صفحه قبل

روزنامه روزگار معدن شماره ۱۷۸

صفحه بعد

روزنامه روزگار معدن شماره 178

روزنامه روزگار معدن شماره 178

‫روزنامه اقتصادی معدن و صنایع معدنی ایران‬ ‫توسعه سایت‬ ‫نمایشگاهی کرمان‬ ‫در انتظار‬ ‫تامین بودجه‬ ‫شنبه‬ ‫ظرفیت‌های معدنی‬ ‫هنوز بالفعل‬ ‫نشده است‬ ‫صفحه‪3‬‬ ‫صفحه ‪6‬‬ ‫‪ 18‬خرداد ‪ 4 1398‬شوال ‪ 8 1440‬ژوئن ‪ 2019‬سال دوم شماره‪8 178‬صفحه قیمت ‪ 2000‬تومان‬ ‫یادداشت‌ها‬ ‫واکاوی موانع کاهش‬ ‫قیمت‌های کف بازار‬ ‫‪www.Madandaily.com‬‬ ‫درحاشیه واگذاری سهام دولت در ‪ 18‬شرکت معدن و صنایع معدنی‪ ،‬پتروشیمی‪ ،‬بانک و بیمه و خودروساز‌ی مطرح شد‬ ‫واگذاری‌های بزرگ‪ ،‬درآستانه سقوط به دامن خصولتی‌ها؟‬ ‫صفحه‪2‬‬ ‫صفحه‪5‬‬ ‫امید به اتحاد‬ ‫برای مقابله با «گاریمپو»‬ ‫صفحه‪6‬‬ ‫گزارش‌ها‬ ‫بازار گچ در رکود چندین‌ساله‬ ‫به‌سر می‌برد‬ ‫صفحه‪4‬‬ ‫هر شغل معدنی‬ ‫‪ ۱۷‬شغل ایجاد می‌کند‬ ‫ایجاد کنسرسیوم تامین تجهیزات‬ ‫و خدمات پیمانکاری حفاری اکتشاف‬ ‫صفحه‪7‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه‌ای‬ ‫صفحه‪5‬‬
‫اخبار‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 18‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 4‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 8‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره‪178‬‬ ‫خبر‬ ‫تفویض اختیار‬ ‫به انجمن‌ها در ایجاد‬ ‫ارزش افزوده معادن‬ ‫امضای تفاهمنامه تامین مالی ‪ ۶۰۰‬میلیون یورویی نفلین‌سینیت سراب‬ ‫با امضای تفاهمنامه‌ای بین س��ازمان گسترش و نوسازی‬ ‫صنایع ایران(ایدرو) و س��ازمان توس��عه و نوسازی معادن و‬ ‫صنای��ع معدن��ی ایران(ایمیدرو)‪ ،‬تامین مال��ی و فنی طرح‬ ‫تولید آلومینا از نفلین‌س��ینیت در شهرستان سراب از محل‬ ‫سرمایه‌گذاری خارجی انجام می‌شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایرن��ا‪ ،‬با امضای ای��ن تفاهمنامه که با حضور‬ ‫رئیس مجلس شورای اسالمی‪ ،‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫و اس��تاندار آذربایجان ش��رقی انجام شد‪ ،‬تامین مالی تولید‬ ‫‪ ۲۰۰‬میلیون تن آلومینا از نفلین‌س��ینیت با سرمایه‌گذاری‬ ‫به ارزش ‪ ۶۰۰‬میلیون یورو انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫علی الریجانی‪ ،‬رئیس مجلس شورای اسالمی‪ ،‬با اشاره به‬ ‫اهمیت این طرح در ارتقای س��طح تولید و اشتغال کشور‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬بس��یار خوش��حالیم که این طرح پ��س از مدت‌های‬ ‫طوالنی به لنگرگاه مطمئنی رس��یده و امیدواریم به زودی‬ ‫شاهد اجرایی شدن آن باشیم‪.‬‬ ‫رضا رحمانی‪ ،‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت نیز با اش��اره‬ ‫به سیاس��ت این وزارتخانه مبنی بر انقالب معدنی در سال‬ ‫جاری‪ ،‬گفت‪ :‬در حوزه اکتش��اف و نوسازی و تجهیز معادن‬ ‫موجود‪ ،‬کارهای بزرگی شروع شده است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬بهره‌ب��رداری از ط��رح تولی��د آلومین��ا از‬ ‫نفلین‌س��ینیت شهرس��تان س��راب موجب رهایی کشور از‬ ‫واردات آلومینا شده و وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در کنار‬ ‫این طرح به زنجیره تولید و صنایع باالدس��ت و پایین‌دست‬ ‫آن هم توجه خواهد کرد‪ .‬محمدرضا پورمحمدی‪ ،‬اس��تاندار‬ ‫آذربایجان ش��رقی هم با اش��اره به ظرفیت‌ه��ای غنی این‬ ‫استان در بخش معدن‪ ،‬گفت‪ :‬فاز جدید پروژه تولید آلومینا‬ ‫از نفلین‌س��ینیت سراب با آماده‌س��ازی بستر تامین مالی و‬ ‫فنی آن آغاز ش��ده و بهره‌ب��رداری از آن خدمت بزرگی به‬ ‫کشور و استان خواهد بود‪ .‬وی خواستار حمایت همه‌جانبه‬ ‫مجلس شورای اسالمی از این طرح شد‪.‬‬ ‫درحاشیه واگذاری سهام دولت در ‪ 18‬شرکت معدن و صنایع معدنی‪ ،‬پتروشیمی‪ ،‬بانک و بیمه و خودروساز‌ی مطرح شد‬ ‫واگذاری‌های بزرگ‪ ،‬در آستانه سقوط به دامن خصولتی‌ها؟‬ ‫نمایشگاه داخلی‌سازی‬ ‫قطعات ماشین‌آالت معدنی‬ ‫و فوالدی برگزار می‌شود‬ ‫مش��اور عالی و دستیار وزیر صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت از نمایش��گاه‌های داخلی‌سازی قطعات‬ ‫لوازم خانگی و ماشین‌آالت تولید کارخانه‌های‬ ‫معدنی و فوالدی خبر داد‪.‬‬ ‫به گ��زارش ش��اتا‪ ،‬ص��ادق نجفی ب��ا اعالم‬ ‫ای��ن خبر‪ ،‬اف��زود‪ :‬این نمایش��گاه‌ها از س��وی‬ ‫انجمن‌های مربوط و با همکاری ایدرو‪ ،‬معاونت‬ ‫معدن��ی وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت و‬ ‫ایمیدرو برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اق��دام وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت برای اعالم فهرست نیازها و فراخوان‬ ‫ب��رای داخلی‌س��ازی این نیازه��ا‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫در همی��ن زمینه‪ ،‬قطعه‌س��ازان‪ ،‬دانش��گاه‌ها‪،‬‬ ‫اس��تارت‌آپ‌ها و ش��رکت‌های دانش‌بنی��ان‬ ‫برای داخلی‌س��ازی قطع��ات ل��وازم خانگی و‬ ‫ماش��ین‌آالت تولی��د کارخانه‌ه��ای معدن��ی و‬ ‫فوالدی پای کار خواهند آمد‪.‬‬ ‫مش��اور عالی و دستیار وزیر صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت با تاکید بر ضرورت داخلی‌سازی قطعات‬ ‫و س��اخت داخل‪ ،‬بیان کرد‪ :‬این از اولویت‌های‬ ‫امس��ال وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت‬ ‫به‌وی��ژه در س��ال رونق تولید همی��ن موضوع‬ ‫است‪.‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت نیز بر این نکته‬ ‫که نهضت س��اخت داخل باید راه بیفتد‪ ،‬تاکید‬ ‫کرده‌اند‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه‌ای‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت بر توجه ویژه‬ ‫ب��ه انجمن‌های تخصصی و تفوی��ض اختیار به‬ ‫آنها به ش��رط پاس��خگویی و مسئولیت‌پذیری‬ ‫آنها تاکید کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ش��اتا‪ ،‬رض��ا رحمانی ب��ا بیان‬ ‫ای��ن مطلب‪ ،‬اف��زود‪ :‬ب��ه منظور تس��هیل هر‬ ‫چ��ه بیش��تر در محی��ط کس��ب و کار‪ ،‬آماده‬ ‫تفویض برخی اختی��ارات دیگر به انجمن‌های‬ ‫تخصص��ی در حوزه‌ه��ای صنع��ت‪ ،‬مع��دن و‬ ‫تجارت البته با قبول مس��ئولیت و پاسخگویی‬ ‫هستم‪.‬‬ ‫وی به دیدارهای خود با اعضای چند انجمن‬ ‫اش��اره کرد و گف��ت‪ :‬در دیدارهای جداگانه‌ای‬ ‫ک��ه با اعضای انجمن تولیدکنندگان س��یمان‪،‬‬ ‫اعضای انجمن س��نگ و انجمن س��رب و روی‬ ‫داشتم با توجه به شرایط کنونی بر این موضوع‬ ‫تاکید کردم‪.‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت با بیان اینکه‬ ‫تفوی��ض اختیارات با این ش��رط از تمرکز امور‬ ‫در یک نقط��ه جلوگیری می‌کند‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫افزایش س��رعت خدمات‌رس��انی با جلوگیری‬ ‫از بروکراس��ی اداری‪ ،‬سبب تس��هیل فرآیندها‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫رحمانی با تاکید بر اس��تفاده از ظرفیت‌های‬ ‫صادراتی انجمن‌های تخصصی‪ ،‬گفت‪ :‬امسال به‬ ‫رونق تولید نام‌گذاری ش��ده و از همه توان‌ها و‬ ‫ظرفیت‌ها برای رس��یدن به این هدف استفاده‬ ‫خواهیم کرد‪.‬‬ ‫وی در ادامه با اش��اره ب��ه دیگر ظرفیت‌های‬ ‫انجمن‌ها‪ ،‬اف��زود‪ :‬به عنوان نمون��ه از ظرفیت‬ ‫انجمن‌ه��ای معدن��ی ب��رای جلوگی��ری از‬ ‫خام‌فروش��ی م��واد معدن��ی و ایج��اد ارزش‬ ‫اف��زوده‪ ،‬نوس��ازی مع��ادن و فع��ال ک��ردن‬ ‫مع��ادن کوچک‌مقی��اس و بنگاه‌ه��ای کوچک‬ ‫و متوس��ط(‪ )SME‬معدنی می‌توان اس��تفاده‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫محبوبه ناطق‪:‬‬ ‫ش��رکت خصوصی‌س��ازی در نامه‌ای به شرکت‬ ‫ب��ورس اوراق به��ادار ته��ران و ش��رکت فرابورس‬ ‫ایران‪ ،‬خواهان عرضه ‪ ۱۸‬سهام متعلق به دولت در‬ ‫شرکت‌های بورس��ی و فرابورسی از جمله شرکت‬ ‫مل��ی صنایع م��س ایران‪ ،‬ف��والد مبارکه اصفهان‪،‬‬ ‫صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس‪ 6 ،‬پاالیشگاه نفت‪،‬‬ ‫ایران خودرو‪ ،‬س��ایپا‪ ،‬سهام ‪ 3‬بانک صادرات‪ ،‬ملت‬ ‫و تجارت‪ 2 ،‬بیمه اتکایی امین و البرز‪ 2 ،‬ش��رکت‬ ‫س��رمایه‌گذاری مل��ی ایران(یما) و ملی کش��ت و‬ ‫صنعت و دامپروری پارس شد‪.‬‬ ‫برخ��ی واگذاری‌ها به بخ��ش خصوصی در یکی‬ ‫دو سال گذشته با شکست روبه‌رو شد و همین امر‬ ‫حتی رئیس س��ازمان خصوصی‌سازی را به چالش‬ ‫جدی با نمایندگان مجلس شورای اسالمی کشاند‬ ‫که این حجم واگذاری س��هم دولت از ش��رکت‌ها‬ ‫و بنگاه‌ه��ای اقتصادی از نگاه برخی کارشناس��ان‬ ‫ای��ن عرص��ه‪ ،‬واکنش‌های��ی را ایجاد ک��رد‪ .‬از این‬ ‫جمله‪ ،‬مهدی کرباس��یان‪ ،‬رئیس پیش��ین هیات‬ ‫عامل ایمیدرو بود که معتقد اس��ت این واگذاری‌ها‬ ‫نیز ش��تاب‌زده اس��ت و باید تمام جوانب را در این‬ ‫واگذاری‌ها سنجید‪.‬‬ ‫‹ ‹ام�کان تامین این حج�م از نقدینگی‬ ‫وجود ندارد‬ ‫در ای��ن زمینه‪ ،‬رئیس هیات‬ ‫عام��ل پیش��ین ایمیدرو در‬ ‫گفت‌وگ��و ب��ا روزگار معدن‬ ‫گف��ت‪ :‬س��ازمان خصوصی‬ ‫‌س��ازی‪۵ ،‬خ��رداد ‪۱۳۹۸‬‬ ‫فروش باقیمانده سهام دولت‬ ‫و س��ازمان‌های توس��عه‌ای ایمی��درو‪ ،‬ای��درو و‬ ‫پتروش��یمی در واحده��ای ب��زرگ تولیدی اعم از‬ ‫پتروش��یمی هلدینگ خلیج‌فارس‪ ،‬فوالد مبارکه و‬ ‫شرکت ملی مس‪ ،‬بانک‌ها و‪ ...‬را ابالغ کرد‪.‬‬ ‫مهدی کرباس��یان اف��زود‪ :‬در ن��گاه اول به نظر‬ ‫می‌رسد فروش سهام واحدهای یادشده در اجرای‬ ‫اصل ‪ ۴۴‬قانون اساس��ی و در راس��تای سیاس��ت‬ ‫اصولی خروج دولت از تصدی‌گری بوده و شاید در‬ ‫این مقطع‪ ،‬تامین نقدینگی برای خزانه کش��ور نیز‬ ‫مورد نظر سیاس��ت‌گذاران بوده اما چند نکته مهم‬ ‫با توجه به قانون و تجربه گذش��ته‪ ،‬الزم به تذکر و‬ ‫تاکید اس��ت‪ .‬با توجه به قانون اجرای سیاست‌های‬ ‫کلی اص��ل ‪ ،۴۴‬دولت تا ‪ ۸۰‬درصد ارزش مجموع‬ ‫س��هام بنگاه‌های دولتی در هر فعالیتی را مشمول‬ ‫می‌شود‪ .‬از این رو واگذاری ‪ ۱۰۰‬درصد واحدهای‬ ‫بزرگ محل شبهه است‪.‬‬ ‫وی تصری��ح کرد‪ :‬دیگ��ر اینکه عملکرد دولت‌ها‬ ‫در واگذاری واحدهای بزرگ در س��ال‌های گذشته‬ ‫نش��ان داد در کشور ما بخش خصوصی واقعی که‬ ‫ت��وان خرید این حجم س��هام با ارق��ام هنگفت را‬ ‫داشته باشد‪ ،‬وجود ندارد‪ .‬به عبارت دیگر دست کم‬ ‫در زمان تشدید تحریم‌ها و رکود اقتصادی‪ ،‬چنین‬ ‫تمایل��ی در بخش خصوصی واقعی برای خرید این‬ ‫حجم از سهام شرکت‌های بزرگ وجود ندارد‪.‬‬ ‫وی در ادامه س��خنان خود خاطرنش��ان کرد‪ :‬از‬ ‫س��وی دیگر با یک محاس��به ساده در می‌یابیم که‬ ‫مهدی کرباسیان‪ :‬در چنین شرایطی می‌توان حدس زد‬ ‫که مستقیم و غیرمستقیم بازهم خصولتی‌ها و برخی‬ ‫نهادها به عنوان خریدار قدرتمند وارد میدان می‌شوند‬ ‫نرخ پایه فروش س��هام واحدهای مورد اشاره بیش‬ ‫از ‪۱۰۰‬میلی��ارد تومان برآورد ش��ده و عالوه بر آن‬ ‫خری��دار بای��د به همین میزان و حتی بیش��تر نیز‬ ‫برای تامین نقدینگی واحدهای خریداری ش��ده و‬ ‫حل مشکالت جاری و توسعه‌ای آنها تالش کند‪.‬‬ ‫کرباسیان ادامه داد‪ :‬در چنین شرایطی می‌توان‬ ‫ح��دس زد ک��ه مس��تقیم و غیرمس��تقیم بازهم‬ ‫خصولتی‌ه��ا و برخ��ی نهاده��ا به عن��وان خریدار‬ ‫قدرتمن��د وارد میدان می‌ش��وند در م��واردی نیز‬ ‫خریداران با وجوهی که از مسیر درست برای خرید‬ ‫نیاورده‌ان��د و این روزها چند مورد آن در دادگاه‌ها‬ ‫مطرح است خواهان خرید این شرکت‌ها می‌شوند‪.‬‬ ‫این نوع واگذاری‌ها موردنظر دولت نبوده و نیست‪.‬‬ ‫اضافه بر این موارد‪ ،‬بانک‌ها‪ ،‬شس��تا و صندوق‌های‬ ‫بازنشستگی نیز مکلف به فروش سهام و اموال خود‬ ‫ش��ده‌اند؛ آیا فکری ش��ده که این حجم نقدینگی‪،‬‬ ‫ام��کان تامین از داخل کش��ور و س��رمایه‌گذاران‬ ‫خصوصی واقعی را دارد؟‬ ‫کرباس��یان افزود‪ :‬برای اثب��ات این پیش‌بینی‪،‬‬ ‫خوب است که به فهرست واگذاری سهام واحدهای‬ ‫بزرگ تولیدی در ‪ ۱۰‬س��ال گذشته در دولت‌های‬ ‫مختل��ف دق��ت کنیم که بعضی ب��ا گرفتاری‌های‬ ‫جدی��د و بدهی بیش��تر به دولت بازگش��ت؛ مانند‬ ‫آلومینیوم المهدی‪ ،‬نورد لوله اهواز‪ ،‬ماشین‌س��ازی‬ ‫تبریز و واحدهای بزرگ تولیدی در استان مرکزی‬ ‫که وارث معضالت عدیده هستند‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬بی‌ش��ک اجرای سیاس��ت‌های‬ ‫اص��ل ‪ ،۴۴‬خصوصی کردن واحدها و جدا ش��دن‬ ‫دولت از بنگاه‌داری جهت‌گیری درس��تی اس��ت و‬ ‫بای��د قبول کرد که تحقق آن ه��م به اندازه کافی‬ ‫دیر ش��ده اما این تاخیر باعث نمی‌ش��ود در مقطع‬ ‫فعلی و در ش��رایط تش��دید تحریم‌ها و مشکالت‬ ‫جدی ناش��ی از آثار آن‪ ،‬رکود بازار و نبود ثبات در‬ ‫عرصه تولید انتظار داش��ته باشیم بخش خصوصی‬ ‫واقعی در شمار خریداران سهام شرکت‌های عرضه‬ ‫شده باشد‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬نکته مه��م دیگر که باید‬ ‫موردنظ��ر قرار گیرد این اس��ت ک��ه در واگذاری‬ ‫صنای��ع مس ک��ه در حقیقت صنعت��ی انحصاری‬ ‫است و مادر بسیاری از صنایع پایین‌دست به شمار‬ ‫می‌رود‪ ،‬حس��ب سیاس��ت‌های ابالغی دست‌کم تا‬ ‫‪ ۲۰‬درصد تولید کش��ور باید در اختیار دولت باقی‬ ‫بماند‪ ،‬در حالی که با فروش تمام این سهام‪ ،‬دولت‬ ‫از گردونه هدایت این صنعت کلیدی خارج می‌شود‬ ‫و متاسفانه بروز چنین وضعیتی در تعدادی دیگر از‬ ‫شرکت‌های در فهرست دیده می‌شود‪.‬‬ ‫رئی��س هیات عامل پیش��ین ایمی��درو تصریح‬ ‫کرد‪ :‬موضوع مهم دیگر‪ ،‬فروش سهام سازمان‌های‬ ‫توس��عه‌ای مانند ایمی��درو‪ ،‬ایدرو و پتروش��یمی‬ ‫اس��ت که از اصلی‌ترین بازوه��ای دولت در اجرای‬ ‫برنامه‌های توس��عه ملی و به ویژه س��رمایه‌گذاری‬ ‫در مناطق محروم و ایجاد اشتغال هستند‪ .‬در واقع‬ ‫در حوزه‌ها و عرصه‌هایی که بخش خصوصی ورود‬ ‫نمی‌کند‪ ،‬شرکت‌های بزرگی چون ایدرو‪ ،‬ایمیدرو‬ ‫و پتروشیمی‌ها مکلف به سرمایه‌گذاری‌اند‪ .‬از طرف‬ ‫دیگر با واگذاری کل س��هام این‌گونه ش��رکت‌های‬ ‫مادر‪ ،‬منبع درآمدی آنها برای اجرای تکالیف خود‬ ‫در برنامه‌های توسعه به ویژه در مناطق محروم به‬ ‫کلی قطع می‌شود‪.‬‬ ‫وی خواس��تار شد؛ با عنایت به جمیع موارد یاد‬ ‫ش��ده به نظر می‌رسد نباید در این مقطع با شتاب‬ ‫و ب��دون مالحظه تمام جوانب نس��بت به واگذاری‬ ‫سهام شرکت‌های یادشده تصمیم‌گیری شود‪.‬‬ ‫‹ ‹چ�را دول�ت باید س�هام خ�ود را نگه‬ ‫دارد؟‬ ‫علی‌اش��رف عب��داهلل پوری‬ ‫حس��ینی‪ ،‬رئیس س��ازمان‬ ‫خصوصی‌سازی ایران نیز در‬ ‫گفت‌وگوی تلفنی با روزگار‬ ‫مع��دن در پاس��خ ب��ه ای��ن‬ ‫پرس��ش ک��ه «ب��ا توجه به‬ ‫برخی واگذاری‌های ناموفق در دوره شما که منجر‬ ‫به بازگشت شرکت‌ها به دولت شد‪ ،‬نظرتان درباره‬ ‫واگ��ذاری س��هام دول��ت در ‪ ۱۸‬ش��رکت و بنگاه‬ ‫اقتصادی چیس��ت؟» گف��ت‪ :‬درب��اره واگذاری‌ها‬ ‫نمی‌توان��م اظهار نظر کنم‪ .‬دولت می‌توانس��ت ‪۲۰‬‬ ‫درصد س��هام خود در این ش��رکت‌ها را نگه دارد و‬ ‫همین‌طور می‌توانست نگه ندارد‪ .‬تا به حال حدود‬ ‫‪ ۸۰‬یا بیش از ‪ ۸۰‬درصد واگذار شده که قرار است‬ ‫‪ ۲۰‬درصد باقی مانده بر اساس نظر هیات واگذاری‬ ‫واگذار شود‪.