صفحه قبل

روزنامه روزگار معدن شماره ۱۸۱

صفحه بعد

روزنامه روزگار معدن شماره 181

روزنامه روزگار معدن شماره 181

‫روزنامه اقتصادی معدن و صنایع معدنی ایران‬ ‫نقش موثر تحرک‬ ‫اقتصادی معادن‬ ‫کوچک‬ ‫در جذب جمعیت‬ ‫سه‌شنبه‬ ‫صفحه ‪3‬‬ ‫‪ 21‬خرداد ‪ 7 1398‬شوال ‪ 11 1440‬ژوئن ‪ 2019‬سال دوم شماره‪8 181‬صفحه قیمت ‪ 2000‬تومان‬ ‫سرمقاله‬ ‫حاشیه‌ای برقانون معادن‬ ‫در سال رونق تولید‬ ‫صفحه‪2‬‬ ‫یادداشت‌ها‬ ‫یکپارچگی صنعت‬ ‫دانشگاه با تعامالت پویا‬ ‫تشکیل سازمان‬ ‫ناظر بر اجرای‬ ‫قراردادهای‬ ‫ایمیدرو‬ ‫با دانشگاه‌ها‬ ‫صفحه‪2‬‬ ‫‪www.Madandaily.com‬‬ ‫یزدی‌زاده از دستور وزیر مسکن و شهرسازی خبر داد‬ ‫استفاده از ریل ملی‬ ‫برای توسعه خطوط ریلی‬ ‫صفحه‪5‬‬ ‫صفحه‪3‬‬ ‫امنیت‬ ‫پیش‌نیاز توسعه‬ ‫صفحه‪6‬‬ ‫گزارش‬ ‫صفحه‪6‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه‌ای‬ ‫دسترسی به داده‌های واقعی‌تر‬ ‫مشتریان در نمایشگاه‌های استانی‬
‫غریب‌پور از امضای چند تفاهمنامه با جهاد دانشگاهی‪ ،‬مراکز علمی و ساخت راه آهن سنگان‪-‬بافق خبر داد‬ ‫اخبار‬ ‫سه‌شنبه‬ ‫‪ 21‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 7‬شوال ‪ 1440‬‬ ‫‪ 11‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره‪181‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫حاشیه‌ای برقانون معادن‬ ‫در سال رونق تولید‬ ‫مجید پورمقدم‬ ‫پژوهشگر برتر و مشاور معاون معدنی وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫گروه معدن‪:‬‬ ‫رئیس هیات عامل ایمیدرو در این نشس��ت‪،‬‬ ‫تاکی��د ک��رد‪ :‬تفاهمنامه‌ه��ای بی��ن ایمیدرو‪،‬‬ ‫دانش��گاه‌ها و مراک��ز علمی برای اجرای نقش��ه‬ ‫راه مع��دن ب��ه ق��رارداد تبدیل می‌ش��ود‪ .‬وی‬ ‫همچنی��ن از راه‌اندازی س��ازمان ناظر بر اجرای‬ ‫این قراردادها در ایمیدرو خبر داد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش پای��گاه خبری ایمی��درو‪ ،‬خداداد‬ ‫غریب‌پ��ور ک��ه در جلس��ه کارگ��روه تحقی��ق‪،‬‬ ‫پژوهش و آموزش در راس��تای نقشه راه معدن‬ ‫سخن می‌گفت‪ ،‬افزود‪ :‬ایمیدرو در سال گذشته‬ ‫از ‪ ۹۰‬پایان‌نامه در بخش معدن و صنایع معدنی‬ ‫حمایت کرد‪.‬‬ ‫وی ضمن تاکید ب��ر اثربخش بودن طرح‌های‬ ‫تحقیقات��ی در ای��ن ح��وزه افزود‪ :‬در راس��تای‬ ‫بهره‌مندی از آثار طرح‌ه��ای تحقیقاتی‪ ،‬نتیجه‬ ‫پیاده‌سازی آن از اهمیت زیادی برخوردار است‪.‬‬ ‫رئی��س هیات عام��ل ایمی��درو با اش��اره به‬ ‫آمادگی این س��ازمان در حمای��ت از طرح‌های‬ ‫زیس��ت‌محیطی اع�لام کرد‪ :‬اج��رای طرح‌های‬ ‫تحقیقات��ی در واحدهای معدن و صنایع معدنی‬ ‫عملیات��ی می‌ش��ود و در این زمین��ه مطالعات‬ ‫مرتبط با مس��ائل زیست‌محیطی در نظر گرفته‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫غریب‌پ��ور در بخش دیگری از س��خنان خود‬ ‫تعیی��ن راهب��رد در طرح‌ه��ای تحقیقاتی مورد‬ ‫حمایت ایمیدرو را مهم خواند و افزود‪ :‬طرح‌های‬ ‫تحقیقاتی پیاده‌سازی شده در شرکت‌های تابع‬ ‫باید نتایج مشخصی داشته باشند‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬بومی‌س��ازی‪ ،‬توس��عه تولی��د و‬ ‫توانمندس��ازی‪ ،‬ارکان اصل��ی به ثمر رس��یدن‬ ‫اهداف ایمیدرو در راستای طرح‌های تحقیقاتی‬ ‫با محوریت اجرای نقشه راه معدن خواهد بود‪.‬‬ ‫غریب‌پور با تاکید بر اینکه اس��تفاده از دانش‬ ‫روز‪ ،‬نی��از امروز معدن و صنایع معدنی اس��ت‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬ایمیدرو مصمم به تعامل هرچه بیش��تر‬ ‫ب��ا دانشگاه‌هاس��ت و ای��ن هم��کاری در قالب‬ ‫تفاهمنامه و تبدیل آن به قرارداد در سال جاری‬ ‫ادامه خواهد داشت‪.‬‬ ‫بنا ب��ر این گزارش‪ ،‬جلس��ه کارگروه تحقیق‪،‬‬ ‫پژوهش و آموزش در راس��تای نقشه راه معدن‬ ‫ب��ا حضور جمعی از معاون��ان و مدیران ایمیدرو‬ ‫برگزار ش��د و در آن ب��ر تقویت دانش مدیران و‬ ‫متخصصان معدن و صنایع معدنی تاکید شد‪.‬‬ ‫همچنین نح��وه همکاری ایمی��درو با وزارت‬ ‫عل��وم در راس��تای قطب‌بن��دی دانش��گاه‌ها به‬ ‫منظور بهره‌مندی از دستاوردهای تحقیقاتی در‬ ‫این بخش بررسی شد‪.‬‬ ‫‹ ‹امضای تفاهمنامه جهاد دانشگاهی‬ ‫همچنی��ن در آیینی دیگر‪ ،‬جهاد دانش��گاهی‬ ‫و س��ازمان توس��عه مع��ادن و صنای��ع معدنی‬ ‫ایران(ایمی��درو) ب��ا حض��ور حمیدرض��ا طیبی‬ ‫رئی��س جهاد دانش��گاهی و خ��داداد غریب‌پور‬ ‫رئیس سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع‬ ‫معدنی ایران تفاهمنامه امضا کردند‪.‬‬ ‫حمیدرض��ا طیب��ی در ای��ن آیی��ن که صبح‬ ‫دوشنبه ‪ ۲۰‬خرداد در سازمان توسعه و نوسازی‬ ‫معادن و صنایع معدنی ایران برگزار شد‪ ،‬با بیان‬ ‫اینکه یکی از اهداف تاس��یس جهاد دانشگاهی‪،‬‬ ‫انج��ام تحقیق��ات کارب��ردی با موض��وع تولید‬ ‫فن��اوری مورد نیاز صنایع و پیگیری تا کاربردی‬ ‫کردن کام��ل این تحقیقات بوده اس��ت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫یک��ی از ویژگی‌های مهم کار م��ا در این حوزه‪،‬‬ ‫عکس‪ :‬حسین ارجمند‬ ‫قدم��ت معدنکاری در ایران به هزاران س��ال‬ ‫گذشته بازمی‌گردد؛ باقی‌مانده معادن شدادی‬ ‫و پیدایی مردان نمکی‪ ،‬نشان از شأن و منزلت‬ ‫معدن��کاری ب��ه عنوان ی��ک جایگاه ش��غلی و‬ ‫اجتماعی که ش��اهزادگان به آن می‌پرداختند‪،‬‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫اینکه نخس��تین قان��ون معادن ‪ ۱۱۲‬س��ال‬ ‫گذش��ته در زمان امیرکبیر تصویب شد نشان‬ ‫از این دارد که در آن زمان معدنکاری در ایران‬ ‫دارای چنان جایگاهی بوده که نیاز به تصویب‬ ‫قانون برای تس��هیل اس��تخراج م��واد معدنی‬ ‫داشته اس��ت‪ .‬البته این قانون بارها در مجلس‬ ‫شورای اس�لامی مورد بازنگری قرار گرفته که‬ ‫آخرین بار به تیر ‪ ۱۳۹۲‬باز می‌گردد‪.‬‬ ‫با توجه به اینکه بخش معدن کش��ور دارای‬ ‫جای��گاه ممتاز جهان��ی (رتبه ده��م جهان از‬ ‫نظ��ر ذخایر معدنی و رتب��ه ‪۱۵‬جهان در تنوع‬ ‫م��واد معدن��ی) و وجود کم‌نظی��ر ظرفیت‌های‬ ‫گوهرس��نگ‌ها‪ ،‬تجهیزات و ماشین‌آالت است‪،‬‬ ‫نتوانسته‌ایم از این ظرفیت زیاد به سود اقتصاد‬ ‫کش��ور به ویژه زیر فش��ار خردکننده تحریم‌ها‬ ‫استفاده کنیم‪.‬‬ ‫در کنار ذخایر بزرگ و متنوع معدنی باید از‬ ‫نیروهای متخصص و تش��کل‌های توانمند نیز‬ ‫یاد کنی��م که پازل بخش مع��دن را به عنوان‬ ‫یک پیش��ران اقتصادی کام��ل می‌کند‪ .‬معدن‬ ‫فرصت��ی در مقابل تحریم‌های اقتصادی به‌ویژه‬ ‫تحریم‌های نفتی است که با ایجاد فرصت‌های‬ ‫ش��غلی پای��دار و متن��وع و س��رمایه‌گذاری و‬ ‫هم��کاری همه‌جانب��ه در بخش‌ه��ای مختلف‬ ‫اقتص��ادی کش��ور می‌توان��د اقتصاد کش��ور را‬ ‫واکسینه کند‪.‬‬ ‫نقش مواد معدنی معادن در تامین مواد اولیه‬ ‫تم��ام صنایع کش��ور از جمل��ه صنایع معدنی‪،‬‬ ‫خودروسازی‪ ،‬فوالدس��ازی‪ ،‬صنایع آلومینیوم‪،‬‬ ‫صنایع نفتی‪ ،‬کش��اورزی‪ ،‬حوزه آبزیان‪ ،‬صنایع‬ ‫نظام��ی‪ ،‬دفاع��ی و ان��رژی هس��ته‌ای‪ ،‬صنایع‬ ‫داروی��ی‪ ،‬تجهیزات پزش��کی و‪ ...‬ان��کار ناپذیر‬ ‫است‪.‬‬ ‫همچنی��ن نق��ش مع��ادن در تامی��ن مواد‬ ‫اولیه تم��ام پروژه‌ه��ای عمرانی‪ ،‬س��اختمانی‬ ‫و هم��کاری در تامی��ن مواد اولیه بازس��ازی و‬ ‫نوسازی بافت‌های فرسوده شهری و روستایی و‬ ‫حمل‌ونقل جاده‌ای و ریلی‪ ،‬بی‌بدیل و غیرقابل‬ ‫جایگزین است‪.‬‬ ‫از دیگر ظرفیت‌های مهم بخش معدن کشور‬ ‫می‌توان به مش��اوره و هم‌اندیش��ی این بخش‬ ‫با س��تاد بحران کش��ور‪ ،‬س��ازمان‌های امداد و‬ ‫پدافند غیرعامل کشور در سوانح طبیعی مانند‬ ‫امدادرس��انی پس از زلزله (از سوی معدنکاران‬ ‫به‌عنوان امدادگر و ماشین‌آالت مکانیزه معدنی‬ ‫ب��رای امدادرس��انی وآواربرداری)‪ ،‬شناس��ایی‬ ‫رانش‌ه��ا و جابه‌جایی زمی��ن‪ ،‬زمین‌لغزش‌ها و‬ ‫آبراه‌ها‪ ،‬سیالب‌ها‪ ،‬آتشفشان و‪ ...‬اشاره کرد‪.‬‬ ‫حال باید دید مشکل کجاست و پاشنه آشیل‬ ‫بهره‌ب��رداری پایی��ن از ظرفیت‌های یادش��ده‬ ‫معادن را باید در چه بخش‌هایی جس��ت و جو‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫آیا مشکل در اطالع‌رسانی و شناخت درست‬ ‫بخش معدن و ظرفیت‌های آن اس��ت؟ در این‬ ‫باره چه س��ازمانی باید ورود کند؟ صدا و سیما‬ ‫یا آموزش و پرورش یا شبکه‌ای متشکل از همه‬ ‫این ظرفیت‌ها برای معرفی و شناساندن بخش‬ ‫معدن به عم��وم مردم باید نقش فعال‌تری ایفا‬ ‫کنند؟‬ ‫نگارن��ده معتقد اس��ت ب��ا قان��ون قدیمی و‬ ‫ظرفیت‌ه��ای موج��ود و اطالع‌رس��انی دقیق‪،‬‬ ‫ام��کان رقابت ج��دی بخش معدن کش��ور با‬ ‫صادرات ترکیبات نفتی وجود دارد‪ ،‬درصورتی‬ ‫ک��ه در آم��وزش همگان��ی و اطالع‌رس��انی از‬ ‫ظرفیت‌های معدنی کشور‪ ،‬صداوسیما‪ ،‬رسانه‌ها‬ ‫و آموزش و پرورش برای اجرایی شدن اقتصاد‬ ‫مقاومتی و رونق تولید باید مشارکت کنند‪.‬‬ ‫تشکیل سازمان ناظر بر اجرای قراردادهای ایمیدرو با دانشگاه‌ها‬ ‫تفاهمنامه‌های بین ایمیدرو‪ ،‬دانشگاه‌ها و مراکز علمی‬ ‫برای اجرای نقشه راه معدن به قرارداد تبدیل می‌شود‪.‬‬ ‫در همین راستا‪ ،‬سازمان ناظر براجرای قرارداد‌های‬ ‫ایمیدرو‪ ،‬دانشگاه‌ها و مرکز علمی تشکیل می‌شود‬ ‫کاربردی کردن تحقیقات است به طوری که در‬ ‫حوزه‌های پزشکی تنها حدود ‪ ۲۰‬درصد بودجه‬ ‫به صورت کمکی هزینه می‌شود و در حوزه‌های‬ ‫مهندس��ی نیز کاربردی کردن و کسب درآمد از‬ ‫اهمی��ت زیادی برخوردار اس��ت؛ بنابراین اصرار‬ ‫داریم که تحقیقات کاربردی شوند‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬وی با اشاره به ظرفیت‌های‬ ‫باالی معدن و صنایع معدنی کش��ور خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬از گذشته‪ ،‬به ورود به صنایع معدنی عالقه‬ ‫داش��تیم و توس��عه فناوری در این صنایع را به‬ ‫منظور ارتقای بهره‌وری هدف قرار دادیم‪.‬‬ ‫رئیس جهاد دانش��گاهی افزود‪ :‬عالقه داشتیم‬ ‫در زمینه مهندسی پایه و فرآیندهای تامین مواد‬ ‫اولیه و توس��عه تجهیزات فعالیت کنیم؛ با توجه‬ ‫ب��ه نگاه دکت��ر غریب‌پور به فناوری‪ ،‬از توس��عه‬ ‫هم��کاری‌ با این س��ازمان به ش��دت اس��تقبال‬ ‫می‌کنی��م و امیدواریم با وجود تفاهمنامه‌ای که‬ ‫امضا ش��د‪ ،‬شاهد توس��عه فناوری در این حوزه‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫طیبی در پایان یادآور ش��د‪ :‬هر کشوری باید‬ ‫صاحب علم و فناوری باشد و این علم و فناوری‬ ‫را مرتب ب��ه روز کند تا بتواند به رقابت در بازار‬ ‫بپ��ردازد‪ .‬همچنی��ن طبیعت انق�لاب ما ایجاب‬ ‫می‌کند که چنین باش��د‪ .‬ب��دون علم و فناوری‪،‬‬ ‫کشور ما حیات ندارد‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ ۲۷‬طرح تحقیقاتی در ایمیدرو‬ ‫خداداد غریب‌پور‪ ،‬رئیس س��ازمان توس��عه و‬ ‫نوس��ازی معادن و صنایع معدن��ی ایران نیز در‬ ‫ای��ن آیین با تاکید بر آنکه کش��ور ما به روحیه‬ ‫کار گروهی و نزدیک ش��دن واحدهای صنعتی‬ ‫به واحده��ای علمی نیاز دارد‪ ،‬اظه��ار کرد‪ :‬در‬ ‫ح��وزه عل��م‪ ،‬یافته‌های علمی ما بد نیس��ت اما‬ ‫در اس��تفاده از این عل��م در عمل چندان موفق‬ ‫نبوده‌ایم‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬از تبدیل علم به عمل‪ ،‬فناوری‬ ‫حاصل می‌شود‪ .‬در این زمینه و در حوزه دانش‬ ‫فنی‪ ،‬وابستگی ما به کشورهای خارجی یکی از‬ ‫موضوع‌هایی است که در سال‌های تحریم‪ ،‬ما را‬ ‫اذیت می‌کند‪.‬‬ ‫غریب‌پور افزود‪ :‬با جهاد دانشگاهی‪ ،‬دست در‬ ‫دست هم دادیم تا بتوانیم در این شرایط حساس‬ ‫با تکیه بر دانش پژوهشگران و اندیشمندان یک‬ ‫گام مل��ی برداریم و ظرفیت باالی فنی و علمی‬ ‫را در کنار هم قرار داده و در زمینه‌های آموزش‪،‬‬ ‫پژوهش و دانش فنی‪ ،‬ارزش افزوده ایجاد کنیم‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬پس از نامه‌نگاری‌های‬ ‫متع��دد با دانش��گاه‌ها و هماهنگی وزارت علوم‪،‬‬ ‫قطب‌بن��دی کش��ور ب��ه ‪ ۱۰‬قط��ب علم��ی بر‬ ‫اساس ظرفیت‌های علمی اس��تان‌ها انجام شد‪،‬‬ ‫ضمن اینکه با ش��رکت‌های ب��زرگ صنعتی نیز‬ ‫تفاهمنامه امضا کردیم‪.‬‬ ‫وی اضاف��ه کرد‪ :‬تفاهمنام��ه‌ای که امروز بین‬ ‫س��ازمان توس��عه و نوس��ازی مع��ادن و صنایع‬ ‫معدن��ی ایران و جهاد دانش��گاهی امضا ش��ده‪،‬‬ ‫گامی مه��م در ایجاد تحول در ح��وزه فناوری‬ ‫مع��دن در صنایع معدنی به ش��مار می‌آید و بنا‬ ‫داریم تفاهمنامه را تبدیل به قرارداد و قرارداد را‬ ‫تبدیل به عملیات کنیم‪ ،‬به طوری که یک سال‬ ‫دیگر ش��اهد محصول یا خروجی این همکاری‬ ‫مشترک باشیم‪.‬‬ ‫غریب‌پ��ور تصریح کرد‪ :‬مهم‌ترین نقطه ضعف‬ ‫کاره��ای علمی و تحقیقاتی چند دهه گذش��ته‬ ‫در کش��ور‪ ،‬اثربخش نبودن این کارها بوده و در‬ ‫راستای هدف انجام نش��ده از تاثیرگذاری الزم‬ ‫برخوردار نبوده است‪ .‬امیدواریم تفاهمنامه امضا‬ ‫شده‪ ،‬فتح بابی در این حوزه باشد‪ ،‬ضمن اینکه‬ ‫کمال کار آن اس��ت که تفاهمنامه تبدیل به کار‬ ‫عملیاتی شود‪.‬‬ ‫وی در پایان خاطرنشان کرد‪ :‬امسال ‪ ۲۷‬طرح‬ ‫تحقیقاتی را بر اساس تقاضای واحدها شناسایی‬ ‫کردی��م‪ ،‬به این معنی که اع�لام نیاز کرده‌اند و‬ ‫ما نیز س��عی می‌کنی��م رابطه خ��ود را با جهاد‬ ‫دانش��گاهی بر اساس تقاضای واحدها و ظرفیت‬ ‫علمی جهاد دانشگاهی تنظیم کنیم‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت زمینه‌های همکاری تفاهمنامه‬ ‫بین سازمان توس��عه و نوسازی معادن و صنایع‬ ‫معدن��ی ایران و جهاد دانش��گاهی‪ ،‬همکاری در‬ ‫حوزه‌های مرتبط پژوه��ش و فناوری به منظور‬ ‫تولید‪ ،‬توسعه‪ ،‬انتقال و ارتقای فناوری‌های مورد‬ ‫نیاز ایمیدرو در بخ��ش معدن و صنایع معدنی‪،‬‬ ‫ارائه خدمات علمی و پژوهشی در پژوهش‌های‬ ‫ایمیدرو‪ ،‬مشارکت در شناسایی نیازها و تعریف‬ ‫طرح‌ها و پروژه‌های فناورانه مورد نیاز ایمیدرو‪،‬‬ ‫شناس��ایی پژوهش‌های الزم در زمینه طراحی‬ ‫س��اخت و بومی‌س��ازی تجهی��زات م��ورد نیاز‬ ‫ایمیدرو در بخش معدن و صنایع معدنی و ارائه‬ ‫پیشنهادهای مربوط‪ ،‬ارائه پیشنهادها و راهکارها‬ ‫در زمینه فناوری‌ه��ای نوین در بخش معدن و‬ ‫صنایع معدنی در راس��تای انتق��ال دانش فنی‪،‬‬ ‫طراح��ی و تدوین و اجرای دوره‌ها و کارگاه‌های‬ ‫آموزشی تخصصی مورد نیاز ایمیدرو است‪.‬‬ ‫‹ ‹تفاهمنامه س�اخت راه‌آهن س�نگان‬ ‫به بافق‬ ‫مع��اون وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت گفت‪:‬‬ ‫تفاهمنامه س��اخت راه آهن س��نگان به بافق به‬ ‫طول ‪ ۸۰۰‬کیلومتر امضا شده است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش خبرگزاری صدا و س��یما‪ ،‬خداداد‬ ‫غریب‌پ��ور همچنین در جلس��ه بررس��ی نحوه‬ ‫مش��ارکت ش��رکت‌های صنایع معدنی در طرح‬ ‫انتقال آب از چابهار به شرق کشور در استانداری‬ ‫خراس��ان رضوی افزود‪ :‬بر اساس برنامه‌ریزی‌ها‪،‬‬ ‫ش��هریور امس��ال قرارداد این طرح امضا خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬وی با بیان اینکه انتقال کنسانتره و گندله‬ ‫تولیدی در منطقه سنگان خواف نیازمند ایجاد‬ ‫ش��بکه ریلی است‪ ،‬گفت‪ :‬شرکت‌های صنعتی و‬ ‫معدنی برای ساخت فرودگاه در منطقه سنگان‬ ‫خ��واف آمادگ��ی دارن��د و در ص��ورت موافقت‬ ‫مدیران اس��تانی می‌توان شیوه مشارکت اجرای‬ ‫این طرح را در قالب تفاهمنامه تعیین کرد‪.‬‬ ‫مع��اون وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت افزود‪:‬‬ ‫در یک م��اه آینده‪ ،‬تفاهمنامه نحوه مش��ارکت‬ ‫ش��رکت‌های ف��والدی با هماهنگ��ی ایمیدرو با‬ ‫حضور مس��ئوالن ملی و محلی در اس��تانداری‬ ‫خراسان رضوی امضا خواهد شد‪.‬‬ ‫رئیس س��ازمان توس��عه و نوس��ازی معادن و‬ ‫صنایع معدنی ایران افزود‪ :‬مجموعه شرکت‌های‬ ‫صنای��ع معدن��ی منطقه س��نگان ب��ا محوریت‬ ‫ایمیدرو در س��رمایه‌گذاری انتقال آب چابهار به‬ ‫مشهد مشارکت می‌کنند و شیوه سرمایه‌گذاری‬ ‫ش��رکت‌های فوالدی در این طرح باید در قالب‬ ‫تفاهمنامه همکاری مشخص‌شود‪.‬‬ ‫استاندار خراس��ان رضوی نیز در این نشست‬ ‫گفت‪ :‬نخس��تین نیاز آبی استان در بخش فوالد‬ ‫و صنعت اس��ت و هدف برگزاری این نشس��ت‪،‬‬ ‫جلب مش��ارکت مجموعه‌های فع��ال در حوزه‬ ‫صنای��ع معدنی در طرح انتق��ال آب و رفع نیاز‬ ‫آبی استان است‪.‬‬ ‫علیرضا رزم‌حس��ینی افزود‪ :‬در صورت انتقال‬ ‫آب از چابهار به س��نگان خواف‪ ،‬زمینه توس��عه‬ ‫فعالی��ت ش��رکت‌های صنای��ع معدن��ی در این‬ ‫منطقه فراهم خواهد شد‪.‬‬ ‫گفتنی است منطقه سنگان از توابع شهرستان‬ ‫خواف در شرق خراسان رضوی است که به علت‬ ‫دارا بودن ذخایر غنی سنگ آهن‪ ،‬تاکنون برای‬ ‫بهره‌برداری از این مع��ادن‪ ،‬چند واحد تولیدی‬ ‫کنسانتره و گندله‌سازی ایجاد شده است‪.‬‬ ‫نقش مهم ‪SME‬ها در بخش معدن‬ ‫‪SME‬های معدنی ‪ ۸۵‬درصد اشتغال و‪ ۵۶‬درصد سرمایه‌گذاری را از آن خود کرده‌اند‬ ‫بخش معدن سال‌هاس��ت که شاهد حضور بخش خصوصی‬ ‫اس��ت اما مسئوالن همچنان به آن نگاه دولتی دارند و مقیاس‬ ‫و اندازه‌ای برای حضور بخش خصوصی قائل نیس��تند‪ .‬سجاد‬ ‫غرقی‪ ،‬عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در گفت‌وگو با سایت‬ ‫خبری اتاق بازرگانی تهران‪ ،‬ساختار حکمرانی در بخش معدن‬ ‫را تشریح کرد‪.‬‬ ‫€ €مدیری�ت در بخ�ش مع�دن کش�ور چط�ور انج�ام‬ ‫می‌شود؟‬ ‫س��اختار حکمرانی با توجه به رش��د س��ریعی که در بخش‬ ‫معدن رخ داد‪ ،‬به روز نش��ده اس��ت‪۱۰ .‬تا ‪ ۱۵‬س��ال است که‬ ‫بخش خصوصی به حوزه معدن وارد ش��ده اس��ت‪ .‬تا پیش از‬ ‫آن فقط معادن بزرگ دولتی مش��غول به کار بودند اما ذهنیت‬ ‫حکمرانی‪ ،‬بر مبنای س��ال تاسیس و در واقع سال‌های خیلی‬ ‫دور اس��ت یعن��ی زمانی که دولت از تامی��ن نهاده تا محصول‬ ‫نهای��ی و کل زنجی��ره را مدیری��ت می‌کرد؛ هم��ان زمانی که‬ ‫دولت دس��تور می‌داد ماده معدنی با این نرخ واگذار شود و به‬ ‫فوالد برسد‪ .