صفحه قبل

روزنامه روزگار معدن شماره ۱۹۵

صفحه بعد

روزنامه روزگار معدن شماره 195

روزنامه روزگار معدن شماره 195

‫روزنامه اقتصادی معدن و صنایع معدنی ایران‬ ‫سرقینی در حاشیه‬ ‫آیین روز صنعت و معدن خبر داد‬ ‫قرارداد بوکسیت‬ ‫گینه درمرحله نهایی‬ ‫معطل مانده است‬ ‫تمدید پروانه اکتشاف‬ ‫معادن به شرط‬ ‫پیشرفت ‪70‬درصدی‬ ‫سه‌شنبه‬ ‫صفحه‪6‬‬ ‫صفحه ‪3‬‬ ‫‪ 11‬تیر ‪ 28 1398‬شوال ‪ 2 1440‬ژوئیه ‪ 2019‬سال دوم شماره‪8 195‬صفحه قیمت ‪ 2000‬تومان‬ ‫یادداشت‌ها‬ ‫معادن‪ ،‬پیشران توسعه‬ ‫اقتصاد کشور‬ ‫صفحه‪3‬‬ ‫رونق صنعت‬ ‫کاشی و سرامیک با هنر‬ ‫‪www.Madandaily.com‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در جشن صنعت و معدن خبر داد‪:‬‬ ‫‪ ۱۰۰‬هزار میلیارد تومان‬ ‫پروژه معدنی آماده بهره‌ برداری‬ ‫صفحه‪5‬‬ ‫صفحه‪4‬‬ ‫چند گام‬ ‫تا کِ ی؟‬ ‫صفحه‪8‬‬ ‫گزارش‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه‌ای‬ ‫خلق ثروت باید مبتنی بر‬ ‫بهره‌وری‪ ،‬دانش اقتصادی‬ ‫و فناوری باشد‬ ‫صفحه‪2‬‬ ‫رئیس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان خوزستان ‪:‬‬ ‫فوالد خوزستان‬ ‫نماد تولید و اشتغال پایدار در استان است‬ ‫امیرحسین نظری‪ ،‬رئیس سازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت اس��تان خوزستان و هیات‬ ‫هم��راه در دی��دار ب��ا مدیران ارش��د فوالد‬ ‫خوزس��تان‪ ،‬این ش��رکت را نم��اد تولید و‬ ‫اشتغال پایدار در استان برشمرد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرن��گار روابط عمومی فوالد‬ ‫خوزس��تان‪ ،‬رئیس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت استان خوزستان با ابراز خرسندی از‬ ‫حضور در جمع مدیران ارش��د این شرکت‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬فوالد خوزس��تان نم��اد تولید‬ ‫و اش��تغال پایدار در اس��تان است؛ براساس‬ ‫وظیف��ه و عالقه خاطری که نس��بت به این‬ ‫شرکت وجود دارد‪ ،‬سعی می‌کنیم مشکالت‬ ‫فوالد خوزستان در کوتاه‌ترین زمان ممکن‬ ‫برطرف شود‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت خوزس��تان با در نظر گرفتن فش��ار‬ ‫اقتص��ادی ناش��ی از واردات و برای برطرف‬ ‫ش��دن موانع پیش روی این شرکت‪ ،‬درکنار‬ ‫فوالد خوزس��تان اس��ت و به منظ��ور رفع‬ ‫مشکالت پیشگام خواهد بود‪.‬‬ ‫نظری افزود‪ :‬ش��رکت‌های تولیدی مانند‬ ‫فوالد خوزس��تان‪ ،‬مواد اولی��ه را در چرخه‬ ‫باالدس��ت خ��ود تامی��ن می‌کنن��د و در‬ ‫اش��تغالزایی در سطح استان جایگاه ویژه‌ای‬ ‫دارند بنابراین فرآیند تولید آنها نباید دچار‬ ‫توقف ش��ود زیرا برای راه‌اندازی دوباره آن و‬ ‫تامی��ن تجهیزات‪ ،‬به دس��ت‌کم ‪ ۶‬ماه زمان‬ ‫نیاز است‪.‬‬ ‫در ادام��ه این نشس��ت‪ ،‬محمد کش��انی‬ ‫مدیرعامل ف��والد خوزس��تان تصریح کرد‪:‬‬ ‫ش��رکت‌های معدنی باالدست در سال‌های‬ ‫گذش��ته‪ ،‬تامین‌کنن��ده کنس��انتره ف��والد‬ ‫خوزستان بوده‌اند اما با راه‌اندازی بخش‌های‬ ‫گندله‌سازی در این ش��رکت‪ ،‬طبیعی است‬ ‫ک��ه فروش م��واد اولی��ه در آین��ده کاهش‬ ‫یابد؛ کاهش تامین م��واد اولیه‪ ،‬یک تهدید‬ ‫ب��رای تولید آهن اس��فنجی و صنعت فوالد‬ ‫اس��تان به‌ش��مار می‌آید‪ ،‬به ای��ن معنا که‬ ‫اگ��ر فوالد خوزس��تان در س��ال‌های آینده‬ ‫فکری ب��رای تامین مواد اولی��ه خود نکند‪،‬‬ ‫با س��ابقه ‪ ۴۰‬س��اله و قابلیت‌هایی همچون‬ ‫دسترسی به آب‌های آزاد‪ ،‬نزدیکی به بنادر‬ ‫و موقعیت مناسب برای صادرات محصوالت‬ ‫خود‪ ،‬با مش��کالت ج��دی روب��ه‌رو خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬اگ��ر به وضعی��ت کنونی‬ ‫ش��رکت گ��روه ملی خ��وب دق��ت کنیم‪،‬‬ ‫درمی‌یابی��م که این اتف��اق مربوط به امروز‬ ‫و دیروز و سال گذش��ته نیست بلکه نتیجه‬ ‫عملکرد ‪ ۵‬س��ال گذش��ته در این ش��رکت‬ ‫اس��ت‪ .‬امیدواری��م با حمایت س��ازمان‌ها و‬ ‫نهاده��ای مربوط و تالش کارکنان‪ ،‬تدبیری‬ ‫برای فوالد خوزستان با داشتن بیش از ‪۱۱‬‬ ‫هزار و ‪ ۵۰۰‬نیروی کار مستقیم و ‪ ۱۰۰‬هزار‬ ‫نیرو که به‌طور غیر مس��تقیم با این شرکت‬ ‫در ارتباط هس��تند‪ ،‬اندیش��یده شود که در‬ ‫س��ال‌های آینده با چنین مش��کلی روبه‌رو‬ ‫نشود‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ف��والد خوزس��تان در پایان‬ ‫س��خنان خود گفت‪ :‬برای تامین مواد اولیه‬ ‫در س��ال گذشته‪ ،‬اقدام به تملک ‪ ۶۷‬درصد‬ ‫س��هام ش��رکت صنعتی و معدنی توس��عه‬ ‫فراگیر س��ناباد شد و درصدد هستیم سهام‬ ‫معادن دیگر را خریداری کنیم‪.‬‬ ‫همچنی��ن با ت�لاش برای تملک س��هام‬ ‫ش��رکت ف��والد اکس��ین در پایین‌دس��ت‪،‬‬ ‫زنجیره ارزش گروه فوالد خوزستان تکمیل‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫گفتن��ی اس��ت در این نشس��ت که ظهر‬ ‫روز سه‌ش��نبه ‪ ۴‬تیر ‪ ۹۸‬در سالن کنفرانس‬ ‫س��اختمان مدیریت عامل ش��رکت برگزار‬ ‫ش��د‪ ،‬مهران عباس‌زاده‪ ،‬مدیر اس��تراتژی و‬ ‫تعالی س��ازمانی درباره عملکرد ش��رکت در‬ ‫س��ال گذش��ته‪ ،‬زنجیره ارزش گ��روه فوالد‬ ‫خوزس��تان‪ ،‬میزان سرمایه‌گذاری‌های انجام‬ ‫ش��ده و چش��م‌انداز آینده براس��اس اهداف‬ ‫مش��خص ش��ده و برنامه عملیاتی توسعه‪،‬‬ ‫توضیحاتی را بیان کرد‪.‬‬ ‫در پای��ان این نشس��ت‪ ،‬رئیس س��ازمان‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان خوزستان‬ ‫و هی��ات همراه با راهنمای��ی محمود اکابر‪،‬‬ ‫مدی��ر تضمین کیفیت فوالد خوزس��تان‪ ،‬از‬ ‫بخش‌های صنعتی ش��رکت بازدید میدانی‬ ‫کردند‪.‬‬
‫غریب‌پور در حاشیه آیین روز صنعت و معدن اعالم کرد‬ ‫اخبار‬ ‫سه‌شنبه‬ ‫‪ 11‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 28‬شوال ‪ 1440‬‬ ‫‪ 2‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره‪195‬‬ ‫خبر‬ ‫اجرای شیوه جدید‬ ‫خصوصی‌سازی در معادن‬ ‫گل‌گهر‬ ‫مدی��ر مجتمع س��نگ‌آهن س��یرجان از روند‬ ‫روبه رش��د تولید س��نگ‌آهن در ‪ ۳‬سال گذشته‬ ‫در معادن ش��ش‌گانه گل‌گهر خبر داد‪ .‬به گفته‬ ‫س��عید پیرمرادی‪ ،‬مجموع تولید معادن گل‌گهر‬ ‫در سال گذشته از ‪ ۳۵‬میلیون تن عبور کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایمیدرو‪ ،‬پیرمرادی که به مناسبت‬ ‫روز صنعت و معدن سخن می‌گفت‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫تولید سنگ‌آهن در این ناحیه با رشد ‪۹‬درصدی‬ ‫نسبت به سال ‪ ۹۶‬همراه شد‪ .‬وی درباره عملکرد‬ ‫‪ ۳‬سال گذشته این ‪ ۶‬معدن اظهار کرد‪ :‬در حالی‬ ‫که تولید س��ال ‪ ۹۵‬به ‪ ۲۰.۴‬میلیون تن رسید‪،‬‬ ‫سال ‪ ۹۶‬بیش از ‪ ۳۲.۹‬میلیون تن سنگ‌آهن در‬ ‫این ناحیه تولید شد و در نهایت در سال گذشته‬ ‫رقم تولید از ‪ ۳۵‬میلیون تن نیز عبور کرد‪.‬‬ ‫پیرم��رادی تاکید ک��رد‪ :‬عملیات اس��تخراج‪،‬‬ ‫بهره‌ب��رداری و فروش از این مع��ادن در اختیار‬ ‫ش��رکت‌های خصوص��ی اس��ت و م��ا فق��ط به‬ ‫نمایندگی از دولت و به طور ویژه ایمیدرو‪ ،‬ناظر‬ ‫بر اجرای برنامه شرکت‌ها هستیم‪.‬‬ ‫وی ب��ا یادآوری ذخی��ره ‪ ۱.۲‬میلیارد تنی در‬ ‫مع��ادن گل‌گهر‪ ،‬تصریح ک��رد‪ :‬در ناحیه معدنی‬ ‫گل‌گه��ر ‪۵‬مع��دن فع��ال‪ ،‬یک مع��دن در حال‬ ‫آماده‌سازی و ‪ ۴‬آنومالی در حال اکتشاف‪ ،‬تحت‬ ‫مدیری��ت این مجتمع وج��ود دارد‪ ،‬در حالی که‬ ‫در گذش��ته معادن ‪ ۲‬و ‪ ۴‬در اختیار این سازمان‬ ‫قرار داشت‪.‬‬ ‫پیرمرادی گفت‪ :‬از ابتدای سال ‪ ۹۵‬و همزمان‬ ‫ب��ا پای��ان دوره قراردادهای پیمانکاری‪ ،‬ش��یوه‬ ‫جدی��دی بر مبنای خصوصی‌س��ازی و اصل ‪۴۴‬‬ ‫قانون اساس��ی اجرا شد‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬در این‬ ‫مدت ‪ ۳‬معدن به مشارکت‌های خصوصی واگذار‬ ‫ش��دند‪ ،‬به طوری که شرکت گسترش صنایع و‬ ‫معادن ماهان توانس��ت معدن شماره ‪ ،۵‬میدکو‬ ‫رهبری استخراج معدن شماره ‪ ۴‬و پاییز ‪ ۲‬سال‬ ‫گذش��ته نیز مشارکت گهر پویش گام‪ ،‬استخراج‬ ‫معدن ‪ ۲‬را برعهده گرفت‪.‬‬ ‫ب��ه گفته پیرمرادی‪ ،‬ه��دف ایمیدرو از اجرای‬ ‫چنین روش��ی‪ ،‬جلوگی��ری از انحصاری ش��دن‬ ‫قرارداده��ای مع��ادن اس��ت‪ .‬وی ادام��ه داد‪:‬‬ ‫ش��رکت‌هایی قادر ب��ه فعالیت در ای��ن معادن‬ ‫هس��تند که پیش‌تر در زنجیره تولید سنگ‌آهن‬ ‫و فوالد حضور داش��ته‌اند‪ .‬وی تاکی��د کرد‪ :‬اگر‬ ‫ش��رکتی قصد دارد فقط خردایش س��نگ‌آهن‬ ‫انج��ام دهد و اق��دام به صدور هم��ان محصول‬ ‫کند‪ ،‬نمی‌تواند وارد جری��ان رقابت برای حضور‬ ‫در بهره‌ب��رداری و فروش محصول معادن ش��ود‬ ‫بلکه باید عملیات تبدیل کنس��انتره به گندله تا‬ ‫مرحله ش��مش را ادامه ده��د؛ از آن پس اختیار‬ ‫فروش شمش و محصوالت آن را دارد‪.‬‬ ‫وی جای��گاه گل‌گه��ر در بخ��ش س��نگ‌آهن‬ ‫ای��ران را مورد تاکید قرار داد و افزود‪ :‬به س��بب‬ ‫گس��تردگی مع��ادن س��نگ‌آهن ای��ن منطقه‪،‬‬ ‫گل‌گه��ر ه��م دارای ط��رح جامع اس��ت که در‬ ‫راس��تای طرح جامع فوالد ایران تدوین ش��ده و‬ ‫در حال بروزرسانی است‪ ،‬به طوری که برنامه‌ها‬ ‫برای دس��تیابی به هدف ‪ ۱۴۰۴‬و ظرفیت‌سازی‬ ‫‪ ۵۵‬میلیون تن فوالد خام تدوین و اجرایی شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی الزام بومی‌س��ازی در بخش‌های طراحی‪،‬‬ ‫اج��را و بکارگی��ری ش��بکه ‪ R&D‬پیش��رو و‬ ‫جلوگی��ری از خام‌فروش��ی را از فرصت‌های این‬ ‫حوزه دانس��ت و گفت‪ :‬به دلیل نوس��ازی نشدن‬ ‫ناوگان معدنی‪ ،‬با هدررفت انرژی روبه‌رو هستیم‬ ‫ک��ه می‌توان��د س��بب کاه��ش ایمن��ی و تولید‬ ‫ش��ود‪ .‬وی با اش��اره به آثار تحریم‌های ظالمانه‬ ‫در ای��ن بخ��ش‪ ،‬گف��ت‪ :‬درحال‌حاض��ر نیازمند‬ ‫افزایش ارتباط بخش دانش��گاه و موسس��ه‌های‬ ‫پژوهشی و فناوری هستیم‪ ،‬در حالی که شرایط‬ ‫کنون��ی ب��رای بهره‌گی��ری از فرصت‌ه��ا کافی‬ ‫نیس��ت‪ .‬وی ب��ه راهکارهای کوتاه‌مدت اش��اره‬ ‫ک��رد و گفت‪ :‬تس��هیل واردات تجهیزات معدنی‬ ‫ب��ا هدف تحقق رونق تولید و همچنین کاهش و‬ ‫ثبات نرخ ارز از مواردی است که می‌تواند سبب‬ ‫کاهش مشکالت تولید به ویژه برای شرکت‌های‬ ‫خصوصی شود‪.‬‬ ‫رئیس هی��ات عامل ایمیدرو اعالم ک��رد‪ :‬بخش معدن با‬ ‫توجه به وابستگی کمتر نسبت به سایر بخش‌های اقتصادی‬ ‫ب��ه خارج از کش��ور‪ ،‬توانس��ت ب��ا وجود هم��ه تحریم‌ها و‬ ‫فشارهای اقتصادی‪ ،‬تولید و بازارهای صادراتی خود را حفظ‬ ‫کند‪ .‬خداداد غریب‌پور در عین حال از برنامه ایجاد صندوق‬ ‫جسورانه حوزه اکتشاف خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی ایمیدرو‪ ،‬غریب‌پور در حاش��یه‬ ‫آیین گرامیداش��ت ‪ ۱۰‬تیر‪ ،‬روز ملی صنعت و معدن افزود‪:‬‬ ‫نمی‌ت��وان گفت تحریم‌ه��ا در جذب س��رمایه‌گذاری برای‬ ‫حفظ بازارهای صادراتی بخش معدن با وجود تحریم‌ها‬ ‫اجرای پروژه‌های بخش معدن و صنایع معدنی بی‌تاثیر بوده‬ ‫اما در صنایع فوالدی‪ ،‬تمرکز ما بر بومی‌س��ازی دانش است‬ ‫ک��ه در اولویت قرار گرفته و تاکن��ون به موفقیت‌های قابل‬ ‫قبولی نیز دست یافته‌ایم‪ .‬وی با بیان اینکه ایمیدرو در سال‬ ‫جاری ‪ ۳۰۰‬هزار کیلومتر مربع برنامه اکتش��افی جدید در‬ ‫برنامه دارد‪ ،‬گفت‪ :‬ایمیدرو با همکاری سازمان زمین‌شناسی‬ ‫و اکتش��افات معدنی کش��ور توانس��ت به موفقیت‌هایی در‬ ‫بخش اکتشافات عمیق دست یابد و پیمانکاران حفاری نیز‬ ‫توانس��تند ظرفیت‌های جدیدی ایجاد کنن��د‪ .‬معاون وزیر‬ ‫صنعت‪ ۷‬معدن و تجارت خاطرنش��ان کرد‪ :‬وابستگی کمتر‬ ‫صنایع معدنی به خارج از کش��ور ب��ه دلیل پیچیدگی‌های‬ ‫صنعتی کمتر‪ ،‬س��بب ش��د تحریم‌ها تاثیر کمتری در این‬ ‫بخش داش��ته باش��ند‪ .‬غریب‌پور ادام��ه داد‪ :‬در این زمینه‪،‬‬ ‫س��رمایه‌گذاری‌هایی از گذشته انجام شده بودند که اکنون‬ ‫به ش��یوه‌های مختلف در حال اجرا هستند‪ .‬وی اظهار کرد‪:‬‬ ‫بخش معدن و صنایع معدنی در س��ال گذش��ته توانست از‬ ‫خام‌فروش��ی فاصل��ه بگیرد و امروز عم��ده تمرکز و اولویت‬ ‫ایمی��درو بر تولید محصوالت با ارزش افزوده باال اس��ت‪ .‬به‬ ‫گفته این مقام مسئول‪ ،‬بیش از ‪ ۲۰‬درصد صادرات غیرنفتی‬ ‫کش��ور را محصوالت معدنی تشکیل می‌دهد که حدود ‪۱۰‬‬ ‫میلیارد دالر اس��ت‪ .‬عمده تمرکز ایمیدرو این است که ارز‬ ‫م��ورد نیاز بخ��ش صنعت را از محل صنع��ت تامین کند و‬ ‫ش��امل تجهیزات و پروژه‌های جدید می‌ش��ود‪ .‬غریب‌پور با‬ ‫بی��ان اینکه ماهان��ه بین ‪ ۲۰۰‬تا ‪ ۳۶۰‬میلی��ون دالر ارزش‬ ‫ص��ادرات تولیدات فوالدی اس��ت‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬بانک‬ ‫مرک��زی در این زمینه همراهی داش��ته و توانس��تیم همه‬ ‫تعهدات ارزی را با کمک این بانک و گمرک اجرایی کنیم‪.‬‬ ‫مدیر کل دفتر جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری استانداری هرمزگان در گفت‌وگو با روزگار معدن‪:‬‬ ‫خلق ثروت باید مبتنی بر بهره‌وری‪ ،‬دانش اقتصادی و فناوری باشد‬ ‫اسماعیل خاشعی‪:‬‬ ‫اس��تان هرمزگان در س��ال‌های اخیر در حوزه‬ ‫س��رمایه‌گذاری گام‌های بلندی برداشته و فضای‬ ‫متفاوت و مناسبی برای کسب و کار در این استان‬ ‫فراهم کرده اس��ت‪ .‬این اس��تان به دلیل مجاورت‬ ‫با خلیج‌فارس و دریای عمان و همچنین تس��لط‬ ‫بر تنگه هرمز‪ ،‬ش��اهد حضور خطوط کش��تیرانی‬ ‫بین‌المللی است که به رونق اقتصادی کشور کمک‬ ‫می‌کند‪ .‬از طرف دیگر فراوانی انرژی نفت و گاز و‬ ‫همچنین وجود پاالیشگاه‌های مهم در هرمزگان‪،‬‬ ‫این سرزمین را به عنوان استانی پرظرفیت معرفی‬ ‫می‌کن��د‪ .‬مناطق ویژه و آزاد‪ ،‬وجود صنایع بزرگ‬ ‫و کوچ��ک و همچنی��ن وجود ‪ ۵‬منطق��ه ویژه از‬ ‫دیگر مزیت‌های اس��تان هرمزگان اس��ت‪ .‬دراین‬ ‫زمین��ه خبرنگار روزگار مع��دن در بندرعباس‪ ،‬با‬ ‫مسعود هندیان‪ ،‬مدیرکل دفتر جذب و حمایت از‬ ‫سرمایه‌گذاری استانداری هرمزگان‪ ،‬گفت‌وگویی‬ ‫انجام داده که می‌خوانید‪.‬‬ ‫€ €در سال‌های اخیر هرمزگان چه اقدامات‬ ‫مثبت�ی در راس�تای جذب س�رمایه‌گذاری‬ ‫انجام داده است؟‬ ‫اس��تان هرمزگان گام‌های بلندی در سال‌های‬ ‫اخیر درباره جذب س��رمایه‌گذاری برداشته است‪.‬‬ ‫با این حال این اس��تان هنوز ظرفیت‌های زیادی‬ ‫در این حوزه دارد‪ .‬س��رمایه‌گذاری در بخش‌های‬ ‫مختلف محیط‌زیست موجب افزایش شاخص‌های‬ ‫س��رمایه‌گذاری و تغییر نگرش در راستای توسعه‬ ‫پایدار و متوازن خواهد بود‪ .‬خلق ثروت با استفاده‬ ‫از به��ره‌وری‪ ،‬دانش فن��ی و اقتصادی و مبتنی بر‬ ‫فناوری محقق خواهد ش��د و محیط‌زیس��ت باید‬ ‫یکی از اولویت‌های سرمایه‌گذاری در استان باشد‪.‬‬ ‫البته ظرفیت‌ه��ا و جذابیت‌های مختلفی برای‬ ‫سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال در هرمزگان وجود‬ ‫دارد که از آن جمله برنامه‌های استان برای توسعه‬ ‫فوالد‪ ،‬کشتی‌س��ازی‪ ،‬پاالیشگاه‌ها و پتروشیمی‪،‬‬ ‫توس��عه بندر شهیدرجایی به عنوان هاب منطقه‪،‬‬ ‫توس��عه ش��بکه‌های حمل‌ونقل پنج‌گانه‪ ،‬توسعه‬ ‫س��واحل مکران و ش��رق و غرب‪ ،‬توس��عه بخش‬ ‫کشاورزی‪ ،‬گردشگری و توسعه صنایع دریامحور‬ ‫و لجس��تیک و پش��تیبانی‪ ،‬گس��ترش ش��بکه‬ ‫سوخت‌رس��انی‪ ،‬توس��عه معادن و توسعه صنایع‬ ‫آبزی‌پروری و ش��یالت‪ ،‬ظرفیت‌ها و جذابیت‌های‬ ‫جدیدی را در استان ایجاد کرده است‪.‬‬ ‫از ط��رف دیگر با توس��عه بخش‌ه��ای صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن‪ ،‬کش��اورزی و خدم��ات‪ ،‬س��االنه حدود‬ ‫‪۳۴‬هزار شغل ایجاد خواهد شد که باعث می‌شود‬ ‫میانگی��ن نرخ بیکاری در اس��تان از میانگین نرخ‬ ‫کشوری کمتر باشد و نتیجه این فرآیند‪ ،‬افزایش‬ ‫ص��ادرات‪ ،‬افزایش درآمدهای اس��تان و افزایش‬ ‫جذب سرمایه‌گذار است‪.‬‬ ‫€ €ظرفیت‌های اس�تان هرمزگان در حوزه‬ ‫س�رمایه‌گذاری در بخش‌ه�ای مختل�ف‬ ‫چیست؟‬ ‫اس��تان هرم��زگان ظرفیت‌ه��ای متعددی در‬ ‫حوزه سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف دارد‪.‬‬ ‫برنامه‌ریزی و ایجاد ظرفیت برای تولید‪۱۰‬میلیون‬ ‫تن ف��والد‪‌۶ ،‬هزار مگاوات ب��رق‪۸۰ ،‬میلیون متر‬ ‫مکع��ب گاز‪۱۵۰ ،‬میلیون ت��ن تخلیه و بارگیری‪،‬‬ ‫‪ ۳‬میلی��ون تن محصوالت کش��اورزی‪۱۵۰ ،‬هزار‬ ‫تن پرورش میگو‪۱۴۲ ،‬هزار تن پرورش ماهی در‬ ‫قف��س‪ ۶ ،‬میلیون تن قیر‪۱.۵ ،‬میلیون متر مکعب‬ ‫تولی��د روزان��ه آب و ‪ ۶۰‬میلیون لیتر س��وخت از‬ ‫مهم‌ترین جاذبه‌های س��رمایه‌گذاری در اس��تان‬ ‫است‪.‬سرمایه‌گذاری به‌عنوان یک عنصر پشتیبانی‬ ‫از تولی��دات داخلی و توس��عه صادرات غیر نفتی‬ ‫مطرح است که در اقتصادهای منطقه‌ای و محلی‬ ‫تحول زیادی ایجاد می‌کند‪.‬‬ ‫€ €چ�ه هم‌اندیش�ی‌هایی تا کن�ون در این‬ ‫اس�تان برای جذب س�رمایه‌گذاری برگزار‬ ‫شده و چه نتایجی حاصل شده است؟‬ ‫یکی از راه‌های تس��ریع جذب سرمایه‌گذاری‪،‬‬ ‫دع��وت از س��رمایه‌گذاران و هم‌اندیش��ی در‬ ‫همایش‌ه��ای اقتص��ادی اس��ت ک��ه مس��یر‬ ‫س��رمایه‌گذاری و انتقال تجربه را هموار و زمینه‬ ‫س��رمایه‌گذاری‌های جدی��د را فراه��م می‌کند‪.‬‬ ‫مهم‌تری��ن مزی��ت برگ��زاری همایش‌ه��ا‪ ،‬ارائه‬ ‫ظرفیت‌های س��رمایه‌پذیر اس��تان‪ ،‬تب��ادل ویژه‬ ‫اطالعات و شناس��ایی س��رمایه‌گذاران مس��تعد‬ ‫عنوان ش��ده اس��ت‪ .‬همچنین ارتقای شاخص‌ها‪،‬‬ ‫توس��عه و تامین زیرس��اخت‌ها‪ ،‬اصالح و تقویت‬ ‫نهادهای پش��تیبانی‌کننده در توسعه کارآفرینی‪،‬‬ ‫بهب��ود و گس��ترش ش��یوه‌های اطالع‌رس��انی‪،‬‬ ‫آموزش‪ ،‬رفتارس��ازی و فرهنگ‌سازی جمعیتی‪،‬‬ ‫ریس��ک س��رمایه‌گذاری را کاه��ش و اطمینان‬ ‫سرمایه‌گذاری‌های جدید را افزایش می‌دهد‪.‬‬ ‫در این زمینه ت��ا کنون ‪ ۳‬همایش فرصت‌های‬ ‫س��رمایه‌گذاری با حضور سرمایه‌گذاران داخلی و‬ ‫خارج��ی برگ��زار ش��ده ک��ه س��ومین همایش‬ ‫فرصت‌های س��رمایه‌گذاری اس��تان در فروردین‬ ‫امس��ال ب��ا حضور بی��ش از ‪ ۷۰۰‬مهمان خارجی‬ ‫و داخلی برگزار ش��د و یکی از دس��تاوردهای این‬ ‫همایش امضای ‪ ۱۷۲‬تفاهمنامه با سرمایه‌گذاری‬ ‫به ارزش ‪۱۰۰‬هزار میلیارد تومان بود‪.‬‬ ‫بیش از ‪ ۷۵۰‬طرح س��رمایه‌گذاری در مقیاس‬ ‫بزرگ‪ ،‬کوچک و متوسط از سوی نهادهای اجرایی‬ ‫در ای��ن همایش معرفی ش��دند و ش��رکت‌های‬ ‫س��رمایه‌گذار از ویتن��ام‪ ،‬تانزانی��ا‪ ،‬هن��د‪ ،‬آلمان‪،‬‬ ‫ترکیه‪ ،‬امارات‪ ،‬برزیل‪ ،‬چین‪ ،‬روس��یه‪ ،‬پاکستان‪،‬‬ ‫اتریش‪ ،‬افریقای‌جنوبی و نمایندگان چند شرکت‬ ‫انگلیس��ی‪ ،‬فرانس��وی و ژاپن��ی در بخش‌ه��ای‬ ‫مختلف‪ ،‬آمادگی خود را برای س��رمایه‌گذاری در‬ ‫اس��تان اعالم کردند‪ ،‬برخی نی��ز در حال فعالیت‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫€ €چ�ه ظرفیت‌ه�ای دیگ�ری ب�رای‬ ‫س�رمایه‌گذاری در اس�تان هرم�زگان‬ ‫شناسایی شده است؟