صفحه قبل

روزنامه روزگار معدن شماره ۱۷۷

صفحه بعد

روزنامه روزگار معدن شماره 177

روزنامه روزگار معدن شماره 177

‫روزنامه اقتصادی معدن و صنایع معدنی ایران‬ ‫رشد ‪۹۶‬درصدی‬ ‫تولید فوالد‬ ‫هرمزگان در ‪ ۲‬ماه‬ ‫نخست سال‬ ‫نمایشگاه کرمان‬ ‫محل مذاکره فعاالن‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫دوشنبه‬ ‫صفحه‪5‬‬ ‫صفحه ‪3‬‬ ‫‪ 13‬خرداد ‪ 28 1398‬رمضان ‪ 3 1440‬ژوئن ‪ 2019‬سال دوم شماره‪8 177‬صفحه قیمت ‪ 2000‬تومان‬ ‫‪www.Madandaily.com‬‬ ‫یادداشت‌ها‬ ‫‌زغال‌سنگ‬ ‫سوخت فردا‬ ‫مدیر عامل گل‌گهر در آیین معارفه خود در حضور کارکنان و مسئوالن محلی قول داد‬ ‫صفحه‪6‬‬ ‫‌عبور از رکود با اعتماد‬ ‫به بخش خصوصی‬ ‫تامین رفاه کارکنان‪ ،‬حفظ درآمد گل‌گهر در استان‬ ‫و حفظ نیروی انسانی‬ ‫صفحه‪2‬‬ ‫صفحه‪5‬‬ ‫گزارش‬ ‫‌این دریاچه پیش‌تر‬ ‫یک معـدن بوده است!‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه‌ای‪ -‬معدن گل‌گهر‬ ‫صفحه‪6‬‬
‫مدیر برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ایمیدرو‪:‬‬ ‫اخبار‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 13‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 28‬رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 3‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره‪177‬‬ ‫خبر‬ ‫دیدار وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت با اعضای انجمن‬ ‫سرب و روی‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت بر ضرورت توجه ویژه‬ ‫به ح��وزه صادرات محصوالت صنای��ع معدنی و ایجاد‬ ‫ارزش افزوده بیش��تر در حوزه معدن و فرآوری معدنی‬ ‫تاکید کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ش��اتا‪ ،‬رضا رحمانی در دی��دار با اعضای‬ ‫انجمن س��رب و روی ایران با بیان ای��ن مطلب‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫جای کار بسیاری در حوزه معدن و صنایع معدنی وجود‬ ‫دارد و بخش معدن از حوزه‌های موفق ما بوده است‪.‬‬ ‫وی بر لزوم ایجاد ارزش افزوده بیشتر در حوزه معدن‬ ‫و ف��رآوری معدنی‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬ای��ن موضوع همواره از‬ ‫اولویت‌های کاری ما ب��وده و در این زمینه برنامه‌های‬ ‫ویژه‌ای داریم‪.‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با اش��اره به اکتشافات‬ ‫معدنی انجام ش��ده در س��ال‌های اخیر‪ ،‬گفت‪ :‬افزایش‬ ‫عمق اکتشافات معدنی در دستور کار است و این حوزه‬ ‫نیازمند اکتشاف ذخایر جدید معدنی است‪.‬‬ ‫گفتنی است در این دیدار‪ ،‬تعدادی از اعضای انجمن‬ ‫س��رب و روی به بیان مهم‌ترین نظرها در حوزه معدن و‬ ‫سرب و روی پرداختند‪.‬‬ ‫کنسرسیوم حفاری‬ ‫اکتشافی ایجاد شود‬ ‫رئیس هی��ات عام��ل ایمیدرو گفت‪ :‬کنسرس��یوم‬ ‫تامی��ن تجهی��زات و خدم��ات پیمان��کاری حفاری‬ ‫اکتشافی ایجاد شود‪.‬‬ ‫به گزارش سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع‬ ‫معدنی ایران (ایمیدرو)‪ ،‬خداداد غریب‌پور اظهار کرد‪:‬‬ ‫بخ��ش خصوصی به حوزه اکتش��اف وارد نمی‌ش��ود و‬ ‫ش��رکت‌های بزرگ نظیر فوالد مبارکه و گل‌گهر که در‬ ‫این حوزه وارد شده‌اند و ریسک اکتشاف را پذیرفته‌اند‪،‬‬ ‫برای ما فرصت است‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬از جمله اقدامات انجام شده‪،‬‬ ‫واگذاری پهنه‌های سیس��تان و بلوچستان و خراسان‬ ‫جنوبی به شرکت ملی مس برای اجراست‪.‬‬ ‫غریب‌پ��ور ادام��ه داد‪ :‬به اکتش��اف باید ن��گاه ملی‬ ‫انداخت و از نگاه شرکتی پرهیز کرد‪ .‬این در حالی است‬ ‫که س��رعت تصمیم‌گیری ایمیدرو زیاد اس��ت‪ .‬رئیس‬ ‫هیات عام��ل ایمیدرو در بخش دیگری از س��خنانش‬ ‫بیان کرد‪ :‬در جلس��ه‌های اکتشافی باید از گزارشگری‬ ‫ص��رف درب��اره پهنه‌ها‪ ،‬به س��مت ارائ��ه خالقیت‌ها‪،‬‬ ‫نوآوری‌ه��ا‪ ،‬ارائ��ه پدیده‌ه��ای برجس��ته و ایده‌های‬ ‫مطلوب بروی��م‪ .‬وی افزود‪ :‬رویکرد سیاس��ت‌گذاری‪،‬‬ ‫ایده‌پ��ردازی و تعیین اس��تراتژیک در نشس��ت‌های‬ ‫اکتشافی پررنگ‌تر ش��ود‪ .‬همچنین باید تالش کنیم‬ ‫در این جلس ‌هّها به چش��م‌انداز اکتشاف پرداخته شود‬ ‫ت��ا موفق‌تر و کیفی‌تر به اهداف ایمیدرو دس��ت یابیم‪.‬‬ ‫رئی��س هیات عامل ایمیدرو با بیان اینکه آموزش فقط‬ ‫مربوط به کارشناس��ان سازمان نیس��ت‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫مدیران نیز نیاز به آموزش دارند و می‌توان از اس��تادان‬ ‫دانشگاهی برای به‌روز کردن اطالعات بهره برد‪.‬‬ ‫اجرای طرح فعال‌سازی‬ ‫معادن کوچک‌مقیاس‬ ‫خراسان رضوی‬ ‫ب��ا برگزاری جلس��ه برنامه‌ریزی طرح فعال‌س��ازی‬ ‫معادن کوچک‌مقیاس خراس��ان رض��وی‪ ،‬اجرای این‬ ‫طرح در این استان کلید خورد‪.‬‬ ‫به گزارش شاتا‪ ،‬در این جلسه که با حضور معاون امور‬ ‫معادن و صنایع معدنی این سازمان‪ ،‬مجری طرح احیا‬ ‫و فعال‌س��ازی معادن کوچک‌مقیاس ایمیدرو‪ ،‬رئیس‬ ‫هی��ات مدیره‪ ،‬دبی��ر و نایب رئی��س انجمن تخصصی‬ ‫مع��ادن و صنای��ع معدنی خراس��ان رض��وی و رئیس‬ ‫خانه معدن اس��تان در محل س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت برگزار ش��د‪ ،‬شناس��ایی و فعال‌سازی معادن‬ ‫کوچک‌مقیاس اس��تان که غیر فعال هس��تند یا کمتر‬ ‫از ظرفیت‪ ،‬فعالی��ت می‌کنند‪ ،‬مورد تاکید قرار گرفت‪.‬‬ ‫در این جلسه‪ ،‬س��ید رضا عظیمی‪ ،‬مجری طرح احیا و‬ ‫فعال‌سازی معادن کوچک‌مقیاس ایمیدرو اظهار کرد‪:‬‬ ‫هر معدنی که دارای پروانه بهره‌برداری بوده و غیر فعال‬ ‫باش��د یا کمتر از ظرفیت کار کند یا مزیت نسبی برای‬ ‫استان باشد‪ ،‬در تعریف کوچک‌مقیاس قرار می‌گیرد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬معادن کوچک به دلیل نداشتن واحدهای‬ ‫کارشناس��ی و ‪ R&D‬مناسب‪ ،‬نداش��تن چشم‌انداز‪،‬‬ ‫نداش��تن بازار مناس��ب و ش��فاف نبودن بخش معدن‬ ‫کشور‪ ،‬رشد نکرده‌اند‪ .‬با اجرای این طرح عالوه بر ایجاد‬ ‫اشتغال پایدار در مناطق محروم‪ ،‬نگرانی‌های معدندار‬ ‫و سرمایه‌گذار را کاهش خواهیم داد‪.‬‬ ‫مدیر برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی س��ازمان توسعه و نوسازی‬ ‫مع��ادن و صنایع معدن��ی ایران (ایمیدرو) گف��ت‪ :‬صنایع انرژی‌بر‬ ‫الم��رد؛ پروژه‌ه��ای اصل��ی زیرس��اختی را اجرا ک��رده و تعدادی‬ ‫پروژه‌های تکمیلی درحال احداث اس��ت که بودجه الزم برای آنها‬ ‫پیش‌بینی شده و از این نظر افق روشنی برای این منطقه راهبردی‬ ‫ترسیم می‌ش��ود‪ .‬به گزارش روزگار معدن به نقل از روابط عمومی‬ ‫منطق��ه ویژه اقتصادی المرد‪ ،‬س��میه خلوصی در جریان بازدید از‬ ‫زیرساخت‌ها و روند پیش��رفت صنایع مستقر در این سایت افزود‪:‬‬ ‫جلوگیری از خام‌فروش��ی‪ ،‬فرآیند ایج��اد صنایع مادر‬ ‫ب��رای رونق اقتصادی و توس��عه این مناط��ق به عنوان‬ ‫دیگر اهداف استقرار این مناطق‪ ،‬از سوی مدیریت ارشد‬ ‫سازمان و دیگر مس��ئوالن با جدیت پیگیری می‌شود‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به وفور سنگ معدن دولومیت در مجاورت‬ ‫منطقه ویژه اقصادی الم��رد گفت‪ :‬تولید فلز منیزیم از‬ ‫س��نگ معدن دولومیت منجر به خلق ارزش افزوده بسیاری برای‬ ‫اقتصاد ملی می‌شود که منوط به تدوین طرح جامع است و با توجه‬ ‫ب��ه نقش معادن در برون‌رف��ت از تنگناهای اقتصادی و‬ ‫مبتن��ی بر اقتصاد مقاومتی بر پایه تدابیر دولت در حال‬ ‫تهیه است که امیدواریم با فراهم شدن سازکارها شاهد‬ ‫عملیاتی شدن آن باشیم‪.‬‬ ‫وی ب��ا قدردانی از تالش مجری طرح صنایع انرژی‌بر‬ ‫المرد و پارس��یان و مدیرعامل منطق��ه ویژه اقتصادی‬ ‫الم��رد تصریح کرد‪ :‬مناطق ویژه پارس��یان و الم��رد‪ ،‬الزم و ملزوم‬ ‫یکدیگرند‪ .‬بنابراین توس��عه متوازن آنها دارای اهمیت است و برای‬ ‫نظام‌مند ش��دن فرآیند فعالیت در ای��ن مناطق‪ ،‬کارگروه کنترل و‬ ‫بررسی طرح‌ها جریان زیرساخت‌ها را رصد می‌کند‪ .‬خلوصی اظهار‬ ‫کرد‪ :‬آب و برق دوران س��اخت برای متقاضیان س��رمایه‌گذاری در‬ ‫منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی‌بر المرد تامین ش��ده است و با‬ ‫مهیا بودن ش��رایط الزم برای جذب س��رمایه‌گذار انتظار می‌رود با‬ ‫تعریف بسته‌های سرمایه‌گذاری‪ ،‬استفاده از رویکردهای تبلیغاتی‬ ‫نوین و انتخاب استراتژی منظم و منسجم برای جذب سرمایه‌گذار‬ ‫در این عرصه نیز همپای سایر بخش‌ها موفق عمل شود‪.‬‬ ‫مدیر عامل گل‌گهر در آیین معارفه خود در حضور کارکنان و مسئوالن محلی قول داد‪:‬‬ ‫تامین رفاه کارکنان‪ ،‬حفظ درآمد گل‌گهر در استان و حفظ نیروی انسانی‬ ‫محبوبه ناطق‪:‬‬ ‫آیین معارفه جمش��ید مالرحم��ان‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫گل‌گه��ر با حض��ور داریوش اس��ماعیلی‪ ،‬ش��هباز‬ ‫حس��ن‌پور و اس��دی نمایندگان مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی‪ ،‬معاون سیاس��ی و اجتماعی استانداری‬ ‫کرمان‪ ،‬نماین��ده ولی فقیه و ام��ام جمعه کرمان‬ ‫و جمع��ی از مدیران و معاونان ش��رکت‌های تابع‬ ‫گل‌گهر در سالن اجتماعات این مجموعه صنعتی‬ ‫معدنی برگزار شد‪ .‬جمشید مالرحمان‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫ش��رکت گل‌گهر در این آیین به مردم و مسئوالن‬ ‫محلی کرمان و سیرجان قول مساعد داد که درآمد‬ ‫این شرکت بزرگ از استان خارج نشود‪.‬‬ ‫قدردان زحمات مهندس تقی‌زاده هستیم‪.‬‬ ‫‹ ‹نق�ش مه�م گل‌گه�ر در اش�تغالزایی‬ ‫سیرجان‬ ‫‹ ‹یک ری�ال از گل‌گهر ب�ه جای دیگر‬ ‫نمی‌رود‬ ‫به گزارش صمت‪ ،‬جمشید‬ ‫مالرحم��ان‪ ،‬مدیرعام��ل‬ ‫ش��رکت معدنی و صنعتی‬ ‫گل‌گه��ر در آیی��ن معارفه‬ ‫خود گفت‪ :‬نقشه راه معدن‬ ‫و صنایع معدنی کش��ور آن‬ ‫چیزی اس��ت که رهب��ر معظم انقالب مش��خص‬ ‫کرده‌اند‪.‬‬ ‫ی نقشه‬ ‫وی افزود‪ :‬صرف نظر از اجزا و اس��تراتژ ‌‬ ‫راه معدن که س��ال گذشته تدوین شد‪ ،‬گفتن یک‬ ‫نکته ضروری اس��ت؛ هیچ چاره‌ای جز مهندس��ی‬ ‫مدیریت و نگاه عالمانه‪ ،‬علمی و مدبرانه به مدیریت‬ ‫و نهاده‌های تولید و توسعه معدن و صنایع معدنی‬ ‫به عنوان پیش‌نیاز اقتصاد کشور نخواهیم داشت‪.‬‬ ‫وی تصریح ک��رد‪ :‬مزیت نس��بی صنعت معدن‬ ‫کشور‪ ،‬منابع آن است و صیانت از معادن و مال‌اهلل‪،‬‬ ‫چیزی جز بهره‌وری بهینه و جلوگیری از اتالف آن‬ ‫به عنوان سرمایه ملی نیست‪.‬‬ ‫مالرحمان در بخش دیگری از س��خنانش گفت‪:‬‬ ‫م��ا باید اکتش��اف را ب��ه طور نامح��دود به عنوان‬ ‫پش��تیبان بخش معدن در سراسر کشور مورد نظر‬ ‫قرار دهیم‪.‬‬ ‫او همچنین خاطرنش��ان کرد‪ :‬اگر به تامین مواد‬ ‫اولیه کارخانه‌ها نپردازیم‪ ،‬سرمایه‌گذاری‌های انجام‬ ‫ش��ده در حوزه صنای��ع از بین خواهند رفت و این‬ ‫مهم میسر نمی‌شود جز با نگاه ویژه به سرمایه‌های‬ ‫استان و سوق دادن آن به سمت تولید‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت معدنی و صنعتی گل‌گهر با‬ ‫بی��ان اینکه توجه به رف��اه کارکنان این مجموعه‪،‬‬ ‫حق آنها و وظیفه مدیریت است‪ ،‬افزود‪ :‬ما این امید‬ ‫و آرزو را در س��ر می‌پرورانیم ک��ه با توجه ویژه به‬ ‫مهندس��ی معکوس‪ ،‬خالق صنعت بوده و فروشنده‬ ‫صنعت به جهان باشیم‪.‬‬ ‫به گفته مالرحمان‪ ،‬توس��عه صنایع پایین‌دست‬ ‫به ویژه بخش‌هایی ک��ه ارزش افزوده زیادی دارد‪،‬‬ ‫از اولویت‌های مدیریت گل‌گهر در این بخش است‪.‬‬ ‫ط��رح عظیم آبرس��انی از خلیج‌فارس ک��ه باید به‬ ‫عنوان یک طرح ملی دیده شود نیز از اولویت‌های‬ ‫ما است‪.‬‬ ‫مالرحم��ان در ادام��ه تصری��ح ک��رد‪ :‬توجه به‬ ‫مس��ئولیت‌های اجتماعی در کنار تولید و توسعه‪،‬‬ ‫یک اصل اساسی اس��ت که باید به آن توجه ویژه‬ ‫شود‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه‌ای‬ ‫رئیس هیات عامل ایمیدرو‬ ‫خواستار شد‬ ‫صنایع انرژی‌بر المرد پروژه‌های اصلی زیرساختی را اجرا کرده است‬ ‫جمشید مالرحمان‪ :‬پیش از راه‌اندازی گل‌گهر‪،‬‬ ‫چندصد میلیارد تومان از محل منابع ایمیدرو صرف‬ ‫زیرساخت‌های این مجموعه شده اما حتی یک ریال از‬ ‫منابع گل‌گهر را به جایی دیگر نخواهیم فرستاد‬ ‫وی در میان تش��ویق حاضران گف��ت‪ :‬پیش از‬ ‫راه‌اندازی گل‌گهر‪ ،‬چندصد میلیارد تومان از محل‬ ‫منابع ایمیدرو صرف زیرساخت‌های این مجموعه‬ ‫شده اما حتی یک ریال از منابع گل‌گهر را به جایی‬ ‫دیگر نخواهیم فرستاد‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل گل‌گهر افزود‪ :‬برای نیل به آرزوهای‬ ‫خود در این مجموعه و رسیدن به اهداف عالی باید‬ ‫از هرگونه حاشیه پرهیز کرد‪.‬‬ ‫وی همچنین در حاش��یه این برنامه در پاسخ به‬ ‫پرسش��ی گفت‪ :‬قصد ندارد نیروهای این مجموعه‬ ‫را تعدیل کند‪.‬‬ ‫‹ ‹ذخایر سنگ آهن کفاف ‪ ۱۳‬سال نیاز‬ ‫کارخانه‌ها را می‌دهد‬ ‫داریوش اسماعیلی‪ ،‬رئیس‬ ‫س��ازمان نظام مهندس��ی‬ ‫مع��دن ایران نی��ز در آیین‬ ‫معارف��ه مدیرعامل گل‌گهر‬ ‫گفت‪ :‬در نقش��ه راه معدن‬ ‫که سال گذش��ته تصویب‬ ‫شد‪ ،‬بر توسعه معادن تاکید جدی شده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در توس��عه مجموعه گل‌گهر در زمان‬ ‫مدیریت مهندس جالل‌مآب‪ ،‬ایش��ان نقش موثری‬ ‫داشتند‪ ،‬چنانکه مهندس تقی‌زاده آن را با سرعت‬ ‫زی��اد اجرای��ی کردند و حاال مهن��دس مالرحمان‬ ‫با تجربه ارزش��مند مانند دو مدیریت گذش��ته بر‬ ‫پیش��رفت طرح‌های توس��عه‌ای گل‌گه��ر خواهند‬ ‫افزود‪.‬‬ ‫اس��ماعیلی در ادامه خاطرنش��ان کرد‪ :‬مهندس‬ ‫مالرحمان تجربه بس��یاری در بخش معدن دارند‬ ‫و تم��ام طرح‌های توس��عه‌ای گل‌گهر پس از تایید‬ ‫مهن��دس مالرحم��ان در زمان حضور ایش��ان در‬ ‫ایمیدرو اجرا شده و در واقع با این مجموعه بیگانه‬ ‫نیس��تند‪ .‬وی با بیان اینکه اوج شکوفایی مجموعه‬ ‫گل‌گهر در ‪ ۱۲‬س��ال گذش��ته بوده است‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬اعتقاد عمیقی‬ ‫به بخ��ش معدن دارد و مجموع��ه گل‌گهر و مس‬ ‫سرچشمه از جمله شرکت‌های موثر در این بخش‬ ‫هستند‪ .‬وی با اشاره به اینکه با تالش و صرف یک‬ ‫هزار نفر س��اعت وقت و حضور ‪ ۱۵‬تشکل معدنی‪،‬‬ ‫نقش��ه راه معدن و صنایع معدنی در شهریور سال‬ ‫گذش��ته تدوین و ابالغ ش��د‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬کارگروه‬ ‫اجرای��ی نقش��ه راه ه��ر ‪ ۲‬هفته یک‌بار تش��کیل‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬به گفته رئیس س��ازمان نظام مهندسی‬ ‫معدن بر اس��اس فرمایش��ات رهبر معظم انقالب‪،‬‬ ‫بخش معدن می‌تواند جایگزین نفت شود و در این‬ ‫زمینه هیچ شکی نیست‪.‬‬ ‫اسماعیلی افزود‪ :‬اکتش��اف از جمله بخش‌هایی‬ ‫اس��ت که در نقش��ه راه معدن بر آن تاکید بسیار‬ ‫ش��ده و اعتقاد داریم بخش خصوصی باید در این‬ ‫زمینه ورود کند‪.‬‬ ‫وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به افق‬ ‫‪ ۱۴۰۴‬فوالد که تولید ‪ ۵۵‬میلیون تن فوالد است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬به ازای هر تن فوالد ‪ ۲.۵‬تا ‪ ۳‬تن سنگ‌آهن‬ ‫مورد نیاز اس��ت و تا ای��ن افق به ‪ ۱۶۰‬میلیون تن‬ ‫سنگ‌آهن نیاز داریم‪ .‬این در حالی است که ذخیره‬ ‫قطعی سنگ‌آهن در کشور‪ ۳‬میلیارد تن است و با‬ ‫ضری��ب ‪ ۰.۷‬قابلیت اس��تفاده از این ذخایر حدود‬ ‫‪ ۲.۱‬میلیارد تن قابل اس��تفاده خواهد بود که این‬ ‫میزان فقط برای ‪ ۱۳‬س��ال نیاز س��نگ‌آهن کشور‬ ‫کافی اس��ت‪ .‬اگر عمر مفی��د کارخانه‌های فوالد را‬ ‫‪ ۲۰‬س��ال بدانیم ‪ ۲‬میلیارد تن دیگر س��نگ آهن‬ ‫نیاز داری��م‪ .‬از این رو چاره‌ای ج��ز رویکرد جدی‬ ‫به اکتشاف نخواهیم داش��ت‪ .‬به گفته اسماعیلی‪،‬‬ ‫رئیس سازمان نظام مهندسی معدن ایران‪ ،‬ظرفیت‬ ‫استخراج نیز باید به ‪ ۲‬برابر افزایش یابد و در نقشه‬ ‫راه معدن و صنایع معدنی‪ ،‬اس��تخراج گام دوم ما‬ ‫اس��ت‪ .