‬دولت تمام این بایدها را به‌وسیله منابع عمومی و‬ ‫س��رمایه‌گذاری و عواید ناشی از فروش نفت در زنجیره اعمال‬ ‫می‌کرد اما دیگر این ش��رایط حاکم نیس��ت‪ .‬خصوصی‌سازی‪،‬‬ ‫اتفاق افتاده و بخش خصوصی جدید وارد زنجیره ش��ده‌ است‬ ‫که دیگر بهینه نیست و دولت نباید این اقدامات را انجام دهد‪.‬‬ ‫آن زمان ش��اید ‪ ۱۰۰‬معدن فعال ‪-‬به غیر از معادن سنگ‌های‬ ‫ساختمانی‪ -‬در حوزه فلزات وجود داشت اما اکنون نزدیک به‬ ‫‪ ۶‬ه��زار پروانه بهره‌برداری وجود دارد‪ .‬وجود این میزان پروانه‬ ‫و فعال اقتصادی در این حوزه‪ ،‬محیط کس��ب و کار معدنی را‬ ‫گسترده‌تر‪ ،‬متنوع‌تر و پیچیده‌تر کرده اما ساختار همچنان بر‬ ‫همان مدل گذش��ته دنبال می‌شود‪ .‬البته این ذهنیت دوطرفه‬ ‫است یعنی بخش خصوصی و تشکل‌ها با عنایت به این موضوع‬ ‫باید بتوانند س��اختار و نمایندگی‌شان را درست ایجاد کنند و‬ ‫مکانیسم‌هایی قرار دهند تا نقش‌شان را ایفا کنند و دولت تنها‬ ‫نقش حکمرانی‌اش را ادامه دهد‪.‬‬ ‫€ €بیشترین مشکل در کدام بخش رخ می‌دهد؟‬ ‫درحال‌حاض��ر بیش��ترین تضادهای��ی ک��ه اتف��اق می‌افتد‪،‬‬ ‫س��اختاری اس��ت که همچنان با همان ذهنیت گذش��ته کار‬ ‫می‌کن��د‪ .‬دولت کارکردهایی را از دس��ت داده و یکس��ری را‬ ‫واگذار کرده اما شکل جدید و به روزی هم ایجاد نکرده است‪.‬‬ ‫به همین دلیل طبیعی است که فوالدسازان و پایین‌دست که‬ ‫توان بیش��تری دارند اثر بیشتری روی دولت بگذارند اما نتایج‬ ‫آن تا چند سال دیگر مشخص می‌شود‪.‬‬ ‫€ €بخش خصوصی در این بخش چطور فعالیت می‌کند؟‬ ‫در انجمن سنگ آهن چند پیشنهاد داشتیم که مانع ‪SME‬‬ ‫ها نش��وند و اجازه دهند ارزآوری کنند‪ .‬طبیعی اس��ت که به‬ ‫دلیل ماهیت کار معدن‪ ،‬س��رمایه به همین بخش برمی‌گردد‬ ‫چراکه س��رمایه‌گذاری فیزیکی در بخش معدن نسبت یک به‬ ‫ی��ک دارد‪ .‬برای هر میزان کار و رش��د باید ب��ه همان میزان‬ ‫سرمایه‌گذاری انجام داد‪ .‬به همین دلیل هر چقدر پول به این‬ ‫بخش وارد ش��ود‪ ،‬در همین بخ��ش باقی می‌ماند‪ .‬این موضوع‬ ‫لحاظ نمی‌ش��ود و در دوره‌های رونق تصور می‌شود که بخش‬ ‫معدن همیش��ه س��ود می‌کند‪ .‬توجه ما در کمیسیون صنعت‬ ‫معادن اتاق ایران‪ ،‬بر ‪SME‬های معدنی اس��ت یعنی بخش��ی‬ ‫که ‪ ۸۵‬درصد اش��تغال و بیش��تر از ‪ ۵۶‬درصد سرمایه‌گذاری‬ ‫را از آن خود کرده‌ اما این ش��رکت‌های کوچک و متوس��ط به‬ ‫دلیل مقیاس‌شان آس��یب‌پذیرترند و دیده نمی‌شوند‪ .‬در واقع‬ ‫ه��ر زمانی که نامی از معدن برده می‌ش��ود‪ ،‬همه به معادن و‬ ‫ش��رکت‌های بزرگ فکر می‌کنند‪ .‬این ذهنیت باید تغییر کند‪.‬‬ ‫در واقع باید تغییر پارادایم در زنجیره ایجاد کنیم‪.‬‬ ‫€ €راهکار این مشکل چیست؟‬ ‫در ش��رایط موجود‪ ،‬تمام محدودیت‌های صادراتی برای این‬ ‫گروه باید برداشته ش��ود‪ .‬هر کسی که می‌تواند تولید و صادر‬ ‫کند‪ ،‬باید این کار را انجام دهد‪ .‬اکنون وضعیت این‌طور نیست‬ ‫ک��ه اولویت ایجاد کنیم بلکه به گونه‌ای اس��ت که ش��رکت‌ها‬ ‫رو ب��ه تعطیلی و رکود می‌روند و باید مانع این اتفاق ش��ویم‪.‬‬ ‫مسیر هدایت هم مس��یرهای گذشته نیست‪ .‬بخش خصوصی‬ ‫باید بتوان��د برای مدیریت زنجی��ره ارزش محصوالت معدنی‪،‬‬ ‫راه��کاری ارائه دهد‪ .‬از طرف دیگر هرگونه محدودیت و تعرفه‬ ‫برای ماش��ین‌آالت سنگین معدنی و عمرانی که مشابه داخلی‬ ‫ندارند به طور کامل برداشته شود‪.‬‬ ‫ت��ا این لحظه‪ ،‬گفت‌وگوهای ما ب��ا دولت چندان موثر نبوده‬ ‫اس��ت‪ .‬هر دو طرف هم ضعف‌هایی داریم؛ بخش خصوصی به‬ ‫دلیل اینکه ساختار نمایندگی‌اش به طور موثر شکل نگرفته و‬ ‫دولت به دلیل ذهنیت متولی‌گرایانه‌اش مقصر هس��تند‪ .‬دولت‬ ‫به دلیل مقیاس کوچک شرکت‌های خصوصی جدید‪ ،‬توجهی‬ ‫به آنها نمی‌کند‪ .‬این در حالی اس��ت که این ‪SME‬ها در کنار‬ ‫هم بخش مهمی را تش��کیل می‌دهند و اگر اتفاقی پیش‌آید‪،‬‬ ‫دچار مشکل می‌شوند‪ .‬یکی از اتفاق‌هایی که باید رخ دهد این‬ ‫است که ‪SME‬ها را بشناسیم‪.‬‬ ‫ادبی��ات ‪SME‬ها در بخش معدن‪ ،‬تازه وارد ادبیات مدیران‬ ‫دولتی ش��ده اس��ت‪ .‬دولت باید توجه کند که نگاه به معدن و‬ ‫صنعت متفاوت است‪ .‬معدن ذخیره است و دست تولیدکننده‬ ‫نیس��ت که جانمایی یا مقیاس را تعریف کند‪ .‬اگر روی ‪SME‬‬ ‫ها کار جدی انجام شود‪ ،‬اتفاق بهتری در این زمینه رخ خواهد‬ ‫داد‪ .‬موتور توس��عه بخش معدن در دهه آینده‪ ،‬معادن کوچک‬ ‫و متوسط امروز است‪.‬‬
‫رئیس خانه معدن ایران‪:‬‬ ‫رئی��س خان��ه معدن ایران گفت‪ :‬ام��روز روند رو به افزایش‬ ‫معارض��ان معادن باید از س��وی متول��ی بخش معدن به طور‬ ‫ریش��ه‌ای حل شود؛ در غیر این‌صورت امنیت سرمایه‌گذاری‬ ‫را ب��ه خطر می‌ان��دازد‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬محمد رضا بهرامن در‬ ‫پنجمین نشس��ت شورای سیاس��ت‌گذاری خانه معدن ایران‬ ‫اظهار کرد‪ :‬چنانچه برای مس��ئله ج��دی معارضان معادن از‬ ‫س��وی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ب��ه عنوان متولی این‬ ‫بخش چاره‌اندیشی نشود‪ ،‬سرمایه‌گذار در بخش معدن حاضر‬ ‫نخواهد ش��د‪ .‬وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬معارضان محلی معادن‬ ‫روند رو به رشد معارضان معادن باید ریشه‌ای حل شود‬ ‫در ش��رایط حاضر قوت گرفته‌اند و آنه��ا وضعیتی را به‌وجود‬ ‫می‌آورند که متولی بخش معدن هم تحت تاثیر قرار می‌گیرد و‬ ‫شرایط سختی را برای ادامه فعالیت معادن به‌وجود می‌آورند‪.‬‬ ‫ب��ه گفته بهرامن‪ ،‬مش��کل فعلی معادن درباره س��ازمان‌های‬ ‫حفاظت محیط‌زیس��ت و منابع طبیعی باید از س��وی وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت حل شود زیرا بهره‌برداران معادن در‬ ‫حقیقت مستاجر دولت برای دوره‌های ‪ ۲۰‬تا ‪ ۲۵‬سال هستند‬ ‫و وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬مالک اصلی دولت به شمار‬ ‫می‌رود‪ .‬رئیس خانه معدن ایران ضمن یادآوری ماش��ین‌آالت‬ ‫فرس��وده در معادن که پیامد بازدهی پایین دارد‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫تخصی��ص ‪ ۵۰۰‬میلیون دالر به منظور تامین ماش��ین‌آالت‬ ‫جدید‪ ،‬نقش بس��زایی در رون��د بهره‌برداری دارد‪ .‬وی تصریح‬ ‫کرد‪ :‬امروز بیش��تر فعاالن معدنی در خانه معدن ایران درباره‬ ‫مش��کالت پیش روی خود‪ ،‬موضوع معارضان و ماش��ین‌آالت‬ ‫را به عن��وان دغدغه‌های اصلی خود مطرح می‌کنند و انتظار‬ ‫م��ی‌رود وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬برای این مس��ائل‬ ‫هرچه زودتر چاره‌اندیش��ی کند‪ .‬بهرامن یادآور ش��د‪ :‬واردات‬ ‫ماشین‌آالت معدنی چندان ساده نیست‪ .‬پس از گذر از موانع‬ ‫معدن‬ ‫اداری‪ ،‬مشکل عوارض و حقوق گمرکی نیز سد جدی به شمار‬ ‫می‌آید که رسوب ماشین‌آالت دست‌کم ‪ ۳‬ماه و حتی تا ‪ ۶‬ماه‬ ‫هم بینجامد‪ .‬او ادامه داد‪ :‬بررسی‌های اولیه حاکی از این است‬ ‫که با تخصیص ‪ ۵۰۰‬میلیون دالر برای واردات ماشین‌آالت‪ ،‬از‬ ‫این رقم ‪ ۲۰‬تا ‪ ۲۵‬درصد باید صرف تامین تجهیزات و قطعات‬ ‫یدکی شود‪ .‬وی اظهار امیدواری کرد‪ :‬نیاز بهره‌برداران معادن‬ ‫به ماشین‌آالت وارداتی باید به شکل تجمیع شده انجام شود‬ ‫زیرا پیامد واردات کیفی‪ ،‬نرخ مناسب و خدمات پس از فروش‬ ‫را نیز می‌تواند به دنبال داشته باشد‪.‬‬ ‫سه‌شنبه‬ ‫‪ 21‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 7‬شوال ‪ 1440‬‬ ‫‪ 11‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره‪181‬‬ ‫یادداشت‬ ‫یکپارچگی صنعت و‬ ‫دانشگاه با تعامالت پویا‬ ‫چاره‌ای جز حمایت از معادن کوچک و متوسط نداریم‬ ‫محمدحسین سادات حسینی خواجوئی‬ ‫دانشجوی دکترای مدیریت صنعتی‬ ‫نقش موثر تحرک اقتصادی معادن کوچک در جذب جمعیت‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه‌ای‬ ‫منیر حضوری‪:‬‬ ‫تم��ام مزیت‌ه��ای اقتص��ادی مع��ادن بزرگ‪،‬‬ ‫قابل‌مش��اهده و باارزش هس��تند اما نمی‌توان از‬ ‫معادن کوچک دس��ت کش��ید و آنها را فراموش‬ ‫کرد‪ .‬تا چند سال پیش معادن کوچک و متوسط‬ ‫موردتوجه نبوده‌اند اما در سال‌های اخیر اهمیت‬ ‫این معادن به دلیل کمک به رشد اقتصاد و نقشی‬ ‫که در توسعه مناطق دورافتاده دارند‪ ،‬مورد توجه‬ ‫بیشتر قرار گرفته است‪.‬‬ ‫به ب��اور کارشناس��ان در اهمیت ای��ن معادن‬ ‫همی��ن بس که ‪ ۹۸‬درصد معادن کش��ور از نظر‬ ‫تعداد جزو معادن کوچک و متوس��ط هس��تند و‬ ‫‪ ۸۵‬درصد اش��تغال بخش مع��دن در ایران را به‬ ‫خود اختصاص می‌دهن��د‪ .‬همچنین این معادن‬ ‫کوچ��ک و متوس��ط بی��ش از ‪ ۶۰‬درصد س��هم‬ ‫سرمایه‌گذاری‌ها را به خود اختصاص داده‌اند که‬ ‫به طور عمده متعلق به بخش خصوصی است‪.‬‬ ‫از طرف دیگر‪ ،‬تمرک��ز بر معادن کوچک برای‬ ‫کشوری مثل ایران که از پراکندگی و گستردگی‬ ‫زی��ادی در زمینه معادن و فلزات مختلف س��ود‬ ‫می‌برد‪ ،‬الزامی اس��ت و این مهم می‌تواند به رشد‬ ‫اقتصادی کشور کمک کند‪ .‬روزگار معدن درباره‬ ‫اهمیت مع��ادن کوچک و لزوم توج��ه به آنها با‬ ‫کارشناسان این حوزه گفت‌وگو کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹سازمان معادن کوچک را ایجاد کنیم‬ ‫غنیمت��ی‪،‬‬ ‫مصطف��ی‬ ‫کارش��ناس مع��دن درباره‬ ‫ل��زوم توج��ه ب��ه مع��ادن‬ ‫کوچ��ک ب��ه روزگار معدن‬ ‫گف��ت‪ :‬تغیی��ر س��ریع و‬ ‫گس��ترده فناوری تولید در‬ ‫دهه‌ه��ای اخیر‪ ،‬فاصله گرفت��ن از تولید انبوه در‬ ‫صنای��ع ب��زرگ و گرای��ش ب��ه س��مت تولی��د‬ ‫انعطاف‌پذیر در صنایع کوچک و متوسط‪ ،‬توانایی‬ ‫رقابت ‪SME‬ها را افزایش داده و منجر به انتقال‬ ‫فعالیت‌های اقتصادی از صنایع بزرگ به س��مت‬ ‫صنایع کوچک‌شده است‪.‬‬ ‫او درباره محاسن توجه به معادن کوچک گفت‪:‬‬ ‫مصطفی غنیمتی‪ :‬در محاسبه تولید ناخالص داخلی معادن‬ ‫باید زنجیره ارزش را از صنایع باالدست تا پایین‌دست‬ ‫که محصوالت اولیه خود را از تولیدات مستقیم معدنی‬ ‫به‌دست می‌آورند‪ ،‬در نظر گرفت‪ .‬در این صورت سهم‬ ‫معادن به‌ویژه سهم بنگاه‌های کوچک و متوسط معدنی که‬ ‫‪ ۹۸‬درصد معادن کشور را تشکیل می‌دهند‪ ،‬در تولید‬ ‫ناخالص داخلی و اقتصاد کشور چشمگیر خواهد شد‬ ‫ازآنجایی‌که معادن کوچک‌مقیاس به سرمایه‌های‬ ‫کالن نیاز ندارند‪ ،‬نس��بت به معادن بزرگ‌مقیاس‬ ‫ریسک کمتری دارند‪ .‬همچنین بازدهی سرمایه‬ ‫اولی��ه در معادن کوچک‌مقیاس بس��یار راحت‌تر‬ ‫اس��ت‪ .‬از طرف��ی‪ ،‬تحرک اقتص��ادی یک معدن‬ ‫کوچ��ک در یک منطقه کوچ��ک می‌تواند نقش‬ ‫موثری در جذب جمعیت در شهرهای کوچک و‬ ‫رونق اقتصادی این شهرها داشته باشد‪.‬‬ ‫این کارش��ناس معدن با انتقاد از اینکه س��هم‬ ‫معادن در تولید ناخالص ملی درس��ت محاس��به‬ ‫نمی‌ش��ود‪ ،‬اظه��ار ک��رد‪ :‬متاس��فانه در ب��رآورد‬ ‫تولید ناخالص داخل��ی بخش معدن‪ ،‬فقط تولید‬ ‫استخراجی معادن در نظر گرفته می‌شود و سهم‬ ‫مع��دن در تولید ناخالص داخلی‪ ،‬زیر یک درصد‬ ‫برآورد ش��ده است‪ ،‬درحالی‌که در محاسبه تولید‬ ‫ناخالص داخلی معادن باید زنجیره ارزش معادن‬ ‫را از صنایع باالدس��ت تا صنایع پایین‌دس��ت که‬ ‫محص��والت اولیه خ��ود را از تولیدات مس��تقیم‬ ‫معدنی به‌دس��ت می‌آورن��د‪ ،‬در نظ��ر گرفت‪ .‬او‬ ‫تاکید ک��رد‪ :‬در آن صورت س��هم معادن به‌ویژه‬ ‫سهم بنگاه‌های کوچک و متوسط معدنی که ‪۹۸‬‬ ‫درصد معادن کش��ور را تش��کیل می‌دهند و ‪۸۵‬‬ ‫درصد اشتغال و ‪ ۶۵‬درصد تولیدات معدنی را به‬ ‫خود اختصاص داده‌اند‪ ،‬در تولید ناخالص داخلی‬ ‫و اقتصاد کشور چشمگیر خواهد بود‪.‬‬ ‫غنیمتی به بررسی مش��کالت معادن کوچک‬ ‫پرداخ��ت و اظهار ک��رد‪ :‬مهم‌ترین مش��کلی که‬ ‫در بخ��ش معدن و صنایع معدن��ی بزرگ وجود‬ ‫دارد‪ ،‬تصدی‌گ��ری غیرتخصصی دولت در بخش‬ ‫معدن و صنایع معدن��ی و‌حمایت نکردن دولت‬ ‫از بنگاه‌ه��ای کوچک و متوس��ط معدنی اس��ت‪.‬‬ ‫دیگر مش��کل‪ ،‬به‌ویژه در زم��ان تحریم‌ها‪ ،‬تامین‬ ‫مالی و ممکن نب��ودن بهره‌گیری از فناوری‌های‬ ‫نوین در بخش‌های مختلف اکتشاف تا استخراج‬ ‫و فرآوری صنایع معدنی اس��ت‪ .‬توس��عه نیافتن‬ ‫زیرس��اخت‌های موردنیاز مع��ادن ازجمله تامین‬ ‫آب‪ ،‬توسعه ناوگان حمل‌ونقل و عوارض گمرکی‬ ‫تامین ماش��ین‌آالت موردنیاز تولی��دات معدنی‪،‬‬ ‫از دیگر مش��کالت این بخش از صنعت تولیدی‬ ‫کشور است‪.‬‬ ‫این کارش��ناس مع��دن‪ ،‬مهم‌تری��ن راهکارها‬ ‫در توس��عه ‪SME‬های مع��دن را حمایت دولت‬ ‫در ایج��اد جذابی��ت معادن کوچک و متوس��ط‬ ‫دانست و بیان کرد‪ :‬تسهیل تامین مالی با اعطای‬ ‫تس��هیالت بانکی‪ ،‬معافیت‌ه��ای مالیاتی‪ ،‬جذب‬ ‫س��رمایه‌گذاری خارجی‪ ،‬ایجاد سازمانی با عنوان‬ ‫س��ازمان معادن کوچک (مانند س��ازمان صنایع‬ ‫کوچک)‪ ،‬همسوس��ازی قوانین محیط‌زیس��ت و‬ ‫منابع طبیعی‪ ،‬فرهنگ‌س��ازی و آش��نایی جامعه‬ ‫روستایی با نقش معدن در توسعه پایدار کشور و‬ ‫هماهنگ‌سازی صنایع بزرگ معدنی در حمایت‬ ‫از صنایع کوچک و متوسط معدنی ضروری است‪.‬‬ ‫‹ ‹س�هم عم�ده مع�ادن کوچ�ک در‬ ‫اقتصادهای محلی و منطقه‌ای‬ ‫فردی��ن قهرم��ان روزگار‪،‬‬ ‫کارش��ناس مع��دن نیز در‬ ‫گفت‌وگو ب��ا روزگار معدن‬ ‫درب��اره اهمی��ت مع��ادن‬ ‫کوچک و متوس��ط در رشد‬ ‫اقتصادی اظه��ار کرد‪ :‬این‬ ‫معادن س��هم عم��ده‌ای در اقتصادهای محلی و‬ ‫منطق��ه‌ای دارند و باعث رونق تولید و اقتصاد در‬ ‫منطقه مورد بهره‌برداری می‌شوند‪ .‬او اظهار کرد‪:‬‬ ‫از ش��غل‌های مس��تقیمی که ایجاد می‌ش��ود تا‬ ‫مشاغل غیرمس��تقیم و وابسته که باعث گردش‬ ‫مالی در منطقه می‌ش��وند هم��ه از مزایای رونق‬ ‫معادن کوچک اس��ت و تا زمانی که معدن مورد‬ ‫بهره‌ب��رداری قرار می گی��رد‪ ،‬منطقه از عواید آن‬ ‫سود می‌برد‪.‬‬ ‫این کارش��ناس معدن درباره فوای��د توجه به‬ ‫معادن کوچ��ک گفت‪ :‬با توجه به اینکه بیش��تر‬ ‫معادن کوچک از س��وی بخ��ش خصوصی‪ ،‬اداره‬ ‫و بهره‌برداری می‌ش��وند و با توجه به مدت‌زمان‬ ‫بهره‌برداری کوتاه‌تر نس��بت به مع��ادن بزرگ و‬ ‫صرفه اقتصادی که متوجه س��رمایه‌گذار اس��ت‪،‬‬ ‫احتم��ال بهره‌گیری از امکانات و تجهیزات بومی‬ ‫در ای��ن نوع معادن بس��یار زیاد اس��ت‪ .‬او اظهار‬ ‫کرد‪ :‬برای مثال بسیاری از سرمایه‌گذاران معادن‬ ‫کوچ��ک تمایل دارند از نی��روی بومی منطقه‪ ،‬از‬ ‫مهندسان معدن گرفته تا نگهبان معدن یا حتی‬ ‫تجهیزات و پیمانکار حمل‌ونقل که بومی منطقه‬ ‫هس��تند‪ ،‬بهره بگیرند‪ .‬قهرمان روزگار ادامه داد‪:‬‬ ‫این معادن ب��ه لحاظ بار مالی نیز عالوه بر اینکه‬ ‫هزینه چندانی برای دولت ندارند‪ ،‬به لحاظ اینکه‬ ‫نیازمن��د امکانات��ی از قبیل ب��رق‪‌،‬گاز و امکانات‬ ‫رفاهی نیس��تند‪ ،‬بس��یار س��ودده‌اند‪ .‬بیشتر این‬ ‫مع��ادن از ژنراتور برق به‌جای برق ش��هری و از‬ ‫کانکس‌ها به‌جای ساختمان استفاده می‌کنند‪.‬‬ ‫این کارشناس معدن با اشاره به اهمیت استفاده‬ ‫از فناوری اظهار کرد‪ :‬در س��ال‌های اخیر با ورود‬ ‫فناوری به حوزه معدن‪ ،‬بهره‌برداری معادن رونق‬ ‫بیش��تری یافته و این امر برای صنایع وابسته نیز‬ ‫خالی از لطف نبوده اس��ت زیرا با کاهش عیار در‬ ‫معادن بزرگ و متوس��ط و افزایش ظرفیت تولید‬ ‫و نیاز روزافزون به مواد معدنی‪ ،‬استخراج با عیار‬ ‫پایی��ن نیز موردتوجه قرار گرفت��ه و از این نظر‪،‬‬ ‫فناوری به کمک معدن آمده است‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬اگ��ر بخواهی��م مثال��ی در این‬ ‫زمینه بزنی��م می‌توانیم بگوییم با ورود تجهیزات‬ ‫خردایش س��یار با تامین نیروی الکتریس��یته و‬ ‫کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل‪ ،‬ب��ه رعایت موارد‬ ‫زیس��ت‌محیطی و کاه��ش انتش��ار آالینده‌های‬ ‫گردوغبار محیطی در واحدهای تولیدی و کاهش‬ ‫یا حذف باطل��ه در معدن و مواردی از این قبیل‬ ‫ن موارد باعث می‌شوند معادن‬ ‫کمک کرده‌ایم‪ .‬ای ‌‬ ‫کوچک با عیار متوس��ط و کم سودده‌تر شوند تا‬ ‫سرمایه‌گذار نسبت به ورود به این حوضه ترغیب‬ ‫شود‪.‬‬ ‫قهرم��ان روزگار با گله از اینکه به نقش بخش‬ ‫خصوص��ی در رون��ق مع��ادن کوچ��ک توجهی‬ ‫نمی‌ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬سرمایه‌گذاری در بخش معادن‬ ‫کوچک به طور عمده از س��وی بخش خصوصی‬ ‫انجام می‌ش��ود و ممکن اس��ت با مشکل کمبود‬ ‫نقدینگی و تامین مالی روبه‌رو شود که متاسفانه‬ ‫برخ��ی بانک‌ها ب��ا وجود درآمد سرش��ار معدن‪،‬‬ ‫پروان��ه بهره‌ب��رداری معدن را به‌عن��وان صنف و‬ ‫محل درآمد شناس��ایی نکرده‌اند یا مبلغ بس��یار‬ ‫ناچیزی وام برای س��رمایه در گ��ردش یا خرید‬ ‫تجهی��زات پرداخ��ت می‌کنن��د ک��ه در عم��ل‪،‬‬ ‫پاسخگوی نیاز آنها نیست‪ .‬او در پایان اظهار کرد‪:‬‬ ‫کلید رفع بیشتر این مسائل در دست دولت است‬ ‫و دولت برای حمایت از سرمایه‌گذاران این حیطه‬ ‫بای��د تمهیدات ویژه‌ای بیندیش��د یا تس��هیالت‬ ‫مناس��بی برای ورود س��رمایه‌گذاران ایجاد کند‪.‬‬ ‫س��رمایه‌گذاری در معادن ریس��ک‌پذیر است اما‬ ‫ب��ا حمایت دولت و پش��تیبانی بخش خصوصی‪،‬‬ ‫این معادن بیش‌ازپی��ش رونق می‌گیرند و توجه‬ ‫سرمایه‌گذاران به این بخش جلب خواهد شد‪.‬‬ ‫یک فعال معدنی‪:‬‬ ‫دولت در تصمیم‌گیری‌ها به تشکل‌ها اعتماد کند‬ ‫رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های صنایع و معادن‬ ‫س��رب و روی ایران گفت‪ :‬دولت امروز بیش از هر زمانی نیاز‬ ‫به همفکری برای تصمیم‌گیری با تش��کل‌های مردم‌نهاد دارد‬ ‫و این مهم می‌تواند منافع و مصالح کش��ور را به دنبال داشته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬حس��ن حس��ینقلی در پنجمین نشس��ت‬ ‫ش��ورای سیاست‌گذاری خانه معدن ایران اظهار کرد‪ :‬موضوع‬ ‫پرداخ��ت حقوق دولتی معادن با ش��رایط هری��ک از معادن‬ ‫تطبی��ق ندارد‪ .