صفحه قبل

روزنامه روزگار معدن شماره ۱۶۰

صفحه بعد

روزنامه روزگار معدن شماره 160

روزنامه روزگار معدن شماره 160

‫روزنامه اقتصادی معدن و صنایع معدنی ایران‬ ‫مواد اولیه مس آلیاژی‬ ‫کمیاب و گران‬ ‫شده است‬ ‫چهارشنبه‬ ‫عرضه ‪ ۶۰‬معدن‬ ‫کوچک رها شده به‬ ‫سرمایه‌گذاران جدید‬ ‫صفحه‪2‬‬ ‫صفحه ‪5‬‬ ‫‪ 18‬اردیبهشت ‪ 2 1398‬رمضان ‪ 8 1440‬مه ‪ 2019‬سال دوم شماره‪8 160‬صفحه قیمت ‪ 2000‬تومان‬ ‫‪www.Madandaily.com‬‬ ‫یادداشت‌ها‬ ‫نفرین‌شده نفت هستیم‬ ‫صفحه‪6‬‬ ‫صادرات‪ ،‬راهکار مازاد‬ ‫تولید سیمان‬ ‫صفحه‪4‬‬ ‫اژدهای سرخ‬ ‫طالیی‌تـر می‌شود‬ ‫گزارش‌ها‬ ‫صفحه‪6‬‬ ‫در پیچ‌وخم‬ ‫بازارهای صادراتی سیمان‬ ‫بازدید از ‪ 3‬معدن پتاس‪ ،‬فلورین‬ ‫و عقیق و ژئوپارک طبس‬ ‫صفحه‪4‬‬ ‫صفحه‪7‬‬ ‫دالیل ضعف اکتشافات عمقی در ایران‬ ‫فقـر مطالعات و عملیات اکتشافی‬ ‫ریشه در تامین بودجه دارد‬ ‫صفحه‪3‬‬ ‫در راستای ایفای مسئولیت‌های اجتماعی انجام شد‬ ‫کمک ‪ ۲۸۰‬میلیارد ریالی فوالد خوزستان به مناطق سیل‌زده‬ ‫ش��رکت فوالد خوزستان در راستای حمایت هر‬ ‫چه بیشتر از سیل‌زدگان‪ ۲۸۰ ،‬میلیارد ریال برای‬ ‫ترمیم مسیرهای ارتباطی‪ ،‬اسکان ساکنان مناطق‬ ‫خسارت‌دیده‪ ،‬مسائل درمانی‪ ،‬آموزشی و فرهنگی‬ ‫و تامین اقالم اساس��ی و مورد نی��از این خانوارها‬ ‫هزینه کرد‪.‬‬ ‫محم��د کش��انی‪ ،‬مدیرعامل فوالد خوزس��تان‬ ‫ب��ا اع�لام این مطلب اف��زود‪ :‬م��ردم خطه جنوب‬ ‫در مقابل��ه با مش��کالت بزرگ‪ ،‬ترجمان��ی زیبا از‬ ‫جاودانگی‪ ،‬صبر و اس��تقامت‌اند و خوزس��تان قلب‬ ‫همیشه تپنده جمهوری اسالمی باقی خواهد ماند‪.‬‬ ‫کشانی با اشاره به بروز سیالب اخیر و تالش مردم‬ ‫اس��تان برای مقابله با این بحران‪ ،‬صبر و استقامت‬ ‫آنه��ا را مثال‌زدن��ی توصیف ک��رد و گفت‪ :‬باوجود‬ ‫خسارت‌هایی که سیالب به‌وجود آورد‪ ،‬نکته قابل‬ ‫توجه‪ ،‬همدلی‪ ،‬ایثار و ازخودگذشتگی مردمی بود‬ ‫ک��ه به یاری یکدیگر ش��تافتند و ب��رگ زرینی بر‬ ‫افتخارات پایتخت جنگ تحمیلی افزودند‪.‬‬ ‫کش��انی افزود‪ :‬افتخار ما این است که با جان و‬ ‫دل به این مردم ش��ریف خدم��ت کنیم و در بروز‬ ‫چنین مشکالتی در کنارشان باشیم‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل فوالد خوزس��تان اظه��ار کرد‪ :‬تمام‬ ‫تجهیزات‪ ،‬امکانات‪ ،‬ماشین‌آالت و نیروی انسانی را‬ ‫برای امدادرسانی به مناطق سیل‌زده بسیج کردیم‬ ‫و تا آبادانی کامل مناطق خس��ارت‌دیده لحظه‌ای‬ ‫درنگ نخواهیم کرد‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬فوالد خوزس��تان در کنار تولید‬ ‫پایدار و اش��تغالزایی برای جوانان منطقه‪ ،‬س��عی‬ ‫ک��رده در ح��وزه مس��ئولیت‌های اجتماع��ی نیز‬ ‫سازمان س��رآمد باش��د‪ .‬امروز نیز بهترین تکلیف‬ ‫در این حوزه‪ ،‬خدمت صادقانه به مردم س��یل‌زده‬ ‫و خسارت‌دیده است‪.‬‬ ‫کش��انی در ادام��ه اف��زود‪ :‬از بدو ای��ن حادثه با‬ ‫تشکیل ستاد بحران شرکت‪ ،‬اقدامات ضروری برای‬ ‫شهروندان از س��وی یک تیم تخصصی‪ ،‬بررسی و‬ ‫شناسایی شد و در همین زمینه بیش از هزار چادر‬ ‫مس��افرتی برای اسکان موقت مردم و ‪ ۲۰‬هزار تن‬ ‫سرباره برای ساخت و استحکام‌سازی سیل‌بندها و‬ ‫جلوگیری از طغیان آب رودخانه به مناطق ارسال‬ ‫کردیم‪.‬‬ ‫وی تصری��ح کرد‪ :‬در کن��ار تامین تم��ام اقالم‬ ‫ضروری و مورد نیاز ش��هروندان‪ ،‬موکب ش��هدای‬ ‫فوالد خوزس��تان و مهمانسرای باش��گاه فرهنگی‬ ‫ورزشی فوالد را به‌صورت شبانه‌روزی فعال کردیم‬ ‫تا ب��ا طبخ غذای گرم به تعداد بی��ش از ‪ ۱۰‬هزار‬ ‫پرس در روز به یاری ش��هروندان عزیز س��یل‌زده‬ ‫بش��تابیم و گوش��ه‌ای از فداکاری آنها را پاسخگو‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫کش��انی تاکید ک��رد‪ :‬در کن��ار ای��ن اقدامات‪،‬‬ ‫مس��ئله‌ای که برای ما حائز اهمی��ت بود‪ ،‬موضوع‬ ‫بهداشت و درمان ساکنان مناطق سیل‌زده بود‪ .‬در‬ ‫همین زمینه تیم‌های تخصصی پزشکی را در قالب‬ ‫گروه‌ه��ای جهادی به این مناطق اعزام کردیم و با‬ ‫ویزیت رایگان و تامین دارو‪ ،‬گام مثبتی برای حفظ‬ ‫سالمت شهروندان و بهداشت محیط برداشته شد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬در ح��وزه فرهنگی و آموزش��ی‬ ‫نیز ب��ا اج��رای برنامه‌ه��ای متن��وع در مناطق و‬ ‫روس��تاهای س��یل‌زده س��عی در حف��ظ روحیه و‬ ‫ایجاد نش��اط و امی��د در زندگی س��اکنان داریم‪،‬‬ ‫همچنین با تامین ده‌ها چادر ویژه برگزاری کالس‬ ‫درس دانش‌آم��وزان‪ ،‬دغدغه معلمان عزیز مناطق‬ ‫سیل‌زده نیز رفع می‌شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل فوالد خوزستان در پایان سخنان خود‬ ‫گفت‪ :‬همانطور که از نام فوالد خوزستان پیداست‪،‬‬ ‫این مجموعه متعلق به تمام مردم اس��تان است و‬ ‫در امدادرس��انی سعی کردیم تمام شهرستان‌ها را‬ ‫زیر پوشش خدمات خود قرار دهیم‪ .‬این اطمینان‬ ‫را به مردم ش��ریف خوزستان می‌دهیم که تا رفع‬ ‫مشکالت به‌وجود آمده در کنارشان هستیم‪.‬‬
‫اخبار‬ ‫چهار‌شنبه‬ ‫‪ 18‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 2‬رمضان ‪ 1440‬‬ ‫‪ 8‬مه ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره‪160‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫برگزاری آیین افطاری‬ ‫در مجموعه وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت ممنوع شد‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در بخش��نامه‌ای‪،‬‬ ‫برگ��زاری هرگونه آیین افطار از س��وی بخش‌های‬ ‫ستادی‪ ،‬سازمانی‪ ،‬ش��رکت‌ها و موسسه‌های تابع‬ ‫این وزارتخانه را ممنوع کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ش��اتا‪ ،‬رض��ا رحمانی دلیل ابالغ این‬ ‫بخشنامه را صرفه‌جویی در منابع مالی و جلوگیری‬ ‫از هزینه‌ه��ای غیرضروری اعالم کرد‪ .‬او همچنین‬ ‫کمک و همیاری به مناطق سیل‌زده کشور را دیگر‬ ‫دلیل ابالغ این بخشنامه عنوان کرد‪.‬‬ ‫سعید زرندی‪:‬‬ ‫نقشه راه معدن‬ ‫وارد مرحله اجرایی شد‬ ‫معاون ط��رح و برنام��ه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تج��ارت گفت‪ :‬اجرای نقش��ه راه مع��دن و صنایع‬ ‫معدنی‪ ،‬یکی از برنامه‌های مهمی است که در سال‬ ‫جاری‪ ،‬پیگیری و اجرایی می‌شود‪.‬‬ ‫به گزارش ش��اتا‪ ،‬س��عید زرندی در جلسه‌ای با‬ ‫حض��ور مدیران معدنی وزارتخانه و س��ازمان‌های‬ ‫تاب��ع و رئیس کارگ��روه معدنی مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی گفت‪ :‬توس��عه معادن و صنایع معدنی با‬ ‫‪ ۵‬پ��روژه در برنامه‌های س��ال ‪ ۹۸‬دیده ش��ده که‬ ‫مهم‌ترین آن اجرای نقش��ه راه اس��ت و ما مصمم‬ ‫به اجرای آن هس��تیم‪ .‬وی گفت‪ :‬مسئولیت اجرای‬ ‫این نقش��ه با معاونت امور معادن و صنایع معدنی‬ ‫اس��ت و با همکاری س��ازمان ایمیدرو و س��ازمان‬ ‫زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی میسر می‌شود‪.‬‬ ‫مع��اون ط��رح و برنام��ه گف��ت‪ :‬وظای��ف و‬ ‫مس��ئولیت‌های هر بخش‪ ،‬مشخص شده و فرآیند‬ ‫اجرایی آن نیز آغاز ش��ده است‪ .‬زرندی تاکید کرد‪:‬‬ ‫نقش��ه راه معدن و صنای��ع معدنی با هدف ارتقای‬ ‫وضعیت بخش معدن تدوین شده و می‌تواند گامی‬ ‫بزرگ در توسعه معادن کشور باشد‪.‬‬ ‫امروز انجام می‌شود‬ ‫عرضه ‪ ۵‬هزار تن‬ ‫کک در بورس کاال‬ ‫مجتمع کک‌سازی و پاالیش قطران زرند ‪ ۵‬هزار‬ ‫ت��ن کک در بورس کاال عرضه می‌کند‪ .‬به گزارش‬ ‫ایمپاس��کو‪ ،‬نرخ پایه هر تن کک با دانه‌بندی ‪-۸۰‬‬ ‫‪ ۲۵‬میلی‌متر معادل ‪ ۱۸‬میلیون و ‪ ۸۷۰‬هزار ریال‬ ‫تعیین شده است‪.‬‬ ‫زم��ان عرض��ه ای��ن محص��ول در ب��ورس کاال‬ ‫چهارش��نبه ‪ ۱۸‬اردیبهش��ت ‪ ۱۳۹۸‬و تحویل آن‬ ‫پس از واریز وجه کاالس��ت و شرکت‌های خریدار‬ ‫باید دست‌کم ‪ ۲۴‬ساعت پیش از بارگیری‪ ،‬نماینده‬ ‫خ��ود را برای آنالی��ز و تحویل کک به این مجتمع‬ ‫معرفی کنند تا بارگیری و ارس��ال در حضور ناظر‬ ‫خریدار انجام شود‪.‬‬ ‫گفتنی است‪ ،‬محل تحویل محصول نیز مجتمع‬ ‫کک‌س��ازی زرند است و بر اس��اس شرایط تعیین‬ ‫شده‪ ،‬خریدار موظف است حداکثر ‪ ۴۵‬روز از زمان‬ ‫صدور حواله‪ ،‬تمام محموله خریداری شده را حمل‬ ‫کند‪.‬‬ ‫فناوری‌های میانه و ابتدایی‬ ‫نیز به حمایت نیاز دارند‬ ‫دبی��ر انجمن ش��رکت‌های دانش‌بنیان اس��تان‬ ‫اصفهان با بیان اینکه در حوزه «های‌تک» واردات‬ ‫زیاد نیس��ت‪ ،‬بلکه باالترین حجم ارزبری کش��ور‬ ‫مربوط به کاالهایی اس��ت که فناوری متوس��ط و‬ ‫ابتدای��ی دارند‪ ،‬گف��ت‪ :‬نقدی که به معاونت علمی‬ ‫و فناوری داریم‪ ،‬این اس��ت که این روزها کارگروه‬ ‫ارزیاب��ی و تش��خیص صالحی��ت ب��رای حمایت‬ ‫از ش��رکت‌ها در ‪ ۹۰‬درص��د م��وارد‪ ،‬فناوری‌های‬ ‫پیش��رفته را جزو دانش‌بنیان‌ه��ا تعریف می‌کند‪،‬‬ ‫درحالی‌که فناوری‌ه��ای میانه و ابتدایی نیز برای‬ ‫رشد و توسعه کشور به توجه و حمایت نیاز دارند‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬سیدیاسر معین‌الدینی با اشاره‬ ‫به پیشینه تشکیل انجمن در اصفهان‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫پ��س از ‪ ۲۰‬س��ال که از فعالیت ش��هرک علمی و‬ ‫تحقیقاتی اصفهان می‌گذش��ت‪ ،‬شرکت‌های فعال‬ ‫به این نتیجه رس��یدند که در قالب یک تشکل در‬ ‫کنار یکدیگر جمع شوند‪.‬‬ ‫این اتفاق در س��ال ‪ ۹۴‬با حض��ور نماینده اتاق‬ ‫ای��ران در اتاق بازرگان��ی اصفهان رخ داد و انجمن‬ ‫شرکت‌های دانش‌بنیان استان اصفهان‪ ،‬نخستین‬ ‫هیات‌مدیره خود را در انتخابات شناخت‪.‬‬ ‫نقش انجمن فوالد در تنظیم بازار‬ ‫رئیس هیات عامل ایمیدرو از حل مشکالت ارزی و ایجاد‬ ‫تع��ادل ارزی در بخ��ش معدن و صنایع معدن��ی خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش ایمیدرو‪ ،‬خ��داداد غریب‌پور‪ ،‬رئیس هیات عامل‬ ‫ایمیدرو در نشس��ت هم‌اندیش��ی با انجمن تولیدکنندگان‬ ‫فوالد از حل مش��کالت ارزی بخش معدن و صنایع معدنی‬ ‫خبر داد و افزود‪ :‬س��ال گذش��ته افزون بر ‪ ۹‬میلیارد و‪۲۲۶‬‬ ‫میلی��ون دالر ص��ادرات در بخش مع��دن و صنایع معدنی‬ ‫داش��تیم ک��ه زنجیره فوالد ب��ا ‪ ۴.۱‬میلی��ارد دالر در رتبه‬ ‫نخس��ت قرار دارد‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬خوشبختانه با توجه به‬ ‫آم��ار صادرات و واردات در بخش مع��دن و صنایع معدنی‪،‬‬ ‫می‌توانیم تع��ادل ارزی ایجاد کنیم‪ .‬غریب‌پور با بیان اینکه‬ ‫اولویت س��ال جاری ما صادرات است و باید موانع صادراتی‬ ‫برداش��ته ش��وند‪ ،‬پیش‌بینی کرد‪ :‬تا پایان امسال‪ ،‬صادرات‬ ‫بخ��ش فوالد ب��ه ‪ ۳‬میلیارد و ‪ ۵۰۰‬میلی��ون دالر و واردات‬ ‫ای��ن محصوالت ب��ه ‪ ۳‬میلیارد و‪۳۰۰‬میلی��ون دالر خواهد‬ ‫رس��ید که حاکی از تراز تجاری مثب��ت خواهد بود‪ .‬رئیس‬ ‫هیات عامل ایمیدرو بر نقش کلیدی این انجمن در تنظیم‬ ‫بازار تاکید کرد و افزود‪ :‬نهادهای واس��طه‌ای‪ ،‬نقش بس��یار‬ ‫مهم��ی در تنظیم بازار دارند‪ .‬اتفاق‌های بازار زنده اس��ت و‬ ‫باید پیوسته اطالعات آن رصد شود‪ .‬به همین دلیل انجمن‬ ‫تولیدکنندگان فوالد می‌تواند تولی��د فوالد‪ ،‬عرضه در بازار‬ ‫داخلی و عرضه در بورس را مدیریت کند‪ .‬وی خاطرنش��ان‬ ‫کرد‪ :‬حضور انجمن تولیدکنندگان فوالد در اتاق فکر معدن‬ ‫می‌تواند بس��یار موثر باشد‪ .‬انجمن باید ارائه‌دهنده راهکار و‬ ‫جریان تصمیم‌ساز در بخش معدن باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹رشد ‪ ۱۷‬درصدی تولید آهن اسفنجی‬ ‫در این نشست‪ ،‬بهرام سبحانی‪ ،‬رئیس انجمن فوالد ایران‬ ‫ضم��ن ارائه گزارش��ی از میزان تولید و ص��ادرات در بخش‬ ‫فوالد کش��ور افزود‪ :‬تولید آهن اس��فنجی از ‪ ۲۲‬میلیون و‬ ‫‪۵۶۰‬هزار تن در سال ‪ ۹۶‬به ‪ ۲۶‬میلیون و ‪ ۳۵۹‬هزار تن در‬ ‫سال ‪ ۹۷‬افزایش یافت که حاکی ا ز رشد ‪ ۱۷‬درصدی است‪.‬‬ ‫همچنین در این نشس��ت‪ ،‬اعضای انجمن تولیدکنندگان‬ ‫فوالد بر رف��ع موانع صادراتی‪ ،‬مش��کالت بورس و گمرک‪،‬‬ ‫نرخ‌گ��ذاری‪ ،‬حض��ور پر رنگ‌ت��ر انجم��ن در کارگرو ‌هّهای‬ ‫تصمیم‌گیری فوالد‪ ،‬ایجاد مش��وق‌های صادرات و کمک به‬ ‫افزایش تولید فوالدسازان تاکید کردند‪.‬‬ ‫معاون معدنی وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت خبر داد‪:‬‬ ‫عرضه ‪ ۶۰‬معدن کوچک رها شده به سرمایه‌گذاران جدید‬ ‫گروه معدن‪:‬‬ ‫از ح��دود ‪ ۱۰‬هزار معدن موجود در کش��ور‪،‬‬ ‫ح��دود ‪ ۴‬ه��زار معدن غی��ر فعالند ک��ه نیاز به‬ ‫احی��ا و فعال‌س��ازی دارن��د‪ .‬در همی��ن زمینه‪،‬‬ ‫احیای معادن کوچک و متوس��ط با کمک بخش‬ ‫خصوص��ی از اواخر س��ال ‪ ۹۶‬کلید خ��ورد‪ .‬در‬ ‫تفاهمنام��ه‌ای که به همین منظور بین ایمیدرو‪،‬‬ ‫خانه معدن‪ ،‬شرکت تهیه و تولید مواد معدنی و‬ ‫‪ ۲‬معدن بزرگ امضا شد‪ ،‬توافق شد ‪ ۵۰۰‬معدن‬ ‫کوچک فعال شود‪.‬‬ ‫ب��ه طرح ی��اد ش��ده‪ ،‬بودج��ه ‪ ۱۲۰۰‬میلیارد‬ ‫تومانی از ردیف طرح اش��تغال روس��تایی که در‬ ‫اختیار صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های‬ ‫معدنی قرار گرفته بود‪ ،‬اختصاص داده ش��د که‬ ‫می‌تواند س��بب اش��تغالزایی مناس��ب در نقاط‬ ‫محروم و افزایش تولید محصوالت معدنی شود‪.‬‬ ‫‹ ‹احی�ای مع�ادن کوچ�ک در ص�در‬ ‫اولویت‌های دولت‬ ‫در همی��ن زمین��ه‪ ،‬جعفر‬ ‫س��رقینی‪ ،‬معاون معدن و‬ ‫صنای��ع معدن��ی وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‪،‬‬ ‫احیای معادن کوچک را از‬ ‫برنامه‌های مهم وزارتخانه‬ ‫متبوع خ��ود اعالم کرد و گف��ت‪ :‬در تفاهمنامه‬ ‫امضا ش��ده‪ ،‬خان��ه مع��دن‪ ،‬بخ��ش خصوصی‪،‬‬ ‫ایمیدرو و ش��رکت تهی��ه و تولید مواد معدنی را‬ ‫درگیر پروژه کرده‌ایم‪.‬‬ ‫جعفر سرقینی در گفت‌وگو با شاتا اضافه کرد‪:‬‬ ‫ای��ن معادن در مناطق کمتر برخوردار هس��تند‬ ‫و امس��ال دس��ت‌کم ‪ ۵۰‬تا ‪ ۶۰‬معدن کوچک را‬ ‫برای سرمایه‌گذاری عرضه می‌کنیم‪ .‬این معادن‬ ‫کوچک رها ش��ده بودند و سازمان‌های ایمیدرو‬ ‫و تهی��ه و تولید مواد معدنی‪ ،‬ب��ا ارزیابی دوباره‪،‬‬ ‫اطالعات جدیدتری را در اختیار س��رمایه‌گذاران‬ ‫قرار می‌دهند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در همین زمینه‪ ،‬ارزیابی‌ها ش��روع‬ ‫ش��ده و تا نیمه دوم س��ال‪ ،‬نام برخی از معادن‬ ‫اعالم می‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹بهره‌برداری از ‪ ۱۰‬میلیون تن پروژه‬ ‫زنجیره فوالد‬ ‫مع��اون معدن و صنایع معدن��ی وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت در بخش دیگری از سخنانش‪ ،‬از‬ ‫بهره‌برداری از دست‌کم ‪ ۱۰‬میلیون تن پروژه در‬ ‫زنجیره فوالد در سال ‪ ۹۸‬خبر داد‪.‬‬ ‫وی با ذکر این نکته که پروژه‌های بهره‌برداری‬ ‫ش��ده امسال در زنجیره‌ فوالد و مس قرار دارند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬پروژه‌های بزرگی در حوزه مس نیز تعریف‬ ‫کرده‌ای��م و چند پروژه ب��زرگ راه‌اندازی خواهد‬ ‫ش��د که مس انجرد در آذربایجان ش��رقی از آن‬ ‫جمله است‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن اف��زود‪ :‬بهره‌ب��رداری از ط��رح‬ ‫توس��عه ش��رکت ملی مس‪ ،‬اصالح و بازس��ازی‬ ‫کارخانجات مس در ش��هر باب��ک و بهره‌برداری‬ ‫از دس��ت‌کم ‪ ۲‬کارخانه کنسانتره و یک کارخانه‬ ‫گندله ‪ ۲.۵‬میلیون تنی در سنگان از برنامه‌های‬ ‫امسال است‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه وی‪ ،‬بهره‌ب��رداری از بخ��ش آهن‬ ‫اس��فنجی ف��والد بافت‪ ،‬آهن اس��فنجی گل‌گهر‬ ‫جعفر سرقینی‪ :‬معادن کوچک در مناطق کمتر برخوردار‬ ‫هستند و امسال دست‌کم ‪ ۵۰‬تا ‪ ۶۰‬معدن کوچک را‬ ‫برای سرمایه‌گذاری عرضه می‌کنیم‪ .