صفحه قبل

روزنامه روزگار معدن شماره ۱۷۹

صفحه بعد

روزنامه روزگار معدن شماره 179

روزنامه روزگار معدن شماره 179

‫روزنامه اقتصادی معدن و صنایع معدنی ایران‬ ‫نیازمند تمرکز‬ ‫بر نوسازی معادن‬ ‫هستیم‬ ‫یکشنبه‬ ‫ساالنه ‪ ۳۰‬هزار‬ ‫تن ضایعات مسی‬ ‫تولید می‌شود‬ ‫صفحه‪5‬‬ ‫صفحه ‪3‬‬ ‫‪ 19‬خرداد ‪ 5 1398‬شوال ‪ 9 1440‬ژوئن ‪ 2019‬سال دوم شماره‪8 179‬صفحه قیمت ‪ 2000‬تومان‬ ‫یادداشت‌ها‬ ‫در جست‌وجوی‬ ‫سازکارهای علمی‬ ‫صفحه‪3‬‬ ‫استفاده از‬ ‫توان دانش‌بنیان‌ها‬ ‫‪www.Madandaily.com‬‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در نشست خبری با اصحاب رسانه اعالم کرد‪:‬‬ ‫فوالد‪ ،‬مس و سیمان ‪2‬میلیارد دالر ارز بازگرداندند‬ ‫صفحه‪2‬‬ ‫صفحه‪5‬‬ ‫بلندپروازی زغال‌سنگ‬ ‫در جنوب شرق آسیا‬ ‫صفحه‪6‬‬ ‫گزارش‌‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه‌ای‬ ‫منیزیم از فاضالب‬ ‫استحصال می‌شود‬ ‫صفحه‪6‬‬ ‫نماینده ولی فقیه در آیین گرامیداشت سالروز آزادسازی خرمشهر عنوان کرد‪:‬‬ ‫تحقق رونق تولید با تالش صنعتگران‬ ‫در آیی��ن گرامیداش��ت س��الروز‬ ‫آزادسازی خرمشهر که چهارشنبه‪ ،‬اول‬ ‫خرداد ‪ ۹۸‬در مسجد مرکزی برگزار شد‪،‬‬ ‫حجت‌االسالم‌والمسلمین سیدعبدالنبی‬ ‫موسوی‌فرد‪ ،‬نماینده ولی فقیه در استان‬ ‫خوزس��تان و امام جمع��ه اهواز با حضور‬ ‫در بین کارکنان شرکت فوالد خوزستان‬ ‫ی��اد و خاطره روزهای مقاومت را گرامی‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار روابط عمومی فوالد‬ ‫خوزس��تان‪ ،‬حجت‌االسالم‌والمسلمین‬ ‫موسی بهاءالدینی دبیر شورای فرهنگی با‬ ‫ارائه گزارش مختصر درباره کمک‌رسانی‬ ‫به س��یل‌زدگان و دستاوردهای شرکت‬ ‫فوالد خوزستان آغازگر این نشست بود‪.‬‬ ‫در ادام��ه حجت‌االسالم‌والمس��لمین‬ ‫س��یدعبدالنبی موس��وی‌فرد‪ ،‬نماینده‬ ‫ولی فقیه در اس��تان خوزس��تان و امام‬ ‫جمع��ه شهرس��تان اهواز در س��خنان‬ ‫خود ب��ا اب��راز خرس��ندی از حضور در‬ ‫جمع فوالدمردان اظهار کرد‪ :‬در س��ایه‬ ‫تالش ش��ما صنعتگ��ران‪ ،‬تولی��د رونق‬ ‫خواهد یافت‪ .‬موسوی‌فرد گفت‪ :‬شرکت‬ ‫ف��والد خوزس��تان در راس��تای ایف��ای‬ ‫مس��ئولیت‌های اجتماع��ی در ش��رایط‬ ‫بحرانی س��یل‪ ،‬نقش بسیار موثر و حائز‬ ‫اهمیتی داشت‪.‬وی با اشاره به مقاومت و‬ ‫همدلی مردم در حادثه سیل اخیر تاکید‬ ‫ک��رد‪ :‬همواره بای��د با اتحاد و همدلی در‬ ‫زمان بروز وقایع به یاری هم بشتابیم‪.‬‬ ‫نماینده ولی فقیه در استان خوزستان‬ ‫با اشاره به س��الروز آزادسازی خرمشهر‬ ‫تصری��ح کرد‪ 8 :‬س��ال دف��اع مقدس در‬ ‫سرنوش��ت ما بس��یار اثرگذار بوده است‪.‬‬ ‫اگر اس��تقامت و پایمردی جوانان‪ ،‬مردم‬ ‫و رهنموده��ای ام��ام ام��ت در دوران‬ ‫جنگ تحمیلی نبود‪ ،‬هر س��ال مرزهای‬ ‫ما ازس��وی دش��منان مورد تهاجم قرار‬ ‫می‌گرفت‪.‬‬ ‫وی در ادامه با اش��اره به فضیلت‌های‬ ‫م��اه مبارک رمضان بی��ان کرد‪ :‬خداوند‬ ‫س��بحان در این ماه س��فره‌ای سرشار از‬ ‫برکت گس��ترده است که مهم‌ترین رزق‬ ‫بر سر این سفره رزق قرآن است که برای‬ ‫هدایت تمام انسان‌ها نازل شده است‪.‬‬ ‫امام جمعه اه��واز بیان کرد‪ :‬محصول‬ ‫ی��ک ماه عبادت در م��اه مبارک رمضان‬ ‫رس��یدن به مقام پروا اس��ت؛ زمانی که‬ ‫انسان خود را در مسیر عبودیت و بندگی‬ ‫قرار می‌دهد‪ ،‬به مقام پروا می‌رسد و تمام‬ ‫مشکالت بش��ر از رعایت نکردن همین‬ ‫ی��ک کلمه اس��ت‪ .‬در حقیقت ما نتیجه‬ ‫توجه به عمل و اندیشه خود و همچنین‬ ‫بی‌توجهی به نس��خه الهی برای بشریت‬ ‫را به‌وضوح می‌بینیم‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬قرآن کری��م برای هدایت‬ ‫تمام انس��ان‌ها نازل ش��د‪ ،‬اما در برخی‬ ‫آیات « ُهدا ً ل ُِلمتَّقین» ذکر ش��ده است؛‬ ‫در واق��ع هدای��ت و دعوتنام��ه خداوند‬ ‫ش��امل تمامی انسان‌ها می‌شود اما تنها‬ ‫انسان‌های پروامدار‪ ،‬مومنان و متقین از‬ ‫قرآن کریم استفاده می‌کنند‪.‬‬ ‫موس��وی‌فرد با اش��اره به آیات قرآن‬ ‫تصریح کرد‪ :‬انسان‌های پاک می‌توانند به‬ ‫عمق قرآن راه یابند و اولیای الهی اگر به‬ ‫مقام قرب الهی رسیدند‪ ،‬به برکت همین‬ ‫ماه و ش��ب‌ها و سحرها است‪ .‬اگر کسی‬ ‫بخواهد به منزلگاه رس��الت راه یابد‪ ،‬باید‬ ‫از باب والیت عبور کند و تمامی این امور‬ ‫بسترساز برای یک شب‪ ،‬آن هم شب قدر‬ ‫اس��ت و آگاه باشید اگر یک نفر به‌دست‬ ‫شما هدایت شود به اندازه نجات کل عالم‬ ‫ارزش دارد‪ .‬وی در توضیح هنر روزه‌داری‬ ‫بی��ان کرد‪ :‬هنر روزه‌داری این اس��ت که‬ ‫تم��ام اعضا و جوارح انس��ان اصالح و در‬ ‫مرحله باالتر قلب وی اصالح می‌ش��ود‪.‬‬ ‫نماینده ولی فقیه در استان خوزستان در‬ ‫ادامه گفت‪ :‬در زمان امام عصر (عج) همه‬ ‫در مس��یر عبودیت خدا قرار می‌گیرند و‬ ‫تس��لیم محض خدا ش��ده و به‌سوی قله‬ ‫نجات هدایت می‌شوند‪.‬‬ ‫امام جمعه اه��واز افزود‪ :‬اگر بخواهیم‬ ‫عب��ادت را در یک جمل��ه بیان کنیم‪ ،‬به‬ ‫این صورت است که تمامی عبادت‌های‬ ‫ما مسیر بندگی ما را رقم زده تا خداوند‬ ‫متعال ما را به‌عنوان عبد‪ ،‬بپذیرد‪ .‬خداوند‬ ‫در قرآن می‌فرماید‪« :‬از آن سو که پیامبر‪،‬‬ ‫رس��ول و نبی ما‪ ،‬عبد ما بود او را به مقام‬ ‫قرب الهی «معراج» دعوت کردیم»‪.‬‬ ‫حجت‌االسالم‌والمسلمین موسوی‌فرد‬ ‫در پایان سخنان خود با اشاره به نام‌گذاری‬ ‫چند س��ال اخیر به‌نام اقتصاد و تولید از‬ ‫سوی رهبر معظم انقالب‪ ،‬افزود‪ :‬به‌نوعی‬ ‫تمام تالش رهبر معظم انقالب این است‬ ‫که توزی��ع عادالنه‌ای از آورده‌های نظام‬ ‫مق��دس جمهوری اس�لامی در کش��ور‬ ‫اتفاق بیفتد و اگر مشکالت خرد و کالن‬ ‫اقتصادی ما رفع ش��ود‪ ،‬اختالف طبقات‬ ‫کاهش خواهد یافت و بیشتر آسیب‌های‬ ‫اجتماعی مرتفع می‌شود‪ .‬یکی از راه‌های‬ ‫اصلی کاهش مش��کالت اقتصادی توجه‬ ‫ب��ه امر تولید اس��ت و در نظ��ر داریم از‬ ‫صنای��ع و ش��رکت‌های تولی��دی مانند‬ ‫فوالد خوزس��تان در راستای رونق تولید‬ ‫حمایت ویژه‌ای کنیم‪.‬‬ ‫گزارش خبرنگار ما حاکی اس��ت این‬ ‫آیین با استقبال پرشور کارکنان تالشگر‬ ‫فوالد خوزستان برگزار شد‪.‬‬
‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در نشست خبری با اصحاب رسانه اعالم کرد‪:‬‬ ‫اخبار‬ ‫یکشنبه‬ ‫فوالد ‪ ،‬مس و سیمان ‪2‬میلیارد دالر ارز بازگرداندند‬ ‫‪ 19‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 5‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 9‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره‪179‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫غریب‌پور تاکید کرد‬ ‫پایبندی به انجام‬ ‫تعهدات نقشه‬ ‫راه معدن و صنایع معدنی‬ ‫‪ ۳‬پیشنهاد‬ ‫برای توسعه اکتشاف‬ ‫مدیرعامل ش��رکت تهی��ه و تولید م��واد معدنی‬ ‫ایران در نشس��ت هم‌اندیش��ی رئی��س هیات عامل‬ ‫ایمی��درو با ش��رکت‌های ایمیدرو پیش��نهادهایی‬ ‫ب��رای توس��عه اکتش��اف در بخش مع��دن مطرح‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش روزگار معدن به نقل از روابط عمومی‬ ‫ش��رکت تهیه و تولید مواد معدن��ی ایران‪ ،‬وجیه‌اهلل‬ ‫جعفری‪ ،‬در نشس��ت هم‌اندیشی رئیس هیات عامل‬ ‫ایمیدرو با ش��رکت‌های ایمیدرو گفت‪ :‬برای توسعه‬ ‫اکتش��اف‪ ،‬توجه ب��ه ‪ ۳‬موضوع از جمل��ه اطالعات‬ ‫استاندارد شده و فراهم شدن شرایط برای فعالیت با‬ ‫بانک‌های بین‌المللی‪ ،‬ضروری است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬س��اماندهی تعرفه‌ها و فهرست بها‬ ‫در حفاری‌ها‪ ،‬از دیگر موارد مهم اس��ت و با توجه به‬ ‫اعمال تعرفه‌های مختلف از س��وی بخش‌ها‪ ،‬نیاز به‬ ‫تعیین آن از سوی حاکمیت داریم‪.‬‬ ‫تغییر طرح در کوره‌های‬ ‫آندی ذوب مس خاتون‌آباد‬ ‫مهندس عل��ی کریمی‌فر؛ مدی��ر امور ذوب مس‬ ‫خاتون‌آب��اد گف��ت‪ :‬در س��ال رون��ق تولی��د‪ ،‬تغییر‬ ‫ط��رح و بهبود عملک��رد در کوره‌ه��ای آندی ذوب‬ ‫خاتون‌آب��اد‪ ،‬ب��ا ات��کا ب��ه توانمندی‌ه��ای داخلی‬ ‫و ب��دون نی��از ب��ه ش��رکت‌های خارج��ی انج��ام‬ ‫شد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش مس‌پ��رس‪ ،‬مدیر ام��ور ذوب مس‬ ‫خاتون‌آب��اد ب��ا اعالم ای��ن خبر اظهار داش��ت‪ :‬این‬ ‫طرح با توجه به خط‌مش��ی شرکت مبنی بر اعتالی‬ ‫رون��ق تولید‪ ،‬کاهش هزینه‌ه��ای تعمیر و نگهداری‬ ‫تجهی��زات‪ ،‬افزایش س��اعات در دس��ترس تجهیز و‬ ‫حمایت از بومی‌س��ازی در مجتمع مس ش��هر بابک‬ ‫تعریف و پیاده‌سازی شده است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬براس��اس طرح عملیات‪ ،‬باز و بس��ته‬ ‫ش��دن در‌های کوره‌های آندی از س��وی جک‌های‬ ‫پنوماتیکی انجام می‌ش��ود و این جک‌ها باید عالوه‬ ‫بر تحمل وزن ساختاری طراحی شده مقدار ‪1800‬‬ ‫کیلوگرم بتن نس��وز نصب ش��ده جهت عایق‌کاری‪،‬‬ ‫کاهش صدمات و تلفات حرارتی‪ ،‬تجهیز کوره آندی‬ ‫را نیز در هر چرخه دریافت بلیس��تر و انتقال سرباره‬ ‫جابجا کنند‪.‬‬ ‫کریمی‌ف��ر تصری��ح ک��رد‪ :‬این تغییر ب��ا توجه به‬ ‫دشواری تعویض جک‌ها در شرایط کاری گرم کوره‬ ‫با تغییر در نوع جرم نسوز‪ ،‬ضمن سبک‌سازی وزنی‬ ‫در (کاهش ‪ 600‬کیلوگرمی) موجب کاهش ش��یب‬ ‫دمای��ی منطق��ه‌ای‪ ،‬کاهش مصرف نس��وز‪ ،‬کاهش‬ ‫هزین��ه تعمیر و نگهداری جک‌ه��ای پنوماتیکی و‬ ‫افزایش زمان در دس��ترس تجهیز نیز شده است که‬ ‫اثرات مهم��ی چون کاهش توقفات تولید و افزایش‬ ‫کارآیی تولید و کاهش ش��اخص مصرف انرژی را به‬ ‫همراه داشته است‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه‌ای‬ ‫خ��داداد غریب‌پور رئیس هیات عامل ایمیدرو‪ ،‬بر‬ ‫پایبن��دی انجام تعهدات نقش��ه راه معدن و صنایع‬ ‫معدنی تاکید کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش پایگاه خب��ری ایمیدرو‪ ،‬رئیس هیات‬ ‫عام��ل ایمی��درو در جلس��ه ای که به منظ��ور ارائه‬ ‫گزارش مقدماتی بررس��ی نقشه راه معدن و صنایع‬ ‫معدنی برگزار ش��د‪ ،‬بر پایبندی ب��ه انجام تعهدات‬ ‫در س��طح ملی و س��ازمانی تاکید کرد و افزود‪ :‬باید‬ ‫به اجرای نقش��ه راه مع��دن و صنایع معدنی متعهد‬ ‫باش��یم و اگر بخش‌هایی قابل اج��را نبود به اصالح‬ ‫آنها بپردازیم‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬طرح جامع آلومینیوم‪ ،‬مس‪ ،‬س��رب و‬ ‫روی ج��زو برنامه‌های دفت��ر معدن و صنایع معدنی‬ ‫ایمیدرو قرار گرفته است‪.‬‬ ‫غریب‌پور خاطرنش��ان کرد‪ :‬جلسات پایش نقشه‬ ‫راه معدن و صنایع معدنی به طور ماهانه در ایمیدرو‬ ‫برگزار می‌ش��ود و برنامه اجرایی هر مدیریت تعریف‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫در ای��ن نشس��ت‪ ،‬داری��وش اس��ماعیلی‪ ،‬رئیس‬ ‫س��ازمان نظام مهندسی معدن پیشنهاد کرد‪ :‬نقشه‬ ‫راه زیرس��اخت‌های مع��دن و صنایع معدنی تدوین‬ ‫شود‪.‬‬ ‫وی همچنین بر لزوم توجه به بخش خصوصی در‬ ‫حوزه نوس��ازی و تجهیز ماشین‌آالت معدنی تاکید‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫محبوبه ناطق‪:‬‬ ‫جعفر س��رقینی‪ ،‬معاون وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت بعد از ظهر دیروز نشس��تی خبری با‬ ‫اصحاب رس��انه برگزار کرد و به پرسش‌های آنها‬ ‫در زمینه‌های مختلف تولید و صادرات در معادن‬ ‫و صنای��ع معدنی پاس��خ داد‪ .‬در این نشس��ت‪،‬‬ ‫مدیران زیرساخت‪ ،‬اکتشاف‪ ،‬فعال‌سازی معادن‬ ‫کوچک و مدیر کل صنایع معدنی وزارتخانه نیز‬ ‫او را همراهی می‌کردند‪.‬‬ ‫‹ ‹واگذاری س�هام دولت در ش�رایط‬ ‫تحریم؟‬ ‫معاون معدنی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫دیروز در نشس��ت خبری با اصحاب رس��انه در‬ ‫پاسخ به پرس��ش خبرنگار روزگار معدن درباره‬ ‫انتقادهایی که کارشناس��ان به واگذاری س��هام‬ ‫دولت در ای��ن ‪ ۲‬کارخانه ب��زرگ و بی‌رقیب به‬ ‫بخش خصوصی ابراز کرده بودند‪ ،‬گفت‪ :‬اگر چه‬ ‫م��ن نیز از بدنه دولت هس��تم ام��ا معتقدم این‬ ‫واگذاری در شرایط تحریم درست نیست‪.‬‬ ‫جعفر س��رقینی افزود‪ :‬چنین تصمیم‌هایی در‬ ‫واگذاری س��هام دولت در ش��رایط فعلی چندان‬ ‫درس��ت نیس��ت‪ ،‬اگر چ��ه دولت نیز بر اس��اس‬ ‫س��ندهای باالدس��ت ناچ��ار ب��ه اتخ��اذ چنین‬ ‫تصمیم‌هایی است‪.‬‬ ‫‹ ‹تالش برای رفع توقیف معدن تاش‬ ‫شاهرود‬ ‫وی در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار روزگار‬ ‫معدن درباره توقف فعالیت معدن تاش شاهرود‬ ‫که متعلق به ش��رکت آلومینای جاجرم اس��ت و‬ ‫ماده اولیه این کارخانه را در زمینه پودر آلومینا‬ ‫و ش��مش آلومینی��وم تامین می‌کن��د‪ ،‬تصریح‬ ‫ک��رد‪ :‬اگرچه معدن بوکس��یت تاش‪ ،‬تنها معدن‬ ‫تامین‌کننده بوکس��یت مورد نی��از این کارخانه‬ ‫نیست اما به دلیل تفاوت در مشخصات بوکسیت‬ ‫ای��ن مع��دن و تف��اوت آن با بوکس��یت معدن‬ ‫جاجرم‪ ،‬خوراک ضروری برای آلومینای جاجرم‬ ‫به شمار می‌رود‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه وزارتخانه تالش می‌کند‬ ‫مش��کالت ای��ن معدن برط��رف ش��ود و دوباره‬ ‫ب��ه چرخه تولی��د بازگ��ردد‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪:‬‬ ‫باره��ا اع�لام کردیم که اگر این معدن مش��کل‬ ‫زیس��ت‌محیطی داشته باش��د‪ ،‬اقدام به تعطیلی‬ ‫معدن می‌کنیم‪ .‬با این حال هیچ گروه و انجمنی‬ ‫حاض��ر به گفت‌وگو و اثب��ات آلودگی این معدن‬ ‫نشده است‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬معتقدم مشکل معدن‬ ‫جعفر سرقینی‪ ‌:‬هم‌اکنون نیاز به یک میلیارد دالر برای‬ ‫تجهیز معادن و ‪ ۲۰۰‬میلیون دالر برای توسعه اکتشاف‬ ‫داریم‪ .‬این خبر خوش را می‌توانم بدهم که با اکتشافات‬ ‫انجام شده‪ ،‬ذخایر سنگ‌آهن و مس ‪ ۲‬برابر خواهد شد‬ ‫اما خبرهای قطعی را در آینده اعالم می‌کنم‬ ‫تاش شاهرود یک سوء تفاهم است و این معدن‬ ‫هیچ آلودگی ندارد‪ .‬مردم ایران س��الیان درازی‬ ‫اس��ت که از این مواد برای ساخت ظروف‪ ،‬تهیه‬ ‫غذا و پخت نان استفاده می‌کنند و هیچ مشکلی‬ ‫هم وجود نداش��ته است‪ .‬ما مخالف تعطیلی این‬ ‫معدن هس��تیم‪ .‬در ش��رایط فعلی نیز دس��تور‬ ‫داده‌ایم که ذخایر استخراج شده به‌تدریج از این‬ ‫منطقه خارج و به کارخانه منتقل شود تا نتیجه‬ ‫بررسی‌های زیست‌محیطی بیاید‪.‬‬ ‫‹ ‹عملکرد موفق با وجود تحریم‌ها‬ ‫سرقینی سپس در بخش دیگری از سخنانش‬ ‫گف��ت با وجود تم��ام محدودیت‌های ناش��ی از‬ ‫تحریم‌ها‪ ،‬مع��دن ایران با برنامه‌ریزی‌های خوب‬ ‫موفق عمل کرده است‪ .‬سپس ادامه داد‪ :‬در سال‬ ‫گذش��ته عالوه بر تامین نیاز داخل ‪ ۸.۵‬میلیارد‬ ‫دالر ص��ادرات م��واد معدن��ی و صنای��ع معدنی‬ ‫داشته‌ایم‪.‬‬ ‫معاون معدنی وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در‬ ‫ادامه اظهار کرد‪ :‬با توج��ه به اعمال تحریم‌های‬ ‫س��نگین اما بخ��ش مع��دن و صنای��ع معدنی‬ ‫کمترین اثر را نس��بت به تحریم‌ها داشته است‪.‬‬ ‫س��ال گذش��ته‪ ،‬این بخ��ش ‪ ۸.۵‬میلی��ارد دالر‬ ‫صادرات داش��ته و امسال نیز صادرات‌مان کمتر‬ ‫از این نخواهد بود‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به پرس��ش دیگر روزگار معدن‬ ‫دراین باره که تحریم امریکا علیه فلزات ایران تا‬ ‫کنون چه پیامدهایی داش��ته و برنامه وزارتخانه‬ ‫چیس��ت‪ ،‬گف��ت‪ :‬امری��کا در ‪ ۲‬بخ��ش تولید و‬ ‫صادرات فلزات‪ ،‬ایران را تحریم کرده و به دنبال‬ ‫تاثیر گذاش��تن بر آن اس��ت‪ .‬در بخش تولید با‬ ‫تمهیداتی که از قبل اندیشیده شده‪ ،‬با اطمینان‬ ‫می‌گویم ک��ه در تامین م��واد اولیه م��ورد نیاز‬ ‫مش��کلی نداریم و تولید ‪ ۲۸‬میلیون تن فوالد بر‬ ‫اساس برنامه را عملی خواهیم کرد‪.‬‬ ‫سرقینی ادامه داد‪ :‬درباره تاثیرگذاری تحریم بر‬ ‫صادرات نیز نمی‌توان با اطمینان چیزی گفت اما‬ ‫تالش می‌کنیم از برنامه ‪ ۱۲‬میلیون تن صادرات‬ ‫فوالد برای امس��ال دس��ت‌کم ‪ ۸‬میلیون تن آن‬ ‫محقق شود‪ .‬البته ممکن است مازاد صادرات به‬ ‫بازار داخلی فوالد تزریق شود که موجب کاهش‬ ‫نرخ فوالد می‌شود و در این صورت نیز تمهیداتی‬ ‫خواهیم اندیشید تا فوالدسازان ضرر نکنند‪.‬‬ ‫‹ ‹ترک تشریفات در واگذاری پهنه‌های‬ ‫معدنی‬ ‫سرقینی س��پس در پاس��خ به پرسشی دیگر‬ ‫درباره واگذاری پهنه‌های معدنی به صورت ترک‬ ‫تش��ریفات گفت‪ :‬به طور مثال پهنه دی‪ ۱۹‬جزو‬ ‫یکی از ‪ ۷۰‬مورد پهنه‌هایی بوده که بدون مزایده‬ ‫به ش��رکت‌های دارای اهلیت واگذار شده است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ش��رکت چادرملو و س��نگ آهن‬ ‫مرکزی‪۲ ،‬س��رمایه‌گذار بزرگ در یزد هس��تند‪.