صفحه قبل

روزنامه روزگار معدن شماره ۱۷۵

صفحه بعد

روزنامه روزگار معدن شماره 175

روزنامه روزگار معدن شماره 175

‫روزنامه اقتصادی معدن و صنایع معدنی ایران‬ ‫افزایش تقاضای‬ ‫مس از رونق تولید‬ ‫نشأت نگرفته است‬ ‫شنبه‬ ‫هفتمین گردهمایی‬ ‫بزرگان معدنی‬ ‫کشور در کرمان‬ ‫صفحه‪6‬‬ ‫صفحه ‪5‬‬ ‫‪ 11‬خرداد ‪ 26 1398‬رمضان ‪ 1440‬اول ژوئن ‪ 2019‬سال دوم شماره‪8 175‬صفحه قیمت ‪ 2000‬تومان‬ ‫سرمقاله‬ ‫ما هیچ‪ ،‬ما نگاه!‬ ‫‪www.Madandaily.com‬‬ ‫غریب‌پور در نشست هم‌‌اندیشی نمایندگان دولت و بخش خصوصی استان فارس خبر داد‬ ‫تامین مالی بخش اکتشاف‪ ،‬از محل سود انباشته شرکت‌ها‬ ‫صفحه‪2‬‬ ‫صفحه‪2‬‬ ‫یادداشت‌ها‬ ‫ثبات بر بازار فوالد‬ ‫حاکم است‬ ‫صفحه‪5‬‬ ‫تاثیر اقتصادی‬ ‫صنعت جهانی فوالد‬ ‫صفحه‪6‬‬ ‫گزارش‌‬ ‫صفحه‪4‬‬ ‫عکس‪ :‬حسین ارجمند‬ ‫حذف دالالن و اصالح نرخ‬ ‫سیمان برای رونق تولید ملی‬
‫اخبار‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 11‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 26‬رمضان ‪1440‬‬ ‫اول ژوئن ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره‪175‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫ما هیچ‪ ،‬ما نگاه!‬ ‫نیروی انسانی متخصص و با انگیزه بزرگ‌ترین مزیت گل‌گهر است‬ ‫جمش��ید مالرحم��ان در آس��تانه آیین معارف��ه و حضور در‬ ‫مجتمع گل‌گهر که با حضور خبرنگاران رسانه‌های جمعی‪ ،‬روز‬ ‫یکش��نبه هفته جاری برگزار می‌ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬شرکت معدنی و‬ ‫صنعتی گل‌گهر دارای ‪ ۲‬مزیت نسبی است‪.‬‬ ‫‪-۱‬س��رمایه ارزش��مند نیروی انس��انی متخصص‪ ،‬صادق و با‬ ‫انگیزه و کارگران زحتمکش و پرتالش‬ ‫‪-۲‬مع��ادن و صنای��ع معدنی به عن��وان دارایی‌های با ارزش‬ ‫شرکت‬ ‫به گزارش روزگار معدن‪ ،‬وی افزود‪ :‬به اعتقاد اینجانب در کنار‬ ‫محبوبه ناطق‬ ‫سردبیر‬ ‫س��رمایه‌های انس��انی و کارکنان شرکت که مهم‌ترین دارایی و‬ ‫ذخیره برای توسعه اشتغال و اقتصاد شرکت هستند و به‌دست‬ ‫توانای آنها می‌توان از سرمایه‌های شرکت برای رسیدن به اهداف‬ ‫اس��تراتژیک و توس��عه‌ای برای نیل به توسعه اقتصادی کشور و‬ ‫منطقه اس��تفاده کرد‪ ،‬مدیریت سیس��تمی ب��ه همراه انضباط‬ ‫کاری‪ ،‬افزایش تولید و گسترش فعالیت‌ها‪ ،‬اصالح فضای کسب‬ ‫و کار‪ ،‬باال بردن سطح زندگی و معیشت کارکنان و رفاه کارگران‬ ‫از اصلی‌تری��ن اهداف ما اس��ت‪ .‬مالرحمان الزمه تحقق اهداف‬ ‫عالی ش��رکت را در گرو رضایتمندی و ارتقای س��طح زندگی‬ ‫کارکنان دانس��ت و گفت‪ :‬کارکنان گل‌گهر با داش��تن کارنامه‬ ‫درخشان در زمینه‌های تولید‪ ،‬رکوردزنی و حفظ فضای کسب‬ ‫و کار‪ ،‬شایسته هر گونه توجه و ارتقای شرایط کاری هستند و به‬ ‫امید خدا این مهم‪ ،‬وجه همت اینجانب است‪ .‬وی افزود‪ :‬طبیعی‬ ‫است گل‌گهر دارای ظرفیت و قابلیت بسیار باالست که در تمام‬ ‫زمینه‌های تولید‪ ،‬توس��عه‪ ،‬پژوهش‪ ،‬اشتغال و صرفه اقتصادی‬ ‫باید سرآمد بنگاه‌های اقتصادی کشور باشد‪ .‬مدیرعامل گل‌گهر‬ ‫گفت‪ :‬توجه به مس��ئولیت‌های اجتماعی در منطقه‪ ،‬اس��تان و‬ ‫شهرس��تان‪ ،‬توس��عه فعالیت‌های ورزشی‪ ،‬فرهنگی و اجتماعی‬ ‫در کن��ار فعالیت‌های صنعت��ی و اقتصادی از اولویت‌های کاری‬ ‫و برنامه‌های اصلی اس��ت و با اهتمام جدی به مس��ئولیت‌های‬ ‫اجتماعی شرکت عمل خواهیم کرد‪.‬‬ ‫غریب‌پور در نشست هم‌‌اندیشی نمایندگان دولت و بخش خصوصی استان فارس خبر داد‬ ‫تامین مالی بخش اکتشاف‪ ،‬از محل سود انباشته شرکت‌ها‬ ‫خبر‬ ‫افزایش تولید طال‬ ‫از معدن موته‬ ‫تولی��د طال از معدن موته افزای��ش می‌یابد‪ .‬به گزارش‬ ‫خبرگزاری صدا و سیما‪ ،‬نماینده مردم شاهین‌شهر‪ ،‬میمه‬ ‫و برخوار در مجلس شورای اسالمی گفت‪ :‬فعالیت معدن‬ ‫ی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫ط�لای موته با هم��کار ‌‬ ‫و اداره کل محیط‌زیس��ت استان اصفهان توسعه می‌یابد‪.‬‬ ‫حس��ینعلی حاج��ی دلیگانی افزود‪ :‬در نشس��تی با علی‬ ‫مقدم معاون بهره‌برداری و اکتشاف شرکت تهیه و تولید‬ ‫مواد معدنی ای��ران‪ ،‬علیرضا طاالری مدیرعامل مجتمع‬ ‫طالی موته و دهیار و اعضای ش��ورای اس�لامی روستای‬ ‫موته مقرر ش��د با توجه به اکتشاف‌های اخیر ذخایر طال‪،‬‬ ‫مجوزهای‌های الزم بهره‌برداری گرفته ش��ود‪ .‬وی گفت‪:‬‬ ‫ذخای��ر موج��ود مجتمع معدنی طالی موت��ه با فعالیت‬ ‫مستمر مهندسان و کارگران‪ ،‬حداکثر تا ‪ ۲‬سال آینده نیاز‬ ‫این مجتمع فرآوری را تامین خواهد کرد‪ .‬حاجی دلیگانی‬ ‫افزود‪ :‬آموزش جوانان روستا برای ساخت مصنوعات طال‬ ‫و نق��ره و اولوی��ت بکارگیری نیروهای جدید این مجتمع‬ ‫معدنی از جوانان بومی روس��تای موته و واگذاری برخی‬ ‫کارهای ساختمانی معدن به شرکت محلی این روستا‪ ،‬از‬ ‫دیگر توافق‌های این نشست بود‪.‬‬ ‫تقسیم سود جذاب‬ ‫در مجمع چادرملو‬ ‫مجمع ش��رکت صنعتی و معدنی چادرملو ‪ ٨٣٢‬ریال‬ ‫س��ود قابل تقسیم داشت که ‪ ٨۵‬درصد آن را تقسیم کرد‬ ‫یعن��ی س��همی ‪ ٧٠٠‬ریال‪ .‬این مجم��ع خبرهای مهمی‬ ‫برای سهامداران داشت‪ .‬از جمله اینکه سرمایه‌گذاری در‬ ‫اس��ترالیا با همکاری گل‌گهر و فوالد مبارکه کلید خورده‬ ‫اس��ت‪ .‬همچنین استخراج بیش از ‪ ۱۶‬میلیون تن سنگ‬ ‫آهن‪ ،‬تولید حدود ‪ ۹.۷‬میلیون تن کنسانتره‪ ۳.۵ ،‬میلیون‬ ‫ت��ن گندله و اکتش��اف مقدمات��ی در آنومالی «دی ‪»١٩‬‬ ‫عملیاتی شده است‪ .‬به گزارش بورس‪ ،۲۴‬شرکت معدنی‬ ‫و صنعتی چادرملو در ‪ ١٢‬ماهه منتهی به اسفند ‪ ٩٧‬برای‬ ‫هر سهم ‪ ٨٣٢‬ریال سود حسابرسی شده محقق کرد‪ .‬این‬ ‫رقم در گزارش حسابرسی نشده ‪ ٧٩۶‬ریال اعالم شده بود‪.‬‬ ‫علت افزایش سود در گزارش حسابرسی شده کاهش رقم‬ ‫بهای تمام شده و افزایش سایر درآمدهای عملیاتی اعالم‬ ‫شده است‪ .‬چادرملو در این روز ‪۲۷۸۶‬میلیارد تومان سود‬ ‫قابل تخصیص داشت‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬حسین ارجمند‬ ‫این روزها پای درد دل بخش خصوصی که می‌نشینی‬ ‫چنان با سوز و گداز از دخالت‌های دستوری دولت گالیه‬ ‫می‌کنن��د و دلیل و برهان می‌آورند که این دس��تورات‪،‬‬ ‫آنه��ا را از زندگی س��اقط کرده و دلت می‌س��وزد‪ .‬برای‬ ‫دف��اع از کیان تولید و اقتصاد دس��تت ب��ه قلم می‌رود‬ ‫ت��ا علیه هرچه دخالت دس��توری بنویس��ی و مصاحبه‬ ‫بگی��ری و اقتص��ادی منزه از هرچه دخالت دس��توری‬ ‫را جایگزی��ن هیوالی��ی به نام هزارتوی بخش��نامه‌ها و‬ ‫آیین‌نامه‌ه��ای متعدد کنی‪ .‬اما کمی که این گالیه‌ها را‬ ‫کنار هم می‌گذاری و از طرف دیگر پای درد دل دولتی‌ها‬ ‫می‌نش��ینی که دلیل این بخشنامه‌ها و شیوه‌نامه‌های‬ ‫سختگیرانه چیست‪ ،‬به هر چه خوش‌خیالی است لعنت‬ ‫می‌فرس��تی و مترصد رو کردن دس��ت‌هایی می‌شوی‬ ‫که به نام صادرات‪ ،‬تجارت و تولید‪ ،‬بازار را س��ر انگش��ت‬ ‫می‌چرخانند و از کاله شعبده این قوانین هزارتو‪ ،‬تبصره‬ ‫و م��اده‌ای پی��دا کنند تا قوانی��ن را دور بزنند‪ .‬تهش هم‬ ‫گروه سومی پیدا می‌شود که معتقدند بر سر این سفره‬ ‫هم��ه در کنار هم نشس��ته‌اند و نان و آبگوشت‌ش��ان را‬ ‫می‌خورند‪ .‬جلسه‌هایی که با حضور سردمداران بخش‬ ‫خصوصی و دولتی برگزار می‌ش��ود هم دیدنی اس��ت؛‬ ‫پس از یکی دوساعت رجزخوانی‌های دوطرفه و اصرار بر‬ ‫درستی و حقانیت سخنان‌شان‪ ،‬در حالی‌که بر مستدل‬ ‫ب��ودن و منطق‌پذی��ر بودن حرف‌های‌ش��ان از هزار جا‬ ‫دلیل و ش��اهد می‌آورند و البته تاکید می‌کنند که هیچ‬ ‫خبرنگاری حضور نداشته باشد و اگر هست این حرف‌ها‬ ‫را منعک��س نکند وگرن��ه دیگر نه ما و ن��ه خبرنگاران‪.‬‬ ‫در پایان جلس��ه قرار جلس��ه‌های بعد از ظهرشان را به‬ ‫همدیگ��ر یادآوری می‌کنند‪ ،‬تعارف می‌زنند و جان هم‬ ‫را قسم می‌خورند که اگر نیایی نمی‌آیم و نمی‌شود و تو‬ ‫نباش��ی می‌خواهم دیگر دنیا نباشد‪ .‬خبرنگاران هم به‬ ‫جای اینکه س��رفصل‌های خبری را بنویسند روی کاغذ‬ ‫خطوط محوی می‌کش��ند که این‌طور خوانده می‌شود‪:‬‬ ‫ما هیچ‪ ،‬ما نگاه!‬ ‫گروه معدن‪:‬‬ ‫رئیس هی��ات عامل ایمیدرو از برنامه تامین مالی‬ ‫ت اکتش��افی از محل سود انباشت شرکت‌های‬ ‫عملیا ‌‬ ‫ب��زرگ معدن��ی خب��ر داد و گفت‪ :‬با تش��کیل یک‬ ‫ت اکتش��افی از س��وی شرکت‌های‬ ‫کارگروه‪ ،‬عملیا ‌‬ ‫بزرگ معدنی انجام می‌شود‪ .‬به گزارش پایگاه خبری‬ ‫ایمیدرو‪ ،‬خداداد غریب‌پور در نشس��ت هم‌اندیشی با‬ ‫نماین��دگان دولت و بخش خصوصی اس��تان فارس‬ ‫افزود‪ :‬اکتش��اف‪ ،‬حلقه نخس��ت توسعه بخش معدن‬ ‫اس��ت‪ .‬در این زمینه‪ ،‬ایمی��درو آمادگی خود را برای‬ ‫انجام مطالعات زمین‌شناسی در استان اعالم می‌کند‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ ۶۰۰‬معدن غیرفلزی در فارس‬ ‫وی با بیان اینکه حدود ‪۶۰۰‬‬ ‫معدن استان فارس‪ ،‬غیرفلزی‬ ‫اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬بخش زیادی از‬ ‫ظرفیت‌ه��ای معدنی فارس‪،‬‬ ‫در بخش کانی‌های غیرفلزی‬ ‫اس��ت و ایمیدرو ب��ا توجه به‬ ‫ظرفیت‌های مناس��ب این استان در بخش کانه‌های‬ ‫غیرفل��زی‪ ،‬برنامه احیای معادن کوچک با اولویت در‬ ‫این استان را کلید خواهد زد‪.‬‬ ‫‹ ‹ریس�ک ب�االی اکتش�اف ب�رای بخ�ش‬ ‫خصوصی‬ ‫رئیس هیات عام��ل ایمیدرو تاکید کرد‪ :‬ایمیدرو‪،‬‬ ‫ت اکتشاف عمقی است چراکه اعتقاد‬ ‫عهده‌دار عملیا ‌‬ ‫داریم ریسک اکتشاف برای بخش خصوصی باالست‪.‬‬ ‫غریب‌پور ادامه داد‪ :‬یکی از سیاست‌های ایمیدرو این‬ ‫است که امور اجرایی را به شرکت «تهیه و تولید مواد‬ ‫معدنی» واگذار کند و ایمیدرو نقش سیاست‌گذاری‬ ‫و حمایت خود را داشته باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ ۹‬میلیارد دالر صادرات معدن و صنایع‬ ‫معدنی‬ ‫وی اش��تغالزایی حوزه مع��دن و صنایع معدنی را‬ ‫بخش زیادی از ظرفیت‌های معدنی فارس‪ ،‬در بخش کانی‌های‬ ‫غیرفلزی است و ایمیدرو با توجه به ظرفیت‌های مناسب‬ ‫این استان در بخش کانه‌های غیرفلزی‪ ،‬برنامه احیای معادن‬ ‫کوچک را با اولویت در این استان کلید خواهد زد‬ ‫‪ ۷۰۰‬هزار نفر به طور مس��تقیم عنوان کرد و افزود‪:‬‬ ‫س��ال گذش��ته افزون بر ‪ ۹‬میلی��ارد دالر از مجموع‬ ‫ح��دود ‪ ۴۰‬میلیارد دالر صادرات غیر نفتی به بخش‬ ‫مع��دن و صنایع معدنی اختصاص داش��ت‪ .‬این رقم‬ ‫افزون بر ‪ ۲۰‬درصد صادرات کشور را شامل می‌شود‪.‬‬ ‫غریب‌پ��ور رقابت‌پذی��ر کردن بخ��ش تولید را از‬ ‫اهداف اساس��ی این بخش خواند و گفت‪ :‬امیدواریم‬ ‫دول��ت وارد بخش تولید نش��ود و فضا را برای بخش‬ ‫خصوصی فراهم کند‪.‬‬ ‫‹ ‹راه‌ان�دازی واح�د آلومینیوم جنوب‬ ‫در سال جاری‬ ‫مع��اون وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت همچنین‬ ‫از برنام��ه راه‌اندازی فاز نخس��ت آلومینیوم جنوب‬ ‫خب��ر داد و گف��ت‪ :‬پروژه مه��م ‪ ۱.۲‬میلیارد دالری‬ ‫س��الکو در س��ال ج��اری ب��ه بهره‌ب��رداری خواهد‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه ایمیدرو مانع سرمایه‌گذاری‬ ‫بخش خصوصی نیس��ت‪ ،‬عن��وان ک��رد‪ :‬واگذاری‬ ‫کک‌س��ازی اروند و طرح الکت��رود گرافیتی اردکان‬ ‫به کنسرس��یوم ش��رکت‌های معدن��ی و همچنین‬ ‫طرح‌های توسعه زرشوران و تیتانیوم کهنوج حاکی‬ ‫از آن اس��ت که ایمیدرو نقش توسعه‌ای و حمایتی‬ ‫خود را ایفا می‌کند‪ .‬غریب‌پور ادامه داد‪ :‬با این تعریف‪،‬‬ ‫سازمان توس��عه و نوسازی معادن و صنایع معدنی‬ ‫ایران به اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسی(خصوصی‌س��ازی)‬ ‫پایبند است‪.‬‬ ‫‹ ‹«ف�ارس»‪ ،‬دس�تور کار عناص�ر ن�ادر‬ ‫خاکی‬ ‫رئیس هی��ات عامل ایمی��درو در بخش دیگری‬ ‫از س��خنان خود اظهار کرد‪ :‬در بخش معدن خالق‬ ‫فناوری هس��تیم و مهندسان ایرانی‪ ،‬دانش فنی در‬ ‫این حوزه را فرا گرفته‌اند‪ .‬وی با اش��اره به مطالعات‬ ‫روی عناص��ر نادر خاکی از س��وی مرکز تحقیقات‬ ‫فرآوری مواد معدنی گفت‪ :‬برنامه‌ریزی برای بررسی‬ ‫روی ظرفیت‌های استان فارس در عناصر نادر خاکی‬ ‫در دستور کار قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫‹ ‹بخ�ش مع�دن از مزیت‌ه�ای اس�تان‬ ‫فارس است‬ ‫اس��تاندار فارس نی��ز در این‬ ‫نشس��ت گف��ت‪ :‬یک��ی از‬ ‫مزیت‌های این استان‪ ،‬بخش‬ ‫معدن اس��ت که توس��عه آن‬ ‫نق��ش وی��ژه‌ای در افزای��ش‬ ‫صادرات‪ ،‬ایجاد ارزش افزوده‬ ‫و کاه��ش اتکای کش��ور به خ��ارج دارد‪ .‬عنایت‌‌اله‬ ‫رحیمی در جلسه توسعه معدنی استان که با حضور‬ ‫خداداد غریب‌پور‪ ،‬معاون وزیر و رئیس هیات عامل‬ ‫سازمان توس��عه و نوسازی معادن و صنایع معدنی‬ ‫ایران (ایمیدرو) تش��کیل ش��د‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬یکی از‬ ‫الزامات در اس��تان فارس حرکت به سمت تنوع در‬ ‫تولید و کاهش اتکا به بخش‌هایی همچون کشاورزی‬ ‫اس��ت که به دلیل محدودیت آب با مش��کل روبه‌رو‬ ‫هس��تیم‪ .‬نماین��ده عالی دولت در اس��تان فارس با‬ ‫اش��اره به اینک��ه رهبر معظم انقالب‪ ،‬س��ال ‪ ۹۸‬را‬ ‫«رون��ق تولید» نام‌گ��ذاری کرده‌اند و در بیانیه گام‬ ‫دوم انقالب نیز بر اهمیت ش��کوفایی اقتصاد تاکید‬ ‫شده است‪ ،‬افزود‪ :‬ایجاد اشتغال و رونق تولید‪ ،‬متاثر‬ ‫از جلب و جذب سرمایه‌گذاری است و در این زمینه‬ ‫عواملی همچون دانش‌بنیان بودن‪ ،‬صادراتی بودن‪،‬‬ ‫ایج��اد ارزش اف��زوده و توجه به مزیت‌های نس��بی‬ ‫استان فارس مورد تاکید مدیریت ارشد استان قرار‬ ‫گرفته است‪ .‬وی با بیان اینکه بخش صنعت و معدن‪،‬‬ ‫ش��غل‌های پایه‌ای را ایجاد می‌کن��د و به دنبال آن‬ ‫مشاغل وابسته و غیرپایه نیز رشد خواهد کرد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫یک��ی از مزیت‌های اس��تان فارس‪ ،‬معادن متنوع به‬ ‫ویژه در بخش خاک‌های نس��وز و سنگ‌های زینتی‬ ‫است که باید مورد توجه جدی قرار گیرد‪.‬‬ ‫استاندار فارس تاکید کرد‪ :‬راهبرد مدیریت ارشد‬ ‫اس��تان از ابتدا حف��ظ بنگاه‌ه��ای تولیدی موجود‬ ‫و توس��عه آنه��ا‪ ،‬کمک ب��ه بنگاه‌ه��ای نیمه‌فعال و‬ ‫بنگاه‌های تعطیل و تملک ش��ده از س��وی بانک‌ها‬ ‫و ت�لاش برای تاس��یس بنگاه‌های جدی��د با توجه‬ ‫به مزیت‌های اس��تان بوده اس��ت‪ .‬رحیمی اکتشاف‬ ‫و تاسیس صنایع معدنی را از الزامات توسعه استان‬ ‫فارس برش��مرد و گفت‪ :‬بسترسازی برای مشارکت‬ ‫بخش خصوصی می‌تواند به توس��عه بخش معدنی‬ ‫اس��تان فارس کمک کند‪ .‬نماین��ده عالی دولت در‬ ‫استان فارس‪ ،‬خواس��تار توجه جدی به بهره‌مندی‬ ‫مردم و س��اکنان همجوار مناط��ق معدنی از منافع‬ ‫معادن ش��د و افزود‪ :‬در صورتی که مردم در توسعه‬ ‫معادن مشارکت کنند‪ ،‬مقاومت در برابر توسعه این‬ ‫بخش نخواهد ش��د‪ .‬وی اکتش��اف معادن جدید و‬ ‫اس��تفاده از فناوری جدید را مورد تاکید قرار داد و‬ ‫افزود‪ :‬ایمیدرو فعالیت‌های مناسبی در حوزه معدنی‬ ‫اس��تان فارس داش��ته که امیدواریم با پیگیری‌ها و‬ ‫حمایت‌های بیش��تر در بهره‌برداری از آنها تس��ریع‬ ‫شود‪ .‬استاندار فارس تصریح کرد‪ :‬باید نگاه متعادل‬ ‫و علم��ی ک��ه هم باعث حفظ بس��ترهای طبیعی و‬ ‫محیط‌زیس��ت می‌شود و هم بهره‌برداری از معادن‪،‬‬ ‫ایجاد اش��تغال و ارزش افزوده را ب��ه دنبال دارد بر‬ ‫بخش معدن حاکم باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹ظرفی�ت زنجیره تولی�د آهن و فوالد‬ ‫استان فارس به میزان ‪ ۳.۲‬میلیون تن‬ ‫سرپرست س��ازمان صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت فارس نیز‬ ‫گفت‪ :‬بر اس��اس ویژگی‌های‬ ‫زمین‌شناسی معدنی استان‪،‬‬ ‫هم‌اینک ‪ ۲۳‬نوع ماده معدنی‬ ‫از معادن این استان استخراج‬ ‫ش��ده و در صنایع مختلف اس��تان و کش��ور مورد‬ ‫استفاده قرار می‌گیرد‪.‬‬ ‫فریبرز رضازاده‪ ،‬درباره قابلیت‌ها و توانمندی‌های‬ ‫معدنی فارس افزود‪ :‬تنوع مواد معدنی قابل برداشت‪،‬‬ ‫انواع س��نگ‌های تزئین��ی و نما با مزیت صادراتی و‬ ‫تولید در حدود ‪ ۱۸‬درصد کل تولید کش��ور‪ ،‬وجود‬ ‫انواع خاک‌های نس��وز و صنعتی‪ ،‬منابع انواع مصالح‬ ‫ساختمانی‪ ،‬کشف ذخایر دولومیت در جنوب استان‬ ‫فارس و پیگی��ری برای تکمیل مطالعات مربوط به‬ ‫آن‪ ،‬وجود ظرفیت‌های س��نگ آهن در شرق فارس‬ ‫ک��ه از س��وی س��ازمان ایمیدرو در حال اکتش��اف‬ ‫اس��ت و همچنین معادن فلزی استان از جمله این‬ ‫قابلیت‌هاس��ت‪ .‬وی تولیدات صنایع معدنی در این‬ ‫اس��تان را حائز اهمیت دانس��ت و ادامه داد‪ :‬زنجیره‬ ‫تولید آهن و فوالد با ظرفیت ‪ ۳.