صفحه قبل

روزنامه روزگار معدن شماره ۱۵۹

صفحه بعد

روزنامه روزگار معدن شماره 159

روزنامه روزگار معدن شماره 159

‫روزنامه اقتصادی معدن و صنایع معدنی ایران‬ ‫مدیر عامل معدن‬ ‫زمستان یورت‪:‬‬ ‫مدیر عامل فوالد امیر‌کبیر‬ ‫کاشان‪:‬‬ ‫بازرسی‌های‬ ‫سختگیرانه‪ ،‬تکرار‬ ‫حادثه را‬ ‫غیرممکن می‌کند‬ ‫همه «گالوانیزه‬ ‫کاشان» را‬ ‫در جهان می‌شناسند‬ ‫سه‌شنبه‬ ‫صفحه‪2‬‬ ‫صفحه ‪5‬‬ ‫‪ 17‬اردیبهشت ‪ 1398‬اول رمضان ‪ 7 1440‬مه ‪ 2019‬سال دوم شماره‪8 159‬صفحه قیمت ‪ 2000‬تومان‬ ‫یادداشت‌ها‬ ‫موانعی‬ ‫برای صادرات‬ ‫صفحه‪5‬‬ ‫مرگ تدریجی‬ ‫زغال‌سنگ‬ ‫‪www.Madandaily.com‬‬ ‫بررسی افزایش نرخ تورم فصلی بخش معدن نشان داد‬ ‫افزایش هزینه تولید‪ ،‬گریبان معدن را گرفته است‬ ‫صفحه‪3‬‬ ‫صفحه‪6‬‬ ‫گزارش‌ها‬ ‫تحولی در بازار باثبات‬ ‫شبه‌فلز براق در راه است‬ ‫صفحه‪6‬‬ ‫سقز در انتظار‬ ‫درخشش طال‬ ‫وقتی آجر در بجنورد‬ ‫کیمیـا می‌شود‬ ‫صفحه‪4‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه‌ای‬ ‫صفحه‪7‬‬
‫مدیرعامل معدن زغال‌سنگ زمستان یورت در دومین سالروز حادثه این معدن اعالم کرد‬ ‫اخبار‬ ‫سه‌شنبه‬ ‫‪ 17‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫اول رمضان ‪ 1440‬‬ ‫‪ 7‬مه ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره‪159‬‬ ‫اخبار‬ ‫رئیس مجلس از پروژه‬ ‫مجتمع فوالد تربت حیدریه‬ ‫بازدید کرد‬ ‫رئیس مجلس ش��ورای اسالمی از پروژه در حال‬ ‫ساخت مجتمع فوالد تربت حیدریه بازدید کرد‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬علی الریجانی‪ ،‬آخر هفته گذشته‬ ‫در دومین روز سفر خود به خراسان رضوی از پروژه‬ ‫در حال ساخت مجتمع فوالد تربت حیدریه بازدید‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫وی در ای��ن بازدی��د از نزدی��ک در جریان روند‬ ‫س��اخت این پ��روژه قرار گرفت و با مهندس��ان آن‬ ‫گفت‌وگ��و کرد‪ .‬مجتم��ع فوالد ترب��ت حیدریه در‬ ‫زمین��ی به مس��احت ‪ ۵۵۰‬هکتار در حال س��اخت‬ ‫اس��ت و قرار اس��ت پس از تکمی��ل و بهره‌برداری‬ ‫رس��می‪ ،‬س��االنه بیش از ‪ ۴‬تن محصوالت فوالدی‬ ‫را تولید کند‪ .‬عملیات آغاز این پروژه‪ ،‬مرداد س��ال‬ ‫گذشته با حضور وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت آغاز‬ ‫ش��د و قرار اس��ت ‪ ۳‬طرح آهن اسفنجی با تولید ‪۲‬‬ ‫میلیون تن‪ ،‬ذوب و ریخته‌گری با ‪ ۱‬میلیون و ‪۶۰۰‬‬ ‫هزار تن و تولید ورق فوالدی با ‪ ۱.۵‬میلیون تن در‬ ‫س��ال راه‌اندازی ش��ود‪ .‬اعتبار پیش‌بینی شده برای‬ ‫اجرای این پروژه یک میلیارد یورو بوده و برای ‪۱۲‬‬ ‫هزار نفر به طور مستقیم و غیرمستقیم ایجاد شغل‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫رئیس مجلس ش��ورای اسالمی همچنین کلنگ‬ ‫آغ��از عملیات اجرایی طرح توس��عه کاش��ی زرین‬ ‫خراسان رضوی را به زمین زد‪.‬‬ ‫تولید ‪ ۲۱‬هزار تن‌آند‬ ‫در مس سرچشمه‬ ‫در فروردین ‪۹۸‬‬ ‫مس سرچشمه ‪ ۲۱‬هزار تن مس‌آند در فروردین‬ ‫‪ ۹۸‬تولید کرد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی ایمیدرو‪ ،‬بر اساس اعالم‬ ‫مس��ئوالن این مجموعه‪ ،‬تولید ‪ ۲۳‬هزار تن از این‬ ‫محصول در اردیبهش��ت هدف‌گذاری ش��ده است‪.‬‬ ‫میزان تولید مس سرچش��مه در سال ‪ ۹۷‬افزون بر‬ ‫‪ ۲۰۱‬هزار و ‪ ۷۶۴‬تن بوده است‪ .‬مس سرچشمه در‬ ‫شهرستان رفسنجان استان کرمان قرار دارد‪.‬‬ ‫مجتمع فوالد میانه‬ ‫‪ ۲‬فراخوان مناقصه داد‬ ‫منطقه ویژه علم و فناوری‬ ‫مکران ساخته می‌شود‬ ‫تفاهمنامه چهارجانبه ساخت منطقه ویژه علم و‬ ‫فناوری مکران در س��ال «رونق تولید»‪ ،‬در راستای‬ ‫توسعه بیش از پیش استان سیستان و بلوچستان با‬ ‫استفاده از مدل‌های دانش‌بنیان امضا شد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬پس از پایان آیین بهره‌برداری‬ ‫و کلنگ‌زنی طرح کارآفرینی کش��تگاه خورشیدی‬ ‫ارگانی��ا در محل پردیس دانش‌بنی��ان پارک علم و‬ ‫فناوری سیس��تان و بلوچس��تان‪ ،‬در جلس��ه‌ای که‬ ‫در استانداری سیس��تان و بلوچستان تشکیل شد‪،‬‬ ‫تفاهمنامه چهارجانبه س��اخت منطقه ویژه فناوری‬ ‫به امضای استاندار سیستان و بلوچستان‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫منطقه آزاد چابهار‪ ،‬دبیر ستاد توسعه سواحل مکران‬ ‫و رئیس پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان‬ ‫رسید که این طرح‪ ،‬نویدبخش توسعه بیش از پیش‬ ‫استان با اس��تفاده از مدل‌های دانش‌بنیان در سال‬ ‫رونق تولید خواهد بود‪.‬‬ ‫حادثه در معادن آن‌هم معادن زیرزمینی‪،‬‬ ‫اجتناب‌ناپذیر است اما با سختگیری‌های مدیران‬ ‫فنی و ایمنی معادن می‌توان تعداد این حادثه‌ها‬ ‫را ک��م ک��رد‪ .‬در ایران وقتی صحب��ت از حادثه‬ ‫معدنی می‌شود حادثه مرگبار زمستان یورت به‬ ‫خاطر می‌آید‪.‬‬ ‫س��اعت ‪ ۱۱:۴۰‬چهارش��نبه ‪ ۱۳‬اردیبهش��ت‌‬ ‫‪ ۹۶‬ب��ود ک��ه انفج��ار در فضای��ی ممل��و از گاز‬ ‫مونواکس��یدکربن و متان در عم��ق یک هزار و‬ ‫‪ ۳۰۰‬متری‪ ،‬بهار معدن زمستان یورت آزادشهر‬ ‫در ‪ ۹۰‬کیلومتری ش��رقی گرگان را س��یاه کرد؛‬ ‫حادث��ه‌ای که ‪ ۴۳‬قربان��ی و ‪ ۴۴۴‬مصدوم برجا‬ ‫گذاش��ت‪ .‬مداوای س��رپایی ب��رای ‪ ۷۹‬مصدوم‬ ‫جواب نداد و مصدومان با بالگرد و آمبوالنس به‬ ‫بیمارستان‌های آزادشهر و گنبدکاووس منتقل‬ ‫شدند‪.