صفحه قبل

روزنامه روزگار معدن شماره ۱۶۴

صفحه بعد

روزنامه روزگار معدن شماره 164

روزنامه روزگار معدن شماره 164

‫روزنامه اقتصادی معدن و صنایع معدنی ایران‬ ‫دوگانه تاثیر‬ ‫تحریم‌ها‬ ‫بر صنایع فلزی‬ ‫ایران‬ ‫سه‌شنبه‬ ‫عناصر نادر خاکی‬ ‫نخستین خاکریز‬ ‫سرمایه‌گذاران‬ ‫معدنی گرینلند‬ ‫صفحه‪6‬‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫‪ 24‬اردیبهشت ‪ 8 1398‬رمضان ‪ 14 1440‬مه ‪ 2019‬سال دوم شماره‪8 164‬صفحه قیمت ‪ 2000‬تومان‬ ‫یادداشت‌ها‬ ‫خداحافظی گام به گام‬ ‫کره جنوبی با کانی‌سیاه‬ ‫صفحه‪6‬‬ ‫‪www.Madandaily.com‬‬ ‫پیش‌بینی مدیرعامل فوالد مبارکه از سود تقسیمی بین سهامداران در گفت‌وگو با روزگار معدن‪:‬‬ ‫امسال سود فوالد مبارکه ‪ ۲‬برابر خواهد شد‬ ‫صفحه‪5‬‬ ‫روابط عمومی‪ ،‬محرک‬ ‫جذب سرمایه‌گذار‬ ‫صفحه‪2‬‬ ‫صنعت را جایگزین‬ ‫«بالی» سیاه کنیم‬ ‫صفحه‪5‬‬ ‫گزارش‬ ‫صفحه‪4‬‬ ‫عکس‪ :‬آیدا فریدی‬ ‫استقبال آلمانی‌ها‬ ‫از احیای سیمان ری‬
‫اخبار‬ ‫سه‌شنبه‬ ‫‪ 24‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 8‬رمضان ‪ 1440‬‬ ‫‪ 14‬مه ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره‪164‬‬ ‫یادداشت‬ ‫روابط عمومی‬ ‫محرک جذب سرمایه‌گذار‬ ‫افزایش ‪ ۳۳‬درصدی تولید کنسانتره زغال سنگ ایمیدرو‬ ‫میزان تولید کنس��انتره زغال س��نگ ش��رکت‌های طب��س و البرز مرکزی‬ ‫(وابسته به ایمیدرو) در نخستین ماه از سال ‪ ،۹۸‬با رشد ‪ ۳۳‬درصدی روبه‌رو‬ ‫شد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش روابط عمومی س��ازمان توس��عه و نوس��ازی صنای��ع و معادن‬ ‫ایران(ایمیدرو) ش��رکت‌های زغال س��نگ طبس و البرز مرکزی در فروردین‬ ‫امسال‪ ۴۷ ،‬هزار و ‪ ۱۸۷‬تن کنسانتره زغال سنگ تولید کردند‪.‬‬ ‫این رقم در مدت مش��ابه س��ال گذشته‪ ۳۵ ،‬هزار و ‪ ۴۷۷‬تن بود‪ .‬از میزان‬ ‫تولید کنسانتره زغال سنگ‪ ۴۰ ،‬هزار و ‪ ۳۹۵‬تن به‌وسیله «شرکت زغال سنگ‬ ‫طبس» و ‪ ۶‬هزار و ‪ ۷۹۲‬تن از سوی «شرکت زغال سنگ البرز مرکزی» تولید‬ ‫نگاه خوشبینانه یا بدبینانه صرف به ما لطمه می‌زند‬ ‫مهدی گودرزی‬ ‫کارشناس ارتباطات شرکت تهیه و تولید‬ ‫از آنج��ا ک��ه اطالع‌رس��انی‪ ،‬فرهنگ‌س��ازی‪،‬‬ ‫تبلیغ��ات و بازاریابی برای فراه��م کردن زمینه‬ ‫مش��ارکت س��رمایه‌‌گذاران و جذب سرمایه‌های‬ ‫بخش خصوصی از اهمیت زیادی برخوردار است‪،‬‬ ‫رواب��ط عمومی مرتبط با ح��وزه معدن و صنایع‬ ‫معدنی نقش مهمی در این عرصه دارد و با توجه‬ ‫ب��ه ماهیت این بخ��ش که هم��ان کار‪ ،‬تالش و‬ ‫تولید اس��ت باید از پویایی الزم برخوردار باشد‪.‬‬ ‫چابک‌سازی‪ ،‬برون‌سپاری‪ ،‬نگاه حرفه‌ای‪ ،‬چرخش‬ ‫درس��ت اطالعات در بازار رقابتی و نیز داش��تن‬ ‫ارتباط موثر با اف��کار عمومی و مخاطبان‪ ،‬الزمه‬ ‫روابط عمومی این بخش اس��ت‪ ،‬بنابراین چنین‬ ‫فعالیت‌هایی در دنیای کنونی‪ ،‬باید س��رعت الزم‬ ‫برای حرکت به س��وی حرفه‌ای‌سازی با استفاده‬ ‫درس��ت از فناوری‌های روز را داشته باشد تا هم‬ ‫از کارآیی الزم به عنوان یک بازوی کمک‌رس��ان‬ ‫برخوردار باشد و هم جذب سرمایه کند‪.‬‬ ‫در عرص��ه مدیریت معدن و صنای��ع معدنی‪،‬‬ ‫جذب س��رمایه برای اجرای پروژه‌ها در بسیاری‬ ‫از مناط��ق موضوع جدیدی به ش��مار می‌رود و‬ ‫باعث ایجاد حساس��یت جامع��ه و افکار عمومی‬ ‫مسئوالن اجرایی خواهد شد‪ .‬روابط عمومی‌های‬ ‫مرتبط ب��ا بخش معدن با توج��ه به مهارت‌های‬ ‫ارتباطی مختلف می‌توانن��د مخاطبان هر حوزه‬ ‫را با ابعاد‪ ،‬پیامدها و س��ازکارهای گوناگون آشنا‬ ‫کنند‪ .‬در گام نخس��ت رواب��ط عمومی مرتبط با‬ ‫مدیریت معدنی باید سطح آگاهی سرمایه‌گذاران‬ ‫خود را نس��بت به اهمیت و ضرورت اس��تفاده از‬ ‫س��رمایه‌های بخش خصوصی ارتقا دهد و به این‬ ‫باور برس��اند که س��رمایه‌گذار ش��ریک مناسبی‬ ‫برای اجرای پروژه‌های معدنی است و در صورت‬ ‫تحقق آن‪ ،‬س��رمایه‌گذاری یک ب��ازی برد‪ -‬برد‬ ‫است که در نهایت به سود شاخص‌های مدیریت‬ ‫معدن��ی و ارتقای س��طح بهره‌وری خواهد ش��د‪.‬‬ ‫موفقی��ت در این موضوع نیازمند اطالع‌رس��انی‪،‬‬ ‫فرهنگ‌س��ازی و ارائ��ه آموزش‌ه��ای مختلف با‬ ‫توس��ل به ش��یوه‌ها و فنون مختل��ف ارتباطی و‬ ‫تبلیغی در س��طح جامعه است که ضرورت دارد‬ ‫روابط عمومی دس��تگاه‌ها و سازمان‌های مرتبط‬ ‫و درگیر در اج��رای این طرح‪ ،‬فعالیت‌ها را برای‬ ‫تش��ریح و ارزیابی ابعاد مختلف آن با زبانی ساده‬ ‫و در فضایی روش��ن و ب��ه دور از هرگونه ابهام و‬ ‫بزرگنمای��ی‪ ،‬برنامه‌ریزی و اج��را کنند و زمینه‬ ‫بحث و تب��ادل نظر مس��ئوالن‪ ،‬صاحب‌نظران و‬ ‫اصحاب تفکر‪ ،‬علم‪ ،‬تحقیق و س��رمایه‌گذاران را‬ ‫فراهم آورند‪ .‬ای��ن طرح‌ها و فعالیت‌ها در فرآیند‬ ‫اطالع‌رس��انی‪ ،‬ارتباط‪ ،‬همفکری‪ ،‬تفاهم و تعامل‬ ‫با س��رمایه‌گذاران و س��ایر مخاطبان‪ ،‬با توجه به‬ ‫وظایف‪ ،‬اه��داف و ماموریت‌های تخصصی روابط‬ ‫عمومی‌ه��ا‪ ،‬از اهمیت بس��یار زی��ادی برخوردار‬ ‫است زیرا در سطح سازمان‌ها تنها روابط عمومی‬ ‫است که می‌تواند ابعاد مختلف طرح را با در نظر‬ ‫گرفتن ویژگی‌های مخاطبان در سریع‌ترین زمان‬ ‫و با بیانی ساده یا تخصصی به‌وسیله رسانه‌ها‪ ،‬به‬ ‫آگاهی عموم م��ردم و صاحب‌نظران و مخاطبان‬ ‫اصلی طرح برساند‪.‬‬ ‫روابط عمومی می‌توان��د با پررنگ کردن نقاط‬ ‫قوت سازمان و سهی ‌م کردن بخش خصوصی در‬ ‫رف��ع نقاط ضعف و ارتقای بهره‌وری موثر باش��د‪.‬‬ ‫فعالیت‌ه��ای روابط عمومی با نگاه��ی به برنامه‬ ‫جامع روابط عمومی و دستیابی به اهداف تعیین‬ ‫شده انجام می‌ش��وند‪ .‬سیاست‌های اطالع‌رسانی‬ ‫دول��ت با همکاری رس��انه‌های جمعی به منظور‬ ‫انعکاس مناسب عملکرد بخش‌های مختلف اتخاذ‬ ‫می‌ش��ود و عملکرد روابط عموم��ی بر محوریت‬ ‫(تاتا) تبلیغات‪ ،‬ارتباطات‪ ،‬انتشارات و تحقیقات و‬ ‫پیروی از سیاست‌های اطالع‌رسانی استوار است‪.‬‬ ‫رواب��ط عمومی و بخش معدن و صنایع معدنی‬ ‫در شرایط کنونی کشور می‌توانند جذب سرمایه‬ ‫کنن��د و در اقتص��اد و تولید ملی موثر باش��ند‪.‬‬ ‫این کار از س��وی روابط عمومی‌ه��ا رنگ و بوی‬ ‫حقیق��ی خواهد گرفت‪ .‬ب��ا برنامه‌ریزی و اجرای‬ ‫سیاست‌های نظام‌مند می‌توان کمک‌رسان بود و‬ ‫محرک جذب سرمایه و تولید ملی شد‪.‬‬ ‫ش��د‪ .‬همچنین شرکت‌های زغال سنگ طبس و البرز مرکزی در ماه نخست‬ ‫امس��ال‪ ۱۳۱ ،‬هزار و ‪ ۴۲۲‬تن زغال سنگ استخراج کردند که نسبت به رقم‬ ‫اس��تخراج مدت مشابه سال گذشته (‪ ۱۰۲‬هزار و ‪ ۸۷۲‬تن)‪ ۲۸ ،‬درصد رشد‬ ‫نشان می‌دهد‪.‬‬ ‫در این میان‪ ،‬شرکت طبس ‪ ۱۲۱‬هزار و ‪ ۸۸۲‬تن و شرکت البرز مرکزی ‪۹‬‬ ‫هزار و ‪ ۵۴۰‬تن ماده معدنی استخراج کرد‪.‬‬ ‫میزان ارسال کنسانتره زغال سنگ این شرکت‌ها به مشتریان در مدت یاد‬ ‫ش��ده نیز با ‪ ۳۰‬درصد رشد‪ ،‬از ‪ ۵۱‬هزار و ‪ ۴۹۲‬تن مدت مشابه سال گذشته‬ ‫به حدود ‪ ۶۷‬هزار و ‪ ۱۴۸‬تن در ماه نخس��ت س��ال ‪ ۹۸‬رسید‪ .‬میزان ارسال‬ ‫کنس��انتره شرکت‌های طبس و البرز مرکزی به ترتیب ‪ ۶۰‬هزار و ‪ ۶۱۹‬تن و‬ ‫‪ ۶‬هزار و ‪ ۵۲۹‬تن بود‪.‬‬ ‫دوگانه تاثیر تحریم‌ها بر صنایع فلزی ایران‬ ‫گروه معدن‪:‬‬ ‫تحریم فوالد و صنایع فلزی ایران کاری دشوار‬ ‫و غی��ر قابل اجراس��ت و همه کش��ورهای هدف‬ ‫صادرات فل��زات ای��ران‪ ،‬حافظان مناف��ع امریکا‬ ‫نیستند‪.‬‬ ‫به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان‪ ،‬توس��عه‬ ‫صادرات فلزهای اساس��ی در س��ال‌های اخیر در‬ ‫دستور کار وزارتخانه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت بوده‬ ‫و دولت روی آن حس��اب باز کرده بود‪ .‬مقایس��ه‬ ‫آمار سال‌های اخیر نشان می‌دهد ارزش صادرات‬ ‫فلزات اساسی افزایش داشته است‪ .‬ارزش صادرات‬ ‫‪ ۱۰‬ماهه س��ال ‪ ۹۷‬نس��بت به مدت مشابه سال‬ ‫گذشته ‪۱۷‬درصد افزایش داشته است‪ .‬همچنین‬ ‫مقایس��ه آمارهای س��ال ‪ ۹۶‬نش��ان می‌دهد که‬ ‫حجم صادرات فلزات نس��بت به سال ‪ ۹۵‬افزایش‬ ‫چشمگیری داشته‪ ،‬چنانکه حجم صادرات نزدیک‬ ‫به ‪ ۵۰‬درصد و ارزش آن ‪ ۳۰‬درصد در یک س��ال‬ ‫رشد داشته است‪.‬‬ ‫دونالد ترامپ‪ ،‬رئیس‌جمه��وری ایاالت متحده‬ ‫امری��کا روز چهارش��نبه ‪ ۱۸‬اردیبهش��ت (‪ ۸‬مه)‬ ‫در ادام��ه اقدامات خصمانه خود‪ ،‬صادرات صنایع‬ ‫فل��زی و معدن��ی از جمل��ه صنایع آه��ن‪ ،‬فوالد‪،‬‬ ‫آلومینیوم و م��س ایران را هدف تحریم قرار داد؛‬ ‫تحریم‌هایی که نمی‌تواند صنایع فوالدی ایران را‬ ‫به همی��ن راحتی زمین‌گیر کن��د چراکه تحریم‬ ‫ف��والد و صنایع فلزی ایران‪ ،‬کاری دش��وار و غیر‬ ‫قابل اجراس��ت و همه کش��ورهای هدف صادرات‬ ‫فلزات ایران‪ ،‬حافظان منافع امریکا نیستند‪.‬‬ ‫‹ ‹اثرپذی�ری صنع�ت فوالد کش�ور از‬ ‫تحریم‌ها بسیار کم است‬ ‫هاش��م مهدی‌زاده‪ ،‬عضو انجمن تولیدکنندگان‬ ‫فوالد ایران گفت‪ :‬اثرپذیری صنعت فوالد کش��ور‬ ‫از تحریم‌ها بسیار کم است و شاید اختالل تحریم‬ ‫این صنایع تا ‪ ۱۵‬س��ال آینده هم قابل مش��اهده‬ ‫نباشد چراکه درحال‌حاضر همه طرح‌های فوالدی‬ ‫و صنایع فلزی ایران در حال اجراس��ت‪ ،‬نیازی به‬ ‫سرمایه‌گذار ندارد و در مرحله نصب ماشین‌آالت‬ ‫و آزمایش سرد و گرم هستند‪.‬‬ ‫مه��دی‌زاده تصری��ح کرد‪ :‬واحده��ای فوالدی‬ ‫کش��ور مانند ذوب آهن‪ ،‬فوالد خوزستان و فوالد‬ ‫مبارکه با برنامه‌ریزی‌ها و کارهای کارشناسی که‬ ‫در این چند س��ال در س��اختار آنها انجام ش��ده‪،‬‬ ‫ب��ه طور کام��ل آماده‌اند که در مقاب��ل تحریم‌ها‬ ‫ایس��تادگی کنند و در تولید و مصرف مواد اولیه‬ ‫تولیدی کارخانه‌های کشور مشکلی با تامین نیاز‬ ‫نداریم‪.‬‬ ‫عضو انجم��ن تولیدکنندگان فوالد ایران افزود‪:‬‬ ‫هم‌اکنون با کمک واحدهای فوالد یزد و اسفراین‬ ‫در ساخت قطعات مورد نیاز صنعت فوالد‪ ،‬مانعی‬ ‫در راه نیس��ت و گفتنی است صنعت فوالد کشور‬ ‫در این برهه زمانی می‌تواند یک کارخانه را از اول‬ ‫تا آخر بهره‌برداری کند‪.‬‬ ‫صنایع و تولیدات داخلی تبدیل شود‪ ،‬مشروط بر‬ ‫اینکه دولتمردان به درس��تی از آن استفاده و نیاز‬ ‫کشور را از داخل تامین کنند‪.‬‬ ‫نماینده مردم اسفراین در‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی‬ ‫اف��زود‪ :‬ترامپ ب��ا تحریم‬ ‫صنای��ع آه��ن‪ ،‬ف��والد‪،‬‬ ‫آلومینی��وم و مس به طور‬ ‫غیرمس��تقیم ب��ه اقتصاد‬ ‫ای��ران کم��ک می‌کن��د‪ .‬ب��رای نمون��ه‪ ،‬کارخانه‬ ‫لوله‌گستر اسفراین‪ ،‬لوله‌های جداری نفت از سایز‬ ‫‪ ۷‬ت��ا ‪ ۱۶‬اینچ تولید می‌کند و ش��مش مورد نیاز‬ ‫ب��رای تولید این لوله‌ها بای��د در مجتمع صنعتی‬ ‫اس��فراین تولید شود‪ .‬در ادامه‪ ،‬این مجتمع‪ ،‬آهن‬ ‫اس��فنجی مورد نی��از خود را از فوالد نیش��ابور و‬ ‫س��بزوار خریداری می‌کند‪ .‬فوالد نیشابور؛ گندله‪،‬‬ ‫کنسانتره و سنگ آهن مورد نیاز برای تولید آهن‬ ‫اس��فنجی را از خواف می‌خ��رد در نتیجه زنجیره‬ ‫ارزشی از اسفراین تا خواف به وجود می‌آید‪.‬‬ ‫ای��ن نماینده در مجلس ده��م ادامه داد‪ :‬تولید‬ ‫لوله‌ه��ای جداری و اس��تفاده از ظرفیت مجتمع‬ ‫اس��فراین‪ ،‬نیش��ابور و خواف در گرو توجه وزارت‬ ‫نفت‪ ،‬شرکت‌های نفتی و‪ ...‬از ظرفیت داخل است‪.‬‬ ‫نای��ب رئی��س کمیس��یون برنام��ه‪ ،‬بودج��ه و‬ ‫محاس��بات‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬ص��ادرات هر تن فوالد‬ ‫مجتم��ع صنعتی اس��فراین یک ه��زار یورو برای‬ ‫کش��ور ارزآوری دارد‪ ،‬در حال��ی که اگ��ر از این‬ ‫ظرفی��ت ب��رای نیازهای داخلی اس��تفاده ش��ود‬ ‫می‌ت��وان قطعات م��ورد نیاز خودرو‪ ،‬ش��یرهای‬ ‫س��رچاهی برای نف��ت و‪ ...‬را تولید کرد که عواید‬ ‫به‌دس��ت آمده از این موضوع بیش��تر از صادرات‬ ‫اس��ت‪ .‬قوامی با بیان اینکه ش��رکت آذین فورج‬ ‫اس��فراین به‌تازگی توانسته به توانایی تولید پنجه‬ ‫دینام و مثلثی پژو ‪ ۲۰۶‬دست پیدا کند در حالی‬ ‫که تا ‪ ۶‬ماه پی��ش این قطعات باید از خارج وارد‬ ‫می‌ش��دند‪ ،‬گفت‪ :‬در صورتی که دولت از ظرفیت‬ ‫کش��ور در صنای��ع آهن‪ ،‬ف��والد و‪ ...‬به درس��تی‬ ‫استفاده کند می‌تواند اش��تغالزایی و رونق تولید‬ ‫ایجاد کرده و از خروج ارز جلوگیری کند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه امریکا با رفتارهای نامناسب و‬ ‫تحریم ایران‪ ،‬غیرمس��تقیم ما را به سمت تکیه بر‬ ‫توان داخلی س��وق می‌دهد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬با وجود‬ ‫پیش از این‪ ،‬تولیدکنندگان صنایع فلزی با وجود مشکالت‬ ‫در مبادالت بانکی می‌توانستند مواد اولیه و ماشین‌آالت خود‬ ‫را به‌وسیله ارز حاصل از صادرات تامین کنند اما در شرایط‬ ‫جدید با مشکالت دیگری روبه‌رو می‌شوند‬ ‫اینکه کشور ظرفیت زیادی در حوزه فوالد‪ ،‬صنایع‬ ‫فل��زی و آلومینی��وم دارد برخی رانتخ��واران در‬ ‫تالشند با واردات این مواد‪ ،‬سود بیشتری به‌دست‬ ‫آورند‪ ،‬بنابرای��ن اعمال تحریم‌ها می‌تواند بهترین‬ ‫فرصت برای جلوگیری از واردات باشد‪.‬‬ ‫نای��ب رئی��س کمیس��یون برنام��ه‪ ،‬بودج��ه و‬ ‫محاس��بات اظهار کرد‪ :‬از آنجا که ممکن است در‬ ‫اثر این تحریم‌ها صادرات محدود شود‪ ،‬می‌توان از‬ ‫صنایع فلزی برای تامین نیاز داخل استفاده کرد‬ ‫که نتیجه آن‪ ،‬جلوگیری از واردات است‪.‬‬ ‫‹ ‹بخش�ی از مش�تریان ثابت از دس�ت‬ ‫می‌روند‬ ‫درب��اره تحریم‌های امریکا علی��ه صنایع فلزی‬ ‫ایران دیدگاه متفاوتی نیز وجود دارد‪.‬‬ ‫عضو هیات نمایندگان اتاق تهران معتقد است‪:‬‬ ‫با تحریم جدید دونالد ترامپ دسترس��ی ایران به‬ ‫ارز صادرات صنایع معدنی با مشکل روبه‌رو خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬پیش از این‪ ،‬تولیدکنندگان صنایع فلزی با‬ ‫‹ ‹کمک ناخواسته امریکا به ایران‬ ‫ه��ادی قوامی‪ ،‬نای��ب رئیس کمیس��یون برنامه‪،‬‬ ‫بودجه و محاس��بات مجلس ش��ورای اسالمی با‬ ‫اش��اره به تحری��م اخیر امری��کا در زمینه صنایع‬ ‫آه��ن‪ ،‬فوالد‪ ،‬آلومینیوم و م��س ایران‪ ،‬گفت‪ :‬این‬ ‫تحری��م می‌تواند به فرصت جدی��دی برای رونق‬ ‫وجود مش��کالت در مبادالت بانکی می‌توانستند‬ ‫م��واد اولیه و ماش��ین‌آالت خود را به‌وس��یله ارز‬ ‫حاص��ل از ص��ادرات تامین کنند اما در ش��رایط‬ ‫جدید با مشکالت دیگری روبه‌رو می‌شوند‪.‬‬ ‫به گزارش ات��اق ایران‪ ،‬به‬ ‫گفت��ه فری��ال مس��توفی‪،‬‬ ‫امریکا ‪ ۸‬مه‪ ،۲۰۱۹‬صنایع‬ ‫معدن��ی ای��ران را تحریم‬ ‫ک��رده اس��ت‪ .‬در ای��ن‬ ‫تحریم‌ها تمام فعالیت‌های‬ ‫صنایع آه��ن‪ ،‬فوالد‪ ،‬آلومینیوم و م��س ایران‪ ،‬از‬ ‫عرض��ه‪ ،‬ص��ادرات و مبادل��ه‪ ،‬ت��ا خریدوف��روش‬ ‫فناوری‌ه��ا و مهندس��ی‌های الزم در ای��ن حوزه‬ ‫محدود می‌شود‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬آمارها نش��ان می‌ده��د که صادرات‬ ‫صنای��ع معدنی در س��ال ‪ ۹۷‬در م��دت ‪ ۱۱‬ماه‪،‬‬ ‫حدود ‪ ۱۰‬میلیارد دالر بوده اس��ت‪ .‬مس��توفی با‬ ‫اشاره به این آمار می‌گوید با تحریم جدید دونالد‬ ‫ترامپ دسترس��ی ای��ران به ارز ص��ادرات صنایع‬ ‫معدنی با مش��کل روبه‌رو خواهد ش��د‪ .‬او با اشاره‬ ‫به پیامدهای این تصمی��م می‌گوید‪ :‬این تصمیم‬ ‫پیامدهایی ب��رای تولیدکنندگان صنایع فلزی به‬ ‫همراه خواهد داشت‪ .‬پیش از این‪ ،‬تولیدکنندگان‬ ‫صنایع فلزی با وجود مشکالت در مبادالت بانکی‬ ‫می‌توانس��تند م��واد اولیه و ماش��ین‌آالت خود را‬ ‫به‌وس��یله ارز حاصل از صادرات تامین کنند و در‬ ‫ش��رایط جدید درصورتی‌که این ارز وارد کش��ور‬ ‫نش��ود‪ ،‬تولیدکنندگان صنایع فلزی درباره تامین‬ ‫مواد اولیه و ماشین‌آالت با مشکالت جدید روبه‌رو‬ ‫می‌ش��وند‪ .‬او تصری��ح می‌کند‪ :‬البته کش��ورهای‬ ‫همسایه به صنعت فوالد ایران نیاز دارند‪ ،‬بنابراین‬ ‫چرخ��ه ص��ادرات قطع نخواهد ش��د‪ .