‬‬ ‫واگذاری این محدوده به چادرملو بر اساس ماده‬ ‫‪ ۳۲‬قانون معادن اس��ت و نیاز ب��ه مزایده ندارد‬ ‫یعن��ی وزارتخانه مجاز اس��ت بر اس��اس اهلیت‬ ‫شرکت‌ها‪ ،‬پهنه‌های معدنی را واگذار کند‪ .‬ضمن‬ ‫اینکه سرمایه‌گذاری در مجتمع معدنی چادرملو‬ ‫ب��ه نرخ ام��روز ‪ ۲۵‬ه��زار میلیارد توم��ان بوده‪،‬‬ ‫در حال��ی که تنها برای ‪ ۵‬س��ال ذخیره معدنی‌‬ ‫پاس��خگوی کارخانجاتش است‪ .‬به همین دلیل‬ ‫اکتش��اف آنومالی دی‪ ۱۹‬را به کنسرس��یومی از‬ ‫ای��ن ‪ ۲‬ش��رکت داده‌ایم که پس از اکتش��اف و‬ ‫مشخص شدن میزان ذخیره سنگ آهن تصمیم‬ ‫خواهیم گرفت این آنومالی چگونه واگذار شود‪.‬‬ ‫معاون معدنی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫درب��اره مخالفت س��ازمان‌های محیط‌زیس��ت و‬ ‫منابع طبیعی با فعالیت معدنکاری معادن سنگ‬ ‫آهن ای��ران تصریح کرد‪ :‬زمانی ک��ه مجوزی از‬ ‫س��وی وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت درباره‬ ‫مع��ادن صادر می‌ش��ود‪ ،‬هی��چ س��ازمانی حق‬ ‫مزاحم��ت ب��رای بهره‌ب��رداران را ن��دارد چراکه‬ ‫پی��ش از ص��دور مج��وز‪ ،‬اس��تعالم‌های م��ورد‬ ‫نی��از از این ‪ ۲‬س��ازمان گرفته ش��ده اما در این‬ ‫زمینه به دلیل برخی ناهماهنگی‌ها مش��کالتی‬ ‫داش��ته‌ایم و سعی کرده‌ایم با تعامل‪ ،‬آنها را حل‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹تاجر واقعی حذف نمی‌شود‬ ‫سرقینی درباره بخشنامه جدید درباره صادرات‬ ‫س��نگ آه��ن و نظرخواه��ی از انجمن‌ها گفت‪:‬‬ ‫در این بخش��نامه‪ ،‬تاجر واقعی حذف نمی‌ش��ود‬ ‫و محدودیتی برای آنه��ا در نظر نگرفته‌ایم‪ .‬این‬ ‫کار تنه��ا در راس��تای شفاف‌س��ازی و تضمین‬ ‫بازگشت ارز انجام شده است تا سنگ آهن بدون‬ ‫شناسنامه صادر نشود‪.‬‬ ‫معاون معدنی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫با تاکید بر اینکه وزارت یادش��ده به دنبال برنامه‬ ‫رویایی نیس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬سال گذشته‪ ،‬برنامه‬ ‫تولید ‪ ۴۶۰‬میلیون تن ماده معدنی را داشته‌ایم‬ ‫ک��ه تا ح��دی ب��ه آن رس��یده‌ایم‪ .‬امس��ال نیز‬ ‫برنامه‌ریزی ش��ده که به حدود ‪ ۵۰۰‬میلیون تن‬ ‫تولید مواد معدنی برسیم و همچنین ‪ ۹۰‬میلیون‬ ‫تن سنگ آهن تولید کنیم‪ .‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت در بخش معدن به برنامه خود در تولید‬ ‫عمل خواهد کرد‪.‬‬ ‫امس��ال در نظر داریم ‪ ۲‬میلیار دالر به‌وس��یله‬ ‫س��امانه نیم��ا در حوزه مع��دن و صنایع معدنی‬ ‫ارزآوری ایجاد کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹‪۵۰‬درص�د س�نگبری‌های ای�ران‬ ‫دستگاه‌های پیشرفته دارند‬ ‫خوش��بختانه در صنایع معدنی مانند سیمان‪،‬‬ ‫فوالد‪ ،‬مس و‪ ...‬با مازاد تولید روبه‌رو هستیم‪ .‬در‬ ‫ش��رایط تحریم نگرانی بابت صادرات وجود دارد‬ ‫اما راهکار در نظ��ر گرفته‌ایم‪ .‬به عنوان مثال در‬ ‫زمینه س��یمان‪ ،‬تنها ش��رکت‌های تولیدکننده‪،‬‬ ‫ص��ادرات را انجام دهند‪ .‬ای��ن کار برای صنعت‬ ‫فوالد نیز س��ال گذشته انجام شد‪ .‬در این زمینه‬ ‫ب��رای حمایت از ای��ن صنایع قیمت‌ه��ای پایه‬ ‫گمرک��ی را تعدیل و نرخ‌های پای��ه صادراتی را‬ ‫به‌روز کرده‌ایم‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه وی‪ ،‬درحال‌حاض��ر بس��یاری از‬ ‫س��نگبری‌های ایران قدیمی هستند و برخی با‬ ‫اس��تناد به این موضوع‪ ،‬اقدام به صادرات سنگ‬ ‫خام می‌کنند‪ .‬با این ح��ال با اطمینان می‌گویم‬ ‫‪۵۰‬درص��د س��نگبری‌های ایران دس��تگاه‌های‬ ‫پیش��رفته دارند‪ .‬به گفته مع��اون معدنی وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬در ایران سنگ ممتاز و‬ ‫درجه یک را صادر می‌کنند و سنگ درجه ‪ ۲‬و ‪۳‬‬ ‫را به سنگبری‌ها می‌دهند‪ .‬تمام تالش وزارتخانه‬ ‫این است که جلوی صادرات سنگ خام را بگیرد‬ ‫و بازسازی سنگبری‌ها یکی از راه‌های جلوگیری‬ ‫از خام‌فروشی است‪.‬‬ ‫س��رقینی با بی��ان اینکه عراق ب��ازار صادراتی‬ ‫س��نگ ما اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬حتی س��نگ درجه ‪۲‬‬ ‫ای��ران در بازار عراق بس��یار مص��رف دارد‪ .‬نکته‬ ‫خوب صادرات این است که سنگ‌های معمولی‬ ‫نیز به این کش��ور صادر می‌ش��ود و این کش��ور‬ ‫خریدار س��نگ‌های معمولی ما اس��ت‪ .‬بنابراین‬ ‫ب��ه دنب��ال راهکار اساس��ی ب��رای جلوگیری از‬ ‫کند ش��دن صادرات و راه‌ان��دازی معادن بزرگ‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه هم‌اکنون نیاز به یک میلیارد‬ ‫دالر ب��رای تجهیز مع��ادن و ‪ ۲۰۰‬میلیون دالر‬ ‫برای توس��عه اکتش��اف داریم‪ ،‬اف��زود‪ :‬این خبر‬ ‫خوش را می‌توانم بدهم که با اکتش��افات انجام‬ ‫ش��ده‪ ،‬ذخایر س��نگ‌آهن و مس ‪ ۲‬برابر خواهد‬ ‫شد اما خبرهای قطعی را در آینده اعالم می‌کنم‪.‬‬ ‫‹ ‹بازگشت ارز‬ ‫معاون معدنی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫در بخش دیگری از سخنانش اظهار کرد‪ :‬تاکنون‬ ‫برگشت ارز حاصل از صادرات مواد معدنی‪۱.۵ ،‬‬ ‫میلی��ارد دالر از س��وی فوالدی‌ها‪ ۴۰۰ ،‬میلیون‬ ‫دالر از س��وی صنعت مس و ‪ ۱۰۰‬میلیون دالر‬ ‫از س��ایر صنایع معدنی بوده اس��ت و پیش‌بینی‬ ‫می‌ش��ود امس��ال ‪ ۲‬میلیارد دالر بازگشت ارز از‬ ‫محل صادرات معادن و صنایع معدنی به کش��ور‬ ‫داشته باشیم‪.‬‬ ‫‹ ‹نیاز داخل به سیمان ‪ ۲‬برابر می‌شود‬ ‫معاون معدنی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫در ادام��ه تاکی��د کرد‪ :‬نیاز فعلی ما به س��یمان‪،‬‬ ‫س��االنه ‪ ۴۰‬میلیون تن اس��ت و در س��ال‌های‬ ‫آین��ده‪ ،‬میزان مصرف بین ‪ ۱.۵‬تا ‪ ۲‬برابر خواهد‬ ‫شد‪ .‬نصف روستاهای کشور‪ ،‬نیاز به ساخت‌وساز‬ ‫جدی��د دارن��د و دس��ت‌کم ب��ه ‪ ۶۰‬میلیون تن‬ ‫سیمان نیاز داریم‪ .‬از این رو باید به دنبال تنوع‪،‬‬ ‫کیفیت و کاربری‌های جدید در صنعت س��یمان‬ ‫باشیم‪ .‬وی افزود‪ :‬همچنین امسال دست‌کم ‪۱.۶‬‬ ‫میلیون تن کنسانتره زغال‌سنگ تولید خواهیم‬ ‫کرد‪ .‬برنامه‌ریزی کرده‌ایم که امس��ال ‪ ۳‬میلیون‬ ‫تن کنس��انتره زغال‌س��نگ تولید کنی��م تا نیاز‬ ‫ذوب آهن اصفه��ان و کارخانه ذوب زرند که به‬ ‫زودی وارد مدار تولید می‌ش��وند‪ ،‬برطرف شود‪.‬‬ ‫به فکر تامین س��نگ آهن م��ورد نیاز ذوب آهن‬ ‫نیز هستیم‪.‬‬ ‫مدیر ایمنی‪ ،‬بهداشت‪ ،‬محیط‌زیست و انرژی شرکت تهیه و تولید موادمعدنی تاکید کرد‬ ‫ش��رکت تهی��ه و تولید مواد معدنی ای��ران با هدف تولید‬ ‫م��واد معدنی م��ورد نیاز کش��ور در راس��تای محافظت از‬ ‫محیط‌زیس��ت‪ ،‬هم��واره ت�لاش کرده ت��ا اس��تانداردهای‬ ‫ای��ن ح��وزه را در ش��رکت‌های تاب��ع و زی��ر نظ��ر ارتق��ا‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫به گزارش روزگار معدن به نقل از روابط عمومی ش��رکت‬ ‫تهی��ه و تولید م��واد معدنی ایران‪ ،‬پره��ام خواجه‌پور؛ مدیر‬ ‫ایمنی‪ ،‬بهداش��ت‪ ،‬محیط‌زیست و انرژی شرکت با بیان این‬ ‫مطل��ب گفت‪ :‬تاکنون ‪ ۴‬مجتمع زیر پوش��ش این ش��رکت‬ ‫ش��امل س��رب و روی انگ��وران‪ ،‬طالی موته‪ ،‬کک‌س��ازی و‬ ‫پاالی��ش قطران زرند و س��نگ‌آهک پیربکران از فهرس��ت‬ ‫آالینده‌های محیط‌زیست خارج شده‌اند‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه اف��زود‪ :‬درحال‌حاض��ر از ‪ ۱۳‬مجتم��ع زیر‬ ‫پوشش ایمپاسکو‪ ۱۲ ،‬مجتمع شامل سرب و روی انگوران‪،‬‬ ‫ط�لای موته‪ ،‬کک‌س��ازی و پاالی��ش قطران زرند‪ ،‬س��نگ‬ ‫آه��ک پیربکران‪ ،‬فروک��روم جغتای‪ ،‬س��رب و روی نخلک‪،‬‬ ‫تالش حداکثری ایمپاسکو برای ارتقای استانداردهای زیست‌محیطی‬ ‫نفلین‌س��ینیت کلیب��ر‪ ،‬زغال س��نگ طبس‪ ،‬زغال س��نگ‬ ‫گلندرود‪ ،‬طرح‌های اکتشافی و معدنی سیستان و بلوچستان‬ ‫و مرک��ز تحقیق��ات مواد معدن��ی یزد و مجتمع خراس��ان‬ ‫جنوبی‪ ،‬مشمول جریمه‌های زیست‌محیطی نیستند‪.‬‬ ‫خواجه‌پور خاطرنشان کرد‪ :‬با ایجاد گروه‌های تحقیقی به‬ ‫دنبال این مس��ئله بوده و هستیم که آالینده‌های واحدهای‬ ‫زیر پوشش شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در کدام‬ ‫مناطق هستند و چگونه می‌توانیم مانع آالیندگی‌ها از مبدا‬ ‫شویم‪ .‬برآیند این تحقیقات باعث شد تمام مجتمع‌هایی که‬ ‫در فهرس��ت آالینده‌ها بودند‪ ،‬از این فهرس��ت خارج شوند‪.‬‬ ‫مدیر ایمنی‪ ،‬بهداش��ت‪ ،‬محیط‌زیست و انرژی تصریح کرد‪:‬‬ ‫مبالغ��ی که صرف پرداخت جریمه آالیندگی می‌ش��د را به‬ ‫چرخه تولید مجتمع‌های پاک وارد کردیم و شبکه را بهبود‬ ‫بخشیدیم‪ .‬با این اقدام در گام نخست‪ ،‬باعث حفظ و توسعه‬ ‫محیط‌زیست کشور ش��دیم و در مرحله بعد‪ ،‬مانع پرداخت‬ ‫جریمه ش��دیم‪ .‬خواجه‌پور با تاکی��د بر صرفه‌جویی مالی در‬ ‫بخش محیط‌زیس��ت گف��ت‪ :‬به عنوان مثال ب��رای مجتمع‬ ‫انگوران تا س��ال ‪ ۹۲‬س��االنه ی��ک میلیارد توم��ان جریمه‬ ‫محیط‌زیست پرداخت ش��ده و این مبلغ حاصل یک درصد‬ ‫ف��روش محصوالت م��ا بوده اما با صرفه‌جوی��ی این مبلغ از‬ ‫س��ال ‪ ۹۲‬توانس��ته‌ایم این مبلغ را به چرخه بهبود مجتمع‬ ‫و ایجاد فضای س��بز وارد کنی��م‪ .‬درحال‌حاضر ما ‪ ۴‬هکتار‬ ‫درخت ک��ه ‪ ۲.۵‬هکتار آن برای احیای دم��پ باطله انجام‬ ‫ش��ده و عالوه بر آن ‪ ۸‬عدد س��د رس��وب‌گیر برای ته‌نشین‬ ‫ش��دن رس��وبات و آبخیزداری پاک ایجاد شده است‪ .‬مدیر‬ ‫ایمنی‪ ،‬بهداشت‪ ،‬محیط‌زیست و انرژی در ادامه‪ ،‬با اشاره به‬ ‫آالینده بودن عملیات کک‌سازی اظهار کرد‪ :‬در شرکت تهیه‬ ‫و تولید مواد معدنی ایران توانس��ته‌ایم با ایجاد شبکه آنالیز‬ ‫آنالین‪ ،‬به سازمان محیط‌زیست استان کرمان متصل شویم‬ ‫و با اقدامات انجام شده‪ ،‬میزان آلودگی مجتمع کک‌سازی و‬ ‫پاالیش قطران زرند را به کمترین میزان برسانیم‪ .‬خواجه‌پور‬ ‫در پایان با اش��اره به مجتمع س��نگ آهک پیربکران گفت‪:‬‬ ‫سال گذشته‪ ،‬توانستیم مجتمع پیربکران را با لحاظ غبارگیر‬ ‫از فهرس��ت واحدهای آالینده خارج کنی��م‪ .‬ایجاد غبارگیر‬ ‫باعث شد غبارهای حاصل از شبکه سنگ‌شکن وارد محیط‬ ‫نش��ود‪ ،‬مضاف بر اینکه این غبارها را بس��ته‌بندی کردیم و‬ ‫به‌عنوان پودر میکرونیزه به فروش رساندیم‪.‬‬
‫رئیس خانه اقتصاد ایران‪:‬‬ ‫رئیس خانه اقتصاد ایران با بیان اینکه بومی‌س��ازی فقط یک‬ ‫شعار نیست‪ ،‬گفت‪ :‬برای ساخت داخل کردن قطعات مورد نیاز‬ ‫در بخش‌های مختلف تولیدی کش��ور نیاز اس��ت یک استراتژی‬ ‫تدوین ش��ود و دولت نیز پای این اس��تراتژی بایستد‪ .‬به گزارش‬ ‫ش��اتا‪ ،‬ابراهی��م جمیلی گفت‪ :‬با توجه ب��ه ارتباطی که با بخش‬ ‫بزرگ��ی از صنعتگ��ران و معدنکاران دارم‪ ،‬باید این خبر خوش را‬ ‫به گوش مسئوالن کشور برسانم که بنگاه‌های بخش خصوصی‪،‬‬ ‫پژوهشکده‌های خود را فعال کرده‌اند و درصدد استفاده از توان‬ ‫نخبگان و مخترعان برای بومی‌س��ازی قطعات و ماش��ین‌آالت‬ ‫برای بومی‌سازی قطعات‪ ،‬استراتژی تهیه شود‬ ‫مورد نیاز بخش تولید هس��تند‪ .‬او افزود‪ :‬فعاالن اقتصادی کشور‬ ‫پذیرفته‌ان��د ک��ه جهان قصد ندارد به ما دانش فنی الزم را بدهد‬ ‫و به دلیل نخوابیدن تولید و حفظ اش��تغال دست به‌کار شده‌اند‬ ‫ت��ا ب��ا توان داخلی‪ ،‬نیاز خود به ماش��ین‌آالت و قطعات را تا حد‬ ‫باالیی به‌وس��یله بومی‌سازی برطرف کنند‪ .‬جمیلی تصریح کرد‪:‬‬ ‫نگرانی فعاالن بخش تولید در این اس��ت که امروز در ش��رایط‬ ‫س��خت به دنبال بومی‌سازی باش��ند اما فردا که رابطه با جهان‬ ‫بهتر شود‪ ،‬دوباره تولیدکنندگان داخلی فراموش‌شوند و واردات‬ ‫قوت بگیرد‪ .‬از این رو توقع می‌رود در روز صنعت و معدن امسال‪،‬‬ ‫سیاس��ت‌گذاران کش��ور تضمین بدهند که هر واحدی به دنبال‬ ‫بومی‌سازی برود و بتواند نیاز کشور را در شرایط کنونی برطرف‬ ‫کن��د‪ ،‬در روزهای��ی که روابط با جه��ان بهبود یابد و تحریم‌ها از‬ ‫میان برداش��ته شود‪ ،‬دولت اجازه نخواهد داد این دستاوردها از‬ ‫بین بروند‪ .‬او افزود‪ :‬در ش��رایط کنونی بهتر اس��ت یک همدلی‬ ‫می��ان دولت و فعاالن اقتصادی به‌وجود آید و ادبیات آنها به هم‬ ‫نزدیک‌تر شود چراکه وظیفه این ‪ ،۲‬حفظ سطح تولید و اشتغال‬ ‫فعلی اس��ت‪ .‬رئیس خانه اقتصاد گفت‪ :‬با وجود تمام مش��کالت‪،‬‬ ‫بخش خصوصی با تمام توان خود در پی حفظ اشتغال و تامین‬ ‫نیازهای اساسی مردم و حتی صادرات محصوالت است تا کشور‬ ‫از تحریم‌ها کمترین آس��یب را ببیند‪ .‬او افزود‪ :‬برخی واحدهای‬ ‫تولیدی قادرند با وام‌های زیر ‪ ۱۰‬میلیارد تومان‪ ،‬فعالیت خود را‬ ‫توسعه دهند اما برای تامین این منابع با بانک‌ها بر سر تضامین‬ ‫مش��کالتی دارند که بهتر است در این رابطه چاره‌اندیشی شود‪.‬‬ ‫جمیلی گفت‪ :‬نیاز اس��ت که دولت‪ ،‬بیش��تر با فعاالن اقتصادی‬ ‫جلسه برگزار کند‪ ،‬حرف آنها را بشنود و برای رفع موانع کسب‬ ‫و کار بکوش��د ک��ه این موض��وع از مهم‌تری��ن مطالبات فعاالن‬ ‫اقتصادی در آیین روز صنعت و معدن امسال خواهد بود‪.‬‬ ‫در آستانه برگزاری نمایشگاه بین‌المللی معدن‪ ،‬صنایع معدنی‪ ،‬ماشین‌آالت معدنی و راهسازی کرمان مطرح شد‪:‬‬ ‫نیازمند تمرکز بر نوسازی معادن هستیم‬ ‫منیر حضوری‪:‬‬ ‫کرم��ان به‌عنوان بهش��ت معادن ایران س��هم‬ ‫بس��یار زیادی در کاهش وابس��تگی ب��ه نفت و‬ ‫باال بردن س��هم بیشتر در تولید ناخالص داخلی‬ ‫کش��ور دارد‪ .‬این اس��تان با داشتن معادن بزرگ‬ ‫فلزی در حوزه مس و آهن و نیز س��اخت صنایع‬ ‫تولیدی وابس��ته‪ ،‬زمینه رش��د اقتصادی پایدار و‬ ‫افزایش نرخ اش��تغال برای مردم منطقه را فراهم‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫ازاین‌رو بهشت معادن ایران از ‪ ۲۶‬تا ‪ ۲۹‬خرداد‬ ‫‪ ۱۳۹۸‬میزب��ان برگ��زاری هفتمین نمایش��گاه‬ ‫بین‌الملل��ی مع��دن‪ ،‬صنایع معدن��ی و فرآوری‬ ‫م��واد معدنی و تجهی��زات وابس��ته و همچنین‬ ‫پنجمی��ن نمایش��گاه بین‌الملل��ی ماش��ین‌آالت‬ ‫معدنی و راهسازی در محل دائمی نمایشگاه‌های‬ ‫بین‌المللی است‪.‬‬ ‫روزگار معدن درباره اهمیت برگزاری نمایشگاه‬ ‫مع��دن و صنایع معدنی‪ ،‬ماش��ین‌آالت معدنی و‬ ‫راهس��ازی در اس��تان کرمان با فعاالن معدنی و‬ ‫شرکت‌کنندگان در این نمایشگاه صحبت کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹استقبال از هرگونه نوآوری‬ ‫تیم��ور منص��وری‪ ،‬معاون‬ ‫توس��عه و فنی مهندس��ی‬ ‫گوهرزمی��ن با بی��ان اینکه‬ ‫الزم است در معادن دست‬ ‫به نوسازی بزنیم به روزگار‬ ‫معدن گفت‪ :‬خوش��بختانه‬ ‫معادن در کشور ذخیره چشمگیری دارند اما این‬ ‫ظرفیت ما اس��ت و به‌تنهایی کافی نیست‪ .‬از این‬ ‫‹ ‹امیدواریم در نمایشگاه دیده شویم‬ ‫در این نمایشگاه می‌توان از آخرین ابزار‪ ،‬خدمات‪،‬‬ ‫فناوری و ایده‌های جدید با خبر شد تا فعاالن معدنی‬ ‫تبادل نظر کنند و به دنبال راهکار و تامین نیازهای‬ ‫داخلی باشند‬ ‫رو باید برای رش��د معادن دس��ت به نوسازی و‬ ‫رونق آنها بزنیم‪.‬‬ ‫او تاکی��د کرد‪ :‬به باور من اگر در بخش معادن‬ ‫به نوس��ازی توجه نکنیم‪ ،‬در آین��ده نمی‌توانیم‬ ‫هیچ حرکتی در بخش معدن انجام دهیم‪.‬‬ ‫مع��اون توس��عه و فنی مهندس��ی گوهرزمین‬ ‫درب��اره اهمیت برگزاری این نمایش��گاه و کمک‬ ‫به نوسازی و توسعه معادن گفت‪ :‬ارائه مقاله‌های‬ ‫جدی��د‪ ،‬دیدگاه‌ه��ا و نظره��ای ن��و و برگزاری‬ ‫کارگاه‌ه��ای آموزش��ی در خ�لال نمایش��گاه از‬ ‫ویژگی‌های خوب ش��رکت در چنین برنامه‌هایی‬ ‫است‪.‬‬ ‫در این نمایشگاه می‌توان از آخرین ابزارآالت‪،‬‬ ‫خدمات‪ ،‬فناوری و ایده‌های جدید باخبر ش��د تا‬ ‫فع��االن معدنی به تبادل‌نظر بپردازند و به دنبال‬ ‫راهکار و تامین نقاط ضعف داخلی باشند‪.‬‬ ‫منصوری ادامه داد‪ :‬انتظار اس��ت در نمایشگاه‪،‬‬ ‫زمینه‌های نوس��ازی معدن و دستگاه‌های جدید‬ ‫معرفی شود‪.‬‬ ‫این مه��م می‌تواند به وضعیت ب��ازار و آینده‬ ‫مع��دن در حوزه‌های مختلف ازجمله اس��تخراج‬ ‫و ف��روش کمک کند‪ .‬ما ه��م از هرگونه نوآوری‬ ‫استقبال کرده و آماده قرارداد هستیم‪.‬‬ ‫معاون توس��عه و فنی مهندسی گوهرزمین با‬ ‫اشاره به غنی بودن ایران در ذخایر معدنی اظهار‬ ‫کرد‪ :‬معادنی در کش��ور داریم که نوپا هس��تند‪،‬‬ ‫به‌ط��ور مثال مع��دن س��نگ‌آهن را می‌توان نام‬ ‫برد‪.‬‬ ‫ای��ن معدن در س��ال ‪ ۸۰‬آغاز ب��ه کار کرد و‬ ‫از س��ال ‪ ۹۰‬به‌طور جدی مش��غول فعالیت شده‬ ‫اس��ت‪ .