صفحه قبل

روزنامه روزگار معدن شماره ۱۶۵

صفحه بعد

روزنامه روزگار معدن شماره 165

روزنامه روزگار معدن شماره 165

‫روزنامه اقتصادی معدن و صنایع معدنی ایران‬ ‫بهره‌برداری از فاز‬ ‫نخست‬ ‫بندر پارسیان‬ ‫در منطقه ویژه‬ ‫کرمان میزبان‬ ‫‪ ۲‬رویداد معدنی‬ ‫چهارشنبه‬ ‫صفحه‪5‬‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫‪ 25‬اردیبهشت ‪ 9 1398‬رمضان ‪ 15 1440‬مه ‪ 2019‬سال دوم شماره‪8 165‬صفحه قیمت ‪ 2000‬تومان‬ ‫‪www.Madandaily.com‬‬ ‫یادداشت‌ها‬ ‫مقایسه‌ نر ‌‬ ‫خ‬ ‫داخلی و جهانی فوالد‬ ‫صفحه‪5‬‬ ‫سناریویی به نام توافق‬ ‫معدن و محیط‌زیست‬ ‫صفحه‪6‬‬ ‫گزارش‌ها‬ ‫بکارگیری فناوری چینی‬ ‫در اروپای شرقی‬ ‫صفحه‪6‬‬ ‫معادن ایران در سیبل تحریم‬ ‫گریزگاه چیست؟‬ ‫بکارگیری سرامیک سنتی‬ ‫در نما و فضای داخلی ساختمان‬ ‫صفحه‪4‬‬ ‫زغال‌سنگ حرارتی‬ ‫ناتوان در رقابت با دیگر انرژی‌ها‬ ‫صفحه‪3‬‬ ‫افزایش تولید فوالد خوزستان در اوج‬ ‫تحریم باعث افتخار استان و کشور است‬ ‫به مناسبت بزرگداشت هفته بسیج کارگری‬ ‫و روز جهان��ی کار و کارگ��ر‪ ،‬آیی��ن قدردان��ی‬ ‫از کارگ��ران نمون��ه گ��روه فوالد خوزس��تان‪،‬‬ ‫اردیبهش��ت ‪ ۹۸‬ب��ا حض��ور حجت‌االس�لام‬ ‫و‌المس��لمین حاجتی‪ ،‬امام جمعه موقت اهواز‬ ‫و جمعی از مسئوالن و کارگران تالشگر فوالد‬ ‫خوزس��تان در مسجد مرکزی ش��رکت برگزار‬ ‫شد‪.‬‬ ‫حجت‌االسالم والمس��لمین حاجتی با اشاره‬ ‫به افزایش تولید ش��رکت فوالد خوزس��تان در‬ ‫اوج تحری��م‪ ،‬این دس��تاورد را افتخاری بزرگ‬ ‫برای استان و کشور دانست‪.‬‬ ‫امام جمعه موقت اهواز گفت‪ :‬همیشه خاطره‬ ‫خوش��ی از حضور در می��ان فوالدمردان دارم؛‬ ‫فوالدی‌ه��ا ثاب��ت کرده‌اند در عرص��ه تولید و‬ ‫جهاد حض��ور پررنگی دارن��د و افزایش تولید‬ ‫این ش��رکت در این شرایط نشان‌دهنده همت‬ ‫بلند و تالش شبانه‌روزی کارگران این مجموعه‬ ‫بزرگ صنعتی است‪.‬‬ ‫حاجت��ی‪ ،‬ش��عبان را ماه مغفرت دانس��ت و‬ ‫اف��زود‪ :‬در این ماه‪ ،‬درهای توبه باز اس��ت و با‬ ‫تمس��ک به اهل بیت می‌ت��وان روح و جان را‬ ‫صیق��ل داد‪ .‬دعاهای این ماه‪ ،‬راه س��عات را به‬ ‫ما نشان می‌دهد‪.‬‬ ‫امام جمع��ه موقت اهواز با اش��اره به تالش‬ ‫فوالدمردان در کمک‌رسانی به ساکنـان مناطق‬ ‫س��یل‌زده گفت‪ :‬در سیل اخیر‪ ،‬حس برادری و‬ ‫مردانگ��ی در میان مردم موج می‌زد؛ جایی که‬ ‫کارکن��ان و مدیران فوالد خوزس��تان از همان‬ ‫لحظات اولیه بحران در کنار س��یل‌زدگان قرار‬ ‫گرفتند و کاری کردند کارس��تان؛ طبخ و تهیه‬ ‫غـذا‪ ،‬آب آشامیدنی‪ ،‬پوشاک‪ ،‬خشکبار‪ ،‬اهدای‬ ‫چادر مس��افـرتی‪ ،‬اقالم بهداشتی و شوینـده‪،‬‬ ‫استقرار موکب حسینی‪ ،‬بسیج همگانی تمـام‬ ‫امکان��ات‪ ،‬تجهیزات و نیروی انس��انی‪ ،‬اهـدای‬ ‫داوطلبـان��ه بخش��ی از حق��وق کارگـ��ران به‬ ‫مردم س��یـل‌زده و ده‌ها خدمت دیگر به مردم‬ ‫یعنی اوج ایثار‪ ،‬گذش��ت‪ ،‬همدل��ی و در واقع‬ ‫اوج ش��یعه‌گری که نش��انـه روحیـه جهادی و‬ ‫انقالبی کارگران و مس��ئوالن فوالد خوزستان‬ ‫است‪.‬‬ ‫امام جمع��ه موقت اهواز ادامه داد‪ :‬ش��رکت‬ ‫فوالد خوزستان در کمک‌رسانی به سیل‌زدگان‬ ‫مایه مباهات اس��تان شد‪ ،‬همچنین سیل اخیر‬ ‫نش��ان داد که جوانان غیرتمند ما از سراس��ر‬ ‫کشور همیش��ه برای مقابله آماده‌اند؛ دیروز در‬ ‫مقابل دش��من بعثی و امروز در مقابل س��یل؛‬ ‫از هم��ه جای ایران آمدند‪ ،‬از ش��مال‪ ،‬جنوب‪،‬‬ ‫غ��رب و ش��رق و غیرت در جایی نمایان ش��د‬ ‫که جوانان غیور این مرز و بوم در مقابل س��یل‬ ‫س��ینه خود را سپر کردند و مانع پیشروی آب‬ ‫ش��دند و زیر لب زمزمه می‌کردند‪ :‬ای آب هر‬ ‫چه باال بیایی ما باالتریم؛ و این همان شعار «ما‬ ‫می‌توانیم» حضرت امام(ره) است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به گرامیداشت روز کار و کارگر‬ ‫افزود‪ :‬دشمن شبانه‌روز در حال ترویج فرهنگ‬ ‫غرب در کشور است و ش��بکه‌های ماهواره‌ای‬ ‫فارس��ی‌زبان به‌طور دائم در حال تشویق مردم‬ ‫جامع��ه ب��ه دوری از مذهب هس��تند اما عزم‬ ‫و اراده مل��ت عک��س مطل��ب را ثابت می‌کند‬ ‫چراک��ه روز به روز وحدت می��ان ملت و نظام‬ ‫مقدس جمهوری اسالمی مستحکم‌تر می‌شود‬ ‫و حاصل آن ش��کوفایی دستاوردهای کشور در‬ ‫عرصه‌های بین‌المللی اس��ت؛ جایی که در نانو‬ ‫فناوری‪ ،‬صنعت موشک‌سازی‪ ،‬ساخت پهپاد و‬ ‫صنایع پزش��کی در میان ‪ ۱۰‬کش��ور برتر قرار‬ ‫گرفته‌ایم و باید این نکته را در نظر بگیربم که‬ ‫همه این موفقیت‌ه��ا حاصل تالش کارگران و‬ ‫دلسوزان نظام است‪.‬‬ ‫حاجتی افزود‪ :‬امروز ایران اس�لامی از لحاظ‬ ‫امنیت‪ ،‬سیاس��ت‪ ،‬علم و قدرت دفاعی سرآمد‬ ‫منطق��ه اس��ت؛ از ای��ن رو باید ت�لاش کنیم‬ ‫عب��ارت «م��ا می‌توانیم» را معنا بخش��یم و با‬ ‫تالش کارگران‪ ،‬چرخه تولید و صنعت را بیش‬ ‫از پیش رش��د دهیم‪ ،‬در بع��د اقتصادی نیز در‬ ‫میان کشورهای صاحب‌نام قرار بگیریم‪.‬‬ ‫کشور ما به وجود مردان و کارگرانی مفتخر‬ ‫اس��ت که به تعبیر رهبر معظم انقالب در سال‬ ‫رونق تولید توانسته‌اند تحریم‌ها را بی‌اثر کنند‪.‬‬ ‫حاجت��ی در پای��ان س��خنان خ��ود گف��ت‪:‬‬ ‫فوالدم��ردان در واقع س��ربازان عرصه تولید و‬ ‫اقتصاد مقاومتی هستند و در سال رونق تولید‬ ‫با تالش ش��بانه‌روزی و همت بلند کارگری بار‬ ‫دگر حماسه می‌آفرینند‪.‬‬ ‫گزارش خبرنگار روابط عمومی شرکت فوالد‬ ‫خوزستان حاکی است‪ ،‬در ادامه آیین با حضور‬ ‫حجت‌االسالم والمسلمین حاجتی امام جمعه‬ ‫موقت اهواز‪ ،‬علیرضا جانه و سیدحسن موسوی‬ ‫مش��اوران مدیرعامل و محم��د نیکوکار معاون‬ ‫بهره‌برداری‪ ،‬از ‪ ۴۰‬کارگر تالش��گر گروه فوالد‬ ‫خوزستان در روز کار و کارگر قدردانی شد‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه‌ای‬ ‫صفحه‪8‬‬ ‫در بررسی دالیل جایگاه ضعیف زغال‌سنگ در ایران مطرح شد‬
‫سال گذشته بیش از ‪ ۴۲‬هزار درخواست صدور پروانه اکتشاف داشتیم‬ ‫اخبار‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 25‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 9‬رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 15‬مه ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره‪165‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫با حکم وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪:‬‬ ‫مدیرکل دفتر امور اکتشاف وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪،‬‬ ‫تعداد درخواس��ت صدور پروانه اکتش��افی در سال ‪ ۹۷‬را ‪۴۲‬‬ ‫هزار و ‪ ۴۵۹‬مورد عنوان کرد‪ .‬به گزارش ایلنا‪ ،‬اسداهلل کشاورز‬ ‫ب��ا بیان اینکه پایه تمام فعالیت‌های معدنی از اکتش��اف آغاز‬ ‫می‌ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬بر اس��اس آمار ارائه شده‪ ،‬ایران با داشتن ‪۷۰‬‬ ‫نوع ماده معدنی جزو ‪ ۱۰‬کشور برتر جهان به لحاظ تنوع مواد‬ ‫معدنی است‪ .‬همچنین ذخایر قطعی شناسایی شده در ایران‬ ‫حدود‪ ۴۰‬میلیارد تن و ذخایر احتمالی آن حدود ‪ ۶۰‬میلیارد‬ ‫تن برآورد می‌ش��ود‪ .‬وی تعداد پروانه اکتش��اف صادرشده در‬ ‫غریب‌پور مسئول اجرای‬ ‫پروژه اقتصاد مقاومتی‬ ‫احیا‪ ،‬فعال‌سازی و توسعه‬ ‫معادن کوچک‌مقیاس شد‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در حکمی خداداد‬ ‫غریب پور‪ ،‬رئیس هیات عامل س��ازمان توسعه و‬ ‫نوس��ازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو)‬ ‫را با حفظ س��مت به عنوان مسئول اجرای پروژه‬ ‫اقتصاد مقاومتی احیا‪ ،‬فعال‌سازی و توسعه معادن‬ ‫کوچک‌مقیاس منصوب کرد‪ .‬به گزارش شاتا‪ ،‬رضا‬ ‫رحمانی در این حکم آورده اس��ت‪ :‬ضروری است‬ ‫با همت جنابعالی و مدیران مربوط‪ ،‬اجرایی شدن‬ ‫این پروژه جزو اولویت‌های آن سازمان قرار گیرد و‬ ‫با همکاری مسئوالن و هم‌افزایی با سایر دستگاه‌ها‬ ‫و متخصصان بخش خصوصی‪ ،‬نس��بت به تدوین‬ ‫برنامه‌ه��ای اجرایی به همراه س��اختار شکس��ت‬ ‫فعالیت‌ها (‪ )w.b.s‬و برنام��ه زمان‌بندی(‪Gantt‬‬ ‫‪ )chart‬ب��ر اس��اس فرم‌های پیوس��ت اقدام کند‬ ‫تا با پیگیری مس��تمر و به موق��ع‪ ،‬گزارش ماهانه‬ ‫پیش��رفت کار به دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی‬ ‫مس��تقر در معاونت طرح و برنامه ارس��ال ش��ود‪.‬‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت همچنین در بخش‬ ‫دیگری از ای��ن حکم به رئیس هیأت عامل تاکید‬ ‫کرده اس��ت‪ :‬الزم اس��ت ب��ا اس��تفاده از ظرفیت‬ ‫رسانه‌ها در اطالع‌رس��انی به عموم جامعه اهتمام‬ ‫شود‪.‬‬ ‫چهارمین نشست کارگروه سیاست‌گذاری بخش‬ ‫معدن و صنایع معدنی با موضوع اجرای نقشه راه‬ ‫معدن با حضور معاون طرح و برنامه‪ ،‬رئیس سازمان‬ ‫ایمیدرو‪ ،‬زمین‌شناسی واکتشافات معدنی و رئیس‬ ‫کارگروه معدن مجلس شورای اسالمی برگزار شد‪.‬‬ ‫به گزارش ش��اتا‪ ،‬در این جلس��ه‪ ،‬س��عید زرندی‪،‬‬ ‫مع��اون طرح و برنام��ه گف��ت‪ :‬هدف‌گذاری‌های‬ ‫الزم برای اکتش��اف و شناسایی کانه‌های فلزی به‬ ‫منظور تامین خوراک صنایع معدنی کش��ور با در‬ ‫اختیار قرار دادن پهنه‌ها به‌‌وس��یله ایمیدرو انجام‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬وی گفت‪ :‬ایجاد زیرس��اخت‌های مورد‬ ‫نیاز توس��عه فعالیت‌های معدنی گوهر‌سنگ‌ها با‬ ‫هدف افزایش کیفیت محصوالت تولیدی و رش��د‬ ‫صادرات‪ ،‬یکی از سیاس��ت‌های نقش��ه راه معدن‬ ‫اس��ت که باید دنبال ش��ود‪ .‬معاون طرح و برنامه‬ ‫تاکید کرد‪ :‬یکی از الزامات توس��عه بخش معدن‪،‬‬ ‫توجه به زیرساخت‌های حمل‌ونقل مواد معدنی و‬ ‫محصوالت آن در ‪ ۳‬زیربخش جاده‌ای‪ ،‬حمل‌ونقل‬ ‫ریل��ی و حمل‌ونقل دریایی اس��ت که الزم اس��ت‬ ‫ب��رای آن برنامه‌ری��زی ش��ود‪ .‬در ای��ن جلس��ه‪،‬‬ ‫وظایف و برنامه‌های س��ازمان توس��عه و نوسازی‬ ‫معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو) و س��ازمان‬ ‫زمین‌شناسی و اکتش��افات معدنی برای عملیاتی‬ ‫کردن نقشه راه معدن بررسی شد‪.‬‬ ‫مدیر مجتمع طالی موته‬ ‫تولید بیش از ‪۴۰۰‬‬ ‫کیلوگرم طال در مجتمع‬ ‫طالی موته در سال ‪۹۷‬‬ ‫س��ال گذش��ته‪ ،‬تولید ‪ ۴۰۱‬کیلوگ��رم طال در‬ ‫مجتمع طالی موت ‌ه اصفهان ثبت شد‪ .‬به گزارش‬ ‫خبرگ��زاری صدا و س��یما‪ ،‬مدی��ر مجتمع طالی‬ ‫موته گفت‪ :‬این درحالی اس��ت که س��ال گذشته‬ ‫برنام��ه تولید طال در ای��ن مجتمع ‪ ۳۰۵‬کیلوگرم‬ ‫پیش‌بینی شده بود و این موفقیت نشانه دستیابی‬ ‫به رک��ورد در تولید طالس��ت‪ .‬علیرض��ا طاالری‬ ‫افزود‪ :‬طالی تولید ش��ده ‪ ۳۱.۵‬درصد بیش��تر از‬ ‫برنامه پیش‌بینی شده است‪ .‬مدیر مجتمع طالی‬ ‫موت��ه گف��ت‪ :‬راه‌ان��دازی واحد معدنی س��نجده‪،‬‬ ‫تولید شمش طالی اس��تاندارد با وزن ‪ ۵۰۰‬گرم‪،‬‬ ‫ع��اری کردن آب از س��یانور و خروج از فهرس��ت‬ ‫صنایع آالینده س��ازمان محیط‌زیست را می‌توان‬ ‫از مهم‌ترین اقدامات طالی موته در س��ال ‪ ۹۷‬نام‬ ‫برد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬برنامه این مجتمع برای امسال‪،‬‬ ‫افزای��ش ‪ ۱۰‬درصدی تولید ط�لا در این مجتمع‬ ‫با اخذ مجوز بهره‌ب��رداری از یکی دیگر از معادن‬ ‫منطقه است‪ .‬مجتمع طالی موته در ‪ ۷‬کیلومتری‬ ‫ش��مال غرب روستای موته از توابع شهر میمه در‬ ‫استان اصفهان قرار دارد‪.‬‬ ‫س��ال ‪ ۹۷‬را ی��ک هزار و ‪ ۳۲‬مورد عنوان ک��رد و افزود‪۵۵۳ :‬‬ ‫گواهی کش��ف در س��ال ‪ ۹۷‬صادر ش��د‪ .‬مدیرکل دفتر امور‬ ‫اکتشاف وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬درباره آمار تسهیالت‬ ‫اکتشافی در سال ‪ ۹۷‬اظهار کرد‪ ۱۴ :‬مورد تسهیالت با مبلغ‬ ‫مجموع ‪ ۱۶.۲‬میلیارد ریال به درخواس��ت‌کنندگان پرداخت‬ ‫ش��ده است‪ .‬کشاور ادامه داد‪ :‬بر اساس آمار کمسیون گواهی‬ ‫کش��ف در سال ‪ ۹۷‬تعداد ‪ ۱۵‬گزارش پایان عملیات اکتشاف‬ ‫ب��ا ذخیره مجموع ‪ ۱۹۶‬میلیون تن م��ورد تایید قرار گرفت‪.‬‬ ‫وی درباره ایجاد و راهبری س��امانه کاداس��تر معادن کش��ور‬ ‫گفت‪ :‬س��امانه کاداس��تر مع��ادن با هدف مکانی��زه کردن و‬ ‫شفاف‌س��ازی مراحل اداری صدور مجوزهای بخش معدن و‬ ‫سایر فرآیندهای این بخش‪ ،‬طراحی و در آذربایجان شرقی به‬ ‫عنوان نمونه آزمایشی اجرا شد سپس در کل کشور عملیاتی‬ ‫گردید‪ .‬در این س��امانه در فاز نخس��ت‪ ،‬اقدام به مکانیزاسیون‬ ‫فرآیندهای انتقال این مجوزها ش��ده است‪ .‬در فاز دوم نسبت‬ ‫به مکانیزه کردن تمام زیرفرآیندهای این بخش اقدام خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬کش��اورز افزود‪ :‬نمایش تمام محدوده‌ه��ای معدنی به‬ ‫صورت آنالین برای عموم (انتش��ار آزاد) و استانداردس��ازی‬ ‫ایج��اد وحدت رویه در امور اداری س��ازمان‌های تابع‪ ،‬کاهش‬ ‫تعداد مراجعه حضوری متقاضیان به س��ازمان‌های تابع برای‬ ‫ام��ور اداری‪ ،‬کاه��ش مدت زمان رس��یدگی ب��ه پرونده‌های‬ ‫اداری و ایج��اد آم��ار به روز از مجوزهای جدید صادرش��ده‪،‬‬ ‫از ویژگی‌های این س��امانه است‪ .‬مدیرکل دفتر امور اکتشاف‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت ادام��ه داد‪ :‬از مجموعه ‪۷۴‬‬ ‫فرآیند و زیرفرآیند پیش‌بینی شده در سامانه کاداستر معادن‪،‬‬ ‫تاکنون ‪ ۲۱‬فرآیند اصلی عملیاتی ش��ده و در سال ‪ ۹۷‬تعداد‬ ‫‪ ۱۶‬فرآیند و زیرفرآیند مورد بازنگری قرار گرفته است‪.‬‬ ‫خرداد در قطب معدنی کشور برگزار می‌شود‬ ‫کرمان میزبان ‪ ۲‬رویداد معدنی‬ ‫محبوبه قرمزچشمه‪:‬‬ ‫پنجمین نمایش��گاه بین‌المللی ماشین‌آالت‬ ‫معدن��ی و راهس��ازی و هفتمی��ن نمایش��گاه‬ ‫بین‌المللی معدن‪ ،‬صنایع معدنی‪ ،‬فرآوری مواد‬ ‫معدنی و تجهیزات وابس��ته‪ ،‬همزمان ‪ ۲۶‬تا ‪۲۹‬‬ ‫خرداد در کرمان برگزار می‌شود‪.‬‬ ‫این نمایشگاه بین‌المللی‪ ،‬فرصتی است برای‬ ‫صاحب��ان معدن‪ ،‬صنایع معدنی‪ ،‬ش��رکت‌های‬ ‫فعال در زمینه فرآوری مواد معدنی و تجهیزات‬ ‫وابسته‪ ،‬تا ضمن آشنایی با آخرین دستاوردهای‬ ‫معدنی و صنایع معدنی‪ ،‬قراردادهایی را امضا و‬ ‫سعی در جذب س��رمایه‌گذاری یا ایجاد زمینه‬ ‫رواب��ط تجاری ب��ا صاحبان صنای��ع معدنی و‬ ‫س��ازندگان تجهیزات معدنی و صنایع وابس��ته‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫این نمایش��گاه به همت ش��رکت رستاک‌پاد‬ ‫ویژن برگزار شده و ش��رکت‌های بزرگ معدن‬ ‫و صنای��ع معدنی کرم��ان در آن حضور جدی‬ ‫خواهند داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹حض�ور ‪ ۱۲۰‬ش�رکت داخل�ی و‬ ‫خارجی‬ ‫محم��ود بندرچ��ی‪ ،‬فع��ال نمایش��گاهی و‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت رس��تاک‌پاد وی��ژن در‬ ‫گفت‌وگ��و ب��ا روزگار مع��دن ه��دف برگزاری‬ ‫پنجمی��ن نمایش��گاه بین‌المللی ماش��ین‌آالت‬ ‫معدن��ی و راهس��ازی و هفتمی��ن نمایش��گاه‬ ‫بین‌المللی معدن‪ ،‬صنایع معدنی‪ ،‬فرآوری مواد‬ ‫معدنی و تجهیزات وابسته را وجود شرکت‌های‬ ‫بزرگ معدن و صنایع معدنی در استان کرمان‬ ‫دانس��ت و گفت‪ :‬کرم��ان از دیرب��از و در نگاه‬ ‫همه‪ ،‬قلب معادن ایران به ش��مار می‌رود و در‬ ‫گفتاری دیگر به بهش��ت معادن ایران معروف‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬این نمایشگاه که ‪ ۲‬دوره از ‪ ۷‬دوره‬ ‫نمایش��گاه بین‌المللی مع��دن‪ ،‬صنایع معدنی‪،‬‬ ‫فرآوری م��واد معدنی و تجهیزات وابس��ته آن‬ ‫در اس��تان زنجان برگزار ش��ده‪ ،‬از دوره س��وم‬ ‫و همزم��ان ب��ا پنجمین نمایش��گاه بین‌المللی‬ ‫ماشین‌آالت معدنی و راهسازی از سوی شرکت‬ ‫پادویژن در کرمان برگزار شد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ای��ن ‪ ۲‬نمایش��گاه در فضای‬ ‫بزرگی به مس��احت ‪ ۳‬س��الن و فض��ای باز به‬ ‫وس��عت ‪ ۱۰‬ه��زار مت��ر مربع با حض��ور ‪۱۲۰‬‬ ‫ش��رکت داخلی و خارجی از جمله کشورهای‬ ‫ایتالیا‪ ،‬آلمان‪ ،‬کره جنوبی‪ ،‬ترکیه‪ ،‬چین‪ ،‬سوئد‪،‬‬ ‫روس��یه‪ ،‬ژاپن‪ ،‬هلند‪ ،‬هن��د‪ ،‬جمهوری چک و‬ ‫انگلس��تان ‪ ۲۶‬تا ‪ ۲۹‬خرداد امسال ساعت ‪۱۷‬‬ ‫ت��ا ‪ ۲۲‬در محل دائمی نمایش��گاه‌های کرمان‬ ‫برگزار می‌شوند‪.‬‬ ‫بندرچ��ی در ادامه با بی��ان اینکه برنامه‌های‬ ‫متع��دد و متنوع��ی در چن��د روز برگ��زاری‬ ‫نمایش��گاه‌های معدنی کرم��ان در نظر گرفته‬ ‫ش��ده‌اند‪ ،‬گف��ت‪ :‬ش��رکتی اس��ترالیایی به نام‬ ‫س��یگنال دلتا پارس در حاش��یه این نمایشگاه‬ ‫ب��ه معرفی و عرض��ه نرم‌افزار ماک��رو ماین در‬ ‫حوزه اکتش��اف و در قالب یک کارگاه آموزشی‬ ‫خواه��د پرداخت که در آن راه‌حل‌های آس��ان‬ ‫و کاربردی اکتش��اف و استخراج معادن را ارائه‬ ‫می‌دهد‪ .‬این دوره آموزش��ی از س��وی استادان‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه‌ای‬ ‫برگزاری چهارمین نشست‬ ‫کارگروه سیاست‌گذاری‬ ‫بخش معدن با موضوع‬ ‫اجرای نقشه راه‬ ‫پرداخت ‪ ۱۶.