صفحه قبل

روزنامه روزگار معدن شماره ۱۶۷

صفحه بعد

روزنامه روزگار معدن شماره 167

روزنامه روزگار معدن شماره 167

‫روزنامه اقتصادی معدن و صنایع معدنی ایران‬ ‫تولید در‬ ‫معادن کوچک و‬ ‫متوسط زیرسایه‬ ‫خصولتی‌های بزرگ‬ ‫یکشنبه‬ ‫کارخانه فوالد‬ ‫در منطقه پارسیان‬ ‫فقط با ظرفیت باال‬ ‫اقتصادی است‬ ‫صفحه‪5‬‬ ‫صفحه ‪3‬‬ ‫‪ 29‬اردیبهشت ‪ 13 1398‬رمضان ‪ 19 1440‬مه ‪ 2019‬سال دوم شماره‪8 167‬صفحه قیمت ‪ 2000‬تومان‬ ‫یادداشت‌ها‬ ‫معدن‪ ،‬جایگزینی مناسب‬ ‫برای نفت‬ ‫صفحه‪3‬‬ ‫تولید‬ ‫بدون دخالت دولت‬ ‫صفحه‪5‬‬ ‫کانی سیاه‬ ‫پابرجاست‬ ‫صفحه‪6‬‬ ‫گزارش‌‬ ‫کاهش ذخایر و ضعف‬ ‫قوانین‪ ،‬معادن هند‬ ‫را تهدید می‌کند‬ ‫صفحه‪6‬‬ ‫‪www.Madandaily.com‬‬ ‫الزامات مالیاتی برای محقق شدن «رونق تولید» در سال ‪۹۸‬‬ ‫سیستم محوری به جای ممیزمحوری‪ ،‬راه نجات تولید‬ ‫صفحه‪2‬‬
‫‪ ۱۰‬معدن آهن پالسری در سیستان و بلوچستان آماده تجهیز شد‬ ‫اخبار‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 29‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 13‬رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 19‬مه ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره‪167‬‬ ‫خبر‬ ‫رشد ‪ ۱۶‬درصدی تناژ‬ ‫صادرات بخش معدن‬ ‫و صنایع معدنی‬ ‫میزان ص��ادرات بخش مع��دن و صنایع معدنی‪،‬‬ ‫فروردین ‪ ۹۸‬نس��بت به مدت مشابه سال گذشته‪،‬‬ ‫ح��دود ‪ ۱۶‬درصد به صورت وزنی رش��د کرد‪ .‬این‬ ‫بخش س��هم ‪۲۰‬درصدی از صادرات کل کش��ور را‬ ‫در اختیار دارد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش پایگاه خب��ری ایمیدرو‪ ،‬بر اس��اس‬ ‫گ��زارش تج��ارت خارجی‪ ،‬بخش مع��دن و صنایع‬ ‫معدنی در فروردین امس��ال‪ ۴ ،‬میلیون و ‪ ۳۴۸‬هزار‬ ‫تن ماده معدنی و محصوالت معدنی به خارج صادر‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫همچنین ارزش ص��ادرات بخش معدن و صنایع‬ ‫معدن��ی در نخس��تین ماه امس��ال‪ ،‬بی��ش از ‪۵۰۳‬‬ ‫میلیون دالر بود که در مقایسه با مدت مشابه سال‬ ‫گذشته‪ ۱۷ ،‬درصد کاهش نشان می‌دهد‪.‬‬ ‫در این میان‪ ،‬بیش��ترین تن��اژ صادرات مربوط به‬ ‫زنجیره س��یمان (ی��ک میلی��ون و ‪ ۵۰۰‬هزار تن)‪،‬‬ ‫سنگ آهن‪ ،‬کنسانتره و گندله (یک میلیون و ‪۲۹۲‬‬ ‫هزار تن)‪ ،‬زنجیره فوالد و محصوالت فوالدی (‪۵۹۰‬‬ ‫ه��زار تن)‪ ،‬انواع س��نگ و محصوالت مرتبط (‪۳۵۸‬‬ ‫هزار تن)‪ ،‬مس و محصوالت پایین‌دس��ت (‪ ۲۷‬هزار‬ ‫تن) و زغال‌سنگ و کک (‪ ۲۹‬هزار تن) بود‪ .‬در این‬ ‫مدت ارزش ص��ادرات زنجیره فوالد به حدود ‪۲۲۴‬‬ ‫میلیون دالر‪ ،‬سنگ آهن‪ ،‬کنسانتره و گندله به ‪۸۱‬‬ ‫میلیون دالر‪ ،‬مس به ‪ ۴۳‬میلیون دالر‪ ،‬س��یمان به‬ ‫‪ ۲۸.۵‬میلیون دالر و آلومینیوم به ‪ ۶.۷‬میلیون دالر‬ ‫رس��ید‪ .‬میزان تناژ واردات بخ��ش معدن و صنایع‬ ‫معدنی در فروردین‪ ۲۲۲ ،‬هزار تن بود که نس��بت‬ ‫به رقم مدت مش��ابه سال گذشته‪ ۵ ،‬درصد کاهش‬ ‫نش��ان می‌دهد‪ .‬افزون بر این‪ ،‬میزان واردات از نظر‬ ‫ارزشی حدود ‪ ۱۸۰‬میلیون دالر بود که در مقایسه‬ ‫با آمار سال گذشته‪ ۹ ،‬درصد کاهش یافت‪.‬‬ ‫بیشترین میزان واردات نیز مربوط به زغال سنگ‬ ‫و کک (‪ ۸۵‬ه��زار تن)‪ ،‬زنجی��ره فوالد و محصوالت‬ ‫فوالدی (‪ ۴۹‬هزار تن)‪ ،‬پودر آلومینا (‪ ۳۱‬هزار تن)‪،‬‬ ‫انواع فرو (‪ ۱۰‬هزار تن) و زنجیره روی (‪ ۸‬هزار تن)‬ ‫ب��ود‪ .‬گزارش تجارت خارجی بخش معدن و صنایع‬ ‫معدنی در فروردین امس��ال نشان می‌دهد که سهم‬ ‫ای��ن بخش از کل صادرات کش��ور از نظر تناژ‪۵۱ ،‬‬ ‫درصد و از نظر ارزشی‪ ۲۰ ،‬درصد بود‪.‬‬ ‫رشد ‪ ۴۳‬درصدی صادرات‬ ‫محصوالت معدنی‬ ‫سرپرست س��ازمان توس��عه تجارت ایران گفت‪:‬‬ ‫ب��ا وجود کاهش ص��ادرات کاال و خدمات‪ ،‬صادرات‬ ‫محصوالت معدنی نس��بت به مدت مش��ابه س��ال‬ ‫گذشته ‪ ۴۳‬درصد رشد داشته است‪.‬‬ ‫به گزارش روابط‌عمومی س��ازمان توسعه تجارت‬ ‫ای��ران‪ ،‬محمدرضا م��ودودی در چهارمین جلس��ه‬ ‫ش��ورای راهبردی توس��عه صادرات غی��ر نفتی‪ ،‬در‬ ‫تشریح آمار تجارت خارجی در فروردین اظهار کرد‪:‬‬ ‫صادرات کش��ور با احتس��اب پتروشیمی و میعانات‬ ‫گازی ‪ ۲‬میلی��ارد و ‪ ۵۴۷‬میلی��ون دالر ب��ود که در‬ ‫مقایس��ه با مدت مشابه س��ال گذشته منفی ‪۱۸.۳‬‬ ‫درصد کاهش داشته است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬میزان واردات در مدت یادشده حدود‬ ‫‪ ۳.۲‬میلیارد دالر بود که نسبت به مدت مشابه سال‬ ‫گذشته ‪ ۰.۷‬درصد کاهش داشته است‪ .‬تجارت کل‬ ‫کش��ور در فروردین ‪ ۹۸‬نسبت به مدت مشابه سال‬ ‫گذشته ‪ ۱۳.۵‬درصد کاهش داشته و همچنین تراز‬ ‫تجاری کشور با ‪ ۲۱۳‬میلیارد دالر مثبت بوده است‪.‬‬ ‫سرپرست س��ازمان توس��عه تجارت ایران گفت‪:‬‬ ‫ب��ا وجود کاهش ص��ادرات کاال و خدمات‪ ،‬صادرات‬ ‫محصوالت معدنی نس��بت به مدت مش��ابه س��ال‬ ‫گذشته ‪ ۴۳‬درصد رشد داشته است‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه عم��ده دلی��ل افزایش وزنی‬ ‫ص��ادرات‪ ،‬اص�لاح نرخ پای��ه صادرات بوده اس��ت‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬فروردی��ن ‪ ۹۸‬چین ب��ا ‪ ۷۱۱‬میلیون دالر‪،‬‬ ‫ع��راق ب��ا ‪ ۳۸۹‬میلی��ون دالر و جمه��وری کره با‬ ‫‪ ۳۵۰‬میلیون دالر‪ ۳ ،‬مقصد نخس��ت صادرات ایران‬ ‫بودند‪.‬‬ ‫م��ودودی با تاکید بر اینکه در نیم قرن گذش��ته‬ ‫نتوانس��تیم سیاست‌ها و برنامه‌های توسعه صادرات‬ ‫را به خوبی مدیریت کنیم‪ ،‬گفت‪ :‬در فاصله سال‌های‬ ‫‪ ۱۳۳۸‬ت��ا ‪ ۱۳۹۶‬از محل صادرات افزون بر ‪ ۲‬هزار‬ ‫میلیارد دالر درآمد کس��ب کردیم که اگر بخش��ی‬ ‫از این میزان برای تولیدات صادراتی سرمایه‌گذاری‬ ‫می‌شد‪ ،‬امروز سهم صادرات غیرنفتی رقمی بیش از‬ ‫‪ ۵۰‬میلیارد دالر فعلی می‌بود اما متاس��فانه از این‬ ‫رقم‪ ،‬بیش از ‪ ۱۷۰۰‬میلیارد دالر صرف واردات شد‬ ‫که فرصت توس��عه صنعتی و صادرات��ی را از ایران‬ ‫دریغ کرد‪.‬‬ ‫«صندوق خطرپذیر معدن» در آستانه تاسیس‬ ‫مج��ری ط��رح احی��ا‪ ،‬فعال‌س��ازی و توس��عه مع��ادن‬ ‫کوچک‌مقیاس از آماده تجهیز شدن ‪ ۱۰‬معدن آهن پالسری‬ ‫در مناطق مرزی استان سیستان و بلوچستان خبر داد‪ .‬سید‬ ‫رضا عظیم��ی در عین حال خبر داد که «صندوق خطرپذیر‬ ‫معدن» در آستانه تشکیل است‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه خبری ایمیدرو‪ ،‬سیدرضا عظیمی با بیان‬ ‫این مطل��ب اظهار کرد‪ :‬با اعالم دبیر ش��ورای‌عالی معادن و‬ ‫معاون امور معادن وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬اختیارات‬ ‫ش��ورای‌عالی معادن درب��اره تصمیم‌گیری معادن‬ ‫کوچک به ش��ورای هماهنگی کارگروه طرح احیا‪،‬‬ ‫فعال‌سازی و توس��عه معادن کوچک تفویض شده‬ ‫است‪ .‬تصمیم پیشنهادی این کارگروه نیز با اولویت‬ ‫در شورای‌عالی معادن لحاظ شده و پس از ابالغ از‬ ‫سوی شورای‌عالی معادن الزم‌االجراست‪.‬‬ ‫وی در ادامه افزود‪ :‬طرح احیا و فعال‌سازی معادن کوچک‬ ‫از جمل��ه طرح‌های مهم اقتصاد مقاومتی اس��ت که عالوه بر‬ ‫حمایت وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬از س��وی‬ ‫دولت نیز حمایت و پایش خواهد شد‪.‬‬ ‫مجری طرح احیا‪ ،‬فعال‌س��ازی و توسعه معادن‬ ‫کوچک‌مقی��اس خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬اطالع��ات‬ ‫معادن کوچک ‪ ۵‬اس��تان کش��ور آماده ش��ده که‬ ‫امس��ال ع�لاوه ب��ر ‪ ۵‬اس��تان‪ ۱۵ ،‬اس��تان دیگر‬ ‫وارد ط��رح احی��ا و فعال‌س��ازی مع��ادن کوچ��ک خواهند‬ ‫شد‪.‬‬ ‫‹ ‹شکل‌گیری صندوق خطرپذیر معدن‬ ‫عظیم��ی درباره جزئیات ش��کل‌گیری نخس��تین صندوق‬ ‫خطرپذی��ر در بخش مع��دن گفت‪ :‬یکی از ای��ن صندوق‌ها‬ ‫درحال‌حاض��ر با حمایت و هماهنگی یک��ی از مجموعه‌های‬ ‫تامین سرمایه در حال شکل‌گیری است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬برای ایجاد این صندوق‌ها‪ ۳ ،‬بخش حقیقی‬ ‫یا حقوقی نیاز است که باید در کنار هم قرار گیرند و بخشی‬ ‫از آن را صندوق حمایت می‌کند‪.‬‬ ‫الزامات مالیاتی برای محقق شدن «رونق تولید» در سال ‪۹۸‬‬ ‫سیستم محوری به جای ممیزمحوری‪ ،‬راه نجات تولید‬ ‫دغدغه فعل��ی تولیدکنن��دگان ‪ ۲‬موضوع‬ ‫مهم و مش��ترک برای حفظ و توسعه تولید یعنی‬ ‫«کمبود نقدینگی» و « فشار مالیاتی» است که به‬ ‫گفته کارشناس��ان اصالح نظام مالیاتی کلید حل‬ ‫هر دو مشکل اس��ت‪ .‬در سالی که به رونق تولید‬ ‫نام‌گذاری ش��ده باید دی��د مهم‌ترین چالش‌های‬ ‫تولیدکنندگان در عرصه تولید چیس��ت س��پس‬ ‫برای رفع آنها به راهکارهای اساسی اندیشید‪.‬‬ ‫‹ ‹در رونق‌بخش�ی ب�ه تولی�د‪ ،‬نش�انی‬ ‫نادرست ندهیم‬ ‫در این باره رئیس کیمس��یون معادن و صنایع‬ ‫معدنی اتاق بازرگان��ی ایران مهم‌ترین نکته برای‬ ‫رونق بخش��ی به تولید را نش��انی نادرست ندادن‬ ‫دانست و گفت‪ :‬گاه تغییرات کوچک در مالیات و‬ ‫منابع مالی‪ ،‬رونقی بزرگ را رقم می‌زند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش مه��ر‪ ،‬بهرام‬ ‫ش��کوری گفت‪ :‬سال رونق‬ ‫تولید در شرایطی به عنوان‬ ‫چشم‌انداز یک ساله کشور‬ ‫انتخاب شده که بنگاه‌های‬ ‫تولی��دی‪ ،‬ب��ا مش��کالت‬ ‫عدیده‌ای دس��ت‌وپنجه نرم می‌کنند؛ به این معنا‬ ‫که بحران نقدینگی و سرمایه در گردش‪ ،‬در صدر‬ ‫این مش��کالت‪ ،‬توان تولیدی کش��ور را با چالش‬ ‫روبه‌‌رو کرده و آنگونه که آمار نشان می‌دهد‪ ،‬سهم‬ ‫تس��هیالت پرداختی بانک‌ها در قالب سرمایه در‬ ‫گردش در بخش صنعت و معدن ‪ ۷۹.۶‬درصد کل‬ ‫تس��هیالت اعطایی به این بخ��ش و مبلغ ‪۱۰۹.۵‬‬ ‫هزار میلیارد تومان بوده است‪.‬‬ ‫رئیس کمیس��یون مع��ادن و صنای��ع معدنی‬ ‫ات��اق بازرگان��ی ایران اف��زود‪ :‬این مش��کل نباید‬ ‫نشانی نادرس��ت به سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان‬ ‫رون��ق تولی��د بده��د چراک��ه کمب��ود س��رمایه‬ ‫در گ��ردش و نقدینگ��ی بنگاه‌ه��ای تولی��دی‪،‬‬ ‫معل��ول سیاس��ت‌گذاری‌ها و جهت‌گیری‌ه��ای‬ ‫غیرکارشناسی پیشین اس��ت؛ از این رو می‌توان‬ ‫با نیازسنجی و آسیب‌شناسی واحدهای تولیدی و‬ ‫صرف کمترین هزینه‪ ،‬فضای کسب‌وکار را بهبود‬ ‫بخش��ید و رونق تولید را برای کش��ور به ارمغان‬ ‫آورد تا از ثمره آن از جمله حل مشکل بیکاری و‬ ‫کاهش تورم بهره برد‪.‬‬ ‫وی تصری��ح ک��رد‪ :‬متاس��فانه در گ��زارش‬ ‫رقابت‌پذی��ری جهان��ی‪ ،‬ایران بین ‪ ۱۹۰‬کش��ور‬ ‫جه��ان‪ ،‬در رتبه ‪ ۱۲۸‬قرار گرفت��ه که با جوهره‬ ‫رونق تولید در تضاد اس��ت‪ ،‬در حالی که گاه یک‬ ‫تغییر کوچک در قانون و ش��یوه‌نامه می‌تواند گره‬ ‫بزرگ��ی را از تولیدکنن��دگان باز کن��د که حتی‬ ‫تزریق میلیاردها توم��ان نقدینگی بدون هدف و‬ ‫برنامه‌ری��زی به بنگاه‌های اقتص��ادی هم قادر به‬ ‫ایجاد چنین تحولی نخواهد بود‪.‬‬ ‫ب��ه اعتق��اد ش��کوری‪ ،‬در حقیقت نی��از امروز‬ ‫واحده��ای تولی��دی‪ ،‬بی��ش از نقدینگ��ی‪،‬‬ ‫مقررات‌زدایی و س��هولت کس��ب‌وکار اس��ت؛ به‬ ‫نحوی که اگر بس��ترهای کس��ب‌وکار مهیا باشند‬ ‫و هزین��ه بنگاه‌ها صرف موارد نامتعارف برای اخذ‬ ‫مجوزها‪ ،‬پرداخ��ت ارزش افزوده‌ه��ای چندباره‪،‬‬ ‫پرداخت عوارض متعدد‪ ،‬پرداخت حقوق گمرکی‬ ‫س��نگین و پرداخت مبالغی برای صادرات نشود‪،‬‬ ‫بنگاه‌ها قادر ب��ه تامین هزینه‌های روزمره‌ش��ان‬ ‫خواهند بود‪.‬‬ ‫شکوری ادامه داد‪ :‬در ‪ ۹‬ماهه سال ‪ ،۱۳۹۷‬بیش‬ ‫از ‪ ۸۰‬درصد واردات کش��ور مرب��وط به کاالهای‬ ‫س��رمایه‌ای و واس��طه‌ای بوده اما در همین مدت‬ ‫ساز کار غیرکارای اخذ مالیات که به جای سیستم‌محوری‪،‬‬ ‫ممیزمحور بوده و به جای تکیه بر اسناد به صورت علی‌الراس و‬ ‫بر اساس تردید و گمان محاسبه می‌شود‪ ،‬موجب فشار بیشتر‬ ‫به بخش شفاف‌تر اصناف و تولیدکنندگان شده است‬ ‫تع��داد معافیت‌های گمرکی ماش��ین‌آالت و مواد‬ ‫اولی��ه به ترتیب ‪ ۲۰‬و ‪ ۳۰‬درصد کاهش داش��ته‬ ‫که با رونق تولید هم‌راس��تا نیس��ت‪ ،‬درحالی‌که‬ ‫این ماش��ین‌آالت و مواد اولی��ه‪ ،‬در فرآیند تولید‬ ‫داخل به کار گرفته ش��ده و منجر به رونق تولید‬ ‫می‌شوند‪ .‬بنابراین اگر دولت بسترهای الزم برای‬ ‫واردات ماشین‌آالت و مواد اولیه مورد نیاز خطوط‬ ‫تولید را تس��هیل کن��د و معافیت‌ه��ای گمرکی‬ ‫بیش��تری را برای واردات ای��ن قبیل محصوالت‬ ‫در نظ��ر بگیرد‪ ،‬نه تنها بن��گاه دچار هزینه اضافه‬ ‫پرداخت حقوق گمرکی سنگین نخواهد شد بلکه‬ ‫خط تولید بنگاه قادر خواهد بود با ظرفیت کامل‬ ‫و ب��ه دور از نگران��ی برای تامین م��واد اولیه‪ ،‬به‬ ‫کسب‌وکار ادامه دهد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬نمون��ه دیگ��ر پرداخت‌های��ی که‬ ‫تولیدکننده را با چالش نقدینگی روبه‌رو می‌کند‪،‬‬ ‫پرداخ��ت مالیات ارزش افزوده اس��ت‪ .‬بنگاه‌های‬ ‫تولیدی ب��رای راه‌ان��دازی واحد تولی��دی خود‪،‬‬ ‫هزینه‌های زیادی را متحمل می‌ش��وند که در هر‬ ‫مرحله‪ ،‬مجبور ب��ه پرداخت مالیات ارزش افزوده‬ ‫خریدهای خود هس��تند‪ ،‬درحالی‌که هنوز واحد‬ ‫تولیدی آنها به مرحله بهره‌برداری نرسیده است‪.‬‬ ‫بنابراین فعال اقتصادی به دلیل کمبود نقدینگی‬ ‫مجبور می‌ش��ود بخش��ی از دارایی‌ه��ای خود را‬ ‫بفروش��د تا بتواند ارزش اف��زوده خود را پرداخت‬ ‫کند‪ .‬از این رو پیش��نهاد می‌شود اجازه دهیم که‬ ‫تولیدکنن��ده‪ ،‬هر زمان که به تولید و بهره‌برداری‬ ‫رس��ید‪ ،‬از محل فروش محص��ول‪ ،‬مالیات ارزش‬ ‫اف��زوده را پرداخت کن��د‪ .‬در این صورت می‌توان‬ ‫به تس��ریع این پروژه‌ها کمک ک��رد و مبالغی را‬ ‫که تولیدکننده باید صرف پرداخت ارزش افزوده‬ ‫کند‪ ،‬به بهره‌برداری پروژه اختصاص دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹سود کمتر‪ ،‬مالیات بیشتر‬ ‫مدیرعامل ش��رکت صنعت ورق آرین‌پاژ نیز در‬ ‫این زمین��ه گفت‪ :‬با توجه به مش��کالت و موانع‬ ‫بسیا ِر تولید در کشور که از سال گذشته افزایش‬ ‫چشمگیری داش��ته‪ ،‬فعالیت تولیدی با بازگشت‬ ‫س��رمایه و س��ود واقعی چندانی همراه نیس��ت‪.‬‬ ‫همین س��ود ک��م هم ب��ه دلیل ش��فافیت و در‬ ‫دسترس بودن بیشتر نسبت به بخش‌های دیگر‪،‬‬ ‫با اخذ مالیات‌های متنوعی چون مالیات بر درآمد‬ ‫ش��رکت‌ها و مالیات ارزش افزوده‪ ،‬زیر فشار زیاد‬ ‫قرار دارد‪.‬‬ ‫محم��د مه��دی یارجانلی‬ ‫افزود‪ :‬مالی��ات بر درآمد با‬ ‫ن��رخ ‪ ۲۵‬درصد بر س��ود‬ ‫ش��رکت‌ها وضع ش��ده و‬ ‫بخش عم��ده‌ای از مالیات‬ ‫ارزش اف��زوده نیز که برای‬ ‫اخ��ذ از مصرف‌کنن��دگان ب��ا ن��رخ ‪ ۹‬درص��د‬ ‫اجرایی‬ ‫هدف‌گذاری ش��ده بود‪ ،‬به دلیل ساز کار‬ ‫ِ‬ ‫ضعی��ف‪ ،‬به‌وی��ژه در صنایع بزرگی چ��ون فوالد‬ ‫کشور‪ ،‬از تولیدکنندگان اخذ می‌شود و به مالیات‬ ‫بر درآمد مضاعف تبدیل شده است‪.‬‬ ‫به گفته این فعال صنعتی‪ ،‬س��از کار غیرکارای‬ ‫اخ��ذ مالی��ات که ب��ه ج��ای سیس��تم‌محوری‪،‬‬ ‫ممیزمحور بوده و به جای تکیه بر اسناد به صورت‬ ‫علی‌الراس و بر اس��اس تردید و گمان محاس��به‬ ‫می‌شود‪ ،‬موجب فشار بیش��تر به بخش شفاف‌تر‬ ‫اصن��اف و تولیدکنندگان ش��ده و هم‌زمان آیین‬ ‫دادرس��ی موجود نیز احتمال اصالح تصمیم‌های‬ ‫تولیدستیز را کاهش داده است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ای��ن در ش��رایطی اس��ت ک��ه‬ ‫فعالیت‌های غیرمولد مانند سوداگری در بازارهای‬ ‫ام�لاک‪ ،‬خ��ودرو‪ ،‬س��که و ارز‪ ،‬مش��مول مالیات‬ ‫نیستند و سرمایه‌گذاری در این فعالیت‌ها‪ ،‬سودی‬ ‫بادآورده و کم‌ریسک به همراه دارد‪ .‬از طرف دیگر‬ ‫ِ‬ ‫معافیت مطلق‬ ‫معافیت‌ه��ای غیرهدفمند مانن��د‬ ‫هرگونه فعالی��ت در مناطق آزاد تجاری‪ ،‬معافیت‬ ‫کل صادرات کش��ور حت��ی مواد خ��ام‪ ،‬معافیت‬ ‫تمام فعالیت‌ه��ای فرهنگی‪-‬هنری فارغ از میزان‬ ‫س��ودآوری و سایر معافیت‌هایی از این نوع‪ ،‬باعث‬ ‫شده است بخش زیادی از اقتصاد کشور از دامنه‬ ‫ش��مول مالیاتی خارج ش��ود و بیش��ترین تمرکز‬ ‫دولت‪ ،‬کسب درآمد مالیاتی از بخش تولید باشد‪.‬‬ ‫یارجانلی با بیان اینکه در اقتصادهای پیش��رو‪،‬‬ ‫مهم‌تری��ن بخش درآمده��ای مالیاتی دولت‌ها را‬ ‫«مالیات بر درآمد اش��خاص» ک��ه به طور عمده‬ ‫از ثروتمن��دان جامع��ه اخ��ذ می‌ش��ود و مالیات‬ ‫ب��ر «عای��دی س��رمایه» که ب��ر س��ود حاصل از‬ ‫فعالیت‌ه��ای غیرمولد وضع می‌ش��ود‪ ،‬تش��کیل‬ ‫می‌دهد و نه مالیات بر درآمد تولید‪ ،‬خاطرنش��ان‬ ‫ک��رد‪ :‬در ای��ن حال��ت‪ ،‬بر خ�لاف کش��ور ما که‬ ‫سیگنال نادرست نظام مالیاتی‪ ،‬فعاالن اقتصادی‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫هدایت نقدینگی به بخش‌های غیرمولد‪ ،‬غیر‬ ‫را به‬ ‫قابل ردیابی و غیرشفاف سوق می‌دهد‪ ،‬نظام‌های‬ ‫مالیاتی پیش��رو با کاستن از صرفه سرمایه‌گذاری‬ ‫غیرمول��د‪ ،‬نقدینگی را به بخ��ش مولد هدایت و‬ ‫تشویق می‌کنند‪.