‬وی ادام��ه داد‪ :‬هم‌اکنون طرح انتقال ملی‬ ‫آب از خلیج‌فارس از س��وی گل‌گه��ر‪ ،‬چادرملو و‬ ‫شرکت ملی مس در حال انجام است و هر کدام از‬ ‫این ‪ ۳‬بخش یعنی اکتشاف‪ ،‬استخراج و انتقال آب‬ ‫باید به‌وسیله بخش خصوصی انجام شود نه دولت‪.‬‬ ‫در ای��ن می��ان گل‌گهر می‌تواند ب��ه عنوان بخش‬ ‫خصوصی حضور یابد چون چنین توانی را دارد‪.‬‬ ‫او س��پس افزود‪ :‬گل‌گهر را بای��د به عنوان یک‬ ‫مجموعه مل��ی و در نهایت بین‌المللی دید و آن را‬ ‫محدود به یک شهر یا منطقه نکرد‪.‬‬ ‫اس��ماعیلی ادامه داد‪ :‬بخش هوشمندسازی در‬ ‫بخش معدن کشور باید اتفاق بیفتد و انتظار داریم‬ ‫مدیرعامل گل‌گهر در این زمینه توجه ویژه داشته‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫‹ ‹گل‌گه�ر‪ ،‬پیش�گام در توس�عه فوالد و‬ ‫بورس‬ ‫ایمان عتیقی‪ ،‬مدیر مجتمع‬ ‫صنعتی گل‌گهر ضمن خیر‬ ‫مق��دم به حضور مهمانان و‬ ‫حاض��ران در آیی��ن عنوان‬ ‫ک��رد‪ :‬انتخ��اب ام��روز به‬ ‫میمنت و خوش��بختی رقم‬ ‫خ��ورد تا ش��اهد اتفاق‌ه��ای خ��وب در مجموعه‬ ‫گل‌گهر باشیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬گل‌گهر در زمینه رش��د توسعه فوالد و‬ ‫بورس‪ ،‬پیشگام بوده که نقش مهندس مالرحمان‬ ‫در زمانی که در ایمیدرو حضور داش��تند‪ ،‬بس��یار‬ ‫پررنگ بوده است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه از وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت بابت انتخ��اب مهندس مالرحمان با توجه‬ ‫به سوابق ایشان در این بخش بسیار سپاس‌گزاریم‪،‬‬ ‫اظهار ک��رد‪ :‬تم��ام بخش‌های مجموع��ه گل‌گهر‬ ‫هم‌قسم ش��دند که در زمینه توسعه این مجموعه‬ ‫هم��گام با ایش��ان حرک��ت کنن��د‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫محم��د محمودآب��ادی‪،‬‬ ‫سرپرس��ت فرمان��داری‬ ‫س��یرجان در آیین معارفه‬ ‫مدیرعام��ل گل‌گه��ر گفت‪:‬‬ ‫شهرستان س��یرجان دارای‬ ‫ظرفیت‌های بس��یار زیاد و‬ ‫نیروه��ای متخصص و کارآمد اس��ت که در بخش‬ ‫صنعت و معدن توانسته خودش را ثابت کند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬س��یرجان شهر صنعت‪ ،‬معدن و رسانه‬ ‫است‪ .‬نقش‌آفرینی این شهر در استان به طور کامل‬ ‫مش��هود اس��ت و وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫باید نس��بت به این مجموعه و تغییر مدیریت توجه‬ ‫ویژه داشته باشد‪ .‬محمودآبادی با بیان اینکه تغییر‬ ‫مدیریت سازنده است‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬در غیاب‬ ‫مهندس تقی‌زاده از ایش��ان تش��کر می‌کنیم که در‬ ‫توسعه این مجموعه بسیار کوش��یدند‪ .‬به گفته او‪،‬‬ ‫ش��رکت صنعتی و معدنی گل‌گه��ر در زمینه رونق‬ ‫تولی��د در جایگاه نخس��ت ش��رکت‌ها ق��رار دارد‪،‬‬ ‫بنابرای��ن کار مهن��دس مالرحم��ان کمی س��خت‬ ‫خواهد شد‪ .‬سرپرست فرمانداری سیرجان ادامه داد‪:‬‬ ‫از مجموعه گل‌گهر و زیرمجموعه‌های این ش��رکت‬ ‫در زمینه اقدامات بس��یار ارزشمندش��ان در بخش‬ ‫معین‌های اقتصادی استان بسیار سپاس‌گزاریم که‬ ‫عملکرد بسیار خوبی داشتند‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬گل‌گهر در ایجاد اشتغالزایی این‬ ‫شهرس��تان‪ ،‬نقش بس��یار مهم و اثرگذاری داش��ته‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹برای مردان بزرگ هیچ کاری سخت‬ ‫نیست‬ ‫شهباز حس��ن‌پور‪ ،‬نماینده‬ ‫مردم سیرجان و بردسیر در‬ ‫مجلس ش��ورای اسالمی و‬ ‫عضو کمیسیون بودجه نیز‬ ‫در این آیین گفت‪ :‬وحدت و‬ ‫همدلی همیشه در سیرجان‬ ‫وجود داش��ته و اگر توس��عه و توفیقی در این شهر‬ ‫وجود دارد‪ ،‬مرهون همین وحدت است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬امروز در تمام عوامل‪ ،‬مردم س��یرجان‬ ‫نق��ش اثرگ��ذاری داش��ته‌اند‪ .‬اگر امروز توس��عه و‬ ‫پیشرفت گل‌گهر زبانزد است‪ ،‬پس از لطف خداوند‬ ‫به دلیل نقش نیروهای کارآمد و توانمند است‪.‬‬ ‫حس��ن‌پور تاکید ک��رد‪ :‬از مهندس تق��ی‌زاده به‬ ‫خاطر برنامه‌های بس��یار اثرگذارش��ان در توسعه و‬ ‫به ویژه در بخش مسئولیت اجتماعی بسیار سپاس‌‬ ‫گزاریم‪.‬‬ ‫او در بخ��ش دیگری از س��خنانش اظه��ار کرد‪:‬‬ ‫مهن��دس مالرحم��ان توانمندی‌های بس��یاری در‬ ‫توس��عه بخش معدن دارند و توسعه گل‌گهر زمانی‬ ‫اتفاق افتاده که ایشان در ایمیدرو مسئول توسعه و‬ ‫تامین زیرساخت‌های گل‌گهر بوده است‪.‬‬ ‫نماین��ده مردم س��یرجان و بردس��یر در مجلس‬ ‫شورای اسالمی تاکید کرد‪ :‬بابت تحریم‌های صنایع‬ ‫فلزی که امریکا اعمال کرده‪ ،‬از همین تریبون اعالم‬ ‫می‌کنم برای مردان بزرگ هیچ کاری سخت نیست‪.‬‬ ‫تولید کنسانتره سنگ آهن‪ ،‬فروردین ‪ ۹۸‬از مرز ‪ ۴‬میلیون تن گذشت‬ ‫آم��ار عملک��رد ‪ ۹‬واح��د معدن��ی ب��زرگ در فروردی��ن‬ ‫امس��ال گویای آن اس��ت که تولید کنس��انتره سنگ آهن به‬ ‫‪ ۴‬میلی��ون و ‪ ۱۳‬ه��زار و ‪ ۴۱۳‬تن رس��ید که در مقایس��ه با‬ ‫عملکرد ماه مشابه سال گذش��ته‪ ،‬افت یک درصدی را نشان‬ ‫می‌دهد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا بررسی آماری فعالیت واحدهای مزبور نشان‬ ‫می‌دهد در فروردین ماه مجتمع گل‌گهر سیرجان (کرمان) و‬ ‫چادرملو (یزد) به ترتیب با یک میلیون و ‪ ۴۳۷‬هزار و ‪ ۶۷‬تن‬ ‫و ‪ ۹۳۴‬ه��زار و ‪ ۱۱۲‬تن باالتری��ن میزان عملکرد را در مدت‬ ‫مورد بررسی ثبت کردند‪.‬‬ ‫سهم مجتمع گل‌گهر از کل کنسانتره سنگ آهن تولیدی‪،‬‬ ‫فروردین بی��ش از ‪ ۳۵.۸‬درصد و چادرملو به میزان افزون بر‬ ‫‪ ۲۳.۲‬درصد ثبت شد‪.‬‬ ‫س��نگ آهن مرکزی (بافق یزد)‪ ،‬س��نگ آه��ن جالل‌آباد‬ ‫(کرمان)‪ ،‬صبانور‪ ،‬اپال پارس��یان س��نگان (خراسان رضوی)‪،‬‬ ‫توس��عه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه‪ ،‬صنعتی و معدنی‬ ‫توس��عه ملی (سنگان خراس��ان رضوی) و گهرزمین (کرمان)‬ ‫دیگر واحدهای مورد بررسی در این گزارش هستند‪.‬‬ ‫بررس��ی آم��ار عملکردی واحده��ای معدنی مزبور نش��ان‬ ‫می‌دهد در مقایس��ه با فروردین ‪ ۹۷‬بیش��ترین رش��د با ‪۹۹‬‬ ‫درص��د مربوط به صنعتی و معدنی توس��عه مل��ی و باالترین‬ ‫میزان کاهش هم مربوط به س��نگ‌آهن جالل‌آباد با افت ‪۵۷‬‬ ‫درصد است‪.‬‬ ‫تولیدکنندگان بزرگ سنگ آهن کشور از ابتدای فروردین‬ ‫تا پایان اسفند‪ ۴۵ ،‬میلیون و ‪ ۴۸۴‬هزار و ‪ ۶۵۶‬تن کنسانتره‬ ‫س��نگ آهن تولید کردند و این رقم در مدت مشابه سال ‪۹۶‬‬ ‫برابر با ‪ ۳۸‬میلیون و ‪ ۹۰۰‬هزار و ‪ ۸۲۸‬تن بود‪.‬‬ ‫شرکت‌های گل‌گهر با ‪ ۱۵‬میلیون و ‪ ۵۷۶‬هزار و ‪ ۸۲۱‬تن و‬ ‫چادرملو با ‪ ۸‬میلیون و ‪ ۸۸۳‬هزار و ‪ ۲۴۵‬تن به ترتیب ‪۳۴.۲‬‬ ‫و ‪ ۱۹.۵‬درصد کل کنسانتره سنگ آهن را در سال گذشته به‬ ‫خود اختصاص دادند‪.‬‬ ‫‹ ‹ تولید ‪ ۳.۸‬میلیون تن گندله سنگ آهن‬ ‫آم��ار ‪ ۹‬واحد ب��زرگ مورد بررس��ی که تع��داد ‪ ۴‬مجتمع‬ ‫فوالدس��ازی در آن به چش��م می‌خورد‪ ،‬گویای آن اس��ت که‬ ‫فروردین امس��ال تولید گندله سنگ آهن به رقم ‪ ۳‬میلیون و‬ ‫‪ ۸۰۹‬هزار و ‪ ۴۵‬تن رس��ید که در مقایس��ه با ماه مشابه سال‬ ‫گذشته رشد ‪ ۶‬درصدی را نشان می‌دهد‪.‬‬ ‫بیش��ترین میزان گندله سنگ آهن در فروردین ‪ ۹۸‬مربوط‬ ‫به گل‌گهر با رقم یک میلیون و ‪ ۵۳‬هزار و ‪ ۵۳۸‬تن اس��ت و‬ ‫واحد توسعه معادن نیز با رقم ‪ ۵۸۰‬هزار و ‪ ۷۷‬تن در جایگاه‬ ‫بعدی قرار گرفته است‪.‬‬ ‫بیشترین رشد تولید گندله سنگ آهن در نخستین ماه ‪۹۸‬‬ ‫مربوط به فوالد س��نگان خراسان با ‪ ۶۳۷‬درصد نسبت به ماه‬ ‫مشابه سال گذشته است و فوالد خراسان نیز با افزایش ‪۱۱۸‬‬ ‫درصدی در جایگاه بعدی قرار دارد‪.‬‬ ‫شرکت‌های بزرگ س��نگ آهن در سال ‪ ،۹۷‬بیش از ‪۲۶.۷‬‬ ‫میلیون تن گندله تولید کردند که نسبت به رقم مدت مشابه‬ ‫سال ‪ ،۹۶‬بیش از ‪ ۴۹‬درصد افزایش یافت‪.‬‬ ‫‪ ۵‬ش��رکت بزرگ گندله‌س��از از ابتدای فروردی��ن تا پایان‬ ‫اسفند ‪ ۹۷‬به میزان ‪ ۲۶‬میلیون و ‪ ۷۲۰‬هزار و ‪ ۱۰۳‬تن گندله‬ ‫تولید کردند‪ .‬این رقم در ‪ ۱۲‬ماهه سال ‪ ۹۶‬برابر با ‪ ۱۷‬میلیون‬ ‫و ‪ ۸۹۳‬هزار و ‪ ۶۷۰‬تن بود‪.‬‬ ‫ش��رکت گل‌گه��ر ب��ا تولی��د ‪ ۱۱‬میلی��ون و ‪ ۷۰۶‬ه��زار و‬ ‫‪ ۱۶۲‬ت��ن بی��ش از ‪ ۴۳.۸‬درص��د کل گندله تولیدی س��ال‬ ‫‪ ۹۷‬در بی��ن ‪ ۵‬واح��د معدن��ی م��ورد بررس��ی را از آن خود‬ ‫کرد‪.‬‬
‫تورم در صنعت از کشاورزی و معدن پیش افتاد‬ ‫درص��د تغییرات میانگین تورم تولیدکننده در ‪ ۴‬فصل منتهی‬ ‫به زمس��تان ‪ ۱۳۹۷‬نس��بت به دوره مشابه س��ال گذشته معادل‬ ‫‪ ۴۷.۵‬درصد اس��ت که در این میان به ترتیب صنعت‪ ،‬کشاورزی‪،‬‬ ‫معدن و خدمات بیش��ترین تورم را متحمل ش��ده‌اند‪ .‬به گزارش‬ ‫ایسنا‪ ،‬بر اس��اس آمارهای منتشر ش��ده مرکز آمار‪ ،‬شاخص کل‬ ‫نرخ تولیدکننده در فصل زمس��تان ‪ ،۱۳۹۷‬به عدد ‪ ۴۱۲.۲‬رسید‬ ‫که نس��بت به شاخص فصل گذشته (‪ )۳۷۹.۰‬حدود ‪ ۸.۸‬درصد و‬ ‫شاخص فصل مشابه س��ال گذشته (‪ )۲۴۷.۹‬حدود ‪ ۶۶.۳‬درصد‬ ‫افزایش داشته است‪ .‬همچنین درصد تغییرات میانگین شاخص‬ ‫کل نرخ تولیدکننده در ‪ ۴‬فصل منتهی به فصل زمس��تان ‪۱۳۹۷‬‬ ‫نس��بت به دوره مشابه سال گذشته (میانگین تورم تولیدکننده)‬ ‫مع��ادل ‪ ۴۷.۵‬درصد بوده که نس��بت به ت��ورم ‪ ۴‬فصل منتهی به‬ ‫فص��ل پاییز ‪ ۳۴.۸( ۱۳۹۷‬درصد) افزایش داش��ته اس��ت‪ .‬تورم‬ ‫تولیدکنن��ده در بخ��ش معدن در فصل زمس��تان ‪ ۱۳۹۷‬با ‪۷ ،۶‬‬ ‫درصد افزایش نس��بت به شاخص فصل گذشته (‪ )۳۸۰.۴‬و ‪۶۰.۷‬‬ ‫درصد افزایش نسبت به شاخص فصل مشابه سال گذشته به عدد‬ ‫‪ ۴۰۵.۹‬رسید‪ .‬درصد تغییرات میانگین شاخص نرخ تولیدکننده‬ ‫بخش معدن در ‪ ۴‬فصل منتهی به فصل زمس��تان س��ال ‪۱۳۹۷‬‬ ‫نسبت به دوره مشابه سال گذش��ته (میانگین تورم تولیدکننده‬ ‫بخش معدن) معادل ‪ ۵۰.۹‬درصد بوده که نسبت به تورم ‪ ۴‬فصل‬ ‫منتهی به فصل پاییز س��ال ‪ ۴۱.۹( ۱۳۹۷‬درصد) افزایش داشته‬ ‫است‪ .‬تورم تولیدکننده در بخش صنعت در فصل زمستان ‪۱۳۹۷‬‬ ‫به ‪ ۴۷۹.۹‬رسید‪ .‬شاخص این بخش در فصل مورد بررسی نسبت‬ ‫به ش��اخص فصل مش��ابه ‪ ۸۹.۲‬درصد افزایش نش��ان می‌دهد‪.‬‬ ‫درصد تغییرات میانگین شاخص نرخ تولیدکننده بخش صنعت‬ ‫در ‪ ۴‬فصل منتهی به فصل زمس��تان س��ال ‪ ۱۳۹۷‬نسبت به دوره‬ ‫مشابه سال گذش��ته (میانگین تورم تولیدکننده بخش صنعت)‬ ‫معدن‬ ‫مع��ادل ‪ ۶۴.۶‬درصد بوده که نس��بت به ت��ورم ‪ ۴‬فصل منتهی به‬ ‫فصل پاییز سال ‪ ۴۷.۳( ۱۳۹۷‬درصد) افزایش داشته است‪ .‬تورم‬ ‫تولیدکننده بخش کش��اورزی در فصل زمستان ‪ ۱۳۹۷‬نسبت به‬ ‫فصل مش��ابه سال گذش��ته ‪ ۶۷.۴‬درصد افزایش نشان می‌دهد‪.‬‬ ‫درص��د تغییرات میانگین ش��اخص ن��رخ تولیدکنن��ده بخش‬ ‫کشاورزی در ‪ ۴‬فصل منتهی به فصل زمستان سال ‪ ۱۳۹۷‬نسبت‬ ‫به دوره مش��ابه سال گذش��ته (میانگین تورم تولیدکننده بخش‬ ‫کش��اورزی) معادل ‪ ۴۸.۸‬درصد بوده که نس��بت به تورم ‪ ۴‬فصل‬ ‫منتهی به فصل پاییز ‪ ۳۹.۳( ۱۳۹۷‬درصد) افزایش داشته است‪.‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 13‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 28‬رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 3‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره‪177‬‬ ‫روی‌خط‌خبر‬ ‫از ‪۱۵‬خرداد ‪ ۹۸‬اعالم می‌شود‬ ‫شرایط جدید صادرات‬ ‫سنگ‌آهن‬ ‫شرکت‌کنندگان در هفتمین نمایشگاه بین‌المللی معدن و صنایع معدنی کرمان مطرح کردند‬ ‫نمایشگاه «کرمان» محل مذاکره فعاالن صنایع معدنی‬ ‫منیر حضوری‪:‬‬ ‫اس��تان کرمان که بهشت معادن ایران شهرت‬ ‫دارد از ‪ ۲۶‬تا ‪ ۲۹‬خرداد ‪ ۱۳۹۸‬میزبان برگزاری‬ ‫هفتمین نمایش��گاه بین‌المللی مع��دن‪ ،‬صنایع‬ ‫معدن��ی و ف��رآوری م��واد معدن��ی و تجهیزات‬ ‫وابسته و همچنین پنجمین نمایشگاه بین‌المللی‬ ‫ماش��ین‌آالت معدنی و راه‌سازی در محل دائمی‬ ‫نمایشگاه‌های بین‌المللی است‪.‬‬ ‫هفتمین نمایش��گاه بین‌المللی معدن‪ ،‬صنایع‬ ‫معدن��ی و ف��رآوری م��واد معدن��ی و تجهیزات‬ ‫وابس��ته ای��ن اس��تان فرص��ت مناس��بی برای‬ ‫گردهمایی معدنی‌ها و صنایع وابس��ته به شمار‬ ‫می‌رود‪ .‬قرار است در این نمایشگاه شرکت‌های‬ ‫مختلف معدنی و صنایع معدنی و صنایع وابسته‬ ‫به آن‪ ،‬آخرین دستاوردهای اکتشاف‪ ،‬استخراج‪،‬‬ ‫فرآوری‪ ،‬صادرات‪ ،‬سرمایه‌گذاری و ماشین‌آالت‬ ‫خود را ارائه دهند‪ .‬در این باره با فعاالن معدنی‬ ‫و ش��رکت‌کنندگان در این نمایش��گاه صحبت‬ ‫کردیم‪.‬‬ ‫رئیس خانه معدن ایران تاکید کرد‬ ‫اتحاد دولت و بخش خصوصی‬ ‫در روز صنعت و معدن‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه‌ای‬ ‫‹ ‹کرم�ان؛ زمینه‌س�از رش�د اقتص�اد‬ ‫پایدار‬ ‫محمدرض��ا کارگ��ر‪ ،‬مدیر‬ ‫مع��دن م��س سرچش��مه‬ ‫درباره اهمیت اینکه چقدر‬ ‫اس��تان کرم��ان در رش��د‬ ‫اقتصادی منطقه مهم است‬ ‫به روزگار مع��دن گفت‪ :‬با‬ ‫توجه به اینکه سیاست کالن اقتصادی کشور در‬ ‫راستای خارج شدن از وابستگی به صنعت نفت‬ ‫است‪ ،‬رو آوردن به صنایع معدنی استان کرمان‬ ‫مهم‌تری��ن و بزرگ‌ترین عامل برای رس��یدن به‬ ‫این هدف بزرگ است‪.‬‬ ‫کارگر درباره اهمیت این اس��تان اظهار کرد‪:‬‬ ‫کرمان به عنوان بهشت معادن ایران سهم بسیار‬ ‫بزرگی در کاهش سهم وابستگی به صنایع نفتی‬ ‫و ب��اال بردن س��هم بیش��تری در تولید ناخالص‬ ‫داخلی کش��ور دارد‪ .‬این استان با داشتن معادن‬ ‫بزرگ فلزی در حوزه مس و آهن و نیز س��اخت‬ ‫صنایع تولیدی وابسته‪ ،‬زمینه‌ساز رشد اقتصادی‬ ‫پایدار و افزایش نرخ اش��تغال برای مردم منطقه‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫مدیر معدن مس سرچش��مه درب��اره اهمیت‬ ‫م��س سرچش��مه نیز گف��ت‪ :‬در می��ان صنایع‬ ‫معدنی ایمیدرو‪ ،‬ش��رکت ملی صنایع مس ایران‬ ‫به عنوان س��کاندار صنایع م��س و در این میان‬ ‫مع��دن مس سرچش��مه به عن��وان بزرگ‌ترین‬ ‫معدن روباز خاورمیانه با حجم خاکبرداری بیش‬ ‫از ‪ ۹۰‬میلی��ون تن مجموع ماده معدنی و باطله‬ ‫در سال از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬این معدن با بکارگیری بهترین و‬ ‫مجرب‌ترین مجموعه کارشناسی و فنی در حوزه‬ ‫معدن��کاری‪ ،‬زمینه فعالیت صنایع پایین‌دس��ت‬ ‫مس و خطوط تولید مس را با اش��تغال بیش از‬ ‫‪ ۱۰‬هزار نفر در مجتمع مس سرچش��مه فراهم‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬مجتمع مس سرچش��مه به عنوان‬ ‫بزرگ‌تری��ن بن��گاه اقتصادی صنع��ت معدن از‬ ‫معدن گرفته تا پاالیش��گاه‪ ،‬تولید کاتد و مفتول‬ ‫مس در کشور‪ ،‬ضمن اختصاص سهم بیشتری از‬ ‫تولید ناخالص داخلی به حوزه صنعت و معدن‪،‬‬ ‫پرچمدار جبهه اقتص��ادی صنایع غیر نفتی در‬ ‫کشور است‪.‬‬ ‫کارگر درباره اهمیت برگزاری نمایشگاه معدن‬ ‫و صنای��ع معدنی اس��تان کرمان نی��ز گفت‪ :‬در‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با ارس��ال نامه‌ای‬ ‫ب��ه گم��رک ای��ران‪ ،‬اع�لام ک��رد‪ :‬از ‪ ۱۵‬خرداد‬ ‫‪ ،۹۸‬ص��ادرات س��نگ‌آهن فقط به‌وس��یله واحد‬ ‫تولیدکنن��ده س��نگ‌آهن‪ ،‬کنس��انتره‪ ،‬گندله یا‬ ‫نماینده رسمی آنها مجاز است‪.‬‬ ‫به گ��زارش مهر‪ ،‬رضا رحمان��ی‪ ،‬وزیر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت با ارس��ال نامه‌ای به میراشرفی‪،‬‬ ‫رئیس کل گمرک ایران‪ ،‬اعالم کرد‪ :‬از ‪ ۱۵‬خرداد‬ ‫‪ ،۹۸‬ص��ادرات س��نگ‌آهن فقط به‌وس��یله واحد‬ ‫تولیدکنن��ده س��نگ‌آهن‪ ،‬کنس��انتره‪ ،‬گندله یا‬ ‫نماینده رسمی آنها مجاز است‪.