‬ب��ه گفته‬ ‫مس��توفی‪ ،‬ازآنجایی‌که فوالد‪ ،‬م��س و آلومینیوم‬ ‫ایران مش��تری‌های ویژه‌ای دارند‪ ،‬با این تصمیم‬ ‫ترام��پ فعاالن ح��وزه صنایع معدنی‪ ،‬بخش��ی از‬ ‫مشتریان ثابت خود را از دست خواهند داد‪.‬‬ ‫تولید جهانی منگنز به ‪ ۱۸‬میلیون تن رسید‬ ‫تولی��د جهان��ی منگنز در س��ال ‪ ۲۰۱۸‬میالدی با رش��د‬ ‫‪۴‬درصدی به ‪ ۱۸‬میلیون تن افزایش یافت‪.‬‬ ‫به گزارش ایمیدرو به نقل از سازمان زمین‌شناسی امریکا‬ ‫‪ ،USGS‬میزان اس��تخراج این ماده معدنی از ‪ ۱۷‬میلیون و‬ ‫‪ ۳۰۰‬هزار تن در س��ال ‪۲۰۱۷‬میالدی به ‪ ۱۸‬میلیون تن در‬ ‫سال گذشته میالدی افزایش یافت‪.‬‬ ‫در مدت یادش��ده‪ ،‬افریقای جنوبی ب��ا تولید ‪ ۵‬میلیون و‬ ‫‪ ۵۰۰‬ه��زار تن منگنز در رتبه نخس��ت جهان جای گرفت‪.‬‬ ‫این میزان در س��ال ‪ ۲۰۱۷‬می�لادی ‪ ۵‬میلیون و ‪۴۰۰‬هزار‬ ‫تن بود‪.‬‬ ‫اس��ترالیا با تولید‪ ۳‬میلیون و ‪ ۱۰۰‬هزار تن منگنز و گابن‬ ‫با تولید ‪ ۲‬میلیون و ‪۳۰۰‬هزار تن منگنز به ترتیب دومین و‬ ‫سومین تولیدکننده بزرگ این ماده معدنی در سال ‪۲۰۱۸‬‬ ‫میالدی بودند‪.‬‬ ‫همچنی��ن چین با تولی��د یک میلی��ون و ‪ ۸۰۰‬هزار تن‬ ‫منگن��ز در رتب��ه چهارم و برزی��ل با تولید ی��ک میلیون و‬ ‫‪۲۰۰‬هزارتن از این ماده معدنی در رتبه پنجم جای گرفتند‪.‬‬ ‫‹ ‹بیش�ترین ذخای�ر منگن�ز جه�ان در افریق�ای‬ ‫جنوبی‬ ‫مجم��وع ذخایر منگن��ز جهان در س��ال ‪ ۲۰۱۸‬میالدی‬ ‫‪۷۶۰‬میلیون تن ثبت شد که افریقای جنوبی با ‪۲۳۰‬میلیون‬ ‫ت��ن ذخیره این ماده معدنی‪ ،‬بیش��ترین میزان را در اختیار‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫اکرای��ن و برزی��ل نی��ز به ترتیب ب��ا ‪۱۴۰‬میلی��ون تن و‬ ‫‪۱۱۰‬میلی��ون تن در رتبه‌ه��ای دوم و س��وم ذخایر منگنز‬ ‫جهان جای گرفتند‪.‬‬ ‫مهم‌ترین کاربرد منگنز در صنعت‪ ،‬تهیه آلیاژهای آهن به‬ ‫عنوان ماده اساسی برای تولید چدن و فوالد است‪.‬‬ ‫منگنز بیش��ـترین کـاربرد را در تولیـد فـوالد (فوالدهای‬ ‫کربن‌دار‪ ،‬آلیاژ کـم‌مقاومت و ضدزنگ ابزارآالت) و آلیاژهای‬ ‫غیرفوالدی (آلیاژهای غیرآهن��ی‪ ،‬فروآلیاژها و چدن) دارد‪.‬‬ ‫ف��والد به‌ویژه فوالدهای کربن‌دار بخش اصلی بازار منگنز را‬ ‫به خود اختصاص می‌دهند‪.‬‬ ‫از دیگ��ر کاربرد عمده منگنز در صنایع ش��یمیایی‪ ،‬انواع‬ ‫مـواد ش��ـیمیایی‪ ،‬تهیه کودهای ش��یمیایی‪ ،‬انواع سولفات‬ ‫و اکسی‌س��ولفات‌های منگنز در خوراک دام و افزودنی‌های‬ ‫کوده��ای گیاهی‪ ،‬رنگ‌س��ازی و تهیه پرمنگنات س��دیم و‬ ‫پتاس��یم که به عنوان ‪ ۲۱‬ضدعفونی‌کننده و اکس��یدکننده‬ ‫به کار می‌روند است‪.‬‬
‫صادرات آلومینیوم متوقف نمی‌شود‬ ‫دبیر س��ندیکای صنایع آلومینیوم‪ ،‬گف��ت‪ :‬اگرچه تحریم‌ها بر‬ ‫صنعت آلومینیوم بی‌تاثیر نیس��ت اما صادرات آلومینیوم ایران به‬ ‫همسایگان متوقف نمی‌شود‪ .‬به گزارش تسنیم‪ ،‬ابوالفضل رضایی‬ ‫اظهار کرد‪ :‬افغانس��تان‪ ،‬ترکیه و عراق عمده بازارهای هدف برای‬ ‫صادرات صنایع آلومینیوم کشور به شمار می‌روند که تحریم‌های‬ ‫تازهتاثیرچندانیبراینبازارهانخواهدداشت‪،‬مگراینکهمشکالت‬ ‫بانکی به حدی گس��ترده ش��وند که هرگونه نقل و انتقال مالی را‬ ‫غیرممکن کنند‪ .‬وی با بیان اینکه صنعت آلومینیوم کشور پیش‬ ‫از این تجربه تحریم‌ها را داشته و نباید اثر تحریم‌ها را بزرگنمایی‬ ‫کرد‪ ،‬گفت‪ :‬تحریم‌های تازه می‌تواند تا حدودی بار اضافی درباره‬ ‫افزایش نرخ تمام شده تولید به صنعت آلومینیوم تحمیل کند اما‬ ‫یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی که صنعت آلومینیوم در س��ال‌های‬ ‫اخی��ر با آن درگیر بوده‪ ،‬وابس��تگی به تامین م��واد اولیه از خارج‬ ‫اس��ت‪ .‬وی گفت‪ :‬بیشتر مواد اولیه مورد نیاز صنایع ازجمله پودر‬ ‫آلومینا‪ ،‬به شدت نیازمند واردات است‪ .‬در دوره گذشته تحریم‌ها‪،‬‬ ‫ای��ن نیاز به صورت تهاتر انجام می‌ش��د که همین ش��کل تامین‬ ‫مواد اولیه هزینه مالی هنگفتی را به ش��رکت‌های آلومینیوم وارد‬ ‫می‌کند‪ .‬دبیر س��ندیکای صنایع آلومینیوم ایران «خام‌فروشی»‬ ‫را یکی دیگر از مش��کالت این صنعت دانس��ت و افزود‪ :‬از دی ‪،۹۷‬‬ ‫صادرات ش��مش محدود شده است‪ .‬در همین زمینه‪ ،‬تالش‌های‬ ‫بسیاری از سوی بخش خصوصی برای مبارزه با خام‌فروشی شده‬ ‫است چراکه معتقدیم به جای خام‌فروشی این مواد اولیه و فروش‬ ‫آنها به نرخ نازل در کش��ورهای دیگر‪ ،‬منطقی‌تر اس��ت این مواد‬ ‫اولیه ابتدا به محصوالت با ارزش افزوده باال تبدیل س��پس صادر‬ ‫ش��وند‪ .‬وی اضافه ک��رد‪ :‬با توجه به اعم��ال تحریم‌های تازه علیه‬ ‫صنعت آلومینیوم کشور‪ ،‬بدون ش��ک تامین مواد اولیه دشوارتر‬ ‫خواهد شد و با توجه به اینکه شرکت‌ها و کشورهای رقیب فرصت‬ ‫معدن‬ ‫پیدا می‌کنند تا بازارهای ایران را تصاحب کنند‪ ،‬بیش از هر زمان‬ ‫دیگری صنعت آلومینیوم کش��ور نیازمند حمایت دولت اس��ت؛‬ ‫ت��ا از ی��ک طرف ارز مورد نیاز برای تامین مواد اولیه مهیا ش��ده و‬ ‫از طرف دیگر مقدمات تس��هیل ورود مواد اولیه به کش��ور فراهم‬ ‫ش��ود‪ .‬رضایی با انتقاد از برخی سیاس��ت‌های دولت که منجر به‬ ‫بروز مش��کل در تامین مواد اولیه صنایع آلومینیوم ش��ده است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬دولت از ‪ ۴‬ماه گذش��ته‪ ،‬واردات شمش‌های حاصل از ذوب‬ ‫ضایع��ات را ممنوع کرده که نقش حائز اهمیت��ی در تامین مواد‬ ‫اولیه صنایع آلومینیوم به‌ویژه صنایع پایین‌دست دارد‪.‬‬ ‫سه‌شنبه‬ ‫‪ 24‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 8‬رمضان ‪ 1440‬‬ ‫‪ 14‬مه ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره‪164‬‬ ‫خبر‬ ‫شکل‌گیری نخستین‬ ‫صندوق خطرپذیر‬ ‫در بخش معدن‬ ‫در بررسی مشکالت حوزه سنگ مطرح شد‪:‬‬ ‫افزایش قیمت‌ها معضلی برای فعاالن صنعت سنگ‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه‌ای‬ ‫منیر حضوری‪:‬‬ ‫ایران توانمندی‌های زیادی در حوزه سنگ دارد‬ ‫چراکه از نظر تنوع سنگ در جهان رتبه نخست را‬ ‫دارد و همچنین از نظر ذخایر معدنی رتبه چهارم را‬ ‫دارد که نشان می‌دهد حوزه سنگ چقدر می‌تواند‬ ‫به اقتصاد کشور کمک کند‪.‬‬ ‫در بین اس��تان‌های کش��ور نیز اصفه��ان از نظر‬ ‫ذخیره س��نگ ش��هرت جهانی دارد‪ .‬وجود بیش از‬ ‫‪ ۵‬نوع س��نگ تزئینی همچ��ون تراورتن‪ ،‬مرمریت‪،‬‬ ‫چینی‪ ،‬مرمر و گرانیت و قرار گرفتن ذخایر معدنی‬ ‫قابل‌توج��ه در اصفه��ان‪ ،‬باع��ث رون��ق واحدهای‬ ‫فرآوری س��نگ‌های تزئینی در این اس��تان ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬اصفه��ان از نظ��ر مرکزیت س��نگ و تعداد‬ ‫سنگبری‌ها‪ ،‬به‌عنوان بزرگ‌ترین بازار هدف چه در‬ ‫حوزه ذخایر سنگی و چه در حوزه فرآوری شناخته‬ ‫‌شده است‪.‬‬ ‫اما با توج��ه به این توانمندی‌ه��ا‪ ،‬در این حوزه‬ ‫مش��کالت زیادی از قبیل رکود و گرانی را ش��اهد‬ ‫هس��تیم و آن‌طور که بای��د نتوانس��ته‌ایم در دنیا‬ ‫فعالیت کنیم‪ .‬لزوم بررس��ی مشکالت حوزه سنگ‬ ‫و توجه ب��ه راهکارها برای برون‌رفت از مش��کالت‬ ‫از مواردی اس��ت ک��ه دغدغه‌من��دان آن را دنبال‬ ‫می‌کنن��د‪ .‬روزگار معدن درباره اینک��ه فعالیت در‬ ‫حوزه سنگ چقدر می‌تواند به رشد اقتصادی کشور‬ ‫کمک کند‪ ،‬با فعاالن این حوزه گفت و کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹دغدغه ما افزایش قیمت‌هاست‬ ‫محمد ی��اوری‪ ،‬مدیرعامل گروه تولیدی صنعتی‬ ‫برادران یاوری که در حوزه س��اخت دستگاه برش‬ ‫الم��اس فعالیت می‌کن��د‪ ،‬درباره دغدغ��ه فعاالن‬ ‫محمد‌یاوری‪ :‬به دلیل مشکالت اقتصادی‪ ،‬مشتری توان‬ ‫خرید وسایل موردنیاز را ندارد که این مسئله به‌تدریج‬ ‫بر کارگاه‌ها و کارخانه‌های سنگ تاثیر می‌گذارد و به‬ ‫کاهش نیروی کار و تعطیلی کارگاه منجر می‌شود‬ ‫س��نگی ب��ه روزگار مع��دن گفت‪ :‬دغدغ��ه فعاالن‬ ‫س��نگی‪ ،‬افزایش مداوم قیمت‌هاست‪ .‬متاسفانه به‬ ‫فاصله ی��ک روز‪ ،‬افزایش نرخ داریم که برای آینده‬ ‫حوزه س��نگ اصال خوب نیس��ت‪ .‬او تاکید کرد‪ :‬از‬ ‫آنجایی که ساختمان‌س��ازی وابس��ته به مواد اولیه‬ ‫اس��ت‪ ،‬با افزایش نرخ س��نگ‪ ،‬حوزه‌های دیگر هم‬ ‫تحت تاثیر قرار می‌گیرند‪.‬‬ ‫یاوری با گل��ه از اوضاع اقتصادی کش��ور گفت‪:‬‬ ‫به دلیل مش��کالت اقتصادی‪ ،‬مشتری توان خرید‬ ‫وس��ایل موردنیاز را ندارد‪ .‬این مس��ئله به‌تدریج بر‬ ‫کارگاه‌ها و کارخانه‌های س��نگ هم تاثیر می‌گذارد‬ ‫و ب��ه کاهش نی��روی کار و تعطیل��ی کارگاه منجر‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫این فعال حوزه س��اخت دس��تگاه برش الماس‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬وسیله‌ای که تا چندی پیش ‪ ۲۰‬میلیون‬ ‫توم��ان می‌فروختی��م امروز ب��ه ‪ ۶۰‬میلیون تومان‬ ‫رس��یده و این مس��ئله روی کاهش تقاضا به‌شدت‬ ‫تاثیر گذاشته است‪ .‬دستگاه‌هایی که مربوط به مس‬ ‫و آلومینیوم هستند نیز افزایش نرخ داشته‌اند‪.‬‬ ‫یاوری ادامه داد‪ :‬ما فقط س��عی می‌کنیم در بازار‬ ‫بمانیم اما سال‌به‌س��ال ش��رایط برای ادامه حیات‬ ‫س��خت‌تر می‌ش��ود‪ .‬ام��روز در ش��رایط ضرردهی‬ ‫هستیم و از مسئوالن تقاضا می‌کنیم به این مسئله‬ ‫رسیدگی کنند‪.‬‬ ‫او درب��اره اهمیت صادرات در این حوزه و کمک‬ ‫به رشد اقتصادی گفت‪ :‬مشکالت حوزه سنگ باعث‬ ‫ش��ده که مجموعه‌های مختلف به دنبال صادرات‬ ‫سنگ باش��ند‪ .‬تنها این مسئله اس��ت که می‌تواند‬ ‫ه��م به س��رپا ماندن فعاالن س��نگ و هم به رونق‬ ‫کشور کمک کند‪.‬‬ ‫این فعال س��نگی سپس به موانع صادرات سنگ‬ ‫اشاره کرد و گفت‪ :‬متاس��فانه امریکا ترسی را بین‬ ‫بیشتر کشورها انداخته که با ایران معامله نکنند و‬ ‫روزبه‌روز شدت تحریم‌ها را بیشتر می‌کند‪ .‬هرچند‬ ‫این اقدام هم موجب بروز مش��کالتی ش��ده اما اگر‬ ‫مجموعه‌ه��ای ما ب��ا توجه ب��ه ظرفیت‌های نهفته‬ ‫کش��ور‪ ،‬خود را به‌روز کنن��د و در تولید و خدمات‬ ‫موفق عمل کنن��د می‌توانیم جایگاه خود را ارتقا و‬ ‫تحریم‌ها را شکست دهیم‪.‬‬ ‫یاوری تاکی��د کرد‪ :‬ظرفیت ما این اس��ت که از‬ ‫نظر تنوع س��نگ در دنیا رتبه نخس��ت را داریم و‬ ‫همچنی��ن از نظر ذخایر معدن��ی رتبه چهارم را در‬ ‫جه��ان داریم که نش��ان می‌دهد اگر س��عی کنیم‬ ‫موان��ع را رفع کنیم می‌توانیم در این حوزه رش��د‬ ‫کرده و به اقتصاد کشور کمک کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹می‌توان از ضایعات سنگ بهره برد‬ ‫محمد شمش��ادی‪ ،‬مدیر شرکت س��اها صنعت‬ ‫ایران که در حوزه تولید لوازم معدن‪ ،‬ش��اخک‌های‬ ‫لینترانک و دس��تگاه حف��اری کار می‌کند‪ ،‬درباره‬ ‫مش��کالت موجود در حوزه سنگ کشور به روزگار‬ ‫مع��دن گفت‪ :‬با توجه به ش��رایط فعل��ی اقتصاد و‬ ‫وضعیت صنعت س��اختمان متاس��فانه چشم‌انداز‬ ‫خوبی برای بازار داخلی و آینده س��نگ در کش��ور‬ ‫نمی‌بینیم‪.‬‬ ‫شمشادی با اشاره به افزایش قیمت‌ها گفت‪ :‬نرخ‬ ‫سنگ و در کل هرگونه فعالیتی که با سنگ مرتبط‬ ‫اس��ت‪ ،‬افزایش پیداک��رده و ادام��ه کار را برای ما‬ ‫سخت‌تر کرده است‪ .‬امید است بتوانیم با همکاری‬ ‫دولت‪ ،‬تعامل تجربه‌ها با دیگر فعاالن و ش��رکت در‬ ‫نمایش��گاه‌های مختلفی که در سطح کشور برگزار‬ ‫می‌ش��ود‪ ،‬خواس��ته‌های خود را تحق��ق داده و در‬ ‫جهت تحقق آن حرکت کنیم‪.‬‬ ‫این فعال س��نگی درباره استفاده از ظرفیت‌های‬ ‫موج��ود در کش��ور گف��ت‪ :‬ه��ر چند مش��کالت‬ ‫گس��ترده‌ای در فروش سنگ در داخل و همچنین‬ ‫ص��ادرات آن داریم اما مزیت‌های زیادی هم داریم‪.‬‬ ‫اگر ب��ه معادن مجوز داده ش��ود ک��ه در همان‌جا‬ ‫کارخانه بزنند و کارهایی از قبیل بازتولید ضایعات‬ ‫را انج��ام دهن��د می‌توانیم کمک کنی��م از برخی‬ ‫مش��کالتی که امروز حوزه سنگ دارد خارج شویم‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬ما می‌توانیم ضایعات س��نگ‌ها را به موارد‬ ‫صادرکنندگان فلزات اساسی از تحریم‌های امریکا عبور می‌کنند‬ ‫نایب رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با بیان اینکه تحریم فلزات ایران موضوع‬ ‫جدیدی نیس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬صادرکنندگان فلزات اساس��ی و مواد معدنی در س��ال‌های‬ ‫مختلف با این تحریم‌ها به اشکال مختلف مقابله کرده‌اند‪.‬‬ ‫به گزارش تس��نیم‪ ،‬قدیر قیافه با تاکید بر اینکه در ‪ ۴۰‬س��ال گذش��ته‪ ،‬دولت و‬ ‫فعاالن اقتص��ادی یاد گرفته‌اند از تحریم‌ها عبور کنند‪ ،‬افزود‪ :‬هنگامی که ترامپ از‬ ‫برجام خارج شد در مهلتی ‪ ۹۰‬روزه تجارت تمام فلزات اساسی ایران را تحریم کرد‪.‬‬ ‫وی همچنین اظهار کرد‪ :‬تحریم اخیر امریکا موضوع جدیدی نیست و در گذشته‬ ‫نیز این کشور قصد تحریم بخش فلزات اساسی ایران را داشته است‪.‬‬ ‫نایب رئیس کنفدراس��یون صادرات ایران ضمن اشاره به اینکه تحریم‌های امریکا‬ ‫بی‌تاثیر نیس��ت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬صادرکنندگان فلزات اساسی و مواد معدنی در سال‌های‬ ‫مختلف با این تحریم‌ها به اشکال مختلف مقابله کرده‌اند‪.‬‬ ‫وی ب��ا اعالم این مطلب که در حوزه معدن و صنایع معدنی مش��تریان متفاوتی‬ ‫وجود دارد‪ ،‬گفت‪ :‬شرکت‌های کوچک‪ ،‬متوسط و گاهی بزرگ در حوزه مزبور فعالیت‬ ‫می‌کنن��د‪ .‬عالوه بر این در کش��ورهای هدف صادراتی خریداران هم ش��رکت‌های‬ ‫کوچک و متوس��ط هستند بنابراین تحریم نمی‌تواند اثر بسیاری داشته باشد‪ .‬قیافه‬ ‫با بیان اینکه بخش عمده‌ای از صادرات صنایع معدنی و فوالد ایران به کش��ورهای‬ ‫همسایه مانند عراق‪ ،‬پاکستان‪ ،‬آذربایجان‪ ،‬ازبکستان و‪ ...‬است‪ ،‬افزود‪ :‬در حوزه سنگ‬ ‫آهن و مواد معدنی‪ ،‬چین و کش��ورهای جنوب آس��یا مشتریان ایران هستند‪ .‬وی با‬ ‫تاکید بر اینکه شرکت‌های کوچک و متوسط چین و کشورهای جنوب آسیا به ویژه‬ ‫شرکت‌های فعال در حوزه سنگ آهن‪ ،‬مواد معدنی و فلزات اساسی به طور مستقیم‬ ‫با امریکا تجارت ندارند‪ ،‬یادآور ش��د‪ :‬ب��ا این وجود در صادرات محصوالت موردنظر‪،‬‬ ‫صادرکنندگان ایرانی دست و پا بسته نیستند‪.‬‬ ‫و استفاده‌های مختلف ازجمله جدول تبدیل کنیم‬ ‫و این مهم باعث می‌شود خیلی جلوتر از آن باشیم‬ ‫که تاکنون پیش رفته‌ایم‪.‬‬ ‫ای��ن تولیدکننده ل��وازم معدنی و دس��تگاه‌های‬ ‫حفاری با اش��اره به مزایای زیست‌محیطی استفاده‬ ‫از س��نگ‪ ،‬ادامه داد‪ :‬جدولی که با س��یمان درست‬ ‫می‌ش��ود پس از مدتی خورده شده و ضمن اینکه‬ ‫منظره را زشت می‌کند‪ ،‬نخاله‌هایی هم به طبیعت‬ ‫بازمی‌گردان��د اما اس��تفاده از ضایعات س��نگ در‬ ‫جدول باعث می‌ش��ود هم ارزان‌تر از بلوک سیمان‬ ‫دربیای��د‪ ،‬هم زیباتر ش��ود و هم با محیط‌زیس��ت‬ ‫سازگار باشد‪.‬‬ ‫شمشادی دراین‌باره از اهمیت نقش شهرداری‌ها‬ ‫سخن گفت و بیان کرد‪ :‬اگر شهرداری‌ها خودشان‬ ‫در اطراف خیابان‌ها به س��اخت جداول سنگی بها‬ ‫دهند یا در بناهای مختلف به‌جای سیمان از سنگ‬ ‫اس��تفاده کنند‪ ،‬این مهم فرهنگ‌سازی می‌شود و‬ ‫مردم هم یاد می‌گیرند‪ .‬او اظهار کرد‪ :‬ما باید کار را‬ ‫از مراکز مهم شروع کنیم و جاهایی مثل شهرداری‬ ‫بای��د محک��م روی این موضوع پافش��اری کنند تا‬ ‫پیمانکار به این سمت سوق داده شود‪.‬‬ ‫ای��ن تولیدکننده ل��وازم معدنی و دس��تگاه‌های‬ ‫حفاری با اش��اره به وضعی��ت خیابان‌ها و اقدامات‬ ‫شهرداری‌های کش��ورهایی همچون ترکیه‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬ش��هرداری ترکیه س��عی می‌کند از سنگ در‬ ‫بناه��ا و کف خیابان‌ها اس��تفاده کند‪ .‬چند س��الی‬ ‫است که آنها به سمت سنگ کوبیک پیش رفته‌اند‪،‬‬ ‫در حالی که در کش��ور ما خیلی کم به این مسئله‬ ‫اهمیت داده می‌شود‪.