صفحه قبل

روزنامه روزگار معدن شماره ۱۸۲

صفحه بعد

روزنامه روزگار معدن شماره 182

روزنامه روزگار معدن شماره 182

‫روزنامه اقتصادی معدن و صنایع معدنی ایران‬ ‫منطقه ویژه‬ ‫اقتصادی پارسیان‬ ‫به عسلویه دوم‬ ‫تبدیل می‌شود‬ ‫چهار‌شنبه‬ ‫فوالد خراسان‬ ‫درساخت واحد‬ ‫کنسانتره‌ در سنگان‬ ‫اولویت دارد‬ ‫صفحه‪2‬‬ ‫صفحه ‪4‬‬ ‫‪ 22‬خرداد ‪ 8 1398‬شوال ‪ 12 1440‬ژوئن ‪ 2019‬سال دوم شماره‪8 182‬صفحه قیمت ‪ 2000‬تومان‬ ‫‪www.Madandaily.com‬‬ ‫یادداشت‌ها‬ ‫صادرات به کشورهای‬ ‫همسایه‪ ،‬نیازمند‬ ‫برنامه‌ریزی بلندمدت‬ ‫صفحه‪5‬‬ ‫فناوری‌های معدنی‬ ‫به «سر» آمدند‬ ‫نظام مهندسی معدن طرح‌های اکتشافی را‬ ‫تایید می‌کند‬ ‫صفحه‪3‬‬ ‫صفحه‪6‬‬ ‫گزارش‌ها‬ ‫بازار ‪ ۳۰۰‬میلیون نفری همسایگان‬ ‫بهترین هدف صادراتی ایران‬ ‫با هدف گسترش و توسعه اکتشاف و بهره‌برداری معادن‬ ‫صفحه‪5‬‬ ‫استخراج طال با بکارگیری‬ ‫هوش مصنوعی در کانادا‬ ‫صفحه‪6‬‬ ‫از همه ابزارها برای سرپا نگه‌داشتن‬ ‫معادن استفاده می‌کنیم‬ ‫صفحه‪7‬‬
‫اخبار‬ ‫چهار‌شنبه‬ ‫‪ 22‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 8‬شوال ‪ 1440‬‬ ‫‪ 12‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره‪182‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫رضا رحمانی مطرح کرد‪:‬‬ ‫نمایش مصائب و افتخارات‬ ‫تولید در روز‬ ‫صنعت و معدن‬ ‫رشد صدور پروانه‬ ‫اکتشاف‪ ،‬گواهی کشف‬ ‫و سرمایه‌گذاری در معادن‬ ‫میزان س��رمایه‌گذاری‪ ،‬صدور پروانه اکتشاف و‬ ‫گواهی کشف معادن در سال ‪ ۹۷‬با افزایش همراه‬ ‫ش��د‪ .‬بر اس��اس جدیدترین آمار وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت در ‪ ۱۲‬ماه س��ال گذشته صدور‬ ‫مجوز پروانه اکتش��اف با رشد ‪ ،۳.۵‬گواهی کشف‬ ‫با رش��د ح��دود ‪ ۳۶‬و س��رمایه‌گذاری با افزایش‬ ‫‪۳۳‬درصدی روبه‌رو شد‪.‬‬ ‫به گ��زارش پای��گاه خبری ایمی��درو‪ ،‬گزارش‬ ‫آم��اری وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت نش��ان‬ ‫می‌دهد س��ال گذش��ته ‪ ۱۰۳۳‬پروانه اکتش��اف‬ ‫معادن صادر ش��د که در برابر رق��م ‪ ۹۹۸‬پروانه‬ ‫سال ‪ ۹۶‬با رشد ‪۳.۵‬درصدی روبه‌رو شده است‪.‬‬ ‫همچنین میزان گواهی کش��ف در سال ‪ ۹۷‬به‬ ‫‪ ۶۹۶‬رسید که ‪۳۵.۹‬درصد بیش از تعداد گواهی‬ ‫کشف س��ال پیش از آن بوده است‪ .‬عالوه بر این‬ ‫س��رمایه‌گذاری گواهی کش��ف در سال پیش‪ ،‬از‬ ‫‪ ۹۰۷‬میلیارد ریال عبور کرد که ‪۳۳‬درصد بیشتر‬ ‫از رقم س��رمایه‌گذاری س��ال ‪ ۹۶‬است‪ .‬از سوی‬ ‫دیگر ‪ ۶۳۴‬پروانه بهره‌برداری در س��ال گذش��ته‬ ‫صادر ش��د‪ ،‬در حالی که س��ال پیش از آن تعداد‬ ‫پروان��ه بهره‌ب��رداری به ‪ ۷۵۵‬رس��یده ب��ود‪ .‬این‬ ‫کاهش در بخش اشتغال نیز مشاهده می‌شود‪ ،‬به‬ ‫طوری که رقم اشتغال پروانه بهره‌برداری در سال‬ ‫گذش��ته به ‪ ۴۸۹۸‬نفر رسید اما سال ‪ ۹۶‬میزان‬ ‫اشتغال به ‪ ۵۹۱۴‬نفر رسیده بود‪.‬‬ ‫ط��رح آمارگیری از مع��ادن و کارگاه‌های اس��تخراج‬ ‫م��واد معدن��ی در فص��ل تابس��تان امس��ال انج��ام‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫به گ��زارش پایگاه خبری ایمیدرو‪ ،‬در طرح آمارگیری‬ ‫از معادن کش��ور‪ ،‬ماموران آمارگیر ب��ا مراجعه به حدود‬ ‫‪ ٦٥٠٠‬مع��دن در ح��ال بهره‌ب��رداری کش��ور و حدود‬ ‫‪ ٢٠٠‬کارگاه دارای فعالیت پش��تیبانی استخراج معدن‪،‬‬ ‫اطالعات تفصیلی مورد نظر را در قالب پرسشنامه‪ ،‬طرح‬ ‫و جمع‌آوری خواهند کرد‪.‬‬ ‫عملیات میدانی طرح معدن (اجرای آمارگیری) از اول‬ ‫تیر ‪ ۹۸‬تا ‪ ۳۱‬ش��هریور ‪ ۹۸‬به مدت ‪ ٩٣‬روز در سراس��ر‬ ‫کشور انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫ه��دف کلی تهیه و اجرای ط��رح آمارگیری از معادن‬ ‫در حال بهره‌ب��رداری‪ ،‬تهیه آم��ار و اطالعات مربوط به‬ ‫عملکرد این بخش و محاسبه سهم آن در تولید ناخالص‬ ‫داخلی کش��ور‪ ،‬مقدار و ارزش تولی��دات‪ ،‬مقدار و ارزش‬ ‫فروش‪ ،‬مقدار و ارزش صادرات مس��تقیم‪ ،‬ارزش افزوده‪،‬‬ ‫ترکیب نیروی انس��انی به تفکیک تولیدی‪ ،‬غیرتولیدی‪،‬‬ ‫مدرک تحصیلی و مقدار استخراج‪ ،‬ارزش سرمایه‌گذاری‬ ‫و عوام��ل زیس��ت‌‌محیطی‪ ،‬بهداش��ت‪ ،‬ایمن��ی و‪...‬‬ ‫است‪.‬‬ ‫به منظور شناخت معادن و میزان ظرفیت تولید مواد‬ ‫معدنی در کش��ور و اتخاذ سیاست‌های توسعه مناسب‪،‬‬ ‫طرح آمارگیری از معادن زیر پوش��ش بخش عمومی در‬ ‫س��ال‌های ‪ ٦٤‬و ‪ ،٦٥‬از س��وی مرکز آم��ار ایران به اجرا‬ ‫درآمد و از س��ال ‪ ٦٦‬تا ‪( ٩٧‬به جز سال‌های ‪ ٧٠‬و ‪)٨٤‬‬ ‫تمام معادن در حال بهره‌برداری کشور (به جز نفت‪ ،‬گاز‬ ‫و مواد رادیواکتیو)‪ ،‬آمارگیری ش��دند و نتایج آن منتشر‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در فوالد خراسان‪:‬‬ ‫فوالد خراسان درساخت واحد کنسانتره‌ در سنگان اولویت دارد‬ ‫گروه معدن‪:‬‬ ‫رئیس هیات عامل ایمیدرو روز دوشنبه از فوالد‬ ‫خراس��ان بازدید کرد و در نشستی در استانداری‬ ‫خراسان رضوی که سرپرست فرمانداری خواف و‬ ‫نیز فرمانداران رش��تخوار‪ ،‬تربت حیدریه و گناباد‬ ‫و همچنین مدیر مجتمع س��نگ آهن س��نگان و‬ ‫مدیران عامل ش��رکت‌های س��رمایه‌گذار در آن‬ ‫حضور داشتند‪ ،‬شرکت کرد‪.‬‬ ‫در این نشست درباره تمایل سرمایه‌گذاران در‬ ‫طرح‌های زیربنایی مجتمع س��نگ آهن سنگان‬ ‫مانند پروژه‌ه��ای انتق��ال آب از دریای عمان به‬ ‫س��نگان‪ ،‬توس��عه خط آهن و س��اخت فرودگاه‬ ‫گفت‌وگو شد‪.‬‬ ‫در این جلسه مقرر شد که مجموعه شرکت‌های‬ ‫صنایع معدنی منطقه سنگان با محوریت ایمیدرو‬ ‫در ش��رکت س��رمایه‌گذاری انتقال آب چابهار به‬ ‫مشهد (شرکت تابش) مشارکت کنند‪ .‬البته میزان‬ ‫و نحوه مشارکت هر مجموعه با محوریت ایمیدرو‬ ‫تعیین خواهد ش��د‪ .‬در این باره مقرر شد در یک‬ ‫ماه آینده تفاهمنامه نحوه مش��ارکت شرکت‌های‬ ‫فوالدی با هماهنگی ایمیدرو و با حضور مسئوالن‬ ‫ملی و محلی در استانداری خراسان رضوی آماده‬ ‫شود‪.‬‬ ‫‹ ‹تمایل سرمایه‌گذاران به سنگان‬ ‫رئیس هیات عامل ایمیدرو گفت‪ :‬سرمایه‌گذاران‬ ‫آم��اده مش��ارکت در اجرای طرح‌ه��ای زیربنایی‬ ‫مجتمع سنگ آهن سنگان هستند‪.‬‬ ‫به گ��زارش پایگاه خب��ری ایمی��درو‪ ،‬خداداد‬ ‫غریب‌پور در نشست اس��تانداری خراسان‪ ،‬تاکید‬ ‫کرد‪ :‬با توجه به آمادگی شرکت‌های سرمایه‌گذار‪،‬‬ ‫الزم اس��ت نحوه مش��ارکت ش��رکت‌های صنایع‬ ‫معدنی در پروژه‌های انتقال آب‪ ،‬توسعه خط آهن‬ ‫و ساخت فرودگاه مشخص شود‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکی��د ب��ر اینک��ه ایمی��درو ب��رای‬ ‫سرمایه‌گذاری در زمینه انتقال آب آمادگی دارد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬شیوه س��رمایه‌گذاری شرکت‌های فوالدی‬ ‫در پروژه انتقال آب دریای عمان به ش��رق کشور‪،‬‬ ‫باید در قالب تفاهمنامه همکاری مشخص شود‪.‬‬ ‫غریب‌پور با بیان اینکه انتقال کنسانتره و گندله‬ ‫س��نگ آهن در منطقه س��نگان خواف‪ ،‬نیازمند‬ ‫ایجاد شبکه ریلی است‪ ،‬گفت‪ :‬تفاهمنامه ساخت‬ ‫راه آهن سنگان به بافق به طول ‪ ۸۰۰‬کیلومتر به‬ ‫امضا رسیده و بر اس��اس برنامه‌ریزی‌ها‪ ،‬شهریور‬ ‫امسال قرارداد آن امضا خواهد شد‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬شرکت‌های صنعتی و معدنی‬ ‫برای س��اخت فرودگاه در منطقه س��نگان خواف‬ ‫آمادگ��ی دارن��د و در ص��ورت موافق��ت مدیران‬ ‫استانی‪ ،‬می‌توان جزئیات مشارکت در اجرای این‬ ‫پروژه را در قالب یک تفاهمنامه تعیین کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹فوالد خراسان یک درخت بالنده‬ ‫همچنین غریب‌پور‪ ،‬معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت در بازدید از مجتمع فوالد خراس��ان و‬ ‫نشس��ت با مدیرعامل و معاونان این ش��رکت‪ ،‬با‬ ‫تاکی��د بر اینکه امروز فوالد خراس��ان به درختی‬ ‫بالنده و پرثمر تبدیل ش��ده است‪ ،‬افزود‪ :‬جا دارد‬ ‫به مردم نیش��ابور و خراس��ان رضوی و مسئوالن‬ ‫این خطه‪ ،‬به دلیل وجود این شرکت توسعه‌گرا و‬ ‫حسین احمدی‪ :‬فوالد خراسان وارد تجارت جهانی شمش شد‬ ‫عکس‪ :‬روزگار معدن‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با تاکید بر انجام‬ ‫حرکت‌های جدید برای هر چه باش��کوه‌تر برگزار‬ ‫ک��ردن آیین روز صنعت و معدن امس��ال‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫در آیین امس��ال از غیرصنعتگران��ی که از تولید‬ ‫حمایت کردند‪ ،‬قدردانی خواهیم کرد‪.‬‬ ‫به گ��زارش ش��اتا‪ ،‬رض��ا رحمانی در جلس��ه‬ ‫هماهنگ��ی برگزاری آیی��ن روز صنعت و معدن‬ ‫با بیان این مطلب‪ ،‬اف��زود‪ :‬با توجه به نام‌گذاری‬ ‫امس��ال به نام رونق تولید از س��وی رهبر معظم‬ ‫انقالب‪ ،‬آیین روز صنعت و معدن باید با سال‌های‬ ‫گذشته تفاوت‌هایی داش��ته باشد و برای هر چه‬ ‫باشکوه‌تر برگزار کردن این آیین باید بکوشیم‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر کیفی‌سازی بخش‌های مختلف‬ ‫برنامه امس��ال‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬روز صنعت و معدن‬ ‫یک فرصت است که باید از آن به خوبی استفاده‬ ‫کرد و الزم است خانواده بزرگ صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت به این آیین دعوت شوند و در آن حضور‬ ‫یابند‪.‬‬ ‫وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت ب��ا بیان اینکه‬ ‫برای ایجاد ش��ور و ش��وق در آیی��ن باید از تمام‬ ‫ظرفیت‌ها اس��تفاده شود‪ ،‬گفت‪ :‬مشارکت بخش‬ ‫خصوصی در برگزاری آیین امس��ال باید به طور‬ ‫جدی دنبال شود‪.‬‬ ‫رحمانی با تاکید بر ضرورت داشتن بخش‌های‬ ‫جانب��ی در آیین امس��ال‪ ،‬بیان کرد‪ :‬نمایش��گاه‬ ‫جانب��ی خودکفایی با محوریت س��اخت داخل و‬ ‫فناوری‌های نوین می‌تواند در کنار برگزاری آیین‬ ‫اصلی در دستور کار قرار گیرد‪.‬‬ ‫وی با ضروری خواندن اهمیت و نقش رسانه‌ها‬ ‫و اطالع‌رس��انی ب��رای هر چه باش��کوه‌تر برگزار‬ ‫کردن آیین امس��ال‪ ،‬افزود‪ :‬ب��رای برگزاری آیین‬ ‫یک پیوست رس��انه‌ای تدوین ش��ود و کارگروه‬ ‫رسانه در س��تاد بزرگداشت روز صنعت و معدن‬ ‫فعالیت خود را آغاز کند‪.‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬حرکت‌های نوین‬ ‫در برگزاری آیین را س��بب ایجاد ش��ور و شوق‬ ‫دانس��ت و گفت‪ :‬منابع انسانی از کارگر تا مدیر و‬ ‫صنعتگر و تولیدکننده‪ ،‬همگی در تبلیغات دیده‬ ‫ش��وند‪ .‬می‌توان روی موضوع‌های��ی چون رونق‬ ‫تولید و اقتصاد مقاومتی نیز کار کرد‪.‬‬ ‫رحمانی با بیان اینکه برگزاری چند پیش‌برنامه‬ ‫به هر چه باش��کوه‌تر برگزار ش��دن آیین امسال‬ ‫کمک می‌کن��د‪ ،‬تصریح ک��رد‪ :‬روز اصناف‪ ،‬یک‬ ‫هفته پیش از روز صنعت و معدن اس��ت و یکی‬ ‫از پیش‌برنامه‌ه��ا همی��ن روز اصن��اف می‌تواند‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫وی در پای��ان گفت‪ :‬مدعوین آیین باید طیف‬ ‫وسیعی را در بر گیرند و از فرماندهان لشکری و‬ ‫کش��وری و نهادهای مذهبی و مل��ی باید در آن‬ ‫شرکت کنند‪.‬‬ ‫آمارگیری از معادن کشور در تابستان ‪٩٨‬‬ ‫خداداد غریب‌پور‪ :‬ورود شرکت‌های معدنی به حوزه‬ ‫تولید فوالد‪ ،‬کار را کمی برای صنایع فاقد معدن دشوار‬ ‫کرده و توازن زنجیره را برهم زده است‬ ‫پیشتاز در ایفای مسئولیت‌های اجتماعی تبریک‬ ‫بگویم‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش روزگار مع��دن به نق��ل از روابط‬ ‫عموم��ی ف��والد خراس��ان‪ ،‬رئیس هی��ات عامل‬ ‫س��ازمان توس��عه مع��ادن و صنای��ع معدن��ی‬ ‫ایران(ایمیدرو) که یکش��نبه‪ ۱۹ ،‬خرداد ‪،۱۳۹۸‬‬ ‫ب��ه اتفاق جمعی از مس��ئوالن ای��ن وزارتخانه و‬ ‫مدیرکل اداره صنعت‪ ،‬معدن و تجارت خراس��ان‬ ‫رضوی در نیش��ابور حضور یافته بود‪ ،‬در نشستی‬ ‫با مدیرعامل‪ ،‬معاونان و مدیران ش��رکت مجتمع‬ ‫فوالد خراسان‪ ،‬ضمن دریافت گزارشی از اقدامات‬ ‫انجام ش��ده و چالش‌های پیش روی قطب تولید‬ ‫فوالد در ش��رق کش��ور‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در بازدید از‬ ‫فوالد خراس��ان‪ ،‬متوجه شدم این شرکت در کنار‬ ‫سرمایه‌گذاری روی طرح‌های توسعه به بازسازی‬ ‫و نوس��ازی خطوط تولید هم اهتمام داشته است‪.‬‬ ‫مدیران این ش��رکت بر ه��ر ‪ ۲‬بعد پایداری تولید‬ ‫یعنی «توس��عه» و «نوسازی و بازسازی» با هدف‬ ‫افزایش کارآیی تولید‪ ،‬تمرکز می‌کنند و با وجود‬ ‫چنین نگرش��ی ن��ه تنها می‌توان ب��ر چالش‌های‬ ‫پی��ش روی تولید پایدار غلب��ه کرد بلکه می‌توان‬ ‫فرهنگ توس��عه و نوس��ازی را در استان نهادینه‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫معاون وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت با بیان‬ ‫اینک��ه ش��رکت‌های موف��ق‪ ،‬به جای س��وددهی‬ ‫ب��ر س��ودآوری تمرکز دارن��د‪ ،‬تاکید ک��رد‪ :‬نگاه‬ ‫س��هامداران مجتمع فوالد خراس��ان از این نظر‬ ‫در خور قدردانی اس��ت چراکه ب��ه جای دریافت‬ ‫سود کوتاه‌مدت‪ ،‬به سرمایه‌گذاری و ایجاد منفعت‬ ‫بلندم��دت و پایداری اقتص��ادی و اجتماعی فکر‬ ‫کرده‌اند و نگاه توسعه‌گرا هم همین انباشت سود‬ ‫را به جای دریافت سود ایجاب می‌کند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬تکمی��ل زنجی��ره تولید ف��والد در‬ ‫فازه��ای مختلف‪ ،‬نش��ان‌دهنده نگاه ارزش��مند‬ ‫سهامداران است و همین مسئله باعث شده است‬ ‫با وجود چالش‌هایی که فوالدسازان با آن روبه‌رو‬ ‫هس��تند‪ ،‬فوالد در خراس��ان رضوی‪ ،‬چش��م‌انداز‬ ‫روشنی را پیش رو داشته باشد‪.‬‬ ‫غریب‌پور با بیان اینکه اش��تغالزایی پایدار یکی‬ ‫از دس��تاوردهای ارزش��مند و یک��ی از مهم‌ترین‬ ‫مس��ئولیت‌های اجتماعی اس��ت که این شرکت‬ ‫موفق ب��ه ایفای آن ش��ده اس��ت‪ ،‬اف��زود‪ :‬نظام‬ ‫بکارگیری نیرو و اس��تخدام پرسنل در شرکت و‬ ‫گزین��ش نیروهای توانمند و در عین حال رعایت‬ ‫تناس��ب بس��یار خوب می��ان نرخ تمام ش��ده با‬ ‫هزینه‌های پرس��نلی‪ ،‬از نقاط قوت فوالد خراسان‬ ‫است‪.‬‬ ‫رئیس هیات عامل ایمی��درو همچنین تصریح‬ ‫کرد‪ :‬مجتمع فوالد خراس��ان به ویژه در سال‌های‬ ‫اخی��ر‪ ،‬ه��ر جا که نیاز بوده اس��ت ب��رای اجرای‬ ‫سیاس��ت‌ها و تصمیم‌های نظام و مصالح عمومی‬ ‫و مش��ارکت در ایفای مس��ئولیت‌های اجتماعی‬ ‫خود‪ ،‬از جمله کمک به آسیب‌دیدگان در بالیای‬ ‫طبیعی‪ ،‬پیشرو و پیش��تاز بوده است و البته نگاه‬ ‫حرفه‌ای و بلندمدت برای هر سازمانی همین رویه‬ ‫را ایجاب می‌کند‪.‬‬ ‫مع��اون وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت درباره‬ ‫ل��زوم بهره‌برداری هر چ��ه س��ریع‌تر از کارخانه‬ ‫تولید کنس��انتره فوالد خراس��ان در محل معادن‬ ‫س��نگان‪ ،‬با بی��ان اینکه با وجود هم��ه توفیق‌ها‪،‬‬ ‫تاخی��ر در راه‌اندازی کارخانه س��نگان‪ ،‬مش��کلی‬ ‫جدی در مس��یر فوالدسازی در شرق ایران است‪،‬‬ ‫تاکید کرد‪ :‬ما آمادگی داریم در این زمینه کمک‬ ‫کنی��م و امیدوارم هم��ه س��ازمان‌های مرتبط و‬ ‫خود فوالد خراس��ان نس��بت به راه‌اندازی هر چه‬ ‫س��ریع‌تر این کارخانه اهتمام ویژه داشته باشند‬ ‫چراک��ه راه‌اندازی کنسانتره‌س��ازی در س��نگان‬ ‫نه تنها پایداری تولید فوالد را در ش��رق کش��ور‬ ‫تامی��ن و تضمین می‌کند بلک��ه با توجه به اینکه‬ ‫پهنه معدنی یادشده در اس��تان خراسان رضوی‬ ‫قرار دارد‪ ،‬حق فوالد خراس��ان است که به عنوان‬ ‫مجتمع��ی بومی‪ ،‬در بهره‌ب��رداری از این ظرفیت‬ ‫اولویت داشته باشد‪.‬‬ ‫غریب‌پور با تایید مشکالت تبادل ارز حاصل از‬ ‫صادرات فوالد برای مجتمع فوالد خراس��ان ابراز‬ ‫امیدواری کرد با تمهیدات و س��ازکاری ‪ ۳‬جانبه‬ ‫می��ان وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت‪ ،‬فوالد‬ ‫خراسان و بانک مرکزی‪ ،‬این مشکل حل شود‪.‬‬ ‫رئیس س��ازمان توس��عه و نوس��ازی معادن و‬ ‫صنای��ع معدنی ایران(ایمیدرو) با بیان اینکه ورود‬ ‫ش��رکت‌های معدنی به حوزه تولید فوالد‪ ،‬کار را‬ ‫کمی برای صنایع فاقد معدن دشوار کرده و توازن‬ ‫زنجیره را برهم زده است‪ ،‬افزود‪ :‬سازمان ایمیدرو‬ ‫ب��ه عنوان نهادی هماهنگ‌کننده آمادگی دارد به‬ ‫برقراری توازن در این زمینه با کمک معدنی‌ها و‬ ‫صنایع کمک کند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به مشکل بزرگ فوالدسازان کشور‬ ‫یعن��ی تامین الکترود گرافیت��ی از خارج با توجه‬ ‫به باالرفت��ن نرخ جهانی این ماده و نیز مس��ئله‬ ‫تحریم‌ها‪ ،‬از سرمایه‌گذاری مشترک شرکت‌هایی‬ ‫نظیر فوالد خراس��ان و فوالد مبارکه اصفهان در‬ ‫پژوهش برای بومی‌س��ازی تولید الکترود و یافتن‬ ‫راه‌حل��ی دانش‌بنیان برای ای��ن موضوع قدردانی‬ ‫نمود و برای سهیم شدن ایمیدرو در پیشبرد این‬ ‫پروژه ارزنده برای کشور‪ ،‬اعالم آمادگی کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹فوالد در اولویت نیاز آبی استان‬ ‫در این نشس��ت علیرضا رزم‌حسینی‪ ،‬استاندار‬ ‫خراس��ان رضوی نی��ز گفت‪ :‬نخس��تین نیاز آبی‬ ‫اس��تان‪ ،‬بخش فوالد و صنعت است و هدف ما از‬ ‫برگزاری این جلسه‪ ،‬جلب مشارکت مجموعه‌های‬ ‫فع��ال در حوزه صنایع معدنی در طرح انتقال آب‬ ‫و رفع نیاز آبی است‪.