‬‬ ‫کارگر‪ :‬در راستای اهتمام به فرمایشات رهبر معظم انقالب‬ ‫در حوزه اقتصاد مقاومتی و رونق تولید کاالی ایرانی و با‬ ‫توجه به شرایط ویژه حاکم بر اقتصاد کشور و مشکالت‬ ‫عدیده در بخش تامین قطعات و تجهیزات صنایع‪ ،‬نمایشگاه‬ ‫معدن و صنایع معدنی می‌تواند نقش بسیار بزرگی در‬ ‫معرفی شرکت‌های ساخت و تامین‌کننده قطعات و تجهیزات‬ ‫مورد نیاز صنایع معدنی داشته باشد‬ ‫راستای اهتمام به فرمایشات رهبر معظم انقالب‬ ‫در ح��وزه اقتصاد مقاومت��ی‪ ،‬رونق تولید کاالی‬ ‫ایرانی‪ ،‬توجه به ش��رایط وی��ژه حاکم بر اقتصاد‬ ‫کش��ور و مش��کالت عدیده در تامین قطعات و‬ ‫تجهی��زات صنایع‪ ،‬نمایش��گاه مع��دن و صنایع‬ ‫معدنی می‌تواند نقش بس��یار بزرگی در معرفی‬ ‫ش��رکت‌های س��اخت و تامین‌کننده قطعات و‬ ‫تجهیزات مورد نیاز صنایع معدنی داشته باشد‪.‬‬ ‫او اظه��ار کرد‪ :‬بخش��ی از این ش��رکت‌ها در‬ ‫اس��تان کرمان فعالیت می‌کنند که با آش��نایی‬ ‫معدن��کاران و صنعتگ��ران اس��تان کرم��ان ب��ا‬ ‫ش��رکت‌های مرتبط‪ ،‬زمینه بومی‌سازی ساخت‬ ‫تجهیزات و قطع��ات مورد نیاز صنایع معدنی را‬ ‫هر چه بیشتر فراهم می‌کند‪.‬‬ ‫مدیر مع��دن مس سرچش��مه در پایان بیان‬ ‫کرد‪ :‬امیدوارم برگزاری این نمایشگاه باعث شود‬ ‫تولیدکنندگان برای ب��اال بردن کیفیت قطعات‬ ‫و تجهی��زات گلوگاهی گام بردارند‪ ،‬ضمن اینکه‬ ‫این نمایش��گاه باعث می‌شود بازدیدکنندگان و‬ ‫ش��رکت‌های مصرف‌کننده و تولیدکننده با هم‬ ‫آشنا شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹نمایشگاه‪ ،‬فضای مذاکره است‬ ‫حس��ین دالوریان‪ ،‬معاون‬ ‫اداری و پش��تیبانی‬ ‫گوهر‌زمی��ن با اش��اره به‬ ‫اهمی��ت مع��ادن اس��تان‬ ‫کرمان ب��ه روزگار معدن‬ ‫گف��ت‪ :‬با توجه ب��ه اینکه‬ ‫ذخایر معدنی استان کرمان زبانزد خاص و عام‬ ‫هستند و اینکه کرمان به عنوان بهشت معادن‬ ‫معروف اس��ت‪ ،‬این اس��تان می‌تواند پش��توانه‬ ‫بزرگی برای اقتصاد کش��ور در ش��رایط فعلی‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫دالوری��ان اظه��ار ک��رد‪ :‬اس��تان کرم��ان از‬ ‫اقتصادی‌ترین اس��تان‌های کشور است چراکه‬ ‫اگ��ر اس��تان‌های دیگ��ر فقط در ی��ک بخش‬ ‫از اقتص��اد مط��رح هس��تند‪ ،‬ای��ن اس��تان در‬ ‫بخش‌های مختل��ف از صنعت گرفته تا معدن‪،‬‬ ‫کش��اورزی‪ ،‬دامپروری و گردشگری‪،‬زمینه کار‬ ‫و سرمایه‌گذاری دارد‪.‬‬ ‫او ب��ه عن��وان مثال گف��ت‪ :‬در صنعت مس‪،‬‬ ‫ف��والد‪ ،‬خودروس��ازی‪ ،‬تولید قطع��ات صنعتی‬ ‫و بس��یاری صنای��ع و کارخانه‌ه��ای دیگ��ر یا‬ ‫در بخ��ش مع��دن‪ ،‬تولید س��نگ‌آهن‪ ،‬مس و‬ ‫کرومیت و نیز در بخش کش��اورزی وجود انواع‬ ‫محص��والت پس��ته‪ ،‬گردو‪ ،‬ب��ادام و محصوالت‬ ‫صیفی و فصلی و در بخش گردشگری به دلیل‬ ‫وجود آثار تاریخی و باستانی فراوان‪ ،‬این استان‬ ‫س��رمایه‌های ارزشمندی دارد که آن را از سایر‬ ‫نقاط کشور متفاوت کرده است‪.‬‬ ‫دالوریان با اش��اره ب��ه بیان��ات رهبر معظم‬ ‫انقالب درباره اهمی��ت جایگزینی نفت‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬در شرایطی که با دشمن جنگ اقتصادی‬ ‫داریم و رهبر معظ��م انقالب هم به جایگزینی‬ ‫کااله��ای دیگر با نفت اش��اره کرده‌اند‪ ،‬وظیفه‬ ‫ما اس��ت که به توسعه زنجیره تولید و فرآوری‬ ‫در بخ��ش مع��دن توجه کنی��م‪ .‬او اظهار کرد‪:‬‬ ‫ما توانس��ته‌ایم س��نگ‌آهن را پس از استخراج‬ ‫به س��مت خردایش‪ ،‬تولید کنس��انتره و گندله‬ ‫ببریم‪ .‬پس از گندله‌س��ازی‪ ،‬مرحله تولید آهن‬ ‫اس��فنجی‪ ،‬فوالد و شمش اس��ت که بر اساس‬ ‫فرمایشات رهبر معظم انقالب‪ ،‬تمرکزمان را بر‬ ‫این حوزه گذاشته‌ایم و قصد داریم بیشتر روی‬ ‫زنجیره فوالد تمرکز کنیم‪.‬‬ ‫معاون اداری و پشتیبانی گوهرزمین با اشاره‬ ‫به نقش این مجموعه در رشد اقتصادی کشور‬ ‫اظهار کرد‪ :‬گوهرزمین با بیش از ‪ ۶۴۰‬میلیون‬ ‫ت��ن ذخیره س��نگ‌آهن به عن��وان بزرگ‌ترین‬ ‫معدن سنگ‌آهن کشور ش��ناخته می‌شود و با‬ ‫تولید و فرآوری این محصول و میزان اشتغالی‬ ‫ک��ه ایجاد کرده‪ ،‬طبیعی اس��ت ک��ه بتواند در‬ ‫چرخه اقتصاد منطقه نقش قابل توجهی داشته‬ ‫باشد و به اقتصاد کشور و منطقه کمک کند‪.‬‬ ‫دالوری��ان اظهار کرد‪ :‬ام��روز در گوهرزمین‬ ‫به طور مس��تقیم ‪ ۵۰‬هزار نفر مش��غول به کار‬ ‫هس��تند و به طور غیر مستقیم هم ‪ ۱۰۱‬هزار‬ ‫نفر شاغل هستند‪.‬‬ ‫با توجه به ش��رایط اقتصادی که برای کشور‬ ‫به وجود آمد‪ ،‬گوهرزمی��ن نه تنها تعدیل نیرو‬ ‫نداش��ت بلکه امس��ال ‪ ۵۰۰‬نفر را از آغاز سال‬ ‫جدی��د مش��غول به کار ک��رده اس��ت‪ .‬به این‬ ‫ترتیب این مجموع��ه تمام تالش خود را برای‬ ‫اشتغالزایی و رونق تولید انجام داده است‪.‬‬ ‫مع��اون اداری و پش��تیبانی گوهرزمی��ن در‬ ‫پاس��خ به این پرس��ش که نمایش��گاه معدن و‬ ‫صنای��ع معدن��ی اس��تان کرمان چ��ه اهمیتی‬ ‫دارد‪ ،‬اظه��ار ک��رد‪ :‬نمایش��گاه‌ها مح��ل ارائه‬ ‫نمونه‌هایی از محصوالت معادن و محل مذاکره‬ ‫خریداران و فروش��ندگان محص��والت معدنی‬ ‫است‪.‬‬ ‫ش��رکت‌های معدنی می‌توانند با اس��تفاده از‬ ‫این فرصت بازار خود را بیشتر و بهتر از گذشته‬ ‫پیدا کنند و از س��وی دیگر ب��ا نمونه خدمات‬ ‫شرکت‌های تولید قطعات مورد نیاز آشنا شوند‬ ‫و تبادل همکاری کنند‪.‬‬ ‫او در پایان اظهار کرد‪ :‬با توجه به وجود مواد‬ ‫اولیه در اس��تان کرمان‪ ،‬اگر زنجیره‌های تولید‬ ‫فوالد برای توس��عه و رشد این محصول بیشتر‬ ‫راه‌اندازی ش��ود‪ ،‬می‌تواند اس��تان کرمان را به‬ ‫قطب تولید فوالد که نی��از مبرم امروز اقتصاد‬ ‫ما اس��ت تبدیل کند و از طرفی میزان اشتغال‬ ‫افراد را به طور محسوسی افزایش دهد‪.‬‬ ‫گفتنی است ‪ ۲‬دوره نخس��ت این نمایشگاه‬ ‫در اس��تان زنجان برگزار ش��د که از دوره سوم‬ ‫و همزمان با نخس��تین نمایش��گاه بین‌المللی‬ ‫ماشین‌آالت معدنی و راه‌سازی از سوی شرکت‬ ‫رس��تاک پادوی��ژن در اس��تان کرم��ان برگزار‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫این نمایش��گاه در فضای بزرگی به وسعت ‪۳‬‬ ‫س��الن و فض��ای باز به مس��احت ‪ ۱۰‬هزار متر‬ ‫مربع با حضور ‪ ۱۲۰‬شرکت داخلی و خارجی از‬ ‫جمله ایتالیا‪ ،‬آلمان‪ ،‬کره جنوبی‪ ،‬ترکیه‪ ،‬چین‪،‬‬ ‫سوئد‪ ،‬روسیه‪ ،‬ژاپن‪ ،‬هلند‪ ،‬هند‪ ،‬جمهوری چک‬ ‫و انگلیس در محل دائمی نمایشگاه‌های کرمان‬ ‫برگزار می‌شود‪ .‬برنامه‌های متعدد و متنوعی در‬ ‫چند روز برگزاری نمایشگاه‌های معدنی کرمان‬ ‫در نظر گرفته شده است‪ .‬شرکتی استرالیایی به‬ ‫نام سیگنال دلتا پارس در حاشیه این نمایشگاه‬ ‫به معرفی و عرضه نرم‌افزار ماکرو‌ماین در حوزه‬ ‫اکتشاف و در قالب یک کارگاه آموزشی خواهد‬ ‫پرداخت که در آن راه‌حل‌های آسان و کاربردی‬ ‫اکتش��اف و استخراج معادن ارائه داده می‌شود‪.‬‬ ‫در ادام��ه‪ ،‬ی��ک گردهمایی ب��زرگ معدنی در‬ ‫حاشیه این نمایشگاه برگزار می‌شود‪ .‬همچنین‬ ‫در این نمایشگاه از معاون معدنی وزیر صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت‪ ،‬رئیس هیات عامل س��ازمان‬ ‫توس��عه و نوس��ازی مع��ادن و صنای��ع معدنی‬ ‫ایران(ایمی��درو)‪ ،‬ش��رکت تهی��ه و تولید مواد‬ ‫معدن��ی ایران‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت ملی مس و‬ ‫همچنین مدیران ش��رکت‌های معدنی گل‌گهر‪،‬‬ ‫گوهرزمین و میدکو‪ ،‬اعضای هیات مدیره خانه‬ ‫معدن ایران‪ ،‬رئیس نظام مهندسی معدن ایران‬ ‫و مهدی کرباس��یان رئیس پیشین هیات عامل‬ ‫ایمیدرو دعوت شده است‪.‬‬ ‫نماینده مردم ورزقان و خاروانا در مجلس شورای اسالمی‪:‬‬ ‫رضا علی��زاده‪ ،‬نماینده م��ردم ورزقان در مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی گف��ت‪ :‬دکتر س��عد محم��دی از مدی��ران خوب و‬ ‫باتجربه صنعتی و معدنی کش��ور هستند و در زمان مدیریت‬ ‫نخست‌شان بر شرکت مس‪ ،‬طرح‌های توسعه‌ای بسیار خوبی‬ ‫در اس��تان آذربایجان‌ش��رقی و مجتمع مس سونگون تعریف‬ ‫کردن��د‪ .‬به گ��زارش مس‌پرس‪ ،‬علی��زاده با بی��ان اینکه بین‬ ‫سال‌های ‪ ۱۳۸۸‬تا ‪ ۱۳۹۱‬در زمان مدیرعاملی سعد محمدی‪،‬‬ ‫اتفاق‌های خوب و مبارکی برای حوزه توس��عه ش��رکت مس‬ ‫سعدمحمدی سنگ بنای توسعه مس سونگون را گذاشت‬ ‫در جریان بود‪ ،‬گفت‪ :‬بس��یاری از طرح‌های توس��عه‬ ‫مجتمع مس سونگون همچون فاز ‪ ۳‬تغلیظ و تکمیل‬ ‫زنجیره تولید در این سال‌ها تعریف شد‪.‬‬ ‫علیزاده با بیان اینکه در س��ال‌های بعد و با تغییر‬ ‫تفکر و نگاه مدیریتی در حوزه توس��عه شرکت مس‪،‬‬ ‫این طرح‌ها متوقف ش��دند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در سال‌های‬ ‫گذشته‪ ،‬معدن مس سونگون فرصت طالیی توسعه و تکمیل‬ ‫زنجیره تولید را از دست داد‪ .‬نماینده مردم ورزقان با اشاره به‬ ‫اینکه پس از تعطیلی طرح‌های توس��عه‪ ،‬زمان بسیار‬ ‫زی��ادی برای اقن��اع جامعه علمی‪ ،‬فنی‪ ،‬مهندس��ی‬ ‫و سیاسی کش��ور گذاشته ش��د‪ ،‬گفت‪ :‬در همه این‬ ‫بحث‌ه��ا تاکید ما بر این بود ک��ه به‌هیچ‌عنوان نباید‬ ‫توس��عه در شرکت مس متوقف شود‪ .‬علیزاده با بیان‬ ‫اینک��ه با تکمیل زنجی��ره تولید‪ ،‬اس��تان آذربایجان‬ ‫ش��رقی باید به قطب دوم مس کشور تبدیل شود‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫خواسته تمام مسئوالن استان و مردم ورزقان‪ ،‬تکمیل زنجیره‬ ‫تولید در مجتمع مس س��ونگون اس��ت‪ .‬علیزاده با بیان اینکه‬ ‫پس از پیگیری‌های مکرر در تمام س��طوح مختلف‪ ،‬موفق به‬ ‫گرفتن مجوز باز کردن ال‌س��ی برای کارخانه ذوب و پاالیش‬ ‫سونگون شدیم‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬سعد محمدی‪ ،‬شاه‌کلید توسعه در‬ ‫مجتمع مس س��ونگون هستند و امیدواریم با وجود مشکالت‬ ‫عدیده‪ ،‬با نگاه توس��عه‌ای ایش��ان این طرح‌ها هر چه سریع‌تر‬ ‫به سرانجام برسند و ش��اهد رونق تولید در استان آذربایجان‬ ‫شرقی باشیم‪.‬‬ ‫رئی��س خانه معدن ایران بخ��ش خصوصی را‬ ‫س��ربازان اقتصاد کشور دانس��ت و گفت‪ :‬فعاالن‬ ‫اقتص��ادی این بخش ب��ا درک ش��رایط موجود‬ ‫کش��ور‪ ،‬برای حل مش��کالت اقتصادی‪ ،‬دولت را‬ ‫یاری خواهند کرد‪.‬‬ ‫به گزارش شاتا‪ ،‬محمدرضا بهرامن گفت‪ :‬آیین‬ ‫روز صنعت و معدن س��ال ‪ 98‬از این لحاظ مهم‬ ‫اس��ت که هیچ‌گاه کش��ور تا این ان��دازه در نبرد‬ ‫اقتصادی با دش��منان نب��وده‪ ،‬از این روز فعاالن‬ ‫بخش خصوصی بزرگ‌ترین گردهمایی خود را با‬ ‫مسئوالن‪۱۰ ،‬تیر برگزار خواهند کرد‪.‬‬ ‫او اف��زود‪ :‬در روز صنع��ت و مع��دن امس��ال‪،‬‬ ‫ای��ن پی��ام را به جهان خواهی��م داد که با وجود‬ ‫مشکالت موجود در کنار هم هستیم تا مشکالت‬ ‫اقتصادی کشور را حل کنیم‪ .‬رئیس خانه معدن‬ ‫تصریح کرد‪ :‬در بخش معدن امس��ال حرف‌های‬ ‫زی��ادی برای گفتن داریم چراک��ه این بخش در‬ ‫ه��ر زمانی چه پیش از تحریم‌ه��ا و چه در زمان‬ ‫تحریم‌ها دارای مزیت بوده و توانس��ته اش��تغال‬ ‫و تولی��د خ��ود را حف��ظ کند‪ .‬او گف��ت‪ :‬ادبیات‬ ‫بخش خصوصی فع��ال در معادن با واقعیت‌های‬ ‫اقتص��ادی و اجتماع��ی کش��ور تطبی��ق دارد و‬ ‫فع��االن این بخش س��عی می‌کنند ب��ا توجه به‬ ‫دغدغه‌های مردم محلی‪ ،‬فعاالن محیط‌زیس��ت‪،‬‬ ‫سیاس��ت‌گذاران و سرمایه‌گذاران به مطالبه‌گری‬ ‫بپردازد و خواس��ته‌های خ��ود را در روز صنعت‬ ‫و معدن از مقام عالی ریاس��ت جمهوری و سایر‬ ‫وزیران و نهادهایی که در این روز حاضر خواهند‬ ‫شد‪ ،‬در میان بگذارند‪ .‬بهرامن تصریح کرد‪ :‬بخش‬ ‫معدن با اجرای طرح احیا و فعال‌س��ازی معادن‬ ‫کوچک در کل جغرافیای کش��ور‪ ،‬امسال اهمیت‬ ‫زی��ادی ب��رای هیات دول��ت و اس��تانداران دارد‬ ‫چراکه با اجرای موفقیت‌آمیز این بخش‪ ،‬بسیاری‬ ‫از مناطق محروم طعم توسعه و اشتغال پایدار را‬ ‫خواهند چشید‪.‬‬ ‫‪ ۹۰‬درصد نیروی بومی‬ ‫‌گندله بافق با‬ ‫آزمون پذیرش می‌شوند‬ ‫مدیرعامل شرکت س��نگ‌آهن مرکزی ایران‪-‬‬ ‫بافق گف��ت‪ :‬بی��ش از ‪ ۹۰‬درصد نی��روی بومی‬ ‫مش��غول ب��ه کار در بخش گندله این ش��رکت‬ ‫به‌وسیله آزمون به کار گرفته می‌شوند‪ .‬رضا فالح‬ ‫در گفت‌وگ��و با ایرنا با بی��ان اینکه برگزارکننده‬ ‫آزمون اس��تخدام کارخانه گندله‪ ،‬معاون پیشین‬ ‫و با تجربه منابع انس��انی شرکت ایمیدرو است‪،‬‬ ‫اظه��ار ک��رد‪ :‬متقاضیان با م��درک دیپلم به باال‬ ‫می‌توانند در این آزمون ش��رکت کنند و با توجه‬ ‫به مدرک تحصیلی‪ ،‬شرایط سنی تغییر می‌کند‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬کارکنان ش��رکت سنگ‌آهن‬ ‫مرکزی ب��ه طور وی��ژه از امتیازهای��ی بهره‌مند‬ ‫می‌شوند و برای مشاغل مربوط به مدارک دیپلم‬ ‫و ف��وق دیپل��م از نیروهای بومی به��ره خواهند‬ ‫برد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت س��نگ‌آهن مرکزی ایران‪-‬‬ ‫باف��ق همچنی��ن با اش��اره به اینک��ه ‪ ۷۰‬درصد‬ ‫دارندگان مدارک کارشناس��ی از نیروهای بومی‬ ‫استخدام می‌ش��وند‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬افرادی که‬ ‫‪ ۲‬مقط��ع تحصیلی آنها در بافق گذرانده ش��ده‬ ‫و کس��انی که همسرش��ان بافقی باشد‪ ،‬بومی به‬ ‫ش��مار می‌آیند‪ .‬این مس��ئول معدنی خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬ضمانتی برای نیروهایی که چندین سال در‬ ‫کارخانه گندله مشغول به کار بوده‌اند داده نشده‬ ‫است و این افراد‪ ،‬طرف قرارداد شرکت‌های دیگر‬ ‫(پیمانکاران) هستند‪.‬‬
‫صنایع‌معدنی غیرفلزی‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 13‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 28‬رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 3‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره‪177‬‬ ‫روی‌خط‌خبر‬ ‫صادرات ‪ ۳۰‬هزار تنی‬ ‫سیمان خاش به افغانستان‬ ‫و پاکستان‬ ‫س��یمان خاش در ‪ ۲‬ماه ابتدای امسال‪۳۰ ،‬‬ ‫هزار تن س��یمان و کلینکر را به افغانس��تان و‬ ‫پاکستان صادر کرد‪.‬‬ ‫به گ��زارش روزگار معدن‪ ،‬ب��ه نقل از روابط‬ ‫عمومی شرکت س��یمان تامین شستا‪ ،‬شرکت‬ ‫س��یمان خاش در ‪ ۲‬ماه ابتدای س��ال ‪۱۳۹۸‬‬ ‫موف��ق به تحویل ‪۳۴۶۷۷‬ت��ن انواع محصوالت‬ ‫س��یمان و کلینکر برای صادرات به کشورهای‬ ‫پاکستان و افغانستان شد‪.‬‬ ‫اس��ماعیل فیروزی‪ ،‬مدیر تدارکات ش��رکت‬ ‫س��یمان خ��اش ب��ا تایی��د ای��ن خب��ر گفت‪:‬‬ ‫برنامه‌ری��زی مدون برای تداوم صادرات زمینی‬ ‫انجام ش��ده و در راستای استفاده حداکثری از‬ ‫ظرفیت‌های موجود در ح��ال رایزنی صادرات‬ ‫دریای��ی ب��رای کش��ورهای افریقای��ی‪ ،‬حوزه‬ ‫خلیج‌فارس‪ ،‬بنگالدش و هند هستیم‪.‬‬ ‫الزم ب��ه یادآوری اس��ت آخری��ن محموله‬ ‫صادرات دریایی شرکت سیمان خاش ‪۴۹۵۰۰‬‬ ‫تن کلینکر در سال‌های قبل به کشور بنگالدش‬ ‫ازسوی کشتی ‪ FANEROMENI‬از طریق‬ ‫بندر چابهار بوده است‪.‬‬ ‫گفتن��ی اس��ت‪ ،‬طول م��رز زمینی اس��تان‬ ‫سیستان و بلوچس��تان با کشورهای افغانستان‬ ‫و پاکس��تان ح��دود ‪ ۱۲۰۰‬کیلومتر و صادرات‬ ‫ش��رکت س��یمان خ��اش از طری��ق مرزهای‬ ‫سربیشه‪ ،‬ریمدان‪ ،‬پیشین‪ ،‬کوهک‪ ،‬میرجاوه و‬ ‫میلک به‌وسیله کامیون انجام می‌شود‪.‬‬ ‫پیش‪‎‬بینی رونق صنایع ساختمان‌سازی با ساخت ‪۴۰۰‬هزار واحد مسکونی‬ ‫س��اخت ‪۴۰۰‬هزار واحد در برنامه اقدام ملی تولید و عرضه‬ ‫مس��کن‪ ،‬پرداخ��ت تس��هیالت ارزان‌قیم��ت س��اخت‪ ،‬کارت‬ ‫اعتباری مصالح ساختمانی و‪ ...‬ازجمله برنامه‌هایی است که به‬ ‫تعادل‌بخش��ی در بازار مسکن و کاهش قیمت‌ها و به‌دنبال آن‬ ‫رونق صنایع ساختمان‌سازی منجر می‌شود‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش تس��نیم‪ ،‬عملی��ات اجرایی اقدام مل��ی تولید و‬ ‫عرضه مسکن در شهرهای جدید ایران آغاز شد‪ .‬در قالب این‬ ‫طرح ‪۴۰۰‬هزار واحدی قرار اس��ت ‪ ۲۰۰‬هزار واحد مس��کونی‬ ‫برای قش��ر متوس��ط و پایین جامعه ساخته ش��ود‪ ،‬برنامه‌ای‬ ‫ک��ه می‌تواند با افزایش عرضه مس��کن‪ ،‬تقاضای این بخش را‬ ‫س��اماندهی کند‪ .