صفحه قبل

روزنامه روزگار معدن شماره ۱۷۶

صفحه بعد

روزنامه روزگار معدن شماره 176

روزنامه روزگار معدن شماره 176

‫روزنامه اقتصادی معدن و صنایع معدنی ایران‬ ‫گره بروکراسی‬ ‫بر دست و پای‬ ‫سامانه‌های الکترونیکی‬ ‫یکشنبه‬ ‫صفحه ‪3‬‬ ‫دریافت مجوز‬ ‫کارخانه سال‌ها‬ ‫طول می‌کشد‬ ‫صفحه‪5‬‬ ‫‪ 12‬خرداد ‪ 27 1398‬رمضان ‪ 2 1440‬ژوئن ‪ 2019‬سال دوم شماره‪8 176‬صفحه قیمت ‪ 2000‬تومان‬ ‫یادداشت‌ها‬ ‫بروکراسی‬ ‫هزار الیه‬ ‫صفحه‪3‬‬ ‫نقش واردات‬ ‫و صادرات در تعادل بازار‬ ‫صفحه‪5‬‬ ‫فاجعه‌ای به نام‬ ‫کمبود فلز‬ ‫صفحه‪6‬‬ ‫گزارش‬ ‫روش‌های جا خالی دادن‬ ‫بخش معدن در مقابل‬ ‫تحریم‌‬ ‫صفحه‪2‬‬ ‫‪www.Madandaily.com‬‬ ‫دو قدرت بزرگ اقتصادی جهان همچنان در مسیر تنش‬ ‫چین با سالح عناصر نادر به جنگ امریکا می‌رود‬ ‫صفحه‪6‬‬
‫اخبار‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 12‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 27‬رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 2‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره‪176‬‬ ‫خبر‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت تاکید کرد‬ ‫توسعه ساخت تجهیزات‬ ‫داخلی‪ ،‬اولویت وزارتخانه‬ ‫در سال ‪۹۸‬‬ ‫نگاهی به تحرک معدنی‌ها‬ ‫در یک‌سال گذشته در بورس‬ ‫زغال‌سنگ افزایش ‪۳۷۴‬‬ ‫درصدی را ثبت کرد‬ ‫گروه‌های معدنی و صنایع معدنی در یک‌سال‬ ‫گذشته با ثبت رش��د ‪ ۳‬رقمی‪ ،‬باالتر از شاخص‬ ‫کل ب��ورس ق��رار گرفتن��د‪ .‬در این می��ان گروه‬ ‫زغال‌س��نگ با رش��د ‪ ۳۷۴‬درصدی‪ ،‬ب��ه عنوان‬ ‫پیشتاز حوزه معدن و صنایع معدنی عمل کرد‪.‬‬ ‫به گ��زارش پای��گاه خب��ری ایمی��درو‪ ،‬گروه‬ ‫زغال‌سنگ در یک‌سال گذشته(‪ ۸‬خرداد‪ ۱۳۹۷‬تا‬ ‫‪ ۷‬خرداد ‪ )۱۳۹۸‬رشد ‪ ۳۷۴‬درصدی را در بورس‬ ‫تهران تجربه کرد‪ .‬این در حالی اس��ت که در این‬ ‫مدت‪ ،‬ش��اخص بورس تهران ‪ ۱۳۹‬درصد رش��د‬ ‫ک��رد و عمده گروه‌های مع��دن و صنایع معدنی‬ ‫(غی��ر از فل��زات گرانبه��ا) در وضعیت مطلوب و‬ ‫باالتر از ش��اخص عمومی س��هام‪ ،‬در حال تغییر‬ ‫و ادامه روند خود هستند‪.‬‬ ‫در مدت یادش��ده‪ ،‬محصوالت کانی غیرفلزی‬ ‫رش��د ‪ ۲۲۸‬درصدی‪ ،‬کانی‌های فلزی رشد ‪۲۰۶‬‬ ‫درصدی و گروه آهن و فوالد رشد ‪ ۱۹۲‬درصدی‬ ‫را ثبت کردند‪.‬‬ ‫گروه کاش��ی و سرامیک و گروه سیمان‪ ،‬آهک‬ ‫و گچ نیز در این م��دت به ترتیب ‪ ۱۸۱‬درصد و‬ ‫‪ ۱۷۸‬درصد رشد کردند‪.‬‬ ‫همچنین ش��اخص بورس فلزات گرانبها ‪۱۲۶‬‬ ‫درصد و سایر محصوالت مواد معدنی ‪ ۱۴۶‬درصد‬ ‫افزایش یافتند‪.‬‬ ‫فروش ‪ ۳۱۰۰‬میلیارد‬ ‫تومانی «مس» در ‪ ۲‬ماه‬ ‫شرکت ملی صنایع مس ایران‪ ،‬موفق به فروش‬ ‫‪ ۳۱۰۰‬میلیارد تومانی برای ‪۲‬ماه نخست امسال‬ ‫شد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش پای��گاه خب��ری ایمی��درو‪ ،‬این‬ ‫ش��رکت‪ ،‬اردیبهش��ت امس��ال از مح��ل فروش‬ ‫محصوالت خ��ود ‪ ۲۷۸۴‬میلی��ارد تومان درآمد‬ ‫داش��ت ک��ه ب��ا ف��روش ‪ ۳۳۷‬میلی��ارد تومانی‬ ‫فروردی��ن‌‪ ۳۱۲۱ ،‬میلیارد تومان درآمد داش��ته‬ ‫است‪.‬‬ ‫بر اس��اس این گزارش‪ ،‬متوسط ماهانه فروش‬ ‫این ش��رکت در ‪ ۲‬ماه نخس��ت امس��ال‪۱۵۶۰ ،‬‬ ‫میلیارد تومان است که نسبت به میانگین ‪ ۲‬ماه‬ ‫نخس��ت سال ‪ ۹۷‬حدود ‪ ۱۶۸‬درصد رشد داشته‬ ‫است‪.‬‬ ‫ش��رکت ملی صنایع مس ایران در س��ال ‪۹۷‬‬ ‫از مجم��وع ف��روش داخلی و خارج��ی ‪ ۱۰‬هزار‬ ‫میلیارد تومان درآمد داش��ته و برای س��ال مالی‬ ‫‪ ۹۸‬فروش ‪ ۱۵‬هزار میلیارد تومانی را برنامه‌ریزی‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫رئیس هیات عامل س��ازمان توس��عه و نوسازی معادن و‬ ‫صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) گفت‪ :‬به دنبال فراهم کردن‬ ‫ش��رایط برای س��رمایه‌گذاری بخش خصوص��ی در زمینه‬ ‫معدن هستیم‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت‪ ،‬خداداد‬ ‫غریب‌پ��ور اظه��ار کرد‪ :‬بی��ش از ‪ ۷۰۰‬هزار نفر به ش��کل‬ ‫مس��تقیم در بخ��ش مع��دن و صنای��ع معدنی مش��غول‬ ‫هستند که این مس��ئله بیانگر ضرورت توجه به این بخش‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ایمیدرو مانع س��رمایه‌گذاری بخش خصوصی‬ ‫در بخ��ش مع��دن نخواهد ب��ود و بنا به قان��ون رفع موانع‬ ‫تولی��د رقابت‌پذیر‪ ،‬ما موظفیم زمینه فعالیت را برای بخش‬ ‫خصوصی فراهم کنیم‪.‬‬ ‫رئی��س هیات عام��ل ایمیدرو س��رمایه‌گذاری روی مواد‬ ‫معدنی و بخ��ش معدن را مقرون به‌صرف��ه و دارای ارزش‬ ‫افزوده بسیار باال دانست و ادامه داد‪ :‬بخش معدن در جهان‬ ‫ارقام قاب��ل توجهی دارد و درآمد حوزه محصوالت معدنی‪،‬‬ ‫حدود ‪ ۸‬هزار میلیارد دالر است‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬س��ال گذشته افزون بر ‪ ۹‬میلیارد دالر از‬ ‫مجم��وع حدود ‪ ۴۰‬میلیارد دالر صادرات غیرنفتی کش��ور‬ ‫مرب��وط به بخش معدن و صنای��ع معدنی بود که رقم قابل‬ ‫توجهی است و افزون بر ‪ ۲۰‬درصد صادرات کشور را شامل‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫غریب‌پ��ور گف��ت‪ :‬در بخش مع��دن‪ ،‬خالق فن��اوری نیز‬ ‫هستیم و مهندسان ما توانسته‌اند در بعد تولید دانش فنی‪،‬‬ ‫عملکرد خوبی داشته باشند‪.‬‬ ‫رئیس هیات عامل ایمیدرو‪ ،‬اکتش��اف را حلقه نخست و‬ ‫س��نگ بنای توسعه بخش معدن دانست و بیان کرد‪ :‬پیش‬ ‫از هر اقدامی ابتدا باید بدانیم چه نوع مواد معدنی را به چه‬ ‫میزان و در کجا داریم‪.‬‬ ‫‪ 8‬روش استفاده از ظرفیت‌های صنایع معدنی‬ ‫روش‌های جا خالی دادن بخش معدن در مقابل تحریم‬ ‫گروه معدن ‪:‬‬ ‫بخ��ش معدن و صنایع معدنی س��ال گذش��ته‬ ‫‪۲۱‬درص��د ارزش صادرات را ب��ه خود اختصاص‬ ‫داد و در بخ��ش واردات نی��ز س��هم ‪ ۹‬درص��دی‬ ‫داش��ت‪ .‬ظرفیت بیش از ‪ ۸۰‬واح��د تولیدکننده‬ ‫«روی» کش��ور افزون بر ‪ ۴۵۰‬هزار تن اس��ت که‬ ‫سال گذشته تولید ‪ ۲۰۰‬هزار تنی را ثبت کردند‪.‬‬ ‫ب��ه همی��ن دلی��ل بس��یاری کارشناس��ان از‬ ‫ظرفیت‌ه��ای ای��ن دو بخ��ش ب��رای مقابل��ه با‬ ‫تحریم‌ه��ای امری��کا علیه ایران گفتن��د و البته‬ ‫معتقدند راهکارهایی ب��رای اینکه بخش معادن‬ ‫و صنای��ع معدنی گرفتار تحریم‌ه��ا علیه صنایع‬ ‫فلزی نشوند‪ ،‬وجود دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ ۸‬راهکار برای کمک به صادرات‬ ‫به دنبال تحریم‌های امریکا‬ ‫بر ض��د صنایع فلزی ایران‪،‬‬ ‫رئی��س خانه معدن ایران ‪۸‬‬ ‫راه��کار ب��رای کم��ک به‬ ‫صادرات در رویارویی با این‬ ‫تحریم‌ها ارائه کرده اس��ت‪.‬‬ ‫ت امسال‪ ،‬رئیس‌جمهوری امریکا‬ ‫اواسط اردیبهش ‌‬ ‫اع�لام کرد بخش آه��ن‪ ،‬فوالد‪ ،‬مس و آلومینیوم‬ ‫ایران تحریم می‌شود‪.‬‬ ‫در ای��ن ب��اره محمدرضا بهرام��ن اظهار کرد‪:‬‬ ‫ب��ا توجه ب��ه اینکه هدف امری��کا ایجاد تنش در‬ ‫حوزه‌های ارزآور ب��رای ایران پس از تحریم‌های‬ ‫نفتی اس��ت‪ ،‬دولت در ش��رایط خاص کشور باید‬ ‫به پیشنهادهای تشکل‌ها برای کمک به وضعیت‬ ‫صادرات اقالم تحریم شده و آسان‌سازی صادرات‬ ‫در کشور با جدیت تمام توجه کند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ب��ا توجه به اینکه ت��ا زمان تعیین‬ ‫ش��ده برای اجرایی ش��دن تحری��م صنایع فلزی‬ ‫ای��ران (‪ ۱۷‬م��رداد) وقت چندان��ی باقی نمانده‪،‬‬ ‫ی بیشتر در اجرائیات تخصصی‪ ،‬همه‬ ‫باید با آگاه ‌‬ ‫صادرکنن��دگان و فعاالن مرتب��ط با این حوزه‌ها‬ ‫را آگاه کنیم‪.‬‬ ‫رئیس خانه معدن ایران در گفت‌وگو با ایس��نا‬ ‫با بیان اینکه مهم‌ترین اثر این تحریم‌ها‪ ،‬افزایش‬ ‫هزین��ه حمل دریایی و کاه��ش قدرت چانه‌زنی‬ ‫صادرکنن��دگان ایرانی خواهد بود‪ ،‬گفت‪ :‬اس��ناد‬ ‫مرب��وط به حمل محموله‌ه��ای صادراتی و تمام‬ ‫اس��ناد بانکی و مالی و جابه‌جایی پول باید فقط‬ ‫در کارگروه‌ه��ای فوق تخصصی و محرمانه برای‬ ‫ه��ر ماده معدنی با قابلیت صادرات به‌طور مجزا و‬ ‫تنها با وجود نمایندگان دولت و بخش خصوصی‬ ‫منتشر شود‪.‬‬ ‫وی دومی��ن راه��کار را تمدی��د مهل��ت رف��ع‬ ‫تعه��د ارزی صادرکنندگان ب��ه روش‌های مورد‬ ‫قب��ول بان��ک مرک��زی تا پای��ان ش��هریور بیان‬ ‫می‌کن��د‪ .‬همچنین بانک مرکزی باید فهرس��ت‬ ‫صادرکنندگان��ی را که رفع تعهد ارزی نکرده‌اند‪،‬‬ ‫برای اخذ مالیات به س��ازمان امور مالیاتی کشور‬ ‫اعالم کند‪.‬‬ ‫بهرامن اظهار کرد‪ :‬به دلیل مش��کالت موجود‬ ‫ب��رای بنگاه‌ه��ای بخ��ش خصوص��ی و حت��ی‬ ‫با دخالت مس��تقیم‪ ،‬یک‌بار برای همیشه مشکل‬ ‫بهره‌برداری از معادن را حل کند‪ .‬امروز بزرگ‌ترین‬ ‫ذخای��ر معدنی کش��ور در مناطق حفاظت ش��ده‬ ‫طبیعی قرار دارند‪ ،‬بنابراین الزم اس��ت گونه‌های‬ ‫جانوری مورد ارزیابی قرار گیرند و تکلیف روشن‬ ‫شود‪ .‬رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های‬ ‫صنای��ع و معادن س��رب و روی ایران اضافه کرد‪:‬‬ ‫دولت باید ارزشیابی کند که با تعطیلی واحدهای‬ ‫معدنی چه سرنوشتی در انتظار اقتصاد و اشتغال‬ ‫کش��ور اس��ت و آیا معادن در مناطق دوردست و‬ ‫محروم با ارائه خدمات خود‪ ،‬مهاجرت معکوس را‬ ‫با آبادانی و اش��تغال فراهم نکرده‌اند؟ حسینقلی‬ ‫گفت‪ :‬درخواس��ت تش��کل‌های معدن��ی از دولت‬ ‫حرف‌ش��نوی و تعامل اس��ت و چنانچ��ه قانون یا‬ ‫شیوه‌نامه‌ای قرار است اجرایی شود‪ ،‬با اهل حرفه‬ ‫رایزنی و مذاکره کند تا بازتاب مخربی برای بخش‬ ‫به دنبال نداش��ته باش��د‪ .‬وی اف��زود‪ :‬امروز نظام‬ ‫بانک��ی ب��رای تولی��د ب��ه س��ودهای کالن یعنی‬ ‫تخصی��ص وام با بهره ‪ ۱۸‬درصد می‌اندیش��د‪ ،‬در‬ ‫حالی که طرف‌های خارجی با سود ‪ ۴‬تا ‪ ۶‬درصد‬ ‫در بازاره��ای بین‌المللی حض��ور دارند و با طرف‬ ‫ایرانی رقابت می‌کنند که به س��ود کشور نیست‪.‬‬ ‫رئی��س اتحادی��ه صادرکنن��دگان فرآورده‌های‬ ‫صنای��ع و معادن س��رب و روی ایران توضیح داد‪:‬‬ ‫تخصی��ص تس��هیالت اعطای��ی بانکی ب��ا عنوان‬ ‫سرمایه در گردش ‪ ۴‬تا ‪ ۵‬ماه زمان می‌برد و با بهره‬ ‫‪ ۲۵‬تا ‪ ۳۰‬درصد مطالبه می‌ش��ود‪ .‬آیا این مفهوم‬ ‫حمایت از تولید است؟ حسینقلی گفت‪ :‬امروز ارز‬ ‫نیمای��ی هم به معضل و آفت دیگری برای اقتصاد‬ ‫تبدیل ش��ده اس��ت‪ .‬چنانچه دولت خ��ود را کنار‬ ‫بکش��د‪ ،‬واردکنندگان و صادرکنندگان می‌توانند‬ ‫با یکدیگر هماهنگ شوند‪ .‬با دخالت دولت در بازار‬ ‫ارز‪ ،‬نرخ تمام ش��ده افزایش می‌یابد‪ .‬به گفته وی‪،‬‬ ‫واقعی��ت فعلی گویای این اس��ت که دالر ‪۴۲۰۰‬‬ ‫تومان��ی نداریم‪ .‬این موض��وع را باید بپذیریم که‬ ‫دالر آزاد اس��ت‪ .‬ام��روز صادرکننده‪ ،‬ارز ‪ ۱۵‬هزار‬ ‫تومانی را باید به سامانه نیما به نرخ ‪ ۹‬هزار تومانی‬ ‫بدهد‪ ،‬سپس مواد اولیه مورد نیاز خود را در بازار‬ ‫به نرخ آزاد با دالر ‪ ۱۵‬هزار تومانی خریداری کند‪.‬‬ ‫ای��ن متخصص بخ��ش معدن و صنای��ع معدنی‬ ‫یادآور ش��د‪ :‬پیش از این واردات بدون انتقال ارز‬ ‫یکی از روش‌های مورد قبول برای تولیدکنندگان‬ ‫بود که اکنون ممنوع است‪ .‬همه چیز از کانال نیما‬ ‫باید رفع ش��ود‪ ،‬چنانچه این روش درس��ت باشد‪،‬‬ ‫س��خنی نیس��ت ام��ا تدابی��ر الزم اتخاذ نش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫حسینقلی معتقد است‪ :‬دولت به جای بسترسازی‬ ‫برای رش��د تولید‪ ،‬با اقدام‌های غیر کارشناس��ی‪،‬‬ ‫زمینه رش��د بخش واس��طه‌ای و داللی را فراهم‬ ‫کرده که معضلی برای اقتصاد کش��ور اس��ت‪ .‬وی‬ ‫تاکی��د ک��رد‪ :‬ام��روز درخواس��ت تولیدکننده و‬ ‫صادرکننده این اس��ت که دس��تگاه‌ها بر اس��اس‬ ‫ش��رایط روز ب��ا فعاالن اقتصادی کش��ور برخورد‬ ‫کنن��د و س��ختگیری‌های بی‌م��ورد و غیرقانونی‬ ‫برای منافع مقطعی را مورد نظر قرار ندهند‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه‌ای‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اعالم کرد‪ :‬توسعه‬ ‫و تعمیق ساخت داخل‪ ،‬طراحی و ساخت قطعات‬ ‫وارداتی از مهم‌ترین برنامه‌های این وزارتخانه در‬ ‫س��ال ‪ ۹۸‬اس��ت که برای تحقق آن نقش بخش‬ ‫خصوصی پررنگ است‪.‬‬ ‫به گزارش ایمیدرو‪ ،‬رضا رحمانی در نشس��ت‬ ‫هم‌اندیشی با صنعتگران و سرمایه‌گذاران ورامین‬ ‫افزود‪ :‬برای تحقق ش��عار س��ال و رونق تولید ‪۷‬‬ ‫محور و ‪ ۲۶‬برنامه تدوین ش��ده اس��ت که برای‬ ‫اجرای دقیق آن تالش خواهیم کرد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬در ف��والد ‪ ۲‬برابر‪ ،‬آلومینیوم و مس‬ ‫‪ ۱.۵‬برابر‪ ،‬کاشی و سرامیک و سیمان بیش از ‪۲‬‬ ‫برابر نیاز کشور تولید داریم‪.‬‬ ‫رحمانی‪ ،‬تعطیل نش��دن تولید‪ ،‬حفظ اشتغال‬ ‫و تولید موجود و میدان‌داری تش��کل‌های بخش‬ ‫خصوصی را مهم برش��مرد و گف��ت‪ :‬در روزهای‬ ‫اخی��ر‪ ،‬جلس��ه‌های مس��تمری ب��ا انجمن‌ه��ا و‬ ‫تش��کل‌های بخش خصوصی از جمله س��یمان‪،‬‬ ‫س��نگ آهن‪ ،‬کاشی و س��رامیک و سرب و روی‬ ‫برگزار کردیم‪.‬‬ ‫وی عنوان کرد‪ :‬امس��ال با توجه به شعار سال‬ ‫و ع��زم تولیدکنندگان داخل��ی‪ ،‬حمایت مجلس‬ ‫شورای اسالمی و برنامه‌های دولت‪ ،‬مانع رسیدن‬ ‫دشمن به اهدافش خواهیم شد‪.‬‬ ‫وزی��ر صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت از فع��االن‬ ‫اقتص��ادی خواس��ت از س��رمایه‌گذاری بر اقالم‬ ‫اساسی و کاالهای مورد نیاز کشور پرهیز کنند‪.‬‬ ‫شرایط سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه معدن هموار می‌شود‬ ‫با توجه به اینکه تا زمان تعیین شده برای اجرایی شدن‬ ‫تحریم صنایع فلزی ایران (‪ ۱۷‬مرداد) وقت چندانی باقی‬ ‫ی بیشتر در اجرائیات تخصصی‪ ،‬همه‬ ‫نمانده‪ ،‬باید با آگاه ‌‬ ‫صادرکنندگان و فعاالن مرتبط با این حوزه‌ها را آگاه کنیم‬ ‫دولتی‌ه��ا‪ ،‬ب��ا توجه به مهلت ‪ ۳۰‬روزه اس��ترداد‬ ‫مالیات ارزش‌اف��زوده‪ ،‬بانک مرکزی باید با اعالم‬ ‫ماهان��ه رف��ع تعه��دات ارزی صادرکنندگان به‬ ‫س��ازمان امور مالیاتی‪ ،‬زمینه بازپرداخت مالیات‬ ‫ارزش‌افزوده به صادرکنن��دگان رفع تعهد کرده‬ ‫را فراهم کند‪ .‬همچنین کاهش کفایت برگش��ت‬ ‫ارزش پروانه‌های صادراتی با توجه به هزینه‌های‬ ‫تحمیلی ناشی از تحریم‌های اقتصادی و همچنین‬ ‫قیمت‌های غیرواقعی پایه صادراتی در بس��یاری‬ ‫کاالها الزم اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬دولت برای تشویق‬ ‫توس��عه صادرات هم‌اکنون باید مهلت بازگش��ت‬ ‫ارزهای صادراتی را از ‪ ۳‬ماه فعلی به ‪ ۶‬ماه (برای‬ ‫اقالم کش��اورزی)‪ ۹ ،‬ماه (برای س��ایر گروه‌های‬ ‫کاالی��ی)‪ ۱۲ ،‬ماه (برای فرش و صنایع‌دس��تی)‬ ‫و یک س��ال از زمان ارائ��ه صورت‌وضعیت‪ ،‬برای‬ ‫ص��ادرات خدمات فنی و مهندس��ی تغییر دهد‬ ‫و ب��رای صادرکنندگانی ک��ه زودتر از موعد مقرر‬ ‫نس��بت به برگش��ت ارزهای صادراتی خود اقدام‬ ‫کنند‪ ،‬مش��وق‌هایی در نظر بگی��رد‪ .‬ضمن اینکه‬ ‫متولیان توس��عه ص��ادرات به‌ویژه صنایع معدنی‬ ‫ک��ه از ویژگی مهمی در ش��رایط کنونی اقتصاد‬ ‫کشور برخوردار هستند و صادرات این نوع کاالها‬ ‫با ارزش افزوده باال همراه اس��ت‪ ،‬نباید ممنوع یا‬ ‫مشمول پرداخت عوارض باشند‪.‬‬ ‫رئی��س خانه معدن ای��ران تاکید کرد‪ :‬س��ایر‬ ‫موانع و همچنین سامانه‌های مختلفی که با بازار‬ ‫اختالف نرخ دارند نیز باید در مدت معینی حذف‬ ‫شوند تا شاهد افزایش صادرات باشیم‪.‬‬ ‫بهرام��ن ادام��ه داد‪ :‬برای عب��ور از بحران‌های‬ ‫تحریم‪ ،‬هنر مدیریت حاکم بر اقتصاد کشور باید‬ ‫این باشد که با حفظ اصول‪ ،‬پذیرای سرمایه‌گذار‬ ‫خارجی در حد ضرورت باش��یم‪ .‬سرمایه‌گذاران‬ ‫خارجی بابت سیاس��ت‌های اقتصادی کش��ورها‬ ‫نگ��ران هس��تند‪ .‬به‌عن��وان مث��ال از اینک��ه به‬ ‫راحت��ی نتوانن��د کاال و خدمات خ��ود را در بازار‬ ‫دلخ��واه عرضه کنند یا رفتار سیاس��ت‌های مالی‬ ‫و پول��ی کش��ور مقصد بر میزان س��ود به‌دس��ت‬ ‫آمده آنها اثر داش��ته باش��د‪ ،‬نگران هستند‪ .‬حتی‬ ‫در پ��اره‌ای از م��وارد همچون وضعی��ت کنونی‬ ‫ای��ران‪ ،‬ام��کان نداش��تن نقل و انتق��ال وجوه یا‬ ‫تحریم‌ها می‌تواند س��رمایه‌گذاری آنها را به خطر‬ ‫اندازد‪.‬‬ ‫وی تدوی��ن برنام��ه و نقش��ه راه تفصیلی مواد‬ ‫معدن��ی کش��ور ب��ا رویک��رد علمی ب��ه فرآیند‬ ‫برنامه‌ریزی‪ ،‬تالش برای حفظ روابط دیپلماتیک‬ ‫و اقتص��ادی با کش��ورهای منطق��ه‪ ،‬تالش برای‬ ‫ایج��اد بازاره��ای بین‌المللی جدی��د و همچنین‬ ‫حفظ و توس��عه بازارهای موجود‪ ،‬افزایش بودجه‬ ‫بخش معدن کشور در سال‌های آینده و بازنگری‬ ‫و اصالح س��ریع قانون معدن را از دیگر اقدامات‬ ‫ضروری برای عبور از تحریم‌ها دانس��ته و معتقد‬ ‫اس��ت که نگاه به آینده پژوهشی در بخش معدن‬ ‫از اکتشاف تا بازار‪ ،‬می‌تواند اقتصاد معدنی کشور‬ ‫را شکوفا کند‪.