکت‌های بورسی فوالدی در سال‌ گذشته‬ ‫به س��ودهای قابل‌توجهی دست یافتند‪ .‬در این‬ ‫گزارش افزایش س��رمایه شرکت‌های ذوب‌آهن‬ ‫اصفه��ان‪ ،‬ف��والد خوزس��تان‪ ،‬میدک��و‪ ،‬فوالد‬ ‫خراس��ان‪ ،‬فوالد آلیاژی‪ ،‬ف��والد ارفع‪ ،‬گل‌گهر‪،‬‬ ‫فوالد کاوه جنوب کیش و چادرملو عنوان شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫فوالدی‌ها در بورس سود کردند‬ ‫‹ ‹افزایش سرمایه ذوب آهن اصفهان‬ ‫عکس‪ :‬آیدا فریدی‬ ‫به گ��زارش چی�لان‪ ،‬افزای��ش ‪ ۸۵‬درصدی‬ ‫س��رمایه ذوب آهن اصفهان ‪ ۱۵‬دی در مرجع‬ ‫ثبت ش��رکت‌ها به ثبت رس��ید‪ .‬بر این اساس‪،‬‬ ‫س��رمایه ذوب آهن اصفه��ان از محل مطالبات‬ ‫حال ش��ده سهامداران و آورده نقدی (‪ ۲۸‬هزار‬ ‫و ‪ ۳۲۲‬میلی��ارد و ‪ ۹۵۱‬میلی��ون و ‪ ۵۳۵‬هزار‬ ‫ریال) از ‪ ۳۳‬هزار و ‪۱۸۰‬میلیارد و ‪ ۵۸۷‬میلیون‬ ‫و ‪ ۱۹‬هزار ری��ال به ‪ ۶۱‬هزار و ‪ ۵۰۳‬میلیارد و‬ ‫‪ ۵۳۸‬میلیون ریال رس��ید‪ .‬این افزایش سرمایه‬ ‫ص��رف خروج از ش��مولیت م��اده ‪ ۱۴۱‬الیحه‬ ‫اصالحی بخش��ی از قانون تجارت با اس��تفاده‬ ‫از مجوز بن��د (ز) تبصره ‪ ۱۰‬ماده واحده قانون‬ ‫بودجه سال ‪ ۱۳۹۷‬کشور می‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش سرمایه فوالد مبارکه‬ ‫س��رمایه فوالد مبارکه از محل سود انباشته‬ ‫(‪ ۵۵‬هزار میلی��ارد ریال) از ‪۷۵‬ه��زار میلیارد‬ ‫ریال به ‪۱۳۰‬هزار میلیارد ریال رس��ید و به این‬ ‫ترتیب فوالد مبارکه بزرگ‌ترین شرکت بورسی‬ ‫کش��ور شد‪ .‬این افزایش س��رمایه صرف اصالح‬ ‫س��اختار مالی و تقوی��ت س��رمایه در گردش‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹مرحله دوم افزایش سرمایه میدکو‬ ‫س��رمایه میدکو از محل مطالبات حال شده‬ ‫سهامداران و آورده نقدی (‪۵‬هزار و ‪۲۴۰‬میلیارد‬ ‫ریال) از ‪۲۳‬هزار و ‪۷۶۰‬میلیارد ریال به ‪۲۹‬هزار‬ ‫میلیارد ریال رسید‪ .‬این افزایش سرمایه صرف‬ ‫جبران مشارکت انجام شده در افزایش سرمایه‬ ‫ش��رکت‌های زیرمجموعه می‌ش��ود‪ .‬همچنین‬ ‫براس��اس تصمیم هیات مدیره اجرایی‪ ،‬مرحله‬ ‫دوم افزایش س��رمایه ای��ن هلدینگ صنعتی و‬ ‫معدنی رخ می‌دهد و س��رمایه ثبت ش��ده این‬ ‫هلدین��گ ب��ا ‪۲۴‬درص��د افزایش ب��ه ‪۳۶‬هزار‬ ‫میلیارد ریال خواهد رسید‪.‬‬ ‫مناب��ع مال��ی اجرای ای��ن افزایش س��رمایه‬ ‫از مح��ل مطالب��ات حال‌ش��ده س��هامداران و‬ ‫آورده نق��دی آنه��ا تامین خواهد ش��د و هدف‬ ‫از اجرای افزایش س��رمایه نی��ز جبران مخارج‬ ‫س��رمایه‌گذاری‌های انجام شده در شرکت‌های‬ ‫سرمایه‌پذیر در س��ال‌های گذشته و به صورت‬ ‫مش��ارکت در افزای��ش س��رمایه ش��رکت‌های‬ ‫موردکنترل میدکو است‪.‬‬ ‫سرمایه فوالد مبارکه از محل سود انباشته‬ ‫(‪ ۵۵‬هزار میلیارد ریال) از ‪۷۵‬هزار میلیارد ریال‬ ‫به ‪۱۳۰‬هزار میلیارد ریال رسید و فوالد مبارکه‬ ‫بزرگ‌ترین شرکت بورسی کشور شد‪ .‬این افزایش‬ ‫سرمایه صرف اصالح ساختار مالی و تقویت سرمایه در‬ ‫گردش خواهد شد‬ ‫‹ ‹افزایش سرمایه فوالد خوزستان‬ ‫افزایش ‪۳۲‬درصدی س��رمایه ش��رکت فوالد‬ ‫خوزس��تان ‪ ۲۶‬اس��فند ‪ ۹۷‬در مرج��ع ثب��ت‬ ‫ش��رکت‌ها به ثبت رسید‪ .‬بر این اساس سرمایه‬ ‫فوالد خوزس��تان از محل سود انباشته (‪۴‬هزار‬ ‫و ‪۵۷۶‬میلی��ارد و ‪۶۹۷‬میلیون ریال) از ‪۱۴‬هزار‬ ‫و ‪۴۷۲‬میلی��ارد ریال به ‪۱۹‬هزار و ‪۴۸‬میلیارد و‬ ‫‪۶۹۷‬میلیون ریال رسید‪.‬‬ ‫این افزایش س��رمایه صرف اصالح س��اختار‬ ‫مالی و جبران هزینه‌های سرمایه‌ای انجام شده‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹اصالح ساختار مالی فوالد خراسان‬ ‫افزایش ‪۱۲.۵‬درصدی سرمایه فوالد خراسان‬ ‫‪ ۲۷‬دی در مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسید‪.‬‬ ‫بر این اس��اس س��رمایه فوالد خراسان از محل‬ ‫مطالبات حال ش��ده سهامداران و آورده نقدی‬ ‫(ه��زار میلیارد ریال) از ‪ ۸‬هزار میلیارد ریال به‬ ‫نشست استانی‬ ‫رسیدگی به پرونده‌های بیمه بیکاری کارگران‬ ‫نشست اس��تانی رسیدگی به پرونده‌های‬ ‫بیم��ه بی��کاری کارگ��ران منطق��ه وی��ژه‬ ‫اقتصادی پارس��یان با حض��ور مدیر کار و‬ ‫خدمات اش��تغال این منطقه و معاون اداره‬ ‫کل تامی��ن اجتماعی اس��تان هرمزگان در‬ ‫بندرعباس برگزار شد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫به نقل از روابط عمومی‬ ‫منطقه ویژه اقتصادی پارس��یان‪ ،‬نشس��ت‬ ‫اس��تانی رس��یدگی به پرونده‌ه��ای بیمه‬ ‫بیکاری کارگران اخراجی در ش��رکت‌های‬ ‫منطق��ه ویژه اقتصادی پارس��یان با حضور‬ ‫مدی��ر کار و خدمات اش��تغال این منطقه‪،‬‬ ‫مع��اون اداره کل تامین اجتماعی اس��تان‬ ‫هرمزگان و کارشناس��ان امور بیمه‌شدگان‪،‬‬ ‫بیمه بیکاری و اش��تغال در محل اداره کل‬ ‫تامین اجتماعی اس��تان هرم��زگان برگزار‬ ‫شد‪.‬‬ ‫در این نشس��ت‪ ،‬نورالدین الیاسی مدیر‬ ‫کار و خدمات اشتغال منطقه ویژه پارسیان‬ ‫به تشریح ماهیت کار شرکت‌ها و پروژه‌های‬ ‫مس��تقر در منطقه پرداخت و گفت‪ :‬اخراج‬ ‫تعدادی از کارگران ای��ن پروژه‌ها در اوایل‬ ‫س��ال جاری برای کارگ��ران و کارفرمایان‬ ‫غی��رارادی ب��وده اس��ت‪ ،‬ولی متاس��فانه‬ ‫تفاهمنامه‌ه��ا و ش��یوه‌نامه‌های مرتب��ط با‬ ‫بیم��ه بی��کاری‪ ،‬دس��ت مجری��ان را برای‬ ‫حمایت‌های پس از اخراج اینگونه کارگران‬ ‫بس��ته است‪ ،‬از این‌رو ضروری است راهکار‬ ‫حمایتی مناسب دیگری اندیشه شود‪.‬‬ ‫وی درباره قرارداده��ای کارگران اخراج‬ ‫ش��ده اظهار کرد‪ :‬قراردادها بیش��تر ‪ ۳‬ماه‬ ‫هس��تند ول��ی در ضمن کار باره��ا تمدید‬ ‫شده‌اند و گاهی مشاهده می‌شود که کارگر‬ ‫بیش از ‪ ۵‬سال و شاید ‪ ۱۰‬سال در آخرین‬ ‫کارگاه سابقه کار دارد‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت‪ ،‬در این نشس��ت ‪۳‬ساعته‬ ‫‪ ۲۲‬پرون��ده متقاضی��ان بیم��ه بی��کاری‬ ‫کارگران اخراج شده در شرکت‌های منطقه‬ ‫وی��ژه اقتصادی پارس��یان موردبررس��ی و‬ ‫کارشناسی قرار گرفت‪.‬‬ ‫‪ ۹‬هزار میلیارد ریال رسید‪ .‬این افزایش سرمایه‬ ‫صرف اصالح ساختار مالی می‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش سرمایه فوالد آلیاژی‬ ‫ف��والد آلیاژی ای��ران افزای��ش ‪۱۰‬درصدی‬ ‫سرمایه و رسیدن آن از ‪۴۹۹۰‬میلیارد ریال به‬ ‫‪۵۵۰۰‬میلیارد ریال را مدنظر دارد و درصورت‬ ‫موافق��ت س��هامداران افزای��ش ‪۱۰‬درص��دی‬ ‫سرمایه و رسیدن آن به ‪ ۶۰۰۰‬میلیارد ریال را‬ ‫البته در ‪ ۲‬سال آینده و با تصمیم هیات‌مدیره‬ ‫عملیات��ی خواهد ک��رد‪ .‬این افزایش س��رمایه‬ ‫در مجم��ع عموم��ی فوق‌العاده این ش��رکت‬ ‫‪۲۸‬فروردی��ن موردموافقت ق��رار گرفت و ‪۱۷‬‬ ‫اردیبهش��ت در مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش سرمایه آهن و فوالد ارفع‬ ‫افزای��ش ‪۵۰‬درصدی س��رمایه آهن و فوالد‬ ‫ارفع ‪ ۶‬اسفند در مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت‬ ‫رس��ید‪ .‬بر این اساس‪ ،‬س��رمایه ارفع از محل‬ ‫مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی‬ ‫(‪ ۲‬ه��زار میلیارد ریال) از ‪۴‬هزار میلیارد ریال‬ ‫به ‪۶‬هزار میلیارد ریال رسید‪.‬‬ ‫این افزایش س��رمایه صرف اصالح س��اختار‬ ‫مالی و بازپرداخت تسهیالت مالی می‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش سرمایه گل‌گهر‬ ‫شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر با موافقت‬ ‫هی��ات مدی��ره در نشس��تی در ‪ ۲۱‬فروردین‬ ‫‪ ۹۸‬با افزایش ‪۳۳‬درصدی س��رمایه‪ ،‬س��رمایه‬ ‫خ��ود را از ‪۳۶‬هزار میلیارد ری��ال به ‪۴۸‬هزار‬ ‫میلی��ارد ریال از محل مطالبات حال ش��ده و‬ ‫آورده نقدی افزایش داش��ت که این س��رمایه‬ ‫صرف توس��عه بخش ش��رقی معدن شماره ‪۱‬‬ ‫و اج��رای طرح تکمیل��ی کارخانه تغلیظ بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش سرمایه فوالد کاوه جنوب‬ ‫کیش‬ ‫ش��رکت فوالد کاوه جنوب کیش با موافقت‬ ‫س��هامداران خود در مجمع عمومی فوق‌العاده‬ ‫با افزایش ‪۵۷‬درصدی س��رمایه ‪۴‬هزار میلیارد‬ ‫ریال از محل مطالبات حال ش��ده سهامداران‬ ‫و آورده نقدی افزایش سرمایه خواهد داشت‪.‬‬ ‫با این افزایش س��رمایه‪ ،‬سرمایه فوالد کاوه‬ ‫جنوب کیش از ‪۷‬هزار میلیارد ریال به ‪۱۱‬هزار‬ ‫میلی��ارد ریال خواه��د رس��ید و همچنین با‬ ‫موافقت سهامداران و تفویض اختیار به هیات‬ ‫مدیره در صورت موافقت هیات مدیره سرمایه‬ ‫ش��رکت در ‪ ۲‬س��ال آینده دوب��اره از ‪۱۱‬هزار‬ ‫میلی��ارد ریال به ‪۱۵‬هزار میلیارد ریال خواهد‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫ای��ن افزای��ش س��رمایه صرف تکمی��ل فاز‬ ‫دوم پ��روژه فوالدس��ازی‪ ،‬بازیافت بخش��ی از‬ ‫هزینه‌های انجام ش��ده در سال‌های قبل برای‬ ‫فاز دوم فوالدس��ازی‪ ،‬تکمیل پروژه تاسیسات‬ ‫جانب��ی و زیرس��اخت‌ها و تکمی��ل پ��روژه‬ ‫آب‌شیرین‌کن خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش سرمایه چادرملو‬ ‫شرکت معدنی و صنعتی چادرملو با موافقت‬ ‫س��هامداران خود در مجمع عمومی فوق‌العاده‬ ‫ب��ا افزای��ش ‪۳۱‬درصدی س��رمایه‪ ۱۰ ،‬هزار و‬ ‫‪ ۵۰۰‬میلیارد ریال از محل مطالبات حال شده‬ ‫س��هامداران و آورده نق��دی افزایش س��رمایه‬ ‫خواهد داشت‪.‬‬ ‫ب��ا این افزایش س��رمایه‪ ،‬س��رمایه چادرملو‬ ‫از ‪۳۳‬ه��زار و ‪۵۰۰‬میلی��ارد ریال ب��ه ‪۴۴‬هزار‬ ‫میلی��ارد ریال خواه��د رس��ید و همچنین با‬ ‫موافقت سهامداران و تفویض اختیار به هیات‬ ‫مدیره درصورت موافقت هیات مدیره سرمایه‬ ‫ش��رکت در ‪ ۲‬س��ال آینده دوب��اره از ‪۴۴‬هزار‬ ‫میلیارد ری��ال به ‪۶۷‬هزار میلیارد ریال خواهد‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫این افزایش سرمایه صرف جبران هزینه‌های‬ ‫انجام شده برای سرمایه‌گذاری‌ها خواهد شد‪.