‬‬ ‫پوری حس��ینی با اش��اره به اینکه در زمان من‬ ‫هیچ واگذاری به دولت بازنگشت‪ ،‬افزود‪ :‬سهام این‬ ‫ش��رکت‌ها برای واگذاری هنوز آماده نیس��ت و در‬ ‫توثیق برخی بانک‌ها و ش��رکت‌ها هستند که قابل‬ ‫عرضه در بورس نیس��ت‪ .‬امیدوارم همکاران کمک‬ ‫کنند تا این سهام نیز از توثیق و رهن خارج شوند‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ ب��ه ای��ن پرس��ش که ش��ما این‬ ‫واگذاری‌ها را تایید می‌کنید و آنها را موفقیت‌آمیز‬ ‫می‌دانی��د و آی��ا بخش خصوصی که ت��وان خرید‬ ‫چنین س��هامی را داش��ته باشد‪ ،‬وجود دارد یا پای‬ ‫خصولتی‌ه��ا به میدان باز می‌ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬بخش‬ ‫خصوصی به این امر راغب باش��د یا نباش��د و توان‬ ‫خرید داش��ته باشد یا نداش��ته باشد‪ ،‬یک موضوع‬ ‫است و موضوع دیگر این است که دولت در شرکتی‬ ‫س��هم داشته باشد یا نداشته باشد‪ ،‬فرقی نمی‌کند‪.‬‬ ‫با این حال دولت در برخی از این ش��رکت‌ها سهام‬ ‫عدالت هم دارد که به واسطه آن و ‪ ۲۰‬درصد سهم‬ ‫خود در این ش��رکت‌ها‪ ،‬حضور کنترلگر دارد‪ .‬حال‬ ‫با واگذاری ‪ ۲۰‬درصد سهم دولت از این شرکت‌ها‬ ‫احتمال دارد دولت توان کنترل این ش��رکت‌ها را‬ ‫نداشته باشد‪ .‬پوری حسینی ادامه داد‪ :‬به نظر من‬ ‫این شرکت‌ها‪ ،‬صنایعی نیستند که لزوما دولت در‬ ‫آن حضور داش��ته باش��د؛ به ویژه در ش��رکت‌های‬ ‫خودروس��ازی که سال‌هاست بحث است دولت از‬ ‫آن دست بکشد حتی با واگذاری ‪ ۱۶‬تا ‪ ۲۰‬درصد‬ ‫س��هم خود در آنها‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬به نظر می‌رسد‬ ‫اظهار می‌ش��ود مدیریت این ش��رکت‌ها در دست‬ ‫دولت اس��ت که البته اطالعی در این زمینه ندارم‬ ‫اما اگر چنین باشد امیدوار می‌شویم صنعت خودرو‬ ‫تکانی بخورد و از این وضعیت خارج ش��ود و شاهد‬ ‫بهبود اوضاع در این شرکت‌ها باشیم‪.‬‬ ‫گفتن��ی اس��ت روزگار مع��دن ت�لاش ک��رد با‬ ‫حمیدرض��ا عظیمیان مدیرعامل ف��والد مبارکه‪،‬‬ ‫اردشیر سعدمحمدی مدیرعامل شرکت ملی مس‬ ‫و خداداد غریب‌پور رئیس هیات عامل ایمیدرو در‬ ‫این باره گفت‌وگویی انجام دهد که موفق نش��د و‬ ‫کسی پاسخگو نبود‪.‬‬ ‫به دنبال توسعه همکاری با بخش خصوصی هستیم‬ ‫خداداد غریب‌پ��ور همچنین در آیین تکریم و معارفه مدیر‬ ‫حراس��ت ایمیدرو گفت‪ :‬این سازمان به دنبال توسعه وظایف‬ ‫و فعالیت‌هاس��ت و هم��کاری با بخش خصوص��ی را افزایش‬ ‫می‌دهد‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه اطالع‌رس��انی ایمیدرو‪ ،‬رئیس هیات عامل‬ ‫ایمیدرو که در آیین تکریم مهدی کارگر آزاد و معارفه عزت‌ا‪...‬‬ ‫میرزای��ی به عنوان مدیر حراس��ت ایمیدرو س��خن می‌گفت‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬این س��ازمان در ح��ال افزایش فعالیت‌های خود‬ ‫است که این امر در فعال‌سازی معادن کوچک‪ ،‬توسعه معادن‬ ‫فلزی و غیرفلزی‪ ،‬افزایش برنامه‌های اکتشاف‪ ،‬توسعه همکاری‌‬ ‫آموزشی و تحقیقاتی و جذب سرمایه‌گذار عینیت یافته است‪.‬‬ ‫غریب‌پور ادامه داد‪ :‬در حال پیگیری توس��عه بیش از پیش‬ ‫همکاری با صندوق ضمانت صادرات هس��تیم و معتقدیم که‬ ‫بخ��ش معدن و صنایع معدنی ظرفیت‌های باالی صادراتی در‬ ‫اختیار دارد‪.‬‬ ‫وی با تاکی��د بر اینکه همکاری با کنسرس��یوم‌های بخش‬ ‫خصوصی افزایش می‌یابد‪ ،‬افزود‪ :‬ایمیدرو بنابر وظایف قانونی‬ ‫خود‪ ،‬توسعه و توانمندسازی را س��رلوحه برنامه‌ها و اقدامات‬ ‫خ��ود دارد‪ .‬غریب‌پور با اش��اره ب��ه عملک��رد دوره مدیریتی‬ ‫«کارگرآزاد» اظهار کرد‪ :‬وی در س��ال‌های گذش��ته به عنوان‬ ‫مدیری که همواره حالل مش��کالت‪ ،‬مدافع جایگاه پرس��نل‬ ‫و همچنین پیگیر اهداف و س��ربلندی ایمیدرو بوده‪ ،‬خدمت‬ ‫می‌ک��رد‪ .‬وی افزود‪ :‬مدیر پیش��ین حراس��ت از ماه‌ها پیش‪،‬‬ ‫درخواست بازنشستگی کرده بود و در نهایت عزت‌ا‪ ...‬میرزایی‬ ‫به عنوان جایگزین مشخص شد‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه «کارگر آزاد» به عنوان مش��اور رئیس‬ ‫هیات عامل ایمیدرو فعالیت خواهد کرد‪ ،‬افزود‪ :‬یکی از اهداف‬ ‫برنامه امروز‪ ،‬قدردانی از اقدامات ایش��ان از دوره کرباس��یان‬ ‫تاکنون است‪.‬‬ ‫غریب‌پور در بخش دیگری از س��خنانش درباره ویژگی‌های‬ ‫مدیر جدید حراس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬ع��زت‌ا‪ ...‬میرزایی با تجربه‬ ‫کافی در این س��مت‪ ،‬فردی کاردان‪ ،‬مقبول و خوشنام است و‬ ‫در سازمان‌های معتبر انجام وظیفه کرده است‪.‬‬ ‫وی یادآور ش��د‪ :‬این س��ازمان برای تحقق اهداف و توسعه‬ ‫وظای��ف‪ ،‬از همکاری ارکان س��ازمان و بدنه بخش خصوصی‬ ‫استفاده خواهد کرد‪.‬‬ ‫پس از وی‪ ،‬مهدی کارگر آزاد با ابراز خرس��ندی از حس��ن‬ ‫انتخ��اب غریب‌پور ب��رای مدیری��ت جدید حراس��ت‪ ،‬اظهار‬ ‫امیدواری کرد با اس��تفاده از جایگاه وی‪ ،‬ایمیدرو در مس��یر‬ ‫تعالی‪ ،‬گا ‌مّهای موثری بردارد‪.‬‬ ‫وی یادآور ش��د‪ :‬به دلیل اتفاق‌های گذش��ته‪ ،‬جس��ارت در‬ ‫تصمیم‌گیری مدیران کمرنگ ش��ده بود اما تالش اینجانب به‬ ‫روابط تعاملی و بازگشت اعتماد به نفس مدیران معطوف شد‪.‬‬ ‫کارگر آزاد افزود‪ :‬این مدیریت در عین حال با ارتقای نقش‬ ‫ی و ایجاد‬ ‫نظارتی‪ ،‬تالش کرد بس��تری برای افزای��ش همکار ‌‬ ‫اطمینان دوس��ویه فراهم آید‪ .‬ع��زت‌ا‪ ...‬میرزایی‪ ،‬مدیر جدید‬ ‫حراس��ت ایمیدرو گفت‪ :‬یکی از اقدامات دوره مدیریت کارگر‬ ‫آزاد‪ ،‬ساماندهی فعالیت‌های حراست بود و امید است در آینده‬ ‫ی ایشان استفاده کرد‪.‬‬ ‫نیز بتوان از همفکر ‌‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬به نمایندگی از همکاران بخش حراس��ت‪ ،‬از‬ ‫خدمات کارشناسانه و پدرانه کارگر آزاد قدردانی می‌کنیم‪.‬‬
‫حوزه اکتش��اف منابع معدنی کش��ور نیازمند تحوالت اساسی‬ ‫در تامین مالی‪ ،‬اصالح س��اختارها و تخصیص بودجه متناس��ب با‬ ‫نیازهای کش��ور و برنامه‌های راهب��ردی در بخش معدن و صنایع‬ ‫معدنی اس��ت‪ .‬به گ��زارش مرک��ز پژوهش‌های مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی‪ ،‬ارتقای جایگاه س��ازمان زمین‌شناس��ی و اکتش��افات‬ ‫معدنی کش��ور و تبدیل‌شدن این س��ازمان به مرجع فعالیت‌های‬ ‫اکتش��افی‪ ،‬تامین مالی بخش اکتشاف کشور با فراهم کردن امکان‬ ‫تشکیل کنسرسیوم‌های اکتشافی با همراهی فعاالن حوزه معدن‬ ‫و صنای��ع معدنی و اختصاص بخش��ی از درآمدهای حقوق دولتی‬ ‫مع��ادن به حوزه اکتش��اف از راهکارهای پیش��نهادی مرکز مزبور‬ ‫حوزه اکتشاف منابع معدنی‪ ،‬نیازمند تحوالت اساسی در تامین مالی‬ ‫اس��ت‪ .‬همچنین واقعی کردن نرخ حامل‌های انرژی و اس��تفاده از‬ ‫منابع آزادش��ده از این محل‪ ،‬تقویت ژئوتوریس��م‪ ،‬ایجاد جذابیت‬ ‫برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی‪ ،‬پوشش ریسک فعالیت‌های‬ ‫اکتش��افی با تقویت صن��دوق بیمه س��رمایه‌گذاری فعالیت‌های‬ ‫معدن��ی‪ ،‬ارتق��ای جایگاه نظام‌مهندس��ی معدن کش��ور و تدوین‬ ‫قوانین و مقررات ش��فاف بر اس��اس معیارهای استاندارد جهانی و‬ ‫تعامل بهینه بخش معدن‪ ،‬منابع طبیعی و محیط‌زیس��ت‪ ،‬از دیگر‬ ‫الزامات ایجاد تحول در اکتش��اف منابع معدنی کش��ور اس��ت که‬ ‫مرکز پژوهش‌های مجلس ش��ورای اسالمی به آن پرداخته است‪.‬‬ ‫بر اس��اس این گزارش‪ ،‬ورود سازمان‌ها و نهادهای مختلف ازجمله‬ ‫سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)‪،‬‬ ‫س��ازمان انرژی اتمی و وزارت نفت به مقوله اکتش��اف در کش��ور‬ ‫موجب ش��ده است مرجعیت س��ازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‬ ‫معدن��ی تا اندازه زی��ادی از بین برود و داده‌های زمین‌شناس��ی و‬ ‫اطالعات اکتشافی به‌طور پراکنده در اختیار سازمان‌ها و نهادهای‬ ‫مختلف قرار گیرد‪ .‬این مرکز در گزارش خود تصریح کرده است که‬ ‫اکتش��اف منابع معدنی‪ ،‬نقش بسیار مهمی در سرمایه‌گذاری‌های‬ ‫کالن اقتصادی کش��ورها در حوزه مع��دن و صنایع معدنی دارد و‬ ‫به‌عنوان نخس��تین حلق��ه از زنجیره ارزش م��واد معدنی و فلزی‬ ‫به‌شمار می‌رود‪ .‬همچنین ایجاد پایگاه جامع اطالعات علوم زمین‬ ‫و هوشمندس��ازی این بخش با یکپارچه‌سازی نهادهای دخیل در‬ ‫بخش اکتشاف و تعیین مرزهای دقیق فعالیت هر سازمان یا نهادی‬ ‫در قالب تش��کیل کارگروه ملی اکتش��اف منابع معدنی می‌تواند تا‬ ‫اندازه زیادی زمینه را برای حضور جدی بخش خصوصی در توسعه‬ ‫معادن و صنایع معدنی کشور فراهم کند‪ .‬همچنین در این گزارش‬ ‫آمده است‪ ،‬تجمیع فعالیت‌های اکتشافی در سازمان زمین‌شناسی‬ ‫و اکتشافات معدنی می‌تواند گام مهمی در ارتقای جایگاه اکتشاف‬ ‫در کش��ور باشد و در کنار اکتشافات معدنی‪ ،‬معاونت زمین‌شناسی‬ ‫این س��ازمان وظیفه مهم برداشت و تهیه نقشه‌های زمین‌شناسی‬ ‫را بر عهده دارد‪.‬‬ ‫در گفت‌وگو با برگزیده بنیاد ملی نخبگان کشور در علوم زمین مطرح شد‪:‬‬ ‫ظرفیت‌های معدنی هنوز بالفعل نشده است‬ ‫عکس‌ها‪ :‬آیدا فریدی‬ ‫منیر حضوری‪:‬‬ ‫باره��ا ش��نیده‌ایم که ایران از نظ��ر تنوع ماده‬ ‫معدنی نس��بت به دیگر کش��ورها شرایط خوبی‬ ‫داش��ته و با داش��تن حدود ‪ ۶۸‬نوع ماده معدنی‬ ‫رتب��ه دوازده��م را در جه��ان دارد ام��ا هنوز به‬ ‫آنجایی که باید نرس��ید ‌ه اس��ت‪ .‬با اینکه معدن‬ ‫در کش��ور ما زیاد اس��ت و آمارها نشان می‌دهد‬ ‫که ذخایر باالیی داریم و می‌توانیم در این زمینه‬ ‫س��رمایه‌گذاری ک��رده‪ ،‬به رونق اش��تغال کمک‬ ‫کنیم و از اقتصاد نفتی فاصله بگیریم اما تاکنون‬ ‫نتوانس��ته‌ایم آن‌طور که باید و شاید از این مهم‬ ‫بهره ببریم و به رشد اقتصادی کشور کمک کنیم‪.‬‬ ‫در ای��ن زمینه‪ ،‬روزگار معدن با امیر بیژن یثربی‪،‬‬ ‫استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر و برگزیده بنیاد‬ ‫ملی نخبگان کشور در علوم زمین گفت‌وگو کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫€ €ایران چه ظرفیت‌هایی ب�رای تمرکز بر‬ ‫بخش معدن و رشد آن دارد؟‬ ‫ای��ران باالتری��ن ظرفیت کار معدن��ی را دارد؛‬ ‫نخس��ت اینکه حامل‌ه��ای انرژی در کش��ور ما‬ ‫نس��بت به س��ایر کش��ورهای اصلی تولیدکننده‬ ‫م��واد معدنی جه��ان ارزان‌تر اس��ت‪ .‬دوم اینکه‬ ‫نیروهای مس��تعد جوان و آماده به کار در حوزه‬ ‫مهندسی معدن و زمین‌شناسی در کشور به طور‬ ‫فراوان یافت می‌ش��ود‪ .‬س��وم اینکه معادن ما در‬ ‫کل کش��ور پراکنده هستند و این‌گونه نیست که‬ ‫مثل چاه‌های نفت فقط در جنوب کشور متمرکز‬ ‫باش��ند یعنی این ظرفیت را دارند که بزرگ‌ترین‬ ‫عامل فقرزدایی و جلوگیری از حاشیه‌نشینی در‬ ‫ش��هرهای بزرگ باش��ند؛ معضلی که متاس��فانه‬ ‫درحال‌حاضر برای شهرهای بزرگی مثل تهران به‬ ‫وجود آمده و تمرکز بر معادن می‌تواند راهگشای‬ ‫آن باش��د‪ .‬از آنجای��ی ک��ه فقرزدای��ی یک��ی از‬ ‫محورهای اصلی اقتصاد مقاومتی است که هنوز‬ ‫انجام نش��ده‪ ،‬با تمرکز بر بخش معدن می‌توانیم‬ ‫آن را عملیاتی کنیم‪.‬‬ ‫€ €آیا از ظرفیت معدنی موجود در کش�ور‬ ‫برای رشد و توسعه کشور استفاده می‌شود؟‬ ‫خیر‪ .‬آنچه برای یک کارش��ناس ارشد اقتصاد‬ ‫معدن مهم است اینکه بداند چند درصد ظرفیت‬ ‫معدنی در اختیار رش��د و توس��عه کش��ور است؛‬ ‫به‌ویژه در شرایطی که تحریم‌ها را پیش رو داریم‪،‬‬ ‫این موضوع مهم‌تر هم می‌شود‪.‬‬ ‫در زمان وزارت مهندس نعمت‌زاده و زمانی که‬ ‫مرحوم آیت‌اهلل هاش��می رفسنجانی زنده بود‪ ،‬این‬ ‫موضوع در دیدار حضوری اعضای مجلس خبرگان‬ ‫نزد رهبری مطرح ش��د که ما ‪ ۱۴‬درصد بیش��تر‬ ‫از ظرفیت معدنی استفاده نمی‌کنیم‪ ،‬در حالی‌که‬ ‫نمره قبولی ‪ ۵۰‬از ‪ ۱۰۰‬است‪ .‬مثل این می‌ماند که‬ ‫در خانواده فرزند باهوشی دارید که همه امکانات‬ ‫الزم را در اختیار دارد و همه چیز درست است اما‬ ‫نمره‌اش کمتر از ‪ ۱۰‬می‌شود‪ .‬وقتی بررسی کنیم‬ ‫می‌بینیم یک ج��ای کار نقص دارد‪ .‬بخش معدن‬ ‫کشور ما هم همین وضعیت را دارد‪.‬‬ ‫همان‌ط��ور که می‌دانید از نظ��ر تنوع ‪ ۶۸‬نوع‬ ‫م��اده معدنی داریم و در جهان رتبه ‪ ۱۲‬را داریم‬ ‫اما با اینکه معدن در کش��ور م��ا ظرفیت باالیی‬ ‫دارد و ه��ر آنچه در جهان وجود دارد به وفور در‬ ‫ای��ران داریم‪ ،‬باز هم وضعیت خوبی نداریم و یک‬ ‫جای کار می‌لنگد‪.‬‬ ‫در این ش��رایط باید بررس��ی کنیم که از نظر‬ ‫ص��ادرات مواد معدنی چه رتب��ه‌ای داریم و چند‬ ‫درصد بازار جهانی به تولیدات ما وابسته است‪.‬‬ ‫معدن در کشور ما ظرفیت باالیی دارد؛ هر آنچه در جهان عناصر‬ ‫وجود دارد را به طور فراوان در ایران داریم اما باز هم وضعیت‬ ‫معادن خوب نیست و این یعنی یک جای کار می‌لنگد‬ ‫€ €کجا نقص داش�ته‌ایم که در این جایگاه‬ ‫هستیم؟‬ ‫این مس��ئله ریشه فرهنگی دارد؛ این که همه‬ ‫چیز را به س��مت دولت‪ ،‬مجلس شورای اسالمی‬ ‫و نهادها ببریم‪ ،‬درس��ت نیس��ت‪ .‬متاس��فانه ما‬ ‫فرهنگ سرمایه‌گذاری درازمدت و بلندمدت در‬ ‫کشور نداریم‪ .‬به همین دلیل‪ ،‬برخی سرمایه‌های‬ ‫س��رگردان خود را به بازار مس��کن‪ ،‬ارز و س��که‬ ‫برده‌ان��د‪ .‬وقت��ی ن��گاه می‌کنی��م می‌بینیم نرخ‬ ‫مسکن ‪ ۲‬سال گذشته در ‪ ۲‬منطقه ‪ ۵‬و ‪ ۲‬تهران‬ ‫از مت��ری ‪ ۱۰‬میلی��ون تومان به بی��ش از ‪ ۲۰‬و‬ ‫‪ ۳۰‬میلی��ون تومان رس��یده اس��ت‪ ،‬در حالی‌که‬ ‫نرخ مواد اولیه و کارگر در این حد رش��د نکرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫درحال‌حاض��ر ه��م با اینکه مس��کن در رکود‬ ‫ق��رار دارد اما می‌بینیم ملکی در ش��هرک غرب‬ ‫بیشتر از ‪ ۳۵‬میلیون تومان در هر متر به فروش‬ ‫می‌رود‪.‬‬ ‫اینه��ا هم��ه به ای��ن دلیل اس��ت ک��ه ما به‬ ‫دنبال س��رمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت هستیم و‬ ‫ریسک‌پذیری الزم برای سرمایه‌گذاری بلندمدت‬ ‫را نداری��م‪ ،‬در حالی‌که این موض��وع به افزایش‬ ‫اش��تغال کمک می‌کند‪ .‬مس��ئله دیگ��ر‪ ،‬ثبات و‬ ‫امنیت س��رمایه‌گذاری اس��ت که در ایران وجود‬ ‫ندارد‪ .‬به همین دلیل س��رمایه‌گذاری به س��مت‬ ‫ارز و س��که م��ی‌رود و تولید هم ایجاد اش��تغال‬ ‫نمی‌کند‪.‬‬ ‫€ €خصولتی‌ه�ا چقدر توانس�ته‌اند به این‬ ‫مهم ضربه بزنند؟‬ ‫یک��ی از بالیای��ی که اقتص��اد کش��ور درگیر‬ ‫آن شده‪ ،‬س��ردرگمی اس��ت که در شرکت‌های‬ ‫خصولتی وجود دارد‪.‬‬ ‫خیلی از مس��ئوالن ه��م درب��اره خصولتی‌ها‬ ‫صحبت کرده‌اند‪ .‬این ش��رکت‌ها نقش منفی در‬ ‫اقتصاد بازی می‌کنند؛ جایی که به س��ود اس��ت‬ ‫می‌گویند دولتی هستیم و جایی که به ضررشان‬ ‫اس��ت می‌گویند خصوصی هس��تیم‪ .‬در خیلی از‬ ‫این شرکت‌ها افراد باالی ‪ ۶۰‬سال دیده می‌شوند‬ ‫که هم ‪ ۳۰‬سال خدمت کرده‌اند و هم سن زیادی‬ ‫دارند و بر اس��اس قانون جدید بازنشس��ته‌اند اما‬ ‫هنوز کار می‌کنند و حقوق‌های نجومی می‌گیرند‪.‬‬ ‫معتقدم به جای این افراد می‌ش��ود چند جوان با‬ ‫انرژی را مش��غول کار کرد و آن یک نفر را هم به‬ ‫صورت مشاور کنارش��ان قرار داد تا از تجربه‌اش‬ ‫استفاده کنند‪.‬‬ ‫این در حالی است که متاسفانه عده‌ای جوان‬ ‫و بیکار‪ ،‬مقابل عده‌ای بازنشسته و ‪ ۴‬شغله وجود‬ ‫دارند که اصال جالب نیست‪ .