‬‬ ‫‹ ‹صنایع معدنی‪ ،‬راه نجات کشور‬ ‫اتحادی��ه‬ ‫رئی��س‬ ‫صادرکنندگان فرآورده‌های‬ ‫صنای��ع و معادن س��رب و‬ ‫روی ای��ران نی��ز راه نجات‬ ‫کش��ور برای گ��ذر از دیوار‬ ‫تحری��م و تنگناهای��ی ک��ه‬ ‫دش��من ایجاد می‌کند را بخ��ش معدن و صنایع‬ ‫معدن��ی عن��وان کرد و گف��ت‪ :‬امروز ه��ر یک از‬ ‫مجموعه‌های مس��ئول‪ ،‬آگاهانه یا بدون اطالع بر‬ ‫گلوگاه معادن فشار وارد می‌کنند تا این بخش‪ ،‬از‬ ‫فعالیت بازماند‪ .‬حس��ن حسینقلی به ایرنا توضیح‬ ‫داد‪ :‬سیاس��ت‌های کالن اقتصادی کشور با شیوه‬ ‫اجرا همخوانی ندارد‪ ،‬همواره دس��تگاه‌ها در قالب‬ ‫مشی درون‌س��ازمانی عمل می‌کنند و هر یک بر‬ ‫اس��اس منافع تشکیالت خود فعالیت دارند‪ .‬وی‬ ‫یادآور ش��د‪ :‬آماره��ای صادرات بخ��ش معدن و‬ ‫صنایع معدنی در سال گذشته‪ ،‬بیش از ‪ ۹‬میلیارد‬ ‫دالر اعالم ش��د اما توانمندی و قابلیت این بخش‬ ‫بس��یار بیش��تر از این رقم است‪ ،‬به شرط آنکه در‬ ‫چارچ��وب قانون از بخش معدن و صنایع معدنی‬ ‫وص��ول مطالبات ش��ود و هری��ک از نهادها مانند‬ ‫س��ازمان امور مالیاتی‪ ،‬مالیات ارزش افزوده‪ ،‬بیمه‬ ‫و تامی��ن اجتماعی فرات��ر از قانون از بهره‌برداران‬ ‫مطالبه نداش��ته باشند‪ .‬حس��ینقلی تصریح کرد‪:‬‬ ‫ام��روز مع��ادن در چنبره معضالت و مش��کالت‬ ‫عدیده با دستگاه‌هایی مانند محیط‌زیست و منابع‬ ‫طبیعی است‪ ،‬بر پایه آمار وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت ‪ ۶‬هزار معدن فعال و نیمه‌فعال در کش��ور‬ ‫وجود دارد‪ .‬سازمان‌های حفاظت محیط‌زیست و‬ ‫منابع طبیعی هر روز یک مشکل و یک مانع پیش‬ ‫روی مع��ادن قرار می‌دهن��د و با تعطیلی معادن‪،‬‬ ‫مش��کالت برطرف می‌ش��ود‪ .‬به گفته وی‪ ،‬انتظار‬ ‫بخش معدن و صنایع معدنی این اس��ت که دولت‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت نقشه‌ای درباره ظرفیت‌های معدن ندارد‬ ‫عضو کمیس��یون صنایع و معدن مجلس شورای اسالمی با‬ ‫بیان اینک��ه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت نقش��ه‌ای درباره‬ ‫ظرفیت‌های بخش معدن ندارد‪ ،‬گفت‪ :‬تسهیالت با نرخ پایین‬ ‫در مناطق محروم باید به سرمایه‌گذاران بخش معدن پرداخت‬ ‫شود‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری خانه ملت‪ ،‬داریوش اسماعیلی‪ ،‬عضو‬ ‫کمیس��یون صنایع و معدن مجلس ش��ورای اس�لامی درباره‬ ‫ظرفیت معادن در توس��عه اقتصاد کشور‪ ،‬گفت‪ :‬بخش معدن‬ ‫می‌توان��د نقش مهم و موثری در اقتصاد کش��ور ایفا کند‪ .‬به‬ ‫عبارت دیگر اقتصاد معدنی می‌تواند مهم‌ترین بخش اقتصادی‬ ‫کشور باش��د اما تاکنون استفاده از این ظرفیت مغفول مانده‬ ‫است‪.‬‬ ‫نماینده مردم سروس��تان‪ ،‬کوار و خرامه در مجلس شورای‬ ‫اس�لامی افزود‪ :‬س��ازمان نظام مهندسی‪ ۳ ،‬محور را به عنوان‬ ‫سیاس��ت کاری خود برای استفاده از ظرفیت معدن پیگیری‬ ‫می‌کن��د؛ صیان��ت از م��واد معدنی به‌وس��یله ش��یوه‌نامه‌ها‪،‬‬ ‫هوشمندسازی به منظور شفافیت بیشتر و جذب سرمایه‌گذار‬ ‫در بخ��ش معدن‪ .‬وی از امضای تفاهمنامه‌ای میان س��ازمان‬ ‫نظام مهندس��ی و ایمی��درو برای اس��تفاده از ظرفیت معدن‬ ‫خب��ر داد و توضی��ح داد‪ ۳ :‬محور آم��وزش‪ ،‬پژوهش و جذب‬ ‫سرمایه‌گذار در این قرارداد مورد تاکید قرار گرفت‪.‬‬ ‫این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه ظرفیت‌های‬ ‫معدنی باید شناس��ایی و معرفی ش��وند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در تمام‬ ‫نقاط کشور باید مزیت‌های بخش معدن به درستی شناسایی‬ ‫شود تا این اطالعات در اختیار سرمایه‌گذاران ایرانی و خارجی‬ ‫قرار گیرند‪.‬‬ ‫عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای اسالمی‬ ‫ب��ا بیان اینکه موانع بخش معدن باید به درس��تی بررس��ی و‬ ‫رفع شوند‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬برای حضور سرمایه‌گذار در بخش‬ ‫معدن باید مشوق‌هایی در نظر گرفته شود چراکه سرمایه‌گذار‬ ‫تمایل دارد سود به‌دست آورد و به دنبال مشارکت در اقتصاد‬ ‫پایدار است‪.‬‬ ‫حمایت‌ه��ای دول��ت می‌تواند س��رمایه‌گذاران را به حضور‬ ‫در بخش معدن تش��ویق کند‪ ،‬در حالی که اگر س��رمایه‌گذار‬ ‫درصدد دریافت تسهیالت باشد با وجود ماده قانونی‪ ،‬معدن را‬ ‫به عنوان وثیقه از او نمی‌پذیرند‪.‬‬ ‫وی تصری��ح کرد‪ :‬برای اس��تفاده از ظرفی��ت معادن باید از‬ ‫دانشگاه‌ها کمک گرفت تا س��رمایه‌گذار بتواند از توان علمی‬ ‫ای��ن مراکز در س��رمایه‌گذاری صنایع معدنی اس��تفاده کند‪.‬‬ ‫به عبارتی س��ازمان نظام مهندس��ی درصدد است یک بسته‬ ‫سرمایه‌گذاری با حمایت مالی ایمیدرو آماده کند‪.‬‬ ‫اس��ماعیلی گفت‪ :‬در کشور‪ ،‬نقش��ه‌ای که امتیازات معدنی‬ ‫هر نقطه جغرافیایی را مشخص کند‪ ،‬وجود ندارد‪ .‬برای نمونه‬ ‫اگر س��رمایه‌گذار اهل الرستان فارس از خارج از کشور تمایل‬ ‫داشته باشد در اس��تان خود بر صنایع معدنی سرمایه‌گذاری‬ ‫کن��د‪ ،‬وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت نقش��ه‌ای درب��اره‬ ‫ظرفیت‌های این استان در بخش معدن ندارد‪.‬‬ ‫وی توضیح داد‪ :‬حمایت‌های دولت می‌تواند سرمایه‌گذاران‬ ‫را ب��ه حض��ور در بخش معدن تش��ویق کند‪ ،‬ای��ن در حالی‬ ‫است که اگر س��رمایه‌گذار درصدد دریافت تسهیالت باشد با‬ ‫وج��ود ماده قانونی‪ ،‬معدن را از او به عنوان وثیقه نمی‌پذیرند‪.‬‬ ‫سرمایه‌گذار به تسهیالت نیاز دارد چراکه تمام سرمایه خود را‬ ‫در بخش معدن قرار داده است‪.‬‬ ‫عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای اسالمی‬ ‫با بی��ان اینکه قوانین و بخش��نامه‌های موج��ود و ناپایدار از‬ ‫جمله موانع دیگر در این حوزه اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬تس��هیالت باید‬ ‫با نرخ پایین در مناطق محروم به سرمایه‌گذاران بخش معدن‬ ‫پرداخت شود‪.‬‬
‫سهم ‪ ۲۶‬درصدی معدن و صنایع معدنی در معامالت هفته گذشته بورس‬ ‫بررسی ارزش بازار ‪ ۲۵‬شرکت بزرگ معدن و صنایع معدنی در‬ ‫بورس ایران گویای آن است که این مجموعه با ‪ ۲۶۱‬هزار میلیارد‬ ‫تومان‪ ،‬س��هم ‪ ۲۶‬درصدی از کل بورس را هفته گذش��ته به خود‬ ‫اختصاص داد‪ .‬بر پایه جداول آماری بورس ایران‪ ۵ ،‬شرکت بزرگ‬ ‫مع��دن و صنایع معدنی (فوالد مبارکه‪ ،‬معدنی صنعتی گل‌گهر‪،‬‬ ‫صنایع مس ایران‪ ،‬معدنی و صنعتی چادرملو و فوالد خوزستان)‬ ‫‪ ۶۲.۲‬درصد از ارزش کل ش��رکت‌های معدن و صنایع معدنی را‬ ‫ب��ه خ��ود اختصاص دادند‪ .‬ارزش ف��والد مبارکه ‪ ۵۸‬هزار و ‪۵۰۰‬‬ ‫میلی��ارد تومان‪ ،‬گل‌گهر‪ ۳۴‬ه��زار و ‪ ۶۰۳‬میلیارد تومان‪ ،‬صنایع‬ ‫م��س ‪ ۳۲‬هزار و ‪ ۸۰۷‬میلی��ارد تومان‪ ،‬چادرملو ‪ ۲۲‬هزار و ‪۴۹۷‬‬ ‫میلیارد تومان و فوالد خوزس��تان ‪ ۱۹‬هزار و ‪ ۷۳‬میلیارد تومان‬ ‫گزارش شده است‪ .‬همچنین پس از ‪ ۵‬شرکت مزبور‪ ،‬شرکت‌های‬ ‫س��نگ آهن گهرزمین‪ ،‬فوالد خراسان‪ ،‬ذوب آهن اصفهان‪ ،‬فوالد‬ ‫هرم��زگان و فوالد کاوه جنوب کی��ش قرار گرفته‌اند‪ .‬ارزش بازار‬ ‫ش��رکت‌های بورسی ایران در پایان هفته گذشته (‪ ۴‬تا ‪ ۸‬خرداد‬ ‫‪ )۹۸‬به ‪ ۱۰۰۴‬هزار میلیارد تومان رسید که سهم بخش معدن و‬ ‫صنایع معدنی از این میزان ‪ ۲۶‬درصد ثبت شد‪ .‬بررسی آمارهای‬ ‫بورس ایران نشان می‌دهد که آهن و فوالد با سهم ‪ ۱۲.۳‬درصد‪،‬‬ ‫کانی‌ه��ای فلزی با ‪ ۷.۶۲‬درصد و فلزات گرانبهای غیرآهنی با ‪۴‬‬ ‫درصد بزرگ‌ترین گروه‌های زنجیره معدن در بورس را تش��کیل‬ ‫می‌دهند‪ .‬برپایه جداول مورد بررس��ی‪ ،‬روند یک‌سال گذشته در‬ ‫بورس ایران گویای آن است که عمده گروه‌های معدن و صنایع‬ ‫معدن��ی (غیر از فل��زات غیرآهنی) در وضعیت مطلوب و باالتر از‬ ‫ش��اخص عمومی سهام در حال تغییر و ادامه روند صعودی خود‬ ‫هس��تند‪ .‬برترین گروه‌ها ش��امل گروه زغال‌سنگ با ‪ ۳۷۴‬درصد‬ ‫رش��د‪ ،‬گ��روه کانه‌های فل��زی ‪ ۲۰۶‬درصد و گ��روه آهن و فوالد‬ ‫‪ ۲۰۶‬درصد می‌شود‪ ،‬در عین حال شاخص بورس تهران در دوره‬ ‫یک‌س��ال گذشته ‪ ۱۳۹‬درصد رشد داش��ت‪ .‬بنابرداده‌های مورد‬ ‫بررس��ی‪ ،‬کاشی و س��رامیک نیز در دوره یک‌ساله گذشته‪ ،‬رشد‬ ‫‪ ۱۸۱‬درصدی داش��ت‪ .‬س��یمان‪ ،‬آهک و گچ ‪ ۱۷۸‬درصد‪ ،‬س��ایر‬ ‫مواد معدنی ‪ ۱۴۶‬درصد و فلزات گرانبهای غیرآهنی ‪ ۱۲۶‬درصد‬ ‫رشد را نشان می‌دهدآمارهای فروردین امسال نیز نشان می‌دهد‬ ‫که فوالدسازان کشورمان که در عرصه برون‌مرزی‪ ،‬تولیدات خود‬ ‫را به بازارهای هدف منتقل می‌کنند برای ‪ ۴۵‬روز آینده نس��بت‬ ‫به پیش‌فروش محصوالت خود از ‪ ۲۵‬تا ‪ ۹۶‬درصد اقدام کرده‌اند‪.‬‬ ‫برپایه آمار انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران‪ ،‬س��ال گذش��ته ‪۴‬‬ ‫میلی��ون و ‪ ۸۹۹‬هزار تن ف��والد میانی(خام) و ‪ ۲‬میلیون و ‪۹۸۶‬‬ ‫هزار تن محصوالت فوالدی صادر شد‪ ،‬درعین حال آمار سال ‪۹۶‬‬ ‫نیز حاکی اس��ت که صادرات فوالد خ��ام ‪ ۶‬میلیون و ‪ ۸۷۲‬هزار‬ ‫تن و محصوالت نیز یک میلیون و ‪ ۶۲۳‬هزار تن ثبت شده بود‪.‬‬ ‫معدن‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 12‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 27‬رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 2‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره‪176‬‬ ‫یادداشت‬ ‫بروکراسی هزار الیه‬ ‫محسن مصطفی‌پور‬ ‫معاون بازرگانی شرکت سنگ‌آهن‬ ‫گوهرزمین‬ ‫در بررسی فرآیند صدور پروانه بهره‌برداری معدنی مطرح شد‬ ‫گره بروکراسی بردست و پای سامانه‌های الکترونیکی‬ ‫عکس‪ :‬آیدا فریدی‬ ‫منیر حضوری‪:‬‬ ‫پروان��ه بهره‌ب��رداری معدنی‪ ،‬مجوزی اس��ت‬ ‫که از س��وی وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت به‬ ‫منظور بهره‌ب��رداری از معدن برای مدت معینی‬ ‫در محدوده مش��خصی صادر می‌ش��ود‪ .‬سازمان‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان‪ ،‬دستگاه اجرایی‬ ‫و وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به نام دس��تگاه‬ ‫مادر مسئول این امر است‪.‬‬ ‫آنچه به‌عنوان هدف از صدور پروانه مطرح‌ شده‬ ‫اس��ت‪ ،‬خدمت به ش��هروندان و سازمان‌‌هاست‪،‬‬ ‫مخاطب��ان ای��ن پروانه هم اش��خاص حقیقی و‬ ‫حقوقی متقاضی سرمایه‌گذاری در بخش معدن‬ ‫هس��تند‪ .‬هر فردی که بخواهد به این حوزه وارد‬ ‫ش��ود‪ ،‬مدارکی ب��رای انجام خدم��ت الزم دارد‬ ‫ک��ه عبارتن��د از تصوی��ر و اصل گواهی کش��ف‬ ‫برای معادنی که نخس��تین بار ب��ه بهره‌برداری‬ ‫می‌رس��ند‪ ،‬تصویر شناسنامه (اشخاص حقیقی)‪،‬‬ ‫تصویر مدارک ثبت ش��رکت‪ ،‬شناسنامه معدن‪،‬‬ ‫ط��رح بهره‌برداری‪ ،‬نقش��ه مح��دوده معدن در‬ ‫مقیاس‌ه��ای ‪ ۱۰۰۰ :۱‬و ‪ ،۲۰۰۰۰ :۱‬تضمی��ن‬ ‫حق��وق دولتی‪ ،‬قرارداد مس��ئول فنی منتخب و‬ ‫پرداخت هزینه تمدید‪.‬‬ ‫مراحل صدور پروان��ه بهره‌برداری نیز عبارتند‬ ‫از ارائه درخواس��ت بهره‌برداری به انضمام طرح‬ ‫بهره‌برداری و مدارک الزم در س��امانه کاداستر؛‬ ‫بررس��ی م��دارک و ط��رح به‌وس��یله س��ازمان؛‬ ‫اعزام کارش��ناس ب��ه مح��دوده موردنظر برای‬ ‫تهیه گ��زارش نظارتی با دفترچه مش��خصات و‬ ‫تطبیق نقش��ه‌های ارائه‌شده به‌وس��یله دستگاه‬ ‫‪gps‬؛ بازدی��د و میله‌گذاری محدوده اکتش��اف‬ ‫از س��وی کارش��ناس اکتش��اف و تهیه گزارش؛‬ ‫محاس��به حقوق دولتی و ضمانت حس��ن انجام‬ ‫کار؛ معرفی مس��ئول فنی ب��ه متقاضی و تعیین‬ ‫محدوده جغرافیایی مع��دن برای درج در پروانه‬ ‫بهره‌ب��رداری‪ .‬درنهایت هم ش��اهد صدور پروانه‬ ‫بهره‌برداری هستیم‪.‬‬ ‫ب��ا اینک��ه همه اقدامات‪ ،‬مش��خص و ش��فاف‬ ‫اس��ت و با راه‌اندازی سامانه الکترونیکی کاداستر‬ ‫سعی شده است س��رعت انجام کار باالتر برود و‬ ‫از بروکراس��ی اداری کاسته شود اما گاهی روند‬ ‫کار آن‌قدر طوالنی می‌شود که متقاضی عطایش‬ ‫را ب��ه لقایش بخش��یده و س��عی می‌کند به کار‬ ‫دیگ��ری که دغدغه کمتری دارد برس��د‪ .‬روزگار‬ ‫معدن دراین‌باره با کارشناس��ان گفت‌وگو کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫اخذ یک پروانه بهره‌برداری که شامل ارائه مدارک و‬ ‫صدور پیش‌نویس است‪ ،‬طی روال اداری باید پیش‬ ‫برود و در نهایت یک هفته کار دارد‪ ،‬گاهی ‪ ۲‬ماه طول‬ ‫می‌کشد‬ ‫‹ ‹تقسیم‌کار در اداره‌ها معنی ندارد‬ ‫صدیقه حقیقی‪ ،‬کارشناس‬ ‫ارش��د زمین‌شناس��ی و‬ ‫مش��اور فعال در ش��رکت‬ ‫فنی و مهندس��ی کویرپاژ‬ ‫که در حوزه ثبت محدوده‬ ‫تا استخراج و بهره‌برداری‬ ‫برای متقاضیان فعالیت می‌کند‪ ،‬به روزگار معدن‬ ‫گفت‪ :‬متقاضیانی که تمای��ل دارند وارد فعالیت‬ ‫معدنی ش��وند و پروان��ه بهره‌ب��رداری بگیرند را‬ ‫راهنمای��ی و از طرف آنها در س��امانه کاداس��تر‬ ‫ثبت‌نام می‌کنیم‪.‬‬ ‫حقیقی با گله از اینکه روند اداری برای کس��انی‬ ‫که قص��د گرفتن پروان��ه بهره‌ب��رداری را دارند‬ ‫طوالنی اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬کار در اداره‌ها بسیار‬ ‫کند پیش می‌رود و نتیجه آن می‌ش��ود که یک‬ ‫پروانه بهره‌برداری که شامل ارائه مدارک‪ ،‬صدور‬ ‫پیش‌نویس و طی روال اداری اس��ت و درنهایت‬ ‫یک هفته کار دارد تا آماده شود‪ ،‬گاهی تا ‪ ۲‬ماه‬ ‫طول می‌کشد‪.‬‬ ‫او یک��ی از دالیل کندی روند کار در اداره‌ها را‬ ‫مشغله زیاد کارمندان دانست و بیان کرد‪ :‬حتی‬ ‫اگر فرض کنیم همه‌چیز درس��ت است و هر روز‬ ‫هم��ه کارمندان‪ ،‬فارغ از گرفتن مرخصی‪ ،‬بازدید‬ ‫و ماموری��ت بر س��ر جای خود حاضر هس��تند‪،‬‬ ‫بازه��م کار پیش نم��ی‌رود چراکه خیلی وقت‌ها‬ ‫کارمن��دان چندین کار را ب��ا هم انجام می‌دهند‬ ‫و آن‌قدر سرش��ان ش��لوغ اس��ت که نمی‌توانند‬ ‫تلف��ن را ج��واب دهن��د‪ .‬درنتیج��ه ارباب‌رجوع‬ ‫مجبور می‌ش��ود به صورت حضوری به سازمان‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت مراجع��ه کند‪ .‬در این‬ ‫صورت چ��ون یک کارمند هم��ه کارها را با هم‬ ‫انجام می‌دهد‪ ،‬ممکن اس��ت سر میز خود نباشد‬ ‫و وقتی فرد به اداره استان رجوع می‌کند‪ ،‬در آن‬ ‫شهرستان چند روز معطل می‌شود‪.‬‬ ‫این مشاور در حوزه ثبت محدوده بهره‌برداری‬ ‫ب��ا بیان اینکه تقس��یم‌کار در یک اداره درس��ت‬ ‫نیس��ت‪ ،‬ادام��ه داد‪ :‬نقطه ضعف کار این اس��ت‬ ‫که تقس��یم کار وجود ندارد‪ .‬کس��ی که پش��ت‬ ‫میز اس��ت همه کاری می‌کند‪ ،‬این‌قدر مش��غله‬ ‫دارد و کارش زیاد اس��ت ک��ه نمی‌تواند به همه‬ ‫امور رس��یدگی کند‪ .‬به‌عنوان راه��کار برای این‬ ‫مش��کل باور دارم که در ادار‌ه‌ها باید کارش��ناس‬ ‫نظارت��ی و اداری ب��ا ه��م ف��رق کنن��د چراکه‬ ‫درآن‌واحد نمی‌ش��ود فرد هم س��ر جای خودش‬ ‫باش��د و ب��ه دس��تورات ارباب‌رجوع رس��یدگی‬ ‫کن��د و ه��م ب��ه نظ��ارت در منطق��ه ماموریت‬ ‫بپردازد‪.‬‬ ‫حقیق��ی در ادامه تاکید کرد‪ :‬ب��ا وجود اینکه‬ ‫سامانه کاداستر داریم بازهم فرد باید میز به میز‬ ‫به سازمان مراجعه کند تا بتواند به نتیجه برسد‪.‬‬ ‫به دلی��ل اینکه متقاضی بای��د مدارکی از قبیل‬ ‫شناس��ه کس��ب‌وکار را ارائه دهد‪ ،‬ناچار است به‬ ‫س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان مراجعه‬ ‫کند و تمام مراحل کاری‌ میز به میز تایید ش��ود‬ ‫ک��ه در این‌بین مدیر اس��تخراج‪ ،‬مع��اون امور‬ ‫معادن س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان‬ ‫و در کل‪ ،‬هم��ه در ص��دور پیش‌نویس پروانه او‬ ‫س��همی دارند و فرد ناچار اس��ت به آنها مراجعه‬ ‫کند‪.‬‬ ‫ای��ن مش��اور فعال در ح��وزه ثب��ت محدوده‬ ‫بهره‌ب��رداری در ادام��ه ب��ا بیان اینکه س��امانه‬ ‫اینترنت��ی هنوز کام��ل کار نمی‌کند‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫وقتی سامانه کار نکند‪ ،‬این مسئله روی کیفیت‬ ‫کار اث��ر منفی می‌گ��ذارد بنابرای��ن همه‌چیز را‬ ‫نمی‌توان گردن اداره و کارمندان انداخت‪ .‬گاهی‬ ‫آن اداره و کارمند هم کار خود را درس��ت انجام‬ ‫می‌دهن��د اما به دلیل قطعی ش��بکه‪ ،‬کار پیش‬ ‫نمی‌رود‪ .‬من به‌عنوان کسی که متقاضیان پروانه‬ ‫بهره‌برداری را ثبت‌نام می‌کنم بارها با این مشکل‬ ‫روبه‌رو ش��ده‌ام که نمی‌توانم گزارش کاداستر را‬ ‫رد کنم‪ .‬وقتی با سامانه بهین‌یاب کار می‌کنم نیز‬ ‫با همین مشکل روبه‌رو می‌شوم‪.‬‬ ‫حقیق��ی ادام��ه داد‪ :‬پیش‌آمده که س��امانه ‪۳‬‬ ‫روز قط��ع ب��وده و کارنکرده و ب��ا اینکه ویندوز‬ ‫رایان��ه مجموعه‌مان را به‌روز ک��رده و از آخرین‬ ‫نرم‌افزارها اس��تفاده کرده‌ایم اما نتوانسته‌ایم به‬ ‫سامانه وصل ش��ویم‪ .‬من حداقل هفته‌ای یک‌بار‬ ‫به س��امانه بهین‌یاب مراجعه می‌کنم و شناس��ه‬ ‫کسب‌وکار می‌گیرم اما همیشه مشکالتی وجود‬ ‫دارد که رفع نمی‌ش��ود‪ .‬هرچق��در هم که انتقاد‬ ‫می‌کنیم فقط به ما می‌گویند «درست می‌شود»‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که ف��رد عادی اگر در منزل‬ ‫ی��ا محیط کار خود قصد چنین کاری را داش��ته‬ ‫باش��د‪ ،‬به طور قطع با مشکل روبه‌رو می‌شود که‬ ‫ممکن اس��ت پشیمان ش��ود یا ناچار می‌شود به‬ ‫مجموعه‌هایی مثل ما مراجعه کند‪.