۲‬میلیون تن (شامل‬ ‫آهن اس��فنجی‪ ،‬شمش فوالدی و مقاطع فوالدی)‪،‬‬ ‫کاشی و سرامیک‪ ،‬سیمان‪ ،‬فرآوری انواع سنگ‌های‬ ‫س��اختمانی و نما و انواع مصالح ساختمانی از جمله‬ ‫این تولیدات است‪.‬‬ ‫تولید آهن اسفنجی در فروردین به ‪ ۲.۵‬میلیون تن رسید‬ ‫تولید آهن اس��فنجی در نخس��تین ماه از سال ‪ ۹۸‬با رشد‬ ‫‪ ۱۴‬درصدی نسبت به ماه مشابه سال گذشته به ‪ ۲‬میلیون و‬ ‫‪ ۵۴۲‬هزار تن رسید‪.‬‬ ‫آماره��ای انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران حاکی اس��ت‪،‬‬ ‫فروردی��ن ‪ ۹۷‬اف��زون ب��ر ‪ ۲‬میلی��ون و ‪ ۲۲۵‬ه��زار تن آهن‬ ‫اسفنجی تولید شده بود‪.‬‬ ‫داده‌های مورد بررس��ی گویای آن اس��ت که صادرات آهن‬ ‫اسفنجی‪ ،‬فروردین امسال به ‪ ۴۴‬هزار تن رسید که در مقایسه‬ ‫با فروردین سال گذشته افت ‪ ۱۰‬درصدی را نشان می‌دهد‪.‬‬ ‫س��هم آهن اس��فنجی از کل صادرات یک ماهه ‪ ۸.۱‬درصد‬ ‫ثبت ش��د‪ ،‬در عین حال میزان صادرات این ماده در فروردین‬ ‫سال گذشته ‪ ۴۹‬هزار تن بود‪.‬‬ ‫س��ال گذش��ته‪ ،‬کل تولید آهن اس��فنجی به ‪ ۲۶‬میلیون و‬ ‫‪ ۳۵۹‬هزار تن رسید که نسبت به ‪ ۲۲‬میلیون و ‪ ۵۶۰‬هزار تن‬ ‫عملکرد سال ‪ ۹۶‬رشد ‪ ۱۷‬درصدی دارد‪.‬‬ ‫صادرات آهن اس��فنجی در سال گذش��ته به ‪ ۵۳۳‬هزار تن‬ ‫رسید که در مقایسه با سال ‪ ۹۶‬که ‪ ۷۱۳‬هزار تن بود‪ ،‬کاهش‬ ‫‪ ۲۵‬درصدی را نشان می‌دهد‪.‬‬ ‫آماری در زمینه واردات آهن اس��فنجی در س��ال‌های ‪-۹۷‬‬ ‫‪ ۱۳۹۶‬از سوی انجمن مزبور منتشر نشده است‪.‬‬ ‫مصرف ظاهری آهن اسفنجی در سال ‪ ۹۷‬به ‪ ۲۵‬میلیون و‬ ‫‪ ۸۲۶‬هزار تن رسید و در مقایسه با سال ‪ ۹۶‬که ‪ ۲۱‬میلیون و‬ ‫‪ ۸۴۷‬هزار تن بود‪ ،‬رشد ‪ ۱۸‬درصدی را ثبت کرد‪.‬‬ ‫بررس��ی‌ها نشان می‌دهد‪ ،‬سال گذشته افزون بر ‪ ۶.۳‬درصد‬ ‫کل تولید آهن اسفنجی صادر شد‪.‬‬ ‫ای��ران در بی��ن ‪ ۱۰‬فوالدس��از جهان جای گرفته و س��ال‬ ‫گذش��ته با ظرفی��ت ‪ ۳۵‬میلیون تن‪ ،‬ح��دود ‪ ۲۵‬میلیون تن‬ ‫تولید داش��ت‪ .‬بررس��ی آماری در زمینه میزان تولید فوالد با‬ ‫استفاده از آهن اسفنجی نشان می‌دهد که برای تولید هر تن‬ ‫فوالد ‪ ۱.۱۷‬تن آهن اسفنجی مورد نیاز است‪.‬‬ ‫دولت یازدهم در نخس��تین ماه‌ه��ای فعالیت خود در نیمه‬ ‫س��ال ‪ ۹۲‬فعال‌س��ازی ‪ ۷‬طرح فوالدی ک��ه مدت‌ها به دلیل‬ ‫مش��کالت مالی متوقف ش��ده ب��ود را در برنامه ق��رار داد‪ ،‬به‬ ‫گونه‌ای که تا حدود نیمه سال ‪ ۹۵‬واحد تولید آهن اسفنجی‬ ‫‪ ۷‬طرح فوالدی (س��فید دش��ت – چهارمح��ال و بختیاری‪،‬‬ ‫قائن��ات – خراس��ان جنوب��ی‪ ،‬میان��ه – آذربایجان ش��رقی‪،‬‬ ‫شادگان‪ -‬خوزستان‪ ،‬بافت – کرمان‪ ،‬سبزوار‪ -‬خراسان رضوی‬ ‫و نی‌ریز ‪ -‬فارس) در مدار قرار گرفت‪.‬‬ ‫قرار است در افق ‪ ۱۴۰۴‬ظرفیت فوالد کشور به ‪ ۵۵‬میلیون‬ ‫تن برس��د که برای تحقق این مهم تامین س��نگ آهن‪ ،‬آهن‬ ‫اسفنجی و گندله به عنوان پیش نیاز در دستور کار قرار دارد‪.‬‬ ‫جعفر س��رقینی‪ ،‬معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت‬ ‫صنعت معدن و تجارت‪ ،‬فروردین امس��ال گفت‪ :‬امروز زنجیره‬ ‫نامتوازن فوالد‪ ،‬متوازن ش��ده‪ ،‬به طوری که کل زنجیره فوالد‬ ‫که در سال ‪ ۹۲‬حدود ‪ ۱۲۰‬میلیون تن ظرفیت تولید داشت‪،‬‬ ‫امروز به حدود ‪ ۲۱۰‬میلیون تن رسیده است‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬در ‪ ۵‬س��ال ‪ ۹۰‬میلیون تن به ظرفیت زنجیره‬ ‫فوالد افزوده ش��د که باعث کنترل صادرات س��نگ‌آهن شده‬ ‫اس��ت‪ .‬معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت یادآور ش��د‪ :‬سال‬ ‫‪ ۹۱‬صادرات سنگ‌آهن ‪ ۲۳‬میلیون تن بود که سال ‪ ۹۷‬به ‪۸‬‬ ‫میلیون تن رسید و ‪ ۱۵‬میلیون تن آن با ورود به صنایع کشور‬ ‫به ارزش افزوده تبدیل شد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬س��ال گذش��ته ‪ ۸‬میلیون و ‪ ۲۰۰‬هزار تن فوالد‬ ‫به خارج از کش��ور صادر ش��د که می‌توان گفت بخشی از آن‬ ‫سنگ‌آهن تولیدی بود‪.‬‬ ‫به گفته س��رقینی‪ ،‬س��ال گذش��ته تولید فوالد خام به ‪۲۵‬‬ ‫میلیون تن رسید و در سال ‪ ۹۸‬نیز در نظر است تولید فوالد‬ ‫به ‪ ۲۸‬میلیون تن افزایش یابد و ‪ ۱۲‬میلیون تن برای صادرات‬ ‫اختصاص یابد‪.‬‬
‫‪ ۴‬هزار میلیارد تومان طرح توسعه‌ای در مس سونگون‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت مل��ی صنایع مس ایران گفت‪ :‬رش��د و‬ ‫توس��ع ‌ه مجتمع مس س��ونگون باید با ذخایر جدید اکتش��افی‬ ‫دنبال شود و با توجه به طرح بنای کارخانه ذوب ‪ ۱۰۰‬هزار تنی‬ ‫و همچنین کشف ذخایر جدید‪ ،‬فاز ‪ ۳‬تغلیظ ساخته می‌شود‪ .‬به‬ ‫گزارش روزگار معدن به نقل از روابط عمومی شرکت ملی مس‪،‬‬ ‫سعدمحمدی در دیدار با استاندار آذربایجان شرقی‪ ،‬عنوان کرد‪:‬‬ ‫در دوره نخس��ت مدیریتم در شرکت مس‪ ۵۴ ،‬طرح توسعه‌ای‬ ‫تعریف ش��د و چشم‌انداز تولیدی شرکت مس به ‪ ۷۰۰‬هزار تن‬ ‫کات��د افزایش یافت‪ .‬درحال‌حاضر مجتمع مس س��ونگون ‪۱۷‬‬ ‫طرح توس��عه‌ای با سرمایه‌گذاری بیش از ‪۴‬هزار میلیارد تومان‬ ‫دارد که س��ال ‪ ۹۸‬هزار میلیارد تومان عملیاتی می‌ش��ود‪ .‬با این‬ ‫طرح‌ها‪ ،‬رونق اقتصادی و افزایش گردش مالی در استان را شاهد‬ ‫خواهیم بود و اش��تغالزایی زیادی انجام خواهد ش��د‪ .‬وی تاکید‬ ‫کرد‪ :‬خرید تجهیزات و قطعات باید از اس��تان آذربایجان شرقی‬ ‫انجام ش��ود و اگر در تولید برخی نیازها دچار ضعف هس��تیم‬ ‫با اعالم فراخوان و شناس��ایی توانمندی‌های اس��تان و حمایت‬ ‫شرکت مس‪ ،‬نیازهای مورد نیاز ساخته و تولید شود‪ .‬وی اظهار‬ ‫کرد‪ :‬امس��ال بیش از ‪ ۲۶۰‬هزار تن مس کاتدی تولید خواهیم‬ ‫کرد‪ .‬با وج��ود محدودیت‌های بین‌المللی‪ ،‬تمام تمهیدات الزم‬ ‫برای تحقق برنامه تولید اندیشیده شده است‪ .‬وی با بیان اینکه‬ ‫برای فروش محصوالت مش��کل خاصی در سال جاری نداریم‪،‬‬ ‫اف��زود‪ :‬نی��از بازار داخ��ل را به‌طور کامل تامی��ن خواهیم کرد‪.‬‬ ‫خواس��ته من از مسئوالن استانی‪ ،‬همکاری و همدلی برای رفع‬ ‫برخی موانع و دغدغه‌های دس��تگاه‌های دولتی اس��تان است تا‬ ‫هر چه سریع‌تر وضعیت محدوده‌های اکتشافی استان مشخص‬ ‫ش��ود‪ .‬مدیرعامل ش��رکت ملی صنایع مس ای��ران تاکید کرد‪:‬‬ ‫ب��رای ایجاد رونق اقتصادی و افزایش گردش مالی در اس��تان‪،‬‬ ‫نیازمند تعیین تکلیف هر چه س��ریع‌تر محدودهای اکتش��افی‬ ‫هستیم‪ .‬سعدمحمدی تصریح کرد‪ :‬در انجام طرح‌های توسعه‌ای‬ ‫هیچ‌گونه تخریب محیط‌زیس��تی نخواهیم داشت و بدون شک‬ ‫شرافت کاری‌ام را برای بهره‌مندی هر چه بیشتر مردم از منابع‬ ‫خدادادی خواهم گذاش��ت تا طرح‌های توسعه‌ای مجتمع مس‬ ‫س��ونگون بر پایه باالترین ضوابط و اس��تانداردهای بین‌المللی‬ ‫انجام‌ش��ود‪ .‬او تاکید کرد‪ :‬شرکت مس آمادگی حمایت از تمام‬ ‫معادن مس کوچک و متوس��ط استان آذربایجان شرقی به‌ویژه‬ ‫در زمینه فعالیت‌های اکتشافی و جذب سرمایه‌گذار را دارد‪.‬‬ ‫در بررسی اهمیت واگذاری معادن به بخش خصوصی مطرح شد‬ ‫خصوصی‌سازی در بخش معدن‪ ،‬موتور محرک توسعه‬ ‫منیر حضوری‪:‬‬ ‫معدن مانند سایر بخش‌های تولیدی و صنعتی‬ ‫کش��ور‪ ،‬یک حوزه اقتصادی است‪ .‬بر اساس اصل‬ ‫‪ ۴۴‬قان��ون اساس��ی‪ ،‬بهره‌ب��رداری از معادن باید‬ ‫به بخ��ش خصوصی واگ��ذار ش��ود و دراین‌بین‬ ‫معادنی که در اختیار بخش دولتی‌اند و در قالب‬ ‫خصولتی‌ها ش��ناخته می‌ش��وند نیز باید واگذار‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫برخی باور دارند که باوجود خصولتی‌ها معادن‬ ‫را فقط به‌طور اس��می به بخش خصوصی واگذار‬ ‫کرده‌ای��م و در عم��ل‪ ،‬کنترل مع��ادن هنوز در‬ ‫دستان بازیگر اصلی یعنی دولت است‪ .‬دراین‌بین‬ ‫اگ��ر می‌خواهیم کش��ور به س��مت رون��ق برود‪،‬‬ ‫جلوی رانت‌خواری گرفته ش��ود و رقابت س��الم‬ ‫حاکم ش��ود‪ ،‬مجبور هستیم اقتصاد را آزاد کنیم‬ ‫و آن را در اختی��ار بخش خصوص��ی قرار دهیم‪.‬‬ ‫درب��اره اهمیت این موضوع‌ه��ا‪ ،‬روزگار معدن با‬ ‫کارشناسان این حوزه گفت‌وگو کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹برنامه بلندمدت نداریم‬ ‫مختار حیدری‪ ،‬رئیس خانه‬ ‫صنعت و معدن استان ایالم‬ ‫با اشاره به فرمایشات رهبر‬ ‫معظم انقالب درباره اهمیت‬ ‫در‬ ‫خصوصی‌س��ازی‬ ‫بنگاه‌ه��ای تولیدی کش��ور‬ ‫اظهار کرد‪ :‬رهبری چندین بار بر خصوصی‌سازی‬ ‫و واگذاری سرمایه‌گذاری‌های مهم و استراتژیک‬ ‫به بخش خصوصی تاکی��د کرده‌اند که نمونه آن‬ ‫تاکید بر اجرای اصل ‪ ۴۴‬قانون اساس��ی بوده اما‬ ‫آن‌ط��ور ک��ه باید در ای��ن موض��وع موفق عمل‬ ‫‌نکرده‌ایم‪.‬‬ ‫حیدری ب��ا بیان اینک��ه ما برنام��ه بلندمدت‬ ‫و اس��تراتژیک در ای��ن حوزه نداری��م‪ ،‬ادامه داد‪:‬‬ ‫متاس��فانه در کش��ور ما نمی‌ت��وان نقاط ضعف‬ ‫و ق��وت‪ ،‬تهدی��د و فرصت را دقیق روش��ن کرد‪.‬‬ ‫ازآنجایی‌که ریس��ک س��رمایه‌گذاری باالس��ت و‬ ‫مختار حیدری‪ :‬وقتی یک سازمان دولتی یا خصولتی‬ ‫به بخش معدن ورود می‌کند‪ ،‬درواقع روابط بر ضوابط‬ ‫ترجیح داده می‌شود و درنتیجه شفاف‌سازی به‌درستی‬ ‫انجام‌نشده و کار خوب پیش نمی‌رود‪ ،‬درحالی‌که اعتقاد‬ ‫بخش خصوصی به ضابطه است تا رابطه و درنتیجه‬ ‫می‌تواند به کیفیت کار و سالمت اقتصاد کمک کند‬ ‫ممکن اس��ت مش��کالت زیادی برای فرد پیش‬ ‫بیای��د‪ ،‬خیلی‌ها به ن��ام بخش خصوص��ی ورود‬ ‫پیدا می‌کنند اما هر جا که به سودش��ان باش��د‬ ‫و احس��اس خطر کنند‪ ،‬خود را زیر پرچم دولت‬ ‫می‌برند‪ .‬او تاکید کرد‪ :‬وقتی یک سازمان دولتی‬ ‫یا خصولتی در بخش معدن ورود می‌کند درواقع‬ ‫روابط بر ضوابط ترجیح داده می‌شود و درنتیجه‪،‬‬ ‫شفاف‌س��ازی به‌درستی انجام‌نش��ده و کار خوب‬ ‫پیش نمی‌رود‪ ،‬درحالی‌که اعتقاد بخش خصوصی‬ ‫به ضابطه است تا رابطه و می‌تواند به کیفیت کار‬ ‫و سالمت اقتصاد کمک کند‪.‬‬ ‫رئیس خانه صنعت و معدن اس��تان ایالم ادامه‬ ‫داد‪ :‬وقت��ی صحب��ت از یارانه‌ها می‌ش��ود و قرار‬ ‫می‌ش��ود دولت به بخش خصوص��ی یارانه بدهد‬ ‫مشکلی نیست اما ماجرا وقتی شروع می‌شود که‬ ‫نهاد غیرخصوصی یا همان خصولتی‌ها ورود پیدا‬ ‫می‌کنند‪.‬‬ ‫اینه��ا در عم��ل‪ ،‬تس��هیالت ارزی و ریال��ی‬ ‫را غی��ر هدفمن��د و در جاه��ای دیگ��ری غیر از‬ ‫تولید هزین��ه می‌کنند و درنتیجه به آش��فتگی‬ ‫ب��ازار نقدینگی در کش��ور و رش��د ت��ورم کمک‬ ‫می‌کنند‪.‬‬ ‫حیدری اظه��ار کرد‪ :‬نهادهای وابس��ته خیلی‬ ‫نگران نیس��تند که از آنها س��وال و جواب ش��ود‬ ‫چراکه دانه‌درش��ت‌ها و ژن‌های خوب هستند و‬ ‫در مقابل پرسش‌ها هیچ‌گونه احساس مسئولیتی‬ ‫ندارند‪ .‬به‌این‌ترتیب دس��ت دولت از فعالیت‌های‬ ‫اقتص��ادی کوت��اه ش��ده و در ادام��ه‪ ،‬قانونی هم‬ ‫که بخواه��د اینها را به کاری مل��زم کند‪ ،‬وجود‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫رئی��س خان��ه صنع��ت و معدن اس��تان ایالم‬ ‫سپس به اهمیت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی‬ ‫در ح��وزه مع��دن اش��اره ک��رد و گف��ت‪ :‬برای‬ ‫س��رمایه‌گذاری بخش خصوص��ی به‌ویژه بخش‬ ‫معدن هنوز به جایگاهی نرس��یده‌ایم که بگوییم‬ ‫بخش خصوصی توانمند اس��ت‪ .‬متاسفانه به این‬ ‫دلیل ک��ه در حوزه مع��دن‪ ،‬فن��اوری و فناوری‬ ‫الزم را نداریم‪ ،‬ارزبری س��نگینی برای کش��ور به‬ ‫وج��ود آمده و فعاالن این حوزه مجبور هس��تند‬ ‫وسایل الزم ازجمله ماشین‌آالت خود را از خارج‬ ‫تامین کنند‪ .‬این در حالی اس��ت که اگر معدن با‬ ‫فن��اوری روز داخلی پی��ش می‌رفت حتما بخش‬ ‫خصوصی در آن توانمند می‌ش��د و به سودآوری‬ ‫هم می‌رسید‪.‬‬ ‫حیدری در ادامه‪ ،‬با اش��اره به خام‌فروش��ی‌ها‬ ‫در حوزه مع��دن اظهار کرد‪ :‬وقتی خام‌فروش��ی‬ ‫می‌کنیم در عمل‪ ،‬س��ودی را ک��ه باید در داخل‬ ‫کش��ور هزینه شود مس��تقیم به خارج از کشور‬ ‫می‌بری��م‪ .‬درصورتی‌ک��ه اگر توانمن��دی خود را‬ ‫افزایش دهیم و دس��ت از خام‌فروش��ی برداریم‬ ‫می‌توانیم درآمدزایی کرده و به رش��د اقتصادی‬ ‫کشور کمک کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹مدیری�ت دولت�ی از نوع باش�گاهی‬ ‫است‬ ‫غنیمت��ی‪،‬‬ ‫مصطف��ی‬ ‫کارشناس معدن با اشاره به‬ ‫اص��ل ‪ ۴۴‬قانون اساس��ی و‬ ‫اینکه باید تغییر نقش دولت‬ ‫از مالکی��ت و مدیری��ت‬ ‫مس��تقیم بنگاه‌ه��ا ب��ه‬ ‫سیاس��ت‌گذاری و هدایت و نظارت در کشور اتفاق‬ ‫بیفتد‪ ،‬به روزگار معدن گفت‪ :‬باید توانمندس��ازی‬ ‫بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد و حمایت‬ ‫از آن ب��رای رقابت کااله��ا در بازارهای بین‌المللی‬ ‫انجام ش��ود اما متاسفانه مدیران دولتی تمایلی به‬ ‫واگذاری‌ه��ا ب��ه بخش خصوصی ندارن��د و گاهی‬ ‫ت هم می‌زنند‪.‬‬ ‫دست به مقاوم ‌‬ ‫غنیمتی با اش��اره به ش��کل‌گیری شرکت‌های‬ ‫خصولتی اظهار کرد‪ :‬خصوصی‌س��ازی به‌وسیله رد‬ ‫دیون از س��وی دولت به سازمان‌های غیرتخصصی‬ ‫موجب تش��کیل نهادهای ش��به‌دولتی با حمایت‬ ‫دولت ش��ده که س��بب کاهش توان رقابتی بخش‬ ‫خصوصی در بازار و بروز مشکالتی در اقتصاد کشور‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬این کارش��ناس معدن با اشاره به اینکه‬ ‫مدیریت دولتی صنایع از نوع مدیریت باش��گاهی‬ ‫بوده‪ ،‬ادامه داد‪ :‬به دلیل صرف بودجه‌های هنگفت‬ ‫و کارا نب��ودن مناس��ب این ن��وع مدیریت دولتی‪،‬‬ ‫بنگاه‌ه��ای اقتصادی زیان‌ده ش��ده‌اند که موجب‬ ‫حذف بنگاه در رقابت‌های بین‌المللی ش��ده است‪،‬‬ ‫درحالی‌ک��ه با واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش‬ ‫خصوصی و مدیریت چاب��ک‪ ،‬با حذف هزینه‌های‬ ‫مصرف��ی و کاه��ش هزینه تولید‪ ،‬نرخ تمام‌ش��ده‬ ‫تولی��د به‌ویژه در بخش معدن کاهش‌یافته و توان‬ ‫بن��گاه در رقابت‌های بین‌المللی دوچندان ش��ده‬ ‫ک��ه س��بب افزای��ش جذابیت صنای��ع معدنی در‬ ‫جذب س��رمایه‌گذاران داخلی و خارجی و توس��عه‬ ‫و اش��تغالزایی در صنعت می‌ش��ود‪ .‬او با بیان اینکه‬ ‫بنگاه‌های کوچک و متوسط‌مقیاس می‌توانند موتور‬ ‫محرکه توسعه باشند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬ویژگی اصلی این‬ ‫گروه از بنگاه‌ها رابطه معکوس رش��د آنها با میزان‬ ‫فس��اد اداری و رابطه مس��تقیم با ش��فافیت است‪.‬‬ ‫غنیمتی با اش��اره به اهمیت میزان اشتغال‌آفرینی‬ ‫در بخ��ش مع��دن ب��رای بخش خصوص��ی بیان‬ ‫کرد‪ :‬بررس��ی‌های جهانی نش��ان می‌دهد متوسط‬ ‫اشتغالزایی بنگاه‌های خرد تا متوسط در ایتالیا ‪۶۵‬‬ ‫درصد‪ ،‬ژاپن ‪۵۳‬درص��د‪ ،‬آلمان ‪۴۲‬درصد و امریکا‬ ‫‪۲۲‬درصد اس��ت‪ .‬در بخش معدن کشور ‪۸۵‬درصد‬ ‫اش��تغال در دس��ت بخش خصوصی یا به عبارتی‬ ‫بنگاه‌های خرد‪ ،‬کوچک و متوسط‌مقیاس است که‬ ‫نش��انه توانایی و اهمی��ت وجود بخش خصوصی و‬ ‫لزوم س��رمایه‌گذاری در آن اس��ت‪ .‬این کارشناس‬ ‫مع��دن با اش��اره به ل��زوم نقش‌آفرین��ی دولت در‬ ‫زیرس��اخت‌ها گف��ت‪ :‬اگر دولت نس��بت به اجرای‬ ‫زیرس��اخت‌هایی مثل نیروگاه‌ها‪ ،‬بن��ادر‪ ،‬جاده‌ها‪،‬‬ ‫خط��وط ریلی و‪ ...‬اق��دام کند‪ ،‬به دلیل س��هولت‬ ‫دسترس��ی به امکانات‪ ،‬بسیاری از کسب‌وکارها در‬ ‫مناطق مختلف کش��ور رونق می‌گیرد‪ .‬معادنی که‬ ‫در مناط��ق دورافتاده قرار دارن��د با ایجاد جاده‌ها‬ ‫و خطوط ریلی می‌توانند به س��هولت مواد معدنی‬ ‫را ب��ه کارخانه‌ه��ای ف��رآوری یا بن��ادر صادراتی‬ ‫برس��انند‪ ،‬به این ش��یوه دولت می‌تواند با ایجاد و‬ ‫رونق کسب‌وکارهای حاصل‌شده‪ ،‬پایه‌های مالیاتی‬ ‫خود را گس��ترش دهد و مالیات بیشتری دریافت‬ ‫کن��د‪ .‬او در پایان اظهار کرد‪ :‬انتظار می‌رود دولت‬ ‫ب��ا نگاه مصلحت‌اندیش��انه و حمایت‌گرانه خود در‬ ‫برنامه‌ریزی‌های آینده‪ ،‬زمینه رشد و توسعه کشور‬ ‫را با اس��تفاده و بهره‌برداری بهینه از ذخایر معدنی‬ ‫کش��ور فراهم کند و فضای کسب‌وکار معدنی را با‬ ‫فراه��م کردن الزامات تکمی��ل زنجیره ارزش مواد‬ ‫معدنی و ایجاد ارزش‌افزوده بیشتر در داخل کشور‬ ‫و همچنین ارائه مش��وق‌های مناس��ب‪ ،‬به فضایی‬ ‫پررون��ق و ج��ذاب برای س��رمایه‌گذاران داخلی و‬ ‫خارجی که زمینه‌س��از پیش��رفت و توسعه کشور‬ ‫است‪ ،‬فراهم کند‪.