‬ ‫بی��ش از ‪ ۲۴۱‬طرح س��رمایه‌گذاری در س��ال‬ ‫‪ ۹۸‬شناس��ایی شده اس��ت‪ .‬عالوه بر آن برگزاری‬ ‫همایش سرمایه‌گذاری در سال جاری با محوریت‬ ‫اقتص��اد دریای��ی‪ ،‬کم��ک زیادی به شناس��اندن‬ ‫ظرفیت‌های اس��تان کرده اس��ت‪ .‬اجرایی کردن‬ ‫‪ ۱۷۱‬تفاهمنامه امضا ش��ده در س��ومین همایش‬ ‫فرصت‌ه��ای س��رمایه‌گذاری و پیگیری عملیاتی‬ ‫کردن ‪ ۲۴۱‬طرح س��رمایه‌گذاری شناسایی شده‪،‬‬ ‫پیگیری آغ��از عملیات اجرای پروژه‌های مهم در‬ ‫استان شامل پتروپاالیش هرمز‪ ،‬اسید سولفوریک‪،‬‬ ‫روغن‌های پایه اسالیک‪ ،‬شیشه فلوت هرمز‪ ،‬طرح‬ ‫پسماند‪ ،‬پایانه دریایی‪ ،‬پیگیری تامین منابع مالی‬ ‫پروژه‌ها‪ ،‬برنامه‌ریزی برای برگزاری نمایشگاه‌های‬ ‫برون‌مرزی و ش��رکت در نمایشگاه‌های داخلی و‬ ‫خارجی‪ ،‬دع��وت از هیات‌های تجاری و بازرگانی‬ ‫برای حضور در اس��تان‪ ،‬آموزش منابع انسانی در‬ ‫بخش س��رمایه‌گذاری‪ ،‬پیگیری ایجاد اش��تغال‬ ‫‪۳۰‬هزار نفری در سال ‪ ۹۸‬و ثبت در سامانه رصد از‬ ‫جمله برنامه‌های دفتر جذب سرمایه‌گذاری است‪.‬‬ ‫€ €چ�ه اقدامات�ی ب�رای تس�هیل‬ ‫م کردن زمینه توسعه‬ ‫سرمایه‌گذاری و فراه ‌‬ ‫در مناطق محروم اس�تان هرم�زگان انجام‬ ‫شده است؟‬ ‫اقدام��ات انج��ام ش��ده ب��رای تس��هیل در‬ ‫م کردن زمینه توس��عه در‬ ‫س��رمایه‌گذاری و فراه ‌‬ ‫مناطق محروم اس��تان‪ ،‬ش��امل شناسایی و تهیه‬ ‫بانک اطالعاتی از فرصت‌های س��رمایه‌گذاری در‬ ‫مناطق کمترتوسعه‌یافته استان به عنوان نخستین‬ ‫گام در ای��ن زمین��ه مطرح می‌ش��ود‪ .‬فرصت‌ها‪،‬‬ ‫مزیت‌ها‪ ،‬مشوق‌ها و حمایت‌های موجود قانونی از‬ ‫سرمایه‌گذاری در مناطق کم‌برخوردار با همکاری‬ ‫مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان‪ ،‬تدوین شده‬ ‫و مش��کالت موجود در طرح‌های سرمایه‌گذاری‬ ‫به‌وسیله وزارتخانه‌های مرتبط و سازمان‌های ملی‬ ‫در حال پیگیری است‪.‬‬ ‫در س��ال ‪ ۹۷‬بی��ش از ‪۲۰‬میلی��ون دالر‬ ‫س��رمایه‌گذاری از محل س��رمایه‌گذاری مصوب‬ ‫س��ال ‪ ۹۶‬وارد اس��تان ش��د و ‪ ۲۰۲‬طرح جدید‬ ‫س��رمایه‌گذاری به‌وس��یله این دفتر‪ ،‬شناسایی و‬ ‫به مرکز خدمات س��رمایه‌گذاری ارس��ال شد که‬ ‫از ای��ن تعداد ‪ ۱۷۲‬طرح در س��امانه پنجره واحد‬ ‫سرمایه‌گذاری ثبت شده است و فقط با اجرای ‪۲۴‬‬ ‫ط��رح مهم‪۵.۶۲ ،‬میلی��ارد یورو به صورت ارزی و‬ ‫‪۱۹۸‬هزار و ‪۵۰۰‬میلیارد سرمایه‌گذاری ریالی در‬ ‫استان انجام خواهد شد که برای بیش از ‪۱۲‬هزار‬ ‫نفر ش��غل ایجاد خواهد کرد‪ .‬در س��ال ‪ ۹۷‬تعداد‬ ‫‪ ۲۵۱‬طرح اعم از صنعتی‪ ،‬کش��اورزی و خدماتی‬ ‫با اشتغال ‪ ۴‬هزار و ‪۸۷۷‬نفر به بهره‌برداری رسید‪.‬‬ ‫€ €برای تقویت سهم این استان در مبادالت‬ ‫دریایی چه اقداماتی انجام شده است؟‬ ‫کارشناس��ان‪ ،‬سهم اقتصاد دریایی در معادالت‬ ‫آینده اقتصادی جهان را ‪۵۶‬درصد می‌دانند‪ .‬توسعه‬ ‫فن��اوری و ارتباط��ات دریاه��ا‪ ،‬جالب‌ترین حوزه‬ ‫رقابت ژئوپلتیکی هس��تند و چندجانبه‌گرایی در‬ ‫ژئوپلتیک دریایی‪ ،‬ژئواکونومیک و ژئواستراتژیک‪،‬‬ ‫مس��یر جدید سرمایه‌گذاران در توسعه دریامحور‬ ‫در استان است‪.‬‬ ‫در ای��ن زمین��ه‪ ،‬تش��ویق س��رمایه‌گذاران به‬ ‫س��رمایه‌گذاری در بخش‌ه��ای محیط‌زیس��ت‬ ‫موجب افزایش ش��اخص‌های س��رمایه‌گذاری و‬ ‫تغییر نگرش در راس��تای توسعه پایدار و متوازن‬ ‫اس��ت‪ .‬م��ن معتقدم خل��ق ثروت باید از مس��یر‬ ‫به��ره‌وری‪ ،‬دان��ش فنی و اقتص��ادی و مبتنی بر‬ ‫فناوری باش��د نه از مس��یر بهره‌کش��ی از محیط‬ ‫زیس��ت‪ .‬از ای��ن رو محیط‌زیس��ت بای��د یکی از‬ ‫اولویت‌های سرمایه‌گذاری در استان باشد‪.‬‬ ‫€ €و سخن پایانی؟‬ ‫نقش هوشمندس��ازی ّآب‪ ،‬خ��اک‪ ،‬محصول و‬ ‫استفاده از بیوفناوری در بخش کشاورزی‪ ،‬استفاده‬ ‫از حسگرها‪ ،‬سنس��ورها‪ ،‬تجهیزات تله‌مکانیک و‬ ‫زیس��ت‌محیطی‪ ،‬اتوماسیون‌س��ازی و استفاده از‬ ‫«اکولوژی بس��ته تولید» در ج��ذب چندبرابری‬ ‫س��رمایه‌گذاران بخش کش��اورزی‪ ،‬مهم اس��ت‪.‬‬ ‫همچنین تغییر مس��یر از سمت تولید‌محوری به‬ ‫بازار‌محوری‪ ،‬نیاز ضروری س��رمایه‌گذاران است‪.‬‬ ‫در این زمینه افزایش و جذب سرمایه‌گذاری‌های‬ ‫جدی��د در بخ��ش صنع��ت‪ ،‬معدن‪ ،‬کش��اورزی‪،‬‬ ‫ش��یالت و خدمات‪ ،‬باعث رشد شاخص صادرات‬ ‫غیرنفت��ی‪ ،‬ضریب اش��تغال‪ ،‬تولی��د محصوالت‪،‬‬ ‫خدمات و درآمدهای استان خواهد شد‪.‬‬ ‫افزایش عملکرد تایرها با نانو ساختارهای معدنی‬ ‫پژوهش��گران پارک علم و فناوری اس��تان خراس��ان جنوبی‬ ‫ب��ا اس��تفاده از ماده معدنی بنتونیت ک��ه تاکنون با بهای کمی‬ ‫خام‌فروش��ی می‌شد‪ ،‬توانستند نانو ساختارهایی را برای کاهش‬ ‫نفوذپذیری هوا از الس��تیک خودروها ارائه دهند و به گفته آنها‬ ‫فاز آزمایشگاهی تایر خودروها ‪ ۱۶‬درصد بهبود عملکرد داشته‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬س��ید امین رونقی‪ ،‬مجری طرح‪ ،‬تولید نانو‬ ‫م��واد و فرآوری مواد معدنی را زمینه تحقیقاتی این واحد فناور‬ ‫دانس��ت و گفت‪ :‬با اجرای پروژه‌ای با عنوان جایگزینی بخش��ی‬ ‫از مواد پرکننده آس��تر داخلی تایر با نانو ساختارهای آلی رس‪،‬‬ ‫راه��کاری را برای کاه��ش نفوذپذیری هوا از تایر خودروها ارائه‬ ‫کردیم‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه در این طرح از ظرفیت معدنی استان خراسان‬ ‫جنوبی بهره بردیم‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬اس��تان خراس��ان جنوبی‪ ،‬قطب‬ ‫ماده معدنی بنتونیت کشور است و با توجه به ساختار الستیک‬ ‫و نیازی که در الستیک خودروها در زمینه نفوذپذیری هوا وجود‬ ‫دارد‪ ،‬مواد معدنی بنتونیت را فرآوری و تبدیل به س��اختارهای‬ ‫آلی رسی که سازگار با بسترهای پلیمری است‪ ،‬کردیم‪.‬‬ ‫رونقی با بیان اینکه الیه رسی در الیه داخلی آستر الستیک‬ ‫به کار گرفته شد‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬در نمونه‌های آزمایشگاهی‪،‬‬ ‫این نانو مواد در آس��تر الس��تیک موجب می‌شود تا ‪ ۵۰‬درصد‬ ‫نفوذپذیری هوا از الس��تیک کاهش یابد و در نهایت نفوذ هوا از‬ ‫داخل الستیک کمتر می‌شود‪.‬‬ ‫ب��ه گفته وی‪ ،‬این الیه رس��ی نانو س��اختار ع�لاوه بر کاهش‬ ‫نفوذپذیری هوا‪ ،‬تخریب الستیک را به تعویق می‌اندازد‪.‬‬ ‫مجری این طرح اضافه کرد‪ :‬در فاز آزمایشگاهی‪ ،‬حدود ‪۱۰۰‬‬ ‫الس��تیک تولید و آزمایش‌هایی روی آنها انجام ش��د و در حال‬ ‫ازمایش جاده‌ای هستیم‪.‬‬ ‫این پزوهشگر یادآور شد‪ :‬در فاز آزمایشگاهی مشاهده کردیم‬ ‫که الیه آلی نانو ساختار تولید شده تا ‪ ۱۶‬درصد بهبود عملکرد‬ ‫تایر خودروها را به دنبال داشته‪ ،‬در حالی که این بهبود عملکرد‬ ‫فقط با تغییر در این الیه بوده است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه در این طرح از فناوری نانو اس��تفاده ش��د‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬مواد معدنی و کانی‌های بنتونیت به نانو رس تبدیل شدند‬ ‫و الیه نانویی ایجاد ش��ده از این م��اده معدنی‪ ،‬جلوی عبور هوا‬ ‫را می‌گیرد‪.‬‬ ‫رونق��ی با اش��اره به دالیل اس��تفاده از بنتونیت در این طرح‬ ‫توضیح داد‪ :‬بنتونیت‪ ،‬ترکیب معدنی اس��ت که بالقوه در کشور‬ ‫وجود دارد و نیازی به تولید نداریم‪ .‬این مواد تنی ‪ ۲۰‬هزار تومان‬ ‫خام‌فروشی می‌شود و در این طرح با فرآوری این ماده‪ ،‬راهکاری‬ ‫برای جلوگیری از خام‌فروشی بنتونیت ارائه داده‌ایم‪.‬‬ ‫مج��ری ای��ن طرح در ادام��ه‪ ،‬مهم‌ترین ویژگی ای��ن مواد را‬ ‫وجود ترکیبات آلومینا س��یلیکاتی در آن دانس��ت و ادامه داد‪:‬‬ ‫یّهای مکانیکی و فیزیکی‬ ‫ای��ن ترکیبات موجب افزای��ش ویژگ ‌‬ ‫بس��تر مواد کامپوزیتی می‌ش��وند‪ ،‬از این رو می‌توان به عنوان‬ ‫تقویت‌کنن��ده از آنها بهره برد‪ .‬وی قابلیت تقویت‌دهندگی را از‬ ‫دیگر ویژگی‌های بنتونیت عنوان کرد و یادآور ش��د‪ :‬از آنجایی‬ ‫که این مواد‪ ،‬ساختار صفحه‌ای دارند‪ ،‬زمانی که این صفحه‌های‬ ‫نانو س��اختار بتونیت در بستر پلیمری توزیع شوند‪ ،‬از عبور هوا‬ ‫در تایر خودروها جلوگیری می‌کنند و باعث می‌ش��وند که هوا‬ ‫در تایر در چرخش باش��د و مس��یر طوالنی‌تری را طی کند؛ از‬ ‫این رو کاهش نفوذپذیری هوا را به دنبال دارد‪ .‬گفتنی اس��ت‪،‬‬ ‫اجرای این طرح تقاضامحور بود و در سومین چالش نوآوری نانو‬ ‫ب��ا عنوان «کاهش نفوذپذیری هوا در الیه داخلی تایر خودرو»‬ ‫بنا به درخواست یکی از شرکت‌های تولیدکننده تایر ارائه شد‪.‬‬ ‫مسئله و هدف محوری این چالش‪ ،‬ارائه راهکاری بر پایه فناوری‬ ‫نانو برای افزایش مقاومت تایر خودرو در برابر نفوذ هوا همزمان با‬ ‫کاهش ضخامت و وزن الیه داخلی تایر بوده است‪ .‬در این چالش‬ ‫بیش از ‪ ۴۰‬گروه‪ ،‬طرح‌های پیش��نهادی خود را ارائه دادند که‬ ‫در ارزیابی‌ه��ای اولی��ه طرح‌های دریافتی و نیز پس از برگزاری‬ ‫جلسه‌های داوری‪ ۶ ،‬گروه به مرحله دوم این چالش راه یافتند‪.‬‬ ‫در مرحله دوم این چالش که به مدت ‪ ۶‬ماه طول کشید‪ ،‬گروه‌ها‬ ‫به ساخت و بهینه‌سازی نمونه اولیه از طرح خود پرداختند‪ .‬در‬ ‫نهایت‪ ،‬طرح دکتر س��ید امین رونقی و دکتر الهه اس��ماعیلی از‬ ‫دانش��گاه صنعتی بیرجند با عنوان «جایگزینی بخش��ی از مواد‬ ‫پرکننده آستر داخلی تایر با نانو ساختارهای آلی رس» به عنوان‬ ‫تیم نخس��ت انتخاب ش��د و درحال‌حاضر این طرح در یکی از‬ ‫شرکت‌های تولیدکننده خودرو در حال آزمایش جاده‌ای است‪.‬‬
‫مقدمات پذیرش زغال‌سنگ در بورس کاالی ایران انجام می‌شود‬ ‫عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس ش��ورای اسالمی گفت‪:‬‬ ‫در یک ماه آینده مقدمات پذیرش زغال‌س��نگ در تابلو بورس‬ ‫کاالی ایران انجام می‌ش��ود و تولیدکنن��دگان زغال می‌توانند‬ ‫تولیدات را در بورس عرضه کنند‪.‬‬ ‫به گزارش فارس‪ ،‬محمدرض��ا پورابراهیمی اظهار کرد‪ :‬یکی‬ ‫از مجموعه‌های مهم ش��رکت فوالد‪ ،‬شرکت‌های زغالی وابسته‬ ‫اس��ت که ‪ ۸‬تا ‪ ۱۰‬هزار نفر به طور مس��تقیم در این شرکت‌ها‬ ‫در حال فعالیت هس��تند‪ .‬وی با اش��اره به اینکه تاکنون سند‬ ‫حمایتی از صنعت زغال در کش��ور وجود نداشته‪ ،‬تاکید کرد‪:‬‬ ‫در کل جهان س��ند راهبردی حمای��ت از صنعت زغال وجود‬ ‫دارد‪ .‬پورابراهیمی بیان ک��رد‪ :‬هر چه تاکنون در صنعت زغال‬ ‫کش��ور اتفاق افتاده‪ ،‬زحمت کارگ��ران و معدن‌دارها بوده زیرا‬ ‫آنها به این کار عش��ق و عالقه دارند و ای��ن کار را ادامه دادند‬ ‫وگرنه اگر در کارهای دیگر فعالیت می‌کردند درآمد بیش��تری‬ ‫نس��بت به این کار داش��تند‪ .‬پورابراهیمی افزود‪ :‬در مجموع ‪۴‬‬ ‫هزار نفر از بخش خصوصی معادن زغال اس��تان کرمان وابسته‬ ‫به شرکت زغال‌سنگ کرمان هستند و از این راه روزی خود را‬ ‫به‌دس��ت می‌آورند‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬در یک ماه آینده‪ ،‬موضوع‬ ‫تش��کیل مدیریت حمایت از صنعت زغ��ال در وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت و همکاری وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‬ ‫عملیاتی می‌ش��ود و مسئولیت آن بر عهده وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت اس��ت‪ .‬رئیس کمیس��یون اقتصادی مجلس شورای‬ ‫اسالمی با اش��اره به اینکه صنعت زغال نیازمند سند حمایتی‬ ‫اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬انجمن زغال ایران‪ ،‬پیشکس��وتان صنعت زغال و‬ ‫معدن‌دارهای معادن زغال نوش��تن پیش‌نویس سند حمایتی‬ ‫و راهب��ردی از صنعت زغ��ال را در مدت یک ماه آینده تدوین‬ ‫کنن��د‪ .‬پورابراهیمی عنوان کرد‪ :‬در همه کش��ورها که صنعت‬ ‫زغ��ال دارند یاران��ه تولید به این صنعت داده می‌ش��ود اما در‬ ‫کشور ما هیچ یارانه‌ای به این بخش اختصاص نیافته است‪ .‬وی‬ ‫بیان کرد‪ :‬در س��ند حمایتی از صنعت زغال باید یارانه تولید‪،‬‬ ‫مسئله مشاغل سخت و زیان‌آور‪ ،‬بیمه‪ ،‬وام‌های کم‌بهره‪ ،‬مالیات‬ ‫و‪ ...‬دیده ش��ود‪ .‬نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای‬ ‫اسالمی با اش��اره به اینکه تاکنون صنعت زغال متولی نداشته‬ ‫اس��ت‪ ،‬عنوان ک��رد‪ :‬یکی از کارهای دیگری که باید در س��ند‬ ‫حمایتی از صنعت زغال انجام ش��ود‪ ،‬این اس��ت که مالیات بر‬ ‫عملکرد صنعت زغال کاهش یابد زیرا درحال‌حاضر نرخ مالیات‬ ‫صنعت طال با صنعت زغال یکی است‪ .‬پورابراهیمی عنوان کرد‪:‬‬ ‫سیاس��ت سرکوب قیمتی در زغال به این دلیل اعمال می‌شود‬ ‫که ای��ن صنعت انحصار خرید از طرف ذوب آهن دارد و اجازه‬ ‫نمی‌دهد نرخ زغال باال برود‪.‬‬ ‫جعفر سرقینی در حاشیه آیین گرامیداشت روز صنعت و معدن خبر داد‪:‬‬ ‫تمدید پروانه اکتشاف معادن به شرط پیشرفت ‪ 70‬درصدی‬ ‫منیر حضوری‪:‬‬ ‫دیروز‪ 10 ،‬تیر در آیین گرامیداشت روز ملی‬ ‫صنعت و معدن و در سال رونق تولید‪ ،‬مسئوالن‬ ‫و فع��االن معدن��ی ازجمله وزیر ام��ور خارجه‪،‬‬ ‫رئیس مجلس شورای اسالمی‪ ،‬تولیدکنندگان‪،‬‬ ‫رئیسان تش��کل‌های خصوصی و دانشگاه‌ها در‬ ‫سالن سران اجالس حضور داشتند‪.‬‬ ‫در ای��ن آیین از ‪ ۵۶‬برگزیده صنعت و معدن‬ ‫قدردانی ش��د و برنامه‌های سال ‪ ۱۳۹۸‬در این‬ ‫حوزه مورد بررسی قرار گرفتند‪.‬‬ ‫دغدغه‌های صنعت و مع��دن‪ ،‬لزوم توجه به‬ ‫تولید و برداش��تن موانع آن بر س��ر راه صنعت‬ ‫و مع��دن ازجمله مواردی بود ک��ه در این روز‬ ‫موردتوجه قرار گرفت‪.‬‬ ‫‹ ‹معدنی‌ه�ا ب�ر تولید بیش�تر متمرکز‬ ‫شوند‬ ‫جعف��ر س��رقینی‪ ،‬معاون‬ ‫ام��ور مع��ادن و صنای��ع‬ ‫معدن��ی وزارت صنع��ت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت در‬ ‫گفت‌وگو با روزگار معدن‬ ‫در پاس��خ به این پرسش‬ ‫که چه پیغامی برای معدنی‌ها دارد‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫ب��ا توجه به س��ال رونق تولید‪ ،‬پی��ام ما تالش‬ ‫خستگی‌ناپذیرتر و تولید بیشتر است‪ .‬او تاکید‬ ‫کرد‪ :‬توقع ما از معدنی‌ها این است که به تولید‬ ‫و تنوع تولید‪ ،‬بیشتر توجه کنند‪.‬‬ ‫س��رقینی در پاس��خ به این پرس��ش که چه‬ ‫انتظاری از معدنی‌ها در س��ال ‪ ۹۸‬دارد‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬م��واد معدنی خام صادر نکنند و بیش��تر‬ ‫روی ف��رآوری م��واد معدنی متمرکز ش��وند تا‬ ‫ارزش‌افزوده بیشتری تولید کنند‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬تا امروز بر فرآوری تمرکز داشته‌ایم‬ ‫اما الزم اس��ت بیش‌ازپیش بر این مهم تمرکز‬ ‫کنی��م تا هم��ه محصوالت معدن��ی‪ ،‬فرآوری و‬ ‫صادر شود‪ .‬خوشبختانه امروز ایرانی‌ها فناوری‬ ‫ف��رآوری مواد معدنی و فن��اوری تولید فوالد و‬ ‫فلزات را دارند‪.‬‬ ‫مع��اون امور معادن و صنای��ع معدنی وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت با بی��ان اینکه هیچ‬ ‫نرخ ماده معدنی تا امروز از سوی دولت تعیین‬ ‫نشده‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬همه قیمت‌ها را بازار تعیین‬ ‫می‌کند‪ .‬درب��اره فوالد هم یک نرخ پایه تعیین‬ ‫می‌شود و بر اساس رقابتی که در بورس است‪،‬‬ ‫نرخ پیدا می‌کند‪ .‬به‌این‌ترتیب هیچ‌گاه در حوزه‬ ‫معدن و صنایع معدن��ی‪ ،‬وزارتخانه نرخ تعیین‬ ‫نکرده است‪.‬‬ ‫سرقینی در پاس��خ به این پرسش که برنامه‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت برای برطرف‬ ‫ک��ردن مش��کالت معدنی‌ه��ا چیس��ت‪ ،‬اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬من امروز یکی از معدن��کاران را مالقات‬ ‫کردم که گفت پروانه اکتش��افش تمدید نشده‬ ‫اس��ت‪ .‬ما هم مطرح کردیم که اگر پیش��رفت‬ ‫‪ ۷۰‬درصدی داش��ته باش��ند و بیش از ‪ ۳‬سال‬ ‫محمدرضا بهرامن‪ :‬یکی از حوزه‌هایی که توانسته است‬ ‫کشور را در مسیر توسعه قرار دهد‪ ،‬معدن و صنایع‬ ‫معدنی است که به‌طور عمده مدیریت آن بر عهده بخش‬ ‫خصوصی است چراکه بخش خصوصی امروز سرمایه‬ ‫بزرگی در کشور به‌شمار می‌رود و دولت باید از این‬ ‫بخش حمایت کند‬ ‫از پروانه اکتشاف‌ش��ان نگذش��ته باش��د‪ ،‬آن را‬ ‫تمدید می‌کنی��م‪ .‬او درباره اینکه اگر معدنی‌ها‬ ‫مشکالتی دارند کجا باید مراجعه کنند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫می‌توانن��د ب��ا وزارتخانه مکاتبه کنن��د‪ .‬ما میز‬ ‫خدمت داریم که هر یکش��نبه مالقات عمومی‬ ‫در آن برگزار می‌کنیم درنتیجه همه معدنکاران‬ ‫می‌توانند با من مالقات کنند‪.‬‬ ‫س��رقینی درباره اینکه برنامه وزارتخانه برای‬ ‫برط��رف کردن مش��کل نقدینگ��ی معدنکاران‬ ‫چیس��ت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬مشکل نقدینگی مثل بقیه‬ ‫مسائل کشور است‪.‬‬ ‫ما تس��هیالت ویژه‌ای برای معدنکاران داریم‬ ‫که از محل دریافت حقوق دولتی است و البته‬ ‫فق��ط به معادن زغال‌س��نگ داده می‌ش��ود تا‬ ‫مشکالت آنها برطرف شود‪.‬‬ ‫‹ ‹نقش�ه راه معدن‪ ،‬یک�ی از مهم‌ترین‬ ‫برنامه‌های کشور‬ ‫محمدرضا بهرامن‪ ،‬رئیس‬ ‫خان��ه مع��دن ای��ران در‬ ‫همای��ش روز صنع��ت و‬ ‫معدن عنوان کرد‪۱۰ :‬تیر‪،‬‬ ‫روز صنع��ت و مع��دن‬ ‫نامی��ده ش��ده اس��ت؛‬ ‫ح��وزه‌ای که می‌تواند زمینه توس��عه و رش��د‬ ‫اقتصادی کشور را فراهم کند‪ .‬بهرامن در ادامه‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬ای��ران جزو کش��ورهای در‬ ‫رده‌ه��ای برتر معدنی ق��رار دارد و این حوزه با‬ ‫وج��ود تحریم‌ها توانس��ته اس��ت کارنامه قابل‬ ‫قبولی از خود به نمایش بگذارد‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬امیدواریم با بهره‌گیری از توان‬ ‫داخلی به س��وی پیش��رفت و رونق تولید گام‬ ‫برداری��م چراکه باید جایگاه نخس��ت منطقه را‬ ‫از آن خود کنیم‪.‬‬ ‫رئی��س خانه معدن ایران ادام��ه داد‪ :‬یکی از‬ ‫حوزه‌هایی که توانسته است کشور را در مسیر‬ ‫توس��عه قرار دهد‪ ،‬معدن و صنایع معدنی است‬ ‫ک��ه به‌طور عمده مدیری��ت آن بر عهده بخش‬ ‫خصوصی اس��ت چراکه بخش خصوصی امروز‬ ‫س��رمایه بزرگی در کش��ور به‌ش��مار می‌رود و‬ ‫دولت باید از این بخش حمایت کند‪.‬‬ ‫بهرام��ن همچنی��ن تاکی��د ک��رد‪ :‬کمک به‬ ‫اجرایی ش��دن نقش��ه راه معدن بای��د یکی از‬ ‫مهم‌ترین اولویت‌های دولت باشد‪.‬‬ ‫وی در پای��ان تاکی��د کرد‪ :‬دول��ت باید برای‬ ‫بهبود فضای کسب‌وکار در جهت اصالح قوانین‬ ‫گام بردارد تا تولیدکنندگان از کوتاه‌ترین راه به‬ ‫نتیجه برسند‪.