۲‬میلیارد ریال تسهیالت اکتشافی‬ ‫پنجمین نمایشگاه بین‌المللی ماشین‌آالت معدنی و راهسازی‬ ‫و هفتمین نمایشگاه بین‌المللی معدن‪ ،‬صنایع معدنی‪،‬‬ ‫فرآوری مواد معدنی و تجهیزات وابسته ‪ ۳‬سالن و فضای باز‬ ‫به وسعت ‪ ۱۰‬هزار متر مربع با حضور ‪ ۱۲۰‬شرکت داخلی و‬ ‫خارجی از جمله کشورهای ایتالیا‪ ،‬آلمان‪ ،‬کره جنوبی‪ ،‬ترکیه‪،‬‬ ‫چین‪ ،‬سوئد‪ ،‬روسیه‪ ،‬ژاپن‪ ،‬هلند‪ ،‬هند‪ ،‬جمهوری چک و‬ ‫انگلستان ‪ ۲۶‬تا ‪ ۲۹‬خرداد در محل دائمی نمایشگاه‌های‬ ‫کرمان برگزار می‌شوند‬ ‫داخلی و خارجی برگزار می‌شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت رستاک‌پاد ویژن در ادامه‪،‬‬ ‫به برگزاری یک گردهمای��ی بزرگ معدنی در‬ ‫حاش��یه این نمایشگاه‪ ،‬اش��اره و تصریح کرد‪:‬‬ ‫نمی‌توان در بخش معدن و صنایع معدنی فعال‬ ‫بود و ن��گاه و توجهی ب��ه ظرفیت‌های موجود‬ ‫استان کرمان نداشت‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در این نمایشگاه از معاون معدنی‬ ‫وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت‪ ،‬رئیس هیات‬ ‫عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع‬ ‫معدنی ایران (ایمیدرو)‪ ،‬ش��رکت تهیه و تولید‬ ‫م��واد معدنی ای��ران‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت ملی‬ ‫م��س و همچنین مدیران ش��رکت‌های معدنی‬ ‫گل‌گه��ر‪ ،‬گوهرزمین و میدک��و‪ ،‬اعضای هیات‬ ‫مدیره خانه معدن ایران‪ ،‬رئیس نظام مهندسی‬ ‫معدن ایران و مهدی کرباس��یان رئیس پیشین‬ ‫هیات عامل ایمیدرو دعوت کرده‌ایم‪.‬‬ ‫وی همچنین از برگزاری یک پنل با موضوع‬ ‫م با همکاری شرکت‬ ‫برون‌رفت از ش��رایط تحری ‌‬ ‫ملی مس خبر داد‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ ۲‬شاخصه رقابت‌پذیری و اقتصادی‬ ‫بودن‬ ‫در همی��ن زمینه‪ ،‬فعاالن و دس��ت‌اندرکاران‬ ‫این نمایش��گاه با آماده کردن زمینه مناس��ب‬ ‫درص��دد ج��ذب و مش��ارکت حداکث��ری‬ ‫شرکت‌های معدنی و صنایع معدنی هستند‪.‬‬ ‫رئی��س انجم��ن تولیدکنن��دگان تجهیزات‬ ‫صنعتی ای��ران‪ ،‬گفت‪ :‬رقابت‌پذیری و اقتصادی‬ ‫بودن ‪ ۲‬ش��اخصه مهمی است که هر کاال باید‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫برپایی نمایشگاه بین‌المللی که در موضوعی‬ ‫خاص هدفی تعریف کرده است و بر اساس آن‬ ‫چش��م‌اندازی درازمدت برای گروه هدف خود‬ ‫مش��خص کرده‪ ،‬می‌توان��د ب��رای مخاطبان و‬ ‫برگزارکنندگان مفید باشد‪.‬‬ ‫عبدالعزی��ز هدای��ت‪ ،‬رئی��س انجم��ن تولید‬ ‫کنن��دگان تجهیزات صنعتی ایران با اش��اره به‬ ‫ای��ن موضوع ک��ه از تولیدکننده‌ه��ای فوالدی‬ ‫حمایت می‌ش��ود‪ ،‬در گفت‌وگو با گسترش‌نیوز‬ ‫بیان ک��رد‪ :‬رقابت‌پذیری و اقتص��ادی بودن ‪۲‬‬ ‫ش��اخصه مهم هس��تند که هر کاالی صنعتی‬ ‫باید داشته باشند‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره ب��ه حمای��ت دول��ت از‬ ‫تولیدکنندگان داخل��ی گفت‪ :‬قانون حداکثری‬ ‫اس��تفاده از خدم��ات تولیدی کش��ور‪ ،‬وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت را مکلف کرده اس��ت‬ ‫با ش��رکت‌ها و تش��کل‌ها به مذاکره بنشیند و‬ ‫توانمندی‌های خود را اعالم کند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬از طرف��ی دول��ت تصویب کرده‬ ‫که ش��رکت‌های دولت��ی و بخش خصوصی که‬ ‫حتی یک س��هم از دولت دارند یا شرکت‌های‬ ‫خصوص��ی ک��ه از منابع صندوق توس��عه ملی‬ ‫اس��تفاده می‌کنند‪ ،‬حق خرید کاالهای مشابه‬ ‫ی��ا حتی خدمات مش��ابه خارجی که در داخل‬ ‫تولید و عرضه می‌شوند را ندارند‪.‬‬ ‫‹ ‹بهترین‌ها باید رشد کنند‬ ‫حسن جبلی‪ ،‬معاون پیشین فوالد مبارکه در‬ ‫گفت‌وگو با گسترش‌نیوز اظهار کرد‪ :‬بهترین‌ها‬ ‫باید رشد کنند‪.‬‬ ‫اگر شرکتی داخلی بتواند فوالدی تولید کند‬ ‫که مش��ابه آن به کش��ور وارد می‌شود‪ ،‬پس از‬ ‫اعالم به سازمان مربوط و تایید کاال‪ ،‬به گمرک‬ ‫اعالم می‌شود که نسبت به واردات آن اقدامات‬ ‫خاصی در نظر گرفته شود‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به پیش��ینه فعالی��ت خود در‬ ‫ش��رکت نفت‪ ،‬گفت‪ ۵۱ :‬ش��رکت زیرمجموعه‬ ‫ش��رکت نفت ای��ران بودند ک��ه نیازمندی‌های‬ ‫این ش��رکت‌ها تجمیع می‌ش��د و به ش��رکت‬ ‫کاالی نف��ت تهران یا لندن می‌رفت یعنی تمام‬ ‫درخواس��ت‌های هر پاالیش��گاه یا پتروشیمی‬ ‫به یک مرکز واحد فرس��تاده می‌ش��د‪ .‬البته با‬ ‫تحوالت��ی که پیش آمد میزان نوع س��فارش‌ها‬ ‫متفاوت شد؛ این در حالی است که خرید یکجا‬ ‫مزایای بسیاری داشت‪.‬‬ ‫جبل��ی در ادامه اف��زود‪ :‬در زمین��ه فوالد از‬ ‫ابتدا ثبت س��فارش به ش��کل منس��جم وجود‬ ‫نداش��ت و میزان و نوع کااله��ا پراکنده بود‪ .‬ما‬ ‫امیدواریم ب��ا تحوالتی که رخ داده اس��ت‪ ،‬در‬ ‫انس��جام و متش��کل کردن درخواست‌ها و حل‬ ‫مش��کالت مربوط به تامین م��واد اولیه موفق‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫عض��و انجمن فوالد ای��ران در ادام��ه درباره‬ ‫برگزاری نمایش��گاه‌های بین‌المللی معدنی در‬ ‫کشور گفت‪ :‬نمایش��گاه‌ها‪ ،‬محلی برای تضارب‬ ‫آرا بین تولیدکنندگان و صاحبان ش��رکت‌ها و‬ ‫کارخانه‌ها هس��تند تا در یک فضا جمع شوند‬ ‫و ع�لاوه بر آش��نایی با آخرین دس��تاوردها‪ ،‬از‬ ‫توانمندی‌ه��ا و نح��وه فعالیت‌ه��ای رقیبان و‬ ‫صاحبان صنعت فوالد نیز آگاه شوند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره ب��ه اهمیت نتایج نمایش��گاه‌ها‬ ‫گف��ت‪ :‬برنامه‌ه��ای جانب��ی و کارگاه‌ه��ای‬ ‫آموزشی از اهمیت بس��یاری در فوالد‪ ،‬صنایع‬ ‫ف��والدی‪ ،‬صنایع زیرس��اختی و ماش��ین‌آالت‬ ‫برخوردارند‪.‬‬ ‫‹ ‹حمایت صمت و روزگار معدن‬ ‫گفتنی اس��ت پای��گاه خبری گس��ترش‌نیوز‬ ‫و روزنام��ه صمت‪ ،‬پوش��ش خب��ری ‪ ۲‬رویداد‬ ‫بین‌المللی کرمان ش��امل پنجمین نمایش��گاه‬ ‫بین‌المللی ماش��ین‌آالت معدنی و راهس��ازی و‬ ‫هفتمین نمایش��گاه بین‌الملل��ی معدن‪ ،‬صنایع‬ ‫معدنی و فرآوری مواد معدنی تجهیزات وابسته‬ ‫را بر عهده دارند‪.‬‬ ‫عضو هیات مدیره خانه معدن‪:‬‬ ‫صادرات صنایع معدنی ایران ادامه دارد‬ ‫عضو هی��ات مدیره خانه معدن ایران معتقد اس��ت‪ :‬اعمال‬ ‫تحریم بر صنایع معدنی ایران پیش از این نیز از سوی امریکا‬ ‫اجرا ش��ده بود و تحریم‌های جدید‪ ،‬موضوع تازه‌ای نیست؛ در‬ ‫این شرایط‪ ،‬صنایع معدنی همچنان نقش خود را در صادرات‬ ‫غیر نفتی ایفا می‌کند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایرنا‪« ،‬بهرام ش��کوری» با اش��اره به اینکه مواد‬ ‫معدن��ی و صنایع مربوط به آن‪ ،‬بیش��تر محل فعالیت بخش‬ ‫خصوصی اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬بخش خصوصی در گذش��ته راه‌های‬ ‫فعالیت خود را شناس��ایی کرده و در شرایط فعلی نیز همان‬ ‫راه‌ها را ادامه می‌دهد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به س��هم ‪ ۲۵‬درصدی م��واد معدنی و صنایع‬ ‫مرتبط با آن در صادرات غیرنفتی کش��ور‪ ،‬گفت‪ :‬در ش��رایط‬ ‫تحری��م‪ ،‬صادرات مواد معدنی و صنای��ع مرتبط به آن دارای‬ ‫مخاط��ره و هزینه باالتر خواهد بود اما امکان‌پذیر اس��ت و در‬ ‫گذشته نیز این مهم انجام می‌شد‪.‬‬ ‫ش��کوری گفت‪ :‬آمارهای پیشین گویای آن است که معدن‬ ‫و صنایع معدنی از ‪ ۱۲‬تا ‪ ۱۵‬میلیارد دالر هم سابقه ارزآوری‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫رئیس کمیس��یون مع��دن و صنایع معدنی ات��اق بازرگانی‬ ‫ایران‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬دولت باید به بخش خصوصی اعتماد کند تا‬ ‫شرایط گذر از این وضع فراهم شود‪.‬‬ ‫مجموع صادرات غیرنفتی سال گذشته به وزن ‪ ۱۱۷‬میلیون‬ ‫و ‪ ۲۲۸‬ه��زار ت��ن به ارزش ‪ ۴۴‬میلی��ارد و ‪ ۳۱۰‬میلیون دالر‬ ‫بود‪ ،‬س��ال ‪ ۹۶‬نیز ‪ ۱۳۲‬میلیون و ‪ ۸۸۲‬هزار تن به ارزش ‪۴۶‬‬ ‫میلیارد و ‪ ۹۸۲‬میلیون دالر بود‪ ،‬مقایسه عملکرد سال گذشته‬ ‫با س��ال ‪ ۹۶‬از نظر وزن و ارزش ب��ه ترتیب ‪ ۱۲‬و ‪ ۵.۷‬درصد‬ ‫کاهش نشان می‌دهد‪.‬‬ ‫رئیس‌جمه��وری امری��کا در ادام��ه رفتاره��ای خصمانه با‬ ‫مردم ایران‪ ۱۸ ،‬اردیبهش��ت با صدور فرمان اجرایی‪ ،‬بار دیگر‬ ‫تحریم‌هایی را علیه بخش آهن‪ ،‬فوالد‪ ،‬آلومینیوم و مس ایران‬ ‫اعمال کرد‪.‬‬ ‫ای��ن فرمان اجرای��ی دونالد ترامپ روز چهارش��نبه (هفته‬ ‫گذشته) در سالروز خروج یکجانبه امریکا از توافق بین‌المللی‬ ‫و مورد تایید ش��ورای امنیت س��ازمان ملل متح��د و اعمال‬ ‫تحریم‌های غیرقانونی صادر ش��د‪ .‬ص��ادرات زنجیره فوالد در‬ ‫س��ال ‪ ۹۷‬با ‪ ۱۷‬درصد رش��د نسبت به سال ‪ ۹۶‬به ‪ ۴‬میلیارد‬ ‫و ‪ ۱۱۸‬میلیون و ‪ ۱۱۰‬هزار دالر رس��ید‪.‬عالوه بر این‪ ،‬زنجیره‬ ‫مس و تولیدات پایین‌دس��ت با رشد ‪ ۱۳‬درصدی صادرات به‬ ‫‪ ۹۱۷‬میلیون دالر در سال گذشته رسید‪.‬‬
‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪:‬‬ ‫محمدباقر عالی با اش��اره به فرمایشات رهبر معظم انقالب‬ ‫مبن��ی بر اینکه حوزه معدن می‌توان��د جایگزین بخش نفت‬ ‫ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬در حوزه‌های معدنی‪ ،‬صنعت مس ظرفیت‌های‬ ‫بسیار خوبی برای در اختیار گرفتن سهم بیشتری از ‪GDP‬‬ ‫کش��ور دارد‪ .‬به گزارش مس‌پ��رس‪ ،‬محمدباقر عالی‪ ،‬معاون‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت و رئیس هی��ات عامل ایدرو‬ ‫گفت‪ :‬بر اساس شناختی که از بنی‌اسدی‌راد و سعدمحمدی‬ ‫در حوزه مدیریتی دارم‪ ،‬با وجود تفاوت در ش��یوه مدیریتی‪،‬‬ ‫نقاط مش��ترکی در نوع کارش��ان وجود دارد از جمله اعتقاد‬ ‫سهم مس در تولید ناخالص داخلی باید افزایش یابد‬ ‫قلب��ی و عمل��ی به کرام��ت انس��ان‌هایی که با ایش��ان کار‬ ‫می‌کردند‪ .‬وی افزود‪ :‬از این نظر‪ ،‬دوره مدیریت بنی‌اسدی‌راد‬ ‫مدت ویژه‌ای برای پرس��نل و نیز بازنشس��تگان عزیز صنعت‬ ‫م��س بود‪ .‬ع�لاوه بر این‪ ،‬مح��ور فعالیت‌های ه��ر دوی این‬ ‫بزرگواران بر اجرای برنامه‌های توسعه‌ای متمرکز بود‪ .‬معاون‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با اش��اره ب��ه دوره مدیرعاملی‬ ‫پیش��ین دکتر س��عد محمدی گفت‪ :‬به جرات می‌توان گفت‬ ‫ایشان در دوره مدیریت‌شان حوزه توسعه را در شرکت مس‬ ‫به‌ش��دت فعال و متحول کردند و زمینه‌های توس��عه پایدار‬ ‫ش��رکت مس را فراهم کردند‪ .‬عالی ب��ا تاکید بر اینکه حوزه‬ ‫مس در کش��ور از ظرفیت‌های بس��یار زیادی برای توس��عه‬ ‫برخوردار اس��ت‪ ،‬بیان کرد‪ :‬تکمیل زنجیره تولید در صنعت‬ ‫مس و دس��تیابی ب��ه ‪ ۷۰۰‬هزار تن مس کات��دی از اهداف‬ ‫ایشان در دوره نخست مدیرعاملی‌شان بود که این طرح‌ها در‬ ‫زمان مهندس بنی‌اس��دی‌راد به‌شدت دنبال شد‪ .‬معاون وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با اشاره به اقدامات دوره مدیرعاملی‬ ‫مهندس بنی‌اسدی‌راد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در حوزه توسعه‪ ،‬مهم‌ترین‬ ‫دستاورد ایش��ان راه‌اندازی کارخانه اسیدسولفوریک مجتمع‬ ‫معدن‬ ‫مس سرچش��مه با هدف حذف آالینده‌های زیس��ت‌محیطی‬ ‫ب��ود‪ .‬وی افزود‪ :‬عالوه بر این‪ ،‬ایجاد زیرس��اخت‌های حمل و‬ ‫انتقال و س��اخت مخازن اس��ید با هدف س��هولت در فروش‬ ‫اس��ید سولفوریک در دوره ایش��ان آغاز شد و در حال پایان‬ ‫یافتن است‪ .‬رئیس هیات‌عامل ایدرو با تاکید بر اینکه در یک‬ ‫سال گذش��ته در حوزه فعال‌سازی معادن درآلو و دره‌زار نیز‬ ‫اقدامات خوبی ش��ده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬معدن مس درآلو در یک‬ ‫س��ال گذشته پیشرفت زیادی داشته و در معدن مس دره‌زار‬ ‫قرارداد مربوط به برخی از ماشین‌آالت نیز بسته شده است‪.‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 25‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 9‬رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 15‬مه ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره‪165‬‬ ‫خبر‬ ‫بهره‌برداری از پروژه‬ ‫مخازن اسید سولفوریک‬ ‫شرکت مس در ‪ ۱۸۰‬روز‬ ‫در بررسی دالیل جایگاه ضعیف زغال‌سنگ در ایران مطرح شد‬ ‫زغال‌سنگ حرارتی‬ ‫ناتوان در رقابت با دیگر انرژی‌ها‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه‌ای‬ ‫منیر حضوری‪:‬‬ ‫زغال‌سنگ مورد نیاز کوره‌بلند‪ ،‬از نوع کک‌شو‬ ‫اس��ت؛ ذخایر این نوع زغال‌س��نگ در کشور ما‬ ‫ف��راوان بوده و حدود ‪ ۵۰‬س��ال اس��ت که آن را‬ ‫اس��تخراج می‌کنی��م ام��ا در حوزه زغال‌س��نگ‬ ‫حرارت��ی که ب��رای تامین س��وخت م��ورد نیاز‬ ‫کارخانه‌ه��ا کارب��رد دارد‪ ،‬ای��ران فعال نیس��ت‬ ‫و مش��کالت ج��دی دارد‪ .‬با این هم��ه در کل بر‬ ‫اس��اس آمارها‪ ،‬ذخایر زغال‌س��نگ ایران چیزی‬ ‫حدود یک میلیارد و ‪ ۲۰۰‬میلیون تن اس��ت که‬ ‫از این میان تنها ‪ ۱.۵‬میلیون تن ساالنه استخراج‬ ‫و بهره‌برداری می‌شود‪ .‬بنابراین آن‌طور که باید از‬ ‫منابع زغال‌س��نگ در کشور بهره نمی‌بریم‪ .‬برای‬ ‫نمونه س��هم کش��ور ما از مصرف زغال‌سنگ در‬ ‫تولی��د انرژی برق و فوالد ب��ه ترتیب صفر و ‪۲۰‬‬ ‫درصد است‪ ،‬در حالی که حدود ‪۶۰‬درصد انرژی‬ ‫برق‪ ۹۰ ،‬درصد فوالد و ‪ ۹۵‬درصد سیمان جهان‬ ‫از س��وخت زغال‌س��نگ تامین می‌ش��ود‪ .‬درباره‬ ‫اهمیت زغال‌س��نگ در کش��ور و موانع رشد آن‪،‬‬ ‫روزگار معدن با کارشناسان گفت‌وگو کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹ل�زوم س�رمایه‌گذاری در مع�دن‬ ‫زغال‌سنگ‬ ‫س��عید صم��دی‪ ،‬دبی��ر‬ ‫انجمن زغال‌س��نگ ایران‬ ‫در گفت‌وگ��و ب��ا روزگار‬ ‫معدن با دسته‌بندی انواع‬ ‫زغال‌سنگ‪ ،‬به ضعف ایران‬ ‫در زغال‌س��نگ حرارت��ی‬ ‫اش��اره کرد و گفت‪ :‬زغال‌س��نگ ‪ ۲‬نوع دارد که‬ ‫اولی کک‌ش��و اس��ت و برای ذوب و تولید فوالد‬ ‫استفاده می‌شود؛ دومی هم از نوع حرارتی است‬ ‫ک��ه می‌ت��وان آن را س��وزاند و از ان��رژی آن در‬ ‫کارخانه‌ها استفاده کرد‪ .‬او ادامه داد‪ :‬زغال‌سنگی‬ ‫سعید صمدی‪ :‬یارانه زغال‌سنگ در کشور ما صفر‬ ‫است‪ ،‬درحالی که یک متر مکعب گاز که حدود‬ ‫‪ ‌۴۰۰۰‬تومان نرخ دارد با یارانه دولتی ‪ ۷۰‬تومان‬ ‫می‌شود‪ .‬اینها باعث می‌شود با وجود نرخ مناسب‌تر‬ ‫این انرژی‪ ،‬کسی سراغ زغال‌سنگ نرود و در آن‬ ‫سرمایه‌گذاری نکند‬ ‫که موردنیاز کوره بلند (کک‌ش��و) است در کشور‬ ‫ما فراوان است و چیزی حدود ‪ ۵۰‬سال است که‬ ‫آن را تامی��ن می‌کنیم اما در حوزه زغال‌س��نگ‬ ‫حرارتی‪ ،‬فعال نیستیم و مشکالت جدی داریم‪ .‬بر‬ ‫ک میلیارد و ‪۲۰۰‬‬ ‫اس��اس آخرین آمار‪ ،‬حدود ی�� ‌‬ ‫میلی��ون تن ذخیره قطعی زغال‌س��نگ در ایران‬ ‫داریم ک��ه ‪ ۸۰۰‬میلیون تن آن از نوع کک‌ش��و‬ ‫و‪ ۴۰۰‬میلیون تن آن از نوع حرارتی است و تنها‬ ‫‪ ۱.۵‬میلیون تن آن ساالنه به تولید می‌رسد‪.‬‬ ‫دبی��ر انجمن زغال‌س��نگ ای��ران ب��ا انتقاد از‬ ‫اینک��ه در حوزه زغال‌س��نگ حرارتی‪ ،‬گام جدی‌‬ ‫برنداش��ته‌ایم‪ ،‬اظهار کرد‪۸۰ :‬درصد مصرف زغال‬ ‫جه��ان حرارتی اس��ت و این مه��م خیلی وقت‬ ‫اس��ت که جاافتاده اما در کشور ما تمرکز فقط بر‬ ‫انرژی‌های غیر زغالی ازجمله نفت است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬همان‌طور که می‌دانید بیش��تر‬ ‫این انرژی‌ها با یارانه ‪ ۹۵‬درصدی توزیع می‌شود‪،‬‬ ‫درنتیجه هیچ‌گاه زغال‌س��نگ نمی‌تواند با دیگر‬ ‫انرژی‌ها دست به رقابت بزند‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬یارانه زغال‌س��نگ در کش��ور ما‬ ‫صفر اس��ت‪ ،‬درحالی‌که ی��ک مترمکعب گاز که‬ ‫حدود ‪ ۴۰۰۰‬تومان نرخ دارد با یارانه دولتی ‪۷۰‬‬ ‫تومان می‌ش��ود‪ .‬اینها باعث می‌شوند که با وجود‬ ‫نرخ مناس��ب‌تر دیگر انرژی‌ها‪ ،‬کس��ی به س��راغ‬ ‫زغال‌س��نگ نرود و در آن س��رمایه‌گذاری نکند‪،‬‬ ‫درحالی‌ک��ه اگر یارانه از س��ایر حامل‌های انرژی‬ ‫برداش��ته شود‪ ،‬زغال‌س��نگ حرف نخست را در‬ ‫تامین سوخت ارزان‌تر می‌زند‪.‬‬ ‫صمدی درباره اهمیت اس��تفاده از زغال‌سنگ‬ ‫حرارتی در بخش‌های مختلف کشور و جایگزینی‬ ‫آن ب��ا دیگر انرژی‌ها‪ ،‬گفت‪۶۰ :‬درصد انرژی برق‬ ‫و ‪ ۹۰‬درص��د فوالد جهان با زغال‌س��نگ تامین‬ ‫می‌شود‪ ،‬درحالی‌که سهم کشور ما در حوزه برق‬ ‫صفر و در فوالد ‪ ۲۰‬درصد است‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬گاز‪ ،‬س��وخت تمیزی است که‬ ‫باید در برخی جاها ازجمله شهرها از آن استفاده‬ ‫شود‪.‬‬ ‫س��عی می‌کنیم بقی��ه را صادر و ب��ر بازارهای‬ ‫جهان تمرک��ز کنیم‪ .‬تا آنجا ک��ه می‌توانیم باید‬ ‫در بخش‌ه��ای مختل��ف ازجمل��ه کارخانه‌ها از‬ ‫زغال‌س��نگ حرارت��ی به��ره ببریم ام��ا در عمل‬ ‫می‌بینیم بیش��تر ب��ه انرژی‌های دیگ��ر مثل گاز‬ ‫وابسته هستیم‪ .