‬این مث��ال نش��ان‌دهنده وج��ود ذخایر‬ ‫چش��مگیر معدن��ی در ایران اس��ت‪ .‬بنابراین در‬ ‫این حوزه مش��کل نداریم اما درباره نگه‌داش��تن‬ ‫و لزوم نوس��ازی معادن مش��کالتی داریم که به‬ ‫باور من هرچه س��ریع‌تر باید درب��اره آن فکری‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫منص��وری در پای��ان ب��ا بی��ان اینک��ه ما در‬ ‫اس��تخراج و ف��رآوری توانمن��د هس��تیم‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬خوش��بختانه در زمینه استخراج و فرآوری‬ ‫ی نداریم و در این سال‌ها توانسته‌ایم‬ ‫مشکل جد ‌‬ ‫بومی‌س��ازی کنیم‪ .‬در بخش قطعات کلیدی هم‬ ‫به تولید رس��یده‌ایم‪ .‬امید است تا ‪ ۲‬سال آینده‬ ‫در بخش فرآوری و تجهیزات هم خودکفا شویم‬ ‫و دست به تولید گسترده داخلی بزنیم‪.‬‬ ‫مهدیه تش��کری‪ ،‬کارشناس‬ ‫ش��رکت قطعه‌گستر کرمان‬ ‫نی��ز در گفت‌وگو ب��ا روزگار‬ ‫معدن با اش��اره ب��ه اهمیت‬ ‫برگزاری هفتمین نمایشگاه‬ ‫بین‌الملل��ی مع��دن‪ ،‬صنایع‬ ‫معدن��ی و ف��رآوری مواد معدنی گف��ت‪ :‬برگزاری‬ ‫چنین نمایش��گاه‌هایی می‌تواند ب��ه رونق معادن‬ ‫کمک کند‪ .‬تش��کری با اشاره به زمینه کاری این‬ ‫ش��رکت که در حوزه ساخت قطعات ماشین‌آالت‬ ‫در زمینه‌ه��ای مختلف معدن��ی فعالیت می‌کند‪،‬‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬م��ا در زمینه س��اخت قطعات برای‬ ‫مع��ادن توانس��ته‌ایم موف��ق عمل کنی��م و کمر‬ ‫تحریم‌ها را بش��کنیم‪ .‬کاالهایی را تولید کرده‌ایم‬ ‫که در این ‪ ۴۰‬سال سابقه نداشته و حتی از کاالی‬ ‫خارجی هم کیفیت باالتری داشته است‪ .‬او تاکید‬ ‫کرد‪ :‬مته صادراتی یکی از مواردی اس��ت که ما در‬ ‫آینده نزدیک دس��ت به تولید انبوه آن می‌زنیم‪ .‬از‬ ‫آنجایی‌ک��ه ای��ن مت��ه در حوزه صنعت��ی و حتی‬ ‫پزش��کی کاربرد دارد عالوه بر اینکه نیاز داخلی را‬ ‫تامین می‌کند می‌تواند به رونق صادرات هم کمک‬ ‫کن��د و درنتیجه ب��رای اقتص��اد ارزآوری خواهد‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫تش��کری با اشاره به اهمیت تولید داخلی و کمک‬ ‫به اش��تغال کش��ور گفت‪ :‬ما بر اس��تفاده از نیروی‬ ‫بوم��ی تمرک��ز کرده‌ایم‪ ،‬این مهم باعث ش��ده که‬ ‫هم اشتغال را افزایش دهیم و هم به رونق جوامع‬ ‫محلی کمک کنیم‪ .‬این مقام مس��ئول در شرکت‬ ‫قطعه‌گس��تر کرمان با ابراز خرسندی از برگزاری‬ ‫این نمایش��گاه گفت‪ :‬امیدواریم در این نمایشگاه‬ ‫تخصصی مجموعه‌هایی مثل ما دیده ش��وند و قدر‬ ‫ما را بدانند‪ .‬خیلی‌ها باور نمی‌کنند که این قطعات‬ ‫به‌دس��ت مهندسان و کارگران ایرانی ساخته‌شده‬ ‫است شرکت ما توانست این مهم را تامین کند‪ .‬او‬ ‫در پایان اظهار کرد‪ :‬ما هر س��ال در این نمایشگاه‬ ‫ش��رکت می‌کنی��م و از مزای��ای آن بهره می‌بریم‪.‬‬ ‫با ش��رکت‌های مختلف آش��نا می شویم‪ ،‬کنار هم‬ ‫جمع می‌ش��ویم‪ ،‬همفکری کرده و سعی می‌کنیم‬ ‫مشکالت موجود در حوزه معدن را برطرف کنیم‪.‬‬ ‫گفتنی است هفتمین نمایشگاه بین‌المللی معدن‪،‬‬ ‫صنای��ع معدنی و فرآوری مواد معدنی و تجهیزات‬ ‫وابس��ته اس��تان کرم��ان‪ ،‬فرصت مناس��بی برای‬ ‫گردهمایی معدنی‌ها و صنایع وابس��ته به ش��مار‬ ‫می‌رود‪ .‬قرار اس��ت در این نمایش��گاه شرکت‌های‬ ‫مختل��ف معدن��ی و صنای��ع معدن��ی و صنای��ع‬ ‫وابس��ته به آن‪ ،‬آخرین دس��تاوردهای اکتش��اف‪،‬‬ ‫اس��تخراج‪ ،‬ف��رآوری‪ ،‬صادرات‪ ،‬س��رمایه‌گذاری و‬ ‫ماش��ین‌آالت خ��ود را ارائه دهند‪ .‬گفتنی اس��ت‬ ‫ش��رکت رستاک‌پادویژن که مسئول برگزاری این‬ ‫نمایشگاه اس��ت‪ ،‬برنامه‌های متنوعی در چند روز‬ ‫برگ��زاری نمایش��گاه‌های معدنی کرم��ان در نظر‬ ‫گرفته اس��ت‪ .‬شرکتی اس��ترالیایی به نام سیگنال‬ ‫دلت��ا پارس در حاش��یه این نمایش��گاه به معرفی‬ ‫و عرض��ه نرم‌اف��زار ماکروماین در حوزه اکتش��اف‬ ‫و در قال��ب یک کارگاه آموزش��ی خواهد پرداخت‬ ‫که در آن راه‌حل‌های آس��ان و کاربردی اکتش��اف‬ ‫و اس��تخراج معادن ارائه می‌ش��ود‪ .‬همچنین یک‬ ‫گردهمایی بزرگ معدنی در حاشیه این نمایشگاه‬ ‫برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫تصویب ‪ ۱.۱‬میلیارد دالر سرمایه‌گذاری خارجی در صنایع و معادن‬ ‫بررس��ی آمارهای منتشرشده وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫حاک��ی از تصویب یک میلیارد و ‪ ۱۰۲‬میلیون و ‪ ۶۰۰‬هزار دالر‬ ‫سرمایه‌گذاری خارجی در سال گذشته برای طرح‌های صنعتی‪،‬‬ ‫معدنی و تجاری است‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬برپایه این آمارها‪ ،‬این حجم س��رمایه‌گذاری‬ ‫خارجی برای ‪ ۸۳‬طرح مصوب ش��د‪ .‬این در حالی اس��ت که در‬ ‫س��ال ‪ ،۹۶‬تعداد ‪ ۸۸‬طرح به ارزش ‪ ۳‬میلیارد و ‪ ۴۹۷‬میلیون و‬ ‫‪ ۱۰۰‬هزار دالر در هیات س��رمایه‌گذاری خارجی تصویب شده‬ ‫بود و از این نظر افت ‪ ۶۸.۵‬درصدی از نظر ارزش سرمایه‌گذاری‬ ‫را نشان می‌دهد‪.‬‬ ‫در این مدت بیشترین سرمایه‌گذاری خارجی با ‪ ۲۳۰‬میلیون‬ ‫دالر برای افزایش س��رمایه‌گذاری تولید خودروی س��واری در‬ ‫اس��تان کرمان مصوب ش��د‪ .‬پ��س از آن طرح‌ه��ای تولید فرو‬ ‫س��یلیکو آلومینیوم در خراس��ان جنوبی با ‪ ۱۷۷‬میلیون دالر‪،‬‬ ‫تولید لنت ترمز و لنت کالچ خودرو در آذربایجان غربی با ‪۱۱۸‬‬ ‫میلی��ون و ‪ ۷۰۹‬هزار دالر‪ ،‬تولید تس��مه و نوار نورد گرم فوالد‬ ‫آلیاژی به جز فوالد زنگ‌نزن در خراس��ان جنوبی با ‪ ۵۴‬میلیون‬ ‫و ‪ ۲۶۲‬هزار دالر و تولید انواع داروهای ضد س��رطان در استان‬ ‫الب��رز با ‪ ۳۹‬میلیون و ‪ ۹۱۳‬ه��زار دالر در رتبه‌های بعدی قرار‬ ‫گرفتند‪ .‬تولید انواع فرآورده‌های نوشیدنی‪ ،‬ایجاد فروشگاه‌های‬ ‫زنجیره‌ای‪ ،‬تولید کولر خودرو‪ ،‬تولید و تجهیز خودروهای امداد‬ ‫و نجات جاده‌ای و ارائه خدمات پس از فروش‪ ،‬تولید دس��تمال‬ ‫مرطوب‪ ،‬تولید پوش��ک کامل بچه‪ ،‬تولید اوراق فشرده‪ ،‬فروش‬ ‫خدمات گردشگری در فضای مجازی‪ ،‬ارائه خدمات حمل‌ونقل‬ ‫ش��هری‪ ،‬تولید فرو س��یلیکو منگنز با کربن بی��ش از ‪ ۲‬درصد‬ ‫وزن��ی‪ ،‬تولید صابون و پاک‌کننده‌ه��ا‪ ،‬فرآورده‌های تمیزکننده‪،‬‬ ‫انواع عطر و فرآورده‌های بهداش��تی‪ ،‬افزایش س��رمایه‌گذاری و‬ ‫تولید پنل‌های تک‌کریس��تالی و سلول خورشیدی فتوولتائیک‪،‬‬ ‫دیگ��ر طرح‌هایی بودند که س��رمایه‌گذاری خارجی آنها در این‬ ‫مدت تصویب شد‪.‬‬ ‫تا پایان بهمن س��ال گذش��ته ‪ ۹۱۴‬میلیون و ‪ ۴۵۵‬هزار دالر‬ ‫انواع طرح‌های صنعتی‪ ،‬معدنی و تجاری مصوب شده بود‪.‬‬ ‫معدن‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 19‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 5‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 9‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره‪179‬‬ ‫یادداشت‬ ‫در جست‌وجوی‬ ‫سازکارهای علمی‬ ‫رامین انتظاری‬ ‫کارشناس معدن‬ ‫همایش بزرگداش��ت معدن که در محل دانشگاه‬ ‫صنعت��ی امیرکبیر برگزار ش��د‪ ،‬دارای نکاتی بود که‬ ‫ج��ای تامل دارد و با وجود اینکه چند وقتی اس��ت‪،‬‬ ‫از برگ��زاری آن می‌گذرد به عنوان یک کارش��ناس‬ ‫الزم می‌دانم به آن موارد اش��اره کنم‪ .‬در بخش��ی از‬ ‫ای��ن همایش به غیر اقتص��ادی بودن تولید فلزات با‬ ‫هزینه‌های فعلی اش��اره شد و راهکار ارائه شده برای‬ ‫این مقوله‪ ،‬کاهش هزینه‌های استخراج و دستمزدها‬ ‫بود اما آیا با توجه به استفاده از ماشین‌آالت فرسوده‬ ‫فعال در کش��ور که در بخش معدن به ش��کل فراگیر‬ ‫بهره‌برداری شده است‪ ،‬چنین امری عملی است؟ در‬ ‫ش��رایطی که به عنوان مثال اس��تفاده از بلدوزری با‬ ‫عمر بیش از ‪ ۴۰‬سال یا بیشتر با ساعت کاری بیش‬ ‫از ‪۴۰‬هزار ساعت مرسوم است که هزینه تعمیرات و‬ ‫نگهداری س��االنه آن ‪ ۲‬برابر نرخ خود دستگاه است‪،‬‬ ‫آیا بهینه‌سازی یا کاهش هزینه‌های تولید امکان‌پذیر‬ ‫اس��ت؟ درباره کاهش دستمزد هم یادآور می‌شود‪،‬‬ ‫مهندس��ان معدن پس از دریافت مدرک کارشناسی‬ ‫و س��پری کردن ‪ ۴‬س��ال و آن هم بدون درج سوابق‬ ‫بیمه و با حقوق ناچیز در ش��رایط س��خت کاری‪ ،‬در‬ ‫نهایت پس از افت و خیزهای فراوان موفق به دریافت‬ ‫پروانه اشتغال پایه ‪ ۳‬نظام مهندسی معدن می‌شوند‬ ‫ک��ه عواید آن چیزی جز ق��رارداد احتمالی با معادن‬ ‫کوچک یا شن و ماسه و حقوقی به شکل تقریبی بین‬ ‫یک تا ‪ ۱.۵‬میلیون تومان یعنی ماهانه کمتر از ‪۱۰۰‬‬ ‫دالر (روزی کمتر از ‪ ۴‬دالر) اس��ت‪ .‬در کشورهای نه‬ ‫چندان توس��عه‌یافته‪ ،‬مبلغ یادشده معادل ‪ ۲‬ساعت‬ ‫کار کارگری برای تعمیر شیرآالت و لوله‌کشی منازل‬ ‫اس��ت‪ .‬در چنین ش��رایطی چگونه این فکر می‌تواند‬ ‫ب��ه ذهن خطور کند که می‌ت��وان فزونی هزینه‌های‬ ‫استخراج فلزات را با کاهش دستمزدها بهینه کرد؟‬ ‫در کش��ور کانادا‪ ،‬رشته مهندس��ی معدن یکی از‬ ‫پردرآمدترین‌ها در میان رشته‌های مهندسی است‪،‬‬ ‫به طوری که درآمد ساالنه مهندسان معدن بسته به‬ ‫ش��رایط کاری‪ ،‬رقمی بین ‪ ۶۰.۰۰۰‬تا ‪ ۹۰.۰۰۰‬دالر‬ ‫در س��ال بوده و در مواردی مثل معادن زیرزمینی تا‬ ‫س��قف ‪ ۱۲۰.۰۰۰‬دالر هم پیش��نهاد می‌شود‪ .‬شهر‬ ‫تورنت��و‪ ،‬مهمان دفاتر رس��می ‪ ۸۰۰‬ش��رکت معتبر‬ ‫معدنکاری از سراس��ر جهان اس��ت که دفاتر مرکزی‬ ‫بزرگ‌تری��ن ش��رکت‌های معدن��کاری چند ملیتی‬ ‫جه��ان‪ ،‬در این ش��هر قرار دارند و بخ��ش زیادی از‬ ‫اقتصاد کشور یادشده در گروی معادن و شرکت‌های‬ ‫معدنی بزرگ اس��تقرار یافته در این کشور است‪ .‬این‬ ‫موفقیت‌ها در این زمینه بی‌دلیل نیس��ت و در سایه‬ ‫ارزش و بهایی اس��ت که به متخصصان رشته معدن‬ ‫داده ش��ده اس��ت‪ .‬ذخایر غنی معدنی کشور کانادا‪،‬‬ ‫در س��ایه ظهور و بروز تخصص مهندس��ان و فعاالن‬ ‫معدنی و به همان میزان ارزش��ی که برای این شاخه‬ ‫فنی و رش��ته تحصیلی قائل می‌ش��وند‪ ،‬یک ظرفیت‬ ‫اقتصادی و سیاسی برای این کشور است‪.‬‬ ‫نکته مهم دیگر اینکه آیا ش��عار جایگزینی معدن‬ ‫به جای نف��ت و افزایش صادرات محصوالت معدنی‬ ‫بدون توجه به بدنه مهندسی و این قشر همیشه رانده‬ ‫و در حاشیه مانده حوزه معدنکاری کشور‪ ،‬امکان‌پذیر‬ ‫است؟ آیا زمان آن فرا نرسیده که به‌جای اندیشیدن‬ ‫ب��ه کاه��ش دس��تمزدهای مهندس��ان و کارگران‬ ‫زحمتکش معدنی‪ ،‬در اندیش��ه سازکارهایی با بنیان‬ ‫علمی و عملیاتی باشیم تا با صدور مجوزهای مربوط‬ ‫ی��ا معافیت‌های مالیاتی برای ماش��ین‌آالت معدنی‪،‬‬ ‫موان��ع ورود تجهی��زات به‌روزتر را برط��رف کرده و‬ ‫بهینه‌س��ازی تولی��د و هزینه‌ه��ای آن و همچنی��ن‬ ‫بسترس��ازی ص��ادرات با امکان رقاب��ت در بازارهای‬ ‫جهانی را در چنین مسیری رقم بزنیم؟‬ ‫مانع اساسی و حائز اهمیت در شکوفایی معدنکاری‬ ‫کش��ور تا جایی که بتوان از آن به عنوان اصلی‌ترین‬ ‫گزین��ه جانش��ینی نفت یاد ک��رد‪ ،‬توان��ا نبودن در‬ ‫بازاریابی‪ ،‬صادرات و فروش محصوالت معدنی کشور‬ ‫اس��ت که با بحران‌های مقطع��ی همچون تحریم‌ها‬ ‫تش��دید می‌ش��ود‪ .‬این امر همان حلقه گمش��ده‌ای‬ ‫اس��ت که چرخه بازگشت سرمایه و درآمدزایی برای‬ ‫صنایع معدنی کش��ور را دچار اختالالت جدی کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬ترمیم و اصالح ساختارهای بازاریابی در این‬ ‫صنعت می‌تواند نقطه آغاز تمام ایده‌ها و برنامه‌هایی‬ ‫باشد که برای شکوفایی این صنعت مورد نیاز است‪.‬‬
‫دبیر خانه صنعت استان‪:‬‬ ‫صنایع‌معدنی غیرفلزی‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 19‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 5‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 9‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره‪179‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫‪ ۵۸۲‬هزار تن سیمان برای‬ ‫واحد‌های مسکونی سیل‌زده‬ ‫معاون وزیر کش��ور گفت‪ :‬با تش��کیل قرارگاه‬ ‫بازس��ازی و نوس��ازی مناط��ق س��یل‌زده ‪۲۰‬‬ ‫ه��زار تن ف��والد و ‪ ۵۸۲‬هزار تن س��یمان برای‬ ‫بازس��ازی و نوسازی واحد‌های مس��کونی تهیه‬ ‫شد‪.‬‬ ‫به گزارش س��یمان خبر‪ ،‬مهدی جمالی‌نژاد با‬ ‫بیان اینکه نخس��تین و مهم‌ترین هدف تشکیل‬ ‫قرارگاه بازس��ازی و نوس��ازی مناطق س��یل‌زده‬ ‫همس��و کردن تمام اقدامات الزم در این زمینه‬ ‫ب��ود‪ ،‬گف��ت‪ :‬بحمداهلل ب��ا این رخ��داد و تعیین‬ ‫کارگروه‌ه��ای مرتب��ط و برگزاری نشس��ت‌های‬ ‫گوناگ��ون‪ ،‬زیرس��اخت‌های الزم برای س��رعت‬ ‫بخش��یدن به مناطق حادثه دیده از س��یل مهیا‬ ‫شد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬با تش��کیل قرارگاه بازس��ازی و‬ ‫نوس��ازی مناطق س��یل‌زده ‪ ۲۰‬هزار تن فوالد و‬ ‫‪ ۵۸۲‬هزار تن س��یمان برای بازسازی و نوسازی‬ ‫واحد‌های مسکونی تهیه شد‪.‬‬ ‫معاون وزیر کش��ور خاطرنش��ان کرد‪ :‬در این‬ ‫س��تاد ب��ا برگ��زاری نشس��ت‌های تخصصی با‬ ‫بنیاد مس��کن‪ ،‬قرارگاه س��ازندگی خاتم‌االنبیاء‬ ‫(ص)‪ ،‬بس��یج س��ازندگی‪ ،‬خی��ران مسکن‌س��از‬ ‫برنامه‌های خوبی برای اق��دام به‌موقع برای رفع‬ ‫مسکن‌های آس��یب‌دیده طراحی شده است که‬ ‫یک��ی از مهم‌ترین آنه��ا عق��د تفاهمنامه میان‬ ‫بنیاد مس��کن و ق��رارگاه خاتم می‌توان اش��اره‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫جمالی‌نژاد یادآور ش��د‪ :‬با عادی شدن شرایط‬ ‫در استان‌های سیل‌زده‪ ،‬بالفاصله ارزیابی‌ها انجام‬ ‫شد و در طول این مدت هم مقدمات الزم برای‬ ‫بازس��ازی و نوس��ازی واحد‌های آس��یب‌دیده از‬ ‫سیل انجام شد‪.‬‬ ‫کلیات مالیات مسکن‬ ‫تصویب شد‬ ‫رئیس کمیس��یون اقتصادی مجل��س با بیان‬ ‫اینکه رقم فرار مالیاتی بس��یار بیشتر از ‪ ۴۰‬هزار‬ ‫میلیارد تومان اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬طرح کلیات مالیات‬ ‫ب��ر عایدی مس��کن در این کمیس��یون تصویب‬ ‫شد‪.‬‬ ‫به گزارش تسنیم‪ ،‬محمدرضا پورابراهیمی در‬ ‫آیین تودیع و معارفه رئیس س��ازمان مالیاتی با‬ ‫بیان اینکه رقم فرار مالیاتی بس��یار بیشتر از ‪۴۰‬‬ ‫هزارمیلی��ارد تومان اس��ت‪ ،‬گف��ت‪ :‬طرح کلیات‬ ‫مالی��ات بر عایدی مس��کن در این کمیس��یون‬ ‫تصویب شد‪.‬‬ ‫وی همچنین گفت‪ :‬اصالح مالیات بر عملکرد‪،‬‬ ‫تس��ریع تصوی��ب مالیات ب��ر عایدی س��رمایه‪،‬‬ ‫نهایی ش��دن طرح صندوق‌های مکانیزه فروش‬ ‫و همچنین قانون مالی��ات ارزش افزوده در این‬ ‫کمیس��یون پیگیری و در برخی م��وارد طرح‌ها‬ ‫نهایی ش��ده و منتظر نظر نهایی شورای نگهبان‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫رئی��س کمیس��یون اقتصادی مجل��س افزود‪:‬‬ ‫سرپرس��ت س��ازمان مالیاتی ب��ه مجلس اعالم‬ ‫کرد که دولت ط��رح جامعی برای بحث مالیات‬ ‫ب��ر عایدی س��رمایه در دس��تور کار ق��رار دارد‬ ‫ک��ه م��ا در مجل��س به ایش��ان گفتی��م اگر در‬ ‫بازه زمان��ی کوتاه این الیحه به مجلس برس��د‪،‬‬ ‫ط��رح عایدی مالیات مس��کن را با آن هماهنگ‬ ‫می‌کنیم‪.‬‬ ‫پذیرش شمش فوالدی‬ ‫‪ ۲‬شرکت در بورس کاال‬ ‫مدیریت پذی��رش و بازاریابی ش��رکت بورس‬ ‫کاالی ای��ران با ص��دور اطالعی��ه‌ای اعالم کرد‬ ‫که کاالی ش��مش فوالدی دو ش��رکت در بازار‬ ‫اصل��ی این ب��ورس موردپذی��رش ق��رار گرفته‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گ��زارش بورس پ��رس‪ ،‬مدیریت پذیرش و‬ ‫بازاریابی ش��رکت بورس کاالی ای��ران با صدور‬ ‫اطالعیه‌ای اعالم کرد که کاالی ش��مش فوالدی‬ ‫ش��رکت فوالد س��یرجان ایرانیان پس از بررسی‬ ‫مدارک و مس��تندات و طرح موضوع در دویست‬ ‫و س��ی و یکمین جلسه کارگروه عرضه ‪ ۸‬خرداد‬ ‫‪ ۹۸‬در ب��ازار اصلی بورس کاال مورد پذیرش قرار‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫همچنین کاالی ش��مش فوالدی شرکت ذوب‬ ‫بریس نیز پس از بررسی مدارک و مستندات در‬ ‫بازار اصلی ش��رکت بورس کاالی ایران پذیرش‬ ‫شد‪.‬‬ ‫دبیر خانه صنعت و معدن اس��تان س��منان گفت‪ :‬اکنون‬ ‫بیش از ‪ ۶۰‬درصد از واحدهای صنعتی اس��تان س��منان در‬ ‫خرید مواد اولیه برای تولید کاال با مشکالتی روبه‌رو هستند‬ ‫که دولت باید برای رفع این چالش تالش بیشتری کند‪.