‬‬ ‫رزم حس��ینی افزود‪ :‬در ص��ورت انتقال آب از‬ ‫چابهار به س��نگان خواف‪ ،‬زمینه توس��عه فعالیت‬ ‫ش��رکت‌های صنایع معدنی در این منطقه فراهم‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹مشکل تبادالت ارزی‬ ‫همچنین گفتنی است مدیرعامل فوالد خراسان‬ ‫و عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد‬ ‫ایران‪ ،‬در جریان بازدید رئیس هیات عامل ایمیدرو‬ ‫از فوالد خراسان‪ ،‬با بیان اینکه مهم‌ترین دستاورد‬ ‫شرکت در سال‌های اخیر‪ ،‬تکمیل زنجیره تولید و‬ ‫به هم پیوس��تن حلقه‌های ارزش در داخل سایت‬ ‫نیش��ابور اس��ت‪ ،‬گزارش��ی از مهم‌ترین نیازها و‬ ‫چالش‌های فوالدسازان کشور ارائه داد‪.‬‬ ‫حس��ین احمدی با قدردانی از همکاری هیات‬ ‫عامل ایمیدرو به ویژه ریاس��ت این س��ازمان در‬ ‫رفع برخی چالش‌های فوالد خراس��ان از ابتدای‬ ‫س��ال جاری افزود‪ :‬فوالد خراسان در گذشته در‬ ‫مبادالت خارجی تراز منفی داش��ت اما اکنون با‬ ‫توج��ه به راه‌اندازی دومین کارخانه فوالدس��ازی‬ ‫خود‪ ،‬وارد تجارت جهانی شمش شده که فرصت‬ ‫ارزشمندی برای سودآوری شرکت است‪.‬‬ ‫احمدی از مش��کل تب��ادالت ارزی و تامین ارز‬ ‫مورد نی��از برای تامی��ن تجهیزات و م��واد اولیه‬ ‫نی��ز خبر داد و اذعان ک��رد‪ :‬تامین ارز با توجه به‬ ‫مقررات موجود‪ ،‬حتی از منابع ناش��ی از صادرات‬ ‫خود شرکت‌ها با مشکل روبه‌رو است و از مقامات‬ ‫ارشد وزارتخانه درخواست می‌کنیم در این زمینه‬ ‫به کمک صنایع بشتابند‪.‬‬ ‫وی تامی��ن الکترود‪ ،‬محدودیت در تامین ارزی‬ ‫پروژه س��اخت کارخانه کنس��انتره و محدودیت‬ ‫در تامین کنس��انتره با توجه به افزایش صادرات‬ ‫خام این محصول را برخی از مهم‌ترین مشکالت‬ ‫تولیدکنندگان فوالد عن��وان کرد و افزود‪ :‬تامین‬ ‫کنس��انتره ب��رای صنایع فوالدی داخلی س��پس‬ ‫ص��ادرات م��ازاد ب��ر نی��از داخلی‪ ،‬مان��ع تحقق‬ ‫خام‌فروشی منابع کشور خواهد شد‪.‬‬ ‫مدیرعامل فوالد خراس��ان از سهامداران عمده‬ ‫ش��رکت‪ ،‬ب��ه دلیل تخصی��ص س��ود فعالیت در‬ ‫سال‌های گذش��ته به طرح‌های توسعه‪ ،‬قدردانی‬ ‫کرد و افزود‪ :‬در صورت رفع مش��کالتی که خارج‬ ‫از اراده ما است‪ ،‬نظیر مشکل تخصیص ارز و پیدا‬ ‫کردن جایگزین مناس��ب برای شرکت‌های خارج‬ ‫ش��ده از کنسرس��یوم پس از اعم��ال تحریم‌های‬ ‫یک جانبه و ظالمانه‪ ،‬امیدواریم توفیق راه‌اندازی‬ ‫کارخانه کنسانتره را بیابیم‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت در پایان این نشس��ت‌ها‪ ،‬معاون‬ ‫وزی��ر صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت و مقاماتی که‬ ‫خداداد غریب‌پور را همراه��ی می‌کردند‪ ،‬از روند‬ ‫کار خط��وط تولی��د از کارخانه گندله‌س��ازی تا‬ ‫تولیدات نهایی در واحد نورد‪ ،‬بازدید کردند‪.‬‬ ‫سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور اعالم کرد‪:‬‬ ‫انجام ‪ ۱۶۷‬هزار متر حفاری با سرمایه‌گذاری ‪ ۱۷۰۰‬میلیارد ریالی در حوزه اکتشاف‬ ‫س��ازمان زمین‌شناسی و اکتش��افات‌معدنی کشور‪ ،‬گزارش‬ ‫جدید مرک��ز پژوهش‌های مجلس ش��ورای اس�لامی درباره‬ ‫الزامات توسعه اکتشاف منابع معدنی و ارتقای جایگاه سازمان‬ ‫زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور را منتشر کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ش��اتا به نقل از دفت��ر مطالعات انرژی‪ ،‬صنعت و‬ ‫معدن گروه معدن و صنایع‌معدنی‪ ،‬اطالع‌رس��انی کرده است‬ ‫که به بررس��ی مراحل و مقیاس‌های جهانی اکتش��اف و ارائه‬ ‫نمونه‌هایی از کشورهای چین و استرالیا سپس ایران پرداخته‬ ‫و ضمن بررس��ی چالش‌های اکتشاف منابع معدنی در کشور‪،‬‬ ‫جمع‌بندی و راهکارهای پیش��نهادی در این زمینه را نیز ارائه‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫در چکیده این گزارش آمده است‪:‬‬ ‫در س��ال ‪ ۱۳۹۶‬فعالیت‌های اکتش��افی در ایران را سازمان‬ ‫زمین‌شناس��ی و اکتشافات‌معدنی کش��ور و سازمان توسعه و‬ ‫نوس��ازی صنایع معدنی ایران انج��ام داده‌اند که حدود ‪۱۶۷‬‬ ‫هزار متر حفاری با س��رمایه‌گذاری ‪ ۱۷۰۰‬میلیارد ریال انجام‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫کل ذخایر معدنی قطعی شناس��ایی ش��ده کشور بر اساس‬ ‫آخری��ن آمار وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت ‪ ۵۰‬میلیارد تن‬ ‫اس��ت که در سال ‪ ۱۳۹۶‬به میزان ‪ ۳۸۲‬میلیون تن استخراج‬ ‫واقعی از س��وی فعاالن معدنی کشور انجام شده است‪ .‬حوزه‬ ‫اکتشاف منابع معدنی کشور‪ ،‬نیازمند تحوالت اساسی در تامین‬ ‫مالی‪ ،‬اصالح ساختارها و تخصیص بودجه متناسب با نیازهای‬ ‫کشور و برنامه‌های راهبردی در بخش معدن و صنایع معدنی‬ ‫است‪ .‬ارتقای جایگاه سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی‬ ‫کش��ور و تبدیل ش��دن این س��ازمان به مرج��ع فعالیت‌های‬ ‫اکتشافی‪ ،‬تامین مالی بخش اکتش��اف کشور با فراهم کردن‬ ‫امکان تش��کیل کنسرسیوم‌های اکتش��افی با همراهی فعاالن‬ ‫ح��وزه معدن‪ ،‬صنای��ع معدنی و‪ ...‬از الزام��ات ایجاد تحول در‬ ‫اکتشاف منابع معدنی کشور است‪ .‬ورود سازمان‌ها و نهادهای‬ ‫مختلف از جمله ایمیدرو‪ ،‬س��ازمان انرژی اتمی و وزارت نفت‬ ‫به مقوله اکتش��اف در کشور موجب شده تا مرجعیت سازمان‬ ‫زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور تا اندازه زیادی از بین‬ ‫برود و داده‌های زمین‌شناس��ی و اطالعات اکتش��افی به طور‬ ‫پراکن��ده در اختیار س��ازمان‌ها و نهادهای مختلف قرار گیرد‪.‬‬ ‫ایجاد پایگاه جامع اطالعات علوم زمین هوشمندس��ازی این‬ ‫بخش با یک پارچه‌س��ازی نهادهای دخیل در بخش اکتشاف‬ ‫و تعیی��ن مرزهای دقیق فعالیت هر س��ازمان یا نهاد در قالب‬ ‫تشکیل کارگروه ملی اکتشاف منابع معدنی می‌تواند تا اندازه‬ ‫زیادی زمینه را برای حضور جدی بخش خصوصی در توسعه‬ ‫معادن و صنایع‌معدنی کشور فراهم کند‪ .‬تجمیع فعالیت‌های‬ ‫اکتشافی در س��ازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور‬ ‫می‌تواند گام مهمی در ارتقای جایگاه اکتشاف در کشور باشد‪.‬‬ ‫در کنار اکتشافات معدنی‪ ،‬معاونت زمین‌شناسی این سازمان‬ ‫وظیفه مهم برداشت و تهیه نقشه‌های زمین‌شناسی‪ ،‬مطالعه‬ ‫و پایش مخاطرات زمین و مطالعات زمین‌شناس��ی دریایی را‬ ‫ب��ر عهده دارد که تقویت این بخش تاثیر بس��زایی در امکان‬ ‫پیش‌بینی مخاطرات طبیعی در کشور و منطقه دارد‪.‬‬
‫ش��اخص نرخ تولیدکنن��ده در س��ال ‪ ،۱۳۹۷‬با ‪47.5‬‬ ‫درصد افزایش نس��بت به س��ال ‪ ،۱۳۹۶‬ب��ه عدد ‪۳۴۷.۲‬‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫به گزارش تسنیم‪ ،‬گزارش شاخص نرخ تولیدکننده در‬ ‫ایران در س��ال ‪ ۱۳۹۷‬بر مبنای سال پایه ‪ ۱۳۹۰‬از سوی‬ ‫مرکز آمار ایران منتشر شد‪.‬‬ ‫درص��د تغییرات ش��اخص ن��رخ تولیدکنن��ده در همه‬ ‫فصل‌های سال ‪ ۱۳۹۷‬نسبت به دوره مشابه سال گذشته‬ ‫(تورم نقطه به نقطه) مثبت بوده و بیش��ترین آن مربوط‬ ‫به فصل زمستان‪ 66.3 ،‬درصد است‪.‬‬ ‫نرخ تورم تولیدکننده در سال گذشته ‪ ۴۷.۵‬درصد اعالم شد‬ ‫ش��اخص نرخ تولیدکنن��ده در س��ال ‪ ،۱۳۹۷‬با ‪47.5‬‬ ‫درصد افزایش نس��بت به س��ال ‪ ،۱۳۹۶‬ب��ه عدد ‪۳۴۷.۲‬‬ ‫رس��ید‪ .‬این شاخص در س��ال ‪ ۱۳۹۶‬عدد ‪ ۲۳۶.۴‬بود و‬ ‫نس��بت به س��ال ‪ ۱۲.۹ ،۱۳۹۵‬درصد افزایش یافت‪ .‬این‬ ‫ش��اخص در تمام فصل‌های س��ال مورد بررسی (‪)۱۳۹۶‬‬ ‫نسبت به فصل پیش از خود با افزایش روبه‌رو بوده است‪.‬‬ ‫بیش��ترین افزایش این ش��اخص در فص��ل پاییز با ‪۱۸.۶‬‬ ‫درصد نسبت به فصل گذشته به وقوع پیوسته است‪.‬‬ ‫درص��د تغییرات ش��اخص ن��رخ تولیدکنن��ده در همه‬ ‫فصل‌های سال ‪ ۱۳۹۷‬نسبت به دوره مشابه سال گذشته‬ ‫(تورم نقطه به نقطه) مثبت بوده و بیش��ترین آن مربوط‬ ‫به فصل زمستان‪ 66.3 ،‬درصد است‪.‬‬ ‫در ادام��ه ب��ه توضی��ح اع��داد ش��اخص و درص��د‬ ‫تغیی��رات آنه��ا در س��طح بخ��ش صنع��ت و مع��دن‬ ‫می‌پردازیم‪.‬‬ ‫شاخص نرخ تولیدکننده بخش معدن در سال ‪ ۱۳۹۷‬با‬ ‫‪ ۵۰.۹‬درصد افزایش نسبت به سال گذشته به عدد ‪۳۵۰‬‬ ‫رس��ید‪ .‬عدد شاخص این بخش در س��ال ‪ ۱۳۹۶‬برابر با‬ ‫‪ ۲۳۲‬بود که نسبت به سال گذشته ‪ ۱۷.۳‬درصد افزایش‬ ‫یافت‪ .‬ش��اخص این بخش در تمام فصل‌های س��ال مورد‬ ‫معدن‬ ‫بررس��ی افزایش داشته و بیش��ترین افزایش آن در فصل‬ ‫پاییز معادل ‪ ۱۷.۲‬درصد بوده است‪.‬‬ ‫ش��اخص نرخ تولیدکننده بخش اصلی صنعت در سال‬ ‫‪ ۱۳۹۷‬با ‪ 64.6‬درصد افزایش نس��بت به س��ال گذش��ته‬ ‫به عدد ‪ ۳۸۲.۴‬رس��ید‪ .‬عدد ش��اخص این بخش در سال‬ ‫‪ ۱۳۹۶‬براب��ر با ‪ ۲۳۲.۴‬بود که نس��بت به س��ال ‪،۱۳۹۵‬‬ ‫‪ ۱۵.۵‬درص��د افزایش یافت‪ .‬ش��اخص این بخش در تمام‬ ‫فصل‌های س��ال مورد بررسی‪ ،‬افزایش داشته و بیشترین‬ ‫افزای��ش آن در فص��ل پایی��ز مع��ادل ‪ ۲۳.۵‬درصد بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫چهار‌شنبه‬ ‫‪ 22‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 8‬شوال ‪ 1440‬‬ ‫‪ 12‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره‪182‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫دعوت شرکت معدنی‬ ‫و صنعتی گل‌گهر به مجمع‬ ‫عمومی عادی ساالنه‬ ‫با هدف گسترش و توسعه اکتشاف و بهره‌برداری معادن‬ ‫تایید نهایی طرح‌های اکتشافی به نظام مهندسی معدن واگذار شد‬ ‫عکس‪:‬روزگار معدن‬ ‫منیر حضوری‪:‬‬ ‫هفدهمین اجالس ملی س��االنه هیات عمومی‬ ‫نظ��ام مهندس��ی معدن ایران با حض��ور بیش از‬ ‫‪ ۳۰۰‬عضو هیات مدیره س��ازمان نظام مهندسی‬ ‫معدن استان‌های کشور از صبح دیروز در مجتمع‬ ‫صنعت نفت محمودآباد مازندران آغاز شده است‪.‬‬ ‫در این اج�لاس جعفر س��رقینی‪ ،‬معاون امور‬ ‫معدنی وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬خداداد‬ ‫غریب‌پ��ور رئیس هیات عامل ایمیدرو و داریوش‬ ‫اسماعیلی رئیس س��ازمان نظام مهندسی معدن‬ ‫ایران سخنرانی کردند‪.‬‬ ‫عملکرد س��ازمان‌های نظام مهندس��ی معدنی‬ ‫اس��تان‌ها در س��ال ‪ ۱۳۹۷‬و همچنی��ن برنامه و‬ ‫بودجه قابل اجرا در س��ال ‪ ۱۳۹۸‬در این اجالس‬ ‫‪ ۳‬روزه مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹نظام مهندس�ی‪ ،‬طرح‌های اکتشافی‬ ‫را تایید نهایی می‌کند‬ ‫مع��اون ام��ور مع��ادن و‬ ‫صنای��ع معدن��ی وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت از‬ ‫تفویض اختی��ار طرح‌های‬ ‫اکتش��افی و بهره‌ب��رداری‬ ‫این وزارتخانه به س��ازمان‬ ‫نظام مهندس��ی معدن خبر داد و گفت‪ :‬از امروز‬ ‫کمیس��یون‌های اکتش��اف و بهره‌ب��رداری نظام‬ ‫مهندس��ی معدن در اس��تان‌های کش��ور‪ ،‬تایید‬ ‫نهایی این طرح‌ها را انجام می‌دهند‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬جعفر س��رقینی افزود‪ :‬اعتماد‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به س��ازمان نظام‬ ‫مهندس��ی معدن در حال گسترش است و توقع‬ ‫داریم فرآیند اکتش��اف و بهره‌برداری از معادن بر‬ ‫اساس مقررات و قوانین گسترش یابد‪.‬‬ ‫مع��اون وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت‪ ،‬بدنه‬ ‫کارشناسی و فنی سازمان نظام مهندسی معدن‬ ‫کش��ور را با ح��دود ‪ ۴۰‬هزار نی��روی متخصص‪،‬‬ ‫ظرفیتی مهم ب��رای پایداری فعالیت‌های معدنی‬ ‫با هدف رونق تولید و اقتصاد کشور توصیف کرد‪.‬‬ ‫سرقینی‪ ،‬کیفیت‌بخشی به فعالیت‌های معدنی‬ ‫را ضروری دانست و گفت‪ :‬امروز مشکالت معادن‬ ‫ش��ن و ماس��ه در ح��وزه بهره‌ب��رداری‪ ،‬ایمنی و‬ ‫زیس��ت‌محیطی زیاد اس��ت و حتی کار همچنان‬ ‫شب‌ها برخالف دستور قانونی‪ ،‬انجام می‌شود‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید بر اینکه محصوالت معدنی ایران‬ ‫در جهان خواهان زیادی دارد و تحریم‌ها اثری بر‬ ‫مواد معدنی تولید شده ایران نداشته است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫امروز نه تنها برای مواد معدنی دست‌مان را پیش‬ ‫بیگانگان دراز نمی‌کنیم بلکه سال گذشته حدود‬ ‫‪ ۹‬میلی��ارد دالر صادرات معدنی و صنایع معدنی‬ ‫داشتیم‪.‬‬ ‫مع��اون امور مع��ادن و صنای��ع معدنی وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت گفت‪ :‬اس��تخراج مواد‬ ‫معدنی در کش��ور اول انقالب ساالنه ‪ ۱۹‬میلیون‬ ‫ت��ن بوده که اکنون به ‪ ۴۰۰‬میلیون تن رس��یده‬ ‫است‪.‬‬ ‫جعفر سرقینی‪ :‬از امروز کمیسیون‌های اکتشاف و‬ ‫بهره‌برداری نظام مهندسی معدن در استان‌های کشور‪،‬‬ ‫تایید نهایی طرح‌های اکتشافی را انجام می‌دهند‬ ‫س��رقینی ادامه داد‪ :‬اول انقالب س��الی حدود‬ ‫‪ ۵‬میلی��ون تن ف��والد وارد می‌کردی��م اما امروز‬ ‫با وجود همه تحریم‌ها و مش��کالت س��االنه ‪۱۰‬‬ ‫میلیون تن فوالد صادر می‌شود‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬در زمینه س��یمان نیز اوایل انقالب‬ ‫با ‪ ۸‬میلیون تن تولید واردکننده بودیم اما امروز‬ ‫نه تنها نیاز کش��ور را تامی��ن می‌کنیم بلکه ‪۸۷‬‬ ‫میلی��ون تن ظرفی��ت تولید س��یمان داریم‪ .‬در‬ ‫مقطع��ی ‪ ۱۵‬میلی��ون تن صادرات س��یمان نیز‬ ‫انجام دادیم‪.‬‬ ‫معاون رحمانی افزود‪ :‬ب��ازار محصوالت معدن‬ ‫و صنایع معدنی بس��یار متنوع اس��ت و عالوه بر‬ ‫فوالد‪ ،‬مس‪ ،‬سنگ آهن‪ ،‬سنگ‌های تزئینی و نما‪،‬‬ ‫کاش��ی و سرامیک و س��یمان هم مورد استقبال‬ ‫بسیاری از کشورها قرار گرفته است‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه در برنامه چش��م‌انداز فوالد‬ ‫برنام��ه ‪ ۲۰۷‬میلی��ون ت��ن در زنجی��ره تولی��د‬ ‫برنامه‌ریزی شده است‪ ،‬گفت‪ :‬تولید زنجیره فوالد‬ ‫از ‪ ۱۲۰‬میلی��ون ت��ن به ‪ ۲۰۷‬میلی��ون تن در ‪۶‬‬ ‫سال گذشته در دولت تدبیر و امید رسیده است‪.‬‬ ‫سرقینی‪ ،‬توس��عه پایدار در صنعت و معدن را‬ ‫با فعال‌س��ازی کارخانه‌‌های متعدد از برنامه‌های‬ ‫جدی وزارتخانه برشمرد و گفت‪ :‬امروز ‪ ۷۰‬درصد‬ ‫‪ ۴۱‬میلیون تن ظرفیت حمل ریلی کش��ور برابر‬ ‫ب��ا ‪ ۲۸‬میلیون تن مربوط ب��ه محصوالت معدنی‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹ص�ادرات ‪ ۹‬میلی�ارد دالری م�واد‬ ‫معدنی در سال گذشته‬ ‫در ای��ن اجالس همچنین‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت و رئیس هیات‬ ‫عامل ایمیدرو با اش��اره به‬ ‫اس��تخراج ‪ ۴۶۰‬میلی��ون‬ ‫تنی م��واد معدنی س��ال‬ ‫گذشته در کشور‪ ،‬میزان صادرات مواد معدنی را‬ ‫‪ ۵۰‬میلیون تن اعالم کرد‪ .‬ارزش صادرات به ازای‬ ‫ه��ر تن ‪ ۱۶۰‬دالر اس��ت و در مجموع بیش از ‪۹‬‬ ‫میلیارد دالر صادرات انجام شده است‪.‬‬ ‫به گ��زارش خبرگ��زاری صداوس��یما‪ ،‬خداداد‬ ‫غریب‌پ��ور افزود‪ :‬اش��تغال‪ ،‬مهم‌تری��ن راه برای‬ ‫مقابل��ه با رکود و ت��ورم اس��ت و خروجی رونق‬ ‫تولید‪ ،‬رونق اش��تغال اس��ت‪ .‬با توجه به ظرفیت‬ ‫باالی اشتغال در بخش معدن‪ ،‬توسعه این بخش‬ ‫و رقابت‌پذیرکردن آن در برنامه قرار دارد‪.‬‬ ‫رئیس هیات عامل ایمیدرو با بیان اینکه ‪۱۳۸‬‬ ‫هزار نفر در بخش معدن کش��ور شاغل هستند‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬اکنون ‪ ۴۰‬هزار نفر عضو سازمان نظام‬ ‫مهندسی معدن هستند که نشان می‌دهد از هر ‪۳‬‬ ‫نفر شاغل در بخش معدن‪ ،‬یک نفر «متخصص»‬ ‫اس��ت و باید برای معادن کوچک‪ ،‬بسته اجرایی‪،‬‬ ‫س��رمایه‌گذاری و مدل معرفی ش��ود و در زمینه‬ ‫فعال‌سازی معادن کوچک‪ ،‬برنامه‌ریزی کنیم‪.‬‬ ‫رئیس هیات عامل ایمیدرو با بیان اینکه اعتماد‬ ‫به سازمان نظام مهندس��ی معدن روز به روز در‬ ‫حال افزایش اس��ت‪ ،‬یادآور شد‪ :‬این سازمان یک‬ ‫تشکل تخصصی اس��ت که در بخش‌های مربوط‬ ‫فعالیت می‌کند و شناس��ایی بخش‌های معدنی‪،‬‬ ‫مهندس��ی معدن و ارتباط با کش��ورهای پیشرو‬ ‫در ح��وزه مع��دن یکی از وظایف س��ازمان نظام‬ ‫مهندسی معدن به شمار می‌رود‪.‬‬ ‫غریب‌پ��ور ادام��ه داد‪ :‬در بخ��ش بین‌المللی‪،‬‬ ‫ظرفیت نظام مهندس��ی مغفول مانده و باید احیا‬ ‫ش��ود‪ .‬با توجه به وجود ‪ ۱۰‬هزار معدن در کشور‬ ‫و فعالیت ‪ ۶‬هزار معدن‪ ،‬امسال برای ‪ ۱۵۰‬معدن‬ ‫کوچک در کش��ور باید ش��رایط الزم برای ایجاد‬ ‫ارزش افزوده فراهم شود‪.‬‬ ‫رئی��س هی��ات عامل ایمی��درو تصری��ح کرد‪:‬‬ ‫ظرفیتی بهتر از نظام مهندس��ی برای شناسایی‬ ‫ل کردن معادن کوچک در کش��ور نداریم‬ ‫و فع��ا ‌‬ ‫و بای��د در این زمینه مدل و الگو معرفی ش��ود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بر اس��اس برنامه‪ ،‬باید سرمایه صندوق‬ ‫س��رمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی حدود ‪۱۰۰‬‬ ‫میلی��ارد تومان افزایش یابد‪ .‬با افزایش س��رمایه‬ ‫صندوق‪ ،‬ظرفیت صنایع معدنی نیز ارتقا می‌یابد‪.‬‬ ‫‹ ‹تحریم‌ه�ا کمترین اث�ر را در بخش‬ ‫معدن داشته است‬ ‫رئی��س س��ازمان نظ��ام‬ ‫مهندسی معدن ایران نیز‬ ‫در ای��ن اج�لاس گف��ت‪:‬‬ ‫بخ��ش مع��دن ج��زو‬ ‫موفق‌تری��ن بخش‌ه��ای‬ ‫اقتص��ادی در براب��ر ای��ن‬ ‫تحریم‌هاس��ت و برنامه س��ازمان نظام مهندسی‬ ‫معدن ایران هم در همین راستاس��ت‪ .‬تحریم‌ها‬ ‫کمتری��ن اثر را در بخش معدن داش��ته و میزان‬ ‫تولید و صادرات مواد معدنی افزایش یافته است‪.‬‬ ‫داریوش اس��ماعیلی ب��ا بیان اینک��ه وضعیت‬ ‫سیاس��ی و اقتصادی جهان به سمتی در حرکت‬ ‫اس��ت که ه��ر کش��وری منتظ��ر تصمیم‌گیری‬ ‫دیگران باش��د از قافله عقب می‌مان��د‪ ،‬افزود‪ :‬در‬ ‫س��ال گذش��ته‪ ،‬آمار صادرات مواد معدنی نشان‬ ‫می‌داد که این بخ��ش از تحریم‌ها کمترین تاثیر‬ ‫را پذیرفته و تولید و ص��ادرات آن افزایش یافته‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه بخ��ش معدن ب��ه عنوان‬ ‫محوری‌ترین فعالیت‌ها باید موردنظر قرار گیرد‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬برنامه و محوریت کار شورای مرکزی نظام‬ ‫مهندس��ی معدن به منظ��ور برنامه‌ری��زی برای‬ ‫توس��عه بنا شده و حفظ و صیانت از مواد معدنی‬ ‫تجدیدناپذیر از اولویت‌هاست‪.