‬وقتی به این آمار توجه می‌کنیم‬ ‫که ‪ ۹۵‬درصد س��یمان جهان نیز با زغال‌س��نگ‬ ‫تولید می‌شود این مهم را بیشتر می‌توانیم درک‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹حمل‌ونقل در ایران ضعیف است‬ ‫سیدداوود یثربی‪ ،‬فعال صنعتی و معدنی درباره‬ ‫اینکه چرا جایگاه زغال‌س��نگ آن‌طور که باید در‬ ‫ایران افزایش نیافته است‪ ،‬به روزگار معدن گفت‪:‬‬ ‫سنگ‌آهن کک‌شو در جهان مصرف زیادی دارد‬ ‫و برای تولید فلزاتی مثل فوالد استفاده می‌شود‪.‬‬ ‫این نوع س��نگ‌آهن در جهان ارجحیت داش��ته‬ ‫و ن��رخ باالیی ه��م دارد اما در ایران به‌س��ختی‬ ‫استخراج می‌شود و گران است‪.‬‬ ‫او با اشاره به مش��کالت بهره‌برداری از معادن‬ ‫زغال‌سنگ در کش��ور گفت‪ :‬امکانات حمل‌ونقل‬ ‫در کش��ور ما ضعیف بوده و انتقال زغال‌س��نگ‬ ‫به مناطق دیگر خیلی گران اس��ت‪ .‬برای نمونه‪،‬‬ ‫اگ��ر بخواهید زغال‌س��نگ را از خراس��ان به هر‬ ‫نقطه از کش��ور انتقال دهید‪ ،‬هزینه‌های راه‌آهن‬ ‫و اس��تهالک را بای��د پرداخ��ت کنی��د که باعث‬ ‫می‌ش��ود ب��ه س��مت اس��تفاده از گاز ب�� ‌ه جای‬ ‫زغال‌س��نگ بروی��م چراک��ه انتقال گاز ب��ا لوله‬ ‫ارزان‌تر درمی‌آید و دردس��ر کمتری دارد‪ .‬یثربی‬ ‫در ادامه بحث دشواری‌های بهره‌برداری از معادن‬ ‫زغال‌س��نگ‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬نقاط مختلفی در کشور‬ ‫ازجمله کرمان‪ ،‬خراسان رضوی و ارتفاعات البرز‪،‬‬ ‫زغال‌س��نگ حرارتی دارند اما مس��ئله مهم این‬ ‫اس��ت که بیش��تر این معادن‪ ،‬زیر زمین هستند‬ ‫و در مکان‌های س��خت‌عبور قرار دارند‪ .‬استخراج‬ ‫در چنی��ن معادنی‪ ،‬هزینه زیادی دارد و به دلیل‬ ‫سختی کار به نیروی انسانی هم ضربه می‌زند‪ .‬به‬ ‫همین دلیل‪ ،‬مدتی بر واردات زغال‌سنگ کک‌شو‬ ‫از کشورهای مختلف ازجمله آلمان تمرکز کردیم‬ ‫اما به دلیل تحریم‌ها به‌تدریج کمرنگ شد‪.‬‬ ‫یثربی ضمن مثبت دانس��تن اس��تفاده از گاز‬ ‫به‌جای زغال‌سنگ‪ ،‬گفت‪ :‬کش��وری مثل ترکیه‬ ‫از زغال حرارتی اس��تفاده می‌کن��د به این دلیل‬ ‫که گاز ندارد اما ما گاز داریم و نیازی نیس��ت به‬ ‫زمان استفاده از زغال‌سنگ برگردیم‪ .‬ضمن اینکه‬ ‫در پاسخ به این پرس��ش که آیا باید زغال‌سنگ‬ ‫را جایگزی��ن گاز کنیم بع��د گاز را صادر کنیم‪،‬‬ ‫باید گفت با توجه به ش��رایط فعلی مگر ما چقدر‬ ‫ت��وان صادرات گاز داریم‪ .‬ضمن اینکه مس��یر ما‬ ‫ب��رای اینکه بتوانیم به دنی��ا گاز صادر کنیم‪ ،‬باز‬ ‫نیس��ت و به‌راحتی نمی‌توانیم در این حوزه ورود‬ ‫کنیم‪ .‬او ادامه داد‪ :‬کشورهایی مثل چین و کانادا‬ ‫معادن روباز کک‌شو دارند و آن را با نرخ ارزان‌تر‬ ‫به کش��ورهای نیازمن��د می‌فروش��ند‪ ،‬درنتیجه‬ ‫نمی‌توانیم بین بقی��ه بازاریابی کرده و به رقابت‬ ‫بپردازی��م‪ .‬این فعال صنعتی و معدنی با اش��اره‬ ‫به مش��کالتی که زغال‌سنگ برای محیط‌زیست‬ ‫به بار م��ی‌آورد نیز گفت‪ :‬زغال‌س��نگ حرارتی‪،‬‬ ‫محیط‌زیست را آلوده می‌کند و چندان خوشایند‬ ‫نیس��ت‪ ،‬مگر اینکه ش��رایط کارخانه را برای آن‬ ‫فراه��م کرده باش��یم‪ .‬ب��رای نمونه‪ ،‬در بیش��تر‬ ‫کش��ورها ازجمله ترکیه صنایع برای اس��تفاده از‬ ‫زغال حرارتی طراحی‌ش��ده‌اند اما این پرس��ش‬ ‫مطرح می‌ش��ود که در کش��ور ما هم آیا صنایع‬ ‫و کارخانه‌ها خود را برای اس��تفاده از زغال‌سنگ‬ ‫تطبیق داده‌اند یا خیر‪.‬‬ ‫یثربی در پاسخ به این پرسش که چه باید کرد‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬باید س��عی کنیم توانمندی‌های خودمان‬ ‫را افزای��ش دهی��م‪ ،‬ب��رای مع��ادن زغال‌س��نگ‬ ‫س��رمایه‌گذاری درازمدت ک��رده و هزینه صرف‬ ‫کنیم‪ ،‬نیروهای معتمد و دلس��وز داش��ته باشیم‪،‬‬ ‫شرایط س��رمایه‌گذاری در بلندمدت را در کشور‬ ‫فراهم کنیم‪ ،‬حس مس��ئولیت داشته و آینده‌نگر‬ ‫باش��یم‪ .‬او تاکی��د کرد‪ :‬بای��د به آین��ده و برای‬ ‫آیندگان فکر کنیم و برای رش��د کشور هر کاری‬ ‫که می‌توانیم‪ ،‬انجام دهیم‪.‬‬ ‫دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصوالت معدنی مطرح کرد‪:‬‬ ‫ارزها در کدام قسمت از بخش معدن خرج شده است؟‬ ‫دبی��ر اتحادیه تولیدکنن��دگان و صادرکنندگان محصوالت‬ ‫معدن��ی ایران در واکنش به تورم ‪ ۶۰.۷‬درصدی بخش معدن‬ ‫در زمس��تان ‪ ۱۳۹۷‬نسبت به فصل مش��ابه در سال گذشته‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬با وجود اختصاص ارز به بخش معدن‪ ،‬تورم این بخش‬ ‫به ‪ ۶۰‬درصد رسیده؛ پرس��ش اینجاست که این ارز در کدام‬ ‫قسمت از بخش معدن خرج شده است؟‬ ‫به گزارش ایلنا‪ ،‬مرکز آمار ایران در گزارش خود اعالم کرد‪:‬‬ ‫درصد تغییرات متوسط شاخص کل بخش صنعت در ‪ ۴‬فصل‬ ‫منتهی به زمس��تان ‪ ۱۳۹۷‬نس��بت به متوسط شاخص در ‪۴‬‬ ‫فصل منتهی به زمستان سال گذشته (نرخ تورم تولیدکننده‬ ‫کل بخش صنعت) معادل ‪ ۶۴،۶‬درصد بوده که نسبت به تورم‬ ‫‪ ۴‬فصل منتهی به پاییز ‪ ۴۷.۳( ۱۳۹۷‬درصد) افزایش داش��ته‬ ‫است‪ .‬شاخص نرخ تولیدکننده بخش معدن در سال ‪ ۱۳۹۷‬با‬ ‫‪ ۵۰،۹‬درصد افزایش نسبت به سال گذشته به ‪ ۳۴۹.۹‬رسید‪.‬‬ ‫شاخص نرخ بخش معدن در سال ‪ ۱۳۹۶‬عدد ‪ ۲۳۲.۰‬بوده که‬ ‫نسبت به سال پیش از آن معادل ‪ ۱۷.۳‬درصد افزایش داشته‬ ‫است‪ .‬فعالیت‌های استخراج سنگ‌های آهن‪ ،‬استخراج سنگ‬ ‫مس‪ ،‬استخراج س��نگ‌های تزئینی‪ ،‬اس��تخراج زغال سنگ‪،‬‬ ‫اس��تخراج شن و ماسه و اس��تخراج سنگ کرومیت به ترتیب‬ ‫بیش��ترین تاثیر را بر افزایش شاخص نرخ تولیدکننده بخش‬ ‫معدن در سال ‪ ۱۳۹۷‬داشتند‪.‬‬ ‫کامران وکی��ل عنوان کرد‪ :‬نحوه فعالی��ت بخش معدن به‬ ‫عن��وان یک��ی از بخش‌های اقتصادی کش��ور ب��ا بخش‌های‬ ‫صنعتی متفاوت است‪ .‬هزینه‌های این بخش شامل استخراج‪،‬‬ ‫کوه‌ب��رداری‪ ،‬ب��رش‪ ،‬انفجار و‪ ...‬می‌ش��ود‪ .‬اصل خ��ط تولید‬ ‫واحدهای معدنی‪ ،‬ماش��ین‌آالت هس��تند که ‪ ۹۰‬درصد آنها‬ ‫واردات��ی بوده و با ن��رخ آزاد وارد می‌ش��وند‪ .‬بنابراین چگونه‬ ‫می‌توان انتظار داش��ت که یک فعال معدنی‪ ،‬الس��تیک لودر‬ ‫را ب��ا ارز ‪ ۱۴‬ه��زار تومان��ی خریداری کند و پ��ول محصولی‬ ‫که به‌وس��یله همان لودر بارگیری می‌ش��ود را با دالر نیمایی‬ ‫پ��س بگیرد؟ این امر توازن س��ود و زیان ی��ک واحد معدنی‬ ‫را بره��م می‌زن��د‪ .‬وی مش��کالت بخ��ش معدن را ناش��ی از‬ ‫سیاست‌گذاری‌های اشتباه دولت دانست و گفت‪ :‬اگر فشاری‬ ‫ب��ه بخش معدن وارد می‌ش��ود ناش��ی از تصمیم‌های دولتی‬ ‫اس��ت‪ .‬به طور مثال س��ال گذش��ته حقوق دولتی به ‪ ۴‬برابر‬ ‫افزایش یاف��ت‪ .‬این امر به دلیل افزایش ن��رخ دالر و افزایش‬ ‫درآمد صادرات بود‪ .‬دولتی‌ها به این نکته توجه نمی‌کنند که‬ ‫اگر درآمد ارز افزایش یافته‪ ،‬هزینه‌ها نیز افزایش داشته‌اند‪.‬‬ ‫دبی��ر اتحادیه تولیدکنن��دگان و صادرکنندگان محصوالت‬ ‫معدنی ایران ادامه داد‪ :‬اقتصاد با نوش��تن روی کاغذ پیشرفت‬ ‫نخواهد کرد بلکه نیازمند عمل است‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬متاس��فانه تصمیم‌ها در بخش معادن روزانه‬ ‫ب��وده و برنامه بلندم��دت در این بخش وجود ن��دارد‪ .‬دولت‬ ‫ناگهان حقوق دولتی‪ ،‬عوارض صادراتی و مالیات را تغییر داده‬ ‫و سیاست‌های ضد و نقیض اعمال می‌کند‪.‬‬ ‫وکیل‪ ،‬دخالت دولت در اقتصاد را امری اش��تباه دانس��ت و‬ ‫افزود‪ :‬در ‪ ۲۰‬س��ال گذشته‪ ،‬یک روند نزولی در اقتصاد کشور‬ ‫ایجاد شده که تمام آنها ناشی از دخالت دولت در اقتصاد است‪.‬‬ ‫رد پای دولت در هر قس��مت از اقتصاد که مشکالت بیشتری‬ ‫دارد‪ ،‬مش��اهده می‌ش��ود‪ .‬وی معتقد است دست‌کم ‪ ۱۰‬سال‬ ‫زمان نیاز است تا سوء اثر دالر ‪ ۴‬هزار و ‪ ۲۰۰‬تومانی از اقتصاد‬ ‫ایران برطرف شود‪ .‬این فعال معدنی‪ ،‬وضعیت بخش معدن را‬ ‫عادی عن��وان کرد و افزود‪ :‬توجیه تولی��د محصوالت معدنی‬ ‫ب��ه ‪۲‬عامل نهاده‌های داخلی و قیمت‌های صادراتی بس��تگی‬ ‫دارد‪ .‬وضعیت معادن ایران مانند مس‪ ،‬آهن‪ ،‬روی‪ ،‬سنگ‌های‬ ‫تزئینی و‪ ...‬تابعی از نرخ جهانی اس��ت و میزان عرضه و تقاضا‬ ‫روی آن تاثی��ر می‌گذارد‪ .‬خوش��بختانه تصمیم‌های عجوالنه‬ ‫دولت روی آنها تاثیرگذار نیست‪ .‬وی با بیان اینکه هر معدن‪،‬‬ ‫شناسنامه اقتصادی منحصر به خود را دارد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬برخی‬ ‫معادن نزدیک دریا هستند و برخی نیز فاصله طوالنی با دریا‬ ‫یا راه آهن دارند‪ ،‬برخی نیز میزان باطله‌ش��ان زیاد اس��ت‪ .‬در‬ ‫مجم��وع عوامل مختلفی روی وضعیت معادن تاثیر می‌گذارد‬ ‫ام��ا اگر تمام عوامل داخلی و خارجی را کنار یکدیگر بگذاریم‬ ‫می‌توان گفت معادن وضعیت متوسط و عادی دارند‪.‬‬ ‫احم��د محرم��ی زارع گف��ت‪ :‬پ��روژه ایج��اد‬ ‫زیرس��اخت‌های انتقال اسید و مخازن نگهداری‬ ‫اس��ید با ظرفیت ‪ ۱۱۲‬هزار تن در سال به مدت‬ ‫‪‌۶‬ماه در بندرعباس با س��رمایه‌گذاری ارزی ‪۱۱‬‬ ‫میلیون یورویی و ‪ ۵۲۰‬میلیارد ریالی ایجاد شد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش مس‌پ��رس‪ ،‬مجری پ��روژه ایجاد‬ ‫زیرس��اخت‌های انتق��ال و نگهداری اس��ید در‬ ‫منطقه وی��ژه اقتصادی صنای��ع معدنی و فلزی‬ ‫خلیج‌فارس ب��ا بیان اینکه م��دت زمان اجرای‬ ‫طرح‌های��ی از این نوع در پروژه‌ه��ای نفتی که‬ ‫البته از حساسیت‌های ایمنی کمتری نسبت به‬ ‫اس��ید برخوردارند‪ ،‬حدود ‪ ۲‬سال زمان می‌برد؛‬ ‫گفت‪ :‬گروه مهندس��ی و اجرایی ش��رکت مس‬ ‫با فع��ال کردن همه بخش‌ها ب��ه طور همزمان‬ ‫موفق ش��د این پ��روژه را در مدت زمان کوتاه و‬ ‫در شرایط سخت تحریم‌ها به پایان برساند تا در‬ ‫روند تولید اسید سولفوریک که هدف اصلی آن‬ ‫حذف آالینده‌های محیط‌زیس��تی است‪ ،‬خللی‬ ‫وارد نشود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬با بهره‌ب��رداری از این کارخانه به‬ ‫ظرفیت ‪ ۶۰۰‬هزار تن در سال (به طور میانگین‬ ‫تولی��د روزانه ‪ ۲‬هزار تن اس��ید در روز) موضوع‬ ‫مهم‪ ،‬انتقال اس��ید و دور ک��ردن آن از کارخانه‬ ‫بود‪.‬‬ ‫محرمی ب��ا بیان اینکه مصرف داخلی اس��ید‬ ‫کمتر از این میزان اس��ت تصریح کرد‪ :‬بنابراین‬ ‫سیاست شرکت بر این معطوف شد که به حوزه‬ ‫ص��ادرات ورود کن��د چراکه در هیچ ش��رایطی‬ ‫نباید تولید متوقف ش��ود و به هر شیوه‌ای اسید‬ ‫تولیدشده باید به فروش برسد‪.‬‬ ‫مج��ری پروژه ایج��اد زیرس��اخت‌های انتقال‬ ‫و نگهداری اس��ید‪ ،‬ادام��ه داد‪ :‬ب��رای این کار‪،‬‬ ‫پروژه ایجاد ‪ ۸‬مخزن اسیدس��ولفوریک و ایجاد‬ ‫زیرس��اخت‌های ریل��ی و تجهی��زات حم��ل در‬ ‫بندرعباس در دستور کار قرار گرفت‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬کارهای مقدماتی و مطالعاتی این‬ ‫طرح از اوایل مهر س��ال گذش��ته آغاز ش��ده و‬ ‫حدود یک ماه بع��د کارهای اجرایی و عملیاتی‬ ‫آن نیز آغاز شد‪.‬‬ ‫محرم��ی با بیان اینکه س��اخت ‪ ۸‬مخزن این‬ ‫پروژه به پایان رسیده است‪ ،‬گفت‪ :‬درحال‌حاضر‬ ‫بخش پایپینگ داخلی آن در حال اجراست و در‬ ‫خرداد‪ ،‬اسید از سرچشمه به این مخازن منتقل‬ ‫می‌ش��ود تا برای انتقال ب��ه بازارهای صادراتی‪،‬‬ ‫به‌وسیله پایپ‌الین به کشتی منتقل‌شود‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه محرم��ی ب��رای انتقال اس��ید از‬ ‫سرچش��مه به بندرعباس‪ ،‬مج��وز خطوط ریلی‬ ‫از راه‌آهن گرفته ش��ده و قرارداد س��اخت ‪۱۰۰‬‬ ‫واگن به ظرفیت هر واگن ‪ ۶۵‬تن نیز امضا شده‬ ‫ک��ه ‪ ۴۰‬واگن آن آم��اده انتقال ب��ه خط ریلی‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫مج��ری پروژه ایج��اد زیرس��اخت‌های انتقال‬ ‫و نگهداری اس��ید با اش��اره به بهره‌ب��رداری از‬ ‫کارخانه اسید س��ولفوریک خاتون‌آباد در آینده‬ ‫نزدیک‪ ،‬گفت‪ :‬این پروژه قابلیت افزایش طرفیت‬ ‫به بیش از ‪ ۲۰۰‬هزار تن در سال و انتقال روزانه‬ ‫‪ ۴‬هزار تن اسید به مخازن را دارد که در فازهای‬ ‫بعدی اجرایی خواهد شد‪.‬‬ ‫وی تاکید ک��رد‪ :‬با توجه به اینکه در کارخانه‬ ‫اسیدس��ولفوریک مجتمع مس سرچشمه‪ ،‬اسید‬ ‫‪ ۵.۹۸‬درصد تولید می‌ش��ود‪ ،‬تم��ام حوزه‌های‬ ‫این پروژه با باالترین س��طح ایمنی و بر اس��اس‬ ‫استانداردهای جهانی ساخته‌شده‌اند‪.‬‬ ‫ایمان عتیقی عضو‬ ‫هیات‌مدیره گل‌گهر شد‬ ‫ب��ه موجب حکم و به اس��تناد صورت‌جلس��ه‬ ‫مجم��ع عمومی ع��ادی س��االنه ‪۱۳۹۶/۰۴/۲۵‬‬ ‫ش��رکت معدن��ی و صنعت��ی گل‌گه��ر‪ ،‬ایم��ان‬ ‫عتیق��ی در حکمی ب��ه عنوان نماینده ش��رکت‬ ‫س��رمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات در هیات‬ ‫مدیره شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر منصوب‬ ‫شد‪.‬‬
‫صنایع‌معدنی غیرفلزی‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 25‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 9‬رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 15‬مه ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره‪165‬‬ ‫روی‌خط‌خبر‬ ‫مدیرعامل ذوب آهن اصفهان‪:‬‬ ‫ذوب‌آهن به تحقق تولید‬ ‫‪ ۳‬میلیون تن چدن در‬ ‫سال ‪ ۹۸‬امیدوار شد‬ ‫ذوب‌آهن با ثبت رک��ورد تولید ‪ ۹‬هزار و ‪۴۰۰‬‬ ‫ت ‪ ۱۳۹۸‬موفقیت‬ ‫ت��ن چ��دن در ‪ ۱۰‬اردیبهش�� ‌‬ ‫بزرگ��ی به‌دس��ت آورد و ب��رای تحق��ق تولید ‪۳‬‬ ‫میلیون و ‪ ۵۰‬هزار تن چدن امیدوار شد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش روابط عموم��ی شس��تا‪ ،‬منصور‬ ‫یزدی‌زاده‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت سهامی ذوب‌آهن‬ ‫درب��اره عملک��رد س��ال ‪ ۱۳۹۷‬و برنامه‌ه��ای‬ ‫سال‪ ۱۳۹۸‬این شرکت و رکورد مهمی که اواخر‬ ‫سال گذشته به‌دس��ت آمده توضیح داد و گفت‪:‬‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۹۷‬با دو کوره بلند توانستیم به رکورد‬ ‫تولید ‪۲‬میلیون و ‪ ۴۱۰‬هزار تن چدن دست یابیم‬ ‫که در تاریخ ذوب‌آهن پیش از این فقط دو بار در‬ ‫سال‌های ‪ ۱۳۸۹‬و ‪ ۱۳۹۳‬چنین رکورد‌هایی زده‬ ‫شد‪ .‬وی با بیان اینکه برای سال ‪ ۱۳۹۸‬پایداری‬ ‫در تامی��ن م��واد اولیه ج��زو اولویت‌های مهم ما‬ ‫اس��ت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬با ایجاد پای��داری در تامین‬ ‫م��واد اولیه برآورد ما این اس��ت ک��ه به ظرفیت‬ ‫تولید ‪ ۳‬میلیون و ‪‌۵۰‬هزار تن چدن دست‌یابیم‬ ‫ت ‪ ۱۳۹۸‬با تولید ‪‌۹‬هزار و ‪۴۰۰‬‬ ‫و ‪ ۱۰‬اردیبهش�� ‌‬ ‫تن در یک روز‪ ،‬موفقیت بزرگی به‌دست آمد و ما‬ ‫را برای تحقق تولید ‪۳‬میلیون و ‪۵۰‬هزار تن چدن‬ ‫امیدوار ک��رد‪ .‬یزدی‌زاده با بیان اینکه در س��ال‬ ‫‪ ۱۳۹۷‬ذوب‌آهن ب��رای چندمین‌بار صادرکننده‬ ‫نمونه کشور ش��د‪ ،‬افزود‪ :‬موفق شدیم گواهینامه‬ ‫‪ CARES‬را ک��ه مجوز صادرات میلگرد به اروپا‬ ‫به‌ش��مار می‌رود و در ایران فق��ط ذوب‌آهن این‬ ‫مجوز را در اختیار داشت‪ ،‬بار دیگر تمدید کنیم‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت س��هامی ذوب‌آهن اجرای‬ ‫پروژه زیس��ت محیطی موثر و فعال شدن پروژه‬ ‫تزریق پودر زغال به کوره‌های بلند را از مهم‌ترین‬ ‫اقدامات س��ال ج��اری بیان کرد و اف��زود‪ :‬با این‬ ‫پ��روژه‪ ،‬مص��رف کک که یک محص��ول وارداتی‬ ‫است کاهش چش��مگیری می‌یابد و سهامداران‬ ‫ما در س��ال ج��اری از محل کاه��ش هزینه‌های‬ ‫واردات منفعت بیش��تری می‌برند‪ .‬یزدی‌زاده به‬ ‫توان تولیدی ذوب‌آهن در زمینه ریل اشاره کرد‬ ‫و از راه‌اندازی خط ریل به ش��کل موثر خبر داد و‬ ‫گفت‪ :‬در س��ال ‪ ۱۳۹۷‬ریل یو‪ ۳۳‬تولید و تحویل‬ ‫راه‌آهن ش��د و ریل یو‌آی‌سی‪ ۶۰‬که با وزارت راه‬ ‫قرارداد داش��تیم‪ ،‬تولید ش��د و به زودی تحویل‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬همچنین تولید آزمایشی ریل اس‪۴۹‬‬ ‫برای مت��رو اصفهان با موفقیت انجام ش��د و در‬ ‫روزهای آینده اقدامات بعدی انجام می‌شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل ذوب‌آهن همچنین از راه‌اندازی یک‬ ‫ش��یوه جدید در تولید ف��والد صنعتی خبر داد و‬ ‫تصریح کرد‪ :‬با راه‌اندازی دستگاه ‪( VD‬گاززدایی‬ ‫از فوالد) که برای تولید فوالد صنعتی اس��تفاده‬ ‫می‌ش��ود در تولید فوالد ریل با سرعت بیشتری‬ ‫گام برمی‌داریم و با توجه به اینکه س��االنه حدود‬ ‫‪ ۲۰۰‬ه��زار ت��ن نیاز به ریل در کش��ور اس��ت‪،‬‬ ‫ذوب‌آهن می‌تواند با ورود جدی به این عرصه از‬ ‫خروج ‪ ۱۵۰‬میلیون یورو ارز در س��ال جلوگیری‬ ‫کند‪.‬‬ ‫افزایش ‪۲‬برابری سود سهام‬ ‫شرکت سیمان فارس‬ ‫مجمع عمومی عادی س��االنه ش��رکت سیمان‬ ‫فارس از ش��رکت‌های تابع شرکت سرمایه‌گذاری‬ ‫تامین اجتماعی (شس��تا) ‪۲۳‬اردیبهشت با حضور‬ ‫بیشترسهامداران در سالن شرکت بازرسی کاالی‬ ‫تجاری برگزار و رش��د ‪۹۷‬درصدی سود سهام این‬ ‫شرکت نسبت به مدت مشابه سال قبل اعالم شد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی شرکت سیمان فارس‪ ،‬در‬ ‫این مجمع گزارش موسسه حسابرسی آزمون‌پرداز‬ ‫ایران مشهود به استماع سهامداران رسید‪ .