‬‬ ‫ثبت نخستین اظهارنامه گمرک منطقه ویژه اقتصادی پارسیان‬ ‫مس��ئول امور گمرک��ی منطقه وی��ژه اقتصادی‬ ‫پارسیان از ثبت نخستین اظهارنامه گمرک منطقه‬ ‫ویژه اقتصادی پارسیان و آغاز به کار رسمی گمرک‬ ‫این منطقه خبر داد‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫به نق��ل از رواب��ط عمومی‬ ‫منطقه ویژه اقتصادی پارس��یان‪ ،‬محمدرضا زارع‪،‬‬ ‫مسئول امورگمرکی منطقه ویژه اقتصادی پارسیان‬ ‫از ثبت نخستین اظهارنامه ورود کاالی ترانزیتی به‬ ‫منطقه ویژه اقتصادی پارسیان خبر داد‪.‬‬ ‫زارع درباره گشایش رسمی گمرک منطقه ویژه‬ ‫اقتصادی پارس��یان گفت‪ :‬با توج��ه به ورود کاال و‬ ‫ثبت نخس��تین اظهارنام��ه ورود کاال در س��امانه‬ ‫گم��رک ای��ران‪ ،‬گمرک منطق��ه وی��ژه اقتصادی‬ ‫پارس��یان به‌طور رس��می کار خود را آغاز کرد و از‬ ‫این پس منطقه ویژه اقتصادی پارس��یان با اتصال‬ ‫به س��امانه گمرک ایران قابلیت ثبت ورود و خروج‬ ‫کاال را دارد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬زیرس��اخت‌های گمرک��ی ازجمل��ه‬ ‫س��اختمان گمرک‪ ،‬باس��کول‪ ،‬گیت‌ه��ای ورود و‬ ‫خروج کاال و‪ ...‬تکمیل و آماده بهره‌برداری هستند‪،‬‬ ‫این درحالی است که س��ال گذشته و به مناسبت‬ ‫دهه فجر س��اختمان گمرک منطقه ویژه اقتصادی‬ ‫پارسیان گشایش شده بود‪.‬‬ ‫زارع درباره اهمی��ت گمرک و ظرفیت واردات و‬ ‫صادرات در منطقه ویژه اقتصادی پارس��یان گفت‪:‬‬ ‫گمرک جایگاه ویژه‌ای در مناطق ویژه اقتصادی به‬ ‫لحاظ ورود و خروج و ترانزیت کاال دارد که استفاده‬ ‫از معافیت‌ه��ای گمرکی از مهم‌تری��ن مزیت‌های‬ ‫مناطق ویژه اقتصادی برای س��رمایه‌گذاری اس��ت‬ ‫و منطق��ه ویژه اقتصادی پارس��یان ب��ا دارا بودن‬ ‫بزرگ‌ترین بندر تخصصی صنعتی و معدنی کشور‬ ‫با ظرفیت ساالنه ‪ ۴۰‬میلیون تخلیه و بارگیری کاال‬ ‫و درمجموع ‪ ۱۹‬پس��ت اس��کله یکی از قطب‌های‬ ‫ترانزیتی کشور در سال‌های آینده خواهد بود‪.‬‬ ‫وی در پایان ضمن تشکر از مدیرعامل و همکاران‬ ‫شاغل در بخش گمرک منطقه به‌خاطر حمایت‌ها و‬ ‫پیگیری‌ه��ای دریافت رویه ترانزیت تصریح کرد‪ :‬با‬ ‫آغاز فعالیت رس��می گمرک منطقه ویژه اقتصادی‬ ‫پارس��یان و دریافت مجوز دیگر رویه‌های گمرکی‬ ‫در آین��ده نزدیک‪ ،‬تمامی ام��ور گمرکی‪ ،‬صادرات‬ ‫و واردات ای��ن منطقه از طری��ق این گمرک انجام‬ ‫خواهد ش��د و منطقه ویژه اقتصادی پارس��یان به‬ ‫عنوان مرز رسمی کشور شناخته خواهد شد‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت‪ ،‬این مزایا از جمله مزایای گمرک‬ ‫منطقه ویژه اقتصادی پارسیان است‪:‬‬ ‫ ص��دور ترانزی��ت کاال از منطقه ب��ه بازارهای‬‫جهانی‬ ‫ واردات م��واد اولی��ه‪ ،‬کاالهای نیمه‌س��اخته و‬‫تکمیل ش��ده از بازارهای منطق��ه‌ای و جهانی به‬ ‫منظور تولید‪ ،‬پ��ردازش و ایجاد ارزش افزوده برای‬ ‫صادرات‬ ‫ ارائ��ه خدمات و تس��هیالت گمرکی(واردات و‬‫صادرات)‪ ،‬کانتینر‪ ،‬ترانزی��ت‪ ،‬بیمه‪ ،‬حمل‌ونقل در‬ ‫منطقه به منظور روان‌سازی در انجام امور مربوط‬ ‫ خدم��ات و تس��هیالت انب��ارداری‪ ،‬تخلی��ه و‬‫بارگیری کاال در انبارهای عمومی و خصوصی‬ ‫ ایج��اد تس��هیالت گمرکی و روان‌س��ازی در‬‫واردات‪ ،‬صادرات‪ ،‬تولید‪ ،‬پردازش‪ ،‬صادرات دوباره و‬ ‫ترانزیت کاالهای تولیدی‪ ،‬ماشین‌آالت‪ ،‬مواد اولیه‬ ‫و ابزار موردنیاز خطوط تولید‬ ‫ ام��کان بیمه تمام��ی کاالهای وارد ش��ده به‬‫منطق��ه از هنگام ورود تا لحظه خروج در انبارهای‬ ‫منطقه و زیرنظر گمرک منطقه‪.‬‬ ‫مدی��رکل دفت��ر صنایع معدن��ی در پی خبر‬ ‫تعطیل��ی کارخان��ه و توقف خط��وط تولید در‬ ‫زنجیره فوالد عن��وان کرد‪ :‬کاهش تولید برخی‬ ‫تولیدکنندگان وابس��ته به کشش بازار و کنترل‬ ‫نرخ است‪.‬‬ ‫به گزارش معدن‌نامه‪ ،‬س��یف‌اهلل امیری گفت‪:‬‬ ‫واقعیت این اس��ت که نه‌تنه��ا در صنعت فوالد‬ ‫بلکه در کل زنجیره فوالد کارخانه‌ای به واسطه‬ ‫تحریم‌ها و در یک س��ال گذشته تعطیل نشده‪،‬‬ ‫به‌ع�لاوه اینک��ه وضع ب��رای این ح��وزه بهتر‬ ‫هم ش��ده اس��ت‪ .‬وی تاکید ک��رد‪ :‬معدنی‌ها و‬ ‫فوالدی‌ها وضعیت درآمدی بهتری نس��بت به‬ ‫سال قبل دارند‪.‬‬ ‫مدیرکل دفتر صنایع معدنی همچنین افزود‪:‬‬ ‫این حوزه اوضاع صادراتی مناس��ب‌تری داشته‬ ‫و ش��اهد افزایش صادرات بودیم اما س��ال‌های‬ ‫قب��ل با دالر ‪ ۳‬هزار تومان ای��ن اتفاق می‌افتاد‬ ‫و در حال��ت فعل��ی ب��ا دالر ‪ ۱۱‬ه��زار توم��ان‬ ‫انجام می‌شود که س��بب شده افزایش ملموس‬ ‫نباش��د و صادرکنندگان به اندازه کافی منتفع‬ ‫نشوند‪.‬‬ ‫امیری افزود‪ :‬باید به این موضوع دقت ش��ود‬ ‫که به هیچ عنوان توقف خط تولید نداشته‌ایم و‬ ‫این خبر کذبی است‪.‬‬ ‫مدی��رکل دفت��ر صنای��ع معدن��ی اش��اره‬ ‫ک��رد‪ :‬مهم‌تری��ن مش��کل فوالدی‌ه��ا‪ ،‬کمبود‬ ‫الکتروگرافیت بود که خوشبختانه باید این نوید‬ ‫را بدهیم که این موضوع هم حل ش��ده و ثبت‬ ‫س��فارش و خرید آن برای تامین تا ‪ ۱.۵‬س��ال‬ ‫انجام شده است‪ .‬در گذشته الکتروگرافیت تنی‬ ‫‪ ٢٥‬ه��زار دالر بود اما حاال با تنی ‪ ١١‬هزار دالر‬ ‫خریداری می‌ش��ود‪ ،‬چراکه ما اوایل برنامه‌ریزی‬ ‫ب��رای تحریم نداش��تیم و اما در ش��رایط فعلی‬ ‫مسیرها را پیدا و کشورهای هدف را به درستی‬ ‫انتخاب کردیم و نتیجه این ش��د که به کاهش‬ ‫در خرید دس��ت یافتیم و ای��ن موضوع کمکی‬ ‫برای فوالدی‌هاست‪.‬‬ ‫بخشنامه‌ها در خدمت‬ ‫صادرات فوالد باشد‬ ‫صادرات ی��ک امر کوتاه‌مدت نب��وده بلکه به‬ ‫برنامه‌ریزی‌های بلندم��دت و بازاریابی نیازمند‬ ‫است‪ ،‬بنابراین دولت باید در صدور بخشنامه‌ها‬ ‫تمامی این موارد را مدنظر قرار دهد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش چی�لان‪ ،‬احم��دی س��عدی‪،‬‬ ‫مدیرعامل مجتمع ف��والد البرز غرب گفت‪ :‬در‬ ‫رونق تولید چند عامل باید درنظر گرفته ش��ود‬ ‫که برخی از آنها مربوط به دولت بوده و ش��امل‬ ‫تس��هیل صادرات‪ ،‬کمک به شرکت‌ها در جهت‬ ‫تامین نقدینگی و سرمایه در گردش شرکت‌ها‬ ‫و کمک به ش��رکت‌ها در نقل و انتقال پول که‬ ‫به یک چالش اصلی برای واحدها اس��ت‪ .‬برخی‬ ‫عواملی نی��ز ب��ه تولیدکنن��ده بازمی‌گردد که‬ ‫تولیدکنن��دگان باید با افزای��ش کیفیت قدرت‬ ‫رقابت در بازار را افزایش دهند‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ف��والد الب��رز غرب خاطرنش��ان‬ ‫ک��رد‪ :‬توجه داش��ته باش��یم که ص��ادرات یک‬ ‫امر کوتاه‌مدت نبوده بلکه ب��ه برنامه‌ریزی‌های‬ ‫بلندمدت نیازمند است و نیاز به بازاریابی دارد‪،‬‬ ‫ازاین‌رو دولت باید در صدور بخشنامه‌ها تمامی‬ ‫این موارد را مدنظر قرار دهد تا تولیدکنندگان‬ ‫بتوانن��د صادرات خ��ود را با فک��ر برنامه‌ریزی‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹برنام�ه ص�ادرات ‪ ۱۰۰‬ه�زار ت�ن‬ ‫محصول در سال ‪۹۸‬‬ ‫س��عدی درب��اره برنامه مجتمع ف��والد البرز‬ ‫غرب در ح��وزه صادرات اظهار کرد‪ :‬فوالد البرز‬ ‫غرب تا امس��ال برنامه‌ای برای صادرات نداشت‬ ‫و محص��والت تولی��دی در داخ��ل ب��ه مصرف‬ ‫می‌رس��ید اما با توجه به اینکه ظرفیت مجتمع‬ ‫امس��ال افزایش خواهد یاف��ت‪ ،‬از این‌رو برنامه‬ ‫ص��ادرات را داری��م و در این زمین��ه دپارتمان‬ ‫صادرات را در ش��رکت شکل داده‌ایم‪ .‬انتظار ما‬ ‫این اس��ت که امسال به صادرات ‪ ۱۰۰‬هزار تن‬ ‫دست یابیم‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ف��والد البرز غرب ادام��ه داد‪ :‬در‬ ‫زمینه صادرات‪ ،‬همزمان بازاریابی‌ها شروع شده‬ ‫و مذاکراتی را نیز با طرف‌های خارجی داشتیم‬ ‫و در ابتدای امر بیش��تر تمرکز ما بر کشورهای‬ ‫همس��ایه خواهد بود ام��ا بازارهای هدف‌مان را‬ ‫گسترش خواهیم داد‪.‬‬
‫معدن بین‌الملل‬ ‫سه‌شنبه‬ ‫‪ 25‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 13‬ذی‌القعده ‪ 1440‬‬ ‫‪ 16‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره ‪205‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫نرخ طال کاهش یافت‬ ‫نرخ طال در معامالت روز گذشته بازار جهانی‬ ‫متاث��ر از آمار اقتصادی مطل��وب چین که تقاضا‬ ‫ب��رای خرید ای��ن فلز ارزش��مند را محدود کرد‪،‬‬ ‫کاهش یافت اما باالتر از مرز ‪ ۱۴۰۰‬دالر ماند‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬هر اونس طال برای تحویل‬ ‫فوری در معامالت روز جاری بازار س��نگاپور ‪۰.۳‬‬ ‫درصد کاهش یافت و به ‪ ۱۴۱۰‬دالر و ‪ ۷۳‬سنت‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫در ب��ازار معامالت آتی امریکا‪ ،‬هر اونس طال با‬ ‫‪ ۰.۱‬درصد افزایش‪ ،‬به ‪ ۱۴۱۳‬دالر رسید‪.‬‬ ‫آمار نش��ان داد تولید صنعت��ی چین در ژوئن‬ ‫(خرداد‪-‬تیر) نسبت به مدت مشابه سال گذشته‬ ‫‪ ۶.۳‬درصد رش��د کرده و باالتر از نرخ ‪ ۵.۲‬درصد‬ ‫مورد پیش‌بینی تحلیلگران بوده است‪ .‬همچنین‬ ‫سرمایه‌گذاری دارایی ثابت در این کشور از ژانویه‬ ‫تا ژوئن ‪ ۵.۸‬درصد نس��بت به مدت مشابه سال‬ ‫گذشته رشد کرد و از نرخ ‪ ۵.۵‬درصد رشد مورد‬ ‫پیش‌بینی تحلیلگران فراتر رفت‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه ه��ووی ل��ی‪ ،‬اقتص��اددان بان��ک‬ ‫اُسی‌بی‌س��ی‪ ،‬آمار اقتصادی بهتر از حد مطلوب‬ ‫چین نگرانی‌ها نس��بت به کندی رش��د اقتصاد‬ ‫جهانی را برطرف کرد و باعث شد معامله‌گران به‬ ‫س��ودگیری از افزایش اخیر نرخ طال بپردازند‪ .