صفحه قبل

روزنامه روزگار معدن شماره ۱۶۱

صفحه بعد

روزنامه روزگار معدن شماره 161

روزنامه روزگار معدن شماره 161

‫روزنامه اقتصادی معدن و صنایع معدنی ایران‬ ‫سجادیان عضو‬ ‫هیات عامل ایمیدرو‬ ‫شد‬ ‫تحریم‌‌دوباره‌فلزات‬ ‫ابعاد جدیدی‬ ‫ندارد‬ ‫شنبه‬ ‫صفحه‪2‬‬ ‫صفحه ‪5‬‬ ‫‪ 21‬اردیبهشت ‪ 5 1398‬رمضان ‪ 11 1440‬مه ‪ 2019‬سال دوم شماره‪8 161‬صفحه قیمت ‪ 2000‬تومان‬ ‫یادداشت‌ها‬ ‫روشن شدن موتور تولید‬ ‫در معادن‬ ‫صفحه‪2‬‬ ‫نتیجه با ایده‌آل‬ ‫امریکایی‌ها‬ ‫متفاوت خواهد بود‬ ‫‪www.Madandaily.com‬‬ ‫داستان همیشگی تحریم‪ ،‬این بار در قامت فلزات صنعتی‬ ‫داس��تان همان داستان همیش��گی است؛ تنش ایران‬ ‫و امری��کا و ت�لاش امریکا ب��رای افزایش آنچه «فش��ار‬ ‫حداکثری» بر ایران نام داده است‪.‬‬ ‫ح��اال تحریم بخش فلزات صنعتی مانند فوالد‪ ،‬آهن‪،‬‬ ‫مس و آلومینیوم‪ ،‬جدیدترین راهکار امریکا برای ایجاد‬ ‫مانع بر س��ر راه اقتصاد ایران ش��ده است‪ .‬واشنگتن به‬ ‫ش��رکت‌های خارجی که با صنایع فلزی ایران دادوستد‬ ‫دارن��د‪ ۹۰ ،‬روز فرصت داده تا به فعالیت خود در ایران‬ ‫پایان دهند‪ ،‬در حالی که بنا به گفته بی‌بی‌سی انگلیسی‪،‬‬ ‫صادرات فلزات مهم‌ترین منابع درآمد غیرنفتی ایران به‬ ‫ش��مار می‌آید و بی��ش از ‪۱۰‬درصد صادرات کش��ور را‬ ‫تشکیل می‌دهد‪.‬‬ ‫صفحه‪6‬‬ ‫صفحه‪6‬‬ ‫روابط عمومی‌ها حافظ‬ ‫منافع سازمان و مشتریان‬ ‫صفحه‪5‬‬ ‫صفحه‪2‬‬ ‫هزینه عوارض‪ ،‬حمل‌ونقل و ماشین‌آالت‬ ‫کمر معدنکار را شکسته است‬ ‫صفحه‪3‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه‌ای‬ ‫رونق و توسعه جنوب‬ ‫از درگاه چابهار‬ ‫گزارش‬
‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت تاکید کرد‪:‬‬ ‫اخبار‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 21‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 5‬رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 11‬مه ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره‪161‬‬ ‫خبر‬ ‫سجادیان عضو‬ ‫هیات عامل ایمیدرو شد‬ ‫محمدرضا سجادیان‪ ،‬با‬ ‫حکم رض��ا رحمانی‪ ،‬وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫ب��ه عن��وان عض��و هیات‬ ‫عامل س��ازمان توس��عه و‬ ‫نوس��ازی معادن و صنایع‬ ‫معدنی ای��ران انتخاب ش��د‪ .‬به گ��زارش پایگاه‬ ‫خبری ایمیدرو‪ ،‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت روز‬ ‫گذش��ته با صدور حکمی‪ ،‬سجادیان را به عنوان‬ ‫عضو موظف هیات عامل ایمیدرو منصوب کرد‪.‬‬ ‫رحمان��ی در حکم��ی خطاب ب��ه محمدرضا‬ ‫س��جادیان به عنوان عضو هی��ات مدیره ایمیدرو‬ ‫آورده است‪« :‬با توجه به احراز شایستگی علمی و‬ ‫تخصصی و تجربه جنابعالی به موجب این حکم‬ ‫به عن��وان «عضو موظف هیات عامل س��ازمان»‬ ‫منصوب می‌شوید‪.‬‬ ‫الزم اس��ت ب��ا همفک��ری و همکاری س��ایر‬ ‫اعضای هیات عامل و برابر اساس��نامه سازمان و‬ ‫برنامه‌ریزی و نظارت درست و اتخاذ تصمیم‌های‬ ‫اصولی و راهگش��ا در جهت ایفای وظایف محول‬ ‫شده اقدام کنید‪».‬‬ ‫س��جادیان در س��ال‌های گذش��ته نیز ریاست‬ ‫هیات مدیره ش��رکت ملی ف��والد ایران و مدتی‬ ‫مدیرعامل��ی ای��ن ش��رکت را بر عهده داش��ت‪.‬‬ ‫نماینده پیشین مردم خواف و رشتخوار همچنین‬ ‫به مدت ‪ ۸‬س��ال ضمن عضویت در کمیس��یون‬ ‫صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی‪ ،‬همزمان‬ ‫ریاس��ت کارگروه معدن مجلس شورای اسالمی‬ ‫را عهده‌دار بود‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫روشن شدن موتور تولید‬ ‫در معادن‬ ‫مجید پورمقدم‬ ‫مشاور معاونت معدنی‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫احی��ای بس��یاری از فعالیت‌ه��ای معدنی در‬ ‫کش��ور را می‌توان به اج��رای پروژه‌های عمرانی‬ ‫پیوند زد اما در سال‌های گذشته با وجود کاهش‬ ‫فعالیت‌ه��ای عمرانی همچن��ان بخش معدن بر‬ ‫اس��اس مقایس��ه ش��اخص‌های پیش‌بینی شده‬ ‫ب��ا اقت��دار با افزای��ش تولید روبه‌رو بوده اس��ت‪.‬‬ ‫البت��ه افزایش و رونق تولید در معادن مس��تلزم‬ ‫تامین ابزار و امکاناتی ش��امل ارائه تسهیالت به‬ ‫معادن و به‌روزرس��انی ماش��ین‌آالت و تجهیزات‬ ‫و خط��وط تولید واحدهای صنایع معدنی اس��ت‬ ‫که معدنکاران بتوانند با جایگزینی ماش��ین‌آالت‬ ‫مکانیزه و مدرن به جای ماش��ین‌آالت فرسوده‪،‬‬ ‫هم کارآیی تولی��د و هم ایمنی را افزایش دهند‪.‬‬ ‫عم��ر مفید ماش��ین‌آالت معدنی ب��ه طور عمده‬ ‫‪ ۱۵‬س��ال اس��ت که از دیگر عوام��ل مهم تامین‬ ‫به موقع سوخت ماش��ین‌آالت معدنی به‌ویژه در‬ ‫فصل سرماس��ت‪ .‬البته الزم است از معادن مهم‬ ‫و اس��تراتژیک برای روش��ن ش��دن موتور تولید‬ ‫ش��روع کرد؛ به‌ویژه معادن مصالح ساختمانی که‬ ‫تامین‌کننده مواد اولیه برای بازس��ازی و نوسازی‬ ‫بافت‌های فرس��وده مسکن و محیط‌های عمومی‬ ‫است‪ .‬در این میان‪ ،‬بازسازی و نوسازی سازه‌های‬ ‫آسیب‌دیده از سیالب‌های اخیر‪ ،‬بازسازی و تامین‬ ‫مواد اولی��ه تمام جاده‌های ارتباطی و حمل‌ونقل‬ ‫ریل��ی این مناطق‪ ،‬تونل‌ه��ای جاده‌ای و پل‌های‬ ‫تخریب شده می‌تواند محرک معادن تولیدکننده‬ ‫مصالح ساختمانی باشد‪ .‬البته کمک به بازسازی‬ ‫و نوسازی و توسعه زیرساخت‌های تخریب شده‪،‬‬ ‫تامین مواد اولیه تمام مناطق آسیب‌دیده از سیل‬ ‫اخیر ش��امل تهیه و تامین م��واد اولیه و تامین و‬ ‫همکاری در ده‌ها مورد دیگر مستلزم تفاهمنامه‬ ‫بخش معدنی کشور با بنیاد مسکن و دانشگاه‌ها‬ ‫و ستاد بحران کشور است‪ .‬الزم به یادآوری است‬ ‫بخش معدن کش��ور از نیروی انسانی متخصص‬ ‫ان‌جی‌اوهای توانمند‪ ،‬تجهیزات و ماش��ین‌آالت‬ ‫سنگین و مواد اولیه تمام پروژه‌های ساخت‌وساز‬ ‫و قانون قدیمی برخوردار و بهره‌مند است‪.‬‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت با تاکید بر حرکت جهش��ی‬ ‫در بخ��ش مع��دن و صنای��ع معدنی‪ ،‬گف��ت‪ :‬ارزش محصوالت‬ ‫معدنی دس��ت کم س��االنه ‪ ۲۰‬میلیارد دالر است که رقم کمی‬ ‫نیس��ت‪ .‬از سوی دیگر اگر امکان تولید این محصوالت در داخل‬ ‫را نداش��تیم‪ ،‬باید واردات انجام می‌دادیم که ش��رایطش وجود‬ ‫نداش��ت‪ .‬به گزارش ش��اتا‪ ،‬رضا رحمانی در دومین جلسه ستاد‬ ‫اقتصاد مقاومتی روز سه‌شنبه با رویکرد رونق تولید که با موضوع‬ ‫پایش برنامه‌های بخش معدن و صنایع معدنی برگزار شد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ظرفی��ت بزرگی در بخش معدن و صنای��ع معدنی وجود دارد و‬ ‫ارزش محصوالت معدنی به ‪ ۲۰‬میلیارد دالر در سال می‌رسد‬ ‫به همین دلیل توس��عه این بخش را در اولویت امسال وزارتخانه‬ ‫قرار دادیم‪ .‬رحمانی افزود‪ :‬انقالب معدنی از تغییر فکر و گفتمان‬ ‫حاصل می‌ش��ود و در این زمینه بای��د ایمیدرو و معاونت معدن‬ ‫و صنایع معدنی وزارتخانه ورود کنند و در حوزه اطالع‌رس��انی و‬ ‫رسانه‌ای نیز برای جا انداختن این مسئله فرهنگ‌سازی شود‪ .‬او‬ ‫با بیان اینکه بخش معدن ظرفیت کس��ب درآمد به اندازه بخش‬ ‫نف��ت را دارد و می‌تواند جایگزین این صنعت ش��ود‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫بخش معدن برخالف نفت اثرپذیری کمتری از تحریم‌ها دارد و‬ ‫س��رمایه‌گذاری در این حوزه و تولید محصوالت با ارزش افزوده‬ ‫می‌تواند آبادانی و اشتغال را برای کشور به همراه بیاورد‪ .‬رحمانی‬ ‫با تاکید بر اینکه اکتشاف معدن در اولویت قرار دارد‪ ،‬گفت‪ :‬تولید‬ ‫از مرحله اکتشاف آغاز می‌شود و امسال باید این بخش را تقویت‬ ‫کنی��م‪ .‬او اضافه کرد‪ :‬در بخش‌هایی همچون وحدت فرماندهی‬ ‫پروژه‌های معدنی و آزادس��ازی پهنه‌ه��ا مواردی وجود دارد که‬ ‫باید اصالح شود‪ ،‬همچنین تصمیم‌هایی که در سطح وزارتخانه‬ ‫گرفته می‌شود باید به درستی به سطوح میانی و پایینی منتقل‬ ‫ش��وند که نواقصی در این زمینه مشاهده می‌شود‪ .‬وزیر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت با اشاره به طرح اکتشاف و نوسازی معادن‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ب��رای این حوزه باید با اس��تفاده از بودجه‌های وزارتخانه‪ ،‬کار را‬ ‫پیش ببریم و در جایی که با مش��کل روبه‌رو هستیم نیز به دنبال‬ ‫راهکارهایی همچون اس��تفاده از صندوق توس��عه ملی‪ ،‬انتشار‬ ‫اوراق و‪ ...‬باشیم‪ .‬اجرای نقشه راه معدن و صنایع معدنی‪ ،‬اجرای‬ ‫پروژه توس��عه فعالیت‌های اکتش��افی‪ ،‬پروژه احیا‪ ،‬فعال‌سازی‬ ‫و توس��عه معادن کوچک‌مقیاس به تع��داد ‪ ۱۵۰‬معدن‪ ،‬پروژه‬ ‫تکمیل زنجیره ارزش فلزات اساس��ی و تجهیز و نوسازی معادن‬ ‫کشور‪ ،‬سرفصل‌های برنامه‌های وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫برای بخش معدن در سال ‪ ۹۸‬است‪.‬‬ ‫ترانزیت‪ ،‬ماموریت اصلی چابهار است‬ ‫رونق و توسعه جنوب‪ ،‬از درگاه چابهار‬ ‫گروه معدن‪:‬‬ ‫مدیرعام��ل س��ازمان منطق��ه آزاد تجاری و‬ ‫صنعتی چابهار‪ ،‬با بیان اینکه ترانزیت ماموریت‬ ‫اصل��ی منطق��ه آزاد تجاری و صنعت��ی چابهار‬ ‫اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬جاده‌ه��ای این منطق��ه ظرفیت‬ ‫جابه‌جایی ‪ ۲‬میلیون تن بار در سال را دارد و با‬ ‫اجرای طرح‌های توسعه تا ‪ ۸‬میلیون تن قابلیت‬ ‫افزایش خواهد داشت‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬موضوع ش��کل‌گیری مناطق‬ ‫آزاد تجاری کش��ورمان از سال ‪ ۱۳۶۸‬در قالب‬ ‫نخس��تین برنامه ‪ ۵‬ساله توس��عه (‪)۱۳۶۸ -۷۲‬‬ ‫کلی��د خورد؛ این مناطق تاکنون عمری بیش از‬ ‫‪ ۳‬دهه را پش��ت س��ر گذارده‌ان��د و منطقه آزاد‬ ‫تج��اری و صنعت��ی چابهار با اف��زون بر ‪ ۲‬دهه‬ ‫فعالی��ت در حاش��یه دریای عم��ان و اتصال به‬ ‫بازارهای چندص��د میلیون نفری‪ ،‬اکنون هویت‬ ‫یافته است‪.‬‬ ‫بر اس��اس تعاریفی که از مناطق آزاد در ابعاد‬ ‫بین‌الملل��ی آورده ش��ده‪ ،‬این مناط��ق در واقع‬ ‫محدوده حراس��ت ش��ده بن��دری و غیربندری‬ ‫هستند که مشمول برخی مقررات جاری کشور‬ ‫نمی‌ش��ود‪ .‬در حقیق��ت خ��ارج از آن چارچوب‬ ‫اس��ت و با بهره‌گی��ری از مزای��ای معافیت‌های‬ ‫مالیاتی‪ ،‬بخش��ودگی س��ود و عوارض گمرکی‪،‬‬ ‫نداشتن تش��ریفات زائد ارزی‪ ،‬اداری و مقررات‬ ‫دس��ت و پاگیر و همچنین س��هولت و تس��ریع‬ ‫در فرآینده��ای ص��ادرات و واردات ب��ا ج��ذب‬ ‫س��رمایه‌گذاری خارج��ی و انتقال فن��اوری به‬ ‫توسعه سرزمین اصلی کمک می‌کند‪.‬‬ ‫صاحب‌نظ��ران و فع��االن رس��انه‌ای در‬ ‫یادداش��ت‌های خود هم��واره از ‪ ۳‬عنصر جذب‬ ‫س��رمایه‌گذاری‪ ،‬ایجاد اش��تغال فراگیر و رونق‬ ‫بخش��یدن ب��ه تج��ارت ب��ه عن��وان مهم‌ترین‬ ‫محوره��ای برنامه‌ری��زی ش��ده در مناطق آزاد‬ ‫تج��اری ی��اد کرده‌اند اما تحقق ای��ن اهداف‪ ،‬با‬ ‫موانعی از قبیل ضعف زیرساخت‌ها و بروکراسی‬ ‫اداری همراه ش��ده که هر ی��ک از مناطق آزاد‬ ‫تج��اری در این زمینه با فراز و فرودهایی همراه‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫آمارهای رس��انه‌ای‪ ،‬گویای آن اس��ت که در‬ ‫س��طح کش��ور بیش از‪ ۶۰‬منطق��ه آزاد تجاری‬ ‫و ویژه اقتصادی ش��کل گرفته‌اند و بیش��تر آنها‬ ‫شناس��نامه‌ای با قدمت ‪ ۲‬دهه را ثبت کردند و‬ ‫در این عرصه‪ ،‬نیازمند زمان بیشتر و بهره‌گیری‬ ‫از الگوهای موفق جهانی هستیم‪.‬‬ ‫‹ ‹شناسنامه چابهار‬ ‫منطق��ه آزاد تج��اری و صنعت��ی چابه��ار‪،‬‬ ‫اردیبهش��ت ‪ ۱۳۷۰‬ب��ر اس��اس مصوب��ه هیات‬ ‫وزیران با تعیین ‪ ۱۴‬هزار هکتار از اراضی ش��رق‬ ‫خلیج چابهار به عن��وان منطقه آزاد هویت پیدا‬ ‫کرد و در مجاورت شهرس��تان چابهار و حاشیه‬ ‫دریای عمان شکل گرفت‪.‬‬ ‫بررس��ی موقعی��ت جغرافیای��ی منطق��ه آزاد‬ ‫چابهار گویای آن است که این منطقه به وسیله‬ ‫ش��بکه حمل‌ونقل زمینی و هوایی از ش��مال به‬ ‫کش��ورهای آس��یای میانه و افغانستان‪ ،‬از شرق‬ ‫به پاکس��تان و از جنوب به اقیانوس هند متصل‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫ع�لاوه برای��ن‪ ،‬اتصال مس��تقیم ب��ه آب‌های‬ ‫آزاد و ق��رار داش��تن در خ��ارج از خلیج‌فارس‬ ‫آس��یب‌پذیری ای��ن منطق��ه را در مواق��ع بروز‬ ‫بح��ران کاهش می‌ده��د و موقعیت راهبردی را‬ ‫برای ایجاد یک گذرگاه ارتباطی بین کشورهای‬ ‫آس��یای میانه و سایر کش��ورهای جهان فراهم‬ ‫می‌آورد‪.‬‬ ‫امروز مراجع بین‌المللی به ویژه س��ازمان ملل‬ ‫نیز به ای��ن نکته اذعان دارند که چابهار یکی از‬ ‫مهم‌تری��ن راه‌های کریدور‌های ش��رق ‪ -‬غرب و‬ ‫جنوبی‌ترین راه این کریدور است‪.‬‬ ‫بررس��ی‌ها گویای آن اس��ت که از مجموع ‪۳‬‬ ‫کری��دور حمل‌ونق��ل جهان��ی که کارشناس��ان‬ ‫س��ازمان ملل پیش‌بینی کرده‌اند‪ ۲ ،‬کریدور از‬ ‫ایران می‌گذرد و چابهار نقطه عبور جنوبی‌ترین‬ ‫کریدور ش��رقی ‪ -‬غربی جهان به شمار می‌آید؛‬ ‫ای��ن کریدور از «دروازه ابریش��م» در چین آغاز‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫از مجموع ‪ ۳‬کریدور حمل‌ونقل جهانی که کارشناسان‬ ‫سازمان ملل پیش‌بینی کرده‌اند‪ ۲ ،‬کریدور از ایران‬ ‫می‌گذرد و چابهار نقطه عبور جنوبی‌ترین کریدور شرقی‬ ‫ غربی جهان به شمار می‌آید؛ این کریدور از «دروازه‬‫ابریشم» در چین آغاز می‌شود‬ ‫امروز چابهار به دلی��ل موقعیت راهبردی که‬ ‫نزدیک‌ترین راه دسترسی کشورهای محصور در‬ ‫خشکی آس��یای میانه (افغانستان‪ ،‬ترکمنستان‪،‬‬ ‫ازبکستان‪ ،‬تاجیکستان‪ ،‬قرقیزستان و قزاقستان)‬ ‫به آب‌های آزاد اس��ت‪ ،‬اهمی��ت فراوانی دارد و‬ ‫تامی��ن زیرس��اخت‌ها ب��ا رویکرد کوت��اه‪ ،‬میان‬ ‫و بلندم��دت می‌توان��د هرچ��ه بیش��تر جایگاه‬ ‫این منطق��ه را برای جمهوری اس�لامی ایران‪،‬‬ ‫کشورهای منطقه و جهان راهبردی کند‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ ۲۵‬س�ال زم�ان برای به روز ش�دن‬ ‫حساب‌ها‬ ‫فعالیت منطق��ه آزاد تجاری و صنعتی چابهار‬ ‫هر چند که قدمتی اف��زون بر ربع قرن دارد اما‬ ‫ش��اید دهه ‪ ۷۰‬خورشیدی با مشخصه بازسازی‬ ‫معنا پیدا کرده که پس از تخریب وس��یع جنگ‬ ‫تحمیلی‪ ،‬بروز و ظه��ور یافته و توجه به چابهار‬ ‫ک��ه در ‪ ۱۹۶۱‬کیلومت��ری پایتخت ق��رار دارد‪،‬‬ ‫کمتر مورد انتظار بوده‪ ،‬به روز ش��دن حساب‌ها‬ ‫که جای خود دارد‪.‬‬ ‫«عبدالرحی��م کردی» رئی��س هیات مدیره و‬ ‫مدیرعامل سازمان منطقه آزاد تجاری و صنعتی‬ ‫چابه��ار در این زمینه گفت‪ :‬ام��روز منطقه آزاد‬ ‫چابهار در ه��ر حوزه‌ای پروژه تعریف ش��ده‌ای‬ ‫دارد و کنترل پروژه هم انجام می‌شود‪ .‬سال ‪۹۶‬‬ ‫حس��اب‌ها پس از ‪ ۲۵‬سال به روز شدند که گام‬ ‫مهمی در مسیر شفاف‌سازی به شمار می‌رود‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه وی‪ ،‬ارزش تولی��دات منطقه آزاد‬ ‫چابهار در س��ال ‪ ۹۳‬افزون بر ‪ ۵۰‬میلیارد تومان‬ ‫بود که در پایان س��ال ‪ ۹۶‬با رش��د بیش از ‪۲۰‬‬ ‫برابر ب��ه یک هزار و ‪ ۸۳‬میلیارد تومان رس��ید‪.‬‬ ‫س��ال گذشته نیز این مقدار افت کرد اما امسال‬ ‫تالش می‌شود روند رشد ادامه یابد‪.‬‬ ‫‹ ‹ش�فافیت و برنامه‌پذی�ری رویک�رد‬ ‫فعالیت در مناطق آزاد‬ ‫کارشناس��ان اقتص��اد معتقدن��د ک��ه ماهیت‬ ‫قوانی��ن در مناطق آزاد‪ ،‬بر اس��اس فعالیت صد‬ ‫در صد پایدار و با تکیه بر توان بخش خصوصی‬ ‫اس��ت؛ در عین حال قوانی��ن و مقررات مناطق‬ ‫آزاد ب��ه عنوان ی��ک الگو برای تحرک‌بخش��ی‬ ‫ب��ه فعالیت‌های اقتص��ادی به ش��مار می‌رود و‬ ‫روش‌های��ی را خ��ارج از س��رزمین اصلی دنبال‬ ‫می‌کند‪ .‬واقعیت اینکه‪ ،‬نکته مهم و حائز اهمیت‬ ‫برای توس��عه عملکرد مناط��ق آزاد‪ ،‬بهره‌گیری‬ ‫از ابزارهای��ی اس��ت که فعالی��ت در این بخش‬ ‫را ش��تاب می‌ بخش��د و دولت‌ه��ای یازدهم و‬ ‫دوازدهم به این موضوع توجه ویژه‌ای دارند‪.‬‬ ‫رئی��س منطقه آزاد تج��اری و صنعتی چابهار‬ ‫براین باور است که امروز اجرایی شدن شفافیت‬ ‫و برنامه‌پذیرک��ردن در مناطق آزاد موجب نظم‬ ‫ام��ور و نظارت‌پذی��ری ش��ده و بودجه س��االنه‬ ‫همزم��ان ب��ا دولت‪ ،‬مص��وب و متناس��ب با آن‬ ‫اعمال می‌شود‪.‬‬ ‫ک��ردی گف��ت‪ :‬ش��رایط حاض��ر در چابه��ار‬ ‫نس��بت به گذشته بس��یار متمایز اس��ت‪ .‬برای‬ ‫ثبت ش��رکت‪ ،‬حداکثر در ‪ ۴۸‬ساعت کار انجام‬ ‫می‌شود‪ .