‬‬ ‫بخش معدن‪ ،‬فروردین امسال ‪ ۱۲۱‬میلیون دالر صادرات داشت‬ ‫بر اساس آمار گمرک جمهوری اسالمی ایران‪ ،‬بخش معدن‬ ‫در فروردی��ن ماه با صادرات یک میلیون و ‪ ۸۹۲‬هزار تن کاال‬ ‫به ارزش ‪ ۱۲۱‬میلیون دالر در مقایس��ه با ماه مش��ابه س��ال‬ ‫گذش��ته به ترتیب از نظر وزن و ارزش ‪ ۲۱‬و ‪ ۴۳‬درصد رشد‬ ‫را ثبت کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬ج��داول آماری تجارت خارجی گویای آن‬ ‫اس��ت که صادرات کاال در فروردین ‪ ۹۸‬با احتس��اب میعانات‬ ‫گازی ب��ه می��زان ‪ ۸‬میلی��ون و ‪ ۵۲۷‬هزار ت��ن و به ارزش ‪۲‬‬ ‫میلیارد و ‪ ۵۴۷‬میلیون دالر انجام شد که نسبت به ماه مشابه‬ ‫در سال ‪ ۹۷‬از لحاظ وزن ‪ ۷.۶‬درصد رشد نشان می‌دهد اما از‬ ‫نظر ارزش ‪ ۱۸.۳‬درصد کاهش یافت‪.‬‬ ‫بررس��ی عملکرد ص��ادرات بخش مع��دن در فروردین ‪۹۷‬‬ ‫حاکی است‪ ،‬یک میلیون و ‪ ۵۶۲‬هزار تن کاال به ارزش ‪۸۴.۵‬‬ ‫میلیون دالر به بازارهای هدف راه یافت‪.‬‬ ‫آمارهای سال گذش��ته گویای آن است که فروردین ماه ‪۷‬‬ ‫میلیون و ‪ ۹۲۱‬هزار تن صادرات غیرنفتی به ارزش ‪ ۳‬میلیارد‬ ‫و ‪ ۱۱۵‬میلیون دالر صادر شده بود‪.‬‬ ‫صادرات فوالد میانی(خام) فروردین امسال به ‪ ۳۹۲‬هزار تن‬ ‫رسید و نسبت به ماه مشابه سال گذشته با رقم ‪ ۴۹۵‬هزار تن‪،‬‬ ‫کاهش ‪ ۲۱‬درصدی ثبت شد‪ .‬بررسی آمار صادرات نخستین‬ ‫ماه امس��ال گویای آن است که بخش معدن سهم ‪ ۵‬درصدی‬ ‫از ارزش کل صادرات را در مدت مورد بررسی داشت‪ ،‬در عین‬ ‫حال س��هم صنعت به عنوان صدرنشین ‪ ۳۸‬درصد ثبت شده‪،‬‬ ‫فروردین س��ال گذشته هم س��هم معدن از مجموع صادرات‬ ‫غیرنفت��ی ‪ ۳‬درصد بود‪ ،‬درحالی که س��هم صنعت ‪ ۴۲‬درصد‬ ‫باالترین میزان را از آن خود کرد‪ .‬س��هم محصوالت نیمه‌تمام‬ ‫از آهن و فوالد غیرممزوج از ارزش کل صادرات غیرنفتی یک‬ ‫ماهه امس��ال ‪ ۳.۵‬درصد است‪ .‬نرخ پایه هر تن این کاال ‪۳۹۰‬‬ ‫دالر بود که در مقایس��ه با فروردین ‪ ۹۷‬نرخ پایه کاهش ‪۱۲‬‬ ‫درصدی داشت‪.‬‬ ‫ای��ران در بی��ن ‪ ۱۵‬کش��ور معدن��ی جهان از نظ��ر ذخایر‬ ‫شناس��ایی شده حدود ‪ ۶۰‬میلیارد تنی جای گرفته که از این‬ ‫رقم نزدیک به ‪ ۴۰‬میلیارد تن ذخیره قطعی است‪.‬‬ ‫ارزش ذخایر معدنی شناس��ایی شده کش��ور بیش از ‪۷۷۰‬‬ ‫میلیارد دالر برآورد ش��ده که با توس��عه اکتش��افات عالوه بر‬ ‫افزایش ذخایر‪ ،‬ارزش اقتصادی آنها بیش از این میزان است‪.‬‬ ‫معدن‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 11‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 26‬رمضان ‪1440‬‬ ‫اول ژوئن ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره‪175‬‬ ‫خبر‬ ‫یک مقام مسئول در وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت خبر داد‬ ‫آغاز به کار سامانه تسهیل‬ ‫تولید از امروز‬ ‫دبیر س��تاد تس��هیل و رفع موانع تولید وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت از آغاز به کار آزمایش��ی‬ ‫س��امانه تسهیل در ‪ ۳‬استان اصفهان‪ ،‬مازندران و‬ ‫یزد از شنبه (‪ ۱۱‬خرداد) خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت‪ ،‬میثم زال��ی اظهار کرد‪ :‬ب��رای ایجاد‬ ‫س��هولت در ح��ل و فصل مش��کالت بنگاه‌های‬ ‫تولیدی در س��ازمان‌های اجرای��ی‪ ،‬کارگروه‌های‬ ‫استانی و ستاد تسهیل و رفع موانع تولید‪ ،‬سامانه‬ ‫تسهیل به طور آزمایشی در استان‌های اصفهان‪،‬‬ ‫مازندران و یزد از ‪ ۱۱‬خرداد آغاز به کار می‌کند‪.‬‬ ‫دبیر س��تاد تس��هیل و رفع موانع تولید وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت اف��زود‪ :‬ای��ن کار در‬ ‫اج��رای بند ‪ ۲‬نام��ه ش��ماره ‪ ۶۰/۲۳۶۱۴‬مورخ‬ ‫‪ ۱۸‬فروردین س��ال جاری وزیر صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت و رئیس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید‬ ‫مبنی بر راه‌اندازی سامانه تسهیل بوده است‪.‬‬ ‫وی خطاب به رئیس��ان س��ازمان‌های صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت ای��ن ‪ ۳‬اس��تان‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫اطالع‌رس��انی و فراخوان برای ثبت درخواس��ت‬ ‫بنگاه‌های متقاضی در س��امانه بهین‌یاب (س��تاد‬ ‫تس��هیل) به منظور طرح مس��ائل و حل و فصل‬ ‫آنها در س��ازمان‌ها‪ ،‬بانک‌ها یا کارگروه اس��تانی‬ ‫انجام شود‪.‬‬ ‫دبیر س��تاد تس��هیل و رفع موانع تولید وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت با تاکی��د بر ضرورت‬ ‫اطالع‌رس��انی ب��ه عوام��ل اجرایی س��ازمان‌ها و‬ ‫بانک‌ه��ای اس��تانی برای ثبت‌ن��ام و دریافت نام‬ ‫کارب��ری در س��امانه بهین‌یاب‪ ،‬گفت‪ :‬رئیس��ان‬ ‫س��ازمان‌های صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت این‬ ‫‪ ۳‬اس��تان‪ ،‬تعیین س��طح دسترس��ی از س��وی‬ ‫ادمین‌های استانی برای عوامل اجرایی در سامانه‬ ‫هماهن��گ و بررس��ی پرونده‌ه��ای متقاضیان از‬ ‫س��وی عوامل اجرایی به‌وسیله فرآیند مربوط در‬ ‫سامانه هماهنگ را در دستور کار قرار دهند‪.‬‬ ‫زالی در پایان اضافه کرد‪ :‬از آنجا که این سامانه‬ ‫به طور آزمایش��ی راه‌اندازی شده‪ ،‬ضروری است‬ ‫سازمان‌های اس��تانی با اعالم مسائل و مشکالت‬ ‫مرتبط با س��امانه به دفتر آمار و فرآوری داده‌ها‪،‬‬ ‫نسبت به تکمیل س��ایت و رفع نقایص و مسائل‬ ‫احتمالی‪ ،‬اقدام الزم را به عمل آورند‪.‬‬ ‫از این پس انجام می‌شود‬ ‫ترخیص نسیه کاال از‬ ‫گمرک‬ ‫رئیس کل گم��رک‪ ،‬ش��یوه‌نامه ترخیص کاال‬ ‫به ش��کل نس��یه و بدون پرداخت حقوق ورودی‬ ‫در س��ال جاری را برای اجرا به گمرکات اجرایی‬ ‫کشور ابالغ کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬بر اس��اس ای��ن ابالغیه‪ ،‬در‬ ‫اجرای ج��زء ‪ ۲‬بن��د (ت) م��اده ‪ ۳۸‬قانون رفع‬ ‫تولی��د رقابت‌پذی��ر و ارتقای نظام مالی کش��ور‬ ‫مص��وب ‪ ۱۳۹۴‬مجلس ش��ورای اس�لامی و به‬ ‫منظ��ور حمایت از تولید داخل��ی و بهبود فضای‬ ‫کسب و کار و تسهیل در تشریفات گمرکی برای‬ ‫واحدهای تولیدی معتبر‪ ،‬نگهداری بخشی از کاال‬ ‫به عنوان وثیقه حقوق ورودی کاالهای ترخیصی‬ ‫اعالم می‌شود‪.‬‬ ‫بر اس��اس این ش��یوه‌نامه‪ ،‬گم��رکات اجرایی‬ ‫موظفند نسبت به احراز واحدهای تولیدی معتبر‬ ‫بر اس��اس پروانه بهره‌برداری اقدام کرده و نسبت‬ ‫به ترخیص مواد اولیه‪ ،‬ماش��ین‌آالت خط تولید و‬ ‫قطعات واردش��ده به نام واح��د مربوط و فقط با‬ ‫کارت بازرگانی واحد تولیدی متقاضی اس��تفاده‬ ‫از تس��هیالت نس��یه با رعایت ش��رایط مقرر در‬ ‫این ش��یوه‌نامه‪ ،‬مجوز نگهداری بخشی از کاالی‬ ‫واردشده را صادر کنند‪.‬‬ ‫همچنین تعیین و تشخیص واحدهای تولیدی‬ ‫معتب��ر و م��واد اولیه و قطع��ات م��ورد نیاز در‬ ‫واحدهای تولیدی بر اس��اس پروانه بهره‌برداری‬ ‫انجام می‌ش��ود و حداکثر مهلت اس��تفاده از این‬ ‫تس��هیالت و نگهداری بخش��ی از کاال به عنوان‬ ‫وثیقه حقوق ورودی ‪ ۶‬ماه است؛ به طوری که از‬ ‫‪ ۱۵‬بهمن تجاوز نکند‪.‬‬ ‫بر اس��اس این ابالغیه‪ ،‬ترخیص درصدی کاال‬ ‫فقط ب��ه کااله��ای وارداتی از س��وی واحدهای‬ ‫تولی��دی که در خط تولی��د یا در محصول تولید‬ ‫ش��ده در واحدهای مزب��ور مورد اس��تفاده قرار‬ ‫می‌گیرد و به‌وسیله واحدهای تولیدی مزبور وارد‬ ‫می‌شوند‪ ،‬تعلق می‌گیرد‪.‬‬
‫صنایع‌معدنی غیرفلزی‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 11‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 26‬رمضان ‪1440‬‬ ‫اول ژوئن ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره‪175‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫رشد صادرات سیمان‬ ‫بجنورد به ترکمنستان‬ ‫تاجیکستان‪ ،‬افغانستان‬ ‫و ازبکستان‬ ‫مدیرعامل شرکت سیمان بجنورد عنوان کرد‪:‬‬ ‫س��ال گذش��ته یک میلیون و ‪ ۱۹۸‬هزار و ‪۶۰۳‬‬ ‫تن س��یمان تولید و تحویل مش��تریان داخلی و‬ ‫صادرات ش��د که نس��بت به دوره مشابه‪ ،‬از رشد‬ ‫‪۷۴‬درصدی برخوردار بوده است‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی سیمان تامین شستا‪،‬‬ ‫کمال صدیقی مدیرعامل شرکت سیمان بجنورد‬ ‫در ای��ن نشس��ت و در گزارش خ��ود اعالم کرد‪:‬‬ ‫س��ال گذش��ته یک میلیون و ‪ ۱۹۸‬هزار و ‪۶۰۳‬‬ ‫تن س��یمان تولید و تحویل مش��تریان داخلی و‬ ‫صادرات ش��د که نس��بت به دوره مشابه‪ ،‬از رشد‬ ‫‪ ۷۴‬درصدی برخوردار بوده است‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه توضیح داد‪ :‬ب��ه لحاظ موقعیت‬ ‫جغرافیایی کارخانه و به دلیل پایین بودن سرانه‬ ‫استفاده سیمان در استان خراسان شمالی‪ ،‬بیش‬ ‫از ‪ ۶۵‬درص��د س��یمان تولیدی از س��وی س��ایر‬ ‫استان‌ها مصرف می‌شود و در مجموع ‪۱۸۹.۲۵۲‬‬ ‫تن سیمان به ‪ ۴‬کشور ترکمنستان‪ ،‬تاجیکستان‪،‬‬ ‫افغانستان و ازبکستان صادر شده است‪.‬‬ ‫صدیقی‪ ،‬افزایش رضایت مش��تریان‪ ،‬توجه به‬ ‫درخواستذی‌نفعان با تداوم و پایدارسازی کسب‬ ‫و کار و س��ودآوری ش��رکت‪ ،‬مدیریت هزینه‌ها‪،‬‬ ‫مدیری��ت مصرف انرژی‪ ،‬افزای��ش بازدهی تولید‬ ‫و فرآینده��ای داخل��ی‪ ،‬پیش��گیری از آلودگ��ی‬ ‫محیط‌زیس��ت و جلوگیری از وق��وع رویدادهای‬ ‫ناش��ی از کار به عنوان بخش��ی از مسئولیت‌های‬ ‫اجتماع��ی را از اه��م اهداف راهبردی س��یمان‬ ‫بجنورد عنوان کرد‪.‬‬ ‫او با اش��اره به مزیت‌های این شرکت در قالب‬ ‫گزارش به س��هامداران خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬تنوع‬ ‫محص��ول‪ ،‬کیفی��ت باال‪ ،‬کادر متعه��د و مجرب‪،‬‬ ‫وج��ود تجهی��زات آزمایش��گاهی پیش��رفته و‬ ‫بهره‌گیری از اس��تانداردهای بین‌المللی مدیریت‬ ‫کیفیت را بخش��ی از ویژگی‌های این شرکت در‬ ‫کنار استقرار سیستم مدیریت ریسک و سیستم‬ ‫مدیریت دانش دانست که در خدمت کار گروهی‬ ‫سیمان بجنورد است‪.‬‬ ‫عمده کاالی صادراتی از مرز سرخس‪ ،‬سیمان است‬ ‫سرپرس��ت اداره کل راه آهن خراس��ان گفت‪ :‬صادرات کاال‬ ‫از طریق پایانه ریلی در مرز س��رخس در ‪ ۲‬ماه نخس��ت سال‬ ‫جاری نس��بت به مدت مشابه سال گذشته ‪ ۳‬برابر شده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬مصطفی نصیری ورگ در این زمینه افزود‪ :‬در‬ ‫ای��ن مدت ‪ ۲۱۵‬هزار تن محموله صادرات��ی با ‪ ۳‬هزار و ‪۴۰۰‬‬ ‫واگ��ن بارگیری و از طریق مرز ریلی س��رخس به کش��ورهای‬ ‫آسیای مرکزی صادر ش��د که از این مقدار ‪ ۱۸۹‬هزار تن کاال‬ ‫مربوط به خراسان رضوی است‪ .‬وی اظهار کرد‪ :‬استان خراسان‬ ‫رضوی امس��ال رتبه نخس��ت صادرات ریلی کش��ور را به خود‬ ‫اختصاص داده که دارای سهم ‪ ۷۸‬درصدی از مجموع این نوع‬ ‫صادرات اس��ت‪ .‬وی گفت‪ :‬با افزایش زیرساخت‌ها مانند توسعه‬ ‫س��کوها و خطوط تخلیه و بارگیری و ساخت ساختمان اداری‬ ‫برای اس��تقرار بازرگانان و س��ازمان‌های مرتب��ط با حمل‌ونقل‬ ‫در ایس��تگاه ش��هید مطهری‪ ،‬ظرفیت بارگیری همزمان از ‪۵۰‬‬ ‫واگن به ‪ ۲۵۰‬واگن افزایش یافته اس��ت‪ .‬سرپرس��ت اداره کل‬ ‫راه آهن خراسان افزود‪ :‬بازار جدید سیمان در کشور ازبکستان‬ ‫برای اج��رای پروژه‌های زیربنایی آن کش��ور‪ ،‬تالش در جهت‬ ‫تامین واگن موردنیاز صادرکنندگان ازس��وی راه آهن و بخش‬ ‫خصوصی‪ ،‬افزایش تعامل و نشست‌های چندجانبه با واحد‌های‬ ‫تولیدی از دیگر دالیل رش��د صادرات در س��ال جاری اس��ت‪.‬‬ ‫وی اظه��ار کرد‪ :‬ب��ا توجه به مزایای حمل‌ونق��ل ریلی ازجمله‬ ‫کاهش مصرف سوخت و افزایش ضریب ایمنی و همچنین در‬ ‫راستای حمایت از کاالی ایرانی‪ ،‬رونق اشتغال و تحقق اقتصاد‬ ‫مقاومتی‪ ،‬افزایش صادرات از طریق شبکه ریلی سبب افزایش‬ ‫درآمد واحدهای تولیدی و همچنین جذب بازارهای جدید در‬ ‫کش��ورهای آسیای مرکزی می‌شود‪ .‬نصیری ورگ گفت‪ :‬عمده‬ ‫کاالی صادراتی از مرز س��رخس‪ ،‬س��یمان با سهم ‪۸۵‬درصدی‬ ‫بوده و مقصد عمده این کاالی صادراتی نیز کشور ازبکستان با‬ ‫سهم ‪ ۸۶‬درصدی اس��ت و کشورهای ترکمنستان‪ ،‬قزاقستان‪،‬‬ ‫تاجیکستان و قرقیزستان در رده‌های دیگر مقصدهای صادراتی‬ ‫از این مرز ریلی قرار دارند‪ .‬تبادل ریلی کاال با آس��یای مرکزی‬ ‫از دو مرز س��رخس در خراسان رضوی و اینچه برون در استان‬ ‫گلستان انجام می‌شود‪ .‬به خاطر پیشینه بیشتر‪ ،‬زیرساخت‌های‬ ‫بهت��ر و فاصله مناس��ب‪ ،‬عمده تبادالت تجاری با کش��ورهای‬ ‫ترکمنستان‪ ،‬ازبکس��تان‪ ،‬تاجیکستان‪ ،‬قزاقستان و قرقیزستان‬ ‫از طریق ایستگاه راه آهن سرخس انجام می‌شود‪.‬‬ ‫مصوبه‌های نشست اختصاصی تولیدکنندگان سیمان با وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به‌زودی ابالغ می‌شود‬ ‫حذف دالالن و اصالح نرخ سیمان برای رونق تولید ملی‬ ‫گروه معدن ‪:‬‬ ‫قیمت‌گ��ذاری و مدیری��ت بازار س��یمان با‬ ‫هدای��ت فعاالن واقعی صنعت انجام می‌ش��ود‬ ‫و حذف واس��طه‌ها از مس��یر صادرات سیمان‬ ‫به‌زودی کلید خواهد خورد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش رواب��ط عموم��ی ش��رکت‬ ‫س��رمایه‌گذاری س��یمان تامین شس��تا‪ ،‬رضا‬ ‫جمارانیان‪ ،‬مدیرعامل س��یمان تامین با بیان‬ ‫این خبر‪ ،‬جزئیاتی از نشست اختصاصی درباره‬ ‫صنعت سیمان با وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫را ارائه کرد‪.‬‬ ‫او در ادام��ه ب��ا اش��اره ب��ه نتیج��ه ای��ن‬ ‫نشس��ت عن��وان ک��رد‪ :‬در دی��دار اعض��ای‬ ‫هی��ات مدی��ره انجم��ن صنف��ی کارفرمایان‬ ‫صنع��ت س��یمان ب��ا رض��ا رحمان��ی‪ ،‬وزی��ر‬ ‫صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت‪ ،‬دو تصمیم برای‬ ‫رون��ق تولید مل��ی در حوزه صنعت س��یمان‬ ‫گرفته ش��د که ب��ه‌زودی با اب�لاغ وزیر نهایی‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل س��یمان تامین ادامه داد‪ ‌:‬با ابالغ‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت قیمت‌گذاری‬ ‫و تنظی��م بازار و مس��ئولیت‌های این حوزه به‌‬ ‫دس��ت فعاالن واقعی این صنعت انجام خواهد‬ ‫شد و در سویی دیگر هم به واسطه نامه‌ای که‬ ‫وزیر به گمرک ارس��ال خواهد کرد‪ ،‬واسطه‌ها‬ ‫از مسیر صادرات و تخریب منافع رونق تولید‬ ‫کشور در بخش سیمان برداشته خواهند شد‪.‬‬ ‫جمارانیان در تش��ریح جزئیات این رویداد‬ ‫توضی��ح داد‪ :‬هیات‌مدی��ره انجم��ن صنف��ی‬ ‫کارفرمای��ان صنع��ت س��یمان متش��کل از‬ ‫منتخبان تولید‌کنندگان صنعت س��یمان در‬ ‫بخش‌های مختلف دولتی و خصوصی است و‬ ‫در عمل این انجمن شامل نظرات همه فعاالن‬ ‫صنعت س��یمان کشور اس��ت و با رأی‌گیری‬ ‫و تصمیم‌س��ازی جمعی این ح��وزه کارها به‬ ‫سمت جلو در حال حرکت است‪.‬‬ ‫وی در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های صنعت‬ ‫سیمان در کش��ور خاطرنشان کرد‪ :‬باتوجه به‬ ‫وضعیت نامناسب کنونی بازار سیمان و خالی‬ ‫مان��دن ظرفیت تولی��د و تاکیدات ویژه مبنی‬ ‫بر توجه به رونق تولید ملی‪ ،‬صنعت س��یمان‬ ‫یک بازار بالقوه برای اتکا به توان داخلی است‬ ‫و بر همی��ن تفکر‪ ،‬هیات مدیره درخواس��تی‬ ‫برای نشس��ت حضوری با وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت ارائه داد تا بخش��ی از مش��کالت با‬ ‫همفکری حل شود‪.‬‬ ‫‹ ‹ اصالح نرخ سیمان‬ ‫مدیرعامل س��یمان تامین با اش��اره به اهمیت‬ ‫موضوع نرخ س��یمان و پایین نگه‌داشتن اجباری‬ ‫نرخ در سال‌های گذشته بیان کرد‪ :‬مشکل بزرگ‬ ‫ل حاضر آن است که عرضه‬ ‫صنعت سیمان در حا ‌‬ ‫بیش از تقاضا است و ش��رکت‌ها در حال رقابت‬ ‫منفی هس��تند و بر همین اس��اس مقرر است با‬ ‫تصمیم فعاالن این صنعت‪ ،‬روشی مناسب اتخاذ‬ ‫ش��ود که بازار و نظم آن برهم نخورد اما در عین‬ ‫حال رونق تولید هم فراهم شود‪.‬‬ ‫جمارانی��ان در ادامه با تاکید ب��ر این موضوع‬ ‫که سیمان افزایش قیمت چندانی نداشته است‪،‬‬ ‫عنوان کرد‪ :‬نرخ سیمان در مقایسه با تورم و سایر‬ ‫محص��والت تولیدی در مظلومی��ت ویژه‌ای قرار‬ ‫داش��ته و قیمت‌گذاری در ای��ن بخش با موانعی‬ ‫روبه‌رو بوده اس��ت؛ حال آنک��ه در این حوزه دو‬ ‫گزارش تهیه شده که نشان می‌دهد نرخ سیمان‬ ‫بای��د ارتقا یاب��د‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬گ��زارش مرکز‬ ‫پژوهش‌های مجلس ش��ورای اسالمی و گزارش‬ ‫موسسه حسابرس��ی مفید راهبر که در روزهای‬ ‫گذشته تهیه ش��ده بر همین موضوع تاکید دارد‬ ‫که افزایش نرخ س��یمان یک ام��ر ضروری برای‬ ‫سرپانگه‌داش��تن تولی��د و اش��تغال این صنعت‬ ‫است‪ .