‬افزایش قیمت‌های سرس��ام‌آور در یک سال‬ ‫منتهی به اردیبهش��ت س��ال جاری باعث ش��ده بس��یاری از‬ ‫متقاضیان ورود به بازار مسکن توان مالی خود را برای این کار‬ ‫از دس��ت بدهند‪ .‬افزایش ‪۱۱۲‬درصدی نرخ مسکن در تهران‬ ‫که تاثیر خود را بر سایر کالنشهرها و شهرهای بزرگ گذاشته‪،‬‬ ‫شرایطی را به‌وجود آورده که بسیاری از مستاجران به‌ناچار به‬ ‫مناطق حاشیه‌ای شهرها و شهرهای جدید مهاجرت کنند‪.‬‬ ‫این وضعیت برای پایتخت که ‪ ۳‬ش��هر جدید اندیشه‪ ،‬پرند‬ ‫و پردیس را در اطراف خود دارد‪ ،‬بیش از س��ایر کالنشهرهای‬ ‫کش��ور بوده اس��ت‪ .‬با حضور وزیر راه و شهرس��ازی س��اخت‬ ‫‪ ۲۰۹۰‬واحد مسکونی در شهر اندیشه آغاز شد‪ .‬در یکی از این‬ ‫پروژه‌ها بانک مسکن حدود ‪ ۷۰۰‬میلیارد تومان از منابع مالی‬ ‫آن را تامین می‌کند و به‌گفته معاون وزیر راه و شهرسازی در‬ ‫ساخت‌وس��ازهای جدید مدل کارفرما‪ ،‬پیمانکار حاکم نیست‬ ‫و قواعد کار به «س��رمایه‌گذار» و «س��رمایه‌پذیر» تغییر کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫درمجموع س��اخت ‪ ۴۰۰‬هزار مس��کن امسال و سال آینده‬ ‫ب��ا توجه به اینکه با قیمت‌های مناس��ب در اختیار مردم قرار‬ ‫می‌گیرد‪ ،‬این نوید را می‌دهد تا با تعادل‌بخشی به بازار مسکن‪،‬‬ ‫قیمت‌ها در این بخش مهم اقتصادی تعدیل شود‪.‬‬ ‫یک عضو کمیس��یون عمران مجلس شورای اسالمی معتقد‬ ‫اس��ت‪ ،‬اگر هماهنگی نهادهای مختلف با پش��تیبانی مجلس‬ ‫از برنامه ارائه‌ش��ده ازس��وی وزارت راه و شهرسازی در حوزه‬ ‫مسکن‪ ،‬انجام شود‪ ،‬آینده روشنی را در بحث تعادل‌بخشی بین‬ ‫عرضه و تقاضای مس��کن با احتمال کاهش قیمت‌ها‪ ،‬خواهیم‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫فرصت سرمایه‌گذاری مناسب‬ ‫با تولید آهک هیدراته‬ ‫گروه معدن‌‪:‬‬ ‫تولید آه��ک هیدراته فرصت س��رمایه‌گذاری‬ ‫مناس��بی اس��ت زیرا یکی از پرمصرف‌ترین انواع‬ ‫آهک در صنایع مختلف است و فروش آن بسیار‬ ‫پر رونق است‪.‬‬ ‫آهک هیدراته یک جامد شیمیایی سفید رنگ‬ ‫با حالت پودری و با ‪ PH‬قلیایی است که نتیجه‬ ‫ترکیب کنترل ش��ده آب با آه��ک زنده فعال در‬ ‫دس��تگاهی به نام هیدراتور است‪ .‬آهک هیدراته‬ ‫دارای کاربردهای وس��یع و متنوع��ی در صنایع‬ ‫ش��یمیایی‪ ،‬دارویی‪ ،‬غذایی‪ ،‬بهداشتی و آرایشی‪،‬‬ ‫رنگ‪ ،‬کش��اورزی و لبنیات است‪ .‬آهک هیدراته‬ ‫نس��بت به آهک زن��ده‪ ،‬میل ترکیب��ی چندانی‬ ‫ب��ا رطوبت و آب و دی‌اکس��یدکربن ندارد و این‬ ‫مزیت سبب س��هولت حمل‌ونقل و نگهداری آن‬ ‫می‌شود‪ .‬به طور کلی آهک یک قلیای اقتصادی و‬ ‫قابل دسترس و دارای میل ترکیبی با بنیان‌های‬ ‫مزاحم اس��یدی و سولفوری و به‌طور کلی عناصر‬ ‫مزاحم صنایع مختلف اس��ت و میزان مصرف آن‬ ‫در هر کشوری می‌تواند یکی از نشانگرهای میزان‬ ‫صنعتی بودن آن کشور باشد‪.‬‬ ‫آهک از کوره گرفته ش��ده‪ CaO ،‬و محصول‬ ‫نهایی آهک هیدراته است‪.‬‬ ‫ماده اولیه مورد نیاز برای تولید آهک هیدراته‪،‬‬ ‫س��نگ آهک موجود در معادن اس��ت که با نام‬ ‫کربنات کلسیم شناخته می‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹مص�ارف و ویژگی‌ه�ای محص�ول‬ ‫نهایی‬ ‫آهک هیدراته از طری��ق ترکیب آهک زنده با‬ ‫آب به‌دس��ت می‌آی��د و به اصط�لاح آب موجب‬ ‫ش��کفته ش��دن آهک می‌ش��ود‪ .‬آهک ش��کفته‬ ‫دارای فرمول ش��یمیایی هیدروکسید کلسیم به‬ ‫شکل ‪ ۲ )Ca(OH‬بوده و از نظر ظاهری حالت‬ ‫پودری س��فید رنگ و یک‌دست دارد‪ .‬آهک زنده‬ ‫ماده‌ای بس��یار واکنش‌دهنده است اما زمانی که‬ ‫هیدراته می‌ش��ود‪ ،‬دیگر در اث��ر ترکیب با آب از‬ ‫خود واکنشی نشان نمی‌دهد به همین خاطر آن‬ ‫را آهک مرده یا آهک آب‌دیده می‌نامند‪.‬‬ ‫آهک‌ه��ای هیدرات��ه از س��نگ آهک‌هایی که‬ ‫ح��دود ‪ ۶‬ت��ا ‪ ۲۲‬درص��د گل رس دارن��د‪ ،‬تهیه‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬از ویژگی‌ه��ای مه��م این ن��وع آهک‬ ‫آن اس��ت ک��ه دور از هوا و حت��ی در زیر آب به‬ ‫آهس��تگی سفت می‌شود‪ ،‬در تماس با آب خیلی‬ ‫شکفته می‌شوند و با آب خمیر کم چسب تولید‬ ‫می‌کند‪ .‬به طور کلی می‌توان این نوع آهک را حد‬ ‫واسط بین آهک‌های هوایی و سیمان دانست‪.‬‬ ‫‹ ‹واکنش‌ه�ای ش�یمیایی و جزئی�ات‬ ‫عملکرد‪:‬‬ ‫‪( ۲ Ca OH‬کلس��یم هیدروکسید) ازواکنش‬ ‫شیمیایی ‪( CaO‬کلسیم اکسید) و ‪( H۲۰‬آب)‬ ‫تشکیل می‌شود‪.‬‬ ‫‪( ۲ Ca OH‬هیدروکس��ید کلس��یم) ب��ه دو‬ ‫روش تولید خش��ک و مرطوب س��اخته می‌شود‬ ‫که ای��ن دو روند کمی متفاوت اس��ت اما اصول‬ ‫آن یکسان است‪.‬‬ ‫فرمول‪( CaO :‬کلسیم اکسید) ‪( H۲۰ +‬آب)‬ ‫= ‪( ۲ )Ca (OH‬هیدروکسید کلسیم)‬ ‫‪۱۰۰‬درصد ‪۳۲.۵ +‬درصد = ‪۱۳۲.۵‬درصد‬ ‫آهک به علت دسترس��ی آس��ان و ارزان بودن‬ ‫نس��بت به مواد مش��ابه قلیایی‪ ،‬نقش اساسی در‬ ‫طیف گس��ترده‌ای از فرآیندهای صنعتی دارد و‬ ‫با اضافه ک��ردن آب به آن‪ ،‬ی��ک واکنش گرمازا‬ ‫به‌وج��ود می‌آی��د و باعث تولید آه��ک هیدراته‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫با توجه به مص��ارف و کاربردهای فراوان آهک‬ ‫هیدراته در صنایع مختلف شیمیایی‪ ،‬بهداشتی‪،‬‬ ‫کش��اورزی‪ ،‬غذای��ی و‪ ...‬برت��ری ویژگی‌ه��ای‬ ‫ش��یمیایی آهک هیدراته نس��بت به آهک زنده‬ ‫و همچنین وجود نداش��تن واحد فعال تولید این‬ ‫محصول در اس��تان اردبیل‪ ،‬بازار مناس��بی برای‬ ‫آن در این اس��تان پیش‌بینی می‌شود‪ .‬همچنین‬ ‫با توج��ه به صادرات فعال کش��ور در این زمینه‬ ‫پیش‌بینی می‌ش��ود که با رعایت استانداردهای‬ ‫مربوط و تامین حداکثر خلوص و کیفیت‪ ،‬بتوان‬ ‫این محصول را به کش��ورهای همسایه نیز صادر‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫از آهک هیدراته به طور گسترده‌ای در صنعت‬ ‫تصفیه آب و فاضالب اس��تفاده می‌ش��ود‪ .‬آهک‬ ‫ق��ادر اس��ت ذرات ریز معلق در آب را به ش��کل‬ ‫لخته درآورده و ته‌نش��ین کند‪ .‬همچنین امکان‬ ‫تنظی��م ‪ pH‬آب‌های اس��یدی را نیز دارد‪ .‬دیگر‬ ‫کاربرد گسترده آهک در صنایع تولید کاغذ است‬ ‫که ب��ه منظور از بین ب��ردن خاصیت خورندگی‬ ‫کاس��تیک سودا مصرف می‌ش��ود‪ .‬همچنین یک‬ ‫پرکن مناسب نیز است‪ .‬در صنایع غذایی و تولید‬ ‫م��واد خوراکی هم از آهک به منظور تلخی‌گیری‬ ‫زیتون یا پخت انواع مربا استفاده می‌شود‪.‬‬ ‫آه��ک هیدرات��ه ب��ا قابلیت‌ه��ای فیزیک��ی و‬ ‫ش��یمیایی ک��ه دارد‪ ،‬کاربرده��ای فراوانی پیدا‬ ‫کرده اس��ت و روز ب��ه روز افزای��ش تقاضا برای‬ ‫صنایع دیگر ازجمله صنایع س��اختمانی‪ ،‬صنایع‬ ‫فوالدس��ازی‪ ،‬کاغذ‪ ،‬پالستیک‪ ،‬صنایع شیمیایی‪،‬‬ ‫صنای��ع معدنی‪ ،‬محیط‌زیس��ت و‪ ...‬بر اهمیت آن‬ ‫افزوده است‪.‬‬ ‫موارد کاربرد آهک هیدراته‪:‬‬ ‫‪ -‬تهیه ظرف‌های چینی‬ ‫ تهیه شیش��ه‌های معمولی که بیشتر شامل‬‫سیلیس‪ ،‬آهک (کربنات کلسیم)‪ ،‬کربنات سدیم‬ ‫و زغال کک هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹ تهیه سیمان‬ ‫تهیه ساروج یا مالت مخلوطی از آهک‪ ،‬ماسه‬ ‫و آب است که برخالف سیمان در داخل آب خود‬ ‫را نمی‌گیرد و سفت نمی‌شود‪ ،‬ولی در مجاورت با‬ ‫هوا به علت جذب گاز دی‌اکسیدکربن و تشکیل‬ ‫سنگ آهک‪ ،‬به‌تدریج سفت می‌شود‪.‬‬ ‫آه��ک هیدراته موج��ب افزایش اس��تحکام و‬ ‫سختی قیر می‌ش��ود و از اکسیده شدن و پیری‬ ‫آس��فالت جلوگیری می‌کند و مانع ایجاد ترک و‬ ‫گسترش آن می‌شود‪.‬‬ ‫یک��ی دیگ��ر از مص��ارف عم��ده آه��ک در‬ ‫صنایع ش��یمیایی و در آزمایش��گاه‌های شیمی‪،‬‬ ‫تهیه هیدروکس��ید س��دیم از کربنات س��دیم و‬ ‫هیدروکسید آمونیوم است‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬سامانه ملی معیار‬ ‫دریافت مجوز سیمان‬ ‫بجنورد برای صادرات‬ ‫محصول ایرانی به روسیه‬ ‫با دریافت گواهینامه س��یمان پرتلند‪ ،‬محصول‬ ‫تولیدی سیمان بجنورد آماده صادرات به روسیه‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫به گ��زارش روزگار مع��دن‪ ،‬به نق��ل از روابط‬ ‫عمومی سیمان تامین شستا‪ ،‬گواهینامه صادرات‬ ‫س��یمان پرتلن��د ن��وع ‪ ۱-۵۲۵‬معادل س��یمان‬ ‫‪ N ۵۲،۵ CEM I‬منطب��ق بر اس��تاندارد ‪EN‬‬ ‫‪ ۲۰۱۱ :۱-۱۹۷‬از کشور روسیه به‌وسیله شرکت‬ ‫سیمان بجنورد دریافت شد‪.‬‬ ‫بر اس��اس این گ��زارش‪ ،‬پس از ط��ی فرآیند‬ ‫بازرسی س��یمان پرتلند نوع ‪CEM I( ۱-۵۲۵‬‬ ‫‪ ،)N ۵۲،۵‬گواهینامه صادرات به کش��ور روسیه‬ ‫منطب��ق بر مجموع��ه قوانی��ن و الزام��ات فنی‬ ‫استاندارد روسیه( ‪ ،)۲۰۱۸ :۵۸۱۰۰ GOST‬با‬ ‫استفاده از توان داخلی و بدون استفاده از مشاور‬ ‫بیرونی‪ ،‬دریافت صادر شد‪.‬‬ ‫بر پایه این اطالع‪ ،‬توس��عه بازارهای صادراتی‬ ‫یکی از اس��تراتژی‌های اصلی ش��رکت س��یمان‬ ‫بجن��ورد اس��ت و برای تحق��ق این اس��تراتژی‬ ‫تن��وع و کیفی��ت محص��ول س��یمان‪ ،‬دان��ش و‬ ‫توانمن��دی نیروهای متعهد و مجرب و تجهیزات‬ ‫آزمایش��گاهی پیشرفته و سیس��تم‌های مدیریت‬ ‫کیفیت یکپارچه ‪ IMS‬مد نظر است‪.‬‬ ‫الزم ب��ه یادآوری اس��ت‪ ،‬روس��یه ب��ه عنوان‬ ‫کشوری پهناور که با ایران مرز آبی مشترک دارد‬ ‫مقصد صادراتی مناس��بی برای س��یمان به‌شمار‬ ‫می‌رود‪ ،‬البته صنعت س��یمان در انتقال محصول‬ ‫خ��ود از طریق آب‌ها با موانع قابل‌توجهی روبه‌رو‬ ‫است‪.‬‬ ‫نرخ انواع سیمان و پودر سنگ‬ ‫نرخ انواع بلوک سیمانی‬ ‫محصول‬ ‫مشخصات‬ ‫قیمت (قالبی)‪ -‬به تومان‬ ‫توضیحات‬ ‫محصول‬ ‫مشخصات‬ ‫قیمت (قالبی)‪ -‬به تومان‬ ‫توضیحات‬ ‫بلوک لیکا ‪15‬‬ ‫‪15×20×50‬‬ ‫‪2040‬‬ ‫لیکای اصل ‪ ،‬با حمل‬ ‫پودر سنگ ‪ 25‬کیلویی‬ ‫کیسه‬ ‫‪1800‬‬ ‫بدون حمل‬ ‫بلوک لیکا ‪20‬‬ ‫‪20×20×40‬‬ ‫‪2500‬‬ ‫لیکای اصل ‪ ،‬با حمل‬ ‫پودر سنگ ‪ 15‬کیلویی‬ ‫کیسه‬ ‫‪1200‬‬ ‫بدون حمل‬ ‫بلوک طرح لیکا ‪7‬‬ ‫‪7×20×40‬‬ ‫‪560‬‬ ‫درجه‪ ،۱‬بدون حمل‬ ‫سیمان سفید ‪ 50‬کیلویی‬ ‫کیسه‬ ‫‪14000‬‬ ‫بدون حمل‬ ‫بلوک طرح لیکا ‪20‬‬ ‫‪20×20×40‬‬ ‫‪900‬‬ ‫درجه ‪ ،1‬سبک‪ ،‬بدون حمل‬ ‫سیمان سفید ‪ 40‬کیلویی‬ ‫کیسه‬ ‫‪۱۲۰۰۰‬‬ ‫بدون حمل‬ ‫بلوک طرح لیکا ‪20‬‬ ‫‪20×20×40‬‬ ‫‪660‬‬ ‫درجه‪ ،۱‬سنگین ‪ ،‬بدون حمل‬ ‫سیمان آکبند پوزوالن تهران‬ ‫کیسه‬ ‫روز‬ ‫با حمل – کامیون‬ ‫ ‬
‫کارنامه صادرات شمش فوالد در فروردین ‪۹۸‬‬ ‫صادرات ش��مش فوالدی (بیلت ‪ -‬بلوم و اس��لب) فروردین ‪۹۸‬‬ ‫به ‪۳۹۲‬هزار تن رس��ید و در مقایس��ه با عملکرد ماه مش��ابه سال‬ ‫گذشته که ‪ ۴۹۵‬هزار تن بود‪ ،‬کاهش ‪۲۱‬درصدی را نشان می‌دهد‪.‬‬ ‫کارنامه صادرات ش��مش فوالد در فروردین ‪ ۹۸‬به گزارش ایرنا‪،‬‬ ‫جدول‌های آماری مورد بررسی انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران‬ ‫گویای آن است که در فروردین سال جاری تولید «بیلت ‪ -‬بلوم»‬ ‫و «اسلب» به ترتیب ‪ ۹‬و ‪ ۴۱‬درصد نسبت به ماه مشابه در سال‬ ‫گذشته کاهش نشان می‌دهد‪ .‬صادرات بیلت و بلوم فروردین سال‬ ‫جاری ‪ ۲۸۴‬هزار تن و اسلب ‪ ۱۰۸‬هزار تن ثبت شد‪ ،‬درحالی که‬ ‫سال گذشته این رقم‌های به ترتیب ‪ ۳۱۱‬و ‪۱۸۴‬هزار تن گزارش‬ ‫شده بود‪ .‬همچنین کل تولیدات فوالدی صادراتی (مقاطع تخت‬ ‫و طویل فوالدی) در نخس��تین ماه س��ال ‪ ۹۸‬به ‪ ۱۰۹‬هزار تن‬ ‫رس��ید که نس��بت به ‪ ۱۱۹‬هزار تن عملکرد فروردین ‪ ۹۷‬کاهش‬ ‫‪ ۸‬درصدی داشت‪ .‬مجموع مقاطع تخت فوالدی صادراتی (ورق‬ ‫گرم‪ ،‬سرد و پوششدار) در فروردین امسال ‪ ۳۲‬هزارتن بود که در‬ ‫مقایسه با ‪ ۵۳‬هزار تن عملکرد ماه مشابه ‪ ۹۷‬کاهش ‪ ۴۰‬درصدی‬ ‫را نش��ان می‌دهد‪ .‬بررس��ی آمارهای یاد شده گویای آن است که‬ ‫ص��ادرات ورق گ��رم در فروردین ‪ ۴۳‬درصد کاهش را نس��بت به‬ ‫ماه مش��ابه س��ال گذش��ته نش��ان می‌دهد‪ ،‬صادرات ورق سرد با‬ ‫رق��م یک‌هزار تنی عملکرد مش��ابه ب��ا فروردین ‪ ۹۷‬دارد و بدون‬ ‫تغییر ماند و در زمینه ورق پوشش��دار رش��د ‪۱۰۰‬درصدی با رقم‬ ‫‪۲‬هزار تن در مقایسه با عملکرد فروردین ‪ ۹۷‬ثبت شد‪ .‬آمارهای‬ ‫انجمن یاد ش��ده حاکی اس��ت‪ ،‬مجموع مقاطع فوالدی صادراتی‬ ‫(تیرآهن‪ ،‬میلگرد‪ ،‬نبش��ی‪ ،‬ناودانی و س��ایر مقاطع) در فروردین‬ ‫‪ ۹۸‬به ‪۷۷‬هزار تن رسید و رشد ‪ ۱۷‬درصدی نسبت به فروردین‬ ‫‪ ۹۷‬که ‪ ۶۶‬هزار تن صادرات انجام ش��د‪ ،‬نش��ان می‌دهد‪ .‬برپایه‬ ‫داده‌های موردبررس��ی‪ ،‬ص��ادرات تیرآهن درحالی که فروردین‬ ‫امس��ال ‪ ۲۵‬درصد کاهش در مقایس��ه با ماه مش��ابه در سال ‪۹۷‬‬ ‫داش��ت‪ ،‬صدور میلگرد ‪ ۲۶‬درصد رش��د یافت و صادرات نبش��ی‪،‬‬ ‫ناودانی و س��ایر مقاطع هم در این مدت ‪ ۲۵‬درصد افت را ثبت‬ ‫صنایع‌معدنی فلزی‬ ‫کرد‪ .‬میزان صادرات تیرآهن و میلگرد در فروردین ‪ ۹۸‬به ترتیب‬ ‫به ‪ ۶‬و ‪۶۸‬هزارتن رسید و در زمینه نبشی‪ ،‬ناودانی و سایر مقاطع‬ ‫در مجموع ‪۳‬هزار تن صادرات رقم خورد‪ ،‬درحالی‌که این رقم‌های‬ ‫فروردین ‪ ۹۷‬به ترتیب ‪ ۵۴ ،۸‬و ‪۴‬هزار تن ثبت ش��ده بود‪ .‬برابر‬ ‫آمار گمرک جمهوری اسالمی ایران‪ ،‬سال ‪ ۹۷‬درمجموع ارزش‬ ‫صادرات ش��مش فوالدی به عنوان مهم‌ترین محصول صادراتی‬ ‫بخ��ش معدن��ی فل��زی ‪۲‬میلیارد و ‪ ۲۳۸‬میلیون دالر به وزن ‪۵.۵‬‬ ‫میلی��ون ت��ن بود‪ ،‬ارزش محصوالت طویل فوالدی صادراتی یک‬ ‫میلی��ارد و ‪ ۲۷‬میلی��ون دالر و محص��والت تخ��ت فوالدی هم به‬ ‫ارزش ‪ ۴۱۰‬میلیون دالر صادر شده بود‪.‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 13‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 28‬رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 3‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره‪177‬‬ ‫یادداشت‬ ‫عبور از رکود با اعتماد‬ ‫به بخش خصوصی‬ ‫سارا اصغری‬ ‫روزنامه‌نگار‬ ‫فرزاد ارزانی در گفت‌وگو با روزگار معدن عنوان کرد‬ ‫رشد ‪۹۶‬درصدی تولید فوالد هرمزگان در ‪ ۲‬ماه نخست سال‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه‌ای‬ ‫سارا اصغری‪:‬‬ ‫شرکت فوالد هرمزگان دومین کارخانه بزرگ‬ ‫تولید فوالد بعد از انقالب‪ ،‬در کنار خلیج نیلگون‬ ‫همیشه فارس در زمینی به مساحت ‪ ۹۵‬هکتار در‬ ‫‪ ۱۳‬کیلومتری غرب شهر بندرعباس و در منطقه‬ ‫ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج‌فارس‬ ‫است که با وجود این شرکت استان هرمزگان به‬ ‫قطب سوم فوالد کشور تبدیل می‌شود‪.‬‬ ‫ش��رکت فوالد هرمزگان دارای ظرفیت اسمی‬ ‫‪ ۱.۵‬میلیون تن تختال(اسلب) به ضخامت ‪۲۰۰‬‬ ‫و ‪ ۲۵۰‬میلیمتر‪ ،‬ع��رض ‪ ۹۰۰‬تا ‪۲۰۰۰‬میلیمتر‬ ‫و ط��ول ‪ ۶۰۰۰‬ت��ا ‪ ۱۲۰۰۰‬میلیمت��ر اس��ت‪.‬‬ ‫همچنین این ش��رکت قادر به تولید محصوالت‬ ‫میان��ی ازجمله یک میلیون و ‪ ۶۵۰‬هزار تن آهن‬ ‫اس��فنجی در س��ال‪ ۹۰ ،‬هزار تن آهک در سال‪،‬‬ ‫‪ ۷۵۰۰‬نرم��ال مترمکعب اکس��یژن بر س��اعت‪،‬‬ ‫‪ ۱۸۰۰۰‬نرم��ال مترمکعب بر س��اعت نیتروژن و‬ ‫‪ ۱۲۰‬نرمال‌مترمکعب بر ساعت آرگون است‪.‬‬ ‫تختال‌های تولیدی این ش��رکت در خط نورد‬ ‫گرم به طور عمده برای کاربری پروفیل‌س��ازی‪،‬‬ ‫لوله‌ه��ای آب‪ ،‬نفت و مخازن در فش��ار و قطعات‬ ‫س��نگین فوالدی مورد اس��تفاده قرار می‌گیرد و‬ ‫ورق‌ه��ای تولیدی در نورد س��رد جهت کاربری‬ ‫ورق بدن��ه خ��ودرو‪ ،‬بدنه لوازم خانگ��ی ازجمله‬ ‫یخچ��ال‪ ،‬بخ��اری و همچنی��ن کاربردهای ویژه‬ ‫مانند ورق‌های قلع‌اندود و گالوانیزه است‪.‬‬ ‫این ش��رکت فوالدی توانسته اس��ت در ‪ ۲‬ماه‬ ‫نخست امس��ال ‪ ۳۱۰‬هزار تن تولید داشته باشد‬ ‫و رشد ‪۹۶‬درصدی نس��بت به مدت مشابه سال‬ ‫گذش��ته برای خود رقم بزند‪ .‬این مطلب را فرزاد‬ ‫ارزانی‪ ،‬مدیرعامل فوالد هرمزگان در گفت‌وگو با‬ ‫روزگار معدن عنوان کرد که در ادامه مشروح این‬ ‫گفت‌وگو را می‌خوانید‪.‬‬ ‫€ €شرکت فوالد هرمزگان چه برنامه‌هایی‬ ‫در سال جدید دارد؟‬ ‫امس��ال قرار است به تولید یک میلیون و ‪۵۰۰‬‬ ‫هزار تن تختال برس��یم ک��ه ‪ ۹۶۰‬هزار تن آن را‬ ‫ب��ه صادرات و ‪ ۵۴۰‬هزار تن را نیز به بازار داخل‬ ‫اختصاص‌می‌دهیم‪.