‬این معادن کوچک‬ ‫رها شده بودند و سازمان‌های ایمیدرو و تهیه و تولید‬ ‫مواد معدنی‪ ،‬با ارزیابی دوباره‪ ،‬اطالعات جدیدتری را در‬ ‫اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌دهند‬ ‫در س��یرجان و بخش فوالد شرکت جهان فوالد‬ ‫س��یرجان از دیگر پروژه‌های معدنی اس��ت که‬ ‫امسال بهره‌برداری می‌شوند‪.‬‬ ‫معاون معدنی وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با‬ ‫ذکر آمار مقایس��ه‌ای تولید مواد معدنی در سال‬ ‫گذش��ته نس��بت به س��ال ‪ ۹۶‬افزود‪ :‬تولید مواد‬ ‫معدنی در سال ‪ ۹۶‬حدود ‪ ۴۲۰‬میلیون تن بوده‬ ‫که در سال ‪ ۹۷‬به ‪ ۴۶۰‬میلیون تن رسید‪.‬‬ ‫به طور متوس��ط در س��ال‌های گذشته ‪۲۰۰‬‬ ‫هزار تن مس تولید ش��د‪ ،‬در حالی که در س��ال‬ ‫‪ ۹۷‬به ح��دود ‪ ۲۵۰‬هزارتن در ش��رایط تحریم‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫س��رقینی ادامه داد‪ :‬تولید آلومینیوم با وجود‬ ‫مش��کالت تامین مواد اولی��ه از‪ ۳۱۰‬هزارتن در‬ ‫س��ال ‪ ۹۶‬به ‪ ۳۴۰‬هزارتن در س��ال ‪ ۹۷‬افزایش‬ ‫یافت و س��یمان از ‪ ۵۵‬میلیون تن تولید در سال‬ ‫‪ ۹۶‬به ‪ ۵۶‬میلیون تن در سال ‪ ۹۷‬افزایش یافت‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬سنگ آهن در سال ‪ ۹۶‬حدود‬ ‫‪ ۷۲‬میلیون تن تولید شد و این رقم در سال ‪۹۷‬‬ ‫به ‪ ۷۵‬میلیون تن افزایش یافت‪.‬‬ ‫به گفته س��رقینی‪ ،‬شمش روی با ‪ ۱۶‬هزار تن‬ ‫افزای��ش تولید از ‪ ۲۰۰‬هزار تن در س��ال ‪ ۹۶‬به‬ ‫‪ ۲۱۶‬هزارتن در سال گذشته رسید‪.‬‬ ‫همچنی��ن فوالد خام از ‪ ۲۲‬میلیون تن به ‪۲۵‬‬ ‫میلیون تن‪ ،‬کنسانتره زغال سنگ از یک میلیون‬ ‫و ‪ ۴۰۰‬ه��زار تن به یک میلیون و ‪ ۶۰۰‬هزارتن‪،‬‬ ‫کاش��ی و س��رامیک از ‪ ۳۷۰‬میلیون متر ربع به‬ ‫‪ ۳۸۰‬میلی��ون متر مربع و شیش��ه ج��ام از یک‬ ‫میلی��ون و ‪ ۴۸۰‬هزارتن ب��ه یک میلیون و ‪۵۰۰‬‬ ‫هزارتن در سال گذشته رسید‪.‬‬ ‫‹ ‹برنام�ه احی�ای مع�ادن کوچک در‬ ‫سال ‪۹۸‬‬ ‫در همین زمین��ه‪ ،‬رئیس‬ ‫هیات عام��ل ایمیدرو در‬ ‫نخستین سخنان خود در‬ ‫سال جاری‪ ،‬از بررسی ‪۱۵‬‬ ‫اس��تان جدی��د در طرح‬ ‫احیا‪ ،‬فعال‌سازی و توسعه‬ ‫مع��ادن کوچک‌مقیاس در س��ال ‪ ۹۸‬خبر داده‬ ‫بود‪.‬‬ ‫خ��داداد غریب‌پ��ور اظه��ار کرد‪ :‬ط��رح احیا‪،‬‬ ‫فعال‌سازی و توس��عه معادن کوچک‌مقیاس در‬ ‫ایمیدرو با هدف تامین مواد اولیه صنایع معدنی‪،‬‬ ‫توس��عه مناطق محروم و ایجاد اشتغال در سال‬ ‫‪ ۹۷‬آغاز و در ‪ ۵‬استان کشور اجرایی شد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در بررس��ی‌های انجام ش��ده از‬ ‫معادن این استان‌ها‪ ،‬نتایج مثبتی حاصل شد‪ .‬در‬ ‫سال آینده نیز بررسی ‪ ۶۰۰‬محدوده معدنی (در‬ ‫‪ ۱۵‬استان) هدف‌گذاری شده است که امیدواریم‬ ‫اقدامات اجرایی آن برای دس��ت‌کم ‪ ۱۰۰‬معدن‬ ‫انجام شود‪.‬‬ ‫رئی��س هی��ات عام��ل ایمی��درو با اش��اره به‬ ‫برنامه‌های س��ال ‪ ۹۸‬این س��ازمان برای توسعه‬ ‫ط��رح احی��ا‪ ،‬فعال‌س��ازی و توس��عه مع��ادن‬ ‫کوچک‌مقی��اس تصریح کرد‪« :‬گس��ترش دامنه‬ ‫پوش��ش ط��رح در مع��ادن غیرفل��زی در کنار‬ ‫معادن فلزی بر مبنای مزیت‌های نسبی‪ ،‬اولویت‬ ‫اس��تانی و منطق��ه‌ای» و «معرف��ی بس��ته‌های‬ ‫سرمایه‌گذاری در سطوح مختلف» از جمله این‬ ‫برنامه‌هاست‪.‬‬ ‫وی افزود‪« :‬حمایت از شکل‌گیری صندوق‌های‬ ‫جسورانه و خطرپذیر به منظور عرضه فرصت‌های‬ ‫س��رمایه‌گذاری معادن کوچ��ک در فرابورس» و‬ ‫نیز «حمایت و توس��عه استارت‌آپ‌های معدنی و‬ ‫فرآیندهای دانش‌بنیان» از دیگر برنامه‌های سال‬ ‫آینده است‪.‬‬ ‫غریب‌پ��ور خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬ط��رح احی��ا‪،‬‬ ‫فعال‌س��ازی و توس��عه مع��ادن کوچک‌مقیاس‪،‬‬ ‫فرصت‌ه��ای مناس��بی را ب��رای معرف��ی‬ ‫س��رمایه‌گذاری‌های مرتب��ط با بخ��ش معدن و‬ ‫شفاف‌سازی و ساده‌س��ازی فرآیندهای حضور و‬ ‫مش��ارکت در جامعه معدنی کشور ایجاد خواهد‬ ‫کرد‪ .‬وی اظهار کرد‪ :‬خوش��بختانه طرح یاد شده‬ ‫به عنوان یکی از طرح‌های اصلی وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت در حوزه اقتصاد مقاومتی لحاظ‬ ‫ش��ده که حاکی از اهتمام وی��ژه به این موضوع‬ ‫اس��ت و در ش��رایط فعلی‪ ،‬یکی از نقاط قوت و‬ ‫امیدبخ��ش در ایجاد اش��تغال پای��دار و تقویت‬ ‫زنجیره‌های بخش معدن به شمار می‌رود‪.‬‬ ‫خداداد غریب‌پ��ور تصریح کرد‪ :‬تاکنون برخی‬ ‫ش��رکت‌های بزرگ از جمله شرکت ملی مس با‬ ‫هدف فعال کردن مع��ادن کوچک و راکد مس‪،‬‬ ‫وارد این طرح ش��ده‌اند‪ .‬اکنون بای��د برای مواد‬ ‫معدنی دیگر از جمله س��نگ آهن نیز ش��رایط‬ ‫توسعه همکاری و مش��ارکت شرکت‌های سنگ‬ ‫آهنی و فوالدی را فراهم کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه وی‪ ،‬پیوس��تن مع��ادن کوچک به‬ ‫زنجیره تولید‪ ،‬نه تنها س��بب توس��عه اشتغال و‬ ‫درآمدزای��ی برای این نوع معادن می‌ش��ود بلکه‬ ‫ب��ه زنجیره تامین مواد اولیه نیز کمک ش��ایانی‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹معادن کوچک باید احیا شوند‬ ‫رئیس خانه معدن ایران با‬ ‫اش��اره ب��ه انح��راف‬ ‫س��رمایه‌های سرگردان به‬ ‫سمت خودرو و ارز گفت‪:‬‬ ‫مع��دن مقص��د مطمئنی‬ ‫برای سرمایه‌های داخلی و‬ ‫خارجی اس��ت‪ .‬محمدرض��ا بهرامن به باش��گاه‬ ‫خبرن��گاران جوان‪ ،‬گف��ت‪ :‬با توجه ب��ه مناطق‬ ‫معدنی خوب��ی که در ایران وجود دارد توس��عه‬ ‫معادن باید در دستور کار قرار گیرد‪.‬‬ ‫مع��ادن کوچک با ظرفیت کم باید احیا ش��وند‬ ‫ت��ا در کنار ایج��اد اش��تغال‪ ،‬زمینه پیش��رفت‬ ‫مع��ادن ب��زرگ فراهم ش��ود‪ .‬معدن ب��ه دلیل‬ ‫ارزش افزوده باال و گس��تردگی می‌تواند بیش��تر‬ ‫مواد اولیه تولیدکنندگان و صنایع کش��ور نظیر‬ ‫خودروسازی‪ ،‬فوالد‪ ،‬کاغذ و‪ ...‬را تامین کند‪.‬‬ ‫محوریت صادرات میدکو به سبحانی داده شد‬ ‫بهرام سبحانی‪ ،‬مشاور مدیرعامل میدکو محوریت صادرات‬ ‫را در شرکت بر عهده دارد‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه خبری معدن‌نیوز‪ ،‬بهرام س��بحانی در این‬ ‫زمینه گفت‪ :‬هلدینگ میدکو ش��رکت‌های متعددی دارد که‬ ‫یکی‌یکی وارد مدار تولید می‌شوند و هر کدام از این شرکت‌ها‬ ‫نی��ز باید بخش��ی از محصوالت خود را به منظ��ور تامین ارز‬ ‫صادر کنند‪.‬‬ ‫س��بحانی اف��زود‪ :‬محصوالت ش��رکت‌های میدک��و دارای‬ ‫جذابیت‌هایی برای بازار بین‌المللی است‪ ،‬از این رو برای اینکه‬ ‫هماهنگی و یکنواختی در کار ایجاد ش��ود تا شرکت‌هایی که‬ ‫محصوالت مشابه دارند با یکدیگر رقابت نکنند تصمیم گرفته‬ ‫شد کل صادرات محصوالت میدکو به‌وسیله شرکت بازرگانی‬ ‫آفتاب درخش��ان که یکی از ش��رکت‌های تابع میدکو است‪،‬‬ ‫انجام شود‪.‬‬ ‫مش��اور مدیرعامل میدکو‪ ،‬لوله مس��ی‪ ،‬گندله‪ ،‬مس کاتد‪،‬‬ ‫فروس��یلیس‪ ،‬آهن اس��فنجی و ش��مش را از محصوالت این‬ ‫ش��رکت دانس��ت که صادرات آنها از کانال این شرکت انجام‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫وی درب��اره اینکه میدکو چند درصد در زنجیره فوالد برای‬ ‫چش��م‌انداز ‪ ۱۴۰۴‬نقش‌آفرینی می‌کند‪ ،‬بی��ان کرد‪ :‬ظرفیت‬ ‫فوالدس��ازی میدکو ‪ ۴.۷‬میلیون تن فوالد است که نزدیک به‬ ‫‪ ۱۰‬درصد هدف چشم‌انداز است‪ .‬تولید یک میلیون تن فوالد‬ ‫بردس��یر‪ ۱.۷ ،‬میلیون تن فوالد زرند و ‪ ۱.۵‬میلیون تن فوالد‬ ‫بوتیا نیز جزو طرح‌های توسعه‌ای میدکو است‪.‬‬ ‫س��بحانی ب��ا اش��اره به کاه��ش ‪ ۲۵‬درصدی ص��ادرات ‪۹‬‬ ‫فوالدس��از بزرگ کشور در سال گذشته‪ ،‬گفت‪ :‬بیشتر قوانین‬ ‫و مق��ررات و محدودیت‌های داخلی بر ای��ن موضوع اثرگذار‬ ‫بوده و محدودیت‌های بیرونی‪ ،‬اثر کمتری بر کاهش صادرات‬ ‫داشتند‪ .‬در این زمینه‪ ،‬انجمن فوالد با وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫ت کرد و تصمیم‌های خوبی گرفته شد‪ .‬به گفته‬ ‫تجارت صحب ‌‬ ‫مش��اور مدیرعامل میدکو‪ ،‬کش��ور درحال‌حاضر در شرایطی‬ ‫اس��ت که دولت باید صادرکننده را تشویق کنند و مانعی سر‬ ‫راه صادرکننده قرار ندهند تا نیاز ارزی کش��ور تامین ش��ود‪.‬‬ ‫یکی از این محدودیت‌ه��ا‪ ،‬قیمت‌گذاری گمرک بود که باید‬ ‫بیشتر از ارزی که صادرکننده به‌دست می‌آورد تعهد بازگشت‬ ‫ارز را بر عهده می‌گرفت‪ .‬این موضوع برای صادرکننده مشکل‬ ‫ایجاد کرده و برای کش��ور هم مشکل آماری به وجود خواهد‬ ‫آورد‪ .‬وی ادام��ه داد‪ :‬در این باره با گمرک و وزارتخانه رایزنی‬ ‫بس��یاری ش��د تا اینکه پذیرفتند بر اس��اس ن��رخ عرفی که‬ ‫تولیدکننده صادر می‌کند قیمت‌گذاری انجام دهند و انجمن‬ ‫ف��والد هم آن را صحه‌گذاری کند‪ .‬س��بحانی‪ ،‬مش��کل دیگر‬ ‫را ش��یوه‌نامه‌ای مبن��ی بر ارائه بخش��ی از محصول در بورس‬ ‫دانس��ت و عنوان کرد‪ :‬در صورت وجود مازاد‪ ،‬اجازه صادرات‬ ‫می‌دادند‪ .‬این در حالی اس��ت که بر اساس بخشنامه‪ ،‬آنهایی‬ ‫که زیر یک میلیون دالر صادرات دارند ارزشان برای خودشان‬ ‫اس��ت و این موضوع باعث می‌شد که ارز بازگردانده نشود‪ ،‬در‬ ‫نتیجه تصمیم گرفته ش��د که فقط خ��ود تولیدکننده اجازه‬ ‫صادرات داش��ته باش��د و این موضوع کم��ک کرد که کمبود‬ ‫کاذب هم برطرف ش��ود‪ .‬مشاورمدیرعامل میدکو تاکید کرد‪:‬‬ ‫در س��ال ‪ ۹۸‬نباید زیر ‪ ۶‬میلیون تن صادرات داش��ته باشیم‬ ‫که البته ایده‌آل ‪ ۱۰‬میلیون تن است اما با توجه به مشکالت‬ ‫موجود‪ ،‬تالش بر صادرات ‪ ۶‬میلیون تن فوالد است‪.‬‬
‫معاون اول رئیس‌جمهوری اعالم کرد‪:‬‬ ‫وظیفه فرماندهی صادرات کشور بر عهده وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت است‬ ‫اس��حاق جهانگیری در جلسه شورای‌عالی توسعه صادرات‬ ‫غیرنفتی کشور با بیان اینکه یکی از شاخص‌های موفقیت و‬ ‫پیشرفت کشورها‪ ،‬توان صادرات محصوالت‪ ،‬کاالها و خدمات‬ ‫آنها به بازارهای جهانی و منطق ‌ه است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬باید تالش‬ ‫کنیم کاالها و خدمات با کیفیت بر اس��اس اس��تانداردهای‬ ‫بین‌الملل��ی برای عرض��ه و رقابت در بازاره��ای جهانی ارائه‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایرنا وی با بیان اینکه امس��ال از س��وی رهبر‬ ‫معظم انقالب به‌عنوان سال رونق تولید نام‌گذاری شده است‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬مهم‌ترین پیش��ران رونق تولید‪ ،‬صادرات اس��ت و باید‬ ‫ت�لاش خود را دو چندان کنیم تا صادرات کاالهای غیرنفتی‬ ‫کشور بیش از پیش افزایش یابد‪ .‬معاون اول رئیس‌جمهوری‬ ‫اظهار کرد‪ :‬مردم ایران در این شرایط انتظار دارند که مدیران‬ ‫کشور با طراحی و برنامه‌های مناسب کاری کنند که معیشت‬ ‫آنها کمتر دچار آس��یب شود و کش��ور به لحاظ اقتصادی و‬ ‫توسعه دچار اختالل نش��ود‪ .‬وی خواستار بهره‌گیری وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت از توانمندی اتاق بازرگانی ایران در‬ ‫ایجاد تشکیالتی با حضور رایزنان بازرگانی به‌منظور تدوین و‬ ‫طراحی ساز کارهای الزم برای رفع موانع صادرات و تسهیل‬ ‫در مبادالت تجاری شد‪ .‬جهانگیری گفت‪ :‬وظیفه فرماندهی‬ ‫صادرات کشور بر عهده وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت است‬ ‫و هر اختیاری برای توسعه صادرات نیاز داشته باشد با مصوبه‬ ‫دولت یا س��تاد مقابله با تحریم در اختیار این وزارتخانه قرار‬ ‫خواهد گرفت‪ .‬وی با اش��اره به برخی اظهارنظرهای نادرست‬ ‫معدن‬ ‫چهار‌شنبه‬ ‫درب��اره بازگش��ت ارز به چرخ��ه اقتصاد کش��ور‪ ،‬گفت‪ :‬این‬ ‫سیاس��ت یکی از مهم‌ترین سیاست‌های بانک مرکزی است‬ ‫و قرار اس��ت در ازای ص��ادرات کاال و خدمات‪ ،‬نیاز کش��ور‬ ‫در زمینه کاالهای اساس��ی برطرف ش��ود‪ ،‬به این معنی که‬ ‫واردات در قب��ال ص��ادرات انجام ش��ود‪ .‬در ای��ن زمینه هم‬ ‫الزم اس��ت بانک مرکزی و وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫برنامه‌ریزی‌ه��ای الزم را انجام دهند تا بس��ته مش��وق‌های‬ ‫صادراتی‪ ،‬مبدل به بسته رفع موانع از صادرات کشور شود‪.‬‬ ‫‪ 18‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 2‬رمضان ‪ 1440‬‬ ‫‪ 8‬مه ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره‪160‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫احتمال افزایش نرخ‬ ‫سنگ‌آهن به ‪ ۱۰۰‬دالر‬ ‫دالیل ضعف اکتشافات عمقی در ایران‬ ‫فقر مطالعات و عملیات اکتشافی ریشه در تامین بودجه دارد‬ ‫عکس‪ :‬آیدا فریدی‬ ‫منیر حضوری‪:‬‬ ‫ایران از دیرباز مواد معدنی را می‌ش��ناخته و‬ ‫ب��رای آن ارزش ویژه‌ای قائل بوده اس��ت‪ .‬این‬ ‫مهم را می‌توان در تپه‌های باس��تانی کش��ور‬ ‫مثل س��یلک کاش��ان و آثار به‌ج��ای مانده از‬ ‫آن دوران ازجمل��ه م��س‪ ،‬آه��ن و دیگر مواد‬ ‫معدنی مش��اهده کرد‪ .‬س��ازمان زمین‌شناسی‬ ‫و اکتش��افات معدن��ی نی��ز از س��ال ‪۱۳۳۸‬‬ ‫کارشناس��ان متعددی داش��ته و در پروژه‌ها و‬ ‫حوزه‌های تخصصی گوناگون زمین‌شناس��ی و‬ ‫اکتشاف فعال است‪.‬‬ ‫مس��ئله اینجاس��ت که اگرچ��ه مطالعات و‬ ‫اقداماتی در زمینه اکتش��اف در کش��ور انجام‬ ‫‌ش��ده ام��ا کاره��ای عمی��ق خیل��ی محدود‬ ‫است‪.‬‬ ‫به باور کارشناس��ان ب��رای اینکه بتوانیم به‬ ‫عمق ‪ ۵۰۰‬متر و بیش��تر برس��یم و همگام با‬ ‫دیگر کشورها به‌پیش رویم به چند عامل نیاز‬ ‫داریم که می‌توان ب��ه ضعف در ادامه آموزش‬ ‫درس��ت‪ ،‬کمبود انسان‌های دلس��وز و بودجه‬ ‫کاف��ی از طرف دولت اش��اره ک��رد‪ .‬در ادامه‪،‬‬ ‫گفت‌وگوی روزگار معدن با کارشناس��ان این‬ ‫حوزه را می‌خوانید‪.‬‬ ‫‹ ‹اکتشاف در کشور سطحی است‬ ‫راضیه لک‪ ،‬رئیس پژوهش��کده علوم زمین‬ ‫با ابراز ناراحتی از اینکه اکتش��اف در کشور ما‬ ‫خیلی س��طحی اس��ت به روزگار معدن گفت‪:‬‬ ‫مطالع��ات و اقداماتی در این حوزه در کش��ور‬ ‫انجام‌ ش��ده اما کارهای عمیق خیلی محدود‬ ‫اس��ت‪ .‬امیدواریم بتوانی��م از روش‌های نوین‬ ‫بهره ببریم و در اکتش��اف عمیق ورود کنیم تا‬ ‫به عمق ‪ ۵۰۰‬متر و بیشتر برسیم‪.‬‬ ‫رئیس پژوهش��کده علوم زمین با اش��اره به‬ ‫دری‪ :‬کار عمقی هزینه دارد که بخش خصوصی حاضر‬ ‫نیست به‌راحتی آن را پرداخت کند‪ .‬بنابراین باید در‬ ‫کنار کارشناسان سازمان زمین‌شناسی‪ ،‬دولت هم هزینه‬ ‫کند تا از اکتشاف سطحی به عمقی برسیم‬ ‫لزوم استفاده از دانش ژئوفیزیک هوایی‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪ :‬روش اکتش��اف ذخایر پنهان زیرزمینی با‬ ‫دانش ژئوفیزیک هوایی در کشور بسیار جوان‬ ‫است‪ .‬این روش در ایران تازه بومی‌سازی شده‬ ‫است‪ .‬باید تفسیرهایی به‌وسیله آن انجام شده‬ ‫و با س��ایر روش‌ها تلفیق شود تا بتوانیم مواد‬ ‫معدنی را در زیرزمین کشف کنیم‪.‬‬ ‫ل��ک درب��اره مطالعات انجام ش��ده در یکی‬ ‫از مناطق کش��ور‪ ،‬گف��ت‪ :‬مطالعات ژئوفیزیک‬ ‫هوایی برای نخس��تین بار در کش��ور در سال‬ ‫گذش��ته در پهنه س��قز در اس��تان کردستان‬ ‫انجام ش��د‪ .‬ما گروه‌های مختل��ف را روانه این‬ ‫منطقه کردیم و فرآین��د پردازش داده‌ها را با‬ ‫سرعت بسیار باال انجام دادیم‪.‬‬ ‫این در حالی ب��ود که تا پیش‌از این‪ ،‬روال‬ ‫نبود که س��ایر روش‌ه��ا را با این مدل مطالعه‬ ‫انج��ام دهیم‪ .‬او با بیان اینک��ه ذخایر خوب و‬ ‫غن��ی از آهن‪ ،‬طال و س��ایر عناص��ر فلزی در‬ ‫استان کردستان داریم‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬با رکوردی‬ ‫که در کردس��تان زدی��م می‌توانیم به مناطق‬ ‫دیگر هم توجه و ورود کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹اکتشاف عمیق بودجه می‌خواهد‬ ‫دری‪ ،‬سرپرست معاونت اکتشاف‬ ‫محمدباقر ّ‬ ‫س��ازمان زمین‌شناس��ی و اکتش��افات‌معدنی‬ ‫کش��ور با اش��اره به پیش��ینه ای��ران در حوزه‬ ‫اکتش��اف به روزگار معدن‪ ،‬گفت‪ :‬بشر از آغاز‬ ‫آفرینش با مواد معدنی سروکار داشته و آشنا‬ ‫بوده است‪ .