‬از نهادهای ذی‌ربط‬ ‫به‌ویژه سازمان بازرس��ی و حسابرسی کل کشور‬ ‫تقاضا دارم به این مس��ئله مهم که از دغدغه‌های‬ ‫رهبر معظم انقالب است‪ ،‬رسیدگی کنند‪.‬‬ ‫€ €درب�اره اینک�ه آی�ا دول�ت تمایل�ی به‬ ‫خصوصی‌س�ازی و واگذاری‌ه�ا در بخ�ش‬ ‫معدن دارد یا خیر صحبت کنید و بفرمایید‬ ‫چه تعداد معادن دولتی هستند؟‬ ‫دول��ت درحال‌حاض��ر ب��ه بزرگ‌تری��ن بنگاه‬ ‫اقتص��ادی در کش��ور تبدیل ش��ده اس��ت و به‬ ‫ح��دود ‪ ۸‬میلی��ون نفر حقوق می‌ده��د‪ .‬اگر این‬ ‫آمار را با کش��ورهای دیگر مقایسه کنیم متوجه‬ ‫می‌ش��ویم دولت��ی وجود ن��دارد که ای��ن کار را‬ ‫انج��ام دهد‪ .‬این در حالی اس��ت ک��ه اگر بخش‬ ‫خصوصی قوی داش��تیم وقتی تحریم می‌شدیم‬ ‫دیگ��ر برای‌م��ان مه��م نبود ام��ا در پاس��خ به‬ ‫اینکه چرا مهم اس��ت‪ ،‬نخس��تین چی��زی که به‬ ‫ذهن می‌رس��د این اس��ت که ما ب��ر نفت تمرکز‬ ‫کرده‌ای��م و دغدغه‌م��ان اینک��ه چگون��ه نفت را‬ ‫بفروشیم‪ ،‬ارز وارد کشور کنیم و حقوق پرداخت‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫ب��ه این ترتیب همان‌طور که می‌بینیم اقتصاد‬ ‫دولتی است و دولت یکی از بزرگ‌ترین بنگاه‌های‬ ‫اقتصادی اس��ت و به همان ان��دازه هم هزینه‌اش‬ ‫زیاد اس��ت‪ .‬هرچند در راس��تای اصل ‪ ۴۴‬قانون‬ ‫اساسی گام‌هایی برداشته شد اما متاسفانه اواسط‬ ‫کار شاهد شکل‌گیری خصولتی‌ها بودیم‪ ،‬درحالی‬ ‫ک��ه باید ب��ه بخش خصوص��ی تس��هیالت داد‪،‬‬ ‫حمایت کرد‪ ،‬آن را خودی انگاشت و اعتماد کرد‬ ‫تا کاری کند‪.‬‬ ‫درب��اره بخش دوم پرس��ش اینکه چ��ه تعداد‬ ‫معادن دولتی هستند هم باید گفت بخش معدن‬ ‫در کل به حدود ‪ ۱۲‬معدن بزرگ می‌‌رسد که این‬ ‫معادن بزرگ هم بیشتر خصولتی هستند‪ .‬وقتی‬ ‫وضعیت معدنی را بررسی می‌کنیم‪ ،‬می‌بینیم که‬ ‫برای نمون��ه‪ ۳۰ ،‬درصد س��رمایه‌گذار آن‪ ،‬بانک‬ ‫سپه است و شرکت دیگری وابسته به وزارت کار‬ ‫هم بخش��ی از س��هام آن را دارد‪ ،‬در نهایت این‬ ‫پرسش مطرح می‌ش��ود که آیا شرکت خصولتی‬ ‫است یا خصوصی‪.‬‬ ‫€ €برای رشد بخش خصوصی چه راهکاری‬ ‫را ارائه می‌دهید؟‬ ‫این بخش خصوصی که در کش��ور کار می‌کند‬ ‫به ب��اور من ش��رایط خوبی ن��دارد‪ ۲ .‬چیز باید‬ ‫در کش��ور اصالح ش��ود و تا اصالح نشود بخش‬ ‫ی نداری��م و همچنان باید به بخش‬ ‫خصوصی قو ‌‬ ‫دولتی وابسته باشیم‪.‬‬ ‫نخس��ت اینکه قانون مالیاتی ب��ه هیچ وجه از‬ ‫تولیدکننده حمایت نمی‌کند‪ ،‬در حالی که باید از‬ ‫مصرف‌کننده مالیات بگیریم و می‌بینیم که نگاه‬ ‫به تولیدکننده است‪.‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 18‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 4‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 8‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره‪178‬‬ ‫خبر‬ ‫واقعیت‌های بازار‬ ‫سنگ‌آهن‬ ‫رئیس انجمن تولیدکنندگان‬ ‫و صادرکنندگان س��نگ‌آهن‬ ‫ای��ران گفت‪ :‬ب��ازار در حال‬ ‫کوچ��ک ش��دن اس��ت‪.‬‬ ‫دول��ت قیمت‌گ��ذاری را به‬ ‫مصرف‌کننده و تولیدکننده‬ ‫بسپارد‪ .‬باید بتوانیم در این شرایط بغرنج ادامه حیات‬ ‫دهیم‪.‬‬ ‫به گزارش بورس ‪ ،۲۴‬مهرداد اکبریان افزود‪ :‬با‬ ‫نگاه به گذشته مشاهده می‌کنیم که حرکت‌های‬ ‫خوبی ش��ده اما در ش��رایط کنونی با فشارهای‬ ‫ترام��پ و خودتحریمی‌ه��ای داخل��ی روب��ه‌رو‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫مه��رداد اکبری��ان در جم��ع فع��االن صنایع‬ ‫معدن��ی اف��زود‪ :‬در اف��ق ‪ ۱۴۰۴‬قرار اس��ت ‪۵۵‬‬ ‫میلیون تن فوالد تولید ش��ود و ش��امل الزاماتی‬ ‫بود؛ رش��د اقتصادی ‪ ۸‬درصد داشته باشیم و به‬ ‫واس��طه طرح‌های فوالدی س��رانه مصرف فوالد‬ ‫‪ ۳۵۰‬کیلوگرم برای هر نفر داش��ته باش��یم‪۳۲ ،‬‬ ‫میلیون تن مصرف فوالد داخلی داش��ته باش��یم‬ ‫و ‪ ۲۰‬میلی��ون تن ص��ادرات فوالد؛ ام��ا امروز با‬ ‫تحریم‌های خارجی و سیاست‌های ترامپ از این‬ ‫موضوع فاصله گرفته‌ایم‪.‬‬ ‫اکبری��ان در ادامه عن��وان کرد‪ :‬اکنون رش��د‬ ‫اقتص��ادی ما منفی اس��ت‪ ۶ ،‬ت��ا ‪ ۷‬میلیون تن‬ ‫ص��ادرات فوالد و ‪ ۱۲‬ت��ا ‪ ۱۳‬میلیون تن مصرف‬ ‫فوالد داخلی داریم؛ در این ش��رایط مس��ئوالن‬ ‫دولت��ی باید ی��ک برنامه موقت و میانی داش��ته‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫‹ ‹بازار در حال کوچک شدن است‬ ‫مه��رداد اکبریان تصریح کرد‪ :‬بخش خصوصی‬ ‫زب��ان انتق��اد دارد؛ در وضعی��ت کنونی کش��ور‬ ‫مش��اهده می‌کنی��م ک��ه انتقادها دیگ��ر کارگر‬ ‫نیس��تند‪ ،‬مس��ئوالن مجبورند تن به برنامه‌های‬ ‫کوتاه‌مدت دهند‪.‬‬ ‫رئی��س انجمن س��نگ آهن بیان ک��رد‪ :‬دولت‬ ‫چش��م به بازگش��ت ارز حاصل از صادرات دارد؛‬ ‫صادرکنندگان باید متعهد به بازگشت ارز حاصل‬ ‫از صادرات باش��ند‪ ،‬وضعیت صادرکنندگان مواد‬ ‫معدنی بد نیست‪.‬‬ ‫اکبری��ان اضافه ک��رد‪ :‬بخش خصوص��ی باید‬ ‫در ای��ن ش��رایط موضوعی را مورد نظ��ر بگیرد‪.‬‬ ‫ب��رای نمونه بازار می‌توان��د یکی از عوامل مهم و‬ ‫تعیین‌کننده باش��د که در این ب��ازار چه چیزی‬ ‫تولی��د کنیم و چقدر تولید کنی��م؛ بازار در حال‬ ‫کوچک ش��دن اس��ت و مش��کالتی اعم از بیمه‪،‬‬ ‫حمل‌ونقل‪ ،‬گمرک و‪ ...‬پیش روی تولیدکننده و‬ ‫صادرکننده قرار دارد‪.‬‬ ‫وی تاکی��د کرد‪ :‬بازار داخل��ی به دلیل محدود‬ ‫شدن طرح‌های عمرانی و صنعتی‪ ،‬محدود شدن‬ ‫س��رمایه‌گذاری و‪ ...‬کوچک ش��ده اس��ت‪ ،‬حتی‬ ‫صنایع��ی مثل خودروس��ازی کوچک ش��ده‌اند‪.‬‬ ‫حفظ بازار یکی از عوامل مهم در حفظ توازن در‬ ‫زنجیره فوالد است‪.‬‬ ‫‹ ‹قیمت‌گذاری‌ها منصفانه باشد‬ ‫صنعت و معدن ‪ ۱۰‬هزار میلیارد تومان وام گرفت‬ ‫آمار بانک مرکزی حاکی اس��ت که بانک‌ها و موسس��ه‌های‬ ‫اعتباری‪ ،‬فروردین امس��ال بیش از ‪ ۱۰‬ه��زار میلیارد تومان‬ ‫تسهیالت به بخش صنعت و معدن پرداخت کرده‌اند‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬بر اس��اس آمار جدید بان��ک مرکزی از‬ ‫تس��هیالت پرداختی به بخش‌های مختلف اقتصادی در یک‬ ‫ماه نخس��ت امس��ال‪ ،‬در این م��دت بانک‌ها و موسس��ه‌های‬ ‫اعتب��اری ‪۷‬هزار و ‪ ۱۷۷‬مورد تس��هیالت ب��ه ارزش ‪ ۱۰‬هزار‬ ‫و ‪ ۵۹۰‬میلی��ارد تومان به بخ��ش صنعت و معدن‪ ۲۰ ،‬هزار و‬ ‫معدن‬ ‫‪ ۱۱۳‬مورد تس��هیالت به مبلغ ‪ ۹۴۱‬میلیارد تومان به بخش‬ ‫کش��اورزی‪ ۲۰ ،‬هزار و ‪ ۷۲۳‬مورد تسهیالت به مبلغ ‪۵۲۰ ،۲‬‬ ‫میلیارد تومان به بخش مس��کن و ساختمان‪ ۲۹ ،‬هزار و ‪۷۵۰‬‬ ‫مورد تس��هیالت به مبل��غ ‪ ۸۳۷ ،۴‬میلی��ارد تومان به بخش‬ ‫بازرگان��ی و ‪ ۱۱۰‬ه��زار و ‪ ۸۱۵‬مورد تس��هیالت به مبلغ ‪۱۵‬‬ ‫هزار و ‪ ۲۹۶‬میلیارد تومان به بخش خدمات پرداخت کرده‌اند‪.‬‬ ‫به این ترتیب‪ ،‬در ای��ن مدت در مجموع ‪ ۱۸۸‬هزار و ‪۶۵۰‬‬ ‫مورد تس��هیالت به مبلغ ‪ ۳۴‬ه��زار و ‪ ۱۹۶‬میلیارد تومان به‬ ‫بخش‌ه��ای مختل��ف اقتصادی پرداخت ش��د ک��ه ‪ ۷۲‬مورد‬ ‫تسهیالت آن به مبلغ حدود ‪ ۱۱‬میلیارد تومان به بخش‌های‬ ‫پرداخت شد‪.‬‬ ‫به طور کلی بر اس��اس آمار بانک مرک��زی‪ ،‬از مجموع کل‬ ‫تس��هیالت پرداخت شده به بخش‌های مختلف اقتصادی‪۲۲ ،‬‬ ‫هزار و ‪ ۷۱۵‬میلیارد تومان معادل ‪ ۶۶.۴‬درصد کل تسهیالت‬ ‫پرداخت شده به بخش‌های اقتصادی مربوط به تامین سرمایه‬ ‫در گردش بوده اس��ت‪ .‬همچنین بر اساس این آمار‪ ،‬از مجموع‬ ‫‪ ۱۰‬هزار و ‪ ‌۵۰۰‬میلیارد تومان تس��هیالت پرداختی به بخش‬ ‫صنعت و معدن؛ ‪ ۷۴۴ ،۸‬میلی��ارد تومان معادل ‪ ۸۲.۶‬درصد‬ ‫کل تس��هیالت پرداختی‪ ،‬مربوط به تامین سرمایه در گردش‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫پ��س از این بخش‪ ،‬بازرگانی با ‪ ۷۹.۸‬درصد‪ ،‬کش��اورزی با‬ ‫‪ ۶۰.۶‬درصد‪ ،‬خدمات با ‪ ۵۶.۲‬درصد و مس��کن و ساختمان با‬ ‫‪ ۳۷‬درصد‪ ،‬بیش��ترین میزان جذب سرمایه در گردش نسبت‬ ‫به کل تسهیالت دریافتی را در اختیار دارند‪.‬‬ ‫اکبریان در بخش دیگری از س��خنانش اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬ای کاش نرخ‌گذاری‌ها دس��توری نبودند‬ ‫و قیمت‌گ��ذاری را تولیدکنن��ده و مصرف‌کننده‬ ‫نسبت به شرایط روز تعیین می‌کردند‪.‬‬ ‫وی در ادامه بیان ک��رد‪ :‬اکنون نباید به دنبال‬ ‫توس��عه کمی باشیم‪ ،‬باید در طرح‌های کوچک و‬ ‫بزرگ بیشتر به توسعه کیفی توجه کنیم‪.‬‬ ‫رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان‬ ‫سنگ آهن افزود‪ :‬اکتشافات ناقص است‪ ،‬کیفیت‬ ‫اکتشافات خوب نیست‪ ،‬تجهیزات قدیمی هستند‬ ‫و‪ ....‬بای��د توس��عه کیف��ی مورد نظ��ر واحدهای‬ ‫کوچک و بزرگ باشد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬اکنون نرخ س��نگ آهن‪ ،‬کنس��انتره‬ ‫و مش��تقات س��نگ آهن مناسب اس��ت‪ .‬در این‬ ‫ش��رایط دولت باید با بخ��ش خصوصی همراهی‬ ‫کند تا از این فرصت برای کس��ب درآمد استفاده‬ ‫شود‪.‬‬ ‫اکبریان در پایان خاطرنش��ان کرد‪ :‬دولت باید‬ ‫بخ��ش تولید را حمایت و مدیریت کند و نگرش‬ ‫من نگرش رهاس��ازی اس��ت یعنی آزادی عمل‬ ‫و چابک��ی بخ��ش خصوصی در عی��ن حمایت و‬ ‫مدیریت باید حفظ شود‪.‬‬ ‫اکنون ش��رایط‪ ،‬مق��داری بغرنج اس��ت‪ ،‬باید‬ ‫بیشتر هوای دیگران را داشته باشیم چه دولتی و‬ ‫چه خصوصی؛ فرقی نمی‌کند‪ .‬اگر مدیری خوب‬ ‫کار می‌کند باید او را حمایت کنیم‪ .‬اگر احساس‬ ‫امنیت وجود نداشته باشد‪ ،‬نمی‌توان از فشارها و‬ ‫مشکالت عبور کرد‪.‬‬
‫برای نخستین‌بار در خاورمیانه انجام شد‬ ‫صنایع‌معدنی غیرفلزی‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 18‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 4‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 8‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره‪178‬‬ ‫خبر‬ ‫آغاز پروژه انتقال پساب‬ ‫فاضالب از الگون‌ها‬ ‫به ذوب‌آهن اصفهان‬ ‫پ��روژه انتق��ال پس��اب فاض�لاب از الگون‌های‬ ‫ذوب آه��ن ش��امل پس��اب این کارخان��ه و زرین‬ ‫ش��هر اس��ت و تصفیه آن با حضور معاون فرماندار‬ ‫شهرستان لنجان‪ ،‬امام جمعه و شهردار زرین‌شهر‬ ‫و مدیرعامل ذوب آهن در آیین ویژه‌ای آغاز شد‪.‬‬ ‫به گ��زارش روزگار معدن از اصفهان‪ ،‬یزدی‌زاده‬ ‫در این آیین گفت‪ :‬در چش��م‌انداز ‪ ۱۴۰۰‬درصدد‬ ‫هس��تیم کمتری��ن برداش��ت آب را از رودخان��ه‬ ‫زاینده‌رود داشته باشیم‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ذوب آهن اصفه��ان اظهار کرد‪ :‬در‬ ‫گذشته پساب فاضالب به ‪۱۳‬الگون موجود در این‬ ‫منطقه منتقل می‌شد و با توجه به نگاه این کارخانه‬ ‫به مسائل زیست محیطی‪ ،‬به سمت خشکاندن این‬ ‫الگون‌ها حرکت کردیم و امروز بیش از ‪ ۶۰‬درصد‬ ‫الگون‌ها خشک شده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬آبی که امروز در الگون‌ها وجود دارد‪،‬‬ ‫پساب تصفیه شده‌ای است که برای آبیاری فضای‬ ‫سبز مورداستفاده قرار می‌گیرد که ‪ ۶۰‬لیتر برثانیه‬ ‫آن از پس��اب فاضالب زرین ش��هر بوده که به این‬ ‫مح��ل و درنهای��ت به کارخان��ه ذوب آهن منتقل‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل کارخان��ه ذوب آه��ن تصریح کرد‪:‬‬ ‫ب��ا توجه ب��ه وضعیت خاصی ک��ه در حوزه آب در‬ ‫منطق��ه با آن روبه‌رو هس��تیم کارخانه ذوب آهن‬ ‫با برنامه‌ریزی‌های انجام شده به دنبال آن است تا‬ ‫ب��ه مرور زمان مصرف پس��اب در چرخه صنعت را‬ ‫جایگزین مصرف آب خام کند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬طول پروژه‌ای که امروز کلنگ آن‬ ‫بر زمین زده شد ‪ ۵.۵‬کیلومتر است که با لوله ‪۲۵۰‬‬ ‫میلیمتری و اعتباری افزون‌بر ‪ ۵‬میلیارد تومان کار‬ ‫انتقال پساب فاضالب از الگون‌های کارخانه ذوب‬ ‫آهن به تصفیه‌خانه‌ای که در کارخانه ذوب آهن در‬ ‫حال تاسیس بوده را انجام خواهد داد‪.‬‬ ‫مهندس یزدی‌زاده افزود‪ :‬انتقال پساب فاضالب‬ ‫شهرس��تان نجف‌آباد به ط��ول ‪۱۸‬کیلومتر نیز در‬ ‫دس��تور کار ق��رار دارد که این پ��روژه نیز با حدود‬ ‫‪ ۴۰‬میلیارد تومان اجرا خواهد ش��د و این اقدامات‬ ‫در راس��تای کاهش آالیندگی زیس��ت‌محیطی و‬ ‫جایگزین کردن پس��اب باآب خام در صنعت فوالد‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی اظهارامیدواری کرد‪ :‬با همکاری و تعاملی که‬ ‫در منطقه وجود دارد‪ ،‬این پروژه با س��رعت هرچه‬ ‫بیشتر اجرا ش��ود زیرا فاز اصلی این پروژه‪ ،‬اجرای‬ ‫پروژه بی‌اوتی تصفیه تمام پساب‌هایی است که به‬ ‫مجموعه ذوب آهن وارد خواهد ش��د و چشم‌انداز‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬کارخان��ه ذوب آهن نیز برداش��ت کمترین‬ ‫میزان آب از رودخانه زاینده‌رود است‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ذوب آهن خاطرنش��ان کرد‪ :‬اجرای‬ ‫این پروژه نویدبخش آینده خوب و درخش��انی در‬ ‫منطقه خواهد بود و نگرانی هایی که از بابت حضور‬ ‫این صنعت در منطقه و آب‌بر بودن آن دارد را نیز‬ ‫رف��ع خواهد کرد‪ ،‬ما عالوه بر آنکه مصرف آب خام‬ ‫در تولید فوالد را کاهش خواهیم داد‪ ،‬پسابی که به‬ ‫عنوان یک معضل در شهرهای بزرگ مطرح است‬ ‫را تبدی��ل به فرصت ک��رده و از آن در حوزه تولید‬ ‫بهره‌مند خواهیم شد‪.‬‬ ‫حجت‌االس�لام قاس��م باقری��ان ام��ام جمع��ه‬ ‫زرین‌ش��هر نیز در حاش��یه این آیی��ن گفت‪ :‬این‬ ‫پروژه فواید بس��یاری دارد و فاضالب زرین‌ش��هر‬ ‫یک مش��کل زیس��ت‌محیطی ایجاد کرده بود که‬ ‫با این پروژه مش��کل یادش��ده را حل کرده و برای‬ ‫صنعت نیز مفید اس��ت و بخش��ی از آب موردنیاز‬ ‫آن را تامی��ن می‌کند‪ .‬وی افزود‪ :‬این پروژه حاصل‬ ‫تعامل بس��یار خوب صنعت‪ ،‬مس��ئوالن منطقه و‬ ‫مردم ش��کل گرفته اس��ت و الگویی بس��یار خوب‬ ‫اس��ت که می‌تواند همزمان مشکالت چند بخش‬ ‫را حل کرده و از ش��کل‌گیری مش��کالت در آینده‬ ‫نیز جلوگیری می‌کند‪.‬‬ ‫امام جمعه زرین‌ش��هر ابرازامی��دواری کرد که‬ ‫مش��کالت ب��ا تعامل گس��ترده‌تر حل ش��ود و از‬ ‫بخشی‌نگری پرهیز شود‪ .‬مهندس میثم محمدی‪،‬‬ ‫ش��هردار زرین‌ش��هر نیز با اش��اره به اینکه توسعه‬ ‫پایدار ثمره تعامل صنعت و مدیریت شهری است‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬مدیریت ش��هری و صنعت ش��اخص‌ترین‬ ‫مبانی توس��عه در هر کشور هستند به گونه‌ای که‬ ‫ارتباط مس��تحکم این دو نهاد‪ ،‬ارمغان‌آور توس��عه‬ ‫پایدار خواهد بود‪.‬‬ ‫ش��هردار زرین‌ش��هر با تاکید بر فواید زیس��ت‬ ‫محیطی انتقال پس��اب صنعت��ی ذوب‌آهن اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬اجرای این پ��روژه باعث رفع آالیندگی‌های‬ ‫زیست محیطی ناشی از وجود الگون‌های فاضالب‬ ‫در شمال شرق زرین‌شهر خواهد شد‪.‬‬ ‫تولید ‪ ۲‬محصول جدید نسوز‬ ‫دو محصول جدید نس��وز برای نخس��تین‌بار در کشور و‬ ‫خاورمیانه در چهارمحال و بختیاری تولید شد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری صدا و س��یما‪ ،‬سرپرس��ت معاونت‬ ‫امور مع��ادن و صنایع معدنی چهارمحال و بختیاری گفت‪:‬‬ ‫برای نخس��تین‌بار در کشور و خاورمیانه کارخانه آجر نسوز‬ ‫سفیدش��ت دومحصول جدید با عنوان دریچه‌های کشویی‬ ‫ونازل دیگ ذوب را تولید کرده است‪.‬‬ ‫مه��رداد قاسمی‌دس��تگردی افزود‪ :‬ای��ن محصوالت کار‬ ‫کنترل مذاب را انجام می‌دهن��د و در صنایع فوالد کاربرد‬ ‫دارن��د‪ .