‬امروز یک واحد معدن��ی دارای بخش فرآوری‬ ‫‪ ۵‬براب��ر یک واحد فاقد بخش فرآوری حقوق دولتی پرداخت‬ ‫می‌کند‪.‬‬ ‫وی موض��وع تامی��ن نقدینگ��ی را از دغدغه‌ه��ای فعاالن‬ ‫معدنی دانست و گفت‪ :‬تسهیالت اعطایی به بهره‌بردار معدنی‬ ‫دست‌کم نرخ سود ‪ ۱۸‬درصدی دارد که با این نرخ نمی‌توان با‬ ‫رقیبان در بازار‌های صادراتی که نرخ بهره ‪ ۶ ،۴‬تا ‪ ۱۰‬درصدی‬ ‫پرداخت می‌کنند‪ ،‬رقابت کرد‪.‬‬ ‫ای��ن فعال معدن��ی تصریح کرد‪ :‬یک��ی از موانع پیش روی‬ ‫فعاالن معدنی‪ ،‬س��ازمان‌های حفاظت محیط‌زیس��ت و منابع‬ ‫طبیعی به ش��مار می‌روند و وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫هم در دعاوی مط��رح در این بخش از حق و حقوق معدنکار‬ ‫دفاع نمی‌کند‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬امروز در آمارها شمار معادن کوچک افزایش‬ ‫یافته و یکی از دالیل آن محدودیت‌ها و موانع س��ازمان منابع‬ ‫طبیعی است که مرجعی برای رفع این مشکالت وجود ندارد‪.‬‬ ‫حس��ینقلی ضمن ی��ادآوری ش��رایط کنونی که دش��من‬ ‫محدودیت‌های زیادی را برای کش��ورمان فراهم کرده‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫انتظ��ار می‌رود قوه قضاییه با مش��کل جدی معارضان محلی‬ ‫معادن برخورد کند‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه صادرکنندگان سرب و روی خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫بهره‌بردار معادن بزرگ‪ ،‬حقوق دولتی نمی‌دهد و در سال‌های‬ ‫گذشته نیز این امر وجود داشت اما بهره‌بردار معادن کوچک‪،‬‬ ‫مکلف به پرداخت می‌شود که عدالت نیست‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬چنانچه دولت به رونق تولید می‌اندیش��د‪ ،‬باید‬ ‫از بهره‌ب��رداران معادن کوچک حمایت کن��د و مجوز واردات‬ ‫ماشین‌آالت دست دوم معدنی را بر اساس تشخیص بهره‌بردار‬ ‫صادر کند اما از پرداخت عوارض و حقوق گمرکی معاف باشد‪.‬‬ ‫حس��ینقلی موضوع س��رمایه صندوق بیمه سرمایه‌گذاری‬ ‫فعالیت‌های معدنی را برای توس��عه بخشیدن به فعالیت این‬ ‫بخش ناکافی دانست و گفت‪ :‬سرمایه ‪ ۱۰‬میلیارد تومانی این‬ ‫صندوق پاسخگو نیست‪.‬‬ ‫وی خواس��تار حذف ع��وارض از صادرات بخ��ش معدن و‬ ‫صنایع معدنی ش��د و گفت‪ :‬براس��اس مفاد قانون رفع موانع‬ ‫تولید‪ ،‬از صادرات نباید عوارض گرفته ش��ود و انتظار می‌رود‬ ‫این امر از سوی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت حذف شود‪.‬‬ ‫فضای دانش��گاهی به‌عنوان سرچشمه دانش‬ ‫علم��ی و فنی‪ ،‬نق��ش کلیدی در به‌روزرس��انی‪،‬‬ ‫نوس��ازی و رش��د ن��وآوری در صنای��ع معدنی‬ ‫دارد‪ .‬جهت‌ده��ی و هدای��ت مقاله‌ه��ای علمی‬ ‫و رس��اله‌های دانش��گاهی به‌س��وی رف��ع موانع‬ ‫رش��د و انطب��اق با وضعیت صنع��ت و معدن در‬ ‫کش��ورهای دیگر‪ ،‬گامی اساس��ی در بومی‌سازی‬ ‫صنایع و به‌روزرس��انی علمی آنهاس��ت‪ .‬پرسشی‬ ‫که به ذهن مخاطب متبادر می‌ش��ود‪ ،‬این است‬ ‫که آیا رابطه صنعت‪-‬دانشگاه فرآیندی یک‌سویه‬ ‫اس��ت؟ آیا می‌توان نس��خه‌ای مبن��ی بر حرکت‬ ‫صنعت به‌س��وی دانشگاه تجویز کرد؟ با مالحظه‬ ‫شرایط کنونی کشور در حوزه به‌روزرسانی علمی‬ ‫صنعت و معدن مشاهده می‌شود که بومی‌سازی‬ ‫عالمانه در این ح��وزه تا حدودی به‌کندی انجام‬ ‫ش��ده و گاهی رویکرد س��نتی صنایع و توانمند‬ ‫نب��ودن آنه��ا در الگوب��رداری از دس��تاوردهای‬ ‫علمی دانشگاهیان موجب ایجاد تاخیر و خأل در‬ ‫به‌روزرسانی آنها شده است‪ .‬به‌این‌ترتیب تعریف‬ ‫فرآیندی ش��امل آسیب‌شناس��ی علمی از سوی‬ ‫آگاه��ان و خبرگان دانش��گاهی در حوزه صنعت‬ ‫و مع��دن‪ ،‬ام��ری گریزناپذیر اس��ت‪ .‬از ملزومات‬ ‫تحق��ق این امر‪ ،‬تعامالت تنگاتنگ‪ ،‬پیش��تازی و‬ ‫استقبال دانش��گاهیان در ورود به حوزه صنعت‬ ‫و معدن کشور با رویکرد اجرای مطالعات عمیق‪،‬‬ ‫دقیق‪ ،‬آسیب‌شناس��انه و ارائه راهکارهایی برای‬ ‫بومی‌س��ازی نوآورانه علم و صنعت و یکپارچگی‬ ‫آنها با مالحظه جمی��ع موانع موجود (تحریم‌ها‪،‬‬ ‫نقصان در زیرساخت‌های موجود‪‌،‬کفایت نکردن‬ ‫توانمندی‌های نیروی انس��انی ک��ه امکان ارتقا و‬ ‫تکامل آنها در کوتاه‌مدت میس��ر نیست‪ ،‬کمبود‬ ‫منابع نرم‌افزاری‪ ،‬س��خت‌افزاری‪ ،‬سرمایه‌ای و‪)...‬‬ ‫اس��ت‪ .‬این نکته حائز اهمیت اس��ت که دانشگاه‬ ‫و صنع��ت در محیط‌ه��ای نه��ادی مختل��ف‪ ،‬با‬ ‫برخی از هنجارها و انگیزه‌های متناقض‪ ،‬فعالیت‬ ‫می‌کنن��د‪ .‬راه��کار کلی��دی برای رف��ع چنین‬ ‫اختاللی‪ ،‬یکپارچگی و ادغام صنعت و دانش��گاه‬ ‫اس��ت‪ .‬به این ترتیب که دانش��گاه به‌عنوان یک‬ ‫ش��ریک صنعت��ی ب��رای س��ازمان‌های صنعتی‪،‬‬ ‫به‌ویژه در دپارتمان‌های تحقیق و توسعه بنگاه‌ها‬ ‫و س��ازمان‌ها‪ ،‬تلقی ش��ود‪ .‬تولید علم در راستای‬ ‫بومی‌سازی یک صنعت می‌تواند نیرویی پیشران‬ ‫برای تبلور نوآوری در صنایع و بنگاه‌ها باش��د‪ .‬از‬ ‫جانب دیگر پیوند و فراتر از آن‪ ،‬تعامل مهندسان‬ ‫و دانش��گاهیان حوزه‌های گوناگون علمی‪ ،‬عامل‬ ‫ش��کل‌گیری فرم درست ارتباط صنعت‪-‬دانشگاه‬ ‫اس��ت که می‌تواند معنایی فراگیر از یکپارچگی‬ ‫صنعت‪-‬دانشگاه باش��د‪ .‬آن دسته از پژوهشگران‬ ‫دانش��گاهی که تجربه قبلی پژوهش یا پیش��ینه‬ ‫کار در فضای صنعت را داش��ته‌اند‪ ،‬تا حد زیادی‬ ‫می‌توانن��د جهت‌دهی موث��ر و هدایت تحقیقات‬ ‫کاربردی در دانش��گاه‌ها را به‌دس��ت بگیرند‪ .‬این‬ ‫ام��ر‪ ،‬تعامالت آت��ی میان دانش��گاه و صنعت را‬ ‫تسهیل می‌کند‪ .‬ایفای نقش صنعت در تحقیقات‬ ‫دانش��گاهی و همکاری با شریکان علمی و میزان‬ ‫تعهد به آموزش دانش��گاهیان به‌ویژه دانشجویان‬ ‫و فارغ‌التحصیالن فاقد تجربه صنعتی‪ ،‬ارزش این‬ ‫نقش کلیدی صنعت را با هر بضاعتی‪ ،‬در آموزش‬ ‫صنعتگران آین��ده افزایش می‌ده��د‪ .‬نکته حائز‬ ‫اهمیت دیگر آنکه یکپارچگی صنعت‪-‬دانشگاه و‬ ‫پیاده‌سازی دستاوردهای جدید علمی در صنعت‬ ‫و الگوب��رداری از صنعت بومی برای اکتش��افات‬ ‫جدید علمی‪ ،‬عوامل اساس��ی برای ایجاد ژرفا در‬ ‫علم و کس��ب دس��تاوردهای جدید علمی است‪،‬‬ ‫چنانچه ام��روز ش��اهدیم ارائه م��وارد عملیاتی‬ ‫صنعتی‪ ،‬عاملی اساسی در اثبات پایایی و فرآیند‬ ‫تولید علمی اس��ت‪ .‬در انتها ذکر این نکته خالی‬ ‫از لطف نیس��ت که چنانچه نگاه صنعت و معدن‬ ‫و طالیه‌داران آن به دانشگاهیان به‌عنوان جامعه‬ ‫ب��زرگ ذی‌نفعان میدان‌ه��ای صنعتی و معدنی‬ ‫بوده و دانش��گاهیان صنعت و معدن را ذی‌نفعان‬ ‫کلیدی تولید علم ببینند‪ ،‬زیرس��اخت‌های الزم‬ ‫برای رس��یدن به یکپارچگ��ی در حوزه صنعت‪-‬‬ ‫دانشگاه تا حد زیادی فراهم می‌شود‪.‬‬
‫صنایع‌معدنی غیرفلزی‬ ‫سه‌شنبه‬ ‫‪ 21‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 7‬شوال ‪ 1440‬‬ ‫‪ 11‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره‪181‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫تشریح وضعیت تامین برق‬ ‫منطقه ویژه خلیج فارس‬ ‫مع��اون برنامه‌ری��زی و توس��عه منطقه ویژه‬ ‫صنایع معدن��ی و فلزی خلیج‌فارس جدیدترین‬ ‫وضعی��ت تامین برق واحدهای مس��تقر در این‬ ‫منطقه را اعالم کرد‪.‬‬ ‫به گزارش فرینا (پایگاه خبری مناطق آزاد و‬ ‫ویژه اقتصادی)‪ ،‬محمدجواد محبی با بیان اینکه‬ ‫هدف اصلی س��اخت منطقه وی��ژه خلیج‌فارس‬ ‫جذب س��رمایه‌گذاران داخلی و خارجی است‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬منطقه ویژه اقتصادی خلیج‌فارس‬ ‫ب��رای تامین انرژی ب��رق موردنی��از واحدهای‬ ‫مستقر اقدام به جذب سرمایه‌گذار برای ساخت‬ ‫نیروگاه برق کرده اس��ت‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬با اقدام‬ ‫ایمی��درو و انعقاد ق��رارداد خرید تضمینی برق‬ ‫س��رمایه‌گذار‪ ،‬س��اخت نیروگاه برق از سال ‪۹۴‬‬ ‫در منطقه شروع ش��د‪ .‬به گفته وی‪ ،‬این پروژه‬ ‫در دو فاز اجرایی ش��ده است که فاز نخست با‬ ‫ظرفیت تولید ‪ ۱۶۵‬مگاوات‪ ،‬در پاییز ‪ ۱۳۹۷‬به‬ ‫بهره‌برداری رس��ید و وارد شبکه سراسری شد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬فاز دوم این پ��روژه‪ ،‬چرخه ترکیبی‬ ‫بخار است و برای اجرای این پروژه دوره زمانی‬ ‫‪۲‬س��اله درنظر گرفته شده اس��ت‪ .‬محمدجواد‬ ‫محب��ی خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬ب��رای تکمیل برق‬ ‫موردنیاز در منطقه‪ ،‬قراردادی برای ساخت یک‬ ‫نیروگاه با ظرفیت تولی��د ‪ ۸۸۰‬مگاوات منعقد‬ ‫ش��ده اس��ت که تاکنون زمین نی��روگاه واگذار‬ ‫ش��ده و تمهیدات الزم برای اجرایی شدن طرح‬ ‫ازس��وی س��رمایه‌گذار در حال پیگیری است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬همچنین زمینی برای س��اخت یک‬ ‫نیروگاه دیگر‪ ،‬در س��ایت میانی منطقه شخص‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫امدادرسانی سیمان بهبهان‬ ‫در مهار آتش‌سوزی‬ ‫منطقه «تشان»‬ ‫در راستای مسئولیت‌های اجتماعی و با اعزام‬ ‫گروه آتش‌نش��انی‪ ،‬امدادرسانی سیمان بهبهان‬ ‫در آتش‌س��وزی منطقه «تش��ان» انجام شد‪ .‬به‬ ‫گزارش روابط عمومی ش��رکت س��رمایه‌گذاری‬ ‫س��یمان تامین شس��تا‪ ،‬درپی وقوع آتش‌سوزی‬ ‫پنجشنبه ‪ ۱۶‬خرداد در منطقه تشان (کوه حاتم‬ ‫و تن��گ بن) تا منطقه خائیز‪ ،‬روش��مهر و تنگ‬ ‫تکاب شرکت سیمان بهبهان با اعزام تجهیزات‬ ‫و نی��روی انس��انی در مهار ای��ن حادثه طبیعی‬ ‫همراهی س��ازنده‌ای داش��ت‪ .‬ای��ن حادثه که از‬ ‫س��اعت ‪ ۱۸‬با صاعقه‌های شدید رخ داد‪ ،‬منجر‬ ‫به آتش‌سوزی درختان و مراتع کوه‌های اطراف‬ ‫بهبه��ان و با وزش باد ش��دید باعث گس��ترده‬ ‫شدن حریق شد‪ .‬شرکت سیمان بهبهان نیز در‬ ‫راستای مس��ئولیت اجتماعی خود و درخواست‬ ‫کارگ��روه بح��ران شهرس��تان‪ ،‬ب��ا هماهنگی با‬ ‫واحدهای عملیاتی ش��رکت‪ ،‬گروه آتش‌نش��انی‬ ‫خود را در منطقه مس��تقر و توانس��ت در کنار‬ ‫همه نهاده��ا به مهار آت��ش در ناحیه تنگ بن‬ ‫تشان کمک کند‪.‬‬ ‫دوره آموزشی ممیزی‬ ‫سیستم‌های ارزیابی‬ ‫در کیش‬ ‫نخستین دوره آموزش��ی ممیزی سیستم‌های‬ ‫ارزیاب��ی ‪ CE Marking‬و ‪ CI Marking‬در‬ ‫کیش در حال برگزاری است‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش چی�لان‪ ،‬برگزارکنن��دگان دوره‬ ‫یادش��ده موسس��ه بین‌المللی ‪ ICDQ‬اسپانیا‪،‬‬ ‫سازمان ملی اس��تاندارد‪ ،‬انجمن تولیدکنندگان‬ ‫فوالد ایران و دانشگاه صنعتی اصفهان هستند‪.‬‬ ‫ای��ن رویداد با ه��دف ایجاد دان��ش و مهارت‬ ‫ممی��زی تیم‌های ارزیاب��ی ‪ CE‬و ‪ ،CI‬چگونگی‬ ‫ارزیابی سیستم کنترل تولید کارخانه و آشنایی‬ ‫با قوانی��ن و مقررات سیس��تم ارزیابی مطابق با‬ ‫مدل برای مصالح ساختمانی و ‪CI-marking‬‬ ‫ب��رای محص��والت ف��والدی و نی��ز آش��نایی با‬ ‫اس��تانداردهای مرتب��ط ب��ا‪CE-marking‬‬ ‫برای مصالح س��اختمانی در هت��ل ویدا کیش تا‬ ‫‪۲۴‬خرداد برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫سیدرس��ول خلیفه‌س��لطان دبی��ر انجم��ن‬ ‫تولیدکنن��دگان ف��والد ایران به عن��وان یکی از‬ ‫س��خنرانان این دوره درباره دورنمای طرح ‪CI-‬‬ ‫‪ marking‬و نیاز صنع��ت فوالد به این طرح به‬ ‫سخنرانی پرداخت‪.‬‬ ‫کاشی و سرامیک با چالش مواد اولیه روبه‌رو است‬ ‫محمد روش��نفکر‪ ،‬رئیس انجمن کاش��ی و س��رامیک‬ ‫ای��ران عن��وان ک��رد‪ :‬از آنجاکه ارزش پول ملی از س��ال‬ ‫گذش��ته تاکنون به یک‌س��وم کاهش یافت‪ ،‬کارخانه‌ها را‬ ‫با کاهش نقدینگی روبه‌رو کرد‪.‬‬ ‫به گزارش روزگار معدن‪ ،‬روشنفکر در ادامه خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬از سوی دیگر تولیدکنندگان با انفجار نرخ مواد اولیه‬ ‫و با چالش تهیه مواد اولیه روبه‌رو ش��دند چراکه دولت به‬ ‫دلیل محدودیت‌هایی ک��ه در زمینه واردات اعمال کرد‪،‬‬ ‫س��بب شد‪ ،‬کارخانه‌های کاشی و سرامیک با کمبود مواد‬ ‫اولیه روبه‌رو شوند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به قوانین گوناگ��ون دولتی عنوان کرد‪ :‬از‬ ‫سوی دیگر مهم‌ترین مشکل امسال برای تولیدکنندگان‪،‬‬ ‫بخش��نامه‌های گوناگونی بود که از سوی دولت یکی پس‬ ‫از دیگری صادر می‌ش��د و همدیگر را نقض می‌کردند که‬ ‫درنهایت سبب سردرگمی تولیدکننده می‌شد‪.‬‬ ‫روش��نفکر ادام��ه داد‪ :‬از ابت��دای س��ال گذش��ته‬ ‫تولیدکنندگان قراردادهایی را با نرخ دالر به ثبات‌رسیده‬ ‫بسته بودند اما در ادامه سال‪ ،‬مجبور شدند تعهدات خود‬ ‫را با ارزی که هر روز در حال گران ش��دن بود‪ ،‬پاس��خگو‬ ‫باش��ند و این موضوع آنها را متحمل ضررهای بس��یاری‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫رئیس انجمن کاش��ی و سرامیک ایران در ادامه یادآور‬ ‫ش��د‪ :‬یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی که تولیدکنندگان با‬ ‫آن دس��ت به گریبان هس��تند‪ ،‬تهیه مواد اولیه است که‬ ‫همچنان این مش��کل ادام ‌ه دارد و با وجود بخشنامه‌های‬ ‫سفت‌وس��ختی که بانک مرکزی برای واردات مواد اولیه‬ ‫و‪ ...‬اعالم می‌کند‪ ،‬ش��رایط را برای تولید بس��یار س��خت‬ ‫کرده اس��ت و ای��ن نگرانی وج��ود دارد که بس��یاری از‬ ‫کارخانه‌ها تعطیل ش��وند و ریزش نیروی انس��انی اتفاق‬ ‫بیفتد‪.‬‬ ‫روشنفکر در ادامه عنوان کرد‪ :‬با توجه به سیاست‌هایی‬ ‫ک��ه دول��ت درپی��ش گرفته اس��ت‪ ،‬دورنم��ای خوبی را‬ ‫نمی‌توان برای تولید درنظر گرفت‪.‬‬ ‫از آنجا که سیاس��ت‌های دولت ش��فاف نیست‪ ،‬تدوین‬ ‫یک برنامه مناسب برای تولیدکنندگان همواره با چالش‬ ‫روبه‌رو است‪.‬‬ ‫کاربرد نانو در مصالح و تجهیزات ساختمانی‬ ‫گروه معدن‪:‬‬ ‫خواص فیزیکی و شیمیایی مواد نانو (در شکل‌های‬ ‫گوناگونی که وجود دارند ازجمله ذرات‪ ،‬الیاف‪ ،‬گلوله‬ ‫و‪ )...‬در مقایس��ه با مواد میکروسکوپی تفاوت اساسی‬ ‫دارد‪ .‬ای��ن تفاوت‌ها ویژگی‌ه��ای منحصربه‌فردی را‬ ‫مانند عملکرد بهت��ر و کارکرد چندمنظوره بودن به‬ ‫مواد و مصالح س��اختمانی می‌دهد‪ .‬منظور از کارکرد‬ ‫چندمنظ��وره‪ ،‬ظهور ویژگی‌های جدی��د و متفاوت‬ ‫نس��بت به خواص مواد معمولی است‪ ،‬به گونه‌ای که‬ ‫مصال��ح بتوانند کاربرده��ای گوناگونی را ارائه کنند‪.‬‬ ‫تولید انواع کامپوزیت‌ها‪ ،‬س��طوح خودتمیزش��ونده‪،‬‬ ‫بتن‌ها و رویه‌های پیشرفته نمای ساختمان ازجمله‬ ‫کاربردهای فناوری نانو در تولید مصالح س��اختمانی‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫و چوب ضروری به‌نظر می‌رس��د‪ .‬بتن گازی و ماس��ه‬ ‫سنگ‌هایی که ساختار سفیدرنگی دارند و بیشتر در‬ ‫آتلیه‌ها و ایوان‌ها به کار می‌روند‪ ،‬کثیفی‌ها و چربی‌ها‬ ‫را ج��ذب کرده و ظاهر آنها خیلی س��ریع به ش��کل‬ ‫نامطلوب��ی تغییر می‌کند‪ .‬در این ش��رایط اس��تفاده‬ ‫از تمیزکننده‌های با فش��ار بس��یار قوی نیز کارس��از‬ ‫نیس��تند‪ .‬در صورت استفاده از نانوپوشش‌های سنگ‬ ‫و چ��وب هم به س��طح اجازه تنفس داده می‌ش��ود و‬ ‫هم از نفوذ مواد به س��طح جلوگیری می‌شود و بدین‬ ‫ترتیب رنگ و س��اختار اصلی س��طح حفظ می‌شود‪.‬‬ ‫همچنین اس��تفاده ازنانوپوش��ش‌های سنگ و چوب‬ ‫باعث حفاظت س��اختمان‌ها و مجسمه‌ها از تاثیرات‬ ‫محیطی ش��ده و مانع از تغییر رنگ تدریجی در گذر‬ ‫زمان می‌شود‪.‬‬ ‫نانوکامپوزیت‌ه��ا موادی هس��تند ک��ه ذراتی در‬ ‫مقی��اس نان��و را در قالب م��واد اس��تانداردی مانند‬ ‫پلیمره��ا ترکیب می‌کنند‪ .‬پلیمر به جس��می گفته‬ ‫می‌ش��ود ک��ه از ترکی��ب م��واد مش��ابه و از تک��رار‬ ‫واحدهای س��اختمانی یکنواخت ایجاد ش��ده باشد‪.‬‬ ‫ب��ا ترکیب نانوذرات می‌ت��وان به ویژگی‌های خاصی‬ ‫دس��ت یافت‪ ،‬یعن��ی می‌توان اس��تحکام مکانیکی‪،‬‬ ‫دوام و رس��انایی الکتریک��ی و گرمایی را برحس��ب‬ ‫نی��از تغییر داد‪ .‬مزیت نانوذرات این اس��ت که حتی‬ ‫اضاف��ه کردن مق��دار زیادی از این م��واد‪ ،‬وزن ماده‬ ‫موردنظ��ر را نی��م ت��ا ‪ ۵‬درصد افزای��ش می‌دهد که‬ ‫این مقدار تا حدی قابل‌چشم‌پوش��ی اس��ت‪ .‬تاکنون‬ ‫نانوکامپوزیت‌های کمی وارد مرحله تجاری شده‌اند‬ ‫و بیش��تر آنها هنوز در مرحله آزمایش و بررسی قرار‬ ‫دارند‪ .‬نانوکامپوزیت‌هایی که ش��امل نانوذراتی مانند‬ ‫فیلترها‪ ،‬نانوتیوب‌ها و نانوفیبرهای کربنی و گرافیت‬ ‫می‌ش��وند‪ ،‬استفاده گسترده‌ای در صنعت پالستیک‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫نانوپوش��ش‌های شیش��ه در صنایع س��اختمان و‬ ‫خودرو بیشترین کاربرد را دارند‪ .‬برخی از کاربردهای‬ ‫مواد نانو در صنایع شیشه عبارتند از‪:‬‬ ‫شیشه‌های خودتمیز شونده‬ ‫این نوع نانوپوش��ش‌ها‪ ،‬با ضخامت چند نانومتر در‬ ‫سطح شیشه یک فیلم آبدوست (هیدروفیل) تشکیل‬ ‫می‌دهند که متاثر از نور خورشید یک فوتوکاتالیست‬ ‫تش��کیل داده و در نتیجه آب جمع ش��ده در سطح‪،‬‬ ‫درمقاب��ل نیروی جاذبه زمی��ن میزان آب هوا را روی‬ ‫خود افزایش داده و بدین ترتیب آب جمع ش��ده در‬ ‫ی خود امکان تمیز شدن‬ ‫س��طح پخش شده وبه‌خود ‌‬ ‫را به‌وجود می‌آورد‪.‬‬ ‫نانوپوشش‌های استفاده شده روی شیشه پس از ‪۶‬‬ ‫هفته خاصیت خودتمیزش��وندگی را نشان می‌دهند‪.‬‬ ‫بنا به گفته متخصصان نانوذرات دی‌اکس��ید تیتانیوم‬ ‫موجود در این نانوپوشش‌ها دارای دو خاصیت است‪:‬‬ ‫ویژگی آبدوست بودن بسیار باال‬‫ خاصیت ضدعفونی‌کنندگی‬‫نان��وذرات دی‌اکس��ید تیتانیوم قادر به شکس��تن‬ ‫و تجزی��ه آالینده‌های آلی اس��ت‪ .