‬مدیرعامل سیمان تامین در ادامه تصریح‬ ‫کرد‪ :‬گزارش‌های فنی بر اس��اس نرخ تورم و با ‪۵‬‬ ‫روش علمی نشان داده که نرخ سیمان باید تغییر‬ ‫کند‪ ،‬بر همین اساس این موضوع‌ها به اطالع وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت رسانده شد و از محاسن‬ ‫این نشس��ت ب��ود که وزیر با بررس��ی نکته‌هایی‬ ‫ب��ر این موضوع تاکید کردن��د که اختیارات را به‬ ‫همراه مسئولیت‌ها به انجمن اعطا خواهند کرد تا‬ ‫به‌زودی این موضوع ابالغ و اجرایی شود‪.‬‬ ‫‹ ‹حذف دالالن با نامه به گمرک‬ ‫مدیرعامل سیمان تامین درباره موضوع دوم‬ ‫این نشس��ت مهم هم عنوان کرد‪ :‬موضوع دوم‬ ‫بحث داللی در صنعت س��یمان اس��ت که در‬ ‫این نشس��ت مطرح و مقرر ش��د وزیر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تج��ارت همان‌طور که در حوزه فوالد‬ ‫این اقدام را انجام داده و موفق هم بوده‌ است‪،‬‬ ‫نس��بت ب��ه ح��ذف دالالن از بازار س��یمان و‬ ‫صادرات آن اقدام عملی داشته باشد‪.‬‬ ‫جمارانی��ان در ادام��ه خاطرنش��ان کرد‪ :‬به‬ ‫گفت��ه وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت مقرر‬ ‫است نامه‌ای در ماه جاری به گمرک (از سوی‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت) ارس��ال ش��ود‬ ‫تا ممنوعیت صادرات س��یمان از س��وی افراد‬ ‫غیرتولیدکننده برقرار ش��ود و تنها کارخانه‌ها‬ ‫مجاز به صادرات شوند‪.‬‬ ‫وی درباره زمان‌بندی اجرای این دو تصمیم‬ ‫هم تاکید کرد‪ :‬به نظر می‌‌رسد با همراهی وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به‌زودی و در کمتر از‬ ‫یک ماه آینده این اقدامات اجرایی شود‪.‬‬ ‫سیمان ارومیه موفق‬ ‫به دریافت مجوز تولید‬ ‫سیمان بنایی شد‬ ‫شرکت سیمان ارومیه اقدام به تولید محصول‬ ‫جدید خود به‌نام س��یمان بنای��ی (‪Masonry‬‬ ‫‪ )Cement‬یا به اختصار ام‌سی کرده است‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه‌گذاری‬ ‫سیمان تامین شستا‪ ،‬عبدالمجید نیکنام جهرمی‪،‬‬ ‫مدیرعامل سیمان ارومیه با اعالم این خبر افزود‪:‬‬ ‫کارشناس��ان واح��د کیفیت و پژوهش س��یمان‬ ‫ارومیه‪ ،‬در سال مزین به رونق تولید با بهره‌گیری‬ ‫از دانش فنی باال و انجام پژوهش‌ها و کنترل‌های‬ ‫مس��تمر موفق ش��دند با رعایت الزام��ات قانونی‬ ‫اس��تاندارد ‪ ۱-۳۵۱۶‬ملی ایران‪ ،‬در زمینه تولید‬ ‫س��یمان ام‌سی (س��یمان بنایی) مجوز مربوط را‬ ‫دریافت کنند‪.‬‬ ‫در این راس��تا مهدی شبس��تانی‪ ،‬معاون مدیر‬ ‫واح��د کیفیت و پژوهش با اش��اره ب��ه موفقیت‬ ‫به‌دس��ت آمده خاطرنش��ان کرد‪ :‬شرکت سیمان‬ ‫ارومی��ه ب��ا ه��دف ایج��اد تن��وع در محصوالت‬ ‫تولی��دی و احت��رام به نی��از مش��تریان‪ ،‬پس از‬ ‫انج��ام کاره��ای کارشناس��ی و مطالع��ات الزم‬ ‫اق��دام به تولی��د و عرضه محص��ول جدید کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫شبس��تانی درباره کاربرده��ا و ویژگی‌ها این‬ ‫محص��ول جدی��د اف��زود‪ :‬محصول جدی��د ویژه‬ ‫کاره��ای بنایی س��اختمان ش��امل تهیه مالت‬ ‫برای اتصال آجرفشاری‪ ،‬کاشی و سرامیک‌کاری‪،‬‬ ‫س��نگ بل��وک‪ ،‬نماکاری ب��ا س��نگ و آجرهای‬ ‫نم��ا‪ ،‬ن��ازک‌کاری‪ ،‬نص��ب پله و قرنیز و‪ ...‬اس��ت‬ ‫و دارای مقبولی��ت خوب��ی در بی��ن فع��االن‬ ‫تالش��گر و هنرمند بنایی و مش��اغل ساختمانی‬ ‫است‪.‬‬ ‫این گزارش درباره ویژگی‌های س��یمان بنایی‬ ‫افزود‪ :‬مواردی ازجمله ایجاد چسبندگی مطلوب‬ ‫مالت سیمان بنایی با مصالح دیگر‪ ،‬کارآیی بهتر‬ ‫مالت سیمان در مقایسه با مالت سیمانی‪ ،‬قابلیت‬ ‫نگهداری آب بیش��تر در مقایس��ه ب��ا مالت‌های‬ ‫تولید ش��ده با سایر س��یمان‌ها و کاهش آلودگی‬ ‫زیست محیطی را می‌توان به عنوان ویژگی‌های‬ ‫سیمان بنایی برشمرد‪.‬‬ ‫پروژه فوالد قائنات در انتظار تعیین تکلیف‬ ‫پروژه فوالد قائنات یکی از پروژه‌هایی اس��ت که مس��ئوالن‬ ‫زمان‌ه��ای مختلف��ی ب��رای گش��ایش آن وع��ده دادن��د اما‬ ‫درحال‌حاضر این پروژه متوقف بوده و در انتظار تعیین‌تکلیف‬ ‫است‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش تس��نیم‪ ،‬ط��رح ف��والد قائن��ات را می‌ت��وان‬ ‫بزرگ‌ترین پروژه عمرانی صنعتی نه‌تنها قائن بلکه خراس��ان‬ ‫جنوبی دانس��ت‪ .‬ش��رکت ملی فوالد ایران در راستای اصالح‬ ‫و افزای��ش ظرفیت فوالد خاک در قالب طرح‌های اس��تانی با‬ ‫سرمایه‌گذاری سازمان توسعه نوسازی معادن اقدام به ساخت‬ ‫کارخانه احیای مستقیم فوالد قائنات کرد‪.‬‬ ‫هدف طرح ساخت کارخانه احیای مستقیم به ظرفیت ‪۸۰۰‬‬ ‫هزار تن در س��ال برای تولید آهن اس��فنجی و ایجاد و تولید‬ ‫کارخانه ذوب و ریخته‌گری برای تولید شمش فوالدی بود و از‬ ‫زمان ساخت آن در سال ‪ ۸۹‬تاکنون وعده‌هایی برای گشایش‬ ‫این پروژه داده شد؛ وعده‌هایی که هنوز عملیاتی نشده است‪.‬‬ ‫ش��هریور ‪ :۸۹‬کارخانه فوالد قائنات سال ‪ ۹۰‬به بهره‌برداری‬ ‫می‌رسد‬ ‫مدیر طرح توس��عه شرکت ملی فوالد ایران در شهریور ‪۸۹‬‬ ‫از پیش��رفت فیزیکی ‪ ۴۰‬درصدی این پروژه خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫سال ‪ ۹۰‬به بهره‌برداری می‌رسد‪.‬‬ ‫آذر ‪ :۸۹‬فوالد قائنات تا پایان سال ‪ ۹۰‬گشایش می‌شود‪.‬‬ ‫سرپرس��ت طرح فوالد نیز آذر ‪ ۸۹‬گف��ت‪ :‬طرح فوالد قائن‬ ‫متش��کل از ‪ ۳‬واح��د اس��ت که کل ط��رح تا پایان س��ال به‬ ‫بهره‌برداری می‌رسد‪.‬‬ ‫فروردی��ن ‪ :۹۱‬خراس��ان جنوب��ی از س��ال آین��ده ب��ه‬ ‫تولیدکنندگان فوالد کشور می‌پیوندد‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل مجتمع فوالد قائن��ات فروردین ‪ ۹۱‬گفت‪ :‬این‬ ‫پروژه جزو ‪ ۸‬پروژه فوالد کش��ور اس��ت که در صورت تامین‬ ‫‪ ۲‬ه��زار و ‪ ۷۰۰‬میلی��ارد ریال اعتبار‪ ،‬امس��ال به بهره‌برداری‬ ‫می‌رسد‪.‬‬ ‫خرداد ‪ :۹۱‬بهره‌برداری از مجتمع فوالد قائن تا پایان دولت‬ ‫دهم‪.‬‬ ‫مه��ر ‪ :۹۱‬پیش��رفت ط��رح ف��والد قائنات ب��ه ‪ ۵۰‬درصد‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫اس��تاندار خراس��ان جنوبی در بازدید از ای��ن پروژه گفت‪:‬‬ ‫طرح ف��والد قائنات ازجمله ‪ ۷‬طرح بزرگ اقتصادی دولت در‬ ‫کشور است که امید است در ‪ ۳‬ماه نخست سال آینده شاهد‬ ‫گشایش فاز نخست آن باشیم‪.‬‬ ‫بهمن ‪۹۴‬؛ مجمع فوالد قائنات تا پایان س��ال ‪ ۹۶‬گشایش‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫‪ ۳‬ماه نخست ‪ ۹۸‬گشایش فاز نخست فوالد قائنات‪.‬‬ ‫رئیس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و خراس��ان جنوبی در سال‬ ‫‪ ۹۷‬از گش��ایش فاز نخس��ت فوالد قائنات در ‪ ۳‬ماه نخس��ت‬ ‫سال ‪ ۹۸‬خبر داد‪.‬‬ ‫‹ ‹ انتظار از حد گذشت‬ ‫پروژه ف��والد قائنات یکی از پروژه‌هایی اس��ت که به گفته‬ ‫نماینده مردم شهرستان‌های قائن و زیرکوه در مجلس شورای‬ ‫اسالمی انسان را پیر می‌کند و روزی که این پروژه کلنگ‌زنی‬ ‫شد‪ ،‬قرار بود برای مردم استان برکت‌های زیادی داشته باشد‬ ‫و پیش‌بینی اشتغال زیادی برای جوانان شده بود‪.‬‬ ‫فالحتی با بی��ان اینکه اگر پروژه ف��والد قائنات تاکنون به‬ ‫بهره‌برداری می‌رس��ید ش��اید بیش از یک هزار نفر اش��تغال‬ ‫داش��ت‪ ،‬اف��زود‪ :‬از نظ��ر ارزآوری نی��ز می‌توانس��ت درآمدی‬ ‫میلیاردی برای اقتصاد کشور داشته باشد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬فوالد قائنات زمانی در مقایسه با ‪ ۸‬طرح فوالدی‬ ‫کش��ور از نظر پیش��رفت رتبه یک را داش��ت ام��ا بدون هیچ‬ ‫منطق��ی و بدون هیچ نظر کارشناس��ی این پ��روژه بزرگ به‬ ‫بخش خصوصی واگذار شد‪.‬‬ ‫پیش��رفت پروژه فوالد بعد از واگ��ذاری به بخش خصوصی‬ ‫تنها ‪ ۳‬درصد بوده است‪.‬‬ ‫نماین��ده مردم شهرس��تان‌های قائن و زیرک��وه در مجلس‬ ‫شورای اسالمی افزود‪ :‬در زمانی که پروژه در دست دولت بود‬ ‫‪ ۸۲‬درصد پیش��رفت فیزیکی داشت اما از روزی که ب ‌ه بخش‬ ‫خصوصی واگذار شده کمتر از ‪ ۳‬درصد پیشرفت فیزیکی دارد‬ ‫و درحال‌حاضر پروژه خاموش است‪.‬‬ ‫وی بی��ان ک��رد‪ :‬اولوی��ت برای م��ا به نتیجه رس��یدن این‬ ‫پروژه اس��ت چون درحال‌حاضر پروژه مشکل اعتبار و مشکل‬ ‫تجهی��زات ندارد چون قبل از تحریم تجهیزات الزم خریداری‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹اختالف بین دولت و بخش خصوصی‬ ‫فالحتی اظه��ار کرد‪ :‬این پروژه مش��کل اراض��ی و نیروی‬ ‫انس��انی نی��ز ندارد و تنها مش��کل آن اخت�لاف بین دولت و‬ ‫بخ��ش خصوصی اس��ت و باید درحال‌حاضر از س��وی دولت‬ ‫تعیین‌تکلیف شود‪.‬‬ ‫نماین��ده مردم شهرس��تان‌های قائن و زیرک��وه در مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی تصریح کرد‪ :‬اختالف بی��ن دولت و بخش‬ ‫خصوصی بر س��ر این اس��ت ک��ه دولت معتقد اس��ت بخش‬ ‫خصوص��ی به تعهدات خود عمل نک��رده و جنس‌هایی که در‬ ‫گمرک است باید تحویل دهد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬آخرین پیگیری‌هایی که با اس��تاندار خراس��ان‬ ‫جنوب��ی انج��ام دادیم این نتیجه حاصل ش��د که خلع بخش‬ ‫خصوصی امضا ش��د اما بنده به این راضی نیستم چون از نظر‬ ‫م��ا پروژه باید فعال باش��د‪ ،‬هرچند وعده دادن��د که در بازده‬ ‫زمانی نزدیک این امر محقق خواهد شد‪.‬‬
‫تولید مس کاتد رشد ‪ ۵۳‬درصدی را ثبت کرد‬ ‫تولی��د کاتد مس در فروردین س��ال جاری با رقم ‪ ۲۱‬هزار‬ ‫و ‪ ۷۰۷‬تن در مقایس��ه با ماه مش��ابه س��ال گذشته رشد ‪۵۳‬‬ ‫درصدی را ثبت کرد‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬آمار تولید ش��رکت‌های‬ ‫ب��زرگ بخش مع��دن و صنایع معدنی در فروردین گویای آن‬ ‫است که در مجتمع مس سرچشمه (کرمان) واحد پاالیشگاه‬ ‫در فروردی��ن تولی��د کاتد مس به ‪ ۱۳‬هزار و ‪ ۷۵۹‬تن رس��ید‬ ‫که نس��بت به ماه مشابه سال گذشته ‪ ۶۱‬درصد رشد داشت‪،‬‬ ‫واح��د لیچینگ این مجموعه هم ‪ ۵۷۲‬ه��زار تن کاتد تولید‬ ‫کرد که رشد یک درصدی در مقایسه با فروردین ‪ ۹۷‬داشت‪.‬‬ ‫عالوه بر این مجتمع میدوک (شهربابک – کرمان) فروردین‬ ‫س��ال جاری در واحد پاالیش��گاه ‪ ۶‬هزار و ‪ ۸۵۶‬تن کاتد مس‬ ‫تولید کرد که در مقایس��ه با ماه مشابه سال جاری ‪۴۹‬درصد‬ ‫رش��د را نش��ان می‌دهد‪ .‬همچنین واح��د لیچینگ میدوک‬ ‫نی��ز در فروردین ‪ ۹۸‬با تولید ‪۵۲۰‬هزار تن کاتد مس‪ ،‬رش��د‬ ‫‪۸‬درصدی نس��بت به ماه مش��ابه در سال قبل را ثبت کرد‪ .‬بر‬ ‫پای��ه جدول‌های آماری ش��رکت‌های یاد ش��ده‪‌،‬آند مس در‬ ‫مجتمع سرچشمه و خاتون‌آباد کرمان به ‪ ۳۱‬هزار و ‪ ۲۶۸‬تن‬ ‫رس��ید که نسبت به ماه مشابه سال ‪ ۹۷‬افزایش ‪ ۲۶‬درصدی‬ ‫دارد‪ .‬تولید‌آند مس در مجتمع سرچشمه فروردین ‪ ۹۸‬برابر‬ ‫ب��ا ‪ ۲۱‬ه��زار و ‪ ۲۸‬تن و خاتون‌آب��اد ‪ ۱۰‬هزار و ‪ ۲۴۰‬تن ثبت‬ ‫ش��د که در مقایس��ه با ماه مشابه سال گذشته به ترتیب ‪ ۳۱‬و‬ ‫‪ ۱۷‬درصد رش��د نش��ان می‌دهد‪ .‬سال ‪ ۹۶‬صنعت مس بیش‬ ‫از ‪ ۸۰‬ه��زار میلی��ارد ریال برنامه فروش را تحقق بخش��ید و‬ ‫در س��ال ‪ ۹۷‬پیش‌بینی دس��تیابی به فروش ‪ ۹۵‬هزار میلیارد‬ ‫ریال را ترس��یم کرده بود‪ .‬صنعت مس کش��ور از پشتوانه ‪۲۱‬‬ ‫میلی��ون ت��ن ذخیره قطعی برخوردار اس��ت و انتظار می‌رود‬ ‫در چارچوب برنامه ‪‌۵‬س��اله ششم توس��عه (‪)۱۳۹۶ -۱۴۰۱‬‬ ‫رون��د رو به رش��دی را تجربه کند‪ .‬تولید کنس��انتره مس در‬ ‫مجتمع‌های میدوک (کرمان)‪ ،‬سونگون (آذربایجان‌شرقی) و‬ ‫سرچش��مه (کرمان) در فروردین س��ال جاری به ‪ ۱۰۲‬هزار و‬ ‫‪ ۱۶۳‬تن رس��ید که در مقایس��ه با عملکرد در ماه مشابه سال‬ ‫گذش��ته افت ‪ ۵‬درصدی دارد‪ .‬تولید کنس��انتره در واحدهای‬ ‫میدوک‪ ،‬سونگون و سرچشمه در فروردین ‪ ۹۸‬به ترتیب ‪۱۰‬‬ ‫هزار و ‪ ۸۴۰‬تن‪ ۲۸ ،‬هزار و ‪ ۳۰۵‬تن و ‪ ۶۳‬هزار و ‪ ۱۸‬تن ثبت‬ ‫ش��د که در مقایسه با ماه مشابه سال ‪ ۹۷‬به‌ترتیب ‪ ۲۳‬درصد‬ ‫کاهش‪ ۵ ،‬درصد رشد و ‪ ۶‬درصد افت تولید را نشان می‌دهد‪.‬‬ ‫پس از ‪ ۲‬ماه‪ ،‬عطش تقاضای فلز سرخ رو به کاهش است‬ ‫افزایش تقاضای مس از رونق تولید نشأت نگرفته است‬ ‫سارا اصغری‪:‬‬ ‫ماه‌های ابتدایی س��ال‪ ،‬ماه‌های خوبی برای‬ ‫افزایش تقاضای مس نبود اما از ابتدای امسال‬ ‫ش��اهد افزایش تقاضا در ب��ازار مس بودیم که‬ ‫این امر قیمت‌ها را در کانال افزایشی قرار داده‬ ‫اس��ت‪ .‬البته کارشناس��ان این حوزه معتقدند‬ ‫از آنج��ا ک��ه تولید در ‪ ۲‬ماه گذش��ته با رونق‬ ‫قابل‌توجه��ی همراه نبوده اس��ت‪ ،‬این افزایش‬ ‫تقاضای مس بیش��تر ناش��ی از نوسان نرخ ارز‬ ‫اس��ت‪ .‬بنابراین با ثبات نرخ ارز از اوایل خرداد‬ ‫انتظار می‌رود در ماه‌ه��ای آینده این تقاضا و‬ ‫افزای��ش نرخ مس نیز فروکش کند و بازار این‬ ‫فلز سرخ به ثبات الزم برسد‪.‬‬ ‫و نمی‌توانی��م آن را ب��ه ن��ام کش��ور دیگری‬ ‫بفروشیم‪ .‬دیانت ادامه داد‪ :‬همچنین از اسفند‬ ‫به بعد‪ ،‬سامانه کدال صنایع مس صادرات این‬ ‫ش��رکت را نش��ان می‌دهد که در اردیبهشت‬ ‫به باالترین س��طح خود رس��یده اس��ت‪ .‬وی‬ ‫همچنین یادآور ش��د‪ :‬در سراس��ر جهان مس‬ ‫ایران را می‌شناسند و خواهان آن هستند‪.‬‬ ‫از س��وی دیگ��ر تجربه نش��ان داده زمانی‬ ‫که کاالیی گران‌تر باش��د‪ ،‬رغبت جهانی برای‬ ‫خرید آن بیشتر می‌شود‪.‬‬ ‫دیانت تاکید کرد‪ :‬از روزی که ترامپ فلزات‬ ‫ایران را دوباره تحریم کرد تا حال حاضر هیچ‬ ‫تاثیری بر بازار داخلی این فلز نداشته است‪.‬‬ ‫درباره وضعیت بازار مس‬ ‫مجید دیانت‪ ،‬کارشناس‬ ‫حوزه مس در گفت‌وگو با‬ ‫روزگار معدن اظهار کرد‪:‬‬ ‫وضعی��ت ای��ن روزهای‬ ‫ب��ازار ب��ه‌نس��بت خوب‬ ‫اس��ت‪ .‬البت��ه از ابتدای امس��ال عطش خرید‬ ‫باالیی با توجه ب��ه پیش‌بینی افزایش نرخ ارز‬ ‫در ب��ازار به وجود آمد‪ .‬از آنج��ا که خریداران‬ ‫تصور می‌کردند بهای دالر افزایش می‌یابد و به‬ ‫دنب��ال آن نرخ دالر نیمای��ی هم افزایش پیدا‬ ‫می‌کن��د و ب��ه دلیل ترس��ی ک��ه از افزایش‬ ‫قیمت‌ه��ا داش��تند و گم��ان می‌کردن��د نیاز‬ ‫ماه‌ه��ای آینده خ��ود را باید گران‌ت��ر بخرند‪،‬‬ ‫س��عی کردند تمام نقدینگی خ��ود را خرید و‬ ‫دپو کنند و همین موضوع سبب شد از ابتدای‬ ‫سال تقاضا بیشتر از عرضه شود‪.‬‬ ‫دیانت در ادامه خاطرنش��ان کرد‪ :‬به غیر از‬ ‫هفته ابتدایی خرداد از ابتدای س��ال قیمت‌ها‬ ‫در بورس کاال رقابتی شده و تنها در این هفته‬ ‫ب��ود که نرخ‌ها روی عرضه اولیه باقی ماندند و‬ ‫افزایش نیافتند‪ ،‬در حالی که از ابتدای امسال‬ ‫عرضه اولیه قیمت‌ها باالتر از ‪ ۱۵‬تا ‪ ۲۰‬درصد‬ ‫افزایش یافتند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به دلیل ای��ن افزایش تقاضای‬ ‫م��س از ابتدای امس��ال عنوان ک��رد‪ :‬یکی از‬ ‫مهم‌ترین دالیل افزایش تقاضای مس در بازار‪،‬‬ ‫نوس��ان نرخ ارز بود چراکه ای��ن روزها تولید‬ ‫از رون��ق چندانی برخوردار نیس��ت‪ .‬به عالوه‬ ‫همچنی��ن درب��اره نحوه‬ ‫قیمت‌گ��ذاری فلز مس‪،‬‬ ‫محم��د آش��ناگر‪ ،‬مدیر‬ ‫س��ایت ایران ضایعات در‬ ‫گفت‌وگو با روزگار معدن‬ ‫اظه��ار ک��رد‪ :‬ن��رخ این‬ ‫روزهای مس متاثر از قیمت‌های جهانی است‪.‬‬ ‫بزرگ‌تری��ن مصرف‌کنن��ده م��س در جهان‪،‬‬ ‫کش��ور چین اس��ت و از آنجا که چین همواره‬ ‫متقاضی اصلی مس اس��ت‪ ،‬ن��رخ این فلز نیز‬ ‫روند افزایشی دارد‪.‬‬ ‫البت��ه گاه��ی ممکن اس��ت به دلی��ل برخی‬ ‫چالش‌ها روند افزایش قیمت‌ها کند یا متوقف‬ ‫ش��ود اما کم‌و‌بی��ش روند قیمت‌ها افزایش��ی‬ ‫است‪ .‬آش��ناگر در ادامه خاطرنشان کرد‪ :‬تا ‪۵‬‬ ‫س��ال آینده پیش‌بینی می‌شود قیمت‌ هر تن‬ ‫مس به حدود ‪ ۸‬هزار دالر برسد‪ ،‬این درحالی‬ ‫است که قیمت‌ها هم‌اکنون حدود ‪ ۶‬هزار دالر‬ ‫اس��ت‪ .‬در ایران کاتد مس ه��ر کیلو ‪ ۷۵‬هزار‬ ‫تومان است‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه توضی��ح داد‪ :‬فرمول محاس��به‬ ‫ن��رخ مس در ای��ران درحقیقت ن��رخ جهانی‬ ‫مس ضرب‌در نرخ دالر در س��امانه نیما است‬ ‫ک��ه این ن��رخ در بورس کاال ارائه می‌ش��ود و‬ ‫خ��ارج از ب��ورس کاال‪ ،‬قیمت‌ها باالتر اس��ت‪.‬‬ ‫بنابرای��ن در ن��رخ ب��ازار آزاد با ب��ورس کاال‬ ‫اخت�لاف قابل‌توجهی وج��ود دارد و در زمینه‬ ‫مس حدود ‪ ۵‬تا ‪ ۶‬هزار تومان اختالف نرخ در‬ ‫هر کیلو وجود دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹روند قیمت‌ها افزایشی است‬ ‫‹ ‹‪ ۲‬ماه پرعطش تقاضای مس‬ ‫از ابتدای خرداد نرخ دالر به ثبات بیشتری رسیده و‬ ‫نگرانی‌ها کمتر شده است از این‌رو تقاضا‪ ،‬هم در مفتول‬ ‫و هم در کاتد فروکش کرده است البته اگر دالر نوسان‬ ‫نرخ خود را ادامه می‌داد‪ ،‬این تقاضا فروکش می‌کرد‪،‬‬ ‫چراکه دیگر شرکت‌ها توان مالی برای خرید ندارند‬ ‫اینکه به روال س��ال‌های گذش��ته‪ ،‬فروردین و‬ ‫اردیبهش��ت به عنوان ماه‌های نخس��ت سال‪،‬‬ ‫ت��ازه موتور تولید به راه می‌افتد به ویژه اینکه‬ ‫امس��ال با ماه رمضان نیز همراه ش��ده است و‬ ‫درحقیق��ت این افزایش تقاضا از افزایش رونق‬ ‫تولید نش��أت گرفته اس��ت زیرا در کل تولید‬ ‫در وضعی��ت چن��دان خوبی به‌س��ر نمی‌برد و‬ ‫کارخانه‌ه��ا ب��ا تحمل فش��ارها ب��ه کار ادامه‬ ‫می‌دهن��د و افزای��ش تقاضا بیش��تر به دلیل‬ ‫نوسان‌های ارزی رخ داده است‪ .