‬‬ ‫مجری طرح احیاء‪ ،‬فعال‌س��ازی و توسعه معادن‬ ‫کوچک‌مقیاس خبر داد‪ :‬پیش��نهاد تفویض بررسی‬ ‫و تایی��د مصوبه‌های ش��ورای هماهنگ��ی کارگروه‬ ‫احیاء‪ ،‬فعال‌س��ازی و توسعه معادن کوچک‌مقیاس‬ ‫از طرف شورای‌عالی معادن به معاونت امور معادن‬ ‫و صنای��ع معدنی وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‪،‬‬ ‫مطرح شد که با عنایت به تبصره ‪ ۴‬ماده ‪ ۱۲‬قانون‬ ‫مع��ادن‪ ،‬رای قطع��ی و الزم‌االجرای ش��ورای‌عالی‬ ‫ن نیوز ‪ ،‬سیدرضا‬ ‫معادن خواهد بود‪ .‬به گزارش معد ‌‬ ‫عظیم��ی عنوان ک��رد‪ :‬تاکنون در بخ��ش معدن‪،‬‬ ‫صندوق‌های جس��ورانه خطرپذیر شکل نگرفته اما‬ ‫به دنبال هماهنگی تشکیل این صندوق‌ها هستیم‪.‬‬ ‫عظیم��ی درباره جزئیات ش��کل‌گیری نخس��تین‬ ‫ق خطرپذیر گفت‪ :‬یک��ی از این صندوق‌ها‬ ‫صن��دو ‌‬ ‫درحال‌حاض��ر ب��ا حمای��ت و هماهنگ��ی یکی از‬ ‫مجموعه‌های تامین س��رمایه در حال شکل‌گیری‬ ‫است‪ ،‬برای ایجاد این صندوق‌ها ‪ ۳‬بخش حقیقی و‬ ‫حقوقی نیاز است که باید در کنار هم قرار گیرند و‬ ‫بخشی از آن را صندوق حمایت می‌کند‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫‪ ۲‬مجموع��ه درحال‌حاضر اعالم آمادگی کرده‌اند و‬ ‫مجموعه سوم را نیز ما معرفی کردیم که در شرف‬ ‫نهایی‌س��ازی اس��ت‪ .‬اگر این موضوع نهایی ش��ود‪،‬‬ ‫طرح‌ه��ای معدن��ی و اس��تارت‌آپ‌هایی که توجیه‬ ‫اولیه فنی و اقتصادی داش��ته باش��ند از سوی این‬ ‫مجموعه حمایت می‌ش��وند یا مجموعه‌های جدید‬ ‫برای راه‌اندازی به‌وس��یله فرابورس تامین س��رمایه‬ ‫می‌شوند‪ .‬به گفته عظیمی‪ ،‬برای اینکه سرمایه‌گذار‬ ‫آسوده خاطر باش��د‪ ،‬بررسی‌های فنی اولیه مربوط‬ ‫ب��ه این معادن از س��وی گ��روه مش��ترک فنی از‬ ‫زیرمجموعه صندوق انجام خواهد شد‪ .‬مجری طرح‬ ‫احیاء‪ ،‬فعال‌س��ازی و توسعه معادن کوچک‌مقیاس‬ ‫بر کارگروه��ی در بخش معدن تاکید کرد و گفت‪:‬‬ ‫اعتقاد نداشتن به کا ِر گروهی و نبود زیرساخت‌ها از‬ ‫عواملی هستند که مانع توسعه این بخش می‌شوند‪.‬‬ ‫وی در ادامه عنوان کرد‪ :‬اطالعات معادن کوچک‬ ‫‪ ۵‬اس��تان کش��ور آماده شد و امس��ال عالوه بر ‪۵‬‬ ‫استان‪ ۱۵ ،‬استان دیگر وارد طرح احیا و فعال‌سازی‬ ‫معادن کوچک می‌ش��وند‪ .‬عظیمی جای ایده‌های‬ ‫اس��تارت‌آپی در بخ��ش مع��دن را خالی دانس��ت‬ ‫و اضاف��ه کرد‪ :‬متاس��فانه تاکن��ون از این موضوع‬ ‫غافل بوده‌ایم‪ ،‬در حالی که ایده‌های اس��تارت‌آپی‬ ‫می‌توانن��د نق��ش هماهنگی و تس��هیل‌کننده در‬ ‫این بخش ایفا کنند و ما از ایده‌های اس��تارت‌آپی‬ ‫در معدن برای شناس��ایی معدنکار و س��رمایه‌گذار‬ ‫استقبال می‌کنیم‪.‬‬ ‫مج��ری ط��رح احی��اء‪ ،‬فعال‌س��ازی و توس��عه‬ ‫مع��ادن کوچک‌مقیاس تاکید کرد‪ :‬اس��تارت‌آپ‌ها‬ ‫در زمین��ه شفاف‌س��ازی و بهینه‌س��ازی می‌توانند‬ ‫بس��یار موثر باش��ند‪ .‬در بخش معدن بررسی‌های‬ ‫ارزیابی کارشناس��ی محدوده‌ه��ای معدنی‪ ،‬نیاز به‬ ‫توجه بیش��تری دارند که اس��تارت‌آپ‌ها می‌توانند‬ ‫زیرس��اخت خدمات کارشناس��ی به ای��ن بخش را‬ ‫ایجاد کنند‪ .‬وی با اش��اره ب��ه اینکه ظرفیت بالقوه‬ ‫معادن کوچک و متوس��ط با مع��ادن بزرگ برابری‬ ‫می‌کند‪ ،‬گفت‪ :‬ما روی معادن غیرفعال‪ ،‬زیرظرفیت‬ ‫و دارای مزیت نسبی کار می‌کنیم‪ .‬معادن کوچک‬ ‫ما با حمایت‌ها و توجه اولیه شکل گرفته و به‌تدریج‬ ‫جایگاه خود را در بازار پیدا خواهد کرد‪.‬‬ ‫عظیم��ی افزود‪ :‬این حمای��ت می‌تواند در زمینه‬ ‫تقسیط یا لحاظ کردن استخراج واقعی برای حقوق‬ ‫دولتی‪ ،‬معافیت‌های مالیاتی‪ ،‬معافیت‌های گمرکی‬ ‫و‪ ...‬باشد و بین ‪ ۱‬تا ‪ ۳‬سال زمان نیاز دارد تا معدن‬ ‫در شرایط اقتصادی قرار گیرد‪.‬‬ ‫مجری طرح احیاء‪ ،‬فعال‌س��ازی و توسعه معادن‬ ‫کوچک‌مقیاس عنوان کرد‪ ۱۰ :‬معدن آهن پالسری‬ ‫در سیس��تان و بلوچستان در مدار فعال‌سازی قرار‬ ‫گرفته اس��ت‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬ب��ه زودی یک واحد‬ ‫فرآوری آهن پالس��ری در سیستان و بلوچستان با‬ ‫سرمایه‌گذاری یکی از شرکت‌های بزرگ فوالدی در‬ ‫قالب طرح معادن کوچک به بهره‌برداری می‌رسد‪.‬‬ ‫عظیم��ی همچنین بیان کرد‪ :‬تش��کل‌های معدنی‬ ‫می‌توانند در معرفی معادن به ش��کل منطقه‌ای در‬ ‫استان‌ها نقش کلیدی داشته باشند‪.‬‬ ‫مجری طرح احیاء‪ ،‬فعال‌س��ازی و توسعه معادن‬ ‫کوچک‌مقیاس بیان کرد‪ :‬س��ال گذشته ‪ ۳۶‬معدن‬ ‫س��نگ‌آهن و زغال‌س��نگ در قالب ط��رح معادن‬ ‫کوچک اقدام به تامین مواد اولیه واحدهای صنایع‬ ‫معدنی میدکو کردند‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬س��ازندگان دس��تگاه‌های فرآوری‬ ‫می‌توانن��د در قال��ب این طرح با مع��ادن کوچک‬ ‫همکاری کنند‪.‬‬
‫صنایع‌معدنی غیرفلزی‬ ‫سه‌شنبه‬ ‫‪ 24‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 8‬رمضان ‪ 1440‬‬ ‫‪ 14‬مه ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره‪164‬‬ ‫روی‌خط‌خبر‬ ‫تحریم صنایع معدنی‬ ‫موضوع تازه‌ای نیست‬ ‫معاون خانه صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت ایران با‬ ‫بی��ان اینکه تحریم‌های امری��کا موضوع جدیدی‬ ‫نیست و در گذشته هم وجود داشته است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫برای مقابله با تحریم ابت��دا باید خودتحریمی‌ها‬ ‫را برداریم‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری میزان‪ ،‬بیژن پناهی‌زاده‬ ‫درب��اره تحریم صنایع فلزی و معدنی اظهار کرد‪:‬‬ ‫امری��کا به دنبال این اس��ت مبادی ک��ه ایران از‬ ‫طری��ق آنه��ا ارزآوری دارد را مس��دود کند که‬ ‫تولیدات فل��زی و صادرات بخش معدنی ازجمله‬ ‫این مبادی هستند‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه تحریم‌ه��ای امریکا موضوع‬ ‫جدیدی نیس��ت و در گذش��ته هم وجود داشته‬ ‫است‪ ،‬افزود‪ :‬موضوع اصلی این است که در چند‬ ‫سال گذش��ته در داخل کش��ور با خودتحریمی‬ ‫روبه‌رو ش��دیم‪ ،‬به عنوان نمونه صادرات س��نگ‬ ‫آهن‪ ،‬مواد معدنی و س��نگ تزئین��ی را به بهانه‬ ‫فرآوری ممنوع کردیم ام��ا نه‌تنها فرآوری انجام‬ ‫نشد بلکه بازارهای صادراتی خود را نیز از دست‬ ‫دادیم‪ .‬دبیر کارگروه ویژه اقتصاد مقاومتی بخش‬ ‫خصوص��ی تصریح کرد‪ :‬در چند س��ال گذش��ته‬ ‫تدبیر بهت��ری در این زمینه داش��تیم و واردات‬ ‫ماش��ین‌آالت این بخش ب��دون محدودیت انجام‬ ‫می‌شد و در مقابل مانع صادرات نیز نمی‌شدیم‪.‬‬ ‫پناهی‌زاده گفت‪ :‬برای مقابله با تحریم ابتدا باید‬ ‫خودتحریمی‌ه��ا را برداریم و اجازه دهیم فعاالن‬ ‫این بخش‪ ،‬ماشین‌آالت معدنی را بدون پرداخت‬ ‫عوارض وارد کنند‪ ،‬صادرات سنگ تزئینی خام را‬ ‫آزاد و همچنین صادرات س��نگ‌آهن‌های با عیار‬ ‫پایی��ن را ص��ادر کنیم و آنهایی ک��ه عیار باالیی‬ ‫دارند را ب��رای فرآوری نگه‌داری��م‪ .‬وی در ادامه‬ ‫تصریح کرد‪ :‬باید اتاق فکر صنایع معدنی تشکیل‬ ‫ش��ود تا بتواند راه‌ه��ای ارزآوری در این بخش را‬ ‫تعیین کند و مشکالت و موانع را برطرف کرده تا‬ ‫بتوانیم با تحریم مقابله کنیم‪ .‬دبیر کارگروه ویژه‬ ‫اقتصاد مقاومتی بخش خصوصی تاکید کرد‪ :‬باید‬ ‫برای مقابله با تحریم با کمک بخش خصوصی به‬ ‫دنبال راه‌های جایگزین باشیم تا کمترین آسیب‬ ‫را ببینیم‪.‬‬ ‫انتشار گزارشی ناامیدکننده‬ ‫از یک سیمان‌ساز‬ ‫درحالی‌که در روزهای گذش��ته ش��اهد انتشار‬ ‫گزارش‌هایی مطلوب از ش��رکت‌های تولیدکننده‬ ‫س��یمان بودیم اما س��یمان قائن با انتشار گزارش‬ ‫حسابرس��ی ش��ده عملک��رد س��ال ‪ ۱۳۹۷‬خ��ود‬ ‫نتوانست انتظارات سهامدارانش را برآورده کند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش بورس‌نی��وز از نکات قاب��ل توجه‬ ‫صورت‌های مالی س��االنه حسابرس��ی ش��ده این‬ ‫ش��رکت در مقایس��ه با عملکرد سال مالی ‪،۱۳۹۶‬‬ ‫کاه��ش ح��دود ‪ ۴۵.۰۰۰‬تن��ی مجم��وع ان��واع‬ ‫محصوالت تولیدی بوده که بخش عمده‌ای از آن به‬ ‫دلیل کاهش محسوس فروش سیمان پاکتی تیپ‬ ‫‪ ۲‬صادراتی بوده اس��ت‪ .‬بر این اساس‪ ،‬درحالی‌که‬ ‫ش��رکت سیمان قائن در س��ال مالی ‪ ۱۳۹۶‬موفق‬ ‫به ف��روش بیش از ‪ ۴۲۲.۰۰۰‬تن س��یمان پاکتی‬ ‫تیپ ‪ ۲‬صادراتی ش��ده بود‪ ،‬در س��ال ‪ ۱۳۹۷‬تنها‬ ‫موف��ق به ص��ادرات ‪ ۱۸۶.۰۰۰‬تن از این محصول‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬کاهش حدود ‪۵‬درصدی تناژ فروش‬ ‫شرکت و نیز افت محسوس صادرات سیمان تیپ‬ ‫‪ ،۲‬از اصلی‌تری��ن دالیل کاه��ش ‪ ۷‬درصدی و ‪۱۴‬‬ ‫میلیارد ریالی مبلغ فروش و نیز ‪ ۳‬درصدی س��ود‬ ‫خالص این شرکت در سال مالی ‪ ۱۳۹۷‬بوده است‪.‬‬ ‫دوره آموزشی مشخصات‬ ‫‌سیمان مصرفی‬ ‫در بتن‌های آماده‬ ‫در راس��تای الزامات قانونی فراگیری دوره‌های‬ ‫مقاومت بتن در امر ساخت‌وس��از‪ ،‬همایش��ی دو‬ ‫روزه ب��ا حض��ور ‪ ۵۰‬نف��ر از مدیران‪ ،‬رئیس��ان و‬ ‫کارشناسان بتن‌ساز استان کرمان به همت اداره‬ ‫کل اس��تاندارد اس��تان کرمان و س��یمان ماهان‬ ‫کرم��ان برگزار ش��د‪ .‬به گ��زارش روابط عمومی‬ ‫ش��رکت س��یمان ماهان کرمان‪ ،‬در این نشست‬ ‫علیرض��ا رحمت��ی اس��تاد آموزش ای��ن دوره به‬ ‫اتفاق بتن‌سازان ش��رکت‌کننده در دوره یادشده‬ ‫از بخش‌ه��ای مختل��ف کارخانه س��یمان ماهان‬ ‫کرم��ان ازجمله فرآین��د تولید س��یمان و نحوه‬ ‫صحیح اس��تفاده س��یمان در تولید بتن همراه با‬ ‫توضیحات فنی ش��یرزاد احمدیان مدیر کارخانه‬ ‫سیمان ماهان بازدید میدانی انجام دادند‪.‬‬ ‫افزایش بهره‌وری صنعت فوالد با خصوصی‌سازی‬ ‫بس��یاری از صنایع از جمله صنعت فوالد با خصوصی‌سازی‬ ‫می‌توانند ضمن به صفر رس��یدن رانت‪ ،‬بهره‌وری و اش��تغال‬ ‫بیش��تری داش��ته باش��ند و با مطرح ش��دن این موضوع در‬ ‫کمیس��یون اقتص��ادی دولت‪ ،‬به نظر می‌رس��د قدرت‪ ،‬معیار‬ ‫انتخ��اب ش��رکت‌های اولیه ب��رای این امر اس��ت‪ .‬به گزارش‬ ‫بورس‌نی��وز‪ ،‬احمد خ��وروش درب��اره واگذاری س��هم دولت‬ ‫در ش��رکت‌های بزرگ بورس��ی اظهار کرد‪ :‬درحال‌حاضر اگر‬ ‫بخواهیم وضعیت خصوصی‌سازی ایران را بررسی کنیم به نظر‬ ‫نمی‌رسد که حتی با واگذاری‌هایی هم که تا کنون انجام شده‪،‬‬ ‫باز هم به طور کامل پای دولت از ش��رکت‌ها بیرون کش��یده‬ ‫ش��ده باش��دو هنوز رد پ��ای آنها در برخ��ی تصمیم‌گیری‌ها‬ ‫مشاهده می‌ش��ود‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬این مسئله به گونه‌ای است‬ ‫ک��ه همچن��ان ‪ ۸۵‬تا ‪ ۹۰‬درصد از ش��رکت‌ها ب��ه روش‌های‬ ‫مختل��ف در گ��رو دولت بوده و دولت آنه��ا را اداره می‌کند و‬ ‫به نوعی می‌توان گفت که هنوز خصولتی هس��تند‪ .‬خوروش‬ ‫با اش��اره به بیانات رهبر معظم انقالب پیرامون رونق تولید و‬ ‫رونق اشتغال عنوان خاطرنش��ان کرد‪ :‬به نظر می‌رسد دولت‬ ‫با این معیار‪ ،‬به این نتیجه رس��یده است که بخش‌های فوالد‬ ‫به بخش‌های خصوصی انتقال پیدا کند تا بهره‌وری بیشتری‬ ‫داش��ته باش��ند‪ .‬این عضو هیات‌مدیره انجمن تولیدکنندگان‬ ‫فوالد ایران تاکید کرد‪ :‬بدون شک تحقق چنین مسئله‌ای در‬ ‫بسیاری از زمینه‌ها از جمله تامین ارز می‌تواند برای شرکت‌ها‬ ‫بهتر باش��د زیرا هنگامی که یک ش��رکت دولتی اس��ت‪ ،‬باید‬ ‫فرآین��د اداری خود را طی کند و بخش��ی از ارز با یک فاصله‬ ‫زمانی طوالنی‌تری به صنعت بازگردد‪ .‬خوروش معتقد اس��ت‬ ‫اقتص��اد آزاد می‌تواند حال صنعت را خ��وب کند و دولت در‬ ‫این بین باید فقط به کنترل و نظارت بپردازد‪ .‬وی با اشاره به‬ ‫سایر مزایای خصوصی‌سازی واحدهای صنعتی گفت‪ :‬افزایش‬ ‫بهره‌وری‪ ،‬تسهیل فرآیند مالیاتی‪ ،‬اشتغال بیشتر‪ ،‬جلوگیری از‬ ‫رانت و کوتاه شدن دست دالالن و سوءاستفاده‌گران‪ ،‬از جمله‬ ‫مزیت‌هایی اس��ت ک��ه می‌توان با خروج دول��ت از واحدهای‬ ‫تولیدی ش��اهد آن بود‪ .‬خوروش همچنین به جلساتی که به‬ ‫تازگی در اتاق بازرگانی و دولت برگزار‌شد اشاره و اظهار کرد‪:‬‬ ‫بر اس��اس اطالعاتی که ما داریم‪ ،‬به نظر می‌رس��د دولت در‬ ‫تحقق این امر در این بازه زمانی‪ُ ،‬مصر باشد و هر چه سریع‌تر‬ ‫آن را به نتیجه برساند‪.‬‬ ‫استقبال آلمانی‌ها از احیای سیمان ری‬ ‫گروه معدن‪:‬‬ ‫چندی‌پیش ش��هردار تهران پیش��نهاد تبدیل‬ ‫کارخان��ه س��یمان ری به موزه صنعت س��یمان‬ ‫و مجموع��ه گردش��گری را به کمیس��یون لوایح‬ ‫دولت ارائه کرد‪ .‬بنای یادش��ده در س��ال ‪۱۳۹۷‬‬ ‫در فهرس��ت آثار ملی به ثبت رسید و هم‌اکنون‬ ‫از س��رمایه‌های ملی کشور به‌ش��مار می‌رود‪ .‬این‬ ‫روزه��ا نیز س��فیر آلمان در ایران ب��ه دعوت و با‬ ‫همراهی ش��هردار تهران از کارخانه س��یمان ری‬ ‫بازدید کرد‪.‬‬ ‫ش��هردار تهران در این بازدید «کلور برشتولد»‬ ‫را با پیشینه تاریخی و صنعتی این کارخانه آشنا‬ ‫ک��رد و او را در جریان برنامه ش��هرداری تهران‬ ‫برای احیای این مجموع��ه صنعتی قدیمی قرار‬ ‫داد‪.‬‬ ‫س��یمان ری نخستین کارخانه س��یمان ایران‬ ‫است و در سال ‪ ۱۳۱۲‬از سوی مهندسان آلمانی‬ ‫س��اخته شد‪ .‬برشتولد نیز با اش��اره به تجهیزات‬ ‫آلمان��ی موج��ود در ای��ن محل‪ ،‬س��یمان ری را‬ ‫نش��ان‌دهنده رواب��ط صنعتی دیرینه دو کش��ور‬ ‫دانست و از پیشنهاد شهردار تهران برای تشویق‬ ‫ش��رکت‌های آلمانی به مشارکت در طرح احیای‬ ‫این مجموعه صنعتی مش��تاقانه اس��تقبال کرد‪.‬‬ ‫براس��اس طرحی ک��ه به تصویب هی��ات وزیران‬ ‫رسیده است‪ ،‬کارخانه سیمان ری به‌عنوان اثری‬ ‫با ارزش میراث صنعتی احیا و بازتعریف می‌شود‪.‬‬ ‫حناچ��ی که باره��ا در صحبت‌های خ��ود از این‬ ‫کارخان��ه نام برده بود‪ ،‬این پ��روژه را گامی برای‬ ‫سفیر آلمان در ایران‪ ،‬با اشاره به تجهیزات آلمانی‬ ‫موجود در این محل‪ ،‬سیمان ری را نشان‌دهنده روابط‬ ‫صنعتی دیرینه دو کشور دانست و از پیشنهاد شهردار‬ ‫تهران برای تشویق شرکت‌های آلمانی به مشارکت در‬ ‫احیای این مجموعه صنعتی مشتاقانه استقبال کرد‬ ‫باززنده‌س��ازی ارزش‌های معماری معاصر ایران و‬ ‫پاسداری از میراث ناملموس صنعتی و اجتماعی‬ ‫بخش��ی از تهران دانس��ت و گفت‪ :‬خروج صنایع‬ ‫فرصتی برای باززنده‌س��ازی فضای موثر شهری‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹تاریخچه سیمان ری‬ ‫به گزارش پایگاه اطالع‌رس��انی دولت‪ ،‬کارخانه‬ ‫س��یمان ری به عنوان نخس��تین مجموعه تولید‬ ‫سیمان در کشور و خاورمیانه‪ ،‬در سال ‪ ۱۳۱۲‬در‬ ‫منطقه مرکزی شهر ری گشایش شد اما با توسعه‬ ‫شهر و لزوم توسعه خدمات شهری و لزوم کاهش‬ ‫آلودگی‪ ،‬از سال ‪ ۱۳۶۴‬تعطیل شد‪.‬‬ ‫قرارگیری کارخانه س��یمان در بافت تاریخی و‬ ‫قدیمی شهر ری و نیز همجواری با بناهای تاریخی‬ ‫و ارزش��مندی چون تپه باستانی دژ رشکان‪ ،‬برج‬ ‫تاریخی طغرل‪ ،‬باروی تاریخی ش��هر ری‪ ،‬چشمه‬ ‫عل��ی و گورس��تان تاریخ��ی ابن‌بابوی��ه و بقعه‬ ‫بی‌بی‌زبیده‪ ،‬حرم شاه‌عبدالعظیم و کاروانسراهای‬ ‫عباسی و قاجاری و درنتیجه موقعیت ویژه برای‬ ‫گردش��گران و خدمات گردشگری‪ ،‬به این مکان‬ ‫جایگاه ارزشمندی بخشیده است‪.‬‬ ‫‹ ‹سیمان ری‪ ،‬سرمایه ملی‬ ‫محمدرضا مارانی‪ ،‬مدیر پیشین تصفیه کارخانه‬ ‫س��یمان ری با اشاره به اینکه تجهیزات و وسایل‬ ‫قدیمی این کارخانه جزو س��رمایه ملی و متعلق‬ ‫به همه مردم کش��ور اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬کارخانه‬ ‫سیمان ری به عنوان نخستین خط تولید سیمان‬ ‫کش��ور کار خود را در شهرس��تان ری آغاز کرده‬ ‫و درت�لاش هس��تیم تجهیزات خ��ط تولید این‬ ‫کارخان��ه را ترمی��م کنیم و در معرض تماش��ای‬ ‫عموم قرار دهیم‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش خبرگزاری صداوس��یما‪ ،‬مارانی در‬ ‫ادامه خاطرنش��ان کرد‪ :‬قرار بود این موزه در روز‬ ‫جهانی صنعت گش��ایش شود اما کارهای قانونی‬ ‫موزه صنعت سیمان در شهر ری انجام شده و به‬ ‫ثبت رسیده اس��ت که تا پایان سال قطعاتی که‬ ‫دارای اهمیت بوده رونمایی خواهد شد‪.