‬با‬ ‫این حال آمار نش��ان داد رشد اقتصادی چین در‬ ‫‪ ۳‬ماه دوم آهس��ته شده و به ‪ ۶.۲‬درصد رسیده‬ ‫که ضعیف‌ترین روند در ‪ ۲۷‬س��ال گذشته بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫همچنی��ن تنش‌های بیش��تر درب��اره مذاکره‬ ‫تجاری امریکا و چی��ن و نگرانی‌های ژئوپلتیکی‬ ‫در خاورمیانه همچنان تقاضا برای طال به عنوان‬ ‫دارایی مطمئن را قوی نگه داشته است‪.‬‬ ‫عام��ل دیگری که به جذابیت ط�لا ضربه زد‪،‬‬ ‫پیش��روی بازارهای سهام آس��یایی در معامالت‬ ‫دوش��نبه بود که از آمار اقتص��ادی مثبت چین‬ ‫دلگرمی پیدا کردند‪.‬‬ ‫بر اس��اس گزارش رویترز‪ ،‬همچنین ش��اخص‬ ‫دالر در معامالت روز گذش��ته در برابر س��بدی‬ ‫از ارزه��ای ب��زرگ اندکی باال رف��ت‪ .‬با این حال‬ ‫شاخص دالر در معامالت ‪ ۳‬روز پیش از آن متاثر‬ ‫از چش��م‌انداز کاهش نرخ‌های بهره امریکا در ماه‬ ‫میالدی جاری کاهش پیدا کرد‪.‬‬ ‫وان��گ تائو‪ ،‬تحلیلگر فنی رویت��رز‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫ه��ر اون��س طال در مح��دوده ‪ ۱۴۰۴‬ت��ا ‪۱۴۲۱‬‬ ‫دالر خنثی به نظر می‌رس��د و در صورت خروج‬ ‫از این محدوده می‌تواند روند حرکت مش��خصی‬ ‫پیدا کند‪.‬‬ ‫در بازار س��ایر فلزات ارزشمند‪ ،‬هر اونس نقره‬ ‫برای تحویل فوری ‪ ۰.۱‬درصد کاهش یافت و به‬ ‫‪ ۱۵‬دالر و ‪ ۱۹‬سنت رسید‪ .‬هر اونس پالتین برای‬ ‫تحویل فوری با ‪ ۰.۷‬درصد افزایش‪ ،‬به ‪ ۸۳۲‬دالر‬ ‫و ‪ ۷۴‬س��نت رس��ید‪ .‬همچنین هر اونس پاالدیم‬ ‫ب��رای تحویل فوری ‪ ۰.۵‬درص��د افزایش یافت و‬ ‫‪ ۱۵۵۳‬دالر و ‪ ۲۰‬سنت معامله شد‪.‬‬ ‫دولت چین مجوز داد‬ ‫افزایش واردات قراضه مس در نیمه دوم سال جاری‬ ‫بر اس��اس آخرین مجوز واردات ضایع��ات مس‪ ،‬مجموع‬ ‫کل واردات قراضه مس در نیمه دوم س��ال جاری میالدی‪،‬‬ ‫واردکنندگان دارای این سهمیه‪،‬‬ ‫حدود ‪ ۳۶۵‬هزار تن بوده و‬ ‫ِ‬ ‫قادرن��د محموله‌های خود را در ‪‌۳‬ماه س��وم یا ‪‌۳‬ماه چهارم‬ ‫وارد کنند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش مس‌پرس به نقل از متال‌بولتن‪ ،‬دور نخس��ت‬ ‫مجوز واردات در اواخر ژوئن (اواسط تیر) اعالم شد و اجازه‬ ‫داد ‪ ۲۴۰‬هزار و ‪ ۴۲۹‬تن قراضه مس در ‪۳‬ماه س��وم امسال‬ ‫وارد ش��ود‪ .‬بر اس��اس آخرین مجوز واردات ضایعات مس‪،‬‬ ‫مجم��وع کل واردات قراضه مس در نیمه دوم س��ال جاری‬ ‫واردکنندگان دارای‬ ‫می�لادی‪ ،‬حدود ‪ ۳۶۵‬هزار تن ب��وده و‬ ‫ِ‬ ‫این س��همیه‪ ،‬قادرند محموله‌های خود را در ‪‌۳‬ماه س��وم یا‬ ‫‪‌۳‬ماه چهارم وارد کنند‪ .‬دولت چین س��همیه‌ای یادش��ده را‬ ‫در آغاز ماه جاری به اجرا در آورده تا به این وسیله واردات‬ ‫ضایعات مس دس��ته ‪ ۶‬را به‌منظور کاهش آلودگی ناشی از‬ ‫بازیاف��ت ضایعات کاهش دهد‪ .‬تا پایان ژوئن‪ ،‬واردکنندگان‬ ‫ضایعات مس دسته ‪ ۶‬به چین هیچ محدودیتی نداشتند‪.‬‬ ‫بر اساس اطالعات گمرک چین‪ ،‬در سال گذشته میالدی‬ ‫در مجموع ‪ ۲.۴‬میلیون تن قراضه مس به این کش��ور وارد‬ ‫شد که معادل ‪ ۶۰۰‬هزار تن در ‪‌۳‬ماه است‪.‬‬ ‫با وج��ود ممنوعیت واردات ضایعات م��س با عیار پایین‬ ‫از آغاز س��ال جاری میالدی‪ ،‬می��زان واردات مس محتوی‬ ‫ضایعات در ‪ ۵‬ماه نخست سال افزایش یافته است‪.‬‬ ‫ب��ا توجه به اطالع��ات گمرک چین‪ ،‬این کش��ور در بازه‬ ‫زمانی ژانویه تا مه سال جاری‪ ۶۸۶ ،‬هزار و ‪ ۵۰۸‬تن قراضه‬ ‫مس وارد کرد که کل این حجم مربوط به ضایعات دس��ته‬ ‫‪ ۶‬بوده اس��ت‪ .‬با این وجود‪ ،‬حجم م��س محتوی در قراضه‬ ‫وارداتی از ابتدای س��ال افزای��ش یافته که علت آن افزایش‬ ‫درصد م��س موجود در ضایع��ات بوده اس��ت‪ .‬تحلیلگران‬ ‫موسسه َفس��ت‌مارکِتز‪ ،‬مس محتوی وارد شده به چین در‬ ‫س��ال جاری میالدی را ‪ ۸۶‬درصد برآورد کردند‪ .‬این نسبت‬ ‫در سال گذشته ‪ ۵۵‬درصد بود‪.‬‬ ‫هوش مصنوعی چگونه معدنکاری را ارتقا می‌دهد؟‬ ‫«مدل‌های پیشگویانه» راهکار هلند برای ارتقای فناوری‌های معدنی‬ ‫ثمن رحیمی‌راد‪:‬‬ ‫هوش مصنوعی یا ماشینی‪ ،‬هوشی است که یک ماشین در شرایط‬ ‫مختلف از خود نش��ان می‌دهد‪ .‬این فناوری به س��امانه‌هایی گفته‬ ‫می‌ش��ود که می‌توانند واکنش‌هایی مش��ابه رفتار هوشمند انسانی‬ ‫از خود نش��ان دهند؛ همانند درک ش��رایط پیچیده‪ ،‬شبیه‌س��ازی‬ ‫فرآیندهای تفکری و ش��یوه‌های اس��تدالل انس��انی و پاسخ موفق‬ ‫ب��ه آنه��ا‪ .‬ه��وش مصنوعی این قابلی��ت را دارد ک��ه روش کار ما را‬ ‫در ام��ور مختلف تغییر دهد و در روش��ی ک��ه همواره بر امور حاکم‬ ‫ب��وده‪ ،‬دگرگون��ی ایجاد کند ام��ا در بخش‌ه��ای صنعتی همچون‬ ‫اس��تخراج مواد معدنی‪ ،‬هوش مصنوعی چه خدماتی ارائه می‌دهد؟‬ ‫به گزارش روزگارمعدن‪ ،‬وب‌س��ایت ماینینگ‌تکنولوژی برای پاسخ‬ ‫به این پرس��ش با « ِجین زاوالیش��ینا» مدیرعامل ش��رکت هلندی‬ ‫سدِیتا» گفت‌وگو کرده است‪ .‬این شرکت از هوش مصنوعی‬ ‫«یاندِک ‌‬ ‫برای افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها در بخش معدن اس��تفاده‬ ‫می‌کند‪ .‬معدن دیجیتال چیز جدیدی نیست اما اجرای فناوری‌های‬ ‫دیجیتال در بخش معدن توسعه چندانی نداشته است‪ .‬چندی پیش‬ ‫واحد معدن و فلزات ش��رکت انگلیسی «ای‌وای» به تاثیر دیجیتال‬ ‫به عنوان اصلی‌ترین مس��ئله تجاری اش��اره ک��رد که بخش معدن‬ ‫برای پیش��روی‪ ،‬با آن روبه‌رو اس��ت و دیجیتالی ش��دن را نیز کلید‬ ‫ح��ل چالش‌های موجود بر س��ر راه تولید عن��وان کرد‪ .‬بنا بر گفته‬ ‫زاوالیشینا‪ ،‬هوش مصنوعی به معدنکاران کمک می‌کند در بهره‌وری‬ ‫تولی��د به صرفه‌جویی ‪ ۱۰‬درصدی دس��ت یابند‪ ،‬ب��دون اینکه نیاز‬ ‫به س��رمایه‌گذاری‌های بزرگ داش��ته باشند‪ .‬آنها می‌توانند این کار‬ ‫را ب��ا ایجاد مدل‌های پیش��گویانه انجام دهن��د‪ .‬او می‌افزاید‪ :‬وقتی‬ ‫م��اده‌ای تولید می‌کنی��د‪ ،‬فلز ذوب می‌کنید و کیفیت کانی را از راه‬ ‫ارتقای عیار آن باال می‌برید‪ ،‬با موادی س��روکار دارید که از طبیعت‬ ‫منشا گرفته‌اند و ترکیب‌های متفاوتی دارند‪ .‬شما بر اساس ضرورت‬ ‫نیاز به ارزیابی ترکیب آن دارید تا به یک نتیجه اس��تاندارد دس��ت‬ ‫یابید‪ .‬تا حاال در بخش معدن این کار را یک متالوژیست با استفاده‬ ‫از عل��م م��واد انجام م��ی‌داد‪ .‬او کانی‌های طال و مس را با اس��تفاده‬ ‫از س��یانید غنی‌س��ازی می‌کرد اما سیانید بس��یار گران است و ‪۴۰‬‬ ‫درصد هزینه‌های فرآوری را به خود اختصاص می‌دهد‪ ،‬بس��یار هم‬ ‫س��می اس��ت‪ .‬زاوالیش��ینا در ادامه توضیح می‌دهد‪ :‬میزان سیانید‬ ‫مصرفی براس��اس عوامل مش��خص تخمین زده خواهد شد‪ .‬بیشتر‬ ‫مواقع دنیای واقعی پیچیدگی بس��یاری در زمینه مدل‌های علمی‬ ‫دارد چ��ون مدل‌های علمی نمی‌توانن��د همه عوامل بالقوه را لحاظ‬ ‫کنند‪ .‬هم‌اکنون بیش��تر کارشناس��ان در غنی‌سازی کانی‌ها بیش از‬ ‫حد از سیانید استفاده می‌کنند اما اگر یک الگوی پیش‌بینی‌کننده‬ ‫درس��ت‌تر در اختیار داش��ته باش��ند می‌توانند به میزان مورد نیاز‪،‬‬ ‫ماشینی که به شما می‌آموزد می‌توان با داده‌های غیرساختاری کار‬ ‫کرد و دیگر نیازی به داده‌های س��اختاری نیست‪ .‬همچنین ممکن‬ ‫اس��ت بسیاری از شرکت‌ها تجهیزات بسیار پیشرفته نداشته باشند‬ ‫اما به طور معمول وس��یله‌ای دیجیتالی دارند که لوگاریتم‌ها را در‬ ‫آن ذخیره می‌کنند‪ .‬این روند به دنبال دیجیتالی‌تر شدن این صنعت‬ ‫سرعت می‌یابد‪ .‬داده‌هایی که پیشینه آنها به حدود ‪ ۵‬سال می‌رسد‪،‬‬ ‫ب��رای تحلیل از راه ه��وش مصنوعی کافی هس��تند‪ .‬درحال‌حاضر‬ ‫بکارگیری هوش مصنوعی‪ ،‬کمی شجاعت و روشنفکری می‌طلبد اما‬ ‫در نهایت اجتناب‌ناپذیر است‪ .‬در آینده هوش مصنوعی همانند برق‬ ‫در همه جا خواهد بود و در همه فرآیندهایی که دارای داده باشند‪،‬‬ ‫به کار می‌آید‪ ،‬در حالی که امروز در همه جا با داده سروکار داریم‪.‬‬ ‫‹ ‹تاثیر هوش مصنوعی بر مشاغل معدنی‬ ‫س��یانید مصرف کنند که هم از نظر اقتصادی‌به‌صرفه اس��ت و هم‬ ‫آسیب کمتری به محیط‌زیست وارد می‌آورد؛ این همان جایی است‬ ‫که هوش مصنوعی به کار می‌آید‪ .‬هوش مصنوعی‪ ،‬داده‌های پیشین‬ ‫سدِیتا بنا بر این‬ ‫را از ای��ن فرآیند دریافت می‌کند و ش��رکت یاندِک ‌‬ ‫داده‌ها می‌تواند با هوش مصنوعی خود الگوریتمی به وجود آورد که‬ ‫در پیش‌بینی نتایج برآمده از این فعالیت دقت بیش��تری کند‪ .‬این‬ ‫الگوریتم پس از این پیش‌بینی‪ ،‬پیشنهادها یا اقداماتی ارائه می‌دهد‬ ‫که نس��بت به آنچه امروز می‌توان با الگوهای علمی انجام داد‪ ،‬دقت‬ ‫و صحت بیشتری دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹صرفه‌جویی بدون صرف سرمایه‬ ‫جِی��ن زاوالیش��ینا در ادام��ه توضی��ح می‌ده��د‪ :‬تکمیل چنین‬ ‫فرآیندهایی با الگوهای پیشگویانه هوش مصنوعی می‌تواند در ابتدا‬ ‫برای شرکت‌ها دست‌کم ‪ ۳‬تا ‪ ۵‬درصد صرفه‌جویی اقتصادی داشته‬ ‫باش��د اما بکارگیری مستمر هوش مصنوعی در نهایت می‌تواند این‬ ‫مق��دار را به ‪ ۱۰‬درصد افزای��ش‌دهد چون هر چه این فناوری داده‬ ‫بیش��تری به‌دست آورد‪ ،‬قابلیت پیش‌بینی بهتری دارد همچنین به‬ ‫ط��ور معمول صرف س��رمایه برای ارتقای تجهی��زات‪ ،‬نیاز به ایجاد‬ ‫ای��ن س��طوح از صرفه‌جویی اقتص��ادی دارد؛ اتفاقی ک��ه تا صدها‬ ‫میلیون دالر هزین ‌ه در بر دارد‪ ،‬در حالی که آنچه ما انجام می‌دهیم‬ ‫درخواس��ت الگوریتمی است که یادگیری آن چند ماه زمان می‌برد‬ ‫اما نیاز به صرف هیچ سرمایه مالی ندارد بلکه فقط از نظر کاربردی‬ ‫و عملیاتی هزینه‌بر اس��ت و شرکت‌های مصرف‌کننده این خدمات‬ ‫به شرکت «یاندکس» به عنوان ارائه‌کننده خدمات‪ ،‬هزینه پرداخت‬ ‫می‌کنند‪ .