صفحه قبل

روزنامه روزگار معدن شماره ۱۶۶

صفحه بعد

روزنامه روزگار معدن شماره 166

روزنامه روزگار معدن شماره 166

‫روزنامه اقتصادی معدن و صنایع معدنی ایران‬ ‫تورج زارع‪ :‬تعطیلی‬ ‫معدن تاش حیات‬ ‫آلومینای جاجرم را‬ ‫به خطر انداخت‬ ‫رویگردانی‬ ‫فوالدی‌ها‬ ‫از مصرف قراضه‌‬ ‫شنبه‬ ‫صفحه‪2‬‬ ‫صفحه ‪5‬‬ ‫‪ 28‬اردیبهشت ‪ 12 1398‬رمضان ‪ 18 1440‬مه ‪ 2019‬سال دوم شماره‪8 166‬صفحه قیمت ‪ 2000‬تومان‬ ‫‪www.Madandaily.com‬‬ ‫یادداشت‌ها‬ ‫روابط عمومی‬ ‫بال ارتباطی سازمانی‬ ‫دوسویه بودن ارتباط‬ ‫به مدد ابزارهای‬ ‫نوین ارتباطی‬ ‫مس ایران در روزگار تنگنای اقتصادی‬ ‫صفحه‪2‬‬ ‫تحریم‪ ،‬قدرت چانه‌زنی مس ایران را‬ ‫در جهان کم می‌کند‬ ‫صفحه‪6‬‬ ‫صفحه‪3‬‬ ‫ظرفیتی به نام‬ ‫فرسودگی خودرو در ایران‬ ‫صفحه‪5‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه‌ای‬ ‫معدن‬ ‫همراه همیشه بشر‬ ‫صفحه‪6‬‬ ‫رضایت سهامداران در مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت فوالد امیرکبیر‪:‬‬ ‫تقسیم سود یک هزار ریالی برای هر سهم‪ ،‬رشد ‪۳۹۰‬درصدی سود سهام فوالد امیرکبیر کاشان‬ ‫مهندس عزیز قنواتی‪ :‬ضرورت ایجاد خط ‪ ۲‬تولید ورق گالوانیزه در این شرکت با هدف تامین بازار داخل‬ ‫مهندس عزیز قنواتی‪ :‬برای نخس��تین بار در کش��ور‬ ‫سیس��تم اش��نایدر قدیمی کنترلی خط تولی��د گالوانیزه‬ ‫(‪)PLC‬‬ ‫‹ ‹با اس�تقرار سیس�تم جدید زیمن�س آلمان با‬ ‫نرم‌افزار کاملا ایرانی‬ ‫مجمع عمومی عادی س��الیانه ش��رکت فوالد امیرکبیر‬ ‫کاشان‪ ،‬با حضور اکثریت سهامداران‪ ،‬عصر روز چهارشنبه‬ ‫‪ ۲۵‬اردیبهشت برگزار شد که پس از ارائه گزارش عملکرد‬ ‫ش��رکت و حس��ابرس‪ ،‬سهامداران با تقس��یم سود ‪۱۰۰۰‬‬ ‫ریالی موافقت کردند‪ .‬این س��ود نس��بت به س��ال گذشته‬ ‫‪ ۳۹۰‬درصد رشد دارد‪ .‬همچنین سهامداران‪ ،‬روزنامه‌های‬ ‫صم��ت و دنیای اقتصاد را برای درج آگهی و اطالعیه‌های‬ ‫شرکت انتخاب کردند‪.‬‬ ‫مهندس عزیز قنواتی‪ ،‬مدیرعامل شرکت فوالد امیرکبیر‬ ‫کاش��ان‪ ،‬عصر روز چهارش��نبه در مجم��ع عمومی عادی‬ ‫سالیانه ش��رکت که با حضور اکثریت سهامداران تشکیل‬ ‫ش��ده بود‪ ،‬با ارائه گزارش��ی از فعالیت‌های گسترده فوالد‬ ‫امیرکبیر کاش��ان به‌ویژه در رش��د تولید و س��ودآوری و‬ ‫بومی‌س��ازی قطعات و به‌روزرس��انی تجهی��زات گفت‪ :‬با‬ ‫عنای��ت خداوند متعال و با پش��تکار مدی��ران و کارکنان‬ ‫مجموع��ه و همگام با سیاس��ت‌های ارزش‌آفرین و متعالی‬ ‫شرکت فوالد مبارکه اصفهان‪ ،‬در سال مالی گذشته ضمن‬ ‫دس��تیابی به صددرصد اهداف پیش‌بینی ش��ده‪ ،‬موفق به‬ ‫کس��ب رکورده��ای تولید در نواحی مختلف و ش��تاب در‬ ‫تحقق چشم‌انداز برنامه‌های شرکت شدیم‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ف��والد امیرکبیر کاش��ان در ادامه‪،‬‬ ‫از کاه��ش ‪۴۴‬درصدی مص��رف آب در خ��ط تولید ورق‬ ‫گالوانی��زه‪ ،‬کاهش ‪۱۷‬درصدی مص��رف آب در واحد نورد‬ ‫س��رد و کاهش ‪۲۴‬درصدی آب در خ��ط تولید آنیل خبر‬ ‫داد و افزود‪ :‬این در حالی اس��ت که در س��ال گذش��ته با‬ ‫رشد ‪3‌.‌6‬تنی تولید و ‪ ۱۵۵‬درصدی صادرات روبه‌رو بودیم‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت فوالد امیرکبیر کاش��ان در ادامه‪ ،‬از‬ ‫صرفه‌جویی ‪ ۲.۵‬میلیون دالری در بومی‌سازی ‪۱۱۶‬قطعه‬ ‫در این شرکت خبر داد و افزود‪ :‬در سال گذشته ‪ ۲۰‬قطعه‬ ‫از تجهیزات فناوری تولید در این شرکت بومی‌سازی شد‪.‬‬ ‫مهن��دس قنواتی‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت ف��والد امیرکبیر‬ ‫کاش��ان افزود‪ :‬چش��م‌انداز فوالد امیرکبیر کاشان‪ ،‬تبدیل‬ ‫ش��دن به یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنن��دگان محصوالت‬ ‫فوالدی پوشش‌دار در کشور و کسب ‪ ۲۰‬درصد سهم بازار‬ ‫داخلی و حضور در بازارهای صادراتی هدف است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬پ��روژه ‪ Revamp‬در خ��ط گالوانی��زه‬ ‫ب��ه انجام رس��یده که در ابتدا قرار بود آن را ش��رکت‌های‬ ‫خارجی با س��رمایه ‪ ۷‬میلیون یورو عملیاتی کنند اما این‬ ‫خط با سرمایه ‪ ۵‬میلیارد تومان در داخل ایجاد شد‪.‬‬ ‫قنواتی افزود‪ :‬شرکت در سال گذشته ‪ ۱۳۷‬هزار و ‪۹۳۰‬‬ ‫تن محصول در بازار داخل به فروش رساند که ‪ ۲.۶‬درصد‬ ‫باالتر از رقم س��ال ‪ ۹۶‬اس��ت‪ .‬فروش صادراتی نیز با رشد‬ ‫‪ ۱۵۵‬درصدی همراه بود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬با اجرای سیاست بومی‌سازی و ساخت داخل‬ ‫قطعات‪۲۵ ،‬میلیارد ریال صرفه‌جویی ریالی ناشی از خرید‬ ‫داخلی در سال ‪ ۹۷‬اتفاق افتاد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ف��والد امیرکبیر کاش��ان از نیروی انس��انی‬ ‫به‌عنوان سرمایه مهم سازمانی یاد کرد و گفت‪ :‬این شرکت‬ ‫با میانگین س��نی ‪۳۸‬س��ال‪ ،‬جزو جوان‌ترین کارخانه‌های‬ ‫فوالدی کشور به شمار می‌رود‪.‬‬ ‫در حاش��یه این آیین‪ ،‬مدیرعامل شرکت فوالد امیرکبیر‬ ‫کاش��ان به همراه مهندس یزدخواس��تی‪ ،‬نماینده شرکت‬ ‫ف��والد مبارک��ه اصفهان در مجم��ع عموم��ی و جهانگیر‬ ‫وکیل��ی‪ ،‬قائم‌مقام ش��رکت و رئیس هیات‌مدیره ش��رکت‬ ‫فوالد امیرکبیر کاشان‪ ،‬از ظرفیت‌های تولید و توسعه این‬ ‫شرکت بازدید کردند‪.‬‬
‫مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران‪:‬‬ ‫اخبار‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 28‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 12‬رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 18‬مه ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره‪166‬‬ ‫یادداشت‬ ‫روابط عمومی‬ ‫بال ارتباطی سازمانی‬ ‫خداداد غریب‌پور‬ ‫معاون وزیر و رئیس هیات عامل ایمیدرو‬ ‫روز ارتباط��ات و روابط عموم��ی به نیکی به‬ ‫ما یادآوری می‌کند که انس��ان موجودی است‬ ‫اجتماعی که نیاز ب��ه ارتباط و تعامل با جهان‬ ‫دارد‪ .‬سازمان‌های امروزی نیز با چنین نگرشی‬ ‫به بسط روابط خود پرداخته‌اند که آن را عاملی‬ ‫حیات��ی در پویایی مجموع��ه می‌دانند و اصوال‬ ‫تولید و تج��ارت‪ ،‬بدون ارتباط دوس��ویه‪ ،‬قوام‬ ‫نخواهد یافت‪.‬‬ ‫س��ازمان توسعه و نوس��ازی معادن و صنایع‬ ‫معدنی ایران نیز ارتباط��ات و فضای گفت‌وگو‬ ‫را نقطه ش��روعی برای ه��ر اقدامی می‌داند‪ .‬به‬ ‫عنوان مس��ئولی که هدایت این س��ازمان را بر‬ ‫عهده دارد‪ ،‬تالش خود و مجموعه را در ارتباط‬ ‫تنگاتنگ و پویای درون‌سازمانی و برون‌سازمانی‬ ‫معط��وف ک��رده‌ام؛ به این مفه��وم که معتقدم‬ ‫هر حرکتی در مس��یر توس��عه معدن و صنایع‬ ‫معدنی که منش��أ آن ایمیدرو باشد در جریان‬ ‫تعامل و ارتباطات‪ ،‬جان می‌گیرد و مس��تحکم‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫تاکید بر تعامل س��ازنده‪ ،‬ب��ه آن دلیل قابل‬ ‫تامل است که تجربه نشان داده است مشکالت‬ ‫و چالش‌ه��ا در نبود این ابزار انس��انی ش��کل‬ ‫می‌گیرن��د و در عین حال بهره گرفتن از آن به‬ ‫عبور از چالش‌ها کمک می‌کند‪.‬‬ ‫در حدود ‪ ۶‬ماه گذش��ته‪ ،‬تجربه‌ای در سایه‬ ‫تعامل پش��ت سر گذاشته ش��ده که حکایت از‬ ‫ثمربخ��ش بودن چنی��ن نگرش��ی دارد‪ .‬اتخاذ‬ ‫تصمی��م با خرد جمع��ی‪ ،‬رایزنی ب��ا نهادهای‬ ‫حاکمیتی برای رفع مس��ائل ارزی و همچنین‬ ‫صادراتی در این مقوله می‌گنجند‪.‬‬ ‫اکنون به پاس بزرگداش��ت ‪ ۲۷‬اردیبهشت؛‬ ‫«روز جهان��ی ارتباطات و رواب��ط عمومی» را‬ ‫آغازی دوباره بر تعامالت گسترده این مجموعه‬ ‫با تمام ذی‌نفع��ان منظور می‌کنیم؛ به ویژه در‬ ‫ش��رایط حاضر که بیش از پی��ش به ارتباطات‬ ‫درون‌سازمانی و برون‌سازمانی نیاز داریم‪.‬‬ ‫در عین حال این روز را فرصتی برای سپاس‬ ‫از همراه��ان خانواده بزرگ ایمیدرو می‌دانیم و‬ ‫بر ای��ن امر تاکید می‌کنیم ک��ه این مجموعه‪،‬‬ ‫نیازمن��د ارتباط��ات در ی��ک فضای دوس��ویه‬ ‫است‪.‬‬ ‫رواب��ط عمومی هر س��ازمانی نی��ز ویترین و‬ ‫منعکس‌کنن��ده عملک��رد آن مجموعه اس��ت؛‌‬ ‫مجموعه‌ای به هم پیوسته که هر یک از اجزای‬ ‫آن به طور یکپارچه در مسیر توسعه در حرکت‬ ‫است‪.‬‬ ‫در ای��ن می��ان هماهنگی و ارتب��اط نزدیک‬ ‫رواب��ط عمومی‌ها نی��ز نقش غیرقاب��ل انکاری‬ ‫در ایجاد تعامل بین اجزا و همچنین تس��هیل‬ ‫مسیر توسعه ایفا می‌کند‪.‬‬ ‫حال چنانچه این س��ازمان در مدت فعالیت‬ ‫خود گام‌هایی در مس��یر توس��عه این سرزمین‬ ‫برداشته‪ ،‬بخشی از آن مولود همکاری‌ رسانه‌ای‬ ‫و رواب��ط عمومی‌ها بوده اس��ت‪ .‬ش��اید بتوان‬ ‫فعاالن رس��انه‌ای و روابط عمومی را پیشاهنگ‬ ‫آگاه‌سازی جامعه مخاطب دانست که ماموریتی‬ ‫مهم بر عهده دارند‪.‬‬ ‫از س��ویی رواب��ط عمومی‌ه��ای مجموع��ه‬ ‫ایمیدرو و ماموریتی که در همکاری با اصحاب‬ ‫رس��انه دارن��د‪ ،‬منعکس‌کننده دس��تاورد بدنه‬ ‫سیاس��ت‌گذاری و اجرایی اس��ت‪ .‬نکته اساسی‬ ‫این اس��ت که اهال��ی روابط عمومی و رس��انه‬ ‫مانن��د ب��ال ارتباطی توس��عه عمل ک��رده به‬ ‫برخاس��تن ایده‌ها‪ ،‬برنامه‌ه��ا و اقدامات کمک‬ ‫کرده‌اند‪.‬‬ ‫امروز فرصتی اس��ت برای قدردانی از فعاالن‬ ‫روابط عمومی و رسانه‌ای؛ عزیزانی که خالصانه‬ ‫به انعکاس دس��تاوردهای یک مجموعه همت‬ ‫می‌گمارن��د و با نقدهای خ��ود نیز یاری‌کننده‬ ‫ما هستند‪.‬‬ ‫روز ارتباط��ات و روابط عمومی بر دوس��تان‬ ‫ارجمند خجسته باد‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬ایمیدرو‬ ‫تحریم صادرات فلزات‪ ،‬بی‌اثر است‬ ‫اردش��یر سعد محمدی با بیان اینکه محصوالت صادراتی ما‬ ‫شامل کاتد و میزان کمی کنسانتره است‪ ،‬گفت‪ :‬میزان صادرات‬ ‫کاتد و کنسانتره بستگی به نیاز این محصوالت در داخل کشور‬ ‫دارد‪ .‬اولوی��ت ما تامین نیاز داخل اس��ت و باقیمانده آن صادر‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬به گزارش خبرگزاری صدا و سیما‪ ،‬سعد محمدی با‬ ‫بیان این مطلب گفت‪ :‬یکی از دالیل اینکه مس ایران صادرات‬ ‫خوبی دارد این است که از خلوص ‪ ۹۹۹.۹۹‬درصدی برخوردار‬ ‫است و مشتری‌های زیادی نیز در جهان دارد‪ .‬وی افزود‪ :‬با کار‬ ‫و ت�لاش تمام متخصصان و کارگران عزیزمان‪ ،‬ش��رایط خوبی‬ ‫حاکم اس��ت‪ .‬وی گفت‪ :‬تولید مس س��ال گذشته از مرز ‪۲۴۵‬‬ ‫هزار تن برای نخس��تین بار در کشور عبور کرد و امیدواریم در‬ ‫س��ال ‪ ۹۸‬که به دس��تور رهبر معظم انقالب س��ال رونق تولید‬ ‫نام‌گذاری ش��ده‪ ،‬میزان تولید را به ب��االی ‪ ۲۶۰‬هزار تن کاتد‬ ‫برس��انیم‪ .‬س��عد محمدی افزود‪ :‬با برنامه‌های توسعه‌ای که در‬ ‫ش��رکت ملی مس انجام ش��ده‪ ،‬در س��ال‌های آینده به‌مراتب‬ ‫بیش��تر از س��ال ‪ ۹۸‬افزایش تولید خواهیم داشت‪ .‬وی درباره‬ ‫ص��ادرات م��واد خام گفت‪ :‬هم‌اکنون هیچ‌گون��ه صادرات مواد‬ ‫خ��ام نداریم و م��واد اولیه و خامی که از معادن بزرگ کش��ور‬ ‫استخراج می‌شود تبدیل به کنسانتره و درنهایت کاتد می‌شود‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬برای اینکه بتوانیم برای صنایع پایین‌دس��ت‪ ،‬کاتد‬ ‫تولید کنیم برنامه‌ریزی می‌کنیم تا امکان س��رمایه‌گذاری‌های‬ ‫جدی��د فراهم ش��ود و ارزش‌افزوده بیش��تری برای کش��ور به‬ ‫وجود آید‪ .‬مدیرعامل ش��رکت ملی صنایع مس ایران گفت‪ :‬با‬ ‫برنامه‌ریزی‌های جدیدی که در زمینه آموزش هدفمند داریم‪،‬‬ ‫در آینده نزدیک باید به مرزهای دانش در بخش مس دس��ت‬ ‫پیدا کنیم و با تکنیک‌های روز که در حال گسترش است‪ ،‬جلو‬ ‫برویم‪ .‬وی گفت‪ :‬امیدواریم بتوانیم تکنیک‌های روز را به لحاظ‬ ‫فنی در س��اختار کارخانه و تولی��دات فراهم کنیم تا بهره‌وری‬ ‫بیشتری در شرکت ایجاد شود‪ .‬سعد محمدی افزود‪ :‬مطالعات‬ ‫جدیدی را ش��روع خواهیم کرد تا بتوانیم با اس��تفاده از صنایع‬ ‫های‌تک که مورد مصرف مس داخلی است برای سرمایه‌گذاری‬ ‫بخ��ش خصوصی فرصت فراهم کنیم‪ .‬وی گفت‪ :‬امیدواریم در‬ ‫زمینه تولید‪ ،‬بتوانیم توازن را برقرار و معادن جدید را به تولید‬ ‫وارد کنی��م تا ظرفیت تولید کنس��انتره در آینده باال برود‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬به دنبال این هستیم که در ‪ ۳‬سال آینده ظرفیت تولید‬ ‫را به حدود ‪ ۴۰۰‬هزار تن مس افزایش دهیم‪.‬‬ ‫درسالی که رونق تولید نام دارد‬ ‫تعطیلی معدن تاش‪ ،‬حیات آلومینای جاجرم را به خطر انداخت‬ ‫محبوبه ناطق‪:‬‬ ‫درس��الی که رونق تولید نام دارد‪ ،‬شاهد هستیم‬ ‫که حی��ات یکی از صنایع اصلی و مادر کش��ور به‬ ‫واس��طه تعطیلی معدن بوکسیت تاش در شاهرود‪،‬‬ ‫دچ��ار تهدید ش��ده اس��ت‪ .‬کارخانه تولی��د پودر‬ ‫آلومینای جاجرم از بوکس��یت استفاده می‌کند که‬ ‫ای��ران در این زمینه‪ ،‬ذخای��ر معدنی خوب و غنی‬ ‫ن��دارد‪ .‬با این حال معدنی به نام تاش در ش��اهرود‬ ‫ق��رار دارد که مدتی اس��ت با ش��کایت ان‌جی‌اوها‬ ‫بهره‌برداری از آن به حال تعلیق درآمده است‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت علی اکبریان‪ ،‬رئیس دادگس��تری‬ ‫ش��اهرود با بیان اینکه س��ازمان‌های متولی نظیر‬ ‫مناب��ع طبیع��ی‪ ،‬محیط‌زیس��ت و س��ازمان آب‬ ‫هنوز پاس��خ صریحی مبنی بر تهدیدات زیس��تی‬ ‫فعالیت معدن بوکس��یت تاش به دادگستری ارائه‬ ‫نکرده‌اند‪ ،‬ابراز کرد‪ :‬درصورتی‌که این س��ازمان‌ها با‬ ‫صراح��ت اعالم کنند فعالی��ت این معدن تهدیدی‬ ‫برای روس��تای تاش‪ ،‬شهر بسطام و شاهرود است‪،‬‬ ‫دادگس��تری ب��رای تعطیل��ی دائ��م آن وارد عمل‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫شهریور ‪ ۹۷‬در جلس�� ‌ه فرمانداری شاهرود‪ ،‬یک‬ ‫مصوبه ‪ ۱۴‬بندی به شرکت آلومینای جاجرم برای‬ ‫رعایت تعهداتی اعالم ش��د اما پس از گذش��ت ‪۲‬‬ ‫ماه گفته ش��د که بیش��تر تعهدات بوکسیت تاش‬ ‫عملی نشده و برابر همان مصوبه باید معدن تعطیل‬ ‫شود‪ .‬از این رو با توجه به پایان مهلت پروانه معدن‬ ‫بوکس��یت ت��اش در ‪ ۱۹‬اس��فند‪ ،‬بای��د این معدن‬ ‫تعطیل می‌شد‪ ،‬در حالی‌که شرکت آلومینای ایران‬ ‫اعالم می‌کند تمام مصوبه‌های اعالمی اجرا شده یا‬ ‫در مرحله مطالعات و اجرا قرار گرفته‌‌اند‪.‬‬ ‫کارشناس��ان و دوس��تداران محیط‌زیس��ت باور‬ ‫دارن��د که اس��تخراج س��نگ معدن بوکس��یت به‬ ‫روش معدن��کاری روب��از و انفج��ار دوباره‪ ،‬س��بب‬ ‫تولی��د ریزگ��رد در منطقه می‌ش��ود؛ ریزگردهایی‬ ‫ک��ه مقادی��ر زی��ادی اکس��ید و هیدروکس��ید‬ ‫آلومینیوم دارند‪ .‬گفته ش��ده ک��ه این ریزگردهای‬ ‫حاوی آلومینا‪ ،‬تاثیر نامطلوب بر انس��ان و گیاهان‬ ‫می‌گذارد‪.‬‬ ‫در این باره‪ ،‬گفت‌وگویی با تورج زارع‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫آلومینای جاجرم درباره آخرین وضعیت و سرانجام‬ ‫بهره‌ب��رداری از معدن بوکس��یت ت��اش داریم که‬ ‫می‌خوانید‪.‬‬ ‫تعطیلی معدن تاش امر تولید ما را در سالی که به نام‬ ‫رونق تولید نام‌گذاری شده‪ ،‬تحت تاثیر قرار داده است‪.‬‬ ‫همه موظفیم به این شعار پایبند باشیم‪ .‬با تحریم‌هایی‬ ‫که کشور با آن درگیر است‪ ،‬آلومینا به کشور وارد‬ ‫نمی‌شود و کارخانه‌های آلومینیوم‌سازی ما به زحمت و‬ ‫سختی می‌توانند واردات انجام دهند‬ ‫‹ ‹آق�ای زارع‪ ،‬بهره‌ب�رداری از مع�دن‬ ‫بوکس�یت شاهوار به کجا رسید؟ در زمینه‬ ‫رفع مشکالت و اختالف آن با محیط‌زیست‬ ‫اقدامی شده است؟‬ ‫ای��ن معدن یکی از بهترین مع��ادن ایران از نظر‬ ‫رعایت ملاحظات محیط‌زیس��تی است؛ بدون شک‬ ‫این س��خن را‪ ،‬آقای س��رقینی که مع��اون معدنی‬ ‫وزارتخانه هس��تند و با تمام معادن آشنایی داشته‬ ‫و بر آنها اش��راف دارند و از این معدن به طور ویژه‬ ‫بازدید کرده‌اند‪ ،‬صحه می‌گذارند‪ .‬ضمن آنکه ما در‬ ‫همه معادن شرکت آلومینا این مالحظه‌ها را داریم‬ ‫اما در مع��دن تاش به طور ویژه ای��ن کار را انجام‬ ‫می‌دهی��م‪ .‬در ضمن درباره موض��وع آب که گفته‬ ‫می‌ش��ود بهره‌برداری از معدن تاش ممکن اس��ت‬ ‫مش��کالتی به وج��ود آورد‪ ،‬اقدام��ات مهمی انجام‬ ‫داده‌ایم؛ با دانش��گاه ش��یراز و با بهترین اس��تادان‬ ‫موجود در این زمینه که پیشینه کار صنعتی دارند‬ ‫نیز ق��راردادی امضا کرده‌ایم ک��ه در آن‪ ،‬اطالعات‬ ‫اولیه را دیدند و گفتن��د کوچک‌ترین نگرانی بابت‬ ‫آلودگ��ی آب وجود ندارد‪ .‬با ای��ن حال مطالعات با‬ ‫مستندات در حال انجام است‪.‬‬ ‫‹ ‹ای�راد دیگ�ری که به بهره‌ب�رداری از‬ ‫این معدن گرفته می‌ش�ود‪ ،‬این است که‬ ‫سطح تخریب در کوه‌ها زیاد است‪.‬‬ ‫س��طح معدنکاری ما در حد ‪۲۰۰‬هکتار اس��ت‪.‬‬ ‫کارشناس��ان حوزه آب بهتر می‌دانند که این سطح‬ ‫قابل توجهی نیس��ت و به هیچ وجه در حوزه آبریز‬ ‫تاثیر ندارد‪ .