‬ای��ن تاثیر پس از‬ ‫گذش��ت چند هفته در شیش��ه ایجاد می‌ش��ود زیرا‬ ‫تیتانیوم دی‌اکس��اید باید در داخل ماتریس شیش��ه‬ ‫جایگزین ش��ده و شیش��ه‌ها را از کثیفی‌های موجود‬ ‫رها کرده و س��پس کثیفی‌ه��ای محیط را به صورت‬ ‫کاتالیتی��ک تجزیه کرده و از بی��ن می‌برد‪ .‬خاصیت‬ ‫پخش‌ش��وندگی مساوی آب در سطح باعث می‌شود‬ ‫بدون اینکه لکه‌ای باقی بماند سطح ازکثیفی‌ها عاری‬ ‫شود‪.‬‬ ‫شیشه‌های کنترل‌کننده انرژی‬ ‫این نوع شیش��ه‌ها ضمن دارابودن تنوع در رنگ و‬ ‫س��ایر خصوصیات‪ ،‬می‌توانند با کاهش ش��دید امواج‬ ‫ماوراء بنفش و مادون قرمز عبوری و تنظیم عبور نور‬ ‫مرئی‪ ،‬در زمس��تان تا ‪ ۸۵‬درصد و در تابس��تان تا ‪۸۰‬‬ ‫درصد از هدر رفتن انرژی داخل ساختمان جلوگیری‬ ‫کرده و در صرفه‌جویی مصرف انرژی‪ ،‬نقش بس��زائی‬ ‫داشته باشند‪.‬‬ ‫شیشه‌های محافظ در برابر آتش‬ ‫شیش��ه‌های محافظ در برابر آت��ش نیز یکی دیگر‬ ‫از دس��تاوردهای فناوری نانو اس��ت‪ .‬این محصول از‬ ‫طری��ق قراردادن یک الیه ش��فاف محتوای نانوذرات‬ ‫سیلیس در میان دو صفحه شیشه‌ای ساخته می‌شود‬ ‫که هنگام گرم شدن شیشه این الیه شفاف تبدیل به‬ ‫محافظی سخت‪ ،‬تیره و مقاوم در برابر آتش می‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹مواد نانو در تولید شیشه‬ ‫‹ ‹نانو کامپوزیت‌ها‬ ‫‹ ‹چگونگی کارکرد نانوکامپوزیت‌ها‬ ‫در ذرات بس��یار ریز در مقیاس نانو س��طح ویژه یا‬ ‫نسبت سطح به حجم بسیار بزرگ‌تر از ذرات درشت‬ ‫ب��وده که در نتیج��ه آن ویژگی‌ه��ای منحصربه‌فرد‬ ‫این مواد به‌دس��ت می‌آید‪ .‬هرچه ذرات ریزتر باشند‬ ‫ویژگی‌ها بس��ته به ه��دف و کاربرد موردنظر به طور‬ ‫شگفت‌انگیزی می‌توانند بهبود یابند‪.‬‬ ‫کاربرد کنونی نانوکامپوزیت‬ ‫پالس��تیک‌های نانوکامپوزی��ت موارد اس��تفاده‬ ‫متفاوت��ی دارند ب��رای نمونه می‌ت��وان از خازن‌های‬ ‫الیه نازک در تراش��ه‌های کامپیوتری استفاده کرد‪.‬‬ ‫از الکترولیت‌ه��ای پلیم��ر جامد در ان��واع باتری‌ها‪،‬‬ ‫موتورهای خودرو‪ ،‬مخازن سوخت و بسته‌بندی مواد‬ ‫غذایی استفاده می‌شود که در دو مورد آخر استفاده‬ ‫بیش��تری دارند‪ .‬اگ��ر نانوکامپوزیت نس��بت هزینه‬ ‫به کارآیی قابل‌قبولی داش��ته باش��د می‌تواند نقش‬ ‫بنیادینی در صنعت خودروسازی ایفا کند‪.‬‬ ‫برخی مزیت‌های استفاده ار نانوکامپوزیت به‬ ‫شکل تجاری به این شرح است‪:‬‬ ‫‌‪ -‬تولید مواد حجیم و وسی ‌ع با هزینه کمتر‬ ‫‌‪ -‬تولید مواد با هزینه کمتر و کارآیی بیشتر‬ ‫‌‪ -‬توس��عه س��ریع‌تر و کم‌هزینه‌ت��ر از روش‌ه��ای‬ ‫تحلیلی‬ ‫‌‪ -‬تس��لط بر عل��م جریان و تغییر ش��کل ماده در‬ ‫کامپوزیت‌های پلیمری‬ ‫‌‪ -‬افزایش استحکام بدون افزایش حجم‬ ‫‪ -‬پیشگویی مدل‌سازی جهت‪-‬جریان‬ ‫‹ ‹‌ تاریخچه نانو کامپوزیت‌ها‬ ‫م��واد نانوکامپوزی��ت ب��ر پای��ه پلیم��ر (ماتریس‬ ‫پلیمری) نخستین‌بار در سال‌های ‪ ۷۰‬معرفی شدند‬ ‫ک��ه از فناوری س��ول‪ -‬ژل برای انتش��ار دادن ذرات‬ ‫نانوکانی درون ماتریس پلیمر اس��تفاده شد‪ .‬هرچند‬ ‫پژوهش‌های انجام ش��ده در دو دهه گذش��ته برای‬ ‫توس��عه تجاری این مواد از س��وی شرکت تویوتا در‬ ‫ژاپن اواخر س��ال‌های دهه ‪ ۸۰‬انجام ش��د ولی رشته‬ ‫نانوکامپوزی��ت پلیم��ر همچنان در آغاز راه به س��ر‬ ‫می‌برد‪ .‬نانو آلومینا بهترین س��اختار نانویی است که‬ ‫نویدبخش افق جدیدی در صنعت س��رامیک اس��ت‬ ‫زی��را این مواد از نظ��ر مکانیکی‪ ،‬الکتریکی و خواص‬ ‫حرارت��ی دارای تعادل بوده و در رش��ته‌های مختلف‬ ‫کاربرد دارد که می‌توان به دو نمونه اشاره کرد‪:‬‬ ‫‌فناوری نانو فلز آرتوناید که به تازگی به ش��کل‬‫تج��اری الی��اف نانوی��ی آلومینا‪ ،‬انقالبی در رش��ته‬ ‫سرامیک به‌وجود آورده است‪.‬‬ ‫‌‪ -‬ذرات نانوی��ی غیرفل��ز مانن��د نانوس��یلیکا‪،‬‬ ‫نانوزیرکونیا و مواد دیگر اصالح‌کننده سرامیک‌ها‪.‬‬ ‫‹ ‹بتن با کارآیی باال (‪)HPC۱‬‬ ‫یکی از چالش‌هایی که در رش��ته مصالح ساختمانی‬ ‫به‌وجود آمده است‪ ،‬بتن با عملکرد باال (‪ )HPC‬است‪.‬‬ ‫ای��ن نوع بتن مقاوم از نوع مصال��ح کامپوزیت بوده و از‬ ‫نظر دوام جزو مصال��ح کامپوزیت و چند فلزی مرکب‬ ‫و پیچیده اس��ت‪ .‬خواص‪ ،‬رفتار و عملکرد بتن بستگی‬ ‫به نانوس��اختار ماده زمین��ه بتن و س��یمانی دارد که‬ ‫چس��بندگی‪ ،‬پیوس��تگی و یکپارچگ��ی را به‌وج��ود‬ ‫م��ی‌آورد‪ .‬بنابراین‪ ،‬مطالعات بتن و خمیر س��یمان در‬ ‫مقیاس نانو برای توس��عه مصالح س��اختمانی جدید و‬ ‫کاربرد آنها بس��یار بااهمیت است‪ .‬روش معمولی برای‬ ‫توس��عه بتن با عملکرد باال بیش��تر شامل پارامترهایی‬ ‫ازجمله طرح اختالط بتن معمولی و بتن مسلح با انواع‬ ‫مختلف الیاف است‪ .‬درباره بتن به طور خاص‪ ،‬عالوه بر‬ ‫عملکرد بادوام و خواص مکانیکی بهتر‪ ،‬بتن با عملکرد‬ ‫باالی چندمنظوره (‪ )MHPC‬دارای خواص دیگری‬ ‫اس��ت‪ ،‬ازجمله می‌توان خاصیت الکترومغناطیسی و‬ ‫قابلیت بکارگیری در س��ازه‌های اتم��ی (محافظت از‬ ‫تشعش��عات) و افزایش موثر ب��ودن آن در حفظ انرژی‬ ‫ساختمان‌ها و‪ ...‬را نام برد‪.‬‬ ‫‹ ‹ نانو سیلیس آمورف‬ ‫در صنعت بتن‪ ،‬سیلیس یکی از معروف‌ترین موادی‬ ‫است که نقش مهمی در چسبندگی و پرکنندگی بتن‬ ‫با عملک��رد باال ایفا می‌کند‪ .‬محص��ول معمولی همان‬ ‫س��لیکیافیوم یا میکروسیلیکا اس��ت که دارای قطری‬ ‫ح��دود ‪ ۰.۱‬ت��ا ‪ ۱‬میلیمتر و دارای اکس��ید س��یلیس‬ ‫حدود ‪ ۹۰‬درصد است‪ .‬می‌توان گفت که میکروسیلیکا‬ ‫محصولی است که در محدوده باالی اشل اندازه نانومتر‬ ‫برای افزایش عملکرد کامپوزیت مواد س��یمانی به کار‬ ‫برده می‌ش��ود‪ .‬محصول نانوسیلیس متشکل از ذراتی‬ ‫هس��تند که دارای شکل گلوله‌ای بوده و با قطر کمتر از‬ ‫‪ ۱۰۰‬نانومتر یا به‌صورت ذرات خشک پودر یا به‌صورت‬ ‫معلق در مایع محلول قابل انتش��ار هستند که مایع آن‬ ‫معمول‌ترین نوع محلول نانوس��یلیس اس��ت‪ ،‬این نوع‬ ‫محل��ول در آزمایش‌های مش��خص در بتن خودتراکم‬ ‫به کار گرفته شده است‪ .‬نانوسیلیس معلق کاربردهای‬ ‫چندمنظوره مانند ضدس��ایش‪ ،‬ضدلغزش‪ ،‬ضدآتش و‬ ‫ضدانعکاس سطوح از خود نشان می‌دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹فناوری نانو در مرمت آثار تاریخی‬ ‫آزمایش‌ها نش��ان داده که واکنش مواد نانوسیلیس‬ ‫با هیدرواکس��ید کلسیم در مقایس��ه با میکروسیلیکا‬ ‫بسیار سریع‌تر انجام ش��ده و مقدار بسیار کم این مواد‬ ‫همان تاثیر پوزاالنی مقدار بس��یار باالی میکروسیلیکا‬ ‫را در س��نین اولیه دارند‪ .‬تمام کارهای انجام شده روی‬ ‫کاربرد مواد نانوس��یلیس کلوئی��دی در بخش اصالح‬ ‫خواص ریولوژی‪ ،‬کارپذیری و مکانیکی خمیر سیمان‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬آنچ��ه در اینجا مطرح اس��ت نتیجه اولیه‬ ‫محصوالت نانوسیلیس با قطری در محدوده ‪ ۵‬تا ‪۱۰۰‬‬ ‫نانومتر است‪.‬‬ ‫‹ ‹نانو ذرات رس‬ ‫برخ��ی از انواع نان��وذرات در چس��ب‌های (مالت)‬ ‫مختلف و نحوه تاثیر آنها بر ویژگی‌های کلیدی مرتبط‬ ‫با فرس��ایش بتن‪ ،‬مانن��د ممانعت از انتق��ال یون‌های‬ ‫کلر‪ ،‬مقاوم��ت در برابر دی‌اکس��یدکربن‪ ،‬پخش بخار‬ ‫آب‪ ،‬ج��ذب آب و عمق نفوذ هدایت می‌ش��وند‪ .‬نوعی‬ ‫حالل متشکل از رزین اپوکسی با وزن ملکولی پایین و‬ ‫نانوذرات رس‪ ،‬نتیجه امیدوارکننده‌ای را در این زمینه‬ ‫نشان داده است‪.‬‬ ‫‹ ‹نانو ذرات اکسید آهن یا هماتیت‬ ‫در ص��ورت اضاف��ه کردن نانوذرات اکس��ید آهن به‬ ‫ماتری��س بتن ع�لاوه بر افزایش مقاوم��ت بتن‪ ،‬پایش‬ ‫س��طوح تنش بت��ن را از طریق اندازه‌گی��ری مقاومت‬ ‫الکتریکی برشی امکان‌پذیر می‌کند‪.‬‬ ‫‹ ‹ نانو ذرات دی‌اکسید تیتانیوم‬ ‫نان��وذرات دی‌اکس��ید تیتانیوم هم ب��رای بهبود‬ ‫ویژگی‌های بت��ن در نمای س��اختمان‌ها به عنوان‬ ‫پوش��ش بازتاب‌کننده مورداس��تفاده قرار می‌گیرد‪.‬‬ ‫این نانوذرات از طریق واکنش‌های فوتوکاتالیس��تی‬ ‫قوی قادر به شکس��تن و تجزی��ه آالینده‌های آلی‪،‬‬ ‫ترکیبات آلی فرار و غش��ای باکتریایی هس��تند‪ ،‬به‬ ‫همین دلیل برای ایجاد خاصیت ضدعفونی‌کنندگی‬ ‫به رنگ‌ها‪ ،‬س��یمان‌ها و شیش��ه‌ها اضافه می‌شوند‪.‬‬ ‫بتن ح��اوی نانوذرات دی‌اکس��ید تیتانی��وم دارای‬ ‫رنگ س��فید و درخش��ندگی خاصی اس��ت و این‬ ‫درخش��ندگی را به‌ط��ور موث��ری حف��ظ می‌کند‪.‬‬ ‫درحالی که س��اختمان‌های س��اخته ش��ده با بتن‬ ‫معمولی بدون چنین ویژگی هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹نانو در تولید حسگرها‬ ‫حس��گرهای مبتنی بر فناوری نانو نیز می‌توانند‬ ‫کاربرده��ای زی��ادی در س��ازه‌های بتنی داش��ته‬ ‫باش��ند‪ .‬برای کنت��رل کیفی��ت و دوام بت��ن‪ ،‬این‬ ‫حس��گرها می‌توانند برای هدف‌های مختلفی مانند‬ ‫اندازه‌گیری چگالی‪ ،‬می��زان افت بتن و پارامترهای‬ ‫موث��ر در دوام بت��ن نظی��ر دما‪ ،‬رطوب��ت‪ ،‬غلظت‬ ‫کلر‪ ،‬پی‌هاش‪ ،‬دی‌اکس��یدکربن‪ ،‬تن��ش‪ ،‬خوردگی‬ ‫میلگردها و ارتعاش طراحی شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹نانو در صنعت فوالد‬ ‫ف��والد یک��ی از فلزات بس��یار مه��م در صنعت‬ ‫ساخت‌وساز است‪ .‬پژوهش‌‌ها نشان داده است اضافه‬ ‫ک��ردن نانوذرات م��س به ف��والد از ناهمواری‌های‬ ‫س��طحی فوالد می‌کاهد و درنتیج��ه تعداد عوامل‬ ‫افزایش‌دهنده تنش و ترک‌خوردگی‌های ناش��ی از‬ ‫خستگی سازه‌هایی مانند پل‌ها که در آنها بارگذاری‬ ‫به طور متناوب انجام می‌شود را محدود می‌کند‪.‬‬ ‫‹ ‹نانو در صنعت سیمان‬ ‫تولیدکنندگان س��یمان به‌تازگ��ی دریافته‌اند که‬ ‫کاه��ش اندازه ذرات س��یمان تا ابع��اد نانومقیاس‪،‬‬ ‫موجب تسریع در سفت شدن آن می‌شود‪ ،‬ازاین‌رو‬ ‫گروهی از پژوهشگران سوئیسی با استفاده از روش‬ ‫فاز گازی و سنتز به شیوه تزریق شعله‌ای‪ ،‬به روشی‬ ‫برای آماده‌س��ازی مس��تقیم و تک‌مرحله‌ای نوعی‬ ‫س��یمان نان��وذره‌ای از جنس نانوذرات س��یلیکات‬ ‫کلس��یم (همان ترکیب س��یمان پورتلند معمولی)‬ ‫دست یافته‌اند که واکنش‌پذیری اولیه آن ‪ ۱۰‬برابر‬ ‫ش معمولی‬ ‫بیش از س��یمان‌هایی اس��ت که به رو ‌‬ ‫تهیه ش��ده‌اند‪ ،‬البته این سیمان بس��یار متخلخل‬ ‫بوده و پایداری آن نس��بت به سیمان‌های معمولی‬ ‫کمتر اس��ت و هن��وز ب��رای کارهای س��اختمانی‬ ‫مدرن که مس��تلزم تحمل بار زیاد اس��ت‪ ،‬مناسب‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫این نانوسیمان برخالف سیمان پورتلند معمولی‪،‬‬ ‫متناس��ب با دمای محیط‪ ،‬نانوذراتی ب��ا اندازه‌های‬ ‫مختلف (به‌طور متوسط یک‌س��وم ذرات مشابه در‬ ‫س��یمان معمولی) دارد‪ ،‬همچنین ان��دازه کوچک‬ ‫ای��ن ذرات موجب تغییر کامل رفتار هیدراس��یون‬ ‫این س��یمان ش��ده و درنتیجه ضم��ن حفظ همان‬ ‫واکنش‌های ترمودینامیکی‪ ،‬واکنش‌های سینتیکی‬ ‫متفاوتی خواهد داشت‪.‬‬ ‫هم‌اکنون از این نانوسیمان متخلخل در نوسازی‬ ‫ی��ا عای��ق‌کاری در م��واردی ک��ه نی��از چندانی به‬ ‫اس��تحکام در برابر فش��ردگی ندارند و ترکیب آنها‬ ‫با مواد معمولی به بهبود سخت‌شوندگی آنها کمک‬ ‫می‌کند‪ ،‬استفاده می‌شود‪ ،‬همچنین این سیمان در‬ ‫کاربردهای هزینه‌بر کوچک‌مقیاس به‌ویژه اتصاالت‬ ‫ساختمانی یا به‌صورت ترکیبی با فرمول‌های موجود‬ ‫که به تسریع کار آنها کمک می‌کند‪ ،‬کاربرد دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹نانو لوله‌ها‬ ‫الی��اف ب��رای مس��لح ک��ردن و اص�لاح عملکرد‬ ‫مکانیک��ی بتن به کار برده می‌ش��ود‪ .‬ام��روز از الیاف‬ ‫فل��زی‪ ،‬شیش��ه‌ای‪ ،‬پلی‌پروپیلن‪ ،‬کرب��ن و‪ ...‬در بتن‬ ‫برای مس��لح کردن اس��تفاده می‌ش��ود‪ .‬کربن ‪ ۶۰‬و‬ ‫نانولوله‌های نوین دارای س��اختاری هس��تند که آنها‬ ‫را از فوالد قوی‌تر و بسیار سبک می‌کند به طوری‌که‬ ‫می‌توانند خمیدگی و کشش را بدون شکستن تحمل‬ ‫کنند و در آینده جایگزین الیاف کربن خواهند ش��د‬ ‫که در کامپوزیت‌ها به کار برده می‌ش��وند‪ .‬نانولوله‌ها‬ ‫باتوجه به پژوهش‌های انجام شده در مرکز تحقیقات‬ ‫بتن‪ ،‬دارای مقاومت کشش��ی بی��ش از هر نوع الیاف‬ ‫بتنی ش��ناخته شده هس��تند‪ .‬این نانولوله‌ها خواص‬ ‫ویژه قابل‌مالحظه حرارتی و الکتریکی از خود نش��ان‬ ‫می‌دهن��د‪ ،‬به‌طوری‌که هادی بودن حرارت آنها بیش‬ ‫از دو برابر الماس و هادی بودن الکتریکی آنها حدود‬ ‫‪ ۱۰۰۰‬برابر فلز مس اس��ت‪ .‬نانولوله‌ها طبقه جدیدی‬ ‫از محص��والت هس��تند که انقالبی جدی��د در زمینه‬ ‫مصالح و مواد پیشرفته را به‌وجود آورده‌اند‪ .‬یک نسل‬ ‫جدید از نانوکامپوزیت‌های چندمنظوره می‌توانند به‬ ‫عنوان نانولوله‌های کربنی در نقش الیاف مسلح‌کننده‬ ‫مناسب آن مواد مورداستفاده قرار گیرند‪.‬‬ ‫‹ ‹ نانو پوشش‌های سنگ و چوب‬ ‫این نانوپوش��ش‌های آنتی‌باکتریال‪ ،‬مقاوم در برابر‬ ‫آب‪ ،‬ه��وا‪ ،‬م��واد ارگانیک و غیرارگانیک هس��تند و‬ ‫یکی از پوش��ش‌های اصلی صنعت ساختمان به‌شمار‬ ‫می‌روند‪ .‬نانوپوش��ش‌های س��نگ و چوب ترکیباتی‬ ‫هستند که ضمن حفظ ظاهر اصلی سطح باعث ایجاد‬ ‫نشدن چسبندگی در سطح شده و آب‪ ،‬چربی و سایر‬ ‫آلودگی‌ها را از س��طح دفع می‌کنند‪ .‬نانوپوشش‌های‬ ‫س��نگ و چوب برای س��طوح س��نگی نفوذپذیر که‬ ‫خاصیت مکندگی دارند نیز موارد اس��تفاده بسیاری‬ ‫دارند‪ .‬ترکیبات این نانوپوشش‌ها شامل الماس‪ ،‬نقره‪،‬‬ ‫شیش��ه و سرامیک اس��ت و باتوجه به موارد مصرف‬ ‫ممکن اس��ت متفاوت باش��ند اما در بیش��تر آنها فاز‬ ‫حام��ل آب و الکل اس��ت و ذرات آنه��ا تا ‪ ۳۰۰‬درجه‬ ‫سانتیگراد مقاوم هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹کاربرد نانوپوشش‌های سنگ و چوب‬ ‫این نانوپوشش‌ها عالوه بر استفاده در سطوح چوبی‬ ‫معمولی برای سطوح چوبی جالدار و رنگ شده مورد‬ ‫استفاده قرار می‌گیرند‪.‬‬ ‫در س��طوح چوب��ی ج�لادار ‪ ۳‬ماه پ��س از اعمال‬ ‫جال این نانونپوش��ش‌ها مورداستفاده قرار می‌گیرند‬ ‫و برای س��طوح چوبی رنگ ش��ده از نانوپوشش‌های‬ ‫چندمنظوره استفاده می‌شود‪.‬‬ ‫س��اختمان‌هایی که با س��یمان‌های الیافی ساخته‬ ‫می‌ش��وند پس از مدتی به منبع لکه و کثیفی تبدیل‬ ‫می‌شوند‪ .‬سیمان استفاده شده در نمای ساختمان‌ها‪،‬‬ ‫کثیفی‌ها و کپک‌ها را مکیده و با تاثیر نور خورش��ید‬ ‫آنها را به خوبی در داخل ماتریس جایگزین می‌کند‪.‬‬ ‫بکارگیری نانوپوش��ش‌های س��نگ و چوب در نمای‬ ‫س��اختمان باع��ث جلوگی��ری از نف��وذ کثیفی‌ه��ا‪،‬‬ ‫باکتری‌ها و‪ ...‬به داخل بافت پوشش نما شده و ظاهر‬ ‫اولیه نما را به خوبی حفظ می‌کند‪.‬‬ ‫درخت‌ه��ای ب��زرگ اط��راف س��اختمان‌ها ب��ا‬ ‫به‌جاگذاشتن آثار خود روی سطوح ساختمان‌ها باعث‬ ‫می‌ش��وند نمای ساختمان‌ها به مرور زمان رنگ سبز‬ ‫درختان را به خود گرفته و برای تمیز کردن آنها باید‬ ‫از ابزار تمیزکننده با فش��ار پاش��ش باال استفاده شود‬ ‫که باعث ایجاد حالت چسبندگی در سطح ساختمان‬ ‫پ��س از چن��د ماه می‌ش��ود که درنتیجه س��ریع‌تر و‬ ‫آس��ان‌تر از گذش��ته کثیفی‌ها را ج��ذب می‌کند‪ .‬در‬ ‫این‌گونه موارد نیز اس��تفاده از نانوپوشش‌های سنگ‬ ‫‹ ‹ رنگ نانو عایق‬ ‫رنگ نانو عایق محصولی است که با کمک فناوری‬ ‫نانو ضمن برآورده کردن مس��ائل زیس��ت محیطی‪،‬‬ ‫عایق‌کاری حرارتی با پوش��ش الیه نازک را به همراه‬ ‫محافظ��ت از خوردگ��ی و مقاوم��ت در برابر رطوبت‬ ‫و رش��د کپ��ک و قارچ‪ ،‬یکجا به ارمغان آورده اس��ت‪.‬‬ ‫اس��تفاده از رنگ نانو عایق در س��اختمان می‌تواند تا‬ ‫‪۴۰‬درصد موجب کاهش هزین ‌ه تجهیزات گرمایشی‬ ‫و سرمایش��ی ش��ود‪ .‬همچنین رنگ نانوعایق موجب‬ ‫افزایش عمر تاسیس��ات ساختمان می‌شود و در یک‬ ‫دوره میان‌مدت باعث کاهش هزینه‌های س��اختمان‬ ‫ازجمل��ه رنگ‌آمی��زی دوب��اره‪ ،‬هزینه‌های ناش��ی از‬ ‫صدمات رطوبت‪ ،‬نم و رش��د کپک و قارچ و درنهایت‬ ‫هزینه‌های مربوط به مصرف انرژی می‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹نانو عایق پتویی‬ ‫نانو عای��ق پتویی انقالبی در عای��ق‌کاری صنعتی‬ ‫است‪ .‬این عایق قابل‌انعطاف بوده و ظاهری شبیه پتو‬ ‫دارد و از الیاف ویژه و س��لیکاژل در فرآیندی خاص‪،‬‬ ‫در دم��ا و فش��ار بحرانی و با اس��تفاده از فناوری نانو‬ ‫تهیه شده است‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬سایت خبری‪-‬تحلیلی کافه ساختمان‬