‬‬ ‫رئیس س��ازمان نظام مهندس��ی ای��ران گفت‪:‬‬ ‫تقوی��ت مس��ئوالن فن��ی مع��ادن‪ ،‬تدوی��ن و‬ ‫اص�لاح ش��یوه‌نامه‌ها و نظام‌نامه‌ه��ای معادن و‬ ‫هوشمندس��ازی از دیگ��ر اولویت‌ه��ای ش��ورای‬ ‫مرک��زی معادن اس��ت و بخش مع��دن نباید از‬ ‫هوشمندسازی عقب بماند‪.‬‬ ‫اس��ماعیلی اف��زود‪ :‬هوشمندس��ازی تم��ام‬ ‫فعالیت‌ه��ای معدنی در گام نخس��ت قرار دارد و‬ ‫اثرگذاری در جذب بخش خصوصی‪ ،‬س��رمایه‌ها‬ ‫و نقدینگ��ی فعل��ی در بخ��ش مع��دن از دیگ��ر‬ ‫برنامه‌هاست‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه بی��ش از ‪۱۸۰۰‬هزار میلیارد‬ ‫توم��ان نقدینگی در کش��ور وج��ود دارد‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫س��رریز این نقدینگی در هر بخش��ی موجب بروز‬ ‫مش��کالتی می‌ش��ود و از این نقدینگ��ی باید در‬ ‫بخش معدن سرمایه‌گذاری کنیم‪.‬‬ ‫اس��ماعیلی با بی��ان اینک��ه تفاهمنامه‌هایی با‬ ‫ایمیدرو و دیگر س��ازمان‌ها امض��ا کردیم‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫برای اینکه نظام مهندسی معدن به جایگاه واقعی‬ ‫خود برسد‪ ،‬برنامه‌های خوبی طراحی شده است‪.‬‬ ‫رئیس س��ازمان نظام مهندس��ی ایران بر لزوم‬ ‫اصالح متون آموزش��ی در دانش��گاه‌ها تاکید کرد‬ ‫و گفت‪ :‬برای کمک و تس��هیل به سرمایه‌گذاری‬ ‫خارجی در کش��ور باید در بخش آموزشی اصالح‬ ‫انجام شود‪.‬‬ ‫وی بازرسی معادن با اولویت معادن زغال‌سنگ‬ ‫را از مهم‌ترین برنامه‌های نظام مهندسی برشمرد‪.‬‬ ‫اس��ماعیلی در ادام��ه‪ ،‬توضیح‌های��ی درب��اره‬ ‫برنامه‌ه��ای س��ازمان و ش��ورای مرک��زی ارائ��ه‬ ‫ک��رد و گفت‪ :‬ما به عنوان ب��ازوی اجرایی وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬آمادگ��ی خود را برای‬ ‫تفویض اختیار وظای��ف حاکمیتی این وزارتخانه‬ ‫اع�لام می‌کنیم و در تم��ام زمینه‌های حاکمیتی‬ ‫می‌توانیم به خوبی نقش ایفا کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹اس�تان مازن�دران ‪ ۱۲۰‬مع�دن فعال‬ ‫دارد‬ ‫رئی��س س��ازمان نظ��ام‬ ‫مهندس��ی معدن اس��تان‬ ‫مازن��دران و دبیر برگزاری‬ ‫این اج�لاس نیز گفت‪ :‬در‬ ‫این اجالس ک��ه با حضور‬ ‫معاون��ان وزی��ر صنع��ت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت‪ ،‬معاون س��ازمان محیط‌زیس��ت‪،‬‬ ‫رئیسان سازمان‌های نظام مهندسی معدن کشور‬ ‫و مس��ئوالن کشوری و اس��تانی برگزار می‌شود‪،‬‬ ‫درباره عملکرد سازمان‌های نظام مهندسی معدن‬ ‫کشور در سال ‪ ۹۷‬و همچنین مسائل و مشکالت‬ ‫این حوزه تصمیم‌گیری می‌شود‪.‬‬ ‫هادی حمیدیان شورمس��تی افزود‪ :‬در اس��تان‬ ‫مازن��دران ‪ ۲۵۰‬مع��دن وج��ود دارد ک��ه ‪۱۲۰‬‬ ‫معدن فعال هستند و در زمینه‌های زغال سنگ‪،‬‬ ‫فلورین‪ ،‬پوکه معدنی‪ ،‬ش��ن و ماس��ه‪ ،‬سنگ‌های‬ ‫س��اختمانی‪ ،‬س��یمان‪ ،‬س��رب‪ ،‬روی و دیگر مواد‬ ‫معدنی فعالیت می‌کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹توج�ه ب�ه مس�ائل محیط‌زیس�ت در‬ ‫اولویت است‬ ‫معاون سازمان محیط‌زیست و عضو شورای‌عالی‬ ‫معدن کش��ور هم در این اجالس‪ ،‬اقتصاد را مهم‬ ‫دانس��ت و تصریح کرد‪ :‬مسائل محیط‌زیستی نیز‬ ‫مهم هس��تند و برای اینکه به توس��عه پایدار فکر‬ ‫کنیم باید مس��ائل زیس��ت‌محیطی را مورد توجه‬ ‫ق��رار دهیم‪ .‬اگ��ر ای��ن مس��ائل در فعالیت‌های‬ ‫معدنی رعایت نشوند‪ ،‬تبدیل به مسائل اجتماعی‬ ‫می‌شوند‪.‬‬ ‫حمی��د ظهرابی با بیان اینکه یک میلیون گونه‬ ‫زیس��تی و حیات وحش جهان در معرض انقراض‬ ‫هستند‪ ،‬گفت‪ ۷۱ :‬گونه مهره‌دار در کشور نیز در‬ ‫فهرست تهدید وجود دارد‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه معادن ‪ ۶۰‬درصد تولید ناخالص‬ ‫ملی ‪ ۸۱‬کش��ور را تش��کیل می‌دهند‪ ،‬افزود‪ :‬یک‬ ‫میلی��ون گون��ه در ک��ره زمین در مع��رض خطر‬ ‫انق��راض قرار دارن��د‪ .‬از این رو توجه به مس��ائل‬ ‫محیط‌زیست‪ ،‬اولویت زیادی دارد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬اگ��ر فعالیت بش��ر در ک��ره زمین‬ ‫به همین منوال باش��د به توس��عه پایدار دس��ت‬ ‫نمی‌یابیم‪ .‬بای��د تغییرات اساس��ی در روش‌های‬ ‫اقتصادی‪ ،‬اجتماعی و دیگر حوزه‌ها داشته باشیم‬ ‫و با این شیوه به توسعه پایدار نمی‌رسیم‪.‬‬ ‫معاون س��ازمان محیط‌زیس��ت ادامه داد‪ :‬آنچه‬ ‫م��ا در س��ازمان حفاظ��ت محیط‌زیس��ت دنبال‬ ‫می‌کنی��م با ‪ ۳‬رکن مس��ائل اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫و زیس��ت‌محیطی پیگیری می‌شود‪ .‬کشور ما نیز‬ ‫‪ ۷۱‬گونه مه��ره‌دار در معرض تهدید دارد که اگر‬ ‫فکری به حال آنها نش��ود در معرض انقراض قرار‬ ‫می‌گیرند‪ .‬او تاکید کرد‪ :‬وضعیت معادن در مرحله‬ ‫اکتشاف‪ ،‬بهره‌برداری و استخراج‪ ،‬خوب و مطلوب‬ ‫نیس��ت و اکتشافات باید با روش‌های علمی و روز‬ ‫انجام شوند‪.‬‬ ‫ظهرابی همچنین یادآور ش��د‪ :‬سیاس��ت‌های‬ ‫ح��وزه محیط‌زیس��ت و منابع طبیع��ی‪ ،‬نیازمند‬ ‫اصالح است زیرا محیط‌زیس��ت نخستین قربانی‬ ‫در کشور به شمار می‌رود‪.‬‬ ‫گفتنی است در این همایش ‪ ۳‬روزه مهم‌ترین‬ ‫مس��ائل و مش��کالت بخش معادن کشور‪ ،‬مطرح‬ ‫و بررس��ی می‌شود‪ .‬همچنین برگزاری جلسه‌‌های‬ ‫پرس��ش و پاس��خ با حضور نخبگان و اس��تادان‬ ‫برجسته مهندس��ی معدن کشور و مدیران ارشد‬ ‫معاونت مع��دن وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با‬ ‫هدف بررس��ی مش��کالت و موانع فنی‪ ،‬بازاریابی‪،‬‬ ‫زیست‌محیطی‪ ،‬تجهیزات‪ ،‬ماشین‌آالت‪ ،‬صادرات‬ ‫و واردات محص��والت معدن��ی از مهم‌تری��ن‬ ‫برنامه‌های این اجالس است‪.‬‬ ‫ش��رکت معدن��ی و صنعت��ی گل‌گه��ر از‬ ‫س��هامداران برای مجمع عمومی عادی ساالنه‬ ‫دعوت کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش روزگار معدن به نق��ل از روابط‬ ‫عموم��ی ش��رکت گل‌گه��ر‪ ،‬در آگه��ی دعوت‬ ‫ش��رکت معدنی و صنعتی گل‌گهر آمده اس��ت‬ ‫از تمام س��هامداران‪ ،‬وکیل یا قائم مقام قانونی‬ ‫صاحب س��هم و نماینده یا نمایندگان اشخاص‬ ‫حقیق��ی دع��وت می‌ش��ود در جلس��ه مجمع‬ ‫عمومی این ش��رکت که ساعت ‪ ۱۰‬صبح ‪ ۹‬تیر‬ ‫‪ ۱۳۹۸‬در محل سالن غدیر مرکز همایش‌های‬ ‫وزارت کش��ور در تهران برگزار می‌شود‪ ،‬حضور‬ ‫به هم رسانند‪.‬‬ ‫دس��تور جلس��ه مجمع ش��امل ارائه گزارش‬ ‫هی��ات مدی��ره و ب��ازرس قانون��ی‪ ،‬تصوی��ب‬ ‫صورت‌ه��ای مال��ی س��ال مال��ی ‪ ،۹۷‬انتخاب‬ ‫حس��ابرس و بازرس قانونی‪ ،‬انتخ��اب روزنامه‬ ‫کثیراالنتش��ار‪ ،‬انتخ��اب اعض��ای هیات‌مدیره‪،‬‬ ‫تعیی��ن ح��ق حض��ور اعض��ای غی��ر موظف‬ ‫هی��ات مدی��ره و تعیین پاداش هی��ات مدیره‬ ‫است‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت گل‌گهر در س��ال مالی ‪ ۹۷‬به‬ ‫ازای هر س��هم ‪ ۱۲۲‬تومان س��ود محقق کرده‬ ‫بود‪.‬‬ ‫مجتمع مس سرچشمه‬ ‫از توسعه مزارع‬ ‫آلوئه‌ورا حمایت می‌کند‬ ‫محس��ن ارس�لان‪ ،‬دبی��ر کارگ��روه اقتصاد‬ ‫مقاومتی مجتمع مس سرچش��مه با اش��اره به‬ ‫اینک��ه حمایت از توس��عه و کش��ت آلوئه‌ورا را‬ ‫در دس��تور کار داریم‪ ،‬گف��ت‪ :‬تاکنون بیش از‬ ‫‪ ۵‬ه��زار مترمربع در قالب چند گلخانه کش��ت‬ ‫آلوئ��ه‌ورا در رفس��نجان را م��ورد حمایت قرار‬ ‫داده‌ایم‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬محس��ن ارسالن با اعالم این‬ ‫خبر افزود‪ :‬ب��ا توجه به اینکه کش��ت آلوئه‌ورا‬ ‫آفت ندارد‪ ،‬نس��بت به گرما مقاوم اس��ت و در‬ ‫رفس��نجان‪ ،‬آب‌وهوای مناس��ب رشد این گیاه‬ ‫وجود دارد‪ ،‬منطقه رفس��نجان را به‌عنوان یکی‬ ‫از نقاط هدف انتخاب کرده‌ایم‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬در منطق��ه محی‌آباد‬ ‫از توابع رفس��نجان‪ ،‬مزرعه آلوئه‌ورا ایجادشده‬ ‫و مس سرچش��مه حمایت‌ه��ای الزم را از این‬ ‫گلخان��ه برای توانمندس��ازی متقاض��ی انجام‬ ‫داده اس��ت‪ .‬درحال‌حاضر نی��ز مراحل آزمایش‬ ‫کمپ��وت آلوئ��ه‌ورا در تهران به پایان رس��یده‬ ‫است‪.‬‬ ‫در نظر داریم که دستگاه‌های صنایع تبدیلی‪،‬‬ ‫م��ورد حمایت ق��رار بگیرند یا س��رمایه‌گذاری‬ ‫انجام ش��ود تا کمپوت و ش��ربت آلوئه‌ورا را در‬ ‫رفسنجان تولید و روانه بازار کنیم‪.‬‬ ‫ارس�لان اضافه ک��رد‪ :‬پرداختن ب��ه صنایع‬ ‫فرآوری آلوئه‌ورا عالوه بر ترویج مصرف گیاهان‬ ‫دارویی‪ ،‬می‌تواند اشتغالزایی را به دنبال داشته‬ ‫باش��د‪ ،‬ضم��ن اینک��ه در این زمین��ه خودکفا‬ ‫ش��ده‌ایم و محصوالت مازاد بر مص��رف را نیز‬ ‫می‌توانیم صادر کنیم‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه به متقاضیان کش��ت‬ ‫این گیاه تس��هیالت کم‌بهره نیز اعطا می‌شود‪،‬‬ ‫بی��ان ک��رد‪ :‬نخس��تین مرک��ز ش��تاب‌دهنده‬ ‫کش��ور را با کمک دانش��گاه ولیعصر رفسنجان‬ ‫راه‌ان��دازی کردیم و هفته‌ای ‪ ۲۰‬س��اعت برای‬ ‫س��رمایه‌گذاری‌های خ��رد و کالن مش��اوره‬ ‫می‌دهیم‪.‬‬ ‫به گفته ارس�لان در راس��تای رونق تولید و‬ ‫اش��تغالزایی‪ ،‬کاش��ت ‪ ۱۸‬هکت��ار زعف��ران‪۶ ،‬‬ ‫هکتار گل محمدی‪ ۳۰ ،‬هکتار گیاهان دارویی‬ ‫و توس��عه کشت آلوئه‌ورا در دس��تور کار مس‬ ‫سرچشمه قرار گرفته است‪.‬‬ ‫دبی��ر کارگ��روه اقتص��اد مقاومت��ی مجتمع‬ ‫مس سرچش��مه با اش��اره به اینک��ه رقم قابل‬ ‫توجه��ی از قطعات م��ورد نی��از مجتمع مس‬ ‫سرچش��مه از واحده��ای صنعتی شهرس��تان‬ ‫تدوین می‌شود‪ ،‬گفت‪ :‬س��ند راهبردی اقتصاد‬ ‫مقاومتی شهرستان رفسنجان باید تدوین شود‬ ‫زی��را اگر فکرمان را به عل��م و صنعت معطوف‬ ‫کنیم‪ ،‬راه‌های نهفته‌ای وجود دارد که می‌تواند‬ ‫در زمین��ه توس��عه و رونق اقتصادی کارگش��ا‬ ‫باشد‪.‬‬
‫تغییر شرایط صادرات سیمان و کلینکر تحوالت مهمی به دنبال خواهد داشت‬ ‫صنایع‌معدنی غیرفلزی‬ ‫چهار‌شنبه‬ ‫‪ 22‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 8‬شوال ‪ 1440‬‬ ‫‪ 12‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره‪182‬‬ ‫خبر‬ ‫توزیع ‪ ۳‬هزار تن‬ ‫سیمان رایگان در مناطق‬ ‫سیل‌زده خوزستان‬ ‫رئیس گروه برنامه‌ریزی بازسازی بنیاد مسکن‬ ‫انقالب اسالمی کش��ور گفت‪ ۳ :‬هزار تن سیمان‬ ‫اهدای��ی رهبر معظم انقالب به صورت رایگان در‬ ‫روستاهای سیل‌زده خوزستان توزیع شد تا روند‬ ‫بازسازی این مناطق سرعت بگیرد‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایران‪ ،‬حامد روحان��ی عنوان کرد‪:‬‬ ‫‪۲‬هزار تن سیمان دیگر از کارخانه سیمان نهاوند‬ ‫اهدایی رهبر معظم انقالب از سوی کامیون‌های‬ ‫بنیاد مس��کن انقالب اسالمی در مرحله حمل به‬ ‫روستاهای سیل‌زده خوزستان هستند‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬برای هر واحد مس��کونی در حال‬ ‫س��اخت در مناطق س��یل‌زده خوزس��تان ‪ ۸‬تن‬ ‫سیمان رایگان و برای خانه‌های تعمیری یک تن‬ ‫سیمان اهدا می‌شود‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬تامین س��همیه س��یمان مناطق‬ ‫روس��تایی س��یل‌زده خوزس��تان در تعهد بنیاد‬ ‫مس��کن اس��ت و این بنیاد متعهد است سیمان‬ ‫موردنی��از واحدهای مس��کونی آس��یب دیده را‬ ‫تامین کند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه برای تامین مصالح ساختمانی‬ ‫مشکل خاصی وجود ندارد‪ ،‬افزود‪ :‬مقداری میلگرد‬ ‫در انبار ستادهای بنیاد مسکن ذخیره‌سازی شده‬ ‫ت��ا در صورت گرانی آن و کمب��ود در بازار‪ ،‬برای‬ ‫بازس��ازی خانه‌های سیل‌زده خوزس��تان به کار‬ ‫گرفته شود‪.‬‬ ‫ب��ا ابالغ نامه وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت به گمرک‬ ‫جمهوری اس�لامی ایران‪ ،‬ش��رایط تازه‌ای بر روند صادرات‬ ‫س��یمان و کلینکر اعم��ال خواهد ش��د و از این پس فقط‬ ‫شرکت‌های تولید‌کننده می‌توانند سیمان صادر کنند‪.‬‬ ‫به گزارش روزگار معدن به نقل از روابط عمومی شرکت‬ ‫س��رمایه‌گذاری س��یمان تامین شس��تا‪ ،‬با در نامه شماره‬ ‫‪ ۶۰/ ‌۷۹۵۲۶‬رض��ا رحمانی وزیر صنع��ت معدن و تجارت‬ ‫که در ‪ ۱۳‬خرداد ‪ ۹۸‬ابالغ ش��ده است‪ ،‬موضوع ساماندهی‬ ‫صادرات سیمان و کلینکر به فاز تازه‌ای وارد شد‪.‬‬ ‫بر اس��اس ای��ن ابالغ‪ ،‬ت��ا پای��ان ش��هریور ‪ ۱۳۹۸‬تنها‬ ‫شرکت‌های تولید‌کننده درج ش��ده در فهرست یا نماینده‬ ‫رس��می این ش��رکت‌ها مجاز به صادرات سیمان و کلینکر‬ ‫خواهند بود‪.‬‬ ‫نمایندگان رس��می تولیدکنندگان هم باید تنها از سوی‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت معرفی شوند و از سوی این‬ ‫دفتر به تمامی گمرکات اجرایی ابالغ شوند‪ .‬براساس اعالم‬ ‫وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت به میر اش��رفی‪ ،‬رئیس کل‬ ‫گمرک‪ ،‬مسئولیت بازگرداندن ارز صادراتی حاصل از درآمد‬ ‫ص��ادرات هم برعهده ش��رکت‌ها خواهد ب��ود و در صورت‬ ‫بررسی شرایط در پایان این دوره‪ ،‬تصمیم‌گیری‌های بعدی‬ ‫انجام خواهد ش��د‪ .‬بر اس��اس این ابالغی��ه‪ ،‬تصمیم‌گیری‬ ‫درباره فهرست صادرکنندگان مجاز در مقاطع زمانی بعدی‬ ‫منوط به بررسی و کنترل بازگشت ارز حاصل از صادرات به‬ ‫سامانه نیما از سوی تولیدکنندگان و صادرکنندگان است‪.‬‬ ‫رض��ا جمارانیان‪ ،‬مدیرعامل س��یمان تامین شس��تا‪ ،‬در‬ ‫این‌‌باره گفت‪ :‬بحث داللی در صنعت س��یمان مدت‌هاست‬ ‫که مطرح است‪ ،‬برهمین اساس در نشست مشترک با وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت مقرر ش��ده ب��ود تا همان‌طور که‬ ‫در ح��وزه فوالد این اقدام انجام ش��د و موفق بود‪ ،‬نس��بت‬ ‫به حذف دالالن از بازار س��یمان و صادرات آن اقدام عملی‬ ‫ش��ود ک��ه خوش��بختانه رخ داد‪ .‬وی اف��زود‪ :‬در نامه وزیر‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت به گمرک‪ ،‬نس��بت به ممنوعیت‬ ‫صادرات س��یمان از سوی افراد غیرتولیدکننده تاکید شده‬ ‫و از این پس تنها کارخانه‌ها مجاز به صادرات هس��تند و به‬ ‫نوعی تغییر شرایط صادرات سیمان و کلینکر‪ ،‬پایان داللی‬ ‫در این بخش اس��ت‪ .‬به گفته جمارانی��ان‪ ،‬این اقدام مهم‪،‬‬ ‫در پی کاهش رقابت منفی و س��اماندهی وضعیت صادرات‬ ‫و به درخواس��ت انجمن کارفرمایان صنعت سیمان محقق‬ ‫ش��ده است و به‌زودی باعث تحوالت مهمی در این صنعت‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫ایجاد قطب سوم پتروشیمی ایران کلید خورد‬ ‫منطقه ویژه اقتصادی پارسیان به عسلویه دوم تبدیل می‌شود‬ ‫‹ ‹استفاده از پیمانکاران بومی‬ ‫رئیس گروه برنامه‌ریزی بازسازی بنیاد مسکن‬ ‫انقالب اس�لامی کش��ور گف��ت‪ :‬برای بازس��ازی‬ ‫مناطق س��یل‌زده اس��تان از پیمان��کاران بومی‬ ‫شهرستانی یا استانی استفاده می‌شود‪.‬‬ ‫روحان��ی در ادامه افزود‪ :‬فراخ��وان برای ورود‬ ‫پیمانکاران محلی و بومی اس��تان برای مشارکت‬ ‫در بازس��ازی مناطق سیل‌زده روس��تایی استان‬ ‫انجام ش��ده تا از هزینه‌های بازس��ازی کاسته و‬ ‫سرعت آن افزایش یابد‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬ظرفی��ت پیمان��کاران بومی برای‬ ‫مشارکت در بازسازی مناطق سیل‌زده زیاد است‬ ‫و باید از این ظرفیت برای شتاب بخشی به روند‬ ‫بازسازی استفاده شود‪.‬‬ ‫‹ ‹اس�تفاده از مصال�ح س�اختمانی‬ ‫نامرغوب ممنوع است‬ ‫رئیس گروه برنامه‌ریزی بازسازی بنیاد مسکن‬ ‫انقالب اسالمی کش��ور گفت‪ :‬استفاده از مصالح‬ ‫س��اختمانی نامرغ��وب در بازس��ازی واحدهای‬ ‫سیل‌زده روستایی خوزستان ممنوع است‪.‬‬ ‫روحانی افزود‪ :‬کارشناسان بنیاد مسکن انقالب‬ ‫اسالمی بر بکارگیری مصالح ساختمانی نامرغوب‬ ‫در س��اخت و ساز مسکن‌های سیل‌زده روستایی‬ ‫نظارت کرده و با اهرم‌ه��ای قانونی اجازه چنین‬ ‫کاری را نمی‌دهند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬کیفیت س��اخت مس��اکن روستایی‬ ‫هم��واره م��ورد تاکید بنیاد مس��کن ب��وده و به‬ ‫هی��چ وجه اجازه داده نمی‌ش��ود مصالح کم‌دوام‬ ‫و نامرغوب در ساخت‌وس��از خانه‌های روس��تایی‬ ‫اس��تفاده ش��ود‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬بنیاد مس��کن‬ ‫تاکن��ون ‪ ۱۳‬هزار پرونده برای خانه‌های تعمیری‬ ‫و ‪ ۳‬ه��زار واحد س��اختنی در مناطق س��یل‌زده‬ ‫خوزستان تشکیل داده است‪ .‬دولت به هر خانوار‬ ‫خس��ارت دیده‪ ۵۰ ،‬میلیون ریال کمک بالعوض‬ ‫معیشتی و ‪ ۱۵۰‬میلیون ریال تسهیالت بانکی با‬ ‫س��ود ‪ ۵‬درصد پرداخت می‌کند ضمن آنکه برای‬ ‫بازس��ازی واحد مسکونی روستایی ‪ ۴۰۰‬میلیون‬ ‫ری��ال تس��هیالت بانک��ی و ‪ ۱۰۰‬میلی��ون ریال‬ ‫کم��ک بالعوض پرداخت می‌ش��ود که این مبلغ‬ ‫در مناطق ش��هری ‪۵۰۰‬میلیون ریال تسهیالت‬ ‫و ‪ ۱۲۰‬میلی��ون ری��ال کمک بالع��وض خواهد‬ ‫بود‪ .‬واحدهای تجاری روس��تایی خوزس��تان که‬ ‫بر اثر س��یالب آس��یب دیده‌اند نیز ‪ ۴۵۰‬میلیون‬ ‫ری��ال تس��هیالت ارزان‌قیم��ت بانک��ی دریافت‬ ‫می‌کنند‪.‬‬ ‫براس��اس برنامه عملی��ات تعمی��ر واحدهای‬ ‫مس��کونی آس��یب دیده تا پایان تیر سال جاری‬ ‫و واحدهای در حال س��اخت در مناطق سیل‌زده‬ ‫خوزس��تان نیز تا پایان آذر س��ال جاری به اتمام‬ ‫می‌رس��د‪ .