‬در گذشته ‪ ۴‬ماه وقت سپری می‌شد و‬ ‫‪ ۲۷۰‬فرآیند پیش روی یک س��رمایه‌گذار برای‬ ‫فعالیت قرار داش��ت اما اکنون ‪ ۵‬تا ‪ ۱۰‬مس��یر‬ ‫مشخص تعریف شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹مهم‌ترین نکته بازار‬ ‫ک��ردی اضافه ک��رد‪ :‬چابهار به عن��وان هاب‬ ‫منطقه‪ ،‬از نظ��ر تامین مواد اولیه و نیز صادرات‬ ‫محص��ول نهایی جایگاه ممت��ازی دارد که باید‬ ‫مدیریت شود‪.‬‬ ‫ب��ه گفته وی‪ ،‬کش��ورهای آس��یای میانه نیاز‬ ‫ج��دی به تامی��ن نیازهای خ��ود از این منطقه‬ ‫دارند‪ ،‬بنابرای��ن تخلیه و بارگیری‪ ،‬عامل مهم و‬ ‫کلیدی است و ضرورت دارد ابزارهای الزم برای‬ ‫تسهیل این مهم به کار گرفته شوند‪.‬‬ ‫ک��ردی خاطرنش��ان کرد‪ :‬چابه��ار در منطقه‬ ‫رقیب ندارد و مهم‌تری��ن نکته در حقیقت بازار‬ ‫اس��ت ک��ه ‪ ۷۰۰‬تا ‪ ۸۰۰‬میلیون نف��ر را با خود‬ ‫هم��راه دارد‪ .‬وی در جم��ع دبیران و س��ردبیران‬ ‫اقتص��ادی رس��انه‌های همگان��ی‪ ،‬توضی��ح داد‪:‬‬ ‫سرمایه‌گذاری‌هایی که برای ایجاد زیرساخت‌های‬ ‫الزم در این منطقه می‌شود‪ ،‬با بازگشت و بهره‌دهی‬ ‫باال همراه خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹ترانزیت‪ ،‬ماموریت اصلی چابهار‬ ‫چابه��ار یک��ی از ش��هرهای جنوب ش��رقی‬ ‫استان سیس��تان و بلوچستان است و تنها بندر‬ ‫اقیانوسی کشور است که در کرانه دریای عمان‬ ‫و اقیانوس هند قرار گرفته است‪.‬‬ ‫برق��راری ارتب��اط ترانزیت��ی افغانس��تان و‬ ‫آس��یای میانه از محور ترانزیتی ش��رق کش��ور‬ ‫(چابه��ار ‪ -‬میل��ک)‪ ،‬نزدیک��ی جغرافیای��ی‬ ‫بن��در چابه��ار ب��ه افغانس��تان ک��ه موج��ب‬ ‫س��رمایه‌گذاری‌های الزم در بخش‌های مختلف‬ ‫حمل‌ونق��ل به ویژه بخش دریایی اس��ت‪ ،‬ایجاد‬ ‫تس��هیالت و زیرس��اخت‌های حمل‌ونق��ل در‬ ‫محور ش��رق کش��ور و حمایت‌های دولت باعث‬ ‫ش��ده که امروز بن��در چابهار تبدی��ل به قطب‬ ‫ترانزیت شود‪.‬‬ ‫کردی ضمن اعالم اینک��ه ترانزیت‪ ،‬ماموریت‬ ‫اصل��ی منطقه آزاد تج��اری و صنعتی چابهار به‬ ‫ش��مار می‌رود‪ ،‬گف��ت‪ :‬جاده‌های ای��ن منطقه‪،‬‬ ‫ظرفیت جابه‌جایی ‪ ۲‬میلیون تن بار در س��ال را‬ ‫دارند و با اجرای طرح‌های توس��عه تا ‪ ۸‬میلیون‬ ‫تن قابلیت افزایش خواهند داشت‪.‬‬ ‫وی اضاف��ه کرد‪ :‬خ��ط آهن ه��م در بهترین‬ ‫حال��ت باید قابلیت حمل ‪ ۲‬ت��ا ‪ ۲.۵‬میلیون تن‬ ‫بار را در سال داش��ته باشد و این موضوع مورد‬ ‫توجه است‪.‬‬ ‫به گفته کردی‪ ،‬منطقه آزاد تجاری و صنعتی‬ ‫چابهار بر موضوع توس��عه بن��دری تمرکز دارد‬ ‫و با مش��خصه نس��ل جدید بنادر برای پذیرش‬ ‫کش��تی‌های غول پیکر تعریف ش��ده است‪ .‬در‬ ‫عین حال توس��عه ‪ ۲‬صنعت بزرگ پتروش��یمی‬ ‫و فوالد در حال اجراس��ت که در نخستین مورد‬ ‫‪ ۱۸‬س��ایت برای فعالیت‌شان پیش‌بینی شده و‬ ‫در دومی‪ ،‬فوالد مک��ران با ظرفیت ‪ ۱.۶‬میلیون‬ ‫تن اجرا می‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹موقعیت و ظرفیت بندری چابهار‬ ‫بن��در راهبردی چابهار در دری��ای عمان قرار‬ ‫دارد و بندر تجاری اقیانوسی جمهوری اسالمی‬ ‫ایران‪ ،‬استان سیستان و بلوچستان را به آسیای‬ ‫مرکزی و افغانستان مرتبط می‌کند‪.‬‬ ‫ظرفیت بندر چابهار بیش از ‪ ۸‬میلیون و ‪۵۰۰‬‬ ‫هزار تن اس��ت که به عنوان یکی از بزرگ‌ترین‬ ‫بن��ادر تجاری منطقه می‌توان��د موجبات اتصال‬ ‫جنوب و شرق آسیا و سایر هم‌پیمانان اقتصادی‬ ‫منطق��ه را فراهم آورد‪.‬با بهره‌ب��رداری از مرحله‬ ‫نخس��ت بندر چابهار‪ ،‬ظرفیت تخلیه و بارگیری‬ ‫ای��ن بن��در از ‪ ۲.۵‬ب��ه ‪ ۸‬میلیون ت��ن افزایش‬ ‫می‌یاب��د‪ .‬به دلی��ل موقعیت ممت��از اقتصادی و‬ ‫ترانزیت��ی و همچنین تاسیس��ات عظیم بندری‬ ‫برای نق��ل و انتقال کاال با ظرفیت اس��می ‪۱۵‬‬ ‫میلی��ون تن‪ ،‬بندر راهب��ردی چابهار می‌تواند از‬ ‫راه‌های مهم ترانزیتی برای آینده منطقه باش��د‪.‬‬ ‫ک��ردی درباره توس��عه زیرس��اخت‌های چابهار‬ ‫توضیح داد‪ :‬بهره‌برداری از مرحله نخس��ت بندر‬ ‫ش��هید بهشتی در سال گذش��ته در حقیقت در‬ ‫رونق چابهار نقش مهمی داشته است‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬توسعه در حوزه بندری‪،‬‬ ‫لحظه‌ای نیس��ت و پس از تکمیل زیرس��اخت‪،‬‬ ‫بستر پاس��خگویی به نیازمندی‌ها و قابلیت‌های‬ ‫م��ورد انتظار فراهم می‌ش��ود یعن��ی کار پیش‬ ‫خواهد رفت‪.‬‬ ‫ک��ردی همچنی��ن گفت ک��ه هفت��ه پایانی‬ ‫فروردی��ن امس��ال میزب��ان ‪ ۴‬کش��تی در بندر‬ ‫بودی��م‪ ،‬در حالی ک��ه در گذش��ته‪ ،‬ماهانه یک‬ ‫کشتی در چابهار پهلو می‌گرفت‪.‬‬ ‫اکن��ون چابهار امکان پهلوگیری کش��تی‌های‬ ‫‪ ۱۰۰‬هزار تنی را دارد و پیش‌بینی ش��ده که در‬ ‫مرحله دوم‪ ،‬ظرفیت تخلیه و بارگیری این بندر‬ ‫ب��ه ‪ ۲۰‬میلی��ون تن برس��د‪ .‬در مرحله پنجم یا‬ ‫پایانی نیز این ظرفیت به ‪ ۸۰‬میلیون تن خواهد‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫� فرودگاه بین‌المللی چابهار؛ نماد توسعه‬ ‫س��اخت فرودگاه بین‌المللی چابه��ار در واقع‬ ‫خارج از محدوده منطقه آزاد‪ ،‬جانمایی و تصویب‬ ‫شده اما با پیوستن اراضی مربوط به منطقه آزاد‪،‬‬ ‫این هدف نیز در بطن قرار می‌گیرد‪ .‬واقعیت این‬ ‫اس��ت که متولی اصلی ساخت و بهره‌برداری از‬ ‫فرودگاه غیرنظامی‪ ،‬شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری‬ ‫هوایی است‪.‬‬ ‫درعی��ن حال منطق��ه آزاد چابه��ار متقاضی‬ ‫ساخت این فرودگاه است‪.‬‬ ‫کردی درب��اره ف��رودگاه بین‌الملل��ی چابهار‬ ‫توضیح داد‪ :‬فرودگاهی که در این منطقه ساخته‬ ‫می‌ش��ود‪ ،‬مش��خصه بین‌المللی دارد و اکنون با‬ ‫مج��ری طراحی و س��اخت در ح��ال گفت‌وگو‬ ‫هستیم‪ .‬در عین حال با سرمایه‌گذار خارجی نیز‬ ‫به مذاکره نشس��ته‌ایم و مرحله نخست ‪ ۲‬ساله‬ ‫پیش‌بینی شده است‪.‬‬ ‫پیش از این اعالم ش��ده ب��ود در قالب بودجه‬ ‫س��ال ‪ ۹۸‬مبلغ ‪ ۲۰۰‬میلیارد تومان اعتبار برای‬ ‫فرودگاه بین‌المللی چابهار پیش‌بینی شده است‪.‬‬ ‫رئیس س��ازمان منطقه آزاد تجاری و صنعتی‬ ‫چابه��ار اضاف��ه ک��رد‪ :‬ف��رودگاه بین‌المللی در‬ ‫حقیق��ت به منزله نماد توس��عه بای��د باالترین‬ ‫اس��تانداردهای روز را داش��ته باش��د و پس از‬ ‫بهره‌ب��رداری‪ ،‬امکان توس��عه بخش��یدن به آن‬ ‫فراهم می‌شود‪.‬‬ ‫مجموعه فرودگاهی ک��ه برای چابهار در نظر‬ ‫گرفته ش��ده‪ ،‬در چارچوب یک شهر فرودگاهی‬ ‫برای دوره زمانی ‪ ۱۰‬س��اله اس��ت و در مرحله‬ ‫نخست آن ظرفیت یک میلیون نفری در برنامه‬ ‫دیده شده است‪.‬‬
‫ادامه رشد هیجانی شاخص بورس دور از انتظار است‬ ‫یک کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه اکنون بازار سهام‬ ‫به آرامش رسیده و ادامه رشد هیجانی شاخص بورس دور از‬ ‫انتظار اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬فشار فروش به طور کامل از بازار خارج‬ ‫ش��ده و با توجه به اصالحات انجام ش��ده می‌توان نسبت به‬ ‫آینده شاخص بورس خوشبین بود‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪« ،‬ش��هاب موس��وی» با اشاره به بازگشت‬ ‫شاخص بورس به مدار افزایشی افزود‪ :‬پس از ریزش ‪ ۸‬هزار‬ ‫واحدی شاخص بورس در روز دوشنبه‪ ،‬پیش‌بینی‌ها به این‬ ‫صورت بود که بازار از روز سه‌شنبه در مسیر رشد قرار گیرد‬ ‫در حال��ی که ش��اخص به روند منفی خ��ود ادامه داد و روز‬ ‫سه‌شنبه هم بورس بیش از ‪ ۷‬هزار واحد افت کرد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬همیشه پس از رشد هیجانی شاخص‪ ،‬بازار‬ ‫اصالح را تجربه می‌کند و با روند نزولی همراه می‌شود‪.‬‬ ‫موسوی ورود معامله‌گران نوپا به بازار را اصلی‌ترین عامل‬ ‫ریزش شاخص بورس دانست و افزود‪ :‬سرمایه‌گذاران مبتدی‬ ‫فق��ط روزهای مثبت بازار را می‌بینند و از کوچک‌ترین خبر‬ ‫منف��ی ترس دارند‪ .‬همی��ن موضوع باع��ث ایجاد صف‌های‬ ‫طوالنی برای فروش شد‪ .‬این کارشناس بازار سرمایه با تاکید‬ ‫بر اینکه اخبار سیاس��ی بیش از موضوع‌ه��ای اقتصادی در‬ ‫بازگشت شاخص بورس بر مسیر افزایشی تاثیر داشت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫اخبار سیاس��ی که از روزهای گذشته در کشور مطرح شد‪،‬‬ ‫تاثیر مثبتی داشت و جو کشور را به لحاظ سیاسی خوشبین‬ ‫کرد‪ .‬وی افزود‪ :‬ش��اخص بورس به لحاظ تکنیکالی به سطح‬ ‫حمای��ت ‪ ۲۰۰‬ه��زار واحد رس��یده به همین دلی��ل انتظار‬ ‫می‌رفت‪ ،‬بازار از روز ش��نبه مثبت ش��ود که این پیش‌بینی‬ ‫باع��ث کاهش صف فروش و نیز تاثی��ر آن بر روند معامالت‬ ‫روز چهارش��نبه شد‪ .‬این کارشناس بازار سرمایه اظهار کرد‪:‬‬ ‫معدن‬ ‫همیش��ه ذات بازار ب��ه این صورت بوده ک��ه اصالح پس از‬ ‫رش��د ایجاد می‌شود‪ ،‬هر چقدر که اصالح و رشد به یکدیگر‬ ‫نزدیک‌تر باش��ند‪ ،‬رفتار بازار معقوالنه‌تر خواهد بود‪ .‬به گفته‬ ‫وی‪ ،‬به نظر نمی‌رسد که شاخص بورس باز هم رشد هیجانی‬ ‫را تجربه کند اما در صورت چنین اتفاقی باید منتظر اصالح‬ ‫ب��ازار هم باش��یم‪ .‬مهم‌ترین نکت��ه‌ای که س��هامداران باید‬ ‫نس��بت به آن واقف باشند این اس��ت که بازار از این به بعد‬ ‫صنعت‌محور نیست بلکه سهم‌محور است و بیشتر سهم‌هایی‬ ‫که با رشد کمتری همراه بودند‪ ،‬رشد خواهند کرد‪.‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 21‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 5‬رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 11‬مه ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره‪161‬‬ ‫خبر‬ ‫کاهش تسهیالت رفاهی‬ ‫کارگران‬ ‫کارشناسان درباره افزایش نرخ تورم فصلی بخش معدن گفتند‪:‬‬ ‫هزینه عوارض‪ ،‬حمل‌ونقل و ماشین‌آالت کمر معدنکار را شکسته است‬ ‫‹ ‹نگرانی ما در بخش حفاری است‬ ‫به گزارش روزگار معدن‪،‬‬ ‫محمدرضا بهرامن‪ ،‬رئیس‬ ‫خان��ه معدن ایران درباره‬ ‫دالی��ل ت��ورم در بخش‬ ‫مع��دن گف��ت‪ :‬تغییرات‬ ‫س��ال ‪ ۹۷‬بر هزینه‌های‬ ‫تولی��د اث��ر گذاش��ته و ملموس بوده اس��ت‪،‬‬ ‫به‌نحوی‌ک��ه ب��ه ه��ر بخش��ی ن��گاه می‌کنیم‬ ‫هزینه‌ها و اث��ر آن را می‌بینیم‪ .‬به‌این‌ترتیب ‪۳‬‬ ‫ماه آخر سال محاسبه خوبی برای بررسی نرخ‬ ‫تورم است که مرکز آمار‪ ،‬آن را ارائه داده است‪.‬‬ ‫او با اش��اره به افزایش نرخ مواد اولیه بخش‬ ‫مع��دن بیان کرد‪ :‬ابزار تولی��د‪ ،‬مثل مواد اولیه‬ ‫و الس��تیک افزای��ش نرخ ‪ ۵‬برابری داش��ته و‬ ‫درنتیجه تورم در بخش معدن عجیب نیس��ت‪.‬‬ ‫م��واد کمکی و مصرفی تجهی��زات معدنی نیز‬ ‫تغییرات اساس��ی در ن��رخ را تجرب��ه کردند‪.‬‬ ‫درنتیج��ه وقت��ی هزین��ه تولید افزای��ش پیدا‬ ‫می‌کند‪ ،‬نرخ تمام‌شده هم باال می‌رود‪.‬‬ ‫بهرامن به نوسانات ارزی اشاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫برخ��ی مواد معدن��ی مثل س��نگ‌آهن‪ ،‬مس‪،‬‬ ‫س��رب و روی که ب��ا ماش��ین‌آالت در ارتباط‬ ‫هس��تند و در حوزه آماده‌س��ازی و اس��تخراج‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه‌ای‬ ‫منیر حضوری‪:‬‬ ‫ام��روز افزایش ن��رخ ت��ورم را در بخش‌های‬ ‫مختلف کشور ش��اهد هستیم‪ ،‬درنتیجه بخش‬ ‫مع��دن هم از این مس��ئله جدا نب��وده و با آن‬ ‫دست‌به‌گریبان اس��ت‪ .‬بر اساس گزارش مرکز‬ ‫آمار‪ ،‬ت��ورم تولیدکنن��ده کل بخش معدن در‬ ‫فصل زمس��تان س��ال ‪ ۱۳۹۷‬نس��بت به فصل‬ ‫زمستان ‪ ۹۶‬معادل ‪ ۶۰.۷‬درصد افزایش داشته‬ ‫که نش��انه تورم در حوزه معدن اس��ت‪ .‬درصد‬ ‫تغییرات میانگین شاخص در ‪۴‬فصل منتهی به‬ ‫فصل زمس��تان سال ‪ ۱۳۹۷‬نسبت به میانگین‬ ‫ش��اخص در دوره مشابه س��ال گذشته (تورم‬ ‫تولیدکنن��ده کل بخش معدن) ‪ ۵۰.۹‬بوده که‬ ‫نسبت به میانگین تورم ‪۴‬فصل منتهی به فصل‬ ‫پایی��ز ‪ ۴۱.۹( ۱۳۹۷‬درصد) افزایش داش��ته‬ ‫است‪ .‬در فصل موردبررسی‪ ،‬استخراج کانه‌های‬ ‫فلزی بیشترین تاثیر را بر افزایش ‪ ۶.۷‬درصدی‬ ‫ش��اخص نرخ تولیدکننده بخش معدن داشته‬ ‫است‪ .‬این افزایش بیش��تر تحت تاثیر افزایش‬ ‫‪ ۱۶.۵‬درصدی فعالیت استخراج سنگ مس به‬ ‫وجود آمده که به‌طور عمده ناش��ی از افزایش‬ ‫نرخ ماده معدنی کنسانتره مس بوده است‪.‬‬ ‫به گفت��ه کارشناس��ان‪ ،‬بخش��ی از افزایش‬ ‫م��داوم قیمت‌ه��ا تحت تاثیر مس��ائل و وقایع‬ ‫جهان است‪ .‬مواد اولیه تجهیزات ماشین‌آالت‪،‬‬ ‫تعمی��رات و نگهداری که با ارز وارد می‌ش��ود‬ ‫تح��ت تاثیر افزایش نرخ دالر هس��تند و گران‬ ‫شده‌اند که بر تورم معدن تاثیر گذاشته است‪.‬‬ ‫در همین زمینه‪ ،‬روزگار معدن با کارشناس��ان‬ ‫معدن گفت‌وگو کرده است‪.‬‬ ‫فعالیت می‌کنن��د‪ ،‬ارزبر بوده‌ان��د‪ .‬درنتیجه با‬ ‫نوس��انات ارزی چیزی حدود ‪ ۵۰‬درصد تغییر‬ ‫نرخ داشته‌اند‪ .‬این مهم در سایر بخش‌ها حتی‬ ‫در سنگ ساختمانی و سنگ‌های فرآوری‌شده‬ ‫هم ملموس اس��ت و تغییرات ن��رخ را در این‬ ‫بخش تا ‪ ۵۰‬درصد شاهد هستیم‪.‬‬ ‫رئی��س خانه مع��دن ای��ران از نگرانی‌ها در‬ ‫بخ��ش حفاری‪ ،‬س��خن گف��ت و اظه��ار کرد‪:‬‬ ‫نگرانی ما در ش��رایط ام��روز در بخش حفاری‬ ‫است که از همه بیشتر با مشکل ارزبری روبه‌رو‬ ‫اس��ت‪ .‬در این حوزه بیشتر وس��ایل را باید از‬ ‫خارج وارد کرد که نیاز به پرداخت ارز دارد‪.‬‬ ‫رئی��س خانه مع��دن ایران عل��ت این مهم‬ ‫را در چن��د مورد خالصه کرد‪ :‬م��ا در واردات‬ ‫روان‌س��ازی ش��فافی نداش��ته‌ایم و در تامین‬ ‫تجهی��زات اولیه نی��ز فرصت��ی در داخل پیدا‬ ‫نکرده‌ای��م‪ .‬مس��ئله دیگر اینکه بیش��تر مواقع‬ ‫تقاض��ا بیش��تر از عرض��ه ب��وده و در نتیجه با‬ ‫تنگنای ورود مواد اولیه روبه‌رو بوده‌ایم‪.‬‬ ‫بهرامن در پاس��خ به این پرسش که تغییرات‬ ‫نرخ در بخش معدن تا آخر س��ال چگونه است‪،‬‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬م��ا تغییرات تورمی را مثل س��ال‬ ‫گذش��ته نداری��م البته اگر نوس��انات به‌صورت‬ ‫شیب ملایم پیش برود و نه تغییرات ‪ ۴‬برابری‬ ‫که به آن رس��یدیم‪ ،‬اوضاع بهتر هم می‌شود اما‬ ‫اگر تغیی��رات را به‌صورت ش��یب تند ناگهانی‬ ‫داشته باشیم مثل اتفاقی که سال گذشته افتاد‪،‬‬ ‫آثار بدی را تا آخر سال مشاهده می‌کنیم‪.‬‬ ‫رئیس خانه معدن ایران با اشاره به تغییرات‬ ‫نرخ در بخش مس گفت‪ :‬آماده‌سازی‌هایی که‬ ‫در معادن مس س��رنگون و سرچش��مه انجام‬ ‫می‌شود و نیاز به تجهیزات دارد‪ ،‬آثار بیشتری‬ ‫بر ت��ورم دارد‪ .‬با توجه به تغیی��رات نرخ ارز و‬ ‫تغییراتی که در ف��رآوری و تهیه مواد اولیه به‬ ‫بهرامن‪ :‬در واردات‪ ،‬روان‌سازی شفافی نداشته‌ایم و‬ ‫در تامین تجهیزات اولیه بخش معدن فرصتی در داخل‬ ‫پیدا نکرده‌ایم‪ .‬بیشتر مواقع تقاضا بیشتر از عرضه‬ ‫بوده و با تنگناهای ورود مواد اولیه و ماشین‌آالت‬ ‫روبه‌رو بوده‌ایم‬ ‫م تغییر می‌کند‪.‬‬ ‫وجود می‌آید‪ ،‬نرخ تمام‌شده ه ‌‬ ‫بهرام��ن در پایان با ذبی��ان اینکه هیچ جای‬ ‫نگرانی نیس��ت‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬تورم امروز خیلی‬ ‫مدیریت‌ شده است و ممکن بود شرایط بسیار‬ ‫بدتری داش��ته باش��یم‪ .‬ارزبری م��واد اولیه و‬ ‫تجهیزات ماش��ین‌آالت اجتناب‌ناپذیر است و‬ ‫ما باید خ��ود را با این ش��رایط تطبیق دهیم‪.‬‬ ‫فراموش نکنیم مواد اولیه معدن که مهم‌ترین‬ ‫چیز است از داخل تامین می‌شود‪ .‬در این‌بین‬ ‫باید فضاس��ازی ک��رده و در بخش‌های دیگر و‬ ‫مواد معدنی دیگر سرمایه‌گذاری کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹نیازهای اساسی معدنکار‬ ‫مصطفی مال��داری‪ ،‬یک‬ ‫کارش��ناس معدن نیز در‬ ‫پاس��خ به این پرسش که‬ ‫چرا در بخش معدن تورم‬ ‫افزای��ش یافته اس��ت‪ ،‬به‬ ‫روزگار مع��دن گف��ت‪:‬‬ ‫درباره میزان ت��ورم در بخش معدن نمی‌توان‬ ‫به‌درس��تی بررس��ی و تجزیه‌ و تحلیل کرد اما‬ ‫آنچه مشخص اس��ت اینکه هزینه‌های اساسی‬ ‫معدنکار ش��امل هزینه‌های حمل و بارگیری‪،‬‬ ‫اس��تخراج و ف��رآوری‪ ،‬انفج��ار‪ ،‬آتش‌ب��ازی و‬ ‫حفاری است که به‌طور افسارگسیخته افزایش‬ ‫یافته اس��ت‪ .‬او با اش��اره به حوزه کاری خود و‬ ‫بخش معدنکاری کرومیت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬با توجه‬ ‫به ح��وزه کاری من در مع��ادن کرومیت الزم‬ ‫اس��ت یکس��ری کااله��ا ی��ا هزینه‌ه��ای پایه‬ ‫معدنکاری کرومیت را که ارتباط مس��تقیم با‬ ‫هزینه‌های تولید دارند‪ ،‬بررسی کنیم که خرید‬ ‫ماش��ین‌آالت و هزینه حمل ازجمله این موارد‬ ‫هس��تند‪ .