‬ضمن اینکه ما در تاش کارخانه نداریم‬ ‫که فاضالب داش��ته باشد؛ ش��رکت ما در تاش یک‬ ‫معدنکاری خیلی س��اده دارد‪ .‬اگر معدن تاش را با‬ ‫معادن بزرگ کشور مقایسه کنید متوجه می‌شوید‬ ‫ک��ه خاص‌تر از آنها کاری انج��ام نمی‌دهیم‪ .‬بحث‬ ‫دیگر این اس��ت که در معدن ت��اش‪ ،‬ماده معدنی‬ ‫بوکس��یت در س��طح ق��رار دارد‪ .‬وقتی به س��ازند‬ ‫آس��ماری برس��یم دیگر زیر آن بوکس��یتی وجود‬ ‫ندارد‪ ،‬در حالی‌که منبع ذخیره پس از این ش��روع‬ ‫می‌شود ضمن اینکه سطح معدنکاری ما در مقایسه‬ ‫با حوزه آبریز منطقه بس��یار جزئی است‪ .‬دوستان‬ ‫محیط‌زیس��تی بهتر می‌دانند که آب در این الیه‌ها‬ ‫تشکیل نمی‌شود‪.‬‬ ‫مورد دیگر اینکه ما تمام پایش‌های آب را ماهانه‬ ‫انج��ام می‌دهیم و کوچک‌ترین گزارش��ی مبنی بر‬ ‫آلودگی آب نداریم‪ .‬البته ممکن است آب منطقه‌ای‬ ‫به‌ذاته عنصری را بیشتر داشته باشد‪ .‬اینها طبیعی‬ ‫اس��ت و خواص ذاتی آب است‪ .‬با این حال آب این‬ ‫منطقه دارای این خواص طبیعی هم نیست‪.‬‬ ‫موضوع آلودگی ه��وا را مطرح کردند که به نظر‬ ‫نمی‌رس��د با کار یکی دو تا ل��ودر‪ ،‬آلودگی هوایی‬ ‫چندان��ی به وجود بیاید‪ .‬ببینید در ش��اهرود چند‬ ‫لودر و بولدوزر در معادن کار می‌کنند‪ .‬شبیه سایر‬ ‫معادن در کشور عملیات آتش��باری داریم و حتی‬ ‫کمت��ر از معادن دیگر اس��ت زیرا برخی بخش‌های‬ ‫معدن مش��ابه‪ ،‬خاک و آتش��باری نیاز ندارد اما در‬ ‫ح��ال حاضر قراردادی با دانش��گاه تهران داریم که‬ ‫آتش��باری را ب��ه روش آرام انجام دهیم تا کمترین‬ ‫آس��یب را از نظر صدا و آلودگی هوا داشته باشد و‬ ‫این موضوع با دانش آتشباری قابل کنترل است‪.‬‬ ‫ضم��ن اینکه ما مس��یر کامیون‌ه��ا را با مالچی‬ ‫ک��ه از کارخان��ه پتاس خور و بیابان��ک می‌گیریم‪،‬‬ ‫مالچ‌پاش��ی می‌کنیم؛ کدام معدن ایران این‌کارها‬ ‫را انجام می‌دهد؟ ما تم��ام محوطه معدنکاری‌مان‬ ‫را بلوک‌گذاری کردیم ک��ه عدولی از این محدوده‬ ‫نداشته باش��یم‪ .‬بحث حیوانات وحش��ی شامل بز‬ ‫کوه��ی نیز مطرح اس��ت که همیش��ه گله‌های بز‬ ‫کوهی در اطراف معدن مش��اهده می‌ش��وند چون‬ ‫م��ا برای‌ش��ان علوف��ه می‌ریزیم و آبش��خور ایجاد‬ ‫کرده‌ایم‪ .‬حتی ش��کارچی‌هایی که اقدام به ش��کار‬ ‫بزها می‌کردند را به استخدام شرکت درآورده‌ایم تا‬ ‫ب��رای محافظت از این حیوانات‪ ،‬نگهبانی داده و به‬ ‫آنها آب و علوفه بدهند‪.‬‬ ‫‹ ‹ چه ادعاهایی مطرح است؟‬ ‫در کل‪ ،‬بحث‌های محیط‌زیس��تی در معدن تاش‬ ‫ف آقایانی که این مس��ائل را‬ ‫وجود ن��دارد‪ .‬اگر حر ‌‬ ‫مط��رح‌می‌کنند‪ ،‬پایه فنی دارد‪ ،‬ما حاضریم در هر‬ ‫محکمه‌ای که آنه��ا قبول دارند‪ ،‬حضور پیدا کنیم‪.‬‬ ‫اگر فکر می‌کنند کارشناس��ان ایرانی در این زمینه‬ ‫وجود ندارند‪ ،‬از هر کش��ور دیگری که این موارد را‬ ‫رعایت می‌کنند متخص��ص بیاوریم‪ .‬در صورتی‌که‬ ‫ثابت ش��ود کوچک‌ترین آلودگی ایجاد کرده‌ایم ما‬ ‫خودمان معدن را تعطیل می‌کنیم چراکه متعلق به‬ ‫بخش دولتی هس��تیم و نمی‌خواهیم محیط‌زیست‬ ‫را آلوده کنیم بلکه به عنوان بخش دولتی بیش��تر‬ ‫چنی��ن دغدغ��ه‌ای داری��م‪ .‬از ان‌جی‌اوه��ا هزاران‬ ‫بار درخواس��ت جلس��ه کردیم‪ .‬اگر حرف‌های‌شان‬ ‫درس��ت اس��ت‪ ،‬بگذارند جلس��ه‌ای برگ��زار کنیم‪.‬‬ ‫مش��کلی وجود ندارد که بنشینیم و مذاکره کنیم‬ ‫ببینی��م کجای کار ای��راد دارد‪ .‬با این حال به هیچ‬ ‫وجه درخواس��ت ما را قبول نکردند چون معتقدم‬ ‫بحث‌شان آلودگی نیس��ت‪ .‬چنین ادعایی را نیز به‬ ‫راحت��ی نمی‌توان مطرح کرد بلکه باید مس��تندات‬ ‫بیاورند و این مس��تندات بررسی و آنالیز شده و در‬ ‫اختیار مراجع قرار گیرد‪ .‬اینها باید دقیق بررس��ی‬ ‫ش��وند حتی ما حاضریم این کار به هزینه ما انجام‬ ‫ش��ود و بخش امنیتی نیز ورود کن��د و ببیند چه‬ ‫مسئله‌ای وجود دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹البت�ه بح�ث معارض�ات و مش�کالت با‬ ‫بومی‌های منطقه‪ ،‬یکی از مشکالت معادن‬ ‫است‪.‬‬ ‫م��ا اینجا با مردم روس��تای تاش هیچ مش��کلی‬ ‫نداریم‪ .‬م��ا برای تاش��ی‌ها اقتصاد ایج��اد کردیم‪.‬‬ ‫تمام کسانی که مایل بودند‪ ،‬در شرکت تعاونی که‬ ‫شرکت ما ایجاد کرده عضو هستند و معدنکاری این‬ ‫معدن را تعاونی انجام می‌دهد‪ .‬تعداد قابل توجهی‬ ‫جذب ش��رکت تعاونی و مجموعه ما ش��ده‌اند‪ .‬در‬ ‫گذش��ته برای س��اخت خانه‌ها و سوخت‌ش��ان از‬ ‫درختان اورس اس��تفاده می‌کردن��د‪ ،‬در حالی که‬ ‫ما حتی کمتر از انگش��تان دست هم درخت قطع‬ ‫نکردیم‪ .‬ما مس��یر را منح��رف کردیم تا حتی یک‬ ‫درخت هم قطع نش��ود چ��ون از دولتیم و موظف‬ ‫به رعایت محیط‌زیس��ت هستیم‪ .‬جوانانی را که در‬ ‫ت��اش زندگی می‌کردند‪ ،‬به کار گرفتیم و اش��تغال‬ ‫ایجاد کردیم‪ ،‬به نحوی که خودشان طرفدار کار ما‬ ‫در این معدن هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹پ�س مخالفت‌ه�ا از چ�ه ناحی�ه‌ای‬ ‫ساماندهی و هدایت می‌شود؟‬ ‫ما به مخالفان می‌گوییم هر کسی مخالفتی دارد‬ ‫و مس��تنداتی مبنی بر رعایت نکردن محیط‌زیست‬ ‫و مشکالت معدن دارد‪ ،‬بیاید و از نزدیک دیتاهای‬ ‫ما را ببیند‪ .‬به حتم واقعیت را می‌فهمد و مخالفتی‬ ‫با کار ما نخواهد داش��ت‪ .‬پس مخالفان ناآگاهند یا‬ ‫اه��داف دیگری دارند که ما نمی‌دانیم چیس��ت‪ .‬از‬ ‫این رو درخواست می‌کنیم مراجع ذی‌صالح به این‬ ‫قضیه ورود کرده و این ادعاها را بررس��ی کنند که‬ ‫تولید این صنعت استراتژیک کشور بی‌دلیل مختل‬ ‫نشود‪.‬‬ ‫‹ ‹آن‌هم ب�رای صنعتی که به ش�دت به‬ ‫بوکس�یت این معادن وابس�ته اس�ت و در‬ ‫ش�رایط تحریم مش�کالت بیش�تری را باید‬ ‫تحمل کند‪.‬‬ ‫بله کاملا درس��ت اس��ت‪ .‬این امر تولید ما را در‬ ‫س��الی که به رون��ق تولید نام‌گذاری ش��ده‪ ،‬تحت‬ ‫تاثیر قرار داده اس��ت‪ .‬همه موظفیم به این ش��عار‬ ‫پایبند باشیم‪ .‬با تحریم‌هایی که کشور با آن درگیر‬ ‫است‪ ،‬آلومینا به کشور وارد نمی‌شود و کارخانه‌های‬ ‫آلومینیوم‌س��ازی ما به زحمت و سختی می‌توانند‬ ‫واردات انجام دهند‪.‬‬ ‫من نمی‌دانم این آقایان دنبال چه چیزی هستند‪.‬‬ ‫انتظار داریم سازمان‌های مسئول به طور جدی این‬ ‫مش��کالت را بررسی کنند که ادعاهای مطرح شده‬ ‫از سر خیرخواهی است یا در این شرایط تحریمی‪،‬‬ ‫هدف دیگری دنبال می‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹درحال‌حاضر این معدن کار می‌کند؟‬ ‫این معدن ‪ ۲‬ماه است که غیرفعال شده است‪.‬‬ ‫من روی حس��ابم با کسانی اس��ت که دوستدار‬ ‫محیط‌زیست هس��تند تا با مستندات موضوع‌شان‬ ‫را به ما بگویند که به طور حتم رعایت می‌کنیم اما‬ ‫تعطیلی معدن در شرایط تحریم کشور‪ ،‬باعث ایجاد‬ ‫مشکالت برای صنعت‪ ،‬مردم و اقتصاد کشور است‪.‬‬ ‫نایب رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین مطرح کرد‪:‬‬ ‫نایب رئیس اتاق بازرگانی مش��ترک ای��ران و چین با بیان‬ ‫اینکه ن��ه مخالف تفکیک وزارت بازرگان��ی از وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت هس��تم و نه موافق آن‪ ،‬گفت‪ :‬بخش عمده‌ای‬ ‫از دالرهای��ی که برنگش��ته‪ ،‬مرب��وط به بخش‌ه��ای فوالد و‬ ‫پتروشیمی بوده اس��ت‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬نشست کارشناسی‬ ‫بررس��ی ابعاد تش��کیل وزارت بازرگانی با حضور وزیر پیشین‬ ‫صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‪ ،‬دبیرکل کنفدراس��یون صادرات و‬ ‫رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪،‬‬ ‫عمده دالرهایی که برنگشته‪ ،‬مربوط به فوالد و پتروشیمی است‬ ‫معادن و کشاورزی ایران و نایب رئیس اتاق بازرگانی مشترک‬ ‫ایران و چین برگزار ش��د‪ .‬در این نشست‪ ،‬مجیدرضا حریری‪،‬‬ ‫نایب رئیس اتاق بازرگانی مش��ترک ایران و چین اظهار کرد‪:‬‬ ‫ن��ه مخالف تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت هستم نه موافق آن؛ چراکه دست‌کم نیم قرن از زمانی‬ ‫که اقتصاد ما به نفت متکی ش��د و دولت بر اقتصاد سوار شد‪،‬‬ ‫می‌گ��ذرد و در این م��دت مدل‌های مختلف صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت تجربه ش��ده اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬ما فقط ابزار را انتخاب‬ ‫می‌کنی��م ام��ا نمی‌دانیم چه اس��تفاده‌ای از آن خواهیم کرد‪.‬‬ ‫بحث تعداد وزارتخانه زمانی باید مطرح ش��ود که سهم تولید‬ ‫خدم��ت و خدمات در تولید ناخالص ملی و همچنین س��هم‬ ‫بخش‌های مختلف صنعت‪ ،‬معدن و کشاورزی در تولید تعیین‬ ‫ش��ود‪ .‬نایب رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین گفت‪:‬‬ ‫بالتکلیفی باعث ش��ده است ‪ ۷۰‬درصد ارز صادراتی به کشور‬ ‫باز نگردد‪ .‬حریری در ادامه با بیان اینکه مشوق‌های دولت در‬ ‫بخش تولید و صادرات‪ ،‬نوعی رانت به ش��مار می‌رود‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬مواردی همچون ارائه وام به تولیدکنندگان با سود کمتر‬ ‫یا مجوز بهره‌برداری از معدن‪ ،‬جزو سیاس��ت‌گذاری به شمار‬ ‫نمی‌رود بلکه اختصاص رانت اس��ت و ‪ ۸۰‬درصد این رانت به‬ ‫کسانی می‌رسد که با نهادهای قدرت در ارتباط هستند‪.‬‬ ‫وی در پایان گفت‪ :‬در زمینه مشکالت مربوط به بازگرداندن‬ ‫ارز صدای بخش‌خصوصی بلند اس��ت ام��ا بخش عمده‌ای از‬ ‫دالرهایی که برنگشته مربوط به بخش‌های فوالد و پتروشیمی‬ ‫بوده است‪.‬‬
‫بررسی چگونگی جایگزینی معدن با نفت‬ ‫بروکراسی پیچیده یاور اقتصاد نفتی‬ ‫منیر حضوری‪:‬‬ ‫معدن محرک اقتصاد اس��ت و تمام صنایع دیگر به‬ ‫آن وابسته هس��تند‪ .‬درنتیجه اگر معدن توسعه پیدا‬ ‫کند ش��اهد توسعه در دیگر بخش‌های اقتصاد کشور‬ ‫نی��ز خواهیم بود‪ .‬چندی پیش رض��ا رحمانی‪ ،‬وزیر‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت ب��ا بیان اینکه بخش معدن‬ ‫ظرفی��ت کس��ب درآمد به‌اندازه بخ��ش نفت را دارد‬ ‫و می‌توان��د جایگزین این صنعت ش��ود‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫بخ��ش معدن برخ�لاف نفت‪ ،‬اثرپذی��ری کمتری از‬ ‫تحریم‌ها دارد و س��رمایه‌گذاری در این حوزه و تولید‬ ‫محصوالت باارزش افزوده می‌تواند آبادانی و اش��تغال‬ ‫را برای کشور به ارمغان بیاورد‪.‬‬ ‫بخ��ش مع��دن می‌تواند نق��ش مثبتی در رش��د‬ ‫اقتصادی داش��ته باش��د اما چندان ش��اهد این مهم‬ ‫نبوده‌ای��م‪ .‬گاه��ی سیاس��ت‌هایی اتخ��اذ و قوانینی‬ ‫برای اینکه معدن رش��د کند تصویب ش��ده تا انگیزه‬ ‫بهره‌ب��رداران از مع��ادن باال برود‪ ،‬از آنها برای افزایش‬ ‫تولید حمایت ش��ود و نوس��ازی ماشین‌آالت افزایش‬ ‫پی��دا کند‪ .‬معدنکاران نیز باید ماش��ین‌آالت قدیمی‬ ‫که مصرف س��وخت و هزینه نگه��داری باالیی دارند‬ ‫را از رده خارج کنند بنابراین قانونی مصوب ش��د که‬ ‫دارندگان مع��ادن می‌توانند ماش��ین‌آالت کارکرده‬ ‫کمتر از ‪ ۱۰‬س��ال را وارد کنند و در معافیت گمرکی‬ ‫قرار بگیرند اما همه اینها در سطح شعار باقی ماند و در‬ ‫عمل معدنداران با بروکراسی اداری پیچیده و سخت‬ ‫روبه‌رو ش��دند‪ .‬روزگار معدن در پاسخ به این پرسش‬ ‫که چقدر جایگزینی معدن با نفت می‌تواند برای رشد‬ ‫اقتصادی مهم باش��د و اینکه اگر قرار اس��ت از معدن‬ ‫حمایت ش��ود و درآمدهای بخ��ش معدن را افزایش‬ ‫دهیم‪ ،‬چه اقداماتی باید انجام دهیم با کارشناس��ان‬ ‫معدنی گفت‌وگو کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹لزوم تغییر سیاست‌گذاری‌ها‬ ‫فرزاد اس��دی‪ ،‬رئی��س خانه‬ ‫معدن استان گیالن با تاکید بر‬ ‫اینکه باید به س��مت افزایش‬ ‫درآمده��ای معدن��ی به‌جای‬ ‫نفت بروی��م‪ ،‬به روزگار معدن‬ ‫گف��ت‪ :‬اینک��ه بخ��ش معدن‬ ‫برخالف نف��ت‪ ،‬اثرپذیری کمتری از تحریم‌ها دارد و‬ ‫س��رمایه‌گذاری در ای��ن ح��وزه و تولی��د محصوالت‬ ‫باارزش افزوده می‌تواند آبادانی را برای کشور به همراه‬ ‫بیاورد‪ ،‬درس��ت و مورد پذیرش همگان است‪ .‬او ادامه‬ ‫داد‪ :‬معدن محرک اقتصاد اس��ت و تمام صنایع دیگر‬ ‫وابسته به آن هستند درنتیجه اگر معدن توسعه پیدا‬ ‫کند ش��اهد توسعه دیگر بخش‌های اقتصاد کشور نیز‬ ‫خواهیم بود‪.‬‬ ‫رئیس خانه معدن استان گیالن درباره سیاست‌ها‬ ‫و برنامه‌های جایگزینی صنعت و معدن با نفت اظهار‬ ‫کرد‪ :‬س��الیانی اس��ت که همه سیاس��تمداران بر این‬ ‫مس��ئله و ضرورت آن در قالب گفتار هم‌نظر هستند‬ ‫اما وقتی به مرحله اجرایی ش��دن این آرزو می‌رسند‪،‬‬ ‫کمتر راه درست را پیش می‌گیرند‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬متاس��فانه برداشت درستی از مفاهیم‬ ‫اساس��ی وجود ندارد و هر کس��ی می‌گوید من فقط‬ ‫مس��ئول این قس��مت هس��تم و بخش دیگر به من‬ ‫ارتباط��ی ن��دارد‪ .‬هر س��ازمان و اداره‌ای از زاویه دید‬ ‫خ��ودش ن��گاه می‌کن��د درنتیجه اینه��ا در کنار هم‬ ‫نمی‌توانند همدیگر را کامل کنند‪.‬‬ ‫این اس��تاد دانش��گاه به موانع س��ر راه معدنکاران‬ ‫و وجود بروکراس��ی پیچیده در کش��ور اش��اره کرد و‬ ‫گفت‪ :‬بخشی از توسعه فعالیت‌های معدنی‪ ،‬بر مبنای‬ ‫اس��تفاده از ماشین‌آالت است چون این ماشین‌آالت‬ ‫در داخ��ل تولید نمی‌ش��وند‪ ،‬باید آنه��ا را وارد کنیم‪.‬‬ ‫ب��ا توجه به این مهم‪ ،‬س��ال‌های پیش برای کمک به‬ ‫نوس��ازی و تجهیز‪ ،‬قانونی مصوب ش��د که دارندگان‬ ‫معادن می‌توانند ماش��ین‌آالت کارکرده کمتر از ‪۱۰‬‬ ‫سال را وارد کنند و تحت معافیت گمرکی قرار گیرند‪.‬‬ ‫اس��دی ادام��ه داد‪ :‬هدف این بود ک��ه انگیزه برای‬ ‫بهره‌ب��رداران از مع��ادن باال برود‪ ،‬از آنها برای افزایش‬ ‫تولید حمایت شود‪ ،‬نوسازی ماشین‌آالت افزایش پیدا‬ ‫کند و معدنکاران هم ماشین‌آالت قدیمی که مصرف‬ ‫سوخت و هزینه نگهداری باالیی دارند را از رده خارج‬ ‫کنند اما اینها همه در حد شعار بود یعنی معدنداران‬ ‫با بروکراس��ی اداری پیچیده و س��خت روبه‌‌رو شدند‬ ‫و نتوانستند س��ود چندانی از قوانین حمایتی ببرند‪.‬‬ ‫اس��دی تاکید کرد‪ :‬اگر قرار اس��ت از معدن حمایت‬ ‫ش��ود باید همه‌جانبه باشد و شیوه‌نامه اجرایی داشته‬ ‫باشیم‪ .‬درنتیجه نمی‌توان فقط در حوزه صدور قانون‪،‬‬ ‫بخش��نامه و فقط روی کاغذ پیش رفت‪ .‬رئیس خانه‬ ‫مع��دن اس��تان گیالن درباره هزینه‌ه��ای زیادی که‬ ‫معدنکاران این روزها با آن روبه‌رو هس��تند نیز گفت‪:‬‬ ‫درحال‌حاضر یک دستگاه بولدوزر آن‌قدر گران است‬ ‫که معدنکار به‌س��ختی می‌تواند آن را خریداری کند‪.‬‬ ‫ب��رای نمونه‪ ،‬یک بولدوزر کاترپیالر با کارکرد زیر ‪۱۰‬‬ ‫سال دست‌کم حدود ‪ ۲۲۰‬هزار دالر و حداکثر حدود‬ ‫‪ ۸۵۰‬هزار دالر است‪ .‬می‌بینیم که این ارقام معدنکار‬ ‫را از صحن��ه دور می‌کند‪ .‬او با ابراز تاس��ف ادامه داد‪:‬‬ ‫با این افزایش دالر وارد کردن ماش��ین‌آالت فرسوده‪،‬‬ ‫ل��وازم مصرفی و قطع��ات دیگر برای معدنکاران خرد‬ ‫امکان ندارد و نمی‌صرفد‪.‬‬ ‫اس��دی در پاسخ به این پرس��ش که برای افزایش‬ ‫درآمد معدن و رشد نقش آن در اقتصاد چه باید کرد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬درآمد معدنکاران‪ ،‬ناش��ی از فعالیت‪ ،‬استخراج‬ ‫و عرضه به بازار فروش اس��ت‪ .‬مسئله اصلی این است‬ ‫که در فرآیند اس��تخراج باید به��ره‌وری را افزایش و‬ ‫هزینه‌های عملیاتی را کاهش دهیم اما همان‌طور که‬ ‫مطرح ش��د سیاست‌گذاری‌ها و مجموعه قوانینی که‬ ‫هر روز جدید می‌ش��وند به این مهم توجه نمی‌کنند‪.‬‬ ‫به‌این‌ترتیب معدنکار ضمن اینکه مشکالت تکنیکی‬ ‫دارد با مشکالت اداری و قانونی هم روبه‌رو است‪.‬‬ ‫‹ ‹مع�ادن را در اختی�ار بخ�ش خصوصی‬ ‫بگذاریم‬ ‫سیدداوود حس��ینی‪ ،‬معاون‬ ‫امور مع��ادن و صنایع معدنی‬ ‫استان فارس با اشاره به اینکه‬ ‫بای��د از صادرات م��واد نفتی‬ ‫تغیی��ر رویه داده و به س��مت‬ ‫مواد معدنی برویم‪ ،‬به روزگار‬ ‫معدن گفت‪ :‬در قانون معادن‪ ،‬مواد معدنی به ‪ ۴‬گروه‬ ‫دسته‌بندی می‌شوند که گروه ‪ ۱‬و ‪ ۲‬مربوط به اعمال‬ ‫حاکمی��ت دولت اس��ت و این مهم ب��ه عهده وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت اس��ت؛ گروه ‪ ۳‬ش��امل‬ ‫هیدروکربن‌ها و مربوط به وزارت نفت و گروه چهارم‬ ‫نیز مربوط به مواد پرتوزا و مرتبط با س��ازمان انرژی‬ ‫اتمی اس��ت‪ .‬درنتیجه‪ ،‬نفت ه��م نوعی ماده معدنی‬ ‫اس��ت اما چون به‌صورت ملی مدیریت و بهره‌برداری‬ ‫می‌شود در شرایط تحریم می‌تواند مشکالتی را برای‬ ‫اقتصاد کش��ور به وجود بیاورد‪ .