‬ایران هم با پیشینه‌ای که در تاریخ‬ ‫دارد از این حوزه مستثنا نبوده است‪ .‬با مطالعه‬ ‫در حوزه‌های مختلف می‌فهمیم که ایرانیان از‬ ‫قدیم مواد معدنی را می‌شناخته‌اند و برای آن‬ ‫ارزش قائل بوده‌اند‪ .‬در تپه‌های باستانی کشور‬ ‫مثل س��یلک کاشان نیز آثاری از مس‪ ،‬آهن و‬ ‫دیگر مواد معدنی مشاهده‌شده است‪.‬‬ ‫دری ب��ا اش��اره به اهمیت و نقش س��ازمان‬ ‫ّ‬ ‫زمین‌شناس��ی و مطالع��ات در آن بی��ان کرد‪:‬‬ ‫برای نخس��تین بار در کش��ور در سال ‪۱۳۳۸‬‬ ‫با تاس��یس سازمان زمین‌شناس��ی‪ ،‬مطالعات‬ ‫اکتش��اف و تخصصی به‌ص��ورت علمی انجام‬ ‫ش��د‪ .‬به‌تدری��ج این ح��وزه با افزای��ش تعداد‬ ‫کارشناسان و متخصصان خود رشد کرد‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬امروز کمترین معدنی در کشور‬ ‫وجود دارد که اثری از مطالعات کارشناس��ان‬ ‫س��ازمان زمین‌شناس��ی به‌ط��ور مس��تقیم و‬ ‫غیرمس��تقیم در آن دی��ده نش��ود‪ ،‬به‌غی��ر از‬ ‫منطق��ه زاگرس و کپه‌داغ که ب��ا مواد معدنی‬ ‫کم‪ ،‬مناطق دیگر تحت مطالعات زمین‌شناسی‬ ‫و ژئوشیمی قرار دارند‪.‬‬ ‫سرپرس��ت معاون��ت اکتش��اف س��ازمان‬ ‫زمین‌شناس��ی و اکتشافات کش��ور درباره این‬ ‫پرس��ش که چ��را اکتش��اف در ایران بیش��تر‬ ‫سطحی اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬اکتش��اف تا مرحله‌ای‬ ‫می‌تواند ب��ا هزینه کم انجام ش��ود اما از یک‬ ‫مرحله ب��ه بعد بای��د در آن هزینه کرد چون‬ ‫ریس��ک اکتش��اف باالس��ت‪ .‬س��رمایه‌گذار تا‬ ‫مطمئن نشود سرمایه‌اش برمی‌گردد‪ ،‬کمتر به‬ ‫آن ورود می‌کند‪.‬‬ ‫او درباره اکتش��اف عمیق به بودجه اش��اره‬ ‫کرد و گف��ت‪ :‬کار عمقی به هزین��ه نیاز دارد‬ ‫که بخش خصوصی حاضر نیست به‌راحتی آن‬ ‫را پرداخ��ت کند‪ .‬بنابرای��ن باید در کنار گروه‬ ‫کارشناسی که س��ازمان از آن بهره‌مند است‪،‬‬ ‫دول��ت هم هزین��ه کند تا از کار س��طحی به‬ ‫عمیق برسیم‪.‬‬ ‫دری درباره بهره از دانش ژئوفیزیک هوایی‬ ‫ّ‬ ‫و اهمیت آن گفت‪ :‬این روش سال‌هاس��ت که‬ ‫استفاده می‌شود‪.‬‬ ‫ایران هم چند س��الی است گام‌های بلندی‬ ‫در این حوزه برداش��ته است اما برای رشد آن‬ ‫و به��ره از روش‌های دیگر به حمایت‪ ،‬آموزش‬ ‫و مسائل مالی نیازمندیم‪.‬‬ ‫او در پایان تاکید کرد‪ :‬سازمان زمین‌شناسی‬ ‫یک مجموعه متخصص است که باید با تقویت‬ ‫مالی از س��وی دولت مورد حمایت قرار بگیرد‬ ‫تا رسالت خود را به بهترین شکل انجام دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹ضعف در آموزش درست‬ ‫جمشید حسن‌زاده‪ ،‬پژوهشگر زمین‌شناسی‬ ‫نیز با بیان اینکه ما در ایران در حوزه اکتشاف‬ ‫ضعیف هستیم‪ ،‬به روزگار معدن اظهار کرد‪ :‬ما‬ ‫در زمینه اکتشاف نتوانسته‌ایم پیشرفت کنیم‬ ‫و جلو برویم‪.‬‬ ‫ای��ن پژوهش��گر مطالعات اکتش��اف مس و‬ ‫فلزات قیمتی در ادامه‪ ،‬به ‪ ۲‬عامل اصلی برای‬ ‫ضعف ایران در اکتش��اف اش��اره کرد و گفت‪:‬‬ ‫ضعف در آموزش درس��ت و داش��تن آدم‌های‬ ‫دلسوز‪۲ ،‬مورد کلیدی در این زمینه است‪.‬‬ ‫حس��ن‌زاده درب��اره م��ورد نخس��ت گفت‪:‬‬ ‫آموزش‪ ،‬دائمی است و کار یکی دو روز نیست‬ ‫یعنی نمی‌توان به‌صورت یک‌رشته بریده عمل‬ ‫کرد بلک��ه باید به‌صورت یک‌رش��ته متصل و‬ ‫پیوسته باشد‪.‬‬ ‫همچنی��ن در این ح��وزه به اف��راد مجرب‬ ‫و متخص��ص نیازمندی��م و ه��ر کس��ی با هر‬ ‫س��طحی نمی‌تواند به دیگران آموزش بدهد‪،‬‬ ‫ضم��ن اینکه باید کاری کنیم که افراد مجرب‬ ‫در بلندم��دت در یک مجموع��ه کار کنند‪ ،‬نه‬ ‫اینک��ه به دلیل نارضایتی آنج��ا را ترک کرده‬ ‫و این‌همه تجربه و دان��ش را به‌جای دیگری‬ ‫ببرند‪.‬‬ ‫این پژوهش��گر زمین‌شناس��ی در ادامه‪ ،‬به‬ ‫لزوم داش��تن انس��ان‌های دلسوز اش��اره کرد‬ ‫و گفت‪ :‬ب��رای اینکه در حوزه‌ای رش��د کنیم‬ ‫باید دلس��وزانه و متعهدانه عمل کنیم‪ .‬ممکن‬ ‫است از بهترین فناوری و دانشی که در جهان‬ ‫وجود دارد بهره ببریم اما اگر دلس��وزانه کاری‬ ‫نکنیم نمی‌توانیم به س��ود بلندمدت برسیم و‬ ‫کشورمان را رشد بدهیم‪.‬‬ ‫او در پایان‪ ،‬درباره اهمیت دانش ژئوفیزیک‬ ‫هوایی صحبت کرد و گفت‪ :‬این مس��ئله اتفاق‬ ‫خوبی برای کش��ور اس��ت‪ .‬به‌هرح��ال باید با‬ ‫روش‌ه��ای روز به‌پیش بروی��م و از این دانش‬ ‫استفاده کنیم تا در حوزه اکتشاف رشد کنیم‬ ‫اما مسئله مهم این است که ممکن است ابزار‬ ‫روز را نیز وارد کنیم اما آن‌طوری که شایسته‬ ‫اس��ت نتوانی��م از آن بهره ببریم که مس��ئله‬ ‫مهمی است‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت مس عنوان کرد‬ ‫فروش ‪ ۲‬هزار میلیارد تومانی در کمتر از ‪۲‬ماه‬ ‫مدیرعامل ش��رکت مس گفت‪ :‬رش��د ‪ ۱۳‬درصدی تولید آند و ‪ ۱۱‬درصدی‬ ‫تولید کاتد از ابتدای س��ال ‪ ۹۸‬نشان‌دهنده این است که شرکت مس از همین‬ ‫ابتدای س��ال عزم خود را جزم کرده تا منویات رهبر معظم انقالب را در زمینه‬ ‫رونق تولید بر آورده کند‪.‬‬ ‫به گزارش مس‌پرس‪ ،‬محمدرضا بنی‌اس��دی‌راد در جلس��ه ش��ورای معاونان‬ ‫شرکت مس با عنوان این مطلب و با اشاره به تجربه موفق سال گذشته شرکت‬ ‫مس در حوزه تولید گفت‪ :‬اکنون باید در مسیر رو به جلو حرکت کنیم و تالش‬ ‫می‌کنیم تمام موانعی که بر سر راه افزایش تولید است‪ ،‬رفع شود‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه اولویت نخس��ت ما افزایش تولید اس��ت‪ ،‬یادآور ش��د‪:‬‬ ‫همانطور که در سال گذشته‪ ،‬موفق به تولید ‪ ۲۴۷‬هزار تن کاتد شدیم امسال‬ ‫نیز رکوردهای بیشتری در حوزه تولید خلق می‌کنیم‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت مس با اش��اره به هدف ‪ ۱۵‬هزار میلی��ارد تومانی فروش‬ ‫برای س��ال ‪ ۹۸‬گفت‪ :‬از ابتدای امس��ال تاکنون با همت شبانه‌روزی همکاران‪،‬‬ ‫موفق به فروش بیش از ‪ ۲‬هزار میلیارد تومانی شدیم که عملکرد خیلی خوبی‬ ‫برای شرکت مس است‪.‬‬ ‫به گفته بنی‌اسدی‌راد‪ ،‬یکی دیگر از موفقیت‌های شرکت‪ ،‬انجام پروژه مخازن‬ ‫اسیدسولفوریک بندرعباس در کمتر از ‪‌۶‬ماه بود که با بهره‌برداری از این طرح‬ ‫در روزهای آینده انتقال اسیدس��ولفوریک تولیدی مجتمع مس سرچش��مه با‬ ‫س��رعت بیشتری انجام خواهد ش��د و به پایداری کارخانه اسید کمک خواهد‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت مس با بیان اینکه اسیدسولفوریک تولیدی مجتمع مس‬ ‫سرچش��مه می‌تواند زمینه‌ها و فرصت‌های تولیدی و اشتغالزایی بسیاری را در‬ ‫حوزه کش��اورزی و فعال‌س��ازی معادن کوچک اکسیدی و سولفوری کم‌عیار با‬ ‫فرآیند هیپ‌لیچینگ فراهم کند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬شرکت مس آمادگی ارائه خدمات‬ ‫مشاوری و پشتیبانی به سرمایه‌گذاران در این حوزه را دارد‪.‬‬ ‫در ضمن امکان عرضه اس��ید با نرخ مناس��ب و خری��د تضمینی کاتد را نیز‬ ‫دارد تا گام بزرگی برای رونق تولید و اش��تغالزایی در مناطق محروم برداش��ته‬ ‫شود‪.‬‬ ‫تحلیلگر ارش��د بین‌المللی سنگ‌آهن و فوالد‬ ‫گف��ت‪ :‬درحال‌حاضر نرخ س��نگ‌آهن با عیار ‪۶۲‬‬ ‫درصد در مرز ‪ ۹۵‬دالر است‪ .‬پیش‌بینی می‌شود‬ ‫پس از تعطیالت هفته کارگر در چین و در ادامه‬ ‫ماه مه(نیمه اردیبهش��ت) ن��رخ این محصول به‬ ‫‪ ۱۰۰‬دالر برسد‪.‬‬ ‫کی��وان جعفری طهران��ی در گفت‌وگو با ایلنا‪،‬‬ ‫پیش‌بینی کرد بازار در مه‪ ۲۰۱۹‬وضعیت بهتری‬ ‫نسبت به آوریل(نیمه فروردین) داشته باشد‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه اف��زود‪ :‬ای��ن ام��ر مرب��وط ب��ه‬ ‫حاشیه سود باالتر فوالدس��ازان چینی می‌شود‪.‬‬ ‫درحال‌حاضر حاشیه س��ود فوالدسازان از ‪ ۹۰‬تا‬ ‫‪ ۱۲۰‬دالر در ه��ر تن اس��ت که باعث می‌ش��ود‬ ‫تقاضا برای خرید س��نگ‌آهن با عیار باال افزایش‬ ‫پیدا کند‪.‬‬ ‫جعفری با اش��اره به کاهش حاش��یه سود در‬ ‫ژانوی��ه گفت‪ :‬پیش از حادثه تخریب س��د باطله‬ ‫معدن واله در برزیل در دس��امبر ‪ ۲۰۱۸‬بیش��تر‬ ‫فوالدسازان چینی به سمت خرید سنگ‌آهن‌هایی‬ ‫با عیارهای متوس��ط بین ‪ ۵۵‬تا ‪ ۵۸‬درصد‪ ،‬پیش‬ ‫رفتند اما هنگامی که حاش��یه سود افزایش پیدا‬ ‫کن��د‪ ،‬تمای��ل برای خرید س��نگ‌آهن پ��ر عیار‬ ‫افزای��ش پیدا خواهد کرد‪ .‬درحال‌حاضر کش��ش‬ ‫بازار به سمت خرید سنگ‌آهن با عیار باالست‪.‬‬ ‫تحلیلگر ارش��د بین‌المللی سنگ‌آهن و فوالد‪،‬‬ ‫وضعی��ت اقتصادی چین را مطل��وب عنوان کرد‬ ‫و اف��زود‪ :‬درحال‌حاضر تقاضا برای ساخت‌وس��از‬ ‫افزایش یافته که باعث ش��ده است سرانه مصرف‬ ‫فوالد در ‪ ۳‬ماه دوم سال ‪ ۲۰۱۹‬میالدی افزایش‬ ‫پیدا کند‪.‬‬ ‫وی اظه��ار کرد‪ :‬پیش‌بینی می‌ش��ود که ژوئن‬ ‫(خرداد) فصل خوبی برای سنگ‌آهن باشد اما در‬ ‫ماه مه‌بیشترین تقاضا را برای رسیدن سنگ‌آهن‬ ‫به نرخ ‪ ۱۰۰‬دالر خواهیم داشت‪.‬‬ ‫جعف��ری طهران��ی پیش‌بین��ی کرد ک��ه نرخ‬ ‫کنس��انتره افزای��ش پیدا کن��د و در ادامه افزود‪:‬‬ ‫درحال‌حاض��ر ن��رخ کنس��انتره در ب��ازار به مرز‬ ‫‪ ۱۱۰‬دالر رس��یده و پیش‌بینی می‌ش��ود پس از‬ ‫تعطیالت هفته کارگر‪ ،‬نرخ کنس��انتره به موازات‬ ‫س��نگ‌آهن افزایش پی��دا کند‪ .‬البت��ه همه این‬ ‫پیش‌بینی‌ها در صورتی اس��ت که جنگ تجاری‬ ‫امریکا و چین دوباره روی ندهد‪.‬‬ ‫تحلیلگر ارش��د بین‌المللی سنگ‌آهن و فوالد‪،‬‬ ‫درباره بازار گندله اظهار کرد‪ :‬نرخ گندله‪ ،‬ترکیبی‬ ‫از عیار ‪ ۶۲‬درصد با پرمیوم اس��ت؛ افزایش عیار‬ ‫‪ ۶۲‬باعث کاهش پرمیوم به همان نسبت می‌شود‪.‬‬ ‫با توجه به اینکه بیش��ترین تقاض��ای گندله در‬ ‫انتهای فص��ل پاییز یعنی س��پتامبر و اکتبر رخ‬ ‫می‌دهد‪ ،‬تا ‪ ۲‬ماه آینده به همان نس��بت که نرخ‬ ‫س��نگ‌آهن در بازار افزایش پی��دا می‌کند‪ ،‬نرخ‬ ‫پرمیوم گندله کاهش خواهد داشت‪.‬‬ ‫جعف��ری طهرانی افزود‪ :‬درحال‌حاضر گندله با‬ ‫نرخ ‪ ۱۲۵‬دالر به فروش می‌رسد‪ .‬در ماه گذشته‬ ‫می�لادی‪ ،‬نرخ ای��ن محصول به م��رز ‪ ۱۲۸‬دالر‬ ‫رسید‪ .‬پیش‌بینی می‌شود در ماه جاری میالدی‪،‬‬ ‫نرخ آن بین ‪ ۱۲۲‬دالر تا ‪ ۱۲۶‬دالر متغیر باشد‪.‬‬ ‫‪ ۹‬هزار و ‪ ۸۸۶‬نفر حادثه‬ ‫شغلی در سال ‪۹۷‬‬ ‫بررسی اطالعات مرکز آمار و اطالعات راهبردی‬ ‫وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی نشان می‌دهد‬ ‫در س��ال ‪ ۱۳۹۷‬در مجموع ‪ ۹‬هزار و ‪ ۷۱۳‬مرد و‬ ‫‪ ۲۸۳‬زن آسیب دیدند‪.‬‬ ‫برابر آمارها س��ال گذشته برای ‪ ۹‬هزار و ‪۸۸۶‬‬ ‫نفر حادثه ش��غلی اتفاق افتاد که نسبت به سال‬ ‫‪ ۱۳۹۶‬کاهش ‪ ۶‬درصدی داشته است‪.‬‬ ‫به گزارش ایلنا‪ ،‬حادثه ش��غلی (حادثه ناش��ی‬ ‫از کار) در واقع حادثه‌ای اس��ت که هنگام انجام‬ ‫وظیفه شغلی یا مرتبط با آن در داخل یا خارج از‬ ‫م��کان یا محل فعالیت اتفاق می‌افتد و پیامد آن‬ ‫آس��یب (اعم از جراحت‪ ،‬بیماری یا فوت) یک یا‬ ‫چند شاغل است‪.‬‬ ‫آسیب شغلی نیز هرگونه پیامد ناشی از حادثه‬ ‫شغلی همچون جراحت‪ ،‬صدمه و بیماری شغلی‬ ‫مرگبار یا غیرمرگبار است‪.‬‬ ‫س��ال ‪ ۱۰ ،۱۳۹۶‬هزار و ‪ ۵۱۳‬حادثه ش��غلی‬ ‫ثبت ش��ده است‪( .‬در برخی حوادث بیش از یک‬ ‫نفر آس��یب دیدند) و آسیب‌های شغلی سال ‪۹۷‬‬ ‫نس��بت به س��ال ‪ ۱۳۹۶‬نیز ‪ ۶.۶‬درصد کم شده‬ ‫اس��ت؛ ب��ه این صورت ک��ه در س��ال ‪ ۱۳۹۶‬در‬ ‫مجموع ‪ ۱۰‬هزار و ‪ ۶۹۷‬نفر آسیب دیدند که ‪۱۰‬‬ ‫هزار و ‪ ۴۱۲‬نفر آنها مرد و ‪ ۲۸۵‬نفر زن بودند‪.‬‬
‫صنایع‌معدنی غیرفلزی‬ ‫چهار‌شنبه‬ ‫‪ 18‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 2‬رمضان ‪ 1440‬‬ ‫‪ 8‬مه ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره‪160‬‬ ‫یادداشت‬ ‫صادرات‪ ،‬راهکار مازاد‬ ‫تولید سیمان‬ ‫افزایش ‪۱۰‬درصدی نرخ مصالح ساختمانی در آذربایجان غربی‬ ‫رئیس اتحادیه مصالح‌فروش��ان ارومیه گفت‪ :‬نرخ مصالح‬ ‫ساختمانی هر ساعت در نوسان است‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬پروی��ز آهنگر عنوان ک��رد‪ :‬امروز نرخ‬ ‫مصالح س��اختمانی نس��بت به مدت مشابه س��ال گذشته‬ ‫افزایش ‪۱۰‬درصدی داش��ته که رکود ساخت‌وساز نسبت به‬ ‫سال گذشته را درپی داشته است‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه ب��ا بی��ان اینک��ه واردات کارخانج��ات و‬ ‫تاثیرپذیری آن از نوسان نرخ ارز سبب آشفتگی نرخ مصالح‬ ‫ساختمانی و تعیین نشدن نرخ مشخص می‌شود‪ ،‬ادامه داد‪:‬‬ ‫خبر‬ ‫اعطای تندیس واحد نمونه‬ ‫جشنواره امتنان کارگری‬ ‫فارس به سیمان المرد‬ ‫در س��ی‌امین جش��نواره امتن��ان از کارگران‬ ‫واحده��ای نمون��ه کارگری اس��تان ف��ارس که‬ ‫همزمان ب��ا روز جهانی کارگر برگزار ش��د‪ ،‬لوح‬ ‫و تندی��س واحد نمونه اس��تان فارس از س��وی‬ ‫عنای��ت‌اهلل رحیمی اس��تاندار فارس به ش��رکت‬ ‫سیمان المرد اعطا شد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش روابط عمومی ش��رکت س��یمان‬ ‫المرد‪ ،‬در این همایش رحیمی اس��تاندار فارس‪،‬‬ ‫علیرضا محجوب دبیر کل خانه کارگر کش��ور و‬ ‫جمعی از مدیران و مس��ئوالن ارش��د استانی و‬ ‫فعاالن حوزه کار حضور داش��تند که از ش��رکت‬ ‫س��یمان المرد به عنوان واحد نمونه قدردانی و‬ ‫لوح و تندیس این جشنواره نیز به این مجموعه‬ ‫بزرگ صنعتی اعطا شد‪.‬‬ ‫شرکت س��یمان المرد برای چندسال متوالی‬ ‫اس��ت که با توجه به ش��رایط و اس��تانداردهای‬ ‫حوزه کار و کارگر و پس از بررس��ی‌ها و مراحل‬ ‫کارشناس��ی ازس��وی اداره کل تع��اون‪ ،‬کار و‬ ‫رف��اه اجتماعی این عن��وان را به خود اختصاص‬ ‫داده اس��ت‪ .‬جش��نواره امتنان هر سال با هدف‬ ‫شناس��ایی و تجلی��ل از نیروه��ای کار مول��د‪،‬‬ ‫متخصص‪ ،‬مخت��رع‪ ،‬مبتکر و همچنین اش��اعه‬ ‫فرهن��گ کار و تالش در جامع��ه کار و تولید در‬ ‫بخش‌های خدمات‪ ،‬صنعت و کشاورزی و در دو‬ ‫سطح ملی و استانی برگزار می‌شود‪.‬‬ ‫برخی معتقدند افزایش مصالح س��اختمانی س��بب افزایش‬ ‫بهای مسکن می‌شود که در بلندمدت این موضوع می‌تواند‬ ‫سبب رکود در بازار این حوزه شود‪.‬‬ ‫واردات سیمان ایران به کردستان عراق ممنوع شد‬ ‫‌سارا اصغری‬ ‫روزنامه‌نگار‬ ‫براس��اس آماره��ای اع�لام ش��ده‪ ،‬الگ��وی‬ ‫مص��رف س��یمان در کش��ور ‪۲۰‬درص��د در‬ ‫پروژه‌های صنعتی‪۲۰ ،‬درصد صنایع س��یمان‌بر‬ ‫(کاشی‌سازی‪ ،‬آجرسازی و‪ )...‬و ‪۶۰‬درصد در امور‬ ‫بنایی اس��ت‪ .‬البته پروژه‌ه��ای عمرانی و صنعتی‬ ‫در کش��ور چنانچه مشاهده می‌شود در سال‌های‬ ‫آینده نیز در رکود به س��ر خواهند برد‪ .‬باتوجه به‬ ‫تغییر قانون مالیات‌های مستقیم در سال ‪۱۳۹۵‬‬ ‫و افزایش قابل توجه مالیات بخش ساخت‌وس��از‪،‬‬ ‫پیش‌بینی می‌شود مصرف سیمان به شدت روند‬ ‫کاهش��ی درپیش بگیرد‪ .‬این در حالی اس��ت که‬ ‫کارخانه‌های سیمان با حدود ‪ ۷۰‬درصد ظرفیت‬ ‫خود مش��غول به کار هس��تند و با همین میزان‬ ‫ظرفیت نزدیک به ‪ 7۰‬میلیون تن سیمان تولید‬ ‫می‌کنند‪.‬‬ ‫البته در سند چشم‌انداز ‪ ۱۴۰۴‬پیش‌بینی شده‬ ‫است تولید سیمان به ‪۱۲۰‬میلیون تن برسد که‬ ‫از این میزان‪ ۳۲ ،‬میلیون تن آن باید به صادرات‬ ‫اختصاص یابد‪.‬‬ ‫بنابرای��ن ب��ه لح��اظ ظرفیت‌س��ازی‪ ،‬صنعت‬ ‫سیمان اهداف خود در سند چشم‌انداز را محقق‬ ‫کرده است و می‌توان ادعا کرد که این صنعت در‬ ‫زیرس��اخت‌ها مش��کلی ندارد اما در مقابل‪ ،‬آنچه‬ ‫ای��ن صنعت را در س��ال‌های گذش��ته با چالش‬ ‫روب��ه‌رو کرده‪ ،‬میزان م��ازاد تولید به دلیل رکود‬ ‫در بازار داخلی است‪.‬‬ ‫از دس��ت دادن برخی بازارهای صادراتی در ‪۳‬‬ ‫سال گذشته نیز به رکود سیمانی‌ها بیش‌ازپیش‬ ‫دامن زده است‪ .