صفحه قبل

روزنامه روزگار معدن شماره ۲۰۱

صفحه بعد

روزنامه روزگار معدن شماره 201

روزنامه روزگار معدن شماره 201

‫روزنامه اقتصادی معدن و صنایع معدنی ایران‬ ‫خطوط ریلی‬ ‫جوابگوی حمل ‪55‬‬ ‫میلیون تن فوالد‬ ‫نیست‬ ‫چهارشنبه‬ ‫آلومینیوم جنوب‬ ‫در ماه‌های آینده‬ ‫راه‌اندازی می‌شود‬ ‫صفحه‪2‬‬ ‫صفحه ‪5‬‬ ‫‪ 19‬تیر ‪ 7 1398‬ذی‌القعده ‪ 10 1440‬ژوئیه ‪ 2019‬سال دوم شماره ‪8 201‬صفحه قیمت ‪ 2000‬تومان‬ ‫یادداشت‌ها‬ ‫رشد صنعت فوالد‬ ‫را روی ریل قرار دهیم‬ ‫صفحه‪5‬‬ ‫سخنی در باب‬ ‫یک ناد ِر آتش‌افروز‬ ‫زشت و زیبای کهربا‬ ‫در روسیه و اوکراین‬ ‫‪www.Madandaily.com‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در یازدهمین نمایشگاه سنگ‌های تزئینی به روزگار معدن خبر داد‪:‬‬ ‫تمام شرایط را برای فعاالن حوزه سنگ فراهم می‌کنیم‬ ‫صفحه‪3‬‬ ‫صفحه‪8‬‬ ‫گزارش‌ها‬ ‫صفحه‪6‬‬ ‫معادن در مسیر دشوار توسعه‬ ‫صفحه‪4‬‬ ‫عکس‪ :‬آیدا فریدی‬ ‫افزایش تقاضای خارجی‬ ‫برای گچ پزشکی ایران‬ ‫صفحه‪7‬‬
‫مرکز آمار ایران گزارش داد‬ ‫اخبار‬ ‫چهار‌شنبه‬ ‫‪ 19‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 7‬ذی‌القعده ‪ 1440‬‬ ‫‪ 10‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره ‪201‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫برگزاری جلسه هماهنگی‬ ‫سفر کاروان تدبیر و امید‬ ‫به استان خراسان شمالی‬ ‫جلسه هماهنگی س��فر کاروان تدبیر و امید‬ ‫به استان خراسان شمالی‪ ،‬سه‌شنبه به ریاست‬ ‫حجت‌االس�لام والمس��لمین حس��ن روحانی‬ ‫رئیس جمهوری و با هدف بررسی نیازمندی‌ها‬ ‫و روند اجرای طرح‌ها و پروژه‌ها در مسیر تحقق‬ ‫توس��عه همه‌جانبه و پایدار این استان تشکیل‬ ‫شد‪.‬‬ ‫ارائ��ه آخری��ن گزارش‌ها از عملک��رد و روند‬ ‫اجرای��ی طرح‌ه��ا و پروژه‌ه��ای مصوب س��فر‬ ‫پیش��ین رئی��س جمه��وری ب��ه این اس��تان‪،‬‬ ‫نیازمندی‌های مردم در مناطق مختلف استان‬ ‫خراس��ان ش��مالی و همچنی��ن نهای��ی کردن‬ ‫طرح‌های پیش��نهادی برای تحقق و تسریع در‬ ‫پیش��رفت همه‌جانبه و پایدار استان‪ ،‬از اهداف‬ ‫این نشست بود‪.‬‬ ‫مهم‌تری��ن برنامه‌ه��ا و طرح‌ه��ای مرتبط با‬ ‫توس��عه اس��تان خراسان ش��مالی از جمله در‬ ‫حوزه ج��اده و راه آه��ن‪ ،‬بهداش��ت و درمان‪،‬‬ ‫محیط‌زیس��ت‪ ،‬کش��اورزی‪ ،‬صنع��ت و معدن‪،‬‬ ‫ارتباط��ات‪ ،‬کار و تع��اون‪ ،‬ورزش و جوان��ان‪،‬‬ ‫مدیری��ت مناب��ع آب و ان��رژی‪ ،‬گردش��گری‪،‬‬ ‫عمران ش��هری و روس��تایی‪ ،‬فرهنگ‪ ،‬آموزش‬ ‫و همچنی��ن زمینه‌های س��رمایه‌گذاری بخش‬ ‫دولت��ی و خصوص��ی در این جلس��ه بررس��ی‬ ‫شدند‪.‬‬ ‫جزئی��ات طرح‌ه��ای جدی��د ک��ه می‌توانند‬ ‫ش��تاب و تح��ول خوب��ی در روند پیش��رفت و‬ ‫توس��عه پایدار اس��تان خراسان ش��مالی ایجاد‬ ‫کنند‪ ،‬از س��وی رئیس جمه��وری و در جریان‬ ‫س��فر کاروان تدبیر و امید به این استان اعالم‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫رییس دفتر رئیس جمهوری‪ ،‬رئیس سازمان‬ ‫برنامه و بودجه‪ ،‬رئیس کل بانک مرکزی و دبیر‬ ‫ش��ورای عالی مناطق آزاد به همراه شماری از‬ ‫وزیران کابینه و همچنین اس��تاندار خراس��ان‬ ‫ش��مالی‪ ،‬از ش��رکت‌کنندگان در این نشس��ت‬ ‫بودند‪.‬‬ ‫رئیس جمهوری قرار است در ادامه سفرهای‬ ‫استانی خود‪ ،‬به همراه تعدادی از اعضای کابینه‬ ‫به‌زودی به استان خراسان شمالی سفر کند‪.‬‬ ‫فاز دوم کارخانه فوالد‬ ‫جهان‌آرا اروند ‪ ۲۰‬درصد‬ ‫پیشرفت دارد‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت ش��هرک‌های صنعتی‬ ‫خوزس��تان گف��ت‪ :‬ف��از دوم کارخان��ه ف��والد‬ ‫جه��ان‌آرا اروند مس��تقر در ش��هرک صنعتی‬ ‫خرمشهر ‪ ۲۰‬درصد پیشرفت فیزیکی دارد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬اخالق محمدیان با اشاره به‬ ‫بازدید معاون وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و‬ ‫مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های‬ ‫صنعتی ای��ران از کارخانه فوالد جهان‌آرا اروند‬ ‫مس��تقر در ش��هرک صنعتی خرمش��هر اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬در این بازدید روند س��اخت فاز دوم این‬ ‫کارخانه از سوی معاون وزیر‪ ،‬ارزیابی و بررسی‬ ‫شد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه اش��تغال مس��تقیم این‬ ‫ش��رکت در فاز نخس��ت ‪ ۸۰۰‬نفر و اش��تغال‬ ‫غی��ر مس��تقیم آن ‪ ۳۵۰۰‬نف��ر اس��ت‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫قرار اس��ت در فاز دوم ای��ن طرح نیز به همین‬ ‫میزان شاهد اش��تغالزایی برای جوانان منطقه‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت ش��هرک‌های صنعتی‬ ‫خوزس��تان تصریح ک��رد‪ :‬س��رمایه‌گذاری این‬ ‫واحد صنعتی ‪ ۶‬هزار میلی��ارد تومان برای هر‬ ‫ف��از اس��ت که در فاز نخس��ت ش��اهد فعالیت‬ ‫کارخان��ه هس��تیم و امیدواری��م در آین��ده‌ای‬ ‫نزدیک فاز دوم نیز راه‌اندازی شود‪.‬‬ ‫محمدیان عنوان کرد‪ :‬فاز دوم کارخانه فوالد‬ ‫جه��ان‌آرا اروند مس��تقر در ش��هرک صنعتی‬ ‫خرمش��هر درحال‌حاضر در مرحله شمع‌کوبی‬ ‫ق��رار دارد و می‌ت��وان گفت دارای پیش��رفت‬ ‫فیزیکی ‪ ۲۰‬درصدی است‪.‬‬ ‫وی درباره ظرفیت تولید فاز نخست کارخانه‬ ‫خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬ظرفیت تولید س��االنه این‬ ‫واحد ‪ ۱.۵‬میلیون تن ش��مش اس��لب عریض‬ ‫اس��ت که برای لوله‌های قطر ‪ ۵۶‬اینچ صنعت‬ ‫نفت و گاز کاربرد دارد‪.‬‬ ‫این محصول برای نخس��تین بار در کشور در‬ ‫شهرک صنعتی خرمشهر تولید می‌شود‪.‬‬ ‫کاهش شاخص نرخ تولیدکننده بخش معدن در زمستان ‪۹۷‬‬ ‫ش��اخص نرخ تولیدکننده بخش معدن در زمس��تان ‪۹۷‬‬ ‫نسبت به ‪ ۳‬فصل نخست سال گذشته کاهش یافت‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش روابط عمومی س��ازمان توس��عه و نوس��ازی‬ ‫معادن و صنایع معدنی ایران‪ ،‬مرکز آمار ایران در گزارش��ی‬ ‫با عنوان «ش��اخص نرخ تولیدکننده در ایران بر مبنای نرخ‬ ‫س��ال پایه ‪ »۱۳۹۰‬تش��ریح کرد که بر مبنای آن شاخص‬ ‫نرخ تولیدکننده بخش معدن در سال ‪ ۹۷‬به حدود ‪۳۴۹.۹‬‬ ‫رسید‪ .‬این رقم در سال ‪ ۹۶‬معادل ‪ ۲۳۲‬بود‪.‬‬ ‫شاخص نرخ تولیدکننده بخش معدن در فصل‌های بهار‪،‬‬ ‫تابس��تان‪ ،‬پاییز و زمس��تان ‪ ۹۷‬به ترتیب ‪،۳۲۴.۷ ،۲۸۸.۸‬‬ ‫‪ ۳۸۰.۴‬و ‪ ۴۰۵.۹‬ب��ود که در مقایس��ه با رقم مدت مش��ابه‬ ‫سال ‪ ۹۶‬به ترتیب ‪ ۱۷.۲ ،۱۲.۴ ،۱۴.۳‬و ‪ ۶.۷‬درصد افزایش‬ ‫یافت‪ .‬در بخش استخراج سنگ‌های آهنی‪ ،‬شاخص نرخ در‬ ‫س��ال ‪ ۹۷‬با افزایش ‪ ۶۱.۹‬درصدی سال گذشته‪ ،‬به ‪۴۷۱.۶‬‬ ‫رسید‪ .‬افزایش شاخص نرخ این بخش به طور عمده متاثر از‬ ‫افزایش نرخ کنسانتره آهن پدید آمد‪ .‬در سال ‪ ،۹۷‬شاخص‬ ‫نرخ در بخش اس��تخراج سنگ مس با ‪ ۹۱.۵‬درصد افزایش‬ ‫نسبت به سال پیش از آن‪ ،‬به عدد ‪ ۱۹۷.۱‬رسید‪ .‬در بخش‬ ‫اس��تخراج سنگ‌های تزئینی‪ ،‬ش��اخص نرخ در سال ‪ ۹۷‬با‬ ‫افزایش ‪ ۲۱‬درصدی نس��بت به س��ال پیش از آن‪ ،‬به عدد‬ ‫‪ ۲۷۰.۵‬رسید‪ .‬شاخص نرخ در بخش استخراج شن و ماسه‬ ‫نیز در سال گذشته‪ ۳۲۱.۱ ،‬بود که در مقایسه با رقم مدت‬ ‫مش��ابه س��ال پیش از آن‪ ۲۴.۳ ،‬درصد افزای��ش یافت‪ .‬در‬ ‫بخش اس��تخراج سنگ کرومیت‪ ،‬در سال ‪ ،۹۷‬شاخص نرخ‬ ‫‪ ۴۱۸‬بود که نس��بت به رقم مدت مشابه سال پیش از آن‪،‬‬ ‫‪ ۳۲.۶‬درصد افزایش یافت‪.‬‬ ‫جهانگیری در بازدید از مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب‪:‬‬ ‫آلومینیوم جنوب در ماه‌های آینده راه‌اندازی می‌شود‬ ‫تولید ساالنه ‪ ۱۰۰‬هزار تن شمش آلومینیوم در فاز نخست طرح‬ ‫گروه معدن‪:‬‬ ‫معاون اول رئیس‌جمهوری سه‌ش��نبه در آغاز‬ ‫س��فر ی��ک روزه به اس��تان فارس‪ ،‬از ش��رکت‬ ‫پاالیش پارس��یان سپهر‪ ،‬شرکت پترو پیمان دانا‬ ‫شهرس��تان ُمهر و مجتمع آلومینیوم جنوب در‬ ‫شهرستان المرد بازدید کرد‪.‬‬ ‫اس��حاق جهانگی��ری را در ای��ن بازدیده��ا‪،‬‬ ‫عنایت‌اهلل رحیمی‪ ،‬اس��تاندار فارس و جمعی از‬ ‫مسئوالن همراهی می‌کردند‪.‬‬ ‫معاون اول رئیس‌جمهوری همچنین با حضور‬ ‫در منطقه وی��ژه اقتصادی الم��رد از بخش‌های‬ ‫مختلف پروژه در دس��ت اج��رای کارخانه تولید‬ ‫آلومینیوم جنوب با ‪ ۹۵‬درصد پیشرفت فیزیکی‬ ‫ک��ه مدرن‌تری��ن و بزرگ‌ترین کارخان��ه تولید‬ ‫آلومینیوم کشور است‪ ،‬بازدید کرد‪.‬‬ ‫اسحاق جهانگیری در این بازدید با توضیحات‬ ‫مدیرعام��ل این واحد صنعت��ی در جریان برنامه‬ ‫زمان‌بندی پایان احداث کارخانه و ظرفیت تولید‬ ‫آن قرار گرفت‪.‬‬ ‫گفتنی است مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب‬ ‫در منطقه ویژه اقتصادی المرد که درحال‌حاضر‬ ‫‪ ۹۵‬درص��د پیش��رفت فیزیکی دارد‪ ،‬قرار اس��ت‬ ‫در فاز اول ‪ ۱۰۰‬هزار تن ش��مش آلومینیوم در‬ ‫سال تولید کند‪ .‬سرمایه‌گذاری انجام شده برای‬ ‫ای��ن کارخانه ‪ ۵۳‬هزار میلیارد ریال و نیز ‪۶۱۰۲‬‬ ‫میلیون یوآن تسهیالت مالی خارجی بوده است‪.‬‬ ‫این مجتمع آلومینیومی در فاز نخس��ت خود‬ ‫س��االنه ‪ ۱۰۰‬هزار تن ش��مش آلومینیوم تولید‬ ‫می‌کند‪.‬‬ ‫‹ ‹نیازمند صنعت آلومینیوم هستیم‬ ‫جهانگی��ری در جم��ع‬ ‫خبرن��گاران در ف��رودگاه‬ ‫المرد با اش��اره ب��ه برنامه‬ ‫خ��ود ب��رای بازدی��د از‬ ‫مجتمع ب��زرگ آلومینیوم‬ ‫جن��وب در شهرس��تان‬ ‫المرد گفت‪ :‬برای توسعه کشور به شدت نیازمند‬ ‫صنعت آلومینیوم هستیم‪.‬‬ ‫مع��اون اول رئیس‌جمه��وری اف��زود‪ :‬ظرفیت‬ ‫کش��ور در ای��ن زمین��ه محدود اس��ت و بخش‬ ‫وس��یعی از مواد اولیه آلومینیوم باید از خارج از‬ ‫کشور وارد شود‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬با وجود اینکه ایران در صنعت‬ ‫آلومینیوم س��ابقه بس��یار طوالنی دارد‪ ،‬نیازمند‬ ‫کاره��ای جدی‌ت��ر و بزرگ‌تری در ای��ن زمینه‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫جهانگی��ری‪ ،‬یکی از طرح‌ه��ای مهم در حال‬ ‫اجرای صنعت آلومینی��وم را مجتمع آلومینیوم‬ ‫جنوب شهرس��تان المرد دانست و تصریح کرد‪:‬‬ ‫حجم س��رمایه‌گذاری‪ ،‬چند میلیارد دالر و چند‬ ‫هزار میلیارد تومان است‪‌.‬‬ ‫معاون اول رئیس‌جمهوری اظهار کرد‪ :‬از آنجا‬ ‫که بهره‌برداری از این پروژه قدری طوالنی شده‪،‬‬ ‫بازدید از این طرح را در این سفر در دستور کار‬ ‫قرار داده‌ایم تا در صورت وجود موانع و مشکالت‬ ‫نسبت به رفع آن اقدام کنیم‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬ابراز امیدواری کرد که با رفع موانع پیش‬ ‫روی اجرای این پروژه‪ ،‬در س��ال جاری یا س��ال‬ ‫سرمایه ارزشمند انسانی و توان تخصصی‪ ،‬شاهد‬ ‫توسعه روزافزون این مجتمع بزرگ و تبدیل آن‬ ‫به یکی از بزرگ‌ترین و معتبرترین ش��رکت‌های‬ ‫تولیدکننده آلومینیوم باشیم‪.‬‬ ‫‹ ‹تولید ‪ ۳۰۰‬هزارتن شمش آلومینیوم‬ ‫برای مصرف داخلی‬ ‫اسحاق جهانگیری‪ :‬تالش خواهیم کرد با رفع موانع پیش‬ ‫رو‪ ،‬آلومینیوم جنوب در ماه‌های آینده به بهره‌برداری‬ ‫برسد‬ ‫آینده شاهد بهره‌برداری از این طرح باشیم‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬در ‪ ۲‬س��ال پایانی دولت‪ ،‬مجموعه‬ ‫کامل��ی از پروژه‌های صنعتی بزرگ در سراس��ر‬ ‫کشور در حال اجراست که باید روی آنها تمرکز‬ ‫کنیم تا هرچه سریع‌تر راه‌اندازی شوند‪.‬‬ ‫جهانگی��ری‪ ،‬بازدی��د از ‪ ۲‬طرح ب��زرگ پترو‬ ‫پیمان دانا و پاالیش��گاه س��پهر پارس��یان را از‬ ‫دیگ��ر برنامه‌های س��فر خود به اس��تان فارس‬ ‫برش��مرد و اف��زود‪ :‬این ‪ ۲‬طرح پاالیش��گاهی و‬ ‫پتروش��یمی نی��ز که ب��ا حجم س��رمایه‌گذاری‬ ‫چند هزار میلیارد تومان در حال اجرا هس��تند‪،‬‬ ‫نقش تعیین‌کننده‌ای در توس��عه کشور خواهند‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬در ‪ ۲‬س��ال پایانی دولت یازدهم باید‬ ‫تمرکز خود را به ش��کل ویژه ب��ر مجموعه‌ای از‬ ‫طرح‌های مهم و کلیدی در حال اجرا در سراسر‬ ‫کشور معطوف کنیم تا س��ریع‌تر به بهره‌برداری‬ ‫برسند‪.‬‬ ‫معاون اول رئیس‌جمهوری در ادامه برنامه‌های‬ ‫این س��فر یک روزه‪ ،‬پس از ش��رکت در جلس��ه‬ ‫بررس��ی توسعه جنوب اس��تان فارس در المرد‪،‬‬ ‫با حضور در شهرس��تان جه��رم‪ ،‬طرح راه‌اندازی‬ ‫س��امانه انتقال آب از س��د س��لمان فارس��ی و‬ ‫تصفیه‌خانه آب جهرم را بهره‌برداری کرد‪.‬‬ ‫بازدید و بهره‌برداری از طرح توس��عه فاز بخار‬ ‫نیروگاه جهرم از دیگر برنامه‌های جهانگیری در‬ ‫این سفر یک روزه بود‪.‬‬ ‫‹ ‹چشم‌انداز ‪ 1/5‬میلیون تنی‬ ‫معاون اول رئیس‌جمهوری از طرح آلومینیوم‬ ‫جنوب به عنوان یکی از پروژه‌های مهم کش��ور‬ ‫در راس��تای تحق��ق اه��داف اقتص��اد مقاومتی‬ ‫یاد و اعالم ک��رد‪ :‬آلومینی��وم از صنایع اصلی و‬ ‫مورد نیاز کش��ور به ش��مار می‌آید و قرار اس��ت‬ ‫کارخان��ه آلومینیوم جنوب‪ ،‬در ماه‌های آینده به‬ ‫بهره‌برداری برسد‪.‬‬ ‫اسحاق جهانگیری در س��فر به استان فارس‪،‬‬ ‫هدف حضور در منطق��ه ویژه اقتصادی المِرد را‬ ‫بازدی��د از روند راه‌اندازی این پروژه مهم‪ ،‬عنوان‬ ‫و اظه��ار کرد‪ :‬تالش خواهیم ک��رد با رفع موانع‬ ‫پی��ش رو‪ ،‬آلومینیوم جنوب در ماه‌های آینده به‬ ‫بهره‌برداری برسد‪.‬‬ ‫ای��ن مجتمع ک��ه در منطقه وی��ژه اقتصادی‬ ‫المرد در اس��تان ف��ارس ق��رار دارد‪ ،‬در افزایش‬ ‫تولی��د آلومینیوم ایران و رس��اندن این محصول‬ ‫فلزی به چش��م‌انداز ‪ ۱۴۰۴‬که ‪ ۱.۵‬میلیون تن‬ ‫است‪ ،‬نقش مهمی ایفا می‌کند‪.‬‬ ‫دولت و در راس آن ایمی��درو برای راه‌اندازی‬ ‫این واحد آلومینیومی تالش‌های زیادی کرده و‬ ‫توانس��ته در مدت کمی‪ ،‬ای��ن مجتمع بزرگ را‬ ‫که فقط یک محوطه فنس‌کش��ی شده و دارای‬ ‫س��اختمان اداری ب��ود‪ ،‬به ‪ ۹۵‬درصد پیش��رفت‬ ‫فیزیکی برساند‪.‬‬ ‫‹ ‹مشکل فاینانس نداریم‬ ‫رئی��س هی��ات عام��ل‬ ‫ایمیدرو نیز چندی پیش‬ ‫در گفت‌وگ��و ب��ا روزگار‬ ‫مع��دن درب��اره می��زان‬ ‫تکمیل و پیش��رفت پروژه‬ ‫آلومینیوم جن��وب گفت‪:‬‬ ‫ف��از نخس��ت آلومینی��وم جن��وب ب��ه زودی‬ ‫بهره‌برداری می‌ش��ود‪ .‬خ��داداد غریب‌پور‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫خوش��بختانه مش��کل فاینان��س نداری��م و‬ ‫درحال‌حاضر پروژه فعال است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬زیرساخت‌ها نیز در وضعیت خوبی به‬ ‫سر می‌برند‪ .‬برق دوران ساخت تامین شده است‬ ‫و برق دوران بهره‌برداری نیز در حال آماده‌سازی‬ ‫است‪.‬‬ ‫رئی��س هیات عام��ل ایمیدرو درباره اس��کله‬ ‫اختصاصی این مجموعه نیز گفت‪ :‬ساخت اسکله‬ ‫پارس��یان نیز بیش از ‪ ۴۰‬درصد در فاز نخس��ت‬ ‫پیشرفت فیزیکی دارد که تا شهریور بهره‌برداری‬ ‫می‌شود‪ .‬در غیر این صورت بارگیری این مجتمع‬ ‫از منطقه ویژه انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹تحول�ی ب�زرگ در انتظ�ار اقتص�اد‬ ‫منطقه‬ ‫در این زمینه‪ ،‬مدیرعام��ل مجتمع آلومینیوم‬ ‫جنوب نی��ز گفت‪ :‬با بهره‌برداری از این کارخانه‪،‬‬ ‫در آین��ده‌ای نزدی��ک تحولی ب��زرگ در بخش‬ ‫صنعت آلومینیوم کش��ور و منطقه ایجاد خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫ش��هریار طاهرپور‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫رونق تولید و توسعه پایدار‬ ‫از مهم‌ترین ارکان اقتصاد‬ ‫کش��ور اس��ت که سال‌ها‬ ‫مورد تاکی��د رهبر معظم‬ ‫انقالب بوده و در ش��رایط‬ ‫پیچی��ده اقتصاد کنونی‪ ،‬اجرای طرح‌های ملی با‬ ‫ه��دف ایجاد اش��تغال‪ ،‬افزایش تولید و توس��عه‬ ‫صادرات امری ارزشمند به شمار می‌رود‪.‬‬ ‫او اف��زود‪ :‬به یاری پ��روردگار بی‌همتا و تالش‬ ‫بی‌شائبه مدیران و کارکنان و همچنین سیاست‬ ‫جوانگرایی و استفاده از نیروی جوان و متخصص‬ ‫و بهره‌گی��ری از پیشکس��وتان در پ��رورش این‬ ‫سرمایه انسانی‪ ،‬شرکت مجتمع صنایع آلومینیوم‬ ‫جنوب (س��الکو) در راستای نیل به اهداف عالی‬ ‫ترسیم شده در برنامه استراتژیک خود‪ ،‬توانست‬ ‫این پروژه ب��زرگ ملی در منطقه ویژه اقتصادی‬ ‫المرد را به اجرا نزدیک کند‪.‬‬ ‫طاهرپ��ور اظهار امیدواری کرد با بهره‌گیری از‬ ‫ش��رکت مجتمع صنای��ع آلومینی��وم جنوب‬ ‫(الم��رد) تولیدکنن��ده انواع ش��مش آلومینیوم‬ ‫س��ری ‪ ۱۰۰۰‬ب��ا تولی��د نخس��تین فل��ز‪ ،‬نیمه‬ ‫نخست سال و با تحویل موقت‪ ،‬نیمه دوم امسال‬ ‫بهره‌برداری می‌شود‪.