‫« پارسیان» ظرفیت پتروشیمی را تا ‪ ۱۸‬میلیون تن افزایش می‌دهد‬ ‫رئیس هیات عامل اعالم کرد‪ :‬با تامین زیرساخت‌های موردنیاز‬ ‫منطقه اقتصادی پارسیان و در تفاهمنامه‌ای با شرکت ملی صنایع‬ ‫پتروشیمی‪ ۱۵ ،‬تا ‪ ۱۸‬میلیون تن به ظرفیت تولید محصوالت‬ ‫پتروشیمی کشور اضافه خواهد شد‪ .‬به گزارش ایمیدرو‪ ،‬خداداد‬ ‫غریب‌پور که در آیین امضای تفاهمنامه همکاری بین ایمیدرو‬ ‫و شرکت ملی صنایع پتروشیمی سخن گفت‪ ،‬افزود‪ :‬به منظور‬ ‫تامین زیرس��اخت‌های مورد نیاز این منطقه‪ ،‬اقدامات عملیاتی‬ ‫نیز طراحی شده و در حال اجرا است که تاکنون ‪ ۱۰۰۰‬میلیارد‬ ‫تومان هزینه برداشته است‪ .‬وی افزود‪ :‬عملیات اجرایی منطقه‬ ‫ویژه اقتصادی پارسیان در مساحت ‪۹۸۰۰‬هکتاری از سال ‪۹۴‬‬ ‫آغاز ش��د‪ ۶۰ .‬درصد از مس��احت این منطقه به صنایع مختلف‬ ‫اختصاص یافته است و حدود ‪ ۱۸‬میلیون تن محصول پتروشیمی‬ ‫در آن تولید می‌ش��ود‪ .‬رئیس هیات عامل ایمیدرو با بیان اینکه‬ ‫ساخت ‪ ۱۵‬اسکله در منطقه پارسیان هدف‌گذاری شده است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬در فاز نخس��ت ‪ ۴‬اس��کله س��اخته خواهد ش��د و اقدامات‬ ‫توس��عه‌ای در منطقه همچنان ادامه خواهد داش��ت‪ .‬غریب‌پور‬ ‫با اعالم اینکه توس��عه‪ ،‬اش��تغال و تولید نیاز به س��رمایه‌گذاری‬ ‫دارد‪ ،‬گفت‪ :‬در س��ازمان‌های توس��عه‌ای موضوعی که به یادگار‬ ‫باقی می‌ماند‪ ،‬توسعه‪ ،‬سرمایه‌گذاری و توانمندسازی با مشارکت‬ ‫بخش خصوصی اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬منطقه ویژه پارس��یان نمونه‬ ‫بارز مشارکت بین دولت و بخش خصوصی است و درحال‌حاضر‬ ‫زیرس��اخت‌های موردنیاز برای جلب سرمایه‌گذاری‌های بیشتر‬ ‫فراهم ش��ده اس��ت‪ .‬معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با اشاره‬ ‫به الگوی موفق منطقه عسلویه و تاثیر آن در اقتصاد کشور اعالم‬ ‫کرد‪ :‬امیدواریم امضای این تفاهمنامه در س��ال «رونق تولید»‬ ‫ش��روع امیدوارکننده‌ای در جذب س��رمایه‌گذار و بهره‌مندی از‬ ‫دس��تاوردهای آن به نفع اقتصاد ملی داش��ته باش��د‪ .‬در ادامه‬ ‫مدیرعامل ش��رکت صنایع پتروش��یمی ایران نیز در س��خنانی‬ ‫گفت‪ :‬ایمیدرو گام‌هایی اساسی در تامین زیرساخت‌های منطقه‬ ‫پارسیان برداشته و ‪ ۱۴‬طرح در منطقه پارسیان موردتوجه است‪.‬‬ ‫صنایع‌معدنی فلزی‬ ‫براساس این گزارش‪ ،‬دومین تفاهمنامه همکاری توسعه منطقه‬ ‫ویژه اقتصادی صنایع انرژی‌بر پارس��یان با هدف س��اماندهی و‬ ‫تسریع در عملیات اجرایی طرح‌های پتروشیمی این منطقه بین‬ ‫بهزاد محمدی‪ ،‬معاون وزیر نفت در امور پتروش��یمی و خداداد‬ ‫غریب‌پور‪ ،‬رئیس هیات عامل ایمیدرو امضا ش��د‪ .‬این یادداش��ت‬ ‫تفاهم ضمن تسهیل استقرار شرکت‌های پتروشیمی در منطقه‬ ‫ویژه اقتصادی صنایع انرژی‌بر پارسیان‪ ،‬سبب شتاب بخشیدن‬ ‫به عملیات اجرایی ‪ ۵‬طرح پتروش��یمی این منطقه می‌ش��ود که‬ ‫هر یک از این طرح‌های پتروشیمی قابلیت اشتغال ‪ ۵‬تا ‪ ۷‬هزار‬ ‫نفر را خواهند داشت‪.‬‬ ‫سه‌شنبه‬ ‫‪ 21‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 7‬شوال ‪ 1440‬‬ ‫‪ 11‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره‪181‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫با بهره‌برداری از طرح‬ ‫«سه‌چاهون»‬ ‫‪ ۵‬میلیون تن به ظرفیت‬ ‫تولید گندله کشور اضافه‬ ‫می‌شود‬ ‫یزدی‌زاده از دستور وزیر راه و شهرسازی خبر داد‬ ‫استفاده از ریل ملی برای توسعه خطوط ریلی‬ ‫طرح گندله س��ه‌چاهون ‪ ۵‬میلیون تن به ظرفیت‬ ‫گندله‌س��ازی کشور اضافه می‌کند‪ .‬به گزارش شاتا‪،‬‬ ‫با گش��ایش طرح گندله سه‌چاهون بافق در استان‬ ‫یزد بهمن س��ال جاری ‪ ۳۵۰‬نفر اش��تغال مستقیم‬ ‫ایجاد می‌ش��ود‪ .‬سرمایه‌گذاری این طرح که از سال‬ ‫‪ ۹۲‬عملی��ات اجرایی آن آغاز ش��ده اس��ت‪۸ ،‬هزار‬ ‫میلی��ون ریال و ‪ ۱۸۰‬میلیون ی��ورو ارزی و در کل‬ ‫‪ ۳۰‬ه��زار میلیون ریال اس��ت‪ .‬این در حالی اس��ت‬ ‫که طرح درحال‌حاضر ‪ ۷۰‬درصد پیشرفت فیزیکی‬ ‫دارد‪ .‬بیش از ‪۹۰‬درصد ماشین‌آالت خریداری شده‬ ‫و در محل طرح در حال نصب است‪ .‬با بهره‌برداری‬ ‫از ای��ن طرح ‪ ۵‬میلیون تن��ی مواد اولیه محصوالت‬ ‫میانی زنجیره فوالد تامین می‌ش��ود‪ .‬گفتنی است‪،‬‬ ‫درحال‌حاضر طرح کنسانتره ‪ ۳.۲‬میلیون تنی واحد‬ ‫دارای پروان��ه بهره‌برداری اس��ت‪ .‬ای��ن واحد بدون‬ ‫اس��تفاده از تسهیالت دولتی نس��بت به راه‌اندازی‬ ‫ط��رح گندل��ه ‪۵‬میلیون تنی اقدام کرده اس��ت و با‬ ‫راه‌اندازی طرح گندله یادشده و با توجه به اشتغال‬ ‫ایجادی طرح و با توجه به معادن موجود در منطقه‬ ‫درخواس��ت واحد تضمین تامین خوراک از طریق‬ ‫بازگرداندن معادن واگذار ش��ده از واحد به سازمان‬ ‫ایمی��درو را دارد‪ .‬بخش زیاد تولیدات برای نیاز بازار‬ ‫داخلی است و مازاد آن قابلیت صادراتی دارد‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه‌ای‬ ‫سارا اصغری‪:‬‬ ‫ش��رکت ذوب آهن تنه��ا تولیدکننده ریل در‬ ‫کش��ور است‪ .‬این ش��رکت دارای ظرفیت تولید‬ ‫‪ ۴۰۰‬هزار تن ریل اس��ت و درنظر دارد در سال‬ ‫ج��اری به تولی��د ‪ ۱۰۰‬هزار تن برس��د‪ .‬منصور‬ ‫ی��زدی‌زاده‪ ،‬مدیرعام��ل ذوب‌آهن در نشس��ت‬ ‫خبری با اصحاب رس��انه در حاش��یه نمایشگاه‬ ‫حمل‌ونق��ل ریل��ی عن��وان کرد ک��ه ذوب آهن‬ ‫اصفهان ‪ ۳‬نوع ریل تولید می‌کند‪.‬‬ ‫البته س��طح اس��تاندارد را خریدار بای��د تایید‬ ‫کن��د که هم‌اکنون س��ازمان راه‌آهن برای تایید‬ ‫اس��تاندارد موردنیاز خود‪ ،‬بازرس انتخاب کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ذوب آهن همچنین خاطرنش��ان‬ ‫ک��رد‪ :‬ریل نیازمند ش��مش خاص خود اس��ت‬ ‫که البته زمانی ف��والد آلیاژی یزد این محصول‬ ‫را تولی��د می‌کرد اما اکنون ب��ا نصب تجهیزات‬ ‫گاززدایی این محصول حدود ‪ ۵‬تا ‪ ۶‬ماه اس��ت‬ ‫که در داخل شرکت ذوب آهن تولید می‌شود‪.‬‬ ‫به گزارش روزگار معدن‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت‬ ‫ذوب آهن اصفهان در این نشست خبری عنوان‬ ‫کرد‪ :‬ش��رکت ذوب آهن با پیشینه ‪ ۵۰‬ساله در‬ ‫کشور سبد محصوالت تولیدی متنوعی دارد که‬ ‫یکی از آنها ریل است‪.‬‬ ‫منصور یزدی‌زاده در ادامه خاطرنش��ان کرد‪:‬‬ ‫آقای اس�لامی وزی��ر راه و شهرس��ازی از غرفه‬ ‫ذوب آهن در این نمایشگاه بازدید و عنوان کرد‬ ‫که ما باید ریل مورد اس��تفاده در خطوط ریلی‬ ‫کش��ور را از ذوب‌آهن اصفه��ان تامین کنیم تا‬ ‫نیازی به واردات این محصول نداش��ته باش��یم‪.‬‬ ‫وی از تولی��د ریل و کیفیت آن رضایت داش��ت‬ ‫و تنه��ا خواس��تار این موض��وع بود ک��ه تولید‬ ‫ری��ل در ذوب آهن اصفهان ش��تاب بیش��تری‬ ‫بگیرد‪.‬‬ ‫وی در ادامه با اشاره به موانعی که تولید ریل‬ ‫را با کندی روبه‌رو می‌کند‪ ،‬گفت‪ :‬دو مانع بر سر‬ ‫راه تولید ریل وجود دارد که س��رعت آن را کند‬ ‫می‌کند؛ یکی بروکراس��ی طوالنی و بخشی هم‬ ‫ی مربوط به مباح��ث فنی در زمینه‬ ‫س��خت‌گیر ‌‬ ‫استانداردس��ازی اس��ت‪ .‬تا پیش از این بازرس‬ ‫ویژه اس��تاندارد ریل در کش��ور وجود نداشت‪.‬‬ ‫ی��زدی‌زاده در ادامه با اش��اره ب��ه تولید انواع‬ ‫ری��ل‌ در ذوب آهن عنوان ک��رد‪ :‬در ذوب آهن‬ ‫‪ ۳‬ن��وع ریل تولید ش��امل ریل ی��و‪ ،۳۳‬یو‪ ۶۶‬و‬ ‫اس‪ ۴۹‬کرده‌ایم‪ .‬البته ریل یو‪ ۴۵‬را نیز به شکل‬ ‫آزمایشی تولید کرده‌ایم‪.‬‬ ‫ریل یو‪ ۳۳‬بر اساس اس��تاندارد تولید می‌شد‬ ‫و ‪۸‬ه��زار تن از آن تولید ش��د که ‪۵‬هزار تن آن‬ ‫فروخته ش��د و برای مابقی محصول درخواست‬ ‫تغیی��ر ن��رخ را به راه‌آهن دادی��م که در صورت‬ ‫‹ ‹تولی�د ری�ل در ذوب آهن اصفهان‬ ‫باید شتاب بیشتری بگیرد‬ ‫‹ ‹انواع ریل تولید شده در ذوب‌آهن‬ ‫موافقت ‪ ۴۰‬هزار تن دیگر از این ریل را تحویل‬ ‫خواهیم داد‪ .‬ری��ل یو‪ ۶۰‬را نیز تولید کرده‌ایم و‬ ‫تحویل خواهیم داد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬تولی��د ری��ل اس‪ ۴۹‬نی��ز مربوط‬ ‫ب��ه ریل مترو اس��ت و ف��روش آن را به متروی‬ ‫اصفه��ان آغ��از کرده‌ایم که ح��دود ‪ ۴‬هزار تن‬ ‫اس��ت‪ .‬یزدی‌زاده در ادامه خاطرنش��ان کرد‪ :‬به‬ ‫تازگی یک قرارداد ‪۱۵‬ه��زار تنی ریل با وزارت‬ ‫راه و شهرسازی منعقد کرده‌ایم که اندازه و ابعاد‬ ‫ریل برای خطوط مترو بس��ته ب��ه پیمانکار آنها‬ ‫متفاوت است‪.‬‬ ‫یزدی‌زاده خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬واردات ریل به‬ ‫ط��ور میانگین در س��ال‌های گذش��ته ‪ ۸۰‬هزار‬ ‫تن در سال بوده بنابراین مشکلی در تامین این‬ ‫میزان ریل در ذوب آهن وجود ندارد‪.‬‬ ‫‹ ‹ریل داخلی ارزان‌تر از خارجی‬ ‫مدیرعام��ل ذوب آه��ن اصفهان درب��اره نرخ‬ ‫ریل‌ها نیز خاطرنش��ان کرد‪ :‬قیمت‌ها بر اساس‬ ‫فهرس��ت بهای بودجه تعیین شده و نرخ ‪ ۳‬ماه‬ ‫دوم سال ‪ ۹۷‬به نرخ ‪۶‬هزار و ‪ 9۰۰‬تومان تعیین‬ ‫شده؛ این درحالی اس��ت که امروز نرخ ریل که‬ ‫از مبدأ وارد می‌ش��ود‪ ،‬کیلوی��ی ‪ ۱۱‬تا ‪ ۱۲‬هزار‬ ‫تومان است‪.‬‬ ‫البت��ه قیمت‌ه��ا را براس��اس فهرس��ت بهای‬ ‫بودجه‌روزآمد خواهیم فروخت‪.‬‬ ‫یزدی‌زاده ادامه داد‪ :‬ن��رخ ریل تولیدی ما در‬ ‫مبدأ نسبت به نرخ ریل وارداتی (ارز نیمایی) در‬ ‫مبدأ ارزان‌تر اس��ت‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬وزارت راه و‬ ‫شهرسازی و همچنین راه آهن از شرایط تولید و‬ ‫باالبودن هزینه تولید آگاه هستند اما با این حال‬ ‫شرکت ذوب آهن قصد دارد‪ ،‬این محصول را به‬ ‫عنوان کاالی استراتژیک همه‌گیر کند‪.‬‬ ‫‹ ‹برنامه‌ری�زی ب�رای ‪ ۱۰۰‬ه�زار ت�ن‬ ‫ریل در سال جاری‬ ‫مدیرعامل شرکت ذوب آهن اصفهان با اشاره‬ ‫ب��ه ظرفیت تولید ریل این ش��رکت عنوان کرد‪:‬‬ ‫ظرفیت ریل ذوب آهن ‪ ۴۰۰‬هزار تن در س��ال‬ ‫اس��ت‪ ،‬این درحالی اس��ت که می��زان مصرف‬ ‫داخلی بین ‪ ۱۵۰‬تا ‪ ۲۰۰‬هزار تن در سال است‬ ‫که شرکت ذوب آهن با تغییرات جزئی در خط‬ ‫تولید می‌تواند به ظرفیت کامل خود برسد‪.‬‬ ‫در این صورت با تولید ریل و تامین نیاز داخل‬ ‫بالغ بر ‪ 150‬میلیون دالر در س��ال صرفه‌جویی‬ ‫ارزی خواهیم داشت‪.‬‬ ‫ی��زدی‌زاده در پاس��خ ب��ه این پرس��ش که‬ ‫تولید ریل چه س��ودآوری برای ش��رکت دارد‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬به‌یقین تولید ریل ب��ا ظرفیت ‪ ۵۰‬هزار‬ ‫تن برای شرکت س��ودآور است و امیدواریم در‬ ‫س��ال ج��اری تولید ری��ل را ب��ه ‪ ۱۰۰‬هزار تن‬ ‫برسانیم‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به این پرس��ش که آیا فناوری‬ ‫تولید ریل ش��ما‌روزآمد شده است‪ ،‬عنوان کرد‪:‬‬ ‫صنعت فوالد یک صنعت مادر اس��ت و با ‪ ۳‬نوع‬ ‫کوره کار می‌کند که کوره نوع س��وم درحقیقت‬ ‫آخرین فناوری آن به ش��مار م��ی‌رود‪ .‬از این‌رو‬ ‫خط تولید ریل چندان مهم نیست آنچه در ریل‬ ‫اهمیت دارد‪ ،‬استاندارد تولید ریل است که باید‬ ‫مطابق با آخرین استانداردهای روز جهان باشد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت ذوب آهن اصفهان همچنین‬ ‫با اش��اره به میزان نیروهایی که در بخش تولید‬ ‫ریل کار می‌کنند‪ ،‬عنوان کرد‪‌:‬در کارگاه مربوط‬ ‫به بخش ریل حدود ‪ ۲۰۰‬نفر و به‌طور مستقیم‬ ‫در خ��ط تولید ریل ‪ ۲۵‬تا ‪ ۳۰‬نفر مش��غول کار‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫یزدی‌زاده همچین در پاس��خ به این پرسش‬ ‫که سرعت قطار روی ریل‌های تولید شده ذوب‬ ‫آهن چه‌اندازه است‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬به‌طور معمول‬ ‫س��رعت قطار در ایران حدود ‪ ۱۲۰‬کیلومتر در‬ ‫ساعت است‪.‬‬ ‫س��رعت قطار روی ریل تولید شده ذوب آهن‬ ‫بین ‪ ۱۶۰‬تا ‪ ۱۷۰‬س��اعت در کیلومتر گنجایش‬ ‫دارد که اگر وزارت راه و شهرس��ازی تا س��رعت‬ ‫‪ ۲۴۰‬را هم س��فارش بدهد‪ ،‬این امکان برای ما‬ ‫فراهم اس��ت که به س��اخت چنین ریلی دست‬ ‫یابی��م‪ ،‬چراک��ه نیاز ب��ه فناوری خاص��ی ندارد‬ ‫بلکه با عملی��ات حرارتی روی تاج ریل می‌توان‬ ‫گنجایش سرعت ریل را افزایش داد‪.‬‬ ‫البته جزو برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی‬ ‫اس��ت که این س��رعت را ت��ا ‪ ۲۲۰‬کیلومتر در‬ ‫ساعت افزایش دهد‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن درباره واردات و صادرات ریل‬ ‫عنوان ک��رد‪ :‬هم‌اکنون واردات��ی در زمینه ریل‬ ‫انجام نمی‌‌ش��ود‪ .‬در زمینه ص��ادرات ریل ذوب‬ ‫‌آه��ن نیز مذاکراتی با کش��ورهای منطقه انجام‬ ‫داده‌ایم و درخواست‌‌هایی نیز داریم‪ ،‬چراکه این‬ ‫کشورها مزیت صادراتی مناسبی برای ما دارند‪.‬‬ ‫محمد آزاد مطرح کرد‪:‬‬ ‫در اوای��ل خرداد ش��اهد رون��د نزولی نرخ مقاط��ع بودیم‪.‬‬ ‫میلگ��رد از ‪ ۴۹۳۲۱‬ریال به ‪ ۴۹۱۰۶‬ریال تنزل یافت‪ ،‬برخی‬ ‫این کاهش را متناس��ب با کاهش شمش می‌دانستند‪ .‬درباره‬ ‫عرضه میلگرد نکته قابل‌توجهی وجود دارد‪ ،‬در شرایط قبل از‬ ‫تعطیالت تقاضا در حداقل موجودی خود بود و انتظار می‌رفت‬ ‫پس از عید فطر و برگش��ت رونق به بازار این مش��کل به‌طور‬ ‫جدی‌تری خود را نش��ان ده��د‪ .‬در ماه گذش��ته صادرات به‬ ‫کشورهای همسایه به‌‌ویژه عراق به علت ماه مبارک رمضان به‬ ‫ش��دت کاهش یافت‪ ،‬به نظر می‌رسید پس از عید فطر و پیدا‬ ‫شدن مشتری صادراتی قیمت‌ها روند صعودی داشته باشند؛‬ ‫البته یکی از مش��کالت‪ ،‬ادامه تعطیالت فطر در کش��ورهای‬ ‫فروش میلگرد تا مرز ‪ ٤‬هزار تومان به صرفه است‬ ‫همسایه است‪.‬‬ ‫درنهای��ت روند ب��ازار میلگرد در روزه��ای ابتدایی هفته با‬ ‫کاهش قیمت‌ه��ا در کانال‌های باالی ‪ ۴۶۰۰‬و ثبات نس��بی‬ ‫نرخ در کانال های نزدیک به ‪ ۴۶۰۰‬بود و بازار منتظر حمایت‬ ‫در کان��ال ‪ ۴۶۰۰‬اس��ت‪ .‬در گفت‌وگویی با محمد آزاد‪ ،‬رئیس‬ ‫پیش��ین اتحادیه صنف آهن و ف��والد و فلزات تهران وضعیت‬ ‫بازار میلگرد را جویا شدیم‪.‬‬ ‫به گزارش معدن‌نامه آزاد مطرح کرد‪ :‬در نرخ کنونی توجیه‬ ‫ب��رای تولید وجود دارد ام��ا نزول نرخ‪ ،‬س��ود تولیدکننده‌ها‬ ‫را تاحدی کاهش داده اس��ت‪ .‬درحال‌حاض��ر میلگرد در بازه‬ ‫قیمتی ‪ ٤٥٠٠‬تا ‪ ٤٦٠٠‬فروخته می‌ش��ود‪ ،‬این درحالی است‬ ‫که فروش آن تا مرز ‪ ٤‬هزار تومان نیز به‌صرفه است‪.‬‬ ‫وی عن��وان کرد‪ :‬به نظر نمی‌آید قیمت‌ها باالتر برود چراکه‬ ‫با توجه به مشکالت تحریمی برای صادرات و فزونی عرضه در‬ ‫داخل‪ *،‬قیمت‌ها باید به ش��کلی باشد که فروش داخل کمتر‬ ‫نشود به همین خاطر افزایش آن منطقی به نظر نمی‌رسد‪.‬‬ ‫محم��د آزاد‪ ،‬رئی��س اتحادیه صنف آهن و ف��والد و فلزات‬ ‫ته��ران به تحریم‌ها اش��اره کرد و افزود‪ :‬ای��ران به علت تولید‬ ‫مازاد بر مصرف مجموع فلزات (آهن‪ ،‬فوالد‪ ،‬مس و آلومینیوم)‬ ‫مش��کلی در تامین نیاز داخل در ش��رایط تحری��م ندارد‪ .‬در‬ ‫بخ��ش صادرات نیز با توجه به داش��تن بازارهای ثابت فروش‬ ‫این محصوالت‪ ،‬تحریم‌ها نمی‌تواند اثربخش��ی چندانی را در‬ ‫این بخش برجای بگذارد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬از آنجایی که ایران ‪ ۴‬س��ال است در تولید آهن‬ ‫و فوالد خودکفا اس��ت و در تولید س��ایر فلزات نیز در مسیر‬ ‫خودکفایی گام برمی‌دارد‪ ،‬تحریم فلزات صنعتی ایران تهدید‬ ‫سختی نیست‪ ،‬چراکه بیش از ‪ ۹۰‬درصد صادرات فلزات ما به‬ ‫کشورهای همجوار است و این کشورها توجهی به تحریم‌های‬ ‫امریکا ندارند‪.‬‬ ‫آزاد در پای��ان اش��اره کرد‪ :‬ما با مزیت کارگ��ر ارزان و مواد‬ ‫اولیه داخلی برای نرخ‌های موج��ود‪ ،‬نیازی به افزایش قیمت‬ ‫نداری��م و ام��کان ورود به کانال ‪ ٥‬هزار توم��ان را غیرممکن‬ ‫می‌دانیم‪.‬‬ ‫تعطیالت عید فطر‬ ‫رونق معامالت صادراتی‬ ‫بیلت ایران را کم کرد‬ ‫با توجه به جشن عید فطر در سراسر جهان‪ ،‬بازار‬ ‫صادرات بیلت ایران در هفته گذشته کم‌رونق بود‪ .‬به‬ ‫گزارش معدن‌نیوز‪ ،‬با این حال یکی از تولیدکنندگان‬ ‫پیش��رو در تولید بیل��ت در ایران ‪ ۳۰‬هزار تن بیلت‬ ‫به بهای ‪ ۳۹۰‬دالر فوب بندرهای ایران را به فروش‬ ‫رس��انده اس��ت‪ .‬حمل این محموله نیز برای اواخر‬ ‫ژوئن برنامه‌ریزی ش��ده اس��ت‪ .‬پیش‌بینی می‌شود‬ ‫پیش��نهادهای خرید بعد از تعطیالت ضعیف باشد‪.‬‬ ‫البته برخی اخبار حاکی از پیش��نهاد فروش بیلت و‬ ‫حمل آن برای آگوس��ت اس��ت‪ .‬در ماه‌های گذشته‬ ‫برخی تولیدکنندگان بیلت ایران محموله‌های خود‬ ‫را ب��ه به��ای ‪ ۳۸۰‬دالر فوب فروخته‌اند‪ .‬براس��اس‬ ‫برخ��ی ارزیابی‌ها‪ ،‬دلیل اصل��ی پیش‌بینی تضعیف‬ ‫تقاضا و کاه��ش معامالت تجاری پس از تعطیالت‬ ‫عی��د‪ ،‬ن��رخ واردات قراض��ه به ترکیه اس��ت‪ .‬هفته‬ ‫گذشته نرخ واردات قراضه به ترکیه با ‪ ۸‬تا ‪ ۱۰‬دالر‬ ‫افت همراه شد و انتظار می‌رود روند کاهشی پس از‬ ‫تعطیالت نیز تداوم یابد که به نوبه خود بر تقاضای‬ ‫ب��ازار تاثیرگذار خواهد بود‪ .‬ن��رخ قراضه وارداتی به‬ ‫ترکی��ه به دلیل نبود معامالت کاهش یافته اس��ت‬ ‫و ارزیابی می‌ش��ود قراضه وارداتی از امریکا به ‪۳۰۴‬‬ ‫دالر در هر تن سی‌اف‌آر ترکیه برسد‪.‬‬ ‫کارگاه تولید زغال‬ ‫صنعتی در اطراف شیراز‬ ‫آتش گرفت‬ ‫س��خنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی‬ ‫شهرداری شیراز گفت‪ :‬کارگاه تولید و نگهداری زغال‬ ‫در روس��تای ماه فیروزان از توابع شهرستان شیراز‬ ‫دچار آتش‌سوزی شد‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬علیرضا عدلو‬ ‫افزود‪ :‬روز گذش��ته در پی تم��اس تلفنی کارگران‬ ‫یک انبار با سامانه ‪ ،۱۲۵‬وقوع آتش‌سوزی گسترده‬ ‫در انبار تولید و بس��ته‌بندی زغ��ال صنعتی اطالع‬ ‫داده ش��د که س��تاد فرماندهی سازمان آتش‌نشانی‬ ‫شیراز‪ ،‬آتش‌نشانان ایستگاه ‪ ۷‬را به همراه تانکر آب‬ ‫و خودرو حامل دس��تگاه تنفسی به محل حادثه در‬ ‫روس��تای ماه فیروزان روانه کرد‪ .‬سخنگوی سازمان‬ ‫آتش‌نش��انی ش��یراز ادامه داد‪ :‬آتش‌نشانان پس از‬ ‫رس��یدن به محل حادثه‪ ،‬در بازدید و بررس��ی‌های‬ ‫اولی��ه اقدام ب��ه قطع ب��رق و گاز کارگاه کردند و با‬ ‫اس��تفاده از دستگاه تنفس��ی و چندین رشته لوله‬ ‫آبرس��انی خود را به کانون آتش رس��اندند و موفق‬ ‫به مهار ش��عله‌های سرکش آتش شدند و از سرایت‬ ‫آتش به قسمت‌های دیگر کارگاه جلوگیری کردند‪.‬‬ ‫عدلو افزود‪ :‬پس از گذش��ت ‪ ۲‬س��اعت‪ ،‬شعله‌های‬ ‫آت��ش به‌طور کامل مهار و خاموش ش��د‪ .‬وی اعالم‬ ‫کرد‪ :‬علت آتش‌س��وزی از سوی کارشناسان مربوط‬ ‫در دس��ت بررسی است و این حادثه خسارت جانی‬ ‫نداشت‪.‬‬
