صفحه قبل

روزنامه روزگار معدن شماره ۱۶۲

صفحه بعد

روزنامه روزگار معدن شماره 162

روزنامه روزگار معدن شماره 162

‫روزنامه اقتصادی معدن و صنایع معدنی ایران‬ ‫فوالد‪ ،‬مس و‬ ‫آلومینیوم ایران‬ ‫مشتری‌های خاص‬ ‫خود را دارند‬ ‫یکشنبه‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫‪ 22‬اردیبهشت ‪ 6 1398‬رمضان ‪ 12 1440‬مه ‪ 2019‬سال دوم شماره‪8 162‬صفحه قیمت ‪ 2000‬تومان‬ ‫اردشیر سعد محمدی‬ ‫مدیرعامل‬ ‫شرکت مس شد‬ ‫صفحه‪6‬‬ ‫‪www.Madandaily.com‬‬ ‫یادداشت‌ها‬ ‫نگاه منطقی‬ ‫به تحریم‬ ‫صفحه‪3‬‬ ‫نقشه راه مبهم‬ ‫بازار آینده فوالد‬ ‫همراه کانی سیاه‬ ‫در گرمایش زمین‬ ‫صفحه‪5‬‬ ‫با توسعه یک فناوری کانادایی انجام می‌شود‬ ‫صفحه‪6‬‬ ‫گزارش‬ ‫تسهیل ورود شمش‬ ‫ضایعاتی آلومینیوم برای‬ ‫پایین‌دست‬ ‫صفحه‪5‬‬ ‫انقالب در فرآوری طال‬ ‫بـا حذف سیانید‬ ‫صفحه‪6‬‬
‫پژوهشکده علوم زمین پس از بارندگی‌های اخیر کشور بررسی کرد‬ ‫اخبار‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 22‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 6‬رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 12‬مه ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره‪162‬‬ ‫خبر‬ ‫علیرضا شهیدی‪ ،‬رئیس‬ ‫سازمان زمین شناسی‬ ‫و اکتشافات معدنی کشور شد‬ ‫علیرض��ا ش��هیدی در حکمی از س��وی رضا‬ ‫رحمانی‪ ،‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به عنوان‬ ‫رئیس این سازمان معرفی شد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط‌عمومی سازمان زمین‌شناسی‬ ‫و اکتشافات معدنی در حکم وی آمده است‪:‬‬ ‫ب��ا توج��ه ب��ه تخصص و س��وابق ارزش��مند‬ ‫جنابعال��ی‪ ،‬ب��ه موج��ب ای��ن حکم به س��مت‬ ‫معاون وزیر و رئیس س��ازمان زمین‌شناس��ی و‬ ‫اکتشافات‌معدنی کشور منصوب می‌شوید‪.‬‬ ‫امید اس��ت ب��ا اتکال ب��ه خداون��د متعال و‬ ‫بهره‌گی��ری از توانایی‌ه��ای موج��ود‪ ،‬در انجام‬ ‫وظایف محول موفق و موید باشید‪.‬‬ ‫توفیقات جنابعالی را در انجام مسئولیت‌های‬ ‫محول از درگاه خداوند متعال مسئلت دارم‪.‬‬ ‫پیش‌بینی کسری‬ ‫دست‌کم ‪ ۱.۵‬میلیون تنی‬ ‫آلومینیوم در سال جاری‬ ‫آلکوا در گزارش عملکرد ‪۳‬ماه نخست خود از‬ ‫سال ‪۲۰۱۹‬میالدی‪ ،‬پیش‌بینی تراز بازار جهانی‬ ‫آلومینیوم را از دست‌کم ‪ ۱.۷‬میلیون تن کسری‬ ‫عرضه‪ ،‬به دست‌کم ‪ ۱.۵‬میلیون تن تغییر داد‪.‬‬ ‫به گ��زارش کاالخبر‪ ،‬این در حالی اس��ت که‬ ‫بازار آلومینیوم در س��ال گذش��ته با حدود ‪۱.۷‬‬ ‫میلیون تن کس��ری روبه‌رو بود اما با وجود این‬ ‫میزان کس��ری و حت��ی پیش‌بینی‌ه��ا از ادامه‬ ‫کسری در سال جاری‪ ،‬همچنان نرخ آلومینیوم‬ ‫مح��رک الزم ب��رای رش��د را پیدا نک��رده و در‬ ‫ی��ک ماه گذش��ته با روندی نزول��ی همراه بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫این پیش‌بینی با در نظر گرفتن رشد آهسته‌تر‬ ‫اقتصادی چین‪ ،‬به‌وی��ژه در بخش حمل‌ونقل و‬ ‫خودروهای الکتریکی بوده است‪.‬‬ ‫خروج شرکت ملی سرب و‬ ‫روی از نقطه ضعف‬ ‫و قرارگیری در نقطه قوت‬ ‫مدیر محیط‌زیست شرکت ملی سرب و روی‬ ‫ایران گفت‪ :‬ش��رکت ملی سرب و روی از نقطه‬ ‫ضعف خارج ش��ده و در نقطه قوت قرار گرفته‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گ��زارش ماین‌نیوز‪ ،‬مه��ران علیمحمدی‪،‬‬ ‫مدیر محیط‌زیس��ت ش��رکت ملی سرب و روی‬ ‫ای��ران درب��اره بازگش��ایی دوباره واحد س��رب‬ ‫ش��رکت ملی س��رب و روی ای��ران گفت‪ :‬این‬ ‫ش��رکت از س��ال ‪ ۹۲‬تا ‪ ۹۵‬به دلیل مشکالت‬ ‫انب��وه زیس��ت‌محیطی تعطیل بود‪ .‬ش��رکت از‬ ‫همان روزی که واحد س��رب آن تعطیل شد به‬ ‫فکر پروژه‌های محیط زیس��تی و الزامی افتاد و‬ ‫در ای��ن زمینه در مجموع از س��ال ‪ ۹۳‬بیش از‬ ‫‪ ۵۰‬پروژه زیس��ت‌محیطی در ابعاد و اندازه‌های‬ ‫مختلف اجرا شد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬حدود ‪ ۷۵۰‬هزار تن پس��ماند با‬ ‫مس��احت ‪ ۳‬هکت��ار انبار ش��ده و هی��چ فکری‬ ‫درب��اره آن نش��ده بود و انبار این پس��ماندها و‬ ‫در مع��رض باد قرار گرفتن باع��ث آلودگی هوا‬ ‫ش��ده بود‪ .‬برای نخس��تین بار در صنعت سرب‬ ‫و روی کش��ور شرکت موفق ش��د یک محلول‬ ‫پوزوالنی از س��یمان با فن��اوری داخلی تهیه و‬ ‫تولی��د کند و این دپو را به‌وس��یله این محلول‪،‬‬ ‫مالچ‌پاشی و از تولید ریزگردها جلوگیری کند‪.‬‬ ‫علیمحم��دی در ادامه افزود‪ :‬بیش از ‪ ۳۶‬درصد‬ ‫هزینه س��اخت کارخانه ص��رف کنترل آلودگی‬ ‫محیط‌زیس��ت شده است‪ .‬ما ‪ ۱۴۰‬هکتار فضای‬ ‫صنعتی داریم که مجهز به ‪ ۱۴۰‬هکتار ش��بکه‬ ‫جمع‌آوری آب‌های سطحی است‪ .‬به گفته وی‪،‬‬ ‫ش��رکت ملی سرب و روی از نقطه ضعف خارج‬ ‫ش��ده و در نقط��ه قوت قرار گرفته اس��ت‪ .‬این‬ ‫ش��رکت در س��ال ‪ ۹۵‬و ‪ ۹۶‬در فهرست صنایع‬ ‫آالینده اس��تان زنجان ق��رار نگرفت که به‌دلیل‬ ‫اجرای پروژه‌های زیست‌محیطی بوده است‪.‬‬ ‫باال آمدن سطح آب و انحالل نیم متر نمک رسوب‌گذاری شده در بستر دریاچه ارومیه‬ ‫ب��ه گ��زارش روابط‌عموم��ی س��ازمان زمین‌شناس��ی و‬ ‫اکتش��افات‌معدنی کشور‪ ،‬رئیس پژوهش��کده علوم‌زمین با بیان‬ ‫اینک��ه با برداش��ت‌های جامع میدانی‪ ،‬گ��زارش آخرین وضعیت‬ ‫دریاچ��ه ارومی��ه در فروردین ‪ ۱۳۹۸‬به پایان رس��ید‪ ،‬گفت‪ :‬این‬ ‫س��ازمان مطالعات گسترده‌ای درباره آسیب‌شناسی‪ ،‬ارائه راهکار‬ ‫نجات و پایش زمین‌شناختی دریاچه ارومیه از سال ‪ ۱۳۸۶‬انجام‬ ‫داده که دس��تاوردهای این مطالعات برای منطقه و کش��ور بسیار‬ ‫حائز اهمیت اس��ت‪ .‬به گفت��ه راضیه لک‪ ،‬به منظور تعیین حجم‬ ‫دقیق آب‪ ،‬تعیین تغییرات عمق و نیز بررس��ی ترکیب شیمیایی‬ ‫آب دریاچ��ه ارومی��ه در نیم��ه دوم فروردین امس��ال؛‬ ‫نمونه‌برداری از ش��ورابه عمیق‪ ،‬س��طحی و تعیین عمق‬ ‫دریاچه در یک ش��بکه سیس��تماتیک ‪ ۵‬کیلومتر در ‪۵‬‬ ‫کیلومت��ر برای ه��ر ‪ ۲‬بخش ش��مالی و جنوبی دریاچه‬ ‫از سوی پژوهش��کده علوم زمین سازمان زمین‌شناسی‬ ‫و اکتش��افات‌معدنی کش��ور انجام و ‪ ۱۵۰‬نمونه ش��ورابه عمیق و‬ ‫سطحی برداشت شد‪ .‬وی با بیان اینکه کارشناسان عمق دریاچه‬ ‫را نی��ز در ‪ ۷۵‬نقط��ه اندازه‌گی��ری کردند‪ ،‬تصری��ح کرد‪ :‬چگالی‬ ‫نمونه‌ه��ای س��طحی و عمقی نیز اندازه‌گیری ش��د و بر اس��اس‬ ‫داده‌های به‌دس��ت آمده از اطالعات برداشت شده عمق‪،‬‬ ‫نقشه عمق و توپوگرافی بستر و نیز نقشه تغییرات چگالی‬ ‫ش��ورابه عمیق و سطحی دریاچه تهیه شد‪ .‬لک با اشاره‬ ‫به اینکه عمیق‌ترین بخش دریاچه در بخش ش��مالی با‬ ‫عمق حداکثر ‪ ۲۳۰‬س��انتی‌متر است‪ ،‬گفت‪ :‬همچنین ‪۲‬‬ ‫بخش عمیق در مرکز و جنوب دریاچه نیز وجود دارد و از سویی‬ ‫میان‌گذر شهید کالنتری به صورت سدی در وسط دریاچه‪ ،‬منجر‬ ‫به تقسیم دریاچه به ‪ ۲‬بخش شمالی و جنوبی شده‪ ،‬به گونه‌ای که‬ ‫تغییرات چگالی برای ش��ورابه سطحی و عمیق دریاچه در بخش‬ ‫ش��مالی و جنوبی دریاچه ش��دید و بارز است‪ .‬رئیس پژوهشکده‬ ‫علو ‌م زمین از مش��اهده آرتمیا ارومیانا به عنوان تنها موجود زنده‬ ‫جان��وری دریاچه در مرکز بخش جنوبی خب��ر داد و گفت‪ :‬ورود‬ ‫حج��م باالی آب ش��یرین ب��ه دریاچه که به‌ط��ور عمده از بخش‬ ‫جنوبی وارد دریاچه می‌شود‪ ،‬منجر به کاهش شوری آب دریاچه‬ ‫و ایجاد ش��رایط اکولوژیکی مناسب برای رشد و شکوفایی دوباره‬ ‫آرتمیا شده است‪ .‬به گفته وی‪ ،‬ورود آب‌های شیرین عالوه بر باال‬ ‫بردن تراز آب دریاچه‪ ،‬در مناطقی نیز سبب انحالل حداکثر نیم‬ ‫متر نمک رسوب‌گذاری شده در بستر شده است‪.‬‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪:‬‬ ‫فوالد‪ ،‬مس و آلومینیوم ایران‪ ،‬مشتری‌های خاص خود را دارند‬ ‫گروه معدن‪:‬‬ ‫بخش مع��دن‪ ،‬باالترین رش��د ارزش افزوده را‬ ‫بی��ن گروه‌های صنعت‪ ،‬معدن و تجارت کس��ب‬ ‫کرد‪ .‬این گزارش جدید بانک مرکزی اس��ت که‬ ‫از س��وی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت منتشر‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫براس��اس این گزارش‪ ،‬رشد ارزش افزوده فصل‬ ‫نخست سال ‪ ۹۷‬در بخش معدن و گروه خدمات‬ ‫به ترتیب ‪ ۴‬و ‪ ۱.۱‬درصد بوده است‪ .‬در این مدت‬ ‫بخش صنعت کاهش ‪۱.۵‬درصدی را پش��ت سر‬ ‫گذاشته است‪.‬‬ ‫اواخ��ر هفت��ه گذش��ته‪ ،‬دونال��د ترام��پ‪،‬‬ ‫رئیس‌جمه��وری امریکا با ص��دور فرمانی صنایع‬ ‫آهن‪ ،‬فوالد‪ ،‬آلومینیوم و مس ایران را به مجموعه‬ ‫تحریم‌های یکجانبه امریکا اضافه کرد و در عین‬ ‫ح��ال ابراز امیدواری کرد که روزی با مس��ئوالن‬ ‫ایرانی پش��ت میز مذاک��ره بنش��یند‪ .‬ترامپ در‬ ‫بیانیه‌ای «کارزار فش��ار حداکثری» را علیه ایران‬ ‫دنبال می‌کند‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که سال گذشته در خروج‬ ‫امری��کا از برجام مطرح ش��د که ف��والد‪ ،‬مس و‬ ‫آلومینی��وم نخس��تین بخش‌هایی هس��تند که‬ ‫تحری��م درباره آنها عملی می‌ش��ود‪ .‬در عمل نیز‬ ‫با قطع ارتب��اط مالی ایران با کش��ورهای دیگر‪،‬‬ ‫اقالمی مانن��د محصوالت فوالدی‪ ،‬آلومینیومی و‬ ‫مسی که پیشتاز صادرات غیرنفتی کشور بودند‪،‬‬ ‫س��یبل این حمالت قرار گرفتن��د و حدس زده‬ ‫می‌شد بیشترین آسیب را از تحریم‌ها ببینند اما‬ ‫از آنجا که این فلزات صنعتی از مدیران کارکشته‬ ‫و آش��نا به مسائل تحریم برخوردار بودند نه تنها‬ ‫به گفته مس��ئوالن صادرات‌ش��ان کاهش نیافت‬ ‫بلکه بیش��تر هم ش��د و جایگاه دوم پس از نفت‬ ‫را در اق�لام صادرات��ی از آن خ��ود کردند‪ .‬از آن‬ ‫طرف امریکا نیز با رصد دقیق وضعیت اقتصادی‬ ‫ای��ران پی به این مس��ئله برد و ای��ن بار به طور‬ ‫مستقیم فلزات صنعتی ایران را مورد هجمه قرار‬ ‫داد یعنی از تمام ش��رکت‌ها و کش��ورها خواست‬ ‫هرگون��ه واردات فلزات صنعتی را از ایران ممنوع‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫ب��ا این حال دولتمردان ایرانی معتقدند تحریم‬ ‫ب��ه دالیل مختلف نمی‌تواند ف��والد‪ ،‬آلومینیوم و‬ ‫مس را تحت تاثیر شدید قرار دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹بعید است اثر داشته باشد‬ ‫در ای��ن زمینه‪ ،‬معاون وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت با‬ ‫بی��ان اینکه ف��والد‪ ،‬مس و‬ ‫ای��ران‬ ‫آلومینی��وم‬ ‫مشتری‌های ویژه‌ای دارند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬بعید به‌نظر می‌رس��د‬ ‫تحریم‌ه��ای جدی��د امریکا بتوان��د روی صنعت‬ ‫فلزات ایران تاثیر چندانی داشته باشد‪.‬‬ ‫به گزارش تس��نیم‪ ،‬جعفر س��رقینی ابراز کرد‪:‬‬ ‫نگرانی زی��ادی بابت این تحریم‌ه��ا وجود ندارد‬ ‫چون ف��والد‪ ،‬م��س و آلومینیوم ای��ران در دنیا‬ ‫مشتری‌های ویژه‌ای دارد‪.‬‬ ‫وی همچنین اظهار کرد‪ :‬بعید به‌نظر می‌رس��د‬ ‫تحریم‌ه��ای جدی��دی ک��ه «دونال��د ترام��پ»‬ ‫رئیس‌جمهوری امریکا به‌تازگی اعالم کرده‪ ،‬روی‬ ‫صنعت فلزات ایران تاثیر چندانی داشته باشد‪.‬‬ ‫مع��اون ام��ور مع��ادن و صنایع معدن��ی وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت گفت‪ :‬کاالی ایرانی در‬ ‫‹ ‹افزایش ‪۴‬درصدی در فصل نخست‌‪‌ ۹۷‬‬ ‫نگرانی زیادی بابت این تحریم‌ها وجود ندارد چون فوالد‪،‬‬ ‫مس و آلومینیوم ایران در دنیا مشتری‌های ویژه‌ای‬ ‫دارد‪ ،‬بعید به‌نظر می‌رسد تحریم‌های جدیدی که «دونالد‬ ‫ترامپ» رئیس‌جمهوری امریکا به‌تازگی اعالم کرده‪ ،‬روی‬ ‫صنعت فلزات ایران تاثیر چندانی داشته باشد‬ ‫بخش فلزات مانند فوالد‪ ،‬مس و آلومینیوم تمام‬ ‫و کمال اس��تانداردهای جهان��ی را دارد و کاالی‬ ‫مرغوب به شمار می‌رود‪.‬‬ ‫وی در ادامه گفت‪ :‬مشکل خاصی بابت فروش‬ ‫فلزات ایران در س��طح بازارهای بین‌المللی وجود‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫س��رقینی اظهار کرد‪ :‬در یک‌س��ال گذشته با‬ ‫خروج امری��کا از برجام نه‌تنها میزان صادرات در‬ ‫حوزه صنعت فلزات کش��ور کم نشد بلکه نسبت‬ ‫به مدت مش��ابه در س��ال پیش از آن نیز بیشتر‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫وی ضم��ن اش��اره ب��ه اینکه تولید ف��والد در‬ ‫جهان عدد بسیار بزرگی است‪ ،‬گفت‪ :‬ساالنه یک‬ ‫میلیارد و ‪ ۶۰۰‬میلیون تن فوالد در جهان تولید‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫مع��اون ام��ور مع��ادن و صنایع معدن��ی وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت افزود‪ :‬ف��والد تولیدی‬ ‫ایران در بازارهای جهانی عدد بزرگی نیس��ت که‬ ‫از بازارهای جهانی تاثیر بپذیرد‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬ایران سال گذشته ‪ ۲۵‬میلیون‬ ‫تن فوالد تولید کرد که ‪۱.۵‬درصد فوالد تولیدی‬ ‫جهان را شامل می‌شود‪.‬‬ ‫س��رقینی یادآور شد‪ :‬میزان صادرات کشور در‬ ‫برابر ع��دد صادرات فوالد جهان بس��یار کوچک‬ ‫اس��ت بنابرای��ن ایران هی��چ نگران��ی بابت روند‬ ‫بازارهای جهانی ندارد‪.‬‬ ‫‹ ‹ص�ادرات ف�والد ای�ران ب�ا وج�ود‬ ‫تحریم‌ها‬ ‫با وجود تحریم‌های امری��کا علیه ایران به ویژه‬ ‫در حوزه فلزات‪ ،‬فعالیت کارخانه‌های تولید فوالد‬ ‫در این کش��ور متوقف نش��ده و صادرات آنها نیز‬ ‫ادامه دارد‪ .‬عبدالرضا ملک‌قاسمی‪ ،‬یکی از مدیران‬ ‫کارخان��ه مجموع��ه فوالد بردس��یر کرم��ان‪ ،‬در‬ ‫گفت‌وگو با خبرگزاری آناتولی گفت‪ :‬این مجموعه‬ ‫با سابقه‌ترین کارخانه فوالد در جنوب شرق ایران‬ ‫اس��ت‪ .‬درحال‌حاضر ‪ ۲۰‬درصد تولیدات‌مان را به‬ ‫کشورهای عراق‪ ،‬پاکستان‪ ،‬افغانستان و قطر صادر‬ ‫می‌کنیم‪.‬‬ ‫وی با بی��ان اینکه در این مجموعه ‪ ۷۰۰‬نفر به‬ ‫کار اش��تغال دارند درباره تاثی��ر تحریم‌ها توضیح‬ ‫داد‪ :‬اوای��ل پیش‌بین��ی می‌کردی��م روی بعضی از‬ ‫تجهیزات مصرفی دچار مش��کل شویم اما تاکنون‬ ‫مس��ئله‌ای به وجود نیامده است‪ .‬مواد مصرفی را‬ ‫پیش از تحریم‌ها از خارج از کش��ور به اندازه نیاز‬ ‫تهیه کردیم‪ .‬با توجه به سیاس��ت‌های دولت فکر‬ ‫نمی‌کنم در آینده دچار مشکل شویم‪.‬‬ ‫این کارخان��ه‪ ،‬مواد اولی��ه‌اش را از داخل تهیه‬ ‫می‌کند‪ .‬ملک قاس��می درباره حجم تولید ساالنه‬ ‫گفت‪ :‬ساالنه ‪ ۶۰۰‬هزار تن شمش فوالدی و ‪۴۰۰‬‬ ‫ه��زار تن میلگرد تولید می‌کنیم‪ .‬این مجموعه در‬ ‫حال توس��عه اس��ت و ظرفیت تولید در سال‌های‬ ‫آینده افزایش می‌یابد‪.‬‬ ‫بخش معدن‪ ،‬باالترین رش��د ارزش افزوده را در‬ ‫بین گروه‌های صنعت‪ ،‬معدن و تجارت کسب کرد‪.‬‬ ‫این گزارش جدید بانک مرکزی است که از سوی‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت منتشر شده است‪.‬‬ ‫شاید این آمار گواه این باشد که بخش معدن تنها‬ ‫بخشی اس��ت که در هجمه تحریم‌ها توانسته راه‬ ‫خ��ود را پی��دا کند و به پیش برود‪ .‬براس��اس این‬ ‫گزارش‪ ،‬رشد ارزش افزوده فصل نخست سال ‪۹۷‬‬ ‫در بخ��ش معدن و گروه خدمات ب��ه ترتیب ‪ ۴‬و‬ ‫‪ ۱.۱‬درصد بوده است‪ .‬در این مدت بخش صنعت‬ ‫کاهش ‪۱.۵‬درصدی را پش��ت س��ر گذاشته است‪.‬‬ ‫بنا بر گ��زارش وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در‬ ‫بخش معدن ‪ ۱۰۳۳‬فقره اکتش��اف‪ ۶۹۶ ،‬گواهی‬ ‫کش��ف و ‪ ۶۳۴‬پروانه بهره‌برداری صادر ش��ده که‬ ‫نسبت به دوره پیش در تعداد پروانه اکتشاف ‪۳.۵‬‬ ‫درصد و در گواهی کشف ‪ ۳۵.۹‬درصد رشد داشته‬ ‫اس��ت‪ .‬از س��وی دیگر میزان اش��تغال پروانه‌های‬ ‫بهره‌ب��رداری معدنی صادرش��ده ‪ ۴۸۹۸‬نفر بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬همچنین میزان حقوق دولتی وصول شده‬ ‫مع��ادن در س��ال ‪ ۱۳۹۷‬برابر ب��ا ‪ ۷۵۱.۸‬میلیارد‬ ‫تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته‬ ‫‪ ۴.۶‬درصد افزایش داشته است‪.‬‬ ‫در این مدت سنگ آهن با ‪ ۳۵.۲‬میلیون تن‪۲ ،‬‬ ‫درصد و فوالد خام با ‪ ۲۲.۴‬میلیون تن‪ ۷.۵ ،‬درصد‬ ‫رشد تولید داشته‌اند‪.‬‬ ‫‹ ‹تصوی�ب ج�ذب ‪ ۱.۱‬میلی�ارد دالر‬ ‫سرمایه خارجی‬ ‫در س��ال ‪ ۱۳۹۷‬تعداد ‪ ۸۴‬طرح سرمایه‌گذاری‬ ‫خارج��ی صنعت��ی‪ ،‬معدنی و تج��اری‪ ،‬با مجموع‬ ‫س��رمایه‌گذاری ‪ ۱۱۰۲‬میلی��ون دالر‪ ،‬به تصویب‬ ‫هیات سرمایه‌گذاری خارجی رسید‪.‬‬ ‫از س��وی دیگ��ر در زمین��ه اج��رای پروژه‌های‬ ‫اقتصاد مقاومتی‪ ،‬تا پایان سال ‪ ۱۳۹۷‬در مجموع‬ ‫‪ ۲۳۲۸۶.۳‬میلیارد تومان تس��هیالت به ‪۳۲۱۵۱‬‬ ‫واحد در قالب پروژه رونق تولید پرداخت شد‪.‬‬ ‫تس��هیالت پرداخت��ی بانک‌ها و موسس��ه‌های‬ ‫اعتباری در سال ‪ ۱۳۹۷‬به بخش صنعت و معدن‬ ‫با افزایش ‪ ۱۹.۹‬درصدی نس��بت به مدت مشابه‬ ‫سال گذشته به ‪ ۲۰۸.۹‬هزار میلیارد تومان رسید‪.‬‬ ‫در بخش بازرگانی نیز ‪ ۱۱۲.۶‬هزار میلیارد تومان‬ ‫تسهیالت پرداخت ش��ده است که رشدی برابر با‬ ‫‪ ۳۲.۱‬درصد را نشان می‌دهد‪.‬‬ ‫س��هم تس��هیالت بخ��ش صنع��ت و معدن و‬ ‫بازرگانی‪ ،‬به ترتیب ‪ ۲۷‬و ‪ ۱۴.