‬مش��خص اس��ت که با افزایش نرخ‬ ‫ماش��ین‌آالت و هزینه حمل‪ ،‬هزینه‌های تولید‬ ‫نیز به همان نسبت و حتی بیشتر افزایش پیدا‬ ‫می‌کند‪.‬‬ ‫مالداری برای مثال اظهار کرد‪ :‬س��ال ‪۱۳۹۶‬‬ ‫بیل مکانیکی سبک حدود ‪ ۴۵۰‬میلیون تومان‬ ‫بود که س��ال ‪ ۹۷‬به ‪ ۹۰۰‬میلیون تومان رسید‬ ‫و درحال‌حاض��ر یک میلی��ارد و ‪ ۷۰۰‬میلیون‬ ‫تومان اس��ت‪ ،‬همچنین هزین��ه حمل یک‌تن‬ ‫کرومی��ت از س��بزوار به بندرعب��اس ‪ ۶۵‬هزار‬ ‫تومان بود که به ‪ ۱۵۰‬هزار تومان رسیده است‪.‬‬ ‫این کارشناس معدن با انتقاد از افزایش نرخ‬ ‫عوارض و تاثیر آن بر تورم بخش معدن‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬به باور من برخی از سیاس��ت‌های وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت چندان خوش��ایند‬ ‫نب��وده و از جمله می‌توان ب��ه افزایش عوارض‬ ‫اش��اره کرد ک��ه تاثی��ر زیادی ب��ر هزینه‌های‬ ‫تمام‌شده تولید داشته است‪.‬‬ ‫مالداری ادامه داد‪ :‬تحمیل عوارض صادراتی‬ ‫برای کرومیت که در س��ال گذش��ته ‪ ۵‬درصد‬ ‫وض��ع ش��د‪ ،‬در افزایش ن��رخ ت��ورم بی‌تاثیر‬ ‫نبوده اس��ت‪ .‬ای��ن مبالغ در هزینه تمام‌ش��ده‬ ‫معدن��کار تاثیر مس��تقیم دارد و باید آن را در‬ ‫کن��ار هزینه‌های انفج��ار‪ ،‬آتش‌بازی و حفاری‬ ‫گذاشت‪.‬‬ ‫مال��داری با بیان اینکه اگ��ر مبنای تورم در‬ ‫تغییر هزینه‌های اساس��ی معدنکار باشد‪ ،‬تورم‬ ‫از ‪ ۴۰۰‬درصد هم بیش��تر است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬به‬ ‫نظر من تنه��ا موردی که کمک کرد تا معادن‬ ‫کرومیت و بیش��تر معادن فلزی در بازار تولید‬ ‫باقی بمانند‪ ،‬تغییر نرخ دالر بود‪.‬‬ ‫این کارش��ناس مع��دن‪ ،‬ادامه داد‪ :‬بیش��تر‬ ‫م��واد معدنی که پایه صادرات��ی دارند‪ ،‬به نرخ‬ ‫دالر وابس��ته هس��تند و قیمت‌ش��ان ب��ا دالر‬ ‫تغیی��ر می‌کن��د‪ .‬افزایش دالر س��بب افزایش‬ ‫نرخ خرید مواد معدنی ش��د که پایه صادراتی‬ ‫دارن��د‪ .‬برای نمونه‪ ،‬اگر نرخ کرومیت‪ ،‬به اندازه‬ ‫همان نرخ پیش��ین ب��ود‪ ۱۰۰ ،‬درصد معادن‬ ‫آن ورشکس��ت می‌ش��دند‪ .‬در حقیق��ت ن��رخ‬ ‫جهانی کرومیت ثابت مان��د اما قیمت‌ داخلی‬ ‫به دلی��ل افزای��ش ن��رخ دالر‪ ،‬افزای��ش پیدا‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫مالداری با اب��راز امیدواری از بهبود وضعیت‬ ‫معدنکاران کشور در س��ال جدید‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫س��ال گذش��ته‪ ،‬ثبات در نرخ س��وخت کمک‬ ‫اساس��ی به معدن��کاران ک��رد و امیدواریم که‬ ‫امس��ال هم مع��ادن در زمینه س��وخت تحت‬ ‫حمایت دولت باشند‪.‬‬ ‫امیدواری��م که دولت و وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت چاره‌اندیش��ی کرده و سیاس��ت‌های‬ ‫کلی و درس��تی درباره صادرات و معافیت‌های‬ ‫دولتی سوخت در نظر بگیرند تا سال ‪ ۹۸‬برای‬ ‫معدنکاران کشور‪ ،‬دشوار نباشد‪.‬‬ ‫عضو هیات علمی پژوهشکده علوم زمین‬ ‫مطالعه گسل‌ها به جای وزارت راه به زمین‌شناسی سپرده شود‬ ‫دانش��یار پژوهش��کده علوم زمین گفت‪ :‬واگ��ذاری مطالعه‬ ‫گس��ل‌ها در کالنش��هرها به وزارت راه و شهرسازی نادرست‬ ‫اس��ت و متولی اصلی مطالعه گس��ل‪ ،‬سازمان زمین‌شناسی و‬ ‫اکتشافات معدنی کشور به شمار می‌رود‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬جلیل قلمقاش توضیح داد‪ ۲ :‬اردیبهش��ت‬ ‫امسال‪ ،‬نمایندگان مجلس شورای اسالمی به هنگام بازنگری‬ ‫الیحه مدیریت بحران‪ ،‬وزارت راه و شهرسازی را موظف کردند‬ ‫با رعایت ضوابط ش��ورای‌عالی معماری و شهرس��ازی‪ ،‬نقشه‬ ‫حریم گسل‌ها با اولویت کالنشهرها را به همراه شیوه‌نامه‌های‬ ‫فنی و نحوه ساختمان‌سازی در حریم گسل‌ها تهیه کند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬مجلس ش��ورای اس�لامی در حقیقت مسئولیت‬ ‫مطالعه گس��ل‌های کشور را به وزارت راه و شهرسازی سپرده‬ ‫و زمانی که سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور و‬ ‫تمام س��ازمان‌های پژوهشی و اجرایی کشور‪ ،‬درگیر مطالعه و‬ ‫کنترل سیالب در مناطق جنوبی و شمالی کشور و ساماندهی‬ ‫هموطنان درگیر در سیل بودند‪ ،‬آن را مصوب کرد‪.‬‬ ‫قلمقاش گفت‪ :‬احتمال می‌رود این مصوبه بدون مش��ورت‬ ‫ب��ا وزی��ر صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت و سرپرس��ت س��ازمان‬ ‫زمین‌شناسی در جریان رس��یدگی به الیحه مدیریت بحران‬ ‫تایید شده باشد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬نگاه��ی دقیق ب��ه ماموریت‌ه��ای وزارت راه و‬ ‫شهرس��ازی نش��ان می‌دهد‪ ،‬مطالعه گس��ل‌ها در وظایف این‬ ‫وزارتخانه تعریف نش��ده و بر اساس قوانین موجود‪ ،‬وزارت راه‬ ‫و شهرسازی مسئولیت تامین راه‌های کشور‪ ،‬اداره امور ترابری‬ ‫کشور‪ ،‬تعیین مراکز جمعیتی‪ ،‬تامین رفاه اجتماعی و راهبری‬ ‫تحقیقات س��اختمانی به منظور ایمن‌س��ازی ساختمان‌ها در‬ ‫قبال حوادث طبیعی را بر عهده دارد‪.‬‬ ‫همچنین اس��تفاده بهتر از منابع و مصالح محلی و افزایش‬ ‫کیفیت مصنوعات س��اختمان و هماهنگی و تمرکز در تهیه و‬ ‫اجرای طرح‌ها و س��اختمان‌های دولتی و عمومی در س��طح‬ ‫کشور از دیگر وظایف این وزارتخانه است‪.‬‬ ‫قلمقاش گفت‪ :‬پرس��ش اصلی اینک��ه چگونه وظیفه خطیر‬ ‫و علمی‪-‬پژوهشی گس��ل‌ها به وزارت راه و شهرسازی محول‬ ‫ش��ده و ای��ن وزارت دارای مرکز تحقیقات راه و شهرس��ازی‬ ‫اس��ت که مسئولیت آن تحقق و گسترش وظایف پژوهشی و‬ ‫آموزشی وزارت راه و شهرسازی در حوزه‌های حمل‌ونقل‪ ،‬راه‪،‬‬ ‫ساختمان و مسکن و معماری و شهرسازی است‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬بررس��ی وظایف مرکز تحقیقات راه و‬ ‫شهرس��ازی وزارتخانه مربوط نش��ان می‌دهد‪ ،‬در وظایف این‬ ‫مرکز کمترین اثری از مطالعه گسل دیده نمی‌شود‪.‬‬ ‫قلمقاش یادآور ش��د‪ :‬س��ازمان زمین‌شناس��ی و اکتشافات‬ ‫معدنی کش��ور از س��ال ‪ ۱۳۳۸‬به ش��کل رس��می مس��ئول‬ ‫مطالعات زمین‌شناسی کشور است و در‪ ۶۰‬سال گذشته‪ ،‬امور‬ ‫زمین‌شناسی کشور را مطالعه و نتایج آنها را در قالب نقشه و‬ ‫گزارش‌های زمین‌شناس��ی در مقیاس یک ‪ ۲۵۰‬هزارم و یک‬ ‫‪ ۱۰۰‬هزارم به گونه‌ای منظم برای سراسر کشور منتشر کرده‬ ‫است‪ .‬وی گفت‪ :‬سازمان زمین‌شناسی در دهه گذشته‪ ،‬نقشه‬ ‫لرزه زمین س��اخت کشور‪ ،‬خاورمیانه و کشورهای منطقه اکو‬ ‫را تهیه و منتشر کرده و عالوه بر این نقشه لرزه زمین ساخت‬ ‫جهان با همکاری س��ازمان زمین‌شناسی ایران تهیه و منتشر‬ ‫شده است‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬سازمان زمین‌شناسی در چند سال‬ ‫گذش��ته با اس��تفاده از اعتبارات خود طرح تدقیق گسل‌های‬ ‫فعال در محدوده کالنش��هرها را آغاز و در ش��هرهای تهران‪،‬‬ ‫تبریز‪ ،‬مشهد‪ ،‬کرمان‪ ،‬کرج و شیراز تهیه کرده است‪.‬‬ ‫قلقم��اش تاکید کرد‪ :‬مس��ئولیت مطالع��ه و موقعیت‌یابی‬ ‫گس��ل‌های فعال در تمام کش��ورها با س��ازمان زمین‌شناسی‬ ‫است و در این زمینه‪ ،‬استرالیا‪ ،‬کانادا‪ ،‬امریکا و ترکیه همکاری‬ ‫می‌کنند‪.‬‬ ‫وی پیش��نهاد داد ش��ورای نگهبان‪ ،‬مصوبه مجلس شورای‬ ‫اس�لامی درباره موضوع مزبور را با نظر کارشناس��ی سازمان‬ ‫زمین‌شناس��ی و اکتش��افات معدن��ی کش��ور اص�لاح کند و‬ ‫مسئولیت مطالعه و تهیه نقشه‌های گسل‌های کشور با اولویت‬ ‫کالنشهرها بر عهده سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی‬ ‫کشور قرار گیرد‪.‬‬ ‫آمارها نشان می‌دهد وضعیت رفاهی کارگران در‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۹۷‬نسبت به سال پیش از آن ‪ ۷۳.۸‬درصد‬ ‫افت کرد‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬براس��اس آمارهای منتشر‬ ‫ش��ده از سوی سازمان تامین اجتماعی‪ ،‬یک میلیون‬ ‫و ‪ ۱۷۷‬هزار و ‪ ۲۷۳‬کارگر در س��ال ‪ ۱۳۹۶‬تسهیالت‬ ‫رفاهی دریافت کردند که این رقم س��ال گذش��ته به‬ ‫‪ ۳۰۸‬هزار و ‪ ۷۰۲‬کارگر رس��ید‪ .‬فصل هشتم قانون‬ ‫کار به خدم��ات رفاهی کارگران اش��اره دارد و ماده‬ ‫‪ ۱۴۷‬این قان��ون‪ ،‬دولت را مکل��ف می‌کند خدمات‬ ‫بهداش��تی و درمانی ب��رای کش��اورزان و کارگران‬ ‫مش��مول این قانون و خانواده‌های آنها فراهم ش��ود‪.‬‬ ‫همچنین براس��اس مواد دیگر این قان��ون‪ ،‬کارفرما‬ ‫موظ��ف اس��ت خدم��ات رفاه��ی ب��رای کارگران‬ ‫فراه��م کن��د‪ .‬بر ای��ن اس��اس بیمه ک��ردن کارگر‪،‬‬ ‫تامین خانه‌های ش��خصی مناس��ب‪ ،‬تامین وسایل‬ ‫نقلیه مناس��ب‪ ،‬تامی��ن ‪ ۳‬نوبت غ��ذای کارگران در‬ ‫کارگاه‌های موقت‪ ،‬ایجاد محل مناس��ب ورزش��ی و‬ ‫حمام و س��رویس‌های بهداش��تی از جمله خدمات‬ ‫رفاهی اس��ت که باید ارائه ش��ود‪ .‬مقایس��ه‌ها نشان‬ ‫می‌دهد که س��ال ‪ ۱۳۹۷‬در خوزس��تان ‪ ۱۲۳‬هزار‬ ‫و ‪ ۹۵۱‬کارگر تس��هیالت رفاه��ی دریافت کردند که‬ ‫باالترین رقم در بین دیگر استان‌هاس��ت و کمترین‬ ‫رقم مربوط به اس��تان چهارمح��ال و بختیاری با ‪۹۳‬‬ ‫کارگر است‪ .‬در پایتخت که به باور بسیاری‪ ،‬کارگران‬ ‫در آن به لحاظ شغلی و رفاهی وضعیت بهتری دارند‬ ‫سال گذشته ‪ ۳‬هزار و ‪ ۲۰۰‬کارگر‪ ،‬تسهیالت رفاهی‬ ‫دریافت کردند‪.‬‬ ‫شکوری‪ ،‬نماینده‬ ‫تام‌االختیار خانه معدن‬ ‫ایران در اتاق بازرگانی‬ ‫بهرام ش��کوری‪ ،‬به‌عن��وان نماین��ده تام‌االختیار‬ ‫خانه معدن ایران در ات��اق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن‬ ‫وکشاورزی ایران معرفی شد‪ .‬در جلسه هیات مدیره‬ ‫خان��ه معدن ایران که در محل خان��ه معدن ایران با‬ ‫حض��ور اعضای هیات مدیره تش��کیل ش��د‪ ،‬ضمن‬ ‫بررس��ی م��وارد گوناگون‪ ،‬تصویب ش��د ک��ه بهرام‬ ‫شکوری‪ ،‬عضو هیات مدیره خانه معدن ایران دوباره‬ ‫به عنوان نماین��ده تام‌االختیار در هیات نمایندگان‬ ‫ات��اق بازرگانی صنای��ع‪ ،‬معادن و کش��اورزی ایران‬ ‫انتخاب شود‪.‬‬ ‫ضیافت افطار در ندامتگاه‬ ‫زنان ورامین‬ ‫ضیافت افطار ویژه کارکنان‪ ،‬سربازان و مددجویان‬ ‫ندامتگاه زنان قرچک ورامین‪ ،‬از س��وی خانه معدن‬ ‫ایران برگزار ش��د‪ .‬محمدرضا بهرامن به نمایندگی از‬ ‫خیری��ن حاضر در ندامتگاه گف��ت‪ :‬در آنچه با لطف‬ ‫و خواس��ت درگاه احدیت‪ ،‬مش��مول دارایی و برکت‬ ‫در زندگی افراد جامعه می‌ش��ود‪ ،‬حق مستمندان و‬ ‫نیازمندان محفوظ است که با دستگیری از آنها تنها‬ ‫به وظیفه ش��رعی خویش عمل کرده‌ایم و هیچ منت‬ ‫و ا چشمداش��تی در آن پذیرفتنی نیست‪ .‬مصطفی‬ ‫محبی‪ ،‬مدیرکل زندان‌های اس��تان در سخنانی‪ ،‬به‬ ‫نقش سازنده خیرین در تمام فعالیت‌های زندان‌بانی‬ ‫اعم از آزادس��ازی مددجویان‪ ،‬رسیدگی به وضعیت‬ ‫معیشت خانواده آنها و حمایت‌های عاطفی و سوابق‬ ‫امور خیریه خانه معدن ایران در زندان‌های اس��تان‪،‬‬ ‫اش��اره کرد و گفت‪ :‬با تعامالت شورای حل اختالف‬ ‫اس��تان و تالش مددکاران در سال گذشته‪ ،‬شاهد ‪۲‬‬ ‫مرحله آزادس��ازی مددجوی��ان زن در این ندامتگاه‬ ‫بودیم‪ .‬عباسعلی دریانی‪ ،‬رئیس شورای حل اختالف‬ ‫اس��تان تهران نیز از حضور خیری��ن و عملکرد آنها‬ ‫ابراز خرسندی کرد و افزود‪ :‬امیدواریم با انگیزه جلب‬ ‫رضایت الهی و روحیه واالی این خیرین‪ ،‬شاهد رشد‬ ‫روزافزون شعار بنی آدم اعضای یک پیکرند باشیم‪.‬‬ ‫فتح‌اهلل طیبی‬ ‫مشاور تقی‌زاده شد‬ ‫بر اساس حکمی از سوی‬ ‫ناصر تق��ی‌زاده‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫ش��رکت معدن��ی و صنعتی‬ ‫گل‌گه��ر‪ ،‬فت��ح‌اهلل طیب��ی‬ ‫ب��ه عن��وان مش��اور عال��ی‬ ‫مدیرعام��ل منصوب ش��د‪.‬‬ ‫طیب��ی‪ ،‬پیش از این مش��اور اس��تاندار و مدیرعامل‬ ‫س��ازمان همیاری شهرداری‌های استان تهران بود و‬ ‫در کارنامه مدیریتی وی پست‌های مختلفی از جمله‬ ‫مدیرعامل��ی مجموعه‌ه��ای فوالد اکس��ین‪ ،‬فوالد‬ ‫آذربایجان و گل‌گهر سیرجان به چشم می‌خورد‪.‬‬
‫نشست مشترک معاون امور صنایع با سندیکای صنعت آلومینیوم‬ ‫صنایع‌معدنی غیرفلزی‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 21‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 5‬رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 11‬مه ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره‪161‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫ششمین نمایشگاه‬ ‫بین‌المللی ساختمان‬ ‫بغداد برگزار می‌شود‬ ‫معاون امور صنایع در نشس��ت مش��ترک با س��ندیکای‬ ‫صنعت آلومینیوم اعالم کرد‪ :‬رفع ممنوعیت واردات شمش‬ ‫حاص��ل از ذوب قراضه ب��ا توجه به ایج��اد ارزش افزوده و‬ ‫توسعه صادرات محصوالت آلومینیومی در دستورکار وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫به گزارش شاتا‪ ،‬در این نشست‪ ،‬اعضای سندیکای صنعت‬ ‫آلومینیوم با تش��ریح مش��کالت و چالش‌ه��ای این صنعت‬ ‫خواستار اندیش��یدن تمهیداتی برای تسریع در تامین مواد‬ ‫اولیه موردنیاز این صنعت و تسهیل در مشکالت ارزی شدند‪.‬‬ ‫تسهیل ورود مواد اولیه به کشور‬ ‫فرش��اد مقیم��ی در نشس��ت ب��ا س��ندیکای‬ ‫آلومینی��وم‪ ،‬تامین مواد اولی��ه موردنیاز صنایع‬ ‫را یک��ی از مهم‌ترین اولویت‌های وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت برش��مرد و گف��ت‪ :‬تامین مواد‬ ‫اولی��ه عالوه ب��ر حف��ظ و صیان��ت از تولید در‬ ‫ایج��اد ارزش‌افزوده و حفظ اش��تغال موثر بوده‬ ‫و م��ا با جدیت بر رفع مش��کالت واحده��ای صنعتی در‬ ‫ای��ن حوزه تمرک��ز کرده‌ایم‪ .‬معاون وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت با اش��اره به ممنوعیت واردات ش��مش حاصل‬ ‫از ذوب قراض��ه و نق��ش ای��ن م��واد اولی��ه در‬ ‫افزای��ش تولید صنایع وابس��ته ب��ه آلومینیوم و‬ ‫کاهش نرخ تمام ش��ده محصوالت آلومینیومی‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬تولید آلومینیوم در کشور در‬ ‫ش��رایط خاصی قرار دارد و تس��هیل ورود مواد‬ ‫اولیه موردنیاز این صنعت به ش��کل ش��بکه‌ای‬ ‫روی س��ایر صنایع وابس��ته به صنع��ت آلومینیوم به‌ویژه‬ ‫صنای��ع لوازم خانگ��ی و خودرو بس��یار تاثیرگذار خواهد‬ ‫ب��ود‪ .‬مقیمی اظهارامیدواری کرد ک��ه با هماهنگی وزیر‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت تامین م��واد اولیه موردنیاز این‬ ‫صنعت تس��هیل و ش��رایط برای توس��عه این صنعت در‬ ‫شرایط کنونی با اتخاذ تدابیر مناسب فراهم شود‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت‪ ،‬در این نشس��ت پیرامون راهکارهایی به‬ ‫منظ��ور رفع مش��کالت عرضه ناکافی ش��مش آلومینیوم‬ ‫در ب��ورس فل��زات و س��اماندهی وضعیت س��همیه مواد‬ ‫اولیه واحدهای تولیدی درج ش��ده در س��امانه بهین‌یاب‬ ‫با محوریت تش��کل‌های مرتبط تصمیم‌ه��ای الزم گرفته‬ ‫شد‪.‬‬ ‫انواع بلوک‌های ساختمانی و کاربرد آنها‬ ‫شش��مین نمایش��گاه تخصص��ی بین‌الملل��ی‬ ‫صنع��ت س��اختمان و صنای��ع وابس��ته بغ��داد‬ ‫(‪ ۲۱ )۲۰۱۹ IRAQ BUILD‬ت��ا ‪ ۲۴‬خرداد‬ ‫‪ ۹۸‬برگزار می‌شود‪.‬‬ ‫به گزارش سازه نیوز‪ ،‬این رویداد تنها نمایشگاه‬ ‫تخصصی صنعت ساختمان در کشور عراق است‬ ‫و با توجه به سرمایه‌گذاری ‪ ۲۰۰‬میلیارد دالری‬ ‫دولت عراق برای بازس��ازی این کش��ور‪ ،‬فرصت‬ ‫مناس��بی برای فعاالن بخش صنعت س��اختمان‬ ‫برای ورود به بازار صنعت س��اختمان این کشور‬ ‫به‌شمار می‌رود‪.‬‬ ‫گروه‌های کاالی��ی این نمایش��گاه عبارتند از‬ ‫صنایع ساختمان‌سازی‪ ،‬صنایع برق‪ ،‬نورپردازی‪،‬‬ ‫گرمایش‪ ،‬تهویه‌ مطبوع‪ ،‬صنایع تولیدات فلزی و‬ ‫فوالد‪ ،‬صنایع آلومینی��وم‪ ،‬محصوالت و فناوری‬ ‫شیش��ه و شیش��ه‌های دوجداره صنای��ع بتن و‬ ‫مصال��ح س��اختمانی‪ ،‬صنای��ع مکانی��ک‪ ،‬برق و‬ ‫لوله‌کش��ی‪ ،‬صنایع چوبی‪ ،‬ماشین‌آالت سنگین‪،‬‬ ‫سنگ‪ ،‬کاشی و سرامیک‪ ،‬موکت و کف‌پوش‪ ،‬در‬ ‫و پنجره‪ ،‬آسانسور و شیرآالت‪.‬‬ ‫شیوه‌نامه جدید گمرک برای‬ ‫جلوگیری از رسوب کاال‬ ‫گمرک ایران در بخش��نامه‌ای موضوع «اجازه‬ ‫ترخی��ص قطع��ی کاالهایی که ب��ا گواهی بانک‬ ‫عام��ل ارز آنها تامین ش��ده و مش��کل مالکیت‬ ‫ن��دارد» را در قال��ب ش��یوه‌نامه جدی��د ب��رای‬ ‫جلوگیری از رسوب کاال ابالغ کرد‪.