‬علیرضا‬ ‫بستانیان مدیرعامل شرکت سیمان فارس در این‬ ‫آیین به ارائه گزارش عملکرد هیات‌مدیره پرداخت‬ ‫و اظهار کرد‪ :‬در سال ‪ ۱۳۹۷‬بهینه‌سازی و مدیریت‬ ‫اثربخش هزینه‌ها در دستور کار واحدهای مختلف‬ ‫ش��رکت قرار گرفت و با کاهش چشمگیر هزینه‌ها‬ ‫به‌‌ویژه کاهش ‪ ۳۵‬درصدی هزینه نسوز و تعمیر و‬ ‫نگهداری و توجه ویژه به بازار‪ ،‬رقیبان و مش��تریان‬ ‫در کنار افزایش نرخ سیمان و مسائل محیط‌زیست‪،‬‬ ‫توفیق‌هایی حاصل شد‪.‬‬ ‫بس��تانیان اف��زود‪ :‬در س��ال ج��اری مهم‌ترین‬ ‫برنامه‌های ش��رکت ش��امل پیگیری طرح انتقال‬ ‫س��یمان ف��ارس به شهرس��تان خرام��ه و تولید و‬ ‫تحوی��ل ‪ ۶۰۰‬هزار تن س��یمان و صادرات کلینکر‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫کارخانه سیمان تهران هنوز در فهرست آالینده‌ها قرار دارد‬ ‫مدیرکل اداره محیط‌زیس��ت اس��تان تهران عنوان کرد‪:‬‬ ‫بخش��ی از کارخانه س��یمان در حال استانداردسازی است‬ ‫اما هنوز این کارخانه در فهرست آالیندگی هوا قرار دارد‪.‬‬ ‫به گزارش باش��گاه خبرنگاران ج��وان‪ ،‬کیومرث کالنتری‬ ‫مدیرکل اداره محیط‌زیس��ت اس��تان تهران درباره کاهش‬ ‫فعالیت کارخانه سیمان برای کاهش آلودگی هوا اظهار کرد‪:‬‬ ‫با اینکه بخش��ی از کارخانه سیمان در حال استانداردسازی‬ ‫است اما هنوز در فهرست آالیندگی هوا قرار دارد‪.‬‬ ‫وی در ادامه با اش��اره ب��ه فعالیت کارخان��ه عنوان کرد‪:‬‬ ‫بخش‌های دیگر کارخانه یا در حد استاندارد محیط زیستی‬ ‫در حال فعالیت هستند یا به طور کامل تعطیل شده‌اند‪.‬‬ ‫کالنت��ری ادامه داد‪ :‬با پیگیری س��ازمان محیط‌زیس��ت‬ ‫قسمت‌های فعال کارخانه س��یمان تهران به حد استاندارد‬ ‫رسیده‌اند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به فرصتی که کارخانه برای استانداردسازی‬ ‫خود دارد‪ ،‬بیان کرد‪ :‬بخش��ی از کارخانه که بدون استاندارد‬ ‫اس��ت ت��ا پایان خ��رداد مهلت دارن��د آن بخ��ش را نیز به‬ ‫استانداردهای بین‌المللی نزدیک کنند‪.‬‬ ‫مدیرکل اداره محیط‌زیس��ت استان تهران ادامه داد‪ :‬قرار‬ ‫نیست کارخانه‌ای به دلیل آالیندگی تعطیل شود بلکه سعی‬ ‫ما بر این اس��ت که کارخانه‌ه��ا و واحدهای صنعتی تهران‬ ‫از فناوری‌های برتر‪ ،‬س��وخت پ��اک‪ ،‬فرآیند تولید و کاهش‬ ‫مصرف انرژی بهره‌مند شوند‪.‬‬ ‫وی در ادامه خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬اگر واحدهای صنعتی به‬ ‫حد اس��تاندارد نزدیک ش��وند می‌توانند در کالنشهر تهران‬ ‫فعالیت کنند‪.‬‬ ‫کالنت��ری در پای��ان با تاکید بر این موضوع که س��ازمان‬ ‫محیط‌زیس��ت با واحدهای صنعتی هم��کاری دارد‪ ،‬عنوان‬ ‫کرد‪ :‬سازمان محیط‌زیس��ت برای کاهش آالیندگی و ادامه‬ ‫فعالیت واحدهای صنعتی با ضوابط اس��تانداردهای محیط‬ ‫زیستی نهایت همکاری با آنها را داشته است‪.‬‬ ‫لعاب‌های رنگی سفال و سرامیک چگونه ساخته می‌شوند‬ ‫بکارگیری سرامیک سنتی در نما و فضای داخلی ساختمان‬ ‫گروه معدن‪:‬‬ ‫س��بك زيباي سفال و سراميك سنتي ايراني‬ ‫با لعاب‌هاي رنگارنگ مي‌تواند در ساخت كاشي‬ ‫و سراميك‌هاي ساختماني روزآمد دوباره مورد‬ ‫اس��تفاده و در خ��ط توليد گس��ترده قرار گيرد‬ ‫تا در نماي س��اختمان‌ها ی��ا فضای داخلی آنها‬ ‫در شکل‌های متفاوت مورداستفاده قرار گيرد‪.‬‬ ‫ای��ن امر مه��م با همت مهندس��ان معماری‪،‬‬ ‫طراح��ان س��اختمانی و س��ازندگان صنای��ع‬ ‫س��فالی و س��رامیکی میسر اس��ت تا دوباره آن‬ ‫س��بک زیبای سنتی ایرانی در نماها دیده شود‬ ‫ت��ا زیبایی‌ه��ای هنر س��رامیک ایرانی فقط در‬ ‫بناهای س��نتی محصور نماند بلکه تولیداتی از‬ ‫این دست به‌شکل گسترده در دسترس همگان‬ ‫قرار گیرد زیرا بس��یاری از اف��راد مایلند از این‬ ‫مصالح یعنی سرامیک سنتی در نما یا در فضای‬ ‫داخلی ساختمان‌ها استفاده کنند اما تولیداتی‬ ‫از این دست در بازار دیده نمی‌شود‪.‬‬ ‫تولیدات سرامیک سنتی ایرانی برای ساخت‬ ‫حمام‌ه��ا و تزئینات داخل و بیرون س��اختمان‬ ‫در ای��ن مس��یر می‌توان��د برای جوان��ان زمینه‬ ‫کارآفرینی مثبتی را فراهم کند‪.‬‬ ‫رنگ شاد و زیبای این‌دسته سرامیک‌ها عالوه‬ ‫بر آرامش‌بخش بودن باعث ایجاد ش��ادی برای‬ ‫بیننده می‌ش��ود‪ .‬ظرف‌ها و کاش��ی‌های لعابدار‬ ‫مص��ارف کاربردی دارن��د و می‌توانند به‌عنوان‬ ‫ظرف‌ها و کاشی‌های لعابدار مصارف کاربردی دارند و‬ ‫می‌توانند به‌عنوان تولیدات هنری در ترویج هنر ایرانی‬ ‫اسالمی نقش بارزی داشته باشند و در خانه‌ها و محیط‬ ‫خانوادگی از آنها استفاده شود‬ ‫تولی��دات هنری در ترویج هنر ایرانی اس�لامی‬ ‫نقش بارزی داشته باشند و در خانه‌ها و محیط‬ ‫خانوادگی از آنها اس��تفاده شود‪ .‬ساختن لعاب و‬ ‫فراگیری آن از نظر اقتصادی به‌صرفه و با تمرین‬ ‫امری بسیار س��اده است‪ .‬جایگزینی این هنر با‬ ‫طرح‌ه��ای س��نتی یا ابداعی ب��ه مراتب بهتر از‬ ‫طرح‌های سرد و یخ‌زده و خسته‌کننده خارجی‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹چگونه لعاب ساخته می‌شود؟‬ ‫لعاب به ظرف زیبایی و اس��تحکام می‌بخشد‪.‬‬ ‫ب��رای ظرف‌های مصرفی هم از نظر بهداش��تی‬ ‫ضروری اس��ت‪ .‬مایعات و تکه‌های غذا به درون‬ ‫حفره‌های دیواره ظرف‌ه��ای متخلخل ارتن‌ور‬ ‫بدون لعاب (س��فال س��اده) فرو می‌رود و محل‬ ‫پرورش باکتری می‌ش��ود‪ .‬البته این اتفاق بر اثر‬ ‫ترک برداش��تن لعاب ظرف‌ها نیز پدید می‌آید‪.‬‬ ‫مخل��وط ک��ردن لعاب‌ه��ا آن‌طور ک��ه به نظر‬ ‫می‌رس��د‪ ،‬مش��کل نیس��ت و به مراتب از خرید‬ ‫آن به ش��کل آماده اقتصادی‌تر است همچنین‬ ‫آزمای��ش مداوم‪ ،‬رمز موفقیت در دس��تیابی به‬ ‫لعاب مناس��ب اس��ت‪ .‬همیشه در کوره می‌توان‬ ‫فضای��ی را به گذاش��تن و پخت��ن نمونه‌هایی با‬ ‫لعاب‌ه��ای مختل��ف و ضخامت‌ه��ای گوناگون‬ ‫اختصاص داد‪.‬‬ ‫‹ ‹ش�یوه اساس�ی (رعای�ت نکته‌ه�ای‬ ‫ایمنی هنگام کار)‬ ‫بعض��ی از ترکیب��ات و مواد ب��ه کار رفته در‬‫لعاب‌ها س��می اس��ت و اگر به پوست نفوذ کند‬ ‫یا وارد ش��ش‌ها ش��ود‪ ،‬خطرناک است‪ .‬ازاین‌رو‬ ‫هنگام کارکردن با این‌گونه لعاب‌ها از دستکش‬ ‫الستیکی نازک و ماسک استفاده کنید‪.‬‬ ‫هنگامی که شیوه تازه‌ای را امتحان می‌کنید‬‫فقط مقدارهای کم (‪ ۱۰۰‬گرم) را مخلوط کنید‪.‬‬ ‫ ه��ر ماده را به دق��ت وزن کنید‪ .‬از آنجا که‬‫دق��ت در وزن کردن بس��یار اهمی��ت دارد‪ ،‬از‬ ‫ترازوی دقیق استفاده کنید‪.‬‬ ‫ آب را ب��ه ان��دازه به پودر اضاف��ه کنید که‬‫مخل��وط‪ ،‬قوام خمیری پیدا کند‪ .‬قوام درس��ت‬ ‫بسیار مهم است‪ .‬همین‌طور هم اگر لعاب خیلی‬ ‫ضخیم باش��د کار در پایان بدمنظر می‌ش��ود و‬ ‫در س��طح لعاب ترک‌های ری��ز پدیده می‌آید و‬ ‫خراش اتفاق می‌افتد‪.‬‬ ‫ لعاب را با دستان (یا اگر مقدار آن کم باشد‬‫با انگش��تان) ب��ه هم بزنید‪ .‬ب��ه زودی با به هم‬ ‫زدن مداوم حس می‌کنید که لعاب چه غلظتی‬ ‫خواهد داشت‪.‬‬ ‫ همه لعاب‌ها رس��وب و الیه سختی را در ته‬‫ظ��رف ایجاد می‌کنند‪ .‬برای داش��تن لعاب نرم‬ ‫که به آس��انی بش��ود با آن کار کرد‪ ،‬یک قاشق‬ ‫چایخوری نمک‌های اپس��وم (سولفات منیزیم)‬ ‫را در آب حل کنید و با یک قس��مت بتونیت را‬ ‫به ‪ ۱۰۰‬قس��مت لعاب اضاف��ه کنید تا ذرات به‬ ‫‌شکل معلق در محلول بمانند‪.‬‬ ‫ مخل��وط لع��اب را از الک ‪ ۱۲۰‬م��ش عبور‬‫دهید‪.‬‬ ‫ لعاب را در ظرف‌های در بس��ته نگهداری و‬‫نام‌گذاری کنید‪.‬‬ ‫ از س��رامیک‌های کوچ��ک ک��ه از گل‌های‬‫مختلف س��اخته شده اس��ت به عنوان قطعات‬ ‫آزمایش��ی استفاده کنید‪ .‬در باالی هر سرامیک‬ ‫سوراخ کوچکی ایجاد کنید تا بتوانید آن را روی‬ ‫دی��وار آوی��زان کنید‪( .‬در برچس��بی می‌توانید‬ ‫فرمول و میزان دقیق اکس��ید و مواد به‌کار رفته‬ ‫برای س��اخت لعاب یاد ش��ده را روی برچسبی‬ ‫نرخ انواع بلوک سیمانی‬ ‫به ش��کل خوانا و مختصر نوش��ته و در گوش��ه‬ ‫س��فال آزمایشی بچس��بانید تا در موقع ساخت‬ ‫لعاب هم‌شکل بعدی با مشکل فراموشی روبه‌رو‬ ‫نشوید)‪.‬‬ ‫ پیش از لعابکاری‪ ،‬گردوغبار روی هر قطعه‬‫آزمایشی را با اسفنج مرطوب بگیرید‪.‬‬ ‫ با مداد لعاب یا اکس��ید‪ ،‬نام هر لعاب و نوع‬‫گل بدنه را پش��ت هر سرامیک یادداشت کنید‬ ‫(کدگذاری)‪.‬‬ ‫ نیم��ی از س��رامیک را دوب��اره در لعاب فرو‬‫کنید تا غلظت مناسب لعاب با آزمایش مشخص‬ ‫شود‪.‬‬ ‫ دستور تهیه را به همراه روش پخت‪ ،‬درجه‬‫ح��رارت‪ ،‬رنگ و کیفیت و ضخامتی از لعاب که‬ ‫بهتری��ن اثر را دارد‪ ،‬در دفتر ش��یوه تهیه لعاب‬ ‫ثبت کنید‪.‬‬ ‫‹ ‹لعاب‌های ارتن‌ور (سفالی)‬ ‫دم��ای پخت ارت��ن‌ور با مخ��روط ‪ ۰۴‬تا ‪۰۱‬‬ ‫(‪ ۱۰۶۰‬ت��ا ‪ ۱۱۳۷‬درج��ه س��انتیگراد) متغیر‬ ‫اس��ت‪ .‬در ای��ن دماها بیش��تر بدنه‌های ارتن‌ور‬ ‫دارای تخلخ��ل قابل‌توجه��ی بوده و به نس��بت‬ ‫ش��کننده‌ هس��تند‪ .‬اتصال و جوش بدنه سفال‬ ‫و لع��اب کم اس��ت‪ .‬رنگ‌های بس��یار متنوعی‬ ‫می‌تواند با موفقیت مورداستفاده قرار گیرد‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬سایت شرکت خدمات فنی‬ ‫بازرگانی پیشگام پارسیان‬ ‫نرخ انواع سیمان و پودر سنگ‬ ‫محصول‬ ‫مشخصات‬ ‫قیمت (قالبی)‪ -‬به تومان‬ ‫توضیحات‬ ‫محصول‬ ‫مشخصات‬ ‫قیمت (قالبی)‪ -‬به تومان‬ ‫توضیحات‬ ‫بلوک لیکا ‪15‬‬ ‫‪15×20×50‬‬ ‫‪2040‬‬ ‫لیکای اصل ‪ ،‬با حمل‬ ‫پودر سنگ ‪ 25‬کیلویی‬ ‫کیسه‬ ‫‪1800‬‬ ‫بدون حمل‬ ‫بلوک لیکا ‪20‬‬ ‫‪20×20×40‬‬ ‫‪2500‬‬ ‫لیکای اصل ‪ ،‬با حمل‬ ‫پودر سنگ ‪ 15‬کیلویی‬ ‫کیسه‬ ‫‪1200‬‬ ‫بدون حمل‬ ‫بلوک طرح لیکا ‪7‬‬ ‫‪7×20×40‬‬ ‫‪560‬‬ ‫درجه‪ ،۱‬بدون حمل‬ ‫سیمان سفید ‪ 50‬کیلویی‬ ‫کیسه‬ ‫‪14000‬‬ ‫بدون حمل‬ ‫بلوک طرح لیکا ‪20‬‬ ‫‪20×20×40‬‬ ‫‪900‬‬ ‫درجه ‪ ،1‬سبک‪ ،‬بدون حمل‬ ‫سیمان سفید ‪ 40‬کیلویی‬ ‫کیسه‬ ‫‪۱۲۰۰۰‬‬ ‫بدون حمل‬ ‫بلوک طرح لیکا ‪20‬‬ ‫‪20×20×40‬‬ ‫‪660‬‬ ‫درجه‪ ،۱‬سنگین ‪ ،‬بدون حمل‬ ‫سیمان آکبند پوزوالن تهران‬ ‫کیسه‬ ‫روز‬ ‫با حمل – کامیون‬ ‫ ‬
‫نایب‌رئیس انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران مطرح کرد‬ ‫افزایش تولید و کاهش تقاضای داخلی‪ ۲ ،‬عامل افت واردات محصوالت فوالدی به کشور‬ ‫عمده دالی��ل کاهش واردات محصوالت فوالدی‪ ،‬افزایش‬ ‫تولید و کاهش تقاضا در بازار داخلی است‪ .‬به گزارش ایلنا‪،‬‬ ‫سیدبهادر احرامیان نایب‌رئیس انجمن تولیدکنندگان فوالد‬ ‫ای��ران‪ ،‬عمده دالیل کاه��ش واردات محصوالت فوالدی را‬ ‫افزای��ش تولید و کاهش تقاضا در بازار داخلی عنوان کرد و‬ ‫گفت‪ :‬سال گذشته ‪ ۱۷۲‬هزار تن ورق پوشش‌دار صادر شد‬ ‫که رش��د ‪۱۸۲‬درصدی نسبت به س��ال ‪ ۹۶‬نشان می‌دهد‪.‬‬ ‫واردات این محصول نیز در سال گذشته با افت ‪۳۹‬درصدی‬ ‫‪ ۲۵۳‬ه��زار تن ثبت ش��د‪ .‬وی دالیل کاه��ش واردات این‬ ‫محصول را افزایش تولید و کاهش تقاضا عنوان کرد و گفت‪:‬‬ ‫به دلیل ارتقایی که در ش��رکت فوالد مبارکه اصفهان ایجاد‬ ‫ش��د‪ ،‬این محصول با افزایش تولید همراه بود‪ .‬بخش دیگر‬ ‫آن مربوط به کاهش میزان تقاضای این محصول در داخل‬ ‫کشور است‪ .‬احرامیان افزود‪ :‬واردات محصوالت فوالدی در‬ ‫سال گذش��ته یک میلیون و ‪ ۲۶‬هزار تن به ثبت رسید که‬ ‫حاکی از افت ‪۵۸‬درصدی نس��بت به س��ال گذش��ته است‪.‬‬ ‫دلی��ل آن نیز کاهش تقاضا و در مقاب��ل آن‪ ،‬افزایش تولید‬ ‫اس��ت‪ .‬وی همچنین از کاه��ش واردات تیرآهن خبر داد و‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬در مدت یاد ش��ده‪ ،‬ص��ادرات تیرآهن به ‪۲۴۴‬‬ ‫هزار تن رسید که حاکی از رشد ‪۴۵‬درصدی نسبت به سال‬ ‫‪ ۹۶‬است‪ ،‬درحالی‌که واردات این محصول ‪۴۰‬درصد کاهش‬ ‫یافته و به ‪ ۲۴‬هزار تن رسید‪ .‬نایب‌رئیس انجمن فوالد با رد‬ ‫ادعاهایی مبنی بر تاثیر افزایش نرخ دالر در کاهش واردات‬ ‫محصوالت فوالدی گفت‪ :‬محصوالت فوالدی بس��یار متنوع‬ ‫هستند و عمده تولیدات داخل مربوط به محصوالت تجاری‬ ‫(فوالدهایی ک��ه مصرف عام دارند) می‌ش��ود‪ .‬فوالدی‌های‬ ‫وارداتی محصوالت خاصی هستند که شرایط تولید آنها در‬ ‫کشور مهیا نبوده یا این میزان تولید صرفه اقتصادی ندارد‪.‬‬ ‫احرامیان با بیان اینکه تولید برخی از محصوالت فوالدی‬ ‫با این میزان کم و مصرف‌کننده خاص‪ ،‬برای کش��ور توجیه‬ ‫اقتصادی ن��دارد‪ ،‬عنوان کرد که واردات آنها همچنان ادامه‬ ‫خواهد داشت‪.‬‬ ‫تا چند ماه دیگر رقم می‌خورد‬ ‫بهره‌برداری از فاز نخست بندر پارسیان در منطقه ویژه‬ ‫سارا اصغری‪:‬‬ ‫در ط��رح جامع منطق��ه ویژه صنای��ع انرژی‌بر‬ ‫پارس��یان‪ ،‬اس��تقرار صنای��ع انرژی‌ب��ر همچ��ون‬ ‫پتروشیمی‪ ،‬فوالد و آلومینیوم در نظر گرفته شده‬ ‫اس��ت‪ .‬در ‪ ۴‬تا ‪ ۵‬س��ال گذشته شاهد فعالیت‌های‬ ‫قاب��ل توج��ه در این منطقه براس��اس طرح جامع‬ ‫بوده‌ایم اما با توجه به موقعیت مناسب این منطقه‬ ‫و نزدیک��ی به خطوط گاز‪ ،‬طرح‌های پتروش��یمی‬ ‫در اولوی��ت ق��رار گرفته‌اند‪ .‬پی��ش از این‪ ،‬منطقه‬ ‫وی��ژه صنایع انرژی‌ب��ر پارس��یان‪ ،‬تفاهمنامه‌های‬ ‫همکاری را با س��ازمان توس��عه و نوسازی معادن‬ ‫و صنایع معدن��ی ایران(ایمیدرو) امضا کرده بود و‬ ‫درحال‌حاضر قرار است برای پیش بردن طرح‌های‬ ‫پتروش��یمی‪ ،‬تفاهمنامه‌ای را ب��ا وزارت نفت امضا‬ ‫کند‪.‬‬ ‫قرار اس��ت در این منطقه‪ ،‬یک بندر با ‪ ۴‬اسکله‬ ‫ساخته شود که از فاز نخست آن تا چند ماه دیگر‬ ‫بهره‌برداری می‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹پیش‌بینی اش�تغال ‪ ۶۰‬ه�زار نفری در‬ ‫منطقه ویژه پارسیان‬ ‫ب��رای جذب س��رمایه‌گذاری و اجرای طرح‌های‬ ‫توس��عه‌ای پتروش��یمی در منطقه ویژه پارسیان‪،‬‬ ‫دوش��نبه ‪ ۲۳‬اردیبهش��ت‪ ،‬جلس��ه‌ای ب��ا حضور‬ ‫مدیرعامل این منطقه‪ ،‬استاندار هرمزگان و برخی‬ ‫سرمایه‌گذاران در دفتر اس��تانداری‌های کشور در‬ ‫تهران برگزار ش��د‪ .‬در حاشیه این جلسه‪ ،‬استاندار‬ ‫هرم��زگان در گفت‌وگ��و با روزگار مع��دن عنوان‬ ‫ک��رد‪ :‬منطقه ویژه پارس��یان به دنب��ال رویکرد و‬ ‫سیاس��ت‌های کلی کش��ور و دولت است تا صنایع‬ ‫انرژی‌بر به‌ویژه آب‌بر را در سواحل جنوبی مستقر‬ ‫کند‪.‬‬ ‫فری��دون همتی افزود‪ :‬در گذش��ته به‌دلیل نبود‬ ‫طرح آمای��ش س��رزمین‪ ،‬صنایع انرژی‌ب��ر مانند‬ ‫فوالدس��ازی‌ها و پاالیشگاه‌ها در مناطق مرکزی و‬ ‫شرق کش��ور ایجاد شدند که هم‌اکنون بیشتر آنها‬ ‫با مش��کل تامین آب روبه‌رو هس��تند‪ .‬همان‌طور‬ ‫ک��ه گفته ش��د‪ ،‬رویک��رد کش��ور این اس��ت که‬ ‫صنایع انرژی‌بر به س��واحل جنوبی منتقل ش��وند‬ ‫و س��رمایه‌گذاری‌های جدید به طور عمده در این‬ ‫مناطق انجام شود‪.‬‬ ‫همت��ی در ادام��ه تاکی��د کرد‪ :‬با توج��ه به این‬ ‫رویکرد‪ ،‬سازمان‌های متولی دولتی نیز باید از دادن‬ ‫مجوز به صنایع انرژی‌بر به غیر از س��واحل جنوبی‬ ‫کش��ور پرهیز کنن��د‪ .‬یکی از مناط��ق ویژه‌ای که‬ ‫آماده س��رمایه‌گذاری است‪ ،‬منطقه ویژه اقتصادی‬ ‫پارسیان در اس��تان هرمزگان با فضایی حدود ‪۱۰‬‬ ‫هزار هکتار در فاز نخست است‪.‬‬ ‫بخش��ی از زیرس��اخت‌های این منطقه تکمیل‬ ‫شده است‪ .‬بندر پارس��یان به ظرفیت ‪ ۴۰‬میلیون‬ ‫تن یکی از بندر‌های بزرگ کشور خواهد بود و فاز‬ ‫نخست آن در ‪ ۲‬یا ‪ ۳‬ماه آینده‪ ،‬آماده بهره‌برداری‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫وی همچنین با اش��اره به کارخانه‌هایی که قرار‬ ‫اس��ت در این منطقه راه‌اندازی شوند‪ ،‬عنوان کرد‪:‬‬ ‫‪ ۴‬یا ‪ ۵‬واحد پتروش��یمی به‌دنب��ال مجوز و تامین‬ ‫مالی برای س��اخت هستند‪ .‬همچنین یک نیروگاه‬ ‫‪ ۵‬هزار واتی و یک واحد آب‌‌ش��یرین‌کن ‪ ۷۵۰‬هزار‬ ‫مترمکعب��ی برای این منطقه در نظر گرفته ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫استاندار هرمزگان در ادامه خاطرنشان کرد‪ :‬این‬ ‫منطقه به‌دلیل ظرفیت مناسب از جمله قرارگیری‬ ‫در کنار خط لوله گاز (حدود ‪ ۲۰‬میلیون مترمکعب‬ ‫خوراک از سوی وزارت نفت‪ ،‬از این لوله به منطقه‬ ‫ویژه پارس��یان اختصاص یافته اس��ت)‪ ،‬فاصله ‪۴۰‬‬ ‫کیلومتری با عسلویه و همچنین قرارگیری در کنار‬ ‫خط لوله صلح‪ ،‬برای صنعت پتروش��یمی مناسب‬ ‫دیده شده است‪.‬‬ ‫همت��ی در ادامه تاکید کرد‪‌:‬با توجه به ش��رایط‬ ‫یادش��ده‪ ،‬این منطقه یکی از قطب‌های اقتصادی‬ ‫برای کش��ور به‌شمار می‌رود و برای ساخت صنایع‬ ‫انرژی‌بر همچون فوالدس��ازی‪ ،‬آلومینیوم‌س��ازی‪،‬‬ ‫پتروشیمی و‪ ...