۶‬درصد بوده است‪.‬‬ ‫میزان کل برق مصرفی مشترکان صنعتی بزرگ‪،‬‬ ‫متوس��ط و کوچک در ‪ ۱۰‬ماهه ‪ ۱۳۹۷‬برابر ‪۷۴.۶‬‬ ‫میلیون مگاوات‌ساعت بود که ‪ ۷.۱‬درصد افزایش‬ ‫را نسبت به مدت مشابه سال پیش نشان می‌دهد‪.‬‬ ‫در سال ‪ ۱۳۹۷‬صادرات کاالهای غیر نفتی ‪۱۱۷.۲‬‬ ‫میلیون تن با ارزش ‪ ۴۴.۳‬میلیارد دالر برابر ‪۳۶.۹‬‬ ‫میلیارد یورو بوده است‪ .‬همچنین میزان واردات به‬ ‫کشور ‪ ۳۲‬میلیون تن به ارزش ‪ ۴۲.۶‬میلیارد دالر‬ ‫براب��ر ‪ ۳۵.۵‬میلیارد یورو به ترتیب ‪ ۲۱.۸ ،۱۷.۵‬و‬ ‫‪ ۲۴.۸‬درصد کاهش را نشان می‌دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹مجوزهای صادرشده در سال ‪۱۳۹۷‬‬ ‫‪ ۶۲۰۱‬پروانه بهره‌برداری با میزان سرمایه‌گذاری‬ ‫‪ ۵۹.۳‬هزار میلیارد تومان و اش��تغال ‪ ۱۰۶‬هزار و‬ ‫‪ ۳۹۵‬نفر صادر ش��ده که ب��ه ترتیب در تعداد ‪۶.۵‬‬ ‫درص��د‪ ،‬در س��رمایه‌گذاری ‪ ۹۹.۸‬درص��د و در‬ ‫اش��تغال ‪ ۱.۹‬درصد رشد نس��بت به مدت مشابه‬ ‫سال گذشته داشته است‪.‬‬ ‫‪ ۲۴‬ه��زار و ‪ ۳۱۹‬جواز تاس��یس ب��ا پیش‌بینی‬ ‫س��رمایه‌گذاری ‪ ۲۵۹.۸‬ه��زار میلی��ارد تومان و‬ ‫پیش‌بینی اشتغال ‪ ۵۴۹‬هزار و ‪ ۱۸۷‬نفر نیز صادر‬ ‫شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته‬ ‫به ترتیب ‪ ۴۰.۴ ،۱۶.۴‬و ‪ ۱۴.۹‬درصد رشد را نشان‬ ‫می‌دهد‪ .‬گفتنی است مجوزهای صنفی صادر شده‬ ‫‪ ۴۴۹.۲‬هزار مورد بوده که نس��بت به مدت مشابه‬ ‫سال گذشته ‪ ۱۲.۴‬درصد افزایش داشته است‪.‬‬ ‫‪ ۳۰‬میلیارد دالر ارز صادراتی از هیچ راهی به کشور برنگشته است‬ ‫مع��اون وزیر ام��ور اقتصادی و دارایی در پاس��خ به ادعای‬ ‫برخی از صادرکنندگان که مدعی بازگشت ارزهای صادراتی‬ ‫خ��ود در قالب کاال و مواد اولیه هس��تند‪ ،‬گفت‪ ۳۰ :‬میلیارد‬ ‫دالر از مجم��وع ‪ ۴۰‬میلی��ارد دالر ارز حاصل از صادرات‪ ،‬نه‬ ‫به صورت کاال و نه به هیچ صورت دیگری وارد کش��ور نشده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایس��نا‪ ،‬در پی اع�لام وزیر ام��ور اقتصادی و‬ ‫دارای��ی در ‪ ۲‬نوب��ت مبنی بر بازنگش��تن ارزه��ای حاصل از‬ ‫صادرات‪ ،‬بس��یاری از صادرکنندگان در رسانه‌های خود این‬ ‫موضع را گرفتن��د که بخش زیادی از ارزهای صادراتی را در‬ ‫قالب واردات مواد اولیه هزینه کرده‌اند؛ ادعایی که‬ ‫مع��اون اقتصادی وزارت اقتص��اد که چند هفته‌ای‬ ‫اس��ت س��مت خود را واگذار کرده است‪ ،‬پاسخ آن‬ ‫را منفی می‌داند‪.‬‬ ‫‹ ‹آم�ار ارزه�ا از س�امانه نیم�ا به‌دس�ت‬ ‫می‌آید‬ ‫حس��ین میرش��جاعیان‪ ،‬مش��اور وزی��ر ام��ور اقتصادی و‬ ‫دارای��ی در گفت‌وگو با ایس��نا‪ ،‬با بیان اینکه آمار بازنگش��تن‬ ‫ارزه��ای صادراتی از س��امانه نیما به‌دس��ت می‌آی��د‪ ،‬اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬آنجا مش��خص می‌ش��ود ک��ه صادرکنن��دگان چقدر‬ ‫ارز ص��ادر ک��رده و چق��در از آن را به س��امانه نیما‬ ‫برگردانده‌اند‪.‬‬ ‫برخ��ی ادع��ا می‌کنن��د که ب��ه وس��یله ارزهای‬ ‫صادرات��ی‪ ،‬خودش��ان واردات م��واد اولی��ه را انجام‬ ‫داده‌اند که به‌وسیله کارت‌های بازرگانی و همچنین‬ ‫سامانه نیما قابل بررسی است‪.‬‬ ‫وی ب��ا آوردن ای��ن مقدم��ات تاکی��د ک��رد‪ :‬برخ��ی از‬ ‫صادرکنن��دگان ادعا می‌کنند ب��ا ارز حاصل از صادرات خود‪،‬‬ ‫م��واد اولی��ه وارد کرده‌اند اما ‪ ۳۰‬میلی��ارد دالر ارز حاصل از‬ ‫ص��ادرات غیرنفت��ی در بین هی��چ کدام از م��وارد مربوط به‬ ‫واردات م��واد اولیه نبوده اس��ت و مش��مول ص��ادرات بدون‬ ‫بازگش��ت ارز می‌ش��وند‪ .‬گفتنی اس��ت‪ ،‬وزیر امور اقتصادی‬ ‫و دارایی‪ ،‬اواخر س��ال گذش��ته در جلسه شورای گفت‌وگوی‬ ‫دولت با بخش خصوصی گفت بر اساس آخرین ارزیابی‌ها در‬ ‫طول این ماه‌ها حدود ‪ ۸‬میلیارد دالر از ارز صادراتی به کشور‬ ‫بازگش��ته که ‪ ۶.۵‬میلیارد دالر آن مربوط به پتروشیمی‌ها و‬ ‫عرصه‌های فوالدی می‌ش��ود‪ .‬بنابراین ارقام‪ ،‬عمده بازگشت‬ ‫ارز حاص��ل از ص��ادرات از محل محصوالت پتروش��یمی‌ها و‬ ‫فوالدی‌ها بوده و س��ایر حوزه‌ها مانند ص��ادرات مواد غذایی‬ ‫کمترین ارزآوری را داشته‌اند‪.‬‬
‫معادن ایران پیش از این هم ‪ ۷۰‬درصد تحریم بود‬ ‫رئی��س خانه معدن ایران گف��ت‪ :‬تحریم معادن و صنایع معدنی‬ ‫مسئله جدیدی نیست که بخواهد روی این بخش اثر منفی بگذارد‬ ‫چراکه به دلی��ل محدودیت در مبادالت مال��ی‪ ،‬جابه‌جایی پول و‬ ‫همچنین هزینه حمل‌ونقل و کش��تیرانی‪ ،‬در عمل بخش عمده‌ای‬ ‫از معادن در تحریم قرار داش��ت‪ .‬ب��ه گزارش ایرنا‪ ،‬رئیس‌جمهوری‬ ‫امریکا در ادامه سیاس��ت‌های خصمانه‌اش‪ ،‬بخش فلزات و معادن‬ ‫ای��ران را تحری��م کرد ک��ه این تحریم‌ها ش��امل ص��ادرات آهن‪،‬‬ ‫آلومینیوم‪ ،‬فوالد و مس می‌ش��ود‪ .‬محمدرضا بهرامن در این زمینه‬ ‫گف��ت‪ :‬بخش مع��دن ایران پیش از این ه��م ‪ ۷۰‬درصد تحریم بود‬ ‫چراک��ه مبادالت مال��ی و جابه‌جایی پ��ول غیرممکن و همچنین‬ ‫هزینه حمل‌ونقل و کش��تیرانی بس��یار باال ب��ود‪ .‬وی توضیح داد‪:‬‬ ‫پیش‌ت��ر نه تنها بخش معدن بلکه س��ایر بخش‌ها برای بازگش��ت‬ ‫پول با مش��کل روبه‌رو بودند که هزینه تمام‌شده بخش بازرگانی را‬ ‫ب��اال می‌برد‪ .‬وی تحریم‌های جدید ترامپ را موضوع جدید و جدی‬ ‫نمی‌داند ک��ه بتواند بخش تولید معادن کش��ور را تحت تاثیر قرار‬ ‫دهد ی��ا هزینه جدیدی به آن اضافه کند‪ .‬بهرام��ن ادامه داد‪ :‬ماده‬ ‫معدنی مس ایران بس��یار پر ارزش است که اروپا یکی از مشتریان‬ ‫عمده آن به ش��مار م��ی‌رود‪ .‬بعضی مواد مثل س��نگ آهن هم در‬ ‫بازارهای خاصی مثل چین مورد استفاده است‪ .‬رئیس خانه معدن‬ ‫ایران اظهار کرد‪ :‬این‌طور نیس��ت که همه مصرف‌کنندگان معادن‬ ‫ایران تابع سیاست‌های خصمانه امریکا باشند و با مدیریت مناسب‬ ‫اجازه نمی‌دهیم متقاضیان یا بازارهای ما آس��یب ببیند‪ .‬وی ایران‬ ‫را نخس��تین تولیدکننده مس در منطقه دانس��ت و افزود‪ :‬عالوه بر‬ ‫بازارهای اروپایی‪ ،‬بسیاری از کشورهای منطقه نیز به مواد معدنی‬ ‫ایران نیاز دارند‪ .‬ممکن است در صورت ایجاد مشکل برای صادرات‬ ‫مواد معدنی به کش��ورهای اروپایی‪ ،‬به س��مت بازارهای جدید رو‬ ‫آوریم‪ .‬بهرامن با اش��اره به مزیت نس��بی بخش معدن ایران گفت‪:‬‬ ‫امریکا خواس��ته در مرحله نخست به این بخش ایران صدمه بزند‪.‬‬ ‫بخش عمده صادرات ما در سال ‪ ۹۷‬در بخش مس و سنگ‌آهن بود‬ ‫ام��ا تحریم‌های جدید در عمل مانعی برای صادرات مواد معدنی ما‬ ‫نخواهد بود چراکه تقاضا برای این مواد به‌ویژه مس همیشه وجود‬ ‫دارد و بازار مس��یر خودش را پیدا می‌کن��د‪ .‬وی درباره هزینه‌های‬ ‫احتمال��ی تحریم‌ه��ای جدید‪ ،‬اظه��ار کرد‪ :‬ممکن اس��ت هزینه‬ ‫بازاریاب��ی ایران کمی ب��اال برود و برای مصرف‌کنندگان ش��رایط‬ ‫س��خت‌تری ایجاد کند ام��ا اینکه بگوییم هزینه تولید ما بیش��تر‬ ‫می‌شود به طور قطع چنین اتفاقی نخواهد افتاد‪.‬‬ ‫معدن‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 22‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 6‬رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 12‬مه ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره‪162‬‬ ‫یادداشت‬ ‫نگاه منطقی به تحریم‬ ‫سید احمد مشکانی‬ ‫فعال معدنی‬ ‫در بررسی دالیل سطحی بودن اکتشاف در ایران مطرح شد‬ ‫اکتشاف عمقی به سرمایه کالن و حمایت دولت نیاز دارد‬ ‫منیر حضوری‪:‬‬ ‫به باور کارشناس��ان معدنی و زمین‌شناس��ی‪،‬‬ ‫اکتش��اف در کش��ور ما بس��یار س��طحی است‪.‬‬ ‫مطالعات و اقداماتی در این حوزه در کشور انجام‌‬ ‫ش��ده است اما اکتش��افات عمیق خیلی محدود‬ ‫اس��ت‪ ،‬در حالی که بخش معدن ظرفیت کسب‬ ‫درآمد برای گردان��دن اقتصاد را دارد و می‌تواند‬ ‫حتی جایگزی��ن برخی منابع درآمدی مثل نفت‬ ‫شود‪.‬‬ ‫چندی پیش‪ ،‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت بر‬ ‫لزوم تقویت اکتش��اف معادن کشور و در اولویت‬ ‫ق��رار دادن این مهم در برنامه‌های س��ال ‪۱۳۹۸‬‬ ‫تاکید کرد‪ .‬رضا رحمانی در دومین جلس��ه ستاد‬ ‫اقتصاد مقاومتی‪ ،‬گفت‪ :‬تولید از مرحله اکتشاف‬ ‫آغاز می‌ش��ود و اکتش��اف معدن در اولویت قرار‬ ‫دارد‪ .‬ظرفی��ت بزرگ��ی در بخش معدن و صنایع‬ ‫معدنی وجود دارد و به همین دلیل توس��عه این‬ ‫بخش را در اولویت س��ال ج��اری وزارتخانه قرار‬ ‫دادیم‪.‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت بیان کرد‪ :‬ارزش‬ ‫محصوالت معدنی دس��ت‌کم ساالنه ‪ ۲۰‬میلیارد‬ ‫دالر است که رقم کمی نیست‪ .‬از سوی دیگر اگر‬ ‫امکان تولید این محصوالت را در داخل نداشتیم‪،‬‬ ‫باید واردات انجام می‌دادیم که ش��رایطش وجود‬ ‫نداش��ت‪ .‬رحمانی با اش��اره به طرح اکتش��اف و‬ ‫نوس��ازی معادن گف��ت‪ :‬برای این ح��وزه باید با‬ ‫اس��تفاده از بودجه‌های وزارتخان��ه‪ ،‬کار را پیش‬ ‫ببریم و درجایی که با مش��کل روبه‌رو هستیم به‬ ‫دنبال راهکارهایی همچون اس��تفاده از صندوق‬ ‫توسعه ملی‪ ،‬انتشار اوراق و‪ ...‬باشیم‪.‬‬ ‫در همی��ن زمینه با کارشناس��ان حوزه معدن‬ ‫گفت‌وگو کردیم‪.‬‬ ‫‹ ‹سیاس�ت‌های مناب�ع طبیعی با رش�د‬ ‫اکتشاف هماهنگ نیست‬ ‫عباس��علی ایروان��ی‪ ،‬مدی��رکل دفتر نظ��ارت بر‬ ‫امور معدنی وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت در‬ ‫گفت‌وگو با روزگار معدن درباره ضعف اکتش��اف‬ ‫در ای��ران گفت‪ :‬اکتش��اف در مواردی از س��وی‬ ‫برخی شرکت‌های بزرگ اعمال می‌شود که توان‬ ‫مالی دارند و این کار را به‌صورت درست و اصولی‬ ‫انجام می‌دهند اما در کل می‌توان گفت وضعیت‬ ‫اکتشاف در ایران سطحی بوده و تعریف چندانی‬ ‫ندارد چراکه مواد معدنی در اعماق زمین هستند‬ ‫و ما برای این حوزه به سرمایه‌گذاری نیاز داریم‪.‬‬ ‫ایروانی در ادامه با اش��اره‬ ‫به سطحی بودن اکتشاف‬ ‫در کشور‪ ،‬به نقاط ضعف‬ ‫آن اش��اره ک��رد و گفت‪:‬‬ ‫متوسط عمق اکتشاف در‬ ‫کش��ور م��ا از ‪ ۱۰۰‬مت��ر‬ ‫بیش��تر نیس��ت در حالی که در کشورهای دیگر‬ ‫بین ‪ ۱۰۰۰‬تا ‪ ۵۰۰۰‬متر است‪ .‬بخش عمده‌ای از‬ ‫متقاضیان اکتشاف‪ ،‬بخش خصوصی هستند که‬ ‫نمی‌توانن��د از روش‌های علمی و درس��ت برای‬ ‫اکتشافات عمقی استفاده کنند‪.‬‬ ‫او به علت این موضوع اشاره کرد و گفت‪ :‬بخش‬ ‫خصوصی می‌خواهد سریع به سود برسد بنابراین‬ ‫در منطقه‌ای که ظرفیت ماده معدنی دارد دست‬ ‫می‌دهد‪ .‬این مسئله با اکتشاف همخوانی نداشته‬ ‫و به سود رشد اکتشاف در کشور نیست‪ .‬ایروانی‬ ‫تاکید کرد‪ :‬البته به تازگی این مدل اکتشاف زیر‬ ‫سوال رفته است و تالش می‌کنند تا هر کسی که‬ ‫پروانه اکتشاف می‌گیرد‪ ،‬اصولی کار کند‪.‬‬ ‫مدی��رکل دفتر نظارت بر ام��ور معدنی وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت در ادامه ب��ه دیگر‬ ‫مش��کالت حوزه اکتشاف در کش��ور‪ ،‬پرداخت و‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬یکی از مش��کالتی که در این حوزه‬ ‫وج��ود دارد‪ ،‬عرصه محدودی اس��ت که از طرف‬ ‫مناب��ع طبیعی ب��ه متقاضیان اکتش��اف واگذار‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬ام��روز با هر اس��تعالمی ک��ه از منابع‬ ‫طبیعی گرفته می‌ش��ود در ح��د هکتار موافقت‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬وقتی تنه��ا با یک مح��دوده کوچک‬ ‫موافقت می‌ش��ود فرد نمی‌تواند اکتشاف کاملی‬ ‫انجام دهد‪.‬‬ ‫ایروانی با اش��اره به قانون معادن مواد معدنی‬ ‫گروه ‪ ۵‬و ‪ ۶‬ادامه داد‪ :‬در این گروه که شامل مواد‬ ‫فلزی‪ ،‬صنعتی و اس��تراتژیک اس��ت قانون اجازه‬ ‫داده برای کش��ف آنها تا ‪ ۲۵۰‬کیلومتر پیشروی‬ ‫کنند‪ ،‬در حالی ک��ه منابع طبیعی برای هرگونه‬ ‫اکتش��اف فقط با مرز ‪ ۱۰‬هکت��ار موافقت کرده‬ ‫است که اصل کار اکتشاف را زیر سوال می‌برد‪.‬‬ ‫ایروانی‪ :‬بخش خصوصی می‌خواهد سریع به سود‬ ‫برسد‪ ،‬بنابراین در منطقه‌ای که ظرفیت ماده معدنی‬ ‫دارد دست به اکتشاف سطحی می‌زند‪ .‬به‌این‌ترتیب‬ ‫اکتشاف در ایران سطحی می‌ماند‬ ‫به اکتش��اف سطحی می‌زند سپس اعالم گزارش‬ ‫پایان و کش��ف کرده‪ ،‬مجوز برداش��ت می‌گیرد‪،‬‬ ‫ماده را برداش��ت کرده و می‌فروش��د و درنهایت‬ ‫پ��س از فروش‪ ،‬درخواس��ت اکتش��اف تکمیلی‬ ‫مدی��رکل دفتر نظ��ارت امور معدن��ی وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با بیان اینکه سیاست‌های‬ ‫منابع طبیعی فقط متقاضیان اکتش��اف را گمراه‬ ‫می‌کند و با رش��د اکتش��اف هماهنگ نیس��ت‪،‬‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬اکتش��اف باید در یک حوزه وس��یع‬ ‫انجام شود‪ ،‬حالت شناسایی و جست‌وجو داشته‬ ‫باش��د‪ ،‬فرد بتواند ظرفیت‌ها را شناس��ایی کند و‬ ‫با همه منطقه آش��نا ش��ود‪ .‬او اظهار کرد‪ :‬بدون‬ ‫اینکه مراحل شناس��ایی و پی‌جویی انجام شود‪،‬‬ ‫مهندسان اکتش��اف نمی‌توانند دقیق بگویند که‬ ‫کجا را کش��ف کنند‪ .‬به‌این‌ترتی��ب باید حفاری‪،‬‬ ‫نمونه‌گی��ری و آنالیز به‌طور کامل انجام ش��ود و‬ ‫بعد مشخص شود که بهره‌برداری از ماده معدنی‬ ‫اقتصادی است یا خیر‪.‬‬ ‫‹ ‹اکتشاف عمیق به سرمایه نیاز دارد‬ ‫محمد خاکی‪ ،‬معاون امور معادن و صنایع معدنی‬ ‫استان همدان نیز در گفت‌وگو با روزگار معدن با‬ ‫بیان اینکه وضعیت اکتش��اف در کشور سطحی‬ ‫است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬باوجود مطالعاتی که در زمینه‬ ‫اکتش��اف در کشور وجود دارد‪ ،‬در عمل اقدامات‬ ‫چندانی برای اکتشافات عمیق نشده است‪.‬‬ ‫خاکی با بیان اینکه اکتش��اف در هر کشوری‬ ‫به هزینه زیاد نیاز دارد‪ ،‬گفت‪ :‬اکتش��اف حوزه‌ای‬ ‫است که به‌شدت به سرمایه نیاز دارد‪ .‬کشورهای‬ ‫دیگر به آن بها داده و برای هر چه عمیق ش��دن‬ ‫آن تالش می‌کنند‪ .‬به‌طور مثال کش��ور کانادا هر‬ ‫س��ال به‌اندازه کل هزینه‌های اکتشاف ما در این‬ ‫ح��وزه هزینه می‌کند‪ .‬این در حالی اس��ت که ما‬ ‫در این بخش س��رمایه‌گذاری چندانی نکرده‌ایم‬ ‫و ش��اید بتوان گفت برای‌م��ان اهمیت چندانی‬ ‫نداشته است‪.‬‬ ‫مع��اون امور مع��ادن و صنایع معدنی اس��تان‬ ‫همدان در پاس��خ به این پرس��ش که چرا بخش‬ ‫خصوصی به س��مت اکتشاف عمیق نرفته است‪،‬‬ ‫اظهار ک��رد‪ :‬اکتش��اف و بهره‌ب��رداری‪ ،‬هزینه و‬ ‫ریس��ک باالیی دارد چراکه ممکن اس��ت جواب‬ ‫مثبت بدهد یا برخ�لاف همه تالش‌های فرد به‬ ‫نتیجه نرس��د‪ .‬به همین دلیل اکتش��اف کار هر‬ ‫ش��رکت و فردی نیست و به س��رمایه کالن نیاز‬ ‫ی هم نمی‌تواند به‌راحتی‬ ‫دارد و هر بخش خصوص ‌‬ ‫در آن ورود کند‪.‬‬ ‫خاکی در ادامه با بیان اینکه در زمینه اکتشاف‬ ‫عمی��ق از دولت توقعاتی داری��م‪ ،‬گفت‪ :‬با توجه‬ ‫به اینکه بخ��ش خصوصی به‌تنهای��ی نمی‌تواند‬ ‫در حوزه اکتش��اف ورود کند‪ ،‬دول��ت باید از آن‬ ‫حمای��ت ک��رده و بودج��ه الزم را در اختیارش‬ ‫قرار دهد‪ .‬امیدوارم س��رمایه‌گذاری در اکتش��اف‬ ‫به حدی برس��د که در توس��عه معدنکاری تاثیر‬ ‫مثب��ت داش��ته باش��د‪ .‬او ادامه داد‪ :‬در بیش��تر‬ ‫کشورها‪ ،‬ش��رکت‌های توانمند دست به اکتشاف‬ ‫عمیق می‌زنند؛ ش��رکت‌هایی ک��ه از آزادی‌های‬ ‫الزم برخ��وردار ب��وده و با اصول علم��ی اقتصاد‬ ‫رش��د کرده‌اند اما در ایران ک��ه دولت در اقتصاد‬ ‫دخالت می‌کن��د‪ ،‬توقع داریم به بخش خصوصی‬ ‫بها و توان دهد تا در حوزه اکتشافات عمقی ورود‬ ‫پیدا کند‪.‬‬ ‫مع��اون امور مع��ادن و صنایع معدنی اس��تان‬ ‫همدان با اشاره به مش��کالتی که منابع طبیعی‬ ‫ب��رای معدنکاران به وجود م��ی‌آورد‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫یک‌سری قوانین دست و پاگیر برای معادن وجود‬ ‫دارد که ادامه کار را با مش��کل روبه‌رو می‌کند و‬ ‫به معضلی برای اکتشاف تبدیل‌شده است‪ .‬برای‬ ‫نمون��ه‪ ،‬در زمینه واگذاری مناطق از طرف منابع‬ ‫طبیعی مش��کل‌داریم و خواستار آن هستیم که‬ ‫منابع طبیعی بیشتر با معدنکاران همکاری کند‪.‬‬ ‫او در پایان با اش��اره به اقدامات انجام ش��ده در‬ ‫س��ال‌های اخیر برای بهبود این روند گفت‪ :‬البته‬ ‫کارگ��روه تعامل که بین صنایع و معادن و منابع‬ ‫طبیعی ش��کل‌گرفته‪ ،‬تاکنون اقدام��ات مثبتی‬ ‫انجام داده اس��ت‪ .‬برای نمونه اگ��ر در واگذاری‬ ‫محدوده‌ها مش��کلی وجود داش��ته باشد بررسی‬ ‫می‌ش��ود و منابع طبیعی هم همکاری می‌کند‪،‬‬ ‫همچنین چند سالی است که به تبادل‌نظر برای‬ ‫کمک به اکتشاف و بهره‌برداری می‌پردازند‪.‬‬ ‫پرداخت سود ‪ ۳۰‬درصدی به دالالن دور زننده تحریم‬ ‫رئی��س فراکس��یون شفاف‌س��ازی و سالم‌س��ازی اقتصاد و‬ ‫انضباط مالی مجلس ش��ورای اس�لامی‪ ،‬گف��ت‪ :‬برخی افراد‬ ‫که در طیف سیاس��ی ویژه‌ای قرار دارند می‌گویند فردی که‬ ‫تحریم‌ه��ا را دور می‌زند باید ‪ ۲۰‬تا ‪ ۳۰‬درصد پول کش��ور را‬ ‫برای خود دریافت کند‪.