‬‬ ‫به گ��زارش مهر‪ ،‬مه��رداد جم��ال ارونقی در‬ ‫بخش��نامه‌ای خطاب به ناظ��ران‪ ،‬مدیران کل و‬ ‫مدی��ران حوزه‌های نظارت و گم��رکات اجرایی‬ ‫ش��یوه‌نامه جدی��د گم��رک ای��ران در زمین��ه‬ ‫جلوگیری از رسوب کاال در گمرک را با موضوع‬ ‫«اج��ازه ترخیص قطع��ی کاالهایی که با گواهی‬ ‫بانک عامل ارز آنها تامین شده و مشکل مالکیت‬ ‫ندارد» را ابالغ کرد‪.‬‬ ‫در این بخش��نامه آمده اس��ت‪ :‬ب��ا عنایت به‬ ‫پیش��نهاد‌های ارائه ش��ده از س��وی وزارت امور‬ ‫اقتص��ادی و دارای��ی در زمینه وضعیت رس��وب‬ ‫کاال در بندرهای کشور در نامه شماره ‪ ۱۸۴۲‬در‬ ‫تاریخ ‪۱۷‬فروردین ‪۱۳۹۸‬که مراتب به استحضار‬ ‫ریاس��ت جمهوری ب��ا عنوان وزی��ر محترم امور‬ ‫اقتص��ادی و دارایی به‌منظور اقدام‪ ،‬ابالغ ش��ده‬ ‫اس��ت و همچنین نامه ش��ماره ‪ ۹۶۱۱‬در تاریخ‬ ‫‪ ۲۷‬فروردی��ن ‪ ۱۳۹۸‬مش��اور محت��رم وزی��ر و‬ ‫مدی��رکل دفتر وزارت��ی وزارت ام��ور اقتصادی‬ ‫و دارایی مبنی بر دس��تور اقدام بر اس��اس مفاد‬ ‫نام��ه ‪ ۵۲۹۰‬در تاری��خ ‪۲۴‬فروردی��ن ‪‬۱۳۹۸‬به‬ ‫موجب این بخش��نامه‪ ،‬بند ‪ ۳‬پیشنهادهای ارائه‬ ‫ش��ده مبنی بر «اجازه ترخیص قطعی کاالهایی‬ ‫که با گواهی بانک عامل‪ ،‬ارز آنها تامین ش��ده و‬ ‫مش��کل مالکیت ندارند‪ ».‬به منظور اقدام‪ ،‬ابالغ‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫بدیهی اس��ت‪ ،‬ارائه نظر بان��ک عامل مبنی بر‬ ‫عنوان موضوع یادشده و همچنین احراز مالکیت‬ ‫کاال از س��وی گم��رک اجرایی الزام��ی و دارای‬ ‫اهمیت است‪ .‬مسئولیت حسن اجرای بخشنامه‬ ‫یادش��ده برعهده باالترین مقام اجرایی گمرکات‬ ‫است‪.‬‬ ‫دریافت گواهی‬ ‫تحقیق و توسعه ازسوی‬ ‫سیمان سفید استهبان‬ ‫سرپرس��ت س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫اس��تان ف��ارس در حکم��ی ب��ا درنظ��ر گرفتن‬ ‫تجهیزات و امکانات تخصصی و نیروی متخصص‬ ‫کارخانه سیمان س��فید استهبان مجوز تاسیس‬ ‫واح��د تحقیق و توس��عه این ش��رکت را صادر‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫به گ��زارش روابط عمومی ش��رکت س��یمان‬ ‫س��فید اس��تهبان‪ ،‬در این حکم آمده است؛ نظر‬ ‫به اینکه بنگاه تولیدی ش��رکت س��یمان سفید‬ ‫اس��تهبان دارای پروان��ه بهره‌ب��رداری ‪ ۳۵۰۵‬از‬ ‫نظر تشکیالت س��ازمانی امکانات آزمایشگاهی‪،‬‬ ‫تجهیزات تخصصی و نیروی انس��انی متخصص‪،‬‬ ‫از توانمن��دی الزم ب��رای انج��ام فعالیت‌ه��ای‬ ‫پژوهش‌ه��ای توس��عه‌ای و کارب��ردی برخوردار‬ ‫اس��ت‪ ،‬بر اس��اس ضوابط ایجاد واحد تحقیق و‬ ‫توسعه‪ ،‬این گواهی به آن بنگاه اعطا می‌شود‪.‬‬ ‫گروه معدن‪:‬‬ ‫ب��رآورد هزینه‌ه��ای ی��ک عملی��ات و پروژه‬ ‫س��اختمانی از دغدغه‌های��ی اس��ت ک��ه ه��ر‬ ‫کارفرمایی عالقه‌مند اس��ت قبل از شروع پروژه‪،‬‬ ‫تخمین درستی از آن داشته باشد‪ .‬در این زمینه‬ ‫عوام��ل تعیین‌کننده هزین��ه دیوارچینی با انواع‬ ‫بلوک‌های ساختمانی مشخص شده است‪.‬‬ ‫بلوک‌ه��ای س��اختمانی باتوج��ه ب��ه‬ ‫ویژگی‌های‌شان از نرخ‌های متفاوتی برخوردارند‬ ‫ک��ه در ادامه به بررس��ی برخ��ی از این بلوک‌ها‬ ‫می‌پردازیم‪.‬‬ ‫یکی از مهم‌ترین فرآورده‌های لیکا در ایران بلوک‌های‬ ‫سبک لیکا هستند که از مخلوط سبک‌دانه‌ها با سیمان و‬ ‫آب به‌دست می‌آید‪ .‬ویژگی‌های منحصربه‌فرد این نوع‬ ‫از بلوک‌ها مانند وزن کم‪ ،‬هدایت حرارتی پایین‪ ،‬افت‬ ‫صوتی مناسب‪ ،‬مقاومت در برابر آتش‪ ،‬دوام و پایداری‬ ‫شیمیایی‪ ،‬سبب گسترش کاربرد این سنگدانه‌های‬ ‫مصنوعی در ساخت انواع بلوک‌های سبک و دیگر‬ ‫کاربردهای مربوط به صنعت ساختمان شده است‬ ‫‹ ‹بلوک هبلکس‬ ‫هبلک��س‪ ،‬نوع��ی بتن متخلخل اس��ت که در‬ ‫س��اختمان‌ها کاربرد دارد‪ .‬مقاومت فشاری باال و‬ ‫وزن پایین از مزایای هبلکس اس��ت‪ .‬لوله‌گذاری‬ ‫و سیم‌کش��ی س��اختمانی که در آن از هبلکس‬ ‫اس��تفاده ش��ده به‌راحتی انجام می‌‌ش��ود چون‬ ‫هبلکس به‌وس��یله اره برش‌خورده و میخ و پیچ‬ ‫به‌راحت��ی در آن ف��رو م��ی‌رود‪ .‬مقاومت باالی‬ ‫هبلک��س در مقابل آتش بس��یار موردتوجه قرار‬ ‫گرفته است‪ .‬عایق بسیار مناسب برای حرارت و‬ ‫صدا از ویژگی‌های هبلکس است‪ .‬به این ویژگی‪،‬‬ ‫ای��ن نکت��ه را نیز باید اضافه کرد که س��یمان و‬ ‫مالت مصرفی موردنیاز برای کشیدن یک دیوار‬ ‫با هبلک��س به ان��دازه یک‌چهارم ی��ا ‪۲۵‬درصد‬ ‫دیوارکشی با آجر است‪ .‬از ایرادهای بلوک سبک‬ ‫هبلکس باید به نداشتن استحکام و قدرت اتصال‬ ‫نامناسب به سازه اش��اره کرد‪ .‬از این‌رو هبلکس‬ ‫در دیواره��ای باربر قابل اس��تفاده نبوده و وزن‬ ‫زیادی را نیز متحمل نمی‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹بلوک‌های سیمانی‬ ‫بلوک‌های سیمانی از مخلوط کردن سیمان و‬ ‫آب با شن ریزه و ماسه و لرزاندن و متراکم کردن‬ ‫آنها ساخته می‌شود‪ .‬بلوک‌های سیمانی به شکل‬ ‫توخالی و توپر ساخته می‌شوند‪ .‬این بلوک‌ها در‬ ‫قس��مت‌های مختلف ساختمان اعم از دیوارهای‬ ‫باربر و غیرباربر و جداکننده اس��تفاده می‌شوند‪.‬‬ ‫بتن��ی که ب��ا آن بلوک را می‌س��ازیم وزن بلوک‬ ‫ما را مش��خص می‌کند‪ ،‬ب��رای نمونه بلوک‌هایی‬ ‫که با ش��ن و ماسه طبیعی و رودخانه‌ای ساخته‬ ‫می‌شوند دارای وزن معمولی ‪ ۲‬هزار کیلوگرم در‬ ‫مترمکعب است‪.‬‬ ‫‹ ‹بلوک لیکا‬ ‫بل��وک لی��کا‪ ،‬دس��ته‌ای از بلوک‌های س��بک‬ ‫سیمانی هستند که در آن به جای سنگدانه‌های‬ ‫معمولی از سنگدانه‌های سبک رسی به نام لیکا‬ ‫اس��تفاده می‌ش��ود‪ .‬واژه لیکا به معنی دانه رس‬ ‫س��بک منبسط شده است‪ .‬این دانه‌ها از انبساط‬ ‫خاک رس در کوره‌های گردان با حرارتی حدود‬ ‫‪ ۱۲۰۰‬درجه سانتیگراد به‌دست می‌آیند‪ .‬یکی از‬ ‫مهم‌ترین فرآورده‌ه��ای لیکا در ایران بلوک‌های‬ ‫س��بک لیکا هس��تند که از مخلوط سبک‌دانه‌ها‬ ‫با س��یمان و آب به‌دس��ت می‌آی��د‪ .‬ویژگی‌های‬ ‫منحصربه‌ف��رد این ن��وع از بلوک‌ه��ا مانند وزن‬ ‫کم‪ ،‬هدایت حرارتی پایین‪ ،‬افت صوتی مناسب‪،‬‬ ‫مقاومت در برابر آتش‪ ،‬دوام و پایداری شیمیایی‬ ‫س��بب گس��ترش کارب��رد ای��ن س��نگدانه‌های‬ ‫مصنوعی در س��اخت انواع بلوک‌های س��بک و‬ ‫دیگ��ر کاربردهای مربوط به صنعت س��اختمان‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹بلوک سفالی‬ ‫بلوک س��فالی‪ ،‬پرمصرف‌ترین ن��وع مصالح در‬ ‫دیواره��ای س��اختمانی متش��کل از خاک رس‬ ‫و آب اس��ت که به ش��کل قالب‌های س��وراخ‌دار‬ ‫در ابع��اد مختل��ف تولی��د می‌ش��ود‪ .‬بلوک‌های‬ ‫س��فالی همان آجرهای رس��ی هس��تند که در‬ ‫بخش‌های غیرباربر ساختمان مورداستفاده قرار‬ ‫می‌گیرند‪ .‬بلوک‌های س��فالی در انواع دیواری و‬ ‫سقفی (س��قف تیرچه بلوک) مورداستفاده قرار‬ ‫می‌گیرند‪.‬‬ ‫این بلوک‌ها در ابعاد مختلف تولید می‌ش��وند‪.‬‬ ‫سطح بلوک‌های س��فالی شیاردار است تا میزان‬ ‫چسبندگی آنها با بتن افزایش یابد‪ .‬بلوک سفالی‬ ‫در کارخانه و به وسیله دستگاه‌های مجهز تولید‬ ‫می‌ش��ود تا بلوک‌ه��ا عاری از ت��رک و دانه‌های‬ ‫آهکی باش��ند و رنگ آنها یکنواخ��ت بوده و به‬ ‫طور یکسان پخته شده باشد‪.‬‬ ‫سطح بلوک‌های س��فالی باید عاری از انحنا و‬ ‫خمیدگی باشد و لبه‌های تیز و مستقیم و بافت‬ ‫ریز و متراکمی داش��ته باشند‪ .‬عرض بلوک‌های‬ ‫س��فالی ‪ ۲۵‬سانتیمتر و وزن آنها حدود ‪ ۳‬تا ‪۱۰‬‬ ‫کیلوگرم متغیر است‪.‬‬ ‫ مزایا و معایب استفاده از بلوک‌های سفالی‪:‬‬‫مقاومت باال در برابر آتش‌سوزی‪ ،‬هزینه کمتر‬ ‫و کاربرد راحت‌تر از مزایای این بلوک‌ها اس��ت‪.‬‬ ‫امکان بروز ترک در سطح گچ‪ ،‬الیه ضخیم‌تر گچ‬ ‫و خاک برای هموار‌سازی سطح دیوار‪ ،‬سنگینی‬ ‫بلوک و زمان اجرای طوالنی‌تر از معایب استفاده‬ ‫از بلوک‌های سفالی است‪.‬‬ ‫‹ ‹آجر فشاری‬ ‫دلی��ل نامگ��ذاری این نوع آجر این اس��ت که‬ ‫در ابتدا‪ ،‬خش��ت آن با دس��ت زده می‌ش��د و با‬ ‫فش��ار دس��ت کارگران خش��ت‌زن گوش��ه‌های‬ ‫قالب به وس��یله گل پرمی‌ش��د‪ .‬این نوع آجر در‬ ‫س��فت‌کاری و زیرکاری ساختمان به کار می‌رود‬ ‫و به روش دس��تی تهیه می‌شود (آجرگری)‪ .‬این‬ ‫نوع آجر برای تمامی کارهای س��اختمانی مانند‬ ‫کرس��ی‌چینی‪ ،‬گره‌چینی‪ ،‬تاق ضربی‪ ،‬دیوارهای‬ ‫حمال و تیغه‌چینی مناسب است‪.‬‬ ‫‹ ‹عوامل تاثیرگذار بر هزینه دیوارچینی‬ ‫هزین��ه دیوارچینی به ‪ ۳‬نوع متری‪ ،‬کنترات و‬ ‫روزمزد محاسبه می‌شود که این عوامل در تعیین‬ ‫نرخ عملیات ساختمانی تاثیر‌گذار هستند‪:‬‬ ‫ محل دیوارچینی‬‫قیم��ت دیوارچین��ی و بنای��ی در ش��هرهای‬ ‫ته��ران و کرج نس��بت به ش��هرهای دیگر ایران‬ ‫نرخ انواع بلوک سیمانی‬ ‫به علت نرخ باالتر مصالح‪ ،‬حمل‌ونقل دش��وارتر‬ ‫و دس��تمزد اس��تادکاران باالتر اس��ت همچنین‬ ‫در ش��هر تهران به علت وس��عت و بزرگی شهر‬ ‫دستمزد اس��تادکاران در جنوب و شمال شهر با‬ ‫هم متفاوت است‪.‬‬ ‫ وسعت (متراژ) و پیچیدگی پروژه‬‫قیم��ت دیوارچین��ی ب��ر اس��اس مت��راژ کار‬ ‫محاس��به می‌ش��ود اما در کارهای مت��راژ پایین‬ ‫مانن��د تعمیرات و بازس��ازی خانه‌ها‪ ،‬دس��تمزد‬ ‫اس��تادکاران به ش��کل چکی (توافقی) محاسبه‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫در بناهایی که دارای معماری خاص و پیچیده‬ ‫هستند به علت زمان‌بر بودن کار و نیازمند بودن‬ ‫به ابزار و مهارت‌های تخصصی هزینه دیوارچینی‬ ‫و بنایی هم افزایش پیدا می‌کند‪.‬‬ ‫ مهارت و تجربه استادکار‬‫مه��ارت و تخصص اس��تادکاران نیز در برآورد‬ ‫هزین��ه دس��تمزد دیوارچین��ی و بنای��ی عاملی‬ ‫تعیین‌کننده اس��ت و مواردی چون پیشینه کار‪،‬‬ ‫میزان رضایت کارفرمایان قبلی‪ ،‬دقت‪ ،‬س��رعت‪،‬‬ ‫دوری یا نزدیکی به محل پروژه‪ ،‬داش��تن شاگرد‬ ‫همراه و‪ ...‬نرخ دس��تمزد اس��تادکاران را تعیین‬ ‫می‌کنند‪.‬‬ ‫ هزینه ابزار و وسایل جانبی‬‫اگر برای انج��ام عملی��ات دیوارچینی نیاز به‬ ‫داربست باشد‪ ،‬هزینه تامین آن برعهده کارفرما‬ ‫اس��ت‪ .‬ب��رای پروژه‌های کوچک اس��تادکار باید‬ ‫ابزار تخصصی دیوارچینی و بنایی چون شاقول‪،‬‬ ‫کمچ��ه‪ ،‬ماله و‪ ...‬را تهیه کند اما برای پروژه‌های‬ ‫متراژ باال هزینه ابزار و آوردن مصالح کار برعهده‬ ‫کارفرما است‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬سایت فوری کار‪ -‬سامانه جامع‬ ‫خدمات ساختمانی‬ ‫نرخ انواع سیمان و پودر سنگ‬ ‫محصول‬ ‫مشخصات‬ ‫قیمت (قالبی)‪ -‬به تومان‬ ‫توضیحات‬ ‫محصول‬ ‫مشخصات‬ ‫قیمت (قالبی)‪ -‬به تومان‬ ‫توضیحات‬ ‫بلوک لیکا ‪15‬‬ ‫‪15×20×50‬‬ ‫‪2040‬‬ ‫لیکای اصل ‪ ،‬با حمل‬ ‫پودر سنگ ‪ 25‬کیلویی‬ ‫کیسه‬ ‫‪1800‬‬ ‫بدون حمل‬ ‫بلوک لیکا ‪20‬‬ ‫‪20×20×40‬‬ ‫‪2500‬‬ ‫لیکای اصل ‪ ،‬با حمل‬ ‫پودر سنگ ‪ 15‬کیلویی‬ ‫کیسه‬ ‫‪1200‬‬ ‫بدون حمل‬ ‫بلوک طرح لیکا ‪7‬‬ ‫‪7×20×40‬‬ ‫‪560‬‬ ‫درجه‪ ،۱‬بدون حمل‬ ‫سیمان سفید ‪ 50‬کیلویی‬ ‫کیسه‬ ‫‪14000‬‬ ‫بدون حمل‬ ‫بلوک طرح لیکا ‪20‬‬ ‫‪20×20×40‬‬ ‫‪900‬‬ ‫درجه ‪ ،1‬سبک‪ ،‬بدون حمل‬ ‫سیمان سفید ‪ 40‬کیلویی‬ ‫کیسه‬ ‫‪۱۲۰۰۰‬‬ ‫بدون حمل‬ ‫بلوک طرح لیکا ‪20‬‬ ‫‪20×20×40‬‬ ‫‪660‬‬ ‫درجه‪ ،۱‬سنگین ‪ ،‬بدون حمل‬ ‫سیمان آکبند پوزوالن تهران‬ ‫کیسه‬ ‫روز‬ ‫با حمل – کامیون‬ ‫ ‬
‫تداوم روند کاهش واردات فوالد در سال ‪۹۷‬‬ ‫رئیس انجمن تولیدکنندگان ف��والد از تداوم روند کاهش‬ ‫واردات در س��ال گذش��ته در این بخش خبر داد‪ .‬به گزارش‬ ‫پای��گاه خب��ری ایمی��درو‪ ،‬بهرام س��بحانی‪ ،‬رئی��س انجمن‬ ‫تولیدکنندگان فوالد ایران در نشس��ت هم‌اندیش��ی اعضای‬ ‫انجم��ن تولیدکنندگان فوالد با رئی��س هیات عامل ایمیدرو‬ ‫گفت‪ :‬روند واردات این حوزه در س��ال ‪ ۹۷‬همچون سال‌های‬ ‫گذشته کاهشی بوده است‪.‬‬ ‫‹ ‹رشد ‪۸۴‬درصدی صادرات محصوالت فوالدی‬ ‫به گفته س��بحانی‪ ،‬در سال گذشته ‪ ۲‬میلیون و ‪ ۹۸۷‬هزار‬ ‫تن انواع محصوالت فوالدی صادر ش��ده است که نسبت به‬ ‫مدت مشابه سال ‪ ۹۶‬رشد ‪۸۴‬درصدی نشان می‌دهد‪ .‬این در‬ ‫حالی اس��ت که واردات محصوالت فوالدی در مدت یادشده‬ ‫یک میلیون و ‪ ۲۶‬هزار تن به ثبت رس��ید که حاکی از افت‬ ‫‪۵۸‬درصدی نس��بت به س��ال گذشته اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬در‬ ‫مدت یاد ش��ده‪ ،‬صادرات تیرآهن به ‪ ۲۴۴‬هزار تن رسید که‬ ‫حاکی از رشد ‪۴۵‬درصدی نسبت به سال ‪ ۹۶‬است در حالی‬ ‫که واردات ای��ن محصول ‪۴۰‬درصد کاه��ش یافته و به ‪۲۴‬‬ ‫هزار تن رس��یده اس��ت‪ .‬رئیس انجمن تولیدکنندگان فوالد‬ ‫ایران خاطرنش��ان کرد‪ :‬در سال گذشته ‪ ۱۷۲‬هزار تن ورق‬ ‫پوش��ش‌دار صادر شد که رشد ‪ ۱۸۲‬درصدی نسبت به سال‬ ‫‪ ۹۶‬نشان می‌دهد‪ .‬واردات این محصول نیز در سال گذشته‬ ‫با افت ‪۳۹‬درصدی ‪ ۲۵۳‬هزار تن ثبت شد‪.‬‬ ‫‹ ‹رشد ‪۹‬درصدی تولید محصوالت فوالدی‬ ‫س��بحانی گفت‪ :‬در س��ال ‪ ۹۷‬تولید محصوالت فوالدی با‬ ‫‪۹‬درصد رشد نسبت به سال ‪ ۹۶‬به ‪ ۲۱‬میلیون و ‪ ۵۷۲‬هزار‬ ‫تن رس��ید‪ .‬تولید آهن اسفنجی نیز با ‪۱۷‬درصد رشد نسبت‬ ‫به س��ال ‪ ۹۶‬به ‪ ۲۶‬میلیون و ‪ ۳۵۹‬هزار تن رس��ید‪ .‬به گفته‬ ‫صنایع‌معدنی فلزی‬ ‫وی‪ ،‬در مدت یادش��ده‪ ۷ ،‬میلی��ون و ‪ ۸۲۶‬هزار تن میلگرد‬ ‫تولید شد که نش��ان از رشد ‪۲۵‬درصدی نسبت به سال ‪۹۶‬‬ ‫دارد همچنین تولید فوالد میانی نیز با ‪۱۳‬درصد رشد نسبت‬ ‫به س��ال ‪ ۹۶‬به ‪ ۲۴‬میلیون و ‪ ۶۷۰‬ه��زار تن افزایش یافت‪.‬‬ ‫رئیس انجمن تولیدکنندگان فوالد در ادامه گفت‪ :‬در س��ال‬ ‫گذش��ته ‪ ۱۴‬میلیون و ‪۱۶۸‬هزار تن بیلت و بلوم تولید ش��د‬ ‫و با رش��د ‪۲۲‬درصدی نسبت به س��ال ‪ ۹۶‬همراه بود‪ .‬تولید‬ ‫اس��لب نیز ب��ا ‪۳‬درصد افزایش به ‪ ۱۰‬میلی��ون و ‪ ۵۰۲‬هزار‬ ‫تن رسید‪.‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 21‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 5‬رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 11‬مه ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره‪161‬‬ ‫یادداشت‬ ‫روابط عمومی‌ها حافظ‬ ‫منافع سازمان و مشتریان‬ ‫کارشناسان در گفت‌وگو با روزگار معدن عنوان کردند‪:‬‬ ‫رضا صفریان‬ ‫مدیر روابط عمومی فوالد هرمزگان‬ ‫تحریم دوبـاره فلزات‬ ‫ابعاد جدیدی ندارد‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه‌ای‬ ‫سارا اصغری‪:‬‬ ‫امری��کا چهارش��نبه ‪ ۱۸‬اردیبهش��ت‬ ‫‪۱۳۹۸‬تحریم‌ه��ای دوباره‌ای علیه فل��زات ایران‬ ‫ازجمل��ه مس‪ ،‬آه��ن‪ ،‬ف��والد و آلومینیوم اعمال‬ ‫کرده اس��ت تا تنگناهای صادراتی بیشتری را در‬ ‫این حوزه‌ها برای ایران ایجاد کند‪.‬‬ ‫وزارت خزان��ه‌داری امری��کا‪ ،‬دس��تور دونال��د‬ ‫ترامپ مبنی بر تحری��م بخش آهن‪ ،‬فوالد‪ ،‬مس‬ ‫و آلومینیوم ایران را ابالغ کرد‪.‬‬ ‫وزارت خزان��ه‌داری امری��کا در س��ایت خ��ود‬ ‫نوشت‪ :‬امروز‪ ،‬دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری یک‬ ‫دس��تور اجرایی جدید برای تحریم بخش آهن‪،‬‬ ‫ف��والد‪ ،‬آلومینیوم و مس را ص��ادر کرد و وزارت‬ ‫خزانه‌داری امریکا این دستور را ابالغ می‌کند‪.‬‬ ‫بناب��ر دس��تور اجرای��ی ک��ه رئیس‌جمهوری‬ ‫امری��کا صادر کرد؛ بخش فل��زات و معادن ایران‬ ‫ک��ه به گفت��ه امریکایی‌ه��ا می‌توان��د در تامین‬ ‫مالی برنامه هس��ته‌ای ایران موثر باشد‪ ،‬مشمول‬ ‫تحریم شده اس��ت‪ .‬این تحریم‌ها شامل صادرات‬ ‫آه��ن‪ ،‬آلومینی��وم‪ ،‬ف��والد و م��س اعالم ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ترامپ در این دستور به اشخاص حقیقی و همه‬ ‫کشورها هش��دار داده است که هرگونه معامله با‬ ‫ای��ران در بخش فل��زات یا اج��ازه دادن به ورود‬ ‫محصوالت این بخش به بندرهای این کش��ورها‬ ‫برای آنه��ا پیامدهای وخیم��ی ازجمله مصادره‬ ‫اموال و قرار گرفتن در فهرست تحریم‌های امریکا‬ ‫به دنبال خواهد داش��ت و ناقضان این تحریم از‬ ‫ورود به امریکا منع می‌شوند‪.‬‬ ‫ای��ن در حال��ی اس��ت ک��ه فلزات��ی همچون‬ ‫ف��والد‪ ،‬آلومینی��وم‪ ،‬مس‪ ،‬طال و زغال‌س��نگ از‬ ‫‪ ۷‬اوت (‪ ۱۶‬مرداد ‪ )۱۳۹۷‬در فهرس��ت نخس��ت‬ ‫تحریم‌ه��ای امریکا ق��رار گرفتن��د‪ .‬تحریم‌هایی‬ ‫ک��ه هرچند تنگناهایی را برای ص��ادرات فلز در‬ ‫یک سال گذش��ته به‌وجود آورد اما روند تولید و‬ ‫صادرات همچنان به روال خود ادامه داش��ت‪ .