‬س��یالب مهیب فروردین سال جاری‬ ‫بی��ش از ‪ ۱۲۵‬ه��زار میلیارد ریال خس��ارت به‬ ‫زیرس��اخت‌ها‪ ،‬تاسیس��ات عموم��ی‪ ،‬خانه‌ه��ا و‬ ‫زمین‌ه��ای کش��اورزی خوزس��تان وارد ک��رد‪.‬‬ ‫بیش��ترین حجم خسارت این س��یالب بی‌سابقه‬ ‫در ‪ ۱۰۰‬س��ال گذشته در شهرستان‌های شوش‪،‬‬ ‫شوش��تر‪ ،‬دشت آزادگان‪ ،‬هویزه‪ ،‬حمیدیه و اهواز‬ ‫گزارش شد‪.‬‬ ‫گروه معدن‪:‬‬ ‫در طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی پارسیان‪،‬‬ ‫برنامه‌ریزی برای تولید ‪ ۱۸‬میلیون تن در سال‬ ‫ان��واع محصوالت پتروش��یمیایی‪ ۴ ،‬میلیون تن‬ ‫محص��والت ف��والدی‪ ۳ ،‬میلیون ت��ن آلومینا و‬ ‫‪ ۶۰۰‬هزار تن آلومینیوم به عنوان صنایع اصلی‬ ‫درنظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫همچنی��ن تولی��د ب��رق ب��ه می��زان ‪۴۳۰۰‬‬ ‫م��گاوات و آب به میزان ‪ ۷۵۰‬ه��زار مترمکعب‬ ‫در روز و بن��دری ب��ا ظرفیت بارگیری س��االنه‬ ‫‪ ۴۰‬میلی��ون ت��ن ان��واع کاال به عن��وان صنایع‬ ‫پش��تیبان‪ ،‬در ای��ن ط��رح درنظر گرفته ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گزارش روزگار معدن‪ ،‬در نشست مشترک‬ ‫بین مدیرعامل ش��رکت ملی صنایع پتروشیمی‬ ‫و رئیس هیات عامل س��ازمان توسعه و نوسازی‬ ‫مع��ادن و صنای��ع معدن��ی ای��ران (ایمی��درو)‬ ‫تفاهمنام��ه هم��کاری برای ایجاد قطب س��وم‬ ‫پتروش��یمی کش��ور در منطقه وی��ژه اقتصادی‬ ‫صنایع انرژی‌بر پارسیان امضا شد‪.‬‬ ‫در این آیین بهزاد محمدی‪ ،‬مدیرعامل شرکت‬ ‫ملی صنایع پتروش��یمی ضمن تشریح اقدامات‬ ‫در حال انجام در حوزه پتروش��یمی عنوان کرد‪:‬‬ ‫در گام نخس��ت برنامه‌­ریزی برای س��اخت ‪۱۴‬‬ ‫مجتمع پتروش��یمی در منطق��ه ویژه اقتصادی‬ ‫پارسیان انجام شده است و به‌زودی با واگذاری‬ ‫این طرح‌ها به بخش خصوصی‪ ،‬عملیات ساخت‬ ‫این پتروشیمی‌ها آغاز خواهد شد‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ملی صنایع پتروشیمی با‬ ‫بیان اینکه براس��اس برنامه ط��رح متانول کاوه‪،‬‬ ‫متان��ول بوش��هر و ط��رح الفین ایالم در س��ال‬ ‫جاری به بهره‌برداری می‌رسد‪ ،‬افزود‪ :‬با گشایش‬ ‫این طرح‌ه��ا ‪ ۵‬میلیون تن ب��ه ظرفیت صنایع‬ ‫پتروشیمی کشور اضافه خواهد شد‪.‬‬ ‫محمدی در بخش دیگری از سخنانش درباره‬ ‫ک��رد به همین منظور در فاز نخس��ت ‪ ۱۴‬طرح‬ ‫پیش‌بینی ش��ده که از این تع��داد ‪ ۱۵‬میلیون‬ ‫ت��ن ب��ه ظرفیت فروش کش��ور اضاف��ه خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫خداداد غریب‌پور‪ :‬منطقه ویژه اقتصادی پارسیان از‬ ‫سال ‪ ۱۳۹۴‬با سرکار آمدن مدیریت فعلی تحرک مناسب‬ ‫و جدی یافت که می‌توان به عملیات ساخت فاز نخست‬ ‫بزرگ‌ترین بندر تخصصی صنعتی‪-‬معدنی کشور در این‬ ‫منطقه اشاره کرد‬ ‫ش��رکت‌های دانش‌بنیان و نقش آنها در صنعت‬ ‫پتروشیمی ادامه داد‪ :‬در ماه‌های آینده خبرهای‬ ‫خوش��ی درباره این مس��ئله اعالم خواهد ش��د‪،‬‬ ‫چراک��ه با ‪ ۳‬دانش��گاه برای توس��عه پژوهش‌ها‬ ‫قرارداد منعقد کرده‌ایم‪.‬‬ ‫‹ ‹تس�ریع عملی�ات اجرایی طرح‌های‬ ‫پتروشیمی منطقه پارسیان‬ ‫وی همچنی��ن از امضای تفاهمنامه توس��عه‬ ‫هاب پارسیان در شرق عسلویه خبر داد و افزود‪:‬‬ ‫بین ش��رکت ملی صنایع پتروشیمی و سازمان‬ ‫ایمیدرو این تفاهمنامه به امضا رس��یده اس��ت‬ ‫ک��ه بر اس��اس آن در ماه‌ها و س��ال‌های آینده‬ ‫شاهد توسعه صنعت پتروشیمی و صنایع فلزی‬ ‫در منطق��ه عمومی و ش��رق عس��لویه خواهیم‬ ‫بود‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ملی صنایع پتروش��یمی‬ ‫ب��ا بیان اینکه در فاز نخس��ت بنا بر طرح جامع‬ ‫توس��عه که تعریف ش��ده در منطقه پارس��یان‬ ‫‪ ۱۴‬ط��رح بزرگ پتروش��یمی خواهیم داش��ت‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬ای��ن طرح‌ها مع��ادل ‪ ۱۵‬میلی��ون تن‬ ‫محصول قابل‌ف��روش تولید خواهد کرد و حجم‬ ‫س��رمایه‌گذاری ح��دود ‪ ۲۰‬میلیارد دالر اس��ت‬ ‫و حج��م س��رمایه‌گذاری این ط��رح نزدیک به‬ ‫‪۲۰‬میلیارد دالر اس��ت ک��ه در فازهای مختلف‬ ‫اجرا خواهد شد‪.‬‬ ‫محم��دی همچنی��ن در آیی��ن امض��ای این‬ ‫‹ ‹‹منطق�ه وی�ژه اقتص�ادی پارس�یان‬ ‫به عسلویه ‪ ۲‬تبدیل خواهد شد‬ ‫تفاهمنامه با بیان اینکه در صنایع پتروش��یمی‬ ‫از ‪ ۵۵‬مجتم��ع صنعتی ‪۱۶‬مجتمع در عس��لویه‬ ‫متمرکز و در حال تولید اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬طرح‌های‬ ‫پتروشیمی در ‪ ۲‬فاز تعریف شده که از ‪ ۳۰‬طرح‬ ‫‪ ۱۷‬طرح در حال پیشرفت و ‪ ۱۳‬طرح در مرحله‌‬ ‫تامین مالی و دانش فنی قرار دارد‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر این مسئله که در دولت یازدهم‬ ‫و دول��ت دوازدهم ‪ ۱۵‬فاز به گش��ایش رس��ید‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬خوراک قابل‌توجهی برای پتروش��یمی در‬ ‫منطقه تهیه ش��ده است که این مسئله می‌تواند‬ ‫پاش��نه آشیل برای توس��عه صنعت پتروشیمی‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ملی صنایع پتروش��یمی‬ ‫ب��ا بیان اینک��ه درحال‌حاضر در غرب عس��لویه‬ ‫فضای توسعه وجود ندارد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬به همین‬ ‫منظور تمرکز خود را در شرق عسلویه معطوف‬ ‫کرده‌ایم‪.‬‬ ‫منطقه ویژه پارسیان ازسوی ایمیدرو تاسیس‬ ‫ش��ده و در حال تامین زیرس��اخت‌های منطقه‬ ‫هس��تند‪ ،‬به همین دلیل قصد داریم با همکاری‬ ‫ایمیدرو توسعه طرح‌های پتروشیمی و فلزی را‬ ‫در شرق عسلویه اجرایی کنیم‪.‬‬ ‫ب��ه گفته محمدی‪ ،‬امکان��ات و منابع خوراک‬ ‫مهم‌ترین عامل توسعه در منطقه هاب پارسیان‬ ‫اس��ت که به تناس��ب پیش��رفت زیرس��اخت‌ها‬ ‫پتروشیمی در این منطقه گسترش پیدا خواهد‬ ‫در ادامه خداداد غریب‌پور‪ ،‬رئیس هیات عامل‬ ‫ایمیدرو گفت‪ :‬تعامالت بس��یار عالی با ش��رکت‬ ‫ملی صنایع پتروش��یمی انجام ش��ده اس��ت که‬ ‫می‌ت��وان ب��ه برگ��زاری نشس��ت‌های گوناگون‬ ‫کارشناسی نمایندگان دو سازمان در قالب یک‬ ‫کارگروه مشترک اشاره کرد‪.‬‬ ‫به گزارش پرتال خبری منطقه ویژه اقتصادی‬ ‫پارس��یان‪‌،‬غریب‌پ��ور در حاش��یه آیین امضای‬ ‫دومین تفاهمنامه همکاری شرکت ملی صنایع‬ ‫پتروشیمی و س��ازمان توسعه و نوسازی معادن‬ ‫و صنایع معدن��ی ایران (ایمی��درو) اظهار کرد‪:‬‬ ‫منطقه ویژه اقتصادی پارس��یان از سال ‪۱۳۹۴‬‬ ‫با س��رکار آمدن مدیریت فعلی تحرک مناسب‬ ‫و ج��دی یافت که می‌توان به عملیات س��اخت‬ ‫فاز نخس��ت بزرگ‌ترین بندر تخصصی صنعتی‪-‬‬ ‫معدنی کشور در این منطقه اشاره کرد‪.‬‬ ‫غریب‌پ��ور افزود‪ :‬ب��ا امضای ای��ن تفاهمنامه‬ ‫منطقه ویژه اقتصادی پارس��یان به عس��لویه ‪۲‬‬ ‫تبدیل خواهد شد‪.‬‬ ‫وی تصری��ح ک��رد‪ :‬ای��ن دومی��ن تفاهمنامه‬ ‫همکاری ایمیدرو با ش��رکت صنایع پتروشیمی‬ ‫است و براساس برنامه قرار است از ‪ ۹۸۰۰‬هکتار‬ ‫مس��احت منطقه ویژه اقتصادی پارسیان حدود‬ ‫‪ ۲۰۰۰‬هکت��ار آن به صنایع پتروش��یمی برای‬ ‫انجام فعالیت واگذار شود‪.‬‬ ‫در ادامه این آیین‪ ،‬فریدون همتی‪ ،‬اس��تاندار‬ ‫هرمزگان اظهار کرد‪ :‬در س��ال «رونق تولید» و‬ ‫همچنین در اوج تحریم‌ها علیه ایران هس��تیم؛‬ ‫این درحالی اس��ت که کش��ور ما به‌ویژه استان‬ ‫نرخ انواع بلوک سیمانی‬ ‫هرمزگان ظرفیت‌های بسیار بزرگی دارد و توان‬ ‫زی��ادی در داخل کش��ور برای اس��تفاده از این‬ ‫ظرفیت‌ها داریم ک��ه در حال کار و برنامه‌ریزی‬ ‫در این زمینه هستیم‪.‬‬ ‫همت��ی در ادامه خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬در غرب‬ ‫اس��تان‪ ،‬منطقه پارس��یان یکی از مناطق ویژه‬ ‫و مهم کش��ور خواهد ب��ود‪ ،‬به‌طوری‌که مکمل‬ ‫عس��لویه در غ��رب اس��تان هرمزگان س��اخته‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن تصریح کرد‪ :‬فاز نخس��ت بندر‬ ‫ای��ن منطقه در آین��ده نزدیک ب��ه بهره‌برداری‬ ‫خواهد رس��ید و س��رمایه‌گذاری در بخش‌های‬ ‫مختل��ف پتروش��یمی‪ ،‬آلومینی��وم و آلومینا در‬ ‫برنامه‌ه��ا دیده ش��ده تا در ای��ن منطقه‪ ،‬رونق‬ ‫تولید بتواند نیاز کشور را تامین کند‪.‬‬ ‫گفتن��ی اس��ت‪ ،‬در س��فر اخی��ر وزی��ر نفت‪،‬‬ ‫مدیرعامل صنایع ملی پتروش��یمی و مدیرعامل‬ ‫س��ازمان ایمیدرو ضمن بازدی��د از منطقه ویژه‬ ‫اقتصادی پارس��یان‪ ،‬ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری‬ ‫و اقدام��ات انجام ش��ده در منطقه‪ ،‬منطقه ویژه‬ ‫اقتصادی پارس��یان را هاب س��وم پتروش��یمی‬ ‫نامیدند‪.‬‬ ‫کمک به صادرات غیرنفتی محصوالت صنعتی‬ ‫تولیدش��ده‪ ،‬تامی��ن نیازهای داخل��ی در زمین ­ه‬ ‫صنایع اصلی‪ ،‬اس��تفاده از مناب��ع گازی موجود‬ ‫در پارس جنوبی و ش��مالی‪ ،‬اشتغال‌زایی و رفع‬ ‫محرومی��ت از منطقه و کاهش هزینه‌های تولید‬ ‫به‌منظور تسهیل ورود کشور به بازارهای رقابتی‬ ‫جهانی از اهداف مرتبط با ایجاد این منطقه ویژه‬ ‫اقتصادی است‪.‬‬ ‫در نهایت اینکه در شرایطی که امریکا بخشی‬ ‫از صنایع پتروش��یمی ایران را موردتحریم قرار‬ ‫داد‪ ،‬ای��ران نی��ز در اقدامی متقاب��ل آغاز به کار‬ ‫ایجاد قطب س��وم پتروش��یمی در منطقه ویژه‬ ‫اقتصادی پارسیان را اعالم کرد‪.‬‬ ‫نرخ انواع سیمان و پودر سنگ‬ ‫محصول‬ ‫مشخصات‬ ‫قیمت (قالبی)‪ -‬به تومان‬ ‫توضیحات‬ ‫محصول‬ ‫مشخصات‬ ‫قیمت (قالبی)‪ -‬به تومان‬ ‫توضیحات‬ ‫بلوک لیکا ‪15‬‬ ‫‪15×20×50‬‬ ‫‪2040‬‬ ‫لیکای اصل ‪ ،‬با حمل‬ ‫پودر سنگ ‪ 25‬کیلویی‬ ‫کیسه‬ ‫‪1800‬‬ ‫بدون حمل‬ ‫بلوک لیکا ‪20‬‬ ‫‪20×20×40‬‬ ‫‪2500‬‬ ‫لیکای اصل ‪ ،‬با حمل‬ ‫پودر سنگ ‪ 15‬کیلویی‬ ‫کیسه‬ ‫‪1200‬‬ ‫بدون حمل‬ ‫بلوک طرح لیکا ‪7‬‬ ‫‪7×20×40‬‬ ‫‪560‬‬ ‫درجه‪ ،۱‬بدون حمل‬ ‫سیمان سفید ‪ 50‬کیلویی‬ ‫کیسه‬ ‫‪14000‬‬ ‫بدون حمل‬ ‫بلوک طرح لیکا ‪20‬‬ ‫‪20×20×40‬‬ ‫‪900‬‬ ‫درجه ‪ ،1‬سبک‪ ،‬بدون حمل‬ ‫سیمان سفید ‪ 40‬کیلویی‬ ‫کیسه‬ ‫‪۱۲۰۰۰‬‬ ‫بدون حمل‬ ‫بلوک طرح لیکا ‪20‬‬ ‫‪20×20×40‬‬ ‫‪660‬‬ ‫درجه‪ ،۱‬سنگین ‪ ،‬بدون حمل‬ ‫سیمان آکبند پوزوالن تهران‬ ‫کیسه‬ ‫روز‬ ‫با حمل – کامیون‬ ‫ ‬
‫جهان فوالد سیرجان سوار قطار بومی‌سازی کاتالیست شد‬ ‫ش��رکت نفت و گاز سرو با تولید بیش از ‪۴‬هزار تن کاتالیست‬ ‫تاکنون با مجتمع‌های فوالد مبارکه‪ ،‬فوالد خوزس��تان‪ ،‬آهن و‬ ‫ف��والد گلگهر‪ ،‬فوالد بافت‪ ،‬فوالد هرم��زگان‪ ،‬فوالد ارفع‪ ،‬فوالد‬ ‫سیرجان ایرانیان‪ ،‬صبافوالد خلیج‌فارس و فوالد کاوه جنوب در‬ ‫حوزه تولید و بارگذاری کاتالیست همکاری داشته است‪ .‬این‌بار‬ ‫نیز ش��رکت جهان فوالد سیرجان به کیفیت باالی محصوالت‬ ‫این شرکت اعتماد کرد و در جریان عملیات اورهال و تعمیرات‬ ‫مجتمع جهان فوالد س��یرجان‪ ،‬کاتالیس��ت نفت و گاز س��رو‬ ‫بارگذاری ش��د‪ .‬به گزارش روزگار معدن‪ ،‬شرکت نفت‌وگاز سرو‬ ‫دهمین ریفرمر فوالدی خود را با کاتالیست‌های تولیدی‌اش در‬ ‫مجتمع جهان فوالد س��یرجان بارگذاری کرد‪ .‬محمود رضایی‪،‬‬ ‫مدیر مهندس��ی فروش شرکت نفت و گاز سرو با اعالم این خبر‬ ‫افزود‪ :‬پروژه کاتالیست جهان فوالد سیرجان که با درایت و نگاه‬ ‫ملی مدیران ش��رکت جهان فوالد سیرجان انجام شد‪ ،‬از مقدار‬ ‫‪ ۱۴۰‬تن برخوردار بود‪.‬‬ ‫موض��وع بااهمیتی ک��ه در این رویداد ملی وج��ود دارد این‬ ‫است که فرآیند تولید و مدت زمان بین اعالم قرارداد تا تحویل‬ ‫کاتالیس��ت کمتر از ‪ ۳‬ماه بوده است‪ ،‬در صورتی که در گذشته‬ ‫زمان تحویل کاتالیست از سوی شرکت‌های خارجی ‪ ۶‬ماه بود‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ای��ن موفقیت به آن دلیل اس��ت ک��ه نفت و گاز‬ ‫س��رو به عنوان شرکتی پیش��رو در صنعت کاتالیست توانسته‬ ‫است با ظرفیت‌س��ازی کافی‪ ،‬پاسخگوی نیاز کاتالیست کشور‬ ‫باشد و صنعت فوالد دیگر نگرانی از بابت تامین کاتالیست آهن‬ ‫اسفنجی نداشته باشد‪.‬‬ ‫رضای��ی اضافه کرد‪ :‬در سیس��تم‌های نوین تولید در س��طح‬ ‫جهان‪ ،‬دس��تیابی ب��ه تولید انبوه نیاز به داش��تن دانش کافی و‬ ‫توان کاف��ی در حفظ کیفیت محصول تولیدی دارد‪ .‬ارزش این‬ ‫موضوع زمانی مش��خص می‌ش��ود که بدانیم تولید کاتالیست‬ ‫از پارامترهای کنترلی بس��یار زیادی برخوردار اس��ت که تولید‬ ‫کاتالیس��ت و حفظ کیفیت یکنواختی آن را برای سازنده بسیار‬ ‫دشوار می‌کند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬درحال‌حاضر بیش از ‪ ۴۰‬درصد از آهن اس��فنجی‬ ‫کشور با کاتالیست‌های نفت و گاز سرو تولید می‌شود و شرکت‬ ‫نفت و گاز سرو توانسته است با داشتن دانش فنی و تکیه بر توان‬ ‫ب��االی متخصصان خود دس��تاورد بزرگی را در صنعت فوالد به‬ ‫دست آورد‪.‬‬ ‫بازار ‪ ۳۰۰‬میلیون نفری همسایگان‪ ،‬بهترین هدف صادراتی ایران‬ ‫با عنوان بار گوجه‌فرنگی و سیب‌زمینی‪ ،‬آهن صادر می‌کنند‬ ‫سارا اصغری‪:‬‬ ‫ایران با توجه به موقعیت جغرافیایی مناس��ب‪ ،‬با‬ ‫‪ ۱۵‬کش��ور در منطقه خاورمیانه همسایه است که‬ ‫می‌تواند بهترین فرصت در زمینه صادرات باشد؛ از‬ ‫این رو وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت برای افزایش‬ ‫صادرات به ‪ ۱۵‬کشور همسایه هدف‌گذاری ویژه‌ای‬ ‫انجام داده است‪.‬‬ ‫‹ ‹هدف‌گذاری ویژه افزایش صادرات‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه‌ای‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در نشس��ت س��تاد‬ ‫اقتص��اد مقاومت��ی با محوری��ت توس��عه صادرات‬ ‫غیرنفتی‪ ،‬از بخش ص��ادرات در کنار برنامه نهضت‬ ‫س��اخت داخل به عنوان برنامه محوری رونق تولید‬ ‫یاد کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایرن��ا‪ ،‬رض��ا‬ ‫رحمانی در این نشس��ت با‬ ‫اش��اره به اهمیت توس��عه‬ ‫ص��ادرات در ش��رایط ویژه‬ ‫اقتصادی کشور گفت‪ :‬امروز‬ ‫راه نج��ات اقتصاد کش��ور‪،‬‬ ‫توس��عه صادرات غیرنفتی است و بر این مبنا برای‬ ‫افزایش صادرات به ‪ ۱۵‬کشور همسایه هدف‌گذاری‬ ‫ویژه‌ای انجام شده است‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬برای پیشبرد اهداف این برنامه و‬ ‫در راستای بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های‬ ‫ات��اق بازرگانی‪ ،‬در مواردی که الزم باش��د موضوع‬ ‫تفوی��ض برخ��ی اختی��ارات را ب��ه س��رعت انجام‬ ‫می‌دهیم‪.‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت افزود‪ :‬برای افزایش‬ ‫صادرات به ‪۱۵‬کش��ور همس��ایه از هم��ه نهادهای‬ ‫مس��ئول در مس��یر صادرات کاال و خدمات‪ ،‬انتظار‬ ‫داریم همسو عمل کنند تا شاهد نتیجه الزم از این‬ ‫هدف‌گذاری در سطح اقتصاد کشورمان باشیم‪.‬‬ ‫رحمانی اضافه کرد‪ :‬در اعمال سیاست‌های ارزی‬ ‫ض��رورت دارد بانک مرکزی بحث توس��عه صادرات‬ ‫غیرنفت��ی و رون��ق تولید را مد نظر ق��رار دهد‪ .‬وی‬ ‫گف��ت‪ :‬با توج��ه به ش��رایط جدید درب��اره اعمال‬ ‫س��ازکارهای متفاوت تعرفه‌ای برنامه‌ریزی ش��ده و‬ ‫کمک خواهیم کرد تا شاهد جهش واقعی در حجم‬ ‫صادرات ایران به این ‪ ۱۵‬کشور باشیم‪.‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با اش��اره به افزایش‬ ‫بعد نظارتی بر کارت‌های بازرگانی صادرشده‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬س��اماندهی نش��دن کارت‌ها و ص��دور بدون‬ ‫کنت��رل کارت برای برخی اف��راد درحقیقت به نوع‬ ‫عملکرد اتاق بازرگانی آس��یب ج��دی وارد می‌کند‬ ‫ک��ه در این زمینه انتظار بیش��تری از این مجموعه‬ ‫داریم‪ .‬رحمانی در پایان تاکید کرد‪ :‬از همه استان‌ها‬ ‫به‌ویژه از استان‌های مرزی در راستای تحقق اهداف‬ ‫افزایش صادرات غیرنفتی به کش��ورهای همس��ایه‬ ‫حمایت می‌کنیم و به طور جدی مشکالت و مسائل‬ ‫مرتبط را رصد و اقدام خواهیم کرد تا ش��اهد رونق‬ ‫هرچه بیشتر عرصه تولید در سطح کشور باشیم‪.‬‬ ‫مناس��بی دارد‪ ،‬در جنوب به کریدور انرژی متصل‬ ‫اس��ت و در ش��مال به منطقه اوراس��یا‪ .‬یک کشور‬ ‫شمالی و جنوبی به‌شمار می‌رود و در جهان معدود‬ ‫کشوری پیدا می‌شود که شمالی‪ -‬جنوبی باشد و در‬ ‫امتداد بندرهای مختلف قرار بگیرد‪.‬‬ ‫درحقیقت ایران نقطه اتصال شرق و غرب جهان‬ ‫اس��ت و ‪ ۱۵‬کشور همس��ایه دارد‪ .‬فرصت‌های بکر‬ ‫در این بازارها وجود دارد اما موضوع این اس��ت که‬ ‫ما تا چه اندازه از این فرصت‌ها اس��تفاده می‌کنیم‪.‬‬ ‫بنابراین ضروری است که نگاه فرامنطقه‌ای خود را‬ ‫به سمت بازار منطقه‌ای سوق بدهیم‪.‬‬ ‫مدیر تحقیق و توسعه فوالد ناب تبریز با اشاره به‬ ‫صادرات فوالد یادآور شد‪ :‬در زمینه مقاطع فوالدی‬ ‫سال گذشته ‪ ۸۰‬درصد صادرات محصوالت شرکت‬ ‫ما ب��ه عراق و افغانس��تان اختص��اص یافت و باقی‬ ‫صادرات ما نیز به ترکمنس��تان‪ ،‬گرجستان و به‌طور‬ ‫عمده به کشورهای همس��ایه انجام شد و به‌تازگی‬ ‫بازار سوریه هم به آن اضافه شده است‪.‬‬ ‫نایبی در پاسخ به این پرسش که چه پیشنهادی‬ ‫ب��رای صادرات به ‪ ۱۵‬کش��ور دارید‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬در‬ ‫وهله نخس��ت باید قوانین داخل��ی باثبات را تدوین‬ ‫ک��رد چراکه ب��ازار صادراتی نی��از به ثب��ات دارد‪.‬‬ ‫خریداران و فروش��ندگان حداقل باید بدانند که در‬ ‫طول یک س��ال با قوانین ثابتی روبه‌رو هستند‪ ،‬نه‬ ‫اینکه در یک سال با ‪ ۵‬بخشنامه صادراتی که گاهی‬ ‫همدیگر را نقص می‌کنند‪ ،‬روبه‌رو شوند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ای��ن قوانین س��بب می‌ش��ود ما‬ ‫اعتبار خ��ود را در بازار صادراتی از دس��ت بدهیم‪.