‬‬ ‫محم��ود صادق��ی‪ ،‬رئی��س فراکس��یون شفاف‌س��ازی و‬ ‫سالم‌سازی اقتصاد و انضباط مالی مجلس شورای اسالمی در‬ ‫گفت‌وگو با خانه‌ملت‪ ،‬با اشاره به احتمال بررسی پرونده بابک‬ ‫زنجانی در فراکس��یون متبوع خود‪ ،‬گفت‪ :‬دلیل اصلی وجود‬ ‫همیشگی مفسدان و اینکه همواره توسعه می‌یابند جابه‌جایی‬ ‫نقش‌هاس��ت یعنی دستگاه‌های نظارتی هیچ کدام نقش خود‬ ‫را ب��ه خوب��ی ایفا نمی‌کنند و تداخ��ل وظایفی در این بخش‬ ‫انجام ش��ده اس��ت‪ .‬به همین دلیل کارها در جای خود انجام‬ ‫نشده و منجر به چنین گرفتاری‌هایی می‌شود‪.‬‬ ‫نماینده مردم تهران‪ ،‬ری‪ ،‬ش��میرانات‪ ،‬اسالمشهر و پردیس‬ ‫در مجلس شورای اسالمی‪ ،‬با بیان اینکه نقش نظارتی مجلس‬ ‫تضعیف ش��ده و نماینده از امنیت الزم برخوردار نیست تا بر‬ ‫این اساس بتواند در مس��ائل نظارتی ورود کند‪ ،‬افزود‪ :‬دیوان‬ ‫محاس��بات به طور تخصصی در بخ��ش نظارتی ورود کرده و‬ ‫گزارش‌های تفریغ را به صورت منظم تنظیم می‌کند اما پس‬ ‫از آن دیگر اتفاقی رخ نمی‌دهد تا این گزارش‌ها پیگیری شود‪.‬‬ ‫وی با انتقاد از گستردگی تداخل وظایف در حوزه اقتصادی‪،‬‬ ‫ادامه داد‪ :‬متاس��فانه نهادهای غیرمسئول در حوزه اقتصادی‬ ‫ورود کرده و سبب ایجاد مشکالتی در کشور شده‌اند‪.‬‬ ‫برخ��ی اف��راد که در طیف سیاس��ی وی��ژه‌ای ق��رار دارند‬ ‫می‌گویند ک��ه باید هزینه‌ه��ای تحریم‌ه��ا را پرداخت کنیم‬ ‫و ف��ردی ک��ه تحریم‌ه��ا را دور می‌زند ‪ ۲۰‬ت��ا ‪ ۳۰‬درصد از‬ ‫پ��ول کش��ور را برای خ��ود دریافت کند ک��ه در واقع به این‬ ‫فس��اد تن داده‌اند‪ .‬ب��ر این اس��اس در اثر تکرار فس��اد‪ ،‬این‬ ‫موض��وع در کش��ور پذیرفته و ب��ه یک هنجار تبدیل ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫صادقی با بیان اینکه پدیده بانک زنجانی‪ ،‬مخلوق ش��رایط‬ ‫ویژه و فوق العاده کشور بود که در وضعیت دور زدن تحریم‌ها‬ ‫و شرایط غیرشفاف اقتصادی در کشور ایجاد شد‪ ،‬تاکید کرد‪:‬‬ ‫دول��ت در این دوره تالش کرده ب��رای دور زدن تحریم‌ها در‬ ‫گرداب فساد نیفتد که البته کار سختی است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬برخی افراد که در طیف سیاس��ی ویژه‌ای قرار‬ ‫دارند می‌گویند که باید هزینه‌های تحریم‌ها را پرداخت کنیم‬ ‫و ف��ردی که تحریم‌ه��ا را دور می‌زند ‪ ۲۰‬ت��ا ‪ ۳۰‬درصد پول‬ ‫کش��ور را برای خود دریافت کند که در واقع به این فساد تن‬ ‫داده‌اند‪ .‬بر این اساس در اثر تکرار فساد این موضوع در کشور‬ ‫پذیرفته و به یک هنجار تبدیل ش��ده است که از نظر برخی‬ ‫افراد نمی‌توان کشور را بدون فساد مدیریت کرد‪.‬‬ ‫ای��ن نماینده م��ردم در مجلس دهم‪ ،‬با بی��ان اینکه اگر به‬ ‫مفاسد دست زده شود مملکت فرو می‌ریزد چراکه در ساختار‬ ‫رس��وخ کرده‌اند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬این مفاس��د ب��ه بهانه تحریم‌ها یا‬ ‫به دلیل زدوبندها در کش��ور ایجاد ش��ده‌اند و در ساختار آن‬ ‫رسوخ کرده‌اند‪.‬‬ ‫تحریم فلزات از س��وی رئیس‌جمه��وری امریکا بر‬ ‫بخش مع��ادن ای��ران تاثیرگذار اس��ت‪ .‬اقدامات الزم‬ ‫برای تاثیرات منفی این تحریم باید به س��رعت از سوی‬ ‫نخبگان و کارشناس��ان زبده انجام ش��ود و دولتمردان‬ ‫با بررسی پیش��نهادها و نظرهای ایشان‪ ،‬تمهیداتی را‬ ‫ایجاد کنند تا به بخش معدن کمترین آس��یب برسد‪.‬‬ ‫مطالبی که در فضای مجازی و رس��انه‌ها پخش‌ش��ده‬ ‫را به ‪ ۳‬موضوع اصلی تقس��یم می‌کنم؛ نخس��ت اینکه‬ ‫تهات��ر می‌توان��د اثرات این تحری��م را از بین ببرد‪ .‬دوم‬ ‫اینکه تحریم‌های گذش��ته باعث افول صادرات ش��ده‬ ‫و این تحریم اثر چندانی ندارد‪ .‬س��وم اینکه س��خنان‬ ‫پوپولیس��تی و ش��عارگونه کارشناسی‌نش��ده مطرح‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬در حال��ت تهاتر چند اتف��اق می‌افتد؛ چون‬ ‫تحریم هستیم تهاتر به سود ایران نیست و علت اصلی‬ ‫آن لحاظ نشدن نرخ واقعی محصوالت صادراتی است‬ ‫و دست ما زیر س��اتور آنهاست‪ .‬ضمن اینکه در مبادله‬ ‫کاال ب��ه کاال برای بعضی از افراد رانت ایجاد خواهد کرد‬ ‫و موجب برخی سودجویی‌ها خواهد شد‪ .‬از طرف دیگر‬ ‫کیفی��ت و مطلوبیت کاال به مصداق پول نقد نیس��ت‬ ‫و کش��ورهایی که مبادله کاال ب��ه کاال می‌کنند‪ ،‬مازاد‬ ‫نیاز خ��ود را که برای دیگر کش��ورها جذابیت ندارد با‬ ‫باالتری��ن ن��رخ تهاتر می‌کنند‪ .‬مس��ئله دیگ��ر اینکه‬ ‫کاالهای اس��تراتژیک تهاتر نمی‌شود و به عنوان مثال‬ ‫تهاتر کاتد مس با برنج جذاب نیست‪ .‬راه‌حل تهاتر برای‬ ‫کاالهای اساسی همچون ارزاق عمومی‪ ،‬دارو و‪ ...‬برای‬ ‫دولت مشکل‌گشاس��ت اما برای صنایع فلزی مطلوب‬ ‫نیس��ت‪ .‬ضمن اینکه این راه‌حل برای بخش خصوصی‬ ‫هم مناس��ب نخواهد بود‪ .‬ای��ن موضوع که تحریم‌های‬ ‫گذشته‪ ،‬بخش معدن را در گذشته تحت تاثیر قرار داده‬ ‫و تحریم جدید چندان اثری ندارد هم درس��ت نیست‪.‬‬ ‫این تحریم اش��اره مستقیم به فلزات دارد و فلزات برای‬ ‫کش��ور ما با توجه به منابع انرژی و نیروی کاری ارزان‪،‬‬ ‫سودآور است و کشورهای دیگر با توجه به نوع کیفیت‬ ‫و مطلوبیت آن خواس��تارش هستند‪ .‬اگر خریداران ما‬ ‫کاالی م��ا را نخرن��د یا به‌طور غیرمس��تقیم خریداری‬ ‫کنند‪ ،‬باعث افول س��ود صادرات معدن یا کاهش سود‬ ‫محص��والت ما می‌ش��ود‪ .‬با این تحریم توس��عه بخش‬ ‫مع��دن هدف قرارگرفته و بخش خصوصی بیش��ترین‬ ‫ض��رر را خواهد ک��رد؛ در بخش‌های دولتی نیز س��ود‬ ‫کمتری حاصل می‌شود‪.‬‬ ‫متاسفانه دولتمردان به جای تمهیدات الزم‪ ،‬بیشتر‬ ‫در ای��ن حول و حوش صحبت می‌کنند که این تحریم‬ ‫تاثیر چندانی ندارد‪ .‬بحث س��وم نیز که بیشتر سخنان‬ ‫شعارگونه است‪ ،‬هیچ کمکی به بخش معدن نمی‌کند‬ ‫و ب��ه نحوی با خواب خرگوش��ی رفتن برابری می‌کند‪.‬‬ ‫تحریم فلزات باعث آس��یب به بخ��ش معدن و اقتصاد‬ ‫ایران خواهد ش��د و از ش��رکت‌های کوچک به سمت‬ ‫ش��رکت‌های بزرگ حرک��ت می‌کند‪ .‬درب��اره راهکار‬ ‫مقابل��ه با تحریم‌ها می‌توان به مواردی اش��اره کرد که‬ ‫اثربخش��ی آن به عوامل و ش��رایط ویژه سیاسی آینده‬ ‫نیاز دارد‪ .‬از جمله‪:‬‬ ‫‪ .۱‬تجمیع متخصصان و نخبگان دولتی‪ ،‬خصولتی و‬ ‫خصوصی درباره تعیین مقررات و آیین‌نامه‌های موقت‬ ‫با توجه به شرایط کنونی و اجرای یکپارچه آن‪.‬‬ ‫‪ .۲‬کم کردن حقوق دولتی‪ ،‬تسهیل قوانین در تولید‬ ‫و صادرات با توجه به ماده معدنی و شرایط کنونی‪.‬‬ ‫‪ .۳‬خری��د مواد معدنی خام یا کنس��انتره از س��وی‬ ‫ش��رکت دولت��ی و نیمه‌دولت��ی از بخ��ش خصوصی‬ ‫کم‌درآمد برای ادامه بقای آنها‬ ‫‪ .۴‬تهات��ر فل��زات ب��ا محص��والت اس��تراتژیک‪،‬‬ ‫ماشین‌آالت معدنی و کاالی موردنیاز معدنکاران‬ ‫‪ .۵‬استفاده از پول‌های دیجیتالی از قبیل بیت‌کوین‬ ‫در صورت امکان‬ ‫‪ .۶‬ارتباط با کشورهای همجوار و ایجاد شرکت‌های‬ ‫واس��ط و حمل زمینی کاال به آنها و انتقال کاال با س��ند‬ ‫آن کشور‬ ‫‪ .۷‬کاه��ش تولید ت��ا جایی که به چرخ��ه اقتصادی‬ ‫شرکت‌ها آسیب نرسد‬ ‫‪ .۸‬قیمت‌گ��ذاری فل��زات در ی��ک بازه مش��خص‪،‬‬ ‫دس��ت‌کم برای ی��ک دوره یک‌س��اله و تصمیم‌گیری‬ ‫مدیران شرکت‬ ‫‪ .۹‬اس��تفاده از نخب��گان اقتص��ادی و تجربه آنها در‬ ‫حیطه مربوط‬ ‫‪ .۱۰‬ن��گاه منطقی به تحری��م و ایجاد تمهیدات الزم‬ ‫برای کم اثر کردن خطر آینده در بخش معدن‪.‬‬
‫با قوانین یکپارچه عراق‪ ،‬صادرات سیمان ایران از طریق کردستان ممنوع شد‬ ‫صنایع‌معدنی غیرفلزی‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 22‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 6‬رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 12‬مه ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره‪162‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫بازدید سفیر آلمان‬ ‫از کارخانه سیمان ری‬ ‫رئی��س ات��اق بازرگانی مش��ترک ایران و عراق معتقد اس��ت‬ ‫آنچ��ه در زمینه ممنوع ش��دن واردات برخی کاالهای ایرانی به‬ ‫عراق مطرح شده‪ ،‬یک مسئله در چارچوب سیاست‌گذاری‌های‬ ‫کالن دولت عراق اس��ت که صادرکنن��دگان ایرانی می‌توانند با‬ ‫وج��ود آن‪ ،‬اه��داف خود در این ب��ازار را دنبال کنند‪ .‬به گزارش‬ ‫ایس��نا‪ ،‬یحیی آل‌اس��حاق اظهار کرد‪ :‬آنچه در زمینه ممنوعیت‬ ‫ص��ادرات برخ��ی کاالها به عراق مطرح ش��ده موضوع جدیدی‬ ‫نیس��ت و همان‌طور که بس��یاری از کش��ورهای جهان نیز در‬ ‫زمینه سیاست‌های وارداتی خود و چگونگی انتقال آنها به تولید‬ ‫تصمیم‌گی��ری می‌کنند‪ ،‬بغداد نیز در این چارچوب تالش دارد‬ ‫در نخستین همایش تخصصی مهندسی معکوس در صنعت سیمان کشور مطرح شد‪:‬‬ ‫سفیر آلمان هفته گذشته به دعوت و با همراهی‬ ‫شهردار تهران از کارخانه سیمان ری بازدید کرد‪ .‬به‬ ‫گزارش سیمان خبر‪ ،‬پیروز حناچی شهردار تهران از‬ ‫کلور برشتولد سفیر آلمان دعوت کرد تا از کارخانه‬ ‫سیمان ری بازدید کند‪.‬‬ ‫ش��هردار تهران در این بازدید کلور برشتولد را با‬ ‫پیشینه تاریخی و صنعتی این کارخانه آشنا کرد و‬ ‫او را در جریان برنامه شهرداری تهران برای احیای‬ ‫این مجموعه صنعتی قدیمی قرار داد‪.‬‬ ‫کلور برش��تولد ضمن بازدید از این واحد صنعتی‬ ‫با اش��اره به تجهیزات آلمانی موجود در این محل‪،‬‬ ‫کارخانه سیمان ری ‪-‬که نخستین کارخانه سیمان‬ ‫ایران اس��ت و در س��ال ‪ ۱۳۱۲‬از س��وی آلمانی ها‬ ‫ساخته شده – را نشان‌دهنده روابط صنعتی دیرینه‬ ‫دو کشور دانست و از پیشنهاد شهردار تهران مبنی‬ ‫بر تش��ویق شرکت‌های آلمانی به مشارکت در طرح‬ ‫احیای این مجموعه صنعتی مش��تاقانه اس��تقبال‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫او ای��ن پ��روژه را گامی در جهت باززنده‌س��ازی‬ ‫ارزش‌ه��ای معماران��ه معاصر ایران و پاس��داری از‬ ‫می��راث ناملم��وس صنعتی و اجتماعی بخش��ی از‬ ‫ته��ران می‌داند که با خود مس��تندات غیرمکتوب‬ ‫بس��یاری را همراه دارد و شیوه زندگی مردم عادی‬ ‫آن زمان و نش��انه‌های هویتی و زیستی شهروندان‬ ‫تاریخ معاصر را به نمایش می‌گذارد‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت‪ ،‬کارخانه س��یمان ری قرار اس��ت‬ ‫براس��اس طرح پیروز حناچی شهردار تهران که به‬ ‫تصویب هیات وزیران رسیده است‪ ،‬به‌عنوان اثری با‬ ‫ارزش میراث صنعتی احیا و بازتعریف شود‪.‬‬ ‫نخستین همایش‬ ‫قطعات بومی‌سازی‬ ‫فوالد امیرکبیر کاشان‬ ‫نخستین همایش ذی‌نفعان همچنین نمایشگاه‬ ‫قطعات بومی‌سازی شرکت فوالد امیرکبیر کاشان‪،‬‬ ‫در راس��تای اه��داف و برنامه‌ه��ای اس��تراتژیک‪،‬‬ ‫چش��م‌انداز ش��رکت و رضایت ذی‌نفع��ان با حضور‬ ‫تمام��ی ذی‌نفعان ش��رکت‪ ،‬مدیرعام��ل‪ ،‬مدیران و‬ ‫رئیسان شرکت برگزار شد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی ش��رکت فوالد امیرکبیر‬ ‫کاش��ان‪ ،‬در ای��ن همایش ابتدا از خط��وط تولید و‬ ‫قطعات بومی‌س��ازی ش��ده بازدید شد سپس عزیز‬ ‫قنوات��ی مدیرعامل ش��رکت گزارش��ی از عملکرد‬ ‫س��ال ‪ ۹۷‬و موفقیت‌ها و افتخارات ش��رکت را ارائه‬ ‫ک��رد و درباره اهمیت ذی‌نفع��ان و لزوم تبادل‌نظر‬ ‫و بهره‌من��دی از امکانات و توانمندی‌ها و انتظارات‬ ‫ذی‌نفع��ان از همدیگر در ش��رایط کنونی و تحریم‬ ‫ظالمانه دشمن سخنانی ایراد کرد‪.‬‬ ‫س��پس دو نف��ر از ذی‌نفع��ان مطالب��ی درب��اره‬ ‫چگونگ��ی تعامل خود با ش��رکت ف��والد امیرکبیر‬ ‫کاشان را مطرح کردند‪.‬‬ ‫در پای��ان آیین تندیس و لوح تقدیر به ذی‌نفعان‬ ‫و تامین‌کنندگان مواد و قطعات بومی‌س��ازی شده‬ ‫اعطاء شد‪.‬‬ ‫فوالد هرمزگان پیشتاز‬ ‫در مسئولیت‌های اجتماعی‬ ‫رض��ا صفری��ان مدی��ر رواب��ط عمومی ش��رکت‬ ‫ف��والد هرمزگان گفت‪ :‬ف��والد هرمزگان همواره در‬ ‫مس��ئولیت‌های اجتماعی پیش��تاز اس��ت و تالش‬ ‫می‌کن��د در حوزه‌های مختف مش��ارکت داش��ته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی شرکت فوالد هرمزگان‪،‬‬ ‫صفریان با اشاره به وقوع سیل در برخی از استان‌های‬ ‫کش��ور و لزوم همکاری و مشارکت همه‌جانبه آحاد‬ ‫مردم در کمک‌رس��انی به سیل‌زدگان گفت‪ :‬در این‬ ‫راس��تا ش��رکت فوالد هرمزگان نیز محموله‌ای به‬ ‫ارزش ‪ ١٠‬میلی��ارد ریال ش��امل ‪ ۲۰۰۰‬تخته پتو‪،‬‬ ‫‪ ۷۰۰‬عدد چادر‪۱۲ ،‬هزار بس��ته پوش��اک بچه‪۳۶ ،‬‬ ‫هزار بس��ته لوازم بهداشتی بانوان‪ ۸۷۰ ،‬کیسه برنج‬ ‫‪ ۱۰‬کیلویی‪ ۳۵۰ ،‬حلب پنیر ‪ ۱۸‬کیلویی‪ ۱۵ ،‬هزار‬ ‫ع��دد آب معدن��ی و ‪۱۰‬هزار ع��دد مربای تک نفره‬ ‫تهی��ه کرده و ب��ا هماهنگی جمعی��ت هالل احمر‬ ‫اس��تان هرمزگان به مناطق مورد نظر ارسال کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫صفری��ان ب��ا تاکی��د ب��ر مش��ارکت موث��ر در‬ ‫مس��ئولیت‌های اجتماعی گفت‪ :‬م��ا به‌دنبال ایفای‬ ‫نقش موثر در مسئولیت‌های اجتماعی هستیم و به‬ ‫همین منظور طرح نظام مس��ئولیت‌های اجتماعی‬ ‫در ش��رکت فوالد هرمزگان در حال تدوین اس��ت‬ ‫که تا نیمه نخست سال جاری اجرایی خواهد شد‪.‬‬ ‫ی خود را اصالح کند‪ .‬به گفته وی‪،‬‬ ‫برخی سیاس��ت‌های اقتصاد ‌‬ ‫دولت عراق به دنبال آن است که شرایط را برای تولید کاالهایی‬ ‫که امکان تولیدشان در داخل این کشور وجود دارد را فراهم کند‪،‬‬ ‫از این‌رو در زمینه واردات برخی کاالها به این کشور تجدیدنظر‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬رئیس اتاق بازرگانی مش��ترک ایران و عراق با بیان‬ ‫اینکه صادرکنندگان ایرانی نسبت به تغییر شرایط‌شان در بازار‬ ‫ع��راق اقدام کرده‌اند‪ ،‬توضیح داد‪ :‬با توجه به تاکید عراق بر لزوم‬ ‫تولی��د برخی کاالها در داخل این کش��ور تولیدکنندگان ایرانی‬ ‫در بعضی از ش��هرهای عراق س��رمایه‌گذاری کرده و با استفاده‬ ‫از امکاناتی که این دولت در اختیارش��ان قرار داده اس��ت نسبت‬ ‫به تولید و فروش کاال اقدام کرده‌اند‪ .‬این موضوع باعث می‌شود‬ ‫ه��م بازار ع��راق برای فعاالن اقتصادی ای��ران از بین نرود و هم‬ ‫با دور زدن برخی سیاس��ت‌ها مانند تعرفه‌های وارداتی فعالیت‬ ‫در این بازار صرفه اقتصادی داش��ته باش��د‪ .‬آل‌اس��حاق با اشاره‬ ‫ب��ه تالش عراق ب��رای یکپارچه‌س��ازی اداره گمرکات در دولت‬ ‫مرکزی و اقلیم کردستان تصریح کرد‪ :‬پیش از این گمرک اقلیم‬ ‫تا حدی از اس��تقالل برخوردار بود و برای نمونه کاالهایی مانند‬ ‫س��یمان که ورود آنها به عراق متوقف ش��ده بود امکان انتقال به‬ ‫کردستان را داشتند اما عراق با سیاست‌های جدید تالش کرده‬ ‫قوانین گمرکی را یکپارچه کند و دلیل توقف ورود س��یمان به‬ ‫عراق همین موضوع بوده اس��ت‪ .‬رئیس اتاق بازرگانی مش��ترک‬ ‫ایران و عراق در پاسخ به این پرسش که آیا سیاست‌های اعمال‬ ‫ش��ده درباره کاالهای ایرانی از س��وی عراق‪ ،‬در زمینه کاالهای‬ ‫دیگر کش��ورها نی��ز اعمال می‌ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬وقت��ی صحبت از‬ ‫سیاس��ت‌گذاری کالن اقتصادی در زمینه محدود کردن واردات‬ ‫کاالهایی که امکان تولیدشان وجود دارد می‌شود‪ ،‬میان کشورها‬ ‫تفاوتی نیس��ت اما عراق از س��ال‌ها پیش با برخی کشورها مانند‬ ‫اردن یک توافق تعرفه ترجیحی داش��ته است که اجرایی شدن‬ ‫این موضوع باعث سخت‌ش��دن ش��رایط رقاب��ت میان کاالهای‬ ‫ایرانی و کاالهای این کشورها در عراق می‌شود‪.‬‬ ‫‪ ۹۵‬درصد صنعت سیمان بومی‌سازی شده است‬ ‫گروه معدن‪:‬‬ ‫راه مقابل��ه ب��ا تحریم‌ه��ا و برون‌رف��ت از‬ ‫ش��رایط فعلی‪ ،‬ارتباط صنعت با مراکز علمی و‬ ‫شرکت‌های داخلی سازنده قطعات است‪.‬‬ ‫از این‌رو با توجه به این رویکرد‪ ،‬هفته گذشته‬ ‫نخستین همایش تخصصی مهندسی معکوس‬ ‫در صنعت سیمان کشور‪ ،‬با حضور اندیشمندان‪،‬‬ ‫صاحبنظ��ران و فعاالن ح��وزه صنعت در مرکز‬ ‫همایش‌های س��ازمان مدیریت صنعتی تهران‬ ‫و با محوریت شرکت س��رمایه‌گذاری و توسعه‬ ‫صنایع سیمان (سیدکو) برگزار شد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش روابط عمومی ش��رکت س��یمان‬ ‫ش��مال‪ ،‬در این آیین علی‌اکبر صفریان نودهی‬ ‫مدیرعامل شرکت سیمان شمال ضمن اشاره به‬ ‫این موضوع که شرایط به‌گونه‌ای است که همه‬ ‫باید پای کار بیایند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬دانش��گاهیان و‬ ‫صاحبان علم و اندیش��ه‪ ،‬سازندگان و صاحبان‬ ‫ح��رف و برخ��وردار از ت��وان و فن��اوری و نیز‬ ‫تولیدکنندگان در عرصه صنعت سیمان و سایر‬ ‫صنایع باید نقش خود را به درستی ایفا کنند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ارتباط‪ ،‬همفکری و همکاری بین‬ ‫مراک��ز علمی و دانش��گاهی و صنع��ت یکی از‬ ‫راه‌های مقابله با تحریم و برون‌رفت از ش��رایط‬ ‫فعلی اس��ت که امریکایی‌ها بر کش��ور تحمیل‬ ‫کردند و مهندسی معکوس می‌تواند تحقق این‬ ‫امر را تسریع بخشد‪.