‬‬ ‫در حالی که ‪ ۲‬س��ال از این حادثه گذش��ته‪،‬‬ ‫نگرانی‌ها از اینکه گرد فراموشی بر این حادثه‪۱۰‬‬ ‫س��اله بنش��یند و همه چی��ز به روال گذش��ته‬ ‫بازگردد‪ ،‬گریبان کارگران را گرفته است‪.‬‬ ‫‹ ‹به گذشته باز نمی‌گردیم‬ ‫با این حال‪ ،‬مدیرعامل معدن زمس��تان یورت‬ ‫به روزگار معدن می‌گوید‪ :‬هیچ چیز مثل گذشته‬ ‫نیست و به شرایط پیش از حادثه باز نمی‌گردیم‪.‬‬ ‫این اتفاق دیگر رخ نخواهد داد‪.‬‬ ‫عل��ی نصی��ری ادامه می‌ده��د‪ :‬رفت��ار و نوع‬ ‫عملکرد بخش‌های زغالی پس از حادثه زمستان‬ ‫یورت مانند گذش��ته نخواهد بود‪ .‬بازرس��ی‌ها از‬ ‫بیرون و همچنین خود مجموعه معادن به شدت‬ ‫س��ختگیرانه شده و اجازه نمی‌دهد سهل‌انگاری‬ ‫شود‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به آخرین وضعی��ت تونل‌های‬ ‫معدن زمس��تان‌یورت پ��س از حادثه می‌گوید‪:‬‬ ‫درحال‌حاض��ر ب��ا ‪ ۶۰‬درص��د ظرفی��ت معدن‬ ‫مش��غول به کاریم و به غی��ر از تونلی که حادثه‬ ‫در آن رخ داد‪ ،‬س��ایر تونل‌ه��ا باز و مش��غول به‬ ‫کار هستند‪.‬‬ ‫وی درب��اره دالیل بازگش��ایی نش��دن تونل‬ ‫حادثه‌خیز یورت نیز می‌گوی��د‪ :‬برخی اقدامات‬ ‫باید انجام شوند و حرکت تونل‌های پایین‌دست‬ ‫باید بیشتر شود یعنی استخراج بیشتری شود تا‬ ‫زمینه اس��تفاده از تونل س��وم مهیا شود‪ ،‬ضمن‬ ‫اینکه عملکرد اس��تخراج زغال‌سنگ از تونل‌ها‬ ‫متفاوت ش��ده و بر اس��اس برنام��ه جدید مورد‬ ‫استخراج قرار می‌گیرد‪.‬‬ ‫مدیرعامل زمس��تان ی��ورت ادامه می‌دهد‪ :‬به‬ ‫زودی و پ��س از اینک��ه تونل‌های پایین‌دس��ت‬ ‫اس��تخراج شدند و میزان اس��تخراج آنها به حد‬ ‫مشخصی رسید‪ ،‬تونل ریزش کرده نیز در برنامه‬ ‫اس��تخراج قرار می‌گیرد‪ .‬احتم��ال می‌رود این‬ ‫اتفاق تا یک سال دیگر رخ دهد‪.‬‬ ‫نصیری با توضیح بیش��تر درباره روش جدید‬ ‫استخراج خاطرنش��ان می‌کند‪ :‬تهویه معادن بر‬ ‫اساس اس��تخراجی که انجام می‌ش��ود‪ ،‬اصالح‬ ‫شده و استخراج نیز بر اساس مدل جدید انجام‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬به همین دلیل تونل‌های با دسترسی‬ ‫آسان‪ ،‬زودتر مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرند تا‬ ‫به نقطه‌ای برس��ند که بهره‌برداری از تونل‌های‬ ‫بع��دی امکان‌پذی��ر باش��د‪ .‬در مدت پیش��روی‬ ‫تونل‌های دیگر‪ ،‬برنامه تونل‌های اصلی نیز پیش‬ ‫می‌رود‪.‬‬ ‫به‌وی��ژه رئیس‌جمهوری را در آس��تانه انتخابات‬ ‫دوازدهمی��ن دوره ریاس��ت جمه��وری به این‬ ‫معدن باز کرد‪.‬‬ ‫باش��گاه خبرن��گاران ج��وان نوش��ت‪ :‬معدن‬ ‫زغال‌س��نگ زمس��تان یورت آزادش��هر با طول‬ ‫رفتار و نوع عملکرد بخش‌های زغالی پس از حادثه‬ ‫زمستان یورت مانند گذشته نخواهد بود‪ .‬بازرسی‌ها‬ ‫از بیرون و همچنین خود مجموعه معادن به شدت‬ ‫سختگیرانه شده و اجازه نمی‌دهد سهل‌انگاری شود‬ ‫وی با اش��اره به اینکه پس از حادثه زمستان‬ ‫ی��ورت‪ ،‬تولید این معدن ‪ ۵۰‬درصد کاهش‌یافته‬ ‫می‌گوید‪ :‬با این حال مطالبات کارگران بر اساس‬ ‫یک برنامه منظم در حال پرداخت است و عالوه‬ ‫بر آن دستمزد کارگران در سال جاری ‪۴۵‬درصد‬ ‫افزایش داشته که بخشی از این افزایش‪ ،‬مربوط‬ ‫به وزارت کار و اعالم افزایش دس��تمزد قانونی و‬ ‫بخش��ی به دلیل اجرای ط��رح طبقه‌بندی اداره‬ ‫کار است‪ .‬شرکت هم مقداری حقوق کارگران را‬ ‫افزایش داده که مجموع اینها تا حدودی حقوق‬ ‫کارگران معدن را بهبود بخشیده است‪.‬‬ ‫وی از آیین دومین سالگرد درگذشت کارگران‬ ‫معدن زمس��تان یورت گفت��ه و می‌افزاید‪ :‬آیین‬ ‫دومین سالگرد از سوی خانواده‌ها برگزار شد‪.‬‬ ‫ح��دود ‪ ۲‬کیلومتر‪ ،‬یکی از معادن زغال س��نگ‬ ‫ای��ران در ‪ ۱۴‬کیلومتری شهرس��تان آزادش��هر‬ ‫است‪.‬‬ ‫پس از بررس��ی‌های انجام شده‪ ،‬نبود سیستم‬ ‫تهویه مناس��ب و کافی در تونل‪ ،‬نبود مسیرهای‬ ‫کمکی برای تهویه تونل‪ ،‬ارائه ندادن آموزش‌های‬ ‫الزم و کافی و نبود نظارت بر کارگران به منظور‬ ‫جلوگیری از ایجاد هرگون��ه جرقه داخل تونل‪،‬‬ ‫علل این حادثه اعالم شدند‪.‬‬ ‫همچنی��ن مجه��ز نب��ودن لکوموتیوه��ا ب��ه‬ ‫تجهیزات رادیاتور اگزوز و نبود تشکیالت امداد‬ ‫و نج��ات و مدیریت بحران در مع��دن‪ ،‬از دیگر‬ ‫عوام��ل ای��ن حادثه بودند‪ .‬ای��ن حادثه و‬ ‫حوادث دیگر در معادن‪ ،‬موج نگرانی را از تهدید‬ ‫معادن ناامن در کشور به پا کرد‪.‬‬ ‫حاال ‪ ۲‬سال از حادثه دلخراش معدن زمستان‬ ‫یورت می‌گذرد و امروز پای درد دل خانواده‌های‬ ‫جان‌باختگان نشستیم تا از نزدیک مصائب آنها‬ ‫را بشنویم‪.‬‬ ‫‹ ‹زخمی که پس از ‪۲‬س�ال هنوز تازه‬ ‫است‬ ‫کم��ی از آن روزها برای‌م��ان گفتند؛ روزهای‬ ‫تلخی که حال همه‌مان را دگرگون کرد‪ .‬تحمل‬ ‫درد از دس��ت دادن عزیزان‌ش��ان هنوز هم مثل‬ ‫روزهای نخست‪ ،‬سخت است‪.‬‬ ‫پدر یکی از معدنچی��ان می‌گفت دیه فرزندم‬ ‫را پرداخت کردند اما وقتی پس��رم در معدن کار‬ ‫می‌کرد‪ ،‬حقوق بیش��تری دریاف��ت می‌کرد که‬ ‫حاال یک میلیون تومان به خانواده‌اش می‌دهند‬ ‫و این مقدار برای خانواده‌اش بسیار کم است‪.‬‬ ‫یکی دیگ��ر از خانواده‌ها ه��م می‌گفت وقتی‬ ‫پس��رم از بی��ن رف��ت‪ ۲ ،‬فرزن��د داش��ت‪ .‬حاال‬ ‫همس��رش با یک میلیون تومان چطور می‌تواند‬ ‫خرج آنها را بدهد؟ این ش��رایط‪ ،‬زندگی را برای‬ ‫آنها سخت کرده است‪.‬‬ ‫پس از دی��دن خانواده‌ها و صحبت با آنها به‬ ‫س��مت معدن رفتیم و با تع��دادی از معدنچیان‬ ‫صحبت کردیم‪.