‬وی گف��ت‪ :‬فرآورده‌ه��ای نس��وز رون��ق تولید در‬ ‫فوالدهای کشور هستند؛ اگر مواد نسوز وجود نداشته باشد‬ ‫یک گرم فوالد هم تولید نمی‌شود‪.‬‬ ‫مه��رداد قاسمی‌دس��تگردی اف��زود‪ :‬این واح��د صنعتی‬ ‫بیش��ترین تولید این محص��ول را در کش��ور برعهده دارد‬ ‫که به طور متوس��ط س��االنه ‪ ۲۸‬هزار ت��ن محصول تولید‬ ‫می‌کن��د‪ .‬مدیرعام��ل کارخان��ه آجر نسوزسفیدش��ت هم‬ ‫گفت‪ :‬هم‌اکنون‪۳۰۰‬نیروی کارخانه آجر نس��وز سفیدشت‬ ‫باالی ‪۵۰‬درصد آجر نس��وز صنایع فوالدی کش��ور ازجمله‬ ‫فوالد مبارکه‪ ،‬بزرگ‌ترین مجتمع فوالدی کش��ور را تامین‬ ‫می‌کنند‪ .‬فره��ی از برنامه‌ریزی و تالش ب��رای تولید مواد‬ ‫اولیه در این واحد خبر دادوگفت‪ :‬کارشناسان و مهندسان‬ ‫این کارخانه با همکاری و همفکری دیگر مهندسان کشور‬ ‫که در این نوع خاص صنعت دارای تخصص هستند؛ تالش‬ ‫دارند مواد اولیه تولید آجر نس��وز و سایر فرآوردهای نسوز‬ ‫را تولی��د و کش��ور را از واردات مواد اولی��ه بی‌نیاز کنند تا‬ ‫رون��ق تولید همچنان ادامه یابد‪ .‬وی از تراز ارزی مثبت در‬ ‫کارخانه آجر نس��وز سفیدش��ت خبر داد و گفت‪ :‬در حوزه‬ ‫آجر نس��وز باالی ‪۴۰‬درصد و قطع��ات بیش از ‪۵۰۰‬درصد‬ ‫تراز ارزی کش��ور مثبت است‪ .‬کارخانه آجر نسوز مهرگداز‬ ‫در شهرک صنعتی سفیدشت به فاصله ‪۴۵‬کیلومتری مرکز‬ ‫چهارمحال و بختیاری با تولید انواع فرآورده‌های نس��وز از‬ ‫‪۱۲‬سال پیش وارد بازار داخلی شد‪.‬‬ ‫آینده به گچ لبخند می‌زند؟‬ ‫بازار گچ در رکود چندین‌ساله به‌سر می‌برد‬ ‫سارا اصغری‪:‬‬ ‫ب��ازار گچ جزو بازارهایی در کش��ور به‌ش��مار‬ ‫م��ی‌رود ک��ه ارتب��اط مس��تقیمی ب��ا صنعت‬ ‫ساختمان‌سازی دارد و از آنجا که حوزه مسکن‬ ‫و ساخت‌وساز چندسالی اس��ت در رکود به‌سر‬ ‫می‌برد و از س��وی دیگر ب��ا توجه به مازادی که‬ ‫در این صنعت س��فید روی داده اس��ت‪ ،‬شاهد‬ ‫رونقی در این بازار نیستیم‪ .‬از آنجا که بازارهای‬ ‫صادراتی گچ نیز به تصرف کش��ورهای همسایه‬ ‫چ��ون ترکی��ه درآمده اس��ت‪ ،‬ای��ن صنعت در‬ ‫رکود چندین‌ساله خود به‌س��ر می‌برد و بیشتر‬ ‫واحده��ای تولیدی ب��ا نیم��ی از ظرفیت خود‬ ‫مشغول کار هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹وضعیت واحدهای فرآوری گچ‬ ‫درب��اره وضعیت واحدهای‬ ‫ف��رآوری گ��چ در ای��ران‪،‬‬ ‫سیف‌اهلل امیری مدیر دفتر‬ ‫صنای��ع معدن��ی وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در‬ ‫گفت‌وگو ب��ا روزگار معدن‬ ‫عن��وان کرد‪ :‬تع��داد کل واحدهای تولیدی گچ‬ ‫کش��ور حدود ‪ ۳۸۰‬واحد با ظرفیت اسمی ‪۳۱‬‬ ‫میلی��ون ت��ن اس��ت ک��ه از آن تع��داد حدود‬ ‫‪۱۵۰‬واح��د به ش��کل س��نتی مش��غول تولید‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫امیری با اشاره به برنامه‌هایی که برای صنعت‬ ‫گچ درنظر گرفته شده است‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬اهداف‬ ‫و برنامه‌ه��ای کوتاه‌م��دت و میان‌مدت��ی برای‬ ‫صنعت گچ درنظر گرفته ش��ده که ازجمله این‬ ‫برنامه‌ها می‌توان به بازس��ازی و نوسازی صنایع‬ ‫گ��چ با به��ره‌وری انرژی ب��اال‪ ،‬می��زان مصرف‬ ‫پایین به لحاظ ماش��ین‌آالت و تجهیزات تولید‬ ‫ابوالفضل اقبالیون‪ :‬کشورهای همسایه به‌شدت نیاز به‬ ‫بازسازی دارند و از این لحاظ می‌توانند بازار مناسبی‬ ‫برای گچ ایران باشند اما موضوع قابل‌توجه اینکه‬ ‫فناوری تولید گچ در کشور ما بسیار ضعیف است‬ ‫و جهت‌گی��ری به س��مت تولی��د محصوالت و‬ ‫فرآورده‌ه��ای صنایع پایین‌دس��تی گ��چ مانند‬ ‫پنل‌های گچی و دیوارهای پیش‌س��اخته گچی‬ ‫اشاره کرد‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به این پرس��ش که مهم‌ترین‬ ‫مشکالت صنعت گچ چیست‪ ،‬بیان کرد‪ :‬بیشتر‬ ‫واحده��ای فرآوری گچ س��نتی هس��تند‪ ،‬نبود‬ ‫نقدینگی و توان مالی برای بازسازی و نوسازی‬ ‫واحدهای تولیدی یکی از مهم‌ترین مش��کالت‬ ‫ای��ن واحدها اس��ت‪ .‬البته باال ب��ودن نرخ بهره‬ ‫تس��هیالت بانکی برای تولیدکنندگان‪ ،‬نوس��ان‬ ‫نرخ انرژی ناشی از سیاس��ت یارانه‌های دولت‪،‬‬ ‫هزین��ه ب��االی حمل‌ونق��ل جاده‌ای‪ ،‬نداش��تن‬ ‫دسترس��ی مناسب به ش��بکه ریلی و رکود در‬ ‫صنعت مس��کن و ساخت‌وساز کش��ور‪ ،‬ازجمله‬ ‫مهم‌ترین مش��کالتی هس��تند ک��ه واحدهای‬ ‫فرآوری گچ با آنها روبه‌رو هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹بازار گچ پررونق نیست‬ ‫درباره وضعیت بازار گچ از‬ ‫ابتدای امس��ال ابوالفضل‬ ‫اقبالیون‪،‬عضو هیات‌مدیره‬ ‫انجم��ن گ��چ ای��ران در‬ ‫گفت‌وگو با روزگار معدن‬ ‫اظهار کرد‪ :‬ب��ازار گچ در‬ ‫کل در وضعی��ت مطلوبی قرار ن��دارد‪ .‬البته در‬ ‫ن��گاه کالن وضعیت بازار به‌ط��ور کلی مطلوب‬ ‫نیست‪ .‬تولید با مشکالتی روبه‌رو است و شاکله‬ ‫اصلی آن درگیر مش��کالت بس��یاری است که‬ ‫تولید گچ نیز از این امر مستثنا نشده است‪.‬‬ ‫وی در ادامه با اش��اره ب��ه وضعیت واحدهای‬ ‫فرآوری گچ در کشور خاطرنشان کرد‪ :‬بازار گچ‬ ‫در ‪ ۴‬یا ‪ ۵‬س��ال گذشته به‌دلیل رکود اقتصادی‬ ‫حاک��م ب��ر صنعت مس��کن و ساخت‌وس��از در‬ ‫وضعیت مطلوبی قرار نداشته است‪.‬‬ ‫ح��دود ‪ ۳۰‬ت��ا ‪۴۰‬درص��د کارخانه‌های گچ‬ ‫تعطیل ش��ده‌اند و سایر کارخانه‌ها نیز با حدود‬ ‫‪ ۳۰‬تا ‪۴۰‬درصد ظرفیت مشغول تولید هستند؛‬ ‫کارخانه‌های��ی ک��ه به‌اصط�لاح وضعیت خوبی‬ ‫دارن��د نیز با ظرفیت ‪ ۴۰‬تا ‪۵۰‬درصد مش��غول‬ ‫تولید هستند‪.‬‬ ‫اقبالیون همچنین با اش��اره به مشکالتی که‬ ‫این روزها تولیدکنندگان با آن درگیر هس��تند‪،‬‬ ‫عنوان کرد‪ :‬یکی از مشکالت صادرکنندگان این‬ ‫است که باید ارز صادراتی خود را به سامانه نیما‬ ‫تحویل دهند‪.‬‬ ‫البت��ه برخی با صادرات تج��ارت می‌کنند و‬ ‫ممکن اس��ت گران ش��دن نرخ دالر‪ ،‬برای آنها‬ ‫س��ود به همراه داشته باشد اما تمام اتفاق‌هایی‬ ‫که از س��ال گذشته روی داده برای تولیدکننده‬ ‫منفعتی به همراه نداشته و آنها را دچار مشکل‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه ب��ا اش��اره به رکود چندس��اله‬ ‫صنعت گچ خاطرنشان کرد‪ :‬صنعت گچ پس از‬ ‫اتمام طرح مسکن مهر‪ ،‬وارد رکود شد و پس از‬ ‫اتمام طرح مسکن مهر ساخت‌وساز به طور کلی‬ ‫در رکود فرو رفت‪ ،‬این درحالی است زمانی که‬ ‫صنعت ساخت‌وساز رونق می‌گیرد‪ ،‬حدود ‪۲۰۰‬‬ ‫تا ‪ ۳۰۰‬ش��غل هم��راه آن نیز رون��ق می‌گیرد‪.‬‬ ‫البته این رکود به‌ش��کل نسبی است و هر زمان‬ ‫که مسکن و ساخت‌وس��از از رکود خارج شود‪،‬‬ ‫صنعت گچ هم از رکود خارج خواهد شد‪.‬‬ ‫این عض��و هیات‌مدیره انجمن گ��چ ایران در‬ ‫پاس��خ به این پرس��ش که س��اخت ‪ ۴۰۰‬هزار‬ ‫مس��کن که از س��وی دولت مطرح شد به کجا‬ ‫رسید‪ ،‬گفت‪ :‬این طرح برای شکسته شدن نرخ‬ ‫مس��کن پیشنهاد ش��د و در عمل نیز به جایی‬ ‫نرسید‪.‬‬ ‫‹ ‹ب�ازار ه�دف صادرات�ی به‌دنب�ال‬ ‫گچ‌های باکیفیت‌تر‬ ‫اقبالی��ون در پاس��خ به این پرس��ش ک��ه بازار‬ ‫صادرات��ی گ��چ در چ��ه وضعیت��ی ق��رار دارد‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬کش��ورهای همسایه به‌شدت نیاز به‬ ‫بازس��ازی دارند و از این لح��اظ می‌توانند بازار‬ ‫مناس��بی برای بازار گچ ایران باشند اما موضوع‬ ‫قابل‌توجه اینکه فناوری تولید گچ در کش��ور ما‬ ‫بسیار ضعیف است‪.‬‬ ‫کش��ورهای همس��ایه همچون ع��راق گچ‌های‬ ‫پیش��رفته‌تر را به گچ ما ترجی��ح می‌دهند‪ .‬در‬ ‫این راستا کشورهایی مانند ترکیه به سرعت به‬ ‫بازارهای هدف وارد شده‌اند‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به این پرسش که بازار سوریه‬ ‫تا چه اندازه قادر اس��ت ب��ازار گچ را به تحرک‬ ‫درآورد‪ ،‬گفت‪ :‬بازار سوریه هنوز بازسازی را آغاز‬ ‫نکرده است‪.‬‬ ‫موضوع دیگر این اس��ت که از اکنون می‌شود‬ ‫بازسازی این کش��ور را شروع کرد‪ .‬در حقیقت‬ ‫ورود ک��ردن بعد از این چندان فایده‌ای ندارد و‬ ‫ب��ه نوعی واگذار کردن بازار این کش��ور به رقبا‬ ‫است‪.‬‬ ‫اقبالیون ادامه داد‪ :‬یا در بازار عراق سهم ایران‬ ‫از بازس��ازی این کش��ور تنها به عتبات عالیات‬ ‫اختص��اص یافته اس��ت‪ ،‬درحالی که کش��وری‬ ‫مانند ترکیه بیش��تر بازار این کشور را در دست‬ ‫گرفته اس��ت و دولت این کش��ور در این زمینه‬ ‫از تولیدکنندگان حمای��ت به عمل می‌آورد‪ ،‬از‬ ‫این‌رو می‌طلبد که دولت ایران نیز در دستیابی‬ ‫به بازار عراق و در مزایده‌ها و مناقصه‌ها شرکت‬ ‫داش��ته باش��د و در ساخت‌وس��از و صنعت این‬ ‫کشور مشارکت جدی داشته باشد‪ .‬این درحالی‬ ‫اس��ت که ایران در ساخت‌وس��از ع��راق نقش‬ ‫چندان و قابل‌قبولی نداشته است‪.‬‬ ‫این عض��و هیات‌مدیره انجمن گ��چ ایران در‬ ‫پاسخ به این پرسش که آیا واردات خاصی برای‬ ‫تامی��ن م��واد اولیه گچ دارید‪ ،‬اظه��ار کرد‪ :‬گچ‬ ‫رده‌ه��ای مختلفی دارد‪ ،‬البته برای گچ معمولی‬ ‫که در سفت‌کاری و س��فیدکاری مورداستفاده‬ ‫ق��رار می‌گیرد‪ ،‬واردات نداری��م و از معدن‌های‬ ‫داخل��ی اس��تخراج می‌کنی��م اما ب��رای برخی‬ ‫گچ‌ه��ای ترکیبی مانن��د گچ‌ه��ای پلیمری یا‬ ‫گچ‌های پاشش��ی که مواد افزودنی به آن اضافه‬ ‫می‌ش��ود و برخی گچ‌های خاص واردات انجام‬ ‫می‌دهیم‪.‬‬ ‫نرخ انواع سیمان و پودر سنگ‬ ‫نرخ انواع بلوک سیمانی‬ ‫محصول‬ ‫مشخصات‬ ‫قیمت (قالبی)‪ -‬به تومان‬ ‫توضیحات‬ ‫محصول‬ ‫مشخصات‬ ‫قیمت (قالبی)‪ -‬به تومان‬ ‫توضیحات‬ ‫بلوک لیکا ‪15‬‬ ‫‪15×20×50‬‬ ‫‪2040‬‬ ‫لیکای اصل ‪ ،‬با حمل‬ ‫پودر سنگ ‪ 25‬کیلویی‬ ‫کیسه‬ ‫‪1800‬‬ ‫بدون حمل‬ ‫بلوک لیکا ‪20‬‬ ‫‪20×20×40‬‬ ‫‪2500‬‬ ‫لیکای اصل ‪ ،‬با حمل‬ ‫پودر سنگ ‪ 15‬کیلویی‬ ‫کیسه‬ ‫‪1200‬‬ ‫بدون حمل‬ ‫بلوک طرح لیکا ‪7‬‬ ‫‪7×20×40‬‬ ‫‪560‬‬ ‫درجه‪ ،۱‬بدون حمل‬ ‫سیمان سفید ‪ 50‬کیلویی‬ ‫کیسه‬ ‫‪14000‬‬ ‫بدون حمل‬ ‫بلوک طرح لیکا ‪20‬‬ ‫‪20×20×40‬‬ ‫‪900‬‬ ‫درجه ‪ ،1‬سبک‪ ،‬بدون حمل‬ ‫سیمان سفید ‪ 40‬کیلویی‬ ‫کیسه‬ ‫‪۱۲۰۰۰‬‬ ‫بدون حمل‬ ‫بلوک طرح لیکا ‪20‬‬ ‫‪20×20×40‬‬ ‫‪660‬‬ ‫درجه‪ ،۱‬سنگین ‪ ،‬بدون حمل‬ ‫سیمان آکبند پوزوالن تهران‬ ‫کیسه‬ ‫روز‬ ‫با حمل – کامیون‬ ‫ ‬
‫نرخ جدید سیمان به زودی اعالم می‌شود‬ ‫ش��یخان گفت‪ :‬باتوج��ه به افزای��ش هزینه‌های تولید‬ ‫سیمان‪ ،‬به زودی نرخ‌های جدید اعالم می‌شود‪.‬‬ ‫به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان‪ ،‬عبدالرضا شیخان‬ ‫دبیر انجم��ن کارفرمایان صنعت س��یمان درب��اره بازار‬ ‫سیمان گفت‪ :‬امسال مانند ‪ ۲‬سال گذشته از نظر تحویل‬ ‫س��یمان به بازار روند ثابتی داش��ته‌ایم و آمارها نش��ان‬ ‫می‌دهد که از نظر عرضه س��یمان به جامعه مصرفی در‬ ‫شرایطی مطلوبی قرار داریم‪.‬‬ ‫دبی��ر انجمن کارفرمای��ان صنعت س��یمان ادامه داد‪:‬‬ ‫کارخانجات ب��ا ‪ ۶۰‬تا ‪ ۶۵‬درصد از ظرفیت خود‪ ،‬درحال‬ ‫تولید سیمان هس��تند و دربرخی از مقاطع میزان تولید‬ ‫روند روبه رش��دی داشته است و خوشبختانه ما تغییری‬ ‫به سمت روند نزولی تولید نداشته‌ایم‪.‬‬ ‫شیخان درباره قیمت تولید سیمان گفت‪ :‬به‌دلیل اینکه‬ ‫هزینه‌های تولید س��یمان ‪ ۶۰‬تا ‪ ۶۵‬درصد افزایش یافته‬ ‫اس��ت هم‌اکنون این قیمت‌ها جوابگوی نیاز کارخانجات‬ ‫نیس��ت و درصورتی که این روند ادامه یابد بس��یاری از‬ ‫کارخانجات سیمان تعطیل می‌شوند‪.‬‬ ‫دبی��ر انجم��ن کارفرمای��ان صنع��ت س��یمان افزود‪:‬‬ ‫گزارش‌ه��ای بررس��ی قیمت س��یمان آماده ش��ده و ما‬ ‫ب��ه‌زودی باتوجه به افزایش هزینه‌های تولید‪ ،‬قیمت‌های‬ ‫جدید را اعالم می‌کنیم‪.‬‬ ‫شیخان اظهار کرد‪ :‬در استان تهران‪ ۴ ،‬کارخانه سیمان‬ ‫فعالیت می‌کند که دو کارخانه در فیروزکوه و دو کارخانه‬ ‫دیگر در جاجرود است‪.‬‬ ‫دبیر انجمن کارفرمایان صنعت سیمان گفت‪ :‬ظرفیت‬ ‫تولید سیمان کارخانه‌های کشور بیش از ‪۸۷‬میلیون تن‬ ‫صنایع‌معدنی فلزی‬ ‫اس��ت که می‌تواند در رش��د اقتصادی کش��ور تاثیرگذار‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫ش��یخان بیان کرد‪ :‬سیمان ازجمله کاالهایی است که‬ ‫کش��ور در تولید آن دارای مزیت است و می‌تواند ضمن‬ ‫ارزآوری مانع از خروج ارز به واسطه نبود واردات شود‪.‬‬ ‫دبیر انجمن کارفرمایان صنعت سیمان گفت‪ :‬فعاالن و‬ ‫کارشناسان این بخش درتالش هستند یک نرخ منطقی‬ ‫برای سیمان به دست آورند تا هم برای تولیدکننده و هم‬ ‫برای مصرف‌کننده صرفه اقتصادی داشته باشد‪.‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 18‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 4‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 8‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره‪178‬‬ ‫یادداشت‬ ‫واکاوی موانع کاهش‬ ‫قیمت‌های کف بازار‬ ‫وضعیت اشتغال در بخش معدن و صنایع معدنی ایران‬ ‫محمد اصفهانی‬ ‫کارشناس بازار فوالد‬ ‫هر شغل معدنی ‪ ۱۷‬شغل ایجاد می‌کند‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه‌ای‬ ‫گروه معدن‪:‬‬ ‫یک��ی از مهم‌ترین مس��ائلی که کش��ورهای‬ ‫جهان با آن مجادله می‌کنند بیکاری و س��طح‬ ‫اشتغال پایین در آن جامعه است‪.‬‬ ‫بیکاری نه‌تنها اثرات اجتماعی خاص خود را‬ ‫دارد‪ ،‬بلکه موجب تضعیف اقتصاد کش��ورها نیز‬ ‫می‌شود چراکه حجمی از نهاده‌های تولید یک‬ ‫کشور بدون استفاده باقی می‌ماند‪.‬‬ ‫افزایش سطح مبادالت بین‌المللی باعث شده‬ ‫اس��ت کش��ورها در برخی زمینه‌های اقتصادی‬ ‫مزیت نس��بی کس��ب کنند‪ .‬این ام��ر موجب‬ ‫افزایش سطح اشتغال در جوامع شده است‪.‬‬ ‫یک��ی از بخش‌هایی ک��ه می‌تواند در کاهش‬ ‫بیکاری نقش داش��ته باش��د‪ ،‬مع��دن و صنایع‬ ‫وابس��ته به آن اس��ت‪ .‬ایران دارای شناس��نامه‬ ‫اقتص��اد معدن��ی و در ردیف ‪ ۱۰‬کش��ور برتر‬ ‫معدنی است‪.‬‬ ‫توس��عه اقتصاد معدنی می‌تواند کش��ور را از‬ ‫وابس��تگی به درآمدهای نفتی ره��ا کند و در‬ ‫س��اماندهی ب��ازار کار و کاهش ن��رخ بیکاری‬ ‫ه��م موث��ر خواهد ب��ود و در کن��ار آن فرآیند‬ ‫گسترده‌ای از ایجاد ارزش‌افزوده ایجاد می‌شود‪.‬‬ ‫بررس��ی آماره��ای موج��ود نش��ان می‌دهد‬ ‫تاکنون ‪ ۸۸۴۰‬معدن در کشور کشف‌شده که‬ ‫‪ ۵۸۷۳‬تع��داد از آنها فع��ال و ‪ ۲۵۴۶‬تعداد از‬ ‫آنها غیرفعال و ‪ ۴۲۱‬معدن نیز در حال تجهیز‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪ ۷۴‬درص��د از مع��ادن کش��ور را مصال��ح‬ ‫س��اختمانی و س��نگ‌های تزئین��ی تش��کیل‬ ‫می‏‌دهن��د ضم��ن اینک��ه ‪ ۲۰‬درص��د معادن‬ ‫غیرفلزی و ‪ ۶‬درصد فلزی هستند‪.‬‬ ‫نزدی��ک به ‪ ۶۸‬نوع م��اده معدنی مختلف در‬ ‫از بین ‪ ۹۱‬هزار شاغل در بخش معدن‪۶۷ ،‬هزار نفر‬ ‫به‌صورت قراردادی و با مزد و حقوق مشغول به کار‬ ‫هستند که از این میان نیز بیش از ‪ ۹۸‬درصد مرد‬ ‫هستند‬ ‫ایران شناس��ایی‌ش��ده که ذخایر مس‪ ،‬روی و‬ ‫سنگ‌آهن ش��اخص‌ترین آنها به‌شمار می‏‌رود‪.‬‬ ‫ذخای��ر مس و روی ای��ران هرکدام ‪ ۴‬درصد از‬ ‫کل ذخای��ر ای��ن دو فلز در جهان را تش��کیل‬ ‫می‌دهند و س��نگ‌آهن ایران نیز ‪ ۰.۸‬درصد از‬ ‫کل ذخیره این ماده معدنی در جهان است‪.