‬‬ ‫برای نمونه امروز در آیین‌نامه‌ای اعالم می‌کنند که‬ ‫صادرات ش��مش‪ ،‬بیلت و بلوم ممنوع است‪ ،‬پس از‬ ‫‪ ۶‬م��اه ص��ادرات آن را آزاد می‌کنن��د‪ .‬با این روش‬ ‫اعتبار صادراتی ما در بازارهای هدف از بین می‌رود‬ ‫و از آنج��ا که بازار صادراتی نیز اینگونه نیس��ت که‬ ‫به آس��انی به‌دس��ت بیاید‪ ،‬باید به ه��ر قیمتی این‬ ‫بازارهای را نگه‌داشت‪.‬‬ ‫نایب��ی تاکی��د ک��رد‪ :‬قوانی��ن صادرات��ی اگ��ر‬ ‫امنی��ت و ثب��ات الزم را داش��ته باش��ند در داخل‬ ‫نی��ز س��رمایه‌گذاری بیش��تری انجام می‌ش��ود اما‬ ‫به‌خاط��ر همین متغیر بودن قوانی��ن برخی تمایل‬ ‫پیدا کرده‌اند که در کش��ور مقصد س��رمایه‌گذاری‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫مدیر تحقیق و توسعه فوالد ناب تبریز همچنین‬ ‫یادآور ش��د‪ :‬از سوی دیگر باید مزیت‌های صادراتی‬ ‫برای صادرکنن��ده در نظر بگیرند چراکه باید بتوان‬ ‫بودجه کشور را از درآمدهای نفتی جدا کرد‪ .‬این در‬ ‫حالی اس��ت که کل آورده نفتی برای بودجه کشور‬ ‫حدود ‪ ۱۰۰‬میلیارد تومان است‪.‬‬ ‫حدود ‪ ۵۰‬میلیارد تومان این بودجه را می‌توان با‬ ‫صادرات فرآورده‌های معدنی پوشش داد که به‌یقین‬ ‫ای��ن کار نیازمن��د هدف‌گذاری و کار کارشناس��ی‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ ۳‬نکته کلیدی برای صادرات بیشتر‬ ‫درباره صادرات به کش��ورهای همسایه مصطفی‬ ‫عبدالله��ی‪ ،‬مدیرعامل نورد فوالد ته��ران و رئیس‬ ‫هیات مدیره تعاونی نوردکاران در گفت‌وگو با روزگار‬ ‫مع��دن اظهار کرد‪ :‬امروز با توجه به قیمت‌هایی که‬ ‫در گمرک اصالح ش��ده‪ ،‬حرکت تولیدکنندگان به‬ ‫س��مت صادرات بهتر از قبل ش��ده است‪ ،‬چراکه تا‬ ‫پیش از این گمرک قیمت‌های صادراتی را بر مبنای‬ ‫نرخ جهانی اعالم می‌کرد اما اصالح آن و محاسبات‬ ‫داخلی‪ ،‬سبب شد صادرات رونق بیشتری بگیرد‪.‬‬ ‫عبدالله��ی در ادام��ه‬ ‫خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬موضوع‬ ‫دوم ای��ن اس��ت ک��ه تنها‬ ‫تولیدکننده ی��ا نماینده آن‬ ‫حق صادرات دارد‪ ،‬البته این‬ ‫قانون خوبی به نظر می‌رسد‬ ‫اما یک ضعف دارد اینکه در ایران برخی کارخانه‌ها‬ ‫وجود دارند که یا اجاره‌ای هستند یا بدهکار بانکی‪.‬‬ ‫کارخانه‌دار ورشکسته یک شرکت زیرمجموعه برای‬ ‫خ��ود ایج��اد می‌کند و به‌وس��یله آن ی��ک کارت‬ ‫بازرگانی می‌گیرد و به صورت ریالی صادرات انجام‬ ‫می‌دهد‪ .‬ب��ا توجه به این روش مش��تری عراقی یا‬ ‫تاجیکستانی و‪ ...‬به صورت ریالی خرید می‌کنند و با‬ ‫س��ایر تولیدکنندگان ک��ه با دالر خری��د و فروش‬ ‫می‌کنند‪ ،‬وارد معامله نمی‌شوند‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه عن��وان کرد‪ :‬با این رویک��رد‪ ،‬بازار‬ ‫تولیدکنن��دگان دیگ��ر را در ‪ ۱۵‬کش��ور همس��ایه‬ ‫خ��راب می‌کنند و تولیدکنندگان قوی‌تر دیگر قادر‬ ‫ب��ه فروش دالری نیس��تند‪ .‬این درحالی اس��ت که‬ ‫واحدهای معتبر تضمین بازگش��ت ارز را هم دارند‪.‬‬ ‫اگر ب��ازار صادراتی به این ش��کل پیش برود‪ ،‬دیگر‬ ‫واحدهای��ی که تضمین برگش��ت ارز دارند قادر به‬ ‫بازگشت ارز نخواهند بود‪.‬‬ ‫مدیرعامل نورد فوالد تهران همچنین خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬موض��وع دیگر بی‌انضباط��ی در مرزهای ما با‬ ‫کش��ور عراق برای صادرات اس��ت‪ .‬ب��رای نمونه در‬ ‫مرزهای س��ومار و ش��لمچه با تریلی بار آهن را به‬ ‫عنوان بار گوجه فرنگی با ‪ ۴‬میلیون تومان گمرکی‬ ‫رد می‌کنن��د و کس��ی هم ای��ن موض��وع را رصد‬ ‫نمی‌کند‪ .‬روزی هزار ماش��ین از شلمچه رد می‌شود‬ ‫و در این مرز واحد ایست بازرسی وجود ندارد‪.‬‬ ‫عبدالله��ی عن��وان کرد‪ :‬یک ش��رکت خصوصی‬ ‫درخواس��ت داده که در اینجا ایست بازرسی ایجاد‬ ‫کن��د و برای عبور هر خودرو به عنوان نمونه ‪۵‬هزار‬ ‫توم��ان دریافت کند اما گمرک جمهوری اس�لامی‬ ‫ایران قبول نمی‌کند‪.‬‬ ‫البته گمرک بارشمارهایی دارد که در هوای گرم‬ ‫مرزی بار تریلی‌ها را به‌درستی بازرسی نمی‌کنند و‬ ‫اجازه تردد می‌دهند‪ .‬بنابراین با سند گوجه فرنگی و‬ ‫سیب‌زمینی‪ ،‬آهن رد می‌شود‪ ،‬درحالی‌که به‌راحتی‬ ‫می‌توان مرزها را کنترل کرد‪ .‬این مرزها باید به‌طور‬ ‫مشخص از سوی وزارتخانه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫کنترل ش��وند‪ .‬در مرز ترکیه اینگونه اتفاق‌ها روی‬ ‫نمی‌دهد‪ ،‬چراکه کنترل بیشتری در این مرز وجود‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به این پرسش که برای ساماندهی‬ ‫صادرات به ‪۱۵‬کشور همسایه چه پیشنهادی دارید‪،‬‬ ‫گف��ت‪ ۳ :‬نکته کلی��دی وجود دارد ک��ه اگر این ‪۳‬‬ ‫نکته رعایت ش��ود‪ ،‬هم صادرات بهتر و باکیفیت‌تر‬ ‫انجام می‌ش��ود و هم ارز به سامانه برمی‌گردد‪ .‬یکی‬ ‫آنکه صادرات را تنها ب��ه تولیدکننده و نماینده آن‬ ‫مح��دود نکنند و نماینده را ب��ه همکار صادرکننده‬ ‫اصالح کنند تا از این طریق شرکت‌های بی‌اعتبار و‬ ‫ساختگی که نماینده شرکت‌های ورشکسته هستند‬ ‫از دور خارج ش��وند‪ .‬عبداللهی ادامه داد‪ :‬از س��وی‬ ‫دیگر بر مرزها به‌ویژه عراق کنترل بیش��تری انجام‬ ‫ش��ود یا ایس��ت ریلی بگذارند یا به روش‌های دیگر‬ ‫این مرزها را کنترل کنند‪.‬‬ ‫ای��ن تولیدکنن��ده ف��والد در ادامه یادآور ش��د‪:‬‬ ‫درنهایت اینکه شرایط برگشت ارز برای تولیدکننده‬ ‫را س��هل‌تر کنند‪ .‬ما معتقدی��م ارز را برگردانیم اما‬ ‫درص��د نیم��ا را کاه��ش و درصد س��نا را افزایش‬ ‫دهند یا نرخ نیما و س��نا را ب��ه هم نزدیک کنند تا‬ ‫ران��ت و قاچاق را هم کاهش دهند‪ .‬با این ش��رایط‬ ‫محص��والت فوالدی به ش��کل درس��ت و اصولی از‬ ‫سوی صادرکننده معتبر صادر می‌شود و ارز آن هم‬ ‫به کشور بازمی‌گردد‪.‬‬ ‫‹ ‹موقعیت بی‌نظیر ایران برای صادرات‬ ‫به ‪ ۱۵‬کشور همسایه‬ ‫همچنین درب��اره صادرات‬ ‫فوالد به ‪ ۱۵‬کشور همسایه‪،‬‬ ‫زکریا نایبی مدیر تحقیق و‬ ‫توس��عه فوالد ناب تبریز در‬ ‫گفت‌وگو ب��ا روزگار معدن‬ ‫عن��وان کرد‪ :‬این سیاس��ت‬ ‫بای��د پی��ش از اینه��ا موردتوج��ه مس��ئوالن قرار‬ ‫می‌گرف��ت‪ ،‬در حال��ی که تا پیش از ای��ن ایران در‬ ‫زمینه صادرات بیشتر به غرب و کشورهای اروپایی‬ ‫نگاه داشت‪.‬‬ ‫نایبی در ادامه خاطرنش��ان کرد‪ :‬ایران ‪ ۱۵‬کشور‬ ‫همس��ایه دارد که ح��دود ‪ ۳۰۰‬میلی��ون جمعیت‬ ‫دارند؛ البته اگر کش��ورهای چی��ن و هند که باالی‬ ‫ی��ک میلیارد جمعی��ت دارند را درنظ��ر نگیریم‪ .‬از‬ ‫این‌رو ای��ن ب��ازار ‪۳۰۰‬میلیون نفری‪ ،‬بازار بس��یار‬ ‫مناسبی برای ایران به‌شمار می‌رود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬ایران به لحاظ جغرافیایی موقعیت‬ ‫مدیرعامل فوالد خوزستان تاکید کرد‪:‬‬ ‫توسعه‌های درون‌سایتی و طرح‌های پایداری و بهینه‌سازی تولید در حال پیگیری و اجراست‬ ‫توس��عه‌های درون‌س��ایتی در ف��والد خوزس��تان در حال‬ ‫پیگیری و اج��را بوده و همچنی طرح‌ه��ای پایداری تولید و‬ ‫بهینه‌سازی نیز در فوالد خوزستان پیگیری می‌شود و توقفی‬ ‫در این زمینه‌ها وجود ندارد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش چیالن‪ ،‬محم��د کش��انی‪ ،‬مدیرعام��ل فوالد‬ ‫خوزس��تان با تاکید بر اینکه فوالد خوزستان در مسیر توسعه‬ ‫کیفی و کمی قرار گرفته است‪ ،‬گفت‪ :‬فوالد خوزستان به دلیل‬ ‫اینکه در سال‌های گذشته تنها تولیدکننده محصوالت میانی‬ ‫بود‪ ،‬به این نتیجه رسید که تکمیل زنجیره ارزش را سرلوحه‬ ‫کار خود قرار دهد و بدین‌ترتیب اواخر س��ال ‪ ۹۶‬توانس��تیم‬ ‫تملک گروه توسعه ملی را در اختیار بگیریم‪ .‬گروه توسعه ملی‬ ‫در سنگان ‪ ۲‬پروژه ‪ ۲.۵‬میلیون تنی گندله و کنسانتره دارد و‬ ‫با تملک آن تنها یک‌سوم نیاز فوالد خوزستان تامین می‌شود‪.‬‬ ‫کشانی تصریح کرد‪ :‬فوالد خوزستان در صنایع پایین‌دستی‬ ‫نیز به دنبال توس��عه س��بد محصوالت از مع��دن تا محصول‬ ‫نهایی اس��ت و به موازات این اقدامات‪ ،‬ش��رکت توسعه کمی‬ ‫را در دس��تور کار دارد و اواخر س��ال گذشته با حضور معاون‬ ‫اول رئیس‌جمه��وری‪ ،‬کلن��گ ی��ک واح��د ‪ ۱.۷‬میلیون تنی‬ ‫آهن اس��فنجی به زمین زده ش��د تا در مدت ‪ ۳۶‬ماه ش��اهد‬ ‫بهره‌برداری از این پروژه باشیم‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه فوالد ش��ادگان نیز در اختیار فوالد‬ ‫خوزستان است‪ ،‬گفت‪ ۲ :‬سال است که بخش احیای مستقیم‬ ‫فوالد شادگان به ظرفیت ‪ ۸۰۰‬هزار تن وارد مدار تولید شده‬ ‫و بخش فوالدس��ازی آن به پیشرفت فیزیکی مطلوبی رسیده‬ ‫است‪.‬‬ ‫مدیرعامل فوالد خوزس��تان اظهار کرد‪ :‬پ��روژه گندله ‪۲.۵‬‬ ‫میلیون تنی توس��عه ملی ازجمله طرح‌های در دست اجرای‬ ‫فوالد خوزس��تان اس��ت که با پیش��رفت فیزیکی باال‪ ،‬مراحل‬ ‫نهای��ی خود را پشت‌س��ر می‌گ��ذارد و این طرح امس��ال به‬ ‫بهره‌برداری خواهد رس��ید‪ .‬ظرفیت گندله فوالد خوزس��تان‬ ‫درحال‌حاضر ‪ ۶.۴‬میلیون تن اس��ت و ب��ا راه‌اندازی این طرح‬ ‫به حدود ‪ ۹‬میلیون تن می‌رس��د‪ .‬فوالد خوزستان طرح زمزم‬ ‫‪ ۳‬ک��ه یک پروژه مگامدول به ظرفی��ت ‪ ۱.۷‬میلیون تن آهن‬ ‫اسفنجی است را در دست اجرا دارد‪ .‬کلنگ این طرح به‌تازگی‬ ‫و ب��ا حضور معاون اول رئیس‌جمهوری به زمین زده ش��ده و‬ ‫پیش‌بینی می‌شود تاحدود ‪ ۳‬سال آینده به بهره‌برداری برسد‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید بر این نکته که توس��عه در فوالد خوزس��تان‬ ‫هم��واره ادامه داش��ته و دارد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬توس��عه‌های درون‬ ‫سایتی در خوزس��تان در حال پیگیری و اجراست‪ .‬همچنین‬ ‫طرح‌های پایداری تولید و بهینه‌سازی نیز در فوالد خوزستان‬ ‫پیگیری می‌شود و توقفی در این زمینه‌ها وجود ندارد‪.‬‬ ‫مدیرعامل فوالد خوزس��تان با بیان اینکه س��ال گذشته به‬ ‫دلیل بخش��نامه‌های گوناگون قطار صادرات شرکت کند شد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬همین امر باعث تجدیدنظر ش��رکت در برنامه صادراتی‬ ‫خود ش��د و درنهایت توانس��ت ‪ ۲.۱‬تا ‪ ۲.۲‬میلیون تن فوالد‬ ‫تولیدی خود را صادر کند‪.‬‬ ‫عضو هی��ات مدیره انجمن تولیدکنن��دگان فوالد ایران در‬ ‫پاسخ به اینکه تعدیل بخش��نامه‌ها توانسته جهت‌گیری‌های‬ ‫صادرات��ی ف��والد ای��ران را اص�لاح کن��د‪ ،‬گف��ت‪ :‬زمانی که‬ ‫درخواس��ت اصالح بخش��نامه‌ها مطرح شد هنوز به مشکالت‬ ‫بانک��ی و حمل‌ونق��ل برخورد نکرده بودی��م و تحریم‌ها هنوز‬ ‫ش��دت نگرفته بود اما امروز با توجه به محدودیت‌هایی که در‬ ‫امر صادرات ایجاد شده و عالوه بر اینکه در نقل و انتقال پول‬ ‫مش��کل داریم‪ ،‬از تحریم‌های اعمال شده نیز آسیب دیده‌ایم‬ ‫و مش��تریان نمی‌توانند مراجعه‌ای برای خرید داش��ته باشند‪.‬‬ ‫ص��ادرات فوالد ایران که می‌توانس��ت برای کش��ور در زمینه‬ ‫ارزآوری مزیت داش��ته باش��د و به بهای باال فروخته شود‪ ،‬با‬ ‫صدور بخش��نامه‌ها محدود شد‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬قطار صادرات‬ ‫ایران که می‌توانس��ت به سرعت و با رشد چشمگیری افزایش‬ ‫باید‪ ،‬کند شد‪ .‬البته فوالد خوزستان به‌واسطه تجربه‌ها و گروه‬ ‫قوی که دارد‪ ،‬روند صادرات را هر سال ادامه خواهد داد‪.‬‬ ‫کش��انی درباره تاثیر تحریم‌ها ب��ر صنایع فوالد عنوان کرد‪:‬‬ ‫اگرچ��ه تحری��م در هر ح��وزه‌ای تاثیرات خ��ود را می‌گذارد‬ ‫ام��ا تعیین‌کننده نیس��ت یعنی ب��ا توجه به داخلی‌س��ازی و‬ ‫بومی‌س��ازی تجهیزات و ب��ا توجه به تخصص و دانش��ی که‬ ‫در داخل کش��ور ایجاد شده و ش��رکت‌های توانمندی که در‬ ‫حال فعالیت هستند‪ ،‬پروژه‌های فوالدسازان به پیش می‌رود‪.‬‬ ‫ام��ا یک��ی از عمده‌ترین تاثی��رات تحری��م و محدودیت‌های‬ ‫بین‌المللی‪ ،‬افزایش هزینه‌ها است‪.‬‬ ‫وی به تحقیق و توس��عه و اهمیت آن در فوالد خوزس��تان‬ ‫اش��اره کرد و گفت‪ :‬فوالد خوزس��تان به دنبال آن اس��ت که‬ ‫تامین تجهیزات از خارج را به حداقل برس��اند و بدین منظور‬ ‫تفاهمنامه‌هایی با ش��رکت‌های دانش‌بنیان به امضا رس��انده‬ ‫است‪.‬‬ ‫مدیرعامل فوالد خوزس��تان گفت‪ :‬با توج��ه به قدمت ‪۴۰‬‬ ‫ت��ا ‪۵۰‬س��اله صنعت ف��والد‪ ،‬ش��اهد بازنشس��تگی نیروهای‬ ‫زب��ده هس��تیم‪ ،‬بنابرای��ن باید ن��گاه فعاالن ای��ن صنعت به‬ ‫جانش��ین‌پروری و مناب��ع انس��انی ش��رکت باش��د‪ .‬از این‌رو‬ ‫توانمندس��ازی‪ ،‬جانش��ین‌پروری و شایسته‌س��االری نیروی‬ ‫انسانی را در برنامه کاری خود قرار دادیم‪.‬‬ ‫صنایع‌معدنی فلزی‬ ‫چهار‌شنبه‬ ‫‪ 22‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 8‬شوال ‪ 1440‬‬ ‫‪ 12‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره‪182‬‬ ‫یادداشت‬ ‫صادرات به کشورهای‬ ‫همسایه نیازمند‬ ‫برنامه‌ریزی بلندمدت‬ ‫فرهاد منفرد‬ ‫کارشناس فوالد‬ ‫ای��ران به لحاظ موقعی��ت جغرافیایی در منطقه‬ ‫بسیار استراتژیکی قرار گرفته است و با توجه به این‬ ‫موقعیت جغرافیایی و همس��ایگی با چندین کشور‬ ‫می‌تواند فرصت مناسبی را برای صادرات پیش‌روی‬ ‫ما قرار دهد‪ .‬اما موضوع این است که این کشورها از‬ ‫گذشته نیز نزدیک‌ترین کشورهای هدف صادراتی‬ ‫م��ا به‌ش��مار می‌آمدند ام��ا توجه چندان��ی به این‬ ‫کشورها نداشته‌ایم و به دالیل مختلف ازجمله نبود‬ ‫زیرساخت‌های‌مناس��ب برای صادرات و موضوعی‬ ‫چون بحث کیفیت در حجم باال قادر به صادرات به‬ ‫این کشورها نشده‌ایم‪ ،‬هرچند ممنوعیتی هم برای‬ ‫صادرات به این کشورها نداشته‌ایم‪.‬‬ ‫درحال‌حاض��ر نیز که در تحریم به‌س��ر می‌بریم‪،‬‬ ‫برای ورود به این بازارهای هدف نیاز به سازکارهای‬ ‫جدی��د صادراتی داریم‪ .‬البته در این ش��رایط عقل‬ ‫س��لیم حکم می‌کند به کشورهایی صادرات داشته‬ ‫باش��یم ک��ه یا ما را تحری��م نکرده‌اند ی��ا اینکه به‬ ‫واس��طه همسایه بودن و نزدیک بودن به ما بتوانیم‬ ‫تحریم‌ه��ا را دور بزنیم‪ .‬البت��ه در زمینه تحریم‌ها‬ ‫تولیدکنن��دگان راه‌ه��ای دور زدن را پیدا خواهند‬ ‫کرد اما این دور زدن نیز نیازمند زمان است‪.‬‬ ‫صادرات یک فرآیند زمان‌بر اس��ت؛ چراکه یافتن‬ ‫ی��ک بازار نیاز به زمان و عالوه بر آن حضور دائمی‬ ‫صادرکننده در بازار دارد‪ .‬از این‌رو در یک بازه زمانی‬ ‫کوتاه‌مدت نمی‌توان به صادرات پرداخت‪ ،‬بنابراین‬ ‫برای راه یافتن به بازار کش��ورهای همس��ایه باید‬ ‫برنامه‌ریزی بلندمدتی انجام داد و در این کش��ورها‬ ‫حض��ور دائمی داش��ت‪ .‬بی��ان کردن ص��ادرات به‬ ‫کشورهای همسایه شاید در مقام بیان ساده به‌نظر‬ ‫برس��د اما در عمل نیاز به برنامه‌ریزی بلندمدت و‬ ‫ایجاد زیرساخت الزم برای صادرات دارد‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫غریب‌پور استعفای‬ ‫مدیرعامل منطقه ویژه‬ ‫پارسیان را نپذیرفت‬ ‫چندی پیش حسن شاهرخی از سمت مدیرعاملی‬ ‫منطقه ویژه صنایع انرژی‌بر پارسیان استعفا داد‪ .‬به‬ ‫گ��زارش روزگار مع��دن‪ ،‬خ��داداد غریب‌پور رئیس‬ ‫ت عامل س��ازمان توس��عه و نوس��ازی معادن و‬ ‫هیا ‌‬ ‫صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) اس��تعفای شاهرخی‬ ‫را نپذیرفت‪.‬‬ ‫الزم به یادآوری اس��ت که منطقه ویژه اقتصادی‬ ‫صنایع انرژی‌‌ب��ر پارس��یان در ‪۱۵‬کیلومتری غرب‬ ‫شهر پارس��یان در اس��تان هرمزگان و به مساحت‬ ‫‪۹۸۰۰‬هکتار قرار دارد‪.‬‬ ‫‪ ۱.۷‬میلیون تن به ظرفیت‬ ‫تولید بیلت فوالدی‬ ‫افزوده می‌شود‬ ‫تا پایان س��ال جاری کارخانه فوالد‌س��ازی زرند‬ ‫کرم��ان گش��ایش می‌ش��ود و ‪ ۱.۷‬میلی��ون تن به‬ ‫ظرفیت تولید بیلت فوالدی افزوده خواهد شد‪.‬‬ ‫به گزارش ش��اتا‪ ،‬اسفند امس��ال شاهد گشایش‬ ‫پروژه فوالد در کرمان خواهیم بود که س��االنه ‪۱.۷‬‬ ‫میلیون تن بیلت فوالدی از گندله سنگ آهن تولید‬ ‫می‌کند‪.‬‬ ‫ب��ا بهره‌برداری از این پروژه ع�لاوه بر تامین نیاز‬ ‫بازار داخلی کش��ور صادارت مازاد نیز به کشورهای‬ ‫هدف صادراتی انجام می‌شود‪.‬‬ ‫این کارخانه که بیلت و بلوم فوالدی تولید می‌کند‪،‬‬ ‫در زمینی به مس��احت ‪ ۳۷۶‬هکتار تاس��یس شده‬ ‫است و به‌طور مستقیم ‪ ۴۵۰۰‬نفر را مشغول به کار‬ ‫می‌کند‪ .‬همچنین ‪۴۵‬هزار نفر به‌طور غیرمس��تقیم‬ ‫و در مش��اغل مختلف منتفع خواهند ش��د‪ .‬در این‬ ‫پروژه بزرگ که اکنون ‪۹۰‬درصد پیشرفت فیزیکی‬ ‫دارد‪ ۷۶۰ ،‬میلیون دالر س��رمایه‌گذاری انجام شده‬ ‫اس��ت‪ .‬این کارخانه اسفند سال ‪ ۹۸‬در منطقه زرند‬ ‫کرمان به طور کامل بهره‌برداری می‌شود‪.‬‬