‬حس��ینی به اهمیت‬ ‫معادن در کشور و نقش آن در کمک به اقتصاد اشاره‬ ‫ک��رد و گفت‪ :‬معدن یکی از ظرفیت‌های توس��عه‌ای‬ ‫معدن‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 28‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 12‬رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 18‬مه ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره‪166‬‬ ‫یادداشت‬ ‫دوسویه بودن ارتباط به‬ ‫مدد ابزارهای نوین ارتباطی‬ ‫حسین طالبی‬ ‫کارشناس علوم ارتباطات و مدیر روابط‬ ‫عمومی شرکت معدنی و صنعتی چادرملو‬ ‫فرزاد اسدی‪ :‬سالیانی است که همه سیاستمداران بر‬ ‫اهمیت جایگزینی معدن با نفت و ضرورت آن در قالب‬ ‫گفتار هم نظر هستند اما وقتی به مرحله اجرایی این‬ ‫آرزو می‌رسند کمتر راه درست را در پیش می‌گیرند‬ ‫کش��ور است که می‌تواند به رشد اقتصاد کمک بسیار‬ ‫کند‪ .‬این مهم در زمینه تامین مواد‪ ،‬اشتغال‪ ،‬تکمیل‬ ‫فرآیند زنجیره ارزش و ایجاد ثروت برای جامعه بسیار‬ ‫مهم است‪.‬‬ ‫معاون امور معادن و صنایع معدنی اس��تان فارس‬ ‫با اش��اره به تحریم‌های فلزی اخیر امریکا اظهار کرد‪:‬‬ ‫فلزات پایه که از سوی رئیس‌جمهوری امریکا تحریم‬ ‫شدند مثل آهن‪ ،‬سرب و روی چون بیشتر در اختیار‬ ‫بخش خصوصی یا خصولتی‌ها هستند درگیر مباحث‬ ‫تحریم ش��ده‌اند و مش��کلی که برای نفت پیش‌آمده‬ ‫ممکن نیست برای اینها هم پیش بیاید‪.‬‬ ‫حس��ینی به‌عنوان راهکار تاکید ک��رد‪ :‬اگر معادن‬ ‫کش��ور دس��ت بخش خصوصی بودن��د و دولت هیچ‬ ‫نقش��ی نداشت اکنون این نگرانی‌ها را نداشتیم‪ .‬برای‬ ‫نمون��ه‪ ،‬چرا س��نگ مرمریت تحریم نش��ده یا دیگر‬ ‫منابع معدنی درگیر تحریم نیستند؟ به این دلیل که‬ ‫این مواد معدنی در اختیار بخش خصوصی هس��تند‪.‬‬ ‫می‌بینیم که این منابع بیش��تر درگیر مش��کالتی از‬ ‫قبیل تامین مواد اولیه‪ ،‬تجهیزات و کانتینر هس��تند‬ ‫وگرن��ه به‌طور فله‌ای می‌توانن��د کاالی خود را صادر‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫معاون امور معادن و صنایع معدنی اس��تان فارس‬ ‫ادامه داد‪ :‬برای جبران مش��کالت باید اکتشافات مواد‬ ‫معدن��ی را کامل کنی��م‪ ،‬بر ذخایر اکتش��اف عمقی‬ ‫متمرک��ز ش��ویم‪ ،‬در زمینه ف��رآوری صنایع معدنی‬ ‫وابس��ته س��رمایه‌گذاری کنیم‪ ،‬از ف��روش مواد خام‬ ‫معدنی جلوگیری کنی��م و صنایع معدنی یا فرآوری‬ ‫مواد معدنی را در کنار معادن برقرار کنیم‪.‬‬ ‫او تاکید کرد‪ :‬این کارها با برنامه‌ریزی و استراتژی‬ ‫پیش می‌رود و بدون آن نمی‌توان موفق بود‪ .‬حسینی‬ ‫در پای��ان اظهار ک��رد‪ :‬عمده ذخایر مهم کش��ور که‬ ‫بیش��تر هم معادن فل��زات پایه هس��تند‪ ،‬در اختیار‬ ‫خصولتی‌هاس��ت و نمی‌توانی��م بگوییم ک��ه ذخایر‬ ‫معدنی در دس��ت بخش خصوصی است اما اگر تمام‬ ‫حلقه‌های اکتش��اف تا فرآوری م��واد معدنی تکمیل‬ ‫ش��وند و بخش خصوصی را توانمن��د کنیم و امنیت‬ ‫س��رمایه‌گذاری را فراهم کنیم‪ ،‬جذب سرمایه‌گذاری‬ ‫خارجی‪ ،‬آسان‌تر و اقتصادی‌تر می‌شود‪.‬‬ ‫عضو هیات نمایندگان اتاق تهران‪:‬‬ ‫توسعه در بخش معدن به طور نامتوازن‬ ‫رخ داده است‬ ‫هم‌اکن��ون ‪ ۶‬هزار پروان��ه بهره‌برداری در‬ ‫بخ��ش معدن صادر ش��ده که س��هم معادن‬ ‫و ذخایر بزرگ در آن اندک اس��ت و بیش��تر‬ ‫پروانه‌ه��ا ب��رای کوچک و متوس��ط‌ها صادر‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫به گ��زارش ات��اق بازرگانی ته��ران‪ ،‬عضو‬ ‫هی��ات نماین��دگان اتاق ته��ران و از فعاالن‬ ‫ح��وزه معدن می‌گوید توس��عه بخش معدن‬ ‫به حمایت بیشتر دولت از بنگاه‌های کوچک‬ ‫و متوس��ط که از آن با عن��وان ‪SME‬ها یاد‬ ‫می‌ش��ود نیازمند است چراکه این شرکت‌ها‪،‬‬ ‫بخ��ش معدن را در دهه‌های آینده در زمینه‬ ‫اکتش��اف و اس��تخراج مهیا می‌کنند‪ .‬سجاد‬ ‫غرقی با بیان اینکه کاهش هزینه معدنکاری‬ ‫از بحث‌های عمده فعاالن معدنی در سال‌های‬ ‫اخیر بوده اس��ت‪ ،‬می‌گوید‪ :‬کش��ور ما از نظر‬ ‫ذخایر معدنی از مهم‌ترین کش��ورهای جهان‬ ‫اس��ت‪ .‬ایران بین ‪ ۱۰‬کشور نخست جهان از‬ ‫نظر منابع و تنوع م��واد معدنی قرار دارد‪ .‬از‬ ‫موهب��ت الهی در حوزه معدن سرش��اریم تا‬ ‫جایی که می‌توان به معدن به جای نفت فکر‬ ‫کرد تا ب��ار اصلی و اساس��ی اقتصاد از روی‬ ‫دوش نفت برداشته و به معدن منتقل شود‪.‬‬ ‫برای توسعه سهم معدن از اقتصاد کشور باید‬ ‫تمام توان بخش خصوصی را به کار برد‪.‬‬ ‫عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره‬ ‫به اینکه حکمرانی و توسعه در بخش معدن‬ ‫به طور نامتوازن درحوزه‌های مختلف دنبال‬ ‫شده است‪ ،‬می‌گوید‪ :‬با وجود برنامه‌ریزی‌های‬ ‫دولت و قوانینی که مجلس ش��ورای اسالمی‬ ‫برای توس��عه مع��ادن تصویب کرده اس��ت‪،‬‬ ‫توس��عه بخش معدن آن‌طور که باید محقق‬ ‫نش��ده و در بخش‌های تولی��د مواد معدنی و‬ ‫صادرات دچار چالش‌های جدی هستیم‪.‬‬ ‫ای��ن عضو هی��ات نمایندگان ات��اق تهران‬ ‫می‌گوید‪ :‬هم‌اکنون ‪ ۶‬هزار پروانه بهره‌برداری‬ ‫در بخش معدن صادر ش��ده که سهم معادن‬ ‫و ذخایر بزرگ در آن اندک اس��ت و بیش��تر‬ ‫پروانه‌ه��ا ب��رای کوچک و متوس��ط‌ها صادر‬ ‫ش��ده‌اند‪ .‬متاس��فانه ای��ن بخش ب��ه دلیل‬ ‫کوچک‌مقیاس ب��ودن‪ ،‬پراکنده بودن و البته‬ ‫مالکیت بخش خصوصی در سیاست‌گذاری‌ها‬ ‫کمتر شده و بیش از دیگر معادن با نوسانات‬ ‫ب��ازار و از سیاس��ت‌گذاری‌های دولت��ی و‬ ‫حاکمیتی آس��یب دیده است‪ .‬این در حالی‬ ‫است که این معادن سهم بسزایی در اشتغال‬ ‫دارن��د‪ .‬س��هم بنگاه‌های کوچک و متوس��ط‬ ‫معدن��ی در اش��تغالزایی ‪ ۸۵‬درصد اس��ت و‬ ‫‪ ۵۶‬درصد س��رمایه‌گذاری‌ها در بخش معدن‬ ‫در بنگاه‌های کوچک و متوس��ط انجام شده‬ ‫اس��ت‪ .‬تناژ بهره‌برداری انجام ش��ده از سوی‬ ‫ش��رکت‌های کوچک و متوسط نیز در بخش‬ ‫معدن نزدیک به ‪ ۶۰‬درصد است‪.‬‬ ‫غرقی در ادامه می‌گوید‪ :‬در این حوزه باید‬ ‫‪ ۲‬مس��یر را پیمود که اولی هماهنگ‌س��ازی‬ ‫و یکپارچگ��ی داخل��ی و دوم��ی رایزن��ی با‬ ‫حاکمی��ت ب��رای بیش��تر دیده ش��دن این‬ ‫بنگاه‌ه��ا و اثرگذاری ب��ر تصمیم‌های دولتی‬ ‫اس��ت‪ .‬ای��ن امید وج��ود دارد که رس��انه‌ها‬ ‫در بخ��ش مع��دن از این ش��رکت‌ها بیش از‬ ‫گذش��ته حمایت کنند و آن را ببینند چراکه‬ ‫بس��یاری از معض�لات فعلی ای��ن بخش‌ها‬ ‫ناش��ی از نگاه نادرستی اس��ت که در زمینه‬ ‫کار معدن وج��ود دارد‪ .‬نگاهی که در نهایت‬ ‫به آس��یب‌پذیری بیشتر این بخش دامن زده‬ ‫است‪.‬‬ ‫دوس��ویه ب��ودن ارتباط به م��دد ابزارهای نوین‬ ‫ارتباطی از جمله قابلیت‌های برجسته فناوری‌های‬ ‫جدید ارتباطی اس��ت که تمام کاربران و به عبارتی‬ ‫مخاطب��ان را تبدیل به تولیدکننده پیام می‌کند‪ .‬با‬ ‫نگاهی به فلس��فه و ماهیت شکل‌گیری رسانه‌های‬ ‫گروه��ی در جوام��ع مختل��ف‪ ،‬بی‌تردی��د جنب��ه‬ ‫اطالع‌رسانی و پل ارتباطی بودن شبکه‌ها و نهاد‌های‬ ‫حکومتی و بخش خصوصی‪ ،‬وجه قالب بوده اس��ت‪.‬‬ ‫در حقیق��ت این نق��ش و جایگاه‪ ،‬انتظار مخاطب از‬ ‫رسانه‌های گروهی بوده و همچنان هم هست و سایر‬ ‫کارکردهای رسانه‌ها از جمله آموزش و سرگرمی به‬ ‫عن��وان بخش جنبی محتوا در نظر گرفته می‌ش��د‪.‬‬ ‫انس��ان امروزی نمی‌تواند در برابر حوادث‪ ،‬اتفاق‌ها‬ ‫و رخدادهای جهانی بی‌تفاوت باشد چراکه می‌داند‬ ‫ه��ر روی��دادی حت��ی در دورتری��ن مناطق جهان‬ ‫نس��بت به موقعیت مکانی‌اش می‌تواند به‌طور غیر‬ ‫مستقیم یا مس��تقیم در زندگی او تاثیرگذار باشد‪.‬‬ ‫به این ترتیب‪ ،‬انس��ان امروزی برای ادامه زندگی و‬ ‫موفقیت‪ ،‬نیازمند کسب اطالعات از جهان پیرامون‬ ‫خود است‪ .‬در این فرآیند ارتباطی سنتی‪ ،‬مهم‌ترین‬ ‫منابع جمع آ‌وری اطالعات از راه ارتباط رسانه‌ها با‬ ‫روابط عمومی س��ازمان‌ها و تجزیه و تحلیل داده‌ها‬ ‫به منظور پاس��خگویی به مخاطبان و افکار عمومی‬ ‫ب��وده اس��ت‪ .‬در حقیق��ت یک ارتباط دو س��ویه و‬ ‫تعاملی میان رس��انه و روابط عمومی برقرار بوده تا‬ ‫به انتظارات افکار عمومی پاس��خ داده شود و جامعه‬ ‫نیز با علم بر صداقت‪ ،‬صراحت و صحت مطالب بیان‬ ‫شده در رسانه‌های گروهی رسمی‪ ،‬افکار‪ ،‬اندیشه‌ها‪،‬‬ ‫رفت��ار و کنش‌ه��ا و واکنش‌های خود را نس��بت به‬ ‫همه امور اجتماعی‪ ،‬سیاس��ی‪ ،‬اقتصادی‪ ،‬فرهنگی‬ ‫و‪ ...‬شکل می‌بخشید‪ .‬درحقیقت رسانه‌های گروهی‬ ‫اعم از دیداری‪ ،‬ش��نیداری و نوش��تاری برای بخش‬ ‫زیاد جامعه حجت تلقی می‌ش��دند‪ .‬اما در سال‌های‬ ‫اخی��ر با ورود ابزارهای نوین و توس��عه فناوری‌های‬ ‫ارتباطی‪ ،‬نس��ل پیش��ین رس��انه‌های گروهی و به‬ ‫عبارتی س��نتی‪ ،‬کارکرد خبری و اطالع‌رسانی خود‬ ‫را از دس��ت داده‌اند‪ .‬امروز مخاطب منتظر انتش��ار‬ ‫اخب��ار از منابع و ابزارهای ارتباطی قدیمی از جمله‬ ‫رادی��و‪ ،‬تلویزیون و مطبوعات نمی‌نش��یند چون هر‬ ‫آنچه می‌خواهد در س��ریع‌ترین و کوتاه‌ترین زمان‬ ‫از رس��انه‌های مجازی و ابزارهای در اختیار از جمله‬ ‫تلفن همراه یا رایانه دریافت می‌کند‪ .‬فارغ از صحت‬ ‫و س��قم انبوه اخبار و اطالعاتی که روزانه در فضای‬ ‫مجازی منتشر می‌شود و افکار عمومی را تحت تاثیر‬ ‫قرار می‌دهد باید پذیرفت که رسانه‌های سنتی باید‬ ‫به فکر نوآوری و تغییر کارکرد ارتباطی خود باشند‪.‬‬ ‫از سوی دیگر چه بخواهیم چه نخواهیم‪ ،‬رسانه‌های‬ ‫جمعی سنتی به عنوان پل ارتباط جامعه و سازمان‌ها‬ ‫و حت��ی حکومت تلقی نمی‌ش��وند‪ .‬چون رهبریت‬ ‫اف��کار عمومی در اختیارکارب��ران و تولیدکنندگان‬ ‫محت��وا در فضاه��ای مج��ازی قرار گرفته اس��ت‪.‬‬ ‫وس��تلی و م��ک لی��ن‪ ۲ ،‬پژوهش��گر و نظریه‌پرداز‬ ‫ارتباطات به این نتیجه رس��یدند‪« :‬درست است که‬ ‫تولیدکنندگان محتوا ناگزیر به دروازه‌بانی هستند‬ ‫اما مخاطبان هم دروازه‌بان و گزینش��گر هس��تند و‬ ‫دست به انتخاب می‌زنند»‪ .‬براساس این نظریه‪ ،‬هم‬ ‫رس��انه و هم مخاطب در انتخاب و برجس��ت ‌ه کردن‬ ‫س��وژه فعال هستند‪ .‬اگر بین انتخاب سوژه رسانه و‬ ‫انتخاب س��وژه مخاطب فاصله زیاد باشد‪ ،‬مخاطبان‬ ‫به‌وسیله ارتباطات میان‌فردی یا رجوع به رسانه‌های‬ ‫دیگر دس��ت به انتخاب می‌زنن��د و به موضوع‌های‬ ‫م��ورد نیاز خود می‌رس��ند‪ ،‬بنابراین زمانی که ما با‬ ‫این دید و نگاه به رس��انه بنگریم انتخاب نوع سوژه‬ ‫و نوع پرداخت به آن عوض می‌شود‪ .‬در زمان حال‪،‬‬ ‫اگ��ر به نقش فع��ال مخاطبان در عصر تعدد و تکثر‬ ‫رس��انه‌ها و امکان دسترسی آس��ان و غیر اجباری‬ ‫به رس��انه‌ها و ارتباطات گسترده میان‌فردی معتقد‬ ‫باشیم‪ ،‬سعی خواهیم کرد که رابطه دو جانبه رسانه‬ ‫و مردم را تقویت کنیم تا ارتباطی تعاملی و دو سویه‬ ‫باش��د‪ .‬درک این شرایط چندان دشوار نیست‪ .‬همه‬ ‫روز ش��اهد انتش��ار موضوع‌هایی در فضای مجازی‬ ‫هستیم که تمام یا بخشی از جامعه را متاثر می‌کند‪.‬‬
‫صنایع‌معدنی غیرفلزی‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 28‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 12‬رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 18‬مه ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره‪166‬‬ ‫خبر‬ ‫پژوهشگر کرمانی‬ ‫جایگزینی مناسب در‬ ‫تولید سیمان ابداع کرد‬ ‫پژوهش��گر و مخترع صنعت س��یمان اس��تان‬ ‫کرمان با نوآوری در طراحی و س��اخت امرش��ن‬ ‫تیوب‌ه��ای پای��دار (‪Immersion Tube‬‬ ‫‪ )Permanent & Stable‬ای��ن صنعت‪ ،‬برای‬ ‫نخستین‌بار در ایران و جهان توانست جایگزینی‬ ‫مناسب برای طرح‌های خارجی موجود در کشور‬ ‫ابداع کند‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬این پژوهشگر و مخترع افزود‪:‬‬ ‫در طرح امرش��ن تیوب‌های قدیمی شرکت‌های‬ ‫خارجی ازجمله ‪FLSmidth، POLYSIUS‬‬ ‫و ‪ KHD-HUMBOLDT‬قطعات به ش��کل‬ ‫دی��واره آج��ری در ردیف‌ه��ای پله‌ای ازس��وی‬ ‫زبانه‌های نری و مادگی در یکدیگر قفل می‌شوند‪.‬‬ ‫عباس مفضلی ادامه داد‪ :‬در نمونه‌های قدیمی‬ ‫بر اثر خوردگی قلیایی‌ها و ضعف‌های س��اختاری‬ ‫با دفرمگی‪ ،‬س��وختن و ریزش قطعات امرش��ن‬ ‫تیوب از رأس هرم آغاز می‌شود و تمامی قطعات‬ ‫به‌طور هرم کامل فرومی‌ریزد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ای��ن امر موجب مس��دود ش��دن‬ ‫ب��ار ورودی به کوره‌ه��ای دوار خواهد ش��د که‬ ‫توقف‌های مکرری را ب��ه خط تولید کارخانجات‬ ‫سیمان تحمیل می‌کند‪.‬‬ ‫ای��ن مخترع عنوان کرد‪ :‬طرح جدید امرش��ن‬ ‫تیوب پایدار پس از ‪ ۱۲‬سال پژوهش‪ ،‬پیگیری‌ها‬ ‫و بررس��ی‌های کارشناس��ی برای نخستین‌بار در‬ ‫داخل و خارج از کش��ور ب��ه مرحله ثبت اختراع‬ ‫رس��ید و تاکنون در ‪ ۴‬کارخانه س��یمان کشور با‬ ‫موفقیت اجرا شده است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬از مهم‌تری��ن ویژگی‌های این طرح‬ ‫می‌توان به مواردی ازجمله ابداع مقاوم‌ترین نوع‬ ‫استحکام س��ازه‌ای در س��اخت امرشن تیوب‌ها‪،‬‬ ‫افزایش طول عمر و مان��دگاری قطعات‪ ،‬کاهش‬ ‫مصرف ان��رژی فس��یلی و الکتریک��ی و کاهش‬ ‫آلودگی محیط‌زیس��ت کوره‌های س��یمان اشاره‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫مفضلی افزود‪ :‬ای��ن طرح با کاهش هزینه‌های‬ ‫تعمیرات و نگه��داری‪ ،‬کاهش مص��رف قطعات‬ ‫گران‌قیمت نسوز‪ ،‬افزایش ایمنی کار و محافظت‬ ‫از جان کارگ��ران بهره‌ب��رداری‪ ،‬تحقق اهداف و‬ ‫اس��تراتژی‌های مدیریت در حف��ظ تولید پایدار‪،‬‬ ‫آث��ار چش��مگیر و ش��گرفی در رون��د فعالی��ت‬ ‫کارخانجات سیمان کشور دارد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬همچنین کاهش و مهار توقف‌های‬ ‫تحمیلی به کوره‌های سیمان‪ ،‬کاهش هزینه‌های‬ ‫تعمیرات و نگهداری و نرخ تمام ش��ده محصول‪،‬‬ ‫تغیی��ر و تح��ول در بازدهی محص��ول و کاهش‬ ‫مصرف انرژی الکتریکی در کوره‌های س��یمان از‬ ‫مزایای اجرای طرح جدید امرش��ن تیوب پایدار‬ ‫هستند‪ .‬این پژوهشگر افزود‪ :‬افزایش سودآوری و‬ ‫جلوگیری از هدررفتن سرمایه‪ ،‬سهولت ساخت‪،‬‬ ‫تامین‪ ،‬حمل و نصب قطعات امرشن تیوب پایدار‬ ‫و طراح��ی منحصر به فرد و هوش��مندانه نیز از‬ ‫دیگر مزیت‌های طرح یاد شده هستند‪.‬‬ ‫مفضلی با اش��اره به چگونگی جایگزینی طرح‬ ‫جدید با طرح‌های قدیمی خارجی نیز اظهار کرد‪:‬‬ ‫س��هولت (ساخت‪ ،‬تامین‪ ،‬حمل و نصب) قطعات‬ ‫امرشن تیوب پایدار یکی از اصول اساسی در این‬ ‫طرح درنظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬این پروژه در ‪ ۵‬طراحی منحصر‬ ‫ب��ه ف��رد مطابق با ش��رایط هر س��یکلون بخش‬ ‫پیش‌گرمک��ن قابل طراحی و جایگزینی و به‌طور‬ ‫کامل س��ازگار با کارخانه‌های س��یمان کش��ور‬ ‫خواه��د بود‪ .‬رئیس دفتر نخبگان اس��تان کرمان‬ ‫نی��ز در این زمینه بیان ک��رد‪ :‬اختراع طراحی و‬ ‫س��اخت امرش��ن تیوب‌های پایدار خطوط تولید‬ ‫سیمان مفضلی برنده جایزه سطح ‪ ۳‬در جشنواره‬ ‫بنیاد ملی نخبگان شده است‪.‬‬ ‫علیرض��ا س��عیدی اف��زود‪ :‬اختراع‌هایی که در‬ ‫‪ ۳‬سال گذش��ته ثبت ش��دند‪ ،‬می‌توانند در این‬ ‫جش��نواره ش��رکت کنند و مخترعان‪ ،‬به عنوان‬ ‫مخترع س��طح ‪ ۳‬بنی��اد ملی نخبگان ش��ناخته‬ ‫می‌ش��وند‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬این ط��رح با نوآوری‬ ‫در طراحی و س��اخت امرش��ن تیوب‌های پایدار‬ ‫تاکن��ون در ‪ ۴‬کارخانه س��یمان کش��ور اجرایی‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬طرح یاد ش��ده‪ ،‬عالوه بر دریافت‬ ‫گواهینامه‌ه��ای ثبت داخلی و ثب��ت بین‌المللی‬ ‫از س��ازمان مالکیت فکری ایران و س��وئیس در‬ ‫س��ازمان جهانی‪ ،‬همچنین توانسته گواهی‌های‬ ‫تایید کارخانجات اجرا ش��ده و توصیه‌نامه علمی‬ ‫اس��تادان دانش��گاه‌های معتب��ر کش��ور ازجمله‬ ‫دانش��گاه ته��ران‪ ،‬دانش��گاه صنعت��ی اصفهان و‬ ‫دانشگاه شهید باهنر کرمان را دریافت کند‪.‬‬ ‫فکری به حال صنعت سیمان کنید؛ ‪ ۳۰‬میلیون تن مازاد تولید داریم‬ ‫یک کارشناس صنعت سیمان با بیان اینکه قیمت‌ها به‬ ‫حدی پایین آمده که واحدهای تولیدی برای ادامه حیات‬ ‫خود یا حجم تولید خود را کاهش داده یا ارزان‌فروش��ی‬ ‫می‌کنند‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬امروز صنعت سیمان با ‪ ۳۰‬میلیون‬ ‫تن مازاد تولید روبه‌رو است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش تس��نیم‪ ،‬علی محمد بُد با اش��اره به اینکه‬ ‫رابط��ه نرخ فوالد و س��یمان یک به س��ه اس��ت‪ ،‬اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬این رابط��ه در جهان رعایت ش��ده اما متاس��فانه‬ ‫تولیدکنندگان س��یمان محصوالت خود را بسیار ارزان به‬ ‫فروش می‌رس��انند که همین موضوع این نسبت را خراب‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫وی با اعالم اینکه هم‌اکنون هر تن س��یمان ‪ ۱۵۰‬هزار‬ ‫تومان به فروش می‌رس��د‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬قیمت‌ها به‬ ‫حدی پایین آمده که واحدهای تولیدی برای ادامه حیات‬ ‫خود یا حجم تولید خود را کاهش داده یا ارزان‌فروش��ی‬ ‫می‌کنند‪.