‬‬ ‫وی در نهای��ت ب��رای اینک��ه نظ��ام مالیات��ی‪،‬‬ ‫حامی «رونق تولید» باشد‪ ،‬راهکارهایی‬ ‫مهم‌ترین‬ ‫ِ‬ ‫پیش��نهاد داد و گفت‪ :‬دولت باید امسال اقداماتی‬ ‫از نظر سیاستی‪ ،‬س��اختاری و اجرایی انجام دهد‬ ‫که توس��عه پایه‌ه��ای مالیاتی جدی��د و کاهش‬ ‫معافیت‌های غیرضروری‪ ،‬نخس��تین آنهاس��ت‪ .‬با‬ ‫وجود اینکه درباره لزوم توسعه پایه‌های مالیاتی‪،‬‬ ‫بین صاحب‌نظران اتفاق‌نظر وج��ود دارد اما باید‬ ‫دقت کرد پایه‌های جدید به نحوی انتخاب شوند‬ ‫که به هیچ عنوان بار مالیاتی جدیدی برای بخش‬ ‫تولید و عموم جامعه در پی نداشته باشد‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت صنعت ورق آرین‌پاژ افزود‪:‬‬ ‫ب��ا این فرض‪ ،‬ای��ن پایه‌ها را ب��رای اجرا می‌توان‬ ‫پیشنهاد داد‪ :‬مالیات بر عایدی سرمایه (با اولویت‬ ‫بخش ام�لاک)‪ ،‬مالیات بر مجم��وع درآمد افراد‬ ‫(با ش��مول ‪ ۵‬درصد پردرآمد جامعه)‪ ،‬مالیات بر‬ ‫تراکنش‌های مالی س��وداگرانه ارز و طال و مالیات‬ ‫بر خانه‌های خالی و لوکس و‪ ...‬که با وجود افزایش‬ ‫درآمدهای دولت نه تنها فشاری برای بخش مولد‬ ‫نخواهند داش��ت بلکه موج��ب کاهش تالطم در‬ ‫بازارهای��ی مانند ارز و مس��کن خواهند ش��د و با‬ ‫هدایت نقدینگی به سمت تولید‪ ،‬افزایش اشتغال‬ ‫و رشد اقتصادی نیز می‌روند‪.‬‬ ‫یارجانل��ی ادام��ه داد‪ :‬عالوه بر ای��ن‪ ،‬می‌توان‬ ‫معافیت‌های غیرضروری و بی‌ثمری مثل معافیت‬ ‫فعالیت‌های فرهنگی‪-‬هنری پردرآمد که ویژه قشر‬ ‫کوچکی از جامعه هس��تند را حذف کرد و درآمد‬ ‫حاص��ل از آن را صرف تقوی��ت تولید محصوالت‬ ‫فرهنگی‪-‬هن��ری مورد نیاز عموم جامعه کرد یا با‬ ‫ح��ذف معافیت‌های صادرات مواد خام‪ ،‬درآمدش‬ ‫را به ایجاد مشوق‌ها و زیرساخت‌هایی در حمایت‬ ‫از صادرات محصوالت میانی‪ ،‬نهایی و دانش‌بنیان‬ ‫اختصاص داد‪.‬‬ ‫وی کاهش نرخ مالیات بر درآمد ش��رکت‌های‬ ‫تولیدی و مالیات ارزش افزوده کاالهای داخلی را‬ ‫دومین راهکار پیش��نهادی مطرح کرد و گفت‪ :‬با‬ ‫توس��عه پایه‌های مالیاتی جدید و هدفمند کردن‬ ‫معافیت‌های موجود‪ ،‬به‌راحتی می‌توان بخشی از‬ ‫درآم��د مالیاتی فعلی از محل مالی��ات بر درآمد‬ ‫ش��رکت‌ها و مالی��ات ارزش اف��زوده را از این راه‬ ‫تامین کرد و ب��ا کاهش ‪ ۵۰‬درصدی نرخ مالیات‬ ‫بر درآمد و نرخ مالیات ارزش افزوده‪ ،‬هم نشاطی‬ ‫را به فضای دش��وار تولید تزریق کرد و هم انگیزه‬ ‫فرار مالیاتی را کاهش داد‪.‬‬ ‫یارجانلی س��پس کاهش ف��رار مالیاتی و بهبود‬ ‫س��از کار اخذ مالیات را به عنوان سومین راهکار‬ ‫پیش��نهادی مط��رح ک��رد و افزود‪ :‬مش��وق‌های‬ ‫مالیاتی برای اش��تغالزایی‪ ،‬توسعه و رونق تولید و‬ ‫صادرات مولد‪ ،‬یکی از مهم‌ترین اقداماتی است که‬ ‫می‌تواند تاثیر بس��یار مثبتی در هدایت و توسعه‬ ‫س��رمایه‌گذاری در عرص��ه تولید و اش��تغالزایی‬ ‫داشته باشد‪ .‬وضع معافیت‌های مالیاتی‪ ،‬متناسب‬ ‫بر بخش��ی از سود و سرمایه شرکت‌هاست که در‬ ‫بخش‌های توس��عه و رونق کس��ب و کار و تولید‬ ‫صرف می‌ش��ود؛ به‌ویژه در م��واردی که منجر به‬ ‫اشتغالزایی پایدار (دست‌کم یکساله) می‌شوند‪ .‬به‬ ‫این صورت بخش��ی از مالی��ات مربوط در صورت‬ ‫س��رمایه‌گذاری در بخش‌های یادش��ده برای یک‬ ‫س��ال تعلیق ش��ده و در صورت مثب��ت بودن و‬ ‫اجرای کامل و مرحله به مرحله آن پس از تمدید‬ ‫این مدت تعلیق در یک دوره ‪ ۵‬س��اله به صورت‬ ‫غلتان به سرمایه‌گذاران بخشیده می‌شود‪ .‬اجرای‬ ‫ای��ن مهم فواید بس��یاری دارد که ه��م در حوزه‬ ‫سیاس��ت‌های پولی و هم رون��ق اقتصادی مفید‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫ضرورت تامین بازار داخل و تحریم‌ها‪ ،‬مانع صادرات آلومینا شد‬ ‫اکتشافات مفیدی در بوکسیت انجام نشده است‬ ‫مدیرعامل شرکت آلومینای جاجرم گفت‪ :‬در کشور ما محدودیت منابع‬ ‫بوکسیت وجود دارد؛ اگر با همین محدودیت‪ ،‬اکتشافات کامل انجام شود‪،‬‬ ‫می‌توان فاز دوم تولید آلومینا را در کشور اجرایی کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایلنا‪ ،‬تورج زارع گفت‪ :‬تولیدات آلومینای کش��ور پاسخگوی‬ ‫نیاز داخل نیس��ت؛ درحال‌حاضر این شرکت بخش��ی از نیاز شرکت‌های‬ ‫تولیدکننده آلومینیوم المهدی و ایرالکو را تامین می‌کند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه ذخایر بوکس��یت کارخانه در ‪ ۴‬سال گذشته ‪ ۲‬برابر شده است‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬ایران کش��وری بوکس��یت‌خیز نیس��ت و تاکنون اکتشافات مفیدی‬ ‫در زمینه بوکس��یت انجام نش��ده اس��ت‪ .‬اگر به ذخیره قطعی ‪ ۶۰‬میلیون‬ ‫تن بوکس��یت دست پیدا کنیم‪ ،‬ساخت فاز دوم تولید آلومینا آغاز خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت آلومینای جاجرم ادام��ه داد‪ :‬از آنجا که در ایران در‬ ‫زمین��ه معادن بوکس��یت‪ ،‬هم به لحاظ میزان و ه��م به لحاظ ویژگی‌های‬ ‫مورد نیاز برای اس��تفاده در صنعت آلومینیوم‌س��ازی دچار کمبود هستیم‪ ،‬تاکنون‬ ‫یکی از سرمایه‌گذاری‌های خارجی ایران در حوزه معادن در معادن بوکسیت کشور‬ ‫گینه بوده است‪.‬‬ ‫اگ��ر این روش پیگیری ش��ود‪ ،‬می‌ت��وان آلومینای م��ورد نیاز کش��ور را تامین‬ ‫کرد‪ .‬زارع با بیان اینکه به دلیل تحریم‌ها از صادرات آلومینا محروم ش��دیم‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬به دلیل دور جدید تحریم‌ها‪ ،‬ش��رایط ویژه‌ای حاکم ش��ده که وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت از ما خواس��ت به دلیل تامین نیاز داخل‪ ،‬صادراتی نداش��ته باشیم‪.‬‬ ‫البته بازارهای صادراتی خوبی در تاجیکستان و آذربایجان وجود دارد‪.‬‬
‫برنامه‌های شستا برای تولید کاغذ از آهک‬ ‫مدیرکل شستا گفت‪ :‬در هفته جاری‪ ،‬اطالعات مربوط به‬ ‫تولید کاغذ را به ش��رکت تامین سرمایه می‌دهیم و هزینه‬ ‫را خود تامین می‌کنیم تا اطالعات مربوط به تولید کاغذ از‬ ‫آهک‪ ،‬با نرخ فناوری اعالم شود‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ف��ارس‪ ،‬محم��د رضوانی‌فر ضم��ن بازدید از‬ ‫ش��رکت نس��وز ایران در ش��هرک صنعتی علی‌آباد جمبزه‬ ‫دهاق��ان اظهار کرد‪ :‬از مدیر این ش��رکت انتظار بیش��تری‬ ‫داریم‪ .‬باید به کار خود س��رعت دهد تا دست‌کم فاز نخست‬ ‫فعال شود؛ همچنین انتظار داریم از نیروهای بومی استفاده‬ ‫شود تا معضل بیکاری در دهاقان کاهش یابد‪ .‬مدیر شرکت‬ ‫هم به ما قول همکاری و جذب نیروی بومی داده است‪.‬‬ ‫مدیرکل شس��تا با بیان اینکه ‪ ۹۵‬درصد نیروهای شرکت‬ ‫نس��وز دهاقان در همه س��طوح باید بومی باشند‪ ،‬گفت‪ :‬در‬ ‫بررس��ی‌ها مقرر شد فاز نخست ش��رک نسوز در ماه محرم‬ ‫ی��ا صفر به بهره‌برداری برس��د و ‪ ۹۵‬درصد نیروها در همه‬ ‫سطوح بومی باشند‪.‬‬ ‫وی عنوان ک��رد‪ :‬برای بهره‌برداری از فاز نخس��ت پروژه‬ ‫می‌آیی��م و تقاضا داریم که ‪ cpm‬فاز ‪ ۲‬را در مدت ‪ ۲‬هفته‬ ‫تحویل دهند و با توجه به اینکه حساسیت بر روی آلودگی‬ ‫محیط‌زیست زیاد بوده‪ ،‬در سنگ بنای زیرساخت‌ها به این‬ ‫موضوع اهمیت داده شود‪.‬‬ ‫رضوانی‌فر از تش��کیل کارگروه بررس��ی معدن ش��یل در‬ ‫دهاق��ان خب��ر داد و تصریح کرد‪ :‬کارگروه ‪ ۵‬نفره تش��کیل‬ ‫می‌دهی��م که ‪ ۳‬نفر را م��ا معرفی می‌کنیم و ‪ ۲‬نفر را نیز از‬ ‫دهاق��ان معرفی می‌کنند تا در مدت ی��ک ماه تمام معادن‬ ‫از جمله معدن ش��یل دهاقان شناس��ایی ش��ود‪ ،‬ظرفیت‌ها‬ ‫شناس��ایی و ملاحظات هم در نظر گرفته ش��ود و ش��رایط‬ ‫معدن‬ ‫مناسب برای س��رمایه‌گذاری‌ها از جمله ش��یل در دهاقان‬ ‫معرفی ش��ود‪ .‬مدیرکل شستا با بیان اینکه برای تولید کاغذ‬ ‫از آه��ک باید س��راغ چینی‌ها برویم‪ ،‬اف��زود‪ :‬تولید کاغذ از‬ ‫آهک از مباحث مورد نظر در دهاقان اس��ت که به مطالعه و‬ ‫ب��رآورد هزینه نیاز دارد تا به مش��کل برنخوریم زیرا فقط با‬ ‫ارز مورد نیاز و تکنولوژی تامین می‌شود که ما از آن بی‌بهره‬ ‫هستیم و کشورهای امریکا‪ ،‬اروپا و چین صاحب آن هستند‬ ‫پس باید س��راغ چینی‌ها برویم اما می‌توانیم اطالعات را در‬ ‫اختیار شرکت مربوط قرار دهیم تا بررسی کنند‪.‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 29‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 13‬رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 19‬مه ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره‪167‬‬ ‫یادداشت‬ ‫معدن‪ ،‬جایگزینی مناسب‬ ‫برای نفت‬ ‫تولید در معادن کوچک و متوسط‬ ‫زیر سایه خصولتی‌های بزرگ‬ ‫نادر فتحیان‌پور‬ ‫استاد دانشگاه‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه‌ای‬ ‫منیر حضوری‌‪:‬‬ ‫معد‌ن��کاری مثل س��ایر بخش‌ه��ای تولیدی و‬ ‫صنعتی کش��ور یک فعالیت اقتصادی اس��ت‪ .‬بر‬ ‫اساس اصل ‪ ۴۴‬قانون اساس��ی‪ ،‬سهام و مالکیت‬ ‫بهره‌ب��رداری از معادن باید ب��ه بخش خصوصی‬ ‫واگذار شود و دولت در آن سهمی نداشته باشد‪.‬‬ ‫از زم��ان دول��ت س��ازندگی مرحوم هاش��می‬ ‫رفس��نجانی بر خصوصی‌سازی و اجرای اصل ‪۴۴‬‬ ‫قانون اساسی تاکید شده است‪ .‬سخن از این بوده‬ ‫ک��ه دولت بنگاه‌ها و واحدهای اقتصادی را واگذار‬ ‫کند و خود ناظر و سیاست‌گذار این عرصه باشد‪.‬‬ ‫ه��ر چند از آن زمان بنگاه‌ها به طور عام و معادن‬ ‫به طور خاص واگذار ش��ده‌اند ام��ا هنوز هم این‬ ‫روند ادامه دارد و ش��اهد واگذاری‌ها یا در انتظار‬ ‫آن هستیم‪.‬‬ ‫اتفاقی که برای واگذاری‌ها افتاد‪ ،‬ش��کل‌گیری‬ ‫خصولتی‌ه��ا بود ک��ه در هیچ مفه��وم اقتصادی‬ ‫جایگاهی ندارد و ویژه ایران اس��ت‪ .‬در این روند‪،‬‬ ‫دولت که مشکالتی داش��ت شرکت‌های صنعتی‬ ‫و معدن��ی زی��ادی را بابت رد دیون به س��ازمان‬ ‫تامین اجتماع��ی واگذار ک��رد‪ .‬روزگار معدن در‬ ‫این ب��اره که چرا ب��ا وجود تاکی��د قانونی‪ ،‬ما به‬ ‫سراغ خصوصی‌سازی نرفتیم و چرا در این مسیر‬ ‫منحرف ش��ده و به س��مت خصولتی‌ها رفتیم‪ ،‬با‬ ‫کارشناسان این حوزه گفت‌وگو کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹دولت نباید بنگاهداری کند‬ ‫رضا علی��زاده‪ ،‬نایب رئیس‬ ‫کمیسیون صنایع و معادن‬ ‫مجلس ش��ورای اسالمی با‬ ‫بی��ان اینک��ه مع��ادن جزو‬ ‫بیت‌المال هستند‪ ،‬به روزگار‬ ‫معدن گفت‪ :‬بر اساس قانون‬ ‫اساس��ی‪ ،‬معادن جزو انفال هستند‪ .‬به‌این‌ترتیب‬ ‫نباید کامل در دست بخش خصوصی قرار بگیرند‬ ‫اما دس��ت دولت هم نباید باشند‪ .‬بر اساس قانون‬ ‫اساس��ی‪ ،‬بخش خصوصی باید در بهره‌برداری از‬ ‫معادن آزاد باش��د‪ .‬این حوزه بای��د به آنها واگذار‬ ‫رضا علیزاده‪ :‬با وجود سهم کم دولت در معادن‬ ‫متاسفانه مدیریت همچنان در دست دولت قرار دارد‪.‬‬ ‫بنابراین به‌طور اسمی‪ ،‬شاهد خصوصی‌سازی معادن‬ ‫بوده‌ایم اما در عمل دولت نقش‌آفرینی می‌کند‬ ‫ش��ده و مجوزها داده شود تا دس��ت به برداشت‬ ‫م��واد‪ ،‬تولید و رونق اش��تغال بزنند‪ .‬درنهایت نیز‬ ‫بای��د عوارض و حقوقی را به دولت پرداخت کنند‬ ‫تا در خزانه کشور جمع شود‪ .‬علیزاده تاکید کرد‪:‬‬ ‫ازآنجایی که معادن انفال هستند‪ ،‬هیچ‌وقت نباید‬ ‫‪ ۱۰۰‬درصد به بخش خصوصی واگذار شوند بلکه‬ ‫فقط باید مالکیت‌ها به ش��کل مجوز بهره‌برداری‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫علیزاده درباره اهمیت خصوصی‌س��ازی معادن‬ ‫گف��ت‪ :‬معدن هم مثل س��ایر بخش‌های تولیدی‬ ‫و صنعتی کش��ور یک حوزه اقتصادی اس��ت‪ .‬بر‬ ‫اساس اصل ‪ ۴۴‬قانون اساس��ی‪ ،‬سهام و مالکیت‬ ‫بهره‌ب��رداری از معادن باید ب��ه بخش خصوصی‬ ‫واگذار ش��ود‪ .‬در این‌بین می‌بینی��م معادنی که‬ ‫دس��ت بخش دولتی‌اند واگذار ش��ده‌اند‪ ،‬در حال‬ ‫واگذاری هستند یا باید واگذار شوند‪.‬‬ ‫نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی با تاکید بر اینک��ه دولت باید‬ ‫معادن را واگ��ذار کند‪ ،‬گفت‪ :‬درحال‌حاضر عمده‬ ‫معادن دست بهره‌برداران خصوصی است و دولت‬ ‫در تع��داد محدودی از معادن بزرگ و فلزات پایه‬ ‫سهم دارد که ش��امل معادن فوالد‪ ،‬مس‪ ،‬آهن و‬ ‫فلزات خاص می‌شود‪ .‬در این روند‪ ،‬دولت موظف‬ ‫اس��ت س��هم باقی‌مان��ده را به‌تدری��ج به بخش‬ ‫خصوصی واگذار کند‪.‬‬ ‫علی��زاده با بیان اینکه دولت تولیدکننده خوبی‬ ‫نیس��ت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬دولت باید سیاس��ت‌گذاری و‬ ‫ریل‌گذاری کند نه اینکه دس��ت ب��ه بنگاهداری‬ ‫بزن��د‪ .‬بخش دولتی باید به‌عنوان تس��هیل‌کننده‬ ‫تولید وارد عمل ش��ود چ��ون در غیر این صورت‬ ‫شکس��ت می‌خورد‪ .‬او تاکید کرد‪ :‬متاسفانه دولت‬ ‫هنوز از معادن س��هم دارد و س��هام آنها را ‪۱۰۰‬‬ ‫درصد به بخ��ش خصوصی واگذار نکرده اس��ت‪.‬‬ ‫برای نمونه‪ ،‬در حوزه مس هنوز س��هم دولت بین‬ ‫‪ ۱۰‬تا ‪ ۲۰‬درصد است‪.‬‬ ‫نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس‬ ‫شورای اسالمی در ادامه‪ ،‬با انتقاد از نحوه واگذاری‬ ‫معادن به بخش خصوصی گفت‪ :‬بر سر واگذاری‌ها‬ ‫ح��رف‌و حدیث فراوان اس��ت و در تمام بخش‌ها‬ ‫شائبه وجود دارد‪ .‬برای نمونه‪ ،‬کارخانه‌های بزرگ‬ ‫و مهمی دس��ت دولت بود که پس از اجرای اصل‬ ‫‪ ۴۴‬ش��روع به واگذاری آنها کردند اما دراین‌بین‬ ‫خصولتی‌ها پدید آمدند‪.‬‬ ‫علی��زاده اظهار ک��رد‪ :‬ما نفهمیدی��م معادن به‬ ‫بخش خصوصی واگذار ش��د یا همچنان دس��ت‬ ‫دولت ماند‪ .‬زمانی که کارخانه‌ها دست دولت بود‪،‬‬ ‫تکلیف مش��خص بود اما وقتی قرار شد به بخش‬ ‫خصوصی واگذار ش��ود‪ ،‬کار را کامل انجام ندادند‪.‬‬ ‫دولت در سال‌های گذشته شرکت‌های صنعتی و‬ ‫معدنی زیادی را بابت رد دیون به سازمان تامین‬ ‫اجتماعی واگذار کرد‪ .‬بخش��ی هم به‌عنوان سهام‬ ‫عدالت و بخش��ی در بورس رفت‪ ،‬درنتیجه نه‌تنها‬ ‫وضع واحدها و بنگاه‌های تولیدی بهتر نشد بلکه‬ ‫بدتر هم شد‪.‬‬ ‫این نماینده مجلس ش��ورای اسالمی در پایان‬ ‫گف��ت‪ :‬متاس��فانه دولت با وجود س��هم کم‪ ،‬کل‬ ‫مدیری��ت را در دس��ت گرفته اس��ت‪ .‬م��ا به‌طور‬ ‫اس��می‪ ،‬خصوصی‌س��ازی کرده‌ایم ام��ا در عمل‪،‬‬ ‫همه‌چیز دست دولت است‪ .‬اگر می‌خواهیم کشور‬ ‫به س��مت رونق پیش برود‪ ،‬جل��وی رانت گرفته‬ ‫ش��ود و رقابت سالم در کشور حاکم شود‪ ،‬مجبور‬ ‫هس��تیم اقتصاد را آزاد کنیم و در دس��ت بخش‬ ‫خصوصی قرار دهیم‪.‬‬ ‫‹ ‹بیش�تر معادن ب�زرگ دس�ت دولت‬ ‫است‬ ‫مصطفی جهانی‪ ،‬کارشناس‬ ‫معدن ضمن مهم دانس��تن‬ ‫خصوصی‌س��ازی معادن به‬ ‫روزگار مع��دن گفت‪ :‬اینکه‬ ‫مطرح می‌ش��ود معادن باید‬ ‫به بخ��ش خصوصی واگذار‬ ‫شوند مسئله مهمی است که باید اجرایی شود‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه بزرگ‌ترین مشکل در کشور ما‬ ‫اجراس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬ما در زمینه قانون مشکل‬ ‫نداش��تیم چراک��ه قوانین موجود خوب هس��تند‬ ‫اما انتظار مهم این اس��ت که به اجرا توجه شود‪.‬‬ ‫متاسفانه همیش��ه رانت اطالعاتی بوده‪ ،‬درنتیجه‬ ‫درست اجرا‌نشده است‪.‬‬ ‫این کارشناس معدن با بیان اینکه دولت تمایل‬ ‫به بنگاهداری دارد‪ ،‬اظه��ار کرد‪ :‬قانون و مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی تاکید دارند که واگذاری‌ها به‬ ‫بخش خصوصی انجام ش��ود ام��ا دولت تمایل به‬ ‫مالکیت دارد‪ .‬وقتی دولت همچنان به درآمدهای‬ ‫نفتی و معدنی وابس��ته باش��د طبیعی اس��ت که‬ ‫تمایل چندانی ندارد از این پول دس��ت بکش��د و‬ ‫به آن به‌عن��وان یک محل درآمد ن��گاه می‌کند‪.‬‬ ‫ازآنجایی‌ک��ه درآمدهای مالیات��ی دولت جایگاه‬ ‫الزم را ندارند‪ ،‬نفت و معدن همچنان محل درآمد‬ ‫هس��تند‪ .‬او با اش��اره به نقش مالیات در اقتصاد‬ ‫کش��ورهای توسعه‌یافته گفت‪ :‬این در حالی است‬ ‫که اروپا و بیشتر کشورهای توسعه‌یافته به مالیات‬ ‫وابس��ته هستند و ش��رکت‌های خصوصی در آنها‬ ‫به‌راحتی نقش‌آفرینی می‌کنند‪.‬‬ ‫جهانی درباره خصولتی‌ها نیز گفت‪ :‬دولت پول‬ ‫ندارد بدهی‌هایش را پرداخت کند‪ .‬به همین دلیل‬ ‫بخش��ی از معدن را به‌عن��وان رد دیون به تامین‬ ‫اجتماع��ی می‌دهد‪ .‬وقتی به س��مت خصولتی‌ها‬ ‫می‌رویم بخش��ی از مدیریت‪ ،‬به دولت و قسمتی‬ ‫به بخش خصوصی می‌رس��د ام��ا می‌بینیم که از‬ ‫مدیرعام��ل تا دیگ��ران را خود دولت مش��خص‬ ‫می‌کن��د‪ .