‬بنابراین با توجه به شرایط پیش‬ ‫آمده برای صنعت سیمان‪ ،‬باید بازارهای صادراتی‬ ‫بیشتری را مدنظر قرار داد‪.‬‬ ‫از ای��ن رو به نظر می‌رس��د س��اماندهی بازار‬ ‫صادرات��ی س��یمان‪ ،‬یک��ی از ضرورت‌ه��ای این‬ ‫صنعت در شرایط کنونی به‌شمار می‌رود‪ .‬یکی از‬ ‫مهم‌ترین موضوع‌هایی که سبب صادرات بیشتر‬ ‫می‌شود‪ ،‬درپیش گرفتن دیپلماسی مناسب برای‬ ‫راهیابی به کشورهای منطقه به‌ویژه عراق و سوریه‬ ‫اس��ت‪ .‬ع��راق تا چند س��ال گذش��ته‪ ،‬نیمی از‬ ‫صادرات س��یمان ایران را به خود اختصاص داده‬ ‫بود که هم‌اکنون این بازار از دس��ت‌رفته به‌شمار‬ ‫می‌رود و باید فراتر از کش��ور عراق‪ ،‬س��یمانی‌ها‬ ‫بتوانند بازارهای منطقه را در دست بگیرند‪.‬‬ ‫درحال‌حاض��ر نرخ هر کیلوگرم میلگ��رد در بازار با افزایش‬ ‫‪۸‬درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته ‪ ۵‬هزار و ‪۴۵۰‬‬ ‫تومان است‪ .‬سال گذشته هر کیلو میلگرد ‪ ۵‬هزار تومان به‬ ‫فروش می‌رسید‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه مصالح‌فروش��ان ارومیه در ادامه با اش��اره‬ ‫به نرخ س��یمان تصریح کرد‪ :‬نرخ هر پاکت سیمان در بازار‬ ‫ارومیه ‪ ۱۱‬هزار و ‪ ۲۵۰‬تومان اس��ت که نس��بت به س��ال‬ ‫گذشته تغییری نکرده است‪.‬‬ ‫آهنگر با اشاره به اینکه نرخ هر شاخه تیرآهن ‪ ۱۴‬در بازار‬ ‫ارومیه ‪ ۹۰۰‬هزار و ‪ ۵۰‬تومان اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬س��ال گذشته‬ ‫هر ش��اخه تیرآهن ‪ ۸۰۰ ،۱۴‬ه��زار و ‪ ۸۰‬تومان به فروش‬ ‫می‌رسد‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه مصالح‌فروش��ان ارومیه با اشاره به نظارت‬ ‫کام��ل از س��وی اتحادی��ه مصال��ح فروش��ان ارومیه روی‬ ‫مراک��ز ف��روش تصریح ک��رد‪ :‬تاکنون تخلف‌های��ی مربوط‬ ‫به کم‌فروش��ی یا گران‌فروشی گزارش نش��ده و در صورت‬ ‫شکایتی در این‌باره شهروندان با شماره ‪ ۱۲۴‬تماس بگیرند‬ ‫تا پیگیری‌های الزم انجام ش��ود‪ .‬الزم به یادآوری است که‬ ‫در پیچ‌وخم بازارهای صادراتی سیمان‬ ‫گروه معدن ‪:‬‬ ‫‪ ۷۱‬خ��ط تولید در کش��ور س��االنه حدود ‪۸۵‬‬ ‫میلی��ون ت��ن س��یمان تولید می‌کنن��د که تنها‬ ‫‪۶۰‬درصد آن برای مصرف داخلی است‪ .‬بازارهای‬ ‫عراق و س��وریه فرصت مناس��بی برای صادرات‬ ‫سیمان ایران به‌ش��مار می‌روند‪ .‬البته عراق قصد‬ ‫تولید س��یمان در کشور خود را آغاز کرده است‪،‬‬ ‫از این‌رو تعرفه‌هایی برای واردات س��یمان ایران‬ ‫درنظر گرفته اس��ت‪ .‬از س��وی دیگر بازار سوریه‬ ‫نیز در پیچ‌وخم مذاکره باقی مانده است و معلوم‬ ‫نیس��ت با چه رویک��ردی و چه زمان��ی می‌توان‬ ‫سیمان ایران را راهی سوریه کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹کردس�تان عراق مجبور ب�ه افزایش‬ ‫تعرفه واردات سیمان ایران شده است‬ ‫عضو هیات مدی��ره انجمن کارفرمایان صنعت‬ ‫س��یمان کش��ور با اش��اره به ممنوعیت واردات‬ ‫س��یمان ای��ران از س��وی کش��ور ع��راق گفت‪:‬‬ ‫واحد‌های تولید س��یمان کش��ور صادرات‌محور‬ ‫هس��تند و با ادامه این ش��رایط خطر جدی آنها‬ ‫را تهدید می‌کند‪.‬‬ ‫به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان‪ ،‬ش��هریار‬ ‫گراوندی عضو هیات مدی��ره انجمن کارفرمایان‬ ‫صنعت سیمان کشور با بیان اینکه دولت مرکزی‬ ‫عراق از پایان س��ال ‪ ۹۴‬با افزایش ‪۱۰۰‬درصدی‬ ‫تعرفه واردات سیمان باعث محدود شدن واردات‬ ‫س��یمان از ایران ش��د‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬در این مدت‬ ‫اقلیم کردس��تان ع��راق از ای��ن افزایش تعرفه‌ها‬ ‫پی��روی نکرد و با تعرفه کمتری س��یمان ایرانی‬ ‫از این منطقه وارد عراق ش��د‪ .‬وی در ادامه گفت‪:‬‬ ‫البته به تازگی و با هدف یکپارچه‌س��ازی سیطره‬ ‫در مرز‌های عراق‪ ،‬اقلیم کردس��تان نیز موظف به‬ ‫کوتاه‌ترین مسیر برای صادرات سیمان به سوریه از‬ ‫طریق اقلیم کردستان عراق است و اگر بخواهیم این‬ ‫کار را انجام دهیم نیازمند هماهنگی‌های اقتصادی با‬ ‫عراق هستیم البته این نگرانی وجود دارد که عراق‬ ‫بخواهد برای بازسازی به سوریه ورود کرده و زمینه را‬ ‫برای حضور ایران سخت کند‬ ‫رعایت این تعرفه‌ها شد‪.‬‬ ‫به گفته ای��ن تولیدکننده س��یمان‪ ،‬از ابتدای‬ ‫ماه جاری میالدی نیز به‌طور رس��می ممنوعیت‬ ‫واردات س��یمان ایران اعالم و به صادرکنندگان‬ ‫گفته ش��ده اس��ت فقط چند روز برای صادرات‬ ‫زمان دارند‪ .‬گراوندی با انتقاد شدید از اینکه این‬ ‫ممنوعیت باید از حدود ‪ ۳‬ماه قبل به گمرکات و‬ ‫اتاق‌های بازرگانی کشور و صادرکنندگان اطالع‬ ‫داده می‌ش��د‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬این زمان کوتاه باعث‬ ‫می‌ش��ود نتوانیم به تعهداتی که نسبت به طرف‬ ‫عراق��ی داریم و قرارداد‌هایی که بس��ته‌ایم‪ ،‬عمل‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫وی در ادامه خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬فقط در واحد‬ ‫تولیدی سیمان س��امان‪ ۶۰ ،‬هزار تن تعهد روی‬ ‫دس��ت ما باقی مان��ده و یک‌میلیون و ‪ ۲۰۰‬هزار‬ ‫پاک س��یمان کاغذی چاپ شده برای عراق تهیه‬ ‫کرده‌ایم که به هی��چ عنوان برای مصرف داخلی‬ ‫قابل استفاده نیست‪.‬‬ ‫عضو هیات مدی��ره انجمن کارفرمایان صنعت‬ ‫سیمان کشور بیان کرد‪ :‬عالوه بر اینکه نمی‌توانیم‬ ‫به تعهدات خود عم��ل کنیم‪ ،‬بازار‌هایی که چند‬ ‫سال با سختی و زحمت در عراق به‌دست آوردیم‬ ‫نیز از دس��ت تاج��ران و تولیدکنن��دگان خواهد‬ ‫رف��ت‪ .‬گراون��دی با اش��اره به اینکه بس��یاری از‬ ‫واحد‌های تولید س��یمان کش��ور صادرات‌محور‬ ‫هس��تند و با ادامه این ش��رایط خطر جدی آنها‬ ‫را تهدید می‌کند‪ ،‬یادآور ش��د‪ :‬هم‌اکنون ‪ ۷۱‬خط‬ ‫تولید س��االنه حدود ‪ ۸۵‬میلیون تن س��یمان در‬ ‫کشور تولید می‌کنند که فقط ‪ ۶۰‬درصد آن برای‬ ‫مصرف داخل کشور است‪.‬‬ ‫وی تاکی��د کرد‪ :‬در اس��تان‌های م��رزی مانند‬ ‫کرمانشاه حدود ‪۷۰‬درصد ظرفیت تولید سیمان‬ ‫بعد صادراتی دارد و خطر جدی‌تری متوجه این‬ ‫صنایع سیمان در این استان است‪.‬‬ ‫این تولیدکننده سیمان با اشاره به رایزنی‌هایی‬ ‫که برای رفع این مشکل انجام شده است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫تقاض��ا داری��م حتی اگ��ر مس��ئوالن نمی‌توانند‬ ‫موضوع را برطرف کنن��د‪ ،‬حداقل چند ماه زمان‬ ‫بگیرند تا بتوانیم به تعهدات خود عمل کنیم‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه س��وریه ه��م می‌تواند مقصد‬ ‫خوبی ب��رای ص��ادرات س��یمان باش��د‪ ،‬عنوان‬ ‫ک��رد‪ :‬کوتاه‌ترین مس��یر برای صادرات س��یمان‬ ‫به س��وریه از طریق اقلیم کردس��تان عراق است‬ ‫و اگ��ر بخواهیم این کار را انج��ام دهیم نیازمند‬ ‫هماهنگی‌های اقتصادی با عراق هستیم‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به رایزنی‌هایی که در این زمینه‬ ‫با ع��راق آغاز ش��ده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬ای��ن نگرانی‬ ‫وج��ود دارد که عراق بخواهد برای بازس��ازی به‬ ‫س��وریه ورود کرده و زمینه را برای حضور ایران‬ ‫س��خت کند‪ .‬گراون��دی در ادامه با بی��ان اینکه‬ ‫عراق ممنوعی��ت واردات کاال‌ه��ای ایرانی برای‬ ‫محصوالت دیگری ازجمله لبنیات‪ ،‬میلگرد و‪ ...‬را‬ ‫هم آغاز کرده اس��ت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬بررس��ی‌ها نشان‬ ‫می‌دهد‪ ،‬فهرست ‪ ۸۱‬کاال‌یی که عراق ممنوعیت‬ ‫واردات آنها از ایران را درنظر دارد‪ ،‬طراحی ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬ممنوعی��ت واردات کاال‌ه��ای ایرانی در‬ ‫شرایطی انجام می‌ش��ود که عراق از کشور‌هایی‬ ‫مانند ترکیه واردات انجام می‌دهد‪.‬‬ ‫به گفته این تولیدکننده سیمان‪ ،‬عراق حتی از‬ ‫اردن نیز که کشور تولیدکننده‌ای نیست واردات‬ ‫انجام می‌دهد و تاجران دیگر کش��ور‌ها کاال‌های‬ ‫خود را از طریق اردن به عراق می‌فرستند‪ ،‬چون‬ ‫تعرفه واردات بین کش��ور‌های عربی صفر است و‬ ‫صرفه اقتصادی قابل‌توجهی دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹سوریه به‌دنبال واردات سیمان است‬ ‫دبیر انجم��ن صنفی تولیدکنندگان س��یمان‬ ‫چن��دی پیش درباره بازار س��وریه برای صادرات‬ ‫س��یمان اظه��ار ک��رد‪ :‬نیاز س��وریه به س��یمان‬ ‫‪۵‬میلیون تن در س��ال برآورد می‌شود که اگر ما‬ ‫بتوانیم بخش��ی از این نیاز را در اختیار آنها قرار‬ ‫دهیم‪ ،‬شرایط خوبی برای سیمان ایران به وجود‬ ‫خواهد آمد‪ .‬به گزارش ایلنا‪ ،‬عبدالرضا شیخان در‬ ‫ادامه خاطرنش��ان کرد‪ :‬برای صادرات به س��وریه‬ ‫نرخ انواع بلوک سیمانی‬ ‫صحبت‌هایی انجام شده است و نشست‌هایی نیز‬ ‫با س��ازمان‌ها و نهادهای مختلف برگزار کرده‌ایم‪.‬‬ ‫درحال‌حاض��ر مهم‌تری��ن بح��ث در ای��ن حوزه‬ ‫حمل‌ونقل و رسیدن کاال به‌دست مشتری است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬درحال‌حاضر کش��ور س��وریه‬ ‫نیاز بس��یاری ب��ه س��یمان دارد و ما نی��ز توان‬ ‫صادرات��ی خوب��ی داریم اما باید نرخ تمام ش��ده‬ ‫صادرات به این کش��ور مش��خص شود‪ .‬بر همین‬ ‫اس��اس چندین نشس��ت در اتاق ایران با حضور‬ ‫مسئوالن سازمان توس��عه تجارت برگزار شده تا‬ ‫به یک نقطه مشترک برسیم‪ .‬دبیر انجمن صنفی‬ ‫تولیدکنندگان س��یمان تصریح کرد‪ :‬نیاز سوریه‬ ‫به سیمان ‪ ۵‬میلیون تن در سال برآورد می‌شود‬ ‫با توجه به اینکه چیزی از کارخانه‌های س��یمان‬ ‫سوریه باقی نمانده‪ ،‬این کشور به شدت به دنبال‬ ‫واردات سیمان است‪ .‬ش��یخان همچنین درباره‬ ‫صادرات به عراق گفت‪ :‬هنوز مشکالت صادراتی‬ ‫م��ا به این کش��ور وجود دارد‪ .‬مق��دار محدودی‬ ‫س��یمان به جن��وب عراق و مق��داری کلینکر به‬ ‫اقلیم کردس��تان صادر می‌ش��ود اما ب��ا توجه به‬ ‫راه‌ان��دازی کارخانه‌های س��یمان در این کش��ور‬ ‫تعرفه‌های واردات س��یمان همچنان باالس��ت و‬ ‫این برای تمام سیمان‌های وارداتی از کشورهای‬ ‫مختلف ص��دق می‌کند‪ .‬وی درب��اره صادرات به‬ ‫افغانس��تان گفت‪ :‬با توجه به پیمان‌سپاری ارزی‬ ‫و بخش��نامه‌های گوناگون��ی که در ای��ن زمینه‬ ‫صادر ش��ده است امروز صادرکنندگان با احتیاط‬ ‫بیشتری فعالیت می‌کنند زیرا تاکنون ما به شکل‬ ‫ریالی به افغانستان صادرات داشتیم اما باید امروز‬ ‫تعهد ارزی بدهیم‪ .‬بر همین اساس دیگر صادرات‬ ‫به این منطقه توجیهی ندارد‪.‬‬ ‫نرخ انواع سیمان و پودر سنگ‬ ‫محصول‬ ‫مشخصات‬ ‫قیمت (قالبی)‪ -‬به تومان‬ ‫توضیحات‬ ‫محصول‬ ‫مشخصات‬ ‫قیمت (قالبی)‪ -‬به تومان‬ ‫توضیحات‬ ‫بلوک لیکا ‪15‬‬ ‫‪15×20×50‬‬ ‫‪2040‬‬ ‫لیکای اصل ‪ ،‬با حمل‬ ‫پودر سنگ ‪ 25‬کیلویی‬ ‫کیسه‬ ‫‪1800‬‬ ‫بدون حمل‬ ‫بلوک لیکا ‪20‬‬ ‫‪20×20×40‬‬ ‫‪2500‬‬ ‫لیکای اصل ‪ ،‬با حمل‬ ‫پودر سنگ ‪ 15‬کیلویی‬ ‫کیسه‬ ‫‪1200‬‬ ‫بدون حمل‬ ‫بلوک طرح لیکا ‪7‬‬ ‫‪7×20×40‬‬ ‫‪560‬‬ ‫درجه‪ ،۱‬بدون حمل‬ ‫سیمان سفید ‪ 50‬کیلویی‬ ‫کیسه‬ ‫‪14000‬‬ ‫بدون حمل‬ ‫بلوک طرح لیکا ‪20‬‬ ‫‪20×20×40‬‬ ‫‪900‬‬ ‫درجه ‪ ،1‬سبک‪ ،‬بدون حمل‬ ‫سیمان سفید ‪ 40‬کیلویی‬ ‫کیسه‬ ‫‪۱۲۰۰۰‬‬ ‫بدون حمل‬ ‫بلوک طرح لیکا ‪20‬‬ ‫‪20×20×40‬‬ ‫‪660‬‬ ‫درجه‪ ،۱‬سنگین ‪ ،‬بدون حمل‬ ‫سیمان آکبند پوزوالن تهران‬ ‫کیسه‬ ‫روز‬ ‫با حمل – کامیون‬ ‫ ‬
‫تصمیم جدید نوردکاران برای افزایش قیمت میلگرد‬ ‫دومی��ن نشس��ت ن��وردکاران مقاطع طوی��ل در انجمن‬ ‫تولیدکنندگان فوالد ایران و با حضور حداکثری اعضای این‬ ‫رسته برگزار شد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش چیالن‪ ،‬بهادر احرامی��ان‪ ،‬نایب رئیس انجمن‬ ‫تولیدکنندگان فوالد ایران درباره نشست رسته نورد مقاطع‬ ‫طوی��ل فوالدی گفت‪ :‬این دومین نشس��ت ن��وردکاران در‬ ‫س��ال ‪ ۹۸‬بود و با حضور حداکثری اعضا برگزار ش��د که با‬ ‫هدف اطالع‌رس��انی پیرامون اقدامات انجمن بود‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫مهم‌ترین خبری که در این نشست اطالع‌رسانی شد‪ ،‬تغییر‬ ‫قیمت‌های پای��ه گمرکی محصوالت فوالدی بود‪ .‬این اتفاق‬ ‫در پنجش��نبه قطعی و اعالم شد که نرخ‌های گمرکی برای‬ ‫تمامی محصوالت فوالدی‪ ،‬قیمت‌های روز بازار و قیمت‌هایی‬ ‫که مدنظر فوالدی‌ها و انجمن بود‪ ،‬لحاظ می‌شود‪ .‬احرامیان‬ ‫خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬ب��ا اصالح نرخ‌ه��ای گمرک��ی‪ ،‬یکی از‬ ‫جدی‌تری��ن موانع بر س��ر راه صادرات فوالد رفع ش��د‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬در ادامه نشس��ت‪ ،‬الزامات رونق تولید موردبررس��ی‬ ‫قرار گرفت که بیشتر پیشنهادها حمل‌محور و حفظ جریان‬ ‫ص��ادرات بود‪ .‬یکی از مهم‌تری��ن اقداماتی که انجمن نیز به‬ ‫ط��ور جدیی آن را دنبال خواهد کرد‪ ،‬پیمان‌س��پاری ارزی‬ ‫است چراکه تفاسیر متفاوتی از بخشنامه‌های بانک مرکزی‬ ‫در این زمینه می‌شود از این‌رو انجمن قرار است به‌طور ویژه‬ ‫آن را پیگیری کند‪.‬‬ ‫نایب‌رئیس انجمن فوالد ادامه داد‪ :‬مشکالت تولیدکنندگان‬ ‫برای عرضه در بازار داخل مانند عرضه در بورس نیز در این‬ ‫نشس��ت مطرح شد‪ .‬ازجمله این موضوع‌ها می‌توان به بحث‬ ‫تضامین بورس اش��اره کرد که یکی از پیش��نهادهای خوب‬ ‫مطرح ش��ده در نشست‪ ،‬تهاتر تضامین میان عرضه‌کننده و‬ ‫خریدار بود‪ .‬وی درباره موضوع مهم دیگر که در این نشست‬ ‫مطرح ش��د‪ ،‬گفت‪ :‬کاهش اختالف میان ش��مش و میلگرد‬ ‫موضوع بعدی بود که مطرح شد و جمع‌بندی این بود که با‬ ‫توجه به اینکه نرخ قراضه داخلی است‪ ،‬می‌توان با همکاری‬ ‫واحده��ای القایی و تمرکز روی تعدی��ل نرخ قراضه‪ ،‬فاصله‬ ‫قیمتی را اصالح کنیم‪ .‬نظر جمع آن اس��ت که درباره نرخ‬ ‫شمش و میلگرد‪ ،‬اختالف ‪۱۱‬درصدی فعلی را به ‪۱۵‬درصد‬ ‫برسانند و اعضای حاضر تصمیم گرفتند‪ ،‬همگی این فاصله‬ ‫قیمتی را در خریدهای خود حفظ کنند‪.‬‬ ‫چالش جدید تولیدکنندگان صنایع پایین‌دست مس‬ ‫مواد اولیه مس آلیاژی کمیاب و گران شده است‬ ‫سار اصغری‪:‬‬ ‫این‌روزه��ا تولیدکنن��دگان صنایع مس در‬ ‫پایین‌دست با مشکل تامین مواد اولیه روبه‌رو‬ ‫هس��تند و کمیاب و گران‌ش��دن م��واد اولیه‬ ‫آنها را دچار مش��کالتی در زمینه تولید کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫البته فعاالن این ح��وزه معتقدند مهم‌ترین‬ ‫عاملی که تولیدکنندگان را در شرایط بحرانی‬ ‫قرار داده‪ ،‬نوس��ان نرخ ارز اس��ت و این نوسان‬ ‫به‌تازگی در سال جدید دوباره آغاز شده و کار‬ ‫را برای آنها سخت کرده است‪.‬‬ ‫برخی از فعاالن در صنایع پایین‌دس��ت این‬ ‫حوزه عنوان می‌کنند که بخش قابل‌توجهی از‬ ‫مواد اولیه در صنایع پایین‌دست مس از طریق‬ ‫جمع‌آوری ضایعات تامین می‌شود که با توجه‬ ‫به نوسانات نرخ ارز و دالر این صنف هم دست‬ ‫نگه داش��ته و ضایعات را دپو می‌کنند تا شاید‬ ‫به نرخ باالتر به فروش برسانند‪.‬‬ ‫‹ ‹شرایط سخت تولید‬ ‫درب��اره ب��ازار صنای��ع‬ ‫پایین‌دست مس در سال‬ ‫جاری و حال‌وهوای این‬ ‫روزهای ب��ازار مس‪ ،‬رضا‬ ‫طاه��رزاده‪ ،‬قائم‌مق��ام‬ ‫ش��رکت ذوبچ��ن م��س‬ ‫آلی��اژی در گفت‌وگو ب��ا روزگار معدن اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬این روزه��ا دوباره نرخ دالر در نوس��ان‬ ‫اس��ت و ما روزانه به‌دلیل این نوسان‌ها قادر به‬ ‫ادامه کار و تولید نیستیم چراکه درحال‌حاضر‬ ‫به هیچ عنوان نمی‌توانیم به مردم نرخ بدهیم‪.‬‬ ‫درحال‌حاضر قلع وارداتی به کیلویی ‪ ۱۱‬دالر‬ ‫رسیده است‪.