‬‬ ‫ای��ن مجتم��ع قرار اس��ت س��االنه ‪ ۳۰۰‬هزار‬ ‫تن میلگ��رد و مقاطع آلومینیوم��ی را نیز برای‬ ‫کارخانه‌های داخلی تولید کند‪.‬‬ ‫درحال‌حاضر ‪ ۲۹۴۲‬نفر به صورت پیمانکاری‬ ‫از مح��ل تکمیل طرح مش��غول به کار ش��ده‌اند‬ ‫و پ��س از بهره‌ب��رداری مجتمع نی��ز ‪ ۱۲۰۰‬نفر‬ ‫اشتغال جدید ایجاد می‌شود‪.‬‬ ‫می��زان س��رمایه‌گذاری ریال��ی در این طرح‬ ‫‪ ۵۳۰۰۰‬میلی��ارد ریال اس��ت و ‪ ۶۱۰۲‬میلیون‬ ‫ی��وان از مح��ل فاینان��س چین نیز تس��هیالت‬ ‫دریافت کرده است‪.‬‬ ‫این طرح ‪ ۹۵‬درصد پیش��رفت فیزیکی دارد و‬ ‫با مش��ارکت ‪ ۴۹‬درصدی ایمیدرو در حال انجام‬ ‫است‪.‬‬ ‫چش��م‌انداز ای��ن ش��رکت‪ ،‬تبدیل ش��دن به‬ ‫بزرگ‌تری��ن تولیدکنن��ده آلومینیوم در کش��ور‬ ‫و ق��رار گرفت��ن در جم��ع ‪ ۴‬تولیدکنن��ده برتر‬ ‫آلومینی��وم در خاورمیانه از راه توس��عه ظرفیت‬ ‫تولید آلومینی��وم برای ایج��اد ارزش افزوده در‬ ‫بخش انرژی و دسترس��ی به بازارهای صادراتی‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹دستور برای تامین خوراک‬ ‫مهم‌تری��ن نیاز آلومینیوم جن��وب‪ ،‬مواد اولیه‬ ‫مانند پودر آلومینا و آند است‪ ،‬در حالی که ایران‬ ‫ذخایر چندان غنی بوکس��یت ندارد و فقط یک‬ ‫کارخانه تولید پودر آلومینا در خراس��ان شمالی‬ ‫قرار دارد که فاز نخست تولید شمش آلومینیوم‬ ‫را در آس��تانه بهره‌برداری دارد و بخشی از پودر‬ ‫آلومین��ای تولی��دی‌اش را در کارخانه ش��مش‬ ‫مص��رف می‌کن��د‪ .‬بقی��ه را نی��ز ب��ه ایرالکو یا‬ ‫آلومینیوم اراک می‌فروشد‪.‬‬ ‫قرار بود پ��ودر آلومینای مورد نیاز آلومینیوم‬ ‫جنوب به‌وس��یله واردات تامین ش��ود اما مسئله‬ ‫تحریم‌ها این‌کار را کمی سخت کرد و با نشست‬ ‫مدیران عامل مجتم��ع صنایع آلومینیوم جنوب‬ ‫(س��الکو) و ش��رکت آلومین��ای ایران(جاجرم)‬ ‫دستور تامین پودر آلومینای مورد نیاز آلومینیوم‬ ‫جن��وب از آلومین��ای جاجرم‪ ،‬از س��وی خداداد‬ ‫غریب‌پور صادر شد‪.‬‬ ‫غریب‌پ��ور همچنین از تامین‌آن��د مورد نیاز‬ ‫ای��ن مجتمع خب��ر داد و گف��ت‪ :‬تمهیدات الزم‬ ‫ب��رای تامین‌آن��د آلومینیوم جنوب اندیش��یده‬ ‫ش��ده و در ای��ن زمینه مش��کلی وج��ود ندارد‪.‬‬ ‫در نشس��تی ک��ه همی��ن هفت��ه برگزار ش��د‪،‬‬ ‫موافقتنامه‌ای در زمین��ه تبادل‪ ۳۰‬هزارتن پودر‬ ‫آلومینا به ازای شمش آلومینیوم بین آلومینیوم‬ ‫جنوب و آلومینای جاجرم امضا شد‪.‬‬ ‫برخی از شرکت‌های معدنی تا تثبیت اوضاع اقتصادی تولید را متوقف کرده‌اند‬ ‫افزایش ‪ ۱۰۰‬دالری هزینه حمل‌ونقل دریایی‬ ‫دبی��ر اتحادیه تولیدکنن��دگان و صادرکنندگان محصوالت‬ ‫معدنی ای��ران گفت‪ :‬برخی از ش��رکت‌های معدنی تا تثبیت‬ ‫اوضاع سیاسی‪ ،‬اقتصادی و تحریم‌های کشور‪ ،‬تولید را متوقف‬ ‫کرده و برخی دیگر نیز تولید خود را به نصف ظرفیت کاهش‬ ‫داده‌اند‪.‬‬ ‫به گزارش ایلنا‪ ،‬کامران وکیل‪ ،‬با اشاره به افزایش هزینه‌های‬ ‫حمل‌ونق��ل دریایی مواد معدنی گفت‪ :‬در روزهای اخیر ‪۱۰۰‬‬ ‫تا ‪ ۱۵۰‬دالر نرخ هر کش��تی برای حمل مواد معدنی افزایش‬ ‫یافته زیرا عنوان می‌کنند کشتی آنها بیمه نیست و باید چراغ‬ ‫خاموش بیایند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬برخی از ش��رکت‌های معدنی ت��ا تثبیت اوضاع‬ ‫سیاس��ی‪ ،‬اقتص��ادی و تحریم‌های کش��ور‪ ،‬تولی��د را متوقف‬ ‫کرده‌ان��د و برخی دیگ��ر نیز آن را به نص��ف ظرفیت کاهش‬ ‫داده یا تعدیل نیرو کرده‌اند؛ آینده آنها بسته به تعیین تکلیف‬ ‫تحریم‌های موجود برای بخش فلزی است‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬برخی صادرکنندگان مواد معدنی تصمیم‬ ‫گرفته‌اند برای ذخیره محصوالت خود در کش��ورهایی مانند‬ ‫عمان‪ ،‬انبار اجاره کنند و با نام کشورهای دیگر صادرات انجام‬ ‫دهند‪.‬‬ ‫دبی��ر اتحادیه تولیدکنن��دگان و صادرکنندگان محصوالت‬ ‫معدنی ایران ادامه داد‪ :‬در این وضعیت‪ ،‬برخی مدیران وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در اتاق‌های دربس��ته‪ ،‬بخشنامه‌هایی‬ ‫صادر می‌کنند که هیچ دردی از صنعت کش��ور دوا نمی‌کند؛‬ ‫این امر نشان‌دهنده بی‌اطالعی و دور بودن این مدیران از جو‬ ‫واقعی فضای کسب وکار است‪.‬‬ ‫وکیل پیش��نهاد کرد‪ :‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت بهتر‬ ‫اس��ت برای صدور بخش��نامه‌ها از نظر انجمن‌ها‪ ،‬تشکل‌ها یا‬ ‫صادرکنندگان اس��تفاده کند زیرا با توجه به شرایط اقتصادی‬ ‫کشور‪ ،‬چرخ صنعت با یک نظر نمی‌چرخد‪.‬‬ ‫دبی��ر اتحادیه تولیدکنن��دگان و صادرکنندگان محصوالت‬ ‫معدنی ایران معتقد اس��ت‪ :‬اگر از نظر فعاالن یک صنعت در‬ ‫صدور بخش��نامه اس��تفاده کنند‪ ،‬نه تولیدکننده زیان خواهد‬ ‫کرد ن��ه صادرکننده‪ .‬وی با بیان اینکه به اعتراض‌هایی که به‬ ‫بخشنامه‌های وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت می‌شود‪ ،‬ترتیب‬ ‫اث��ر نمی‌دهند‪ ،‬گفت‪ :‬صادرات مواد معدنی نیاز به بخش��نامه‬ ‫ندارد‪ .‬مش��کل ما در صادرات اس��ت نه ف��رد صادرکننده‪ .‬آیا‬ ‫فعاالن حوزه س��نگ آهن با ش��رایط فعل��ی توانایی صادرات‬ ‫دارند؟ صنایع معدنی و فلزی محصوالت بسیار سنگین دارند‬ ‫و نمی‌توان آنها را با کش��تی‌های کوچک ی��ا بارهای متفرقه‬ ‫صادر کرد‪ .‬میان این حجم از مش��کالت‪ ،‬صدور بخشنامه‌های‬ ‫دس��ت‌وپا گی��ر مانع کس��ب‌وکار می‌ش��ود‪ .‬وی ب��ا انتقاد از‬ ‫صدور بخش��ی از بخش��نامه‌ها گفت‪ :‬صادرکننده‌ای که ‪ ۳‬ماه‬ ‫محصولش روی کشتی است؛ چگونه می‌تواند ارزهای حاصل‬ ‫را در ‪ ۳‬ماه در راستای تعهد ارزی در سامانه نیما عرضه کند؟‬
‫محدودیت‌های صادرات‪ ،‬عامل رکود تقاضا در بورس کاال‬ ‫نگران��ی بابت تالطم ب��ازار داخل در صورت آزادس��ازی‬ ‫ص��ادرات‪ ،‬نابجاس��ت‪ .‬به گ��زارش بورس نیوز‪ ،‬در جلس��ه‬ ‫معامالت��ی ‪ ۱۷‬تیر‪ ۵ ،‬تولیدکننده روی‪ ،‬ش��مش خود را در‬ ‫ب��ورس کاال عرضه کردند‪ .‬نرخ پایه این محصول حدود ‪۳۱‬‬ ‫میلی��ون تومان به ازای هر تن مش��خص ش��ده بود که در‬ ‫هیچ کدام از س��رفصل‌های تقاضا ق��رار نگرفت و معامله‌ای‬ ‫انجام نشد‪ .‬این شرایط نگرانی‌هایی بابت آغاز فصل رکود در‬ ‫صنایع داخلی کشور در پی داشته است‪ .‬حسن حسینقلی‪،‬‬ ‫رئیس هیات مدیره انجمن صادرکنندگان س��رب و روی در‬ ‫ای��ن زمینه بیان ک��رد‪ :‬افت تقاضا در بورس کاال ناش��ی از‬ ‫رکودی اس��ت که بر بازار حاکم شده اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬در‬ ‫گذش��ته‪ ،‬دالالن‪ ،‬ش��مش روی را از بورس کاال می‌خریدند‬ ‫و در بازار داخلی و صادراتی عرضه می‌کردند‪ .‬با بخش��نامه‬ ‫اخیر دولت‪ ،‬دست دالالن از بازارهای صادراتی کوتاه شده و‬ ‫تقاضای بورس کاال هم متاثر ش��ده است‪ .‬حسینقلی درباره‬ ‫بخشنامه یادش��ده گفت‪ :‬به موجب بخشنامه‌ای که چندی‬ ‫پیش صادر شد‪ ،‬فقط تولیدکنندگان مجوز صادرات خواهند‬ ‫داش��ت‪ .‬شرکت‌های تولیدی به ازای عرضه محصوالت خود‬ ‫در ب��ورس کاال‪ ،‬مجوز صادرات به می��زان ‪ ۳‬برابر محصول‬ ‫عرض��ه ش��ده در ب��ورس کاال را خواهند داش��ت‪ .‬البته اگر‬ ‫محصوالت عرضه ش��ده در بورس کاال‪ ،‬خریداری نداش��ته‬ ‫باش��د‪ ،‬باز هم مجوز صادرات اعطا خواهد ش��د‪ .‬وی اضافه‬ ‫کرد‪ :‬آزادسازی صادرات «شمش روی»‪ ،‬راهکار قطعی ایجاد‬ ‫رونق در صنعت «روی» کش��ور است‪ .‬در صورت آزادسازی‬ ‫صادرات‪ ،‬صنعت روی کش��ور می‌تواند نیازهای بازار داخل‬ ‫را تامی��ن کند و با ص��ادرات مازاد محص��ول‪ ،‬ارزآوری نیز‬ ‫داشته باشد‪ .‬انجمن سرب و روی تعهد کرده که در صورت‬ ‫آزادس��ازی صادرات ش��مش روی‪ ،‬بازار داخ��ل با کمبودی‬ ‫روبه‌رو نخواهد شد‪ .‬بنابراین نگرانی بابت تالطم بازار داخل‬ ‫در صورت آزادس��ازی صادرات‪ ،‬نابجاست‪ .‬این فعال صنعت‬ ‫سرب و روی در پاسخ به این پرسش که «آیا محدودیت‌های‬ ‫صادرات شمش روی سبب رونق صنایع پایین‌دست نخواهد‬ ‫شد؟» گفت‪ :‬صنایع پایین‌دست در صنعت «روی» به دلیل‬ ‫رکود در اجرای فعالیت‌های عمرانی‪ ،‬رونق چندانی ندارند و‬ ‫این نگرش که ممنوعیت صادرات ش��مش روی باعث رونق‬ ‫صنایع پایین‌دست می‌شود‪ ،‬درست نیست‪.‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در یازدهمین نمایشگاه سنگ‌های تزئینی به روزگار معدن خبر داد‪:‬‬ ‫تمام شرایط را برای فعاالن حوزه سنگ فراهم می‌کنیم‬ ‫منیر حضوری‪:‬‬ ‫یازدهمی��ن نمایش��گاه بین‌المللی س��نگ‌های‬ ‫تزئین��ی‪ ،‬معدن‪ ،‬ماش��ین‌آالت و تجهیزات مربوط‬ ‫روز گذشته با حضور مقامات وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت و رئیسان انجمن‌ها و اتحادیه‌های مرتبط‬ ‫در مح��ل دائمی نمایش��گاه‌های بین‌المللی تهران‬ ‫آغاز به کار کرد‪ .‬این نمایش��گاه از ‪ ۱۸‬تا ‪ ۲۱‬تیر در‬ ‫محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی برقرار است‪.‬‬ ‫یازدهمی��ن نمایش��گاه بین‌المللی س��نگ‌های‬ ‫تزئین��ی‪ ،‬معدن‪ ،‬ماش��ین‌آالت و تجهیزات مربوط‬ ‫در ‪ ۴‬بخش اصلی اکتش��اف‪ ،‬اس��تخراج‪ ،‬فرآوری و‬ ‫صادرات برگزار شد و در آن کارخانه‌های سنگبری‪،‬‬ ‫معادن س��نگ‪ ،‬س��ازندگان ماش��ین‌آالت معدن‪،‬‬ ‫حفاری و فرآوری سنگ‪ ،‬تولیدکنندگان ابزارآالت‬ ‫ف��رآوری معدن و صادرکنندگان و واردکنندگان با‬ ‫یکدیگر به رقابت پرداختند‪.‬‬ ‫همچنی��ن برنامه‌ری��زی ش��ده ک��ه هیات‌های‬ ‫تجاری خارجی برای بازدید از نمایشگاه و آشنایی‬ ‫با توانمندی‌های داخلی حضور یابند‪.‬‬ ‫به جایی رس��یدیم که درحال‌حاضر سنگ‌آهن‬ ‫خام را خیلی کم صادر کرده و همه موجودی خود‬ ‫را فرآوری می‌کنیم‪.‬‬ ‫مدی��رکل صنایع معدن��ی وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت ادام��ه داد‪ :‬درباره س��نگ هم وضعیت‬ ‫همین‌گون��ه اس��ت‪ .‬م��ا ب��رای س��نگ ع��وارض‬ ‫گذاش��ته‌ایم ک��ه به صورت کوپ از کش��ور خارج‬ ‫نشود بلکه فرآوری شده‪ ،‬ارزش افزوده باالیی پیدا‬ ‫کند سپس از کشور خارج شود‪.‬‬ ‫‹ ‹دو گرهی که باید باز شود‬ ‫عکس‌ها‪ :‬آیدا فریدی‬ ‫‹ ‹تلاش دول�ت ب�رای ایج�اد زمین�ه‬ ‫مناسب فعالیت‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫در حاشیه این نمایشگاه‪ ،‬در‬ ‫پاس��خ به پرس��ش خبرنگار‬ ‫روزگار مع��دن که وزارتخانه‬ ‫چه تدابیری ب��رای حمایت‬ ‫مال��ی و معن��وی از فعاالن‬ ‫حوزه س��نگ اندیش��یده اس��ت‪ ،‬گف��ت‪ :‬در قالب‬ ‫برنامه‌های مختلف س��عی می‌کنیم به فعاالن این‬ ‫ح��وزه کمک کنیم‪ .‬ما تمام ت�لاش خود را به کار‬ ‫می‌گیری��م تا زمینه‌هایی را فراهم کنیم که فعاالن‬ ‫حوزه سنگ شرایط مناسبی داشته باشند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬از ای��ن رو دول��ت تس��هیالتی را در‬ ‫نظ��ر گرفت�� ‌ه که می‌ت��وان از آن جمل��ه‪ ،‬به طرح‬ ‫رونق تولید‪ ،‬تبصره ‪ ۱۸‬و حتی تس��هیالت اشتغال‬ ‫روس��تایی اشاره کرد تا فعاالن حوزه سنگ قدرت‬ ‫مانور بیشتری داشته باشند‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬شرکت‬ ‫در چنین نمایشگاه‌هایی نیز از جمله دغدغه‌های ما‬ ‫است تا فعاالن حوزه سنگ بتوانند توانمندی‌های‬ ‫خود را نشان دهند‪.‬‬ ‫رضا رحمانی در ادام��ه تاکید کرد‪ :‬جهت‌گیری‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت ب��ر این اهداف‬ ‫برنامه‌ریزی ش��ده اس��ت که هر مانعی بر س��ر راه‬ ‫فعاالن اقتصادی را به طور بهینه رفع‌کند‪.‬‬ ‫‹ ‹بنگاه سیاست‌گذاری سنگ فعال شد‬ ‫رضا رحمان��ی‪ ،‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در‬ ‫ادامه در جمع خبرنگاران به توانمندی‌های کشور‬ ‫در حوزه سنگ اشاره کرد‪ .‬وی سپس به مشکالت‬ ‫این حوزه پرداخت‪ :‬ایران در حوزه ذخایر سنگ از‬ ‫ظرفیت باالیی برخوردار اس��ت‪ .‬هرچند این حوزه‬ ‫ظرفیت‌هایی بس��یاری دارد اما متاس��فانه بخشی‬ ‫از آن بی‌اس��تفاده مان��ده‪ ،‬به این معنی که در بازار‬ ‫داخلی تقاضا کم شده و صادرات نیز کاهش یافته‬ ‫است‪ .‬در سال ‪ ۹۷‬صادرات سنگ با رشد ‪ ۵‬درصدی‬ ‫همراه بود اما ظرفیت س��نگ ایران بسیار بیشتر از‬ ‫امروز مهم‌ترین موضوع فروش و بازاریابی است‬ ‫که بیشترین نمود آن در زمینه صادرات است‪ .‬باید‬ ‫صادرات را در اولویت برنامه‌های خود قرار دهیم‪ .‬در‬ ‫این بین تحریم‌ها مانعی برای صادرات ایجاد نمی‌کنند‬ ‫چراکه بیشتر صادرات ما به کشورهای همسایه انجام‬ ‫می‌شود‬ ‫این آمارهاست‪.‬‬ ‫وزی��ر صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت درباره اهمیت‬ ‫افزایش صادرات در حوزه س��نگ اظهار کرد‪ :‬یکی‬ ‫از کاره��ای مهمی که باید پیگیری کنیم‪ ،‬افزایش‬ ‫صادرات است که در این زمینه اقدام‌های مختلفی‬ ‫باید انجام ش��ود‪ .‬در این زمینه کمک خواهیم کرد‬ ‫صادرکنندگان داخلی در نمایش��گاه‌های خارجی‪،‬‬ ‫شرکت و بازاریابی کنند‪.‬‬ ‫رحمان��ی تاکید کرد‪ :‬ام��روز مهم‌ترین موضوع‬ ‫در حیطه فعالیت ما‪ ،‬فروش و بازاریابی اس��ت که‬ ‫بیش��ترین نمود آن در زمینه صادرات اس��ت‪ .‬باید‬ ‫ص��ادرات را در اولویت برنامه‌های خود قرار دهیم‪.‬‬ ‫در ای��ن بین تحریم‌ها مانع��ی برای صادرات ایجاد‬ ‫نمی‌کنند چراکه بیش��تر صادرات ما به کشورهای‬ ‫همسایه انجام می‌شود‪.‬‬ ‫او درب��اره همفک��ری وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت با فعاالن حوزه سنگ نیز گفت‪ :‬کار مهمی‬ ‫ک��ه امس��ال انجام دادی��م‪ ،‬این بود ک��ه با انجمن‬ ‫سنگ جلس��ه‌هایی برگزار کردیم و سعی داشتیم‬ ‫از توانمندی و همفکری آنها استفاده کنیم‪ .‬در این‬ ‫روند‪ ،‬بنگاه سیاست‌گذاری سنگ را فعال و مطرح‬ ‫کردی��م که با محوریت بخ��ش خصوصی پای کار‬ ‫بیاین��د‪ .‬دولت هم به عنوان حمایت‌کننده س��عی‬ ‫کرده است بستر را آماده کند‪.‬‬ ‫وزی��ر صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت با اش��اره به‬ ‫واحده��ای ف��رآوری و اهمیت آنه��ا اظهار کرد‪ :‬ما‬ ‫در حوزه مع��ادن‪ ،‬واحدهای فرآوری فعالی داریم‪.‬‬ ‫بیش از ‪ ۶۰۰‬واحد فرآوری داریم که نش��ان‌دهنده‬ ‫ظرفیت مناسب است و این مهم باید افزایش پیدا‬ ‫کن��د‪ .‬رحمان��ی با ابراز امی��دواری از بهبود آینده‬ ‫س��نگ اظهار کرد‪ :‬سنگ از جمله منابع خدادادی‬ ‫است‪ .‬امیدواریم پیگیری‌های الزم شود تا صادرات‬ ‫محص��والت معدن��ی افزای��ش یاب��د و جایگزین‬ ‫درآمده��ای نفتی ش��ود‪ .‬در این راس��تا امیدواریم‬ ‫هم��ه کمک کنند تا نقدینگی الزم تامین ش��ود و‬ ‫شرایط برای فعاالن این حوزه تسهیل شود‪.‬‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در بخش دیگری‬ ‫از س��خنانش با بیان اینکه س��نگ ایران در جهان‬ ‫شناخته‌شده اس��ت‪ ،‬به اهمیت برگزاری این گونه‬ ‫نمایشگاه‌ها اش��اره کرد و گفت‪ :‬چیزی که در این‬ ‫نمایش��گاه بارز اس��ت و آن را نس��بت به سال‌های‬ ‫گذش��ته متمایز می‌کند‪ ،‬این اس��ت ک��ه فعاالن‬ ‫حوزه س��نگ به سراغ سلیقه مش��تری‌ها رفته‌اند‪.‬‬ ‫در س��ال‌های گذشته شاهد تنوع و رنگ‌های ویژه‬ ‫زیاد نبودیم اما امس��ال شاهد سنگ‌هایی با تنوع و‬ ‫رنگ بسیار خوب هستیم‪.‬‬ ‫رحمان��ی با اش��اره به حض��ور خارجی‌ها در این‬ ‫نمایش��گاه اظهار کرد‪ :‬شرکت‌های اصلی فعال در‬ ‫حوزه س��نگ در این نمایش��گاه حضور دارند که از‬ ‫جمله می‌توان به چین‪ ،‬ترکیه و ایتالیا اشاره کرد؛‬ ‫این امر نشان می‌دهد که خارجی‌ها توانمندی ما را‬ ‫در حوزه سنگ می‌شناسند‪ .‬این نشانه خوبی است‬ ‫که خودمان را بیشتر دریابیم‪.‬‬ ‫‹ ‹ظرفیت ‪ ۱۸۰‬میلیون تنی سنگ‬ ‫س��یف‌اهلل امیری‪ ،‬مدیرکل‬ ‫صنای��ع معدن��ی وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت در‬ ‫حاشیه این نمایشگاه درباره‬ ‫این پرس��ش ک��ه وضعیت‬ ‫حوزه س��نگ‪ ،‬امروز چگونه‬ ‫اس��ت‪ ،‬ب��ه روزگار مع��دن گفت‪ :‬صنعت س��نگ‬ ‫وضعیت بس��یار خوبی دارد‪ .‬خوشبختانه تحریم‌ها‬ ‫هم نتوانس��ته تاثیر چندانی روی صنعت س��نگ‬ ‫بگذارد و آن را از رونق نینداخته است‪ .‬درحال‌حاضر‬ ‫در حوزه سنگ ‪ ۱۸۰‬میلیون تن متر مربع ظرفیت‬ ‫ایج��اد کرده‌ایم که از این ع��دد ‪ ۸۰‬میلیون تن را‬ ‫تولی��د می‌کنیم‪ .