‬‬ ‫عبدالحمی��د دربانیان در گفت‌وگو با ایرنا افزود‪ :‬تحریم‌ها‬ ‫ب��ازار فروش و مب��ادالت ارزی واحدهای صنعتی و تولیدی‬ ‫استان سمنان را مختل کرده است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬از مجموع ‪ ۲‬هزار و ‪ ۲۰‬واحد صنعتی استان‬ ‫س��منان ‪ ۷۰‬درصد از این واحدها با مش��کالت فروش کاال‬ ‫دولت‪ ،‬چالش خرید مواد اولیه واحدهای صنعتی سمنان را رفع کند‬ ‫روبه‌رو هستند‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬گرفتاری واحدهای صنعتی استان‬ ‫س��منان به دلیل تاثیرپذیری از تحریم‌های اقتصادی رو به‬ ‫افزایش اس��ت و باید با هم‌افزای��ی دولت و بخش خصوصی‬ ‫برای رفع مشکالت این واحدها اقدام کرد‪.‬‬ ‫دبی��ر خانه صنعت و معدن اس��تان س��منان اضافه کرد‪:‬‬ ‫مش��کل کم‌آبی و زیرس��اختی در بخش معدن و همچنین‬ ‫رکود در بازار عرضه و تقاضا‪ ،‬کمبود نقدینگی و مش��کالت‬ ‫بیمه‌ای‪ ،‬مالیاتی و بانکی در بخش صنعت ازجمله مشکالت‬ ‫بنگاه‌های اقتصادی استان سمنان است‪.‬‬ ‫دربانی��ان ادام��ه داد‪ :‬ارائ��ه تس��هیالت ‪ ۷‬ه��زار و ‪۸۰۰‬‬ ‫میلیاردی به بخش صنعت استان در یک‌سال گذشته جانی‬ ‫دوباره به این بخش از اقتصاد سمنان بخشید اما واحدهای‬ ‫تولیدی س��منان با توجه به نوسان‌های نرخ ارز به نقدینگی‬ ‫بیشتری نیاز دارند‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬بانک‌های عامل روند اعطای تس��هیالت‬ ‫به بخش صنعت اس��تان را تسهیل کنند و به یقین کاهش‬ ‫روند اداری در نهادهای اجرایی باعث ماندگاری این واحدها‬ ‫در چرخه تولید می‌شود‪.‬‬ ‫دبیر خانه صنعت و معدن استان سمنان گفت‪ :‬هم‌افزایی‬ ‫و همکاری مسئوالن و بخش خصوصی مهم‌ترین رکن رونق‬ ‫تولید در بخش صنعت اس��تان با وجود فشارهای اقتصادی‬ ‫است‪ .‬سهم اشتغال سمنان در بخش صنعت و معدن بیش‬ ‫از ‪ ۳۸‬درص��د‪ ،‬در کش��اورزی بیش از ‪ ۱۴‬درص��د و تولید‬ ‫ناخالص این اس��تان با رقمی حدود ‪ ۱۸.۲‬درصد مربوط به‬ ‫بخش کشاورزی و حدود ‪ ۲۲‬درصد مربوط به بخش صنعت‬ ‫و معدن است‪.‬‬ ‫بازیافت نخاله‌های ساختمانی‪ ،‬از زیباسازی تا توجیه اقتصادی‬ ‫گروه معدن‪:‬‬ ‫صنع��ت بازیافت امروز یک��ی از راهکارهای ایجاد‬ ‫‌افزوده و بهره‌وری بیش��تر در جامعه اس��ت‪ .‬در‬ ‫ارزش‬ ‫خبر‬ ‫طرح توجیهی بازیافت نخاله‌های س��اختمانی سعی‬ ‫ش��ده اس��ت با معرفی این صنعت اطالعات بیشتری‬ ‫در زمین��ه صنع��ت بازیافت‪ ،‬میزان س��رمایه‌گذاری‪،‬‬ ‫س��ودآوری‪ ،‬تس��هیالت اعطای��ی و نرخ‌ه��ای بازده‬ ‫س��رمایه‌گذاری آن ارائه ش��ود ت��ا آن را به عنوان یک‬ ‫فرصت سرمایه‌گذاری مناسب بررسی کنیم‪.‬‬ ‫حجم روزاف��زون مواد و زباله‌های ش��هری به‌ویژه‬ ‫نخاله‌های حاصل از تخریب ساختمان‌ها و بافت‌های‬ ‫فرسوده ش��هری‪ ،‬مش��کالت فراوانی را در شهرهای‬ ‫بزرگ به وجود آورده اس��ت ک��ه بازیافت این نخاله‌ها‬ ‫و ضایع��ات س��اختمانی کم��ک زی��ادی ب��ه حفظ‬ ‫محیط‌زیست اطراف‌مان خواهد کرد‪.‬‬ ‫مشکالت زیست‌محیطی که در اثر دفع غیراصولی و‬ ‫غیرفنی این مصالح پدید آمده‪ ،‬توجه پژوهشگران در‬ ‫راس��تای بازیافت این مواد را به خود جلب کرده است‪.‬‬ ‫آمارهای موج��ود از ترکیب نخاله‌های س��اختمانی‬ ‫ش��هرهای بزرگ ایران نشان می‌دهد که آجر و مالت‬ ‫ماس��ه س��یمان‪ ،‬بتن‪ ۲ ،‬ماده اصلی تش��کیل‌دهنده‬ ‫نخاله‌های ساختمانی هستند‪.‬‬ ‫با بررسی انجام شده به طور متوسط روزانه ‪۱۹‬هزار‬ ‫تن نخاله ساختمانی در تهران تولید می‌شود‪ .‬با توجه‬ ‫به اینکه عمر مفید ساختمان در ایران ‪۳۰‬سال است‪،‬‬ ‫بدون درنظر گرفتن بالیای طبیعی مانند سیل و زلزله‬ ‫و‪ ...‬عمده‌ترین ترکیبات نخاله‌های ساختمانی شامل‬ ‫آجر‪ ،‬بتن‪ ،‬سنگ س��اختمانی‪ ،‬قطعات گچی‪ ،‬چوب‪،‬‬ ‫پالستیک و فلزات می‌شود و کارشناسان عقیده دارند‬ ‫تا ‪۷۰‬درصد قابل بازیافت هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹نخاله‌های ساختمانی چیست؟‬ ‫نخاله‌های س��اختمانی به م��واد زائد جامدی گفته‬ ‫می‌ش��ود که از تغیی��ر وضع‪ ،‬تعمیر و از ن��و بنا کردن‬ ‫س��ازه‌ها مانند راه‌ها یا س��اختمان‌های مس��کونی و‬ ‫تجاری و اداری و‪ ...‬در ش��هرها حاصل می‌شود‪ .‬البته‬ ‫ای��ن اصطالح تنها به نخاله‌های س��اختمانی محدود‬ ‫نیس��ت‪ ،‬بلکه ش��امل تمامی مصالح مانند سنگ‌ها‪،‬‬ ‫آجره��ا‪ ،‬بلوک‌ه��ا‪ ،‬گچ‌ها‪ ،‬ف��والد‪ ،‬شیش��ه‪ ،‬الوار‪،‬‬ ‫مصالح حاصل از لوله‌کش��ی و برق‌کشی‪،‬‬ ‫پوش��ش آس��فالت ب��ام و‪ ...‬نیز‬ ‫اس��ت که این مواد یا در‬ ‫محیط‌زیست تولید ش��ده‌اند (مانند حوادث طبیعی‬ ‫ازجمل��ه زلزل��ه‪ ،‬توف��ان‪ ،‬گردب��اد و س��یالب و‪ ) ...‬یا‬ ‫حاصل عملیات ساخت‌وس��از و تخریب هس��تند‪ .‬به‬ ‫طور کلی‪ ،‬اگرچه تعریف یکس��انی برای سی‪.‬اند‌‪.‬دی‬ ‫در جه��ان وجود ندارد ام��ا طبقه‌بندی اصلی نخاله بر‬ ‫اس��اس منش��أ و ترکیب نخاله‌های تخریب و ساخت‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹ مخاطرات زیست محیطی‬ ‫پس��ماندهای ساختمانی و عمرانی اگرچه خطرات‬ ‫کمتری نسبت به مواد زائد جامد شهری برای سالمت‬ ‫بشر و محیط‌زیست دارند ولی دفع بی‌رویه و مدیریت‬ ‫ناصحیح این پس��ماندها پس از دفع‪ ،‬میزان خطر این‬ ‫پسماندها را تشدید می‌کند‪.‬‬ ‫گچ و آهک موجود در این پسماندها‪ ،‬در مقدارهای‬ ‫زی��اد ب��ه ص��ورت ش��یرابه وارد آب‌های س��طحی و‬ ‫زیرزمینی ش��ده و ضمن باال ب��ردن خاصیت قلیایی‬ ‫آب‪ ،‬طع��م تلخی نیز به آب می‌دهد‪ .‬قلیایی بودن زیاد‬ ‫می‌توان��د س��بب واکنش‌هایی بی��ن قلیایی و بعضی‬ ‫کاتیون‌ه��ا در آب ش��ود‪ .‬در برخی از موارد رس��وب‬ ‫حاصل می‌تواند باعث مسدود شدن خلل و فرج خاک‬ ‫شود‪ .‬گچ می‌تواند س��بب تغییر در ترکیب شیمیایی‬ ‫خاک ش��ود‪ .‬برخی از فلزات س��نگین و ترکیبات آنها‬ ‫ازجمله س��رب‪ ،‬روی‪ ،‬مس و‪ ...‬که در مصالح و اجزای‬ ‫س��اختمان به‌کار رفته‌اند‪ ،‬بر اثر تخریب بنا به ش��کل‬ ‫ترکی��ب و فل��ز در محیط تخلیه می‌ش��وند‪ .‬برخی از‬ ‫فلزات موجود در نخاله‌های س��اختمانی‪ ،‬تحت‌تاثیر‬ ‫شرایط خاک به صورت ترکیبات محلول وارد آب‌های‬ ‫س��طحی و زیرزمینی ش��ده‪ ،‬عالوه بر آنک��ه آب را به‬ ‫مواد سمی آلوده می‌کنند ممکن است طعم آب را نیز‬ ‫تغیی��ر دهند‪ .‬فلزات مس و روی اثر تش��دید‌کنندگی‬ ‫داشته و در مواقعی که هر دو موجود باشند‪ ،‬اثر سمی‬ ‫بر گونه‌ه��ای بیولوژی خاک خواهند داش��ت‪ .‬وجود‬ ‫لوله‌های س��ربی خط��ر مهمی برای ارگانیس��م‌های‬ ‫موج��ود در آب و خاک اس��ت‪ .‬آلومینیوم در ش��رایط‬ ‫اس��یدی خاک وارد جریان‌های آبی شده که می‌تواند‬ ‫ب��رای موجودات آبزی به‌ویژه ماهی‌ها بس��یار مهلک‬ ‫باش��د‪ .‬مواد آلی بر اس��اس نوع آنها می‌توانند شرایط‬ ‫نامطلوبی در محیط‌زیس��ت ایجاد کنند‪ .‬قیر س��بب‬ ‫بسته شدن منافظ خاک شده و شرایط نامطلوب رشد‬ ‫گیاهان را فراهم می‌کند‪ .‬مواد رنگی می‌تواند تاثیرات‬ ‫نامطلوب��ی بر حیات جانوری و گیاهی خاک داش��ته‬ ‫باشد‪ .‬برخی از مواد فس��ادپذیر بر اثر تخمیر و تجزیه‬ ‫تولید گاز کرده که به‌دنبال آن شرایط نامطلوبی برای‬ ‫خاک ایجاد خواهد کرد‪.‬‬ ‫همچنی��ن ب��ر اثر تخری��ب این مواد آلی‪ ،‬ش��یرابه‬ ‫حاصل در صورت راهیابی به منابع آبی س��بب کاهش‬ ‫اکس��یژن محلول شده و محیط نامس��اعدی را برای‬ ‫زیس��ت موجودات فراهم می‌کند‪ .‬مواد نفتی موجود‬ ‫در مخازن ساختمان‌ها ممکن است هنگام تخریب به‬ ‫محیط راه یافته و س��بب آلودگی آب و خاک ش��وند‪.‬‬ ‫برخی از مواد آلی ازجمله پالس��تیک‌ها که در ساخت‬ ‫لوله به کار گرفته می‌ش��وند‪ ،‬به دلیل تجزیه نش��دن‪،‬‬ ‫ش��رایط نامطلوب فیزیکی خاک و ش��رایط زیس��ت‬ ‫موجودات را فراهم می‌کنند‪ .‬مواد زائد س��اختمانی با‬ ‫توجه به دانه‌بندی س��بب تغییر بافت خاک می‌شود‪.‬‬ ‫گرد س��یمان سبب کاهش خلل و فرج خاک شده و از‬ ‫تخلخل خاک می‌کاهد‪ .‬قیر س��بب بسته شدن منافذ‬ ‫خاک می‌شود‪ .‬انباشته ش��دن نخاله‌های ساختمانی‬ ‫منظری ناهمگن در محی��ط ایجاد کرده که می‌تواند‬ ‫کاهش بهره‌مندی اقتصادی را درپی داش��ته باش��د‪.‬‬ ‫وج��ود محل تجمع ی��ا دفع مواد حاص��ل از تخریب‬ ‫می‌تواند بر کاربری زمین‌ها و نرخ آنها آثار سوء داشته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹اهداف بازیافت نخاله‌های ساختمانی‬ ‫جلوگیری از آلودگی محیط (آب‪ ،‬خاک و س��نگ)‪،‬‬ ‫بازیاف��ت مصال��ح قابل‌مصرف‪ ،‬هدای��ت صحیح مواد‬ ‫زائد به محل‌های دفن و درنهایت زیباس��ازی اهداف‬ ‫عم��ده تعیین‌تکلیف نخاله‌های س��اختمانی اس��ت‪.‬‬ ‫م��واد بازیافتی وزن کمتری نس��بت ب��ه مصالح اولیه‬ ‫دارن��د‪ .‬همچنین هوازدگی و عوام��ل محیطی باعث‬ ‫کاهش دانس��یته خواهد ش��د‪ .‬وجود سیمان در مواد‬ ‫بازیافتی دوام در برابر حمله س��ولفات‌ها را خدشه‌دار‬ ‫خواهد کرد‪ .‬مواد بازیافتی با افزودن مصالح مرغوب‌تر‬ ‫قابل اس��تفاده دوباره هس��تند‪ .‬نخاله‌ها در بسیاری از‬ ‫پروژه‌ها کاربرد دارند به‌ویژه در پروژه‌های راهسازی‪،‬‬ ‫محوطه‌سازی و معابر استفاده می‌شود‪.‬‬ ‫در کش��ورهای در ح��ال توس��عه‪ ،‬نخاله‌ه��ای‬ ‫س��اختمانی بخ��ش بزرگی از زباله‌های ش��هری را به‬ ‫خود اختص��اص می‌دهند که عالوه بر هزینه بس��یار‬ ‫برای دفع آن‪ ،‬پیامدهای نامطلوبی بر محیط‌زیس��ت‬ ‫دارند‪ .‬حجم نخاله‌های س��اختمانی به حدی است که‬ ‫اکنون این مس��ئله نه‌تنها در ایران که در کش��ورهای‬ ‫پیش��رفته نیز یک مشکل اجتماعی و زیست محیطی‬ ‫اس��ت‪ .‬بازیافت نخاله‌های ساختمانی نه تنها به حفظ‬ ‫منابع طبیعی و محیط‌زیس��ت کمک می‌کند‪ ،‬بلکه با‬ ‫بکارگیری روش‌های علمی‪ ،‬توجیه اقتصادی دارد‪.‬‬ ‫از طرفی بهره‌ب��رداری بیش از حد از منابع طبیعی‬ ‫برای س��اخت راه‌ه��ا‪ ،‬تولید بتن‪ ،‬آجر و س��ایر مصالح‬ ‫ساختمانی‪ ،‬کمبود مصالح طبیعی را نیز درپی دارد‪.‬‬ ‫نخاله‌های بنایی ناش��ی از تخریب ساختمان‌ها در‬ ‫کش��ورهای اروپایی حجم بزرگ��ی را دربرمی‌گیرد‪،‬‬ ‫به گونه‌ای که طرفداران محیط‌زیس��ت بیش‌ازپیش‬ ‫نگران بهداشت جامعه شده‌اند‪.‬‬ ‫‹ ‹دفع غیراصولی نخاله‬ ‫حجم بس��یار زی��اد نخاله‌های س��اختمانی و دفع‬ ‫غیراصولی آنها مشکالت بسیار فراوانی را برای شهرها‬ ‫ایجاد می‌کند که مهم‌ترین آنها عبارتند از‪:‬‬ ‫ مشکالت زیست محیطی‬‫ نیاز به مکان دفن زباله‬‫ ایجاد چشم‌انداز نامناسب‬‫اف��زون بر این مس��ائل‪ ،‬به دلیل نی��از روزافزون به‬ ‫مصالح س��نگی‪ ،‬برداش��ت از منابع طبیعی که بیشتر‬ ‫در مس��یر رودخانه‌ه��ا وج��ود دارند‪ ،‬منج��ر به بروز‬ ‫س��یالب‌های خطرناک شده است‪ .‬همچنین ریختن‬ ‫نخاله‌های س��اختمانی در بس��تر رودخانه‌ها موجب‬ ‫تغیی��ر نظ��ام طبیع��ی رودخان��ه و ورود م��واد مضر‬ ‫موج��ود در این نخاله در چرخ��ه آب‌های زیرزمینی‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫جنبه‌ اقتصادی بازیافت نخاله‌های ساختمانی‬ ‫جنبه‌های اقتصادی بازیافت نخاله‌های ساختمانی‬ ‫نی��ز در کنار مس��ائل فنی آن‪ ،‬به هم��ان مقدار دارای‬ ‫اهمیت اس��ت‪ .‬مهم‌تری��ن عوامل توجی��ه اقتصادی‬ ‫بازیافت نخاله‌های ساختمانی عبارتند از‪:‬‬ ‫هزینه زیاد مصالح اولیه‬‫ هزینه حمل نخاله از محل تولید به مکان دفع‬‫ هزینه دفن نخاله‬‫افزای��ش روزاف��زون به��ای مصال��ح اولی��ه و نیز‬ ‫خس��ارت‌های غیرقاب��ل جب��ران زیس��ت‌محیطی‬ ‫بلندمدت‪ ،‬موضوع بازیافت نخاله‌های س��اختمانی را‬ ‫مهم می‌کند‪.‬‬ ‫کارب��ری نخاله‌ه��ای س��اختمانی بازیافت ش��ده‬ ‫ب��ه عوام��ل زی��ادی مانند حج��م و ترکی��ب نخاله‪،‬‬ ‫ماشین‌آالت بازیافت نخاله‪ ،‬کیفیت مصالح تولیدی‪،‬‬ ‫میزان تقاضا و‪ ...‬بستگی دارد‪.‬‬ ‫در ای��ن ط��رح توجیه��ی بازیاف��ت نخاله‌ه��ای‬ ‫س��اختمانی مصالح حاض��ر از بازیاف��ت در دو زمینه‬ ‫بررسی و ارائه می‌‌شود‪:‬‬ ‫ جدول‌های بتنی‬‫ دیوارهای پیش‌ساخته ساختمانی‬‫ مصالح دانه‌بندی‌شده‬‫ بازیافت نخاله‌های ساختمانی‬‫بازیاف��ت‪ ،‬انجام دادن فرآین��د دوباره روی مصالح‬ ‫احیا شده و تبدیل آن به مصالح جدید و قابل استفاده‬ ‫اس��ت‪ .‬غیر از هزینه دفع‪ ،‬چند دلی��ل دیگر نیز برای‬ ‫افزایش توجه به بحث بازیافت نخاله‌های ساختمانی‬ ‫وجود دارد‪ .‬کاهش قابلیت استفاده از منابع با کیفیت‬ ‫ب��اال برای س��اختن مصالح س��اختمانی از مهم‌ترین‬ ‫دالیل اس��ت‪ .‬در بس��یاری از موارد‪ ،‬منابع مصالح بکر‬ ‫و دس��ت‌نخورده فاصله زیادی از محل اجرای پروژه‌ها‬ ‫دارد و هزینه‌ه��ای حمل‌ونق��ل پیمان��کاران را مجاز‬ ‫می‌کند تا در جست‌وجوی یک منبع جایگزین محلی‬ ‫(در دس��ترس) باش��ند‪ .‬برای نمونه مصالح سنگی از‬ ‫سنگ الش��ه به‌وجود آمده است و می‌تواند یک منبع‬ ‫مناس��ب و کافی برای بستر جاده و خاک‌ریزی باشد‪.‬‬ ‫فایده دیگر استفاده از اینگونه مصالح سنگی آن است‬ ‫که ارزش مصالح س��نگی به‌دست آمده از سنگ‌های‬ ‫دس��ت نخ��ورده بیش��تر از آن اس��ت ک��ه اینچنین‬ ‫کاربردهای کم‌اهمیتی مانند خاک‌ریزی داشته باشد‪.‬‬ ‫در اینگونه موارد اس��تفاده از مصالح س��نگی تخریب‬ ‫شده یک جایگزین ارزان و مناسب است‪.‬‬ ‫از دی��دگاه بازیاف��ت‪ ،‬از بیش��تر مصالح اس��تفاده‬ ‫دوب��اره ش��ده و منابع کمتری مصرف می‌ش��وند‪ .‬در‬ ‫عملیات بازیافت‪ ،‬میزان منابع و تجهیزات سرمایه‌ای‬ ‫می‌توانند از سلسله مراتب زیر پیروی کنند‪:‬‬ ‫ بازیاف��ت در کارگاه س��اختمانی (ب��رای کاهش‬‫حمل‌ونقل )‬ ‫ بازیاف��ت در مح��ل ب��ا جداس��ازی و حداق��ل‬‫آماده‌سازی‬ ‫ بازیافت در یک ایستگاه مرکزی‬‫ بازیاف��ت در ی��ک واحد دوردس��ت (باالی ‪۲۰۰‬‬‫مایل)‬ ‫ موانع موجود در راه بازیافت نخاله‌های ساختمانی‬‫مهم‌تری��ن مانع برای افزایش بازیافت تغییر‌پذیری‬ ‫مناب��ع بازیافت‌کننده‌ه��ا اس��ت‪ .‬تغییر‌پذی��ری این‬ ‫نخاله‌ها به این عوامل بستگی دارد‪:‬‬ ‫ ترکیب گوناگون نخاله‌ها‬‫ گستردگی فعالیت‌های ساخت و تخریب‬‫در ای��ن بی��ن آنچه مهم اس��ت توج��ه به طرح‬ ‫توجیهی بازیافت نخاله‌های ساختمانی است‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬سایت خبری تحلیلی ایران صنعت‬
‫رئیس هیات مدیره فوالد کاوه‪:‬‬ ‫رئی��س هیات مدیره ف��والد کاوه جنوب کیش با بیان آنکه‬ ‫از س��ال ‪ ۹۰‬به بعد نیاز کش��ور به واردات فوالد کاهش یافته‪،‬‬ ‫بیان کرد‪ :‬هم‌اکنون ‪ ۸‬تا ‪۱۰‬میلیون تن مازاد تولید در کشور‬ ‫وجود دارد که باید صادر شود‪ .‬به گزارش چیالن‪ ،‬عبدالمجید‬ ‫ش��ریفی‪ ،‬رئیس هیات مدیره فوالد کاوه جنوب کیش با بیان‬ ‫اینک��ه در وضعیت کنونی تولید فوالد ایران به ‪۲۵‬میلیون تن‬ ‫رس��یده و ظرفیت فوالد کشور ‪ ۳۴‬میلیون تن اعالم می‌شود‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬به نظر می‌رس��د این افزایش تولید در س��ال‌های آینده‬ ‫نیز تداوم داش��ته باشد ولی با توجه به شاخص‌هایی که برای‬ ‫واردات فوالد به ایران از سال ‪ ۹۰‬کاهش یافته است‬ ‫مصرف ظاهری تعریف می‌شود ‪ ۸‬تا ‪ ۱۰‬میلیون تن مازاد تولید‬ ‫وجود دارد که باید صادر شود و این امر نیازمند مدیریت است‪.‬‬ ‫شریفی خاطرنشان کرد‪ :‬نباید فراموش کنیم که در سال ‪۹۰‬‬ ‫یعنی حدود ‪ ۷‬سال قبل بیش از ‪ ۱۱‬میلیون تن واردات فوالد‬ ‫داش��تیم و به‌تدریج در سال‌های بعد کاهش یافت تا آنجا که‬ ‫صادرات جای خود را به واردات داد و از ‪ ۳‬سال قبل صادرات‬ ‫چشمگیر شد‪ .‬صنعت فوالد اگر جایگاه دهم را در جهان پیدا‬ ‫کرده به آن معناست که اقدام موفقیت‌آمیزی در کشور انجام‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬وی هدف از عنوان این آمارها را چنین تشریح‬ ‫کرد‪ :‬صادرات حجم‌های فعلی فوالد نشان می‌دهد در صادرات‬ ‫فوالد هنوز جوان هستیم‪ ،‬پس نیاز است سازکارهای صادرات‬ ‫ایجاد شده و باید بازارهای هدف شناسایی شوند‪ .‬بخشی از این‬ ‫بازارها در خاورمیانه بوده و بخش��ی نیز در افریقای ش��مالی و‬ ‫آسیا ازجمله تایلند‪ ،‬مالزی و ویتنام هستند که واردات فوالد‬ ‫دارند و فوالدسازان ما نیز می‌توانند به این حوزه‌ها وارد شوند‪.‬‬ ‫این مدیر فوالدی ادامه داد‪ :‬به غیر از فوالد‪ ،‬ایران امکان حضور‬ ‫به عنوان صادرکننده آهن اس��فنجی را نیز دارد چراکه تولید‬ ‫آهن اس��فنجی در ایران دارای مزیت نس��بی است و از طرفی‬ ‫صنایع‌معدنی فلزی‬ ‫آهن اس��فنجی به راحتی می‌توان��د جایگزین قراضه یا چدن‬ ‫ش��ود‪ ،‬از این‌رو باید برای آن نیز برنامه‌ریزی کرد‪ .‬وی تصریح‬ ‫کرد‪ :‬به واس��طه مس��ائل زیست محیطی س��هم کوره قوس‬ ‫الکتریک��ی در تولید فوالد جهان در س��ال‌های آینده افزایش‬ ‫خواهد یافت و این امر بر مصرف قراضه تاثیر‌گذار خواهد بود‪.‬‬ ‫اکنون س��هم کوره بلند در تولید فوالد جهان ‪۶۸‬درصد بوده‬ ‫و سهم کوره قوس الکتریکی ‪۳۲‬درصد می‌باشد اما در ‪ ۷‬یا ‪۸‬‬ ‫سال آینده سهم کوره قوس که نیازمند آهن اسفنجی است‪،‬‬ ‫به ‪ ۴۰‬درصد می‌رسد‪.‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 19‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 5‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 9‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره‪179‬‬ ‫یادداشت‬ ‫استفاده از‬ ‫توان دانش‌بنیان‌ها‬ ‫در بازار چراغ خاموش قراضه‌های فلز سرخ‬ ‫حسام ادیب‬ ‫عضو هیات‌مدیره گروه دانش‌بنیان پاترون‬ ‫ساالنه ‪ ۳۰‬هزار تن ضایعات مسی تولید می‌شود‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه‌ای‬ ‫سارا اصغری‪:‬‬ ‫در ای��ران س��االنه بی��ن ‪ ۲۵‬تا ‪ ۳۰‬ه��زار تن‬ ‫ضایعات مس��ی تولید می‌شود که به عنوان مواد‬ ‫اولیه س��هم حدود ‪ ۱۵‬درص��دی در تولید مس‬ ‫کش��ور دارد‪ .‬متوس��ط مصرف مس در جهان به‬ ‫ازای هر نفر ‪ ۳‬کیلوگرم و در ایران ‪ ۱.۴‬کیلوگرم‬ ‫اس��ت‪ .‬درحقیقت ضایعات مس یکی از ضایعات‬ ‫ارزشمند به‌ش��مار می‌‌رود که حدود ‪۱۰۰‬درصد‬ ‫در چرخه بازیافت قرار می‌گیرد‪ .‬اما در کشور ما‬ ‫س��امانه‌های مدرنی برای جمع‌آوری مس وجود‬ ‫ندارد و همچنان به صورت سنتی انجام می‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹بازار جذاب ضایعات مس‬ ‫درباره ضایع��ات مس و بازیافت آن در کش��ور‪،‬‬ ‫مجی��د دیان��ت در گفت‌وگ��و ب��ا روزگار معدن‬ ‫عنوان کرد‪‌:‬یکی از خاصیت‌های استثنایی مس‬ ‫بازیافت آن است و می‌توان ادعا کرد که به شکل‬ ‫‪ ۱۰۰‬درصد این فلز س��رخ ام��کان بازیافت دارد‬ ‫و به همین دلیل یک فلز خوب محیط زیس��تی‬ ‫به‌شمار می‌‌رود‪.‬‬ ‫بازیافت آن نیز به محیط‌زیس��ت آس��یبی وارد‬ ‫نمی‌کن��د‪ .‬دیانت در ادامه خاطرنش��ان کرد‪ :‬به‬ ‫دلی��ل خواص م��س‪ ،‬این فلز یک��ی از بازارهای‬ ‫ضایعات جذاب قراضه به‌ش��مار م��ی‌‌رود چراکه‬ ‫ضایعات مسی ارزش کمتری از مس خام ندارد‪.‬‬ ‫حتی گاهی پیش آمده که ضایعات مس از مس‬ ‫کاتدی هم گران‌تر به فروش رسیده است‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ ب��ه این پرس��ش ک��ه ز تا چه‬ ‫اندازه منس��جم اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬این ب��ازار به طور‬ ‫کامل س��نتی جمع‌آوری می‌ش��ود و نظارتی بر‬ ‫آن وج��ود ندارد از این‌رو این بازار به هیچ عنوان‬ ‫قابلیت رصد ش��دن را ندارد و کسانی که در این‬ ‫حوزه کار می‌کنند‪ ،‬س��عی دارن��د که به صورت‬ ‫مویرگی و در فضای بس��ته و چ��راغ خاموش و‬ ‫مجید دیانت‪ :‬بازار جمع‌آوری ضایعات مس به طور کامل‬ ‫سنتی است و نظارتی بر آن وجود ندارد‪ ،‬از این‌رو این‬ ‫بازار به هیچ عنوان قابلیت رصد شدن را ندارد‬ ‫با فاکتور غیررس��می کار کنند‪ .‬بنابراین در این‬ ‫زمینه شرکت ثبت ش��ده‌ای وجود ندارد‪ .‬دیانت‬ ‫ادامه داد‪ :‬ضایعات یا با واس��طه یا بی‌واس��طه به‬ ‫ش��رکت‌های مس��ی و برنجی در کشور فروخته‬ ‫می‌شوند و ممکن اس��ت بخشی از آن نیز صادر‬ ‫شود‪.‬‬ ‫این کارشناس مس درباره انواع ضایعات مس‬ ‫عن��وان کرد‪ :‬ح��دود ‪ ۷۰‬درص��د ضایعات مس‬ ‫به ش��کل صنعتی و ‪ ۳۰‬درص��د خانگی بازیافت‬ ‫می‌شود‪ .‬همین ضایعات خرید و فروش می‌شود‬ ‫یعنی صادر می‌ش��ود‪ .‬در مصارف خانگی بیشتر‬ ‫در ظرف‌های خانگی و لوله‌کشی‌ها مورد استفاده‬ ‫قرار می‌گیرد‪.‬‬ ‫مس آنقدر ارزشمند است که چه در مصارف‬ ‫خانگی و چه در مص��ارف صنعتی برای بازیافت‬ ‫قابل رصد کردن است‪.‬‬ ‫دیانت همچنین درباه تمیزسازی ضایعات مس‬ ‫عنوان کرد‪ :‬ضایعات مس را پس از تمیزسازی و‬ ‫خشک کردن به مصرف دوباره می‌رسانند‪ .‬البته‬ ‫ضایعات مس دارای درجه‌بندی‌هایی است‪ ،‬برای‬ ‫نمونه کابل روش��ن بهترین نوع ضایعات مس به‬ ‫شمار می‌رود که باالترین درجه مس را دارد‪ .‬پس‬ ‫از آن کابل تیره‪ ،‬دم قیچی مس��ی‪ ،‬کابل افشان‪،‬‬ ‫کابل هوایی و درنهایت مس ذوبی به ترتیب قرار‬ ‫دارد‪ .‬بعد سیم‌روکش‌دار هم جزو ضایعات است‬ ‫که باید برای جداسازی مس آن کارگری به کار‬ ‫گرفته شود که مستلزم هزینه است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ضایعات مس ب��ا کاتد مس از‬ ‫نظر کیفیتی تفاوت ندارد و ازنظر قیمتی تفاوت‬ ‫اندکی بین ضایعات مس با کاتد مس وجود دارد‪،‬‬ ‫ام��ا معیار اصلی نرخ ضایعات‪ ،‬نرخ ضایعات کابل‬ ‫روش��ن اس��ت‪ .‬درحال‌حاضر نیز نرخ ضایعات با‬ ‫ن��رخ کاتد مس به یکدیگر نزدیک هس��تند اگر‬ ‫کاتد مس کیلویی ‪ ۶۹‬هزار تومان است ضایعات‬ ‫م��س کیلویی ‪ ۶۶‬ه��زار تومان خری��د و فروش‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬البته ای��ن ‪ ۶۶‬هزار توم��ان نرخ کابل‬ ‫روشن اس��ت و به ترتیب درجه‌بندی که عنوان‬ ‫شد‪ ،‬نرخ آن نیز کاهش می‌یابد‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ ۹۹‬درصد جمع‌آوری ضایعات مس‬ ‫سنتی است‬ ‫همچنین درباره ضایعات مس محمد آشناگر‪،‬‬ ‫مدیر سایت ایران ضایعات در گفت‌وگو با روزگار‬ ‫معدن عنوان کرد‪ :‬مس یکی از منابعی است که‬ ‫بیش��ترین قابلیت بازیافت را دارد‪ .‬درواقع مس و‬ ‫آلیاژهای آن هزاران س��ال است که از سوی بشر‬ ‫بازیافت می‌ش��ود و حتی عنوان ش��ده مسی که‬ ‫از ابتدای تاریخ کش��ف شده است‪ ،‬همچنان در‬ ‫چرخه استفاده بشر قرار دارد‪.‬‬ ‫آشناگر با اشاره به مزایای استفاده از ضایعات‬ ‫مس عنوان کرد‪ :‬بازیافت مس از لحاظ اقتصادی‬ ‫ارزان‌تر از فرآیند معدنکاری و اس��تخراج مس از‬ ‫معادن اس��ت‪ .‬مس بازیافتی ارزش ‪۹۰‬درصدی‬ ‫بهای مس اصل��ی را دارد‪ .‬درواقع عمل بازیافت‬ ‫به متعادل نگه‌داشتن نرخ تولیدات مسی کمک‬ ‫نیازهای فناورانه فوالد ازسوی دانش‌بنیان‌ها رفع می‌شود‬ ‫نیازهای فناورانه صنعت فوالد همزمان با برگزاری هش��تمین نمایشگاه‬ ‫بین‌الملل��ی نوآوری و فناوری اینوتکس از س��وی فناوران و دانش‌بنیان‌ها‬ ‫رفع می‌شود‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش معاون��ت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری‪ ،‬روی��داد ارائه‬ ‫نیازهای فناورانه صنعت فوالد همزمان با هش��تمین نمایشگاه بین‌المللی‬ ‫نوآوری و فناوری اینوتکس ازس��وی ش��بکه بین‌الملل��ی مبادالت فناوری‬ ‫فن‌زی ‪ ۲۱‬خرداد در محل نمایشگاه بین‌المللی برگزار می‌شود‪.‬‬ ‫ش��رکت‌های دانش‌بنیان برای حضور در رویداد نیازهای فناورانه صنعت‬ ‫فوالد می‌توانند از تخفیف ‪۴۰‬درصدی استفاده کنند‪.‬‬ ‫ای��ن روی��داد مبتنی بر تقاضای نوآوری اس��ت که در آن ش��رکت‌های‬ ‫بزرگ و س��ازمان‌ها‪ ،‬چالش‌ها و نیازهای فناورانه خود را معرفی کرده و از‬ ‫مخاطبان می‌خواهند که پیشنهادهای نوآورانه خود را برای حل چالش‌ها‬ ‫در مهلت مش��خص ش��ده ارس��ال کنند و از فرصت همکاری با س��ازمان‬ ‫متقاضی بهره‌مند شوند‪.‬‬ ‫در ای��ن رویداد ک��ه در جریان برگزاری نمایش��گاه اینوتکس ‪ ۲۰۱۹‬در‬ ‫نمایش��گاه بین‌المللی تهران برگزار می‌ش��ود‪ ،‬برخی از شرکت‌های فعال و‬ ‫بزرگ صنعت فوالد اقدام به معرفی نیازهای فناورانه خود در مقابل افراد‪،‬‬ ‫ش��رکت‌های فناور و دانش‌بنیان می‌کنند و در صورت اعالم آمادگی برای‬ ‫رفع نیازها از سوی فناوران‪ ،‬جلسه‌های مذاکره بین طرف‌ها انجام می‌‌شود‪.‬‬ ‫ش��بکه بین‌المللی مبادالت فناوری فن‌زی به عن��وان مجری و کارگزار‬ ‫تب��ادل فناوری رویداد اقدام به شناس��ایی نیازهای فناورانه ش��رکت‌های‬ ‫فوالدی‪ ،‬برگزاری رویداد‪ ،‬هماهنگی جلسه‌های مذاکره و مدیریت تعامالت‬ ‫بین‌طرف‌ها تا حصول نتیجه را برعهده دارد‪ .‬هشتمین نمایشگاه بین‌المللی‬ ‫نوآوری و فناوری اینوتکس ‪ ۲۰۱۹‬از ‪ ۱۹‬تا ‪ ۲۲‬خرداد برگزار می‌شود‪.‬‬ ‫می‌کن��د‪ .‬از س��وی دیگ��ر در بازیاف��ت مس‪ ،‬به‬ ‫اندازه ‪ ۱۵‬درصد انرژی فرآیند اس��تخراج مس را‬ ‫کاهش می‌دهد که این امر سبب کاهش مصرف‬ ‫سوخت‌های فسیلی و همچنین کاهش گازهای‬ ‫گلخانه‌ای می‌شود‪.‬‬ ‫وی در ادامه خاطرنش��ان کرد‪ :‬در ایران ساالنه‬ ‫بی��ن ‪ ۲۵‬ت��ا ‪ ۳۰‬هزار تن ضایعات مس��ی تولید‬ ‫می‌ش��ود که به عن��وان مواد اولیه س��هم حدود‬ ‫‪۱۵‬درصدی در تولید مس کش��ور دارد‪ .‬متوسط‬ ‫مصرف مس در جهان به ازای هر نفر ‪۳‬کیلوگرم‬ ‫و در ایران ‪ ۱.۴‬کیلوگرم است‪.‬‬ ‫مدیر س��ایت ایران ضایعات عنوان کرد‪ :‬فلزات‬ ‫به‌ویژه مس اگر به شکل صحیحی بازیافت شوند‬ ‫به هیچ عنوان کیفیت‌ش��ان دچار افت نمی‌شود‬ ‫و از آنج��ا که اس��تخراج فلز ارزش��مند مس به‬ ‫سختی انجام می‌‌ش��ود‪ ،‬بیشتر موردبازیافت قرار‬ ‫می‌‌گیرد‪.‬‬ ‫آشناگر در ادامه خاطرنشان کرد‪ :‬بخش زیادی‬ ‫از ضایعات مس در حوزه صنعتی تولید می‌شود‬ ‫البت��ه در حوزه خانگ��ی مربوط ب��ه رادیاتورها‬ ‫و لوله‌های مس��ی و ظرف‌های مس��ی هس��تند‪.‬‬ ‫البت��ه بع��د از تخری��ب س��اختمان مجموعه‌ای‬ ‫از س��یم و کاب��ل ج��زو ضایع��ات م��س ق��رار‬ ‫می‌گیرد‪.‬‬ ‫در کل ان��واع ضایع��ات م��س را می‌ت��وان در‬ ‫مواردی همچون سیم‌های مس��ی در ژنراتورها‪،‬‬ ‫ترانس��فورماتورها‪ ،‬خطوط انتقال‪ ،‬ساختمان‌ها‪،‬‬ ‫خودروها و س��یم‌پیچی موتوره��ای الکتریکی‪،‬‬ ‫کابل‌ها‪ ،‬لوله‌های مس��ی در سیس��تم‌های تهویه‬ ‫و کندانس��ورها و رادیات��ور خودروها و همچنین‬ ‫ضایعات الکترونیکی یافت‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به درجه مقبولیت ضایعات مس‬ ‫عن��وان کرد‪ :‬مس کابلی بهت��ر از مس مخابراتی‬ ‫است که پس از آن مس آرمیچری و مس ذوبی‬ ‫قرار دارند‪ .‬مس کابلی در باالترین درجه خلوص‬ ‫مس و مس ذوب��ی در پایین‌ترین درجه خلوص‬ ‫مس قرار دارد‪.‬‬ ‫مدیر س��ایت ایران ضایعات در پاس��خ به این‬ ‫پرس��ش ک��ه روش جم��ع‌آوری ضایع��ات مس‬ ‫به ش��کل مدرنیزه انجام می‌‌ش��ود‪ ،‬عنوان کرد‪:‬‬ ‫درحال‌حاض��ر بی��ش از ‪ ۹۹‬درص��د جمع‌آوری‬ ‫ضایعات مس به روش سنتی است‪.‬‬ ‫البته برخی اپلیکیش��ن‌هایی به بازار آمده‌اند‬ ‫که به شیوه‌ای مش��ابه اسنپ عمل می‌کنند‪ ،‬به‬ ‫عبارت دیگر درخواس��تی برای تحویل ضایعات‬ ‫از طریق اپلیکیش��ن داده می‌ش��ود ت��ا خریدار‬ ‫ب��ه آدرس مورد نظر بیای��د و ضایعات را تحویل‬ ‫بگیرد‪ ،‬البته این نحوه جدید جمع‌آوری ضایعات‬ ‫در سطح خانگی است‪.‬‬ ‫ضایع��ات خانگ��ی م��س کمت��ر از ضایعات‬ ‫س��ایر فلزات اس��ت اما در کل این اپلیکیشن‌ها‬ ‫چندان موفق عمل نکرده‌اند و سازکاری که آنها‬ ‫درپیش گرفته‌اند نیاز به س��رمایه‌گذاری کالنی‬ ‫دارد چراک��ه تمام زیرس��اختارها باید ازس��وی‬ ‫س��رمایه‌گذار فراهم ش��ود‪ .‬از این‌رو جمع‌آوری‬ ‫ضایعات مس به‌طور کلی به روش س��نتی انجام‬ ‫می‌‌شود‪.‬‬ ‫آشناگر همچنین درباره نرخ مس عنوان کرد‪:‬‬ ‫نرخ ضایعات وابس��ته به نرخ جهانی و نرخ دالر‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه یادآور ش��د‪ :‬عم��ر ضایعات چه‬ ‫ساختمان‌ها و چه خودروها در ایران باال است‪ ،‬از‬ ‫این‌رو با کمبود ضایعات روبه‌رو هستیم‪ .‬با توجه‬ ‫به این ش��رایط هر اندازه عرضه کم باشد‪ ،‬تقاضا‬ ‫افزای��ش می‌یاب��د و به دنبال چنی��ن وضعیتی‪،‬‬ ‫قیمت‌ها نیز افزایش می‌یابد‪.‬‬ ‫سود ‪ ۱۱۰‬تومانی فوالد هرمزگان در سال ‪۹۷‬‬ ‫ف��والد هرم��زگان جن��وب براس��اس گزارش‬ ‫حسابرسی نش��ده در دوره ‪ ۱۲‬ماه منتهی به ‪۲۹‬‬ ‫اس��فند ‪ ۹۷‬به ازای هر س��هم ‪ ۱۱۰۶‬ریال س��ود‬ ‫محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال‬ ‫قبل ‪ ۳۳۹‬درصد رشد داشته است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش چی�لان‪ ،‬رش��د س��ودآوری فوالد‬ ‫هرمزگان بیش��تر به خاط��ر افزایش ‪ ۳۶‬درصدی‬ ‫ف��روش و نی��ز افزای��ش ‪ ۱.۱۷۰‬درصدی س��ایر‬ ‫درآمدهای عملیاتی است‪.‬‬ ‫این شرکت براساس عملکرد ‪ ۱۲‬ماه برای سال‬ ‫مالی ‪ ۹۷‬مبلغ ‪۱۶۵۹۱‬میلیارد ریال س��ود خالص‬ ‫محقق کرده اس��ت‪ .‬اه��داف و راهبردهای آینده‬ ‫مدیری��ت در زمین��ه تولید و ف��روش محصوالت‬ ‫ش��امل افزایش ف��روش محصوالت ب��ا تاکید بر‬ ‫محص��والت با ارزش افزوده باالتر و افزایش مقدار‬ ‫تولید به ‪ ۱.۵‬میلیون تن است‪ .‬رشد حاشیه سود‬ ‫ناخال��ص ش��رکت از ‪ ۱۷‬به ‪ ۲۶‬درص��د در فصل‬ ‫زمستان‪ ،‬مهم‌ترین نکته گزارش عملکرد شرکت‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬به عبارت دیگر رش��د ‪ ۳۶‬درصدی و‬ ‫افزایش ‪ ۹‬درصدی حاش��یه س��ود ناخالص‪ ،‬سود‬ ‫ناخالص ش��رکت را به ‪ ۹۹۴‬میلیارد تومان رساند‬ ‫که در کنار شناسایی ‪ ۱۰۵۷‬میلیارد تومان درآمد‬ ‫عملیاتی ناش��ی از تس��عیر ارز‪ ،‬رش��د سودآوری‬ ‫شرکت را رقم زد‪.‬‬ ‫کشور ما از نظر ظرفیت برای برخورداری از رشد‬ ‫و رفاه چیزی کمتر از کشورهای توسعه‌یافته ندارد‪.‬‬ ‫رش��د هر کشور توس��عه‌یافته‌ای در گرو دانش آن‬ ‫کشور است‪ .‬از این‌رو دوران خوشگذرانی با نفت و‬ ‫طال و س��نگ‌آهن رو به پایان است‪ .‬مدیران کشور‬ ‫بای��د براس��اس شایس��تگی‌محوری و مزیت‌های‬ ‫رقابتی ‪ ،‬با تمرکز بر رشد دانش و ایجاد ارزش‌افزوده‬ ‫باید بتوانند کش��ور را در مسیر توسعه قرار دهند‪.‬‬ ‫از ای��ن‌رو ش��رکت‌های دانش‌بنی��ان می‌توانند به‬ ‫رش��د اقتصادی کش��ور‪ ،‬جلوگیری از فرار مغزها‪،‬‬ ‫جلوگیری از خام‌فروشی و صادرات منابع طبیعی‪،‬‬ ‫حفظ محیط‌زیس��ت و بهب��ود وضعیت زندگی و‬ ‫رفاه مردم کمک کنند‪ .‬البته دولت به این موضوع‬ ‫آگاهی یافته و با ایجاد زیرس��اخت برای توس��عه‬ ‫ش��رکت‌های دانش‌بنیان گام‌هایی برداشته است‬ ‫اما کافی نیس��ت و ب��ا مدیریت تخصصی و درایت‬ ‫باید این بار را به مقصد رس��اند‪ .‬اس��تفاده از توان‬ ‫و ظرفیت ش��رکت‌های دانش‌بنیان در هر صنعتی‬ ‫می‌تواند س��بب ایجاد بهره‌وری و ارزش‌افزوده در‬ ‫آن صنع��ت ش��ود؛ ظرفیتی ک��ه در صنعت فوالد‬ ‫کش��ور چندان م��ورد عنایت قرار نگرفته اس��ت‪.‬‬ ‫هرچن��د زمان��ی ک��ه از صنعت فوالد س��خن به‬ ‫می��ان می‌آید‪ ،‬درحقیق��ت ترکیبی از تخصص‌ها‪،‬‬ ‫مهارت‌ه��ا و دانش فن��ی باید مد نظر قرار گیرد تا‬ ‫در کنار یکدیگر مفهوم کلی صنعت فوالد را شکل‬ ‫دهن��د‪ .‬تخصص‌ه��ا و مهارت‌هایی مانند مدیریت‬ ‫راهبردی‪ ،‬برنامه‌ری��زی‪ ،‬مدیریت مالی‪ ،‬مدیریت‬ ‫منابع انسانی‪ ،‬مدیریت بازاریابی و فروش‪ ،‬مدیریت‬ ‫دانش‪ ،‬مدیریت فناوری‪ ،‬مدیریت لجس��تیک و‪...‬‬ ‫صنعت فوالد همچنین دربرگیرنده دانش فنی در‬ ‫حوزه‌ه��ای مختلف این صنع��ت مانند متالورژی‪،‬‬ ‫مکانیک‪ ،‬برق‪ ،‬پلیمر‪ ،‬ش��یمی‪ ،‬فیزیک و‪ ...‬اس��ت‪.‬‬ ‫بنابراین طبیعی است رشد و توسعه صنعت فوالد‬ ‫نیازمند تمامی این تخصص‌ها و دانش فنی مربوط‬ ‫ب��ه آنهاس��ت‪ .‬از این‌رو ش��رکت‌های دانش‌بنیان‬ ‫می‌توانند در این مس��یر ق��رار بگیرند اما طبیعی‬ ‫اس��ت هر شرکت دانش‌بنیانی هدف و تمرکز خود‬ ‫را ب��ر حوزه‌های مختل��ف مربوط به صنعت فوالد‪،‬‬ ‫براساس دانش و تجربه‌ها و دریافت‌های خود قرار‬ ‫بدهد‪ .‬از این‌رو حوزه‌های مرتبط با صنعت فوالد را‬ ‫می‌توان به دو بخش کلی دسته‌بندی کرد؛ نخست‬ ‫ح��وزه فناوری تجهیزات فوالدس��ازی یا آنچه به‬ ‫سرمایه‌گذاری ثابت طرح‌های فوالدی برمی‌گردد‬ ‫و دیگ��ری حوزه مرب��وط به بهره‌برداری از صنعت‬ ‫فوالد و نهاده‌های تولید‪ .‬به نظر می‌رس��د با توجه‬ ‫به اینکه توسعه صنعت فوالد از نظر فناوری تولید‬ ‫و سرمایه‌گذاری مربوط به آن‪ ،‬هم به لحاظ اهمیت‬ ‫یکپارچگ��ی بخش‌ه��ای مختلف ی��ک کارخانه‬ ‫و ه��م به لحاظ میزان عرض��ه و تقاضا‪ ،‬نمی‌تواند‬ ‫موردتوجه شرکت‌های دانش‌بنیان باشد زیرا برای‬ ‫هر س��رمایه‌گذار‪ ،‬پش��توانه و ضمانت یکپارچگی‬ ‫کل فرآین��د‪ ،‬تجهیزات‪ ،‬کیفیت و کمیت محصول‬ ‫نهایی اهمیت بسزایی دارد‪ ،‬به این شکل که به‌طور‬ ‫معمول توسعه سخت‌افزاری صنعت فوالد با دانش‬ ‫فنی یک ش��رکت خاص که ارائه‌دهنده تجهیزات‬ ‫و فناوری اس��ت‪ ،‬پیش می‌رود و با توجه به اینکه‬ ‫گ��ردآوری بخش‌های مختلف س��خت‌افزاری به‬ ‫منظور توس��عه صنعت ف��والد نیازمند گردآوری‬ ‫متخصص��ان مختلف و تجربه‌ه��ای گران‌قیمت و‬ ‫ریس��ک باالیی است و به‌طور معمول در بازه‌های‬ ‫زمانی کوتاه‌مدت‪ ،‬نه‌تنها بازخورد مالی و اقتصادی‬ ‫ندارد‪ ،‬بلکه دارای ریس��ک بس��یار باالیی اس��ت‪،‬‬ ‫شاید ش��رکت‌های دانش‌بنیان توفیق چندانی در‬ ‫این حوزه به‌دس��ت نیاورده‌ان��د‪ .‬اما در حوزه‌های‬ ‫مرتبط با بهره‌برداری از صنایع فوالد و توسعه این‬ ‫بخ��ش نیز اگر بخش‌های دانش‌محور مدیریتی را‬ ‫از آن ج��دا کنیم و تنها به حوزه فناوری‌های برتر‬ ‫بپردازیم‪ ،‬نقش ش��رکت‌های دانش‌بنیان می‌تواند‬ ‫بسیار مهم باشد‪.‬‬ ‫گردش مالی صنعت فوالد به قدری زیاد اس��ت‬ ‫ک��ه تمرکز بر حوزه‌های مختل��ف آن می‌تواند به‬ ‫سود شرکت‌های فوالد و شرکت دانش‌بنیان باشد‬ ‫و برای کش��ور ه��م ارزش‌افزوده بس��یاری ایجاد‬ ‫کند‪.‬‬