‬‬ ‫‹ ‹مهندسی معکوس در صنعت سیمان‬ ‫مهندس��ی معکوس یعنی بهره‌مندی از فکر‬ ‫و اندیش��ه‪ ،‬نواندیش��ی‪ ،‬ن��وآوری و نوآفرینی و‬ ‫بکارگیری اندیش��مندان داخلی و اس��تفاده از‬ ‫ظرفیت س��ازندگان بومی و اینکه همه همت و‬ ‫ت�لاش کنیم آنچه را امروز به آن نیاز داریم اما‬ ‫در اختیار نداریم‪ ،‬تامین کنیم‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت سیمان شمال با بیان این‬ ‫امروز ظرفیت تولید سیمان در کشور بیش‌از ‪ ۸۸‬میلیون‬ ‫تن است و در طرح توسعه حدود ‪ ۱۳‬میلیون تن در آینده‬ ‫نزدیک به آن اضافه خواهد شد‪ .‬به عبارتی ‪ ۱۰۰‬میلیون‬ ‫تن ظرفیت تولید خواهیم داشت‪ ،‬درحالی‌که ‪ ۴۸‬میلیون‬ ‫تن نیاز داخلی است و با احتساب ‪ ۱۲‬میلیون تن صادرات‪،‬‬ ‫‪۶۰‬درصد از ظرفیت تولید بهره می‌بریم‪ .‬صنعت سیمان‬ ‫نیازمند ‪ ۱۲۰‬میلیون دالر ارز است تا نیاز خود را برای‬ ‫تامین قطعات و استمرار فعالیت فراهم کند‬ ‫مطلب اظهار کرد‪ :‬ما شدیدترین و پیچیده‌ترین‬ ‫بح��ران را پشت‌س��ر گذاش��تیم و این‌ب��ار نیز‬ ‫می‌توانیم دشمن را مغلوب و مایوس کنیم‪.‬‬ ‫در این همایش که با مش��ارکت دانشگاه‌های‬ ‫صنعتی‌شریف و امیرکبیر و شرکت‌های داخلی‬ ‫سازنده قطعات و ماش��ین‌آالت صنعتی برگزار‬ ‫ش��د‪ ،‬س��یدمهدی س��دیدی مدیرعامل گروه‬ ‫توسعه ملی‪ ،‬مرتضی داداش مدیرعامل سیدکو‪،‬‬ ‫اس��تادان دانش��گاه‌ها و نمایندگان شرکت‌های‬ ‫سازنده‪ ،‬در سخنرانی‪ ،‬دیدگاه‌ها و نظرات خود‬ ‫را بیان کردند‪.‬‬ ‫‹ ‹توسعه مبتنی بر دانش‌‬ ‫در نخس��تین همایش تخصصی مهندس��ی‬ ‫معکوس در صنعت سیمان کشور‪ ،‬مهدی تابش‬ ‫معاون امور ش��رکت‌های سیدکو به‌عنوان دبیر‬ ‫همایش گزارش��ی از اهداف همایش و اقدامات‬ ‫انجام شده برای برگزاری آن ارائه کرد‪.‬‬ ‫وی اظه��ار کرد‪ :‬یک��ی از مهم‌ترین تحوالت‬ ‫جهان آینده‪ ،‬توس��عه مبتن��ی بر دانش‌محوری‬ ‫است‪.‬‬ ‫در ایران نیز منوی��ات رهبر معظم انقالب و‬ ‫دولت تاکید بر دانش‌محوری است‪ .‬بنابراین نظر‬ ‫بر این اس��ت که با بهره‌مندی از دانشگاهیان و‬ ‫دانش‌آموختگان داخلی و شرکت‌های سازنده و‬ ‫اس��تفاده از ظرفیت‌های موجود‪ ،‬نیاز کشور را‬ ‫تامین کنیم و وابستگی به خارج را پایان دهیم‪.‬‬ ‫صاحبنظ��ران معتقدن��د‪۹۵ ،‬درص��د از‬ ‫نیازمندی‌ها و قطعات و تجهیزات مرتبط با صنعت‬ ‫سیمان در داخل کش��ور قابل طراحی و تولید‬ ‫اس��ت‪ .‬وی در ادامه خاطرنش��ان کرد‪ :‬راهبرد‬ ‫اصلی ما فعال‌سازی مکانیزم به‌همرسانی برای‬ ‫تعامل س��ازنده بخش صنعت با مراکز علمی و‬ ‫دانشگاهی و واحدهای سازنده قطعات صنعتی‬ ‫و نی��ز فعال‌س��ازی مکانی��زم ش��تاب‌دهندگی‬ ‫برای س��رعت بخش��یدن در طراح��ی و اجرا و‬ ‫بهره‌مندی از توانایی‌ه��ا و ظرفیت‌های داخلی‬ ‫در ح��وزه مهندس��ی معک��وس در دو بخ��ش‬ ‫ساخت و مواد است‪.‬‬ ‫‹ ‹از ‪۶۰‬درصد ظرفیت تولید س�یمان‬ ‫بهره می‌بریم‬ ‫مرتض��ی داداش مدیرعامل س��رمایه‌گذاری‬ ‫و توس��عه صنایع سیمان (س��یدکو) سخنران‬ ‫بعدی این همایش نیز در سخنانی اظهار کرد‪:‬‬ ‫امروز ظرفیت تولید س��یمان در کشور بیش‌از‬ ‫‪ ۸۸‬میلیون تن اس��ت و در طرح توسعه حدود‬ ‫‪ ۱۳‬میلیون ت��ن در آینده نزدیک به آن اضافه‬ ‫خواهد شد‪ .‬به عبارتی ‪ ۱۰۰‬میلیون تن ظرفیت‬ ‫تولید خواهیم داش��ت‪ ،‬درحالی‌که ‪ ۴۸‬میلیون‬ ‫تن نیاز داخلی اس��ت و با احتساب ‪ ۱۲‬میلیون‬ ‫تن صادرات‪۶۰ ،‬درص��د از ظرفیت تولید بهره‬ ‫می‌بریم‪ .‬صنعت س��یمان نیازمند ‪ ۱۲۰‬میلیون‬ ‫دالر ارز است تا نیاز خود را برای تامین قطعات‬ ‫و اس��تمرار فعالی��ت فراهم کن��د‪ .‬در حالی که‬ ‫ارزی که از محل صادرات سیمان عاید می‌شود‬ ‫مع��ادل ‪۲۵۰‬میلی��ون دالر اس��ت به‌عبارت��ی‬ ‫صنعت س��یمان کش��ور ارز موردنی��از خود را‬ ‫تامی��ن می‌کن��د‪ .‬وی در ادامه گف��ت‪ :‬فرصتی‬ ‫که امروز برای دانش��گاهیان و سازندگان ایجاد‬ ‫شده است در هیچ مقطعی چنین نبوده است‪،‬‬ ‫اکنون فرصت مهیاس��ت‪ ،‬از این‌رو دانشگاهیان‬ ‫دست در دست صنعت بگذارند‪ ،‬ما نیز به‌عنوان‬ ‫تقاضاکننده و مصرف‌کنن��ده قطعات با تامین‬ ‫مالی اعالم آمادگی می‌کنیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ ‌:‬از مدیران عامل ش��رکت‌های تابع‬ ‫س��یدکو می‌خواهیم در مدت ی��ک ماه تمامی‬ ‫نیازهای خود را که شرکت‌های سازنده داخلی‬ ‫توان ساخت آن را دارند‪ ،‬اعالم کنند‪.‬‬ ‫کارگاه‌ه��ای س��اخت و تراش��کاری ما آماده‬ ‫اس��ت امکان��ات را در اختی��ار صاحبنظران و‬ ‫دانش��گاهیان قرار ده��د تا نی��از صنعت را در‬ ‫داخل صنعت تامین کنند‪.‬‬ ‫مدیرعامل س��رمایه‌گذاری و توس��عه صنایع‬ ‫س��یمان (س��یدکو) در ادامه خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫امیدواریم با همتی که اس��تادان دانش��گاه‌ها و‬ ‫س��ازندگان دارند‪ ،‬عالوه ب��ر تامین نیاز داخلی‬ ‫قادر به ص��ادرات قطعات به کش��ورهای دیگر‬ ‫نرخ انواع بلوک سیمانی‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫م��ا آمادگی داریم تمام اطالع��ات و امکانات‬ ‫خ��ود را در اختیار دانش��گاهیان و س��ازندگان‬ ‫قرار دهیم که نتیجه آن بقای صنعت س��یمان‬ ‫خواهد بود‪ .‬امیدوارم این س��مینار بتواند فاصله‬ ‫بین دانشگاه‪ ،‬سازنده و مصرف‌کننده را کم کند‬ ‫و با پنل‌های اجرایی که برگزار خواهد شد‪ ،‬این‬ ‫فاصله بسیار نزدیک‌تر شود‪.‬‬ ‫انتظارم این اس��ت که صورتجلس��ات پنل‌ها‬ ‫و مذاک��رات با س��ازندگان‪ ،‬مش��خص کند که‬ ‫سازندگان براساس توان مهندسی خود‪ ،‬ساخت‬ ‫چه چیزهایی را تعهد خواهند کرد‪.‬‬ ‫اس��تفاده از ت��وان داخل��ی و بهره‌گی��ری از‬ ‫مهندسی معکوس برای کاهش هزینه‌ها و نرخ‬ ‫تمام شده در این صنعت بسیار ضروری است‪.‬‬ ‫‹ ‹کاهش نرخ تمام‌شده با استفاده از‬ ‫مهندسی معکوس‬ ‫س��یدمهدی سدیدی مدیرعامل گروه توسعه‬ ‫ملی نی��ز در این همایش ضمن اش��اره به این‬ ‫موض��وع که این همایش یک نشس��ت بیداری‬ ‫و ی��ک همایش ضد غفلت اس��ت و در س��ال‬ ‫رونق تولید این موضوع اهمیت بیش��تری پیدا‬ ‫می‌کن��د‪ ،‬عنوان ک��رد‪ :‬امیدوارم این نشس��ت‬ ‫مقدمه‌ای برای برداش��تن گام‌های بزرگ باشد‪.‬‬ ‫در مقط��ع کنون��ی‪ ،‬ایجاب می‌کن��د صاحبان‬ ‫صنعت یک هجمه‌ای جدی به سمت نرخ تمام‬ ‫شده داشته باشند که یکی از راهکارها استفاده‬ ‫از فناوری مهندسی معکوس است‪.‬‬ ‫اس��تفاده از ت��وان داخل��ی و بهره‌گی��ری از‬ ‫مهندس��ی معکوس ب��رای کاه��ش هزینه‌ها و‬ ‫نرخ تمام ش��ده در این صنعت بس��یار ضروری‬ ‫اس��ت‪ .‬امروز باید اعتقاد به این داشته باشیم و‬ ‫خوشحالم که همکارانم تصمیم گرفتند به‌طور‬ ‫نظام‌مند این کار را انجام دهند‪.‬‬ ‫نرخ انواع سیمان و پودر سنگ‬ ‫محصول‬ ‫مشخصات‬ ‫قیمت (قالبی)‪ -‬به تومان‬ ‫توضیحات‬ ‫محصول‬ ‫مشخصات‬ ‫قیمت (قالبی)‪ -‬به تومان‬ ‫توضیحات‬ ‫بلوک لیکا ‪15‬‬ ‫‪15×20×50‬‬ ‫‪2040‬‬ ‫لیکای اصل ‪ ،‬با حمل‬ ‫پودر سنگ ‪ 25‬کیلویی‬ ‫کیسه‬ ‫‪1800‬‬ ‫بدون حمل‬ ‫بلوک لیکا ‪20‬‬ ‫‪20×20×40‬‬ ‫‪2500‬‬ ‫لیکای اصل ‪ ،‬با حمل‬ ‫پودر سنگ ‪ 15‬کیلویی‬ ‫کیسه‬ ‫‪1200‬‬ ‫بدون حمل‬ ‫بلوک طرح لیکا ‪7‬‬ ‫‪7×20×40‬‬ ‫‪560‬‬ ‫درجه‪ ،۱‬بدون حمل‬ ‫سیمان سفید ‪ 50‬کیلویی‬ ‫کیسه‬ ‫‪14000‬‬ ‫بدون حمل‬ ‫بلوک طرح لیکا ‪20‬‬ ‫‪20×20×40‬‬ ‫‪900‬‬ ‫درجه ‪ ،1‬سبک‪ ،‬بدون حمل‬ ‫سیمان سفید ‪ 40‬کیلویی‬ ‫کیسه‬ ‫‪۱۲۰۰۰‬‬ ‫بدون حمل‬ ‫بلوک طرح لیکا ‪20‬‬ ‫‪20×20×40‬‬ ‫‪660‬‬ ‫درجه‪ ،۱‬سنگین ‪ ،‬بدون حمل‬ ‫سیمان آکبند پوزوالن تهران‬ ‫کیسه‬ ‫روز‬ ‫با حمل – کامیون‬ ‫ ‬
‫در بازدید کارگروه مرزی وزارت کشور از منطقه ویژه اقتصادی پارسیان عنوان شد‪:‬‬ ‫بندر پارسیان دروازه اقتصادی کشور خواهد شد‬ ‫مدی��رکل ام��ور م��رزی وزارت کش��ور گفت‪ :‬دول��ت برای‬ ‫خلیج‌ف��ارس برنامه‌ریزی کرده و امور آن ب��ا محوریت وزارت‬ ‫کشور ساماندهی خواهد ش��د‪ .‬بیشتر اعضای کارگروه مرزی‬ ‫وزارت کش��ور از منطقه ویژه اقتصادی پارسیان بازدید کردند‪.‬‬ ‫به گزارش پورتال خبری منطقه ویژه اقتصادی پارس��یان‌‪ ،‬در‬ ‫این بازدید ش��هریار حیدری مدیرکل امور مرزی وزارت کشور‬ ‫گف��ت‪ :‬ج��ا دارد از مجموعه کس��انی که در منطق��ه فعالیت‬ ‫کرده‌اند تش��کر ویژه کنم که برای آماده‌س��ازی بندر پارسیان‬ ‫فعالیت جهادی داش��ته‌اند‪ .‬حیدری افزود‪ :‬بندر پارسیان یک‬ ‫بندر اس��تراترژیک است و در آینده نقش مهمی دارد و دروازه‬ ‫اقتصادی کشور به روی کشورهای منطقه و فرامنطقه از طریق‬ ‫این بندر گشوده می‌ش��ود‪ .‬مدیرکل امور مرزی وزارت کشور‬ ‫با بیان اینکه ش��رایط ژئوپلتیک خلیج‌ف��ارس نیازمند چنین‬ ‫اقدامات��ی بود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬نس��بت به بازدیدی که س��ال‌های‬ ‫گذش��ته از منطقه داش��تیم اتفاق‌های زیادی ازنظر توس��عه‪،‬‬ ‫پیش��رفت و عمران و آبادی در منطقه ویژه اقتصادی پارسیان‬ ‫انجام ش��ده که حکای��ت از همدلی و همراهی بس��یار خوب‬ ‫نماین��ده مردم غرب هرمزگان در مجلس ش��ورای اس�لامی‪،‬‬ ‫نهاده��ای اجرایی و مدیران منطقه وی��ژه دارد‪ .‬وی همدلی را‬ ‫در پیش��رفت پروژه‌ها موثر و مهم دانس��ت‪ .‬حیدری در ادامه‬ ‫تصری��ح کرد‪ :‬دولت برای خلیج‌فارس برنامه‌ریزی کرده و امور‬ ‫آن با محوریت وزیر کشور ساماندهی خواهد شد‪ .‬وی در پایان‬ ‫گفت‪ :‬بخش عمده کار شروع شده و در برنامه چندساله به ثمر‬ ‫خواهد نشست‪ .‬فعالیت ‪ ۱۵‬منطقه در استان هرمزگان شامل‬ ‫جزیره‌ه��ا و بندرها و مناطقی که ب‌نوعی ش��رایط برای ارتقا‬ ‫و مرز مجاز داش��ته‌اند‪ ،‬آغاز شده اس��ت‪ .‬مدیرکل امور مرزی‬ ‫وزارت کشور همچنین خاطرنشان کرد‪ :‬همه اعضای کارگروه‬ ‫م��رزی در بازدید حضور دارند و از نزدیک پیش��رفت پروژه‌ها‬ ‫را می‌بینند‪ .‬ش��رایط فراهم است و دولت نیز همراه با مردم و‬ ‫بخش خصوصی همه آنچه قرار بود انجام دهد را انجام خواهد‬ ‫داد‪ .‬در این بازدید‪ ،‬شهریار حیدری مدیرکل امور مرزی وزارت‬ ‫کشور‪ ،‬ناصر شریفی نماینده غرب هرمزگان در مجلس شورای‬ ‫اسالمی و حسین سعیدی رئیس ستاد نظارت گمرکات استان‬ ‫هرم��زگان‪ ،‬می��رزاد فرماندار پارس��یان و تع��دادی از مدیران‬ ‫منطقه ویژه اقتصادی پارسیان حضور داشتند‪.‬‬ ‫در نشست مشترک معاون امور صنایع وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با سندیکای صنعت آلومینیوم چه گذشت؟‬ ‫تسهیل ورود شمش ضایعاتی آلومینیوم برای پایین‌دست‬ ‫سارا اصغری‪:‬‬ ‫یکی از مش��کالت صنایع پایین‌دست آلومینیوم‪،‬‬ ‫تامین مواد اولیه اس��ت‪ .‬در راس��تای رفع نیاز برخی‬ ‫از ای��ن صنایع‪ ،‬ش��مش‌های آلومینی��وم حاصل از‬ ‫ذوب ضایعات از عراق وارد کش��ور می‌ش��د تا بخش‬ ‫قابل‌توجه��ی از این نی��از را تامین کند اما مدتی بود‬ ‫واردات این ش��مش از عراق ممنوع اعالم ش��ده بود‬ ‫که در نشس��ت مش��ترکی با حضور فرشاد مقیمی‬ ‫معاون امور صنای��ع وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫و اعضای سندیکای صنعت آلومینیوم در صدد رفع‬ ‫ممنوعیت واردات ش��مش حاص��ل از ذوب قراضه‬ ‫برآمدند‪.‬‬ ‫به گزارش شاتا‪ ،‬در این نشست مقیمی اعالم کرد‪:‬‬ ‫رفع ممنوعیت واردات شمش حاصل از ذوب قراضه‬ ‫ب��ا توجه به ایج��اد ارزش‌افزوده و توس��عه صادرات‬ ‫محص��والت آلومینیوم��ی در دس��تور کار وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫در این نشس��ت اعضای س��ندیکای آلومینیوم با‬ ‫تشریح مشکالت و چالش‌های این صنعت خواستار‬ ‫اتخ��اذ تمهیداتی برای تس��ریع در تامین مواد اولیه‬ ‫موردنی��از این صنعت و تس��هیل مش��کالت ارزی‬ ‫شدند‪.‬‬ ‫فرشاد مقیمی در نشست با‬ ‫س��ندیکای آلومینی��وم‪،‬‬ ‫تامین م��واد اولیه موردنیاز‬ ‫صنای��ع را یکی از مهم‌ترین‬ ‫اولویت‌های وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت برش��مرد و‬ ‫گف��ت‪ :‬تامین مواد اولیه ع�لاوه بر حفظ و صیانت از‬ ‫تولی��د در ایجاد ارزش‌افزوده و حفظ اش��تغال موثر‬ ‫ب��وده و م��ا با جدیت ب��ر رفع مش��کالت واحدهای‬ ‫صنعتی در این حوزه آلومینیوم تمرکز کرده‌ایم‪.‬‬ ‫مع��اون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با اش��اره به‬ ‫ممنوعیت واردات ش��مش حاص��ل از ذوب قراضه و‬ ‫نقش این مواد اولیه در افزایش تولید صنایع وابسته‬ ‫ب��ه آلومینیوم و کاهش نرخ تمام ش��ده محصوالت‬ ‫آلومینیومی خاطرنش��ان کرد‪ :‬تولید آلومینیوم در‬ ‫کش��ور در ش��رایط خاصی قرار دارد و تسهیل ورود‬ ‫مواد اولیه موردنیاز این صنعت به ش��کل ش��بکه‌ای‬ ‫روی س��ایر صنایع وابس��ته به صنع��ت آلومینیوم‬ ‫به‌ویژه صنایع لوازم خانگی و خودرو بسیار تاثیرگذار‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫مقیمی اظهارامیدواری کرد که با هماهنگی وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬تامین مواد اولیه موردنیاز‬ ‫این صنعت تسهیل شود و زمینه توسعه این صنعت‬ ‫در شرایط کنونی با اتخاذ تدابیر مناسب فراهم شود‪.‬‬ ‫‹ ‹دچار خودتحریمی نشویم‬ ‫درباره نشس��ت برگزار ش��ده و تامی��ن مواد اولیه‬ ‫فرشاد مقیمی‪ :‬تامین مواد اولیه آلومینیوم عالوه بر حفظ و‬ ‫صیانت از تولید در ایجاد ارزش‌افزوده و حفظ اشتغال موثر‬ ‫بوده و ما با جدیت بر رفع مشکالت واحدهای صنعتی در این‬ ‫حوزه تمرکز کرده‌ایم‬ ‫صنای��ع آلومینیوم‪ ،‬آریا صادق‌نی��ت حقیقی‪ ،‬عضو‬ ‫هیات‌مدی��ره س��ندیکای صنایع آلومینی��وم ایران‬ ‫در گفت‌وگ��و ب��ا روزگار معدن اظهار ک��رد‪ :‬یکی از‬ ‫مشکالت ما خودتحریمی است که برخی از مدیران‬ ‫ما به آن دچار ش��ده‌اند و به جای اینکه در ش��رایط‬ ‫س��خت‪ ،‬تصمیم‌های صحی��ح و به‌موق��ع بگیرند‪،‬‬ ‫شرایط سخت‌تری را برای تولیدکنندگان در داخل‬ ‫به‌وجود می‌آورند‪.‬‬ ‫صادق‌نیت حقیقی توضیح‬ ‫داد‪ :‬اگ��ر زمان��ی فل��زی در‬ ‫تحری��م ق��رار می‌گی��رد و‬ ‫دش��من اج��ازه نمی‌ده��د‬ ‫صنع��ت آلومینی��وم در آن‬ ‫کشور رش��د کند و خودکفا‬ ‫ش��ود‪ ،‬در مقابل آن مدیران داخلی باید تمام همت‬ ‫خ��ود را ص��رف این موض��وع کنند ک��ه جلوی این‬ ‫بن‌بس��ت‌ها را بگیرن��د‪ .‬در ای��ن راس��تا یک��ی از‬ ‫بی‌تدبیری‌های مس��ئوالن ما در کشور این است که‬ ‫جلوی ورود مواد اولیه را می‌گیرند‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه درباره ش��مش‌های حاصل از ذوب‬ ‫ضایع��ات عنوان ک��رد‪ :‬به طور عمده ش��مش‌های‬ ‫حاص��ل از ذوب ضایعات در چند س��ال گذش��ته از‬ ‫عراق وارد کش��ور می‌ش��د که در تولید بیلت و آلیاژ‬ ‫مورداس��تفاده قرار می‌گرفت؛ این امر نیاز به شمش‬ ‫خال��ص را کاهش می‌داد و س��بب کاهش هزینه‌ها‬ ‫می‌شد‪.‬‬ ‫ای��ن عض��و هی��ات مدی��ره س��ندیکای صنایع‬ ‫آلومینی��وم ایران در ادامه بیان کرد‪ :‬تولیدکنندگان‬ ‫صنایع پایین‌دست آلومینیوم معتقدند در شرایطی‬ ‫که برای تهیه مواد اولیه با مش��کل روبه‌‌‌رو هس��تند‪،‬‬ ‫واردات می‌توان��د به آنها کمک کند و اگر قرار باش��د‬ ‫از واردات این شمش جلوگیری شود‪ ،‬خودتحریمی‬ ‫بزرگی به‌شمار می‌رود‪.‬‬ ‫صادق‌نیت حقیق��ی ادامه داد‪ :‬البته آقای مقیمی‬ ‫مع��اون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت این فاجعه را‬ ‫درک کردند و نشس��تی که با سندیکا برگزار شد در‬ ‫این راس��تا بود و قول دادند از س��وی وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت مانع این امر شوند‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه تاکی��د کرد‪ :‬تولی��د آلومینیوم چه‬ ‫ب��ا قراضه چه با ش��مش خالص‪ ،‬تف��اوت چندانی با‬ ‫یکدیگر ندارن��د‪ .‬در هیچ جای جهان از واردات مواد‬ ‫اولیه برای ایجاد ارزش‌افزوده و اش��تغال جلوگیری‬ ‫نمی‌کنن��د به جز کش��ور ما‪ .‬امیدواری��م جلوی این‬ ‫کج‌فهمی‌ها گرفته شود‪.‬‬ ‫‹ ‹ش�مش ضایعات�ی ب�رای برخ�ی‬ ‫محصوالت کاربرد دارد‬ ‫درب��اره نیاز به اس��تفاده از‬ ‫ش��مش‌های ذوب ش��ده‬ ‫حاصل از ضایعات‪ ،‬افش��ین‬ ‫مقتدر‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت‬ ‫آلومینی��وم پ��ارس در‬ ‫گفت‌وگو ب��ا روزگار معدن‬ ‫عنوان کرد‪ :‬شمش��ی که از قراضه حاصل می‌ش��ود‬ ‫برای تمام صنایع پایین‌دست کاربرد ندارد و بیشتر‬ ‫برای صنایع دایکس��ت مورداستفاده قرار می‌گیرد و‬ ‫صنایع بی‌کیفیت خودرو از آن اس��تفاده می‌کنند و‬ ‫نمی‌توان��د جایگزین ش��مش خالص ب��رای تمامی‬ ‫صنایع پایین‌دست شود‪.‬‬ ‫از ای��ن‌رو شمش��ی ک��ه از ع��راق وارد می‌ش��ود‬ ‫قابل‌اس��تفاده به جای ش��مش خالص نیست‪ .‬البته‬ ‫حدود ‪ ۱۵‬سال است که چنین شمشی از عراق وارد‬ ‫می‌شود و می‌تواند در برخی از صنایع مورداستفاده‬ ‫قرار گیرد‪.‬‬ ‫مقت��در در ادامه توضی��ح داد‪ :‬آلومینیوم حاصل‬ ‫از ش��مش ضایعات به آلومینیوم موزائیکی معروف‬ ‫اس��ت‪ .‬همه نوع محصول مانند دروپنج��ره و‪ ...