‬این کارشناس‬ ‫مس ادامه داد‪ :‬البته از ابتدای خرداد نرخ دالر‬ ‫به ثبات بیش��تری رس��یده و نگرانی‌ها کمتر‬ ‫ش��ده اس��ت از این‌رو تقاضا‪ ،‬هم در مفتول و‬ ‫هم در کاتد فروکش کرده است البته اگر دالر‬ ‫نوسان خود را ادامه می‌داد‪ ،‬این تقاضا فروکش‬ ‫می‌ک��رد‪ ،‬چراکه دیگر ش��رکت‌ها ت��وان مالی‬ ‫برای خرید ندارند و پس از چند هفته پرفشار‬ ‫تقاض��ا باید اذعان کرد که تمام نقدینگی خود‬ ‫را صرف خرید کرده و در انبارها دپو کرده‌اند‪.‬‬ ‫دیانت در ادامه خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬تقاضای‬ ‫کاتد در نخس��تین هفته خرداد متوقف شد و‬ ‫اگر این روند ادامه‌دار باش��د‪ ،‬تقاضای مفتول‬ ‫هم کاهش��ی خواهد شد و پس از آن قیمت‌ها‬ ‫روند ثابتی به خود خواهند گرفت‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به این پرس��ش ک��ه تحریم‬ ‫فل��زات امریکا ک��ه چند هفته گذش��ته انجام‬ ‫ش��د‪ ،‬تا چه ان��دازه بر بازار داخل��ی تاثیرگذار‬ ‫ب��ود‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬می‌توان ادع��ا کرد که تاثیر‬ ‫قابل‌توجهی بر بازار داخلی نگذاشت و شرکت‬ ‫مل��ی مس به عنوان پیش��انی صنعت مس در‬ ‫ای��ران‪ ،‬روند تولید و صادرات خ��ود را دارد و‬ ‫تحریم جدی��د امریکا هیچ موضوع جدیدی را‬ ‫به همراه نداشت‪.‬‬ ‫این کارش��ناس مس در ادام��ه توضیح داد‪:‬‬ ‫جن��س مس با جنس مواد پتروش��یمی مانند‬ ‫متان��ول و نفت متف��اوت بوده و انتق��ال آنها‬ ‫مشکل‌دار اس��ت اما مس جامد است‪ ،‬خلوص‬ ‫مس ‪ ۹۹.۹۹‬است و این خلوص تفاوتی با مس‬ ‫تولید ش��ده در جهان ندارد و در کش��ورهای‬ ‫دیگر با برچس��ب‌های دیگر به فروش می‌رسد‬ ‫از ای��ن‌رو به‌راحتی می‌ت��وان آن را صادر کرد‬ ‫ام��ا نفت ایران به‌طور کامل مش��خص اس��ت‬ ‫دولت از سهامداری فوالد مبارکه خارج می‌شود‬ ‫پیرو تصویب واگذاری بلوکی باقی‌مانده س��هام دولت در‬ ‫‪ ۱۸‬ش��رکت بورسی و فرابورس��ی‪ ،‬درصد سهام دولت در‬ ‫هر یک از ش��رکت‌ها موردبررس��ی قرار گرفت و مقرر شد‬ ‫سازمان بورس اوراق بهادر و فرابورس تهران مقدمات الزم‬ ‫برای واگذاری این شرکت‌ها را فراهم کند‪.‬‬ ‫به گزارش چیالن‪ ،‬پیرو آخرین نشست هیات واگذاری‬ ‫که عرضه باقی‌مانده س��هام دولت در ش��رکت‌های بزرگ‬ ‫به ش��کل بلوکی ب��ه همراه ن��رخ پایه به تصویب رس��ید‬ ‫تا س��ازمان خصوصی‌س��ازی آم��اده فروش ‪ ۱۸‬ش��رکت‬ ‫بورس��ی و فرابورس��ی ش��ود‪ ،‬میزان س��هام دولت در هر‬ ‫ارزآوری و اشتغالزایی ‪ 2‬رکن مهم صنعت فوالد‬ ‫در هرمزگان‬ ‫مدیرعامل ف��والد هرمزگان در ضیافت افطاری‬ ‫تولیدکنندگان و صاحبان صنایع و معادن استان‬ ‫که ب��ه میزبان��ی آی��ت‌اهلل نعیم‌آب��ادی نماینده‬ ‫ولی‌فقی��ه در اس��تان و امام‌جمع��ه بندرعب��اس‬ ‫به مناس��بت س��ال «رون��ق تولید» برگزار ش��د‪،‬‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬توس��عه صنعت فوالد هرم��زگان با‬ ‫چش��م‌اندازی بلندمدت در دس��تور کار است که‬ ‫البت��ه ای��ن مهم نیازمن��د مطالبه‌گ��ری عمومی‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گزارش روزگار معدن‪ ،‬فرزاد ارزانی با اش��اره‬ ‫به سخنان روحانی در سال ‪ ١٣٩٢‬مبنی بر تولید‬ ‫‪١٠‬میلیون تولید ف��والد در هرمزگان گفت‪ :‬همه‬ ‫نهادها بای��د برای تحقق این امر تالش کنند و با‬ ‫تولید این حجم فوالد در این اس��تان شاهد رشد‬ ‫قابل‌توجه اقتصاد منطقه خواهیم بود‪.‬‬ ‫ارزانی با تاکید بر ارزآوری و اش��تغال حاصل از‬ ‫فعالیت مجموعه‌های فوالدی اس��تان اذعان کرد‪:‬‬ ‫بی‌تردید رشد و توسعه صنعت فوالد‪ ،‬رونق تولید‪،‬‬ ‫بالندگی معیشت و اقتصاد استان هرمزگان را در‬ ‫پی خواهد داش��ت و این همان چیزی اس��ت که‬ ‫رهبر فرزانه انقالب در ابتدای سال مطرح کردند‬ ‫و رونق تولید را شعار سال قرار دادند‪.‬‬ ‫وی در ادامه اس��تقرار صنای��ع فوالدی در کنار‬ ‫دریا را از مزیت‌های مهم این صنعت عنوان کرد و‬ ‫افزود‪ :‬موقعیت جغرافیایی فوالد هرمزگان امتیاز‬ ‫بسیار خوبی برای سند چش��م‌انداز توسعه فوالد‬ ‫در افق ‪ ۱۴۰۴‬اس��ت که بر مزیت‌های اقتصادی‬ ‫این بنگاه بزرگ هرمزگان افزوده است‪.‬‬ ‫ارزان��ی ب��ا اش��اره ب��ه ش��رایط ویژه کش��ور‬ ‫گف��ت‪ :‬سیاس��ت‌های تش��ویقی را ب��رای‬ ‫صادر‌کنن��دگان درنظ��ر بگیری��م و س��عی کنیم‬ ‫قوانی��ن را در جه��ت تس��هیل ص��ادرات و‬ ‫حمای��ت از صادرکنن��دگان تصوی��ب و اجرای��ی‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫وی تاکی��د کرد‪ :‬باید دس��ت کس��انی را که به‬ ‫کش��ور خدمت و در این ش��رایط سخت ارز وارد‬ ‫کشور می‌کنند را بوسید و آنها را در جهت رونق‬ ‫تولید و صادرات تشویق کرد‪.‬‬ ‫یک از این ش��رکت‌ها موردبررس��ی قرار گرفت‪ .‬براس��اس‬ ‫بررس��ی‌های انج��ام ش��ده‪ ،‬می��زان س��هام دول��ت در ‪۵‬‬ ‫پاالیش��گاه بندرعب��اس‪ ،‬ته��ران‪ ،‬تبریز‪ ،‬ش��یراز و الوان و‬ ‫در قال��ب ش��رکت پاالیش و پخ��ش فرآورده‌ه��ای نفتی‬ ‫افزون‌ب��ر ‪ ۲۰‬درصد و در پاالیش��گاه اصفه��ان ‪ ۹.۹‬درصد‬ ‫اس��ت‪ .‬همچنین میزان سهام در دو بانک تجارت و ملت‬ ‫‪ ۱۶.۹‬درص��د و در بان��ک صادرات ‪ ۱۸.۴‬درصد را ش��امل‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫میزان سهام دولت در فوالد مبارکه ‪ ۱۷.۱‬درصد متعلق‬ ‫به سازمان ایمیدرو است‪.‬‬ ‫تولید فوالدهای کم‌کربن در کاوه جنوب کیش‬ ‫تقویت و توسعه واحدهای پشتیبان راهبرد‬ ‫کالن ش��رکت فوالد کاوه جنوب کیش و در‬ ‫راستای رونق تولید بوده و در این راستا این‬ ‫ش��رکت موفق به تولی��د فوالدهای کم‌کربن‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫به گ��زارش رواب��ط عمومی ف��والد کاوه‬ ‫جنوب کی��ش‪ ،‬عل��ی دهاقی��ن‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫ش��رکت ف��والد کاوه جنوب کیش با اش��اره‬ ‫ب��ه بلوغ فرآیندهای تولید در این ش��رکت و‬ ‫تحقق برنامه‌ها در س��ال‌های گذشته گفت‪:‬‬ ‫با توجه به کارنام��ه بهره‌برداری و تولید این‬ ‫شرکت در چند سال گذشته و تثبیت تولید‪،‬‬ ‫راهکار و راهبرد این شرکت برای حمایت از‬ ‫تولی��د و رونق آن که فرمای��ش رهبر معظم‬ ‫انقالب اس��ت‪ ،‬تقویت واحدهایی است که در‬ ‫تولید نقش کمکی و پشتیبان را دارند‪.‬‬ ‫این مقام مس��ئول تولید گریدهای متنوع‬ ‫فوالدی را در سال رونق تولید ماموریت مهم‬ ‫این ش��رکت در سال جاری برشمرد و اذعان‬ ‫ک��رد‪ :‬تولید گس��تره بیش��تری از گریدهای‬ ‫ف��والدی به‌ط��ور جدی در دس��ت بررس��ی‬ ‫است که خوش��بختانه با تالش کارکنان این‬ ‫شرکت نخستین محصول شمش با استاندارد‬ ‫اس‌پی‪ ۱‬با موفقیت تولید و آزمایش‌‌های الزم‬ ‫را در فرآین��د نورد نیز با موفقیت پشت‌س��ر‬ ‫گذاش��ت و موفق به دریافت استاندارد تولید‬ ‫ش��د تا از ای��ن پس این‌دس��ته از فوالدهای‬ ‫کم‌کربن نی��ز به محصوالت قابل‌عرضه فوالد‬ ‫کاوه جنوب کیش افزوده شود‪.‬‬ ‫وی تولید سال ‪ ۱۳۹۷‬بیلت این شرکت را‬ ‫بیش از یک میلیون و ‪ ۱۸‬هزار تن برشمرد و‬ ‫افزود‪ :‬تولید س��ال ‪ ۱۳۹۷‬بیش از ‪ ۱۱‬درصد‬ ‫نسبت به س��ال ‪ ۱۳۹۶‬افزایش داشته است‬ ‫که ای��ن گواه تحقق برنامه‌های تولید در این‬ ‫شرکت است‪.‬‬ ‫حمایت از واحدهای پشتیبان تولید مانند‬ ‫واحدهای مهندسی‪ ،‬آی‌سی‌تی‪ ،‬آزمایشگاه و‬ ‫کنترل کیف��ی‪ ،‬برنامه‌ریزی و خرید و فروش‬ ‫اولویت نخس��ت این ش��رکت در سال جاری‬ ‫خواهد بود چراک��ه تقویت این واحدها تاثیر‬ ‫مستقیمی در تثبیت و پایداری تولید خواهد‬ ‫داشت و در این زمینه برنامه‌ریزی‌ها و نقشه‬ ‫راه تدوین ش��ده که موج��ب تقویت و رونق‬ ‫تولید خواهد شد‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت ف��والد کاوه جن��وب‬ ‫کیش ش��روع تولید را در سال جدید بسیار‬ ‫قابل‌توجه عنوان و تصریح کرد‪۲ :‬ماه نخست‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۹۸‬میزان ‪ ۱۹۹‬هزار تن محصول‬ ‫بیلت تولید ش��د و امید است ظرفیت اسمی‬ ‫کارخانه در س��ال جاری به‌طور کامل محقق‬ ‫شود‪.‬‬ ‫تولی��د آه��ن اس��فنجی ب��ه عن��وان یک‬ ‫میان‌محص��ول راهبردی نقش بس��زایی در‬ ‫پای��داری تولید خواهد داش��ت و برنامه‌های‬ ‫دقیق و مس��تحکمی برای خری��د مواد اولیه‬ ‫گندله و تولید آهن اسفنجی تدوین شده که‬ ‫کارخانجات احیای مس��تقیم مانند سال‌های‬ ‫گذش��ته تمام نیاز به آهن اس��فنجی شرکت‬ ‫را تامین و مازاد محصول در داخل به فروش‬ ‫خواهد رسید‪.‬‬ ‫صنایع‌معدنی فلزی‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 11‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 26‬رمضان ‪1440‬‬ ‫اول ژوئن ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره‪175‬‬ ‫یادداشت‬ ‫ثبات بر بازار فوالد‬ ‫حاکم است‬ ‫محمد اصفهانی‬ ‫کارشناس بازار فوالد‬ ‫بازاره��ای داخلی امروز فوالد کش��ور در همه‬ ‫حوزه‌ه��ا متاثر از ضعف مش��هود تقاضا و کاهش‬ ‫انگیزه فعالیت سفته‌بازان در این حوزه و باالخره‬ ‫کاهش ن��رخ دالر و قرار گرفت��ن در ماه مبارک‬ ‫رمضان‪ ،‬توام با ثبات اس��ت و در برخی از مبادی‬ ‫به‌طور نامحسوسی منفی دیده می‌شود‪.‬‬ ‫موضوعی ک��ه نمی‌توانیم از آن بی‌تفاوت عبور‬ ‫کنیم‪ ،‬افزایش قابل‌توجه نرخ حواله دالر نیمایی‬ ‫و افزایش نرخ ش��مش منطقه س��ی‌آی‌اس است‬ ‫ک��ه متاثر از افزای��ش نرخ س��نگ‌آهن و خروج‬ ‫ترکیه از بازارهای هدف آس��یایی اس��ت و باعث‬ ‫می‌ش��ود به نرخ ش��مش مع��ادل ‪ ۴۳۸۰‬تومان‬ ‫برسیم که با احتساب مالیات ارزش افزوده حدود‬ ‫‪۴۷۷۰‬تومان خواهد شد‪ .‬این موضوع نشان‌دهنده‬ ‫آتش زیر خاکس��تر ش��رایط کنونی است‪ .‬بنا بر‬ ‫تاثی��ر بنیادی��ن کنونی بر بازار داخلی براس��اس‬ ‫آخرین شیوه‌نامه‌های تنظیم بازار‪ ،‬نرخ کف امروز‬ ‫بازار فوالد مناس��ب دیده ش��ده و این موضوع بر‬ ‫اس��اس آخرین ش��یوه‌نامه‌های دولت��ی تنظیم‬ ‫بازار‪ ،‬می‌تواند چراغ س��بزی برای تس��ریع خرید‬ ‫مصرف‌کنندگان واقعی باش��د که به امید کاهش‬ ‫نرخ بیش��تر‪ ،‬از خرید امتن��اع می‌کنند‪ .‬هر چند‬ ‫درنهایت بازهم غیرقابل پیش‌بینی بودن بازارهای‬ ‫داخلی ایران‪ ،‬این‌روزها موضوعی بدیهی به‌شمار‬ ‫می‌رود‪ .‬با تمام این صحبت‌ها‪ ،‬تاکید ما همچنان‬ ‫بر این موضوع است که حوزه داخلی فوالد‪ ،‬مکان‬ ‫مناسبی برای سفته‌بازی و ورود افراد غیرحرفه‌ای‬ ‫به این حرفه نیست‪ ،‬بنابراین هرگونه دپوی مازاد‬ ‫بر نیاز و خارج از قاع��ده و بی‌توجهی به متوازن‬ ‫نگه‌داش��تن س��طح دپوی منطقی ورود و خروج‬ ‫انبارها‪ ،‬درنهای��ت محکوم به ضرر و زیان خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫تخلیه ‪ ۹۲‬هزار واگن‬ ‫مواد فله معدنی‬ ‫در منطقه ویژه خلیج‌فارس‬ ‫مدیرعام��ل منطقه ویژه صنای��ع معدنی و فلزی‬ ‫خلیج‌ف��ارس از ارتقای زیرس��اخت‌های حمل‌ونقل‬ ‫ریلی این منطق��ه بزرگ اقتصادی خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫س��ال گذش��ته بیش از ‪۹۲‬هزار واگن در این منطقه‬ ‫تخلیه ش��د‪ .‬به گزارش ایمیدرو‪ ،‬حسن خلج‌طهرانی‬ ‫در تش��ریح ای��ن خبر بی��ان کرد‪ :‬با تعامل س��ازنده‌‬ ‫ش��کل‌گرفته بی��ن اداره کل راه آه��ن هرم��زگان و‬ ‫ش��رکت‌های مستقر در منطقه ویژه‌ی خلیج‌فارس‪،‬‬ ‫ش��اهد کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل و به‌دنبال آن‬ ‫اقتصادی‌تر ش��دن محصوالت تولیدی بوده‌ایم‪ .‬وی‬ ‫درباره عملکرد این بخش اظهار کرد‪ :‬س��ال ‪،۱۳۹۶‬‬ ‫‪ ۷۷‬هزار ‪ ۸۰۷‬واگن در منطقه تخلیه شد که این آمار‬ ‫در س��ال گذشته به ‪ ۹۲‬هزار و ‪ ۳۳۸‬واگن ارتقا پیدا‬ ‫ک��رد‪ .‬مدیرعامل منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی‬ ‫خلیج‌فارس با اش��اره به ثبت متوس��ط تخلیه ‪۳۲۰‬‬ ‫واگ��ن در روز در منطقه وی��ژه خلیج‌فارس تصریح‬ ‫کرد‪ :‬وزن هر واگن حدود ‪ ۵۵‬تن اس��ت که عملیات‬ ‫تخلی�� ‌ه این واگن‌ها ازس��وی همکاران مس��تقر در‬ ‫منطقه و همچنین کارکنان راه‌آهن انجام می‌ش��ود‪.‬‬ ‫خلج‌طهرانی در بخش دیگری از س��خنانش درباره‬ ‫میزان تخلیه و بارگیری محصوالت صادراتی از تنها‬ ‫اس��کله مکانیزه کش��ور نیز گفت‪ :‬در س��ال گذشته‬ ‫ش��اهد تخلیه و بارگی��ری ‪ ۵.۲‬میلیون تن محصول‬ ‫بودیم که ‪ ۳.۲‬میلیون تن ش��امل محصوالت معدنی‬ ‫و ‪ ۱.۹‬میلیون تن هم ش��امل فرآورده‌های نفتی بود‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬توسعه حمل‌ونقل ریلی نقش بسزایی‬ ‫در رونق اقتصادی منطقه دارد و در ‪ ۲‬س��ال گذشته‬ ‫ش��اهد افزایش تعداد واگن‌ه��ا بوده‌ایم‪ .‬مدیرعامل‬ ‫منطق��ه ویژه صنایع معدن��ی و فلزی خلیج‌فارس با‬ ‫بی��ان اینکه حرکت در مس��یر منویات رهبر معظم‬ ‫انقالب‪ ،‬کلید حل مش��کالت اقتصادی کشور است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬کارکنان منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی‬ ‫و فلزی خلیج‌فارس‪ ،‬تالش ش��بانه‌روزی را سرلوحه‌‬ ‫کار خود قرار داد ‌ه تا به سهم خود در راستای ایجاد‬ ‫رونق اقتصادی با تمام توان به نقش‌آفرینی بپردازند‪.‬‬
‫معدن بین‌الملل‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 11‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 26‬رمضان ‪1440‬‬ ‫اول ژوئن ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره‪175‬‬ ‫یادداشت‬ ‫تاثیر اقتصادی‬ ‫صنعت جهانی فوالد‬ ‫ا ِلدار آسکِ روف‬ ‫مدیر واحد مطالعات راهبردی انجمن‬ ‫جهانی فوالد‬ ‫خبر‬ ‫حرکت افزایشی طال‬ ‫در بازار جهانی‬ ‫قیمت طال در معامالت روز جمعه بازار جهانی‬ ‫ب��ه دلیل تقاض��ا ب��رای خرید دارایی‌ه��ای امن‬ ‫افزایش یافت و در مس��یر ثبت نخس��تین رشد‬ ‫ماهانه خود از ژانویه قرار گرفت‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬هر اونس طال برای تحویل‬ ‫فوری در معامالت روز جاری بازار س��نگاپور ‪۰.۲‬‬ ‫درصد رشد کرد و به ‪ ۱۲۹۰.۶۸‬دالر رسید‪ .‬طال‬ ‫از ابتدای مه حدود ‪ ۰.۶‬درصد رش��د نرخ داشته‬ ‫است‪.‬‬ ‫در ب��ازار معامالت آتی امری��کا‪ ،‬هر اونس طال‬ ‫‪ ۰.۳‬درصد رشد کرد و به ‪ ۱۲۹۰.۵۰‬دالر رسید‪.‬‬ ‫دونالد ترامپ‪ ،‬رئیس‌جمه��وری امریکا تهدید‬ ‫کرد روی واردات کاالهای این کشور تعرفه باالتر‬ ‫وضع می‌کند که از ‪ ۵‬درصد ش��روع خواهد شد‬ ‫و ت��ا ادامه موج مهاج��رت غیرقانونی از مکزیک‪،‬‬ ‫افزایش پیدا خواهد کرد‪.‬‬ ‫بازاره��ای س��هام آس��یا و اوراق قرضه دولتی‬ ‫در پ��ی انتش��ار ای��ن خبر س��قوط کردن��د زیرا‬ ‫سرمایه‌گذاران نگران هستند که این اقدام‪ ،‬امریکا‬ ‫و اقتص��اد جه��ان را دچار رکود کند‪ .‬بر اس��اس‬ ‫گزارش رویترز‪ ،‬تهدید جدی��د وضع تعرفه روی‬ ‫واردات مکزیک به همراه آمار اقتصادی نامطلوب‬ ‫امری��کا و ادامه جنگ تجاری پکن و واش��نگتن‪،‬‬ ‫احتمال اقدام بان��ک مرکزی امریکا برای کاهش‬ ‫نرخ‌های بهره در س��ال جاری میالدی را تقویت‬ ‫خواهد کرد‪ .‬نرخ‌های بهره پایین‌تر به س��ود طال‬ ‫خواهد بود و جذابیت س��رمایه‌گذاری در این فلز‬ ‫ارزشمند که س��وددهی ندارد را تقویت می‌کند‪.‬‬ ‫در بازار سایر فلزات ارزشمند‪ ،‬هر اونس نقره برای‬ ‫تحویل فوری ‪ ۰.۱‬درص��د افت کرد و به ‪۱۴.۱۹‬‬ ‫دالر رس��ید‪ .‬هر اونس پالتین برای تحویل فوری‬ ‫ثاب��ت بود و در ‪ ۷۹۲.۱۴‬دالر ایس��تاد‪ .‬هر اونس‬ ‫پاالدیم برای تحویل فوری با ‪ ۰.۴‬درصد کاهش‪،‬‬ ‫به ‪ ۱۳۶۲.۴۵‬دالر رسید‪.‬‬ ‫شیلی با ‪ ۱۷۰‬میلیون تن ذخیره مس در صدر کشور‌های‬ ‫جهان قرار دارد‪ .‬این کشور با روند استخراج کنونی تا ‪۱۰۰‬‬ ‫س��ال آینده ذخیره دارد‪ .‬پس از شیلی‪ ،‬استرالیا و پرو قرار‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش پای��گاه خبری ایمیدرو به نقل از وب‌س��ایت‬ ‫این ِوستینگ‌نیوز‪ ،‬از مجموع ‪ ۸۳۰‬میلیون تن ذخایر جهانی‬ ‫مس‪ ،‬ش��یلی با در اختیار داش��تن ‪ ۱۷۰‬میلیون تن ذخایر‬ ‫فلزس��رخ (‪ ۲‬برابر دخایر مس پرو)‪ ،‬س��ال گذشته میالدی‬ ‫در صدر کشور‌های جهان ایستاد‪ .