‬از‬ ‫این رو بیش��تر کارشناسان حوزه فلزات معتقدند‬ ‫تحریم‌ه��ای دوباره فلزات از س��وی امریکا ابعاد‬ ‫جدی��دی ندارد و بی��ش از آنکه موضوع جدیدی‬ ‫باشد‪ ،‬جو روانی به‌شمار می‌رود‪.‬‬ ‫‹ ‹تحریم‌ه�ای جدی�د تاثی�ری ب�ر‬ ‫صادرات ندارد‬ ‫تاثیرگ��ذاری‬ ‫درب��اره‬ ‫تحریم‌ه��ای دوب��اره فلزات‬ ‫ایران از سوی امریکا به‌ویژه‬ ‫در ح��وزه آه��ن و ف��والد‪،‬‬ ‫سیدرس��ول خلیفه سلطان‬ ‫دبیر انجمن تولیدکنندگان‬ ‫فوالد ایران در گفت‌وگ��و با روزگار معدن عنوان‬ ‫کرد‪ :‬س��ال پیش به‌طور کل��ی تحریم‌هایی را در‬ ‫حوزه فلزات اعالم کرده بودند که در تحریم‌های‬ ‫جدید به‌طور جزئی‌تر تحریم‌ها را اعالم کرده‌اند‪.‬‬ ‫خلیفه‌سلطان در ادامه با تاکید بر این موضوع که‬ ‫تحری��م تازه‌ای وجود ن��دارد‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬به نظر‬ ‫می‌رس��د ای��ن تحریم‌های دوباره امریکا بیش��تر‬ ‫فضاس��ازی روانی باش��د ت��ا اگر کش��وری با ما‬ ‫سید رسول خلیفه‌سلطان‪ :‬تحریم‌های جدید‪ ،‬ابعاد‬ ‫تازه‌ای ندارد که نگران‌کننده باشد از این رو چندان‬ ‫نمی‌تواند روی بازار صادراتی فوالد تاثیرگذار باشد‬ ‫درتعامل اس��ت را پش��یمان کند‪ ،‬وگرنه به نظر‬ ‫نمی‌رسد که تحریم‌های جدید تاثیرات بیشتری‬ ‫را به همراه داشته باشد‪ .‬وی در ادامه خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬به هر حال از س��وی ایران با برخی کشورها‬ ‫معامالت��ی انج��ام می‌‌ش��ود و ممکن اس��ت این‬ ‫معامالت از طریق نظام بانکی نباشد و ایران برای‬ ‫حل کردن این تحریم‌ها‪ ،‬به سازکارهای جدیدی‬ ‫رسیده باشد‪.‬‬ ‫دبی��ر انجم��ن تولیدکنندگان ف��والد ایران در‬ ‫ادامه تاکی��د کرد‪ :‬در کل این تحریم‌های جدید‪،‬‬ ‫ابع��اد تازه‌ای ندارد که نگران‌کننده باش��د از این‬ ‫رو چن��دان نمی‌تواند روی ب��ازار صادراتی فوالد‬ ‫تاثیرگذار باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹تحریم‌ه�ای دوب�اره آلومینی�وم امر‬ ‫جدیدی نیست‬ ‫همچنین درباره تاثیر تحریم‌های دوباره امریکا‬ ‫در حوزه فلزات به‌ویژه آلومینیوم‪ ،‬آریا صادق‌نیت‬ ‫حقیق��ی‪ ،‬عض��و هیات‌مدیره س��ندیکای صنایع‬ ‫آلومینیوم ای��ران در گفت‌وگو ب��ا روزگار معدن‬ ‫اظهار کرد‪ :‬از آنجا که آلومینیوم فلزی اس��ت که‬ ‫مصرف دوگان��ه‌ای دارد و در تس��لیحات نظامی‬ ‫و هس��ته‌ای هم کارب��رد دارد‪ ،‬از همان ابتدا جزو‬ ‫فهرست تحریم‌های امریکا قرار گرفت‪.‬‬ ‫حقیقی در ادامه خاطرنشان‬ ‫ک��رد‪ :‬البت��ه ب��ا هم��ان‬ ‫اولی��ه‬ ‫تحریم‌ه��ای‬ ‫تولیدکنن��دگان در زمین��ه‬ ‫صادرات و واردات مواد اولیه‬ ‫آلومینی��وم دچار مش��کل‬ ‫شدند‪.‬‬ ‫در ای��ن مدت هم در ح��وزه آلومینیوم مجبور‬ ‫بودی��م که ارزان صادر ک��رده و گران وارد کنیم‪.‬‬ ‫وی در ادامه تاکید کرد‪ :‬در هر صورت تحریم‌های‬ ‫جدید به نظر نمی‌رسد ابعاد تازه‌تری داشته باشد‪.‬‬ ‫ممکن است حساسیت‌ها تا اندازه‌ای بیشتر شود‬ ‫و تمام مراودات زیر ذره‌بین گذاشته شود‪.‬‬ ‫عضو هیات‌مدیره سندیکای صنایع آلومینیوم‬ ‫ای��ران در ادام��ه توضی��ح داد‪ :‬ما قب��ل از برجام‬ ‫هم با وج��ود تحریم‌ها قادر به تهی��ه مواد اولیه‬ ‫نبودیم‪.‬‬ ‫از ای��ن رو تولیدکنن��دگان ش��مش در ایران‬ ‫مجب��ور به س��وآپ و تهاتر ش��دند و بخش��ی از‬ ‫آلومینیوم تولیدی را در برابر این تهاتر می‌دادند‪.‬‬ ‫حقیقی در ادامه خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬البته باید‬ ‫ببینی��م با تحریم‌های جدید تا چ��ه اندازه حلقه‬ ‫تنگ‌تر شده و قرار است جلوی چه اموری گرفته‬ ‫ش��ود اما در کل این تنگنا برای آلومینیوم وجود‬ ‫داش��ت و به نظر نمی‌رس��د تحریم‌ه��ای دوباره‬ ‫امریکا امر جدیدی به‌شمار بیاید‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬البته رقم قابل‌توجهی از صادرات‬ ‫کشور ما به مس و فوالد اختصاص دارد و ممکن‬ ‫اس��ت در زمینه این دو فلز تنگناهای بیش��تری‬ ‫وجود داش��ته باش��د چراکه در کشور این دو فلز‬ ‫ارزآوری باالتری نسبت به آلومینیوم دارند‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن آخر‪...‬‬ ‫اگرچ��ه برخی معتقدن��د تحریم‌ه��ای دوباره‬ ‫امریکا در حوزه فلزات‪ ،‬بیش��تر جنبه روانی دارد‬ ‫تا آنکه ابعاد جدیدی داش��ته باش��د اما به یقین‬ ‫نمی‌ت��وان ادعا کرد که تحریم‌های امریکا در یک‬ ‫سال گذش��ته در حوزه فلزات ایران بی‌تاثیر بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫در ادام��ه باید اذعان کرد که ص��ادرات فلزات‬ ‫ایران با این تحریم‌ها به بن‌بس��ت نخواهد رسید‬ ‫و تولیدکنن��دگان و صادرکنندگان در این حوزه‬ ‫قادر ب��ه دور زدن ای��ن تحریم‌ه��ا خواهند بود‪.‬‬ ‫یکی از مهم‌تری��ن راهکارهای صادراتی در زمان‬ ‫تحریم‌ها به یقین می‌تواند صادرات به کشورهای‬ ‫منطقه برمبنای پول کش��ور مبدأ یا مقصد باشد‪.‬‬ ‫ایجاد کنسرس��یوم‌های صادراتی نیز به نوبه خود‬ ‫می‌تواند تاثیرگذار باشد‪.‬‬ ‫مواد اولیه شمش آلومینیوم وارداتی است‬ ‫نایب‌رئیس س��ندیکای صنایع آلومینی��وم با بیان اینکه مواد‬ ‫اولیه شمش وارداتی است‪ ،‬افزود‪ :‬آلومینیوم ازجمله فلزات مورد‬ ‫تحریم اس��ت زیرا جزو محصوالت استراتژیک به شمار می‌رود‬ ‫ک��ه مص��ارف نظامی هم دارد‪ .‬این امر باعث ش��ده برای تامین‬ ‫مواد اولیه دچار مش��کل شوند و تولیدکنندگان برای خرید آن‬ ‫باید تحریم‌ها را دور بزنند که این امر باعث افزایش نرخ خواهد‬ ‫ش��د ام��ا به هر حال تحریم‌ها را دور می‌زنی��م‪ .‬به گزارش ایلنا‪،‬‬ ‫حسن آوازی‪ ،‬با بیان اینکه ‪۷۰‬درصد از تولیدات شمش باید در‬ ‫کشور مورداستفاده قرار گیرد‪ ،‬گفت‪ :‬با توجه به ساخت‌وسازها‬ ‫و بستری که سیل اخیر به وجود آورده؛ شرکت‌های پایین‌دستی‬ ‫مانند تولیدکنندگان در و پنجره‪ ،‬قطعه‌سازان و‪ ...‬دچار مشکل‬ ‫ش��ده و مجبورند نیاز خود را از منابع دیگری مانند رانت و بازار‬ ‫آزاد تامین کنند‪ .‬وی نیاز س��االنه کشور به شمش آلومینیوم را‬ ‫‪ ۳۶۰‬هزار تن عنوان کرد و گفت‪ :‬متاس��فانه ش��رکت آلومینیوم‬ ‫المهدی‪ ،‬به اندازه کافی شمش در بازار توزیع نمی‌کند و این امر‬ ‫باعث کس��ری شدید ش��مش در کشور شده است‪ .‬آوازی افزود‪:‬‬ ‫درحال‌حاضر شرکت ایرالکو ساالنه حدود ‪ ۱۲۵‬تا ‪ ۱۳۰‬هزار تن‬ ‫شمش و شرکت المهدی ماهانه ‪ ۴‬هزار تن یعنی ساالنه حدود‬ ‫‪ ۵۰‬هزار تن تولید دارد‪ .‬نایب‌رئیس سندیکای صنایع آلومینیوم‬ ‫ایران‪ ،‬با اشاره به ابهام در منابع تامین‌کننده آلومینیوم در بازار‬ ‫آزاد گفت‪ :‬برخی از ش��رکت‌ها ک��ه پروانه بهره‌برداری تولیدات‬ ‫آلومینیوم داش��ته و فعالیت نمی‌کنند‪ ،‬از طریق بورس اقدام به‬ ‫خرید شمش کرده و آن را در بازار آزاد به فروش می‌رسانند‪.‬‬ ‫آوازی با بیان اینکه مواد اولیه ش��مش وارداتی اس��ت‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫آلومینیوم ازجمله فلزات مورد تحریم است زیرا جزو محصوالت‬ ‫اس��تراتژیک به ش��مار می‌رود که مصارف نظامی هم دارد‪ .‬این‬ ‫امر باعث ش��ده برای تامین مواد اولیه دچار مش��کل ش��وند و‬ ‫تولیدکنندگان برای خرید آن باید تحریم‌ها را دور بزنند که این‬ ‫امر باعث افزایش نرخ خواهد شد اما به هر حال تحریم‌ها را دور‬ ‫می‌زنیم‪ .‬وی با اشاره به افزایش صادرات شمش آلومینیوم گفت‪:‬‬ ‫ب��ا توجه به اینکه دولت اعالم کرده تولیدکنندگان می‌توانند با‬ ‫تبادل کاال نیاز خود را از کشورهای دیگر تامین کنند؛ بنابراین‬ ‫ش��رکت‌هایی مانند ایرالکو بخشی از تولید خود را از این طریق‬ ‫ص��ادر می‌کنند تا نیازه��ای خود را تامین کنن��د‪ .‬نایب‌رئیس‬ ‫س��ندیکای صنایع آلومینیوم ایران‪ ،‬از بورس کاال خواس��ت تا با‬ ‫صنایع پایین‌دس��تی همکاری بیشتری داشته و توان نقدینگی‬ ‫خری��داران را درنظر بگیرد تا این ش��رکت‌ها بتوانند خرید جزء‬ ‫خود را از بورس تامین کنند‪ .‬آوازی همچنین از دولت خواست‬ ‫ع�لاوه بر تخصیص ارز به صنایع باالدس��تی برای واردات مواد‬ ‫اولیه بر خریدان بازار آلومینیوم نیز نظارت بیشتری داشته باشد‪.‬‬ ‫رشد ‪۴۸‬درصدی فروش فوالد مبارکه در سال تحریم‬ ‫مدیرعامل فوالد مبارکه گف��ت‪ :‬فروش ریالی فوالد مبارکه‬ ‫در س��ال ‪ ۹۷‬به ‪ ۲۳‬ه��زار و ‪ ۴۱۰‬میلیارد تومان رس��ید که‬ ‫‪۴۸‬درصد نس��بت به س��ال گذش��ته باالتر اس��ت‪ .‬به گزارش‬ ‫فارس‪ ،‬حمیدرضا عظیمیان با اش��اره به رش��د تولید و فروش‬ ‫این ش��رکت در س��ال ‪ ۹۷‬اظهار کرد‪ :‬در سال ‪ ۹۷‬و بر اساس‬ ‫گزارش‌های رسمی شرکت‪ ،‬بیش از ‪۶‬میلیون و ‪ ۷۸۸‬هزار تن‬ ‫محصول در فوالد مبارکه تولید شده که این شرکت‪۶ ،‬میلیون‬ ‫و ‪ ۷۱۵‬ه��زار تن از تولی��دات خ��ود را در بازارهای داخلی و‬ ‫خارجی به فروش رسانده است‪ .‬مدیرعامل فوالد مبارکه ادامه‬ ‫داد‪ :‬بر این اس��اس‪ ،‬میزان فروش ریالی فوالد مبارکه در سال‬ ‫‪ ۹۷‬به ‪ ۲۳‬ه��زار و ‪ ۴۱۰‬میلیارد تومان رس��ید که ‪۴۸‬درصد‬ ‫نسبت به سال گذشته باالتر است‪ .‬عظیمیان تصریح کرد‪ :‬ورق‬ ‫گرم‪ ،‬بیشترین سهم را در تولید و فروش شرکت داشته است‬ ‫و س��هم آن به ‪۶۶‬درصد از کل فروش می‌رس��د و تولید این‬ ‫محصول در سال ‪ ۹۷‬نسبت به سال ‪ ۹۶‬بیش از ‪۸‬درصد رشد‬ ‫را نش��ان می‌دهد‪ .‬وی در ادامه خاطرنشان کرد‪ :‬فوالد مبارکه‬ ‫به عنوان مولود انقالب اسالمی درحال‌حاضر با ‪ ۱۰.۲‬میلیون‬ ‫تن تولید‪۵۰ ،‬درصد تولید کش��ور را در اختیار دارد و زنجیره‬ ‫تولید این ش��رکت از باالدس��ت تا پایین‌دست صنعت فوالد‬ ‫گسترده است‪ .‬عظیمیان در پایان یادآور شد که درحال‌حاضر‬ ‫بیش از یک‌درصد جی‌دی‌پی کش��ور و ‪ ۵‬درصد از جی‌دی‌پی‬ ‫صنعت از آن فوالد مبارکه است و این شرکت با پرداخت هزار‬ ‫و ‪ ۵۰۰‬میلیارد تومان مالیات‪ ،‬در رتبه نخس��ت ش��رکت‌های‬ ‫تولیدی و رتبه دوم شرکت‌های بورسی قرار دارد‪.‬‬ ‫ارتباطات یکی از بنیادی‌ترین دانش‌ها و مهم‌ترین‬ ‫عوامل پیشرفت انسان امروزی و زیربنای سایر علوم‬ ‫قرن حاضر اس��ت که درون و برون س��ازمان را به هم‬ ‫پیون��د می‌ده��د‪ .‬روابط عمومی ه��دف و چگونگی‬ ‫اجرای برنامه‌ها را ترسیم کرده‪ ،‬پس الزم است مدیر‬ ‫و کارکنان به وی اعتماد داش��ته و س��عی در تعامل‬ ‫با این بخش موثر س��ازمان داش��ته باشد‪ .‬با توجه به‬ ‫اینک��ه روابط عمومی حافظ منافع س��ازمان مربوط‬ ‫و مش��تریانی اس��ت که ب��ا آن س��روکار دارند‪ ،‬باید‬ ‫ب��ه آن ب��ه قدری بها داد که ب��ه مفاهیم و ارتباطات‬ ‫دوس��ویه بپردازد‪ .‬رواب��ط عمومی‌ها در جهت بهبود‬ ‫ارتباط��ات درون‌س��ازمانی می‌توانند از ش��یوه‌های‬ ‫گوناگون اس��تفاده کنند‪ .‬نق��ش روابط عمومی‌ها در‬ ‫ارتباط درون‌س��ازمانی و بهبود آن بسیار موثر است‪.‬‬ ‫استفاده از ابزارهای اطالع‌رسانی مناسب می‌تواند در‬ ‫انتقال صحیح پیام‌ها موثر باشد و این انتقال درست‪،‬‬ ‫تاثیرگذارتر نیز اس��ت‪ .‬روابط عمومی با نظرسنجی و‬ ‫سنجش افکار عمومی درون‌سازمانی می‌تواند پیام و‬ ‫محتوای موردنیاز را تولید کند‪ .‬اگر محتوا متناس��ب‬ ‫با نیاز و کارشناس��ی ش��ده منتشر نشود بدون شک‬ ‫س��ازمان دچار مش��کل خواهد ش��د و س��ازمان در‬ ‫بی‌خبری به‌س��ر خواهد برد‪ .‬درواقع شناسایی نیازها‬ ‫و تولید پاس��خ‌ها و نش��ر آن از مجراهای مناس��ب و‬ ‫مختلف می‌تواند در بهبود ارتباطات درون س��ازمانی‬ ‫موثر باشد‪ .‬برگزاری نشست‌های گروهی با کارکنان‬ ‫و مالق��ات مدیرعام��ل‪ ،‬مدیران و معاونان به ش��کل‬ ‫خصوصی با کارکنان از اقداماتی است که در راستای‬ ‫بهبود ارتباطات درون‌سازمانی موثر خواهد بود‪ .‬یکی از‬ ‫فعالیت‌های مهم که باید روی آن تمرکز کرد انعکاس‬ ‫نظرات و پیشنهادات و حتی انتقادات کارکنان است‪.‬‬ ‫ایجاد پورتال س��ازمانی‪ ،‬ایجاد ایمیل سازمانی ویژه‬ ‫ارس��ال پیام‌های کارکنان به مدیرعامالن‪ ،‬معاونان و‬ ‫مدیران ارشد س��ازمان می‌تواند راهگشا و تاثیرگذار‬ ‫باش��د‪ .‬بدیهی اس��ت ارتباطات برون‌س��ازمانی یکی‬ ‫از مهم‌ترین اهداف یک س��ازمان اس��ت که از سوی‬ ‫روابط عمومی‌ها رقم می‌خورد‪ .‬یکی دیگر از اقدامات‬ ‫ضروری و مهم هم که باید در روابط عمومی‌ها انجام‬ ‫ش��ود شناسایی ذی‌نفعان اس��ت‪ .‬این موضوع برای‬ ‫بهب��ود ارتباط��ات برون‌س��ازمانی بس��یار بااهمیت‬ ‫اس��ت‪ .‬از طرف��ی شناس��ایی فرصت‌ه��ا و تهدیدها‬ ‫هم باید لحاظ ش��ود‪ .‬رواب��ط عمومی‌ها با انجام این‬ ‫فعالیت‌ها می‌توانند استراتژی‌های خود را در زمینه‬ ‫ارتباط��ات برون‌س��ازمانی تدوین کنن��د‪ .‬آنها هدف‬ ‫خ��ود را مش��خص کرده و در جهت رس��یدن به آن‬ ‫برنامه‌ری��زی می‌کنند‪ .‬وی افزود‪ :‬رس��الت و وظایف‬ ‫روابط عمومی‌ها در سازمان‌های مختلف فرق دارد و‬ ‫با توجه به آن‪ ،‬عملکرد متفاوتی هم دارند‪ .‬مش��تری‬ ‫رواب��ط عمومی‌ها همه بخش‌های درون س��ازمانی و‬ ‫برون‌س��ازمانی هس��تند‪ .‬روابط عمومی‌ه��ا هم باید‬ ‫ب��ه دنبال ارائه خدمات و ایج��اد ارتباط صحیح بین‬ ‫آنه��ا باش��ند و باید نتیجه این خدم��ات مورد پایش‬ ‫و نظرس��نجی ق��رار گی��رد و براس��اس نتیج��ه آن‬ ‫اقدامات بعدی برنامه‌ریزی ش��ود‪ .‬ابزارهای مختلفی‬ ‫برای مش��تری‌مداری وجود دارد که نظرس��نجی از‬ ‫مهم‌ترین آنهاس��ت که با ش��یوه‌های گوناگون قابل‬ ‫اجرا است؛ استفاده از وب‌سایت یا اپلیکیشن‪ ،‬تنظیم‬ ‫پرسشنامه و ارسال ایمیل از این موارد است‪ .‬با توجه‬ ‫به رشد س��ریع فناوری‌های ارتباطی‪ ،‬سازماندهی و‬ ‫بروزرسانی روابط عمومی‌ها انکارناپذیر است‪ .‬روابط‬ ‫عمومی‌ه��ا باید خود را با آخری��ن فناوری در حوزه‬ ‫فعالیت‌ش��ان روزآمد کنند‪ .‬نقش سازمان‌ها در درک‬ ‫این موضوع بسیار بااهمیت است‪ .‬مدیران ارشد یک‬ ‫سازمان باید درک صحیحی از وضعیت روابط عمومی‬ ‫و لزوم رشد داشته باشند که این موضوع در شرکت‬ ‫فوالد هرمزگان به‌خوبی اجرایی شده و همه مدیران‬ ‫ارش��د س��ازمان با روابط عمومی کمال همکاری را‬ ‫دارن��د‪ .‬درباره بکارگیری اف��راد در روابط عمومی‌ها‪،‬‬ ‫نباید افرادی که در این حوزه متخصص نیس��تند در‬ ‫رکن کار قرار گیرند‪ .‬هرچند در برخی موارد ش��اهد‬ ‫هستیم مدیران با سطحی‌نگری و شناخت ناکافی از‬ ‫ای��ن حرفه افراد غیرمتخصص را در این پس��ت قرار‬ ‫می‌دهن��د و نبود تخصص ضربه‌های جبران‌ناپذیری‬ ‫به ساختار روابط عمومی‌ها خواهد زد‪.‬‬