‬را با‬ ‫ه��م مخل��وط و ذوب می‌کنن��د و آنچ��ه به‌دس��ت‬ ‫ارتقای کیفیت پروفیل‌های آلومینیومی با استفاده از نانوپوشش‌ها‬ ‫پژوهشگران یکی از ش��رکت‌های فعال در حوزه تولید‬ ‫آلومینی��وم موفق به جایگزینی نانوپوش��ش‌های تبدیلی‬ ‫زیرکونیوم��ی با پوش��ش‌های تبدیلی کرومات��ه رایج در‬ ‫صنع��ت آلومینی��وم ش��دند که ب��ه گفته آنها ع�لاوه بر‬ ‫آنکه ن��رخ نهایی محصول کاه��ش یافته‪ ،‬موجب کاهش‬ ‫آلودگی‌های زیست‌محیطی نیز شده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬پوش��ش‌دهی تبدیل��ی کرومات یا‬ ‫کروماته کردن‪ ،‬نوعی از پوشش‌دهی است که با عملیات‬ ‫ش��یمیایی می‌توان ترکیبات فلزی مانند اس��یدکرومیک‬ ‫‪ ،۶+‬کرومات یا دی‌کرومات روی س��طح قرار داد‪ .‬نتیجه‬ ‫چنی��ن عملیاتی ایجاد پوش��ش محافظ تبدیلی‪ ،‬ش��امل‬ ‫ترکیبات کروم روی س��طح فلز ب��وده که این روش برای‬ ‫چس��بندگی رنگ و مقاومت خوردگ��ی آلومینیوم انجام‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫یکی از مش��کالت رای��ج در این فرآین��د‪ ،‬آلودگی‌های‬ ‫زیست‌محیطی در اثر استفاده از کروم ‪ ،۶+‬اسیدنیتریک و‬ ‫سود سوزآور است‪ .‬استفاده از پوشش تبدیلی زیرکونیوم و‬ ‫اقداماتی مانند جایگزینی سود و اسید نیتریک (در دمای‬ ‫محیط و بدون افت وزن بار) ازجمله راهکارهایی است که‬ ‫مانع از ایجاد آلودگی‌های زیست محیطی در این صنعت‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫در این راس��تا‪ ،‬یکی از ش��رکت‌های فعال در این حوزه‬ ‫راهکاری برای جایگزینی نوعی نانوپوشش با پوشش‌های‬ ‫کرومات��ه رایج ارائه کرده اس��ت؛ از این رو از س��ال‌های‬ ‫گذشته‪ ،‬دس��تیابی به دانش فنی اعمال نانوپوشش‌ها در‬ ‫دستور کار واحد تحقیق و توسعه این شرکت قرار گرفت‬ ‫که پس از حدود ‪ ۵‬سال تالش‪ ،‬توانست به این مهم دست‬ ‫یابد و درحال‌حاضر نانوپوش��ش‌های تبدیلی زیرکونیومی‬ ‫را تجاری‌س��ازی کرده است‪ .‬زنجیره کاملی از تولید مواد‬ ‫اولیه‪ ،‬تولید و عرضه این پوش��ش‌ها ازس��وی این شرکت‬ ‫بومی‌سازی شده و به صنایع متقاضی عرضه می‌شود‪ .‬رضا‬ ‫امیری از پژوهشگران این طرح با بیان اینکه آزمایش‌های‬ ‫اولیه برای بررس��ی اثربخش��ی نانوپوش��ش تبدیلی روی‬ ‫پروفی��ل آلومینی��وم رنگ��ی انجام ش��د‪ ،‬گف��ت‪ :‬نتیجه‬ ‫آزمایش‌ها نش��ان داد که نانوپوش��ش تبدیل��ی می‌تواند‬ ‫جایگزی��ن مناس��بی برای پوش��ش‌های کروماته باش��د‪.‬‬ ‫از این‌رو ق��راردادی به منظور خرید ای��ن محصول برای‬ ‫استفاده از این نانوپوشش‌ها با شرکت تولیدکننده منعقد‬ ‫کردیم و این نانوپوش��ش وارد خط تولید ش��د‪ ،‬به طوری‬ ‫که در ابتدا ‪ ۱۰۰‬تن آلومینیوم در ماه با اس��تفاده از این‬ ‫نانوپوشش تولید می‌ش��د ولی درحال‌حاضر این ظرفیت‬ ‫به ‪ ۸۰۰‬تن پروفیل رنگ‌ش��ده در ماه رس��یده است‪ .‬وی‬ ‫با اش��اره به مزایای این فناوری خاطر نش��ان کرد‪ :‬اسید‬ ‫نیتریک‪ ،‬سود س��وزآوز و کروماته ازجمله موادی هستند‬ ‫که به شدت برای نیروی انسانی و محیط‌زیست خطرناک‬ ‫و دغدغه‌ه��ای س��ازمان‌های نظارت��ی مانن��د س��ازمان‬ ‫محیط‌زیس��ت بوده اس��ت‪ .‬ما به ش��دت برای جایگزینی‬ ‫این م��واد تالش می‌کردی��م که این فن��اوری در نهایت‬ ‫پاس��خگوی نیاز ما ش��د‪ ،‬به طوری که بعد از جایگزینی‬ ‫این نانوپوش��ش و مواد زیرس��ازی آن موفق شدیم اسید‬ ‫نیتریک‪ ،‬س��ود سوزآور و کروماته را از چرخه تولید خارج‬ ‫کنیم‪ .‬با این کار مش��کالت ایمنی کارگر و س��می بودن‬ ‫مواد در ملاحظات زیست‌محیطی را حل کردیم‪.‬‬ ‫امیری‪ ،‬کوتاه شدن چرخه تولید و افزایش سرعت عمل‬ ‫را از مزای��ای حذف این مواد در فرآیند تولید دانس��ت و‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬عالوه بر آن با حذف برخی مواد ش��یمیایی و‬ ‫انرژی‪ ،‬هزینه کار نیز کاهش یافت که این منجر به کاهش‬ ‫نرخ نهایی محصول و رقابت‌پذیرتر شدن محصوالت ما در‬ ‫بازار داخل و خارج از کشور شد‪ .‬درحال‌حاضر پرش رنگ‬ ‫در پروفیل‌های آلومینیوم تولیدشده وجود ندارد و رضایت‬ ‫بیشتری در مصرف‌کنندگان ایجاد شده است‪.‬‬ ‫پوش��ش‌های تبدیل��ی‪ ،‬پوش��ش‌هایی هس��تند که از‬ ‫تبدی��ل زیرالی��ه به وج��ود می‌آیند‪ .‬در فرآیند تش��کیل‬ ‫این پوش��ش‌ها‪ ،‬اتم‌های س��طحی با یک آنیون مناس��ب‬ ‫وارد واکنش ش��ده و موجب ایجاد یک الیه روی س��طح‬ ‫می‌ش��وند‪ .‬چس��بندگی فوق‌الع��اده به زیرالی��ه‪ ،‬یکی از‬ ‫بزرگ‌ترین مزایای پوشش‌های تبدیلی به شمار می‌رود‪ .‬از‬ ‫این‌گونه پوشش‌ها به عنوان یک الیه زیرساز برای بهبود‬ ‫کیفیت چسبندگی رنگ استفاده می‌شود‪.‬‬ ‫مصرف‌کننده می‌رس��د‪ ،‬ح��دود ‪۱۰‬درصد عناصر‬ ‫غی��ر از آلومینی��وم دارد که قابل تفکیک نیس��تند‪،‬‬ ‫بنابراین آلیاژی مناس��ب برای تولید فویل به‌شمار‬ ‫نمی‌آیند‪.‬‬ ‫این ش��مش برای رادیاتور ش��وفاژ کاربرد دارد‪ .‬به‬ ‫عب��ارت دیگر در تولید کاالیی ک��ه نیاز به فرم‌دهی‬ ‫نداش��ته باش��د می‌تواند کاربرد داش��ته باش��د اما‬ ‫محصول��ی مانند در نوش��ابه و‪ ...‬را نمی‌ت��وان با آن‬ ‫ساخت و نیاز به آلیاژهای خالص دارند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به این موضوع که صنایع پایین‌دست‬ ‫همچنان با کمبود مواد اولیه روبه‌رو هستند‪ ،‬عنوان‬ ‫ک��رد‪ :‬درحال‌حاضر بیش��تر تولیدکنندگان صنایع‬ ‫پایین‌دس��ت با کمب��ود مواد اولیه روبه‌رو هس��تند‬ ‫چراکه تنها ش��رکت ایرالکو همچنان در بورس کاال‬ ‫عرض��ه می‌کن��د و میزان عرضه‌ه��ا در بورس کافی‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت آلومینیوم پارس با اش��اره به‬ ‫ورود ش��رکت‌های جدید در بورس کاال عنوان کرد‪:‬‬ ‫اگر آلومینیوم جنوب وارد بورس شود ممکن است‪،‬‬ ‫مش��کل عرضه حل شود‪ .‬البته این تامین نیاز داخل‬ ‫نیز به تداوم مواد اولیه بس��تگی دارد‪ .‬اگر تامین شود‬ ‫می‌توان محصوالت با ارزش‌‌افزوده بیشتر را نیز صادر‬ ‫کرد‪ .‬نگرانی ما هم‌اکنون در تهیه پودر آلومینا است‪.‬‬ ‫براساس آخرین خبر‌ها با چین قراردادی بسته شده‬ ‫که مس بدهند و پ��ودر آلومینا بگیرند‪ .‬البته در کل‬ ‫پودر آلومینای موجود پاس��خگوی یک‌س��وم نیاز‬ ‫داخل کشور است و باقی آن باید وارد شود‪.‬‬ ‫خودروسازان داخلی بگویند‪ ،‬بنز و‬ ‫هیوندای ورق فوالدی را چند می‌خرند؟‬ ‫رئی��س انجمن تولیدکنن��دگان فوالد ایران با بی��ان اینکه نرخ ورق‌های‬ ‫فوالدی ارزان اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬اگر تولیدکنن��دگان خودرو بخواهند ورق‌های‬ ‫فوالدی را از محل واردات تامین کنند‪ ،‬قیمت‌ها برای آنها ‪ ۲.۵‬برابر افزایش‬ ‫خواهد یافت‪.‬‬ ‫به گزارش تس��نیم‪ ،‬بهرام س��بحانی با اش��اره به اینکه سال گذشته ‪۲۵‬‬ ‫میلیون تن فوالد در کشور تولید شده است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬از این میزان تولید‬ ‫‪ ۷.۵‬میلیون تن صادر شده است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه امس��ال با توجه به شرایط خاص در صددیم ‪ ۸‬میلیون‬ ‫تن فوالد صادر داش��ته باش��یم‪ ،‬افزود‪ :‬آمارها نش��ان می‌دهد میزان تولید‬ ‫واحده��ای فوالدی بیش از نیاز بازار بوده و هی��چ کمبودی در این زمینه‬ ‫وجود ندارد به گونه‌ای که تولیدکنندگان مازاد تولید خود را صادر می‌کنند‪.‬‬ ‫رئی��س انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران درباره نرخ محصوالت فوالدی‬ ‫هم گفت‪ :‬نرخ فوالد باال نیس��ت و حتی تولیدکنندگان نسبت به نرخ پایه‬ ‫محصوالت گله‌مند هس��تند‪ ،‬البته در مجموع نرخ نهایی ازسوی خریداران‬ ‫مشخص خواهد شد‪.‬‬ ‫سبحانی با بیان اینکه نرخ ورق‌های فوالدی ارزان است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬اگر‬ ‫تولیدکنندگان خودرو بخواهند ورق‌های فوالدی را از محل واردات تامین‬ ‫کنند‪ ،‬قیمت‌ها برای آنها ‪ ۲.۵‬برابر افزایش خواهد یافت‪.‬‬ ‫وی درباره اظهارات خودروس��ازان مبنی بر اینکه ورق‌های فوالدی گران‬ ‫شده و تولید خودرو با این هزینه‌ها به‌صرفه نیست‪ ،‬گفت‪ :‬در پاسخ به آنها‬ ‫باید گفت ش��رکت‌های بنز‪ ،‬هیوندایی یا بی‌ام‌وی ورق‌های فوالدی را چند‬ ‫می‌خرند و شما چند می‌خرید؟‪.‬‬ ‫صنایع‌معدنی فلزی‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 22‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 6‬رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 12‬مه ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره‪162‬‬ ‫یادداشت‬ ‫نقشه راه‬ ‫بازار آتی فوالد‬ ‫محمد اصفهانی‬ ‫کارشناس بازار فوالد‬ ‫این‌روزه��ا بی��ش از هر زم��ان دیگری ب��ازار ایران‬ ‫غیرقابل پیش‌بینی ش��ده اس��ت‪ ،‬به‌طوری‌که هرگونه‬ ‫گمانه‌زن��ی و تحلیل درباره آینده این ب��ازار باتوجه به‬ ‫دامنه متغیرهای وسیع و غیرقابل پیش‌بینی که وجود‬ ‫دارد‪ ،‬ب��ه نظر بی‌فایده جل��وه می‌کند‪ .‬اما در کل برخی‬ ‫موضوع‌ها برای همه ما روشن است؛ رویارویی با تولید‬ ‫روزاف��زون مقاطع طویل فوالدی در داخل کش��ور و از‬ ‫طرفی محدودتر شدن ش��رایط فعالیت در حوزه‌های‬ ‫صادرات��ی با توجه به تحریم‌ها‪ .‬هرچند س��اختار کلی‬ ‫حوزه فوالد درب��اره نابرابری حجم عرضه در رویارویی‬ ‫با تقاضای داخلی‪ ،‬یک اصل انکارناپذیر دیده می‌ش��ود‬ ‫اما فش��ار نقدینگی‌های س��رگردان و هیجان موجود‬ ‫در بازاره��ای داخلی متاثر از کاه��ش ارزش پول ملی‬ ‫کشور‪ ،‬موجب ش��د باوجود همخوانی نداشتن برخی‬ ‫از مارجین‌ه��ا در الیه‌ه��ای باالی��ی تولی��د و افزایش‬ ‫دامنه این مارجین‌ها به واس��طه رشد نامتناسب مواد‬ ‫اولیه داخل��ی‪ ،‬نرخ فوالد به واس��طه برخی التهاب‌ها‪،‬‬ ‫پیوس��ته از ابتدای س��ال جاری تا ام��روز افزایش نرخ‬ ‫حدود کیلویی ‪ ۵۵۰‬تومانی در زمینه شاخص میلگرد‬ ‫آجدار در بازار داخلی را پشت‌س��ر بگ��ذارد‪ .‬البته روند‬ ‫افزایش��ی قیمت‌ه��ا در حوزه ورق بی��ش از این مقدار‬ ‫بوده که به واس��طه محدودیت عرضه و انحصار تولید‪،‬‬ ‫بحث خاص خود را می‌طلبد‪ .‬کاهش ارزش پول ملی‪،‬‬ ‫فشار نقدینگی‌های س��رگردان و اقبال و هجوم آنها به‬ ‫ب��ازار فوالد و انباش��ت انبارها به واس��طه نگاه مردم به‬ ‫صع��ود بی‌وقفه بازاره��ای ارز‪ ،‬طال و خ��ودرو و برخی‬ ‫دیگ��ر از حوزه‌های کاالیی‪ ،‬صادرات ریالی به واس��طه‬ ‫اختالف قیمت��ی که بین بازاره��ای داخلی و خارجی‬ ‫پیش از این وجود داش��ت و برخ��ی هیجان‌های غالب‬ ‫ش��ده بر بازار به واس��طه تحوالت سیاس��ی و افزایش‬ ‫تنش‌های بین‌المللی‪ ،‬ازجمله مهم‌ترین عواملی بودند‬ ‫که افزایش نرخ ف��والد در حوزه مقاطع طویل فوالدی‬ ‫در کش��ور باوجود رش��د نامتناس��ب مواد اولیه بیشتر‬ ‫داخل��ی با نرخ محصول نهایی را رق��م زدند‪ .‬اما با تمام‬ ‫این موضوع‌های مطرح ش��ده‪ ،‬اصل مس��ئله و ماهیت‬ ‫بازار فوالد کش��ور به عنوان دهمین تولیدکننده بزرگ‬ ‫جهان را نمی‌توان نادیده گرفت‪ ،‬بنابراین تصور هرگونه‬ ‫کمبود در کش��ور و در حوزه فوالد غیرقابل‌قبول به‌نظر‬ ‫می‌رس��د‪ ،‬با درنظر گرفتن تمام��ی گزینه‌ها درنهایت‬ ‫به این پاس��خ خواهیم رس��ید ک��ه چگونگی مدیریت‬ ‫در توزی��ع کاال در ب��ازار داخلی و ن��رخ ارز موردانتظار‬ ‫فع��االن بازار و ح��وزه تولید‪ ،‬نقش اساس��ی در تعیین‬ ‫ن��رخ و روند آینده بازار فوالد کش��ور م��ا دارند‪ .‬درواقع‬ ‫آنچه معادله این‌روزهای بازار داخلی را تبیین می‌کند‪،‬‬ ‫ایج��اد یک ت��وازن در توزیع حج��م کاالی تولیدی در‬ ‫بازارهای صادراتی و داخلی و همچین نرخ ارزی اس��ت‬ ‫که باید در ب��ازار داخلی موردپذی��رش تولیدکننده و‬ ‫مردم باش��د‪ .‬ظاهر متغیرهای بازار نش��انی از نرخ دالر‬ ‫نیمای��ی به عن��وان میزانی برای س��نجش نرخ فوالد‬ ‫تولی��د داخلی با بازارهای همس��ان خارجی را دارد که‬ ‫درحال‌حاض��ر رقمی بین ‪ ۹۵۰۰‬ت��ا ‪ ۹۸۰۰‬تومان در‬ ‫س��امانه سنا دیده می‌ش��ود اما آیا در عمل این موضوع‬ ‫در طرف‌های معامالت درنظر گرفته می‌ش��ود؟! رفتار‬ ‫بازیگ��ران بازار داخلی فوالد نش��ان داده که نه خریدار‬ ‫و نه فروش��نده کمترین توجه��ی در رویارویی با هیجا‬ ‫‌های غالب ش��ده بر آنه��ا به این متغیرها نداش��ته‌اند‪.‬‬ ‫اکن��ون باید منتظ��ر ماند و دید که آی��ا زمان فروکش‬ ‫کردن تدریجی هیجانات و بازگش��ت تدریجی بازار به‬ ‫گزاره‌های منطقی و مارجین‌های واقعی‪ ،‬فرا رس��یده‬ ‫یا قضاوت درباره این موضوع هنوز زود اس��ت‪ .‬آیا روند‬ ‫افزایش��ی نرخ ارز ادامه پی��دا خواهد کرد یا این فرآیند‬ ‫متوقف می‌ش��ود؟ روابط سیاس��ی و دیپلماتیک ایران‬ ‫در مقابله با زورگویی‌های غرب به کجا خواهد رس��ید؟‬ ‫در صورت تش��دید تنش‌های بین‌المللی‪ ،‬ناظم بازار در‬ ‫رویارویی ب��ا اثر این تنش‌ه��ا در بازارهای داخلی چه‬ ‫تدابیری را می‌اندیش��د و اثر آن بر ب��ازار فوالد چگونه‬ ‫خواهد بود؟ آیا می‌توان کاالی داخلی فوالد را در زمره‬ ‫کاالهایی که از وابستگی بیشتری به کاالهای وارداتی‬ ‫برخوردار هس��تند‪ ،‬قرار داد و قیاس کرد؟ یا اینکه باید‬ ‫اثر معکوس فش��ار تحریم‌ها برای رک��ود بازار داخلی‬ ‫فوالد برخالف برخی از حوزه‌ه��ای کاالهایی وارداتی‬ ‫برای آن قائل ش��د‪ .‬طرح این پرس��ش‌ها موجب شده‬ ‫همزمان ب��ا افزایش تنش‌ها در روابط بین‌المللی ایران‬ ‫و فش��ار تحریم‌ها‪ ،‬هرگونه گمانه‌زنی درباره ادامه روند‬ ‫این بازار با ابهام روبه‌رو باشد‪.‬‬
‫معدن بین‌الملل‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 22‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 6‬رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 12‬مه ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره‪162‬‬ ‫یادداشت‬ ‫همراه کانی سیاه‬ ‫در گرمایش زمین‬ ‫بهرام فرزاد‬ ‫کارشناس زغال‌سنگ‬ ‫عالوه بر زغال‌س��نگ که عامل اصل��ی تغییرات آب‬ ‫و هوایی اس��ت‪ ،‬مصرف س��ایر س��وخت‌های فسیلی‬ ‫ه��م عامل اصل��ی ایجاد گازهای گلخان��ه‌ای و گرمای‬ ‫تدریج��ی زمی��ن اس��ت‪ .‬از جمله م��وارد مصرف این‬ ‫س��وخت‌ها‪ ،‬در هواپیماهاس��ت‪ .‬موت��ور هواپیما که با‬ ‫س��وخت‌های فس��یلی کار می‌کند‪ ،‬در هنگام حرکت‪،‬‬ ‫ح��رارت‪ ،‬س��روصدا‪ ،‬ذرات معل��ق‪ ،‬گاز کربنیک‪ ،‬بخار‬ ‫آب‪ ،‬هیدروکربورها‪ ،‬مونوکس��یدکربن‪ ،‬اکس��یدهای‬ ‫نیتروژن‪ ،‬اکس��یدهای گوگرد‪ ،‬س��رب و کربن س��یاه‬ ‫تولی��د می‌کند که پس از خ��روج از موتور هواپیما‪ ،‬در‬ ‫فضا با اتمس��فر موجود ترکیب شده و به محیط منتقل‬ ‫می‌شوند‪ .‬با توجه به پیش��رفت فناوری و بهینه‌سازی‬ ‫سوخت‌رس��انی موتوره��ای خودرو‪ ،‬هواپیما و س��ایر‬ ‫وس��ایل نقلیه‪ ،‬گازهای خروجی خودروها و هواپیماها‬ ‫و همچنین میزان س��وخت آنها نس��بت به مدل‌های‬ ‫قدیمی‌تر بس��یار کاه��ش یافته اما به دلی��ل افزایش‬ ‫تع��داد خودروه��ا و هواپیماه��ا و افزایش س��فرهای‬ ‫هوای��ی و زمین��ی در چند س��ال گذش��ته‪ ،‬میانگین‬ ‫گازه��ای گلخان��ه‌ای خروجی این نوع وس��ایل نقلیه‬ ‫به‌ویژه هواپیماها افزایش یافته اس��ت‪ .‬بر اس��اس آمار‬ ‫س��ال‌های ‪ ۱۹۹۲‬تا ‪ ۲۰۰۵‬میالدی (‪ ۱۳۷۱‬تا ‪۱۳۸۴‬‬ ‫خورش��یدی)‪ ،‬ش��مار مس��افر و میزان کیلومتر حمل‬ ‫ش��ده به‌وس��یله هواپیماهای مس��افری در هر س��ال‬ ‫به‌طور متوس��ط ‪ ۵.۲‬درصد افزایش یافته است‪ .‬میزان‬ ‫تصاع��د گازهای گلخان��ه‌ای در کش��ورهای اتحادیه‬ ‫اروپ��ا به‌وس��یله هواپیماه��ا بین س��ال‌های ‪۱۹۹۰‬تا‬ ‫‪ ۲۰۰۶‬میالدی (‪ ۱۳۶۹‬تا ‪ ۱۳۸۵‬خورش��یدی) نیز ‪۸۷‬‬ ‫درصد افزایش داشته اس��ت‪.‬پژوهش‌های انجام شده‬ ‫نشان می‌دهد پیش��رفت‌های فراوانی برای جلوگیری‬ ‫از آلودگ��ی جو به وس��یله هواپیماها انجام ش��ده اما با‬ ‫توجه به توس��عه حمل‌ونقل مس��افر و بار با هواپیما به‬ ‫نظر نمی‌رس��د بتوان افزایش روزافزون ورود گازهای‬ ‫مضر از س��وی هواپیماها را کاه��ش داد‪ ،‬به ویژه اینکه‬ ‫ارائه نرخ‌های ارزان و راحتی س��فر ب��ا هواپیما همواره‬ ‫متقاضیان س��فر با هواپیما را افزای��ش می‌دهد‪ .‬برای‬ ‫درک بیش��تر مطلب‪ ،‬در صورتی که هواپیما در مسیر‬ ‫نیوی��ورک به لس‌آنجلس در ارتفاع عادی پرواز کند‪ ،‬به‬ ‫ازای هر مس��افر ‪ ۷۱۵‬کیلوگ��رم گاز کربنیک وارد فضا‬ ‫می‌ش��ود و در صورت��ی که به دلیل ش��رایط بد جوی‪،‬‬ ‫مجب��ور به صعود به ارتفاع باالتر ش��ود ای��ن میزان به‬ ‫‪۱۹۱۷‬کیلوگرم افزایش خواهد یافت‪ .‬در س��ال ‪۲۰۱۶‬‬ ‫میالدی (‪ ۱۳۹۵‬خورش��یدی) در جلس��ه ایکائو که با‬ ‫حضور ‪ ۱۹۱‬عضو تش��کیل شد‪ ،‬عنوان شد که در سال‬ ‫‪ ۲۰۱۰‬میالدی (‪ ۱۳۸۹‬خورشیدی) ‪۴۵۸‬میلیون تن‬ ‫گاز کربنیک به وس��یله هواپیماهای مسافربری و باری‬ ‫غی��ر نظامی به فضا رها ش��ده که بزرگ‌ترین س��هم را‬ ‫امریکا و چین داش��ته‌اند‪ .