‬مدیرکل صنای��ع معدنی وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت درب��اره توانمندی‌ها‪،‬‬ ‫س��اخت ابزارآالت و ماشین‌آالت داخلی مرتبط با‬ ‫ای��ن ح��وزه نیز اظه��ار ک��رد‪ :‬درحال‌حاضر تمام‬ ‫ماش��ین‌آالت و تجهیزات س��نگبری را در کش��ور‬ ‫می‌سازیم و خوشبختانه مشکلی از نظر ساخت آن‬ ‫نداریم‪ .‬تا جایی که در توان‌مان بوده‪ ،‬ش��رکت‌های‬ ‫دانش‌بنی��ان را تش��کیل داده‌ای��م ت��ا به س��مت‬ ‫خودکفایی و استقالل حرکت کنیم‪.‬‬ ‫امی��ری درباره فرصتی که پس از تحریم‌ها برای‬ ‫کش��ور و تولیدکننده‌ه��ای داخلی ایجاد ش��ده‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬ما تحریم‌ها را به عن��وان فرصت می‌بینیم‬ ‫تا مش��کلی برای‌مان پی��ش نیاید‪ .‬به طور مثال در‬ ‫گذش��ته‪ ،‬سنگ‌آهن را به طور خام از کشور خارج‬ ‫می‌کردیم س��پس ش��رایطی پیش آم��د و مجبور‬ ‫شدیم واحدهای فرآوری را تشکیل دهیم‪.‬‬ ‫احمد ش��ریفی‪ ،‬دبیر انجمن‬ ‫س��نگ ایران درباره اهمیت‬ ‫برگزاری نمایشگاه سنگ در‬ ‫حاشیه این نمایشگاه نیز به‬ ‫روزگار مع��دن گف��ت‪:‬‬ ‫نمایش��گاه امس��ال خیل��ی‬ ‫خ��وب برگزار ش��ده و از لحاظ کیفیت هم غرفه‌ها‬ ‫خیلی خوب حاضر شده‌اند‪.‬‬ ‫ش��ریفی درباره اهمیت حضور خارجی‌ها در این‬ ‫نمایشگاه گفت‪ :‬امسال امریکا تحریم‌ها و مشکالتی‬ ‫را برای ما در کش��ورهای دیگ��ر از جمله ایتالیا به‬ ‫وج��ود آورده و تاکی��د کرده که کش��ورهای دیگر‬ ‫در نمایش��گاه س��نگ ایران حضور پیدا نکنند اما‬ ‫با این وجود چند ش��رکت حاضر ش��ده‌اند‪ .‬در این‬ ‫بین تالش کردیم این ضعف را با حضور هیات‌های‬ ‫تجاری جبران کنیم‪ .‬به این ترتیب حدود ‪ ۳۰‬نفر را‬ ‫به عنوان اعضای هیات تجاری از کشورهای هدف‬ ‫از جمله عراق و قطر دعوت کرده‌ایم‪ .‬او تاکید کرد‪:‬‬ ‫با وجود اعضای این هیات‪ ،‬امس��ال نمایشگاه پربار‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫دبی��ر انجمن س��نگ ایران در ادام��ه به دغدغه‬ ‫فعاالن س��نگی اشاره و بیان کرد‪ :‬یکی از مشکالت‬ ‫اصلی فعاالن حوزه س��نگ‪ ،‬رونق صادرات اس��ت؛‬ ‫متاس��فانه تحریم باعث ش��ده است در جابه‌جایی‬ ‫پول اذیت شویم‪.‬‬ ‫پول بیش��تر کسانی که دست به صادرات سنگ‬ ‫زده‌اند‪ ،‬بلوکه شده و در عمل نتوانسته‌اند ارزآوری‬ ‫به کش��ور داشته باش��ند‪ .‬الزم است در این زمینه‬ ‫دولت و بانک مرکزی باید ورود پیدا کنند‪ .‬شریفی‬ ‫در ادامه‪ ،‬به مش��کل دیگر فعاالن س��نگی کشور‪،‬‬ ‫اش��اره و اظهار کرد‪ :‬امسال هزینه‌های حمل‌ونقل‬ ‫‪ ۸‬برابر ش��ده است‪ .‬کشتیرانی باید از آنها حمایت‬ ‫کن��د اما تنها ن��رخ را افزای��ش داده و به صادرات‬ ‫لطمه زده است‪.‬‬ ‫او در انتها با تاکید بر اینکه تا این ‪ ۲‬گره باز نشود‪،‬‬ ‫بخش س��نگ رونقی پیدا نمی‌کند‪ ،‬پیشنهاد داد‪:‬‬ ‫باید با دولت کارگروه تش��کیل دهیم و راهکار پیدا‬ ‫کنیم تا موانع بخش سنگ را برداریم‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت در این نمایش��گاه که از ‪ ۱۸‬تا ‪۲۱‬‬ ‫تی��ر در محل دائم��ی نمایش��گاه‌های بین‌المللی‬ ‫در ح��ال برگزاری اس��ت‪ ۱۲۰ ،‬ش��رکت داخلی و‬ ‫خارج��ی جدیدترین تولی��دات و خدمات خود را‬ ‫ارائ��ه می‌کنند و در مع��رض دید عالقه‌مندان قرار‬ ‫می‌دهند‪ .‬در این نمایش��گاه کش��ورهایی از جمله‬ ‫ایتالیا‪ ،‬چین و ترکیه حضور دارند‪.‬‬ ‫معدن‬ ‫چهار‌شنبه‬ ‫‪ 19‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 7‬ذی‌القعده ‪ 1440‬‬ ‫‪ 10‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره ‪201‬‬ ‫نظرگاه‬ ‫بومی‌گرایی به شرط‬ ‫آموزش و تخصص‬ ‫بهار روانبد‬ ‫کارشناس بخش معدن‬ ‫این پرسش مطرح است که تا چه اندازه می‌توان‬ ‫از توانایی افراد بومی محدوده‌های معادن اس��تفاده‬ ‫کرد تا آنها برای رش��د یک مح��دوده معدنی موثر‬ ‫باش��ند‪ .‬در پاس��خ باید گفت بکارگیری افراد بومی‬ ‫و س��اکن در محدوده‌های معدن��ی در بهره‌برداری‬ ‫درس��ت از مناب��ع و صنایع در درج��ه اول‪ ،‬از توان‬ ‫مال��ی و ایجاد ثروت در ی��ک جامعه کوچک‪ ،‬باعث‬ ‫رشد و ترقی اجتماعی و باال رفتن سطح زندگی در‬ ‫مناطق محروم کش��ور خواهد شد‪ .‬دیگر پیامدهای‬ ‫مهم آن‪ ،‬رش��د منفی جمعیت در ش��هرهای بزرگ‬ ‫و حاشیه‌نش��ینی اس��ت که فراهم ک��ردن فرصت‬ ‫اش��تغال ب��رای بومی��ان از هدررف��ت بودجه‌های‬ ‫کالن کش��ور در ایجاد زیرس��اخت‌ها در شهرهای‬ ‫ب��زرگ جلوگیری خواهد ک��رد و یکی از مهم‌ترین‬ ‫عوام��ل رش��د منفی در ش��هرهای بزرگ اس��ت‪.‬‬ ‫اگرچه معدن��کاری در محدوده‌های معدنی به‌ویژه‬ ‫محدوده‌های کوچک‌مقیاس می‌تواند مبنای رش��د‬ ‫و توس��عه اقتصادی و ایجاد اش��تغال پایدار در یک‬ ‫منطقه دور افتاده باش��د اما اگر بنا باشد از نیروهای‬ ‫بومی در مجموعه‌های معدنی اس��تفاده شود‪ ،‬شرط‬ ‫اول باید آموزش و تربیت نیروهای متخصص باشد‪.‬‬ ‫بنابرای��ن اگر ای��ن روزها سیاس��ت‌گذاران وعده‬ ‫بومی‌گرای��ی می‌دهند باید بس��تری برای نیروهای‬ ‫بوم��ی فراه��م کنند ت��ا آنها با داش��تن تخصص و‬ ‫دان��ش علمی به معدن��کاری بپردازند‪ .‬برای ارتقای‬ ‫آموزش بومیان منطقه به‌وسیله مراکز دانشگاهی و‬ ‫آموزشگاه‌های مستقر در هر استان و مراکز شهری‪،‬‬ ‫همکاری‌ها باید برقرار ش��ود که باعث رشد آگاهی‬ ‫و متعاقب آن تخصص افراد می‌ش��ود‪ .‬ضمن اینکه‬ ‫باید در ابتدا این مس��ئله را در نظر داشت که سطح‬ ‫دانش علمی متناس��ب با نیازهای اساس��ی منطقه‬ ‫باشد‪ .‬نکته دیگر که بر آن تاکید دارم اینکه باید از‬ ‫گروه‌های تخصصی در پژوهشکده‌ها و سازمان‌های‬ ‫تحقیقات��ی برای مدیریت و هدای��ت یک پروژه در‬ ‫الیه‌ه��ای مختلف مدیریتی و تخصصی در س��امان‬ ‫یافت��ن یک پروژه و ط��رح در یک منطقه محروم با‬ ‫در نظر گرفتن تمام زیرساخت‌ها استفاده درست و‬ ‫بهین��ه کرد‪ .‬صنعت معدن��کاری‪ ،‬مهم‌ترین مبنای‬ ‫ایج��اد صنایع مادر اس��ت و از ای��ن رو ایجاد چنین‬ ‫ساختار مهم اقتصادی‪ ،‬مستلزم بهره‌برداری درست‬ ‫از طرح‌ه��ای مختل��ف در تم��ام س��طوح و تربیت‬ ‫نیروهای متخصص در منطقه است‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬معدن‌نامه‬ ‫خبر‬ ‫فعال‌سازی معادن‬ ‫کرمانشاه از اولویت‌های‬ ‫مدیران استان است‬ ‫اس��تاندار کرمانش��اه با اش��اره به ظرفیت خالی‬ ‫معادن در اقتصاد و توس��عه اس��تان گفت‪ :‬در سال‬ ‫‪ ۹۸‬ص��دور پروانه برای بهره‌ب��رداری از معادن به‬ ‫ویژه معادن فلزی باید در اولویت س��ازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت اس��تان قرار گیرد‪ .‬به گزارش ایرنا‪،‬‬ ‫هوشنگ بازوند در جلسه شورای معادن استان که‬ ‫در اس��تانداری با حضور مدیرکل اکتشافات وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت برگزار شد‪ ،‬افزود‪ :‬در سال‬ ‫‪ ۹۷‬به دلی��ل برنامه‌ها و سیاس��ت‌های مطالعاتی‬ ‫معادن کش��ور و تقس��یم‌بندی پهنه‌ه��ا در عمل‬ ‫کاری در بخش معادن استان کرمانشاه انجام نشد‬ ‫و یکی از عوامل ضعف توس��عه کرمانش��اه‪ ،‬همین‬ ‫عقب‌ماندگی در بخش معادن است‪ .‬وی در ادامه با‬ ‫اشاره به مطالعات انجام شده روی پهنه‌های معادن‬ ‫اس��تان ابراز امیدواری کرد‪ ،‬هر چه س��ریع‌تر این‬ ‫پهنه‌ها از س��وی وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫ب��رای ش��روع فعالی��ت و س��رمایه‌گذاری بخش‬ ‫خصوصی آزاد ش��ود‪ .‬بازون��د همچنین از ایمیدرو‬ ‫خواست در زمینه س��رمایه‌گذاری و جذب بخش‬ ‫خصوصی در معادن فلزی کرمانش��اه پیشگام شود‬ ‫زی��را بخ��ش خصوصی ضعیف‪ ،‬ت��وان مالی و علم‬ ‫س��رمایه‌گذاری در این بخ��ش را ندارد؛ به همین‬ ‫منظور ایمیدرو برای کمک به توس��عه استان باید‬ ‫در معرفی سرمایه‌گذار به ما کمک کند‪.‬‬
‫صنایع‌معدنی غیرفلزی‬ ‫چهار‌شنبه‬ ‫‪ 19‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 7‬ذی‌القعده ‪ 1440‬‬ ‫‪ 10‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره ‪201‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫توزیع ‪ ۴۰۰۰‬تن سیمان‬ ‫رایگان برای‬ ‫سیل‌زدگان گلستانی‬ ‫سازمان حمایت‪ ،‬باید افزایش نرخ سیمان را بررسی کند‬ ‫عض��و کمیس��یون صنایع و معادن مجلس معتقد اس��ت‪،‬‬ ‫س��ازمان حمای��ت مصرف‌کنن��دگان و تولیدکنن��دگان باید‬ ‫رش��د نرخ س��یمان را بررسی کند تا مش��خص شود افزایش‬ ‫‪۳۷‬درص��دی ن��رخ این محص��ول توجیه‌پذیر اس��ت یا نه‪ .‬به‬ ‫گزارش خانه ملت‪ ،‬س��یده حمیده زرآبادی‪ ،‬عضو کمیسیون‬ ‫صنایع و معادن مجلس با اشاره به افزایش نرخ سیمان گفت‪:‬‬ ‫س��ازمان حمایت مصرف‌کننده و تولیدکننده و ستاد تنظیم‬ ‫بازار که مس��ئولیت قیمت‌گذاری و نظارت بر نرخ‌های بازار را‬ ‫برعهده دارند باید رشد نرخ سیمان را بررسی کنند تا مشخص‬ ‫شود افزایش نرخ این محصول توجیه‌پذیر است یا نه‪ .‬نماینده‬ ‫مردم قزوین‪ ،‬آبیک و البرز در مجلس ش��ورای اسالمی افزود‪:‬‬ ‫اگرچه ممکن اس��ت مواد اولیه موردنیاز تولید سیمان داخلی‬ ‫باشد و رشد نرخ دالر تاثیری چندانی بر گرانی این مواد اولیه‬ ‫نداش��ته باش��د اما در طول یک سال گذشته هزینه آب‪ ،‬برق‪،‬‬ ‫کرایه حمل‌ونقل و‪ ...‬افزایش چش��مگیری داش��ت و تمام این‬ ‫عوامل در گرانی س��یمان اثرگذار اس��ت‪ .‬اگرچه ممکن است‬ ‫مواداولیه موردنیاز تولید س��یمان داخلی باش��د و رش��د نرخ‬ ‫دالر تاثیر چندانی بر گرانی این مواد اولیه نداش��ته باش��د اما‬ ‫در یک س��ال گذش��ته هزینه آب‪ ،‬برق‪ ،‬کرایه حمل‌ونقل و‪...‬‬ ‫افزایش چش��مگیری داش��ت‪ .‬وی اظهار کرد‪ :‬نظارت دقیقی‬ ‫ب��ر ن��رخ کاالها در بازار وجود ندارد‪ ،‬ب��ه همین دلیل افزایش‬ ‫نرخ کاالها از نمودار و چارچوب مش��خصی پیروی نمی‌کند‪.‬‬ ‫ض��رورت تدوین برنامه راهبردی برای حمایت تولیدکننده و‬ ‫مصرف‌کننده این نماینده مردم در مجلس دهم خاطرنش��ان‬ ‫ک��رد‪ :‬برنام��ه راهب��ردی ب��رای حمای��ت از تولیدکنن��ده و‬ ‫مصرف‌کنن��ده وج��ود ندارد در نتیجه در این ش��رایط از یک‬ ‫سو مردم متحمل ضرر و زیان می‌شوند واز سوی دیگر ممکن‬ ‫اس��ت تولیدکننده نیز نتواند به س��ود چندانی دس��ت یابد‪.‬‬ ‫زرآبادی تصریح کرد‪ :‬کارخانه س��یمان آبیک در استان البرز‬ ‫وجود دارد و آلودگی این کارخانه به اس��تان قزوین می‌رسد‪.‬‬ ‫کارخانه آبیک عایدی جز آلودگی برای اس��تان قزوین ندارد‬ ‫عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ادامه داد‪ :‬براس��اس‬ ‫قانون صنایعی که آالیندگی دارند باید س��هم آالیندگی خود‬ ‫را به مراکزی که باعث آلودگی آنها می‌ش��وند‪ ،‬پرداخت کنند‬ ‫این در حالی است که مبلغی از درآمد کارخانه آبیک به استان‬ ‫قزوین پرداخت نمی‌شود‪.‬‬ ‫بررسی روند تولید گچ آلفا‬ ‫افزایش تقاضای خارجی برای گچ پزشکی ایران‬ ‫مدیرکل بنیادمسکن گلستان از توزیع ‪ 4‬هزار‬ ‫تن س��یمان رایگان برای نوس��ازی و بازس��ازی‬ ‫واحدهای مس��کونی در مناطق سیل‌زده استان‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش تس��نیم از گنبدکاووس‪ ،‬محمدتقی‬ ‫زمانی‌نژاد در نشست قرارگاه بازسازی و نوسازی‬ ‫مناطق س��یل‌زده این شهرس��تان اظه��ار کرد‪:‬‬ ‫باهدف تنظیم ب��ازار و جلوگیری از افزایش نرخ‬ ‫مصالح ساختمانی از سوی س��ودجویان تاکنون‬ ‫‪ ۱۰‬ه��زار تن میلگرد خریداری ش��ده که از این‬ ‫میزان یک‌هزار و ‪ ۲۰۰‬تن وارد استان شده است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به توزیع ‪ 4‬هزار تن سیمان رایگان‬ ‫در اس��تان افزود‪ :‬برای ساخت هر واحد مسکونی‬ ‫در مناطق س��یل‌زده ‪ 8‬تن س��یمان رایگان داده‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫مدیرکل بنیاد مسکن استان با اشاره به تکمیل‬ ‫پرونده ‪ ۱۶‬هزار واحد مس��کونی خس��ارت دیده‬ ‫یادآور ش��د‪ :‬در حوادث امس��ال ‪ ۱۷‬هزار و‪۸۰۰‬‬ ‫واحد مس��کونی در اس��تان خس��ارت دید که از‬ ‫ای��ن تعداد ‪ 7‬هزار و‪ ۳۰۰‬واحد در حال س��اخت‬ ‫و ‪۱۰‬هزار و‪ ۵۰۰‬واحد تعمیراتی است‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬تاکنون ‪ ۱۴‬ه��زار و‪ ۸۰۰‬پرونده به‬ ‫بانک‌معرفی شدند‌که ‪ 7‬هزار و ‪ ۳۰۰‬مورد موفق‬ ‫به عقد قرارداد با بانک‌ها شدند‪.‬‬ ‫زمانی‌ن��ژاد گف��ت‪ :‬از ‪ ۱۰‬ه��زار و‪ ۵۰۰‬واح��د‬ ‫مسکونی خس��ارت‌دیده‪ ،‬تعمیرات ‪۸‬هزار و‪۸۰۰‬‬ ‫واحد مسکونی آغاز شد و ‪2‬هزار و‪ ۴۰۰‬واحد نیز‬ ‫تعمیرات آن به پایان رسیده است‪.‬‬ ‫دانشگاه‪ ،‬صنعت ریلی‬ ‫ایران را خودکفا کرد‬ ‫رئیس دانش��گاه علم و صنعت گفت‪ :‬زمانی که‬ ‫تحریم‌ها تش��دید نش��ده بود‪ ،‬ارتباط دانشگاه با‬ ‫صنعت و تولید ش��کل گرفته بود و اکنون ارتباط‬ ‫قوی‌تر ش��ده است‪ .‬ش��رایط تحریم برای تبدیل‬ ‫تهدید به فرصت‪ ،‬کمک بسیاری کرد‪.‬‬ ‫به گزارش تس��نیم‪ ،‬جبارعل��ی ذاکری‪ ،‬رئیس‬ ‫دانش��گاه عل��م و صنعت ب��ا بیان اینک��ه در این‬ ‫دانشگاه‪ ،‬همکاری‌های خوبی با صنایع خودرویی‬ ‫و ریلی شکل گرفته است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬محصول‬ ‫ارتب��اط دانش��گاه ب��ا صنع��ت این ب��وده که در‬ ‫بومی کردن درصد باالی��ی از قطعات و تولیدات‬ ‫زیرس��اخت‌های ریلی به جز چن��د مورد خاص‪،‬‬ ‫موفق بوده‌ایم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬ش��اید تا ‪ ۱۰‬سال قبل‪ ،‬قطعات‬ ‫موردنی��از ناوگان ریلی در خارج از کش��ور تولید‬ ‫می‌شد و اکنون مهم‌ترین عنصر در صنعت ریلی‪،‬‬ ‫به‌طورکامل بومی‌سازی شده و در خدمت راه‌آهن‬ ‫و مترو ایران قرار گرفته است‪.‬‬ ‫ذاکری گفت‪ :‬ارتباط صنعت با دانشگاه در یک‬ ‫صنعت خاص مانن��د ناوگان ریلی موثر بوده و از‬ ‫تولید ‪ ۶۵‬درص��د قطعات با جزئی��ات در داخل‬ ‫حکای��ت دارد‪ .‬رئی��س دانش��گاه عل��م و صنعت‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬زمانی که تحریم تشدید نشده‬ ‫بود‪ ،‬ارتباط ما ش��کل گرفته بود و اکنون ارتباط‬ ‫قوی‌تر ش��ده است‪ .‬شرایط تحریمی برای تبدیل‬ ‫تهدی��د به فرصت‪ ،‬کمک بس��یاری کرد‪ .‬رویکرد‬ ‫تعدادی از ش��رکت‌ها‪ ،‬حرکت به س��وی دانشگاه‬ ‫و اس��تفاده از ظرفیت ش��رکت‌های دانش‌بنیان‬ ‫اس��ت‪ .‬او گفت‪ :‬این شرکت‌ها با بررسی نیازهای‬ ‫صنعت درصدد رفع آن برمی‌آیند؛ بر این اساس‬ ‫مس��ئله‌یابی اولویت نخست ما در دانشگاه علم و‬ ‫صنعت است‪.‬‬ ‫حاشیه سود فوالدسازان‬ ‫در سال ‪۹۷‬‬ ‫مقایس��ه حاشیه س��ود ش��رکت‌های فوالدی‬ ‫نش��ان می‌دهد‪ ،‬فوالد مبارک��ه و فوالد هرمزگان‬ ‫از حاش��یه س��ود باالتری برخوردار هس��تند‪ .‬به‬ ‫گزارش معدن‌نیوز‪ ،‬حاش��یه س��ود خالص فوالد‬ ‫مبارک��ه و هرمزگان به ترتی��ب ‪ ۴۷‬و ‪ ۴۴‬درصد‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬صنایع فوالد آلیاژی یزد با حاش��یه‬ ‫س��ود ‪ ۵‬درصدی‪ ،‬کمترین درصد حاشیه سود را‬ ‫به خود اختصاص داده اس��ت‪ .‬میانگین حاش��یه‬ ‫سود ش��رکت‌های موردبررسی ‪۲۳‬درصد است و‬ ‫با توجه به این رقم حاش��یه س��ود خالص‪ ،‬سهام‬ ‫فوالد مبارکه‪ ،‬فوالد کاوه جنوب‪ ،‬فوالد امیرکبیر‬ ‫کاش��ان‪ ،‬فوالد آلیاژی ای��ران‪ ،‬آهن و فوالد ارفع‪،‬‬ ‫ف��والد خوزس��تان و ف��والد هرم��زگان ج��ذاب‬ ‫است‪.‬‬ ‫روزگار معدن‪:‬‬ ‫گچ محصولی اس��ت ک��ه در همه جای صنعت‬ ‫مورد اس��تفاده ق��رار می‌گیرد و حت��ی بدون آن‬ ‫بس��یاری از صنایع پزش��کی کارآمدی خود را از‬ ‫دست می‌دهند‪.‬‬ ‫گ��چ از دیرب��از در این صنایع جای��گاه خود را‬ ‫پیدا کرده اس��ت‪ .‬نکته قابل‌توجه درباره گچ این‬ ‫است که در کش��ورمان به‌ویژه در استان سمنان‬ ‫واحده��ای صنعتی بس��یاری در ح��ال تولید گچ‬ ‫س��اختمانی و پزش��کی بوده‌ان��د و حتی می‌توان‬ ‫گفت که بازار برای این محصول به اشباع رسیده‬ ‫است‪.‬‬ ‫در این میان گچ پزشکی به دلیل برخورداری از‬ ‫بازار جهانی و قابلیت صادراتی می‌تواند به عنوان‬ ‫جایگزینی برای بخش��ی از گچ ساختمانی تولید‬ ‫کشور مطرح شود‪.‬‬ ‫‹ ‹ گچ آلفا‬ ‫گچ آلف��ا از نوع گچ‌های نرم و با زمان گیرایش‬ ‫صنعتی و پزش��کی باال اس��ت‪ .‬ریزدانه بودن یا به‬ ‫عب��ارت دیگر میکرونی��زه بودن این ن��وع گچ از‬ ‫خصوصیات بارز آن است‪.‬‬ ‫این نوع گ��چ از نظر فنی ب��ه دونوع صنعتی و‬ ‫پزشکی قابل تقسیم است‪ .