‫معدن بین‌الملل‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 19‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 5‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 9‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره‪179‬‬ ‫یادداشت‬ ‫‌بلندپروازی زغال‌سنگ‬ ‫در جنوب شرق آسیا‬ ‫کاهش ‪۱.۵‬میلیون تنی تولید جهانی سنگ منگنز‬ ‫تولید جهانی سنگ منگنز‪ ،‬آوریل (فروردین‪-‬اردیبهشت)‬ ‫سال جاری میالدی ‪ ۱.۵‬میلیون تن کاهش یافت‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش پایگاه خب��ری ایمی��درو به نق��ل از مجله‬ ‫متال‌بولتن‪ ،‬تولید سنگ منگنز‪ ،‬آوریل ‪ ۲۰۱۹‬میالدی ‪۱.۵‬‬ ‫میلی��ون تن کاهش یافت‪ .‬این می��زان تولید حاکی از افت‬ ‫‪ ۱۱.۳‬درصدی نس��بت به ماه پی��ش از آن (مارس‪)۲۰۱۹‬‬ ‫است‪.‬‬ ‫همچنین تولید جهانی س��نگ منگنز در ‪۴‬ماه نخس��ت‬ ‫س��ال ‪ ۲۰۱۹‬میالدی نس��بت به مدت مشابه سال ‪۲۰۱۸‬‬ ‫میالدی ‪ ۱۷.۶‬درصد کاهش نشان می‌دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش ‪ ۲.۲‬درصدی تقاضای سنگ منگنز‬ ‫تقاضای جهانی س��نگ منگنز در ‪۴‬ماه نخس��ت س��ال‬ ‫‪ ۲۰۱۹‬میالدی ‪ ۲.۲‬درصد نس��بت به مدت مش��ابه س��ال‬ ‫گذش��ته افزایش یافت‪ .‬تقاضای یادش��ده در آوریل ‪۲۰۱۹‬‬ ‫میالدی با کاهش ‪ ۲.۳‬درصدی نس��بت به ماه گذش��ته به‬ ‫ی��ک میلیون و ‪ ۷۱۰‬هزار تن رس��ید‪ ،‬در حالی که رش��د‬ ‫‪ ۱۲.۳‬درصدی نس��بت به مدت مش��ابه سال گذشته نشان‬ ‫می‌دهد‪.‬‬ ‫نوآوری شرکت استرالیایی در استخراج با روشی غیرمعدنی‬ ‫بهرام فرزاد‬ ‫کارشناس زغال‌سنگ‬ ‫اندونزی یک��ی از بزرگ‌تری��ن تولیدکنندگان‬ ‫و صادرکنن��دگان زغال‌س��نگ در جه��ان ب��ه‬ ‫ش��مار می‌آی��د ک��ه بیش��تر تولی��دات آن از‬ ‫ن��وع حرارت��ی اس��ت‪ .‬پیش‌بینی می‌ش��ود این‬ ‫کش��ور با ادامه اس��تخراج در س��طح فعلی برای‬ ‫ح��دود ‪ ۸۳‬س��ال ذخیره زغال‌س��نگ داش��ته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫از اوای��ل ده��ه ‪ ۱۹۹۰‬می�لادی (حدود دهه‬ ‫‪ ۱۳۷۰‬خورش��یدی) با تغییراتی که در ش��رایط‬ ‫س��رمایه‌گذاری خارج��ی در این کش��ور ایجاد‬ ‫ش��د‪ ،‬اندونزی شاهد جهش چشمگیر در تولید و‬ ‫فروش داخلی و صادرات زغال‌س��نگ به ویژه در‬ ‫نوع حرارتی بوده است‪.‬‬ ‫ای��ن کش��ور همچنی��ن برنامه‌ریزی‌ه��ای‬ ‫بلندپروازان��ه برای تولید و ص��ادرات و همچنین‬ ‫فروش داخلی داشته‪ ،‬در حالی که هزینه‌های کم‬ ‫نیروی انس��انی‪ ،‬سود مناسبی را برای معدنکاران‬ ‫اندونزی و سرمایه‌گذاران به همراه داشته است‪.‬‬ ‫در کنار توسعه اس��تخراج زغال‌سنگ‪ ،‬دولت‪،‬‬ ‫توسعه نیروگاه‌های حرارتی را در نظر قرار داده و‬ ‫آنها را به بهره‌برداری رسانده یا در دست ساخت‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫یادآوری می‌ش��ود بین ‪ ۷۰‬تا ‪ ۸۰‬درصد تولید‬ ‫زغال‌سنگ اندونزی‪ ،‬صادراتی است و این کشور‬ ‫در سال ‪ ۲۰۱۶‬میالدی (‪ ۱۳۹۵‬خورشیدی) که‬ ‫تولی��د زغال‌س��نگ در آن ‪ ۴۵۶‬میلیون تن بود‪،‬‬ ‫با ص��ادرات ‪ ۳۶۵‬میلیون تن رتب��ه باالیی را در‬ ‫صادرات این کانی کسب کرده است‪.‬‬ ‫همانگونه که گفته ش��د‪ ،‬ذخایر مناسب‪ ،‬تولید‬ ‫زیاد و پایین بودن هزینه‌های دستمزد‪ ،‬کمک‌ها‬ ‫و تسهیالت و توجه ویژه دولت‪ ،‬شرایطی را برای‬ ‫تولیدکنندگان به وجود آورده تا بتوانند با س��ود‬ ‫مناسب و قیمت‌های رقابتی‪ ،‬بازارهای صادراتی و‬ ‫داخلی را به طور پیوسته توسعه دهند‪.‬‬ ‫دیگر مزیت نسبی اندونزی‪ ،‬موقعیت جغرافیایی‬ ‫اس��تراتژیک این کش��ور نس��بت به بازارهای پر‬ ‫مصرف چین و هندوس��تان است که با توجه به‬ ‫مصرف و توسعه نیروگاه‌های زغال‌سنگی در این‬ ‫‪۲‬کش��ور‪ ،‬خرید زغال‌سنگ حرارتی از اندونزی با‬ ‫سرعت افزایش داشته است‪.‬‬ ‫یادآوری می‌شود که هندوس��تان برای تامین‬ ‫برق ‪ ۲۷۰‬میلیون نفر از جمعیت کش��ور که برق‬ ‫ندارند‪ ،‬توس��عه نیروگاه‌های زغال‌س��نگی را در‬ ‫اولویت قرار داده است‪.‬‬ ‫با توج��ه به اینکه بیش��تر از نیم��ی از درآمد‬ ‫صادراتی اندونزی از صادرات زغال‌سنگ و روغن‬ ‫پالم است‪ ،‬در سال‌های ‪ ۲۰۱۱‬تا ‪ ۲۰۱۶‬میالدی‬ ‫(‪ ۱۳۹۰‬تا ‪ ۱۳۹۵‬خورش��یدی) که بهای جهانی‬ ‫زغال‌سنگ کاهش پیدا کرد‪ ،‬این کشور توانست‬ ‫با افزایش تولید و ص��ادرات‪ ،‬افت درآمدی را که‬ ‫در اثر پایین آمدن نرخ زغال‌سنگ به‌وجود آمده‬ ‫ب��ود‪ ،‬جبران کند و مانع کم ش��دن درآمد ارزی‬ ‫کشور شود‪.‬‬ ‫همچنین در نیمه دوم سال ‪ ۲۰۱۶‬میالدی که‬ ‫بهای زغال‌سنگ دوباره به سطح قیمت‌های اوایل‬ ‫سال ‪ ۲۰۱۴‬میالدی (‪ ۱۳۹۳‬خورشیدی) رسید‪،‬‬ ‫معادن و دول��ت اندونزی‪ ،‬درآمد زیادی را از این‬ ‫افزایش نرخ کسب کردند‪.‬‬ ‫یادآوری می‌ش��ود با وجود آگاه��ی جهانی از‬ ‫اهمیت کاهش وابستگی کشورها به سوخت‌های‬ ‫فس��یلی به ویژه زغال‌س��نگ نمی‌توان در آینده‌‬ ‫نزدی��ک کاه��ش مص��رف آن را پیش‌بینی کرد‬ ‫و جه��ان همچنان بای��د آثار زیانبار اس��تخراج‬ ‫و مص��رف زغال‌س��نگ و اث��رات ناخوش��ایند‬ ‫زیست‌محیطی آن را تحمل کند‪.‬‬ ‫در برنامه‌ری��زی دول��ت اندونزی‪ ،‬مصرف نفت‬ ‫ب��رای س��وخت نیروگاه‌ه��ا که در س��ال ‪۲۰۱۱‬‬ ‫میالدی ‪ ۵۰‬درصد بوده‪ ،‬در سال ‪ ۲۰۲۵‬میالدی‬ ‫(‪ ۱۴۰۴‬خورشیدی) به ‪ ۲۳‬درصد کاهش می‌یابد‬ ‫و در همین مدت سهم زغال‌سنگ این کشور در‬ ‫تولی��د انرژی از ‪ ۲۴‬به ‪ ۳۰‬درصد افزایش خواهد‬ ‫یافت‪.‬‬ ‫ای��ن ارقام گویای کارنام��ه قابل قبولی از نظر‬ ‫زیست‌محیطی و گرمایش کره زمین نیست‬ ‫در مدت یاد ش��ده‪ ،‬تولید س��نگ منگنز در امریکا‪ ،‬اروپا‪،‬‬ ‫آس��یا و اقیانوس��یه کاهش یافت اما رش��د تولید این ماده‬ ‫معدن��ی در افریقا و منطقه س��ی‌آی‌اس کاهش تولید این‬ ‫ماده معدنی را جبران کرد‪.‬‬ ‫آوری��ل ‪ ،۲۰۱۹‬تولی��د س��نگ منگن��ز در افریق��ا و‬ ‫خاورمیانه‪ ۸۵۴‬هزار تن بود که نسبت به مدت مشابه سال‬ ‫گذشته رش��د ‪ ۲‬درصدی نش��ان می‌دهد‪ ،‬در حالی که به‬ ‫دلیل کاهش تولید در افریقای جنوبی‪ ،‬غنا و ساحل ایوری‬ ‫نس��بت به مارس ‪ ۲۰۱۹‬میالدی افت ‪ ۸‬درصدی را تجربه‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫عرضه س��نگ منگن��ز در افریقای جنوبی‪ ،‬غنا و س��احل‬ ‫ایوری در ‪ ۴‬ماه نخس��ت س��ال جاری می�لادی ‪ ۱۱‬درصد‬ ‫رش��د کرد اما تولید این ماده معدنی در آس��یا و اقیانوسیه‬ ‫نسبت به مدت مشابه سال ‪ ۲۰۱۸‬میالدی ‪ ۱۳‬درصد افت‬ ‫نشان می‌دهد‪.‬‬ ‫برگردان‪ :‬ثمن رحیمی راد‬ ‫ش��رکت اس��ترالیایی ا ِکو َمگ در حال کار بر‬ ‫پروژه‌ای اس��ت که در آن جری��ان فاضالب‌ها را‬ ‫بازیافت کند و از آنه��ا کربنات منیزیم هیدراته‬ ‫به‌دست آورد‪.‬‬ ‫درحال‌حاض��ر تمرک��ز این پروژه ب��ر جریان‬ ‫تلخابه‌هایی اس��ت که شرکت « َدمپی‌ی ِر سالت»‬ ‫تولید می‌کند‪.‬‬ ‫این ش��رکت اس��ترالیایی‪ ،‬تولیدکننده نمک‬ ‫دریای��ی در منطقه پیلبارا در استرالیاس��ت که‬ ‫بخش زی��ادی از آن به یکی از غول‌های معدنی‬ ‫جهان یعنی ریوتینتو اختصاص دارد‪.‬‬ ‫منیزیم س��ومین عنصر فراوانی اس��ت که در‬ ‫آب دریا حل ش��ده و آب دری��ا بیش از منیزیم‬ ‫دربردارنده سدیم و کلرید است‪.‬‬ ‫س��دیم و کلرید را ش��رکت‌های تولیدکننده‬ ‫نمک مانن��د َدمپی‌ی ِر اس��تخراج می‌کنند و در‬ ‫نتیجه آب باقی مانده حاوی مقادیر قابل توجهی‬ ‫منیزیم است‪.‬‬ ‫والتِ��ر مونرو‪ ،‬مدیر رواب��ط عمومی اکو َمگ در‬ ‫گفت‌وگو با وب‌س��ایت خبری و انگلیس��ی‌زبان‬ ‫ماینینگ که در زمینه معدن و صنایع معدن در‬ ‫س��طح بین‌الملل اخبار را منتشر می‌کند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫کربن��ات منیزیم هیدرات��ه دارای مقادیر زیادی‬ ‫منیزی��م با خلوص باالس��ت ک��ه درحال‌حاضر‬ ‫ارزش آن به ‪ ۱۲۵۰‬دالر در تن می‌رسد‪.‬‬ ‫بن��ا بر گفته مونرو‪ ،‬برت��ری بازیابی منیزیم از‬ ‫آب دریا به دلیل نس��بت استخراج ماده معدنی‬ ‫و همچنین امکان دس��تیابی به س��طوح باالی‬ ‫خلوص ماده است‪.‬‬ ‫س��طوح خلوص دریاف��ت منیزی��م از جریان‬ ‫تلخابه ‪۹۹‬درصد و در مقابل س��طوح خلوص از‬ ‫کانی به طور معمول ‪ ۸۵‬تا ‪۹۵‬درصد است‪.‬‬ ‫او اف��زود‪ :‬ع�لاوه بر ای��ن‪ ،‬محص��ول پایه ما‬ ‫نقطه ش��روع ایده‌آل��ی برای تولید اکس��یدها و‬ ‫ا ِسِ تِرهایی است که دارای ترکیب شیمیایی ویژه‬ ‫و مش��خصات فیزیکی هس��تند که وقتی از یک‬ ‫کانی اس��تخراج شده به‌دست می‌آیند بهای آنها‬ ‫باال می‌رود و گران تمام می‌شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹خریدار این محصول کیست؟‬ ‫برنامه ا ِکو َمگ این اس��ت که ترکیبات منیزیم‬ ‫را ب��ه ط��ور مس��تقیم ب��ه ش��رکت‌های بزرگ‬ ‫صنعتی‪ ،‬کش��اورزی‪ ،‬زیس��ت‌محیطی و معدنی‬ ‫ک��ه مصرف‌کنندگان ب��زرگ ای��ن ترکیبات به‬ ‫ش��مار می‌آین��د‪ ،‬بفروش��د و این محص��ول را‬ ‫به وس��یله واس��طه‌های بین‌الملل��ی در اختیار‬ ‫منیزیم از فاضالب استحصال می‌شود‬ ‫منیزیم سومین عنصر فراوانی است که در آب دریا حل‬ ‫شده و آب دریا بیش از منیزیم دربردارنده سدیم و‬ ‫کلرید است‪ .‬سدیم و کلرید را شرکت‌های تولیدکننده‬ ‫نمک مانند دَ مپی‌یِ ر استخراج می‌کنند و در نتیجه آب‬ ‫باقی مانده حاوی مقادیر قابل توجهی منیزیم است‬ ‫مصرف‌کنندگان خردتر قرار دهد‪.‬‬ ‫در بخ��ش مع��دن‪ ،‬اکس��ید منیزی��م کاربرد‬ ‫ویژه‌ای در فرآینده��ای هیدرومتالورژی دارد و‬ ‫قلیایی اس��ت که فلز را از جریانات اسیدی جدا‬ ‫می‌کند‪.‬‬ ‫به عبارت دیگر این ترکیب به بازیافت بیشتر‬ ‫فلزات ارزشمند از برخی کانی‌های استخراج‌شده‬ ‫کمک می‌کند‪ .‬کانی‌هایی مانند کبالت‪ ،‬نیکل و‬ ‫مس از این جمله‌اند‪.‬‬ ‫در بخش کشاورزی‪ ،‬ترکیبات منیزیم در کود‬ ‫و مکمل‌های خوراک حیوانات استفاده می‌شود‪.‬‬ ‫ای��ن ترکیبات همچنین در س��اخت محصوالت‬ ‫مصرفی انس��ان از جمله مکمل‌های س�لامتی‪،‬‬ ‫مس��کن‌ها و داروهای تنظیم اسید معده کاربرد‬ ‫دارد‪ .‬آنه��ا همچنین به عنوان عامل اس��تحکام‬ ‫مواد در س��اخت نان و دیگ��ر محصوالت غذایی‬ ‫استفاده می‌شوند‪.‬‬ ‫مونرو در این باره توضیح می‌دهد که منیزیم‬ ‫کاربرده��ای زیس��ت‌محیطی دارد‪ ،‬ب��ه عن��وان‬ ‫خنثی‌کننده جریان اس��ید ب��ه کار می‌رود و در‬ ‫کارخانه‌ه��ای تصفی��ه فاضالب در جداس��ازی‬ ‫فلزات سنگین استفاده می‌شود‪.‬‬ ‫اکسید منیزیم همچنین یکی از مواد افزودنی‬ ‫است و در محکم کردن شیشه نازکی به کار می‌رود‬ ‫تحلیلگر موسسه پژوهشی و مشاوره‌ای «آی‌دی‌تِ ک‌اِ کس» مطرح کرد‬ ‫شبکه‌های ذخیره انرژی‪ ،‬عامل افزایش تقاضای مس‬ ‫به گفته نا جیائو‪ ،‬تحلیلگر موسس��ه تحقیقاتی و مشاوره‌ای‬ ‫کا ِکس‪ ،‬ش��بکه‌های ذخیره انرژی تا س��ال ‪۲۰۲۹‬‬ ‫یت ِ ‌‬ ‫آی‌د ‌‬ ‫میالدی (‪ ۱۴۰۸‬خورش��یدی)‪ ،‬تقاضای س��االنه مس را ‪۳.۲‬‬ ‫میلی��ون تن افزایش خواهد داد‪ .‬به گزارش مس‌پرس به گفته‬ ‫ای��ن تحلیلگ��ر‪ ،‬کل تقاضای تجمعی مس برای ش��بکه‌های‬ ‫ذخیره انرژی در دهه آینده کمی بیش از ‪ ۹‬میلیون تن خواهد‬ ‫بود‪ .‬ش��بکه‌های ذخیر ‌ه انرژی و به‌طور خاص فناوری باتری‪،‬‬ ‫به‌عنوان عاملی با ظرفیت بس��یار باال ب��رای کاهش آلودگی‬ ‫در نظر گرفته می‌ش��ود‪ .‬بر پایه گفته ن��ا جیائو‪ ،‬فناوری‌های‬ ‫ذخی��ر ‌ه ان��رژی در اتومبیل‌ه��ا‪ ،‬اتوبوس‌ه��ا‪ ،‬کامیون‌ه��ا و‬ ‫همچنین ایستگاه‌های ذخیره انرژی‪ ،‬قابلیت استفاده زیادی‬ ‫سیاتل ایاالت‌متحده اعالم‬ ‫دارند‪ .‬در نشس��ت شورای مس در‬ ‫ِ‬ ‫ش��د که باتری لیتیوم‌یون‪ ،‬وابس��ته به برخی عناصر است که‬ ‫درحال‌حاضر در خودروها اس��تفاده نمی‌شود؛ مانند لیتیوم و‬ ‫گرافیت‪ .‬ع�لاوه بر این‪ ،‬باتری‌ه��ای لیتیوم‌یون مانند نیکل‪،‬‬ ‫کبال��ت و مس ب��ه برخی عناصر دیگر نیز وابس��ته هس��تند‬ ‫که این روند موجب افزایش چش��مگیر مص��رف این عناصر‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬تحلیلگ��ر موسس��ه تحقیقات��ی و مش��اوره‌ای‬ ‫کا ِک��س خاطرنش��ان کرد‪ :‬مس به‌عن��وان کال ِکتور‬ ‫یت ِ ‌‬ ‫آی‌د ‌‬ ‫آنود برای س��لول‌های لیتیوم‌یون مورداستفاده قرار می‌گیرد‬ ‫و به دلیل خوردگی نمی‌ت��وان جایگزینی برای آن پیدا کرد‪.‬‬ ‫همچنی��ن از مس مانند کابل‌ها و سیم‌کش��ی‌ها در اتصاالت‬ ‫ب��رق نیز اس��تفاده می‌ش��ود‪ .‬در س��طح س��لول‌های باتری‬ ‫نی��ز تقاضای مس به ش��کل فویل مس اس��ت ک��ه به‌عنوان‬ ‫کا ِکس‬ ‫یت ِ ‌‬ ‫کالکتور آنود اس��تفاده می‌ش��ود‪ .‬موسس��ه آی‌د ‌‬ ‫پیش‌بینی می‌کند ک��ه فروش بازار خودروه��ای الکتریکی‬ ‫ازجمل��ه اتومبیل‌ه��ا‪ ،‬اتوبوس‌ها‪ ،‬کامیون‌ه��ا و ون‌ها در ‪۱۰‬‬ ‫سال آینده س��االنه ‪ ۵۲‬میلیون دستگاه افزایش یابد و تقاضا‬ ‫برای باتری‌ها س��االنه حدود ‪ ۱ ،۳‬تراوات‌ساعت بیشتر شود‪.‬‬ ‫افزایش س��ریع تولید خودروهای الکتریکی به کاهش بیشتر‬ ‫هزین��ه باتری‌های لیتیوم‌یون منجر خواهد ش��د‪ .‬ش��رکت‬ ‫کا ِکس معتقد اس��ت که پیل‌های س��وختی نیز در‬ ‫یت ِ ‌‬ ‫آی‌د ‌‬ ‫ده��ه آینده بیش��تر در اتوبوس‌ه��ا و کامیون‌ها ب��ه کار برده‬ ‫خواهند شد و حجم کل بازار آن تا سال ‪ ۲۰۲۹‬میالدی کمی‬ ‫بیش از ‪ ۸۰۰‬هزار دستگاه در سال خواهد بود‪.‬‬ ‫کا ِکس‬ ‫یت ِ ‌‬ ‫تحلیلگر موسسه تحقیقاتی و مشاوره‌ای آی‌د ‌‬ ‫پیش‌بین��ی می‌کند ک��ه باتری‌ها و پیل‌های س��وختی مورد‬ ‫اس��تفاده در اتوبوس‪ ،‬تقاضای مس در زمینه انرژی را تا سال‬ ‫‪ ۲۰۲۹‬میالدی به میزان ‪ ۱۷۵‬هزار تن افزایش خواهد داد‪ .‬این‬ ‫افزایش به‌طور عمده ناش��ی از توسعه اتوبوس‌های الکتریکی‬ ‫کا ِکس‬ ‫یت ِ ‌‬ ‫پاک خواه��د بود‪ .‬درعین‌ح��ال‪ ،‬موسس��ه آی‌د ‌‬ ‫پیش‌بینی می‌کند که استفاده از باتری‌ها و پیل‌های سوختی‬ ‫در ون‌ه��ا و وانت‌ها تا س��ال ‪ ۲۰۲۹‬می�لادی تقاضای مس را‬ ‫س��االنه ‪ ۱.۱‬میلیون ت��ن افزایش خواه��د داد‪ .‬بنا بر گفته نا‬ ‫جیائو‪ ،‬برقی ش��دن خودروها موجب افزایش ساالنه تقاضای‬ ‫مس در بخ��ش ذخیره انرژی از ‪ ۵۸‬هزار تن در س��ال جاری‬ ‫می�لادی به بیش از یک‌میلیون تن در س��ال ‪ ۲۰۲۹‬میالدی‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫که در س��اخت تلفن‌های هوشمند‪ ،‬لپ‌تاپ‌ها و‬ ‫بیش��تر ابزار دارای صفحات ال‌س��ی‌دی کاربرد‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹یک کارخانه ‪ ۱۳۰‬میلیون دالری‬ ‫ا ِکو َم��گ ب��رای پیش��روی در مس��یر تبدیل‬ ‫ش��دن به ی��ک عرضه‌کنن��ده عم��ده ترکیبات‬ ‫منیزی��م‪ ،‬تصمی��م ب��ه س��اخت ی��ک واح��د‬ ‫ف��رآوری ب��ا ص��رف ‪ ۱۳۰‬میلی��ون دالر هزینه‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫این واحد قرار اس��ت در ش��هر کاراتای ایالت‬ ‫اس��ترالیای غربی این کش��ور س��اخته ش��ود‪.‬‬ ‫پیش‌بینی می‌ش��ود که این واحد‪ ،‬در آغاز کار‪،‬‬ ‫س��االنه ‪۸۰‬هزار ت��ن کربنات منیزی��م هیدراته‬ ‫تولید کند‪.‬‬ ‫مون��رو اف��زود‪ :‬پیش‌بینی می‌ش��ود توس��عه‬ ‫در م��دت کوتاه��ی پ��س از آن اتف��اق بیفت��د‬ ‫ک��ه تجهی��زات واحد مش��غول به کار ش��وند‪،‬‬ ‫چ��ون مطالعات مدل‌س��ازی که ب��ه تازگی به‬ ‫پایان رس��یده اس��ت‪ ،‬نش��ان می‌دهد که حجم‬ ‫تلخابه‌های در دسترس برای فرآوری در منطقه‬ ‫بس��یار بیش��تر از آن اس��ت که در ابتدا در نظر‬ ‫گرفته ش��ده بود و می‌تواند س��طوح تولید را ‪۸‬‬ ‫مرتبه بیشتر پشتیبانی کند‪.‬‬ ‫اما پیش از هر چیزی‪ ،‬پشتیبانی واحدها باید‬ ‫در نظر گرفته ش��ود‪ .‬اکومگ برای این کار نیاز‬ ‫به تکمیل یک فرآیند مجوزگیری قانونی دارد تا‬ ‫بتواند کارخانه اولیه را راه‌اندازی کند‪.‬‬ ‫ای��ن فرآین��د ش��امل تهی��ه مدل‌س��ازی‬ ‫پراکندگ��ی تلخابه‌ه��ا و ارائ��ه آن به س��ازمان‬ ‫تنظی��م آب و محیط‌زیس��ت اس��ترالیای غربی‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫در ای��ن م��دل بای��د داده‌ه��ای مرتب��ط با‬ ‫ن��رخ تبخیر‪ ،‬الگوه��ای بارندگی‪ ،‬ج��زر و مد و‬ ‫رویداده��ای آب و هوای��ی برجس��ته همانن��د‬ ‫گردبادهای��ی ک��ه گاه و بیگاه منطق��ه را متاثر‬ ‫می‌کن��د‪ ،‬در یک بازه زمانی ‪ 45‬س��اله گنجانده‬ ‫شود‪.‬‬ ‫در پی پیش��رفت این پ��روژه‪ ،‬مان��رو و گروه‬ ‫اکو َم��گ در ح��ال جم��ع‌آوری نمون��ه ب��رای‬ ‫توزیع‌کننده‌هایی هستند که به دنبال ترکیبات‬ ‫منیزیم با کمترین خلوص و اندازه‌ها و ابعاد ویژه‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫ عکس روز‬ ‫پورش��ه ‪ ۹۱۱‬جی‌تی‪ ۳‬که با قطعات قراضه فلزات س��رهم شده‪،‬‬ ‫گفِیر در شهر ا ِسن آلمان به نمایش‬ ‫در نمایش��گاه خودروی تیونین ‌‬ ‫گذاشته شد‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬گاردین‬ ‫تاریخ انتشار‪ ۳۰ :‬نوامبر ‪۲۰۱۸‬‬ ‫(‪ ۹‬آذر ‪)۱۳۹۷‬‬