‬او تاکید کرد‪ :‬نیت و هدف اصلی دولت‬ ‫باید خصوصی‌سازی باشد‪ .‬امیدواریم دولت دیگر‬ ‫تصدی‌گ��ری نکن��د و مدیری��ت کار را به بخش‬ ‫خصوص��ی واگ��ذار کند‪ .‬هر جا ک��ه مدیریت‪ ،‬در‬ ‫اختیار این بخ��ش بوده به��ره‌وری افزایش‌یافته‬ ‫اس��ت چراکه بخش خصوصی همیشه دلش برای‬ ‫پولش می‌سوزد‪.‬‬ ‫این کارش��ناس معدن در پاسخ به این پرسش‬ ‫که برای رش��د معادن خصوصی چ�� ‌ه کاری باید‬ ‫انج��ام داد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در معادن بزرگ همچنان‬ ‫دولت نقش داشته و واگذاری آنها همیشه مشکل‬ ‫دارد اما معادن کوچک می‌توانند برای رشد خود‬ ‫به سمت تشکیل کنسرسیوم صادراتی بروند‪ .‬البته‬ ‫درحال‌حاضر این مهم را داریم اما ضعیف است‪.‬‬ ‫جهان��ی ادامه داد‪ :‬درحال‌حاضر معادن کوچک‬ ‫س��نگ‌آهن‪ ،‬س��نگ‌های س��اختمانی و تزئینی‪،‬‬ ‫به طور کامل خام‌فروش��ی ک��رده و ماده را صادر‬ ‫می‌کنند‪ .‬این معادن چون کوچک هستند خیلی‬ ‫نمی‌توانند روی صادرات که یک فن تجاری است‬ ‫و شرایط ویژه دارد‪ ،‬مانور دهند‪ .‬اینها درآمد کمی‬ ‫داشته و توان بازاریابی و فروش ندارند‪ .‬وقتی برای‬ ‫نمونه‪ ۱۲ ،‬معدندار کنسرس��یوم تش��کیل دهند‬ ‫هزینه‌ها سرشکن می‌ش��ود و سهم هر کدام یک‬ ‫دوازدهم می‌شود و چون معادن کوچکی هستند‪،‬‬ ‫کنار هم تنوع محصول داش��ته و با سبدی از کاال‬ ‫پای میز مذاکره می‌روند‪.‬‬ ‫او درب��اره اهمی��ت افزایش دان��ش معدنکاران‬ ‫اظهار کرد‪ :‬کس��انی که در ح��وزه معدن فعالیت‬ ‫می‌کنند باید دانش خود را به‌روز کرده و راه‌های‬ ‫تج��ارت و معامل��ه را بلد باش��ند‪ .‬دراین‌باره اتاق‬ ‫بازرگانی می‌تواند ایفای نقش کرده و کالس‌های‬ ‫آموزشی تشکیل دهد‪.‬‬ ‫نیاز کارگران به ‪ ۲‬میلیون و ‪ ۱۰۰‬هزار تومان برای حفظ قدرت خرید‬ ‫بند دوم م��اده ‪ ۴۱‬قانون کار جمهوری اس�لامی ایران‪ ،‬به‬ ‫صراحت تکلیف رابطه مزد و معاش را روش��ن کرده است‪ .‬این‬ ‫بند می‌گوید‪« :‬کمترین مزد بدون آنکه مش��خصات جسمی و‬ ‫روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول ش��ده را مورد توجه‬ ‫قرار دهد‪ ،‬باید به اندازه‌ای باش��د ت��ا زندگی یک خانواده که‬ ‫تعداد متوس��ط آن از سوی مراجع رس��می اعالم می‌شود را‬ ‫تامین کند‪».‬‬ ‫به گ��زارش ایلن��ا‪ ،‬در گفتمان ماده ‪ ،۴۱‬م��زد باید زندگی‬ ‫یک خانوار را به طور کام��ل تامین کند؛ ضروریات مورد نیاز‬ ‫برای تامین زندگی خانوار متوس��ط در قالب محاسبات «سبد‬ ‫معیش��ت» انجام می‌شود؛ سبدی که در ‪ ۲‬سال گذشته‪ ،‬ذیل‬ ‫مذاکره مزدی در کارگروهی به نام «دس��تمزد ش��ورای‌عالی‬ ‫کار» به صورت بس��یار حداقلی محاس��به ش��ده است‪ ،‬گرچه‬ ‫محاس��بات س��بد معاش خانوار هرگز برای تصمیم‌گیرندگان‬ ‫م��زدی یا ش��ریکان اجتماعی کارگران ال��زام‌آور نبوده و مزد‬ ‫بدون توجه به این محاسبات فقط با مبنا قرار دادن نرخ تورم‬ ‫رس��می –بند یک ماده ‪ ۴۱‬قانون کار‪ -‬تعیین شده است؛ در‬ ‫هر حال به زعم گروه کارگری‪ ،‬محاسبه سبد معاش حداقلی و‬ ‫قرار گرفتن امضای دولتی‌ها و کارفرمایان پای آن‪ ،‬در مذاکره‬ ‫دستمزد‪ ،‬نقش اهرم فشار را دارد‪.‬‬ ‫با این وجود‪ ،‬کارگران نتوانس��تند ش��ریکان اجتماعی خود‬ ‫را متقاعد کنند که تاثیر تورم رس��می روی س��بد معاش در‬ ‫بازه یک س��اله‪ ،‬محاسبه و قدر مطلق ریالی آن روی دستمزد‬ ‫اعمال ش��ود‪ .‬دستاویز آنها در لحاظ کردن این معادله‪ ،‬معنای‬ ‫واقعی و علمی تورم اس��ت‪ .‬تورم در معن��ای جامع آن‪ ،‬گران‬ ‫ش��دن اقالم و در نتیجه‪ ،‬باال رفتن هزینه‌هاس��ت؛ ما تورم در‬ ‫هزینه داریم نه تورم در دس��تمزد و به همین دلیل هم تورم‬ ‫باید روی س��بد هزینه‌ها – بخوانید سبد معاش‪ -‬اعمال شود‪،‬‬ ‫نه روی دستمزد‪.‬‬ ‫اما پرسش اساسی اینجاست که همین سبد معاش حداقلی‬ ‫در نخس��تین ماه امس��ال چقدر تغییر کرده اس��ت؛ افزایش‬ ‫سرس��ام‌آور قیمت‌ها به‌ویژه نرخ خوراکی‌ها در فروردین ‪،۹۸‬‬ ‫تا چه اندازه سبد معاش حداقلی محاسبه شده در اسفند سال‬ ‫گذش��ته را متورم کرده است؟ سبد معیشت خانوار در اسفند‬ ‫‪ ۳ ،۹۷‬میلیون و ‪ ۷۵۹‬هزار و ‪ ۲۶۲‬تومان تعیین ش��د؛ هر ‪۳‬‬ ‫ضلع مذاکره م��زدی – کارگران‪ ،‬کارفرمای��ان و دولت‪ -‬پای‬ ‫این رقم را امضا کردند اما با محاس��بات دقیق فرامرز توفیقی‬ ‫(رئیس کارگروه دس��تمزد کانون عالی شوراهای اسالمی کار‬ ‫کش��ور) متوجه می‌شویم این س��بد تا انتهای فروردین‪۵۷ ،‬‬ ‫درص��د افزایش نرخ پیدا ک��رده و برای حف��ظ قدرت خرید‬ ‫کارگران به بیش از ‪ ۲‬میلیون و ‪ ۱۰۰‬هزار تومان مازاد دستمزد‬ ‫نیاز است‪ .‬فرامرز توفیقی از مولفه‌ای به نام «میزان مورد نیاز‬ ‫برای حفظ قدرت خرید» نام می‌برد که در واقع‪ ،‬فاصله س��بد‬ ‫معاش ‪ ۹۷‬و س��بد معاش محاسبه ش��ده در فررودین است‪.‬‬ ‫در واقع اگر کارگران بخواهند قدرت خرید خود را در س��طح‬ ‫فعلی حفظ کنند‪ ،‬باید به اندازه تورم سبد معاش در نخستین‬ ‫ماه از س��ال‪ ،‬هزینه اضافی بپردازند‪ .‬برای حفظ قدرت خرید‪،‬‬ ‫فاصله سبد معاش محاسبه شده در اسفند‪۳۷۵۹۲۶۲۵ ،‬ریال‬ ‫و س��بد معاش فروردین‪ ۵۹۰۷۵۶۲۵ ،‬ریال باید به کارگران‬ ‫پرداخت شود‪ .‬در واقع کارگران برای حفظ قدرت خرید خود‬ ‫و جلوگیری از س��قوط آن در اردیبهشت ‪ ۹۸‬به ‪۲۱۴۸۳۰۰۰‬‬ ‫ریال نیاز دارند‪ .‬در مجموع‪ ،‬با محاس��بات دقیق س��بد معاش‬ ‫مش��خص می‌شود هزینه‌های کارگران در فروردین ‪ ،۹۸‬بیش‬ ‫از ‪ ۲‬میلیون و ‪ ۱۴۰‬هزار تومان افزایش یافته و بدیهی ا‌س��ت‬ ‫اگر این افزایش جبران نش��ود‪ ،‬معاش کارگران بازهم سقوط‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫کش��ور از ظرفیت زی��اد مواد اولی��ه معدنی فلزی و‬ ‫غیرفلزی به ویژه س��نگ‌های تزئین��ی و نما برخوردار‬ ‫است‪ .‬از یک طرف برای تولید فرآورده و محصول از این‬ ‫مواد خام معدنی کمترین وابستگی به واردات و ارزبری‬ ‫وج��ود دارد و از ط��رف دیگر ص��ادرات محصوالت با‬ ‫کیفیت معدنی به‌وسیله کشورهای همسایه به راحتی‬ ‫امکان‌پذیر اس��ت‪ .‬از این رو می‌ت��وان نتیجه گرفت با‬ ‫صادرات‌محور ک��ردن تولیدات معدنی با ارزش افزوده‬ ‫باال نه تنها اش��تغال مولد را می‌توان در کش��ور افزایش‬ ‫داد بلک��ه می‌توان تاثیر تحریم‌ه��ا بر اقتصاد ایران را به‬ ‫ط��ور قابل مالحظه‌ای کاهش داد‪ .‬به این ترتیب بخش‬ ‫مع��دن بر خالف نفت‪ ،‬اثرپذی��ری کمتری از تحریم‌ها‬ ‫دارد و س��رمایه‌گذاری در این حوزه و تولید محصوالت‬ ‫با ارزش افزوده می‌تواند آبادانی و اشتغال را برای کشور‬ ‫ب��ه ارمغ��ان آورد‪ .‬با س��رمایه‌گذاری در بخش معدن و‬ ‫انتقال دانش فنی روز‪ ،‬از اکتش��اف کانسارهای بزرگ‬ ‫تا فرآوری مواد معدن��ی و صادرات‌محور کردن صنایع‬ ‫معدن��ی‪ ،‬می‌توانی��م ارز قابل توجه��ی را وارد چرخه‬ ‫اقتصادی کشور کنیم‪ .‬درنتیجه درحالی که قصد داریم‬ ‫درآمدهای نفتی را کاه��ش دهیم کمک می‌کنیم که‬ ‫درآمده��ای بخش معدن افزایش یاب��د‪ .‬درباره اینکه‬ ‫تحریم بخش معدن و فلزات از س��وی رئیس‌جمهوری‬ ‫امری��کا چق��در مانع رش��د مع��ادن ما می‌ش��ود باید‬ ‫گفت تحریمی که حدود یک ماه اس��ت اعمال ش��ده‪،‬‬ ‫درحال‌حاضر مش��مول فلزات پایه و اساس��ی و به‌طور‬ ‫عمده آهن‪ ،‬مس‪ ،‬س��رب و روی می‌ش��ود که تا پیش از‬ ‫این صادر می‌ش��دند‪ .‬درست است که چنین تحریمی‬ ‫منجر به محدود ش��دن صادرات به اروپا و برخی دیگر‬ ‫از کشورها می‌ش��ود اما با توجه به ماهیت فرآیندهای‬ ‫معدنکاری از اکتش��اف گرفته تا فرآوری و وابس��تگی‬ ‫حداقل��ی این بخش‌ها ب��ه س��رمایه‌گذاری خارجی و‬ ‫وجود ذخایر معدنی زیاد می‌توان تاکید کرد که ضمن‬ ‫تامین کامل نیاز داخل‪ ،‬قادر هس��تیم نی��از بازارهای‬ ‫کش��ورهای همسایه و همسو را تامین کرده و به‌وسیله‬ ‫تهاتر با برخی کشورها همچون هند‪ ،‬چین و ترکیه‪ ،‬آثار‬ ‫این تحریم‌ها را کاهش دهیم‪.‬‬ ‫نظرگاه‬ ‫قدرت روابط عمومی‬ ‫داریوش اسماعیلی‬ ‫رئیس سازمان نظام مهندسی معدن‬ ‫درک متقاب��ل و ارتباطات به منظ��ور نیل به اهداف‬ ‫س��ازمانی‪ ،‬به عن��وان یکی از اصول اساس��ی مدیریت‬ ‫پذیرفت��ه ش��ده اس��ت و نوع��ی از این ارتب��اط که به‬ ‫ش��کل روابط عمومی نمود پیدا می‌کند‪ ،‬نقش مهمی‬ ‫در ش��کل‌دهی‪ ،‬برنامه‌ری��زی و اجرای سیاس��ت‌های‬ ‫راهب��ردی یک س��ازمان ایفا می‌کند‪ .‬ق��درت روابط‬ ‫عمومی در صالحیت‪ ،‬صمیمیت و کوشش خردمندانه‬ ‫اس��ت‪ .‬رویکرد روابط عمومی‌ها در عصر رس��انه‌های‬ ‫جدی��د‪ ،‬باید همس��و با تغیی��رات دهک��ده جهانی از‬ ‫انعطاف‌پذیری و پویایی الزم بهره‌مند باش��د‪ .‬همراهی‬ ‫مدی��ران در طراح��ی روش‌ه��ای س��ازنده و تعیی��ن‬ ‫خط‌مش��ی‌های آینده‪ ،‬کمک به برنامه‌ریزی و اجرای‬ ‫سیاس��ت‌های راهبردی س��ازمان‪ ،‬تس��هیل در ایجاد‬ ‫فرهنگ س��ازمانی درس��ت‪ ،‬پایدار‪ ،‬توانمندس��ازی و‬ ‫افزای��ش بهره‌وری و مش��ارکت‪ ،‬پیامده��ای عملکرد‬ ‫روابط عمومی‌هایی اس��ت که آگاهانه در مسیر درست‬ ‫گام برمی‌دارن��د؛ عملک��ردی که در ‪ ۲‬ح��وزه درون و‬ ‫برون‌س��ازمانی تبلور پیدا می‌کند و فرصت مناسبی را‬ ‫در اختیار مدیران قرار می‌دهد تا تصویر ش��فاف‌تری از‬ ‫آنچه در این حوزه‌ها می‌گذرد‪ ،‬داشته باشند؛ رهاوردی‬ ‫ک��ه در این دوره از فعالیت س��ازمان نظام مهندس��ی‬ ‫مع��دن بیش از پی��ش مورد توجه قرار گرفته اس��ت و‬ ‫تالش می‌ش��ود به بهترین نحو ممکن ارتباط دو سویه‬ ‫بی��ن اعضا‪ ،‬ارکان س��ازمان و همچنین فعاالن معدنی‬ ‫برقرار شود‪.‬‬
‫صنایع‌معدنی غیرفلزی‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 29‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 13‬رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 19‬مه ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره‪167‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫افزایش ‪ ۲۵‬تا ‪۳۵‬‬ ‫درصدی نرخ سیمان‬ ‫منطقی است‬ ‫صنع��ت س��یمان در مقایس��ه با س��ایر محصوالت‬ ‫کمتری��ن تاثیر را از تحریم‌ها می‌پذیرد و همین مزیت‪،‬‬ ‫نقطه قوتی اس��ت که هم وضعیت سیمانی‌ها را باثبات‬ ‫کرده و هم این صنعت را برای س��رمایه‌گذاری جذاب‬ ‫می‌کند‪.‬‬ ‫به گزارش بورس نیوز‪ ،‬ش��رکت سیمان صوفیان که‬ ‫برنامه افزایش سرمایه ‪۱۰۰‬درصدی از محل مطالبات‬ ‫و آورده نقدی س��هامداران را هم در دست اجرا دارد‪ ،‬در‬ ‫‪ ۱۲‬ماه ‪ ۹۷‬با رش��د ‪۷‬درصدی نس��بت به مدت مشابه‬ ‫س��ال قبل سود ‪ ۱۱۷‬میلیارد ریالی محقق کرده است‪.‬‬ ‫با توجه به احتمال افزایش نرخ س��یمان در چند هفته‬ ‫آینده‪ ،‬رشد سودآوری این شرکت دور از انتظار نیست‪.‬‬ ‫منصور نجفی‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت سیمان صوفیان‬ ‫درب��اره موضوع افزای��ش نرخ احتمالی س��یمان بیان‬ ‫کرد‪ :‬طرح افزایش نرخ س��یمان بر اس��اس یک سامانه‬ ‫حسابرس��ی انجام می‌ش��ود و از چند ماه قبل در حال‬ ‫محاسبه دقیق بهای تمام شده سیمان بوده‌اند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬هنوز میزان افزایش نرخ درخواس��تی‬ ‫مش��خص نشده ولی با توجه به رشد هزینه‌های تولید‪،‬‬ ‫افزایش نرخ ‪ ۲۵‬تا ‪۳۵‬درصدی منطقی است‪.‬‬ ‫این فعال صنعت سیمان افزود‪ :‬تخفیف‌های فروش‬ ‫سیمان حذف شده است‪ .‬با توجه به افزایش بهای تمام‬ ‫شده س��یمان و افزایش هماهنگی بیشتر شرکت‌های‬ ‫س��یمانی‪ ،‬نگران��ی چندانی از نظر ارائ��ه تخفیف‌های‬ ‫ف��روش نداری��م و در ص��ورت افزایش نرخ س��یمان‪،‬‬ ‫درنهایت بعضی شرکت‌ها اقدام به ارائه تخفیف جزئی‬ ‫به نمایندگان فروش می‌کنند‪.‬‬ ‫مدیرعامل «س��صوفی» درب��اره وضعیت صادرات‬ ‫پ��س از افزایش نرخ احتمالی گفت‪ :‬در صورت افزایش‬ ‫نرخ سیمان‪ ،‬نرخ سیمان صادراتی هم تحت تاثیر قرار‬ ‫خواهد گرفت‪ .‬البته صادرات س��یمان به عراق در حال‬ ‫حاضر متوقف شده و صادرات سیمان به عراق از طریق‬ ‫دالالن نیز شایعه‌ای کذب است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ص��ادرات س��یمان به برخ��ی بازارهای‬ ‫صادراتی به ش��کل ارزی و برخی دیگر به ش��کل ریالی‬ ‫اس��ت‪ .‬صادرات سیمان صوفیان بیشتر به شکل ریالی‬ ‫انجام می‌شود‪.‬‬ ‫نجف��ی در پای��ان تاکید ک��رد‪ :‬صنعت س��یمان در‬ ‫مقایسه با س��ایر بخش‌ها کمترین تاثیر را از تحریم‌ها‬ ‫می‌پذی��رد و همی��ن مزیت‪ ،‬نقطه قوتی اس��ت که هم‬ ‫وضعیت س��یمانی‌ها را باثبات ک��رده و هم این صنعت‬ ‫را برای سرمایه‌گذاری جذاب می‌کند‪.‬‬ ‫روند س��ودآوری شرکت‌های سیمانی صعودی بوده‬ ‫و به‌طور قطع س��یمانی‌ها در سال ‪ ۹۸‬سودهای بهتری‬ ‫نسبت به سال ‪ ۹۷‬محقق خواهند کرد‪.‬‬ ‫کمک ‪۴۹‬هزار تنی سیمان بنیاد مستضعفان برای مناطق سیل‌زده‬ ‫دبیر ستاد کمک‌های بنیاد مستضعفان در سوانح طبیعی‬ ‫گفت‪ :‬این بنیاد در نوس��ازی و بازس��ازی مناطق سیل‌زده‬ ‫مش��ارکت دارد و تاکن��ون ‪ ۴۹‬ه��زار تن س��یمان رایگان‬ ‫برای س��اخت و تعمیر واحدهای مس��کونی در این مناطق‬ ‫اختصاص داده است‪.‬‬ ‫به گ��زارش تس��نیم‪ ،‬عل��ی امی��دی در گ��رگان درباره‬ ‫کمک‌های انجام ش��ده به س��یل‌زدگان اظهار ک��رد‪ :‬بنیاد‬ ‫مستضعفان از نخس��تین روزهای وقوع سیل در کنار مردم‬ ‫استان‌های مختلف حضور داشت و اکنون نیز برای بازسازی‬ ‫و نوسازی این مناطق کمک حال آنها خواهد بود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در مرحله نخس��ت مقابله با بحران س��یل که‬ ‫م��ردم به کاالها و کمک‌های اولیه و ضروری نیاز داش��تند؛‬ ‫بنیاد مس��تضعفان پای کار آمد و اقدام به تامین بخش��ی از‬ ‫نیازهای ضروری مردم در این مناطق کرد‪.‬‬ ‫دبیر ستاد کمک‌های مردمی بنیاد مستضعفان در سوانح‬ ‫طبیعی یادآور شد‪ :‬از ابتدای وقوع سیل تاکنون ‪ ۲‬هزار پتو‬ ‫و ‪ ۳‬هزار فرش و گلیم به مناطق س��یل‌زده استان گلستان‬ ‫ارس��ال ش��د همچنین در همان روزهای نخست حادثه که‬ ‫شهرها و روس��تاهای این استان دچار آبگرفتگی شد نیز ‪۵‬‬ ‫هزار جفت چکمه به استان فرستاده شده بود‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬در این مدت ‪ ۳‬هزار تن انواع مواد غذایی‪،‬‬ ‫‪۱۱‬هزار قالب پنیر‪ ،‬یک‌هزار کیلوگرم برنج و ‪ ۵۰۰‬کیلوگرم‬ ‫م��رغ‪ ۱۵۰ ،‬هزار بطری آب‌معدنی و کاالهای دیگری مانند‬ ‫کفش و پوشاک‪ ،‬نوشت‌افزار و‪ ...‬برای استان گلستان ارسال‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫امیدی با اشاره به مشارکت بنیاد مستضعفان در ساخت و‬ ‫تعمیر واحدهای مسکونی خسارت‌دیده در مناطق سیل‌زده‬ ‫گف��ت‪ :‬بنیاد مس��تضعفان برای بازس��ازی و نوس��ازی این‬ ‫مناطق سیمان رایگان تهیه کرده و در اختیار بنیاد مسکن‬ ‫استان‌های مختلف قرار داده است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اختصاص ‪ ۷‬هزار تن سیمان رایگان برای‬ ‫ساخت و تعمیر واحدهای مسکونی خسارت‌دیده در استان‬ ‫گلس��تان افزود‪ :‬تاکنون ‪ ۴۹‬هزار تن سیمان رایگان تهیه و‬ ‫برای بازس��ازی و نوسازی مناطق س��یل‌زده در استان‌های‬ ‫مختل��ف ازجمل��ه گلس��تان‪ ،‬مازن��دران‪ ،‬ایالم‪ ،‬لرس��تان‪،‬‬ ‫خوزستان و‪ ...‬ارسال شد‪.‬‬ ‫از استخراج تـا بارگیری گچ‬ ‫گروه معدن‪:‬‬ ‫گچ یکی از مصالحی است که از گذشته‌های‬ ‫دور مورد اس��تفاده بوده است‪ .‬گچ را از حرارت‬ ‫دادن س��نگ گچ به‌دس��ت می‌آورند‪ .‬در ایران‪،‬‬ ‫س��نگ گچ به‌وفور یافت می‌شود‪ .‬این سنگ‌ها‬ ‫به‌طور عم��ده در دریا رس��وب کرده‌اند و این‬ ‫رس��وبات‪ ،‬ه��م ب ‌ه ش��کل بلوری اس��ت و هم‬ ‫غیربلوری‪ .‬سنگ گچ خالص‪ ،‬سفیدرنگ است‬ ‫و ناخالصی‌ه��ای آن را ب��ه رنگ‌های گوناگون‬ ‫درمی‌آورند‪ .‬قابلیت حل شدن سنگ گچ در آب‬ ‫بس��یار کم است‪ .‬ویژگی این سنگ‪ ،‬حل شدن‬ ‫آن در اس��ید کلریدریک غلیظ اس��ت ولی در‬ ‫اسیدس��ولفوریک حل نمی‌شود‪ .‬همچنین باید‬ ‫دانست که روی سنگ گچ رستنی نمی‌روید و‬ ‫گیاهی سبز نمی‌شود اما توجه به این نکته نیز‬ ‫الزم است که با مشاهده پوشش گیاهی در یک‬ ‫منطقه نمی‌توان به وجود نداش��تن این سنگ‬ ‫در آن ناحیه پی برد زیرا در بسیاری از مناطق‪،‬‬ ‫روی سنگ گچ را الیه‌ای از خاک مناسب برای‬ ‫رویش گیاه می‌پوشاند و رستنی‌ها در این الیه‬ ‫می‌رویند‪.‬‬ ‫‹ ‹فرآیند تولید گچ‬ ‫فرآین��د تولی��د گچ به‌طور مختصر تش��ریح‬ ‫می‌شود‪:‬‬ ‫‪ -۱‬دپو و آماده‌سازی سنگ گچ‬ ‫س��نگ گچ مصرفی کارخان��ه از معادن گچ‬ ‫اس��تخراج و به دپوی کارخانه حمل می‌ش��ود‬ ‫س��پس کراش��ر یا آسیاب چکش��ی مواد خام‪،‬‬ ‫س��نگ گچ را تا دانه‌بندی مناس��ب آس��یاب‬ ‫می‌کند‪ .