‬در این جلسه تصمیم‌گیری‬ ‫ش��د با توجه ب��ه مخاطراتی که گرم ش��دن زمین در‬ ‫طوالنی‌مدت برای پ��رواز هواپیماها خواهد داش��ت‪،‬‬ ‫برنامه‌ای ارائه ش��ود که تا سال ‪ ۲۰۳۵‬میالدی (‪۱۴۱۴‬‬ ‫خورش��یدی) نسبت به س��ال ‪ ۲۰۲۰‬میالدی (‪۱۳۹۹‬‬ ‫خورش��یدی) میزان تصاعد گازهای گلخانه‌ای ناشی‬ ‫از هواپیماها به می��زان ‪ ۸۰‬درصد کاهش یابد‪ .‬گفتنی‬ ‫است در صورت گرمای بیش از حد مجاز‪ ،‬پرواز هواپیما‬ ‫از فرودگاه با توجه به ارتفاع فرودگاه به دلیل کم شدن‬ ‫غلظت ه��وا و باال رفتن درجه ح��رارت گاز خروجی از‬ ‫موتور‪ ،‬مجاز نیس��ت‪ .‬دانشمندان‪ ،‬پژوهش‌های زیادی‬ ‫را برای جایگزینی سوخت‌های شیمیایی‪ ،‬بیولوژیکی‪،‬‬ ‫گازه��ای مایع و انرژی خورش��یدی ب��ه منظور ایجاد‬ ‫آلودگی کمت��ر انج��ام داده‌اند که تاکن��ون به نتیجه‬ ‫قطعی نرس��یده اس��ت‪ .‬یکی از پژوهش‌ه��ا مربوط به‬ ‫شرکت‌های جنرال‌الکتریک و ویرجین‌تولز است‪ .‬این‬ ‫‪ ۲‬ش��رکت به دنبال فناوری س��وخت‌های بیولوژیکی‬ ‫قاب��ل مص��رف در موتوره��ای جت هس��تند‪ .‬بعضی‬ ‫از موتوره��ای موج��ود با اعمال تغییرات��ی‪ ،‬می‌توانند‬ ‫ب��ا روغن‌ه��ای گیاهی و س��وخت اتان��ول نیز حرکت‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫در س��ال ‪ ۲۰۰۸‬میالدی (‪ ۱۳۸۷‬خورشیدی) یک‬ ‫هواپیم��ای‪ ۷۴۷‬به صورت آزمایش��ی ب��ا حرکت یک‬ ‫موت��ور از ‪ ۴‬موت��ور آن با س��وخت بیولوژیکی از لندن‬ ‫به آمس��تردام پرواز کرد که س��وخت آن روغن گیاهی‬ ‫نارگیل بود اما چون تولید این نوع سوخت‌های گیاهی‬ ‫و اتانول باعث از بین رفتن جنگل‌ها می‌شود‪ ،‬مخالفان‬ ‫زیادی برای توسعه آن وجود دارد‪.‬‬ ‫سعد محمدی مدیرعامل شرکت مس شد‬ ‫اردش��یر سعد محمدی با حکم غریب‌پور رئیس هیات عامل‬ ‫ایمیدرو به عنوان عضو موظف هیات مدیره شرکت ملی صنایع‬ ‫مس ایران منصوب شد‪ .‬از سوی دیگر هیات مدیره شرکت مس‬ ‫نیز س��عدمحمدی را به عنوان مدیرعامل این ش��رکت انتخاب‬ ‫کرد‪ .‬به گزارش پایگاه خبری ایمیدرو‪ ،‬در جلس��ه‌ای با حضور‬ ‫اعضای هیات مدیره ش��رکت ملی صنایع مس ایران و ش��ورای‬ ‫معاونان ایمیدرو‪ ،‬س��عد محمدی به عنوان عضو موظف هیات‬ ‫مدیره و مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران انتخاب شد‪.‬‬ ‫در ای��ن نشس��ت که محم��د باقر عالی رئی��س هیات عامل‬ ‫س��ازمان گسترش و نوس��ازی صنایع ایران (ایدرو) نیز حضور‬ ‫داشت‪ ،‬خداداد غریب‌پور رئیس هیات عامل ایمیدرو‬ ‫ابت��دا ب��ا قدردان��ی از خدمات مدیری��ت محمدرضا‬ ‫بنی‌اس��دی‌راد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬سعد محمدی در جایگاه‬ ‫مدیر توسعه‌گرا‪ ،‬توجه ویژه‌ای به رونق سرمایه‌گذاری‬ ‫و همچنین رش��د بهره‌وری و انجام مس��ئولیت‌های‬ ‫اجتماع��ی خواهد داش��ت‪ .‬وی اظهار کرد‪ :‬با توجه به‬ ‫بازنشستگی مهندس بنی‌اسدی‌راد‪ ،‬اینک دکتر سعد محمدی‬ ‫هدایت شرکت ملی صنایع مس را بر عهده گرفته است‪ .‬محمد‬ ‫باق��ر عال��ی‪ ،‬رئیس هی��ات عامل ایدرو نیز تفوی��ض اختیار به‬ ‫مدیران را یکی از ویژگی‌های مدیریتی بنی‌اسدی‌راد دانست و‬ ‫تصریح کرد‪ :‬حمایت و پشتیبانی از بدنه مجموعه مس‬ ‫همواره س��بب محبوبیت بنی‌اسدی‌راد شده بود‪ .‬وی‬ ‫نیز توجه به مسئولیت اجتماعی را از نیازهای ضروری‬ ‫صنعت مس اعالم کرد‪ .‬بنی‌اس��دی‌راد نیز در سخنان‬ ‫کوتاه��ی با تاکید بر س��وابق کار گروهی در ش��رکت‬ ‫مس درباره اثر فعالیت‌های پیش��ین سعدمحمدی در‬ ‫صنعت مس اظهار کرد‪ :‬با توجه به تجربه قبلی سعد محمدی‬ ‫در ش��رکت مس و پیش‌بینی‌ها از توس��عه این صنعت‪ ،‬همواره‬ ‫موفقیت‌هایی را برای این صنعت رقم زده‌اند‪.‬‬ ‫اردشیر سعد محمدی‪ ،‬مدیرعامل جدید شرکت ملی صنایع‬ ‫مس هم ضمن تشکر از عملکرد دوره مسئولیت بنی‌اسدی‌راد‬ ‫گف��ت‪ :‬در دوره مدیریت ایش��ان‪ ،‬رواب��ط تنگاتنگی با یکدیگر‬ ‫داشتیم و فعالیت وی صادقانه و خالصانه بود‪ .‬وی که نخستین‬ ‫بار در دی ‪ ۸۸‬س��کان هدایت ش��رکت مس را بر عهده گرفته‬ ‫بود‪ ،‬اظهار امیدواری کرد با همکاری مجموعه مس‪ ،‬ایمیدرو و‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬مس��یر توسعه شرکت را بیش‬ ‫از گذشته ادامه دهد‪.‬‬ ‫مدیرعامل جدید شرکت ملی صنایع مس ایران‪ ،‬همکاری با‬ ‫بدنه و پرسنل شرکت ملی صنایع مس را از اولویت‌های کاری‬ ‫خود عنوان کرد‪.‬‬ ‫با توسعه یک فناوری کانادایی انجام می‌شود‬ ‫انقالب در فرآوری طال‬ ‫بـا حذف سیانید‬ ‫برگردان‪ :‬ثمن رحیمی‌راد‬ ‫یک شرکت کانادایی‪ ،‬موفق به ابداع راهکار جدیدی شده‬ ‫که با بکارگیری آن نیازی به س��یانید در اس��تحصال طال‬ ‫و دیگ��ر فلزات گرانبها از زباله‌ه��ای الکترونیکی و کانی‌ها‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫توس��عه این طرح می‌تواند از یک س��و ب��ه وقوع رویداد‬ ‫مهمی در صنعت اس��تخراج مواد معدنی منجر ش��ود و از‬ ‫سوی دیگر سهولتی در رویارویی با حجم انبوه و روزافزون‬ ‫زباله‌های الکترونیکی ایجاد کند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش روزگارمعدن به نق��ل از ماینین��گ‪ ،‬دوآن‬ ‫نلس��ون‪ ،‬مدیرعام��ل ش��رکت کانادای��ی «اِنوایرولی��چ‬ ‫ت ِکنالوجی��ز» اس��ت‪ .‬او از فناوری جدی��دی خبر می‌دهد‬ ‫ک��ه حاصل کار ‪ ۲۰‬کارش��ناس این ش��رکت اس��ت و این‬ ‫فن��اوری را بزرگ‌ترین دس��تاوردی معرفی می‌کند که در‬ ‫‪ ۱۵‬س��ال گذش��ته در زمینه اس��تحصال طال ایجاد شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ظه��ور س��یانید در ده��ه ‪ ۱۸۷۰‬می�لادی (‪۱۲۴۹‬‬ ‫خورش��یدی) در واقع بزرگ‌ترین نوآوری بود که در تاریخ‬ ‫استخراج مواد معدنی اتفاق افتاد‪.‬‬ ‫س��یانید ترکیب شیمیایی است که در استحصال طال از‬ ‫کانی استفاده می‌شود‪.‬‬ ‫حاال نلس��ون از ظهور فن��اوری جدیدی می‌گوید که در‬ ‫اس��تحصال طال عملک��رد بهتری از س��یانید دارد و طالی‬ ‫بیشتری را استخراج می‌کند‪ .‬بنابراین می‌تواند روش بازی‬ ‫را در استخراج فلز زرد در سطح جهان تغییر دهد‪.‬‬ ‫ش��رکت انوایرولی��چ برای توس��عه این ط��رح‪ ،‬کارخانه‬ ‫جدیدی ساخته است‪ .‬این واحد با سرمایه‌گذاری مشترک‬ ‫«جبیل» در امریکا‬ ‫این شرکت کانادایی و غول الکترونیکی َ‬ ‫برپا شده است‪.‬‬ ‫این کارخانه در ش��هر مِمفیس در ایالت تنس��ی امریکا‬ ‫بازگش��ایی خواهد ش��د و‪ ۶۵۰‬هزار فوت (نزدیک به ‪۲۰۰‬‬ ‫کیلومتر) مساحت دارد‪.‬‬ ‫قرار است در این واحد صنعتی‪ ،‬بوردهای به دور ریخته‬ ‫ش��ده‪ ،‬تکه‌تک��ه و پودر‌ش��وند و پس از آن ب��ا بکارگیری‬ ‫فن��اوری ابداع��ی ش��رکت انوایرولیچ‪ ،‬ط�لا و دیگر فلزات‬ ‫گرانبه��ا از زباله‌های الکترونیکی‪ ،‬اس��تخراج ش��ده و برای‬ ‫تولی��د قطعات الکترونیکی ش��رکت‌هایی مانن��د «دِل» و‬ ‫شرکت نرم‌افزاری «هیولت پاکارد» و مشتریان این چنینی‬ ‫به کار گرفته‌شوند‪.‬‬ ‫اس��اس کار این فناوری مبتنی بر آب اس��ت‪ ،‬در نتیجه‬ ‫از س��ایر روش‌های��ی ک��ه تاکنون ب��ه طور س��نتی برای‬ ‫اس��تحصال طال به کار گرفته می‌ش��د‪ ،‬سازگاری بیشتری‬ ‫با محیط‌زیست دارد‪.‬‬ ‫نلس��ون می‌گوید‪ :‬حاللی ک��ه در این فناوری اس��تفاده‬ ‫می‌ش��ود‪ ،‬به ح��دی بی‌خطر اس��ت که می‌توانید دس��ت‬ ‫خود را در آن بگذارید یا حتی آن را بنوش��ید؛ از س��یانید‬ ‫ارزان‌ت��ر اس��ت و می‌توان��د به تن��اوب و تکرار اس��تفاده‬ ‫شود‪.‬‬ ‫در جریان اس��تحصال طال با این فناوری‪ ،‬کنس��انتره یا‬ ‫زباله‌ه��ای الکترونیک��ی‪ ،‬پ��ودر و ب��ا آب معمولی ترکیب‬ ‫به گفته تحلیلگ��ران اقتصادی‪ ،‬اعمال دوب��اره تحریم‌های امریکا‬ ‫علیه بخش فلزات ایران‪ ،‬بر بازارهای جهانی تاثیرگذار است و موجب‬ ‫بحران در بازارهای جهانی می‌شود‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬رئیس‌جمهوری‬ ‫امریکا چهارش��نبه هفته گذش��ته با صدور فرم��ان اجرایی‪ ،‬بار دیگر‬ ‫تحریم‌های��ی را در بخش آهن‪ ،‬ف��والد‪ ،‬آلومینیوم و مس ایران اعمال‬ ‫ک��رد‪ .‬این فرم��ان دونالد ترامپ روز چهارش��نبه در س��الروز خروج‬ ‫یکجانبه امریکا از توافق بین‌المللی «برجام» که مورد تایید ش��ورای‬ ‫امنیت سازمان ملل متحد است و اعمال تحریم‌های غیرقانونی علیه‬ ‫ایران‪ ،‬صادر شد‪.‬‬ ‫به نوش��ته «بیزینس اس��تاندارد»‪ ،‬تحریم‌های جدید امریکا علیه‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬این محلول دربردارنده ‪ ۵‬عنصر اس��ت‪ .‬س��پس‬ ‫این محلول به س��لول‌هایی متش��کل از صفحات کوچک‪،‬‬ ‫دست‌ساز و از جنس الماس‪ ،‬ریخته و به برق زده می‌شود؛‬ ‫در نتیجه طال و دیگر فلزات گرانبها از مایه جدا و استخراج‬ ‫می‌ش��وند‪ .‬ماده اس��تخراج ش��ده می‌تواند دوباره ش��ارژ و‬ ‫استفاده شود‪.‬‬ ‫نلس��ون در توضی��ح بیش��تر می‌گوید‪ :‬در ش��رایطی که‬ ‫طرفداران محیط‌زیس��ت از آس��یب‌های برآمده از تپه‌های‬ ‫زباله‌ه��ای الکترونیک��ی می‌گویند‪ ،‬این فن��اوری می‌تواند‬ ‫در بازیاف��ت ‪ ۵۰‬میلیون تن زباله الکترونیکی که س��االنه‬ ‫به محیط‌زیس��ت ورود پیدا می‌کند‪ ،‬بس��یار کارا باش��د و‬ ‫عالوه بر بازیافت زباله‌های الکترونیکی‪ ،‬مصرف س��یانید را‬ ‫به عنوان ترکیبی آس��یب‌زا کاهش دهد؛ در ش��رایطی که‬ ‫اس��تفاده از این ترکیب در مناطقی از جهان ممنوع ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫یا ِن» بس��یار خطرناک و‬ ‫س��یانید یا همان ی��ون «س�� ‌‬ ‫مقدار کش��نده آن ی��ک میلی‌گ��رم در ی��ک کیلوگرم از‬ ‫وزن موج��ودات زنده اس��ت که در اس��تفاده از آن باید از‬ ‫لباس‌هایی با ایمنی کامل‪ ،‬غیرقابل‌نفوذ‪ ،‬عینک‪ ،‬دستکش‬ ‫و فیلتر با اس��تاندارد بین‌المللی اس��تفاده کرد و همچنین‬ ‫باید از تماس مستقیم با انواع محلول‌ها و پودرهای سیانید‬ ‫در شرایطی که طرفداران‬ ‫محیط‌زیست از آسیب‌های‬ ‫برآمده از تپه‌های زباله‌های‬ ‫الکترونیکی می‌گویند‪ ،‬این‬ ‫فناوری می‌تواند در بازیافت ‪۵۰‬‬ ‫میلیون تن زباله الکترونیکی که‬ ‫ساالنه به محیط‌زیست ورود پیدا‬ ‫می‌کند‪ ،‬بسیار کارا باشد و عالوه‬ ‫بر بازیافت زباله‌های الکترونیکی‪،‬‬ ‫مصرف سیانید را به عنوان‬ ‫ترکیبی آسیب‌زا کاهش دهد آن‬ ‫هم در شرایطی که استفاده از‬ ‫این ترکیب در مناطقی از جهان‬ ‫ممنوع شده است‬ ‫نم��ودار‪ ،‬تولید جهان��ی طال را‬ ‫به تفکیک روش‌های اس��تحصال‬ ‫نش��ان می‌ده��د‪ .‬رن��گ نارنجی‪،‬‬ ‫نشانگر میزان طالیی است که به‬ ‫روش کنسانتره‌س��ازی و اختالط‬ ‫با س��یانید تولید می‌ش��ود و این‬ ‫روش در تولی��د ‪ ۴۵‬درصد حجم‬ ‫جهانی طال ب��ه کار می‌آید‪ .‬رنگ‬ ‫آبی روشن‪ ،‬نش��ان‌دهنده طالیی‬ ‫اس��ت که به روش هیپ‌لیچینگ‬ ‫تولی��د می‌ش��ود و ‪ ۹.۶‬درص��د‬ ‫حجم تولی��د جهانی را تش��کیل‬ ‫می‌دهد‪ .‬رنگ خاکس��تری نشانگر‬ ‫تولید طال به روش شناورس��ازی‬ ‫و کنسانتره‌س��ازی اس��ت و ‪۱۲.۵‬‬ ‫درصد طالی جهان به این صورت‬ ‫تولید می‌شود‪.‬‬ ‫رنگ زرد میزان تولید طال را به‬ ‫روش شناورسازی‪ ،‬اکسیداسیون‬ ‫و اش��باع سیانید نش��ان می‌دهد‬ ‫که میزان آن ‪۱۰.۳‬درصد اس��ت‪.‬‬ ‫رنگ آبی تیره نیز مربوط به سایر‬ ‫روش‌هاست که ‪ ۲۲.۵‬درصد تولید‬ ‫جهانی را شامل می‌شود‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬شرکت ا ِنوایرولیچ‬ ‫به طور کامل خودداری شود‪.‬‬ ‫مس��مومیت با س��یانید می‌توان��د منجر به س��رگیجه‪،‬‬ ‫تهوع‪ ،‬لرزش ماهیچه‌ها‪ ،‬تش��دید ضربان قلب و احس��اس‬ ‫خفگ��ی ش��ود‪ .‬همچنی��ن محلول‌ه��ای حاوی س��یانید‬ ‫مانند فاضالب‌ها و پس��اب‌های اس��تحصال طال‪ ،‬به منظور‬ ‫جلوگیری از آلوده‌سازی محیط‌زیست و آب‌های زیرزمینی‬ ‫به روش‌های مختلف در جهان خنثی‌سازی و سیانیدزدایی‬ ‫می‌شوند‪.‬‬ ‫تحریم فلزات ایران بر بازارهای جهانی تاثیرگذار است‬ ‫بخش فوالد و معدن ایران بر تولیدکنندگان هندی که در زمینه فوالد‬ ‫با جمهوری اسالمی همکاری می‌کنند‪ ،‬تاثیر می‌گذارد‪.‬‬ ‫ُمحی��ت س��ینگال‪ ،‬رئیس ش��ورای توس��عه تجاری هن��د گفت‪:‬‬ ‫تحریم‌های جدید امریکا بر تولیدکنندگان هندی که در زمینه تولید‬ ‫فوالد‪ ،‬ش��مش فوالد و میلگرد با هدف صادرات در ایران مش��غول به‬ ‫کار هس��تند‪ ،‬تاثیر منفی خواهد گذاشت‪ .‬وی افزود‪ :‬این تحریم‌ها در‬ ‫درازمدت ب��ر واردات فلزات و دیگر منابع معدن��ی هند از ایران تاثیر‬ ‫می‌گذارد و بدون شک بر توان سرمایه‌گذاری دهلی نو در بندر چابهار‬ ‫آثار منفی خواهد داشت‪.‬‬ ‫بر اس��اس این گزارش‪ ،‬میزان مبادالت تجاری هند و ایران در سال‬ ‫‪ ۲۰۱۸-۲۰۱۷‬می�لادی (‪ ۱۳۹۶‬و ‪ ۱۳۹۷‬خورش��یدی) بیش از ‪۱۳‬‬ ‫میلیارد و ‪ ۷۰۰‬میلیون دالر برآورد شده است‪.‬‬ ‫همچنین به نوش��ته فایننش��یال تایمز‪ ،‬اعمال تحریم‌های جدید‬ ‫امریکا علیه ایران س��بب بروز فشار بیش��تر بر بازار سنگ آهن جهان‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬بهای سنگ آهن در پایان معامالت هفته گذشته با ‪۲.۸‬‬ ‫درصد افزایش به ‪ ۹۵‬دالر و ‪ ۸۰‬سنت در هر تن صعود کرد‪.‬‬ ‫به‌تازگ��ی بهای جهانی س��نگ آهن به دنبال اع�لام کاهش تولید‬ ‫ش��رکت معدنی «واله» برزیل‪ ،‬بزرگ‌ترین تولیدکننده س��نگ آهن‬ ‫در جهان‪ ،‬به بیشترین میزان خود در ‪ ۵‬سال گذشته رسیده است‪.‬‬ ‫در پی شکستن سد آب یکی از معادن شرکت معدنی واله که سبب‬ ‫کشته شدن دست‌کم ‪ ۵۰‬نفر و گم شدن ‪ ۲۰۰‬تن دیگر شد‪ ،‬مقامات‬ ‫قضایی برزیل در حکمی اعالم کردند این شرکت معدنی باید مجموع‬ ‫تولیدات س��نگ آهن خود را به ‪ ۳۰۷‬تا ‪ ۳۳۲‬میلیون تن برس��اند‪ .‬به‬ ‫دنبال این حادثه‪ ،‬دادگاهی در برزیل دس��تور توقف تولید بخش‌های‬ ‫مختلفی از این معدن را صادر کرد‪.‬‬ ‫همچنین شرایط نامساعد جوی در استرالیا که یکی از بزرگ‌ترین‬ ‫تولیدکنندگان س��نگ آهن عیار باال در جهان به شمار می‌آید‪ ،‬زمینه‬ ‫افزایش بهای این ماده معدنی را فراهم کرد‪.‬‬ ‫برخی تحلیلگران اقتصادی‪ ،‬پیش‌بینی کردند نرخ س��نگ آهن به‬ ‫‪ ۱۰۰‬دالر در هر تن افزایش یابد‪.‬‬ ‫آشوب‌های اجتماعی‪ ،‬سرمایه‌گذاری اکتشافی مکزیک را کاهش داد‬ ‫آشوب‌های اجتماعی‪ ،‬سرمایه‌گذاری در بخش اکتشاف مواد‬ ‫معدنی مکزیک را به کمترین میزان ‪ ۱۲‬سال گذشته کاهش‬ ‫داد‪.‬‬ ‫به گزارش ایمیدرو به نقل از ماینینگ‪ ،‬س��رمایه‌گذاری در‬ ‫بخش اکتش��اف مواد معدنی در مکزیک به پایین‌ترین میزان‬ ‫‪ ۱۲‬سال گذش��ته کاهش یافت‪ .‬آشوب‌های اجتماعی‪ ،‬منجر‬ ‫ت اکتش��افی و در نتیجه کاهش‬ ‫به نصف ش��دن زمان عملیا ‌‬ ‫سرمایه‌گذاری در این بخش شده است‪.‬‬ ‫در سال گذش��ته میالدی‪ ،‬شرکت‌های محلی و خارجی در‬ ‫مجموع ‪ ۳۸۳‬میلیون دالر در بخش اکتش��اف سرمایه‌گذاری‬ ‫کردند که حاکی از افت ‪ ۳۷.۴‬درصدی نسبت به مدت مشابه‬ ‫سال ‪ ۲۰۱۷‬میالدی(‪ ۶۱۲‬میلیون دالر) است‪.‬‬ ‫ای��ن میزان نس��بت ب��ه باالترین می��زان س��رمایه‌گذاری‬ ‫در ‪ ۱۲‬س��ال گذش��ته ک��ه س��ال ‪ ۲۰۱۲‬می�لادی(‪۱.۲‬‬ ‫میلی��ارد دالر) ب��ه ثبت رس��ید‪ ۶۷.۱‬درصد کاهش نش��ان‬ ‫می‌دهد‪.‬‬ ‫مکزیک بزرگ‌ترین تولیدکننده نقره جهان است که تاکنون‬ ‫فقط ‪ ۲۵‬درصد ذخایر معدنی و نفت آن کش��ف ش��ده است‪.‬‬ ‫ع�لاوه بر این‪ ،‬حدود ‪ ۷۰‬درصد ش��رکت‌های معدنی خارجی‬ ‫فعال در مکزیک در کانادا قرار دارند‪.‬‬