‬‬ ‫‹ ‹برخ�ی هن�وز ب�اور ندارن�د که در‬ ‫جنگ اقتصادی قرار داریم‬ ‫رئیس کمیس��یون صنای��ع و معادن مجلس‬ ‫شورای اسالمی با تاکید بر لزوم شناخت اهداف‬ ‫دش��من در جن��گ اقتصادی گف��ت‪ :‬برخی در‬ ‫دولت و مجلس باور ندارند در جنگ اقتصادی‬ ‫قرار داریم‪.‬‬ ‫عزی��ز اکبری��ان در ای��ن‬ ‫آیین گرامیداش��ت گفت‪:‬‬ ‫اکن��ون ش��اهد همدل��ی‬ ‫صنع��ت و مع��دن ب��ا‬ ‫وزارتخان��ه و حض��ور‬ ‫دلسوزانه وزیر و معاونان‬ ‫او در حوزه صنعت هستیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬جمع وزیران در این نشست نشان‬ ‫می‌دهد‪ ،‬اراده کردی��م در این جنگ اقتصادی‬ ‫کمربنده��ا را محک��م ببندیم‪ .‬درس��ت اس��ت‬ ‫ک��ه نباید از ناامی��دی بگوییم ام��ا باید بدانیم‬ ‫تولیدکنندگان با مصیبت‌هایی روبه رو ش��دند‬ ‫با این وجود مردانه ایستادند‪ .‬باید واقعیت‌ها را‬ ‫بگوییم و جنگ اقتصادی را قبول کنیم‪.‬‬ ‫اکبریان اضافه ک��رد‪ :‬گویا هنوز در مجلس و‬ ‫دولت‪ ،‬این احس��اس به وجود نیامده که اکنون‬ ‫در جنگ اقتصادی هس��تیم‪ .‬اهداف دش��من‪،‬‬ ‫زمین‌گی��ر ک��ردن اقتصاد‪ ،‬افزای��ش بیکاری و‬ ‫نارضایت��ی عمومی اس��ت و نارضایتی عمومی‬ ‫یعنی چالش��ی برای نظام‪ .‬باید تالش کنیم که‬ ‫خواب دشمن بی‌تعبیر باقی بماند‪.‬‬ ‫رئیس کمیس��یون صنای��ع و معادن مجلس‬ ‫شورای اس�لامی همچنین اظهار کرد‪ :‬یکی از‬ ‫برنامه‌های دش��من‪ ،‬کاهش م��واد اولیه و مواد‬ ‫واسطه‌ای است‪.‬‬ ‫م��واد اولی��ه را ‪ ۲۳‬درصد کاه��ش داده‌اند و‬ ‫اگر به خود نیاییم آخر س��ال جاری بس��یاری‬ ‫از بنگاه‌های تولید بس��ته می‌شوند‪ .‬هزینه‌های‬ ‫تولی��د ‪ ۶۵‬درص��د افزایش پیدا کرده اس��ت‪،‬‬ ‫بی‌ثباتی نرخ ارز سرمایه‌گذاری را دچار مشکل‬ ‫کرده و س��رمایه‌گذاران به جای سرمایه‌گذاری‬ ‫در کش��ور م��ا در ترکی��ه‪ ،‬عم��ان و ع��راق‬ ‫سرمایه‌گذاری می‌کنند‪.‬‬ ‫اکبریان با تاکید بر اینکه کمبود عرضه کاال‪،‬‬ ‫افزای��ش قیمت‌ها و کاهش صادرات از مواردی‬ ‫هس��تند که باید مورد توجه قرار گیرند‪ ،‬عنوان‬ ‫کرد‪ :‬رشد اقتصادی در ‪ ۱۰‬سال گذشته به طور‬ ‫متوسط ‪ ۲.۲‬درصد بوده اما رشد نقدینگی ‪۲۶‬‬ ‫درصد بوده است‪.‬‬ ‫من برای این ش��رایط چند پیش��نهاد دارم؛‬ ‫تامین مواد اولیه و ماشین‌آالت‪ ،‬امکان واردات‬ ‫آنها در جایی که نمی‌توانیم تولید کنیم‪ ،‬سهم‬ ‫تولی��د را ‪ ۴۰‬درصد احیا کنیم و برخی قوانین‬ ‫را تعلیق کنی��م‪ .‬در برخی م��وارد می‌خواهیم‬ ‫صنعت اروپایی داش��ته باش��یم ام��ا پول توی‬ ‫جیب‌م��ان افریقای��ی اس��ت‪ .‬باید تش��ریفات‬ ‫گمرک��ی را برای تولید تس��هیل کنیم و کاری‬ ‫کنیم که فرماندهی اقتصاد مقاومتی به س��وی‬ ‫پنجره واحد باشد‪.‬‬ ‫وی در پای��ان گف��ت‪ :‬ب��رای فع��ال ک��ردن‬ ‫س��فارتخانه‌ها چه کردیم؟ در برخی کش��ورها‬ ‫سفارتخانه‌های ما آن‌طور که باید فعال نیستند‪،‬‬ ‫فعالیت جزیره‌ای نکردن گروه اقتصادی دولت‬ ‫و داش��تن برنامه ‪ ۵‬س��اله توس��عه از مواردی‬ ‫هس��تند که باید مورد اهتمام باش��ند‪ .‬همه به‬ ‫دنبال معجزه مذاکره هستند‪.‬‬ ‫رهب��ر معظ��م انق�لاب فرمودن��د مذاک��ره‬ ‫وج��ود ن��دارد‪ .‬از س��وی دیگ��ر ترام��پ هنوز‬ ‫رئیس‌جمهوری امریکاست‪.‬‬ ‫‹ ‹تکلیف معدندار را مشخص کنید‬ ‫آراز ول��ی نائم��ی‪،‬‬ ‫مدیرعامل شرکت کانسار‬ ‫خزر به‌عنوان یکی از ‪۶۰‬‬ ‫برگزی��ده معدن��ی در‬ ‫حاش��یه ای��ن همایش با‬ ‫روزگار مع��دن گفت‌وگو‬ ‫کرد‪ .‬این برگزیده معدنی در پاس��خ به چرایی‬ ‫برگزیده شدن این مجموعه در چنین روزی به‬ ‫روزگار مع��دن گف��ت‪ :‬ما تنها واح��د معدنی و‬ ‫تولیدی در اینچه استان گلستان هستیم که در‬ ‫س��طح کش��ور در حوزه ید توانس��ته دست به‬ ‫تولید بزند‪.‬‬ ‫ما موف��ق ش��ده‌ایم به‌تنهای��ی ‪ ۲۵‬درصد نیاز‬ ‫کش��ور را تامین کنیم‪ ،‬ضمن اینکه ‪ ۷۵‬درصد‬ ‫محصوالت خود را به کشورهای اروپایی‪ ،‬چین‬ ‫و هند صادر می‌کنیم‪.‬‬ ‫درنتیج��ه توانس��ته‌ایم م��واد اولی��ه ‪ ۴۴‬واحد‬ ‫بهره‌ب��رداری ید تولیدی خ��ود را برای مصارف‬ ‫دارو‪ ،‬پتروشیمی و صنعت تهیه کنیم‪.‬‬ ‫نائمی درباره این پرسش که در روز معدن چه‬ ‫انتظاری از دولت و مسئوالن کشور دارد‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬انتظار ما به‌عنوان یک واحد معدنی فعال‬ ‫این اس��ت که توجه ویژه‌ای به حوزه صنعت و‬ ‫معدن شود‪ .‬متاس��فانه مشکالت گسترده‌ای با‬ ‫محیط‌زیس��ت‪ ،‬منابع طبیعی و س��ایر اداره‌ها‬ ‫داریم که هرکدام کار ما را عقب می‌اندازند‪.‬‬ ‫ای��ن فعال معدنی ب��ا بیان اینکه در کش��ور‬ ‫نسبت به معدنی‌ها بیشتر اعمال سلیقه می‌شود‬ ‫تا عمل به قانون‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬متاسفانه هر سال‬ ‫یک حرف زده می‌ش��ود و این مسئله شرایط را‬ ‫برای ما س��خت می‌کند اما ما انتظار داریم که‬ ‫تکلیف معدندار درست و دقیق مشخص شود تا‬ ‫بداند چه‌کار کند‪ .‬معدنداران می‌خواهند بدانند‬ ‫در چ��ه چارچوبی بای��د کار کنند‪ .‬او ادامه داد‪:‬‬ ‫هر مس��ئولی که وارد اس��تان می‌شود تصمیم‬ ‫خ��ودش را می‌گیرد درنتیجه بیش��تر س��لیقه‬ ‫حاک��م اس��ت تا اینک��ه مقررات حاکم باش��د‪.‬‬ ‫امیدواریم این مس��ائل موردتوج��ه قرار گیرند‬ ‫و مسئوالن برای حل آن چاره‌اندیشی کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹مرک�ز مل�ی ش�ماره‌گذاری کاال‪،‬‬ ‫آماده خدمت به معدنی‌ها‬ ‫علیرضا ملکی‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫مرکز ملی ش��ماره‌گذاری‬ ‫کاال و خدمات در حاشیه‬ ‫ای��ن همایش ب��ه روزگار‬ ‫مع��دن گفت‪ :‬بر اس��اس‬ ‫اس��تانداردهای جامع��ه‬ ‫جهانی‪ ،‬با شعار زبان مشترک جهانی کسب‌وکار‬ ‫به مجموعه‌های مختلف کمک می‌کنیم دست‬ ‫به تجارت بزنند‪.‬‬ ‫ما ب��ه افرادی که در زمینه ص��ادرات فعالیت‬ ‫می‌کنن��د و همچنین کس��انی‌که می‌خواهند‬ ‫محصوالت‌شان به‌طور ویژه در بازارهای جهانی‬ ‫نمو پیدا کند‪ ،‬کم��ک می‌کنیم‪ .‬از طرف دیگر‬ ‫مرکز ما می‌تواند کمک کند تا تعداد کاالهایی‬ ‫که امکان تقلب دارند به‌شدت کاهش یابد و در‬ ‫نهایت به تسهیل تجارت و جلوگیری از قاچاق‬ ‫کمک شود‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل مرکز ملی ش��ماره‌گذاری کاال و‬ ‫خدمات در پاس��خ به این پرسش که این مرکز‬ ‫چه کمکی به معدنی‌ها می‌کند‪ ،‬گفت‪ :‬در مرکز‬ ‫ملی ش��ماره‌گذاری کاال و خدم��ات می‌توانیم‬ ‫ب��ه تم��ام صنای��ع و مع��ادن کم��ک کنیم تا‬ ‫محصوالت‌شان را به‌طور ویژه با کد مشخصی‪،‬‬ ‫ردیابی‪ ،‬شناسایی و صادر کنند‪.‬‬ ‫ما می‌توانیم ظرفیت آن کاالی ویژه معدنی را‬ ‫در سطح بین‌الملل معرفی کنیم تا آن کاال‪ ،‬هم‬ ‫بازار جهانی را به‌دست آورد و هم استانداردهای‬ ‫جهانی را در آن زمینه پیاده‌سازی کند‪.‬‬ ‫ملکی ادامه داد‪ :‬ب��ا توجه به کدهای ویژه‌ای‬ ‫ک��ه می‌توانیم بدهیم‪ ،‬ما هم به معدنکار کمک‬ ‫می‌کنی��م تا صنایع معدن��ی‌ را معرفی کند‪ .‬در‬ ‫ضمن می‌توانیم بازارهای بین‌المللی را معرفی‬ ‫کنیم ک��ه این مهم نیاز به هم��کاری دوطرفه‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫به ای��ن معنی که کل مع��ادن باید ابتدا این‬ ‫نیاز را احس��اس کنند و بتوانیم کمک کنیم تا‬ ‫بازارهای جهانی با استانداردهای بین‌المللی را‬ ‫در محصوالت خود پیاده کنند‪.‬‬ ‫او در پای��ان اظه��ار ک��رد‪ :‬امیدواری��م این‬ ‫مجموع��ه بتواند صنایع معدن��ی را جذب و به‬ ‫معادن کشور خدمات‌رسانی کند‪.‬‬ ‫معدن‬ ‫سه‌شنبه‬ ‫‪ 11‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 28‬شوال ‪ 1440‬‬ ‫‪ 2‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره‪195‬‬ ‫یادداشت‬ ‫معادن‪ ،‬پیشران توسعه‬ ‫اقتصاد کشور‬ ‫محمود نوریان‬ ‫مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی چادرملو‬ ‫ذخایر معدنی ای��ران و منابع سرش��ار انرژی‪،‬‬ ‫ظرفی��ت زیادی برای توس��عه اقتص��ادی و قرار‬ ‫گرفتن در ردیف کشورهای صنعتی جهان برای‬ ‫ما فراهم کرده ک��ه می‌توانیم با تربیت نیروهای‬ ‫کارآمد‪ ،‬استفاده از فناوری‌های نوین‪ ،‬ایمن‌سازی‬ ‫و مدیریت درس��ت و بهره‌برداری اصولی‪ ،‬به رشد‬ ‫و توسعه این بخش از اقتصاد کشور بیندیشیم‪.‬‬ ‫وجود بس��یاری از معادن در نقاط کم‌برخوردار‬ ‫کش��ور‪ ،‬قابلی��ت انکارناپذی��ری ب��رای توس��عه‬ ‫همه‌جانبه اقتصادی‪ ،‬اجتماعی و انسانی این‌گونه‬ ‫مناطق اس��ت که می‌توان با برنامه‌ریزی منسجم‬ ‫و اصول��ی و حمایت‌های مس��تمر دول��ت از این‬ ‫ظرفیت بالقوه به بهتری��ن نحو بهر ‌ه برد تا رونق‬ ‫کسب و کار در این‌گونه مناطق به ارمغان آید‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر اتکا به تولی��د داخلی‪ ،‬مزایایی‬ ‫مانند ایجاد اش��تغال در مناطق محروم‪ ،‬ساخت‬ ‫تاسیس��ات زی��ر بنای��ی از قبیل ج��اده‪ ،‬خطوط‬ ‫راه‌آهن‪ ،‬برق‌رس��انی‪ ،‬آبرس��انی‪ ،‬امور بهداشتی و‬ ‫آموزش��ی و‪ ...‬دارد که کل جامعه از آن بهره‌مند‬ ‫می‌ش��وند‪ .‬ضمن تبریک این روز به تمام فعاالن‬ ‫بخ��ش مع��دن و صنایع معدن��ی‪ ،‬آرزو می‌کنیم‬ ‫دس��ت‌اندرکاران و تصمیم‌گیرن��دگان اقتصاد و‬ ‫توسعه کشور با نگاهی عمیق‌تر به جایگاه معادن‬ ‫و صنای��ع معدنی‪ ،‬آینده‌ای روش��ن و امیدبخش‬ ‫برای این بخش از اقتصاد کشور به ارمغان آورند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫تبریک مدیرعامل گل‌گهر‬ ‫به مناسبت روز‬ ‫صنعت و معدن‬ ‫به مناس��بت فرارسیدن ‪ ۱۰‬تیر‪ ،‬گرامیداشت روز‬ ‫صنع��ت و معدن‪ ،‬مهندس مالرحم��ان مدیرعامل‬ ‫ش��رکت معدنی و صنعتی گل‌گهر با صدور پیامی‪،‬‬ ‫این روز را به همه تالشگران این عرصه تبریک گفت‪.‬‬ ‫متن پیام به این شرح است‪ ۱۰ :‬تیر‪ ،‬روز ملی صنعت‬ ‫و معدن‪ ،‬فرصت مغتنمی است تا با تبیین و معرفی‬ ‫دس��تاوردهای صنعت��ی و معدنی کش��ور عزیزمان‬ ‫ای��ران‪ ،‬نق��ش کلیدی این ‪ ۲‬ح��وزه را در اقتصاد و‬ ‫تحق��ق اه��داف بلندمدت کش��ور یادآور ش��ویم؛‬ ‫عرصه‌ای که تالش‌های تحسین برانگیز غیورمردان‬ ‫پوالدی��ن‪ ،‬چرخ‌های موتور پیش��رفت کش��ور را به‬ ‫حرکت درآورده و با عزمی ملی و مدیریتی جهادی‬ ‫ب��ه پیش م��ی‌رود‪ .‬بی‌گمان کس��ب موفقیت‌های‬ ‫بی‌بدیل تالش��گران صنعت و معدن در بخش‌های‬ ‫دولتی و غیردولتی‪ ،‬نشانه‌ای آشکار و مصداقی بارز‬ ‫از توسعه و پیشرفت چشمگیر فرزندان برومند این‬ ‫سرزمین اس��ت که در پرتو مسئولیت‌پذیری منابع‬ ‫انس��انی متعهد و متخصص به‌دس��ت آمده است و‬ ‫مجموعه صنعت و معدن کش��ور با اتکا به خالقیت‬ ‫و هوش��مندی بی‌نظیر به‌گونه‌ای تحس��ین برانگیز‬ ‫اوج کارآم��دی نیروهای توانمند داخلی را به اثبات‬ ‫رسانده است‪ .‬از این رو اینجانب بر خود الزم می‌دانم‬ ‫ضم��ن تبریک ای��ن روز خدمت تمام فعاالن عرصه‬ ‫صنعت و معدن به ویژه ش��اغالن عزیز در مجموعه‬ ‫بزرگ گل‌گهر‪ ،‬پیشرفت هرچه بیشتر حوزه صنعت‬ ‫و معدن کش��ور را در س��الی که بنا ب��ه تدبیر رهبر‬ ‫معظم انقالب به نام «رونق تولید» نام‌گذاری ش��ده‬ ‫است‪ ،‬از درگاه خداوند متعال مسئلت نمایم‪.‬‬ ‫انتصاب سرپرست‬ ‫مدیریت روابط عمومی‬ ‫و امور بین‌الملل گل‌گهر‬ ‫صبح دیروز جمشید مالرحمن‪ ،‬مدیرعامل شرکت‬ ‫گل‌گه��ر‪ ،‬ضمن قدردان��ی از علیرضا مرتضوی مدیر‬ ‫پیش��ین روابط‌عمومی در حکمی محمد ایرانمنش‬ ‫را به س��مت سرپرس��تی مدیریت روابط عمومی و‬ ‫امور بین‌الملل گل‌گهر منص��وب کرد‪ .‬پیش از این‪،‬‬ ‫مرتض��وی به م��دت کوتاهی پ��س از حلوایی‌پور به‬ ‫مدیریت روابط عمومی این ش��رکت منصوب ش��ده‬ ‫بود‪.‬‬
‫صنایع‌معدنی غیرفلزی‬ ‫سه‌شنبه‬ ‫‪ 11‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 28‬شوال ‪ 1440‬‬ ‫‪ 2‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره‪195‬‬ ‫یادداشت‬ ‫رونق صنعت‬ ‫کاشی و سرامیک با هنر‬ ‫سارا اصغری‬ ‫روزنامه‌نگار‬ ‫این‌روزها ش��اهد برگزاری نمایش��گاه بین‌المللی‬ ‫کاش��ی و سرامیک در کشور هس��تیم‪ .‬صنعتی که با‬ ‫وجود رکود داخلی در ساخت‌وساز با دوسوم ظرفیت‬ ‫چ��رخ آن می‌چرخد‪ .‬از این‌رو تولیدکنندگان در این‬ ‫صنعت همواره با مازاد تولید روبه‌رو هستند‪ ،‬بنابراین‬ ‫آنچه در بازار راکد این صنعت بیش از پیش می‌تواند‬ ‫سبب رونق ش��ود‪ ،‬توجه به بازارهای هدف صادراتی‬ ‫است‪ .‬با توجه به تحریم‌های پیش‌رو‪ ،‬بازارهای منطقه‬ ‫و نفوذ به کشورهای همسایه می‌تواند بهترین انتخاب‬ ‫ب��رای این صنعتگران به‌ش��مار رود‪ .‬حتی بازار عراق‬ ‫به‌تنهایی می‌تواند بهترین فرصت برای صنعت کاشی‬ ‫و سرامیک به‌شمار آید‪ .‬اما به دالیلی چون غیررقابتی‬ ‫شدن محصوالت کاشی و سرامیک کشورهایی چون‬ ‫ترکیه‪ ،‬چین و حتی عربس��تان درصدد هستند گوی‬ ‫رقابت را از ایران در این صنعت بگیرند‪ .‬کارشناس��ان‬ ‫این حوزه بر این عقیده هس��تند که س��ود باالی نرخ‬ ‫تس��هیالت‪ ،‬بهای تمام‌ش��ده باال‪ ،‬قوانین سختگیرانه‬ ‫گمرک و از س��وی دیگر کیفی��ت نه‌چندان مطلوب‬ ‫کاش��ی و سرامیک‪ ،‬نام و نشان این صنعت را آنچنان‬ ‫که شایس��ته اس��ت‪ ،‬مطرح نکرده است‪ .‬البته مهم‌تر‬ ‫از عوام��ل یاد ش��ده‪ ،‬باید به این موض��وع توجه کرد‬ ‫که کاش��ی و س��رامیک در بازارهای هدف با طرح‌ها‬ ‫و رنگ‌ه��ای متن��وع در حال تولید اس��ت و دیگر در‬ ‫بازار رقابتی نمی‌توان با طرح‌های قدیمی گذشته وارد‬ ‫بازار ش��د‪ .‬ازسوی دیگر س��لیقه بازار ساالنه در حال‬ ‫تغییر است و باید سلیقه مشتری را به طور همیشگی‬ ‫رص��د کرد‪ .‬بنابراین با توجه به نگاه زیباش��ناختی و‬ ‫هنرمندانه در راس��تای ذوق و س��لیقه مشتری باید‬ ‫توج��ه ویژه داش��ت؛ چراکه صنعت کاش��ی‌کاری در‬ ‫دنیای امروز‪ ،‬جزو آن‌دسته از صنایعی قلمداد می‌شود‬ ‫که در تلفیق با هنر رونق می‌گیرد‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫افغانستان نخستین مقصد‬ ‫صادراتی سیمان ایران‬ ‫دبی��ر انجم��ن کارفرمایان صنعت س��یمان ایران‬ ‫عن��وان ک��رد‪ :‬بی��ش از ‪۲۴‬درصد س��یمان ایران به‬ ‫افغانس��تان صادر می‌ش��ود و این کش��ور بیشترین‬ ‫حجم صادراتی س��یمان را به خ��ود اختصاص داده‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گزارش باش��گاه خبرنگاران ج��وان‪ ،‬عبدالرضا‬ ‫ش��یخان اظه��ار ک��رد‪ :‬درحال‌حاض��ر‪ ،‬بی��ش از‬ ‫‪۲۴‬درصد س��یمان ایران به کش��ور افغانستان صادر‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬وی با بیان اینکه بیشترین حجم صادرات‬ ‫س��یمان به افغانس��تان اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬سیمان‬ ‫ب��ه کویت‪ ،‬بنگالدش و ‪ ۱۶‬کش��ور آس��یای میانه و‬ ‫خلیج‌فارس صادر می‌شود‪ .‬دبیر انجمن کارفرمایان‬ ‫صنعت س��یمان با بیان اینکه مصرف س��یمان یکی‬ ‫از ش��اخص‌های ساخت‌وساز اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬وضعیت‬ ‫س��یمان در آغاز س��ال نس��بت به مدت مشابه سال‬ ‫گذشته‪ ،‬تغییری نکرده و روال عادی خود را دارد‪.‬‬ ‫کارخانه‌ای که دستگاه‬ ‫سنجش آنالین ندارد‬ ‫بررسی‌ها نشان می‌دهد کارخانه سیمان مارگون‬ ‫بع��د از ‪ ۲‬س��ال فعالیت دس��تگاه س��نجش آنالین‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان‪ ،‬سال ‪ ۹۶‬با‬ ‫فشار‌های مجموعه مدیران استانی ازجمله استاندار‬ ‫کارخانه س��یمان مارگون از س��ازمان محیط‌زیست‬ ‫پروانه بهره‌برداری گرفت و البته مقرر شد تعهداتش‬ ‫را اجرایی کند که بعد از گذش��ت ‪ ۲‬س��ال از اجرای‬ ‫تعهدات خبری نیس��ت‪ .‬نصب دس��تگاه س��نجش‬ ‫آنالی��ن در خروج��ی دودکش کارخان��ه و تکمیل‬ ‫فضای س��بز محوط��ه ازجمله مهم‌تری��ن تعهدات‬ ‫ناتمام کارخانه س��یمان مارگون بوده که مقرر شود‬ ‫بعد از دریافت مجوز بهره‌برداری اجرا ش��ود‪ .‬معاون‬ ‫محیط‌زیس��ت کهگیلویه و بویراحمد گفت‪ :‬واقعیت‬ ‫امر اینکه هنوز دستگاه سنجش آنالین آلودگی روی‬ ‫دودکش کارخانه سیمان مارگون نصب نشده است‪.‬‬ ‫عبدال دیانتی‌نسب با تاکید بر اینکه کارخانه سیمان‬ ‫مارگون به تعهداتش عمل نکرده است‪ ،‬افزود‪ :‬حتی‬ ‫س��اماندهی فضای سبز محوطه نیمه‌تمام رها شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫رکورد تاریخی ذوب آهن در صادرات‬ ‫ب��ه دلیل صادرات بی‌رویه مواد اولیه موردنیاز صنایع فوالدی‬ ‫مانند گندله‪ ،‬هزینه تامین این مواد برای ذوب‌آهن بس��یار باال‬ ‫تمام می‌ش��ود‪ .‬به گزارش بورس‌نیوز‪ ،‬نعمت‌اله محسنی‪ ،‬معاون‬ ‫بازرگانی شرکت ذوب‌آهن اصفهان ضمن بیان این مطلب گفت‪:‬‬ ‫مصرف گندله در ذوب‌آهن افزایش داش��ته که مهم‌ترین دلیل‬ ‫آن فرآیند جدید اس��ت که در ذوب‌آهن تعریف‌شده است‪ .‬وی‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬عقی��ده داریم باید مصرف گندله کمتر ش��ود اما به‬ ‫دلیل کمبود مواد اولیه آهن‌دار مناس��ب‪ ،‬یکی از اجبارهایی که‬ ‫امیدوارم با تامین س��نگ‌آهن با عیار خوب رفع ش��ود‪ ،‬مصرف‬ ‫گندله است‪ .‬محسنی با اعالم این موضوع که با تامین سنگ‌آهن‬ ‫با دانه‌بندی مناسب و درشت‌دانه و عیار خوب می‌توانیم مصرف‬ ‫گندله را کاهش دهیم‪ ،‬افزود‪ :‬به دلیل اینکه ذوب‌آهن متناسب‬ ‫با برنامه‌ریزی که انجام داده برنامه افزایش تولید تا مرز ‪۳‬میلیون‬ ‫ت��ن در س��ال جاری را دنبال می‌کن��د‪ ،‬درنهایت گندله را جزو‬ ‫برنامه تولی��د داریم البته ازنظر اقتصادی چندان مصرف آن به‬ ‫نفع ذوب‌آهن نیس��ت‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬امروز حدود ‪۳‬میلیون‬ ‫تن زغال‌س��نگ تولید می‌شود و حدود یک‌میلیون و ‪۵۰۰‬هزار‬ ‫تن کنس��انتره که این میزان کنس��انتره بسیار کم است؛ ممکن‬ ‫است این مهم به دلیل صادرات بیش از اندازه آن باشد‪ .‬معاون‬ ‫بازرگانی شرکت ذوب آهن با اشاره به نیاز صنعت فوالد کشور‬ ‫به کنس��انتره گفت‪ :‬مطابق آخرین اظهارنظری که معاون اول‬ ‫رئیس‌جمهوری داش��ت‪ ،‬صادرات کنس��انتره من��وط به تامین‬ ‫م��واد اولی��ه موردنیاز فوالد اس��ت و این مهم ب��ه وزیر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت نیز ابال ‌غ شده است‪ .‬محسنی افزود‪ :‬امیدواریم‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت نیز برنامه‌ریزی مناس��بی انجام‬ ‫ده��د تا به‌جای صادرات م��واد اولیه با کمک به تولید محصول‬ ‫نهایی‪ ،‬ارزش‌افزوده و اش��تغال در چرخه فوالد کامل شود‪ .‬وی‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬روند روبه‌رشد صادرات ذوب‌آهن ‪ ۲‬ماه گذشته‬ ‫ادامه پیدا کرده و در ماه گذش��ته نیز ذوب‌آهن رکورد تاریخی‬ ‫در صادرات زد و حدود ‪ ۱۲۱‬هزار تن محصول فوالدی از کشور‬ ‫صادر شد‪ .