‬‬ ‫این کارش��ناس س��یمان با اع�لام اینکه حج��م تولید‬ ‫س��یمان در کش��ور ‪ ۸۵‬میلیون تن اس��ت‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫از ای��ن رقم ‪ ۴۵‬میلیون تن به مصرف داخل می‌رس��د و‬ ‫‪۱۰‬میلیون تن صادر می‌شود‪.‬‬ ‫وی در ادامه با اش��اره به میزان مازاد سیمان در کشور‬ ‫افزود‪ :‬این رقم‌ها نش��ان می‌دهد امروز صنعت سیمان با‬ ‫‪ ۳۰‬میلیون مازاد تولید روبه‌رو است که برای مدیریت آن‬ ‫هیچ تدبیری اندیشیده نشده است‪.‬‬ ‫بُد بر لزوم افزایش نرخ س��یمان اشاره کرد و گفت‪ :‬باید‬ ‫جنگ قیمتی می��ان تولیدکنندگان ای��ن صنعت از بین‬ ‫رفته و تولیدکنن��ده بتواند محصوالت خود را بدون ضرر‬ ‫در س��طح بازار به فروش برس��اند اما متاسفانه ‪۶۰‬درصد‬ ‫تولیدکنن��دگان س��یمان دولتی و ‪۴۰‬درص��د خصوصی‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به این موضوع که مدیریت در واحدهای‬ ‫دولتی س��یمان چرخش��ی اس��ت‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬مدیریت‬ ‫دولتی به‌دلیل چرخش��ی بودن در این واحدها‪ ،‬تمرکزی‬ ‫بر رفع مش��کالت سیمان ندارند و در بیشتر موارد بخش‬ ‫خصوصی اس��ت که ت�لاش خود را برای رفع مش��کالت‬ ‫انجام می‌دهد‪.‬‬ ‫پنجمین همایش و نمایشگاه بازرگانی‪ -‬صنعتی ایران اواخر خرداد در بندر آستراخان روسیه برگزار می‌شود‬ ‫بازاری بزرگ برای مصالح ساختمانی‬ ‫گروه معدن‪:‬‬ ‫پنجمین همایش و نمایشگاه بازرگانی صنعتی‬ ‫ای��ران از ‪ ۲۹‬ت��ا ‪ ۳۱‬خرداد در بندر آس��تراخان‬ ‫روسیه برگزار می‌شود‪ .‬این نمایشگاه با محوریت‬ ‫صنعت س��اختمان‪ ،‬تجهیزات صنعت نفت‌وگاز‪،‬‬ ‫س��ازه‌های مهندسی‪ ،‬پروژه‌های فنی و مهندسی‬ ‫و توسعه شهری‪ ،‬ساخت‌وسازها و صدور خدمات‬ ‫فنی و مهندس��ی مرب��وط‪ ،‬صنای��ع الکترونیک‪،‬‬ ‫خدمات فنی و مهندسی در زمینه‌های راهسازی‪،‬‬ ‫پل‌سازی و آس��فالت‪ ،‬انتقال لوله‌های نفت‌وگاز‪،‬‬ ‫خودروسازی‪ ،‬لجستیک‪ ،‬حمل‌ونقل بین‌المللی‪،‬‬ ‫تجهیزات پزشکی‪ ،‬سالمت و دارویی‪ ،‬محصوالت‬ ‫آرایش��ی و بهداش��تی و ش��وینده‌ها‪ ،‬صنای��ع و‬ ‫تجهی��زات غذایی و نوش��یدنی‪ ،‬نان‪ ،‬ش��یرینی‬ ‫و ش��کالت‪ ،‬پتروش��یمی‪ ،‬مصال��ح س��اختمانی‪،‬‬ ‫س��یمان‪ ،‬آجر‪ ،‬گچ‪ ،‬رنگ و رزین‪ ،‬س��رویس‌های‬ ‫بهداشتی‪ ،‬س��نگ‪ ،‬شیشه‪ ،‬در و پنجره‪ ،‬لوله‌های‬ ‫انتقال آب و فاضالب‪ ،‬باالبرها‪ ،‬تجهیزات آبیاری‬ ‫و کشاورزی‪ ،‬ماشین‌آالت و تجهیزات کشاورزی‪،‬‬ ‫ماش��ین‌آالت س��اختمانی‪ ،‬صنایع و محصوالت‬ ‫غذایی و کش��اورزی برگزار می‌ش��ود‪ .‬با توجه به‬ ‫محورهای نمایشگاه آستراخان‪ ،‬فرصتی مناسبی‬ ‫است که صادرکنندگان در حوزه صنایع معدنی‬ ‫در راس��تای مصال��ح س��اختمانی حضور جدی‬ ‫داشته باشند‪.‬‬ ‫روسیه به عنوان یکی از بازارهای بزرگ اطراف‬ ‫ایران‪ ،‬از ظرفیت بس��یار خوب��ی برای حضور و‬ ‫فعالیت تاجران و بازرگانان کشورمان برخوردار‬ ‫است‪.‬‬ ‫بندر آستراخان محل دپوی کاالهای ارزان‌قیمت بوده و‬ ‫وجود مرکز تجاری ایران و کنسولگری کشورهای مختلف‬ ‫حوزه سی‌آی‌اس (مشترک‌المنافع) بر سهولت کار تاجران‬ ‫ایرانی در این منطقه می‌افزاید همچنین خط دریایی بندر‬ ‫انزلی‪ -‬آستراخان یکی از ارزان‌ترین خطوط حمل‌ونقل‬ ‫در منطقه است‬ ‫‹ ‹در غیاب ترک‌ها و چینی‌ها‬ ‫ی��ک برگزارکننده نمایش��گاه‌های بین‌المللی‬ ‫گف��ت‪ :‬جن��وب غ��رب روس��یه ب��ا دربرگیری‬ ‫‪۱۴‬استان و جمعیت بیش از ‪ ۲۰‬میلیون نفری‪،‬‬ ‫بازار بزرگی اس��ت که فع��االن اقتصادی ایرانی‬ ‫می‌توانند برای حضور در آن برنامه‌ریزی کنند؛‬ ‫بازاری که هم‌اکنون کمتر موردتوجه ترک‌ها و‬ ‫چینی‌ها قرار گرفته است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایرنا‪ ،‬حس��ن مرتجی عنوان کرد‪:‬‬ ‫یکی از راهکارهای اصلی تحقق ش��عار س��ال و‬ ‫دس��ت یافتن به رونق تولید‪ ،‬توس��عه صادرات‬ ‫اس��ت‪ .‬وی در ادامه تاکید کرد‪ :‬توسعه صادرات‬ ‫غیرنفتی درحالی‌که دش��منان به دنبال محدود‬ ‫ک��ردن صادرات نفت و به‌تازگی صادرات فلزات‬ ‫‹ ‹فرصتی با هزینه حمل‌ونقل پایین‌تر‬ ‫اساس��ی کش��ورمان هس��تند‪ ،‬یکی از راه‌های‬ ‫خ��روج از ش��رایط کنون��ی اقتصادی کش��ور و‬ ‫تاثیرپذیری کمتر از تحریم‌هاست‪.‬‬ ‫مرتج��ی ب��ا اش��اره ب��ه اولوی��ت صادرات��ی‬ ‫کش��ورهای و همس��ایه اظهار کرد‪ :‬با توجه به‬ ‫روابط سیاس��ی و اقتصادی مناس��ب و نزدیکی‬ ‫مسیر‪ ،‬تجارت با کشورهای همسایه و حضور در‬ ‫بازار آنها برای صادرکنندگان ایرانی مزیت دارد‬ ‫و به‌ویژه در ش��رایط کنونی که ارزش کاالهای‬ ‫صادراتی افزایش یافته‪ ،‬باید مدیریت درس��تی‬ ‫در ای��ن موضوع حاکم باش��د‪ .‬وی که برگزاری‬ ‫پنجمین همایش و نمایشگاه بازرگانی صنعتی‬ ‫ایران در بندر آستراخان روسیه در اواخر خرداد‬ ‫س��ال جاری را در برنامه دارد‪ ،‬خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫این فعال نمایشگاهی ادامه داد‪ :‬حجم ساالنه‬ ‫تجارت خارجی روسیه هزار میلیارد دالر است و‬ ‫بازار بزرگی به‌شمار می‌رود‪ ،‬با این حال تاجران‬ ‫ایرانی کمتر در مس��کو و ش��هرهای بزرگ این‬ ‫کش��ور حضور دارن��د و بازارهای این منطقه در‬ ‫اختیار چینی‌ها‪ ،‬کره‌ای‌ها و تاجران ترکیه است‪.‬‬ ‫مرتجی خاطرنشان کرد‪ :‬پایین بودن هزینه‌ها به‬ ‫ویژه هزینه بازاریابی و حمل‌ونقل‪ ،‬عاملی است‬ ‫که می‌تواند جل��ب و جذب تاجران ایرانی را به‬ ‫این مناطق به دنبال داش��ته باش��د‪ .‬وی درباره‬ ‫بندر بزرگ آستراخان نیز گفت‪ :‬بندر آستراخان‬ ‫محل دپ��وی کاالهای ارزان‌قیمت بوده و وجود‬ ‫مرکز تجاری ایران و کنس��ولگری کش��ورهای‬ ‫مختلف حوزه س��ی‌آی‌اس (مش��ترک‌المنافع)‬ ‫بر س��هولت کار تاجران ایران��ی در این منطقه‬ ‫می‌افزای��د همچنین خط دریای��ی بندر انزلی‪-‬‬ ‫آستراخان یکی از ارزان‌ترین خطوط حمل‌ونقل‬ ‫در منطقه اس��ت‪ .‬برگزارکننده نمایش��گاه‌های‬ ‫بین‌الملل��ی‪ ،‬نمایش��گاه آس��تراخان را بهترین‬ ‫فرص��ت ب��رای بازرگان��ان‪ ،‬تولیدکنن��دگان و‬ ‫ش��رکت‌های ایرانی به‌ویژه در ح��وزه کاالهای‬ ‫ساختمانی‪ ،‬مواد غذایی و کشاورزی ‪-‬که در آنها‬ ‫از مزیت‌های خوبی برخوردار هستیم‪ -‬برشمرد‪.‬‬ ‫وی در ادامه اضافه کرد‪ :‬تاکنون با بیش از ‪۲۰۰‬‬ ‫اتاق بازرگان��ی و اتحادیه‌های تجاری و صنعتی‬ ‫روس��یه از ‪ ۸۹‬استان این کشور برای حضور در‬ ‫نمایشگاه یاد ش��ده مکاتبه شده و حتی درنظر‬ ‫داریم غرفه رایگان در اختیارش��ان قرار دهیم تا‬ ‫تاجران روسی بتوانند گفت‌وگوهای رو در رو با‬ ‫بازرگانان ایرانی داش��ته باشند و نیازمندی‌های‬ ‫خ��ود را به‌وی��ژه در صنعت س��اختمان و مواد‬ ‫غذایی از کشورمان تامین کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹تخفیف برای غرفه‌داران ایرانی‬ ‫ای��ن فع��ال نمایش��گاهی خاطرنش��ان کرد‪:‬‬ ‫درحالی‌ک��ه تعرفه حض��ور در نمایش��گاه‌های‬ ‫بین‌الملل��ی در روس��یه به‌ویژه مس��کو بیش از‬ ‫‪ ۵۰۰‬ی��ورو در هر مترمربع اس��ت اما برای این‬ ‫نمایشگاه با احتساب یارانه فقط ‪ ۱۳۰‬یورو برای‬ ‫فعاالن اقتصادی کش��ورمان درنظر گرفته شده‬ ‫که ب��ه معنای هزینه ‪ ۲۱‬میلی��ون تومانی یک‬ ‫غرفه استاندارد ‪۱۲‬متری است‪ .‬الزم به یادآوری‬ ‫اس��ت که حمایت از توسعه صادرات از بندهای‬ ‫سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است که در سال‬ ‫‪ ۱۳۹۲‬ابالغ شد‪ .‬امسال نیز سال «رونق تولید»‬ ‫نام دارد‪.‬‬ ‫نرخ انواع سیمان و پودر سنگ‬ ‫نرخ انواع بلوک سیمانی‬ ‫محصول‬ ‫مشخصات‬ ‫قیمت (قالبی)‪ -‬به تومان‬ ‫توضیحات‬ ‫محصول‬ ‫مشخصات‬ ‫قیمت (قالبی)‪ -‬به تومان‬ ‫توضیحات‬ ‫بلوک لیکا ‪15‬‬ ‫‪15×20×50‬‬ ‫‪2040‬‬ ‫لیکای اصل ‪ ،‬با حمل‬ ‫پودر سنگ ‪ 25‬کیلویی‬ ‫کیسه‬ ‫‪1800‬‬ ‫بدون حمل‬ ‫بلوک لیکا ‪20‬‬ ‫‪20×20×40‬‬ ‫‪2500‬‬ ‫لیکای اصل ‪ ،‬با حمل‬ ‫پودر سنگ ‪ 15‬کیلویی‬ ‫کیسه‬ ‫‪1200‬‬ ‫بدون حمل‬ ‫بلوک طرح لیکا ‪7‬‬ ‫‪7×20×40‬‬ ‫‪560‬‬ ‫درجه‪ ،۱‬بدون حمل‬ ‫سیمان سفید ‪ 50‬کیلویی‬ ‫کیسه‬ ‫‪14000‬‬ ‫بدون حمل‬ ‫بلوک طرح لیکا ‪20‬‬ ‫‪20×20×40‬‬ ‫‪900‬‬ ‫درجه ‪ ،1‬سبک‪ ،‬بدون حمل‬ ‫سیمان سفید ‪ 40‬کیلویی‬ ‫کیسه‬ ‫‪۱۲۰۰۰‬‬ ‫بدون حمل‬ ‫بلوک طرح لیکا ‪20‬‬ ‫‪20×20×40‬‬ ‫‪660‬‬ ‫درجه‪ ،۱‬سنگین ‪ ،‬بدون حمل‬ ‫سیمان آکبند پوزوالن تهران‬ ‫کیسه‬ ‫روز‬ ‫با حمل – کامیون‬ ‫ ‬
‫امکانات سرمایه‌گذاری در المرد فارس فراهم است‬ ‫مجری طرح صنایع انرژی‌بر جنوب کشور و مدیرعامل منطقه‬ ‫ویژه اقتصادی المرد اعالم کرد که زیرس��اخت‌ها و امکانات الزم‬ ‫برای سرمایه‌گذاری در این منطقه از جنوب استان فارس فراهم‬ ‫است‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬فریدون فدایی دولت افزود‪ :‬ظرفیت‌هایی‬ ‫که قابلیت ورود سرمایه‌گذار در آنها وجود دارد به شکل صنایع‬ ‫معدنی‪ ،‬پایین دستی نفت‪ ،‬گاز و پتروشیمی و نیز صنایع مرتبط‬ ‫با صنعت آلومینیوم تعریف شده است‪ .‬وی با تشریح مزیت‌ها و‬ ‫زمینه‌های سرمایه‌گذاری در این منطقه از کشور گفت‪ :‬مجاورت‬ ‫ب��ا فرودگاه بین‌المللی الم��رد و نزدیکی به فرودگاه خلیج‌فارس‬ ‫عسلویه‪ ،‬همجواری با منطقه ویژه اقتصادی‪-‬انرژی پارس جنوبی‬ ‫و شمالی ازجمله مزیت‌هاست‪ .‬فدایی دولت بیان کرد‪ :‬مجاورت‬ ‫با پاالیش��گاه گاز پارس��یان در شهرستان ُمهر که دارای بهترین‬ ‫کیفیت از لحاظ میعانات گازی در کش��ور اس��ت‪ ،‬واقع شدن در‬ ‫مسیر کریدورهای مهم ترانزیتی کشور‪ ،‬عبور خطوط انتقال گاز‬ ‫سراسری از مجاورت منطقه‪ ،‬دسترسی به بندر تخصصی پارسیان‬ ‫ب��ا عم��ق ‪ ۱۷‬متر و ظرفیت ‪ ۴۰‬میلیون تن‪ ،‬معافیت از پرداخت‬ ‫مالیات و عوارض گمرکی و نیز معافیت مالیات ارزش افزوده برای‬ ‫معامالت و فعالیت‌های پیمانی در منطقه از دیگر مزیت‌هاست‪.‬‬ ‫مجری طرح صنایع انرژی‌بر جنوب کش��ور و مدیرعامل منطقه‬ ‫وی��ژه اقتصادی المرد ادام��ه داد‪ :‬از نکته‌های مهم‪ ،‬بحث انتقال‬ ‫آب از خلیج‌فارس به دش��ت المرد اس��ت که در پی استقرار این‬ ‫منطقه محقق شده و با پایان عملیات آن عالوه بر تامین مصارف‬ ‫صنعتی‪ ،‬امکان اس��تفاده ساکنان نواحی پیرامونی منطقه ویژه‬ ‫اقتصادی المرد از آب ش��رب نیز فراهم می‌ش��ود‪ .‬فدایی دولت‬ ‫گفت‪ :‬همچنین متقاضیان سرمایه‌گذاری در این منطقه از تامین‬ ‫برق پایدار در دوران ساخت و بهره‌برداری اطمینان کامل داشته‬ ‫باش��ند‪ .‬وی بی��ان کرد‪ :‬با راه‌اندازی مجتم��ع آلومینیوم جنوب‬ ‫در این منطقه در نیمه س��ال جاری و تولید ش��مش آلومینیوم‪،‬‬ ‫به دنبال توس��عه صنایع پایین‌دس��تی آن هستیم و از هم‌اکنون‬ ‫قراردادی با یک ش��رکت تخصصی در مجموعه وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت برای یافتن معادن مختلف ازجمله بوکسیت که‬ ‫عمده‌ترین منبع برای فلز آلومینیوم است‪ ،‬منعقد شده است تا‬ ‫در صورت یافت از واردات آن بی‌نیاز ش��ویم‪ .‬فدایی دولت افزود‪:‬‬ ‫با برنامه‌ریزی‌های انجام شده در آینده نزدیک‪ ،‬اقدام به برگزاری‬ ‫چند همایش داخلی و خارجی برای معرفی بیشتر این منطقه به‬ ‫س��رمایه‌گذاران داخلی و خارجی خواهیم کرد‪ .‬الزم به یادآوری‬ ‫اس��ت که منطقه ویژه اقتص��ادی المرد در جنوب فارس و در ‪۶‬‬ ‫کیلومتری شمال‌شرق شهر المرد و در وسعتی افزون بر ‪۸۵۰۰‬‬ ‫هکتار از زیرمجموعه‌های س��ازمان توس��عه و نوسازی معادن و‬ ‫صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) است‪.‬‬ ‫کاهش قدرت خرید‪ ،‬قراضه را کمیاب کرده است‬ ‫رویگردانی فوالدی‌ها از مصرف قراضه‌‬ ‫س�ارا اصغری‪:‬‬ ‫نرخ قراضه در س��ال جاری تا حدودی ثبات‬ ‫یافت��ه اس��ت و از التهاب‌ه��ای ناگهانی س��ال‬ ‫گذش��ته که قیم��ت آن را به ش��دت افزایش‬ ‫می‌داد‪ ،‬خبری نیس��ت اما موضوع آن است که‬ ‫قراضه در بازار کمیاب ش��ده است و واحدهای‬ ‫فوالدی نیز ترجیح می‌دهند به س��مت مصرف‬ ‫آهن اس��فنجی پیش بروند‪.‬‬ ‫‹ ‹فوالدس�ازان به س�مت اس�تفاده از‬ ‫آهن اس�فنجی ‌رفته‌اند‬ ‫درب��اره وضعی��ت ب��ازار قراضه س��یداحمد‬ ‫هاش��می‪ ،‬فع��ال ب��ازار قراض��ه در گفت‌وگو با‬ ‫روزگار مع��دن اظهار کرد‪ :‬بازار قراضه نس��بت‬ ‫به سال گذش��ته تا حدی متعادل شده است و‬ ‫قیمت‌ها ثبات بیش��تری یافته‌اند‪.‬‬ ‫البت��ه یکی از مهم‌ترین دالی��ل این ثبات به‬ ‫این موض��وع بازمی‌گردد که واحدهای فوالدی‬ ‫بیشتر به سمت استفاده از آهن اسفنجی روی‬ ‫آورده‌اند‪ .‬میانگین قیمت‌ها تا حدی ثبات یافته‬ ‫اس��ت اما همچن��ان قراضه‌فروش‌ه��ا در حال‬ ‫مقاومت هستند که به نرخ باالتری قراضه‌ها را‬ ‫بفروش��ند‪.‬‬ ‫هاش��می در ادامه عنوان کرد‪ :‬هم‌اکنون هر‬ ‫کیل��و قراضه در مرز ‪ ۲۹۰۰‬تومان و با نوس��ان‬ ‫درحال خرید و فروش اس��ت‪ ،‬ب��رای نمونه در‬ ‫ته��ران باالتر از این نرخ و در برخی اس��تان‌ها‬ ‫نیز کمتر از این نرخ خرید و فروش می‌ش��ود‪.‬‬ ‫وی همچنین با اشاره به کاهش میزان قراضه‬ ‫در کش��ور عنوان کرد‪ :‬این‌روزها میزان قراضه‬ ‫در کش��ور در ح��ال کاهش اس��ت‪ .‬از آنجا که‬ ‫صنایع پایین‌دست فوالد و قطعه‌سازها در حال‬ ‫تعطیل شدن هس��تند‪ ،‬میزان قراضه‌ها کاهش‬ ‫پیدا کرده اس��ت‪.‬‬ ‫این فعال بازار قراضه در پاسخ به این پرسش‬ ‫که چرا واحدها به س��مت تولید و اس��تفاده از‬ ‫آهن اس��فنجی رفته‌اند‪ ،‬بیان کرد‪ :‬از یک‌س��و‬ ‫می��زان قراضه در بازار کاهش پی��دا کرده و از‬ ‫س��ویی نرخ آن افزایش یافته اس��ت‪ ،‬به همین‬ ‫دلیل واحدهای فوالدسازی ترجیح می‌دهند به‬ ‫س��متتولیدآهناس��فنجیبروند‪.‬‬ ‫از آنجا که در کش��ور آهن اس��فنجی فراوان‬ ‫است برای واحدها به‌ٌصرفه‌تر خواهد بود که به‬ ‫س��مت استفاده از آهن اس��فنجی پیش بروند‪.‬‬ ‫البته در کوره‌های القایی ابتدای ذوب باید کوره‬ ‫با قراضه شارژ شود اما در کوره‌های قوس فرق‬ ‫چندانی ندارد که ذوب اولیه را با چه موادی آغاز‬ ‫کنن��د‬ ‫‪.‬‬ ‫سیداحمد هاشمی‪ :‬میزان قراضه در بازار کاهش و‬ ‫نرخ آن افزایش یافته است‪ ،‬به همین دلیل واحدهای‬ ‫فوالدسازی ترجیح می‌دهند به سمت تولید آهن اسفنجی‬ ‫بروند‪.‬‬ ‫از آنجا که در کشور آهن اسفنجی فراوان است برای‬ ‫واحدها به‌ٌصرفه‌تر خواهد بود که به سمت استفاده از‬ ‫آهن اسفنجی پیش بروند‬ ‫‹ ‹مزایای اس�تفاده از قراضه‬ ‫هاشمی در ادامه با اشاره‬ ‫به مزایا و معایب استفاده‬ ‫از آهن اس��فنجی عنوان‬ ‫ک��رد‪ :‬البته اس��تفاده از‬ ‫آهن اسفنجی با معایب و‬ ‫مزایای��ی همراه اس��ت و‬ ‫بیش��تر واحده��ا ترجی��ح می‌دهند به ش��کل‬ ‫ترکیبی از آن استفاده کنند‪ .‬در آهن اسفنجی‬ ‫هزینه‌های مص��رف مواد و ب��رق افزایش پیدا‬ ‫می‌کند‪ .‬در کارخانه‌های القایی ترکیبی از آهن‬ ‫اس��فنجی و قراض��ه کار می‌کنن��د ام��ا در‬ ‫کارخانه‌های قوس الکتریکی به سمت استفاده‬ ‫از آهن اس��فنجی پیش‌رفته‌اند‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به این پرس��ش که استفاده از‬ ‫قراضه نس��بت به آهن اسنفجی با چه مزایایی‬ ‫همراه است‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬استفاده از آهن قراضه‬ ‫از یک‌سو میزان پرتی تولید را کاهش می‌دهد‬ ‫و از طرفی زمان ذوب را کاهش و میزان تولید‬ ‫را افزای��ش می‌دهد و مصرف م��واد افزودنی و‬ ‫آلیاژه��اراکمت��رمی‌کن��د‪.‬‬ ‫این فعال حوزه قراضه با اش��اره به مهم‌ترین‬ ‫مشکالت بازار قراضه در این روزها عنوان کرد‪:‬‬ ‫یکی از مهم‌ترین مشکالت بازار قراضه‪ ،‬کمبود‬ ‫آن در بازار اس��ت که این کمبود بر نرخ آن نیز‬ ‫تاثیرگذار است‪ .‬هاش��می در ادامه خاطرنشان‬ ‫ک��رد‪ :‬در کل جو نابس��امانی بر ب��ازار حاکم و‬ ‫قیمت‌ها باال اس��ت و صنفی برای آن در کشور‬ ‫وجود ندارد و نرخ مشخصی را اعالم نمی‌کنند‪.‬‬ ‫هاش��می در پاس��خ به این پرس��ش که این‬ ‫بخ��ش فرار مالیاتی دارند‪ ،‬عن��وان کرد‪ :‬بخش‬ ‫قابل‌توجه��ی از قراضه‌فروش‌ه��ا از مالیات فرار‬ ‫می‌کنند‪ .‬البته چون کارخانه‌های فوالد ترجیح‬ ‫می‌دهند به‌طور رس��می خرید کنند‪ ،‬بسیاری‬ ‫از قراضه‌فروش‌ها به این س��مت پیش رفته‌اند‬ ‫که مالیات خود را پرداخت کنند اما برخی نیز‬ ‫هن��وزب��دونمالی��اتکارمی‌کنن��د‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به این پرس��ش ک��ه واردات‬ ‫قراضه به کشور انجام می‌شود‪ ،‬گفت‪ :‬فکر نکنم‬ ‫قراضه‌ای به کش��ور وارد ش��ود‪.‬‬ ‫‹ ‹قراضه‌ها در حال کمیاب ش�دن‬ ‫همچنین زکریا نایبی‪ ،‬مدیر تحقیق و توسعه‬ ‫فوالد ناب تبریز درباره وضعیت بازار قراضه در‬ ‫گفت‌وگ��و با روزگار معدن اظه��ار کرد‪ :‬قراضه‬ ‫نرخ مشخصی ندارد و بیشتر خرده‌فروش‌ها در‬ ‫این صنف و عرضه و تقاضا قیمت‌ها را مشخص‬ ‫می‌کند‪ .