‫رزم‌حسینی عنوان کرد‪:‬‬ ‫‪ ۱۲‬هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری غیر دولتی برای انتقال آب دریای عمان به شرق کشور‬ ‫اس��تاندار خراسان رضوی گفت‪ :‬طرح انتقال آب دریای عمان‬ ‫به ش��رق کش��ور از س��وی بخش خصوصی اجرایی شده و بدون‬ ‫هزینه‌کرد حتی یک ریال اعتبار دولتی‪ ،‬تاکنون ‪ ۱۲‬هزار میلیارد‬ ‫تومان س��رمایه‌گذاری در این پروژه انجام ش��ده و تا سال ‪۱۴۰۰‬‬ ‫خط انتقال آب به اس��تان یزد می‌رسد‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬علیرضا‬ ‫رزم‌حس��ینی ضمن بازدی��د از بخش‌های مختلف ش��رکت آب‬ ‫منطقه‌ای اس��تان‪ ،‬در نشس��تی با مدیران عامل شرکت‌های آب‬ ‫منطقه‌ای و آبفا‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬با توجه به محدودیت منابع آبی‪ ،‬برای‬ ‫کنترل ذخایر موجود‪ ،‬استفاده بهینه از آب و تقسیم عادالنه منابع‬ ‫و حفظ جمعیت روس��تایی و شهری باید برنامه‌ریزی منسجمی‬ ‫ش��ود‪ .‬وی اف��زود‪ :‬از آنجا ک��ه دولت با محدودی��ت منابع مالی‬ ‫روبه‌رو اس��ت‪ ،‬تزریق اعتب��ارات قطره‌چکانی‪ ،‬مدت زمان اجرای‬ ‫پروژه‌های آب و فاضالب را طوالنی می‌کند‪ ،‬بنابراین باید زمینه‬ ‫اس��تفاده از منابع غیردولتی برای تسریع در اجرای این پروژه‌ها‬ ‫فراهم شود‪ .‬استاندار خراسان رضوی ادامه داد‪ :‬شرکت‌های آب‬ ‫منطق��ه‌ای و آب و فاضالب باید با نگاه مدیریت اقتصادی آب در‬ ‫قالب کارگروهی تخصصی‪ ،‬بس��ته مالی منس��جم و قابل اجرایی‬ ‫را ب��رای پروژه‌های این حوزه تدوین کنند‪ .‬رزم‌حس��ینی ضمن‬ ‫اعالم موافقت وزیر نیرو برای مشارکت سرمایه‌گذاران در اجرای‬ ‫پروژه‌های آبخیزداری و آبخوان‌داری‪ ،‬گفت‪ :‬بر اساس برنامه‌ریزی‬ ‫انجام شده‪ ،‬پروژه‌هایی مانند ساخت سد خاکی در قالب فراخوان‬ ‫به بخش خصوصی واگذار ش��ده و ما به ازای س��رمایه‌گذاری‌ها‪،‬‬ ‫حقابه در اختیار سرمایه‌گذار قرار خواهد گرفت‪ .‬وی با بیان اینکه‬ ‫انتق��ال آب در دس��تور کار قرار دارد‪ ،‬عن��وان کرد‪ :‬درحال‌حاضر‬ ‫تمرکز ما برای تامین منابع آبی مورد نیاز بر آب‌های س��طحی و‬ ‫زیرزمینی است اما برای سال‌های آینده باید فکر اساسی شود‪ .‬از‬ ‫این نظر موضوع انتقال آب از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است‪.‬‬ ‫استاندار خراسان رضوی بیان کرد‪ :‬طرح انتقال آب دریای عمان‬ ‫به ش��رق کش��ور از س��وی بخش خصوصی اجرایی شده و بدون‬ ‫هزینه‌کرد حتی یک ریال اعتبار دولتی‪ ،‬تاکنون ‪ ۱۲‬هزار میلیارد‬ ‫تومان س��رمایه‌گذاری در این پروژه انجام ش��ده و تا سال ‪۱۴۰۰‬‬ ‫خط انتقال آب به اس��تان یزد می‌رس��د‪ .‬رزم‌حسینی خطاب به‬ ‫مدیران شرکت‌های آب منطقه‌ای و آبفا خاطرنشان کرد‪ :‬انتقال‬ ‫آب را به طور ویژه در دستور کار قرار دهید و استانداری هم ضمن‬ ‫حمایت‪ ،‬زمینه ورود ش��رکت‌های بخش خصوصی به این پروژه‬ ‫را فراهم خواهد کرد‪.‬‬ ‫استان‌ها‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 22‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 6‬رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 12‬مه ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره‪162‬‬ ‫خبر‬ ‫معاون استاندار خراسان رضوی‬ ‫خبر داد‪:‬‬ ‫بهره‌برداری از بزرگ‌ترین‬ ‫واحد کنسانتره‌سازی‬ ‫کشور در استان‬ ‫مع��اون هماهنگی ام��ور اقتصادی اس��تانداری‬ ‫خراس��ان رض��وی گف��ت‪ :‬بزرگ‌تری��ن واح��د‬ ‫کنسانتره‌سازی کش��ور در استان بهره‌برداری شد‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬علی رسولیان با بیان این مطلب‪،‬‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬امس��ال یک واحد کنس��انتره ‪۲۵۰۰‬‬ ‫میلیارد تومانی با ‪ ۵‬میلیون تن ظرفیت ساالنه در‬ ‫استان بهره‌برداری ش��ده است‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬این‬ ‫واحد کنسانتره‪ ،‬بزرگ‌ترین واحد کنسانتره‌سازی‬ ‫در کشور بوده که امس��ال از آن بهره‌برداری شده‬ ‫اس��ت‪ .‬معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری‬ ‫خراس��ان رضوی عنوان کرد‪ :‬جلس�� ‌هّهای مربوط‬ ‫به این واحد با ش��رکت‌های فوالدسازی‪ ،‬برگزار و‬ ‫گزارش آن بررسی و موانع آن نیز رفع شده است‪.‬‬ ‫قوامی با اشاره به تحریم اخیر‬ ‫امریکا‪:‬‬ ‫امریکا ناخواسته با تحریم‬ ‫صنایع آهن و فوالد به‬ ‫اقتصاد ایران کمک می‌کند‬ ‫برداشت غیرمجاز سودجویان از معدن سرب و روی اسفراین مرگ‌آفرین شد‬ ‫درگذشت یک شهروند اسفراینی و فرار یک مصدوم‬ ‫گروه معدن‪:‬‬ ‫رئیس اورژانس فوریت‌های پزش��کی اسفراین از‬ ‫درگذشت یک ش��هروند اسفراینی در معدن سرب‬ ‫و روی آلبالغ این شهرستان خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه خبری و اطالع‌رس��انی دانشگاه‬ ‫علوم پزش��کی مش��هد‪ ،‬امین کش��وری با اشاره به‬ ‫اینکه در س��اعت ‪ ۱۴:۳۰‬پنجشنبه گذشته‪ ،‬حادثه‬ ‫فروریخت��ن مع��دن و مصدوم ش��دن ‪ ۲‬ش��هروند‬ ‫اس��فراینی گزارش ش��د‪ ،‬گفت‪ :‬یک آمبوالنس به‬ ‫محل اعزام و تکنس��ین‌ها برای پیگیری مصدوم‌ها‬ ‫پای پیاده به محل رفتند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه ب��رای انتقال مصدومان با‬ ‫چرخب��ال هالل احم��ر تماس گرفته ش��د‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫متاس��فانه یک��ی از مصدوم��ان که ‪ ۳۸‬س��اله بود‪،‬‬ ‫در صحن��ه فوت کرد و مص��دوم دیگر نیز از محل‬ ‫متواری شد و نیروهای اورژانس او را نیافتند‪.‬‬ ‫رئیس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت خراسان‬ ‫شمالی نس��بت به احتمال ریزش حفره‌های ایجاد‬ ‫ش��ده در معدن س��رب و روی اس��فراین به علت‬ ‫برداشت‌های غیر مجاز هشدار داد‪.‬‬ ‫‹ ‹احتمال ریزش حفره‌های ایجاد شده‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬رضا فیروزه‪ ،‬رئیس س��ازمان‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت خراس��ان شمالی با اشاره‬ ‫ب��ه وجود معدن بس��یار خ��وب س��رب و روی در‬ ‫شهرس��تان اس��فراین اظهار کرده بود‪ :‬این معدن‬ ‫در منطقه حفاظت ش��ده س��اری‌گل قرار دارد‪ .‬به‬ ‫همین علت سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان‬ ‫نتواس��ته این معدن را به ثبت برساند و همین امر‬ ‫موجب ش��ده است برداشت‌های غیرمجاز زیادی از‬ ‫سوی افراد محلی و غیربومی‪ ،‬از آن شود‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬در بازدیدهای انجام شده‬ ‫از این معدن‪ ،‬در یکی دو هفته گذش��ته مش��اهده‬ ‫شده که به علت برداشت‌های غیرمجاز‪ ،‬حفره‌هایی‬ ‫از س��وی برداشت‌کنندگان در کوه‌های این معدن‪،‬‬ ‫ایجاد شده که بس��یار خطرناک هستند و احتمال‬ ‫در ساعت ‪ ۱۴:۳۰‬پنجشنبه گذشته‪ ،‬حادثه فروریختن‬ ‫معدن و مصدوم شدن ‪ ۲‬شهروند اسفراینی گزارش‬ ‫شد‪ .‬یکی از مصدومان که ‪ ۳۸‬ساله بود‪ ،‬در صحنه فوت‬ ‫کرد و مصدوم دیگر نیز از محل متواری شد و نیروهای‬ ‫اورژانس او را نیافتند‬ ‫ری��زش آن و م��رگ و میر اف��رادی ک��ه در حال‬ ‫برداشت هستند‪ ،‬وجود دارد‪.‬‬ ‫فی��روزه با تصری��ح اینکه باید هر چه س��ریع‌تر‬ ‫تکلیف این معدن روش��ن ش��ود‪ ،‬اف��زود‪ :‬اداره کل‬ ‫محیط‌زیست خراسان شمالی باید محافظت کامل‬ ‫و درس��ت این معدن را عهده‌دار باشد یا اینکه این‬ ‫معدن به س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت واگذار‬ ‫ش��ود تا این س��ازمان آن را به ثبت برس��اند و به‬ ‫طور قانونی برای برداش��ت مجاز و اصولی به بخش‬ ‫خصوصی واگذار کند‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به این پرس��ش که واگذاری این‬ ‫معدن به س��ازمان صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت امری‬ ‫زمان‌بر بوده و ممکن است تا آن زمان‪ ،‬دیگر چیزی‬ ‫از مع��دن باقی نمان��د یا اینکه اتف��اق ناگواری رخ‬ ‫دهد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬تا آن زمان محیط‌زیست می‌تواند‬ ‫با محافظت و کنترل درس��ت‪ ،‬مانع برداش��ت‌های‬ ‫غیرمجاز شود‪.‬‬ ‫این مقام مس��ئول ادامه داد‪ :‬در حقیقت مبادی‬ ‫خروجی مواد معدنی این معدن مش��خص ش��ده و‬ ‫محافظت از این معدن و جلوگیری از برداشت‌های‬ ‫غیرمجاز قابل کنترل است‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬تا زمانی که این معدن تحت‬ ‫کنت��رل اداره کل محیط‌زیس��ت اس��ت‪ ،‬اگر اتفاق‬ ‫ناگواری(همچون مس��مومیت برداش��ت‌کنندگان‬ ‫ی��ا ریزش حفره‌ها و مرگ و می��ر افراد) در آن رخ‬ ‫دهد‪ ،‬سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان هیچ‬ ‫مسئولیتی را قبول نخواهد کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹واگ�ذاری مع�دن س�رب و روی‬ ‫اسفراین‬ ‫استاندار خراسان شمالی نیز در این زمینه گفت‪:‬‬ ‫جلس��ه‌ای در تهران برای اخ��ذ مجوزهای الزم به‬ ‫منظور واگذاری معدن س��رب و روی اس��فراین به‬ ‫ش��رکت تعاونی عمران این شهرستان که سهامدار‬ ‫آن مردم هستند‪ ،‬داشته‌ایم و راهبرد اصلی ما برای‬ ‫ای��ن معدن اس��ت‪ .‬محمدعلی ش��جاعی در جمع‬ ‫خبرنگاران در پاسخ به این پرسش که برداشت‌های‬ ‫غیرمجاز در این مع��دن موجب گرفتن جان یکی‬ ‫از برداش��ت‌کنندگان غیرمجاز و مصدوم شدن فرد‬ ‫دیگری ش��د‪ ،‬افزود‪ :‬از س��وی نماین��ده مردم این‬ ‫شهرستان پیگیری‌ها برای سامان یافتن این معدن‬ ‫در حال انجام است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬بس��یار پیگیر بودیم که کار به این‬ ‫حادثه ناگوار نرسد‪.‬‬ ‫شجاعی اظهار کرد‪ :‬از فرمانداری و شورای تامین‬ ‫درخواس��ت کردیم به منظور جلوگیری از برداشت‬ ‫غیرمجاز به این موضوع ورود کنند‪.‬‬ ‫ول��ی‌اهلل حیات��ی‪ ،‬مع��اون سیاس��ی و امنیت��ی‬ ‫اس��تانداری خراس��ان ش��مالی در ادامه گفت‪ :‬روز‬ ‫ش��نبه از سوی س��ازمان محیط‌زیس��ت و وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬کارشناس��انی به منظور‬ ‫پیگیری در این زمینه به این استان سفر می‌کنند‪.‬‬ ‫گفتنی است پیش از آن‪ ،‬معاون صنعتی و معدنی‬ ‫س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت خراسان شمالی‬ ‫با اش��اره به وجود معدنی در منطقه حفاظت شده‬ ‫س��اری‌گل در شهرستان اسفراین‪ ،‬اظهار کرده بود‪:‬‬ ‫ماده معدن��ی موجود در این معدن س��رب و روی‬ ‫است اما از آنجایی‌که در منطقه حفاظت شده قرار‬ ‫دارد‪ ،‬آن را به اشخاص واگذار کردند‪.‬‬ ‫رض��ازاده افزود‪ :‬همین امر س��بب ش��ده اس��ت‬ ‫اش��خاص به طور غیرمجاز برداشت ماده معدنی را‬ ‫انج��ام دهند و مواد معدنی را با االغ و کوله‌پش��تی‬ ‫حم��ل کنند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬مواد معدنی برداش��ت‬ ‫ش��ده به روس��تاهای نزدیک این معدن (پرکانلو و‬ ‫برس��طو) برده می‌ش��ود و زمانی که مق��دار آن به‬ ‫اندازه یک کامیون می‌رسد به کارخانه‌ای در زنجان‬ ‫حمل می‌شود‪ .‬در حقیقت افراد بومی منطقه را به‬ ‫کار می‌گیرند و مبالغ ناچیزی را برای برداشت مواد‬ ‫معدنی به آنها پرداخت می‌کنند‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به این پرس��ش که چرا س��ازمان‬ ‫صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت اس��تان مانع برداش��ت‬ ‫غیرمجاز از این معدن نش��ده اس��ت‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫حف��ظ این معدن بر عهده محیط‌زیس��ت اس��ت و‬ ‫ای��ن اداره کل‪ ،‬تمام امکان��ات از جمله محیط‌بان‬ ‫و‪ ...‬را در اختیار دارد بنابراین باید از برداش��ت‌های‬ ‫غیرمج��از این مع��دن جلوگیری کن��د‪ .‬این مقام‬ ‫مس��ئول تاکید کرد‪ :‬از س��وی دیگر این سازمان با‬ ‫اداره کل محیط‌زیس��ت باره��ا مکاتبه کرده تا این‬ ‫منطقه را از منطقه حفاظت شده آزاد کند و بتواند‬ ‫آن را در قالب مزایده به شخص حقیقی یا حقوقی‬ ‫واگ��ذار کند تا بتوان از برداش��ت‌های غیرمجاز آن‬ ‫جلوگیری کرد‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬هم‌اکنون دس��ت در این‬ ‫معدن زیادتر ش��ده و افراد بیشتری برای برداشت‬ ‫غیرمج��از این ماده معدن��ی در این منطقه حضور‬ ‫پی��دا کرده‌ان��د‪ .‬علی اصغ��ر مطه��ری‪ ،‬مدیر کل‬ ‫محیط‌زیس��ت خراسان ش��مالی نیز در ادامه بیان‬ ‫کرده بود‪ :‬بر اساس ماده ‪ ۱۹‬قانون معادن‪ ،‬سازمان‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت باید علیه هرگونه برداشت‬ ‫غیرمجاز ماده معدن��ی در معادن در هر منطقه‌ای‬ ‫اعالم ج��رم کند‪ .‬وی افزود‪ :‬هم‌اکن��ون تعدادی از‬ ‫اف��راد در منطقه حض��ور پیدا کرده‌ان��د و با دادن‬ ‫پ��ول به افراد محلی و روس��تایی‪ ،‬آنها را ترغیب به‬ ‫برداشت غیر مجاز این ماده معدنی می‌کنند‪.‬‬ ‫مطه��ری ادام��ه داد‪ :‬ای��ن اداره کل ‪ ۲۰۰‬نف��ر‬ ‫از اف��راد بوم��ی و محلی ک��ه اقدام به برداش��ت و‬ ‫جابه‌جای��ی غیرمجاز ماده معدنی روی و س��رب با‬ ‫کوله پش��تی و االغ می‌کردند را دستگیر و تحویل‬ ‫مراجع قضایی داد ‌ه اس��ت‪ .‬ع�لاوه بر آن ‪ ۱۰۰‬االغ‬ ‫نیز در گش��ت‌زنی‌های محیط‌بانان ای��ن اداره کل‬ ‫توقیف ش��ده‌اند‪ .‬ب��ه گفته این مقام مس��ئول‪ ،‬هر‬ ‫ف��رد حدود ‪ ۳‬ت��ا ‪ ۴‬کیلوگرم از این م��واد معدنی‬ ‫را برداش��ت و جابه‌ج��ا می‌کن��د‪ .‬وی تصریح کرد‪:‬‬ ‫محیط‌زیس��ت چندین انبار که این مواد معدنی در‬ ‫آنها نگهداری می‌ش��دند را نیز کش��ف کرده است‪.‬‬ ‫مدیر کل حفاظت محیط‌زیس��ت خراسان شمالی‬ ‫گفت‪ :‬سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان باید‬ ‫ب��ه طور جدی برای برداش��ت غیرمج��از این ماده‬ ‫معدنی ورود کن��د و نیروها را در آنجا به کار گیرد‬ ‫اما آنه��ا می‌گویند از آنجایی‌که ای��ن معدن به نام‬ ‫ش��خص حقیقی یا حقوقی ثبت نش��ده نمی‌توانند‬ ‫به آن ورود کنند‪.‬‬ ‫وی در پاسخ به این پرسش که سازمان یادشده‬ ‫اعالم می‌کند محیط‌زیس��ت باید ای��ن معدن را از‬ ‫منطق��ه در مدیریت خود خارج کن��د تا بتوان آن‬ ‫را به مزایده گذاش��ت س��پس به شخص حقیقی و‬ ‫حقوقی واگذار ک��رد‪ ،‬توضیح داد‪ :‬باید برای اجرای‬ ‫این امر به این اداره کل مکاتبه ش��ود تا به وس��یله‬ ‫کارشناسان بررس��ی‌های الزم به عمل آید‪ ،‬سپس‬ ‫این موضوع در شورای‌عالی محیط‌زیست در تهران‬ ‫بررسی شود‪ .‬در صورت موافقت‪ ،‬مصوبه آزادسازی‬ ‫ارس��ال می‌ش��ود که به طور کلی فرآیندی زمان‌بر‬ ‫است‪.‬‬ ‫مدیرکل تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان‪:‬‬ ‫دستمزد پایین کارگر در ایران باعث جذب سرمایه‌گذاران خارجی شده است‬ ‫مدیرکل تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان گفت‪ :‬نرخ‬ ‫دستمزد در ایران پایین‌ترین نرخ در جهان است که باعث جذب‬ ‫سرمایه‌گذاران خارجی شده است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایس��نا‪ ،‬محس��ن نیرومن��د در کارگروه اش��تغال‬ ‫شهرستان در فرمانداری اردس��تان‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬کارگروه اشتغال‬ ‫شهرستان اردستان در کل استان فعال‌ترین است‪ .‬اگر فرمانداران‬ ‫کل اس��تان‪ ،‬این‌گونه پیگیر موضوع اشتغال در کل استان بودند‬ ‫استان اصفهان در جذب تسهیالت در کشور رتبه برتر را داشت‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه کسانی که می‌گویند تحریم آسیبی در جامعه‬ ‫ایجاد نکرده واقع‌گرا نیس��تند‪ ،‬افزود‪ :‬باید صادق باشیم و بگوییم‬ ‫تحریم‌ها به جامعه ضربه زده و البته مزایایی هم داشته است‪.‬‬ ‫مدیرکل تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی اس��تان اصفهان با اش��اره‬ ‫ب��ه مزایای تحری��م‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬در س��ال‌های ‪ ۹۶‬و پیش از آن‬ ‫تجمعات کارگری جلوی اس��تانداری و اداره‌ها به شدت زیاد بود‪.‬‬ ‫تحریم باع��ث افزایش نرخ ارز و‪ ...‬ش��د‪ .‬در نتیجه کاالی قاچاق‬ ‫کمتر وارد کشور شد و واحدهای داخلی فعال شدند‪.‬‬ ‫نیرومند با اشاره به رشد بیمه‌شدگان در تامین اجتماعی استان‬ ‫و شهرستان اردستان‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در سال‌های ‪ ۹۶‬و پیش از آن‬ ‫با کاهش بیمه شده روبه‌رو بودیم اما در سال ‪ ۹۷‬شاهد رشد بیمه‬ ‫ش��د ‌ه بودیم که نتیجه می‌گیریم اگر یکسری واحدها به واسطه‬ ‫تحریم تعطیل شدند‪ ،‬بخش دیگری از واحدها نیز فعال‌تر شدند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه به زودی در شهرستان‌های اصفهان و کاشان ‪۲‬‬ ‫شهرک بزرگ پوش��اک و زمینه ‪ ۲۰۰‬هزار شغل ایجاد می‌شود‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬نرخ دس��تمزد در ایران پایین‌ترین نرخ دستمزد در جهان‬ ‫و یک‌سوم پایین‌ترین نرخ دستمزد در کشورهای افریقایی است‬ ‫که باعث جذب سرمایه‌گذاران خارجی شده است‪.‬‬ ‫مدی��رکل تع��اون‪ ،‬کار و رف��اه اجتماع��ی اس��تان اصفهان با‬ ‫بی��ان اینکه در منطقه اردس��تان با فعالیت‌ها و اس��تقبالی که از‬ ‫سرمایه‌گذار شده است به زودی شاهد کمبود نیروی کار خواهیم‬ ‫بود‪ ،‬گفت‪ :‬شهرس��تان‌های دیگر اس��تان می‌توانند از اردس��تان‬ ‫به عنوان یک الگو در بخش جذب س��رمایه‌گذار اس��تفاده کنند‪.‬‬ ‫خوشبختانه سال گذشته در منطقه اردستان هیچ واحد صنعتی‬ ‫تعطیل نشد‪.‬‬ ‫نیرومند با اش��اره ب��ه نرخ بیکاری اس��تان اصفهان گفت‪ :‬نرخ‬ ‫بیکاری در س��ال ‪ ۹۷‬از ‪ ۱۵‬درصد شروع ش��د اما پایان سال به‬ ‫میزان ‪ ۱۳.۷‬درصد کاهش پیدا کرد‪ .‬خوشبختانه شهرستان‌هایی‬ ‫در س��طح اس��تان وجود دارند که نرخ بیکاری آنها بسیار پایین‬ ‫است‪.‬‬ ‫مدیرکل تع��اون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی اس��تان اصفهان با بیان‬ ‫اینکه نرخ بیکاری در افراد تحصیلکرده اس��تان ‪ ۲۱‬درصد است‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬نرخ بی��کاری در اف��راد غیر تحصیلکرده ‪ ۹‬درصد اس��ت‬ ‫ک��ه به دلیل مهاجرپذیری اس��تان معقول اس��ت‪ .‬همچنین نرخ‬ ‫تحصیلکرده‌های بانوان در اس��تان ‪ ۳۳‬درصد است‪ .‬نرخ بیکاری‬ ‫در جوانان ‪ ۲۰‬ساله ‪ ۲۸‬درصد است که شاید مهم‌ترین دلیل آن‬ ‫فرهنگ است که جوانان ما را به سمت تحصیل کشانده است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه نرخ باالی بیکاری در جوانان تحصیلکرده یک‬ ‫هشدار است‪ ،‬گفت‪ :‬شاید عمده دلیل آن این است که خانواده‌ها‬ ‫هدفی برای فرزندان ندارند‪ .