‬گچ آلفا در انواع طبی‪،‬‬ ‫دندانپزشکی‪ ،‬صنعتی و ارتوپدی پلیمری در بازار‬ ‫جهان��ی تولید و خرید و فروش می‌ش��ود‪ .‬در نوع‬ ‫نخس��ت که به گچ آلفای صنعتی معروف اس��ت‪،‬‬ ‫عملی��ات پخت در ات��وکالو و در فش��ار و دمای‬ ‫‪97‬درجه س��انتیگراد انجام می‌شود‪ .‬در نوع دوم‬ ‫که گچ آلفای پزش��کی است پخت در دمای ‪100‬‬ ‫درجه س��انتیگراد انجام می‌ش��ود‪ .‬مرغوب‌ترین و‬ ‫ب��ا ارزش‌ترین نوع گچ‪ ،‬آلفا اس��ت‪ .‬گچ آلفا که به‬ ‫‹ ‹مراحل تولید گچ پزشکی‬ ‫گچ آلفا از نوع گچ‌های نرم و با زمان گیرایش باال است‪.‬‬ ‫ریزدانه بودن یا به عبارت دیگر میکرونیزه بودن این نوع گچ‬ ‫از خصوصیات بارز آن است‪ .‬این نوع گچ از نظر فنی به دونوع‬ ‫صنعتی و پزشکی قابل تقسیم است‪ .‬گچ آلفا در انواع طبی‪،‬‬ ‫دندانپزشکی‪ ،‬صنعتی و ارتوپدی پلیمری در بازار جهانی‬ ‫تولید و خرید و فروش می‌شود‪ .‬در نوع نخست که به گچ آلفای‬ ‫صنعتی معروف است‪ ،‬عملیات پخت در اتوکالو و در فشار و‬ ‫دمای ‪97‬درجه سانتیگراد انجام می‌شود‬ ‫گچ صنعتی نیز معروف اس��ت در صنایع ساخت‬ ‫قالب‌های چینی‌سازی‪ ،‬مجسمه‌سازی و جواهرات‬ ‫استفاده می‌شود‪ .‬خصوصیاتی مانند استحکام باال‬ ‫ک��ه گچ آلفا دارد باعث ش��ده ک��ه مصرف آن در‬ ‫س��ایر صنایع موجب بهبود کیفی��ت محصوالت‬ ‫تولیدی شود‪ .‬با تولید گچ آلفا ارزش‌افزوده سنگ‬ ‫گچ افزایش قابل‌توجهی یافته اس��ت و با افزایش‬ ‫تقاضای خارجی برای این نوع گچ‪ ،‬ارزش صادرات‬ ‫گچ و محصوالت گچ کش��ور نیز رشد قابل‌توجهی‬ ‫خواهد داشت‪.‬‬ ‫اس��تفاده شود‪ .‬از طرف دیگر پزشکان دندانساز از‬ ‫تخصص خاصی در اس��تفاده از ماشین ابزار برای‬ ‫ساخت قالب دندان برخوردار نیستند و در نهایت‬ ‫گچ قالب‌گیری بس��یار خوب بوده و از نرخ بسیار‬ ‫کمتری نیز برخوردار اس��ت‪ .‬دالیل یادشده باعث‬ ‫اس��تفاده از آن در دندانسازی شده است‪ .‬در این‬ ‫امر ابت��دا قالب لثه با مواد خمیری‌ش��کل گرفته‬ ‫ش��ده و س��پس با برگرداندن آن ب��ه گچ‪ ،‬دندان‬ ‫مصنوعی انسان با استفاده از قالب گچی یادشده‬ ‫ساخته می‌شود‪.‬‬ ‫گ��چ آلف��ا در بخش‌ه��ای گوناگون پزش��کی‬ ‫می‌تواند کاربرد داش��ته باش��د که مهم‌ترین آنها‬ ‫دندانپزشکی و شکسته‌بندی است‪.‬‬ ‫در ای��ن حال��ت گچ مورد اس��تفاده‪ ،‬گچ طبی‬ ‫نامی��ده می‌ش��ود‪ .‬از آن برای ثابت نگه‌داش��تن‬ ‫اعضای شکسته بدن انسان‌ها استفاده می‌شود‪.‬‬ ‫خاصیت صل��ب بودن گچ‪ ،‬گیرایش مناس��ب‬ ‫برای عملیات طبی‪ ،‬نرمی و بهداش��تی بودن آن‬ ‫ازجمل��ه دالیل اس��تفاده از آن در این حوزه‌های‬ ‫مصرف است‪.‬‬ ‫‹ ‹کاربرد گچ پزشکی‬ ‫‹ ‹ساخت قالب دندان‬ ‫لث��ه انس��ان و همچنین دندان دارای ش��کل‬ ‫هندس��ی نامنظم اس��ت‪ .‬بنابراین برای س��اخت‬ ‫قالب آن الزم اس��ت از مواد منعطف و شکل‌پذیر‬ ‫‹ ‹ استفاده برای شکسته‌بندی‬ ‫پس از آنکه س��نگ گ��چ از معادن اس��تخراج‬ ‫می‌شود مراحل خاصی را برای آماده‌سازی سپری‬ ‫می‌کند‪ .‬بررسی اجمالی تولید گچ پزشکی به این‬ ‫شکل است‪:‬‬ ‫دپو و آماده‌سازی سنگ گچ‬ ‫س��نگ گ��چ مصرف��ی الزم اس��ت از بهترین و‬ ‫خالص‌ترین معدن گچ استخراج و به دپوی کارخانه‬ ‫حمل شود‪ .‬سپس کراش��ر یا آسیاب چکشی مواد‬ ‫خام‪ ،‬س��نگ گچ را تا دانه‌بندی مناس��ب آس��یاب‬ ‫می‌کند‪ .‬خاک یا دانه‌های سنگ ریزتر وارد آسیاب‬ ‫نش��ده و مستقیم به نوار زیر آسیاب رفته و از آنجا‬ ‫ب��ه همراه خروجی آس��یاب به س��یلوی مواد خام‬ ‫منتقل می‌ش��ود‪ .‬مواد خام خروجی از آس��یاب به‬ ‫قسمت پخت هدایت می‌شود‪.‬‬ ‫پخت‬ ‫مواد خ��ام ورودی به کوره‌ها (ات��وکالو) منتقل‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬عملیات پخت با ‪ ۱۰۰‬درجه س��انتیگراد‬ ‫در اتوکالو که دما و فش��ار آن به‌طور کامل کنترل‬ ‫می‌شود‪ ،‬تکمیل و در انتهای کوره‪ ،‬مواد پخته شده‬ ‫وارد آسیاب می‌شود تا به دانه‌بندی موردنظر برسد‪.‬‬ ‫آسیاب و دانه‌بندی‬ ‫پ��س از آس��یاب‪ ،‬م��واد پخت��ه ش��ده ب��رای‬ ‫همسان‌س��ازی دانه‌بن��دی از س��رند انتهایی عبور‬ ‫می‌کن��د و مان��ده روی س��رند به دو آس��یاب که‬ ‫به‌صورت م��وازی با یکدیگ��ر کار می‌کنند منتقل‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬خروجی آس��یاب‌ها دوباره به سرند مواد‬ ‫پخت��ه هدایت و چرخه باال دوباره تکرار می‌ش��ود‪.‬‬ ‫محصول خروجی از س��الن پخت به سیلوی ذخیره‬ ‫منتق��ل و از آنج��ا به قس��مت بس��ته‌بندی حمل‬ ‫می‌‌شود‪.‬‬ ‫نرخ انواع بلوک سیمانی‬ ‫بسته‌بندی و بارگیری‬ ‫محص��ول س��یلوهای موردنظ��ر ب��ه دس��تگاه‬ ‫بس��ته‌بندی منتقل و بس��ته‌بندی انجام می‌ش��ود‪.‬‬ ‫محصول پ��س از بارگیری در کامی��ون‪ ،‬روانه بازار‬ ‫مصرف می‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹بررس�ی س�طح فن�اوری تولی�د در‬ ‫واحدهای فعال‬ ‫با توجه به فرآیند یادش��ده می‌توان گفت که فناوری‬ ‫مورداس��تفاده در تولید گچ پزش��کی درب��اره تمامی‬ ‫واحدهای تولیدی آن یکسان است و تفاوت خاصی بین‬ ‫فناوری‌ها وجود ندارد‪ .‬بنابراین آنچه می‌تواند س��بب‬ ‫ایج��اد تمایز بین محصوالت تولیدی از نظر کیفیت آن‬ ‫نسبت به همدیگر شود‪ ،‬شامل این موارد خواهد بود‪:‬‬ ‫توان مهندس��ی واحد تولیدی در انتخاب مواد و‬‫آماده‌سازی آن‬ ‫توانایی ماش��ین‌آالت در انجام عملیات گوناگون‬‫فرآیند تولید‬ ‫اضافه کردن مواد بهبود دهنده خواص مکانیکی‬‫و شیمیایی گچ مانند انواع پلیمرها‬ ‫دق��ت عمل باال در مرحله پخ��ت گچ و کنترل‬‫دقیق فرآیند پخت‬ ‫دقت عمل کنترل کیفیت در جلوگیری از ورود‬‫مواد نامرغوب به فرآیند تولید‬ ‫همچنی��ن در اینجا باید گف��ت که فناوری تولید‬ ‫گچ پزش��کی عالوه بر ایران در س��ایر مناطق جهان‬ ‫نیز به همان ش��کلی انجام می‌ش��ود که شرح داده‬ ‫شده است و همچنان کیفیت محصول تولیدی نیز‬ ‫مشابه مطالب یاد ش��ده‪ ،‬تابع توان مهندسی‪ ،‬دقت‬ ‫عم��ل فرآیند تولید و س��طح کیفی و اتوماس��یون‬ ‫ماش��ین‌آالت و کنترل کیفیت و همچنین کیفیت‬ ‫مواد اولیه مصرفی خواهد بود‪.‬‬ ‫نرخ انواع سیمان و پودر سنگ‬ ‫محصول‬ ‫مشخصات‬ ‫قیمت (قالبی)‪ -‬به تومان‬ ‫توضیحات‬ ‫محصول‬ ‫مشخصات‬ ‫قیمت (قالبی)‪ -‬به تومان‬ ‫توضیحات‬ ‫بلوک لیکا ‪15‬‬ ‫‪15×20×50‬‬ ‫‪2040‬‬ ‫لیکای اصل ‪ ،‬با حمل‬ ‫پودر سنگ ‪ 25‬کیلویی‬ ‫کیسه‬ ‫‪1800‬‬ ‫بدون حمل‬ ‫بلوک لیکا ‪20‬‬ ‫‪20×20×40‬‬ ‫‪2500‬‬ ‫لیکای اصل ‪ ،‬با حمل‬ ‫پودر سنگ ‪ 15‬کیلویی‬ ‫کیسه‬ ‫‪1200‬‬ ‫بدون حمل‬ ‫بلوک طرح لیکا ‪7‬‬ ‫‪7×20×40‬‬ ‫‪560‬‬ ‫درجه‪ ،۱‬بدون حمل‬ ‫سیمان سفید ‪ 50‬کیلویی‬ ‫کیسه‬ ‫‪14000‬‬ ‫بدون حمل‬ ‫بلوک طرح لیکا ‪20‬‬ ‫‪20×20×40‬‬ ‫‪900‬‬ ‫درجه ‪ ،1‬سبک‪ ،‬بدون حمل‬ ‫سیمان سفید ‪ 40‬کیلویی‬ ‫کیسه‬ ‫‪۱۲۰۰۰‬‬ ‫بدون حمل‬ ‫بلوک طرح لیکا ‪20‬‬ ‫‪20×20×40‬‬ ‫‪660‬‬ ‫درجه‪ ،۱‬سنگین ‪ ،‬بدون حمل‬ ‫سیمان آکبند پوزوالن تهران‬ ‫کیسه‬ ‫روز‬ ‫با حمل – کامیون‬ ‫ ‬
‫رئیس س��ندیکای صنایع آلومینیوم گفت‪ :‬براس��اس سند‬ ‫چشم‌انداز ‪ ۱۴۰۴‬ظرفیت تولید آلومینیوم کشور ‪۱.۵‬میلیون‬ ‫تن پیش‌بینی ش��ده که اکنون کمت��ر از ‪ ۳۰‬درصد این رقم‬ ‫تولی��د می‌ش��ود و بقیه با طرح‌های جدید در مس��یر تامین‬ ‫نیاز بازار داخل و رونق بخشیدن به صادرات دنبال می‌شود‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایرنا‪ ،‬هوش��نگ گ��ودرزی اظهار ک��رد‪ :‬امروز‬ ‫کارخانه‌های ایرالکو (اراک)‪ ،‬المهدی و هرمزال در بندرعباس‬ ‫به عنوان تولیدکنندگان ش��مش آلومینیوم کشور به شمار‬ ‫می‌روند و اس��فند س��ال گذش��ته نیز کارخانه ‪۴۰‬هزار تنی‬ ‫شمش آلومینیوم در جاجرم (خراسان شمالی) فعالیت خود‬ ‫برنامه میلیونی آلومینیوم برای تامین نیاز داخل و رونق صادرات‬ ‫را آغاز کرد و انتظار می‌رود مرحله نخست آلومینیوم جنوب‬ ‫(منطقه ویژه اقتصادی المرد فارس) با ظرفیت ‪۳۳۰‬هزار تن‬ ‫گشایش ش��ود‪ .‬آمارهای سازمان توسعه و نوسازی معادن و‬ ‫صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) در ‪ 2‬ماه س��ال جاری گویای‬ ‫آن اس��ت که تولید شمش آلومینیوم در ‪ 3‬واحد یادشده به‬ ‫‪ ۳۶‬هزار و ‪ ۲۳۰‬تن رس��ید و می��زان تولید پودر آلومینا هم‬ ‫‪ ۳۸‬هزار و ‪ ۹۰۸‬تن ثبت ش��د‪ .‬گودرزی تصریح کرد‪ :‬تحقق‬ ‫برنامه تولید ساالنه ‪ ۴۰۰‬هزار تن شمش آلومینیوم نیازمند‬ ‫تامین ‪ ۸۰۰‬هزار تن پودر آلومیناس��ت و کارخانه آلومینای‬ ‫جاجرم نیز ساالنه ‪ ۲۴۰‬تا ‪ ۲۶۰‬هزار تن پودر تولید می‌کند‬ ‫ک��ه این امر خ��وراک تولید ‪ ۱۲۰‬تا ‪ ۱۳۰‬هزار تن ش��مش‬ ‫آلومینیومی اس��ت‪ .‬به گفته وی‪ ،‬ام��روز بیش از ‪ ۶۰‬درصد‬ ‫آلومینای موردنیاز برای تولید ش��مش از محل واردات باید‬ ‫تامین ش��ود و چنانچه مش��کل نقل و انتق��ال پول (به‌دلیل‬ ‫شرایط تحریم) وجود نداشت‪ ،‬با گشایش اعتبار امکان خرید‬ ‫فراهم می‌شد و تولیدکنندگان برای هر دوره تولیدات خود‪،‬‬ ‫می‌توانس��تند یک فصل ذخیره مواد اولیه داشته باشند‪ .‬این‬ ‫متخصص صنعت آلومینیوم افزود‪ :‬بررس��ی‌ها نشان می‌دهد‬ ‫که ‪ ۲۳‬تا ‪ ۲۵‬درصد هزینه تولید شمش آلومینیوم مربوط به‬ ‫انرژی اس��ت و ایران به همراه کشورهای حوزه خلیج فارس‬ ‫با بهره‌من��دی از انرژی در این عرصه فعاالنه تالش می‌کند‪،‬‬ ‫به گونه‌ای که کشورهای همسایه جنوبی ایران اکنون ساالنه‬ ‫بیش از ‪ ۵‬میلیون و ‪ ۲۰۰‬هزار تن تولید شمش دارند‪.‬‬ ‫گ��ودرزی توضیح داد‪ :‬کش��ورهای حاش��یه خلیج فارس‬ ‫ضمن اینکه جمعیت کمی دارن��د و از مواد اولیه آلومینیوم‬ ‫بی‌بهره‌اند و نیروی کارشان نیز وارداتی است‪ ،‬امروز در تولید‬ ‫ش��مش آلومینیوم از ایران پیشی گرفته‌اند و ایران با قدمت‬ ‫حدود ‪ ۶۰‬س��ال در این بخش که تولیدکننده منحصربه‌فرد‬ ‫ب��ود‪ ،‬در بین رقیبان منطق��ه‌‪ ،‬تولید ناکافی برای پوش��ش‬ ‫صنایع مربوط را دارد‪.‬‬ ‫از تمام ظرفیت‌های ریلی استفاده نمی‌کنیم‬ ‫خطوط ریلی‪ ،‬جوابگوی حمل ‪ 55‬میلیون تن فوالد نیست‬ ‫سارا اصغری‪:‬‬ ‫یکی از زیرس��اخت‌های مه��م صنعت فوالد‬ ‫با توجه ب��ه افقی که ب��رای آن درنظر گرفته‬ ‫ش��ده‪ ،‬س��امانه حمل‌ونقل ازجمله ریل است‬ ‫ک��ه با توجه ب��ه روند افزایش می��زان تولید و‬ ‫صادرات فوالد در کشور‪ ،‬امری حیاتی به شمار‬ ‫می‌رود‪.‬‬ ‫از ای��ن‌رو با توجه ب��ه موازنه در کل زنجیره‬ ‫فوالد و برای رسیدن به تولید ‪۵۵‬میلیون تن و‬ ‫افزون‌بر ‪۲۰‬میلیون تن صادرات‪ ،‬برای توس��عه‬ ‫بندرهای تجاری و تجهیزات بندرها و خطوط‪،‬‬ ‫به سرمایه‌گذاری حدود ‪۱۳۰۰‬میلیون یورویی‬ ‫نیاز است‪.‬‬ ‫البت��ه در زمین��ه س��اخت ری��ل نی��از ب��ه‬ ‫س��رمایه‌گذاری‌های بیش��تری وجود دارد که‬ ‫نسبت رشد صنعت فوالد جا مانده است‪.‬‬ ‫‹ ‹توسعه ریل در چشم‌انداز فوالد‬ ‫براس��اس مطالعات طرح جامع فوالد کشور‬ ‫که ازسوی شرکت ملی فوالد ایران انجام شده‬ ‫اس��ت‪ ،‬با تحقق برنامه‌های توسعه پیش‌رو در‬ ‫زمینه ش��بکه ریلی دس��تیابی ب��ه حمل‌ونقل‬ ‫ف��والد در چش��م‌انداز ‪( ۱۴۰۴‬ب��ه میزان ‪۵۵‬‬ ‫میلی��ون ت��ن) طول ش��بکه ریلی کش��ور به‬ ‫‪۲۵‬ه��زار کیلومتر (س��ند چش��م‌انداز) برآورد‬ ‫می‌ش��ود که ‪ ۱۴۵۸۰‬کیلومتر توسعه را نشان‬ ‫می‌دهد‪.‬‬ ‫از این مقدار توسعه سهم فوالد عبارت است‬ ‫از مجموع طول خطوط توس��عه تا پایان سال‬ ‫‪ ۱۴۰۴‬ب��ه می��زان ‪ ۱۳۴۵‬کیلومت��ر‪ ،‬مجموع‬ ‫خط��وط دوم س��اخت جدی��د تا پایان س��ال‬ ‫‪ ۱۴۰۴‬ب��ه می��زان ‪ ۲۱۰۰‬کیلومتر و مجموع‬ ‫ط��ول خط��وط تراک‌بن��دی ‪ ۱۸۰۰‬کیلومتر‬ ‫برآورد می‌شود‪.‬‬ ‫صنعت فوالد در س��ال‌های گذش��ته رش��د‬ ‫مناسبی در کشورمان داشته است به گونه‌ای‬ ‫که تولید فوالد در کشور در سال ‪ ۹7‬به حدود‬ ‫‪25‬میلیون تن رسیده است‪.‬‬ ‫در سال ‪ ۱۴۰۴‬تولید حدود ‪ ۵۵‬میلیون تن‬ ‫فوالد پیش‌بینی ش��ده که ب��رای تامین مواد‬ ‫اولیه آن به ح��دود ‪۱۲۸‬میلیون تن مواد خام‬ ‫در کشور نیاز است‪.‬‬ ‫با تحقق برنامه توس��عه جاده‌ای‪ ،‬ارتباطی و‬ ‫شبکه ریلی و به‌منظور امکان‌پذیری حمل‌ونقل‬ ‫فوالد در چش��م‌انداز پیش‌رو و برای دستیابی‬ ‫به طول جاده‌های کش��ور به ‪۱۲۲۷‬کیلومتر و‬ ‫حدود ‪۵۶۰‬میلیون یورو نیاز است‪.‬‬ ‫همچنین به‌منظور رس��یدن به طول شبکه‬ ‫ریلی کشور به ‪ ۳۱۴۵‬کیلومتر و حدود‪۴۸۰۰‬‬ ‫میلیون یورو باید سرمایه‌گذاری کرد‪.‬‬ ‫به‌منظور توسعه شبکه حمل‌ونقل دریایی‪ ،‬با‬ ‫توجه به موازنه در کل زنجیره برای رس��یدن‬ ‫ب��ه تولید ‪۵۵‬میلیون ت��ن و ‪ ۳۵‬تا ‪ ۵۰‬میلیون‬ ‫تن برای توس��عه بندرهای تجاری و تجهیزات‬ ‫بندرها به‌منظور اس��تفاده از تمام ظرفیت آن‬ ‫نیاز به س��رمایه‌گذاری ح��دود ‪۱۳۰۰‬میلیون‬ ‫یورو است‪.‬‬ ‫‹ ‹صنعت ریل کشور فرسوده است‬ ‫وضعی��ت ریل‌گذاری برای‬ ‫صنعت فوالد کشور چندان‬ ‫مناس��ب نیس��ت و ای��ن‬ ‫صنع��ت ب��ه عن��وان یک‬ ‫زیرس��اخت برای فوالدی‬ ‫که برنامه‌ریزی کرده است‬ ‫ب��ه تولید ‪ ۵۵‬میلیون تن فوالد تا س��ال ‪۱۴۰۴‬‬ ‫برس��د‪ ،‬رش��د قابل‌توجهی نداش��ته اس��ت‪ .‬این‬ ‫موضوع را سیدرضا شهرستانی‪ ،‬عضو هیات‌مدیره‬ ‫انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران در گفت‌وگو با‬ ‫روزگار معدن عنوان و بیان کرد‪ :‬اگر در راس��تای‬ ‫افق چش��م‌انداز سال ‪ ۱۴۰۴‬بخواهیم به ظرفیت‬ ‫‪ ۵۵‬میلیون تن فوالد برس��یم باید در سال حدود‬ ‫‪ ۲۰۰‬میلیون ت��ن مواد اولیه را جابه‌جا کنیم که‬ ‫این حجم از جابه‌جایی با این شبکه ریلی قدیمی‬ ‫امکان‌پذیر نخواهد بود‪.‬‬ ‫شهرس��تانی در ادامه با اشاره به واحدهایی که‬ ‫در چند س��ال گذشته وارد مرحله تولید شده‌اند‬ ‫و واحده��ای جدید دیگری که در راه هس��تند‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬اگر بخواهیم به ظرفیت ‪ ۵۵‬میلیون‬ ‫تن برس��یم‪ ،‬با س��امانه حمل‌ونقل موجود‪ ،‬بدون‬ ‫تردی��د راه‌های جابه‌جایی برای حمل محصوالت‬ ‫ف��والدی قف��ل خواهد ش��د‪ ،‬در این راس��تا اگر‬ ‫بودج��ه‌ای ب��ه این ام��ر اختصاص پی��دا نکند با‬ ‫مشکل اساسی روبه‌رو خواهیم بود‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه تاکی��د کرد‪ :‬یک��ی از مهم‌ترین‬ ‫زیرس��اخت‌هایی که باید رش��د پی��دا کند‪ ،‬ریل‬ ‫اس��ت که در این زمینه بای��د ‪ ۲‬میلیارد دالر در‬ ‫سال فقط به توس��عه حمل‌ونقل ریلی اختصاص‬ ‫پی��دا کن��د و همچنین ‪۳‬ه��زار کیلومت��ر نیز به‬ ‫بخش ریل��ی کش��ور‪ ،‬واگن‌ه��ا و لکوموتیوهای‬ ‫جدید افزوده شود‪ .‬از این‌رو اگر این میزان اعتبار‬ ‫اختصاص پیدا نکند‪ ،‬دستیابی به افق چشم‌انداز‬ ‫فوالد با مشکل اساسی روبه‌رو می‌شود‪.‬‬ ‫رضا شهرستانی‪ :‬اگر بخواهیم به ظرفیت تولید‬ ‫‪۵۵‬میلیون تن فوالد برسیم‪ ،‬با سامانه حمل‌ونقل موجود‪،‬‬ ‫بدون تردید راه‌های جابه‌جایی برای حمل محصوالت‬ ‫فوالدی قفل خواهد شد‬ ‫وی ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه س��ایر زمینه‌ه��ای‬ ‫حمل‌ونقل در کش��ور نیز باید بهبود یابد‪ ،‬یادآور‬ ‫شد‪ :‬هم‌اکنون زنجیره فوالد برای رسیدن سنگ‬ ‫معدن ب��ه کارخانه‌های کنس��انتره و از کارخانه‬ ‫کنس��انتره به گندله‪ ،‬از گندله به احیا‪ ،‬از احیا به‬ ‫فوالدس��ازی و از فوالدسازی به نورد با مشکالت‬ ‫اساس��ی حمل‌ونق��ل روبه‌رو هس��تند‪ .‬در زمینه‬ ‫ص��ادرات و همچنی��ن چش��م‌انداز ‪ ۱۰‬میلیون‬ ‫تن تولید فوالد در س��واحل جنوب‪ ،‬باید ش��بکه‬ ‫حمل‌ونقل دریایی بیش از پیش بهبود یابد‪.‬‬ ‫‹ ‹ریل کشور نیازمند سیستم هوشمند‬ ‫زکریا نایبی مدیر تحقیق و‬ ‫توسعه فوالد ناب تبریز نیز‬ ‫در این زمینه در گفت‌وگو‬ ‫با روزگار معدن اظهار کرد‪:‬‬ ‫ش ریل‌گ��ذاری‬ ‫گس��تر ‌‬ ‫بس��تگی به توسعه صنعت‬ ‫راه‌آهن دارد‪ .‬اگ��ر امروز حدود ‪ ۱۵‬هزار کیلومتر‬ ‫راه‌آه��ن در سراس��ر کش��ور داریم بای��د تا افق‬ ‫چشم‌انداز حداکثر به میزان ‪ 2‬برابر آن گسترش‬ ‫دهیم‪ .‬البته در زمینه تولید ریل نیز شرکت ذوب‬ ‫آهن اصفهان پیشقدم شده است‪ .‬نایبی در ادامه‬ ‫خاطرنش��ان کرد‌‪ :‬در افق چشم‌انداز سال ‪۱۴۰۴‬‬ ‫تولید ‪ ۵۵‬میلی��ون تن فوالد برنامه‌ریزی ش��ده‬ ‫اس��ت که از ای��ن میزان ‪ ۱۰‬میلی��ون تن آن به‬ ‫مناطق س��واحل خلیج‌ف��ارس و در مناطق ویژه‬ ‫اقتصادی خلیج‌فارس و سواحل مکران اختصاص‬ ‫داده ش��ده است‪ .