‬این فرآین��د می‌تواند به صورت آف‌الین(برون‌خطی) هم‬ ‫انجام ش��ود‪ .‬این کار با داده‌هایی انجام می‌ش��ود که از س��ایت‌های‬ ‫معدنی دوردست و در چند ماه جمع‌آوری شده و پس از آن در یک‬ ‫الگوریتم به کار برده می‌شود‪ .‬در این فرآیند‪ ،‬نتایج جدید را می‌توان‬ ‫با نتایج پیشین مقایسه کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹تغییر ذهنیت مشتریان بالقوه‬ ‫زاوالیشینا در ادامه و در تشریح فناوری‌ای که شرکت او در زمینه‬ ‫بکارگیری هوش مصنوعی در اس��تحصال م��واد معدنی ارائه کرده‪،‬‬ ‫می‌گوید‪ :‬پس از اینکه ش��رکت ما نخستین مورد موفق در متالوژی‬ ‫را منتش��ر ک��رد‪ ،‬تماس‌هایی از کارشناس��ان ای��ن صنعت دریافت‬ ‫کردی��م مبن��ی بر اینکه تحق��ق این فناوری می‌تواند بس��یار خوب‬ ‫باشد‪ .‬معدنکاران در ابتدا آن را باور نمی‌کردند اما حاال معدنکاری و‬ ‫دیگر بخش‌های صنعتی‪ ،‬نیاز به دیجیتالی شدن را درک می‌کنند‪.‬‬ ‫مسئله این است که این فناوری روزهای ابتدایی خود را می‌گذراند‬ ‫و بس��یاری از ش��رکت‌های معدنی‪ ،‬صرف هزینه ب��رای آن را نوعی‬ ‫ضرر می‌دانند‪.‬‬ ‫وی می‌افزای��د‪ :‬برخی ش��رکت‌ها بر این باورند ک��ه موانعی برای‬ ‫همخوانی با این فناوری جدید وجود دارد؛ موانعی همانند نداش��تن‬ ‫داده‌های کافی‪ ،‬اما این مشکالت بیش از اینکه واقعی باشند‪ ،‬تصور‬ ‫اش��تباه هس��تند‪ .‬نخس��تین ایرادی که به طور معمول از ما گرفته‬ ‫می‌شود‪ ،‬این است که «شاید نتوانید این کار را با داده‌های ما انجام‬ ‫دهید» یا اینکه «ما داده‌های کافی نداریم» و «داده‌های‌مان به قدر‬ ‫کافی خوب نیستند»؛ در جواب باید بگویم چند سال پیش و زمانی‬ ‫که فقط از داده برای ایجاد آگاهی از سوی تحلیلگران انسانی استفاده‬ ‫می‌کردیم‪ ،‬نیاز به داده‌های ساختاری و تمیز و مرتب داشتیم اما با‬ ‫آیا این فناوری می‌تواند باعث نگرانی کس��انی باش��د که در بخش‬ ‫استخراج معادن کار می‌کنند و به حذف برخی مشاغل می‌انجامد؟‬ ‫زاوالیش��ینا می‌گوید‪ :‬جواب این پرس��ش می‌تواند مثبت باش��د اما‬ ‫ب��ه ای��ن بس��تگی دارد که از چه کس��ی آن را بپرس��ید‪ .‬هم‌اکنون‬ ‫کارشناس��انی که پیش‌بینی‌هایی انج��ام می‌دهند و تصمیم‌گیرنده‬ ‫هستند‪ ،‬باور نمی‌کنند یک ماشین بتواند کاری را انجام دهد که آنها‬ ‫نیز می‌توانند انجام دهند اما این فناوری برای رئیسان آنها پیشنهاد‬ ‫جالبی است زیرا دیگر نیاز ندارند به آنها اعتماد کنند و می‌توانند به‬ ‫راحتی نتایج را ارزیابی و مقایس��ه کنند‪ .‬عالوه بر این وجود اپراتور‬ ‫انسانی حتی اگر به طور کامل قابل اعتماد باشد‪ ،‬همیشگی نیست و‬ ‫صاحبان شرکت‌ها همیشه از اینکه باید افراد جدید را به کار بگیرند‪،‬‬ ‫نگران هستند‪ .‬این فناوری می‌تواند منجر به حذف مشاغل شود اما‬ ‫به معنای حذف حتمی آنها نیست و ما همچنان به افرادی نیاز داریم‬ ‫که نتایج را بیازمایند‪ .‬اتفاقی که احتمال وقوع آن زیاد است‪ ،‬اینکه‬ ‫کارکنان کنونی با افراد جدید جایگزین خواهند شد و ممکن است‬ ‫برای ادامه کار نیاز به مهارت بیشتر داشته باشند‪.‬‬ ‫‹ ‹برنامه‌ه�ای جدی�د ب�رای ه�وش مصنوع�ی در‬ ‫معدنکاری‬ ‫زاوالیش��ینا در پایان توضیح می‌دهد‪ :‬ش��رکت یاندکس به تازگی‬ ‫یک توافقنامه همکاری با « َگزپرو ‌من ِفت» به منظور تجزیه و تحلیل‬ ‫داده‌های بزرگ امضا کرده و به دنبال یادگیری ماشینی و بکارگیری‬ ‫هوش مصنوعی برای حفاری و تکمیل بخش نفت و گاز است‪ .‬او فکر‬ ‫می‌کند برای ارتقای حفاری نفتی‪ ،‬برخی اصول اس��تفاده از هوش‬ ‫مصنوع��ی باید ب��ه بخش معدن انتقال یابند‪ .‬او اضافه می‌کند‪ :‬البته‬ ‫هنوز محدودیت‌هایی س��د راه این فناوری هس��تند‪ .‬برای نمونه اگر‬ ‫یک شرکت هیچ داده‌ای نداشته باشد‪ ،‬هوش مصنوعی نمی‌تواند به‬ ‫کار گرفته شود تا زمانی که مقداری داده جمع‌آوری شود‪.‬‬ ‫‪ 10‬معدن عمیق جهان کدامند؟‬ ‫گزارش تصویری‬ ‫ق جهان در یک منطقه از افریقای جنوبی‬ ‫‪ ۶‬معدن از ‪ ۱۰‬معدن عمی� ‌‬ ‫قرار دارند و ‪ ۴‬مورد دیگر در کانادا و امریکا مستقر هستند‪.‬‬ ‫وب‌س�ایت ماینینگ‪-‬تکنولوژی در گزارشی که ‪ ۱۱‬ژوئن (‪ ۲۱‬خرداد)‬ ‫ق جهان را بر اس�اس عم�ق عملیاتی آنها‬ ‫منتش�ر کرد‪ ۱۰ ،‬معدن عمی ‌‬ ‫معرفی کرده است‪.‬‬ ‫هر چند معادن غیرفعالی نیز وجود دارند که عمق آنها از این معادن‬ ‫بیش�تر است اما در این گزارش فقط معادنی در نظر گرفته شده‌اند که‬ ‫در حال بهره‌برداری هستند‪.‬‬ ‫برگردان‪ :‬ثمن رحیمی‌راد‬ ‫افت واردات مس چین‬ ‫در ماه گذشته‬ ‫واردات م��س کارنش��ده ب��ه چی��ن در ژوئن‬ ‫(خرداد‪-‬تیر) افت ‪ ۲۷.۲‬درصدی نسبت به مدت‬ ‫مشابه سال گذشته میالدی داشت‪ .‬انتشار چنین‬ ‫آماری‪ ،‬موی��د وقوع رکود اقتص��ادی در دومین‬ ‫اقتصاد بزرگ جهان اس��ت که س��ایه س��یاه بر‬ ‫تقاضای بازار مس می‌اندازد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش اخبار فل��زات‪ ،‬در ژوئن‪ ۳۲۶ ،‬هزار‬ ‫تن مس کارنش��ده شامل آند‪ ،‬کاتد و محصوالت‬ ‫نیمه‌س��اخته ب��ه چین وارد ش��د ک��ه افت ‪۹.۷‬‬ ‫درصدی نسبت به واردات ‪ ۳۶۱‬هزار تنی ماه مه‬ ‫‌داشت‪ .‬این حجم واردات‪ ،‬کمترین میزان واردات‬ ‫چین از فوریه (آغاز سال نو چینی) بوده است‪.‬‬ ‫به‌طور کلی چین در نیمه نخست سال‪۲.۲۷ ،‬‬ ‫میلی��ون تن مس کارنش��ده وارد کرد که حدود‬ ‫‪ ۱۲.۵‬درصد کمتر از نیمه نخس��ت سال گذشته‬ ‫میالدی بوده است‪.‬‬ ‫عالوه ب��ر این‪ ،‬واردات کنس��انتره مس نیز در‬ ‫ماه گذش��ته‪ ۱.۴۷ ،‬میلیون تن گزارش شده که‬ ‫افت ‪ ۱۶.۵‬درصدی نس��بت به مدت مشابه سال‬ ‫گذش��ته و کاهش ‪ ۲۰.۱‬درصدی نس��بت به مه‬ ‫(اردیبهشت‪-‬خرداد) دارد‪.‬‬ ‫این رق��م از واردات‪ ،‬کمتری��ن میزان واردات‬ ‫کنس��انتره مس به چین از دسامبر ‪( ۲۰۱۸‬دی‪-‬‬ ‫بهمن ‪ )۱۳۹۷‬تاکنون است‪.‬‬ ‫ب��ا وجود جنگ تج��اری و افت ماهانه واردات‬ ‫کنس��انتره مس به چین‪ ،‬مجم��وع واردات نیمه‬ ‫نخست رش��د ‪ ۱۰.۵‬درصدی داشت و به ‪۱۰.۵۵‬‬ ‫میلیون تن رسید‪.‬‬ ‫‪ .۱‬معدن طالی ا ِ ‌مپُنِنج (‪ )Mponeng Gold Mine‬در افریقای جنوبی‬ ‫‪ .۲‬معدن دری‌فونتِین (‪ )Driefontein mine‬در افریقای جنوبی‬ ‫‪ .۳‬معدن طالی ِکی‌سوسال ِتو (‪ )Kusasalethu gold mine‬در افریقای جنوبی‬ ‫‪ .۴‬معدن طالی موآب‌کوت‌سونگ (‪ )Moab Khotsong Gold Mine‬در افریقای جنوبی‬ ‫‪ .۵‬معدن مس و روی کیدکریک (‪ )Kidd Creek Copper and Zinc Mine‬در کانادا‬ ‫‪ .۶‬معدن طالی الروند (‪ )LaRonde Gold Mine‬در کانادا‬ ‫‪ .۷‬معدن طالی سوت‌دیپ (‪ )South Deep Gold Mine‬در افریقای جنوبی‬ ‫یدِی (‪ )Lucky Friday Mine‬در امریکا‬ ‫‪ .۸‬معدن الکی‌فرا ‌‬ ‫‪ .۹‬معدن کریتون (‪ )Creighton Mine‬در کانادا‬ ‫‪ .۱۰‬معدن طالی کوپانانگ (‪ )Kopanang Gold Mine‬در افریقای جنوبی‬
‫معادن غیرفعال گیالن به مزایده گذاشته می‌شوند‬ ‫رئیس س��ازمان صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت گیالن گفت‪:‬‬ ‫در راس��تای بازنگری در حوزه معادن استان‪ ،‬برخی معادن‬ ‫غیرفعال گیالن خلع ید شده و به مزایده گذاشته می‌شوند‪.‬‬ ‫به گزارش تس��نیم‪ ،‬فرهاد دلق‌پوش با بیان اینکه سازمان‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت گیالن برای تحول در حوزه معادن‬ ‫اس��تان‪ ،‬استراتژی ویژه‌ای را تدوین کرده است‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫ب��رای اج��رای همین سیاس��ت‪ ،‬برخی مع��ادن گیالن که‬ ‫غیرفعال هستند خلع ید شده و به مزایده گذاشته می‌شوند‪.‬‬ ‫رئیس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت گیالن به وجود‬ ‫‪ ۱۰۶‬معدن در این اس��تان اشاره کرد و گفت‪ :‬از این تعداد‬ ‫درحال‌حاضر ‪ ۴۰‬معدن فعال و ‪ ۶۰‬معدن غیرفعال هستند‬ ‫ک��ه برای ورود مع��ادن غیرفعال به چرخ��ه تولید و تامین‬ ‫نیازهای اس��تان گیالن‪ ،‬راهکارها و برنامه‌های مش��خصی‬ ‫تدوین و طراحی شده اس��ت‪ .‬دلق‌پوش یکی از اولویت‌ها و‬ ‫سیاست‌های سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت گیالن را احیا‬ ‫و بازنگری ش��یوه فعالیت معادن استان‪ ،‬اعالم کرد و افزود‪:‬‬ ‫امیدواریم با خل��ع ید و برگزاری مزایده برای برخی معادن‬ ‫غیرفعال بتوانیم زمینه تولید بیشتر مواد معدنی را به عنوان‬ ‫یکی از نیازهای اساس��ی استان‪ ،‬بیش از پیش فراهم کنیم‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به این پرس��ش که نیازهای معدنی اس��تان‬ ‫در بخش‌ه��ای مختلف��ی نظیر پروژه‌ه��ای عمرانی‪ ،‬صنایع‬ ‫معدن��ی‪ ،‬واحدهای دانه‌بندی و نظایر آن چه میزان اس��ت‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬گیالن س��االنه به حدود بیش از ‪ ۲۰‬میلیون تن مواد‬ ‫معدنی نیاز دارد‪ ،‬در حالی که این مقدار با توجه به ش��رایط‬ ‫موجود استان به طور کامل تامین نمی‌شود‪ .‬رئیس سازمان‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت گیالن‪ ،‬نیاز این اس��تان به واردات‬ ‫مواد معدنی از س��ایر اس��تان‌های دیگر را مورد اش��اره قرار‬ ‫داد و خاطرنشان کرد‪ :‬درحال‌حاضر تولیدات معدنی گیالن‬ ‫چ��ه در بخش رودخانه‌ای و چه در بخش کوهی‪ ،‬حدود ‪۱۱‬‬ ‫میلیون تن برآورد می‌ش��ود که برای پوشش کامل نیازهای‬ ‫استان کفایت نمی‌کند‪ .