‬خ��اک یا دانه‌های س��نگ ریزتر وارد‬ ‫آس��یاب نش��ده و به‌طورمس��تقیم به نوار زیر‬ ‫آس��یاب منتق��ل و از آنجا به هم��راه خروجی‬ ‫آسیاب به سیلوی مواد خام برده می‌شود‪ .‬مواد‬ ‫خام خروجی از آس��یاب نیز به قس��مت پخت‬ ‫هدایت می‌شود‪.‬‬ ‫‪ -۲‬قسمت پخت‬ ‫مواد خام ورودی به کوره‌ها منتقل می‌ش��ود‬ ‫تا عملیات پخت با ‪ ۱۵۰‬درجه حرارت تکمیل‬ ‫ش��ود و در انتهای کوره مواد پخته ش��ده وارد‬ ‫آسیاب می‌شود تا به دانه‌بندی مورد نظر برسد‪.‬‬ ‫‪ -۳‬آسیاب و دانه‌بندی‬ ‫پ��س از آس��یاب‪ ،‬م��واد پخته ش��ده برای‬ ‫همسان‌سازی دانه‌بندی از سرند انتهایی عبور‬ ‫می‌کند و مانده روی س��رند به دو آس��یاب که‬ ‫به‌‌طور م��وازی با یکدیگر کار می‌کنند‪ ،‬منتقل‬ ‫می‌ش��وند‪ .‬خروجی آس��یاب‌ها دوباره به سرند‬ ‫م��واد پخته هدایت و چرخه ب��اال دوباره تکرار‬ ‫می‌شود‪ .‬محصول خروجی از سالن پخت به دو‬ ‫س��یلوی ذخیره ‪ ۳۵۰‬تنی منتقل و از آنجا به‬ ‫قسمت بسته‌بندی حمل می‌شود‪.‬‬ ‫‪ -۴‬بسته‌بندی و بارگیری‬ ‫محصول دو س��یلوی موردنظر به دو دستگاه‬ ‫بسته‌بندی منتقل می‌شود که محصول پس از‬ ‫بارگیری در کامیون روانه بازار مصرف می‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹خصوصیات گچ‬ ‫زم��ان گی��رش‪ ۶۷ :‬تا ‪ ۸۸‬گ��رم گچ در یک‬ ‫لیتر آب حل می‌شود‪ .‬حداقل زمان گیرش گچ‬ ‫س��اختمانی ‪ ۴‬دقیق��ه و حداکث��ر آن ‪ ۸‬یا ‪۱۰‬‬ ‫دقیقه است همچنین کمینه زمان گیرش گچ‬ ‫اندود ‪ ۸‬دقیقه و بیشینه آن‪ ۶۰ ،‬دقیقه است‪.‬‬ ‫جمع‌ش��دگی‪ :‬گ��چ س��اختمانی ‪ ۱‬درص��د‬ ‫افزایش حجم دارد‪ .‬درنتیجه مس��ئله انقباض‬ ‫خوردن پس از گیرش که درباره سیمان مطرح‬ ‫اس��ت‪ ،‬در زمینه گچ وجود ن��دارد و به‌عنوان‬ ‫نمونه اگر در دیواری ترک وجود داشته باشد‪،‬‬ ‫می‌توان آن را با گچ پر کرد‪ .‬به همین دلیل در‬ ‫گذش��ته و قبل از دس��تیابی به فناوری جدید‬ ‫(پوش��ش رنگ‪ ،‬کاشی‪ ،‬س��رامیک و‪ )...‬سطوح‬ ‫س��اختمان‌ها را فقط با گچ‪ ،‬ان��دود می‌کردند‪.‬‬ ‫البته باید دانست که سطح گچ به‌علت نداشتن‬ ‫سوراخ‌های ریز‪ ،‬یک س��طح صاف و بهداشتی‬ ‫است‪ .‬از همین خاصیت گچ استفاده کرده‪ ،‬آن‬ ‫را برای پوشش س��طوح وسیعی که نباید درز‬ ‫انبساط داشته باشند‪ ،‬به کار می‌برند‪.‬‬ ‫اثر بر فل��زات‪ :‬یک��ی از خصوصیات گچ این‬ ‫است که فلزات را س��ولفاته می‌کند‪ .‬درنتیجه‬ ‫فل��زات نباید به‌طور مس��تقیم در تماس با گچ‬ ‫باش��ند و الزم اس��ت پیش از تم��اس با گچ از‬ ‫پوشش ضدزنگ برخوردار شوند‪.‬‬ ‫محاف��ظ در براب��ر آت��ش‪ :‬یک��ی دیگ��ر از‬ ‫امتیازهای گچ‪ ،‬آن اس��ت که همچون الیه‌ای‬ ‫محافظ در برابر آتش عمل می‌کند‪.‬‬ ‫فرآیند محافظت در برابر آتش در گچ چنین‬ ‫است که فرض کنید روی یک ستون فوالدی‪،‬‬ ‫با الیه‌ای از گچ پوشیده شده باشد‪ ،‬در صورت‬ ‫آتش‌س��وزی‪ ،‬آب تبلور تبخیر شده‪ ،‬الیه‌ای از‬ ‫بخ��ار آب روی فوالد را می‌گی��رد‪ ،‬درنتیجه با‬ ‫وجودی که دمای محیط در اثر آتش‌سوزی باال‬ ‫می‌رود‪ ،‬دمای ستون فوالدی تا مدتی می‌ماند‬ ‫و همی��ن مقدار زمان برای رس��یدن نیروهای‬ ‫آتش‌نشانی کافی است‪.‬‬ ‫مقاومت‪ :‬مقاومت گچ ب��ه مقدار آب موجود‬ ‫در خمیر گ��چ و همچنین به دمایی که در آن‬ ‫گیرش حاصل می‌شود‪ ،‬بستگی دارد‪ .‬مقاومت‬ ‫گچ برخالف س��یمان‪ ،‬به‌س��رعت زیاد می‌شود‬ ‫و بع��د ثابت می‌ماند‪ .‬با افزودن ماس��ه به گچ‪،‬‬ ‫می‌توان مقاومت فشاری آن را افزایش داد‪.‬‬ ‫واکن��ش در برابر رطوبت‪ :‬یکی از معایب گچ‬ ‫آن است که در برابر رطوبت مقاوم نیست و به‬ ‫اصطالح طبله می‌کند‪ .‬البته می‌توان با افزودن‬ ‫ترکیبات پلیمری به گچ‪ ،‬گچ ضدآب به‌دس��ت‬ ‫آورد ام��ا گچ معمولی توانایی مقاومت در برابر‬ ‫رطوبت را ندارد‪ .‬گچ از سایر مصالح ساختمانی‬ ‫سرامیکی سبک‌تر است‪ .‬وزن مخصوص دانه‌ای‬ ‫آن‪ ۲.۸ ،‬و وزن مخص��وص انبوه��ی آن‪۰.۸۵ ،‬‬ ‫است‪ .‬باید توجه کرد که سبک بودن گچ‪ ،‬یکی‬ ‫از امتیازات آن است‪.‬‬ ‫س��طوح گچ��ی در براب��ر انتقال ح��رارت و‬ ‫همچنی��ن ص��وت‪ ،‬عای��ق به‌ش��مار م��ی‌رود‪.‬‬ ‫درنهایت یادآوری می‌شود که گچ جزو مصالح‬ ‫سرامیکی است‪.‬‬ ‫‹ ‹کاربرد گچ‬ ‫کاربرد گچ ب ‌ه ش��کل س��نتی در تاق ضربی‬ ‫اس��ت‪ .‬اصول کلی تاق ضربی چنین است که‬ ‫در طول فضایی که می‌خواهند س��قف بزنند‪،‬‬ ‫تعدادی تیرآهن به موازات هم قرار می‌دهند و‬ ‫بین این تیرآهن‌ها‪ ،‬آجرها را به‌صورت قوس‌دار‬ ‫می‌چینند تا با استفاده از خاصیت انتقال نیرو‬ ‫در قوس‪ ،‬نیروی بار وارد بر سقف‪ ،‬به تیرآهن‌ها‬ ‫منتقل شود‪.‬‬ ‫در این نوع سقف‪ ،‬چون آجرها باید سریع به‬ ‫یکدیگر بچسبند‪ ،‬با توجه به اینکه زمان گیرش‬ ‫گچ بس��یار کوتاه اس��ت‪ ،‬به‌عنوان مالت از گچ‬ ‫استفاده می‌کنند‪ .‬امروز با پیدایش صنعت بتن‬ ‫و س��یمان پرتلند‪ ،‬در سقف‌ها از تیرچه بلوک‬ ‫استفاده می‌ش��ود و گچ بیشتر در سفیدکاری‬ ‫کارب��رد دارد ام��ا نکت��ه قابل‌توج��ه اینک��ه‬ ‫س��فیدکاری ب ‌ه شکل سنتی‪ ،‬بس��یار پرهزینه‬ ‫و یافتن اس��تادکار ماهر‪ ،‬مشکل است‪ .‬به این‬ ‫دلیل هم‌اکنون روش‌ه��ای جدیدی از کاربرد‬ ‫گچ در ساختمان به منظور کاهش هزینه به‌کار‬ ‫گرفته می‌شود‪.‬‬ ‫در صنعت فرآورده‌های گچی‪ ،‬پیش‌ساخته‌ها‬ ‫در کارخان��ه تولی��د و در کارگاه فق��ط نصب‬ ‫می‌شوند‪.‬‬ ‫انواع مختلف��ی از فرآورده‌های گچی وجود‬ ‫دارد‪ .‬در تولی��د این قطعات از م��واد پرکننده‬ ‫هم استفاده می‌شود‪ .‬به‌عنوان نمونه‪ ،‬با افزودن‬ ‫ماسه‪ ،‬قطعات سنگین‌تر شده و مقاومت بیشتری‬ ‫به‌دس��ت می‌آورند و تولید گاز و ایجاد تخلخل‬ ‫می‌کند‪.‬‬ ‫برای نمونه افزودن آب اکسیژنه سبب تولید‬ ‫هی��دروژن و ایج��اد تخلخل می‌ش��ود‪ .‬از مواد‬ ‫زائ��د دیگر مانند کاه‪ ،‬خاک اره‪ ،‬نی خردش��ده‬ ‫ـ که در صنعت نیش��کر به‌نام باگاس شناخته‬ ‫می‌ش��ودـ و م��واد زائد کش��اورزی و صنعتی‪،‬‬ ‫به‌عنوان پرکننده اس��تفاده می‌ش��ود‪ .‬قطعات‬ ‫گچی ساخته شده به دو شکل است‪ :‬تیغه‌های‬ ‫گچی و ورقه‌های گچی‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬سایت ایران گچ‬ ‫اشتغال بیش از ‪۱۰۰۰‬‬ ‫جوان خوزستانی در کارخانه‬ ‫فوالد اکسین خوزستان‬ ‫اج��رای موثر گش��ت وی��ژه در راس��تای ایجاد یک‬ ‫محیط امن و سالم و عاری از هرگونه بیماری شغلی در‬ ‫کارخانه فوالد اکسین خوزستان کلید خورد‪.‬‬ ‫به گ��زارش معدن‌نام��ه‪ ،‬در اطالعی��ه جدید روابط‬ ‫عمومی شرکت فوالد اکس��ین خوزستان آمده است‪:‬‬ ‫ش��رکت فوالد اکسین خوزس��تان که با شعار «نگین‬ ‫صنع��ت فوالد ایران» ش��کل گرفته برای دس��تیابی و‬ ‫تحقق این ش��عار همواره باید در مسیر بهبود روش‌ها‬ ‫و اس��تانداردهای خود باش��د‪ .‬بر همین اس��اس امین‬ ‫ابراهیمی از ابتدای حضور خود در رأس این ش��رکت با‬ ‫تالش برای تحقق این شعار‪ ،‬اجرای بسیاری از وظایف‬ ‫و مقررات کمرنگ ش��ده در میان واحدها و کارکنان را‬ ‫با تاکید خواستار شده و موردنظارت خود گرفته است‬ ‫تا فوالد اکس��ین بتواند در استانداردهای سختگیرانه‬ ‫بین‌المللی یک شرکت پیشرفته و با محصوالت درجه‬ ‫یک در ایران‪ ،‬خاورمیانه و در جهان باشد‪.‬‬ ‫بر این اساس روابط عمومی با نگاهی ویژه‪ ،‬محورهای‬ ‫ایمنی‪ ،‬محیط‌زیس��ت‪ ،‬آراس��تگی محیط کار‪ ،‬کاهش‬ ‫بهای تمام‌شده‪ ،‬صرفه‌جویی هزینه‌ها و انضباط اداری‬ ‫و‪ ...‬را س��رفصل اطالع‌رسانی و آگاهی‌بخشی قرار داده‬ ‫است‪.‬‬ ‫گشت‌های ویژه ش��رکت یکی از ابزارهای مدیریت‬ ‫عالی ش��رکت با هدف اجرای دقی��ق قوانین و الزامات‬ ‫ایمنی و تاثیرات آن بر فرآیند شغلی کارکنان ب ‌ه شکل‬ ‫متناوب اجرا می‌‌شود‪.‬‬ ‫بر اساس این گزارش‪ ،‬با پیگیری‌هایی که مدیرعامل‬ ‫فوالد اکس��ین انجام داده‪ ،‬بسیاری از بدهی‌های فوالد‬ ‫اکس��ین پرداخت و حساب‌های مس��دود این کارخانه‬ ‫بازگش��ایی شده اس��ت‪ .‬بنا بر اعالم مدیرعامل شرکت‬ ‫فوالد اکسین خوزستان‪ ،‬هم‌اکنون بیش از هزار نفر در‬ ‫این شرکت فوالدی مشغول به کار هستند‪.‬‬ ‫نرخ انواع سیمان و پودر سنگ‬ ‫نرخ انواع بلوک سیمانی‬ ‫محصول‬ ‫مشخصات‬ ‫قیمت (قالبی)‪ -‬به تومان‬ ‫توضیحات‬ ‫محصول‬ ‫مشخصات‬ ‫قیمت (قالبی)‪ -‬به تومان‬ ‫توضیحات‬ ‫بلوک لیکا ‪15‬‬ ‫‪15×20×50‬‬ ‫‪2040‬‬ ‫لیکای اصل ‪ ،‬با حمل‬ ‫پودر سنگ ‪ 25‬کیلویی‬ ‫کیسه‬ ‫‪1800‬‬ ‫بدون حمل‬ ‫بلوک لیکا ‪20‬‬ ‫‪20×20×40‬‬ ‫‪2500‬‬ ‫لیکای اصل ‪ ،‬با حمل‬ ‫پودر سنگ ‪ 15‬کیلویی‬ ‫کیسه‬ ‫‪1200‬‬ ‫بدون حمل‬ ‫بلوک طرح لیکا ‪7‬‬ ‫‪7×20×40‬‬ ‫‪560‬‬ ‫درجه‪ ،۱‬بدون حمل‬ ‫سیمان سفید ‪ 50‬کیلویی‬ ‫کیسه‬ ‫‪14000‬‬ ‫بدون حمل‬ ‫بلوک طرح لیکا ‪20‬‬ ‫‪20×20×40‬‬ ‫‪900‬‬ ‫درجه ‪ ،1‬سبک‪ ،‬بدون حمل‬ ‫سیمان سفید ‪ 40‬کیلویی‬ ‫کیسه‬ ‫‪۱۲۰۰۰‬‬ ‫بدون حمل‬ ‫بلوک طرح لیکا ‪20‬‬ ‫‪20×20×40‬‬ ‫‪660‬‬ ‫درجه‪ ،۱‬سنگین ‪ ،‬بدون حمل‬ ‫سیمان آکبند پوزوالن تهران‬ ‫کیسه‬ ‫روز‬ ‫با حمل – کامیون‬ ‫ ‬
‫تحریم‌ها تاثیری بر فوالد ندارد‬ ‫رئیس اتحادیه فروشندگان آهن و فوالد گفت‪ :‬بخش خصوصی‬ ‫بیش��ترین توجه را به صادرات آسیای شرق و کشورهای همسایه‬ ‫دارد و همی��ن ام��ر تحریم‌های ف��والدی را بی‌اثر کرده اس��ت‪ .‬به‬ ‫گزارش باش��گاه خبرنگاران ج��وان‪ ،‬حمیدرضا رس��تگار‪ ،‬درباره‬ ‫تحریم صنای��ع فوالدی گفت‪ :‬بخش خصوصی بیش��ترین توجه‬ ‫را به صادرات آس��یای ش��رق و کشورهای همس��ایه دارد و همین‬ ‫امر تحریم‌ه��ای فوالدی را بی‌اثر کرده اس��ت‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬نگاه‬ ‫خردمندانه و دلس��وزانه آن اس��ت که باید به معنی واقعی‪ ،‬بخش‬ ‫خصوص��ی و تجارت‌کنن��دگان ف��والدی وارد میدان ش��وند و به‬ ‫صاحبنظ��ران این صنعت که دارای تجربه فراوان هس��تند‪ ،‬توجه‬ ‫بیش��تری شود‪ .‬رئیس اتحادیه فروش��ندگان آهن و فوالد تصریح‬ ‫ک��رد‪ :‬رون��ق تولید و ایجاد اش��تغال در مقطع کنون��ی با توجه به‬ ‫پیش‌بینی‌های رش��د اقتصادی جهان‪ ،‬نش��انگر تقاضای جهانی‬ ‫صنای��ع فوالدی اس��ت‪ .‬رس��تگار با اش��اره به اینکه ام��روز یکی‬ ‫از ش��اخص‌های مهم کش��ورهای توس��عه یافته می��زان تولید و‬ ‫مصرف فوالد اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬خوش��بختانه کش��ور ما به دلیل‬ ‫دارا ب��ودن منابع اصلی این کاالی اس��تراتژیک‪ ،‬یک��ی از معدود‬ ‫کشورهایی اس��ت که در این حوزه دارای چرخه تولید کامل بوده‬ ‫و ب��ه دلیل کیفیت باالی تولید و نرخ مناس��ب‪ ،‬همواره موردتوجه‬ ‫خریداران زیادی اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬امروز کشور ما به عنوان رقیبی‬ ‫غیرقابل ان��کار در حوزه مقاطع فوالدی و فلزات جهان برای دیگر‬ ‫تولیدکنندگان به ش��مار می‌آید و حرف‌ه��ای زیادی برای گفتن‬ ‫دارد و به‌طور قطع‪ ،‬همین امر موجب نگرانی کشورهای متخاصم‬ ‫ش��ده اس��ت اما واقعیت درباره تحریم فوالد و فلزات این است که‬ ‫ما س��ال‌های گذش��ته در این حوزه مورد تحریم قرار گرفته‌ایم و‬ ‫این امر اتفاق جدیدی نیس��ت که بتوان��د اثر چندانی در بازارهای‬ ‫م��ا به‌جا بگذارد‪ .‬رئیس اتحادیه فروش��ندگان آهن و فوالد افزود‪:‬‬ ‫اگرچ��ه امروز ای��ن تحریم‌ها یک تهدید و جنگ اقتصادی اس��ت‬ ‫ولی باتوجه به توانمندی‌های بالقوه کش��ور و سرمایه‌گذاری‌های‬ ‫قابل‌توجهی که در س��ال‌های گذشته در این حوزه داشته‌ایم باور‬ ‫ما این است که این یک فرصت عالی و استثنایی برای این صنعت‬ ‫کش��ور اس��ت که می‌توان با برنامه‌ریزی‌ه��ای دقیق ضمن ایجاد‬ ‫تحولی بزرگ در کش��ور و اشتغالزایی و جلوگیری از خام‌فروشی با‬ ‫ایجاد ارزش‌افزوده به نفع رش��د و شکوفایی بازار داخلی از آن بهره‬ ‫برد‪ .‬رستگار گفت‪ :‬دولت باید توجه ویژه‌ای به این صنایع و فعاالن‬ ‫بخش خصوصی داشته باشد‪.‬‬ ‫مدیرعامل منطقه ویژه صنایع انرژی‌بر پارسیان در گفت‌وگو با روزگار معدن خبر داد‪:‬‬ ‫کارخانه فوالد در منطقه پارسیان فقط با ظرفیت باال اقتصادی است‬ ‫سارا اصغری ‪:‬‬ ‫منطق��ه ویژه صنایع انرژی‌بر پارس��یان در چند‬ ‫س��ال گذش��ته در دولت‌های یازده��م و دوازدهم‬ ‫فعالیت‌ه��ای قابل‌توجهی را انجام داده اس��ت‪ .‬در‬ ‫ط��رح جامع این منطقه‪ ،‬اس��تقرار صنایع انرژی‌بر‬ ‫همچون پتروش��یمی‪ ،‬ف��والد و آلومینیوم درنظر‬ ‫گرفته ش��ده اس��ت‪ .‬یک��ی از مهم‌تری��ن اقدامات‬ ‫«پارس��یان» فراهم کردن ش��رایط س��اخت بندر‬ ‫اختصاصی برای صنایع معدنی است که هم‌اکنون‬ ‫حدود ‪۹۵‬درصد آن به اتمام رس��یده اس��ت و در‬ ‫چند م��اه آینده فاز نخس��ت آن ب��ه بهره‌برداری‬ ‫خواهد رسید‪.‬‬ ‫سرمایه‌گذاران را مطرح کردیم که هر سرمایه‌گذار‬ ‫با ‪ ۱۰‬تا ‪۱۵‬درصد س��هم مش��ارکت و در مدت ‪۳‬‬ ‫تا ‪ ۴‬س��ال یک واحد پتروش��یمی راه‌اندازی کند؛‬ ‫ب��ا این روش ‪ ۶۰‬درصد هزینه جمع می‌ش��ود که‬ ‫‪۴۰‬درص��د باقی‌مانده هم ب��رای صندوق و گرفتن‬ ‫فاینانس قابل‌قبول‌تر خواه��د بود‪ .‬درحقیقت این‬ ‫ایده را متناسب با شرایط تحریم ارائه دادیم‪.‬‬ ‫‹ ‹واحد آلومینای پارسیان‬ ‫‹ ‹اهداف کالن در مناطق ویژه‬ ‫منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی‌بر پارس��یان‬ ‫با مس��احت ‪ ۹۸۰۰‬هکتار در ‪۴۰‬کیلومتری شرق‬ ‫عس��لویه است‪ .‬این منطقه ویژه در سال ‪ ۱۳۸۹‬به‬ ‫تصویب نمایندگان مجلس ش��ورای اسالمی رسید‬ ‫و در س��ال ‪ ۱۳۹۰‬از سوی هیات دولت ابالغ شد‪.‬‬ ‫منطقه وی��ژه اقتصادی صنایع انرژی‌بر پارس��یان‬ ‫برای اهداف کالنی چون اس��تقرار صنایع سنگین‬ ‫ش��امل ف��والد‪ ،‬آلومینیوم‪ ،‬آلومینا‪ ،‬پتروش��یمی و‬ ‫صنایع پش��تیبان همچون نیروگاه‪ ،‬آب‌شیرین‌کن‪،‬‬ ‫بندر و اس��کله درنظر گرفته شده است‪ .‬راه‌اندازی‬ ‫بندر پارس��یان با ظرفیت ‪ ۴۰‬میلیون تن ش��امل‬ ‫‪ ۱۵۰۰‬متر موج‌ش��کن اصلی و ‪ ۴‬پس��ت اس��کله‬ ‫کاالی عمومی و کانتینری است‪.‬‬ ‫مناطق ویژه اقتص��ادی در جنوب ایران به‌دلیل‬ ‫مجاورت با دریا و س��وخت ان��رژی ارزان‪ ،‬یکی از‬ ‫موارد توس��عه صنایع معدنی در کش��ور به‌ش��مار‬ ‫می‌رود‪ .‬مناطق ویژه اقتصادی با ویژگی‌های خوبی‬ ‫هم��راه هس��تند‪ .‬از نظر مکان��ی موقعیت‌هایی در‬ ‫جنوب کشور وجود دارد که می‌تواند مشوق بسیار‬ ‫خوبی برای س��رمایه‌گذاری در صنایع معدنی چه‬ ‫در زمینه داخلی و چه خارجی به‌ویژه در صنایعی‬ ‫مانند فوالد‪ ،‬آلومینیوم و پتروش��یمی به‌شمار آید‪.‬‬ ‫این مناطق باتوجه ب��ه ویژگی‌های خود می‌توانند‬ ‫زیرس��اخت‌های مناسبی را برای س��رمایه‌گذاری‬ ‫به‌وی��ژه در صنایع معدنی در کش��ور ایجاد کنند‪،‬‬ ‫چراکه این مناطق از یک‌سری تسهیالت برخوردار‬ ‫هستند که امکان سرمایه‌گذاری را افزایش خواهند‬ ‫داد‪ .‬یکی از مش��وق‌های این مناطق‪ ،‬معافیت‌های‬ ‫مالیات��ی اس��ت‪ .‬البته نزدیک��ی به دری��ا و امکان‬ ‫حمل‌ونق��ل س��ریع نیز می‌تواند عام��ل مهمی در‬ ‫جذب سرمایه‌گذاری برای این مناطق به‌شمار رود‪.‬‬ ‫درحقیقت موارد یادش��ده ج��زو مزیت‌های اصلی‬ ‫نیز مهیا کنیم‪.‬‬ ‫پیش‌بینی شده که در منطقه پارسیان ‪ ۱۸‬میلیون تن‬ ‫مواد پتروشیمی تولید کنیم و قصد داریم با ساخت یک‬ ‫واحد به ظرفیت یک میلیون تن این کار را آغاز کنیم‬ ‫این مناطق به‌شمار می‌رود‪ .‬وجود زیرساخت‌هایی‬ ‫چون انرژی و زمین نیز می‌تواند جزو این مزیت‌ها‬ ‫به‌شمارآیند‪ .‬از این‌رو صنایع بزرگ در مناطق ویژه‬ ‫در حال شکل گرفتن هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹مراحل تکمیل بندر پارسیان‬ ‫یکی از مهم‌ترین اقدام‌های س��ال‌های گذش��ته‬ ‫در منطقه ویژه پارس��یان که تا چند ماه آینده به‬ ‫بهره‌برداری خواهد رسید‪ ،‬س��اخت بندر پارسیان‬ ‫اس��ت‪ .‬مدیرعامل منطق��ه ویژه صنای��ع انرژی‌بر‬ ‫پارس��یان در پاسخ به این پرس��ش روزگار معدن‬ ‫که وضعیت بندر پارس��یان در چه مرحله‌ای است‪،‬‬ ‫عن��وان کرد‪ :‬ب��رای بن��دری که در منطق��ه ویژه‬ ‫پارسیان ساخته شده است‪ ۴ ،‬اسکله درنظر گرفته‬ ‫شده که یک اسلکه آن تاکنون ساخته شده است‪.‬‬ ‫این اس��کله ‪۹۵‬درصد پیش��رفت داشته و ‪۵‬درصد‬ ‫بیرونی آن باقی مانده و ممکن اس��ت تکمیل این‬ ‫‪۵‬درصد تا حدی زمان‌بر باشد‪ .‬اسکله‌های دیگر هم‬ ‫براساس برنامه تکمیل خواهند شد‪.‬‬ ‫حس��ن ش��اهرخی در ادامه با اش��اره به تکمیل‬ ‫زیرساخت‌های بندر پارسیان عنوان کرد‪ :‬درحقیقت‬ ‫بندر حیاتی‌ترین بخش برای س��رمایه‌گذاری است‬ ‫اما ما اطمینان داریم که آب و برق دوران س��اخت‬ ‫تامین اس��ت و برای آب و برق دوران بهره‌برداری‬ ‫یک تفاهمنامه با ش��رکت مپنا داریم که پذیرفتند‬ ‫که منطقه به هر میزانی نیاز به برق داش��ته باشد‪،‬‬ ‫آن را تامین کنند‪.