‬مناسب خواهد بود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬درحال‌حاضر نیز در شرایط تحریم‬ ‫باید بتوانیم با تجمیع س��رمایه‌گذاران که هر یک‬ ‫خواستار ایجاد یک واحد پتروشیمی هستند‪ ،‬یک‬ ‫واحد پتروشیمی بسازیم‪.‬‬ ‫اس��تاندار هرم��زگان ادام��ه داد‪ :‬ی��ک واح��د‬ ‫آب‌ش��یرین‌کن در فاز نخس��ت در ای��ن منطقه با‬ ‫ظرفیت ‪ ۵۰‬ه��زار مترمکع��ب در روز کار خود را‬ ‫آغاز ک��رده و تامین برق واحدهای م��ورد نیاز در‬ ‫این منطقه نیز از سوی شرکت مپنا در حال تامین‬ ‫اس��ت‪ .‬همتی با اش��اره به موقعی��ت منطقه ویژه‬ ‫پارسیان و اهمیت آن برای استان هرمزگان عنوان‬ ‫کرد‪ :‬با رش��د منطقه ویژه پارس��یان‪ ،‬غرب استان‬ ‫هرمزگان و شهرستان پارس��یان توسعه می‌یابد و‬ ‫می‌ت��وان برای آن ‪ ۶۰‬هزار نفر اش��تغال را در نظر‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫وی همچنین به کریدور خرمشهر‪-‬چابهار اشاره‬ ‫ک��رد و گفت‪ :‬کری��دور خرمش��هر‪-‬چابهار در این‬ ‫دولت در محدوده اس��تان‌های خوزستان‪ ،‬بوشهر و‬ ‫هرمزگان به سمت سیستان و بلوچستان با جدیت‬ ‫در حال س��اخت اس��ت که یکی از زیرساخت‌های‬ ‫مه��م این منطقه خواهد ب��ود‪ .‬از این رو با حمایت‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬استانداری‪ ،‬وزارت‬ ‫کشور و همچنین سازمان توسعه و نوسازی معادن‬ ‫و صنای��ع معدنی ایران (ایمی��درو) و منطقه ویژه‬ ‫پارسیان‪ ،‬پیگیر حل موانع سرمایه‌گذارانی هستیم‬ ‫که هم‌اکن��ون متقاض��ی س��رمایه‌گذاری در این‬ ‫منطقه هستند‪.‬‬ ‫اس��تاندار هرمزگان ادامه داد‪ :‬س��رمایه‌گذارانی‬ ‫چون هلدینگ خلیج‌فارس‪ ،‬سروش انرژی پایدار و‬ ‫انرژی دانا مپنا‪ ،‬متقاضی سرمایه‌گذاری در منطقه‬ ‫ن هم به آنها واگذار‬ ‫ویژه پارس��یان هس��تند و زمی ‌‬ ‫ش��ده اس��ت که درحال‌حاضر مراحل اولیه کار را‬ ‫دنبال می‌کنند‪.‬‬ ‫همتی با اش��اره به تاسیس یک واحد آلومینا در‬ ‫این منطقه عنوان ک��رد‪ :‬همچنین یک واحد یک‬ ‫میلیون تنی آلومینا در این مجموعه در نظر گرفته‬ ‫شده است‪ .‬آلومینا ماده اولیه آلومینیوم است که به‬ ‫طور عمده وارداتی اس��ت‪ .‬امیدواریم با ساخت این‬ ‫واح��د‪ ،‬هم مواد اولیه آلومینی��وم جنوب در المرد‬ ‫و هم مواد اولیه واحده��ای المهدی و هرمزال در‬ ‫بندرعباس تامین شود‪.‬‬ ‫راه‌حل جدیدی ارائه ش��د که در این شرایط مالی‬ ‫و ب��ه دلیل تحریم‌ه��ا‪ ،‬متقاضیان‪ ،‬کنسرس��یومی‬ ‫تشکیل دهند و با سرمایه‌ای که خواهند آورد‪ ،‬یک‬ ‫واحد پتروش��یمی را به طور مشارکتی در منطقه‬ ‫ایجاد کنند س��پس طرح‌ه��ا و فازه��ای بعدی با‬ ‫مشارکت همین سرمایه‌گذاران ادامه یابد‪.‬‬ ‫همت��ی در ادامه تاکید کرد‪ :‬ای��ن نوع تفکر که‬ ‫توان‌ه��ای کوچ��ک را کنار یکدیگر ق��رار دهیم تا‬ ‫یک توان بزرگ ایجاد کنیم در این ش��رایط‪ ،‬موفق‬ ‫خواهد بود‪ .‬در این جلسه‪ ،‬تبادل و هماهنگی بین‬ ‫این هلدینگ‌ها را بررس��ی کردیم و مقرر شد یکی‬ ‫ی را برای‬ ‫از س��رمایه‌گذاران‪ ،‬درفت و پیش‌نویس�� ‌‬ ‫کنسرسیوم تهیه کند‪.‬‬ ‫همت��ی در ادامه تاکید کرد‪ :‬اگر بتوانیم این ایده‬ ‫را نهایی و س��رمایه این هلدینگ‌ها را با هم جمع‬ ‫کنیم‪ ،‬به نظر می‌رس��د به س��رعت می‌توانیم یکی‬ ‫از این واحدهای پتروش��یمی را با مش��ارکت چند‬ ‫هلدینگ به نتیجه برس��انیم چراکه ایجاد ‪ ۴‬واحد‬ ‫پتروشیمی به طور جداگانه نیاز به سرمایه‌گذاری‬ ‫زی��اد دارد‪ .‬ایج��اد این واحد ب��ه ‪ ۱.۵‬تا ‪ ۲‬میلیارد‬ ‫دالر س��رمایه نیاز دارد که قرار است به کمک این‬ ‫هلدینگ‌ها و صندوق توسعه ملی در داخل کشور‬ ‫تامین شود و سرمایه‌گذار خارجی هم نداریم‪ .‬البته‬ ‫به‌دنبال سرمایه‌گذار خارجی هستیم اما با توجه به‬ ‫تحریم‌ها بیش��تر به‌دنبال توان داخلی هستیم‪ .‬به‬ ‫گفته وی‪ ،‬تجمیع سرمایه‌ها در حقیقت نوعی تکیه‬ ‫بر توان داخلی با رویکرد اقتصاد مقاومتی است‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ ب��ه این پرس��ش که آی��ا صنایع‬ ‫دیگری ب��رای منطقه در نظر داری��د‪ ،‬عنوان کرد‪:‬‬ ‫در طرح جامع این منطقه‪ ،‬یک واحد فوالدسازی‪،‬‬ ‫یک واحد آلومینا و چند واحد پتروش��یمی در نظر‬ ‫گرفته ش��ده است اما به دلیل نزدیک بودن آن به‬ ‫لوله‌های انتقال گاز‪ ،‬این منطقه جاذب ‌ه بهتری برای‬ ‫صنعت پتروشیمی دارد‪.‬‬ ‫اس��تاندار هرمزگان درباره جلس ‌ه یادشده که در‬ ‫دفتر اس��تانداری هرمزگان در تهران برگزار ش��د‪،‬‬ ‫عن��وان کرد‪ :‬چندی��ن هلدینگ ب��زرگ‪ ،‬متقاضی‬ ‫س��اخت ی��ک واحد پتروش��یمی در ای��ن منطقه‬ ‫هستند‪ .‬در این جلسه با همفکری سرمایه‌گذاران‪،‬‬ ‫در حاش��یه ای��ن جلس��ه‪ ،‬حس��ن ش��اهرخی‪،‬‬ ‫مدیرعامل منطقه ویژه صنایع انرژی‌بر پارسیان نیز‬ ‫درب��اره اقدامات انجام ش��ده در این منطقه عنوان‬ ‫کرد‪ :‬منطقه ویژه اقتصادی پارسیان در طرح جامع‬ ‫خ��ود صنایع فل��زی را در نظر گرفت��ه و با همین‬ ‫‹ ‹تجمیع سرمایه‌ها برای ایجاد نخستین‬ ‫واحد پتروشیمی‬ ‫‹ ‹تفاهمنامه همکاری با وزارت نفت‬ ‫رویکرد‪ ،‬س��ازمان ایمیدرو متولی این منطقه شده‬ ‫ام��ا به دلیل اینکه این منطق��ه به منابع انرژی در‬ ‫عس��لویه و مخزن گاز مشترک ایران و قطر و خط‬ ‫لوله صلح نزدیک اس��ت‪ ،‬س��رمایه‌گذاری در حوزه‬ ‫پتروش��یمی برای آن مناسب‌تر اس��ت‪ .‬از آنجا که‬ ‫پس از منطقه عس��لویه و ماهش��هر‪ ،‬منطقه‌ای که‬ ‫تم��ام ویژگی‌ه��ا را برای ایجاد واحد پتروش��یمی‬ ‫داش��ته باش��د نداریم‪ ،‬این منطقه بیشتر به سمت‬ ‫صنعت پتروشیمی پیش رفته است‪.‬‬ ‫ش��اهرخی در ادامه خاطرنش��ان کرد‪ :‬از س��وی‬ ‫دیگر‪ ،‬پتروش��یمی ب��رای وزارت نفت یک صنعت‬ ‫کلیدی اس��ت و وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫بدون همکاری وزارت نفت نمی‌تواند این منطقه را‬ ‫توسعه دهد‪ .‬وی افزود‪ :‬در گذشته‪ ،‬یک تفاهمنامه‬ ‫بین ایمیدرو و منطقه ویژه پارس��یان امضا ش��د و‬ ‫کارگروه��ی در زیرمجموعه آن ش��کل گرفت که‬ ‫کارها را پیگیری کند‪.‬‬ ‫مدیرعامل منطقه ویژه صنایع انرژی‌بر پارسیان‬ ‫ضمن اع�لام خبر همکاری ب��ا وزارت نفت عنوان‬ ‫کرد‪ :‬قرار اس��ت هفته آین��ده تفاهمنامه دومی با‬ ‫وزارت نفت امضا ش��ود‪ .‬پس از س��فر وزیر نفت به‬ ‫ای��ن منطقه‪ ،‬زمینه امضای ای��ن تفاهمنامه آماده‬ ‫ش��ده اس��ت‪ ،‬به گونه‌ای ک��ه وزارت نف��ت از فاز‬ ‫مش��ورت خارج شده و در هزینه‌ها به منطقه ویژه‬ ‫پارسیان کمک می‌کند‪.‬‬ ‫شاهرخی ادامه داد‪ :‬براساس این تفاهمنامه‪ ،‬مواد‬ ‫اولی��ه (به‌جز گاز که درحال‌حاضر موجود اس��ت)‬ ‫مانن��د پروپان‪ ،‬اتان‪ ،‬میعان��ات گازی و‪ ...‬از منطقه‬ ‫ویژه عس��لویه به منطقه ویژه پارس��یان از س��وی‬ ‫وزارت نفت منتقل می‌شود و منطقه ویژه پارسیان‬ ‫نیز زیرس��اخت‌های داخل منطقه مانند بندر‪ ،‬آب‪،‬‬ ‫برق و‪ ...‬را فراهم می‌کند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬براس��اس‬ ‫ای��ن تفاهمنامه‪ ،‬بین وزارت نفت و وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت همکاری ایجاد کرده‌ایم و مطمئن‬ ‫هس��تیم که پس از امضای ای��ن تفاهمنامه‪ ،‬دید‬ ‫سرمایه‌گذار داخلی و خارجی به سرمایه‌گذاری در‬ ‫این منطقه تغیی��ر خواهد کرد‪ .‬اگر وزارت نفت به‬ ‫تعهداتش براس��اس این تفاهمنامه عمل کند هم‬ ‫برای سرمایه‌گذارها و هم برای صنعت پتروشیمی‬ ‫بسیار موثر خواهد بود‪.‬‬ ‫ارسال گزارش نقض قانون مربوط به واگذاری شرکت آلومینیوم المهدی‪ ،‬به قوه قضاییه‬ ‫نمایندگان مجلس گزارش کمیس��یون ویژه حمایت از تولید‬ ‫مل��ی درباره نقض قانون و مقررات مربوط به واگذاری ش��رکت‬ ‫آلومینی��وم المهدی و مجتمع هرمزال را به قوه قضاییه ارس��ال‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایس��نا‪ ،‬نمایندگان مجلس ش��ورای اس�لامی‬ ‫در جلس��ه علن��ی روز گذش��ته (سه‌ش��نبه) مجل��س با ‪۱۶۳‬‬ ‫رأی مواف��ق‪ ۷ ،‬رأی مخال��ف و ‪ ۲‬رأی ممتن��ع از ‪۲۰۱‬‬ ‫نماین��ده حاضر با ارس��ال گزارش کمیس��یون وی��ژه حمایت‬ ‫از تولی��د مل��ی و نظ��ارت بر اج��رای اصل ‪ ۴۴‬قانون اساس��ی‬ ‫در زمین��ه نقض قان��ون و مقررات مربوط به واگذاری ش��رکت‬ ‫آلومینی��وم المهدی و مجتمع هرمزال ب��ه قوه قضاییه موافقت‬ ‫کردن��د‪ .‬در این گزارش که ازس��وی حمیدرضا فوالدگر‪ ،‬رئیس‬ ‫کمیس��یون وی��ژه حمایت از تولی��د ملی مجلس قرائت ش��د‪،‬‬ ‫آمده اس��ت‪ :‬خریدار تالش خود را بر اجرای تعهدات قراردادی‬ ‫متمرکز کرده اس��ت و درباره سایر تعهدات غیرقراردادی مانند‬ ‫تس��هیالت دریافتی از سوی شرکت المهدی با ضمانت ایمیدرو‬ ‫قب��ل از واگ��ذاری و تحویل ‪ ۱۹‬هزار تن ش��مش آلومینیوم به‬ ‫ایمی��درو‪ ،‬دغدغه‌ای برای ایف��ای تعهدات خود ن��دارد چراکه‬ ‫ابت��دا در نتیجه ایفا نش��دن این تعهدات ض��رر و زیان چندانی‬ ‫متوج��ه خریدار نمی‌ش��ود و ضمانت اجرای��ی خاصی نیز برای‬ ‫این‌دس��ته از تعهدات از سوی س��ازمان خصوصی‌سازی درنظر‬ ‫گرفته نش��ده اس��ت‪ .‬در ادامه این گزارش آمده است‪ :‬بر اساس‬ ‫گزارش دیوان محاسبات کشور‪ ،‬سازمان خصوصی‌سازی با توجه‬ ‫ب��ه رأی هیات داوری باید به تکالیف قانونی خود ازجمله بند ‪۷‬‬ ‫م��اده ‪ ۱۲‬و م��اده ‪ ۱۱‬قرارداد ‪ ۱۱۳۰۹‬موض��وع واگذاری طرح‬ ‫هرم��زال‪ ،‬همچنین بن��د ‪ ۸‬ماده ‪ ۱۲‬ق��رارداد ‪ ۱۱۳۱۰‬موضوع‬ ‫واگذاری ش��رکت آلومینیوم المهدی مبنی بر دریافت مطالبات‬ ‫به‌وسیله راهکار یادش��ده در ماده ‪ ۴۸‬قانون محاسبات عمومی‬ ‫ی��ا اعمال ماده ‪ ۱۱‬قانون محاس��بات عمومی یا اعمال ماده ‪۱۱‬‬ ‫قرارداد یادش��ده مبنی بر فس��خ و اقاله ق��رارداد عمل کند که‬ ‫تاکنون این امر محقق نش��ده است‪ .‬در ادامه این گزارش آمده‬ ‫است‪ :‬سازمان خصوصی‌سازی به دلیل نداشتن نظارت بر وصول‬ ‫اقس��اط بیمه ساچه و درنظر نگرفتن ضمانت اجرایی الزم برای‬ ‫س��ایر تعهدات خریدار که در گزارش به آن اش��اره شد و لحاظ‬ ‫نش��دن ضمانت اجرایی الزم برای تعه��دات خریدار در قرارداد‬ ‫واگ��ذاری و همچنین اجرای نش��دن مف��اد جزءهای ‪ ۱۳‬و ‪۱۵‬‬ ‫بن��د الف م��اده ‪ ۴‬ش��یوه‌نامه نظارت پس از واگذاری مس��ئول‬ ‫بوده و به اس��تناد تبصره ‪ ۱‬ماده ‪ ۲۳۴‬آیین‌نامه داخلی مجلس‪،‬‬ ‫موضوع برای اعالم نظر مجلس و ارس��ال به قوه قضاییه تقدیم‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫صنایع‌معدنی فلزی‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 25‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 9‬رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 15‬مه ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره‪165‬‬ ‫یادداشت‬ ‫ه نر ‌‬ ‫خ‬ ‫مقایس ‌‬ ‫داخلی و جهانی فوالد‬ ‫محمد اصفهانی‬ ‫کارشناس بازار فوالد‬ ‫براس��اس آخرین نرخ میانگین حواله خرید و فروش‬ ‫نیمای��ی‪ ،‬آخرین ن��رخ فوب محصوالت س��ی‌‌آی‌اس‬ ‫در دریای س��یاه و آخرین نرخ‌ه��ای معامالتی بورس‬ ‫کاال‪ ،‬با یک مقایس��ه سرانگش��تی‪ ،‬کاملا مشهود است‬ ‫که بر مبنای معیارها و متغیرهای واقعی و اس��تاندارد‬ ‫درحال‌حاضر نرخ محص��والت فوالدی در بازار داخلی‬ ‫باالت��ر از نرخ‌های منطقه س��ی‌‌آی‌اس اس��ت و در این‬ ‫میان اختالف قیمت ورق کالف گرم بسیار قابل توجه‬ ‫است‪.‬‬ ‫مس��ئله دوم اینکه به اذعان خود فوالدسازان و بنا بر‬ ‫آنچه‌تا‌کنون بر همگان مش��خص شده است‪ ،‬نرخ‌های‬ ‫صادرات��ی محصوالت فوالدی ایران‪ ،‬به مراتب پایین‌تر‬ ‫از نرخ‌ه��ای منطقه س��ی‌‌آی‌اس بوده ک��ه دلیل اصلی‬ ‫آن تحریم‌های تجاری امریکاس��ت‪ .‬از این رو‪ ،‬آخرین‬ ‫اظهارنظ��ر فوالدی‌ها‌ب��ر این مبنا ب��وده که نرخ‌های‬ ‫داخلی بر اس��اس ‪ ۹۰‬درصد نرخ‌های جهانی‪ ،‬معقول و‬ ‫عادالنه است و آنها در ظاهر این مورد را توافق کرده‌اند‪.‬‬ ‫گاه مش��اهده می‌ش��ود برخی کارشناسان نرخ‌های‬ ‫داخل��ی چین را بهانه می‌کنند که با احتس��اب مالیات‬ ‫ارزش‌افزوده در رس��انه‌ها درج می‌شود‌؛ نرخ صادراتی‬ ‫فوب سی‌‌آی‌اس از دیرباز تاکنون مورد اقبال مسئوالن‬ ‫ت یا اینکه دالر ‪۱۴‬‬ ‫بوده و در ش��یوه‌نامه‌ها درج شده اس ‌‬ ‫تا ‪ ۱۵‬هزار تومانی صرافی را بهانه می‌کنند که ربطی به‬ ‫نرخ حواله‌های نیمایی ندارد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫فروش ‪ ۱۱۳۴‬میلیارد‬ ‫تومانی فوالد خوزستان‬ ‫ش��رکت ف��والد خوزس��تان در آخری��ن گزارش‬ ‫تولی��د و فروش ماهانه در فروردین موفق به فروش‬ ‫‪۱۱۳۴‬میلیارد تومان شده است‪ ،‬این در حالی است‬ ‫که در ماه گذشته ش��رکت توانسته ‪۱۲۷۵‬میلیارد‬ ‫تومان فروش داشته باش��د‪ .‬به گزارش بورس‌نیوز‪،‬‬ ‫گزارش ریالی شرکت حاکی از این است که نسبت‬ ‫به ماه گذش��ته با ‪۱۱‬درصد کاه��ش فروش همراه‬ ‫بوده اس��ت همچنین در مدت مشابه سال گذشته‬ ‫‪ ۴۱۴‬میلیارد توم��ان از محل فروش محصوالت به‬ ‫دس��ت آورده اس��ت که فروش آن در س��ال جاری‬ ‫بی��ش از ‪۱۷۴‬درصد نس��بت به س��ال قبل افزایش‬ ‫داشته است‪ .‬فروش محصوالت شرکت در فروردین‬ ‫نس��بت به ماه گذشته ‪۱۴‬درصد کاهش داشته و به‬ ‫‪۳۳۹‬هزار تن رس��یده و نسبت به مدت مشابه سال‬ ‫گذشته ‪۷۰‬درصد رش��د داشته است‪ .‬مقدار فروش‬ ‫بلوم و بیلت به ‪ ۲۲۶‬هزار تن رس��یده که ‪۲۰‬درصد‬ ‫بیشتر از متوسط فروش در ماه‌های گذشته است‪.‬‬ ‫یک خبر‪ ،‬یک جوابیه‬ ‫«کیمیا معادن سپاهان»‬ ‫مالیات خود را در بیجار‬ ‫پرداخت می‌کند‬ ‫روزنامه روزگار معدن در ش��ماره ‪ ۱۵۹‬در ستون‬ ‫صفحه ‪ ۵‬خبری با عنوان «قضیه فوالد کردس��تان‬ ‫تعیین‌تکلیف ش��ود» به نق��ل از خبرگزاری فارس‬ ‫به چاپ رس��اند که در آن حمداهلل کریمی نماینده‬ ‫مردم بیجار در مجلس ش��ورای اسالمی ادعا کرده‬ ‫بود ش��رکت‌های صبانور و کیمیا معادن س��پاهان‪،‬‬ ‫مالیات خ��ود را در شهرس��تان دیگ��ری پرداخت‬ ‫می‌کنن��د و پرون��ده مالیاتی آنها در بیجار نیس��ت‬ ‫و ای��ن مهم باید پیگیری ش��ود‪ .‬در پ��ی این ادعا‬ ‫ش��رکت کیمیا معادن سپاهان جوابیه‌ای را به دفتر‬ ‫روزنامه روزگار معدن ارس��ال کرده است که در این‬ ‫جوابیه آمده اس��ت‪« :‬در پاسخ به اظهارات نماینده‬ ‫محترم شهرستان بیجار در مجلس شورای اسالمی‬ ‫در روزنام��ه روزگار مع��دن ش��ماره ‪ ۱۲۸۴‬م��ورخ‬ ‫‪ ۱۳۹۸/۰۲/۱۷‬بر پرداخت مالیات این ش��رکت در‬ ‫خارج از شهرس��تان بیجار‪ ،‬به اطالع می‌رس��اند از‬ ‫سال ‪ ۱۳۹۱‬تاکنون تمامی مالیات‌های این شرکت‬ ‫اع��م از مالیات عملکرد‪ ،‬حق��وق تفکیکی و مالیات‬ ‫ارزش‌افزوده به اداره محترم امور مالیاتی شهرستان‬ ‫بیجار با کد ‪ ۲۲۰۸۰۰‬با کالس��ه پرونده ‪۲۰۰۵۹۹‬‬ ‫پرداخت شده است‪».‬‬