‬‬ ‫در ‪ ۲‬ماه نخست سال ‪ ۹۸‬فوالد هرمزگان موفق‬ ‫ش��ده ‪ ۳۱۰‬هزار تن تولید داشته باشد که از این‬ ‫میزان ‪۱۵۶‬هزار تن به بازار صادرات و ‪ ۱۵۴‬هزار‬ ‫تن به بازار داخل اختصاص یافته است‪ .‬بر اساس‬ ‫برنامه‌ریزی انجام ش��ده اهداف موردنظر در این‬ ‫‪۲‬ماه محقق شده اس��ت‪ .‬اگر این ‪۲‬ماه امسال را‬ ‫باسال گذشته مقایسه کنیم‪ ،‬در بازار داخل ‪۲۵۸‬‬ ‫درص��د و در بازار صادرات ‪۳۵‬درصد و درمجموع‬ ‫با ‪ ۹۶‬درصد رشد روبه‌رو بوده‌ایم‪.‬‬ ‫€ €آی�ا ب�ا وج�ود تحریم‌ه�ای امری�کا‪،‬‬ ‫مش�تری‌‌های صادراتی قبل خود را دارید یا‬ ‫مشتری‌های جدیدی پیدا کرده‌اید؟‬ ‫برخی مشتری‌های قبلی همچنان مشتری‌های‬ ‫در ‪ ۲‬ماه نخست سال ‪ ۹۸‬فوالد هرمزگان موفق شده‬ ‫‪ ۳۱۰‬هزار تن تولید داشته باشد که از این میزان‬ ‫‪۱۵۶‬هزار تن به بازار صادرات و ‪ ۱۵۴‬هزار تن به بازار‬ ‫داخل اختصاص یافته است‪ .‬بر اساس برنامه‌ریزی انجام‬ ‫شده اهداف موردنظر در این ‪۲‬ماه محقق شده است‪.‬‬ ‫اگر این ‪۲‬ماه امسال را باسال گذشته مقایسه کنیم‪ ،‬در‬ ‫بازار داخل ‪ ۲۵۸‬درصد و در بازار صادرات ‪۳۵‬درصد و‬ ‫درمجموع با ‪ ۹۶‬درصد رشد روبه‌رو بوده‌ایم‬ ‫ما هس��تند‪ ،‬البت��ه به‌دنبال بازاره��ای جدید نیز‬ ‫هس��تیم‪ .‬ش��رایط تولید تا اندازه‌ای مشکل شده‬ ‫اما تالش ما این اس��ت که به تولید یک میلیون‬ ‫و ‪ ۵۰۰‬هزار تن برس��یم و ه��م بازارهای قبل را‬ ‫داشته باشیم و هم بازارهای جدید را رصد کنیم‪.‬‬ ‫البته مش��کالتی در زمینه تولی��د وجود دارد اما‬ ‫تم��ام تالش ما این اس��ت که این مش��کالت در‬ ‫روند تولید تاثیرگذار نباش��د و حتی قرار اس��ت‬ ‫عملکردی بهتر از سال ‪ ۹۷‬داشته باشیم‪.‬‬ ‫€ €در تامی�ن مواد اولیه کارخانه مش�کلی‬ ‫ندارید؟‬ ‫مواد اولیه ما در فوالد هرمزگان گندله است و‬ ‫این مواد را از بازار داخل و معادن کش��ور تامین‬ ‫می‌کنیم اما از آنجا که کارخانه‌های گندله مجوز‬ ‫ص��ادرات دارند و اق��دام به ص��ادرات می‌کنند‪،‬‬ ‫کارخانه‌های��ی که گندله نی��از دارند برای تامین‬ ‫نیاز خود دچار مشکل شده‌اند‪.‬‬ ‫€ €آیا تامین نیاز گندله برای تولیدکنندگان‬ ‫داخل�ی در اولویت قرار ن�دارد یا گندله در‬ ‫بورس کاال عرضه نمی‌شود؟‬ ‫از آنج��ا که کارخانه‌های معادن مجوز صادرات‬ ‫دارند‪ ،‬تامین گندله برای واحدهای تولیدی دچار‬ ‫مش��کل ش��ده و با توجه به اینکه ن��رخ جهانی‬ ‫گندله افزایش یافته است‪ ،‬واحدهای تولید گندله‬ ‫ترجیح می‌دهند صادرات داشته باشند‪ .‬صادرات‬ ‫هم ارزآوری خوبی به همراه دارد‪ .‬در بورس کاال‬ ‫گندله عرضه نمی‌ش��ود ام��ا در کل تامین داخل‬ ‫باید ج��زو اولویت‌ها ق��رار گی��رد‪ ،‬چراکه برخی‬ ‫کارخانه‌ه��ا که گندله نیاز دارند تامین مواد اولیه‬ ‫برای‌ش��ان حیاتی اس��ت زیرا اگر دچار مش��کل‬ ‫شوند‪ ،‬بخشی از نیروی انسانی بیکار خواهد شد و‬ ‫کارخانه دچار مشکل می‌شود‪ .‬البته ما با همکاری‬ ‫معادن در حال کار هستیم و مواد اولیه خود را در‬ ‫داخل تامین می‌کنیم‪.‬‬ ‫€ €تیر فصل برگزاری مجمع س�االنه فوالد‬ ‫هرمزگان است‪ ،‬برای س�هامداران خود چه‬ ‫خبر خوشی دارید؟‬ ‫فوالد هرمزگان به دنبال افزایش سرمایه خود‬ ‫اس��ت‪ .‬این ش��رکت اهداف خود را در س��ال ‪۹۷‬‬ ‫محقق کرده و افزایش س��رمایه نیز ناشی از این‬ ‫سود است‪ ،‬البته ما قصد داریم این سود را ‪ ۲‬برابر‬ ‫کنیم‪ .‬این افزایش س��رمایه ش��رکت درحقیقت‬ ‫ناشی از سود انباشته است‪.‬‬ ‫€ €چ�ه برنام� ‌ه توس�عه‌ای ب�رای ف�والد‬ ‫هرمزگان دارید؟‬ ‫م��ا در ح��ال پیگی��ری برنامه‌های توس��عه‌ای‬ ‫ش��رکت نیز هس��تیم‪ .‬تا پیش از تحریم‌ها برای‬ ‫برنامه توس��عه‌ای ش��رکت نیز فاینانس خارجی‬ ‫گرفت��ه بودیم اما بعد از تحریم‌ها دچار مش��کل‬ ‫ش��دیم که هم‌اکنون در حال پیگیری این برنامه‬ ‫از طریق منابع دیگر هستیم‪.‬‬ ‫€ €آینده صنعت فوالد اس�تان هرمزگان را‬ ‫چگونه می‌بینید؟‬ ‫واحدهای فوالد به‌ط��ور معمول در کنار آب و‬ ‫دریا س��اخته می‌شوند تا مس��ائل محیط‌زیستی‬ ‫و تامی��ن آب را بهتر مدیری��ت کنند‪ .‬با توجه به‬ ‫اینک��ه در افق‪ ۱۴۰۴‬باید به تولی��د ‪ ۵۵‬میلیون‬ ‫تن در سطح کشور برس��یم‪ ،‬بهترین مکان برای‬ ‫توس��عه‌های فوالد کش��ور کنار دریا است و یکی‬ ‫از بهتری��ن مکان‌ه��ا برای توس��عه صنعت فوالد‬ ‫ایران‪ ،‬اس��تان هرمزگان خواهد بود‪ .‬این اس��تان‬ ‫ظرفیت‌ها و زیرس��اخت‌هایی چ��ون تامین آب و‬ ‫گاز و آب ش��یرین‌کن و‪ ...‬را دارد و منطق�� ‌ه ویژه‌‬ ‫اقتصادی مناس��بی اس��ت‪ ،‬از این‌رو برنامه‌ریزی‬ ‫ش��ده ‪۱۰‬میلیون تن فوالد در این اس��تان تولید‬ ‫ش��ود و حتی معتقدیم بیش��تر از این میزان نیز‬ ‫ظرفیت تولید دارد‪.‬‬ ‫€ €وضعی�ت صنعت فوالد را برای امس�ال‬ ‫و ب�ا توجه ب�ه تحریم‌ه�ا چگون�ه ارزیابی‬ ‫می‌کنید؟‬ ‫صنعت ف��والد با توجه به اینک��ه پس از نفت‬ ‫و پتروشیمی در پیش��انی تحریم‌ها قرار گرفته‪،‬‬ ‫هم��واره م��ورد رصد اس��ت که همی��ن موضوع‬ ‫مش��کالتی را برای این صنعت ایجاد می‌کند اما‬ ‫جدای این مسائل خارجی‪ ،‬موضوعی که می‌تواند‬ ‫به تولیدکنن��دگان و صادرکنندگان فوالد کمک‬ ‫کند‪ ،‬قوانین داخلی است که باید به سمت قوانین‬ ‫س��هل‌انگارانه‌تری پیش برود ت��ا تولیدکنندگان‬ ‫بتوانن��د از ای��ن پیچ‌‌ه��ا ب��ه س�لامت عب��ور‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫به عبارت دیگر نباید با قوانین داخلی پیچیده‬ ‫شرایط تحریم را برای تولیدکننده سخت‌تر کنیم‬ ‫یا آنچه در کمرگ است اگر مواد اولیه کارخانه‌ها‬ ‫اس��ت را باید آزاد کنیم تا کارها راحت‌تر ش��ود‬ ‫و ص��ادرات هم ب��ا روند بهتری انجام ش��ود که‬ ‫ای��ن امر س��بب ارزآوری بیش��تر برای کش��ور‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫به‌نظر می‌رس��د برای صادرات باید مشوق‌های‬ ‫صادراتی بیش��تری درنظر گرفته شود‪ .‬در مقابل‬ ‫واردات مواد اولیه به کش��ور نیز تس��هیل ش��ود‬ ‫چ��ون اگ��ر تولیدکننده ی��ک کاال را ب��ا هزاران‬ ‫دردس��ر وارد کش��ور کن��د ام��ا هم��ان کاال در‬ ‫مبادی ورودی کش��ور و در گمرک گرفتار شود‪،‬‬ ‫کار ب��رای تولیدکنن��ده بس��یار مش��کل خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫از این‌رو باید ش��رایط را برای تولید آس��ان‌تر‬ ‫کرد‪ .‬باید با قوانین س��اده کمک ک��رد تا از این‬ ‫شرایط بحرانی به سالمت عبور کنیم‪.‬‬ ‫ساخت نخستین ضخامت‌سنج گامای خاورمیانه در شرکت فوالد مبارکه‬ ‫نخس��تین ضخامت‌س��نج گامای محصوالت گرم فوالدی‬ ‫کش��ور با تکی ‌ه ب��ر دانش فنی متخصصان داخلی ش��رکت‬ ‫فوالد مبارکه با موفقیت بومی‌سازی شد‪.‬‬ ‫به گزارش روزگار معدن‪ ،‬کارش��ناس تعمیرات تجهیزات‬ ‫اندازه‌گی��ری نورد گرم ضمن اعالم این خب��ر افزود‪ :‬تولید‬ ‫محص��ول مطابق ب��ا اس��تانداردهای بین‌الملل��ی و تامین‬ ‫درخواس��ت مش��تری‪ ،‬به خطوط تولید مدرن و تجهیزات‬ ‫دقی��ق اندازه‌گیری نیاز دارد؛ ب��ه همین منظور در خطوط‬ ‫نورد گرم‪ ،‬دس��تگاه‌های ضخامت‌س��نج از جای��گاه ویژه‌ای‬ ‫برخوردارند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه در خروجی نورد نهایی یک ضخامت‌سنج‬ ‫گامای س��اخت شرکت توش��یبای ژاپن قرار داشت‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫قسمت محاس��بات این تجهیز به‌دلیل استهالک و آنالوگ‬ ‫بودن در سال ‪ ۱۳۹۱‬از مدار بهره‌برداری خارج شد‪.‬‬ ‫حس��ن اصغری‌پور در تش��ریح روند س��اخت این تجهیز‬ ‫اف��زود‪ :‬پ��س از تهیه نقش��ه ‪ ،C-Frame‬س��اخت آن در‬ ‫دس��تور کار تعمیرگاه مرکزی قرار گرفت‪ .‬در ادامه قطعات‬ ‫موردنی��از از داخل کش��ور تهیه و مونتاژ ش��د‪ .‬پس از آن‬ ‫تابلوی کنترل تهیه و در س��الن برق نصب شد و کابل‌های‬ ‫موقت تا ‪ C-Frame‬کشیده شد‪ .‬در این راستا با توجه به‬ ‫استراتژیک بودن ‪ PC-Base‬کامپیوتر سرور و نرم‌افزارهای‬ ‫موردنیاز تهیه شد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬پس از اقدامات یادشده‪ ،‬اندازه‌گیری‬ ‫ضخامت با س��ورس گاما و آشکارس��از ‪Ion-Chamber‬‬ ‫آغاز شد که با بروز مشکالت بعدی‪ ،‬تصمیم بر آن شد که از‬ ‫آشکارساز ‪ Scintillator‬استفاده شود‪.‬‬ ‫پس از نصب آشکارساز الزم بود سیگنال آنالوگ خروجی‬ ‫به دیجیتال تبدیل شود تا در تجهیزات کنترلی که بر پایه‬ ‫‪ PC‬طراحی شده بود‪ ،‬قابل‌استفاده باشد‪ .‬در ادامه‪ ،‬برطرف‬ ‫کردن مش��کالت تقویت‌کننده نوری که نی��از به ولتاژ باال‬ ‫داشت‪ ،‬در دستور کار قرار گرفت‪.‬‬ ‫پس از آماده‌س��ازی این مراحل‪ ،‬نوب��ت به انتخاب روش‬ ‫اندازه‌گی��ری ضخامت ش��د‪ .‬نظر به تجربه‌ها و مس��تندات‬ ‫مرب��وط به ضخامت‌س��نج‌های موج��ود‪ ،‬روش اندازه‌گیری‬ ‫«میزان تضعی��ف» برای ضخامت‌س��نجی انتخاب و برنامه‬ ‫مربوط به آن نوشته شد‪.‬‬ ‫درنهایت پس از انجام آزمایش‌های الزم به ش��کل سرد و‬ ‫اطمینان از عملکرد صحیح آن‪ ،‬تجهیز به خط منتقل شد و‬ ‫اتصاالت موردنیاز آن مانند آب خنک‌کاری‪ ،‬کابل‌های برق و‬ ‫شبکه برقرار شد و تجهیز با حمایت جدی و قبول خطرات‬ ‫مرتبط‪ ،‬ازس��وی مدیریت ناحیه و همکاری سایر بخش‌ها‪،‬‬ ‫آزمایش گرم را با موفقیت پشت‌سر گذاشت و خوشبختانه‬ ‫نتیجه اندازه‌گیری‌ها در مقایس��ه با ضخامت‌سنج‌های دیگر‬ ‫رضایت‌بخش بود و عملکرد بس��یار خوب تجهیز را نش��ان‬ ‫می‌داد‪.‬‬ ‫اصغری‌پ��ور با تاکید بر اینکه در این پروژه بزرگ عالوه‌بر‬ ‫رفع مش��کالت ناشی از توقف تجهیز و خط تولید‪ ،‬از خروج‬ ‫ح��دود ‪ ۲۴۰‬هزار یورو ب��رای خرید هر تجهیز جلوگیری و‬ ‫دانش فنی س��اخت این تجهیز نیز بومی‌سازی شد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ای��ن موفقی��ت با هم��کاری و همدلی هم��کاران گرامی از‬ ‫تعمیرات تجهیزات اندازه‌گیری نورد گرم‪ ،‬کنترل پروسس‪،‬‬ ‫تعمی��رگاه مرک��زی‪ ،‬آزمایش��گاه پرت��وزا و الکترونی��ک و‬ ‫حمایت‌های مدیریت ناحیه به‌دس��ت آم��د که از همه این‬ ‫عزیزان قدردانی می‌‌کنیم‪.‬‬ ‫در این زمینه امیر گ��ودرزی‪ ،‬رئیس کنترل فرآیند نورد‬ ‫گرم اف��زود‪ :‬انجام ای��ن فعالیت‌های مهندس��ی و نوآورانه‬ ‫در واح��د از آن جه��ت باارزش اس��ت ک��ه در زمانی که با‬ ‫ت در انتقال دانش فنی و تجهیزات روبه‌هس��تیم‪،‬‬ ‫محدودی ‌‬ ‫می‌توانیم با استفاده از هوش و استعداد ذاتی و فعالیت‌های‬ ‫همکاران بر بسیاری از مشکالت پیش‌رو غلبه کنیم‪.‬‬ ‫علی حاجیان‌نژاد‪ ،‬مدیر ناحیه نورد گرم نیز ضمن تبریک‬ ‫ای��ن موفقیت گف��ت‪ :‬محدودیت‌های س��ال‌های گذش��ته‬ ‫نه‌تنها باعث توقف کار و تولید در فوالد مبارکه نش��د‪ ،‬بلکه‬ ‫شرایطی فراهم کرد که کارکنان با اتکا به دانش فنی بومی‬ ‫بس��یاری از تجهیزات را بومی‌س��ازی کنند و بومی‌س��ازی‬ ‫ضخامت‌س��نج یادش��ده که ممکن بود به موضوعی بحرانی‬ ‫مبدل ش��ود‪ ،‬خوش��بختانه با اتکا به دانش فن��ی و تجربه‬ ‫گروهی بعد از چندین ماه تالش بی‌وقفه این اراده و تصمیم‬ ‫به نتیجه رس��ید و این ضخامت‌س��نج با موفقیت کامل در‬ ‫مدار بهره‌برداری قرار گرفت‪ .‬کس��ب این موفقیت بزرگ را‬ ‫ب��ه همه کارکنان فوالد مبارکه و به‌ویژه گروه مهندس��ی و‬ ‫متخصص نورد گرم تبریک می‌گوییم‪.‬‬ ‫عب��ور از رکود ب��ه یقین بیش از آنک��ه به عوامل‬ ‫خارجی بس��تگی داش��ته باش��د‪ ،‬از رون��ق داخلی‬ ‫نش��أت می‌گیرد؛ امری که هدف‌گذاری میان‌مدت‬ ‫و بلندم��دت و درای��ت و عملک��رد دولتم��ردان در‬ ‫بخش‌های مختلف را می‌طلبد‪ .‬به یقین از یک‌س��و‬ ‫باید موانع کسب و کار در بازار را شناخت و از سوی‬ ‫دیگر موتور بخش خصوصی را به تحرک واداش��ت؛‬ ‫این راهی است که می‌تواند بازار را به خروج از رکود‬ ‫رهنم��ون‌کند‪ .‬از آنجا که توس��عه ب��ه غیر از بخش‬ ‫خصوص��ی و به��ادادن به این بخش مس��یر دیگری‬ ‫ن��دارد بای��د بیش از پیش به حمای��ت از این بخش‬ ‫پرداخت‪ .‬به یقی��ن صنایع مختلف در بخش معدن‬ ‫نی��ز اگر به ش��کل صد درصد ب��ه بخش خصوصی‬ ‫واگ��ذار ش��ود‪ ،‬در بلندمدت نتیج��ه بهتری خواهد‬ ‫داش��ت‪ .‬امروز بیشتر فعاالن بخش خصوصی اعتقاد‬ ‫دارند که نبود قوانین شفاف در حوزه معدن و صنایع‬ ‫معدنی دست آنها را برای فعالیت بیشتر بسته است‪.‬‬ ‫از سویی دخالت سازمان‌های مختلف و جلوگیری‬ ‫از فعالیت‌ه��ای اجرایی توانس��ته تع��داد زیادی از‬ ‫س��رمایه‌گذاران معدنی فعال در بخش خصوصی را‬ ‫دلس��رد کند‪ .‬این درحالی است که دولت باید بیش‬ ‫از پیش ب��ه بخش خصوصی اطمینان دهد و بخش‬ ‫عم��ده‌ای از ام��ور را به آنها واگذار کند‪ .‬بی‌ش��ک با‬ ‫ارتباط��ی ک��ه فعاالن بخ��ش خصوص��ی از طریق‬ ‫اتاق‌ه��ای بازرگانی دارن��د‪ ،‬می‌توانند درهای جدید‬ ‫ارتباطی را برای صادرات بگش��ایند و شرایط تحریم‬ ‫را به بهترین ش��کل مدیریت کنن��د و از این طریق‬ ‫موجب��ات عب��ور از رکود در حوزه مع��دن و صنایع‬ ‫معدنی را رقم بزنند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫‪ ۷۵‬درصد فناوری‬ ‫صنعت فوالد کشور‬ ‫بومی‌سازی شده است‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت ف��والد مبارک��ه در دیدار با‬ ‫رئیس دانش��گاه اصفهان گف��ت‪ ۷۵ :‬درصد فناوری‬ ‫صنعت فوالد کش��ور بومی‌س��ازی ش��ده اس��ت‪ .‬به‬ ‫گ��زارش روزگار مع��دن‪ ،‬حمیدرض��ا عظیمی��ان با‬ ‫تاکی��د بر اهمیت تعامل صنعت و دانش��گاه تصریح‬ ‫ک��رد‪ :‬اس��تفاده از چراغ دانش می‌تواند در توس��عه‬ ‫فناوری و چرخه تولید و اقتصاد کشور نقش بسزایی‬ ‫داش��ته باش��د‪ .‬وی با بی��ان اینکه در چش��م‌انداز و‬ ‫هدف‌گذاری‌های جدید فوالد مبارکه دس��تیابی به‬ ‫دانش فنی روز و فناوری فوالد ترس��یم ش��ده است‪،‬‬ ‫ادامه داد‪ :‬به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کرده‌ایم تا ‪۵‬س��ال‬ ‫آینده به این هدف مهم و تعیین‌کننده برس��یم‪ .‬وی‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬اینکه ف��والد مبارکه بزرگ‌ترین‬ ‫تولیدکننده فوالد کش��ور و خاورمیانه اس��ت خوب‬ ‫است ولی کافی نیست‪ .‬باید از این مرحله عبور کنیم‬ ‫و صاحب فناوری ش��ویم‪ .‬در این صورت اس��ت که‬ ‫می‌توانیم مجموعه کاملی باشیم‪ .‬مدیرعامل شرکت‬ ‫فوالد مبارکه ضمن ابراز خرس��ندی از دس��تیابی به‬ ‫دانش فنی تولید گندله و آهن اس��فنجی در کش��ور‬ ‫تصری��ح ک��رد‪ :‬درحال‌حاضر با اتکا ب��ه دانش فنی‬ ‫ش��رکت‌های داخلی ‪۷۵‬درصد فناوری تولید فوالد‬ ‫را کس��ب کرده‌ایم و نیاز به تالش بیشتری است که‬ ‫به ‪ ۱۰۰‬درصد فناوری بومی دسترس��ی پیدا کنیم‬ ‫و ب��رای تحق��ق این امر راهی جز اس��تفاده از دانش‬ ‫داخل��ی که به‌ویژه در دانش��گاه‌ها تولید می‌ش��ود‪،‬‬ ‫نداری��م و ای��ن برای صنعت فوالد کش��ور یک الزام‬ ‫اس��ت‪ .‬در این‌باره طالبی‪ ،‬رئیس دانش��گاه اصفهان‬ ‫گفت‪ :‬ظرفیت دانش��گاه‌ها بس��یار باال است و شاید‬ ‫هم‌اکنون ‪۵۰‬درصد این ظرفیت اس��تفاده می‌شود‪.‬‬ ‫این تجربه ش��رکت‌های بزرگ و موفق جهان اس��ت‬ ‫که دانشگاه‌ها را به دل صنعت برده‌اند‪ .‬رمز موفقیت‬ ‫در ای��ن مقوله این اس��ت که دانش��گاه در همکاری‬ ‫نزدیک با صنعت قرار داش��ته باش��د و در اتاق‌های‬ ‫فکر مش��ترک از دانش کسب‌ش��ده اس��تفاده کند‪.‬‬ ‫گفتنی است‪ ،‬در پایان این نشست بر توسعه ارتباط‬ ‫و همکاری‌ه��ای دوجانبه ش��رکت ف��والد مبارکه و‬ ‫دانش��گاه اصفهان تاکید شد و قراردادهای همکاری‬ ‫در زمینه‌های مختلف به امضا رسید‪.‬‬