‬زمانی که تقاضا افزایش یابد‪ ،‬قیمت‌ها‬ ‫نی��ز روند صع��ودی پیدا می‌کن��د‪ .‬فاصله بین‬ ‫قراضه و شمش متغیر است و به‌طور همیشگی‬ ‫ثابتنیس��ت‪.‬‬ ‫نایبی در ادامه خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬ن��رخ قراضه تا حدی‬ ‫ه��م بس��تگی ب��ه آه��ن‬ ‫اس��فنجی دارد‪ .‬اگ��ر آهن‬ ‫اس��فنجی به ان��دازه کافی‬ ‫موجود باش��د تقاضا برای‬ ‫قراضه کاهش پیدا می‌کند و به دنبال آن نرخ آن‬ ‫نی��ز کاه��ش می‌یاب��د‪ .‬وی در ادام��ه تاکید کرد‪:‬‬ ‫مش��کل ب��ازار قراضه این اس��ت که از انس��جام‬ ‫برخوردار نیس��ت‪ .‬از سوی دیگر مهم‌ترین مشکل‬ ‫این صنف این است که هیچ انجمن یا اتحادیه‌ای‬ ‫برای ای��ن صنف وجود ن��دارد‪ .‬به عب��ارت دیگر‬ ‫متولی و مرجع س��اماندهی برای این صنف وجود‬ ‫نداش��ته و در زمین��ه مالیات‌گی��ری نی��ز نظارت‬ ‫دقیقی بر این صنف وجود ندارد‪ .‬این کارش��ناس‬ ‫فوالد با اش��اره به کاهش میزان قراضه در کش��ور‬ ‫عنوان کرد‪ :‬نرخ وس��ایل در حال افزایش اس��ت و‬ ‫این باعث می‌ش��ود قراضه‌ها نیز کمتر ش��وند‪ .‬تا‬ ‫پیش از این به راحتی یک خودرو اس��قاط می‌شد‬ ‫اما با گران ش��دن کاالها عمر نگه��داری آنها نیز‬ ‫افزای��ش یافته اس��ت‪ .‬در کل چ��ون قدرت خرید‬ ‫مردم کاهش پیدا کرده میزان قراضه نیز در کشور‬ ‫کاهش یافته است‪ .‬مردم لوازم خانگی یا خودرو را‬ ‫تا زمانی که کار کند‪ ،‬مورد استفاده قرار می‌دهند‪.‬‬ ‫درخشش ستاره طالیی روابط عمومی ایران بر ردای شرکت فوالد هرمزگان‬ ‫در شش��مین جش��نواره س��تارگان روابط عمومی ایران و در‬ ‫آس��تانه بزرگداش��ت روز ارتباط��ات و روابط عمومی‪ ،‬ش��رکت‬ ‫فوالد هرمزگان موفق به دریافت تندیس س��تاره طالیی روابط‬ ‫عمومی ایران ش��د‪ .‬به گزارش رواب��ط عمومی فوالد هرمزگان‪،‬‬ ‫شش��مین جش��نواره س��تارگان روابط عمومی ای��ران با حضور‬ ‫روابط عمومی‌های برتر و نخبگان و اس��تادان کشوری این حوزه‬ ‫در مجموع��ه تالش وزارت کار برگزار ش��د و در این جش��نواره‬ ‫س��تاره ارتباطی دولت‪ ،‬ستاره طالیی‪ ،‬ستاره شایستگی‪ ،‬ستاره‬ ‫پیشکس��وت‪ ،‬ستاره آموزش��ی‪ ،‬ستاره زرین‪ ،‬ستاره ملی و ستاره‬ ‫خدمت معرفی ش��دند و از آنان با اهدای لوح و تندیس قدردانی‬ ‫شد‪ .‬روابط عمومی شرکت فوالد هرمزگان در ششمین جشنواره‬ ‫ستارگان روابط عمومی ایران با رأی هیات داوران «ستاره طالیی‬ ‫روابط عمومی» در س��ال ‪ ۹۷‬را کس��ب کرد و رضا صفریان مدیر‬ ‫روابط عمومی ش��رکت فوالد هرمزگان تندیس س��تاره طالیی‬ ‫را از مس��ئوالن برگزاری این جش��نواره دریافت کرد‪ .‬هوشمند‬ ‫س��فیدی‪ ،‬دبیر جشنواره س��تارگان روابط عمومی ایران ضمن‬ ‫تبریک فرارس��یدن روز روابط عمومی‪ ،‬برگزاری این جش��نواره‬ ‫را در جهت گرامیداش��ت این روز دانس��ت و اظهار کرد‪ :‬س��عی‬ ‫می‌کنیم در این برنامه به اهمیت و ضرورت اس��تفاده بیش��تر از‬ ‫رواب��ط عمومی‌ه��ا تاکید کنیم و فضای��ی را رقم بزنیم تا تعصب‬ ‫حرفه‌ای و همگرایی حرفه‌ای خودمان را ارتقا دهیم‪ .‬مدیر روابط‬ ‫عمومی شرکت فوالد هرمزگان نیز پس از کسب تندیس ستاره‬ ‫روابط عمومی در ششمین جشنواره ستارگان روابط عمومی در‬ ‫حاشیه این آیین گفت‪ :‬شرکت فوالد هرمزگان در مسئولیت‌های‬ ‫پیام قدردانی مدیرعامل شرکت فوالد خوزستان‬ ‫در پی کسب تندیس طالیی روابط عمومی ایران‬ ‫محمد کش��انی‪ ،‬مدیرعامل فوالد خوزستان‬ ‫از غالمرض��ا فروغی‌نی��ا‪ ،‬مدیر محت��رم روابط‬ ‫عمومی ش��رکت فوالد خوزستان در پی کسب‬ ‫تندیس طالیی روابط عموم��ی ایران قدردانی‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫در ای��ن پیام آمد اس��ت‪« :‬کس��ب تندیس‬ ‫طالی��ی در شش��مین جش��نواره س��تارگان‬ ‫رواب��ط عموم��ی ایران از س��وی روابط عمومی‬ ‫ف��والد خوزس��تان نش��ان از تعه��د‪ ،‬ت�لاش و‬ ‫عملک��رد مثبت کارکنان واح��د روابط عمومی‬ ‫است‪.‬‬ ‫اینجانب ضمن گرامیداشت ‪ ۲۷‬اردیبهشت‪،‬‬ ‫روز ارتباط��ات و روابط عموم��ی‪ ،‬این موفقیت‬ ‫ب��زرگ را خدمت حضرتعالی و تمامی کارکنان‬ ‫ای��ن واحد تبریک ع��رض ک��رده و از خداوند‬ ‫متع��ال س�لامتی و توفی��ق روزاف��زون س��ایر‬ ‫کارکن��ان گروه فوالد خوزس��تان را مس��ئلت‬ ‫می‌‌کنم»‪.‬‬ ‫اجتماعی همواره پیشتاز است و تالش دارد در حوزه مسئولیت‬ ‫اجتماعی مشارکت فعال داشته باشد‪ .‬صفریان با اشاره به نقش‬ ‫مدیران ارشد و حمایت آنان از روابط عمومی اظهار کرد‪ :‬شناخت‬ ‫مدیران ارش��د از روابط عمومی‌ها و فعالیت‌های آنها در عملکرد‬ ‫روابط عمومی‌ها بس��یار تاثیرگذار اس��ت‪ .‬این موضوع در فوالد‬ ‫هرمزگان بسیار مهم بوده و همواره مدیرعامل از روابط عمومی‬ ‫حمایت‌های الزم را داش��ته اس��ت و ج��ا دارد از تالش‌های وی‬ ‫تشکر کنم‪ .‬مدیر روابط عمومی فوالد هرمزگان از مشارکت این‬ ‫مجموعه در کمک‌رس��انی به س��یل‌زدگان خبر داد و گفت‪ :‬در‬ ‫راستای ایفای نقش مسئولیت اجتماعی‪ ،‬شرکت فوالد هرمزگان‬ ‫محمول��ه‌ای ب��ه ارزش ‪ ۱۰‬میلیارد ریال کمک کرده اس��ت‪ .‬به‬ ‫گفته وی‪ ،‬طرح نظام مس��ئولیت‌های اجتماعی در شرکت فوالد‬ ‫هرمزگان در حال تدوین اس��ت که تا نیمه نخس��ت سال جاری‬ ‫اجرایی خواهد شد‪.‬‬ ‫نام صادرکنندگان مجاز مقاطع طویل فوالدی اعالم شد‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت در ابالغیه‌ای‬ ‫به گم��رک جمهوری اس�لامی ای��ران نام ‪۵۱‬‬ ‫ش��رکت تولید و صادرکننده مجاز برای مقاطع‬ ‫طویل فوالدی را اعالم کرد که بیشتر در زمینه‬ ‫صادرات میلگرد فعالیت دارند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش پای��گاه اطالع‌رس��انی انجمن‬ ‫تولیدکنندگان ف��والد ایران‪ ،‬ضم��ن درج نامه‬ ‫یادش��ده و جدول نام ش��رکت‌های مجاز‪ ،‬رضا‬ ‫رحمان��ی در نام��ه خود ب��ه گمرک ای��ران نام‬ ‫ش��رکت‌های مجاز را برای دوره ‪۳‬ماه نخس��ت‬ ‫سال جاری مشخص کرد‪.‬‬ ‫بر این اس��اس‪ ،‬فرآیند زمان بر و بروکراس��ی‬ ‫اداری تایید کوتاژه��ای صادراتی (مرحله ثبت‬ ‫اظهارنام��ه واردات یا ص��ادرات کاال در گمرک)‬ ‫پای��ان می‌یاب��د و دیگر نیازی ب��ه تایید وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت ب��رای دریافت مجوز‬ ‫صادرات وجود ندارد‪.‬‬ ‫نام ‪ ۵۱‬شرکت تولیدکننده میلگرد‪ ،‬تیرآهن‪،‬‬ ‫نبش��ی و ناودانی نش��ان می‌دهد که ‪۷۰‬درصد‬ ‫آنه��ا در زمینه ص��ادرات میلگرد مج��وز دارند‬ ‫همچنین تعداد ‪ ۱۱‬شرکت با سهم ‪۲۱.۵‬درصد‬ ‫در زمینه نبش��ی و ناودانی به شکل اختصاصی‬ ‫فعالیت دارند و بقیه صادرکننده نبشی فوالدی‬ ‫و تیرآهن هستند‪.‬‬ ‫آمار انجمن تولید‌کنندگان فوالد ایران گویای‬ ‫آن اس��ت که صادرات تولیدات فوالدی در ‪۱۲‬‬ ‫م��اه ‪ ۹۷‬برابر با ‪ ۲‬میلی��ون و ‪ ۹۸۷‬هزار تن بود‬ ‫که در مقایس��ه با عملک��رد یک میلیون و ‪۶۲۳‬‬ ‫هزار تن در س��ال ‪ ۹۶‬رشد ‪۸۴‬درصدی را نشان‬ ‫می‌دهد‪.‬‬ ‫صنایع‌معدنی فلزی‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 28‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 12‬رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 18‬مه ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره‪166‬‬ ‫یادداشت‬ ‫ظرفیتی به نام فرسودگی‬ ‫خودرو در ایران‬ ‫سارا اصغری‬ ‫روزنامه‌نگار‬ ‫براساس چشم‌انداز ‪ ۱۴۰۴‬باید به تولید حدود‬ ‫‪ ۱۰‬میلیون تن قراضه در س��ال دس��ت یابیم تا‬ ‫در زنجیره فوالد تعادل ایجاد شود‪ .‬این درحالی‬ ‫اس��ت که هم‌اکن��ون حتی به تولی��د ‪ ۲‬میلیون‬ ‫تن قراضه در س��ال نیز دست نیافته‌ایم‪ .‬به طور‬ ‫معم��ول ‪۹۰‬درصد فوالد تولید ش��ده در جهان‬ ‫دوباره ب��ه چرخه بازمی‌گردد البت��ه باید درنظر‬ ‫گرف��ت که موضوع قابل‌توج��ه در این بین‪ ،‬عمر‬ ‫اس��تفاده از فوالد در یک چرخه زمانی است که‬ ‫این چرخه در کشورهای توسعه‌یافته کوتاه‌مدت‬ ‫و در کش��ورهای در حال توسعه بلندمدت است‪.‬‬ ‫ب��رای نمونه عم��ر مفید خودرو در یک کش��ور‬ ‫توسعه‌یافته حدود ‪ ۶‬سال است و به‌طور معمول‬ ‫پ��س از ای��ن مدت دوب��اره به چرخ��ه ضایعات‬ ‫بازمی‌گردد‪ .‬ش��اهد هس��تیم که عمر خودرو در‬ ‫ایران حدود ‪۵‬برابر عمر خودرو در جهان اس��ت‪.‬‬ ‫ای��ن درحالی اس��ت که از چرخه خ��ارج کردن‬ ‫خودروهای فرس��وده از یک س��و سبب کاهش‬ ‫آلودگی و از س��وی دیگر باع��ث افزایش میزان‬ ‫مصرف قراضه در کش��ور خواهد ش��د‪ .‬می‌توان‬ ‫بازیافت خودرو را به س��مت صنعتی شدن پیش‬ ‫برد‪ ،‬چراکه با صنعتی کردن بازیافت خودروهای‬ ‫فرس��وده افزون بر اینکه می‌توان قراضه مناسب‬ ‫و کاف��ی برای صنعت ف��والد تهیه کرد‪ ،‬می‌توان‬ ‫به س��رعت گام بزرگی در راس��تای پاکس��ازی‬ ‫محیط‌زیس��ت در کشور برداش��ت‪ .‬البته این امر‬ ‫هم نیازمند همکاری سازمان‌های مختلف است‬ ‫زی��را با توج��ه به وضعیت معیش��تی م��ردم به‬ ‫سادگی نمی‌توان خودروهای جدید را جایگزین‬ ‫خودروهای فرسوده کرد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫اطمینان خاطر صادرکنندگان‬ ‫فوالد را فراهم کنیم‬ ‫در امر ص��ادرات بحث کیفی��ت‪ ،‬رقابت و نرخ‬ ‫بسیار مهم است و این اهمیت در فوالد حساس‌تر‬ ‫است چراکه ایران با کشورهای سی‌آی‌اس مانند‬ ‫روسیه و اوکراین رقیب بوده و این رقابت شدیدتر‬ ‫ش��ده و فوالدس��ازان درتالشند س��هم خود در‬ ‫بازارهای صادراتی را حفظ کنند‪.‬‬ ‫به گزارش چی�لان‪ ،‬فرزاد ارزان��ی‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫ف��والد هرمزگان گف��ت‪ :‬در امر ص��ادرات بحث‬ ‫کیفی��ت‪ ،‬رقاب��ت و ن��رخ خیل��ی مهم اس��ت و‬ ‫ای��ن اهمیت در فوالد حس��اس‌تر اس��ت چراکه‬ ‫ایران با کش��ورهای س��ی‌آی‌اس مانند روسیه و‬ ‫اوکراین رقیب بوده و این رقابت ش��دیدتر شده و‬ ‫فوالدس��ازان درتالشند تا سهم خود در بازارهای‬ ‫صادراتی را حفظ کنند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬از این‌رو انتظار می‌رود بخش��ی از‬ ‫ای��ن محرک‌ها از طریق مش��وق‌ها و تس��هیالت‬ ‫صادراتی دولت فراهم ش��ود و در ش��رایط فعلی‬ ‫بهتر اس��ت شاهد پررنگ‌تر ش��دن این مشوق‌ها‬ ‫باش��یم تا فوالدسازان با اطمینان خاطر بیشتری‬ ‫ب��ه صادرات بپردازن��د‪ .‬ارزانی خاطرنش��ان کرد‪:‬‬ ‫موض��وع مهم دیگر در امر ص��ادرات‪ ،‬جابه‌جایی‬ ‫و نقل و انتقال پول اس��ت‪ .‬اگر ش��رایطی فراهم‬ ‫شود که موضوع جابه‌جایی پول نیز تسریع شود‬ ‫انگی��زه صادراتی واحدها افزای��ش خواهد یافت‪.‬‬ ‫به عب��ارت دیگر به دلیل تحریم‪ ،‬مش��کالتی در‬ ‫نحوه بازگش��ت ارز ایجاد ش��ده و بهتر آن است‬ ‫در کن��ار اقدامات��ی که ش��رکت‌ها در این زمینه‬ ‫انجام می‌دهند‪ ،‬شاهد تشکیل ستادی در وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت باش��یم‪ .‬وی در پایان‬ ‫گفت‪ :‬به نظر می‌رسد با این اقدام و حمایت‌های‬ ‫انجمن تولیدکنندگان فوالد‪ ،‬روند فعلی مدیریت‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬موضوع مه��م دیگر بازگش��ت ارز‬ ‫حاص��ل از ص��ادرات به داخل کش��ور و ثبت در‬ ‫س��امانه نیما اس��ت‪ .‬درواقع ش��رکت‌ها نیازهای‬ ‫ارزی دارند و بخش��ی از ارز بازگردانده ش��ده به‬ ‫کش��ور باید صرف تامین نیازهای ارزی‌شان شود‬ ‫و باید به آنها این اجازه داده ش��ود که البته این‬ ‫اجازه تا حدودی داده شده است‪.‬‬
‫معدن بین‌الملل‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 28‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 12‬رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 18‬مه ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره‪166‬‬ ‫یادداشت‬ ‫معدن‬ ‫همراه همیشه بشر‬ ‫احمد کاظمی‬ ‫کارشناس معدن‬ ‫خبر‬ ‫ادامه کاهش نرخ طال‬ ‫قیم��ت ط�لا پ��س از اینک��ه در معام�لات روز‬ ‫پنجش��نبه ب��ازار جهان��ی ب��ا بزرگ‌تری��ن کاهش‬ ‫ی��ک روزه در یک ماه گذش��ته روبه‌رو ش��د‪ ،‬تحت‬ ‫تاثی��ر رش��د ارزش دالر و بهب��ود ریس��ک‌پذیری‬ ‫س��رمایه‌گذاری‪ ،‬روز جمعه به روند کاهش��ی خود‬ ‫ادام��ه داد‪ .‬به گزارش ایس��نا‪ ،‬هر اون��س طال برای‬ ‫تحویل فوری در معامالت روز جاری بازار سنگاپور‬ ‫‪ ۰.۱‬درصد کاهش یافت و به ‪ ۱۲۸۵.۰۱‬دالر رسید‪.‬‬ ‫بهای معامالت این بازار روز پنجش��نبه ‪ ۰.۸‬درصد‬ ‫سقوط کرده بود که بزرگ‌ترین کاهش یک روزه در‬ ‫یک ماه گذش��ته بود‪ .‬در بازار معامالت آتی امریکا‪،‬‬ ‫هر اونس طال ب��ا ‪ ۰.۱‬درصد کاهش‪ ،‬در ‪۱۲۸۵.۲۰‬‬ ‫دالر ایس��تاد‪ .‬به گفته بنجامین لو‪ ،‬تحلیلگر شرکت‬ ‫فیلی��پ فیوپ��رز‪ ،‬بازارها به دارایی‌های پر ریس��ک‬ ‫تمایل دارند و س��رمایه‌گذاران ت�لاش می‌کنند از‬ ‫پیش��رفت در مذاک��ره تجاری امری��کا و چین بهره‬ ‫ببرند‪ .‬ش��اخص‌های س��هام امری��کا از نتایج مالی‬ ‫مثبت شرکت‌ها و آمار اقتصادی مطلوب سود برده‬ ‫و ب��ه روند صعودی خود ادام��ه دادند‪ .‬در این بین‪،‬‬ ‫ش��اخص دالر در برابر س��بدی از ارزهای رقیب‪ ،‬به‬ ‫باالتری��ن حد در ‪ ۲‬هفته گذش��ته صعود کرد‪ .‬با از‬ ‫بین رفت��ن ریس��ک‌گریزی س��رمایه‌گذاران‪ ،‬بازده‬ ‫اوراق خزان��ه امری��کا بهبود یاف��ت و از ارزش دالر‬ ‫پش��تیبانی کرد‪ .‬دالر قوی‌تر‪ ،‬معامالت طال را برای‬ ‫خریداران غیرامریکایی گران‌تر می‌کند‪ .‬بر اس��اس‬ ‫گ��زارش رویت��رز‪ ،‬اوایل هفته جاری پ��س از اینکه‬ ‫چین تعرفه‌های تالفی‌جویانه علیه کاالهای امریکا‬ ‫را وضع کرد‪ ،‬هر اونس طال برای تحویل فوری ‪۱.۱‬‬ ‫درصد صعود کرده بود که بزرگ‌ترین رش��د روزانه‬ ‫در حدود ‪ ۳‬ماه گذش��ته بود‪ .‬در بازار س��ایر فلزات‬ ‫ارزش��مند‪ ،‬هر اونس نقره ب��رای تحویل فوری ‪۰.۲‬‬ ‫درص��د کاهش یافت و در ‪ ۱۴.۵۲‬دالر ایس��تاد‪ .‬هر‬ ‫اونس پالتین برای تحویل فوری ‪ ۰.۶‬درصد کاهش‬ ‫یاف��ت و به ‪ ۸۲۴.۴۳‬دالر رس��ید‪ .‬هر اونس پاالدیم‬ ‫ب��رای تحویل ف��وری ‪ ۰.۱‬درصد کاهش داش��ت و‬ ‫‪ ۱۳۲۹.۳۵‬دالر معامله شد‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت تولیدکننده آلومینیوم آلکوا هشدار داد‬ ‫تشدید جنگ تجاری امریکا و چین تاثیر منفی روی قیمت‌های‬ ‫جهانی آلومینیوم گذاشته و به صنعت آلومینیوم آسیب می‌زند‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬روی هاروی‪ ،‬مدیرعامل آلکوا در کنفرانس‬ ‫فلزات‪ ،‬معدنکاری و فوالد جهان��ی بانک امریکا مریل لینچ در‬ ‫بارسلون اسپانیا اظهار کرد‪ :‬ما بر این باوریم که تعرفه‌ها منطقی‬ ‫نیستند‪ .‬سهمیه‌ها غیرقابل اجرا هستند‪ .‬تمام این ابهام‌ها بدون‬ ‫تردید روی قیمت‌گذاری آلومینیوم تاثیر منفی می‌گذارد‪.‬‬ ‫مدیرعامل آلکوا خاطرنش��ان کرد که قیمت‌های آلومینیوم‬ ‫در بازار فلزات لندن‪ ،‬امس��ال به ح��دود ‪ ۱۸۰۰‬دالر در هر تن‬ ‫رسیده است‪ .‬با این حال تا اواسط هفته جاری حدود ‪ ۲۵‬دالر‬ ‫باالتر بود‪.‬‬ ‫شرکت آلکوا که در تالش برای نهایی کردن مذاکره دستمزد‬ ‫با اتحادیه کارگران فوالدس��ازی بوده است‪ ،‬اذعان کرد از وضع‬ ‫تعرفه‌ها روی واردات چین و س��ایر کش��ورها که سال گذشته‬ ‫از سوی دولت ترامپ انجام شد‪ ،‬تا حدودی سود برده است‪.‬‬ ‫ب��ه گفته ویلیام اوپلینگر‪ ،‬نایب رئیس و مدیرمالی آلکوا‪ ،‬این‬ ‫ش��رکت از تعرفه‌ه��ای دولت امری��کا روی واردات محصوالت‬ ‫مشابه خارجی‪ ،‬ساالنه حدود ‪ ۱۰۰‬میلیون دالر سود می‌برد‪.‬‬ ‫ام��ا مدیرعامل آلکوا گفت‪ :‬ما س��ود می‌بری��م و نتیجه مالی‬ ‫خوبی داریم اما نس��بت به حمایت از ظرفیت هزینه باال نگران‬ ‫هستیم زیرا رش��د محصوالت نیمه‌ساخته و نهایی چین ادامه‬ ‫دارد و این امر ممکن است روی تولیدکنندگان امریکایی تاثیر‬ ‫منفی داشته باشد‪.‬‬ ‫ش��رکت آلکوا که در کانادا چندی��ن کارخانه فلزات از جمله‬ ‫‪ ۳‬کارخانه ذوب آلومینیوم دارد‪ ،‬ابراز امیدواری کرد که فلزات‬ ‫تولید کانادای این ش��رکت بدون متحمل ش��دن تعرفه باالی‬ ‫واردات‪ ،‬به امریکا وارد ش��ود‪ .‬بر اساس گزارش پالتس‪ ،‬هاروی‬ ‫اظه��ار کرد که رش��د تقاضا برای آلومینیوم در س��طح جهانی‬ ‫مطلوب بوده و این فلز امس��ال دچار کمبود عرضه می‌ش��ود‪.‬‬ ‫پس از اینکه چین پیش��نهاد ک��رد پیش‌نویس توافقنامه مورد‬ ‫بازنگری قرار گیرد‪ ،‬مذاکر ‌هّهای تجاری به مانع برخورد‪ .‬دونالد‬ ‫ترامپ‪ ،‬رئیس‌جمهوری امریکا‪ ،‬پکن را متهم کرد با بی‌اعتنایی‬ ‫به تعهدات اولیه در مدت مذاکره‪ ،‬خالف وعده خود عمل کرده‬ ‫اس��ت و دستور داده تعرفه ‪ ۲۰۰‬میلیارد دالر واردات چینی از‬ ‫‪ ۱۰‬به ‪ ۲۵‬درصد افزایش پیدا کند‪.‬‬ ‫مس ایران در روزگار تنگنای اقتصادی‬ ‫تحریم‪ ،‬قدرت چانه‌زنی مس ایران را در جهان کم می‌کند‬ ‫ثمن رحیمی‌راد‪:‬‬ ‫روزگار‪ ،‬روزگار تحری��م اس��ت و اما و اگرهای‬ ‫آن بر اقتصاد ایران‪ .