‬‬ ‫‹ ‹سختی‌های کارمان را پذیرفتیم‬ ‫یکی از معدنچیان زمستان‬ ‫‹ ‹پیشینه‬ ‫عم��ق حادثه معدن یک ه��زار و ‪ 3۰۰‬متری‬ ‫زمستان‌یورت‪ ،‬آن‌قدر وسیع بود که در فاصله‬ ‫‪ ۱۱‬روزه آوارب��رداری‪ ،‬پ��ای مدی��ران‬ ‫و مس��ئوالن کش��وری بس��یاری‬ ‫یورت‪ ،‬گفت‪ :‬کار معدن‪ ،‬بسیار سخت است چون‬ ‫ما از س��اعت ‪ ۷‬صبح به داخ��ل تونل می‌رویم و‬ ‫تا س��اعت ‪ ۱۴‬باید مش��غول به کار باش��یم‪ .‬ما‬ ‫س��ختی‌های کارمان را پذیرفته‌ای��م اما چیزی‬ ‫که از مس��ئوالن معدن می‌خواهیم این است که‬ ‫بیشتر به ما توجه کنند و حقوق‌مان را سر موقع‬ ‫بپردازند‪.‬‬ ‫از یک��ی دیگ��ر از معدنچی��ان درب��اره ایمنی‬ ‫در مع��دن پرس��یدم که گف��ت‪ :‬وضعیت ایمنی‬ ‫در مع��دن نس��بت ب��ه گذش��ته بهت��ر ش��ده‬ ‫اس��ت و سیس��تم‌های تهوی��ه را نی��ز نص��ب‬ ‫کرده‌اند‪.‬‬ ‫یکی از معدنچیان درخواستی داشت و گفت‪:‬‬ ‫اگر کپسول خودنجات برای هر کدام از ما وجود‬ ‫داش��ته باشد‪ ،‬خیلی بهتر اس��ت زیرا اگر نیاز به‬ ‫اکسیژن فوری داشته باشیم راحت‌تر می‌توانیم‬ ‫به کپسول خودنجات دست یابیم‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ ۲۵۰‬کارگر مشغول به کارند‬ ‫دری‌زاده‪ ،‬رئی��س مع��دن زمس��تان ی��ورت‬ ‫آزادش��هر گفت‪ :‬روزانه ‪ ۳۰۰‬تن زغال‌س��نگ از‬ ‫تون��ل اس��تخراج می‌ش��ود و ‪ ۲۵۰‬کارگر در ‪۵‬‬ ‫دهنه در تونل مشغول به کار هستند‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫تعدادی از این افراد در تونل مش��غول استخراج‬ ‫هس��تند و تعدادی نیز کار پیشروی و تعمیرات‬ ‫را انجام می‌دهن��د‪ .‬دری‌زاده به اوضاع فعلی در‬ ‫معدن‪ ،‬اشاره کرد و گفت‪ :‬درحال‌حاضر وضعیت‬ ‫ایمن��ی معدن را ارتقا داده‌ایم و همه تونل‌ها نیز‬ ‫از تهویه برخوردارند‪ .‬حاال باید توجه بیش��تری‬ ‫ب��ه خانواده‌هایی که عزیزان‌ش��ان را از دس��ت‬ ‫داده‌اند ش��ود تا دردهای‌ش��ان کمی تسکین‬ ‫یابد‪ .‬توجه بیش��تر ب��ه ایمنی معدن‬ ‫می‌توان��د از ب��روز چنی��ن‬ ‫حـوادث��ی جلــوگیــ��ری‬ ‫کنـد‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه‌ای‬ ‫مجتمع ف��والد میان��ه ‪ ۲‬مناقصه ش��امل تامین‬ ‫«قطع��ات یدک��ی کمپرس��ورهای واح��د احیا» و‬ ‫«ماشین‌آالت سنگین» را برای ارزیابی کیفی و فنی‬ ‫پیمانکار به فراخوان گذاشت‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش روابط عمومی س��ازمان توس��عه و‬ ‫نوس��ازی مع��ادن و صنایع معدنی ای��ران‪ ،‬مجتمع‬ ‫ف��والد میان��ه در نظ��ر دارد تامین قطع��ات یدکی‬ ‫کمپرس��ورهای واحد احیا را «به‌وس��یله مناقصه ‪۲‬‬ ‫مرحله‌ای» و نیز تامین ماش��ین‌آالت س��نگین این‬ ‫مجتم��ع را «به وس��یله مناقصه ی��ک مرحله‌ای»‬ ‫ب��ا ارزیابی کیفی و فنی به پیمانکار واجد ش��رایط‬ ‫واگذار کند‪.‬‬ ‫ش��رایط متقاضیان‪ ،‬ش��امل دارا بودن گواهینامه‬ ‫تایی��د صالحیت پیمان��کاری از س��ازمان برنامه و‬ ‫بودجه ی��ا مراجع ذی‌صالح‪ ،‬دارا بودن ش��خصیت‬ ‫حقوقی‪ ،‬توانایی ارائه ضمانت بانکی و کس��ب امتیاز‬ ‫فن��ی در ارزیاب��ی حداقل ‪ ۶۰‬اس��ت‪ .‬تاریخ تحویل‬ ‫اس��ناد و مدارک پیش��نهادی ‪ ۲۵‬اردیبهشت ‪ ۹۸‬و‬ ‫تاریخ بازگش��ایی پ��اکات ارزیابی کیفی (در صورت‬ ‫تمدید نشدن) ‪ ۲۸‬اردیبهشت ‪ ۹۸‬است‪.‬‬ ‫بازرسی‌های سختگیرانه‪ ،‬تکرار حادثه را غیرممکن می‌کند‬ ‫اولویت‌های آموزشی ایمیدرو در اجرای نقشه راه معدن‬ ‫اشتغالزایی برای فارغ‌التحصیالن دانشگاهی‬ ‫رئی��س هیات عام��ل ایمیدرو اعالم ک��رد‪ :‬طراحی آموزش‬ ‫هدفمن��د‪ ،‬تدوین ی��ک فراخوان برای ارائ��ه ایده‌ها‪ ،‬دعوت از‬ ‫قطب‌های دانشگاهی کشور و ایجاد تعامل دوسویه در راستای‬ ‫اجرای «نقش��ه راه معدن و صنایع معدنی» هدف‌گذاری شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش رواب��ط عمومی ایمیدرو‪ ،‬خ��داداد غریب‌پور در‬ ‫نشستی با معاونان و مدیران ایمیدرو افزود‪ :‬یکی از مهم‌ترین‬ ‫اولویت‌های س��ازمان‪ ،‬اجرای نقشه راه معدن و صنایع معدنی‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬برای اج��رای اثربخش نقش��ه راه‪ ،‬بهره‌مندی‬ ‫از ظرفیت‌های دانش��گاه‌ها و مراکز علم��ی از اهمیت ویژه‌ای‬ ‫برخوردار است که آموزش هدفمند از ارکان این مهم به شمار‬ ‫می‌رود‪.‬‬ ‫مع��اون وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت ادام��ه داد‪ :‬اجرای‬ ‫برنامه‌ه��ای توس��عه‌ای تولید و اکتش��اف‪ ،‬نیاز ب��ه آموزش و‬ ‫پژوهش دارد‪ .‬ش��رکت‌های تابع باید توجه به آموزش را اصلی‬ ‫مهم قلمداد کنند تا نیازها برطرف شود‪ .‬غریب‌پور تاکید کرد‪:‬‬ ‫کارگروه پژوهش س��ازمان‪ ،‬از ایده‌ها و پیشنهادهای استادان‬ ‫و دانش��جویان در اجرای نقش��ه راه مع��دن و صنایع معدنی‬ ‫استقبال می‌کند‪.‬‬ ‫‹ ‹اشتغالزایی با هدف مشارکت در توسعه آموزش‬ ‫وی اعالم کرد‪ :‬اش��تغالزایی ب��رای تحصیلکردگان مرتبط با‬ ‫معدن و صنایع معدنی‪ ،‬با هدف مش��ارکت در توسعه آموزش‪،‬‬ ‫از جمله برنامه‌های ایمیدرو خواهد بود‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر عملیاتی کردن تفاهمنامه‌های بین ایمیدرو‬ ‫و ش��رکت‌های تابع در بخش آموزش گف��ت‪ :‬تولید دانش در‬ ‫چشم‌انداز‪ ،‬هدف‌گذاری ش��ده و دستیابی به اهداف سازمانی‬ ‫مورد توجه ایمیدرو اس��ت‪ .‬در این زمینه تعامل با قطب‌های‬ ‫علمی کشور در دستور کار قرار گرفته است‪ .‬سازمان توسعه‌ای‬ ‫همچ��ون ایمیدرو به دنبال اثربخش بودن اقدامات اس��ت‪ .