‫در سال گذشته میالدی‬ ‫مصرف سرب از تولید پیشی گرفت‬ ‫معدن بین‌الملل‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 13‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 28‬رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 3‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره‪177‬‬ ‫یادداشت‬ ‫زغال‌سنگ؛ سوخت فردا‬ ‫تورج فتحی‬ ‫کارشناس محیط‌زیست‬ ‫زغال‌س��نگی ک��ه در اروپ��ای غرب��ی تولی��د‬ ‫می‌ش��ود‪ ،‬در مقایسه با انواعی که در ایران تولید‬ ‫می‌شود‪ ،‬متفاوت است و این دو از نظر تاریخچه‬ ‫زمین‌شناسی‪ ،‬مربوط به دوره‌های زمین‌شناسی‬ ‫مختلفی می‌شوند‪.‬‬ ‫زغال‌س��نگ‌های اروپ��ا مربوط به ب��ازه زمانی‬ ‫طوالنی‌تری هستند و یکی از نکته‌‌های مهمی که‬ ‫درباره زغال‌س��نگ‌های اروپای غربی وجود دارد‪،‬‬ ‫این اس��ت ک��ه درصد عناصر و م��واد فرار داخل‬ ‫این زغال‌س��نگ‌ها به نس��بت باالست در نتیجه‬ ‫وقتی از این زغال‌سنگ‌ها برای مصارف سوختی‬ ‫اس��تفاده می‌ش��ود‪ ،‬این عناصر ناخال��ص و فرار‪،‬‬ ‫جزو اصلی‌ترین آالینده‌های جو زمین به ش��مار‬ ‫می‌آیند چون غلظت آالیندگی در آنها باالس��ت‪.‬‬ ‫امروز زغال‌سنگ استخراج‌شده در اروپای شرقی‬ ‫جزو شاخص‌ترین زغال‌های آالینده در جهان به‬ ‫شمار می‌آیند‪.‬‬ ‫مصرف زغال‌س��نگ در ش��هرهای بزرگ اروپا‬ ‫به ویژه پس از انق�لاب صنعتی‪ ،‬افزایش یافته و‬ ‫حاال اروپایی‌ها برای ارتقای شرایط محیط‌زیست‬ ‫و آب و هوا به ویژه در ش��هرهای بزرگ و ارتقای‬ ‫استانداردهای آلودگی هوا به دنبال سوخت‌های‬ ‫جایگزی��ن هس��تند‪ .‬در نتیج��ه همی��ن عوامل‪،‬‬ ‫مصرف زغال‌سنگ در اروپای غربی با محدودیت‬ ‫روبه‌رو ش��ده و این برخالف روش��ی است که در‬ ‫کش��ورهای آس��یایی مانند چین و هندوس��تان‬ ‫برقرار است‪.‬‬ ‫زغال‌س��نگ را در اروپ��ا می‌ت��وان ب��ه عنوان‬ ‫سهمیه سوختی برای فردا به شمار آورد؛ فردایی‬ ‫ک��ه دیگر ذخایری برای تولید انرژی وجود ندارد‬ ‫و تنها می‌توان به ای��ن کانی آالینده برای تولید‬ ‫انرژی متکی بود‪ .‬زغال‌سنگ در اروپای غربی رو‬ ‫به زوال است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫فاز جدیدی از جنگ تجاری‬ ‫امریکا تعرفه ‪ ۲۵‬درصدی‬ ‫بر کاالهای چینی را فعال کرد‬ ‫با تشدید جنگ تجاری‪ ،‬امریکا از شنبه به وقت‬ ‫این کشور (شنبه‌ش��ب به وقت تهران)‪ ،‬دریافت‬ ‫تعرفه‌ه��ای جدید ‪ ۲۵‬درص��دی از ‪ ۲۰۰‬میلیارد‬ ‫دالر از کاالهای چینی را در بنادر این کشور آغاز‬ ‫کرد‪ .‬به گزارش خبرن��گار مهر به نقل از رویترز‪،‬‬ ‫با تش��دید جنگ تجاری‪ ،‬امریکا از شنبه به وقت‬ ‫این کشور (شنبه‌ش��ب به وقت تهران)‪ ،‬دریافت‬ ‫تعرفه‌ه��ای جدید ‪ ۲۵‬درص��دی از ‪ ۲۰۰‬میلیارد‬ ‫دالر از کاالهای چینی را در بنادر این کشور آغاز‬ ‫ک��رد‪ .‬این اقدام کمی پس از این انجام ش��د که‬ ‫چین هم تعرفه‌ه��ای تالفی‌جویانه ‪ ۲۵‬درصدی‬ ‫خود ب��ر ‪ ۶۰‬میلی��ارد دالر از کاالهای امریکایی‬ ‫را اجرای��ی کرد‪ .‬رئیس‌جمهوری امریکا دس��تور‬ ‫افزای��ش تعرفه‌ه��ای کااله��ای چین��ی را صادر‬ ‫ی که‬ ‫کرده بود اما برای اینکه محموله‌های دریای ‌‬ ‫پیش از این تاریخ از چین رهس��پار شده بودند‪،‬‬ ‫مهلتی در نظر گرفت تا آنها ش��امل تعرفه قبلی‬ ‫‪ ۱۰‬درصدی شوند‪ .‬دفتر نماینده تجاری امریکا‪،‬‬ ‫‪11‬خ��رداد را آخری��ن مهلت برای رس��یدن این‬ ‫محموله‌ها ب��ه امریکا تعیین ک��رد و پس از این‬ ‫تاری��خ‪ ،‬اداره کاال و امنیت مرزی امریکا‪ ،‬دریافت‬ ‫تعرفه ‪ ۲۵‬درصدی را آغاز کرد‪.‬‬ ‫پی��ش از ای��ن هم چین دریاف��ت تعرفه‌های‬ ‫‪ ۲۵‬درصدی اعالم ش��ده‪ ،‬ب��ر ‪ ۶۰‬میلیارد دالر از‬ ‫کاالهای امریکایی را آغاز کرده بود‪ .‬پس از پایان‬ ‫آخری��ن دور مذاکره‌های تج��اری‪ ،‬هیچ تاریخی‬ ‫برای دور جدی��د مذاکره‌ها‪ ،‬بین مقامات چین و‬ ‫امریکا تعیین نشد‪.‬‬ ‫مصرف س��رب در سال گذش��ته میالدی از تولید این ماده‬ ‫معدنی پیشی گرفت‪.‬‬ ‫به گ��زارش پای��گاه خبری ایمی��درو به نقل از وب‌س��ایت‬ ‫س��ازمان مطالعات زمین‌شناس��ی امریکا‪ ،‬در س��ال گذش��ته‬ ‫میالدی‪ ،‬مصرف جهانی س��رب ‪۱۲۰‬هزار تن بیش��تر از تولید‬ ‫این ماده معدنی بوده است‪.‬‬ ‫در مدت یادش��ده‪ ،‬تولید جهانی س��رب ب��ه ‪ ۱۱‬میلیون و‬ ‫‪ ۵۹۰‬هزار تن رس��ید که حاکی از رش��د ‪ ۰.۴‬درصدی نسبت‬ ‫به س��ال ‪ ۲۰۱۷‬میالدی اس��ت‪ ،‬در حالی که مصرف این ماده‬ ‫معدنی نیز با رش��د ‪ ۰.۲‬درص��دی ‪۱۱‬میلیون و ‪ ۷۱۰‬هزار تن‬ ‫ثبت ش��د‪ .‬مجموع اس��تخراج معادن س��رب جهان در س��ال‬ ‫گذش��ته می�لادی ‪ ۴‬میلیون و ‪ ۴۰۰‬هزار تن اعالم ش��ده که‬ ‫چی��ن با اس��تخراج ‪ ۲‬میلی��ون و ‪۱۰۰‬هزار ت��ن در صدر قرار‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫پ��س از آن اس��ترالیا ب��ا ‪ ۴۵۰‬ه��زار ت��ن و پ��رو ب��ا ‪۳۰۰‬‬ ‫ه��زار ت��ن ب��ه ترتی��ب در رتبه‌ه��ای دوم و س��وم ج��ای‬ ‫گرفتند‪.‬‬ ‫‹ ‹ذخایر جهانی سرب‬ ‫مجم��وع ذخایر جهانی س��رب ‪ ۸۳‬میلیون تن اعالم ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬استرالیا با ‪ ۲۴‬میلیون تن بیشترین ذخایر سرب جهان‬ ‫را در اختیار دارد‪.‬‬ ‫چین دومین کشور برخوردار از بیشترین ذخایر سرب است‬ ‫که ‪ ۱۸‬میلیون تن ذخایر این ماده معدنی به این کشور تعلق‬ ‫دارد‪ .‬روس��یه نیز با ‪ ۶‬میلیون و ‪۴۰۰‬هزار تن ذخایر سرب در‬ ‫رتبه سوم جهان جای دارد‪.‬‬ ‫‌این دریاچه پیش‌تر‬ ‫یک معـدن بوده است!‬ ‫ثمن رحیمی‌راد‪:‬‬ ‫هر چند آلمان از جمله کش��ورهای داعیه‌دار‬ ‫تالش ب��رای کاه��ش گرمایش زمین اس��ت و‬ ‫در همی��ن زمین��ه ت�لاش بر کاهش س��وخت‬ ‫زغال‌س��نگ دارد اما همچن��ان در تامین بیش‬ ‫از ‪ ۲۰‬درصد سوخت موردنیاز برای تولید برق‪،‬‬ ‫از این کانی اس��تفاده می‌کن��د و مصرف زغال‬ ‫سنگ نسبت به دیگر منابع تولید انرژی بیشتر‬ ‫است‪.‬‬ ‫این کش��ور به تازگی یک��ی از معادن متروک‬ ‫زغال‌س��نگ را به دریاچ��ه‌ای مصنوعی تبدیل‬ ‫ک��رده که از جمل��ه اقدامات چش��مگیر آن در‬ ‫کاهش آسیب‌های برآمده از مصرف زغال‌سنگ‬ ‫بر محیط‌زیست‪ ،‬به شمار می‌آید‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش روزگارمعدن به نقل از دویچه‌وله‪،‬‬ ‫یک معدن زغال س��نگ در آلمان به دریاچه‌ای‬ ‫مصنوعی تبدیل ش��ده و تابستان امسال از آن‬ ‫بهره‌برداری می‌ش��ود‪ .‬هدف اصل��ی این پروژه‬ ‫بزرگ زیست‌محیطی‪ ،‬ایجاد بزرگ‌ترین دریاچه‬ ‫مصنوعی در اروپا عنوان شده که به وسیله آن‪،‬‬ ‫یک منطقه صنعتی را به یک مکان گردشگری‬ ‫تبدیل می‌کند‪.‬‬ ‫البته در یک نمای کلی از این دریاچه بزرگ‪،‬‬ ‫کمترین نش��انه‌ای از یک معدن زغال سنگ و‬ ‫آنچ��ه پیش از ای��ن در آن انجام ش��ده‪ ،‬وجود‬ ‫در یک نمای کلی از این دریاچه بزرگ‪ ،‬کمترین نشانه‌ای از یک‬ ‫معدن زغال سنگ و آنچه پیش از این در آن انجام شده‪ ،‬وجود‬ ‫ندارد‪ .‬منطقه‌ای که این معدن زغال سنگ در آن قرار گرفته‪،‬‬ ‫در گذشته یک منطقه صنعتی بوده که هزاران کارگر در آن‬ ‫مشغول به کار بودند‪ .‬این پروژه بزرگ زیست‌محیطی با هدف‬ ‫پاکسازی منطقه‌ای به نام «لوساتیا» اجرا شده است؛ منطقه‌ای‬ ‫که پیش‌تر تامین‌کننده اصلی سوخت خانه‌ها و مراکز صنعتی‬ ‫آلمان بوده است‬ ‫ندارد‪ .‬منطقه‌ای که این معدن زغال س��نگ در‬ ‫آن قرار گرفته‪ ،‬در گذش��ته یک منطقه صنعتی‬ ‫بوده ک��ه هزاران کارگر در آن مش��غول به کار‬ ‫بودند‪.‬‬ ‫این پ��روژه ب��زرگ زیس��ت‌محیطی با هدف‬ ‫پاکسازی منطقه‌ای به نام «لوساتیا» اجرا شده‬ ‫است؛ منطقه‌ای که پیش‌تر تامین‌کننده اصلی‬ ‫س��وخت خانه‌ها و مراکز صنعت��ی آلمان بوده‬ ‫است‪ .‬کاترین وینکلر‪ ،‬رئیس انجمن گردشگری‬ ‫دریاچه لوس��اتیا در این ب��اره می‌گوید‪ :‬در این‬ ‫منطقه پیش‌تر زغال‌س��نگ از الیه‌های بس��یار‬ ‫عمیق زمین استخراج می‌شده است‪.‬‬ ‫ای��ده ایجاد ای��ن دریاچه‪ ،‬ابتدا بس��یار بعید‬ ‫به نظر می‌رس��ید اما در ‪ ۲‬دهه گذشته در این‬ ‫منطقه ‪ ۲۶‬دریاچه شکل گرفته که با ‪ ۱۳‬کانال‬ ‫ب��ه هم متصل ش��ده‌اند و به ش��کل‌گیری یک‬ ‫دریاچه بزرگ انجامیده است‪.‬‬ ‫یک مس��یر دوچرخه‌س��واری به طول صدها‬ ‫مایل نیز در حوالی این دریاچه ش��کل گرفت و‬ ‫این منطقه حاال نه با زغال‌سنگ بلکه با استفاده‬ ‫از توربین‌های بادی و خورشیدی‪ ،‬انرژی خود را‬ ‫تامین می‌کند‪.‬‬ ‫یویی اس��تین هوبر‪ ،‬سخنگوی شرکت معادن‬ ‫مرکزی آلم��ان در این باره می‌گوید‪ :‬این پروژه‬ ‫یک کار منحصر به فرد به ش��مار می‌آید‪ .‬ما در‬ ‫این منطقه ‪ ۲۵‬هزار هکتار چشم‌انداز آبی ایجاد‬ ‫کردیم‪.‬‬ ‫فضای س��بز این دریاچه در منطقه لوس��اتیا‬ ‫را می‌توان بزرگ‌ترین چشم‌انداز بازسازی شده‬ ‫در اروپ��ا معرفی کرد و ش��رکت معادن مرکزی‬ ‫آلمان ‪ ۱۲.۵‬میلیارد دالر برای این پروژه هزینه‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫یک��ی از چالش‌ه��ای طراح��ان این پ��روژه‪،‬‬ ‫اطمینان از درصد اس��یدی ب��ودن آب دریاچه‬ ‫ب��ه دلیل وجود م��واد معدنی منطقه اس��ت تا‬ ‫از امنی��ت الزم ب��رای مردم و س��ایر موجودات‬ ‫برخوردار باش��د؛ امری که با وارد کردن مقادیر‬ ‫زی��ادی آب به رودخانه یا وارد کردن آب آهکی‬ ‫برای باال بردن پی‌اچ آب ممکن شد‪.‬‬ ‫ای��ن دریاچ��ه‪ ،‬فوای��د زی��ادی ب��رای آلمان‬ ‫دارد‪ .‬ب��رای نمون��ه‪ ،‬ش��هرهایی همچون برلین‬ ‫به آب دریاچه لوس��اتیا وابس��ته هستند و این‬ ‫دریاچه مانند ذخیره آب در زمان خشکس��الی‬ ‫عم��ل خواه��د ک��رد‪ .‬ای��ن منطق��ه همچنین‬ ‫ب��ه بزرگ‌تری��ن آزمایش��گاه زمین‌شناس��ان‪،‬‬ ‫اقتصاددان��ان و زیست‌شناس��ان تبدی��ل‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫با این وجود بنا بر داده‌های منتش��ر شده در‬ ‫دانشنامه ویکی‌پدیا‪ ،‬زغال‌سنگ همچنان ‪۲۲.۹‬‬ ‫کودلکو اعالم کرد‬ ‫حفظ تولید ‪ ۶۸.۱‬میلیون تنی مس در یک دهه آینده‬ ‫ش��رکت کودلکو انتظار دارد بتواند میزان تولید س��االنه خود را در‬ ‫یک دهه آینده در س��طح ‪۶۸ ،۱‬میلیون تن در س��ال باقی نگه دارد‪.‬‬ ‫هر چند این میزان تولید‪ ،‬از متوسط تولید این شرکت در ‪ ۱۰‬سال‬ ‫گذشته که حدود ‪ ۶۹ ،۱‬میلیون تن بود‪ ،‬کمتر خواهد بود‪ .‬به گزارش‬ ‫مس‌پرس‪ ،‬شرکت کودلکو در سال گذشته افزون بر ‪ ۶۸ ،۱‬میلیون تن‬ ‫مس تصفیه‌شده تولید کرد که نسبت به ‪ ۷۳ ،۱‬میلیون تنی آن در‬ ‫سال ‪ ۲۰۱۷‬میالدی (‪ ۱۳۹۶‬خورشیدی) کمتر بود‪ .‬این امر ناشی از‬ ‫کاهش عیار معادن بوده است‪ .‬چنین چشم‌انداز ‪ ۱۰‬ساله‌ای از تولید‬ ‫ش��رکت کودلکو در حالی اس��ت که میزان تولید مس این شرکت در‬ ‫‪ ۳‬ماه ابتدای سال‪ ،‬حدود ‪ ۳۷۱‬هزار تن بود‪ ،‬درحالی‌که تولید مس‬ ‫این شرکت در دوره مشابه از سال گذشته‪ ،‬به ‪ ۴۴۶‬هزار و ‪ ۳۰۰‬تن‬ ‫می‌رس��ید‪ .‬بنا بر برآوردهای به‌عمل‌آمده‪ ،‬درصورتی‌که این ش��رکت‬ ‫همین میزان نرخ بهره‌برداری را تا پایان سال حفظ کند‪ ،‬انتظار می‌رود‬ ‫میزان تولید این ش��رکت تا پایان س��ال به ‪ ۴۸ ،۱‬میلیون تن برس��د‬ ‫که بسیار کمتر از چشم‌انداز این شرکت است‪ .‬با این‌حال‪ ،‬همچنان‬ ‫ای��ن ش��رکت انتظار دارد ب��ا افزایش تولید از بخش‌های زیرزمینی و‬ ‫همچنین بخش روباز معدن چاکوکاماتا‪ ،‬بتواند تا پایان سال‪ ،‬حجم‬ ‫تولید خود را به میزان متوسط تولید چند سال گذشته برساند‪ .‬این‬ ‫در حالی است که تاثیر استانداردهای زیست‌محیطی سختگیرانه‌ای‬ ‫که سال‌های اخیر در شیلی به مرحله اجرا درآمده‌اند و عالوه بر آن‪،‬‬ ‫مسائل مربوط به اعتراض کارگران در این کشور که به‌طور متناوب‬ ‫رخ می‌دهد‪ ،‬در این پیش‌بینی موردنظر قرار نگرفته اس��ت‪ .‬گفتنی‬ ‫است بنا بر برآوردها‪ ،‬تولید از بخش روباز معدن چاکوکاماتا تا پایان‬ ‫س��ال آینده میالدی (نیمه دی ‪ )۱۳۹۸‬ادامه پیدا خواهد کرد و فاز‬ ‫زیرزمینی آن نیز از امسال به بهره‌برداری می‌رسد‪ .‬این معدن‪ ،‬به‌عنوان‬ ‫سومین معدن بزرگ شرکت کودلکو‪ ،‬در سال گذشته حدود ‪ ۳۲۰‬هزار‬ ‫و ‪ ۷۴۴‬تن مس تولید کرد و انتظار می‌رود فاز زیرزمینی آن پس از‬ ‫بهره‌برداری کامل‪ ،‬حجم تولیدی برابر با ‪ ۳۴۰‬هزار تن داشته باشد‪.‬‬ ‫درصد نیاز آلمان ب��ه انرژی را تامین می‌کند و‬ ‫بیشتر اتکای این کش��ور همچنان بر این کانی‬ ‫سیاه پرانرژی و ارزان‌قیمت است و گاز طبیعی‬ ‫با ‪ ۲۱.۸‬درصد‪ ،‬انرژی هسته‌ای با ‪ ۱۰.۸‬درصد‪،‬‬ ‫آب و باد با ‪ ۱.۵‬درصد و دیگر منابع تجدیدپذیر‬ ‫ب��ا ‪ ۷.۹‬درص��د در رتبه‌ه��ای بع��دی ق��رار‬ ‫می‌گیرند‪.‬‬ ‫آلمان متعهد به پروتکل کیوتو و چند معاهده‬ ‫دیگ��ر ترویج تن��وع زیس��تی‪ ،‬اس��تانداردهای‬ ‫گس��یل‌کم‪ ،‬بازیاف��ت و اس��تفاده از ان��رژی‬ ‫تجدیدپذی��ر و پش��تیبانی از توس��عه پایدار در‬ ‫سطح جهانی است و دولت این کشور فعالیت‌ها‬ ‫برای کاهش انتش��ار و تولید گازهای گلخانه‌ای‬ ‫را آغ��از کرده اما ای��ن کش��ور باالترین میزان‬ ‫انتش��ار گازهای گلخان��ه‌ای در اتحادیه اروپا تا‬ ‫س��ال ‪ ۲۰۱۰‬میالدی (‪ ۱۳۸۹‬خورش��یدی) را‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫در کن��ار اینه��ا آلم��ان همچن��ان یک��ی از‬ ‫بزرگ‌تری��ن تولیدکنن��دگان زغ��ال قه��وه‌ای‬ ‫(لیگنی��ت) در جه��ان به ش��مار می‌آی��د‪ .‬این‬ ‫کش��ور همراه با یون��ان‪ ،‬لهس��تان و جمهوری‬ ‫چک‪ ،‬بیش از یک س��وم تولید جهانی لیگنیت‬ ‫را ب��ه خود اختصاص داده و این ماده در بخش‬ ‫گسترده‌ای از غرب و شرق این کشور استخراج‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫فراخوان دولت انگلیس‬ ‫برای شناسایی خریداران‬ ‫بریتیش‌استیل‬ ‫پس از اعالم ورشکس��تگی از سوی بریتیش‌استیل‬ ‫در ‪ 22‬م��ه (اول خ��رداد)‪ ،‬دول��ت انگلیس مس��ئول‬ ‫رسیدگی به موضوع ورشکستگی این فوالدساز بزرگ‬ ‫شد‪.‬‬ ‫به گزارش چیالن‪ ،‬ب��ه تازگی دولت انگلیس اعالم‬ ‫کرده به دنبال خریداران بالقوه برای بریتیش‌اس��تیل‬ ‫است‪.‬‬ ‫بر اساس این گزارش‪ ،‬دولت انگلیس در حال حاضر‬ ‫مس��ئول حقوق و دس��تمزد کارکنان بریتیش‌استیل‬ ‫است‪ .‬انتظار می‌رود جبران خسارت‌ها از سوی دولت‬ ‫انگلیس‪ ،‬بریتیش‌اس��تیل را به ادامه معامالت امیدوار‬ ‫کند‪ .‬مش��تریان این شرکت نیز حمایت خود را از این‬ ‫شرکت اعالم کرده‌اند‪.‬‬ ‫ب��ا این حال اگر دولت نتواند یک خریدار پیدا کند‪،‬‬ ‫باید منتظر انحالل بریتیش‌اس��تیل و تعدیل کارکنان‬ ‫آن باشیم‪.‬‬