‬از این‌رو این طرح‌ها در مراحل‬ ‫مقدماتی قرار دارند که هم بخش خصوصی و هم‬ ‫بخش‌‌های ش��به‌دولتی قصد دارند در این زمینه‬ ‫سرمایه‌گذاری کنند‪.‬‬ ‫وی در ادامه خاطرنش��ان کرد‪ :‬البته چند طرح‬ ‫در ای��ن منطقه مانند فوالد هرمزگان و مادکوش‬ ‫ایرانیان در چند سال گذشته ساخته شده است‪.‬‬ ‫اما تولید این واحدهای فوالدی که قرار است در‬ ‫این مناطق ساخته ش��ود‪ ،‬مصرف داخلی ندارند‬ ‫و بیش��تر به منظور صادرات برنامه‌ریزی شده‌اند‪.‬‬ ‫بنابراین با پیش بردن این طرح‌ها در این مناطق‪،‬‬ ‫باید حم��ل و نقل دریایی را گس��ترش دهیم‪ .‬با‬ ‫توج��ه به برنامه‌ریزی انجام ش��ده ح��دود ‪ ۴۰‬تا‬ ‫‪ ۴۵‬میلی��ون تن فوالد باقی می‌ماند که در داخل‬ ‫کش��ور تولید می‌ش��ود که برای حمل و نقل آن‬ ‫چ��ه در زمینه مصرف داخلی‪ ،‬چه صادراتی‪ ،‬باید‬ ‫حمل‌ونقل جاده‌ای و ریلی را مهیا کرده باشیم‪.‬‬ ‫نایبی در ادامه خاطرنشان کرد‌‪ :‬تولید فوالد در‬ ‫کش��ور ما در دهه‌های گذش��ته قطب‌‌بندی شده‬ ‫اس��ت و هم‌اکنون ‪ ۳‬قطب اصلی تولید فوالد در‬ ‫کشور ش��امل اس��تان‌های اصفهان‪ ،‬خوزستان و‬ ‫خراسان می‌شود‪.‬‬ ‫در ح��ال حاض��ر نیز ح��دود ‪۷۰‬درصد فوالد‬ ‫کش��ور در ای��ن ‪ ۳‬منطقه و به ص��ورت عمده در‬ ‫اصفه��ان تولی��د می‌ش��ود‪ .‬از آنجا ک��ه اصفهان‬ ‫در مرک��ز ای��ران ق��رار دارد‪ ،‬ام��کان حمل‌ونقل‬ ‫محصوالت ف��والدی آن به تمام مناطق کش��ور‬ ‫فراهم اس��ت‪ .‬البت��ه اگر توس��عه‌های بعدی نیز‬ ‫بخواه��د ایج��اد ش��ود‪ ،‬ح��ول و ح��وش همین‬ ‫مناطق خواهد بود‪ .‬مدیر تحقیق و توس��عه فوالد‬ ‫ن��اب تبریز در ادامه با اش��اره به وضعیت ریل در‬ ‫کش��ور عنوان کرد‌‪ :‬به نظر می‌رسد جاده یا ریل‬ ‫موردنیاز برای جابه‌جایی فوالد در کش��ور وجود‬ ‫دارد اما استفاده بهینه از ریل در کشور نمی‌‌شود‬ ‫و سیستم‌های استفاده از آن بسیار قدیمی شده‬ ‫است؛ درحالی‌که می‌توان سیستم‌های ریل را به‬ ‫سمت سیستم‌های هوشمند پیش برد تا بتوان از‬ ‫ریل اس��تفاده حداکثری را داشت‪ .‬اما ریل‌هایی‬ ‫که ما داریم مورد استفاده بهینه قرار نمی‌گیرند و‬ ‫بیشتر ظرفیت آنها خالی هستند‪.‬‬ ‫نایبی در پاس��خ به این پرس��ش که قرار است‬ ‫ریل‌گ��ذاری از ایران تا س��وریه انجام ش��ود‪ ،‬اگر‬ ‫چنین اتفاق��ی روی دهد‪ ،‬برای ف��والد و در کل‬ ‫صنایع معدنی چه اندازه زمینه صادرات به سوریه‬ ‫را مهیا می‌کند‪ ،‬گفت‪ :‬قرار ش��ده اس��ت که ریل‬ ‫از ش��لمچه تا بص��ره و از آنجا تا الذقیه س��وریه‬ ‫ادامه داش��ته باش��د‪ .‬این ریل‌گذاری حدود ‪۱۲۰‬‬ ‫کیلومت��ر از مرز ایران به ع��راق و حدود ‪ ۱۳۰‬تا‬ ‫‪ ۱۴۰‬کیلومتر از عراق به س��وریه خواهد بود که‬ ‫اگر ای��ن ریل‌گذاری انجام ش��ود‪ ،‬می‌تواند برای‬ ‫صادرات نه‌تنها فوالد بلکه کل مصالح ساختمانی‬ ‫و در نگاه کلی‌تر صادرات ایران به س��وریه بسیار‬ ‫مفید باشد‪.‬‬ ‫وی در ادامه تاکید کرد‪ :‬بازس��ازی سوریه آغاز‬ ‫شده است و یکی از مشکالت ما برای صادرات به‬ ‫س��وریه‪ ،‬حمل و نقل است که باید محصول خود‬ ‫را ابت��دا به ترکیه و از طریق واس��طه به س��وریه‬ ‫بفرستیم که در این میان واسطه ترکیه‌ای بیشتر‬ ‫از ما سود خواهد برد‪ .‬در حالی که نفع آن باید به‬ ‫تولیدکننده فوالد ایرانی برسد‪ .‬با این ریل کشور‬ ‫ترکیه حذف خواهد ش��د‪ .‬البته در این راستا اگر‬ ‫خط راه‌آهن کرمانشاه به عراق و از آنجا به سوریه‬ ‫وصل شود‪ ،‬وضعیت صادرات ایران به سوریه بهتر‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫نرخ محصوالت کارخانه‌های آهن و فوالد‬ ‫نرخ قراضه آهن‬ ‫نرخ شمش فوالد‬ ‫شهر‬ ‫قیمت قبلی(ریال)‪ /‬کیلو‬ ‫قیمت جدید(ریال)‪/‬کیلو‬ ‫آنالیز‬ ‫ابعاد‬ ‫طول‬ ‫شهر‬ ‫قیمت (ریال)‪ /‬کیلو‬ ‫‪2۷۰00‬‬ ‫‪۲۶۸00‬‬ ‫‪5sp‬‬ ‫‪۱۲۵*۱۲۵‬‬ ‫‪۶‬‬ ‫مشهد‬ ‫‪36۰00‬‬ ‫اصفهان‬ ‫‪۲۸۰00‬‬ ‫‪3sp‬‬ ‫‪۱۲۵*۱۲۵‬‬ ‫‪۶‬‬ ‫مشهد‬ ‫‪3۶۲00‬‬ ‫ایوانکی‬ ‫‪۲۹۰00‬‬ ‫‪5sp‬‬ ‫‪۱۵۰*۱۵۰‬‬ ‫‪۶‬‬ ‫تهران‬ ‫‪3۶۷00‬‬ ‫بناب خضرلو‬ ‫‪۲۹۰00‬‬ ‫‪۲۷۸00‬‬ ‫‪5sp‬‬ ‫‪۱۲۰*۱۲۰‬‬ ‫‪۱۲‬‬ ‫کاشان‬ ‫‪3۶۴00‬‬ ‫نیشابور‬ ‫‪2۶۵00‬‬ ‫‪2۵500‬‬ ‫‪5Sp‬‬ ‫‪۱۲۵*۱۲۵‬‬ ‫‪۶‬‬ ‫ساوه‬ ‫‪3۶۳00‬‬ ‫خمین‬ ‫‪۲۸۰00‬‬ ‫‪۲۹000‬‬ ‫‪5sp‬‬ ‫‪۱۲۵*۱۲۵‬‬ ‫‪۶‬‬ ‫یزد‬ ‫‪3۶۰00‬‬ ‫دامغان‬ ‫‪2۶۱00‬‬ ‫‪2۶۴00‬‬ ‫‪5sp‬‬ ‫‪۱۵۰*۱۵۰‬‬ ‫‪۱۲‬‬ ‫قزوین‬ ‫‪3۶۵00‬‬ ‫هفت تپه‬ ‫‪۲۶۸00‬‬ ‫‪2۶۳00‬‬ ‫صنایع‌معدنی فلزی‬ ‫چهار‌شنبه‬ ‫‪ 19‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 7‬ذی‌القعده ‪ 1440‬‬ ‫‪ 10‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره ‪201‬‬ ‫یادداشت‬ ‫رشد صنعت فوالد‬ ‫را روی ریل قرار دهیم‬ ‫سارا اصغری‬ ‫روزنامه‌نگار‬ ‫ب��رای رس��یدن ب��ه ظرفی��ت ‪ ۵۵‬میلیون تن‬ ‫فوالد در چش��م‌انداز ‪ ۱۴۰۴‬باید در س��ال حدود‬ ‫‪ ۲۰۰‬میلی��ون ت��ن م��واد معدن��ی و محصوالت‬ ‫آن بین خط��وط و واحده��ای گوناگون جابه‌جا‬ ‫ش��ود‪ .‬این درحالی است که س��امانه حمل‌ونقل‬ ‫کشور پاس��خگوی این مقدار جابه‌جایی نیست‪.‬‬ ‫بنابراین دس��ت‌اندرکاران باید بی��ش از پیش به‬ ‫فک��ر س��رمایه‌گذاری در این زمینه باش��ند‪ .‬در‬ ‫زمینه خطوط ریلی دو کش��ور بای��د دو نکته را‬ ‫درنظر گرفت؛ نخس��ت ارتقای س��طح بهره‌وری‬ ‫برای ریل‌های موجود و دیگری س��رمایه‌گذاری‬ ‫برای ریل‌گذاری بیش��تر‪ .‬از این‌رو به‌نظر می‌رسد‬ ‫که توس��عه خط��وط ریلی و س��رمایه‌گذاری در‬ ‫این بخش ب��ا توجه به س��رمایه‌گذاری‌‌هایی که‬ ‫تاکنون در این صنعت انجام ش��ده است‪ ،‬یکی از‬ ‫چالش‌های اصلی طرح جامع فوالد است‪.‬‬ ‫زنجی��ره فوالد از معدن تا تولید ادامه دارد‪ ،‬اما‬ ‫تامین لجس��تیک این زنجیره کار راحتی نیست‪،‬‬ ‫به‌ویژه اگر مکان‌یابی درستی برای برخی واحدها‬ ‫انجام نش��ده باشد که در این صورت این واحدها‬ ‫با مشکل بیشتری روبه‌رو خواهند بود‪ .‬بنابراین با‬ ‫توجه به اهمیت ریل اگر برنامه‌ریزی موردنظر در‬ ‫این صنعت انجام نش��ود‪ ،‬نمی‌توان انتظار رشد و‬ ‫توس��عه در بخش فوالد کشور را داشت‪ .‬از این‌رو‬ ‫اگر بحث توس��عه صنعت فوالد مطرح می‌ش��ود‪،‬‬ ‫باید همزمان توسعه صنعت ریلی نیز مطرح شود‬ ‫تا بتوان به توازن در زنجیره فوالد دست یافت‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫تشدید رکود در بازار آهن‬ ‫رئیس اتحادیه صنف آهن و فوالد با انتقاد از اینکه‬ ‫مس��ئوالن به صورت روشن نمی‌گویند چه برنامه‌ای‬ ‫برای بخش فوالد کش��ور دارند‪ ،‬گفت‪ :‬درحال‌حاضر‬ ‫هر کیل��و میلگرد ‪ ۴۲۰۰‬تومان قیمت‌گذاری ش��ده‬ ‫درحالی‌ک��ه یک ماه پیش هر کیل��و میلگرد بیش از‬ ‫‪ ۵‬ه��زار تومان ب��ود‪ .‬به گزارش تس��نیم‪ ،‬حمیدرضا‬ ‫رس��تگار با اش��اره به اینک��ه روند نزولی ن��رخ انواع‬ ‫محصوالت فوالدی باعث ش��ده تا رکود ش��دیدی در‬ ‫بازار ایجاد ش��ود‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬این روزها هیچ برنامه‬ ‫برای بخش فوالد کش��ور در مراح��ل تولید‪ ،‬توزیع و‬ ‫حتی ساخت‌وس��از وجود ندارد و همین امر وضعیت‬ ‫ای��ن بخ��ش را بالتکلیف‌تر کرده اس��ت‪ .‬وی با بیان‬ ‫اینک��ه تولیدکنندگان ام��روز موانع بس��یاری برای‬ ‫ص��ادرات فوالد دارن��د‪ ،‬گفت‪ :‬این امر عاملی ش��ده‬ ‫ت��ا در س��طح ب��ازار داخلی ب��ه دلیل نب��ود رونق در‬ ‫ساخت‌وساز قیمت‌ها هر روز روند نزولی داشته باشد‬ ‫ک��ه این موضوع به نفع بخش فوالد کش��ور نیس��ت‪.‬‬ ‫رئی��س اتحادیه صنف آه��ن و فوالد با انتقاد از اینکه‬ ‫آقایان به صورت روشن نمی‌گویند چه برنامه‌ای برای‬ ‫بخش فوالد کش��ور دارند‪ ،‬اف��زود‪ :‬چرا در بخش‌های‬ ‫تصمیم‌گی��ری هیچ اعالم نظ��ری از توزیع‌کنندگان‬ ‫نمی‌ش��ود‪ ،‬چرا باید قیمت‌ه��ا ‪ ۱۲۰۰‬تومان کاهش‬ ‫پی��دا کند‪ ،‬با این وضعیت تولیدکننده و توزیع‌کننده‬ ‫باید چه کار کند؟‬ ‫فوالد سفیددشت‬ ‫واحد نمونه صنعتی‬ ‫چهارمحال و بختیاری‬ ‫همزم��ان با ایام بزرگداش��ت روز ملی صنعت و‬ ‫معدن برای سومین سال پی‌درپی از شرکت فوالد‬ ‫سفیددش��ت به‌عنوان واحد نمونه صنعتی اس��تان‬ ‫چهارمحال و بختیاری در سال رونق تولید قدردانی‬ ‫شد‪ .‬به گزارش چیالن‪ ،‬در گرامیداشت روز صنعت‬ ‫و مع��دن که با حضور عب��اس تابش معاون وزیر و‬ ‫رئیس س��ازمان حمایت حقوق مصرف‌کنندگان و‬ ‫تولیدکنندگان‪ ،‬اقبال عباس��ی استاندار‪ ،‬مسئوالن‬ ‫اس��تان و صنعتگران استان چهارمحال و بختیاری‬ ‫در مح��ل ات��اق بازرگان��ی اس��تان چهارمحال و‬ ‫بختیاری برگزار ش��د‪ ،‬برای سومین سال پی‌درپی‬ ‫از ش��رکت فوالد سفیددشت به عنوان واحد نمونه‬ ‫صنعتی استان در سال رونق تولید قدردانی شد‪.‬‬
‫گزارش ‪ ۳‬ماهه سال جاری میالدی اعالم شد‬ ‫کاهش ‪ ۱.۳‬درصدی تولید معادن مس جهان‬ ‫معدن بین‌الملل‬ ‫چهار‌شنبه‬ ‫‪ 19‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 7‬ذی‌القعده ‪ 1440‬‬ ‫‪ 10‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره ‪201‬‬ ‫خبر‬ ‫کاهش ‪ ۷۰‬میلیون تنی‬ ‫ظرفیت تولید سیمان چین‬ ‫فدراسیون مصالح ساختمانی چین طرح‌هایی‬ ‫را برای کاهش ظرفیت تولید س��یمان در س��ال‬ ‫جاری میالدی به میزان ‪ ۷۰‬میلیون تن به عنوان‬ ‫بخش��ی از اقدامات برای کاه��ش آلودگی هوا و‬ ‫افزایش بازده صنعتی انجام داده است‪.‬‬ ‫به گ��زارش س��یمان‌خبر ب��ه نق��ل از گلوبال‬ ‫سمنت‪ ،‬فدراسیون مصالح س��اختمانی چین‪ ،‬از‬ ‫‪ ۵۰‬تولیدکننده بزرگ س��یمان خواس��ته است‬ ‫ظرفی��ت خطوط تولید خود را به کمتر از ‪۲۰۰۰‬‬ ‫ت��ن در روز کاه��ش دهند و همچنی��ن فناوری‬ ‫تولید را ارتقا بخش��ند‪ .‬خطوط تولید این واحدها‬ ‫با ظرفیتی معادل ‪ ۵‬تا ‪ ۷‬هزار تن سیمان در روز‬ ‫طراحی و ساخته شده است‪.‬‬ ‫چین در س��ال گذشته میالدی نزدیک به ‪۲.۲‬‬ ‫میلیارد تن سیمان تولید کرده است‪ .‬طرح کاری‬ ‫جدید‪ ،‬تمام ش��رکت‌های سیمان در مناطقی که‬ ‫آلودگی زیاد است (مانند منطقه پکن‪ ،‬تیانجین و‬ ‫هبی در شمال چین) را شامل می‌شود‪.‬‬ ‫با موافقتی که در این زمینه انجام ش��ده است‬ ‫مقرر شده بیش از ‪ ۶۰‬درصد تولید سیمان به ‪۱۰‬‬ ‫تولیدکننده برتر واگذار ش��ود و همچنین درصد‬ ‫تولید سیمان‌های باکیفیت مطلوب‌تر ارتقا یابد‪.‬‬ ‫چین در سال‌های گذش��ته نیز با تولید ‪ ۵۵‬تا‬ ‫‪ ۶۰‬درصد سیمان جهان توانسته بود رتبه نخست‬ ‫تولید سیمان را به خود اختصاص دهد اما همواره‬ ‫مسائل زیست‌محیطی‪ ،‬گریبانگیر صنعت سیمان‬ ‫این کشور بوده است‪.‬‬ ‫هجوم جویندگان الماس‬ ‫به سیبری‬ ‫حفره‌ه��ای م��واد منفج��ره در خ��اک یخ‌زده‬ ‫س��یبری و حفاری‌ه��ای چند صد مت��ری برای‬ ‫اس��تخراج الماس‌ه��ای درش��ت و گران‌قیم��ت‬ ‫نش��ان از دورخیز روس��یه برای تص��رف ویترین‬ ‫جواهرفروشی‌ها و حراجی‌های بزرگ جهان دارد‪.‬‬ ‫به گزارش یورونیوز فارس��ی‪ ۱۱ ،‬شرکت از ‪۱۲‬‬ ‫شرکت حفاری زیر مجموعه گروه معدنی روسیه‬ ‫به نام «آلروسا» که نخستین تولیدکننده «سنگ‬ ‫الم��اس ناخال��ص» در جهان به ش��مار می‌رود‪،‬‬ ‫در حوالی ش��هر «میرنی» در منطقه «یاکوتی»‬ ‫مشغول استخراج الماس هستند‪.‬‬ ‫بیش��تر سهام این گروه متعلق به دولت روسیه‬ ‫اس��ت و ‪ ۲۵‬درصد بازار جهان��ی الماس ناخالص‬ ‫را ب��ه تنهایی در اختی��ار دارد‪ .‬این گروه فقط در‬ ‫سال گذشته میالدی ‪ ۳۶.۷‬میلیون قیراط الماس‬ ‫ناخالص تولید کرده است‪.‬‬ ‫منطق��ه «یاکوتی» به س��ردترین منطقه کره‬ ‫زمین مش��هور است و زمس��تان آن ‪ ۹‬ماه طول‬ ‫می‌کش��د‪ .‬دم��ای ه��وا در این منطق��ه تا منفی‬ ‫‪ ۵۵‬درجه س��انتی‌گراد کاهش می‌یابد‪ .‬س��کونت‬ ‫در شهر میرنی از س��ال ‪ ۱۹۵۰‬میالدی (‪۱۳۲۹‬‬ ‫خورش��یدی) و همزمان با کش��ف معادن الماس‬ ‫در آن آغاز شد‪ .‬درحال‌حاضر ‪ ۳۵‬هزار نفر در این‬ ‫ش��هر زندگی می‌کنند‪ .‬بقایای بزرگ‌ترین معدن‬ ‫الماس این شهر با نام «میر» با قطر حفاری بیش‬ ‫از یک کیلومتر و عمق ‪ ۵۲۵‬متر هنوز وجود دارد‪.‬‬ ‫اس��تخراج از این معدن تا سال ‪ ۲۰۰۱‬میالدی‬ ‫(‪ ۱۳۸۰‬خورش��یدی) به صورت سطحی ممکن‬ ‫بود اما س��پس حفاری عمیق در آن آغاز شد که‬ ‫با وقوع س��یل و کش��ته ش��دن ‪ ۸‬نفر در جریان‬ ‫تعمیق حفاری در آن‪ ،‬این عملیات از سال ‪۲۰۱۷‬‬ ‫میالدی (‪ ۱۳۹۶‬خورشیدی) متوقف شد‪.‬‬ ‫گروه آلروس��ا افزون بر تالش برای از سرگیری‬ ‫حف��اری در این مع��دن‪ ،‬در ح��ال فعالیت برای‬ ‫اس��تخراج الماس از معدن��ی در ‪ ۲۰۰‬کیلومتری‬ ‫ش��مال شهر میرنی است که پیش‌بینی می‌شود‪،‬‬ ‫استخراج از آن تا س��ال ‪ ۲۰۴۱‬میالدی (‪۱۴۲۰‬‬ ‫خورشیدی) طول بکشد‪ .‬عالوه بر شرایط سخت‬ ‫کار برای استخراج ‪ ۲۴‬س��اعته از معادن الماس‬ ‫س��یبری‪ ،‬افزای��ش آلودگی محیط‌زیس��ت این‬ ‫منطق��ه ب ِکر جه��ان و گرم‌ترش��دن آن به دلیل‬ ‫اس��تفاده زیاد از مواد منفج��ره‪ ،‬اعتراض برخی‬ ‫نهاده��ای مدنی را ضد دولت روس��یه برانگیخته‬ ‫است‪.‬‬ ‫می��زان تولید معادن مس ش��رکت‌های جهان در ‪ ۳‬ماه‬ ‫نخست سال جاری میالدی‪ ۱.۳ ،‬درصد کاهش یافت‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی س��ازمان توس��عه و نوس��ازی‬ ‫معادن و صنایع معدنی ایران‪ ،‬براس��اس تازه‌ترین گزارش‬ ‫گروه مطالع��ات بین‌المللی مس (‪ ،)ICSG‬تولیدکنندگان‬ ‫مع��ادن مس جهان از ابتدای ژانویه تا پایان مارس س��ال‬ ‫جاری می�لادی (‪ ۱۰‬فروردین) ح��دود ‪ ۴‬میلیون و ‪۸۹۶‬‬ ‫هزار تن ماده معدنی تولید کردند‪ .‬این رقم در مدت مشابه‬ ‫س��ال گذش��ته میالدی‪ ۴ ،‬میلیون و ‪ ۹۶۱‬هزار تن بود‪ .‬از‬ ‫ای��ن میزان‪ ۲ ،‬میلیون و ‪ ۶۵۱‬ه��زار و ‪ ۹۰۰‬تن مربوط به‬ ‫ق��اره امریکا‪ ۹۹۴ ،‬هزار و ‪ ۳۰۰‬تن مربوط به آس��یا‪۵۳۷ ،‬‬ ‫ه��زار و ‪ ۹۰۰‬تن مربوط به افریق��ا‪ ۴۳۶ ،‬هزار و ‪ ۴۰۰‬تن‬ ‫مربوط به اروپا و ‪ ۲۷۵‬هزار و ‪ ۲۰۰‬تن مربوط به اقیانوسیه‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫در همی��ن م��دت‪ ،‬ظرفی��ت مع��ادن مس جه��ان به ‪۶‬‬ ‫میلیون و ‪ ۳۳‬هزار تن رس��ید که نس��بت به مدت مشابه‬ ‫س��ال گذشته میالدی (‪ ۶‬میلیون و ‪ ۶۳‬هزار تن) حاکی از‬ ‫کاهش نیم درصدی اس��ت‪ .‬تولیدکنندگان جهانی مس در‬ ‫‪ ۳‬ماه نخس��ت سال جاری میالدی‪ ۵ ،‬میلیون و ‪ ۸۱۸‬هزار‬ ‫تن مس تصفیه شده تولید کردند‪ .‬این رقم در مدت مشابه‬ ‫سال گذش��ته میالدی‪ ۵ ،‬میلیون و ‪ ۸۸۴‬هزار تن بود که‬ ‫نشان‌دهنده کاهش ‪ ۱.۱‬درصدی است‪.‬‬ ‫همچنی��ن‪ ،‬ظرفیت کارخانه‌های مس تصفیه ش��ده در‬ ‫‪ ۳‬ماه نخس��ت امس��ال‪ ۶ ،‬میلی��ون و ‪ ۹۹۲‬ه��زار تن بود‬ ‫که نس��بت به رقم مدت مشابه س��ال گذشته میالدی (‪۶‬‬ ‫میلیون و ‪ ۷۹۱‬هزار تن) ‪ ۲.۹‬درصد افزایش نشان می‌دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹کاهش نرخ جهانی مس‬ ‫نرخ جهانی مس در یک سال گذشته میالدی‪ ،‬با کاهش‬ ‫حدود ‪ ۵۶۶‬دالری روبه‌رو ش��ده اس��ت‪ ،‬به طوری که نرخ‬ ‫ای��ن فل��ز از ح��دود ‪ ۶۵۰۰‬دالر بر تن در م��ارس ‪۲۰۱۸‬‬ ‫(اسفند ‪-۱۳۹۶‬فروردین ‪ )۱۳۹۷‬به حدود ‪ ۵۹۳۴‬دالر در‬ ‫تن در روزهای اخیر رسیده است‪.‬‬ ‫زشت و زیبای کهربا در روسیه و اوکراین‬ ‫ثمن رحیمی‌راد‪:‬‬ ‫کهربا‪ ،‬س��نگ تزئینی و نیمه‌قیمتی است که‬ ‫نابسامانی ش��رایط اس��تخراج آن در مناطقی از‬ ‫اوکراین و روس��یه به بهای تلف��ات مالی و جانی‬ ‫برای معدنچیان تمام می‌شود‪ .‬این در حالی است‬ ‫که کش��ورهای یادش��ده باکیفیت‌ترین انواع این‬ ‫س��نگ را در خود جای داده‌اند‪ .‬درگیری و زد و‬ ‫خورد و آسیب‌های برآمده از روش استخراج گاه‬ ‫به بهای جان معدنچیان تمام می‌ش��ود‪ .‬عالوه بر‬ ‫اینها‪ ،‬این مدل اس��تخراج گاه به بایرشدن زمین‬ ‫محل استخراج می‌انجامد‪ .‬با این حال این سنگ‬ ‫قیمتی منبع درآمد مناسبی برای مردمان محلی‬ ‫به شمار می‌آید‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش روزگارمع��دن ب��ه نق��ل از‬ ‫ماینینگ‌تکنولوژی‪ ،‬اس��تخراج کهربا در روسیه و‬ ‫اوکراین سر و س��امانی ندارد‪ .‬با این حال ذخایر‬ ‫این س��نگ نیمه‌قیمتی منبع خوب درآمد برای‬ ‫مردمان محلی به ش��مار می‌آی��د؛ اتفاقی که به‬ ‫بهای نابودی محیط‌زیس��ت منطقه و آس��یب به‬ ‫اقتصاد این کشورها انجام می‌شود‪.‬‬ ‫کهربا‪ ،‬یک ِرزین فس��یل ش��ده اس��ت که در‬ ‫س��اخت جواهر و س��ایر م��وارد تزئین��ی به کار‬ ‫می‌آید‪ .