‬‬ ‫هم‌اکنون به شدت در تامین مواد اولیه با مشکل‬ ‫روبه‌رو هستیم‪ ،‬برخی از مواد اولیه با نرخ ارز آزاد در‬ ‫بازار به فروش می‌‌رسد یا حتی با نرخ ارزان‌تر از داخل‬ ‫آن را صادر می‌کنند‪ ،‬در حالی که صنایع پایین‌دست‬ ‫مس حاضر به خرید با نرخ صادراتی هستند و برای‬ ‫تامین مواد اولیه با نرخ صادراتی نیز مشکلی‬ ‫ندارند‬ ‫ب��ا ای��ن اتفاق‌های��ی ک��ه روی می‌ده��د‪،‬‬ ‫تولیدکنندگان دیگر قادر به کار نخواهند بود‪.‬‬ ‫طاه��رزاده در ادام��ه خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬با‬ ‫اتفاق‌هایی که روی می‌دهد به نظر می‌‌رس��د‬ ‫بازار در دس��ت عده‌ای قرار دارد که به یکباره‬ ‫روی یک کاالی��ی تمرکز می‌کنند و نقدینگی‬ ‫را به سمت آن هدایت می‌کنند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه ما در صنایع پایین‌دست‬ ‫مس قادر به تولید ارزش‌افزوده هستیم‪ ،‬عنوان‬ ‫کرد‪ :‬باید تولیدکنندگان به جای صادرات مس‬ ‫آن را به نیاز داخل اختصاص بدهند تا صنایع‬ ‫پایین‌دست ارزش‌افزوده بیشتری ایجاد کرده‬ ‫و کاالیی با ارزش‌افزوده بیشتر صادر کنند‪.‬‬ ‫ای��ن درحال��ی اس��ت که ب��ه ما ب��ه عنوان‬ ‫تولیدکنن��ده امکان تامین م��واد اولیه خود را‬ ‫نداریم‪.‬‬ ‫قائم‌مقام ش��رکت ذوبچن مس آلیاژی ادامه‬ ‫داد‪ :‬از آنج��ا که تفاوت نرخ آزاد و دولتی برای‬ ‫صادرکنندگان سود به همراه می‌آورد ترجیح‬ ‫می‌دهند که آن را صادر کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹نمکی‌ها هم دست نگه می‌دارند‬ ‫طاه��رزاده در ادامه خاطرنش��ان کرد‪ :‬مواد‬ ‫اولیه برای تولی��د آلیاژ مس‪ ،‬حدود ‪۸۰‬درصد‬ ‫م��س و ‪ ۵‬تا ‪ ۶‬درصد قلع و س��ایر مواد مانند‬ ‫س��رب و روی اس��ت ک��ه درحال‌حاض��ر این‬ ‫مواد اولیه یا موجود نیس��ت ی��ا با قیمت‌های‬ ‫بس��یار باال باید آن را تهیه کرد‪ .‬این در حالی‬ ‫اس��ت که حدود ‪۷۰‬درصد م��واد اولیه صنایع‬ ‫مس‪ ،‬ازس��وی نمکی‌ها تامین می‌شود‪ .‬زمانی‬ ‫که نوس��ان در قیمت‌ها ایجاد می‌ش��ود‪ ،‬حتی‬ ‫نمکی‌ه��ا هم دس��ت نگه می‌دارند ت��ا ببینند‬ ‫قیمت‌ها به چه سمتی پیش می‌رود‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬این نوس��ان و دپو کردن‪ ،‬س��بب‬ ‫توقف کار تولیدکننده می‌ش��ود و مواد اولیه و‬ ‫هزینه‌های تولید نیز گران می‌ش��ود‪ ،‬از این‌رو‬ ‫قدرت خرید را کاهش می‌دهد‪.‬‬ ‫طاه��رزاده افزود‪ :‬به عبارت دیگر مش��تری‬ ‫سال گذشته یک تا دو تن کاال سفارش می‌داد‬ ‫اما درحال‌حاضر درخواست ‪ ۱۰۰‬تا ‪ ۲۰۰‬کیلو‬ ‫و در ح��د رفع نیاز روزان��ه دارد چون قادر به‬ ‫تامین نیس��ت و با این روند این زنجیره دچار‬ ‫مشکل می‌شود‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه گفت‪ :‬ما هم‌اکنون به ش��دت‬ ‫در تامین مواد اولیه با مشکل روبه‌رو هستیم‪،‬‬ ‫برخ��ی از م��واد اولیه با ن��رخ ارز آزاد در بازار‬ ‫به فروش می‌‌رس��د یا حتی با ن��رخ ارزان‌تر از‬ ‫داخ��ل آن را ص��ادر می‌کنن��د‪ ،‬در حالی که‬ ‫صنایع پایین‌دست مس حاضر به خرید با نرخ‬ ‫صادراتی نیز هس��تند و برای تامین مواد اولیه‬ ‫با نرخ صادراتی نیز مشکلی ندارند‪.‬‬ ‫قائم‌مقام ش��رکت ذوبچن م��س آلیاژی در‬ ‫ادام��ه با اش��اره ب��ه محدودیتی ک��ه به دلیل‬ ‫تحریم‌ه��ا در زمین��ه ص��ادرات ایجاد ش��ده‬ ‫اس��ت‪ ،‬تصریح ک��رد‪‌:‬درحال‌حاض��ر به دلیل‬ ‫تحریم‌ها‪ ،‬کش��ورهایی که از قبل مش��تری ما‬ ‫بودند‪ ،‬دیگر قادر به خرید از ما نیس��تند‪ ،‬برای‬ ‫نمونه ترکمنستان یکی از مشتریان ما بود که‬ ‫به دلی��ل تحریم‌ها و نب��ود تعامل ارزی دچار‬ ‫محدودیت ش��ده و ترکیه را واسطه خرید قرار‬ ‫داده اس��ت یا حتی حاضر است به ایران بیاید‬ ‫و هزینه خرید خود را به شکل ریالی پرداخت‬ ‫کند‪ ،‬این در حالی اس��ت که ما باید ارز آن را‬ ‫به سامانه نیما پرداخت کنیم‪.‬‬ ‫طاه��رزاده ادامه داد‪ :‬مش��تری که به داخل‬ ‫کش��ور ما آمده و باب��ت خرید خود ریال به ما‬ ‫داده اس��ت چرا باید صادرکننده بابت دالری‬ ‫ک��ه دریافت نکرده آن را به دالر تبدیل کند و‬ ‫به سامانه نیما بازگرداند‪.‬‬ ‫وی در پایان شرایط بازار را نامناسب عنوان‬ ‫ک��رد و گفت‪ :‬هم‌اکن��ون تولیدکنن��دگان در‬ ‫دوراهی بسیار س��ختی قرار دارند؛ از یک سو‬ ‫ب��رای صادرات مش��وق‌های صادراتی ندارند و‬ ‫از س��وی دیگر صادراتی که به س��ختی انجام‬ ‫می‌دهند باید تبدیل به ارز کرده و به س��امانه‬ ‫نیم��ا بازگردانند‪ ،‬در حالی ک��ه باید به‌دنبال‬ ‫تحکیم پول ملی خود در داخل باشیم‪.‬‬ ‫‹ ‹امی�دوار ب�ه حمای�ت دول�ت از‬ ‫زنجیره مس‬ ‫مجید دیانت‪ ،‬کارشناس‬ ‫و فع��ال ح��وزه مس نیز‬ ‫درباره وضعیت بازار مس‬ ‫در س��ال ج��اری در‬ ‫گفت‌وگو با روزگار معدن‬ ‫عن��وان ک��رد‪ :‬مهم‌ترین‬ ‫اتف��اق پیش‌رو برای ب��ازار مس تح��ت تاثیر‬ ‫نوس��ان‌های نرخ دالر اس��ت‪ .‬دیانت در ادامه‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬هم‌اکنون مشکل این است‬ ‫ک��ه چند نوع دالر در بازار وج��ود دارد و این‬ ‫موض��وع کار را ب��رای تولیدکنندگان س��خت‬ ‫می‌کند‪ .‬دیانت در پاس��خ به این پرس��ش که‬ ‫چش��م‌انداز امس��ال را برای بازار مس چگونه‬ ‫ارزیابی می‌کنید‪ ،‬گفت‪ :‬بعید به نظر می‌رس��د‬ ‫که چش��م‌انداز چن��دان مثبتی برای امس��ال‬ ‫پیش‌رو باش��د و بیشتر مدیران‌عامل‌ و مدیران‬ ‫بازرگانی‌ه��ا امیدوارند امس��ال را به س�لامت‬ ‫بگذرانند‪ ،‬مگر اینکه گشایشی و تصمیم‌گیری‬ ‫کالن��ی در کش��ور روی دهد‪ .‬این کارش��ناس‬ ‫ح��وزه مس در ادامه تاکید کرد‪ :‬به هر حال تا‬ ‫زمان��ی ک��ه ص��ادرات نباش��د و تحریم‌ها به‬ ‫طورجدی ادامه داشته باشد‪ ،‬کار کردن سخت‬ ‫اس��ت و تولیدکنن��دگان با بی��م و امید پیش‬ ‫می‌رون��د‪ .‬دیان��ت در پایان گف��ت‪ :‬امیدواریم‬ ‫دولت از تولید و زنجیره مس حمایت کافی به‬ ‫عمل آورد تا بتوان نیاز داخل را تامین کرد‪.‬‬ ‫برای ششمین سال پیاپی به‌عنوان شرکت برتر در رعایت حقوق مصرف‌کنندگان‬ ‫ذوب‌آهن اصفهان تندیس طالیی رعایت حقوق مصرف‌کنندگان را کسب کرد‬ ‫ذوب آهن اصفهان برای ششمین سال پیاپی به‌عنوان برترین‬ ‫ش��رکت فوالدی در راس��تای رعایت حقوق مصرف‌کنندگان‬ ‫شناخته ش��د و برای دومین‌بار تندیس طالیی و لوح سپاس‬ ‫مربوط را در هجدهمی��ن همایش روز ملی حمایت از حقوق‬ ‫مصرف‌کنندگان کسب کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش روزگار معدن از اصفهان‪ ،‬در این آیین ازس��وی‬ ‫رض��ا رحمانی وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‪ ،‬تندیس طالیی‬ ‫و لوح س��پاس حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان به نعمت‌اله‬ ‫محسنی معاون بازرگانی ذوب آهن اصفهان اهدا شد‪.‬‬ ‫آیین گرامیداشت روز ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان‬ ‫با حضور وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬مسئوالن حوزه صنعت‬ ‫کشور و مدیران صنایع و سازمان‌های مختلف ‪ ۱۵‬اردیبهشت‬ ‫در سالن کنفرانس نمایشگاه بین‌المللی تهران برگزار شد‪.‬‬ ‫ذوب آهن اصفهان امسال برای ششمین سال پیاپی‪ ،‬برترین‬ ‫ش��رکت فوالدی در رعایت حقوق مصرف‌کننده شناخته شد‬ ‫و برای دومین‌بار تندیس طالیی رعایت حقوق مصرف‌کننده‬ ‫را از آن خود کرد‪.‬‬ ‫گفتنی است‪ ،‬در بررس��ی‌های دقیق و کارشناسی سازمان‬ ‫حمایت مصرف‌کنندگان در سال گذشته و بر اساس معیارهایی‬ ‫همچون رضایت مش��تریان‪ ،‬وجود رویکردهای نظام‌مند برای‬ ‫بررسی شکایت مش��تریان‪ ،‬دارا بودن استانداردهای کیفیت‪،‬‬ ‫شفافیت در قیمت‌گذاری محصوالت‪ ،‬دارا بودن استانداردهای‬ ‫ایزو ‪ ۲۰۰۰‬و ایزو ‪ ،۴۰۰۰‬کس��ب تندیس‌ها و گواهینامه‌های‬ ‫بین‌المللی و همچنین افزایش صادرات محصوالت نس��بت به‬ ‫دوره‌ه��ای قبل‪ ،‬طراحی و توس��عه محصوالت جدید‪ ،‬افزایش‬ ‫به��ره‌وری و کاهش هزینه‌های تولی��د‪ ،‬ارتقای کمی و کیفی‬ ‫کاالها و خدمات پس از ف��روش‪ ،‬خدمات مدرن و جلوگیری‬ ‫از واردات‪ ،‬داش��تن واحد تحقیق و توس��عه و نوآوری و‪ ...‬این‬ ‫شرکت برای دومین‌بار مفتخر به کسب تندیس طالیی و لوح‬ ‫تقدیر شد‪.‬‬ ‫نعمت‌اله محس��نی در این‌ب��اره گفت‪ :‬ن��وآوری و توجه به‬ ‫حق��وق مصرف‌کننده از دی��دگاه کیفیت محصوالت تولیدی‪،‬‬ ‫ایجاد ش��رایط دسترسی آسان و سریع به محصوالت تولیدی‬ ‫ش��رکت‪ ،‬توزیع گسترده محصوالت در تمامی بخش‌ها‪ ،‬توجه‬ ‫به نیازه��ای صنعتی ازجمله تولید ری��ل ملی و آرک معدنی‬ ‫و انواع فوالدهای آلیاژی‪ ،‬محصوالت س��اختمانی متناسب با‬ ‫تغییرات معماری و طراحی س��اختمان‌های مسکونی ازجمله‬ ‫تیرآهن‌ه��ای بال‌په��ن و تولید مطابق با اس��تانداردهای روز‬ ‫جهانی ازجمله استاندارد ‪ BS‬از عمده دالیل موفقیت شرکت‬ ‫سهامی ذوب آهن اصفهان است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬با محص��والت ذوب آهن اصفه��ان می‌توان در‬ ‫کش��ور زلزله‌خیز ایران سازه‌های پایدار و مطمئن ساخت و از‬ ‫منابع ملی به خوبی محافظت کرد‪.‬‬ ‫مع��اون بازرگانی ذوب آه��ن در ادامه تصریح کرد‪ :‬چنانچه‬ ‫ظرفیت ‪۴۵‬درصدی خالی تولید ذوب آهن با تامین مواد اولیه‬ ‫مناسب که تمامی آن در کش��ور پهناور ایران یافت می‌شود‪،‬‬ ‫فعال ش��ود‪ ،‬این ش��رکت می‌تواند تولیدات کیفی بیش��تری‬ ‫ک��ه الیق مردم ای��ران باش��د را ارائه کند ت��ا از این ظرفیت‬ ‫بدون‌استفاده کشور استفاده شود‪.‬‬ ‫صنایع‌معدنی فلزی‬ ‫چهار‌شنبه‬ ‫‪ 18‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 2‬رمضان ‪ 1440‬‬ ‫‪ 8‬مه ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره‪160‬‬ ‫خبر‬ ‫صادرات ‪ ۴.۸‬میلیون تن‬ ‫شمش فوالدی در سال ‪۹۷‬‬ ‫براساس آمار انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران‬ ‫س��ال گذش��ته ‪۴‬میلیون و ‪ ۸۹۹‬هزار تن شمش‬ ‫ف��والدی صادر ش��د که بی��ش از ‪ ۶۷‬درصد این‬ ‫می��زان در قالب «بیلت» و «بل��وم» به بازارهای‬ ‫هدف راه یافت‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایرن��ا‪ ،‬برپایه جدول‌ه��ای آماری‬ ‫انجمن فوالد‪ ،‬سال گذشته صادرات بیلت و بلوم‬ ‫به میزان ‪۳‬میلیون و ‪ ۳۱۴‬هزار تن انجام ش��د و‬ ‫اس��لب نیز افزون بر یک میلیون و ‪ ۵۸۵‬هزار تن‬ ‫بود‪ .‬بررس��ی مجموع صادرات شمش فوالدی در‬ ‫‪ ۱۲‬ماه سال گذش��ته در مقایسه با مدت مشابه‬ ‫سال ‪ ۹۶‬افت ‪۲۹‬درصدی را نشان می‌دهد‪ .‬سال‬ ‫‪ ۹۶‬به میزان ‪ ۶‬میلیون و ‪ ۸۷۲‬هزار تن فوالد خام‬ ‫(میانی) راهی بازارهای تجاری شده بود‪.‬‬ ‫انجمن جهانی فوالد به تازگی اعالم کرد‪۳ :‬ماه‬ ‫نخس��ت سال ‪ ۲۰۱۹‬میالدی (‪ ۱۱‬دی ‪ ۹۷‬تا ‪۱۱‬‬ ‫فروردی��ن ‪ ،)۹۸‬میانگین تولید فوالد خام جهان‬ ‫نس��بت به مدت مشابه س��ال گذشته ‪۴.۵‬درصد‬ ‫افزایش یافت؛ در این دوره زمانی‪ ،‬ایران با رش��د‬ ‫‪ ۷.۱‬درصدی بیشترین افزایش تولید را رقم زد‪.‬‬ ‫براس��اس اعالم انجمن جهانی فوالد‪ ،‬از ابتدای‬ ‫ژانویه تا پایان مارس ‪ ۶۴ ،۲۰۱۹‬کشور فوالدساز‬ ‫جهان ‪ ۴۴۴‬میلی��ون و ‪ ۱۱۶‬هزار تن فوالد خام‬ ‫تولید کردند که در مقایسه با تولید مدت مشابه‬ ‫س��ال گذش��ته (‪ ۴۲۵‬میلیون و ‪ ۶۰‬ه��زار تن)‬ ‫‪۴.۵‬درصد رشد نشان می‌دهد‪ .‬تولید فوالد ایران‬ ‫نیز در دوره یاد شده با ‪۷.۱‬درصد رشد نسبت به‬ ‫مدت مشابه سال گذشته میالدی‪ ،‬به ‪ ۶‬میلیون و‬ ‫‪ ۲۲۳‬هزار تن رسید‪.‬‬ ‫‹ ‹رشد صادرات تولیدات فوالدی‬ ‫آمار موردبررس��ی انجمن تولیدکنندگان فوالد‬ ‫ای��ران گویای آن اس��ت که ص��ادرات تولیدات‬ ‫ف��والدی در ‪ ۱۲‬م��اه ‪ ۹۷‬براب��ر ب��ا ‪ ۲‬میلیون و‬ ‫‪ ۹۸۷‬ه��زار تن بود که در مقایس��ه ب��ا عملکرد‬ ‫یک میلیون و ‪ ۶۲۳‬هزار تن در س��ال ‪ ۹۶‬رش��د‬ ‫‪۸۴‬درصدی را نش��ان می‌ده��د‪ .‬نکته مهم اینکه‬ ‫رویکرد فوالدس��ازان کشور در س��ال ‪ ۹۷‬از رویه‬ ‫صدور ش��مش و ف��والد خام (میانی) به س��مت‬ ‫ص��ادرات تولیدات ف��والدی تغییر جه��ت داده‪،‬‬ ‫به‌گونه‌ای که در سال گذشته صدور بیلت و بلوم‬ ‫همراه با اسلب نسبت به سال ‪ ۹۶‬کاهش صادرات‬ ‫داش��ته اما در بخش تولیدات ف��والدی صادرات‬ ‫تیرآهن‪ ،‬میلگرد‪ ،‬ورق سرد‪ ،‬ورق پوششدار‪ ،‬سایر‬ ‫تولیدات فوالدی در مقایس��ه با س��ال ‪ ۹۶‬رش��د‬ ‫صادرات محقق شد‪.‬‬ ‫س��ال گذش��ته در بخ��ش ص��ادرات تولیدات‬ ‫ف��والدی‪ ،‬میلگرد با س��هم یک میلی��ون و ‪۶۵۵‬‬ ‫هزار ت��ن باالترین میزان را با افزون بر ‪۵۵‬درصد‬ ‫ب��ه خود اختص��اص داد و پ��س از آن ورق گرم‬ ‫به میزان ‪ ۶۶۲‬هزار ت��ن‪ ،‬تیرآهن ‪ ۲۴۳‬هزار تن‬ ‫و س��ایر تولیدات فوالدی با ‪ ۲۱۲‬ه��زار تن قرار‬ ‫داش��تند‪ .‬همچنی��ن ورق پوشش��دار ب��ه میزان‬ ‫‪ ۱۷۲‬هزار تن و ورق س��رد ‪ ۴۳‬هزار تن از دیگر‬ ‫محصوالت صادراتی در ‪ ۱۲‬ماه سال گذشته بود‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایرنا‪۳ ،‬ماه نخس��ت س��ال جاری‬ ‫میالدی‪ ،‬به ترتیب چین ب��ا تولید ‪ ۲۳۱‬میلیون‬ ‫و ‪ ۶۹‬هزارت��ن‪ ،‬هند با ‪ ۲۷‬میلی��ون و ‪ ۳۳۳‬هزار‬ ‫تن‪ ،‬ژاپن ب��ا ‪ ۲۴‬میلیون و ‪ ۹۷۱‬هزار تن‪ ،‬امریکا‬ ‫با ‪ ۲۲‬میلیون و ‪ ۲۲۶‬هزار تن وکره جنوبی با ‪۱۸‬‬ ‫میلیون و ‪ ۱۰۸‬هزار تن ‪ ۵‬کش��ور برتر فوالدساز‬ ‫جهان بودند‪ .‬براساس آمار انجمن یاد شده‪ ،‬سال‬ ‫گذش��ته کل تولید ف��والد خام (میان��ی) به ‪۲۴‬‬ ‫میلیون و ‪ ۶۷۰‬هزار تن رس��ید که در مقایس��ه‬ ‫با ‪ ۲۱‬میلیون و ‪ ۸۸۴‬هزار تن عملکرد س��ال ‪۹۶‬‬ ‫رشد ‪۱۳‬درصدی یافت‪ .‬میزان تولید بیلت و بلوم‬ ‫در ‪ ۱۲‬ماه سال گذش��ته با رشد ‪۲۲‬درصدی در‬ ‫مقایسه با سال ‪ ۹۶‬به ‪ ۱۴‬میلیون و ‪ ۱۶۸‬هزار تن‬ ‫رسید و اس��لب تولیدی هم با افزایش ‪۳‬درصدی‬ ‫نس��بت به س��ال ‪ ۹۶‬برابر با ‪ ۱۰‬میلیون و ‪۵۰۲‬‬ ‫هزار تن ثبت ش��ده بود‪ .‬س��ال ‪ ۹۶‬تولید بیلت و‬ ‫بلوم ‪ ۱۱‬میلیون و ‪ ۶۵۸‬هزار تن و اسلب هم ‪۱۰‬‬ ‫میلیون و ‪ ۲۲۶‬هزار تن بود‪.‬‬ ‫آمارهای عملکرد س��ال ‪ ۹۷‬حاکی اس��ت‪ ،‬کل‬ ‫تولی��دات فوالدی به ‪ ۲۱‬میلیون و ‪ ۵۷۲‬هزار تن‬ ‫رس��ید که در مقایسه با ‪ ۱۹‬میلیون و ‪ ۷۷۶‬هزار‬ ‫تن در سال ‪ ۹۶‬رش��د ‪۹‬درصدی دارد‪ .‬بیشترین‬ ‫میزان تولیدات فوالدی در سال گذشته به ترتیب‬ ‫به ورق گرم با ‪ ۷‬میلیون و ‪ ۹۴۳‬هزار تن‪ ،‬میلگرد‬ ‫ب��ا ‪ ۷‬میلی��ون و ‪ ۸۲۶‬هزار تن و ورق س��رد با ‪۲‬‬ ‫میلیون و ‪ ۵۳۸‬هزار تن اختصاص داشت‪.‬‬ ‫سهم ورق پوشش‌دار یک میلیون و ‪ ۴۶۱‬هزار‬ ‫تن‪ ،‬تیرآهن یک میلیون و ‪ ۳۵‬هزار تن و س��ایر‬ ‫تولیدات فوالدی ‪ ۷۶۹‬هزار تن ثبت شده است‪.‬‬