‫مشکل قیمت‌گذاری مجتمع فوالد ارومیه حل می‌شود‬ ‫اعالم آمادگی دو سرمایه‌گذار ترک و عراقی برای راه‌اندازی فوالد ارومیه‬ ‫معاون هماهنگی امور اقتصادی و توس��عه منابع اس��تاندار‬ ‫آذربایج��ان غرب��ی گف��ت‪ :‬مجتمع ف��والد ارومی��ه در بخش‬ ‫قیمت‌گذاری برای واگذاری با مش��کل روبه‌رو اس��ت که این‬ ‫مس��ئله ت��ا ‪ ۲‬ماه آینده حل می‌ش��ود‪ .‬به گ��زارش ایرنا‪ ،‬رضا‬ ‫حسینی در جلسه ستاد استانی پیگیری اجرای سیاست‌های‬ ‫اقتص��اد مقاومتی آذربایجان غربی اف��زود‪ :‬نبود قیمت‌گذاری‬ ‫مناس��ب بانک‪ ،‬س��رمایه‌گذار و فروش��نده را ب��رای واگذاری‬ ‫مجتمع فوالد ارومیه با مشکل روبه‌رو کرده است‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫گروه کارشناسی باید در مدت ‪ ۱۵‬روز مراحل قیمت‌گذاری را‬ ‫انجام دهند و در ‪ ۲‬ماه آینده‪ ،‬عملیات تسویه تسهیالت بانکی‬ ‫این واحد و واگذاری آن انجام شود‪ .‬وی بیان کرد‪ :‬درحال‌حاضر‬ ‫‪ ۲‬سرمایه‌گذار از کشورهای ترکیه و عراق برای راه‌اندازی این‬ ‫واح��د اعالم آمادگی کرده‌اند اما ب��ه دلیل نبود قیمت‌گذاری‬ ‫مناسب‪ ،‬این امر به تعویق افتاده است‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬هدف ما‬ ‫نگه‌داشتن سرمایه در داخل استان بوده و شرط واگذاری واحد‬ ‫تولیدی مجتمع فوالد به سرمایه‌گذار نیز همین مسئله است‪.‬‬ ‫‹ ‹تشکیل گروه کارشناسی‬ ‫رئیس کل دادگس��تری آذربایجان غربی درباره مش��کالت‬ ‫واحد فوالد ارومیه گفت‪ :‬تا ‪ ۱۵‬روز آینده‪ ،‬یک گروه کارشناسی‬ ‫برای قیمت‌گذاری ماشین‌آالت تشکیل می‌شود و اگر در مدت‬ ‫‪ ۲‬ماه خریداری پیدا نش��ود‪ ،‬ماش��ین‌آالت این واحد به تملک‬ ‫بانک عامل درخواهند آمد‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬علی‌اکبر گروسی‬ ‫در دهمین جلس��ه ستاد استانی پیگیری اجرای سیاست‌های‬ ‫اقتصاد مقاومتی که در س��الن جلس��ات اداره کل دادگستری‬ ‫آذربایجان غربی برگزار ش��د‪ ،‬افزود‪ :‬مشکالت تولیدکنندگان‬ ‫اس��تان برای تحقق ش��عار سال باید رفع شده و زمینه افزایش‬ ‫تولید فراهم شود‪ .‬وی با اشاره به اینکه «راکد ماندن واحدهای‬ ‫تولیدی به ضرر اقتصاد اس��تان اس��ت» تصریح کرد‪ :‬گام‌های‬ ‫اساسی باید در جهت رفع مشکالت کارخان ‌هّهای راکد استان‬ ‫برداش��ته ش��ود چراکه تعطیلی حتی ی��ک روزه این واحدها‬ ‫به ضرر اقتصاد اس��تان اس��ت‪ .‬وی اظهار کرد‪ :‬هدف برگزاری‬ ‫این جلس��ه‌ها کمک به تولیدکنندگان اس��تان‪ ،‬رونق تولید و‬ ‫اش��تغالزایی و افزایش تولید اس��ت‪ .‬رئیس کل دادگس��تری‬ ‫آذربایجان غربی خاطرنشان کرد‪ :‬با اعتمادسازی و حل مسائلی‬ ‫از جمل��ه بحث‌ه��ای مربوط به تس��هیالت بانکی و اصالحات‬ ‫سندی باید درجهت اقتصاد مقاومتی حرکت کرد‪.‬‬ ‫بهشت رنگ‌ها روی مدار توسعه‬ ‫خاک خوراکی هرمز سبب رونق اقتصاد جزیره‬ ‫گروه معدن‪:‬‬ ‫یکی از مهم‌ترین برنامه‌های دولت تدبیر و امید‪،‬‬ ‫توس��عه آبادانی و ایجاد زیرساخت‌های عمرانی در‬ ‫جزیره‌های چهارده‌گانه اس��تان هرمزگان از جمله‬ ‫جزیره هرمز با توجه به جاذبه‌های گردشگری ویژه‬ ‫آن اس��ت‪ .‬به گزارش ایرن��ا‪ ،‬در همین زمینه دولت‬ ‫برنامه‌های بس��یار خوبی برای توسعه این بندر در‬ ‫نظر گرفته و از حضور بخش خصوصی نیز در اجرای‬ ‫پروژه‌های این جزیره حمایت می‌کند‪ .‬بنیاد برکت‬ ‫نی��ز در کن��ار دولت برای عم��ران و آبادانی جزیره‬ ‫هرمز گام برداش��ته و در اجرای طرح‌های عمرانی‬ ‫این جزیره‪ ،‬مشارکت و بخشی از هزینه‌ها را تامین‬ ‫می‌کند‪.‬‬ ‫گام‌های س��ازنده دولت برای عم��ران و آبادانی‬ ‫جزیره رنگین‌کمانی هرمز‪ ،‬آن را روی مدار توس��عه‬ ‫قرار داده و زمینه‌های حضور بیشتر گردشگران در‬ ‫این منطقه را فراهم کرده که نش��ان از موثر بودن‬ ‫اقدامات انجام شده برای توسعه این جزیره دارد‪.‬‬ ‫هرمز جزیره‌ای بیضی ش��کل و گنبدی نمکی در‬ ‫خلیج‌فارس اس��ت که در ‪ ۸‬کیلومتری بندرعباس‬ ‫ق��رار گرفت��ه و ب��ه س��بب موقعی��ت راهب��ردی‬ ‫جغرافیایی‪ ،‬بازرگانی و همس��ایگی با تنگه هرمز به‬ ‫کلید خلیج‌فارس نیز مشهور است‪.‬‬ ‫‹ ‹جزیره هرمز‪ ،‬بهشت رنگی‬ ‫جزیره هرمز به بهشت زمین و جعبه مداد رنگی‬ ‫با بیش از ‪ ۹۰‬طیف رنگی ش��هرت دارد؛ جزیره‌ای‬ ‫که تمام رنگ‌ها یکجا در آن جمع شده و یک تابلوی‬ ‫نقاشی زیبا خلق کرده است‪.‬‬ ‫س��واحل رنگ��ی‪ ،‬دره مجس��مه‌ها‪ ،‬پرتگاه‌ه��ای‬ ‫صخ��ره‌ای و س��نگی بک��ر در کنار دری��ا‪ ،‬غارهای‬ ‫دریای��ی‪ ،‬قلعه پرتغالی‌ها‪ ،‬دره مجس��مه‌ها‪ ،‬حیات‬ ‫با سفر به جنوب ایران‪ ،‬در مسیر دریایی قشم به‬ ‫سمت هرمز می‌توانید کوه‌های رنگی جالبی ببینید‪ .‬شما‬ ‫می‌توانید خاک‌هایی که دارای رنگ هستند را لمس‬ ‫کنید؛ خاک زرد‪ ،‬سفید‪ ،‬قهوه‌ای‪ ،‬قرمز‪ ،‬طوسی و‪...‬‬ ‫اما خاک یکی از کوه‌های هرمز را می‌توانید نه تنها با‬ ‫دستان‌تان لمس کنید بلکه در غذای‌تان هم بچشید و‬ ‫لذت ببرید!‬ ‫وحش جانوری و دریایی مانند آهوان‪ ،‬الک‌پشت‌ها‬ ‫و ش��قایق‌های دریای��ی‪ ،‬آبس��نگ‌های مرجان��ی‪،‬‬ ‫گنبدهای رنگارنگ نمکی‪ ،‬پوش��ش گیاهی بومی و‬ ‫جنگل‌های مانگرو از جاذبه‌های گردشگری جزیره‬ ‫هرمز است‪ .‬این جزیره بیضی‌شکل به مساحت ‪۴۲‬‬ ‫کیلومت��ر مربع و مختص��ات جغرافیایی ‪ ۲۷‬درجه‬ ‫شمالی و‪ ۵۶‬درجه شرقی در دهانه تنگه هرمز و در‬ ‫میان آب‌های خلیج‌فارس قرار گرفته است‪.‬‬ ‫هرمز پیش از این زیر نظر شهرس��تان قش��م بود‬ ‫که با تصویب هیات وزیران در ‪ ۵‬اسفند ‪ ۹۷‬و ابالغ‬ ‫آن در ‪ ۸‬اس��فند س��ال گذشته‪ ،‬از سوی معاون اول‬ ‫رئیس‌جمهوری به شهرستان بندرعباس پیوست‪.‬‬ ‫‹ ‹سفر ‪ ۷۰۰‬هزار گردشگر به هرمز‬ ‫اس��تاندار هرم��زگان اظه��ار کرد‪ :‬ب��ا اقدام‌های‬ ‫مناسب انجام شده در جزیره هرمز در سال گذشته‬ ‫افزون بر ‪ ۷۰۰‬هزار گردش��گر به جزیره هرمز سفر‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫فریدون همتی در نشس��ت ستاد راهبری توسعه‬ ‫پایدار جزیره هرمز بیان کرد‪ :‬این ش��مار گردش��گر‬ ‫وارد ش��ده به جزیره هرمز در مقایسه با سال پیش‬ ‫از آن‪ ۵۰ ،‬درصد رشد داشته است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ه��دف نهایی ما این اس��ت که برای‬ ‫حضور بخش قابل توجهی از گردشگران در جزیره‬ ‫هرمز‪ ،‬امکانات الزم ایجاد شود تا برای مردم جزیره‬ ‫هرمز اشتغالزایی و درآمدزایی شود‪.‬‬ ‫‹ ‹حمایت از سرمایه‌گذاران‬ ‫اس��تاندار هرم��زگان در بخ��ش دیگ��ری از‬ ‫صحبت‌ه��ای خ��ود بیان ک��رد‪ ۲۸ :‬پ��روژه دارای‬ ‫اولوی��ت از جمل��ه رینگ دور جزیره ش��امل جاده‪،‬‬ ‫نور‪ ،‬مسیر دوچرخه‌سواری و پیاده‌روی و همچنین‬ ‫طرح‌ه��ای گردش��گری در جزیره هرم��ز در حال‬ ‫اجراس��ت‪ .‬همتی ادامه داد‪ :‬بخش��داری هرمز باید‬ ‫کنت��رل و هماهنگی‌های الزم را برای تس��ریع در‬ ‫اجرای این پروژه‌ها انجام دهد‪ .‬اس��تاندار هرمزگان‬ ‫افزود‪ ۵۰ :‬درصد اعتبارات مورد نیاز این طرح‌ها از‬ ‫منابع استانی و ‪ ۵۰‬درصد دیگر از سوی بنیاد برکت‬ ‫تامین می‌ش��ود‪ .‬همتی تصریح کرد‪ :‬در مجموع ‪۳‬‬ ‫ه��زار و ‪ ۷۰۰‬میلیارد ریال پ��روژه در چند مرحله‬ ‫برای توس��عه جزیره هرمز در نظر گرفته ش��ده که‬ ‫روند اجرای این طرح‌ها به ش��کل مناسب در حال‬ ‫انجام است‪.‬‬ ‫وی در ای��ن نشس��ت تصری��ح ک��رد‪ :‬متقاضیان‬ ‫بس��یاری ب��رای س��رمایه‌گذاری در جزی��ره هرمز‬ ‫اع�لام آمادگی کرده‌اند‪ .‬اس��تاندار هرمزگان گفت‪:‬‬ ‫به سرمایه‌گذاران برای فعالیت و سرمایه‌گذاری در‬ ‫جزایر هرمز و الرک‪ ،‬تس��هیالت با نرخ سود بانکی‬ ‫صفر درصد به سرعت پرداخت می‌شود تا طرح‌های‬ ‫توس��عه‌ای را در این جزیره‌ها به اجرا درآورند‪ .‬وی‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬عالقه‌مندی��م مردم جزیره هرمز‬ ‫نی��ز در اجرای پروژه‌های این جزیره از جمله ایجاد‬ ‫اقامتگاه‌های بوم‌گردی مشارکت کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹خاک خوراکی هرمز‬ ‫با س��فر به جنوب ایران‪ ،‬در مس��یر دریایی قشم‬ ‫به س��مت هرمز می‌توانید کوه‌ه��ای رنگی جالبی‬ ‫ببینید‪ .‬ش��ما می‌توانید خاک‌هایی که دارای رنگ‬ ‫هس��تند را لمس کنید؛ خاک زرد‪ ،‬سفید‪ ،‬قهوه‌ای‪،‬‬ ‫قرمز‪ ،‬طوس��ی و‪ ...‬اما خ��اک یکی از کوه‌های هرمز‬ ‫را می‌توانید نه تنها با دس��تان‌تان لمس کنید بلکه‬ ‫در غذای‌تان هم بچش��ید و ل��ذت ببرید! یک نوع‬ ‫خ��اک جزیره هرمز از س��وی محلی‌ها در غذا زیاد‬ ‫اس��تفاده می‌ش��ود که گلک نام دارد‪ .‬اهالی هرمز‬ ‫از این خاک به عنوان ادویه اس��تفاده می‌کنند زیرا‬ ‫به غذای‌ش��ان رنگ می‌دهد‪ .‬گلک متعلق به کوهی‬ ‫قرمزرنگ است که محلی‌ها به آن دلک می‌گویند‪.‬‬ ‫بان��وان جزیره هرم��ز از گلک این ادویه خوش‌رنگ‬ ‫در تهی��ه غذای جنوبی‪ ،‬ترش��ی‌های هیجان‌انگیز‪،‬‬ ‫مرباه��ای خوش‌طع��م و نان‌های محلی اس��تفاده‬ ‫می‌کنن��د‪ .‬یکی از نان‌های خوش��مزه‌ای که با این‬ ‫خ��اک تهیه می‌ش��ود‪ ،‬تمش��ی ن��ام دارد‪ .‬این کوه‬ ‫خ��وراک‪ ،‬حدود ‪ ۲۰۰‬متری جنوب هرمز اس��ت و‬ ‫خاک آن در فرهنگ غذایی هرمز نقش مهمی دارد‪.‬‬ ‫پیشنهاد می‌کنیم در سفر به هرمز برای یک بار هم‬ ‫که ش��ده‪ ،‬غذایی را امتحان کنید که در ترکیب آن‬ ‫از این خاک اس��تفاده شده اس��ت‪ .‬جالب می‌شود‬ ‫بدانی��د بومی‌های این جزیره از این خاک‪ ،‬س��س‬ ‫درس��ت می‌کنند! آنها این خاک خوراکی هرمز را‬ ‫در ابتدا پاک‌س��ازی و با آب ترکیب می‌کنند‪ .‬پس‬ ‫از آنکه این محلول ته‌نش��ین ش��د‪ ،‬آب غلیظ سرخ‬ ‫رنگی که از آن مانده اس��ت را با کمی نمک ترکیب‬ ‫می‌کنن��د و در نهایت یک س��س قرم��ز رنگ را به‬ ‫وجود می‌آورند‪ .‬نمک اس��تفاده ش��ده در این سس‬ ‫هم از کوه‌های نمکی قش��م به‌دست می‌آید‪ .‬خاک‬ ‫خوراک��ی هرمز باعث رونق وض��ع اقتصادی اهالی‬ ‫ش��ده اس��ت و نه تنها با استخراج آن می‌توان سود‬ ‫زیادی برد بلکه س��وژه‌های آنج��ا را نمی‌توانید در‬ ‫ج��ای دیگری پیدا کنید‪ .‬از خاک‌های رنگی هرمز‬ ‫هر س��ال در نیمه دوم سال یک فرش بزرگ رنگی‬ ‫از سوی هنرمندان س��اخته می‌شود و گردشگران‬ ‫بسیاری برای دیدن آن به این جزیره سفر می‌کنند؛‬ ‫فرش��ی خوش‌نقش و خوش‌آب‌و رنگ که تار و پود‬ ‫آن را خاک‌های همین جزیره تش��کیل داده‌اند‪ .‬به‬ ‫عل��ت اینکه هرم��ز دارای خاک‌هایی با تنوع رنگی‬ ‫باالست نزد زمین‌شناسان به بهشت زمین‌شناسی‬ ‫معروف اس��ت؛ جزیره‌ای ممل��و از کوه‌های رنگی و‬ ‫معادن نمکی‪ .‬به قدری تنوع رنگی خاک‌های هرمز‬ ‫باالست که در کمتر جایی در جهان می‌توان نظیر‬ ‫آن را پیدا کرد‪.‬‬ ‫از خاک‌ه��ای رنگ��ی هرمز ک��ه دارای ترکیبات‬ ‫آتشفش��انی و اکسیدهای آهن هستند در مصارف‬ ‫غیر خوراکی هم اس��تفاده می‌شود‪ .‬از این خاک‌ها‬ ‫در صنایع مختلفی مثل رنگساری‪ ،‬سرامیک‌سازی‪،‬‬ ‫س��فالگری‪ ،‬کاشی و‪ ...‬اس��تفاده می‌شود‪ .‬رنگ این‬ ‫خاک‌ها به قدری ش��فاف و خالص اس��ت که برای‬ ‫این صنایع نتیجه مثبت می‌دهد‪.‬‬ ‫پایان مرحله نخست کاوش باستان‌شناسی گورستان تاریخی سرند‬ ‫مدی��ر کل می��راث فرهنگی‪ ،‬صنایع دس��تی و گردش��گری‬ ‫آذربایجان شرقی از پایان مرحله نخست کاوش باستان‌شناسی‬ ‫و نجات‌بخش��ی گورستان تاریخی سرند شهرستان ورزقان خبر‬ ‫داد‪ .‬به گزارش ایس��نا‪ ،‬مرتضی آبدار با اش��اره به برنامه کاوش‬ ‫اضطراری در محل کشف اتفاقی اموال تاریخی در مسیر بزرگراه‬ ‫«خواجه ‪ -‬ورزق��ان» گفت‪ :‬نظر به اینک��ه در عملیات عمرانی‬ ‫بزرگ��راه خواجه به ورزقان‪ ،‬حوزه روس��تای س��رند‪ ،‬در هنگام‬ ‫اجرای پروژه به‌صورت اتفاقی‪ ،‬تعدادی اش��یای تاریخی کش��ف‬ ‫ش��ده بود‪ ،‬پس از دریافت مجوز کاوش از پژوهش��گاه سازمان‬ ‫مرکزی‪ ،‬عملیات کاوش اضطراری و نجات‌بخش��ی با مشارکت‬ ‫گروه��ی متش��کل از باستان‌شناس��ان زب��ده اداره کل میراث‬ ‫فرهنگی اس��تان به سرپرستی «حسین اس��ماعیلی عتیق» به‬ ‫منظور مطالعه منطقه و قبور کشف شده آن منطقه در راستای‬ ‫شناخت هر چه بیش��تر فرهنگ و تمدن اقوام و سکونتگاه‌های‬ ‫آنه��ا در دوره‌های مختلف تاریخی اجرا ش��د‪ .‬مدیر کل میراث‬ ‫فرهنگی آذربایجان ش��رقی در ادامه تشریح کرد‪ :‬عملیات اولیه‬ ‫کاوش اضطراری و نجات‌بخشی محل کشف آثار‪ ،‬مورد مطالعه‬ ‫و کاوش قرار گرفت و در نتیجه آن مش��خص ش��د این قسمت‬ ‫بخش��ی از گورس��تان تاریخی در دوره اش��کانیان بوده اس��ت‪.‬‬ ‫یک‌سری اشیای تاریخی از قبیل انواع ظروف و کوزه‌های سفالی‬ ‫و اشیای مفرغی شامل دستبند‪ ،‬سنجاق سر و تزئینات مفرغی‬ ‫نی��ز از داخ��ل قبور متعلق به اش��کانیان‪ ،‬به‌دس��ت آمد و برای‬ ‫اقدامات اولیه و مطالعه به موزه منتقل ش��د‪ .‬وی افزود‪ :‬با توجه‬ ‫ب��ه تدفین‌ها در دامنه کوه‪ ،‬قبور به‌صورت پلکانی در ‪ ۲‬طبقه و‬ ‫در ‪ ۲‬مرحله کاوش ش��دند‪ ،‬در مرحله نخس��ت نیز قبور فوقانی‬ ‫مورد کاوش و بررس��ی قرار گرفتند و پ��س از جمع‌آوری قبور‬ ‫فوقانی و انتقال اش��یای مکشوفه به موزه کاوش‪ ،‬کار کاوش به‬ ‫قبور تحتانی می‌رسد و در نهایت به پایان خواهد رسید‪ .‬آبدار در‬ ‫پایان با تاکید بر حفاری‌های علمی و مس��تندنگاری در راستای‬ ‫عملیات آزادس��ازی و نجات‌بخش��ی در این قبرس��تان گفت‪ :‬با‬ ‫توجه ب��ه توقف عملیات بزرگراه خواجه‪-‬ورزقان به دنبال انجام‬ ‫عملیات اولیه کاوش‪ ،‬کار ساخت این بزرگراه ادامه خواهد یافت‪.‬‬ ‫در کن��ار آن نیز مرحله دوم کاوش گورس��تان س��رند پیگیری‬ ‫می‌شود و برای مطالعات تخصصی و علمی در اختیار دانشگاه‌ها‬ ‫و پژوهش��گران قرار می‌گیرد که پس از عملیات مرمتی‪ ،‬اشیای‬ ‫کشف شده در اختیار موزه قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫استان‌ها‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 13‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 28‬رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 3‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره‪177‬‬ ‫روی‌ خط‌ خبر‬ ‫گشایش نمایشگاه‬ ‫«یافته‌های سنگی»‬ ‫در تخت سلیمان تکاب‬ ‫مدیر پایگاه میراث جهانی تخت سلیمان تکاب‬ ‫گفت‪ :‬نمایش��گاهی از یافته‌های سنگی دوره‌های‬ ‫مختلف تاریخی در این محوطه باس��تانی گشایش‬ ‫یافت‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬مظفر عباس‌زاده افزود‪ :‬این‬ ‫نمایش��گاه با هدف معرفی بیشتر اهمیت تاریخی‬ ‫این مجموعه برپا ش��ده و در آن بیش از ‪ ۵۰‬قطعه‬ ‫مختلف از یافته‌های سنگی و کتیبه‌های دوره‌های‬ ‫ساس��انی و ایلخانی به نمایش درآمده اس��ت‪ .‬وی‬ ‫بیان کرد‪ :‬آس��یاب‌های س��نگی‪ ،‬سرستون‌ها‪ ،‬پایه‬ ‫ستون‌ها و حوضچه‌های آب دوره ساسانی و فواره‌ها‬ ‫و آب نماهای دوره ایلخانی از مهم‌ترین آثار سنگی‬ ‫ارائه شده در این نمایش��گاه است‪ .‬مدیر مجموعه‬ ‫میراث جهانی تخت س��لیمان تکاب با بیان اینکه‬ ‫در این نمایشگاه‪ ،‬عالمت‌ها و امضای سنگ‌تراشان‬ ‫دوره ساسانی نیز به نمایش درآمده است‪ ،‬افزود‪ :‬با‬ ‫برپایی این نمایشگاه‪ ،‬بخشی از تاریخ کهن و تمدن‬ ‫منحصر به فرد منطقه‪ ،‬شناس��ایی و ابعاد فرهنگی‬ ‫و هن��ری این مجموعه نیز بازشناس��ی می‌ش��ود‪.‬‬ ‫عباس‌زاده بیان کرد‪ :‬نمایش��گاه یافته‌های سنگی‬ ‫مجموع��ه میراث جهانی تخت س��لیمان به مدت‬ ‫یک هفته برای بازدید عالقه‌مندان‪ ،‬پژوهشگران و‬ ‫دانشجویان رشته‌های باستان‌شناسی و معماری در‬ ‫محوطه و موزه آثار این مجموعه دایر خواهد بود‪.‬‬ ‫اراضی ملی متاثر از فعالیت‬ ‫معادن در کردستان‬ ‫بازسازی می‌شود‬ ‫مع��اون حفاظت و ام��ور اراض��ی اداره کل منابع‬ ‫طبیع��ی کردس��تان گف��ت‪ :‬با هماهنگی س��ازمان‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت و برای اجرای ش��یوه‌نامه‬ ‫اجرای��ی ماده ‪ ۱۷‬قان��ون معادن‪ ،‬احیا و بازس��ازی‬ ‫اراض��ی مل��ی متاث��ر از فعالیت مع��ادن متروک در‬ ‫حوزه‌های جامع آبخیز این استان انجام می‌شود‪ .‬به‬ ‫گزارش ایرنا‪ ،‬علی‌اکبر محمدپناه اظهار کرد‪ :‬س��ال‬ ‫گذش��ته ‪ ۵۱‬میلی��ارد و ‪ ۷۹۹‬میلی��ون ریال درآمد‬ ‫مناب��ع طبیعی متاثر از فعالیت‌های معدنی و اجرای‬ ‫طرح‌های عمرانی و عمومی وصول ش��د‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫این مبلغ از محل ‪ ۱۲‬درصد درآمد معادن کردستان‬ ‫برای جبران خسارت‌های وارد شده به منابع طبیعی‬ ‫به حس��اب خزانه واریز شده است‪ .‬معاون حفاظت و‬ ‫امور اراضی اداره کل طبیعی کردس��تان اضافه کرد‪:‬‬ ‫درآم��د حاصل از ‪ ۱۲‬درصد س��هم منابع طبیعی و‬ ‫اخ��ذ حقوق دولتی موضوع م��اده ‪ ۲۴‬قانون معادن‬ ‫نیز در زمینه احیا و بازسازی معادن هزینه می‌شود‪.‬‬ ‫محمدپن��اه یادآور ش��د‪ :‬برنامه‌ری��زی این عملیات‌‬ ‫ش��امل احیا و جنگل‌کاری‪ ،‬توس��عه فضای س��بز و‬ ‫س��اخت سنگ‌چین‪ ،‬سازه س��نگی گابیونی و دیوار‬ ‫حائل حفاظتی در قالب پروژه‌های آبخیزداری است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به ماده یک قان��ون حفظ و حمایت از‬ ‫منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور گفت‪ :‬بر اساس‬ ‫این م��اده‪ ،‬گونه‌ه��ای درختانی از قبیل شمش��اد‪،‬‬ ‫زربین‪ ،‬س��رخدار‪ ،‬سرو خمره‌ای‪ ،‬س��فید پلت‪ ،‬حرا‬ ‫و چن��دل‪ ،‬ارس‪ ،‬فندق‪ ،‬زیتون طبیعی‪ ،‬بنه (پس��ته‬ ‫وحشی)‪ ،‬گون‪ ،‬ششم‪ ،‬گردو (جنگلی) و بادام وحشی‬ ‫(بادامک) در سراس��ر کشور‪ ،‬ذخایر جنگلی هستند‬ ‫و قطع آنها ممنوع اس��ت‪ .‬محمدپناه تاکید کرد‪ :‬این‬ ‫اداره کل با رعایت الزامات قانونی در تخصیص مجوز‬ ‫معادن مانند فعالیت‌های معدنی در مناطق جنگلی‪،‬‬ ‫مرات��ع درجه یک‪ ،‬مناطق س��یل‌خیز‪ ،‬فرس��ایش و‬ ‫کانون‌های بحرانی و رعایت مس��ائل زیست محیطی‬ ‫با حساسیت ویژه اقدام کرده است‪.‬‬ ‫مع��اون حفاظت و ام��ور اراض��ی اداره کل منابع‬ ‫طبیعی و آبخیزداری کردس��تان از فعاالن در حوزه‬ ‫معدن خواس��ت با استفاده از علوم روز و بهره‌گیری‬ ‫از تجهیزات پیش��رفته اس��تخراج معادن‪ ،‬کمترین‬ ‫آس��یب‌ها را ب��ه عرصه‌ه��ای ملی و طبیع��ی وارد‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایرن��ا‪ ،‬از مس��احت ‪ ۲‬میلیون و ‪۹۳۷‬‬ ‫هزار هکتاری اس��تان کردستان‪ ،‬بیش از ‪ ۳۷۴‬هزار‬ ‫هکتار را جنگل تش��کیل می‌ده��د‪ .‬جنگل‌های این‬ ‫اس��تان که جزو جنگل‌های زاگرس شمالی به شمار‬ ‫می‌آیند‪ ،‬در بیش از ‪ ۵۰‬هزار س��ال گذشته تشکیل‬ ‫ش��ده‌اند و به لحاظ محافظ��ت از منابع آب و خاک‪،‬‬ ‫تولی��د محصوالت فرعی‪ ،‬ذخای��ر ژنتیکی‪ ،‬مصارف‬ ‫درمان��ی‪ ،‬توانایی‌ه��ای اکوتوریس��تی و ارزش‌های‬ ‫زندگی‪ ،‬دارای اهمیت زیادی هس��تند‪ .‬جنگل‌های‬ ‫این اس��تان که بخش��ی از جنگل‌های غرب کشور را‬ ‫تش��کیل می‌دهند‪ ،‬بیشتر در اطراف شهرهای بانه و‬ ‫مریوان هستند و پس از جنگل‌های شمال کشور در‬ ‫رتبه دوم اهمیت قرار دارند‪.‬‬