‬‬ ‫وی در زمین��ه تامی��ن آب نیز بی��ان کرد‪ :‬یک‬ ‫ق��رارداد نیز با یک کنسرس��یوم ب��رای تامین آب‬ ‫داری��م‪ .‬در حوزه تامین آب در زم��ان بهره‌برداری‬ ‫نیز اندیش��یده‌ایم‪ .‬اگر امروز یک واحد پتروشیمی‬ ‫کلنگ بخورد‪ ،‬تکمیل آن ‪ ۴‬سال طول می‌کشد اما‬ ‫تامین آب و برق زودتر از آن به س��رانجام می‌رسد‬ ‫و تفاهمنامه‌ه��ای آن را بس��ته‌ایم اما منطق حکم‬ ‫می‌کن��د که زمانی واحد ایجاد ش��د‪ ،‬آب و برق را‬ ‫‹ ‹ایده‌ای متناسب با شرایط تحریم‬ ‫مدیرعامل منطقه ویژه صنایع انرژی‌بر پارسیان‬ ‫همچنین با اش��اره به واحدهای پتروشیمی که در‬ ‫این منطقه ایجاد می‌ش��ود‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬پیش‌بینی‬ ‫ش��ده که در منطقه پارسیان ‪ ۱۸‬میلیون تن مواد‬ ‫پتروشیمی تولید کنیم و قصد داریم با ساخت یک‬ ‫واح��د به ظرفیت یک میلی��ون تن این کار را آغاز‬ ‫کنیم‪ .‬ش��اهرخی در ادامه تاکید کرد‪ :‬ظرفیت‌های‬ ‫واحده��ای پتروش��یمی کوچ��ک باش��د توجی��ه‬ ‫اقتصادی هم نخواهد داشت‪ .‬ما می‌توانیم ‪ ۵‬پلنت‬ ‫پتروش��یمی را آغاز کنیم و ‪ ۲۰‬سال دیگر آن را به‬ ‫اتمام برس��انیم اما در مقابل می‌توانیم سرمایه‌ها را‬ ‫جمع و ی��ک واحد ایجاد کنی��م و آن را در مدت‬ ‫‪‌۳‬سال به اتمام برسانیم‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬درحال‌حاضر ‪ ۵‬تا ‪ ۶‬س��رمایه‌گذاری‬ ‫پتروش��یمی داریم که قصد دارند یک میلیون تن‬ ‫تولید کنن��د‪ .‬از این‌رو پیش��نهاد دادی��م که یک‬ ‫واحد ایجاد کنید و بعد از تکمیل س��راغ واحدهای‬ ‫بع��دی بروید‪ .‬به عب��ارت دیگر قص��د نداریم این‬ ‫س��رمایه‌گذارها ‪ ۲۰‬تا ‪ ۳۰‬درصد پ��ول خود را در‬ ‫کار بیاورند و صندوق هم به آنها تس��هیالت را دیر‬ ‫پرداخ��ت کند یا فاینانس هم نتوانند بگیرند و این‬ ‫فرآیند خیلی طول بکش��د‪ .‬از این‌رو ایده مشارکت‬ ‫خط تولید آلومینای آلفا با ظرفیت ‪ ۱۷‬هزار تن در سال راه‌اندازی می‌شود‬ ‫ی��ک ش��رکت دانش‌بنی��ان داخلی ب��ه زودی خ��ط تولید‬ ‫آلومین��ای آلف��ا ب��ا ظرفیت تولی��د ‪ ۱۷‬هزار تن در س��ال را‬ ‫بهره‌برداری می‌کند؛ محصولی که گفته می‌ش��ود قرار اس��ت‬ ‫در آین��ده عالوه بر تامین نیاز وارداتی کش��ور‪ ،‬بازار صادراتی‬ ‫را نیز پوشش دهد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬بر اساس اعالم صندوق نوآوری و شکوفایی‬ ‫ریاست جمهوری‪ ،‬مدیرعامل این شرکت دانش‌بنیان با اشاره‬ ‫به پیش‌راه‌اندازی خط تولید آلومینای آلفا با ظرفیت ‪ ۱۷‬هزار‬ ‫تن در سال به عنوان خط اصلی تولید این شرکت‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫با راه‌اندازی این خط در س��ال نخس��ت ‪ ۵۰‬تا ‪ ۶۰‬درصد نیاز‬ ‫داخل ب��ه این محصول برطرف می‌ش��ود و ظرفیت تولید در‬ ‫سال آآینده‪ ،‬کل نیاز کشور را پوشش خواهد داد‪.‬‬ ‫مجید اجاللی با توضیح اینکه‪ ،‬آلومینا یا اکسید آلومینیوم از‬ ‫مواد اولیه پرکاربرد سرامیکی است که دارای خواص مکانیکی‬ ‫منحصربه فردی مانند اس��تحکام فش��اری و سختی باالست‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬مقاومت حرارتی باال نیز از ویژگی‌هایی اس��ت که سبب‬ ‫ش��ده برای تولید مواد نسوز به عنوان یکی از اصلی‌ترین اجزا‬ ‫به کار رود‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬آلومینای آلفا یک محصول واس��طه اس��ت‬ ‫که در صنایع کاتالیست‌ها‪ ،‬س��رامیک‪ ،‬نسوزها‪ ،‬مواد ساینده‪،‬‬ ‫گلوله‌های آس��یاب سرامیکی و س��ایر سرامیک‌های پیشرفته‬ ‫صنعتی کاربرد دارد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه خط نیمه صنعتی شرکت با ظرفیت ‪۲‬هزار‬ ‫تن در سال هم‌اکنون در حال فعالیت است و فروش مناسبی‬ ‫نیز داش��ته اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬همزمان با طرح نیمه صنعتی‪،‬‬ ‫طرح اصلی ش��رکت با ظرفیت ‪۱۵‬هزار تن در س��ال نخست‪،‬‬ ‫هم‌اکنون راه‌اندازی ش��ده و آماده بهره‌برداری است و ظرفیت‬ ‫تولید کل در سال نخست به ‪ ۱۷‬هزار تن می‌رسد‪.‬‬ ‫اجاللی با بیان اینکه این ش��رکت پی��ش از راه‌اندازی خط‬ ‫نیم��ه صنعت��ی‪ ۳۰۰ ،‬میلیون توم��ان از صن��دوق نوآوری و‬ ‫شکوفایی تسهیالت دریافت کرد که این مبلغ صرف مطالعات‬ ‫اولیه طرح و ساخت واحد آزمایشی تولید آلومینای آلفای پایه‬ ‫کاتالیست و مقاوم به سایش شد‪ ،‬گفت‪ :‬مبلغی که از صندوق‬ ‫برای این منظور دریافت کردیم‪ ،‬به ما کمک کرد و توانس��تیم‬ ‫بخشی از کار را با استفاده از این تسهیالت انجام دهیم‪.‬‬ ‫این فعال صنعتی با اش��اره ب��ه اینکه هزینه‌های خط تولید‬ ‫‪ ۱۷‬ه��زار تنی این ط��رح از محل آورده اولیه س��هامداران و‬ ‫تس��هیالت بانکی تامین شده اس��ت‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬جدا از‬ ‫خط آزمایشی ‪ ۲‬هزار تنی‪ ،‬طرح اصلی شرکت با ظرفیت ‪۱۵‬‬ ‫هزار تن‪ ۲۷ ،‬میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در برداشت و اکنون‬ ‫از صندوق نوآوری و ش��کوفایی درخواست سرمایه در گردش‬ ‫کرده‌ایم‪.‬‬ ‫اگر س��رمایه در گردش با ش��رایط مناسب تامین شود‪ ،‬در‬ ‫س��ال نخس��ت ‪ ۵۰‬تا ‪ ۶۰‬درصد نیاز داخل برطرف می‌شود و‬ ‫تا س��ال آینده کش��ور از واردات آلفای آلومینا بی‌نیاز خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه کشور نیازمند ‪ ۱۵‬تا ‪۲۰‬گرید مختلف آلفا‬ ‫اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬ما اکنون توانایی تولی��د ‪ ۱۶‬گرید را داریم و در‬ ‫طرح جدید ‪ ۲۰‬گرید موردنیاز کش��ور را پوشش می‌دهیم اما‬ ‫به بهره‌برداری رس��یدن کامل خط یکی دو ماه زمان می‌برد و‬ ‫البته با تولیدکنندگان بزرگ س��رامیک و پایه کاتالیست وارد‬ ‫عقد قرارداد شده‌ایم‪.‬‬ ‫اجاللی همچنین درباره صادرات محصوالت این شرکت نیز‬ ‫توضیح داد‪ :‬در بازار ترکیه با دو ش��رکت کار می‌کنیم و برای‬ ‫اواخر خرداد یک نمونه ‪ ۲۵‬تنی برای ترکیه ارس��ال می‌شود‪،‬‬ ‫برای دوبی نیز نمونه ارسال شده و به تایید دو کارخانه رسیده‬ ‫و قرار است با آنها همکاری کنیم‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ای��ن ش��رکت دانش‌بنی��ان خاطرنش��ان کرد‪:‬‬ ‫محصولی که ش��رکت ما تولید می‌کند از یک طرف تا فرانسه‬ ‫و از طرف��ی دیگ��ر تا هن��د تولیدکننده دیگری ن��دارد و نیاز‬ ‫کش��ور که حدود ‪ ۳۰‬هزار تن اس��ت‪ ،‬اکنون به شکل واردات‬ ‫تامین می‌ش��ود که البته به علت مشکالت ارز و مسائل دیگر‬ ‫بس��یاری از شرکت‌ها واردات مواد اولیه‌شان به مشکل خورده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی درب��اره برابری این محصول با مش��ابه خارجی آن نیز‬ ‫گفت‪ :‬براساس تاییدیه مرکز متالوژی رازی‪ ،‬به لحاظ کیفیت‬ ‫محصول ما قابل رقابت با آلفای فرانس��ه اس��ت و با توجه به‬ ‫طراحی و س��اخت محصول از س��وی خود ش��رکت و کنترل‬ ‫هزینه‌ها و نیروی انس��انی متخصص‪ ،‬حاضریم از لحاظ نرخ با‬ ‫محصول چینی نیز رقابت کنیم‪.‬‬ ‫مدیرعامل این ش��رکت دانش‌بنیان در ادامه گفت‪ :‬اگر قرار‬ ‫است بدنه دانش‌بنیان صنعت کشور کاری انجام دهد و گره‌ای‬ ‫از مشکالت کش��ور باز و به خودکفایی در بسیاری از حوزه‌ها‬ ‫برس��یم‪ ،‬باید سقف تسهیالت را افزایش داد و شرایط دریافت‬ ‫تسهیالت را به طور واقعی تسهیل کرد‪.‬‬ ‫مدیرعامل منطقه ویژه صنایع انرژی‌بر پارسیان‬ ‫همچنی��ن در پاس��خ به این پرس��ش که وضعیت‬ ‫آلومینای پارس��یان در چه مرحله‌ای است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫شرکتی برای واحد آلومینا با سهام ممتازه ایمیدرو‬ ‫تاسیس شده است و ما در حال واگذاری زمین به‬ ‫آنها هستیم‪ .‬شاهرخی در ادامه توضیح داد‪ :‬آلومینا‬ ‫به عنوان محص��ول و ماده اولیه زنجیره آلومینیوم‬ ‫درحال‌حاضر در کش��ور ما یک ماده اس��تراتژیک‬ ‫به‌ش��مار می‌رود‪ ،‬چراکه هم‌اکنون کمبود آن را از‬ ‫خارج وارد می‌کنیم که با وجود تحریم‌هایی که در‬ ‫زمینه فلزات از س��وی امریکا اعمال ش��ده‪ ،‬ممکن‬ ‫است فعالیت واحدهای آلومینیوم متوقف شوند‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه افزود‪ :‬با عنایت به اینکه س��ازمان‬ ‫توس��عه و نوس��ازی معادن و صنایع معدنی ایران‬ ‫(ایمیدرو) مع��ادن خوبی در گین��ه دارد از این‌رو‬ ‫باید این کارخانه آلومینا ایجاد و کلوخه بوکس��یت‬ ‫و پودر وارد کش��ور ش��ود‪ ،‬از این‌رو تاسیس واحد‬ ‫آلومینا در این منطقه کار اقتصادی و استراتژیکی‬ ‫به‌شمار می‌رود‪.‬‬ ‫‹ ‹تولید فوالد ب�ا ظرفیت باال قابل‌قبول‬ ‫است‬ ‫مدیرعامل منطقه ویژه صنایع انرژی‌بر پارسیان‬ ‫همچنین در پاس��خ به این پرس��ش که در زمینه‬ ‫ایجاد واحدهای فوالدی تا چه اندازه مصر هستید‪،‬‬ ‫عن��وان کرد‪ :‬در طرح جامع منطقه پارس��یان یک‬ ‫واح��د فوالدی پیش‌بینی ش��ده اس��ت اما در کل‬ ‫جاذب��ه ایجاد واحدهای فوالدی با توجه به کاهش‬ ‫مصرف این ماده در داخل کمتر ش��ده است اما در‬ ‫طرح جامع منطقه پارسیان ایجاد یک واحد فوالد‬ ‫درنظر گرفته ش��ده و مکان آن هم مشخص شده‬ ‫و س��رمایه‌گذار هم برای این واح��د مراجعه کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬در حال مذاکره با س��رمایه‌گذار هستیم اما‬ ‫ترجیح ما این است که س��رمایه‌گذار ساخت یک‬ ‫واحد فوالدی با ظرفی��ت ‪ ۴‬میلیون تن را برعهده‬ ‫بگی��رد تا واح��د باصرفه اقتص��ادی را ایجاد کرده‬ ‫باش��یم چراکه ظرفیت کوچک برای واحد فوالدی‬ ‫این منطقه قابل‌قبول نیست‪.‬‬ ‫تقسیم سود ‪ ۱۰۰‬تومانی‬ ‫فوالد امیرکبیر کاشان‬ ‫مجمع عمومی عادی س��االنه فوالد ش��رکت امیرکبیر‬ ‫کاش��ان با حضور ‪ ۸۸.۸۸‬درصدی س��هامداران در محل‬ ‫کارخانه برگزار ش��د و این شرکت به ازای هر سهم ‪۱۰۰‬‬ ‫تومان سود تقسیم کرد‪.‬‬ ‫به گ��زارش ماین‌نیوز‪ ،‬عزیز قنوات��ی در مجمع عمومی‬ ‫ش��رکت فوالد امیرکبیر کاش��ان عنوان کرد‪ :‬چش��م‌انداز‬ ‫فوالد امیرکبیر کاشان تبدیل شدن به یکی از بزرگ‌ترین‬ ‫تولیدکنندگان محصوالت فوالدی پوش��ش‌دار در کشور‬ ‫و کس��ب ‪۲۰‬درصد از س��هم ب��ازار داخل��ی ور حضور در‬ ‫بازارهای صادراتی هدف است‪.‬‬ ‫قنواتی گفت‪ :‬پروژه ‪ Revamp‬در خط گالوانیزه انجام‬ ‫ش��ده که در ابتدا قرار بود شرکت‌های خارجی با سرمایه‬ ‫‪ ۷‬میلیون یورویی عملیاتی کنند اما این خط با سرمایه ‪۵‬‬ ‫میلیارد تومانی در داخل انجام شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ش��رکت در سال گذشته ‪ ۱۳۷‬هزار و ‪۹۳۰‬‬ ‫تن محصول در بازار داخل به فروش رساند که ‪۲.۶‬درصد‬ ‫باالتر از رقم سال ‪ ۹۶‬اس��ت‪ .‬فروش صادراتی نیز با رشد‬ ‫‪۱۵۵‬درصدی همراه بود‪ .‬قنواتی خاطرنشان کرد‪ :‬با اجرای‬ ‫سیاست بومی‌سازی و س��اخت داخل قطعات‪ ،‬میزان ‪۲۶‬‬ ‫میلیارد ریال صرفه‌جویی ریالی ناشی از خرید داخلی در‬ ‫سال ‪ ۹۷‬اتفاق افتاد‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت‪ ،‬فوالد امیرکبیر کاشان با میانگین سنی‬ ‫‪ ۳۸‬س��ال ج��زو جوان‌ترین کارخانه‌های فوالدی کش��ور‬ ‫است‪.‬‬ ‫صنایع‌معدنی فلزی‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 29‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 13‬رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 19‬مه ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره‪167‬‬ ‫یادداشت‬ ‫تولید‬ ‫بدون دخالت دولت‬ ‫زکریا نایبی‬ ‫مدیر تحقیق و توسعه فوالد ناب تبریز‬ ‫یک��ی از مش��کالتی ک��ه تولیدکنن��دگان‬ ‫بخ��ش خصوص��ی در صنعت فوالد هم��واره با‬ ‫آن روبه‌رو هس��تند‪ ،‬این اس��ت ک��ه دولت در‬ ‫تصمیم‌گیری‌ه��ای خ��ود‪ ،‬بخ��ش خصوصی را‬ ‫چن��دان مبنا ق��رار نمی‌دهد و تنها بخش��ی از‬ ‫ش��رکت‌های س��ازمانی خود را درنظر می‌گیرد‬ ‫و براساس این شرکت‌ها تصمیم‌گیری می‌کند‪.‬‬ ‫ب��رای نمونه دولت یکب��اره تصمیم می‌گیرد‬ ‫که صادرات از امسال تنها از سوی تولیدکننده‬ ‫انجام ش��ود تا از این طریق واس��طه‌ها را حذف‬ ‫کن��د‪ ،‬درحالی‌که همین آیین‌نام��ه دولت مانع‬ ‫بزرگ��ی برای ص��ادرات ایجاد می‌کن��د‪ ،‬چراکه‬ ‫ش��رکت‌ها به‌دلیل مس��ائل مالی‪ ،‬سیاس��ی و‪...‬‬ ‫در چندین سال و براس��اس سازکاری از سوی‬ ‫کانال‌های واس��طه‌ای مبادالتی را شکل داده‌اند‬ ‫ک��ه با ای��ن آیین‌نامه‪ ،‬این رابطه چندین‌س��اله‬ ‫به‌هم خواهد ریخت‪.‬‬ ‫در کل موضوع این اس��ت‪ ،‬قوانینی که دولت‬ ‫وض��ع می‌کند‪ ،‬از ثبات الزم برخوردار نیس��ت‪،‬‬ ‫برای نمونه سال گذش��ته دولت صادرات بیلت‬ ‫و بل��وم را ممن��وع و پس از مدت��ی آن را آزاد‬ ‫اعالم کرد و این موضوع‪ ،‬صادرات ش��رکت‌های‬ ‫ب��زرگ صادرات‌مح��ور را تح��ت تاثی��ر ق��رار‬ ‫می‌دهد‪.‬‬ ‫ای��ن درحالی اس��ت ک��ه دولت بای��د نگاه‬ ‫حمایت��ی ب��ه بخش تولید داش��ته باش��د و در‬ ‫ای��ن راس��تا دیپلماس��ی اقتصادی در س��طح‬ ‫س��فارتخانه‌ها ب��رای بازاریاب��ی صادراتی ایجاد‬ ‫کند یا از طریق کمک به بخش خصوصی برای‬ ‫ش��رکت در نمایش��گاه‌های خارجی اقدام کند‬ ‫ی��ا بخش��ی از هزینه‌های ص��ادرات را به عهده‬ ‫بگیرد‪.‬‬ ‫در زمینه تس��هیالت نیز حمایت‌های دولتی‬ ‫با بهره‌های ب��االی بانکی‪ ،‬دیگر چندان حمایت‬ ‫قلمداد نمی‌ش��ود بنابراین در حالت کلی دولت‬ ‫اگر در امور تولیدکنن��دگان دخالت نکند‪ ،‬آنها‬ ‫بهتر راه خود را پیدا خواهند کرد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫‪ ۱۵۰۰‬میلیارد تومان‬ ‫سهم مالیات فوالد مبارکه‬ ‫به دولت‬ ‫فوالد مبارکه با پرداخت‬ ‫‪ ۱۵۰۰‬میلی��ارد توم��ان‬ ‫مالی��ات به دول��ت‪ ،‬ردیف‬ ‫نخست در بین شرکت‌های‬ ‫تولی��دی و ردی��ف دوم در‬ ‫شرکت‌های بورس��ی را به‬ ‫خود اختصاص داده است‪.‬‬ ‫به گ��زارش چی�لان‪ ،‬حمیدرض��ا عظیمیان‪،‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت ف��والد مبارک��ه گف��ت‪:‬‬ ‫درحال‌حاض��ر ف��والد مبارک��ه ی��ک درص��د‬ ‫جی‌دی‌پ��ی کش��ور و ‪ ۵‬درص��د از جی‌دی‌پی‌‬ ‫صنع��ت را در اختی��ار دارد و با پرداخت ‪۱۵۰۰‬‬ ‫میلی��ارد تومان مالیات‪ ،‬ردیف نخس��ت در بین‬ ‫شرکت‌های تولیدی و ردیف دوم در شرکت‌های‬ ‫بورسی را به خود اختصاص داده است‪.‬‬ ‫عظیمیان گفت‪ :‬فوالد مبارکه به عنوان مولود‬ ‫انقالب اس�لامی درحال‌حاضر ب��ا ‪ ۱۰.۲‬میلیون‬ ‫ت��ن تولید‪۵۰ ،‬درصد تولید کش��ور را در اختیار‬ ‫دارد و توانس��ته از س��نگ تا رنگ را جامه عمل‬ ‫بپوش��اند و زنجیره تولید فوالد را در خود کامل‬ ‫کند‪.‬‬ ‫وی قرار گرفتن نام فوالد مبارکه در فهرس��ت‬ ‫تحریم‌ها را اقدامی ظالمانه خواند و خاطرنشان‬ ‫ک��رد‪ :‬ف��والد مبارک��ه ‪ ۲۷‬مهر س��ال گذش��ته‬ ‫در فهرس��ت تحریم‌ه��ا قرار گرف��ت؛ این اقدام‬ ‫نش��ان‌دهنده این اس��ت که فوالد مبارکه نقش‬ ‫بس��یار بزرگی در صنعت و اقتص��اد ایران دارد‬ ‫و امری��کا برای ب��ه زان��و درآوردن اقتصاد ایران‬ ‫فوالد مبارکه را در فهرس��ت تحریم‌ها قرار داده‬ ‫است‪.‬‬