‬دلق‌پوش وجود مشکالت اجتماعی‪،‬‬ ‫فنی و کمبود نقدینگی را اساسی‌ترین دلیل غیرفعال شدن‬ ‫برخی معادن اس��تان گیالن‪ ،‬اعالم کرد و گفت‪ :‬سیاس��ت‬ ‫س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت گی�لان‪ ،‬بازنگری در امور‬ ‫مربوط به معادن اس��ت ت��ا با تصمیم‌ه��ای الزم‪ ،‬برخی از‬ ‫معادن غیرفعال استان به چرخه تولید بازگردند‪.‬‬ ‫تنها از ‪35‬درصد ظرفیت سنگ‌های تزئینی ایران بهره می‌بریم‬ ‫سنگبری‌ها از استاندارد جهانی بازماندند‬ ‫گروه معدن‪:‬‬ ‫دره��ای یازدهمی��ن نمایش��گاه بین‌الملل��ی‬ ‫س��نگ‌های تزئین��ی در حالی ‪ ۱۸‬تی��ر به روی‬ ‫عموم بازدیدکنندگان گش��وده شد که براساس‬ ‫بررسی‌ها به نرخ امروز بیش از ‪ ۷۰‬هزار میلیارد‬ ‫توم��ان در ای��ن صنع��ت (مع��دن و واحدهای‬ ‫فرآوری) س��رمایه‌گذاری ش��ده و فرصت برپایی‬ ‫نمایش��گاه‪ ،‬امکان ارزیابی این بخ��ش را فراهم‬ ‫می‌کند‪.‬‬ ‫آمارهای منتشر شده گویای آن است که ایران‬ ‫‪ ۷‬درص��د ذخایر معدنی و ی��ک درصد جمعیت‬ ‫جهان را در اختیار دارد اما تاکنون نتوانس��ته‌ایم‬ ‫از جای��گاه معدنی خود بهره‌ب��رداری کنیم و در‬ ‫بخش معادن س��نگ هم شمار پروانه‌های صادر‬ ‫ش��ده در ای��ن بخش حدود ‪ ۲‬ه��زار و ‪ ۸۹‬مورد‬ ‫گزارش ش��ده که اکنون افزون ب��ر هزار و ‪۲۰۰‬‬ ‫مع��دن فعالند و بقی��ه به دالی��ل مختلف راکد‬ ‫شده‌اند‪.‬‬ ‫‹ ‹حضور در چرخه تولید‬ ‫به گ��زارش ایرن��ا‪ ،‬برپای��ه آمارهای منتش��ر‬ ‫ش��ده‪ ،‬در بخش معادن س��نگ‌های ساختمانی‬ ‫(تزئینی) ظرفی��ت این بخش به ‪ ۳۰‬میلیون تن‬ ‫رس��یده‪ ،‬درحالی که در سال گذش��ته تولید به‬ ‫‪ ۱۳.۵‬میلی��ون تن رس��ید و در واقع حدود ‪۳۵‬‬ ‫درصد توانمندی م��ورد بهره‌برداری قرار گرفت‪،‬‬ ‫درحالی که میزان ذخیره اکتشافی معادن سنگ‬ ‫س��اختمانی کش��ور ‪ ۴‬میلیارد تن برآورد ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫همچنی��ن در قس��مت ف��رآوری س��نگ‌های‬ ‫س��اختمانی‪ ،‬س��االنه امکان تولید ‪ ۱۸۰‬میلیون‬ ‫متر مربع سنگ بریده شده وجود دارد‪ ،‬درحالی‬ ‫که میزان تولید س��ال گذشته حدود ‪ ۴۷‬درصد‬ ‫اعالم ش��د و ارقام ‪ ۸۰‬ت��ا ‪ ۸۵‬میلیون متر مربع‬ ‫گزارش شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹رش�د صادرات س�نگ‌های فرآوری‬ ‫شده‬ ‫کارنام��ه صنع��ت س��نگ نش��ان می‌دهد که‬ ‫درگذشته به دلیل ضعف فناوری در این صنعت‪،‬‬ ‫رویکرد صادراتی بر صدور س��نگ به شکل کوب‬ ‫(قله) تمرکز داش��ت اما امروز با افزایش نوسازی‬ ‫و تجهی��زات واحدهای ف��رآوری در این عرصه‪،‬‬ ‫وضعی��ت متفاوت اس��ت و س��ال ‪ ۹۷‬افزون بر‬ ‫‪ ۵۸۱‬هزار تن س��نگ کار ش��ده (بریده ش��ده)‬ ‫به ‪ ۶۹‬کش��ور صادر ش��د ک��ه ارزش اعالمی آن‬ ‫‪ ۱۴۴‬میلی��ون دالر ثبت ش��ده و عملکردش در‬ ‫مقایس��ه با س��ال ‪ ۹۶‬دارای رش��د ‪ ۱۴‬درصدی‬ ‫است‪.‬‬ ‫بررس��ی‌ها نش��ان می‌دهد که عراق نزدیک به‬ ‫‪ ۵۰‬درصد س��نگ صادراتی فرآوری ش��ده ایران‬ ‫را در س��ال گذشته جذب کرد که افزون بر ‪۲۶۹‬‬ ‫هزار تن بود و امارات هم مشتری نزدیک به ‪۲۰‬‬ ‫درصد س��نگ کار شده کش��ورمان در سال ‪۹۷‬‬ ‫بود‪ ،‬بقیه کش��ورها هم سهمی به خود اختصاص‬ ‫دادند‪.‬‬ ‫استان‌ها‬ ‫سه‌شنبه‬ ‫‪ 25‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 13‬ذی‌القعده ‪ 1440‬‬ ‫‪ 16‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره ‪205‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫بهره‌برداری از طرح‬ ‫بازچرخانی سرباره‌های‬ ‫فوالدی در یزد‬ ‫نخستین طرح بازچرخانی سرباره‌های فوالدی‬ ‫کشور‪ ،‬دوشنبه با حضور عیسی کالنتری‪ ،‬معاون‬ ‫رئیس‌جمه��وری و رئی��س س��ازمان حفاظ��ت‬ ‫محیط‌زیست در یزد بهره‌برداری شد‪.‬‬ ‫این طرح به منظ��ور جلوگیری از آلودگی هوا‬ ‫و تخری��ب دش��ت‌های دارای خ��اک مرغوب و‬ ‫همچنین جلوگیری از آلوده شدن محیط‌زیست‬ ‫و با اس��تفاده از س��رباره‌های فوالدی در شرکت‬ ‫فوالد آلیاژی یزد اجرا شد‪.‬‬ ‫طرح یاد ش��ده برای نخستین بار در کشور به‬ ‫صورت ابتکاری در اس��تان یزد اجرا شد و در آن‬ ‫پسماندهای فوالد‪ ،‬بازچرخانی و در جاده‌سازی و‬ ‫ایجاد قطعات استفاده می‌شود‪.‬‬ ‫حجم تولید س��رباره‪ ،‬روزانه ‪ ۷۵۰‬تا ‪ ۱۰۰۰‬تن‬ ‫در هر واحد اس��ت و دس��ت‌کم ‪ ۴۰۰‬و حداکثر‬ ‫‪ ۲۵۰۰‬تن س��رباره در تولید این محصول که به‬ ‫«بتوناد» معروف است‪ ،‬استفاده می‌شود‪.‬‬ ‫عیس��ی کالنت��ری‪ ،‬مع��اون رئیس‌جمهوری و‬ ‫رئیس س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت‪ ،‬صبح‬ ‫دوشنبه وارد یزد شد‪.‬‬ ‫وی ضم��ن حض��ور در همای��ش مل��ی روز‬ ‫محیط‌ب��ان در شهرس��تان میب��د در نشس��ت‬ ‫ش��ورای اداری اس��تان‪ ،‬ش��رکت و از چند طرح‬ ‫زیست‌محیطی بازدید کرد‪.‬‬ ‫نهبندان به عسلویه‬ ‫معدنی ایران تبدیل شود‬ ‫عزیز میرزائیان‪ :‬واحدهای سنگبری که فاقد ماشین‌آالت‬ ‫روز و جدید هستند و سهم قابل توجهی در ضایعات‬ ‫این بخش دارند‪ ،‬معدنکاران را زیر فشار قرار می‌دهند‬ ‫و در اداره‌های صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان‌ها مدعی‬ ‫می‌شوند که معدنکار سنگ در اختیارشان قرار نمی‌دهد‬ ‫‹ ‹بازار س�نگ ک�وب از همس�ایه‌ها تا‬ ‫چین‬ ‫امروز س��نگ ک��وب (قل��ه) ایران نی��ز مورد‬ ‫استقبال ‪ ۴۲‬کش��ور جهان است و آمارها نشان‬ ‫می‌دهد یک میلیون تن صادرات س��ال گذشته‬ ‫در ای��ن بخش ارزش��ی افزون ب��ر ‪ ۱۶۱‬میلیون‬ ‫دالر داشت و در واقع چین به عنوان بزرگ‌ترین‬ ‫مش��تری‪ ،‬س��همی به میزان بیش از ‪ ۸۰‬درصد‬ ‫صادرات این‌گونه سنگ را به خود اختصاص داد‪.‬‬ ‫از کش��ورهای جمهوری آذربایجان‪ ،‬ترکیه‪ ،‬قطر‪،‬‬ ‫افغانستان‪ ،‬گرجستان و روسیه به عنوان بخشی‬ ‫از متقاضیان نام برده می‌شود‪.‬‬ ‫آنچه موجب امیدواری ش��ده اینکه س��ال ‪۹۷‬‬ ‫نس��بت به ‪ ۹۶‬مق��دار صادرات س��نگ کوب به‬ ‫می��زان ‪ ۷‬درصد کاه��ش یافته و مش��تریان به‬ ‫سنگ فرآوری شده تمایل دارند‪.‬‬ ‫‹ ‹حمای�ت وزارت صنع�ت‪ ،‬مع�دن و‬ ‫تجارت ضروری است‬ ‫نایب رئیس انجمن س��نگ ایران گفت‪ :‬امروز‬ ‫ارزش روز سرمایه‌گذاری در ‪ ۲‬هزار معدن سنگ‬ ‫کش��ور حدود ‪ ۲۰‬ه��زار میلیارد توم��ان برآورد‬ ‫می‌ش��ود و حقیقت اینکه صنعت س��نگ دارای‬ ‫مشخصه اقتصادی درونزا و برونگری است‪.‬‬ ‫مالک رحمت��ی تصریح ک��رد‪ :‬وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تج��ارت باید از صنعتی که ‪ ۱۰۰‬درصد‬ ‫خودکفاس��ت‪ ،‬حمایت و پشتیبانی کند و حضور‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت و معاونان وی در‬ ‫نمایشگاه ضمن توجه به صنعت خودکفا‪ ،‬زمینه‬ ‫آشنایی با آخرین دس��تاوردها و توانمندی‌های‬ ‫این بخش را فراهم می‌کند و بهره‌برداران معادن‬ ‫نس��بت به ط��رح مس��ائل روز صنعت ب��ه مقام‬ ‫مسئول این بخش مبادرت می‌ورزند‪.‬‬ ‫‹ ‹موانع بازدهی سنگبری‌ها‬ ‫رئیس کمیس��یون معدن انجمن سنگ ایران‬ ‫می‌گوید‪ ۹۰ :‬درصد س��نگبری‌ها به ش��یوه‌های‬ ‫قدیم��ی فعالی��ت می‌کنند ک��ه مان��ع بازدهی‬ ‫مطلوب کارخانه‌ها شده است‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایرنا‪ ،‬عزیز میرزائی��ان اضافه کرد‪:‬‬ ‫آمارهای غیر رس��می گویای آن است که ایران‬ ‫همواره در بین ‪ ۵‬کش��ور ش��اخص تولیدکننده‬ ‫س��نگ تزئین��ی و نما ق��رار دارد ام��ا در بخش‬ ‫صادرات‪ ،‬جزو ‪ ۲۰‬کشور نخست است‪.‬‬ ‫رئیس کمیس��یون معدن انجمن سنگ ایران‬ ‫اضاف��ه ک��رد‪ :‬از مجم��وع ‪ ۶‬ه��زار و ‪ ۵۰۰‬واحد‬ ‫س��نگبری در کش��ور‪ ،‬حدود ‪ ۱۰‬درص��د دارای‬ ‫مشخصه‌های به روز هستند‪.‬‬ ‫وی اظه��ار ک��رد‪ :‬براس��اس اس��تانداردهای‬ ‫بین‌المللی‪ ،‬به ازای هر تن س��نگ تزئینی و نما‬ ‫‪ ۱۶‬تا ‪ ۱۷‬متر باید س��نگ فرآوری ش��ده تولید‬ ‫ش��ود اما واحدهای سنتی این بخش حدود ‪ ۵‬تا‬ ‫‪ ۷‬متر به ازای هر تن تولید می‌کنند‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬ماش��ین‌آالت فرس��وده واحدهای‬ ‫س��نگبری کش��ور قادر ب��ه تولید با اس��تاندارد‬ ‫نیس��تند و ب��ه ای��ن ترتی��ب زمینه حض��ور در‬ ‫بازارهای صادراتی از دست می‌رود‪.‬‬ ‫میرزائیان گفت‪ :‬بررسی‌ها نشان می‌دهد بیش‬ ‫از ‪ ۵۰‬درص��د س��نگ تزئینی و نمای کش��ور به‬ ‫ضایعات تبدیل می‌شود که نیازمند چاره‌اندیشی‬ ‫و برنامه‌ریزی اس��ت زیرا س��رمایه‌های ملی هدر‬ ‫می‌رود‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬واحدهای س��نگبری که فاقد‬ ‫ماش��ین‌آالت روز و جدید هس��تند و سهم قابل‬ ‫توجهی در ضایعات این بخش دارند‪ ،‬معدنکاران‬ ‫را زیر فشار قرار می‌دهند و در اداره‌های صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت اس��تان‌ها مدعی می‌ش��وند که‬ ‫معدنکار سنگ در اختیارشان قرار نمی‌دهد‪.‬‬ ‫رئیس کمیس��یون معدن انجمن سنگ ایران‬ ‫اضافه کرد‪ :‬فرس��ودگی ماشین‌آالت و پراکندگی‬ ‫واحدهای س��نگبری یک موضوع مهم است که‬ ‫برای س��اماندهی آنها دولت می‌تواند نس��بت به‬ ‫تجمیع این‌گونه واحدها اقدام کند‪.‬‬ ‫وی توضی��ح داد‪ :‬س��نگ ای��ران در بازارهای‬ ‫جهانی از کیفیت و تنوع رنگ ش��ناخته می‌شود‬ ‫اما به دلیل ضعف ماش��ین‌آالت و نبود بازاریابی‬ ‫مناس��ب‪ ،‬سهم خود را دربازارها به‌دست نیاورده‬ ‫است‪.‬‬ ‫گزارش‌های آماری پیش��ین حاکی اس��ت که‬ ‫ارزش صادرات سنگ ایران ساالنه ‪ ۲۵۰‬تا ‪۴۰۰‬‬ ‫میلیون دالر است‪.