‬معدن و صنایع معدنی نیز از‬ ‫دغدغه‌های این روزها مستثنا نیستند‪.‬‬ ‫چندی پیش دونال��د ترامپ‪ ،‬رئیس‌جمهوری‬ ‫امریکا از اعمال تحریم‌های جدید بر بخش فلزات‬ ‫ایران گفت‪ ،‬در ش��رایطی که ص��ادرات فلزات از‬ ‫مهم‌ترین منابع درآمد غیرنفتی ایران به ش��مار‬ ‫می‌آی��د و بی��ش از ‪۱۰‬درصد صادرات کش��ور را‬ ‫تشکیل می‌دهد‪.‬‬ ‫م��س از جمله ای��ن اقالم و یک��ی از ‪ ۱۰‬ماده‬ ‫اصلی صادراتی ایران اس��ت که بی‌تردید از گزند‬ ‫تحریم‌ها در امان نخواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹رشد تولید مس در ایران‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه‌ای‪/‬کارخانه مس سرچشمه‬ ‫ب��ا وجود افت و خیزهایی ک��ه بازار مواد معدنی‬ ‫همواره تجربه می‌کند و گاه حتی دستخوش رکود‬ ‫و کسادی بسیار می‌ش��ود‪ ،‬جایگاه آن هیچ‌گاه در‬ ‫ب��ازار جهانی متزل��زل نمی‌ش��ود و صنایع جهان‬ ‫همواره متقاضی محصوالت معدنی و صنایع معدنی‬ ‫بوده‌اند‪ .‬این اتفاق البته دالیلی دارد؛ از جمله اینکه‬ ‫دنیای مدرن نمی‌تواند بدون محصوالت معدنی به‬ ‫پیش برود و در س��اخت ان��واع تلفن‌های موبایل‪،‬‬ ‫خودروه��ا‪ ،‬برج‌های انرژی‪ ،‬پنل‌های خورش��یدی‪،‬‬ ‫ت انواع سازه‌ها به مواد‬ ‫کود‪ ،‬ماشین‌آالت و س��اخ ‌‬ ‫معدنی نیاز دارد‪.‬‬ ‫عالوه بر اینها‪ ،‬پدیده‌های در حال رش��د جهان‬ ‫مانند جمعیت‪ ،‬شهرنش��ینی و رشد درآمد‪ ،‬تقاضا‬ ‫را برای س��اختمان و خودرو و ب��ه دنبال آن مواد‬ ‫معدن��ی باال می‌ب��رد‪ .‬این در حالی اس��ت که پیدا‬ ‫ک��ردن جایگزین برای م��واد و محصوالت معدنی‬ ‫ممکن نیس��ت‪ ،‬البته نمونه‌هایی از این جایگزینی‬ ‫وجود داش��ته به طور مثال الیاف کربن جایگزین‬ ‫برخی از فلزات ش��ده یا گاز طبیعی و دیگر منابع‬ ‫انرژی جای زغال‌س��نگ را گرفته‌اند اما شمار آنها‬ ‫اندک است‪ .‬بنابراین اگر نتوان گفت در همه جهان‬ ‫ام��ا به طور تقریبی همه کش��ورها به ویژه آنهایی‬ ‫که فقیرتر هس��تند‪ ،‬برای بقا نی��از به مواد معدنی‬ ‫دارن��د چون مواد معدنی دس��تمایه جذب مقادیر‬ ‫زیادی س��رمایه‌گذاری مس��تقیم خارجی در این‬ ‫کشورهاست‪.‬‬ ‫در کن��ار اینه��ا‪ ،‬بخش مع��دن و صنایع معدنی‬ ‫عالوه بر ارتقای خود در س��ایر بخش‌های فناورانه‬ ‫نیز رس��وخ کرده و سرمایه‌گذاری‌های چشمگیری‬ ‫در آنه��ا انج��ام داده اس��ت‪ .‬ش��بکه‌های خودکار‪،‬‬ ‫اینترنت اشیا‪ ،‬حسگرها‪ ،‬شبیه‌سازی و هواپیماهای‬ ‫بدون سرنش��ین از جمله این فناوری‌ها هستند و‬ ‫این انقالب خاموش مسیر را برای پیشرفت بخش‬ ‫معدن در جهان هموارتر می‌کند‪.‬‬ ‫ضرر آلومینیومی‌ها از جنگ تجاری جهان‬ ‫به گ��زارش روزگارمع��دن‪ ،‬روزنام��ه ایرانی و‬ ‫انگلیس��ی‌زبان فایننش��یال‌تریبیون‪ ۱۶ ،‬فوری��ه‬ ‫‪ ۲۷( ۲۰۱۹‬بهم��ن ‪ )۱۳۹۷‬از تولی��د ‪۹۹۷.۵۳۵‬‬ ‫تنی کنس��انتره مس در مجتمع‌های بزرگ مس‬ ‫کش��ور خب��ر داد‪ .‬این مق��دار تولی��د مربوط به‬ ‫‪ ۱۰‬ماه منته��ی به ‪ ۲۰‬ژانوی��ه ‪ ۳۰( ۲۰۱۹‬دی‬ ‫‪ )۱۳۹۷‬است و رشد س��االنه ‪۴‬درصدی را نشان‬ ‫می‌دهد‪.‬‬ ‫همچنین در ادامه این خبر و براساس داده‌های‬ ‫آخرین گزارش سازمان توسعه و نوسازی معادن‬ ‫و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو) آمده که مجتمع‬ ‫مس سرچشمه به عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده‬ ‫مس ایران ب��ا ‪ ۵۹۲.۵۶۱‬تن تولید در بازه زمانی‬ ‫یادشده در مقایسه با همین زمان از سال گذشته‬ ‫رشد ‪۵‬درصدی تولید را تجربه کرد‪.‬‬ ‫مجتمع س��نگان دیگ��ر تولیدکننده بزرگ فلز‬ ‫س��رخ در ایران در این ب��ازه ‪ ۲۷۷.۰۶۰‬تن مس‬ ‫تولید کرد که در مقایسه با سال گذشته ‪ ۴‬درصد‬ ‫رشد داشت و میدوک نیز با ‪ ۱۲۷.۹۱۴‬تن تولید‬ ‫رشد یک درصد در سال را داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹ادامه رشد در سال آینده‬ ‫در همی��ن زمینه‪ ،‬داده‌های وب‌س��ایت آماری‬ ‫«ا ِس��تاتیتا» حکایت از رش��د تولید معادن مس‬ ‫ایران در س��ال گذش��ته میالدی در مقایس��ه با‬ ‫س��ال ‪ ۲۰۱۶‬میالدی (‪ ۱۳۹۵‬خورشیدی) دارد‪.‬‬ ‫بنا بر داده‌های این وب‌سایت‪ ،‬تولید معادن مس‬ ‫ایران در سال ‪ ۲۰۱۸‬میالدی ‪۴۲‬هزار تن بود که‬ ‫این رقم برای س��ال آینده میالدی (‪ )۲۰۲۰‬هم‬ ‫پیش‌بینی می‌شود‪.‬‬ ‫ای��ن در حالی اس��ت ک��ه تولید مع��ادن مس‬ ‫ایران در س��ال ‪ ۲۰۱۶‬میالدی ب��ه ‪۲۶۰‬هزار تن‬ ‫می‌رسید‪.‬‬ ‫این وب‌س��ایت همچنین مقادیر تولید معادن‬ ‫م��س ای��ران را در س��ال‌های ‪ ۲۰۱۴‬می�لادی‬ ‫بازار نوی‪ :‬با اعمال تحریم‌ها‪ ،‬یک مسئله‪ ،‬قدرت چانه‌زنی ایران‬ ‫است که در معامالت بین‌المللی کم می‌شود و ما ناگزیر از معامله‬ ‫کاال با بهای کمتر از ارزش واقعی هستیم؛ چیزی که نه درباره مس‬ ‫بلکه درباره سایر اقالم مورد تحریم وجود دارد و مسئله دیگر‬ ‫شرکت‌های طرف معامله است‪ .‬تا پیش از تحریم‌ها‪ ،‬شرکت‌های‬ ‫ردیف اول جهان طرف معامله ما بودند‪ ،‬در حالی که با تحریم‌ها‬ ‫مجبوریم با شرکت‌های چند رده پایین‌تر وارد معامله شویم‬ ‫‪۲۱۶‬هزار و ‪ ۸۰۰‬ت��ن‪ ۲۰۱۳ ،‬میالدی ‪۲۲۲‬هزار‬ ‫و ‪ ۹۰۰‬تن‪ ۲۰۱۲ ،‬میالدی ‪۲۳۸‬هزار تن‪۲۰۱۰ ،‬‬ ‫میالدی ‪۲۵۶‬ه��زار و ‪ ۷۰۰‬تن و ‪ ۲۰۰۵‬میالدی‬ ‫‪۱۹۰‬هزار تن اعالم می‌کند‪.‬‬ ‫‹ ‹مس یکی از برترین‌های صادراتی‬ ‫دانشنامه انگلیسی ویکی‌پدیا نیز در سال ‪۲۰۱۱‬‬ ‫میالدی (‪ ۱۳۹۰‬خورشیدی) به نقل از مدیرعامل‬ ‫وقت ش��رکت ملی صنایع مس ایران‪ ،‬این کشور‬ ‫را دارای رتبه نهم جهان در برخورداری از ذخایر‬ ‫مس دانس��ت و عالوه بر این‪ ،‬داده‌های وب‌سایت‬ ‫ِکسپرتز» مس را در گروه محصوالت‬ ‫« ُورلدز تاپ ا ُ‬ ‫صادرات��ی قرار داده که باالترین ارزش دالر را در‬ ‫محموله‌هایی که در سال ‪ ۲۰۱۷‬میالدی (‪۱۳۹۶‬‬ ‫خورشیدی) از ایران خارج شدند‪ ،‬ارائه داده است‪.‬‬ ‫ب��ه عب��ارت دیگ��ر ‪ ۹۶.۴‬درص��د کل ارزش‬ ‫ص��ادرات ایران را در س��ال ‪ ۲۰۱۷‬میالدی‪ ،‬این‬ ‫فهرس��ت دهگان��ه تش��کیل می‌ده��د‪ .‬بنابراین‪،‬‬ ‫گ��زارش س��وخت‌های فس��یلی از جمل��ه نفت‪،‬‬ ‫پالس��تیک و محص��والت پالس��تیکی و پس از‬ ‫این ‪ ۲‬کانی‪ ،‬س��رباره و خاکس��تر ‪ ۳‬گروه اصلی‬ ‫صادرات ایران را در سال ‪ ۲۰۱۷‬میالدی تشکیل‬ ‫‌دادند‪.‬‬ ‫در این فهرست‪ ،‬مس در سال ‪ ۲۰۱۷‬میالدی‪،‬‬ ‫رتبه نهم ص��ادرات را به خود اختصاص داده بود‬ ‫که ارزش آن در آن سال ‪ ۳۸۶.۲‬میلیون دالر بود‬ ‫و ‪ ۰.۶‬درص��د از کل ارزش صادرات را در س��ال‬ ‫ایجاد یک واحد فرآوری ضایعات مس در مالزی‬ ‫شرکت جیانگشی کوپر اعالم کرد که پس از اعمال‬ ‫قوانین س��ختگیرانه چین در زمین��ه واردات ضایعات‬ ‫مس به این کش��ور‪ ،‬مجوز راه‌اندازی یک واحد بزرگ‬ ‫فرآوری ضایعات مس در مالزی را اخذ کرده است‪.‬‬ ‫ش��رکت جیانگش��ی کوپر اعالم کرد پس از اعمال‬ ‫قوانین س��ختگیرانه چین در زمین��ه واردات ضایعات‬ ‫مس به این کش��ور که منجر به س��رازیر شدن قراضه‬ ‫مس به کش��ورهای جنوب ش��رق آس��یا شد‪ ،‬شرکت‬ ‫جیانگش��ی کوپر‪ ،‬نخس��تین ش��رکت چینی است که‬ ‫مجوز راه‌اندازی یک واحد بزرگ فرآوری ضایعات مس‬ ‫در مالزی را اخذ کرده است‪.‬‬ ‫اج��رای بخ��ش اصلی پ��روژه ک��ه ش��امل فرآیند‬ ‫بحث‌برانگیز انهدام ضایعات می‌شود‪ ،‬با وجود مخالفت‬ ‫بازار مالزی تصویب ش��د‪ .‬این شرکت قادر خواهد بود‪،‬‬ ‫س��االنه ‪ ۱۵۰‬تن ضایعات م��س را فرآوری کند و کل‬ ‫پروژه باید در یک سال تکمیل شود‪.‬‬ ‫این س��یم مسی دارای پوشش عایق است که شامل‬ ‫ضایعات پالس��تیکی می‌ش��ود‪ .‬این ضایعات در دسته‬ ‫ضایع��ات گروه ‪ ۷‬قرار دارد که از ابتدای س��ال جاری‬ ‫میالدی‪ ،‬ورود آن به چین ممنوع شده است‪.‬‬ ‫بر اس��اس اع�لام جیانگش��ی کوپ��ر‪ ،‬ظرفیت مس‬ ‫فرآوری ش��ده در این واحد می‌تواند به ‪ ۱۰۰‬هزار تن‬ ‫برس��د‪ .‬همچنین محصول اصل��ی‪ ،‬به‌جای محصوالت‬ ‫نیمه‌نهایی شمش مس و مس بلیستر‪ ،‬کاتدهای مس‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫ازآنجایی‌ک��ه چین محدودیت واردات قراضه مس را‬ ‫فزای��ش داده و ازجمله تعرف��ه ‪ ۲۵‬درصدی بر فلزات‬ ‫بازیافتی ایاالت‌متحده اعمال کرده اس��ت‪ ،‬ممنوعیت‬ ‫کامل ضایعات دس��ته ‪ ۷‬موجب س��رازیر شدن حجم‬ ‫زیادی از ضایعات به کش��ور همس��ایه ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫درنتیج��ه‪ ،‬انبار و کارگاه‌های ف��رآوری مقیاس‌کوچک‬ ‫در مالزی رش��د کرده اس��ت‪ .‬با این‌حال‪ ،‬بس��یاری از‬ ‫تجهی��زات بدون مجوز و اس��تانداردهای ضد آلودگی‬ ‫فعالیت می‌کنند و مخالفان محلی نگران آن هستند‪.‬‬ ‫سپتامبر ‪( ۲۰۱۸‬نیمه شهریور تا نیمه مهر ‪،)۱۳۹۷‬‬ ‫برای نخستین بار در ‪ ۲۶‬سال گذشته واردات ضایعات‬ ‫از چی��ن افزایش یافت‪ .‬میزان مص��رف ضایعات مس‬ ‫امریکا در ‪ ۹‬ماه نخس��ت س��ال گذش��ته میالدی در‬ ‫مالزی ب��ه ‪ ۷۵‬هزار و ‪ ۴۲۲‬تن افزای��ش پیدا کرد که‬ ‫در دوره مش��ابه س��ال ‪ ۲۰۱۷‬میالدی رشد حدود ‪۳۷‬‬ ‫برابری داشته است‪.‬‬ ‫تایید رس��می نخستین مجوز می‌تواند نشان‌دهنده‬ ‫ت�لاش دولت ب��رای تنظیم و بهبود صنع��ت در حال‬ ‫رش��د بازیافت باش��د‪ .‬شرکت ش��نزن که زیرمجموعه‬ ‫جیانگش��ی‌کاپر است‪ ،‬وظیفه نظارت بر این پروژه را بر‬ ‫عهده خواهد داشت‪.‬‬ ‫یادش��ده به خود اختص��اص داد‪ .‬رتبه دهم این‬ ‫فهرس��ت در اختیار صادرات آلومینیوم با ارزش‬ ‫‪ ۳۰۵.۴‬میلیون دالر ب��ود که ‪۵‬درصد کل ارزش‬ ‫صادرات ایران را در سال ‪ ۲۰۱۷‬میالدی تشکیل‬ ‫می‌داد‪.‬‬ ‫ِکس��پرتز همچنین ‪۱۵‬‬ ‫پا‬ ‫وب‌س��ایت ُورلدزتا ‌‬ ‫ُ‬ ‫صادرکننده برتر مس جهان را به ترتیب برشمرد‪.‬‬ ‫این کش��ورها در س��ال ‪ ۲۰۱۷‬میالدی باالترین‬ ‫درآمد را بر حس��ب دالر از ص��ادرات کانی مس‬ ‫به‌دست آوردند و ‪۹۱.۲‬درصد کل ارزش صادرات‬ ‫کان��ی مس جه��ان در س��ال ‪ ۲۰۱۷‬میالدی به‬ ‫کش��ورهای شیلی‪ ،‬پرو‪ ،‬استرالیا‪ ،‬اندونزی‪ ،‬کانادا‪،‬‬ ‫برزیل‪ ،‬اس��پانیا‪ ،‬مکزی��ک‪ ،‬امریکا‪ ،‬مغولس��تان‪،‬‬ ‫قزاقس��تان‪ ،‬جمهوری دموکراتی��ک کنگو‪ ،‬پاپوآ‬ ‫گینه نو‪ ،‬تایوان و ارمنستان اختصاص داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹سهم کوچک ایران در بازار جهانی‬ ‫با این حال اما سهم ایران‬ ‫در تامی��ن م��س مصرفی‬ ‫جه��ان ناچیز اس��ت‪ .‬این‬ ‫گفت��ه محس��ن بازارنوی‪،‬‬ ‫مع��اون مال��ی اقتص��ادی‬ ‫ش��رکت ملی صنایع مس‬ ‫ایران در گفت‌وگو با روزگارمعدن اس��ت‪ .‬وی در‬ ‫این باره می‌افزای��د‪ :‬چین نیمی از مس جهان را‬ ‫مصرف می‌کند‪.‬‬ ‫حال اگر در س��ال چیزی حدود ‪ ۲۲‬میلیون تن‬ ‫محصول کاتد مس در جهان خرید و فروش شود‪،‬‬ ‫‪ ۱۱‬میلی��ون تنها در چین مصرف می‌ش��ود‪ .‬در‬ ‫همین حال اگر س��هم تولید ایران را حدود ‪۲۵۰‬‬ ‫هزار تن محاس��به کنیم و ‪۱۵۰‬ه��زار تن آن در‬ ‫داخل مصرف ش��ود‪ ۱۰۰ ،‬هزار تن صادر خواهد‬ ‫شد و این رقم اثر چندانی بر تعیین بهای مس در‬ ‫چین به عنوان اصلی‌ترین خریدار ندارد‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به پرسشی با این مضمون که به‬ ‫ج��ز چین دیگر مقاصد صادرات��ی ایران کدامند‪،‬‬ ‫وج��ود مقاص��د دیگ��ر را تایید کرد ام��ا نامی از‬ ‫آنه��ا نبرد و در اظهارنظر درب��اره تاثیر تحریم‌ها‬ ‫ب��ر تجارت م��س ای��ران‪ ،‬توضیح داد‪ :‬ب��ا اعمال‬ ‫تحریم‌ه��ا‪ ،‬یک مس��ئله‪ ،‬ق��درت چانه‌زنی ایران‬ ‫است که در معامالت بین‌المللی کم می‌شود و ما‬ ‫ناگزیر از معامله کاال با بهای کمتر از ارزش واقعی‬ ‫هس��تیم؛ چیزی که نه درباره م��س بلکه درباره‬ ‫سایر اقالم مورد تحریم وجود دارد و مسئله دیگر‬ ‫شرکت‌های طرف معامله است‪.‬‬ ‫ت��ا پی��ش از تحریم‌ه��ا‪ ،‬ش��رکت‌های ردیف‬ ‫نخس��ت جهان طرف معامله م��ا بودند‪ ،‬در حالی‬ ‫که با تحریم‌ها مجبوریم با شرکت‌های چند رده‬ ‫پایین‌تر وارد معامله شویم‪.‬‬ ‫افزایش ‪ ۸‬درصدی قیمت جهانی نقره‬ ‫بانک بین‌المللی امریکا مریل لینچ با وجود عملکرد مایوس‌کننده‌ای‬ ‫که نرخ نقره در چند سال گذشته داشته است‪ ،‬همچنان خوشبینی‬ ‫به این فلز ارزشمند را حفظ کرده و انتظار دارد این فلز گرانبها سال‬ ‫جاری میالدی را با ‪ ۸‬درصد رشد نرخ به پایان ببرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬تحلیلگران کاالی بانک امریکا مریل لینچ اظهار‬ ‫کردند انتظار دارند نرخ نقره در محدوده ‪ ۱۵‬دالر در هر اونس تثبیت‬ ‫شود و تا پایان سال جاری میالدی به ‪ ۱۵.۹۰‬دالر افزایش پیدا کند‬ ‫که به منزله رشد ‪ ۸‬درصدی از سطح فعلی نرخ است‪ .‬بهای معامالت‬ ‫نقره برای تحویل در ژوئیه‪ ،‬آخرین بار ‪ ۱۴.۷۷۵‬دالر معامله شد که‬ ‫‪ ۰.۱‬درصد افت روزانه داشت‪.‬‬ ‫این پیش‌بینی در شرایطی مطرح شده که نسبت نرخ طال به نقره‬ ‫به باالترین حد در چند دهه گذش��ته صعود کرده است‪ .‬این نسبت‬ ‫نش��ان می‌دهد با چند اونس نقره می‌توان یک اونس طال خریداری‬ ‫کرد‪ .‬افزایش این رقم به معنای عملکرد ضعیف نقره است‪ .‬میانگین‬ ‫نسبت نرخ طال به نقره به طور معمول ‪ ۶۰‬است‪.‬‬ ‫با این حال تحلیلگران بانک امریکا مریل لینچ به دلیل افت عرضه‬ ‫معدنی و ثابت ماندن تقاضای س��رمایه‌گذاری‪ ،‬نس��بت به رشد نرخ‬ ‫نقره خوشبین مانده‌اند‪.‬‬ ‫ای��ن تحلیلگران خاطرنش��ان کرده‌اند که معام�لات صندوق‌های‬ ‫س��رمایه‌گذاری تحت پش��توانه نقره نش��ان می‌دهد ب��ازار این فلز‬ ‫ارزشمند قوی مانده و با وجود اینکه نقره عملکرد چندان درخشانی‬ ‫نداش��ته اما سرمایه‌گذاران تمایلی برای فروش دارایی‌های نقره خود‬ ‫ندارند‪.‬‬ ‫تقاضای س��رمایه‌گذاری ب��رای نقره ثابت مانده ام��ا امریکا مریل‬ ‫لین��چ انتظ��ار دارد تقاض��ای صنعتی ب��رای نقره که ح��دود نیمی‬ ‫از ب��ازار ای��ن فلز را تش��کیل می‌دهد ب��ا موانعی روبه‌رو ش��ود‪ .‬در‬ ‫امری��کا ف��روش ضعیف‌تر خودرو ک��ه از ابتدای امس��ال ‪ ۳.۹‬درصد‬ ‫کاهش داش��ته اس��ت‪ ،‬تقاض��ای صنعتی ب��رای نق��ره در امریکای‬ ‫ش��مالی را ب��ه می��زان قابل توجه��ی کاه��ش خواه��د داد‪ .‬با این‬ ‫ح��ال تحلیلگران بر ای��ن باورند ک��ه روند یادش��ده موقتی خواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫بر اس��اس گزارش کیتکو نیوز‪ ،‬در آس��یا نیز رش��د کمتر صنعت‬ ‫الکترونی��ک ژاپن‪ ،‬دورنم��ای تقاضای جهانی برای نق��ره را محدود‬ ‫می‌کند‪ .‬عرضه داخلی رو به رشد و افت تولید و تقاضای سرمایه‌گذار‬ ‫برای نقره در چین نیز ظرفیت رش��د جهانی نرخ این فلز را محدود‬ ‫می‌کند‪.‬‬