‬‬ ‫وی همچنین درباره کتیبه حکاکی شده تصویر‬ ‫قاجاری باقی‌مانده از کوه بی‌بی ش��هربانو که در‬ ‫زمان فعال ب��ودن کارخانه چه سرنوش��تی پیدا‬ ‫ک��رده و اکنون در کجا نگهداری می‌ش��ود و چرا‬ ‫به عنوان آثار تاریخی به سازمان میراث فرهنگی‬ ‫و گردش��گری تحویل داده نمی‌شود‪ ،‬گفت‪ :‬این‬ ‫کتیبه متعلق به کارخانه س��یمان ری بوده و در‬ ‫اختیار موزه‌صنعت س��یمان اس��ت که در محل‬ ‫موزه کارخانه نگهداری می‌شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬مسئوالن س��ازمان میراث فرهنگی‬ ‫ه��م این آثار را در گذش��ته از م��ا مطالبه کرده‬ ‫بودند اما چون ما موزه‌دار میراث فرهنگی صنعت‬ ‫سیمان هستیم و این موزه به ثبت رسیده است‪،‬‬ ‫خودم��ان از آن نگهداری می‌کنیم همان‌گونه که‬ ‫تاکنون این کار را انجام داده‌ایم‪.‬‬ ‫این محل به عنوان موزه صنعت کشور مصوب‬ ‫ش��ده اس��ت و موافقت اصولی س��ازمان میراث‬ ‫فرهنگی را نی��ز دریافت کرده‌ای��م و بقایای این‬ ‫کتیب��ه قاج��اری هم در ای��ن موزه ب��ه نمایش‬ ‫درخواهد آمد‪.‬‬ ‫‹ ‹سیمان ری‪ ،‬تاریخ فناوری سیمان‬ ‫افزون ب��ر این‪ ،‬در این کارخانه از نظر معماری‬ ‫نیز حجم‌های ب��زرگ بناهای بتن��ی با فرم‌های‬ ‫خالص هندسی مانند استوانه و مکعب‌مستطیل‬ ‫در ترکیب��ی خالص کنار یکدیگ��ر قرار گرفته‌اند‬ ‫که س��بک راسیونالیس��تی صنعتی را به نمایش‬ ‫می‌گذارند‪ .‬گفتنی است‪ ،‬این بنا از لحاظ تاریخی‪،‬‬ ‫معاصر با ساختمان دانش��گاه تهران و موزه ملی‬ ‫است و نماد تاریخ فناوری صنعت سیمان قلمداد‬ ‫نرخ انواع بلوک سیمانی‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬از دیگر س��و رس��یدگی نکردن به این‬ ‫مجموع��ه باارزش باعث ش��ده نه‌تنه��ا از حالت‬ ‫تاریخ��ی خارج ش��ود‪ ،‬بلکه به دلی��ل قرارگیری‬ ‫در بافت مس��کونی‪ ،‬مزاحمت و ناراحتی ساکنان‬ ‫و اهال��ی را نیز به همراه داش��ته باش��د‪ .‬بنابراین‬ ‫س��اماندهی و بازآفرینی این محل��ه با انجام یک‬ ‫پروژه محرک توسعه‪ ،‬ضرورت دارد و اقدام مهمی‬ ‫در نگهداشت میراث صنعتی معاصر‪ ،‬حفظ هویت‬ ‫آن و انتقال به آیندگان است‪.‬‬ ‫همچنی��ن موقعی��ت اس��تراتژیک مح��دوده‬ ‫قرارگی��ری کارخان��ه‪ ،‬زیرس��اخت‌های موجود و‬ ‫مساحت قابل‌توجه به آن کارکردی فرامنطقه‌ای‬ ‫بخشیده و با توجه به جریان بین‌المللی استفاده‬ ‫دوب��اره از کارخانه‌های مت��روک مانده مربوط به‬ ‫ابتدای تاریخ صنعت��ی حفظ و انتقال ارزش‌های‬ ‫نخس��تین کارخانه س��یمان پایتخت که ‪ ۳‬دهه‬ ‫رونق این صنعت در کش��ور را به‌عهده داش��ته‪،‬‬ ‫می‌تواند الگویی برای موارد مشابه باشد‪.‬‬ ‫از این‌رو با توجه به موارد یادش��ده‪ ،‬شهرداری‬ ‫تهران پیش��نهاد ص��دور مجوز اس��تفاده از این‬ ‫کارخانه به منظور مرمت‪ ،‬بازس��ازی و تبدیل آن‬ ‫به موزه صنعت س��یمان و مجموعه گردشگری با‬ ‫کاربری‌های فرهنگ��ی‪ ،‬اجتماعی و اقتصادی در‬ ‫راس��تای ارائه خدمات هرچه مطلوب‌تر به مردم‬ ‫تهران‪ ،‬ش��هر ری و منطقه جنوب شرق تهران و‬ ‫گردشگران داخلی و خارجی به مدت ‪ ۹۰‬سال را‬ ‫برای سیر مراحل بررسی و تصویب هیات وزیران‬ ‫ارائه کرده است‪.‬‬ ‫نرخ انواع سیمان و پودر سنگ‬ ‫محصول‬ ‫مشخصات‬ ‫قیمت (قالبی)‪ -‬به تومان‬ ‫توضیحات‬ ‫محصول‬ ‫مشخصات‬ ‫قیمت (قالبی)‪ -‬به تومان‬ ‫توضیحات‬ ‫بلوک لیکا ‪15‬‬ ‫‪15×20×50‬‬ ‫‪2040‬‬ ‫لیکای اصل ‪ ،‬با حمل‬ ‫پودر سنگ ‪ 25‬کیلویی‬ ‫کیسه‬ ‫‪1800‬‬ ‫بدون حمل‬ ‫بلوک لیکا ‪20‬‬ ‫‪20×20×40‬‬ ‫‪2500‬‬ ‫لیکای اصل ‪ ،‬با حمل‬ ‫پودر سنگ ‪ 15‬کیلویی‬ ‫کیسه‬ ‫‪1200‬‬ ‫بدون حمل‬ ‫بلوک طرح لیکا ‪7‬‬ ‫‪7×20×40‬‬ ‫‪560‬‬ ‫درجه‪ ،۱‬بدون حمل‬ ‫سیمان سفید ‪ 50‬کیلویی‬ ‫کیسه‬ ‫‪14000‬‬ ‫بدون حمل‬ ‫بلوک طرح لیکا ‪20‬‬ ‫‪20×20×40‬‬ ‫‪900‬‬ ‫درجه ‪ ،1‬سبک‪ ،‬بدون حمل‬ ‫سیمان سفید ‪ 40‬کیلویی‬ ‫کیسه‬ ‫‪۱۲۰۰۰‬‬ ‫بدون حمل‬ ‫بلوک طرح لیکا ‪20‬‬ ‫‪20×20×40‬‬ ‫‪660‬‬ ‫درجه‪ ،۱‬سنگین ‪ ،‬بدون حمل‬ ‫سیمان آکبند پوزوالن تهران‬ ‫کیسه‬ ‫روز‬ ‫با حمل – کامیون‬ ‫ ‬
‫درحالی‌که فوالدس��ازان می‌گویند ف��والد در بازار داخلی‬ ‫ب��ه مرات��ب ارزان‌ت��ر از نرخ‌ه��ای جهانی عرضه می‌ش��ود‪،‬‬ ‫خودروس��ازان می‌گویند که فوالد موردنیازش��ان را با نرخ‬ ‫جهانی تهیه می‌کنند‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬با توجه به افزایش نرخ ارز‪ ،‬تولیدکنندگان‬ ‫فوالد تمایل بیشتری به صادرات محصوالت فوالدی به‌جای‬ ‫عرضه به بازار داخل پیدا کرده‌اند و حتی برای پاس��خگویی‬ ‫ب��ه نیاز بازار داخلی‪ ،‬مبنای ن��رخ را قیمت‌های جهانی قرار‬ ‫می‌دهند‪ .‬در پیگیری‌های انجام ش��ده‪ ،‬انجمن فوالدسازان‬ ‫این موضوع را تکذیب کرد؛ با این حال انجمن خودروسازان‬ ‫ب��ر این موض��ع تاکید می‌کن��د‪ .‬در ادامه روای��ت متناقض‬ ‫فوالد کیلویی چند؟‬ ‫دو انجم��ن صنعت��ی را از نرخ و وضعیت عرض��ه فوالد در‬ ‫داخل می‌خوانید‪ :‬س��یدبهادر احرامی��ان نایب‌رئیس انجمن‬ ‫تولیدکنندگان فوالد ایران اظهار کرد‪ :‬اینکه تولیدکنندگان‬ ‫ف��والد بخواهند برای عرضه ف��والد در بازارهای داخلی نرخ‬ ‫ب��ازار جهانی را مبن��ا قرار دهند‪ ،‬صحیح نیس��ت‪ .‬اگر روی‬ ‫اعداد و ارقام راستی‌آزمایی انجام شود‪ ،‬مشخص خواهد شد‬ ‫که به طور میانگین نرخ فوالد در بازار ایران در مقایس��ه با‬ ‫جهان ارزان‌ترین اس��ت‪ .‬به ط��ور نمونه در بازار داخلی نرخ‬ ‫میلگرد س��اختمانی که پرمصرف‌ترین کاالی فوالدی است‪،‬‬ ‫در س��ال ‪ ۱۳۹۷‬معادل نرخ براده جهان��ی بوده و این مهم‬ ‫در مقایس��ه با سایت‌ها و آماری که اعالم می‌شود‪ ،‬به‌راحتی‬ ‫قابل مقایسه و راستی‌آزمایی است‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬البته در‬ ‫کااله��ای کم‌مصرف مقداری قیمت‌ها به قیمت‌های جهانی‬ ‫نزدیک‌تر هس��تند اما در بیش��تر محصوالت فوالدی‪ ،‬فوالد‬ ‫ایران بس��یار ارزان‌تر حت��ی از چین که ب��ه عنوان دومین‬ ‫بازار ارزان جهان شناخته می‌ش��ود‪ ،‬قیمت‌گذاری و عرضه‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬نایب‌رئیس انجم��ن تولیدکنندگان ف��والد ایران‬ ‫در زمینه موضوع جذابیت‌های صادرات برای فوالدس��ازان‬ ‫نس��بت به ب��ازار داخل اظهار کرد‪ :‬این موض��ع به دو دلیل‬ ‫صحیح نیس��ت چراکه تولید ما دو برابر نیاز داخل اس��ت و‬ ‫بازار داخل تغذیه می‌شود همچنین با نگاه به میزان واردات‬ ‫سال گذش��ته می‌بینیم که در تمام رده‌های کاالیی حدود‬ ‫‪ ۵۰‬ت��ا ‪ ۶۰‬درصد کاه��ش واردات داش��ته‌ایم‪ .‬این کاهش‬ ‫واردات بدی��ن معناس��ت که تقاضای ب��ازار داخلی از محل‬ ‫تولید داخل پوشش داده شده است؛ بنابراین اینکه بگوییم‬ ‫تولیدکنندگان فوالد ما بیش��تر به فکر ص��ادرات بوده و از‬ ‫بازار داخل غافل مانده‌اند‪ ،‬براس��اس آمارها ادعایی اش��تباه‬ ‫اس��ت چراکه تولیدات تولیدکنن��دگان ما جایگزین واردات‬ ‫این محصول شده و نیازها را تامین کرده‌اند‪.‬‬ ‫صنایع‌معدنی فلزی‬ ‫سه‌شنبه‬ ‫‪ 24‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 8‬رمضان ‪ 1440‬‬ ‫‪ 14‬مه ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره‪164‬‬ ‫یادداشت‬ ‫صنعت را جایگزین‬ ‫«بالی سیاه» کنیم‬ ‫پیش‌بینی مدیرعامل فوالد مبارکه از سود تقسیمی بین سهامداران در گفت‌وگو با روزگار معدن‪:‬‬ ‫سارا اصغری‬ ‫روزنامه‌نگار‬ ‫امسال سود فوالد مبارکه ‪ ۲‬برابر خواهد شد‬ ‫در شرایط سخت باید امیدواری را به همه تسری داد‬ ‫عکس‪ :‬آیدا فریدی‬ ‫سارا اصغری‪:‬‬ ‫حمیدرضا عظیمیان‪ ،‬مدیرعامل شرکت فوالد‬ ‫مبارکه اصفهان یکش��نبه ‪ ۲۲‬اردیبهشت ‪ ۹۸‬از‬ ‫موسس��ه مطبوعاتی صمت بازدید به‌عمل آورد‪.‬‬ ‫عظیمی��ان در حاش��یه این بازدید در پاس��خ به‬ ‫اینک��ه برای خوانندگان و س��هامداران خود یک‬ ‫خبر خوب بدهید‪ ،‬گفت‪ :‬باید با تمام این شرایط‬ ‫امیدوار بود و این امیدواری را به همه تسری داد‪.‬‬ ‫ف��والد مبارک��ه بزرگ‌تری��ن تولیدکنن��ده‬ ‫ورق‌های فوالدی در خاورمیانه و شمال افریقا و‬ ‫بزرگ‌ترین تولیدکننده آهن اسفنجی در جهان‬ ‫اس��ت‪ .‬این بنگاه صنعتی سهم یک درصدی در‬ ‫تولی��د ناخال��ص داخلی و س��هم ‪ ۵‬درصدی در‬ ‫تولید ناخالص بخش صنعتی را برعهده دارد‪.‬‬ ‫خبرن��گار م��ا ب��ا مدیرعام��ل بزرگ‌تری��ن‬ ‫تولیدکننده آهن اس��فنجی جه��ان گفت‌وگویی‬ ‫انجام داده که در ادامه می‌خوانید‪.‬‬ ‫€ €آیا شرکت فوالد مبارکه به اهداف خود‬ ‫در سال ‪ ۹۷‬دست یافته است؟‬ ‫عملکرد فوالد مبارکه در س��ال گذشته بسیار‬ ‫موفقیت‌آمیز بود و به تم��ام اهداف خود به غیر‬ ‫از بخش صادرات دس��ت یافته است‪ .‬این شرکت‬ ‫توانس��ت در بیشتر بخش‌ها‪ ،‬اهداف ترسیم شده‬ ‫خود را محقق کند‪.‬‬ ‫همچنین اسفند سال گذشته در زمینه تولید‪،‬‬ ‫فوالد مبارکه قادر به ثبت یک رکورد جدید شد‪.‬‬ ‫میزان تولید گندله در س��ال ‪ ۹۷‬نسبت به سال‬ ‫‪ ۹۶‬با ‪ ۲‬درصد رش��د همراه ش��د و میزان تولید‬ ‫محصوالت گرم نیز در دو ش��رکت فوالد مبارکه‬ ‫و فوالد س��با به ‪ ۶‬میلیون و ‪ ۳۵۰‬هزار تن رسید‬ ‫که ‪ ۵۰‬هزار تن بیشتر از برنامه‌ریزی قبلی رشد‬ ‫داشته اس��ت‪ .‬میزان تولید محصوالت سرد یک‬ ‫میلی��ون و ‪ ۵۵۵‬هزار تن بوده و این یعنی تولید‬ ‫محصول یادش��ده‪ ۱۰۰ ،‬هزار تن بیشتر از برنامه‬ ‫محقق شده است‪.‬‬ ‫این ش��رکت توانس��ته در تولی��د محصوالت‬ ‫پوش��ش‌دار نیز از برنامه قبل��ی خود فراتر رود و‬ ‫‪ ۲۹۳‬هزار تن تولید را به ثبت برس��اند همچنین‬ ‫با ات��کا به توان داخلی توانس��ته‌ایم تمامی آهن‬ ‫اس��فنجی موردنیاز کوره‌های قوس الکتریکی و‬ ‫تختال موردنیاز ناحیه نورد گرم را فراهم کنیم‪.‬‬ ‫درکل شرکت فوالد مبارکه نسبت به برنامه‌های‬ ‫تدوین شده خود فراتر از سال گذشته پیش‌رفته‬ ‫است‪.‬‬ ‫€ €وضعی�ت عرضه‌ه�ای ش�رکت ف�والد‬ ‫مبارکه در بورس کاال چگونه است؟‬ ‫به‌طور معمول شرکت فوالد مبارکه بین ‪۱۰۰‬‬ ‫ت��ا ‪ ۱۳۰‬هزار ت��ن در بورس عرض��ه می‌کرد اما‬ ‫برای پیش��گیری از التهاب به‌وجود آمده در بازار‬ ‫در نخس��تین عرضه س��ال ‪ ۹۸‬به میزان ‪ ۲‬برابر‪،‬‬ ‫یعن��ی ‪ ۲۷۰‬هزار تن عرضه در بورس کاال انجام‬ ‫داده است‪ .‬البته در زمینه عرضه محدودیت‌هایی‬ ‫نیز اعمال کرده‌ایم تا همه قادر به خرید شوند‪.‬‬ ‫€ €طرح‌ه�ای توس�عه‌ای ش�رکت ف�والد‬ ‫مبارکه در س�نگان به چه مرحله‌ای رسیده‬ ‫است؟‬ ‫یک طرح توس��عه‌ای ‪ ۵‬میلیون تنی کنسانتره‬ ‫در سنگان در دس��ت اقدام داریم که امیدواریم‬ ‫امس��ال به تولید برس��د‪ .‬اگر ای��ن واحد به مدار‬ ‫تولید برسد‪ ۵ ،‬میلیون تن واحد گندله‌سازی که‬ ‫ب��ا نصف ظرفیت کار می‌کن��د‪ ،‬به ظرفیت کامل‬ ‫خواهد رس��ید و چالش خاص فوالدی امروز ما‪،‬‬ ‫چه دولتی‌ها و چ��ه خصوصی‌ها که تامین مواد‬ ‫اولیه است‪ ،‬برطرف می‌شود‪.‬‬ ‫€ €ش�رکت ف�والد مبارک�ه ب�رای تامی�ن‬ ‫س�نگ‌آهن چه برنامه‌ای ب�رای خود درنظر‬ ‫گرفته است؟‬ ‫ش��رکت فوالدمبارکه برنامه تامین سنگ آهن‬ ‫در س��نگان را برنامه‌ریزی کرده است اما در کل‬ ‫اقدامی ک��ه توازن زنجیره ف��والد را به هم زده‪،‬‬ ‫ای��ن موضوع اس��ت که معدنی‌ها نیز فوالدس��از‬ ‫شدند و جریان متوازن و مداوم تامین مواد اولیه‬ ‫واحدهای فوالدسازی را با مشکل روبه‌رو کردند؛‬ ‫این اشتباهی بوده که در گذشته روی داده است‬ ‫و نباید اجازه می‌دادند معدنی‌ها فوالدساز شوند‪.‬‬ ‫از این‌رو دنبال راهکارهایی هستیم که مواد اولیه‬ ‫را به روش‌های اطمینان‌بخش تامین کنیم‪.‬‬ ‫€ €آیا واردات سنگ‌آهن انجام می‌دهید؟‬ ‫واردات س��نگ‌آهن به کشور نداریم و متاسفانه‬ ‫موضوع این اس��ت که هنوز صادرات س��نگ‌آهن‬ ‫انجام می‌دهی��م‪ .‬از آنجا که نرخ گندله در جهان‬ ‫افزای��ش پیدا ک��رده اس��ت‪ ،‬معدنی‌ه��ا ترجیح‬ ‫می‌دهن��د به ج��ای تامین نیاز داخ��ل‪ ،‬آن را به‬ ‫ن��رخ باالتری صادر کنند و موضوع بدتر اینکه ارز‬ ‫حاصل از آن صرف توس��عه معدن نمی‌شود بلکه‬ ‫صرف توسعه واحدهای فوالدسازی می‌شود و این‬ ‫اقدام اشتباهی است و به شدت مورد انتقاد است‪.‬‬ ‫€ €در زمین�ه تامی�ن الکت�رود گرافیت�ی‪،‬‬ ‫ش�رکت فوالد مبارک�ه با مش�کلی روبه‌رو‬ ‫نیست؟‬ ‫از قبل خریدهای مناس��بی در زمینه الکترود‬ ‫گرافیت��ی انجام داده‌ایم‪ .‬البته ی��ک واحد تولید‬ ‫الکت��رود گرافیتی در اردکان یزد اس��ت که اگر‬ ‫راه‌ان��دازی ش��ود‪ ،‬مش��کالت تا ح��دی برطرف‬ ‫می‌شود اما به دلیل تحریم‌ها بخشی از تجهیزات‬ ‫این واحد هنوز وارد نشده است‪.‬‬ ‫€ €آیا شرکت فوالد مبارکه در زمینه تولید‬ ‫کک سوزنی که ماده اولیه الکترود گرافیتی‬ ‫است‪ ،‬سرمایه‌گذاری انجام داده است؟‬ ‫یک ط��رح مطالعات��ی در زمین��ه تولید کک‬ ‫س��وزنی از س��وی یک ش��رکت دانش‌بنیان در‬ ‫دس��ت اقدام اس��ت که ف��والد مبارک��ه و فوالد‬ ‫خراسان در آن مشارکت دارند‪ .‬این طرح بیشتر‬ ‫در حد پژوهش است و چند ماه است که کار آن‬ ‫آغاز شده است‪.‬‬ ‫ف��والد مبارکه قرار اس��ت که در س��ال جاری‬ ‫‪ ۲‬محص��ول جدی��د وارد بازار کن��د‪ ،‬درباره این‬ ‫ح بیشتری بدهید‪.‬‬ ‫محصوالت توضی ‌‬ ‫فوالد مبارکه امسال قرار است ورق‌هایی برای‬ ‫گاز ترش تولید کن��د‪ .‬گاز ترش محیط خاص و‬ ‫خورندگی باالیی دارد‪ ،‬از این‌رو در مشاوره با یک‬ ‫ش��رکت اروپایی به درجه تولید اسلب برای گاز‬ ‫ترش رس��یده‌ایم‪ .‬برنامه‌ریزی کرده‌ایم که حدود‬ ‫‪ ۵۰۰‬هزار تن در سال تولید داشته باشیم که اگر‬ ‫این ورق‌ها ب��ه بازار بیایند‪ ،‬در این زمینه وزارت‬ ‫نف��ت از واردات این نوع ورق‌ه��ا بی‌نیاز خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬محصول دیگر م��ا ورق رنگی لوازم خانگی‬ ‫است که قرار اس��ت با ظرفیت حدود ‪ ۶۰‬تا ‪۷۰‬‬ ‫هزار تن تولید داشته باشیم‪ .‬این دو نوع محصول‬ ‫درحال‌حاضر وارداتی هستند‪.‬‬ ‫€ €ب�رای تامی�ن آب ف�والد مبارک�ه چ�ه‬ ‫اقدام‌هایی را انجام داده‌اید؟‬ ‫در زمینه مصرف آب دو اقدام اساسی در فوالد‬ ‫مبارکه انجام ش��ده است؛ یکی مصرف آب را به‬ ‫ش��کل بهینه درآورده‌ایم و موضوع دیگر تصفیه‬ ‫پس��اب‌ها اس��ت‪ .‬از ای��ن‌رو آب مصرف��ی فوالد‬ ‫مبارکه از رودخانه زاینده‌رود در حد پایینی قرار‬ ‫دارد‪ .‬در ف��والد مبارکه ب��رای طرح‌های تصفیه‬ ‫آب و بازگش��ت آن ح��دود ‪ ۴۰۰‬میلیارد تومان‬ ‫س��رمایه‌گذاری شده است‪ .‬سال ‪ ۷۲‬تولید فوالد‬ ‫مبارک��ه ‪ ۲.۳‬میلیون تن و مصرف آب ش��رکت‬ ‫باالی ‪ ۱۶‬مترمکعب به ازای هر تن بوده اس��ت‪.‬‬ ‫درحال‌حاضر که میزان تولید به ‪ ۷.۲‬میلیون تن‬ ‫رسیده‪ ،‬مصرف آب به ‪ ۲.۳‬متر مکعب در هر تن‬ ‫رسیده اس��ت یعنی حدود ‪ ۳‬برابر افزایش تولید‬ ‫داشته‌ایم اما میزان مصرف آب را بیش از ‪ ۳‬برابر‬ ‫کاهش داده‌ایم و مصرف را به حداقل رسانده‌ایم‪.‬‬ ‫کار دیگر اینکه پس��اب اطراف شهر مبارکه را با‬ ‫قراردادی وارد و تصفیه می‌کنیم‪.‬‬ ‫€ €برنامه‌ای برای مش�ارکت در انتقال آب‬ ‫از خلیج‌فارس ندارید؟‬ ‫پروژه انتق��ال آب از خلیج‌فارس برای اصفهان‬ ‫مطرح ش��ده ام��ا در حد طرح ایده و در دس��ت‬ ‫مطالع��ه اس��ت‪ .‬از آنجا که آب‌ه��ای دیگری در‬ ‫س��میرم و چهارمحال‌وبختیاری موجود اس��ت‪،‬‬ ‫انتقال آب از خلیج‌ف��ارس برای اصفهان در حد‬ ‫ایده مطرح شده است‪.‬‬ ‫€ €س�ود ش�رکت فوالد مبارکه را چگونه‬ ‫پیش‌بینی می‌کنید؟‬ ‫شرکت فوالد مبارکه هم‌اکنون وضعیت خوبی‬ ‫دارد و س��ود امس��ال آن نس��بت به س��ال قبل‬ ‫نزدیک ‪۲‬برابر خواهد بود‪.‬‬ ‫€ €وضعی�ت فوالد س�فید دش�ت و فوالد‬ ‫اکسین به چه مرحله‌ای رسیده است؟‬ ‫بخ��ش آهن اس��فنجی فوالد س��فید دش��ت‬ ‫هم‌اکن��ون مش��غول ب��ه کار اس��ت و تجهیزات‬ ‫فوالدس��ازی آن نیز حدود ‪۷۵‬درصد کامل شده‬ ‫و بخشی از تجهیزات خارجی آن قرار است وارد‬ ‫ش��ود‪ .‬البته بخش ن��ورد آن را متوقف کرده‌ایم‬ ‫چراکه طرح فاینانس آن مشخص نیست‪.‬‬ ‫درباره فوالد اکس��ین نیز که قصد داشتیم آن‬ ‫را خری��داری کنیم‪ ،‬با جنجال‌ه��ای غیرمنطقی‬ ‫و سیاس��ی روبه‌رو ش��دیم و به لحاظ مدیریتی‬ ‫س��هامداران فوالد اکسین سهام خود را به فوالد‬ ‫خوزستان واگذار کردند‪.