‬‬ ‫البته ای��ن مواد معدنی ت��ا ‪ ۸۰‬نوع هم قابل‬ ‫افزایش اس��ت که هر کدام‪ ،‬مزیتی برای ایجاد‬ ‫زنجیره‌ای از کارآفرینی است‪.‬‬ ‫البت��ه به هر می��زان که از معدن به س��مت‬ ‫پایین‌دس��ت آن یعنی صنای��ع معدنی حرکت‬ ‫کنیم میزان ارزش‌افزوده و اشتغال‌زایی بیشتر‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫برآوردها از مش��اغل بیانگر این است که هر‬ ‫شغل معدنی ‪ ۱۷‬ش��غل در صنایع پایین‌دست‬ ‫آن یعنی صنایع معدنی ایجاد می‌کند‪.‬‬ ‫‹ ‹می�زان اش�تغال در صنای�ع معدنی‬ ‫ایران ناکافی است‬ ‫مع��ادن فلزی س��هم باالی��ی در تولید مواد‬ ‫معدنی ایران دارند اما از نظر پش��توانه ضعیف‬ ‫بوده و کار اکتشافی روی آنها ضرورت بیشتری‬ ‫دارد‪ .‬میزان اشتغال مستقیم ایجاد شده نیز در‬ ‫این بخش ‪ ۹۱‬هزار نفر است‪.‬‬ ‫براس��اس آمار س��ازمان جهان��ی کار به ازای‬ ‫هر شغل مس��تقیم در بخش معدن‪ ۱۷ ،‬شغل‬ ‫وابسته و تکمیلی ایجاد می‌شود‪.‬‬ ‫ب��ا این‌حال میزان اش��تغال در صنایع معدن‬ ‫ایران ناکافی اس��ت‪ .‬از ابتدای فروردین تا پایان‬ ‫مه��ر ‪ ،۱۳۹۶‬ب��ه می��زان ‪ ۳۹‬میلی��ون و ‪۱۰۵‬‬ ‫ه��زار و ‪ ۹۰۰‬ت��ن محصوالت مع��دن و صنایع‬ ‫معدن��ی به ارزش ‪ ۵‬میلی��ارد و ‪ ۴۱۷‬میلیون و‬ ‫‪ ۷۰۰‬ه��زار دالر صادر ش��د که در مقایس��ه با‬ ‫مدت مش��ابه سال گذش��ته‪ ،‬از نظر وزنی ‪۵.۵‬‬ ‫درصد و از نظر ارزش��ی ‪ ۳.۱‬درصد رشد نشان‬ ‫می‌دهد‪.‬‬ ‫در ادام��ه وضعی��ت صنایع معدن��ی ایران و‬ ‫آمار اش��تغال این بخش را مورد بررس��ی قرار‬ ‫می‌دهیم‪.‬‬ ‫‹ ‹وضعیت صنایع معدنی در ایران‬ ‫صنایع معدنی ایران یکی از محورهای توسعه‬ ‫اقتصادی کش��ور است‪ .‬در س��ال‌های گذشته‬ ‫ش��اهد رشد و توس��عه صنایع معدنی بوده‌ایم‪.‬‬ ‫درحال‌حاضر‪ ،‬نزدیک به ‪ ۵۷‬میلیارد تن ذخایر‬ ‫معدنی اثبات‌ش��ده در کش��ور وجود دارد که‬ ‫این میزان نتیجه اکتش��اف ح��دود ‪ ۱۰۰‬هزار‬ ‫کیلومترمربع از کل مس��احت کش��ور است که‬ ‫تنها حدود ‪ ۷‬درصد از پهنه س��رزمین ایران را‬ ‫دربرمی‌گیرد‪.‬‬ ‫ای��ن رقم به‌خوبی ظرفیت ب��االی اقتصادی‬ ‫ایران در حوزه معادن را روشن می‌کند‪.‬‬ ‫‹ ‹گروه‌ه�ای ده‌‌گان�ه فعالیت‌ه�ای‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫فعالیت‌ه��ای صنای��ع معدن��ی در گروه‌های‬ ‫‪‌۱۰‬گانه تعریف و طبقه‌بندی می‌شود‪:‬‬ ‫‪ )۱‬گروه س��یمان‪ :‬س��یمان‪ ،‬قطع��ات بتنی‪،‬‬ ‫محصوالت آزبست‬ ‫‪ )۲‬گروه شیشه‪ :‬شیشه تخت‪ ،‬شیشه ایمنی‪،‬‬ ‫آینه‪ ،‬شیشه اپتیک و ظروف شیشه‌ای‬ ‫‪ )۳‬س��رامیک‪ :‬کاش��ی‪ ،‬چین��ی بهداش��تی‪،‬‬ ‫مقره‌های سرامیکی‪ ،‬س��رامیک‌های صنعتی و‬ ‫ظروف چینی‬ ‫‪ )۴‬مصالح س��اختمانی‪ :‬گچ‪ ،‬آهک‪ ،‬آجر‪ ،‬شن‬ ‫و ماسه‪ ،‬س��نگ‌های ساختمانی‪ ،‬عایق رطوبتی‬ ‫و حرارتی‬ ‫‪ )۵‬فلزات آهنی‪ :‬آهن و فوالد‬ ‫‪ )۶‬فل��زات غیرآهن��ی‪ :‬س��رب‪ ،‬روی‪ ،‬م��س‪،‬‬ ‫آلومینیوم‪ ،‬طال و‪...‬‬ ‫‪ )۷‬کانی‌ه��ای صنعت��ی‪ :‬س��ولفات س��دیم‪،‬‬ ‫کربنات کلسیم‪ ،‬سیلیس‪ ،‬دولومیت‪ ،‬کائولن و‪...‬‬ ‫‪ )۸‬گروه ساینده‌ها‪ :‬سنگ‌ساب‪ ،‬سنگ فیبری‬ ‫و‪...‬‬ ‫‪ )۹‬فروآلیاژه��ا‪ :‬فروک��روم‪ ،‬فروس��یلیس‪،‬‬ ‫فرومنگنز‪ ،‬فرومولیبدن و‪...‬‬ ‫‪ )۱۰‬فرآورده‌ه��ای نس��وز‪ :‬آجرهای نس��وز‪،‬‬ ‫ساگار و قطعات نسوز‪ ،‬جرم‪ ،‬مالت و‪...‬‬ ‫‹ ‹اشتغال در صنایع معدنی‬ ‫با توجه به آخرین آمارهای ارائه‌شده ازسوی‬ ‫مرکز آم��ار (مرکز آم��ار‪ )۱۳۹۶ ،‬که داده‌های‬ ‫آماری تا سال ‪ ۱۳۹۳‬را شامل می‌شوند‪ ،‬تعداد‬ ‫کل ش��اغالن در بخش معدن ای��ران ‪ ۹۱‬هزار‬ ‫نف��ر اس��ت‪ .‬از بین ‪ ۹۱‬هزار ش��اغل در بخش‬ ‫معدن‪۶۷ ،‬هزار نفر به‌صورت قراردادی و با مزد‬ ‫و حقوق مشغول به کار هستند که از این میان‬ ‫نیز بیش از ‪ ۹۸‬درصد مرد هستند‪.‬‬ ‫ح��دود ‪ ۲۰‬ه��زار نفر به‌ص��ورت پیمانکاری‬ ‫مش��غول به کار هستند که از این مقدار درصد‬ ‫ناچیزی زن هس��تند‪ ۴۲۰۰ .‬نفر نیز به‌ صورت‬ ‫بدون حقوق یا مزدی در بخش معدن مشغول‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫اینها بیش��تر افرادی هس��تند که به مشاغل‬ ‫خانوادگی و اشتغال در معادن کوچک مشغول‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹جمع‌بندی‬ ‫در این گزارش به بررس��ی آمار بخش معدن‬ ‫ای��ران و همچنین میزان افراد ش��اغل در این‬ ‫بخش پرداخته شد‪.‬‬ ‫با وجود بیش از ‪ ۹۱‬هزار نفر در بخش معدن‬ ‫کش��ور‪ ،‬آمار و اطالعات حکایت از این واقعیت‬ ‫دارد که ظرفیت اش��تغال‌زایی بخش معدن در‬ ‫کشور مغفول مانده است‪.‬‬ ‫در ی��ک جمع‌بندی کلی‪ ،‬باید گفت که یکی‬ ‫از عوام��ل موثر بر نبود اش��تغال‌زایی کافی در‬ ‫بخ��ش معدن‪ ،‬س��اختار این بخش در کش��ور‬ ‫اس��ت‪ .‬بخش معدن در ط��ول زمان با تحوالت‬ ‫ساختاری ویژه‌ای روبه‌رو بوده است‪.‬‬ ‫ای��ن تح��والت در چند بع��د قابل‌‌بررس��ی‬ ‫اس��ت‪ .‬نخس��تین موضوع تعطیلی بسیاری از‬ ‫کارگاه‌های صنعتی است‪.‬‬ ‫با این‌حال به نظر می‌رسد این کاهش بیشتر‬ ‫مش��مول واحدهای صنعت��ی کوچک و در رده‬ ‫بعدی واحدهای متوسط بوده است‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬سایت ناظر اقتصاد‬ ‫رئیس اداره محیط‌زیست لنجان‪:‬‬ ‫‌شرایط فعلی ذوب‌آهن اصفهان مورد تایید محیط‌زیست نیست‬ ‫رئیس اداره محیط‌زیست شهرستان لنجان گفت‪ :‬ذوب آهن‬ ‫همچنان جزو صنایع آالینده اس��ت و فعالیت‌های انجام شده‬ ‫برای کاهش مشکالت تاثیر داشته اما شرایط فعلی آنها مورد‬ ‫تایید سازمان محیط‌زیست نیست‪.‬‬ ‫‌روزه��ای گذش��ته فیلمی در ش��بکه‌های مجازی منتش��ر‬ ‫ش��ده اس��ت که در آن بخارهایی از یک دودکش در ش��ب را‬ ‫نش��ان می‌دهد؛ زیرنویس‌ها و گفت‌وگوه��ا می‌گویند که این‬ ‫دودکش‌ه��ا متعلق به ذوب آهن اصفهان بوده اس��ت‪ ،‬در این‬ ‫زمینه فاطم��ه محمدی در گفت‌وگو با ایس��نا درباره آخرین‬ ‫وضعیت آالیندگ��ی ذوب آهن اصفهان اظهار کرد‪ :‬ذوب آهن‬ ‫یکس��ری اقدامات درباره مشکالت زیست محیطی خود انجام‬ ‫داده است اما این اقدامات از نظر سازمان محیط‌زیست کافی‬ ‫نیست و باید یکسری پروژه تعریف و اجرا شود تا آلودگی این‬ ‫صنعت کاهش پیدا کند‪ .‬وی افزود‪ :‬در قس��مت فوالدس��ازی‬ ‫روی کونوکتوره��ا غبارگیر نصب کرده‌اند و روی کک‌س��ازی‬ ‫خ��ود عملیات‌هایی انج��ام دادند اما ش��رایط فعلی آنها مورد‬ ‫تایید محیط‌زیست نیست و نیازمند کار و فعالیت بیشتر است‪.‬‬ ‫رئیس اداره محیط‌زیس��ت شهرس��تان لنج��ان ادامه داد‪:‬‬ ‫آالیندگی ذوب آهن ش��اید نسبت به ‪ ۶‬سال پیش بهبود پیدا‬ ‫کرده باشد‪ ،‬اما مورد تایید محیط‌زیست نیست و جزو صنایع‬ ‫آالینده اس��ت‪ .‬محم��دی تصریح کرد‪ :‬اقداماتی که براس��اس‬ ‫قانون محیط‌زیس��ت باید برای مقابله با صنایع آالینده انجام‬ ‫دهیم‪ .‬برای ذوب آهن انجام داده ش��ده اما براس��اس تبصره‬ ‫یک ماده ‪ ۱۲‬تصمیم‌گیری برای صنایعی مانند ذوب آهن که‬ ‫یک صنعت ملی است‪ ،‬باید در سطح کالن انجام شود‪.‬‬ ‫وزیر صنایع‪ ،‬رئیس سازمان محیط‌زیست و استاندار اصفهان‬ ‫باید در نشستی برای این صنعت آالینده تصمیم‌گیری کنند‬ ‫چراکه ذوب آهن جزو صنایع مادر و مهم کشور است‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬روند خط تولید ذوب آهن ثابت است‬ ‫و پایش شبانه‌روزی نشان می‌دهد شرایط زیست‌محیطی آنها‬ ‫هیچ فرقی با گذشته نداشته است‪.‬‬ ‫مدت��ی اس��ت‪ ،‬باوجود ضع��ف ش��دید تقاضای‬ ‫مصرف��ی در بازار داخلی میلگ��رد آجدار و با وجود‬ ‫ن��رخ پایه عرض��ه ای��ن محصول ف��والدی‪ ،‬حدود‬ ‫‪ ۴۳۰۰‬تومان (با احتس��اب مالیات ارزش افزوده در‬ ‫بورس کاال‪ ،‬شاهد هستیم که تقاضای پشت صفی‬ ‫ب��ورس با رقابت‌های انجام ش��ده ‪ ۸‬تا ‪ ۹‬درصدی‪،‬‬ ‫مانع کاهش بیش��تر قیمت‌های فعل��ی کف بازار و‬ ‫کف‌ش��کنی‌های پایین‌تر از ن��رخ ‪ ۴۶۵۰‬تا ‪۴۷۵۰‬‬ ‫تومان فعلی می‌شود‪.‬‬ ‫در واکاوی عل��ت ای��ن موض��وع به چن��د گزاره‬ ‫مشهود می‌توان اشاره کرد‪:‬‬ ‫‪ )۱‬حمای��ت بیش��تر تولیدکنن��دگان بخ��ش‬ ‫خصوص��ی از نرخ‌های کنونی به عنوان مانعی برای‬ ‫کاهش بیشتر نرخ‌ها‪:‬‬ ‫همان‌طوری‌ک��ه از رصد روزانه قیمت‌ها و الگوی‬ ‫رفت��اری عرضه‌کنندگان بازار خ��ارج از بورس کاال‬ ‫برمی‌آید؛ مدتی است که نرخ محصول نهایی بخش‬ ‫خصوص��ی در واقع دنباله‌رو ن��رخ اعالمی بنکدار یا‬ ‫نرخ کف محصوالت عرضه شده‌ای در بازار هستند‬ ‫ک��ه بنکدار عام��ل آن بوده و ای��ن کاال را پیش‌تر‬ ‫از ب��ورس کاال خریداری کرده‌اس��ت‪ .‬درواقع این‬ ‫عرضه‌های ثانویه بنکداران به بازار به نوعی سوپاپ‬ ‫اطمینان بازار است و هرگونه نوسان‌سازی هیجانی‬ ‫را با منشأ عرضه‌های بورس کاال تا حدودی خنثی‬ ‫کرده و نقش سکاندار این بازار را ایفا می‌کند‪.‬‬ ‫این‌روزه��ا هزین��ه تولید محص��ول در بخش به‬ ‫طور واقع��ی خصوصی‪ ،‬به دالی��ل گوناگون‪ ،‬باالتر‬ ‫از تولیدکنن��دگان حوزه نیمه دولتی یا خصولتی‌ها‬ ‫تمام ش��ده و همین موضوع باعث ش��ده تا بخش‬ ‫خصوصی به عنوان یک عامل بازدارنده‪ ،‬مانع ادامه‬ ‫حرک��ت نزولی قیمت‌های بازار خارج از بورس کاال‬ ‫به سمت نرخ‌های کف بورس کاال باشد‪.‬‬ ‫‪ )۲‬گپ یا فضای فعلی حاکم بین نرخ کف بورس‬ ‫کاال و اعالمی‌ه��ای بازار خارج از بورس کاال‪ ،‬عامل‬ ‫اصلی تحریک نقدینگی در خرید از بورس‬ ‫یک��ی از دالی��ل اصلی وج��ود فاصل��ه بین نرخ‬ ‫کف ب��ورس و نرخ ب��ازار‪ ،‬درواق��ع توجیه حرکت‬ ‫نقدینگی‌های س��رگردان به سمت خرید از بورس‬ ‫برای کس��ب س��ود و منفعت بوده است‪ .‬درواقع از‬ ‫نگاه��ی دیگر اگر زمانی برس��د که نرخ کف بورس‬ ‫کاال جذابیت ی��ا توجیهی برای حض��ور نقدینگی‬ ‫نداشته باش��د؛ نقدینگی از این بازار فاصله خواهد‬ ‫گرف��ت و نقش کاتالی��زوری بنک��داران در بازار به‬ ‫ش��دت کمرنگ خواهد شد‪ .‬از نگاهی دیگر با توجه‬ ‫به شرایط موجود و ماهیت معامالت عمده‌فروشی‬ ‫ب��ورس کاال و ناتوان��ی در پاس��خگویی ب��ه عرضه‬ ‫مس��تقیم بورس کاال به تقاضای خ��رد‪ ،‬وجود این‬ ‫گ��روه از بنک��داران به عنوان نق��ش کاتالیزور بین‬ ‫ب��ورس کاال و تقاض��ای خرد خ��ارج از بورس‪ ،‬در‬ ‫شرایط فعلی تعریف شده و ادامه حیات می‌دهد‪.‬‬ ‫‪ )۳‬تغییر مس��یر نرخ دالر نیمایی و به طور کلی‬ ‫تغییر اس��تراتژی دولت در ن��رخ حوالجات ارزی و‬ ‫ب��ه دنب��ال آن تغییر خروجی عدده��ا و رقم‌ها در‬ ‫محاس��بات تعریف ش��ده ش��یوه‌نامه‌های گذشته‬ ‫تنظیم بازار فوالد بر اساس این گزاره‌ها‪.‬‬ ‫اگرچ��ه خبر اعمال تحریم‌ه��ای امریکا بر حوزه‬ ‫ف��والد ایران کافی بود تا عاملی تاثرگذار باش��د بر‬ ‫اف��کار عموم��ی مبنی بر این که ب��ا فرض پذیرش‬ ‫ای��ن باور ک��ه ایران دهمی��ن تولید‌کنن��ده بزرگ‬ ‫فوالد جهان اس��ت‪ ،‬اعمال ای��ن تحریم‌ها می‌تواند‬ ‫عام��ل منفی قیمت‌های داخلی باش��د اما در عمل‬ ‫گزارش‌های مخابره ش��ده از حوزه‌ه��ای صادراتی‬ ‫ای��ن تحریم‌ه��ا را تا ح��دودی کم‌اثر نش��ان داده‬ ‫و ثاب��ت می‌کن��د که ف��والد ارزان ایران همیش��ه‬ ‫خری��دار خود را دارد؛ از س��وی دیگر اما مقایس��ه‬ ‫شمش ‪ ۴۳۳‬دالری س��ی‌آی‌اس و نرخ حواله دالر‬ ‫‪ ۱۱‬هزار تومانی نیمایی در چارچوب تعریف ش��ده‬ ‫ش��یوه‌نامه‌های اخیر در جهت تنظیم بازار داخلی‬ ‫فوالد‪ ،‬در رویارویی با قیمت‌های داخلی‪ ،‬س��یگنال‬ ‫پایین‌ت��ر ب��ودن نرخ‌ه��ای کنونی ب��ازار داخلی از‬ ‫نرخ‌های مورد مقایس��ه را ارسال کرده‪ ،‬به‌طوری‌که‬ ‫ب��ه نوعی تفک��ر احتمال تغییر مس��یر قیمت‌های‬ ‫داخلی و اتخاذ روند افزایش��ی قیمت‌ها را در ذهن‬ ‫تداعی می‌کند‪.‬‬
‫معدن بین‌الملل‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 18‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 4‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 8‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره‪178‬‬ ‫یادداشت‬ ‫امید به اتحاد‬ ‫برای مقابله با «گاریمپو»‬ ‫احمد کاظمی‬ ‫کارشناس معدن‬ ‫استخراج غیرقانونی ذخایر معدنی در امریکای‬ ‫جنوبی پدیده‌ای اس��ت که دهه‌هاس��ت به یک‬ ‫چالش در منطقه تبدیل ش��ده و افراد شاغل در‬ ‫آن با ابزار ابتدایی و ش��رایط طاقت فرس��ا طال‬ ‫و دیگ��ر مواد معدن��ی را در جنگل‌ها و رودهای‬ ‫آمازون جست و جو می‌کنند‪.‬‬ ‫فقط ش��رایط آزاردهنده کار برای معدنچیان‬ ‫نیس��ت‪ ،‬این مدل معدنکاری بس��یار آالینده و‬ ‫مخرب است و در اثر آن جنگل‌ها بدون حساب‬ ‫و کت��اب از بین می‌رون��د‪ ،‬باطله‌های معدنی به‬ ‫خاک نفوذ می‌کنند و جیوه‌ای که در اس��تخراج‬ ‫استفاده می‌ش��ود‪ ،‬به رودها ورود پیدا می‌کند‪،‬‬ ‫ذخایر آبی را مس��موم می‌کند و حیات جانوری‬ ‫را در خطر مرگ قرار می‌دهد‪.‬‬ ‫جی��وه‌ای ک��ه وارد آب می‌ش��ود س�لامت‬ ‫جمعی��ت بومی و محلی را به خط��ر می‌اندازد؛‬ ‫جمعیتی که در کنار رودها زندگی می‌کنند‪.‬‬ ‫معدنچی��ان مش��غول در ای��ن مع��ادن نی��ز‬ ‫می‌گویند غیر از این کار‪ ،‬راه دیگری برای امرار‬ ‫معاش ندارند‪.‬‬ ‫روزنامه انگلیس��ی گاردین در گزارشی که به‬ ‫تازگی منتشر کرده‪ ،‬شمار سایت‌های این معادن‬ ‫را در امریکای جنوبی ‪۲‬هزار و ‪ ۳۱۲‬مورد اعالم‬ ‫کرده که در ‪ ۲۴۵‬منطقه در سراس��ر کشورهای‬ ‫حوالی آمازون پراکنده‌اند‪.‬‬ ‫حال امید می‌رود که برزیل‪ ،‬بولیوی‪ ،‬کلمبیا‪،‬‬ ‫پرو‪ ،‬اکوآدور و ونزوئال به عنوان کش��ورهایی که‬ ‫از این چالش تاثیر می‌پذیرند‪ ،‬در رفع آن با هم‬ ‫متحد شوند‪.‬‬ ‫برزیلی‌ه��ا ای��ن پدی��ده را «گاریمپ��و» نام‬ ‫می‌نهن��د و می‌گویند گاریمپ��و در جنگل‌های‬ ‫بارانی آمازون‪ ،‬تبدی��ل به یک بیماری همه‌گیر‬ ‫ش��ده‪ ،‬در حالی ک��ه آنها نگران تنوع زیس��تی‬ ‫منطق��ه‪ ،‬آس��یب‌های برآم��ده از ورود جیوه به‬ ‫محیط‌زیس��ت و از دس��ت رفت��ن گنجینه‌های‬ ‫معدنی هس��تند که متعلق به کشورهاس��ت نه‬ ‫افرادی با هویت نامعل��وم و متهم به معدنکاری‬ ‫غیرقانونی‪.‬‬ ‫ادامه رشد نرخ طال در بازار جهانی‬ ‫قیم��ت طال در معامالت روز پنجش��نبه ب��ازار جهانی تحت‬ ‫تاثیر نگرانی‌های تجاری و احتمال کاهش نرخ‌های بهره امریکا‪،‬‬ ‫نزدیک به باالترین رکورد خود در ‪ ۱۵‬هفته گذشته ایستاد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایس��نا‪ ،‬هر اونس ط�لا برای تحوی��ل فوری در‬ ‫معامالت روز جاری بازار س��نگاپور ‪ ۰.۱‬درصد رش��د کرد و به‬ ‫‪ ۱۳۳۰.۶۹‬دالر رس��ید‪ .‬بهای معامالت این بازار روز چهارشنبه‬ ‫تا مرز ‪ ۱۳۴۳.۸۶‬دالر پیش رفته بود‪.‬‬ ‫در ب��ازار معامالت آتی امریکا‪ ،‬هر اون��س طال با ‪ ۰.۱‬درصد‬ ‫افزایش‪ ،‬به ‪ ۱۳۳۵.۱۰‬دالر رسید‪.‬‬ ‫ب��ه گفته بنجامین لو‪ ،‬تحلیلگر گ��روه فیلیپ فیوچرز‪ ،‬در ‪۲‬‬ ‫روز گذشته دارایی‌های پرریسک تحت تاثیر سیگنال‌هایی که‬ ‫به ملایم شدن موضع سیاست پولی بانک مرکزی امریکا اشاره‬ ‫دارند‪ ،‬بهبود یافته‌اند‪.‬‬ ‫س��رمایه‌گذاران پس از افزایش ح��دود ‪ ۷۰‬دالری نرخ طال‬ ‫در ‪ ۵‬روز معامله گذش��ته‪ ،‬به سودگیری اقدام کرده‌اند‪ .‬طال در‬ ‫بلندمدت روند صع��ودی خود را حفظ خواهد کرد‪ .‬به‌ویژه اگر‬ ‫سیاست پولی بانک مرکزی امریکا تغییر کند‪ ،‬نرخ طال تقویت‬ ‫خواهد شد و در مقابل‪ ،‬ارزش دالر ضعیف می‌شود‪.