‫کاهش ‪ ۵۰‬درصدی هزینه‌های حمل بار معادن گل‌گهر با طرح پژوهشگران دانشگاهی‬ ‫دانشیار دانشکده مهندس��ی معدن‪ ،‬نفت و ژئوفیزیک دانشگاه‬ ‫صنعتی ش��اهرود از باربری پیوس��ته و حمل با نوار نقاله به عنوان‬ ‫راهکار پیش��نهادی این دانش��گاه ب��رای کاهش هزین��ه و زمان‬ ‫حم��ل بار در مع��ادن روباز و از جمله مع��ادن گل‌گهر خبر داد‪ .‬به‬ ‫گزارش ایس��نا‪ ،‬س��یدمحمد اسماعیل جاللی با اش��اره به قرارداد‬ ‫پژوهش��ی دانشگاه صنعتی ش��اهرود با ش��رکت معدنی صنعتی‬ ‫گل‌گه��ر‪ ،‬اظه��ار ک��رد‪ :‬یک��ی از مش��کالت ذاتی مع��ادن روباز‪،‬‬ ‫افزای��ش عمق معدن با زیاد ش��دن عمر آنهاس��ت؛ چراکه این امر‬ ‫س��بب طوالنی‌تر شدن مس��یرهای باربری و افزایش زمان حمل‬ ‫بار و افزایش تعداد کامیون‌ها می‌ش��ود ک��ه با توجه به هزینه‌های‬ ‫باالی سرمایه‌گذاری و تامین کامیون‌ها‪ ،‬این شبکه حمل‌ونقل در‬ ‫ش��رایطی صرفه اقتصادی خود را از دست می‌دهد‪ .‬وی با اشاره به‬ ‫اینک��ه مجموعه معدنی گل‌گهر‪ ،‬یکی از بزرگ‌ترین مجموعه‌های‬ ‫معدنی سنگ‌آهن کشور اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬معدن شماره یک گل‌گهر‬ ‫س��یرجان‪ ،‬با ذخیره ‪ ۲۰۰‬میلیون تن سنگ‌آهن به عنوان یکی از‬ ‫بزرگ‌ترین معادن روباز کش��ور‪ ،‬درحال‌حاضر با مش��کل افزایش‬ ‫فواص��ل حمل و کاهش صرف��ه اقتصادی ش��بکه حمل کامیونی‬ ‫روبه‌رو ش��ده است‪ .‬جاللی‪ ،‬یکی از راهکارهای مقابله با این مشکل‬ ‫را استفاده از شبکه‌های حمل پیوسته برشمرد و خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫با پژوهش دانش��گاه صنعتی ش��اهرود‪ ،‬به این نتیجه رسیدیم که‬ ‫اس��تفاده از شبکه حمل پیوسته با بهره‌گیری از نوار نقاله می‌تواند‬ ‫موج��ب کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل در این واحد بزرگ صنعتی‬ ‫ش��ود‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬بر همین اساس‪ ،‬قرارداد پژوهشی «استفاده‬ ‫از نوار نقاله و ماش��ین‌های استخراج سطحی در معدن شماره یک‬ ‫گل‌گهر» با دانش��گاه صنعتی شاهرود بسته و اجرایی شد‪ .‬مجری‬ ‫طرح قرارداد پژوهشی دانش��گاه صنعتی شاهرود با اشاره به روند‬ ‫اج��رای این پروژه اف��زود‪ :‬به منظور اجرای این پ��روژه‪ ،‬در ابتدا با‬ ‫طراحی و جانمایی س��پس با امکان‌سنجی س��ناریوهای مختلف‬ ‫حمل مواد به‌وس��یله نوار نقاله‪ ،‬حمل پیوس��ته مواد با اس��تفاده از‬ ‫نوار نقاله به‌عنوان بهترین س��ناریو برای کاهش هزینه‌ها‪ ،‬انتخاب‬ ‫استان‌ها‬ ‫و الزامات فنی و س��اختاری آن طراحی ش��د‪ .‬جالل��ی اضافه کرد‪:‬‬ ‫ارزیابی‌های فنی گروه پژوهش��ی در مراحل بعد‪ ،‬نشان داد با ایجاد‬ ‫اصالحاتی در طرح و برنامه‌ریزی تولید در معدن‪ ،‬امکان اس��تخراج‬ ‫مواد دوباره این معدن به‌وس��یله ماش��ین‌های اس��تخراج سطحی‬ ‫وجود دارد‪ .‬دانشیار دانش��کده مهندسی معدن‪ ،‬نفت و ژئوفیزیک‬ ‫دانش��گاه صنعتی شاهرود گفت‪ :‬بررسی‌ها و ارزیابی‌های اقتصادی‬ ‫نشان داد که اس��تفاده از شبکه حمل پیوسته با نوار نقاله به همراه‬ ‫اس��تخراج مواد به‌وسیله ماشین‌های اس��تخراج سطحی می‌تواند‬ ‫هزینه‌ه��ای اس��تخراج و حمل مواد معدنی در معدن ش��ماره یک‬ ‫گل‌گهر را تا ‪ ۵۰‬درصد کاهش دهد‪.‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 28‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 12‬رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 18‬مه ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره‪166‬‬ ‫خبر‬ ‫مردم طالی آب‌شده نخرند‬ ‫مدیرکل اس��تاندارد تهران با اش��اره به امکان‬ ‫وج��ود تقلب در طالی آب‌ش��ده گف��ت‪ :‬طالی‬ ‫آب‌ش��ده به هیچ وجه مورد تایید س��ازمان ملی‬ ‫استاندارد ایران نیست‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش تس��نیم‪ ،‬محمودرض��ا طاهری در‬ ‫بازدید از واحدهای طالس��ازی در تهران‪ ،‬اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬ب��ا توجه ب��ه افزایش ناگهانی ن��رخ طال و‬ ‫اس��تقبال گس��ترده مردم برای س��رمایه‌گذاری‬ ‫در ای��ن صنعت‪ ،‬خرید و فروش طالی آب‌ش��ده‬ ‫در بی��ن ع��وام مرسوم‌ش��ده و از آنج��ا که فقط‬ ‫مصنوعات طالی دارای کد شناس��ایی‪ ،‬از سوی‬ ‫این اداره‌کل‪ ،‬معتبر و قانونی اس��ت‪ ،‬ضرر و زیان‬ ‫ناشی از معامالت طالی آب‌شده متوجه خریدار‬ ‫اس��ت و از لحاظ قانونی‪ ،‬امکان پیگیری و جبران‬ ‫زیان آن وجود ندارد‪.‬‬ ‫مدی��رکل اس��تاندارد ته��ران ک��ه ب��ه منظور‬ ‫بررس��ی چالش‌ه��ا و مش��کالت تولیدکنندگان‬ ‫طال از چند واحد طالس��ازی بازدید کرد‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫بر اساس بررس��ی‌ها‪ ،‬عیار طالی آب‌شده که در‬ ‫آزمایش��گاه‌هایی غیر از آزمایش��گاه‌های همکار‬ ‫استاندارد عیارسنجی می‌ش��وند‪ ،‬دارای مغایرت‬ ‫ب��وده و مردم عادی فقط هن��گام فروش آن و با‬ ‫آزمون دوباره ازس��وی خریدار‪ ،‬متوجه این تقلب‬ ‫و ضرر می‌شوند‪.‬‬ ‫طاهری ضم��ن تاکید بر اجب��اری بودن درج‬ ‫کد اس��تاندارد روی مصنوعات طال‪ ،‬از شهروندان‬ ‫خواست مصنوعات دارای کد شناسایی استاندارد‬ ‫را خریداری کنند‪.‬‬ ‫غریب‌پور در مجمع عمومی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ایمیدرو مطرح کرد‪:‬‬ ‫اعتبارات زیرساخت معادن از محل حقوق دولتی افزایش یابد‬ ‫رئیس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت استان اصفهان‪:‬‬ ‫فوالد مبارکه یکی‬ ‫از پایه‌های اشتغال کشور‬ ‫به شمار می‌رود‬ ‫عکس‪ :‬حسین ارجمند‬ ‫گروه معدن‪:‬‬ ‫صورت‌ه��ای مال��ی مجمع طرح‌ه��ای تملک‬ ‫دارایی‌های س��رمایه‌ای ایمیدرو روز سه‌شنبه در‬ ‫ایمیدرو به اتفاق آرا تصویب شد‪.‬‬ ‫پی��ش از ظهر ای��ن روز با حض��ور نمایندگان‬ ‫وزارتخانه‌های امور اقتص��ادی و دارایی‪ ،‬صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تج��ارت‪ ،‬تعاون‪ ،‬کار و رف��اه اجتماعی‪،‬‬ ‫نیرو و س��ازمان برنامه و بودجه به عنوان اعضای‬ ‫مجمع و همچنین حسابرس قانونی‪ ،‬ابتدا گزارش‬ ‫عملکرد صورت‌های مالی مجمع طرح‌های تملک‬ ‫دارایی س��رمایه‌ای ایمیدرو سال مالی منتهی به‬ ‫‪ ۲۹‬اسفند ‪ ۹۶‬و متمم آن تا ‪ ۳۱‬شهریور ‪ ۹۷‬ارائه‬ ‫سپس در پایان جلسه‪ ،‬به اتفاق آرا تصویب شد‪.‬‬ ‫در این نشس��ت‪ ،‬خ��داداد غریب‌پ��ور‪ ،‬رئیس‬ ‫هی��ات عامل ایمی��درو و یونس الس��تی‪ ،‬معاون‬ ‫وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت حضور داش��تند‪.‬‬ ‫در پایان این جلس��ه‪ ،‬س��ازمان حسابرسی کشور‬ ‫به عنوان حس��ابرس مستقل برای سال مالی ‪۹۷‬‬ ‫در طرح‌ه��ای تملک دارایی س��رمایه‌ای ایمیدرو‬ ‫انتخاب شد‪.‬‬ ‫‹ ‹توسعه زیرساخت‌ها‬ ‫خ��داداد غریب‌پور‪ ،‬خواه��ان افزایش اعتبارات‬ ‫بخش زیرساخت‌ها از محل حقوق دولتی معادن‬ ‫شد‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه خبری ایمیدرو‪ ،‬رئیس هیات‬ ‫عامل ایمیدرو که در مجمع عمومی عادی به طور‬ ‫فوق‌العاده طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای‬ ‫این سازمان سخن می‌گفت‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬به سبب‬ ‫بخش زیرساخت و توسعه آن‪ ،‬از وظایف حاکمیتی است‬ ‫و ضرورت دارد اعتبارات این بخش از محل حقوق دولتی‬ ‫معادن افزایش یابد‪.‬‬ ‫باید به منظور تشویق سرمایه‌گذاران و همچنین کمک‬ ‫به توسعه مناطق کم‌برخوردار‪ ،‬اموری همچون آب‪ ،‬برق‪،‬‬ ‫گاز و توسعه جاده‌های دسترسی‪ ،‬در اختیار سرمایه‌گذار‬ ‫قرار داده شود‪ .‬بسیاری از پروژه‌های راکد با جلب‬ ‫مشارکت شرکت‌های بزرگ به سرانجام رسیده است‬ ‫اینکه بخش زیرس��اخت و توس��عه این حوزه‪ ،‬از‬ ‫وظایف حاکمیتی اس��ت ضرورت دارد اعتبارات‬ ‫ای��ن بخش از محل حقوق دولتی معادن افزایش‬ ‫یابد‪.‬‬ ‫غریب‌پ��ور در ای��ن جلس��ه ک��ه نماین��دگان‬ ‫وزارتخانه‌های امور اقتص��ادی و دارایی؛ صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تج��ارت؛ تعاون‪ ،‬کار و رف��اه اجتماعی‪،‬‬ ‫نیرو و س��ازمان برنامه و بودجه به عنوان اعضای‬ ‫مجم��ع و همچنی��ن حس��ابرس قانون��ی در آن‬ ‫حضور داش��تند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬باید به منظور تشویق‬ ‫س��رمایه‌گذاران و همچنی��ن کمک به توس��عه‬ ‫مناطق کم‌برخوردار‪ ،‬ام��وری همچون آب‪ ،‬برق‪،‬‬ ‫گاز و توس��عه جاده‌ه��ای دسترس��ی‪ ،‬در اختیار‬ ‫سرمایه‌گذار قرار داده شود‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه از حدود هزار میلیارد تومان‬ ‫حقوق دولتی پرداخت ش��ده‪ ،‬نیم��ی متعلق به‬ ‫ایمیدرو اس��ت‪ ،‬اف��زود‪ :‬این س��ازمان فقط از ‪۲‬‬ ‫شرکت سنگ آهن س��نگان و گل‌گهر به ترتیب‬ ‫‪ ۲۰۰‬میلیارد و ‪ ۸۰‬میلیارد تومان برای توس��عه‬ ‫زیرساخت مناطق مربوط‪ ،‬دریافت و هزینه کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫غریب‌پور همچنین یادآور ش��د‪ :‬ش��رکت‌های‬ ‫تابع ایمیدرو در کمک‌رس��انی به سیل‌زدگان نیز‬ ‫بس��یار فعال عمل کرده و منابع قابل توجهی به‬ ‫این بخش اختصاص داده‌اند‪.‬‬ ‫‹ ‹جلب مشارکت بخش خصوصی‬ ‫رئیس هیات عامل ایمیدرو در ادامه به اقدامات‬ ‫این س��ازمان در جذب منابع مالی‪ ،‬اشاره و اظهار‬ ‫کرد‪ :‬بسیاری از پروژه‌های راکد با جلب مشارکت‬ ‫ش��رکت‌های بزرگ به سرانجام رسیده است و به‬ ‫تازگی نیز طرح‌های تیتانی��وم کهنوج و الکترود‬ ‫گرافیتی با همین روش‪ ،‬مس��یری تازه برای اجرا‬ ‫یافته‌اند‪.‬‬ ‫وی ب��ا اع�لام اینکه فراخوان جلب مش��ارکت‬ ‫ط��رح تیتانیوم کهنوج در حال برگزاری اس��ت‪،‬‬ ‫ادامه داد‪ :‬روش‌های مختل��ف جذب منابع مالی‬ ‫از جمله «بی‌او‌تی»‪« ،‬بی‌او‌او» و‪ ...‬برای آن دسته‬ ‫از پروژه‌هایی که با محدودیت مالی و دانش فنی‬ ‫روبه‌رو هستند‪ ،‬در دست اجراست‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر یونس الس��تی‪ ،‬معاون توسعه‬ ‫مدیریت‪ ،‬منابع و امور استان‌های وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت با تاکید بر همکاری در تخصیص‬ ‫منابع بیش��تر برای زیرس��اخت معادن گفت‪ :‬بر‬ ‫اس��اس قانون بودجه امس��ال باید بیش از ‪۸۶۰‬‬ ‫میلی��ارد توم��ان از محل حق��وق دولتی معادن‬ ‫دریافت ش��ود که تالش می‌کنی��م منابع الزم را‬ ‫برای زیرساخت معادن از این محل جذب کنیم‪.‬‬ ‫وی در عی��ن ح��ال خواه��ان اس��تفاده از‬ ‫ظرفیت‌های قانون بودجه در تامین مالی طرح‌ها‬ ‫ش��د و اظهار کرد‪ :‬اخذ مجوز برای انتش��ار اوراق‬ ‫می‌تواند بخش��ی از نیاز ایمی��درو در تامین مالی‬ ‫پروژه‌ها را جبران کند‪.‬‬ ‫ب��ه گفته الس��تی‪ ،‬اس��تفاده از منابع صندوق‬ ‫توس��عه ملی با مش��ارکت حداکث��ر ‪۴۹‬درصدی‬ ‫ایمی��درو در طرح‌ها‪ ،‬به عنوان روش دیگر جذب‬ ‫منابع به شمار می‌آید‪.‬‬ ‫پیش از این‪ ،‬سمیه خلوصی‪ ،‬مدیر برنامه‌ریزی‬ ‫و نظارت راهبردی ایمیدرو‪ ،‬گزارشی از طرح‌های‬ ‫فرماندار هشترود خبرداد‪ :‬بهره‌برداری از معدن مس قاضی کندی تا ‪ 2‬ماه دیگر‬ ‫فرماندار هش��ترود گفت‪ :‬معادن سنگ موجود در منطقه‪،‬‬ ‫ب��ه نام هش��ترود و به کام اصفه��ان اس��ت؛ در این منطقه‬ ‫کارخانه فرآوری س��نگ وجود ندارد و س��نگ‌های اکتشافی‬ ‫با ماش��ین‌آالت س��نگین به اصفهان برده می‌ش��وند و سهم‬ ‫هشترود از داشتن چنین معادنی‪ ،‬خرابی جاده‌هاست‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬امین امینیان در جلس��ه شورای اداری‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬خوش��بختانه ‪ ۱۳۰‬میلیارد تومان اعتبار‬ ‫برای س��اخت قطعه ‪ ۵‬آزادراه هش��ترود به مراغه اختصاص‬ ‫داده شده و این قطعه از سوی قرارگاه سازندگی خاتم‌االنبیا‬ ‫در حال ساخت است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬تمام اداره‌ها و دس��تگاه‌ها موظف هس��تند از‬ ‫س��رمایه‌گذار حمایت کنند و اگر کسی از مسئوالن اداره‌ها‬ ‫مانع حضور س��رمایه‌گذار در منطقه ش��ود و س��رمایه‌گذار‬ ‫را در پی��چ و خ��م اداره‌ه��ا معط��ل کن��د‪ ،‬برکن��ار خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫وی از کلنگ‌زن��ی بزرگ‌ترین گلخان��ه منطقه که مربوط‬ ‫به گیاهان دارویی اس��ت‪ ،‬خبر داد و اظهار کرد‪ :‬شهرس��تان‬ ‫هشترود در بخش کش��اورزی‪ ،‬شیالت و معدن حرفی برای‬ ‫گفت��ن دارد و ت��ا ‪ ۲‬ماه آینده معدن م��س قاضی کندی به‬ ‫بهره‌برداری خواهد رسید‪ .‬امینیان اضافه کرد‪ :‬برای ریشه‌کن‬ ‫کردن مش��کالت در هش��ترود‪ ،‬اداره‌ها و مردم باید دس��ت‬ ‫به‌دس��ت هم دهند و با رونق تولید‪ ،‬بیکاری و فقر را که هر‬ ‫دو عامل به وجود آمدن بس��یاری از آس��یب‌های اجتماعی‬ ‫هس��تند ریش��ه کن کنند و منطقه را به سوی آبادانی سوق‬ ‫دهن��د‪ .‬وی گفت‪ ۳۲ :‬کیلومتر از آزادراه هش��ترود به مراغه‬ ‫در سال جاری بهره‌برداری شد و برای تردد وسایل نقلیه در‬ ‫اختیار ناوگان عمومی قرار داده خواهد شد‪.‬‬ ‫تملک دارایی س��رمایه‌ای این سازمان ارائه کرد‪.‬‬ ‫در ای��ن گ��زارش‪ ،‬جزئیات اقدامات و پیش��رفت‬ ‫طرح‌ه��ای «ایج��اد زیربن��ای الزم در مناط��ق‬ ‫معدن��ی»‪ « ،‬ایجاد مناطق ویژه اس��تقرار صنایع‬ ‫انرژی‌بر المرد و پارس��یان»‪« ،‬کمک به توس��عه‬ ‫تیتانی��وم کهن��وج» و «تولید آلومین��ا از نفلین‬ ‫سینیت» ارائه و مشکالت موجود بررسی شد‪.‬‬ ‫‹ ‹ظرفی�ت توس�عه صنای�ع معدنی در‬ ‫اقتصاد‬ ‫خلوص��ی همچنی��ن به جای��گاه ایمی��درو در‬ ‫س��رمایه‌گذاری اش��اره کرد و گف��ت‪ :‬ایمیدرو از‬ ‫ابتدای فعالیت تا پایان س��ال گذشته ‪ ۱۱۱‬پروژه‬ ‫ب��ه ارزش ‪ ۱۴.۴‬میلی��ارد دالر اجرا ک��رده و به‬ ‫بهره‌برداری رس��انده است‪ .‬وی پیش‌بینی کرد تا‬ ‫پایان سال ‪ ۱۴۰۰‬افزون بر ‪ ۱۶‬میلیارد دالر طرح‬ ‫جدید نیز راه‌اندازی خواهد شد که برخی به طور‬ ‫مستقیم از سوی ایمیدرو و برخی دیگر با حمایت‬ ‫و مشارکت این سازمان بهره‌برداری می‌شوند‪.‬‬ ‫مدیر برنامه‌ریزی و نظ��ارت راهبردی ایمیدرو‬ ‫تصریح کرد‪ :‬بر اس��اس گزارش س��االنه سازمان‬ ‫زمین‌شناس��ی امری��کا (‪ )USGS‬ارزش افزوده‬ ‫بخش معدن از زمان استخراج تا فرآوری به ‪۹.۷‬‬ ‫برابر می‌رس��د که در زنجیره پایین‌دس��ت نیز ‪۴‬‬ ‫برابر افزایش می‌یابد‪ .‬وی با تاکید بر اینکه صنایع‬ ‫معدنی قابلیت ایجاد توس��عه متوازن در کشورها‬ ‫را دارند‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬حتی کشورهای غیر معدنی‬ ‫همچون کره جنوبی و ژاپن توانسته‌اند با صنایع‬ ‫معدنی به رشد قابل توجه اشتغال دست یابند‪.‬‬ ‫رئیس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان‬ ‫اصفهان اظهار کرد‪ :‬اس��تان اصفهان تولیدکننده‬ ‫‪ ۷۰‬درصد فوالد کش��ور است و یکی از پایه‌های‬ ‫اشتغال کشور به شمار می‌رود‪ .‬اسرافیل احمدیه‬ ‫در گفت‌وگو با ایراسین با اشاره به رکود صنایعی‬ ‫همچ��ون صنعت س��اختمان و ساخت‌وس��از که‬ ‫درص��د زیادی از اش��تغال را به خ��ود اختصاص‬ ‫می‌ده��د‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬صنعت فوالد در ش��رایط‬ ‫حاضر می‌تواند تعیین‌کننده باشد‪ .‬وی با تاکید بر‬ ‫اینکه یک چهارم اشتغال استان از صنعت فوالد‬ ‫است‪ ،‬گفت‪ :‬فوالد مبارکه با بیشتر از هزار و ‪۵۰۰‬‬ ‫واحد صنعتی مرتبط اس��ت ک��ه می‌تواند درصد‬ ‫زیادی از اشتغالزایی و سرمایه‌گذاری در استان را‬ ‫دربرگیرد‪ .‬رئیس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫استان اصفهان در پاسخ به این پرسش که فوالد‬ ‫مبارکه تا چه حد می‌تواند به رونق تولید داخلی‬ ‫کمک کند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬فوالد مبارکه تولیدکننده‬ ‫‪ ۷۰‬درصد فوالد کشور است و باید در این زمینه‬ ‫با حمایت‌های الزم نقش تعیین‌کننده خود را در‬ ‫رونق تولید داخلی و پس از آن صادرات ایفا کند‪.‬‬ ‫احمدی��ه ادامه داد‪ :‬رفتن به س��مت فناوری‌های‬ ‫جدید و به‌روز کردن ماشین‌آالت از اولویت‌هایی‬ ‫است که باید در صنایع لحاظ شود‪.‬‬ ‫انتشار کتابچه «مدل‬ ‫بهره‌وری معدن و صنایع‬ ‫معدنی» از سوی ایمیدرو‬ ‫کتابچ��ه «م��دل به��ره‌وری مع��دن و صنایع‬ ‫معدنی» از س��وی س��ازمان توس��عه و نوسازی‬ ‫مع��ادن و صنایع معدنی ایران منتش��ر ش��د‪ .‬به‬ ‫گ��زارش پایگاه خب��ری ایمی��درو‪ ،‬در این مدل‬ ‫ابتدا س��اختار کلی مدل س��پس مفاهیم و مدل‬ ‫به��ره‌وری مع��دن و صنای��ع معدنی ارائه ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬از دیگر بخش‌های این م��دل می‌توان به‬ ‫رهبری استراتژی‪ ،‬سرمایه‌های انسانی‪ ،‬فرآیندها‬ ‫و محصوالت و خدمات اش��اره ک��رد‪ .‬پس از آن‬ ‫به بررس��ی نتایج در حوزه مش��تریان‪ ،‬جامعه و‬ ‫کارکن��ان و در نهایت ب��ه نتایج کلیدی پرداخته‬ ‫شده است‪ .‬همچنین در بخش‌های پایانی‪ ،‬امتیاز‬ ‫معیارها و زیرمعیارها‪ ،‬منطق رادار و جوایز مورد‬ ‫اشاره قرار گرفته است‪.‬‬