‫گروه مطالعات بین‌المللی مس پیش‌بینی کرد‬ ‫معدن بین‌الملل‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 29‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 13‬رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 19‬مه ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره‪167‬‬ ‫یادداشت‬ ‫کانی سیاه پابرجاست‬ ‫کریستوف برونوس‬ ‫کارشناس انرژی‬ ‫خبر‬ ‫الماس زرد احمد شاه قاجار‬ ‫در سوئیس فروخته شد‬ ‫کارخانه‌ه��ای ذوب و تعطیل��ی موقت به دلیل نوس��ازی و‬ ‫ارتقای فنی‪ ،‬تولید مس تصفیه شده را محدود کرد‪.‬‬ ‫این در حالی است که در ستال جاری میالدی‪ ،‬تعطیلی‬ ‫برنامه‌ریزی ش��ده برخی کارخانه‌های چین��ی و اروپایی و‬ ‫همچنین افت تولید ناشی از مسائل عملیاتی کارخانه‌های‬ ‫ذوب در شیلی و زامبیا‪ ،‬منجر به کاهش تولید مس تصفیه‬ ‫ش��ده خواهد شد‪ .‬با این وجود‪ ،‬رشد تولید ناشی از افزایش‬ ‫ظرفیت الکترولیتی در چین‪ ،‬افزایش تولید الکترووینینگ‬ ‫(اس��تخراج الکتریکی) در جمه��وری دموکراتیک کنگو و‬ ‫رنج این روزهای معدنکاری در جنوب آسیا‬ ‫کاهش ذخایر و ضعف قوانین‪ ،‬معادن هند را تهدید می‌کند‬ ‫ثمن رحیمی‌راد‪:‬‬ ‫ضعف قوانین و س��رعت باالی استخراج ذخایر‬ ‫معدنی‪ ۲ ،‬عاملی است که آینده معدنکاری هند‬ ‫را در هاله‌ای از ابهام فرو برده است‪ .‬این در حالی‬ ‫اس��ت که معدنکاری برای این کشور مستقر در‬ ‫جنوب آسیا در مسیری که برای توسعه اقتصادی‬ ‫می‌پیماید‪ ،‬دستاوردی مهم تلقی می‌شود‪.‬‬ ‫به گ��زارش روزگارمعدن به نق��ل از ماینینگ‬ ‫‌تکنولوژی‪ ،‬داده‌های وب‌سایت این ِوستوپِدیا‪ ،‬هند‬ ‫را پس از امریکا‪ ،‬چی��ن‪ ،‬ژاپن‪ ،‬آلمان و انگلیس‪،‬‬ ‫شش��مین اقتصاد بزرگ جه��ان معرفی می‌کند‪.‬‬ ‫این کش��ور همچنین از پیش��ینه‌ای طوالنی در‬ ‫اس��تخراج مواد معدن��ی برخوردار اس��ت‪ .‬با این‬ ‫حال آینده چندان روش��نی ب��رای معدنکاری در‬ ‫آن تصور نمی‌ش��ود‪ .‬این ابهام برآمده از ‪ ۲‬ضعف‬ ‫است که یکی از آنها به قوانین معدنی این کشور‬ ‫مربوط می‌ش��ود و دیگری به اینکه دولت هند بر‬ ‫سرعت باالی روند توسعه در هند بیش از هر امر‬ ‫دیگری اهمیت می‌دهد‪.‬‬ ‫در س��ال ‪ ۲۰۱۰‬میالدی (‪ ۱۳۸۹‬خورشیدی)‬ ‫بخش معدن یک چه��ارم تولید ناخالص داخلی‬ ‫هند را تشکیل می‌داد و یکی از نیروهای محرکی‬ ‫ب��ود که در یک دهه پس از آن‪ ،‬رش��د مس��تمر‬ ‫اقتص��اد هند را رقم زد‪ .‬بنا بر گفته بانک جهانی‪،‬‬ ‫تولی��د ناخال��ص داخل��ی هند در س��ال ‪۲۰۰۹‬‬ ‫میالدی (‪ ۱۳۸۸‬خورشیدی) ‪ ۱.۳۲‬تریلیون دالر‬ ‫بود که این رقم در س��ال ‪ ۲۰۱۷‬میالدی (‪۱۳۹۶‬‬ ‫خورش��یدی) ‪۲‬برابر ش��د و به ‪ ۲.۶‬تریلیون دالر‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫با گذش��ت نزدیک ب��ه ‪ ۵‬ماه از س��ال ‪۲۰۱۹‬‬ ‫میالدی‪ ،‬بی‌ثباتی قانونی و سیاس��ت‌های ضعیف‬ ‫معدن��ی به کاه��ش س��ریع مناب��ع انجامید ‌ه و‬ ‫گس��تردگی معدن��کاری ب��دون توجه ب��ه تاثیر‬ ‫زیست‌محیطی‪ ،‬ترس��یم آینده روشنی برای این‬ ‫بخش را در هند مشکل کرده است‪.‬‬ ‫هند همواره از ذخایر چش��مگیر منابع معدنی‬ ‫خ��ود می‌گوی��د؛ اینک��ه بن��ا بر اطل��س جهانی‬ ‫چهارمین ذخیره بزرگ زغال‌س��نگ را در اختیار‬ ‫دارد اما ذخایر بسیاری از مواد معدنی این کشور‬ ‫گروه فوالد تاتا استیل در هند‬ ‫اگر به آنچه بر زبان‌ها رانده می‌شود گوش سپارید‪،‬‬ ‫می‌توانید چشم‌انداز بازار زغال سنگ را در یک واژه‬ ‫خالص��ه کنید؛ انزوا‪ .‬در اروپا‪ ،‬نگاه سیاس��تمداران و‬ ‫فع��االن اجتماعی به زغال س��نگ ه��ر روز منفی‌تر‬ ‫می‌ش��ود و آنچ��ه ب��ه پررن��گ ش��دن ای��ن بینش‬ ‫می‌انجامد‪ ،‬شدت بخشیدن به محدودیت انتشار گاز‬ ‫دی اکس��ید کربن در جو اس��ت‪ .‬در امریکا گاز شیل‬ ‫ارزان و در دس��ترس به سرعت جای زغال سنگ را‬ ‫می‌گی��رد و در چین‪ ،‬نگرانی‌ها درباره کیفیت پایین‬ ‫هوا و مس��ائل مرتبط با آس��یب‌هایی که به سالمت‬ ‫عمومی وارد می‌شود‪ ،‬منجر به افت تقاضا برای زغال‬ ‫س��نگ ش��ده اما آیا به این معناست که تمایل بازار‬ ‫جهانی به زغال سنگ سیر نزولی یافته است؟ به باور‬ ‫من‪ ،‬احتم��ال چنین اتفاقی وجود ندارد‪ ،‬مگر اینکه‬ ‫تغییرات چش��مگیری در الگوه��ای مصرف کنونی‬ ‫اتفاق بیفتد‪ .‬این در حالی اس��ت که به نظر می‌رسد‬ ‫تقاضای پایدار برای زغال س��نگ در سال‌های پیش‬ ‫رو حفظ ش��ود و محرک اصلی این تقاضا‪ ،‬واحدهای‬ ‫تولید انرژی در کش��ورهای در حال توسعه آسیایی‬ ‫باشند؛ کش��ورهایی مانند هند و اندونزی‪ .‬به یقین‬ ‫بخش‌های گوناگونی وجود دارند که می‌توانند مانع‬ ‫رشد تقاضا برای زغال سنگ شوند‪ ،‬از جمله گام‌های‬ ‫سریعی که در زمینه توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر‬ ‫برداشته می‌شود و همچنین قوانینی که برای مقابله‬ ‫با انتش��ار گازهای گلخانه‌ای وضع می‌شود؛ قوانینی‬ ‫که هر چند پیچیده‌اند و اجرای آنها س��خت به نظر‬ ‫می‌رس��د اما می‌توانند مسیر زغال سنگ را در بازار‬ ‫جهانی تغییر دهند‪ .‬بدون در نظر گرفتن این موانع‬ ‫پیش‌بینی می‌ش��ود که زغال سنگ نقش مهمی در‬ ‫ب��ازار ان��رژی آینده بازی کند‪ ،‬هر چن��د حاال نیز با‬ ‫وجود تقاضای پایدار جهانی‪ ،‬ریسک سرمایه‌گذاری‬ ‫برای آنهایی که در تولید زغال س��نگ س��هم دارند‪،‬‬ ‫ب��اال خواهد بود‪ .‬برای نمونه‪ ،‬مصرف‌کنندگان بزرگ‬ ‫زغال‌س��نگ که ش��امل صنایع متمرکز ب��ر انرژی‬ ‫هس��تند ممکن است مجبور ش��وند به دیگر منابع‬ ‫ان��رژی روی بیاورند زیرا قوانین باعث می‌ش��وند که‬ ‫زغال س��نگ دیگر از نظر اقتصادی مقرون به صرفه‬ ‫نباشد‪.‬‬ ‫عالوه بر آن‪ ،‬صاحبان شرکت‌های استخراج‌کننده‬ ‫زغال س��نگ و نیروگاه‌هایی که س��وخت آنها زغال‬ ‫س��نگ اس��ت ممکن اس��ت ب��ا تغییرات س��ریع و‬ ‫غیرمنتظره قوانینی روبه‌رو ش��وند که اعمال آنها به‬ ‫تغییرات در بازار جهانی منجر می‌شود و به متروک‬ ‫مان��دن دارایی‌های آنها می‌انجامد‪ .‬این چالش باعث‬ ‫می‌ش��ود بس��یاری از س��رمایه‌گذاران از این بخش‬ ‫خارج ش��وند‪ ،‬مگر آنهایی که تحمل بیش��تر ریسک‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫منبع‪Bcg.com :‬‬ ‫برگردان‪ :‬ثمن رحیمی راد‬ ‫بناب��ر پیش‌بینی گروه مطالع��ات بین‌المللی مس‪ ،‬تولید‬ ‫جهانی مس تصفیه ش��ده تا پایان س��ال ج��اری میالدی‬ ‫(نیم��ه دی) ‪ ۲.۸‬درص��د و در س��ال ‪ ۲۰۲۰‬میالدی ‪۱.۲‬‬ ‫درصد افزایش می‌یابد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش پایگاه خب��ری ایمی��درو‪ ،‬به نق��ل از گروه‬ ‫مطالعات بین‌المللی مس‪ ،‬تولید جهانی مس تصفیه ش��ده‬ ‫تا پایان س��ال جاری می�لادی ‪ ۲.۸‬درصد افزایش می‌یابد‪.‬‬ ‫تولید فلز سرخ در سال‪ ۲۰۲۰‬میالدی نیز شاهد رشد ‪۱.۲‬‬ ‫درصدی خواهد بود‪ .‬در س��ال گذش��ته میالدی‪ ،‬مشکالت‬ ‫مس در مسیر رشد تولید‬ ‫بهبود بخ��ش نگه��داری کارخانه‌های ذوب در اس��ترالیا‪،‬‬ ‫برزیل‪ ،‬اندونزی و لهس��تان‪ ،‬کاهش تولید را جبران خواهد‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫استخراج معادن در سال جاری بدون تغییر می‌ماند‬ ‫اس��تخراج معادن مس در سال گذش��ته میالدی‪ ،‬شاهد‬ ‫رشد ‪ ۲.۵‬درصدی بود که پیش‌بینی می‌شود این میزان در‬ ‫س��ال جاری میالدی بدون تغییر باقی بماند‪ .‬این در حالی‬ ‫اس��ت که به دلیل آغاز پروژه‌های توسعه‌ای در سال جاری‬ ‫می�لادی و همچنی��ن بهبود تولید در اندونزی‪ ،‬اس��تخراج‬ ‫معادن فلز سرخ در سال ‪ ۲۰۲۰‬میالدی با ‪ ۱.۹‬درصد رشد‬ ‫همراه خواهد بود‪.‬‬ ‫رشد ‪ ۲‬درصدی مصرف فلز سرخ در سال جاری‬ ‫انتظ��ار می‌رود کاهش رش��د اقتص��ادی جه��ان‪ ،‬تاثیر‬ ‫معکوس بر رش��د مصرف مس تصفیه ش��ده در س��ال‌های‬ ‫‪ ۲۰۱۹‬و‪ ۲۰۲۰‬می�لادی داش��ته باش��د‪ .‬در س��ال جاری‬ ‫میالدی‪ ،‬مصرف ظاهری این فلز س��رخ با رشد ‪ ۲‬درصدی‬ ‫و در س��ال ‪ ۲۰۲۰‬میالدی با رشد ‪ ۱.۵‬درصدی پیش‌بینی‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫هند همواره از ذخایر چشمگیر منابع معدنی خود‬ ‫می‌گوید زیرا بنا بر اطلس جهانی چهارمین ذخیره بزرگ‬ ‫زغال‌سنگ را در اختیار دارد اما ذخایر بسیاری از مواد‬ ‫معدنی این کشور از نظر جغرافیایی پراکنده هستند و‬ ‫این اتفاق بر احتمال بروز تنش جوامع محلی با دولت‬ ‫مرکزی می‌افزاید‬ ‫از نظر جغرافیایی پراکنده هستند و این اتفاق بر‬ ‫احتمال بروز تنش جوامع محلی با دولت مرکزی‬ ‫می‌افزاید‪ .‬این تنش‌ها بر س��ر ثروتی است که در‬ ‫‪ ۵‬کمربند مجزای معدنی این کشور قرار دارد‪.‬‬ ‫بنابر گفته دولت هند‪ ،‬در سال ‪ ۲۰۱۵‬میالدی‬ ‫(‪ ۱۳۹۴‬خورش��یدی) مجم��وع ذخای��ر م��س‬ ‫معدنی کش��ور به ‪ ۲۰۷‬میلیون تن می‌رسید که‬ ‫بهای جهانی سنگ آهن‬ ‫رکورد زد‬ ‫پس از آنکه ش��رکت «واله» برزیل‪ ،‬بزرگ‌ترین تولیدکننده‬ ‫سنگ آهن جهان‪ ،‬از احتمال فروریختن سد دیگری در محل‬ ‫مع��دن این ش��رکت خب��ر داد‪ ،‬بهای جهانی س��نگ آهن در‬ ‫معامالت روز جمعه به باالترین نرخ خود در ‪ ۵‬س��ال گذش��ته‬ ‫افزای��ش یافت‪ .‬ب��ه گزارش ایرنا به نق��ل از مارکت واچ‪ ،‬بهای‬ ‫ه��ر تن س��نگ آهن روز جمعه به بی��ش از ‪ ۱۰۰‬دالر افزایش‬ ‫یافت‪ .‬بر اس��اس این گزارش‪ ،‬آخرین ش��اخص نرخ موسس��ه‬ ‫پالتس برای س��نگ‌آهن خلوص ‪ ۶۲‬درصد وارداتی به چین‪،‬‬ ‫روز جمعه به ‪ ۱۰۰‬دالر و ‪ ۴۰‬سنت رسید که در ‪ ۵‬سال گذشته‬ ‫بی‌سابقه بود‪ .‬به گفته تحلیلگران اقتصادی‪ ،‬بهای سنگ آهن‬ ‫در پی افزایش تولید فوالد چین افزایش یافته اس��ت‪ .‬شرکت‬ ‫معدنی واله دست‌کم ‪ ۵.۶‬درصد کل سنگ آهن جهان را تامین‬ ‫می‌کند‪ .‬حدود ‪ ۳‬ماه پیش در پی شکس��تن س��د آب یکی از‬ ‫معادن ش��رکت معدنی واله براساس گزارش فایننشیال‌ریوویو‬ ‫دست‌کم ‪ ۲۳۱‬نفر کشته شدند‪ .‬پیش از این برخی تحلیلگران‬ ‫اقتصادی پیش‌بینی کردند بهای س��نگ آهن به ‪ ۱۰۰‬دالر در‬ ‫هر تن افزایش خواهد یافت‪.‬‬ ‫‪ ۱۵۴‬میلی��ون تن این ذخای��ر در ایالت مرکزی‬ ‫مادایاپِ��رادِش ق��رار دارد‪ .‬این ایال��ت همچنین‬ ‫بیشترین ذخایر الماس کشور را در خود گنجانده‬ ‫است‪.‬‬ ‫در س��ال ‪ ۲۰۱۵‬میالدی (‪ ۱۳۹۴‬خورشیدی)‬ ‫میزان ذخایر بوکسیت هند نیز ‪ ۶۵۶‬میلیون تن‬ ‫اعالم ش��د‪ ،‬در حالی ک��ه حدود نیمی از کل این‬ ‫ذخایر در ایالت ش��رقی آن‪ ،‬اودیش��ا قرار داشت‪.‬‬ ‫درباره ذخایر نقره هم همین‌طور است‪ .‬در همین‬ ‫س��ال‪ ،‬کل ذخایر این فل��ز گرانبها در هند ‪۱۵۰‬‬ ‫میلیون تن برآورد شده بود که ‪ ۱۳۸‬میلیون تن‬ ‫آن در راجستان قرار داشت‪ ۹ .‬ایالت از ‪ ۲۹‬ایالت‬ ‫هند دارای ذخایر بوکسیت هستند‪ ،‬در حالی که‬ ‫تنها ‪ ۲‬ایالت راجس��تان و کارناتاکا ذخایر نقره را‬ ‫در خود گنجانده‌اند‪.‬‬ ‫ذخایر سنگ آهن که هند سومین تولیدکننده‬ ‫بزرگ آن در جهان اس��ت‪ ،‬به طور مساوی در ‪۲‬‬ ‫ایالت اودیش��ا و چاتیتس��گارا توزیع شده است‪.‬‬ ‫در ای��ن ‪ ۲‬ایالت ب��ه ترتیب ‪ ۲.۵‬میلی��ارد تن و‬ ‫‪ ۱.۴‬میلی��ارد تن س��نگ آهن در س��ال فرآوری‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫با این وجود نگرانی اصلی درباره س��نگ آهن‬ ‫این اس��ت که میزان ذخای��ر آن در حال کاهش‬ ‫اس��ت‪ .‬ذخایر کانی سنگ آهن این کشور در هر‬ ‫‪ ۲‬نوع هماتی��ت و مگنتی��ت از ‪ ۸.۳‬میلیارد تن‬ ‫در س��ال ‪ ۲۰۱۰‬میالدی (‪ ۱۳۸۹‬خورشیدی) به‬ ‫‪ ۵.۹‬میلیارد تن در س��ال ‪ ۲۰۱۵‬میالدی کاهش‬ ‫یافته است‪.‬‬ ‫این کاهش سریع در امتداد افزایش چشمگیر‬ ‫تولید کانی س��نگ آهن در هند انجام می‌ش��ود‪.‬‬ ‫تولید این کش��ور از ‪ ۱۲۹.۳‬میلیون تن در سال‬ ‫مال��ی ‪ ۲۰۱۵-۲۰۱۴‬می�لادی (‪۱۳۹۴-۱۳۹۳‬‬ ‫خورشیدی) به حدود ‪ ۲۰۱.۰‬میلیون تن در سال‬ ‫مال��ی ‪ ۲۰۱۹-۲۰۱۸‬می�لادی (‪۱۳۹۸-۱۳۹۷‬‬ ‫خورشیدی) رسید و پیش‌بینی می‌شود در سال‬ ‫مال��ی ‪ ۲۰۲۰-۲۰۱۹‬می�لادی (‪۱۳۹۹-۱۳۹۸‬‬ ‫خورش��یدی) به باالترین حد خود یعنی ‪۲۲۵.۵‬‬ ‫میلیون تن ارتقا یابد‪.‬‬ ‫در همین حال‪ ،‬معادن کوچک‌مقیاس در هند‬ ‫ت�لاش می‌کنند در کوتاه‌م��دت تولید خود را به‬ ‫باالترین میزان برسانند‪.‬‬ ‫ای��ن در حالی اس��ت که مج��وز فعالیت ‪۲۸۸‬‬ ‫معدن در س��ال آینده (‪ ۲۰۲۰‬میالدی) منقضی‬ ‫می‌ش��ود و مالکیت معادن به دولت برگشته و در‬ ‫بازار آزاد به مزایده گذاشته خواهد شد‪.‬‬ ‫ای��ن اتف��اق ه��ر چن��د منج��ر ب��ه ارتق��ای‬ ‫چش��مگیر می��زان تولید می‌ش��ود ام��ا کاهش‬ ‫ذخای��ر به هم��راه ماهی��ت ناپایدار بس��یاری از‬ ‫ای��ن فعالیت‌ها‪ ،‬درباره س��وددهی ای��ن پروژه‌ها‬ ‫در طوالنی‌م��دت ابهام‌های��ی را ایج��اد ک��رده‬ ‫است‪.‬‬ ‫موسس��ه «ت ِریدینگ‌اکونومیکز» با استفاده از‬ ‫آمار و ارقام به‌دست آمده از سازمان مرکزی آمار‬ ‫هن��د پیش‌بینی می‌کند که تولی��د داخلی ملی‬ ‫برآم��ده از معدنکاری در ژوئیه (نیمه تیر تا نیمه‬ ‫مرداد) به کمتر از ‪ ۱۱.۳‬میلیارد دالر کاهش پیدا‬ ‫کند‪ ،‬در حالی که این رقم در ژانویه ‪( ۲۰۱۸‬نیمه‬ ‫دی تا نیمه بهم��ن ‪ ۱۶.۳ )۱۳۹۷‬میلیارد دالر و‬ ‫در باالترین میزان بود‪.‬‬ ‫چنی��ن ضعف‌های��ی حکای��ت از آن دارد ک��ه‬ ‫هن��د برای حفظ جایگاه خود ب��ه عنوان یکی از‬ ‫اقتصادهای برت��ر جهان باید به اصالحاتی جدی‬ ‫دست بزند‪.‬‬ ‫موافقت ترامپ با حذف تعرفه واردات فلزات همسایگانش‬ ‫رئیس‌جمه��وری امریکا اعالم کرد تعرفه واردات فوالد و‬ ‫آلومینیوم کانادا و مکزیک حذف خواهد شد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایس��نا‪ ،‬دونال��د ترامپ در روی��دادی اعالم‬ ‫کرد خوش��حالم اع�لام کنم با کان��ادا و مکزیک به توافق‬ ‫رس��یده‌ایم و محصوالت‌م��ان را ب��دون وض��ع تعرف��ه یا‬ ‫ع��وارض باال به این کش��ورها خواهیم فروخ��ت‪ .‬امیدوارم‬ ‫کنگره‪ ،‬توافق تجارت امریکای ش��مالی را به سرعت تایید‬ ‫کند‪.‬‬ ‫کانادا در بیانیه مش��ترکی اعالم کرد ب��رای این توافق‪،‬‬ ‫تعرفه‌های تالفی‌جویانه روی محصوالت امریکایی را حذف‬ ‫خواه��د کرد و این اقدام تا ‪ ۲‬روز دیگر اجرایی می‌ش��ود‪.‬‬ ‫خس��وس سئاده‪ ،‬معاون وزیر خارجه مکزیک در پیامی در‬ ‫توئیت��ر از حذف تعرفه‌های ترامپ اس��تقبال و اعالم کرد‬ ‫این اقدام زمینه را برای تایید توافق تجاری جدید از سوی‬ ‫قانون‌گذاران مکزیکی هموار می‌کند‪.‬‬ ‫با ای��ن اقدام‪ ،‬تعرفه ‪ ۲۵‬درص��دی روی واردات فوالد و‬ ‫تعرف��ه ‪ ۱۰‬درصدی روی واردات آلومینیوم که از س��وی‬ ‫امری��کا به بهانه امنیت ملی‪ ،‬روی واردات کانادا و مکزیک‬ ‫وضع ش��ده بود‪ ،‬برچیده می‌ش��ود‪ .‬تعرفه‌ه��ای امریکا به‬ ‫وض��ع تعرفه‌ه��ای تالفی‌جویان��ه کان��ادا و مکزیک روی‬ ‫محصوالت کشاورزی و س��ایر محصوالت امریکایی منجر‬ ‫شده بود و مانعی برای قانون‌گذاران ‪ ۳‬کشور برای تصویب‬ ‫تواف��ق تج��ارت آزاد س��ه‌جانبه امریکا‪ ،‬مکزی��ک و کانادا‬ ‫بود‪.‬‬ ‫ب��ا این توافق‪ ،‬اگ��ر اقدامی برای جلوگی��ری از افزایش‬ ‫واردات فل��زات فرات��ر از س��طح تاریخ��ی انج��ام نگیرد‪،‬‬ ‫امری��کا قادر خواهد بود تعرف��ه روی فلزات را دوباره وضع‬ ‫کند‪.‬‬ ‫منابع آگاه به بلومبرگ گفتند‪ :‬این کش��ورها همچنین‬ ‫موافق��ت کردند تالش‌ها برای رصد مبدأ فلزات را افزایش‬ ‫دهند تا مانع دور زدن تعرفه‌ها از س��وی کشورهای دیگر‬ ‫شوند‪ .‬این شبکه‪ ،‬مزیت تولیدکنندگان فوالد و آلومینیوم‬ ‫‪ ۳‬کشور را مورد توجه قرار می‌دهد‪.‬‬ ‫بر اس��اس گزارش بلومبرگ‪ ،‬ارزش سهام فوالدسازان و‬ ‫تولیدکنندگان آلومینیوم امریکایی با این خوش��بینی که‬ ‫تدابیر یادشده مانع سرازیر شدن سیل عرضه به بازارهای‬ ‫داخلی آنها خواهد ش��د‪ ،‬بهبود یافت‪ .‬ای��ن تعرفه‌ها مانع‬ ‫تصویب ش��دن تواف��ق تجاری جدید امریکای ش��مالی از‬ ‫سوی کنگره امریکا شده بود‪.‬‬ ‫س��ناتورهای جمهوری‌خ��واه بر فوری��ت تصویب توافق‬ ‫جدید ترامپ و همچنین اهمیت حذف تعرفه‌های فعلی و‬ ‫اجتناب از وضع تعرفه‌های جدید تاکید کردند‪.‬‬ ‫گروه‌ه��ای تجاری امریکایی و برخ��ی از قانون‌گذاران از‬ ‫ای��ن اقدام دولت ترامپ تمجید و اعالم کردند توافق اخیر‬ ‫به کش��اورزان کمک خواهد کرد و زمینه را برای تصویب‬ ‫توافق تجارت آزاد جدید امریکای شمالی تسریع می‌کند‪.‬‬ ‫اکتشاف غیرمنتظره چینی‌ها در ماه‬ ‫در ح��راج چهارشنبه‌ش��ب س��اوث‌بی‌در ژنو‬ ‫س��وئیس‪ ،‬الماس زردرنگی ک��ه متعلق به احمد‬ ‫شاه قاجار بود ‪ ۳‬میلیون دالر فروخته شد‪.‬‬ ‫ای��ن الم��اس ‪ ۷۵‬قیراط��ی (‪ )۷۴.۵۳‬در این‬ ‫حراج��ی ب��ه ن��رخ ‪ ۱۰‬میلی��ارد و ‪ ۵۰۰‬میلیون‬ ‫توم��ان (ارز ‪ ۳۵۰۰‬تومانی) فروخته ش��د که به‬ ‫گفته کارشناسان برای فروش الماس زرد‪ ،‬رکورد‬ ‫تاریخی به شمار می‌رود‪ .‬نام خریدار اعالم نشده‬ ‫اس��ت اما الماس زردرنگ ب��ا مدیریت جواهری‬ ‫نوبل در حراجی عرضه شده بود‪ .‬این الماس جزو‬ ‫کلکسیون خصوصی احمد شاه قاجار بود‪.‬‬ ‫زمانی که کاوش��گر «چانگ‪-‬ای ‪ »۴-‬برای نخس��تین بار در‬ ‫س��مت پنهان ماه فرود آم��د‪ ،‬انتظار می‌رفت که اکتش��افات‬ ‫خارق‌العاده‌ای انجام دهد‪ ،‬با این حال تجزیه و تحلیل پوس��ته‬ ‫ماه غیرمنتظره به نظر می‌رسید‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا به نقل از اس��پیس‪ ،‬پژوهش��ی که ش��ب‬ ‫ِیچر‬ ‫گذش��ته از پژوهش��گران آکادمی علوم چی��ن در مجله ن ِ‬ ‫منتشر شد‪ ،‬نش��ان داد که ترکیب سطح ماه در حوضه قطب‬ ‫جنوب‪-‬آیتکن متفاوت‌تر از چیزی اس��ت که این دانشمندان‬ ‫انتظار داشته‌اند‪.‬‬ ‫حوض��ه قط��ب جنوب‪-‬آیتکن نام یک دهان��ه برخوردی بر‬ ‫سطح کره ماه است‪.‬‬ ‫ای��ن دهانه در س��مت پنهان م��اه جای گرفت��ه و یکی از‬ ‫بزرگ‌ترین دهانه‌های برخوردی در تمام س��امانه خورشیدی‬ ‫به شمار می‌آید‪ .‬قطر این دهانه‪ ،‬حدود ‪ ۲‬هزار و ‪ ۵۰۰‬کیلومتر‬ ‫است و ژرفای آن به ‪ ۱۳‬کیلومتر می‌رسد‪.‬‬ ‫پیش از این یک نظریه راجع به هسته ماه نشان داد که ماه‬ ‫در گذش��ته به اندازه امروزی خود‪ ،‬س��رد و مرده نبوده است‪.‬‬ ‫در عوض به احتمال زیاد ابتدا یک س��نگ مرمر گداخته پر از‬ ‫اقیانوس‌های ماگما بوده است‪.‬‬ ‫این ماگماها به مرور زمان س��رد ش��ده‌اند و م��واد معدنی‬ ‫سنگین‌تر را ته‌نشین کرده‌اند‪.‬‬ ‫م��واد معدن��ی با چگالی کمت��ر هم به الیه‌ه��ای باالیی راه‬ ‫یافته‌اند و الیه‌هایی را در ماه ایجاد کرده‌اند‪.‬‬ ‫پوس��ته که باالترین الیه ماه اس��ت‪ ،‬بیش��تر از س��یلیکات‬ ‫آلومینیوم یا پالژیوکالز تشکیل شده است و ‪ ۹۸‬درصد پوسته‬ ‫ماه را پالژیوکالز در برمی‌گیرد‪.‬‬ ‫فرودگ��ر «چان��گ‪-‬ای ‪ »۴-‬پس از فرود در نیمه یادش��ده‪،‬‬ ‫کاوش��گری به نام «ی��وت و‪ »۲-‬را به ماه فرس��تاد که مجهز‬ ‫به یک طیف‌سنج است و نورهای بازتابی را اندازه می‌گیرد‪.‬‬ ‫پس از آن‪ ،‬پژوهش��گران هم توانستند با استفاده از مطالعه‬ ‫ن��ور بازتاب ش��ده از س��طح ماه‪ ،‬م��واد معدنی س��طح ماه را‬ ‫شناسایی کنند و ترکیبات شیمیایی آنها را بشناسند‪.‬‬ ‫این کاوشگر به جای دیدن میزان زیادی پالژیوکالز‪ ،‬وجود‬ ‫مقدار توجهی از مواد اولیوین و پیروکسن را شناسایی کرد‪.‬‬ ‫چون انتظار می‌رود این مواد در بخش‌های عمیق‌تر گوشته‬ ‫وجود دارد‪ ،‬پژوهش��گران حدس می‌زنن��د که حاصل برخورد‬ ‫یک شهاب‌سنگ با سطح ماه باشند‪.‬‬ ‫گرچ��ه پیش از این در ماموریت‌های ناس��ا و روس��ی‌ها و‬ ‫فرود انس��ان روی ماه‪ ،‬نمونه‌برداری هم ش��ده اما پیش از این‬ ‫هیچ پژوهش��ی راجع به گوشته ماه انجام نشده نبود‪ .‬بنابراین‬ ‫ماموریت‪ ،‬این کاوش��گر چینی بسیار حائز اهمیت است اما به‬ ‫دلی��ل پیچیدگی‌های مطالعه مواد معدنی ماه‪ ،‬برای رس��یدن‬ ‫به درک بهتر و کامل‌تر از گوش��ته ماه‪ ،‬مطالعات بیشتری نیاز‬ ‫است‪.‬‬