‬‬ ‫‹ ‹باوج�ود س�امانه‌های الکترونیک�ی‬ ‫هنوز هم شاهد بروکراسی هستیم‬ ‫مهدی لطفی‪ ،‬کارش��ناس‬ ‫معدن با اش��اره به مراحل‬ ‫قانون��ی ک��ه در گرفت��ن‬ ‫پروان��ه بهره‌ب��رداری طی‬ ‫می‌شود‪ ،‬به روزگار معدن‬ ‫گفت‪ :‬یک فرد برای اینکه‬ ‫پروانه بهره‌برداری دریافت کند باید تمام مراحل‬ ‫و فرآیندهای ثبت محدوده‪ ،‬اخذ پروانه اکتشاف‪،‬‬ ‫گواهی کشف و پروانه بهره‌برداری را طی کند اما‬ ‫از الزامات کارش این اس��ت ک��ه فرد‪ ،‬صالحیت‬ ‫فنی و مالی که س��ازمان نظام‌مهندس��ی استان‬ ‫صادر می‌کند را داشته باشد‪.‬‬ ‫لطفی با اشاره به اینکه صالحیت‌ها در سامانه‬ ‫نظام‌مهندس��ی آورده ش��ده‌اند‪ ،‬اظه��ار کرد‪ :‬در‬ ‫طبقه‌بندی و گروه‌بندی مواد معدنی بر اس��اس‬ ‫قانون معادن و آیین‌نامه‌ه��ای اجرایی آن‪ ،‬مواد‬ ‫معدنی به ‪ ۶‬دس��ته گروه‌بندی‌شده‌اند‪ .‬در ادامه‪،‬‬ ‫مشخص‌ش��ده که فرد در هر گروه باید کمترین‬ ‫امتیازه��ا را برای صالحیت مالی و فنی داش��ته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫این کارش��ناس معدن برای نمونه اظهار کرد‪:‬‬ ‫گروه ‪ ۱‬تا ‪ ۳‬که ش��امل شن و ماسه‪ ،‬خاک رس‪،‬‬ ‫سنگ الشه ساختمانی‪ ،‬کانی‌های قیمتی و انواع‬ ‫عقیق می‌شود‪ ،‬دس��ت‌کم ‪ ۵‬امتیاز؛ گروه ‪ ۴‬و ‪۵‬‬ ‫که شامل سنگ‌های تزئینی و نما و مواد معدنی‬ ‫طبقه ‪ ۲‬غیرفلزی می‌شود‌‪ ۱۰‬امتیاز و درنهایت‬ ‫گروه ‪ ۶‬که ش��امل مواد معدنی طبقه دوفلزی و‬ ‫زغال‌س��نگ اس��ت باید ‪ ۱۵‬امتیاز داشته باشد‪.‬‬ ‫صالحیت فردی که این امتیازها را داش��ته باشد‬ ‫تا یک س��ال اعتبار دارد و باید بتواند آن را برای‬ ‫پیشبرد کارش حفظ کند‪.‬‬ ‫لطف��ی درب��اره اهمیت س��امانه کاداس��تر و‬ ‫جلوگیری از بروکراسی اداری گفت‪ :‬خوشبختانه‬ ‫‪ ۳‬س��ال اس��ت که ثبت بهره‌برداری در س��امانه‬ ‫کاداستر انجام می‌شود؛ اتفاقی که تا حاال سابقه‬ ‫نداشت و فرد مجبور می‌شد همه کارها را دستی‬ ‫انجام دهد‪.‬‬ ‫او درباره مش��کالتی که پیش از راه‌اندازی این‬ ‫س��امانه ب��رای متقاضیان پی��ش می‌آمد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫درگذش��ته برای محدوده‌های معدن��ی ازجمله‬ ‫اکتش��اف و بهره‌برداری‪ ،‬چیزی به‌عنوان نقش��ه‬ ‫مبنا داش��تیم که اجازه دخ��ل و تصرف به افراد‬ ‫را می‌داد‪ ،‬ضمن اینکه زمان‌بر بود‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬چون ثبت دس��تی ب��ود‪ ،‬تعداد‬ ‫درخواست‌ها زیاد می‌شد و یک مسئول باید همه‬ ‫امور را بررس��ی می‌کرد درنتیجه آن فرد فرصت‬ ‫زیادی نداش��ت و نمی‌توانس��ت به هم��ه کارها‬ ‫برس��د‪ .‬ارباب‌رجوع هم ش��اهد تلف شدن زمان‬ ‫زیاد ب��ود و برای یک پروان��ه بهره‌برداری گاهی‬ ‫‪ ۲‬یا ‪ ۳‬ماه منتظر می‌ماند‪ .‬درباره ثبت اکتش��اف‬ ‫ه��م همین‌طور؛ وقتی یک مح��دوده بالمعارض‬ ‫اعالم شود‪ ،‬پاسخ به سازما‌‌ن‌ها فرستاده می‌شود‬ ‫و وقتی پاسخ مثبت باشد‪ ،‬پروانه اکتشاف صادر‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫ای��ن کارش��ناس معدن س��پس ب��ه اهمیت‬ ‫راه‌اندازی س��امانه کاداستر‪ ،‬اش��اره و بیان کرد‪:‬‬ ‫خوشبختانه سامانه کاداستر دسترسی متقاضیان‬ ‫را راحت‌ت��ر ک��رده‪ ،‬دقت زی��ادی دارد و جلوی‬ ‫خطای انسانی را نیز می‌گیرد‪ .‬امروز انتظار داریم‬ ‫که پس از حداکثر ‪ ۳‬روز از سازمان مرجع پاسخ‬ ‫صادر شود‪.‬‬ ‫اگر پاسخی هم داده نشد به‌منزله جواب مثبت‬ ‫است و از سوی سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫هر استان‪ ،‬پروانه صادر می‌شود‪.‬‬ ‫لطفی در پاس��خ به این پرس��ش که با وجود‬ ‫این س��امانه‪ ،‬برخ��ی معتقد به وجود سیس��تم‬ ‫بروکراتیک پیچیده در نظام اداری کشور هستند‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬نمی‌توان کتمان کرد که بروکراس��ی‬ ‫در اداره‌ها وجود ندارد‪ .‬س��امانه‌های الکترونیکی‬ ‫راه افتاده‌ان��د ام��ا متاس��فانه هنوز هم ش��اهد‬ ‫زمان‌ب��ری و طوالنی ش��دن روند امور هس��تیم‪.‬‬ ‫امیدوارم که در آینده نزدیک‪ ،‬این محدودیت‌ها‬ ‫از بین بروند تا متقاضی فعالیت معدنی به‌راحتی‬ ‫و بدون دغدغه به کارش بپردازد و انرژی خود را‬ ‫صرف بهینه کردن فعالیتش کند‪.‬‬ ‫یک��ی از م��وارد مهمی ک��ه در کش��ور وجود‬ ‫دارد ای��ن اس��ت که بای��د س��اختار بروکراتیک‬ ‫اداری را تس��هیل و اص�لاح کنیم‪ .‬متاس��فانه در‬ ‫کل کش��ور‪ ،‬فضای بروکراس��ی‪ ،‬حاکم و ملموس‬ ‫است بنابراین اینکه بگوییم فقط در بخش معدن‬ ‫ش��اهد کاغذ‌بازی و اتالف وقت پیچیده هستیم‬ ‫نمی‌تواند درس��ت باش��د‪ .‬یکی از مواردی که به‬ ‫این بروکراس��ی پیچیده کمک کرده است‪ ،‬وجود‬ ‫بخش��نامه‌ها و قوانین مکرر اس��ت‪ .‬گاهی برخی‬ ‫اعالم نظرها ناقض ش��یوه‌نامه‌‌های گذشته است‬ ‫و مشکالتی را به وجود می‌آورد‪.‬‬ ‫ای��ن در حالی اس��ت که بیش��تر کش��ورها به‬ ‫این س��مت رفته‌اند که برای فع��االن اقتصادی‪،‬‬ ‫تولیدکننده‌ها و تمام کسانی که در ایجاد اشتغال‬ ‫و رشد اقتصادی س��همی دارند‪ ،‬شرایط تسهیل‬ ‫ت را فراهم کنند‪.‬‬ ‫فعالی ‌‬ ‫ب��ه باور من ب��ه عن��وان راهکار بای��د در یک‬ ‫بازه زمانی مش��خص‪ ،‬بانک‌ها‪ ،‬گم��رک و وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬در جلسه‌‌های مشترک‬ ‫موضوع‌های مختلف را همسو کنند‪.‬‬ ‫در ادام��ه‪ ،‬مجلس ش��ورای اس�لامی باید در‬ ‫کمیس��یون‌های تخصص��ی و زمانی ک��ه قوانین‬ ‫وضع می‌شود‪ ،‬از کارشناسان معدنی دعوت کند‪،‬‬ ‫نظ��ر آنها را بش��نود و قوانی��ن را طوری تصویب‬ ‫کند که با واقعیت اجرایی کش��ور همراه باشد و‬ ‫همه ش��رایط را برای کس��ب و کار مجاز فراهم‬ ‫کند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫ترانزیت ریلی راه آهن‬ ‫جنوب شرق ‪ ۴۱۵‬درصد‬ ‫رشد داشته است‬ ‫مدیرکل راه آهن جنوب شرق کشور (مستقر‬ ‫در زاه��دان) گفت‪ :‬می��زان ترانزیت کاال از این‬ ‫خط ریلی در ‪ ۲‬ماهه امس��ال نس��بت به مدت‬ ‫مش��ابه سال گذش��ته ‪ ۴۱۵‬درصد رشد داشته‬ ‫است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایرنا‪ ،‬مجی��د ارجونی اظهار کرد‪:‬‬ ‫میزان ترانزیت کاال در ‪ ۲‬ماه امس��ال ‪ ۱۰‬هزار‬ ‫و ‪ ۴۳‬تن بوده که نس��بت ب��ه هزار و ‪ ۹۴۹‬تن‬ ‫مشابه سال گذشته رشد ‪ ۴۱۵‬درصدی داشته‬ ‫است‪.‬‬ ‫مدیرکل راه آهن جنوب ش��رق کشور ادامه‬ ‫داد‪ :‬همچنی��ن می��زان واردات کاال در ‪ ۲‬م��اه‬ ‫امس��ال از کویته پاکستان به زاهدان ‪ ۴‬هزار و‬ ‫‪ ۸۳۰‬تن بود که نس��بت به ‪ ۳‬هزار و ‪ ۱۷۴‬تن‬ ‫مدت مشابه سال گذش��ته‪ ،‬رشد ‪ ۵۲‬درصدی‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫ارجون��ی به عمده کاالهای صادراتی‪ ،‬اش��اره‬ ‫و بیان کرد‪ :‬س��یمان‪ ،‬قیر‪ ،‬گوگرد‪ ،‬گل س��رخ‬ ‫و فوت��س اویل‪ ،‬عمده کاالهای صادراتی از این‬ ‫خط ریلی به پاکستان بوده است‪.‬‬ ‫ارجون��ی‪ ،‬عمده کااله��ای وارداتی را چتایی‬ ‫و برن��ج عن��وان کرد و اف��زود‪ :‬همچنین عمده‬ ‫کاالهای ترانزیتی این خط ریلی‪ ،‬گوگرد‪ ،‬قیر و‬ ‫آهن قراضه است‪.‬‬ ‫مدیرکل راه آهن جنوب ش��رق کشور اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬در ‪ ۲‬م��اه امس��ال ‪ ۳۸‬ه��زار و‪ ۶۴۷‬تن‬ ‫کاال در راه آهن جنوب ش��رق تخلیه ش��د که‬ ‫نسبت به ‪ ۳۲‬هزار و‪ ۳۸۶‬تن مدت مشابه سال‬ ‫گذشته‪ ،‬رشد ‪ ۱۹‬درصدی داشت‪.‬‬ ‫وی می��زان کاالی بارگیری ش��ده در ‪ ۲‬ماه‬ ‫امس��ال از این خط ریلی را ‪ ۱۵‬هزار و ‪ ۴۱۵‬تن‬ ‫کاال دانست و اظهار کرد‪ :‬این آمار نسبت به ‪۱۳‬‬ ‫هزار و ‪ ۹۷۹‬تن مدت مشابه سال گذشته‪ ،‬رشد‬ ‫‪ ۱۰‬درصدی داشته است‪.‬‬
‫صنایع‌معدنی غیرفلزی‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 12‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 27‬رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 2‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره‪176‬‬ ‫روی‌خط‌خبر‬ ‫سهام شرکت سیمان‬ ‫فارس در رده نخست‬ ‫معامالت بورس منطقه‌ای‬ ‫مشکالت ارزی از تولید تا فروش‪ ،‬صادرکنندگان را رنج می‌دهد‬ ‫رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان سمنان گفت‪ :‬مشکالت‬ ‫ارزی یکی از عمده‌ترین معضالت صادرکنندگان ایرانی است و‬ ‫پیامدهایی در مراحل تولید تا فروش برای صادرکنندگان دارد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬س��عید ترکمان افزود‪ :‬مشکل صادرکنندگان‬ ‫بازگش��ت ارز به کش��ور اس��ت چراکه محدودیت‌های انتقال‬ ‫به‌‌وی��ژه انتق��ال دالر وجود دارد‪ .‬وی به ص��ادرات محصوالت‬ ‫تولیدی س��منان به کشورهای همجوار اش��اره و خاطرنشان‬ ‫ک��رد‪ :‬بی��ش از ‪ ۶۵‬درصد محص��والت صادراتی این اس��تان‬ ‫به دو کش��ور عراق و افغانس��تان صادر می‌ش��ود و با توجه به‬ ‫مدیر بورس منطقه‌ای آذربایجان غربی با بیان‬ ‫اینکه در هفته گذش��ته شاخص کل بازار بورس‬ ‫اس��تان در مقایس��ه با هفته قبل از آن ‪ ۴‬هزار و‬ ‫‪ ۱۵۱‬واحد افزایش یافت‪ ،‬گفت‪ :‬این ش��اخص به‬ ‫‪ ۲۱۵‬هزار و ‪ ۱۶۸‬واحد رسیده است‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایرنا‪ ،‬وحید ج��وادی با بیان اینکه‬ ‫در هفته گذش��ته شاخص کل بازار فرابورس نیز‬ ‫افزایش ‪ ۸۸‬واحدی را تجربه کرد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬این‬ ‫شاخص به ‪ ۲‬هزار و ‪ ۶۷۱‬واحد رسید‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه هفته گذش��ته بیش از ‪۱۲۰‬‬ ‫میلی��ون و ‪ ۳۶‬ه��زار س��هم و حق تقدم س��هام‬ ‫ش��رکت‌های بورس��ی و فرابورس��ی معامله شد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬ارزش معامالت بورس��ی در هفته گذشته‬ ‫در استان بیش از ‪ ۳۷۸‬میلیارد ریال برآورد شد‪.‬‬ ‫مدیر ب��ورس منطقه‌ای آذربایجان‌غربی با بیان‬ ‫اینکه در این مدت در بورس منطقه‌ای آذربایجان‬ ‫غربی ‪ ۱۲‬کارگزار از ‪۱۵‬ایستگاه معامالتی‪ ،‬سهام‬ ‫و حق‌تق��دم بی��ش از ‪ ۳۰۸‬ش��رکت بورس��ی و‬ ‫فرابورس��ی را معامل��ه کردند‪ ،‬اف��زود‪ :‬نمایندگی‬ ‫ش��رکت کارگزاری س��رمایه و دانش بیش��ترین‬ ‫ارزش ریالی معامالت منطق��ه را با ‪۲۵‬درصد به‬ ‫خود اختصاص داد‪.‬‬ ‫ج��وادی با اش��اره ب��ه اینک��ه ‪ ۵۳‬درصد کل‬ ‫معامالت در هفته گذش��ته مربوط به خرید بود‪،‬‬ ‫بیان کرد‪ :‬در این مدت س��هام ش��رکت سیمان‬ ‫فارس ب��ا ‪ ۶‬درصد ارزش کل معام�لات در رده‬ ‫نخست معامالت بورس منطقه‌ای قرار داشت‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬در هفته گذش��ته ‪ ۶۸‬کد معامالتی‬ ‫جدید در بورس منطقه‌ای آذربایجان غربی صادر‬ ‫شد‪.‬‬ ‫گفتنی است‪ ،‬بورس منطقه‌ای آذربایجان‌غربی‬ ‫‪ ۲۲‬اسفند سال ‪ ۱۳۸۳‬با همت سازمان بورس و‬ ‫اوراق بهادار و استانداری این استان تاسیس شد‪.‬‬ ‫توزیع ‪ ۳‬هزار تن‬ ‫سیمان رایگان‬ ‫در مناطق سیل‌زده لرستان‬ ‫رئی��س س��تاد هماهنگ��ی بازس��ازی مناطق‬ ‫سیل‌زده لرستان گفت‪ ۳ :‬هزار تن سیمان رایگان‬ ‫برای بازسازی و تعمیر در مناطق سیل‌زده استان‬ ‫توزیع شده و این روند همچنان ادامه دارد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬رضا خواجه‌ای افزود‪ :‬برای هر‬ ‫واحد مس��کونی در حال ساخت ‪ ۸‬تن و هر واحد‬ ‫تعمیری تا س��قف ‪ ۲۰‬کیسه س��یمان رایگان در‬ ‫حال توزیع است‪.‬‬ ‫وی اظه��ار کرد‪ :‬همچنی��ن ‪ ۲‬هزار و ‪ ۸۰۰‬تن‬ ‫آهن‌آالت ارزان‌قیمت به این مناطق انتقال یافته‬ ‫و تالش می‌شود مصالح الزم برای تسریع در روند‬ ‫بازسازی به‌طور مداوم تامین شود‪.‬‬ ‫خواجه‌ای با اش��اره به آوارب��رداری یک‌هزار و‬ ‫‪ ۳۰۰‬واح��د و پی‌کنی ‪ ۷۵۰‬واح��د تصریح کرد‪:‬‬ ‫بخش��ی از کمک‌های بالعوض معیشتی و اجاره‬ ‫بهای ‪ ۷‬هزار واحد روستایی و ‪ ۸۰۰‬واحد شهری‬ ‫ب��ه ترتیب ت��ا س��قف ‪ ۱۰۰‬و ‪ ۱۲۰‬میلیون ریال‬ ‫پرداخت شده یا در حال انجام است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به پرداخ��ت ‪ ۳۰۰‬میلیارد ریال‬ ‫کم��ک بالع��وض افزود‪ :‬ه��ر ی��ک از واحدهای‬ ‫تعمیری نیز تا س��قف ‪ ۵۰‬میلی��ون ریال کمک‬ ‫بالع��وض دریاف��ت می‌کنن��د‪ .‬خواج��ه‌ای ادامه‬ ‫داد‪ :‬باوجود اعالم اب�لاغ بانک مرکزی برای آغاز‬ ‫پرداخت تس��هیالت ‪ ۴۰۰‬و ‪ ۵۰۰‬میلیون ریالی‬ ‫واحدهای در حال س��اخت روس��تایی و شهری‬ ‫اما این مه��م تاکنون به بانک‌های اس��تان ابالغ‬ ‫نش��ده که مقرر شده برای تسریع در روند کار تا‬ ‫زمان ابالغ به استان‪ ،‬دریافت و رسیدگی پرونده‬ ‫متقاضیان انجام شود‪ .‬به گفته وی در این راستا‪،‬‬ ‫پرداخت ‪ ۱۵۰‬میلیون ریال تس��هیالت معیشتی‬ ‫و ‪ ۱۵۰‬میلیون ریال تسهیالت تعمیری نیز آغاز‬ ‫می‌ش��ود‪ ۴۱ .‬هزار و ‪ ۶۸۴‬واحد مسکن و تجاری‬ ‫ش��هر و روستاهای اس��تان در ‪ ۱۸‬شهر و ‪۱۲۰۰‬‬ ‫روس��تا بر اثر سیل تخریب ش��ده یا آسیب دیده‬ ‫اس��ت‪ .‬یک‌هزار و ‪ ۸۵۵‬واحد ش��هری و ‪ ۱۵‬هزار‬ ‫و ‪ ۵۵۰‬واحد مس��کونی روس��تایی به طور کامل‬ ‫تخریب ش��ده‪ ۵ ،‬ه��زار و ‪ ۸۷۵‬واحد مس��کونی‬ ‫ش��هری و ‪ ۱۲‬هزار و ‪ ۲۴۷‬مس��کن روستایی نیز‬ ‫آسیب دیده‌اند و نیازمند تعمیر هستند‪.‬‬ ‫‪ ۲‬ه��زار و ‪ ۳۷۳‬واحد تجاری ش��هرها تخریب‬ ‫ش��ده و ‪ ۳‬هزار و ‪ ۴۲۰‬واحد نیز آسیب دیده که‬ ‫این تعداد در روس��تاها به ترتی��ب ‪ ۲۱۵‬و ‪۱۴۹‬‬ ‫واحد است‪.‬‬ ‫ای��ن حجم صادرات و اینکه مش��تریان صادراتی از نرخ کاالها‬ ‫در داخل کش��ور مطلع هس��تند‪ ،‬توقع دارند ک��ه به آنها نرخ‬ ‫ریالی داده ش��ود‪ .‬ترکمان بیان کرد‪ :‬اگر صادرکنندگان ایرانی‬ ‫بخواهند به مشتریان صادراتی به دالر قیمت بدهند‪ ،‬به‌خاطر‬ ‫محدودیت‌های انتقال ارزی‪ ،‬آنها حاضر به خرید از صادرکننده‬ ‫ایرانی نیس��تند‪ .‬رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان سمنان‬ ‫ادامه داد‪ :‬به تبع‪ ،‬صادرکنندگان ایرانی مجبور به پذیرش افراد‬ ‫معرفی شده از سوی خریدار کاالی صادراتی هستند تا بتوانند‬ ‫جلوی کارخانه محصوالت را به ریال به فروش برس��انند‪ .‬وی‬ ‫تاکید کرد‪ :‬این مسئله نیز مشکالت قانونی درپی دارد‪ ،‬چراکه‬ ‫مش��تری کاالی صادراتی حاضر به دریافت فاکتور رس��می از‬ ‫صادرکننده ایرانی نیس��ت‪ .‬ترکمان اظهار کرد‪ :‬با دریافت دالر‬ ‫از مش��تری صادراتی‪ ،‬صرافی‌ها برای انتقال مبلغ یادش��ده به‬ ‫داخ��ل ایران‪ ،‬حدود ‪ ۳‬تا ‪ ۴‬درص��د کارمزد دریافت می‌کنند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬صادرکننده زمانی که در سامانه نیما‪ ،‬دالرها را‬ ‫پس از انتقال ازسوی صرافی‌ها به فروش رساند‪ ،‬باید با نرخی‬ ‫پایین‌تر از بازار داد و س��تد روزانه‪ ،‬دالر را به ریال تبدیل کند‪.‬‬ ‫ترکمان با اشاره به اینکه هزینه‌های تولید در کشور بر اساس‬ ‫نرخ دالر ش��ناور اس��ت‪ ،‬بیان کرد‪ :‬تفاوت و نوس��ان نرخ ارز‪،‬‬ ‫قیمت تمام ش��ده محصوالت در واحدهای تولیدی صادراتی‬ ‫را افزای��ش می‌دهد‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬دولت از تولیدکنندگان‬ ‫انتظ��ار دارد محصوالت صادرات‌محور را به نرخ ارز نیمایی به‬ ‫فروش برس��انند که این مس��ئله با توجه به شرایط اقتصادی‬ ‫داخلی میسر نیست‪.‬‬ ‫الزم ب��ه یادآوری اس��ت که بخ��ش قابل‌توجهی از صادرات‬ ‫ایران به عراق و افغانستان را صنایع معدنی به خود اختصاص‬ ‫می‌دهد‪.‬‬ ‫میزان مصرف انرژی در صنعت سیمان باال است‬ ‫گروه معدن‪:‬‬ ‫محفاظ��ت از مناب��ع انرژی ی��ک امر ضروری‬ ‫اس��ت که همه باید ب��ه س��مت آن برویم‪ .‬این‬ ‫حرکت باعث می‌ش��ود بر مش��کل بحران انرژی‬ ‫جهان چیره شویم‪ .‬به طور خاص‪ ،‬کشورهای در‬ ‫حال توسعه عالقه‌مند به افزایش اطالعات خود‬ ‫در زمینه عملکرد تولید و مصرف انرژی هستند‪.‬‬ ‫به‌طور عمده تنها راهکار در زمینه بحران انرژی‪،‬‬ ‫اس��تفاده خردمندان��ه از انرژی موجود اس��ت‪.‬‬ ‫بنابراین اطالعات در زمینه فناوری‌های حفاظت‬ ‫از منابع انرژی و روش‌های مدرن کاهش مصرف‬ ‫ان��رژی باید در اختیار دول��ت و مراکز مدیریت‬ ‫انرژی در کش��ورهای درحال توسعه قرار گیرد‪.‬‬ ‫اطالعات باید به‌گونه‌ای باش��د که مهندس��ان و‬ ‫اپراتوره��ای کارخانه‌ه��ای س��یمان موجود در‬ ‫این کش��ورها بتوانند به راحتی به این اطالعات‬ ‫دسترس��ی داش��ته باش��ند و به طور خاص این‬ ‫مس��ئله مهم است که آنها به اطالعات کاربردی‬ ‫در زمینه فناوری‌های محافظت از منابع سوخت‬ ‫دست پیدا کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹نشست‌هایی برای صرفه‌جویی بیشتر‬ ‫در دس��امبر ‪۱۳۶۲( ۱۹۸۳‬خورش��یدی)‬ ‫س��ازمان توس��عه صنعتی ملل متحد (یونیدو)‬ ‫نشس��ت‌های منطقه‌ای برای مصرف بهتر منابع‬ ‫انرژی برگزار کرد‪ .‬در این نشست‌ها که با حضور‬ ‫ی��ک گ��روه متخصص انجام‌ش��د‪ ،‬روی مصرف‬ ‫انرژی در صنایع کوچک و متوس��ط کشورهای‬ ‫آسیایی بحث‌‌شد‪.‬‬ ‫در این نشس��ت‌ها‪ ،‬این مس��ئله بیان شد که‬ ‫برای برخی از صنای��ع متمرکز‪ ،‬صرفه‌جویی در‬ ‫صنعت سیمان انرژی زیادی مصرف می‌کند‪ .