‬محسنی تکرار حجم صادراتی محصوالت فوالدی را‬ ‫منوط به تامین مواد اولیه موردنیاز صنایع فوالد کشور دانست‬ ‫و افزود‪ :‬بحث تامین نیاز ارزی صنعت زغال‌سنگ برای تامین و‬ ‫تجهیز معادن و صنعت زغال‌س��نگ بسیار مهم و ضروری است‬ ‫ک��ه با رفع این دغدغه ش��اید بتوان از ص��ادرات بیش از اندازه‬ ‫مواداولیه جلوگیری کرد‪.‬‬ ‫زنگ خطر تعطیلی یک کارخانه سیمان به گوش می‌رسد‬ ‫تامین مالی و تحریم‪ ،‬دو چالش فاز‪ ۴‬سیمان دورود‬ ‫گروه معدن‪:‬‬ ‫کارخانه س��یمان دورود یک��ی از قدیمی‌ترین‬ ‫صنایع موجود در اس��تان لرس��تان است که در‬ ‫س��ال‌های گذش��ته به‌واسطه مس��تهلک شدن‬ ‫با زیان‌دهی روبه‌رو ش��ده و تنه��ا راه نجات آن‬ ‫نیز راه‌اندازی فاز چهارم اس��ت؛ موضوعی که در‬ ‫دس��تورکار قرار گرفته است و انتظار می‌رود در‬ ‫مدت ‪ ۳‬تا ‪ ۵‬سال به سرانجام برسد‪.‬‬ ‫به گزارش فارس‪ ،‬سال‌هاس��ت که ساخت فاز‬ ‫چهارم س��یمان دورود به‌عنوان یکی از مطالبات‬ ‫مردم شهرس��تان و مس��ئوالن مطرح می‌شود‪،‬‬ ‫به‌طوری‌که تاکن��ون بارها درب��اره این موضوع‬ ‫ازس��وی نماینده م��ردم دورود و ازنا در مجلس‬ ‫شورای اس�لامی و دیگر مسئوالن صحبت‌هایی‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫با توجه به اینکه واحدهای تولیدی و صنعتی‬ ‫نق��ش مهمی در اش��تغال‌زایی و رونق اقتصادی‬ ‫دارند‪ ،‬نه‌تنها س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫به‌عنوان متولی صنعت اس��تان بلکه استاندار و‬ ‫نمایندگان مردم در خان��ه ملت باید از ظرفیت‬ ‫و توان خود در راستای حل مشکالت واحدهای‬ ‫تولیدی استفاده کنند‪.‬‬ ‫کارخان��ه س��یمان دورود ب��ه گفت��ه برخ��ی‬ ‫کارشناس��ان به دلیل نب��ود مدیریت صحیح و‬ ‫روزآمد نبودن فناوری نه‌تنها بهره‌وری مناسبی‬ ‫نداشته که زیانده نیز بوده است‪ .‬به نظر می‌رسد‬ ‫قب��ل از تعطیلی کارخانه که به تعبیر بس��یاری‬ ‫اعتب��ار و آب��روی صنع��ت اس��تان اس��ت‪ ،‬باید‬ ‫تمهی��دات موردنظر برای س��اخت ف��از چهارم‬ ‫درنظر گرفته شود‪.‬‬ ‫در چنین شرایطی عملیات ساخت فاز چهارم‬ ‫پس از مدت‌ها انتظار در ماه‌های گذش��ته کلید‬ ‫خورده اما به‌ دالیل گوناگون از س��رعت باالیی‬ ‫برخوردار نیست و رفع مشکالت موجود نیازمند‬ ‫کمک و پیگیری مسئوالن است‪.‬‬ ‫قرار بود هلدینگ فارس خوزستان با مشارکت بانک‪ ‌،‬طرح‬ ‫فاز چهارم کارخانه سیمان دورود را اجرایی کند‪ ،‬اما به‌دلیل‬ ‫مشکالت بانکی و استقبال نشدن از سوی بانک‌ها و همچنین‬ ‫بدهکاری سیمان دورود‪ ،‬این موضوع نتیجه‌ای نداشت‬ ‫‹ ‹وضعیت پروژه سیمان دورود‬ ‫رئی��س اداره ط��رح و برنامه‌ری��زی س��ازمان‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت لرس��تان با بیان اینکه‬ ‫مس��تهلک ب��ودن ماش��ین‌آالت و آالیندگ��ی‬ ‫کارخانه س��یمان دورود س��بب ش��د س��اخت‬ ‫کارخانه جایگزین مطرح ش��ود‪ ،‬افزود‪ :‬بر همین‬ ‫اساس حدود ‪ ۴‬سال پیش‪ ،‬زمینی مشخص شد‬ ‫و چندین مرحله نیز از س��وی برخی مس��ئوالن‬ ‫کش��وری کلنگ ساخت آن بر زمین زده شد اما‬ ‫به دالیلی اجرایی نشد‪.‬‬ ‫علی ش��یخ‌مرادی گف��ت‪ :‬قرار ب��ود هلدینگ‬ ‫فارس خوزس��تان با مش��ارکت بان��ک‌ طرح فاز‬ ‫چهارم کارخانه س��یمان دورود را اجرایی کند‪،‬‬ ‫اما به‌دلیل مش��کالت بانکی و اس��تقبال نشدن‬ ‫از س��وی بانک‌ها و همچنین بدهکاری سیمان‬ ‫دورود‪ ،‬این موضوع نتیجه‌ای نداشت‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه س��ال گذشته به دلیل‬ ‫پیگیری‌های گوناگون طرح س��اخت فاز چهارم‬ ‫کارخانه س��یمان دورود وارد فاز عملیاتی ش��د‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬پس از رفع مش��کالت زیرساختی‬ ‫مج��وز تغییر کاربری ‪ ۳۵‬هکت��ار زمین صادر و‬ ‫باالخره در س��ال جاری ب��ا نامه‌نگاری‌هایی که‬ ‫ش��رکت س��یمان دورود ب��ا یک ش��رکت ثالث‬ ‫س��یمان فارس خوزس��تان انجام داد‪ ،‬به توافق‬ ‫رسید و طرح توجیهی به بانک ارائه شد‪.‬‬ ‫وی در پایان با اش��اره به‌ضرورت س��اخت فاز‬ ‫چهارم س��یمان دورود تاکید کرد‪ :‬سیمان پایه‬ ‫صنعت و اعتبار شهرستان دورود و استان است‪،‬‬ ‫بنابراین س��اخت صنایع تکمیل��ی و جایگزینی‬ ‫مانند فاز چهارم س��یمان دورود مطالبه مردم و‬ ‫مسئوالن است‪.‬‬ ‫‹ ‹چالش تامین منابع مالی و تحریم‬ ‫رئی��س اداره ط��رح و برنامه‌ری��زی س��ازمان‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت لرس��تان ادامه داد‪:‬‬ ‫درحال‌حاضر عملیات اجرایی ش��امل تسطیح و‬ ‫فنس‌کشی همچنین کارهای مطالعاتی در حال‬ ‫انجام و قرارداد ساختمانی و صنعتی منعقد شده‬ ‫است‪ ،‬مش��کل برق دوران س��اخت نیز برطرف‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫ش��یخ‌مرادی با بیان اینکه منبع ریالی طرح با‬ ‫رق��م ‪ ۷۵‬میلیارد توم��ان در بانک رفاه پیگیری‬ ‫می‌شود‪ ،‬افزود‪ :‬منابع ارزی نیز که رقمی حدود‬ ‫‪ ۵۰‬میلیون یورو است‪ ،‬همزمان در بانک صنعت‬ ‫و معدن در حال پیگیری است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬فاز چهارم سیمان دورود یک پروژه‬ ‫بزرگ اس��ت و عالوه بر تامی��ن منابع موردنیاز‬ ‫برای وارد کردن ماش��ین‌آالت خارجی با توجه‬ ‫به تحریم‌ها با چالش روبه‌رو است‪ ،‬اما امیدواریم‬ ‫همان‌طور که کار شروع‌ ش��ده پایان خوبی نیز‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹اهمیت تکمیل فاز چهارم‬ ‫رئی��س اداره ط��رح و برنامه‌ری��زی س��ازمان‬ ‫صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت در بخ��ش دیگری از‬ ‫صحبت‌های خود با اشاره به اهمیت ساخت فاز‬ ‫‹ ‹تکمیل پروژه نیازمند پیگیری است‬ ‫چهارم سیمان دورود عنوان کرد‪ :‬با توجه به افق‬ ‫تولید س��یمان در کشور در مدت ‪ ۲۰‬سال باید‬ ‫به ‪ ۱۲۰‬میلیون تومان برسد‪ ،‬همچنین به دلیل‬ ‫بروز حوادثی چون زلزله و س��یل‪ ،‬س��اخت این‬ ‫کارخانه ضروری و توجیه‌پذیر است‪.‬‬ ‫ش��یخ‌مرادی بی��ان ک��رد‪ :‬نکته دیگ��ر اینکه‬ ‫ب��ا توجه به وج��ود کارخانه س��یمان دورود‪ ،‬با‬ ‫راه‌ان��دازی ف��از چهارم کارخانه س��یمان دورود‬ ‫در بخش نیروی انس��انی‪ ،‬در معدن و تجهیزات‬ ‫صرفه‌جویی می‌شود‪.‬‬ ‫وی تاکی��د کرد‪ :‬از همه مهم‌تر برند س��یمان‬ ‫دورود اس��ت‪ .‬فاز چه��ارم س��یمان دورود یک‬ ‫کارخانه جدید نیس��ت‪ ،‬بلکه یک واحد شناخته‬ ‫شده در کشور است‪.‬‬ ‫ای��ن مس��ئول ادام��ه داد‪ :‬نکته دیگ��ر اینکه‬ ‫بسیاری از پروژه‌های استان را به سمت استفاده‬ ‫از سیمان هدایت می‌کنیم‪.‬‬ ‫ش��یخ‌مرادی درباره زمان تکمی��ل پروژه نیز‬ ‫توضیح داد‪ :‬س��رمایه‌گذار بازه زمانی مشخصی‬ ‫ب��رای تکمی��ل ارائه نک��رده اما س��اخت چنین‬ ‫پروژه‌هایی حدود ‪ ۳‬س��ال طول می‌کشد‪ ،‬البته‬ ‫با وجود مش��کالتی مانند تحریم و تامین منابع‬ ‫ممکن است تا ‪ ۵‬سال نیز زمان ببرد‪.‬‬ ‫نماینده م��ردم دورود و ازنا در خانه ملت نیز‬ ‫با اش��اره ب��ه اینکه عملیات اجرای��ی فاز چهارم‬ ‫س��یمان دورود بیش از یک ماه اس��ت که آغاز‬ ‫شده‪ ،‬گفت‪ :‬مشاور ساختمانی و صنعتی انتخاب‬ ‫شده اس��ت و همچنین پیمانکاران نیز در حال‬ ‫تعیین‌تکلیف هستند‪.‬‬ ‫مجید کیانپور با بیان اینکه براساس اظهارنظر‬ ‫مدیری��ت کارخانه مش��کل خاص��ی پیش‌روی‬ ‫اجرای پروژه وجود ن��دارد‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬تکمیل‬ ‫پروژه دستکم ‪۳‬سال طول می‌کشد‪ ،‬اما واقعیت‬ ‫اینکه این امر نیازمند پیگیری مداوم و مس��تمر‬ ‫است تا به نتیجه برسد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به زیانده بودن کارخانه سیمان‬ ‫در ش��رایط فعلی تصریح کرد‪ :‬فناوری کارخانه‬ ‫قدیمی اس��ت و همین امر س��بب ش��ده هزینه‬ ‫تمام‌ش��ده تولید به‌ مراتب بیش��تر باش��د‪ ،‬اما با‬ ‫راه‌ان��دازی کارخانه جایگزین بدون ش��ک نرخ‬ ‫تمام‌ش��ده کاهش پیدا کرده و از ورشکس��تگی‬ ‫کارخانه سیمان دورود جلوگیری می‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹اقدامی برای تغییر شرایط‬ ‫معاون معدنی سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫لرستان با اشاره به اینکه زمین موردنیاز تملک و‬ ‫کارهایی نیز انجام‌ شده است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬فاز ‪۴‬‬ ‫طرح توسعه کارخانه سیمان دورود است که در‬ ‫نرخ انواع بلوک سیمانی‬ ‫صورت راه‌اندازی با توجه به بهره‌وری نداش��تن‬ ‫کارخان��ه س��یمان دورود درحال‌حاضر می‌تواند‬ ‫شرایط را تغییر دهد‪.‬‬ ‫جمال مومیوند گفت‪ :‬تعداد نیروی مش��غول‬ ‫کار در کارخان��ه س��یمان دورود ت��ا ‪۳‬برابر حد‬ ‫اس��تاندارد در دیگر کارخانه‌های سیمان کشور‬ ‫اس��ت‪ ،‬نکته دیگر باال بودن دس��تمزدها در این‬ ‫کارخانه بوده که ‪ ۲‬برابر متوس��ط کارخانه‌های‬ ‫سیمان در دیگر استان‌ها است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه کارخانه به لحاظ مالی زیانده‬ ‫است و همین مطالبات آب‪ ،‬برق و گاز و حقوق‬ ‫دولتی را ایج��اد کرده‪ ،‬به‌طوری که روزبه‌روز به‬ ‫بدهی‌ها افزوده می‌شود‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬در صورت‬ ‫بی‌توجه��ی در آین��ده نه‌چن��دان دور نهاد‌های‬ ‫خدمات‌رسان کارخانه را مصادره خواهند کرد‪.‬‬ ‫مع��اون معدن��ی س��ازمان صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت لرستان با اشاره به نبود مدیریت صحیح‬ ‫در کارخانه س��یمان تاکید ک��رد‪ :‬اگر این روند‬ ‫ادامه پیدا کند‪ ،‬به‌طور قطع کارخانه به تعطیلی‬ ‫کشیده می‌شود‪.‬‬ ‫خطوط تولید کارخانه سیمان با عمری حدود‬ ‫‪۶۰‬س��ال فرس��وده و از کارآی��ی الزم برخوردار‬ ‫نیس��تند‪ ،‬زنگ خطر تعطیلی کارخانه س��یمان‬ ‫چند س��الی اس��ت به ص��دا درآمده ام��ا اقدام‬ ‫قابل‌توجهی انجام نشده است‪.‬‬ ‫مومیوند با بیان اینکه ساخت واحدی در کنار‬ ‫کارخانه س��یمان دورود ضروری اس��ت‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬به‌ط��ور قطع برخی از مش��کالت کارخانه‬ ‫س��یمان با س��اخت فاز‪ ۴‬برطرف خواهد شد اما‬ ‫ساخت آن زمان‌بر است به‌ویژه در شرایط فعلی‬ ‫که نرخ ارز افزایش پیدا کرده است‪.‬‬ ‫نرخ انواع سیمان و پودر سنگ‬ ‫محصول‬ ‫مشخصات‬ ‫قیمت (قالبی)‪ -‬به تومان‬ ‫توضیحات‬ ‫محصول‬ ‫مشخصات‬ ‫قیمت (قالبی)‪ -‬به تومان‬ ‫توضیحات‬ ‫بلوک لیکا ‪15‬‬ ‫‪15×20×50‬‬ ‫‪2040‬‬ ‫لیکای اصل ‪ ،‬با حمل‬ ‫پودر سنگ ‪ 25‬کیلویی‬ ‫کیسه‬ ‫‪1800‬‬ ‫بدون حمل‬ ‫بلوک لیکا ‪20‬‬ ‫‪20×20×40‬‬ ‫‪2500‬‬ ‫لیکای اصل ‪ ،‬با حمل‬ ‫پودر سنگ ‪ 15‬کیلویی‬ ‫کیسه‬ ‫‪1200‬‬ ‫بدون حمل‬ ‫بلوک طرح لیکا ‪7‬‬ ‫‪7×20×40‬‬ ‫‪560‬‬ ‫درجه‪ ،۱‬بدون حمل‬ ‫سیمان سفید ‪ 50‬کیلویی‬ ‫کیسه‬ ‫‪14000‬‬ ‫بدون حمل‬ ‫بلوک طرح لیکا ‪20‬‬ ‫‪20×20×40‬‬ ‫‪900‬‬ ‫درجه ‪ ،1‬سبک‪ ،‬بدون حمل‬ ‫سیمان سفید ‪ 40‬کیلویی‬ ‫کیسه‬ ‫‪۱۲۰۰۰‬‬ ‫بدون حمل‬ ‫بلوک طرح لیکا ‪20‬‬ ‫‪20×20×40‬‬ ‫‪660‬‬ ‫درجه‪ ،۱‬سنگین ‪ ،‬بدون حمل‬ ‫سیمان آکبند پوزوالن تهران‬ ‫کیسه‬ ‫روز‬ ‫با حمل – کامیون‬ ‫ ‬
‫با حضور پرتعداد و حمایت‌گونه وزیران کابینه دوازدهم در جشن صنعت و معدن ‪:‬‬ ‫‪ ۱۰۰‬هزار میلیارد تومان پروژه معدنی آماده بهره‌برداری است‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه‌ای‬ ‫سارا اصغری‪:‬‬ ‫آیین بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن دیروز‬ ‫ب��ا حضور عل��ی الریجانی‪ ،‬رئیس مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی‪ ،‬رض��ا رحمان��ی‪ ،‬وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تج��ارت و با حضور برخ��ی از اعضای کابینه دولت‬ ‫دوازدهم برگزار شد‪.‬‬ ‫به گزارش روزگار معدن‪ ،‬این آیین شاهد حضور‬ ‫پررن��گ اعضای کابینه همچون محمدجواد ظریف‬ ‫وزی��ر امور خارج��ه‪ ،‬امیرحاتمی وزیر دفاع‪ ،‬منصور‬ ‫غالم��ی وزیر علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‪ ،‬عبدالناصر‬ ‫همتی رئیس کل بانک مرکزی‪ ،‬غالمحسین شافعی‬ ‫رئیس اتاق بازرگانی ایران‪ ،‬حسینعلی امیری معاون‬ ‫پارلمانی رئیس‌جمهوری‪ ،‬عیس��ی کالنتری رئیس‬ ‫س��ازمان حفاظت محیط‌زیست و جمعی از فعاالن‬ ‫عرصه صنعت و معدن کشور بود‪.‬‬ ‫در ای��ن آیی��ن از پیشکس��وتان عرصه صنعت و‬ ‫معدن کشور و همچنین نخستین بانوی کارآفرین‬ ‫ح��وزه صنعت از س��وی وزیران صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت و امور خارجه قدردانی شد‪.‬‬ ‫‹ ‹وزارت صنع�ت‪ ،‬مع�دن و تج�ارت‬ ‫عمل‌گرایانه مسائل را رصد کرده و جلو ببرد‬ ‫محمدجواد الریجانی رئیس‬ ‫مجلس ش��ورای اسالمی در‬ ‫آیین گرامیداش��ت روز ملی‬ ‫صنع��ت و معدن در س��الن‬ ‫اجالس س��ران با اش��اره به‬ ‫تحریم‌هایی که ترامپ علیه‬ ‫ای��ران وضع کرده اس��ت‪ ،‬عنوان ک��رد‪ :‬رفتارهای‬ ‫غیرقاب��ل پیش‌بین��ی امریکا برای همه کش��ورها‬ ‫مشکل‌س��از شده است‪ ،‬با شرایطی که امریکا برای‬ ‫ایران به‌وجود آورده‪ ،‬یک تروریسم اقتصادی است‪.‬‬ ‫م��ا هم‌اکنون با پدیده‌ای به نام ترامپ با آن ادبیات‬ ‫خاصش روبه‌رو هس��تیم‪ .‬الریجانی ادامه داد‪ :‬بدون‬ ‫شک کشور ما در شرایط سخت اقتصادی قرار دارد‬ ‫ام��ا در ای��ن موض��وع نبای��د تردید ک��رد که این‬ ‫دوران‌گذار اس��ت؛ از این‌رو ما در این ش��رایط از هر‬ ‫پیش��نهادی ب��رای حف��ظ منافع ملی اس��تقبال‬ ‫می‌کنیم اما بازیچه دس��ت کس��ی نخواهیم ش��د‪.‬‬ ‫مسئله اصلی کشور ما این‌روزها تولید و رونق تولید‬ ‫اس��ت‪ .‬در این دوره خاص‪ ،‬باید ش��رایط‪ ،‬مقررات و‬ ‫سازکارهای ویژه‌ای داشته باشیم‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬درب��اره رونق تولید‪ ،‬ات��اق بازرگانی‬ ‫مجموع��ه‌ای تدوین کرده که ب��ه مرکز پژوهش‌ها‬ ‫ارائه ش��ده اس��ت‪ .‬ما از نظرات فع��االن اقتصادی‬ ‫اس��تقبال می‌کنیم‪ .‬نماین��دگان اتاق بازرگانی هم‬ ‫در کمیس��یون‌ها و ه��م در صح��ن علنی مجلس‬ ‫می‌توانن��د حضور یابن��د و نظرات تخصصی خود را‬ ‫ارائه دهند‪ .‬رئیس مجلس ش��ورای اسالمی با بیان‬ ‫اینکه قانون تسهیل فضای کسب و کار ظرفیت‌های‬ ‫بس��یاری دارد که همه بخش‌های آن اجرا نش��ده‬ ‫اس��ت‪ ،‬بیان کرد‪ :‬قانون تسهیل فضای کسب و کار‬ ‫بع��د از مطالعات زیاد‪ ،‬ازس��وی صنعتگران تدوین‬ ‫ش��ده اس��ت و س��امان دادن به قوانین بخش‌های‬ ‫تولیدی کشور را در دستورکار داریم‪.‬‬ ‫الریجان��ی افزود‪ :‬در برخی مس��ائل س��اختاری‪،‬‬ ‫پیچیدگی‌های��ی وجود دارد ک��ه نیازمند بازنگری‬ ‫اس��ت‪ .‬اص�لاح قوانی��ن مالیاتی ب��رای حمایت از‬ ‫بخش‌ه��ای تولیدی باید مدنظر باش��د؛ این تغییر‬ ‫ضروری است و پیشنهادهایی هم داده شده است‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه برای بی‌ثبات��ی نرخ ارز که از‬ ‫مس��ائل مخل تولید و باعث ایجاد تورم اس��ت نیز‬ ‫راهکارهایی ارائه شده است‪ ،‬به وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت توصیه کرد متناس��ب با وضعیت موجود‪،‬‬ ‫شرایط و قوانین برای تولید درنظر گرفته شود‪.‬‬ ‫رئیس مجلس ش��ورای اس�لامی با بی��ان اینکه‬ ‫برای زنده نگه‌داش��تن تولید‪ ،‬نیازمند سازکارهایی‬ ‫متناسب با شرایط کنونی هستیم‪ ،‬افزود‪ :‬اگر تولید‪،‬‬ ‫محور توس��عه است باید همه بخش‌ها به آن کمک‬ ‫کنند‪ .‬واحدهای تولیدی باید به اندازه توان‌شان در‬ ‫این ش��رایط خاص مالیات دهند‪ .‬نباید پرونده‌های‬ ‫بده��ی مالیات��ی و تامین اجتماعی ‪ ۱۰‬س��ال قبل‬ ‫واحده��ای تولیدی را در ش��رایط کنونی س��خت‬ ‫مطالبه کرد‪ ،‬بلکه باید به واحدهای تولیدی تنفس‬ ‫داد‪ .‬ب��رای تامین س��رمایه در گ��ردش واحدهای‬ ‫تولیدی باید تسهیالت درنظر گرفته شود‪.‬الریجانی‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬س��هم بخش‌های صنعت��ی و معدنی از‬ ‫تسهیالت بانکی براساس قانون ‪۴۰‬درصد است‪ .‬این‬ ‫ک مرکزی آن را به‌ویژه‬ ‫س��هم باید اجرا ش��ود و بان ‌‬ ‫در ای��ن ش��رایط لحاظ کند‪ .‬بانک‌ه��ا بر واحدهای‬ ‫تولیدی دارای معوقه بانکی س��خت‌گیری نکنند و‬ ‫بانک مرکزی برای این کار کمک و همکاری کند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه برای این دوره محدود س��خت‪،‬‬ ‫سازکارهای خاصی درنظر گرفته شود که به فعاالن‬ ‫تولید س��خت نگذرد‪ ،‬گفت‪ :‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت باید پنجره واحدی برای تس��هیل ورود‬ ‫س��رمایه‌گذاران و صنعتگ��ران در بخ��ش صنعت‬ ‫ایجاد کند‪ .‬رئیس مجلس ش��ورای اس�لامی تاکید‬ ‫کرد‪ :‬صنعتگر نباید احساس تنهایی کند‪ ،‬بلکه باید‬ ‫به این احس��اس برسد که رسانه‌ها و دولت و مردم‬ ‫پش��ت آن هستند‪ .‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫با نگاه عمل‌گرایانه مسائل را رصد کند و جلو ببرد‪.‬‬ ‫از عوام��ل آن بی‌ثباتی و پیش‌بینی‌نا‌پذیری آینده‬ ‫در تصمیم‌های بلندمدت و تعهد به اجرای قوانین‬ ‫اس��ت‪ .‬وی با طرح این پرس��ش که چه کسی باید‬ ‫بر حس��ن اجرای قوانین نظ��ارت کند‪ ،‬افزود‪ :‬یکی‬ ‫از موان��ع پی��ش‌روی تولید و صنعت کش��ور آماده‬ ‫نبودن محیط کسب و کار است‪ ،‬چراکه بسیاری از‬ ‫صنعتگ��ران اکنون بر این باورند که پولی از دولت‬ ‫نمی‌خواهن��د‪ ،‬بلک��ه قیدوبندها و س��ورپرایزهای‬ ‫موجود در قوانین دس��ت‌وپای آنها را بس��ته است‬ ‫و باید از جلوی پای آنها برداشته شود‪.‬‬ ‫ش��افعی گفت‪ :‬قوانین بسیار خوبی هم‌اکنون در‬ ‫کش��ور وجود دارد که در مجلس اجرا نمی‌ش��ود و‬ ‫عالوه بر این ما دچار یک مش��کل دیگر هس��تیم‬ ‫اینکه نمی‌دانیم چه باید بکنیم‪.‬‬ ‫رئی��س اتاق بازرگانی با بی��ان اینکه وزارت امور‬ ‫اقتص��ادی و دارایی تالش کرده تا قوانین مزاحم را‬ ‫حذف کند و کارگروه ماده ‪ ۱۲‬نیز در اتاق ش��کل‬ ‫گرفته‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬هر قان��ون مزاحمی که‬ ‫ح��ذف می‌ش��ود‪ ۱۰ ،‬برابر قوانی��ن مزاحم جدید‬ ‫خلق می‌شود و اینگونه نمی‌توان به محیط مناسب‬ ‫کسب و کار دست یافت‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬بزرگ‌تری��ن مش��کل واحدهای‬ ‫صنعت��ی بی‌ثبات��ی و پیش‌بینی‌ناپذیرب��ودن نرخ‬ ‫مواد اولیه اس��ت و هیچ صنعتگری از این موضوع‬ ‫خواب راح��ت ندارد‪ ،‬بنابراین در این فضا باید این‬ ‫اصالحات به سرعت انجام شود‪.‬‬ ‫ش��افعی تصریح کرد‪ :‬سهم صنعت از تسهیالت‬ ‫بانک��ی از ‪ ۳۱.۶‬درص��د س��ال ‪ ۹۰‬ام��روز با همه‬ ‫تالش‌ه��ا و وعده‌ها به ‪ ۲۷‬درص��د کاهش یافته و‬ ‫این در ش��رایطی است که موانع روز به روز بیشتر‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫رئی��س پارلم��ان بخش خصوصی خاطرنش��ان‬ ‫کرد‪ :‬بخش خصوصی حاضر اس��ت بدون دریافت‬ ‫هزینه‌ای اس��تراتژی توسعه صنعتی را تدوین کند‬ ‫ولی این قول را از مقامات ارشد قوا دریافت کند که‬ ‫این اس��تراتژی به یک پژوهش کتابخانه‌ای تبدیل‬ ‫نش��ود‪ .