‬‬ ‫وانگ تائو‪ ،‬تحلیلگر فنی رویترز نیز پیش‌بینی کرد هر اونس‬ ‫طال ب��رای تحویل فوری ممکن اس��ت به مح��دوده ‪ ۱۳۱۵‬تا‬ ‫‪ ۱۳۲۱‬دالر عقب‌نشینی کند‪.‬‬ ‫بر اساس گزارش رویترز‪ ،‬موجودی طالی «اس‌پی‌دی‌آر گلد‬ ‫تراس��ت» که بزرگ‌ترین صندوق سرمایه‌گذاری تحت پشتوانه‬ ‫طال در جهان اس��ت‪ ،‬چهارشنبه ‪ ۰.۳‬درصد کاهش یافت و به‬ ‫‪ ۷۵۷.۵۹‬تن رسید‪.‬‬ ‫در بازار س��ایر فلزات ارزش��مند‪ ،‬هر اونس نقره برای تحویل‬ ‫ف��وری ‪ ۰.۳‬درصد افزایش یافت و به ‪ ۱۴.۸۲‬دالر رس��ید‪ .‬هر‬ ‫اون��س پاالدیم ب��رای تحویل فوری با ‪ ۰.۶‬درص��د افزایش‪ ،‬به‬ ‫‪ ۱۳۳۶.۲۵‬دالر رس��ید و هر اون��س پالتین برای تحویل فوری‬ ‫یک درصد رشد کرد و در ‪ ۸۰۷.۱۴‬دالر ایستاد‪.‬‬ ‫در آستانه برگزاری هفتمین نمایشگاه بین‌المللی معدن‪ ،‬صنایع معدنی و فرآوری مواد معدنی و تجهیزات وابسته کرمان مطرح‌شد‬ ‫توسعه سایت نمایشگاهی کرمان در انتظار تامین بودجه‬ ‫ثمن رحیمی‌راد ‪:‬‬ ‫نزدی��ک به ‪ ۲‬هفت��ه به برگ��زاری هفتمین دوره‬ ‫نمایشگاه بین‌المللی معدن‪ ،‬صنایع معدنی و فرآوری‬ ‫مواد معدنی و تجهیزات وابسته و همچنین پنجمین‬ ‫نمایشگاه بین‌المللی ماشین‌آالت معدنی و راه‌سازی‬ ‫در کرمان‪ ،‬بهش��ت معادن ایران‪ ،‬مانده اس��ت‪ .‬این‬ ‫رویداد ‪ ۲۶‬تا ‪ ۲۹‬خرداد در محل نمایش��گاه جنوب‬ ‫شرق کرمان برگزار می‌شود؛ سایت نمایشگاهی که‬ ‫رو به توسعه است و در چند سال آینده با تجهیزات‬ ‫بیشتری میزبان اهالی معدن کشور خواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹س�اخت ی�ک م�وزه م�س در مح�ل‬ ‫برگزاری نمایشگاه‬ ‫مجید آنتیکی‌نژاد‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫هلدینگ توس��عه و آبادانی‬ ‫اس��تان کرمان درب��اره این‬ ‫نمایش��گاه به روزگار معدن‬ ‫گف��ت‪ :‬نمایش��گاه جن��وب‬ ‫ش��رق ب��ه عن��وان س��ایت‬ ‫برگ��زاری نمایش��گاه مع��دن کرم��ان‪ ،‬یک��ی از‬ ‫زیرمجموعه‌های صندوق بازنشس��تگی شرکت ملی‬ ‫م��س ای��ران اس��ت‪ .‬این ش��رکت در ش��رکت‌ها و‬ ‫پروژه‌هایی س��رمایه‌گذاری می‌کند که هم سودآور‬ ‫اس��ت و ه��م برای اس��تان کرمان عامل توس��عه و‬ ‫آبادانی اس��ت‪ ،‬همچنین بخش��ی از مسئولیت‌های‬ ‫اجتماعی شرکت ملی مس ایران در قالب خدماتی‬ ‫که هلدینگ توس��عه آبادانی اس��تان کرم��ان ارائه‬ ‫می‌دهد‪ ،‬انجام می‌شود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬تاکن��ون ف��از نخس��ت این س��ایت‬ ‫نمایشگاهی اجرایی شده و فاز دوم آن نیز در مرحله‬ ‫تهیه نقشه سایت است‪ .‬همچنین شرکت ملی مس‬ ‫تصمی��م دارد در قال��ب مس��ئولیت‌های اجتماعی‬ ‫خود در محل نمایش��گاه‪ ،‬ی��ک مجموعه فرهنگی‬ ‫دربردارنده مسجد‪ ،‬س��الن اجتماعات‪ ،‬آمفی‌تئاتر و‬ ‫یک موزه مس بنا کند‪ .‬کلنگ این مجموعه از سوی‬ ‫مدیرعامل ش��رکت مس زده ش��ده و پیش‌بینی ما‬ ‫برای مدت زمان اجرایی ش��دن این طرح ‪ ۳‬س��ال‬ ‫اس��ت‪ .‬البته محقق ش��دن آن به بودجه‌ای بستگی‬ ‫دارد ک��ه به آن تعلق می‌گیرد‪ .‬م��ا همچنین طرح‬ ‫س��اخت یک هتل را در منطقه در نظ��ر داریم که‬ ‫سرمایه آن از سوی بخش خصوصی تامین می‌شود‪.‬‬ ‫آنتیکی‌ن��ژاد ادام��ه داد‪ :‬از آنج��ا ک��ه پیش��ینه‬ ‫تحصیل��ی و حرفه‌ای من مرتبط با معدن اس��ت و‬ ‫از نمایش��گاه‌های معدنی در داخل و خارج از کشور‬ ‫بازدی��د کرده‌ام‪ ،‬به اهمیت برگزاری این نمایش��گاه‬ ‫واقف��م و می‌دان��م که کرمان یک��ی از ظرفیت‌های‬ ‫معدنی کش��ور و دربردارنده معادن برجسته کشور‬ ‫اس��ت‪ .‬این اس��تان بزرگ‌ترین معادن مس و آهن‬ ‫کشور را در خود جای داده است‪.‬‬ ‫او اضافه کرد‪ :‬در س��ال ‪ ۱۳۹۵‬نمایش��گاه کرمان‬ ‫برای نخس��تین ب��ار در این س��ایت نمایش��گاهی‬ ‫برگزار ش��د‪ .‬در آن سال این رویداد با ‪ ۱۱۲‬شرکت‬ ‫داخلی و حدود ‪ ۸‬مورد از نمایندگان ش��رکت‌های‬ ‫خارجی برگزار شد‪ .‬پس از آن و در ‪ ۲‬سال گذشته‪،‬‬ ‫نمایشگاه معدن کرمان‪ ،‬روند رو به رشدی را تجربه‬ ‫کرده و اگر نگوییم نخس��تین اما پس از نمایش��گاه‬ ‫معدن تهران‪ ،‬دومین نمایش��گاه مرتبط با معدن و‬ ‫صنایع معدنی کشور به شمار می‌آید‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل هلدینگ توس��عه و آبادانی اس��تان‬ ‫کرمان همچنی��ن گفت‪ :‬آقای بندرچی و ش��رکت‬ ‫رس��تاک پادویژن هم ب��ه این دلیل امس��ال برای‬ ‫برگ��زاری این رویداد انتخاب ش��دند که پیش��ینه‬ ‫کار نمایش��گاه‌داری را داش��تند و گزین ‌ه مناس��بی‬ ‫به ش��مار می‌آمدند‪ ۲ .‬سال گذش��ته‪ ،‬این رویداد از‬ ‫سوی دکتر سرقینی‪ ،‬معاون معدنی وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت و دکتر کرباس��یان‪ ،‬رئیس وقت‬ ‫سازمان توسعه و نوس��ازی معادن و صنایع معدنی‬ ‫ایران(ایمیدرو) بهره‌برداری ش��د؛ آقای سرقینی در‬ ‫سال ‪ ۹۶‬و آقای کرباسیان در سال گذشته‪.‬‬ ‫وی سپس خاطرنشان کرد‪ :‬در سال‌های گذشته‪،‬‬ ‫طی��ف گس��ترده‌ای از صنعتگ��ران‪ ،‬پیمان��کاران و‬ ‫قطعه‌س��ازان فعال در عرصه معدن و صنایع معدنی‬ ‫کش��ور در این رویداد حضور پیدا کرده بودند‪ .‬یکی‬ ‫از س��الن‌های این رویداد هر س��ال به شرکت ملی‬ ‫صنایع مس و زنجیره پیمانکاران آن اختصاص دارد‪.‬‬ ‫آنتیکی‌نژاد افزود‪ :‬متاس��فانه از س��ال گذشته به‬ ‫دلی��ل چالش‌های برآمده از تحریم‌ها ش��رکت‌های‬ ‫خارجی برای حضور در نمایش��گاه کرمان‪ ،‬بس��یار‬ ‫محتاط عمل می‌کنند‪ .‬تحریم‌ها همچنین می‌توانند‬ ‫به بروز مش��کالت اقتصادی و رکود در شرکت‌های‬ ‫داخل��ی بینجامند که در نتیجه آن تمایل به حضور‬ ‫در رویدادهای این چنینی کم می‌شود‪ .‬به هر حال‬ ‫حضور در نمایش��گاه هزینه‌های خود را می‌طلبد و‬ ‫ممکن اس��ت ش��رکت‌ها به دلیل کمبود بودجه از‬ ‫حضور در این رویداد صرفه‌نظر کنند‪ .‬او همچنین‬ ‫از حضور ‪ ۱۲۰‬ش��رکت در رویداد امس��ال خبر داد‬ ‫و تصری��ح کرد‪ :‬این نمایش��گاه‪ ،‬مکانی برای تبادل‬ ‫نظ��ر‪ ،‬انتق��ال فناوری و تجربه اس��ت‪ .‬بس��یاری از‬ ‫شرکت‌های کشور می‌توانند دستاوردهایی در تولید‬ ‫مجموعه‌ه��ا‪ ،‬قطعات و ماش��ین‌آالت در این رویداد‬ ‫ب��ه نمایش بگذارن��د و ش��رکت‌های مصرف‌کننده‬ ‫تولیدات آنها نیز ترجیح می‌دهند در شرایط تحریم‬ ‫از ش��رکت‌های داخلی خرید کنن��د‪ .‬این رویداد در‬ ‫‪ ۴‬روز تم��ام فعاالن عرصه مع��دن و صنایع معدنی‬ ‫کشور اعم از تولیدکننده و مصرف‌کننده را گرد هم‬ ‫می‌آورد‪ .‬امس��ال نیز مانند هر سال در حاشیه این‬ ‫نمایشگاه سمینارهای تخصصی برگزار می‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹معدنکاران از فرآوری نترسند‬ ‫رض��ا ملکی‌ثانی‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫ش��رکت ای��ده‌آل مع��دن‬ ‫کوهسار است‪ .‬او این شرکت‬ ‫را به عنوان یکی از شعبه‌ها‬ ‫و زیرمجموعه‌های ش��رکت‬ ‫آکسا َمگنِت ترکیه در ایران‬ ‫معرف��ی ک��رد و توضی��ح داد‪ :‬آکس��ا َمگنِت یکی از‬ ‫بزرگ‌ترین ش��رکت‌های تولیدکننده ماش��ین‌آالت‬ ‫فرآوری در خاورمیانه به ش��مار می‌آید‪ .‬این شرکت‬ ‫محصوالت خود را به ‪ ۴۲‬کشور جهان صادر می‌کند‬ ‫و ایران حدود نیمی از بازار هدف ش��رکت ترکیه‌ای‬ ‫را تش��کیل می‌دهد‪ .‬وی افزود‪ :‬دلیل تمرکز باال بر‬ ‫ایران‪ ،‬وجود منابع غنی معدنی کش��ور اس��ت‪ .‬این‬ ‫شرکت ترک‪ ،‬پیشینه همکاری ‪ ۱۵‬ساله با ایران را‬ ‫دارد و تاکنون در نمایش��گاه‌های گوناگون معدنی و‬ ‫صنایع معدنی ایران از جمله رویداد پیش رو شرکت‬ ‫داش��ته و همچنان دارد‪ .‬آکسا َمگنِت عالوه بر ایران‬ ‫در هلن��د‪ ،‬آلمان‪ ،‬چین‪ ،‬یونان و اکراین نیز ش��عبه‬ ‫دارد‪ .‬ملکی‌ثان��ی در ادام��ه ب��ه توانمندی‌ه��ای‬ ‫آکسا َمگنِت اشاره کرد و گفت‪ :‬ماشین‌های تولیدی‬ ‫آکسا َمگنِت‪ ،‬توان فرآوری تمام خاک‌های صنعتی و‬ ‫سنگ‌های صنعتی پایه به جز سنگ‌های تزئینی را‬ ‫دارند‪ .‬محصوالت ما ش��امل انواع سپراتور مگنتیت‬ ‫(جداکننده‌های مغناطیس��ی و الکترومغناطیسی)‬ ‫می‌ش��ود که به ماده معدنی خاصی منحصر نیست‪.‬‬ ‫در واقع کار ما افزایش عیار آهن یا فلززدایی از سایر‬ ‫سنگ‌های معدنی است‪ .‬در کنار اینها‪ ،‬تولید خطوط‬ ‫خردایش میکرونی��زه و تولید پودرهای صنعتی نیز‬ ‫بخش دیگری از فعالیت‌های ما را ش��امل می‌شود‪.‬‬ ‫او درب��اره چالش‌های برآم��ده از تحریم‌های امریکا‬ ‫علی��ه ای��ران و موانع موج��ود بر س��ر راه تبادالت‬ ‫ش��رکت‌های ایرانی با یک شرکت ترکیه‌ای توضیح‬ ‫داد‪ :‬ما ب��ه امریکا هم محصول ص��ادر می‌کنیم اما‬ ‫شعار آکسا َمگنِت این است که ایران کشور همسایه‬ ‫است و کشور همسایه و کشورهای منطقه نسبت به‬ ‫بازار دوردس��تی مانند امریکا در اولویت قرار دارند‪.‬‬ ‫آکس��ا َمگنِت به دلیل حضور ش��رکت ایده‌ال معدن‬ ‫کوهسار‪ ،‬این امکان را فراهم آورده که شرکت‌هایی‬ ‫که نمی‌توانند به صورت ارزی با شرکت ترک مبادله‬ ‫کنن��د‪ ،‬به صورت ریالی با ش��رکت ایرانی به عنوان‬ ‫یکی از شعبه‌های آن کار کنند‪ .‬خدمات حمل‌ونقل‬ ‫و ترخی��ص ماش��ین‌آالت ب��ر عه��ده ایده‌آل‌معدن‬ ‫کوهس��ار اس��ت و ما دس��تگاه را در مح��ل معدن‬ ‫مشتری به طور نصب‌شده‪ ،‬تحویل می‌دهیم‪ .‬وی در‬ ‫نهای��ت از اهمی��ت توجه ب��ه ف��رآوری و احتراز از‬ ‫خام‌فروش��ی در کشور گفت و توضیح داد‪ :‬پیشنهاد‬ ‫می‌شود شرکت‌هایی که در مقیاس‌های گوناگون در‬ ‫زمینه اس��تخراج م��واد معدنی فعالی��ت می‌کنند‪،‬‬ ‫اهتم��ام ویژه‌ای به س��اخت کارخانه‌ه��ای فرآوری‬ ‫داشته باشند‪ .‬از فرآوری نیز نباید بترسند‪ .‬فرآوری‬ ‫هزینه‌بر است اما با برنامه‌ریزی درست‪ ،‬هزینه‌ای که‬ ‫صرف ش��ده در بازه زمانی قابل پیش‌بینی با س��ود‬ ‫بیشتر برمی‌گردد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫آرس��لورمیتال به تازگی اعالم کرده که قصد‬ ‫دارد به طور موقت تولید در کارخانه آستوریاس‬ ‫را ب��ه دلیل هزینه‌های باالی مواد اولیه و رش��د‬ ‫قیمت‌های فوالد وارداتی کاهش دهد‪.‬‬ ‫به گزارش چیالن‪ ،‬این ش��رکت گفته تولید را‬ ‫از ژوئیه (تیر‪-‬مرداد) حدود ‪ ۸۰‬هزار تن کاهش‬ ‫خواهد داد‪.‬‬ ‫اوایل ماه مه (اواسط اردیبهشت) این شرکت‬ ‫اع�لام کرد که برنامه کاهش تولید را پیش‌بینی‬ ‫ک��رده و ظرفیت تولید ‪ ۳‬میلیون تن در س��ال‬ ‫کاهش خواهد یافت‪.‬‬ ‫سخنگوی شرکت آرسلورمیتال اعالم کرده که‬ ‫انتظ��ار می‌رود خطوط نورد گرم به مدت ‪ ۷‬روز‬ ‫تولی��د را متوقف خواهند کرد که ممکن اس��ت‬ ‫بر تولید س��ایر بخش‌ها و واحدها نیز تاثیرگذار‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫برنامه تعلیق تولید شامل ‪ ۳‬و ‪ ۴‬ژوئیه (‪ ۱۲‬و‬ ‫‪ ۱۳‬تیر)‪ ۱۰ ،‬تا ‪ ۱۲‬ژوئیه (‪ ۱۹‬تا ‪ ۲۱‬تیر) و ‪۲۴‬‬ ‫و ‪ ۲۵‬ژوئیه (‪ ۲‬و ‪ ۳‬مرداد) است‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه‌ای‪ /‬معدن گل‌گهر‬ ‫آرسلورمیتال مصمم به‬ ‫کاهش تولید نورد گرم‬ ‫دالیل کاهش نرخ جهانی مس‬ ‫قیمت مس به دلیل تش��دید اختالف‌ه��ای تجاری امریکا و‬ ‫چین که به وخامت دورنمای بنیادین اشاره دارد‪ ،‬کاهش یافته‬ ‫اما مش��کالت بخش عرضه که به کمبود منجر می‌شود پنهان‬ ‫مانده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬مس در صنایع نیرو و ساخت‌وس��از مورد‬ ‫استفاده قرار می‌گیرد و سرمایه‌گذاران‪ ،‬این فلز را معیاری برای‬ ‫سنجش سالمت اقتصاد می‌بینند‪.‬‬ ‫قیم��ت مس در ب��ازار فلزات لندن در روزه��ای اخیر حدود‬ ‫‪ ۵۸۵۰‬دالر در هر تن معامله شده و در ماه مه حدود ‪ ۹‬درصد‬ ‫سقوط کرد‪ .‬افت نرخ مس به دلیل احتمال از بین رفتن تقاضا‬ ‫در چین اس��ت‪ .‬این کش��ور حدود نیمی از مصرف جهانی که‬ ‫امسال حدود ‪ ۲۴‬میلیون تن برآورد شده است‪ ،‬سهم دارد‪.‬‬ ‫ب��ا این حال انتظار می‌رود که اختالل‌های تولید در ش��یلی‪،‬‬ ‫مشکالت سیاسی و نیرو در زامبیا و محدودیت‌ها درباره واردات‬ ‫قراض��ه به چی��ن‪ ،‬روی عرضه مس در نیمه دوم س��ال جاری‬ ‫میالدی تاثیر بگذارد‪ .‬مدیر یک صندوق سرمایه‌گذار متمرکز به‬ ‫فل��زات در این باره گفت‪ :‬کمبود عرضه مس بزرگ‌تر از میزانی‬ ‫خواهد بود که ‪ ۲‬ماه پیش تصور می‌شد و از هم‌اکنون در بازار‬ ‫معامالت فیزیکی مشاهده می‌شود‪.‬‬ ‫در ش��یلی ممکن اس��ت ش��رکت دولتی کودلکو با اعتصاب‬ ‫کارکنان در معدن «چوکویی کاماتا» روبه‌رو ش��ود که اتحادیه‬ ‫کارگران آن پیش��نهاد نهایی قرارداد جدید را رد کرد ‌ه اس��ت‪.‬‬ ‫کودلکو بزرگ‌ترین تولیدکننده مس جهان است و سال گذشته‬ ‫در معادن خود ‪ ۱.۶۷۸‬میلیون تن مس تولید کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه کاش کمال‪ ،‬تحلیلگر ش��رکت «ب��ی‌ام‌او کپیتال‬ ‫مارکتس»‪ ،‬امس��ال کمبود ح��دود ‪ ۲۷۰‬هزار تن مس پاالیش‬ ‫ش��ده پیش‌بینی می‌ش��ود‪ .‬محدود ش��دن بازار کنس��انتره در‬ ‫هزینه‌های تصفیه منعکس شده که اکنون به کمتر از ‪ ۶۰‬دالر‬ ‫در هر تن در مقایسه با ‪ ۹۵‬دالر در دسامبر رسیده است‪.‬‬ ‫معدن��کاران هزینه‌های تصفیه و پاالی��ش را به کارخانه‌های‬ ‫ذوب برای فرآوری کنس��انتره و تبدیل آن به فلز پاالیش شده‪،‬‬ ‫پرداخت می‌کنند‪ .‬در این بین‪ ،‬معدن «الس بامباس» ش��رکت‬ ‫چینی ام‌ام‌ج��ی در پرو نیز مورد توجه ق��رار دارد‪ .‬اقدام مردم‬ ‫محلی در بس��تن راه پس از بی‌نتیجه ماندن مذاکره‌ها بر س��ر‬ ‫جبران خس��ارت‪ ،‬نگرانی‌ها را نسبت به دسترسی به کنسانتره‬ ‫با کیفیت عالی برانگیخته اس��ت‪ .‬معدن الس بامباس‪ ،‬یکی از‬ ‫بزرگ‌ترین معادن پرو اس��ت که حدود ‪ ۴۰۰‬هزار تن مس در‬ ‫س��ال تولید می‌کند‪ .‬در زامبیا که س��ال گذشته ‪ ۸۶۰‬هزار تن‬ ‫م��س تولید ک��رد‪ ،‬انتظار می‌رود میزان تولید در س��ال جاری‬ ‫میالدی به دلیل تغییرات انجام ش��ده در مالیات معدنی ‪۱۰۰‬‬ ‫هزار تن کاهش پیدا کند‪ .‬مشکل نیرو در زامبیا نیز مورد توجه‬ ‫است‪ .‬تحلیلگران‪ ،‬اختالالت عرضه مس در سال جاری را حدود‬ ‫‪ ۵‬درصد‪ ،‬مع��ادل ‪ ۱.۲‬میلیون تن تخمین زده‌اند اما ریس��ک‬ ‫اختالل‌های بیش��تر تولید قابل توجه است و به معنی احتمال‬ ‫کمبود بیشتر از حد انتظار است که البته بخشی از آن می‌تواند‬ ‫با برداشت از موجودی بازارهای بورس جبران شود‪.‬‬ ‫موج��ودی مس در انباره��ای مورد تایید ب��ازار فلزات لندن‬ ‫‪‌۲۱۲‬ه��زار و ‪ ۴۱۵‬ت��ن و در انباره��ای زی��ر نظر ب��ازار بورس‬ ‫شانگهای ‪ ۱۷۲‬هزار و ‪ ۲۶۶‬تن است‪ .‬بر اساس گزارش رویترز‪،‬‬ ‫انتظار می‌رود محدودیت‌ها برای واردات قراضه در چین نیز در‬ ‫تشدید کمبود مس در چند ماه آینده تاثیرگذار باشد‪.‬‬