‬‬ ‫میرزائی��ان که پیش��ینه پس��ت مدیرکلی در‬ ‫وزارت معادن و فلزات دولت ششم را در کارنامه‬ ‫دارد‪ ،‬گفت‪ :‬تغییر روش انفجاری از معادن سنگ‬ ‫تزئینی به سیستم مکانیزه با ابزار قانونی محقق‬ ‫شد و امروز روش انفجاری در این بخش منسوخ‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫وی تصری��ح کرد‪ :‬چنانچه دول��ت دوازدهم به‬ ‫تولید اس��تاندارد سنگ تزئینی و نما می‌اندیشد‪،‬‬ ‫الزم است با بهره‌گیری از ابزار قانون‪ ،‬مانع تولید‬ ‫غیر استاندارد شود و این مهم در گذشته نتیجه‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫به گفته میرزائیان‪ ،‬براس��اس مف��اد پنجمین‬ ‫برنامه توس��عه کش��ور (‪ )۱۳۹۲ -۹۶‬ق��رار بود‪،‬‬ ‫س��همی از صندوق ذخیره ارزی ب��رای واردات‬ ‫ماش��ین‌آالت جدی��د و به روز در بخش س��نگ‬ ‫تزئینی و نما اس��تفاده ش��ود اما در س��ال‌های‬ ‫گذش��ته از این مهم غفلت ش��د و ماشین‌آالت‬ ‫فرس��وده همچن��ان ب��ه فعالی��ت خ��ود ادام��ه‬ ‫می‌دهند‪.‬‬ ‫وی یادآور شد‪ :‬نوسازی و بهسازی ماشین‌آالت‬ ‫صنعت س��نگ تزئینی و نما یک ضرورت اس��ت‬ ‫زیرا به حضور در بازارهای صادراتی می‌اندیشیم‬ ‫اما این امر با دشواری‌هایی روبه‌رو است‪.‬‬ ‫«گارنت» سنگی با ویژگی تغییر رنگ‬ ‫س��نگ «گارنت» یک��ی از مهم‌ترین‌ها در تجارت س��نگ‬ ‫بوده و بس��یار نادر اس��ت؛ این اهمیت از ویژگی تغییر رنگ‬ ‫این س��نگ نش��أت می‌گیرد که در تعداد انگشت‌ش��ماری از‬ ‫جواهرات رخ می‌دهد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬تغییر رنگ سنگ «گارنت» بسته به نوع‬ ‫منب��ع نوری که به آن می‌تابد متفاوت اس��ت؛ رنگ‌های این‬ ‫سنگ شامل س��بز‪ ،‬زرد روشن‪ ،‬نارنجی آتشین‪ ،‬خاکی‪ ،‬آبی‪،‬‬ ‫بنفش‪ ،‬صورتی و قرمز است‪.‬‬ ‫س��نگ «گارنت» به دلیل ویژگ��ی تغییر رنگی که در خود‬ ‫دارد‪ ،‬بس��یار چش��مگیر و از بهترین نوع «الکساندریت» هم‬ ‫برتر اس��ت‪ .‬شایع‌ترین تغییر رنگ س��نگ «گارنت» از قرمز‬ ‫به سبز است‪.‬‬ ‫بیش��تر گارنت‌های رنگ��ی زمانی که در ن��ور طبیعی قرار‬ ‫می‌گیرند رنگ برنزی یا سبز مایل به قهوه‌ای نشان می‌دهند‪.‬‬ ‫این سنگ همچنین زمانی که زیر نور خورشید قرار می‌گیرد‪،‬‬ ‫به رنگ صورتی دیده می‌شود‪.‬‬ ‫منبع اصلی س��نگ «گارنت» در ش��رق افریقا به ویژه دره‬ ‫اومب��ا در تانزانیاس��ت‪ .‬از دیگر منابع این س��نگ می‌توان به‬ ‫س��ریالنکا‪ ،‬ماداگاس��کار‪ ،‬نروژ‪ ،‬توندرا و ایاالت متحده امریکا‬ ‫اشاره کرد‪.‬‬ ‫تغیی��ر رنگ در س��نگ‌هایی که ‪ ۲‬موج ن��ور (به جای یک‬ ‫م��وج) و همان اندازه را جذب نمی‌کنند‪ ،‬ایجاد می‌ش��ود‪ .‬به‬ ‫این ش��کل که یک سنگ قرمز رنگ‪ ،‬قرمز دیده می‌شود زیرا‬ ‫تم��ام فرکانس‌های نور را به جز قرمز جذب می‌کند‪ .‬س��نگ‬ ‫«گارنت» انواع مختلفی از جمله آلماندیت‪ ،‬آندرادیت‪ ،‬گارنت‬ ‫سبز‪ ،‬توپازولیت‪ ،‬مالنیت‪ ،‬گراسوالر‪ ،‬گارنت صورتی‪ ،‬ساوریت‪،‬‬ ‫گارنت قرمز و هسونیت دارد‪.‬‬ ‫آلماندی��ت‪ ،‬رایج‌تری��ن ن��وع «گارنی��ت» اس��ت ک��ه در‬ ‫جواهرسازی بسیار استفاده می‌شود‪.‬‬ ‫آندرادی��ت یکی دیگر از انواع «گارنت» اس��ت که در خود‬ ‫تیتانی��وم و منیزیوم دارد‪ .‬رنگ گارنت س��بز (دمانتویید) به‬ ‫دلیل وجود کلس��یم و ک��روم بوده ک��ه از باارزش‌ترین انواع‬ ‫این سنگ است‪.‬‬ ‫ن��وع توپازولیت‪ ،‬زردرنگ اس��ت و فقط در کریس��تال‌های‬ ‫کوچک «گارنت» دید می‌ش��ود‪ .‬گراس��وال یکی دیگر از انواع‬ ‫خالص «گارنت» اس��ت ک��ه بی‌رنگ دیده می‌ش��ود‪ .‬گارنت‬ ‫صورتی از دیگر انواع این سنگ است که به دلیل وجود آهن‬ ‫به رن��گ صورتی درآمده‪ ،‬کمیاب اس��ت و در مکزیک آن را‬ ‫«روزولیت» می‌نامند‪ .‬هس��ونیت نیز به دلیل وجود ترکیبات‬ ‫منگنز و آهن قهوه‌ای‪ ،‬مایل به نارنجی است‪.‬‬ ‫بر اس��اس افس��انه‌ها‪ ،‬س��نگ «گارنیت» در قرون وسطی‬ ‫برای درمان افس��ردگی استفاده می‌ش��ده است‪ .‬نویسندگان‬ ‫عبری نیز این س��نگ را یکی از ‪ ۱۲‬س��نگ قیمتی در قلمرو‬ ‫هارون می‌دانس��تند‪ .‬ع��ده‌ای معتقدند ک��ه «گارنت قرمز»‬ ‫در س��نت مس��یح به عنوان نماد فداکاری م��ورد توجه بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ع��ده‌ای بر این باورن��د که «گارنت» ب��رای تقویت نیروی‬ ‫جس��مانی‪ ،‬استقامت و قدرت انسان موثر بوده و برای کاهش‬ ‫بیماری‌های پوس��ت و تنظیم فشار خون نیز به کار می‌رفته‬ ‫است‪ .‬بر اساس باورهایی که در گذشته وجود داشته‪ ،‬افرادی‬ ‫از این س��نگ اس��تفاده می‌کردن��د که قصد داش��تند دیده‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫برخی معتقد بودند این س��نگ ب��رای درمان بیماری‌های‬ ‫ریه‪ ،‬بیماری‌های خون‪ ،‬سیستم گردش خون‪ ،‬افزایش تولید‬ ‫هموگلوبین و درمان بیماری‌های س��تون فقرات موثر است؛‬ ‫همچنی��ن «گارن��ت» می‌توان��د خونی که در قل��ب و ریه‌ها‬ ‫جری��ان دارد را تمیز‪ DNA ،‬را احیا و به جذب مواد معدنی‬ ‫و ویتامین‌ها کمک کند‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬دایره‌المعارف سنگ‌های قیمتی‬ ‫نماین��ده م��ردم شهرس��تان‌های نهبن��دان و‬ ‫سربیشه در مجلس ش��ورای اسالمی با تاکید بر‬ ‫ت�لاش برای تبدیل نهبندان به عس��لویه معدنی‬ ‫ای��ران گفت‪ :‬در س��ال‌های گذش��ته از توس��عه‬ ‫بهره‌وری معادن این شهرستان غفلت شده است‪.‬‬ ‫به گزارش تس��نیم‪ ،‬نظ��ر افضلی با اش��اره به‬ ‫مشکالت آموزشی شهرستان نهبندان اظهار کرد‪:‬‬ ‫فاصله روستاهای شمال تا جنوب این شهرستان‬ ‫اف��زون ب��ر ‪ ۲۰۰‬کیلومتر بوده و ای��ن امر توزیع‬ ‫امکانات را دشوار کرده است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬با مقایس��ه نتایج سرش��ماری‌های‬ ‫س��ال ‪ ۹۰‬و ‪ ۹۵‬در نهبندان متوجه می‌شویم در‬ ‫‪ ۵‬س��ال گذش��ته ‪ ۵‬هزار و ‪ ۶۴۰‬نفر از جمعیت‬ ‫شهرستان کم شده زنگ خطری برای شهرستان‬ ‫است چراکه نشان‌دهنده مهاجرت گسترده است‪.‬‬ ‫بهره‌برداری‬ ‫از واحد تولیدی صنایع‬ ‫مفتولی سپند پیچ در یزد‬ ‫‪ ۳‬واحد تولیدی با حضور معاون طرح و برنامه‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‪ ،‬اس��تاندار یزد‪،‬‬ ‫معاون اس��تاندار و رئیس سازمان صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت اس��تان در ش��هرک‌های صنعتی یزد‪،‬‬ ‫اشکذر و میبد بهره‌برداری شد‪.‬‬ ‫به گزارش ش��اتا‪ ،‬شرکت صنایع مفتولی سپند‬ ‫پیچ در ش��هرک صنعتی فوالد اشکذر‪ ،‬نخستین‬ ‫واح��دی بود که با حضور س��عید زرندی‪ ،‬معاون‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت بهره‌ب��رداری‬ ‫شد‪.‬‬ ‫محصول تولیدی این ش��رکت‪ ،‬سیم و مفتول‬ ‫غیرفنری از فوالد ساده کربنی و کم‌آلیاژی‪ ،‬پیچ‬ ‫فوالدی س��اده کربن��ی ‪ M۱۲‬و کوچک‌تر‪ ،‬پیچ‬ ‫فوالدی س��اده کربنی بزرگ‌ت��ر از ‪ ،M۱۲‬انواع‬ ‫مهره فوالدی ساده کربنی از ‪ M۱۲‬و کوچک‌تر‪،‬‬ ‫ان��واع مه��ره ف��والدی س��اده کربن��ی بزرگ‌تر‬ ‫از ‪ M۱۲‬محص��والت تولی��دی آن اعالم ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ای��ن واحد ‪ ۹۵۰‬قل��م پیچ و مه��ره کوچک و‬ ‫بزرگ مورد نیاز بخش‌های مختلف تولید می‌کند‬ ‫و برای ‪ ۲۵۰‬نفر هم اشتغال ایجاد کرده است‪.‬‬ ‫ش��رکت ممتاز نخ مانا ایس��اتیس در ش��هرک‬ ‫صنعتی یزد نیز بهره‌برداری شد‪.‬‬ ‫مع��اون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در ادامه‪،‬‬ ‫با حضور در میبد‪ ،‬ش��رکت رن��گ و لعاب کیان‬ ‫لعاب در ش��هرک صنعتی جهان‌آباد میبد را نیز‬ ‫بهره‌برداری ک��رد و در جریان روند تولید جوهر‬ ‫دیجیتال کاشی قرار گرفت‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه‪ ،‬ب��ا حض��ور در جم��ع مدیران‬ ‫و کارکن��ان ش��رکت گندله‌س��ازی چادرمل��و از‬ ‫بخش‌های مختل��ف این مجموع��ه بازدید کرد‪.‬‬ ‫زرن��دی همچنین از واحد تولیدی آفرین اردکان‬ ‫بازدید کرد‪.‬‬
‫سه‌شنبه ‪ 25‬تیر ‪ 13 1398‬ذی‌القعده ‪ 16 1440‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫موسسه فرهنگی و هنری روزگار وصل‬ ‫مدیر مسئول‪:‬‬ ‫ناصر بزرگمهر‬ ‫سال دوم شماره ‪205‬‬ ‫سردبیر‪ :‬محبوبه ناطق‬ ‫همکاران‪ :‬سارا اصغری‪-‬ثمن رحیمی‌‌راد‬ ‫مدیر فنی و هنری‪ :‬مهدی نجفی‬ ‫نمایندگی دفتر اروپا‪ :‬چکاوک بزرگمهر‬ ‫آدرس‪ :‬تهران‪ -‬میدان هفتم تیر‪ -‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬پالک ‪74‬‬ ‫تلفکس‪88310576-88310575:‬‬ ‫سازمان آگهی‌ها‪88722732-3:‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان‌ها‪88724211:‬‬ ‫چاپ‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.Madandaily.com‬‬ ‫‪www.instagram.com/Madandaily‬‬ ‫‪www.twitter.com/Madandaily‬‬ ‫‪www.t.me/Madandaily‬‬ ‫‪E-mail:info@madandaily.com‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫یادداشت‬ ‫معدن جایگاه زایش فرصت‌های شغلی‬ ‫مصطفی غنیمتی‬ ‫عضو سازمان نظام مهندسی معدن زنجان‬ ‫معدن‪ ،‬یکی از بخش‌های‬ ‫اصل��ی اقتص��اد به‌ش��مار‬ ‫می‌آید که به‌طور مس��تقیم‬ ‫و غیرمستقیم به بسیاری از‬ ‫بخش‌های اقتصادی کش��ور‬ ‫کم��ک می‌کن��د‪ .‬ع�لاوه بر‬ ‫این‪ ،‬بخش مع��دن می‌تواند‬ ‫در ایجاد فرصت‌های ش��غلی نقش مهمی ایفا کند‪ .‬ای��ران از نظر منابع معدنی‬ ‫جزو ‪ ۱۵‬کشور برتر جهان است‪ .‬بنابراین تنوع و فراوانی ذخایر معدنی می‌تواند‬ ‫نقطه قوت نیرومندی برای رش��د اقتصاد ایران باش��د‪ .‬به منظور استفاده از این‬ ‫ظرفیت برای رش��د و توس��عه اقتصادی‪ ،‬سیاس��ت‌گذاران باید هنگام طراحی و‬ ‫اجرای سیاس��ت‌های اقتصادی‪ ،‬به این بخش تولیدی اقتصادی توجه بیش��تری‬ ‫کنند‪ .