‬ما از همین‌جا آمادگی خود را برای تدوین‬ ‫استراتژی اعالم می‌کنیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬نامه‌نگاری‌های گوناگونی با س��ران ‪۳‬‬ ‫قوه در زمینه ارائه پیش��نهادهای بخش خصوصی‬ ‫در جهت رفع معضل اقتصاد ایران انجام می‌ش��ود‬ ‫اما تنها جایی که واکنش نش��ان داده و موضوع را‬ ‫پیگیری می‌کند‪ ،‬مجلس شورای اسالمی است‪.‬‬ ‫رضا رحمانی‪ :‬در نشست‌های گوناگونی که با بخش‌های فوالد‪،‬‬ ‫پتروشیمی‪ ،‬قطعه‌سازی‪ ،‬خودروسازی‪ ،‬ریلی و‪ ...‬داشته‌ایم‬ ‫بر توسعه داخلی‌سازی تاکید شده و وزارت دفاع در این راه به‬ ‫همکاری با بخش صنعت پرداخته است‪ .‬همچنین معاونت علمی و‬ ‫فناوری ریاست جمهوری به شرکت‌های دانش‌بنیان و وزارت علوم‬ ‫به دانشگاه‌ها‪ ،‬دستور همکاری با بخش صنعت را صادر کرده‌اند‬ ‫‹ ‹ب�ا تکی�ه بر تولی�د داخل�ی می‌توانیم‬ ‫فشارهای اقتصادی را تحمل کنیم‬ ‫وزیر امور خارجه کشور در‬ ‫آیین گرامیداشت روز ملی‬ ‫صنعت و معدن عنوان کرد‪:‬‬ ‫فشارهایی که امروز امریکا‬ ‫به جمهوری اسالمی ایران‬ ‫وارد کرده اس��ت ناش��ی از‬ ‫قدرت امریکا یا ضعف ما نیس��ت؛ این فش��ارها به‬ ‫دلیل شکست‌های مستمر ایالت متحده در منطقه‬ ‫و در حوزه بین‌المللی در برابر جمهوری اس�لامی‬ ‫ایران است‪.‬‬ ‫محمدج��واد ظریف ادامه داد‪ :‬در حوزه میدانی‪،‬‬ ‫جمهوری اس�لامی ایران در شرایط ضعف نیست‪.‬‬ ‫امریکایی‌ه��ا در حوزه اقتص��ادی از حضور حاکمه‬ ‫دالر در صحنه جهان استفاده کردند و بر جمهوری‬ ‫اسالمی فشار وارد کردند ولی با این کار برای خود‬ ‫نیز مش��کالتی ایجاد کردند‪ .‬اکنون شاهد هستیم‬ ‫که روسیه و چین تصمیم گرفتند از معامالت خود‬ ‫دالر را حذف کنند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬س��ال گذش��ته ‪ ۳۵‬درصد معامالت‬ ‫ترکیه و ایران بدون دالر بود‪ .‬اکنون امارات متحده‬ ‫عربی و هند نیز تصمیم گرفته‌اند از دالر اس��تفاده‬ ‫نکنند‪ .‬این یعنی در بلندمدت اس��تفاده افراطی از‬ ‫ق��درت دالر به معن��ی کاهش نقش دالر در روابط‬ ‫بین‌المللی است‪.‬‬ ‫وزی��ر امور خارجه ادامه داد‪ :‬ما ش��اهد تاکیدات‬ ‫رهب��ر معظم انق�لاب در زمینه رونق تولید و تکیه‬ ‫ب��ر ظرفیت داخلی بوده‌ایم‪ .‬ب��ا تکیه بر ظرفیت و‬ ‫تولی��د داخل می‌توانیم در این حوزه نیز فش��ارها‬ ‫را برطرف کنیم‪.‬‬ ‫ظریف تصریح کرد‪ :‬همان‌گونه که توانس��تیم در‬ ‫حوزه سیاس��ی‪ ،‬بین‌المللی و میدانی نش��ان دهیم‬ ‫در س��طح بین‌الملل��ی حرفی ب��رای گفتن داریم‬ ‫و نمی‌گذاری��م ب��ا ملت ایران با زبان��ی جز احترام‬ ‫صحب��ت کنند‪ ،‬در حوزه اقتص��ادی هم می‌توانیم‬ ‫به آنهایی که این ملت را از این راه نمی‌ش��ناختند‪،‬‬ ‫پاسخ خوبی بدهیم‪ .‬فقط با نشان دادن اقتدار است‬ ‫که می‌توانیم آنها را حتی اگر الزم باش��د‪ ،‬در حوزه‬ ‫مذاکره هم در جای خودش��ان بنشانیم؛ چراکه ما‬ ‫در برابر فشار کوتاه نمی‌آییم اما با کسی که با ما راه‬ ‫احترام را درپیش گیرد‪ ،‬با احترام برخورد می‌کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹نهض�ت س�اخت داخ�ل می‌توان�د‬ ‫صنعت کشور را رونق بخشد‬ ‫وزی��ر صنع��ت‪ ،‬مع��دن و‬ ‫تج��ارت در آیی��ن‬ ‫گرامیداش��ت روز مل��ی‬ ‫صنع��ت و مع��دن در محل‬ ‫س��الن اج�لاس س��ران‬ ‫کش��ورهای اس�لامی ب��ا‬ ‫قدردان��ی از حضور پررنگ اعضای هیات دولت در‬ ‫این آیین‪ ،‬آن را حاوی پیام اعالم حمایت از بخش‬ ‫صنعت و معدن برشمرد‪.‬‬ ‫رضا رحمانی عنوان کرد‪ :‬چنانچه س��ال گذشته‬ ‫سرآمد برنامه‌های وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪،‬‬ ‫حف��ظ تولید بود اما امس��ال ع�لاوه بر آن‪ ،‬نهضت‬ ‫س��اخت داخل راه‌اندازی شده که می‌تواند صنعت‬ ‫کش��ور را به رونق برساند‪ .‬وی بیان کرد‪ ۱۴ :‬ماه از‬ ‫تحریم‌ها گذشته است اما این جنگ اقتصادی را از‬ ‫ابتدا جدی گرفتیم و متناسب با آن حرکت کردیم‪.‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با اش��اره به عملکرد‬ ‫جهادی صنعتگ��ران اظهار کرد‪ :‬امروز در حالی به‬ ‫تولید ادامه می‌دهیم که صنعت کشور در پیشانی‬ ‫تحریم‌ها قرار گرفته‪ ،‬نقل و انتقاالت بین‌المللی ما‬ ‫مشکل داشته و کشتیرانی ایران تحریم شده است‪.‬‬ ‫رحمان��ی اضاف��ه ک��رد‪ :‬دش��منان در حال��ی‬ ‫س��خت‌ترین تحریم‌ها را علیه کش��ورمان به اجرا‬ ‫گذاش��تند که فکر می‌کردند تولید از کار افتاده و‬ ‫زمی��ن خواهد خورد؛ اما با هم��ت صنعتگران و با‬ ‫وجود همه مشکالت امروز تولید پابرجاست‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬بانک جهانی رش��د منفی ‪ ۶‬درصدی‬ ‫برای بخش صنعت کش��ورمان را در سال گذشته‬ ‫پیش‌بین��ی ک��رده بود ام��ا امروز با ق��درت اعالم‬ ‫می‌کنی��م که صنعتگران م��ا راهکارهایی یافت ‌ه یا‬ ‫ایجاد کرده‌اند و بر این اس��اس امروز سرپا هستیم‬ ‫و به تولید ادامه می‌دهیم‪.‬‬ ‫این مقام مس��ئول تاکید کرد‪ :‬در نشس��ت‌های‬ ‫گوناگون��ی که ب��ا بخش‌های فوالد‪ ،‬پتروش��یمی‪،‬‬ ‫قطعه‌س��ازی‪ ،‬خودروس��ازی‪ ،‬ریلی و‪ ...‬داشته‌ایم‪،‬‬ ‫بر توسعه داخلی‌س��ازی تاکید شده و وزارت دفاع‬ ‫در ای��ن راه به همکاری ب��ا بخش صنعت پرداخته‬ ‫اس��ت‪ .‬همچنین معاونت علمی و فناوری ریاست‬ ‫جمهوری به شرکت‌های دانش‌بنیان و وزارت علوم‬ ‫به دانش��گاه‌ها‪ ،‬دستور همکاری با بخش صنعت را‬ ‫ص��ادر کرده‌اند‪ .‬به گفت��ه رحمانی‪ ،‬وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت ب��رای تکمیل راهبرد توس��عه‬ ‫صنعتی کشور آمادگی دارد و این مهم را به بخش‬ ‫خصوص��ی به عنوان رزمندگان امروز جبهه جنگ‬ ‫اقتصادی تفویض می‌کند‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬هدف اصلی امروز‪ ،‬دس��تیابی به‬ ‫رونق تولید و ممانعت از تعطیلی واحدها و بیکاری‬ ‫کارگران و صنعتگران است‪.‬‬ ‫رحمان��ی گف��ت‌‪ :‬برای توس��عه صنای��ع ریلی و‬ ‫کشتی‌سازی نیازمند تامین مالی هستیم و اکنون‬ ‫با قدرت اعالم می‌کنیم که برای ‪ ۱۰‬س��ال آینده‪،‬‬ ‫چنانچ��ه ب��ا ‪۱۰۰‬درصد ظرفیت خ��ود در صنایع‬ ‫ریل��ی و کشتی‌س��ازی کار ش��ود‪ ،‬تقاضا همچنان‬ ‫وجود خواهد داشت اما نیازمند تامین مالی است‪.‬‬ ‫وی اب��راز امی��دواری ک��رد که ش��یوه‌ای برای‬ ‫جم��ع‌آوری نقدینگی‌های س��رگردان در دس��ت‬ ‫مردم تعریف ش��ود و این نقدینگی‌ها به پای تولید‬ ‫آورده شود‪.‬‬ ‫به گفته این مقام مس��ئول‪ ،‬باید مش��کالت را از‬ ‫پیش پای فعاالن اقتصادی برداشت و در تخصیص‬ ‫منابع محدود کشور بهینه عمل کرد‪.‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت خاطرنش��ان کرد‪:‬‬ ‫ام��روز در ح��وزه ص��ادرات به‌ویژه به ‪ ۱۵‬کش��ور‬ ‫همس��ایه و همچنی��ن برای مدیریت ب��ازار برنامه‬ ‫داری��م‪ ،‬ع�لاوه بر آن در موضوع مب��ارزه با رانت و‬ ‫فساد مالحظه‌ای نداریم‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬امروز تامین مواد اولیه پتروشیمی‌ها‬ ‫بهتر ش��ده‪ ،‬سامانه جامع انبارها راه‌اندازی و بیش‬ ‫از ‪ ۵۰۰‬ه��زار انبار در آن ثبت ش��ده و س��امانه‌ای‬ ‫مانند س��امانه افق راه‌اندازی ش��ده ک��ه تا مرحله‬ ‫صدور فاکتور کاالها را به ش��کل الکترونیکی انجام‬ ‫خواهد داد‪.‬‬ ‫وی در پای��ان با اش��اره ب��ه راه‌ان��دازی نهضت‬ ‫فعال‌س��ازی معادن افزود‪ :‬اکن��ون و با وجود همه‬ ‫تحریم‌ه��ا و فش��ارها‪ ،‬بیش از ‪ ۱۰۰‬ه��زار میلیارد‬ ‫تومان پروژه معدنی آماده گشایش داریم‪.‬‬ ‫‹ ‹هیات دول�ت و نهادهای اجرایی در‬ ‫کنار وزیران تولیدی قرار بگیرند‬ ‫همچنی��ن محمدرض��ا‬ ‫مرتض��وی در آیی��ن‬ ‫بزرگداشت روز ملی صنعت‬ ‫و مع��دن عنوان ک��رد‪ :‬در‬ ‫ح��وزه قوانین برای تولید با‬ ‫کمبودی روبه‌رو نیس��تیم‪.‬‬ ‫اما در ش��رایط تحریم‌ها که البته می‌توان از آن به‬ ‫محاص��ره کامل اقتصاد ای��ران نام برد‪ ،‬باید قوانین‬ ‫مزاحم را از پیش‌روی فعاالن اقتصادی و صنعتگران‬ ‫برداریم‪.‬‬ ‫مرتض��وی با بیان اینکه معنای رونق تولید فقط‬ ‫چ��اپ کردن س��ربرگ اداره‌های دولت��ی و هزینه‬ ‫کردن بیت‌المال نیس��ت‪ ،‬تاکی��د کرد‪ :‬رونق تولید‬ ‫به معنای آن اس��ت که هم��ه نهاد‌های دولتی غم‬ ‫تولیدکنن��ده را بخورند و با رفع مش��کالت تالش‬ ‫کنند از مسائل این بخش بکاهند‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬نق��ش وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در این میان بس��یار مهم‬ ‫است و امید می‌رود‪ ،‬هیات دولت و نهادهای اجرایی‬ ‫کن��ار وزیران تولیدی ق��رار بگیرند‪ .‬همه نهادهای‬ ‫دولت��ی باید در راس��تای ایجاد آرام��ش در حوزه‬ ‫صنع��ت و تولی��د گام بردارند چراک��ه رونق تولید‬ ‫بدون س��رعت دادن به رفع نیاز واحدهای تولیدی‬ ‫کاری غیرمعمول است‪.‬‬ ‫مرتض��وی در پایان عنوان کرد‪ :‬ما صنعتگران در‬ ‫کنار کارگران می‌مانیم و بر این اساس از نمایندگان‬ ‫مجل��س ش��ورای اس�لامی و تولیدکنن��دگان‬ ‫درخواس��ت می‌کنیم همان‌گونه که یک روز لباس‬ ‫سپاهی به تن کردند‪ ،‬یک روز هم لباس کارگران ما‬ ‫در بخش صنعت را به تن کنند و حقوق ماهانه یک‬ ‫میلیون و ‪ ۵۰۰‬هزار تومان داشته باشند‪.‬‬ ‫‹ ‹بخ�ش خصوص�ی آمادگ�ی تدوین‬ ‫استراتژی توسعه صنعتی را دارد‬ ‫رئی��س ات��اق بازرگان��ی‪،‬‬ ‫صنایع‪ ،‬معادن و کشاورزی‬ ‫ای��ران نی��ز در آیی��ن‬ ‫بزرگداش��ت روز صنعت و‬ ‫مع��دن عن��وان ک��رد‪ :‬این‬ ‫روزه��ا بخ��ش صنعت در‬ ‫کشور حال و روز مناسبی ندارد‪ .‬باید این واقعیت‌ها‬ ‫را پذیرفت و براساس آن برنامه‌ریزی کرد‪.‬‬ ‫غالمحس��ین شافعی از آمادگی بخش خصوصی‬ ‫به منظور تدوین اس��تراتژی توسعه صنعتی بدون‬ ‫دریاف��ت هیچ‌گونه هزینه‌ای از دول��ت خبر داد و‬ ‫گفت‪ :‬دولت باید به بخش خصوصی اعتماد کند و‬ ‫تدوین اس��تراتژی توسعه صنعتی را به این بخش‬ ‫بسپارد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه سهم صنعت از وام‌های بانکی‬ ‫‪۴‬درصد کم شده است‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬رشد اقتصادی‬ ‫بدون نفت در سال ‪ ۹۷‬منفی ‪۹.۴‬دهم درصد بوده‬ ‫که در این میان رش��د بخش صنعت به منفی ‪۶.۵‬‬ ‫درصد رس��یده اس��ت‪ ،‬این در ش��رایطی است که‬ ‫مقایسه بخش صنعت با سایر بخش‌های اقتصادی‬ ‫نش��انگر وضعیت این بخش و نقش آن در اقتصاد‬ ‫کشور است‪.‬‬ ‫رئی��س اتاق بازرگانی ایران در ادامه افزود‪ :‬تورم‬ ‫شاخص تولیدکننده در بخش صنعت نیز با افزایش‬ ‫چش��مگیری روبه‌رو بوده که بر این اس��اس سهم‬ ‫صنع��ت از تولید ناخالص داخل��ی به قیمت ثابت‬ ‫از ‪ ۱۴.۴‬درصد در س��ال ‪ ۹۳‬امروز به ‪ ۱۲.۱‬درصد‬ ‫رسیده اس��ت که کاهش بسیار معناداری به‌شمار‬ ‫می‌رود‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬نرخ رش��د تش��کیل سرمایه ثابت‬ ‫ناخالص در ماش��ین‌آالت در س��ال ‪ ۹۷‬منفی ‪۶.۹‬‬ ‫درص��د بوده ک��ه نش��ان می‌دهد‪ ،‬تمایل��ی برای‬ ‫س��رمایه‌گذاری در بخ��ش صنعت وج��ود ندارد‪.‬‬ ‫شافعی خاطرنشان کرد‪ :‬سرمایه‌گذاری‌ها در بخش‬ ‫صنعت نس��بت به گذشته بسیار کم شده که یکی‬ ‫‹ ‹کت�اب برگزي�دگان صنعت ت�ا پایان‬ ‫سال به چاپ می‌رسد‬ ‫محمدرض��ا في��اض رئیس‬ ‫س��تاد بزرگداشت روز ملی‬ ‫صنعت و معدن عنوان کرد‪:‬‬ ‫برگزاری روز مهم صنعت و‬ ‫مع��دن حاصل مش��ارکت‬ ‫بخ��ش‬ ‫تش��کل‌های‬ ‫خصوصی و دولت و وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫است‪ .‬امسال کارگروه برگزاری این همایش در ‪15‬‬ ‫رشته از ‪ 56‬شرکت قدردانی کرده است‪ .‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬در این روز از کارآفرینان جوان قدردانی ش��د‬ ‫همچنی��ن ت��ا پای��ان س��ال کت��اب برگزيدگان‬ ‫صنعتگران به چاپ خواهد رسید‪.‬‬ ‫‹ ‹پاراصنعت ایجاد کنیم‬ ‫سیداحسان مصطفوی‌نژاد‪،‬‬ ‫صنعتگر جوان در همایش‬ ‫روز مل��ی صنع��ت و معدن‬ ‫عن��وان ک��رد‪ :‬مس��یر‬ ‫اشتغال‌زایی‪ ،‬تقویت اقتصاد‬ ‫درون‌زا و خ��روج از رک��ود‬ ‫تنها با حماي��ت از بخش خصوصی‪ ،‬جوان‌گرایی و‬ ‫س��رمايه‌گذاری داخلی و خارجی محقق می‌شود‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه پیش��نهاد کرد‪ ۲ :‬پیش��نهاد داریم‬ ‫نخس��ت در روز صنع��ت و معدن ب��رای ناتوانان و‬ ‫معلوالن جسمی پاراصنعت ایجاد کنیم؛ پیشنهاد‬ ‫دوم نیز برای ایجاد موزه زعفران است‪.‬‬ ‫‹ ‹نق�ش ‪ ۲۰‬ت�ا ‪ ۲۵‬درص�دی زن�ان در‬ ‫شرکت‌های دانش‌بنیان‬ ‫سهیال سلحشور کردستانی‪،‬‬ ‫بنیانگ��ذار ی��ک ش��رکت‬ ‫دانش‌بنی��ان و کارآفری��ن‬ ‫نمون��ه زن در همایش روز‬ ‫صنعت و معدن عنوان کرد‪:‬‬ ‫نقش زنان در اقتصاد کشور‬ ‫از دیرباز مهم بوده و در دنیای مدرن امروز نیز این‬ ‫جایگاه پررنگ‌تر شده است‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬برای توس��عه‬ ‫اقتصاد کش��ور بای��د به ش��رکت‌های دانش‌بنیان‬ ‫بیش از پیش بها داد و در این میان زنان نقش ‪۲۰‬‬ ‫تا ‪ ۲۵‬درصدی در شرکت‌های دانش‌بنیان دارند‪.‬‬ ‫وی درب��اره ارزش‌اف��زوده‌ای که ش��رکت‌های‬ ‫دانش‌بنیان ایجاد می‌کنند‪ ،‬گفت‪ :‬کار شرکت‌های‬ ‫دانش‌بنیان ایجاد ارزش‌افزوده از طریق تهیه مواد‬ ‫اولیه و فرآوری آنهاس��ت‪ .‬سلحشور کردستانی در‬ ‫ادامه یادآور ش��د‪ :‬مدیر یک ش��رکت دانش‌بنیان‬ ‫هس��تم که شرکت ما به ‪ ۱۵‬کشور جهان صادرات‬ ‫انجام می‌دهد‪.‬‬ ‫صنایع‌معدنی فلزی‬ ‫سه‌شنبه‬ ‫‪ 11‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 28‬شوال ‪ 1440‬‬ ‫‪ 2‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره‪195‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫تولید ‪ ۸.۵‬میلیون تن‬ ‫فوالد خام در گروه مبارکه‬ ‫ب ‌ه منظور تامین نیاز بازار داخل‪ ،‬براس��اس برنامه‬ ‫قرار اس��ت در گ��روه فوالد مبارکه (ش��رکت فوالد‬ ‫مبارکه‪ ،‬فوالد هرمزگان و مجتمع فوالد س��با) بیش‬ ‫از ‪ ۸‬میلیون و ‪۵۰۰‬هزار تن فوالد خام تولید شود که‬ ‫در این مسیر راهبردی‪ ،‬سهم فوالد مبارکه ‪۵‬میلیون‬ ‫و‪ ۶۰۰‬هزار تن‪ ،‬سهم فوالد هرمزگان یک میلیون و‬ ‫‪ ۵۰۰‬هزار تن و سهم مجتمع فوالد سبا یک‌میلیون‬ ‫و ‪ ۴۲۰‬هزار تن است‪ .‬به گزارش روابط عمومی فوالد‬ ‫مبارکه‪ ،‬حمیدرضا عظیمیان‪ ،‬مدیرعامل گروه فوالد‬ ‫مبارکه در آس��تانه روز صنعت و معدن با اعالم این‬ ‫مطلب گفت‪ :‬در بخش تولید کالف گرم مقرر اس��ت‬ ‫در ف��والد مبارک��ه ‪ ۵‬میلیون و ‪ ۱۰۰‬ه��زار تن و در‬ ‫مجتمع فوالد س��با نیز یک‌میلیون و ‪ ۴۰۰‬هزار تن‬ ‫کالف گرم تولید شود‪ .‬ضمن اینکه تولید یک‌میلیون‬ ‫و ‪ ۵۸۶‬هزار تن کالف خام نیز در دس��تور کار است‪.‬‬ ‫عظیمی��ان افزود‪ :‬گزارش‌های موج��ود درباره روند‬ ‫تولید فوالد خام در کش��ور و پیش‌بینی آن تا س��ال‬ ‫‪ ۱۴۰۱‬نش��ان می‌ده��د تولید فوالد خام کش��ور در‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۵۶‬حدود ‪ ۷۰۰‬هزار تن بوده اس��ت‪ .‬این‬ ‫میزان با ورود قدرتمند فوالد‌مبارکه به عرصه تولید‬ ‫فوالد از س��ال ‪ ۷۲‬روبه فزونی گذاش��ت تا اینکه در‬ ‫س��ال ‪ ۸۰‬به ‪ ۶‬میلیون و ‪ ۶۰۰‬هزار تن و در س��ال‬ ‫‪ ۹۷‬به ‪ ۲۵‬میلیون تن رسید‪ .‬در این سال‌ها همواره‬ ‫س��هم فوالد مبارکه از ای��ن میزان تولید‪ ،‬حدود ‪۵۰‬‬ ‫درصد بوده است‪ .‬وی خاطرنشان کرد‪ :‬در رده‌بندی‬ ‫جهانی فوالد در سال ‪ ۱۳۵۶‬رتبه تولید فوالد ایران‬ ‫‪ ۳۵‬ب��وده‪ ،‬درحالی‌که این رتبه در س��ال ‪ ۱۳۹۷‬به‬ ‫دهم ارتقا یافته اس��ت‪ .‬عظیمیان درباره نقش��ه راه‬ ‫ف��والد مبارکه اف��زود‪ :‬افزای��ش ظرفیت‌های فوالد‬ ‫هرمزگان و فوالد سفیددشت به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی‬ ‫‌ش��ده اس��ت که ظرفیت گروه فوالد مبارکه تا سال‬ ‫‪ ۱۳۹۹‬ب��ه ‪۱۲‬میلی��ون و ‪ ۸۰۰‬هزار تن افزایش یابد‬ ‫و فوالد مبارکه بتواند همچنان س��هم عمده خود در‬ ‫تولی��د فوالد کش��ور را حفظ کند‪ .‬وی با اش��اره به‬ ‫اقدامات فوالد مبارکه در حوزه بومی‌س��ازی هرچه‬ ‫بیش��تر صنعت فوالد گفت‪ :‬باتوج��ه به اینکه فوالد‬ ‫مبارکه به‌طور مس��تقیم در فهرس��ت تحریم‌ها قرار‬ ‫گرفته است‪ ،‬خوش��بختانه در حرکتی پویش‌گونه‪،‬‬ ‫همه کارکنان فوالد مبارکه همدل و هم‌قسم شده‌اند‬ ‫ت��ا با ات��کا به دانش فنی متخصص��ان فوالد مبارکه‬ ‫و با همکاری ش��رکت‌های دانش‌بنیان‪ ،‬دانشگاه‌ها و‬ ‫سازندگان داخلی کشور‪ ،‬قطعات و تجهیزات موردنیاز‬ ‫شرکت را بومی‌س��ازی کنند و در این راستا‪ ،‬حدود‬ ‫‪ ۲۸۰۰‬ش��رکت با فوالد مبارکه همکاری می‌کنند و‬ ‫کاالهای موردنیاز خطوط تولید و پشتیبانی را تامین‬ ‫می‌کنند‪ .‬عظیمیان تصریح کرد‪ :‬خوشبختانه درپی‬ ‫این اقدامات‪ ،‬تاکنون بی��ش از ‪۴‬هزارو‪۱۸0‬میلیارد‬ ‫توم��ان بابت تامین داخلی بس��یاری از این کاالها‪،‬‬ ‫صرفه‌جویی اقتصادی ش��ده اس��ت‪ .‬ف��والد مبارکه‬ ‫حمایت از س��ازندگان و تولیدکنن��دگان داخلی را‬ ‫یکی از راهبردهای اصلی مدیریت ش��رکت می‌داند‪.‬‬ ‫ب��ه همی��ن منظ��ور در فراخوانی ملی و ب��ا برپایی‬ ‫نمایش��گاهی در تهران از تمام س��ازندگان و فعاالن‬ ‫ح��وزه صنعت و معدن دعوت کرد تا توانمندی‌های‬ ‫خود را در حوزه ساخت و تولید به نمایش بگذارند‪.‬‬ ‫بومی‌سازی موفق‬ ‫در فوالد صنعت بناب‬ ‫طراحی‪ ،‬س��اخت و نص��ب کوره‌ه��ای القایی در‬ ‫مجتمع فوالد صنعت بناب ازس��وی مهندسان این‬ ‫مجتمع انجام شد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش روابط عموم��ی مجتمع فوالد صنعت‬ ‫بناب‪ ،‬کارشناس��ان و نیروه��ای متخصص مجتمع‬ ‫فوالد صنعت بناب توانستند با تکیه بر دانش و توان‬ ‫فنی و با هزینه پایین‌تر از نمونه خارجی‪ ،‬کوره القایی‬ ‫را طراح��ی کنند و با کیفیتی برابر بس��ازند‪ .‬گفتنی‬ ‫اس��ت‪ ،‬همه بخش‌های کوره‌ها با مهندسی معکوس‬ ‫در واحد مهندسی طراحی شده و برای طراحی این‬ ‫کوره‌ها از نرم‌افزار‌های شبیه‌ساز استفاده شده است‪،‬‬ ‫همچنین تمامی بخش‌های کوره پیش از ساخت با‬ ‫ان��واع آزمون‌ه��ا در این نرم‌افزارها قرار گرفته و پس‬ ‫از تایید نهایی برای س��اخت اقدام می‌‌ش��ود‪ .‬گفتنی‬ ‫اس��ت‪ ،‬طراح��ی کویل‪ ،‬یوک و س��ایر قس��مت‌ها با‬ ‫نرم‌افزاره��ای شبیه‌س��از‪ ،‬شبیه‌س��ازی می‌ش��وند‬ ‫ت��ا بهترین ن��وع مواد و جانمایی ب��رای عملکرد باال‬ ‫انجام ش��ود‪ ،‬استفاده از نرم‌افزارهای شبیه‌ساز باعث‬ ‫جلوگی��ری از دوباره‌کاری‪ ،‬اتالف زم��ان‪ ،‬انرژی و‪...‬‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬مجتمع فوالد صنعت بناب در واحد ذوب‬ ‫‪ ۵۲۰‬این مجتمع دارای ‪ ۴‬ست کوره القایی بوده که‬ ‫ست پنجم با همت و تالش متخصصان این مجتمع‬ ‫طراحی‪ ،‬ساخت و نصب شده است که به‌زودی مورد‬ ‫بهره‌برداری قرار می‌گیرد‪.‬‬