‫دوشنبه ‪ 13‬خرداد ‪ 28 1398‬رمضان ‪ 3 1440‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫موسسه فرهنگی و هنری روزگار وصل‬ ‫مدیر مسئول‪:‬‬ ‫ناصر بزرگمهر‬ ‫سال دوم شماره ‪177‬‬ ‫سردبیر‪ :‬محبوبه ناطق‬ ‫همکاران‪ :‬سارا اصغری‪-‬ثمن رحیمی‌‌راد‬ ‫مدیر فنی و هنری‪ :‬مهدی نجفی‬ ‫نمایندگی دفتر اروپا‪ :‬چکاوک بزرگمهر‬ ‫آدرس‪ :‬تهران‪ -‬میدان هفتم تیر‪ -‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬پالک ‪74‬‬ ‫تلفکس‪88310576-88310575:‬‬ ‫سازمان آگهی‌ها‪88722732-3:‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان‌ها‪88724211:‬‬ ‫چاپ‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.Madandaily.com‬‬ ‫‪www.instagram.com/Madandaily‬‬ ‫‪www.twitter.com/Madandaily‬‬ ‫‪www.t.me/Madandaily‬‬ ‫‪E-mail:info@madandaily.com‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫خبر‬ ‫نظرسنجی کیتکونیوز نشان داد‬ ‫طالی جهانی این هفته گران‌تر می‌شود‬ ‫بر مبنای نظرسنجی هفتگی کیتکونیوز‪ ،‬کارشناسان وال‌استریت و سرمایه‌گذاران‬ ‫انتظار دارند طال در هفته جاری روند صعودی خود را حفظ کند‪ .‬به گزارش ایسنا‪،‬‬ ‫ط�لا هفته گذش��ته از افت بیش از یک درص��دی بورس‌های جهان حمایت یافت‪.‬‬ ‫روند نزولی اخیر بازارهای سهام جهانی پس از توییت دونالد ترامپ‪ ،‬رئیس‌جمهوری‬ ‫امریکا که مکزیک را به دلیل مشکالت مهاجرت به اعمال تعرفه باالتر تهدید کرد‪،‬‬ ‫ایجاد ش��د‪ .‬در نظرسنجی کیتکونیوز از کارشناس��ان وال‌استریت‪ ۱۵ ،‬نفر شرکت‬ ‫کردن��د ک��ه از میان آنها ‪ ۱۱‬نفر ی��ا ‪ ۷۳‬درصد افزایش نرخ طال را پیش‌بینی کردند‬ ‫اما این هفته هیچ‌کس انتظار نداشت نرخ طال پایین‌تر رود‪ .‬در این بین ‪ ۴‬نفر یا ‪۲۷‬‬ ‫درصد نیز نظری نداشتند‪ .‬در میان سرمایه‌گذاران‪ ۴۴۸ ،‬نفر در نظرسنجی آنالین‬ ‫کیتکونیوز شرکت کردند که از میان آنها ‪ ۲۴۲‬نفر یا ‪ ۵۴‬درصد افزایش نرخ طال و‬ ‫‪ ۱۲۳‬نفر یا ‪ ۲۷‬درصد کاهش نرخ طال را پیش‌بینی کردند و ‪ ۸۳‬نفر یا ‪ ۱۹‬درصد نیز‬ ‫نظری نداشتند‪ .‬در نظرسنجی هفته پیش‪ ،‬هر دو گروه کارشناسان و سرمایه‌گذاران‬ ‫به روند افزایشی طال خوشبین بودند‪ .‬هر اونس طال برای تحویل در اوت در معامالت‬ ‫جمعه بازار امریکا ‪ ۱۸.۷۰‬دالر یا ‪ ۱.۵‬درصد افزایش یافت و در ‪ ۱۳۱۱‬دالر بس��ته‬ ‫شد و برای کل هفته ‪ ۲.۱‬درصد رشد نرخ نشان داد‪ .‬همچنین طال در مه ‪ ۲‬درصد‬ ‫رش��د نرخ داش��ت که نخستین رشد ماهانه پس از ‪ ۳‬ماه کاهش متوالی بود‪ .‬فیلیپ‬ ‫فالین‪ ،‬تحلیلگر ارشد بازار در گروه پرایس فیوچرز انتظار دارد طال از برخی عواملی‬ ‫که هفته گذشته ارزش این فلز را تقویت کردند بهره بیشتری ببرد‪ .‬وی به کیتکونیوز‬ ‫گفت‪ :‬تهدید جدید برای وضع تعرفه‌های باالتر و تولیت‌های ترامپ ریسک‌گریزی‬ ‫را تقوی��ت ک��رده و از به��ای معامالت طال در هفته جاری پش��تیبانی خواهد کرد‪.‬‬ ‫کالین سیژینس��کی‪ ،‬استراتژیست ارشد بازار در شرکت مدیریت سرمایه اس‌ای‌ای‬ ‫نیز گفت‪ :‬وی به دلیل ابهامات ژئوپلتیکی که پس از تهدید‌ش��دن مکزیک از س��وی‬ ‫دونالد ترامپ برای وضع تعرفه ‪ ۵‬درصدی روی واردات کاالهای مکزیکی به وجود‬ ‫آمد‪ ،‬به روند صعودی نرخ طال خوشبین شده است‪ .‬آدریان دی‪ ،‬مدیرعامل شرکت‬ ‫مدیریت دارایی آدریان دی نیز بر این باور است که روند صعودی نرخ طال از تحوالت‬ ‫سیاس��ی پشتیبانی خواهد ش��د‪ .‬نگرانی‌ها نسبت به تشدید اختالف‌های تجاری از‬ ‫عوامل اصلی حمایت‌کننده رشد نرخ طال در چند هفته گذشته بوده و تقاضا برای‬ ‫طال و سایر دارایی‌های مطمئن را افزایش داده است‪.‬‬ ‫اخبار کوتاه‬ ‫� بهای طال در پی وخیم‌تر ش��دن تنش‌ه��ای تجاری ایاالت متحده با ورود‬ ‫مکزیک به فهرست اعمال تعرفه‌های وارداتی ترامپ‪ ،‬به حداکثر ‪ ۱.۵‬ماه گذشته‬ ‫رس��ید‪ .‬افزای��ش مهاجران مکزیک��ی غیرقانونی در ایاالت متح��ده در مرزهای‬ ‫جنوبی‪ ،‬موجب شد ترامپ تهدیدی مبنی بر اعمال تعرفه بر کاالهای وارداتی از‬ ‫مکزیک با رقم حداقل ‪ ۵‬درصد از ‪ ۱۰‬ژوئن (‪۲۰‬خرداد)‪ ،‬اعالم کند‪ .‬این تعرفه‌ها‬ ‫مادامی ادامه خواهد داش��ت که رون��د مهاجرت غیرقانونی مکزیکی‌ها به ایاالت‬ ‫متحده متوقف شود‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬فدرال رزرو درنظر دارد تا سال آینده میالدی‪،‬‬ ‫در ‪ ۳‬مرحل��ه نرخ بهره در ایاالت متحده را به‌می��زان ‪ ۰.۷۵‬درصد کاهش دهد‬ ‫که این امر حامی رش��د نرخ در بازار طال خواهد بود‪ .‬بیش��ترین حجم معامالت‬ ‫طال و نقره در بورس آتی شانگهای متعلق به قراردادهای تحویل دسامبر ‪۲۰۱۹‬‬ ‫(آذر‪-‬دی ‪ )۱۳۹۸‬بود‪ .‬بورس طالی شانگهای ‪ ۳۱‬مه (‪ ۱۰‬خرداد) تعطیل بود و‬ ‫اختالف نرخ این بازار متعلق به تضعیف ارزش یوآن نسبت به دالر بوده است‪.‬‬ ‫� فعال ش��دن چند ظرفیت پاالیش بوکس��یت‪ ،‬سال تیره‌ای را برای آلومینا‬ ‫رقم زد‪ .‬در حالی که در س��ال گذش��ته‪ ،‬بازار آلومینا به‌دلیل وقفه‌های تولید در‬ ‫برزیل (پاالیش��گاه آلونورت‪ ،‬به دلیل مسائل زیس��ت‌محیطی)‪ ،‬تحریم روسال و‬ ‫وقفه‌هایی در اس��ترالیا (به دلیل اعتصاب کارگران ش��رکت آلکوا)‪ ،‬به‌ش��دت با‬ ‫محدودیت عرضه روبه‌رو بود‪ ،‬در س��ال ج��اری نه‌تنها این وقفه‌ها از میان رفت‪،‬‬ ‫بلکه ظرفیت‌ه��ای جدید دیگری نیز برای تولید آلومینا فعال ش��دند‪ .‬به‌غیر از‬ ‫صدور مج��وز فعالیت دوباره کامل پاالیش��گاه آلونورت‪ ،‬پاالیش��گاه‌هایی چون‬ ‫الطوی�لا در امارات‪ ،‬اَلپارت در جامائیکا‪ ،‬النجیگرا در هند و فری‌گیا در گینه از‬ ‫دیگر پاالیشگاه‌های آلومینایی هستند که انتظار می‌رود در سال جاری میالدی‬ ‫یا تولید خود را افزایش داده یا ش��روع به تولید کنند‪ .‬این امر سبب خواهد شد‬ ‫تا قیمت آلومینا پس از اوج‌گیری بی‌سابقه آن در سال گذشته میالدی‪ ،‬با افت‬ ‫نرخ قابل‌توجهی در سال جاری همراه شود و به دنبال آن نرخ آلومینیوم را نیز‬ ‫زیر فشار قرار دهد و رشد احتمالی آن را محدود یا حتی متوقف کند‪.‬‬ ‫� در حال��ی ک��ه پیش‌بین��ی می‌ش��د ش��اخص پ��ی‌ام‌آی چین ب��رای مه‬ ‫(اردیبهش��ت‪-‬خرداد) در بخش س��اخت و تولید‪ ،‬در س��طح ‪ ۴۹.۹‬واحد (کمتر‬ ‫از ‪ )۵۰.۰‬ق��رار بگی��رد ام��ا با س��قوط بیش��تری روبه‌رو ش��د و ت��ا ‪۴۹.۴‬واحد‬ ‫اف��ت پی��دا ک��رد‪ .‬گفتنی اس��ت‪ ،‬مق��دار کمت��ر از ‪ ۵۰.۰‬واحد برای ش��اخص‬ ‫پ��ی‌ام‌آی نش��ان‌دهنده انقب��اض اقتص��ادی و اف��ت تولیدات صنعتی اس��ت و‬ ‫چنانچ��ه ای��ن می��زان بیش��تر از ‪ ۵۰.۰‬واحد باش��د‪ ،‬رش��د تولیدات را نش��ان‬ ‫می‌دهد‪.‬‬ ‫این افت بیش��تر از حد مورد انتظار در عملکرد صنعتی چین‪ ،‬باعث افت نرخ‬ ‫بیشتر فلزات شد اما در این بین نیکل به‌واسطه وقفه تولیدی در بیش از نیمی‬ ‫از معادن فیلیپین‪ ،‬به رش��د خود ادامه داد‪ .‬نکته جالب‌توجه این است که رشد‬ ‫نرخ نیکل در حالی رخ داد که تولید معادن فعال فیلیپین در ‪۳‬ماه نخست سال‪،‬‬ ‫نسبت به سال گذشته حدود ‪ ۳‬درصد افزایش داشت‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬اخبار فلزات‬ ‫رتبه ایران در صادرات محصوالت معدنی و فلزی‬ ‫گروه معدن‪:‬‬ ‫کیوان جعفری‌طهرانی‪ ،‬تحلیلگر ارش��د‬ ‫بازارهای بین‌المللی معدن و صنایع معدنی‬ ‫در برنام��ه راه ابریش��م رادیو اقتصاد گفت‪:‬‬ ‫در کوتاه‌مدت و در طول امسال افقی برای‬ ‫تس��هیل ش��رایطی که تحریم ایجاد کرده‬ ‫وجود ن��دارد و باید ش��رایط را پذیرفت و‬ ‫دنبال راه‌حل بود‪.‬‬ ‫جعفری‌طهران��ی در ادامه س��خنان خود‬ ‫در برنامه یادشده اظهار کرد‪ :‬اینکه بگوییم‬ ‫تحریم‌ه��ا تاثیری ب��ر اقتص��اد و صادرات‬ ‫ن��دارد‪ ،‬تنه��ا پاک کردن مس��ئله اس��ت‪.‬‬ ‫چون نظ��ام بانکی وجود ندارد و ریس��ک‬ ‫پرداخت‌ها ب��اال اس��ت‪ ،‬عالوه‌براینکه نرخ‬ ‫کامودیتی‌های ایرانی پایین‌تر از مبلغ‌های‬ ‫جهان��ی اس��ت‪ ،‬حت��ی ش��اهد بودیم که‬ ‫بانک‌ه��ای کارگزار ط��رف چینی و هندی‬ ‫مبلغ‌های باالیی کارمزد بابت پرداخت‌های‬ ‫ایران دریافت می‌کردند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در ش��رایط فعل��ی اگرچ��ه‬ ‫بازگش��ت ارز حیاتی اس��ت اما باید روشی‬ ‫ازسوی دولت اتخاذ ش��ود که صادرکننده‬ ‫مح��دود نش��ود چراک��ه صادرکنن��ده به‬ ‫دلیل وضعیت موجود ریس��ک‌های باالیی‬ ‫را ه��م به لح��اظ چگونگ��ی دریافت وجه‬ ‫حاص��ل از ص��ادرات و هم تحوی��ل که به‬ ‫تحوی��ل در بندرهای مقصد تبدیل ش��ده‪،‬‬ ‫می‌پذیرد و بهتر آن اس��ت مشکل دیگری‬ ‫بر س��ر صادرات آن ایجاد نش��ود‪ .‬ازاین‌رو‬ ‫باید ش��رایط ب��ه گونه‌ای فراهم ش��ود که‬ ‫صادرکنن��ده حس نکند ک��ه این صادرات‬ ‫گزارش تصویری‬ ‫س��ودی برایش ن��دارد و درنتیجه صادرات‬ ‫کشور روز به روز کاهش یابد‪.‬‬ ‫این کارش��ناس ادامه داد‪ :‬کارشناس��ان‬ ‫ح��وزه سیاس��ت خارج��ه کش��ور و‬ ‫س��فارتخانه‌های متعل��ق ب��ه وزارت امور‬ ‫خارج��ه بهتر از س��ایرین در جریان روابط‬ ‫سیاسی ایران با کشورهای دیگر هستند و‬ ‫همه می‌دانیم ک��ه تجارت آنجا می‌رود که‬ ‫سیاست مثبت است و روابط سیاسی وجود‬ ‫دارد‪ .‬از این‌رو به اعتقاد من‪ ،‬سیاستمداران‬ ‫بهتر می‌توانن��د در این زمینه کمک کنند‬ ‫و یک��ی از وظایف مرکز توس��عه صادرات‪،‬‬ ‫شناسایی کشور‌های مقصد است‪.‬‬ ‫جعفری‌طهران��ی تصریح ک��رد‪ :‬صادرات‬ ‫چرخه مع��دن و صنایع معدنی بیش��تر بر‬ ‫عه��ده بخ��ش خصوصی اس��ت‪ .‬در زمینه‬ ‫صادرات مس در س��ال گذش��ته نسبت به‬ ‫س��ال قبل‌تر از آن جلو هستیم و این رشد‬ ‫در کنسانتره مس ‪ ۳‬درصد‪‌،‬آند ‪ ۵۶‬درصد‬ ‫و کات��د ‪ ۵۴‬درصد ب��ود‪ .‬بنابرای��ن اکنون‬ ‫که صادرات نفت درخطر اس��ت‪ ،‬به‌ش��دت‬ ‫ب��ه صادرات مواد معدن��ی نیازمندیم‪ ،‬پس‬ ‫دول��ت باید محدودیت‌های��ی را که اعمال‬ ‫ک��رده‪ ،‬کاه��ش ده��د‪ .‬ب��رای نمون��ه اگر‬ ‫صادرکننده مجاب ش��ده ت��ا ارز حاصل از‬ ‫صادرات خود را به سامانه نیما بیاورد پس‬ ‫بای��د در وضع عوارض صادراتی تجدیدنظر‬ ‫کند‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬ما ترسی از کاهش‬ ‫ص��ادرات نداری��م ام��ا چ��ون درآمدهای‬ ‫صادرات��ی حاص��ل از ص��ادرات نف��ت کم‬ ‫ش��ده‪ ،‬باید درآمد صادرات مواد معدنی را‬ ‫حفظ کنیم‪ .‬موانع صادراتی باید کم ش��ود‬ ‫درحالی‌ک��ه برای نمونه ع��وارض صادراتی‬ ‫برای گندله که در سال قبل ‪ ۵‬درصد بود‪،‬‬ ‫اکنون به ‪ ۸‬درصد افزایش یافته‪ ،‬درحالی‌که‬ ‫کمتر از یک سال است که صادرات گندله‬ ‫را آغ��از کردی��م‪ .‬به عالو ‌ه اینک��ه ظرفیت‬ ‫فوالد کش��ور قرار نیست امس��ال افزایش‬ ‫یاب��د و اگر هم افزایش یاب��د کمکی به ما‬ ‫نمی‌کند چون بازار هدف صادراتی جدیدی‬ ‫نداریم‪ .‬بنابرای��ن قوانین و مقررات باید در‬ ‫جهتی سوق یابد که صادرات حفظ شده و‬ ‫هزینه و س��رمایه ساخت‌وساز داخل کشور‬ ‫تامین شود‪.‬‬ ‫این تحلیلگر ارش��د بازارهای بین‌المللی‬ ‫مع��دن و صنایع معدنی گف��ت‪ :‬به اعتقاد‬ ‫م��ن در ش��رایط فعل��ی ک��ه تحریم‌های‬ ‫ظالمان��ه ص��ادرات کش��ور را هدف‌گذاری‬ ‫ک��رده و درحالی‌که در زمین��ه نفت‌کاری‬ ‫از دس��ت‌‌مان برنمی‌آی��د ام��ا در ح��وزه‬ ‫محصوالت معدن و صنایع معدنی‪ ،‬می‌توان‬ ‫ارزآوری خوبی را برای کش��ور ش��اهد بود‪.‬‬ ‫در چرخه صادرات کشور در طول ‪۴۰‬سال‬ ‫گذشته نتوانس��ته‌ایم در صادرات غیرنفتی‬ ‫به‌طور چش��مگیری عمل کنیم و عملکرد‬ ‫خوبی داشته باشیم‪.‬‬ ‫در این س��ال‌ها به‌ویژه در طول ‪۵‬س��ال‬ ‫گذش��ته بعد از نفت‪ ،‬ص��ادرات محصوالت‬ ‫پتروش��یمی رتب��ه دوم را داش��ته و بعد از‬ ‫آن ص��ادرات معدن و صنای��ع معدنی قرار‬ ‫داشتند‪ .‬بنابراین این حوزه همواره جایگاه‬ ‫س��وم را در ارزآوری کش��ور داشته است و‬ ‫باید این شرایط را حفظ کرد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬به‌نظر من باید دولتمردان‬ ‫و بخش خصوصی کش��ور به فکر تش��کیل‬ ‫یک کنسرس��یوم در جهت صادرات کشور‬ ‫باش��ند‪ .‬به اعتقاد من در راس��تای تحقق‬ ‫شعار سال یعنی رونق تولید باید در جهت‬ ‫رونق و حفظ صادرات گام برداشت‪ ،‬چراکه‬ ‫کش��ور با محدودیت س��رمایه و نقدینگی‬ ‫روبه‌رو اس��ت‪ .‬ازاین رو باید از کارشناسان‬ ‫خبره اس��تفاده ش��ود و ما در سال جاری‬ ‫در کنار فعالیت‌ه��ای صادراتی باید به کار‬ ‫آموزشی بپردازیم‪.‬‬ ‫متاسفانه در کار آموزش و علم روز بازار‬ ‫و ش��ناخت این موض��وع کوتاهی کرده‌ایم‬ ‫و تع��داد اف��رادی که در ح��وزه بین‌الملل‬ ‫مش��غولند انگشت‌شمار هستند درحالی‌که‬ ‫بهتر آن است هم‌افزایی در این زمینه انجام‬ ‫ش��ود تا با این هم‌افزایی‪ ،‬هدایت و رهبری‬ ‫صادرات به خوبی انجام شود‪.‬‬ ‫استخراج نمک در یکی از داغ‌ترین مناطق زمین‬ ‫گ��ودال «آفار» یا گودال «داناکیل» در ش��مال اتیوپی یک��ی از داغ‌ترین‬ ‫مناطق زمین است‪.‬‬ ‫برخ��ی از بخش‌های این گودال ‪ ۳۰۰‬فوت (نزدیک به ‪۹۲‬متر) از س��طح‬ ‫دریا پایین‌تر هستند که حرارت آن در تابستان به حدود ‪‌۵۰‬درجه سانتیگراد‬ ‫می‌رسد‪.‬‬ ‫این گودال رنگین همچنین محل تشکیل نمک است و قرن‌هاست ذخایر‬ ‫نمک آن اس��تخراج می‌ش��ود‪ .‬در داناکیل کارگران قطع��ات نمک را از این‬ ‫گودال‌ جمع‌آوری و بار ش��تر می‌کنند و در س��فری ی��ک روزه برای فروش‬ ‫به شهر می‌برند‪.‬‬ ‫برگردان‪ :‬ثمن رحیمی‌راد‬ ‫منبع‪ :‬نشنال‌ژئوگرافیک‬ ‫سال انتشار‪ ۱۳۹۲ :‬خورشیدی‬

آخرین شماره های روزنامه روزگار معدن

روزنامه روزگار معدن شماره 187

روزنامه روزگار معدن شماره 187

شماره : ۱۸۷
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۳/۲۹
روزنامه روزگار معدن شماره 186

روزنامه روزگار معدن شماره 186

شماره : ۱۸۶
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۳/۲۸
روزنامه روزگار معدن شماره 185

روزنامه روزگار معدن شماره 185

شماره : ۱۸۵
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۳/۲۷
روزنامه روزگار معدن شماره 184

روزنامه روزگار معدن شماره 184

شماره : ۱۸۴
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۳/۲۶
روزنامه روزگار معدن شماره 183

روزنامه روزگار معدن شماره 183

شماره : ۱۸۳
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۳/۲۵
روزنامه روزگار معدن شماره 182

روزنامه روزگار معدن شماره 182

شماره : ۱۸۲
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۳/۲۲
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!