‬به‬ ‫این معنی که به اهداف دس��ت پیدا کنی��م و هدف‌گذاری‌ها‬ ‫کارشناس��ی ش��ده باش��د‪ .‬بنابر این گزارش‪ ،‬بررسی موضوع‬ ‫توس��عه آموزش‌های غیررس��می حرف��ه‌ای فارغ‌التحصیالن‬ ‫رشته‌های مرتبط با معدن‪ ،‬قطب‌بندی و انتخابات دانشگاه‌های‬ ‫برتر کش��ور به عنوان هس��ته مرکزی پژوهش‌های کاربردی‬ ‫ماده‌ه��ای معدنی و حمای��ت مالی و معنوی از بومی‌س��ازی‬ ‫فناوری‌های ایرانی‪ ،‬از دیگر موارد طرح ش��ده در این نشست‬ ‫بود‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ ۲۷‬پروژه تحقیقاتی در دستور کار ایمیدرو‬ ‫همچنی��ن رئیس هی��ات عام��ل ایمیدرو اعالم ک��رد‪ :‬این‬ ‫س��ازمان ‪ ۲۷‬پروژه تحقیقاتی در دستور کار دارد و ‪ ۱۵۷‬نیاز‬ ‫تحقیقاتی نیز شناسایی شده است‪.‬‬ ‫خ��داداد غریب‌پور گفت‪ :‬اعتقاد ما ب��ر اثرگذاری تحقیقات‬ ‫اس��ت و نتای��ج پژوهش‌ها بای��د منجر به جلوگی��ری از خام‬ ‫فروش��ی‪ ،‬ارتقای به��ره‌وری‪ ،‬ایج��اد مزیت رقابت��ی و ارزش‬ ‫اف��زوده در بخ��ش ش��ود‪ .‬وی اف��زود‪ :‬امس��ال ایمی��درو ‪۲۷‬‬ ‫پ��روژه تحقیقات��ی را در دس��تور کار خود دارد و بر اس��اس‬ ‫نیازهای��ی ک��ه واحدها اع�لام کرده‌ان��د‪ ،‬تاکن��ون ‪ ۱۵۷‬نیاز‬ ‫تحقیقات��ی از جمل��ه در صرفه‌جویی مصرف ان��رژی‪ ،‬ارتقای‬ ‫به��ره‌وری عوام��ل تولید و توس��عه بازارها شناس��ایی ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫غریب‌پ��ور یادآور ش��د‪ :‬ایمیدرو تاکن��ون از ‪ ۶۱۸‬پایان‌نامه‬ ‫تحصیل��ی حمایت ک��رده و تفاهمنامه‌هایی با دانش��گاه‌های‬ ‫تهران‪ ،‬صنعتی شریف و امیرکبیر‪ ،‬همچنین جهاد دانشگاهی‬ ‫و سازمان نظام مهندس��ی معدن امضا کرده است‪ .‬وی تاکید‬ ‫کرد‪ :‬با تفاهمنامه‌های انجام ش��ده با دانش��گاه‌ها و تشکل‌ها‪،‬‬ ‫انتظ��ار داریم فضای پژوهش��ی و تحقیقاتی در حوزه معدن و‬ ‫صنایع معدنی رونق قابل توجهی بگیرد‪.‬‬ ‫رئیس هیات عامل ایمیدرو گفت‪ :‬س��ال گذش��ته با رش��د‬ ‫تولی��د فوالد به رک��ورد ‪ ۲۵‬میلیون تن تولید دس��ت یافتیم‬ ‫و ب��رای امس��ال نی��ز ح��دود ‪ ۱۰‬درص��د رش��د پیش‌بینی‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اکنون توسعه اکتشافات به ویژه سنگ آهن‪ ،‬یکی‬ ‫از اولویت‌ها به ش��مار م��ی‌رود و تکمیل زنجیره فوالد در افق‬ ‫یاد ش��ده‪ ،‬نیازمند تولید بیش از ‪ ۱۶۰‬میلیون تن سنگ آهن‬ ‫است که باید میزان ذخایر را افزایش داد‪.‬‬ ‫‹ ‹جایگزینی معدن با نفت‬ ‫رئی��س هیات عامل ایمی��درو با بیان اینکه نفت در س��بد‬ ‫صادراتی ما س��االنه از ‪ ۴۰‬تا ‪ ۸۰‬میلی��ارد دالر متفاوت بوده‬ ‫اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬سال گذشته بیش از ‪ ۹‬میلیارد دالر صادرات از‬ ‫بخش معدن و صنایع معدنی انجام ش��د که سهم بیش از ‪۲۲‬‬ ‫درصدی در صادرات غیرنفتی داشت‪.‬‬ ‫وی اضاف��ه کرد‪ :‬اینکه معدن در بعد ص��ادرات و ارزآوری‬ ‫چقدر بتواند جایگزین نفت ش��ود بس��تگی به موفقیت ما در‬ ‫میزان اکتش��افات و شناس��ایی ذخایر معدن��ی دارد و زمانی‬ ‫می‌توان پاس��خ قطعی به جایگزین��ی معدن به جای نفت داد‬ ‫که کل ذخایر معدنی شناس��ایی شده باش��ند و دانش بومی‬ ‫هم برای اس��تحصال و فرآوری داشته باشیم که البته در این‬ ‫زمینه تالش می‌کنیم‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬ش��رکت‌های ایرانی به‌ویژه در بخش‬ ‫فوالد توانس��ته‌اند در برخی زمینه‌ها به فناوری بومی دس��ت‬ ‫یابند و با وجود تحریم‌های ظالمانه‪ ،‬تولیدکنندگان داخلی در‬ ‫مسیر رش��د تالش می‌کنند‪ ،‬با این حال اولویت برای ارتقای‬ ‫دانش بومی با کمک دانشگاه‌ها و سایر مراکز علمی در دستور‬ ‫کار است‪.‬‬ ‫رئی��س هیات عامل ایمیدرو گفت‪ :‬بخش تحقیق و پژوهش‬ ‫ش��رکت‌های تابع ایمیدرو فعال ش��د ‌ه تا به دنبال شناس��ایی‬ ‫فرصت‌ها و خلق ارزش باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹بازگشت ارز حاصل از صادرات‬ ‫غریب‌پور گفت‪ :‬بازگش��ت ارز حاصل از صادرات بر اس��اس‬ ‫قانون‪ ،‬الزامی اس��ت و ما ملزم به رعایت آن هس��تیم‪ .‬این امر‬ ‫از س��وی شرکت‌های معدنی در ‪ ۲‬قالب سامانه نیما یا تامین‬ ‫ی ش��رکت‌ها به مواد اولیه و واسطه‌ای در حال انجام‬ ‫نیازمند ‌‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن درب��اره مع��ادن کوچک اعالم ک��رد‪ :‬برای‬ ‫س��ال جاری‪ ،‬فعال‌س��ازی ‪ ۵۰‬معدن کوچک در ‪ ۱۵‬اس��تان‬ ‫برنامه‌ریزی ش��د و شرکت تهیه و تولید مواد معدنی نیز برای‬ ‫‪ ۱۵۰‬معدن کوچک دیگر بسته اجرایی تهیه می‌کند‪.‬‬
‫صادرات صنعت سنگ‪ ،‬سال گذشته ‪ ۱۰۰‬هزار تن افزایش پیدا کرد‬ ‫رئیس اداره س��نگ‌های تزئینی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت گفت‪ :‬صادرات‬ ‫صنعت س��نگ‪ ،‬سال گذشته با توجه به نرخ ارز و همت فعاالن این عرصه نسبت‬ ‫به سال ‪ ۹۶‬حدود ‪ ۱۰۰‬هزار تن افزایش پیدا کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬محسن گلیجانی گفت‪ :‬در سال ‪ ۹۶‬حدود ‪ ۴۸۰‬هزار تن سنگ‬ ‫بریده ش��ده و یک میلیون تن س��نگ خام و در بخش فرآوری نیز ‪ ۸۹‬هزار تن‬ ‫سنگ صادر شد‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬ایجاد و گسترش هلدینگ‌های صادراتی می‌تواند از قیمت‌های‬ ‫منفی جلوگیری کند همچنین باال بردن کیفیت‪ ،‬در کاهش نرخ و صادرات موثر‬ ‫اس��ت‪ .