‫با تشدید جنگ تجاری امریکا و چین‬ ‫معدن بین‌الملل‬ ‫‌شنبه‬ ‫‪ 21‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 5‬رمضان ‪ 1440‬‬ ‫‪ 11‬مه ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره‪161‬‬ ‫یادداشت‬ ‫نتیجه با ایده‌آل امریکایی‌ها‬ ‫متفاوت خواهد بود‬ ‫اردشیر پشنگ‬ ‫کارشناس روابط بین‌الملل‬ ‫ترامپ در فرمانی رس��می‪ ،‬صنایع مادر و صنایع‬ ‫فل��زی ایران را تحریم کرد ام��ا اینکه این تحریم تا‬ ‫چ��ه اندازه وجاهت بین‌الملل��ی دارد و تا چه اندازه‬ ‫می‌تواند کارس��از باش��د را زمان تعیی��ن می‌کند‪.‬‬ ‫تحریم فلزات صنعتی چیزی در ادامه همان تحریم‬ ‫نفت ایران است و امریکا در اینجا نیز مسیر مشابهی‬ ‫را ط��ی خواهد کرد‪ .‬با این ح��ال‪ ،‬تحریم فلزات در‬ ‫ابت��دای راه اس��ت و البت��ه اثرگ��ذاری تحریم‌های‬ ‫نفتی را نخواهد داش��ت اما در کل مانعی بر سر راه‬ ‫معام�لات فلزی ایران خواهد ب��ود‪ .‬در همین حال‬ ‫امریکا بارها دس��ت به تحریم نظام بانکی ایران زده‬ ‫که این اتفاق‌ها تب��ادالت مالی ایران را متاثر کرده‬ ‫است‪ .‬به هر حال امریکا روشی به شدت خصم‌آلود‪،‬‬ ‫ضد صنایع زیربنایی و اقتصاد ایران در پیش گرفته‬ ‫و با توجه به اینکه این کش��ور از اقتصاد توانمندی‬ ‫برخوردار اس��ت‪ ،‬می‌توان��د در تحریم بخش فلزات‬ ‫ایران با زیر فش��ار گذاشتن سایر کش��ورها‪ ،‬آنها را‬ ‫ناگزیر به همراهی کند؛ همان روش��ی که در قبال‬ ‫پرونده نفتی ایران وج��ود دارد‪ .‬البته تحریم بخش‬ ‫فلزات ایران برای ب��ه اصطالح «جا افتادن» نیاز به‬ ‫زمان دارد‪ .‬در نهای��ت‪ ،‬نتیجه با ایده‌ال امریکایی‌ها‬ ‫متف��اوت خواه��د بود‪ .‬با این حال ام��ا ایران نیز در‬ ‫صورت اجرایی ش��دن تحریم‌ها ب��ا همه توانایی که‬ ‫در ای��ن بخش دارد‪ ،‬به آس��انی آنچه در گذش��ته‬ ‫ب��ود‪ ،‬موفق به صادرات و ف��روش محصوالت فلزی‬ ‫نخواه��د بود و هر چند روند تحریم فلزات کندتر از‬ ‫تحریم نفت خواهد بود اما در کل‪ ،‬در توان صادراتی‬ ‫ایران تاثیرگذار اس��ت و آنچه در این بین پیشنهاد‬ ‫می‌شود‪ ،‬دستیابی به یک توافق دوجانبه است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫هزینه حمل سنگ آهن‬ ‫افزایش می‌یابد‬ ‫کرد چی��ن از برخی تعهداتی که در مذاکره با امریکا داش��ته‪،‬‬ ‫عقب‌نشینی کرده و باعث شده است ترامپ تعرفه‌های بیشتری‬ ‫بر واردات کااله��ای چینی وضع کند که از روز جمعه اجرایی‬ ‫‌شد‪.‬‬ ‫دیوید ویلس��ون‪ ،‬استراتژیس��ت کاال در ش��رکت «فریپورت‬ ‫کامادیتیز» در این ب��اره گفت‪ :‬تجدید تنش‌های تجاری باعث‬ ‫دشوار شدن شرایط معامله در بازارهای فلزات شده است‪ .‬این‬ ‫مسئله حائز اهمیت اس��ت و آشکار است که نمی‌دانیم ترامپ‬ ‫چ��ه پیامی در توئیتر خواهد فرس��تاد و این مس��ئله معامالت‬ ‫فلزات را بی‌نهایت دشوار کرده است‪.‬‬ ‫ژوئ��ن (نیمه خرداد تا نیمه تیر) س��ال گذش��ته زمانی که‬ ‫تنش‌های تجاری امریکا و چین برای نخس��تین بار ظهور کرد‪،‬‬ ‫نرخ مس در بازار فلزات لندن ‪ ۲۰‬درصد در مقایس��ه با رکورد‬ ‫‪۷‬هزار و ‪ ۳۵۰‬دالر در هر تن در ژوئن سقوط کرد و به کمتر از‬ ‫‪۶‬هزار دالر در اوت رسید‪.‬‬ ‫مس در معامالت روز سه‌شنبه بازار لندن ‪ ۱.۱‬درصد کاهش‬ ‫یافت و به ‪ ۶۱۶۶‬دالر در هر تن رسید که از پایین‌ترین رکورد‬ ‫‪ ۲.۵‬ماه گذشته که روز جمعه به ثبت رسید‪ ،‬اندکی باالتر بود‪.‬‬ ‫تحریم فلزات صنعتی ایران از سوی امریکا تا چه حد تاثیرگذار است؟‬ ‫داستان همیشگی تحریم‪ ،‬این بار در قامت فلزات صنعتی‬ ‫ثمن رحیمی راد ‪:‬‬ ‫داستان همان داس��تان همیشگی است؛ تنش‬ ‫ایران و امری��کا و تالش امریکا برای افزایش آنچه‬ ‫«فش��ار حداکثری» بر ایران نام داده اس��ت‪ .‬حاال‬ ‫تحری��م بخش فلزات صنعتی مانن��د فوالد‪ ،‬آهن‪،‬‬ ‫م��س و آلومینیوم‪ ،‬جدیدترین راهکار امریکا برای‬ ‫ایجاد مانع بر س��ر راه اقتصاد ایران ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫واش��نگتن به ش��رکت‌های خارجی که با صنایع‬ ‫فلزی ایران دادوس��تد دارند‪ ۹۰ ،‬روز فرصت داده‬ ‫ت��ا به فعالیت خود در ایران پایان دهند‪ ،‬در حالی‬ ‫که بنا به گفته بی‌بی‌سی انگلیسی‪ ،‬صادرات فلزات‬ ‫از مهم‌ترین مناب��ع درآمد غیرنفتی برای ایران به‬ ‫ش��مار می‌آید و بیش از ‪۱۰‬درصد صادرات کشور‬ ‫را تش��کیل می‌دهد‪ .‬ای��ران همچنین هجدهمین‬ ‫صادرکنن��ده بزرگ فوالد در جهان اس��ت و بنابر‬ ‫داده‌های وزارت بازرگانی امریکا در س��ال گذشته‬ ‫می�لادی بیش از ‪۹‬میلیون ت��ن فوالد صادر کرده‬ ‫که این رقم نس��بت به سال پیش از آن رشد ‪۲۴‬‬ ‫درصدی داشته است‪ .‬درحال‌حاضر بیشتر از ‪۱۲۰‬‬ ‫کش��ور جهان مش��تری فوالد ایران هس��تند که‬ ‫تایلند‪ ،‬اندون��زی‪ ،‬امارات و ع��راق‪ ،‬مهم‌ترین این‬ ‫خریداران را تش��کیل می‌دهند‪ .‬با این تفاس��یر به‬ ‫نظر می‌رسد تحریم این بخش بیش از اینها برای‬ ‫امریکا زمان و هزینه داشته باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹ش�روع داس�تان از یک گفت‌وگوی‬ ‫تلویزیونی‬ ‫به گزارش روزگار معدن‪ ،‬چهارشنبه شب بود که‬ ‫عباس عراقچی‪ ،‬معاون سیاس��ی وزیر امور خارجه‬ ‫ای��ران در گفت‌وگوی تلویزیون��ی گفت که تهران‬ ‫خ��روج از برجام را در دس��تور کار قرار داده؛ این‬ ‫خروج مرحل��ه به مرحله خواهد بود و اگر س��ایر‬ ‫طرف‌های برجام به تعهدات‌شان عمل کنند تهران‬ ‫آمادگی دارد به مرحله گذش��ته برگردد‪ .‬عراقچی‬ ‫همچنین به فرصت ‪ ۶۰‬روزه ایران برای اقدام اروپا‬ ‫اش��اره کرد و گفت‪ :‬اگر در این فاصله کش��ورهای‬ ‫‪ ۴+۱‬موضوع هس��ته‌ای ایران را به شورای امنیت‬ ‫بکش��ند یا تحریم‌های گذشته برقرار شود‪ ،‬برجام‬ ‫به طور کامل از بی��ن خواهد رفت‪ .‬وی همچنین‬ ‫گفت که ایران در گام نخس��ت‪ ،‬خود را متعهد به‬ ‫میزان ذخایر حساس هسته‌ای که در برجام آورده‬ ‫ش��ده نمی‌داند و در گام بعدی درصدد غنی‌سازی‬ ‫خواهد بود‪ .‬اینها بخش��ی از گفته‌های عراقچی در‬ ‫گفت‌وگوی یادشده در چهارشنبه بود‪.‬‬ ‫همان ش��ب دولت ترامپ از تحریم‌های جدید‬ ‫ب��ر فلزات ای��ران خب��ر داد‪ .‬خبر ای��ن تصمیم را‬ ‫رس��انه‌های گوناگون امریکایی منتش��ر کردند‪ .‬از‬ ‫میان آنها ان‌بی‌س��ی‌نیوز این گونه نوش��ت‪ :‬بنابر‬ ‫فرم��ان اجرایی ترامپ تحریم‌ه��ا بر صنایع فوالد‪،‬‬ ‫آلومینیوم و مس ایران اعمال می‌شود‪ .‬این فرمان‬ ‫چند س��اعت پس از این اعالم شد که ایران اعالم‬ ‫کرد از بخش‌هایی از توافق هسته‌ای که در دوران‬ ‫ریاس��ت جمهوری اوباما به آن متعهد ش��ده بود‪،‬‬ ‫خارج می‌ش��ود‪ .‬هر چند ترامپ یک سال پیش و‬ ‫در همین روزها از این قرارداد خارج ش��ده بود اما‬ ‫انگلیس‪ ،‬فرانس��ه‪ ،‬آلمان‪ ،‬روسیه و چین همچنان‬ ‫در این قرارداد بودند‪.‬‬ ‫ان‌بی‌س��ی‌نیوز می‌افزای��د‪ :‬تحریم‌های جدید بر‬ ‫فل��زات ایران‪ ،‬آخرین اقدام دولت ترامپ برای زیر‬ ‫فشار گذاشتن تهران است تا تهران تنش کمتری‬ ‫در خاورمیانه ایجاد کند‪.‬‬ ‫ان‌بی‌سی‌نیوز همچنین به نقل از ترامپ نوشت‪:‬‬ ‫این سیاس��ت امریکاست که مانع ایران در ساخت‬ ‫سالح هسته‌ای و موشک‌های بالستیک بین‌قاره‌ای‬ ‫ش��ود و با نفوذ مخرب ایران در خاورمیانه برخورد‬ ‫کند‪.‬‬ ‫امریکا خطرناک اس��ت و در عین حال آنچه ایران‬ ‫ب��ه تازگی گفته و انجام داده‪ ،‬نگرانی ما از افزایش‬ ‫تن��ش با ایران را افزایش داده اس��ت‪ .‬تنش��ی که‬ ‫می‌تواند ما را در مس��یری قرار دهد که در نهایت‬ ‫به جنگ��ی بینجامد که عام��ل بی‌ثباتی‪ ،‬هزینه‌بر‬ ‫ب��ودن و مخالفت ب��ا منافع ملی ما اس��ت اما در‬ ‫همین حال نانس��ی پلوس��ی که از اعضای حزب‬ ‫دموکرات‪ ،‬رئیس مجلس نمایندگان امریکا و رهبر‬ ‫اکثریت حزب دموکرات در این مجلس اس��ت‪ ،‬به‬ ‫خبرنگاران گفت هر گونه اقدام نظامی امریکا علیه‬ ‫ایران نیاز به موافق��ت کنگره دارد و هم‌اکنون در‬ ‫کشور ما هیچ تمایلی به جنگ وجود ندارد‪.‬‬ ‫در همی��ن حال ام��ا دموکرات‌ه��ای حاضر در‬ ‫کنگ��ره امریکا در انتقاد به این اس��تراتژی ترامپ‬ ‫از خط��ر احتمال وقوع جنگ ب��ا ایران می‌گویند‪،‬‬ ‫در حال��ی که وقوع این جنگ هی��چ مزیتی برای‬ ‫امنی��ت ملی امری��کا ندارد‪ .‬هر چند آدام ش��یف‪،‬‬ ‫نماینده حوزه انتخابیه کالیفرنیا از حزب دموکرات‬ ‫امری��کا در مجلس نماین��دگان پیش‌تر گفته بود‪:‬‬ ‫فعالیت‌های ایران در یمن‪ ،‬سوریه و دیگر مناطق‬ ‫و لفاظی‌های ایران علیه اس��رائیل به عنوان متحد‬ ‫ع�لاوه بر موافق نبودن دموکرات‌ها با ترامپ در‬ ‫داخل ایاالت متحده‪ ،‬روس��یه در عرصه بین‌الملل‬ ‫ب��ه عنوان یک��ی از اعضای ‪ ۵+۱‬س��اعاتی پس از‬ ‫برگزاری نشست شورای امنیت ملی این کشور به‬ ‫ریاس��ت والدیمیر پوتین اقدام به انتشار بیانیه‌ای‬ ‫در محکومیت اق��دام اخیر امریکا علیه ایران کرد‪.‬‬ ‫مهر در این باره نوش��ت‪ :‬مسکو با اشاره به خروج‬ ‫س��ال گذش��ته امریکا از برجام‪ ،‬نق��ض قطعنامه‬ ‫‪ ۲۲۳۱‬ش��ورای امنی��ت و بازگرداندن تحریم‌های‬ ‫‹ ‹دموکرات‌ه�ای منتق�د ب�ه رویک�رد‬ ‫ترامپ‬ ‫‹ ‹محکومی�ت امری�کا از س�وی یکی از‬ ‫اعضای ‪۵+۱‬‬ ‫کیوان جعفری‌طهرانی‪ :‬به اعتقاد من تحریم اخیر امریکا‬ ‫بیشتر یک تهدید است و اجرایی شدن آن زمان می‌برد و‬ ‫البته بسیار سخت قابل اجراست چراکه لزوما همه کشورهای‬ ‫هدف صادرات فلزات ایران‪ ،‬حافظ منافع امریکا نیستند‬ ‫بهای جهانی سنگ آهن افزایش یافت‬ ‫به دنبال اعالم کاهش تولید شرکت معدنی‬ ‫«واله» برزیل‪ ،‬بزرگ‌ترین تولیدکننده س��نگ‬ ‫آه��ن در جه��ان‪ ،‬به��ای این م��اده معدنی به‬ ‫بیشترین میزان خود در ‪ ۵‬سال گذشته رسید‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا به نقل از فایننش��یال تایمز‪،‬‬ ‫بهای س��نگ آه��ن در پای��ان معام�لات روز‬ ‫سه‌ش��نبه با ‪ ۲.۸‬درص��د افزایش به ‪ ۹۵‬دالر و‬ ‫‪ ۸۰‬سنت در هر تن صعود کرد‪.‬‬ ‫بر اساس حکم صادر شده از سوی مقام‌های‬ ‫قضایی برزیل‪ ،‬شرکت معدنی واله باید مجموع‬ ‫تولیدات س��نگ آهن خود را به ‪ ۳۰۷‬تا ‪۳۳۲‬‬ ‫میلیون تن برساند‪.‬‬ ‫حدود ‪ ۳‬ماه پیش در پی شکس��تن سد آب‬ ‫یکی از معادن شرکت معدنی واله دست‌کم ‪۵۰‬‬ ‫نفر کشته و ‪ ۲۰۰‬نفر گم شدند‪.‬‬ ‫ب��ه دنبال ای��ن حادثه‪ ،‬دادگاه��ی در برزیل‬ ‫دستور توقف تولید بخش‌های مختلفی از این‬ ‫ض��د ایران��ی‪ ،‬ادامه تالش‌ه��ای واش��نگتن برای‬ ‫ی اقتصادی دیگر کش��ورها با‬ ‫جلوگیری از همکار ‌‬ ‫ایران را به باد انتقاد گرفت‪ .‬بر این اس��اس اجرای‬ ‫کام��ل تعهدات ای��ران در ‪ ۱۴‬گ��زارش مدیرکل‬ ‫آژانس بین‌الملل��ی انرژی اتمی م��ورد تایید قرار‬ ‫گرفته است‪ .‬با این حال این کشور منابع اقتصادی‬ ‫را که در برجام تعهد شده‪ ،‬به‌دست نیاورده است‪.‬‬ ‫وزارت خارجه روسیه همچنین با دفاع از تصمیم‬ ‫ایران برای توقف بخش��ی از تعهدات داوطلبانه‌اش‬ ‫در چارچوب برجام‪ ،‬استناد این کشور به بندهای‬ ‫‪ ۲۶‬و ‪ ۳۶‬برج��ام را قابل درک دانس��ت‪ .‬در عین‬ ‫حال از ایران خواس��ت از اقدام��ات درباره برجام‬ ‫خ��ودداری کرده و همچنان ب��ه تعهدات خود در‬ ‫این چارچوب پایبند بماند‪.‬‬ ‫‹ ‹تحریم‌های جدید را جدی نخواهیم‬ ‫گرفت‬ ‫در ایران نیز کیوان جعفری‌طهرانی‪ ،‬کارش��ناس‬ ‫ارش��د بازارهای بین‌الملل فوالد و سنگ آهن در‬ ‫گفت‌وگو با رس��انه‌های گوناگون از جمله ایس��نا‬ ‫تحریم‌ه��ای یکجانب��ه امریکا علی��ه بخش فلزات‬ ‫ایران را تکراری دانس��ت و در ای��ن باره گفت‪ :‬به‬ ‫تازگ��ی اتفاق جدی��دی در تنش امری��کا و چین‬ ‫ب��ه وجود آم��ده و امریکا برخالف تواف��ق اولیه و‬ ‫جلسه‌های پیش��ین قصد دارد بار دیگر بر واردات‬ ‫برخ��ی کااله��ای چینی عوارض وض��ع کند‪ .‬این‬ ‫موضوع باعث می‌شود که چین درباره خرید نفت‬ ‫از ایران‪ ،‬کش��ور مبدا را اعالم نکند و همچنین به‬ ‫خرید مواد معدنی از ایران همچون س��نگ آهن و‬ ‫س��نگ مس ادامه دهد؛ بنابرای��ن خطر جدی در‬ ‫زمینه تحریم‌های اعالم شده از سوی امریکا برای‬ ‫بخش فلزات ایران وجود نخواهد داشت‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن وضعی��ت صادرات ف��والد را به‬ ‫موضع‌گی��ری کش��ورهایی ک��ه بازاره��ای هدف‬ ‫صادرات فوالد ایران هس��تند‪ ،‬وابس��ته دانست و‬ ‫گفت‪ :‬مالزی از این سیاس��ت‌ها پی��روی نخواهد‬ ‫کرد اما بای��د منتظر واکنش تایلند‪ ،‬تایوان و بقیه‬ ‫کش��ورهای این منطقه که ب��ازار هدف محصول‬ ‫فوالد ایران هس��تند‪ ،‬بود‪ .‬باید منتظر ماند و دید‬ ‫این کش��ورها چگونه عمل خواهند کرد‪ .‬به اعتقاد‬ ‫من تحریم اخیر امریکا بیش��تر یک تهدید اس��ت‬ ‫و اجرای��ی ش��دن آن زمان می‌برد و البته بس��یار‬ ‫سخت قابل اجراست چراکه لزوما همه کشورهای‬ ‫هدف صادرات فلزات ایران‪ ،‬حافظان منافع امریکا‬ ‫نیستند‪.‬‬ ‫این کارش��ناس با بیان اینکه بر اس��اس نسبت‬ ‫ص��ادرات بر تولید ای��ران‪ ،‬ص��ادرات بیش از ‪۱۵‬‬ ‫میلیون تنی در اف��ق ‪ ۱۴۰۴‬محتمل خواهد بود‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬بر اس��اس نس��بت ص��ادرات بر تولید‬ ‫جهانی‪ ،‬ص��ادرات ‪ ۱۱ .۲‬میلیون ت��ن برای ایران‬ ‫ل خواهد بود‪ .‬همچنین حداکثر‬ ‫در این افق محتم ‌‬ ‫ص��ادرات به‌طور بالقوه ‪ ۱۰.۵‬میلی��ون تن برآورد‬ ‫می‌شود اما براساس چش��م‌انداز برنامه‌ریزی شده‬ ‫و ط��رح جامع فوالد‪ ،‬ایران باید ‪ ۲۰‬میلیون تن در‬ ‫افق ‪ ۲۰۲۵‬میالدی (‪ ۱۴۰۴‬خورشیدی) صادرات‬ ‫داش��ته باشد تا شاهد مازاد عرضه در داخل کشور‬ ‫نباش��یم‪ .‬البته تاثی��ر تحریم‌های جدی��د امریکا‬ ‫ب��ر تولید و صادرات فوالد ای��ران به احتمال زیاد‬ ‫ب��ر صادرات فوالد ایران تاثیرگ��ذار خواهد بود اما‬ ‫ش��رکت‌های فوالدی و تاجران به دنبال بازارهای‬ ‫جدید هس��تند و در این زمینه موفق هم خواهند‬ ‫بود؛ بنابراین تحریم‌های جدید را جدی نخواهیم‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه‌ای‪ /‬مس سرچشمه‬ ‫معرف��ی مق��ررات جدید ب��رای س��وخت پاک‌تر‬ ‫کشتی‌ها‪ ،‬به نرخ باالتر حمل سنگ آهن از کشورهای‬ ‫تولیدکننده بزرگ نظیر برزیل‪ ،‬استرالیا و اندونزی به‬ ‫چین‪ ،‬منجر خواهد شد‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬تحلیلگران‬ ‫ش��رکت وود مکن��زی پیش‌بین��ی کردند ب��ا اجرای‬ ‫مقررات س��ازمان بین‌المللی دریان��وردی (‪)IMO‬‬ ‫که کاهش س��ولفور موجود در س��وخت کشتی‌ها را‬ ‫الزامی می‌کند‪ ،‬کشتی‌هایی که به جای نفت کوره از‬ ‫سوخت‌های پاک‌تری مانند دیزل یا ‪ LNG‬استفاده‬ ‫می‌کنن��د ممکن اس��ت هزینه حمل س��نگ آهن را‬ ‫افزایش دهند و تاثیر هزینه‌ها در سفرهای طوالنی‌تر‬ ‫از برزیل به آسیا مشهودتر خواهد بود‪ .‬به این ترتیب‬ ‫به دلیل مس��افت طوالنی‌تر‪ ،‬هزینه حمل سنگ آهن‬ ‫از برزیل به چین بزرگ‌ترین افزایش را خواهد داشت‬ ‫و بی��ش از ‪ ۶‬دالر در ه��ر ت��ن (بی��ش از ‪ ۴۰‬درصد)‬ ‫باالتر می‌رود‪ .‬بر اس��اس گ��زارش پالتس‪ ،‬نرخ کرایه‬ ‫کش��تی‌های ب��زرگ از برزیل به مقص��د کینگدائوی‬ ‫چین در آوریل (نیمه فروردین تا نیمه اردیبهش��ت)‬ ‫‪ ۱۳.۰۹۸‬دالر ب��رای ه��ر تن بوده که در مقایس��ه با‬ ‫‪ ۱۱.۸۲‬دالر در مارس (نیمه اسفند تا نیمه فروردین)‪،‬‬ ‫افزایش نشان می‌دهد‪ .‬اجرای مقررات جدید ‪IMO‬‬ ‫برای اس��تفاده از سوخت‌هایی که سولفور آنها باید از‬ ‫‪ ۳.۵‬درص��د فعلی به حداکثر ‪ ۰.۵‬درصد کاهش پیدا‬ ‫کن��د‪ ،‬مصرف دیزل را افزایش خواهد داد‪ .‬تحلیلگران‬ ‫نس��بت به هزینه‌های باالتر و مشکالت موجود برای‬ ‫تامی��ن تقاضای بخش کش��تیرانی به دلیل تغییراتی‬ ‫ک��ه الزم اس��ت در زیرس��اخت پاالیش��گاهی داده‬ ‫ش��ود‪ ،‬هش��دار داده‌اند‪ .‬بازار سنگ آهن در چین که‬ ‫بزرگ‌ترین خریدار این ماده خام فوالدس��ازی است‪،‬‬ ‫قیمت‌های س��نگ آهن دریاب��رد را بر مبنای تحویل‬ ‫و عرض��ه داخلی برآورد می‌کند‪ .‬قیمت س��نگ آهن‬ ‫برای تحویل فوری به چین‪ ،‬شاخص نرخ بازار جهانی‬ ‫اس��ت یعنی هزینه حمل باالتر ب��ه تغییر قیمت‌ها و‬ ‫هزینه‌های جهانی منجر خواهد ش��د و ممکن اس��ت‬ ‫قیمت‌گ��ذاری منطقه‌ای و ش��رایط قراردادها را نیز‬ ‫متاثر کند‪ .‬بر اس��اس گ��زارش پالتس‪ ،‬تاثیر مقررات‬ ‫جدی��د ‪ IMO‬ب��ر بازاره��ای حم��ل اقیانوس��ی به‬ ‫معنای هزینه‌های باالتر برای کاالهای عمده ش��امل‬ ‫زغال‌سنگ و زغال‌سنگ حرارتی است‪.‬‬ ‫اخت�لاف تج��اری امریکا و چی��ن‪ ،‬عامل اصلی نوس��ان در‬ ‫قیمت‌ه��ای فلزات ب��وده و فعاالن‪ ،‬خود را برای اس��تمرار این‬ ‫وضعیت آماده می‌کنند‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬تغییر ناگهانی روند مذاکره تجاری امریکا‬ ‫و چی��ن‪ ،‬بازارهای مالی جهانی را در هفته جاری غافلگیر کرد‬ ‫زیرا س��رمایه‌گذاران ب��ه جای پایین گرفتن نب��رد تجاری ‪۱۰‬‬ ‫ماهه میان ‪ ۲‬غول اقتصادی جهان‪ ،‬با تشدید اختالف‌های آنها‬ ‫روبه‌رو شدند‪.‬‬ ‫ی��ک مق��ام بازرگان��ی امریکا دوش��نبه هفته ج��اری اعالم‬ ‫بازار فلزات بهم ریخت‬ ‫در نظرسنجی از شرکت‌کنندگان کنفرانسی در هفته آسیای‬ ‫ب��ازار فلزات لندن‪ ۵۷ ،‬درصد کس��انی که پاس��خ دادند انتظار‬ ‫داش��تند تنش تجاری و ریسک سیاسی‪ ،‬مس��ئله شماره یک‬ ‫تاثیرگذار بر بازارهای فلزات در سال جاری میالدی باشد‪.‬‬ ‫فو ش��یائو‪ ،‬مدی��ر اس��تراتژی بازاره��ای کاال در بانک چاینا‬ ‫اینترنشنال در این باره اظهار کرده که اختالف نظرهای بیشتر‬ ‫میان چین و امریکا در مسیر دستیابی به توافق‪ ،‬بعید نیست و‬ ‫ابهام یادش��ده ممکن است بازارهای فلزات را دچار برآشفتگی‬ ‫بیشتر کند‪.‬‬ ‫ایان راجر‪ ،‬مدیر کل شرکت بازارهای فلزات شانگهای نیز به‬ ‫رویترز گفت‪ :‬سیگنال‌های اقتصادی امیدوارکننده‌ای در چین‬ ‫از نظر تقاضا برای فلزات در ‪ ۳‬ماه نخست دیده شد‪.‬‬ ‫معدن را صادر کرد‪.‬‬ ‫همچنین شرایط نامساعد جوی در استرالیا‬ ‫که یکی از بزرگ‌ترین تولیدکننده‌ها‌ی س��نگ‬ ‫آه��ن عیار ب��اال در جه��ان به ش��مار می‌آید‪،‬‬ ‫افزایش بهای این ماده معدنی را فراهم کرد‪.‬‬ ‫برخ��ی تحلیلگ��ران اقتص��ادی‪ ،‬پیش‌بینی‬ ‫کردند نرخ س��نگ آهن ب��ه ‪ ۱۰۰‬دالر در هر‬ ‫تن افزایش یابد‪.