‫مکنزی بررسی کرد‬ ‫معدن بین‌الملل‬ ‫سه‌شنبه‬ ‫‪ 11‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 28‬شوال ‪ 1440‬‬ ‫‪ 2‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره‪195‬‬ ‫خبر‬ ‫در یک نظرسنجی مطرح شد‬ ‫پیش‌بینی ‪ ۶‬تحلیلگر‬ ‫از آینده نرخ طال در جهان‬ ‫کارشناسان بازارهای مالی پیش‌بینی کردند‬ ‫که رشد جهانی نرخ طال ادامه پیدا می‌کند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش مهر ب��ه نق��ل از رویت��رز‪ ،‬نرخ‬ ‫ط�لا در هفت��ه گذش��ته متاث��ر از انتظ��ارات‬ ‫برای کاه��ش نرخ‌های بهره امریکا و تش��دید‬ ‫تنش‌ه��ای ژئوپلتیکی به باالترین حد از س��ال‬ ‫‪ ۲۰۰۳‬می�لادی (‪ ۱۳۸۲‬خورش��یدی) صعود‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫پس از اینکه اظهارات مقامات بانک مرکزی‪،‬‬ ‫انتظارات ب��ازار برای کاه��ش نرخ‌های بهره را‬ ‫تعدی��ل کرد‪ ،‬این فلز از رکورد باالیی که به آن‬ ‫دست یافته بود‪ ،‬عقب نشست‪.‬‬ ‫در همین ح��ال «فیلیپ فالی��ن»‪ ،‬تحلیلگر‬ ‫ارشد بازار در شرکت پرایس فیوچرز در این‌باره‬ ‫گفت‪ :‬طال نه تنها محدوده معامالت یک س��ال‬ ‫گذشته را شکس��ته و موفق شده است به نرخ‬ ‫باالت��ری صعود کند بلکه روند کاهش نرخ‌های‬ ‫بهره نیز از نرخ این فلز پشتیبانی خواهد کرد‪.‬‬ ‫همچنین با افزودن ریس��ک‌های ژئوپلتیکی‪،‬‬ ‫ای��ن فل��ز ارزش��مند به ن��رخ باالت��ری صعود‬ ‫می‌کند‪.‬‬ ‫در نظرس��نجی کیتکونی��وز از کارشناس��ان‬ ‫وال‌اس��تریت‪ ۱۷ ،‬نف��ر ش��رکت کردن��د که از‬ ‫می��ان آنها ‪ ۱۰‬نفر یا ‪ ۵۹‬درص��د‪ ،‬افزایش نرخ‬ ‫و یک نفر یا مع��ادل ‪ ۶‬درصد کاهش نرخ طال‬ ‫را پیش‌بین��ی کردن��د و ‪ ۶‬نفر یا ‪ ۳۵‬درصد نیز‬ ‫نظری نداشتند‪.‬‬ ‫در این بین‪ ۵۹۱ ،‬نفر در نظرس��نجی آنالین‬ ‫کیتکونیوز از سرمایه‌گذاران شرکت کردند که‬ ‫از میان آنها ‪ ۳۲۰‬نفر یا ‪ ۵۴‬درصد افزایش نرخ‬ ‫و ‪ ۱۶۲‬نف��ر ی��ا ‪ ۲۷‬درصد کاه��ش نرخ طال را‬ ‫پیش‌بینی کردند‪ ،‬در حالی که ‪ ۱۰۹‬نفر یا ‪۱۸‬‬ ‫درصد نظری نداشتند‪.‬‬ ‫در نظرسنجی کیتکونیوز برای هفته گذشته‪،‬‬ ‫بیشتر کارشناسان وال‌استریت و سرمایه‌گذاران‬ ‫نس��بت به ب��اال رفت��ن ن��رخ طال خوش��بین‬ ‫بودند‪.‬‬ ‫ه��ر اونس طال در معام�لات روز جمعه بازار‬ ‫امری��کا با ‪ ۰.۱‬درصد افزای��ش‪ ،‬در ‪ ۱۴۱۳‬دالر‬ ‫و ‪ ۷۰‬س��نت بسته ش��د و یک درصد افزایش‬ ‫هفتگی نشان داد‪.‬‬ ‫‹ ‹تاثیر توافق امریکا و چین‬ ‫«شون السک»‪ ،‬مدیر شرکت والش تریدینگ‬ ‫نیز معتقد است‪ :‬بازار طال برای حرکت به سوی‬ ‫‪ ۱۴۵۰‬دالر محتاط اس��ت و اگر توافق تجاری‬ ‫میان رئیسان جمهوری امریکا و چین در دیدار‬ ‫ش��نبه حاصل نشود‪ ،‬معامله‌گران از قیمت‌های‬ ‫پایین‌ت��ر به عن��وان فرصتی ب��رای خرید طال‬ ‫استفاده خواهند کرد‪.‬‬ ‫«چارلی ندوس»‪ ،‬استراتژیس��ت ارش��د بازار‬ ‫در ش��رکت «الس��ال فیوچرز» نیز پیش‌بینی‬ ‫کرد که ممکن اس��ت طال تا م��رز ‪ ۱۴۰۰‬دالر‬ ‫عقب‌نش��ینی کند اما پ��س از آن دوباره روند‬ ‫صع��ودی را از س��رخواهد گرف��ت و در ن��رخ‬ ‫باالتری معامله می‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹خوشبینی به ادامه رشد‬ ‫«آدام بوت��ون»‪ ،‬مدیرکل وب‌س��ایت فارکس‬ ‫الیو هم نس��بت به روند صعودی نرخ طال ابراز‬ ‫خوشبینی کرد‪ .‬با این حال خاطرنشان کرد که‬ ‫ترجیح می‌دهد در زمان پایین رفتن قیمت‌ها‪،‬‬ ‫به خرید طال اقدام کند‪.‬‬ ‫از س��ویی دیگ��ر‪« ،‬جیم وی��کاف»‪ ،‬تحلیلگر‬ ‫فن��ی کیتکونیوز نیز با اش��اره ب��ه اینکه روند‬ ‫تصحیح ن��رخ نزولی طال هفته گذش��ته انجام‬ ‫ش��د‪ ،‬گفت‪ :‬ن��رخ طال روند صعودی را از س��ر‬ ‫می‌گیرد‪.‬‬ ‫«اما کالین سیژینسکی»‪ ،‬استراتژیست ارشد‬ ‫یا ِی‬ ‫ب��ازار در ش��رکت مدیریت س��رمایه اس‌آ ‌‬ ‫اظهار کرد‪ :‬طال روند صعودی پرقدرتی داش��ته‬ ‫و به نظر می‌رسد آماده است استراحت کند؛ به‬ ‫ویژه که تعطی�لات در امریکا و کانادا در پیش‬ ‫است‪.‬‬ ‫آینده مس در عصر خودروهای الکتریکی‬ ‫موسس��ه اقتصادی مکنزی در تازه‌تری��ن گزارش خود‬ ‫به بررس��ی آینده م��س در عصر خودروه��ای الکتریکی‬ ‫پرداخته اس��ت‪ .‬بر پایه بررسی این موسسه‪ ،‬رشد وسایل‬ ‫نقلیه الکتریکی عامل مهم افزایش تقاضای مس در آینده‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫به گزارش مس‌پرس‪ ،‬رشد وسایل نقلیه الکتریکی عامل‬ ‫مهم افزایش تقاضای مس در آینده خواهد بود و فرض بر‬ ‫این است که خودروهای الکتریکی تا سال ‪ ۲۰۳۰‬میالدی‬ ‫(‪ ۱۴۰۹‬خورش��یدی) ح��دود ‪ ۲۰‬ت��ا ‪ ۳۰‬درص��د فروش‬ ‫خودروهای جدید را به خود اختصاص دهند‪ .‬خودروهای‬ ‫الکتریک��ی ب��ا توجه ب��ه باتری‌های جدید و س��امانه‌های‬ ‫الکتریکی مورد استفاده در آنها‪ ،‬نیاز به مس باالتر خواهند‬ ‫داش��ت‪ .‬با این حال‪ ،‬با بهب��ود طراحی‌های فنی و افزایش‬ ‫کارایی س��امانه‌ها‪ ،‬پیش‌بینی می‌شود شدت مصرف مس‬ ‫در هر خودرو و زیرساخت‌های الزم برای شارژ آن نسبت‬ ‫به سال ‪ ۲۰۱۷‬میالدی (‪ ۱۳۹۶‬خورشیدی) کاهش یابد‪.‬‬ ‫چین در زمینه اس��تفاده و تولید خودروهای الکتریکی‬ ‫در جهان پیش��رو اس��ت و خواه��د بود‪ .‬نیاز این کش��ور‪،‬‬ ‫تعیین‌کننده مس��یر رش��د تقاضا برای تمام م��واد مورد‬ ‫نی��از باتری‌هاس��ت‪ .‬پایان عمر وس��ایل نقلی��ه الکتریکی‬ ‫نی��ز به‌عنوان یک فرصت در نظر گرفته می‌ش��ود‪ ،‬به‌ویژه‬ ‫در بیش��تر مناط��ق ب��رای بازیاف��ت بات��ری و اس��تفاده‬ ‫دوب��اره از قطع��ات آن‪ ،‬ارزش‌اف��زوده به هم��راه خواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫س��هم چین از مصرف جهانی مس تصفیه‌ش��ده تا سال‬ ‫‪ ۲۰۲۷‬می�لادی (‪ ۱۰‬تیر) به ‪ ۵۶‬درصد می‌رس��د‪ ،‬بخش‬ ‫ب��رق و الکترونیک بیش��ترین حجم اس��تفاده را خواهند‬ ‫داش��ت و خودروهای الکتریکی دارای باالترین نرخ رشد‬ ‫هستند‪ .‬وسایل نقلیه الکتریکی‪ ،‬عامل اصلی رشد مصرف‬ ‫مس در بخش حمل‌ونقل خواهد بود‪ ،‬زیرا ش��دت مصرف‬ ‫مس برای تولید و اس��تفاده از خودروه��ای الکتریکی‪۳ ،‬‬ ‫برابر وسایل نقلیه معمولی است‪.‬‬ ‫مسئوالن از اما و اگرهای یک طرح اقتصادی ‪ 27‬ساله می‌گویند‬ ‫قرارداد بوکسیت گینه درمرحله نهایی معطل مانده است‬ ‫ثمن رحیمی‌راد‪:‬‬ ‫نزدی��ک به ‪ ۳‬دهه اس��ت که ای��ران تصمیم به‬ ‫اس��تخراج ذخایر بوکس��یت از گین��ه و ورود آن‬ ‫به کش��ور گرفت؛ ماده‌ای ک��ه در ارتقای جایگاه‬ ‫ای��ران در تولی��د جهانی آلومینی��وم و همچنین‬ ‫نیاز صنعت داخلی آلومینیوم تاثیر چش��مگیری‬ ‫دارد‪ .‬در نزدی��ک ب��ه ‪ ۳‬دهه گذش��ته و به ویژه‬ ‫در س��ال‌هایی که مهدی کرباسیان‪ ،‬رئیس هیات‬ ‫عامل س��ازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع‬ ‫معدن��ی ایران(ایمیدرو) ب��ود‪ ،‬گام‌های موثری در‬ ‫عملیاتی ش��دن این طرح برداش��ته شد‪ ،‬تا جایی‬ ‫که به قول کرباس��یان تا نقطه پنالتی پیش رفت‬ ‫اما آنچه این پنالتی را گل نمی‌کند‪ ،‬اما و اگرهایی‬ ‫نامعلوم اس��ت‪ ،‬آن هم در ش��رایطی که به دلیل‬ ‫چالش‌های برآمده از تحریم‌های امریکا علیه ایران‬ ‫اقتصاد همیشه رنجور کشور نیاز به تالش بیشتر‬ ‫ب��رای بقا دارد و ب��ه منظور ذخای��ر بکر گینه به‬ ‫عنوان یکی از بزرگ‌ترین کشورهای تولیدکننده‬ ‫پس از استرالیا و چین‪ ،‬تقاضا کم نیست‪.‬‬ ‫‹ ‹طرحی که ‪ ۲۷‬سال پیش کلید خورد‬ ‫به گزارش روزگار معدن‪ ،‬ایران ‪ ۲۷‬س��ال پیش‬ ‫ب��ا هدف تامین مواد اولی��ه صنعت آلومینیوم در‬ ‫قراردادی امتیاز بهره‌برداری از ‪ ۲‬معدن بوکسیت‬ ‫دب��وال و توگ��ه در گینه را به‌دس��ت آورد‪ .‬با این‬ ‫قرارداد ش��رکت معدنی مش��ترک ایران و گینه‬ ‫تاس��یس شد تا ساالنه ‪ ۴‬میلیون تن بوکسیت از‬ ‫مع��دن لگترا در منطقه داب��وال در گینه به بندر‬ ‫کوناکری را انتقال دهد‪ .‬در این س��رمایه‌گذاری‪،‬‬ ‫ایران با اس��تفاده از انتقال مواد معدنی به‌وسیله‬ ‫لوله که در جهان مرس��وم اس��ت تصمیم گرفت‬ ‫حمل بوکسیت از معادن گینه به بندر این کشور‬ ‫به ط��ول نزدیک ب��ه ‪۴۰۰‬کیلومت��ر را به‌عنوان‬ ‫طوالنی‌ترین خط لوله ب��رای حمل مواد معدنی‬ ‫در جه��ان اج��را کند که در مجم��وع نزدیک به‬ ‫‪ ‌۵۰۰‬میلیون دالر س��رمایه‌گذاری نیاز داشت؛ با‬ ‫ای��ن حال این طرح که جایگاه صنعت آلومینیوم‬ ‫را در جهان ارتقا می‌داد‪ ،‬هرگز به اجرا در نیامد‪.‬‬ ‫‹ ‹توافقی که ‪ ۲‬سال پیش نهایی شد‬ ‫تا اینکه ‪ ۱۹‬اردیبهشت سال ‪ ۱۳۹۶‬ایسنا تیتر‬ ‫زد‪ :‬توافق ایران و کشور افریقایی گینه برای تولید‬ ‫و انتقال «بوکسیت» به کشورمان‪ ،‬نهایی شد‪.‬‬ ‫در ای��ن خبر به نقل از س��فارت ایران در گینه‬ ‫آمده بود ب��ا توجه به پیگیری‌ه��ای وزارت امور‬ ‫خارج��ه و همچنی��ن وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و‬ ‫توافق نهایی ایران و گینه برای تولید و انتقال بوکسیت به ایران در سال ‪1396‬‬ ‫آقاجانلو‪ :‬برای پاسخ نهایی به این پروژه‪ ،‬دست‌کم یک‬ ‫ماه زمان نیاز است‪ .‬ما باید طرف گینه‌ای را به ایران‬ ‫دعوت کنیم و با همراهی او تصمیم بگیریم‪ .‬تا این‬ ‫تصمیم گرفته نشود نمی‌توان هیچ پاسخ نهایی داد‬ ‫تجارت‪ ،‬زم��ان بهره‌برداری از معادن بوکس��یت‬ ‫گینه به مدت ‪ ۲۵‬سال تمدید شد‪.‬‬ ‫در پ��ی این اتفاق‪ ،‬وزی��ر معدن گینه به همراه‬ ‫هی��ات بلندپایه‌ای در س��ال ‪ ۱۳۹۵‬به جمهوری‬ ‫اس�لامی ایران س��فر کرده بود و گزارش نهایی‬ ‫ط��رح توجیه فن��ی و اقتصادی بوکس��یت گینه‬ ‫کوناکری از سوی هیات فنی به مقامات ‪ ۲‬کشور‬ ‫ارائه شد‪.‬‬ ‫در ادام��ه ای��ن رایزنی‌ها‪ ،‬مهدی کرباس��یان‪،‬‬ ‫معاون پیش��ین وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫و رئی��س وقت هی��ات عامل ایمی��درو و هیاتی‬ ‫فنی از س��وی این وزارتخانه‪ ،‬ضمن ش��رکت در‬ ‫س��مپوزیوم معدن��ی گین��ه برای نهای��ی کردن‬ ‫موض��وع پروژه به کوناکری رفت و با وزیر معادن‬ ‫گینه کوناک��ری‪ ،‬رئیس بندر کوناکری‪ ،‬مش��اور‬ ‫معدن��ی رئیس‌جمه��وری و همچنی��ن نماینده‬ ‫وزی��ر دارایی گینه کوناک��ری‪ ،‬مالقات و گزارش‬ ‫نهایی ط��رح توجیه فنی و اقتصادی بوکس��یت‬ ‫گین��ه کوناکری را تایید و تصویب کرد‪ .‬دو طرف‬ ‫گزارش تصویری‬ ‫شهر ارواح در شمال آرژانتین‬ ‫تصاویر‪ ،‬ش��هرهای متروک «میناکاژول��ی‌داد» و «میناجولیا» را در‬ ‫ش��مال کشور آرژانتین نشان می‌دهند‪ .‬روزگاری اقتصاد این دو شهر‬ ‫مبتنی بر استخراج سولفور از معدنی در ارتفاع ‪ ۵۲۰۰‬متری از زمین‬ ‫و فرآوری آن بود‪.‬‬ ‫اس��تخراج به دلیل کمبود اکس��یژن‪ ،‬تابش ش��دید ن��ور آفتاب و‬ ‫بادهای قوی در ش��رایط س��خت انجام می‌ش��د‪ .‬حاال و پس از پایان‬ ‫اس��تخراج‪ ،‬این دو شهر همانند سایر مناطق مش��ابه تبدیل به شهر‬ ‫ارواح و البته یک جاذبه گردشگری شده‌اند‪.‬‬ ‫منبع‪besttravelreview.com :‬‬ ‫برگردان‪ :‬ثمن رحیمی‌راد‬ ‫همزمان با تایید گ��زارش فنی و اقتصادی طرح‬ ‫بهره‌برداری از معدن بوکسیت‪ ،‬شرایط همکاری‬ ‫برای کاه��ش هزینه‌ها‪ ،‬نوع اج��را و تامین مالی‬ ‫پروژه را مش��خص کردند‪ .‬ای��ن گزارش توجیهی‬ ‫دربرگیرن��ده بررس��ی‌های انج��ام ش��ده فنی و‬ ‫اقتص��ادی (‪ )Feasibility Study‬طرح تولید‬ ‫و حم��ل بوکس��یت از معدن گین��ه کوناکری به‬ ‫س��واحل جنوبی ایران بود که از سوی مشاوران‬ ‫خارجی‪ ،‬انجام‪ ،‬بررس��ی و نهایی شد‪ .‬با این حال‬ ‫همه چیز تا همین مرحله متوقف شد‪.‬‬ ‫ای��ن در حال��ی اس��ت ک��ه پروژه بوکس��یت‬ ‫آلومینیوم گین��ه مهم‌ترین پروژه اقتصادی ایران‬ ‫در افریقا به ش��مار می‌آید و بنا بر اطالع مقامات‬ ‫رس��می‪ ،‬ارزش منابع آن بیش از ‪ ۸‬میلیارد دالر‬ ‫تخمین زده می‌شد‪.‬‬ ‫ذخیره بوکس��یت این معدن ‪ ۳۰۰‬میلیون تن‬ ‫اعالم ش��ده بود و یکی از منابع تامین مواد اولیه‬ ‫برای دستیابی به اهداف توسعه صنعت آلومینیوم‬ ‫در ایران به شمار می‌آید‪.‬‬ ‫‹ ‹شروع شد اما اجرا نه‬ ‫س��یدحمیدرضا وحید کیانی‪ ،‬س��فیر ایران در‬ ‫گین��ه در گفت‌وگو با مهر که ‪ ۲۹‬خرداد امس��ال‬ ‫منتش��ر ش��د نیز به این موضوع اشاره کرد و در‬ ‫ای��ن باره گفت‪ :‬ای��ران ‪ ۵۱‬درصد س��هام معدن‬ ‫گین��ه کوناک��ری با بی��ش از ‪ ۱۰‬میلی��ارد دالر‬ ‫ارزش بوکس��یت را در دست دارد‪ .‬مناقصه معدن‬ ‫ارزشمند بوکسیت انجام ش��ده و پروژه‌ای که ‪۹‬‬ ‫میلیون تن بوکس��یت مورد نیاز کشورمان برای‬ ‫صنعت آلومینیوم را س��االنه تامین خواهد کرد‪،‬‬ ‫صنع��ت آلومینی��وم کش��ور را ب��ا تحولی جدی‬ ‫روبه‌رو می‌کند‌‪ .‬موضوع س��رمایه‌گذاری است که‬ ‫نیاز امروز و آینده صنعت آلومینیوم کشورمان را‬ ‫تامین خواهد کرد‪.‬‬ ‫یک��ی از وظایف من به عنوان س��فیر ایران در‬ ‫گینه در سال‌های گذشته‪ ،‬اجرای این پروژه بوده‬ ‫که بیش از ‪ ۲۸‬سال است به مرحله اجرا نرسیده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹تا نقطه پنالتی رفتیم‬ ‫مه��دی کرباس��یان در‬ ‫گفت‌وگ��وی اختصاص��ی با‬ ‫روزگار معدن در پاس��خ به‬ ‫این پرس��ش که چ��را این‬ ‫طرح ب��ا وجود پیگیری‌ها و‬ ‫اهمیت��ی که ب��رای صنعت‬ ‫آلومینیوم کشور دارد‪ ،‬تاکنون عملیاتی نشده است‪،‬‬ ‫توضی��ح داد‪ :‬تا زمانی که م��ن رئیس هیات عامل‬ ‫ایمیدرو بودم این طرح تا نقطه پنالتی رس��ید‪ .‬در‬ ‫زم��ان حضور م��ن در ایمیدرو یک س��ال از پایان‬ ‫قرارداد پیش��ین مانده بود و در س��فری که من به‬ ‫گینه داشتم‪ ،‬این قرارداد تا ‪ ۲۵‬سال تمدید شد‪ ،‬به‬ ‫شرطی که ایران هر چه زودتر این سرمایه‌گذاری را‬ ‫انجام دهد‪.‬‬ ‫در غیر این صورت قرارداد از سوی گینه لغو خواهد‬ ‫شد چون چینی‌ها و اماراتی‌ها از جمله کشورهایی‬ ‫هستند که از دستیابی به ذخایر چشمگیر بوکسیت‬ ‫گینه اس��تقبال می‌کنند‪ .‬او ب��ا تایید آنچه در این‬ ‫گزارش اش��اره ش��د‪ ،‬افزود‪ :‬در زمان حضور من در‬ ‫ایمیدرو مطالعات امکان‌س��نجی در گینه از سوی‬ ‫یک ش��رکت مشاور معتبر اروپایی انجام شد و قرار‬ ‫شد با خط لوله‪ ،‬بوکسیتی را که با آب مخلوط شده‬ ‫به بندر منتقل و در همان بندر در کارخانه فرآوری‬ ‫کرده سپس به ایران منتقل کنند‪ .‬حتی منابع آبی‬ ‫مورد نیاز هم پیش‌بینی شده بود‪ .‬همچنین پس از‬ ‫اینکه گزارش مطالعات امکان‌سنجی تهیه شد برای‬ ‫تامین سرمایه‪ ،‬مناقصه بین‌المللی برگزار کردیم و‬ ‫در آخرین روزهایی که من در ایمیدرو بودم ش��مار‬ ‫زیادی از ش��رکت‌ها پیشنهاد داده بودند‪ .‬در نهایت‬ ‫برنده مناقصه هم شرکت آلمانی «ام‌ام‌ای» وابسته‬ ‫به «آس��کوت ِک» بود که مس��ئولیت پروژه بر عهده‬ ‫آن قرار گرفت‪.‬‬ ‫‹ ‹فقط ‪ ۵‬درصد مانده است‬ ‫محم��د آقاجانلو‪ ،‬مدیریت‬ ‫صنایع معدنی و مس��ئول‬ ‫مس��تقیم این پروژه است‪.‬‬ ‫روزگار معدن در پیگیری‬ ‫موانع پیش رو بر س��ر راه‬ ‫ای��ن پ��روژه گفت‌وگویی‬ ‫تلفنی با این مقام مس��ئول داش��ت‪ .‬آقاجانلو در‬ ‫پاسخ گفت‪۹۵ :‬درصد مسیر برای عملیاتی شدن‬ ‫این پروژه طی ش��ده است و برای ‪ ۵‬درصد باقی‬ ‫مانده نیز باید تصمیم‌گیری شود‪.‬‬ ‫‪ ۲‬هفت��ه اس��ت که پاکت‌ها را ب��رای مناقصه به‬ ‫ما داده‌اند که ممکن اس��ت برنده داشته باشد یا‬ ‫نداشته باشد‪ .‬هر اتفاقی پیامد منحصر به خود را‬ ‫دارد‪ .‬او افزود‪ :‬برای پاس��خ نهای��ی به این پروژه‪،‬‬ ‫دست‌کم یک ماه زمان نیاز است‪.‬‬ ‫ما باید طرف گینه‌ای را به ایران دعوت کنیم و با‬ ‫همراهی او تصمیم بگیریم‪ .‬تا این تصمیم گرفته‬ ‫نش��ود نمی‌توان هیچ پاس��خ نهایی داد و هر چه‬ ‫بگویم می‌تواند به پیامد منفی پروژه بینجامد‪.‬‬
‫پی‌جویی ظرفیت معدن آلبالغ اسفراین از سوی ایمیدرو‬ ‫رئیس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت خراسان شمالی‬ ‫از پی‌جویی ظرفیت معدن آلبالغ از سوی ایمیدرو خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬رضا فیروزه‪ ،‬با اشاره به برگزاری جلسه‌‬ ‫با تعدادی از مس��ئوالن این استان با وزیر صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت گفت‪ :‬در این جلس��ه موضوع‌های مختلفی مطرح و‬ ‫پیگیری شد که یکی از آنها معدن سرب و روی آلبالغ بود‪.‬‬ ‫وی با اش��اره ب��ه حضور س��ودجویان در ای��ن معدن و‬ ‫برداش��ت غیرمج��از و همچنی��ن حضور مام��وران نیروی‬ ‫انتظامی و محیط‌بانی در منطقه به منظور جلوگیری از این‬ ‫کار گفت‪ :‬قرار است ایمیدرو عملیات پی‌جویی را در معدن‬ ‫سرب و روی آلبالغ انجام دهد و ظرفیت این معدن را برای‬ ‫سرمایه‌گذاری اعالم کند‪.‬‬ ‫فیروزه با بیان اینکه خراس��ان شمالی ‪ ۳۰۰‬کیلومتر مرز‬ ‫مش��ترک با ترکمنس��تان دارد اما تاکنون نتوانس��ته هیچ‬ ‫به��ره‌ تجاری از این ظرفی��ت ببرد‪ ،‬افزود‪ :‬در این جلس��ه‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت دس��تور داد این موضوع با‬ ‫اولویت پیگیری ش��ود و قول داد موض��وع را دنبال کند تا‬ ‫به سرانجام برسد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬بر اس��اس سند توسعه‪ ،‬کشاورزی اولویت‬ ‫نخس��ت مزیت اقتصادی در خراسان شمالی است اما برای‬ ‫تولیدات کش��اورزی‪ ،‬صنایع تبدیلی چندانی در این استان‬ ‫وجود ندارد و این مشکل نیز در جلسه اعالم شد‪.‬‬ ‫این مقام مس��ئول اظهار کرد‪ :‬تسهیالتی در حوزه توسعه‬ ‫مشاغل روستایی و عشایری به این قشر از جامعه اعطا شده‬ ‫و از وزیر درخواست شد شهرک‌های صنعتی را نیز در ارائه‬ ‫این تسهیالت مورد توجه قرار دهد‪.‬‬ ‫گفتن��ی اس��ت معدن س��رب و روی آلب�لاغ در منطقه‬ ‫حفاظت ش��ده س��اریگل در اسفراین اس��ت‪ .‬مدتی پیش‪،‬‬ ‫تع��دادی از س��ودجویان ب��ا االغ و کوله‌پش��تی اق��دام به‬ ‫برداش��ت غیرمج��از مواد معدن��ی از این مع��دن کردند و‬ ‫کار به جایی رس��ید ک��ه حتی یکی از برداش��ت‌کنندگان‬ ‫غیرمج��از در هن��گام برداش��ت ج��ان خ��ود را از دس��ت‬ ‫داد‪.‬‬ ‫هم‌اکنون به منظور جلوگیری از برداشت غیرمجاز از این‬ ‫معدن‪ ،‬ماموران نی��روی انتظامی و محیط‌بان‌ها در منطقه‬ ‫حاضر هستند‪.‬‬ ‫تو‌گو با رئیس خانه صنعت و معدن استان قم مطرح شد‬ ‫در گف ‌‬ ‫روزهای بی‌رمق معادن قم در سال رونق تولید‬ ‫گروه معدن‪:‬‬ ‫در ح��وزه صنای��ع و بازرگان��ی ش��اید صنایع‬ ‫معدن��ی در انتهای کانون توجه‌ها باش��د؛ به نظر‬ ‫می‌رس��د این رویکرد به دلیل سختی کار کشف‪،‬‬ ‫بهره‌ب��رداری و فرآوری محص��والت معدنی و نیز‬ ‫بعد تخصصی و کم دس��ترس بودن آن باش��د اما‬ ‫همه اینها دلیل نمی‌شود به صنعت معدن استان‬ ‫قم که سهم ‪ ۲‬درصدی از حجم کشوری را دارد‪،‬‬ ‫بی‌توجهی شود‪.