‬گلیجانی با اش��اره به اینکه بیش از ‪ ۲‬هزار معدن سنگ تزئینی فعال در‬ ‫کش��ور وجود دارد که حدود هزار و ‪ ۲۰۰‬معدن فعال و بقیه غیرفعال یا در حال‬ ‫تجهیز هس��تند‪ ،‬افزود‪ :‬ظرفیت اس��می معادن ‪ ۲۷‬میلیون تن اس��ت اما میزان‬ ‫تولید س��نگ بریده شده در سال گذشته نس��بت به سال ‪ ۹۶‬به دلیل مشکالت‬ ‫ساخت‌وساز و رکود در این حوزه‪ ،‬کاهش پیدا کرد‪.‬‬ ‫رئیس اداره س��نگ‌های تزئینی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬ظرفیت نسبی‬ ‫واحدهای فرآوری س��نگ را بیش از ‪ ۱۸۰‬میلی��ون مترمربع برآورد کرد و گفت‪:‬‬ ‫بیش��تر ماشین‌آالت در معادن مستهلک هس��تند و نوسازی آنها یکی از مواردی‬ ‫است که برای تولید استاندارد باید به آن توجه شود‪.‬‬ ‫رئیس اداره سنگ‌های تزئینی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت تاکید کرد‪ :‬برای‬ ‫تامین مواد مصرفی در سال گذشته‪ ،‬اقدامات بسیاری شد تا فعاالن صنعت سنگ‬ ‫با مشکل روبه‌رو نشوند‪.‬‬ ‫بررسی افزایش نرخ تورم فصلی بخش معدن نشان داد‬ ‫افزایش هزینه تولید‪ ،‬گریبان معدن را گرفته است‬ ‫منیر حضوری‪:‬‬ ‫معدن یک صنعت مادر و حلقه اولیه صنایع‬ ‫کشور اس��ت که با افزایش نرخ در بخش‌های‬ ‫مختلف آن شاهد تورم و افزایش نرخ در صنایع‬ ‫دیگر کش��ور خواهیم بود‪ .‬چندی پیش مرکز‬ ‫آمار ای��ران‪ ،‬خبری را با عن��وان «تورم فصلی‬ ‫بخش معدن به ‪ ۶۱‬درصد رسید» منتشر کرد‬ ‫که نش��انه افزایش ت��ورم در بخش معدن بود‪.‬‬ ‫بر اس��اس این گزارش‪ ،‬تورم تولیدکننده کل‬ ‫بخش معدن در فصل زمس��تان ‪ ۱۳۹۷‬نسبت‬ ‫به فص��ل زمس��تان ‪ ۹۶‬مع��ادل ‪ ۶۰.۷‬درصد‬ ‫افزایش داشته است‪.‬‬ ‫بر اس��اس آمارها‪ ،‬درصد تغییرات میانگین‬ ‫ش��اخص در ‪۴‬فصل منتهی به فصل زمستان‬ ‫‪ ۱۳۹۷‬نس��بت به میانگین ش��اخص در دوره‬ ‫مش��ابه س��ال گذش��ته (ت��ورم تولیدکنن��ده‬ ‫کل بخ��ش معدن) ‪ ۵۰.۹‬بوده که نس��بت به‬ ‫میانگی��ن تورم ‪۴‬فصل منته��ی به فصل پاییز‬ ‫‪ ۴۱.۹( ۱۳۹۷‬درصد) افزایش داشته است‪.‬‬ ‫البته در فصل مورد بررسی‪ ،‬بخش استخراج‬ ‫کانه‌های فلزی بیش��ترین تاثی��ر را بر افزایش‬ ‫‪ ۶.۷‬درصدی ش��اخص نرخ تولیدکننده بخش‬ ‫معدن داشته اس��ت‪ .‬این افزایش بیشتر تحت‬ ‫تاثیر افزایش ‪ ۱۶.۵‬درصدی فعالیت استخراج‬ ‫س��نگ مس به وجود آمده ک��ه به‌طور عمده‬ ‫ناش��ی از افزایش نرخ ماده معدنی کنس��انتره‬ ‫مس ب��وده اس��ت‪ .‬همچنین در فص��ل مورد‬ ‫بررس��ی در بخ��ش اس��تخراج س��ایر معادن‪،‬‬ ‫فعالیت‌های اس��تخراج س��نگ‌های تزئینی و‬ ‫استخراج س��نگ الشه‪ ،‬بیش��ترین تاثیر را بر‬ ‫افزایش ش��اخص نرخ این بخش و کل بخش‬ ‫معدن داشته اس��ت‪ .‬در همین زمینه‪ ،‬روزگار‬ ‫معدن با کارشناس��ان مع��دن گفت‌وگو کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹قیمت‌گذاری نباید دستوری باشد‬ ‫بهرام ش��کوری‪ ،‬رئیس کمیسیون معادن و‬ ‫صنایع معدنی ات��اق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن‬ ‫شکوری‪ :‬مواد اولیه تجهیزات ماشین‌آالت‪ ،‬تعمیرات و‬ ‫نگهداری که با ارز آزاد وارد می‌شود تحت تاثیر افزایش نرخ‬ ‫دالر است و مدام گران می‌شود‪ .‬برای نمونه‪ ،‬امروز نرخ یک‬ ‫حلقه الستیک ماشین‌آالت سنگین به ‪ ۲۲۰‬میلیون تومان‬ ‫رسیده که برای فعال معدنی هزینه بسیار زیادی است‬ ‫و کش��اورزی ای��ران در گفت‌وگ��و ب��ا روزگار‬ ‫معدن اظهار کرد‪ :‬بخش��ی از ت��ورم و افزایش‬ ‫ن��رخ س��نگ‌آهن‪ ،‬کنس��انتره و گندله تحت‬ ‫تاثیر مس��ائل و وقایع جهانی است‪ .‬این استاد‬ ‫دانش��گاه در ادام��ه‪ ،‬ب��ه افزای��ش هزینه‌های‬ ‫تولید اش��اره کرد و گفت‪ :‬مواد اولیه تجهیزات‬ ‫ماش��ین‌آالت‪ ،‬تعمیرات و نگه��داری که با ارز‬ ‫آزاد وارد می‌ش��ود تح��ت تاثی��ر افزایش نرخ‬ ‫دالر اس��ت و مدام گران می‌شود‪ .‬برای نمونه‪،‬‬ ‫امروز یک حلقه الستیک ماشین‌آالت سنگین‬ ‫به ‪ ۲۲۰‬میلیون تومان رس��یده که برای فعال‬ ‫معدنی هزینه بسیار زیادی است‪.‬‬ ‫رئیس کمیس��یون مع��ادن و صنایع معدنی‬ ‫ات��اق بازرگان��ی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کش��اورزی‬ ‫ای��ران در ادامه‪ ،‬ب��ه عامل دیگری ب��ا عنوان‬ ‫نیروی انسانی اش��اره کرد و گفت‪ :‬هزینه‌های‬ ‫نی��روی انس��انی در تمام حوزه‌ها زیاد اس��ت‬ ‫ک��ه معدن ه��م از آن جدا نیس��ت‪ .‬از طرفی‪،‬‬ ‫ش��اهد افزایش حقوق هس��تیم و سهم عوامل‬ ‫انسانی نیز بین ‪ ۲۰‬تا ‪ ۳۵‬درصد نرخ تمام‌شده‬ ‫محصول افزایش پیدا می‌کند‪.‬‬ ‫او در ادامه‪ ،‬به به��ره‌وری پایین نیروی کار‪،‬‬ ‫اش��اره و اظهار کرد‪ :‬مزدی که نیروی انسانی‬ ‫دریافت می‌کند با توجه به نرخ تورم کم است‬ ‫اما در عمل کار زیادی هم انجام نمی‌ش��ود و‬ ‫بهره‌وری‌شان به‌شدت پایین است‪.‬‬ ‫ش��کوری با بیان اینکه وضعی��ت در بخش‬ ‫خصوص��ی متفاوت اس��ت‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬البته‬ ‫م��واردی ک��ه گفته ش��د‪ ،‬در بخش خصوصی‬ ‫دیده نمی‌ش��ود چراکه اینها نی��روی مازادی‬ ‫نیستند که به فعاالن اقتصادی تحمیل شوند‪.‬‬ ‫برای نمونه در دولت نهم و دهم دیدیم چقدر‬ ‫نی��رو به صنعت مس تحمیل ش��د که س��هم‬ ‫هزینه پرس��نلی را در نرخ تمام‌شده باال برد و‬ ‫بهره‌وری چندانی هم نداشت‪.‬‬ ‫این اس��تاد دانشگاه در پاسخ به این پرسش‬ ‫که چ��ه راهکاری برای حل مش��کل تورم در‬ ‫بخش معدن وج��ود دارد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬یکی از‬ ‫اقدام‌های اساس��ی در این زمینه‪ ،‬این اس��ت‬ ‫که نبای��د بگذاری��م قیمت‌گذاری دس��توری‬ ‫شود‪ .