‬این صنعت‬ ‫همچنین به‌خاطر سهم باالی انرژی در هزینه کلی تولید نیز‬ ‫موردتوجه است‪ ،‬به‌طوری‌که درصد باالیی از نرخ کلی یک‬ ‫تن سیمان به مصرف انرژی آن مربوط می‌شود‪ .‬در صنعت‬ ‫سیمان‪ ،‬مقدار محسوسی از انرژی را می‌توان با جلوگیری‬ ‫از خروج انرژی از کوره‌ها و اصالح و تعدیل وسایل در جهت‬ ‫بازیافت گرما در فرآیند تولید‪ ،‬صرفه‌جویی کرد‬ ‫مص��رف ان��رژی می‌تواند تا بی��ش از ‪ ۱۰‬درصد‬ ‫انجام ش��ود ک��ه این کار با مدیریت و بازرس��ی‬ ‫ان��رژی در زمین��ه فعالیت‌ه��ای خانگ��ی انجام‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬همه این تجربه‌ها باعث ش��د سازمان‬ ‫توس��عه صنعتی ملل متحد‪ ،‬برنام�� ‌ه منطقه‌ای‬ ‫برای ترفی��ع و کاربردی‌تر ک��ردن فناوری‌های‬ ‫صرفه‌جوی��ی در مص��رف ان��رژی تدوی��ن کند‪.‬‬ ‫این س��ازمان برنامه‌ای کام��ل برای صرفه‌جویی‬ ‫در مص��رف ان��رژی در زیربخش‌ها و بخش‌های‬ ‫مختل��ف صنعتی دارد‪ .‬یک��ی از این بخش‌های‬ ‫صنعتی ک��ه مصرف‌کننده عمده انرژی اس��ت‪،‬‬ ‫صنعت س��یمان اس��ت‪ .‬برای بهبود ب��ازده این‬ ‫صنعت‪ ،‬روش‌های مدرن صرفه‌جویی در مصرف‬ ‫انرژی تدوین شده است‪.‬‬ ‫صنعت س��یمان انرژی زیادی مصرف می‌کند‪.‬‬ ‫این صنعت همچنین به‌خاطر سهم باالی انرژی‬ ‫در هزین��ه کل��ی تولی��د نیز موردتوجه اس��ت‪،‬‬ ‫به‌طوری‌ک��ه درصد باالی��ی از نرخ کلی یک تن‬ ‫سیمان مربوط به مصرف انرژی آن است‪.‬‬ ‫در صنعت سیمان‪ ،‬مقدار محسوسی از انرژی‬ ‫را می‌توان با جلوگیری از خروج انرژی از کوره‌ها‬ ‫و اصالح و تعدیل وسایل در جهت بازیافت گرما‬ ‫در فرآیند تولی��د‪ ،‬صرفه‌جویی کرد‪ .‬برای نمونه‬ ‫اصالح و تعدیل وسایل می‌تواند به واسطه اضافه‬ ‫ک��ردن بخش‌های پیش‌گرم ی��ا خنک‌کننده در‬ ‫تولید سیمان انجام ش��ود‪ .‬همچنین استفاده از‬ ‫ضایعات صنعت��ی می‌تواند درصد مصرف انرژی‬ ‫را کاهش دهد‪.‬‬ ‫به تازگی س��ازمان توسعه صنعتی ملل متحد‬ ‫(یونی��دو) این برنامه را به وس��یله حمایت مالی‬ ‫ازس��وی دولت ژاپن در کش��ورهای آسیایی در‬ ‫حال توس��عه اجرا کرده است‪ .‬این برنامه کمک‬ ‫می‌کند تا فناوری‌های ابداعی حفاظت از منابع‬ ‫انرژی که در کش��ور ژاپن توسعه یافته است‪ ،‬در‬ ‫کشورهای در حال توسعه ممتاز نیز توسعه یابد‪.‬‬ ‫در این برنامه‪ ،‬بر این مس��ئله تاکید می‌‌ش��ود‬ ‫که انتقال فناوری‌ه��ای حفاظت از منابع انرژی‬ ‫به‌وس��یله این موارد میس��ر می‌شود‪ )۱ :‬هدایت‬ ‫بررس��ی‌های انجامی بر مصرف انرژی و بازده در‬ ‫مراحل مختلف یک کارخانه‪ )۲ .‬تهیه هندبوک‌ها‬ ‫در زمینه مدیریت انرژی و فناوری‌های حفاظت‬ ‫از مناب��ع ان��رژی (ای��ن هندبوک‌ها به‌وس��یله‬ ‫بررس��ی‌های انجام ش��ده در کارخانه‌ها تدوین‬ ‫می‌ش��ود‪ )۳ ).‬برگزاری س��مینارهایی در زمینه‬ ‫بحث و ارائ��ه مطالب ‌هندبوک‌های تهیه‌ش��ده‬ ‫(این س��مینارها را می‌توان در س��طح مسئوالن‬ ‫دولت��ی‪ ،‬نمایندگان صنایع‪ ،‬مدی��ران کارخانه‌ها‬ ‫و مهندس��ان برگزار کرد‪ )۴ ).‬انتشار هندبوک‌ها‬ ‫ب��رای دیگر کش��ورهای در حال توس��عه (این‬ ‫کتاب‌ه��ا می‌تواند موج��ب اس��تفاده و کاربرد‬ ‫بهتر برای بخش‌های صنعتی شود)‪ .‬تجربه‌های‬ ‫به‌دست آمده هنگام اجرای این برنامه راهنمای‬ ‫مناس��بی در جهت برنامه‌های آینده اس��ت که‬ ‫بخش‌ه��ای دیگر صنعت را نیز درگیر می‌کند و‬ ‫نه‌تنها موجب پیشرفت صنایع در یک سرزمین‬ ‫می‌شود‪ ،‬بلکه موجب پیشرفت صنعت در دیگر‬ ‫کشورهای درحال توسعه می‌شود‪.‬‬ ‫یونی��دو این برنامه را هم��راه با پروژه مصرف‬ ‫خردمندان��ه مناب��ع ان��رژی در صنع��ت پارچه‬ ‫و ف��والد در مال��زی و اندون��زی و پروژه مصرف‬ ‫خردمندان��ه منابع ان��رژی در صنع��ت کاغذ و‬ ‫صنعت شیش��ه در فیلیپین و تایلند شروع کرد‪.‬‬ ‫این پروژه‌ها به‌وس��یله پروژه مصرف خردمندانه‬ ‫مناب��ع ان��رژی در صنع��ت س��رامیک و صنعت‬ ‫سیمان در سریالنکا و بنگالدش دنبال شد‪.‬‬ ‫‹ ‹خصوصیات مصرف انرژی در تولید‬ ‫سیمان‬ ‫صنعت س��یمان به همراه صنعت فوالد‪ ،‬کاغذ‬ ‫نرخ انواع بلوک سیمانی‬ ‫و پتروش��یمی ازجمله صنای��ع پرمصرف انرژی‬ ‫هس��تند‪ .‬درصد نرخ س��وخت در تولید سیمان‬ ‫پرتلند ‪ 20‬تا ‪ 30‬درصد اس��ت‪ .‬اگر هزینه انرژی‬ ‫کاهش یابد‪ ،‬هزینه تولید کاهش یافته که نتیجه‬ ‫آن افزایش سود کارخانه است‪ .‬حدود ‪۹۵‬درصد‬ ‫از مصرف سوخت در زمینه پخت کلینکر است‪.‬‬ ‫‪ 40‬درصد از نیروی برق نیز برای آسیاب کردن‬ ‫پایانی مصرف می‌ش��ود و کمتر از ‪ 30‬درصد از‬ ‫هرک��دام از این منابع انرژی (س��وخت و نیروی‬ ‫ب��رق) در زمین��ه فرآیند انجام ش��ده روی مواد‬ ‫اولی��ه و فرآیند پخت کلینکر مصرف می‌ش��ود‪.‬‬ ‫فرآیند آس��یاب کردن پایانی بیش��تر با استفاده‬ ‫از نی��روی برق انجام می‌ش��ود ک��ه این نیروی‬ ‫برق برای گردش آس��یاب‌ها اس��تفاده می‌شود‪.‬‬ ‫در فرآیند پخت کلینک��ر نیز برق مصرفی برای‬ ‫فن‌های خنک‌کننده مصرف می‌ش��وند‪ .‬فرآیند‬ ‫خردایش م��واد اولیه حجم زی��ادی از انرژی را‬ ‫برای آسیاب‌ها و دمنده‌ها مصرف می‌کند‪ .‬فرآیند‬ ‫تولید سیمان در ژاپن بیشتر به وسیله کوره‌های‬ ‫‪ SP، NSP‬انجام می‌ش��ود و زغال‌سنگ نیز به‬ ‫عنوان سوخت مصرف می‌شود‪ .‬بنابراین نسبت‬ ‫مصرف برق به وس��یله فرآیند پخت کلینکر باال‬ ‫است‪ .‬در کارخانه‌هایی که بیشتر از کوره فرآیند‬ ‫تر استفاده می‌شود‪ ،‬فرآیند آسیاب کردن پایانی‬ ‫نیروی زی��ادی مصرف می‌کند ک��ه علت آن را‬ ‫عن��وان کردیم‪ .‬در چنین م��واردی‪ ،‬حفاظت از‬ ‫ان��رژی را بای��د با تمرکز بر مصرف س��وخت در‬ ‫فرآین��د پخت کلینکر و آس��یاب ک��ردن پایانی‬ ‫(مصرف الکتریسیته) انجام داد‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬سایت راسخون‬ ‫نرخ انواع سیمان و پودر سنگ‬ ‫محصول‬ ‫مشخصات‬ ‫قیمت (قالبی)‪ -‬به تومان‬ ‫توضیحات‬ ‫محصول‬ ‫مشخصات‬ ‫قیمت (قالبی)‪ -‬به تومان‬ ‫توضیحات‬ ‫بلوک لیکا ‪15‬‬ ‫‪15×20×50‬‬ ‫‪2040‬‬ ‫لیکای اصل ‪ ،‬با حمل‬ ‫پودر سنگ ‪ 25‬کیلویی‬ ‫کیسه‬ ‫‪1800‬‬ ‫بدون حمل‬ ‫بلوک لیکا ‪20‬‬ ‫‪20×20×40‬‬ ‫‪2500‬‬ ‫لیکای اصل ‪ ،‬با حمل‬ ‫پودر سنگ ‪ 15‬کیلویی‬ ‫کیسه‬ ‫‪1200‬‬ ‫بدون حمل‬ ‫بلوک طرح لیکا ‪7‬‬ ‫‪7×20×40‬‬ ‫‪560‬‬ ‫درجه‪ ،۱‬بدون حمل‬ ‫سیمان سفید ‪ 50‬کیلویی‬ ‫کیسه‬ ‫‪14000‬‬ ‫بدون حمل‬ ‫بلوک طرح لیکا ‪20‬‬ ‫‪20×20×40‬‬ ‫‪900‬‬ ‫درجه ‪ ،1‬سبک‪ ،‬بدون حمل‬ ‫سیمان سفید ‪ 40‬کیلویی‬ ‫کیسه‬ ‫‪۱۲۰۰۰‬‬ ‫بدون حمل‬ ‫بلوک طرح لیکا ‪20‬‬ ‫‪20×20×40‬‬ ‫‪660‬‬ ‫درجه‪ ،۱‬سنگین ‪ ،‬بدون حمل‬ ‫سیمان آکبند پوزوالن تهران‬ ‫کیسه‬ ‫روز‬ ‫با حمل – کامیون‬ ‫ ‬
‫آلومینیوم جاجرم در آستانه بهره‌برداری‬ ‫مدیرعامل مجتم��ع آلومینای ایران ضمن اعالم این خبر‬ ‫که در خرداد آلومینیوم جاجرم بهره‌برداری می‌شود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫با توجه به تولید س��االنه ‪ ۱۲۰‬هزار تن ش��مش آلومینیوم‬ ‫صنایع پایین‌دستی نیز ایجاد خواهد شد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬ت��ورج زارع با بیان اینک��ه آلومینیوم‬ ‫جاجرم در ماه جاری در آس��تانه بهره‌برداری اس��ت‪ ،‬اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬با راه‌اندازی کارخانه آلومینیوم جاجرم‪ ،‬زنجیره تولید‬ ‫آلومینیوم از معدن تا ش��مش در خراس��ان ش��مالی کامل‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬زنجیره تولید آلومینیوم از معادن بوکس��یت در‬ ‫جاجرم آغاز ش��ده و در کارخان��ه آلومینای جاجرم به پودر‬ ‫آلومینا تبدیل می‌شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل مجتمع آلومینای ایران خاطرنش��ان کرد‪ :‬قرار‬ ‫است یک‌س��وم تولید پودر آلومینای این مجتمع که پیش‬ ‫از ای��ن خوراک دو کارخان��ه ایرالکو در اراک و کارخانه‌های‬ ‫المهدی و هرمزال در اس��تان هرمزگان را تامین می‌کرد‪ ،‬به‬ ‫کارخانه آلومینیوم جاجرم اختصاص یابد و نیاز این کارخانه‬ ‫تازه تاس��یس را تامین کند‪ .‬ضمن اینکه تکمیل فاز ‪ ۲‬و ‪۳‬‬ ‫کارخانه تولید ش��مش آلومینیوم‪ ،‬از طرح‌های اصلی ما در‬ ‫استان خراسان است‪.‬‬ ‫زارع در ادامه افزود‪ :‬همچنین از دیگر برنامه‌های شرکت‪،‬‬ ‫ایجاد صنایع پایین‌دس��تی ازجمله س��اخت ف��از دوم پودر‬ ‫آلومین��ا ب��ا توجه به تولید س��االنه ‪ ۱۲۰‬هزار تن ش��مش‬ ‫آلومینیوم در آینده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل مجتمع آلومینای ایران ضمن اشاره به افزایش‬ ‫‪۵۰‬درصدی میزان اکتشاف در مجتمع آلومینای ایران اظهار‬ ‫کرد‪ :‬تا ابتدای س��ال ‪ ۱۳۹۴‬ح��دود ‪ ۱۰۰‬هزار متر حفاری‬ ‫اکتش��افی انجام ش��ده بود اما اکنون این میزان به ‪ ۱۴۵‬تا‬ ‫‪ ۱۵۰‬هزار متر رسیده است‪ .‬این اقدام سبب افزایش ذخایر‬ ‫قطعی این مجتمع به ‪ ۳۸‬میلیون تن خواهد شد‪ .‬با توجه به‬ ‫میزان ذخایر موجود‪ ،‬برای ‪ ۳۰‬س��ال‪ ،‬مشکلی از نظر تامین‬ ‫خوراک اولیه پودر آلومینا نخواهیم داشت‪.‬‬ ‫وی همچنین اظهار کرد‪ :‬با توجه به برنامه توسعه شرکت‬ ‫و س��اخت ف��از دوم کارخانه تولید پ��ودر آلومینا با ظرفیت‬ ‫‪ ۲۵۰‬هزار تن‪ ،‬اکتش��افات ادامه خواه��د یافت و امیدواریم‬ ‫میزان ذخیره قابل برداش��ت بوکسیت به ‪ ۶۰‬تا ‪ ۷۰‬میلیون‬ ‫تن برسد‪.‬‬ ‫روزگار معدن فرآیند دریافت مجوز تاسیس کارخانه صنایع معدنی را بررسی کرد‬ ‫دریافت مجوز کارخانه سال‌ها طول می‌کشد‬ ‫سارا اصغری‪:‬‬ ‫دریافت مج��وز برای ایجاد ی��ک واحد فرآوری‬ ‫یا صنایع معدنی‪ ،‬بروکراس��ی طوالنی‌مدت از یک‬ ‫ت��ا چند س��ال را می‌طلب��د که زیر نظ��ر چندین‬ ‫وزارتخانه و سازمان ازجمله‪ ،‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت‪ ،‬س��ازمان منابع طبیعی‪ ،‬سازمان محیط‬ ‫زیس��ت‪ ،‬جهاد کشاورزی‪ ،‬سازمان میراث فرهنگی‬ ‫و س��ازمان استاندارد و‪ ...‬است تا یک کارخانه جواز‬ ‫تاس��یس و پ��س از آن جواز بهره‌ب��رداری و تولید‬ ‫را بگی��رد؛ مجوزهایی ک��ه در برخی زمینه‌ها الزم‬ ‫و ض��روری به‌نظر می‌رس��ند ام��ا در برخی مواقع‬ ‫روند به‌دست‌آوردن‌شان دست‌وپاگیر می‌شود و تا‬ ‫س��ال‌ها طول می‌کشد‪ .‬البته در این میان برخی از‬ ‫رانت‌هایی برخوردار هستند که روند مجوز گرفتن‬ ‫برای‌شان آسان‌تر از سایرین می‌شود‪.‬‬ ‫س��یف‌اهلل امیری‪ ،‬مدیرکل‬ ‫دفتر صنای��ع معدنی وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت در‬ ‫گفت‌وگ��و ب��ا روزگار معدن‬ ‫اظهار کرد‪ :‬مراحل ثبت برای‬ ‫تاسیس یک واحد صنعتی بر‬ ‫این اساس است که ابتدا باید درخواست‌کننده در‬ ‫س��ایت بهین‌یاب ثبت‌نام اینترنتی کند و همزمان‬ ‫درخواس��تی را به سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫استان بفرس��تد‪ .‬امیری در ادامه خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫البت��ه ثبت‌نام در س��ایت بهین‌یاب مس��تلزم ارائه‬ ‫برخی مدارک اس��ت که باید در این س��ایت ارائه‬ ‫ش��ود‪ .‬پس از این مراح��ل‪ ،‬این طرح در وزارتخانه‬ ‫م��ورد بررس��ی و کارشناس��ی قرار می‌گی��رد‪ .‬در‬ ‫وزارتخانه دفتری با عنوان دفتر طرح‌ها وجود دارد‬ ‫که ای��ن طرح‌ها را موردبررس��ی ق��رار می‌دهد و‬ ‫چنانچه طرح موردنظر پس از بررسی‪ ،‬شرایط الزم‬ ‫را داشته باشد‪ ،‬تایید آن از طریق سایت بهین‌یاب‬ ‫به استان موردنظر فرستاده می‌شود که پس از آن‪،‬‬ ‫جواز تاس��یس از طریق استان صادر می‌شود‪ .‬این‬ ‫مراحل دریافت جواز تاسیس برای طرح‌های بزرگ‬ ‫است‪ .‬درباره سایر طرح‌های کوچک نیز درخواست‬ ‫به ش��کل اس��تانی انجام ش��ده و در همان استان‬ ‫بررس��ی انجام و جواز تاسیس صادر می‌شود‪ .‬وی‬ ‫در پاس��خ ب��ه این پرس��ش که تا پیش از س��ایت‬ ‫بهین‌یاب درخواست‌ها چگونه انجام می‌شد‪ ،‬عنوان‬ ‫کرد‪ :‬تا پیش از س��ایت بهین‌یاب درخواس��ت‌ها از‬ ‫طری��ق اس��تان‌ها جم��ع‌آوری می‌ش��د و به دفتر‬ ‫طرح‌ها در وزارتخانه فرس��تاده می‌ش��د اما اکنون‬ ‫سایت بهین‌یاب چندسالی است که راه‌اندازی شده‬ ‫و در ابتدای کار از طریق این س��ایت درخواس��ت‬ ‫اولیه انجام می‌شود‪ .‬امیری درباره شرایط موردنظر‬ ‫برای دادن مجوز کارخانه عنوان کرد‪ :‬زمین و مکان‬ ‫و چرایی تاسیس و امکانات الزم برای تاسیس یک‬ ‫کارخانه در دفتر طرح‌های وزارتخانه موردبررسی‬ ‫قرار می‌گیرد‪ .‬مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه‌ای‬ ‫‹ ‹دادن مج�وز اولی�ه بی�ش از یک ماه‬ ‫طول نمی‌کشد‬ ‫خاطر عملکرد کارخانه لغو کنند چراکه س��ازمان‬ ‫محیط‌زیست پاالیش‌های دوره‌ای از کارخانه انجام‬ ‫می‌دهد و سازمان استاندارد نیز همواره استاندارد‬ ‫بودن کاال را به ش��کل دوره‌ای موردبررس��ی قرار‬ ‫می‌دهد‪ .‬این کارش��ناس س��یمان در ادامه یادآور‬ ‫ش��د‪ :‬البته در زمین��ه کارخانه‌های صنایع معدنی‬ ‫فرآین��دی دیگر‪ ،‬گرفتن مج��وز از واحد معادن از‬ ‫س��وی س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت است که‬ ‫بای��د معادن موردنی��از در نزدیک��ی کارخانه قرار‬ ‫داشته باشند‪ .‬صباغیان‌بیدگل تاکید کرد‪ :‬از سوی‬ ‫دیگر در ابتدای امر برای دریافت مجوز این مسئله‬ ‫مورد تایید وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت است که‬ ‫وجود کارخانه‌ای تا چه اندازه ضروری اس��ت‪ ،‬برای‬ ‫نمونه در حال حاضر دیگر به واحدهای سیمانی به‬ ‫دلیل اش��باع بودن این صنعت جواز تاسیس داده‬ ‫نمی‌ش��ود‪ .‬وی در پاسخ به این پرسش که فرآیند‬ ‫دریافت مجوز تا چه اندازه دس��ت و پاگیر اس��ت یا‬ ‫طی کردن این فرآیند الزم و ضروری است‪ ،‬عنوان‬ ‫کرد‪ :‬البت��ه فرآیند طوالنی ش��دن دریافت مجوز‬ ‫ب��ه مکان مجوز‪ ،‬به افرادی که قرار اس��ت کارخانه‬ ‫تاسیس کنند و همین‌طور به ارتباطات افراد برای‬ ‫گرفتن مجوز بس��تگی دارد‪ .‬در این زمینه داشتن‬ ‫رانت هم می‌تواند گرفتن مجوزها را س��اده‌تر کند‪.‬‬ ‫البته افرادی که رانت دارند نیز دو دس��ته هستند؛‬ ‫دس��ته‌ای که کارها را به صورت صحیح پیش برده‬ ‫و از حداقل زمان استفاده می‌برند و دسته‌ای دیگر‬ ‫فقط از رانت اس��تفاده می‌کنند و کار خود را پیش‬ ‫می‌برند‪ .‬وی همچنین در پاسخ به این پرسش که‬ ‫آی��ا واحدهای توس��عه‌ای نیز ب��رای گرفتن مجوز‬ ‫همی��ن فرآیند را طی می‌کنن��د‪ ،‬گفت‪ :‬طرح‌های‬ ‫توسعه‌ای برای گرفتن مجوز به‌طور معمول فرآیند‬ ‫کمت��ری را طی می‌کنند و گرفتار مجوز س��ازمان‬ ‫منابع طبیعی و‪ ...‬نیستند اما ایجاد آلودگی نکردن‬ ‫و اس��تاندارد بودن تولیدات این واحدها باید بعد از‬ ‫بهره‌برداری موردکنترل قرار گیرد‪.‬‬ ‫سیف‌اهلل امیری‪:‬اگر درخواست کننده مجوزی کل شرایط را‬ ‫داشته باشد‪ ،‬ممکن است دریافت مجوز ‪ ۱۵‬روز تا یک ماه‬ ‫طول بکشد‪ .‬جواز تاسیس یک برگه است و زمانی اعتبار پیدا‬ ‫می‌کند که تمام مراحل آن پشت‌سر گذاشته شود‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت همچنین در پاسخ به این‬ ‫پرس��ش که از نظر زمانی مجوز گرفتن چه اندازه‬ ‫طول می‌کش��د‪ ،‬گفت‪ :‬اگر درخواستی کل شرایط‬ ‫را داشته باشد‪ ،‬ممکن است این کار ‪ ۱۵‬روز تا یک‬ ‫ماه طول بکش��د‪ .‬جواز تاس��یس یک برگه است و‬ ‫زمان��ی اعتبار پی��دا می‌کند که تم��ام مراحل آن‬ ‫پشت‌سر گذاشته شود‪.‬‬ ‫‹ ‹مجوزهایی که بیش از یک‌سال زمان‬ ‫می‌برند‬ ‫درباره فرآیند دریافت مجوز‬ ‫ب��رای واحده��ای ف��رآوری‬ ‫علی‌حس��ین زاوی��ه‪ ،‬دبی��ر‬ ‫انجمن صنعت نسوز ایران در‬ ‫گفت‌وگ��و ب��ا روزگار معدن‬ ‫عن��وان کرد‪ :‬ب��رای دریافت‬ ‫مج��وز ایجاد یک واحد ف��رآوری یا کارخانه باید از‬ ‫طریق س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اقدام کرد‬ ‫و تا این مرحله اقدام چندان مشکل به‌نظر نمی‌رسد‬ ‫و زمان‌بر نیست‪ .‬زاویه در ادامه خاطرنشان کرد‪ :‬اما‬ ‫موض��وع پس از گرفتن مجوز از س��وی س��ازمان‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت آغاز می‌ش��ود‪ ،‬چراکه باید‬ ‫به‌دنب��ال دریاف��ت مجوز از س��وی س��ازمان‌های‬ ‫مختلف بود‪ .‬این س��ازمان‌ها شامل سازمان محیط‬ ‫زیس��ت‪ ،‬اداره مناب��ع طبیع��ی‪ ،‬س��ازمان میراث‬ ‫فرهنگ��ی و‪ ...‬اس��ت که دریافت مج��وز و پروانه از‬ ‫س��وی این س��ازمان‌ها بروکراسی طوالنی‌مدتی را‬ ‫پشت‌س��ر می‌گذارد‪ .‬زوایه در پاسخ به این پرسش‬ ‫که این بروکراسی تا چه اندازه زمان‌بر است‪ ،‬عنوان‬ ‫کرد‪ :‬برای گرفتن این مجوزها به‌ویژه در حوزه‌های‬ ‫محیط‌زیست ممکن اس��ت سال‌ها در رفت و آمد‬ ‫بود و حتی مجوز را هم دریافت نکرد‪ .