‬‬ ‫صنعت معدن به آن دلیل مهجور اس��ت که از‬ ‫ظرفیت‌های معادن فلزی و فرآوری آن اس��تفاده‬ ‫الزم و بهینه نمی‌شود‪.‬‬ ‫صابر عمو رس��ولی‪ ،‬رئیس خانه معدن اس��تان‬ ‫قم در گفت‌وگو با مهر‪ ،‬کاس��تی‌ها و ظرفیت‌های‬ ‫صنعت معدن اس��تان را مطرح و تشریح کرده که‬ ‫می‌خوانید‪.‬‬ ‫€ €درحال‌حاضر چه تعداد معدن در استان‬ ‫قم کشف و فعال شده‌اند؟‬ ‫‪ ۱۴۰‬مع��دن در اس��تان ق��م دارای پروان��ه‬ ‫بهره‌ب��رداری هس��تند و از این تع��داد حدود ‪۶۰‬‬ ‫معدن توانای��ی پرداخت حق دول��ت را دارند اما‬ ‫در واق��ع ‪ ۴۰‬معدن داریم ک��ه می‌توانند فعالیت‬ ‫اقتصادی داش��ته باش��ند و بار بی��رون بدهند و‬ ‫زیان‌ده هم نباشند‪.‬‬ ‫€ €آیا می‌توان ادعا کرد که قم یک اس�تان‬ ‫معدنی است؟‬ ‫استان قم نسبت به مساحتی که دارد یک شهر‬ ‫پرظرفیت معدنی اس��ت اما چیزی که سبب شده‬ ‫این ظرفیت‌ها به چشم نیایند تاریخچه کاری آن‬ ‫است‪.‬‬ ‫از همان شروع کار‪ ،‬رویکرد فعالیت‌های معدنی‬ ‫به س��مت استخراج سنگ الشه‪ ،‬ش��ن‪ ،‬ماسه و‪..‬‬ ‫رفته و کمتر به ظرفیت‌های معادن فلزی اس��تان‬ ‫توجه شده است‪.‬‬ ‫خوش��بختانه به تازگی کار مطالعه و استخراج‬ ‫‪ ۶‬ن��وع س��نگ‌آهن را انج��ام دادیم و س��ازمان‬ ‫زمین‌شناسی نیز اکتشاف طال در منطقه زواریان‬ ‫را در دس��ت گرفته اس��ت‪ ،‬هرچند سنگ‌اندازی‬ ‫سبب شده است برخی پروژه‌ها به نتیجه نرسند‪.‬‬ ‫برای اکتش��اف و اس��تخراج معادن سنگ‌آهن‬ ‫مزای��ده برگزار کردیم اما مناب��ع طبیعی با ادامه‬ ‫کار مخالف��ت کرد؛ یا ب��رای نمونه با اینکه امکان‬ ‫صادراتی خوبی فراهم شده بود اما در کوه وتوس‬ ‫کار اکتشاف بلور کریستال به دلیل مخالفت‌های‬ ‫مناب��ع طبیع��ی متوقف ش��د زیرا مدع��ی بودند‬ ‫اس��تخراج به بوته‌ها و روییدنی‌های کوه آس��یب‬ ‫وارد می‌کند‪.‬‬ ‫€ €آی�ا معادن فل�زی و غیر فل�زی موفق و‬ ‫فعال در قم داریم؟‬ ‫هم��ان ط��ور ک��ه ع��رض ک��ردم ح��دود‬ ‫‪۴۰‬مع��دن فع��ال در ق��م داری��م ام��ا مع��ادن‬ ‫موف��ق و پ��ر رونق ش��امل معدن منگن��ز و چند‬ ‫ش��رکت تولی��د و ف��رآوری آهک‪ ،‬گچ و س��نگ‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫آزمایش پمپاژ در پروژه اکتشافی دریاچه نمک قم‬ ‫‪ 140‬معدن در استان قم دارای پروانه بهره‌برداری‬ ‫هستند و از این تعداد حدود ‪ ۶۰‬معدن توانایی پرداخت‬ ‫حق دولت را دارند اما در واقع ‪ ۴۰‬معدن داریم که‬ ‫می‌توانند فعالیت اقتصادی داشته باشند و بار بیرون‬ ‫بدهند و زیان‌ده هم نباشند‬ ‫€ €موضوع اختالف قمی‌ها با اصفهانی‌ها بر‬ ‫سر معدن منگنز ونارچ چیست؟‬ ‫البته دعوایی وجود ندارد اما واقعیت این است‬ ‫که اس��تان قم از سهم و س��ود دولتی این معدن‬ ‫اس��تفاده می‌کند‪ .‬اس��تان اصفهان نیز از س��ود و‬ ‫بهره گس��ترده فرآوری‪ ،‬بهره‌وری و اش��تغال غیر‬ ‫مس��تقیم چند هزارتایی مع��دن و ارزش افزوده‬ ‫بهره می‌گیرد‪.‬‬ ‫€ €عمده مش�کالت و موان�ع صنعت معدن‬ ‫استان چیست؟‬ ‫متاسفانه بیشتر تقصیرها در این زمینه به دولت‬ ‫بر می‌گردد‪ .‬بروکراس��ی سنگین و طوالنی اداری‪،‬‬ ‫نبود امنیت ش��غلی‪ ،‬مخالفت‌های س��ازمان‌های‬ ‫صاحب مجوز و اکتش��اف و بهره‌برداری س��طحی‬ ‫و ناق��ص و مزاحمت‌ه��ا و دخالت‌ه��ای بی‌مورد‬ ‫س��اکنان اطراف معادن از مش��کالت معدنکاران‬ ‫اس��ت؛ ضم��ن اینکه دولت فقط ب��ه فکر افزایش‬ ‫مناب��ع درآم��دی خ��ود از مع��ادن و معدنکاران‬ ‫است‪.‬‬ ‫در س��ال ‪ ۹۵‬دولت پیش‌بینی کرد از این محل‬ ‫‪ 1400‬میلی��ارد تومان درآمد داش��ته باش��د که‬ ‫فقط ‪ ۳۰۰‬میلیارد آن محقق ش��د اما جالب است‬ ‫که برای س��ال ‪ ۹۶‬بی��ش از ‪ ۱۰۰‬میلیارد تومان‬ ‫افزایش درآمد و دستیابی به مبلغ ‪1500‬میلیارد‬ ‫تومان را پیش‌بینی و آن را مطالبه کرد‪.‬‬ ‫€ €اکتش�اف و بهره‌ب�رداری س�طحی ه�م‬ ‫تقصیر دولت است؟‬ ‫اکتشاف در هر کش��وری بر عهده دولت است‪.‬‬ ‫بخش خصوصی پس از مرحله اکتشاف وارد عمل‬ ‫می‌شود اما در کشور ما نه‌تنها این وظیفه را دولت‬ ‫انجام نمی‌دهد بلکه هزینه‌های سنگین و ریسک‬ ‫کشف نشدن به گردن بخش خصوصی می‌افتد و‬ ‫اگر اکتشافی هم شود‪ ،‬دولت وارد عمل می‌شود و‬ ‫تنها یک سال مهلت بهره‌برداری می‌دهد‪.‬‬ ‫از طرف��ی بخش خصوصی چون نمی‌تواند برای‬ ‫ه��ر متر مغزه‌گیری ‪ ۳۰۰‬هزار تومان هزینه کند‪،‬‬ ‫مجبور اس��ت کار اکتش��اف را محدود و سطحی‬ ‫انج��ام ده��د و در نتیجه نمی‌تواند م��واد معدنی‬ ‫تمام‌عیار و با کیفیت را کش��ف و استخراج کند و‬ ‫ماده معدنی کم‌عیار‪ ،‬هم س��ود ریالی خوبی ندارد‬ ‫و هم ظرفیت‌های معدنی ناقص می‌ماند‪.‬‬ ‫€ €آی�ا می‌توانید آم�اری از میزان صادرات‬ ‫مواد معدنی استان ارائه دهید؟‬ ‫عم��ده ص��ادرات م��ا در ح��وزه س��نگ‌های‬ ‫ساختمانی و آهکی است اما چون بیشتر صادرات‬ ‫ما به‌وس��یله گمرک اس��تان قم انجام نمی‌ش��ود‬ ‫نمی‌ت��وان آمار دقیقی ارائه کرد‪ .‬آمارهایی هم که‬ ‫وجود دارد‪ ،‬دقیق و رسمی نیستند‪.‬‬ ‫€ €وضعیت اقتصادی س�نگ‌های زینتی در‬ ‫قم خوب است؟‬ ‫اوضاع به هیچ وجه خوب نیس��ت‪ .‬اکنون کشور‬ ‫چین ه��زار عقیق فرآوری ش��ده را به قیمت هر‬ ‫ع��دد ‪ ۵۰۰‬تومان در اختیار تاجر قمی می‌گذارد‪،‬‬ ‫در حال��ی ک��ه فرآوری یک س��نگ زینتی در قم‬ ‫ه��ر عدد تا ‪ ۴‬هزار تومان هزینه برمی‌دارد‪ .‬با این‬ ‫اوصاف نبای��د انتظار رونق تولید در س��نگ‌های‬ ‫زینتی را داشت‪.‬‬ ‫€ €یک�ی از فرصت‌های ب�زرگ اقتصادی و‬ ‫گردش�گری اس�تان‪ ،‬دریاچه نمک است اما‬ ‫گوی�ا با ب�ه نتیجه نرس�یدن پ�روژه روبه‌رو‬ ‫هس�تیم‪ .‬چرا پروژه این دریاچه به سرانجام‬ ‫نمی‌رسد؟‬ ‫من دوست ندارم وارد جزئیات این مسئله شوم‬ ‫ام��ا معتقدم تا زمانی که مدیری��ت پروژه‪ ،‬فنی و‬ ‫تخصصی و فارغ از مسائل سیاسی نشود به نتیجه‬ ‫نمی‌رسد‪.‬‬ ‫دریاچه نم��ک باید با بهره‌گی��ری از مطالعات‬ ‫و عملیات مش��ابهی که در کش��ورهای پیشرفته‬ ‫انجام ش��ده است‪ ،‬مدل‌سازی و انجام شود‪ .‬از این‬ ‫نوع دریاچه‌ها منابع درآم��دی مختلفی از جمله‬ ‫گردش��گری‪ ،‬گل‌درمان��ی و نمک‌درمان��ی ایجاد‬ ‫می‌کنند‪.‬‬ ‫€ €آی�ا برای ای�ن پ�روژه می‌ت�وان تاریخ‬ ‫بهره‌برداری پیش‌بینی کرد؟‬ ‫متاس��فانه دریاچ��ه نمک قم عالوه بر مش��کل‬ ‫مدیریتی با نوس��ان ارز‪ ،‬ت��ورم‪ ،‬تامین منابع مالی‬ ‫و ج��ذب س��رمایه‌گذار روبه‌رو اس��ت ام��ا با این‬ ‫تفاس��یر به نظ��رم کار مطالعاتی فاز نخس��ت تا‬ ‫‪ ۳‬س��ال آین��ده تمام می‌ش��ود و تا ‪ ۷‬یا ‪ ۸‬س��ال‬ ‫آین��ده هم می‌توان کار ف��رآوری از منابع معدنی‬ ‫آن را ب��ا حض��ور ش��رکت‌های تخصص��ی آغ��از‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫€ €اکنون در چه ح�وزه‌ای از صنعت معدن‬ ‫سرمایه‌گذاری توجیه اقتصادی دارد؟‬ ‫به طور کلی هر کسی که در این حوزه فعالیت‬ ‫می‌کند‪ ،‬اگر به س��مت کارهای واسطه‌ای و خرید‬ ‫و فروش برود حاشیه سود و اطمینان به برگشت‬ ‫س��رمایه به مراتب بیش��تری دارد اما در صنعت‬ ‫معدن باید به س��مت ف��رآوری برویم زیرا توجیه‬ ‫اقتصادی دارد و حلقه‌های مختلف اشتغالزایی را‬ ‫ایجاد و به رونق اقتصادی استان نیز کمک شایانی‬ ‫می‌کند‪ .‬در کل اس��تخراج سطحی‪ ،‬خام‌فروشی و‬ ‫کلوخه‌فروشی ذخایر معدنی نه سودآور است و نه‬ ‫به سود رشد و توسعه این صنعت‪.‬‬ ‫فرماندار ویژه مالیر‪:‬‬ ‫معدن ُسرمک شرایط خوبی برای توسعه دارد‬ ‫معاون اس��تاندار همدان و فرماندار ویژه مالیر گفت‪ :‬شرکت‬ ‫معادن ُس��رمک یکی از ظرفیت‌های مه��م تولیدی و صنعتی‬ ‫این شهرستان است که ش��رایط خوبی برای اجرای طرح‌های‬ ‫توسعه‌ای دارد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬قدرت‌اهلل ولدی در بازدید از ش��رکت معادن‬ ‫ُس��رمک مالیر بیان کرد‪ :‬در شرایط سخت اقتصادی کنونی با‬ ‫مدیریت خوب در شرکت معادن ُسرمک‪ ،‬طرح‌های توسعه‌ای‬ ‫در دس��ت اجرا هس��تند‪ .‬وی با تاکید بر اینکه وظیفه مدیران‪،‬‬ ‫حمایت از تولید و س��رمایه‌گذاران برای توس��عه و پیش��رفت‬ ‫این شهرستان اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬مدیران بانک‌ها نیز در این مسیر‬ ‫از س��ختگیری‌های بی‌مورد پرهیز و م��وارد قانونی برای ارائه‬ ‫تسهیالت مورد نیاز به تولیدکنندگان را رعایت کنند‪.‬‬ ‫فرمان��دار ویژه مالیر با اش��اره به ظرفی��ت و توان باالی این‬ ‫شهرستان در حوزه صنعت و معدن و جذب سرمایه‌گذار بیان‬ ‫کرد‪ :‬به منظور رونق تولید‪ ،‬مدیران موظف هس��تند برای ارائه‬ ‫مجوزهای قانونی‪ ،‬ش��روع تولید و س��رمایه‌گذاری که توسعه‬ ‫شهرس��تان را به دنب��ال دارد‪ ،‬همکاری کنند‪ .‬ول��دی با بیان‬ ‫اینکه دولت نگاه ویژه و حمایتی به تولیدکنندگان دارد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫استاندار همدان نیز توجه ویژه‌ای به تولید و سرمایه‌گذاری در‬ ‫بخش‌های مختلف استان دارد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬در مالی��ر نی��ز تعام��ل‪ ،‬وف��اق و همدل��ی‬ ‫بی��ن س��ازمان‌های اجرای��ی وج��ود دارد و برای مهیا ش��دن‬ ‫ش��رایط حض��ور س��رمایه‌گذاران و رون��ق تولی��د باید تالش‬ ‫کنی��م‪ .‬مع��اون اس��تاندار هم��دان همچنین رعای��ت موارد‬ ‫زیس��ت‌محیطی و موارد مربوط به حوزه بهداش��ت و سالمت‬ ‫کارگران از س��وی واحدهای تولی��دی و صنعتی و معادن را از‬ ‫مهم‌ترین اولویت‌ها برشمرد‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت معادن س��رمک نیز اظهار کرد‪ :‬کارخانه‬ ‫ک��وره َدوار ب��ا ظرفیت خ��وراک ورودی ‪ ۵۰۰‬ت��ن در روز در‬ ‫مجتمع معدنی آهنگران آماده بهره‌برداری اس��ت که این کوره‬ ‫با سرمایه‌گذاری بیش از ‪ ۵۰۰‬میلیارد ریال اجرا شده است‪.‬‬ ‫حس��ن حیس��نقلی افزود‪ :‬این ش��رکت همچنین نسبت به‬ ‫س��اخت کارخانه تولید ش��مش روی با ظرفیت ‪ ۲۰‬تن در روز‬ ‫اقدام کرده که میزان س��رمایه‌گذاری مورد نیاز برای آن حدود‬ ‫‪ ۵۴۰‬میلیارد ریال است‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه بخش��ی از هزینه س��رمایه‌گذاری برای‬ ‫اج��رای این ط��رح انجام ش��ده اس��ت‪ ،‬ادام��ه داد‪ :‬این طرح‬ ‫در س��ال‌های آین��ده بهره‌برداری می‌ش��ود و ب��ا بهره‌برداری‬ ‫از آن محص��والت جدی��دی ب��ه تولی��دات ش��رکت اف��زوده‬ ‫می‌ش��وند‪ .‬مدیرعام��ل ش��رکت معادن س��رمک بی��ان کرد‪:‬‬ ‫درحال‌حاض��ر بی��ش از ‪ ۴۰۰‬نیرو در حوزه‌ه��ای مختلف این‬ ‫شرکت مشغول فعالیت هس��تند و در طرح توسعه جدید ‪۷۰‬‬ ‫اشتغال جدید نیز ایجاد می‌شود‪.‬‬ ‫حس��ینقلی همچنین ذخیره قطعی سرب تخمین زده شده‬ ‫در معدن آهنگران این ش��رکت را حدود ‪ ۲۷۵‬هزار تن با عیار‬ ‫متوسط ‪ ۵.۲‬درصد عنوان کرد و افزود‪ :‬ذخیره احتمالی آن نیز‬ ‫حدود ‪ ۵۰۰‬هزار تن تخمین زده می‌شود‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬ذخیره قطعی سنگ‌آهن در این معدن که بیشتر‬ ‫از نوع هماتیتی اس��ت‪ ،‬حدود ‪ ۱۱‬میلیون تن با عیار متوس��ط‬ ‫‪ ۳۶‬تا ‪ ۳۸‬درصد است که ساالنه ‪ ۵۰۰‬هزار تن از آن را می‌توان‬ ‫استخراج کرد‪.‬‬ ‫ش��رکت مع��ادن س��رمک در س��ال ‪ ۱۳۵۱‬با ه��دف اولیه‬ ‫اس��تخراج س��رب و آهن‪ ،‬این ‪ ۲‬فلز حس��اس در صنعت روز‪،‬‬ ‫ب��ا پش��توانه مع��دن آهنگران در شهرس��تان مالیر تاس��یس‬ ‫شد‪.‬‬ ‫استان‌ها‬ ‫سه‌شنبه‬ ‫‪ 11‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 28‬شوال ‪ 1440‬‬ ‫‪ 2‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره‪195‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫انتقال زیرساخت‬ ‫به ‪ ۱۳‬معدن خراسان‬ ‫شمالی در سال جاری‬ ‫معاون صنایع و معادن سازمان صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت خراسان شمالی از انتقال زیرساخت به‬ ‫‪ ۱۳‬معدن در این استان در سال‌جاری خبر داد‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایس��نا‪ ،‬فریبرز رض��ازاده گفت‪ :‬از‬ ‫این تعداد‪ ،‬عملیات برق‌رس��انی به ‪ ۷‬معدن و راه‬ ‫دسترسی به ‪ ۶‬معدن این استان انجام می‌شود‪.‬‬ ‫وی ب��ا تصری��ح ب��ر اینک��ه درحال‌حاض��ر‬ ‫مهم‌ترین نیاز معادن خراس��ان ش��مالی‪ ،‬تامین‬ ‫زیرساخت‌هاست‪ ،‬افزود‪ :‬سال گذشته ‪ ۱۱‬میلیارد‬ ‫و ‪ ۳۰۰‬میلی��ون تومان اختص��اص یافته بود که‬ ‫ب��رای تامین زیرس��اخت‌ها قرارداده��ای الزم با‬ ‫ش��رکت برق استان و بنیاد مس��کن بسته شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫رض��ازاده ادامه داد‪ :‬عالوه بر آن‪ ،‬در س��ال ‪۹۵‬‬ ‫نی��ز ‪ ۳۶‬میلیارد ریال از محل س��فر رهبر معظم‬ ‫انقالب به این اس��تان اختص��اص یافته بود که با‬ ‫اس��تفاده از آن موفق به برق‌دار کردن ‪ ۱۴‬معدن‬ ‫در این استان شدیم‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬هم‌اکنون زیرس��اخت‌ها‬ ‫در ح��ال انتقال به معادن اولویت‌دار این اس��تان‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫ای��ن مقام مس��ئول تصریح ک��رد‪ :‬بقیه معادن‬ ‫موجود در اس��تان در اولویت انتقال زیرساخت‌ها‬ ‫نیستند چراکه برخی از آنها غیرفعالند‪.‬‬ ‫گفتن��ی اس��ت خراس��ان ش��مالی از لح��اظ‬ ‫برخورداری از برخ��ی معادن‪ ،‬ظرفیت قوی دارد‬ ‫که سنگ‌های مرمر‪ ،‬مرمریت‪ ،‬سیمان‪ ،‬بوکسیت‬ ‫و‪ ...‬جزو این معادن هستند‪ .‬عالوه بر آن‪ ،‬خراسان‬ ‫ش��مالی درباره برخ��ورداری از زیرس��اخت‌های‬ ‫معدنی نسبت به سایر استان‌ها محروم است‪.‬‬ ‫دستور کتبی‬ ‫برای راه‌اندازی معدن‬ ‫فروسیلیس نهاوند‬ ‫نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسالمی‬ ‫با اش��اره به دیدار وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫درباره بررس��ی روند اجرایی پروژه معدن طالی‬ ‫نهاوند در روستای عشوند و کارخانه فروسیلیس‬ ‫اظهار کرد‪ :‬درحال‌حاضر عملیات استخراج معدن‬ ‫طالی شهرس��تان نهاوند که در دهه فجر س��ال‬ ‫گذشته با حضور مسئوالن به بهره‌برداری رسید‪،‬‬ ‫با قوت در حال انجام است‪.‬‬ ‫ف��ارس حس��ن بهرام‌نی��ا ادام��ه داد‪ :‬کارخانه‬ ‫فروس��یلیس دیگر طرحی بود ک��ه وزیر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت دستور اتمام حجت با سرمایه‌گذار‬ ‫بخش خصوصی برای تعیین تکلیف وضعیت آن‬ ‫و واگ��ذاری ب��ه بخش دولت��ی را داد‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫در صورتی که س��رمایه‌گذار ت��وان ادامه فعالیت‬ ‫را نداش��ته باش��د این کارخانه برای راه‌اندازی به‬ ‫شرکت دولتی ایمیدرو واگذار می‌شود‪.‬‬ ‫وی با اش��اره ب��ه اینکه در ص��ورت به نتیجه‬ ‫رس��یدن این پروژه‌ه��ا برای بی��ش از ‪ ۳۰۰‬نفر‬ ‫در نهاوند اش��تغال ایجاد می‌شود‪ ،‬گفت‪ :‬آغاز به‬ ‫کار و بهره‌ب��رداری از ای��ن طرح‌ها گامی مهم در‬ ‫راستای اعتمادسازی و امیدواری جوانان خواهد‬ ‫ب��ود‪ .‬بهرام‌نی��ا تاکید ک��رد‪ :‬آنچه ام��روز همه‬ ‫مسئوالن با توجه به تاکیدات رهبر معظم انقالب‬ ‫در رویاروی��ی ب��ا تحریم‌های اقتص��ادی ظالمانه‬ ‫دش��من علیه ایران اس�لامی باید در دستور کار‬ ‫ق��رار دهند‪ ،‬توج��ه به توان داخل��ی و اعتماد به‬ ‫نسل جوان جامعه است چراکه این مهم در همه‬ ‫زمینه‌ه��ا می‌تواند موجبات خی��ر و برکت برای‬ ‫کشور را فراهم آورد‪.‬‬ ‫چادرملو در زمره‬ ‫شرکت‌های برتر بازار‬ ‫ش��رکت معدنی و صنعت��ی چادرملو در ردیف‬ ‫ش��رکت‌های برتر بازار سرمایه قرار گرفت و رتبه‬ ‫هشتم را از آن خود کرد‪.‬‬ ‫به گ��زارش مهر‪ ،‬ش��رکت معدن��ی و صنعتی‬ ‫چادرملو در ‪ ۳‬ماه نخس��ت سال ‪ ۱۳۹۸‬توانست‬ ‫در فهرس��ت ‪ ۵۰‬شرکت فعال بورس اوراق بهادار‬ ‫تهران قرار گیرد‪ .‬این شرکت که با نماد کچاد در‬ ‫بازار بورس فعالیت می‌کند‪ ،‬پس از فوالد مبارکه‬ ‫اصفهان‪ ،‬صنایع پتروش��یمی خلیج‌فارس‪ ،‬صنایع‬ ‫مس ایران‪ ،‬پاالیش نفت اصفهان‪ ،‬شرکت معدنی‬ ‫و صنعت��ی گل‌گه��ر و بانک ملت و پتروش��یمی‬ ‫پ��ارس در ردیف هش��تم ش��رکت‌های برتر قرار‬ ‫گرفت‪.‬‬