‬قیمت‌گذاری دولت درباره مس و فوالد‪،‬‬ ‫هماهنگ با نظریه‌های اقتصادی جهان نیست‪.‬‬ ‫با ای��ن روش و مش��خص ک��ردن ارز ‪۴۲۰۰‬‬ ‫تومانی‪ ،‬در عمل بخش‌هایی رانت را در اختیار‬ ‫می‌گیرن��د و بعد هم دالل‌ها به نرخ آزاد ارز را‬ ‫می‌فروش��ند که باعث می‌ش��ود عده‌ای که به‬ ‫ارز دولتی دسترس��ی ندارند و در حوزه معدن‬ ‫فعالی��ت می‌کنند‪ ،‬با مش��کالت گس��ترده‌ای‬ ‫روبه‌رو شوند‪.‬‬ ‫ش��کوری با اش��اره به اینکه م��ا فقط بلدیم‬ ‫ران��ت را از یک بخش به بخ��ش دیگر انتقال‬ ‫بدهیم‪ ،‬ادامه داد‪ :‬باید ببینیم کاالیی که تولید‬ ‫می‌ش��ود با ارز دولتی تولیدش��ده یا خیر‪ .‬آیا‬ ‫رصد کرده‌ایم ک��ه تولیدکننده‪ ،‬محصول خود‬ ‫را متناس��ب با ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی می‌فروشد یا‬ ‫خیر؟ بارها دیده‌ش��د که خیلی‌ها ارز ارزان را‬ ‫آوردند و کاالی خود را با ارز آزاد تطبیق داده‬ ‫و فروختند‪.‬‬ ‫او در پای��ان تاکی��د کرد‪ :‬اج��ازه بدهیم که‬ ‫فعاالن اقتصادی و خود ب��ازار‪ ،‬نرخ ارز عرضه‬ ‫و تقاض��ا را تعیین کنند‪ .‬وقتی قیمت‌ها واقعی‬ ‫شود ممکن است در کوتاه‌مدت به‌هم‌ریختگی‬ ‫به وجود بیاید اما بعد فقط کسانی که نیازمند‬ ‫واقعی هستند‪ ،‬متقاضی می‌شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹باید ب�ه دنبال ایجاد ارزش‌افزوده‬ ‫باشیم‬ ‫مصطف��ی جهان��ی‪ ،‬کارش��ناس مع��دن در‬ ‫گفت‌وگو با روزگار معدن با گله از اینکه افزایش‬ ‫تورم ویژه بخش معدن نیست و همه‌چیز را در‬ ‫برگرفته اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬متاسفانه تورم رو‬ ‫به افزایش اس��ت و در این بی��ن هیچ‌چیزی‬ ‫قابل‌برنامه‌ری��زی نیس��ت‪ .‬می‌ت��وان گفت که‬ ‫هیچ‌چیزی مدیریت نمی‌شود‪.‬‬ ‫این کارشناس معدن با اشاره به اینکه معدن‬ ‫یک صنعت مادر و حلقه اولیه صنایع کش��ور‬ ‫اس��ت‪ ،‬بیان ک��رد‪ :‬برای تولید ه��ر کاالیی به‬ ‫حوزه صنعت و معدن وصل هس��تیم‪ .‬بنابراین‬ ‫اگر در این ح��وزه‪ ،‬قیمت‌ها افزایش پیدا کند‬ ‫این مه��م روی جامعه و دیگر کاالها هم تاثیر‬ ‫می‌گذارد‪.‬‬ ‫جهانی در پاس��خ به چرای��ی افزایش نرخ و‬ ‫تورم در حوزه معدن گفت‪ :‬افزایش نرخ جهانی‬ ‫در بخ��ش فلزات می‌تواند بر افزایش نرخ مواد‬ ‫معدن��ی هم تاثیرگ��ذار باش��د‪ .‬همان‌طور که‬ ‫می‌دانی��د قیمت‌ها به‌ش��دت به ب��ازار جهانی‬ ‫وابس��ته هس��تند‪ .‬او ادامه داد‪ :‬م��واد مصرفی‬ ‫در حوزه انفجار و تجهیزات قطعات ماش��ین و‬ ‫الستیک به‌شدت گران شده است‪ .‬نوار و نقاله‬ ‫مواد مصرفی واحد فرآوری و معدن هم از این‬ ‫مش��کل رنج می‌برد که عامل مهمی در رش��د‬ ‫نرخ تورم بخش معدن است‪.‬‬ ‫م��ورد دیگ��ری که ای��ن کارش��ناس به آن‬ ‫اش��اره کرد‪ ،‬موضوع هزینه‌ه��ای تولید بود‪ .‬او‬ ‫دراین‌ب��اره بیان کرد‪ :‬یک��ی از کارهایی که ما‬ ‫به‌عنوان کارشناس باید انجام بدهیم این است‬ ‫که ببینی��م هزینه‌های تولید چق��در افزایش‬ ‫پی��دا ک��رده و چه چی��زی منجر ب��ه افزایش‬ ‫آن ش��ده است‪ .‬نیروی انس��انی یکی از عوامل‬ ‫افزایش هزینه تولید اس��ت‪ .‬جهانی ادامه داد‪:‬‬ ‫در تولید م��واد معدنی‪ ،‬نیروی انس��انی نقش‬ ‫دارد ک��ه با توجه به درصد دس��تمزد پایین و‬ ‫افزایش قیمت‌ها شاهد مشکالتی هستیم‪.‬‬ ‫جهان��ی در ادام��ه‪ ،‬به موض��وع حامل‌های‬ ‫انرژی‪ ،‬اش��اره کرد و گفت‪ :‬مصرف حامل‌های‬ ‫ان��رژی و افزای��ش هزینه‌های ب��رق و گاز هم‬ ‫در افزایش نرخ مواد معدنی بی‌تاثیر نیس��ت‪،‬‬ ‫به‌وی��ژه درباره مس که مص��رف برق آن زیاد‬ ‫است و با افزایش قیمت‌ها‪ ،‬شاهد افزایش تورم‬ ‫در این حوزه خواهیم بود‪.‬‬ ‫این کارشناس معدن در پاسخ به این پرسش‬ ‫ک��ه چه راهکاری را به‌عنوان خروج از تورم در‬ ‫بخش معدن پیش��نهاد می‌دهید‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫باید دنبال ایجاد ارزش‌افزوده و سرمایه‌گذاری‬ ‫روی م��س‪ ،‬س��نگ‌آهن و کانی‌های غیرفلزی‬ ‫باش��یم‪ .‬او ادامه داد‪ :‬ارزش‌افزوده‪ ،‬درآمدزایی‬ ‫می‌کند و باعث می‌ش��ود که مش��کل گردش‬ ‫پول حل شود‪ .‬البته همه این مهم را می‌دانند‬ ‫اما برای ورود به این فاز باید اراده قوی داشت‪.‬‬ ‫جهان��ی با انتقاد از خام‌فروش��ی اظهار کرد‪:‬‬ ‫متاس��فانه خام‌فروش��ی‪ ،‬ما را به خاک س��یاه‬ ‫نشانده است‪.‬‬ ‫بیشتر معدنکاران ما به چین صادرات انجام‬ ‫می‌دهن��د و فقط ه��م در حوزه خام‌فروش��ی‬ ‫فعالی��ت می‌کنن��د‪ .‬واحده��ای ف��رآوری و‬ ‫گندله‌س��ازی س��نگ‌آهن هم در کش��ور کم‬ ‫اس��ت‪ .‬همین مقدار کم را نی��ز معادن بزرگ‬ ‫پوش��ش می‌دهند و دیگر جای��ی برای معادن‬ ‫کوچک نمی‌ماند‪ .‬بنابراین امیدواریم فضا برای‬ ‫همه معدنکاران فراهم ش��ود تا بتوانیم در این‬ ‫حوزه ارزش‌افزوده را افزایش دهیم‪.‬‬ ‫بهره‌برداری از خط یک گندله‌سازی گهرزمین تا پایان شهریور‬ ‫علی‌اکب��ر پوریانی گف��ت‪ :‬گهرزمین ک��ه به‌عنوان معین‬ ‫اقتصادی شهرس��تان منوجان در اس��تان کرم��ان انتخاب‬ ‫شده اس��ت‪ ،‬بزرگ‌ترین ذخیره س��نگ آهن شناخته شده‬ ‫در منطق��ه خاورمیانه به میزان ‪ ۶۴۳‬میلیون تن را دارد‪ ،‬از‬ ‫این رو سود ‪ ۱۲۲‬میلیون دالری را از فرآوری این ماده خام‬ ‫معدنی در سال گذشته به‌دست آورده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت س��نگ آهن گهرزمین عنوان کرد‪ :‬در‬ ‫س��ال ‪ ،۹۶‬میزان ‪ .