‬وی در پاسخ‬ ‫به این پرسش که مسائل محیط‌زیست بسیار مهم‬ ‫هس��تند‪ ،‬گمان نمی‌کنید که سختگیری‌های این‬ ‫نه��اد برای مجوز دادن تا حدی موردقبول باش��د‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬یک موضوع این است که گرفتن مجوزهای‬ ‫محیط‌زیست بسیار زمان‌بر است و گاهی بیشتر از‬ ‫یک سال زمان می‌برد و موضوع دیگر آن است که‬ ‫بس��یار پیش‌می‌آید کس��انی که در محیط‌زیست‬ ‫مج��وز صادر می‌کنن��د تا حدی س��لیقه‌ای عمل‬ ‫می‌کنند و با این روند کار را طوالنی یا حتی متوقف‬ ‫می‌کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹رانت‌هایی که زمان گرفتن مجوز را‬ ‫کوتاه‌تر می‌کنند‬ ‫همچنی��ن درب��اره فرآیند‬ ‫دریافت مجوز برای تاسیس‬ ‫ی��ک کارخان��ه‪ ،‬حس��ن‬ ‫صباغیان بیدگل‪ ،‬کارشناس‬ ‫س��یمان در گفت‌وگ��و ب��ا‬ ‫روزگار مع��دن اظه��ار کرد‪:‬‬ ‫برای گرفتن مجوز تاسیس کارخانه یک بروکراسی‬ ‫طوالنی مدتی را باید طی کرد‪ ،‬در ابتدا باید از سوی‬ ‫سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت مجوز اولیه گرفته‬ ‫ش��ود اما بروکراسی‌های بعدی پس از گرفتن این‬ ‫مجوز است‪ .‬در این راستا مهم‌ترین مجوز‪ ،‬از سوی‬ ‫س��ازمان محیط‌زیست و اداره منابع طبیعی است‪.‬‬ ‫البته س��ازمان محیط‌زیس��ت مج��وزی که صادر‬ ‫می‌کند به نوعی مجوز مشروط یا آزمایشی به‌شمار‬ ‫می‌رود که این مجوز مشروط در ادامه کار و با توجه‬ ‫به اقدام‌های بع��دی و در زمان بهره‌برداری دوباره‬ ‫بای��د موردتایی��د ق��رار گیرد‪ .‬از س��وی دیگر باید‬ ‫استعالم‌هایی از سوی جهاد کشاورزی گرفته‌شود‬ ‫ک��ه م��کان و زمین مورد س��اخت کارخانه‪ ،‬زمین‬ ‫کشاورزی یا نزدیک به محل دامپروری نباشند‪ .‬از‬ ‫این‌رو مجوز تاسیس کارخانه به سرعت و به‌راحتی‬ ‫داده نمی‌ش��ود‪ .‬صباغی��ان بی��دگل در ادام��ه‬ ‫خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬ت��ا این مرحله که عنوان ش��د‬ ‫درحقیقت صدور جواز تاسیس است که از گرفتن‬ ‫مجوز تا تاس��یس کارخانه اگر وقفه‌ای پیش نیاید‪،‬‬ ‫به‌طور معمول بین ‪ ۳۰‬تا ‪ ۳۶‬ماه زمان می‌برد‪ .‬بعد‬ ‫از ‪ ۳۶‬ماه حالت خوشبینانه این است که به شرکت‬ ‫مجوز بهره‌برداری داده می‌شود‪ .‬پس از بهره‌برداری‬ ‫نیز س��ازمان محیط‌زیس��ت همچنان بر کارخانه‬ ‫نظارت خواهد داش��ت و در صورت آلودگی ممکن‬ ‫است مجوز داده شده را نیز باطل کند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در ادام��ه زمان��ی ک��ه کارخان��ه به‬ ‫تولید رس��ید باید از سوی س��ازمان استاندارد نیز‬ ‫مج��وز الزم را دریافت کن��د به عبارتی باید کاالی‬ ‫تولیدشده کارخانه مشمول استانداردهای داخلی‬ ‫کشور باش��د‪ .‬بنابراین از زمان بهره‌برداری به بعد‪،‬‬ ‫مجوزهای محیط‌زیس��ت و س��ازمان اس��تاندارد‬ ‫هم��واره باید موردتایید قرار گیرد و ممکن اس��ت‬ ‫ای��ن س��ازمان‌ها مجوزهای داده ش��ده خود را به‬ ‫‹ ‹مجوز طرح‌های توسعه‌ای‬ ‫همچنی��ن درب��اره مج��وز‬ ‫طرح‌های توس��عه‌ای در یک‬ ‫مجموع��ه‪ ،‬ف��رزاد ارزان��ی‪،‬‬ ‫مدیرعامل ف��والد هرمزگان‬ ‫در گفت‌وگو با روزگار معدن‬ ‫اظه��ار ک��رد‪ :‬ب��رای ایجاد‬ ‫واحدهای توس��عه‌ای باید مجوز تاس��یس گرفت و‬ ‫هم��ان مراحل اولیه را طی ک��رد‪ .‬باید پروانه‌های‬ ‫بهره‌برداری و مجوزهای محیط‌زیس��ت را دریافت‬ ‫کرد‪ .‬از سوی دیگر باید در زمینه تامین آب و سایر‬ ‫انرژی‌ه��ا واحدهای فرآوری موردتایید قرار گیرند‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر باید زیرس��اخت‌ها‪ ،‬جاده و راه‌آهن‬ ‫برای طرح توس��عه‌ای درنظر گرفته شوند‪ ،‬اگر یک‬ ‫واحدی صادرات انجام دهد‪ ،‬اتصال آن به دریا مهم‬ ‫اس��ت‪ .‬مدیرعامل فوالد هرم��زگان در ادامه تاکید‬ ‫ک��رد‪ :‬دریافت مجوزهای محیط زیس��تی موضوع‬ ‫زمان‌بری است‪.‬‬ ‫مدیرعامل ذوب‌آهن اصفهان مطرح کرد‪:‬‬ ‫حیات توسعه فوالد کشور به صادرات وابسته است‬ ‫صنع��ت فوالد صادرات‌محور اس��ت و در ش��رایط کنونی نیز‬ ‫می‌تواند به حرکت خود ادامه دهد و حیات توسعه فوالد کشور‬ ‫به این امر وابسته است‪.‬‬ ‫به گزارش چیالن‪ ،‬منصور ی��زدی‌زاده‪ ،‬مدیرعامل ذوب آهن‬ ‫اصفهان در شبکه خبر در برنامه گفت‌وگوی اقتصادی به شرایط‬ ‫صنعت فوالد کش��ور پرداخت و راه‌های دستیابی ایران به رشد‬ ‫متوازن در این صنعت را تشریح کرد‪.‬‬ ‫یزدی‌زاده گفت‪ :‬در افق ‪ ۱۴۰۴‬که برای توس��عه فوالد کشور‬ ‫درنظر گرفته ش��ده‪ ،‬قرار اس��ت به تولید ساالنه ‪ ۵۵‬میلیون تن‬ ‫برس��یم‪ .‬این عدد در سال ‪ ۹۷‬به حدود ‪ ۲۵‬میلیون تن رسیده‬ ‫اس��ت‪ .‬با توجه به طرح‌های توس��عه تولید فوالد کش��ور‪ ،‬روند‬ ‫خوبی را در این بخش شاهد هستیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در فوالد خام ظرفیت‌سازی‌های خوبی انجام شده‬ ‫و مستلزم این است که در زنجیره‌ای که از سنگ‌آهن دانه‌بندی‬ ‫(کنس��انتره) شروع می‌ش��ود‪ ،‬این روند ادامه یابد و باید به‌طور‬ ‫متوازن توسعه یابند‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت تصریح کرد‪ :‬باید در معادنی که به اکتشاف‬ ‫رسیدند‪ ،‬بهره‌برداری از آنها انجام شود‪ .‬برخی در عمق هستند‬ ‫و نیاز به س��رمایه‌گذاری دارند که امیدواریم با رویکرد ایمیدرو‬ ‫برای توس��عه معادن کش��ور در س��نگ آهن این ت��وازن برای‬ ‫رسیدن به عدد ‪۵۵‬میلیون تن تولید فوالد که در کشور متصور‬ ‫است محقق شود و رشد تولید نیز در همان چارچوب است‪.‬‬ ‫یزدی‌زاده گفت‪ :‬در بخش‌های مختلف موفقیت‌های بسیاری‬ ‫داشتیم اما در صنعت فوالد خوشبختانه موفقیت‌ها چشمگیرتر‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬تا چند سال پیش وارد‌کننده فوالد بودیم اما امروز‬ ‫ایران به یک کش��ور صادر‌کننده فوالد تبدیل شده است‪ .‬امروز‬ ‫در معادالت منطقه‌ای و جهانی ایران مدنظر قرار می‌گیرد و این‬ ‫از برکت‌های توس��عه صنعت فوالد است که شاهد آن هستیم و‬ ‫این روند رو به رشد مرهون صادراتی شدن فوالد است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬صادرات رو به رش��د است و امسال نیز نویدبخش‬ ‫رش��د بهتر از سال گذشته است‪ .‬با وجود تحریم‌هایی که شاهد‬ ‫هس��تیم و فوالد را نی��ز دربرگرفت اما عملکرد ‪ ۲‬ماه گذش��ته‬ ‫تولیدکنندگان فوالد بسیار مطلوب بوده است‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ذوب آه��ن بیان کرد‪ :‬توس��عه صنع��ت فوالد به‬ ‫ای��ن دلیل موردتوجه قرار گرفته اس��ت که ظرفیت‌های خوبی‬ ‫در کش��ور مانند معادن خوب س��نگ آهن داری��م که نیازمند‬ ‫سرمایه‌گذاری بیش��تر است و از نظر شناسایی و اکتشافات نیز‬ ‫شرایط خوبی داریم‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬یکی از اشکاالتی که می‌توان به صنعت فوالد‬ ‫وارد کرد‪ ،‬این اس��ت که رشد همگونی نداشته است‪ .‬معادن ما‬ ‫به دالیل مختلف‪ ،‬درگیر راه‌اندازی صنایع پایین‌دس��ت ش��دند‬ ‫به‌گونه‌ای که معادن باید روی توس��عه خودتمرکز می‌کردند و‬ ‫تولید را از نظر کمی و کیفی افزایش می‌دادند‪ .‬خوش��بختانه از‬ ‫حدود ‪۲‬س��ال پیش حرکت‌هایی برای جلوگیری از این موضوع‬ ‫آغاز شده است و امیدواریم تداوم یابد‪.‬‬ ‫یزدی‌زاده گفت‪ :‬اگر هر صنعتی در تخصص خودش توس��عه‬ ‫یابد‪ ،‬می‌توانیم این امیدواری را داشته باشیم که در افق ‪۱۴۰۴‬‬ ‫ظرفیت‌سازی با نرخ بهره‌برداری که مد نظر است‪ ،‬محقق شود‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه ب��ه ض��رورت توس��عه زیرس��اخت‌ها پرداخت‬ ‫و گف��ت‪ :‬نیازمن��د س��رمایه‌گذاری قابل‌توجه��ی در این بخش‬ ‫هس��تیم‪ .‬تولید‌کنندگان ظرفیت‌س��ازی می‌کنند ام��ا باید در‬ ‫حوزه زیرس��اخت نیز حرکت‌های موازی مانند ساخت نیروگاه‪،‬‬ ‫توسعه خطوط ریلی‪ ،‬توسعه بندرها و گمرکات انجام شود یعنی‬ ‫تمامی زیرس��اخت‌ها توس��عه یابد تا در افق ‪ ۱۴۰۴‬به عدد ‪۵۵‬‬ ‫میلیون تن برسیم‪ .‬تمام این تولید در داخل قابل مصرف نیست‬ ‫و همزم��ان با افزایش تولید‪ ،‬باید صادرات هم به همان نس��بت‬ ‫افزای��ش دهیم‪ .‬این عضو انجم��ن تولید‌کنندگان فوالد تصریح‬ ‫کرد‪ :‬صنعت فوالد صادرات محور اس��ت و لذا در شرایط کنونی‬ ‫نی��ز می‌توان��د به حرکت خ��ودش ادامه دهد و حیات توس��عه‬ ‫فوالد کش��ور به این امر وابس��ته اس��ت‪ .‬در سال گذشته حدود‬ ‫‪ ۸‬میلیون تن صادرات فوالد داش��تیم و امسال امیدوار هستیم‬ ‫ای��ن عدد از ‪ ۱۰‬میلی��ون تن عبور کن��د‪ .‬در زمینه محصوالت‬ ‫نهایی و نیمه‌س��اخته مانند ش��مش و اس��لب صادرات بس��یار‬ ‫خوب بوده است‪ .‬یزدی‌زاده گفت‪ :‬ظرفیت‌های خوبی در کشور‬ ‫وج��ود دارد‪ .‬ب��رای نمونه ذوب آهن اصفه��ان تولید‌کننده ریل‬ ‫اس��ت که محصول آن قابل صادرات اس��ت‪ .‬اگر صادرکنندگان‬ ‫بیش��تر حمایت شوند‪ ،‬روند رو به رشد صادرات ادامه می‌یابد و‬ ‫می‌توانیم به افق ‪ ۱۴۰۴‬امیدوارتر باشیم‪.‬‬ ‫صنایع‌معدنی فلزی‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 12‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 27‬رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 2‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره‪176‬‬ ‫یادداشت‬ ‫نقش واردات و صادرات‬ ‫در تعادل بازار‬ ‫سارا اصغری‬ ‫روزنامه‌نگار‬ ‫ب��ازار داخل��ی ب��رای گره خ��وردن ب��ا بازارهای‬ ‫بین‌المللی‪ ،‬نیازمند واردات و صادرات است که اگر‬ ‫این دو حلقه در کنار یکدیگر قرار نگیرند‪ ،‬نمی‌توانند‬ ‫بازار آزاد را ش��کل بدهند‪ .‬در چند س��ال گذشته به‬ ‫دلی��ل تنظیم بازار‪ ،‬سیاس��ت دولت تاکید بر تامین‬ ‫نیاز داخل بوده اس��ت؛ سیاس��تی که همواره بر این‬ ‫موض��وع تاکید دارد ک��ه تولیدکنندگان در صورت‬ ‫مازاد تولید‪ ،‬اقدام به صادرات کنند تا تولیدکنندگان‬ ‫داخلی راحت‌تر مواد اولیه خود را تامین کنند البته‬ ‫در مقابل این سیاست باید به فکر بازارهای صادراتی‬ ‫نی��ز بود چراکه زمانی ک��ه یک بازار صادراتی ایجاد‬ ‫می‌شود‪ ،‬اگر صادرکننده حضور همیشگی و منظم‬ ‫در آن بازار نداش��ته باشد آن را از دست خواهد داد‪.‬‬ ‫در تج��ارت بین‌الملل موضوع مورد تایید‪ ،‬صادرات‬ ‫منظم و ادامه‌دار اس��ت از این‌رو ممکن اس��ت یک‬ ‫محصولی را وارد کنیم و مشابه همان محصول را نیز‬ ‫صادر کنیم‪ .‬این سیاست در حقیقت به دلیل حفظ‬ ‫بازارهای صادراتی انجام می‌‌ش��ود‪ .‬بنابراین منطق‬ ‫تجارت حکم می‌کند‪ ،‬زمانی که یک بازار در س��طح‬ ‫بین‌المللی را به‌دست آوردیم‪ ،‬باید در آن بازار حضور‬ ‫همیشگی و مداوم داشته باشیم تا مشتری ما را باور‬ ‫داشته باشد‪ .‬در زمینه صادرات نیز این موضوع باید‬ ‫موردتاکید قرار گیرد که همواره به س��مت صادرات‬ ‫کاالی ب��ا ارزش‌افزوده پیش بروی��م‪ .‬البته بهترین‬ ‫حالت برای یک بازار این است که مواد اولیه وارد و‬ ‫کاالی با ارزش‌افزوده صادر کنیم‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫ورود پروژه توسعه فوالد‬ ‫سبزوار به فاز اجرایی‬ ‫توس��عه مجتمع فوالد س��بزوار با اجرای فاز دوم‬ ‫پ��روژه با س��رمایه‌گذاری ‪ ۴‬هزار میلی��ارد تومانی‬ ‫وارد فاز اجرایی ش��د‪ .‬به گزارش باشگاه خبرنگاران‬ ‫ج��وان‪ ،‬علی س��بحانی‌فر‪ ،‬نماینده مردم س��بزوار‪،‬‬ ‫جوی��ن‪ ،‬جغت��ای‪ ،‬خوش��اب و داورزن در مجل��س‬ ‫شورای اسالمی گفت‪ :‬طرح فوالد سبزوار از ‪ ۸‬طرح‬ ‫مهم فوالد کشور است که قرار بود در دولت نهم به‬ ‫بهره‌برداری برس��د اما به دلیل تحریم‌ها و مشکالت‬ ‫اقتصادی از س��ال‌های ‪ ۱۳۸۵‬تا ‪ ۱۳۹۲‬با پیشرفت‬ ‫فیزیکی کمتر از ‪۱۵‬درصد متوقف ش��د‪ .‬وی تصریح‬ ‫کرد‪ :‬با برگزاری نشس��ت‌های گوناگون با مسئوالن‬ ‫کش��وری و اس��تانی فاز نخست پروژه فوالد سبزوار‬ ‫(جوین) در اردیبهش��ت س��ال گذش��ته با حضور‬ ‫رئیس‌جمه��وری و دیگر مس��ئوالن به بهره‌برداری‬ ‫رس��ید و همچنین به‌زودی ف��از دوم پروژه وارد فاز‬ ‫اجرای��ی می‌ش��ود‪ .‬نماینده مردم س��بزوار‪ ،‬جوین‪،‬‬ ‫جغت��ای‪ ،‬خوش��اب و داورزن در مجلس ش��ورای‬ ‫اسالمی گفت‪ :‬در سال ‪ ۱۳۹۳‬توانستیم پروژه فوالد‬ ‫س��بزوار (جوین) را در فهرست پروژه‌های فاینانس‬ ‫قرار دهیم و بتوانیم از س��رمایه‌گذاری کشور چین‬ ‫استفاده کنیم‪ .‬سبحانی‌فر سبزوار را یکی از بهترین‬ ‫مجتمع‌های آهن اسفنجی در کشور دانست و افزود‪:‬‬ ‫خوشبختانه با راه‌اندازی این کارخانه برای یک هزار‬ ‫و ‪ ۵۰۰‬نفر اشتغالزایی ایجاد شد‪.‬‬ ‫مدیرعامل منطقه اقتصادی‬ ‫پارسیان استعفا کرد‬ ‫مدیرعام��ل منطقه ویژه اقتصادی پارس��یان پس‬ ‫از یک‌ه��زار و ‪ ۲۰۰‬روز از زم��ان انتصاب و خدمتش‬ ‫در این هاب مهم اقتصادی اس��تعفا کرد‪ .‬بر اس��اس‬ ‫ش��نیده‌ها از منطقه ویژه اقتصادی پارسیان‪ ،‬حسن‬ ‫شاهرخی که از او به عنوان یکی از مدیران پرتالش‬ ‫ن��ام می‌برن��د‪ ،‬در س��ومین روز از خ��رداد ‪ ۱۳۹۸‬از‬ ‫پس��ت مدیرعاملی منطقه ویژه پارس��یان اس��تعفا‬ ‫ک��رد‪ .‬به گزارش مهر‪ ،‬حس��ن ش��اهرخی در مدت‬ ‫حض��ور در منطقه ویژه پارس��یان خدماتی ازجمله‬ ‫س��اخت بندر‪ ،‬تصویب طرح جامع منطقه در هیات‬ ‫دولت‪ ،‬آغاز ساخت بزرگ‌ترین آب‌شیرین‌کن غرب‬ ‫استان هرمزگان‪ ،‬جذب سرمایه‌گذاران در حوزه‌های‬ ‫پتروشیمی و آلومینا و اعطای مجوز مرز مجاز رسمی‬ ‫به این منطقه و ‪ ...‬را به‌جای گذاشت‪.‬‬
‫در دیدار وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه مطرح شد‬ ‫آغاز همکاری‌های جدید صنعتی معدنی ایران و روسیه‬ ‫معدن بین‌الملل‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 12‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 27‬رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 2‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره‪176‬‬ ‫یادداشت‬ ‫فاجعه‌ای به نام کمبود فلز‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت گفت‪ :‬توس��عه صادرات به‬ ‫کش��ورهای همسایه اولویت سال ‪ ۹۸‬است و ایران آمادگی‬ ‫ی جدید اقتص��ادی و تجاری در رش��ته‌های‬ ‫دارد هم��کار ‌‬ ‫مختلف صنعتی و معدنی را با روسیه آغاز کند‪.‬‬ ‫به گزارش ش��اتا‪ ،‬رضا رحمانی در نشس��ت با رئیس اتاق‬ ‫بازرگان��ی مش��ترک ایران و روس��یه که با حض��ور فعاالن‬ ‫اقتصادی برای بررسی راهکارهای صادرات به روسیه برگزار‬ ‫ش��د‪ ،‬گفت‪ :‬در رش��ته‌های معدنی و همچنین سایر صنایع‬ ‫آمادگی داریم با معرفی توانمندی‌ها و ظرفیت‌های طرفین‪،‬‬ ‫ی متقابل داشته باشیم‪.‬‬ ‫همکار ‌‬ ‫وی اضاف��ه کرد‪ :‬ش��رکت‌های ایران��ی آمادگی همکاری‬ ‫مش��ترک دارند و امکان‪ ،‬گس��ترش و تعمی��ق ارتباطات و‬ ‫مراود ‌هّهای تجاری وجود دارد‪.‬‬ ‫وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت همچنین ب��ر همکاری‬ ‫مش��ترک دو کش��ور در حوزه صادرات‪ ،‬تاکید کرد و گفت‪:‬‬ ‫گسترش صادرات با کشورهای همسایه و پیدا کردن نقاط‬ ‫وین ِ‬ ‫ویسر‬ ‫نویسنده و آینده‌پژوه انگلیسی‬ ‫صادراتی جدید از اولویت‌های ما در حوزه تجارت است‪.‬‬ ‫رئیس اتاق مش��ترک ایران و روس��یه نی��ز در این دیدار‬ ‫ی متقابل‪ ،‬تصری��ح کرد‪ :‬از‬ ‫ب��ا تاکید بر گس��ترش هم��کار ‌‬ ‫برنامه‌های جدید همکاری دو کشور استقبال می‌کنیم‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن تکمی��ل و نهای��ی ش��دن توافق‌ه��ا و‬ ‫تفاهمنامه‌های امضا ش��ده را م��ورد تاکید قرار داد و گفت‪:‬‬ ‫رفع مشکالت انتقال ارزی دو کشور به تسریع این پروژه‌ها‬ ‫کمک شایانی خواهد کرد‪.‬‬ ‫دو قدرت بزرگ اقتصادی جهان همچنان در مسیر تنش‬ ‫چین با سالح عناصر نادر به جنگ امریکا می‌رود‬ ‫خب��ر خوب این اس��ت که بنا بر اعالم س��ازمان‬ ‫ملل متحد‪ ،‬ش��مار افرادی که در فقر شدید زندگی‬ ‫می‌کنند از ‪۱.۲‬میلیارد نفر در س��ال ‪۲۰۱۰‬میالدی‬ ‫(‪۱۳۸۹‬خورشیدی) به زیر ‪۱۰۰‬میلیون نفر تا سال‬ ‫‪۲۰۵۰‬میالدی(‪۱۴۲۹‬خورشیدی) کاهش می‌یابد و‬ ‫خبر بد اینکه رش��د اقتصاده��ای نوظهور جهان به‬ ‫طور جدی مانع وقوع این اتفاق می‌ش��ود‪ .‬دلیل آن‬ ‫هم کمب��ود روزافزون منابع معدنی و آس��یب‌های‬ ‫زیس��ت‌محیطی برآمده از استخراج این منابع است‬ ‫و همانند همیش��ه فقیرترین ساکنان زمین بیش از‬ ‫همه‪ ،‬از این کمبود و آس��یب‌ها تاثیر می‌پذیرند‪ .‬بنا‬ ‫بر برنامه توسعه سازمان ملل‪ ،‬در نتیجه ادامه بالیای‬ ‫زیست‌محیطی‪ ،‬به جای اینکه شمار جمعیتی که در‬ ‫جنوب آسیا در فقر شدید زندگی می‌کنند در سال‬ ‫‪۲۰۵۰‬میالدی به زیر ‪۱۰۰‬میلیون نفر کاهش یابد‪،‬‬ ‫ب��ه ‪۱.۲‬میلیارد نفر در کش��ورهای جنوب صحرای‬ ‫افریقا افزایش می‌یابد‪ ،‬در حالی که ش��مار این افراد‬ ‫درحال‌حاضر پایین‌تر از ‪۴۰۰‬میلیون نفر است‪.‬‬ ‫در یک چش��م‌انداز کلی می‌توان پیش‌بینی کرد‬ ‫با ادامه فجایع زیس��ت‌محیطی برآمده از معدنکاری‬ ‫تا س��ال ‪۲۰۵۰‬میالدی‪ ،‬شمار افراد ساکن در زمین‬ ‫که در فقر ش��دید زندگی می‌کنن��د به ‪۳.۱‬میلیارد‬ ‫افزای��ش یابد‪ .‬نتیجه س��اده اس��ت؛ ت��ا زمانی که‬ ‫اقتصاده��ای نوظه��ور در ح��ال توس��عه از میزان‬ ‫مص��رف منابع طبیعی خ��ود کم نکنن��د‪ ،‬همه ما‬ ‫دیر یا زود با یک فاجعه روبه‌رو خواهیم ش��د‪ .‬برای‬ ‫روشن ش��دن موضوع می‌توانم فوالد را مثال بزنم‪.‬‬ ‫پیش‌بینی می‌ش��ود در س��ال‌های پی��ش رو تقاضا‬ ‫برای فوالد ‪۸۰‬درص��د افزایش یابد و از ‪۱.۳‬میلیارد‬ ‫تن در س��ال ‪۲۰۱۰‬میالدی ب��ه ‪۳.