‬در این زمینه‪ ،‬چشم‌اندازی از دستیابی به توسعه پایدار در ایران با جایگاه‬ ‫نخس��ت اقتصادی‪ ،‬علمی و فناوری و تعامل س��ازنده و موثر در روابط بین‌الملل‬ ‫پیشنهاد می‌شود‪ .‬همچنین به نقش راهبردی توسعه صنایع معدنی در دستیابی‬ ‫به چش��م‌انداز ایران می‌توان اش��اره کرد‪ .‬توس��عه صنعتی‪-‬اقتصادی مبتنی بر‬ ‫توسعه صنایع معدنی شامل ‪ ۳‬زنجیره ارزش‌آفرین هستند که عبارتند از ارزش‬ ‫معدن (اکتشاف تا اس��تحصال)‪ ،‬ارزش صنایع پایین‌دست اولیه تا صنایع نهایی‬ ‫و جهت‌گی��ری بالقوه صنایع نوی��ن جهانی و فناورانه‪ .‬تدوین و طراحی نقش��ه‬ ‫راه و اس��تراتژی عملیاتی بر اس��اس بیش��ینه همگرایی هر ‪۳‬زنجیره یادشده و‬ ‫برنامه‌ری��زی بلندمدت و کوتاه‌مدت برای نیل به توس��عه پایدار چرخه معدنی‪،‬‬ ‫صنعتی و اقتصادی و توس��عه چرخه‌های صنایع جانبی از جمله زیست‌محیطی‬ ‫آب‪ ،‬راه و کش��اورزی‪ ،‬از دیگ��ر راهکارهایی اس��ت که در این زمینه پیش��نهاد‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬همچنین گفتنی اس��ت‪ ،‬مع��ادن نقش مهمی در اقتصاد بس��یاری از‬ ‫کش��ورها دارد‪ .‬همان‌طور که شرکت‌ها در زیرساخت‌های معدنکاری مورد نیاز‬ ‫ب��رای کار ک��ردن با معادن س��رمایه‌گذاری می‌کنند‪ ،‬فرصت‌ه��ای زیادی برای‬ ‫اس��تفاده از چنین زیرس��اخت‌هایی به منظور توس��عه محلی وجود دارد‪ .‬برای‬ ‫نمون��ه‪ ،‬در پرو ش��رکت معدنی آنتامینا یک خط لول��ه ‪ ۳۰۴‬کیلومتری را برای‬ ‫انتق��ال مای��ع متالورژیکی مس و روی از معدن به بندر س��اخت‪ .‬این ش��رکت‬ ‫همچنی��ن یک کابل فیبر ن��وری در کنار خط لوله برای نظ��ارت بر آن و رصد‬ ‫نشت یا اختالل‌ها ایجاد کرده است‪ .‬این کابل‪ ،‬ابزار ملی مخابرات را فعال کرده‬ ‫ت��ا منطقه را به پوش��ش تلفن همراه و اینترنت با هزینه بس��یار پایین‌تر مجهز‬ ‫کند‪ .‬با ش��کوفایی توانمندی صنعتی کش��ور‪ ،‬توان اش��تغالزایی صنعت افزایش‬ ‫یافته و س��بب ایجاد اش��تغال در صنایع متعدد و جایگزینی کشاورزی سنتی و‬ ‫تولید محصوالت غیراستراتژیک کشاورزی با ارزش‌افزوده بسیار پایین و توسعه‬ ‫صنعتی می‌شود‪ .‬مطالعات انجام شده ازسوی وزارت معادن و انرژی برزیل‪ ،‬نشان‬ ‫می‌دهد که اثر ایجاد ش��غل در بخش معدن ‪ ۱۳:۱‬اس��ت یعنی برای هر ش��غل‬ ‫ایجاد شده در بخش معدن ‪۱۳‬شغل مستقیم در زنجیره تامین ایجاد می‌شود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫‌تکاپوی وزارت دفاع امریکا‬ ‫برای تامین مواد کمیاب خاکی‬ ‫وزارت دف��اع امریکا درباره موضوع تحری��م احتمالی چین در زمینه صادرات‬ ‫عناصر کمیاب به امریکا وارد عمل ش��ده و به ش��رکت‌های معدنی این کش��ور‬ ‫دس��تور داده اس��ت تا به س��رعت طرحی را برای تامین این مواد در داخل این‬ ‫کشور ارائه دهند‪.‬‬ ‫به گزارش فارس به نقل از راش��اتودی‪ ،‬وزارت دفاع امریکا‪ ،‬پنتاگون‪ ،‬از ترس‬ ‫تهدید چین به تحریم صادرات عناصر کمیاب به این کش��ور‪ ،‬به تکاپو افتاده و‬ ‫قصد دارد از توانایی‌های ش��رکت‌های معدنی داخل امریکا برای تامین این مواد‬ ‫کمک بگیرد‪.‬‬ ‫پکن تهدید کرده اس��ت که در ادامه جنگ تجاری ب��ا امریکا صادرات برخی‬ ‫عناصر کمیاب و نادر که ازقضا برای بسیاری از صنایع حیاتی هستند را تحریم‬ ‫کند‪ .‬ارتش امریکا از ش��رکت‌های معدنی خواسته است تا در مدت زمان بسیار‬ ‫کوتاه (ش��اید چند هفته) طرح خود را ب��رای تولید این عناصر در داخل امریکا‬ ‫ارائه دهند‪ .‬پنتاگون همچنین از شرکت‌های معدنی امریکا خواسته است تا نیاز‬ ‫خود به این عناصر را اعالم کنند‪ .‬درواقع پنتاگون خواس��تار پاس��خ س��ریع این‬ ‫ش��رکت‌ها ش��ده و به آنها تا آخر ژوئیه فرصت داده و البته ممکن است پس از‬ ‫دریافت بازخورد ش��رکت‌های معدنی‪ ،‬پنتاگون به سمت حمایت مالی از تولید‬ ‫یا اس��تخراج عناصر کمیاب داخل امریکا روی بیاورد‪ .‬دستپاچه‌شدن پنتاگون‬ ‫در ای��ن زمینه قابل درک اس��ت چراکه امریکا برای تامی��ن نیاز خود به عناصر‬ ‫کمیاب به ش��دت وابس��ته به چین بوده و درحال‌حاضر با این کش��ور در جنگ‬ ‫تجاری به‌سر می‌برد‪.‬‬ ‫‪ ۱۷‬عنصر کمیاب و نادر وجود دارند که برای امریکا بس��یار حیاتی هستند و‬ ‫این کشور با تولید قطعات با فناوری باال و برخی تجهیزات نظامی که در تولید‬ ‫جنگنده کاربرد دارند‪ ،‬به آنها نیاز دارد‪ .‬از دیگر کاربردهای عناصر نادر استفاده از‬ ‫آنها در تولید سالح‌های نقطه‌زن و دیگر قطعات الکترونیکی است‪ .‬امریکا زمانی‬ ‫یکی از بزرگ‌ترین تولید‌کنندگان عناصر کمیاب زمین بود اما مدت‌هاس��ت که‬ ‫این جایگاه را از دس��ت داده و ممکن اس��ت سال‌ها طول بشکد تا بتواند در این‬ ‫زمینه با چین رقابت کند‪.‬‬ ‫چین ح��دود ‪۳۰‬درصد کل ذخایر عناصر کمیاب زمی��ن را در اختیار دارد و‬ ‫ح��دود ‪۸۰‬درصد نیاز جهان به این عناص��ر را تامین می‌کند‪ ۸۰ .‬درصد عناصر‬ ‫کمیاب مورد استفاده در امریکا بین سال‌های ‪ ۲۰۱۴‬تا ‪ ۲۰۱۷‬میالدی (‪۱۳۹۳‬‬ ‫تا ‪ ۱۳۹۶‬خورش��یدی) نیز از چین وارد ش��ده اس��ت‪ .‬چین از مه (اردیبهشت‪-‬‬ ‫خرداد) صادرات عناصر کمیاب به امریکا را کاهش داده است‪.‬‬ ‫جنگ تجاری از اشتهای چین برای مواد خام کم نکرد‬ ‫درحالی‌که بار دیگر گفته می‌ش��ود اختالف تجاری‬ ‫چین با امریکا‪ ،‬تقاضای این کشور برای منابع طبیعی‬ ‫را ضعیف کرده اس��ت ام��ا آمارها داس��تان متفاوتی‬ ‫می‌گویند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایس��نا‪ ،‬اگرچ��ه اقتصاد چی��ن متاثر از‬ ‫اختالف‌ه��ای تج��اری با امریکا ش��د و رش��د تولید‬ ‫ناخالص داخلی این کشور در ‪ ۳‬ماه دوم به ‪۶.۲‬درصد‬ ‫در مقایسه با ‪۶.۴‬درصد ‪ ۳‬ماه نخست کاهش پیدا کرد‬ ‫ام��ا تقاضای چین برای کاالها ب��ه میزان قابل‌توجهی‬ ‫قوی ماند‪.‬‬ ‫آم��ار گمرکی چین کاه��ش ماهان��ه واردات مس‪،‬‬ ‫زغال سنگ‪ ،‬سنگ‌آهن و نفت خام را نشان داد و این‬ ‫دیدگاه که تقاض��ای چین برای کاالهای مهم ضعیف‬ ‫ش��ده اس��ت را تقویت کرد‪ .‬اما درنظر گرفتن آمار ماه‬ ‫ب��ه ماه تا حدودی گمراه‌کننده اس��ت‪ .‬به‌عنوان نمونه‬ ‫واردات نفت خام در ژوئن نس��بت به مه بر مبنای تن‬ ‫‪۱.۶‬درص��د کاهش یافت اما بر مبنای مهم‌تر «بش��که‬ ‫در روز» درواقع ‪۱.۷‬درصد رش��د کرد زیرا مه یک روز‬ ‫بیشتر از ژوئن بود‪.‬‬ ‫کاهش واردات زغال س��نگ اندک و به میزان ‪۳۷۰‬‬ ‫هزار تن بود اما بر مبنای روزانه واردات ژوئن (خرداد‪-‬‬ ‫تیر) درواقع باالتر بود‪.‬‬ ‫واردات سنگ آهن ‪۱۰.۲‬درصد در ژوئن کمتر از مه‬ ‫بود که دلیل آن ممکن اس��ت مش��کالت برزیل برای‬ ‫بهبود روند ص��ادرات پس از تعطیلی معدن بزرگ در‬ ‫پی فاجعه فروپاشی سد پسماند آن در ژانویه باشد‪.‬‬ ‫م��س تنها کاالی مهمی بود که تقاضای چین برای‬ ‫واردات آن ضعیف شد‪.‬‬ ‫واردات م��س خ��ام ‪۹.۷‬درصد در ژوئن نس��بت به‬ ‫م��ه کاهش یافت و واردات س��نگ و کنس��انتره مس‬ ‫‪۲۰.۴‬درصد افت کرد‪.‬‬ ‫کمبود س��نگ و کنس��انتره در بازار جهانی ممکن‬ ‫اس��ت اف��ت واردات مس خام به چی��ن را تا حدودی‬ ‫توضیح دهد اما نبود تقاضا از سوی بخش تولید عامل‬ ‫اصلی افت واردات مس خام بوده است‪.‬‬ ‫نگاه��ی به آمار تج��ارت ‪ ۳‬ماه نیز دی��دگاه مربوط‬ ‫درباره واردات مس را تقویت می‌کند‪ .‬واردات مس در‬ ‫‪ ۳‬ماه دوم به ‪۱.۰۹۲‬میلیون تن رس��ید که ‪۷.۵‬درصد‬ ‫واردات نفت خام در ژوئن نسبت به مه بر مبنای تن ‪۱.۶‬درصد‬ ‫کاهش یافت اما بر مبنای مهم‌تر «بشکه در روز» درواقع‬ ‫‪۱.۷‬درصد رشد کرد زیرا تعداد روزهای ماه مه یک روز بیشتر‬ ‫از ژوئن بود‬ ‫در مقایس��ه با ‪ ۳‬ماه نخس��ت کاهش داشت و حدود‬ ‫‪۲۰‬درصد کمتر از ‪ ۳‬ماه دوم س��ال گذش��ت میالدی‬ ‫بود‪.‬‬ ‫اگ��ر در تج��ارت کاال ش��واهدی از پیامده��ای‬ ‫اختالف‌های تجاری چین با امریکا وجود داشته باشد‪،‬‬ ‫افت واردات مس خواهد بود که اس��تفاده گسترده‌ای‬ ‫در صنع��ت تولی��د کاالهای صادراتی چی��ن دارد‪ .‬اما‬ ‫به‌جز مس‪ ،‬سایر کاالها داستان متفاوتی دارند‪.‬‬ ‫واردات نفت خام چین در ‪ ۳‬ماه دوم نسبت به ‪ ۳‬ماه‬ ‫نخست شتاب گرفت و در فاصله آوریل تا ژوئن به ‪۹.۹‬‬ ‫میلیون بشکه در روز رسید که باالتر از ‪ ۹.۸۳‬میلیون‬ ‫بش��که در روز در فاصله ژانویه تا مارس بود‪ .‬همچنین‬ ‫در مقایسه با ‪ ۹.۰۴‬میلیون بشکه در روز در ‪ ۳‬ماه دوم‬ ‫سال گذشته رشد قابل‌مالحظه‌ای داشت‪.‬‬ ‫به‌احتم��ال زیاد واردات به دلیل اقدام چین برای پر‬ ‫کردن ذخایر نفت تجاری و استراتژیک خود رشد کرده‬ ‫و ممکن است در نیمه دوم سال آهسته شود اما درحال‬ ‫حاضر چین موتور رش��د تقاض��ای جهانی برای نفت‬ ‫است‪.‬‬ ‫واردات زغال سنگ چین در ‪ ۳‬ماه دوم نسبت به ‪۳‬‬ ‫ماه نخست سال جاری میالدی رشد کرد و به ‪۷۹.۸۶‬‬ ‫میلیون تن رسید که در مقایسه با ‪۷۴.۶۳‬میلیون تن‬ ‫‪ ۳‬ماه نخست‪۷ ،‬درصد افزایش نشان داد‪.‬‬ ‫افزای��ش واردات زغ��ال س��نگ به چین ب��ا وجود‬ ‫‪75‬درصد ظرفیت جهانی ذوب مس در اختیار چین‬ ‫ب��ر اس��اس جدیدتری��ن گ��زارش مرک��ز مطالعات‬ ‫بین‌الملل��ی م��س ت��ا س��ال ‪2023‬می�لادی (‪1402‬‬ ‫خورشیدی) ظرفیت معادن مس جهان به‌طور متوسط‬ ‫‪۳.۷‬درصد در سال افزایش می‌یابد‪.‬‬ ‫چین با برنامه‌های توسعه‌ای‪ ،‬قصد تصاحب ‪75‬درصد‬ ‫از ظرفی��ت جهان��ی را دارد‪ .