‫در سال گذشته میالدی روی داد‬ ‫لیتیوم؛ رشد تولید جهانی و کاهش ذخایر‬ ‫معدن بین‌الملل‬ ‫چهار‌شنبه‬ ‫‪ 22‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 8‬شوال ‪ 1440‬‬ ‫‪ 12‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره‪182‬‬ ‫یادداشت‬ ‫فناوری‌های معدنی‬ ‫به «سر» آمدند‬ ‫تولید جهانی لیتیوم در س��ال گذشته میالدی ‪ ۸۵‬هزار تن اعالم‬ ‫شد‪ .‬این در حالی است که ذخایر این ماده معدنی نیز رو به کاهش‬ ‫ق��رار دارد‪ .‬به گ��زارش پایگاه خبری ایمیدرو به نقل از وب‌س��ایت‬ ‫سازمان مطالعات زمین‌شناسی امریکا‪ ،‬تولید جهانی لیتیوم از ‪۶۹‬‬ ‫هزار تن در س��ال ‪ ۲۰۱۷‬میالدی به ‪ ۸۵‬هزار تن در س��ال گذشته‬ ‫افزایش یافت‪ .‬در این مدت‪ ،‬استرالیا با تولید ‪ ۵۱‬هزار تن از این ماده‬ ‫معدنی توانس��ت همچنان در ص��در تولیدکنندگان لیتیوم جهان‬ ‫قرار گیرد‪ .‬همچنین ش��یلی و چین به ترتیب با تولید ‪ ۱۶‬هزار تن و‬ ‫خبر‬ ‫باند سارقان الماس‬ ‫«آلروسا» دستگیر شدند‬ ‫پلیس روس��یه‪ ،‬دوشنبه ‪ ۱۰‬ژوئن (‪ ۲۰‬خرداد)‬ ‫اعالم کرد که یک باند سارقان الماس را شناسایی‬ ‫و دستگیر کرده است‪ .‬در جریان عملیات پلیس‪،‬‬ ‫تعداد زی��ادی الماس به ارزش ‪ ۳‬میلیون دالر به‬ ‫همراه بیش از ‪ ۲.۵‬میلیون دالر پول نقد و طال از‬ ‫مخفیگاه دزدان کشف شد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش یورونی��وز فارس��ی‪ ،‬الماس‌های‬ ‫مس��روقه مربوط به آلروس��ا‪ ،‬ش��رکت استخراج‬ ‫مع��دن الم��اس روس��ی بودند‪ .‬این ش��رکت که‬ ‫در س��ال ‪ ۱۹۹۲‬میالدی (‪ ۱۳۷۱‬خورش��یدی)‬ ‫تاسیس شده در زمینه اکتشاف‪ ،‬استخراج‪ ،‬تولید‬ ‫و فروش الم��اس فعالیت می‌کند و درحال‌حاضر‬ ‫بزرگ‌ترین تولیدکننده الماس در جهان شناخته‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫کارگ��روه تحقیقات روس��یه در بیانیه‌ای اعالم‬ ‫ک��رد ‪ ۳‬مظن��ون که یک��ی از آنها ی��ک کارمند‬ ‫آلروساس��ت‪ ،‬به دس��تور مقام��ات قضایی تحت‬ ‫بازداشت قرار گرفته‌اند‪.‬‬ ‫مظنونان پنجش��نبه گذش��ته در تالش برای‬ ‫س��رقت یک قطعه الماس دیگر با ارزش بیش از‬ ‫‪ ۳۴۰‬هزار دالر دستگیر شدند‪.‬‬ ‫آلروس��ا در بیانی��ه‌ای اع�لام ک��رد ب��ه دنبال‬ ‫ریش��ه‌کن کردن فساد در دس��تگاه خود است و‬ ‫گروه امنیتی این ش��رکت برای کشف حقیقت با‬ ‫پلیس همکاری خواهد کرد‪.‬‬ ‫این شرکت اس��تخراج معدن الماس روسی در‬ ‫سال گذش��ته ‪ ۳۶.۷‬میلیون قیرات الماس تولید‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫آلی��اژی را تولید می‌کند که در س��اختن بلبرینگ چرخ‌های قطار‬ ‫اس��تفاده می‌شود‪ .‬از دیگر مصارف لیتیوم می‌توان به کاربرد آن در‬ ‫صنعت داروسازی اشاره کرد‪.‬‬ ‫استخراج طال با بکارگیری هوش مصنوعی در کانادا‬ ‫ثمن رحیمی راد‬ ‫روزنامه‌نگار‬ ‫ش��رکت کانادایی ُگلدکورپ‪ ،‬ماش��ینی به نام‬ ‫«واتس��ون» را به کار گرفته تا به وس��یله آن از‬ ‫فن��اوری هوش مصنوعی در اکتش��اف طال بهره‬ ‫ببرد‪.‬‬ ‫واتس��ون در گام‌های نخس��ت قرار دارد و کار‬ ‫با آن ب��ا آزمون و خطا همراه اس��ت اما اتفاقی‬ ‫جذاب در توس��عه فناوری‌های معدنی به‌ش��مار‬ ‫می‌آید‪.‬‬ ‫اگر نگوییم مع��دن در همه جهان اما به طور‬ ‫تقریبی در همه کشورها یکی از منابع چشمگیر‬ ‫درآمد است‪.‬‬ ‫توس��عه فناوری‌ه��ا در این بخ��ش همواره از‬ ‫توجه زیادی برخوردار بوده اس��ت؛ فناوری‌هایی‬ ‫که تا به حال کمک دست و پای انسان بوده‌اند‪.‬‬ ‫به عبارت دیگر اگر معدن را به بدن یک انس��ان‬ ‫تش��بیه کنیم‪ ،‬فناوری‌هایی که تاکنون توس��عه‬ ‫یافته‌اند‪ ،‬بر ارتقای ماشین‌آالت تمرکز داشته‌اند‬ ‫ک��ه ذخایر را با س��رعت و س��هولت بیش��تری‬ ‫شناس��ایی کنند‪ ،‬از دل زمین بیرون بکش��ند یا‬ ‫فرآوری کنند؛ کاری که در روزگار دور‪ ،‬انسان با‬ ‫دست و پای خود انجام می‌داده است‪.‬‬ ‫در نتیج��ه توس��عه این فناوری‌ه��ا‪ ،‬از حضور‬ ‫و رنج جس��می انس��ان در معادن کاسته شد و‬ ‫ماشین‌آالت جای او را در پیشه‌ای سخت مانند‬ ‫معدن گرفتند تا ذخایر معدنی را با رنج کمتری‬ ‫به‌دس��ت آورند و در توسعه صنایع به کار ببرند‬ ‫ام��ا ح��اال فناوری‌های معدنی به‌تدریج به س��ر‬ ‫انس��ان یا همان جایگاه دریافت‌ه��ای ذهنی او‬ ‫ارتق��ا پیدا کرده‌اند و ه��وش مصنوعی به کمک‬ ‫او آمده تا این بار با آس��انی و س��رعت بیشتری‬ ‫تش��خیص دهد چه ذخای��ری در اختیار دارد و‬ ‫چگونه می‌تواند به آنها دست یابد‪.‬‬ ‫‪ ۸‬هزار تن لیتیوم در جایگاه‌های دوم و سوم قرار گرفتند‪ .‬آرژانتین‬ ‫نی��ز تولی��د لیتیوم خ��ود را ب ‪ ۶‬هزار و ‪ ۲۰۰‬ت��ن افزایش داد و در‬ ‫رتبه چهارم جهان ایس��تاد‪ .‬ذخایر جهانی لیتیوم در س��ال ‪۲۰۱۸‬‬ ‫می�لادی به ‪ ۱۴‬میلیون تن کاهش یافت‪ .‬میزان ذخایر جهانی این‬ ‫ماده معدنی در س��ال ‪ ۲۰۱۷‬میالدی ‪۱۶‬میلیون تن اعالم ش��ده‬ ‫بود‪ .‬ش��یلی با ‪ ۸‬میلیون تن ذخایر لیتیوم بیش��ترین میزان ذخایر‬ ‫ای��ن ماده معدنی را در جهان در اختیار دارد‪ .‬پس از آن اس��ترالیا و‬ ‫آرژانتین به ترتیب با دارا بودن ‪۲‬میلیون و ‪۷۰۰‬هزار تن و ‪۲‬میلیون‬ ‫تن ذخایر لیتیوم در رتبه‌های دوم و س��وم جهان قرار دارند‪ .‬لیتیوم‬ ‫یکی از اجزای مهم در باتری‌های قابل ش��ارژ است که در تلفن‌های‬ ‫همراه‪ ،‬رایانه‌های دس��تی و خودروهای برقی مورد اس��تفاده قرار‬ ‫می‌گی��رد‪ .‬درحال‌حاضر‪ ،‬آلیاژی از لیتی��وم و آلومینیوم در صنایع‬ ‫هواپیماسازی مورد استفاده قرار می‌گیردکه سبک‪ ،‬قابل انعطاف‪،‬‬ ‫محکم و مقاوم اس��ت‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬لیتیوم نیروی کشش��ی زیادی‬ ‫دارد و به دلیل وزن کم آن گزینه بس��یار مناسبی برای باتری‌های‬ ‫کم‌وزن و پرانرژی است‪ .‬همچنین‪ ،‬این ماده معدنی همراه با سرب‪،‬‬ ‫برگردان‪ :‬ثمن رحیمی‌راد‬ ‫سال‌هاس��ت که انس��ان زمین را م��ی‌کاود و‬ ‫می‌ش��کافد تا مناب��ع معدنی آن را اس��تخراج‬ ‫کن��د‪ .‬در کنار تالش برای بهره‌ب��رداری از این‬ ‫ذخای��ر نباید گام‌های بزرگی را که برای رش��د‬ ‫فناوری‌ه��ای معدنی در بخش‌های اکتش��اف و‬ ‫استخراج برداشته شده‪ ،‬نادیده گرفت؛ اقداماتی‬ ‫که بیش��تر با هدف تمرکز بر بهره‌وری و کاهش‬ ‫هزینه‌های معدنکاری انجام شده است‪.‬‬ ‫به گ��زارش روزگارمعدن به نقل از ماینینگ‪،‬‬ ‫فناوری‌های توس��عه‌یافته در بخش معدن ابعاد‬ ‫گوناگون��ی دارند‪ .‬این فناوری‌ها ش��امل کنترل‬ ‫معادن از راه دور و از فاصله هزاران کیلومتری‪،‬‬ ‫کامیون‌ه��ا و ترن‌های خ��ودکار‪ ،‬نظارت بر هر‬ ‫بخش جزئ��ی از کارخانه‌ه��ا و فرآیند فرآوری‬ ‫آنها به ش��کل زنده‪ ،‬اتوماسیون و مکانیزاسیون‬ ‫گس��ترده ب��رای ش��بکه‌های نمونه‌ب��رداری‪،‬‬ ‫اکتش��اف‪ ،‬تصویربرداری‪ ،‬سامانه نقشه‌برداری و‬ ‫همچنین هواپیماهای بدون سرنشین می‌شود‪.‬‬ ‫در همی��ن زمین��ه‪ ،‬ش��رکت کانادای��ی‬ ‫« ُگلدکورپ» مس��تقر در ونکوور گامی فناورانه‬ ‫برداش��ت تا نخستین ش��رکتی باشد که هوش‬ ‫مصنوع��ی را برای اس��تخراج داده‌های معدنی‬ ‫ب��ه کار می‌گیرد‪ .‬ای��ن اتفاق در س��ال ‪۱۳۹۶‬‬ ‫خورشیدی روی داد‪.‬‬ ‫هوش مصنوعی به هوشی که یک ماشین در‬ ‫ش��رایط مختلف از خود نش��ان می‌دهد‪ ،‬گفته‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬به عبارت دیگر‪ ،‬ه��وش مصنوعی به‬ ‫شبکه‌هایی می‌گویند که می‌توانند واکنش‌هایی‬ ‫مش��ابه رفتار هوشمند انس��انی از جمله درک‬ ‫شرایط پیچیده‪ ،‬شبیه‌س��ازی فرآیندهای تفکر‬ ‫و ش��یوه‌های استداللی انسانی و پاسخ موفق به‬ ‫آنها‪ ،‬یادگیری و توانایی کسب دانش و استدالل‬ ‫برای حل مسائل داشته باشند‪.‬‬ ‫بیش��تر نوشته‌ها و مقاله‌های مربوط به هوش‬ ‫مصنوع��ی‪ ،‬آن را به عنوان «دانش ش��ناخت و‬ ‫طراحی عامل‌های هوش��مند» تعریف کرده‌اند‪.‬‬ ‫ش��رکت ُگلدکورپ که در استخراج طال فعالیت‬ ‫گزارش تصویری‬ ‫«واتسون»! طـال کجـاست؟‬ ‫واتسون از یک «سوپررایانه متفکر» توسعه‌یافته‬ ‫است و در طیف گوناگون صنایع از مد و فشن گرفته تا‬ ‫غده‌شناسی و حتی جمع‌آوری کمک‌های مردمی و در کنار‬ ‫اینها در یافتن کانی طال کاربرد دارد‬ ‫می‌کن��د‪ ،‬در این پروژه ب��ا همکاری «آی‌بی‌ا ِم»‬ ‫کار می‌کن��د؛ ای��ده‌ای ک��ه این غ��ول فناوری‬ ‫نیویورکی آن را پردازش شناختی می‌نامد و به‬ ‫خلق «واتسون» می‌انجامد‪.‬‬ ‫واتسون از یک «س��وپررایانه متفکر» توسعه‬ ‫یافته اس��ت و در طیف گوناگون صنایع از مد و‬ ‫فش��ن گرفته تا غده‌شناسی و حتی جمع‌آوری‬ ‫کمک‌های مردم��ی و در کنار اینها یافتن کانی‬ ‫طال کاربرد دارد‪ .‬مارک فاسِ ��ت‪ ،‬یکی از اعضای‬ ‫آی‌بی‌ام است‪.‬‬ ‫او در گفت‌وگو با ماینینگ در این‌باره گفت‪ :‬در‬ ‫صورتی که واتس��ون در گلدکورپ مستقر شود‪،‬‬ ‫می‌تواند کارکردهای��ی مانند طرح‌ریزی معدن‪،‬‬ ‫بهینه‌س��ازی عملیات معدنی و قدرت‌بخشی به‬ ‫راهکارهای مدیریتی شرکت‌ها داشته باشد‪.‬‬ ‫در همی��ن زمین��ه‪ ،‬گلدک��ورپ ب��ه عن��وان‬ ‫چهارمین ش��رکت بزرگ اس��تخراج‌کننده طال‬ ‫از نظر حجم تولید تصمیم گرفت دانش��مندان‬ ‫داده‌گ��رای واتس��ون و آی‌ب��ی‌ام را ب��ه معدن‬ ‫« ِردل ِیک» در انتاریوی کانادا بفرستد‪ .‬نخستین‬ ‫وظیفه گلدکورپ این اس��ت که بقای ِردل ِیک را‬ ‫تا ‪۳‬س��ال آینده و زمانی ک��ه ذخایر پرعیار آن‬ ‫تمام شود‪ ،‬توسعه دهد‪.‬‬ ‫فوس��ت تاکید می‌کند که واتسون یک برنامه‬ ‫رایانه‌ای یا فقط یک ماشین داده‌خردکن نیست‬ ‫بلکه یک ش��بکه آموزش��ی اس��ت که از دانش‬ ‫س��ازمانی گلدک��ورپ بهره‌ب��رداری می‌کند‪ .‬به‬ ‫عبارت س��اده‌تر واتس��ون می‌آموزد که چگونه‬ ‫مانند یک زمین‌ش��ناس فکر کن��د و میلیون‌ها‬ ‫مورد از نمونه‌های هس��ته‌ای‪ ،‬عیارها‪ ،‬مدل‌های‬ ‫زمین‌شناس��ی‪ ،‬نقش��ه‌ها‪ ،‬مجموع��ه داده‌های‬ ‫س��وراخ‌های مته‪ ،‬بررس��ی‌های لرزه‌ن��گاری و‬ ‫داده‌های زمین‌شناسی را تحلیل کند‪.‬‬ ‫پیتروس��کی‪ ،‬مدیر توسعه‬ ‫همچنین داریوس ُ‬ ‫آی‌ب��ی‌ام در صنای��ع مربوط ب��ه منابع طبیعی‬ ‫ب��ر طبیعت همگانی این ش��بکه تاکید می‌کند‬ ‫و می‌گوی��د‪ :‬در ه��ر صنعتی کارشناس��ان یک‬ ‫ش��رکت می‌توانند به واتس��ون آم��وزش دهند‬ ‫ک��ه با ترکیبی از نظره��ای مختلف و همچنین‬ ‫شناس��ایی نق��اط ک��ور در تحلی��ل‪ ،‬مانند یک‬ ‫مهندس فکر کند‪.‬‬ ‫فرآیند یادگیری در واتس��ون هیچ‌گاه متوقف‬ ‫نمی‌شود اما این ماشین اطالعات منسوخ را به‬ ‫خودی خود و بر مبنای کشفیات و راهکارهای‬ ‫جدید در تفسیر داده‌ها کنار می‌گذارد‪.‬‬ ‫در واقع واتسون آمده اما نه برای بیشتر کردن‬ ‫حجم کار زمین‌شناسان و جایگزین کردن خود‬ ‫با آنها‪ .‬واتسون سرعت عمل را افزایش می‌دهد‬ ‫و فاسوت می‌گوید که نتیجه نهایی همچنان بر‬ ‫عهده نیروی انسانی است‪.‬‬ ‫البت��ه جریان کار عاری از ریس��ک نیس��ت؛‬ ‫احتمال پاک‌س��ازی داده‌ها در این شبکه وجود‬ ‫تصاویر پانوراما از معدن بینگام‌کانیون امریکا‬ ‫بینگام‌کانی��ون‪ ،‬دومین معدن بزرگ مس در امریکاس��ت‪ .‬این معدن یک��ی از بزرگ‌ترین‬ ‫مع��ادن مس جهان نیز به ش��مار می‌رود و ع�لاوه بر مس‪ ،‬طال‪ ،‬نقره و مولیب��دن نیز از آن‬ ‫اس��تخراج می‌شود‪ .‬اس��ید س��ولفوریک نیز به عنوان یک محصول جانبی در فرآیند ذوب از‬ ‫دیگر تولیدات این معدن است‪ .‬شرکت انگلیسی‪-‬استرالیایی ریوتینتو در سال ‪۱۹۸۹‬میالدی‬ ‫(‪۱۳۶۸‬خورش��یدی) بینگام‌کانیون را خرید‪ .‬این که معدن با نام معدن مس «کنه کات» هم‬ ‫ش��ناخته می‌شود‪ ،‬دارای یک کارخانه تولید شمش‪ ،‬ذوب و پاالیش است‪ .‬در اینجا می‌توانید‬ ‫تصاویر پانورامای ثبت شده از این معدن را ببینید‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬ایسنا‬ ‫دارد‪ .‬همین‌ط��ور احتم��ال دارد ک��ه داده‌های‬ ‫تزریق شده به واتسون‪ ،‬ناکامل و ناکافی باشند‪.‬‬ ‫واتس��ون تاکنون در اکتش��اف نفت از سوی‬ ‫غول نفتی اسپانیایی « ِرپس��ول» به کار گرفته‬ ‫شده اس��ت‪ .‬رپس��ول‪ ،‬نخس��تین پذیرنده این‬ ‫فناوری اس��ت و در س��ال ‪ ۱۳۹۳‬خورش��یدی‬ ‫توافق��ی با آی‌بی‌ام در معامل��ه‌ای به ارزش ‪۱۵‬‬ ‫تا ‪ ۲۰‬میلیون دالر امضا کرد‪.‬‬ ‫رپسول دو سال پیش س��رفصل‌هایی در این‬ ‫زمینه تدوین کرد و به کش��ف آنچه بزرگ‌ترین‬ ‫پهنه نفتی در خش��کی در ایاالت متحده امریکا‬ ‫و در ‪ ۳‬دهه گذش��ته به شمار می‌آمد‪ ،‬نائل شد‪.‬‬ ‫دامنه این پهنه تا آالسکای شمالی پیش رفت‪.‬‬ ‫«وودس��ایت» ن��ام یک��ی دیگ��ر از کاربران‬ ‫طوالنی‌مدت واتسون است‪ .‬این شرکت دریایی‬ ‫نیز این امکان را به زمین‌شناس��ان و مهندسان‬ ‫می‌دهد که با این شبکه با زبان طبیعی (همان‬ ‫زبانی که در س��ایر ارتباطات استفاده می‌شود)‬ ‫تعامل داش��ته باشند‪ .‬فهم زبان طبیعی‪ ،‬یکی از‬ ‫امتیازات برجس��ته در فروش واتس��ون به‌شمار‬ ‫می‌آید و حاال واتسون باید به انسان نشان دهد‬ ‫که طال کجاست‪.‬‬
‫فرماندار سلطانیه‪:‬‬ ‫‪ ۳۵‬درصد سرمایه‌گذاری هدفمند در معادن سلطانیه انجام شده است‬ ‫فرماندار س��لطانیه گفت‪ :‬تاکنون بی��ن ‪ ۳۰‬تا ‪ ۳۵‬درصد‬ ‫سرمایه‌گذاری هدفمند در معادن این شهرستان انجام شده‬ ‫و ارتقای روزافزون این بخش مس��تلزم توجه س��ازمان‌های‬ ‫متولی امر اس��ت‪ .‬حس��ین رحمانی هزاررود افزود‪ :‬در زمان‬ ‫حاضر ‪ ۱۷‬معدن در شهرس��تان س��لطانیه فعال اس��ت که‬ ‫بیش��تر آنها را معادن س��نگ آهن‪ ،‬گچ و سیلیس تشکیل‬ ‫می‌دهد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایرن��ا‪ ،‬وی اظهار ک��رد‪ :‬در ص��ورت جذب‬ ‫تسهیالت الزم می‌توان چرخه تولید در معادن شهرستان را‬ ‫بیش از گذشته رونق داد و به عبارتی از خام‌فروشی در این‬ ‫حوزه جلوگیری کرد‪.‬‬ ‫این مس��ئول ب��ا بیان اینکه خام‌فروش��ی مع��ادن ارزش‬ ‫افزوده‌ای ندارد‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬کارخانه‌های کنس��انتره‬ ‫س��نگ آهن به میزان ‪ ۶۵‬تا ‪ ۷۰‬درص��د فعالیت می‌توانند‬ ‫نتایج بهتری داش��ته باش��ند و حتی نیازهای کارخانه‌هایی‬ ‫نظیر ذوب آهن اصفهان را تامین کنند‪.‬‬ ‫وی خاطر نشان کرد‪ :‬معدن کانی آریان بیستون گوزلدره‪،‬‬ ‫تّهای‬ ‫یک��ی از مناط��ق غنی ب��ه لح��اظ مع��ادن و از نعم ‌‬ ‫خدادادی شهرس��تان به ش��مار می‌رود‪ .‬برنامه‌ریزی‌ها باید‬ ‫به گونه‌ای باش��د ک��ه ب��ا ورود صنایع دس��تی تبدیلی به‬ ‫این شهرس��تان از خام‌فروش��ی جلوگیری شده و موجبات‬ ‫بسترسازی اشتغال جوانان این منطقه فراهم شود‪.‬‬ ‫شهرس��تان س��لطانیه ب��ا ‪ ۳۰‬ه��زار نف��ر جمعی��ت در‬ ‫‪۴۰‬کیلومتری مرکز استان زنجان قرار دارد‪.‬‬ ‫وی اضاف��ه کرد‪ :‬از طرفی با توجه ب��ه تحریم‌های اعمال‬ ‫ش��ده علیه کش��ورمان‪ ،‬صادرات معادن این شهرس��تان و‬ ‫مبادالت تجاری‪ ،‬مش��کالت اساسی را ایجاد کرده و همین‬ ‫مسئله‪ ،‬انجام اقدامات وسیع‌تر را دچار چالش کرده است‪.‬‬ ‫فرماندار سلطانیه ادامه داد‪ :‬برای غلبه بر مشکالت موجود‬ ‫باید با تکیه بر ظرفیت‌ها و توان داخلی از ظرفیت‌های معادن‬ ‫شهرستان استفاده کرد که تحقق این مهم‪ ،‬چشم‌انداز بسیار‬ ‫خوبی را ایجاد می‌کند‪.‬‬ ‫از همه ابزارها برای سرپا نگه‌داشتن معادن استفاده می‌کنیم‬ ‫‹ ‹طرز تفکر برخی مردم محلی‬ ‫در ای��ن زمین��ه‪ ،‬اس��تاندار کردس��تان بر‬ ‫ض��رورت فرهنگ‌س��ازی در ح��وزه‬ ‫فعالیت‌های معدنی برای آش��نایی هر چه‬ ‫بیش��تر مردم با این بخ��ش تاکید کرد‪ .‬به‬ ‫گزارش پایگاه اطالع‌رس��انی اس��تانداری‬ ‫کردستان‪ ،‬بهمن مرادنیا در جلسه شورای‬ ‫معدن کردس��تان با بیان اینکه در اس��تان‪ ،‬کار برای فعالیت‌های‬ ‫معدنی با مش��کالتی روبه‌رو اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬مردم فکر می‌کنند اگر‬ ‫معدنی در یک روستا باشد‪ ،‬متعلق به آنهاست‪.‬‬ ‫وی اضاف��ه کرد‪ :‬این تصور باعث ش��ده که بعض��ی از مردم آن‬ ‫مناط��ق ب��ه دنب��ال باج‌خواهی از معدن��داران باش��ند که اصالح‬ ‫این رویه نادرس��ت‪ ،‬نیازمند فرهنگ‌سازی اس��ت‪ .‬مرادنیا یادآور‬ ‫ش��د‪ :‬رکود بر ب��ازار فعالیت‌های معدنی حاکم اس��ت و ما در این‬ ‫ش��رایط باید از همه ابزارها برای سرپا نگه داشتن معادن استفاده‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫گزارش تصویری‬ ‫قن��ات زارچ یزد پ��س از آماده‌س��ازی و الیروبی‌های کامل‬ ‫در حال تبدیل ش��دن ب��ه محلی تخصصی برای گردش��گری‬ ‫قنات اس��ت‪ .‬به گزارش ایس��نا‪« ،‬قنات زارچ»‪ ،‬قدیمی‌ترین و‬ ‫طوالنی‌ترین قنات جهان است که در یزد قرار دارد‪ .‬قدمت این‬ ‫قنات که با ‪ ۲۱۱۵‬چاه‪ ،‬دارای ‪ ۲۵۰‬کیلومتر طول است‪ ،‬حدود‬ ‫‪ ۱۲۰۰‬سال برآورده شده و از آنجایی که برخی از میله‌های این‬ ‫قنات در محل کنونی مس��جد جامع یزد قرار دارد‪ ،‬قدمت آن‬ ‫را پیش از اس�لام نیز روایت می‌کنند‪ .‬این قنات که تا چندین‬ ‫سال پیش به دلیل برخی ناملایمتی‌ها و بی‌توجهی‌ها در حال‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه‌ای‬ ‫گروه معدن‪:‬‬ ‫اس��تان کردس��تان دارای ‪ ۲۶۸‬معدن فعال به‌ص��ورت فلزی و‬ ‫غیرفلزی اس��ت که از ‪ ۶۴‬نوع ماده معدنی شناسایی شده تاکنون‬ ‫‪۱۸‬نوع ماده معدنی در استان کردستان شناسایی شده است‪.‬‬ ‫کردس��تان با قرارگی��ری در ‪ ۳‬زون س��اختاری ارومیه ‪ -‬دختر‬ ‫ س��نندج ‪ -‬س��یرجان و زاگ��رس‪ ،‬تنوعی از م��واد معدنی را در‬‫خ��ود جای داده اس��ت‪ .‬این اس��تان با توجه به تن��وع واحدهای‬ ‫زمین‌شناسی در برگیرنده مواد معدنی فلزی و غیرفلزی است‪.‬‬ ‫از مواد معدنی فلزی در این اس��تان می‌ت��وان به عناصر طال و‬ ‫آهن اش��اره کرد‪ .‬در شمال اس��تان در شهرستان‌های سقز و بانه‪،‬‬ ‫کانس��ارهای مه��م قلقله‪ ،‬کرویان و قبغلوقجه ب��ا ‪ ۱۷.۳‬تن طال و‬ ‫عیار متوس��ط ‪ ۱.۲‬گرم در تن و همچنین اندیس‌ها و رخدادهای‬ ‫حمزه قرنین‪ ،‬میرگه نقش��ینه‪ ،‬کس��نزان‪ ،‬گندمان‪ ،‬زاوه‌کوه‪ ،‬سرد‬ ‫کوهستان‪ ،‬پیرخدر و‪ ...‬وجود دارند که با تامین اعتبار برای تکمیل‬ ‫اکتشافات این منطقه به قطب تولید طال در کشور تبدیل می‌شود‪.‬‬ ‫درباره م��واد معدنی آهن نیز می‌توان به منطقه ش��مال بیجار‬ ‫ قروه و س��قز اشاره کرد‪ .