‬‬ ‫€ €تحریم‌ه�ای دوباره فل�زات امریکا چه‬ ‫تاثیری ب�ر تولید و صادرات ف�والد مبارکه‬ ‫دارد؟ آیا این تهدیدها بیش�تر جنبه روانی‬ ‫دارد؟‬ ‫تحریم‌هایی که از سوی دولت امریکا بر فلزات‬ ‫صنعتی ایران اعمال شده است‪ ،‬تا حدودی جنبه‬ ‫روان��ی و تا حدودی جنبه واقعی دارد‪ .‬ش��رکت‬ ‫فوالد مبارکه تنها ش��رکتی اس��ت که در میان‬ ‫ش��رکت‌های فوالدی ای��ران به عنوان ش��رکت‬ ‫«اس‌دی‌ان» از س��وی امریکا شناسایی و به‌طور‬ ‫مشخص‌ش��ده‪ ،‬تحریم ش��ده اس��ت‪ .‬این تحریم‬ ‫ش��امل حمل‌ونقل‪ ،‬بانک‌ه��ا و مصرف‌کنندگان‬ ‫اس��لب و ورق اس��ت که این موارد مشکالتی را‬ ‫برای ص��ادرات فوالد مبارکه ایجاد کرده اس��ت‬ ‫اما بخش��ی از این فضای ایجاد ش��ده در زمینه‬ ‫تحریم‌ه��ا نی��ز جنب��ه روان��ی دارد ک��ه امریکا‬ ‫می‌خواهد در فضای بین‌المللی ایجاد کند‪ .‬البته‬ ‫م��ا همچن��ان تحریم‌ها را با روش‌های گذش��ته‬ ‫مدیریت می‌کنیم‪.‬‬ ‫با این حال باید گفت تحریم‌ها تاکنون تاثیری‬ ‫بر میزان تولید ش��رکت ف��والد مبارکه به همراه‬ ‫نداش��ته اس��ت و ما قادر بوده‌ایم بازار داخلی به‬ ‫ازای ه��ر تن را کامل پوش��ش دهیم و نس��بت‬ ‫به س��ال گذش��ته ‪ ۵‬درصد افزای��ش فروش نیز‬ ‫داشته‌ایم‪.‬‬ ‫البت��ه در بازار داخل تا حدی به دلیل نرخ ارز‬ ‫و تا حدی هم به دلیل حادثه تاس��ف‌آور س��یل‪،‬‬ ‫قیمت‌ها دچار التهاب ش��دند اما وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت این موض��وع را مدیریت کرد و‬ ‫ش��رکت فوالد مبارکه برای نخستین‌بار دو برابر‬ ‫دفعه‌ه��ای قبل و ب��ه میزان ‪ ۲۷۰‬ه��زار تن در‬ ‫بورس محص��والت عرضه کرد ک��ه التهاب نرخ‬ ‫بازار برطرف شود‪.‬‬ ‫€ €عراق و سوریه تا چه اندازه جزو اهداف‬ ‫صادراتی فوالدمبارکه به‌شمار می‌روند؟‬ ‫سوریه‪ ،‬عراق و افغانستان جزو بازارهای خاص‬ ‫و سنتی ما به‌ش��مار می‌روند و همچنان در این‬ ‫بازارها هستیم‪.‬‬ ‫€ €نظر شما درباره بازگشت ارز فوالدی‌ها‬ ‫به سامانه‌های مختلف چیست؟‬ ‫ش��رکت فوالد مبارکه مصارف ارزی خود را از‬ ‫طریق ص��ادرات تامین می‌کن��د‪ .‬یعنی الکترود‪،‬‬ ‫منگن��ر و قطع��ات یدک��ی و‪ ...‬را وارد می‌کند و‬ ‫درحقیق��ت ارز حاصل از صادرات صرف مصارف‬ ‫شرکت می‌شود‪.‬‬ ‫مصرف ارز ما نیز بس��یار شفاف است‪ .‬ما قادر‬ ‫هس��تیم که ‪ ۲‬میلیارد دالر هم صادرات داشته‬ ‫باش��یم اما دولت ای��ن اجازه را ب��ه ما نمی‌دهد‬ ‫چراک��ه تعادل ب��ازار داخل به ه��م می‌خورد‪ .‬ما‬ ‫حداکث��ر بین ‪ ۱۰‬ت��ا ‪ ۱۵‬درص��د از محصوالت‬ ‫شرکت را صادر می‌کنیم که حدود ‪ ۷۰۰‬میلیون‬ ‫یورو می‌ش��ود که به همین میزان نیز نیاز ارزی‬ ‫داریم‪.‬‬ ‫بقی��ه محصوالت‌مان را نی��ز می‌توانیم صادر‬ ‫کنیم و بازار خارجی ه��م داریم اما دولت اجازه‬ ‫نمی‌دهد و البته خواسته دولت‪ ،‬خواسته درستی‬ ‫اس��ت که نخس��ت نیاز داخ��ل را تامین کنیم و‬ ‫در صورت مازاد صادرات داشته باشیم‪ .‬از این‌رو‬ ‫مازاد ارزی نداریم که به نیما و سنا بازگردانیم یا‬ ‫بخواهیم در این زمینه تخلف کنیم‪.‬‬ ‫€ €قیمت‌ه�ای بورس کاال تا چ�ه اندازه به‬ ‫قیمت‌های جهانی نزدیک است؟‬ ‫نمی‌توان برای تمام محصوالت عرضه شده در‬ ‫بورس یک حکم داد‪ .‬برخی کاالها به قیمت‌های‬ ‫جهان��ی نزدیک‌ت��ر برخ��ی کمت��ر هس��تند اما‬ ‫هم‌اکنون قیمت‌های ما حول و حوش قیمت‌های‬ ‫جهانی اس��ت‪ .‬از آنجا که نوع فرهنگ مصرف ما‬ ‫متفاوت اس��ت‪ ،‬به تبع قیمت‌های ما نیز متفاوت‬ ‫اس��ت چراکه مس��ئله انرژی و نرخ انرژی نیز در‬ ‫داخل مطرح اس��ت‪ .‬قیمت‌های ما در منطقه منا‬ ‫شامل عربستان و کشورهای خاورمیانه می‌شود‬ ‫که با قیمت‌های جهانی متناسب است‪.‬‬ ‫€ €آینده صنعت فوالد را در کشور چگونه‬ ‫می‌بینید؟‬ ‫اقتصاد کش��ور مبتنی بر اقتصاد نفتی اس��ت‪،‬‬ ‫از ای��ن‌رو در ‪ ۶۰‬ت��ا ‪ ۷۰‬س��ال گذش��ته صنعت‬ ‫نتوانس��ته نقش ارزش‌اف��زوده خاص��ی را برای‬ ‫اقتصاد کشور ایفا کند‪ .‬اگر کشور براساس تولید‬ ‫پی��ش می‌رفت‪ ،‬نفت نقش چرخ پنجم خودرو یا‬ ‫یار دوازده��م در فوتبال را ایفا می‌کرد و اقتصاد‬ ‫کش��ور هم این همه آس��یب‌پذیر نمی‌ش��د‪ .‬در‬ ‫کش��ور ما مبنای درآمد و حق��وق و یارانه‪ ،‬نفت‬ ‫شده اس��ت‪ .‬اگر به س��متی برویم که نفت را از‬ ‫اقتص��اد خارج کنیم و در مقاب��ل بتوانیم معادن‬ ‫را جایگزی��ن آن کنی��م‪ ،‬می‌توانی��م منابع ارزی‬ ‫کش��ور را تامین کنیم‪ .‬در بخش فوالد حدود ‪۸‬‬ ‫تا ‪ ۹‬میلیون تن ان��واع محصوالت فوالدی صادر‬ ‫می‌کنیم و حدود ‪ ۶‬تا ‪ ۷‬میلیون تن نیز ظرفیت‬ ‫نصب ش��ده داریم‪ .‬هم‌اکنون حدود ‪ ۳۰‬میلیون‬ ‫ت��ن ظرفیت داری��م اما نزدیک ب��ه ‪ ۲۵‬میلیون‬ ‫ت��ن تولید می‌کنی��م‪ .‬پس می‌توانی��م با صنایع‬ ‫پتروش��یمی و معدن��ی نیازهای اولیه کش��ور را‬ ‫تامین کنیم‪ .‬از این‌رو چشم‌انداز امیدوارکننده‌ای‬ ‫برای این صنایع پیش‌رو است‪.‬‬ ‫€ €چه خبر خوب�ی برای خوانن�دگان ما و‬ ‫سهامداران خود دارید؟‬ ‫به نظرم من‪ ،‬در این ش��رایط که اداره صنعت‬ ‫تا این حد س��خت شده اس��ت باید امیدواری را‬ ‫ب��ه همه س��رایت بدهیم و با تمام این ش��رایط‬ ‫امیدوار باش��یم‪ .‬در این وضعیت تمام کسانی که‬ ‫در ش��رکت فوالد مبارک��ه کار می‌کنند ازجمله‬ ‫مهندس��ان‪ ،‬تکنس��ین‌ها و کارگران با همدلی و‬ ‫اراده ق��وی و محک��م به دنبال این هس��تند که‬ ‫صنعت را سرپا نگه دارند‪.‬‬ ‫این روزها‪ ،‬روزهای بس��یار س��ختی اس��ت و‬ ‫فش��ارهای زیادی بر کشور و صنعت حاکم است‬ ‫اما تاکنون اج��ازه نداده‌ایم روند تولید به کندی‬ ‫پیش برود و از ای��ن به بعد هم اجازه نمی‌دهیم‬ ‫که این مسائل‪ ،‬مش��کلی برای تولیدکنندگان و‬ ‫صنعت به‌وجود آورد‪.‬‬ ‫همواره اقتص��اد ایران بر مدار نفت می‌چرخد؛‬ ‫دولت‌ها در دوره‌های مختلف بودجه‌های خود را‬ ‫با نفت س��یاه پر می‌کردن��د و صادرات حاصل از‬ ‫نفت مبنای بودجه دولت قرار داده شده از این‌رو‬ ‫در زم��ان تحریم‌ها در دوره‌های مختلف تاریخی‬ ‫این «طالی س��یاه» ما را دچار «بالی س��یاه» و‬ ‫اقتصاد کش��ور را دچار س��ردرگمی کرده است‪.‬‬ ‫بنابراین ضروری به نظر می‌‌رس��د برای رهایی از‬ ‫این وابستگی بیمارگونه به یک منبع طبیعی که‬ ‫اقتصاد را تک‌محصول��ی و دچار پیامدهای خود‬ ‫کرده‪ ،‬به‌دنبال جایگزین‌های مناس��ب باش��یم‪.‬‬ ‫جایگزین‌هایی که مهم‌ترین مزیت کشور باشند‬ ‫و بت��وان با اتکا بر آنها اقتص��اد را به پیش ببرد‪.‬‬ ‫کارشناس��ان یکی از جایگزین‌های مناسب برای‬ ‫نف��ت را بخ��ش مع��دن برمی‌ش��مرند‪ .‬البته در‬ ‫صورت��ی حوزه معدن را می‌ت��وان به عنوان یک‬ ‫جایگزی��ن مطرح کرد که بتوانیم از معدن ایجاد‬ ‫ارزش‌افزوده کنیم‪.‬‬ ‫صنعت فوالد یکی از گزینه‌های مناسبی است‬ ‫ک��ه می‌تواند این جایگزینی را به دوش بکش��د‪.‬‬ ‫البت��ه در زمینه فوالد نی��ز باید این صنعت را به‬ ‫س��مت پایین‌دس��ت آن کش��اند تا ارزش‌افزوده‬ ‫بیش��تری در این صنعت ایجاد کند و در زمینه‬ ‫ص��ادرات نیز به س��مت صادرات ب��ا محصوالت‬ ‫نهای��ی پیش‌رف��ت و از ای��ن طری��ق می‌ت��وان‬ ‫جایگزی��ن مناس��بی برای ص��ادرات محصوالت‬ ‫نفتی ایجاد کرد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫به دنبال ارتقای جایگاه‬ ‫آلومینیوم المهدی هستیم‬ ‫مدیرعامل شرکت آلومینیوم المهدی هرمزال‬ ‫گفت‪ :‬تمام��ی هدف‌مان این اس��ت ت��ا بتوانیم‬ ‫جایگاه شرکت آلومینیوم المهدی هرمزال را ارتقا‬ ‫بخشیده و به جایگاه حقیقی‌اش برسانیم‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا حمید مهتدی افزود‪ :‬از زمان‬ ‫حضور دوب��اره‌ام در این مجتم��ع صنعتی اقدام‬ ‫به چند کار اساس��ی ب��رای برون‌رفت از وضعیت‬ ‫گذش��ته انجام داده‌ام‪ .‬وی با بیان اینکه در ابتدا‬ ‫به‌هم‌ریختگ��ی و بی‌نظم��ی س��بب پایین آمدن‬ ‫عملک��رد تولید می‌ش��ود‪ ،‬تصریح ک��رد‪ :‬با اتخاذ‬ ‫تصمیماتی به نظم این مجموعه سروسامان داده‬ ‫ش��د تا بتوانیم عملکرد تولید و بازده فعالیت‌مان‬ ‫را افزای��ش دهیم‪ .‬مدیرعامل ش��رکت آلومینیوم‬ ‫المه��دی هرمزال با اش��اره به اینک��ه پس از آن‬ ‫مطالبات و حقوق کارکنان و کارگران را س��امان‬ ‫بخش��یدیم و اکنون نیز این روند به خوبی انجام‬ ‫و مش��کالت برطرف ش��ده اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬با‬ ‫برگزاری نشست‌های مختلف مشکالت پیش‌روی‬ ‫بازنشستگان این شرکت را نیز بررسی و برطرف‬ ‫کردی��م‪ .‬وی ادام��ه داد‪ :‬در زمان ابتدای حضورم‬ ‫تولی��د محصوالت ش��رکت آلومینی��وم المهدی‬ ‫‪ ۶۰‬درص��دش ن��و گرید ب��ود که ب��ا مدیریت و‬ ‫برنامه‌ریزی دقیق و برگزاری نشست‌های مختلف‬ ‫با کارشناس��ان ام��ر از ابتدای اردیبهش��ت دیگر‬ ‫فلزی «نو گرید» در ش��رکت آلومینیوم المهدی‬ ‫تولید نمی‌ش��ود و به صفر رسیده است و تمامی‬ ‫تولیدمان در رده «های گرید» است‪.‬‬ ‫مهتدی با اش��اره به اینکه فلزهای «نو گرید»‬ ‫باقیمان��ده از گذش��ته با اتخاذ تدابیر مناس��ب و‬ ‫فرآیند تولیدی‌مان ارتقای کیفیت داده شده و در‬ ‫فواصل زمانی در تالش برای ارتقا به «های‌گرید»‬ ‫هس��تیم‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬تمامی این فعالیت‌ها انجام‬ ‫شد تا بتوانیم جایگاه شرکت آلومینیوم المهدی‬ ‫هرمزال را ارتقا بخشیده و به جایگاه حقیقی‌اش‬ ‫برسانیم‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینک��ه آلومینیوم المه��دی تاثیر‬ ‫مل��ی دارد و س��هم مهمی در تولی��د آلومینیوم‬ ‫کش��ور دارد‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬درتالش برای آندسازی‬ ‫موردنیاز س��ایر صنایع کشور هس��تیم تا بتوانیم‬ ‫نش��ان دهیم توانمندی آلومینی��وم المهدی در‬ ‫تمامی بخش‌ها در حال ارتقا است‪.‬‬
‫معدن بین‌الملل‬ ‫سه‌شنبه‬ ‫‪ 24‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 8‬رمضان ‪ 1440‬‬ ‫‪ 14‬مه ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره‪164‬‬ ‫یادداشت‬ ‫خداحافظی گام به گام‬ ‫کره جنوبی با کانی‌سیاه‬ ‫بهرام فرزاد‬ ‫کارشناس زغال‌سنگ‬ ‫به دلیل آلودگی شدید هوا در بخش‌هایی از کره‬ ‫جنوبی‪ ،‬دولت این کش��ور در جلس��ه‌ای که ژوئن‬ ‫‪( ۲۰۱۸‬نیم��ه خرداد تا نیمه تیر ‪ )۱۳۹۷‬تش��کیل‬ ‫شد‪ ،‬تصمیم گرفت با توجه به این مسئله و اجرای‬ ‫بخشی از مصوبه‌های کنفرانس آب و هوایی پاریس‬ ‫و گرمای��ش تدریجی زمی��ن‪ ،‬ب��ا برنامه‌ریزی‌های‬ ‫درازمدت به‌تدریج نیروگاه‌های زغال‌س��نگی خود‬ ‫را تعطی��ل و ب��رای تامین ب��رق از منابع جایگزین‬ ‫استفاده کند‪ .‬در نخستین مرحله این طرح‪ ،‬برنامه‬ ‫خروج ‪ ۶‬نیروگاه زغال‌س��نگی قدیمی قرار دارد که‬ ‫عمر آنها بیش از ‪ ۳۰‬س��ال اس��ت و ‪ ۳‬واحد از این‬ ‫‪ ۶‬واحد بیش از ‪ ۴۰‬س��ال عم��ر دارند که به دلیل‬ ‫قدیمی بودن‪ ،‬آلودگی بیشتری ایجاد می‌کنند‪.‬‬ ‫از دیگ��ر تمهیدات��ی که به طور موق��ت در کره‬ ‫جنوبی برای جلوگیری از آلودگی هوا اجرایی شده‪،‬‬ ‫از مدار خارج کردن ‪ ۴‬نیروگاه قدیمی زغال‌سنگی‬ ‫با قدرت ‪۲.۲‬هزار مگاوات برق در فصل بهار اس��ت‪.‬‬ ‫در ای��ن فصل مصرف برق کش��ور به دلیل معتدل‬ ‫ب��ودن ه��وا به کمتری��ن میزان می‌رس��د و نیازی‬ ‫ب��ه کارکرد این نیروگاه‌ها نیس��ت‪ .‬ای��ن راهکار به‬ ‫عنوان یک راه‌ح��ل کوتاه‌مدت و اضطراری اجرایی‬ ‫ش��ده و عالوه ب��ر آن در روزهایی که آلودگی روند‬ ‫افزایشی دارد‪ ،‬دس��تور داده شده که در نیروگاه‌ها‬ ‫از زغال‌س��نگ‌های مرغوب‌تر و ب��ا میزان محتوای‬ ‫گوگرد کمتر اس��تفاده ش��ود تا ش��دت سوخت را‬ ‫کاهش داده و آلودگی کمتری در محیط ایجاد شود‪.‬‬ ‫در شرایط کنونی و در زمان اوج مصرف‪ ،‬حدود ‪۴۰‬‬ ‫درصد نیروی برق کره جنوبی از زغال‌سنگ تامین‬ ‫می‌ش��ود که بیشترین س��هم را در آلودگی هوا در‬ ‫اطراف نیروگاه‌ها دارد‪ .‬عالوه بر آن‪ ،‬بنا بر گزارشی‬ ‫که در مجله تایمز کره جنوبی منتش��ر شده است‪،‬‬ ‫می��زان زیادی از آلودگی هوای این کش��ور مربوط‬ ‫به انتقال ذرات معلق و خاکس��ترهای نیروگاه‌های‬ ‫زغال‌س��نگی چین اس��ت ک��ه به واس��طه جریان‬ ‫هوا به این ش��به جزیره منتقل ش��ده و آلودگی را‬ ‫تش��دید می‌کند‪ .‬این میزان آلودگی در زمستان‌ها‬ ‫که از زغال‌س��نگ در وس��ایل گرمایش��ی استفاده‬ ‫می‌ش��ود‪ ،‬افزایش پیدا می‌کند‪ .‬کره جنوبی برنامه‬ ‫س��اخت ‪ ۴‬نیروگاه زغال‌سنگی جدید خود را پس‬ ‫از امض��ای توافق آب و هوایی پاری��س لغو کرد تا‬ ‫ضمن جلوگیری از افزایش آلودگی هوا در کش��ور‬ ‫ب��ه بخش��ی از تعهداتش به معاه��ده آب و هوایی‬ ‫پاری��س نیز عمل کرده باش��د‪ .‬گفتنی اس��ت این‬ ‫کشور برنامه‌ای برای توس��عه این نیروگاه‌ها ندارد‬ ‫و فقط نیروگاه‌هایی که س��اخت آنها در این کشور‬ ‫آغاز ش��ده بوده را تا س��ال ‪۲۰۲۱‬میالدی (‪۱۴۰۰‬‬ ‫خورش��یدی) تکمی��ل می‌کند‪ .‬بر اس��اس مصوبه‬ ‫وزارت صنع��ت و معدن کره جنوبی از ‪ ۵۳‬نیروگاه‬ ‫زغال‌سنگی در حال کار در کره جنوبی ‪ ۱۱‬نیروگاه‬ ‫بیش از ‪ ۳۰‬سال عمر دارد که قدمت ‪ ۳‬نیروگاه آن‬ ‫بیش از ‪ ۴۰‬س��ال است‪ .‬برای جلوگیری از آلودگی‬ ‫بیش��تر هوا با برنامه‌ریزی‌های دراز مدت باید تمام‬ ‫نیروگاه‌ه��ای قدیم��ی به‌تدریج و ب��ا توجه به عمر‬ ‫آنه��ا جایگزی��ن و از مدار تولید برق خارج ش��وند‪.‬‬ ‫همچنین در این مصوبه اعالم شده که کامیون‌های‬ ‫دیزل��ی قدیمی به عنوان یکی از آالینده‌های هوا و‬ ‫محیط‪ ،‬از رده خارج ش��ده و کامیون‌های جدید با‬ ‫سوخت و آلودگی کمتر جایگزین شوند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫کاهش صادرات‬ ‫زغال سنگ استرالیا‬ ‫آوری��ل امس��ال (نیم��ه فروردی��ن ت��ا نیم��ه‬ ‫اردیبهش��ت) صادرات زغال سنگ استرالیا ‪۵.۸۷‬‬ ‫درصد نسبت به ماه گذشته افت داشت و ‪۳۰.۳۸‬‬ ‫میلیون تن ثبت ش��د‪ .‬به گزارش ایفنا به نقل از‬ ‫اس��تیل‌مینت‪ ،‬ماه آوریل همیشه به طور سنتی‬ ‫تقاضای زغال سنگ کم می‌ش��ود چراکه زمانی‬ ‫بین زمس��تان و اوج مصرف تابستان است‪ .‬با این‬ ‫حال در مقایس��ه با مدت مش��ابه سال گذشته‪،‬‬ ‫صادرات زغال سنگ استرالیا ‪ ۳‬درصد در آوریل‬ ‫رشد داشته است‪.‬‬ ‫انجمن جهانی فوالد گزارش داده که ‪ ۶۴‬کشور عضو این‬ ‫انجمن در ‪ ۳‬ماه نخس��ت سال جاری میالدی بیش از ‪۴۴۴‬‬ ‫میلیون و ‪ ۱۱۶‬هزار تن ف��والد میانی تولید کردند که ‪۴.۵‬‬ ‫درصد باالتر از مدت مشابه سال گذشته است‪.‬‬ ‫به گزارش چیالن‪ ،‬براساس گزارش انجمن جهانی فوالد‪،‬‬ ‫چین به عنوان بزرگ‌ترین فوالدساز جهان در ‪ ۳‬ماه نخست‬ ‫سال ‪ ۲۳۱‬میلیون و ‪ ۶۹‬هزار تن فوالد میانی تولید کرده که‬ ‫‪ ۹.۹‬درصد باالتر از مدت مش��ابه سال گذشته است چراکه‬ ‫تولید ‪ ۳‬ماهه س��ال گذش��ته ‪ ۲۱۰‬میلیون و ‪ ۲۱۰‬هزار تن‬ ‫بود‪ .‬پس از چین‪ ،‬هند در رتبه دوم برترین فوالدساز جهان‬ ‫اس��ت که توانس��ته در ‪ ۳‬ماه نخست امس��ال ‪ ۲۷‬میلیون و‬ ‫‪ ۳۳۳‬ه��زار تن فوالد میانی تولید کن��د‪ .‬هند پس از ماه‌ها‬ ‫جهان در ‪ ۳‬ماه نخست سال ‪ ۴۴۴‬میلیون تن فوالد تولید کرد‬ ‫ش��اهد افت تولید بود به گونه‌ای ک��ه تولید آن در ‪ ۳‬ماهه‬ ‫امس��ال ‪ ۰.۳‬درصد کمتر از مدت مشابه سال گذشته بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬ژاپن که از سال گذش��ته به رتبه سوم سقوط کرده‬ ‫اس��ت‪ ،‬از ابت��دای ژانویه تا پایان م��ارس (نیمه دی تا نیمه‬ ‫فروردی��ن) ‪ ۲۴‬میلیون و ‪ ۹۷۱‬ه��زار تن فوالد میانی تولید‬ ‫کرده که ‪ ۵.۴‬درصد کمتر از ‪ ۳‬ماه نخست ‪ ۲۰۱۸‬است‪.‬‬ ‫امریکا به عنوان چهارمین فوالدس��از برتر جهان در ‪ ۳‬ماه‬ ‫ابتدایی امسال با رشد ‪ ۶.۸‬درصدی‪ ،‬تولید فوالد میانی خود‬ ‫را از ‪ ۲۰‬میلی��ون و ‪ ۸۱۷‬ه��زار تن ب��ه ‪ ۲۲‬میلیون و ‪۲۲۶‬‬ ‫هزار تن رس��اند‪ .‬کره جنوبی با رش��د ‪ ۱.۶‬درصدی‪ ،‬جایگاه‬ ‫پنجمی��ن تولیدکننده برتر جه��ان را حفظ کرده و تولید را‬ ‫از ‪ ۱۷‬میلیون و ‪ ۸۱۵‬هزار تن ‪ ۳‬ماه س��ال گذش��ته به ‪۱۸‬‬ ‫میلیون و ‪ ۱۰۸‬هزار تن رس��انده اس��ت‪ .