‬این س��نگ در اوکراین‪ ،‬روسیه‪ ،‬لهستان‬ ‫و لیتوان��ی بس��یار یافت می‌ش��ود و کهربای این‬ ‫مناطق به دلیل رنگ بس��یار غلیظ عسلی نسبت‬ ‫به انواع آن در امریکای جنوبی مش��هور اس��ت‪.‬‬ ‫بیشتر ذخایر کهربای جهان را گروه‌های معدنکار‬ ‫غیرقانونی در روسیه و اوکراین استخراج می‌کنند‬ ‫و برای این کار از پمپ‌های آبی بهره می‌برند که‬ ‫از ماش��ین‌های قدیمی و قطعات خودروهای َون‬ ‫درست شده و به طور ویژه برای استخراج ذخیره‬ ‫کهربا با تراکم و تمرکز کم به کار می‌روند‪.‬‬ ‫در یک منطقه ممکن است صدها گروه به طور‬ ‫همزمان به کار استخراج مشغول باشند و هزاران‬ ‫نفر گل و الی را از زیرزمین بیرون بکش��ند تا از‬ ‫میان آنها کهربا بیرون کشیده شود‪ .‬آنها با چکمه‬ ‫گزارش تصویری‬ ‫شمال غربی اوکراین و غرب روسیه‪ ،‬کهرباخیزترین مناطق‬ ‫به شمار می‌آیند و گروه‌های معدنکار زیادی را به خود‬ ‫جذب می‌کنند‪ .‬بیشتر استخراج‌ها جنبه قانونی ندارد و‬ ‫حجم آن ساالنه به بیش از ‪ ۳۵۰‬تا ‪ ۴۰۰‬تن می‌رسد‬ ‫و لباس‌ه��ای مندرس در گل‌ها راه می‌روند و در‬ ‫میان زباله‌های ش��ناور در آنها این سنگ قیمتی‬ ‫را جس��ت‌وجو می‌کنن��د‪ .‬این‌گون��ه بهره‌برداری‬ ‫غیرقانونی از کهربا آس��یب‌های زیس��ت‌محیطی‬ ‫بی‌حس��اب و کتابی را به وج��ود آورده و به بایر‬ ‫ش��دن زمین منطقه و تبدیل شدن آن به جایی‬ ‫ش��بیه به س��طوح کره ماه منجر ش��ده اس��ت‪،‬‬ ‫همچنی��ن مناطق وس��یعی از جنگل‌ه��ا از بین‬ ‫رفته و روش‌های نادرس��ت استخراج باعث شده‬ ‫که خاک ب��ه طور کامل تخریب ش��ود و حیات‬ ‫گیاهی نتواند ادامه پیدا کند‪ .‬این در حالی است‬ ‫که در اس��تخراج قانونی کهرب��ا‪ ،‬معدنکار مجبور‬ ‫به احیای جنگل‌هایی اس��ت ک��ه از بین برده و‬ ‫معدنکاران غیرقانونی در قید و بند چنین قوانینی‬ ‫نیس��تند‪ .‬آنها زمین اس��تخراج شده را به راحتی‬ ‫ره��ا می‌کنن��د؛ زمینی ک��ه حاال دیگ��ر قابلیت‬ ‫فعالیت‌های جایگزین مانند کشاورزی را ندارد‪.‬‬ ‫ش��مال غرب��ی اوکرای��ن و غ��رب روس��یه‪،‬‬ ‫کهرباخیزتری��ن مناط��ق ب��ه ش��مار می‌آیند و‬ ‫گروه‌ه��ای معدن��کار زی��ادی را به خ��ود جذب‬ ‫می‌کنن��د‪ .‬ش��هر کالینینگ��راد روس��یه در بین‬ ‫لیتوانی و لهس��تان ‪ ۹۰‬درص��د کهربای منطقه‬ ‫بالتی��ک را تولید می‌کند و برخی از بزرگ‌ترین و‬ ‫قدیمی‌ترین باندها در آن فعال هستند‪.‬‬ ‫نماینده مجلس کالینینگراد که ناش��ر روزنامه‬ ‫ُ‬ ‫«ایگوررادنیک��و» نی��ز اس��ت به ش��بکه خبری‬ ‫ان‌بی‌س��ی در این باره گفت‪ :‬استخراج غیرقانونی‬ ‫کهربا از پس از فروپاش��ی جماهیر شوروی و در‬ ‫دوران روس��یه مدرن وجود داش��ته است‪ .‬بیشتر‬ ‫اس��تخراج جنبه قانونی ندارد و حجم آن ساالنه‬ ‫ب��ه بیش از ‪ ۳۵۰‬ت��ا ‪ ۴۰۰‬تن می‌رس��د که این‬ ‫ارق��ام‪ ،‬حجمی ‪ ۱۰‬مرتبه بیش��تر از اس��تخراج‬ ‫رس��می را نش��ان می‌دهند‪ .‬عالوه بر آسیب‌های‬ ‫زیس��ت‌محیطی‪ ،‬مانن��د آنچه در هج��وم به طال‬ ‫در امریکا انجام ش��د‪ ،‬حمله ب��ه کهربای بالتیک‬ ‫نیز منج��ر به درگی��ری بین گروه‌ها می‌ش��ود؛‬ ‫درگیری‌هایی که گاه به کش��ته شدن معدنچیان‬ ‫می‌انجام��د‪ .‬بعض��ی از معدنچیان از س�لاح‌های‬ ‫سرد و گرم همانند چاقو و نارنجک در زدوخورد‬ ‫اس��تفاده می‌کنند و دخالت پلی��س هم در این‬ ‫میان موثر نیس��ت‪ .‬عالوه بر خطرهای برخاسته‬ ‫از رقابت گروه‌ها‪ ،‬فرآیند اس��تخراج مواد معدنی‬ ‫نیز ب��ه خودی خود ب��رای معدنچی��ان وخیم و‬ ‫خطرناک اس��ت و اگر اقدامات��ی هم برای حفظ‬ ‫امنی��ت معدنچیان انجام ش��ده‪ ،‬بس��یار کم و به‬ ‫یقین ناکافی است‪.‬‬ ‫بیشتر گودال‌های حفر شده‪ ،‬لغزنده و مستعد‬ ‫فروپاشی و شکست هستند‪ .‬استخراج غیرقانونی‬ ‫کهرب��ا به اقتصاد اوکراین و روس��یه نیز آس��یب‬ ‫می‌رس��اند؛ فعالیت‌هایی که هی��چ گونه مالیاتی‬ ‫برای آن پرداخت نمی‌شود‪.‬‬ ‫در همی��ن حال دولت‌های روس��یه و اوکراین‬ ‫ادع��ا می‌کنند ک��ه پیگیر این معضل هس��تند‪.‬‬ ‫کاتی��ا دِکونویدز‪ ،‬رئیس پلیس مل��ی اوکراین از‬ ‫ایجاد ی��ک واحد فوریت ویژه ب��ا هدف پیگیری‬ ‫فعالیت‌ه��ای معدنکاری غیرقانونی و ناآرامی‌های‬ ‫مدنی برآمده از آنها خبر داده اس��ت؛ واحدی که‬ ‫از ‪ ۱۵۰‬نیرو از دادس��تانی کل‪ ،‬سرویس امنیتی‬ ‫دولت و پلیس ملی تش��کیل ش��ده است اما در‬ ‫می��ان نیروهای پلی��س و صاحب‌منصبان دولتی‬ ‫هم ش��یوع و گس��ترش فس��اد گزارش می‌شود‪.‬‬ ‫برخی معدن��کاران می‌گویند مام��وران پلیس از‬ ‫برخی جرایم چشم‌پوش��ی می‌کنند و در نتیجه‬ ‫آن به س��همی حتی تا ‪ ۳۰‬درصد فعالیت معدنی‬ ‫دس��ت می‌یابن��د که اگ��ر معدنکار آن س��هم را‬ ‫پرداخ��ت نکند به س��رعت مورد پیگی��ری قرار‬ ‫می‌گیرد و دستگیر می‌شود‪.‬‬ ‫معدن‪-‬موزه بِ کلی‪ ،‬نمایشگر تاریخ زغال‌سنگ در امریکا‬ ‫معدن فیلیپس‪-‬اس�پراگ که به معدن و نمایشگاه زغال‌سنگ ب ِکلی هم‬ ‫معروف اس�ت‪ ،‬یک معدن زغال س�نگ تاریخی اس�ت که در پارکی به نام‬ ‫نیوری ِور در ش�هر ب ِکلی و ایالت ویرجینی�ای غربی قرار دارد‪ .‬این معدن در‬ ‫سال ‪ ۱۸۸۹‬میالدی (‪ ۱۲۶۸‬خورشیدی) بازگشایی شد اما استخراج آن در‬ ‫مقیاس تجاری در سال ‪ ۱۹۰۵‬میالدی (‪ ۱۲۸۴‬خورشیدی) شروع و نخستین‬ ‫محموله آن نیز یک سال بعد‪ ،‬بار کشتی شد‪ .‬در سال ‪ ۱۹۶۲‬میالدی (‪۱۳۴۱‬‬ ‫خورشیدی) نمایش�گاه معدن زغال‌سنگ بکلی بازگشایی شد‪ .‬این مکان‪،‬‬ ‫نخستین سایت معدنی بود که به آموزش عمومی در استخراج زغال‌سنگ‬ ‫اختصاص داش�ت‪ .‬نمایش�گاه زغال‌س�نگ ب ِکلی در س�ال ‪ ۱۹۸۸‬میالدی‬ ‫(‪ ۱۳۶۷‬خورشیدی) در فهرست مکان‌های تاریخی امریکا ثبت ملی شد‪.‬‬ ‫منبع‪foursquare.com :‬‬ ‫برگردان‪ :‬ثمن رحیمی‌راد‬
‫صالحی‌نیا در آیین تودیع راضیه علیرضایی و معارفه مس‌فروش عنوان کرد‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت گفت‪ :‬سهم دولت در‬ ‫س��رمایه‌گذاری در استان خراس��ان رضوی نسبت به بخش‬ ‫خصوصی بسیار پایین است‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬محس��ن صالحی‌نیا‪ ،‬دوشنبه در آیین‬ ‫تکری��م و معارفه رئیس س��ازمان صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫اس��تان خراس��ان رضوی‪ ،‬اظهار کرد‪ ۶ :‬س��ال پیش برای‬ ‫معرف��ی خانم علی‌رضایی در خدمت ش��ما بودیم‪ .‬ایش��ان‬ ‫در ب��دو ورود‪ ،‬ش��ناخت خوبی از عوام��ل محیطی در بدنه‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت و س��تاد داش��تند و بخش‬ ‫سهم دولت در سرمایه‌گذاری خراسان رضوی پایین است‬ ‫عمده تجربه و س��وابق کاری ایش��ان در سال ‪ ۹۲‬به بخش‬ ‫صنع��ت و معدن باز می‌گردد که موفقیت بس��یار خوبی در‬ ‫متصل کردن این بخش از لحاظ ارزش افزوده‌ای که پس از‬ ‫تولید در بخش صنعت و معدن داشتند‪ ،‬در دوران مدیریت‬ ‫ایشان حاصل شد‪.‬‬ ‫معاون وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت بیان کرد‪ :‬مهندس‬ ‫مس‌ف��روش نیز از پیشکس��وتان این ح��وزه در بخش‌های‬ ‫مختلف صنعت هس��تند و این ششمین استانی است که در‬ ‫آن فعالیت می‌کنند‪.‬‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت تصریح کرد‪ :‬اس��تان‬ ‫خراس��ان رضوی در ‪ ۲‬محور صنایع ب��زرگ و کوچک جزو‬ ‫اس��تان‌های شاخص کشور اس��ت‪ .‬این استان با وجود رتبه‬ ‫‪ ۵‬تا ‪ ۶.۵‬درص��د در صنعت‪ ،‬در صنایع فوالد‪ ،‬خودرو‪ ،‬لوازم‬ ‫خانگی‪ ،‬نساجی و بیشتر از همه در صنایع غذایی و تبدیلی‬ ‫کشاورزی‪ ،‬سرآمد است‪.‬‬ ‫صالحی‌نیا عنوان کرد‪ :‬س��هم دولت در سرمایه‌گذاری در‬ ‫این استان نسبت به بخش خصوصی بسیار کم است‪.‬‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت مطرح کرد‪ :‬کارگروه‬ ‫رفع موانع تولید در بس��یاری از اس��تان‌ها پیش رفته و جا‬ ‫دارد از این استان قدردانی شود زیرا در کمتر استانی دیده‬ ‫شده که کارگروه رفع موانع تولید از سوی ‪NGO‬های خود‬ ‫آن‪ ،‬اداره شود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬امروز به لحاظ برخ��ی محدودیت‌های ایجاد‬ ‫ش��ده‪ ،‬مجبور هس��تیم برخی تصمیم‌ها را در سطح کالن‬ ‫بگیریم‪ .‬چنین مس��ئله‌ای علت خاصی ندارد بلکه بر اساس‬ ‫محدودی��ت اس��ت و هیچ عالقه‌ای ب��رای تصمیم‌گیری در‬ ‫مرکز نیست‪.‬‬ ‫نگاهی به معادن فارس به بهانه سفر معاون اول رئیس‌جمهوری به این استان‬ ‫گروه معدن‪:‬‬ ‫معادن استان فارس با وجود ظرفیت‌های باال‪ ،‬تا‬ ‫رسیدن به نقطه مطلوب فاصله دارند‪ .‬سال‌هاست‬ ‫ایس��تاده‪ ،‬در مقابل مش��کالت کمر خ��م نکرده و‬ ‫چراغ امی��د را در دل مردم بومی منطقه روش��ن‬ ‫نگه داش��ته است‪ .‬کارخانه کاشی و سرامیک آباده‬ ‫را می‌گویم که با ظرفی��ت روزانه ‪ ۴۰‬میلیون متر‬ ‫مربع و ‪ ۲۰‬خط تولید به بزرگ‌ترین کارخانه تولید‬ ‫س��رامیک در کش��ور تبدیل ش��ده و چرخ اقتصاد‬ ‫فارس و کشور را می‌چرخاند‪.‬‬ ‫زنده بودن بزرگ‌ترین کارخانه کاشی و سرامیک‬ ‫خاورمیانه به یُمن معدن خاک نس��وز آباده اس��ت‬ ‫که ب��ه تنهایی ‪ ۹۵‬درصد خاک م��ورد نیاز بخش‬ ‫عمده‌ای از کارخانه کاش��ی و س��رامیک کشور را‬ ‫تامین می‌کند‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از مرکز فارس‪،‬‬ ‫آمارها نشان می‌دهد بخش معدن شهرستان آباده‬ ‫از نظر اس��تخراج ماده معدن��ی و تعداد معادن‪ ،‬به‬ ‫ترتیب مقام دوم و س��وم اس��تان فارس را به خود‬ ‫اختص��اص داده‪ ،‬به طوری که ح��دود ‪ ۱۲‬درصد‬ ‫اشتغال و ‪ ۱۰‬درصد استخراج ساالنه معادن استان‬ ‫مربوط به شهرس��تان آباده است‪ .‬با وجود این آمار‬ ‫و ارقام و اینکه فارس از نظر استخراج معادن رتبه‬ ‫پنج��م‪ ،‬از نظر تعداد معادن رتب��ه چهارم‪ ،‬از نظر‬ ‫معادن فعال رتبه س��وم و از لحاظ اش��تغالزایی در‬ ‫حوزه معدن‪ ،‬رتبه هفتم کش��ور را دارد‪ ،‬سهم این‬ ‫بخش در اقتصاد استان ناچیز است و در جغرافیای‬ ‫توسعه اقتصادی فارس تا رسیدن به نقطه مطلوب‬ ‫فاصله دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹ناهمواری‌های مسیر توسعه معادن‬ ‫کتاب آمار را که ورق می‌زنی از این همه ظرفیت‬ ‫ح��وزه معدن فارس ش��گفت‌زده می‌ش��وی‪۶۱۵ .‬‬ ‫معدن دارای پروانه در اس��تان با ذخیره بیش از ‪۲‬‬ ‫میلیارد و ‪ ۳۰۰‬میلیون تن ماده معدنی و اش��تغال‬ ‫بیش از ‪ ۸‬هزار نفر وجود دارد که س��االنه بیش از‬ ‫‪ ۴۹‬میلی��ون تن مواد معدن��ی از جمله گچ‪ ،‬آهک‪،‬‬ ‫سنگ‌های زینتی‪ ،‬چینی‪ ،‬گرانیت‪ ،‬کرومیت‪ ،‬مس‬ ‫و منگنز تولید می‌کنند‪.‬‬ ‫آماره��ا نش��ان می‌دهد فارس با اس��تخراج ‪۹۰‬‬ ‫درصد خاک نس��وز کشور که ماده اولیه مورد نیاز‬ ‫صنایع معدنی به ویژه س��یمان است‪ ،‬رتبه نخست‬ ‫کش��ور را به خود اختصاص داده اس��ت‪ .‬همچنین‬ ‫‪ ۲۰‬درصد س��نگ تزئینی و نما ب��ه ویژه مرمریت‬ ‫کشور در فارس تولید می‌شود‪.‬‬ ‫اما چرا با وجود این آمار در خور‪ ،‬سهم معادن در‬ ‫توسعه استان ناچیز است؟‬ ‫خام‌فروش��ی‪ ،‬فرس��وده بودن و افزایش بی‌رویه‬ ‫نرخ دستگاه‌ها و ماش��ین‌آالت معدنی‪ ،‬بروکراسی‬ ‫اداری و نبود بس��ته جذاب برای س��رمایه‌گذاران‬ ‫فقط بخشی از مشکالت حوزه معادن فارس است‬ ‫که کارشناس��ان و متولیان این حوزه به آنها اشاره‬ ‫می‌کنند‪.‬‬ ‫خلیل سلیمان‌پور‪ ،‬رئیس اداره صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت شهرستان آباده می‌گوید نرخ ماشین‌آالت‬ ‫و تجهیزات معدنی که نیاز معدنکاران به س��رمایه‬ ‫در گردش را مضاعف می‌کند؛ بسیار باال رفته و به‬ ‫ویژه در ‪ ۲‬س��ال گذشته قیمت‌ها ‪ ۴‬برابر شده که‬ ‫این موضوع کار را برای معدنکاران بس��یار سخت‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫معادن در مسیر دشوار توسعه‬ ‫فارس با استخراج ‪ ۹۰‬درصد خاک نسوز کشور که ماده اولیه‬ ‫مورد نیاز صنایع معدنی به ویژه سیمان است‪ ،‬رتبه نخست‬ ‫کشور را به خود اختصاص داده است همچنین ‪ ۲۰‬درصد سنگ‬ ‫تزئینی و نما به ویژه مرمریت کشور در فارس تولید می‌شود‬ ‫به گفته سلیمان‌پور همچنین در ‪ ۵‬سال گذشته‬ ‫تسهیالتی با بهره مناسب به بخش معدن اختصاص‬ ‫نیافته و این موضوع جذابیت برای س��رمایه‌گذاری‬ ‫در این حوزه را بس��یار کمرنگ کرده است‪ .‬وی از‬ ‫روند فرسایش��ی بروکراسی اداری و طوالنی شدن‬ ‫زمان اص�لاح محدوده مع��ادن به‌وس��یله اداره‌ها‬ ‫ب��ه ویژه مناب��ع طبیعی خبر می‌ده��د و می‌گوید‬ ‫حمایت‌ه��ا از بخش معدن به ط��ور عمده در حد‬ ‫بخش��نامه باقی مانده و حمایتی که باید در حوزه‬ ‫بانکی یا س��ازمان‌های اجرایی مثل امورمالیاتی و‬ ‫منابع طبیعی از معادن شود مشاهده نمی‌شود‪ ،‬در‬ ‫حالی که اگر مش��وق‌های ویژه سرمایه‌گذاری‌های‬ ‫معدنی و بخش��ودگی یا تقسیط بخشی از مالیات‬ ‫س��االنه واحدهای تولیدی فعال‪ ،‬جنبه عملی پیدا‬ ‫کند‪ ،‬بس��یاری از مش��کالت بخش معدن برطرف‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫عزت‌اله شکری‪ ،‬رئیس اداره امور معادن سازمان‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت فارس هم معتقد اس��ت از‬ ‫ظرفیت‌های موجود معادن و صنایع معدنی استان‬ ‫به طور صددرصد اس��تفاده نمی‌شود و رکود بازار‪،‬‬ ‫همچنین فرس��وده‌بودن دستگاه‌ها و ماشین‌آالت‪،‬‬ ‫مانع رش��د و استفاده از قابلیت‌های معدنی استان‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫رئیس اداره امور معادن س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت فارس تاکید می‌کند بدون توسعه صنایع‬ ‫با فناوری جدید و قابل رقابت با دیگر کش��ورهای‬ ‫دارای این صنایع نمی‌توان انتظار داش��ت صادرات‬ ‫م��واد معدنی فرآوری نش��ده انجام ش��ود چون با‬ ‫این دیدگاه‪ ،‬بخش��ی از مع��ادن توان ادامه فعالیت‬ ‫را نخواهن��د داش��ت‪ .‬عزت‌اله ش��کری در ادامه به‬ ‫اعت��راض و مزاحمت‌های غیرقانون��ی برخی افراد‬ ‫بوم��ی که باعث توقف اج��رای عملیات معدنی در‬ ‫برخی مناطق فارس شده‪ ،‬اشاره می‌کند و می‌گوید‬ ‫متاسفانه عزم جدی در مسئوالن محلی برای رفع‬ ‫این مش��کل وجود ندارد ک��ه عالوه بر ضرر و زیان‬ ‫فعاالن بخ��ش معدن‪ ،‬باعث رک��ود در این بخش‬ ‫شده است‪ .‬شکری همچنین بی‌توجهی بانک‌ها در‬ ‫پذیرش پروانه معدنی ب��ه عنوان وثیقه را از موانع‬ ‫توسعه در حوزه معدن عنوان می‌کند‪.‬‬ ‫‹ ‹زدودن غبار از چهره معادن‬ ‫اس��تان ف��ارس را از لح��اظ اقتصادی‪ ،‬اس��تان‬ ‫کش��اورزی می‌شناس��ند ب��ه نح��وی که بیش��تر‬ ‫محصوالت کش��اورزی و باغی کشور در این استان‬ ‫کش��ت و تولید می‌شود‪ .‬اما خشکسالی‌های پی در‬ ‫پی و محدودیت آبی سیاس��ت‌گذاران‪ ،‬استان را به‬ ‫س��مت تنوع در تولید و کاهش اتکا به بخش‌هایی‬ ‫همچون کشاورزی و اس��تفاده از دیگر مزیت‌های‬ ‫نسبی استان سوق داده است‪.‬‬ ‫عنایت‌اهلل رحیمی‪ ،‬اس��تاندار ف��ارس می‌گوید‪:‬‬ ‫یکی از مهم‌ترین مزیت‌های استان‪ ،‬بخش صنعت‬ ‫و معدن اس��ت به ویژه فارس در اس��تخراج خاک‬ ‫نسوز صنعتی و استخراج سنگ تزئینی کشور رتبه‬ ‫نخست را دارد که این مهم باید مورد توجه جدی‬ ‫قرار گیرد زیرا این مزیت‌ها هم شغل‌های پایه‌ای را‬ ‫ایجاد می‌کنند و هم مش��اغل وابسته و غیرپایه به‬ ‫دنبال آن رشد خواهند کرد‪.‬‬ ‫اس��تاندار ف��ارس‪ ،‬اکتش��اف و تاس��یس صنایع‬ ‫معدنی را از الزامات توس��عه استان عنوان می‌کند‬ ‫و می‌گوی��د‪ :‬بسترس��ازی برای مش��ارکت بخش‬ ‫خصوصی می‌تواند به توس��عه بخش معدنی استان‬ ‫فارس کمک کند‪.‬‬ ‫عنای��ت‌اهلل رحیمی بر توجه جدی به بهره‌مندی‬ ‫مردم و س��اکنان همجوار مناطق معدنی از منافع‬ ‫مع��ادن تاکید می‌کند و می‌گوی��د‪ :‬در صورتی که‬ ‫مردم در توسعه معادن مشارکت کنند‪ ،‬مقاومت در‬ ‫برابر توسعه این بخش نخواهد شد‪.‬‬ ‫استاندار فارس همچنین اکتشاف معادن جدید‬ ‫و اس��تفاده از فناوری روز برای رشد معدن استان‬ ‫را یادآور می‌ش��ود و می‌افزاید‪ :‬بای��د نگاه متعادل‬ ‫و علم��ی که هم باعث حفظ بس��ترهای طبیعی و‬ ‫محیط‌زیست می‌شود و هم بهره‌برداری از معادن‪،‬‬ ‫ایجاد اش��تغال و ارزش اف��زوده را در پی دارد‪ ،‬بر‬ ‫بخش معدن حاکم باشد‪.‬‬ ‫کری��م عربی‪ ،‬مدی��ر کل دفت��ر هماهنگی امور‬ ‫اقتص��ادی و بین‌الملل��ی اس��تانداری ف��ارس هم‬ ‫می‌گوید‪ :‬در سالی که به نام رونق تولید نام‌گذاری‬ ‫ش��ده‪ ،‬اگر بخواهی��م به نتیجه مثبت��ی در بخش‬ ‫اقتصاد برسیم باید فضای تولید در کشور و استان‬ ‫را به فضای مناسب برای حضور فعاالن این عرصه‬ ‫تبدیل کنیم تا تولیدکنندگان با سهولت بیشتری‬ ‫فعالیت کنند‪.