‬با توجه به محیط‌های مناسب تشکیل‬‫این عنصر‪ ،‬ش��بکه‌های تش��کیل‪ ،‬معادن و کانس��ارهایی در این‬ ‫مناطق تش��کیل ش��ده‌اند که در این میان می‌توان به معدن آهن‬ ‫شهرک با ‪ ۴۲‬میلیون تن با عیار ‪ ۵۵‬درصد و آهن اسکارن صاحب‬ ‫س��قز ب��ا ‪ ۲.۷‬میلیون تن و عیار ‪ ۴۸‬درصد اش��اره کرد‪ .‬از معادن‬ ‫غیرفلزی نی��ز می‌توان به مرمریت‪ ،‬مرمریت قرمز و مرمر اش��اره‬ ‫کرد‪ .‬شبکه‌های آتشفشانی و اپی‌ترمال در منطقه سریش‌آباد قروه‬ ‫باعث تش��کیل انیکس و مرمرهایی شده که جزو مرمرهای ممتاز‬ ‫و درجه یک هستند و حتی یک کیلوگرم آن هم ارزشمند و قابل‬ ‫فرآوری است‪ .‬این اس��تان که در عرصه معادن‪ ،‬به بهشت معادن‬ ‫ایران تبدیل می‌شود برای نیل به این هدف راه درازی دارد‪.‬‬ ‫در حوزه‌های جامع آبخیز این استان انجام می‌شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬علی‌اکبر محمدپناه اظهار کرد‪ :‬س��ال گذش��ته‬ ‫‪ ۵۱‬میلی��ارد و ‪ ۷۹۹‬میلیون ریال درآمد مناب��ع طبیعی متاثر از‬ ‫فعالیت‌های معدنی و اج��رای طرح‌های عمرانی و عمومی وصول‬ ‫شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬این مبلغ از محل ‪ ۱۲‬درصد درآمد معادن کردستان‬ ‫برای جبران خس��ارت‌های وارد ش��ده به منابع طبیعی به حساب‬ ‫خزانه واریز شده است‪.‬‬ ‫معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل طبیعی کردستان اضافه‬ ‫کرد‪ :‬درآمد حاصل از ‪ ۱۲‬درصد سهم منابع طبیعی و اخذ حقوق‬ ‫دولتی موضوع ماده ‪ ۲۴‬قانون معادن نیز در زمینه احیا و بازسازی‬ ‫معادن هزینه می‌شود‪.‬‬ ‫ت ش��امل احیا‬ ‫محمدپن��اه یادآور ش��د‪ :‬برنامه‌ریزی این عملیا ‌‬ ‫و جنگل‌کاری‪ ،‬توس��عه فضای سبز و س��نگ چین‪ ،‬سازه سنگی‬ ‫گابیون��ی و دیوار حائل حفاظتی در قال��ب پروژه‌های آبخیزداری‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به ماده یک قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی‬ ‫و ذخای��ر جنگلی کش��ور گفت‪ :‬بر اس��اس این م��اده‪ ،‬گونه‌های‬ ‫درختانی از قبیل شمش��اد‪ ،‬زربین‪ ،‬سرخدار‪ ،‬سرو خمره‌ای‪ ،‬سفید‬ ‫پل��ت‪ ،‬حرا و چن��دل‪ ،‬ارس‪ ،‬فن��دق‪ ،‬زیتون طبیعی‪ ،‬بنه (پس��ته‬ ‫وحشی)‪ ،‬گون‪ ،‬ششم‪ ،‬گردو (جنگلی) و بادام وحشی (بادامک) در‬ ‫سراس��ر کشور ذخایر جنگلی به شمار می‌روند و قطع آنها ممنوع‬ ‫است‪.‬‬ ‫محمدپن��اه تاکید کرد‪ :‬این اداره کل ب��ا رعایت الزامات قانونی‬ ‫در تخصی��ص مجوز معادن مانن��د فعالیت‌های معدنی در مناطق‬ ‫جنگل��ی‪ ،‬مرات��ع درج��ه ی��ک‪ ،‬مناطق س��یل‌خیز‪ ،‬فرس��ایش و‬ ‫کانون‌های بحرانی و رعایت مس��ائل زیست محیطی با حساسیت‬ ‫ویژه اقدام کرده است‪.‬‬ ‫مع��اون حفاظ��ت و ام��ور اراض��ی اداره کل مناب��ع طبیعی و‬ ‫آبخی��زداری کردس��تان‪ ،‬از فع��االن در حوزه معدن خواس��ت با‬ ‫اس��تفاده از علوم روز و بهره‌گیری از تجهیزات پیشرفته استخراج‬ ‫مع��ادن‪ ،‬کمترین آس��یب‌ها را به عرصه‌های مل��ی و طبیعی وارد‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫گفتنی است از مساحت ‪ ۲‬میلیون و ‪ ۹۳۷‬هزار هکتاری استان‬ ‫کردستان‪ ،‬بیش از ‪ ۳۷۴‬هزار هکتار آن را جنگل تشکیل می‌دهد‪.‬‬ ‫جنگل‌های این استان که جزو جنگل‌های زاگرس شمالی به شمار‬ ‫می‌آیند‪ ،‬در بیش از ‪ ۵۰‬هزار س��ال گذش��ته تشکیل شده‌اند و به‬ ‫لح��اظ محافظ��ت از منابع آب و خاک‪ ،‬تولی��د محصوالت فرعی‪،‬‬ ‫ذخای��ر ژنتیکی‪ ،‬مص��ارف درمان��ی‪ ،‬توانایی‌های اکوتوریس��تی و‬ ‫ارزش‌های زندگی‪ ،‬دارای اهمیت زیادی هستند‪.‬‬ ‫جنگل‌های این اس��تان که بخشی از جنگل‌های غرب کشور را‬ ‫تش��کیل می‌دهد‪ ،‬بیشتر اطراف شهرهای بانه و مریوان قرار دارند‬ ‫و پس از جنگل‌های شمال کشور در رتبه دوم اهمیت هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ ۷۰۰‬میلیون تن ذخایر معادن‬ ‫معاون ام��ور معادن و اکتش��افات معدنی‬ ‫س��ازمان صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت‬ ‫کردستان‪ ،‬چندی پیش‪ ،‬از ذخیره معادن‬ ‫این اس��تان خب��ر داد و گفت‪ :‬ب��ا صدور‬ ‫گواه��ی و پروانه‌ه��ای اکتش��اف جدید‪،‬‬ ‫اکتش��افات موج��ود از ‪ ۶۲۰‬میلی��ون تن‬ ‫فعل��ی به حدود ‪ ۷۰۰‬میلیون تن در س��ال جاری افزایش خواهد‬ ‫یاف��ت‪ .‬مه��دی م��رادی اظه��ار ک��رد‪ :‬در مجم��وع ‪ ۴۰۰‬پروانه‬ ‫بهره‌برداری در حوزه مواد معدنی فلزی‪ ،‬س��نگ تزئینی‪ ،‬سیلیس‪،‬‬ ‫فلدس��پات‪ ،‬دولومیت‪ ،‬باریت سنگ معدن و مصالح ساختمانی در‬ ‫کردستان صادر شده است‪.‬‬ ‫وی اضاف��ه کرد‪ :‬ذخیره قطعی معادن اس��تان ‪ ۶۱۳‬میلیون تن‬ ‫بود که ‪ ۷‬میلیون تن در س��ال گذش��ته به این ذخیره اضافه شد‬ ‫ت��ا به ‪ ۶۲۰‬میلیون تن برس��د‪ .‬معاون امور معادن و اکتش��افات‬ ‫معدنی سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت کردستان افزود‪ :‬بر اساس‬ ‫اقدامات و برآوردهای انجام ش��ده‪ ،‬این میزان ذخیره ماده معدنی‬ ‫امسال به حدود ‪ ۷۰۰‬میلیون تن افزایش پیدا خواهد کرد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینک��ه یکی از اقدام��ات و فعالیت‌های معدنی‬ ‫در اس��تان مربوط به اکتشاف است‪ ،‬یادآور شد‪ ۴ :‬پهنه اکتشافی‬ ‫از س��ال ‪ ۹۲‬به وس��عت ‪ ۱۲‬ه��زار و ‪ ۵۰۰‬کیلومت��ر مربع مصوب‬ ‫شد‪.‬‬ ‫م��رادی با اش��اره به اینکه اکتش��افات این پهنه‌ها به س��ازمان‬ ‫زمین‌شناسی کشور و ایمیدرو واگذار شده است‪ ،‬گفت‪ :‬با توجه به‬ ‫تیپ کانه‌زایی استان که ب ‌ه شکل عدسی تشکیل شده‪ ،‬اکتشافات‬ ‫خرد به جایی نمی‌رسد‪ .‬به همین دلیل اکتشافات عمقی در استان‬ ‫انجام می‌ش��ود‪ .‬معاون امور معادن و اکتش��افات معدنی سازمان‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت کردس��تان تاکید کرد‪ :‬کانسارهای پنهان‬ ‫فقط به‌وس��یله دیتای ژئوفیزیک هوایی‪ ،‬قابل برداشت و اکتشاف‬ ‫هس��تند؛ بنابراین باید مش��خص ش��ود در عمق زمین چه ماده‬ ‫معدنی فلزی وجود دارد‪.‬‬ ‫معاون امور معادن و اکتش��افات معدنی سازمان صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت کردس��تان یادآور شد‪ :‬در مجموع ‪ ۱۴‬محدوده اکتشافی‬ ‫امیدبخش در س��قز شناسایی ش��ده که ‪ ۷‬محدوده آن در دست‬ ‫مطالعه است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه پنهه بیجار و قروه به مساحت ‪ ۴‬هزار و ‪۸۰۰‬‬ ‫کیلومتر مربع نیز به ایمیدرو واگذار ش��ده است‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬پرواز‬ ‫ژئوفیزیک قروه انجام ش��ده و منتظر اعالم نتایج آن هس��تیم‪ .‬در‬ ‫بیجار هم دیتا کامل و منجر به کش��ف ‪ ۶‬محدوده امیدبخش که‬ ‫عمده آن س��نگ آهن‪ ،‬نقره و طالست‪ ،‬شد ‌ه و پروانه اکتشاف آنها‬ ‫نیز صادر ش��ده اس��ت‪ .‬مرادی اظهار کرد‪ :‬پهن��ه دیواندره هم به‬ ‫ایمیدرو واگذار ش��ده که پس از صدور مج��وز پرواز آن‪ ،‬اقدامات‬ ‫الزم انجام می‌شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬با این اقدامات نزدیک ‪ ۳۵‬درصد مساحت کردستان‬ ‫از نظر اکتش��افی پوشش داده شده و در کل‪ ،‬همین میزان هم از‬ ‫نظر اکتش��افی ظرفیت فلزی در استان وجود دارد که در قالب ‪۴‬‬ ‫پهنه زیرپوشش قرار گرفته است‪.‬‬ ‫‹ ‹بازسازی اراضی ملی‬ ‫وجه دیگر معادن‪ ،‬تخریب محیط‌زیست است و به همین دلیل‬ ‫بازس��ازی محیط‌زیس��ت برای معدنداران یکی از الزامات قانونی‬ ‫اس��ت‪ .‬در این باره‪ ،‬معاون حفاظ��ت و امور اراضی اداره کل منابع‬ ‫طبیعی کردس��تان گفت‪ :‬با هماهنگی س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت و در راس��تای اجرای ش��یوه‌نامه اجرایی م��اده ‪ ۱۷‬قانون‬ ‫معادن‪ ،‬احیا و بازسازی اراضی ملی متاثر از فعالیت معادن متروک‬ ‫ایجاد مسیر گردشگری در طوالنی‌ترین قنات جهان‬ ‫نابودی بود‪ ،‬پس از ثبت جهانی آن‪ ،‬در حال آماده‌س��ازی برای‬ ‫تبدیل شدن به محل تخصصی گردشگری قنات است‪ .‬براساس‬ ‫طراحی‌ها‪ ،‬گردشگران پس از ورود به این قنات به درون یکی‬ ‫از پایاب‌ها وارد می‌ش��وند و پس از گذش��تن از مسیر آبی آن‪،‬‬ ‫وارد یک آسیاب آبی قدیمی شده و حتی امکان استفاده از نان‬ ‫طبخ ش��ده در پای آس��یاب این قنات برای‌شان مهیا می‌شود‬ ‫و در ادامه مس��یر نیز از پایاب دیگ��ر این قنات خارج خواهند‬ ‫ش��د‪ .‬یکی از ویژگی‌های جالب قن��ات زارچ‪ ،‬مقطع مربعی آن‬ ‫اس��ت چراکه دیگر قنات‌ها به‌طور معم��ول مقطعی بیضوی یا‬ ‫دای��ره‌وار دارند و همین ویژگی نش��ان می‌دهد که قدمت این‬ ‫قنات به دوران پیش از اسالم بازمی‌گردد‪ .‬میزان آبدهی قنات‬ ‫زارچ ت��ا نیم قرن پیش‪ ،‬افزون بر ‪ ۱۵۰‬لیت��ر در ثانیه بوده اما‬ ‫درحال‌حاضر به دلیل حفر بی‌رویه چاه‌های عمیق و نیمه‌عمیق‬ ‫در حریم قنات‪ ،‬آبدهی آن به شدت کاهش یافته است‪ .‬یکی از‬ ‫نکت ‌هّهای قابل توجه این قنات‪ ،‬مسیرهایی است که با اختالف‬ ‫‪ ۱۰‬متر ارتفاع به‌هم رسیده‌اند‪ ،‬در حالی که تراز این قنات صفر‬ ‫اس��ت و این شگفتی را برای بازدیدکنندگان به دنبال دارد که‬ ‫این اختالف تراز چگونه مدیریت ش��ده است‪ .‬مظهر این قنات‬ ‫در ش��هر زارچ قرار دارد و دارای ‪ ۳‬ش��اخه ی��ا تونل زیرزمینی‬ ‫جدا شامل ش��اخه‌های شیرین‪ ،‬شور و ابراهیم خویدکی است‪.‬‬ ‫البته ‪ ۲‬ش��اخه ش��یرین و ابراهیم خویدکی‪ ،‬جزو ش��اخه‌های‬ ‫خش��ک شده قنات هس��تند و اکنون تنها شاخه شور به طول‬ ‫‪ ۷۲‬کیلومتر از آبدهی ‪ ۶۰‬لیتر در ثانیه برخوردار اس��ت‪ .‬البته‬ ‫احی��ای دوباره و جری��ان یافتن آب در این قن��ات نیز مدیون‬ ‫تالش‌های ‪ ۴‬س��اله اداره کل میراث فرهنگی استان بوده که با‬ ‫مسدود کردن و مبارزه با فاضالب‌های متصل به این قنات که‬ ‫شاید بیش از ‪ ۱۰۰‬مورد بوده‪ ،‬انجام شده است‪.‬‬ ‫استان‌ها‬ ‫چهار‌شنبه‬ ‫‪ 22‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 8‬شوال ‪ 1440‬‬ ‫‪ 12‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره‪182‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫مجوز جدیدی برای‬ ‫راه‌اندازی کارخانه «روی»‬ ‫نمی‌دهیم‬ ‫مدیرکل حفاظت محیط‌زیس��ت اس��تان زنجان‬ ‫با تاکید بر اینکه درحال‌حاضر چالش مهم اس��تان‬ ‫در حوزه محیط‌زیس��ت مرب��وط به موضوع روی و‬ ‫فعالی��ت کارخانه‌های مرتبط با آن اس��ت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫مجوز جدید برای کارخانه روی نمی‌دهیم‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬حسین آبس��االن در نشست‬ ‫خب��ری ب��ه مناس��بت هفت��ه محیط‌زیس��ت‪ ،‬به‬ ‫بی‌توجهی نس��بت به آمایش س��رزمین در استان‬ ‫زنجان اش��اره کرد و افزود‪ :‬طرح آمایش سرزمین‪،‬‬ ‫چش��م‌انداز و داشته‌های‌مان را به‌طور یکپارچه در‬ ‫نظر می‌گیرد اما متاس��فانه در زنجان به این طرح‬ ‫بی‌توجهی ش��ده و در حاش��یه قرار گرفته اس��ت‪.‬‬ ‫آبس��االن در ادامه با بیان اینکه دشت سهرین در‬ ‫مرتع قرار گرفت��ه و باید در این منطقه مرتعداری‬ ‫شود‪ ،‬افزود‪ :‬متاسفانه درحال‌حاضر در این منطقه‬ ‫شاهد باغداری هستیم که به‌دلیل شرایط اقلیمی‬ ‫منطقه هر س��ال به باغداران خسارت وارد می‌شود‬ ‫و دلیل این امر بی‌توجهی به ظرفیت منطقه است‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه ب��ا بی‌توجه��ی ب��ه‬ ‫محیط‌زیس��ت‪ ،‬آس��یب فراوانی را متوجه مردم و‬ ‫طبیع��ت می‌کنیم‪ ،‬افزود‪ :‬با نب��ود مدیریت جامع‬ ‫محیط‌زیس��ت و بی‌توجهی به آن‪ ،‬ش��اهد شرایط‬ ‫امروز هس��تیم و متاس��فانه این وضعی��ت هزینه‬ ‫زی��ادی را به بار آورده اس��ت‪ .‬مدی��رکل حفاظت‬ ‫محیط‌زیس��ت اس��تان زنجان به درآمدزایی باالی‬ ‫محیط‌زیست اشاره کرد و گفت‪ :‬با سرمایه‌گذاری و‬ ‫مدیریت درست در این حوزه‪ ،‬می‌توان شاهد رونق‬ ‫ر این بخش بود‪.‬‬ ‫مازندران به اندازه یک‬ ‫کشور در زمینه‌های مختلف‬ ‫ظرفیت دارد‬ ‫اس��تاندار مازن��دران گف��ت‪ :‬پیگی��ری نکردن‬ ‫مصوبه‌ها و برگزار نکردن منظم اجالس‌ها‪ ،‬یکی از‬ ‫مشکالت جدی در زمینه مبادالت اقتصادی است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایس��نا‪ ،‬احم��د حس��ین‌زادگان در‬ ‫هجدهمین اجالس ش��ورای بین‌المللی همکاری‬ ‫تج��اری اتاق‌های بازرگانی حاش��یه دریای خزر با‬ ‫بیان اینکه بسیاری از اتفاق‌هایی که در این استان‬ ‫رخ می‌دهد‪ ،‬مربوط به اس��تانداران قبلی است که‬ ‫جای قدردانی دارد‪ ،‬اظه��ار کرد‪ :‬خواهرخواندگی‪،‬‬ ‫تفاهمنامه‌ه��ا و نمایش��گاه‌های متعددی را برگزار‬ ‫کردیم که مراوده‌های زیادی را به دنبال داش��ت‪،‬‬ ‫درحالی که همه به همدیگر نیاز داریم‪.‬‬ ‫متاس��فانه حج��م مبادالت تجاری م��ا کم بوده‬ ‫که نیاز به آسیب‌شناس��ی اس��ت‪ .‬وی با اش��اره به‬ ‫اینکه مازندران به اندازه یک کش��ور در زمینه‌های‬ ‫مختلف ظرفی��ت دارد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬متاس��فانه با‬ ‫وجود همه ظرفیت‌ها و نیاز همه کشورهای حوزه‬ ‫خزر و آس��یای میانه ب��ه همدیگر‪ ،‬حجم مبادالت‬ ‫تجاری آن‌قدر زیاد نیس��ت و این مسائل می‌تواند‬ ‫در اجالس کنونی آسیب‌شناسی و راهکارهای آن‬ ‫بررس��ی و مشخص شود که آیا دولت باید پای کار‬ ‫بیاید یا کم‌تحرکی بخش خصوصی موجب این امر‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫اس��تاندار مازندران با بیان اینکه ریس��ک باالی‬ ‫تجاری و سیاس��ی‪ ،‬مش��کالت زیادی را در زمینه‬ ‫س��رمایه‌گذاری ایجاد کرده است که این موارد در‬ ‫کش��ورهای اروپایی وجود ن��دارد‪ ،‬گفت‪ :‬پیگیری‬ ‫نکردن مصوب ‌هّها و نامنظم برگزار ش��دن اجالس‌ها‬ ‫یک��ی از مش��کالت ج��دی در زمین��ه مب��ادالت‬ ‫اقتصادی اس��ت که موجب ایج��اد موانع در رونق‬ ‫اقتصادی می‌ش��ود‪ .‬حس��ین‌زادگان خاطرنش��ان‬ ‫ک��رد‪ :‬مازندران زیرس��اخت الزم را برای ارتباط با‬ ‫کشورهای حاشیه دریای خزر دارد‪.‬‬ ‫دارا ب��ودن ‪ ۴‬بندر تجاری‪ ۲ ،‬فرودگاه و وضعیت‬ ‫مناسب منطقه جغرافیایی‪ ،‬نش��ان‌دهنده اهمیت‬ ‫این استان اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬نزدیک به ‪ ۱۲۳‬کاال‬ ‫و بی��ش از ‪ ۳‬ه��زار و ‪ ۲۰۰‬کارخانه قابل رقابت در‬ ‫مازن��دران وجود دارد که به نظر می‌رس��د باید از‬ ‫حالت خصوصی خارج ش��ود و تبدیل به هلدینگ‬ ‫اقتصادی با شاخه‌های مختلف شود‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه ارتباط کشورهای حاشیه‬ ‫دریای خزر در زمینه اجتماعی بس��یار کم اس��ت‪،‬‬ ‫بیان کرد‪ :‬بسیاری از مسافران و گردشگران شمال‬ ‫ایران به کشورهای حوزه خلیج‌فارس سفر می‌کنند‬ ‫و همچنین گردش��گران کشورهای عربی به کشور‬ ‫ما سفر می‌کنند که اگر در حوزه اجتماعی ارتباط‬ ‫بیشتر ش��ود می‌تواند در زمینه اقتصادی هم موثر‬ ‫باشد‪.‬‬
‫چهار‌شنبه ‪ 22‬خرداد ‪ 8 1398‬شوال ‪ 12 1440‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫موسسه فرهنگی و هنری روزگار وصل‬ ‫مدیر مسئول‪:‬‬ ‫ناصر بزرگمهر‬ ‫سال دوم شماره ‪182‬‬ ‫سردبیر‪ :‬محبوبه ناطق‬ ‫همکاران‪ :‬سارا اصغری‪-‬ثمن رحیمی‌‌راد‬ ‫مدیر فنی و هنری‪ :‬مهدی نجفی‬ ‫نمایندگی دفتر اروپا‪ :‬چکاوک بزرگمهر‬ ‫آدرس‪ :‬تهران‪ -‬میدان هفتم تیر‪ -‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬پالک ‪74‬‬ ‫تلفکس‪88310576-88310575:‬‬ ‫سازمان آگهی‌ها‪88722732-3:‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان‌ها‪88724211:‬‬ ‫چاپ‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.Madandaily.com‬‬ ‫‪www.instagram.com/Madandaily‬‬ ‫‪www.twitter.com/Madandaily‬‬ ‫‪www.t.me/Madandaily‬‬ ‫‪E-mail:info@madandaily.com‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫ریزش نرخ طالی جهانی متوقف شد‬ ‫ن��رخ طال پس از اینکه بزرگ‌ترین کاهش نرخ یک روزه در ‪ ۲‬ماه گذش��ته را‬ ‫متحمل ش��د‪ ،‬متاثر از تهدیدهای تج��اری جدید امریکا علیه چین در معامالت‬ ‫سه‌شنبه بازار جهانی ثابت ماند‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬هر اونس طال برای تحویل فوری در معامالت روز جاری بازار‬ ‫سنگاپور ‪۰.۱‬درصد افزایش یافت و به ‪ ۱۳۲۸.۷۸‬دالر رسید‪.‬‬ ‫در بازار معامالت آتی امریکا‪ ،‬هر اونس طال با ‪ ۰.۲‬درصد افزایش به ‪۱۳۳۲.۳۰‬‬ ‫دالر رسید‪.‬‬ ‫بازارها اواخر هفته گذشته از توافق میان امریکا و مکزیک برای اجتناب از یک‬ ‫جنگ تجاری دیگر مطلع شدند و طال در نتیجه واکنش بازارها به این خبر روز‬ ‫گذشته بیش از یک درصد سقوط کرد و در اواسط معامالت تا رکورد ‪۱۳۲۴.۵۰‬‬ ‫دالر عقب‌نشینی کرد‪.‬‬ ‫نز‌د (‪ )ANZ‬در این‌باره گفت‪ :‬کاهش‬ ‫دانیل هاینس‪ ،‬تحلیلگر گروه بانکی ای‌ا ‌‬ ‫تنش‌های تجاری میان امریکا و مکزیک روی بازار طال تاثیر منفی گذاش��ت اما‬ ‫نگرانی‌ها پیرامون مذاکرات امریکا و چین برطرف نش��ده اس��ت‪ .‬در نتیجه این‬ ‫نگرانی‌ه��ا‪ ،‬ری��زش طال در روز گذش��ته دوام چندانی پیدا نک��رد و همچنان تا‬ ‫حدودی تقاضا برای خرید دارایی مطمئن از نرخ طال پشتیبانی می‌کند‪.‬‬ ‫دونال��د ترامپ‪ ،‬رئیس‌جمه��وری امریکا اع�لام کرد‪ :‬آماده اس��ت در صورت‬ ‫پیشرفت نداشتن مذاکرات تجاری با رئیس‌جمهوری چین در نشست ماه جاری‬ ‫س��ران گ��روه ‪ ۲۰‬در ژاپن‪ ،‬دور دیگ��ری از تعرفه‌های تنبیه��ی را روی واردات‬ ‫کاالهای چینی وضع کنند‪.‬‬ ‫ترامپ بارها اعالم کرده انتظار دارد با رئیس‌جمهوری چین در نشست اوزاکای‬ ‫ژاپن دیدار کند اما چین هنوز چنین دیداری را تایید نکرده است‪ .