‫معدن بین‌الملل‬ ‫سه‌شنبه‬ ‫‪ 21‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 7‬شوال ‪ 1440‬‬ ‫‪ 11‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره‪181‬‬ ‫یادداشت‬ ‫امنیت‬ ‫پیش‌نیاز توسعه‬ ‫‌پیمان افضل‬ ‫استاد دانشگاه‬ ‫خبر‬ ‫ریزش تونل جان‬ ‫‪ ۹‬معدنچی را درچین گرفت‬ ‫بر اثر ری��زش تونل یک معدن زغال‌س��نگ در‬ ‫استان جیلین در ش��مال شرق چین‪ ۹ ،‬معدنچی‬ ‫کشته و ‪ ۱۰‬تن دیگر زخمی شدند‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬تلویزیون ملی چین روز دوشنبه‬ ‫به نقل از منابع محلی اعالم کرد درحال‌حاضر ‪۱۰‬‬ ‫معدنکار در بیمارس��تان بس��تری هستند اما حال‬ ‫عمومی آنها مناسب اعالم شده است‪.‬‬ ‫در این حادثه‪ ،‬زمین‌لرزه‌ای به شدت ‪ ۳.۳‬ریشتر‬ ‫باع��ث ریزش یکی از تونل‌ه��ای معدن و منجر به‬ ‫حبس ‪ ۱۹‬کارگر شد‪.‬‬ ‫پلیس محلی هم اعالم کرد عملیات جست‌وجو‬ ‫و نجات پایان یافته و تحقیقات درباره این پرونده‬ ‫آغاز شده است‪.‬‬ ‫چین دومین تولیدکننده زغال سنگ در جهان‬ ‫اس��ت و حوادث زیادی را در س��ال‌های اخیر در‬ ‫معادن خود تجربه کرده است‪.‬‬ ‫پایین بودن ضری��ب ایمنی در معادن چین که‬ ‫از س��وی کارفرمایان نادیده گرفته می‌شود‪ ،‬باعث‬ ‫شده اس��ت این کشور به داش��تن خطرناک‌ترین‬ ‫معادن جهان مشهور باشد‪.‬‬ ‫ب��ر اس��اس آم��ار‪ ،‬درحال‌حاض��ر ‪ ۵‬ه��زار و‬ ‫‪‌۸۰۰‬معدن زغال‌سنگ در چین فعالیت می‌کنند‪.‬‬ ‫کارش��ناس ارش��د بین‌المللی صنعت فوالد گفت‪ :‬مناس��بات‬ ‫دیپلماتیکی که با برخی کش��ورها داریم‪ ،‬چندان قوی نیس��ت که‬ ‫بتوان صادرات را تقویت کرد‪ .‬از طرف دیگر با وجود تحریم‌ها و نفوذ‬ ‫کشورهای قدرتمند بر سایر کشورها‪ ،‬حتی کشورهای دوست هم‬ ‫درباره خری��د از مواد معدنی ایران عقب می‌نش��ینند‪ .‬به گزارش‬ ‫گس��ترش‌نیوز‪ ،‬استرالیا‪ ،‬برزیل‪ ،‬چین و هندوستان از مطرح‌ترین‬ ‫و موفق‌ترین ش��رکت‌های معدنی جهان هستند‪ .‬استرلیا و برزیل‪،‬‬ ‫صادرات عمده به چین دارند‪ .‬زغال س��نگ‪ ،‬س��نگ‌آهن و مس از‬ ‫محصوالتی اس��ت که از اس��ترالیا به چین صادر می‌شود‪ .‬ایران در‬ ‫صادرات ش��رایط دش��واری را می‌گذران��د و تحریم‌ها‬ ‫و ضعف در دیپلماس��ی یکی از مهم‌تری��ن عوامل این‬ ‫ش��رایط دشوار اس��ت‪ .‬تقویت و فعال شدن دیپلماسی‬ ‫ای��ران می‌تواند بس��یاری از مش��کالت را ح��ل کند و‬ ‫ظرفیت‌ه��ای صادرات��ی ای��ران را فعال کن��د‪ .‬کیوان‬ ‫جعفری طهرانی‪ ،‬تحلیلگر حوزه معدن‪ ،‬صنایع معدنی‬ ‫و کارشناس ارشد بین‌المللی صنعت فوالد در پاسخ به این پرسش‬ ‫که تاثیر مناس��بات دیپلماتیک در وضعیت صنایع معدنی چگونه‬ ‫است‪ ،‬گفت‪ :‬با کش��ورهایی می‌توانیم ارتباط تجاری برقرار کنیم‬ ‫که مناسبات دیپلماتیک داریم‪ .‬وقتی ارتباط سیاسی با‬ ‫کشوری قطع می‌شود‪ ،‬احتمال ارتباط تجاری به صفر‬ ‫می‌رس��د‪ .‬این تحلیلگر حوزه مع��دن و صنایع معدنی‬ ‫افزود‪ :‬ما در سال‌های گذش��ته سابقه صادرات صنایع‬ ‫معدنی به کش��ورهای زیادی را داشتیم که از جمله آن‬ ‫می‌توانیم به عربس��تان اش��اره کنیم‪ .‬بیش از ‪ ۲۰‬سال‬ ‫پیش پرلیت و س��نگ آهن به عربستان صادر می‌کردیم اما اکنون‬ ‫به دلیل برهم خوردن مناس��بات سیاس��ی‪ ،‬مناسبات تجاری نیز‬ ‫تحت‌الشعاع قرار گرفته است‪ .‬وی در ادامه گفت‪ :‬با برخی کشورها‬ ‫نی��ز ارتباط دیپلماتیک و تجاری داریم ام��ا حمایت‌ها به گونه‌ای‬ ‫نیس��ت که بتوانیم صادرات محصوالت معدن��ی انجام دهیم‪۲۰ .‬‬ ‫س��ال پیش به کش��ور کویت صادرات س��نگ آهن‪ ،‬شن و ماسه و‬ ‫س��نگ آهک داش��تیم اما اکنون با وجود ارتباط دیپلماتیک‪ ،‬این‬ ‫صادرات وج��ود ندارد‪ .‬طهرانی گفت‪ :‬به ش��کل کلی مناس��بات‬ ‫دیپلماتیکی که با برخی کش��ورها داریم‪ ،‬چندان قوی نیس��ت که‬ ‫بت��وان صادرات را تقوی��ت کرد‪ .‬از طرف دیگر ب��ا وجود تحریم‌ها‬ ‫و نفوذ کش��ورهای قدرتمند بر س��ایر کش��ورها‪ ،‬حتی کشورهای‬ ‫دوست هم در خرید مواد معدنی ایران عقب می‌نشینند‪.‬‬ ‫شرکت‌کنندگان در هفتمین نمایشگاه معدنی کرمان عنوان کردند‬ ‫دسترسی به داده‌های واقعی‌تر مشتریان در نمایشگاه‌های استانی‬ ‫ثمن رحیمی راد‪:‬‬ ‫اهال��ی مع��دن ای��ران ‪ ۲۶‬تا ‪ ۲۹‬م��اه جاری در‬ ‫کرمان‪ ،‬بهش��ت معادن ایران‪ ،‬گ��رد هم می‌آیند‪.‬‬ ‫این ش��هر‪ ،‬میزبان هفتمین نمایشگاه بین‌المللی‬ ‫مع��دن‪ ،‬صنای��ع معدنی‪ ،‬فرآوری م��واد معدنی و‬ ‫تجهیزات وابس��ته و همچنین پنجمین نمایشگاه‬ ‫بین‌الملل��ی ماش��ین‌آالت معدن��ی و راهس��ازی‬ ‫اس��ت‪ .‬این رویداد در محل دائمی نمایشگاه‌های‬ ‫بین‌المللی شهر کرمان برگزار می‌شود و برگزاری‬ ‫آن را ش��رکت رس��تاک‌پادویژن در اختیار گرفته‬ ‫اس��ت‪ .‬روزگار معدن در گفت‌وگو با ش��رکت‌های‬ ‫حاضر در نمایش��گاه پیش رو‪ ،‬دستاوردهای آنها را‬ ‫معرفی می‌کند و از دغدغه‌های آنها می‌پرسد‪ .‬این‬ ‫ش��رکت‌ها برگزاری این رویداد را در قطب معادن‬ ‫کشور اتفاقی مهم و ثمربخش معرفی می‌کنند‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه‌ای‬ ‫در دنی��ای ام��روز‪ ،‬می��ان ثب��ات سیاس��ی و‬ ‫س��رمایه‌گذاری‪ ،‬ارتب��اط مس��تقیمی وج��ود‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫هم‌اکن��ون ح��دود ‪ ۲۰۰‬کش��ور در جهان وجود‬ ‫دارن��د که به دلی��ل نبودن ثبات سیاس��ی‪ ،‬فرصت‬ ‫جذب سرمایه‌گذاران را از دست می‌دهند‪ ،‬هر چند‬ ‫دارای ذخایر غنی هستند‪.‬‬ ‫در نتیج��ه‪ ،‬ای��ن کش��ورها که بیش��تر افریقایی‬ ‫هس��تند‪ ،‬با وجود حجم چش��مگیر ذخایر‪ ،‬شرایط‬ ‫اقتصادی مطلوب��ی را تجربه نمی‌کنن��د‪ ،‬در حالی‬ ‫ک��ه رقیب��ان افریقایی این کش��ورها نی��ز از ورود‬ ‫سرمایه‌گذاران استقبال می‌کنند و این اتفاق باعث‬ ‫می‌شود دست شرکت‌های سرمایه‌گذار برای تغییر‬ ‫محل سرمایه‌گذاری باز باشد‪.‬‬ ‫ای��ن اتفاق هم‌اکن��ون میان افریق��ای جنوبی و‬ ‫کش��ورهایی مانند نامیبیا‪ ،‬زیمبابوه و کنگو جریان‬ ‫دارد؛ در ش��رایطی که گاه خبر خروج شرکت‌های‬ ‫معدنی از افریقای جنوبی به گوش می‌رسد‪ .‬از جمله‬ ‫این شرکت‌ها می‌توان به آنگلوامریکن اشاره کرد‪.‬‬ ‫جاک��وب زوما‪ ،‬رئیس‌جمهوری پیش��ین افریقای‬ ‫جنوب��ی‪ ،‬ق��درت سیاس��ت‌ورزی و ویژگی‌ه��ای‬ ‫شخصیتی برجسته‌ای نداشت‪.‬‬ ‫در همین حال ش��رکت‌های معدنی می‌دانند که‬ ‫بخش زی��ادی از اقتصاد افریقای جنوبی‪ ،‬مبتنی بر‬ ‫مواد معدنی است و این کشور نمی‌تواند بدون کمک‬ ‫این شرکت‌ها معادن خود را از نظر فنی اداره کند‪.‬‬ ‫در نتیج��ه‪ ،‬افریق��ای جنوب��ی مجبور اس��ت به‬ ‫نوع��ی ب��ه مصالحه با ش��رکت‌های معدنی دس��ت‬ ‫یابد‪.‬‬ ‫همچنین نبودن دموکراس��ی با پایه و اساس در‬ ‫این کش��ورها و نبود قوانین محکم‪ ،‬امکان تاخت و‬ ‫تاز شرکت‌های معدنی را فراهم کرده اما باید توجه‬ ‫ک��رد معدنکاری‪ ،‬صنعتی اس��ت که نی��از به زمان‬ ‫طوالنی برای بازگش��ت س��رمایه‌ای دارد که صرف‬ ‫پروژه شده است‪.‬‬ ‫در نتیج��ه‪ ،‬اگر دولت کش��ور میزب��ان پروژه‪ ،‬در‬ ‫تامین امنیت پ��روژه موفق عمل نکند‪ ،‬انجام پروژه‬ ‫برای ش��رکت صرف��ه اقتصادی نخواهد داش��ت و‬ ‫س��ودده نخواهد بود‪ ،‬آن ه��م در فضای رقابتی که‬ ‫بین ش��رکت‌های معدنی در س��طح جه��ان وجود‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫در نهایت در صورت تامین نش��دن امنیت الزم‪،‬‬ ‫س��رمایه‌گذار می‌تواند انتخاب کند که سرمایه خود‬ ‫را صرف ذخایر کش��ور دیگری کند که اگرچه سود‬ ‫کمتری عاید آن می‌کند اما امنیت س��رمایه در آن‬ ‫تامین شده است‪.‬‬ ‫بازی دیپلماسی و تحریم برای صنایع معدنی ایران‬ ‫‹ ‹معدن‪ ،‬منحصر به بخش خصوصی شود‬ ‫کامبیز کاظم‌پور‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫شرکت فراماشین جهان‌گستر‪،‬‬ ‫یکی از شرکت‌های حاضر در‬ ‫ای��ن روی��داد اس��ت‪ .‬او در‬ ‫گفت‌وگو با روزگار معدن به‬ ‫تش��ریح دس��تاوردهای این‬ ‫ش��رکت پرداخت و در این باره گفت‪ :‬این ش��رکت‬ ‫زیرمجموعه‌ای از گروهی بزرگ‌تر به نام گروه فنی‬ ‫مهندس��ی فراماشین است و کار اصلی آن تجارت‬ ‫خارجی تجهیزات‪ ،‬متعلقات و لوازم جانبی مرتبط‬ ‫ب��ا ماش��ین‌آالت معدنی و راهس��ازی اس��ت‪ .‬این‬ ‫ش��رکت همچنی��ن ‪ ۵‬نمایندگی از ش��رکت‌های‬ ‫خارج��ی در ایران دارد که در زمینه ماش��ین‌آالت‬ ‫معدن��ی فعالیت می‌کنند‪ .‬وی افزود‪ :‬ما تاکنون در‬ ‫نمایش��گاه‌های گوناگون مع��دن و صنایع معدنی‬ ‫سراس��ر کشور شرکت کرده‌ایم و این دومین دوره‬ ‫پیوس��ته‌ای است که در نمایش��گاه کرمان حضور‬ ‫پیدا می‌کنیم‪ .‬اینکه کرمان قطب معدنی کشور به‬ ‫ش��مار می‌آید‪ ،‬نقطه قوت این نمایش��گاه اس��ت و‬ ‫بیش��تر ش��رکت‌های معدنی فع��ال در زمینه‌های‬ ‫گوناگون اکتشاف‪ ،‬استخراج و فرآوری به طور ثابت‬ ‫و موق��ت در کرم��ان حضور دارن��د‪ .‬معادن کرمان‬ ‫همچنین معیار س��نجش خوب��ی برای کار با همه‬ ‫ش��رکت‌های معدنی کش��ور به ش��مار می‌آید‪ ،‬به‬ ‫عبارتی دیگر معادن کرمان‪ ،‬پیشتازان معادن ایران‬ ‫کامبیز کاظم‌پور‪ :‬مزیت اصلی نمایشگاه کرمان نسبت به‬ ‫نمایشگاه تهران آن است که در نمایشگاه تهران فقط‬ ‫مدیران ارشد شرکت‌های معدنی حضور پیدا می‌کنند‬ ‫در حالی که در نمایشگاه کرمان این فرصت را داریم که‬ ‫با مصرف‌کننده مستقیم ماشین‌آالت و تجهیزات معدنی‬ ‫هم در ارتباط باشیم‪ ،‬در نتیجه بازاریابی در نمایشگاه‬ ‫کرمان موفق‌تر است‬ ‫هس��تند‪ .‬کاظم‌پ��ور در ادامه‪ ،‬کرم��ان را جایگاه‬ ‫شایس��ته‌ای برای برگزاری روی��دادی این چنین‬ ‫معرفی کرد و گفت‪ :‬مزیت اصلی نمایش��گاه کرمان‬ ‫نسبت به نمایشگاه تهران آن است که در نمایشگاه‬ ‫ته��ران فقط مدیران ارش��د ش��رکت‌های معدنی‬ ‫حض��ور پیدا می‌کنند‪ ،‬در حالی که در نمایش��گاه‬ ‫کرم��ان ای��ن فرصت را داریم که ب��ا مصرف‌کننده‬ ‫مس��تقیم ماش��ین‌آالت و تجهیزات معدنی هم در‬ ‫ارتباط باش��یم‪ ،‬در نتیجه بازاریابی در نمایش��گاه‬ ‫کرمان موفق‌تر است‪ .‬شرکت ما در ماینِکس ‪۲۰۱۶‬‬ ‫تهران حضور داشت اما در ‪ ۲۰۱۷‬میالدی مایل به‬ ‫حض��ور نبود زیرا در تهران با مدیران در ارتباطیم‪،‬‬ ‫در حال��ی ک��ه در کرم��ان با اپراتوره��ای معدنی‪،‬‬ ‫مهندس��ان سرویس‪ ،‬مهندسان معدن و کسانی در‬ ‫ارتباط هس��تیم که درب��اره نیازمندی‌های بخش‬ ‫مع��دن داده‌ه��ای واقعی‌ت��ری در اختی��ار ما قرار‬ ‫می‌دهن��د‪ .‬کاظم‌پ��ور در نهایت ب��ر تقویت بخش‬ ‫خصوص��ی در بخ��ش معدن کش��ور تاکید کرد و‬ ‫توضیح داد‪ :‬پیش��نهاد می‌ش��ود توسعه معدنی در‬ ‫ایران در انحص��ار بخش خصوصی قرار بگیرد زیرا‬ ‫ب��ه باور من‪ ،‬بخش خصوصی با س��رعت و کیفیت‬ ‫مطلوب‌ت��ری پروژه‌ها را پیش می‌ب��رد و معدن با‬ ‫بخش خصوصی موفق‌تر اس��ت‪ .‬مروری بر پیشینه‬ ‫فعالی��ت ش��رکت‌های معدنی نش��ان می‌دهد که‬ ‫بخش خصوصی با همه مشکالتی که در این مسیر‬ ‫دارد‪ ،‬عملکرد بهتری داشته است‪.‬‬ ‫‹ ‹همکاری با بزرگ‌ مقیاس‌ها‬ ‫محمد خوش‌بین‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫شرکت صنعتی معدنی آریا‬ ‫ناران سرچشمه است‪.‬‬ ‫او در گفت‌وگ��و ب��ا روزگار‬ ‫معدن‪ ،‬ب��ه دس��تاوردهای‬ ‫شرکت اشاره کرد و توضیح‬ ‫داد‪ :‬این شرکت از سال ‪ ۱۳۸۶‬فعالیت معدنی خود‬ ‫را آغ��از کرد و در زمینه‌های پی‌جویی‪ ،‬اکتش��اف‪،‬‬ ‫طراح��ی‪ ،‬حفاری‪ ،‬انفج��ار‪ ،‬بارگیری و حمل مواد‬ ‫معدنی فعالیت می‌کند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ما درحال‌حاضر به عنوان پیمانکار با‬ ‫شرکت مس سرچش��مه همکاری می‌کنیم‪ ،‬البته‬ ‫توان هم��کاری با همه پروژه‌ه��ای بزرگ‌مقیاس‬ ‫معدنی اعم از مس و غیر از آن را داریم و از اکتشاف‬ ‫تا پایان اس��تخراج‪ ،‬توانمن��دی کار در پروژه‌های‬ ‫معدنی را ب��ا تکیه بر توان بخش خصوصی داریم‪.‬‬ ‫در هر پروژه‌ای که از نظر اقتصادی به صرفه باشد‬ ‫در هر کجای کشور همکاری می‌کنیم‪.‬‬ ‫خوش‌بین��ی اضاف��ه ک��رد‪ :‬دلیل تمرک��ز ما بر‬ ‫پروژه‌ه��ای بزرگ‌مقی��اس‪ ،‬بزرگ��ی تجهی��زات‬ ‫و ماش��ین‌آالتی اس��ت که ش��رکت آریان��اران در‬ ‫اختیار دارد‪ .‬این ماش��ین‌آالت تناس��بی برای کار‬ ‫در پروژه‌های��ی غی��ر از پروژه‌های کوچک‌مقیاس‬ ‫ندارن��د‪ .‬ب��رای مث��ال م��ا دارای ‪ ۳۶‬دامپتراک با‬ ‫ظرفیت ‪ ۱۳۶‬تن هس��تیم و پس از ش��رکت مس‬ ‫سرچش��مه که ‪ ۴۵‬دس��تگاه دارد‪ ،‬دومین شرکت‬ ‫ایران��ی هس��تیم که ای��ن دامپترا‌ک‌ه��ا را داریم‪.‬‬ ‫همچنی��ن مجهز ب��ه ‪ ۴‬لودِر ‪ ۸۰۰‬تن��ی و ‪ ۸‬بیل‬ ‫مکانیک��ی هس��تیم ک��ه بخش��ی از تجهیزات در‬ ‫اختیار ش��رکت به اضافه ‪ ۴۰۰‬نفر نیروی انس��انی‬ ‫اس��ت‪ .‬با این ظرفیت‪ ،‬کار در پروژه‌های متوس��ط‬ ‫و کوچک‌مقی��اس ب��رای م��ا صرف��ه اقتص��ادی‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫وی در ادامه تصریح کرد‪ :‬این چهارمین دوره‌ای‬ ‫است که ما در نمایشگاه کرمان حضور داریم و به‬ ‫باور من کرمان بهترین ش��رایط را برای شناسایی‪،‬‬ ‫معرف��ی و بهره‌گی��ری از محص��والت معدن��ی و‬ ‫همچنی��ن شناس��ایی فرصت‌های موج��ود برای‬ ‫بومی‌سازی آنها دارد‪.‬‬ ‫کرم��ان‪ ،‬بهش��ت مع��ادن اس��ت و گردهمایی‬ ‫معدنی‌های کشور در آن اتفاقی خجسته به شمار‬ ‫می‌آی��د‪ .‬حضور در نمایش��گاه کرمان نس��بت به‬ ‫نمایشگاه تهران برای ما ارجحیت دارد‪.‬‬ ‫در واق��ع تا به حال در نمایش��گاه تهران حضور‬ ‫نداش��ته‌ایم چون حض��ور در آن صرفه اقتصادی‬ ‫ن��دارد و انتق��ال تجهی��زات به تهران نیز بس��یار‬ ‫سخت است‪.‬‬ ‫این موزه تصویرگر تاریخ ‪ ۱۰۰‬ساله صنعت مس ایالت آریزوناست‬ ‫ویلیام کالرک اندروز‪ ،‬معدنکاری که معادن طال او را میلیونر‬ ‫کرد‪ ،‬حاال مجتمعی مسی در ایالت آریزونای امریکا ساخته که‬ ‫به نام خودش «کالرکدیل» نامیده شده است‪.‬‬ ‫این ناحی��ه اکنون به موزه تاریخ مس امریکا تبدیل ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬او می‌گوید ایده راه‌اندازی چنین موزه‌ای همیش��ه در‬ ‫خان��واده ما وجود داش��ت‪ .‬در س��ال ‪ ۲۰۰۲‬میالدی (‪۱۳۸۱‬‬ ‫خورش��یدی) تصمی��م گرفتی��م کالرکدیل را ب��رای این کار‬ ‫انتخ��اب کنیم که قدمت زیادی در اس��تخراج و ذوب فلزات‬ ‫دارد‪ .‬برای س��اختمان موزه‪ ،‬یک دبیرستان را انتخاب کردیم‬ ‫که قدمتی ‪۴۰‬س��اله دارد‪ .‬بازسازی ساختمان مدرسه‪ ،‬تغییر‬ ‫کارب��ری آن به موزه و جم��ع‌آوری نمونه‌هایی که قرار بود در‬ ‫این موزه نمایش داده ش��وند‪ ۸ ،‬س��ال زمان برد‪ .‬تمام تالش‬ ‫م��ا این بود که در این موزه نش��ان دهیم ای��ن ‪ ۱۲۵‬میلیارد‬ ‫پوند مس چگونه از این منطقه استخراج شده است‪ .‬این موزه‬ ‫از ‪ ۶‬بخش مجزا تش��کیل شده اس��ت‪ .‬در هر یک از بخش‌ها‬ ‫یکی از کاربردهای مس به نمایش گذاش��ته شده است‪ .‬یکی‬ ‫از بخش‌ه��ای مه��م این موزه‪ ،‬ش��رح تاری��خ مفصل مس در‬ ‫امریکاس��ت‪ .‬در این بخش‪ ،‬تاریخ ‪۱۰۰‬س��اله صنعت مس در‬ ‫ایالت آریزونا نیز به تصویر کشیده شده است‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬عصرمس‌آنالین‬
‫تولید کاغذ از سنگ در شرایط تحریم‬ ‫تولید کاغذ از س��نگ در محالت‪ ،‬روش��ی نوین برای تامین‬ ‫کاغذ کشور در شرایط تحریم است‪ .‬به گزارش خبرگزاری صدا‬ ‫و سیما‪ ،‬رئیس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان مرکزی‬ ‫با اش��اره به اینکه درحال‌حاضر در کشور مشکل تامین کاغذ‬ ‫وجود دارد‪ ،‬گفت‪ :‬با توجه به اقلیم خشک ایران و کمبود منابع‬ ‫آبی‪ ،‬در تامین کاغذ با مش��کل روبه‌رو هس��تیم‪ ،‬بنابراین باید‬ ‫به دنبال روشی نوین در تامین کاغذ باشیم‪ .‬حاجی‌پور افزود‪:‬‬ ‫در این زمینه می‌توان با اس��تفاده از ترکیب کربنات کلس��یم‬ ‫ناش��ی از ضایعات معادن سنگ‌های ساختمانی‪ ،‬محصولی را‬ ‫جایگزین کاغذ فعلی کرد که بیش��تر این ضایعات س��نگ در‬ ‫شهرس��تان محالت به دلیل وفور واحدهای معدنی سنگ‪ ،‬به‬ ‫فراوانی یافت می‌شود‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬چگونگی فرآیند ساخت‬ ‫تولید کاغذ در کارخانه‌های تولید کاغذ از س��نگ‪ ،‬منحصر به‬ ‫فرد اس��ت و در مقایس��ه با کاغذ فعلی موجود در بازار از مواد‬ ‫سلولزی (گیاهی) تشکیل نشده است‪ .‬رئیس سازمان صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت اس��تان مرکزی بیان ک��رد‪ :‬ضد آب بودن و‬ ‫یّهای کاغذ سنگی‬ ‫مقاومت در برابر کش��ش و پارگی از ویژگ ‌‬ ‫اس��ت و در نوش��تار‪ ،‬چاپ کتاب و‪ ...‬می‌تواند مورد اس��تفاده‬ ‫قرار گیرد‪ .‬امیدواریم بازار کش��ور نیز از ش��رایط خوبی برای‬ ‫ورود این محصول برخوردار باشد‪ .‬حاجی‌پور تصریح کرد‪ :‬در‬ ‫شهرستان محالت ‪ ۳‬کارخانه تولید کاغذ از سنگ در مرحله‬ ‫اج��را و راه‌ان��دازی قرار دارند و ی��ک کارخانه نیز تا نیمه دوم‬ ‫امس��ال در منطقه صدریه محالت‪ ،‬بهره‌برداری می‌شود‪ .‬وی‬ ‫یادآور ش��د‪ :‬نزدیک به ‪ ۱۳‬هکتار از اراضی ملی برای س��اخت‬ ‫کارخانه‌ه��ای تولید کاغذ از س��نگ در شهرس��تان محالت‬ ‫اختص��اص پی��دا کرده اس��ت و منطقه صدری��ه از جمله این‬ ‫مناطق اس��ت‪ .‬رئیس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان‬ ‫مرکزی گفت‪ :‬برآورد اولیه برای س��رمایه‌گذاری سرمایه‌گذار‬ ‫بخش خصوصی و س��اخت کارخانه تولید کاغذ از س��نگ در‬ ‫محالت ‪ ۳۶۰‬میلیارد ریال بوده که با تغییرات و نوسانات نرخ‬ ‫ارز و دیگر ش��رایط اقتصادی‪ ،‬به بی��ش از ‪ ۴۰۰‬میلیارد ریال‬ ‫رسیده اس��ت‪ .‬حاجی‌پور افزود‪ :‬بهره‌برداری از کارخانه تولید‬ ‫کاغذ از س��نگ‪ ،‬در صدریه محالت بیش از ‪ ۴۰‬فرصت شغلی‬ ‫مس��تقیم و ‪ ۷۰‬ش��غل غیر مس��تقیم ایجاد می‌کند و تالش‬ ‫می‌کنیم از این‌گونه س��رمایه‌گذاری‌ها در مس��یر رسیدن به‬ ‫تولید و اشتغال حمایت الزم شود‪.‬‬ ‫رئیس هیات مدیره سازمان نظام مهندسی معدن مازندران خبر داد‬ ‫استان‌ها‬ ‫سه‌شنبه‬ ‫‪ 21‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 7‬شوال ‪ 1440‬‬ ‫‪ 11‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره‪181‬‬ ‫خبر‬ ‫فعالیت تنها ‪ ۲۰‬درصد‬ ‫ظرفیت چابهار‬ ‫حفظ محیط‌زیست و پویایی معدن‪ ،‬در اولویت است‬ ‫‹ ‹بهب�ود خدم�ات فن�ی مهندس�ی از‬ ‫اهداف ما است‬ ‫وی درب��اره طرح‌ه��ای‬ ‫اکتش��اف گف��ت‪۱۱۶۰ :‬‬ ‫ط��رح اکتش��اف‪۷۷۴ ،‬‬ ‫گواه��ی کش��ف و ‪۱۰۳۹‬‬ ‫گواه��ی بهره‌ب��رداری در‬ ‫سال گذش��ته صادر شد‪،‬‬ ‫‪ ۱۶۹۴‬مسئول فنی اکتشاف داشته‌ایم‪ ،‬بیش از‬ ‫‪ ۶۰۰۰‬مس��ئول فنی استخراج به معادن معرفی‬ ‫کرده‌ایم‪ ۳۳۶۵ ،‬طرح در کل کشور بررسی شده‌‬ ‫ک��ه بی��ش از ‪ ۲۰۰۰‬طرح آن از س��وی وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت تایید شده است‪.