‬‬ ‫مدی��ر کل دفت��ر هماهنگ��ی ام��ور اقتصادی و‬ ‫بین‌الملل��ی اس��تانداری ف��ارس در ادام��ه تاکید‬ ‫می‌کن��د‪ :‬ت�لاش و تمرکز م��ا در بخ��ش دولتی‪،‬‬ ‫حمایت از تولید و فعالیت‌های اقتصادی در استان‬ ‫اس��ت که در ای��ن زمینه از هی��چ اقدامی فروگزار‬ ‫نخواهیم بود‪.‬‬ ‫حمیدرضا ایزدی‪ ،‬رئیس سازمان صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت فارس هم با اش��اره به خام‌فروش��ی به‬ ‫عنوان مانع اصلی برای سهیم بودن حوزه معدن در‬ ‫توسعه اقتصاد فارس می‌گوید‪ :‬یکی از اولویت‌های‬ ‫اصل��ی این س��ازمان‪ ،‬ف��رآوری صنای��ع معدنی و‬ ‫جلوگیری از خام‌فروش��ی اس��ت‪ .‬رئیس س��ازمان‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان از بهره‌برداری از‬ ‫برخی طرح‌های بزرگ صنعتی که قرار است رنگ‬ ‫و روی صنعت و معدن استان را به کلی تغییر دهد‬ ‫خبر می‌دهد و می‌گوید بهره‌برداری از مرحله دوم‬ ‫طرح توس��عه شرکت ذوب آهن پاسارگاد در کوار‪،‬‬ ‫تولید ش��مش آلومینیوم در المرد‪ ،‬مرحله چهارم‬ ‫تولید کاش��ی و س��رامیک در آباده تا بهره‌برداری‬ ‫از ش��رکت کربنات س��دیم در فیروزآب��اد و تولید‬ ‫کربنات س��دیم از گنبدهای نمکی که پایه اصلی‬ ‫تولی��د شیش��ه و م��واد بهداش��تی اس��ت‪ ،‬از این‬ ‫طرح‌هاست که امسال راه‌اندازی و موجب اشتغال‪،‬‬ ‫ایجاد صنایع پایین‌دس��ت و رونق تولید در استان‬ ‫می‌ش��وند‪ .‬خداداد غریب‌پور‪ ،‬رئی��س هیات عامل‬ ‫س��ازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی‬ ‫ایران (ایمیدرو) که به تازگی برای بررسی مسائل و‬ ‫مش��کالت حوزه معدن فارس به شیراز سفر کرده‪،‬‬ ‫در این جلسه با اشاره به اینکه بیشتر معادن فارس‬ ‫را معادن غیر فلزی مثل سنگ‌های تزئینی و خاک‬ ‫نسوز تشکیل می‌دهند‪ ،‬بر راه‌اندازی کارگروهی از‬ ‫معدن��داران و فعاالن معادن ب��رای برطرف کردن‬ ‫مش��کالت و جذب سرمایه‌گذاری با هدف حمایت‬ ‫از معادن غیر فلزی فارس تاکید کرد‪.‬‬ ‫جمال رازقی‪ ،‬رئیس ات��اق بازرگانی فارس نیز‬ ‫می‌گوید‪ :‬با وجود مشکالت بخش اقتصاد کشور‪،‬‬ ‫خصوصی استان برای بخش تولید‪،‬‬ ‫امسال بخش‬ ‫ِ‬ ‫رش��د وزن��ی ص��ادرات و تع��داد صادرکنندگان‬ ‫هدف‌گ��ذاری افزای��ش ‪ ۳۰‬درص��دی را در نظر‬ ‫گرفته که امیدواریم با کمک مسئوالن استانی و‬ ‫ملی بتوانیم موانع سر راه تولید‪ ،‬تولیدکنندگان و‬ ‫فعاالن اقتصادی استان را تا حد ممکن برداریم‪.‬‬ ‫رئیس اتاق بازرگانی تاکید می‌کند‪ :‬درحال‌حاضر‬ ‫ابزارهایی از جمله س��تاد تس��هیل‪ ،‬س��تاد اقتصاد‬ ‫مقاومت��ی و ش��ورای گفت‌وگو ب��رای رفع موردی‬ ‫واحدهای تولیدی و فع��االن اقتصادی وجود دارد‬ ‫ام��ا پیش��نهاد ما بر تش��کیل جلس��ه‌ای با حضور‬ ‫نمایندگان س��ران قوا به دبی��ری اتاق بازرگانی در‬ ‫فارس است تا بتوانیم تصمیم‌‌های کالن و مناسب‬ ‫در حوزه اقتصاد استان بگیریم‪.‬‬ ‫‹ ‹توس�عه پایدار با افزایش س�هم معادن‬ ‫در اقتصاد‬ ‫ب��ه تاکی��د کارشناس��ان اقتص��ادی‪ ،‬مع��ادن‪،‬‬ ‫تامین‌کننده مواد اولیه مورد نیاز بسیاری از صنایع‬ ‫هس��تند و در خودکفایی صنعتی‪ ،‬ایجاد اش��تغال‬ ‫مولد‪ ،‬افزایش تولید ناخالص ملی و درآمد س��رانه‬ ‫کشور نقش بسزایی دارند‪.‬‬ ‫براس��اس آم��ار جهان��ی ب��ه ازای ه��ر ش��غل‬ ‫مس��تقیم در معدن ‪ ۱۷‬شغل وابس��ته و تکمیلی‬ ‫ایج��اد می‌ش��ود‪ .‬این ظرفی��ت ب��زرگ می‌تواند‬ ‫زمینه بکارگیری هر چه بیش��تر نیروهای انسانی‬ ‫تحصیلکرده و جوان را که مورد تاکید رهبر معظم‬ ‫انقالب در بیانیه گام دوم انقالب است‪ ،‬فراهم کند‪.‬‬ ‫از ط��رف دیگر از آنجا که معادن ایران بیش��تر در‬ ‫مناطق کمتر رشد یافته قرار دارند‪ ،‬توسعه بخش‬ ‫معادن و ایجاد اش��تغال پایدار می‌تواند بازگش��ت‬ ‫نیروی کار و رونق مناطق محروم را در پی داشته‬ ‫باش��د‪ .‬همچنین وجود منابع متنوع و بسیار غنی‬ ‫معادن‪ ،‬زمینه صادرات غیرنفتی را فراهم می‌کند‬ ‫و به باور کارشناس��ان از آنجا که بخش معدن در‬ ‫دوران تحریم کمترین آس��یب‌پذیری را در چرخه‬ ‫تجاری داشته و بیشترین کمک را به اقتصاد کرده‬ ‫اس��ت‪ ،‬در ش��رایط اقتصاد مقاومتی‪ ،‬حوزه معدن‬ ‫اهمیت بیش��تری پیدا می‌کند ک��ه این مهم افق‬ ‫روش��ن‌تری را در مقابل دولتمردان و نمایندگان‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی قرار می‌ده��د تا با رفع‬ ‫مش��کالت حوزه معدن‪ ،‬مس��یر توسعه این بخش‬ ‫را هموارتر کنند‪.‬‬ ‫انتقاد غیرتخصصی یک تشکل دانشجویی به فعالیت معدن در «کازرون»‬ ‫یک تش��کل دانش��جویی در نامه‌ای به دادستان شهرستان‬ ‫کازرون ص��دور مجوز برای بهره‌برداران از معادن س��نگ گچ‬ ‫در منطقه ارژن پریشان این شهرستان را مخرب و خسارت‌زا‬ ‫توصیف کرد و خواستار ابهام‌زدایی و بررسی موضوع شد‪.‬‬ ‫در این نامه که از س��وی مجمع دانشجویی آرمان دانشگاه‬ ‫شیراز خطاب به حجت‌االسالم والمسلمین عبدالحسین لطفی‪،‬‬ ‫دادستان شهرس��تان کازرون نوشته شده‪ ،‬آمده است‪ :‬منطقه‬ ‫حفاظت شده ارژن و پریشان مشمول بند الف موافقتنامه سال‬ ‫‪ ۵۴‬بوده و فعالیت معدنی در آن منطقه ممنوع است‪.‬‬ ‫در ادام��ه این نام��ه می‌خوانیم‪ :‬همچنین م��اده ‪ ۲‬ضوابط‬ ‫زیست‌محیطی فعالیت‌های معدنی‪ ،‬انجام فعالیت‌های معدنی‬ ‫در مناطق مشمول بند الف را ممنوع دانسته است‪ .‬این منطقه‬ ‫در زیر مجموعه زیس��ت کره کنوانس��یون رامسر قرار دارد و‬ ‫در حمایت‌های مالی یونس��کو است‪ .‬مجمع دانشجویی آرمان‬ ‫دانشگاه ش��یراز در ادامه تاکید کرده است‪ :‬با این وجود فقط‬ ‫یک��ی از نمونه‌های نگران‌کننده از این قرار اس��ت که باوجود‬ ‫ابطال مجوز کارخانه اس��تخراج از معدن گچ در منطقه ارژن‬ ‫پریش��ان در س��ال ‪ ،۱۳۹۳‬متاس��فانه در اس��فند ‪ ۱۳۹۷‬این‬ ‫مج��وز برای هم��ان بهره‌بردار و این بار در محلی با پوش��ش‬ ‫گیاه��ی متراکم‌تر دوباره صادر ش��ده و فعالیت‌های مخرب و‬ ‫خس��ارت‌های جدی و جبران‌ناپذیر ب��ه جنگل‌های بلوط این‬ ‫منطقه از سر گرفته شده است‪.‬‬ ‫ای��ن نامه می‌افزاید‪ :‬پرس��ش و ابهام اینجاس��ت که چنین‬ ‫مجوزهایی با وجود ابطال در س��ال‌های گذش��ته چرا‪ ،‬چگونه‬ ‫و با چه توجیهی دوباره و در منطقه آس��یبپذیرتر صادر شده‬ ‫است!؟ آیا صادر شدن چنین مجوزی آن هم از جانب سازمانی‬ ‫که وظیفه حفاظت محیط‌زیست را دارد‪ ،‬در تعارض و تقابل با‬ ‫فلسفه وجودی این سازمان نیست؟‬ ‫مجمع دانش��جویی آرمان دانش��گاه ش��یراز از دادس��تان‬ ‫درخواست کرده که با فوریت به این موضوع رسیدگی کند و‬ ‫ضمن صدور دستور قضایی برای توقف فعالیت و ابطال مجوز‬ ‫معدن‪ ،‬خاطیان نیز مجازات شوند‪.‬‬ ‫مسئوالن اداره کل حفاظت محیط‌زیست استان فارس هنوز‬ ‫واکنشی به این نامه و شکواییه دانشجویان نشان نداده‌اند‪.‬‬ ‫‹ ‹مشخصات منطقه ارژن پریشان‬ ‫منطقه حفاظت شده ارژن پریشان در سال ‪ ۱۳۵۱‬با وسعت‬ ‫‪ ۱۹۱‬هزار هکتار به عنوان پارک بین‌المللی انتخاب ش��د و در‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۶۱‬در مصوبه شماره ‪ ۹۸‬شورای‌عالی محیط‌زیست‬ ‫با کاهش وس��عت به ‪ ۵۶‬هزار و ‪ ۷۱۳‬هکتار به عنوان منطقه‬ ‫حفاظت شده ارژن و پریشان و از طرف سازمان ملل به عنوان‬ ‫ذخیره‌گاه زیست کره ارژن و پریشان معرفی شد‪.‬‬ ‫منطق��ه حفاظت ش��ده ارژن و پریش��ان در بخش جنوبی‬ ‫رش��ته‌کوه‌های زاگ��رس در ‪ ۶۰‬کیلومتری غرب ش��یراز قرار‬ ‫دارد‪ .‬راه مه��م ارتباط��ی فارس به اس��تان‌های خوزس��تان و‬ ‫بوش��هر از کنار این منظقه می‌گذرد‪ .‬در ش��مال این منطقه‪،‬‬ ‫روستای دشت ارژن و در غرب منطقه‪ ،‬شهر کازرون به فاصله‬ ‫‪۲۰‬کیلومتری قرار دارند‪ .‬در حد فاصل تاالب ارژن و پریشان‪،‬‬ ‫منطقه‌ای به وس��عت حدودا ‪ ۶‬ه��زار هکتار که از جنگل‌های‬ ‫انبوه بلوط پوش��یده ش��ده‪ ،‬ب��ه عنوان مح��دوده امن منطقه‬ ‫حفاظت ش��ده ارژن و پریشان انتخاب و از سال ‪ ۱۳۵۷‬توجه‬ ‫ویژه‌ای به آن شد‪ ،‬به طوری که از هر گونه فعالیت کشاورزی‬ ‫و دامداری و فعالیت‌های انسانی در آن جلوگیری شد‪.‬‬ ‫استان‌ها‬ ‫چهار‌شنبه‬ ‫‪ 19‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 7‬ذی‌القعده ‪ 1440‬‬ ‫‪ 10‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره ‪201‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫بررسی وضعیت معادن‬ ‫شن و ماسه ساوجبالغ‬ ‫وضعیت فعالیت معادن شن و ماسه شهرستان‬ ‫ساوجبالغ‪ ،‬یکشنبه با حضور مدیرکل استاندارد‬ ‫البرز بررسی شد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬رعایت الزامات زیست‌محیطی‬ ‫و ارزیابی کیفیت محص��والت معادن از اهداف‬ ‫بازدید و بررس��ی فعالیت معادن ش��ن و ماسه‬ ‫البرز اعالم شد‪.‬‬ ‫فتان��ه ش��کرالهی‪ ،‬مدیرکل اس��تاندارد البرز‬ ‫گف��ت‪ :‬معادن ش��ن و ماس��ه از عوامل اصلی و‬ ‫پایه‌ای در ساختمان هستند که اهمیت زیادی‬ ‫دارند و تالش می‌کنیم به طور مستمر پایش و‬ ‫بررسی شوند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در اس��تان البرز تم��ام ‪ ۲۲‬واحد‬ ‫تولیدی شن و ماسه‪ ،‬مشمول استاندارد اجباری‬ ‫هس��تند و توانسته‌اند پروانه استاندارد را کسب‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫مدیرکل اس��تاندارد اس��تان البرز گفت‪ :‬برای‬ ‫تولیدکنندگان‪ ،‬اس��تمرار کیفیت ضروری است‬ ‫و اگر متوجه ش��ویم که کیفی��ت افت کرده‪ ،‬از‬ ‫ادام��ه فعالی��ت واحدهای متخل��ف جلوگیری‬ ‫خواهیم کرد‪.‬‬ ‫رئیس انجمن ش��ن و ماسه ساوجبالغ هم از‬ ‫اس��تاندارد بودن تمام محص��والت تولیدی در‬ ‫واحدهای ش��ن و ماسه این شهرستان خبر داد‬ ‫و گف��ت‪ :‬واحدهای ما با هم��کاری و هماهنگی‬ ‫سازمان استاندارد به پیش رفته و تمام تولیدات‬ ‫خود را بر اس��اس الگوی ابالغی از س��وی این‬ ‫سازمان ارائه می‌کنند‪.‬‬ ‫عل��ی ش��یرخانی افزود‪ :‬محص��والت ما در ‪۳‬‬ ‫مرحل��ه مورد آزمایش ق��رار می‌گیرند و پس از‬ ‫اطمینان از اس��تاندارد بودن محصول‪ ،‬اقدام به‬ ‫فروش و عرضه آن می‌کنیم‪.‬‬ ‫معدن سرمک‬ ‫ایمن است اما ‪2‬نفر ُمردند‬ ‫فرمان��دار ویژه مالی��ر گفت‪ :‬جمع ش��دن و‬ ‫انفج��ار گاز در یک��ی از کوره‌های خط تولیدی‬ ‫ک��ه در ح��ال آزمای��ش ب��وده اس��ت‪ ،‬باع��ث‬ ‫ف��وت ‪ ۲‬نفر از کارگران معدن ُس��رمک ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایس��نا‪ ،‬ق��درت‌اهلل ول��دی در‬ ‫بازدید از معادن س��رمک مالیر‪ ،‬ب��ا بیان اینکه‬ ‫حادث��ه دلخ��راش و ناگ��وار انفج��ار در ای��ن‬ ‫مع��دن س��اعت ‪ ۲۰ :۱۶‬رخ داده‪ ،‬اف��زود‪ :‬خط‬ ‫تولی��دی ک��ه انفج��ار در آن رخ داده‪ ،‬در حال‬ ‫آزمایش اس��ت و در آینده نزدیک بهره‌برداری‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینک��ه ای��ن حادثه از س��وی‬ ‫کارشناسان در دست بررسی است‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫بنا به گفت��ه مدیر معدن‪ ،‬انتهای خط تولید در‬ ‫یک��ی از کوره‌ها گاز جمع ش��ده و باعث انفجار‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫ولدی ضمن تس��لیت به خانواده‌های متوفی‪،‬‬ ‫خاطرنش��ان ک��رد‪ ۲ :‬نفر از نیروه��ای خوب و‬ ‫زحمتکش معدن در پی انفجار از طبقه فوقانی‬ ‫به پایین پرت ش��ده و فوت می‌شوند و یکی از‬ ‫کارگران هم ک��ه در انتهای خط بوده‪ ،‬مجروح‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫فرمان��دار مالیر با اش��اره به اینک��ه از کارگر‬ ‫مجروح ک��ه در بیمارس��تان امام حس��ین(ع)‬ ‫بستری اس��ت‪ ،‬عیادت شد‪ ،‬بر تسریع معالجه و‬ ‫درم��ان او تاکید کرد و ادامه داد‪ :‬س��ازمان‌ّهای‬ ‫متولی هم در حال بررسی حادثه و مهیا کردن‬ ‫ش��رایط ادام��ه کار معدن برای تولی��د و ادامه‬ ‫حیات مجموعه هستند‪.‬‬ ‫وی عنوان کرد‪ :‬این ش��رایط ممکن است در‬ ‫همه معادن جهان که کار س��ختی هم اس��ت‪،‬‬ ‫پی��ش بیای��د و قاب��ل پیش‌بینی هم نیس��ت‪.‬‬ ‫معدن س��رمک مالیر هم از این قاعده مس��تثنا‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫ولدی با اش��اره به بازدید چند روز گذشته از‬ ‫مع��دن‪ ،‬گفت‪ :‬در این معدن تمام س��ازکارها و‬ ‫ش��رایط ایمنی رعایت می‌شود و این موضوع را‬ ‫کارشناس��ان نیز تایید کرده‌اند اما حادثه هیچ‬ ‫گاه خبر نمی‌کند‪.‬‬ ‫وی خط��اب به مدیران ای��ن مجموعه تاکید‬ ‫ک��رد‪ :‬با توجه به اینکه درآم��د و زندگی‌ تعداد‬ ‫زیادی از خانواده‌ها از این معدن تامین می‌شود‬ ‫به‌س��رعت کارها را انجام دهند و کار توسعه را‬ ‫نیز متوقف نک��رده و با حفظ همه موارد ایمنی‬ ‫که از قبل هم وجود داشته‪ ،‬کارهای عقب‌مانده‬ ‫را دنبال کنند‪.‬‬
‫بازار محصوالت فوالدی چین‪ ،‬متاثر از تنش‌های سیاسی‬ ‫چهار‌شنبه ‪ 19‬تیر ‪ 7 1398‬ذی‌القعده ‪ 10 1440‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫موسسه فرهنگی و هنری روزگار وصل‬ ‫مدیر مسئول‪:‬‬ ‫ناصر بزرگمهر‬ ‫سال دوم شماره ‪201‬‬ ‫سردبیر‪ :‬محبوبه ناطق‬ ‫همکاران‪ :‬سارا اصغری‪-‬ثمن رحیمی‌‌راد‬ ‫مدیر فنی و هنری‪ :‬مهدی نجفی‬ ‫نمایندگی دفتر اروپا‪ :‬چکاوک بزرگمهر‬ ‫آتش‌بس تجاری چین و امریکا‪ ،‬رونق را به بازار میلگرد بازگرداند‬ ‫آدرس‪ :‬تهران‪ -‬میدان هفتم تیر‪ -‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬پالک ‪74‬‬ ‫تلفکس‪88310576-88310575:‬‬ ‫سازمان آگهی‌ها‪88722732-3:‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان‌ها‪88724211:‬‬ ‫چاپ‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.Madandaily.com‬‬ ‫‪www.instagram.com/Madandaily‬‬ ‫‪www.twitter.com/Madandaily‬‬ ‫‪www.t.me/Madandaily‬‬ ‫‪E-mail:info@madandaily.com‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫یادداشت‬ ‫سخنی در باب یک نادرِ آتش‌افروز‬ ‫بهرام فرزاد‬ ‫کارشناس معدن‬ ‫در س��پتامبر ‪۲۰۱۰‬‬ ‫(ش��هریور‪ -‬مه��ر ‪)۱۳۸۹‬‬ ‫به‌ط��ور ناگهان��ی چی��ن‬ ‫ص��ادرات عناصر ن��ادر خود‬ ‫را ب��ه دلیل افزای��ش نرخ و‬ ‫شاید پاره‌ای از اختالف‌های‬ ‫دیگ��ر به ژاپن متوقف کرد و‬ ‫با توجه به اینکه ژاپن مصرف به‌نس��بت باالی��ی از این عناصر به‌ویژه در صنایع‬ ‫الکترونیکی دارد‪ ،‬این وقفه مشکالتی را برای آینده تولید اینگونه مصنوعات در‬ ‫ژاپ��ن به وجود آورد‪ .‬دلیل این اتفاق آن بود که از ‪ ۴۰‬س��ال گذش��ته به‌تدریج‬ ‫چین بزرگ‌ترین تولید‌کننده و صادر‌کننده این عناصر شده و تامین حجم باالی‬ ‫این عناصر در شرایط موجود برای تولیدکنندگان متفرقه جهان مشکل شد‪ .‬به‬ ‫یقین این تغییرات بر تولیدات کشور‌های مصرف‌کننده این عناصر تاثیرات منفی‬ ‫داشته است‪ .‬این زنگ خطری برای این کشورهاست و آنها باید به دنبال راه‌های‬ ‫دیگری برای تامین این عناصر باشند‪.‬‬ ‫از آنجایی که اقتصاد جهانی پیوس��ته در حال تغیی��ر و مصرف این عناصر با‬ ‫توجه به تنوع مصارف آنها دائم در حال رش��د است‪ ،‬چین به عنوان بزرگ‌ترین‬ ‫تولید‌کنن��ده این مواد می‌تواند با کنترل نرخ و ص��ادرات‪ ،‬از این مواد به عنوان‬ ‫یک حربه در جنگ اقتصادی در مقابل کش��ور‌های مصرف‌کننده استفاده کند‪.‬‬ ‫ب��ه همین دلیل کره جنوبی هم که در ش��رق آس��یا مصرف‌کنن��ده عمده این‬ ‫محصوالت اس��ت با شرایط مشابهی روبه‌رو است‪ .‬ژاپن و کره‌جنوبی برنامه‌هایی‬ ‫برای تهیه این مواد از بستر دریا‌ها و منابع دیگر در حال اجرا دارند‪.‬‬ ‫در همین حال مدت زمانی اس��ت ک��ه چین از محدود کردن صادرات عناصر‬ ‫نادر خاکی به امریکا می‌گوید‪ .‬مصرف این مواد در امریکا باالست و غیر از چین‬ ‫کشور‌های تولید‌کننده دیگر این مواد را در حجم کمی تولید می‌کنند‪ .‬در نتیجه‬ ‫در صورت عملی شدن این تصمیم و با توجه به اینکه ‪ ۸۰‬درصد از مصرف امریکا‬ ‫از چی��ن تامین می‌ش��ود و منابع تولید این عناصر در امریکا به دالیل زیس��ت‬ ‫یت ِک‬ ‫محیطی تعطیل ش��ده‌اند‪ ،‬کمبود آن به صنایع گوناگون به ویژه صنایع ها ‌‬ ‫امریکا ضربه خواهد زد‪.‬‬ ‫این عناصر برعکس نامی که در قدیم بر آنها گذاش��ته‌اند کمیاب نیستند ولی‬ ‫با توجه به میل ترکیبی ش��دیدی که با س��ایر عناص��ر دارند‪ ،‬به صورت خالص‬ ‫یافت نش��ده و بیش��تر به صورت ترکیبی در طبیعت حض��ور دارند‪ .