‫رئیس خانه معدن همدان از ش��کایت حفاظت منابع طبیعی‬ ‫استان از ‪ ۷‬معدن استان خبر داد و گفت‪ :‬پرونده این معادن در‬ ‫دس��تگاه قضایی در دس��ت بررسی است‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬رحیم‬ ‫مرتضایی اظهار کرد‪ :‬این معادن به دالیل مشابهی مانند خروج از‬ ‫محدوده معدنی و تجاوز به عرصه منابع طبیعی‪ ،‬متخلف شناخته‬ ‫ش��ده و به قوه‌‌قضایی معرفی ش��ده‌اند‪ .‬به گفته وی معدنداران‬ ‫اس��تان به اس��تناد ماده ‪ ۲۶‬قانون معادن نسبت به بهره‌برداری‬ ‫اقدام کرده و بر اساس مفاد این قانون‪ ،‬هیچ‌گونه تخلف و تجاوزی‬ ‫از س��وی بهره‌برداران نشده است‪ .‬مرتضایی گفت‪ :‬براساس این‬ ‫ماده قانونی‬‪ ،‬محدوده‬های مربوط به اکتشاف‪ ،‬استخراج‪ ،‬انباشت‬ ‫‪ ۷‬پرونده معدنی همدان روی میز قاضی‬ ‫و بهره‬ب��رداری م��واد معدنی و دفع مواد باطله در منابع ملی‪ ،‬بنا‬ ‫ب��ه تقاضای وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت از س��وی س��ازمان‬ ‫جنگل‌ها‪ ،‬مراتع و آبخیزداری کش��ور ثبت می‌ش��ود‪ .‬وی اضافه‬ ‫ک��رد‪ :‬مس��احت این محدوده‌ه��ا که در مجوز صادر ش��ده قید‬ ‫می‌شود‪ ،‬به عرصه عملیاتی معدن مربوط است که تا پایان عمر‬ ‫مع��دن به صورت اموال عمومی در اختیار وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت قرار دارد و هرگونه عملیات خارج از موارد مندرج در‬ ‫مجوزهایی که صادر می‌شود‪ ،‬به منزله تصرف در اموال عمومی‬ ‫اس��ت‪ .‬رئیس کمیس��یون صنعت و معدن اتاق بازرگانی همدان‬ ‫در دفاع از هم‌صنفی‌های خود توضیح داد‪ :‬به دلیل عمر معادن‬ ‫و برطرف شدن سطح بهره‌برداری معدنداران برای جلوگیری از‬ ‫ریزش و رانش زمین و حفظ جان کارگران‪ ،‬ناگزیر از گس��ترش‬ ‫عرصه هس��تیم و منابع طبیعی ای��ن‌کار را تجاوز به حریم خود‬ ‫ارزیابی می‌کند‪ .‬مرتضایی خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬بنابر ماده قانونی‬ ‫یادشده‪ ،‬عرصه عملیاتی معدن در اختیار سازمان صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت قرار دارد و این س��ازمان تا کنون هیچ گونه اعتراض و‬ ‫تخلفی را به بهره‌برداران نس��بت نداده است‪ .‬رئیس خانه معدن‬ ‫خواس��تار اختصاص ش��عبه مجزا برای رسیدگی به پرونده‌های‬ ‫معدنی ش��د و ادعا کرد‪ :‬به دلیل تخصصی بودن مس��ائل‪ ،‬تمام‬ ‫قاضی‌ها به مباحث این حوزه اش��راف ندارند و در بیش��تر موارد‪،‬‬ ‫سازمان‌های دولتی را محق می‌دانند‪ .‬از این‌رو پیگیری تخلفات‬ ‫معدنی در یک شعبه قضایی ویژه‪ ،‬ضروری به نظر می‌رسد‪ .‬وی‬ ‫با تاکید بر حمایت از تولید و اش��تغال اس��تان‪ ،‬خواستار تمکین‬ ‫س��ازمان‌های اجرایی به این گونه قوانین ش��د و افزود‪ :‬بازداشت‬ ‫صاحبان معدن و تعطیلی کار و تولید‪ ،‬به اقتصاد اس��تان آسیب‬ ‫می‌رس��اند‪ .‬مرتضایی با اش��اره به فعالیت ‪ ۲۸۰‬معدن در استان‬ ‫گفت‪ ۴۳ :‬درصد صنایع مستقر در این منطقه معدنی هستند که‬ ‫سهم قابل توجهی در اشتغال و چرخه اقتصادی دارند و نیازمند‬ ‫مهربانی و عطوفت بیش��تری هس��تند‪ .‬تا کنون ‪ ۳۰‬ماده معدنی‬ ‫در استان همدان شناسایی و استخراج شده است‪.‬‬ ‫استان‌ها‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 18‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 4‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 8‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره‪178‬‬ ‫خبر‬ ‫بهره‌برداری از کارخانه‬ ‫فرومنگنز اسدآباد‬ ‫در سال جاری‬ ‫غریب‌پور در نشست هم‌اندیشی با شرکت‌های ایمیدروخواستار شد‬ ‫سرپرس��ت فرمانداری اس��دآباد از بهره‌برداری‬ ‫کارخانه فرومنگنز این شهرس��تان در سال جاری‬ ‫خب��ر داد‪ .‬لیال امیدی با اعالم این خبر اظهار کرد‪:‬‬ ‫ب��ا راه‌اندازی این واحد صنعتی مهم به عنوان تنها‬ ‫کارخانه فرومنگنز کشور با تولید افزون بر ‪ ۲۰‬هزار‬ ‫ت��ن فرومنگنز بیش از ‪ ۲۵۰‬ت��ا ‪ ۳۰۰‬نیرو در این‬ ‫کارخانه به طور مس��تقیم مشغول به کار خواهند‬ ‫ش��د‪ .‬وی همچنین با بیان اینکه س��د نعمت‌آباد‬ ‫شهرس��تان نیز از دیگر پروژه‌های مهمی است که‬ ‫همچ��ون کارخانه ذوب آه��ن (فرومنگنز )پس از‬ ‫سال‌ها انتظار در سال جاری به بهره‌برداری خواهد‬ ‫رس��ید‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬این پروژه با پیشرفت فیزیکی‬ ‫‪ ۹۲‬درصد درحال‌حاضر برای تکمیل و بهره‌برداری‬ ‫ب��ه ‪ ۳۰‬میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد که امس��ال‬ ‫این میزان اعتبار به پروژه یادشده اختصاص یافته‬ ‫است‪ .‬امیدی تصریح کرد‪ :‬بهره‌برداری از پروژه سد‬ ‫نعمت‌آباد به طور مستقیم برای ‪ ۱۵۰‬نفر و به طور‬ ‫غیرمس��تقیم برای ‪ ۴۰۰‬نفر اشتغالزایی به همراه‬ ‫خواه��د داش��ت‪ .‬وی همچنین خاطرنش��ان کرد‪:‬‬ ‫طرح مطالعه ‪ ۲‬س��د تغذیه مصنوعی هلورو آجین‬ ‫ب��ا اعتباری افزون بر ‪ ۵۰۰‬میلی��ون تومان در این‬ ‫شهرستان در سال جاری آغاز می‌شود‪.‬‬ ‫ایجاد کنسرسیوم تامین تجهیزات و خدمات پیمانکاری حفاری اکتشاف‬ ‫معرفی توانمندی‌های‬ ‫رشته مهندسی معدن‬ ‫در دانشگاه صنعتی بیرجند‬ ‫عکس‪ :‬حسین ارجمند‬ ‫گروه معدن‪:‬‬ ‫رئیس هیات عامل ایمیدرو گفت‪ :‬کنسرسیوم‬ ‫تامی��ن تجهیزات و خدم��ات پیمانکاری حفاری‬ ‫اکتشافی ایجاد شود‪.‬‬ ‫به گ��زارش پای��گاه خبری ایمی��درو‪ ،‬خداداد‬ ‫غریب‌پور در نشس��ت هم‌اندیش��ی اکتش��اف با‬ ‫شرکت‌های تابع ایمیدرو ضمن بیان این مطلب‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬بخش خصوصی به حوزه اکتش��اف‬ ‫وارد نمی‌شود و ش��رکت‌های بزرگ نظیر فوالد‬ ‫مبارک��ه و گل گهر که در این حوزه وارد ش��ده‬ ‫و ریسک اکتشاف را پذیرفته‌اند‪ ،‬برای ما فرصت‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫غریب‌پور خاطرنش��ان کرد‪ :‬از جمله اقدامات‬ ‫انج��ام ش��ده‪ ،‬واگ��ذاری پهنه‌های سیس��تان و‬ ‫بلوچس��تان و خراس��ان جنوبی به شرکت ملی‬ ‫مس برای اجراست‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬به موضوع اکتش��اف باید نگاه‬ ‫ملی داش��ت و از نگاه ش��رکتی پرهی��ز کرد‪ ،‬در‬ ‫حال��ی که س��رعت تصمیم‌گیری ایمی��درو زیاد‬ ‫است‪.‬‬ ‫رئیس هی��ات عامل ایمیدرو در بخش دیگری‬ ‫از س��خنانش بیان کرد‪ :‬در جلسه‌های اکتشافی‬ ‫باید از گزارشگری صرف درباره پهنه‌ها‪ ،‬به سمت‬ ‫ارائ��ه خالقیت‌ه��ا‪ ،‬نوآوری‌ها‪ ،‬ارائ��ه پدیده‌های‬ ‫برجسته و ایده‌های مطلوب برویم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬رویکرد سیاست‌گذاری‪ ،‬ایده‌پردازی‬ ‫و تعیین اس��تراتژیک در نشس��ت‌های اکتشافی‬ ‫پررنگ‌تر ش��ود‪ .‬همچنین باید ت�لاش کنیم در‬ ‫این جلس��ه‌ها به چش��م‌انداز اکتش��اف پرداخته‬ ‫خداداد غریب‌پور‪ :‬در جلسه‌های اکتشافی باید از‬ ‫گزارشگری صرف درباره پهنه‌ها‪ ،‬به سمت ارائه خالقیت‌ها‪،‬‬ ‫نوآوری‌ها‪ ،‬پدیده‌های برجسته و ایده‌های مطلوب برویم‪.‬‬ ‫رویکرد سیاست‌گذاری‪ ،‬ایده‌پردازی و تعیین استراتژیک‬ ‫در نشست‌های اکتشافی پررنگ‌تر شود‬ ‫ش��ود تا موفق‌ت��ر و کیفی‌تر به اه��داف ایمیدرو‬ ‫دس��ت یابی��م‪ .‬رئیس هی��ات عامل ایمی��درو با‬ ‫بیان اینکه آموزش فقط مربوط به کارشناس��ان‬ ‫س��ازمان نیست‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬مدیران نیز نیاز به‬ ‫آموزش دارند و می‌توان از اس��تادان دانشگاهی‬ ‫برای به‌روز کردن اطالعات بهره برد‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬امور اجرایی در حوزه اکتشاف‬ ‫به شرکت تهیه و تولید مواد معدنی واگذار شود‬ ‫و ایمی��درو تنها ب��ه ارزیابی‪ ،‬کنت��رل و هدایت‬ ‫بپردازد‪.‬‬ ‫غریب‌پور خاطرنش��ان کرد‪ :‬مدیران شرکت‌ها‬ ‫درباره اکتش��اف با مسئوالن منطقه‌ای گفت‌وگو‬ ‫کنند تا این موضوع در میان آنها فرهنگ‌س��ازی‬ ‫شود‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬بهتری��ن اق��دام ب��رای عدالت‬ ‫اجتماعی‪ ،‬ایجاد شغل است و بدون شغل‪ ،‬عزت‬ ‫نف��س افراد کاه��ش می‌یابد‪ .‬از این رو‪ ،‬توس��عه‬ ‫بخش معدن به عنوان یکی از بخش‌های اشتغالزا‬ ‫در اقتصاد‪ ،‬می‌تواند به توس��عه عدالت اجتماعی‬ ‫در کشور بینجامد‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ ۳‬پیشنهاد برای توسعه اکتشاف‬ ‫وجی��ه‌ا‪ ...‬جعفری‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت تهیه و‬ ‫تولید م��واد معدنی ایران در این جلس��ه گفت‪:‬‬ ‫برای توس��عه اکتش��اف‪ ،‬توجه ب��ه ‪ ۳‬موضوع از‬ ‫جمله اطالعات اس��تاندارد ش��ده و فراهم شدن‬ ‫ش��رایط برای فعالی��ت با بانک‌ه��ای بین‌المللی‬ ‫ضروری است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬س��اماندهی تعرفه‌ها و فهرست‬ ‫به��ا در حفاری‌ه��ا‪ ،‬از دیگر موارد مهم اس��ت و‬ ‫با توجه ب��ه اعمال تعرفه‌های مختلف از س��وی‬ ‫بخش‌ه��ا‪ ،‬نیاز به تعیین آن از س��وی حاکمیت‬ ‫داریم‪.‬‬ ‫‹ ‹برنامه‌های آموزشی برای حفاران‬ ‫عل��ی اصغ��رزاده‪ ،‬مدیر اکتش��اف ایمیدرو‪ ،‬در‬ ‫این نشست ضمن اشاره به پیگیری تصمیم‌های‬ ‫پیش��ین اکتش��اف گفت‪ :‬قرار اس��ت با اتحادیه‬ ‫حفاران غیرنفتی برای تامین تجهیزات به‌وسیله‬ ‫ایمیدرو مذاکره ش��ود‪ .‬همچنی��ن در نظر داریم‬ ‫برای اعضای این اتحادیه برنامه آموزشی برگزار‬ ‫ش��ود‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬در تالش هستیم به‌وسیله‬ ‫دانش��گاه امیرکبیر‪ ،‬اس��تانداردهای گزارش‌های‬ ‫اکتش��اف را ارتقا دهیم و اکنون در این زمینه با‬ ‫دانشگاه یادشده همکاری می‌کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹برگزاری ‪ ۳‬دوره آموزشی جورک‬ ‫غالمرضا مالطاهری‪ ،‬مدیر آموزش ایمیدرو نیز‬ ‫در این نشست گفت‪ :‬ایمیدرو تاکنون ‪ ۳‬بار دوره‬ ‫آموزشی جورک (استانداردس��ازی گزارش‌های‬ ‫اکتش��افی) برای ش��رکت‌های خصوصی برگزار‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬در این زمینه‪ ،‬پیش��نهاد می‌ش��ود‬ ‫گروه��ی در ایمیدرو تش��کیل ش��ود تا خروجی‬ ‫آموزش‌ها به تایید افراد حرفه‌ای برسد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ب��رای توس��عه آموزش‌ه��ای‬ ‫اکتشافی‪ ،‬افرادی شناسایی شده‌اند که می‌توانند‬ ‫از مربی��ان خارجی بهره بگیرند‪ .‬ع�لاوه بر این‪،‬‬ ‫می‌توانی��م از ظرفی��ت دانش��گاه‌های برخ��ی‬ ‫کشورهای همسایه برای اکتشاف بهره ببریم‪.‬‬ ‫‹ ‹اکتش�اف‌‪‌100‬هزارکیلومت�ری ج�دی‬ ‫است‬ ‫گفتنی اس��ت ایمیدرو از دوره کرباسیان و در‬ ‫ادام��ه در دوره غریب‌پ��ور‪ ،‬رئی��س جدید هیات‬ ‫عامل ایمیدرو به موضوع اکتش��اف توجه ویژه‌ای‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫در دوره پیش��ین ایمیدرو افزون بر ‪ ۲۷۰‬هزار‬ ‫کیلومتر مربع عملیات اکتش��افی انجام ش��د که‬ ‫منجر به اکتش��اف محدوده‌ه��ای معدنی مهمی‬ ‫از ط�لا‪ ،‬س��رب و روی‪ ،‬م��س‪ ،‬آه��ن و عناصر‬ ‫نادر خاکی ش��د‪ .‬در دوره ریاس��ت جدید هیات‬ ‫عام��ل ایمیدرو نیز موضوع اکتش��اف ‪ ۱۰۰‬هزار‬ ‫کیلومتری با کمک کنسرسیوم بخش خصوصی‬ ‫مطرح ش��د ک��ه گام‌ه��ای ج��دی و موثری در‬ ‫راستای تحقق آن برداشته شده است‪.‬‬ ‫خ��داداد غریب‌پ��ور‪ ،‬رئی��س هی��ات عام��ل‬ ‫ایمیدرو چندی پیش‪ ،‬در حاش��یه آیین امضای‬ ‫تفاهمنام��ه هم��کاری ایمیدرو و س��ازمان نظام‬ ‫مهندس��ی معدن ایران گفت‪ :‬شرکت‌های بزرگ‬ ‫معدن��ی همچ��ون گل‌گهر‪ ،‬چادرمل��و و مبارکه‪،‬‬ ‫آمادگی خود را برای عملیات‌ اکتش��افی در سال‬ ‫ج��اری اعالم کرده‌اند‪ .‬در این زمینه‪ ،‬ش��رکت‌ها‬ ‫اعالم کرده‌اند که ریس��ک عملیات اکتش��افی را‬ ‫می‌پذیرند‪.‬‬ ‫غریب‌پور‪ ،‬تش��کیل کنسرسیوم‌های معدنی به‬ ‫منظور توسعه این بخش به ویژه اکتشاف را برای‬ ‫ح��وزه معدن حیاتی قلمداد کرد و گفت‪ :‬اولویت‬ ‫نخس��ت بخش معدن و صنایع معدنی‪ ،‬اکتشاف‬ ‫اس��ت و پس از آن جذب سرمایه‌گذاری در این‬ ‫حوزه‪ ،‬مورد توجه است‪.‬‬ ‫وی اظهار ک��رد‪ :‬در زمینه هدای��ت نقدینگی‬ ‫به بخش مع��دن و صنایع معدنی‪ ،‬جلس��ه‌هایی‬ ‫ب��ا وزیر ام��ور اقتص��ادی و دارای��ی و همچنین‬ ‫رئیس سازمان بورس برگزار می‌شود تا راهکارها‬ ‫بررسی و در نهایت اجرایی شوند‪.‬‬ ‫رئیس هیات عامل ایمیدرو با بیان اینکه برای‬ ‫توسعه بخش معدن و صنایع معدنی‪ ،‬نیاز به ‪۱۸‬‬ ‫میلیارد یورو س��رمایه‌گذاری اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫‪ ۳۰‬درصد س��ود بازار سرمایه از سوی این بخش‬ ‫تامین می‌شود‪ .‬با این اوصاف تعیین برنامه برای‬ ‫تشویق صاحبان سرمایه و سرمایه‌گذاری در این‬ ‫حوزه با ظرفیت‪ ،‬باید مورد توجه قرار بگیرد‪.‬‬ ‫کدام استان‌ها بیشترین تورم را در اردیبهشت ثبت کردند؟‬ ‫اتاق بازرگانی تهران در جدیدترین گزارش خود شاخص‬ ‫تورم در استان‌های مختلف کشور را در ‪ ۳‬حوزه تورم نقطه‬ ‫به نقطه‪ ،‬تورم ماهانه و تورم ‪ ۱۲‬ماهه منتهی به اردیبهشت‬ ‫بررسی کرده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬بر اس��اس ارزیابی‌های انجام شده در‬ ‫ش��اخص تورم کل‪ ،‬در حوزه تورم نقط��ه به نقطه باالترین‬ ‫تورم به اس��تان بوشهر با بیش از ‪ ۶۵‬درصد اختصاص یافته‬ ‫و کردس��تان و خراس��ان جنوبی با ‪ ۶۳‬درص��د در رده‌های‬ ‫بعدی هستند‪ .‬پایین‌ترین تورم ثبت شده در این حوزه نیز‬ ‫به هرمزگان با ‪ ،۴۳‬قم با ‪ ۴۴‬و اصفهان و فارس با ‪ ۴۵‬درصد‬ ‫اختصاص یافته است‪ .‬استان تهران نیز در حوزه تورم نقطه‬ ‫به نقطه عدد ‪ ۵۰‬درصد را ثبت کرده است‪.‬‬ ‫در حوزه تورم ماهانه (اردیبهشت) باالترین نرخ به ایالم با‬ ‫‪۴‬درصد اختصاص یافته و پس از آن نیز سیستان‌وبلوچستان‬ ‫ب��ا ‪ ۳.۲‬و زنجان با ‪۳‬درصد قرار دارند‪ .‬کمترین تورم ماهانه‬ ‫در استان هرمزگان با ‪۰.۳‬درصد و لرستان‪ ،‬همدان و فارس‬ ‫با ‪۰.۶‬درصد ثبت شده است‪.‬‬ ‫ته��ران نیز در ای��ن دوره‪ ،‬تورم ماهان��ه ‪ ۱.۶‬درصدی را‬ ‫تجرب��ه کرده اس��ت‪ .‬در حوزه ت��ورم ‪ ۱۲‬ماه��ه منتهی به‬ ‫اردیبهشت‪ ،‬کردس��تان با ‪ ،۴۱‬چهارمحال‌بختیاری با ‪۴۰.۵‬‬ ‫و ایالم با ‪۴۰.۳‬درصد بیشترین تورم را داشتند‪ .‬استان‌های‬ ‫قم‪ ،‬هرمزگان و کرمان نیز با قرار گرفتن در مرز ‪ ۲۸‬تا ‪۲۹‬‬ ‫درصد کمترین تورم را دارند‪ .‬تهران در این ش��اخص‪ ،‬تورم‬ ‫‪ ۳۵‬درصدی را پشت سر گذاشته است‪.‬‬ ‫در بررس��ی تغیی��ر ن��رخ خوراکی‌ه��ا‪ ،‬آش��امیدنی‌ها و‬ ‫دخانیات نیز تمام اس��تان‌ها بررسی ش��ده‌اند که در حوزه‬ ‫نقطه به نقطه (مقایس��ه اردیبهش��ت امسال با مدت مشابه‬ ‫سال گذشته) بوشهر با ‪ ،۱۰۳‬چهارمحال‌وبختیاری با ‪ ۹۰‬و‬ ‫مرکزی با ‪ ۸۸‬درصد باالترین تورم را داشته‌اند‪ .‬استان‌های‬ ‫زنجان‪ ،‬قم و همدان پایین‌ترین تورم نقطه به نقطه در این‬ ‫ش��اخص را ثبت کرده‌اند و تهران تورم ‪ ۸۱‬درصدی داشته‬ ‫اس��ت‪ .‬در حوزه تورم ماهانه نرخ خوراکی‌ها‪ ،‬آش��امیدنی‌ها‬ ‫و دخانی��ات‪ ،‬باالترین عدد ب��ه ایالم با حدود ‪ ۴‬درصد تورم‬ ‫اختص��اص یافت��ه و در می��ان پایین‌ترین تورم‌ه��ا در این‬ ‫ح��وزه نیز بوش��هر با منف��ی ‪ ۴.۸‬درص��د بهترین وضعیت‬ ‫را داش��ته اس��ت‪ .‬تهران نیز در این ش��اخص‪ ،‬تورم منفی‬ ‫‪ ۰.۹‬درصدی را ثبت کرده اس��ت‪ .‬در ت��ورم ‪ ۱۲‬ماهه نرخ‬ ‫خوراکی‌ه��ا‪ ،‬آش��امیدنی‌ها و دخانیات نیز بوش��هر با ‪،۶۱‬‬ ‫چهارمحال‌و‌بختیاری با ‪ ۵۸‬و خوزس��تان با ‪ ۵۴‬درصد قرار‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫نمایشگاه معرفی توانمندی‌ها و قابلیت‌های رشته‬ ‫مهندسی معدن در دانشگاه صنعتی بیرجند برگزار‬ ‫ش��د‪ .‬مهدی وفایی‌ف��رد‪ ،‬معاون دانش��گاه صنعتی‬ ‫بیرجند در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد‪ :‬همزمان با‬ ‫گرامیداشت هفته معدن از اول تا ‪ ۷‬خرداد‪ ،‬انجمن‬ ‫علمی مهندس��ی معدن دانش��گاه صنعتی بیرجند‬ ‫با هماهنگی اتحادیه انجمن‌های علمی مهندس��ی‬ ‫معدن کش��ور‪ ،‬نمایش��گاه معرف��ی توانمندی‌ها و‬ ‫قابلیت‌های رش��ته مهندس��ی معدن را در دانشگاه‬ ‫صنعتی بیرجند برگزار کرد‪ .