‬این میزان ذخایر با روند‬ ‫اس��تخراج کنونی‪ ،‬تولید مس این کش��ور را تا ‪ ۱۰۰‬س��ال‬ ‫آینده تضمین خواهد کرد‪.‬‬ ‫همچنی��ن ش��یلی ب��ا تولی��د ‪ ۵.۸‬میلیون ت��ن مس در‬ ‫س��ال گذش��ته بزرگ‌ترین تولیدکننده فلز سرخ در جهان‬ ‫شد‪.‬‬ ‫مس نق��ش مهمی در اقتصاد ش��یلی دارد و حدود ‪۲۰‬‬ ‫درصد تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می‌دهد‪.‬‬ ‫افزایش نرخ مس‪ ،‬اقتصاد ش��یلی را به یک��ی از قوی‌ترین‬ ‫اقتصادهای امریکای التین تبدیل کرد‪.‬‬ ‫معدن اس��کوندیدا متعلق به ش��رکت بی‌اچ پی بیلتون‪،‬‬ ‫یکی از بزرگ‌ترین معادن شیلی به شمار می‌رود‪.‬‬ ‫همچنین استرالیا با برخورداری از ‪ ۸۸‬میلیون تن ذخایر‬ ‫مس به طور تقریبی ‪ ۱۳‬درصد کل ذخایر را در اختیار دارد‬ ‫و در رتبه دوم جهان قرار گرفته است‪.‬‬ ‫پرو دومین کشور تولیدکننده مس در سال گذشته است‬ ‫که با ‪ ۸۳‬میلیون تن ذخایر فلز س��رخ در رتبه سوم جهان‬ ‫قرار دارد‪.‬‬ ‫این کش��ور در س��ال گذش��ته میالدی ‪ ۲.۴‬میلیون تن‬ ‫مس تولید کرد‪ .‬همچنین روسیه و اندونزی به ترتیب با در‬ ‫اختیار داشتن ‪ ۶۱‬میلیون تن و ‪ ۵۱‬میلیون تن ذخایر مس‬ ‫در رتبه‌های چهارم و پنجم جهان جای دارند‪.‬‬ ‫‪ ۲۶‬تا ‪ ۲۹‬خرداد برگزار می‌شود‬ ‫هفتمین گردهمایی بزرگان معدنی کشور در کرمان‬ ‫ثمن رحیمی راد‪:‬‬ ‫کرمان‪ ،‬بهشت معادن ایران‪ ۲۶ ،‬تا ‪ ۲۹‬خرداد‬ ‫سال جاری‪ ،‬میزبان نمایشگاه بین‌المللی معدن‪،‬‬ ‫صنایع معدنی و فرآوری مواد معدنی و تجهیزات‬ ‫وابسته و همچنین پنجمین نمایشگاه بین‌المللی‬ ‫ماشین‌آالت معدنی و راهسازی است‪ .‬این رویداد‬ ‫در محل دائمی نمایش��گاه‌های بین‌المللی شهر‬ ‫کرمان برگزار می‌شود‪.‬‬ ‫استان پهناور کرمان تاکنون میزبان ‪ ۶‬دوره از‬ ‫این رویداد بوده و حاال در آستانه برپایی هفتمین‬ ‫دوره آن قرار دارد‪ .‬گفتنی است برگزارکننده آن‬ ‫نیز شرکت رستاک پادویژن است‪.‬‬ ‫فعاالن معدنی باور دارند که نمایش��گاه معدن‬ ‫و صنایع معدنی اس��تان کرمان‪ ،‬فرصت مناسبی‬ ‫ب��رای گردهمایی معدنی‌ها و صنایع وابس��ته به‬ ‫ش��مار می‌رود‪ .‬تن��وع معادن مختل��ف از جمله‬ ‫مس در رفس��نجان و ش��هربابک؛ زغال‌سنگ در‬ ‫زرند‪ ،‬کوهبنان و راور؛ س��نگ‌آهن در س��یرجان‬ ‫و زرند؛ کرومیت در اس��فندقه‪ ،‬فاریاب و صوغان‬ ‫و همچنی��ن ماده معدنی تیتانیوم در جنوب این‬ ‫اس��تان‪ ،‬نش��ان از غنی بودن م��واد معدنی این‬ ‫استان و استقبال فعاالن این حوزه دارد‪.‬‬ ‫ق��رار اس��ت در این نمایش��گاه ش��رکت‌های‬ ‫مختلف معدنی و صنایع معدنی و صنایع وابسته‬ ‫به آن‪ ،‬آخرین دستاوردهای اکتشاف‪ ،‬استخراج‪،‬‬ ‫فرآوری‪ ،‬صادرات‪ ،‬س��رمایه‌گذاری و ماشین‌آالت‬ ‫خود را ارائه دهند‪.‬‬ ‫‹ ‹بزرگ‌ترین نمایشگاه معدنی پس از‬ ‫نمایشگاه تهران‬ ‫امید فدایی‪ ،‬رئیس سایت‬ ‫نمایشگاهی کرمان است؛‬ ‫جایی که ای��ن رویداد هر‬ ‫س��ال در آن برپا می‌شود‪.‬‬ ‫او در گفت‌وگ��و ب��ا‬ ‫روزگارمع��دن توضیح داد‪:‬‬ ‫رویداد امس��ال ب��ا همکاری رس��تاک‌پادویژن و‬ ‫ش��رکت نمایش��گاه‌های جن��وب ش��رق برگزار‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬اس��تان کرمان نیز به عنوان بهش��ت‬ ‫معادن ایران مطرح اس��ت و ظرفیت چشمگیری‬ ‫در بخ��ش معدن کش��ور دارد‪ .‬از س��ال ‪۱۳۹۴‬‬ ‫س��ایت نمایش��گاهی کرمان برپا شد که کیفیت‬ ‫رویدادهای نمایشگاهی از جمله نمایشگاه معدن‬ ‫را در کرمان ارتقا داد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬هفتمی��ن دوره ای��ن روی��داد در‬ ‫کرمان برگزار می‌ش��ود و ‪ ۴‬دوره گذشته آن در‬ ‫مرکز نمایشگاهی جنوب ش��رق بوده است‪ .‬این‬ ‫نمایش��گاه پس از نمایش��گاه تهران بزرگ‌ترین‬ ‫و جامع‌ترین نمایش��گاه معدنی کش��ور به شمار‬ ‫می‌آید و شرکت‌های بزرگ معدنی مانند شرکت‬ ‫ملی مس ایران‪ ،‬شرکت‌های گل‌گهر‪ ،‬گوهرزمین‬ ‫و‪ ...‬در آن حضور دارند‪ .‬بس��یاری از شرکت‌های‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه‌ای‪ /‬مس سرچشمه‬ ‫به ط��ور معمول‪ ،‬تاثیر اقتص��ادی یک صنعت‬ ‫با س��همی که در تولید ناخال��ص داخلی دارد یا‬ ‫ب��ه عبارتی دیگر با ارزش افزوده‌ای که از صنعت‬ ‫به اقتصاد اضافه می‌ش��ود یا هم��ان تفاوت بین‬ ‫ارزش خروج��ی و هزینه‌ه��ای میانی س��نجیده‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬دیگر شاخص مهم در این زمینه شمار‬ ‫افرادی اس��ت که در یک صنع��ت کار می‌کنند‪.‬‬ ‫این ش��اخص‌ها به توصیف تاثیر مستقیم کمک‬ ‫می‌کنند‪ .‬هم‌اکنون تاثیر کلی و سراسری صنعت‬ ‫ف��والد ارزش افزوده ‪ ۲.۹‬تریلی��ون دالری با ‪۹۶‬‬ ‫شغل است که در سراسر جهان ایجاد شده است‪.‬‬ ‫ام��ا اهمی��ت تاثیر صنع��ت فوالد ب��ر جامعه‬ ‫و اقتص��اد ب��دون در نظ��ر گرفت��ن تاثیری که‬ ‫ای��ن صنع��ت در زنجی��ره ارزش��ش دارد‪ ،‬کامل‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫ای��ن زنجی��ره ارزش ش��امل عرضه‌کنندگان‬ ‫داخلی و مشتریان خارجی می‌شود‪ .‬اهمیت این‬ ‫موضوع وقتی مش��خص می‌ش��ود که درک شود‬ ‫چطور ف��والد به عن��وان یک ماده در بس��یاری‬ ‫صنایع‪ ،‬جایگاه کلیدی دارد‪.‬‬ ‫تاثیر زنجیره عرضه‪« ،‬تاثیر مس��تقیم» نامیده‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬درب��اره عرضه‌کنندگان‪ ،‬ای��ن مفهوم‬ ‫ب��ه تاثیر صنعت فوالد ب��ر اقتصاد برمی‌گردد که‬ ‫برآمده از خریدهای این صنعت اس��ت؛ خریدی‬ ‫که نه تنها مواد خام بلکه کاالهای تولیدی‪ ،‬انرژی‬ ‫و خدم��ات را نیز دربرمی‌گی��رد‪ .‬همچنین طیف‬ ‫گس��ترده‌ای از بخش‌هایی مانند ساخت‌وس��از‪،‬‬ ‫خودروسازی‪ ،‬ماش��ین‌آالت‪ ،‬حمل‌ونقل و انرژی‬ ‫هستند که در فعالیت‌های تولیدی خود به فوالد‬ ‫وابسته هس��تند و از محصوالت فوالدی استفاده‬ ‫می‌کنند‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪ ۲۸ :‬مه ‪۷( ۲۰۱۹‬خرداد‬ ‫‪)۱۳۹۸‬‬ ‫منبع‪ :‬وب سایت انجمن جهانی فوالد‬ ‫شیلی تا ‪ ۱۰۰‬سال ذخیره مس دارد‬ ‫امید فدایی‪ :‬وجه تمایز این رویداد نسبت به‬ ‫رویدادهای مشابه در پایتخت یا دیگر شهرها این‬ ‫است که کرمان محل استقرار شرکت‌های مادر معدن‬ ‫کشور است و به یقین شرکت‌های داخلی و خارجی که‬ ‫در رویداد کرمان حضور پیدا می‌کنند‪ ،‬این امکان را‬ ‫می‌یابند که از معادن و بخش‌های مختلف معدنی ایران‬ ‫بازدید کنند و بتوانند کارخانه‌های معدنی استان را از‬ ‫نزدیک ببینند‬ ‫بزرگ در خود اس��تان مستقر هستند و برگزاری‬ ‫چنین رویدادی در اس��تانی با این ظرفیت برای‬ ‫فع��االن این بخ��ش در کرمان توجیه بیش��تری‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫فدایی در پاس��خ به پرسش��ی درباره بررس��ی‬ ‫کیفی��ت و کمیت رویداد در ‪ ۷‬س��ال گذش��ته‬ ‫توضیح داد‪ :‬مسائل اقتصادی در ایران پیچیدگی‬ ‫منحص��ر به خود را دارد و بخ��ش معدن هم به‬ ‫عنوان یکی از ارکان همین اقتصاد‪ ،‬از این قاعده‬ ‫مستثنا نیس��ت‪ .‬وقوع تحریم‌ها کش��ور را دچار‬ ‫فراز و فرودهایی می‌کند که البته بخش معدن با‬ ‫توجه به ظرفیت چشمگیر داخلی‪ ،‬چندان متاثر‬ ‫از تحریم‌ها نیست‪.‬‬ ‫تاجیکستان یک کارخانه سیمان‬ ‫جدید می‌سازد‬ ‫ش��رکت س��یمان «محیر» تاجیکس��تان یک کارخانه س��یمان جدید را‬ ‫در ناحی��ه جالل‌الدی��ن بلخی در والیت ختالن خواهد س��اخت‪ .‬به گزارش‬ ‫سیمان‌خبر‪ ،‬ظرفیت ساالنه تولید خط جدید شرکت ‪ ۶۰۰‬هزار تن سیمان‬ ‫در س��ال خواهد بود‪ .‬با توجه به پیش‌نویس قرارداد س��رمایه‌گذاری سیمان‬ ‫محیر با دولت تاجیکس��تان‪ ۳۰ ،‬میلیون دالر برای ساخت‌وس��از ش��رکت‬ ‫اختصاص خواهد یافت‪ .‬با توجه به توافقنامه امضا ش��ده‪ ،‬س��رمایه‌گذار از‬ ‫مالیات بر درآمد‪ ،‬حقوق گمرکی و مالیات ارزش افزوده به منظور اس��تفاده‬ ‫از افراد خارجی و همچنین ورود تجهیزات و لوازم مورد نیاز برای س��اخت‬ ‫کارخانه معاف اس��ت‪ .‬س��یمان محیر درحال‌حاضر با سرمایه‌گذاران چینی‬ ‫برای تولید س��یمان در منطقه یوان والی��ت ختالن فعالیت می‌کند‪ .‬پروژه‬ ‫پیشین در سال ‪ ۲۰۱۶‬میالدی (‪ ۱۳۹۵‬خورشیدی) با ظرفیت ‪ ۱.۲‬میلیون‬ ‫تن در س��ال به بهره‌برداری رسید‪ .‬درحال‌حاضر ‪ ۱۸‬کارخانه تولید سیمان‬ ‫در تاجیکس��تان فعالیت می‌کنند‪ .‬بیش از ‪ ۱.۲‬میلیون تن س��یمان در این‬ ‫کشور از ژانویه تا آوریل ‪( ۲۰۱۹‬نیمه دی ‪ ۱۳۹۷‬تا نیمه اردیبهشت ‪)۱۳۹۸‬‬ ‫تولید شد که ‪۷۵‬هزار تن نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته‬ ‫است‪ .‬بر اساس این گزارش‪ ،‬کارخان ‌هّهای سیمان تاجیکستان به طور کامل‬ ‫نیاز داخلی سیمان کشور را برآورده می‌کنند‪ ،‬در حالی که حدود ‪ ۴۰‬درصد‬ ‫س��یمان تولید ش��ده در ‪ ۳‬ماه نخس��ت س��ال جاری میالدی به کشورهای‬ ‫همسایه به ویژه ازبکستان‪ ،‬افغانستان و قرقیزستان صادر شد‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬از چند س��ال گذشته که این رویداد‬ ‫به طور پیوس��ته برگزار می‌ش��ود‪ ،‬رشد کمی و‬ ‫کیفی مطلوبی را تجرب��ه می‌کنیم‪ .‬فضای مفید‬ ‫نمایش��گاهی م��ا درحال‌حاض��ر ح��دود ‪۴‬هزار‬ ‫مترمربع اس��ت ک��ه امید می‌رود در س��ال‌های‬ ‫پیش رو بتوان این فضا را توس��عه داد‪ .‬این فضا‬ ‫البته میزبان حضور شرکت‌های معتبر و تراز اول‬ ‫کشور است‪.‬‬ ‫وی در توضیح بیشتر درباره حضور شرکت‌های‬ ‫خارج��ی توضیح داد‪ :‬در س��ال ‪ ۱۳۹۵‬از حضور‬ ‫مطل��وب ش��رکت‌های خارجی در ای��ن رویداد‬ ‫برخوردار بودیم اما متاسفانه با اعمال تحریم‌ها‪،‬‬ ‫ش��رکت‌های خارجی مانند گذشته به حضور در‬ ‫نمایشگاه رغبت نش��ان نمی‌دهند‪ ،‬هر چند این‬ ‫اتفاق تاثیر چندانی بر کیفیت کار ما نداش��ته و‬ ‫درحال‌حاضر نیز نمایندگی بسیاری از شرکت‌ها‬ ‫به طور مس��تقیم در ای��ن رویداد حض��ور پیدا‬ ‫می‌کنند‪ .‬به باور م��ن کیفیت برگزاری مطلوب‬ ‫است و هر سال تقاضا برای حضور در این رویداد‬ ‫بیش از سال گذش��ته است‪ .‬این تقاضای بیشتر‬ ‫باعث می‌شود شرکت‌های بزرگ‌تر را در اولویت‬ ‫حضور قرار دهیم‪.‬‬ ‫البت��ه ش��اهد حضور ش��رکت‌های ت��راز اول‬ ‫معدن��ی جهان نیس��تیم ام��ا ش��رکت‌هایی در‬ ‫رده‌ه��ای پایین‌تر هس��تند که نماین��دگان آنها‬ ‫به طور غیرمس��تقیم از کش��ورهای کره جنوبی‪،‬‬ ‫ترکیه‪ ،‬ایتالیا و‪ ...‬در این رویداد حضور دارند‪.‬‬ ‫فدایی ادامه داد‪ :‬وجه تمایز این رویداد نسبت‬ ‫به رویدادهای مشابه در پایتخت یا دیگر شهرها‬ ‫این اس��ت که کرمان محل استقرار شرکت‌های‬ ‫مادر معدن کشور اس��ت و به یقین شرکت‌های‬ ‫داخل��ی و خارجی که در روی��داد کرمان حضور‬ ‫پیدا می‌کنند‪ ،‬این امکان را می‌یابند که از معادن‬ ‫و بخش‌های مختلف معدنی ایران بازدید کنند و‬ ‫بتوانند کارخانه‌های معدنی اس��تان را از نزدیک‬ ‫ببینند‪ .‬این اتفاق می‌تواند بخش معدن کش��ور‬ ‫را در تامی��ن نیازهایش راهنمایی کند‪ .‬ما نیز به‬ ‫عنوان برگزارکننده در تالشیم ظرفیت و کیفیت‬ ‫کار را باال ببریم‪.‬‬ ‫‹ ‹حض�ور دوب�اره مجتم�ع مس ش�هر‬ ‫بابک‬ ‫علی ایزدخواه‪ ،‬مدیر روابط‬ ‫عمومی مجتمع مس شهر‬ ‫بابک نی��ز در گفت‌وگو با‬ ‫روزگارمعدن از حضور این‬ ‫شرکت در رویداد پیش رو‬ ‫خبر داد و گف��ت‪ :‬در این‬ ‫رویداد‪ ،‬مس شهر بابک نمونه محصوالت خود را‬ ‫اعم از آند و کاتد ارائه می‌دهد‪ .‬این شرکت عالوه‬ ‫بر محصول نهایی مس‪ ،‬نمونه‌های سنگ فیروزه‬ ‫که از معدن میدوک به‌دس��ت می‌آید را در این‬ ‫رویداد عرضه می‌کند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬پنجمی��ن دوره‌ای اس��ت که مس‬ ‫ش��هر بابک در این رویداد حضور دارد‪ .‬هدف از‬ ‫حضور آن در این نمایش��گاه‪ ،‬عرضه محصوالت‬ ‫خود و تامین قطع��ات و نیازمندی‌های مجتمع‬ ‫مس است‪.‬‬ ‫ایزدخ��واه ادامه داد‪ :‬این نمایش��گاه‪ ،‬صنعتی‪-‬‬ ‫معدن��ی به ش��مار می‌آید و ش��رکت‌های بزرگ‬ ‫معدن��ی کش��ور‪ ،‬دس��تاوردهای خ��ود را در آن‬ ‫ارائ��ه می‌کنند‪ .‬م��ا نیز با توجه ب��ه نیازهای‌مان‬ ‫دستاوردهای دیگر شرکت‌ها را از نظر کیفیت و‬ ‫نرخ‪ ،‬بررسی می‌کنیم و عالوه بر حضور و معرفی‬ ‫دستاوردها‪ ،‬تامین نیازمندی‌ها در این نمایشگاه‬ ‫برای ما یک نقطه قوت به شمار می‌آید‪.‬‬ ‫زغال‌سنگ نامرغوب امریکا در بنادر چین تلنبار شد‬ ‫ماه میالدی گذش��ته که معامله‌گران تصور می‌کردند‬ ‫تنش‌ه��ای تجاری پکن و واش��نگتن کمتر خواهد ش��د‪،‬‬ ‫واردات زغال‌س��نگ کک‌ش��وی امریکا به چین بیش از ‪۵‬‬ ‫برابر رش��د ماهانه داشت و با تشدید دوباره اختالف‌ها‪ ،‬در‬ ‫بنادر تلنبار شد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬آماری که از سوی اداره کل گمرک‬ ‫چین منتش��ر شد نشان داد واردات زغال‌سنگ کک‌شو از‬ ‫امری��کا به چین‪ ،‬آوریل ب��ه ‪ ۳۰۸‬هزار و ‪ ۷۸۹‬تن افزایش‬ ‫یافت که باالتر از ‪ ۶۰‬هزار و ‪ ۵۸۵‬تن در مارس بود‪ .‬میزان‬ ‫واردات آوری��ل در مقایس��ه با ‪ ۱۳۳‬ه��زار و ‪ ۳۱۵‬تن در‬ ‫آوریل س��ال گذشته‪ ،‬بیش از ‪ ۱۳۰‬درصد افزایش داشت‪.‬‬ ‫یک معامله‌گر زغال‌س��نگ کک‌شو در بندر جین‌تانگ در‬ ‫استان هیبی گفت‪ :‬زغال‌سنگ کک‌شوی امریکایی زیادی‬ ‫در انبارها و بنادر ذخیره ش��ده که به دلیل تعرفه‌های باال‬ ‫و کیفیت ضعیف هیچ‌کس مایل نیس��ت آنها را خریداری‬ ‫کن��د‪ .‬چین به تالفی تعرفه‌های باالتر امریکا روی واردات‬ ‫کاالهای چینی‪ ،‬از ژوئیه سال ‪( ۲۰۱۸‬تیر‪-‬مرداد ‪)۱۳۹۷‬‬ ‫روی ‪ ۳۴‬میلیارد دالر واردات کاالهای امریکایی از جمله‬ ‫زغال‌س��نگ حرارتی و زغال‌سنگ کک‌ش��و تعرفه باالتر‬ ‫وضع کرد‪ .‬آمار بنادر و کش��تیرانی نشان می‌دهد نیمی از‬ ‫زغال‌سنگ وارد ش��ده به چین در بندر جین‌تانگ تخلیه‬ ‫شده اس��ت‪ .‬حدود ‪ ۶‬هفته طول می‌کشد تا محموله‌های‬ ‫زغال‌س��نگ کک‌ش��و از امریکا به چین برسد و چند روز‬ ‫هم صرف ترخیص گمرکی آنها می‌ش��ود‪ ،‬به این معنا که‬ ‫آم��ار واردات آوریل‪ ،‬منعکس‌کننده حرکت کش��تی‌های‬ ‫امریکایی در فوریه و اوایل مارس است و به نظر می‌رسید‬ ‫این ‪ ۲‬اقتصاد بزرگ جهان به توافق تجاری نزدیک شده‌اند‪.‬‬ ‫یک معامله‌گر زغال‌سنگ در جین‌تانگ گفت‪ :‬زغال‌سنگ‬ ‫امریکا را کس��انی وارد کردند ک��ه تصور می‌کردند جنگ‬ ‫تج��اری به پایان خ��ود نزدیک ش��ده و مصرف‌کنندگان‬ ‫چینی به خرید تش��ویق خواهند ش��د‪ .‬با این حال پس از‬ ‫اینکه دولت ترامپ در اوایل ماه مه (اردیبهش��ت‪-‬خرداد)‬ ‫چین را به خلف وعده در تعهدات پیش��ین متهم کرد‪ ،‬به‬ ‫افزایش تعرفه روی واردات کاالهای چینی اقدام کرد و با‬ ‫واکنش تالفی‌جویانه چین روبه‌رو ش��د‪ .‬به گفته گو منگ‬ ‫که تحلیلگر ش��رکت اورینت فیوچرز اس��ت‪ ،‬زغال‌سنگ‬ ‫کک‌ش��و امریکا به دلیل وجود سولفور باال‪ ،‬در مقایسه با‬ ‫نوع چینی و اس��ترالیایی توان رقابت ن��دارد و خریداران‬ ‫چینی با توجه به ابهام‌ها در زمینه وضعیت تجارت‪ ،‬حاضر‬ ‫نیستند زغال‌سنگ امریکا را خریداری کنند‪.‬‬ ‫بر اس��اس آمار رفینیتیو‪ ،‬هیچ محموله زغال‌سنگی از‬ ‫‪ ۲‬آوریل از امریکا به مقصد چین نرفته است‪ .‬در این بین‬ ‫واردات چین از اس��ترالیا با وجود زمان طوالنی ترخیص‬ ‫گمرک��ی در بن��ادر چین به دلی��ل قیمت‌ه��ای ارزان‌تر‬ ‫محصول اس��ترالیایی و تقاضای باالی فوالدسازان چینی‪،‬‬ ‫همچنان رو به رشد بوده است‪.‬‬ ‫ب��ر اس��اس گ��زارش هلنی��ک ش��یپینگ‌نیوز‪ ،‬واردات‬ ‫زغال‌س��نگ کک‌شوی اس��ترالیایی به چین در آوریل به‬ ‫‪ ۲.۷۲‬میلیون تن در مقایسه با ‪ ۲.۲۳‬میلیون تن در مارس‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫چین در آوریل (فروردین‪-‬اردیبهش��ت) ‪ ۷.۴۳‬میلیون‬ ‫تن زغال‌سنگ کک‌شو وارد کرد که ‪ ۲۱‬درصد در مقایسه‬ ‫با مارس (اس��فند‪-‬فروردین) و ‪ ۶۴‬درصد در مقایس��ه با‬ ‫آوریل سال گذشته افزایش داشت‪.‬‬