‫معدن بین‌الملل‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 25‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 9‬رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 15‬مه ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره‪165‬‬ ‫یادداشت‬ ‫سناریویی به نام توافق‬ ‫معدن و محیط‌زیست‬ ‫سود ‪‌۳‬ماه نخست شرکت «اس‌سی‌سی» متاثر از کاهش نرخ مس‬ ‫اف��ت نرخ جهانی فلزات؛ اثر افزایش ظرفیت واحد تغلیظ مس‬ ‫در معدن توکوپاال که در پرو قرار دارد را خنثی کرد و باعث شد‬ ‫س��ود شرکت س��وت ِرن‌کاپِر در ‪۳‬ماه نخست سال جاری میالدی‬ ‫(‪ )۲۰۱۹‬کاهش یابد‪ .‬ش��رکت سوترن کوپر‪ ،‬درآمد خالص ‪‌۳‬ماه‬ ‫نخست سال ‪ ۲۰۱۹‬میالدی خود را ‪۱.۷۵‬میلیارد دالر اعالم کرد‬ ‫که نسبت به سود ‪ ۱.۸۴‬میلیارد دالر در دوره مشابه سال گذشته‪،‬‬ ‫افت ‪ ۴.۸‬درصدی داش��ته است‪ .‬مقامات شرکت‪ ،‬مهم‌ترین دلیل‬ ‫کاهش سود را افت جهانی نرخ فلزات اعالم کردند‪ .‬سود پیش از‬ ‫کس��ر بهره‪ ،‬مالیات و استهالک اِبیتدا در این مدت بیش از ‪۸۹۰‬‬ ‫میلی��ون دالر بود که در مقایس��ه با ‪ ۹۳۹‬میلیون دالر مربوط به‬ ‫‪‌۳‬ماه نخس��ت سال گذشته حدود ‪ ۵.۳‬درصد کاهش یافته است‪.‬‬ ‫میانگی��ن نرخ در قراردادهای ‪‌۳‬ماهه مس در بورس فلزات لندن‬ ‫در ‪‌۳‬ماه نخس��ت سال ‪ ۲۰۱۹‬میالدی برابر با ‪ ۶‬هزار و ‪ ۲۱۴‬دالر‬ ‫به ازای هر تن بود که در مقایس��ه با نرخ ‪ ۷‬هزار و ‪ ۱‬دالر در هر‬ ‫ت��ن مربوط به بازه زمانی ژانوی��ه تا مارس ‪ ۲۰۱۸‬میالدی (نیمه‬ ‫دی ‪ ۱۳۹۶‬تا نیمه فروردین ‪ ،)۱۳۹۷‬به‌طور متوسط ‪ ۶۱۴‬دالر به‬ ‫ازای هر تن کاهش داشت‪ .‬کاهش درآمدهای شرکت سوترن‌کاپر‬ ‫با وجود افزایش ظرفیت س��االنه تولید معادن و فروش مس رخ‬ ‫داده است‪ .‬به گفته شرکت یادشده‪ ،‬در ‪‌۳‬ماه نخست امسال‪ ،‬سوی‬ ‫ش��رکت اس‌سی‌س��ی ‪ ۲۲۷‬هزار و ‪ ۴۲۴‬تن مس کاتدی فروخت‬ ‫که در مقایس��ه با حجم ‪ ۲۱۲‬هزار و ‪ ۷۶۷‬تن مدت مش��ابه سال‬ ‫گذش��ته‪ ۶.۹ ،‬درصد افزایش داشته اس��ت‪ .‬شرکت سوترن‌کاپر‬ ‫در گزارش درآمد ‪۳‬ماه نخس��ت خود در پایان آوریل‪ ،‬اعالم کرد‬ ‫که افزایش فروش مس ش��رکت ناش��ی از بهره‌ب��رداری از طرح‬ ‫توسعه‌ای واحد جدید تغلیظ مس در معدن توکوپاال در پرو بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬در پایان مارس (اواس��ط فروردین)‪ ،‬این واحد تولیدی به‬ ‫‪ ۸۶‬درصد ظرفیت نهایی خود رس��ید‪ .‬این ش��رکت که متعلق به‬ ‫گروپ‌مکزیکو است‪ ۱.۳ ،‬میلیارد دالر برای افزایش تولید معدن‬ ‫یادشده از حدود ‪ ۱۷۰‬هزار تن در سال گذشته میالدی به سقف‬ ‫‪ ۲۵۸‬هزار تن در سال جاری‪ ،‬اختصاص داده است‪ .‬انتظار می‌رود‬ ‫این واحد جدید تا انتهای مه ‪( ۲۰۱۹‬اواسط خرداد) به بیشترین‬ ‫ظرفیت خود برسد‪ .‬شرکت گروپ مکزیکو که بزرگ‌ترین شرکت‬ ‫معدنی مکزیک اس��ت‪ ،‬در نظر دارد برنامه توسعه‌ای گسترده‌ای‬ ‫را اجرا کند و ظرفیت تولید مس خود را تا س��ال ‪ ۲۰۲۵‬میالدی‬ ‫(‪ ۱۴۰۴‬خورش��یدی) ب��ا ‪ ۸۰‬درصد افزایش ب��ه ‪ ۱.۸‬میلیون تن‬ ‫در سال برساند‪.‬‬ ‫تام باتلر‬ ‫مدیرعامل انجمن بین‌المللی معادن‬ ‫و فلزات‬ ‫وقت��ی از محافظ��ت محیط‌زیس��ت و رویارویی با‬ ‫تغیی��رات آب و هوایی صحبت می‌ش��ود‪ ،‬بس��یاری‬ ‫فک��ر می‌کنند اس��تخراج مواد معدنی‪« ،‬ش��خصیت‬ ‫منفی» این س��ناریو اس��ت‪ .‬پیش از توافقنامه آب و‬ ‫هوای��ی پاریس و مذاکره‌هایی که درباره آن ش��د نیز‬ ‫بس��یاری از شرکت‌های معدنی‪ ،‬یک معضل به شمار‬ ‫می‌آمدن��د و عوام��ل مخرب برای س�لامتی زمین و‬ ‫س��اکنان آن به ش��مار می‌رفتند ام��ا این صنعت در‬ ‫کربن‌زدایی س��یاره‪ ،‬سهم بسزا و چندجانبه‌ای دارد‪.‬‬ ‫معدنکاری با تامین موادی مانند مس و لیتیوم‪ ،‬آنچه‬ ‫را در تولی��د خودروهای برقی به آن نیاز اس��ت‪ ،‬مهیا‬ ‫می‌کن��د‪ .‬این صنعت همچنین تامین‌کننده فوالدی‬ ‫اس��ت که در تولید توربین‌های بادی به آن نیاز است‬ ‫و آلومینیومی که باعث س��بک‌تر شدن ماشین‌آالت‬ ‫و بهره‌وری مصرف س��وخت آنها می‌ش��ود‪ .‬در همین‬ ‫زمینه‪ ،‬کانادا ادعا می‌کند بس��یاری از شرکت‌های آن‬ ‫نه‌تنها به تقویت عملکرد اجتماعی و زیست‌محیطی‬ ‫این صنعت متعهد هستند بلکه مهم‌تر از آن به جهان‬ ‫اثبات می‌کنند که چطور می‌شود این کار را انجام داد‪.‬‬ ‫این تعهدات در همه ابعاد معدنکاری شامل طراحی‪،‬‬ ‫ساخت و اجرای پروژه‌ها برقرار هستند و حتی زمانی‬ ‫که عمر معدن به پایان می‌رسد‪ ،‬ادامه دارد‪ .‬یک مثال‬ ‫از چنین واقعیتی را می‌توان در عملکرد یکی از معادن‬ ‫شرکت ُگلدکورپ به نام «بوردِن» در اُنتاریو دید‪ .‬این‬ ‫ش��رکت در حال توسعه نخس��تین معدن زیرزمینی‬ ‫تمام‌الکترونیک در کاناداس��ت که در نتیجه آن‪ ،‬نیاز‬ ‫به ‪ ۳‬میلیون لیتر س��وخت دیزلی و یک میلیون لیتر‬ ‫گاز پروپان حذف می‌ش��ود و همچنین با اس��تفاده از‬ ‫س��ایر فناوری‌های پاک‪ ،‬انتش��ار دی‌اکسیدکربن را‬ ‫کاه��ش می‌دهد‪ .‬این تنها یکی از راهکارهایی اس��ت‬ ‫که در کانادا ارائه می‌شود تا در نتیجه آن‪ ،‬شرکت‌های‬ ‫معدن��ی به تعهدات اجتماع��ی خود در مقابل جامعه‬ ‫میزبان پایبند باشند‪ .‬زمانی نه چندان دور معادن تنها‬ ‫منابع زایش اشتغال‪ ،‬پرداخت مالیات و حق امتیاز به‬ ‫ش��مار می‌رفتند و همچنی��ن از نیاز جهان به موادی‬ ‫که برای توسعه صنایع به کار می‌رفت‪ ،‬می‌کاستند اما‬ ‫حاال باید ثابت کنند که برای جامعه میزبان پروژه‌ها‬ ‫نیز مثبت و س��ازنده هستند و از حقوق بشر حمایت‬ ‫می‌کنند‪ ،‬با تغیی��رات اقلیمی مبارزه کرده و فعالیت‬ ‫خود را شفاف‌سازی می‌کنند‪ .‬معدنکاری ‪ ۵‬هزار سال‬ ‫عمر دارد و این ظرفیت را دارد که کیفیت زندگی بشر‬ ‫را ارتقا دهد‪ .‬تغییرات اقلیمی نیز چالشی انکارناپذیر‬ ‫و حیاتی در سراسر جهان است و دالیل و اسباب آن‬ ‫بای��د مورد توجه قرار گیرد‪ .‬در همین زمینه‪ ،‬صنعت‬ ‫اس��تخراج م��واد معدنی نیز مصمم اس��ت اقتصادی‬ ‫سبزتر و کم‌کربن‌تر بیافریند و با تامین فلزات و مواد‬ ‫معدنی به دنبال تولید ابزار و لوازمی است که به ایجاد‬ ‫اقتصاد س��بز می‌انجامد؛ ابزاری همانند توربین‌های‬ ‫بادی و پنل‌های خورش��یدی‪ ،‬خودروهای برقی و در‬ ‫نهای��ت جهان‪ ،‬هنوز راه درازی دارند تا به طور کامل‬ ‫به تعهداتی که در توافقنامه پاریس آورده شده‪ ،‬جامه‬ ‫عمل بپوشانند و صنعت معدن در تحقق این تعهدات‬ ‫همراه بشر است‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬وَنکووِرسان‬ ‫برگردان‪ :‬ثمن رحیمی‌راد‬ ‫خبر‬ ‫کاهش سود خالص‬ ‫فوالدساز روسی‬ ‫براس��اس گزارش‌های مالی ‪ ۳‬ماه نخس��ت س��ال‬ ‫جاری میالدی‪،‬ش��رکت ام‌ا ‌مکِی روس��یه که یکی از‬ ‫بزرگ‌ترین فوالدسازان روسی است‪ ،‬سود خالص این‬ ‫ش��رکت کاهش��ی بوده و به حدود ‪ ۲۳۰‬میلیون دالر‬ ‫رس��یده اس��ت‪ .‬به گزارش چیالن‪ ،‬گردش مالی این‬ ‫شرکت نیز با ‪ ۱۰.۷‬درصد کاهش به ‪ ۱.۸‬میلیارد دالر‬ ‫رس��ید‪ .‬عامل این اتفاق‪ ،‬متوس��ط قیمت‌های فروش‬ ‫محص��والت نهایی فوالد ب��ود که باعث کاهش حجم‬ ‫فروش ش��د‪ .‬ش��رکت ام‌ا ‌مکِی معتقد اس��ت تقاضای‬ ‫فصلی داخلی بهبود خواهد یافت و چشم‌انداز مثبتی‬ ‫ب��رای میزان مصرف و حجم فروش محصوالت فوالد‬ ‫نهایی می‌توان متصور بود‪.‬‬ ‫ابداع نوع جدیدی از کود پتاسیم با همکاری چین و بالروس‬ ‫بکارگیری فناوری چینی در اروپای شرقی‬ ‫ثمن رحیمی راد‪:‬‬ ‫شرکت «ب ِالروسکالی» به دنبال ساخت نوعی‬ ‫کود جدید با استفاده از فناوری‌های چینی است‪.‬‬ ‫به گزارش روزگارمعدن به نقل از ب ِلتا‪ ،‬ش��بکه‬ ‫خبری بالروس‪ ،‬ایوان گولُواتی مدیرکل ش��رکت‬ ‫دولت��ی ب ِالروس��کالی و عض��و کمیس��یون امور‬ ‫بین‌الملل و امنیت ملی مجلس بالروس خبر داد‪:‬‬ ‫این شرکت تولیدکننده پتاس تصمیم به ساخت‬ ‫ن��وع جدیدی از کود با اس��تفاده از فناوری‌های‬ ‫چین��ی دارد و به همین دلیل پروژه در تعامل با‬ ‫یک شرکت شیمیایی چینی با هدف تنوع‌سازی‬ ‫تولیداتش و س��اخت کاالهای جدید اس��ت‪ .‬این‬ ‫تعامالت می‌تواند منجر ب��ه ایجاد یک نوع ماده‬ ‫جدی��د بر مبن��ا و پای��ه کود پتاس��یم محصول‬ ‫ش��رکت بالروس��کالی ش��ود‪ .‬بر مبن��ای همین‬ ‫فناوری‪ ،‬یک پروژه در چین پیاده‌سازی شده که‬ ‫انتظار می‌رود چیزی همانند آن تا ‪ ۲‬سال آینده‬ ‫در بالروس هم به راه بیفتد‪.‬‬ ‫در همین زمینه‪ ،‬یک هیات پارلمان چینی که‬ ‫در راس آن ژانگ دی‌جانگ‪ ،‬رئیس کمیس��یون‬ ‫دائم��ی مجل��س نماین��دگان خلق چی��ن قرار‬ ‫دارد‪ ،‬در روزه��ای ‪ ۱۶‬ت��ا ‪ ۱۸‬آوریل (‪ ۲۷‬تا ‪۲۹‬‬ ‫فروردین) امس��ال از بالروس بازدید کرد‪ .‬چین‬ ‫اصلی‌تری��ن خریدار پتاس��یم بالروس اس��ت و‬ ‫س��االنه ‪ ۱.۵‬میلیون تن کود از این کش��ور وارد‬ ‫رقابت برای تولید کودهای جدید و راه‌اندازی معادن‬ ‫تازه چیزی نیست که بازار پتاس این روزها به آن نیاز‬ ‫داشته باشد‪ .‬قیمت‌های جهانی در سال جاری میالدی‬ ‫به طور نسبی ثابت بوده‌اند‪ ،‬در حالی که به دلیل عرضه‬ ‫بیش از حد‪ ،‬کاهش درآمدهای مزارع کشاورزی و کمبود‬ ‫تقاضا در چین و هند انتظار کاهش قیمت‌ها می‌رود‬ ‫می‌کند‪ .‬مدیرکل ب ِالروس��کالی یادآور شد که در‬ ‫س��ال گذش��ته میالدی‪ ،‬مذاکره تولیدکنندگان‬ ‫پتاس کش��ور درباره قراردادهای طوالنی‌مدت با‬ ‫چی��ن و هند به م��دت ‪۶‬ماه طول کش��ید و در‬ ‫نهایت منجر به افزایش نرخ بیش از انتظار ش��د‬ ‫که به تثبیت موقعیت پتاس در بازار انجامید‪.‬‬ ‫گولُواتی همچنین گف��ت‪ :‬موقعیت کنونی در‬ ‫بازار پتاس کمی متفاوت ش��ده و تولیدکنندگان‬ ‫مه��م به طور تقریبی هیچ ق��راردادی را تا پایان‬ ‫نیمه نخس��ت س��ال ج��اری می�لادی (خرداد‬ ‫‪ )۱۳۹۸‬امضا نمی‌کنند اما در مقایس��ه با س��ال‬ ‫گذش��ته میالدی‪ ،‬روند تقاضا افزایش��ی برآورد‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫وب‌س��ایت ماینین��گ نی��ز با اع�لام خبر این‬ ‫پروژه درباره آن نوشت‪ :‬این پروژه شامل ساخت‬ ‫ی��ک کارخانه جدی��د تولید کود با اس��تفاده از‬ ‫فناوری‌های چینی اس��ت‪ .‬این وب‌سایت خبری‬ ‫معدن��ی و امریکایی در ادام��ه توضیح می‌دهد‪:‬‬ ‫در واق��ع رقاب��ت ب��رای تولید کوده��ای جدید‬ ‫و راه‌ان��دازی مع��ادن ت��ازه چیزی نیس��ت که‬ ‫بازار پتاس این روزها به آن نیاز داش��ته باش��د‪.‬‬ ‫قیمت‌های جهانی در س��ال ج��اری میالدی به‬ ‫طور نس��بی ثابت بوده‌اند‪ ،‬در حالی که به دلیل‬ ‫عرضه بی��ش از حد‪ ،‬کاه��ش درآمدهای مزارع‬ ‫کشاورزی و کمبود تقاضا در چین و هند انتظار‬ ‫کاهش قیمت‌ها می‌رود‪.‬‬ ‫بنابر گزارش ماینینگ‪ ،‬این عوامل باعث توقف‬ ‫ادام��ه حرکت ش��رکت‌های معدن��ی جهان در‬ ‫پیش‌بینی کاهش عرضه مس در بازارهای جهانی‬ ‫بنابراعالم گروه بین‌المللی مطالعات مس‪ ،‬بازارهای جهانی مس در‬ ‫سال جاری میالدی با کاهش عرضه روبه‌رو خواهند شد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایرنا به نقل از اینوس��تینگ نیوز‪ ،‬ب��ا وجود راه‌اندازی‬ ‫مع��دن کوبره در پاناما و توکوئپاال در پرو‪ ،‬بازارهای جهانی در نتیجه‬ ‫توقف فعالیت معدن گراسبرگ اندونزی شاهد کسری عرضه خواهد‬ ‫بود‪ .‬میزان مصرف مس در بازارهای جهانی در س��ال جاری میالدی‬ ‫ب��ا رش��د ‪ ۲‬درصدی روبه‌رو خواهد ش��د‪ .‬بنابرپیش‌بین��ی این گروه‬ ‫بازگشایی معادن جدید از سوی آنها نشده است‪.‬‬ ‫یا ِس در آلمان پروژه خود را‬ ‫ش��رکت معدنی کِ�� ‌‬ ‫ب��ا نام «ل ِگاس��ی» در ساس��کاچوآن کانادا پیش‬ ‫از پایان فصل سوم س��ال جاری میالدی (پایان‬ ‫تابس��تان) آغاز می‌کند و در همین حال شرکت‬ ‫اس��تخراج و فرآوری «گارلیک» در ترکمنستان‬ ‫فعالی��ت خ��ود را از یک ماه پیش ش��روع کرده‬ ‫است‪ .‬شرکت روس��یه‌ای «یوروکِم» نیز در حال‬ ‫راه‌اندازی ‪ ۲‬معدن در روس��یه اس��ت و شرکت‬ ‫انگلیسی «سیریس‌مینِرالز» با ساخت یک معدن‬ ‫وسیع در زیر پارک ملی انگلیس در حال فعالیت‬ ‫اس��ت‪ .‬پروژه «یورک» نیز در امریکا طرح‌ریزی‬ ‫ش��ده و قرار است تا ‪ ۲‬س��ال آینده آغاز به کار‬ ‫کند ک��ه در ابتدای امر س��االنه ‪ ۱۰‬میلیون تن‬ ‫پلی‌هالی��ت (نوعی پتاس که در کودهای گیاهی‬ ‫اس��تفاده می‌شود) تولید می‌کند و پس از آن به‬ ‫فازی وارد می‌ش��ود که حجم تولی��د خود را به‬ ‫ساالنه ‪ ۲۰‬میلیون تن ارتقا می‌دهد‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت چین و بالروس پیش از این نیز‬ ‫با یکدیگر همکاری داش��ته‌اند‪ .‬به گزارش ایسنا‪،‬‬ ‫مهر سال گذشته‪ ،‬ش��رکت‌های چینی به دنبال‬ ‫آن بودند که در س��اخت کارخانه خودروسازی‪،‬‬ ‫اپتی��ک‪ ،‬بیمارس��تان و مجتمع‌ه��ای تجاری و‬ ‫مسکونی بالروس سرمایه‌گذاری کنند‪.‬‬ ‫س��رگی روماس‪ ،‬رئی��س هیات مدی��ره بانک‬ ‫توسعه بالروس نیز در این باره خبر داده بود که‬ ‫بانک مرکزی چین یک خ��ط اعتباری در بانک‬ ‫بالروس به ارزش ‪ ۷۰۰‬میلیون دالر بهره‌برداری‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬به گفته وی‪ ،‬پیش‌ت��ر نیز چندین‬ ‫پروژه کوچک سرمایه‌گذاری به ارزش ‪ ۵‬میلیون‬ ‫دالر اعتب��ار در این بانک گش��ایش یافته بود و‬ ‫چندین ش��رکت خصوصی چین��ی هم در حال‬ ‫بهره‌برداری از خط اعتباری ‪۱۰۰‬میلیون دالری‬ ‫برای پروژه‌های عمرانی در بالروس بودند‪.‬‬ ‫بالروس از کش��ورهای اروپای شرقی است که‬ ‫نظام اقتصادی آن تا حدود ‪ ۸۰‬درصد در کنترل‬ ‫دولت قرار دارد و از زمان اتحاد ش��وروی تاکنون‬ ‫چنین بوده اس��ت‪ .‬این کشور از نظر اقتصادی به‬ ‫طور نس��بتی با ثبات اس��ت اما تا حدود زیادی‬ ‫در تامی��ن م��واد خام ب��ه متح��د نزدیک خود‬ ‫روس��یه وابس��تگی دارد‪ .‬صنع��ت و کش��اورزی‬ ‫بالروس بیش��تر در دس��ت دولت قرار دارد‪ .‬این‬ ‫کش��ور یکی از معدود بازمانده‌های اقتصاد ملی‬ ‫با س��رمایه‌گذاری دولتی اس��ت‪ .‬کش��اورزی در‬ ‫کنترل کش��ت اش��تراکی با زیربخش‌های عمده‬ ‫کشت سیب‌زمینی و پرورش دام است‪ .‬بالروس‬ ‫با هدف جذب سرمایه‌گذاری خارجی و نوسازی‬ ‫زیرس��اخت‌های عمرانی این کش��ور‪ ،‬برنامه‌های‬ ‫تش��ویقی مختلفی برای س��رمایه‌گذاران در نظر‬ ‫گرفته است‪.‬‬ ‫معافیت بندر چابهار از تحریم امریکا تمدید شد‬ ‫مطالعاتی‪ ،‬میزان مصرف مس نیز در سال آینده میالدی (‪ )۲۰۲۰‬با‬ ‫رشد ‪ ۱۵‬درصدی روبه‌رو خواهد شد‪.‬‬ ‫براساس این گزارش‪ ،‬پیش‌بینی می‌شود میزان تولید معادن مس‬ ‫جهان در س��ال جاری بدون تغییر بماند و در سال ‪ ۲۰۲۰‬میالدی با‬ ‫‪ ۱.۹‬درصد کاهش روبه‌رو شود‪.‬‬ ‫این گزارش حاکی است‪ ،‬میزان تولید معادن مس جهان در سال‬ ‫‪ ۲۰۱۸‬میالدی با رشد ‪ ۲.۵‬درصدی روبه‌رو شده بود‪.‬‬ ‫الی��س ولز‪ ،‬معاون وزی��ر خارجه امری��کا در دیدار با‬ ‫صالح‌الدین ربانی‪ ،‬سرپرست وزارت خارجه افغانستان‪،‬‬ ‫از موافقت واشنگتن با درخواست کابل مبنی بر معافیت‬ ‫بندر چابهار از تحریم‌های امریکا خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش چیالن‪ ،‬صالح‌الدین ربانی نیز در این دیدار‬ ‫از ادامه کمک‌های ایاالت متحده به کابل قدردانی کرد‪.‬‬ ‫سرپرس��ت وزارت خارجه افغانس��تان با اش��اره به روند‬ ‫مذاکره صلح افغانس��تان‪ ،‬اجم��اع داخلی و منطقه‌ای را‬ ‫برای دست یافتن به صلح پایدار در این کشور بااهمیت‬ ‫خواند‪.‬‬ ‫معاون وزیر خارجه امریکا که یکشنبه وارد کابل شد‪،‬‬ ‫تا کنون با اش��رف غنی رئیس‌جمهوری‪ ،‬عبداهلل رئیس‬ ‫اجرایی و اعضای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان‬ ‫دیدار و گفت‌وگو کرده است‪.‬‬ ‫خیز دوباره طال برای شکستن مرز ‪ ۱۳۰۰‬دالر‬ ‫قیمت طال در معامالت روز سه‌ش��نبه ب��ازار جهانی‪ ،‬تحت‬ ‫تاثیر تنش‌ه��ای تجاری امریکا و چین و ابه��ام درباره توافق‬ ‫این کش��ورها که س��رمایه‌گذاران را متقاضی دارایی‌های امن‬ ‫کرد‪ ،‬نزدیک به باالترین حد خود در یک ماه گذشته ایستاد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬هر اون��س طال برای تحوی��ل فوری در‬ ‫معامالت روز جاری بازار س��نگاپور پس از اینکه به ‪۱۳۰۳.۲۶‬‬ ‫دالر صعود کرد‪ ،‬ثابت ماند و در ‪ ۱۲۹۸.۴۸‬دالر ایستاد‪.‬‬ ‫در ب��ازار معامالت آتی امریکا‪ ،‬ه��ر اونس طال با ‪ ۰.۲‬درصد‬ ‫کاهش‪ ،‬به ‪ ۱۲۹۹.۲۰‬دالر رسید‪.‬‬ ‫بازارهای سهام آسیایی با دنبال کردن افت شب گذشته وال‬ ‫استریت‪ ،‬روز سه‌ش��نبه به روند نزولی خود ادامه دادند‪ .‬پس‬ ‫از اینکه پکن روز دوش��نبه افزای��ش تعرفه تالفی‌جویانه روی‬ ‫کااله��ای امریکایی را اعالم کرد‪ ،‬ارزش ین صعود کرد و بازده‬ ‫اوراق خزانه امریکا کاهش یافت‪.‬‬ ‫ب��ه گفته جفری هال��ی‪ ،‬تحلیلگر ارش��د بازار در ش��رکت‬ ‫یا ِی‪ ،‬ط�لا ب��ا ت�لاش س��رمایه‌گذاران ب��رای یافتن‬ ‫یاِن‌د ‌‬ ‫اُا ِ ‌‬ ‫دارایی‌ه��ای مطمئ��ن روند صع��ودی پیدا کرده اس��ت‪ .‬اگر‬ ‫بازارهای س��هام به س��طح پایین‌تری برسند‪ ،‬نرخ طال ممکن‬ ‫است به محدود ‪ ۱۳۱۰‬تا ‪ ۱۳۱۲‬دالر صعود کند اما هر گونه‬ ‫بهبود در بن‌بس��ت تجاری که میان امریکا و چین ایجاد شده‬ ‫است‪ ،‬باعث خواهد شد س��رمایه‌گذاران به همان سرعتی که‬ ‫وارد بازار طال شده‌اند از آن خارج شوند‪.‬‬ ‫جن��گ تج��اری ‪ ۲‬اقتص��اد ب��زرگ جه��ان‪ ،‬روز جمعه با‬ ‫اق��دام امریکا به افزایش تعرفه‌ه��ا روی واردات ‪ ۲۰۰‬میلیارد‬ ‫دالر کاالی چینی بار دیگر تش��دید ش��د‪ .‬چین روز دوشنبه‬ ‫هش��دارهای دونالد ترامپ‪ ،‬رئیس‌جمه��وری امریکا را نادیده‬ ‫گرفت و روی مجموعه‌ای از واردات کاالهای امریکایی شامل‬ ‫سبزی منجمد و گاز طبیعی مایع‪ ،‬تعرفه باالتر وضع کرد‪.‬‬ ‫بر اس��اس گزارش رویترز‪ ،‬در نتیجه تصمیم چین‪ ،‬طال روز‬ ‫دوشنبه ‪ ۱.۱‬درصد صعود کرد که بزرگ‌ترین صعود یک روزه‬ ‫ای��ن فلز از ‪ ۱۹‬فوریه بود‪ .‬نرخ طال روز گذش��ته چندین مرز‬ ‫مقاوم��ت فنی را که پیش از این برای عبور از آنها ناکام مانده‬ ‫بود‪ ،‬شکست‪.‬‬ ‫عالوه بر تعرفه‌های باالتر‪ ،‬معامله‌گران از این نگران هستند‬ ‫که چین به عنوان بزرگ‌ترین طلبکار خارجی امریکا به تالفی‬ ‫مواضع تجاری ترامپ‪ ،‬به سرمایه‌گذاری در اوراق خزانه امریکا‬ ‫پایان دهد‪.‬‬ ‫ذخای��ر طالی «اس‌پی‌دی آر گلد تراس��ت» که بزرگ‌ترین‬ ‫صندوق س��رمایه‌گذاری تحت پش��توانه طال در جهان است‪،‬‬ ‫دوشنبه ‪ ۰.۴۴‬درصد رشد کرد که بزرگ‌ترین رشد یک روزه‬ ‫در ‪ ۲‬ماه گذشته بود‪ .‬در بازار سایر فلزات ارزشمند‪ ،‬هر اونس‬ ‫نقره برای تحویل فوری ‪ ۰.۱‬درصد افزایش یافت و به ‪۱۴.۷۸‬‬ ‫دالر رسید‪ .‬هر اونس پالتین برای تحویل فوری با ‪ ۰.۳‬درصد‬ ‫افزایش‪ ۸۵۵.۸۵ ،‬دالر معامله ش��د‪ .‬هر اون��س پاالدیم برای‬ ‫تحویل فوری ‪ ۰.۶‬درصد سقوط کرد و به ‪ ۱۳۳۱‬دالر رسید‪.‬‬