‬‬ ‫قیمت طال باال ماند‬ ‫قیم��ت طال در معامالت روز پنجش��نبه بازار‬ ‫جهانی با تش��دید نگرانی‌ها نس��بت به اختالف‬ ‫تج��اری امریکا و چین و تاثی��ر احتمالی آن بر‬ ‫رشد اقتصاد جهان که سرمایه‌گذاران را متقاضی‬ ‫خری��د دارایی‌ه��ای مطمئن ک��رد‪ ،‬افزایش کم‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬هر اونس طال برای تحویل‬ ‫ف��وری در معامالت روز جاری بازار س��نگاپور با‬ ‫‪ ۰.۱‬درص��د افزایش‪ ،‬به ‪ ۱۲۸۱.۱۹‬دالر رس��ید‪.‬‬ ‫در ب��ازار معامالت آت��ی امریکا ه��ر اونس طال‬ ‫‪ ۰.۱‬درص��د رش��د ک��رد و ب��ه ‪ ۱۲۸۲.۱۰‬دالر‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫قیم��ت ط�لا روز چهارش��نبه پ��س از اینکه‬ ‫ب��ه باالترین حد از ‪ ۱۵‬آوریل صع��ود کرد و به‬ ‫‪ ۱۲۹۱.۳۹‬دالر رسید‪ ،‬در نهایت در پایین‌ترین‬ ‫نرخ روز بسته شد‪.‬‬ ‫به گفته دیوید سانگ‪ ،‬تحلیلگر دیلی فارکس‪،‬‬ ‫ب��ازار با وجود ریس��ک‌گریزی س��رمایه‌گذاران‪،‬‬ ‫ش��اهد فرار به سوی دارایی‌های مطمئن نیست‬ ‫و به همین دلیل نرخ طال صعود چندانی نکرده‬ ‫اس��ت‪ .‬همچنان این امید وجود دارد که توافق‬ ‫تجاری امریکا و چین حاصل شود‪.‬‬ ‫دونال��د ترام��پ‪ ،‬رئیس‌جمه��وری امریکا روز‬ ‫یکشنبه با تغییر موضع ناگهانی از اظهارات هفته‬ ‫پیش خود که در آن از پیشرفت مذاکره تجاری‬ ‫واشنگتن و پکن تمجید کرده بود درباره افزایش‬ ‫تعرفه‌ه��ا روی واردات کاالهای چینی هش��دار‬ ‫داد‪.‬‬ ‫لی��و ه��ی‪ ،‬مع��اون نخس��ت وزیر چی��ن روز‬ ‫پنجش��نبه ب��رای مذاک��ره تج��اری ب��ه امریکا‬ ‫س��فر ک��رد و اگر توافق��ی تا آن زم��ان حاصل‬ ‫نش��ود تعرفه‌ه��ای بیش��تر روی واردات‬ ‫کااله��ای چین��ی از جمعه ب��ه اجرا گذاش��ته‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫ب��ر اس��اس گ��زارش رویترز‪ ،‬نرخ ط�لا هفته‬ ‫گذش��ته پس از اینکه بانک مرک��زی امریکا بر‬ ‫خالف انتظارات ب��ازار‪ ،‬احتمال کاهش نرخ‌های‬ ‫بهره در س��ال ج��اری را منتفی اع�لام کرد‪ ،‬با‬ ‫کاهش روبه‌رو شد‪.‬‬ ‫ب��ه گفته وانگ تائ��و‪ ،‬تحلیلگر فن��ی رویترز‪،‬‬ ‫هر اونس طال ب��رای تحویل فوری اگر موفق به‬ ‫شکستن مقاومت در س��طح ‪ ۱۲۹۱‬دالر نشود‪،‬‬ ‫ممکن اس��ت ب��ه مح��دوده ‪ ۱۲۶۷‬ت��ا ‪۱۲۷۴‬‬ ‫عقب‌نشینی کند‪.‬‬ ‫در ب��ازار س��ایر فلزات ارزش��مند‪ ،‬ه��ر اونس‬ ‫نقره برای تحویل فوری ب��ا ‪ ۰.۱‬درصد کاهش‪،‬‬ ‫در ‪ ۱۴.۸۲‬دالر ایس��تاد‪ .‬هر اونس پالتین برای‬ ‫تحویل فوری ‪ ۰.۵‬درصد افزایش یافت و به ‪۸۶۱‬‬ ‫دالر رسید‪ .‬هر اونس پاالدیم برای تحویل فوری‬ ‫ب��ا ‪ ۰.۵‬درصد افزای��ش‪ ۱۳۲۳.۹۰ ،‬دالر معامله‬ ‫شد‪.‬‬
‫استاندار یزد‪ :‬بروکراسی اداری در جریان تولید و فعالیت معادن به حداقل می‌رسد‬ ‫اس��تاندار یزد با اش��اره به توجه فعاالن اقتص��ادی به ایفای‬ ‫مس��ئولیت‌های اجتماع��ی‪ ،‬دغدغه‌ه��ای زیس��ت‌محیطی و‬ ‫جهت‌دهی فرآیند ایجاد اشتغال معادن به سمت فارغ‌التحصیالن‬ ‫بومی‪ ،‬گفت‪ :‬بروکراسی اداری در جریان تولید و فعالیت معادن‬ ‫کم خواهد شد‪ .‬به گزارش ایسنا «محمدعلی طالبی» در جریان‬ ‫دی��دار با اعضای هیات مدیره خان��ه معدن و برخی فعاالن این‬ ‫حوزه که درباره هم‌اندیش��ی در حل مش��کالت و بهره‌برداری‬ ‫مناس��ب از مع��ادن ب��ا تاکید ب��ر مولفه‌های زیس��ت‌محیطی‪،‬‬ ‫مس��ئولیت اجتماعی و ثروت‌آفرینی‪ ،‬برگزار شده است‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬معادن غنی و متنوع‪ ،‬ظرفیت بس��یار خوبی برای اس��تان‬ ‫گ�روه معدن‪ :‬س��یل ‪ 5‬فروردین ‪ ۹۸‬در‬ ‫دروازه قرآن ش��یراز‪ ،‬نام ای��ن دروازه تاریخی را‬ ‫بیش از پیش مطرح کرد و اینک وجود س��نگی‬ ‫معل��ق در کنار ای��ن دروازه که هر لحظه امکان‬ ‫سقوط آن می‌رود‪ ،‬محل بحث‌های جدید شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫براس��اس آنچه برخی کارشناس��ان ب��ه ایرنا‬ ‫گفته‌اند‪ ،‬سقوط س��نگی بزرگ از باالی دروازه‬ ‫قرآن شیراز مس��ئله‌ای محتمل است که حتی‬ ‫زلزله‌ای با ریش��تر کم هم قادر است این سنگ‬ ‫‪ ۶۰‬تن��ی را از ب��االی کوه بر س��ر دروازه قرآن‬ ‫ش��یراز ف��رود آورد و فاجعه دیگ��ری را به این‬ ‫کالنشهر تحمیل کند‪.‬‬ ‫سیالب ‪ ۵‬فروردین ‪ ۹۸‬منجر به کشته شدن‬ ‫‪ ۲۱‬نفر و مصدومیت ده‌ها نفر شد‪.‬‬ ‫تنه��ا چن��د روز پ��س از این حادثه‪ ،‬انتش��ار‬ ‫تصاویری مبنی بر ناپایداری قطعه سنگ بزرگی‬ ‫در ارتفاعات مشرف بر آرامگاه خواجوی کرمانی‬ ‫و دروازه قرآن در ش��بکه‌های اجتماعی‪ ،‬موجی‬ ‫از نگرانی‌های جدی��د را در زمینه احتمال بروز‬ ‫فاجعه‌ای دیگر در این محل برانگیخت‪.‬‬ ‫تصاویر این س��نگ به س��رعت بین کاربران‬ ‫شبکه‌های اجتماعی به اش��تراک گذاشته شد‪.‬‬ ‫مس��ئوالن نیز برای رفع این مش��کل به تکاپو‬ ‫افتادند و رصد وضعیت این منطقه در دس��تور‬ ‫کار نیروهای متخصص س��ازمان‌های مختلف و‬ ‫مدیریت شهری قرار گرفت‪.‬‬ ‫جلس��ه مدیریت بح��ران اس��تانداری فارس‪،‬‬ ‫فروردی��ن ‪ ۹۸‬در ای��ن زمینه تش��کیل و اعالم‬ ‫ش��د که به س��رعت نس��بت به ایمن‌سازی این‬ ‫منطقه با رعایت همه مسائل ایمنی کاربری‌های‬ ‫پایین‌دس��ت و ایجاد محدودیت عبوری با اخذ‬ ‫مش��اور ذی‌صالح در کوتاه‌تری��ن زمان ممکن‬ ‫اق��دام ش��ود‪ .‬ب��ا توجه ب��ه وزن س��نگین این‬ ‫تخته‌سنگ و وجود سنگ‌ها و شکاف‌های دیگر‬ ‫در دل کوه مش��رف ب��ه دروازه قرآن و اینکه به‬ ‫گفته کارشناسان‪ ،‬هر نوع شوک می‌تواند عامل‬ ‫سرنگونی این تخته‌سنگ باشد‪ ،‬هرگونه کوتاهی‬ ‫و تعل��ل در رس��یدگی به وضعی��ت ناایمن این‬ ‫مح��ل‪ ،‬جدا از پیامدهای مالی و تخریب میراث‬ ‫تاریخی و فرهنگی ش��یراز می‌تواند تهدیدهای‬ ‫جانی سنگینی در پی داشته باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹وضعیت تخته‌سنگ‬ ‫ی��ک کارش��ناس و متخصص زمین‌شناس��ی‬ ‫گفت‪ :‬این سنگ‪ ،‬باالی دروازه قرآن و به شکل‬ ‫هس��تند که در شرایط امروز می‌توانند به فرآیند توسعه استان‬ ‫کم��ک کنند تا با بهره‌گیری از مج��اری قانونی‪ ،‬عالوه بر ایجاد‬ ‫اشتغال و تولید ثروت‪ ،‬در رونق اقتصادی دولت‪ ،‬تامین اعتبارات‬ ‫مورد نیاز یا جبران خس��ارت‌ها نقش‌آفرینی کنند‪ .‬وی با تاکید‬ ‫بر ل��زوم رونق روزافزون بخش معدن‪ ،‬افزود‪ :‬از اس��تان یزد به‬ ‫عنوان دومین استان معدنی کشور یاد می‌شود و همواره به این‬ ‫موض��وع افتخار می‌کنیم اما در ح��وزه فرآوری‪ ،‬خدمات و ارائه‬ ‫محصول‪ ،‬این جایگاه را نداریم‪ .‬الزم است با برنامه‌ریزی مناسب‪،‬‬ ‫این افتخارآفرین��ی در همه زمینه‌ه��ا و موضوع‌های مرتبط با‬ ‫معدن انجام ش��ود‪ .‬استاندار یزد‪ ،‬گفت‪ :‬ضروری است به سمت‬ ‫تقویت و توسعه فعالیت ش��رکت‌های جوار معدنی‪ ،‬خدماتی و‬ ‫مکم��ل حرکت کنیم و فرآیند ایجاد اش��تغال از س��وی بخش‬ ‫مع��دن نیز در بکارگیری نیروه��ای تحصیلکرده بومی متمرکز‬ ‫ش��ود‪ .‬طالبی تصریح کرد‪ :‬توجه به مس��ائل زیست‌محیطی با‬ ‫هدف ارائه پاسخ مناسب به نسل‌های آینده‪ ،‬موضوعی جدی در‬ ‫حوزه فعالیت‌های معدنی استان است که خوشبختانه گفتمان‬ ‫موث��ری از س��وی واحدهای اقتص��ادی‪ ،‬دس��تگاه‌های اجرایی‬ ‫و فع��االن این عرصه در این زمینه ایجاد ش��ده و امید اس��ت‬ ‫م��ورد توجه تمام بخش‌ه��ا قرار گیرد‪ .‬وی ادام��ه داد‪ :‬با توجه‬ ‫به مولفه‌های مس��ئولیت‌پذیری اجتماعی‪ ،‬ای��ن انتظار به طور‬ ‫طبیعی در مردم وجود دارد که اگر معدنی اس��تخراج می‌شود‬ ‫مردم و منطقه نیز از منافع آن س��ود ببرن��د که البته کارهای‬ ‫خوبی در این زمینه انجام ش��ده و این نگاه باید توس��عه یابد‪.‬‬ ‫اس��تاندار یزد تاکید کرد‪ :‬از س��وی دیگر توجه معادن به ایجاد‬ ‫زیرس��اخت‌های الزم از جمله س��اخت ج��اده و ایجاد خطوط‬ ‫انتقال آب و برق که مورد نیاز اس��تان اس��ت‪ ،‬می‌تواند به رشد‬ ‫و توس��عه منطقه‪ ،‬اس��تان و شهرستان کمک کند‪ .‬این مسئول‬ ‫افزود‪ :‬ضروری اس��ت نوع رویکرد ما در فرآیند توس��عه استان‪،‬‬ ‫نس��بت به آینده به گونه‌ای باش��د که عالوه ب��ر بهره‌مندی از‬ ‫منابع موجود‪ ،‬بتوانیم پاسخگوی نیاز نسل‌های آینده نیز باشیم‪.‬‬ ‫سایه سنگ بر «دروازه قرآن» شیراز‬ ‫‹ ‹شهرداری مجری شد‬ ‫فرماندار شیراز گفت‪ :‬از روز نخست که ناایمن‬ ‫بودن س��نگ ب��االی دروازه قرآن مطرح ش��د‪،‬‬ ‫پیگی��ر این موضوع بوده‌ایم و تثبیت و مهار این‬ ‫سنگ به شهرداری شیراز واگذار شد‪.‬‬ ‫محمدرض��ا امیری اف��زود‪ :‬مدیری��ت بحران‬ ‫استانداری فارس نیز جلسه‌ای را برای پیگیری‬ ‫وضعی��ت این س��نگ برگ��زار ک��رد و تصمیم‬ ‫گرفته ش��د با توجه به نظر کارشناس��ان برای‬ ‫تثبیت‌س��ازی وضعیت این سنگ و ایمن‌سازی‬ ‫این منطقه اقدام شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬این تخته‌سنگ در محل ورودی‬ ‫اصلی شهر شیراز و منطقه گردشگری و مشرف‬ ‫به دروازه قرآن و آرامگاه خواجوی کرمانی قرار‬ ‫دارد‪ ،‬از ای��ن رو ب��رای برداش��تن آن مطالعات‬ ‫کارشناسی و تخصصی کافی نیاز است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اقدامات اولی��ه برای تثبیت‬ ‫وضعیت این س��نگ‪ ،‬گفت‪ :‬پس از بارندگی‌های‬ ‫ش��دیدی که منجر به جاری ش��دن سیالب در‬ ‫شیراز شد‪ ،‬کارهای اولیه درباره تثبیت وضعیت‬ ‫این س��نگ انجام ش��د اما در نهایت این محل‬ ‫بای��د به طور کامل‪ ،‬ایمن‌س��ازی و از وجود این‬ ‫سنگ پاک شود‪.‬‬ ‫امکان دارد این سنگ با یک شوک به راحتی فرو بریزد‬ ‫و اگر ترسالی امسال نیز ادامه داشته باشد موجب‬ ‫فرو ریختن این قطعه سنگ بزرگ می‌شود‪ ،‬در حالی که‬ ‫شیب الیه ‪ ۱۷‬درجه به سمت جنوب غرب و مایل به‬ ‫شیب دامنه‪ ،‬این سنگ را نگه داشته است‬ ‫طاقدیس ش��مال غرب��ی قرار گرفت��ه و دره‌ای‬ ‫به‌صورت عرضی ‪ ۱۰‬درجه شمال شرق در کنار‬ ‫آن قرار دارد‪.‬‬ ‫در بل��وک غربی این دره که این س��نگ قرار‬ ‫گرفته‪ ،‬واکنش‌ها و خردشدگی ناشی از فعالیت‬ ‫گس��ل و ترک‌های م��وازی با طول‌ه��ای زیاد‬ ‫مشاهده می‌شود و بارندگی‌ها و نیروی کششی‬ ‫موجود بر عمیق‌تر ش��دن درزها تاثیر داش��ته‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی که خواس��ت نامش فاش نشود‪ ،‬مساحت‬ ‫س��طح باالیی این س��نگ را ‪ ۸.۵‬و سطح پایین‬ ‫آن را ‪ ۹.۵‬متر مربع عنوان کرد و افزود‪ :‬قسمت‬ ‫زیرین این سنگ ناهموار است اما مرکز آن روی‬ ‫ش��یب الیه کوه است و فشار ناشی از آن باعث‬ ‫ش��ده که ای��ن الیه کمی خرد ش��ود و به مرور‬ ‫زمان‌افتادگی پیدا کند‪ .‬از ضخامت الیه زیرین‬ ‫این سنگ نیز تا اندازه‌ای کاسته شده است‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬درحال‌حاضر این سنگ وضعیت‬ ‫پای��داری دارد ام��ا زلزل��ه‌ای با ریش��تر کم نیز‬ ‫می‌تواند به عاملی برای فرو ریختن این س��نگ‬ ‫تبدیل شود‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬وزن این س��نگ را دس��ت‌کم ‪ ۶۰‬تن و‬ ‫حداکثر ‪ ۶۷‬تن تخمین زد و اضافه کرد‪ :‬امکان‬ ‫دارد این س��نگ با یک ش��وک ب��ه راحتی فرو‬ ‫بریزد و اگر ترس��الی امس��ال نیز ادامه داش��ته‬ ‫باشد موجب فرو ریختن این قطعه سنگ بزرگ‬ ‫می‌ش��ود‪ ،‬در حالی که شیب الیه ‪ ۱۷‬درجه به‬ ‫س��مت جنوب غرب و مایل به شیب دامنه‪ ،‬این‬ ‫سنگ را فعال نگه داشته است‪.‬‬ ‫این متخصص زمین‌شناس��ی گفت‪ :‬سرنگون‬ ‫ش��دن این قطعه س��نگ که باالی دروازه قرآن‬ ‫قرار دارد‪ ،‬تخریب این اثر تاریخی را رقم خواهد‬ ‫زد‪ .‬درحال‌حاضر پارکی که در مجاورت آرامگاه‬ ‫خواج��وی کرمانی در دامنه کوه ق��رار دارد‪ ،‬به‬ ‫دلیل ناایمن بودن وضعیت این س��نگ تعطیل‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹راه‌حل چیست؟‬ ‫این زمین‌شناس پیشنهاد داد‪ :‬بهترین راه‌حل‬ ‫ب��رای رف��ع خطر ناش��ی از وجود این س��نگ‪،‬‬ ‫زیرسازی و پایداری آن و در نهایت خرد کردن‬ ‫این سنگ است‪.‬‬ ‫این متخص��ص عنوان کرد‪ :‬س��ایر نقاط این‬ ‫دامنه نیز باید پایدار ش��ود و بهتر اس��ت به‌طور‬ ‫پلکان��ی و با اس��تفاده از بتن مس��لح‪ ،‬تمام این‬ ‫دامنه ایمن‌سازی شود‪.‬‬ ‫معادن پیش از ورود به بحث کیفری عوارض خود را پرداخت کنند‬ ‫رئیس شورای اسالمی شهر بافق گفت‪ :‬شرکت‌های معدنی‬ ‫توجه ویژه‌ای به پرداخت بدهی خود داشته باشند‪.‬‬ ‫به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان‪ ،‬حسن محمدی‪ ،‬رئیس‬ ‫شورای اسالمی شهر بافق‪ ،‬بودجه شهرداری در سال جاری را‬ ‫‪۳۹‬میلیارد تومان بیان کرد و گفت‪ :‬امیدواریم با سیاست‌های‬ ‫شهرداری بتوانیم بودجه بیشتری جذب کنیم‪.‬‬ ‫وی همچنین بر لزوم پرداخت عوارض ‪ ۲‬درصد تاکید کرد و‬ ‫افزود‪ :‬امیدواریم شرکت‌های معدنی توجه ویژه‌ای به پرداخت‬ ‫بدهی خود داش��ته باش��ند و آن را بدهی واقعی خود بدانند‪.‬‬ ‫رئیس ش��ورای اسالمی ش��هر بافق ادامه داد‪ :‬اگر شرکت‌های‬ ‫معدنی به ویژه س��نگ آهن و فالت قاره نس��بت به پرداخت‬ ‫عوارض اقدام کنند‪ ،‬پروژه‌های شهر رونق می‌یابد‪.‬‬ ‫محمدی با قدردانی از مدیرعامل سنگ آهن و فالت مرکزی‬ ‫تصریح کرد‪ :‬معادنی که هیچ گونه اقدامی نسبت به پرداخت‬ ‫عوارض انجام نمی‌دهند پیش از ورود به بحث کیفری نسبت‬ ‫به بدهی خود اقدام کنند‪ .‬وی همچنین با اشاره به پروژه‌های‬ ‫در دس��ت اجرا در شهرس��تان گف��ت‪ :‬مهم‌تری��ن دغدغه ما‬ ‫سرمایه‌گذاری برای شهرداری است‪ .‬عملیات زیرسازی تملک‬ ‫کارگاه‌های مزاحم شهری آغاز شده و امیدواریم واگذاری آن‬ ‫نیمه دوم اردیبهش��ت آغاز ش��ود‪ .‬محمدی با بی��ان اینکه بر‬ ‫اس��اس توافق‌های کلی‌‪ ،‬زیرسازی آن شروع شده است افزود‪:‬‬ ‫این زمین‌ها ‪۲۲‬هکتار هستند که می‌توانیم آن را تا ‪۵۰‬هکتار‬ ‫افزایش دهیم‪.‬‬ ‫وی آزادس��ازی ‪۸۰‬درصد بلوار باقرآباد را از دیگر پروژه‌های‬ ‫مهم برش��مرد و تصریح کرد‪ :‬تمل��ک ‪۷۰‬درصدی پروژه حد‬ ‫فاص��ل خیابان امام علی با عنوان بلوار ش��هید طالعی از دیگر‬ ‫پروژه‌های در دست اقدام است‪.‬‬ ‫‹ ‹ایمن‌س�ازی آغاز شده‪ ،‬زمان پایان‬ ‫کار ‪ ۱۰‬روز‬ ‫مدی��ر کل فن��ی معاون��ت فن��ی و عمران��ی‬ ‫ش��هرداری ش��یراز‪ ،‬گف��ت‪ :‬ق��رارداد تثبیت و‬ ‫ایمن‌س��ازی سنگ باالی دروازه قرآن با قرارگاه‬ ‫خاتم‌االنبی��ا امض��ا ش��د و کاره��ای مقدماتی‬ ‫جابه‌جایی این سنگ در حال انجام است‪.‬‬ ‫علیرضا نث��اری افزود‪ :‬این س��نگ و محوطه‬ ‫اطراف آن نخس��ت ایمن‌س��ازی می‌ش��ود و در‬ ‫مرحله بعد با رعایت همه مسائل‪ ،‬خرد و به طور‬ ‫کلی برداشته می‌شود‪.‬‬ ‫نثاری ضمن اعالم خبر شروع عملیات اجرایی‬ ‫ایمن‌س��ازی محل دروازه قرآن از ابتدای هفته‬ ‫گذش��ته‪ ،‬گفت‪ :‬پیمان��کار این پ��روژه در حال‬ ‫س��اخت دیواره‌ای محافظ اس��ت که اگر به هر‬ ‫دلیلی تکه‌های س��نگ در این محل فروریخت‪،‬‬ ‫جلوی ورود آن به محوطه دروازه قرآن و خیابان‬ ‫گرفته شود‪.‬‬ ‫وی عن��وان ک��رد‪ :‬عملیات اجرای��ی این کار‬ ‫حداکثر تا ‪ ۱۰‬روز آینده به پایان خواهد رسید و‬ ‫محوطه دروازه قرآن از وجود این سنگ ناایمن‬ ‫پاکسازی خواهد شد‪.‬‬ ‫استان‌ها‬ ‫‌شنبه‬ ‫‪ 21‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 5‬رمضان ‪ 1440‬‬ ‫‪ 11‬مه ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره‪161‬‬ ‫خبر‬ ‫ادامه حرکت جهادی شرکت‬ ‫مس در مناطق سیل‌زده‬ ‫مدیرعامل ش��رکت مل��ی مس با اش��اره به حرکت‬ ‫جه��ادی ش��رکت مس در کمک‌رس��انی ب��ه مناطق‬ ‫س��یل‌زده کش��ور به‌ویژه اس��تان خوزس��تان که یک‬ ‫منطقه حس��اس و استراتژیک برای کشور است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ما به‌عنوان یک ش��رکت ب��زرگ صنعتی در این زمینه‬ ‫وظایف��ی در ح��وزه پش��تیبانی و تهیه اقالم اساس��ی‬ ‫داریم که باید به بهترین ش��کل انجام شود‪ .‬به گزارش‬ ‫مس‌پ��رس‪ ،‬بنی‌اس��دی‌راد افزود‪ :‬از ابتدای امس��ال با‬ ‫تعیین حجت‌االس�لام علی‌اصغر توحی��دی به‌عنوان‬ ‫نماین��ده ویژه ش��رکت مس در اس��تان خوزس��تان و‬ ‫ش��هر حمیدیه تالش کردیم کمک‌رسانی با نظارت و‬ ‫برنامه‌ریزی دقیق انجام ش��ود‪ .‬بنی‌اس��دی‌راد تصریح‬ ‫کرد‪ :‬با گذشت بیش از یک‌ماه از سیل در مناطق غربی‪،‬‬ ‫هم‌اکنون این مناطق از وضعیت بحرانی خارج ش��د ‌ه و‬ ‫وارد مرحله اسکان موقت شده‌اند که شرایط و فرهنگ‬ ‫خ��ود را دارن��د‪ .