‫معدن‪ ،‬ظرفیتی بالقوه برای افزایش اشتغال‬ ‫اس��تاندار کهگیلویه و بویراحمد خواس��تار فعال ش��دن‬ ‫شورای معادن و خارج شدن معادن استان از روزمرگی شد‪.‬‬ ‫به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان‪ ،‬علی محمد احمدی‬ ‫اس��تاندار کهگیلویه و بویراحمد در نشس��ت شورای معادن‬ ‫اس��تان گف��ت‪ :‬رون��ق تولید و اش��تغال به عن��وان یکی از‬ ‫مهم‌ترین اولویت‌ها به‌ویژه در حوزه معادن در دس��تور کار‬ ‫دولت بوده که در این زمینه بنای اس��تفاده از ظرفیت‌های‬ ‫موجود را به بهترین نحو ممکن دارند‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره ب��ه اینکه امیدوارم ش��اهد جهش��ی قابل‬ ‫توج��ه در بخش معدن در س��ال ‪ ۹۸‬باش��یم‪ ،‬گفت‪ :‬اجماع‬ ‫صاحب‌نظران صنعت و معدن بر این بوده که در این شرایط‬ ‫و با توجه به اقتصاد مقاومتی‪ ،‬رونق تولید و اتکا به داخل به‬ ‫عنوان دغدغه‌های مس��ئوالن عالی‌رتبه نظام‪ ،‬باید بر معدن‬ ‫اتکا کنیم‪ .‬احمدی با اش��اره به اینکه مدیرعامل ایمیدرو از‬ ‫فرزندان کهگیلویه و بویراحمد اس��ت و نس��بت به این دیار‬ ‫حساسیت دارد‪ ،‬توضیح داد‪ :‬ضروری است سازمان صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت نقش��ه معادن را به روز کن��د تا به همراه‬ ‫مجمع نمایندگان استان در مجلس شورای اسالمی نشستی‬ ‫با غریب‌پ��ور‪ ،‬معاون وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت برگزار‬ ‫کنیم‪ .‬نماینده عالی دولت در اس��تان کهگیلویه و بویراحمد‬ ‫خواس��تار هماهنگ��ی و تعامل س��ازمان صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت با خانه معدن و ارتش ش��د و خاطرنشان کرد‪ :‬دیگر‬ ‫استان‌های کشور از ارتباط با خانه معدن و همچنین ارتش‬ ‫و دیگر دس��تگاه‌های توس��عه‌ای به نحو مطلوب اس��تفاده‬ ‫کردن��د‪ .‬احمدی بیان کرد‪ :‬بخش معادن اس��تان که دارای‬ ‫ظرفیت‌های بالقوه‌ای اس��ت‪ ،‬می‌تواند در تولید و اشتغال به‬ ‫درآمدزایی و ارزآوری استان کمک کند‪ .‬وی همچنین گفت‪:‬‬ ‫برای بهره‌برداری و فعال‌سازی بیشتر و تقویت حوزه معدنی‬ ‫استان‪ ،‬امسال باید یک اجماع کلی و وحدت رویه در حوزه‬ ‫مدیریتی بخش دولتی‪ ،‬بخش خصوصی و سرمایه‌گذار‪ ،‬خانه‬ ‫صنعت و معدن‪ ،‬اتاق بازرگانی و تشکل‌های معدنی به‌وجود‬ ‫آید‪ .‬احمدی افزود‪ :‬تش��کیل ش��ورای معادن به عنوان یک‬ ‫شورای نوپا با شیوه‌نامه و اختیارات باال می‌تواند جهشی به‬ ‫ای��ن حوزه دهد‪ .‬این ش��ورا نباید وظایف خود را منحصر به‬ ‫ص��دور مجوزها کند بلکه باید در تالش باش��د تا به معادن‬ ‫استان تحرک بخشد‪.‬‬ ‫در همایش نقش معدن در رونق تولید اراک مطرح شد‬ ‫‪ 150‬هزار متر حفاری اکتشافی ایران در سال‬ ‫گروه معدن‪:‬‬ ‫همای��ش نق��ش مع��دن در رون��ق تولی��د‪،‬‬ ‫چهارش��نبه شب در ش��هر صنعتی اراک برگزار‬ ‫شد‪.‬‬ ‫در این همایش‪ ،‬اساس��نامه کلینیک معدن و‬ ‫صنایع معدنی اس��تان مرکزی از س��وی رئیس‬ ‫س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت‪ ،‬رئیس خانه‬ ‫معدن اس��تان و رئیس س��ازمان نظام مهندسی‬ ‫معدن استان مرکزی امضا شد‪.‬‬ ‫‹ ‹معادن فعال کشور به‌روز نیستند‬ ‫رئیس خانه معدن استان‬ ‫مرک��زی گف��ت‪ :‬کش��ور‬ ‫ظرفیت‌هایی بس��یاری در‬ ‫اختی��ار دارد و با توجه به‬ ‫ای��ن ظرفیت‌ه��ا وج��ود‬ ‫مهندس بی��کار به معنی‬ ‫کفران نعمت است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایس��نا‪ ،‬محمدحس��ین حیدری در‬ ‫همایش نقش مع��دن در رونق تولید بیان کرد‪:‬‬ ‫ایران ب��ا جمعیت ‪ ۸۰‬میلی��ون نفری خود یک‬ ‫درصد جمعیت و ‪ ۷‬درصد ذخایر معدنی جهان‬ ‫را در اختیار دارد و در واقع یک کش��ور معدنی‬ ‫به شمار می‌رود‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره به اینک��ه بی��ش از ‪ ۶۶‬عنصر‬ ‫معدن��ی مندرج در ج��دول مندلی��ف در ایران‬ ‫و ‪ ۳۴‬عنص��ر آن در اس��تان مرکزی شناس��ایی‬ ‫شده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬سال ‪ ۹۸‬س��ال رونق تولید‬ ‫نام‌گذاری ش��ده و اگ��ر این ش��عار را به عنوان‬ ‫ی��ک فرم��ان قلم��داد کنی��م ب��ا وج��ود همه‬ ‫فش��ارها می‌توان از این ش��رایط س��خت عبور‬ ‫ک��رد‪ .‬فقط باید وضعیت موج��ود ارزیابی دقیق‬ ‫شود‪.‬‬ ‫حی��دری تصریح ک��رد‪ :‬در جن��گ اقتصادی‬ ‫کنون��ی‪ ،‬تولیدکنن��دگان‪ ،‬فرمانده��ان جن��گ‬ ‫هستند که برای هر سرمایه‌گذاری و تولید باید‬ ‫احت��رام قائ��ل بود و در جهت رفع مش��کالت و‬ ‫موانع حرکت کرد‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید بر اینکه ذخای��ر و ظرفیت‌های‬ ‫بس��یاری در کش��ور موجود اس��ت و درواقع به‬ ‫واس��طه این ظرفیت‌ها‪ ،‬وجود مهندس بیکار در‬ ‫کش��ور به معنی کفران نعمت است‪ ،‬افزود‪ :‬اگر‬ ‫قرار است دانش��جوی ما پس از فارغ‌التحصیلی‬ ‫به مهندس با تجربه تبدیل شود و به دنبال کار‬ ‫نباش��د‪ ،‬بخش��ی از ظرفیت‌های معدنی باید در‬ ‫اختیار دانش��گاه قرار گی��رد تا مجموعه آموزش‬ ‫عال��ی‪ ،‬کارگاه‌ه��ا و تجهیزات خ��ود را در کنار‬ ‫معادن مس��تقر کنند و مهن��دس واقعی تربیت‬ ‫شود‪.‬‬ ‫رئیس خانه معدن استان مرکزی با بیان اینکه‬ ‫ب��رای بهره‌ب��رداری حداکثری از ح��وزه معدن‪،‬‬ ‫دانش��جویان و بخش تحقیقاتی باید وارد عرصه‬ ‫فرآوری ش��وند‪ ،‬گفت‪ :‬معادن فعال کشور به روز‬ ‫نیستند و اگر تحریم‌ها برداشته شوند نمی‌توانیم‬ ‫با ترکیه و چین رقابت صادراتی داش��ته باشیم‪.‬‬ ‫به همین دلیل در کنار به روز شدن معادن باید‬ ‫صادرات فنی و مهندسی موردنظر قرار گیرد‪.‬‬ ‫حیدری بر لزوم توجه ویژه به کشورهای تازه‬ ‫استقالل یافته و توسعه بخش بازرگانی در حوزه‬ ‫معدن تاکید کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹کار معادن سنتی است‬ ‫رئیس دانش��گاه صنعتی‬ ‫اراک هم در این همایش‬ ‫گفت‪ :‬پیشرفت یک کشور‬ ‫معط��وف و من��وط ب��ه‬ ‫اس��تفاده از دانش است و‬ ‫باید برای توسعه معادن از‬ ‫کارکرد و ساختار سنتی آن خارج شد‪.‬‬ ‫دکتر محسن نجفی بیان کرد‪ :‬در بازار متحول‬ ‫ش��ده کار‪ ،‬امروز شغل س��اختار ساده خود را از‬ ‫دس��ت داده اس��ت و جهان به س��متی حرکت‬ ‫می‌کن��د که اش��تغال ب��دون مه��ارت معنایی‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به تغییر و تحول هر روزه مهارت‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬ارزش اف��زوده با وزن دان��ش از اهمیت‬ ‫باالیی برخوردار اس��ت و فقط اس��تفاده از مواد‬ ‫اولیه برای شغل‪ ،‬اثربخش نخواهد بود‪ .‬متاسفانه‬ ‫کشور در اقتصاد معطوف به دانش دارای جایگاه‬ ‫و رتبه مناس��بی نیس��ت‪ .‬پیش��رفت یک کشور‬ ‫معطوف و منوط به استفاده از دانش است‪ .‬اینکه‬ ‫در تولید دانش چه جایگاهی در جهان داش��ته‬ ‫باشیم‪ ،‬موضوع دارای اهمیتی نیست بلکه آنچه‬ ‫مهم است‪ ،‬بهره‌برداری و «مصرف‌کننده دانش»‬ ‫است که ارزش افزوده به همراه دارد‪.‬‬ ‫نجف��ی تصریح کرد‪ :‬دانش��گاه به عنوان منبع‬ ‫نوآوری می‌تواند با خالقیت و منابع اولیه ترکیب‬ ‫شود و ارزش‌افزوده‌آفرین باشد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینک��ه در حوزه مع��دن‪ ،‬ارزش‬ ‫افزوده ایران ضریب باالی��ی ندارد‪ ،‬افزود‪ :‬حوزه‬ ‫مع��دن نیازمند س��رمایه‌گذاری جدی��د‪ ،‬ورود‬ ‫فن��اوری و دانش روز اس��ت‪ .‬متاس��فانه کار در‬ ‫معدن با س��اختار س��نتی در جریان اس��ت اما‬ ‫رئیس دانشگاه صنعتی اراک‪ :‬در بازار متحول شده کار‪،‬‬ ‫امروز شغل ساختار ساده خود را از دست داده است و‬ ‫جهان به سمتی حرکت می‌کند که اشتغال بدون مهارت‬ ‫معنایی ندارد‪.‬‬ ‫ارزش افزوده با وزن دانش از اهمیت باالیی برخوردار‬ ‫است و فقط استفاده از مواد اولیه برای شغل‪ ،‬اثربخش‬ ‫نخواهد بود‬ ‫می‌توان س��هم اندک معدن در اقتصاد کشور را‬ ‫با انجام فعالیت مش��ترک بین دانشگاه و معدن‬ ‫توس��عه بخشید‪ .‬رئیس دانش��گاه صنعتی اراک‬ ‫نسبت به تجاری‌سازی دستاوردهای موجود در‬ ‫حوزه معدن در استان مرکزی از سوی دانشگاه‬ ‫اعالم آمادگی کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹ص�ادرات ‪ ۸‬میلی�ارد دالری م�اده‬ ‫معدنی‬ ‫عضو هیات علمی دانشگاه‬ ‫صنعت��ی اراک گف��ت‪ :‬در‬ ‫سال گذشته میالدی فقط‬ ‫‪ ۸‬میلی��ارد دالر م��اده‬ ‫معدن��ی غیرنفتی از ایران‬ ‫صادر شد‪.‬‬ ‫محس��ن همت��ی چگین��ی نی��ز در همایش‬ ‫نقش معدن در رونق تولید بیان کرد‪ :‬در س��ال‬ ‫گذشته میالدی‪ ،‬بیشترین صادرات ماده معدنی‬ ‫غیرنفتی با ‪ ۶۶۳‬میلیون تن مربوط به اس��ترالیا‬ ‫ب��وده و جایگاه دوم نیز ب��ا ‪ ۶۴۰‬میلیون تن در‬ ‫اختیار چین است‪.‬‬ ‫در ای��ن زمینه‪ ،‬ایران ‪ ۵۰‬میلیون تن صادرات‬ ‫ماده معدنی غیرنفتی داش��ته است‪ .‬وی تصریح‬ ‫کرد‪ :‬ای��ن حجم و تناژ صادرات��ی از نظر ارزش‬ ‫دالری برای اس��ترالیا ‪ ۷۷‬میلی��ارد دالر‪ ،‬برای‬ ‫چین ‪ ۱۷۷‬میلیارد دالر و برای ایران ‪ ۸‬میلیارد‬ ‫دالر بوده است‪.‬‬ ‫همتی‌چگین��ی ارزش هر تن ص��ادرات ماده‬ ‫معدن��ی غیرنفتی را به ط��ور میانگین در جهان‬ ‫ح��دود ‪ ۲۰۰‬دالر دانس��ت و اف��زود‪ :‬اس��ترالیا‬ ‫بیش��ترین تناژ و میزان صادرات م��اده معدنی‬ ‫غیرنفتی را در س��ال گذش��ته میالدی داش��ته‬ ‫ام��ا بیش��ترین ارزش هر تن ص��ادرات با ‪۵۶۳‬‬ ‫دالر و ‪ ۴۳۷‬دالر ب��ه ترتی��ب مربوط ب��ه کانادا‬ ‫و روس��یه اس��ت و ارزش هر تن ص��ادرات ماده‬ ‫معدن��ی غیرنفت��ی از ایران نی��ز ‪ ۱۶۰‬دالر بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی بی��ان کرد‪ :‬برخی کش��ورها تناژ صادراتی‬ ‫باالی��ی دارن��د اما ارزش ص��ادرات آنه��ا کمتر‬ ‫اس��ت چراکه این کشورها بیش��تر ماده معدنی‬ ‫س��وختنی صادر می‌کنند ام��ا در نقطه مقابل‪،‬‬ ‫برخی کش��ورها تناژ کمتر ام��ا ارزش صادراتی‬ ‫باالیی دارند چراکه م��اده معدنی گرانبها مانند‬ ‫ط�لا و نقره صادر می‌کنن��د و اگر ایران نیز در‬ ‫بین کش��ورهای دس��ته دوم قرار گیرد می‌تواند‬ ‫ب��ا صادرات کمتر از لحاظ تن��اژ و حجم‪ ،‬ارزش‬ ‫صادرات خود را افزایش دهد و این امر به لحاظ‬ ‫وجود انواع مواد معدنی گرانبها در کشور‪ ،‬میسر‬ ‫و ممکن است‪.‬‬ ‫این اس��تادیار گروه مهندسی معدن دانشگاه‬ ‫صنعتی اراک با اش��اره ب��ه ارزش ذخایر معدنی‬ ‫ثبت ش��ده کش��ورها گف��ت‪ :‬کل ارزش ذخایر‬ ‫معدن��ی ثبت ش��ده چین ‪ ۳‬ه��زار میلیارد دالر‬ ‫است و س��االنه ‪ ۱۷۷‬میلیارد دالر صادرات دارد‬ ‫اما تا ‪ ۱۷‬س��ال آینده‪ ،‬این ذخایر تمام می‌شود‬ ‫و باید دوباره دس��ت به اکتش��اف بزند اما ارزش‬ ‫ذخایر معدنی ایران ‪ ۷۷۳‬میلیارد دالر است که‬ ‫س��االنه ‪ ۸‬میلیارد دالر صادرات انجام می‌شود و‬ ‫صادرات کل این ذخایر ‪ ۹۶‬سال طول می‌کشد‪،‬‬ ‫درحالی که باید در مدت ‪ ۲۰‬سال‪ ،‬این ذخایر را‬ ‫به فروش می‌رساندیم‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه نه تنها در فروش و صادرات‬ ‫م��اده معدنی غیرنفت��ی بلکه در اکتش��اف نیز‬ ‫وضع کشور خوب نیس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬متراژ حفاری‬ ‫اکتش��افی در ایران ساالنه ‪ ۱۵۰‬هزار متر است‪،‬‬ ‫در حالی که این رقم در اس��ترالیا ساالنه ‪ ۴‬تا ‪۷‬‬ ‫میلیون متر اس��ت‪ ،‬همچنین عمق اکتشاف در‬ ‫ایران ‪ ۱۰۰‬متر اس��ت که در جهان به ‪ ۹۰۰‬متر‬ ‫رسیده است‪.‬‬ ‫همت��ی چگینی تصری��ح کرد‪ :‬ح��وزه معدن‬ ‫کش��ور نیازمند اکتش��اف ذخایر جدید معدنی‪،‬‬ ‫ساخت کارخانه بیش��تر و سرمایه‌گذاری جدید‬ ‫در زیرساخت‌ها‪ ،‬پذیرش فناوری جدید و ایجاد‬ ‫به��ره‌وری در صنای��ع معدنی موجود به‌وس��یله‬ ‫آم��وزش نی��روی کار‪ ،‬بهینه‌س��ازی کارک��رد و‬ ‫تجهی��زات‪ ،‬اجرای ش��بکه تعمی��ر و نگهداری‬ ‫پیشگیرانه‪ ،‬اس��تفاده از روش‌های مدل‌سازی و‬ ‫شبیه‌س��ازی نرم‌افزاری معدن و کارخانه معدنی‬ ‫است‪.‬‬ ‫حضور سرمایه‌گذار معدنی در گرو اصالح فرآیندهای کسب و کار‬ ‫عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی‬ ‫گفت‪ :‬تش��ویق س��رمایه‌گذار برای حضور در بخش معدن به‬ ‫اصالح فرآیندهای کس��ب و کار و تسهیل در صدور مجوزها‬ ‫نیاز دارد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش خبرگزاری خان��ه ملت‪ ،‬رضا انص��اری‪ ،‬عضو‬ ‫کمیس��یون صنای��ع و معادن مجلس ش��ورای اس�لامی در‬ ‫گفت‌وگویی درباره ظرفیت معادن در توس��عه اقتصاد کشور‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬اگرچ��ه درآمد حاصل از معادن می‌تواند بس��یاری از‬ ‫نیازهای کشور را پوش��ش دهد اما نمی‌تواند جایگزین نفت‬ ‫شود چراکه درآمدهای ناشی از نفت بسیار باالست؛ در واقع‬ ‫هر بش��که نفت حدود ‪ ۷۰‬دالر به فروش می‌رسد‪ ،‬در حالی‬ ‫که برای تولید آن فقط ‪ ۸‬دالر هزینه می‌شود و از هر بشکه‬ ‫نفت حدود ‪ ۵۰‬دالر س��ود به‌دس��ت می‌آی��د‪ .‬نماینده مردم‬ ‫داراب و زرین‌دشت در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه‬ ‫پول مفتی که از نفت به‌دس��ت می‌آی��د باعث ایجاد رانت و‬ ‫فس��اد ش��د‪ ،‬افزود‪ :‬معدن جزو بخش تولید کش��ور و تولید‪،‬‬ ‫هزینه‌بر است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینک��ه برای ارتقای فناوری‌های صنعت معدن‬ ‫هیچ اقدامی نش��ده اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬اس��تراتژی توس��عه‬ ‫فناوری در بخش معدن و صنعت مغفول مانده است‪.‬‬ ‫این نماین��ده مردم در مجلس دهم با بی��ان اینکه معدن‬ ‫نقش مهمی در صادرات دارد‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬برای استفاده‬ ‫از ظرفیت معدن باید اس��تراتژی مناسبی تدوین و اقدامات‬ ‫الزم برای اجرای آن انجام ش��ود؛ در صورتی که نقش��ه راه‬ ‫معدن اجرایی شود ارزآوری خوبی برای کشور خواهد داشت‪.‬‬ ‫انصاری با بیان اینکه بخش‌های مختلف اقتصاد به جراحی‬ ‫نیاز دارد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در صورت تحقق این مهم می‌توان به‬ ‫درس��تی از بخش معدن استفاده کرد چراکه ایران در بخش‬ ‫معدن دارای مزیت نس��بی و رقابتی اس��ت‪ .‬عضو کمیسیون‬ ‫صنایع و معادن مجلس ش��ورای اسالمی گفت‪ :‬برای تشویق‬ ‫س��رمایه‌گذار برای حضور در بخش مع��دن باید فرآیندهای‬ ‫کسب و کار اصالح شوند و صدور مجوزها تسهیل شود‪.‬‬ ‫انص��اری گفت‪ :‬برای اصالحات اقتص��ادی باید از نخبگان‬ ‫دانش��گاهی به عنوان مغز متفکر اس��تفاده کرد و با تشکیل‬ ‫ات��اق فک��ر راهکارهای مناس��ب برای برون‌رفت از ش��رایط‬ ‫فعل��ی را اتخاذ ک��رد‪ .‬اگر اقتصاد را مانند ب��دن تصور کنیم‬ ‫درحال‌حاض��ر این بدن مغز ندارد تا امور را س��امان دهد‪ .‬در‬ ‫واقع س��ازمان و نهادی به عنوان قوه فکری کش��ور فعالیت‬ ‫نمی‌کند‪.‬‬ ‫وی در پاسخ به این پرسش که آیا مسئوالنی که در حوزه‬ ‫ف��والد و آلومینیوم حضور دارند به درس��تی از ظرفیت‌های‬ ‫موجود استفاده می‌کنند‪ ،‬گفت‪ :‬در صورتی که مغز متفکری‬ ‫پش��ت فعالیت‌ها وجود نداشته باشد‪ ،‬هیچ بخشی نمی‌تواند‬ ‫عملکرد مناسبی داشته باشد به همین دلیل فعالیت مدیران‬ ‫نیز در بخ��ش معدن آنگونه که انتظار می‌رود‪ ،‬نیس��ت و از‬ ‫ظرفیت موجود در حوزه‌های معدنی به درس��تی اس��تفاده‬ ‫نمی‌شود‪.‬‬ ‫استان‌ها‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 11‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 26‬رمضان ‪1440‬‬ ‫اول ژوئن ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره‪175‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫احیای معادن کوچک‬ ‫غیرفعال و نیمه‌فعال‬ ‫آذربایجان غربی‬ ‫مع��اون امور معادن و صنایع معدنی س��ازمان‬ ‫صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت اس��تان آذربایجان‬ ‫غربی از فعال‌س��ازی مع��ادن کوچک غیرفعال و‬ ‫نیمه‌فعال استان خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش س��ازمان صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫اس��تان آذربایجان غربی‪ ،‬پریسا عابدپور در این‬ ‫زمینه گفت‪ :‬با همکاری س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت‪ ،‬س��ازمان ایمی��درو‪ ،‬ش��رکت تهیه و‬ ‫تولید مواد معدنی ایران‪ ،‬شرکت گل‌گهر و خانه‬ ‫معدن‪ ،‬معادن کوچک اس��تان با حمایت مالی و‬ ‫سرمایه‌گذاری به چرخه تولید باز خواهند گشت‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬عمده مش��کل معادن کوچک‬ ‫در اس��تان‪ ،‬کمب��ود نقدینگی‪ ،‬نب��ود واحد‌های‬ ‫ف��رآوری مجه��ز بزرگ‌مقی��اس در منطق��ه و‬ ‫تجهیزات و ماشین‌آالت مناسب است که با ورود‬ ‫س��رمایه‌گذاران داخلی و خارجی به این حوزه‪،‬‬ ‫کم��ک زی��ادی به بهب��ود وضعیت ای��ن معادن‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫عابدپ��ور در ادام��ه اف��زود‪ :‬در ح��ال تهی��ه‬ ‫شناس��نامه ب��رای مع��ادن اس��تان و معرفی به‬ ‫سرمایه‌گذاران هستیم تا با ارائه اطالعات دقیق‪،‬‬ ‫بتوانی��م س��رمایه‌گذاران بیش��تری را به حوزه‬ ‫معادن و صنایع معدنی جذب کنیم‪.