‬به گ��زارش روابط عمومی‬ ‫س��ازمان توس��عه و نوس��ازی مع��ادن و صنایع معدنی‬ ‫ایران (ایمی��درو)‪ ،‬مرکز مطالع��ات بین‌المللی مس در‬ ‫جدیدترین گزارش خود به پیش‌بینی چشم‌انداز معادن‬ ‫مس جهان تا سال ‪ 2023‬میالدی پرداخته و میانگین‬ ‫رشد س��االنه ظرفیت معادن جهان را ‪ ۳.۷‬درصد اعالم‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫مرکز مطالعات بین‌المللی مس گزارش داد‪ :‬پروژه‌ها و‬ ‫برنامه‌های توسعه‌ای منجر به رشد ‪ 5‬درصدی ظرفیت‬ ‫تولید معادن در س��ال‌های ‪ 2021‬ت��ا ‪ 2023‬میالدی‬ ‫(‪ 1400-۱۴۰۲‬خورش��یدی) می‌ش��ود درحالی‌که در‬ ‫س��ال‌ جاری و آینده (‪ )2020‬این می��زان ‪ ۱.۵‬درصد‬ ‫کمتر خواهد بود‪.‬‬ ‫همچنین حدود ‪ 85‬درصد از رش��د ظرفیت معادن‬ ‫جه��ان در بازه زمان��ی ‪ 2021‬ت��ا‪ 2023‬خواهد بود و‬ ‫کنس��انتره مس ‪ 90‬درص��د از مجموع رش��د ظرفیت‬ ‫معادن جهان را شامل می‌شود‪.‬‬ ‫درمجموع ‪ 38‬درصد از رش��د ظرفیت معادن جهان‬ ‫مربوط ب��ه پروژه‌های جدید و توس��عه مع��ادن فعلی‪،‬‬ ‫‪48‬درصد مربوط به معادن در حال توس��عه و ‪14‬درصد‬ ‫مربوط به پروژه‌هایی اس��ت که در حال امکان‌س��نجی‬ ‫هس��تند‪ .‬ظرفی��ت تصفیه مس جهان تا س��ال ‪2023‬‬ ‫میالدی با میانگین ساالنه ‪۲.۵‬درصد رشد خواهد کرد‪.‬‬ ‫چین بزرگ‌ترین رشد ظرفیت تصفیه مس را خواهد‬ ‫داشت و پس از آن جمهوری دموکراتیک کنگو و پرو به‬ ‫ترتیب رتبه‌های دوم و سوم جهان را به خود اختصاص‬ ‫می‌دهند‪.‬‬ ‫همچنی��ن انتظار م��ی‌رود تا س��ال ‪ 2023‬میالدی‬ ‫ظرفی��ت کارخانه‌های ذوب مس به‌ط��ور میانگین ‪۳.۵‬‬ ‫درصد در سال رشد کند‪.‬‬ ‫چین با رون��د کندتر به افزایش ظرفیت کارخانه‌های‬ ‫ذوب خ��ود ادامه خواهد داد و تا س��ال ‪ 2023‬میالدی‬ ‫‪40‬درصد دیگر رش��د کرده و حدود ‪75‬درصد از رش��د‬ ‫ظرفیت ذوب جهانی مس را به خود اختصاص می‌دهد‪.‬‬ ‫غی��ر از چی��ن‪ ،‬ت��ا س��ال ‪ 2023‬میالدی س��اخت‬ ‫کارخانه‌ه��ای جدید ذوب مس در ش��یلی‪ ،‬جمهوری‬ ‫دموکراتی��ک کنگو‪ ،‬هند‪ ،‬اندونزی‪ ،‬ایران و مغولس��تان‬ ‫برنامه‌ریزی شده اس��ت‪ .‬همچنین طرح‌های توسعه‌ای‬ ‫در فنالند‪ ،‬ایران‪ ،‬لهستان‪ ،‬روسیه و سوئد انجام خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫میزان استفاده از فناوری چین در کارخانه‌های ذوب‬ ‫در ‪ 10‬س��ال گذش��ته از ‪2‬درصد به ‪10‬درصد افزایش‬ ‫یافته است‪.‬‬ ‫طرح‌روز‬ ‫بدون شرح‬ ‫صادرات فوالد چین کاهشی شد‬ ‫گزارش منتشرشده متال بولتن نشان می‌دهد‬ ‫میزان صادرات فوالد چین‪ ،‬دومین تولیدکننده‬ ‫این ماده فلزی در جهان در ‪ ۶‬ماه نخس��ت سال‬ ‫جاری میالدی در مقایس��ه با مدت زمان مشابه‬ ‫در س��ال گذش��ته با کاه��ش ‪۲.۶‬دهم‌درصدی‬ ‫روبه‌رو شده است‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایرن��ا‪ ،‬بر اس��اس این گ��زارش‪،‬‬ ‫داده‌های منتش��ر شده اداره گمرک چین نشان‬ ‫می‌دهد این کشور در مدت زمان یادشده ‪۳۴.۴‬‬ ‫میلیون تن فوالد صادر کرده است‪.‬‬ ‫در ژوئن ‪( ۲۰۱۹‬خرداد‪-‬تیر ‪ ،)۹۸‬این کش��ور‬ ‫‪۵.۳۱‬میلیون تن فوالد را بارگیری کرده که این‬ ‫رقم در مقایس��ه با مدت مشابه در سال گذشته‬ ‫میالدی ‪۲۳.۵‬درصد معادل ‪ ۶.۹۴‬تن کمتر بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫همچنی��ن ای��ن رق��م در مقایس��ه ب��ا م��ه‬ ‫(اردیبهش��ت‪-‬خرداد ‪ )۹۸‬ح��دود ‪۷.۵‬درص��د‬ ‫کمتر بوده اس��ت‪ .‬از س��وی دیگر بهای سنگ‬ ‫آه��ن در چین که پیش از این با روند کاهش��ی‬ ‫روبه‌رو شده بود‪ ،‬سه‌شنبه هفته گذشته به مدار‬ ‫افزایش��ی بازگش��ت و با افزایش ‪۶.۳‬درصدی به‬ ‫‪ ۱۳۰‬دالر و ‪ ۶۵‬سنت در هر تن رسید‪.‬‬ ‫گزارش‌ه��ای خب��ری نش��ان می‌دهد کاهش‬ ‫تولی��د غول‌ه��ای س��نگ‌آهن جهان در س��ال‬ ‫ج��اری می�لادی ناش��ی از ح��وادث محیطی و‬ ‫جوی همزمان با تداوم رشد تولید فوالد چین از‬ ‫محرک‌های نرخ سنگ آهن (به‌ویژه پرعیار) در‬ ‫هفته‌های اخیر به‌شمار می‌آید‪.‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫ن علیزاده‬ ‫طرح‪ :‬حسی ‌‬ ‫نگرانی‌ها نس��بت به آهس��ته ش��دن مراحل گمرکی‬ ‫صادرات از استرالیا و افزایش تولید داخلی روی داد‪.‬‬ ‫واردات س��نگ آهن به چی��ن در ‪ ۳‬ماه دوم ضعیف‬ ‫ب��ود اما این افت را می‌توان بیش��تر به صادرات کمتر‬ ‫از س��وی برزیل پس از فاجعه فروپاش��ی سد پسماند‬ ‫معدن و صادرات کمتر استرالیا در آوریل پس از وقوع‬ ‫یک توفان مهیب در اواخر مارس نسبت داد‪.‬‬ ‫افت ‪۸.۶‬درصدی واردات س��نگ آهن در ‪ ۳‬ماه دوم‬ ‫نس��بت به ‪ ۳‬ماه نخست ممکن اس��ت دلیلی بیش از‬ ‫مش��کالت عرضه داشته باشد اما ش��واهد چندانی از‬ ‫آهسته شدن روند تولید فوالد خام دیده نمی‌شود‪.‬‬ ‫تولید فوالد چی��ن در ژوئن ‪ ۸۷.۵۳‬میلیون تن بود‬ ‫که در مقایس��ه با ‪۸۹.۰۹‬میلیون تن در مه‪ ،‬کمتر بود‬ ‫اما تولید روزانه فوالد در ژوئن باال به‌ش��مار می‌رفت و‬ ‫تولید فوالد در نیمه نخس��ت نس��بت به مدت مشابه‬ ‫سال گذشته حدود ‪۱۰‬درصد باالتر بود‪.‬‬ ‫بر اس��اس گ��زارش رویت��رز‪ ،‬در مجم��وع واردات‬ ‫کااله��ای مهم به چین تاحدودی انعطاف‌پذیر مانده و‬ ‫تنها واردات مس کاهش پیدا کرده است‪.‬‬ ‫وقوع س��یل در معدن��ی در برزیل و توفان در‬ ‫اس��ترالیا‪ ،‬موجب ش��د بهای جهانی سنگ آهن‬ ‫از ابتدای س��ال جاری با افزایش ‪۵۰‬درصدی در‬ ‫بازارهای بین‌المللی روبه‌رو ش��ود‪ .‬افزایش بهای‬ ‫سنگ آهن‪ ،‬ش��رکت‌های تولیدکننده فوالد در‬ ‫چین را نگران کرد تا حدی که دولت این کشور‬ ‫را بر آن داشت تا راهکارهایی برای جلوگیری از‬ ‫افزایش بهای این ماده معدنی اتخاذ کنند‪.‬‬ ‫اکن��ون ش��ماری از تحلیلگ��ران اقتص��ادی‬ ‫معتقدند‪ ،‬بهای جهانی سنگ آهن در نیمه دوم‬ ‫اسال با کاهش روبه‌رو خواهد شد‪.‬‬ ‫بر اس��اس این گزارش‪ ،‬بهای س��نگ آهن با‬ ‫درج��ه خل��وص ‪۶۲‬درص��د در چی��ن در اوایل‬ ‫ماه ج��اری میالدی (ژوئیه) کاه��ش یافت و به‬ ‫‪۱۱۸‬دالر و ‪ ۵۵‬در هر تن رسید‪.‬‬ ‫ای��ن درحالی اس��ت که بهای س��نگ آهن با‬ ‫درج��ه خل��وص ‪۶۲‬درص��د در چین در س��ال‬ ‫گذش��ته میالدی (‪ ۶۹ )۲۰۱۸‬دالر و ‪ ۴۶‬سنت‬ ‫بود‪ ،‬درحالی‌که این رقم اندکی از س��ال ‪۲۰۱۷‬‬ ‫باالتر است‪.‬‬ ‫به گزارش استیل‌مینت‪ ،‬آمارها نشان می‌دهد‬ ‫واردات س��نگ‌آهن به چین در ‪ 3‬ماه دوم س��ال‬ ‫ج��اری می�لادی ‪ ۸‬درصد افت نس��بت به ‪ ۳‬ماه‬ ‫نخس��ت داش��ت و به ‪ ۲۳۹.۷‬میلیون تن رسید‪.‬‬ ‫مجموع واردات نیمه نخس��ت سال ‪۶‬درصد افت‬ ‫ساالنه داش��ت و ‪ ۵۰۰.۴۶‬میلیون تن ثبت شد‪.‬‬ ‫محدودیت عرضه جهانی س��نگ آهن در س��ال‬ ‫جاری به دلیل اختالل در عرضه شرکت معدنی‬ ‫واله برزیل‪ ،‬رش��د قیمت‌های جهانی سنگ آهن‬ ‫که ‪ ۳‬ماه دوم س��ال ب��ه دلیل محدودیت عرضه‬ ‫تا ‪۲۲‬درصد رش��د داش��ت به ‪ ۱۱۸‬دالر هر تن‬ ‫سی‌اف‌آر چین رسید که اوج ‪ ۵‬سال گذشته بود‪.‬‬ ‫همچنین کاهش موجودی سنگ آهن بندرهای‬ ‫چین که به دلیل افزایش تقاضا برای سنگ‌آهن‬ ‫خلوص‌های پایین‌تر بود‪ ،‬موجب کاهش واردات‬ ‫سنگ‌آهن به چین شد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش متال‌اکس��پرت‪ ،‬در ب��ازار واردات‬ ‫قراض��ه ترکی��ه مذاکراتی در جریان اس��ت ولی‬ ‫نرخ درخواس��تی خریداران برای قراضه سنگین‬ ‫کالس ‪ ۱‬و ‪ ۲‬خل��وص ‪ ۲۰-۸۰‬از ‪ ۲۹۰‬دالر‬ ‫ه��ر تن س��ی‌اف‌آر بیش��تر نیس��ت‪ ،‬درحالی‌که‬ ‫عرضه‌کننده‌ها به دنبال قیمت‌های باالتر هستند‪.‬‬ ‫روزهای گذشته معامله‌ای نهایی نشد و متوسط‬ ‫نرخ پیشنهادی قراضه سنگین امریکا ‪ ۲۹۵‬دالر‬ ‫هر تن سی‌‌اف‌آر بود‪ .‬ترک‌ها برای حمل اوت نیاز‬ ‫به قراضه دارند ولی سعی می‌کنند خرید‌ها را تا‬ ‫ح��د ممکن به تعویق بیندازند؛ چراکه در فروش‬ ‫محصوالت فوالدی‌شان مشکالت زیادی دارند‪.‬‬ ‫به گزارش اس��تیل‌مینت‪ ،‬کارخانه بائو استیل‬ ‫چی��ن ن��رخ محص��والت تحویل اوت(م��رداد‪-‬‬ ‫ش��هریور) خود را در بازار داخلی باال برده است‪.‬‬ ‫ورق گرم تولیدی این کارخانه تا ‪۱۵‬دالر هر تن‬ ‫باال رفته و ‪ ۷۰۸‬دالر هر تن در کارخانه با مالیات‬ ‫ارزش‌افزوده شده است‪ .‬نرخ ورق سرد‪ ،‬گالوانیزه‬ ‫و تخت نیز ‪۱۵‬دالر رش��د داشته است‪ .‬از آنجایی‬ ‫که دولت محلی اس��تان تانگشان دستور کاهش‬ ‫‪ ۲۰‬تا ‪۲۵‬درصدی تولید کارخانه‌های منطقه تا ‪۱‬‬ ‫اوت را داده تا از آلودگی هوا کاسته شود‪ ،‬در بازار‬ ‫داخلی چین نرخ اوایل ژوئیه (اواس��ط تیر) رشد‬ ‫داش��ته که امید به بهبود روابط تجاری امریکا و‬ ‫چین نیز بی‌تاثیر نبوده است‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬ایفنا‬

آخرین شماره های روزنامه روزگار معدن

روزنامه روزگار معدن شماره 228

روزنامه روزگار معدن شماره 228

شماره : ۲۲۸
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۸
روزنامه روزگار معدن شماره 227

روزنامه روزگار معدن شماره 227

شماره : ۲۲۷
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۷
روزنامه روزگار معدن شماره 226

روزنامه روزگار معدن شماره 226

شماره : ۲۲۶
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۶
روزنامه روزگار معدن شماره 225

روزنامه روزگار معدن شماره 225

شماره : ۲۲۵
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۳
روزنامه روزگار معدن شماره 224

روزنامه روزگار معدن شماره 224

شماره : ۲۲۴
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۲
روزنامه روزگار معدن شماره 223

روزنامه روزگار معدن شماره 223

شماره : ۲۲۳
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۰
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!