‫رئیس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان‪:‬‬ ‫استخراج ‪۱۴‬میلیون تن ماده معدنی از معادن استان بوشهر‬ ‫رئیس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان بوشهر‬ ‫گفت‪ :‬در یک‌س��ال گذش��ته ‪۱۴‬میلیون تن ماده معدنی از‬ ‫معادن استان استخراج شد که نسبت به مدت زمان مشابه‬ ‫‪۵۵‬درصد افزایش داشته است‪ .‬به گزارش شاتا‪ ،‬سید حسین‬ ‫حسینی محمدی در نخستین جلسه شورای معادن استان‬ ‫اف��زود‪ ۱۳۱ :‬واح��د معدنی به میزان س��رمایه‌گذاری ‪۶۰۱‬‬ ‫میلیارد ریال به همراه اش��تغال ‪ ۱۱۵۳‬نفر در استان بوشهر‬ ‫مش��غول به فعالیت هس��تند که در بخش س��رمایه‌گذاری‬ ‫نس��بت به مدت مشابه سال گذشته ‪ ۴۱‬درصد رشد داشته‬ ‫اس��ت‪ .‬حس��ینی محمدی با اشاره به جلس��ه‌های شورای‬ ‫معادن اس��تان بیان کرد‪ :‬این شورا در راستای اجرای ماده‬ ‫‪۴۳‬قانون برنامه ششم اقتصادی‪ ،‬اجتماعی و فرهنگی کشور‬ ‫تش��کیل شد که با تفویض انجام ش��ده‪ ،‬برخی از اختیارات‬ ‫ش��ورای‌عالی معادن کشور نظیر سیاست‌گذاری‪ ،‬موافقت با‬ ‫تعطیلی موقت‪ ،‬سلب صالحیت‪ ،‬تمدید یا انتزاع پروانه‌های‬ ‫اکتشاف و بهره‌برداری‪ ،‬محاس��به براساس استخراج واقعی‬ ‫را در اختی��ار دارد‪ .‬وی اضافه ک��رد‪ :‬تصمیم‌گیری و تعیین‬ ‫مصوبه‌ها درجلس��ه شورای معادن براس��اس قانون معادن‬ ‫به‌منظور بررس��ی موارد مربوط در راس��تای تسهیل موانع‬ ‫کسب و کار و توسعه س��رمایه‌گذاری و ایجاد ارزش افزوده‬ ‫در بخش معدن اس��ت‪ .‬وی با اش��اره به الز ‌م و قطعی بودن‬ ‫هر یک ازمصوبه‌های ش��ورای معادن از س��وی سازمان‌های‬ ‫اجرایی مرتبط تاکید کرد‪ :‬همکاری و تعامل بیشتر از سوی‬ ‫اعضای محترم جلسه می‌تواند زمینه‌ساز توسعه و پیشرفت‬ ‫مع��ادن و صنایع معدن��ی برای تولید‪ ،‬ف��رآوری و صادرات‬ ‫محص��والت بخ��ش معدن ش��ود‪ .‬رئیس س��ازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت اس��تان عنوان کرد‪ :‬بر اس��اس برنامه‌ریزی‬ ‫این سازمان پیش‌بینی می‌شود جلسه‌های شورای معادن به‬ ‫ریاست استاندار هر ‪ ۳‬ماه یک‌بار همراه با دستور کار معین‬ ‫برگزار ش��ود‪ .‬امیدواریم در رش��د و توسعه سرمایه‌گذاری و‬ ‫اش��تغال بخش معدن اس��تان بوش��هر موثر باشیم و برخی‬ ‫مشکالت موجود در این بخش را برطرف کنیم‪.‬‬ ‫استان‌ها‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 19‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 5‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 9‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره‪179‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫کشف ‪۱۵‬میلیارد ریال‬ ‫مس سرقتی در انار‬ ‫استاندار در شورای معادن هرمزگان خواستار شد‬ ‫افزایش سرعت مطالعه پهنه‌های معدنی‬ ‫فرمانده انتظامی اس��تان یزد از کش��ف محموله‬ ‫بزرگ ش��مش‌های مس سرقتی در عملیات پلیس‬ ‫شهرستان انار خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬سرداررضا بنی‌اسدی فر در تشریح‬ ‫این خبر گفت‪ :‬در پی اعالم سرقت یک محموله مس‬ ‫که از یک ش��رکت وابسته به صنایع مس شهرستان‬ ‫رفسنجان به مقصد شهرک سرچشمه بارگیری شده‬ ‫بود‪ ،‬موضوع در دس��تور کار پلیس این شهرس��تان‬ ‫قرار گرفت‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ب��ا توجه ب��ه خروج کامی��ون حامل‬ ‫محمول��ه مس از محدوده شهرس��تان رفس��نجان‪،‬‬ ‫طرح مهار در سطح مناطق شمال استان اجرا شد و‬ ‫ماموران پلیس شهرس��تان انار موفق شدند کامیون‬ ‫م��ورد نظر را در حال خروج از اس��تان در جاده یزد‬ ‫متوقف کنند‪.‬‬ ‫سردار بنی‌اس��دی‌فر با اشاره به توقیف خودروی‬ ‫اس��کورت این کامیون و دستگیری ‪ ۲‬متهم در این‬ ‫زمین��ه گفت‪ :‬س��ارقان قصد داش��تند این محموله‬ ‫‪۱۵‬میلی��ارد ریال��ی را به یکی از اس��تان‌های غرب‬ ‫کش��ور منتقل کنن��د که پیش از خروج از اس��تان‬ ‫دستگیر شدند‪.‬‬ ‫فرمانده انتظامی اس��تان تصریح ک��رد‪ :‬در پایان‪،‬‬ ‫این محموله به ش��رکت مس سرچشمه هدایت شد‬ ‫که پیگیری‌های پلیس دریاره دستگیری سایر افراد‬ ‫دخیل در این نقشه مجرمانه ادامه دارد‪.‬‬ ‫انتصاب رئیس سازمان‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫استان فارس‬ ‫گروه معدن‪:‬‬ ‫اس��تاندار هرم��زگان گف��ت‪ :‬در راس��تای‬ ‫فرمایش‌های رهبر معظم انقالب و انجام سریع‬ ‫کاره��ا‪ ،‬فرآیند ص��دور مجوز و تمدی��د پروانه‬ ‫معادن در استان طی شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬فریدون‬ ‫همتی در نشست شورای‬ ‫معادن هرم��زگان اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬چرخ��ه انج��ام‬ ‫کارهای اداری باید کوتاه‬ ‫ش��ود‪ ،‬نباید اج��ازه داد‬ ‫وقت افراد در فرآیندهای طوالنی هدر رود‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬گاه��ی موضوع��ی از س��وی‬ ‫بهره‌بردار معدن پیگیری نمی‌ش��ود و دس��تگاه‬ ‫متولی نیز به دنبال آن نمی‌رود که این موضوع‪،‬‬ ‫ضعف است‪.‬‬ ‫رئیس ش��ورای معادن هرمزگان اضافه کرد‪:‬‬ ‫مطالعه پهنه‌های معدنی‪ ،‬روند طوالنی دارد که‬ ‫باید سرعت گیرد تا بتوان برای برنامه‌ریزی‌های‬ ‫بلندمدت و واگذاری به س��رمایه‌گذاران توانمند‬ ‫اقدام کرد‪.‬‬ ‫وی درب��اره مخالفت‌هایی که از س��وی اهالی‬ ‫برخی مناطق نس��بت ب��ه انج��ام فعالیت‌های‬ ‫معدنی می‌ش��ود هم گفت‪ :‬اگر فرماندار توانمند‬ ‫باش��د و اهال��ی به خوبی توجیه ش��وند‪ ،‬چنین‬ ‫اتفاق‌هایی رخ نمی‌دهد‪.‬‬ ‫اس��تاندار هرمزگان افزود‪ :‬وج��ود این موارد‬ ‫نش��انه ضعف فرماندار است و باید به استانداری‬ ‫گزارش ش��ود تا اقدام‌ه��ای الزم برای رفع آنها‬ ‫انج��ام گ��ردد‪ .‬در ای��ن زمینه هی��چ توجیهی‬ ‫فریدون همتی‪ :‬مطالعه پهنه‌های معدنی‪ ،‬روند طوالنی‬ ‫دارد که باید سرعت گیرد تا بتوان برای برنامه‌ریزی‌های‬ ‫بلندمدت و واگذاری به سرمایه‌گذاران توانمند اقدام‬ ‫کرد‬ ‫پذیرفتنی نیست‪.‬‬ ‫همت��ی در بخ��ش دیگ��ری از س��خنانش‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬در س��فری که رئیس سازمان‬ ‫صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت هرم��زگان‪ ،‬مدیرکل‬ ‫میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دس��تی و گردش��گری‬ ‫استان و فرماندار بستک مدتی پیش به روستای‬ ‫گچوئیه داشتند می‌توانستند مشکل را برطرف‬ ‫کنند و معدن گچ گچوئیه غیر فعال نمی‌ماند‪.‬‬ ‫اس��تاندار هرم��زگان در بخ��ش دیگ��ری از‬ ‫س��خنان خود با اش��اره به ش��ایعه‌هایی که در‬ ‫ش��بکه‌های اجتماعی منتشر می‌ش��ود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫اگر اداره‌های دولتی به موقع و ش��فاف به مردم‬ ‫توضیح دهند‪ ،‬کسی به شایعه‌ها توجه نمی‌کند‪.‬‬ ‫همتی افزود‪ :‬اداره‌های دولتی استان از دادن‬ ‫توضیح شفاف و به موقع به مردم عاجز هستند‬ ‫که س��بب توجه افراد به ش��ایعه‌ها می‌شود‪ ،‬در‬ ‫صورت��ی که اگر اطالعات به موقع و ش��فاف به‬ ‫مردم رسانده شوند‪ ،‬مشکلی ایجاد نمی‌شود‪.‬‬ ‫رئیس ش��ورای تامین هرم��زگان تاکید کرد‪:‬‬ ‫مردم نظر تخصصی اداره‌ها را بهتر از ش��ایعه‌ها‬ ‫می‌پذیرند‪ .‬مدی��ران باید با رس��انه‌ها مصاحبه‬ ‫ک��رده و جزئیات کارها را به طور ش��فاف برای‬ ‫مردم بیان کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹مع�ادن مش�مول ج�ز ‪ ۵‬م�اده ‪۴۳‬‬ ‫قانون برنامه ششم‬ ‫اس��تاندار هرمزگان درباره «ج��ز ‪ ۵‬ماده ‪۴۳‬‬ ‫قانون برنامه ششم توسعه» اظهار کرد‪ :‬در مدت‬ ‫‪ ۱۰‬روز باید فهرس��ت معادن مشمول این ماده‬ ‫قانونی مش��خص ش��ود تا بتوان ب��رای دریافت‬ ‫مبل��غ و هزینه‌کرد آن برای همان مناطق اقدام‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫«بر اس��اس این ماده قانون��ی‪ ،‬در مواردی که‬ ‫به دلی��ل بهره‌برداری از مع��ادن و فعالیت‌های‬ ‫صنایع معدنی‪ ،‬خس��ارت‌هایی به اهالی س��اکن‬ ‫در منطقه و بخش کش��اورزی آنها برسد‪ ،‬عالوه‬ ‫بر عوارض آالیندگی‪ ،‬با تصویب ش��ورای معادن‬ ‫اس��تان تا یک‌درصد (‪۱‬درصد) فروش آنها‪ ،‬پس‬ ‫از واریز به خزانه معین اس��تان نزد خزانه‌داری‬ ‫کل کش��ور به‌جب��ران خس��ارت‌های یادش��ده‬ ‫و درص��ورت وارد ش��دن آس��یب‌های عمومی‪،‬‬ ‫ب��ه فعالیت‌های بهداش��تی‪ ،‬درمان��ی و عمرانی‬ ‫م��ورد نیاز منطق��ه درگیر اختص��اص می‌یابد‪.‬‬ ‫ش��ورای مع��ادن اس��تان موظف اس��ت اصالح‬ ‫فن��اوری آالینده و ب��ه‌روزآوری آنها را پیگیری‬ ‫کند‪».‬‬ ‫همت��ی اف��زود‪ :‬اخذ مبل��غ تعیین ش��ده در‬ ‫ای��ن قانون موجب ایجاد انگی��زه در معدنکاران‬ ‫و بنگاه‌ه��ای اقتص��ادی ب��زرگ وابس��ته ب��ه‬ ‫فعالیت‌ه��ای معدن��ی ب��رای روزآم��د ک��ردن‬ ‫ماشین‌آالت و ش��یوه‌های فعالیت‌شان می‌شود‬ ‫و بیش��تر اینه��ا نیز از نظر مالی ش��رایط خوب‬ ‫و مناسبی دارند که اخذ این مبلغ تاثیری برای‬ ‫آنها نخواهد داشت‪.‬‬ ‫استاندار هرمزگان نیز اسفند ‪ ۹۶‬گفته بود به‬ ‫زودی مطالعات اکتش��اف معادن در بش��اگرد و‬ ‫حاجی‌آباد انجام می‌ش��ود که با انجام آن امکان‬ ‫برنامه‌ریزی دقیق و ترس��یم اف��ق بلندمدت را‬ ‫ب��رای بخش معدن این اس��تان فراهم می‌کند‪.‬‬ ‫وی در این نشس��ت از کن��د بودن روند مطالعه‬ ‫گالی��ه ک��رد و خواس��تار س��رعت گرفتن آن‬ ‫شد‪.‬‬ ‫مع��اون هماهنگ��ی ام��ور عمرانی اس��تاندار‬ ‫هرمزگان هم در این نشس��ت گفت‪ :‬بر اس��اس‬ ‫قانون‪ ،‬وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت نمی‌تواند‬ ‫درباره ماده یاد ش��ده‪ ،‬آیین‌نام��ه‌ای صادر کند‬ ‫زیرا این ماده قانونی‪ ،‬آیین‌نامه اجرایی نخواسته‬ ‫و اجرای آن را بر عهده ش��ورای معادن اس��تان‬ ‫قرار داده است‪.‬‬ ‫رضا م��درس گفت‪ :‬معادنی ک��ه فعالیت آنها‬ ‫منجر به خس��ارت نش��ده باشد‪ ،‬مش��مول این‬ ‫قان��ون نمی‌ش��وند‪ ،‬همچنین جای��ی در قانون‬ ‫بیان نش��ده که انجام فعالیتی تا ‪ ۵۰‬کشته یا تا‬ ‫بروز بیماری برای تعداد مشخصی از افراد مجاز‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹حل مشکل معدن گچوئیه بستک‬ ‫رئی��س س��ازمان صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫هرم��زگان گفت‪ :‬با حض��ور فرماندار بس��تک‪،‬‬ ‫مدی��رکل میراث فرهنگ��ی‪ ،‬صنایع دس��تی و‬ ‫گردشگری و برگزاری نشست با اهالی گچوئیه‪،‬‬ ‫اختالف اهالی و س��رمایه‌گذار گچ این روس��تا‬ ‫برطرف شد‪.‬‬ ‫خلیل قاسمی افزود‪ :‬یک‬ ‫جابه‌جای��ی در محدوده‬ ‫برداش��ت مع��دن انجام‬ ‫ش��ده‪ ،‬همچنی��ن از‬ ‫نیروهای روس��تا در این‬ ‫مع��دن گ��چ اس��تفاده‬ ‫می‌شود و سرمایه‌گذار با توجه به امکانات خود‬ ‫راه دسترس��ی مجزایی برای مع��دن بنا خواهد‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫وی در پایان این نشست در پاسخ به پرسش‬ ‫خبرن��گار ایرن��ا درب��اره وجود مع��دن مس در‬ ‫هرم��زگان هم اظه��ار کرد‪ :‬این اس��تان دارای‬ ‫معدن مس و متقاضی بهره‌برداری از آن اس��ت‬ ‫اما هنوز به کسی واگذار نشده است‪.‬‬ ‫براساس اطالعات منتشرشده سازمان صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت هرم��زگان‪ ۱۱۲ ،‬مح��دوده‬ ‫معدنی دارای پروانه اکتشاف‪ ۲۵ ،‬معدن دارای‬ ‫گواهینامه کش��ف و ‪ ۲۲۶‬مع��دن دارای پروانه‬ ‫بهره‌ب��رداری در این اس��تان ب��ا مجموع ذخایر‬ ‫افزون بر ‪۱.۵‬میلیارد تن وجود دارد‪.‬‬ ‫در هرم��زگان می‌ت��وان برای ‪ ۲۰‬ن��وع ماده‬ ‫معدنی اکتشاف انجام داد‪.‬‬ ‫معادن پایه این اس��تان ش��امل س��نگ گچ‪،‬‬ ‫س��نگ آهن‪ ،‬س��نگ نمک‪ ،‬س��نگ کرومیت و‬ ‫خاک سرخ است‪.‬‬ ‫معادن کوچک در آذربایجان غربی فعال می‌شوند‬ ‫معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت آذربایجان غربی گف��ت‪ :‬معادن کوچک و غیرفعال‬ ‫با حمایت مالی و س��رمایه‌گذاری ایمیدرو و بخش خصوصی‬ ‫فعال‌ خواهند شد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬پریس��ا عابدپور روز شنبه با اشاره به اینکه‬ ‫این واحدها با همکاری س��ازمان صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‪،‬‬ ‫س��ازمان ایمیدرو‪ ،‬ش��رکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران‪،‬‬ ‫شرکت گل‌گهر و خانه معدن معادن کوچک استان با حمایت‬ ‫مال��ی و س��رمایه‌گذاری به چرخه تولید باز خواهند گش��ت‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬عمده مش��کل این معادن کوچک در اس��تان‪ ،‬کمبود‬ ‫نقدینگی‪ ،‬نب��ود واحدهای فرآوری مجه��ز بزرگ‌مقیاس در‬ ‫منطقه‪ ،‬تجهیزات و ماش��ین‌آالت مناسب اس��ت که با ورود‬ ‫س��رمایه‌گذاران داخلی و خارجی به این حوزه‪ ،‬کمک زیادی‬ ‫به بهبود وضعیت این معادن خواهد کرد‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬این س��ازمان در حال تهیه شناسنامه برای‬ ‫معادن اس��تان و معرفی به س��رمایه‌گذاران اس��ت تا با ارائه‬ ‫اطالعات دقیق‪ ،‬بتوانیم س��رمایه‌گذاران بیشتری را به حوزه‬ ‫معادن و صنایع معدنی جذب کنیم‪.‬‬ ‫وی درباره صادرات س��نگ اس��تان به کشورهای همسایه‬ ‫و اروپای��ی نیز اظهار کرد‪ :‬با همکاری خانه معدن اس��تان در‬ ‫ح��ال ایجاد کانال بازاریابی برای مواد معدنی معادن به دیگر‬ ‫کشورها هستیم تا بتوانیم بازار فروش و صادرات مواد معدنی‬ ‫را به معادن استان بازگردانیم‪.‬‬ ‫معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت آذربایجان غربی گفت‪ :‬هدف جذب س��رمایه‌گذار‪،‬‬ ‫موضوع خرید یا فروش معادن نیست بلکه تقویت معدنکاران‬ ‫اس��ت که در کنار سرمایه‌گذاران به بهره‌برداری بهتر با تمام‬ ‫ظرفیت برسیم‪.‬‬ ‫عابدپور با اش��اره به اینکه با ایجاد واحدهای پایین‌دس��ت‬ ‫صنای��ع معدنی‪ ،‬ایجاد اش��تغال پایدار در منطق��ه نیز رونق‬ ‫خواه��د گرفت‪ ،‬افزود‪ :‬راه‌اندازی بخش اس��تارت‌آپ در حوزه‬ ‫مع��ادن‪ ،‬یکی از روش‌ه��ا و راهکارهای ایج��اد ارزش افزوده‬ ‫بیش��تر برای معادن اس��تان و باال بردن بهره‌وری در معادن‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫وی اضاف��ه کرد‪ :‬با ایجاد واحدهای ف��رآوری‪ ،‬بازار فروش‪،‬‬ ‫افزایش نقدینگی و س��رمایه در گ��ردش معدنکاران‪ ،‬معادن‬ ‫خود به خود به سمت فعال شدن و بازگشت به چرخه تولید‬ ‫خواهند رفت‪.‬‬ ‫بخ��ش معدن و صنای��ع پایین‌دس��ت آن‪ ،‬محور توس��عه‬ ‫آذربایجان غربی به شمار می‌رود اما معادن سنگ این استان‬ ‫با مش��کالت عدیده‌ای چون خام‌فروش��ی و نبود بازار روبه‌رو‬ ‫است‪.‬‬ ‫اعطای تس��هیالت با به��ره بانکی پایین برای س��رمایه در‬ ‫گردش‪ ،‬نوسازی ماشین‌آالت معدنی و بهبود عملکرد معادن‬ ‫این استان ضروری است‪.‬‬ ‫آذربایج��ان غرب��ی از وضعی��ت مناس��بی در زمینه ذخایر‬ ‫معدن��ی برخوردار اس��ت اما هنوز تا بهره‌ب��رداری مطلوب از‬ ‫ظرفیت‌ه��ای بخش مع��دن و صنایع معدن��ی راهی طوالنی‬ ‫در پیش دارد‪ .‬محدوده آذربایجان غربی زیر پوش��ش ‪ ۳‬زون‬ ‫از زون‌های بیس��ت‌گانه اکتشاف سیس��تماتیک کشور شامل‬ ‫اش��نویه – خوی‪ ،‬مریوان – مهاباد و شاهین دژ – ماهنشان‬ ‫قرار گرفته است‪.‬‬ ‫وزی��ر صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت در حکم��ی‪،‬‬ ‫حمیدرضا ایزدی را به عنوان رئیس سازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت استان فارس منصوب کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ش��اتا‪ ،‬رضا رحمانی در این حکم آورده‬ ‫اس��ت‪ :‬مقتضی اس��ت براس��اس وظایف و تکالیف‬ ‫ابالغی‪ ،‬نس��بت به برنامه‌ریزی و طراحی شیوه‌های‬ ‫روزآمد‪ ،‬بهره‌گیری از توان علمی و تخصصی نیروی‬ ‫انس��انی و س��ازمان‌دهی امکان��ات و ظرفیت‌ه��ای‬ ‫موجود‪ ،‬در راس��تای تحقق اهداف س��ازمانی اقدام‬ ‫کنید‪.‬‬ ‫وی در ای��ن حک��م‪ ،‬ایج��اد تح��رک و پویایی در‬ ‫نهادهای صنعتی‪ ،‬معدنی و تجاری به‌وسیله ارتقای‬ ‫دانش فنی‪ ،‬تعامل و همکاری مناسب با تشکل‌های‬ ‫تخصص��ی غیردولت��ی و مردم‌نه��اد‪ ،‬شناس��ایی و‬ ‫س��اماندهی واحدها و طرح‌ه��ای صنعتی‪ ،‬معدنی و‬ ‫تج��اری منطقه و ارتقای نظام مهندس��ی صنعت و‬ ‫مع��دن برای تولید صادرات‌مح��ور با هدف افزایش‬ ‫توان ارزآوری را مورد تاکید قرار داده است‪.‬‬ ‫وزی��ر صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت‪ ،‬هماهنگی و‬ ‫تعامل مناس��ب ب��ا نهادهای حاکمیت��ی و اجرایی‪،‬‬ ‫هماهنگ‌س��ازی و تقوی��ت تش��کل‌های تخصصی‬ ‫غیردولتی‪ ،‬بهره‌گی��ری از ظرفیت‌ها و نظارت موثر‬ ‫بر فعالیت‌های اقتصادی را برای دستیابی به اهداف‬ ‫تعیین شده ضروری دانسته است‪.‬‬ ‫رحمانی در این حکم تصریح کرده که انتظار دارم‬ ‫با تکیه بر اصول قانون‌مداری‪ ،‬اعتدال‌گرایی و منشور‬ ‫اخالق��ی‪ ،‬ضمن رعایت کام��ل قوانین و مقررات و با‬ ‫برنامه‌ریزی و نظارت درس��ت و تصمیم اصولی و به‬ ‫هنگام‪ ،‬برای ایفای وظایف اقدام کنید‪.‬‬ ‫رئیس سازمان‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫استان اردبیل منصوب شد‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت در حکمی رامین‬ ‫صادقی تازه‌کند را به عنوان رئیس سازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت استان اردبیل منصوب کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ش��اتا‪ ،‬رضا رحمانی در حکم صادرشده‬ ‫تصریح کرده اس��ت‪ :‬مقتضی است براساس وظایف‬ ‫و تکالیف ابالغی‪ ،‬نس��بت ب��ه برنامه‌ریزی و طراحی‬ ‫ش��یوه‌های روزآم��د‪ ،‬بهره‌گی��ری از ت��وان علمی و‬ ‫تخصصی نیروی انس��انی و س��ازماندهی امکانات و‬ ‫ظرفیت‌های موجود‪ ،‬برای تحقق اهداف س��ازمانی‬ ‫اقدام کنید‪.‬‬ ‫در ای��ن حکم‪ ،‬ایجاد تحرک و پویایی در نهادهای‬ ‫صنعت��ی‪ ،‬معدنی و تجاری به‌وس��یله ارتقای دانش‬ ‫فن��ی‪ ،‬تعام��ل و همکاری مناس��ب با تش��کل‌های‬ ‫تخصص��ی غیردولت��ی و مردم‌نه��اد‪ ،‬شناس��ایی و‬ ‫س��اماندهی واحدها و طرح‌ه��ای صنعتی‪ ،‬معدنی و‬ ‫تج��اری منطقه و ارتقای نظام مهندس��ی صنعت و‬ ‫مع��دن برای تولید صادرات‌مح��ور با هدف افزایش‬ ‫توان ارزآوری‪ ،‬مورد تاکید قرار گرفته است‪.‬‬