‬گاه نیز در‬ ‫کنس��انتره‌های معدنی به ویژه س��رب‪ ،‬روی و مس ردیابی ش��ده‌اند‪ .‬در نتیجه‬ ‫استحصال آنها هزینه‌بر و مشکل است‪ .‬با توجه به تقاضای رو به رشد این عناصر‪،‬‬ ‫دانشمندان کشور‌های مصرف‌کننده پیگیر استحصال این مواد از منابع گوناگون‬ ‫ازجمله زغال‌س��نگ‪ ،‬پساب‌های معدنی و رسوبات کف دریاها هستند تا بتوانند‬ ‫میزان وابستگی‌های خود را به چین کاهش داده و به خودکفایی نسبی برسند‪.‬‬ ‫درحال‌حاضر نیز در امریکا به‌ویژه در دانشگاه کنتاکی بودجه‌های کالنی از سوی‬ ‫سازمان زمین‌شناسی ایالت متحده به فرآوری این مواد تخصیص داده شده که‬ ‫با توجه به مصرف رو به رش��د عناصر نادر خاکی در امریکا این کش��ور بتواند از‬ ‫آسیب‌پذیری خود در تامین این مواد تا میزان زیادی بکاهد‪.‬‬ ‫اخبار کوتاه‬ ‫� ب��ه گزارش پلتس‪ ،‬با توجه به عرضه کمتر س��نگ آه��ن فاین در ماه جاری‬ ‫‌‬ ‫میالدی‪ ،‬نرخ س��نگ آهن وارداتی در چین دوباره باال رفت‪ .‬آخرین ش��اخص نرخ‬ ‫موسسه پالتس برای سنگ آهن خلوص ‪ ۶۲‬درصد ‪ ۳.۵۰‬دالر باال رفت و ‪۱۱۷.۷۵‬‬ ‫دالر هر تن خش��ک سی‌اف‌آر ش��د‪ .‬قرارداد سوآپ اوت (مرداد‪-‬شهریور) نیز ‪۴.۳۵‬‬ ‫دالر باال رفت و ‪ ۱۱۲.۴۵‬دالر هر تن خش��ک س��ی‌اف‌آر ثبت ش��د‪ .‬هفته گذشته‬ ‫ش��رکت‌های معدنی استرالیایی سنگ آهن کمتری معامله کردند و تاجران انتظار‬ ‫دارن��د در کوتاه‌م��دت بازار در فش��ار بماند‪ .‬ازطرفی نرخ ف��والد در چین روزهای‬ ‫گذش��ته بهبودهایی داشته و به‌نظر می‌رس��د دوره رکود تقاضا سپری شده باشد‪،‬‬ ‫از این‌رو از ماه اوت پروژه‌های زیرس��اختی بیش��تری فعال می‌شوند و تقاضا بهبود‬ ‫خواهد داشت‪.‬‬ ‫� به گزارش اس��تیل‌مینت‪ ،‬آمارها نش��ان می‌دهد صادرات گندله سنگ آهن‬ ‫‌‬ ‫هند در ‪ 3‬ماه گذش��ته میالدی ‪ ۲.۹۹‬میلیون تن ثبت ش��د که مشابه ‪ ۳‬ماه قبل‬ ‫آن بود ولی میزان صادرات ژوئن ‪ ۲۶‬درصد کاهش ماهانه داش��ت‪ .‬در مدت مورد‬ ‫بررس��ی چین بزرگ‌ترین خریدار گندله هند بود ولی میزان خرید آن ‪ ۱۰‬درصد‬ ‫افت داش��ت و ‪ ۱.۸۸‬میلیون تن ثبت ش��د‪ .‬پس از آن ترکی��ه دومین وارد‌کننده‬ ‫گندله هند بود‪.‬‬ ‫� به گزارش پلتس‪ ،‬بهای قراضه وارداتی در ترکیه کاهش یافته اس��ت‪ .‬با افت‬ ‫‌‬ ‫نرخ میلگرد‪ ،‬نوردکاران فش��ار بیش��تری بر عرضه‌کننده‌های قراضه وارد کرده‌اند‪.‬‬ ‫آخرین متوسط نرخ قراضه سنگین کالس ‪ ۱‬و ‪ ۲‬خلوص ‪ 2۰-8۰‬حدود ‪ ۱.۵‬دالر‬ ‫کاهش داش��ت و ‪ ۲۹۶.۵‬دالر هر تن س��ی‌اف‌آر شد‪ .‬در حالی که میلگرد صادراتی‬ ‫ترکی��ه ‪ ۲.۵‬دالر افت داش��ت و ‪ ۴۶۵‬دالر هر تن فوب ش��نیده ش��د‪ .‬با این حال‬ ‫فعالیت بازار کم است و با وجود پیشنهادهای قراضه اروپا و دریای بالتیک‪ ،‬بیشتر‬ ‫خریداران عقب‌نش��ینی کرده‌اند‪ .‬هفته قبل انتظار می‌رفت قراضه به‌راحتی باالی‬ ‫‪ ۳۰۰‬دالر هر تن سی‌اف‌آر ترکیه شود ولی رکود بازار میلگرد موجب افت نرخ شد‪.‬‬ ‫� به گزارش متال‌بولتن‪ ،‬بهای بیلت وارداتی در بازار جنوب شرق آسیا‪ ،‬با رشد‬ ‫‌‬ ‫قیمت‌های داخلی منطقه و افزایش قیمت‌های س��ی‌آی‌اس باال رفت‪ .‬متوسط نرخ‬ ‫وارداتی تا ‪ ۶‬دالر رش��د داش��ته است‪ .‬بیلت س��ی‌آی‌اس ‪ ۴۶۵‬تا ‪ ۴۷۰‬دالر هر تن‬ ‫سی‌اف‌آر است و بیلت مالزی ‪ ۴۷۰‬دالر هر تن سی‌اف‌آر اندونزی شنیده شده است‪.‬‬ ‫بیلت خاورمیانه نیز ‪ ۴۶۷‬تا ‪ ۴۷۰‬دالر هر تن سی‌اف‌آر جنوب شرق آسیاست‪ .‬بیلت‬ ‫س��ی‌‌آی‌اس نیز ‪ ۱۰‬دالر باال رفته و ‪ ۴۲۵‬دالرهر تن فوب ش��ده است‪ .‬به‌طور کلی‬ ‫خریداران در بازار منطقه عجله‌ای برای معامله از خود نشان نداده‌اند‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬ایفنا‬ ‫تنش‌ه��ای تج��اری میان چی��ن و امری��کا را باید‬ ‫اثرگذارتری��ن عامل در بازار میلگرد چین در ماه‌های‬ ‫گذشته دانست‪.‬‬ ‫این تنش‌ها تاثیری منفی بر بازار این کشور داشت؛‬ ‫تا جایی که حتی مش��وق‌های اعمال ش��ده از سوی‬ ‫دولت نیز نتوانست تاثیر مثبت و بسزایی بر بازار این‬ ‫کشور داشته باشد‪.‬‬ ‫البت��ه از اواخر ژوئن و با ایجاد امیدی تازه به بهبود‬ ‫روابط دو کش��ور‪ ،‬بازار میلگرد در چین‪ ،‬رونق تازه‌ای‬ ‫یافته است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش فلزات‌آنالین‪ ،‬نرخ این محصول فوالدی‬ ‫از ابتدای مه (اردیبهشت‪-‬خرداد) در یک روند نزولی‬ ‫ق��رار گرف��ت؛ ولی در ژوئن (خرداد‪-‬تیر) موفق ش��د‬ ‫بخشی از افت قیمتی خود را بازیابی کند‪.‬‬ ‫روند منفی نرخ در ژوئن هم ادامه داش��ت؛ هرچند‬ ‫از نیم��ه این ماه تغییرات��ی در روند رو به کاهش آن‬ ‫ایجاد شد‪.‬‬ ‫ای��ن محصول فوالدی در روز نخس��ت کاری ژوئن‬ ‫یعنی س��ومین روز از این ماه با نرخ ‪ ۴۸۳‬دالر به‌ازای‬ ‫از ‪ ۱۱‬ژوئن (‪۲۱‬خرداد) روند رو به رشد نرخ میلگرد شدت‬ ‫یافت؛ تا جایی که این محصول در روز دوازدهم این ماه با نرخ‬ ‫‪ ۴۸۱‬دالر به فروش رفت‪ .‬گفتنی است‪ ،‬دولت چین ‪10‬ژوئن‬ ‫اعالم کرد به اجرای پروژه‌های زیرساختی سرعت می‌‌بخشد‪.‬‬ ‫همین موضوع را باید علت اصلی بازگشت به روند مثبت‬ ‫قیمت‌ها دانست‪ .‬البته این روند مثبت دوام چندانی نیافت‬ ‫هر تن فروش رفت‪ .‬روند نزولی نرخ در هفته نخست‬ ‫ژوئن ادامه داشت و میلگرد چین در پایان هفته با نرخ‬ ‫‪ ۴۶۷‬دالر به‌ازای هر تن فروش رفت‪ .‬گفتنی اس��ت‪،‬‬ ‫موجودی انبارها در این هفته ثابت بود‪.‬‬ ‫در روز ابتدای��ی هفت��ه دوم ای��ن م��اه‪ ،‬موجودی‬ ‫قابل فروش انبارها نزولی ش��د و زمینه رش��د حدود‬ ‫‪ ۲‬دالری را در ه��ر ت��ن میلگ��رد فراهم ک��رد‪ .‬از ‪۱۱‬‬ ‫ژوئن (‪۲۱‬خرداد) روند رو به رشد نرخ میلگرد شدت‬ ‫یاف��ت؛ تا جایی که این محصول در روز دوازدهم این‬ ‫م��اه با نرخ ‪ ۴۸۱‬دالر به فروش رفت‪ .‬گفتنی اس��ت‪،‬‬ ‫دول��ت چین ‪10‬ژوئن اعالم کرد به اجرای پروژه‌های‬ ‫زیرس��اختی سرعت می‌‌بخشد‪ .‬همین موضوع را باید‬ ‫علت اصلی بازگش��ت به روند مثبت قیمت‌ها دانست‪.‬‬ ‫البته این روند مثبت دوام چندانی نیافت‪.‬‬ ‫در انته��ای هفت��ه دوم و در ‪ ۱۴‬ژوئن (‪ ۲۴‬خرداد)‬ ‫این محصول با نرخ ‪ ۴۷۶‬دالر در هر تن فروش رفت‪.‬‬ ‫ای��ن روند کاهش��ی تا اواس��ط هفته س��وم ماه باقی‬ ‫ب��ود‪ .‬درواقع باید اذعان کرد‪ ،‬محرک‌های یاد ش��ده‬ ‫عملکرد موفق دومین فوالدساز بزرگ جهان‬ ‫نیپون اس��تیل‪ ،‬یک ش��رکت ژاپنی اس��ت که در‬ ‫مش��ارکت تجاری با س��ومیموتو‪ ،‬دومین فوالدساز‬ ‫بزرگ جهان در س��ال گذش��ته میالدی ش��ناخته‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫این ش��رکت همچنین بزرگ‌ترین فوالدساز ژاپن‬ ‫اس��ت‪ .‬نزدیک به نیمی از فوالد خام ژاپن ازس��وی‬ ‫این شرکت تولید می‌ش��ود‪ .‬یعنی سهم بسزایی در‬ ‫صنعت فوالد یکی از کش��ورهای فوالدس��از بزرگ‬ ‫جه��ان دارد‪ .‬این ش��رکت در حوزه‌ه��ای گوناگون‬ ‫فوالدس��ازی‪ ،‬مهندسی‪ ،‬مواد شیمیایی‪ ،‬مواد جدید‬ ‫و‪ ...‬فعالیت می‌کند‪.‬‬ ‫ورق‌ه��ای ف��والدی‪ ،‬محصوالت تخ��ت فوالدی‪،‬‬ ‫مفت��ول‪ ،‬لوله‪ ،‬تیتانیوم‪ ،‬فوالد زنگ‌نزن و‪ ...‬را باید از‬ ‫تولیدات این شرکت عنوان کرد‪.‬‬ ‫به گ��زارش فلزات‌آنالین‪ ،‬بیش��ترین حجم تولید‬ ‫فوالد خام نیپون اس��تیل در س��ال ‪ 2016‬میالدی‬ ‫(‪ 1395‬خورشیدی) بوده است‪.‬‬ ‫البته باید خاطرنش��ان کرد که حجم تولید فوالد‬ ‫نیپون استیل در سال گذش��ته روند روبه‌رشدی را‬ ‫نسبت به س��ال ‪ 2016‬پشت‌سر گذاش��ته و از ‪40‬‬ ‫میلی��ون و ‪ 600‬هزار تن به بیش از ‪ 41‬میلیون تن‬ ‫افزایش یافته است‪.‬‬ ‫طال ارزان‌تر شد‬ ‫در برنامه‌ریزی‌ه��ای انجام ش��ده ش��رکت‪ ،‬تولید‬ ‫فوالد خام ‪ 41‬میلیون و ‪ 300‬هزار تن درنظر گرفته‬ ‫شده بود اما درنهایت کمتر از این میزان محقق شد‪.‬‬ ‫مش��کالت به وج��ود آمده در یک��ی از واحدهای‬ ‫فوالدس��ازی ش��رکت را باید از دالیل عقب‌ماندگی‬ ‫برنامه تولید عنوان کرد‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت‪ ،‬اِبی‌ت��ی‌دی‌ا ِی به‌عنوان ش��اخص‬ ‫سودآوری کلی یک کسب و کار بررسی می‌شود‪.‬‬ ‫این شرکت در سال گذشته کوشید تا هزینه‌های‬ ‫خ��ود را کاهش دهد و به ای��ن ترتیب زمینه بهبود‬ ‫عملکرد مالی شرکت را فراهم کرد‪.‬‬ ‫باید خاطرنشان کرد در سالی که گذشت‪ ،‬نیپون‬ ‫استیل موفق شد ‪ 44‬میلیارد ین از هزینه‌های خود‬ ‫بکاهد‪.‬‬ ‫ای��ن مجموعه برنامه دارد تا رقم کاهش هزینه را‬ ‫در س��ال آینده میالدی به ‪ 150‬میلیارد ین (ژاپن)‬ ‫برس��اند‪ .‬این دس��ت اقدامات تاثیر بسزایی بر رشد‬ ‫عملکرد مالی شرکت دارد‪.‬‬ ‫شرکت اِبی‌تی‌دی‌ا ِی در سال گذشته (‪ )2018‬در‬ ‫مقایس��ه با سال ‪ ،2017‬رش��د بیش از ‪12‬درصدی‬ ‫داشته است‪ .‬سود خالص این مجموعه نیز حدود ‪8‬‬ ‫درصد بیشتر شده است‪.‬‬ ‫نرخ ط�لا در معامالت روز گذشته(سه‌ش��نبه) بازار‬ ‫جهانی در پی رش��د ارزش دالر که تقاضا برای خرید‬ ‫این فلز ارزشمند را محدود کرد‪ ،‬با کاهش روبه‌رو شد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬هر اونس طال برای تحویل فوری‬ ‫در معام�لات روز گذش��ته بازار س��نگاپور ‪۰.۲‬درصد‬ ‫کاهش یافت و به ‪ ۱۳۹۲‬دالر و ‪ ۶۴‬س��نت رس��ید‪ .‬در‬ ‫ب��ازار معامالت آتی آمریکا‪ ،‬ه��ر اونس طال ‪۰.۳‬درصد‬ ‫کاهش پیدا کرد و به ‪ ۱۳۹۶‬دالر و ‪ ۳۰‬سنت رسید‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه بنجامین ل��و‪ ،‬تحلیلگر ش��رکت فیلیپ‬ ‫فیوچرز‪ ،‬افت نرخ طال تا حدود زیادی به دلیل تعدیل‬ ‫انتظارات ب��رای کاهش نرخ‌های به��ره و بهبود بازده‬ ‫اوراق قرضه بوده اس��ت‪ .‬بازارها همچنان روی کاهش‬ ‫‪ ۲۵‬واحدی نرخ‌های بهره حس��اب می‌کنند اما به نظر‬ ‫می‌رسد این انتظارات تعدیل شده و ارزش دالر بهبود‬ ‫پیدا کرده است‪ .‬شاخص دالر در معامالت روز گذشته‬ ‫به باالترین حد در ‪۳‬هفته گذشته رسید و طال را برای‬ ‫دارندگان سایر ارزها گران‌تر کرد‪.‬‬ ‫ی��ک هفته پیش بازار ش��انس کاه��ش ‪ ۲۵‬واحدی‬ ‫نرخ‌ه��ای بهره را ‪ ۸۰.۱‬درص��د و احتمال کاهش ‪۵۰‬‬ ‫واح��دی نرخ‌ه��ای به��ره را ‪ ۱۹.۹‬درص��د پیش‌بینی‬ ‫می‌ک��رد اما اکنون این احتمال ب��ه ترتیب به ‪ ۹۸‬و ‪۲‬‬ ‫درصد کاهش پیدا کرده اس��ت‪ .‬با این همه‪ ،‬افت نرخ‬ ‫طال به دلیل ضعف بازارهای مالی محدود شد‪ .‬بازارهای‬ ‫سهام آسیا در معامالت روز گذشته به پایین‌ترین حد‬ ‫در ‪۲.۵‬هفته گذش��ته سقوط کردند‪ .‬بر اساس گزارش‬ ‫رویترز‪ ،‬فعاالن بازار اکنون منتظر اظهارات جروم پاول‪،‬‬ ‫رئیس بانک مرکزی امریکا هستند که از امروز به مدت‬ ‫‪ ۲‬روز در براب��ر کنگره به توضیحات درباره سیاس��ت‬ ‫پولی خواهد پرداخت‪.‬‬ ‫در ای��ن بین موج��ودی طالی «اس‌پ��ی‌ای آر گلد‬ ‫تراس��ت» که بزرگ‌تری��ن صندوق س��رمایه‌گذاری با‬ ‫پش��توانه طال در جهان است‪۰.۱۵ ،‬درصد کاهش پیدا‬ ‫ک��رد و از ‪ ۷۹۶.۹۷‬تن در جمعه ب��ه ‪ ۷۹۵.۸۰‬تن در‬ ‫دوشنبه رسید‪.‬‬ ‫به گفته وان��گ تائو‪ ،‬تحلیلگر فنی رویترز‪ ،‬هر اونس‬ ‫طال برای تحویل فوری ممکن اس��ت به تصحیح نرخ‬ ‫در محدوده ‪ ۱۳۸۷‬دالر پایان داده و مقاومت در سطح‬ ‫‪ ۱۴۲۱‬دالر را دوباره امتحان کند‪.‬‬ ‫در بازار س��ایر فلزات ارزشمند‪ ،‬هر اونس نقره برای‬ ‫تحوی��ل فوری ‪۰.۱‬درصد افزای��ش یافت و به ‪ ۱۵‬دالر‬ ‫و ‪ ۴‬س��نت رس��ید‪ .‬هر اون��س پاالدیم ب��رای تحویل‬ ‫فوری ‪۰.۳‬درص��د کاهش یافت و به ‪ ۱۵۵۷‬دالر و ‪۶۳‬‬ ‫س��نت رس��ید‪ .‬هر اونس پالتین برای تحویل فوری با‬ ‫‪۰.۳‬درصد کاهش‪ ،‬به ‪ ۸۱۰‬دالر و ‪ ۹۵‬سنت رسید‪.‬‬ ‫«معدنکاوی شهری» در جست‌وجوی مس‬ ‫کارتون‌روز‬ ‫بدون شرح‬ ‫همچن��ان برای ایجاد تح��رک در اقتصاد چین کافی‬ ‫نبودند‪.‬از ‪ ۲۰‬ژوئن (‪ ۳۰‬خرداد) نرخ‌ها افزایشی شدند‬ ‫که تا ‪ ۲۷‬این ماه نیز ادامه داش��ت‪ .‬باید خاطرنش��ان‬ ‫کرد که موجودی قابل‌فروش انبارها نیز با شیب کمی‬ ‫روبه‌کاهش بود‪.‬‬ ‫در ‪ ۱۸‬ژوئ��ن (‪ ۲۸‬خ��رداد) ترام��پ اع�لام ک��رد‬ ‫ب��ا رئیس‌جمه��وری چی��ن تلفنی مذاک��ره کرده و‬ ‫تیم‌‌ه��ای دو ط��رف قبل از دیدار س��ران دو کش��ور‬ ‫در ژاپ��ن ب��ا ه��م نشس��ت‌هایی برگ��زار خواهن��د‬ ‫ک��رد‪ .‬ای��ن خبر امید ب��ه کاهش تنش را ب��ه دنبال‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫در ‪ ۲۶‬ژوئ��ن (‪ ۵‬تی��ر) نیز وزیر دارایی امریکا اعالم‬ ‫کرد مذاکرات تجاری دو کش��ور تا ‪۹۰‬درصد تکمیل‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫در ‪ ۲۷‬ژوئ��ن (‪ ۶‬تیر) نیز رس��انه‌ها گزارش کردند‬ ‫چی��ن و امریکا در دیدار آخر هفته بر س��ر آتش‌بس‬ ‫موقت در جنگ تجاری توافق کردند‪ .‬موارد یاد شده‬ ‫به‌عن��وان عوامل اصلی روند روبه‌رش��د بازار میلگرد‬ ‫چین در ‪ ۱۰‬روز پایانی ژوئن‪ ،‬عمل کردند‪.‬‬ ‫ن علیزاده‬ ‫طرح‪ :‬حسی ‌‬ ‫معدنکاوی شهری‪ ،‬عنوانی است که به بازیافت‬ ‫زباله‌های الکترونیکی برای استخراج مواد معدنی‬ ‫باارزش داده ش��ده است‪ .‬با بازیافت وسایلی مانند‬ ‫گوش��ی‌های تلفن همراه می‌توان ساالنه بیش از‬ ‫‪15‬هزار کیلوگرم مس را به چرخه بازگرداند‪.‬‬ ‫به گزارش عصرمس‌آنالی��ن‪ ،‬پژوهش جدیدی‬ ‫نش��ان می‌دهد معدنکاوی ش��هری که به بازیابی‬ ‫فل��ز از زباله‌ه��ای الکترونیک��ی گفته می‌ش��ود‪،‬‬ ‫نسبت به معدنکاوی س��نتی بسیا ‌ر کم‌هزینه‌تر و‬ ‫پرمنفعت‌تر اس��ت‪ .‬پژوهش��گران دانشگاه پکن و‬ ‫مک‌کواری در این پژوهش‪ ،‬هزینه‌های ‪ 8‬شرکت‬ ‫بازیافت در چی��ن را از مرحله جمع‌آوری زباله‌ها‬ ‫تا خرید و س��اخت تجهیزات موردنیاز‪ ،‬بررس��ی‬ ‫کردن��د‪ .‬س��پس دریافتی‌های این ش��رکت‌ها از‬ ‫مح��ل کمک‌هزینه‌های دولت��ی و فروش قطعات‬ ‫قابل‌اس��تفاده زباله‌ها را نیز محاس��به و درنهایت‬ ‫هزینه نهایی اس��تخراج از این زباله‌ه��ا را برآورد‬ ‫کردن��د و دریافتن��د معدنکاوی س��نتی ‪13‬برابر‬ ‫پرهزینه‌تر از بازیافت زباله‌های الکترونیکی است‪.‬‬ ‫از زباله‌های الکترونیکی می‌توان طال‪ ،‬مس و نقره‬ ‫بازیافت کرد‪ .‬مردم کره زمین ساالنه ‪ ۱.۷‬میلیارد‬ ‫گوش��ی تلفن همراه خری��داری می‌کنند‪ .‬این در‬ ‫حالی است که از یک‌میلیون دستگاه گوشی تلفن‬ ‫همراه می‌توان ‪ 34‬کیلوگرم طال‪15 ،‬هزار و ‪875‬‬ ‫کیلوگرم مس و ‪ 350‬کیلوگرم نقره استخراج کرد‪.‬‬ ‫گفته می‌ش��ود در یک آیفون عادی ‪ ۰.۰۳۴‬گرم‬ ‫طال‪ ۰.۳۴ ،‬گرم نقره‪ ۰.۰۱۵ ،‬گرم پاالدیوم‪ ،‬کمتر‬ ‫از یک‌ه��زارم گرم پالتین‪ 25 ،‬گ��رم آلومینیوم و‬ ‫‪ 15‬گرم مس وجود دارد‪ .‬ازس��وی دیگر‪ ،‬گزارش‬ ‫نظارت بر زباله‌های الکترونیک سازمان ملل متحد‬ ‫در سال ‪ 2016‬میالدی (‪ 1395‬خورشیدی) نشان‬ ‫می‌دهد جهان ‪ 44‬میلیارد و ‪700‬میلیون کیلوگرم‬ ‫وس��یله الکترونیکی غیرقابل اس��تفاده دارد‪ .‬این‬ ‫میزان برابر با مجموع تعداد گوشی‌ها‪ ،‬لپ‌تاپ‌ها‪،‬‬ ‫مایکروویوه��ا و تلویزیون‌های از کار افتاده اس��ت‬ ‫ک��ه در هرکدام از آنها مواد معدنی بس��یار زیادی‬ ‫به‌کار رفته است‪ .‬به‌طور نمونه سیم‌پیچ‌ها و مدارها‬ ‫در این وس��ایل مسی هس��تند‪ .‬با این حال‪ ،‬تنها‬ ‫‪20‬درصد از زباله‌های الکترونیکی جهان بازیافت‬ ‫و مابقی آنها به حال خود رها شده‌اند‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه روزگار معدن

روزنامه روزگار معدن شماره 206

روزنامه روزگار معدن شماره 206

شماره : ۲۰۶
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۴/۲۶
روزنامه روزگار معدن شماره 205

روزنامه روزگار معدن شماره 205

شماره : ۲۰۵
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۴/۲۵
روزنامه روزگار معدن شماره 204

روزنامه روزگار معدن شماره 204

شماره : ۲۰۴
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۴/۲۴
روزنامه روزگار معدن شماره 203

روزنامه روزگار معدن شماره 203

شماره : ۲۰۳
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۴/۲۳
روزنامه روزگار معدن شماره 202

روزنامه روزگار معدن شماره 202

شماره : ۲۰۲
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۴/۲۲
روزنامه روزگار معدن شماره 200

روزنامه روزگار معدن شماره 200

شماره : ۲۰۰
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۴/۱۸
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!