‬‬ ‫وی درباره صادرات سنگ استان به کشور‌های‬ ‫همس��ایه و کش��ورهای اروپای��ی بیان ک��رد‪ :‬با‬ ‫همکاری خانه معدن استان در حال ایجاد کانال‬ ‫بازاریابی برای مواد معدنی معادن استان به دیگر‬ ‫کشور‌ها هستیم تا بتوانیم بازار فروش و صادرات‬ ‫مواد معدنی را به معادن استان بازگردانیم‪.‬‬ ‫مع��اون امور معادن و صنایع معدنی س��ازمان‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان آذربایجان غربی‬ ‫همچنین بیان کرد‪ :‬هدف جذب س��رمایه‌گذار‪،‬‬ ‫خری��د و ف��روش معادن نیس��ت بلک��ه تقویت‬ ‫معدنکاران اس��ت که در کنار سرمایه‌گذاران به‬ ‫بهره‌برداری بهتر با تمام ظرفیت برسیم‪.‬‬ ‫عابدپ��ور ب��ا بیان اینک��ه با ایج��اد واحدهای‬ ‫پایین‌دست صنایع معدنی‪ ،‬ایجاد اشتغال پایدار‬ ‫در منطقه نیز رونق خواه��د گرفت‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫ایجاد بخش اس��تارت‌آپی در حوزه معادن یکی‬ ‫از روش‌ه��ا و راهکاره��ای ایج��اد ارزش افزوده‬ ‫بیشتر برای معادن اس��تان و باالبردن بهره‌وری‬ ‫در معادن خواهد شد‪.‬‬ ‫عابدپور خاطرنش��ان کرد‪ :‬ب��ا ایجاد واحد‌های‬ ‫فرآوری‪ ،‬بازار فروش‪ ،‬افزایش نقدینگی و سرمایه‬ ‫در گ��ردش معدن��کاران مع��ادن خودبه‌خود به‬ ‫س��مت فعال شدن و بازگش��ت به چرخه تولید‬ ‫خواهند رفت‪.‬‬ ‫کشف ‪ ۲‬شمش طال‬ ‫در کفش یک مسافر‬ ‫سرپرس��ت فرمانده��ی مرزبان��ی آذربایج��ان‬ ‫غربی‪ ،‬از کش��ف ‪ ۲‬ش��مش طال خبر داد که به‬ ‫طرز ماهرانه‌ای داخل کفش یک مسافر جاسازی‬ ‫شده بود‪.‬‬ ‫به گزارش باش��گاه خبرنگاران پویا‪ ،‬س��رهنگ‬ ‫فردین پیری با اعالم خبر کش��ف ‪ ۲‬شمش یک‬ ‫کیلویی طال در مرز بازرگان درباره جزئیات این‬ ‫خب��ر اظهار کرد‪ :‬در راس��تای تش��دید اقدامات‬ ‫کنترل��ی و مقابله قاطع ب��ا ورود و خروج کاالی‬ ‫قاچاق‪ ،‬ماموران پس��ت کنت��رل مراقبت مرزی‬ ‫ب��ازرگان‪ ،‬هنگام کنترل و بازرس��ی مس��افران‬ ‫خروج��ی از خ��اک جمهوری اس�لامی ایران به‬ ‫کشور همس��ایه‪ ،‬به یک نفر مش��کوک شدند و‬ ‫وی را بازرس��ی کردن��د‪ .‬سرپرس��ت فرماندهی‬ ‫مرزبانی آذربایجان غربی افزود‪ :‬ماموران مرزبانی‬ ‫در بازرس��ی بدنی از فرد یادش��ده‪ ،‬موفق شدند‬ ‫‪ ۲‬ش��مش یک کیلویی طال فاق��د هرگونه برگه‬ ‫گمرگ��ی را که به طرز ماهرانه‌ای در کفش خود‬ ‫جاسازی کرده بود‪ ،‬کشف کنند‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬بر اس��اس نظر کارشناس��ان‪،‬‬ ‫ارزش ریال��ی این ‪ ۲‬ش��مش ‪ ۱۱‬میلیارد و ‪۶۰۰‬‬ ‫میلیون ریال است‪.‬‬ ‫به گفته پیری‪ ،‬متهم به همراه طالی کش��ف‬ ‫ش��ده پس از تش��کیل پرونده‪ ،‬تحوی��ل مراجع‬ ‫قضایی شد‪.‬‬
‫شنبه ‪ 11‬خرداد ‪ 26 1398‬رمضان ‪1440‬‬ ‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫موسسه فرهنگی و هنری روزگار وصل‬ ‫مدیر مسئول‪:‬‬ ‫ناصر بزرگمهر‬ ‫اول ژوئن ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره ‪175‬‬ ‫سردبیر‪ :‬محبوبه ناطق‬ ‫همکاران‪ :‬سارا اصغری‪-‬ثمن رحیمی‌‌راد‬ ‫مدیر فنی و هنری‪ :‬مهدی نجفی‬ ‫نمایندگی دفتر اروپا‪ :‬چکاوک بزرگمهر‬ ‫آدرس‪ :‬تهران‪ -‬میدان هفتم تیر‪ -‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬پالک ‪74‬‬ ‫تلفکس‪88310576-88310575:‬‬ ‫سازمان آگهی‌ها‪88722732-3:‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان‌ها‪88724211:‬‬ ‫چاپ‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.Madandaily.com‬‬ ‫‪www.instagram.com/Madandaily‬‬ ‫‪www.twitter.com/Madandaily‬‬ ‫‪www.t.me/Madandaily‬‬ ‫‪E-mail:info@madandaily.com‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫استرالیا رکورد «تولید هزاره» طال را‬ ‫شکست‬ ‫تولید طال در اس��ترالیا در ‪ ۳‬ماه نخس��ت س��ال جاری میالدی (‪ )۲۰۱۹‬به ‪۷۸‬‬ ‫تن رس��ید که باالترین میزان تولید ‪ ۳‬ماه نخست از سال ‪ ۱۹۹۸‬میالدی (‪۱۳۷۷‬‬ ‫خورشیدی) است‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه خبری ایمیدرو‪ ،‬به نقل از وب‌س��ایت دِوست‌آسترالیا‪ ،‬استرالیا‬ ‫در ‪ ۳‬ماه نخس��ت س��ال جاری میالدی با تولید ‪ ۷۸‬تن طال توانس��ت به باالترین‬ ‫میزان تولید این فلز زرد در هزاره جدید دست یابد‪ .‬پیش از این در ‪۳‬ماه نخست‬ ‫‪ ۱۹۹۸‬میالدی استرالیا ‪ ۸۱‬تن طال تولید کرده بود‪.‬‬ ‫همچنین مجموع تولید طال در س��ال ‪ ۲۰۱۸‬میالدی در اس��ترالیا ‪ ۳۱۷‬تن به‬ ‫ثبت رس��ید و رکورد تولی��د ‪ ۳۱۴.۵‬تن تولید در س��ال ‪ ۱۹۹۷‬میالدی (‪۱۳۷۶‬‬ ‫خورشیدی) را شکست‪.‬‬ ‫ای��ن در حالی اس��ت که تولید جهانی طال در س��ال ‪ ۲۰۱۸‬می�لادی ‪ ۳‬هزار و‬ ‫‪ ۲۶۰‬ت��ن بود که اس��ترالیا با تولید ‪ ۳۱۷‬تن در رتب��ه دوم تولید این فلز گرانبها‬ ‫جای گرفت‪.‬‬ ‫مجموع ذخایر جهانی طال ‪ ۵۴‬هزار تن اس��ت که استرالیا با ‪ ۹‬هزار و ‪ ۸۰۰‬تن‬ ‫در صدر دارندگان ذخایر این فلز زرد قرار دارد‪.‬‬ ‫فوالدسازان هندی به دنبال‬ ‫حذف فوالد از کاهش تعرفه‬ ‫مهم‌ترین بازارهای صادراتی محصوالت معدنی و فلزی ایران‬ ‫گروه معدن ‪:‬‬ ‫کی��وان جعفری‌طهران��ی‪ ،‬تحلیلگر ارش��د بازارهای‬ ‫بین‌المللی فوالد و س��نگ آه��ن و صنایع معدنی هفته‬ ‫گذش��ته در برنامه راه ابریش��م رادیو اقتصاد گفت‪ :‬در‬ ‫حوزه معدن و صنایع معدنی کشور ظرفیت‌های خوبی‬ ‫برای توسعه وجود دارد‪ .‬چین به عنوان اصلی‌ترین بازار‬ ‫هدف صادرات��ی و مهم‌ترین خریدار محصوالت معدنی‬ ‫و صنایع معدنی ایران به‌‌ش��مار می‌رود‪ .‬چینی‌ها در این‬ ‫خریده��ا منافع خود را دنبال می‌کنند و به دلیل اینکه‬ ‫قادر به فروش به اروپایی‌ها نیستیم‪ ،‬به نرخ پایین‌تر به‬ ‫چینی‌ها می‌فروشیم‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬یوروفر اروپا در اکتبر ‪( ۲۰۱۷‬ش��هریور و‬ ‫مهر ‪ )۹۶‬تحریم‌هایی را علیه فوالد ‪ ۵‬کشور اعمال کرد‬ ‫که ایران نیز در این بین حضور داش��ت و این یک سال‬ ‫پی��ش از تحریم‌های امریکا بود‪ .‬قب��ل از این تحریم‌ها‪،‬‬ ‫صادرات خوبی در حوزه ورق به اروپا داشتیم اما تعرفه‬ ‫واردات از ای��ران بس��یار مغرضانه تعیی��ن و تنی ‪ ۲۵‬تا‬ ‫‪ ۳۰‬یورو درنظر گرفته ش��د‪ .‬به عبارت دیگر یک س��ال‬ ‫قب��ل از تحریم‌های امریکا‪ ،‬صادرات ورق گرم به عنوان‬ ‫محصول نهایی فوالد به اروپا محدود ش��ده بود و آن را‬ ‫از دست دادیم‪.‬‬ ‫جعفری‌طهرانی ادامه داد‪ :‬این روند س��بب شد ماه به‬ ‫ماه بازارهای هدف صادراتی ایران محدودتر شود‪ .‬ما به‬ ‫ترکیه نیز صادرات داش��تیم اما ترک‌ها ‪ ۲‬اردیبهش��ت‬ ‫‪( ۹۸‬آوری��ل ‪ )۲۰۱۹‬امتن��اع خ��ود از خری��د بیلت و‬ ‫ش��مش فوالد ای��ران را اعالم کردند ک��ه دلیل مطرح‬ ‫گزارش تصویری‬ ‫رمض�ان ی�ا رمضان‌المب�ارک ن�ام نهمی ‌‬ ‫ن‬ ‫ماه س�ال قمری اس�ت‪ .‬در این‌ ماه‪ ،‬روزه بر‬ ‫مس�لمانان ازجمل�ه معدن�کاران مس�لمان‬ ‫واجب ‌اس�ت‪ .‬این تصویرها کارگران معادن‬ ‫ش��ده برای این تصمیم‪ ،‬پایین بودن ن��رخ وارداتی در‬ ‫مقابل قیمت‌های داخلی عنوان ش��ده است درحالی‌که‬ ‫حتی باوجود تحریم‌ها‪ ،‬نرخ‌های ایران آنقدر پایین‌تر از‬ ‫قیمت‌های داخلی ترکیه نبود که ترک‌ها دلیلی مشابه‬ ‫اتحادی��ه اروپا مطرح و با وضع تعرف��ه‪ ،‬از واردات ایران‬ ‫جلوگیری کنند‪.‬‬ ‫این کارشناس تصریح کرد‪ :‬بسیاری از کشورها مانند‬ ‫ترکی��ه‪ ،‬عمان و قط��ر در خری��د کاالی ایرانی رفتار و‬ ‫موضع‌گی��ری دوگانه‌ای دارند و ازاین‌رو توصیه من این‬ ‫است که سیاستمداران وزارت امور خارجه و سفیران و‬ ‫نیز رایزن‌های بازرگانی‪ ،‬امکانی فراهم کنند و البی‌گری‬ ‫مناس��بی انجام دهند ت��ا صادرات به تایلن��د‪ ،‬تایوان و‬ ‫چین به عنوان مقصدهای خ��وب صادرات فوالد ایران‬ ‫به راحتی انجام شود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬امریکا به‌دنبال بس��تن راه‌ه��ای ارزآوری‬ ‫ایران است و باید تحریم‌ها را به فرصت تبدیل کرد و به‬ ‫دنبال مس��یرهایی بود که اگرچه زمان‌بر است اما قادر‬ ‫به مقابله با تحریم‌ها است‪ .‬در شرایط سختی قرار داریم‬ ‫و افرادی می‌توانند در عرص��ه بین‌المللی دوام آورده و‬ ‫بازارهای هدف صادراتی را حفظ کنند که اشراف کامل‬ ‫به قوانین داشته باشند‪.‬‬ ‫جعفری‌طهران��ی درباره بازارهای کنونی و مقصدهای‬ ‫فعلی ص��ادرات مع��دن و صنایع معدنی ای��ران گفت‪:‬‬ ‫بازارهای اروپایی را از دس��ت داده‌ای��م و بازار امریکا را‬ ‫که هیچگاه نداشته‌ایم‪ .‬درباره امریکای جنوبی نیز چون‬ ‫تولیدکنن��ده مع��دن و صنایع معدنی اس��ت‪ ،‬صادرات‬ ‫نداشته‌ایم‪ .‬در بازارهای افریقا باوجود بازارهای مطلوبی‬ ‫مانن��د اردن و بحراحمر باوجود حضور مصر و س��رمایه‬ ‫گذاری‌های گس��ترده عربس��تان به عنوان رقیبان قوی‬ ‫نیز ص��ادرات مطرح��ی تاکنون نداش��تیم‪ .‬صادرات ما‬ ‫می‌توانست به کش��ورهای حاشیه خلیج‌فارس باشد اما‬ ‫به دلیل مشکالت قطر با کشورهای حاشیه خلیج‌فارس‪،‬‬ ‫افق روشنی در آنها نداریم‪ .‬ازاین‌رو بیشترین بازار هدف‬ ‫فعل��ی ما ک��ه بازارهای خوب��ی نیز به‌ش��مار می‌روند‪،‬‬ ‫کش��ورهای جنوب شرق آسیا یا آس��ه‌آن مانند مالزی‪،‬‬ ‫سنگاپور‪ ،‬تایوان و فیلیپین هستند‪ .‬باید در این شرایط‬ ‫ای��ن بازاره��ا را حفظ ک��رد و با حضور بیش��تر بخش‬ ‫خصوصی و دولتی کش��ور در کنفرانس‌ها و سمینارها و‬ ‫با حمایت سفارت‌های کشورمان به فکر حفظ آنها بود‪.‬‬ ‫چین و هند ه��م دو بازار خوب برای محصوالت معدن‬ ‫و صنایع معدنی ایران بودند اما به دلیل محدودیت‌های‬ ‫نقل و انتقال وجه این بازارها نیز درخطرند‪.‬‬ ‫رمضان در معادن کشورهای مسلمان‬ ‫دو کش�ور ترکیه و بوس�نی و هرزه‌گوین را‬ ‫در م�اه مبارک رمضان و زم�ان صرف افطار‬ ‫و سحر نشان می‌دهد‪.‬‬ ‫ترجمه و تنظیم‪ :‬ثمن رحیمی‌راد‬ ‫فوالدس��ازان هندی در تالش ب��رای حذف فوالد از کاهش تعرفه در نشس��ت‬ ‫همکاری جامع اقتصادی منطقه‌ای (‪ )RCEP‬هستند‪.‬‬ ‫به گزارش چیالن‪ ،‬کارخانه‌های فوالد و آلومینیوم هند در درخواستی به وزارت‬ ‫بازرگانی هند‪ ،‬خواستار حذف آلومینیوم و فوالد از هرگونه تعهد کاهش تعرفه‌های‬ ‫وارداتی در نشست همکاری جامع اقتصادی منطقه‌ای (‪ )RCEP‬شدند‪ .‬مقامات‬ ‫هندی با این درخواس��ت شرکت‌های فوالد داخلی موافقت کرده‌اند و نمایندگان‬ ‫صنعت هند اش��اره کرده‌اند که درصورت کاهش تعرفه‌های واردات فوالد؛ صنعت‬ ‫فوالد و س��رمایه‌گذاری صنعتی این کش��ور با تهدید ‪ ۴.۲۸‬میلیارد دالری روبه‌رو‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫انتظار می‌رود‪ ،‬نشس��ت همکاری جامع اقتصادی منطقه‌ای ش��امل نمایندگان‬ ‫‪ ۱۰‬کشور در منطقه آسیا‪-‬اقیانوس��یه ازجمله چین‪ ،‬ژاپن‪ ،‬کره جنوبی‪ ،‬استرالیا‪،‬‬ ‫نیوزلن��د و هند به توافقنام��ه تجارت آزاد و کاهش تعرفه‌ها به منظور افزایش ‪۹۰‬‬ ‫درصدی کاالهای معامله شده‪ ،‬دست یابند‪.‬‬ ‫اینجا معدنی در استان زونگولداغ ترکیه است و معدنچیان مشغول خوردن سحری هستند‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬خبرگزاری آناتولی‬ ‫زلزله در پرو معادن طال و مس را لرزاند‬ ‫در س��اعات آغازین یکشنبه به‌وقت پرو‪ ،‬زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ‪ ۸‬ریشتر معادن‬ ‫طال و مس این کشور را لرزاند و موجب اعالم وضعیت اضطراری از سوی مقامات‬ ‫رسمی شد‪.‬‬ ‫به گزارش اخبار فلزات‪ ،‬بر اس��اس گزارش مرکز لرزه‌نگاری مدیترانه‪ -‬اروپایی‪،‬‬ ‫س��اعت وقوع زمین‌ل��رزه‪ ۲:۴۱‬بامداد به وقت محل��ی و در ‪ ۷۵‬کیلومتری جنوب‬ ‫شرقی روستای الگوناس بوده است‪.‬‬ ‫در این زمین‌لرزه‪ ،‬یک نفر کش��ته و س��اختمان‌های بس��یاری آسیب دیده‌اند‪.‬‬ ‫دو ش��رکت بزرگ تولیدکننده طال در جهان در این منطقه معدن دارند‪ .‬ش��رکت‬ ‫ک ُگلد‪ ،‬بازرس��ی چش��می را آغاز کرده اس��ت اما به‌نظر می‌رسد خسارتی به‬ ‫بَری ‌‬ ‫زیرس��اخت‌های اصلی این معدن وارد نشده اما این شرکت درنظر دارد مطالعات‬ ‫عمیق‌ت��ری در ای��ن معدن انج��ام دهد‪ .‬معدن ط�لای الگوناس‌نورت��ه در ‪۱۴۰‬‬ ‫کیلومتری ش��رق تروجیلو است‪ .‬شرکت نیومونت نیز اعالم کرده در معدن طالی‬ ‫یاناکوچا این ش��رکت در ‪ ۸۰۰‬کیلومتری شمال لیما هیچ اثری از خسارت دیده‬ ‫نمی‌شوند‪ .‬معادن الگوناس‌نورته و یاناکوچا به‌ترتیب ‪ ۲۴۵‬و ‪ ۲۷۱‬هزار اونس طال‬ ‫در سال گذشته میالدی تولید کردند‪.‬‬ ‫اینجا معدن زغال‌س��نگ هالجینیچی در بوس��نی‬ ‫و هرزه‌گوی��ن و در س��ال ‪ ۲۰۱۶‬می�لادی (‪۱۳۹۵‬‬ ‫خورشیدی) اس��ت‪ .‬کارگران مش��غول صرف افطار‬ ‫هستند‪ .‬گوشت گوساله‪ ،‬گوجه فرنگی و نان قهوه‌ای‬ ‫مواد غذایی افطار آنها را تشکیل می‌دهد‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬ایندیپندنت‬ ‫قیمت سنگ‌آهن در اوج ‪ ۵‬سال گذشته‬ ‫بهای س��نگ آهن خلوص ‪ ۶۲‬درصد واردات��ی در چین همچنان صعودی بوده‬ ‫و به ‪ ۱۰۸‬دالر هر تن س��ی‌اف‌آر رس��یده است‪ .‬محدودیت عرضه برزیل و کاهش‬ ‫موجودی س��نگ آهن بندرهای چین بازار را صعودی نگه داشته است‪ .‬به گزارش‬ ‫ایفنا به نقل از اس��تیل‌مینت‪ ،‬نرخ نس��بت به اوایل هفته تا ‪ ۴‬دالر باال رفته و نرخ‬ ‫این ماده اولیه در اوج ‪ ۵‬سال گذشته قرار دارد‪ .‬آخرین بار مه سال ‪( ۲۰۱۴‬نیمه‬ ‫اردیبهش��ت تا نیمه خرداد ‪ )۱۳۹۳‬چنین نرخ‌هایی تجربه شده بود‪ .‬در واقع نرخ‬ ‫نس��بت به هفته قبل نیز ‪ ۸‬درصد باال رفته اس��ت‪ .‬ش��رکت معدنی واله به تازگی‬ ‫اعالم کرده در معدن گونگو س��وکو و سد سول س��وپریور خطر شکستگی وجود‬ ‫دارد و در حال بازرس��ی ‪ ۲۴‬س��اعته وضعیت آن هس��تند‪ .‬این خبرها جو بازار را‬ ‫متشنج‌تر کرده‪ ،‬از طرفی موجودی سنگ‌آهن بندرهای چین به پایین‌ترین سطح‬ ‫از اکتبر (نیمه مهر تا نیمه آبان) س��ال قبل تاکنون رس��یده و ‪ ۱۳۱.۷‬میلیون تن‬ ‫ثبت ش��ده است‪ .‬پیش‌بینی شده ژوئن (نیمه خرداد تا نیمه تیر) سطح موجودی‬ ‫س��نگ آهن بندرهای چین به ‪۱۲۰‬میلیون تن نیز کاهش یابد‪ .‬درنتیجه با وجود‬ ‫باال بودن قیمت‪ ،‬فوالدسازان چینی سنگ‌آهن خواهند خرید تا چرخه تولیدشان‬ ‫متوقف نشود‪.‬‬ ‫نرخ قراضه ترکیه همچنان صعودی است‬ ‫آخرین نرخ قراضه در بازار واردات ترکیه پس از معامالت اخیر با امریکا و حوزه‬ ‫دریای بالتیک بازهم باال رفته است‪ .‬قراضه سنگین کالس ‪ ۱‬و ‪ ۲‬خلوص ‪۲۰-۸۰‬‬ ‫امریکا‪۳۱۳ ،‬دالر و قراضه خرد ش��ده آن ‪ ۳۱۸‬دالر هر تن س��ی‌اف‌آر شده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایفنا به نقل از متال‌اکس��پرت‪ ،‬همچنین قراضه سنگین ‪ ۲۰-۸۰‬حوزه‬ ‫دری��ای بالتیک نیز تا ‪ ۳۱۱‬دالر و قراضه بونوس آن ‪ ۳۲۱‬دالر هر تن س��ی‌اف‌آر‬ ‫شنیده شده است‪ .‬فعاالن بازار معتقدند خریدها ادامه خواهند داشت‪ ،‬البته شاید‬ ‫با سرعت کمتر؛ بعید است قیمت‌ها کاهش یابد ولی میزان رشد قیمت‌های آینده‬ ‫نیز محدودتر خواهد شد‪.‬‬ ‫اینجا معدن زغال‌سنگ استراجاما در بوسنی و هرزه‌گوین است‪ .‬معدنچیان در عمق ‪ ۷۴۰‬متری زمین روزه خود را‬ ‫افطار می‌کنند‪ .‬این تصویرها در سال ‪ ۲۰۱۵‬میالدی (‪ ۱۳۹۴‬خورشیدی) ثبت شده است‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬رویترز‬ ‫اینجا معدن زغال‌سنگ سوما در ترکیه در سال جاری میالدی است و معدنچیان در عمق ‪ ۳۵۰‬متری زمین‬ ‫افطار می‌خورند‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬خبرگزاری آناتولی‬

آخرین شماره های روزنامه روزگار معدن

روزنامه روزگار معدن شماره 187

روزنامه روزگار معدن شماره 187

شماره : ۱۸۷
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۳/۲۹
روزنامه روزگار معدن شماره 186

روزنامه روزگار معدن شماره 186

شماره : ۱۸۶
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۳/۲۸
روزنامه روزگار معدن شماره 185

روزنامه روزگار معدن شماره 185

شماره : ۱۸۵
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۳/۲۷
روزنامه روزگار معدن شماره 184

روزنامه روزگار معدن شماره 184

شماره : ۱۸۴
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۳/۲۶
روزنامه روزگار معدن شماره 183

روزنامه روزگار معدن شماره 183

شماره : ۱۸۳
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۳/۲۵
روزنامه روزگار معدن شماره 182

روزنامه روزگار معدن شماره 182

شماره : ۱۸۲
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۳/۲۲
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!