‬برخی از رشته‌های تحصیلی فقط نام‬ ‫قش��نگی دارند و گاهی تعداد زیادی از بیکاران از همین رشته‌ها‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫نیرومند با بیان اینکه مهم‌ترین موضوعی که در زمینه اشتغال‬ ‫مطرح اس��ت فرهنگ کار اس��ت‪ ،‬گف��ت‪ :‬برخ��ی از فرمانداران‬ ‫شهرستان‌های اس��تان به دلیل اینکه فرهنگ کار در آن منطقه‬ ‫وجود ندارد به ش��دت پیگیر هس��تند که سهمیه نیروهای اتباع‬ ‫را بگیرند‪ .‬فرهنگ کار در شهرس��تان بس��یار موثر است که باید‬ ‫نهادینه شود‪.‬‬ ‫نایب رئیس کمیسیون برنامه‪ ،‬بودجه و محاسبات‬ ‫مجلس شورای اسالمی با اشاره به تحریم اخیر امریکا‬ ‫مبنی بر تحریم صنایع آهن‪ ،‬فوالد‪ ،‬آلومینیوم و مس‬ ‫ت جدیدی‬ ‫ایران‪ ،‬گفت‪ :‬این تحریم می‌تواند به فرص ‌‬ ‫برای رونق صنایع و تولیدات داخلی تبدیل شود‪ .‬به‬ ‫گزارش خبرگ��زاری خانه ملت‪ ،‬هادی قوامی‪ ،‬نایب‬ ‫رئیس کمیسیون برنامه‪ ،‬بودجه و محاسبات مجلس‬ ‫شورای اسالمی با اشاره به تحریم اخیر امریکا مبنی‬ ‫ب��ر تحریم صنایع آه��ن‪ ،‬ف��والد‪ ،‬آلومینیوم و مس‬ ‫ت جدیدی‬ ‫ایران‪ ،‬گفت‪ :‬این تحریم می‌تواند به فرص ‌‬ ‫ب��رای رونق صنایع و تولیدات داخلی تبدیل ش��ود‪،‬‬ ‫مش��روط بر اینکه دولتمردان بتوانند به درس��تی از‬ ‫آن اس��تفاده ک��رده و نیاز کش��ور را از داخل تامین‬ ‫کنند‪ .‬نماینده مردم اس��فراین در مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی افزود‪ :‬ترامپ با تحریم صنایع آهن‪ ،‬فوالد‪،‬‬ ‫آلومینیوم و مس‪ ،‬غیرمستقیم به اقتصاد ایران کمک‬ ‫می‌کند‪ .‬برای مثال کارخانه لوله گس��تر اس��فراین‪،‬‬ ‫لوله‌ه��ای ج��داری نفت از س��ایز ‪ ۷‬اینچ تا ‪ ۱۶‬اینچ‬ ‫را تولی��د می‌کند که ش��مش موردنی��از برای تولید‬ ‫این لوله‌ها باید در مجتمع صنعتی اس��فراین تولید‬ ‫ش��ود‪ .‬در ادامه‪ ،‬این مجتمع‪ ،‬آهن اس��فنجی مورد‬ ‫نی��از خود را از فوالد نیش��ابور و س��بزوار خریداری‬ ‫می‌کند‪ .‬فوالد نیش��ابور؛ گندله‪ ،‬کنس��انتره و سنگ‬ ‫آهن موردنیاز برای تولید آهن اس��فنجی را از خواف‬ ‫می‌خ��رد در نتیجه زنجیره ارزش��ی از اس��فراین تا‬ ‫خ��واف به وج��ود می‌آید‪ .‬این نماین��ده در مجلس‬ ‫ده��م ادامه داد‪ :‬تولید لوله‌های جداری و اس��تفاده‬ ‫از ظرفیت مجتمع اس��فراین‪ ،‬نیش��ابور و خواف در‬ ‫گ��رو توجه وزارت نفت‪ ،‬ش��رکت‌های نفت��ی و‪ ...‬از‬ ‫ظرفیت داخل است‪ .‬نایب رئیس کمیسیون برنامه‪،‬‬ ‫بودجه و محاس��بات خاطرنش��ان کرد‪ :‬صادرات هر‬ ‫تن فوالد مجتمع صنعتی اس��فراین‪ ،‬یک هزار یورو‬ ‫ب��رای کش��ور ارزآوری دارد‪ ،‬در حالی که اگر از این‬ ‫ظرفیت برای نیازهای داخلی استفاده شود می‌توان‬ ‫قطعات مورد نیاز خودرو‪ ،‬ش��یرهای سرچاهی برای‬ ‫نف��ت و‪ ...‬را تولی��د کرد که عواید به‌دس��ت آمده از‬ ‫این موضوع بیش��تر از صادرات است‪ .‬در صورتی که‬ ‫دولت از ظرفیت کشور در صنایع آهن‪ ،‬فوالد و‪ ...‬به‬ ‫درس��تی اس��تفاده کند می‌تواند اشتغالزایی و رونق‬ ‫تولی��د ایج��اد کرده و از خ��روج ارز جلوگیری کند‪.‬‬ ‫قوامی افزود‪ :‬ش��رکت آذین فورج اسفراین به‌تازگی‬ ‫توانس��ته به توانایی تولی��د پنجه دینام و مثلثی پژو‬ ‫‪ ۲۰۶‬دس��ت پیدا کن��د‪ ،‬در حالی که تا ‪ ۶‬ماه پیش‪،‬‬ ‫این قطعات باید از خارج وارد می‌ش��د‪ .‬اگر دولت از‬ ‫ظرفیت کش��ور در صنایع آهن‪ ،‬فوالد و‪ ...‬به درستی‬ ‫اس��تفاده کن��د می‌تواند اش��تغالزایی و رونق تولید‬ ‫ایج��اد ک��رده و از خروج ارز جلوگی��ری کند‪ .‬وی با‬ ‫بیان اینکه امریکا با رفتار نامناس��ب و تحریم ایران‪،‬‬ ‫غیرمستقیم ما را به سمت تکیه بر توان داخلی سوق‬ ‫می‌دهد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬با وجود اینکه کش��ور ظرفیت‬ ‫زی��ادی در حوزه فوالد‪ ،‬صنایع فل��زی و آلومینیوم‬ ‫دارد‪ ،‬برخی رانت‌خواران در تالش��ند با واردات این‬ ‫مواد‪ ،‬سود بیشتری به‌دست آوردند‪ .‬بنابراین اعمال‬ ‫تحریم‌ها می‌تواند بهترین فرصت برای جلوگیری از‬ ‫واردات باشد‪ .‬نایب رئیس کمیسیون برنامه‪ ،‬بودجه‬ ‫و محاس��بات‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬از آنجا که ممکن است در‬ ‫اث��ر این تحریم‌ها صادرات محدود ش��ود می‌توان از‬ ‫صنای��ع فلزی برای تامین نیاز داخل اس��تفاده کرد‪.‬‬ ‫نتیجه این امر جلوگیری از واردات است‪.‬‬
‫کاهش تجارت فروآلیاژها با آغاز جنگ تجاری چین و امریکا‬ ‫یکشنبه ‪ 22‬اردیبهشت ‪ 6 1398‬رمضان ‪ 12 1440‬م ‌ه ‪2019‬‬ ‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫موسسه فرهنگی و هنری روزگار وصل‬ ‫مدیر مسئول‪:‬‬ ‫ناصر بزرگمهر‬ ‫سال دوم شماره ‪162‬‬ ‫سردبیر‪ :‬محبوبه ناطق‬ ‫همکاران‪ :‬سارا اصغری‪-‬ثمن رحیمی‌‌راد‬ ‫مدیر فنی و هنری‪ :‬مهدی نجفی‬ ‫نمایندگی دفتر اروپا‪ :‬چکاوک بزرگمهر‬ ‫آدرس‪ :‬تهران‪ -‬میدان هفتم تیر‪ -‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬پالک ‪74‬‬ ‫تلفکس‪88310576-88310575:‬‬ ‫سازمان آگهی‌ها‪88722732-3:‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان‌ها‪88724211:‬‬ ‫چاپ‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.Madandaily.com‬‬ ‫‪www.instagram.com/Madandaily‬‬ ‫‪www.twitter.com/Madandaily‬‬ ‫‪www.t.me/Madandaily‬‬ ‫‪E-mail:info@madandaily.com‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫خبر‬ ‫وزارت بازرگانی چین‪:‬‬ ‫چین‪ ،‬مخالف تحریم‌های یکجانبه امریکا‬ ‫علیه ایران است‬ ‫وزارت بازرگانی چی��ن اعالم کرد‪:‬‬ ‫چی��ن مخالف تحریم‌ه��ای یکجانبه‬ ‫امریکا علیه ایران اس��ت و محدودیت‬ ‫ص��ادرات نفت ای��ران فقط نوس��ان‬ ‫بازاره��ای جهانی انرژی را تش��دید‬ ‫می‌کند‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬دونال��د ترامپ‬ ‫رئیس‌جمهوری امریکا هفته گذشته‬ ‫تحریم‌های جدی��دی را علیه ایران وضع کرد و صادرات فلزات صنعتی را هدف‬ ‫گرفت که در این‌باره گائو فنگ س��خنگوی وزارت بازرگانی چین به خبرنگاران‬ ‫گفت‪ :‬ایران و چین شریکان تجاری مهمی هستند و چین از حقوق شرکت‌هایش‬ ‫دفاع خواهد کرد‪.‬‬ ‫به گزارش رویترز‪ ،‬وی همچنین اظهار کرد که چین آماده است از حقوق خود‬ ‫در جنگ تجاری با امریکا دفاع کند اما امیدوار است امریکا بتواند مشکالت خود‬ ‫را به جای اقدامات یکجانبه از طریق گفت‌وگو حل کند‪.‬‬ ‫ای��ن اظهارات همزمان با س��فر دو روزه هیات چینی به سرپرس��تی لیو هی‬ ‫معاون نخست وزیر چین به امریکا برای مذاکرات تجاری مطرح شد‪.‬‬ ‫دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری امریکا اظهار کرد که چین در مذاکرات تجاری‬ ‫با واشنگتن برخالف وعده عمل کرده است و اگر توافقی حاصل نشود‪ ،‬تعرفه‌های‬ ‫سنگین بر واردات کاالهای چینی اجرایی خواهد شد‪.‬‬ ‫دفتر نماینده تجاری امریکا اعالم کرد‪ :‬تعرفه‌ها روی ‪ ۲۰۰‬میلیارد دالر کاالی‬ ‫چینی جمعه از ‪ ۱۰‬به ‪ ۲۵‬درصد افزایش داده خواهد ش��د‪ .‬این کاالها ش��امل‬ ‫مواد شیمیایی‪ ،‬مواد ساختمانی‪ ،‬مبلمان و برخی محصوالت الکترونیکی هستند‪.‬‬ ‫ترامپ‪ ،‬یکش��نبه هفته گذش��ته تهدید کرده بود عالوه بر ‪ ۲۵۰‬میلیارد دالر‬ ‫کاالی چین��ی ک��ه تاکنون هدف تعرفه قرار گرفته‌ان��د‪ ،‬روی ‪ ۳۲۵‬میلیارد دالر‬ ‫دیگر کاالی چینی تعرفه وضع می‌کند‪.‬‬ ‫تا هفته گذشته انتظار این بود که دو طرف به توافق تجاری دست پیدا کرده‬ ‫و جنگ تجاری میان دو اقتصاد بزرگ جهان خاتمه پیدا کند‪.‬‬ ‫اخبار کوتاه‬ ‫� به گزارش اس��تیل‌مینت‪ ،‬در آوریل س��ال جاری (نیم��ه فروردین تا نیمه‬ ‫اردیبهشت) واردات سنگ آهن به چین ‪ ۷‬درصد نسبت به مارس (نیمه اسفند‬ ‫تا نیمه فروردین) افت داشته و ‪ ۸۰.۷۷‬میلیون تن ثبت شد‪ .‬میزان سنگ آهن‬ ‫وارد شده در ماه یادشده در پایین‌ترین سطح ‪ ۱۸‬ماه گذشته قرار دارد‪ .‬از طرفی‬ ‫نسبت به آوریل سال قبل نیز حدود ‪۲‬میلیون تن افت داشته است‪ .‬در مجموع‬ ‫در ‪ ۴‬ماه گذشته چین ‪ ۳۴۱.۵۳‬میلیون تن سنگ آهن وارد کرده در حالی که‬ ‫مدت مشابه سال قبل ‪ ۳۵۳.۲۹‬میلیون تن بود‪ .‬کاهش عرضه استرالیا و برزیل و‬ ‫افزایش عرضه داخلی گندله و کنسانتره سنگ آهن در چین ازجمله علل کاهش‬ ‫واردات س��نگ آهن به چین بود‪ .‬همچنین گفتنی است در آوریل متوسط نرخ‬ ‫سنگ آهن خلوص ‪ ۶۲‬درصد ‪ ۹۳‬دالر هر تن سی‌اف‌آر چین ثبت شد در حالی‬ ‫که مارس میانگین نرخ ماهانه ‪ ۸۶‬دالر بود‪.‬‬ ‫� به گزارش اس��تیل‌مینت‪ ،‬خبرها حاکی از آن است که به تازگی هیوندایی‬ ‫اس��تیل کره جنوبی دو محموله قراضه از امریکا خریداری کرده اس��ت‪ .‬متوسط‬ ‫نرخ قراضه سنگین کالس یک ‪ ۳۱۲‬دالر هر تن سی‌اف‌آر است‪ .‬به نظر می‌رسد‬ ‫یک محموله حمل ژوئن (نیمه خرداد تا نیمه تیر (در ‪ ۳۳۳‬دالر هر تن سی‌اف‌آر‬ ‫اوایل آوریل (اواس��ط فروردین) نهایی ش��ده بود‪ .‬پس از ‪ ۳‬هفته محموله قراضه‬ ‫س��نگین کالس یک در ‪ ۳۲۹‬دالر معامله ش��د که شاهد افت ‪ ۱۷‬دالری بود‪ .‬از‬ ‫طرفی نرخ قراضه س��نگین کالس ‪ ۲‬ژاپن آخرین بار هفته گذش��ته ‪ ۲۷۸‬دالر‬ ‫هر تن ثبت ش��ده است‪ .‬در ژاپن فعاالن بازار منتظر مزایده صادراتی روز جمعه‬ ‫هستند تا روند بازار روشن‌تر شود‪.‬‬ ‫� به گزارش اس��تیل‌مینت‪ ،‬آخرین نرخ بیلت در ب��ازار داخلی چین ‪ ۳‬دالر‬ ‫‌‬ ‫افت داشته و ‪ ۵۲۹‬دالر هر تن در کارخانه ثبت شده است‪ .‬موجودی بیلت بازار‬ ‫چین حدود ‪ ۱۰۸۰۰‬تن افت داش��ته و ‪ ۳۲۷۲۰۰‬تن ثبت ش��ده اس��ت‪ .‬انتظار‬ ‫م��ی‌رود نرخ بیلت در چین کمی باال برود‪ .‬بازار فوالد کمی بهبود داش��ته ولی‬ ‫معامالت بیلت در حد متوسط است‪ .‬میلگرد هم در بازار داخلی چین تا ‪ ۴‬دالر‬ ‫رشد داشته و ‪ ۵۸۶‬تا ‪ ۶۰۸‬دالر هر تن در کارخانه ثبت شده است‪ .‬آخرین نرخ‬ ‫ورق گرم صادراتی چین با بهبود بازار داخلی باال رفته اس��ت‪ .‬متوسط نرخ بازار‬ ‫از ‪ ۵۲۵‬ت��ا ‪ ۵۳۰‬دالر هر تن ف��وب هفته قبل به ‪ ۵۳۰‬تا ‪ ۵۳۵‬دالر هر تن فوب‬ ‫رسیده است‪ .‬در بازار داخلی نرخ در مناطق شمالی به دلیل کاهش عرضه تا ‪۳‬‬ ‫دالر رش��د داشته اس��ت‪ .‬نرخ بین ‪ ۵۸۰‬تا ‪ ۶۰۵‬دالر هر تن در کارخانه است و‬ ‫حجم معامالت نیز مطلوب است‪.‬‬ ‫� به گزارش متال‌بولتن‪ ،‬نرخ اسلب وارداتی در بازار جنوب شرق آسیا و شرق‬ ‫آس��یا یک هفته اخیر تغییری نداش��ته چراکه بازارها به دلیل آغاز ماه مبارک‬ ‫رمضان در سکوت رفته‌اند‪ .‬متوسط نرخ اسلب وارداتی ‪ ۴۷۰‬تا ‪ ۴۸۰‬دالر هر تن‬ ‫سی‌اف‌آر است که ‪ ۳‬هفته‌ای در ثبات است‪ .‬به گزارش متال بولتن‪ ،‬شنیده شد‬ ‫محموله‌ای از ایران در ‪ ۴۰۰‬دالر هر تن سی‌اف‌آر جنوب شرق آسیا انجام شده‬ ‫که البته صحت این معامله تایید نشد‪.‬‬ ‫� به گزارش استیل‌مینت‪ ،‬آمارها نشان می‌دهد صادرات محصوالت فوالدی‬ ‫چین در آوریل (نیمه فروردین تا نیمه اردیبهش��ت) ‪ ۶.۳۳‬میلیون تن ثبت شد‬ ‫که نس��بت به ماه قبل تغییری نداش��ت‪ .‬افزایش نرخ فوالد چین در کنار رشد‬ ‫تقاضای داخلی حجم صادرات را ثابت نگه داش��ت‪ .‬از طرفی قیمت‌های رقابتی‬ ‫هند و روس��یه نیز موجب افت تقاضای فوالد صادراتی چین ش��د‪ .‬گفتنی است‬ ‫در ‪ ۴‬ماه نخس��ت سال جاری میالدی نیز چین ‪ ۲۳.۳۵‬میلیون تن فوالد صادر‬ ‫کرده که ‪ ۸.۳‬درصد در مقایسه با مدت مشابه سال ‪ ۲۰۱۸‬رشد داشته است‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬ایفنا‬ ‫سهم ‪ ۳۱‬درصدی هند‬ ‫درصادرات جهانی فروسیلیکومنگنز‬ ‫گروه معدن‪:‬‬ ‫مواد خام فوالدس��ازی بخ��ش مهمی از‬ ‫زنجی��ره تامین فوالد را تش��کیل می‌دهند‪.‬‬ ‫فروآلیاژه��ا ازجمله مواد خام فوالدس��ازی‬ ‫هس��تند ک��ه در ذوب و آلیاژس��ازی فوالد‬ ‫مورداستفاده قرار می‌گیرند‪ .‬حجم صادرات‬ ‫این محص��والت به ن��درت ب��ه ‪ ۱‬میلیون‬ ‫تن می‌رس��د‪ .‬چی��ن به‌عن��وان بزرگ‌ترین‬ ‫مصرف‌کنن��ده و تولیدکنن��ده محص��والت‬ ‫فوالدی جه��ان در بازار این محصوالت نیز‬ ‫نقش ویژه‌ای ایفا می‌کند‪.‬‬ ‫در س��ال گذش��ته می�لادی و ب��ا آغاز‬ ‫جن��گ تجاری چین و امریکا‪ ،‬مانند س��ایر‬ ‫محصوالت فلزی و غیرفلزی‪ ،‬بازار صادرات‬ ‫فروآلیاژها نیز با کاهش روبه‌رو شد‪.‬‬ ‫به گ��زارش فلزات‌آنالین‪ ،‬فروآلیاژها یکی‬ ‫از م��واد خام اساس��ی صنایع فوالدس��ازی‬ ‫به‌‌شمار می‌آیند‪.‬‬ ‫فرومنگن��ز ب��ا دو تعرف��ه تج��اری در‬ ‫تج��ارت جهان��ی مطرح اس��ت ک��ه وجه‬ ‫تمای��ز ای��ن دو در کرب��ن محتوی اس��ت؛‬ ‫یکی ح��اوی بیش��تر از ‪ ۲‬درص��د کربن و‬ ‫گزارش تصویری‬ ‫دیگری کمتر یا مس��اوی ‪ ۲‬درصد اس��ت‪.‬‬ ‫همین موض��وع درباره فروس��یلیس‌ها نیز‬ ‫ص��دق می‌کند‪ ،‬با این تف��اوت که تمایز دو‬ ‫تعرفه تجاری در میزان محتوی سیلیسیوم‬ ‫(یک��ی بی��ش از ‪ ۵۵‬درص��د سیلیس��یوم‬ ‫و دیگ��ری کمتر ی��ا مس��اوی ‪ ۵۵‬درصد)‬ ‫است‪.‬‬ ‫مطالعه ساالنه بازار فروآلیاژها در زمستان‬ ‫س��ال گذش��ته (‪ )۲۰۱۸‬نش��ان می‌دهد‪،‬‬ ‫حجم ص��ادرات فروس��یلیس‪ ،‬فرومنگنز و‬ ‫فروس��یلیکومنگنز در ‪ ۳‬ماه ابتدایی س��ال‬ ‫‪ ،۲۰۱۸‬نس��بت به بازه زمانی مش��ابه سال‬ ‫پیش از آن ‪۱۴‬درصد رش��د داش��ت‪ .‬در ‪۳‬‬ ‫ماه پایانی س��ال ‪ ۲۰۱۷‬تا ‪ ۳‬ماه سوم سال‬ ‫گذش��ته میالدی (‪ ،)۲۰۱۸‬رون��د تجارت‬ ‫ای��ن فروآلیاژها متغیر و همواره بیش��تر از‬ ‫‪ ۱.۷‬میلی��ون ت��ن بود‪ .‬بیش��ترین صادرات‬ ‫این محص��والت در بازه م��ورد مطالعه‪ ،‬در‬ ‫زمستان ‪ ۲۰۱۸‬با حجم حدود ‪ ۱.۸‬میلیون‬ ‫تن گزارش شده است‪.‬‬ ‫هن��د در تج��ارت فرومنگن��ز و‬ ‫فروس��یلیکومنگنز یک��ی از بزرگ‌تری��ن‬ ‫صادرکنن��دگان جهان به‌ش��مار می‌آید‪ ،‬با‬ ‫این وجود در زمینه تجارت فروس��یلیس به‬ ‫عنوان یک کش��ور صادرکننده مهم مطرح‬ ‫نیس��ت‪ .‬افریق��ای جنوب��ی و ک��ره جنوبی‬ ‫دیگر کش��ورهای مه��م در زمینه صادرات‬ ‫فرومنگنز هستند‪.‬‬ ‫چین نیز به عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده‬ ‫و مصرف‌کننده محص��والت فوالدی جهان‬ ‫در زمینه صادرات فروسیلیس رتبه نخست‬ ‫جهان را در اختیار دارد‪ .‬کشورهای روسیه‪،‬‬ ‫هلند و نروژ نی��ز به عنوان نمایندگان اروپا‬ ‫در بازار صادرات جهانی فروس��یلیس ایفای‬ ‫نقش می‌کنند‪.‬‬ ‫هن��د ‪ ۳۱‬درص��د ص��ادرات جهان��ی‬ ‫فروس��یلیکومنگنز را ب��ه خ��ود اختصاص‬ ‫داده است و دیگر کشورهای مطرح در این‬ ‫زمینه گرجستان‪ ،‬نروژ و هلند هستند‪.‬‬ ‫امریکا به عن��وان بزرگ‌ترین واردکننده‬ ‫فروس��یلیکومنگنز جه��ان‪ ،‬واردات ای��ن‬ ‫محص��ول را در ‪ ۳‬م��اه دوم س��ال ‪۲۰۱۷‬‬ ‫نس��بت به ‪ ۳‬م��اه نخس��ت ‪ ،۲۰۱۷‬حدود‬ ‫‪۳۶‬درص��د افزایش داد ک��ه موجب افزایش‬ ‫صادرات فروسیلیس چین به عنوان بزرگ‌ترین‬ ‫صادرکننده فروسیلیس جهان موجب رشد صادرات‬ ‫جهانی این محصول شد ولی با آغاز جنگ تجاری امریکا‬ ‫و چین صادرات فروسیلیس این کشور کاهش یافت‬ ‫س��طح تج��ارت فروس��یلیکومنگنز جهانی‬ ‫در ای��ن فاصله زمانی ش��د‪ .‬مال��زی نیز در‬ ‫ص��ادرات تم��ام محص��والت موردمطالعه‬ ‫همواره بین ‪ ۵‬کش��ور نخس��ت با بیشترین‬ ‫حجم صادرات قرار داشته است‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت در بازه زمانی پاییز ‪۲۰۱۷‬‬ ‫میالدی (‪ ۱۳۹۶‬خورش��یید) تا بهار ‪۲۰۱۸‬‬ ‫میالدی (‪ ۱۳۹۷‬خورشیدی) روند صعودی‬ ‫گشتی در معادن زیبای نمک جهان‬ ‫مع��ادن نمک‪ ،‬ای��ن روزها بیش از آنکه ویژگی تجاری داش��ته باش��ند‪ ،‬به عن��وان جاذبه‌های‬ ‫گردش��گری و درمانی به‌کار می‌آیند‪ .‬خبرگزاری مهر‪ ،‬در این عکس‌ها معادن نمک سراسر جهان‬ ‫را به تصویر کشیده است‪.‬‬ ‫ص��ادرات فروس��یلیس چی��ن ب��ه عنوان‬ ‫بزرگ‌ترین صادرکننده فروس��یلیس جهان‬ ‫موجب رش��د صادرات جهانی این محصول‬ ‫شد ولی با آغاز جنگ تجاری امریکا و چین‬ ‫ص��ادرات فروس��یلیس این کش��ور کاهش‬ ‫یافت که تنزل حجم صادرات جهانی در ‪۳‬‬ ‫ماه سوم ‪ ۲۰۱۸‬نسبت به دوره زمانی ‪۳‬ماه‬ ‫پیش از آن اتفاق افتاد‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه روزگار معدن

روزنامه روزگار معدن شماره 210

روزنامه روزگار معدن شماره 210

شماره : ۲۱۰
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۰۱
روزنامه روزگار معدن شماره 209

روزنامه روزگار معدن شماره 209

شماره : ۲۰۹
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۴/۳۱
روزنامه روزگار معدن شماره 208

روزنامه روزگار معدن شماره 208

شماره : ۲۰۸
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۴/۳۰
روزنامه روزگار معدن شماره 207

روزنامه روزگار معدن شماره 207

شماره : ۲۰۷
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۴/۲۹
روزنامه روزگار معدن شماره 206

روزنامه روزگار معدن شماره 206

شماره : ۲۰۶
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۴/۲۶
روزنامه روزگار معدن شماره 205

روزنامه روزگار معدن شماره 205

شماره : ۲۰۵
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۴/۲۵
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!