‬ششمین فوالدساز‬ ‫بزرگ جهان بر اس��اس اعالم انجمن جهانی‪ ،‬روس��یه است‬ ‫که توانس��ته تا پای��ان مارس ‪ ۱۶‬میلی��ون و ‪ ۸۱۰‬هزار تن‬ ‫فوالد میانی تولید کند‪ .‬البته ‪ ۵.۳‬درصد کمتر از تولید مدت‬ ‫مش��ابه س��ال گذش��ته بود اما کره هم بابت از دست دادن‬ ‫جایگاه خود نگرانی ندارد‪ .‬هفتمین فوالدس��از بزرگ جهان‬ ‫یعنی آلمان توانس��ته در ‪ ۳‬ماه نخست امسال ‪ ۱۰‬میلیون و‬ ‫‪ ۴۴۹‬هزار تن فوالد میانی تولید کند که این کش��ور هم با‬ ‫افت ‪ ۳.۶‬درصدی در حجم تولید روبه‌رو ش��ده است‪ .‬برزیل‬ ‫و ترکی��ه با کمی تفاوت رتبه‌های هش��تم و نهم را به خود‬ ‫اختصاص داده‌اند‪ .‬برزیل با افت ‪ ۲.۸‬درصدی‪ ،‬تولید را از ‪۸‬‬ ‫میلیون و ‪ ۶۲۸‬هزار تن به ‪ ۸‬میلیون و ‪ ۳۹۰‬هزار تن رساند‪،‬‬ ‫درحالی که افت تولید فوالد میانی ترکیه ‪ ۱۴.۵‬درصد بوده‬ ‫و تولیدات��ش ب��ه ‪ ۸‬میلیون و ‪ ۱۸۹‬هزار ت��ن کاهش یافته‬ ‫اس��ت‪ .‬ایتالیا بار دیگر دهمین فوالدساز بزرگ جهان شد و‬ ‫جای��گاه دهم را از ایران پس گرفت‪ .‬این کش��ور در مدت ‪۳‬‬ ‫م��اه‪ ،‬موفق به تولید ‪ ۶‬میلیون و ‪ ۲۸۴‬هزار تن فوالد میانی‬ ‫شد که ‪ ۲.۱‬درصد کمتر از مدت مشابه سال گذشته است‪.‬‬ ‫تولید فوالد ایران نیز با رشد ‪ ۷.۱‬درصدی در ‪ ۳‬ماه نخست‬ ‫امسال به ‪ ۶‬میلیون و ‪ ۲۲۳‬هزار تن رسید‪.‬‬ ‫پیروزی احزاب سیاسی بر خواسته مردم‬ ‫عناصر نادر‪ ،‬نخستین خاکریز سرمایه‌گذاران معدنی گرینلند‬ ‫ثمن رحیمی‌راد‪:‬‬ ‫ح��دود یک ده��ه پیش‪ ،‬مرکز زمین‌شناس��ی‬ ‫امریکا از وجود ذخایر نفت و گاز فراوان گرینلند‬ ‫پرده برداش��ت و به‌تدریج اکتش��اف‌های دیگری‬ ‫ب��رای یافت��ن ذخای��ر معدنی مختل��ف‪ ،‬انجام و‬ ‫مشخص ش��د که گرینلند‪ ،‬کانس��ارهای فراوان‬ ‫س��نگ‌آهن‪ ،‬مس‪ ،‬روی‪ ،‬سرب‪ ،‬اورانیوم‪ ،‬فلورید‪،‬‬ ‫ط�لا‪ ،‬یاق��وت و عناصر نادر خاکی دارد‪ .‬کش��ف‬ ‫این منابع باعث ش��د تمام احزاب سیاسی اصلی‬ ‫گرینلند‪ ،‬به اتفاق آرا از توسعه صنعت معدن این‬ ‫کشور حمایت کنند اما مطرح شدن موضوع‌هایی‬ ‫مانند فعالیت‌های معدنی ک��ه منجر به افزایش‬ ‫دمای قطب و ذوب شدن ذخایر یخ و یخچال‌های‬ ‫طبیعی این کش��ور می‌ش��ود‪ ،‬باعث شد وحدت‬ ‫عقیده ش��هروندان گرینلند از بین برود‪ .‬توسعه‬ ‫مع��ادن گرینلند دمای زمی��ن را افزایش خواهد‬ ‫داد و این در حالی اس��ت که مقامات گرینلند بر‬ ‫توسعه بخش معدن این کش��ور و بهره‌مندی از‬ ‫مزای��ای ارتباط با اقتصاد جهانی تاکید می‌کنند‪.‬‬ ‫هر چند سال‌هاست گرینلند از دانمارک مستقل‬ ‫ش��ده اما هنوز وابستگی اقتصادی خود را حفظ‬ ‫کرده و درآمدزایی از راه توسعه معادن می‌تواند‬ ‫دستاورد خوبی برای رسیدن به استقالل واقعی‬ ‫باشد‪ .‬حاال اما خبرها حاکی از ورود شرکت‌های‬ ‫معدنی به گرینلند با هدف دس��تیابی به عناصر‬ ‫ن��ادر موج��ود در خاک‌های آن اس��ت‪ ،‬هرچند‬ ‫بخ��ش زی��ادی از بازار این عناص��ر همچنان در‬ ‫اختیار چین اس��ت‪ .‬به گزارش روزگار معدن به‬ ‫نقل از ماینینگ‌‪-‬تکنولوژی‪ ،‬شرکت‌های معدنی‬ ‫تمرکز خ��ود را بر گرینلند به عن��وان منبعی از‬ ‫ذخایر نادر معدنی ق��رار داده‌اند و در این زمینه‬ ‫گرینلند تا حد زیادی به دانمارک وابسته بود و حاال می‌خواهد‬ ‫با تکیه بر این ذخایر در حال ظهور‪ ،‬استقالل خود را به طور‬ ‫کامل به‌دست آورد‪ .‬درحال‌حاضر ‪۹۵‬درصد نیاز جهان به‬ ‫فلزات نادر را چین تامین می‌کند‪ .‬این کشور استخراج این‬ ‫معادن را از سال ‪۱۹۸۶‬میالدی(‪۱۳۶۵‬خورشیدی)شروع کرده‬ ‫و حاال به طورتقریبی انحصار این صنعت را در اختیار دارد‬ ‫اما با افزایش تقاضای جهانی برای این مواد و کاربرد آنها‬ ‫در ابزاری مانند تلفن‌های هوشمند و توربین‌های بادی این‬ ‫دغدغه وجود دارد که تقاضا بر عرضه پیشی گیرد‬ ‫چند پروژه در دس��ت اجرا دارند‪ .‬گرینلند ناحیه‬ ‫خودگردانی از دانمارک اس��ت ک��ه به جز چند‬ ‫نقطه محدود که محل س��کونت اهالی آن است‬ ‫س��ایر مناطق این جزیره‪ ،‬یخ‌زده و به طور کلی‬ ‫خالی از س��کنه اس��ت‪ .‬ای��ن س��رزمین از نظر‬ ‫جغرافیایی در محیط قاره امریکای ش��مالی قرار‬ ‫دارد اما از نظر سیاسی و فرهنگی با اروپا به ویژه‬ ‫کشورهای نروژ و دانمارک مراوده بیشتری دارد‪.‬‬ ‫گرینلند تا حد زیادی به دانمارک وابس��ته بود و‬ ‫ح��اال می‌خواهد با تکیه بر ای��ن ذخایر در حال‬ ‫ظهور‪ ،‬اس��تقالل خود را به طور کامل به‌دس��ت‬ ‫آورد‪ .‬درحال‌حاض��ر ‪ ۹۵‬درص��د نی��از جهان به‬ ‫فلزات ن��ادر را چین تامین می‌کند‪ .‬این کش��ور‬ ‫اس��تخراج این معادن را از س��ال ‪۱۹۸۶‬میالدی‬ ‫(‪ ۱۳۶۵‬خورش��یدی) شروع کرده و حاال به طور‬ ‫تقریب��ی انحصار این صنع��ت را در اختیار دارد‬ ‫اما با افزای��ش تقاضای جهانی برای این مواد در‬ ‫ابزاری مانند تلفن‌های هوش��مند و توربین‌های‬ ‫ب��ادی این دغدغه وجود دارد که تقاضا بر عرضه‬ ‫پیشی گیرد‪ .‬آستانه این نیاز رسیدن به تقاضای‬ ‫‪ ۴۰‬هزار تن در س��ال است که تامین این میزان‬ ‫فل��ز ن��ادر ممکن نیس��ت‪ .‬در نتیج��ه‪ ،‬عالوه بر‬ ‫چین بازیگ��ر دیگری وارد عرص��ه تولید فلزات‬ ‫نادر می‌ش��ود‪ .‬یک��ی از بزرگ‌تری��ن پروژه‌های‬ ‫ای��ن کش��ور‪ ،‬تنبریز ن��ام دارد که بر اس��تخراج‬ ‫دیس��پروزیم متمرکز اس��ت‪ .‬هر چند سایت این‬ ‫پروژه در نزدیکی یکی از شهرهای اصلی جنوب‬ ‫گرینلند قرار گرفت��ه اما مالکان پروژه می‌گویند‬ ‫ای��ن پروژه‌ها کمترین تاثیر را بر محیط‌زیس��ت‬ ‫محل��ی می‌گذارن��د‪ .‬دیگر س��ایت معدنی عمده‬ ‫در گرینلند‪ ،‬معدن ِک ِون‌فیلد در ش��مال مجتمع‬ ‫ایلیموساک در جنوب گرینلند است که از سوی‬ ‫شرکت اس��ترالیایی معادن و انرژی «جی‌ام‌ای»‬ ‫در حال اجراس��ت‪ .‬این ش��رکت از سال ‪۲۰۰۷‬‬ ‫طالی جهانی ارزان‌تر شد‬ ‫قیمت طال در معامالت روز دوش��نبه بازار جهانی تحت تاثیر‬ ‫تنش‌های تجاری امریکا و چین و ابهام درباره توافق این دو کشور‬ ‫کاه��ش پیدا کرد‪ .‬به گزارش ایس��نا‪ ،‬هر اونس طال برای تحویل‬ ‫فوری در معامالت روز جاری بازار س��نگاپور ‪ ۰.۲‬درصد کاهش‬ ‫یافت و به ‪ ۱۲۸۳.۴۶‬دالر رس��ید‪ .‬در بازار معامالت آتی امریکا‪،‬‬ ‫هر اونس طال با ‪ ۰.۲‬درصد کاهش‪ ۱۲۸۴.۴۰ ،‬دالر معامله ش��د‪.‬‬ ‫به گفته نیکوالس فراپل‪ ،‬مدیرکل جهانی ش��رکت «ای بی‌سی‬ ‫بولیون»‪ ،‬نرخ طال به یوان از اوایل مه (اواس��ط اردیبهش��ت) به‬ ‫ش��دت افزایش پیدا ک��رده و به تقاضای خری��د چینی‌ها لطمه‬ ‫زده اس��ت‪ .‬جنگ تجاری ‪ ۲‬اقتصاد ب��زرگ جهان‪ ،‬روز جمعه با‬ ‫اق��دام امریکا به افزایش تعرفه‌ها روی واردات ‪ ۲۰۰‬میلیارد دالر‬ ‫کاالی چینی‪ ،‬بار دیگر تشدید شد‪ .‬ترامپ اعالم کرد که پکن با‬ ‫عقب‌نشینی از تعهدات اولیه خود‪ ،‬خلف وعده کرده است‪ .‬چین‬ ‫نی��ز بدون توضیح وعده داد تالفی خواهد کرد‪ .‬به نظر می‌رس��د‬ ‫امری��کا و چی��ن در مذاکرات تجاری به بن بس��ت رس��یده‌اند‪.‬‬ ‫واش��نگتن خواس��تار قول چین برای انجام تغییرات اساسی در‬ ‫قانون این کشور شده و پکن اعالم کرده است توافقی که به ضرر‬ ‫منافعش باش��د را نمی‌پذیرد‪ .‬ارزش معامالت یوان در بازارهای‬ ‫خارجی به پایین‌ترین حد خود در بیش از ‪ ۴‬ماه گذشته رسید و‬ ‫این ارز ‪ ۶.۸۹۶‬در برابر هر دالر معامله ش��د‪ .‬ضعیف شدن ارزش‬ ‫یوان‪ ،‬قیمت خرید طال به این ارز در چین را افزایش می‌دهد‪ .‬به‬ ‫گفته هووی لی‪ ،‬اقتصاددان بانک اُسی‌بی‌سی‪ ،‬بازارها همچنان در‬ ‫خوشبینی به سر می‌برند اما این خوشبینی به‌تدریج رنگ خواهد‬ ‫باخت‪ .‬انتظار می‌رود تقاضا برای طال در هفته‌های آینده تقویت‬ ‫شود‪ .‬بر اساس گزارش رویترز‪ ،‬در حالی که انتظار می‌رفت طال از‬ ‫ریسک‌گریزی سرمایه‌گذاران تقویت شود‪ ،‬نرخ این فلز در هفته‬ ‫گذش��ته با وجود افت بازارهای جهانی‪ ،‬حدود ‪ ۱۵‬دالر نوس��ان‬ ‫داشت‪ .‬به گفته تحلیلگران‪ ،‬طال در سطح ‪ ۱۲۹۰‬دالر با مقاومت‬ ‫روبه‌رو است و خرید معامله‌گرانی را که نمودارهای فنی را دنبال‬ ‫می‌کنند‪ ،‬محدود کرده است‪.‬‬ ‫ذخایر ط�لای «اس‌پی‌دی‌آر گلد تراس��ت» ک��ه بزرگ‌ترین‬ ‫صندوق سرمایه‌گذاری تحت پش��توانه طال در جهان است‪ ،‬روز‬ ‫جمعه ‪ ۰.۹‬درصد کاهش یافت‪ .‬در بازار س��ایر فلزات ارزشمند‪،‬‬ ‫ه��ر اونس نق��ره برای تحویل فوری ‪ ۰.۳‬درص��د کاهش یافت و‬ ‫به ‪ ۱۴.۷۰‬دالر رس��ید‪ .‬هر اونس پالتین ب��رای تحویل فوری با‬ ‫یک درصد کاهش‪ ۸۵۲.۵۰ ،‬دالر معامله ش��د‪ .‬هر اونس پاالدیم‬ ‫برای تحویل فوری ‪ ۱.۶‬درصد س��قوط کرد و در ‪ ۱۳۳۵.۲۱‬دالر‬ ‫ایستاد‪.‬‬ ‫میالدی (‪۱۳۸۶‬خورش��یدی) شروع به اکتشاف‬ ‫در گرینلند کرد و متوجه ش��د دست‌کم ‪ ۱۵‬فلز‬ ‫نادر در س��ایت ِک ِون‌فیلد وجود دارند؛ فلزاتی از‬ ‫جمل��ه تانتالیوم و زیرکونیوم که هر دوی آنها در‬ ‫برابر خوردگی بس��یار مقاوم هستند و در آلیاژها‬ ‫به کار می‌روند‪ .‬کارشناس زمین‌شناسی شرکت‬ ‫جی‌ام‌ای با بررسی سایت کون‌فیلد اعالم کرد که‬ ‫فلزات کمی��اب آن ‪ ۲۵‬درصد از نیاز بازار جهان‬ ‫را حتی ب��رای نس��ل‌های بعد تامی��ن می‌کند‪.‬‬ ‫همچنی��ن کانی‌های این س��ایت ضایعات خیلی‬ ‫کمی دارد‪.‬‬ ‫کوین‌فیل��د شش��مین معدن ب��زرگ اورانیوم‬ ‫جهان هم به شمار می‌رود‪ ،‬بنابراین «جی‌ام‌ای»‬ ‫به دنبال دریافت مجوز برای اس��تخراج اورانیوم‬ ‫در این س��ایت است‪ .‬کون‌فیلد را دانشمندان در‬ ‫دهه ‪۱۹۵۰‬میالدی (‪ ۱۳۲۹‬خورش��یدی) کشف‬ ‫کردند و اکتشافات گسترده آن در دهه‌های‪،۶۰‬‬ ‫‪ ۷۰‬و‪ ۸۰‬میالدی و البته با پشتیبانی مالی دولت‬ ‫دانم��ارک و تمرکز بر اس��تخراج اورانیوم انجام‬ ‫ش��د‪ .‬در س��ال ‪۲۰۰۷‬میالدی «جی‌ام‌ای» این‬ ‫س��ایت را م��ورد هدف ق��رار داد و موضع آن به‬ ‫س��مت اس��تخراج منابع معدنی نادر تغییر کرد‪،‬‬ ‫با این باور که منابع معدنی نادر ارزش بیش��تری‬ ‫برای استخراج دارند و اورانیوم می‌تواند محصول‬ ‫فرعی این معدن در کنار مواد معدنی نادر باشد‪.‬‬ ‫«ج��ی‌ام‌ای» مجب��ور ب��ه اس��تخراج اورانیوم‬ ‫اس��ت تا ب��ه نقطه‌ای برس��د که مطمئن ش��ود‬ ‫اس��تخراج فلزات گرانبها س��ودده بوده و از نظر‬ ‫سرمایه‌گذاری‪ ،‬امن است‪ .‬دولت دانمارک پیش‌تر‬ ‫با اس��تخراج اورانیوم به دلیل م��واد رادیواکتیو‬ ‫ناش��ی از آن برخورد س��ختگیرانه‌ای داشت اما‬ ‫از س��ال ‪۲۰۱۳‬می�لادی (‪۱۳۹۲‬خورش��یدی)‬ ‫ممنوعیت اس��تخراج اورانیوم آش��کارا برداشته‬ ‫ش��د‪ .‬در هر حال «جی‌ام‌ای» در س��ال گذشته‬ ‫مجوزه��ای الزم را به‌دس��ت آورد و حف��اری را‬ ‫از س��ال آین��ده ش��روع می‌کند‪ .‬ب��ه پیش‌بینی‬ ‫«جی‌ام‌ای» این سایت می‌تواند ساالنه ‪ ۳‬میلیون‬ ‫تن مواد معدنی نادر تولید‌کند‪.‬‬ ‫گرینلن��د در ق��رن ‪ ۱۹‬می�لادی‪ ،‬مس��تعمره‬ ‫دانمارک بود که پس از جنگ جهانی دوم مستقل‬ ‫ش��د و در س��ال ‪۲۰۰۹‬می�لادی خودمختاری‬ ‫به‌دست آورد اما هنوز به شدت از نظر پشتیبانی‬ ‫مالی به دانمارک وابس��ته است و برای دستیابی‬ ‫به اس��تقالل کامل به طرح‌های اقتصادی قوی‌تر‬ ‫نیاز دارد‪ .‬نداشتن استقالل کامل اقتصادی‪ ،‬یک‬ ‫مانع برای رشد معادن گرینلند است‪ ،‬مانع دیگر‬ ‫به حض��ور اجتناب‌ناپذیر چین برمی‌گردد که به‬ ‫نظر نمی‌رسد بخواهد تس��لط و نفوذ خود را در‬ ‫بازار کم کند و رقیب��ان کوچکی مانند گرینلند‬ ‫نمی‌توانن��د خود را با آن هماهنگ کنند‪ .‬با همه‬ ‫اینها‪ ،‬کیم کایلسِ ��ن‪ ،‬نخس��ت‌وزیر گرینلند نگاه‬ ‫مثبتی به صنع��ت نوظهور منابع کمیاب در این‬ ‫کش��ور دارد و می‌گوید‪ :‬این کشور با وجود بهای‬ ‫پایین کنونی برخی م��واد معدنی از جمله نفت‬ ‫و س��نگ‌آهن‪ ،‬روی توس��عه ثروت معدنی خود‬ ‫تمرکز خواهد کرد‪.‬‬ ‫در هر صورت این کش��ور ب��رای اینکه به یک‬ ‫مدعی در بازار مواد معدنی کمیاب تبدیل ش��ود‬ ‫و کنترل آن را به‌دس��ت بگیرد‪ ،‬مسیری طوالنی‬ ‫در پی��ش دارد ک��ه در صورت طی ش��دن این‬ ‫مسیر می‌تواند آن را دستاویزی قرار دهد که به‬ ‫استقالل حقیقی برسد‪.‬‬ ‫انتشار نخستین اوراق بدهی سال ‪ ۱۳۹۸‬در بازار سرمایه‬ ‫عرضه مرحله س��وم اوراق س��لف موازی استاندارد نفت‬ ‫کوره از س��وی ش��رکت ملی نف��ت ایران‪ ،‬یکش��نبه ‪۲۲‬‬ ‫اردیبهشت انجام شد‪.‬‬ ‫به گزارش ب��ازار س��رمایه‪ ،‬این اوراق‪ ،‬یک‌س��اله‪ ،‬قابل‬ ‫معامله در بورس انرژی و معاف از مالیات است و هر ورقه‬ ‫س��لف‪ ،‬معرف ارزش ریالی یک تن متریک نفت کوره در‬ ‫روز عرضه اولیه اوراق سلف خواهد بود‪.‬‬ ‫امکان تس��ویه این اوراق به‌وسیله تحویل فیزیکی نفت‬ ‫کوره یا تس��ویه نقدی قرارداد س��لف در سررس��ید انجام‬ ‫خواهد ش��د و ب��ر اس��اس طراحی‌ها‪ ،‬ای��ن اوراق قابلیت‬ ‫اعمال اختیار فروش و اختیار خرید تبعی را در سررس��ید‬ ‫یک‌س��اله اوراق به ترتیب برای س��رمایه‌گذاران و شرکت‬ ‫ملی نفت ایران دارند‪.‬‬ ‫ش��رکت تامین س��رمایه بان��ک ملت به‌عنوان مش��اور‬ ‫پذیرش‪ ،‬متعهد پذیره‌نویس و بازارگردان این اوراق ایفای‬ ‫نق��ش می‌کند‪ .‬ش��رکت ملی نفت ای��ران به‌عنوان ضامن‬ ‫فعالیت می‌کند و شرکت کارگزاری بانک ملت نیز عاملیت‬ ‫فروش این اوراق را بر عهده دارد‪.‬‬ ‫ارزش ای��ن اوراق برابر با ‪ ۴‬هزار میلیارد ریال اس��ت و‬ ‫ش��رکت تامین س��رمایه بانک ملت به‌عنوان بازارگردان‪،‬‬ ‫نقدش��وندگی اوراق را تا سررس��ید آن با س��ود دست‌کم‬ ‫‪ ۱۷.۵‬درص��د س��االنه به صورت روزش��مار تضمین کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫همچنی��ن در ص��ورت افزایش نرخ نفت ک��وره‪ ،‬امکان‬ ‫کس��ب س��ود مازاد بر کمترین میزان تضمین شده تا ‪۱۹‬‬ ‫درصد‪ ،‬از دیگر مزایای این اوراق است‪.‬‬