۲‬میلیارد تن در‬ ‫س��ال ‪۲۰۳۰‬میالدی(‪۱۴۰۹‬خورشیدی) برسد‪ .‬این‬ ‫جریان از کمبود مواد اولیه موردنیاز برای بس��یاری‬ ‫از فلزات در آینده خبر داده و در این زمینه هشدار‬ ‫می‌دهد‪ .‬عالوه بر فوالد‪ ،‬عناصر نادر خاکی نیز دیگر‬ ‫عامل نگرانی در این باره است‪.‬‬ ‫‪۱۷‬عنص��ر ش��یمیایی در صنایع خودروس��ازی‪،‬‬ ‫الکترونی��ک و انرژی‌های ن��و و تجدیدپذیر‪ ،‬مهم و‬ ‫حیاتی به ش��مار می‌آید‪ .‬تقاضا برای این فلزات در‬ ‫حال افزایش اس��ت و از س��وی دیگر درحال‌حاضر‬ ‫چین ‪۹۷‬درصد تولید جهانی این عناصر را در اختیار‬ ‫دارد‪ .‬هر چند امریکا‪ ،‬ژاپن و آلمان‪ ،‬س��رمایه‌گذاری‬ ‫س��نگینی صرف تولید این عناصر کرده‌اند اما یک‬ ‫ده��ه طول می‌کش��د ت��ا محصول ای��ن پروژه‌های‬ ‫جدی��د به ب��ازار بیای��د‪ .‬در نتیجه‪ ،‬کمب��ود عرضه‬ ‫آنه��ا قابل پیش‌بینی اس��ت‪ .‬در همین حال میزان‬ ‫بازیافت فلزات نادر خاکی بس��یار کم اس��ت‪ .‬برای‬ ‫مثال در آلمان تنها یک‌درصد این فلزات اس��تخراج‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬دغدغه‌هایی هم درباره «فلزات وابسته به‬ ‫عنصر تیتانی��وم» وجود دارد و فلزات دیگری مانند‬ ‫تانتالیوم‪ ،‬قطع‪ ،‬تنگس��تن و طال به طور گس��ترده‬ ‫در صنعت الکترونیک اس��تفاده می‌شوند که اکنون‬ ‫بیش��تر محل توجه و نگرانی هس��تند‪ .‬تصویری که‬ ‫ارائه می‌شود‪ ،‬حکایت از این دارد که صنعت فلزات‬ ‫به زودی قربانی دستاوردهای خود خواهد بود‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬گاردین‬ ‫برگردان‪ :‬ثمن رحیمی‌راد‬ ‫خبر‬ ‫ذخایر طال و ارز روسیه‬ ‫به زودی ‪ ۵۰۰‬میلیارد دالر‬ ‫می‌شود‬ ‫بان��ک مرک��زی روس��یه قص��د دارد به‌تدری��ج‬ ‫دارایی‌های بین‌المللی خود را به‌وسیله کاهش سهم‬ ‫دالر امریکا و ذخیره ش��مش ط�لا متنوع کند تا از‬ ‫میزان وابستگی اقتصاد به دالر کم شود‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش تس��نیم به نقل از راش��اتودی‪ ،‬بانک‬ ‫مرکزی روس��یه انتظ��ار دارد ذخایرش به زودی به‬ ‫نیم تریلیون دالر برسد‪ .‬الویرا نابیولینا‪ ،‬رئیس بانک‬ ‫مرکزی روسیه گفت تجمع بیشتر ذخایر‪ ،‬بخشی از‬ ‫سیاست مالی این بانک است‪.‬‬ ‫نابیولین��ا گف��ت‪ :‬رقم ‪ ۵۰۰‬میلی��ارد دالر هدف‬ ‫نیست‪ ،‬تنها یک عدد مقدماتی است که برای تامین‬ ‫امنیت اقتصادی کشور باید به آن رسید‪.‬‬ ‫ثمن رحیمی راد‌‪:‬‬ ‫این روزها عناص��ر نادر خاکی‪ ،‬ابزار چین برای‬ ‫زیر فشار گذاشتن امریکا در جنگ تجاری شده‪،‬‬ ‫در حالی که چین بزرگ‌ترین تولیدکننده و امریکا‬ ‫بزرگ‌ترین مصرف‌کننده این عناصر در جهان به‬ ‫شمار می‌آیند‪ .‬با این حال اما کارشناسان بر این‬ ‫باورن��د که امریکا می‌توان��د جایگزین‌هایی برای‬ ‫تامین نیاز خود پیدا و بر چین غلبه کند‪.‬‬ ‫‹ ‹چین به امریکا عناصر نادر نمی‌دهد‬ ‫ب��ه گ��زارش روزگار مع��دن ب��ه نق��ل از‬ ‫گ ِریر‪-‬‬ ‫ل َم ‌‬ ‫یا ِ ‌‬ ‫سی‌ان‌بی‌سی‪ ،‬س��هام ش��رکت «جِ ‌‬ ‫ا ِرث» افزایش ‪۱۰‬درصدی و ارزش سهام شرکت‬ ‫«آیناووتکنال��وژی» رش��د ‪ ۹.۹۵‬درص��دی پیدا‬ ‫ک��رده اس��ت‪ .‬عالوه ب��ر این دو ش��رکت چینی‬ ‫استخراج‌کننده عناصر نادر خاکی‪ ،‬سهام شرکت‬ ‫اس��ترالیایی الینِس نیز به عنوان یکی از معدود‬ ‫شرکت‌های استخراج‌کننده عناصر نادر در خارج‬ ‫از چین‪ ،‬بیش از ‪۱۵‬درصد رشد یافته است‪.‬‬ ‫این جریان��ات پس از آن به وجود آمد که یک‬ ‫مقام چینی هش��دار داد محصوالت تولیدشده از‬ ‫عناصر نادر نباید بر ضد توس��عه چین اس��تفاده‬ ‫ش��ود‪ .‬این عبارت ب��رای امریکا و ش��رکت‌های‬ ‫فناورانه آن‪ ،‬تهدید به شمار می‌آمد‪ .‬این شرکت‌ها‬ ‫در تولی��د محصوالت خود نی��از وافری به عناصر‬ ‫نادر دارند‪ .‬شی‌جین‌پینگ‪ ،‬رئیس‌جمهوری چین‬ ‫نیز ب��ه تازگی از تجهیزات اس��تخراج و فرآوری‬ ‫عناص��ر نادر بازدید ک��رده و گفته که در صورت‬ ‫توس��عه جنگ تجاری‪ ،‬چین می‌توان��د به بهای‬ ‫ای��ن مواد معدنی بیفزاید یا دسترس��ی به آنها را‬ ‫محدود کند‪.‬‬ ‫درحال‌حاضر چی��ن بزرگ‌تری��ن تولیدکننده‬ ‫عناصر نادر اس��ت؛ موادی که در تولید طیفی از‬ ‫تلفن‌های هوشمند و وسایل برقی نقش حیاتی و‬ ‫بسیار مهم دارند‪.‬‬ ‫فِ ِری�� ِزر ه��وآوی ک��ه ی��ک تحلیلگر مس��تقل‬ ‫معرفی می‌ش��ود‪ ،‬در گفت‌وگو با سی‌ان‌بی‌س��ی‬ ‫می‌گوید‪ :‬چی��ن پیش از این نیز بر س��ر عناصر‬ ‫نادر با کش��ورهایی دیگر دچار تنش شده است‪.‬‬ ‫ژاپن و نروژ از جمله این کش��ورها هس��تند‪ .‬در‬ ‫س��ال ‪ ۲۰۱۰‬میالدی (‪ ۱۳۸۹‬خورشیدی) چین‬ ‫صادرات عناصر نادر خاکی را به ژاپن ممنوع کرد‪.‬‬ ‫این اتفاق پ��س از آن رخ داد که توکیو‪ ،‬کاپیتان‬ ‫یک کشتی ماهیگیری چینی را بازداشت کرد‪.‬‬ ‫خبرگ��زاری مه��ر در گزارش��ی ب��ه نق��ل از‬ ‫راش��اتودِی در این باره نوش��ت‪ :‬با تشدید جنگ‬ ‫تجاری‪ ،‬وابس��تگی زیاد شرکت‌های امریکایی به‬ ‫فلزات ن��ادر و اینکه چین بزرگ‌تری��ن دارنده و‬ ‫تولیدکننده این مواد اس��ت‪ ،‬ممنوعیت صادرات‬ ‫آن ب��ه بمب اتم��ی چین در ای��ن جنگ تجاری‬ ‫تبدیل ش��ده اس��ت‪ .‬الس��اندرو برون��و‪ ،‬تحلیلگر‬ ‫مستقل سیاسی‪ ،‬در این باره به راشاتودی گفت‪:‬‬ ‫برای اینکه اهمیت استراتژیک این اسلحه تجاری‬ ‫را درک کنیم‪ ،‬توجه شما را به این موضوع جلب‬ ‫می‌کن��م؛ فل��زات نادر در بین چند بخش��ی قرار‬ ‫دارند که ترامپ آنها را از قرار گرفتن در فهرست‬ ‫در مقام تشبیه‪ ،‬بازار عناصر نادر مانند بازار جهانی نفت است‪.‬‬ ‫زمانی نفت خاورمیانه جایگاه ویژه‌ای در جهان داشت‪ ،‬در حالی‬ ‫که اکنون امریکا و روسیه با تولید نفت‪ ،‬بسیاری از بازارهای‬ ‫اوپک را تصاحب کرده‌اند‪ .‬عالوه بر اینها‪ ،‬امریکا گزینه‌ای برای‬ ‫رویارویی با این طرح چین دارد و می‌تواند تجهیزات های‌تک را‬ ‫به چین نفروشد چون چینی‌ها بسیاری از فناوری‌های موردنیاز‬ ‫برای این تجهیزات را در اختیار ندارند‬ ‫تعرفه‌های اضافی‪ ،‬مستثنا کرده است‪ .‬چین هم از‬ ‫اهمیت اس��تراتژیک فلزات نادر آگاه است و برای‬ ‫صادرات آن س��همیه‌بندی تعریف کرده است‪ .‬در‬ ‫همین حال گفتنی اس��ت که امریکا بیش از ‪۸۰‬‬ ‫درص��د فلزات نادر مورد نیاز خود را از چین وارد‬ ‫می‌کند و چین حدود ‪ ۸۵‬تا ‪ ۹۵‬درصد کل تولید‬ ‫و عرضه فلزات نادر جهان را در اختیار دارد‪ .‬سال‬ ‫گذش��ته حدود ‪ ۷۸‬درصد کل فلزات نادر جهان‬ ‫در چین تولید شد‪.‬‬ ‫‹ ‹امریکا از پا درمی‌آید؟‬ ‫با ای��ن حال آی��ا چین به‬ ‫کم��ک عناصر نادر‪ ،‬امریکا‬ ‫را در این جنگ تجاری از‬ ‫پ��ا درم��ی‌آورد؟ پیم��ان‬ ‫افض��ل‪ ،‬دانش��یار گ��روه‬ ‫مهندس��ی نف��ت و معدن‬ ‫دانش��گاه آزاد اس�لامی واح��د تهران‌جنوب در‬ ‫گفت‌وگو ب��ا روزنامه روزگار مع��دن در این باره‬ ‫توضی��ح داد‪ :‬امریکا منابع بزرگ��ی از عناصر نادر‬ ‫خاکی را در اختیار دارد‪ .‬درس��ت است که چین‬ ‫بزرگ‌تری��ن مع��دن ای��ن عناصر را ک��ه معدن‬ ‫بایونوباست‪ ،‬در مغولستان داخلی در اختیار دارد‬ ‫ام��ا امریکا نی��ز از منابع قابل توج��ه عناصر نادر‬ ‫خاکی برخوردار اس��ت که از جمل��ه آنها معدن‬ ‫مانتِین‌هاف اس��ت‪ .‬ای��ن معدن البت��ه به دالیل‬ ‫زیست‌محیطی تاکنون تعطیل و بسته بوده اما با‬ ‫توجه به اینکه ترامپ دغدغه‌های زیست‌محیطی‬ ‫چندان��ی ن��دارد و رونق معدن��کاری در دولت او‬ ‫مهم‌تر به شمار می‌آید‪ ،‬امریکا به یقین می‌تواند با‬ ‫تکیه بر منابع داخلی‪ ،‬بخشی از نیاز خود را تامین‬ ‫کند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬منبع دیگری که برای دستیابی‬ ‫ب��ه عناصر ن��ادر در اختیار امریکاس��ت‪ ،‬فناوری‬ ‫بازیابی ای��ن عناصر از تجهی��زات الکترونیکی و‬ ‫المپ‌های مهتابی اس��ت‪ .‬عالوه ب��ر اینها در ‪۱۰‬‬ ‫سال گذش��ته‪ ،‬اکتش��اف عناصر نادر در سراسر‬ ‫جه��ان افزایش یافته اس��ت‪ .‬در ای��ران نیز طرح‬ ‫عناصر نادر مطرح شده و روی اکتشاف‪ ،‬استخراج‬ ‫قارچی که منبع طالست‬ ‫طال از جمله فلزات گرانبهایی اس��ت که در صنعت‬ ‫الکترونی��ک کاربرد دارد‪ .‬دانش��مندان اس��ترالیایی‬ ‫موفق به شناس��ایی نوعی قارچ ش��ده‌اند که می‌تواند‬ ‫منب��ع جدیدی ب��رای جمع‌آوری و اس��تخراج طال ‪/‬‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش مهر به نق��ل از نیواطلس‪ ،‬در این قارچ‬ ‫که فوساری‌اوکس��یس‌پوروم نام دارد‪ ،‬ذرات کوچک‬ ‫طال شناسایی شده که جلوه‌ای زیبا به آن می‌بخشد‪.‬‬ ‫وج��ود طال در ای��ن نوع قارچ می‌تواند از مش��کالت‬ ‫زیس��ت‌محیطی ناش��ی از تخری��ب محیط‌زیس��ت‬ ‫برای اس��تخراج ط�لا بکاهد و منب��ع جدیدی برای‬ ‫دسترس��ی به این فلز ارزش��مند در اختیار بشر قرار‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫قارچ یادش��ده که مانند بسیاری از قارچ‌های عادی‬ ‫در خاک رش��د می‌کند‪ ،‬قادر به اکسیداسیون ذرات‬ ‫کوچک طالس��ت و ای��ن ذرات در الیه‌های مختلف‬ ‫قارچ یاشده نفوذ کرده و جای می‌گیرند‪.‬‬ ‫همی��ن امر ب��ه جابه‌جایی و انتقال ط�لا در نقاط‬ ‫مختلف زمین کمک می‌کند‪.‬‬ ‫پی��ش از این مش��خص ش��ده ب��ود ک��ه قارچ‌ها‬ ‫مانن��د پوس��ت و ب��رگ درخت‌ها‪ ،‬نق��ش مهمی در‬ ‫تخری��ب و بازیاف��ت م��واد آل��ی و فلزات��ی همچون‬ ‫آلومینی��وم‪ ،‬آه��ن‪ ،‬منگنز و کلس��یم ایف��ا می‌کنند‬ ‫اما نخس��تین بار اس��ت که مش��خص ش��ده اس��ت‬ ‫درب��اره طال نی��ز چنی��ن س��ازکاری در قارچ‌ها رخ‬ ‫می‌دهد‪.‬‬ ‫س��ازکار ج��ذب و ذخی��ر ‌ه ک��ردن ط�لا در قارچ‬ ‫فوساری‌اوکسیس‌پوروم هنوز به طور دقیق مشخص‬ ‫نیس��ت اما این قارچ‌ها در مقایس��ه با قارچ‌های دیگر‬ ‫سریع‌تر رشد کرده و بزرگ می‌شوند و وجود طال در‬ ‫آنها باعث می‌شود خاک محیط اطراف‪ ،‬تنوع زیستی‬ ‫بیشتری پیدا کند‪.‬‬ ‫و ف��رآوری آن کار می‌ش��ود و در کش��ورهایی‬ ‫جنوب شرق آسیا مانند ویتنام‪ ،‬تایلند و مالزی و‬ ‫همچنین از گرینلند در آب‌های اقیانوس منجمد‬ ‫ش��مالی‪ ،‬ذخایر این عناصر شناس��ایی شده‌اند‪.‬‬ ‫هم‌اکن��ون در پروژه یوـ ِریر (‪European rare‬‬ ‫‪ )earth elements‬ک��ه اتحادی��ه اروپ��ا آن را‬ ‫انجام می‌دهد‪ ،‬شماری کانسار عناصر نادر خاکی‬ ‫در گرینلند اکتشاف شده است‪ .‬در فنالند‪ ،‬سوئد‬ ‫و نروژ نیز عناصری شناسایی شده‌اند و هم‌اکنون‬ ‫در گرینلن��د ‪ ۲‬معدن تجهیز ش��ده و در دس��ت‬ ‫بهره‌برداری است‪.‬‬ ‫افضل افزود‪ :‬چنین رویه‌ای در درازمدت چین‬ ‫را دچار مش��کل خواهد کرد چون کش��ورهایی‬ ‫مانند آنهایی که نام برده ش��دند‪ ،‬وجود دارند که‬ ‫می‌توان گفت در نوبت قرار گرفته‌اند تا جایگزین‬ ‫چی��ن در بازار عناصر نادر ش��وند‪ .‬این دانش��یار‬ ‫دانش��گاه ادامه داد‪ :‬در مقام تشبیه‪ ،‬بازار عناصر‬ ‫نادر مانن��د بازار جهانی نفت اس��ت‪ .‬زمانی نفت‬ ‫خاورمیان��ه جایگاه ویژه‌ای در جهان داش��ت‪ ،‬در‬ ‫حال��ی که اکنون امریکا و روس��یه با تولید نفت‪،‬‬ ‫بس��یاری از بازارهای اوپک را تصاحب می‌کنند‪.‬‬ ‫عالوه ب��ر اینها‪ ،‬امریکا گزین��ه‌ای برای رویارویی‬ ‫ب��ا این طرح چی��ن دارد و می‌توان��د های‌تک را‬ ‫ب��ه چین نفروش��د چ��ون چینی‌ها بس��یاری از‬ ‫فناوری‌های موردنیاز ب��رای این تجهیزات را در‬ ‫اختیار ندارند و باید آن را از امریکا بخرند مانند‬ ‫تجهیزات موردنیاز شرکت هوآوی‪ .‬چنین اتفاقی‬ ‫هوآوی را دچار افت‪ ،‬ضرر و شکست می‌کند‪.‬‬ ‫وی همچنین گفت‪ :‬مس��ئله دیگر آن است که‬ ‫این گونه عناصر مشتری‌های انحصاری دارند که‬ ‫همان ش��رکت‌های های‌تک امریکایی هستند و‬ ‫هر کشوری خریدار این عناصر نیست‪ .‬در نتیجه‬ ‫چی��ن با مازاد تولید روبه‌رو خواهد بود که امریکا‬ ‫تالش می‌کند مانع فروش آن به دیگر کش��ورها‬ ‫شود‪.‬‬ ‫‹ ‹عناصر نادر کدامند؟‬ ‫عناصر ن��ادر گروه��ی از ‪ ۱۷‬ماده ش��یمیایی‬ ‫هس��تند که خواص ویژه‌ای دارن��د‪ .‬این فلزات با‬ ‫وج��ود نام خ��ود‪ ،‬در واقعیت نادر نیس��تند بلکه‬ ‫پی��دا کردن این مواد با غلظت مطلوب‪ ،‬مش��کل‬ ‫و پردازش آنها بس��یار سخت است چراکه سنگ‬ ‫معدن آنها ش��امل مواد رادیواکتیو طبیعی مانند‬ ‫اورانیوم و توریوم است‪.‬‬ ‫از ای��ن عناصر و آلیاژهای آنها در بس��یاری از‬ ‫محصوالتی ک��ه کاربرد روزمره دارند‪ ،‬اس��تفاده‬ ‫می‌شود؛ محصوالتی ش��امل حافظه کامپیوتری‪،‬‬ ‫دی‌وی‌دی‪ ،‬باتری‌های قابل ش��ارژ‪ ،‬تلفن همراه‪،‬‬ ‫مبدل‌ه��ای کاتالی��زوری‪ ،‬آهن‌رباه��ا‪ ،‬المپ‌های‬ ‫فلورسنت و‪...‬‬ ‫در سال‌های گذشته‪ ،‬تقاضا برای فلزات نادر‪ ،‬با‬ ‫افزایش تولید تلفن‌های هوشمند‪ ،‬انواع صفحات‬ ‫نمایش نوری‪ ،‬ترکیبات الزم برای دس��تگاه‌های‬ ‫کنت��رل آلودگ��ی‪ ،‬لپ‌تاپ‌ه��ا و دوربین‌ه��ا‪ ،‬به‬ ‫ش��دت افزای��ش یافته اس��ت‪ .‬نیروه��ای نظامی‬ ‫هم از ای��ن فلزات در تولی��د عینک‌های دید در‬ ‫شب‪ ،‬اسلحه‌های هدایت‌شونده دقیق‪ ،‬تجهیزات‬ ‫ارتباطی‪ ،‬تجهیزات جی‌پی‌اس‪ ،‬باتری‌ها و س��ایر‬ ‫تجهیزات الکترونیکی دفاعی‪ ،‬استفاده می‌کنند‪.‬‬ ‫چی��ن می‌تواند با ممنوعیت ص��ادرات این مواد‪،‬‬ ‫اقتصاد جهانی را فلج کند‪.‬‬ ‫تولید جهانی نقره به ‪۲۷‬هزار تن افزایش یافت‬ ‫تولید جهانی نقره در س��ال گذشته میالدی با رشد جزئی نسبت به‬ ‫سال پیش از آن به ‪۲۷‬هزار تن افزایش یافت‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه خبری ایمیدرو به نقل از وب‌سایت سازمان مطالعات‬ ‫زمین‌شناس��ی امریکا‪ ،‬تولید جهانی نقره از ‪ ۲۶‬هزار و ‪ ۸۰۰‬تن در سال‬ ‫‪ ۲۰۱۷‬می�لادی به ‪۲۷‬هزار تن در س��ال ‪ ۲۰۱۸‬میالدی افزایش یافته‬ ‫است‪ .‬در مدت یادشده‪ ،‬مکزیک با تولید ‪ ۶‬هزار و ‪ ۱۰۰‬تن نقره توانست‬ ‫همچنان در صدر تولیدکنندگان این فلز گرانبها قرار گیرد‪.‬‬ ‫چی��ن دومین تولیدکننده برتر این ماده معدنی اس��ت که در س��ال‬ ‫‪ ۲۰۱۸‬می�لادی‪ ،‬تولی��د نق��ره خود را ‪ ۳‬ه��زار و ‪ ۶۰۰‬ت��ن ثبت کرد‪.‬‬ ‫همچنین کش��ورهای شیلی و پرو هر یک با تولید هزار و ‪ ۳۰۰‬تن نقره‬ ‫با اختالف بسیار زیاد نسبت به چین در رتبه سوم جهان جای گرفتند‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که روسیه‪ ،‬بولیوی و استرالیا نیز هر کدام هزار و‬ ‫‪ ۲۰۰‬تن از این ماده معدنی تولید کردند و به طور مش��ترک در جایگاه‬ ‫چهارم ایستادند‪.‬‬ ‫در مدت یاد ش��ده‪ ،‬آرژانتین پنجمی��ن تولیدکننده برتر نقره بود که‬ ‫توانست میزان تولید خود را از هزار و ‪ ۲۰‬تن در سال ‪ ۲۰۱۷‬میالدی به‬ ‫هزار و ‪ ۱۰۰‬تن در سال ‪ ۲۰۱۸‬میالدی افزایش دهد‪.‬‬ ‫بیش��تر کاربردهای نقره به قابلیت‌ه��ای آن به عنوان یک فلز گرانبها‬ ‫و همچنین توانایی رس��انایی الکتریکی و گرمایی فوق‌العاده آن مربوط‬ ‫است‪.‬‬ ‫بیشترین کاربرد نقره در صنعت به ویژه صنایع الکترونیک است‪ .‬این‬ ‫فلز گرانبها در س��اخت جواهرات و برخ��ی ابزارهای جراحی نیز کاربرد‬ ‫دارد‪.‬‬