‬وی با اشاره به استقبال‬ ‫خ��وب از این نمایش��گاه‪ ،‬اف��زود‪ :‬در کن��ار برپایی‬ ‫نمایش��گاه‪ ،‬کارگاه تخصصی مگنتو متری از سوی‬ ‫فنایی‪ ،‬عضو هیات علمی دانش��گاه صنعتی بیرجند‬ ‫نیز برگزار شد‪ .‬معاون دانشگاه صنعتی بیرجند بیان‬ ‫کرد‪ :‬انجمن علمی مهندسی معدن دانشگاه صنعتی‬ ‫بیرجند‪ ،‬عضو اتحادیه انجمن‌های علمی مهندسی‬ ‫معدن کشور و دبیر روابط عمومی این اتحادیه است‪.‬‬ ‫وفای��ی فرد یادآور ش��د‪ :‬اتحادیه انجمن‌های علمی‬ ‫مهندس��ی معدن کشور‪ ،‬امس��ال برای نخستین بار‬ ‫یک برنامه هماهنگ و منس��جم برای دانشگاه‌های‬ ‫منتخب با هدف آش��نایی و آموزش هر چه بیش��تر‬ ‫دانشجویان و کسب تجربه بیشتر برای دانشجویان‬ ‫و گروه‌های علمی اجرا کرد‪.‬‬ ‫چابهار؛ شاهراه جهانی‬ ‫مع��اون اقتصادی و س��رمایه‌گذاری منطقه آزاد‬ ‫چابهار گفت‪ :‬چابهار یک ش��اهراه جهانی اس��ت‪ .‬به‬ ‫گ��زارش ایس��نا‪ ،‬غالمرضا پناه اف��زود‪ :‬منطقه آزاد‬ ‫چابهار یکی از ‪ ۵‬کریدور شناخته شده جهانی است‬ ‫و جزو ‪ ۳‬کریدور استراتژیک جهانی به شمار می‌رود‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ای��ن منطق��ه دارای ی��ک ظرفیت‬ ‫ترانزیتی کلیدی اس��ت و هر کشوری که بخواهد از‬ ‫این ظرفیت برای توسعه چابهار و برای خود استفاده‬ ‫کن��د‪ ،‬ما زمینه و بس��تر آن را فراهم می‌کنیم‪ .‬پناه‬ ‫افزود‪ :‬چابهار به عنوان شاهراه حیاتی و استراتژیک‬ ‫و به عنوان جایگاهی که می‌تواند کش��ورهایی که با‬ ‫آب‌های آزاد ارتباط ندارند را مرتبط کند‪ ،‬از ظرفیت‬ ‫قوی در اقتصاد ایران برخوردار است‪ .‬معاون اقتصادی‬ ‫و سرمایه‌گذاری منطقه آزاد چابهار با تاکید بر اینکه‬ ‫بهره‌ب��رداری از چابه��ار و س��رمایه‌گذاری در آن به‬ ‫هیچ عنوان در انحصار یک کش��ور نیس��ت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫همانط��ور که با هندی‌ها ق��رارداد همکاری داریم‪،‬‬ ‫ب��ا چینی‌ها نیز تفاهمنام��ه‌ای در زمینه ایجاد یک‬ ‫پارک پتروشیمی بزرگ در حوزه‌های مختلف داریم‬ ‫و مصر هس��تیم که این تفاهمنامه‪ ،‬اجرایی و نهایی‬ ‫شود‪ .‬وی خاطرنشان کرد‪ :‬این آمادگی را داریم که‬ ‫از ظرفیت‌های هر کشوری مانند هند‪ ،‬چین یا حتی‬ ‫ژاپن برای بهره‌وری و توسعه‪ ،‬استفاده و نقش خود‬ ‫را در تعامالت با کشورها ایفا کنیم‪.‬‬ ‫پن��اه گف��ت‪ :‬ام��روز چابهار در تب��ادالت تجاری‬ ‫روسیه و کشورهای جی‌سی‌سی (شورای همکاری‬ ‫خلیج‌فارس) و حاشیه اقیانوس هند و حتی اروپای‬ ‫غرب��ی نقش ایفا می‌کند و الزمه آن‪ ،‬آماده ش��دن‬ ‫زیرساخت‌ها برای فعالیت‌های بیشتر است‪.‬‬
‫شنبه ‪ 18‬خرداد ‪ 4 1398‬شوال ‪ 8 1440‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫موسسه فرهنگی و هنری روزگار وصل‬ ‫مدیر مسئول‪:‬‬ ‫ناصر بزرگمهر‬ ‫سال دوم شماره ‪178‬‬ ‫سردبیر‪ :‬محبوبه ناطق‬ ‫همکاران‪ :‬سارا اصغری‪-‬ثمن رحیمی‌‌راد‬ ‫مدیر فنی و هنری‪ :‬مهدی نجفی‬ ‫نمایندگی دفتر اروپا‪ :‬چکاوک بزرگمهر‬ ‫آدرس‪ :‬تهران‪ -‬میدان هفتم تیر‪ -‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬پالک ‪74‬‬ ‫تلفکس‪88310576-88310575:‬‬ ‫سازمان آگهی‌ها‪88722732-3:‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان‌ها‪88724211:‬‬ ‫محدودیت واردات قراضه چین‬ ‫روند عرضه مس را تغییر می‌دهد‬ ‫چاپ‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.Madandaily.com‬‬ ‫‪www.instagram.com/Madandaily‬‬ ‫‪www.twitter.com/Madandaily‬‬ ‫‪www.t.me/Madandaily‬‬ ‫‪E-mail:info@madandaily.com‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫قیمت واقعی فلز سرخ‬ ‫تحت‌تاثیر تنش‌های تجاری امریکا و چین‬ ‫ب��ه گفته یکی از مدیران اجرایی ش��رکت‌ای دی‌ان��د اف من کپیتال مارکتز نرخ‬ ‫متوس��ط قیمت‌های مس باید باالتر از نرخ‌های فعلی باش��د اما این مسئله به نتیجه‬ ‫تنش‌های تجاری ایاالت متحده و چین بس��تگی دارد‪ .‬به گزارش مس‌پرس‪ ،‬معاون‬ ‫این ش��رکت در نشس��ت بهار شورای مس امریکا در سیاتل اعالم کرد‪ :‬هر تصمیمی‬ ‫که بین دو غول اقتصادی جهان گرفته شود‪ ،‬قیمت‌های مس از آن متاثر خواهد شد‪.‬‬ ‫افزایش تنش‌ها موجب افت قیمت‌های مس می‌ش��ود و دس��تیابی به توافق تجاری‬ ‫باع��ث افزایش قیمت‌های بازار خواهد ش��د‪ .‬قیمت‌ه��ای ‪‌۳‬ماه مس در بورس فلزات‬ ‫لندن در چهارش��نبه‪ ۲۲ ،‬مه (‪ ۱‬خرداد)‪ ،‬معادل ‪ ۵‬هزار و ‪ ۹۵۶‬دالر به ازای هر تن‬ ‫بود که از باالترین نرخ امسال میالدی که در روز ‪ ۱۷‬آوریل (‪ ۲۸‬فروردین) و برابر با‬ ‫‪ ۶‬هزار و ‪ ۵۳۲‬دالر در هر تن بوده؛ کاهش چش��مگیری داش��ته است‪ .‬معاون شرکت‬ ‫یادش��ده گفت‪ :‬اکنون انتظارات برای دس��تیابی به یک توافق تجاری بین دو کشور‬ ‫افزایش یافته اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬مصرف مس تصفیه‌ش��ده در سال گذشته میالدی با‬ ‫نرخ ‪ ۲.۲‬درصد افزایش‌یافته که کش��ورهای چین‪ ،‬ایاالت متحده و ژاپن بیش��ترین‬ ‫نقش را در این رشد داشته‌اند‪ .‬پیش‌بینی می‌شود رشد مصرف مس در سال جاری‬ ‫میالدی برابر با ‪ ۲‬درصد و در سال آینده برابر با ‪ ۱.۷‬درصد باشد‪.‬‬ ‫سیمان رایسوت عمان‬ ‫یکی از شرکت‌های رقیب را خرید‬ ‫سیمان رایسوت یکی از شرکت‌های رقیب خود به نام «سوهار سیمنت» را با‬ ‫مبلغ ‪ ۶۰‬میلیون دالر خریداری کرد‪ .‬به گزارش س��یمان خبر‪ ،‬شرکت سیمان‬ ‫رایسوت‪ ،‬یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان سیمان عمان‪ ،‬کارخانه سیمان رقیب‬ ‫خ��ود را با مبلغی معادل ‪۶۰‬میلیون دالر به عنوان بخش��ی از برنامه خود برای‬ ‫افزایش ظرفیت و گسترش حضور خود در بازارها به‌ویژه افریقا خریداری کرد‪.‬‬ ‫با این اقدام ظرفیت تولید س��االنه س��یمان این شرکت عمانی به ‪ ۶.۴‬میلیون‬ ‫تن در سال خواهد رسید‪ .‬بر اساس این اعالم‪ ،‬شرکت رایسوت قصد دارد در گام‬ ‫بعدی نگاهی هم به سمت هند داشته باشد؛ جایی که احتمال دارد مقصد آینده‬ ‫سرمایه‌گذاری این گروه سیمانی باشد‪.‬‬ ‫کشف زمرد بزرگ ‪ ۵۰۰‬هزار دالری‬ ‫در منطقه اورال روسیه‬ ‫زمردی با وزن ‪ ۱.۶‬کیلوگرم در بزرگ‌ترین معدن زمرد اروپا در روسیه کشف شد‪.‬‬ ‫این سنگ بزرگ‌ترین زمرد کشف شده در ‪ ۳۰‬سال است و ارزش آن ‪ ۵۰۰‬هزار دالر‬ ‫امریکا اس��ت‪ .‬به گزارش تس��نیم به نقل از راشاتودی‪ ،‬زمردی با وزن ‪ ۱.۶‬کیلوگرم‬ ‫در بزرگ‌ترین معدن زمرد اروپا در روسیه کشف شد‪ .‬این سنگ بزرگ‌ترین زمرد‬ ‫کش��ف ش��ده در ‪ ۳۰‬سال اس��ت و ارزش آن ‪ ۵۰۰‬هزار دالر امریکا است‪ .‬شرکت‬ ‫دولتی فناوری باالی روستاک که در مالکیت معدن مالیشووسکی روسیه قرار دارد‪،‬‬ ‫درباره این اکتشاف اعالم کرد این کریستال نادر که از نظر فرم و اندازه منحصر به‬ ‫فرد اس��ت‪ ،‬در عمق ‪ ۲۶۰‬متری زمین کش��ف شده است‪ .‬سال گذشته یک سنگ‬ ‫زمرد ‪ ۱.۵‬کیلوگرمی کوچک‌تر در همین معدن کشف شد‪ ،‬در حالی که بزرگ‌ترین‬ ‫زمرد کش��ف ش��ده جهان ‪ ۲‬کیلوگرم وزن داشت و در سال‪ ۱۹۹۰‬میالدی (‪۱۳۶۹‬‬ ‫خورش��یدی) پیدا ش��د‪ .‬این جواهر در شکل اصلی خود دارای لبه‌های صاف است‬ ‫که نش��ان دهنده نادربودن و منحصر به فرد بودن این س��نگ است‪ .‬زمرد سومین‬ ‫جواهر ارزشمند جهان پس از الماس و یاقوت است‪ .‬عاشقان جواهرات از االن عالقه‬ ‫خود را به این جواهر منحصر به فرد تازه کش��ف ش��ده نش��ان داده‌اند که براساس‬ ‫تخمین‌های اولیه‪ ،‬ارزش آن به همراه چند سنگ کشف شده دیگر به ‪ ۳۲‬میلیون‬ ‫روبل ( حدود ‪ ۴۹۰‬هزار دالر ) می‌رسد‪ .‬معدن مالیشووسکی تنها معدن روسیه در‬ ‫نوع خود و بزرگ‌ترین معدن زمرد اروپا است‪ .‬این معدن ساالنه ‪۹۴‬هزار تن سنگ‬ ‫معدن را پرداخت می‌کند که ش��امل ‪ ۱۵۰‬کیلوگرم زمرد‪ ۱۵ ،‬کیلو الکس��اندریت‬ ‫(نوعی سنگ قیمتی که در روشنایی روز سبز تیره و در نور چراغ قرمز تیره است)‬ ‫و بیش از ‪ ۵‬تن یاقوت کبود می‌شود‪.‬‬ ‫سقوط هند از عنوان سریع‌ترین اقتصاد‬ ‫رو به رشد جهان‬ ‫هند به دلیل رش��د آهس��ته‌تر از حد انتظار در ‪ ۳‬ماه نخس��ت سال جاری میالدی‪،‬‬ ‫جایگاه خود را به عنوان سریع‌ترین اقتصاد رو به رشد جهان از دست داد‪ .‬به گزارش‬ ‫تس��نیم به نقل از بی‌بی‌س��ی‪ ،‬اطالعات رسمی نشان داد اقتصاد هند ‪ ۵.۸‬درصد رشد‬ ‫داش��ته که آهس��ته‌تر از ‪ ۶.۴‬درصد رش��د ثبت ش��ده برای چین است و کمتر از ‪۶.۶‬‬ ‫درصد رشد این کشور در فصل گذشته‪ .‬این نخستین آماری بود که پس از انتخاب‬ ‫دوباره نارندرا مودی در ماه جاری منتشر شد‪ .‬در دوره اول نخست‌وزیری مودی‪ ،‬هند‬ ‫سریع‌ترین اقتصاد روبه‌رشد جهان بود‪ .‬ولی جدیدترین آمار که آهسته‌ترین نرخ رشد‬ ‫را در ‪ ۱۷‬فصل نشان می‌دهد‪ ،‬بدان معنا است که رشد اقتصاد هند برای نخستین‌بار‬ ‫در ‪ ۲‬سال گذشته پس از چین قرار گرفته است‪ .‬اقتصاددان‌ها انتظار داشتند اقتصاد‬ ‫هند ‪ ۶.۳‬درصد در ‪ ۳‬ماه نخس��ت س��ال رش��د کند‪ .‬این رقم‌ها بر دولت نخست وزیر‬ ‫مودی و بانک مرکزی هند فشار می‌آورد تا از طریق اقدامات مالی اقتصاد را تحریک‬ ‫کنند‪ .‬برخالف چین‪ ،‬رشد اقتصادی هند در ‪ ۱۵‬سال گذشته به وسیله مصرف داخلی‬ ‫بوده و آخرین اطالعات تقاضای پایین‌تر مصرف‌کننده را نشان می‌دهد‪.‬‬ ‫گروه معدن‪:‬‬ ‫با اعم��ال قانون جدید محدودیت واردات‬ ‫قراض��ه چی��ن‪ ،‬محموله‌ه��ای قراضه‌ه��ای‬ ‫کم‌عی��ار م��س تحت‌تاثی��ر ق��رار خواهند‬ ‫گرفت و اگرچه به مقصد بندرهای اس��تان‬ ‫گوانگدونگ در جنوب چین درحرکت بودند‬ ‫ام��ا اکنون به مالزی ارس��ال خواهند ش��د‪.‬‬ ‫واردات قراض��ه و ضایع��ات م��س مالزی از‬ ‫حدود ‪ ۱۹‬هزار تن در سال ‪ ۲۰۱۷‬میالدی‬ ‫(‪ ۱۳۹۷۶‬خورش��یدی) ب��ه ‪ ۲۳۰‬ه��زار تن‬ ‫در سال گذش��ته (‪ ۲۰۱۸‬میالدی) افزایش‬ ‫یافته است‪ .‬به نقل از مدیر بخش اقتصادی‬ ‫و زیس��ت‌محیطی س��ی‌اس‌جی‪ ،‬با افزایش‬ ‫واردات قراضه‌ه��ای اروپای��ی ب��ه مال��زی‪،‬‬ ‫واحدهای فرآوری قراضه به‌طور ناگهانی و با‬ ‫گزارش تصویری‬ ‫س��رعت باال در مالزی پدیدار شدند‪ .‬گفتنی‬ ‫اس��ت‪ ،‬انتظار می‌رود واردات قراضه به این‬ ‫کشور امسال نیز افزایش قابل‌توجهی داشته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫به گزارش مس‌پرس‪ ،‬این واحدهای جدید‬ ‫که در مالزی سر برآوردند‪ ،‬ابتدا پالستیک‌ها‬ ‫و س��ایر روکش‌های کابل‪ ،‬سیم‌های برق و‬ ‫لوله‌ه��ا را جدا کرده و س��پس ای��ن مواد را‬ ‫باعنوان قراضه با خلوص باالتر به واحدهای‬ ‫پاالیش��گاهی می‌فروش��ند‪ .‬این واحدها نیز‬ ‫قراض��ه را به کاتد یا س��ایر اش��کال از مس‬ ‫تصفیه‌ش��ده تبدیل می‌کنند‪ .‬گفتنی است‪،‬‬ ‫استان گوانگدونگ تا پیش از اعمال مقررات‬ ‫جدید مس��ئول فرآوری نیم��ی از قراضه و‬ ‫ضایعات مس��ی وارداتی به چین بود اما در‬ ‫مدت کوتاهی از دس��امبر ‪( ۲۰۱۷‬آذر‪-‬دی‬ ‫‪ ،)۱۳۹۶‬ای��ن روند به‌طورکل��ی تغییر کرد‪،‬‬ ‫چراکه مجوز واردات این محموله‌ها به چین‬ ‫‪ ۹۴‬درصد کاهش پیدا کرد‪.‬‬ ‫ارزیابی فس��ت مارکتز نشان می‌دهد که‬ ‫تا پایان آوریل س��ال جاری (‪ ۱۰‬اردیبهشت‬ ‫‪ ،)۱۳۹۸‬ن��رخ تخفی��ف قراض��ه ب��ه میزان‬ ‫‪ ۳۷‬ت��ا ‪ ۴۲‬س��نت ب��ر پوند م��س (تحویل‬ ‫ای‌س��ی‌ای‌اف) بندره��ای چی��ن افزای��ش‬ ‫یافته اس��ت‪ .‬تخفیف قراضه در این مدت به‬ ‫بیش��ترین سطح خود از ژوئیه ‪( ۲۰۱۶‬تیر‪-‬‬ ‫مرداد ‪ )۱۳۹۵‬تاکنون رس��یده است؛ زمانی‬ ‫که نرخ مس در سطح ‪۴‬هزار و ‪ ۵۰۰‬تا ‪۵‬هزار‬ ‫و ‪ ۵۰۰‬دالر ب��ر تن بود و تقاضا برای قراضه‬ ‫به‌ش��دت کاهش یافته ب��ود‪ .‬با اعمال قانون‬ ‫جدی��د‪ ،‬محموله‌های قراضه‌ه��ای کم‌عیار‬ ‫مس تحت‌تاثیر قرار خواهند گرفت و اگرچه‬ ‫ب��ه مقصد بندرهای اس��تان گوانگدونگ در‬ ‫جنوب چین درحرک��ت بودند اما اکنون به‬ ‫مالزی ارس��ال خواهند شد‪ .‬واردات قراضه و‬ ‫ضایعات مس��ی مالزی از حدود ‪ ۱۹‬هزار تن‬ ‫در س��ال ‪ )۱۳۹۶( ۲۰۱۷‬به ‪ ۲۳۰‬هزار تن‬ ‫در سال گذش��ته میالدی (‪ )۲۰۱۷‬افزایش‬ ‫یافته است‪ .‬به نقل از مدیر بخش اقتصادی‬ ‫و زیست‌محیطی آی‌سی‌اس‌جی با افزایش‬ ‫واردات قراضه‌ه��ای اروپای��ی ب��ه مال��زی‪،‬‬ ‫واحده��ای فرآوری قراضه به‌ط��ور ناگهانی‬ ‫و با س��رعت ب��اال در مالزی پدیدار ش��دند‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت‪ ،‬انتظار می‌رود واردات قراضه‬ ‫به این کشور امسال نیز افزایش قابل‌توجهی‬ ‫داش��ته باش��د‪ .‬این واحدهای جدید که در‬ ‫مال��زی س��ربرآوردند‪ ،‬ابتدا پالس��تیک‌ها و‬ ‫س��ایر روکش‌های کابل‪ ،‬س��یم‌های برق و‬ ‫لوله‌ه��ا را جدا کرده و س��پس ای��ن مواد را‬ ‫به‌عنوان قراضه با خلوص باالتر به واحدهای‬ ‫پاالیش��گاهی می‌فروش��ند‪ .‬این واحدها نیز‬ ‫قراضه را به کاتد یا س��ایر گونه‌هایی از مس‬ ‫تصفیه‌ش��ده تبدیل می‌کنند‪.‬گفتنی است‪،‬‬ ‫استان گوانگدونگ تا پیش از اعمال مقررات‬ ‫جدید مس��ئول فرآوری نیم��ی از قراضه و‬ ‫ضایعات مس��ی وارداتی به چین بود اما در‬ ‫مدت کوتاهی از دس��امبر ‪ ،۲۰۱۷‬این روند‬ ‫به‌طورکل��ی تغییر کرد چراکه مجوز واردات‬ ‫این محموله‌ها به چین‪ ،‬به میزان ‪ ۹۴‬درصد‬ ‫کاهش پیدا کرد‪.‬‬ ‫قراضه فلزات‪ ،‬منبع درآمد ونزوئالیی‌ها در روزهای بحران‬ ‫م�ردم ونزوئال درپی تنش‌های سیاس�ی پیش‌آم�ده در این‬ ‫کشور به فروش قراضه فلزات و جعبه‌های پالستیکی به عنوان‬ ‫منبع درآمد متوس�ل ش�ده‌اند‪ .‬آنها از مس�یرهای غیرقانونی‬ ‫این محصوالت را به کش�ور همس�ایه‪ ،‬کلمبیا می‌فروشند‪ .‬این‬ ‫تصویرها را ش�بکه خبری بی‌بی‌سی از این مردم و مسیری که‬ ‫برای فروش قراضه طی می‌کنند‪ ،‬منتش�ر کرده اس�ت‪ .‬بحران‬ ‫سیاس�ی ونزوئال بر س�ر ریاست جمهوری مش�روع این کشور‬ ‫اس�ت‪ .‬این بحران از ‪ ۱۰‬ژانویه ‪ ۲۰( ۲۰۱۹‬دی ‪ )۱۳۹۸‬آغاز شده‬ ‫اس�ت‪ .‬در این تاری�خ مجلس مل�ی ونزوئال‪ ،‬نتیج�ه انتخابات‬ ‫ریاس�ت جمهوری سال گذش�ته میالدی که منجر به پیروزی‬ ‫نیکالس مادورو ش�ده بود را نامعتبر اعلام کرد‪ .‬مجلس ملی‬ ‫ونزوئال در ای�ن روز‪ ،‬خوان گوایدو را به عنوان رئیس‌جمهوری‬ ‫موق�ت معرفی ک�رد‪ .‬این تنش سیاس�ی منجر به نابس�امانی‬ ‫اقتصادی در ونزوئال شده است‪.‬‬ ‫برگردان‪ :‬ثمن رحیمی‌راد‬

آخرین شماره های روزنامه روزگار معدن

روزنامه روزگار معدن شماره 187

روزنامه روزگار معدن شماره 187

شماره : ۱۸۷
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۳/۲۹
روزنامه روزگار معدن شماره 186

روزنامه روزگار معدن شماره 186

شماره : ۱۸۶
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۳/۲۸
روزنامه روزگار معدن شماره 185

روزنامه روزگار معدن شماره 185

شماره : ۱۸۵
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۳/۲۷
روزنامه روزگار معدن شماره 184

روزنامه روزگار معدن شماره 184

شماره : ۱۸۴
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۳/۲۶
روزنامه روزگار معدن شماره 183

روزنامه روزگار معدن شماره 183

شماره : ۱۸۳
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۳/۲۵
روزنامه روزگار معدن شماره 182

روزنامه روزگار معدن شماره 182

شماره : ۱۸۲
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۳/۲۲
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!