‫‪ ۲۵‬طرح سرمایه‌گذاری خارجی در ساوه در دست اجراست‬ ‫رئیس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان مرکزی گفت‪:‬‬ ‫‪ ۲۵‬ط��رح اقتصادی و صنعتی با مش��ارکت ‪ ۱۶‬س��رمایه‌گذار‬ ‫خارجی در این شهرستان در دست اجراست‪.‬‬ ‫به گزارش ش��اتا‪ ،‬محمدرضا حاجی‌پور در حاش��یه نشست‬ ‫ستاد تس��هیل رفع موانع تولید با حضور معاون امور اقتصادی‬ ‫وزیر کش��ور‪ ،‬اس��تاندار مرکزی و جمعی از معاونان و مدیران‬ ‫کل گفت‪ :‬حجم سرمایه‌گذاری خارجی‌ها در این طرح‌ها‪ ،‬یک‬ ‫میلیارد و ‪ ۶۰‬میلیون دالر است‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬ساوه بزرگ‌ترین‬ ‫ش��هر صنعتی کشور (کاوه) را داشته که ‪ ۵۵۰‬کارخانه صنعتی‬ ‫در این شهر مشغول تولید و فعالیت هستند و این امر فرصتی‬ ‫مناسب برای جذب سرمایه‌گذاران با توجه به ممنوعیت ایجاد‬ ‫صنایع تا ش��عاع ‪ ۱۲۰‬کیلومتری پایتخت به شمار می‌رود‪ .‬وی‬ ‫اظهار کرد‪ ۴۳ :‬درصد اشتغال کل استان‪ ،‬مربوط به ساوه بوده‬ ‫و ‪ ۵۶‬درصد از واحدهای تولیدی و صنعتی به طور کامل فعال‬ ‫هس��تند و در برخی صنایع نیز مشکالتی وجود دارد که باعث‬ ‫ش��ده اس��ت از همه ظرفیت‌های تولی��دی‪ ،‬بهره‌برداری کامل‬ ‫نش��ود اما با این حال ‪ ۳۵‬درصد کارگران شاغل این شهرستان‬ ‫در ح��وزه صنعت فعالی��ت می‌کنند‪ .‬رئیس س��ازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت اس��تان مرکزی با اش��اره به روند روبه رش��د‬ ‫پروانه‌ه��ای بهره‌برداری افزود‪ :‬روند ص��دور پروانه‌های مربوط‬ ‫به طرح‌های س��رمایه‌گذاری نیز در س��ال گذش��ته با افزایش‬ ‫‪ ۱۵‬درصدی هم��راه بود و مجوزهای بهره‌ب��رداری ‪ ۳۰‬درصد‬ ‫رش��د داشت‪ .‬در س��ال ‪ ،۹۷‬افزون بر ‪ ۱۲‬هزار شغل جدید در‬ ‫استان مرکزی ایجاد شد‪ .‬حاجی‌پور نرخ بیکاری استان در سال‬ ‫گذش��ته را ‪ ۸.۴‬درصد عنوان کرد و گفت‪ :‬از این نظر س��ومین‬ ‫استان با آمار بیکاری پایین کشور بودیم و این مسئله به دلیل‬ ‫مدیریت مشکالت بخش‌های مختلف از جمله صنایع بود که از‬ ‫بیکاری ‪ ۱۰۶‬هزار کارگر ش��اغل در استان جلوگیری شد‪ .‬وی‬ ‫همچنی��ن کمک به پرداخت حقوق معوق کارگران به‌وس��یله‬ ‫صنایع را از دیگر موفقیت‌های اس��تان مرکزی در سال گذشته‬ ‫برش��مرد و افزود‪ :‬در روزهای پایانی س��ال گذشته‪ ،‬بسیاری از‬ ‫واحدهای صنعتی توانس��تند معوقات خ��ود را پرداخت کنند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬با اینکه س��هم اس��تان مرکزی در زمینه تسهیالت‬ ‫مرب��وط به رونق تولید ‪ ۱۲‬هزار میلی��ارد ریال بود‪ ،‬رقم جذب‬ ‫شده فراتر از سهمیه استان بود و به مرز ‪ ۱۵‬هزار میلیارد ریال‬ ‫افزایش یافت‪.‬‬ ‫هم‌آوایی چکش و مس؛ سمفونی صنعتی سنتی در زنجان‬ ‫استان‌ها‬ ‫سه‌شنبه‬ ‫‪ 24‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 8‬رمضان ‪ 1440‬‬ ‫‪ 14‬مه ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره‪164‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫استاندار تهران‪ :‬ذرات‬ ‫معلق هوا بی‌ارتباط با‬ ‫معادن استان نیست‬ ‫اس��تاندار تهران گف��ت‪ :‬ذرات معل��ق هوا که‬ ‫باعث آلودگی هوای پایتخت می‌ش��ود بی‌ارتباط‬ ‫با بهره‌برداری از معادن استان نیست‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬انوشیروان محسنی بندپی در‬ ‫چهارمین جلس��ه شورای معدن استان تهران که‬ ‫در اس��تانداری تهران برگزار ش��د‪ ،‬افزود‪ :‬معادن‬ ‫منطقه ‪ ۱۸‬باید بررس��ی ش��وند تا بع��د نگوییم‬ ‫به مکان وحش��تناک رفته‌ایم‪ .‬وی بیان کرد‪ :‬در‬ ‫جلس��ه‌های آینده صاحبان معادن باید یک تا دو‬ ‫صفحه گ��زارش در کارگروه ارائه ش��ود تا نکات‬ ‫ایمنی را رعایت کنند‪.‬‬ ‫محسنی بندپی با بیان اینکه انتزاع یا تفکیک‬ ‫معادن زمانی اتفاق می‌افتد که تاریخ بهره‌برداری‬ ‫معدن منقضی ش��ده باش��د‪ ،‬ادام��ه داد‪ :‬حقوق‬ ‫دولتی باید براس��اس مبنای ‪ ۳‬ساله با نرخ سال‬ ‫‪ ۹۸‬داده شود‪ .‬برای دریافت حقوق دولت باید از‬ ‫بهره‌برداران معادن چک و سفته گرفت‪.‬‬ ‫شکوری‪:‬‬ ‫بانک‪ ،‬مالیات وثبت‌سفارش‬ ‫مشکل‌زا شدند‬ ‫گروه معدن‪:‬‬ ‫چکش باال رفته و بر پیکره مس فرود می‌آید‪،‬‬ ‫تق؛ این ورقه مس��ی دیگی اس��ت ب��رای غذای‬ ‫نذری حسینیه اعظم زنجان‪ ،‬تق؛‪...‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬این ورقه مسی دیگی است‬ ‫برای غذای نذری حسینیه اعظم زنجان‪ ،‬تق؛ این‬ ‫ورقه مس��ی گالب‌پاشی است برای معطر کردن‬ ‫تجمع ب��زرگ ع��زاداران حس��ینی یوم‌العباس‪،‬‬ ‫تق؛ این ورقه مس��ی ظروف جه��از دختر فالن‬ ‫حاجی‌بازاری است‪ ،‬تق؛ این ورقه مسی آفتابه و‬ ‫لگنی برای شست و شوی دست مهمانان خوان‬ ‫فالن‌خان اس��ت‪ ،‬تق؛ این ورقه مسی ظرف حنا‬ ‫برای شب حنابندان پسر فالن تاجر فرش افشار‬ ‫اس��ت‪ ،‬تق؛ این ورقه مس��ی تش��تی است برای‬ ‫راحتی کار زنان در رختش��ویخانه‪ ،‬تق‪ ،‬تق‪ ،‬تق‪،‬‬ ‫این صدا‪ ،‬س��مفونی صنعتی قدیم��ی در زنجان‬ ‫است‪.‬‬ ‫صدای ترق ترق چکش روی مس‪ ،‬بسیاری از‬ ‫زنجانی‌ها را به یاد راسته مسگرها و صدای بلند‬ ‫کوبیدن چکش و اطاعت ناچارانه مس می‌اندازد‪.‬‬ ‫صدای��ی که ب��رای پدرب��زرگ و مادربزرگ‌های‬ ‫زنجان��ی تداعی‌کنن��ده روزگار جوان��ی و خرید‬ ‫ظ��روف مس��ی برای خانه و جهازش��ان اس��ت‪،‬‬ ‫صدایی که آنها را به یاد استادکاران بزرگ مس و‬ ‫امضای پای کار و ارزش دادن به ظرف می‌اندازد‪.‬‬ ‫در گذش��ته‪ ،‬س��ر و ص��دای خاص��ی از بازار‬ ‫مس��گرها برمی‌خاس��ت و مردم به این آهنگ و‬ ‫سر و صدا عادت کرده بودند و همه چیز از رونق‬ ‫و حیات کس��ب و کار خبر می‌داد‪ .‬این امر برای‬ ‫رهگ��ذری که از ای��ن بازار گذر می‌کرد‪ ،‬نش��انه‬ ‫رونق فعالیت اقتصادی بود‪.‬‬ ‫متاس��فانه با روی کار آمدن ظروف کریستال‪،‬‬ ‫چین��ی‪ ،‬بلور و اس��تیل‪ ،‬این صنع��ت رفته‌رفته‪،‬‬ ‫کم‌فروغ ش��د اما در س��ال‌های اخی��ر به دالیل‬ ‫متعدد‪ ،‬از جمله خاصیت‌های پزش��کی‪ ،‬استفاده‬ ‫از ظروف مس��ی کم‌کم مورد استقبال مردم قرار‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫صدای ترق ترق چکش روی مس‪ ،‬بسیاری از زنجانی‌ها‬ ‫را به یاد راسته مسگرها و صدای بلند کوبیدن چکش‬ ‫و اطاعت ناچارانه مس می‌اندازد‪ .‬صدایی که برای‬ ‫پدربزرگ و مادربزرگ‌های زنجانی تداعی‌کننده روزگار‬ ‫جوانی و خرید ظروف مسی برای خانه و جهازشان است‪،‬‬ ‫صدایی که آنها را به یاد استادکاران بزرگ مس و‬ ‫امضای پای کار و ارزش دادن به ظرف می‌اندازد‬ ‫‹ ‹مرحمت فرموده‪ ،‬ما را مس کنید‬ ‫اس��تفاده از فلز برای رفع احتیاجات بش��ری‬ ‫پس از سنگ‪ ،‬گل و چوب مورد توجه انسان‌های‬ ‫نخس��تین قرار گرف��ت و در ای��ن میان «مس»‬ ‫ب��ه دلیل س��هولت در اس��تخراج و بهره‌برداری‪،‬‬ ‫ش��کل‌پذیری و چکش‌خواری باال مورد استفاده‬ ‫قرار گرفت‪ ،‬به طوری که قدمت استفاده از مس‬ ‫بر اساس مدارک باستان‌شناسی به ‪ ۹۵۰۰‬سال‬ ‫می‌رسد و پیشینه مسگری در ایران دست‌کم به‬ ‫‪ ۵۰۰۰‬سال می‌رسد‪.‬‬ ‫با توجه به کش��ف کوره ذوب مس در سگزآباد‬ ‫قزوی��ن واقع در تپه قبرس��تان از س��وی دکتر‬ ‫مج��دزاده و نزدیک بودن ای��ن منطقه به زنجان‬ ‫که احتماال نخس��تین کوره ذوب مس بوده و نیز‬ ‫وج��ود معادن بزرگ مس در منطقه نظیر معدن‬ ‫مس رشیدآباد می‌توان به قدمت استفاده از این‬ ‫فلز در زنجان پی برد‪.‬‬ ‫ب��ا آغاز دوره اس�لامی در ایران ب��ا ممنوعیت‬ ‫اس��تفاده از طال و نق��ره برای س��اخت ظروف‪،‬‬ ‫رون��د اس��تفاده از فلزات��ی چون م��س افزایش‬ ‫یافت زی��را چکش‌خوار و ش��کل‌پذیر‪ ،‬با قابلیت‬ ‫تورق و مفتول ش��دن و اجرای تزئینات مختلفی‬ ‫چون مش��بک‌کاری‪ ،‬قلمزنی‪ ،‬حکاکی‪ ،‬فلزکوبی‪،‬‬ ‫ترصی��ع‪ ،‬کن��ده‌کاری و‪ ...‬اس��ت‪ .‬در طول تاریخ‬ ‫در کنار دیگ��ر کاربردهای مس‪ ،‬از این فلز برای‬ ‫ضرب سکه نیز استفاده شده است‪.‬‬ ‫اوج هن��ر فل��زکاری دوره اس�لامی مربوط به‬ ‫سلجوقیان است که در این دوره‪ ،‬زنجان در کنار‬ ‫مراکزی چون خراس��ان‪ ،‬موص��ل‪ ،‬همدان‪ ،‬ری و‬ ‫اصفهان یکی از مهم‌ترین قطب‌های فلزکاری به‬ ‫شمار می‌رفته و به عنوان یکی از مهم‌ترین مراکز‬ ‫تهیه ظروف مرصع‌کاری شده‪ ،‬مطرح بوده است‪.‬‬ ‫در دوره ایلخان��ی با توجه به نزدیکی پایتخت‬ ‫حکوم��ت ایلخانان به زنج��ان و توجه حکمرانان‬ ‫ایلخان به فلزکاری و نیز وجود گوی‌های مرصع‬ ‫نقره‌ک��وب مرب��وط به این دوره که نام س��لطان‬ ‫اولجایت��و در آن حک ش��ده‪ ،‬می‌ت��وان موقعیت‬ ‫فلزکاری در دوره یادشده را تصور کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹س�اخت بزرگ‌تری�ن س�ینی مس�ی‬ ‫جهان در زنجان‬ ‫این روزها که صنعت مسگری در زنجان جان‬ ‫تازه‌ای یافته‪ ،‬صدای س��اخته ش��دن بزرگ‌ترین‬ ‫س��ینی مس��ی جه��ان در زنج��ان ب��ه گ��وش‬ ‫می‌رسد‪.‬‬ ‫استاد مسگر زنجانی با اشاره به فعالیت ‪ ۷‬ساله‬ ‫خود در بخش مسگری و فعالیت ‪۴‬ساله در حوزه‬ ‫قلم‌زن��ی و کن��ده‌کاری‪ ،‬می‌گوید‪ :‬خوش��بختانه‬ ‫صنعت مس و مس��گری در استان زنجان پس از‬ ‫س��ال‌ها احیا شده و عالوه بر ساخت ظروفی که‬ ‫در گذش��ته مورد اس��تفاده قرار می‌گرفت‪ ،‬تنوع‬ ‫و خالقی��ت تا حدودی چاش��نی تولیدات جدید‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫اکبر قزلباش درباره صنعت مسگری در زنجان‪،‬‬ ‫ادامه می‌دهد‪ :‬این صنعت از گذش��ته‌های بسیار‬ ‫دور در اس��تان زنجان وجود دارد و کیفیتی که‬ ‫مس و ظروف مس��ی زنجان دارد را نمی‌توان در‬ ‫تولیدات مسی سایر استان‌ها که تولیدات باالیی‬ ‫نیز دارند‪ ،‬یافت‪.‬‬ ‫وی با اشاره به ساخت بزرگ‌ترین سینی مسی‬ ‫جه��ان‪ ،‬می‌افزاید‪ :‬این س��ینی ک��ه ‪ ۲‬متر و ‪۸۲‬‬ ‫س��انتی‌متر طول‪ ۱۳۲ ،‬سانتی‌متر عرض و ‪۳۲۵‬‬ ‫کیلوگرم وزن دارد‪ ،‬یک بخش از پکیچ هفت‌تایی‬ ‫س��فارش از یکی از کش��ورهای عربی حاش��یه‬ ‫خلیج‌فارس اس��ت و صد درص��د کارهای انجام‬ ‫شده روی سینی اعم از برش‌کاری‪ ،‬جوش‌کاری‪،‬‬ ‫قلع زدن‪ ،‬کنده‌کاری و پرداخت پشت سینی در‬ ‫کارگاه حاضر انجام شده است‪.‬‬ ‫عرفانه قزلباش‪ ،‬دختر جوان اس��تاد مسگر که‬ ‫طرح حاش��یه بزرگ‌ترین س��ینی مس��ی جهان‬ ‫را طراح��ی ک��رده اس��ت‪ ،‬می‌گوید‪ :‬مس��گری‬ ‫کار س��ختی اس��ت و مردم فق��ط کار نهایی را‬ ‫می‌بینند اما حاال خوش��بختانه مردم به استفاده‬ ‫از ظروف و تزئینات مس��ی تمایل بیشتری پیدا‬ ‫کرده‌ان��د و حمایت و اطالع‌رس��انی مس��ئوالن‬ ‫درب��اره مس و مس��گری بس��یار حائ��ز اهمیت‬ ‫است‪.‬‬ ‫یک صادرکنن��ده مس نیز درباره صادرات این‬ ‫محص��ول‪ ،‬می‌گوید‪ :‬ب��ه دنبال آن هس��تیم که‬ ‫کاالها یا صنایع‌دستی مس��ی را صادر کنیم که‬ ‫فق��ط قابلیت تولید در ایران و زنجان را داش��ته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫محمد جعفریان ادام��ه می‌دهد‪ :‬صادرات این‬ ‫محص��ول‪ ،‬ارزآوری زی��ادی ب��رای کش��ور دارد‬ ‫و گس��ترده ش��دن این فعالیت س��بب می‌شود‬ ‫کارگاه‌ه��ای بیش��تری ب��ه این س��مت حرکت‬ ‫کنن��د‪ .‬این مهم خالقی��ت را وارد بازار کار مس‬ ‫و مسگری می‌کند‪.‬‬ ‫‹ ‹م�س زنج�ان؛ آوازه‌ای رس�یده ب�ه‬ ‫آن‌سوی مرزها‬ ‫م��س زنج��ان دارای باالتری��ن اس��تاندارد در‬ ‫زمینه کیفیت و اس��تحکام اس��ت و این صنعت‬ ‫توانس��ته دوران ‪ ۲‬دهه‌ای رکود خود را پشت‌سر‬ ‫بگذارد‪ .‬صنعتگران اس��تان زنجان با تالش خود‬ ‫در صنایع‌دس��تی اس��تان زنج��ان‪ ،‬کیفیت را در‬ ‫کااله��ای تولیدی حفظ کرده‌اند و در س��ال‌های‬ ‫اخیر‪ ،‬صنعت مس استان احیا شده است‪.‬‬ ‫معاون صنایع‌دس��تی اداره‌کل میراث‌فرهنگی‪،‬‬ ‫صنایع‌دستی و گردشگری استان زنجان می‌گوید‪:‬‬ ‫درحال‌حاضر حدود ‪ ۷۰۰‬کارگاه مس��گری وجود‬ ‫دارد ک��ه بیش از ‪ ۲۰۰۰‬نفر در آنها مش��غول به‬ ‫کار هس��تند‪ .‬سال گذش��ته نیز روزانه حدود ‪۱۵‬‬ ‫تن محصوالت مس��ی در قالب ظروف مس��ی در‬ ‫استان تولید شد‪.‬‬ ‫‹ ‹راه�ی برای دس�تیابی ب�ه بازارهای‬ ‫جهانی‬ ‫صنع��ت م��س و مس��گری در دوران��ی ک��ه‬ ‫تحریم‌ه��ای نفتی ب��ه حد اعالی خود رس��یده‪،‬‬ ‫می‌تواند راهی برای دستیابی به بازارهای جهانی‬ ‫باشد تا عالوه بر اینکه این مهم فرهنگ ایرانی را‬ ‫به کشورهای دیگر صادر می‌کند‪ ،‬ارزآوری زیادی‬ ‫داشته باشد و اش��تغال پایداری را نیز در استان‬ ‫ایجاد کند‪ .‬به عبارت دیگر صدای چکش و مس‪،‬‬ ‫سمفونی رونق تولید در استان زنجان است‪.‬‬ ‫الناز خدایی‌فرد با اش��اره به ساخت بزرگ‌ترین‬ ‫سینی مس��ی در زنجان‪ ،‬ادامه می‌دهد‪ :‬بر اساس‬ ‫آنچه رصد ش��ده‪ ،‬بزرگ‌ترین سینی که فلز مس‬ ‫داشته باشد‪ ،‬برای نخس��تین‌بار ساخته می‌شود‬ ‫و استادکاری که این س��ینی را می‌سازد یکی از‬ ‫استادکاران صاحب‌نام زنجان است‪.‬‬ ‫وی از رس��یدن آوازه مس زنجان به آن‌س��وی‬ ‫مرزها خبر داده و خاطرنش��ان می‌کند‪ :‬صادرات‬ ‫صنایع‌دس��تی به ط��ور غیررس��می و به صورت‬ ‫چمدانی اس��ت و محصوالت مسی نیز به صورت‬ ‫چمدانی از کشور صادر می‌شوند‪.‬‬ ‫رئیس پارک علم و فناوری زنجان خبر داد‬ ‫راه‌اندازی کلینیک صنعت در استان‬ ‫رئی��س پارک علم و فناوری اس��تان زنجان ب��ا بیان اینکه‬ ‫ایجاد اش��تغال پایدار با اقتصاد دانش‌بنیان محقق می‌ش��ود‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬کلینیک صنعت اس��تان زنجان با هدف ایجاد ساز کار‬ ‫الزم برای تحقق ارتباط صنعت‪ ،‬جامعه و دانش��گاه تاس��یس‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایس��نا‪ ،‬داوود مرادخان��ی در جلس��ه اقتصاد‬ ‫دانش‌بنی��ان‪ ،‬درباره اهداف این کارگ��روه‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬ایجاد‬ ‫ارزش‌اف��زوده در حوزه‌های اجتماع��ی‪ ،‬اقتصادی و فرهنگی‪،‬‬ ‫ایج��اد اش��تغال پای��دار‪ ،‬جلوگی��ری از مهاجرت‪ ،‬اس��تفاده‬ ‫حداکثری از ظرفیت‌ها‪ ،‬ارتقای سطح رفاه و درآمد‪ ،‬مدیریت‬ ‫هدفمند منابع و توس��عه شاخص علم و فناوری از مهم‌ترین‬ ‫اهداف تش��کیل کارگ��روه اقتصاد دانش‌بنیان اس��ت‪ .‬وی با‬ ‫بی��ان اینکه تبدی��ل اقتصاد س��نتی به اقتص��اد دانش‌بنیان‬ ‫هدف دیگر این کارگروه اس��ت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬دبیرخانه کارگروه‬ ‫اقتصاد دانش‌بنیان‪ ،‬ذیل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در‬ ‫س��ال گذش��ته و در پارک علم و فناوری استان مستقر شد‬ ‫و از ابتدای س��ال‪ ۸ ،‬جلس��ه در زمین��ه موضوع‌های مختلف‬ ‫و ‪ ۴‬جلس��ه کارگروه تخصصی با موض��وع کلینیک صنعت و‬ ‫مدیریت برگزار شده است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به مصوبه‌های این کارگروه‪ ،‬افزود‪ :‬مصوبه‌های‬ ‫این کارگروه در راس��تای بهب��ود فرآیندها و گردش کارهای‬ ‫اجرایی بر اس��اس مصوبه‌های قانونی مرتبط با ش��رکت‌های‬ ‫دانش‌بنیان و با هدف توس��عه کمی و کیف��ی آنها در زمینه‬ ‫اولویت‌های توس��عه اس��تان تصویب شده اس��ت که توسعه‬ ‫فرهن��گ کارآفرینی و ایجاد اش��تغال دانش‌بنی��ان‪ ،‬معرفی‬ ‫واحدهای دانش‌بنیان به دستگاه‌های متولی برای رفع موانع‬ ‫اجرایی‪ ،‬تهیه فهرست فناوری‌های مورد نیاز استان و کشور‪،‬‬ ‫تدوین اساس��نامه و راه‌اندازی کلینیک صنعت و مدیریت را‬ ‫می‌توان از محورهای مصوبه‌ّها عنوان کرد‪.‬‬ ‫مرادخانی با اش��اره ب��ه برنامه‌های این کارگروه در س��ال‬ ‫جاری‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬توس��عه شرکت‌های دانش‌بنیان‪ ،‬توسعه‬ ‫هس��ته‌ها و واحدهای فناور‪ ،‬توسعه اکوسیستم فناوری برای‬ ‫توسعه اقتصاد دانش‌بنیان‪ ،‬ارتقای سطح فرهنگ جامعه برای‬ ‫تولی��د دانش‌بنی��ان و‪ ...‬از برنامه‌های این کارگروه در س��ال‬ ‫جاری اس��ت که تحقق این اهداف برای همکاری بین بخشی‬ ‫همه حوزه‌های مختلف دولتی و غیردولتی میسر خواهد بود‪.‬‬ ‫رئی��س پارک عل��م و فناوری اس��تان زنجان با اش��اره به‬ ‫کلینی��ک صنعت‪ ،‬یادآور ش��د‪ :‬کلینیک صنع��ت و مدیریت‬ ‫استان به منظور ارتقای خدمات تخصصی صنایع شرکت‌های‬ ‫خصوص��ی‪ ،‬س��ازمان‌ها‪ ،‬نهاده��ای دولت��ی و خصوص��ی در‬ ‫زیرس��اخت‌های اس��تان اعم از صنعتی‪ ،‬کشاورزی‪ ،‬خدماتی‪،‬‬ ‫آموزش��ی و‪ ...‬تاسیس می‌ش��ود و در این میان ایده بنیادین‬ ‫تاس��یس کلینیک صنعت‪ ،‬ایجاد س��از کار الزم برای تحقق‬ ‫ارتباط صنعت‪ ،‬جامعه و دانشگاه است‪.‬‬ ‫رئیس کمیسیون صنایع و معادن اتاق بازرگانی‬ ‫گف��ت‪ :‬در ش��رایط تحریم برای ثبت س��فارش‪،‬‬ ‫برخی ش��رکت‌ها حاضر به همکاری هس��تند اما‬ ‫به دلیل اینکه در ثبت سفارش اطالعات مشتری‬ ‫افش��ا می‌ش��ود می‌توان قوانین را تغیی��ر داد تا‬ ‫شرایط برای تولید‌کنندگان تسهیل شود‪.‬‬ ‫به گ��زارش تس��نیم‪ ،‬بهرام ش��کوری در یک‬ ‫برنام��ه تلویزیون��ی گفت‪ :‬در س��ال رونق تولید‪،‬‬ ‫فعال اقتصادی باید بتواند نظر خود را در مسائل‬ ‫اقتص��ادی بیان کند زیرا عالوه ب��ر نقدینگی‪ ،‬به‬ ‫موقعیت و منزلت اجتماعی نیز احتیاج دارند‪.‬‬ ‫ش��کوری با بیان اینکه با س��امان‌دهی تولید‪،‬‬ ‫تجارت رونق می‌گی��رد و با تغییر نگاه و اهمیت‬ ‫دادن به تولید‪ ،‬چرخ اقتصاد به حرکت در می‌آید‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬در س��ال رونق تولید باید به اش��تغالزایی‬ ‫اهمی��ت داد و در جه��ت حل مش��کالت و رفع‬ ‫موان��ع به تولی��د و فعال اقتص��ادی کمک کرد‪.‬‬ ‫بخش خصوصی با وجود مشکالت و موانع‪ ،‬تولید‬ ‫و صادرات را ادامه می‌دهد بنابراین هر سیاستی‬ ‫که مانع تولید شود‪ ،‬محکوم است‪ .‬شکوری افزود‪:‬‬ ‫در شرایط فعلی اقتصادی می‌توان با وضع قوانین‬ ‫به تولید کمک کرد‪ .‬در شرایط تحریم برای ثبت‬ ‫س��فارش‪ ،‬برخی ش��رکت‌ها حاضر ب��ه همکاری‬ ‫هس��تند ام��ا به دلی��ل اینکه در ثبت س��فارش‬ ‫اطالعات مشتری افشا می‌شود می‌توان قوانین را‬ ‫تغییر داد تا شرایط برای تولید‌کنندگان تسهیل‬ ‫ش��ود‪ .‬او افزود‪ :‬مجلس بای��د قوانینی وضع کند‬ ‫تا در س��ایه قوانین تولید و اشتغال رونق بگیرد‪.‬‬ ‫برای نمونه‪ ،‬قانون ارزش افزوده همچنان مشکل‬ ‫دارد و در رونق تولید بی‌تاثیر اس��ت‪ .‬برای رونق‬ ‫تولید نقص‌ه��ا باید در الزاماتی مثل نظام بانکی‪،‬‬ ‫مالیاتی و قوانین مخل تولید‪ ،‬اصالح شوند‪ .‬رئیس‬ ‫کمیس��یون صنایع و معادن اتاق بازرگانی گفت‪:‬‬ ‫ب��ا تغییر قان��ون مالیات ارزش افزوده‪ ،‬بس��یاری‬ ‫از مش��کالت بخ��ش خصوصی حل خواهد ش��د‬ ‫بنابراین تمام دس��تگاه‌ها و فعاالن اقتصادی باید‬ ‫در رونق تولید با هم همکاری کنند‪.‬‬ ‫رشد ‪ ۲۰‬درصدی میل‬ ‫به سرمایه‌گذاری در‬ ‫خراسان جنوبی‬ ‫رئیس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان‬ ‫خراس��ان جنوبی گفت‪ :‬در س��ال ‪ ۱۳۹۷‬ش��اهد‬ ‫افزایش رشد ‪ ۲۰‬درصدی میل به سرمایه‌گذاری‬ ‫در استان خراسان جنوبی بودیم‪ .‬به گزارش شاتا‪،‬‬ ‫داود ش��هرکی در جلس��ه ش��ورای اداری استان‬ ‫خراسان جنوبی با اشاره به اینکه در سال گذشته‬ ‫میل به س��رمایه‌گذاری در حوزه صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت در اس��تان خراس��ان جنوبی‪ ،‬رشد ‪۲۰‬‬ ‫درصدی را نس��بت به ابتدای سال ‪ ۱۳۹۶‬تجربه‬ ‫کرده اس��ت‪ ،‬گفت‪ ۳۵ :‬هزار و ‪ ۶۱۷‬میلیارد ریال‬ ‫سرمایه‌گذاری در ابتدای سال ‪ ،۱۳۹۶‬به ‪ ۴۳‬هزار‬ ‫و ‪ ۳۴۸‬میلیارد ریال در پایان سال گذشته رسید‬ ‫که ‪ ۲۰‬درصد رشد را نشان می‌دهد‪ .‬وی تصریح‬ ‫کرد‪ :‬میزان اش��تغال ایجاد شده در استان از ‪۸۷‬‬ ‫هزار و ‪ ۷۱۷‬نفر در ابتدای سال ‪ ۱۳۹۶‬با حدود ‪۴‬‬ ‫درصد افزایش در پایان س��ال ‪ ۱۳۹۷‬به ‪ ۹۱‬هزار‬ ‫و ‪ ۲۳‬نفر رسید‪.‬‬