‫آغاز به‌کار معدن زغال سنگ تخت با ‪ ۲۳۵‬کارگر‬ ‫مس��ئول رواب��ط عمومی ش��رکت زغال س��نگ البرز‬ ‫ش��رقی از آغاز به‌کار دوباره معدن زغال‌س��نگ تخت (در‬ ‫شهرستان مینودشت) با ‪ ۲۳۵‬کارگر خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش ایلنا‪« ،‬مظفر شعبانی» گفت‪ :‬در حادثه سیل‬ ‫اخیر که ‪ ۵‬فروردین امس��ال در اس��تان گلس��تان اتفاق‬ ‫افتاد‪ ،‬بخش‌هایی از تونل‌های این واحد معدنی نیز دچار‬ ‫آب‌گرفتگی و خسارت شد و فعالیت تونل شماره ‪ ۵‬که به‬ ‫معدن تخت نیز شهرت دارد‪ ،‬با ‪ ۲۳۵‬کارگر متوقف شد‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه با کاهش حجم آب ورودی‪ ،‬تولید زغال‬ ‫خسارت ‪ ۵‬میلیاردی سیل به یک معدن‬ ‫سنگ در معدن تخت از ‪ ۳‬روز گذشته از سر گرفته شده‬ ‫و کارگران مش��غول کار شده‌اند‪ ،‬درباره خسارت واردشده‬ ‫به معدن تخت گفت‪ :‬خس��ارت‌های ناش��ی از سیالب به‬ ‫این واحد معدنی حدود ‪ ۵‬میلیارد تومان برآورد ش��ده و‬ ‫تاکنون هیچ اقدامی برای جبران این خس��ارت از س��وی‬ ‫مسئوالن انجام نشده است‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه درباره وضعیت اش��تغال کارگران معدن‬ ‫تخ��ت اظهار کرد‪ :‬در ‪۱.۵‬ماهی ک��ه این واحد معدنی به‬ ‫دلیل وقوع س��یالب‪ ،‬ایمنی‌ الزم را برای فعالیت کارگران‬ ‫نداش��ت‪ ،‬همه ‪ ۲۳۵‬کارگر قراردادی و پیمانکاری (به جز‬ ‫تعدادی که برای آماده‌س��ازی معدن حاضر بودند) بیکار‬ ‫شدند‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬کارگران ش��اغل در معدن زغال س��نگ تخت‬ ‫شامل ‪ ۱۰۰‬نفر کارگر قرارداد مستقیم و ‪ ۱۳۵‬نفر کارگر‬ ‫پیمانی می‌ش��وند که کارگران پیمانی با مس��ئولیت یک‬ ‫شرکت پیمانکاری مشغول کارند‪.‬‬ ‫او درب��اره مطالب��ات روزه��ای تعلیق کارگ��ران معدن‬ ‫تخ��ت اضافه کرد‪ :‬پرداخت مطالب��ات ‪ ۱.۵‬ماهه کارگران‬ ‫قراردادی با ش��رکت البرز شرقی اس��ت اما با رایزنی‌های‬ ‫انجام شده‪ ،‬قرار است مستمری روزهای تعلیق ‪۱۳۵‬کارگر‬ ‫پیمانکاری این واح��د معدنی از جانب اداره کار پرداخت‬ ‫شود‪.‬‬ ‫مس��ئول روابط عمومی معدن البرز ش��رقی‪ ،‬در پایان‬ ‫تاکید کرد‪ :‬این واحد معدنی با همت شبانه‌روزی کارگران‬ ‫و کاه��ش حج��م آب ورودی به درون مع��دن‪ ،‬دوباره به‬ ‫چرخه تولید برگش��ت و برای جبران خس��ارت‌های وارد‬ ‫شده نیازمند حمایت مسئوالن هستیم‪.‬‬ ‫ورود سازمان زمین‌شناسی برای مطالعات معدن سرب و روی آلبالغ‬ ‫ماجرای برداشت‌های مرگبار از معدن سرب و روی اسفراین به کجا رسید؟‬ ‫گروه معدن‪:‬‬ ‫رئی��س س��ازمان صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫خراسان شمالی از ورود س��ازمان زمین‌شناسی‬ ‫برای مطالعات ظرفیت‌شناس��ی معدن س��رب و‬ ‫روی آلبالغ اسفراین خبر داد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایس��نا‪ ،‬رض��ا فیروزه با اش��اره به‬ ‫حض��ور کارشناس��ان وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت و س��ازمان محیط‌زیست در معدن سرب‬ ‫و روی آلب�لاغ و برگ��زاری جلس��ه‌ای در محل‬ ‫اس��تانداری گفت‪ :‬به منظور ساماندهی برداشت‬ ‫و حضور افراد در این معدن‪ ،‬قرار ش��د س��ازمان‬ ‫محیط‌زیس��ت این اج��ازه را بدهد که س��ازمان‬ ‫زمین‌شناسی به منظور انجام مطالعات اکتشافی‬ ‫وارد عرصه شود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬این مطالعات به آن منظور اس��ت‬ ‫ک��ه به طور کل��ی میزان ظرفیت س��رب و روی‬ ‫موج��ود در این معدن‪ ،‬برآورد و تش��خیص داده‬ ‫شود که آیا معدن یادشده دارای رگه‌های موقت‬ ‫مواد معدنی اس��ت یا از ظرفیت خوبی برخوردار‬ ‫است‪.‬‬ ‫فیروزه ادام��ه داد‪ :‬اگر مع��دن دارای ظرفیت‬ ‫خوبی باشد‪ ،‬همانند سایر نقاط کشور به منظور‬ ‫حفظ محیط‌زیس��ت نیاز به س��اخت راه و جاده‬ ‫نیس��ت بلکه از س��ایر امکانات برای بهره‌برداری‬ ‫از آن همچ��ون ایجاد تل��ه کابین و‪ ...‬اس��تفاده‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫وی اظهار ک��رد‪ :‬از این معدن به س��ود مردم‬ ‫شهرس��تان اس��فراین در قالب ش��رکت تعاونی‬ ‫عمران که متعلق به مردم این شهرس��تان است‪،‬‬ ‫برداشت می‌شود‪.‬‬ ‫این مقام مس��ئول در پاسخ به این پرسش که‬ ‫تا شروع و پایان مطالعات‪ ،‬برداشت‌های غیرمجاز‬ ‫در ای��ن مع��دن چگونه س��امان خواه��د یافت‪،‬‬ ‫هش��دار داد‪ :‬هر لحظه احتمال ریزش س��نگ با‬ ‫بارندگی در حفره‌های ایجاد شده وجود دارد و با‬ ‫تمام وجود باید از آن محافظت ش��ده و از معابر‬ ‫خروجی معدن مراقبت شود‪.‬‬ ‫قرار شد سازمان محیط‌زیست اجازه دهد که سازمان‬ ‫زمین‌شناسی به منظور انجام مطالعات اکتشافی وارد‬ ‫عرصه شود‪.‬‬ ‫این مطالعات به آن منظور است که به طور کلی میزان‬ ‫ظرفیت سرب و روی موجود در این معدن‪ ،‬برآورد‬ ‫و تشخیص داده شود که آیا معدن یادشده دارای‬ ‫رگه‌های موقت مواد معدنی است یا از ظرفیت خوبی‬ ‫برخوردار است‬ ‫‪ ۱۹‬اردیبهش��ت امس��ال‪ ،‬امی��ن کش��وری‪،‬‬ ‫رئیس اورژانس فوریت‌های پزش��کی اسفراین از‬ ‫درگذشت یک شهروند اسفراینی در معدن سرب‬ ‫و روی آلبالغ این شهرستان خبر داده بود‪.‬‬ ‫وی با اش��اره ب��ه اینک��ه در س��اعت ‪۱۴:۳۰‬‬ ‫حادث��ه فروریختن مع��دن و مصدوم ش��دن ‪۲‬‬ ‫ش��هروند اس��فراینی گ��زارش ش��د‪ ،‬گفت‪ :‬یک‬ ‫آمبوالن��س ب��ه محل اعزام ش��د و تکنس��ین‌ها‬ ‫ب��رای پیگی��ری مصدوم‌ها پای پی��اده به محل‬ ‫رفتند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه برای انتقال مصدومان با‬ ‫هلی‌کوپتر هالل احمر تماس گرفته ش��د‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫متاس��فانه یکی از مصدومان که ‪ ۳۸‬ساله بود در‬ ‫صحن��ه فوت ش��د و مصدوم دیگر نی��ز از محل‬ ‫متواری شد و نیروی اورژانس او را نیافتند‪.‬‬ ‫‹ ‹انتقال ماده معدنی س�رقت ش�ده به‬ ‫یک کارخانه در زنجان‬ ‫رئی��س س��ازمان صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫خراس��ان ش��مالی نس��بت به احتم��ال ریزش‬ ‫حفره‌های ایجاد ش��ده در معدن س��رب و روی‬ ‫اس��فراین به علت برداشت‌های غیرمجاز هشدار‬ ‫داد‪ .‬ع�لاوه ب��ر آن‪ ،‬مع��اون صنعت��ی و معدنی‬ ‫سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت خراسان شمالی‬ ‫نیز در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به وجود معدنی‬ ‫در منطقه حفاظت شده ساری‌گل در شهرستان‬ ‫اسفراین اظهار کرده بود‪ :‬ماده معدنی موجود در‬ ‫این معدن‪ ،‬س��رب و روی است اما از آنجایی‌که‬ ‫در منطقه حفاظت ش��ده قرار دارد نمی‌توان آن‬ ‫را به اشخاص واگذار کرد‪.‬‬ ‫رضازاده افزود‪ :‬همین امر س��بب ش��ده است‬ ‫اش��خاص به ط��ور غیرمج��از‪ ،‬م��واد معدنی را‬ ‫برداش��ت و آن را ب��ا االغ یا کوله‌پش��تی حمل‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬مواد معدنی برداش��ت ش��ده در‬ ‫روستاهای نزدیک این معدن (پرکانلو و برسطو)‬ ‫انبار می‌شود و زمانی که مقدار آن به اندازه یک‬ ‫کامیون می‌رس��د به کارخانه‌ای در زنجان حمل‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫در حقیق��ت اف��راد بوم��ی منطق��ه را ب��ه‬ ‫کار می‌گیرن��د و مبال��غ ناچی��زی را ب��رای‬ ‫برداش��ت این م��واد معدن��ی به آنه��ا پرداخت‬ ‫می‌کنند‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به این پرسش که چرا سازمان‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان مانع برداش��ت‬ ‫غیرمجاز از این معدن نش��ده است‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫حفظ این معدن بر عهده محیط‌زیس��ت است و‬ ‫این اداره کل تم��ام امکانات از جمله محیط‌بان‬ ‫و‪ ...‬را در اختیار دارد بنابراین باید از برداشت‌های‬ ‫غیر مجاز این معدن جلوگیری کند‪.‬‬ ‫این مقام مس��ئول تاکید کرد‪ :‬از س��وی دیگر‬ ‫این س��ازمان ب��ا اداره کل محیط‌زیس��ت بارها‬ ‫مکاتبه کرده تا این منطقه را از مناطق حفاظت‬ ‫ش��ده آزاد کند و بتواند آن را در قالب مزایده به‬ ‫شخص حقیقی یا حقوقی واگذار کند‪.‬‬ ‫در ای��ن صورت می‌توان از برداش��ت‌های غیر‬ ‫مجاز آن جلوگیری کرد‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬هم‌اکنون دست در این‬ ‫معدن زیادتر شده و افراد بیشتری برای برداشت‬ ‫غیرمج��از این ماده معدنی در این منطقه حضور‬ ‫پیدا کرده‌اند‪.‬‬ ‫عل��ی اصغر مطهری‪ ،‬مدیر کل محیط‌زیس��ت‬ ‫خراس��ان ش��مالی نیز در گفت‌وگو با ایسنا بیان‬ ‫کرده بود‪ :‬بر اس��اس م��اده ‪ ۱۹‬قان��ون معادن‪،‬‬ ‫س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت باید علیه هر‬ ‫گونه برداش��ت غیرمجاز ماده معدنی در معادن‬ ‫در هر منطقه‌ای اعالم جرم کند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬تع��دادی از افراد در منطقه حضور‬ ‫پی��دا کرده‌ان��د و با دادن پول ب��ه افراد محلی و‬ ‫روستایی‪ ،‬آنها را راغب به برداشت غیر مجاز این‬ ‫ماده معدنی می‌کنند‪.‬‬ ‫مطه��ری ادامه داد‪ :‬در همین زمینه‪ ،‬این اداره‬ ‫کل ‪ ۲۰۰‬نف��ر از افراد بوم��ی و محلی که اقدام‬ ‫به برداش��ت و جابه‌جایی غیر مجاز ماده معدنی‬ ‫روی و سرب با کوله پش��تی و االغ می‌کردند را‬ ‫دستگیر کرده و تحویل مراجع قضایی داد ‌ه است‪.‬‬ ‫ع�لاوه ب��ر آن ‪ ۱۰۰‬االغ نیز در گش��ت‌زنی‌های‬ ‫محیط‌بانان این اداره کل توقیف شده‌اند‪.‬‬ ‫ب��ه گفته این مقام مس��ئول‪ ،‬هر فرد حدود ‪۳‬‬ ‫ت��ا ‪ ۴‬کیلوگرم از این مواد معدنی را برداش��ت و‬ ‫جابه‌جا می‌کند‪ .‬محیط‌زیس��ت چندین انبار که‬ ‫این مواد معدنی در آن دپو ش��ده بودند را کشف‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬وی با اش��اره به معدن بسیار خوب‬ ‫سرب و روی در شهرس��تان اسفراین گفت‪ :‬این‬ ‫معدن در منطقه حفاظت ش��ده س��اری‌گل قرار‬ ‫دارد‪ ،‬ب��ه همین علت س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت استان نتوانس��ته این معدن را ثبت کند‬ ‫و همین امر موجب ش��ده اس��ت برداش��ت‌های‬ ‫غیرمجاز زیادی از سوی افراد محلی و غیر بومی‬ ‫انجام شود‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬در بازدیده��ای انجام‬ ‫ش��ده از ای��ن معدن‪ ،‬در یکی دو هفته گذش��ته‬ ‫مش��اهده شد که به علت برداشت‌های غیرمجاز‪،‬‬ ‫حفره‌هایی از سوی برداشت‌کنندگان در کوه‌های‬ ‫ای��ن مع��دن‪ ،‬ایجاد ش��ده که بس��یار خطرناک‬ ‫هس��تند و احتمال ری��زش آنها و م��رگ و میر‬ ‫افرادی که در حال برداشت هستند‪ ،‬وجود دارد‪.‬‬ ‫وی ب��ا تصریح بر اینکه باید هر چه س��ریع‌تر‬ ‫تکلیف این معدن روش��ن شود‪ ،‬افزود‪ :‬اداره کل‬ ‫محیط‌زیست خراسان شمالی باید حفاظت کامل‬ ‫و درس��ت این معدن را عهده‌دار باش��د یا اینکه‬ ‫پیش��نهاد می‌شود این معدن به سازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت واگذار ش��ود تا این سازمان آن‬ ‫را ثبت کند و به طور قانونی برای برداشت مجاز‬ ‫و اصول��ی به بخش خصوصی واگذار کند‪ .‬وی در‬ ‫پاسخ به این پرس��ش که واگذاری این معدن از‬ ‫س��وی محیط‌زیست به س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت امری زمان‌بر بوده و ممکن اس��ت تا‬ ‫آن زم��ان‪ ،‬دیگر چیزی از مع��دن باقی نماند یا‬ ‫اینک��ه اتفاق ناگ��واری رخ دهد‪ ،‬اظه��ار کرد‪ :‬تا‬ ‫آن زمان محیط‌زیس��ت می‌توان��د با محافظت و‬ ‫کنترل درس��ت‪ ،‬جلوی برداشت‌های غیرمجاز را‬ ‫بگیرد‪.‬‬ ‫این مقام مسئول ادامه داد‪ :‬در حقیقت مبادی‬ ‫خروجی مواد معدنی این معدن مشخص شده و‬ ‫جلوگیری از برداشت‌های غیرمجاز قابل کنترل‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬تا زمانی‌که این معدن در‬ ‫کنترل اداره کل محیط‌زیس��ت است‪ ،‬اگر اتفاق‬ ‫ناگواری (همچون مسمومیت برداشت‌کنندگان‬ ‫ی��ا ریزش حفره‌ها و مرگ و میر افراد) در آن رخ‬ ‫دهد‪ ،‬س��ازمان یادشده استان هیچ مسئولیتی را‬ ‫قبول نخواهد کرد‪.‬‬ ‫یک اتفاق خوب در اراک‬ ‫تمام دیگ‌های فرسوده ایرالکو از مدار خارج شدند‬ ‫مدیر کارگاه احیا ش��رکت آلومینیوم ایران گفت‪ :‬پس از‬ ‫‪ ۴۷‬س��ال‪ ،‬دیگ‌های ساخته شده شرکت رینولدز امریکا به‬ ‫موزه کارخانه پیوس��تند و به طور کلی از مدار تولید خارج‬ ‫ش��دند‪ ،‬به جای آنها دیگ‌های س��اخته شده و بهینه‌سازی‬ ‫شده ساخت وطن جایگزین شدند‪.‬‬ ‫به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان‪ ،‬نقدی افزود‪ :‬کارآیی‬ ‫ب��اال‪ ،‬کاهش مص��رف انرژی و کنترل و مه��ار آلودگی‌های‬ ‫زیس��ت‌محیطی از اصلی‌ترین ویژگی‌های دیگ‌های جدید‬ ‫تولی��د داخل اس��ت که پس از اس��تقرار هم��ه ‪ ۲۸۰‬دیگ‬ ‫آالینده تولید امریکا از مدار خارج شدند‪.‬‬ ‫بزرگ‌ترین کارخانه تولید آلومینیوم خاورمیانه در اراک‪،‬‬ ‫تامین‌کننده نیمی از نیاز کشور به این محصول استراتژیک‬ ‫است‪ .‬نخستین و بزرگ‌ترین کارخانه تولید آلومینیوم ایران‬ ‫و خاورمیانه توانس��ته است با تولید ‪ ۱۸۰‬هزار تن در سال‬ ‫‪ ۴۸‬درصد نیاز کشور را تامین کند‪.‬‬ ‫بوالحس��نی‪ ،‬مدیر این کارخانه گفت‪ :‬شرکت ایرالکو یکی‬ ‫از شرکت‌های تولید شمش آلومینیوم در ایران است که در‬ ‫س��ال گذشته ‪ ۴۵‬میلیون دالر شمش آلومینیوم به روسیه‪،‬‬ ‫چین و کره صادر کرد‪.‬‬ ‫بوالحس��نی افزود‪ :‬کارخانه تولید آلومینیوم ایران در دهه‬ ‫‪ ۵۰‬ب��ا ظرفیت ‪ ۴۵‬هزار ت��ن و ‪ ۲‬خط تولید در مدار تولید‬ ‫قرار گرفت‪ .‬آن زمان ‪ ۹۰‬درصد نیاز کشور به‌وسیله واردات‬ ‫تامین می‌ش��د و ایران هی��چ صادراتی به خارج از کش��ور‬ ‫نداشت‪.‬‬ ‫وی اضاف��ه ک��رد‪ :‬در دهه‌ه��ای ‪ ۷۰ ،۶۰‬و ‪ ۸۰‬به ترتیب‬ ‫خطوط ‪ ۴ ،۳‬و ‪ ۵‬وارد مدار تولید ش��دند و ظرفیت به ‪۱۸۰‬‬ ‫هزار تن در سال رس��ید‪ .‬تعداد دیگ‌های فناوری ‪ ۷۰‬آمپر‬ ‫نیز از ‪ ۲۸۰‬دیگ به ‪ ۴۵۰‬دیگ افزایش یافت‪.‬‬ ‫مدیر کارخانه ایرالکو با اش��اره به راه‌اندازی فناوری ‪۲۰۰‬‬ ‫آمپر این کارخانه پس از انقالب اس�لامی گفت‪ ۲۱۰ :‬دیگ‬ ‫دیگر در این فناوری در مدار تولید قرار گرفته و پیش‌بینی‬ ‫می‌شود تولید سال ‪ ۹۸‬این شرکت به ‪ ۱۹۲‬هزار تن برسد‪.‬‬ ‫ش��مش تی بار‪ ،‬ش��مش هزار پون��دی‪ ،‬بیلت‪ ،‬اس��لب و‬ ‫آلیاژ‌ه��ای ریخته‌گ��ری از جمله محص��والت تولیدی این‬ ‫کارخانه است که ‪ ۵‬طرح توسعه را در ‪ ۴‬دهه انقالب پشت‬ ‫سر گذاشته است‪.‬‬ ‫‪ ۵‬هزار کارگ��ر و مهندس این کارخان��ه تالش می‌کنند‬ ‫چرخ ‪ ۱۱‬هزار واحد صنعتی کوچک و متوس��ط کش��ور در‬ ‫چرخش باش��د و ‪ ۲۵۰‬ه��زار نفر همچنان در ش��غل خود‬ ‫باقی بمانند‪ .‬س��االنه ت��ا ‪ ۳۵۰‬هزار تن ش��مش آلومینیوم‬ ‫در ‪ ۳‬کارخان��ه ایرالکو‪ ،‬هرمزال و المهدی تولید می‌ش��ود‪.‬‬ ‫‪ ۲۳‬اردیبهش��ت ‪ ۱۳۵۱‬نخستین دیگ‌های امریکایی روانه‬ ‫کارخانه تولید آلومینیوم ایران شدند؛ دیگ‌های آالینده‌ای‬ ‫که میزان مصرف انرژی باال و کارآیی پایین داشتند‪.‬‬ ‫استان‌ها‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 25‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 9‬رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 15‬مه ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره‪165‬‬ ‫خبر‬ ‫تا یک ماه آینده انجام می‌شود‬ ‫بهره‌برداری‬ ‫از ‪ ۲‬معدن طال در بردسکن‬ ‫سرپرست فرمانداری بردسکن از بهره‌برداری‬ ‫‪ ۲‬مع��دن ط�لا و ف��از دوم کارخانه نس��اجی‬ ‫مدرس تا یک‌ماه آینده در این شهرستان خبر‬ ‫داد‪.‬‬ ‫به گزارش ایلنا‪ ،‬ابراهیم قاسم‌پور گفت‪ :‬معدن‬ ‫طالی س��ه‌بندون بیجورد که تاکنون افزون بر‬ ‫‪ ۱۰۰‬میلیارد تومان به‌وس��یله بخش خصوصی‬ ‫در آن سرمایه‌گذاری ش��ده است‪ ،‬از پیشرفت‬ ‫‪ ۹۳‬درصدی برخوردار اس��ت و با اس��تخراج از‬ ‫ای��ن معدن طال‪ ،‬روزان��ه ‪ ۷۰۰‬گرم طال در این‬ ‫واحد معدنی تولید خواهد شد‪.‬‬ ‫وی همچنین به بهره‌برداری از معدن طالی‬ ‫دامن‌قر اشاره کرد و گفت‪ :‬با راه‌اندازی کارخانه‬ ‫فرآوری معدن طال سه‌بندون‪ ،‬فرآوری طال نیز‬ ‫در معدن دامن‌قر انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫سرپرس��ت فرمان��داری بردس��کن ب��ا بیان‬ ‫اینک��ه اش��تغالزایی در معدن ط�لای دامن‌قر‬ ‫درحال‌حاض��ر ‪ ۳۵‬نف��ر اس��ت و تاکن��ون ‪۳۰‬‬ ‫میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در آن انجام شده‬ ‫اس��ت‪ ،‬گفت‪ ۲ :‬معدن طالی بردسکن در یک‬ ‫ماه آینده بهره‌برداری می‌ش��وند و وارد چرخه‬ ‫تولید خواهند شد‪.‬‬ ‫قاس��م‌پور عنوان ک��رد‪ :‬از ‪ ۶‬مع��دن طال در‬ ‫خراس��ان رضوی ‪۲‬مع��دن در بردس��کن قرار‬ ‫گرفته اس��ت‪ .‬خوشبختانه بردس��کن به لحاظ‬ ‫کانی‌های معدنی‪ ،‬این ت��وان و ظرفیت را دارد‬ ‫که به یکی از قطب‌های معدنی کش��ور تبدیل‬ ‫شود‪.‬‬ ‫وی عن��وان کرد‪ :‬مع��ادن منطقه باید به یک‬ ‫هلدین��گ ب��زرگ اقتصادی تبدیل ش��وند و با‬ ‫ایجاد ی��ک زنجیره کامل‪ ،‬خ��ط تولید مفتول‬ ‫مس را در منطقه فعال کنیم‪.‬‬ ‫سرپرست فرمانداری بردسکن به بهره‌برداری‬ ‫از فاز دوم کارخانه نس��اجی مدرس‪ ،‬اشاره کرد‬ ‫و گفت‪ :‬این پروژه بیش از ‪ ۹۸‬درصد پیشرفت‬ ‫فیزیکی دارد و س��رمایه‌گذار ‪ ۱۳‬میلیون یورو‬ ‫با اس��تفاده از تس��هیالت و آورده خود در این‬ ‫کارخانه سرمایه‌گذاری کرده است‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه اش��تغالزایی ای��ن واحد‬ ‫تولیدی در فاز نخس��ت ‪ ۱۶۰‬نفر است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫با راه‌اندازی فاز دوم‪ ،‬زمینه اش��تغال ‪ ۴۰۰‬نفر‬ ‫نیز فراهم می‌شود‪.‬‬ ‫وی از اع�لام آمادگی بان��ک صنعت و معدن‬ ‫ب��رای تامین نقدینگی مورد نی��از این کارخانه‬ ‫و راه‌اندازی ف��از دوم خبر داد و گفت‪ :‬با توجه‬ ‫ب��ه تولیدی نخ در ای��ن کارخانه باید با تکمیل‬ ‫زنجیره در این واحد تولیدی‪ ،‬محصول آن را به‬ ‫پوشاک تبدیل کنیم‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬بردسکن از لحاظ کارخانه‌های‬ ‫صنعتی‪ ،‬جای کار دارد و برای س��رمایه‌گذاری‬ ‫شهرستان بکری است‪ .‬خوش��بختانه به لحاظ‬ ‫معادن طال‪ ،‬مس و آهن‪ ،‬منطقه‌ای غنی اس��ت‬ ‫که بر اساس توافق انجام شده با نماینده مردم‬ ‫شهرستان در مجلس ش��ورای اسالمی‪ ،‬معاون‬ ‫فن��اوری رئی��س جمه��وری و مع��اون معدنی‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت با بانک صنعت‬ ‫و مع��دن‪ ،‬توج��ه وی��ژه‌ای به مع��ادن منطقه‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫وی درب��اره پارک نس��اجی و پ��ارک معدنی‬ ‫بردسکن گفت‪ :‬پس از مطالعات و طراحی این‬ ‫پروژه مهم‪ ،‬در س��ال ج��اری عملیات آن آغاز‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬طراحی پارک نس��اجی می‌تواند‬ ‫زنجی��ره این واحد تولی��دی را تکمیل و پارک‬ ‫معدنی منطقه را به قطب اقتصادی تبدیل کند‪.‬‬ ‫وی به س��رمایه‌گذاری بیش از ‪ ۳۰۰‬میلیارد‬ ‫توم��ان در مع��ادن این شهرس��تان از س��وی‬ ‫بخش خصوصی در ‪ ۳‬س��ال گذش��ته‪ ،‬اش��اره‬ ‫کرد و گفت‪ :‬بیش��تر معادن بردسکن با کمبود‬ ‫نقدینگی روبه‌رو هستند‪.‬‬ ‫سرپرس��ت فرمانداری بردس��کن گفت‪ :‬این‬ ‫شهرستان دارای ‪ ۳۳‬معدن بوده که ‪ ۱۷‬معدن‬ ‫آن فعالند و بقیه با کمبود نقدینگی و س��رمایه‬ ‫در گردش روبه‌رو هستند‪.‬‬