‫معدن بین‌الملل‬ ‫چهار‌شنبه‬ ‫‪ 18‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 2‬رمضان ‪ 1440‬‬ ‫‪ 8‬مه ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره‪160‬‬ ‫یادداشت‬ ‫نفرین‌شده نفت هستیم‬ ‫ادامه افزایش نرخ طال در بازار جهانی‬ ‫قیم��ت طال در معامالت روز سه‌ش��نبه بازار جهانی تحت‬ ‫تاثی��ر تهدید ترام��پ برای افزای��ش تعرفه‌ه��ا روی واردات‬ ‫کااله��ای چین��ی ک��ه س��رمایه‌گذاران را متقاض��ی خرید‬ ‫دارایی‌های مطمئن کرد‪ ،‬افزایش یافت‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬هر‬ ‫اون��س طال برای تحویل فوری در معام�لات روز جاری بازار‬ ‫سنگاپور ‪ ۰.۲‬درصد افزایش یافت و به ‪ ۱۲۸۲.۵۰‬دالر رسید‪.‬‬ ‫در بازار معامالت آتی امریکا هر اونس طال تغییری نداش��ت‬ ‫و در ‪ ۱۲۸۳.۹۰‬دالر ایس��تاد‪ .‬دونالد ترامپ‪ ،‬رئیس‌جمهوری‬ ‫امریکا روز یکشنبه با تغییر موضع ناگهانی از اظهارات هفته‬ ‫امیربیژن یثربی‬ ‫استاد دانشگاه‬ ‫م��ا در بخ��ش معدن ای��ران اعتقاد ب��ه امر به‬ ‫مع��روف اقتصادی و نهی از منکر اقتصادی داریم؛‬ ‫به این معنا که سرمایه‌های سرگردان داخل کشور‬ ‫به تولید کاالی با ارزش افزوده در کش��ور س��وق‬ ‫داده ش��ود و صرف پروژه‌های کوتاه‌مدت نش��ود‪.‬‬ ‫نهی از منکر اقتصادی‪ ،‬جلوگیری از خام‌فروش��ی‬ ‫اس��ت؛ تا چه زمانی می‌خواهیم خام بفروشیم؟ ما‬ ‫نفت را گران استخراج می‌کنیم‪ ،‬آن را به خارج از‬ ‫کشور می‌فروشیم‪ ،‬بنزین می‌خریم و آن بنزین را‬ ‫با سوبسید دوباره در داخل کشور می‌فروشیم که‬ ‫زیان‌ده اس��ت‪ .‬اینجا باید نه��ی از منکر اقتصادی‬ ‫انجام ش��ود‪ .‬در بخش معدن ه��م زیان‌دهی‌های‬ ‫مشابه وجود دارد‪ ،‬بنابراین تقاضای جامعه معدنی‬ ‫کش��ور از دول��ت دوازدهم این اس��ت که دس��ت‬ ‫معدنکاران را بگیرد و در سال‌های اولیه و در زمان‬ ‫تولید‪ ،‬آنها را از مالی��ات معاف کند تا هزینه‌های‬ ‫آنه��ا کاهش پیدا کند‪ .‬س��رمایه‌هایی را که صرف‬ ‫بخش معدن ش��ده نیز باید بیم��ه کند تا امنیت‬ ‫سرمایه‌گذاران معدنی باال رود و سرمایه‌ها از خرید‬ ‫ارز و س��که و کارهای داللی به پروژه‌های تولیدی‬ ‫س��وق پیدا کند‪ .‬س��رمایه‌های بلندم��دت مانند‬ ‫سرمایه‌گذاری‌های معدنی به اشتغال و درآمدزایی‬ ‫در بلندم��دت می‌انجامد‪ .‬بنابراین از فرمایش��ات‬ ‫رهبر معظم انق�لاب عب��ارت آتش‌به‌اختیار را به‬ ‫ش��کل «آتش‌به‌اختی��ار اقتص��ادی» وام می‌گیرم‬ ‫و این‌ط��ور تفس��یر می‌کن��م ک��ه آتش‌به‌اختیار‬ ‫اقتصادی یعنی کار جهادی همراه با مطالعات فنی‬ ‫اقتصادی‪ .‬کش��ورهای معدنخیز جهان صرف اتکا‬ ‫به منابع معدنی از دیگر فرصت‌های اش��تغالزایی‬ ‫چشم‌پوش��ی نمی‌کنن��د‪ .‬برای نمونه کش��ورهای‬ ‫امری��کای التی��ن‪ ،‬صنعت گردش��گری توانمندی‬ ‫دارند اما به معنا نیس��ت که از درآمدهای معدنی‬ ‫صرفه‌نظر کنند‪ .‬در کشور ما هم نفت جایگاه خود‬ ‫را دارد و نمی‌ت��وان به دلیل حجم ذخایر نفتی از‬ ‫داشته‌های معدنی چشم‌پوش��ی کرد‪ .‬ارزش مواد‬ ‫معدنی ما از نفت هم بیشتر است‪ .‬هزینه استخراج‬ ‫نفت بس��یار باالست چون نفت ما سنگین است و‬ ‫مرغوب نیست اما مگر می‌توانیم استخراج نکنیم؟‬ ‫نه؛ چون منبع درآمد ما اس��ت‪ .‬منابع معدنی هم‬ ‫می‌توانند منبع درآمدهای چش��مگیر برای کشور‬ ‫باش��ند و در نهایت یک روز تمام می‌ش��وند‪ .‬چرا‬ ‫از حاال فکر چاره نکنیم؟ متاس��فانه ما نفرین‌شده‬ ‫نفت هستیم‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫افزایش تعرفه کاالهای‬ ‫چینی در امریکا باعث‬ ‫سقوط بهای فوالد شد‬ ‫به دنب��ال تهدید دونالد ترامپ‪ ،‬رئیس‌جمهوری‬ ‫امریکا ب��رای باالبردن تعرفه‌های وارداتی کاالهای‬ ‫چینی به این کشور‪ ،‬بهای فوالد در بازار معامالت‬ ‫روز دوشنبه در چین با کاهش روبه‌رو شد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایرنا به نق��ل از رویترز‪ ،‬ش��اخص‬ ‫میلگ��رد در ب��ورس ش��انگهای در معامالت روز‬ ‫دوش��نبه با ‪ ۱.۴‬درصد کاهش ب��ه ‪ ۳‬هزار و ‪۷۵۶‬‬ ‫یوان معادل ‪ ۵۵۴‬دالر و ‪ ۶‬سنت در هر تن رسید‪.‬‬ ‫بهای کویل نورد گرم نیز در بازار معامالت چین با‬ ‫‪ ۱.۶‬درص��د کاهش به ‪ ۳‬هزار و ‪ ۷۱۴‬یوان به ازای‬ ‫هر تن رسید‪.‬‬ ‫ترامپ یکش��نبه این هفته در حس��اب کاربری‬ ‫خود در توئیتر‪ ،‬نوش��ت‪ :‬تعرفه‌ه��ای ‪۱۰‬درصدی‬ ‫واردات این هفته ب��رای حدود ‪ ۲۰۰‬میلیارد دالر‬ ‫(کااله��ای چینی) به ‪ ۲۵‬درص��د افزایش خواهد‬ ‫یافت‪ .‬وی همچنین افزود‪ :‬به زودی افزون بر ‪۳۲۰‬‬ ‫میلی��ارد دالر کاالی وارداتی از چین با تعرفه ‪۲۵‬‬ ‫درصدی روبه‌رو می‌شود‪.‬‬ ‫به دنبال تهدید ترامپ‪ ،‬ارزش سهام در بازارهای‬ ‫بورس آس��یا س��قوط کرد‪ .‬بازار سهام شانگهای با‬ ‫کاهش ‪ ۵.۲‬درصدی به س��طح ‪ ۲،۹۱۸.۶۵‬تنزل‬ ‫کرد‪ .‬ش��اخص هنگ سنگ (‪ )Hang Seng‬بازار‬ ‫سهام هنگ‌کنگ نیز با ‪ ۳.۳‬درصد کاهش به سطح‬ ‫‪ ۲۹،۰۹۶.۸۲‬سقوط کرد‪.‬شاخص فوتسی چین نیز‬ ‫با ‪ ۵.۶‬درصد کاهش روبه‌رو شده است‪.‬‬ ‫پیش خود که در آن از پیشرفت مذاکره‌های تجاری واشنگتن‬ ‫و پکن تمجید کرده بود درباره افزایش تعرفه‌ها روی واردات‬ ‫کااله��ای چینی هش��دار داد‪ .‬تهدید ترامپ ریس��ک‌گریزی‬ ‫س��رمایه‌گذاران را برانگیخ��ت و در نتیج��ه آن‪ ،‬بازاره��ای‬ ‫س��هام آس��یا به پایین‌ترین ح��د خود در ‪ ۵‬هفته گذش��ته‬ ‫سقوط کردند‪.‬استفن اینس‪ ،‬مدیر معامالت شرکت مدیریت‬ ‫دارایی اس‌پی‌ای گفت‪ :‬با تش��دید جنگ تجاری‪ ،‬از دوشنبه‬ ‫کاتالیزورهای قابل توجهی برای صعود نرخ طال فراهم ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬با این حال مذاکره‌های تجاری امریکا و چین هنوز به‬ ‫بن‌بس��ت نرس��یده و پکن تایید کرده که یک هیات را برای‬ ‫دور جدید مذاکر ‌هّها به امریکا خواهد فرستاد‪ .‬بخشی از بازار‬ ‫همچنان انتظار دارد امریکا و چین به تفاهم برسند و تهدید‬ ‫ترامپ برای افزایش تعرفه‌ها فقط یک تاکتیک مذاکره است‪.‬‬ ‫بر اساس گزارش رویترز‪ ،‬ذخایر اس‌پی‌دی‌آر گلد تراست که‬ ‫بزرگ ترین صندوق س��رمایه‌گذاری تحت پش��توانه طال در‬ ‫جهان اس��ت‪ ،‬روز دوش��نبه ‪ ۰.۱۶‬درصد کاه��ش یافت و به‬ ‫‪ ۷۳۹.۶۴‬تن رسید که پایین‌ترین میزان از ‪ ۱۱‬اکتبر بود‪ .‬در‬ ‫بازار سایر فلزات ارزشمند‪ ،‬هر اونس نقره برای تحویل فوری‬ ‫‪ ۰.۱‬درصد افزایش یافت و به ‪ ۱۴.۹۱‬دالر رس��ید‪ .‬هر اونس‬ ‫پالتین ب��رای تحویل فوری با یک درص��د افزایش ‪۸۸۱.۲۲‬‬ ‫دالر معامله ش��د‪ .‬هر اونس پاالدی��م برای تحویل فوری ‪۰.۵‬‬ ‫درصد افزایش یافت و به ‪ ۱۳۴۴.۱۱‬دالر رسید‪.‬‬ ‫با کشف یک محدوده جدید طال در چین‬ ‫اژدهای سرخ طالیی‌تـر می‌شود‬ ‫ثمن رحیمی راد‪:‬‬ ‫دومین ش��رکت ب��زرگ ش��رکت تولیدکننده‬ ‫طال در چی��ن از توفیق خود در کش��ف ذخیره‬ ‫جدی��د خبر می‌دهد‪ ،‬با این وج��ه تمایز که این‬ ‫مع��دن بزرگ‌ترین ذخیره طالیی اس��ت که این‬ ‫کش��ور تاکنون ب��ه خود دیده اس��ت‪ .‬این اتفاق‬ ‫می‌توان��د ام��واج جدیدی ب��ه ب��ازار جهانی فلز‬ ‫زرد وارد کن��د‪ .‬با این حال کش��ف این گنجینه‪،‬‬ ‫یک��ی از گام‌هایی اس��ت که چین ب��رای تامین‬ ‫تقاضای روزافزون جهان به طال برداش��ته است‪.‬‬ ‫تنه��ا‪ ،‬تقاضای جهانی نیس��ت و سیاس��ت‌های‬ ‫دولت��ی و فاکتورهای فرهنگی چین نیز حکایت‬ ‫از نی��از روزافزون داخلی این کش��ور به فلز زرد‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫‹ ‹طال در چین‬ ‫چی��ن از س��ال ‪ ۲۰۰۸‬می�لادی (‪۱۳۸۷‬‬ ‫خورش��یدی) در تولید طال از اس��ترالیا پیش��ی‬ ‫گرف��ت و ب��ه گ��زارش روزگارمعدن ب��ه نقل از‬ ‫ماینینگ‪ ،‬نقش نخس��ت در بازار این فلز ش��د‪.‬‬ ‫امروز چی��ن ‪۱۴‬درصد طالی مورد نیاز جهان را‬ ‫تامین می‌کند‪.‬‬ ‫ع�لاوه بر تقاضای جهانی‪ ،‬بزرگی جامعه چین‬ ‫و جایگاهی که اعضای این جامعه برای طال قائل‬ ‫هس��تند نیز بر اهمیت آن تاثیرگذار بوده است‪.‬‬ ‫طال در چین ابزاری برای ذخیره ثروت و دارایی‬ ‫اس��ت و تقاضای طالی جامع��ه چین حدود ‪۳۰‬‬ ‫درصد تقاضای کل جهان را تشکیل می‌دهد‪.‬‬ ‫ِکی‌س��ی چانگ‪ ،‬اقتصاددان ارشد در موسسه‬ ‫تحلیلگ��ر «آی‌اچ‌اس‌مارک��ت» در انگلی��س در‬ ‫در طول تاریخ‪ ،‬طال برای خانواده‌های چینی‪ ،‬ابزار ذخیره‬ ‫ثروت و انتقال دارایی بین نسل‌ها بوده است و یکی از‬ ‫قدیمی‌ترین دارایی‌هایی به شمار می‌آید که هم امنیت‬ ‫سرمایه را برای چینی‌ها تامین می‌کند و هم حجم ثروت‬ ‫آنها را در طول زمان افزایش می‌دهد‪ .‬به نظر می‌رسد‬ ‫تقاضای طال در میان چینی‌ها همچنان رو به رشد باشد‬ ‫این ب��اره توضیح می‌دهد‪ :‬در ط��ول تاریخ‪ ،‬طال‬ ‫ب��رای خانواده‌های چینی‪ ،‬اب��زار ذخیره ثروت و‬ ‫انتقال دارایی بین نس��ل‌ها بوده اس��ت و یکی از‬ ‫قدیمی‌ترین دارایی‌هایی به شمار می‌آید که هم‬ ‫امنیت سرمایه را برای چینی‌ها تامین می‌کند و‬ ‫ه��م حجم ثروت آنها را در ط��ول زمان افزایش‬ ‫می‌دهد‪ .‬به نظر می‌رس��د تقاضای طال در میان‬ ‫چینی‌ها همچنان رو به رشد باشد‪.‬‬ ‫چانگ می‌افزاید‪ :‬ثروت و درآمد طبقه متوسط‬ ‫چین در حال رش��د اس��ت؛ در نتیجه این روند‪،‬‬ ‫تقاض��ا برای طال هم به عن��وان کاالی لوکس و‬ ‫هم به عنوان کاالی سرمایه‌ای باال می‌رود و این‬ ‫فلز به دلیل حفظ امنیت س��رمایه و همچنین به‬ ‫این دلیل که بازده و سود مالی آن به طور بالقوه‬ ‫بیشتر است‪ ،‬به سایر کاالها ترجیح داده می‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹و اما معدن نوظهور‬ ‫ذخی��ره جدید حدود ‪ ۳‬ماه پیش و از س��وی‬ ‫ش��رکت ش��اندوگ‌ ُگلد اکتشاف ش��د‪ .‬شاندوگ‬ ‫احتمال وضع عوارض آنتی‌دامپینگ‬ ‫روی میلگرد ترکیه و سنگاپور در مالزی‬ ‫وزارت تج��ارت و صنعت بین‌الملل مال��زی‪ ،‬تحقیقات‬ ‫درباره دامپینگ میلگرد سنگاپـور و ترکیه را آغاز کرد‪.‬‬ ‫مالـزی با استنـاد به آسیب صنایع داخلی ایـن کشـور‬ ‫از واردات بی‌رویـ��ه میلگـرد از کش��ورهای س��نگاپـور و‬ ‫ترکیـه‪ ،‬تحقیقـات آنتـی‌دامپینگ کش��ـورهای یادش��ده‬ ‫را آغاز کرد‪.‬‬ ‫بر اس��اس قوانین آنتی‌دامپینگ و مقررات مربوط به آن‬ ‫در سال ‪ ۱۹۹۳‬میالدی (‪ ۱۳۷۲‬خورشیدی)‪ ،‬تعیین اولیه‬ ‫تعرفه در ‪ ۱۲۰‬روز از تاریخ آغـاز تحقیقات خواهد بود‪.‬‬ ‫وزارت تج��ارت و صنعت بین‌الملل مالـزی در بیانیه‌ای‬ ‫در روز ج��اری گف��ت‪ :‬اگـر تعیین اولی��ه تعـرفه‌ها مـورد‬ ‫تاییـ��د قرار گیـ��رد‪ ،‬دولت بـه طـ��ور موقـت مقـررات و‬ ‫تعـرفه‌ه��ای آنتی‌دامپینگ را ب��ا نـرخ‌های ضروری اعالم‬ ‫می‌کنـد تا از آس��یب‌هـای بیش��تـر بـه صنایـع داخلـی‬ ‫جلوگیـری شـود‪.‬‬ ‫ای��ن وزارتخان��ه گفته پس از درخواس��ت انجمن فوالد‬ ‫مالزی که نش��ان می‌داد تولیدکنندگان ف��والد داخلی از‬ ‫دومین تولیدکننده ب��زرگ طال در چین از نظر‬ ‫بازده��ی محصول اس��ت و ب��رآورد می‌کند این‬ ‫ذخیره جدید دربردارنده ‪ ۳۰‬تن طال باش��د‪ .‬این‬ ‫رقم برابر ب��ا ‪ ۲۰‬درصد کل ذخایر کنونی طالی‬ ‫کشور اس��ت و می‌توان آن را بزرگ‌ترین ذخایر‬ ‫طالیی دانس��ت که تاکنون در چین کشف شده‬ ‫اس��ت‪ .‬این معدن که «سیلینگ» نام گرفته‪ ،‬در‬ ‫استان ش��اندوگ قرار دارد و فرآیند اکتشاف آن‬ ‫‪ ۲‬سال طول کش��ید‪ .‬عمر بهره‌برداری از آن نیز‬ ‫‪ ۴‬دهه برآورد می‌شود‪.‬‬ ‫چان��گ که پیش‌ت��ر معرفی ش��د‪ ،‬در توضیح‬ ‫بیش��تر این ذخی��ره می‌گوید‪ :‬تاثیر این کش��ف‬ ‫می‌توان��د از مرزهای چین نیز فراتر رود‪ .‬در واقع‬ ‫کشف این معدن به افزایش تولید داخلی طال در‬ ‫چین می‌انجامد و این اتفاق از حجم واردات این‬ ‫کش��ور می‌کاهد یعنی به ط��ور بالقوه بر جریان‬ ‫جاری استفاده از طال در کشورها تاثیرگذار است‬ ‫و می‌تواند بر نوس��ان بهای ط�لا در بازار جهانی‬ ‫واردات ورق‌ه��ای گرم‪ ،‬میلگ��رد و دیگر محصوالت تغییر‬ ‫شکل‌یافته آسیب دیده‌اند‪ ،‬تحقیقات آنتی‌دامپینگ را آغاز‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫این انجمن مدعی ش��ده که واردات میلگرد از سنگاپور‬ ‫و ترکی��ه به مال��زی با قیمت‌های پایین‌ت��ر از قیمت‌های‬ ‫داخل��ی انجام می‌ش��ود و حجم ای��ن واردات نیز افزایش‬ ‫یافته که آس��یب جدی به فوالدسازان داخلی ایجاد کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫در همی��ن زمین��ه‪ ،‬وزارت یادش��ده مجموع��ه‌ای‬ ‫از پرسش��نامه‌ها را از طرفی��ن یعن��ی واردکنن��دگان‪،‬‬ ‫تولیدکنندگان خارج��ی‪ ،‬صادرکنندگان و انجمن خواهد‬ ‫داش��ت و تا ‪ ۲۴‬مه‪ ۳( ۲۰۱۹‬خرداد ‪ )۱۳۹۸‬به آنها زمان‬ ‫داده شده تا این پرسشنامه‌ها را ارائه دهند‪.‬‬ ‫در صورت دریافت نکردن اطالعات در زمان مش��خص‬ ‫ش��ده‪ ،‬دولت براساس مستندات موجود و یافته‌های اولیه‬ ‫تصمیم‌گیری خواهد کرد‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬کانال تلگرام کیوان جعفری‌طهرانی‬ ‫بیفزاید‪.‬‬ ‫ب��ه یقین می‌ت��وان پیش‌بینی ک��رد که این‬ ‫روی��داد در کوتاه‌مدت بر قیمت‌ها تاثیر داش��ته‬ ‫باشد اما در یک چش��م‌انداز طوالنی‌مدت‪ ،‬ورود‬ ‫چنین حجمی از طال به بازار جهانی‪ ،‬سیر نزولی‬ ‫بهای آن را به همراه خواهد داشت‪.‬‬ ‫او می‌افزاید‪ :‬این اتفاق همچنین می‌تواند چین‬ ‫را ترغیب به اکتش��اف طالی بیشتری از استان‬ ‫مستعد شاندوگ کند‪.‬‬ ‫ب��ه ب��اور من‪ ،‬در ای��ن مقطع تمرکز بیش��تر‬ ‫ش��رکت ش��اندوگ بر این خواهد بود که چطور‬ ‫کش��ف جدید خود را توسعه دهد و بتواند طالی‬ ‫موج��ود در این منطقه را طوری اس��تخراج کند‬ ‫که از نظ��ر اقتصادی مقرون‌به‌صرفه‌تر باش��د‪ .‬با‬ ‫اطمینان می‌ت��وان گفت چی��ن از جریان رو به‬ ‫رش��د تقاضا برای طال در سراسر جهان استقبال‬ ‫می‌کند و خود را محدود به بازار داخلی کش��ور‬ ‫نمی‌کند‪.‬‬ ‫یک م��اه پس از اینکه ش��رکت ش��اندوگ از‬ ‫کشف سیلینگ خبر داد‪ ،‬اخباری منتشر شد که‬ ‫این ش��رکت به دنبال دستیابی به نیمی از سهم‬ ‫مع��دن ِولِدِرو در س��وخوآن آرژانتی��ن به ارزش‬ ‫‪ ۹۶۰‬میلیون دالر اس��ت‪ .‬این مع��دن اکنون در‬ ‫ک ُگلد است‪.‬‬ ‫اختیار شرکت کانادایی بَری ‌‬ ‫ش��اندوگ همچنی��ن ب��ه هم��راه بَری��ک که‬ ‫بزرگ‌تری��ن تولیدکننده فلزات گرانبها در جهان‬ ‫است‪ ،‬یک گروه کاری برای جست‌وجو و توسعه‬ ‫ذخایر مرزی آرژانتین‪-‬ش��یلی‪ ،‬پاسکوآ‪-‬لیما به‬ ‫این منطقه اعزام کرده است‪.‬‬ ‫این ‪ ۲‬ش��رکت به دنب��ال ارزیابی فرصت‌های‬ ‫س��رمایه‌گذاری بیش��تر در کمربند طالی بسیار‬ ‫غنی اِل‌ایندیو در مرز آرژانتین و شیلی هستند و‬ ‫ذخایر نام برده در این کمربند قرار دارند‪.‬‬ ‫با این حال ش��رکت شاندوگ تنها تولیدکننده‬ ‫چینی نیس��ت که در س��ال‌های اخیر به دنبال‬ ‫کشف پهنه‌های طال در چین بوده است‪.‬‬ ‫این تمرکز چین بر رش��د تولید طال مبتنی بر‬ ‫یک طرح ‪۵‬س��اله است؛ طرحی که بر مبنای آن‬ ‫وزیر صنع��ت و فناوری اطالعات این کش��ور به‬ ‫تازگ��ی از تصمیم خود بر افزای��ش ‪ ۳‬هزار تنی‬ ‫ذخایر طالی کش��ور و رس��اندن آن به ‪ ۱۴‬هزار‬ ‫تن تا س��ال آینده می�لادی (‪ )۲۰۲۰‬خبر داده‬ ‫است‪.‬‬ ‫همچنی��ن گفتن��ی اس��ت هم��کاری چین با‬ ‫ش��ریکان برون‌م��رزی ن��ه تنها به رش��د تولید‬ ‫ش��رکت‌ها کمک می‌کند بلکه س��بب می‌ش��ود‬ ‫ش��رکت‌های معدنی همانند شاندوگ در نتیجه‬ ‫همکاری با ش��ریکان خارجی خود به تبادل ایده‬ ‫و فناوری بپردازند و در اس��تخراج معادن داخلی‬ ‫چین‪ ،‬دستاورد بهتری از خود ارائه دهند‪.‬‬ ‫در نهای��ت چان��گ نتیجه می‌گی��رد تمام این‬ ‫رویدادها حاکی است که جایگاه چین به عنوان‬ ‫تولیدکنن��ده و مصرف‌کنن��ده ط�لا در س��طح‬ ‫جهان در حال رش��د است و کش��ف این معدن‬ ‫از سوی ش��رکت شاندوگ تنها یکی از گام‌هایی‬ ‫اس��ت که چین برداش��ته تا به م��دد آن بتواند‬ ‫نق��ش پررنگ‌تری در صنعت ط�لای جهان ایفا‬ ‫کند‪.‬‬ ‫روند بازار فوالد بررسی شد‬ ‫بهای بیلت سی‌آی‌اس در ‪ ۴۲۰‬دالر فوب ثابت ماند و حجم‬ ‫فروش بسیار کم بود‪.‬‬ ‫ب��ا توجه به م��اه رمضان و همین‌طور انتخاب��ات اندونزی و‬ ‫تعطیالت روز کارگر در جنوب ش��رق آس��یا‪ ،‬تقاضای زیادی‬ ‫دیده نمی‌ش��ود و فعاالن پیش‌بینی می‌کنند خریدها از اواخر‬ ‫م��اه جاری و اوایل ماه آینده میالدی بار دیگر از س��ر گرفته‬ ‫شود‪.‬‬ ‫یک محموله بیلت ترکیه ‪ ۴۵۲‬دالر س��ی‌اف‌آر در عربستان‬ ‫فروخته ش��د‪ ،‬در حالی که افت نرخ وارداتی قراضه به ترکیه‬ ‫و افت تقاضای میلگرد در داخل این کش��ور‪ ،‬کاهش قیمت‌ها‬ ‫را در پی داش��ت‪ .‬هر تن میلگرد ‪ ۴۴۰‬دالر در کارخانه داخل‬ ‫ترکیه قیمت‌گذاری شده‪ ،‬در حالی که میلگرد ترکیه ‪ ۴۶۵‬تا‬ ‫‪ ۴۷۰‬دالر فوب مذاکره می‌شود‪.‬‬ ‫فوالدس��ازان ترکی��ه قراضه ‪ ۲۹۵‬دالری ب��رای تحویل ماه‬ ‫ژوئن و ‪ ۳۰۰‬دالری برای تحویل ماه مه را خرید نمی‌کنند‪.‬‬ ‫ترکی��ه ظرفی��ت ح��دود ‪ ۳۰۱‬هزار ت��ن ص��ادرات از اول‬ ‫ج��والی تا ‪ ۳۰‬ژوئ��ن ‪ ۱۰( ۲۰۲۰‬تیر ‪ )۱۳۹۹‬به اروپا را دارد‬ ‫و پیش‌بینی می‌شود در زمان کوتاهی‪ ،‬این حجم را به فروش‬ ‫برساند‪.‬‬ ‫‪ ۸‬واحد از نوردکار مصری پس از اعمال تعرفه برای واردات‬ ‫شمش و میلگرد تعطیل شدند زیرا توان رقابت با فوالدسازانی‬ ‫که خودشان بیلت تولید می‌کنند را ندارند‪.‬‬ ‫بهای اسلب نیز با ‪ ۵‬دالر کاهش هفتگی به ‪ ۴۵۵‬دالر فوب‬ ‫دریای سیاه رسید‪ ،‬در حالی که کاهش نرخ محصوالت تخت‬ ‫روی حاشیه سود فوالدسازان تاثیر دارد‪.‬‬ ‫هن��د بهای هر تن کالف گرم را ب��ا کاهش‪ ۴۱۰۰۰ ،‬روپیه‬ ‫اعالم کرد‪ ،‬در حالی که به دلیل انتخابات فدرال‪ ،‬تقاضا حدود‬ ‫‪ ۱۰‬درصد افت داش��ت و توفان ش��دید س��احل شرقی هند‪،‬‬ ‫واردات و فعالیت را متوقف کرده است‪.‬‬ ‫ترکیه بهای هر تن کالف گرم را با ‪ ۲۰‬دالر کاهش به ‪۵۰۰‬‬ ‫دالر فوب رس��اند‪ ،‬در حالی که ‪ ۳۰‬هزار تن کالف گرم ‪۴۹۵‬‬ ‫دالر فوب‪ ،‬اوایل ژوئیه (اواسط تیر) فروخته شد‪.‬‬ ‫برخ��ی کاه��ش تولی��د ورق اروپ��ا را با توجه ب��ه کاهش‬ ‫ن��رخ محصول نهای��ی و افزایش بهای م��واد اولیه پیش‌بینی‬ ‫می‌کنند‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬کانال تلگرام کیوان جعفری‌طهرانی‬