‫سه‌شنبه ‪ 24‬اردیبهشت ‪ 8 1398‬رمضان ‪ 14 1440‬م ‌ه ‪2019‬‬ ‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫موسسه فرهنگی و هنری روزگار وصل‬ ‫مدیر مسئول‪:‬‬ ‫ناصر بزرگمهر‬ ‫سال دوم شماره ‪164‬‬ ‫سردبیر‪ :‬محبوبه ناطق‬ ‫همکاران‪ :‬سارا اصغری‪-‬ثمن رحیمی‌‌راد‬ ‫مدیر فنی و هنری‪ :‬مهدی نجفی‬ ‫نمایندگی دفتر اروپا‪ :‬چکاوک بزرگمهر‬ ‫آدرس‪ :‬تهران‪ -‬میدان هفتم تیر‪ -‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬پالک ‪74‬‬ ‫تلفکس‪88310576-88310575:‬‬ ‫سازمان آگهی‌ها‪88722732-3:‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان‌ها‪88724211:‬‬ ‫چاپ‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.Madandaily.com‬‬ ‫‪www.instagram.com/Madandaily‬‬ ‫‪www.twitter.com/Madandaily‬‬ ‫‪www.t.me/Madandaily‬‬ ‫‪E-mail:info@madandaily.com‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫خبر‬ ‫بیلت صادراتی ترکیه باید ارزان‌تر شود‬ ‫درحالی‌که فوالدس��ازان ترک هنوز با فروش میلگرد خود مشکل دارند‪ ،‬سعی‬ ‫دارند بر فروش بیلت خود تمرکز بیش��تری داشته باش��ند‪ .‬درخواست‌هایی در‬ ‫بازار هست ولی قیمت‌ها باید پایین‌تر بیایند تا تقاضای بیشتری را جذب کنند‪.‬‬ ‫به گزارش ایفنا به نقل از متال‌اکسپرت‪ ،‬بیلت صادراتی ترکیه ‪ ۱۰‬دالر ارزان‌تر‬ ‫ش��ده که بیش��تر به دلیل افت نرخ قراضه و افزایش رقابت در بازار است‪ .‬بیلت‬ ‫س��ی‌آی‌اس ‪ ۴۲۰‬تا ‪ ۴۲۵‬دالر هر تن فوب و محصول ترکیه ‪ ۴۳۰‬تا ‪ ۴۳۵‬دالر‬ ‫هر تن فوب است‪ .‬اگر ترکیه می‌خواهد مشتری جذب کند باید انعطاف‌پذیری‬ ‫بیشتری نشان دهد‪.‬‬ ‫در بازار داخلی ترکیه نیز بیلت ‪ ۴۳۵‬تا ‪ ۴۴۵‬دالر هر تن در کارخانه است که‬ ‫‪ ۵‬دالر تخفیف هم داده می‌شود‪ .‬فعالیت بازار واردات نیز کم است و پیشنهادها‬ ‫تا ‪ ۴۴۵‬دالر هر تن س��ی‌اف‌آر و درخواس��ت خریداران ت��رک ‪ ۴۲۵‬دالر هر تن‬ ‫سی‌اف‌آر یا کمتر است‪.‬‬ ‫اخبار کوتاه‬ ‫� چی��ن مبادله ظرفیت فوالد را کاهش و تولید داخلی س��نگ‌آهن را افزایش‬ ‫می‌دهد‪ .‬س��ازمان برنامه‌ریزی اقتصادی چین پنجشنبه اعالم کرد‪ :‬چین مجوز‬ ‫مبادله ظرفیت فوالد بین ش��رکت‌ها را کاهش می‌دهد و هرگونه ظرفیت جدید‬ ‫فوالد به هر ش��کلی را ممنوع می‌کند‪ .‬مبادله ظرفیت فوالد به امکان جابه‌جایی‬ ‫ظرفیت اختصاص داده ش��ده به یک ش��رکت به واحده��ای تولیدی در مناطق‬ ‫مختلف گفته می‌ش��ود‪ .‬ای��ن اعالمیه به دنبال گس��ترش غیرقانونی ظرفیت‌ها‬ ‫ازس��وی دولت‌های محلی زیر پوش��ش مبادالت ظرفیتی صادر ش��د‪ .‬بر اساس‬ ‫مب��ادالت ظرفیت‪ ،‬ش��رکت‌ها به منظ��ور کاهش تمرکز کارخانه‌ه��ا در مناطق‬ ‫صنعتی آل��وده‪ ،‬ظرفیت‌ها را بین مناطق مختلف جابه‌جا می‌کنند‪ .‬این امکانات‬ ‫جدی��د تالش‌های پکن برای کاهش آلودگی و کاهش ظرفیت فوالد را تضعیف‬ ‫کرده است‪ .‬به‌عالوه کمیسیون توسعه و اصالحات ملی چین در اعالمیه‌ای اظهار‬ ‫کرد‪ :‬ظرفیت تولید فوالد در مناطق کلیدی کنترل آلودگی شامل مناطق پکن‪،‬‬ ‫تیانجی��ن‪ ،‬هبی و منطقه دلتای رودخانه یانگ‌تس��ه را با اعمال اس��تانداردهای‬ ‫سختگیرانه‌تر در استفاده از محیط‌زیست‪ ،‬انرژی‪ ،‬زمین و آب کنترل خواهد کرد‪.‬‬ ‫� ریوتینت��و تمرکز ب��ازار فروش آلومینیوم خود از ایاالت متحده را به س��مت‬ ‫س��ایر بازارها تغییر می‌دهد‪ .‬ب��ه گفته مدیرعامل ریوتینت��و‪ ،‬درحال‌حاضر بازار‬ ‫ایاالت متحده‪ ،‬به‌ویژه در بخش‌های خودروس��ازی و ساخت‌وس��از‪ ،‬با کند شدن‬ ‫سرعت رشد تقاضا روبه‌رو اس��ت‪ .‬بدین ترتیب‪ ،‬ریوتینتو که بخش قابل‌توجهی‬ ‫از محصوالت خود را در بازار امریکا به فروش می‌رس��اند‪ ،‬درحال‌حاضر به‌دنبال‬ ‫بازاریابی برای فروش بیش��تر محصوالت در بازار اروپا و س��ایر کشورها ازجمله‬ ‫ژاپن افتاده است‪.‬‬ ‫� فلزات مش��خصی به تنش‌های تجاری واکنش نش��ان خواهند داد‪ .‬به گفته‬ ‫تحلیلگران‪ ،‬اگرچه بازار مس واکنش��ی به تش��دید اخیر تنش‌های تجاری نشان‬ ‫نداده اس��ت اما فلزات مش��خص دیگری نیز با این تنش‌ها با تزلزل بازار روبه‌رو‬ ‫خواهند شد‪ .‬فلز مس به‌دلیل کاربرد گسترده در تمامی صنایع شامل ساختمان‪،‬‬ ‫حمل‌ونقل‪ ،‬زیرس��اخت برق و س��اخت و تولید‪ ،‬بیش از هم��ه تحت تاثیر افت‬ ‫تجارت جهانی قرار می‌گیرد‪ .‬با توجه به اینکه صنعت الکترونیک سهم ‪ ۳۰‬درصد‬ ‫از واردات کااله��ای چین��ی به ایاالت متحده را تش��کیل می‌دهد و قلع کاربرد‬ ‫بس��یاری در این صنعت دارد‪ ،‬انتظار می‌رود بازار متزلزلی را با توجه به افزایش‬ ‫تعرفه‌های تجاری پیش‌رو داشته باشد‪.‬‬ ‫� در پی افزایش تعرفه تجاری ایاالت متحده بر کاالهای وارداتی از چین پس‬ ‫از مذاک��رات تجاری میان این دو کش��ور‪ ،‬نگرانی در فضای بازار افزایش یافت و‬ ‫موجب رش��د نرخ طال به‌عنوان دارایی امن ش��د‪ .‬تنش‌های امری��کا با ایران در‬ ‫منطقه خاورمیانه نیز عامل دیگری برای رش��د تقاضا و نرخ طال بود‪ .‬در بورس‬ ‫آتی ش��انگهای‪ ،‬بیش��ترین حجم معامالت طال و نقره در روز جمعه‪ ،‬متعلق به‬ ‫قراردادهای ‪ ۸‬ماهه (تحویل دسامبر ‪ )۲۰۱۹‬بود‪ .‬پیش از این قراردادهای ‪ ۲‬یا ‪۳‬‬ ‫ماهه بیش��ترین طرفدار را داشتند‪ ،‬اکنون سرمایه‌گذاران قراردادهای پایان سال‬ ‫جاری را انتخاب کرده‌اند‪.‬‬ ‫� ریوتینتو و کاترپیالر توافقی برای س��اخت معدن هوشمند در غرب استرالیا‬ ‫امض��ا کردن��د‪ .‬غول معدن��کاری جهان (ریوتینتو) و نخس��تین ش��رکت تولید‬ ‫ماش��ین‌های س��نگین (کاترپیالر) اع�لام کردند که این هفته ق��راردادی برای‬ ‫س��اخت معدن کودایدری با فناوری پیش��رفته امضا کردند‪ .‬در این خبر‪ ،‬این دو‬ ‫شرکت اعالم کردند که معدن سنگ آهن در غرب استرالیا به زودی ماشن‌آالت‬ ‫معدنکاری جدید و همچنین اتوماسیون و شبکه‌های فناوری سازمانی از شرکت‬ ‫ِوس��تراک به عنوان فروشنده اصلی شرکت کاترپیالر در منطقه دریافت خواهد‬ ‫کرد‪ .‬معدن کودایدری هنوز در دس��ت ساخت اس��ت و انتظار می‌رود به عنوان‬ ‫مرکز تولید جدید برای تجارت س��نگ آه��ن ریوتینتو در منطقه پیلبارا تبدیل‬ ‫ش��ود‪ .‬آغاز بهره‌برداری از این معدن برای اواخر س��ال ‪ ۲۰۲۱‬میالدی (اواس��ط‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬خورش��یدی) برنامه‌ریزی ش��ده اس��ت‪ .‬به محض تکمیل‌ش��دن‪ ،‬معدن‬ ‫ظرفیت تولید ساالنه ‪ ۴۳‬میلیون تن خواهد داشت که تولید مهم‌ترین محصول‬ ‫پیلبارا یعنی سنگ آهن مخلوط پیلبارا را پشتیبانی می‌کند‪.‬‬ ‫� ش��رکت بی‌اچ‌پی با مطالبه ‪ ۵‬میلیارد دالری درباره شکسته‌شدن سد معدن‬ ‫برزیلی در سال ‪ ۲۰۱۵‬میالدی (‪ ۱۱۳۹۴‬خورشیدی) روبه‌رو شد‪ .‬بی‌اچ‌پی یکی‬ ‫از بزرگ‌تری��ن معدنکاران جه��ان در انگلیس به دلیل س��هل‌انگاری در جریان‬ ‫پیش��گیری از تخریب س��د یکی از معادن برزیل در سال ‪ ۲۰۱۵‬که به بدترین‬ ‫فاجعه زیس��ت‌محیطی برزیل منجر ش��د‪ ،‬با ادعای خس��ارت ‪ ۵‬میلیارد دالری‬ ‫روبه‌رو ش��د‪ .‬ای��ن مطالبه که بزرگ‌ترین اقدام گروهی شنیده‌ش��ده در انگلیس‬ ‫اس��ت‪ ،‬بر اس��اس قانون دادگاه اس‌پی‌جی‌الو سه‌شنبه از طرف ‪ ۲۳۵‬هزار نفر و‬ ‫سازمان برزیل‪ ،‬ازجمله مراکز دولتی شهری‪ ،‬صنایع‪ ،‬قبیله‌های بومی و کلیسای‬ ‫کاتولیک‪ ،‬به این ش��رکت ابالغ شد‪ .‬شکسته‌شدن س��د باطله معدن فوندائو در‬ ‫س��ال ‪ ۲۰۱۵‬که متعلق به س��امارکو و بین دو شرکت بزرگ سنگ آهن جهان‬ ‫یعنی بی‌اچ‌پی و واله مش��ترک بود‪ ،‬موجب کشته‌ش��دن ‪ ۱۹‬نفر و سرازیر شدن‬ ‫‪ ۴۰‬میلیون مترمکعب لجن سمی در محیط‌زیست شد‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬اخبار فلزات‬ ‫«تیسن‌کروپ» به دنبال تثبیت موقعیت در بازار فوالد‬ ‫گروه معدن‪:‬‬ ‫تیس��ن‌کروپ یک ش��رکت چندملیتی آلمانی اس��ت‬ ‫که بر تولید فوالد تمرکز دارد‪ .‬این ش��رکت از ادغام دو‬ ‫ناِی‌جی و کروپ در س��ال ‪ ۱۹۹۹‬میالدی‬ ‫واحد تیسِ �� ‌‬ ‫(‪۱۳۷۸‬خورش��یدی) تش��کیل ش��د و مقر عملیاتی آن‬ ‫درحال‌حاضر اسن است‪ .‬درمجموع ‪ ۶۷۰‬شرکت تابع آن‬ ‫در سراس��ر جهان مشغول فعالیت هستند‪ .‬تیسن‌کروپ‬ ‫یک��ی از بزرگ‌تری��ن تولیدکنن��دگان ف��والد در جهان‬ ‫ش��ناخته می‌شود‪ .‬این ش��رکت عالوه بر تولید فوالد در‬ ‫صنایعی همچون ساخت ماشین‌آالت‪ ،‬خدمات صنعتی‪،‬‬ ‫قطار‪ ،‬آسانس��ور‪ ،‬کشتی‌س��ازی و‪ ...‬نیز فعالیت می‌کند‪.‬‬ ‫باید خاطرنش��ان کرد که هدف ای��ن مجموعه‪ ،‬افزایش‬ ‫بهره‌وری در تمام زمینه‌های کسب‌وکار به منظور ثبات‪،‬‬ ‫ایجاد ارزش‌افزوده و جریان نقدی است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش فلزات آنالین‪ ،‬صنعت فوالد اروپا تغییرات‬ ‫بزرگ��ی را در س��ال‌های گذش��ته تجربه کرده اس��ت‪.‬‬ ‫تیس��ن‌کروپ نیز در این مس��یر کوش��یده ت��ا عملکرد‬ ‫و کارآی��ی خود را بهبود بخش��د و تمرک��ز خود را روی‬ ‫مش��تریان و کل زنجیره ارزش ق��رار دهد‪ .‬این موضوع‬ ‫شامل هماهنگ‌س��ازی داده‌ها و فرآیندهای کسب‌وکار‬ ‫است‪ .‬تیس��ن‌کروپ درتالش اس��ت تا موقعیت خود را‬ ‫به‌عن��وان قدرت صنعت ف��والد اروپا تثبی��ت کند‪ .‬این‬ ‫اس��تراتژی ب��ا س��رمایه‌گذاری در فناوری‌ه��ای جدید‬ ‫پش��تیبانی می‌ش��ود‪ .‬از س��رمایه‌گذاری مش��ترک این‬ ‫ش��رکت با گروه تاتا اس��تیل می‌توان به‌عن��وان یکی از‬ ‫فعالیت‌های راهبردی آن در زمینه صنعت فوالد نام برد‪.‬‬ ‫گزارش تصویری‬ ‫این سرمایه‌گذاری مش��ترک ‪ ۵۰‬به ‪ ۵۰‬منجر به ایجاد‬ ‫تیس��ن‌کروپ‌تاتااستیل شد که فعالیت خود را در ژوئن‬ ‫‪( ۲۰۱۸‬خ��رداد ‪ )۱۳۹۷‬آغاز کردند‪ .‬پس از بس��تن این‬ ‫قرارداد‪ ،‬ش��رکت فروش ‪ ۲۱‬میلیون تنی و ‪ ۱۷‬میلیارد‬ ‫یورویی داش��ته اس��ت‪ ۴۸ .‬هزار نفر نیز به استخدام آن‬ ‫درآمده‌ان��د‪ .‬حال این س��رمایه‌گذاری مش��ترک کمک‬ ‫می‌کند تا به ی��ک مجموعه قدرتمند در سراس��ر اروپا‬ ‫تبدیل ش��ود‪ .‬تولید ارزان و سریع از دیگر امتیازات این‬ ‫همکاری مشترک خواهد بود‪.‬‬ ‫فروش این ش��رکت در بخش فوالد ‪ ۹.۵‬میلیارد یورو‬ ‫برآورد ش��ده اس��ت‪ .‬تجهیزات پیش��رفته بیانگر میزان‬ ‫ف��روش قطع��ات پیش��رفته‌ای همچون توربی��ن بادی‪،‬‬ ‫محصوالت‌های‌تک و ارائه خدمات مهندسی در سراسر‬ ‫جهان اس��ت که فروش ‪ ۷.۹‬میلی��ارد یورویی را به خود‬ ‫اختصاص داده اس��ت‪ .‬فروش ‪ ۷.۶‬میلی��ارد یورویی نیز‬ ‫ب��ه فروش آسانس��ور‪ ،‬پله برقی‪ ،‬نص��ب و راه‌اندازی این‬ ‫تجهیزات و‪ ...‬تعلق دارد‪ .‬منظور از سایر صنایع‪ ،‬فعالیت‬ ‫این شرکت در ساخت‌ساز‪ ،‬کشتی‌سازی‪ ،‬مواد شیمیایی‪،‬‬ ‫س��یمان و‪ ...‬است‪ .‬توزیع جهانی مواد و ارائه خدمات در‬ ‫این زمینه نیز بیش��ترین سود یعنی حدود ‪ ۱۵‬میلیارد‬ ‫یورو فروش برای شرکت به دنبال داشته است‪.‬‬ ‫در سال مالی ‪ ۲۰۱۸‬عملکرد سهام تیسن‌گروپ بهبود‬ ‫یافت‪ .‬مذاکرات با تاتااستیل در سرمایه‌گذاری مشترک‬ ‫فعالیت‌ه��ای ف��والدی اروپا و امضای معامل��ه در پایان‬ ‫ژوئن‪ ،‬تاثیر مثبتی بر رش��د س��هام داشت‪ .‬هرچند این‬ ‫تحوالت مثبت‪ ،‬تحت‌تاثیر شرایط نامساعد سایر کشورها‬ ‫نی��ز قرار گرفت‪ .‬فروش این ش��رکت در بخش فوالد در‬ ‫س��ال مالی موردبحث‪ ۹۴۷۰ ،‬میلیون یورو برآورد شده‬ ‫است‪ .‬گفتنی است‪ ،‬میزان فروش خالص در سال ‪۲۰۱۷‬‬ ‫می�لادی (‪ ۱۳۹۷‬خورش��یدی) ‪۸‬ه��زار و ‪ ۹۱۵‬میلیون‬ ‫یورو بود یعنی فروش خالص فوالد این شرکت در سال‬ ‫‪ ۲۰۱۸‬نس��بت به سال ‪ ۲۰۱۷‬میالدی‪۶ ،‬درصد افزایش‬ ‫یافته است‪.‬‬ ‫انتظار می‌رود اقتصاد جهانی در س��ال جاری میالدی‬ ‫(‪ ،)۲۰۱۹‬از وضعیت خوبی برخوردار نباش��د همچنین‬ ‫انتظار م��ی‌رود تقاضای فوالد در س��ال ج��اری حدود‬ ‫‪ ۱‬تا ‪۲‬درص��د کاهش یابد‪ .‬انتظار رک��ود در بازار فوالد‬ ‫چین دور از ذهن نیست‪ .‬برای سایر اقتصادهای درحال‬ ‫ظهور نیز رش��د تقاضا متوسط پیش‌بینی می‌شود‪ .‬هند‬ ‫کشوری است که انتظار می‌رود بیشترین رشد را تجربه‬ ‫کند‪ .‬رشد تقاضای فوالد در کشورهای صنعتی تضعیف‬ ‫خواهد شد‪ .‬این رش��د تقاضا برای ایاالت متحده حدود‬ ‫یک‌درص��د و در آلم��ان ‪ ۲‬درصد پیش‌بینی می‌ش��ود‪.‬‬ ‫بنابراین فش��ار بر بازار فوالد اروپا باقی می‌ماند‪ .‬عالوه بر‬ ‫این وضعیت بازار فوالد به ش��دت چالش برانگیز است‪.‬‬ ‫خطرات ناشی از نبود تعادل تجارت و قیمت‌های متغیر‬ ‫مواد اولیه‪ ،‬صاحبان این صنایع را دچار مشکل می‌کند‪.‬‬ ‫ب��ا توجه به رش��د پایین تقاضا فوالد در س��ال جاری و‬ ‫انتظار افزایش واردات‪ ،‬باید حمایت الزم از صنعت فوالد‬ ‫اروپا انجام شود‪.‬‬ ‫گردشگری در قدیمی‌ترین معدن فعال آلمان‬ ‫س�الزبرگورک برش‌فس�گیدن‪ ،‬قدیمی‌ترین مع�دن فعال‬ ‫نمک در آلمان و یکی از جاذبه‌های گردش�گری این کش�ور‬ ‫است‪ .‬پیشینه استخراج نمک در منطقه‌ای که این معدن در‬ ‫آن ق�رار دارد به قرن ‪۱۳‬میالدی بازمی‌گ�ردد و در آن زمان‬ ‫مهم‌ترین پش�توانه اقتصادی منطقه به‌شمار می‌آمده است‪.‬‬ ‫درحال‌حاضر ساالنه ‪۳۳۰‬هزار نفر از سالزبرگورک دیدن و در‬ ‫مسیری ‪ ۱۴۰۰‬متری انواع جاذبه‌های آن را تماشا می‌کنند‪.‬‬ ‫از س�ال ‪ ۱۹۹۵‬میلادی (‪ ۱۳۷۴‬خورش�یدی) وس�ایل‬ ‫حمل‌ونق�ل در مس�یر معدن قرار داده ش�ده اس�ت‪ .‬در این‬ ‫تصویرها این معدن را که از وب‌سایت آن گرفته شده است‪،‬‬ ‫می‌بینید‪.‬‬ ‫برگردان‪ :‬ثمن رحیمی‌راد‬

آخرین شماره های روزنامه روزگار معدن

روزنامه روزگار معدن شماره 210

روزنامه روزگار معدن شماره 210

شماره : ۲۱۰
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۰۱
روزنامه روزگار معدن شماره 209

روزنامه روزگار معدن شماره 209

شماره : ۲۰۹
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۴/۳۱
روزنامه روزگار معدن شماره 208

روزنامه روزگار معدن شماره 208

شماره : ۲۰۸
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۴/۳۰
روزنامه روزگار معدن شماره 207

روزنامه روزگار معدن شماره 207

شماره : ۲۰۷
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۴/۲۹
روزنامه روزگار معدن شماره 206

روزنامه روزگار معدن شماره 206

شماره : ۲۰۶
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۴/۲۶
روزنامه روزگار معدن شماره 205

روزنامه روزگار معدن شماره 205

شماره : ۲۰۵
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۴/۲۵
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!