‫انجام عملیات اکتشافی در منطقه اهر و کلیبر تا پایان تابستان‬ ‫اس��تاندار آذربایج��ان ش��رقی ب��ا اع�لام حمای��ت کامل از‬ ‫فعالیت‌های اکتش��افی سازمان زمین‌شناسی در استان‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫استفاده از ظرفیت‌های فوق‌العاده معدنی و ایجاد زنجیره تولید‬ ‫در این بخش‪ ،‬جزو اولویت‌های اس��تان اس��ت‪ .‬به گزارش ایرنا‪،‬‬ ‫محمدرضا پورمحمدی در دیدار رئیس سازمان زمین‌شناسی و‬ ‫اکتشافات معدنی کشور‪ ،‬با بیان اینکه ظرفیت معادن کشف‌شده‬ ‫در مقایسه با پیش‌بینی ذخایر معدنی استان بسیار ناچیز است‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬یکی از برنامه‌های مهم مدیریت اس��تان‪ ،‬استفاده از این‬ ‫ظرفی��ت فوق‌العاده و بهره‌برداری بهتر از ذخایر معدنی اس��ت‬ ‫و در این زمینه از س��ازمان زمین‌شناس��ی برای کشف‪ ،‬تعیین‬ ‫محدوده و صیانت از ذخایر و پهنه‌های معدنی اس��تان انتظار‬ ‫همکاری داریم‪ .‬اس��تاندار آذربایجان شرقی همچنین با انتقاد‬ ‫از خام‌فروش��ی ذخایر معدنی‪ ،‬گفت‪ :‬اس��تخراج معادن تنها در‬ ‫صورت��ی مفید اس��ت که تبدیل به زنجی��ره تولید و در نتیجه‬ ‫ارزش افزوده و ایجاد ثروت و رفاه شود‪ .‬وی افزود‪ :‬فعالیت‌های‬ ‫گس��ترده معدنی در مجتمع مس سونگون باید منجر به ایجاد‬ ‫یک ش��هرک صنعتی مس ش��ود‪ ،‬در غیر این صورت دردی از‬ ‫مشکالت استان دوا نخواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹شناسایی ظرفیت ذخایر مس‪ ،‬آهن و طال‬ ‫معاون وزیر و رئیس س��ازمان زمین‌شناس��ی و اکتش��افات‬ ‫معدنی کش��ور هم در این دیدار با اش��اره به اینکه آذربایجان‬ ‫ش��رقی استان معدنی است‪ ،‬گفت‪ :‬سازمان زمین‌شناسی تمام‬ ‫تالش خود را برای اکتش��اف ذخایر معدنی در این اس��تان به‬ ‫کار می‌گیرد و یقین داریم که تالش‌ها به نتیجه خوبی خواهد‬ ‫رس��ید‪ .‬علیرضا شهیدی با اش��اره به آغاز شناسایی پهنه‌های‬ ‫معدنی کش��ور با اس��تفاده از ژئوفیزیک هوایی‪ ،‬گفت‪ :‬تاکنون‬ ‫یک نمونه از این عملیات در آذربایجان ش��رقی انجام شده که‬ ‫استان‌ها‬ ‫نتیجه آن شناسایی ظرفیت ذخایر مس‪ ،‬آهن و طال بوده است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬تا پایان تابس��تان نیز یک عملیات دیگر در منطقه‬ ‫اه��ر و کلیبر انجام می‌ش��ود که با توجه ب��ه هزینه‌بر بودن این‬ ‫عملیات‪ ،‬نیازمند حمایت هس��تیم‪ .‬شهیدی همچنین تدوین‬ ‫اطلس نقشه‌های سازمان زمین‌شناسی را از مهم‌ترین اقدامات‬ ‫این س��ازمان برای کاهش ریسک اکتشاف معادن عنوان کرد‪‌.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬فعاالن بخش خصوصی با اس��تفاده از اطالعات این‬ ‫اطلس‪ ،‬با اطمینان بیش��تری در بخش معدن س��رمایه‌گذاری‬ ‫می‌کنند‪.‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 12‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 27‬رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 2‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره‪176‬‬ ‫خبر‬ ‫صدور ‪ ۵۱‬پروانه‬ ‫بهره‌برداری معدنی‬ ‫در خراسان جنوبی‬ ‫سنگینی سایه غفلت بر معادن همدان‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه‌ای‬ ‫گروه معدن‪:‬‬ ‫همدان یک��ی از اس��تان‌های دارای ذخایر و‬ ‫ظرفیت‌ه��ای معدنی غنی و متنوع در کش��ور‬ ‫اس��ت‪ ،‬به‌طوری که در این استان‪ ،‬معادن غنی‬ ‫از سیلیس‪ ،‬س��نگ‌آهن و دولومیت وجود دارد‬ ‫که هر یک از این موادمعدنی در صنایع مختلف‬ ‫کاربرد ویژه‌ای دارند‪.‬‬ ‫در اس��تان همدان ‪ ۱۲۰‬واحد معدن الش��ه‬ ‫‌آهکی‪ ،‬آرن و ش��ن و ماس��ه ب��ا ‪ ۹۰۲‬میلیون‬ ‫و ‪ ۷۴۲‬ه��زار و ‪ ۸۷۵‬ت��ن ذخی��ره قطع��ی و‬ ‫ظرفیت تولید اس��می ‪ ۷۷۸۲‬ه��زار تن وجود‬ ‫دارد‪ ،‬همچنین در این اس��تان ‪ ۲۱‬واحد الشه‬ ‫س��اختمانی با ‪ ۱۴‬میلیون و ‪ ۱۸۱‬هزار و ‪۵۰۰‬‬ ‫تن ذخی��ره قطعی و ‪ ۶۴۵۵‬ه��زار تن ظرفیت‬ ‫تولید اسمی فعالیت دارد‪.‬‬ ‫تا پایان سال ‪ ۹۶‬اس��تان دارای ‪ ۲۷۸‬معدن‬ ‫پروان��ه‌دار با بی��ش از ‪ ۲۸‬نوع م��اده‪ ،‬افزون بر‬ ‫‪ ۱.۷‬میلیارد تن و اس��تخراج اس��می س��االنه‬ ‫بی��ش از ‪ ۱۶‬میلی��ون ت��ن اس��ت‪ .‬آندالوزیت‬ ‫شیست‪ ،‬فلدسپات و سیلیس در مالیر و معادن‬ ‫دولومیت در نهاوند دارای مزیت هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹ظرفی�ت ب�اال در رون�ق تولی�د و‬ ‫اشتغال‬ ‫اس��تاندار هم��دان با بیان‬ ‫اینک��ه ‪ ۳‬درص��د ذخای��ر‬ ‫معدنی کش��ور در اختیار‬ ‫استان همدان است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫بخ��ش مع��دن هم��دان‬ ‫ظرفیت باالیی برای رونق‬ ‫تولید و اشتغالزایی دارد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬سعید ش��اهرخی در شورای‬ ‫گفت‌وگ��وی دولت و بخ��ش خصوصی (بخش‬ ‫معدن) اظهار کرد‪ :‬ارزش مواد معدنی اس��تان‬ ‫همدان ‪ ۱۵۰‬ه��زار میلیارد توم��ان به صورت‬ ‫خام است‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬مدیران سازمان‌ّهای اجرایی‬ ‫اس��تان باید برای افرادی که در صف نخس��ت‬ ‫اس��تخراج قرار دارن��د وقت بگذارن��د و با آنها‬ ‫تعامل و همکاری کنند‪.‬‬ ‫ش��اهرخی با اش��اره به اینکه ‪ ۲۶۴۰‬نفر در‬ ‫بخش معادن اس��تان به طور مستقیم اشتغال‬ ‫دارن��د‪ ،‬یادآور ش��د‪ :‬ارزش م��واد معدنی خام‬ ‫استاندار همدان‪ :‬بخش معدن همدان ظرفیت باالیی‬ ‫برای رونق تولید و اشتغالزایی دارد‪ .‬ارزش مواد‬ ‫معدنی خام استان همدان ‪ ۱۵۰‬هزار میلیارد تومان‬ ‫است‬ ‫اس��تان همدان ‪ ۱۵۰‬هزار میلیارد تومان است‬ ‫ک��ه در صورت فرآوری‪ ،‬ارزش آن چندین برابر‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫اس��تاندار همدان ب��ا بیان اینکه در ش��رایط‬ ‫کنون��ی کش��ور‪ ،‬اولوی��ت‪ ،‬حف��ظ مش��اغل‪،‬‬ ‫اش��تغالزایی و رونق تولید اس��ت‪ ،‬خاطرنش��ان‬ ‫کرد‪ :‬مدیران سازمان‌ّهای اجرایی باید این مهم‬ ‫را درک کنند اما تعداد کمی از مدیران به جای‬ ‫در نظر گرفتن فض��ای عمومی فقط به وظیفه‬ ‫بخشی خود می‌پردازند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬س��ازمان‌ّهای اجرایی اس��تان و‬ ‫دیگ��ر نهادها باید نهایت هم��کاری و تعامل را‬ ‫ب��ا تولیدکنندگان و فعالیت‌های منجر به تولید‬ ‫داشته باشند‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه زیبنده نیس��ت‪ ،‬پرونده‬ ‫صاحبان مع��ادن به مراجع قضایی برود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫تم��ام پرونده‌ه��ای معادن که پس از تش��کیل‬ ‫کارگ��روه به مراجع قضایی رفته باید برگردانده‬ ‫ش��ود تا موارد با تعامل حل شده و کار دستگاه‬ ‫قضایی کمتر شود‪.‬‬ ‫ش��اهرخی با بیان اینکه سازمان‌ّهای اجرایی‬ ‫از جمل��ه صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت‪ ،‬منابع‬ ‫طبیع��ی‪ ،‬محیط‌زیس��ت و فرمان��داران باید با‬ ‫فعاالن این عرصه تعامل کافی داش��ته باشند‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬کارگروه تعامل در اس��تان فعال است اما‬ ‫به نظر می‌رسد باید فعال‌تر شود‪.‬‬ ‫وی در زمینه معارضان معادن به فرمانداران‬ ‫تاکید ک��رد‪ :‬فرمانداران از فع��االن این عرصه‬ ‫حمای��ت همه‌جانبه کنند و درب��اره معارضان‪،‬‬ ‫بخشداران هم باید ورود کرده و مشکل را حل‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫ش��اهرخی به فع��االن عرصه معدن اس��تان‬ ‫نی��ز گفت‪ :‬اص��ل را در این زمینه ب��ر تعامل با‬ ‫معارض��ان بگذارید‪ ،‬در غیر ای��ن صورت از راه‬ ‫قانونی اقدام کنید‪.‬‬ ‫اس��تاندار همدان با تاکید بر اینکه طرح‌ها و‬ ‫برنامه‌هایی که به رونق تولید منتهی می‌شوند‬ ‫نباید در گیرودار س��ازمان‌های اجرایی معطل‬ ‫ش��وند‪ ،‬گفت‪ :‬پنجره واحد سازمان‌های اجرایی‬ ‫استان باید به این مسئله ورود کند و مانع این‬ ‫اتفاق ش��ود‪ .‬وی از بانک‌ها خواس��ت در بخش‬ ‫اخذ وثیقه‪ ،‬تس��هیالتی را ب��رای فعاالن بخش‬ ‫معدن قائل شوند‪.‬‬ ‫ش��اهرخی تصری��ح ک��رد‪ :‬اگ��ر در قوانی��ن‬ ‫س��ازمان‌ّهای اجرایی بین مواد قانونی تعارضی‬ ‫وجود داشته باشد و در فعالیت بخش خصوصی‬ ‫خلل ایجاد کند‪ ،‬ما این قوانین را شناس��ایی و‬ ‫منعکس می‌کنیم تا مشکل حل شود‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ 50‬درصد فرآوری مواد معدنی‬ ‫معاون معدن سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫اس��تان همدان نیز چندی پیش در گفت‌وگو با‬ ‫ایس��نا‪ ،‬با بیان اینکه بیشتر معادن استان واحد‬ ‫فرآوری اولیه دارند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در ‪ ۵۰‬درصد‬ ‫معادن اس��تان‪ ،‬فرآوری اولیه انجام می‌شود اما‬ ‫امکان اینکه همه نوع کارخانه در استان ایجاد‬ ‫شود‪ ،‬وجود ندارد‪.‬‬ ‫محمد خاک��ی اظهار کرد‪ :‬کمترین کاری که‬ ‫در زمینه فرآوری مواد معدنی در اس��تان انجام‬ ‫شده‪ ،‬فرآوری اولیه و دانه‌بندی است‪ ،‬به طوری‬ ‫که ‪ ۳۵‬واحد فرآوری سیلیس شامل دانه‌بندی‬ ‫و پودر وجود دارد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به ایجاد چرخه فوالد در استان‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬در زمینه فرآوری سنگ‌آهن خام‌فروشی‬ ‫نداری��م‪ ،‬به‌ط��وری که ب��ا راه‌ان��دازی کارخانه‬ ‫کنس��انتره و گندله‌سازی و ایجاد چرخه فوالد‪،‬‬ ‫این ماده معدنی در استان فرآوری می‌شود‪.‬‬ ‫خاک��ی اضافه کرد‪ :‬در زمینه تولید آهک نیز‬ ‫کارخانه س��یمان و پودر میکرونیزه در اس��تان‬ ‫همدان وجود دارد و این ماده فرآوری می‌شود‪.‬‬ ‫مع��اون مع��دن س��ازمان صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت اس��تان همدان با بیان اینکه در زمینه‬ ‫مصال��ح س��اختمانی و س��نگ‌های تزئینی در‬ ‫اس��تان زمینه فرآوری وجود دارد‪ ،‬خاطرنشان‬ ‫کرد‪ ۵ :‬واحد سنگبری بزرگ در استان همدان‬ ‫فعالیت می‌کنند‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینک��ه مالی��ر قط��ب تولی��د‬ ‫س��یلیس کشور است‪ ،‬یادآور ش��د‪ :‬بسیاری از‬ ‫سیلیس‌های تولیدی در غرب کشور در استان‬ ‫همدان فرآوری می‌شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹کاهش فعالیت‌های معدنی‬ ‫رئیس خانه معدن استان همدان نیز با اشاره‬ ‫به معادن س��نگ‌آهن‪ ،‬سرب و روی‪ ،‬فلدسپات‬ ‫و کانی‌های غیرفلزی در اس��تان همدان‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬بیش��تر معادن اصلی و استراتژیک استان‬ ‫فعالیت می‌کنند‪ ،‬هرچند فعالیت آنها نسبت به‬ ‫گذشته کاهش یافته است‪.‬‬ ‫رحی��م مرتضایی ب��ا بیان‬ ‫اینکه معادن استان کمتر‬ ‫از ظرفیت گذشته فعالیت‬ ‫می‌‌کنن��د‪ ،‬تصری��ح کرد‪:‬‬ ‫دولت به منظور جلوگیری‬ ‫از خام‌فروش��ی س��نگ‬ ‫مع��دن‪ ،‬ص��ادرات س��نگ‌آهن را متوقف کرد‬ ‫چراکه تغییر و تبدیل این ماده در داخل کشور‬ ‫می‌تواند ارزش‌افزوده زیادی داشته باشد اما به‬ ‫علت نبود زیرساخت‌های مورد نیاز این معادن‬ ‫در کشور‪ ،‬فعالیت آنها کاهش یافته است‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬البته در استان همدان‬ ‫‪ ۲‬کارخانه تولید کنسانتره آهن راه‌اندازی شده‬ ‫که می‌تواند معادن سنگ‌آهن استان را تقویت‬ ‫کن��د اما رکود حاک��م بر بازار ب��ر فعالیت‌های‬ ‫معدنی نیز تاثیر منفی گذاشته است‪.‬‬ ‫وی درباره خام‌فروشی مواد معدنی در استان‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬در اس��تان همدان از گذش��ته در زمینه‬ ‫ایج��اد کارخانه‌هایی که مواد معدنی را فرآوری‬ ‫کنند‪ ،‬کار نش��ده‪ ،‬به‌طوری‌که این استان یکی‬ ‫از بزرگ‌تری��ن تولیدکننده‌ه��ای س��یلیس و‬ ‫فلدسپات است اما به تعداد انگشتان دست هم‬ ‫کارخانه تولید کاشی و سرامیک ندارد‪.‬‬ ‫رئیس خانه معدن اس��تان همدان با اشاره به‬ ‫اینکه ایران رتبه س��وم تولید کاشی و سرامیک‬ ‫جهان را دارد‪ ،‬یادآور شد‪ ۷۰ :‬درصد لعاب مورد‬ ‫وجود کوره‌های عصر آهن در اطراف یزد‬ ‫مدیرکل می��راث فرهنگی یزد از وج��ود تعدادی کوره‌های‬ ‫باستان‌شناسی مربوط به عصر آهن در مناطق اطراف یزد یاد‬ ‫کرد و گفت‪ :‬این کوره‌ها که مبدا و آغاز صنعت آهن بودند نیز‬ ‫از آثار باستانی پنهان در یزد هستند‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬س��یدمصطفی فاطمی با اشاره به اینکه‬ ‫سرپیکان کشف ش��ده در کوه پنج انگشتی شهرستان ابرکوه‬ ‫تنها س��رپیکان باستانی یزد نیست‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬مناطقی مانند‬ ‫ابرکوه و بخش‌هایی از غرب مهریز و خاتم در دوره‌های مختلف‬ ‫هخامنش��ی‪ ،‬ساسانی و اشکانی‪ ،‬نقش ش��کارگاه را داشتند و‬ ‫صدها س��ال نیز در این نقش باقی ماندند‪ .‬وی افزود‪ :‬ابزارهای‬ ‫ویژه ش��کار مانند پیکان و س��رپیکان نیز در ای��ن بازه زمانی‬ ‫مورد اس��تفاده بس��یار زیادی قرار گرفتند‪ ،‬از این رو نمی‌توان‬ ‫این مناط��ق را خالی از این آثار و تنها دارای یک س��رپیکان‬ ‫خواند‪ .‬مدیرکل میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دس��تی و گردشگری‬ ‫اس��تان یزد با تاکید بر اینکه ش��کارگاه‌های باستانی یزد‪ ،‬آثار‬ ‫شکار را در خود جای داده‌اند‪ ،‬گفت‪ :‬البته یزد از نظر باستانی‪،‬‬ ‫غنایی بیش از این موارد دارد‪ .‬در کاوش‌های باستان‌شناس��ی‪،‬‬ ‫ابزارآالت سنگی با قدمتی بین ‪ ۱۲‬تا ‪ ۱۵‬هزار سال نیز بخشی‬ ‫از آثار تاریخی مکش��وفه این استان هستند که البته به دوران‬ ‫ابتدایی تمدن تعلق دارند و یکی از زیستگاه‌های ابتدایی بشر‬ ‫ت باس��تانی‪ ،‬شناس��انه‬ ‫بوده‌اند‪ .‬وی با بیان اینکه با آغاز عملیا ‌‬ ‫قدمت حقیقی یزد مش��خص می‌شود‪ ،‬گفت‪ :‬به زودی با آغاز‬ ‫عملیات باستان‌شناس��ی در یزد مش��خص خواهد شد که این‬ ‫شهر دیرین و کهن‪ ،‬قدمتی فراتر از آنچه اکنون تصور می‌شود‪،‬‬ ‫دارد‪ .‬سال گذشته‪ ،‬یک سرپیکان باستانی در منطقه کوه پنج‬ ‫انگش��تی ابرکوه کشف ش��د که جزو یکی از قدیمی‌ترین آثار‬ ‫مکشوفه کشور نیز به شمار می‌آید‪.‬‬ ‫نیاز کاشی و سرامیک در همدان تولید می‌شود‪.‬‬ ‫اگر کارخانه کاشی و سرامیک در همدان ایجاد‬ ‫می‌ش��د‪ ،‬دیگر خام‌فروش��ی انجام نمی‌شد و از‬ ‫طرفی ارزش‌افزوده باال و اشتغالزایی در استان‬ ‫به وجود می‌آمد‪.‬‬ ‫وی مهم‌ترین چالش ح��وزه معدن را تامین‬ ‫مال��ی پروژه‌ها دانس��ت و بیان ک��رد‪ :‬در حوزه‬ ‫مع��دن ع�لاوه بر مس��ائل محلی و مش��کالت‬ ‫منابع طبیعی که به طور دائم ایجاد می‌ش��ود‪،‬‬ ‫معدن��کاران ب��ا چالش تامی��ن مال��ی روبه‌رو‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫مرتضای��ی ب��ا بی��ان اینک��ه بس��یاری از‬ ‫بهره‌برداران معادن از نظر مالی دچار مش��کل‬ ‫هس��تند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬بهره‌برداران برای ادامه‬ ‫فعالیت خود به دریافت تس��هیالت بانکی نیاز‬ ‫دارند اما ب��اال بودن نرخ س��ود بانکی و تامین‬ ‫وثیقه‪ ،‬معضل بزرگی ب��رای فعاالن این بخش‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫وی از مس��ئوالن اس��تان درخواست کرد به‬ ‫این بخش توجه بیش��تری کنن��د و افزود‪ :‬اگر‬ ‫مسئوالن استان می‌خواهند تغییر و تحولی در‬ ‫اشتغال اس��تان رخ دهد‪ ،‬باید به رفع مشکالت‬ ‫معدنکاران توجه بیش��تری کنند چراکه استان‬ ‫همدان معادن با ذخی��ره غنی دارد و می‌تواند‬ ‫در اشتغالزایی تاثیر بسزایی داشته باشد‪.‬‬ ‫مرتضایی ب��ا تاکید بر اینکه مالیات به بخش‬ ‫معدن فش��ار زی��ادی وارد کرده اس��ت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫سازمان امور مالیاتی‪ ،‬میزان مالیات را براساس‬ ‫برداش��ت اس��می در پروانه‌ه��ای بهره‌برداری‬ ‫اخذ می‌کن��د‪ ،‬در حالی‌که بهره‌ب��ردار با توجه‬ ‫به ش��رایط موجود نمی‌تواند براس��اس ظرفیت‬ ‫اس��می ماده معدنی استخراج کند یا به فروش‬ ‫برساند‪.‬‬ ‫بنابرای��ن ب��ه نظر می‌رس��د با وج��ود تمام‬ ‫مزیت‌ه��ا و ظرفیت‌ها در بخ��ش معدن‪ ،‬غفلت‬ ‫مسئوالن در این حوزه به وضوح مشهود است‪.‬‬ ‫س��رمایه‌گذاران وقتی پا به اس��تان می‌گذارند‬ ‫باید با فهرس��تی از ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری‬ ‫روبه‌رو ش��وند و معدن یک��ی از گزینه‌های این‬ ‫فهرس��ت اس��ت اما گویا واژه‌ای به نام هدایت‬ ‫س��رمایه‌گذار وج��ود ن��دارد زیرا خام‌فروش��ی‬ ‫همچنان معضل اساسی بخش معدن است‪.‬‬ ‫رئی��س س��ازمان صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫خراسان جنوبی گفت‪ :‬س��ال گذشته ‪ ۵۱‬پروانه‬ ‫بهره‌برداری معدنی ب��ا ذخیره ‪ ۵۳‬میلیون تن و‬ ‫س��رمایه‌گذاری ‪ ۷۵۵‬میلیارد ریال در خراس��ان‬ ‫جنوبی صادر شده است‪.‬‬ ‫به گزارش ش��اتا‪ ،‬داود ش��هرکی اف��زود‪ :‬این‬ ‫پروانه‌ه��ا ب��رای بهره‌ب��رداری از م��واد معدنی‬ ‫مس‪ ،‬آهن‪ ،‬بنتونیت‪ ،‬زغال‌س��نگ‪ ،‬باریت‪ ،‬خاک‬ ‫صنعتی‪ ،‬س��رب و روی‪ ،‬سیلیس‪ ،‬طال‪ ،‬کرومیت‪،‬‬ ‫منیزیت‪ ،‬گرانیت‪ ،‬مرمریت و منگنز صادر ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه اس��تخراج اسمی این معادن‬ ‫بیش از ‪ ۹۰۰‬هزار تن اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬اس��تخراج‬ ‫س��االنه مواد معدنی استان افزون بر ‪ ۱۷‬میلیون‬ ‫تن است‪.‬‬ ‫رئی��س س��ازمان صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫خراسان جنوبی با اش��اره به اینکه با صدور این‬ ‫پروانه‌ها برای ‪ ۵۶۰‬نفر اش��تغال مستقیم ایجاد‬ ‫شده اس��ت‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬در بخش معدن‬ ‫اس��تان تاکنون برای ‪ ۱۱‬هزار نفر اشتغال ایجاد‬ ‫ش��ده اس��ت که بخش زیادی از آنها در معادن‬ ‫زغال‌سنگ فعالیت می‌کنند‪.‬‬ ‫ش��هرکی همچنین افزود‪ :‬ذخایر قطعی کشف‬ ‫ش��ده اس��تان نیز اف��زون بر ‪ ۳‬میلی��ارد و ‪۷۰۰‬‬ ‫میلیون تن است‪.‬‬ ‫شوری آب و فرونشست‬ ‫زمین‪ ،‬دشت کاشان را‬ ‫تهدید می‌کند‬ ‫رئی��س اداره هواشناس��ی کاش��ان گف��ت‪:‬‬ ‫بارندگی‌ه��ای امس��ال جب��ران ی��ک ده��ه‬ ‫خشکس��الی را نک��رده و امروز توفان‪ ،‬ش��وری‬ ‫آب و فرونشست زمین‪ ،‬دشت کاشان را تهدید‬ ‫می‌کند‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬عباس ارغوانی‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫ترسالی در کاشان موقتی است‪ .‬در سال جاری‬ ‫‪ ۱۴۷‬میلی‌متر بارندگی داش��تیم که نسبت به‬ ‫بلندمدت با ‪ ۱۳۷‬میلی‌متر‪ ۱۳ ،‬درصد افزایش‬ ‫داش��ته اما بارندگی امسال جوابگوی یک دهه‬ ‫خشکس��الی نیس��ت و با کمترین باد منجر به‬ ‫توفان می‌شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬جلس��ه‌های هفتگی دیسکاش��ن‬ ‫ب��رای هماهنگ��ی اداره‌های می��راث فرهنگی‪،‬‬ ‫صنایع دس��تی و گردشگری‪ ،‬راه و شهرسازی‪،‬‬ ‫جهاد کش��اورزی‪ ،‬منابع طبیعی و هواشناسی‬ ‫تشکیل می‌ش��ود که تا امروز ‪ ۱۵۷‬جلسه بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ارغوانی تصریح کرد‪ :‬پیش‌بینی هواشناس��ی‬ ‫در اداره‌ه��ای هواشناس��ی شهرس��تان انج��ام‬ ‫نمی‌ش��ود بلک��ه در مرک��ز اس��تان ب��ا حضور‬ ‫کارشناسان و با اس��تفاده از امکانات تخصصی‬ ‫انجام می‌شود‪.‬‬ ‫وی تایید کرد‪ :‬اداره هواشناسی تنها متصدی‬ ‫اعالم می��زان بارندگی با اس��تفاده از ابزارهای‬ ‫گزارشی است و دس��تگاه‌های هشدار سریع و‬ ‫س��یل ندارد تا حوادث را در بس��تر الکترونیک‬ ‫به ش��هروندان هشدار دهد‪ ،‬در حالی که ارزش‬ ‫دس��تگاه‌ها کمت��ر از دیه ش��خصی اس��ت که‬ ‫دچار حادثه می‌ش��ود‪ .‬رئیس اداره هواشناسی‬ ‫شهرس��تان کاش��ان گفت‪ :‬کاش��ان با وجود ‪۵‬‬ ‫رودخان��ه خطرآفرین‪ ،‬فاقد سیس��تم هش��دار‬ ‫س��ریع اس��ت‪ ،‬در حالی که قم با یک رودخانه‬ ‫برای تامین سالمت ش��هروندان‪ ،‬مجهز به این‬ ‫سیستم اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬کاشان رتبه نخست‬ ‫خسارت حادثه‌های طبیعی در استان اصفهان‬ ‫را دارد و پس از نایین‪ ،‬نطنز و فرودگاه ش��هید‬ ‫بهشتی‪ ،‬رتبه چهارم کم‌بارشی استان اصفهان‬ ‫را در اختی��ار گرفت��ه اس��ت‪ .‬ارغوان��ی تصریح‬ ‫کرد‪ :‬پیش‌بینی ش��رایط جوی به‌وسیله برخی‬ ‫کانال‌های غیررس��می‪ ،‬باعث بی‌اعتمادی مردم‬ ‫می‌شود‪ ،‬به طوری که در سیل اردهال‪ ،‬هشدار‬ ‫نس��بت به س��یل چند روز گذش��ته در مشهد‬ ‫ارده��ال انجام ش��ده بود اما ش��هروندان توجه‬ ‫نکردند و متاس��فانه موجب خسارت شهروندان‬ ‫ش��دند‪ .‬رئیس اداره هواشناس��ی شهرس��تان‬ ‫کاشان‪ ،‬گفت‪ :‬خشکس��الی‌های مستمر‪ ،‬باعث‬ ‫خش��ک ش��دن و نابودی پوش��ش گیاهی در‬ ‫دشت کاش��ان شده و در نتیجه کمترین وزش‬ ‫باد‪ ،‬منجر به توفان ش��ن می‌شود و بارش‌های‬ ‫نقطه‌ای نیز سیالب می‌شود‪.‬‬