‫حسین‌زادگان‪ :‬مطالعات معدنی مناسب در مازندران انجام نشد‬ ‫اس��تاندار مازندران گفت‪ :‬مطالعات معدنی مناس��بی در‬ ‫استان انجام نشده و بنا داریم با امکانات هوایی‪ ،‬ظرفیت‌های‬ ‫معدنی را شناسایی کنیم‪.‬‬ ‫به گزارش فارس‪ ،‬احمد حسین‌زادگان‪ ،‬در جلسه شورای‬ ‫گفت‌وگ��وی دول��ت و بخش خصوص��ی مازن��دران با بیان‬ ‫اینکه معدن مناس��ب در اس��تان مازندران نداریم و با اعالم‬ ‫اینکه مطالعات مناس��بی در حوزه معدن اس��تان مازندران‬ ‫انجام نش��ده اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬مقرر شد با امکانات هوایی‬ ‫ظرفیت‌های معدنی استان را شناسایی کنیم‪.‬‬ ‫اس��تاندار مازندران با بیان اینکه معادن مس مناسبی در‬ ‫مازندران داریم که برای شناسایی این ظرفیت‌ها ورود پیدا‬ ‫نکردیم‪ ،‬گفت‪ :‬تنها ظرفیت معدنی شناسایی شدن استان‪،‬‬ ‫فلورین‪ ،‬زغال‌سنگ و شن و ماسه است‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬مش��کالت برای شناسایی ظرفیت‬ ‫معدن ممکن اس��ت دالیل مختلف داشته باشد که باید در‬ ‫ای��ن حوزه ورود کرده و نس��بت به احص��ای ظرفیت اقدام‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫حسین‌زادگان با اشاره به مشکالتی که واحدهای تولیدی‬ ‫دارند‪ ،‬افزود‪ :‬تعدادی از واحدهای تولیدی استان که آمار و‬ ‫ارقام آن متفاوت اس��ت‪ ،‬در تصاحب بانک‌ها قرار گرفته‌اند‪.‬‬ ‫درحال‌حاضر اعالم ش��ده که ‪ ۱۳۰‬واحد تولیدی به تملک‬ ‫بانک‌ه��ا درآمده اس��ت‪ .‬وی ادام��ه داد‪ :‬برخ��ی واحدهای‬ ‫تولیدی اس��تان مازندران ممکن اس��ت با ظرفیت مناسب‬ ‫کار نکنند ک��ه باید تالش کنیم با تامین افزایش س��رمایه‬ ‫در گ��ردش‪ ،‬ظرفی��ت تولید ای��ن واحدها ارتق��ا پیدا کند‪.‬‬ ‫استاندار مازندران با اشاره به هدف‌گذاری ‪ ۳‬میلیارد دالری‬ ‫برای صادرات از سوی اس��تاندار پیشین‪ ،‬بیان کرد‪ :‬در این‬ ‫استان‌ها‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 29‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 13‬رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 19‬مه ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره‪167‬‬ ‫جلسه‌ها باید مشکالت را بررسی کنیم‪ .‬وی خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫ات��اق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کش��اورزی‪ ،‬موانع را به ما‬ ‫اعالم کند تا برای رفع آن اقدام مناسب انجام دهیم‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫بدهی ‪ ۷۰‬میلیاردی‬ ‫شرکت سنگ آهن مرکزی‬ ‫بافق به شهرداری‬ ‫رئیس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان قم خبر داد‪:‬‬ ‫دومین واحد کربنات کلسیم کشور در قم ساخته می‌شود‬ ‫عکس تزیینی است‬ ‫گروه معدن‪:‬‬ ‫رئیس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان‬ ‫قم از برنامه‌ریزی‌ها برای س��اخت دومین واحد‬ ‫کربنات کلسیم کشور در استان قم پس از بوشهر‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫به گ��زارش تس��نیم‪ ،‬محم��ود س��یجانی در‬ ‫جلس��ه ش��ورای معادن اس��تان قم‪ ،‬با اشاره به‬ ‫اینک��ه جلس��ه‌هایی از ابت��دای س��ال به‌منظور‬ ‫بررس��ی فرآیند رفع موانع تولید با دستگاه‌های‬ ‫مس��ئول برگزار شده اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در این‬ ‫جلسه‌ها تکالیف هر کدام از دستگاه‌ها مشخص‬ ‫ش��د و در هر ‪ ۳‬حوزه صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫برنامه‌ریزی‌هایی شده است‪.‬‬ ‫رئیس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان‬ ‫قم با بیان اینکه در زمینه معدن برای امس��ال ‪۴‬‬ ‫برنامه دید ‌ه ش��ده است‪ ،‬افزود‪ :‬توسعه و تکمیل‬ ‫اکتش��افات ازجمله مهم‌ترین برنامه‌هاس��ت که‬ ‫امس��ال موردتوجه جدی ق��رار خواهد گرفت و‬ ‫معادن طال‪ ،‬مس و آهن نیز در برنامه قرار دارند‪.‬‬ ‫وی ف��رآوری م��واد معدن��ی به‌وی��ژه در جوار‬ ‫مع��ادن را از دیگر برنامه‌های مهم این اداره کل‬ ‫در زمینه معادن برشمرد و تاکید کرد‪ :‬این اقدام‬ ‫به‌وی��ژه در مواد معدنی همچ��ون آهن‪ ،‬منگنز و‬ ‫آهک که استان قم در آنها ظرفیت بسیار خوبی‬ ‫دارد بیشتر موردتوجه قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫س��یجانی از اقدامات انجام ش��ده ب��رای عقد‬ ‫ق��رارداد با یک گ��روه هولدینگ در حوزه معدن‬ ‫خب��ر داد و اف��زود‪ :‬ای��ن گروه نخس��تین واحد‬ ‫کربنات کلسیم را در بوشهر ایجاد کرد و پس از‬ ‫عقد قرارداد‪ ،‬دومین واحد کربنات کلسیم پس از‬ ‫بوشهر در قم ساخته خواهد شد‪.‬‬ ‫توسعه و تکمیل اکتشافات ازجمله مهم‌ترین برنامه‌هاست‬ ‫که امسال موردتوجه جدی قرار خواهد گرفت و معادن طال‪،‬‬ ‫مس و آهن نیز در برنامه قرار دارند‪ .‬فرآوری مواد معدنی‬ ‫به‌ویژه در جوار معادن از دیگر برنامه‌های مهم این اداره کل‬ ‫است ‪.‬همچنین معادن آهن‪ ،‬منگنز و آهک که استان قم در‬ ‫آنها ظرفیت بسیار خوبی دارد بیشتر موردتوجه قرار خواهد‬ ‫گرفت‬ ‫رئیس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان‬ ‫ق��م تاکید کرد‪ :‬کربنات کلس��یم در تولید کاغذ‬ ‫و گرید دارویی می‌تواند بس��یار موثر باش��د و از‬ ‫آسیب‌های زیس��ت‌محیطی بیشتر در استان قم‬ ‫جلوگیری کند‪.‬‬ ‫وی ش��ورابه دریاچ��ه نمک را یک��ی دیگر از‬ ‫اولویت‌ه��ای اصلی س��ازمان با مس��ئولیت خود‬ ‫برش��مرد و تصریح ک��رد‪ :‬ظرفیت‌ه��ای معدنی‬ ‫اس��تان قم شناسایی‌ش��ده‌اند و برنامه داریم که‬ ‫در گام نخست‪ ،‬معادن راکد و کوچک شناسایی‬ ‫ش��وند س��پس زمینه فعال‌س��ازی آنه��ا فراهم‬ ‫شود‪.‬‬ ‫سیجانی از وجود ‪ ۳۵‬معدن راکد در استان قم‬ ‫خب��ر داد و افزود‪ ۱۰ :‬مع��دن نیز در ید معدندار‬ ‫است که باید برای فعال‌سازی آنها اقدام شود‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ ۱۱‬معدن فعال‬ ‫معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار قم در‬ ‫این جلس��ه با اش��اره به اینکه نرخ شن و ماسه‬ ‫در استان قم کم اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬بخش مهم‬ ‫حجم ش��ن و ماسه از استان قم خارج می‌شود و‬ ‫همچنان تقاضای معدن شن و ماسه داریم‪ .‬البته‬ ‫از ‪ ۲‬س��ال پیش صدور مجوز را متوقف کردیم و‬ ‫مجوز جدید صادر نشد‪.‬‬ ‫فرمان��دار قم نیز از فعالیت ‪ ۱۱‬معدن ش��ن و‬ ‫ماسه در استان قم خبر داد و افزود‪ :‬درحال‌حاضر‬ ‫باید اولویت ما رسیدگی به همین ‪۱۱‬معدن باشد‬ ‫تا آنها را به سمت استانداردها پیش ببریم‪.‬‬ ‫مرتض��ی حی��دری اف��زود‪ :‬اگ��ر بتوانی��م‬ ‫همی��ن مع��ادن را ضابطه‌مند کنی��م می‌توانیم‬ ‫وضعی��ت ش��ن و ماس��ه در اس��تان را س��امان‬ ‫دهیم‪.‬‬ ‫فرمان��دار قم درباره قیمت‌ها نی��ز تاکید کرد‪:‬‬ ‫تنظیم ب��ازار نباید در این ح��وزه ورود کند‪ .‬هر‬ ‫معدنی با توجه به موقعیت جغرافیایی و شرایطی‬ ‫ک��ه دارد‪ ،‬هزین��ه متفاوتی را برای برداش��ت و‬ ‫ارسال مواد معدنی پرداخت می‌کند و به همین‬ ‫دلیل باید شرایط ویژه هر معدن در قیمت‌گذاری‬ ‫لحاظ شود‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر لزوم فرهنگ‌سازی و آگاه‌سازی‬ ‫معدنداران تصریح کرد‪ :‬معدنکاران باید خودشان‬ ‫از قیمت��ی که دارند دفاع کنند‪ .‬بس��یاری از این‬ ‫معدنکاران به حق خود واقف نیس��تند و اگر آنها‬ ‫را راهنمایی نکنیم‪ ،‬شاید از این سواد بهره نبرند‪.‬‬ ‫‹ ‹معارضان محلی‬ ‫رئی��س خان��ه مع��دن اس��تان قم نی��ز یکی‬ ‫از مش��کالت مع��ادن ای��ن اس��تان را معارضان‬ ‫محلی دانس��ت و تاکید کرد‪ :‬این مسئله امنیت‬ ‫سرمایه‌گذاری در بخش معدن را پایین و ریسک‬ ‫سرمایه‌گذاری را باال می‌برد و حواشی فعالیت را‬ ‫نیز باال خواهد برد‪.‬‬ ‫صابر عمو رس��ولی با تاکید بر اینکه بیشترین‬ ‫س��ود معدن می‌تواند برای اهالی منطقه باش��د‪،‬‬ ‫تصری��ح ک��رد‪ :‬تامین نی��روی انس��انی ازجمله‬ ‫نگهب��ان از مزیت‌ه��ای فعالی��ت مع��ادن برای‬ ‫اهالی اس��ت اما اهالی برای معادن موانعی ایجاد‬ ‫می‌کنند‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه وی بعض��ی از اهالی روس��تا راه را‬ ‫می‌بندند‪ ،‬اجازه فعالیت نمی‌دهند و درخواس��ت‬ ‫پول می‌کنن��د که این موض��وع در هیچ کجای‬ ‫قانون نیام��ده و درباره این موضوع‌ها به حمایت‬ ‫بخشداران نیاز داریم‪.‬‬ ‫عمو رس��ولی به پرداخت هزین��ه آالیندگی و‬ ‫تخریبی که معادن ب��رای مناطق به همراه دارد‬ ‫نیز اش��اره کرد و گفت‪ :‬ب��ه ازای این تخریب‌ها‪،‬‬ ‫قانون‌گ��ذار ص��رف ی��ک درصد برداش��ت را در‬ ‫محیط پیش‌بینی کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹‪۳۲‬مجوز برداشت‬ ‫رئیس اداره امور معادن سازمان صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت قم نیز در این جلسه به وضعیت صدور‬ ‫مج��وز معادن در اس��تان‪ ،‬اش��اره و اظهار کرد‪:‬‬ ‫از س��ال ‪ ۹۰‬بر اس��اس مصوبه مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی‪ ،‬صدور مج��وز برای واحدهای ش��ن و‬ ‫ماسه به سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت واگذار‬ ‫شد‪.‬‬ ‫محمدتق��ی کاظ��م‌زاده افزود‪ ۳ :‬ن��وع مجوز‬ ‫تا پیش از این به وس��یله اس��تانداری به وزارت‬ ‫یادش��ده ابالغ و تمدید می‌ش��د که مجوز برای‬ ‫طرح‌ه��ای عمرانی اس��تان و اص�لاح خاک‌های‬ ‫کشاورزی و دیگری پروانه بهره‌برداری بود‪.‬‬ ‫وی به مجوزهای صادرش��ده از سوی سازمان‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اش��اره کرد و گفت‪ :‬در‬ ‫س��ال ‪ ۳۲ ،۹۷‬مجوز برداش��ت در زمینه شن و‬ ‫ماسه از سوی س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫صادر شد‪.‬‬ ‫کاظ��م‌زاده از صدور مجوز ‪ ۳۸‬کارگاه ش��ن و‬ ‫ماس��ه هم خبر داد و تاکید کرد‪ :‬از این واحدها‬ ‫‪ ۲۸‬واح��د فع��ال‪ ۴ ،‬واحد نیمه‌فع��ال و ‪ ۶‬واحد‬ ‫غیرفعالند که به دلیل مشکالت مختلف‪ ،‬فعالیت‬ ‫خود را متوقف کرده‌اند‪.‬‬ ‫به گفت��ه رئی��س اداره امور معادن س��ازمان‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت ق��م‪ ،‬از بین واحدهای‬ ‫فعال اس��تان قم ‪ ۵‬واحد از گذشته دارای مجوز‬ ‫استانداری هس��تند و از کل واحدها نیز ‪ ۸‬واحد‬ ‫دارای پروانه بهره‌برداری هستند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ ۱۴ :‬واح��د از مجوزه��ای عمرانی‬ ‫استفاده می‌کنند و ‪ ۹‬واحد هم به‌طورکلی معدن‬ ‫ندارند‪.‬‬ ‫کاظ��م‌زاده درب��اره موقعی��ت جغرافیایی این‬ ‫معادن نیز تاکید ک��رد‪ ۱۳ :‬واحد در جاده قدیم‬ ‫اصفه��ان و ونارچ‪ ۱۱ ،‬واحد در جاده کاش��ان‪۷ ،‬‬ ‫واح��د در جعفری��ه‪ ۵ ،‬واحد در کوه س��فید و ‪۲‬‬ ‫واحد در جاده اراک قرار دارند‪.‬‬ ‫تشکیل کارگروهی برای تعیین تکلیف معدن آلبالغ اسفراین‬ ‫فرماندار اس��فراین گفت‪ :‬کارگروه اس��تانی برای پیگیری و‬ ‫ساماندهی وضعیت معدن آلبالغ اسفراین به ریاست استاندار‬ ‫یا معاون سیاسی استاندار تشکیل می‌شود تا درباره این معدن‬ ‫تصمیم‌گیری شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬طاهر رس��تمی با اش��اره به نشست شورای‬ ‫تامین شهرستان اسفراین برای بررسی وضعیت معدن آلبالغ‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬ب��ا توجه به افزایش برداش��ت غیرمج��از از این‬ ‫معدن‪ ،‬با ایجاد پس��ت ایس��ت بازرس��ی در این محل‪ ،‬امکان‬ ‫ورود افراد‪ ،‬وسایل نقلیه و ماشین‌آالت به این منطقه محدود‬ ‫ش��ده است و هر وس��یله نقلیه‌ای که بار غیرمجاز حمل کند‪،‬‬ ‫به مدت ‪۳‬ماه توقیف می‌ش��ود و افراد هم بازداشت و جریمه‬ ‫می‌شوند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬با شدت گرفتن اقدامات بازدارنده‪ ،‬اکنون حضور‬ ‫افراد در محدوده معدن س��رب آلب�لاغ کاهش یافته اما هنوز‬ ‫افرادی به برداشت غیرمجاز از معدن مشغول هستند‪.‬‬ ‫رستمی با بیان اینکه هم‌اکنون وضعیت این منطقه کنترل‬ ‫ش��ده است و مش��کل خیلی حادی وجود ندارد‪ ،‬گفت‪ :‬تعداد‬ ‫اف��راد و چهارپایان که برای حمل بار غیر مجاز به این منطقه‬ ‫آورده شده‌اند نسبت به روزهای گذشته کاهش یافته است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره ب��ه اقداماتی ک��ه برای س��اماندهی وضعیت‬ ‫معدن آلبالغ تاکنون انجام ش��ده‪ ،‬گف��ت‪ :‬یکی از راه‌حل‌های‬ ‫پیش��نهادی‪ ،‬ثبت معدن ب��ود که به دلیل قرار داش��تن این‬ ‫معدن در منطقه حفاظت ش��ده ساریگل‪ ،‬ثبت آن امکان‌پذیر‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫فرماندار اسفراین افزود‪ :‬پیشنهاد خروج این معدن از منطقه‬ ‫حفاظت شده ساریگل به منظور ساماندهی و امکان برداشت‬ ‫قانون��ی با حجم معین و جلوگیری از تخریب محیط‌زیس��ت‪،‬‬ ‫از دیگ��ر پیش��نهادها ب��رای تعیین تکلیف این معدن اس��ت‬ ‫که تصمیم‌گی��ری در این زمین��ه از اختیارات ش��ورای‌عالی‬ ‫محیط‌زیس��ت کش��ور و نیازمند مصوبه این شوراست که در‬ ‫حال پیگیری است‪.‬‬ ‫رستمی با اشاره به سفر روز شنبه هفته گذشته کارشناسان‬ ‫س��ازمان محیط‌زیست و وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت برای‬ ‫بررس��ی وضعیت معدن آلبالغ شهرستان اسفراین‪ ،‬گفت‪ :‬این‬ ‫مس��ئله از سوی استاندار و معاون سیاسی پیگیری می‌شود و‬ ‫هنوز نتیجه این بازدید مشخص نشده است زیرا این امر باید‬ ‫در سطح ملی تصمیم‌گیری شود‪.‬‬ ‫وی در واکنش به اظهارات مدیر کل محیط‌زیست خراسان‬ ‫ش��مالی در مخالفت با ثبت مع��دن و خروج معدن از منطقه‬ ‫حفاظت ش��ده‪ ،‬گفت‪ :‬در حالت عادی محیط‌زیست به عنوان‬ ‫کارشناس این حوزه نظرش را اعالم می‌کند اما محیط‌زیست‬ ‫باید از ابتدا منطقه را محافظت می‌کرد و مانع ورود افراد غیر‬ ‫مجاز به این منطقه می‌شد‪.‬‬ ‫فرماندار اس��فراین افزود‪ :‬اکنون ای��ن بحث به یک موضوع‬ ‫اجتماعی تبدیل ش��ده و افراد زیادی در منطقه آلبالغ حضور‬ ‫یافتند ک��ه ممکن ب��ود پیامدهای اجتماعی زیادی داش��ته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫ش��ورای تامین شهرستان برای مدیریت این موضوع به این‬ ‫موضوع ورود کرده و اگر الزم ش��ود شورای تامین استان نیز‬ ‫ورود خواهد کرد‪.‬‬ ‫رستمی گفت‪ :‬استاندار دستوراتی در این زمینه داده که در‬ ‫شهرستان اجرا شده و قرار است کارگروهی با ریاست استاندار‬ ‫یا معاون سیاس��ی استاندار خراسان شمالی در استان تشکیل‬ ‫شود و در این زمینه تصمیم‌گیری کند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬محیط‌زیس��ت استان می‌تواند نظر خود را اعالم‬ ‫کند اما تصمیم نهایی در شورای‌عالی محیط‌زیست و کارگروه‬ ‫استانی گرفته خواهد شد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬برداشت غیرمجاز از معدن سرب و روی در‬ ‫ارتفاعات س��خت‌گذر آلبالغ در منطقه حفاظت شده ساریگل‬ ‫شهرستان اسفراین در سال جاری با هجوم سودجویان به این‬ ‫منطقه شدت گرفته است‪.‬‬ ‫معدن آلبالغ در منطقه تحت مدیریت حفاظت محیط‌زیست‬ ‫قرار دارد‪ .