‬‬ ‫وی درباره نقش��ه راه مع��دن و صنایع معدنی‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه‌ای‬ ‫گروه معدن‪:‬‬ ‫رئیس هیات مدیره س��ازمان نظام مهندسی‬ ‫مع��دن مازندران از برگزاری هفدهمین اجالس‬ ‫ملی ساالنه هیات عمومی نظام مهندسی معدن‬ ‫ایران در خرداد امسال در این استان خبر داد‪.‬‬ ‫ه��ادی حمیدیان یکش��نبه همی��ن هفته در‬ ‫نخس��تین نشست س��االنه رئیس سازمان نظام‬ ‫مهندسی معدن ایران اظهار کرد‪ :‬بهبود خدمات‬ ‫فنی و مهندس��ی از جمل��ه مهم‌ترین اهداف ما‬ ‫اس��ت‪ .‬در حاش��یه اجالس مازندران‪ ،‬پرونده‌ها‬ ‫بررسی می‌شوند‪ .‬هفدهمین اجالس هیات‌های‬ ‫عمومی سازمان نظام مهندسی معدن ‪ ۲۱‬تا ‪۲۳‬‬ ‫خرداد در محمودآباد مازندران برگزار می‌شود‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش پایگاه خبری گس��ترش‌نیوز‪ ،‬وی‬ ‫اف��زود‪ :‬نماین��دگان تم��ام س��ازمان‌های نظام‬ ‫مهندس��ی مع��دن کش��ور‪ ،‬تحصیلک��ردگان و‬ ‫اعضای سازمان نظام مهندسی معدن هستند‪.‬‬ ‫اجالس عمومی نظام مهندس��ی معدن برای‬ ‫بحث و تبادل نظر موضوع‌های معدنی و ارتقای‬ ‫خدمات‌رس��انی به بهره‌ب��رداران برگزار خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫وی افزای��ش ایمنی و به��ره‌وری معدن را از‬ ‫مهم‌ترین وظایف سازمان نظام مهندسی معدن‬ ‫دانس��ت و افزود‪ :‬معادن بای��د از نظر اقتصادی‬ ‫فعالیت پویا داشته باشند و از طرفی دیگر نباید‬ ‫به محیط‌زیست آسیب برسانند‪.‬‬ ‫خواهد شد‪ .‬وی افزایش ایمنی و بهره‌وری معدن‬ ‫را از مهم‌ترین وظایف س��ازمان نظام مهندس��ی‬ ‫معدن دانست و افزود‪ :‬معادن باید از نظر اقتصادی‬ ‫فعالیت پویا داشته باشند و از طرفی دیگر نباید به‬ ‫محیط‌زیست آسیب برسانند‪ .‬حمیدیان افزود‪ :‬در‬ ‫این اجالس‪ ،‬اداره‌ها و س��ازمان‌های مرتبط مانند‬ ‫محیط‌زیست‪ ،‬منابع طبیعی و بخش‌های مرتبط‬ ‫با معدن شرکت خواهند کرد‪ .‬مهمانانی از استان‬ ‫و کمیس��یون صنایع و معادن نیز حضور خواهند‬ ‫داش��ت‪ .‬در آیین گش��ایش‪ ،‬تمام مهمانان حضور‬ ‫دارند و در جلس��ه‌‌های رس��می به این دلیل که‬ ‫مس��ائل و موضوع‌هایی که مطرح می‌شود مربوط‬ ‫به بحث داخلی نظام مهندسی از جمله عملکرد‪،‬‬ ‫ترازنامه‌ها‪ ،‬پیشنهادها‪ ،‬نظام‌نامه‌ها‪ ،‬آیین‌نامه‌ها و‬ ‫برنامه‌هاست‪ ،‬فقط اعضای هیات مدیره و کسانی‬ ‫که دارای حق رای هستند‪ ،‬حضور خواهند داشت‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در اجالس یاد ش��ده‪ ،‬بیش از ‪ ۳۰۰‬نفر‬ ‫از اعضای هیات مدیره س��ازمان نظام مهندس��ی‬ ‫مع��دن اس��تان‌های کش��ور و مس��ئوالن وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت حضور خواهند داشت‪.‬‬ ‫رئیس هیات مدیره س��ازمان نظام مهندس��ی‬ ‫معدن مازندران افزود‪ :‬اس��تان مازن��دران حدود‬ ‫‪ ۲۵۱‬مع��دن دارد که از این می��زان ‪ ۱۲۰‬معدن‬ ‫و ح��دود ‪ ۴۰‬درصد معادن ب��ه روایت آمار فعال‬ ‫هس��تند‪ .‬بین این معادن ‪ ۱۷‬نوع ماده معدنی در‬ ‫حال بهره‌برداری اس��ت‪ .‬مهم‌تری��ن مواد معدنی‬ ‫موجود در اس��تان مازندران زغال‌سنگ است و از‬ ‫نظر کیفیت رتبه یک کشوری را داریم‪.‬‬ ‫هفدهمین اجالس هیات‌های عمومی سازمان نظام‬ ‫مهندسی معدن ‪ ۲۱‬تا ‪ ۲۳‬خرداد در محمودآباد مازندران‬ ‫برگزار می‌شود‪ .‬نمایندگان تمام سازمان‌های نظام‬ ‫مهندسی معدن کشور‪ ،‬تحصیلکردگان و اعضای سازمان‬ ‫نظام مهندسی معدن در این اجالس حضور دارند‬ ‫گفت‪ :‬کارگروه اجرای نقشه راه معدن هر هفته‬ ‫ی��ک بار برای رصد اجرای این س��ند تش��کیل‬ ‫جلس��ه می‌دهد‪ .‬نقش س��ازمان نظام مهندسی‬ ‫معدن ایران این اس��ت که مسئولیت اجرای هر‬ ‫بند بر عه��ده یکی از معاونت‌ها ق��رار گیرد‪ .‬ما‬ ‫به عنوان بخ��ش خصوصی برای اجرای بیش از‬ ‫‪۳۵‬بن��د از این ‪ ۷۲‬بند ب��ه عنوان همکار حضور‬ ‫داریم‪.‬‬ ‫‹ ‹محلی برای تبادل نظر موضوع‌های‬ ‫معدنی‬ ‫ه��ادی حمیدیان در نشس��ت س��ازمان نظام‬ ‫مهندس��ی معدن ایران اظهار کرد‪ :‬بهبود خدمات‬ ‫فنی و مهندس��ی از مهم‌ترین اهداف ما است‪ .‬در‬ ‫حاش��یه هفدهمین اجالس مازن��دران‪ ،‬پرونده‌ها‬ ‫بررس��ی می‌ش��ود‪ .‬وی ب��ا بیان ای��ن موضوع که‬ ‫نماین��دگان تمام س��ازمان‌های نظام مهندس��ی‬ ‫معدن کش��ور‪ ،‬تحصیلکردگان و اعضای سازمان‬ ‫نظام مهندس��ی معدن در این اجالس هس��تند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬اجالس عمومی نظام مهندسی معدن برای‬ ‫بح��ث و تب��ادل نظر درب��اره موضوع‌های معدنی‬ ‫و ارتقای خدمات‌رس��انی به بهره‌ب��رداران برگزار‬ ‫‹ ‹زغال‌سنگ و صادرات‬ ‫وی اف��زود‪ :‬مازندران حدود ‪ ۳‬درصد مس��احت‬ ‫کش��ور را تش��کیل می‌دهد اما به لح��اظ میزان‬ ‫تولید رتبه ‪ ۴‬یا ‪ ۵‬کش��وری را دارد‪ .‬ما جای کار‪،‬‬ ‫س��رمایه‌گذاری و فعالیت بس��یاری در این زمینه‬ ‫داریم‪ ،‬به‌ویژه در ش��رایط کنونی که واردات زغال‬ ‫س��نگ به دلی��ل افزایش ن��رخ ارز و نرخ جهانی‪،‬‬ ‫دس��ت‌کم تنی ‪ ۲.۵‬میلیون توم��ان هزینه دارد‪.‬‬ ‫بی��ش از ‪ ۴‬میلیون تن در داخ��ل تولید داریم و‬ ‫بقیه آن از خارج تامین می‌ش��ود‪ .‬با اس��تفاده از‬ ‫زغال‌سنگ یادشده می‌توانیم با این سرمایه‌گذاری‬ ‫اشتغال ایجاد کنیم و مانع خروج ارز نیز شویم‪.‬‬ ‫کشف شواهد‬ ‫هزاره چهارم و پنجم‬ ‫پیش از میالد در ازنا‬ ‫ایرالکو هنوز در فهرست واحدهای آالیند ‌ه محیط زیست است‬ ‫مدیرکل حفاظت محیط‌زیس��ت استان مرکزی گفت‪ :‬نام‬ ‫ش��رکت آلومینیوم ایران (ایرالکو) در فهرس��ت واحدهای‬ ‫آالینده‌ه��ای زیس��ت محیط��ی ق��رار دارد و معرفی آن به‬ ‫عن��وان صنعت س��بز بدون اصالح��ات مورد تایی��د‪ ،‬قابل‬ ‫پذیرش نیست‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایرن��ا‪ ،‬رض��ا میرزایی در نشس��ت خبری به‬ ‫مناس��بت هفته محیط‌زیست (‪ ۱۸‬تا ‪۲۲‬خرداد) افزود‪ :‬رای‬ ‫قضایی مربوط به ایرالکو با پیگیری محیط‌زیس��ت اس��تان‬ ‫مرکزی شکسته شد‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬مالک تش��خیص آالیندگ��ی با اداره کل‬ ‫حفاظت محیط‌زیست است‪ .‬این واحد صنعتی‪ ،‬پرونده ‪۲۰‬‬ ‫س��اله پیگیری آالیندگی در مراج��ع قضایی دارد و تاکنون‬ ‫‪ ۲۱‬ش��کایت با عاملی��ت محیط‌زیس��ت در محاکم قضایی‬ ‫تهران و اس��تان مرک��زی برای آالیندگی آن مطرح ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫مدی��رکل حفاظت محیط‌زیس��ت اس��تان مرکزی گفت‪:‬‬ ‫مرجع اعالم صنعت س��بز برای هر واحد تولیدی‪ ،‬س��ازمان‬ ‫حفاظت محیط‌زیست است و اگر شنیده شود که آلومینیوم‬ ‫صنعت سبز معرفی شده‪ ،‬بدون تایید مقام زیست‌محیطی‪،‬‬ ‫وجاهت ندارد‪.‬‬ ‫میرزایی افزود‪ :‬تمام ایام امس��ال کیفیت هوای کالنشهر‬ ‫اراک در ش��رایط سالم بوده و یک روز ناسالم نیز در سامانه‬ ‫س��نجش ثبت نشده که نش��انگر مسیر درست در مدیریت‬ ‫آالینده‌ها و بهبود کیفی هواست‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬از س��ال ‪ ۹۵‬تا ‪ ۹۷‬به ترتیب برای کالنش��هر‬ ‫اراک‪ ۶۳ ،۱۰۵ ،‬و ‪ ۴۷‬روز ناس��الم ثبت شده بود‪ .‬مدیرکل‬ ‫حفاظت محیط‌زیس��ت استان مرکزی گفت‪ :‬توزیع سوخت‬ ‫پ��اک در اراک در س��ال‌های اخیر باعث ش��د که مش��کل‬ ‫آلودگی ناشی از سوخت خودروها حل شود‪.‬‬ ‫از س��ویی کوره‌های آجرپزی گازسوز ش��دند و اقدامات‬ ‫اصالح مس��یرهای رفت و آمد ش��هری نیز به روند کاهش‬ ‫شمار روزهای آلوده کمک کرد‪.‬‬ ‫میرزایی افزود‪ :‬حرکت باد غالب از س��مت شازند به اراک‬ ‫اس��ت و تغییر س��وخت نیروگاه شازند با ‪ ۹۵‬درصد مصرف‬ ‫گاز طبیعی‪ ،‬س��هم موثری را در کاهش آلودگی هوای این‬ ‫کالنش��هر داشته اس��ت‪ .‬وی در بخش دیگری از سخنانش‬ ‫اظهار کرد‪ ۲۲ :‬بیمارس��تان در اس��تان مرک��زی مجهز به‬ ‫اتوکالو هستند که پسماندهای عفونی را به شکل بهداشتی‬ ‫و در محل تولید‪ ،‬بی‌خطرسازی می‌کنند‪.‬‬ ‫عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی اراک‪:‬‬ ‫کلینیک معدن و صنایع معدنی در استان مرکزی راه‌اندازی می‌شود‬ ‫عض��و هیات علمی دانش��گاه صنعت��ی اراک از اخذ مجوز‬ ‫راه‌اندازی کلینیک معدن و صنایع معدنی در اس��تان مرکزی‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬هادی فتاحی‪ ،‬با اش��اره ب��ه اینکه ایده‬ ‫راه‌ان��دازی ای��ن کلینیک از س��وی دانش��گاه صنعتی‪ ،‬نظام‬ ‫مهندس��ی مع��دن‪ ،‬س��ازمان صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت و‬ ‫خان��ه معدن اس��تان مرکزی مطرح ش��د‪ ،‬اف��زود‪ :‬این مرکز‬ ‫درحال‌حاضر دارای مجوز رس��می از وزارت علوم‪ ،‬تحقیقات‬ ‫و فناوری اس��ت‪ .‬اساسنامه آن تدوین و امضا شده و به زودی‬ ‫آیین‌نامه اجرایی آن نیز تهیه می‌شود‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به جایگاه معدن در کش��ورهای توسعه‌یافته‬ ‫اظهار کرد‪ :‬در کش��ورهای توس��عه‌یافته‪ ،‬معدن س��هم قابل‬ ‫توجه��ی از تولی��د ناخال��ص داخلی را تش��کیل می‌دهد‪ ،‬به‬ ‫طوری که در اس��ترالیا ‪ ۶.۵‬درصد‪ ،‬در امریکا ‪ ۶.۱‬درصد‪ ،‬در‬ ‫کان��ادا ‪ ۶.۳‬درصد و در ش��یلی ‪ ۵.۱۶‬درص��د تولید ناخالص‬ ‫داخلی به بخش معدن اختص��اص دارد اما در ایران با وجود‬ ‫معادن ارزش��مند‪ ،‬سهم معدن از تولید ناخالص داخلی ‪۰.۸۳‬‬ ‫درصد است‪.‬‬ ‫فتاحی ب��ا تاکید بر اینک��ه ایران به لحاظ تن��وع و میزان‬ ‫ذخی��ره معدن��ی‪ ،‬ظرفی��ت کمتری نس��بت به کش��ورهای‬ ‫توسعه‌یافته ندارد اما س��هم معدن در تولید ناخالص داخلی‬ ‫کش��ور باال نیس��ت و از ای��ن ظرفیت خدادادی در توس��عه‬ ‫اقتصادی بهره‌ای نبرده اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬البته در برنامه شش��م‬ ‫توس��عه به مباحث علمی در حوزه معدنکاری توجه ش��ده و‬ ‫همس��ویی علم و تجربه در کنار هم در دس��تور کار کلینیک‬ ‫معدن اس��تان مرک��زی قرار می‌گیرد‪ .‬وی مرکز پژوهش��ی و‬ ‫کلینی��ک معدن و صنای��ع معدنی را نهادی دانس��ت که به‬ ‫منظور انجام پژوهش‌های مرتبط با عارضه‌یابی و پاسخگویی‬ ‫ب��ه نیازه��ای روز معادن و صنایع معدن��ی فعالیت می‌کند و‬ ‫با اش��اره به ضرورت وج��ود این کلینیک در اس��تان افزود‪:‬‬ ‫وجود ظرفیت‌های معدنی با ارزش در استان‪ ،‬وجود امکانات‬ ‫آزمایشگاهی و تحقیقاتی در مراکز دانشگاهی استان‪ ،‬حضور‬ ‫جمع زیادی از فارغ‌التحصیالن با پشتوانه استادان دانشگاه و‬ ‫متخصصان و پیشکس��وتان معدنی در استان‪ ،‬ضرورت وجود‬ ‫مرکز تخصصی و برای شناس��ایی و حل مس��ائل و مشکالت‬ ‫معادن و صنایع معدنی وابس��ته را با هدف شناس��ایی و رفع‬ ‫مشکالت معادن‪ ،‬واحدها و صنایع معدنی نشان می‌دهد‪.‬‬ ‫فتاحی تصریح کرد‪ :‬ای��ن کلینیک ماموریت‌هایی همچون‬ ‫تنظیم بانک اطالعاتی و مستندس��ازی پیش��ینه معدنکاری‬ ‫معاون سیاس��ی و اجتماعی استاندار سیستان‬ ‫و بلوچستان گفت‪ :‬سیستان و بلوچستان‪ ،‬مملو‬ ‫از ظرفیت‌های نهفته و غیر فعال است و چابهار‬ ‫به طور ویژه برای کل کشور یک ظرفیت مهم و‬ ‫ویژه به شمار می‌آید‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایس��نا‪ ،‬علی زینی‌وند در جلس��ه‬ ‫بررس��ی وضعیت بازارچ��ه مرزی ریم��دان در‬ ‫چابه��ار بیان کرد‪ :‬بر اس��اس مطالعات‪ ،‬تاکنون‬ ‫تنها ‪ ۲۰‬درصد ظرفیت‌های چابهار فعال ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫زینی‌وند گفت‪ :‬در ش��رایط کنونی که کش��ور‬ ‫در اقتص��اد دچار چالش اس��ت؛ با فعال ش��دن‬ ‫این ظرفیت‌های نهفته از جمله گردش��گری در‬ ‫چابهار می‌توانیم از این شرایط عبور کنیم‪.‬‬ ‫مع��اون سیاس��ی و اجتماع��ی اس��تاندار‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬نخستین مولفه برای به فعلیت‬ ‫رس��اندن این قابلیت‌ها‪ ،‬همکاری و تالش مردم‬ ‫محلی در راس��تای تغییر چهره ش��ناخته شده‬ ‫قبلی و تامین امنیت منطقه است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬رونق توس��عه منطق��ه در حوزه‬ ‫گردش��گری‪ ،‬وابس��ته به تامین زیرساخت‌های‬ ‫مورد نیاز اس��ت که در این بخ��ش هم نیازمند‬ ‫سرمایه‌گذاری و همکاری مردم هستیم‪.‬‬ ‫ای��ن مق��ام مس��ئول تصریح ک��رد‪ :‬ایجاد هر‬ ‫بازارچه برابر با تحول در توس��عه و آینده مردم‬ ‫آن منطقه اس��ت و این مش��اغل پرخطر و غیر‬ ‫پایدار که شبهه قانون‌گریزی نیز دارند‪ ،‬شایسته‬ ‫و در خور شأن این مردم مرزدار و غیور نیستند‪.‬‬ ‫معاون سیاس��ی اجتماعی استاندار بیان کرد‪:‬‬ ‫با وجود مش��کالت اعتباری و بودجه‌ای کشور‪،‬‬ ‫هم‌اکن��ون اعتبارات ه��زاران میلیارد تومانی در‬ ‫بخش‌ه��ای مختل��ف از جمله راه آه��ن‪ ،‬گاز و‬ ‫طرح‌های مشارکتی بنیاد برکت به استان تزریق‬ ‫می‌ش��ود که امیدواریم با همکاری مردم‪ ،‬منجر‬ ‫به توسعه استان شود‪.‬‬ ‫مع��اون اس��تاندار در پایان خاطرنش��ان کرد‪:‬‬ ‫ب��ه دلیل این همه قابلیت در چابهار‪ ،‬به ش��رط‬ ‫هم��کاری مردم‪ ،‬ظرفیت‌های��ی از جمله دریای‬ ‫زیب��ا‪ ،‬مناطق بکر گردش��گری‪ ،‬مزارع و باغ‌های‬ ‫موز و س��ایر ظرفیت‌های بی‌نظیر‪ ،‬این منطقه را‬ ‫به قلب توسعه کشور تبدیل خواهد کرد‪.‬‬ ‫اس��تان مرکزی و صنای��ع معدنی وابس��ته‪ ،‬فارغ‌التحصیالن‬ ‫و پیشکس��وتان‪ ،‬استانداردس��ازی نح��وه دریاف��ت و انج��ام‬ ‫پروژه‌های مطالعاتی و تحقیقاتی‪ ،‬تعریف س��بد پروژه‪ ،‬طرح‬ ‫پ��روژه و س��اختارهای مناس��ب و تعریف الزام��ات هر یک‬ ‫از س��اختارها و چگونگ��ی عملکرد آنه��ا و‪ ...‬را دنبال خواهد‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫وی حیط��ه کاری کلینیک معدن و صنایع معدنی اس��تان‬ ‫مرک��زی را در حوزه زمین شناس��ی‪ ،‬اکتش��اف‪ ،‬اس��تخراج‬ ‫و معدن��کاری‪ ،‬ف��رآوری م��واد معدن��ی‪ ،‬مکانیک س��نگ و‬ ‫ژئومکانیک‪ ،‬بازس��ازی معادن و محیط‌زیس��ت و بررسی‌های‬ ‫فن��ی و اقتص��ادی بیان کرد و افزود‪ :‬ای��ن کلینیک در محل‬ ‫دانش��گاه صنعتی مستقر است و هزینه‌های کلینیک از محل‬ ‫انجام پروژه‌ها تامین خواهد شد‪.‬‬ ‫مدی��رکل می��راث فرهنگی‪ ،‬صنایع‌دس��تی و‬ ‫گردش��گری لرستان‪ ،‬از کشف ش��واهد فرهنگی‬ ‫از ه��زاره چهارم و پنجم پی��ش از میالد در ازنا‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬س��یدامین قاسمی گفت‪ :‬در‬ ‫هنگام انجام عملیات عمرانی در کوی کیوان‌شهر‬ ‫ازنا و نمایان شدن آثار تاریخی‪ ،‬عملیات عمرانی‬ ‫یادشده متوقف شد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬به‌منظ��ور جلوگی��ری از تخری��ب‬ ‫بیش��تر و مش��خص ک��ردن وضعی��ت دوره‌های‬ ‫ک��وی کیوان‌ش��هر‪ ،‬کاوش نجات‌بخش به‌منظور‬ ‫الیه‌نگاری اضطراری‪ ،‬تخلیه دس��تکند و تعیین‬ ‫عرص��ه و حریم تپ ‌ه کوی کی��وان ازنا با مجوز از‬ ‫پژوهشکده باستان‌شناسی از ‪ ۵‬خرداد امسال به‬ ‫مدت ‪ ۴۵‬روز آغاز شد‪.‬‬ ‫مدی��رکل می��راث فرهنگی‪ ،‬صنایع‌دس��تی و‬ ‫گردش��گری لرستان با بیان اینکه در این کاوش‪،‬‬ ‫الیه‌ه��ا و آث��ار متن��وع فرهنگی به‌دس��ت‌آمده‪،‬‬ ‫تصری��ح کرد‪ :‬س��اختارهای معم��اری‪ ،‬ابزارهای‬ ‫س��نگی‪ ،‬پیکرک گل��ی‪ ،‬توکن‌های شمارش��ی‪،‬‬ ‫بقایای استخوانی (انسانی و جانوری) مهر مسطح‬ ‫س��نگی و اثر مه��ر و قطعات س��فالی مربوط به‬ ‫ه��زاره پنجم و چهارم پیش از میالد‪ ،‬بخش��ی از‬ ‫یافته‌های فرهنگی در تپه کیوان است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬بر اس��اس بررس��ی س��طحی و‬ ‫داده‌ه��ای حاص��ل از کاوش‪ ،‬قدمت ای��ن تپه از‬ ‫دوران مس‌سنگی میانه تا اسالمی است‪.‬‬ ‫قاسمی‪ ،‬نمایان شدن بخشی از سازه دستکند‬ ‫مرب��وط به دوره تاریخی را از دیگر یافته‌های این‬ ‫کاوش نجات‌بخش دانست‪.‬‬