‬بای��د نیازهای این مرحله شناس��ایی‬ ‫ش��وند و بر آن اس��اس اجناس برای مردم عزیز استان‬ ‫خوزستان ارسال ش��ود‪ .‬مدیرعامل شرکت مس ادامه‬ ‫داد‪ :‬با فرارس��یدن فصل گرما و سخت‌تر شدن شرایط‬ ‫تالش خواهیم کرد نیازهایی همچون س��رویس‌های‬ ‫بهداشتی‪ ،‬دستگاه آب‌شیرین‌کن و وسایل سرمایشی‬ ‫برای این مناطق ارسال شود‪.‬‬ ‫تاکید بر استفاده مناسب‬ ‫از روان‌آب‌ها‬ ‫در سیستان و بلوچستان‬ ‫نماینده مردم زاهدان در مجلس ش��ورای اسالمی‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬بر اس��اس آماره��ای اعالمی‪ ،‬تنه��ا ‪ ۱۰‬درصد‬ ‫روان‌آب‌ه��ای اس��تان سیس��تان و بلوچس��تان در‬ ‫س��ال‌های اخیر مهار شده که میزان بسیار کمی است‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬علیم یارمحمدی افزود‪ :‬درحال‌حاضر‬ ‫حجم روان‌آب‌های موجود در س��طح اس��تان با میزان‬ ‫ذخیره آب همخوان��ی ندارد‪ .‬وی بیان کرد‪ :‬در مجلس‬ ‫شورای اس�لامی‪ ،‬بارها نمایندگان بر گنجاندن مهار و‬ ‫ذخیره‌سازی روان‌آب‌ها در سیاست‌های دولت تاکید‬ ‫کرده‌ان��د‪ .‬بی‌تردید اگ��ر بتوانیم تم��ام روان‌آب‌هایی‬ ‫که بر اثر بارندگی ش��دید یا س��یالب‌ها به استان وارد‬ ‫می‌ش��وند را مدیریت و ذخیره‌سازی کنیم‪ ،‬مشکالت‬ ‫ناشی از پدیده تنش‌های آبی در سیستان و بلوچستان‬ ‫حل خواهد ش��د‪ .‬نماینده م��ردم زاهدان با اش��اره به‬ ‫س��یالب‌های اخیر در سیس��تان و بلوچس��تان‪ ،‬بیان‬ ‫کرد‪ :‬با بهره‌گیری از ظرفیت روان‌آب‌ها و سیالب‌های‬ ‫اخی��ر‪ ،‬می‌توان بخش عمده‌ای از مش��کل بیکاری را با‬ ‫فعال‌سازی کشاورزی حل کرد و در این زمینه نیاز است‬ ‫ت��ا دولت برنامه‌ریزی الزم را انج��ام دهد‪ .‬عضو مجمع‬ ‫نمایندگان سیس��تان و بلوچستان در مجلس شورای‬ ‫اس�لامی با اش��اره به بارش‌ها و س��یالب‌های اخیر در‬ ‫سیستان و بلوچستان گفت‪ :‬بارش‌ها و سیالب مناطق‬ ‫مختلف اس��تان‪ ،‬می‌تواند آینده‌ای روش��ن در بخش‬ ‫کشاورزی این خطه پهناور را نوید دهد اما دولتمردان‬ ‫و مس��ئوالن نهاده��ای مرتبط بای��د برنامه‌ریزی الزم‬ ‫در زمین��ه بهره‌برداری و مدیری��ت از این نعمت الهی‬ ‫را انجام دهند‪ .‬عضو هیات رئیس��ه کمیس��یون عمران‬ ‫مجلس ش��ورای اسالمی با اش��اره به ورود کمیسیون‬ ‫عمران مجلس شورای اس�لامی به موضوع سیل‌های‬ ‫اخیر در سیستان و بلوچستان‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬آنچه‬ ‫ت سیل به‬ ‫درحال‌حاضر نگران‌کننده اس��ت‪ ،‬خس��ار ‌‬ ‫دام‌ها‪ ،‬منازل و محل کس��ب و کار هم استانی‌هاس��ت‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بیش��تر مردم روس��تایی با داشتن ‪ ۱۰‬تا ‪۱۵‬‬ ‫دام به روش س��نتی زندگی خ��ود را می‌گذراندند که‬ ‫متاس��فانه در بارندگی اخیر این دام‌ه��ا از بین رفتند‪.‬‬ ‫این موض��وع به مراجع مربوط به‌ویژه س��ازمان برنامه‬ ‫و بودج��ه کش��ور برای بررس��ی و اج��رای برنامه‌های‬ ‫مورد نیاز‪ ،‬انتقال داده ش��ده است‪ .‬یارمحمدی تصریح‬ ‫کرد‪ :‬در زمینه س��یل‪ ،‬هر کمیسیون وظایف خود را به‬ ‫ت در‬ ‫خوبی پیگیری می‌کند و مسائل مربوط به خسار ‌‬ ‫بخش‌های مختلف در دست بررسی است‪ .‬وی با تاکید‬ ‫بر ضرورت تس��هیل ش��رایط فعالیت بخش خصوصی‬ ‫در کش��ور‪ ،‬گفت‪ :‬در صورتی که بخش خصوصی بدون‬ ‫موان��ع فعلی‪ ،‬در تکمی��ل پروژه‌ه��ای عمرانی حضور‬ ‫داش��ته باش��د‪ ،‬دیگر دغدغه کمبود منابع و نیمه‌کاره‬ ‫رها ش��دن پروژه‌های عمرانی و مس��تهلک شدن آنها‬ ‫وجود نخواهد داشت‪ .‬عضو مجمع نمایندگان مجلس‬ ‫شورای اسالمی سیستان و بلوچستان با اشاره به سیل‬ ‫سال‌های اخیر سیس��تان و بلوچستان‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬در‬ ‫‪۲‬سال گذشته‪ ،‬شاهد سیل‌های سنگین در بخش‌هایی‬ ‫از اس��تان بوده‌ایم و خس��ارت‌هایی نیز در این مدت به‬ ‫زیرس��اخت‌ها‪ ،‬زیربناها‪ ،‬منازل مسکونی و‪ ...‬وارد آمده‬ ‫اس��ت‪ .‬مدیرعامل ش��رکت آب منطقه‌ای سیس��تان‬ ‫و بلوچس��تان نی��ز گفت‪ :‬حجم فعلی آب در س��دهای‬ ‫اس��تان نسبت به سال آبی گذش��ته‪ ،‬رشد قابل قبولی‬ ‫داشته است‪.‬‬
‫شنبه ‪ 21‬اردیبهشت ‪ 5 1398‬رمضان ‪ 11 1440‬م ‌ه ‪2019‬‬ ‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫موسسه فرهنگی و هنری روزگار وصل‬ ‫مدیر مسئول‪:‬‬ ‫ناصر بزرگمهر‬ ‫سال دوم شماره ‪161‬‬ ‫سردبیر‪ :‬محبوبه ناطق‬ ‫همکاران‪ :‬سارا اصغری‪-‬ثمن رحیمی‌‌راد‬ ‫مدیر فنی و هنری‪ :‬مهدی نجفی‬ ‫نمایندگی دفتر اروپا‪ :‬چکاوک بزرگمهر‬ ‫آدرس‪ :‬تهران‪ -‬میدان هفتم تیر‪ -‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬پالک ‪74‬‬ ‫تلفکس‪88310576-88310575:‬‬ ‫سازمان آگهی‌ها‪88722732-3:‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان‌ها‪88724211:‬‬ ‫چاپ‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.Madandaily.com‬‬ ‫‪www.instagram.com/Madandaily‬‬ ‫‪www.twitter.com/Madandaily‬‬ ‫‪www.t.me/Madandaily‬‬ ‫‪E-mail:info@madandaily.com‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫هزینه سنگین جنگ تجاری ترامپ‬ ‫برای مردم امریکا‬ ‫نتیجه یک پژوهش جدید نش��ان‬ ‫می‌دهد جنگ تج��اری دولت ترامپ‬ ‫می‌توان��د منجر به بیکاری ‪ ۲۹۲‬هزار‬ ‫نفر شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا به نقل از بیزینس‬ ‫ایس��نایدر‪ ،‬موسس��ه تکس‌فاندیشن‬ ‫که رویک��رد محافظه‌کاران��ه دارد در‬ ‫گزارش جدید خود به مسئله تهدید‬ ‫ترام��پ برای افزایش تعرفه بر واردات کاالهایی ب��ه ارزش ‪ ۲۰۰‬میلیارد دالر از‬ ‫چین واکنش نش��ان داده و پیامد آن را برای شهروندان امریکایی گران ارزیابی‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫اری��کا یورک‪ ،‬از نویس��ندگان گزارش گف��ت‪ :‬این تعرفه‌ها باع��ث افزایش بار‬ ‫مالیاتی بر دوش مصرف‌کنندگان امریکایی خواهد شد و پیامد آن به ویژه برای‬ ‫طبقه‌های درآمدی پایین و متوس��ط س��نگین‌تر خواهد بود‪ .‬تعرفه‌ها می‌توانند‬ ‫منجر به افزایش نرخ مواد اولیه مورد نیاز تولید محصوالت شود و این به معنای‬ ‫گران‌تر شدن کاالها خواهد بود‪.‬‬ ‫این موسس��ه پیش‌بینی کرده اس��ت در صورت عملی شدن تهدیدات ترامپ‬ ‫و در حال��ت خوش��بینانه‪ ،‬حجم تولیدات ناخالص داخل��ی امریکا در بلند مدت‬ ‫‪۰.۱۲‬درص��د کاهش یابد که رقمی معادل ‪ ۳۰.۴‬میلیارد دالر خواهد بود‪ .‬جنگ‬ ‫تجاری همچنین منجر به از بین رفتن ‪۹۴‬هزار و ‪ ۳۰۰‬شغل تمام وقت و کاهش‬ ‫‪۰.۳‬درصدی درآمد شهروندان امریکایی پس از کسر مالیات خواهد شد‪.‬‬ ‫در س��ناریو بدبینانه‪ ،‬جنگ تجاری منجر ب��ه کاهش ‪ ۰.۳۸‬درصدی تولیدات‬ ‫ناخالص داخلی و نابودی ‪ ۲۹۲‬هزار ش��غل تمام وقت خواهد ش��د‪ .‬ضمن آنکه‬ ‫درآمدهای پس از کسر مالیات نیز به میزان ‪۰.۹۲‬درصد کمتر خواهد شد‪.‬‬ ‫هنوز وزارت بازرگانی امریکا نسبت به اجرایی شدن تهدید ترامپ مردد است‬ ‫و آن را به روند مذاکرات و کارشناسی بیشتر موکول کرده است‪ .‬هنوز مشخص‬ ‫نیس��ت که دو طرف چگونه خواهند توانست به توافق دست یابند اما قرار است‬ ‫هیات��ی به نمایندگ��ی از چین برای برگ��زاری دور جدید مذاک��رات و دیدار با‬ ‫همتایان امریکایی خود راهی واشنگتن شوند‪.‬‬ ‫بازار جهانی زغال سنگ در ابهام‬ ‫در حال��ی ک��ه در س��ال‌های ‪ ۲۰۱۶‬و ‪ ۲۰۱۷‬می�لادی (‪ ۱۳۹۵‬و ‪۱۳۹۶‬‬ ‫خورش��یدی) یک عامل روشن و مشخصی برای افزایش نرخ زغال سنگ وجود‬ ‫داش��ت‪ ،‬س��ال گذش��ته این‌طور نبود و بازار این ماده اولیه بدون دلیل روشنی‬ ‫صعودی ش��د‪ .‬حال در ماه‌های گذش��ته نیز این روند ادامه داشته و بازار جهانی‬ ‫زغال سنگ به سطح جدیدی از پیچیدگی رسیده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایفنا به نقل از متال‌بولتن‪ ،‬سال ‪ ۲۰۱۶‬میالدی (‪ ۱۳۹۵‬خورشیدی)‬ ‫چین تصمیم گرفت با مازاد ظرفیت بازار زغال سنگ خود برخورد کند درنتیجه‬ ‫نرخ به باالی ‪ ۳۰۰‬دالر هر تن فوب استرالیا هم رسید‪ .‬سال بعد نیز توفان شدید‬ ‫کویینزلند اس��ترالیا موجب شد بازار خود را دوباره باال بکشد و به اوج نرخ سال‬ ‫‪ ۲۰۱۶‬نزدیک شود‪ .‬اگرچه سال ‪ ۲۰۱۸‬چنین رشد قیمت‌های شدیدی را شاهد‬ ‫نبوده ولی روند صعودی به طور متوسط ادامه داشته که شاید به دلیل تقاضای‬ ‫باثبات و برخی محدودیت‌های عرضه بود‪.‬‬ ‫سال گذشته میانگین نرخ زغال سنگ ‪ ۲۰۶.۶۲‬دالر هر تن فوب استرالیا بود‬ ‫که ‪ ۱۰.۳‬درصد نس��بت به سال ‪ ۲۰۱۷‬رش��د داشت‪ ،‬در حالی که متوسط نرخ‬ ‫سال ‪ ۲۰۱۶‬حدود ‪ ۱۴۲.۴۴‬دالر بود‪.‬‬ ‫میانگی��ن نرخ ‪ ۳‬ماه پایانی ‪ ۲۰۱۸‬نیز باالتر و ‪ ۲۲۰.۷۹‬دالر هر تن فوب بوده‬ ‫اس��ت ولی در ‪ ۳‬ماه نخس��ت س��ال جاری میالدی نرخ آن به دلیل ابهام‌ها در‬ ‫سیاست‌های وارداتی چین افت داشت و میانگین نرخ ‪ ۲۰۶.۳۳‬دالر هر تن فوب‬ ‫بود که ‪ ۱۰‬درصد افت ساالنه داشت‪ .‬میانگین نرخ سی‌اف‌آر چین نیز ‪۲۰۵.۲۸‬‬ ‫دالر هر تن بود که ‪۶‬درصد افت ساالنه داشت‪.‬‬ ‫اخبار کوتاه‬ ‫ به گزارش اس��تیل‌مینت‪ ،‬صادرات س��نگ آهن افریق��ای جنوبی در ‪ ۳‬ماه‬‫نخست سال جاری میالدی ‪ ۷‬درصد رشد داشته و ‪ ۱۷.۷۹‬میلیون تن ثبت شد‪.‬‬ ‫در مقایسه با مدت مشابه سال قبل نیز ‪۱۴‬درصد بهبود داشت‪ .‬از دسامبر ‪۲۰۱۸‬‬ ‫(دی ‪ )۱۳۹۷‬آس��یب به بخش��ی از خطوط ریلی موجب کاهش عرضه صادراتی‬ ‫س��نگ آهن این کشور ش��ده بود‪ .‬چین بزرگ‌ترین خریدار سنگ آهن افریقای‬ ‫جنوبی بوده و ‪ ۱۰.۴۶‬میلیون تن سنگ آهن در این ‪ ۳‬ماه خریداری کرد که ‪۶‬‬ ‫درصد نسبت به فصل گذشته رشد داشت‪.‬‬ ‫ ب��ه گزارش متال‌بولتن‪ ،‬بهای بیلت در بازار واردات جنوب ش��رق آس��یا به‬‫دلی��ل فعالیت کم بازار در ثبات اس��ت‪ .‬آخرین نرخ ‪ ۴۶۰‬ت��ا ‪ ۴۷۰‬دالر هر تن‬ ‫سی‌اف‌آر ثبت شده که ثبات داشت‪ .‬البته یک هفته قبل نرخ تا ‪ ۵‬دالر باالتر بود‬ ‫و عرضه‌کننده‌ها با مشاهده افت تقاضای ترکیه و مصر قیمت‌ها را کمی پایین‌تر‬ ‫آوردند‪ .‬در فیلیپین بیلت سی‌آی‌اس ‪ ۴۶۵‬تا ‪ ۴۷۰‬دالر هر تن سی‌اف‌آر معامله‬ ‫ش��ده و در اندونزی نیز ‪ ۴۵۷‬تا ‪ ۴۶۲‬دالر هر تن س��ی‌اف‌آر است‪ .‬درحال‌حاضر‬ ‫عرضه‌کنن��دگان بیلت ترکی��ه به دنبال ‪ ۴۶۵‬دالر هر تن س��ی‌اف‌آر برای بیلت‬ ‫صادراتی به جنوب شرق آسیا هستند‪.‬‬ ‫ به گزارش اس��تیل‌مینت‪ ،‬آمار حاکی از آن اس��ت که هند در آوریل س��ال‬‫ج��اری میالدی(نیم��ه فروردین تا نیمه مهر) ‪ ۳۹۸‬هزار ت��ن فوالد صادر کرده‬ ‫که ‪۳۳‬درصد افت ماهانه داش��ته است‪ .‬علت اصلی این کاهش نیز افت تقاضای‬ ‫ویتنامی‌ه��ا برای ورق گرم هند ب��ود‪ .‬در مجموع قیمت‌های رقابتی فوالد چین‬ ‫و س��ی‌آی‌اس موجب ش��د صادرات فوالد این کشور ماه گذش��ته کاهش یابد‪.‬‬ ‫گفتنی‌است در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته صادرات فوالد هند ‪۳۱‬درصد‬ ‫افت داشته است‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬ایفنا‬ ‫گروه معدن‪:‬‬ ‫مبنای قیمت‌گ��ذاری تعرفه‌های ذوب و‬ ‫پاالیش در س��ال گذشته میالدی (‪)۲۰۱۸‬‬ ‫رون��د افتان‌وخی��زان ش��دیدی داش��ت‪،‬‬ ‫به‌ط��وری که در اکتبر (نیم��ه مهر تا نیمه‬ ‫آب��ان)‪ ،‬بیش��ترین رقم در کل س��ال برای‬ ‫تعرفه‌ها ثبت شد‪ .‬تعطیلی واحدهای ذوب‬ ‫در شیلی و هند از مهم‌ترین عوامل کاهش‬ ‫تقاضا و به‌دنبال آن رش��د تخفیف‌ها بود‪ .‬با‬ ‫این حال‪ ،‬در پایان س��ال گذشته با کمبود‬ ‫عرضه معدن��ی‪ ،‬تعرفه‌ها تا حدودی کاهش‬ ‫یافتند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش فلزات‌آنالی��ن‪ ،‬مبن��ای‬ ‫قیمت‌گ��ذاری تعرف��ه ذوب و پاالی��ش‬ ‫کنس��انتره م��س در آغ��از و انتهای س��ال‬ ‫گذش��ته میالدی روند متفاوت��ی را تجربه‬ ‫ک��رد‪ .‬در حال��ی که در س��ال گذش��ته با‬ ‫راه‌اندازی واحده��ای جدید ذوب در چین‬ ‫و رش��د تقاضا‪ ،‬مبنای تعرفه‌ه��ای ذوب و‬ ‫پاالیش رقم اندکی داشت‪ .‬در ‪ ۳‬ماه پایانی‬ ‫(نیمه دوم مهر تا نیمه نخست دی ‪)۱۳۹۷‬‬ ‫این سال مبنای تعیین‌شده برای تعرفه‌های‬ ‫ذوب و پاالی��ش به‌نوع��ی یک رک��ورد در‬ ‫صنعت مس به‌ش��مار می‌رفت و بیش��ترین‬ ‫رقم مبنای تعرفه‌ها در س��ال گذش��ته در‬ ‫گزارش تصویری‬ ‫رشد تعرفه‌های ذوب و پاالیش‬ ‫اکتبر به‌ثبت رسید‪.‬‬ ‫مهم‌ترین دلی��ل وقوع این امر‪ ،‬وقفه‌های‬ ‫تولیدی پیش‌آمده در واحدهای مهم ذوب‬ ‫بود ک��ه منجر به رش��د تعرفه‌های ذوب و‬ ‫پاالیش از اواخر مارس (اواس��ط فروردین)‬ ‫شد‪ .‬ازجمله این موارد می‌توان به تعطیلی‬ ‫واح��د ذوب توتیکورین متعلق به ش��رکت‬ ‫اس��ترالیت هند از آوری��ل (نیمه فروردین‬ ‫ت��ا نیمه اردیبهش��ت) و کاهش مصرف در‬ ‫واحدهای ذوب پاس��ار و چوکی‌کاماتا اشاره‬ ‫کرد که س��بب افت تقاض��ا و افزایش رقم‬ ‫مجموع تعرفه‌ها به ع��دد ‪ ۵۰۳‬دالر بر تن‬ ‫ش��د‪ .‬گفتنی اس��ت‪ ،‬در پایان اکتبر بازار با‬ ‫کاه��ش ارزش معامالت (اف��ت نقدینگی)‬ ‫روبه‌رو ش��د که کاه��ش تعرفه‌های ذوب و‬ ‫پاالیش را نیز به همراه داشت‪.‬‬ ‫در میان��ه نوامب��ر (اواخ��ر آب��ان) واحد‬ ‫ذوب چین��ی جیانگژی یک ق��رارداد خرید‬ ‫کنس��انتره مس ب��ا معدن آنتوفاگس��تا در‬ ‫ش��یلی امضا کرد که تعرفه ذوب و پاالیش‬ ‫بسیار کمی برای سال جاری میالدی در آن‬ ‫قید ش��ده بود‪ .‬این رویکرد در قراردادهای‬ ‫دیگری در داخل و خارج از چین نیز دنبال‬ ‫ش��د و به موجب آن مبنای تعرفه‌ها دوباره‬ ‫دچار کاهش ش��ده و به عدد ‪ ۴۹۰‬دالر به‬ ‫ازای هر تن رسید‪.‬‬ ‫در ‪ ۳۰‬نوامب��ر (‪ ۹‬آذر) تعطیل��ی‬ ‫غیرمنتظ��ره واحده��ای ذوب مه��م جهان‬ ‫س��بب عرضه بیش از اندازه کنس��انتره به‬ ‫بازار و رش��د ‪ ‌۳‬دالری مبن��ای تعرفه‌های‬ ‫ذوب و پاالیش شد‪.‬‬ ‫وضعی��ت کمبود عرضه م��س معدنی بار‬ ‫دیگر در دس��امبر (نیم��ه آذر تا نیمه دی)‬ ‫پدی��دار ش��د‪ ،‬از ای��ن‌رو تعرفه‌ه��ا به‌روند‬ ‫نزولی خود بازگش��تند‪ .‬گفتنی اس��ت‪ ،‬در‬ ‫ای��ن ماه معدن چوکی‌کاماتا به‌منظور انجام‬ ‫تعمی��رات و نگه��داری و همچنین انطباق‬ ‫بیش��تر فعالی��ت خود ب��ا اس��تانداردهای‬ ‫زیست‌محیطی جدید شیلی تعطیل شد‪.‬‬ ‫در اواخر این ماه نیز به دلیل پیش‌بینی‬ ‫کاه��ش تقاض��ا در س��ال ج��اری میالدی‬ ‫(‪ )۲۰۱۹‬با توجه ب��ه تعطیلی مجتمع‌های‬ ‫تولیدی همزمان با آغاز س��ال نوی میالدی‬ ‫و چین��ی مبنای تعرفه‌ها نس��بت به میانه‬ ‫اکتبر (اواخر مهر) ‪ ۵‬درصد کاهش داشت و‬ ‫مجموع آن از ‪ ۴۷۶‬دالر بر تن فراتر نرفت‪.‬‬ ‫قراضه‪ ،‬صنعتی با ارزش‌افزوده باال در امریکا‬ ‫بنا بر گفت��ه انجمن صنایع بازیافت قراضه امری��کا‪ ،‬بازیافت ضایعات‬ ‫فلزی‪ ،‬صنعتی به ارزش ‪ ۱۷.۸۵‬میلیارد دالر را در این کش��ور تش��کیل‬ ‫می‌دهد‪ .‬امریکا بیش از هر کشور دیگری قراضه تولید می‌کند و بیشتر‬ ‫قراضه‌های خود را به چین می‌فروشد‪.‬‬ ‫امری��کا در س��ال ‪ ۲۰۱۷‬می�لادی (‪۱۳۹۵-۱۳۹۶‬خورش��یدی)‬ ‫ح��دود ‪ ۷۰۰‬ه��زار ت��ن قراضه م��س به چی��ن فروخت‪ .‬ای��ن رقم در‬ ‫س��ال ‪ ۱۹۹۷‬می�لادی (‪ ۱۳۷۵-۱۳۷۶‬خورش��یدی) ‪ ۱۱‬ه��زار ت��ن‬ ‫بود‪.‬‬ ‫این عکس‌ه��ا تصویرگر صنعت قراضه در امریکا بوده که کریس��تین‬ ‫دلفین��و‪ ،‬ع��کاس امریکایی ثبت کرده و س��ال گذش��ته در وب‌س��ایت‬ ‫‪ wired.com‬منتشر شده است‪.‬‬ ‫برگردان‪ :‬ثمن رحیمی‌راد‬

آخرین شماره های روزنامه روزگار معدن

روزنامه روزگار معدن شماره 226

روزنامه روزگار معدن شماره 226

شماره : ۲۲۶
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۶
روزنامه روزگار معدن شماره 225

روزنامه روزگار معدن شماره 225

شماره : ۲۲۵
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۳
روزنامه روزگار معدن شماره 224

روزنامه روزگار معدن شماره 224

شماره : ۲۲۴
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۲
روزنامه روزگار معدن شماره 223

روزنامه روزگار معدن شماره 223

شماره : ۲۲۳
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۰
روزنامه روزگار معدن شماره 222

روزنامه روزگار معدن شماره 222

شماره : ۲۲۲
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۱۹
روزنامه روزگار معدن شماره 221

روزنامه روزگار معدن شماره 221

شماره : ۲۲۱
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۱۶
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!