‫چهارشنبه ‪ 25‬اردیبهشت ‪ 9 1398‬رمضان ‪ 15 1440‬م ‌ه ‪2019‬‬ ‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫موسسه فرهنگی و هنری روزگار وصل‬ ‫مدیر مسئول‪:‬‬ ‫ناصر بزرگمهر‬ ‫سال دوم شماره ‪165‬‬ ‫سردبیر‪ :‬محبوبه ناطق‬ ‫همکاران‪ :‬سارا اصغری‪-‬ثمن رحیمی‌‌راد‬ ‫مدیر فنی و هنری‪ :‬مهدی نجفی‬ ‫نمایندگی دفتر اروپا‪ :‬چکاوک بزرگمهر‬ ‫آدرس‪ :‬تهران‪ -‬میدان هفتم تیر‪ -‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬پالک ‪74‬‬ ‫تلفکس‪88310576-88310575:‬‬ ‫سازمان آگهی‌ها‪88722732-3:‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان‌ها‪88724211:‬‬ ‫چاپ‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.Madandaily.com‬‬ ‫‪www.instagram.com/Madandaily‬‬ ‫‪www.twitter.com/Madandaily‬‬ ‫‪www.t.me/Madandaily‬‬ ‫‪E-mail:info@madandaily.com‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫هشدار چین به امریکا‪:‬‬ ‫هرگز تسلیم فشارها نمی‌شویم‬ ‫وزارت امور خارجه چین بر تس��لیم نشدن این کشور‬ ‫در برابر فشارهای تجاری امریکا تاکید کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬به نقل از خبرگزاری رویترز‪ ،‬وزارت‬ ‫امور خارجه چین دوشنبه در پی ازسرگیری تهدیدهای‬ ‫امری��کا برای اعمال عوارض افزای��ش یافته علیه واردات‬ ‫تمام��ی کاالها از چین و تش��دید جنگ تجاری بین دو‬ ‫کش��ور اظهار کرد‪ ،‬پکن هرگز تسلیم فشارهای خارجی‬ ‫نخواهد شد‪.‬‬ ‫گنگ ش��وانگ‪ ،‬س��خنگوی وزارت امور خارجه چین ضمن مطرح کردن این‬ ‫اظهارنظر در یک نشست خبری از اعالم اینکه چین چه اقدامات متقابلی را در‬ ‫پاس��خ به افزایش عوارض امریکا علیه کااله��ای وارداتی از چین به ارزش ‪۲۰۰‬‬ ‫میلیارد دالر درنظر دارد‪ ،‬خودداری کرد‪.‬‬ ‫دونالد ترامپ در پی اقدام اخیر دولتش در اعمال افزایش عوارض علیه واردات‬ ‫کااله��ای چینی ب��ه ارزش ‪ ۲۰۰‬میلیارد دالر اعالم ک��رد‪ ،‬پکن وافق و تعهدات‬ ‫اولی ‌ه خود که در مذاکرات چند ماه گذشته پذیرفته بود را زیرپا گذاشته است‪.‬‬ ‫گنگ ش��وانگ خاطرنشان کرد‪ :‬چین هرگز تسلیم فشارهای خارجی نخواهد‬ ‫ش��د‪ .‬ما اطمینان و قابلی��ت الزم را برای محافظت از حقوق مش��روع و قانونی‬ ‫خود داریم‪.‬‬ ‫تولید ‪ ۱۰‬درصد نیوبیوم جهان در کانادا‬ ‫صنایع همواره به دنبال مواد جدید‬ ‫برای بهبود کیفیت تولیدات و کاهش‬ ‫هزینه‌ه��ای تعمی��رات و نگه��داری‬ ‫هس��تند‪ .‬نیوبیوم با ویژگی فیزیکی‪،‬‬ ‫ش��یمیایی و مکانیکی منحصربه‌فرد‬ ‫در چن��د س��ال گذش��ته به ش��کل‬ ‫فرونیوبی��وم جای خ��ود را در تولید‬ ‫فوالده��ای آلی��اژی و س��وپرآلیاژی‬ ‫به‌عنوان افزودنی باز کرده اس��ت‪ .‬بیشتر ذخایر نیوبیوم جهان در برزیل هستند‬ ‫و کانادا نیز دومین کشور غنی از ذخایر نیوبیوم است‪ .‬برزیل در ‪ ۳‬سال گذشته‬ ‫تولیدکنن��ده بیش از ‪ ۸۸‬درصد نیوبیوم جهان بوده اس��ت‪ .‬کان��ادا نیز با تولید‬ ‫س��االنه ‪ ۶‬تا ‪ ۷‬هزار تن نیوبی��وم‪ ،‬نزدیک به ‪۱۰‬درصد نیوبی��وم جهان را تولید‬ ‫می‌کند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش فلزات‌آنالین‪ ،‬برزیل ب��ا تولید حدود ‪ ۶۰‬هزار تن نیوبیوم محتوی‪،‬‬ ‫به‌عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده نیوبیوم جهان ش��ناخته می‌ش��ود و بعد از آن‬ ‫کانادا با اختصاص حدود ‪ ۱۰‬درصد از تولیدات معدنی نیوبیوم جهان قرار دارد‪.‬‬ ‫کش��ورهایی مانند استرالیا و روسیه نیز تولید کمتر از ‪ ۱.۵‬درصد نیوبیوم جهان‬ ‫را به عهده دارند‪ .‬با توجه به اینکه نیوبیوم بیشتر به شکل فرونیوبیوم در صنعت‬ ‫فوالدس��ازی کاربرد دارد‪ ،‬روند تولید فوالدهای آلیاژی و س��وپرآلیاژها بر تولید‬ ‫ای��ن محصول نیز تاثیرگ��ذار خواهد بود‪ .‬تولید نیوبیوم جهان در س��ال ‪۲۰۱۷‬‬ ‫در مقایس��ه با س��ال پیش از آن‪ ،‬حدود ‪۸‬درصد افزایش یافت و به ‪ ۶۹‬هزار تن‬ ‫نیوبیوم محتوی رس��ید‪ .‬تولید نیوبیوم جهانی در س��ال ‪ ۲۰۱۸‬نسبت به ‪۲۰۱۷‬‬ ‫حدود یک هزار تن کاهش داشت و به ‪ ۶۸‬هزار تن رسید‪ .‬برزیل در سال ‪۲۰۱۸‬‬ ‫تولید ‪۸۸.۲‬درصد نیوبیوم جهان را برعهده داشت‪.‬‬ ‫اخبار کوتاه‬ ‫ب��ه گزارش پلتس‪ ،‬در آخری��ن مزایده صادراتی قراضه ژاپن‪ ،‬قراضه س��نگین‬ ‫کالس ‪ ،۲‬تا ‪ ۱۱‬دالر هر تن نسبت به مزایده ماه قبل افت داشته و ‪ ۲۸۳‬دالر هر تن‬ ‫تحویل کنار کشتی ثبت شد‪ .‬بازار‪ ،‬انتظار افت قیمت‌های بیشتر از این را نیز داشت‪.‬‬ ‫از این‌رو روند نزولی ادامه دارد‪ .‬نرخ قراضه سنگین کانتینری وارداتی در تایوان ‪۲۸۰‬‬ ‫دالر هر تن س��ی‌اف‌آر ثبت ش��ده که در ثبات بوده است‪ .‬البته با توجه به افت نرخ‬ ‫اخیر قراضه در بازار داخلی امریکا و افت نرخ قراضه وارداتی در ترکیه و کاهش نرخ‬ ‫قراضه صادراتی ژاپن‪ ،‬انتظار می‌رود بازار تایوان نیز تحت تاثیر قرار گیرد‪.‬‬ ‫به گزارش متال‌بولتن‪ ،‬بازار بیلت در جنوب شرق آسیا در ثبات است در حالی‬ ‫که به‌تازگی قراضه ارزان‌تر شده و جو بازار را منفی کرده است‪ .‬بیشتر خریداران در‬ ‫بازار این منطقه عقب نشس��ته‌اند و منتظر روشن‌تر شدن روند بازارند‪ .‬درحال‌حاضر‬ ‫متوسط نرخ بیلت وارداتی ‪ ۴۵۵‬تا ‪ ۴۶۰‬دالر هر تن سی‌اف‌آر است‪ .‬البته ‪۱۰‬روز قبل‬ ‫نرخ تا ‪ ۱۰‬دالر باالتر بود‪ .‬درحال‌حاضر افت نرخ قراضه در ترکیه نشان می‌دهد بیلت‬ ‫هم در بازار جنوب ش��رق آسیا ارزن‌تر خواهد ش��د‪ .‬نرخ قراضه پس از آنکه در بازار‬ ‫واردات منطقه مارس به اوج ‪ ۳۵۰‬دالر هر تن س��ی‌اف‌آر رسید‪ ،‬نزولی شد و حال تا‬ ‫‪ ۳۱۵‬دالر هر تن سی‌اف‌آر جنوب شرق آسیا نیز رسیده است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش پلت��س‪ ،‬بهای انواع مقاطع در بازارهای کش��ورهای اروپایی نزولی‬ ‫ب��وده چراکه تقاضا کمتر ش��ده و نرخ قراض��ه نیز در معامالت جدید افت داش��ته‬ ‫اس��ت‪ .‬تولیدکننده‌ها نیز مجبور ش��دند کاهش نرخ موردنظر خریداران را بپذیرند‪.‬‬ ‫خریدها در حد نیاز فوری است تا روند بازار هفته‌های آینده روشن‌تر شود‪ .‬مشتریان‬ ‫می‌بینند که کارخانه‌ها به دنبال خریدارند از این‌رو عقب نشسته‌اند تا به تخفیف‌های‬ ‫موردنظرش��ان برسند‪ .‬میلگرد در بازار داخلی اروپا ‪ ۵‬تا ‪ ۱۰‬یورو افت هفتگی داشته‬ ‫و ‪ ۵۲۰‬یورو هر تن در کارخانه شده است‪.‬‬ ‫به گزارش متال‌بولتن‪ ،‬با توجه به خبرهای اخیر مربوط به درگیری‌های تجاری‬ ‫امریکا و چین و افت ارزش یوآن نسبت به دالر‪ ،‬نرخ میلگرد صادراتی چین در ثبات‬ ‫است ولی انتظار می‌رود روند نزولی داشته باشد‪ .‬جدیدترین متوسط نرخ پیشنهادی‬ ‫ح��دود ‪۵۳۸‬دالر هر تن فوب بوده و افت ارزش یوآن جو بازار صادرات را بدتر کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬بازار داخلی نیز وضعیت مطلوبی نداش��ته و بر بازار صادرات فش��ار بیشتری‬ ‫وارد کرده اس��ت‪ .‬اگر افت ارزش یوآن ادامه داشته باشد‪ ،‬میلگرد صادراتی چین نیز‬ ‫ارزان‌تر خواهد شد‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬ایفنا‬ ‫معادن ایران در سیبل تحریم‬ ‫گریزگاه چیست؟‬ ‫تحلیلگر ارش��د بازاره��ای بین‌الملل‬ ‫ف��والد و س��نگ آه��ن گف��ت‪ :‬دو روش‬ ‫مخفی‌گ��ری و موقعیت‌یاب��ی می‌تواند برای‬ ‫ایران در پش��ت سرگذاشتن دوره تحریم‌ها‬ ‫برای معادن و صنایع معدنی راهگشا باشد‪.‬‬ ‫کی��وان جعفری‌طهران��ی‪ ،‬تحلیلگ��ر و‬ ‫کارشناس ارشد بازارهای بین‌الملل فوالد و‬ ‫س��نگ آهن درباره تحریم‌های فلزات ایران‬ ‫ازس��وی امریکا در گفت‌وگو با گسترش‌نیوز‬ ‫اظهار کرد‪ :‬درس��ت اس��ت که ما به عنوان‬ ‫ایران��ی از عملکرد‪ ،‬ت��وان و منافع ایران در‬ ‫مقابل تحریم‌ها دفاع می‌کنیم اما این دلیل‬ ‫نمی‌شود که بگوییم تحریم‌ها به طور کامل‬ ‫بی‌تاثیر اس��ت‪ .‬باید واقع‌بین باشیم‪ .‬باید در‬ ‫زمینه تحریم و ش��رایط آن ضمن داش��تن‬ ‫اطالعات دقیق‪ ،‬هوشیار باشیم‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه با بیان این موضوع که باید‬ ‫تحریم‌ه��ا را مدیری��ت کرد‪ ،‬گف��ت‪ :‬امریکا‬ ‫بیکار نخواهد نشس��ت و از ت��وان و فناوری‬ ‫خ��ود برای شناس��ایی کش��تی‌های حاوی‬ ‫سنگ آهن‪ ،‬فوالد و مس و آلومینیوم ایران‬ ‫اس��تفاده خواهد کرد‪ .‬این کار را با تلفیق و‬ ‫س��پس ایجاد یک ماتریک از امواج رادیویی‬ ‫فرکان��س باال وی‌اچ‌اف و ام��واج ماهواره‌ای‬ ‫اینمارس��ت برای رصد کشتی‌ها در منطقه‬ ‫َ‬ ‫خلیج‌فارس انجام می‌دهد‪ .‬نام این س��امانه‬ ‫ترک» است و حتی‬ ‫بسیار‌پیش��رفته «پِرپِل َ‬ ‫وقتی کش��تی‌هایی ک��ه وارد آب‌های ایران‬ ‫می‌شوند و به اصطالح جی‌پی‌اس و نام دقیق‬ ‫آن اِی‌ا ِس (س��امانه شناس��ایی اتوماتیک)‬ ‫خود را خاموش می‌کنن��د‪ ،‬نه‌تنها نام بندر‬ ‫مقصد کش��تی در س��فر فعلی را مش��خص‬ ‫می‌کند بلکه تاریخچه ‪ ۱۰‬سفر قبلی همان‬ ‫کشتی را نیز گزارش می‌دهد‪ .‬در این روش‬ ‫امواج وی‌اچ‌اف ازسوی کشتی‌های امریکایی‬ ‫موجود در منطقه به طرف کشتی‌های دیگر‬ ‫ارس��ال و امواج برگش��تی به طرف ماهواره‬ ‫ارس��ال و بعد از پردازش گزارش می‌ش��ود‪.‬‬ ‫در این سامانه حتی وزن محموله بار کشتی‬ ‫با تلرانس چند تن گزارش می‌ش��ود و فقط‬ ‫نکته ابهام ندانستن نوع محموله است که ما‬ ‫باید تا حد امکان هوش��یار باشیم و نگذاریم‬ ‫اطالعات نوع محمول��ه صادراتی یا وارداتی‬ ‫ما رصد شود‪.‬‬ ‫وی در ادامه با اش��اره به دو ش��اکله مهم‬ ‫ب��رای مدیری��ت تحریم‌ه��ا گف��ت‪ :‬باید دو‬ ‫روش مخف��ی‌‌کاری و موقعیت‌یاب��ی که هر‬ ‫دو تکنیک پرواز در ش��ب خفاش‌ها اس��ت‬ ‫را ب��ه کار ببری��م که می‌تواند ب��ه ایران در‬ ‫پشت‌سرگذاش��تن دوره تحریم‌ه��ا ب��رای‬ ‫معادن و صنایع معدنی کمک کند‪.‬‬ ‫جعفری‌طهرانی افزود‪ :‬مخفی‌کاری شامل‬ ‫این اس��ت که تا حد امکان از انتشار اسناد‬ ‫مرب��وط ب��ه حم��ل محموله‌ها خ��ودداری‬ ‫کنی��م و از روش‌های معمول برای ارس��ال‬ ‫محموله‌ها استفاده نشود‪ .‬تمام اسناد بانکی‪،‬‬ ‫گزارش تصویری‬ ‫طلا‪ ،‬اصلی‌ترین م�اده معدنی اس�ت که از‬ ‫اتیوپ�ی صادر می‌ش�ود‪ .‬در این کش�ور طال از‬ ‫معادن روباز و زیرزمینی اس�تخراج می‌ش�ود‪.‬‬ ‫توسعه معادن طال در اتیوپی می‌تواند به رشد‬ ‫اش�تغال در اقتص�ادی بینجامد ک�ه همچنان‬ ‫مبتن�ی ب�ر کش�اورزی اس�ت درحالی‌که ‪۲۵‬‬ ‫میلی�ون از ‪ ۸۵‬میلیون نفر جمعیت اتیوپی در‬ ‫فقر ش�دید زندگی می‌کنند‪ .‬ای�ن تصویرها را‬ ‫روزنامه انگلیسی گاردین‪ ،‬از استخراج طال در‬ ‫این کشور محصور در خشکی و واقع در شاخ‬ ‫افریقا منتشر کرده است‪.‬‬ ‫برگردان‪ :‬ثمن رحیمی‌راد‬ ‫پرداخت‌های بخ��ش مالی و جزئیات حمل‬ ‫بای��د محرمانه باش��د‪ .‬اطالع��ات مربوط به‬ ‫بخش مالی پرداخت‌ و دریافت‌ها را تنها باید‬ ‫مدیر ارشد بخش مالی بداند و حتی مدیران‬ ‫جزء بخش مال��ی و مدیران بخش بازرگانی‬ ‫نی��ز در جریان نباش��ند‪ .‬جزئیات مربوط به‬ ‫ارس��ال محموله را نیز به شکل هرم‌وار تنها‬ ‫مدیرعامل و مدیر بخش بازرگانی در جریان‬ ‫باشند و حتی بخش مالی در جریان نباشد‪.‬‬ ‫بای��د ارتباط فرد به فرد در یک ش��رکت را‬ ‫محدود ک��رد و مکاتبات مربوط به صادرات‬ ‫و واردات فقط با نظ��ارت مدیرعامل ارجاع‬ ‫ش��ود‪ .‬از این پس نیاز نیست تعداد زیادی‬ ‫از کارکنان ش��رکت در رونوش��ت مکاتبات‬ ‫ق��رار گیرند‪ ،‬ما باید درصد خطای انس��انی‬ ‫را کاه��ش دهیم‪ .‬پیش‌تر برای ارس��ال یک‬ ‫محموله مانند س��نگ آهن ی��ا فوالد‪ ،‬برای‬ ‫اس��تعالم نرخ حمل دریای��ی در گروه‌های‬ ‫مختلف ش��بکه مجازی ی��ا از طریق ایمیل‬ ‫ب��رای ش��رکت‌های گوناگ��ون کش��تیرانی‬ ‫اطالع��ات زم��ان بارگیری ( لی‌ک��ن) بندر‬ ‫مقصد و میزان محموله به شکل واضح بیان‬ ‫می‌شد‪.‬‬ ‫این کارش��ناس ارش��د بین‌المللی صنعت‬ ‫ف��والد درباره موقعیت‌یاب��ی گفت‪ :‬در همه‬ ‫پرداخت‌ها‪ ،‬جابه‌جایی پول و انتخاب شریک‬ ‫تجاری مناسب در خارج از کشور باید دقت‬ ‫ش��ود‪ .‬با ش��ریکان تج��اری غیرقابل‌اعتماد‬ ‫ارتباط باید قطع شود‪.‬‬ ‫جعفری‌طهران��ی در ادام��ه گف��ت‪:‬‬ ‫موقعیت‌یاب��ی مناس��ب یعن��ی اینک��ه اگر‬ ‫حتی یک کش��تی با نرخ مناس��ب در یکی‬ ‫از بندره��ای منطق��ه خلیج‌ف��ارس موجود‬ ‫است و اعالم آمادگی به منظور بارگیری در‬ ‫بندرهای ایران کرده‪ ،‬قب��ول نکنیم چراکه‬ ‫ممکن است این یک دام باشد‪.‬‬ ‫این تحلیلگر ارش��د صنع��ت فوالد افزود‪:‬‬ ‫نبای��د موض��وع تحریم‌ها را س��اده بگیریم‪.‬‬ ‫ت��ا ‪ ۱۷‬مرداد کمتر از ‪ ۳‬م��اه وقت داریم تا‬ ‫با آموزش بیش��تر هم��ه را آگاه کنیم‪ .‬باید‬ ‫تالش کنیم زمینه‌های الزم برای به حداقل‬ ‫رساندن ضررها را ایجاد کنیم‪ .‬سال گذشته‬ ‫تحریم‌ها را سبک شمردیم و نتیجه این شد‬ ‫که مجموع صادرات سنگ آهن دانه‌بندی و‬ ‫‌کنسانتره نسبت به س��ال ‪ ۱۳۹۶‬با کاهش‬ ‫استخراج طال در شاخ افریقا‬ ‫‪۲۱‬درص��دی از ‪ ۱۸‬میلی��ون و ‪ ۲۲۲‬هزار و‬ ‫‪ ۹۷۵‬تن به ‪ ۱۴‬میلیون و‌‪ ۳۶۷‬هزار و ‪۱۳۰‬‬ ‫تن روبه‌رو ش��ود‪ .‬درباره صادرات فوالد نیز‬ ‫چنین شد و با کاهش صادرات ‪ ۲۱‬درصدی‬ ‫نسبت به س��ال ‪ ،۱۳۹۶‬مجموع صادرات از‬ ‫‪۷‬میلیون تن ب��ه ‪ ۵‬میلیون و ‪۵۴۰‬هزار تن‬ ‫کاهش یافت‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬وج��ود یک ش��بک ‌ه بین یک‬ ‫نفر در داخل ه��ر بنگاه (بخش خصوصی و‬ ‫دولتی) با فرد مش��ابه در بنگاه دیگر (بخش‬ ‫خصوص��ی و دولتی) ب��ا مدیریت کالن یک‬ ‫کارگ��روه فوق‌تخصصی ‪ ۲‬تا ‪ ۳‬نفری الزامی‬ ‫اس��ت که به ش��کل چراغ خاموش حرکت‬ ‫کنن��د و چگونگ��ی ص��ادرات و واردات را‬ ‫با یکدیگر به اش��تراک بگذارن��د و از تکرار‬ ‫آزمای��ش و خطاهای پی‌درپ��ی جلوگیری‬ ‫کنند‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه روزگار معدن

روزنامه روزگار معدن شماره 210

روزنامه روزگار معدن شماره 210

شماره : ۲۱۰
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۰۱
روزنامه روزگار معدن شماره 209

روزنامه روزگار معدن شماره 209

شماره : ۲۰۹
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۴/۳۱
روزنامه روزگار معدن شماره 208

روزنامه روزگار معدن شماره 208

شماره : ۲۰۸
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۴/۳۰
روزنامه روزگار معدن شماره 207

روزنامه روزگار معدن شماره 207

شماره : ۲۰۷
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۴/۲۹
روزنامه روزگار معدن شماره 206

روزنامه روزگار معدن شماره 206

شماره : ۲۰۶
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۴/۲۶
روزنامه روزگار معدن شماره 205

روزنامه روزگار معدن شماره 205

شماره : ۲۰۵
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۴/۲۵
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!