‫سه‌شنبه ‪ 21‬خرداد ‪ 7 1398‬شوال ‪ 11 1440‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫موسسه فرهنگی و هنری روزگار وصل‬ ‫مدیر مسئول‪:‬‬ ‫ناصر بزرگمهر‬ ‫سال دوم شماره ‪181‬‬ ‫سردبیر‪ :‬محبوبه ناطق‬ ‫همکاران‪ :‬سارا اصغری‪-‬ثمن رحیمی‌‌راد‬ ‫مدیر فنی و هنری‪ :‬مهدی نجفی‬ ‫نمایندگی دفتر اروپا‪ :‬چکاوک بزرگمهر‬ ‫آدرس‪ :‬تهران‪ -‬میدان هفتم تیر‪ -‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬پالک ‪74‬‬ ‫تلفکس‪88310576-88310575:‬‬ ‫سازمان آگهی‌ها‪88722732-3:‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان‌ها‪88724211:‬‬ ‫چاپ‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.Madandaily.com‬‬ ‫‪www.instagram.com/Madandaily‬‬ ‫‪www.twitter.com/Madandaily‬‬ ‫‪www.t.me/Madandaily‬‬ ‫‪E-mail:info@madandaily.com‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫سهم ‪۱.۴‬درصدی ایران‬ ‫در تولید جهانی فوالد‬ ‫ای��ران ب��ا س��هم ‪۱.۴‬درص��دی در‬ ‫تولید جهانی ف��والد همچنان دهمین‬ ‫فوالدس��از برتر جهان است‪ .‬به گزارش‬ ‫پایگاه خب��ری ایمی��درو‪ ،‬تولید فوالد‬ ‫ای��ران در آوری��ل ‪( ۲۰۱۹‬فروردی��ن‪-‬‬ ‫اردیبهش��ت ‪ ۲.۲ )۱۳۹۸‬میلی��ون تن‬ ‫بود که حاکی از س��هم ‪۱.۴‬درصدی در‬ ‫تولید جهانی این محصول است‪ .‬ایران با این میزان تولید فوالد توانست جایگاه خود‬ ‫را به عنوان دهمین فوالدس��از جهان تثبیت کند‪ .‬در مدت یادش��ده‪ ،‬چین با تولید‬ ‫‪ ۸۵‬میلیون تن فوالد در رتبه نخست جهان جای گرفت و ‪ ۵۴.۳‬درصد تولید فوالد‬ ‫جهان را به ثبت رس��اند‪ .‬همچنین هند با تولید ‪ ۸.۸‬میلیون تن فوالد توانس��ت ‪۵.۶‬‬ ‫درصد تولید جهانی را به خود اختصاص دهد و در رتبه دوم قرار گیرد‪ .‬ژاپن و امریکا‬ ‫نی��ز ب��ه ترتیب با تولی��د ‪ ۸.۶‬میلیون و ‪ ۷.۴‬میلیون تن در رتبه‌های س��وم و چهارم‬ ‫ایس��تادند‪ .‬کره جنوبی به عنوان پنجمین فوالدس��از جهان توانست در آوریل سال‬ ‫جاری ‪ ۶‬میلیون تن فوالد تولید کند‪ .‬سال گذشته ایران ‪ ۴.۲‬میلیارد دالر فوالد به‬ ‫‪ ۶۳‬کش��ور جهان صادر کرده اس��ت که از این میزان ‪ ۸۲‬درصد مربوط به ‪ ۱۰‬بازار‬ ‫عمده فوالد ایران در جهان است‪.‬‬ ‫چین به دنبال ممنوعیت‬ ‫صادرات تجهیزات فناوری به امریکا‬ ‫نش��ریه گلوب��ال تایمز چین اعالم ک��رد که پکن تصمی��م دارد از صادرات برخی‬ ‫فناوری‌های خود به امریکا جلوگیری کند‪ .‬هو ش��یجین‪ ،‬سردبیر روزنامه گلوبال در‬ ‫صفحه توئیتری خود نوش��ت‪ :‬پکن در حال راه‌اندازی یک مکانیس��م مدیریتی برای‬ ‫صیانت از فناوری‌های کلیدی چین اس��ت‪ .‬وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬این اقدام گامی‬ ‫بزرگ برای ارتقای سیس��تم چین و مقابله با س��رکوب امریکا به‌شمار می‌آید‪ .‬در پی‬ ‫تش��دید منازعات تجاری میان چین و امریکا‪ ،‬واش��نگتن هوآوی ش��رکت س��ازنده‬ ‫تجهیزات شبکه‌ای و فروشنده گوشی‌های همراه چینی را در فهرست سیاه قرار داد‪.‬‬ ‫بر اس��اس این حکم‪ ،‬خرید قطعات و فناوری از ش��رکت‌های امریکایی برای شرکت‬ ‫هوآوی ممنوع ش��ده اس��ت‪ .‬از ‪ ۲‬هفته گذشته تاکنون هوآوی تمام شریکان تجاری‬ ‫خود را از دس��ت داده است‪ .‬ازجمله شریکان سرشناس امریکایی هوآوی که ارتباط‬ ‫خود را با این شرکت چینی قطع کرده است‪ ،‬می‌توان به گوگل‪ ،‬شرکت‌های فناوری‬ ‫کورنینگ و آرم اشاره کرد که این مسئله این شرکت چینی را با بحران بی‌سابقه‌ای‬ ‫روبه‌رو کرده است‪.‬‬ ‫کاهش موجودی مس‬ ‫انبارهای شانگهای به دلیل افزایش تقاضا‬ ‫بر پایه گزارش متال بولتن‪ ،‬ذخایر مس در بورس آتی شانگهای پنج‌شنبه ‪۶‬ژوئن‬ ‫(‪ ۱۶‬خرداد) به میزان ‪۱۱‬درصد کاهش یافته که مهم‌ترین دلیل آن افزایش مصرف‬ ‫در فص��ل پرتقاضا بوده اس��ت‪ .‬به گزارش مس پ��رس‪ ،‬ذخایر مس در انبارهای مورد‬ ‫نظارت بورس شانگهای در مقایسه با آخرین گزارش موجودی انبارها در جمعه ‪۳۱‬‬ ‫م��ه (‪ ۱۰‬خ��رداد ‪۱۹ ،)۱۳۹‬ه��زار و ‪ ۸۱۳‬تن کاهش یافت و ‪ ۶‬ژوئن (‪ ۱۶‬خرداد)‪ ،‬در‬ ‫سطح ‪ ۱۴۵‬هزار و ‪ ۶۲۶‬تن قرار گرفت‪ .‬ذخایر مس از اواخر مارس (اواسط فروردین)‪،‬‬ ‫زمانی که حجم انبارها در ‪ ۲۹‬مارس (‪ ۹‬فروردین) به حداکثر یعنی ‪ ۲۶۱‬هزار و ‪۴۱۲‬‬ ‫تن رس��ید‪ ،‬روند نزولی به خود گرفته اس��ت‪ .‬این دوره بیش��تر با مصرف شدید مس‬ ‫همراه اس��ت‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬در ‪ ۲‬ماه گذش��ته‪ ،‬واردات کاتد مس به چین با کاهش‬ ‫محسوس روبه‌رو شده است زیرا گروه توو که یکی از بزرگ‌ترین واردکنندگان مس‬ ‫در چین اس��ت‪ ،‬از مارس (اس��فند‪-‬فروردین) به دلیل مشکالت نقدینگی شرکت با‬ ‫کاهش اعتبار روبه‌رو ش��ده است‪.‬عامل سوم کاهش موجودی انبارها‪ ،‬محدودیت در‬ ‫ورود ضایعات مس است که در اوایل ژوئیه (اواسط تیر) آغاز می‌شود و موجب خواهد‬ ‫ش��د مصرف‌کنندگان مس به سمت مس تصفیه‌شده در بازار داخلی متمایل شوند‪.‬‬ ‫گفتنی است‪ ،‬گزارش هفتگی موجودی انبارهای شانگهای به دلیل تعطیالت عمومی‬ ‫جمعه برای جشن قایق اژدها‪ ،‬پنجشنبه این هفته منتشر شد‪.‬‬ ‫ژاپن و ایتالیا‪ ،‬بزرگ‌ترین فعاالن بازار ورق گرم فوالدی‬ ‫گروه معدن‪:‬‬ ‫می��زان تج��ارت ورق گرم ف��والدی در‬ ‫جهان در سال گذش��ته (‪ ۲۰۱۸‬میالدی)‬ ‫‪ ۸۰‬میلیون تن برآورد شده است‪ .‬ژاپن در‬ ‫جایگاه بزرگ‌تری��ن صادرکننده ورق گرم‬ ‫فوالدی ق��رار دارد و ایتالیا نیز بیش��ترین‬ ‫حج��م از محصول یاد ش��ده را وارد کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گزارش فلزات‌آنالین‪ ،‬کشورهای ژاپن‪،‬‬ ‫کره‌جنوبی‪ ،‬روسیه‪ ،‬بلژیک‪ ،‬تایوان‪ ،‬فرانسه‪،‬‬ ‫آلم��ان‪ ،‬ترکیه‪ ،‬هند‪ ،‬نیوزیلن��د و ایتالیا از‬ ‫بزر‌گ‌تری��ن صادرکنن��دگان این محصول‬ ‫در جهان هس��تند که حجم صادرات آنها‬ ‫بیشتر از ‪ ۲‬میلیون تن گزارش شده است‪.‬‬ ‫ژاپن در سال گذش��ته با صادرات بیش‬ ‫از ‪ ۱۳‬میلی��ون و ‪ ۲۱۵‬ه��زار ت��ن ورق‬ ‫گ��رم فوالدی‪ ،‬بیش��ترین حج��م صادرات‬ ‫ای��ن محصول را ب��ه نام خ��ود ثبت کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬باید خاطرنش��ان ک��رد‪ ،‬ژاپن یکی‬ ‫از بزرگ‌ترین فوالدس��ازان جهان اس��ت‪.‬‬ ‫حج��م صادرات این کش��ور در س��ال‌های‬ ‫گذش��ته بیش از س��ال گذش��ته بود‪ .‬کره‬ ‫جنوبی بزرگ‌تری��ن مقصد برای ورق گرم‬ ‫فوالدی تولید ش��ده از س��وی ژاپن است‪.‬‬ ‫حجم صادرات ورق گ��رم فوالدی از ژاپن‬ ‫ب��ه کره جنوبی بی��ش از ‪۲‬میلیون و ‪۶۰۰‬‬ ‫ه��زار تن برآورد می‌ش��ود‪ .‬ژاپن به هریک‬ ‫از کش��ورهای چین و تایلن��د نیز بیش از‬ ‫‪۲‬میلیون تن ورق گرم فوالدی صادر کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬س��هم ویتنام نیز در ای��ن تجارت‬ ‫بی��ش از ‪ ۱‬میلی��ون تن برآورد می‌ش��ود‪.‬‬ ‫کش��ورهایی همچون مکزی��ک‪ ،‬اندونزی‪،‬‬ ‫مالزی و‪ ...‬نیز در رده‌های بعدی قرار دارند‪.‬‬ ‫توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رس��د‬ ‫که تجارت فوالد بیشتر ب ‌ه شکل منطقه‌ای‬ ‫انجام می‌شود‪.‬‬ ‫ایتالیا‪ ،‬ویتنام‪ ،‬آلمان‪ ،‬کره جنوبی‪ ،‬ترکیه‪،‬‬ ‫چین‪ ،‬امریکا‪ ،‬بلژیک‪ ،‬اسپانیا‪ ،‬لهستان و تایلند‬ ‫بزرگ‌ترین واردکنندگان ورق گرم فوالدی در‬ ‫سال گذشته بودند؛ ایتالیا با واردات بیش‬ ‫از ‪ ۶‬میلیون تن ورق گرم فوالدی‪ ،‬بزرگ‌ترین‬ ‫واردکننده این محصول شناخته شد‬ ‫ک��ره جنوب��ی نی��ز در جای��گاه دومین‬ ‫صادرکنن��ده بزرگ جهان ق��رار دارد و در‬ ‫س��ال گذشته بیش از ‪ ۸‬میلیون تن از این‬ ‫محصول را به بازارهای جهانی صادر کرده‬ ‫است‪ .‬بزرگ‌ترین مقصدهای صادراتی این‬ ‫کش��ور هند‪ ،‬ژاپن‪ ،‬چی��ن‪ ،‬ویتنام و امریکا‬ ‫بودند‪ .‬روس��یه از نظر ص��ادرات ورق گرم‬ ‫ف��والدی در رده س��وم جهان ق��رار دارد‬ ‫و ترکی��ه‪ ،‬لهس��تان و ویتن��ام بزر‌گ‌ترین‬ ‫مقصدهای صادراتی کشور روسیه هستند‪.‬‬ ‫کنگو‪ ،‬ثروتمندترین کشور جهان از نظر ذخایر معدنی کبالت‬ ‫براس��اس اطالعات س��ازمان زمین‌شناس��ی امریکا‬ ‫(یو‪‌.‬اس‌‪.‬جی‪‌.‬اس)‪ ،‬میزان ذخایر معدنی قابل برداش��ت‬ ‫کبال��ت در جهان ح��دود ‪ ۶‬میلی��ون و ‪ ۹۰۰‬هزار تن‬ ‫محتوی و میزان مناب��ع جهانی آن حدود ‪ ۲۵‬میلیون‬ ‫تن (صرف‌نظر از اقتصادی بودن برداشت از آن) برآورد‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫گفتنی است‪ ،‬بخش چشمگیری از ذخایر این فلز در‬ ‫بستر برخی اقیانوس‌ها شناسایی شده است‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش فل��زات آنالین و ب��ه نقل از س��ازمان‬ ‫زمین‌شناس��ی امریکا‪ ،‬فلز کبالت به تنهایی استخراج‬ ‫نشده و به‌عنوان محصول جانبی مس و نیکل استخراج‬ ‫و تولید می‌ش��ود‪ .‬بنابراین بخش قابل‌توجهی از منابع‬ ‫کبالت جهان در ذخایر رس��وبی مس در کش��ورهای‬ ‫کنگ��و و زامبیا‪ ،‬ذخای��ر معدنی نیکل در کش��ورهای‬ ‫اس��ترالیا و کوبا و همچنین در س��نگ‌های سولفیدی‬ ‫نیکل ‪-‬مس در کش��ورهای اس��ترالیا‪ ،‬کانادا‪ ،‬روسیه و‬ ‫امریکا واقع شده‌اند‪ .‬همچنین بیش از ‪ ۱۲۰‬میلیون تن‬ ‫کبالت در ذخایر منگنز در پوس��ته‌های سطح اقیانوس‬ ‫اطلس‪ ،‬هند و آرام شناسایی شده است‪.‬‬ ‫کش��ور کنگو با دارا بودن ‪ ۳‬میلیون و ‪ ۴۰۰‬هزار تن‬ ‫ذخیره معدنی محتوی کبالت در رتبه نخس��ت ذخایر‬ ‫معدنی این فلز در جهان قرار دارد و ‪ ۴۹‬درصد ذخایر‬ ‫معدنی این فلز را به خود اختصاص داده اس��ت‪ .‬سهم‬ ‫کشورهای مختلف از ذخایر معدنی کبالت جهان آورده‬ ‫شده است‪ .‬پس از کنگو‪ ،‬استرالیا با دارا بودن ‪۱۷‬درصد‬ ‫از ذخای��ر معدنی کبالت جه��ان در رتبه دوم به لحاظ‬ ‫ذخایر معدنی این فلز قرار دارد‪ .‬کوبا‪ ،‬فیلیپین‪ ،‬کانادا و‬ ‫روس��یه در ادامه دارای سهم بیشتری از ذخایر معدنی‬ ‫این فلز هس��تند‪ .‬س��ازمان زمین‌شناسی امریکا میزان‬ ‫تولید کبالت معدنی جهان را در سال گذشته میالدی‬ ‫(‪ )۲۰۱۸‬حدود ‪ ۱۴۰‬هزار تن تخمین زده است که این‬ ‫رقم نس��بت به میزان تولید در سال قبل نشان‌دهنده‬ ‫رشد ‪ ۱۶.۵‬درصدی است‪.‬‬ ‫کنگو به عنوان کشوری که ‪ ۴۹‬درصد ذخایر معدنی‬ ‫کبال��ت جه��ان را در اختیار دارد‪ ،‬در س��ال گذش��ته‬ ‫میالدی ‪ ۹۰‬هزار تن کبالت محتوی معدنی تولید کرد‬ ‫ک��ه این رقم ‪۶۵‬درصد تولید معدنی این فلز در جهان‬ ‫اس��ت‪ .‬گفتنی است‪ ،‬میزان تولید معدنی کبالت کنگو‬ ‫در س��ال‌های گذش��ته روند افزایشی را به‌طور مستمر‬ ‫طی کرده اس��ت؛ به‌گونه‌ای که از ‪ ۵۴‬هزار تن در سال‬ ‫‪ ۲۰۱۳‬ب��ا ‪ ۶۶‬درصد افزایش به ‪ ۹۰‬هزار تن در س��ال‬ ‫گذشته رسیده است‪.‬‬ ‫کوب��ا با تولید ‪ ۴‬ه��زار و ‪ ۹۰۰‬ت��ن کبالت محتوی‬ ‫معدن��ی در رتبه دوم تولید این محصول در جهان قرار‬ ‫گرفت‪ .‬این کشور افریقایی با دارا بودن ‪ ۵۰۰‬هزار تن از‬ ‫ذخایر معدنی کبالت‪ ،‬حدود ‪ ۷‬درصد از ذخایر معدنی‬ ‫این فلز را به خود اختصاص داده است‪.‬‬ ‫اس��ترالیا با تولید ‪ ۴‬هزار و ‪ ۷۰۰‬تن کبالت محتوی‬ ‫کارتون‌روز‬ ‫بدون شرح‬ ‫معدنی در رتبه س��وم تولید معدنی این فلز در س��ال‬ ‫گذش��ته قرار گرفت‪ .‬میزان تولی��د معدنی کبالت این‬ ‫کش��ور در سال‌های گذشته روند کاهشی را طی کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫گفتن��ی اس��ت‪ ،‬در س��ال ‪ ۲۰۱۴‬می�لادی‬ ‫(‪۱۳۹۳‬خورش��یدی)‪ ،‬این کش��ور ‪ ۶‬ه��زار و ‪ ۴۰۰‬تن‬ ‫کبالت معدنی تولید کرد که این رقم در س��ال گذشته‬ ‫به ‪ ۴‬هزار و ‪ ۷۰۰‬تن رس��ید‪ .‬این رقم حاکی از کاهش‬ ‫‪ ۲۴.۵‬درص��دی تولی��د این محصول از س��ال ‪۲۰۱۴‬‬ ‫تاکنون است‪.‬‬ ‫روند افزایشی نرخ طالی جهانی معکوس شد‬ ‫کوره‌بلندهای پوسکو و هیوندای استیل‬ ‫در معرض تعلیق فعالیت‬ ‫کوره‌بلندهای پوسکو و هیوندای استیل که دو غول فوالدی کره جنوبی شناخته‬ ‫می‌شوند به دلیل آلودگی در معرض تعلیق فعالیت قرار گرفتند‪ .‬به گزارش چیالن‪،‬‬ ‫پوسکو و هیوندای فوالد با بحران روبه‌رو شده‌اند زیرا دولت کره جنوبی دستور داده‬ ‫که عملیات کوره‌بلندهای این دو غول فوالدساز کره به مدت ‪ ۱۰‬روز به حالت تعلیق‬ ‫در‌آید زیرا این کارخانه‌ها آالینده هوا ش��ناخته ش��ده‌اند و کوره‌بلندهای آنها بدون‬ ‫تجهیزات مقابله با آلودگی هوا اداره می‌شوند‪.‬‬ ‫ب��ه منظور جلوگیری از ب��روز حادثه در صنعت فوالد‪ ،‬دولت کره جنوبی مقررات‬ ‫ماده ‪ ۳۱‬قانون حفاظت از محیط‌زیس��ت را وضع کرده اس��ت‪ ۲۴ .‬آوریل ‪۴( ۲۰۱۹‬‬ ‫اردیبهش��ت) از س��وی دولت محلی اعالم شد که کارخانه فوالد پوسکو باید به مدت‬ ‫‪ ۱۰‬روز فعالی��ت کوره‌بلند‌ه��ای خ��ود در یکی از مناط��ق را متوقف کند‪ .‬پس از آن‬ ‫نوبت هیوندای فوالد بود که اطالعیه‌ای مش��ابه را در ‪ ۱۶‬مه‌از س��وی دولت محلی‬ ‫دریافت کرد‪ .‬تذاکرات به همین جا ختم نش��د و پوس��کو بار دیگر برای یکی دیگر‬ ‫از واحدهای خود‪ ،‬پوهانگ از س��وی دولت محلی ش��مال گیونگ‌سانگ پرووینشال‬ ‫اخطاریه دریافت کرد‪.‬‬ ‫با این حال مقامات شرکت می‌گویند اگر کوره‌بلندهای خود را برای بیش از ‪ ۴‬یا ‪۵‬‬ ‫روز خاموش کنند مواد مذاب درون آنها سخت شده و بیش از ‪ ۳‬ماه زمان خواهد برد‬ ‫تا دوباره کوره‌ها به فعالیت‌های تولیدی خود بازگردند‪ .‬فعاالن صنعت فوالد مدعی‬ ‫ش��ده‌اند این تصمیمات ضربه جدی به صنعت فوالد کره وارد خواهد کرد و پوس��کو‬ ‫و هیوندای از مقامات محیط‌زیست شکایت خواهند کرد‪.‬‬ ‫ایتالی��ا‪ ،‬ویتن��ام‪ ،‬آلمان‪ ،‬ک��ره جنوبی‪،‬‬ ‫ترکیه‪ ،‬چی��ن‪ ،‬امری��کا‪ ،‬بلژیک‪ ،‬اس��پانیا‪،‬‬ ‫لهستان و تایلند بزرگ‌ترین واردکنندگان‬ ‫ورق گ��رم ف��والدی را در س��ال گذش��ته‬ ‫تش��کیل می‌دادند؛ ایتالیا ب��ا واردات بیش‬ ‫از ‪ ۶‬میلی��ون ت��ن ورق گ��رم ف��والدی‪،‬‬ ‫بزرگ‌تری��ن واردکنن��ده ای��ن محص��ول‬ ‫شناخته شد‪ .‬ایتالیا از سال ‪ ۲۰۱۵‬میالدی‬ ‫(‪ ۱۳۹۴‬خورش��یدی) هم��واره بی��ش از‬ ‫‪۶‬میلی��ون تن ورق گرم فوالدی وارد کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬ترکیه‪ ،‬آلمان و فرانس��ه بیشترین‬ ‫محصول م��ورد بحث را به این کش��ور در‬ ‫سال گذش��ته صادر کردند‪ .‬گفتنی است‪،‬‬ ‫کش��ورهای آلمان‪ ،‬فرانس��ه و ایتالیا عضو‬ ‫اتحادیه اروپا هس��تند‪ .‬قان��ون تجارت آزاد‬ ‫حاکم بر این منطقه را باید از دالیل اصلی‬ ‫حجم باالی تج��ارت ورق گرم فوالدی در‬ ‫ای��ن منطقه و بی��ن کش��ورهای عضو آن‬ ‫عن��وان ک��رد‪ ،‬همچنین این قان��ون باعث‬ ‫ش��ده اعضای اتحادیه اروپا انواع مختلف از‬ ‫یک محص��ول (به طور نمونه انواع مختلف‬ ‫ورق گ��رم با ضخامت‌ه��ای متفاوت) را به‬ ‫راحتی بین کش��ورهای خود مبادله کنند‪.‬‬ ‫به همین دلیل است که نام ایتالیا در میان‬ ‫بزرگ‌ترین واردکنندگان و صادرکنندگان‬ ‫این کاال مش��اهده می‌شود‪ ،‬این کشور نوع‬ ‫خاص��ی از ورق که در کش��ور خود تولید‬ ‫نمی‌ش��ود را وارد کرده و مازاد نیاز خود را‬ ‫از نوع دیگر ورق صادر می‌کند‪ .‬بیش��ترین‬ ‫ص��ادرات ایتالی��ا ب��ه کش��ورهای آلمان‪،‬‬ ‫فرانسه‪ ،‬اس��پانیا انجام می‌شود که همگی‬ ‫عضو اتحادیه اروپا هستند‪.‬‬ ‫ویتن��ام‪ ،‬آلم��ان و ک��ره جنوب��ی نی��ز‬ ‫کش��ورهایی هس��تند ک��ه رق��م واردات‬ ‫بی��ش از ‪۴‬میلی��ون ت��ن را ب��رای خ��ود‬ ‫ثب��ت کرده‌ان��د‪ .‬آلم��ان بیش��ترین حجم‬ ‫از ورق موردنی��از خ��ود را از کش��ورهای‬ ‫بلژی��ک‪ ،‬نیوزیلن��د و ایتالی��ا وارد ک��رده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ترکیه در س��ال گذش��ته میالدی بیش‬ ‫از ‪ ۳‬میلی��ون و ‪ ۸۰۰‬ه��زار ت��ن ورق گرم‬ ‫فوالدی وارد کرده که مبدأ واردات بیش از‬ ‫یک میلیون و ‪ ۵۰۰‬هزار تن آن از روس��یه‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬واردات ورق گ��رم فوالدی به‬ ‫چین در س��ال گذشته میالدی‪ ،‬بیش از ‪۳‬‬ ‫میلیون و ‪ ۶۰۰‬هزار تن برآورد شده است‪.‬‬ ‫از این رقم یاد ش��ده بی��ش از ‪۲‬میلیون و‬ ‫‪ ۵۰۰‬هزار تن آن از سوی ژاپن تامین شده‬ ‫است‪ .‬باید خاطرنش��ان کرد این دو کشور‬ ‫مرز آبی دارن��د و همین موضوع تجارت را‬ ‫بین آنها تسهیل می‌کند‪.‬‬ ‫ن علیزاده‬ ‫طرح‪ :‬حسی ‌‬ ‫قیمت طال در معامالت دوش��نبه بازار جهانی‬ ‫متاث��ر از تواف��ق تجاری میان امریکا و مکزیک که‬ ‫تقاضا برای خرید دارایی‌های امن را محدود کرد‪،‬‬ ‫با کاهش روبه‌رو ش��د‪ .‬به گزارش ایس��نا‪ ،‬هر اونس‬ ‫طال برای تحویل فوری در معامالت روز جاری بازار‬ ‫سنگاپور ‪ ۰.۷‬درصد کاهش یافت و به ‪۱۳۳۰.۴۶‬‬ ‫دالر رسید‪ .‬بهای معامالت این بازار جمعه تا مرز‬ ‫‪ ۱۳۴۸.۰۸‬دالر پی��ش رفت��ه بود که باالترین نرخ‬ ‫در ‪ ۱۴‬م��اه گذش��ته بود‪ .‬در ب��ازار معامالت آتی‬ ‫امری��کا‪ ،‬ه��ر اونس طال ‪ ۰.۹‬درص��د کاهش پیدا‬ ‫کرد و به ‪ ۱۳۳۳.۷۰‬دالر رس��ید‪ .‬به گفته رونالد‬ ‫لیونگ‪ ،‬مدیر معامالت ش��رکت لی چیونگ گلد‪،‬‬ ‫مذاکرات میان امریکا و مکزیک پیش��رفت کرده‬ ‫و ب��ازار ط�لا جذابیت خود را به عنوان دارایی امن‬ ‫از دست داده است‪ .‬با این حال این امید که بانک‬ ‫مرک��زی امریکا نرخ‌های به��ره را کاهش خواهد‬ ‫داد‪ ،‬همچن��ان اندکی حمای��ت از نرخ طال ایجاد‬ ‫ک��رده اس��ت‪ .‬امریکا و مکزی��ک جمعه توافقی را‬ ‫ب��رای جلوگیری از جن��گ تجاری منعقد کردند‬ ‫و مکزی��ک موافق��ت کرد برنام��ه پناهندگی را به‬ ‫سرعت توسعه دهد و نیروهای امنیتی را برای مهار‬ ‫مهاج��رت غیرقانون��ی از مرزهای جنوبی تقویت‬ ‫کن��د‪ .‬دونالد ترام��پ‪ ،‬رئیس‌جمهوری امریکا نیز‬ ‫از تواف��ق ب��ا مکزیک در براب��ر انتقادها دفاع کرد‬ ‫و گفت‪ :‬جزئیات بیش��تر به زودی منتش��ر خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬بازارهای س��هام امریکا و آسیا پس از اینکه‬ ‫واش��نگتن از تهدید خود برای وضع تعرفه روی‬ ‫واردات کاالهای مکزیکی دست کشید و همچنین‬ ‫آم��ار اش��تغال نامطلوب��ی که احتم��ال کاهش‬ ‫نرخ‌ه��ای به��ره امریکا را باال ب��رد‪ ،‬صعود کردند‪.‬‬ ‫بر اس��اس گزارش رویترز‪ ،‬س��رمایه‌گذاران اکنون‬ ‫به تحوالت مربوط به جنگ تجاری امریکا و چین‬ ‫چش��م دوخته‌اند و اختالف‌ها میان دو ابرقدرت‬ ‫اقتصادی مانع از خوشبینی کامل بازارها خواهد‬ ‫شد‪ .‬براساس آمار گمرکی‪ ،‬مازاد تجاری امریکا با‬ ‫چین که مایه اصلی اختالف واشنگتن با پکن بوده‬ ‫است‪ ،‬از ‪ ۲۱.۰۱‬میلیارد دالر در آوریل به ‪۲۶.۸۹‬‬ ‫میلیارد دالر در مه افزایش یافت‪ .‬احتمال فزاینده‬ ‫کاهش نرخ‌های بهره از سوی بانک مرکزی امریکا‪،‬‬ ‫مانع از سقوط بیشتر نرخ طال شده است‪ .‬نرخ‌های‬ ‫بهره پایین‌تر جذابیت س��رمایه‌گذاری در طال که‬ ‫سوددهی ندارد را افزایش می‌دهند‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه روزگار معدن

روزنامه روزگار معدن شماره 226

روزنامه روزگار معدن شماره 226

شماره : ۲۲۶
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۶
روزنامه روزگار معدن شماره 225

روزنامه روزگار معدن شماره 225

شماره : ۲۲۵
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۳
روزنامه روزگار معدن شماره 224

روزنامه روزگار معدن شماره 224

شماره : ۲۲۴
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۲
روزنامه روزگار معدن شماره 223

روزنامه روزگار معدن شماره 223

شماره : ۲۲۳
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۰
روزنامه روزگار معدن شماره 222

روزنامه روزگار معدن شماره 222

شماره : ۲۲۲
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۱۹
روزنامه روزگار معدن شماره 221

روزنامه روزگار معدن شماره 221

شماره : ۲۲۱
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۱۶
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!