‫خسارت ‪ ۱۲۶‬میلیارد ریالی سیالب به معادن و زیرساخت‌های معدنی استان سمنان‬ ‫رئی��س س��ازمان صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت اس��تان‬ ‫س��منان گف��ت‪ :‬س��یالب‌های ابتدای��ی امس��ال بی��ش‬ ‫از ‪ ۱۲۶‬میلی��ارد ری��ال ب��ه مع��ادن اس��تان آس��یب زده‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا؛ بهروز اسودی با اعالم این خبر افزود‪:‬‬ ‫زیرساخت‌های حدود ‪ ۲۵‬معدن در استان سمنان متحمل‬ ‫خس��ارت به ارزش ‪ ۱۲۶‬میلیارد و ‪ ۲۴۰‬میلیون ریال شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به نوع خسارت واردشده به این معادن‪ ،‬بیان‬ ‫کرد‪ :‬زیرس��اخت‌های معدنی ش��امل ساختمان‪،‬‬ ‫تجهی��زات و ماش��ین‌آالت‪ ،‬راه دسترس��ی و‬ ‫بخ��ش عملیاتی و کارگاه‌های اس��تخراج معادن‬ ‫شهرستان‌های دامغان‪ ،‬گرمسار‪ ،‬سرخه و میامی‬ ‫خسارت دیده است‪.‬‬ ‫رئیس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان‬ ‫س��منان ضمن بیان درصد خس��ارت واردش��ده‬ ‫اف��زود‪ :‬این تعداد معدن در زمینه تولید محصوالت معدنی‬ ‫از قبیل گچ‪ ،‬کنس��انتره مس‪ ،‬زغال س��نگ‪ ،‬منگنز‪ ،‬سنگ‬ ‫الش��ه‪ ،‬فلوری��ن و م��س فعالی��ت می‌کنند که‬ ‫زیرس��اخت‌های آنها از بین ‪ ۱۰‬ت��ا ‪ ۱۰۰‬درصد‬ ‫تخریب شده است‪.‬‬ ‫به��روز اس��ودی با اش��اره ب��ه س��هم حدود‬ ‫‪۲‬ه��زار نف��ری این معادن در اش��تغال اس��تان‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬بیشترین خس��ارت واردشده‬ ‫به بخ��ش راه دسترس��ی مع��ادن و کارگاه‌های‬ ‫اس��تخراج اس��ت ک��ه از این نظ��ر‪ ،‬راه دسترس��ی معدن‬ ‫جن��وب آرس��ک دامغان ‪۱۰۰‬درصد تخریب ش��ده اس��ت‬ ‫و همچنین کارگاه‌های اس��تخراج مع��دن هالالن و معدن‬ ‫سرآس��یاب دامغان‪۸۰ ،‬درصد تخریب شده و آسیب دیده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬برآورد کامل میدانی از میزان خسارت‌ها‬ ‫در ح��ال انج��ام اس��ت ت��ا تمهی��دات الزم ب��رای جبران‬ ‫خسارت‌ها و حمایت از واحدهای آسیب دیده در نظر گرفته‬ ‫شود‪.‬‬ ‫از تمام ظرفیت‌ها برای خدمت‌رسانی و جبران خسارت‌ها‬ ‫استفاده خواهیم کرد و برای رفع آنها همکاری خواهد شد‪.‬‬ ‫نخستین تور گردشگری معدن در خراسان جنوبی برگزار شد‬ ‫بازدید از ‪ 3‬معدن پتاس‪ ،‬فلورین و عقیق و ژئوپارک طبس‬ ‫مصطفی مالئی‪:‬‬ ‫نخس��تین تور تخصصی گردشگری معدن‬ ‫خراسان جنوبی به پیش��نهاد خبرنگار روزگار‬ ‫معدن و به دس��تور محمدص��ادق معتمدیان‪،‬‬ ‫اس��تاندار خراس��ان جنوب��ی و همچنی��ن به‬ ‫همت خانه مطبوعات‪ ،‬سازمان صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت خراس��ان جنوبی و اس��تانداری به‬ ‫میزبانی شهرس��تان طبس به مدت ‪ ۲‬روز از ‪۴‬‬ ‫معدن راهبردی برگزار شد‪.‬‬ ‫‹ ‹اشتغال ‪ ۱۵۰۰‬نفر پس از راه‌اندازی‬ ‫نیروگاه حرارتی شهرستان طبس‬ ‫ب��ه گزارش سرپرس��تی روزنام��ه صمت در‬ ‫خراس��ان جنوبی‪ ،‬مرتضی جاللی‌فرد مش��اور‬ ‫رئی��س س��ازمان صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫خراس��ان جنوب��ی در ام��ور معدن گف��ت‪ :‬با‬ ‫راه‌اندازی نی��روگاه زغالی شهرس��تان طبس‬ ‫افزون بر ‪ ۲۰‬معدن زغال سنگ حرارتی فعال‬ ‫می‌ش��ود و ظرفیت تولید را ب��ه چندین برابر‬ ‫خواهند رساند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه نی��روگاه به تنهایی ‪۲‬‬ ‫ت��ا ‪ ۳‬میلیون تن زغال س��نگ مصرف خواهد‬ ‫کرد‪ ،‬افزود‪ :‬با فعال شدن این نیروگاه افزون بر‬ ‫‪ ۱۵۰۰‬شغل ایجاد می‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹راه‌اندازی ‪ ۴۰‬معدن کوچک‬ ‫جاللی فرد بی��ان کرد‪ :‬منطقه رباط‌خان که‬ ‫مجتمع‌های خاک نسوز شهرستان در آن قرار‬ ‫دارد‪ ،‬از نبود برق فشار قوی واحد‌های فرآوری‬ ‫رنج می‌برد که اگر برق و روکش آس��فالت این‬ ‫منطقه تامین شود افزون بر ‪ ۴۰‬معدن کوچک‬ ‫فعال خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹گردش�گری با نمک در شهرس�تان‬ ‫طبس‬ ‫وی با اش��اره ب��ه معادن پتاس شهرس��تان‬ ‫طبس بی��ان کرد‪ :‬بی��ش از ‪ ۹۰‬درصد معادن‬ ‫پت��اس در خراس��ان جنوب��ی ق��رار دارد‪.‬‬ ‫جاللی‌فرد اف��زود‪ :‬در مطالعات ف��رآوری و به‬ ‫علت ش��یب زمی��ن‪ ،‬کارخانه ف��رآوری پتاس‬ ‫در خوربیابانک اس��تان اصفهان س��اخته شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه ایران وارد‌کننده کودهای‬ ‫شیمیایی است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬یکی از مهم‌ترین‬ ‫کاربرده��ای پت��اس‪ ،‬اس��تفاده در کوده��ای‬ ‫ش��یمیایی اس��ت ک��ه در کانال‌های��ی از دل‬ ‫کویر‪ ،‬این مواد معدنی ارزش��مند را استخراج‬ ‫بیش از ‪ ۹۰‬درصد معادن پتاس در خراسان جنوبی‬ ‫قرار دارد‪ .‬در مطالعات فرآوری و به علت شیب‬ ‫زمین‪ ،‬کارخانه فرآوری پتاس در خوربیابانک استان‬ ‫اصفهان ساخته شده است‪.‬‬ ‫یکی از مهم‌ترین کاربردهای پتاس‪ ،‬استفاده در‬ ‫کودهای شیمیایی است که در کانال‌هایی از دل کویر‪،‬‬ ‫این مواد معدنی ارزشمند را استخراج‬ ‫می‌کنند‬ ‫می‌کنند‪.‬‬ ‫مش��اور رئیس س��ازمان صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت خراس��ان جنوبی ب��ا تاکید بر اینکه بر‬ ‫اساس پروانه بهره‌برداری‪ ،‬معادن حقوق دولتی‬ ‫خود را پرداخت می‌کنند‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬در‬ ‫حاش��یه این کویر‪ ،‬خانه‌ها و آبش��اری بانمک‬ ‫ساخته ش��ده که گردشگر می‌تواند شب را در‬ ‫آنجا اقامت کند‪.‬‬ ‫‹ ‹فلورین با خلوص ‪۹۷‬درصد‬ ‫وی به م��اده معدن��ی فلورین‪ ،‬اش��اره کرد‬ ‫و ادام��ه داد‪ :‬فقط مع��ادن خاورمیانه فلورین‬ ‫در شهرس��تان طبس وجود دارن��د و با اینکه‬ ‫‪ ۲‬واح��د ف��رآوری کوچ��ک در ای��ن منطقه‬ ‫اس��ت اما بازه��م می‌توان واحد‌ه��ای فرآوری‬ ‫دیگ��ری در ای��ن منطق��ه ایج��اد ک��رد ک��ه‬ ‫مس��تلزم جاده و اتصال آن به برق سراس��ری‬ ‫است‪.‬‬ ‫در دومی��ن روز از ت��ور بازدی��د خبرنگاران‬ ‫خراس��ان جنوب��ی از ظرفیت‌ه��ای معدن��ی‬ ‫شهرستان طبس‪ ،‬خبرنگاران از معادن فلورین‬ ‫کم��ر مه��دی در شهرس��تان طب��س بازدید‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫علی م��رادزاده‪ ،‬سرپرس��ت معدن ش��ماره‬ ‫یک فلورین با اش��اره به اینک��ه این معادن با‬ ‫خل��وص ‪ ۹۷‬درص��د در خاورمیان��ه بی‌نظیر‬ ‫هس��تند‪ ،‬بیان کرد‪ :‬فلورین یک��ی از ‪ ۵‬عنصر‬ ‫راهبردی جهان به ش��مار می‌رود و بیشترین‬ ‫کاربرد آن در صنایع فوالدسازی اهواز‪ ،‬خمیره‬ ‫روی الکترودها‪ ،‬فوالد مبارکه اصفهان‪ ،‬صنایع‬ ‫شیشه‌س��ازی‪ ،‬صنای��ع نظام��ی و هس��ته‌ای‪،‬‬ ‫فلورای��ت خمیردندان‌ه��ا و صنای��ع چینی و‬ ‫بهداشتی است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ ۱۳۰ :‬نفر به طور مس��تقیم در‬ ‫این معدن فعالیت می‌کنند‪ .‬وی افزود‪ :‬معادن‬ ‫فلوری��ن کم��ر مه��دی در ‪ ۲۴‬کیلومتر مربع‬ ‫محدوده معدنی فعال اس��ت که رش��ته کوه ‪۸‬‬ ‫کیلومتری ب��ا ‪ ۳۴‬رگه فلورین در آن محدوده‬ ‫وجود دارد‪.‬‬ ‫مرادزاده بیان کرد‪ ۴۰ :‬هزار تن ماده معدنی‬ ‫استخراج می‌کنیم و میانگین استخراج واقعی‬ ‫روزی ‪ ۱۰۰‬تن سنگ فلورین با عیار ‪ ۷۰‬درصد‬ ‫به فروش می‌رسد‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید ب��ر اینکه ماهان��ه ‪ ۲‬هزار تن‬ ‫فلوری��ن پ��س از فرآوری به فروش می‌رس��د‪،‬‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬در س��ال حدود ‪ ۲۷‬هزار تن‬ ‫ماده فلورین به فروش می‌رسد و به علت نبود‬ ‫برق سراس��ری مجبور هستیم باطله‌های ماده‬ ‫معدنی را انبار کنیم‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه صادرات ما بیشتر به‬ ‫ترکیه و ارمنس��تان انجام می‌ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬در‬ ‫صورت روکش آس��فالت به طول ‪ ۴۰‬کیلومتر‬ ‫و اتصال این معادن به برق سراسری و پوشش‬ ‫اینترنت می‌توان اشتغال موجود را به چندین‬ ‫برابر رساند‪.‬‬ ‫‹ ‹ژئوپ�ارک طب�س بزرگ‌تری�ن‬ ‫سایت ژئوپارک جهان است‬ ‫محمد موسوی‪ ،‬یکی از اعضای هیات مدیره‬ ‫ژئوپارک طبس نیز در جمع خبرنگاران گفت‪:‬‬ ‫ساخت این ژئوپارک از ‪ ۲.۵‬سال گذشته آغاز‬ ‫شد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه رئیس ش��ورای‌عالی‬ ‫ژئوپارک‌های جه��ان از مناطق معدنی بازدید‬ ‫کرد‪ ،‬افزود‪ :‬در کوتاه‌ترین مسیر‪ ،‬بزرگ‌ترین و‬ ‫بیشترین ژئوسایت‌ها را می‌توان در شهرستان‬ ‫طبس بازدید کرد‪.‬‬ ‫موس��وی با بیان اینکه می‌توان شهرس��تان‬ ‫طب��س را ب��ه عن��وان بزرگ‌تری��ن ژئوپارک‬ ‫جهان معرفی کرد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬هدف تش��کیل‬ ‫ژئوس��ایت‌ها حف��ظ آث��ار تاریخ��ی و طبیعی‬ ‫زمین‌شناس��ی بر اس��اس فرهنگ مردم است‪.‬‬ ‫مدیر دفتر استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه در آذربایجان غربی‪:‬‬ ‫تراز دریاچه ارومیه ‪ 98‬سانتی‌متر افزایش یافت‬ ‫مدی��ر دفتر اس��تانی س��تاد احی��ای دریاچ��ه ارومیه در‬ ‫آذربایج��ان غربی گف��ت‪ :‬از نظر وس��عت ‪ ۳۰‬درصد دریاچه‬ ‫ارومیه خشک شده است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایس��نا‪ ،‬فرهاد س��رخوش با اش��اره به آخرین‬ ‫وضعیت دریاچ��ه ارومیه در ‪ ۱۵‬اردیبهش��ت ‪ ۹۸‬افزود‪ :‬تراز‬ ‫فعلی دریاچه ارومیه ‪ ۱۲۷۱.۷۴‬است که در مقایسه با مدت‬ ‫مشابه سال گذشته ‪ ۹۸‬سانتی‌متر افزایش یافته است‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬وس��عت فعلی دریاچ��ه را ‪ ۳۱۱۹‬کیلومتر مربع اعالم‬ ‫کرد و افزود‪ :‬وس��عت دریاچه ارومیه در مدت مش��ابه س��ال‬ ‫گذش��ته ‪ ۲۲۹۹‬کیلومتر مرب��ع ب��ود و ‪ ۸۱۹‬کیلومتر مربع‬ ‫افزایش وسعت را در دریاچه شاهدیم‪.‬‬ ‫س��رخوش با اشاره به حجم فعلی آب دریاچه تصریح کرد‪:‬‬ ‫حج��م آب دریاچ��ه ‪ ۴‬میلی��ارد و ‪ ۷۴۰‬میلی��ون مترمکعب‬ ‫اندازه‌گیری ش��ده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته‬ ‫‪ ۲‬میلیارد و ‪ ۷۱۰‬میلیون مترمکعب افزایش نشان می‌دهد‪.‬‬ ‫مدی��ر دفتر اس��تانی س��تاد احی��ای دریاچ��ه ارومیه در‬ ‫آذربایجان غربی ادامه داد‪ :‬وسعت دریاچه در تراز اکولوژیک‬ ‫بای��د ‪ ۴‬هزار و ‪ ۳۳۳‬کیلومتر مربع و حجم آب ‪ ۱۳‬میلیارد و‬ ‫‪ ۷۳۰‬میلیون مترمکعب باشد که حجم آبی موجود نسبت به‬ ‫وسعت دریاچه کم است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اهمی��ت پروژه‌های آبرس��انی به دریاچه‬ ‫ارومیه‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬با بهره‌برداری از این پروژه‌ها‪ ،‬آبرس��انی‬ ‫به دریاچه سرعت گرفته و به تراز اکولوژیک سریع‌تر خواهیم‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫موس��وی از واگ��ذاری ژئوس��ایت کال جنی با‬ ‫‪ ۴۰‬درصد پیش��رفت فیزیکی خبر داد و بیان‬ ‫کرد‪ :‬ژئوسایت پیکوه‪ ،‬خرو و ازمیغال در دست‬ ‫مطالعات اس��ت و به زودی به بخش خصوصی‬ ‫واگذار خواهد شد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬یکی دیگر از مهم‌ترین‬ ‫برنامه‌های ما‪ ،‬ساخت موزه بزرگ ظرفیت‌های‬ ‫معدنی در حاشیه جاده خرو شهرستان طبس‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹س�ورواجین‪ ،‬نگینی در رباط‌خان‬ ‫طبس‬ ‫عب��اس رحیمی‪ ،‬مدیربهره‌ب��رداری مجتمع‬ ‫مع��ادن س��ورواجین عقی��ق که بی��ش از ‪۴۰‬‬ ‫س��ال در منطقه رباط‌خان شهرس��تان طبس‬ ‫فعالیت می‌کند‪ ،‬بیان کرد‪ :‬معدن خاک نس��وز‬ ‫س��ورواجین عقیق دارای پروانه یک میلیون و‬ ‫‪ ۳۰۰‬هزار تنی ذخیره قطعی است و استخراج‬ ‫س��االنه آن ‪ ۵۰‬ه��زار تن با ‪ ۳۶‬نفر اش��تغال‬ ‫مستقیم است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ب��ه عل��ت وج��ود نداش��تن‬ ‫زیرساخت‌های برق سراسری و جاده مناسب‪،‬‬ ‫واحده��ای فرآوری این ماده معدنی در ش��هر‬ ‫نطنز استان اصفهان ساخته شده‌اند‪.‬‬ ‫واحد فرآوری دیگری در دست مطالعه است‬ ‫ک��ه برای س��اخت نیازمند ‪ ۳‬میلی��ارد تومان‬ ‫اس��ت و در صورت تامی��ن برای ‪ ۳۰‬تا ‪ ۵۰‬نفر‬ ‫دیگر به طور مس��تقیم اش��تغال ایجاد خواهد‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫وی برق و جاده را یکی از مهم‌ترین نیازهای‬ ‫توسعه معادن منطقه رباط‌خان دانست و بیان‬ ‫کرد‪ :‬این جاده فقط نیازمند روکش آس��فالت‬ ‫است و در گذشته جاده ابریشم نام داشت‪.‬‬ ‫استان‌ها‬ ‫چهار‌شنبه‬ ‫‪ 18‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 2‬رمضان ‪ 1440‬‬ ‫‪ 8‬مه ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره‪160‬‬ ‫خبر‬ ‫استخراج ‪ ۸‬هزار تن خاک‬ ‫نسوز معدنی‬ ‫در چهارمحال و بختیاری‬ ‫سرپرست معاونت امور معادن و صنایع معدنی‬ ‫س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت چهارمحال و‬ ‫بختیاری گفت‪ :‬معدنکاران این استان در سال ‪۹۷‬‬ ‫بیش از ‪ ۸‬هزار تن خاک نس��وز از معدن ش��هید‬ ‫نیلچیان‪ ،‬استخراج و روانه بازار مصرف کردند‪.‬‬ ‫به گزارش ایرن��ا‪ ،‬مهرداد قاس��می اظهار کرد‪:‬‬ ‫معدن شهید نیلچیان شهرس��تان کیار از معادن‬ ‫نمون��ه ملی اس��ت که م��واد معدنی آن ش��امل‬ ‫آرژیلیت و بوکس��یت دارای عیار ‪ ۶۷‬تا ‪ ۷۶‬درصد‬ ‫اس��ت و در غرب آسیا از نظر عیار و حجم ذخیره‬ ‫بی‌نظیر است‪.‬‬ ‫وی تصری��ح ک��رد‪ :‬مع��دن ش��هید نیلچیان با‬ ‫حف��اری ‪ ۳۱‬حلقه تونل به طول ‪۵‬ه��زار متر در‬ ‫مح��دوده‌ای به وس��عت ‪۲۰۰‬هکت��ار در جنوب‬ ‫مرکز اس��تان ق��رار دارد که از نظ��ر نوع‪ ،‬کیفیت‬ ‫و مرغوبیت تولید ب��ه عنوان بهترین معدن ایران‬ ‫مطرح است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بر اس��اس گمانه‌زنی‌ه��ا و مطالعات‬ ‫کارشناس��ان ‪ ۱۶‬میلی��ون و ‪ ۸۰۰‬ه��زار تن انواع‬ ‫خاک نس��وز ت��ا عمق ‪ ۵۵۰‬مت��ری زمین در این‬ ‫مع��دن وجود دارد که با توس��عه معدن در بخش‬ ‫الیه معدنی در منطقه باجگیران و دوپالن‪ ،‬میزان‬ ‫تولید مواد معدنی ساالنه به ‪ ۲۵‬هزار تن افزایش‬ ‫می‌یابد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬این معدن هم‌اکنون زمینه اش��تغال‬ ‫مستقیم بیش از‪ ۱۰۰‬نفر را فراهم کرده است‪.