‫یکشنبه ‪ 19‬خرداد ‪ 5 1398‬شوال ‪ 9 1440‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫موسسه فرهنگی و هنری روزگار وصل‬ ‫مدیر مسئول‪:‬‬ ‫ناصر بزرگمهر‬ ‫سال دوم شماره ‪179‬‬ ‫سردبیر‪ :‬محبوبه ناطق‬ ‫همکاران‪ :‬سارا اصغری‪-‬ثمن رحیمی‌‌راد‬ ‫مدیر فنی و هنری‪ :‬مهدی نجفی‬ ‫نمایندگی دفتر اروپا‪ :‬چکاوک بزرگمهر‬ ‫آدرس‪ :‬تهران‪ -‬میدان هفتم تیر‪ -‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬پالک ‪74‬‬ ‫تلفکس‪88310576-88310575:‬‬ ‫سازمان آگهی‌ها‪88722732-3:‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان‌ها‪88724211:‬‬ ‫چاپ‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.Madandaily.com‬‬ ‫‪www.instagram.com/Madandaily‬‬ ‫‪www.twitter.com/Madandaily‬‬ ‫‪www.t.me/Madandaily‬‬ ‫‪E-mail:info@madandaily.com‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫اخبار کوتاه‬ ‫بنا بر گزارش استیل مینت‪ ،‬صادرات سنگ آهن ایران در مه (اردیبهشت‪-‬‬ ‫خرداد) ‪ ۱.۹۱‬میلیون تن ثبت ش��ده که ‪ ۴۵‬درصد نس��بت به ماه قبل رش��د‬ ‫داش��ت و باالترین آمار از آوریل ‪( ۲۰۱۸‬فروردین‪-‬اردیبهشت ‪ )۱۳۹۷‬تاکنون‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬صادرات مه نسبت به مدت مشابه سال قبل نیز ‪ ۶۷‬درصد بهبود‬ ‫داشته است‪ .‬از طرفی صادرات گندله سنگ آهن ایران در این ماه ‪ ۴۰‬هزار تن‬ ‫ثبت شد که ‪۷۸‬درصد نسبت به آوریل افت داشت‪.‬‬ ‫در آوریل امس��ال هند برای نخس��تین‌بار از ایران گندل��ه خریداری کرده‬ ‫است‪ .‬در مه چین بزرگ‌ترین خریدار سنگ آهن ایران بود و ‪ ۱.۸۸‬میلیون تن‬ ‫خریداری کرد که ‪ ۴۳‬درصد رشد ماهانه داشته است‪.‬‬ ‫صادرات سنگ آهن ایران به کره جنوبی نیز ‪ ۳۰‬هزار تن ثبت شد در حالی‬ ‫که در آوریل صادراتی نداشت‪ .‬همچنین تا مه برای ششمین ماه متوالی ایران‬ ‫به هند صادرات س��نگ آهن نداش��ت و آخرین بار نوامبر سال قبل (آبان‪-‬آذر‬ ‫‪ ۵۰ )۱۳۹۷‬هزار تن بوده است‪.‬‬ ‫بنا بر آم��ار انجمن جهانی فوالد‪ ،‬تولید فوالد خام ایران بین ژانویه تا آوریل‬ ‫س��ال ‪( ۲۰۱۹‬نیمه دی ت��ا نیمه فروردین ‪ )۱۳۹۸‬مع��ادل ‪ ۸.۳۸‬میلیون تن‬ ‫ثبت ش��د که ‪ ۶‬درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشت و دهمین‬ ‫تولید‌کننده بزرگ فوالد جهان بود‪.‬‬ ‫به گ��زارش متال‌بولتن‪ ،‬قیمت‌های پیش��نهادی جدی��د بیلت صادراتی‬ ‫س��ی‌آی‌اس برای تولیدات ژوئیه (تیر‪-‬مرداد) از نظر مشتریان خیلی باال است‬ ‫و به نظر می‌رس��د مورد قبول نیس��ت‪ .‬از این‌رو روزهای گذشته بازار فعالیت‬ ‫چندانی نداشته است‪.‬‬ ‫آخری��ن معام�لات هفته قبل در ‪ ۴۳۰‬تا ‪ ۴۳۵‬دالر ه��ر تن فوب با افریقای‬ ‫ش��مالی بوده‪ ،‬از این‌رو عرضه‌کننده‌های روس��یه و اوکراین انگیزه پیدا کردند‬ ‫قیمت‌ه��ای ژوئیه را ب��ه ‪ ۴۴۰‬تا ‪ ۴۵۰‬دالر هر تن فوب دریای س��یاه افزایش‬ ‫دهند‪ .‬البته در قیمت‌های جدید معامله نش��ده و فعاالن بازار این قیمت‌ها را‬ ‫خیلی باال می‌دانند‪.‬‬ ‫به گزارش متال‌بولتن‪ ،‬خبرها حاکی از آن اس��ت که محدودیت تقاضای‬ ‫میلگ��رد و مفت��ول صادراتی ترکیه ادام��ه دارد در حالی ک��ه به‌تازگی امریکا‬ ‫تعرفه‌ه��ای ف��والد وارداتی از ترکی��ه را نصف کرده و به ‪ ۲۵‬درصد رس��اند و‬ ‫کارخانه‌ها را تشویق کرد قیمت‌ها را پایین بیاورند‪.‬‬ ‫فوالدس��ازان ت��رک پس از این خبر تعداد پیش��نهادهای خ��ود را در بازار‬ ‫صادرات باال بردند ولی کمکی به افزایش تعداد مشتریان امریکایی نکرده است‪.‬‬ ‫میلگرد صادراتی ترکیه از ‪ ۴۸۵‬تا ‪ ۵۰۰‬دالر هفته قبل به ‪ ۴۸۰‬تا ‪ ۴۹۰‬دالر‬ ‫هر تن فوب رس��یده اس��ت‪ .‬برخی معتقدند این انتظارات برای افزایش فروش‬ ‫میلگرد ترکیه بیش از اندازه بوده چون خریداران امریکایی به دنبال قیمت‌های‬ ‫پایین‌تری از ترکیه هستند‪.‬‬ ‫به گزارش متال‌بولتن‪ ،‬در بازار فوالد چین تقاضا کم است و تولید باالست‬ ‫از این‌رو جو بازار منفی شده و نرخ ورق گرم افت داشته است‪ .‬در بازار داخلی‬ ‫نرخ تا ‪ ۴‬دالر افت داش��ته و ‪ ۵۵۶‬ت��ا ‪ ۵۷۹‬دالر هر تن در کارخانه در مناطق‬ ‫مختلف ثبت شده است‪.‬‬ ‫اگرچه تقاضای ورق گرم در چین نس��بت به مدت مش��ابه س��ال قبل بهتر‬ ‫اس��ت ولی کارخانه‌ها به دنبال افزایش تولید بوده‌اند از این رو فشار‌ها بر بازار‬ ‫بیشتر خواهد شد‪.‬‬ ‫آخرین نرخ ورق گرم صادراتی چین نیز کمتر از ‪۲‬دالر افت داش��ته و ‪۵۰۱‬‬ ‫دالر هر تن فوب ثبت ش��ده است‪ .‬بیشتر کارخانه‌ها به دنبال معامله در ‪۵۰۰‬‬ ‫تا ‪ ۵۰۵‬دالر هس��تند ول��ی هیچ خریداری حاضر به معامل��ه در این قیمت‌ها‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش پلتس‪ ،‬به تازگی نرخ اس��لب صادراتی س��ی‌آی‌اس در ثبات‬ ‫بوده و آخرین نرخ ‪ ۴۳۰‬دالر هر تن فوب دریای س��یاه ثبت ش��ده است‪ .‬البته‬ ‫عرضه‌کننده‌ه��ا اظه��ار کردند حداقل نرخ موردنظرش��ان ‪ ۴۳۰‬دالر اس��ت و‬ ‫پایین‌تر از این سطح معامله نمی‌کنند‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که برخی از خری��داران اروپایی انتظار ‪ ۲۰‬دالر تخفیف‬ ‫برای اسلب سی‌آی‌اس دارند چراکه در بازار داخلی می‌توانند در قیمتی معادل‬ ‫‪ ۴۳۰‬دالر فوب سی‌آی‌اس به راحتی خرید کنند‪ .‬در هر حال بازار در انتظار به‬ ‫سر می‌برد و فعالیت چندانی ندارد‪.‬‬ ‫فعاالن بازار معتقدند چون نرخ ورق گرم سی‌آی‌اس بین ‪ ۴۷۵‬تا ‪ ۴۸۰‬دالر‬ ‫هر تن فوب است نرخ اسلب نیز باید بین ‪ ۴۲۰‬تا ‪ ۴۴۰‬دالر هر تن فوب باشد‬ ‫ولی بازار رو به پایین به نظر می‌رسد از این رو همه عقب نشسته‌اند‪.‬‬ ‫به گزارش اس��تیل‌مینت‪ ،‬کارخانه توکیو اس��تیل ژاپن نرخ خرید قراضه‬ ‫س��نگین کالس ‪ ۲‬از بازار داخلی را ‪ ۵‬دالر هر تن پایین آورده در حالی که ‪۳‬‬ ‫هفته قبل نیز نرخ را پایین آورده بود و از آوریل (فروردین‪-‬اردیبهشت) امسال‬ ‫تاکنون هشتمین مرتبه است که نرخ را در تاهارا و اوکایاما پایین آورده چون‬ ‫جو بازار داخلی راکد است‪.‬‬ ‫بدین ترتیب نرخ خرید جدید قراضه برای این کارخانه بین ‪ ۲۵۷‬تا ‪۲۷۶‬دالر‬ ‫در ه��ر تن خواهد بود‪ .‬در کل در ژاپن تقاضای فوالد کم اس��ت و بازار قراضه‬ ‫فعالیت زیادی ندارد‪.‬‬ ‫به گزارش متال‌اکس��پرت‪ ،‬ن��رخ بیلت در ترکی��ه در بازارهای داخلی و‬ ‫وارداتی آن باال رفته ولی خریداران محتاط هستند و افت نرخ قراضه جو بازار‬ ‫را منفی کرده اس��ت‪ .‬پس از تعطیالت عید س��عید فط��ر در ترکیه روند بازار‬ ‫روشن خواهد شد‪.‬‬ ‫بیل��ت وارداتی با وجود افت ن��رخ قراضه باال رفت و‪ ۴۵۰‬تا ‪ ۴۶۵‬دالر هر تن‬ ‫س��ی‌اف‌آر ترکیه شنیده ش��د‪ .‬آخرین معامالت در ‪ ۴۴۵‬دالر هر تن سی‌اف‌آر‬ ‫نهایی شده بود‪.‬‬ ‫فع��االن بازار افزایش ن��رخ را غیرمنطقی می‌دانند و معتقدند باید تا پس از‬ ‫تعطی�لات عید فطر صبر کرد‪ .‬در ب��ازار داخلی نرخ بیلت ‪ ۴۵۵‬دالر هر تن در‬ ‫کارخانه است و برخی بر نرخ باالی ‪ ۴۶۰‬دالر اصرار دارند‪.‬‬ ‫بیل��ت صادراتی ترکیه نیز ‪ ۴۵۰‬دالر هر تن ف��وب حمل ژوئیه (تیر‪-‬مرداد)‬ ‫اس��ت و ش��اید پس از تعطیالت خریداران الجزایر‪ ،‬امارات و عربس��تان کمی‬ ‫فعال‌تر شوند‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬ایفنا‬ ‫جدیدترین آمار تولید فوالدسازان برتر جهان‬ ‫گروه معدن‪:‬‬ ‫براساس جدیدترین اعالم انجمن جهانی‬ ‫فوالد‪ ،‬تولید فوالد میانی ‪ ۶۴‬کش��ور جهان‬ ‫با رشد ‪۴.۸‬درصد به ‪۶۰۰‬میلیون تن رسید‪.‬‬ ‫جهان در آوریل (فروردین‪-‬اردیبهشت) هم‬ ‫‪ ۱۵۶‬میلیون و ‪ ۸۲۲‬تن فوالد میانی تولید‬ ‫کرده بود که رش��د ‪ ۶.۵‬درصدی نسبت به‬ ‫آوریل سال قبل داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹چی�ن‪ :‬س�هم ‪ ۵۲.۵‬درص�دی از‬ ‫کل تولید فوالد جهان‬ ‫ب��ه گزارش چیالن‪ ،‬چین ب��ا تولید ‪۳۱۴‬‬ ‫میلی��ون و ‪۹۶۱‬ه��زار تن ف��والد میانی تا‬ ‫پای��ان آوریل س��هم ‪۵۲.۵‬درص��دی از کل‬ ‫تولی��د جهان داش��ت و رتبه نخس��ت را با‬ ‫اقت��دار حفظ کرده اس��ت‪ .‬دول��ت چین با‬ ‫سیاس��ت‌های حمایتی همچنان عامل باال‬ ‫بودن حاشیه س��ود فوالدسازان و درنتیجه‬ ‫تمایل آنها به افزایش تولید اس��ت‪ .‬رش��د‬ ‫تولید فوالد میانی چین در ‪ ۴‬ماه نخس��ت‬ ‫امسال ‪ ۱۰.۱‬درصد نسبت به ‪ ۴‬ماه نخست‬ ‫سال گذشته میالدی بود‪.‬‬ ‫‹ ‹هند‪ :‬رتبه دوم با تولید ‪ ۳۶‬میلیون‬ ‫تن فوالد‬ ‫هند ب��ا تولید ‪ ۳۶‬میلی��ون و ‪ ۱۱۸‬هزار‬ ‫ت��ن فوالد میانی در ‪ ۴‬ماه ‪ ۲۰۱۹‬رتبه دوم‬ ‫را دارد که رش��د تولید این کش��ور در این‬ ‫مدت تنها ‪ ۰.۲‬درصد ب��ود‪ .‬هند در آوریل‬ ‫هم با رش��د ‪ ۱.۵‬درصدی تولید خود را به‬ ‫‪ ۸‬میلیون و ‪۷۸۵‬هزار تن رس��اند که البته‬ ‫نس��بت به تولید مارس یعن��ی ‪۹‬میلیون و‬ ‫‪ ۴۱۲‬هزار تن کاهش داشته است‪.‬‬ ‫گزارش تصویری‬ ‫‹ ‹ژاپ�ن‪ :‬س�ومین فوالدس�از برتر‬ ‫جهان‬ ‫ژاپن به عنوان س��ومین فوالدس��از برتر‬ ‫جهان در ‪ ۴‬ماه امس��ال ‪ ۳۳‬میلیون و ‪۶۱۷‬‬ ‫ه��زار تن فوالد میانی تولی��د کرده بود که‬ ‫افت ‪ ۴.۳‬درصدی در آن مش��هود بود‪ .‬ژاپن‬ ‫در آوریل با افت ‪ ۰.۸‬درصدی تولید را به ‪۸‬‬ ‫میلیون و ‪ ۶۴۷‬هزار تن رساند‪.‬‬ ‫‹ ‹امریکا‪ :‬رشد ‪ ۶.۷‬درصدی تولید‬ ‫فوالد‬ ‫امریکا چهارمین فوالدس��از بزرگ جهان‬ ‫در آوریل ‪۷‬میلی��ون و ‪ ۴۲۸‬هزار تن فوالد‬ ‫میانی تولی��د کرد که ‪۷.۳‬درص��د باالتر از‬ ‫آوریل س��ال قبل است‪ .‬این کشور در ‪۴‬ماه‬ ‫امسال هم با رشد ‪ ۶.۷‬درصدی تولید فوالد‬ ‫خ��ود را ب��ه ‪ ۲۹‬میلی��ون و ‪ ۵۸۸‬هزار تن‬ ‫رساند‪.‬‬ ‫‹ ‹کره جنوبی‪ :‬پنجمین فوالدساز‬ ‫برتر جهان‬ ‫کره جنوبی پنجمین فوالدساز برتر جهان‬ ‫در ‪ ۴‬م��اه امس��ال ‪ ۲۴‬میلیون و ‪ ۳۸۷‬هزار‬ ‫تن فوالد میان��ی تولید کرد که ‪ ۲.۸‬درصد‬ ‫بیش��تر از مدت مشابه سال قبل است‪ .‬این‬ ‫کش��ور در آوری��ل ه��م موفق ب��ه تولید ‪۵‬‬ ‫میلی��ون و ‪۹۷۸‬هزار تن فوالد میانی ش��د‬ ‫که ‪ ۱.۴‬درصد بیش��تر از آوریل س��ال قبل‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹روسیه‪ :‬افت چشمگیر ‪ ۶.۱‬درصدی‬ ‫روسیه ششمین فوالدساز جهان تا پایان‬ ‫آوری��ل ‪ ۲۲‬میلی��ون و ‪ ۴۱۰‬هزار تن فوالد‬ ‫میانی تولید کرده اس��ت که افت چشمگیر‬ ‫‪ ۶.۱‬درصدی داش��ت‪ .‬روس��یه در آوریل به‬ ‫تنهای��ی ‪ ۵‬میلیون و ‪ ۶۰۰‬ه��زار تن فوالد‬ ‫میانی تولید کرد که افت ماه یادش��ده هم‬ ‫‪۸.۳‬درصد بوده است‪.‬‬ ‫‹ ‹آلمان‪ :‬هفتمین فوالدساز بزرگ‬ ‫جهان با تولید حدود ‪ ۱۴‬میلیون تن‬ ‫تولی��د ف��والد میان��ی آلمان ب��ه عنوان‬ ‫هفتمین فوالدساز بزرگ جهان ‪ ۱۳‬میلیون‬ ‫و ‪ ۹۹۱‬هزار ت��ن بود که افت ‪ ۳.۶‬درصدی‬ ‫نسبت به ‪ ۴‬ماه نخست سال داشت‪ .‬آلمان‬ ‫در آوریل با کاهش ‪۳.۵‬درصدی تولید فوالد‬ ‫خ��ود را ‪۳‬میلیون و ‪ ۵۵۰‬ه��زار تنی کرده‬ ‫بود‪.‬‬ ‫‹ ‹برزیل‪ :‬افت تولید فوالد‬ ‫هشتمین فوالدس��از بزرگ جهان برزیل‬ ‫اس��ت که توانس��ت در ‪ ۴‬ماه به تولید ‪۱۱‬‬ ‫میلیون و ‪ ۲۷۷‬هزار تن دست یابد که البته‬ ‫‪ ۲.۵‬درصد کمتر از مدت مش��ابه سال قبل‬ ‫اس��ت‪ .‬تولید فوالد برزیل در آوریل با افت‬ ‫‪ ۱.۹‬درص��د به ‪۲‬میلی��ون و ‪ ۸۸۶‬هزار تن‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫‹ ‹ترکی�ه‪ :‬اف�ت ‪ ۱۰.۵‬درص�دی‬ ‫نهمین فوالدساز برتر جهان‬ ‫ترکیه با تولی��د ‪ ۱۱‬میلیون و ‪ ۲۳۳‬هزار‬ ‫تن ف��والد میان��ی‪ ،‬نهمین فوالدس��از برتر‬ ‫جهان ش��د و تولید این کش��ور در طول ‪۴‬‬ ‫ماه ‪ ۱۰.۵‬درصد افت داشت‪.‬‬ ‫درحالی که نرخ رشد تولید این کشور در‬ ‫آوریل مثبت ش��ده و ب��ا ‪۲.۶‬درصد افزایش‬ ‫نس��بت به آوریل س��ال قبل و حتی رش��د‬ ‫نس��بت به مارس امسال به ‪ ۳‬میلیون و ‪۴۴‬‬ ‫هزار تن رسیده است‪.‬‬ ‫‹ ‹ایران‪ :‬تثبیت جایگاه دهم تولید‬ ‫جهانی فوالد‬ ‫ای��ران دوباره جایگاه ده��م را از آن خود‬ ‫کرد و در ‪۴‬ماه نخست سال جاری میالدی‪،‬‬ ‫‪ ۸‬میلیون و ‪ ۳۸۸‬هزارتن فوالد میانی تولید‬ ‫کرد که در مقایس��ه با تولید س��ال گذشته‬ ‫یعن��ی ‪ ۷‬میلیون و ‪ ۹۱۷‬هزار تن‪ ۶ ،‬درصد‬ ‫رشد نش��ان می‌دهد‪ .‬همچنین تولید فوالد‬ ‫خام ای��ران در آوری��ل ‪( ۲۰۱۹‬فروردین‪-‬‬ ‫اردیبهش��ت ‪ )1398‬با رش��د ‪ ۲.۸‬درصدی‬ ‫به‪ ۲‬میلیون و ‪ ۱۶۵‬هزارتن رسید‪ .‬این رقم‬ ‫در مدت مش��ابه سال گذش��ته ‪۲‬میلیون و‬ ‫‪۱۰۶‬هزار تن بود‪.‬‬ ‫زشت‌ترین جواهرات جهان را ببینید‬ ‫سنگ‌های قیمتی یا جواهر‪ ،‬اشیاء تزئینی کوچکی هستند که به شکل سنجاق‪ ،‬حلقه‪ ،‬انگشتر‪ ،‬گردنبند‪ ،‬گوشواره و دستبند‬ ‫استفادهمی‌شوند‪.‬ایناشیاءمی‌توانندبهبدنانسانیالباساومتصلباشند‪.‬قرن‌هاستکهفلزاتدرترکیبباسنگ‌هایجواهر‪،‬مواد‬ ‫پایه‌ایرایجبرایساختجواهراتبوده‌اند‪.‬جواهرمی‌تواندازتعدادزیادیمادهساختهشود‪.‬سنگ‌هایقیمتیوموادمشابهمانند‬ ‫کهربا‪،‬مروارید‪،‬فلزاتگرانبها‪،‬مهرهوصدفبه‌طورگستردهبهعنوانجواهراستفادهشده‌اندولعابنیزبیشتردارایاهمیتبوده‬ ‫‌است‪ .‬جواهر در بیشتر فرهنگ‌ها به دلیل ویژگی‌های ماده تشکیل‌دهنده‪ ،‬طرح و مدل معنادار آن به عنوان نماد یک موضوع‬ ‫شناخته می‌شود‪ .‬در سراسر جهان جواهرات برای زیباسازی ظاهری شخص از سنجاق‌سر گرفته‬ ‫تا حلقه انگش��ت‌های پا س��اخته شده‌است‪ .‬در اینجا اما ش��ما را به دیدن زشت‌ترین جواهرات‬ ‫جهان دعوت می‌کنیم‪.‬‬ ‫تهیه و تنظیم‪ :‬ثمن رحیمی‌راد‬ ‫منبع‪Fixthephoto :‬‬

آخرین شماره های روزنامه روزگار معدن

روزنامه روزگار معدن شماره 187

روزنامه روزگار معدن شماره 187

شماره : ۱۸۷
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۳/۲۹
روزنامه روزگار معدن شماره 186

روزنامه روزگار معدن شماره 186

شماره : ۱۸۶
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۳/۲۸
روزنامه روزگار معدن شماره 185

روزنامه روزگار معدن شماره 185

شماره : ۱۸۵
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۳/۲۷
روزنامه روزگار معدن شماره 184

روزنامه روزگار معدن شماره 184

شماره : ۱۸۴
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۳/۲۶
روزنامه روزگار معدن شماره 183

روزنامه روزگار معدن شماره 183

شماره : ۱۸۳
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۳/۲۵
روزنامه روزگار معدن شماره 182

روزنامه روزگار معدن شماره 182

شماره : ۱۸۲
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۳/۲۲
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!