‫دومین اقتصاد توانمند جهان بر سر دو راهی رشد اقتصادی و حفظ محیط‌زیست‬ ‫سه‌شنبه ‪ 11‬تیر ‪ 28 1398‬شوال ‪ 2 1440‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫موسسه فرهنگی و هنری روزگار وصل‬ ‫مدیر مسئول‪:‬‬ ‫ناصر بزرگمهر‬ ‫سال دوم شماره ‪195‬‬ ‫سردبیر‪ :‬محبوبه ناطق‬ ‫همکاران‪ :‬سارا اصغری‪-‬ثمن رحیمی‌‌راد‬ ‫مدیر فنی و هنری‪ :‬مهدی نجفی‬ ‫نمایندگی دفتر اروپا‪ :‬چکاوک بزرگمهر‬ ‫آدرس‪ :‬تهران‪ -‬میدان هفتم تیر‪ -‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬پالک ‪74‬‬ ‫تلفکس‪88310576-88310575:‬‬ ‫سازمان آگهی‌ها‪88722732-3:‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان‌ها‪88724211:‬‬ ‫چاپ‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.Madandaily.com‬‬ ‫‪www.instagram.com/Madandaily‬‬ ‫‪www.twitter.com/Madandaily‬‬ ‫‪www.t.me/Madandaily‬‬ ‫‪E-mail:info@madandaily.com‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫یادداشت‬ ‫چند گام تا ِکی؟‬ ‫ثمن رحیمی‌راد‬ ‫روزنامه‌نگار‬ ‫‪ ۲۷‬س��ال پیش ب��ود که‬ ‫ای��ران ب��ه وج��ود ذخای��ر‬ ‫چشمگیر بوکسیت در گینه‬ ‫پی برد‪ .‬همان موقع تصمیم‬ ‫گرفته شد ذخایر استخراج و‬ ‫به ایران منتقل شود؛ طرحی‬ ‫که تا امروز عملیاتی نش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬این درحالی اس��ت که هم صنع��ت آلومینیوم ایران ب��ه ذخایر این ماده‬ ‫نیاز دارد و هم در داخل کشور ذخایر چشمگیر این ماده شناسایی نشده است‪.‬‬ ‫قرارداد اس��تخراج از یکی از معادن گینه ازس��وی ایران در سال ‪ 1396‬و زمانی‬ ‫که مهدی کرباس��یان رئیس وقت هیات عامل ایمی��درو تمدید و هر آنچه الزم‬ ‫بود‪ ،‬انجام شد تا این طرح به مرحله عمل درآید‪ ،‬با این حال تا این روزهای تیر‬ ‫‪ ۱۳۹۸‬خورشیدی خبری نیست که نیست‪ .‬این در حالی است که حتی مدیری‬ ‫که مسئول مستقیم این پروژه است‪ ،‬این واقعیت را تایید می‌کند که تنها چند‬ ‫گام تا عملیاتی ش��دن این طرح باقی مانده است و پرسش این است مگر چقدر‬ ‫زمان برای س��پری ش��دن این «تنها چند گام» نیاز اس��ت؟ و چ��را با توجه به‬ ‫هزینه‌هایی که تاکنون برای عملیاتی ش��دن این پروژه با همه اهمیت آن صرف‬ ‫شده‪ ،‬بازهم به مرحله پایانی نمی‌رسد؟ به یقین ذخایر بکر بوکسیت گینه به غیر‬ ‫از ای��ران متقاضیان دیگری ه��م دارد و طرف گینه‌ای تا ابد منتظر طرف ایرانی‬ ‫نمی‌ماند‪ .‬گینه یکی از بزرگ‌ترین دارندگان ذخایر بوکس��یت جهان به ش��مار‬ ‫می‌آید و پس از اس��ترالیا و چین‪ ،‬بزرگ‌ترین تولیدکننده کانی بوکسیت جهان‬ ‫اس��ت‪ ،‬این کش��ور افریقایی در سال گذش��ته میالدی ‪۵۰‬میلیون تن بوکسیت‬ ‫تولید کرد و میزان تولید آن در س��ال‪ 1396‬نیز ‪۴۵‬هزار تن بود‪ .‬چنین روندی‬ ‫گویای حجم رو به رش��دی است که به نظر می‌رس��د ایران در روزگار تحریم و‬ ‫در شرایط نیاز به تالش بیشتر برای تقویت اقتصاد خود از آن غافل مانده است‪.‬‬ ‫تنها چند گام برای دستیابی به این ذخایر بزرگ نیاز است اما تا کی؟‬ ‫روی خط خبر‬ ‫پیش‌بینی تداوم روند صعودی نرخ فوالد‬ ‫با ادامه محدودیت‌های محیط‌زیس��تی در منطقه تانگشان چین و تمدید آن‬ ‫تا پایان ژوئیه (تیر‪-‬مرداد)‪ ،‬بازار آتی فوالد تقویت ش��ده و قیمت‌های لحظه‌ای‬ ‫فوالد چین به شدت افزایش یافته است‪ .‬به گزارش چیالن‪ ،‬بهره‌وری کوره‌های‬ ‫بلند تانگش��ان به‌تدریج در حال کاهش اس��ت و تولید کمتر خواهد شد‪ .‬انتظار‬ ‫م��ی‌رود‪ ،‬روابط تج��اری میان چین و امری��کا بهبود یافته و اعتماد نس��بت به‬ ‫س��رمایه‌گذاری در بازار به‌تدریج افزایش یاب��د‪ .‬از این‌رو انتظار می‌رود روند نرخ‬ ‫فوالد در چین در ژوئیه بهبود یافته و رو به باال باشد و کمترکسی انتظار کاهش‬ ‫نرخ را دارد‪ .‬فضای کلی افزایش در قیمت‌های لحظه‌ای رشد ‪ ۴۰‬تا ‪ ۸۰‬یوانی را‬ ‫برای قیمت‌ها ارزیابی می‌کند‪.‬‬ ‫بیلت سی‌آی‌اس رو به بهبود‬ ‫صادرکننده‌های بیلت س��ی‌آی‌اس که تولید ماه جاری میالدی را پیش‌فروش‬ ‫کرده‌ان��د عجله‌ای ب��رای فروش تولیدات اوت (مرداد‪-‬ش��هریور) خ��ود ندارند و‬ ‫درتالش��ند روند بازار قراضه ترکیه را بررس��ی کنند چون ج��و بازار رو به بهبود‬ ‫اس��ت‪ .‬از آنجایی که موجودی بیلت زیادی ندارند تمایل به تخفیف بیشتر نیز از‬ ‫خود نشان نمی‌دهند‪ .‬تقاضا در بازار‌های مصرف‌کننده وجود دارد ولی هنوز کافی‬ ‫نیس��ت‪ .‬به گزارش ایفنا به نقل از متال‌اکس��پرت‪ ،‬برخی از کارخانه‌ها که تولید‬ ‫ژوئیه را هنوز موجود دارند‪ ،‬نرخ را ‪ ۴۲۰‬تا ‪ ۴۲۵‬دالر هر تن فوب دریای س��یاه‬ ‫اعالم کرده‌اند و بعید اس��ت س��ر معامله به کمتر از ‪ ۴۱۵‬دالر هر تن فوب راضی‬ ‫شوند‪ .‬از این‌رو جو بازار بیلت بهتر شده و انتظار می‌رود قیمت‌ها باالتر برود‪.‬‬ ‫رشد چشمگیر نرخ قراضه در ترکیه‬ ‫با ش��نیدن خب��ر ‪ ۲‬معامله قراضه اروپا در ترکیه ن��رخ قراضه وارداتی در این‬ ‫کش��ور بهبود یافت‪ .‬آخرین نرخ جمعه ‪ ۹.۵۰‬دالر رش��د داش��ت و برای قراضه‬ ‫س��نگین کالس ‪ ۱‬و ‪ ۲‬خلوص ‪ ۲۰-۸۰‬به ‪ ۲۹۴‬دالر هر تن س��ی اف آر رسید‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایفنا به نقل از پلتس‪ ،‬محموله‌هایی از قراضه س��نگین‪ ،‬خرد ش��د‬ ‫و بون��وس انگلیس در ‪ ۲۹۳‬تا ‪ ۳۰۳‬دالر هر تن س��ی‌اف‌آر ترکیه نهایی ش��د و‬ ‫افزایش نرخ ‪ ۱۵‬دالری نسبت به معامالت قبلی موجب تعجب فعاالن بازار شد‪.‬‬ ‫تاروز پنجشنبه هفته گذشته نیز نرخ درخواستی خریداران از ‪ ۲۸۰‬دالر هر تن‬ ‫سی‌اف‌آر بیشتر نبود‪.‬‬ ‫چین برای توازن در تولید و مصرف زغال‌سنگ تالش می‌کند‬ ‫گروه معدن‪:‬‬ ‫براس��اس توافق پاریس‪ ،‬افزایش دمای‬ ‫زمی��ن باید زیر ‪ ۲‬درجه س��انتیگراد و تا‬ ‫جای امکان حدود ‪ ۱.۵‬درجه باش��د که‬ ‫ای��ن در عمل ب��ه معنی کنار گذاش��تن‬ ‫کام��ل س��وخت زغال‌س��نگ ازس��وی‬ ‫کش��ورها تا سال ‪ ۲۰۴۰‬میالدی (‪۱۴۱۹‬‬ ‫خورشیدی) است‪.‬‬ ‫در ای��ن راس��تا‪ ،‬س��هم کش��ور چین‬ ‫‪۲۰‬درص��د کاه��ش گازه��ای گلخانه‌ای‬ ‫تعیی��ن ش��ده و ای��ن به معن��ی چالش‬ ‫جدی برای اقتصاد این کش��ور در زمینه‬ ‫جایگزین کردن این منبع انرژی اس��ت؛‬ ‫به‌وی��ژه در زمان��ی که اقتص��اد چین با‬ ‫کاهش رشد دست و پنجه نرم می‌کند‪.‬‬ ‫به گ��زارش فلزات آنالی��ن‪ ،‬با توجه به‬ ‫اینکه چین بیش از نیمی از فوالد جهان‬ ‫را تولید می‌کن��د‪ ،‬یکی از مصارف عمده‬ ‫زغال‌س��نگ در ای��ن کش��ور‪ ،‬مربوط به‬ ‫صنعت فوالد است‪ .‬با این وجود عالوه بر‬ ‫صنعت فوالد که کک متالورژیکی حاصل‬ ‫از زغال‌س��نگ یک��ی از مص��ارف عمده‬ ‫ای��ن ماده معدنی در این کش��ور اس��ت‪،‬‬ ‫بازار انرژی چی��ن در زمینه تولید برق و‬ ‫پروژه‌های صنعت شیمیایی نیز وابستگی‬ ‫زیادی به زغال‌سنگ دارد‪.‬‬ ‫ب��ا ش��دت‌گرفتن تالش دول��ت چین‬ ‫ب��رای کاهش آلودگی به وس��یله کاهش‬ ‫مصرف زغال‌سنگ‪ ،‬انتظار می‌رود برخی‬ ‫پروژه‌های بزرگ صنعت ش��یمی‪ ،‬مانند‬ ‫سی‌تی‌ا ُ و ام‌تی‌ا ُ نیز با تاخیر روبه‌رو شود‪.‬‬ ‫فراوانی ماده زغال‌س��نگ در چین‪ ،‬منجر‬ ‫ب��ه مزیت هزینه اندک برای تولید برخی‬ ‫از محصوالت ش��یمیایی در چین ش��ده‬ ‫است‪ .‬س��هم تولید محصوالت شیمیایی‬ ‫تصویرهای ماهواره‌ای از برآورد مصرف روزانه و‬ ‫سودآوری نیروگاه‌های برق سوخت فسیلی در چین‬ ‫نشان می‌دهند‪ ،‬حدود ‪۴۰‬درصد از نیروگاه‌های سوخت‬ ‫زغال‌سنگ تولید برق این کشور در حال ضرردهی‬ ‫هستند و مالکان آنها می‌توانند تنها با تعطیلی این‬ ‫نیروگاه‌ها‪ ،‬ضمن عمل به توافق آب و هوایی پاریس‪،‬‬ ‫‪ ۳۹۰‬میلیارد دالر نیز از زیان‌دهی جلوگیری کنند‬ ‫به کمک زغال‌س��نگ در چین از س��ال‬ ‫‪۲۰۱۰‬می�لادی (‪۱۳۸۹‬خورش��یدی)‪،‬‬ ‫پیوس��ته در ح��ال رش��د ب��وده اس��ت؛‬ ‫به‌ط��وری که در ‪ ۸‬س��ال از ‪ ۳‬درصد به‬ ‫‪۱۶‬درص��د رس��یده اس��ت‪ .‬از طرفی‪ ،‬تا‬ ‫پی��ش از امضای اولی��ه توافق پاریس در‬ ‫سال ‪ ۲۰۱۵‬میالدی (‪۱۳۹۴‬خورشیدی)‪،‬‬ ‫تولید و مصرف زغال‌سنگ در چین روند‬ ‫کاهش��ی پیدا ک��رده بود؛ به‌ط��وری که‬ ‫تولید زغال‌س��نگ چین در سال ‪۲۰۱۶‬‬ ‫می�لادی (‪ ۱۳۹۵‬خورش��یدی) به کمتر‬ ‫از ‪ ۱.۷‬میلی��ارد تن نفت معادل رس��ید‪.‬‬ ‫طال در بازار جهانی ارزان شد‬ ‫نرخ طال در معامالت روز گذشته بازار جهانی تحت‬ ‫تاثیر رش��د ارزش دالر و تقاضای سرمایه‌گذاران برای‬ ‫دارایی‌های پر ریسک‪ ،‬بیش از یک درصد سقوط کرد‬ ‫و به پایین‌ترین حد خود در بیش از یک هفته گذشته‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬هر اونس طال برای تحویل فوری‬ ‫در معام�لات روز جاری ب��ازار س��نگاپور ‪۱.۵‬درصد‬ ‫کاهش یافت و به ‪ ۱۳۸۸‬دالر و ‪ ۱‬سنت رسید‪.‬‬ ‫در ب��ازار معامالت آت��ی امریکا‪ ،‬ه��ر اونس طال با‬ ‫‪۱.۴‬درصد کاهش به ‪ ۱۳۹۳‬دالر و ‪ ۹۰‬سنت رسید‪.‬‬ ‫به گفته مایکل مک کارتی‪ ،‬استراتژیس��ت ارشد در‬ ‫شرکت «سی‌ام‌س��ی مارکتس»‪ ،‬بازگشایی مذاکرات‬ ‫تج��اری می��ان امری��کا و چین باعث ش��ده اس��ت‬ ‫س��رمایه‌گذاران دورنمای رش��د اقتص��ادی را دوباره‬ ‫ارزیابی کنند و بازارهای س��هام در منطقه آسیا رونق‬ ‫پیدا کنند و این امر تقاضا برای دارایی‌های امن مانند‬ ‫طال را کمتر کرده اس��ت‪ .‬احتمال مش��اهده نوس��ان‬ ‫فزاینده وجود دارد‪ .‬نرخ طال از سطح فنی مهم ‪۱۴۳۰‬‬ ‫دالر عقب نشسته است و اکنون خواهیم دید این فلز‬ ‫حمایت در سطح ‪ ۱۳۸۰‬دالر را امتحان خواهد کرد‪.‬‬ ‫ن��رخ طال در ‪ ۱۵‬ژوئ��ن (‪ ۲۵‬خرداد) به مرز ‪۱۴۳۸‬‬ ‫دالر و ‪ ۶۳‬س��نت صعود کرده بود ک��ه باالترین نرخ‬ ‫از ‪ ۱۴‬مه س��ال ‪ ۲۴( ۲۰۱۳‬اردیبهشت ‪ )۱۳۹۲‬بود‪.‬‬ ‫ای��ن افزایش نرخ پس از اف��ت ارزش دالر و تقاضای‬ ‫س��رمایه‌گذاران برای خرید دارایی‌های امن به دلیل‬ ‫نگرانی از تش��دید تنش‌های ژئوپلتیکی در خاورمیانه‬ ‫روی داده بود‪.‬‬ ‫با این حال قیمت‌ها با امیدواری بازار به ازسرگیری‬ ‫مذاک��رات تج��اری می��ان امری��کا و چی��ن و ح��ل‬ ‫کیوان جعفری‌طهرانی در گفت‌وگو با میزان‬ ‫اختالف‌های دو اقتصاد بزرگ جهان روند نزولی پیدا‬ ‫کرده‌اند‪.‬‬ ‫ای��ن خوش‌بین��ی پس از دیدار س��ران دو کش��ور‬ ‫و موافق��ت آنها با ازس��رگیری مذاک��رات و امتیازات‬ ‫امریکا شامل وضع نشدن تعرفه‌های جدید و تسهیل‬ ‫محدودیت‌ها علیه شرکت هواوی روی داد‪.‬‬ ‫ب��ر اس��اس گ��زارش رویت��رز‪ ،‬دونال��د ترام��پ‪،‬‬ ‫رئیس‌جمه��وری امریکا و ش��ی‌جین پینگ‪ ،‬همتای‬ ‫چینی وی در حاشیه نشست سران گروه ‪ ۲۰‬در ژاپن‬ ‫دی��دار و توافق کردند و دیدار آنه��ا جذابیت طال به‬ ‫عنوان پناهگاه مطمئن دارایی را کمتر کرد‪.‬‬ ‫عامل دیگری که نرخ طال را با کاهش روبه‌رو کرد‪،‬‬ ‫رشد شاخص دالر امریکا بود که دوشنبه به باالترین‬ ‫حد در بیش از یک هفته گذشته صعود کرد و طال را‬ ‫برای خریداران غیرامریکایی گران‌تر کرد‪.‬‬ ‫با این حال رس��انه‌های چینی گزارش کردند چین‬ ‫و امریکا راه طوالنی پیش از رسیدن به توافق و پایان‬ ‫دادن به جنگ تج��اری را درپیش دارند و به حتمال‬ ‫زیاد مبارزات بیشتری در راه خواهد بود‪.‬‬ ‫موجودی طالی «اس پی دی‌ای گلد تراس��ت» که‬ ‫بزرگ‌ترین صندوق س��رمایه‌گذاری با پش��توانه طال‬ ‫در جهان اس��ت‪ ،‬جمع��ه ‪ ۰.۲۲‬درص��د کاهش پیدا‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫در بازار س��ایر فلزات ارزشمند‪ ،‬هر اونس نقره برای‬ ‫تحویل فوری ‪ ۰.۸‬درصد کاهش یافت و به ‪ ۱۵‬دالر و‬ ‫‪ ۱۸‬سنت رسید‪ .‬هر اونس پالتین برای تحویل فوری‬ ‫‪ ۰.۲‬درص��د کاه��ش پیدا کرد و ب��ه ‪ ۸۳۱‬دالر و ‪۳۸‬‬ ‫سنت رسید‪ .‬هر اونس پاالدیم نیز برای تحویل فوری‬ ‫ثابت ماند و ‪ ۵۳۷۱‬دالر و ‪ ۸۳‬سنت معامله شد‪.‬‬ ‫لزوم افزایش سرمایه‌گذاری در بخش معدن‬ ‫یک تحلیلگر بازار معدن گفت‪ :‬اقتصاد بدون نفت‬ ‫موضوعی اس��ت که در دهه‌ اخیر به‌ویژه از شهریور‬ ‫سال ‪ ۹۶‬ازس��وی رهبر معظم انقالب تاکید زیادی‬ ‫به آن شده است‪.‬‬ ‫کیوان جعفری‌طهرانی در گفت‪‎‬وگو با خبرگزاری‬ ‫میزان‪ ،‬درباره تنوع و گس��تردگی صنایع معدنی در‬ ‫کشور اظهار کرد‪ :‬با اینکه ایران در زمینه منابع مواد‬ ‫معدنی جزو ‪ ۱۰‬کش��ور برتر در جهان اس��ت و این‬ ‫مواد معدنی در کشور تنوع زیادی دارند و حدود ‪۶۸‬‬ ‫ن��وع ماده معدنی در ایران یافت می‌ش��ود‪ ،‬اما هیچ‬ ‫وقت امکان این وجود نداش��ت که مانند نفت بتوان‬ ‫از آن ب��ه عنوان اهرمی ب��رای افزایش قابل‌مالحظه‬ ‫تولید ناخالص داخلی استفاده کرد‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه افزود‪ :‬اهدافی که غربی‌ها در زمینه‬ ‫تحریم‌ها داشتند‪ ،‬آنطور که باید عملی نشد و صنایع‬ ‫معدنی توانس��ت به کار خود ادامه دهد و در چرخه‬ ‫اقتصادی کشور موثر باشد‪ ،‬البته تحریم‌ها نیز بی‌تاثیر‬ ‫نبوده اس��ت و جای خالی س��رمایه‌گذاران خارجی‬ ‫که تاثیر زیادی در این صنعت داش��تند احس��اس‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫این کارش��ناس ارشد بازار معدن و صنایع معدنی‬ ‫درباره تاثیر س��رمایه‌گذاری‌های مس��تقیم خارجی‬ ‫اف‌دی‌آی در ای��ن بخ��ش بی��ان کرد‪ :‬ب��ا توجه به‬ ‫مطالع��ات انج��ام ش��ده و تجربیاتی ک��ه در زمینه‬ ‫تاثیر س��رمایه‌گذاری‌های خارجی در بخش معدن‬ ‫به دست آمده است‪ ،‬به این نتیجه می‌رسیم که این‬ ‫موضوع می‌تواند تاثیر بسزایی در رشد بخش معدن‬ ‫کارتون‌روز‬ ‫بدون شرح‬ ‫داشته باشد همچنین این موضوع منجر به پیشرفت‬ ‫فناوری می‌شود‪.‬‬ ‫جعفری‌طهرانی خاطرنشان کرد‪ :‬پیشرفت فناوری‬ ‫در بخ��ش مع��دن می‌تواند به کاه��ش هزینه‌های‬ ‫تولی��د منج��ر ش��ود و از س��وی دیگر س��وددهی‬ ‫ای��ن بخ��ش را برای س��رمایه‌گذاران بیش��تر کند؛‬ ‫درنتیج��ه س��رمایه‌گذاران و همچنی��ن بخش‌های‬ ‫خصوصی به سرمایه‌گذاری در این بخش عالقه‌مند‬ ‫می‌شوند‪.‬‬ ‫وی تصری��ح ک��رد‪ :‬با توج��ه به ش��رایط فعلی از‬ ‫بخش‌های دولتی انتظار می‌رود با سرمایه‌گذاری در‬ ‫بخش معدن و صنایع معدنی به رش��د و توسعه این‬ ‫بخش کمک کنند چراکه با پیش��رفت بخش معدن‬ ‫و جذاب‌تر ش��دن این بازار سرمایه‌گذاران خصوصی‬ ‫و خارجی به سرمایه‌گذاری در صنایع معدنی ایران‬ ‫ترغیب می‌شوند که درنتیجه منجر به اقتصاد بدون‬ ‫نفت در ایران می‌شود‪.‬‬ ‫ای��ن تحلیلگر ارش��د ب��ازار مع��دن با اش��اره به‬ ‫تاثی��ر صنای��ع معدن��ی در اقتصاد ب��دون نفت در‬ ‫کش��ور اف��زود‪ :‬انتظار دیگ��ری که از دول��ت داریم‬ ‫ای��ن اس��ت ک��ه راه ص��ادرات صنای��ع معدنی که‬ ‫مشتریان زیادی در س��طح بین‌المللی دارد را برای‬ ‫صادرکنن��دگان هم��وار و از خودتحریمی اجتناب‬ ‫کن��د که با درنظ��ر گرفتن این موض��وع با افزایش‬ ‫بازگش��ت ارز حاصل از صادرات به کش��ور می‌توان‬ ‫جایگزین بس��یار مناسبی برای نفت در کشور ایجاد‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫چین در میانمار کارخانه فوالد می‌سازد‬ ‫بهبود جزئی نرخ سنگ‌آهن در چین‬ ‫آخرین نرخ س��نگ آهن خلوص ‪ ۶۲‬درصد وارداتی در چین حدود ‪ ۱۱۸‬دالر‬ ‫هر تن خشک سی‌اف‌آر ثبت شد که کمتر از ‪ ۲‬دالر نسبت به پنجشنبه گذشته‬ ‫رشد داش��ت‪ .‬هفته گذشته موجودی س��نگ آهن بندرهای چین ‪ ۱.۹‬میلیون‬ ‫تن کاهش داش��ته که بیشتر مربوط به محموله‌های استرالیا بود‪ .‬از طرفی رشد‬ ‫تقاضا برای محموله‌های سنگ آهن موجود در بندرها قیمت‌ها را کمی باال برد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایفنا به نقل از پلتس‪ ،‬به تازگی موجودی س��نگ آهن و محصوالت‬ ‫فوالدی در بازار چین رو به کاهش بوده که نش��ان می‌دهد تقاضای سنگ آهن‬ ‫هنوز مطلوب است و تغییر محسوسی در تولید کارخانه‌ها رخ نداده و این نشانه‬ ‫خوب��ی برای بازار اس��ت‪ .‬درحال‌حاضر خرید از بندره��ا در تناژ کوچک گزینه‬ ‫مناسب‌تری برای خریداران سنگ آهن در چین به نظر می‌رسد‪ .‬به نظر فعاالن‬ ‫بازار اجرایی شدن دستورات اخیر برای کاهش تولید فوالد در شمال چین کمی‬ ‫زمان‌بر است و تولید به‌طور ناگهانی کاهش نخواهد یافت‪.‬‬ ‫میزان تولید این ماده معدنی دس��ت‌کم‬ ‫در دوره س��ال‌های ‪ ۲۰۱۴‬ت��ا ‪۲۰۱۶‬‬ ‫میالدی (‪ ۱۳۹۳‬تا ‪ ۱۳۹۵‬خورش��یدی)‬ ‫بی��ش از ‪ ۳.۴‬درص��د و مص��رف آن‬ ‫‪۹.۳‬درصد کاهش داش��ت‪ .‬با این وجود‪،‬‬ ‫کاهش رش��د اقتصادی در چین و تالش‬ ‫دولت این کشور برای برقراری توازن در‬ ‫راستای تعهدات بین‌المللی برای کاهش‬ ‫گازه��ای گلخان��ه‌ای و ثب��ات اقتصادی‪،‬‬ ‫منجر به روند افزایش��ی تولید در ‪ ۲‬سال‬ ‫پس از آن شد؛ امری که به نظر می‌رسد‬ ‫با بس��ته‌های مح��رک اقتص��ادی دولت‬ ‫در س��ال گذشته ادامه داش��ته باشد‪ .‬در‬ ‫این مدت مصرف زغال‌س��نگ چین ‪۸.۱‬‬ ‫درصد رشد داشت‪.‬‬ ‫به‌تازگ��ی دولت چین مش��وق‌هایی در‬ ‫زمینه مسکن ارائه داده که منجر به رشد‬ ‫ساخت‌وساز در این کشور شده است؛ این‬ ‫امر به نوبه خود تقاضا برای انواع فوالدها‬ ‫به ویژه فوالدهای س��اختمانی را افزایش‬ ‫داده است‪.‬‬ ‫درنتیج��ه‪ ،‬مجتمع‌ه��ای صنعت فوالد‬ ‫در چی��ن‪ ،‬همچن��ان ب��ه رش��د مصرف‬ ‫زغال‌س��نگ خ��ود (ب��رای تهی��ه کک‬ ‫متالورژیکی در فرآیند احیا و تولید آهن)‬ ‫ادامه می‌دهند‪.‬‬ ‫اما برخی تحلیلگ��ران انرژی معتقدند‬ ‫کاهش مصرف زغال‌س��نگ هم‌اکنون نیز‬ ‫در بخش‌های مختلف اقتصاد این کش��ور‬ ‫می‌تواند اتفاق بیفتد؛ به‌‌گونه‌ای که منجر‬ ‫به افزایش سودآوری شود‪.‬‬ ‫براس��اس گزارش��ی که چند ماه پیش‬ ‫‌ترکِر» منتشر شد‪،‬‬ ‫ازسوی موسسه «کربن َ‬ ‫تصویرهای ماه��واره‌ای از برآورد مصرف‬ ‫روزان��ه و س��ودآوری نیروگاه‌ه��ای برق‬ ‫سوخت فسیلی در چین نشان می‌دهند‪،‬‬ ‫حدود ‪۴۰‬درصد از نیروگاه‌های س��وخت‬ ‫زغال‌سنگ تولید برق این کشور در حال‬ ‫ضرردهی هستند و مالکان آنها می‌توانند‬ ‫تنه��ا با تعطیل��ی ای��ن نیروگاه‌ها‪ ،‬ضمن‬ ‫عمل به توافق آب و هوایی پاریس‪۳۹۰ ،‬‬ ‫میلیارد دالر نی��ز از زیان‌دهی جلوگیری‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫‌ترکِ��ر ی��ک کارگروه‬ ‫ن‬ ‫کرب‬ ‫موسس��ه‬ ‫َ‬ ‫مس��تقل بدون منفعت اس��ت که درباره‬ ‫تاثی��رات تغییر آب و هوایی بر کره زمین‬ ‫و همچنی��ن تاثیر آن بر بازارهای مالی و‬ ‫انرژی پژوهش می‌کند‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت‪ ،‬این بررس��ی با استفاده‬ ‫از روش‌های پیش��رفته کس��ب اطالعات‬ ‫به‌دست آمده و در آن فعالیت هر نیروگاه‬ ‫تخمین زده شده است‪.‬‬ ‫ن علیزاده‬ ‫طرح‪ :‬حسی ‌‬ ‫گروه فوالدس��ازی کومین��گ چین قصد‬ ‫دارد یک کارخانه فوالد در میانمار بس��ازد‪.‬‬ ‫این کارخانه جدید به میانمار کمک می‌کند‬ ‫تا وابستگی خود به واردات فوالد را کاهش‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫به گزارش اس��تیل پرای��س‪ ،‬با این وجود‬ ‫مص��رف داخلی ف��والد در میانمار هم رو به‬ ‫افزایش است‪.‬‬ ‫ای��ن کارخانه چینی با بس��تن قراردادی‬ ‫با انجمن ف��والد میانمار کارخانه یادش��ده‬ ‫را ب��ا ظرفیت تولید ‪ ۴‬میلیون تن در س��ال‬ ‫و در ‪ ۲‬ف��از ‪ ۲‬میلیون تنی خواهد س��اخت‬ ‫و تولیدات��ش ورق گرم‪ ،‬میلگ��رد‪ ،‬مفتول و‬ ‫مقاطع است‪.‬‬ ‫تقاضا ب��رای فوالد در میانم��ار به‌ویژه از‬ ‫بخش‌ه��ای زیرس��اخت‌ها و ساخت‌وس��از‬ ‫درح��ال افزای��ش اس��ت و ‪ ۶۰‬ت��ا ‪۶۵‬‬ ‫درص��د از کل مص��رف فوالد این کش��ور را‬ ‫دربرمی‌گیرد‪.‬‬ ‫مص��رف فوالد میانمار ‪ ۲.۵‬ت��ا ‪ ۳‬میلیون‬ ‫تن اس��ت و پیش‌بینی شده تا سال ‪۲۰۲۰‬‬ ‫میالدی (‪ ۱۳۹۹‬خورش��یدی) ب��ه بیش از‬ ‫‪ ۳‬میلی��ون ت��ن و تا س��ال ‪ ۲۰۲۵‬میالدی‬ ‫(‪ ۱۴۰۴‬خورش��یدی) ب��ه ‪ ۵‬میلی��ون ت��ن‬ ‫برسد‪.‬‬ ‫درحال‌حاضر میانمار به ش��دت وابس��ته‬ ‫به واردات اس��ت اما هرسال در تالش برای‬ ‫کاهش این واردات و افزایش سرمایه‌گذاری‬ ‫برای باال بردن ظرفیت تولید است‪.‬‬ ‫کارخان��ه جِ ��ی‌اف‌ای ژاپن نیز ب��ه همراه‬ ‫یک شرکت س��نگاپوری در حال راه‌اندازی‬ ‫خط��وط تولی��د ورق گالوانی��زه و گالونیزه‬ ‫رنگی در این کشور است‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه روزگار معدن

روزنامه روزگار معدن شماره 211

روزنامه روزگار معدن شماره 211

شماره : ۲۱۱
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۰۲
روزنامه روزگار معدن شماره 210

روزنامه روزگار معدن شماره 210

شماره : ۲۱۰
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۰۱
روزنامه روزگار معدن شماره 209

روزنامه روزگار معدن شماره 209

شماره : ۲۰۹
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۴/۳۱
روزنامه روزگار معدن شماره 208

روزنامه روزگار معدن شماره 208

شماره : ۲۰۸
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۴/۳۰
روزنامه روزگار معدن شماره 207

روزنامه روزگار معدن شماره 207

شماره : ۲۰۷
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۴/۲۹
روزنامه روزگار معدن شماره 206

روزنامه روزگار معدن شماره 206

شماره : ۲۰۶
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۴/۲۶
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!