‬از این رو س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان‬ ‫نتوانسته است نسبت به ثبت آن اقدام کند‪.‬‬ ‫گفتنی است هفته گذشته یک شهروند اسفراینی در معدن‬ ‫آلب�لاغ بر اثر ریزش معدن جان باخت‪ .‬شهرس��تان ‪۱۲۰‬هزار‬ ‫نفری اس��فراین در ‪۶۰‬کیلومتری جنوب ش��رقی بجنورد قرار‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫رئیس شورای اسالمی شهر بافق گفت‪ :‬برای‬ ‫جبران کاهش بودجه ش��هرداری باید به‌وسیله‬ ‫مش��ارکت در پروژه‌ه��ای صنعت��ی و معدن��ی‬ ‫ب��رای ایج��اد درآمد پای��دار ش��هرداری اقدام‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان‪ ،‬حسن‬ ‫محمدی‪ ،‬رئیس ش��ورای اس�لامی شهر بافق‬ ‫در نشس��ت خبری با اصحاب رسانه با اشاره به‬ ‫کاهش بودجه ش��هرداری از نظر ارزش افزوده‬ ‫در برنامه توس��عه شش��م از برنامه‌های شورای‬ ‫اسالمی شهر بافق برای جبران این اعتبارات با‬ ‫مش��ارکت در پروژه‌های صنعتی و معدنی برای‬ ‫ایجاد درآمد پایدار شهرداری خبر داد‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬با توجه به اینکه بافق یک ش��هر‬ ‫صنعت��ی و معدن��ی اس��ت‪ ،‬مذاکره‌هایی برای‬ ‫س��رمایه‌گذاری در بح��ث ریل��ی و معدن��ی و‬ ‫مشارکت با بخش خصوصی انجام شده است‪.‬‬ ‫رئیس ش��ورای اسالمی شهر بافق با اشاره به‬ ‫بودجه ‪ ۴۰‬میلیاردی ش��هرداری تصریح کرد‪:‬‬ ‫درحال‌حاضر حدود ‪ ۲۵‬میلی��ارد بدهی داریم‬ ‫که پس از تامی��ن بودجه باید در زمینه درآمد‬ ‫پایدار اقدام کنیم‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در زمین��ه ‪ ۲‬درصدی که معادن‬ ‫باید پرداخت کنند‪ ،‬بر اساس محاسبات فروش‬ ‫س��نگ آهن حدود ‪ ۷۰‬میلیارد تومان از سنگ‬ ‫آهن مرکزی طلب داریم‪.‬‬ ‫فعالیت ‪ ۱۶۵‬انبار‬ ‫در سطح استان کردستان‬ ‫ب��ه گفته رئیس س��ازمان صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت کردس��تان از مجم��وع انبارهای مورد‬ ‫تایید و ثبت ش��ده این استان‪ ،‬هم‌اکنون ‪۱۶۵‬‬ ‫انبار فعال است‪.‬‬ ‫به گزارش ش��اتا‪ ،‬محمد دره‌وزمی در دومین‬ ‫جلس��ه کمیس��یون مبارزه با قاچاق کاال و ارز‬ ‫استان که به ریاست استاندار کردستان برگزار‬ ‫ش��د‪ ،‬با بیان این مطلب‪ ،‬اف��زود‪ :‬در مجموع ‪۴‬‬ ‫هزار و ‪ ۶۲۶‬انبار ثبت س��امانه ش��ده که از این‬ ‫تع��داد ‪ ۴۴۵‬انب��ار تایید ش��ده و صاحبان این‬ ‫انباره��ا مراجع��ه و اطالعات خ��ود را تکمیل‬ ‫کرده‌اند‪.‬‬ ‫وی با بی��ان اینکه اگ��ر در انب��اری فعالیت‬ ‫نشود‪ ،‬آن انبار از سامانه حذف می‌شود‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫انتظ��ار داریم صاحب��ان ‪ ۳‬ه��زار و ‪ ۷۵۹‬انبار‬ ‫باقیمانده برای ثبت اطالعات انبار خود مراجعه‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫در صورت ل��زوم با هم��کاری فرمانداران در‬ ‫شهرستان‌ها به سراغ‌ش��ان خواهیم رفت وآنها‬ ‫را ملزم به ثبت انبارهای‌ش��ان در سامانه جامع‬ ‫انبارها خواهیم کرد‪.‬‬ ‫رئیس س��ازمان صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫کردس��تان در بخش دیگری از س��خنان خود‬ ‫گفت‪ :‬نرخ ‪ ۲۴‬قلم کاالی اساس��ی و پرمصرف‬ ‫در اس��تان کردستان باالتر از میانگین کشوری‬ ‫نیست و در واقع ما در رتبه‌های میانی و پایانی‬ ‫کشور قرار داریم‪.‬‬ ‫دره‌وزمی ادامه داد‪ :‬فق��ط نرخ پیاز به مدت‬ ‫یک ماه و به دلیل صادرات‪ ،‬گران‌تر از میانگین‬ ‫کشور بود وگرنه در س��ایر اقالم جایگاه استان‬ ‫بین ‪ ۱۵‬تا ‪ ۲۵‬کشوری است‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬در برگزاری جلسه‌های تنظیم‬ ‫بازار در رتبه دوم کش��ور قرار داریم و وضعیت‬ ‫بازار ما متفاوت از بازار کل کشور نیست‪.‬‬ ‫رئیس س��ازمان صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫کردس��تان با بیان اینکه متاس��فانه رس��انه‌ها‬ ‫و بعض��ی اش��خاص‪ ،‬اخبار و آمار نادرس��ت در‬ ‫جامعه منتشر می‌کنند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬آنها اعالم‬ ‫می‌کنند که کردس��تان به لحاظ تورم نقطه به‬ ‫نقطه در رتبه‌های اول و دوم کش��ور جای دارد‬ ‫که به هیچ وجه صحت ندارد‪.‬‬ ‫دره‌وزم��ی ادام��ه داد‪ :‬تورم نقط��ه به نقطه‬ ‫ما در س��ال‪ ۹۶‬نسبت به س��ال ‪ ۹۵‬پایین‌تر از‬ ‫متوسط کشور بود چراکه آن زمان مرز باز بود‬ ‫و کاالهایی به استان وارد می‌شد که ارزان‌تر از‬ ‫سایر نقاط کشور بود‪.‬‬ ‫وی در پای��ان گفت‪ :‬در س��ال ‪ ۹۷‬که مرزها‬ ‫بسته ش��د و تحریم‌ها بر کش��ور اعمال و نرخ‬ ‫ارز جهش پیدا کرد‪ ،‬قیمت‌های پایین اس��تان‪،‬‬ ‫خود را به میانگین قیمت‌های کش��ور رساندند‬ ‫و این به معنی گران‌تر بودن کاالها در اس��تان‬ ‫نیست‪.‬‬
‫یکشنبه ‪ 29‬اردیبهشت ‪ 13 1398‬رمضان ‪ 19 1440‬م ‌ه ‪2019‬‬ ‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫موسسه فرهنگی و هنری روزگار وصل‬ ‫مدیر مسئول‪:‬‬ ‫ناصر بزرگمهر‬ ‫سال دوم شماره ‪167‬‬ ‫سردبیر‪ :‬محبوبه ناطق‬ ‫همکاران‪ :‬سارا اصغری‪-‬ثمن رحیمی‌‌راد‬ ‫مدیر فنی و هنری‪ :‬مهدی نجفی‬ ‫نمایندگی دفتر اروپا‪ :‬چکاوک بزرگمهر‬ ‫صدرنشینان صادرات شمش روی جهان‬ ‫آدرس‪ :‬تهران‪ -‬میدان هفتم تیر‪ -‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬پالک ‪74‬‬ ‫تلفکس‪88310576-88310575:‬‬ ‫سازمان آگهی‌ها‪88722732-3:‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان‌ها‪88724211:‬‬ ‫چاپ‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.Madandaily.com‬‬ ‫‪www.instagram.com/Madandaily‬‬ ‫‪www.twitter.com/Madandaily‬‬ ‫‪www.t.me/Madandaily‬‬ ‫‪E-mail:info@madandaily.com‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫خبر‬ ‫دفتر ملی آمار چین گزارش داد‬ ‫رشد تولید محصوالت فوالدی چین‬ ‫دفتر ملی آمار چین گزارش داده که تولید فوالد میانی چین در آوریل (نیمه‬ ‫فروردین تا نیمه اردیبهشت) با رشد ‪۱۲.۷‬درصدی نسبت به آوریل سال گذشته‬ ‫همراه ش��ده و به ‪۸۵‬میلیون و ‪ ۳۰‬هزار تن رس��یده است‪ .‬این نهاد رسمی چین‬ ‫اعالم کرده که تولید محصوالت فوالدی این کش��ور هم با رش��د ‪۱۱.۵‬درصدی‬ ‫نسبت به سال قبل در آوریل به ‪ ۱۰۲‬میلیون و ‪ ۵۰‬هزار تن رسیده است‪.‬‬ ‫به گزارش چیالن‪ ،‬تولید فوالد میانی چین در ‪ ۴‬ماه نخس��ت سال جاری هم‬ ‫با ‪۱۰.۱‬درصد رش��د نسبت به مدت مشابه سال قبل ‪ ۳۱۴‬میلیون و ‪ ۹۶۰‬هزار‬ ‫تن شده است‪.‬‬ ‫داده‌های دفتر ملی آمار چین همچنین نشان می‌دهد تولید آهن مذاب چین‬ ‫در آوریل ‪۶۹‬میلیون و ‪ ۸۳۰‬هزار تن بوده که ‪۱۰.۱‬درصد نسبت به آوریل سال‬ ‫قبل باالتر اس��ت‪ .‬همچنین تولید مذاب ‪ ۴‬ماه هم ‪ ۲۶۲‬میلیون و ‪ ۶۵۰‬هزار تن‬ ‫بود که ‪۹.۶‬درصد بیشتر از مدت مشابه سال قبل است‪.‬‬ ‫تولید محصوالت فوالدی این کش��ور هم با رشد ‪۱۱.۵‬درصدی نسبت به سال‬ ‫قب��ل در آوری��ل به ‪ ۱۰۲‬میلیون و ‪ ۵۰‬هزار تن رس��ید و در بین ماه‌های ژانویه‬ ‫تا آوریل تولید با ‪۱۱.۱‬درصد رشد‪ ۳۷۰ ،‬میلیون و ‪ ۸۶۰‬هزار تن شده است‪.‬‬ ‫اخبار کوتاه‬ ‫� به گزارش اس��تیل‌مینت‪ ،‬هیوندایی اس��تیل کره جنوبی نرخ درخواستی‬ ‫خری��د قراض��ه از ژاپن را ب��ه تازگی ‪ ۵‬دالر هر تن پایی��ن آورده و به ‪ ۲۷۸‬دالر‬ ‫هر تن فوب رسانده اس��ت‪ .‬این کارخانه بزرگ‌ترین خریدار قراضه ژاپن است و‬ ‫نرخ درخواس��تی آن به نوعی شاخص قیمتی برای بازار شرق آسیاست‪ .‬این در‬ ‫حالی اس��ت که در آخرین مزایده صادراتی ژاپن نرخ برنده برای قراضه سنگین‬ ‫کالس ‪ ۲‬ح��دود ‪ ۲۷۹‬دالر هر تن تحویل کنار کش��تی بوده اس��ت‪ .‬با توجه به‬ ‫اینکه کره از امریکا نیز با تخفیف‌هایی خرید داش��ته‪ ،‬انتظار می‌رود نرخ قراضه‬ ‫ژاپن ارزان‌تر شود‪.‬‬ ‫� ب��ه گزارش اس��تیل‌مینت‪ ،‬این هفته نرخ پیش��نهادی ورق گرم صادراتی‬ ‫س��ی‌آی‌اس با کاهش فعالیت بازار در س��کوت مانده اس��ت‪ .‬ماه مبارک رمضان‬ ‫ت خریداران بازارهای ورق س��ی‌آی‌اس موجب این رکود ش��ده‬ ‫و کاه��ش فعالی ‌‬ ‫است‪ .‬قیمت‌های پیش��نهادی ورق گرم صادراتی بین ‪ ۴۷۰‬تا ‪ ۴۹۵‬دالر هر تن‬ ‫فوب دریای س��یاه اس��ت‪ .‬انتظار می‌رود قیمت‌های پیشنهادی عرضه‌کنندگان‬ ‫سی‌آی‌اس روزهای آینده نزولی باشد‪.‬‬ ‫� به گزارش استیل‌مینت‪ ،‬ورق گرم صادراتی چین از ‪ ۵۳۰‬تا ‪ ۵۳۵‬دالر هر‬ ‫تن فوب هفته قبل به ‪ ۵۲۰‬تا ‪ ۵۲۵‬دالر هر تن فوب رسیده است‪ .‬افزایش تنش‬ ‫تجاری بین امریکا و چین و رش��د تعرفه‌ها ک��ه از ‪ ۱‬ژوئن (‪ ۱۱‬خرداد) اجرایی‬ ‫خواهند ش��د‪ ،‬جو بازارها را ناآرام کرده اس��ت‪ .‬از این‌رو بازار داخلی چین نیز در‬ ‫رک��ود رفته و بر بازار صادرات آن نیز اثر گذاش��ته اس��ت‪ .‬در بازار داخلی چین‬ ‫آخرین نرخ ورق گرم ‪ ۵۸۰‬تا ‪ ۵۸۱‬دالر هر تن در کارخانه ثبت شده که ‪ ۴‬دالر‬ ‫هر تن افت داشت‪.‬‬ ‫� به گزارش اس��تیل‌مینت‪ ،‬صادرات ورق فوالدی ترکیه در ‪ ۳‬ماه نخس��ت‬ ‫س��ال ج��اری میالدی ‪۱۵‬درصد افت داش��ته و ‪ ۲.۰۸‬میلیون تن ثبت ش��د‪ .‬از‬ ‫مارس ‪( ۲۰۱۸‬نیمه اسفند ‪ ۱۳۹۷‬تا نیمه فروردین ‪ )۱۳۹۸‬با اعمال تعرفه‌های‬ ‫امری��کا‪ ،‬صادرات فوالد ترکیه روند نزولی را آغاز کرده بود‪ .‬از اوت ‪( ۲۰۱۸‬نیمه‬ ‫مرداد تا نیمه ش��هریور ‪ )۱۳۹۷‬نیز ب��ا دو برابر کردن تعرفه‌ها وضعیت وخیم‌تر‬ ‫ش��د‪ .‬همچنین اتحادیه اروپا از فوریه س��ال جاری بر ص��اردات فوالد از ترکیه‬ ‫تعرفه‌هایی اعمال کرد‪ ،‬از این‌رو فوالدسازان ترکیه نرخ بهره‌وری را پایین آوردند‬ ‫تا با محدودیت‌های بازار صادرات و افت تقاضای داخلی مقابله کنند‪.‬‬ ‫� ب��ه گزارش پلتس‪ ،‬بهای قراض��ه وارداتی در ترکی��ه در آخرین معامالت‬ ‫روزهای گذش��ته بازهم کاهش یافته اس��ت‪ .‬متوسط نرخ قراضه سنگین کالس‬ ‫‪ ۱‬و ‪ ۲‬خلوص ‪ ۲۰-۸۰‬حدود ‪ ۴‬دالر افت داش��ته و ‪ ۲۸۳‬دالر هر تن س��ی‌اف‌آر‬ ‫شد‪ .‬افت قیمت‌های اخیر نش��ان می‌دهد بازار منتظر ارزان‌تر شدن نرخ قراضه‬ ‫بوده چراکه بازار میلگرد ترکیه نیز در رکود است و تقاضا در بازار داخلی ترکیه‬ ‫نیز ناچیز است‪.‬‬ ‫� به گزارش پلتس‪ ،‬چند روز گذش��ته بازار واردات س��نگ آهن چین نزولی‬ ‫ش��ده است‪ .‬متوس��ط شاخص نرخ موسس��ه پالتس برای س��نگ آهن خلوص‬ ‫‪‌۶۲‬درصد ‪ ۹۵‬س��نت دیگر افت داش��ته و ‪ ۹۳.۴۵‬دالر هر تن خش��ک سی‌اف‌آر‬ ‫ش��د‪ .‬قرارداد س��وآپ ژوئن نی��ز ‪ ۱.۱۵‬دالر افت داش��ته و ‪ ۹۰.۹۰‬دالر هر تن‬ ‫خش��ک سی‌اف‌آر شد‪ .‬نرخ فوالد یک ماه اخیر در چین تا ‪۱۶‬دالر افت داشته و‬ ‫‌ب��ه احتمال زی��اد روند نزولی ادامه دارد‪ .‬نرخ بیلت در بازار نقدی ‪ ۵۱۴‬دالر هر‬ ‫تن در کارخانه ش��ده اس��ت که آخرین‌بار حدود ‪۲‬دالر افت داشت‪ .‬از طرفی در‬ ‫شمال چین فروش فوالد کمتر شده و کارخانه‌ها نسبت به موجودی سنگ‌آهن‬ ‫انبارها حساس‌تر شده‌اند‪ .‬به‌ظاهر محدودیت‌های جدید تولید‪ ،‬فعالیت کوره‌های‬ ‫ق��وس الکتریکی را کم کرده اس��ت‪ .‬با این حال با وج��ود تصحیح نرخ روزهای‬ ‫گذشته بازار سنگ آهن چین‪ ،‬بسیاری معتقدند پایه‌های بازار سنگ آهن مثبت‬ ‫و خوشبینانه است‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬ایفنا‬ ‫گروه معدن‪:‬‬ ‫س��ال‌های گذش��ته‪ ،‬کره جنوبی در رتبه‬ ‫نخس��ت صادرات ش��مش روی جه��ان قرار‬ ‫گرف��ت‪ .‬ای��ن کش��ور یک��ی از بزرگ‌تری��ن‬ ‫تولیدکنندگان ش��مش روی در جهان است‬ ‫که ماده اولیه اصلی موردنیاز برای این صنعت‬ ‫(کنس��انتره روی) را از طری��ق واردات تامین‬ ‫می‌کند‪ .‬بخش��ی از شمش روی تولیدی این‬ ‫کش��ور در صنایع داخلی آن همچون صنعت‬ ‫گالوانی��زه به مصرف رس��یده و بخش��ی نیز‬ ‫صادر می‌ش��ود‪ .‬به گزارش فلزات‌آنالین و بر‬ ‫اس��اس اطالعات سازمان تجارت جهانی‪ ،‬در‬ ‫س��ال گذش��ته میالدی (‪ ۵ )۲۰۱۸‬میلیون‬ ‫و ‪ ۵۰۴‬ه��زار ت��ن ش��مش روی در جه��ان‬ ‫گزارش تصویری‬ ‫موردمعامله قرار گرفت که این رقم نسبت به‬ ‫تجارت ش��مش روی در سال ‪۲۰۱۷‬میالدی‬ ‫(‪1396-97‬خورشیدی) کاهش یک‌درصدی‬ ‫داش��ت‪ .‬در سال ‪ ۲۰۱۸‬میالدی کره جنوبی‬ ‫با صادرات ‪ ۵۸۹‬هزار و ‪ ۶۶۵‬تن شمش روی‬ ‫در رتبه نخس��ت ص��ادرات این محصول قرار‬ ‫گرفت‪ .‬کره جنوبی جزو کش��ورهای معدنی‬ ‫روی نیس��ت‪ ،‬از این‌رو م��اده اولیه موردنیاز‬ ‫تولید ش��مش روی را از طریق واردات تامین‬ ‫می‌کند‪ .‬این کش��ور در س��ال جاری میالدی‬ ‫ب��ا واردات ‪ ۲‬میلیون و ‪ ۱۷۰‬هزار تن س��نگ‬ ‫و کنس��انتره روی در رتب��ه دوم واردات این‬ ‫محص��ول ق��رار گرفت‪ .‬کره جنوب��ی یکی از‬ ‫مصرف‌کنندگان بزرگ ش��مش روی جهان‬ ‫ب��وده و عالوه بر مصرف بخش��ی از تولیدات‬ ‫این کش��ور به س��ایر مناطق جهان به فروش‬ ‫می‌رس��د‪ .‬بخش قابل‌توجهی از شمش روی‬ ‫تولی��دی در کره جنوبی صادر می‌ش��ود که‬ ‫صادرات بیش��تر ب��ه چی��ن (‪ ۲۳.۳‬درصد)‪،‬‬ ‫هن��د (‪ ۲۱.۵‬درصد)‪ ،‬ویتنام (‪۱۱.۳‬درصد) و‬ ‫اندون��زی (‪۷.۳‬درصد) انجام می‌ش��ود‪ .‬کانادا‬ ‫دومی��ن صادرکنن��ده ش��مش روی جهان‬ ‫اس��ت‪ .‬بیش از ‪۱۰.۳‬درصد از تجارت جهانی‬ ‫شمش روی دنیا در سال ‪ ۲۰۱۸‬به این کشور‬ ‫تعلق داش��ت‪ .‬کانادا در زمره ‪ ۱۰‬کش��ور برتر‬ ‫به‌لح��اظ ذخایر معدنی روی جهان قرار دارد‬ ‫و بر اس��اس اطالعات سازمان زمین‌شناسی‬ ‫امری��کا‪۲.۶ ،‬درصد از تولی��د معدنی این فلز‬ ‫به این کش��ور تعلق داش��ته است‪ .‬همچنین‬ ‫این کشور در زمره بزرگ‌ترین واردکنندگان‬ ‫سنگ و کنسانتره روی دنیا قرار دارد‪ .‬بیشتر‬ ‫ش��مش روی تولیدی در کان��ادا (حدود ‪۹۳‬‬ ‫درص��د) به ایاالت متحده امریکا صادر و باقی‬ ‫به کش��ورهایی همچون تای��وان‪ ،‬مالزی و‪...‬‬ ‫صادر می‌شود‪ .‬بلژیک س��ومین صادرکننده‬ ‫ش��مش روی در جهان است‪ .‬عمده محصول‬ ‫تولیدی در این کش��ور به آلمان (‪ ۲۴‬درصد)‪،‬‬ ‫ایتالیا (‪ ۱۳‬درصد)‪ ،‬هلند (‪ ۱۲‬درصد) و چین‬ ‫(‪ ۱۱‬درصد) فرس��تاده می‌شود‪ .‬در سال‌های‬ ‫‪ ۲۰۱۷‬و ‪ ۲۰۱۸‬چین‪ ،‬ایاالت متحده امریکا‪،‬‬ ‫آلمان‪ ،‬هلن��د‪ ،‬بلژیک‪ ،‬ترکیه‪ ،‬تایوان و ایتالیا‬ ‫به ترتیب بزرگ‌ترین واردکنندگان ش��مش‬ ‫روی جه��ان بودند‪ .‬مصرف باالی فلز روی در‬ ‫چین س��بب شده این کش��ور به بزرگ‌ترین‬ ‫واردکنن��ده کنس��انتره و ش��مش روی و‬ ‫همچنی��ن بزرگ‌ترین تولیدکننده ش��مش‬ ‫روی جهان بدل ش��ود‪ .‬گفتنی اس��ت‪ ،‬میزان‬ ‫واردات ش��مش روی چین در س��ال ‪۲۰۱۸‬‬ ‫نس��بت به سال پیش از آن رشد ‪۴.۹‬درصدی‬ ‫داشت‪ .‬ایاالت متحده امریکا نیز در رتبه دوم‬ ‫واردات ش��مش روی دنیا قرار گرفت‪ .‬میزان‬ ‫واردات ش��مش روی ای��ن کش��ور در س��ال‬ ‫‪ ۲۰۱۸‬با ‪ ۱۲.۶‬درصد رش��د ب��ه ‪۷۰۵‬هزار و‬ ‫‪ ۱۶۶‬تن رسید‪ .‬کانادا‪ ،‬مکزیک‪ ،‬پرو و اسپانیا‬ ‫بزرگ‌ترین تامین‌کنندگان شمش روی این‬ ‫کشور در سال ‪ ۲۰۱۷‬و ‪ ۲۰۱۸‬بودند‪.‬‬ ‫استخراج غیرقانونی ماسه در غرب افریقا‬ ‫رون��ق صنعت ساخت‌وس��از در باماکو پایتخت کش��ور مالی در غرب‬ ‫افریق��ا‪ ،‬منجر به افزایش تقاضا برای آجر ش��ده اس��ت‪ .‬ای��ن آجرها از‬ ‫ماس��ه‌های باکیفیتی س��اخته شده که با دست از بس��تر رودخانه نیجر‬ ‫اس��تخراج می‌شود‪ .‬کارگرانی که ماسه را استخراج می‌کنند‪ ،‬با دستمزد‬ ‫ک��م و در ش��رایط خطرن��اک کار می‌کنند‪ .‬میش��ل کاتان��ی‪ ،‬عکاس و‬ ‫مستندس��از ایتالیایی این تصویرها را از ش��رایط کار این کارگران ثبت‬ ‫کرده و ‪۱۸‬مهر ‪ ۱۵( ۱۳۹۷‬اکتبر ‪ )۲۰۱۸‬در وب‌سایت روزنامه انگلیسی‬ ‫گاردین منتشر شده است‪.‬‬ ‫برگردان‪ :‬ثمن رحیمی‌راد‬

آخرین شماره های روزنامه روزگار معدن

روزنامه روزگار معدن شماره 226

روزنامه روزگار معدن شماره 226

شماره : ۲۲۶
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۶
روزنامه روزگار معدن شماره 225

روزنامه روزگار معدن شماره 225

شماره : ۲۲۵
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۳
روزنامه روزگار معدن شماره 224

روزنامه روزگار معدن شماره 224

شماره : ۲۲۴
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۲
روزنامه روزگار معدن شماره 223

روزنامه روزگار معدن شماره 223

شماره : ۲۲۳
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۰
روزنامه روزگار معدن شماره 222

روزنامه روزگار معدن شماره 222

شماره : ۲۲۲
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۱۹
روزنامه روزگار معدن شماره 221

روزنامه روزگار معدن شماره 221

شماره : ۲۲۱
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۱۶
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!