‬‬ ‫رونمایی از نقش برجسته‬ ‫سرباز هخامنشی تخت‬ ‫جمشید در بندرعباس‬ ‫مدی��ر کل می��راث فرهنگی‪ ،‬صنایع دس��تی و‬ ‫گردشگری استان هرمزگان گفت‪ :‬نقش برجسته‬ ‫س��رباز هخامنش��ی تخت جمش��ید اس��تردادی‬ ‫از امری��کا در م��وزه مردم‌شناس��ی خلیج‌ف��ارس‬ ‫بندرعباس رونمایی می‌شود‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایس��نا‪ ،‬رض��ا برومند ب��ا بیان این‬ ‫مطلب افزود‪ :‬نقش برجسته سرباز هخامنشی در‬ ‫س��ال‌های ‪۱۳۱۱‬و‪ ۱۳۱۲‬در کاوش‌های موسسه‬ ‫شرق‌شناس��ی دانشگاه شیکاگو در تخت جمشید‬ ‫از سوی ارنست هرتسفلد کشف شد اما متاسفانه‬ ‫در سال ‪ ۱۳۱۶‬به سرقت رفت‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه این قطعه نقش برجس��ته ‪۱۵‬‬ ‫سال بعد‪ ،‬در سال ‪ ۱۳۳۰‬از سوی یک مجموعه‌دار‬ ‫خصوصی خری��داری و به م��وزه هنرهای زیبای‬ ‫مونترال کانادا اهدا ش��د‪ ،‬افزود‪ :‬نقش برجس��ته‬ ‫س��رباز هخامنشی به مدت نزدیک به ‪ ۶۰‬سال در‬ ‫این موزه به نمایش گذاشته شده بود تا اینکه در‬ ‫سال ‪ ۱۳۹۰‬دوباره به سرقت رفت‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ای��ن اثر بر اس��اس حکم دفتر‬ ‫دادستانی منطقه منهتن نیویورک در سال ‪۱۳۹۶‬‬ ‫از یک موسسه حراج آثار هنری نیویورک مصادره‬ ‫ش��د و س��ازمان میراث فرهنگی‪ ،‬پس از اطالع از‬ ‫ای��ن موضوع‪ ،‬اقدامات حقوقی خ��ود را آغاز کرد‪.‬‬ ‫جمهوری اسالمی ایران نیز در سال ‪ ۱۳۹۶‬با ارائه‬ ‫مدارک مالکیت‪ ،‬اس��ترداد این اث��ر تاریخی را از‬ ‫دادگاه نیویورک درخواست کرد‪.‬‬ ‫برومند اف��زود‪ :‬خوش��بختانه ب��ا هماهنگی با‬ ‫مرک��ز خدمات حقوقی ریاس��ت جمهوری‪ ،‬مرکز‬ ‫دیوان الهه‪ ،‬وزارت امور خارجه و سازمان میراث‬ ‫فرهنگی‪ ،‬صنایع دس��تی و گردش��گری ثابت شد‬ ‫ک��ه این ش��یء تاریخی متعلق به ایران اس��ت و‬ ‫دادس��تانی امریکا در همان سال رای نهایی خود‬ ‫را مبنی بر استرداد این اثر تاریخی به ایران صادر‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫در نهایت این اثر در ‪ ۱۳‬شهریور ‪ ۱۳۹۷‬تحویل‬ ‫غالمعلی خوش��رو‪ ،‬نماینده دائم ایران در سازمان‬ ‫ملل ش��د و دکتر حسن روحانی‪ ،‬رئیس‌جمهوری‬ ‫اسالمی ایران در بازگشت خود از سفر نیویورک‪،‬‬ ‫این اثر را به ایران بازگرداند‪.‬‬ ‫مدی��ر کل می��راث فرهنگی‪ ،‬صنایع دس��تی و‬ ‫گردش��گری اس��تان هرمزگان درباره نمایش این‬ ‫اثر در موزه مردم‌شناسی خلیج‌فارس بندرعباس‬ ‫گفت‪ :‬این اثر به مدت یک ماه از ‪ ۱۹‬اردیبهش��ت‬ ‫تا ‪ ۱۵‬خ��رداد در معرض دی��د عالقه‌مندان قرار‬ ‫خواهد گرفت‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایس��نا‪ ،‬آیی��ن گش��ایش نمایش‬ ‫نقش برجسته س��رباز هخامنشی تخت جمشید‪،‬‬ ‫پنجش��نبه ‪ ۱۹‬اردیبهشت س��اعت ‪ ۱۰‬صبح در‬ ‫موزه مردم‌شناسی خلیج‌فارس بندرعباس برگزار‬ ‫می‌شود‪.‬‬
‫چهارشنبه ‪ 18‬اردیبهشت ‪ 2 1398‬رمضان ‪ 8 1440‬م ‌ه ‪2019‬‬ ‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫موسسه فرهنگی و هنری روزگار وصل‬ ‫مدیر مسئول‪:‬‬ ‫ناصر بزرگمهر‬ ‫سال دوم شماره ‪160‬‬ ‫سردبیر‪ :‬محبوبه ناطق‬ ‫همکاران‪ :‬سارا اصغری‪-‬ثمن رحیمی‌‌راد‬ ‫مدیر فنی و هنری‪ :‬مهدی نجفی‬ ‫نمایندگی دفتر اروپا‪ :‬چکاوک بزرگمهر‬ ‫آدرس‪ :‬تهران‪ -‬میدان هفتم تیر‪ -‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬پالک ‪74‬‬ ‫تلفکس‪88310576-88310575:‬‬ ‫سازمان آگهی‌ها‪88722732-3:‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان‌ها‪88724211:‬‬ ‫چاپ‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.Madandaily.com‬‬ ‫‪www.instagram.com/Madandaily‬‬ ‫‪www.twitter.com/Madandaily‬‬ ‫‪www.t.me/Madandaily‬‬ ‫‪E-mail:info@madandaily.com‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫روی‌خط‌خبر‬ ‫‌رشد ‪۴‬درصدی تولید مس تصفیه‌شده‬ ‫در ‪ ۳‬ماه نخست سال جاری میالدی‬ ‫تولید مس تصفیه‌ش��ده ش��رکت آنگلوامریکن در ‪ ۳‬ماه نخس��ت سال جاری‬ ‫می�لادی با افزای��ش ‪۴‬درصدی همراه ب��ود که عامل اصلی این رش��د‪ ،‬افزایش‬ ‫س��طح عیار کانه‌ها در معادن لوس‌برونسز و ال‌س��ولدادو در مرکز کشور شیلی‬ ‫اعالم ش��ده اس��ت‪ .‬به گزارش مس‌پرس‪ ،‬این ش��رکت معدنی در گزارش خود‬ ‫اعالم کرد که تولید مس تصفیه‌ش��ده در ‪ ۳‬ماه نخس��ت س��ال جاری میالدی‬ ‫(‪ )۲۰۱۹‬به ‪ ۱۶۱‬هزار و ‪ ۱۰۰‬تن رس��ید که نس��بت به حجم ‪ ۱۵۴‬هزار و ‪۹۰۰‬‬ ‫تن مربوط به ‪۳‬ماه نخس��ت س��ال ‪ ۲۰۱۸‬با رش��د همراه بوده است‪ .‬تولید مس‬ ‫تصفیه‌ش��ده معدن لوس‌برونسز با رش��د ‪۸‬درصدی در ‪۳‬ماه نخست به ‪ ۹۱‬هزار‬ ‫و ‪۷۰۰‬تن رس��ید و س��طح عیار کانه‌ها نیز از ‪۰.۷۱‬درصد به ‪۰.۸۰‬درصد بهبود‬ ‫یافت‪ .‬تولید مس تصفیه‌شده معدن ال‌سولدادو نیز در ‪۳‬ماه نخست سال با رشد‬ ‫‪۳۰‬درصدی نسبت به سال قبل به ‪ ۱۲‬هزار و ‪ ۱۰۰‬تن رسید و سطح عیار کانه‌ها‬ ‫نی��ز از ‪۰.۶۷‬به ‪۰.۸۴‬درصد ارتقا یافت‪ .‬بر اس��اس این گزارش‪ ،‬اگرچه ش��رکت‬ ‫آنگلوامریکن در بخش مس در ‪‌۳‬ماه نخس��ت س��ال با افزایش تولید همراه بوده‬ ‫اس��ت ولی کاهش تولید در بخش‌های زغال‌سنگ و سنگ‌آهن باعث شد تولید‬ ‫کل این شرکت نسبت به سال گذشته ‪۶‬درصد کاهش یابد‪.‬‬ ‫‌افزایش واردات سنگ آهن استرالیا‬ ‫در ماه گذشته میالدی‬ ‫صادرات سنگ‌آهن اس��ترالیا پس از یک دوره کاهش در مارس (نیمه اسفند‬ ‫ت��ا نیمه فروردین) به دلیل توفان و آس��یب ناش��ی از آن در بندرها و تاثیر آن‬ ‫ب��ر فعالیت‌های معدنی در ایالت‌های غربی اس��ترالیا و توق��ف تولید و خدمات‬ ‫بندری‪ ،‬در آوریل (نیمه فروردین تا نیمه اردیبهش��ت) ‪۲۰‬درصد افزایش داشت‪.‬‬ ‫به گزارش معدن‌نیوز‪ ،‬براساس اطالعات اداره دریانوردی و کشتیرانی و داده‌های‬ ‫بندر‌ها‪ ،‬کل صادرات س��نگ آهن در آوریل حدود ‪ ۶۹‬میلیون تن بود که از ‪۵۸‬‬ ‫میلیون تن مارس افزایش به‌نسبت خوبی داشته است‪ .‬استرالیا در بین ماه‌های‬ ‫ژانوی��ه تا آوری��ل (نیمه دی ‪ ۱۳۹۷‬ت��ا نیمه اردیبهش��ت ‪ )۱۳۹۸‬هم موفق به‬ ‫صادرات ‪ ۲۶۰‬میلیون تن س��نگ آهن ش��ده که در مقایسه با ‪ ۲۸۰‬میلیون تن‬ ‫‪ ۴‬ماه نخست سال گذشته کاهش داشته است‪ .‬دلیل این کاهش ‪ ۱۳.۳‬میلیون‬ ‫تنی صادرات در مارس بوده است‪.‬‬ ‫افزایش صادرات سنگ‌آهن هند‬ ‫ماه گذش��ته میالدی صادرات س��نگ‌آهن هند ‪۱۴‬درصد نس��بت به ماه قبل‬ ‫رشد داشته و ‪۱.۳۶‬میلیون تن ثبت شد‪ .‬به گزارش ایفنا به نقل از استیل‌مینت‪،‬‬ ‫صادرات س��نگ‌آهن در مقایس��ه با مدت مشابه س��ال قبل نیز ‪۱۵‬درصد بهبود‬ ‫داش��ت‪ .‬درحال‌حاضر میزان صادرات س��نگ آهن این کش��ور در اوج یک سال‬ ‫گذش��ته ق��رار دارد‪ .‬ازجمله علل افزایش صادرات س��نگ آهن این کش��ور در‬ ‫آوری��ل عبارتند از قیمت‌های جذاب‌تر برای س��نگ آهن در ای��ن ماه‪ ،‬افزایش‬ ‫تقاضای چینی‌ها برای سنگ‌آهن خلوص‌های پایین و متوسط‪ ،‬اختالل در تولید‬ ‫برزیل و اس��ترالیا و کاهش تخفیف‌های سنگ آهن خلوص پایین ازسوی سایر‬ ‫عرضه‌کننده‌ها‪ .‬ماه گذش��ته نیز صادرات س��نگ آهن هن��د به چین ‪۲۶‬درصد‬ ‫رش��د داش��ته و چین با ‪ ۱.۸‬میلیون تن خرید‪ ،‬بزرگ‌ترین خریدار س��نگ آهن‬ ‫هند باقی ماند‪.‬‬ ‫‌رشد صادرات سنگ آهن استرالیا‬ ‫کافی نبود‬ ‫پس از آنکه مارس (نیمه اسفند تا نیمه فروردین) صادرات سنگ آهن استرالیا‬ ‫تحت تاثیر توفان کاهش داش��ت‪ ،‬در آوریل (نیمه فروردین تا نیمه اردیبهشت)‬ ‫باال رفت ولی این رش��د در صادرات کافی نبود چراکه عرضه برزیل نیز از ژانویه‬ ‫(نیمه دی تا نیمه بهمن) افت داشته است‪ .‬به گزارش ایفنا به نقل از ماینینگ‪،‬‬ ‫استرالیا در آوریل ‪ ۶۹.۱‬میلیون تن سنگ آهن صادر کرد که ‪ ۲۰‬درصد نسبت‬ ‫به مارس رش��د داش��ت‪ .‬از طرفی از ژانویه پس از حادثه شکست سد در برزیل‬ ‫عرضه این کش��ور نیز افت داشته است‪ .‬بدین ترتیب میزان کاهش صادرات دو‬ ‫عرضه‌کننده اصلی سنگ آهن جهان در ‪ ۴‬ماه نخست سال جاری میالدی ‪۳۵.۷‬‬ ‫میلیون تن بوده که چالش بزرگی برای عرضه جهانی این ماده اولیه است‪.‬‬ ‫بازار قراضه آسیا در چه حال است‬ ‫هفته گذشته فوالدسازان در بازار جنوب شرق آسیا برای خرید قراضه فعال‌تر‬ ‫ش��دند و معامالتی نهایی ش��د‪ .‬قیمت‌ها نیز تا حدودی نزولی بودند‪ .‬به گزارش‬ ‫ایفنا به نقل از اس��تیل‌مینت‪ ،‬آخرین نرخ قراضه س��نگین کالس ‪ ۱‬و ‪ ۲‬خلوص‬ ‫‪ ۲۰-۸۰‬وارداتی کانتینری در بازار جنوب ش��رق آسیا ‪ ۲۸۵‬تا ‪ ۲۹۰‬دالر هر تن‬ ‫س��ی‌اف‌آر تایوان و ویتنام شنیده شده و در ویتنام محموله‌های قراضه بالک در‬ ‫‪ ۳۲۰‬دالر هر تن سی‌اف‌آر شنیده شده است‪ .‬قراضه سنگین انگلیس در ‪ ۳۴۸‬تا‬ ‫‪ ۳۵۰‬دالر هر تن س��ی‌اف‌آر اندونزی عرضه شده و محصول برزیل ‪ ۳۰۸‬تا ‪۳۱۰‬‬ ‫دالر هر تن سی اف‌آر است‪.‬‬ ‫‌بیلت سی‌آی‌اس ماه جاری را‬ ‫در سکوت آغاز کرد‬ ‫بازار صادرات بیلت س��ی‌آی‌اس مه (نیمه اردیبهشت تا نیمه خرداد) را بدون‬ ‫تغییر آغاز کرده که بیشتر به دلیل تعطیالت در بازارهای خریدار بود‪ .‬به گزارش‬ ‫ایفنا‪ ،‬البته از طرفی فروش��نده‌ها بیش��تر تولیدات م��ه را در آوریل پیش‌فروش‬ ‫کرده‌اند‪.‬‬ ‫پیش��نهادهایی در ‪ ۴۳۰‬دالر هر تن فوب دریای س��یاه ش��نیده شده ولی به‬ ‫نظر می‌رس��د بهای مورد قبول بازار با توجه ب��ه آخرین معامالت ‪ ۴۲۰‬تا ‪۴۲۵‬‬ ‫دالر است‪.‬‬ ‫گروه معدن‪:‬‬ ‫بس��یاری از تحلیلگ��ران آین��ده مس را‬ ‫روش��ن می‌بینند‪ .‬آنها تقاضای فلز س��رخ‬ ‫تا س��ال ‪ ۱۴۰۲‬خورش��یدی را افزایش��ی‬ ‫می‌دانند اما دالیل تحلیلگران برای چنین‬ ‫نظر قاطعی چیس��ت؟ موسس��ه « َمت‌ َمچ»‬ ‫ک��ه ی��ک ش��رکت تحلی��ل داده در حوزه‬ ‫فلزات اس��ت‪ ۶ ،‬دلیل اصل��ی اینکه تقاضا‬ ‫برای مس تا س��ال ‪ ۲۰۲۳‬میالدی افزایش‬ ‫خواهد یافت را برشمرده است‪ .‬این موسسه‬ ‫می‌گوید در س��ال ‪ ۲۰۲۳‬حجم بازار مس‬ ‫‪ ۱۷۲‬میلی��ارد دالر خواهد ب��ود اما دالیل‬ ‫چنی��ن گ��ردش مالی زیادی در ب��ازار فلز‬ ‫سرخ چیس��ت؟ پایداری‪ :‬دوسوم مسی که‬ ‫از س��ال ‪ ۱۲۷۹‬خورش��یدی تاکنون تولید‬ ‫ش��ده‪ ،‬هنوز در چرخه اس��ت‪ .‬ب��ا افزایش‬ ‫نگرانی‌های زیس��ت‌محیطی و قرار گرفتن‬ ‫ض��رورت توجه به پایداری ک��ره زمین در‬ ‫فهرس��ت اولویت‌های کش��ورهای جهان‪،‬‬ ‫صنایع بیش از گذش��ته به سمت استفاده‬ ‫از مس خواهند رفت‪ .‬مس نه‌تنها می‌تواند‬ ‫جایگزین موادی مانند پالستیک شود بلکه‬ ‫نقش��ی اساس��ی در بازیافت دیگ��ر فلزات‬ ‫مانن��د نقره‪ ،‬طال و نیکل دارد‪ .‬س��االنه در‬ ‫کل جه��ان ‪ ۸.۵‬میلیون ت��ن مس بازیافت‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬خودروه��ای برق��ی‪ :‬انجم��ن‬ ‫بین‌الملل��ی م��س (‪ )ICA‬می‌گوید انتظار‬ ‫م��ی‌رود تع��داد وس��ایل نقلی��ه الکتریکی‬ ‫و هیبری��دی ج��اده‌ای ت��ا س��ال ‪۱۴۰۶‬‬ ‫خورش��یدی ب��ه ‪ ۲۷‬میلیون عدد برس��د‪.‬‬ ‫آینده فلز سرخ روشن است‬ ‫وس��ایل نقلی��ه بات��ری‌دار در مقایس��ه با‬ ‫خودروه��ای موتور احت��راق داخلی‪ ،‬بیش‬ ‫از ‪ ۱۳۰‬پون��د مس نی��از دارن��د‪ .‬بنابراین‬ ‫این وس��ایل نقلیه الکتریک��ی و هیبریدی‬ ‫تا س��ال ‪ ۲۰۲۷‬می�لادی ‪ ۶۰۰‬ه��زار تن‬ ‫تقاض��ای اضافی به بازار م��س می‌افزایند‪.‬‬ ‫‪ -۳‬بحران آب‪ :‬در سراس��ر جهان‪ ،‬مردم با‬ ‫خشکسالی شدید‪ ،‬سیل و منابع آبی آلوده‬ ‫روبه‌رو هس��تند‪ .‬رشد جمعیت‪ ،‬گرم شدن‬ ‫گزارش تصویری‬ ‫کولمانس‌کوپه‪ ،‬شهری رهاشده در بیابان است که خانه‌های آن تا کمر‬ ‫در ش��ن قرار دارد و به یک جاذبه گردش��گری در جن��وب افریقا تبدیل‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫در صحرای نامیب تنها چند کیلومتر مانده به ش��هر س��احلی لودریتز‬ ‫منطق��ه‌ای وجود دارد که به ش��هر ارواح کولمانس کوپه ش��هرت دارد‪.‬‬ ‫این ش��هر از س��وی آلمانی‌ها در اوایل قرن ‪ ۲۰‬س��اخته شده است‪ .‬این‬ ‫کره زمی��ن و زیرس��اخت‌های ناکارآمد به‬ ‫بدتر شدن این روند می‌انجامد‪ ،‬مگر اینکه‬ ‫اقدامات جدی‌ در این زمینه انجام شود‪ .‬در‬ ‫این میان مس ب��ه عنوان یک ماده بادوام‪،‬‬ ‫قاب��ل بازیافت و غیرقابل نف��وذ‪ ،‬در تامین‬ ‫آب پاک‪ ،‬نقش��ی حیاتی خواهد داشت‪-۴ .‬‬ ‫انرژی الکتریکی‪ :‬بر اساس یک مطالعه که‬ ‫در سال ‪ ۱۳۹۶‬خورشیدی از سوی آژانس‬ ‫بین‌المللی انرژی (‪ )IEA‬انجام شده است‪،‬‬ ‫در س��ال‌های پی��ش‌رو ان��رژی الکتریکی‬ ‫به‌ط��ور فزاینده‌ای جایگزین س��وخت‌های‬ ‫فسیلی می‌شود‪ .‬درنتیجه میلیون‌ها وسیله‬ ‫جدی��د الکتریکی از تهویه مطبوع گرفته تا‬ ‫وسایل نقلیه و باتری که نیاز به برق دارند‪،‬‬ ‫تولید خواهد شد‪ .‬بخش عمده‌ای از انرژی‬ ‫موردنیاز این وس��ایل ازطریق مس حمل و‬ ‫توزیع می‌شود‪ .‬به‌عالوه باید اشتیاق جهانی‬ ‫به انرژی‌های تجدیدپذیر را درنظر داشت؛‬ ‫مزارع انرژی بادی و خورشیدی تقاضا برای‬ ‫مس را افزایش خواهند داد‪.‬‬ ‫‪ -۵‬س�لامت‪ :‬امی��د به زندگ��ی در تمام‬ ‫جه��ان افزایش پی��دا کرده اما بر س��ر راه‬ ‫عم��ر دراز چالش‌ه��ای متفاوت��ی وج��ود‬ ‫دارد‪ .‬یک��ی از مهم‌تری��ن ای��ن چالش‌ه��ا‬ ‫مقاومت آنتی‌بیوتیکی است که باعث شده‬ ‫س��ازمان‌های بین‌المللی بهداشت و درمان‬ ‫س��خت‌تر از همیش��ه کار کنن��د تا خطر‬ ‫عفونت عمومی را به حداقل برس��اند‪ .‬مس‬ ‫به‌خاطر خاصی��ت ضدمیکروب��ی‪ ،‬ماده‌ای‬ ‫ای��ده‌آل برای اس��تفاده در مناطق عمومی‬ ‫مانند بیمارستان‌ها‪ ،‬مدرسه‌ها و سالن‌های‬ ‫ورزش��ی اس��ت‪ .‬بلومبرگ مارکت��ز معتقد‬ ‫اس��ت برنامه‌های بهداش��ت عمومی تقاضا‬ ‫ب��رای مس را در طول ‪ ۲۰‬س��ال آینده هر‬ ‫س��ال یک میلیون تن افزای��ش می‌دهند‪.‬‬ ‫‪ -۶‬معماری سبز‪ :‬همان‌طور که در صنعت‬ ‫خ��ودرو و انرژی هم دیدیم‪ ،‬صنایع س��بز‬ ‫به دغدغه جهان امروز تبدیل ش��ده‌اند‪ .‬از‬ ‫این‌رو معماران درتالش هستند با استفاده‬ ‫از م��س تاثی��رات مخرب س��اختمان‌های‬ ‫جدید ب��ر محیط‌زیس��ت را کاهش دهند‪.‬‬ ‫در امریکای شمالی‪ ،‬مس برای پوشاندن و‬ ‫تزئین ساختمان‌ها استفاده می‌شود تا دوام‬ ‫و پایداری س��اختمان را باال ببرد همچنین‬ ‫ویژگی مقاومت در برابر خوردگی که مس‬ ‫دارد به این س��اختمان‌ها کمک می‌کند تا‬ ‫آسیب‌های ناشی از ش��رایط آب‌وهوایی را‬ ‫تاب بیاورند‪.‬‬ ‫کولمانس‌کوپه‪ ،‬شهر ارواح‬ ‫شهر محل سکونت حدود ‪ ۱۰۰۰‬کارگر معدن الماس و خانواده‌های‌شان‬ ‫ب��وده که پس از اس��تخراج کامل و پای��ان یافتن پ��روژه‪ ،‬متروک مانده‬ ‫است‪.‬‬ ‫داس��تان این شهر از س��ال ‪ ۱۲۸۷‬خورشیدی آغاز شد؛ زمانی که یک‬ ‫آلمانی ذخایر غنی الماس در این منطقه را کش��ف کرد و س��پس تعداد‬ ‫زیادی معدنکار آلمانی روانه آنجا ش��دند‪ .‬این شهر یک بیمارستان‪ ،‬سالن‬ ‫رقص‪ ،‬نیروگاه برق‪ ،‬مدرس��ه‪ ،‬استخر‪ ،‬کازینو‪ ،‬مرکز رادیولوژی و‪ ...‬داشته‬ ‫است‪ .‬پس از جنگ جهانی دوم همزمان با کاهش میزان استخراج الماس‬ ‫در این منطقه‪ ،‬آمار جمعیت نیز رو به کاهش گذاشت و در سال ‪۱۳۳۳‬‬ ‫خورش��یدی به‌طور کامل متروکه شد‪ .‬این تصویرها متعلق به شهر ارواح‬ ‫است‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬مجله آنالین موبنا‬

آخرین شماره های روزنامه روزگار معدن

روزنامه روزگار معدن شماره 228

روزنامه روزگار معدن شماره 228

شماره : ۲۲۸
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۸
روزنامه روزگار معدن شماره 227

روزنامه روزگار معدن شماره 227

شماره : ۲۲۷
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۷
روزنامه روزگار معدن شماره 226

روزنامه روزگار معدن شماره 226

شماره : ۲۲۶
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۶
روزنامه روزگار معدن شماره 225

روزنامه روزگار معدن شماره 225

شماره : ۲۲۵
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۳
روزنامه روزگار معدن شماره 224

روزنامه روزگار معدن شماره 224

شماره : ۲۲۴
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۲
روزنامه روزگار معدن شماره 223

روزنامه روزگار معدن شماره 223

شماره : ۲۲۳
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۰
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!