۵‌۱۶‬میلیون تن س��نگ آهن استخراج‬ ‫کردی��م ک��ه در س��ال ‪ ۹۷‬ب��ه ‪ ۱۷.۵‬میلیون تن رس��ید و‬ ‫باالتری��ن آمار در بین معادن س��نگ آهن ایران به ش��مار‬ ‫می‌رود‪.‬‬ ‫پیش‌بینی ش��ده در س��ال ج��اری با تغیی��رات در نحوه‬ ‫فرآیند تولید‪ ،‬بین ‪ ۲۵‬تا ‪ ۳۰‬میلیون تن اس��تخراج س��نگ‬ ‫آهن داشته باشیم‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ذخیره مع��دن گهرزمی��ن ‪ ۶۴۳‬میلیون تن‬ ‫برآورد شده که بزرگ‌ترین ذخیره سنگ آهن شناخته شده‬ ‫در منطقه خاورمیانه اس��ت‪ .‬از این رو سال گذشته بیش از‬ ‫‪ ۴.۴۳۰‬میلیون تن کنس��انتره سنگ آهن تولید کردیم که‬ ‫باالتر از ظرفیت اسمی کارخانه بود‪.‬‬ ‫پوریانی با بی��ان اینکه در آخرین رتبه‌بندی از بین ‪۵۰۰‬‬ ‫شرکت برتر ایران‪ ،‬رتبه ‪ ۲۳‬را به‌دست آوردیم‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫گهرزمین به‌عنوان معین اقتصادی شهرس��تان منوجان در‬ ‫اس��تان کرمان انتخاب ش��ده و موفقیت‌هایی نیز به‌دست‬ ‫آورده است‪.‬‬ ‫این شرکت ‪ ۶‬میلیارد تومان هم به مردم سیل‌زده کمک‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت س��نگ آهن گهرزمین عن��وان کرد‪:‬‬ ‫ارزش صادرات کنسانتره ‪ ۲۸۰‬درصد (‪ ۱۲۲‬میلیون دالر)‪،‬‬ ‫فروش س��نگ پرعیار ‪ ۶۰۰‬درصد و کلوخه سنگ آهن ‪۹۰‬‬ ‫درصد نس��بت به مدت مش��ابه آن در سال ‪ ۱۳۹۶‬افزایش‬ ‫یافته است‪.‬‬ ‫وی خبر داد‪ :‬خط یک گندله‌س��ازی با ظرفیت ‪ ۵‬میلیون‬ ‫تن تا پایان ش��هریور و خط ‪ ۳‬کنسانتره‌سازی هم تا پایان‬ ‫امسال به بهره‌برداری می‌رسند‪.‬‬ ‫پوریانی در پایان خاطرنشان کرد‪ :‬امسال پیش‌بینی سود‬ ‫گهرزمین حدود ‪ ۳۰۰۰‬میلیارد تومان اس��ت که نسبت به‬ ‫سود سال مالی گذش��ته‪ ،‬بیش از ‪ ۱۰۰‬درصد رشد خواهد‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫معدن‬ ‫سه‌شنبه‬ ‫‪ 17‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫اول رمضان ‪ 1440‬‬ ‫‪ 7‬مه ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره‪159‬‬ ‫خبر‬ ‫افزایش ‪ ۲۰‬درصدی‬ ‫بازیافت آب در معادن‬ ‫با تیکنرهای خمیری‬ ‫نمونه‌های آزمایشگاهی نشان داد که با استفاده‬ ‫از تیکنرهای خمیری می‌توان میزان بازیافت آب‬ ‫ب��رای یکی از معادن کش��ور را حدود ‪ ۲۰‬درصد‬ ‫افزای��ش داد‪ .‬به گزارش ایس��نا‪ ،‬طرح «س��اخت‬ ‫تیکنر در مقیاس خمیری و آزمایشی» یک پروژه‬ ‫تحقیقاتی مش��ترک میان دانشگاه تهران و مرکز‬ ‫تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران است که در‬ ‫ماه‌های گذش��ته به‌عنوان طرح برگزیده صنعتی‬ ‫در وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن‪ ،‬تجارت و وزارت علوم‪،‬‬ ‫تحقیقات و فناوری نیز انتخاب ش��ده اس��ت‪ .‬در‬ ‫این پروژه‪ ،‬بخش طراحی و مهندس��ی به وسیله‬ ‫دانش��گاه تهران و بخش س��اخت از سوی مرکز‬ ‫تحقیقات فرآوری انجام شد‪ .‬نمونه‌های آزمایشی‬ ‫نش��ان داد با اس��تفاده از این فن��اوری‪ ،‬می‌توان‬ ‫میزان بازیافت آب برای یکی از معادن کش��ور را‬ ‫حدود ‪ ۲۰‬درص��د افزایش داد‪ .‬تیکنر خمیری از‬ ‫تیکنرهای نس��ل جدید است که به‌علت افزایش‬ ‫درصد جامد ته‌ریز آن نسبت به سایر تیکنرها از‬ ‫مزایای زیادی برخوردار است‪.‬‬ ‫افزای��ش بازیاب��ی آب و کاه��ش مص��رف آب‬ ‫ت��ازه‪ ،‬کاه��ش حج��م ورودی به حوضچه س��د‬ ‫(افزایش ظرفیت س��د باطله)‪ ،‬کاهش پیامدهای‬ ‫زیست‌محیطی‪ ،‬کاهش حجم آب انتقالی به سد‬ ‫باطله و کاهش اتالف آب ناشی از تبخیر و تولید‬ ‫زهاب اس��یدی کمتر در باطله‌های س��ولفوری و‬ ‫در معادن طال‪ ،‬بازیافت حجم بیشتری از سیانور‬ ‫و س��ایر مواد ش��یمیایی همراه با آب برگشتی از‬ ‫مزایای تیکنر خمیری است‪ .‬پروژه تیکنر خمیری‬ ‫در مرکز تحقیق��ات فرآوری مواد معدنی ایران با‬ ‫همکاری دانش��گاه تهران‪ ،‬اج��را و بهره‌برداری از‬ ‫آن روی باطله فلوتاس��یون س��نگ آهن گل‌گهر‬ ‫سیرجان انجام ش��د که نشان داد امکان افزایش‬ ‫بازیاف��ت آب بین ‪ ۱۵‬تا ‪ ۲۰‬درصد فراهم اس��ت‪.‬‬ ‫بر اس��اس نتایج این پژوهش کارب��ردی‪ ،‬امکان‬ ‫افزایش شیب نشس��ت مواد باطله در سد باطله‬ ‫از ‪ ۱‬ب��ه ‪ ۳‬درصد رس��یده و در نتیج��ه افزایش‬ ‫ظرفی��ت س��د باطله‪ ،‬ام��کان فروش فن��اوری و‬ ‫تجهیزات به س��ایر کشورها وجود دارد‪ .‬در بخش‬ ‫مع��دن و صنایع معدنی کش��ور‪ ،‬مقادیر فراوانی‬ ‫آب ب��رای فرآیندهای تولید مصرف می‌ش��ود‪ .‬با‬ ‫توجه به موقعی��ت جغرافیایی بخش عمده‌ای از‬ ‫معادن و واحدهای تغلیظ که در منطقه کم‌باران‬ ‫و حاش��یه نواحی کویری ق��رار دارند‪ ،‬تامین آب‬ ‫ت��ازه برای کارخانه و مجتمع‌ه��ای مربوط‪ ،‬یکی‬ ‫از مش��کالت اساس��ی اس��ت‪ .‬در صنایع معدنی‪،‬‬ ‫روش‌ه��ای گوناگون��ی برای بازیاف��ت آب وجود‬ ‫دارد و تجهیزات مختلفی از س��وی ش��رکت‌های‬ ‫گوناگون طراحی ش��ده و مورد استفاده است اما‬ ‫متاسفانه‪ ،‬برخی روش‌های مورد استفاده‪ ،‬کارکرد‬ ‫مناسبی نداشته و نرخ بازیافت کافی آب ندارند‪.‬‬ ‫در فرآیند بازیافت آب‪ ،‬انتخاب بهترین طراحی‬ ‫به اقتصادی ش��دن بیشتر فرآیند کمک می‌کند‪.‬‬ ‫تیکنرها به‌عنوان یک��ی از تجهیزات مهم فرآیند‬ ‫در صنایع مختلف‪ ،‬مانند ف��رآوری مواد معدنی‪،‬‬ ‫ش��یمیایی‪ ،‬تصفی��ه آب و دیگ��ر صنای��ع‪ ،‬برای‬ ‫جداس��ازی ثقلی فازه��ای جام��د از مایع مورد‬ ‫اس��تفاده قرار می‌گیرند‪ .