‫یکشنبه ‪ 12‬خرداد ‪ 27 1398‬رمضان ‪ 2 1440‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫موسسه فرهنگی و هنری روزگار وصل‬ ‫مدیر مسئول‪:‬‬ ‫ناصر بزرگمهر‬ ‫شهرهایی سبز با مس‬ ‫سال دوم شماره ‪176‬‬ ‫سردبیر‪ :‬محبوبه ناطق‬ ‫همکاران‪ :‬سارا اصغری‪-‬ثمن رحیمی‌‌راد‬ ‫مدیر فنی و هنری‪ :‬مهدی نجفی‬ ‫نمایندگی دفتر اروپا‪ :‬چکاوک بزرگمهر‬ ‫آدرس‪ :‬تهران‪ -‬میدان هفتم تیر‪ -‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬پالک ‪74‬‬ ‫تلفکس‪88310576-88310575:‬‬ ‫سازمان آگهی‌ها‪88722732-3:‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان‌ها‪88724211:‬‬ ‫چاپ‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.Madandaily.com‬‬ ‫‪www.instagram.com/Madandaily‬‬ ‫‪www.twitter.com/Madandaily‬‬ ‫‪www.t.me/Madandaily‬‬ ‫‪E-mail:info@madandaily.com‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫قیمت سنگ آهن کاهش یافت‬ ‫قیمت س��نگ آهن وارداتی خلوص ‪ ۶۲‬درصد در چین با افت نرخ محصوالت‬ ‫فوالدی و احتیاط بیش��تر کارخانه‌ها در خرید سنگ آهن کاهش یافت‪ .‬متوسط‬ ‫ش��اخص نرخ موسسه پالتس حدود ‪ ۲‬دالر افت داش��ته و ‪ ۱۰۶.۱۰‬دالر هر تن‬ ‫خشک سی‌اف‌آر ثبت شد‪.‬‬ ‫به گزارش ایفنا به نقل از پلتس‪ ،‬بازار فوالد چین ضعیف شده و مصرف‌کننده‌ها‬ ‫تمایلی ندارند موجودی س��نگ آهن خود را در این ش��رایط باالتر ببرند‪ .‬یک ماه‬ ‫اخیر کارخانه‌ها تنها برای رفع نیاز فوری خرید کرده‌اند‪ .‬آخرین نرخ بیلت در بازار‬ ‫داخلی چین ‪ ۳‬دالر افت داش��ته و ‪ ۵۲۳‬دالر هر تن در کارخانه ثبت شده است‪.‬‬ ‫عرضه س��نگ آهن در بازارهای نقدی هنوز محدود اس��ت و برخی از خریداران‬ ‫ترجیح می‌دهند محموله‌های ژوئن (خرداد‪-‬تیر) را درحال‌حاضر خریداری نکنند‬ ‫چون نگران هستند قیمت‌ها باال باشد‪.‬‬ ‫ترکیه تعرفه واردات فوالد از برزیل را لغو می‌کند‬ ‫ترکیه تصمیم گرفته اس��ت پ��س از پایان پژوهش درب��اره اختالف اقتصادی‬ ‫دوکشور‪ ،‬تعرفه واردات فوالد از برزیل را لغو کند‪.‬‬ ‫به گزارش چیالن‪ ،‬بیانیه مشترک این دو کشور نشان می‌دهد این مسئله یک‬ ‫پیشرفت مهم در توسعه روابط اقتصادی و تجاری برزیل و ترکیه به شمار می‌رود‬ ‫و یک عامل بس��یار مهم در روابط دو کشور اس��ت‪ .‬براساس آمارها در سال‌های‬ ‫‪ ۲۰۱۶‬و ‪ ۲۰۱۷‬می�لادی (‪ ۱۳۹۵‬و ‪ ۱۳۹۶‬خورش��یدی) برزیل س��االنه به طور‬ ‫متوس��ط ‪ ۴۰۰‬هزار تن محصول فوالدی به ترکیه صادر می‌کرد که کل صادرات‬ ‫در سال ‪ ۲۰۱۶‬میالدی حدود ‪۱۳.۴‬میلیون تن و در سال ‪ ۲۰۱۷‬میالدی حدود‬ ‫‪ ۱۵.۳‬میلیون تن بود‪ .‬سال گذشته‪ ،‬برخی فوالدسازان برزیلی معافیت‌های دائمی‬ ‫از عوارض واردات فوالد امریکا را دریافت کردند و امسال هم این تصمیم می‌تواند‬ ‫تاثیر بسزایی در عملکرد این شرکت‌ها داشته باشد‪.‬‬ ‫قراضه در ترکیه ارزان‌تر شد‬ ‫در بازار واردات قراضه در ترکیه‪ ،‬روند صعودی اخیر متوقف ش��ده و اثر روانی‬ ‫خبر نصف شدن تعرفه‌های محصوالت ترکیه در امریکا کمرنگ شده و بازار به‌طور‬ ‫چش��مگیری ضعیف ش��ده اس��ت‪ .‬به گزارش ایفنا به نقل از پلتس‪ ،‬متوسط نرخ‬ ‫قراضه سنگین کالس ‪ ۱‬و ‪ ۲‬خلوص ‪ ۲۰-۸۰‬نسبت به جمعه گذشته ‪ ۵.۵۰‬دالر‬ ‫هر تن ارزان‌تر ش��ده و ‪۳۰۶‬دالر هر تن س��ی‌اف‌آر ثبت شد‪ .‬یک محموله قراضه‬ ‫سنگین ‪ ۲۰-۸۰‬دریای بالتیک در ‪ ۳۰۶‬دالر هر تن سی‌اف‌آر معامله شده است‪.‬‬ ‫قبل از آن که امریکا اعالم کند تعرفه‌های وارداتی از ترکیه را از ‪ ۵۰‬درصد به ‪۲۵‬‬ ‫درصد کاهش می‌دهد‪ ،‬نرخ قراضه وارداتی در ترکیه ‪ ۲۸۳‬دالر هر تن س��ی‌اف‌آر‬ ‫بود و پس از آن در یک هفته به ‪ ۳۱۲‬دالر رسید‪.‬‬ ‫بازارهای بیلت در چه‌حالند؟‬ ‫ن��رخ بیلت واردات��ی در امارات در آخرین معام�لات ‪ ۴۸۰‬تا ‪ ۴۸۵‬دالر هر تن‬ ‫سی‌پی‌تی از عمان پیشنهاد شده است‪ .‬بیلت سی‌آی‌اس نیز در امارات ‪۴۵۰‬دالر‬ ‫هر تن س��ی‌اف‌آر شنیده شده است‪ .‬به گزارش ایفنا به نقل از پلتس‪ ،‬با توجه به‬ ‫افت نرخ میلگرد در امارات انتظار می‌رود بیلت تا ‪ ۴۴۰‬دالر در این کشور ارزان‌تر‬ ‫ش��ود‪ .‬بیلت صادراتی ایران نیز از ‪ ۳۸۰‬تا ‪ ۳۸۵‬دالر به ‪ ۳۸۵‬تا ‪ ۳۹۰‬دالر هر تن‬ ‫فوب رس��یده اس��ت‪ .‬بیلت صادراتی س��ی‌آی‌اس ‪ ۴۳۰‬تا ‪ ۴۴۵‬دالر هر تن فوب‬ ‫دریای س��یاه ثبت شده ولی مشتریان کمی در این نرخ حاضر به معامله شدند و‬ ‫قیمت‌های درخواس��تی از ‪ ۴۲۰‬دالر هر تن فوب بیش��تر نیست‪ .‬در جنوب شرق‬ ‫آس��یا نیز بیلت وارداتی ‪ ۴۵۰‬تا ‪ ۴۶۰‬دالر هر تن س��ی‌اف‌آر شنیده شده ولی در‬ ‫این نرخ معامله‌ای نهایی نشد‪.‬‬ ‫آمارهای عجیب فقر‬ ‫در یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان‬ ‫سازمان ملل در گزارشی نسبت به افزایش فقر در انگلیس ابراز نگرانی کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا به نقل از پایگاه خبری سازمان ملل‪ ،‬تصور کنید در کشوری‬ ‫هستید که یک‌پنجم جمعیت آن فقیر هستند‪ ،‬مردم باید بین خوردن یا پرداخت‬ ‫هزینه انرژی گرمایش��ی یکی را انتخاب کنند و بی‌خانمانی در آن رو به افزایش‬ ‫اس��ت‪ .‬اشتباه نکنید‪ ،‬این تصویری از یک کش��ور افریقایی نیست بلکه وضعیتی‬ ‫اس��ت که در شش��مین اقتصاد بزرگ جهان یعنی انگلیس ش��اهد آن هس��تیم‪.‬‬ ‫فیلیپ آلس��تون‪ ،‬گزارشگر ویژه س��ازمان ملل در زمینه حقوق بشر و فقر مطلق‬ ‫گفت سیاس��ت‌های ریاضتی دولت این کش��ور پس از بحران مالی س��ال ‪۲۰۰۸‬‬ ‫میالدی (‪ ۱۳۸۷‬خورش��یدی) باعث گسترش فقر شده است‪ .‬در گزارش این فرد‬ ‫که دولت انگلیس آن را غیر قابل باور خوانده اس��ت‪ ،‬ش��مار افراد بی‌خانمان در‬ ‫انگلیس تا پایان س��ال گذش��ته میالدی (نیمه دی ‪ ۱۳۹۷‬خورش��یدی) بیش از‬ ‫‪ ۳۲۰‬هزار نفر تخمین زده ش��ده است که نشان می‌دهد از سال ‪ ۲۰۱۵‬میالدی‬ ‫(‪ ۱۳۹۴‬خورشیدی) شمار این افراد همواره رو به افزایش بوده است‪ .‬این گزارش‬ ‫همچنین برآورد کرده است که تا سال ‪ ۲۰۱۷‬میالدی (‪۱۳۹۶‬خورشیدی)‪ ،‬حدود‬ ‫‪ ۱.۲‬میلی��ون نفر در انگلیس منتظر دریافت وام ب��رای خرید خانه بوده‌اند و ‪۱۰‬‬ ‫درصد از کل جمعیت این کشور در فقر مطلق زندگی کرده‌اند‪ .‬گزارشگر سازمان‬ ‫ملل دولت این کشور را متهم کرده است که در سیاست‌گذاری‌های خود وضعیت‬ ‫فقر را جدی نگرفته و به شکلی موثر وضعیت آن را زیر نظر نگرفته است‪ .‬دولت‬ ‫انگلیس در پاس��خ به این گزارش اعالم کرده است که انگلیس پانزدهمین کشور‬ ‫در فهرست شادترین کش��ورهای جهان است و گزارش سازمان ملل سیاه‌نمایی‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬از س��ال ‪ ۲۰۰۰‬میالدی (‪ ۱۳۷۹‬خورش��یدی) تاکنون تنها دو بار‬ ‫گزارشگران سازمان ملل وارد جزایر انگلیس شده‌اند‪ .‬بار دیگر یک گزارشگر وارد‬ ‫ایرلند شده بود‪ .‬از طرفی این گزارش با تمجید از اصالحات دستمزد در انگلیس‬ ‫پیش‌بینی کرد با اجرای قانون جدید افزایش سطح دستمزدها در انگلیس‪ ،‬بیش‬ ‫از ‪۲۰۰‬هزار نفر از فقر خارج شوند‪ .‬پیش‌تر مجمع جهانی اقتصاد رتبه انگلیس را‬ ‫از نظر کیفیت رشد اقتصادی در سال گذشته به ‪ ۲۱‬کاهش داده بود و نسبت به‬ ‫نابرابری درآمدی و کیفیت زندگی در این کشور هشدار داده بود‪.‬‬ ‫گروه معدن‪:‬‬ ‫امروزه ایجاد ش��هرهای س��بز به یکی از‬ ‫اولویت‌ه��ای توس��عه پایدار تبدیل ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬ش��هرها یکی از عوامل اصلی تولید‬ ‫دی‌اکس��یدکربن هس��تند و از همی��ن‬ ‫رو مورد‌توج��ه فع��االن و متخصص��ان‬ ‫محیط‌زیس��ت قرار گرفته‌ان��د‪ .‬در این میان‬ ‫مس نقش اصلی را در ایجاد ش��هری س��بز‬ ‫ایفا می‌کند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش عصرمس‌آنالی��ن‪ ،‬اهمی��ت‬ ‫ش��هرها در توس��عه پای��دار در س��ال‌های‬ ‫گذش��ته به‌ق��دری افزایش یافته اس��ت که‬ ‫کنفرانس«هفته س��بز اروپا ‪ »2018‬س��ال‬ ‫گذش��ته با محوریت ش��هرهای سبز برگزار‬ ‫ش��د‪ .‬در این کنفرانس بین‌المللی که ‪-25‬‬ ‫‪ 21‬م��ه ‪ 31( 2018‬اردیبهش��ت تا چهارم‬ ‫خردادماه ‪ )1397‬برگزار ش��د و بر ضرورت‬ ‫تالش ب��رای ایجاد ش��هرهایی که کمترین‬ ‫تأثی��ر را در گرم ش��دن کره زمی��ن دارند‪،‬‬ ‫تأکید شد‪.‬‬ ‫ش��هرها ازجمل��ه مهم‌تری��ن مناب��ع‬ ‫تولیدکنن��ده گازهای گلخانه‌ای هس��تند‪.‬‬ ‫تنه��ا حمل‌ونق��ل ش��هری ‪13‬درص��د از‬ ‫دی‌اکس��یدکربن موج��ود در َج��و را تولید‬ ‫می‌کن��د‪ .‬تولید زباله در ش��هرها نیز عامل‬ ‫ایج��اد ‪3‬درصد از دی‌اکس��یدکربن موجود‬ ‫در َجو است‪ .‬با این حال‪ ،‬سهم عمده تولید‬ ‫دی‌اکسیدکربن در جهان از آن نیروگاه‌های‬ ‫س��وخت فسیلی اس��ت که عهده‌دار تأمین‬ ‫انرژی در شهرها هستند‪ .‬نیروگاه‌هایی که با‬ ‫گاز طبیعی‪ ،‬زغال‌سنگ و نفت کار می‌کنند‬ ‫‪25‬درصد از کل تولید گاز دی‌اکس��یدکربن‬ ‫را به عهده دارند‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که بیش از ‪50‬درصد‬ ‫از جمعی��ت جه��ان در ش��هرها زندگ��ی‬ ‫می‌کنن��د و انتظار م��ی‌رود ای��ن میزان تا‬ ‫س��ال ‪ 2050‬میالدی (‪ 1429‬خورشیدی)‬ ‫گزارش تصویری‬ ‫دومی��ن ذخی��ره بزرگ نمک جهان در پاکس��تان ق��رار دارد که یک‬ ‫ش��هر کوچک نمکی نیز در آن ساخته ش��ده و هر سال تعداد زیادی از‬ ‫گردشگران را به این منطقه می‌کشاند‪.‬‬ ‫به گزارش فارس‪ ،‬معدن نمک «کیهوره» در پاکس��تان دومین ذخیره‬ ‫بزرگ نمک در جهان است‪.‬‬ ‫نمک کهیوره در شهرستان «جهلم» از توابع ایالت «پنجاب» قرار دارد‪،‬‬ ‫این معدن که در فاصله ‪ ۱۶۰‬کیلومتری اس�لام‌آباد پایتخت پاکستان و‬ ‫‪ ۲۵۰‬کیلومتری شهر الهور مرکز ایالت «پنجاب» قرار دارد‪ ،‬از موقعیت‬ ‫خوب��ی برای تبدیل ش��دن به یک مرکز تفریح��ی بین‌المللی بر‌خوردار‬ ‫است‪ .‬معدن نمک کیهوره قدیمی‌ترین معدن نمک در جنوب آسیا است‬ ‫ک��ه دومین ذخیره بزرگ نمک خوراکی در جهان را تش��کیل می‌دهد‪.‬‬ ‫کش��ف این معدن نمک حکایت جالبی دارد‪ .‬گفته می‌ش��ود زمانی که‬ ‫به رقم ‪66‬درصد برس��د‪ .‬پیش‌بینی می‌شود‬ ‫شهرنشینی همراه با رش��د جمعیت بتواند‬ ‫‪ 2‬میلیارد و ‪ 500‬میلی��ون نفر به جمعیت‬ ‫شهرنشین‌های جهان تا سال ‪ 2050‬بیفزاید‬ ‫که این افزایش ‪90‬درصدی‪ ،‬بیشتر در آسیا‬ ‫و افریقا رخ خواهد داد‪ .‬اروپا به‌عنوان اولین‬ ‫گام در زمینه س��بز کردن ش��هرهای خود‬ ‫قانونی با عنوان ش��یوه‌نامه ساختمان‌سازی‬ ‫اروپ��ا (‪ )EPBD‬وض��ع ک��رده اس��ت که‬ ‫براس��اس آن تا پایان س��ال ‪ 2020‬میالدی‬ ‫(‪ 1399‬خورشیدی) تولید دی‌اکسیدکربن‬ ‫توسط ساختمان‌ها باید به صفر برسد و این‬ ‫یعنی استفاده از مس بیشتر‪ .‬مس به‌عنوان‬ ‫فلزی بادوام و پایدار با طول عمری طوالنی‪،‬‬ ‫نق��ش مهمی در سیم‌کش��ی‪ ،‬لوله‌کش��ی‪،‬‬ ‫سیس��تم‌های گرمایش��ی و سرمایش��ی‪،‬‬ ‫نورپردازی و‪ ...‬در ساختمان‌ها دارد‪ .‬انجمن‬ ‫بین‌المللی مس (‪ )ICA‬به تازگی گزارشی‬ ‫منتش��ر و بیان کرده که مس بیش از ‪100‬‬ ‫کاربرد مختلف در ساختمان‌های سبز دارد‪.‬‬ ‫اما مهم‌ترین کاربرد مس در ساختمان‌های‬ ‫جدید برای تأمین انرژی است‪.‬‬ ‫بس��یاری از فناوری‌ه��ای نوی��ن تامی��ن‬ ‫ان��رژی ک��ه کربن کم��ی تولی��د می‌کنند‬ ‫مانند نیروگاه‌های حرارت��ی‪ ،‬فتوولتائیک‌ها‬ ‫و سیس��تم‌های تهوی��ه مطبوع با اس��تفاده‬ ‫از س��ردکننده‌های طبیع��ی و ش��بکه‌های‬ ‫هوش��مند نیازمن��د درصد باالی��ی از مس‬ ‫هس��تند‪ .‬برای مثال بخش اصلی در منابع‬ ‫تولیدکنن��ده انرژی درج��ا (‪)microgrid‬‬ ‫ک��ه کارب��رد فراوان��ی در ش��هرها پی��دا‬ ‫کرده‌اند‪ ،‬مس��ی است‪ .‬مس در سیستم‌های‬ ‫س��وئیچینگ و مانیتورینگ بار هوش��مند‪،‬‬ ‫تجمیع انرژی‪ ،‬سیس��تم‌های ذخیره انرژی‬ ‫و‪ ...‬در میکروگریدها کاربرد دارد‪ .‬از س��وی‬ ‫دیگ��ر مس فل��ز مؤثر در به��ره‌وری انرژی‪،‬‬ ‫افزای��ش کیفی��ت ه��وا و آب و کاه��ش‬ ‫هزینه‌های استهالک شناخته می‌شود و به‬ ‫همین دلیل بهترین عنصر برای استفاده در‬ ‫ساختمان‌سازی سبز اس��ت‪ .‬عالوه بر این‪،‬‬ ‫مس به‌خاطر قابلیت بازیافت ‪100‬درصدی‬ ‫خود‪ ،‬در توس��عه پایدار بس��یار مورد توجه‬ ‫اس��ت‪ .‬الزم ب��ه ذک��ر اس��ت ک��ه از میان‬ ‫بخش‌های مسی یک س��اختمان ‪80‬درصد‬ ‫آن‌ها قابلیت بازیافت دارند و تنها ‪20‬درصد‬ ‫از مس درون ساختمان‌ها باید بیرون ریخته‬ ‫شود‪.‬‬ ‫معدن و شهر نمک در پاکستان‬ ‫اسکندر مقدونی در سال ‪ ۳۲۲‬ه‪.‬ق به هند حمله کرد اسب‌های لشکرش‬ ‫نزدیک کیهوره توقف کرده و ش��روع به لیسیدن سنگ‌های اطراف این‬ ‫محل کردند که همین ماجرا موجب کشف این معدن شد‪.‬‬ ‫از معدن نمک کهیوره مدت‌ها به عنوان ملک ش��خصی مهاراجه‌های‬ ‫منطقه بهره‌برداری می‌ش��د اما بعد از اس��تقالل پاکس��تان از هند‪ ،‬این‬ ‫معدن به دولت واگذار ش��د‪ .‬وسعت معدن نمک کیهوره ‪ ۱۱۰‬کیلومتر‬ ‫مربع اس��ت و ‪ ۱۹‬ورودی دارد‪ .‬از این میان‪ ۱۱ ،‬ورودی برای اس��تخراج‬ ‫نمک از زیر زمین مورد اس��تفاده قرار می‌گی��رد و بقیه ورودی‌ها برای‬ ‫گردشگران داخلی و خارجی به داخل شهر که در قسمتی از معدن قرار‬ ‫دارد‪ ،‬استفاده می‌شود‪ .‬از این معدن ساالنه ‪ ۳۲۵‬هزار تن نمک استخراج‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬یکی از جالب‌ترین بناهای ش��هر نمک‪ ،‬مسجدی است که از‬ ‫آجرهای نمکی س��اخته ش��ده و با المپ‌های هالوژن تزئین شده است‪.‬‬ ‫همچنین برای عبور آب از شهر نمکی شیارهایی طراحی شده است که‬ ‫از به هم پیوس��تن آنها رودی تش��کیل می‌ش��ود که از وسط شهر عبور‬ ‫می‌کند و برخی مس��افران برای آبتنی‪ ،‬از این آب که آب نمک اس��ت‪،‬‬ ‫استفاده می‌کنند‪ .‬آب مورد نیاز این رودخانه از آب باران تامین می‌شود‬ ‫اما به علت شور بودن قابل شرب نیست‪ ،‬البته خاصیت درمانی دارد‪.‬‬ ‫اقامت در ش��هر نمک به عنوان یک درم��ان طبیعی موردتوجه مردم‬ ‫اس��ت و پزش��کانی در این شهر مستقر ش��ده‌اند که خدمات الزم برای‬ ‫استفاده بهتر از شهر نمک را به مراجعان ارائه می‌کنند‪.‬‬ ‫این ش��هر همچنین دارای یک مرکز پس��ت‪ ،‬هتل‪ ،‬قطار و‪ ...‬است که‬ ‫یک شهر کوچک باید از آن برخوردار باشد‪ .‬مجسمه‌های نمکی سوغات‬ ‫معدن کیهوره اس��ت و توصیه می‌ش��ود برای خاصیت درمانی در خانه‬ ‫نگهداری شود‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه روزگار معدن

روزنامه روزگار معدن شماره 226

روزنامه روزگار معدن شماره 226

شماره : ۲۲۶
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۶
روزنامه روزگار معدن شماره 225

روزنامه روزگار معدن شماره 225

شماره : ۲۲۵
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۳
روزنامه روزگار معدن شماره 224

روزنامه روزگار معدن شماره 224

شماره : ۲۲۴
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۲
روزنامه روزگار معدن شماره 223

روزنامه روزگار معدن شماره 223

شماره : ۲۲۳
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۰
روزنامه روزگار معدن شماره 222

روزنامه روزگار معدن شماره 222

شماره : ۲۲۲
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۱۹
روزنامه روزگار معدن شماره 221

روزنامه روزگار معدن شماره 221

شماره : ۲۲۱
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۱۶
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!