‬از سوی دیگر‬ ‫رئیس‌جمهوری امریکا تهدید کرده اس��ت اگر بخشی از توافق امریکا و مکزیک‬ ‫که مس��تلزم تایید قانونگذاران مکزیکی است تصویب نشود تعرفه‌ها بر خواهند‬ ‫گشت‪.‬‬ ‫به گزارش رویترز‪ ،‬دالر در معامالت سه‌شنبه در برابر سایر ارزهای بزرگ ثابت‬ ‫بود اما پس از تجدید تهدید ترامپ برای وضع تعرفه‌ها علیه چین ریسک‌پذیری‬ ‫سرمایه‌گذاران محدود شد‪.‬‬ ‫در بازار س��ایر فلزات ارزش��مند‪ ،‬هر اونس نقره برای تحویل فوری ‪ ۰.۳‬درصد‬ ‫افزایش یافت و به ‪ ۱۴.۷۰‬دالر رسید‪ .‬هر اونس پالتین برای تحویل فوری با ‪۰.۵‬‬ ‫درصد افزایش‪ ۸۰۶.۳۳ ،‬دالر معامله ش��د‪ .‬هر اونس پاالدیم برای تحویل فوری‬ ‫‪ ۰.۱‬درصد افزایش یافت و به ‪ ۰۱۳۸۲.۷‬دالر رسید‪.‬‬ ‫کاهش ‪ ۱۰.۹‬درصدی واردات مس چین‬ ‫در ماه گذشته میالدی‬ ‫واردات مس خام چین در مه (اردیبهشت‪-‬خرداد) نسبت به آوریل (فروردین‪-‬‬ ‫اردیبهشت) ‪۱۰.۹‬درصد کاهش‌یافته و به سطح ‪ 361‬هزار تن رسیده است‪.‬‬ ‫به گزارش دنیای بورس‪ ،‬واردات انواع مس پرداخته نشده شامل آند‪ ،‬فرآوری‬ ‫شده و نیمه آماده به چین در ماه گذشته میالدی به‌شدت کمتر از میزان ‪405‬‬ ‫هزار تنی در آوریل و مقدار ‪470‬هزار تنی در مه سال گذشته بوده است‪.‬‬ ‫آنطور که گزارش اداره گمرک چین نشان می‌دهد واردات مس این کشور در‬ ‫‪ 5‬ماه نخست سال جاری به ‪ ۱.95‬میلیون تن محدود شده و افت ‪ ۹.۴‬درصدی‬ ‫را تجربه کرده است‪.‬‬ ‫به نظر «دیوید هی» تحلیلگر بازار مس «سی‌آریو» به دلیل نرخ سود پایین‌تر‬ ‫در بازار داخلی چین‪ ،‬به تناس��ب س��طح واردات مس خام به این کش��ور نزولی‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫بخش��ی از این افت محسوس ناش��ی از قوانین منع‌کننده چین برای واردات‬ ‫ضایعات مس اس��ت که از ‪ ۱‬ژوئیه به اج��را درخواهد آمد‪ .‬از طرف صنایع مس‬ ‫چین این انتظار می‌رفت که سطح واردات این فلز پرمصرف پیش از تاریخ مقرر‬ ‫کاهش یابد‪.‬‬ ‫مس به‌صورت گس��ترده‌ای در صنایع و ساخت‌س��از کاربرد دارد و تقاضا برای‬ ‫این فلز پرمصرف یکی از ش��اخص‌های سنجش سالمت اقتصادی است‪ .‬به نظر‬ ‫می‌رس��د با نش��انه‌های کاهش واردات مس به خاک چی��ن فعالیت واحدهای‬ ‫صنعتی این کش��ور در مه رو به محاق رفته اس��ت‪ .‬با این حال بر اساس گزارش‬ ‫گمرک چین واردات کنس��انتره و سنگ معدنی نیمه فرآوری شده مس به این‬ ‫کش��ور در ماه گذش��ته میالدی ‪ ۱.84‬میلیون تن بود‪ .‬این میزان ‪ ۱۰.۸‬درصد‬ ‫فراتر از واردات ‪۱.۶۶‬میلیون تنی در آوریل و ‪ ۱۷.۲‬درصد بیشتر از سطح ‪۱.۵۷‬‬ ‫میلیون تنی در مارس س��ال ‪( 2018‬اس��فند ‪-1397‬فروردین ‪ )1398‬است‪ .‬با‬ ‫افزایش ظرفیت کوره‌های ذوب در چین میزان واردات کنس��انتره به این کشور‬ ‫ش یافته است‪ .‬همزمان میزان صادرات‬ ‫در سال جاری میالدی ‪ ۱۶.۶‬درصد افزای ‌‬ ‫آلومینیوم چین ‪ ۷.۶‬درصد نس��بت به آوریل رش��د کرده اس��ت‪ .‬چین به‌عنوان‬ ‫بزرگ‌تری��ن تولیدکنن��ده و مصرف‌کننده فلزات در سراس��ر جهان در مه ‪536‬‬ ‫هزار تن آلومینیوم خام ش��امل فلز‪ ،‬آلیاژ و فرآورده‌های نیمه‌سوخته صادر کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬این حج��م بیش از صادرات ‪ 498‬ه��زار تنی در آوریل ب��وده و بیش از‬ ‫‪ ۱۱.۷‬درصد نس��بت به س��طح ‪ 480‬هزار تنی در مه س��ال ‪ 2018‬رش��د کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫رشد بهای آلومینا پس از وقفه تولید در چین‬ ‫گروه معدن‪:‬‬ ‫قیم��ت آلومین��ا در یک ماه گذش��ته به‬ ‫واسطه وقفه‌های تولیدی در چین با اندکی‬ ‫رش��د همراه بوده است؛ به‌طوری که بهای‬ ‫ف��وب آلومین��ای صادرات��ی در بندره��ای‬ ‫اس��ترالیا در پایان مه س��ال جاری با رشد‬ ‫ح��دود ‪2‬درصدی به ح��دود ‪ 364‬دالر بر‬ ‫تن رسید‪ .‬گفتنی اس��ت قیمت آلومینا در‬ ‫بازار چین‪ ،‬ش��اهد رشد بسیار بیشتری بود‬ ‫و ت��ا ‪ 435‬دالر ب��ر تن نیز در اس��تان‌های‬ ‫ش��مالی این کش��ور افزایش یاف��ت‪ .‬با این‬ ‫حال‪ ،‬رش��د اندک قیمت آلومین��ا در بازار‬ ‫صادراتی استرالیا پس از افت شدید قیمت‬ ‫آلومینا در آوریل (فروردین‪-‬اردیبهشت) با‬ ‫صدور مجوز فعالیت دوباره کامل پاالیشگاه‬ ‫آلونورت رخ داد‪.‬‬ ‫به گزارش فل��زات آنالین‪ ،‬فعالیت تولید‬ ‫پاالیشگاه آلونورت در برزیل‪ ،‬از اوایل سال‬ ‫گذشته به‌دلیل نشتی از سایت دوم دپوی‬ ‫پس��ماندهای پاالیش بوکسیت (‪)DRS2‬‬ ‫پس از بارش باران‌های مکرر و سیل‌آسا در‬ ‫این منطقه‪ ،‬به حال��ت نیمه تعلیق درآمد؛‬ ‫در پی این ام��ر‪ ،‬تنها نیمی از ظرفیت ‪۶.۳‬‬ ‫میلیون تنی پاالیش��گاه آلون��ورت قادر به‬ ‫تولید بود و این امر بازار آلومینا را در سال‬ ‫گذش��ته (‪ )2018‬میالدی‪ ،‬ب��ا محدودیت‬ ‫عرض��ه روبه‌روک��رد‪ .‬هرچند پ��س از این‬ ‫رویداد‪ ،‬به س��رعت شرکت نورسک‌هیدرو‪،‬‬ ‫صاحب این پاالیش��گاه‪ ،‬فن��اوری جدیدی‬ ‫را در س��ایت دپوی باطله‌ها برای خش��ک‬ ‫ک��ردن پس��ماندها نصب کرد ت��ا خطرات‬ ‫ناش��ی از انحالل عناصر و فلزات س��نگین‬ ‫محت��وی باطله‌ها را در آب‌های س��طحی‬ ‫و زیرزمین��ی ب��ه کم‌ترین حد برس��اند اما‬ ‫خبر وقفه تولید یکی از پاالیشگاه‌های چین با‬ ‫ظرفیت حدود ‪ 2‬میلیون تن‪ ،‬باعث شد آلومینا‬ ‫کمی افت قیمت هفته‌های گذشته خود را بازیابی‬ ‫کند‪ .‬فعالیت این پاالیشگاه در اثر نشتی از سایت‬ ‫دپوی باطله‌ها از هفته سوم مه به حالت تعلیق‬ ‫درآمد‬ ‫همچنان دادگاه اس��تان ب��ه فعالیت کامل‬ ‫و دوباره این پاالیش��گاه رأی مثبت نداد‪ .‬با‬ ‫این حال در اواخر س��ال‪ ،‬با روی کار آمدن‬ ‫به دنبال تش��دید تنش‌های سیاسی و تجاری میان‬ ‫چی��ن و امری��کا‪ ،‬به نظر می‌رس��د عالوه ب��ر اندروید‪،‬‬ ‫سیس��تم‌عامل ویندوز نیز قرار است در چین به‌زودی‬ ‫با یک نسخه اختصاصی جایگزین شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬اگر اخب��ار و گزارش‌های اخیر را‬ ‫پیگیری کرده باشید‪ ،‬به طور قطع متوجه شده‌اید که‬ ‫آتش مشکالت و کشمکش‌ها میان چین و امریکا بیش‬ ‫از پیش ش��عله‌ور شده و اینطور که به نظر می‌رسد به‬ ‫این زودی‌ها خاموش نمی‌شود‪.‬‬ ‫ماجرا از ابتدای س��ال گذش��ته میالدی آغاز ش��د‪،‬‬ ‫زمان��ی که دولت ترامپ‪ ،‬ریاس��ت جمهوری امریکا به‬ ‫اتهام جاسوس��ی و هم��کاری با دول��ت چین‪ ،‬فروش‬ ‫محص��والت و نصب تجهی��زات مخابرات��ی و هرگونه‬ ‫فعالیت ش��رکت‌های چینی ه��واوی و زدتی‌ای را در‬ ‫خاک این کش��ور ممنوع اعالم ک��رد‪ .‬با اینکه مقامات‬ ‫این ش��رکت‌ها بارها تمامی اتهامات واردش��ده را رد و‬ ‫تکذیب کردند اما کاخ سفید همچنان به سنگ‌اندازی‬ ‫و تحریک سایر کشورهای هم‌پیمانش ادامه داد تا آنها‬ ‫نیز متاثر از همین نگرانی‌های امنیتی از ادامه فعالیت‬ ‫و همکاری با هواوی دست بردارند‪.‬‬ ‫در کن��ار هم��ه ای��ن اتفاق‌ها‪ ،‬آتش جن��گ تجاری‬ ‫میان چین و امریکا نیز با دس��تور ترامپ برای افزایش‬ ‫تعرفه‌ه��ای گمرکی و واردات محص��والت از چین به‬ ‫ایاالت متحده ش��عله‌ورتر ش��د و بر تنش‌های سیاسی‬ ‫و تجاری میان این دو کشور افزود‪.‬‬ ‫کمتر از یک ماه پیش بود که دولت ترامپ با انتشار‬ ‫فهرس��تی جدید از شرکت‌های ممنوع برای تجارت با‬ ‫امریکا‪ ،‬نام شرکت چینی هواوی را در آن افزود و بدین‬ ‫ترتیب تمامی شرکت‌های امریکایی و بین‌المللی را که‬ ‫تمای��ل به تجارت با ایاالت متحده دارند را از معامله و‬ ‫رییس‌جمهوری جدید برزیل و تغییراتی در‬ ‫ساختار دستگاه قضایی این کشور‪ ،‬امیدها‬ ‫برای بازگشت دوباره ظرفیت این پاالیشگاه‬ ‫قربانی بعدی جنگ تجاری چین و امریکا کیست؟‬ ‫همکاری ب��ا هواوی منع کرد که در غیر این صورت با‬ ‫تحریم‌های واشنگتن روبه‌رو خواهند شد‪.‬‬ ‫بع��د از اعم��ال محدودیت‌ه��ای جدی��د از س��وی‬ ‫واشنگتن‪ ،‬بسیاری از غول‌های فناوری ازجمله گوگل‪،‬‬ ‫مایکروسافت‪ ،‬کوالکام‪ ،‬اینتل‪ ،‬برود کام و‪ ...‬اعالم کردند‬ ‫ک��ه از هرگون��ه فعالیت و معامالت تج��اری با هواوی‬ ‫منصرف ش��ده‌اند و بدین ترتیب مجوز استفاده هواوی‬ ‫از الیسنس سیستم عامل موبایلی اندروید که از سوی‬ ‫گوگل توس��عه داده است و هرگونه سرویس دیگر این‬ ‫ش��رکت همچون فروش��گاه آنالین گوگل پلی‌استور‪،‬‬ ‫مرورگ��ر اینترنتی گ��وگل کروم‪ ،‬کیب��ورد اختصاصی‬ ‫گوگل (جی بورد) و دریافت بروزرسانی‌های نرم‌افزاری‬ ‫و امنیتی لغو ش��د و انتظار می‌رود این شرکت چینی‬ ‫از این پس با مشکالت و موانع گوناگونی روبه‌رو شود‪.‬‬ ‫هرچن��د بالفاصله بع��د از اعمال تحریم‌ه��ای امریکا‪،‬‬ ‫مقامات هواوی از انتشار یک سیستم عامل اختصاصی‬ ‫و یکپارچ��ه ب��رای گوش��ی‌های هوش��مند و س��ایر‬ ‫محصوالت این شرکت سخن گفته و خبر دادند اما به‬ ‫عقیده کارشناسان و تحلیلگران فعال در حوزه فناوری‪،‬‬ ‫این اقدام موفقیت‌آمیز و راهگش��ا نخواهد بود چراکه‬ ‫پیش از این شرکت‌های دیگری همچون مایکروسافت‬ ‫قصد داشتند با توسعه ویندوزفون به رقابت با اندروید‬ ‫و‌ای او اس بپردازن��د اما هرگز موفق نش��دند‪ ،‬بنابراین‬ ‫احتمال شکس��ت هواوی نیز در پروژه و اقدامی مشابه‬ ‫بیشتر از احتمال موفقیت آن خواهد بود‪.‬‬ ‫حاال اینطور که اخبار و گزارش‌های منتش��ر ش��ده‬ ‫در مجل��ه فورب��س نش��ان می‌دهد‪ ،‬به نظر می‌رس��د‬ ‫یکی دیگر از اقدامات چین ب��رای واکنش به اقدامات‬ ‫خصمانه دولت ترامپ‪ ،‬حذف سیستم عامل ویندوز از‬ ‫رایانه‌های چینی اس��ت‪ .‬بدی��ن ترتیب چین که بدون‬ ‫ش��ک یکی از بزرگ‌ترین بازارهای فروش محصوالت‬ ‫مختلف در جهان به ش��مار می‌رود‪ ،‬در صورت اجرای‬ ‫چنی��ن اقدامی ضربه بزرگ و مهلکی به اقتصاد امریکا‬ ‫وارد خواهد کرد چراکه مایکروس��افت‪ ،‬توسعه دهنده‬ ‫کارتون‌روز‬ ‫بدون شرح‬ ‫وین��دوز‪ ،‬یکی از بزرگ‌ترین مش��تریانش را از دس��ت‬ ‫خواه��د داد و همین امر میلیارده��ا دالر ضرر و زیان‬ ‫مالی برای این کشور به‌وجود خواهد آورد‪.‬‬ ‫البته به عقیده کارشناسان و تحلیلگران‪ ،‬دلیل حذف‬ ‫وین��دوز از رایانه‌های چینی بیش��تر ب��ه خاطر دالیل‬ ‫امنیتی خواهد ب��ود چراکه مدت‌هاس��ت نگرانی‌های‬ ‫مربوط به امنیت س��ایبری و احتمال نفوذ امریکایی‌ها‬ ‫به سیستم‌های چینی و هک اطالعات مهم و محرمانه‬ ‫آنها مطرح شده است بنابراین به نظر می‌رسد با توجه‬ ‫به تش��دید تنش‌های موجود‪ ،‬این احتمال از هر زمان‬ ‫دیگری پررنگ‌تر شده و قوت گرفته است‪.‬‬ ‫چندی پیش بود که بسیاری از کاربران و شهروندان‬ ‫چین��ی در اعتراض به تحری��م علیه هواوی به حمایت‬ ‫از این غول فناوری چینی برخاس��ته بودند و از دولت‬ ‫این کشور درخواس��ت کرده بودند که هرچه سریع‌تر‬ ‫اقدامات الزم را برای جلوگیری از فروپاش��ی هواوی و‬ ‫همچنین اقدام متقابل در برابر زیاده‌خواهی‌های امریکا‬ ‫انجام دهد‪ .‬مش��کالت و کشمکش‌های دولت امریکا با‬ ‫هواوی از جنجال‌برانگیزترین و خبرس��ازترین اتفاقات‬ ‫س��ال گذش��ته میالدی بود که به نظر می‌رسد به این‬ ‫زودی تمام نخواهد ش��د‪ .‬بدون ش��ک محدودیت‌های‬ ‫جدی��دی که امریکا برای ه��واوی وضع و اعمال کرده‬ ‫اس��ت‪ ،‬تاثیرات منفی وپیامدهای گسترده‌ای را درپی‬ ‫خواهد داشت اما چیزی که در این میان واضح و مسلم‬ ‫به نظر می‌رس��د‪ ،‬آن اس��ت که چین می‌خواهد پیروز‬ ‫میدان نبرد با امریکا باش��د یا دس��تکم خود را اینطور‬ ‫بنمایاند‪ ،‬بنابراین به همین دلیل اس��ت که می‌خواهد‬ ‫با حذف تمامی فناوری‌های امریکایی و اعالم وابس��ته‬ ‫نبودن به آنها‪ ،‬ق��درت فناوری و اقتصاد خود را به رخ‬ ‫جهان بکشد‪.‬‬ ‫ذخایر طالی چین به ‪ ۱۹۱۶‬تن رسید‬ ‫افزایش صادرات سنگ آهن هند‬ ‫صادرات سنگ آهن هند مه (اردیبهشت‪-‬خرداد) سال جاری ‪ 45‬درصد رشد‬ ‫ماهانه داش��ته و ‪ ۱.۰۵‬میلیون تن ثبت ش��د‪ .‬در مقایس��ه با مدت مشابه سال‬ ‫قبل نیز رش��د چشمگیری داشت چراکه مه س��ال گذشته صادرات سنگ آهن‬ ‫هند حدود ‪ 790‬هزار تن بود‪ .‬درواقع صادرات مه در اوج ‪ 13‬ماه گذش��ته قرار‬ ‫گرفته است‪.‬‬ ‫به گزارش ایفنا به نقل از استیل‌مینت‪ ،‬ازجمله علل رشد صادرات سنگ آهن‬ ‫هند می‌توان به افزایش تقاضای چین برای سنگ آهن خلوص پایین و متوسط‪،‬‬ ‫رش��د قیمت‌ها در بازارهای جهانی‪ ،‬کاهش موجودی سنگ آهن بندرهای چین‬ ‫و کاهش تخفیف‌ها برای سنگ آهن خلوص پایین اشاره کرد‪.‬‬ ‫افزایش یافت و باالخره با تایید کارشناسان‬ ‫قضای��ی از س��ایت دپوی باطله‌ه��ا‪ ،‬مجوز‬ ‫بهره‌برداری کامل از ظرفیت این پاالیشگاه‬ ‫ل ‪(‌2019‬فروردی��ن‪ )1398‬صادر‬ ‫در آوری�� ‌‬ ‫ش��د‪ .‬پس از صدور این مج��وز‪ ،‬آلومینا با‬ ‫افت قیم��ت ح��دود ‪ 60‬دالری به‌ازای هر‬ ‫تن روبه‌رو ش��د و از سطح حدود ‪ 420‬دالر‬ ‫بر تن در بندرهای اس��ترالیا‪ ،‬به کانال ‪360‬‬ ‫دالر به‌ازای هر تن س��قوط کرد‪ .‬در حالی‬ ‫که به��ای آلومینا از اواس��ط آوریل (اواخر‬ ‫فروردی��ن) ب��ه روند نزولی قیم��ت اگرچه‬ ‫با س��رعت کمت��ری ادامه م��ی‌داد اما خبر‬ ‫وقفه تولی��د یکی از پاالیش��گاه‌های چین‬ ‫ب��ا ظرفیت ح��دود ‪ 2‬میلی��ون تنی‪ ،‬باعث‬ ‫ش��د آلومینا کمی افت قیم��ت هفته‌های‬ ‫گذش��ته خود را بازیابی کن��د‪ .‬فعالیت این‬ ‫پاالیش��گاه نیز در اثر نشتی از سایت دپوی‬ ‫باطله‌ها از هفته س��وم مه به حالت تعلیق‬ ‫درآمد‪.‬‬ ‫این در حالی بود که پیش از آن‪ ،‬اخباری‬ ‫مبن��ی بر نش��تی از باطله‌های پاالیش��گاه‬ ‫شانس��ی ش��ینفا در ش��هر جیاکوک چین‬ ‫منتشر ش��ده بود که در پی این امر‪ ،‬دولت‬ ‫محلی دس��تور به تعلی��ق نیمی از ظرفیت‬ ‫این پاالیش��گاه داده بود اما بازرس��ی‌های‬ ‫زیست‌محیطی س��ختگیرانه در هفته سوم‬ ‫ماه گذشته میالدی‪ ،‬مشخص کرد که این‬ ‫پاالیش��گاه باطله‌های خود را بدون رعایت‬ ‫هی��چ مس��ائل زیس��ت‌محیطی در اطراف‬ ‫ش��هر ایکس��یا اویی تخلی��ه می‌کند و این‬ ‫امر سبب ش��د دولت محلی فعالیت کامل‬ ‫این پاالیشگاه را متوقف کند‪ .‬بدین ترتیب‪،‬‬ ‫در ابت��دا ک��ه انتظار می‌رف��ت در اثر وقفه‬ ‫تولیدی‪ ،‬ب��ازار آلومینای چین با کس��ری‬ ‫حداکث��ر چندصد هزار تنی روبه‌رو باش��د‪،‬‬ ‫این میزان پس از تعلیق کامل پاالیش��گاه‬ ‫شینفا به ‪2‬میلیون تن رسید‪.‬‬ ‫با ای��ن وجود‪ ،‬چ��ون بیش��تر آلومینای‬ ‫مصرفی در چین‪ ،‬در داخل تولید می‌شود؛‬ ‫بازارهای تجاری بین‌المللی را آنچنان تکان‬ ‫نداد و تنها باعث افزایش حدود ‪ 15‬دالر بر‬ ‫تنی آلومینا در بازارهای تجاری بین‌المللی‬ ‫همچون بازار صادراتی اس��ترالیا شد‪ .‬البته‬ ‫چش��م‌انداز افزایش تولید و عرضه آلومینا‬ ‫در س��ال جاری نیز از سوی چندین پروژه‬ ‫در جهان‪ ،‬در محدود کردن رشد قیمت در‬ ‫هفته‌های پایانی مه بی‌تاثیر نبود‪.‬‬ ‫ن علیزاده‬ ‫طرح‪ :‬حسی ‌‬ ‫چی��ن خرید طالی خود را برای شش��مین‬ ‫م��اه متوال��ی در م��ه (اردیبهش��ت‪-‬خرداد)‬ ‫افزایش داد و کل ذخایر طالیش را به ‪۱۹۱۶‬‬ ‫تن رساند‪.‬‬ ‫به گزارش تس��نیم ب��ه نقل از فایننش��ال‬ ‫تایم��ز‪ ،‬چی��ن خرید ط�لای خ��ود را برای‬ ‫شش��مین م��اه متوال��ی در م��ه‌افزایش داد‬ ‫و کل ذخای��ر ط�لای خود را ب��ه ‪ ۱۹۱۶‬تن‬ ‫رس��اند‪ ،‬درحالی‌که دارایی‌ه��ای ارز خارجی‬ ‫این کش��ور هم برخالف انتظار کاهش نیافته‬ ‫است‪.‬‬ ‫براس��اس گ��زارش بان��ک مرک��زی چین‪،‬‬ ‫بان��ک پیپل ای��ن کش��ور ‪ ۱۵.۶‬ت��ن از این‬ ‫فل��ز گرانبه��ا را در م��اه گذش��ته خریداری‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫این کش��ور ‪ ۷۴‬تن طال از پایان نوامبر (‪۹‬‬ ‫آذر) ذخیره کرده اس��ت‪ ،‬یعن��ی از زمانی که‬ ‫خری��د این فلز گرانبه��ا را افزایش داد‪ .‬ارزش‬ ‫ذخای��ر طالی چی��ن به ‪ ۷۹.۸‬میلی��ارد دالر‬ ‫رسیده است‪ .‬در این بین جنگ تجاری چین‬ ‫با امریکا هم باال گرفته است‪.‬‬ ‫جرم��ی الوس��ان‪ ،‬اقتص��اددان ارش��د در‬ ‫ش��رکت س��رمایه‌گذاری آبردین اس��تاندارد‬ ‫گف��ت ک��ه ط�لا هم��ان ارزش ذخی��ره‌ای‬ ‫را ک��ه در امری��کا ی��ا بازاره��ای نوظه��وری‬ ‫مانند هن��د دارد‪ ،‬در چین ن��دارد ولی چین‬ ‫بای��د ب��رای ی��ک دنی��ای بی‌ثبات‌ت��ر آماده‬ ‫شود‪.‬‬ ‫براس��اس اطالعات بانک مرک��زی‪ ،‬ذخایر‬ ‫خارج��ی چین ب��ه ‪ ۳.۰۱‬تریلیون دالر در مه‬ ‫رس��ید که ‪۶‬میلیارد دالر بیش��تر از ماه قبل‬ ‫است‪ .‬اقتصاددان‌ها پیش‌بینی کرده بودند که‬ ‫این ذخایر ‪ ۵‬میلیارد دالر کاهش یابد‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه روزگار معدن

روزنامه روزگار معدن شماره 226

روزنامه روزگار معدن شماره 226

شماره : ۲۲۶
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۶
روزنامه روزگار معدن شماره 225

روزنامه روزگار معدن شماره 225

شماره : ۲۲۵
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۳
روزنامه روزگار معدن شماره 224

روزنامه روزگار معدن شماره 224

شماره : ۲۲۴
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۲
روزنامه روزگار معدن شماره 223

روزنامه روزگار معدن شماره 223

شماره : ۲۲۳
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۰
روزنامه روزگار معدن شماره 222

روزنامه روزگار معدن شماره 222

شماره : ۲۲۲
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۱۹
روزنامه روزگار معدن شماره 221

روزنامه روزگار معدن شماره 221

شماره : ۲۲۱
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۱۶
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!