‫شنبه ‪ 28‬اردیبهشت ‪ 12 1398‬رمضان ‪ 18 1440‬م ‌ه ‪2019‬‬ ‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫موسسه فرهنگی و هنری روزگار وصل‬ ‫مدیر مسئول‪:‬‬ ‫ناصر بزرگمهر‬ ‫سال دوم شماره ‪166‬‬ ‫سردبیر‪ :‬محبوبه ناطق‬ ‫همکاران‪ :‬سارا اصغری‪-‬ثمن رحیمی‌‌راد‬ ‫مدیر فنی و هنری‪ :‬مهدی نجفی‬ ‫نمایندگی دفتر اروپا‪ :‬چکاوک بزرگمهر‬ ‫آدرس‪ :‬تهران‪ -‬میدان هفتم تیر‪ -‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬پالک ‪74‬‬ ‫تلفکس‪88310576-88310575:‬‬ ‫سازمان آگهی‌ها‪88722732-3:‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان‌ها‪88724211:‬‬ ‫چاپ‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.Madandaily.com‬‬ ‫‪www.instagram.com/Madandaily‬‬ ‫‪www.twitter.com/Madandaily‬‬ ‫‪www.t.me/Madandaily‬‬ ‫‪E-mail:info@madandaily.com‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫خبر‬ ‫افت فروش خودرو چین‬ ‫عامل ریزش بهای فلزات در بازار جهانی‬ ‫تداوم درگیری‌ه��ای تجاری میان‬ ‫پک��ن و واش��نگتن موج��ب کاهش‬ ‫فروش خودرو در چین ش��د و ریزش‬ ‫به��ای فل��زات گرانبه��ا مانند مس‪،‬‬ ‫نی��کل و روی را به‌دنب��ال داش��ت‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایرنا به نقل از وبس��ایت‬ ‫ماینین��گ‪ ،‬بهای هر ت��ن مس برای‬ ‫تحوی��ل در ژوئیه س��ال ج��اری (تیر‪-‬م��رداد ‪ )۹۸‬با ‪ ۲.۴‬درصد کاهش نس��بت‬ ‫ب��ه آخری��ن معامل��ه انجام ش��ده در پایان هفته گذش��ته به ‪۵‬ه��زار و ‪ ۹۷۲‬دالر‬ ‫رس��ید‪ .‬اکنون افزایش تعرفه واردات امریکا از ‪ ۱۰‬به ‪ ۲۵‬درصد از س��وی دونالد‬ ‫ترام��پ رئیس‌جمهوری این کش��ور بر ‪ ۲۰۰‬میلی��ارد دالر از کاالهای وارداتی از‬ ‫چین و عقب‌نشینی نکردن دو طرف از مواضع خود‪ ،‬سرنوشت جنگ تجاری پکن‬ ‫واش��نگتن را مبهم‌تر از هر زمانی کرده اس��ت‪ .‬براساس این گزارش‪ ،‬امریکا ساالنه‬ ‫‪ ۵۴۰‬میلی��ارد دالر کاال از چی��ن وارد می‌کن��د‪ .‬همچنین کندی رونق اقتصادی‪،‬‬ ‫موجب کاهش فروش خودرو در چین به عنوان بزرگ‌ترین تولید‌کننده خودروی‬ ‫جهان شده است‪.‬‬ ‫بنابر اعالم س��ازمان تولیدکنندگان خودرو چین‪ ،‬میزان فروش خودرو در این‬ ‫کشور در ‪ ۱۰‬ماه گذشته کاهش یافت‪ .‬براساس این گزارش‪ ،‬میزان فروش خودرو‬ ‫چین در آوریل سال جاری ( فروردین‪-‬اردیبهشت‪ ) ۹۸‬در مقایسه با مدت زمان‬ ‫مش��ابه در سال گذش��ته حداقل ‪۱۴.۶‬درصد کاهش یافته است‪ .‬فروش خودروی‬ ‫چین در م فوریه (بهمن‪-‬اسفند ‪ )۹۷‬و مارس (اسفند ‪ -۹۷‬فروردین ‪ )۹۸‬به ترتیب‬ ‫‪ ۱۴‬و ‪ ۵.۲‬درصد کاهش را ثبت کرد‪.‬‬ ‫اخبار کوتاه‬ ‫حادثه شکس��ت سد باطله واله در س��ال گذشته سبب کاهش تولید سنگ‬ ‫آهن واله شده که همین امر تاثیر قابل‌توجهی بر نرخ سنگ آهن داشته است‪.‬‬ ‫باتوجه به تقویت قیمت‌های س��نگ آهن‪ ،‬مدیرعام��ل ریوتینتو اعالم کرده که‬ ‫ای��ن ش��رکت ارزیابی‌هایی از تعادل عرض��ه و تقاضای بازار داش��ته و می‌تواند‬ ‫ای��ن حجم را از طریق افزایش صادرات س��نگ آهن در منطقه پیلبارا در غرب‬ ‫استرالیا جبران کند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش اینوس��تینگ‌نیوز‪ ،‬با وج��ود راه‌اندازی معدن کوب��ره در پاناما و‬ ‫توکوئپ��اال در پرو‪ ،‬بازارهای جهانی در نتیجه توقف فعالیت معدن گراس��برگ‬ ‫اندونزی شاهد کسری عرضه خواهد بود‪ .‬میزان مصرف مس در بازارهای جهانی‬ ‫در س��ال جاری میالدی با رش��د ‪۲‬درصدی روبه‌رو خواهد شد‪ .‬بنابر پیش‌بینی‬ ‫این گروه مطالعاتی‪ ،‬میزان مصرف مس نیز در سال آینده با رشد ‪ ۱.۵‬درصدی‬ ‫روبه‌رو خواهد شد‪ .‬براساس این گزارش‪ ،‬پیش‌بینی می‌شود میزان تولید معادن‬ ‫مس جهان در سال جاری بدون تغییر بماند و در سال ‪ ۲۰۲۰‬با ‪۱.۹‬دهم درصد‬ ‫کاهش روبه‌رو شود‪ .‬این گزارش حاکی است‪ ،‬میزان تولید معادن مس جهان در‬ ‫سال گذشته میالدی با رشد ‪۲.۵‬درصدی روبه‌رو شده بود‪.‬‬ ‫صادرات زغال کک‌‌شو اوکراین در ‪ ۴‬ماه نخست سال جاری میالدی کاهشی‬ ‫ب��ود و به لح��اظ وزنی به ‪۳‬ه��زار و ‪ ۸۱۲‬تن و از نظر ارزش��ی ب��ه ‪ ۹۰۹‬هزار‬ ‫دالر رس��ید که از نظر وزنی و ارزشی افت داش��ته است‪ .‬مشتریان اصلی زغال‬ ‫کک‌ش��و اوکراین‪ ،‬رومانی با س��هم ‪۳۶.۷‬درصد‪ ،‬روسیه با سهم ‪۲۰.۷۷‬درصد و‬ ‫مولداوی با س��هم ‪۲۰.۵۵‬درص��د بودند‪ .‬در همین حال واردات زغال کک‌ش��و‬ ‫اوکراین نیز در این مدت با ‪۱۳‬درصد افت به ‪ ۳۸۹‬هزار و ‪ ۶۰۰‬تن رس��ید که‬ ‫ارزش آن بی��ش از ‪ ۱۲۰.۶۳‬میلی��ون دالر می‌ش��د‪ .‬تامین‌کنندگان اصلی کک‬ ‫اوکراین به ترتیب روسیه با سهم ‪ ۸۸.۱۷‬درصدی و مصر با سهم ‪ ۳.۸۸‬درصدی‬ ‫بودند‪.‬‬ ‫تولید جهانی منگنز در س��ال گذش��ته میالدی با رش��د ‪۴‬درصدی به ‪۱۸‬‬ ‫میلیون تن افزایش یافت‪ .‬براساس داده‌های سازمان زمین‌شناسی امریکا میزان‬ ‫اس��تخراج این م��اده معدنی از ‪ ۱۷‬میلی��ون و ‪ ۳۰۰‬هزار تن در س��ال ‪۲۰۱۷‬‬ ‫می�لادی (‪ ۱۳۹۶‬خورش��یدی) به ‪ ۱۸‬میلیون تن در س��ال گذش��ته میالدی‬ ‫افزای��ش یافت‪ .‬در مدت یادش��ده‪ ،‬افریقای جنوبی با تولی��د ‪ ۵‬میلیون و ‪۵۰۰‬‬ ‫هزار تن منگنز در رتبه نخس��ت جهان جای گرفت‪ .‬این میزان در سال ‪۲۰۱۷‬‬ ‫میالدی ‪ ۵‬میلیون و ‪ ۴۰۰‬هزار تن بود‪ .‬استرالیا با تولید ‪ ۳‬میلیون و ‪ ۱۰۰‬هزار‬ ‫ت��ن منگنز و گابن با تولید ‪ ۲‬میلی��ون و ‪۳۰۰‬هزار تن منگنز به ترتیب دومین‬ ‫و س��ومین تولیدکننده بزرگ این ماده معدنی در س��ال ‪ ۲۰۱۸‬میالدی بودند‪.‬‬ ‫همچنی��ن چین با تولید یک میلی��ون و ‪ ۸۰۰‬هزار تن منگنز در رتبه چهارم و‬ ‫برزی��ل با تولید یک میلیون و ‪۲۰۰‬هزار ت��ن از این ماده معدنی در رتبه پنجم‬ ‫جای گرفتند‪ .‬مجموع ذخایر منگنز جهان در س��ال گذش��ته میالدی (‪)۲۰۱۸‬‬ ‫‪۷۶۰‬میلیون تن به ثبت رس��ید که افریق��ای جنوبی با ‪۲۳۰‬میلیون تن ذخیره‬ ‫ای��ن ماده معدنی‪ ،‬بیش��ترین میزان را در اختی��ار دارد‪ .‬اوکراین و برزیل نیز به‬ ‫ترتیب ب��ا ‪۱۴۰‬میلیون تن و ‪۱۱۰‬میلیون تن در رتبه‌های دوم و س��وم ذخایر‬ ‫منگنز جهان جای گرفتند‪.‬‬ ‫ش��رکت سِ ��یل‪ ،‬به عنوان یکی از بزرگ‌ترین فوالدسازان هندی اعالم کرد‬ ‫که تیرهای فوالدی را به اودیشا در شرق هند عرضه و ارسال خواهد کرد‪ .‬این‬ ‫ش��رکت اعالم کرده باهدف س��رعت در بهبود و اصالح تجهیزات آس��یب‌دیده‬ ‫ناشی از توفان شدید فانی این تیرها را عرضه خواهد کرد‪ .‬گفتنی است‪ ،‬اودیشا‬ ‫هفته گذش��ته به ش��دت به وسیله توفان فانی تخریب شد‪ .‬این توفان فصلی به‬ ‫بندرها و تیرهای فوالدی در این منطقه آس��یب رساند و برق بیشتر مناطق را‬ ‫قطع کرد‪ .‬در این زمینه ش��رکت سِ یل گفته این محموله‌ها را از مراکز مختلف‬ ‫توزیع خود در سراس��ر این کش��ور برای کمک به بازسازی مناطق تحت تاثیر‬ ‫توفان بس��یج کرده و ارسال خواهد کرد‪ .‬درحال‌حاضر ‪ ۵۰۰‬تیر فوالدی به این‬ ‫منطقه ارس��ال ش��ده و ‪ ۵‬هزار مورد دیگر نیز توزیع خواهد ش��د تا اطمینان‬ ‫حاصل شود که شرکت برق می‌تواند زیرساخت‌های برق را در کوتاه‌ترین زمان‬ ‫ممکن بازسازی کند‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬معدن‌نیوز‬ ‫‪ ۷‬محرک اصلی در صنایع معدنی و فلزی جهان‬ ‫گروه معدن‪:‬‬ ‫روند نزولی نرخ بیش��تر کامودیتی‌ها در‬ ‫دهه‌های گذش��ته‪ ،‬صنای��ع معدنی و فلزی‬ ‫را در بره��ه دش��واری ق��رار داده اس��ت؛‬ ‫به‌ط��وری ک��ه ام��روز کاه��ش هزینه‌های‬ ‫تولید‪ ،‬اتوماسیون و بهبود بازدهی عملیاتی‬ ‫استراتژی‌هایی است که عمده شرکت‌های‬ ‫فعال در این حوزه دنب��ال می‌کنند‪ .‬عالوه‬ ‫ب��ر آن‪ ،‬مس��ائلی مانن��د محدودیت‌ه��ای‬ ‫زیس��ت‌محیطی‪ ،‬ک��م ش��دن عی��ار منابع‬ ‫معدن��ی‪ ،‬ریس��ک‌های ژئوپلتی��ک و حتی‬ ‫ملی‌گرای��ی ک��ه گریبان‌گی��ر بس��یاری از‬ ‫ش��رکت‌های فعال در حوزه صنایع معدنی‬ ‫و فلزی اس��ت نیز عرص��ه را بیش از پیش‬ ‫تنگ کرده اس��ت‪ .‬به گزارش فلزات آنالین‪،‬‬ ‫درحال‌حاض��ر‪ ۷ ،‬مح��رک اصل��ی در حال‬ ‫ش��کل‌دهی فضای کس��ب و کار در حوزه‬ ‫صنایع فلزی و معدنی اس��ت که ناش��ی از‬ ‫عوامل مختلفی اس��ت که هرک��دام به‌طور‬ ‫مختصر موردبررسی قرار می‌گیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹اقتصاد کم‌کربن‬ ‫در دهه‌ه��ای گذش��ته ب��ا گرمایش کره‬ ‫زمی��ن و پیامد آن‪ ،‬بس��یاری از کش��ورها‪،‬‬ ‫برنامه‌های��ی تش��ویقی و حمایت��ی ب��رای‬ ‫توسعه استفاده از انرژی‌های پاک را تقویت‬ ‫کردند تا روند جایگزینی انرژی‌های پاک با‬ ‫انرژی‌های فس��یلی تسریع شود؛ این امر به‬ ‫نوبه خود باعث تش��دید ش��دن رشد تقاضا‬ ‫برای بس��یاری از م��واد معدنی می‌ش��ود‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت که تولید و عرضه انرژی‌های‬ ‫تجدیدپذی��ر نیازمن��د م��واد جدی��دی در‬ ‫مقایسه با انرژی‌های فسیلی است و این امر‬ ‫فرصتی گرانبها را برای معدنکاران در سطح‬ ‫جهان می‌تواند مهیا کند‪ .‬بر همین اساس‪،‬‬ ‫عمده کشورهای توس��عه یافته برای آینده‬ ‫بلندمدت خود‪ ،‬کاهش چشمگیر انتشارات‬ ‫کربنی را در برنامه دارند‪ .‬البته ناگفته نماند‬ ‫که صنایع معدنی و فلزی نیز که از حرکت‬ ‫به سمت اقتصادی کم‌کربن‌تر بهره می‌برند‪،‬‬ ‫باید انتشارات کربنی را کاهش دهند‪.‬‬ ‫‹ ‹دسترسی به منابع‬ ‫تاکنون بسیاری از مناطقی که استخراج‬ ‫از آن ب��ه راحت��ی امکان‌پذی��ر ب��ود مورد‬ ‫عملیات استخراج قرار گرفته است و به‌مرور‬ ‫ذخایر قابل اس��تخراج ب��ه مناطقی محدود‬ ‫می‌ش��وند که دسترسی دش��وارتری دارند؛‬ ‫به‌عنوان نمونه گفته می‌ش��ود در آینده‌ای‬ ‫ش��رکت در جغرافی��ای مح��ل زندگی آنها‬ ‫مورداهمی��ت اس��ت‪ .‬از ای��ن‌رو‪ ،‬روز به روز‬ ‫با افزایش حج��م داده‌ها و تفاوت س��لیقه‌‬ ‫مخاطبان‪ ،‬ش��رکت‌های معدن��ی با چالش‬ ‫بزرگ‌ت��ری در برابر انتش��ار و به اش��تراک‬ ‫گذاش��تن داده‌ها روبه‌رو می‌شوند و این امر‬ ‫می‌تواند در عملکرد آنها و فضای کس��ب و‬ ‫کار این صنایع اثرگذار باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹ریسک‌های ژئوپلتیک‬ ‫نه‌چن��دان دور به‌دلیل کاه��ش عیار ذخایر‬ ‫در حال استخراج روی خشکی‪ ،‬کانسارهای‬ ‫موجود در کف دریاها به منابع اصلی تامین‬ ‫مواد معدنی در جهان تبدیل می‌شوند‪.‬‬ ‫عی��ار معادن م��س به س��رعت در حال‬ ‫کاه��ش اس��ت که ای��ن امر نش��ان‌دهنده‬ ‫محدود ش��دن دسترس��ی به منابع معدنی‬ ‫اس��ت‪ .‬چنین روندی نیازمند ماشین‌آالت‬ ‫پیش��رفته‌تری است‪ .‬عالوه بر آن‪ ،‬با کاهش‬ ‫عی��ار ذخای��ر‪ ،‬فناوری‌های پیش��رفته‌تری‬ ‫برای فرآیند اس��تخراج نیاز اس��ت تا بتوان‬ ‫با صرف هزینه کمتر و قابل‌قبولی‪ ،‬عملیات‬ ‫استخراج را انجام داد؛ در این بین می‌توان‬ ‫ب��ه فناوری‌های مربوط به لیچینگ درجا و‬ ‫اس��تخراج تخریب توده‌ای اش��اره کرد‪ .‬در‬ ‫ش��رایطی که دسترس��ی به مناب��ع معدنی‬ ‫محدودتر می‌ش��ود‪ ،‬استفاده از ماشین‌آالت‬ ‫و فناوری‌های پیش��رفته‌تر که امکان ادامه‬ ‫تولی��د معدنی از منابع جدید با هزینه‌هایی‬ ‫اقتصادی را فراه��م می‌کند‪ ،‬می‌تواند برای‬ ‫بس��یاری از س��رمایه‌گذاران جذاب باشد و‬ ‫ب��ه این ترتیب به یک��ی از محرک‌هایی که‬ ‫فضای کس��ب‌وکار صنایع معدنی را ش��کل‬ ‫می‌دهند‪ ،‬تبدیل شود‪.‬‬ ‫‹ ‹روش‌های جدید تامین مالی‬ ‫در حال��ی ک��ه ش��رکت‌های معدن��ی‬ ‫گزارش تصویری‬ ‫ش��هر «بودی» یکی از معروف‌ترین مکان‌های متروکه در جهان‪ ،‬س��االنه‬ ‫میزبان بیش از ‪ ۲۰۰‬هزار گردش��گر از سراس��ر جهان اس��ت‪ .‬بودی‪ ،‬یکی از‬ ‫ش��هرهای کالیفرنیا است که در س��ال ‪ ۱۸۵۹‬میالدی (‪ ۱۲۳۸‬خورشیدی)‬ ‫از س��وی ف��ردی ب��ه نام ویتمن س��اپل بودی و دیگ��ر معدنچی‌هایی که در‬ ‫جس��ت‌وجوی یافت��ن فلزات قیمتی مانند طال و نق��ره بودند‪ ،‬به عنوان یک‬ ‫مرکز معدنکاری ایجاد ش��د‪ .‬یک س��ال بعد بودی جان خود را از دست داد و‬ ‫ش��هر کنونی به احترام او بودی نامگذاری ش��د‪ .‬خبر وجود معدن‌های طال و‬ ‫نقره در بودی به سرعت در همه جا پیچید و مردم از تمام شهرهای اطراف‬ ‫درتالش��ند تا ریس��ک‌های مال��ی خود را‬ ‫کاه��ش دهن��د‪ ،‬روش‌های تامی��ن مالی و‬ ‫مدل‌ه��ای تولید جدیدتری در ب��ازار رایج‬ ‫می‌ش��وند‪ .‬پ��س از آنکه اقتص��اد چین در‬ ‫اوایل قرن ج��اری میالدی با جهش همراه‬ ‫شد و عرضه بسیاری از مواد معدنی افزایش‬ ‫یافت‪ ،‬قیمت‌ها به‌ش��دت کاه��ش یافتند و‬ ‫همین امر س��بب ش��د تا عمده شرکت‌ها‬ ‫به کاهش نسبت بدهی‌ها و بهبود وضعیت‬ ‫صورت‌ه��ای مال��ی خ��ود روی بیاورند‪ .‬در‬ ‫همین دوران‪ ،‬قراردادهای فروش بلندمدت‬ ‫رایج شدند‪.‬‬ ‫انتظ��ار می‌رود در آینده ک��ه پروژه‌هایی‬ ‫با س��رمایه‌بری ش��دیدتری تعریف خواهند‬ ‫ش��د‪ ،‬این روند را تقویت کند تا ش��رکت‌ها‬ ‫برای تامین س��رمایه موردنی��از پروژه‌های‬ ‫آین��ده خود ب��ا مش��کل کمت��ری روبه‌رو‬ ‫ش��وند همچنین انتظار می‌رود برای اجرای‬ ‫پروژه‌های آینده شرکت‌های سرمایه‌گذاری‬ ‫بیشتری بین ش��رکت‌های معدنی تاسیس‬ ‫ش��ود تا ریس��ک انجام یک پ��روژه به‌جای‬ ‫آنک��ه به‌ط��ور کامل بر دوش یک ش��رکت‬ ‫باشد‪ ،‬بین دو یا چند شرکت تقسیم شود‪.‬‬ ‫‹ ‹قراردادهای اجتماعی‬ ‫امری ک��ه همواره در دهه‌های گذش��ته‬ ‫گریبان‌گیر ش��رکت‌های معدنی بوده است‪،‬‬ ‫اهمی��ت جامعه بوم��ی نزدیک به س��ایت‬ ‫معدن��کاری اس��ت‪ .‬در بس��یاری از مناطق‬ ‫ب��ا وجود دارا ب��ودن مجوزه��ای عملیاتی‪،‬‬ ‫نب��ود رضایت جامعه بومی ب��ا فعالیت‌های‬ ‫ش��رکت‪ ،‬می‌تواند عملیات اجرایی آن را با‬ ‫وقفه هم��راه کند‪ .‬به‌طوری که با گذش��ت‬ ‫زم��ان و اجرای پروژه‌های جدید در مناطق‬ ‫جدیدتر‪ ،‬اینچنین حساس��یت‌هایی در بین‬ ‫جوامع افزایش می‌یابد‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش حجم داده‌ها‬ ‫ب��ا بزرگ‌تر ش��دن فعالیت ش��رکت‌ها و‬ ‫متنوع‌ت��ر ش��دن روش‌های تامی��ن مالی‪،‬‬ ‫داده‌های مالی بیش��تری نیز تولید می‌شود‬ ‫ک��ه در ای��ن می��ان چگونگی به اش��تراک‬ ‫گذاش��تن این داده‌ه��ا و میزان ش��فافیت‬ ‫مال��ی‪ ،‬هم��واره یک��ی از بحث‌برانگیزترین‬ ‫مس��ائل بوده اس��ت چراکه ش��فافیت‌های‬ ‫مالی برای دولت‌ه��ا از نظر مالیات اهمیت‬ ‫می‌یابد‪ ،‬مصرف‌کنندگان بیش��تر عالقه‌مند‬ ‫به میزان سود ش��رکت‌ها در طول زنجیره‬ ‫تامین هستند‪ ،‬س��رمایه‌گذاران درصدد پی‬ ‫بردن به ریسک‌های س��رمایه‌گذاری بوده‪،‬‬ ‫جوام��ع مدن��ی در حال وارد کردن فش��ار‬ ‫به ش��رکت‌ها برای تطابق با اس��تانداردها‬ ‫هس��تند و درنهای��ت برای جوام��ع بومی‪،‬‬ ‫پیامده��ای فیزیکی خارج��ی عملکرد یک‬ ‫امروز جوام��ع بومی در مناط��ق غنی از‬ ‫مواد معدنی‪ ،‬مقاومت بیش��تری نس��بت به‬ ‫جهانی شدن و تجارت آزاد نشان می‌دهند‬ ‫که می‌تواند زنگ خطری برای شرکت‌های‬ ‫معدنی و فلزی فعال در این مناطق به‌شمار‬ ‫رود‪.‬‬ ‫ترویج نگ��رش ملی‌گرایان��ه در بین این‬ ‫مردم در کنار سیاس��ت‌های حمایتی برای‬ ‫مقابله با واردات از سوی دولت‌ها‪ ،‬به یکی از‬ ‫نگرانی‌های شرکت‌های معدنی تبدیل شده‬ ‫است؛ به‌گونه‌ای که در سال گذشته‪ ،‬جنگ‬ ‫تج��اری بین قدرت‌های اقتصادی جهان‪ ،‬از‬ ‫اعمال تعرفه‌ه��ای وارداتی روی محصوالت‬ ‫فلزی و معدنی آغاز شد‪.‬‬ ‫‹ ‹نیروی کار مدرن‬ ‫همان‌ط��ور که پیش‌تر نیز اش��اره ش��د‪،‬‬ ‫ام��روز بس��یاری از ش��رکت‌های معدنی و‬ ‫فل��زی‪ ،‬به‌دلیل محدودیت‌های دسترس��ی‬ ‫به مناب��ع معدن��ی‪ ،‬مجبور به اس��تفاده از‬ ‫فن��اوری و ماش��ین‌آالت پیش��رفته‌تری‬ ‫هس��تند‪ .‬این ماش��ین‌آالت و فناوری‌های‬ ‫جدی��د نیازمند نی��روی کار ماهرتری بوده‬ ‫که در عین حال‪ ،‬دس��تمزد بیشتری را نیز‬ ‫می‌طلبند‪.‬‬ ‫از طرفی روند اتوماسیون در این صنایع‪،‬‬ ‫نیاز ش��رکت‌ها ب��ه تعداد نی��روی کاری را‬ ‫کاهش می‌دهد و مازاد نیروی انسانی بیکار‬ ‫حاصل از پیش��رفته‌تر ش��دن ماشین‌آالت‪،‬‬ ‫می‌تواند سبب فش��ار بر عملکرد شرکت‌ها‬ ‫ش��ود؛ به‌طور‌ی‌که بس��یاری از شرکت‌های‬ ‫معدن��ی و فل��زی در ای��ران‪ ،‬تح��ت تاثیر‬ ‫فشارهای دولتی برای اس��تخدام نیروهای‬ ‫بومی‪ ،‬با مازاد قابل‌توجهی از نیروی انسانی‬ ‫روبه‌رو هس��تند که حضور نداش��تن آنها و‬ ‫کاهش هزینه‌های دس��تمزد‪ ،‬می‌توانس��ت‬ ‫تاثیرات قابل‌توجهی در مثبت شدن نتیجه‬ ‫مال��ی و بهبود صورت‌های مالی ش��رکت‌ها‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫شهر طال‪ ،‬مأمن ارواح شد‬ ‫ب��ه این مکان مهاج��رت کردند به طوری که جمعیت این منطقه در س��ال‬ ‫‪ ۱۸۷۹‬میالدی (‪ ۱۲۸۵‬خورش��یدی) به ‪ 7‬هزار نفر رس��ید و به این ترتیب‬ ‫شهر نیز به سرعت گسترش یافت‪ .‬در همان سال بیش از ‪ 2‬هزار ساختمان‪،‬‬ ‫‪ ۹‬دس��تگاه سنگ کوبی‪ ،‬یک سردخانه‪ ،‬یک گورستان‪ ،‬یک خط آهن و یک‬ ‫زندان در شهر بودی ساخته شد‪ .‬عالوه براین بخشی از آن به ساکنان چینی‬ ‫اختصاص داده شد و صدها نفر از مردم کشور چین به شهر بودی مهاجرت‬ ‫کردند‪ .‬در اوایل دهه ‪ ۱۸۸۰‬میالدی (‪ ۱۲۵۹‬خورش��یدی) عالئمی از رکود‬ ‫ش��هر به چشم می‌خورد‪ .‬معدنچی‌های ش��هر به سرعت به افرادی ثروتمند‬ ‫تبدیل ش��ده بودند که پس از جمع‌آوری طال و نقره‌های فراوان به شهرهای‬ ‫دیگ��ری نظی��ر آریزونا‪ ،‬مونتانا و یوتا در ایاالت متحده مهاجرت می‌کردند تا‬ ‫در آنجا نیز به معدنکاری بپردازند‪ .‬جمعیت بودی به سرعت روند کاهشی به‬ ‫خود گرفت به طوری که تمام ش��هر از س��وی خانواده‌ها و نه مسئوالن اداره‬ ‫می‌ش��د‪ .‬کاهش جمعیت تا جایی ادامه داش��ت که در سال ‪ ۱۹۱۰‬میالدی‬ ‫(‪ ۱۲۸۹‬خورش��یدی) تعداد س��اکنان این شهر به ‪ ۶۹۸‬نفر رسید و در سال‬ ‫‪ ۱۲۹۳( ۱۹۱۴‬خورشیدی) لقب شهر ارواح را به خود گرفت‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬ایمنا‬

آخرین شماره های روزنامه روزگار معدن

روزنامه روزگار معدن شماره 226

روزنامه روزگار معدن شماره 226

شماره : ۲۲۶
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۶
روزنامه روزگار معدن شماره 225

روزنامه روزگار معدن شماره 225

شماره : ۲۲۵
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۳
روزنامه روزگار معدن شماره 224

روزنامه روزگار معدن شماره 224

شماره : ۲۲۴
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۲
روزنامه روزگار معدن شماره 223

روزنامه روزگار معدن شماره 223

شماره : ۲۲۳
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۰
روزنامه روزگار معدن شماره 222

روزنامه روزگار معدن شماره 222

شماره : ۲۲۲
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۱۹
روزنامه روزگار معدن شماره 221

روزنامه روزگار معدن شماره 221

شماره : ۲۲۱
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۱۶
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!