‬این تجهیزات در ‪ ۲‬دهه‬ ‫گذشته‪ ،‬دستخوش تغییرات چشمگیری شده‌اند‬ ‫ت قابل مالحظه‌ای کرده‌اند‪ .‬بازیافت آب‬ ‫و پیشرف ‌‬ ‫و ج��دا ک��ردن جامد از مای��ع در مراحل فرآیند‬ ‫کارخانه مهم اس��ت و کارخانه‌ه��ا مبالغ زیادی‬ ‫را برای راه‌ان��دازی‪ ،‬تعمیر و نگهداری واحد جدا‬ ‫کردن جامد از مایع هزینه می‌کنند‪ .‬فناوری‌های‬ ‫م��ورد اس��تفاده در صنای��ع معدن��ی عبارتند از‬ ‫تیکنرهای معمول��ی‪ ،‬تیکنرهای با ظرفیت زیاد‪،‬‬ ‫تیکنرهای فاقد پارو ب��ا ظرفیت زیاد‪ ،‬تیکنرهای‬ ‫چگال��ی زی��اد‪ ،‬تیکنره��ای مخروط��ی عمیق و‬ ‫تیکنره��ای مخروط��ی عمیق خمیری‌س��از‪ .‬هر‬ ‫ک��دام از این تجهیزات‪ ،‬دارای پل‪ ،‬پایه‪ ،‬س��تون‬ ‫مرکزی و تانک‌هایی با ش��کل متفاوت هس��تند‪.‬‬ ‫انتخاب بهترین طراحی برای یک طرح بس��تگی‬ ‫به اهداف طرح دارد و می‌تواند تابعی از س��رمایه‬ ‫اولی��ه و هزینه عملیات باش��د‪ .‬عمر طرح‪ ،‬تعمیر‬ ‫و نگه��داری‪ ،‬انتخاب م��واد و مح��ل قرارگیری‬ ‫تجهیزات نیز عواملی هستند که باید مورد توجه‬ ‫قرار گیرند‪ .‬بر اساس این گزارش‪ ،‬فناوری تیکنر‬ ‫خمیری‪ ،‬قابلیت بس��یار زیادی برای بازیافت آب‬ ‫در صنای��ع معدن��ی دارد و از فناوری‌های روز در‬ ‫زمین��ه بازیافت آب در صنای��ع‪ ،‬معادن و صنایع‬ ‫معدنی به ش��مار می‌رود که سبب کاهش اثرات‬ ‫زیس��ت‌محیطی است و فناوری مورد استفاده در‬ ‫اختیار چند شرکت خارجی قرار دارد‪.‬‬
‫صنایع‌معدنی غیرفلزی‬ ‫سه‌شنبه‬ ‫‪ 17‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫اول رمضان ‪ 1440‬‬ ‫‪ 7‬مه ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره‪159‬‬ ‫روی‌خط‌خبر‬ ‫سیمان ممتازان کرمان‬ ‫واحد نمونه کار کشور شد‬ ‫رئیس‌جمهوری در سی‌امین جشنواره قدردانی‬ ‫از کارگ��ران‪ ،‬لوح تقدیر و تندیس واحد نمونه کار‬ ‫کش��ور را به مدیرعامل ش��رکت سیمان ممتازان‬ ‫کرمان اعطا کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش روابط عمومی ش��رکت س��یمان‬ ‫ممت��ازان‪ ،‬در این آیین که به بهانه گرامیداش��ت‬ ‫هفت��ه کارگر برگزار ش��د‪ ،‬از ‪ ۲۹‬کارگ��ر و مدیر‬ ‫واحده��ای تولی��دی و صنعت��ی نمون��ه کش��ور‬ ‫در بخش‌ه��ای مختل��ف تجلیل به عم��ل آمد و‬ ‫ش��رکت سیمان ممتازان کرمان به عنوان یکی از‬ ‫واحدهای نمونه کارگری کشور معرفی شد‪.‬‬ ‫رئیس‌جمهوری در این جشنواره‪ ،‬قدرت دولت‬ ‫را نتیجه پشتیبانی مردم و تالش کارگران خواند‬ ‫و با اشاره به صادرات غیرنفتی ‪ ۴۰‬میلیارد دالری‬ ‫کش��ور تاکید کرد‪ :‬دولت‪ ،‬کارفرمایان‪ ،‬کارگران‪،‬‬ ‫کارآفرین��ان و بخش‌های مختلف تولیدی جامعه‬ ‫امروز بار سنگین‌تری بر دوش دارند‪.‬‬ ‫حس��ن روحانی با بیان اینکه برای حفظ ارزش‬ ‫پول یا بای��د نرخ ارز خارجی کاه��ش یابد یا ارز‬ ‫بیشتری به‌دست آوریم‪ ،‬گفت‪ :‬در زمینه کم شدن‬ ‫نیاز به ارز‪ ،‬کارگران‪ ،‬کارفرمایان و تولیدکنندگان‬ ‫کار بزرگ��ی انجام می‌دهند و بخش��ی از نیازهای‬ ‫جامعه ازس��وی شما قشر عزیز برطرف می‌شود و‬ ‫ام��روز در برخی از بخش‌ها تبدیل به صادرکننده‬ ‫شده‌ایم‪.‬‬ ‫اهدای یک تا ‪ ۳‬روز حقوق‬ ‫کارکنان هلدینگ سیمان‬ ‫تامین به سیل‌زدگان‬ ‫کارکنان و کارمندان ش��رکت‌های زیرمجموعه‬ ‫هلدین��گ س��یمان تامین در راس��تای کمک به‬ ‫هموطن��ان‪ ،‬یک تا ‪ ۳‬روز از حقوق فروردین خود‬ ‫را به س��یل‌زدگان استان‌های آس��یب دیده اهدا‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش رواب��ط عمومی هلدینگ س��یمان‬ ‫تامین‪ ،‬در جبران حوادث ناشی از سیل هلدینگ‬ ‫س��یمان تامی��ن و ش��رکت‌های زیرمجموعه در‬ ‫اقدام��ی همدالنه با مردم آس��یب دیده از س��یل‬ ‫فروردی��ن ‪ ۹۸‬عالوه بر حضور امدادی در منطقه‪،‬‬ ‫بخشی از درآمد خود را با مردم استان‌های آسیب‬ ‫دیده به اشتراک گذاشتند‪.‬‬ ‫ب��ر پایه ای��ن اطالع‪ ،‬ش��رکت س��یمان فارس‬ ‫خوزس��تان و ش��رکت‌های تاب��ع (مجم��وع ‪۱۸‬‬ ‫ش��رکت) با کمک نقدی ‪ ۳۸۲۵‬نف��ر از کارکنان‬ ‫خود‪ ۲.۷۳۲.۷۲۳.۱۹۲ ،‬ری��ال و کمک‌های غیر‬ ‫نقدی ‪ ۲.۲۴۰‬میلیون ریالی داشتند‪.‬‬ ‫در شرکت سیمان صوفیان هم کمک‌های نقدی‬ ‫‪ ۱۷۰‬نفر از کارکنان شرکت به مبلغ ‪۲۰۳‬میلیون‬ ‫ریال به هالل احمر تحویل شده است‪.‬‬ ‫در ش��رکت س��یمان ارومیه ه��م کمک نقدی‬ ‫‪ ۵۲۰‬نف��ر از کارکن��ان ش��رکت ‪۱۸۳.۴۰۳.۰۱۷‬‬ ‫ری��ال و در مجموع کمک‌های نقدی و غیر نقدی‬ ‫‪۳۳۳.۴۰۳.۰۱۷‬ریال به س��یل‌زدگان کشور هدیه‬ ‫شد‪.‬‬ ‫عالوه بر این در س��یمان قائ��ن کمک نقدی و‬ ‫کاالی��ی کارکنان ‪ ۱۶۰‬میلیون ریال‪ ،‬در ش��رکت‬ ‫سولیران کمک نقدی ‪ ۱۴۴‬نفر از کارکنان شرکت‬ ‫‪ ۷۹.۱۱۴.۰۰۰‬ریال و در ش��رکت سابیر (شرکت‬ ‫ساختمان‪ ،‬سد و تاسیسات آبیاری) ‪ ۴۵۰‬میلیون‬ ‫ریال (معادل ‪ ۳‬روز حقوق کارکنان این مجموعه‬ ‫جمع‌آوری و به مسئوالن مربوط تحویل شد‪.‬‬ ‫همچنین ش��رکت بین‌المللی بازرس��ی کاالی‬ ‫تج��اری (‪ )IGI‬نیز با واریز کمک نقدی یک روز‬ ‫از حقوق کارکنان شرکت به مبلغ ‪۷۱.۳۶۰.۲۵۸‬‬ ‫ری��ال ب��ه حس��اب ه�لال احم��ر در ای��ن امر‬ ‫خداپس��ندانه و جمعی در مجموعه شستا حضور‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫گفتنی است‪ ،‬شرکت‌های تابع هلدینگ سیمان‬ ‫تامی��ن شس��تا‪ ،‬در ای��ن دوره با اع��زام کارکنان‬ ‫خود برای کمک‌رس��انی در حوزه اعزام نیروهای‬ ‫متخص��ص کار ب��ا ماش��ین‌آالت و تخصص‌هایی‬ ‫مانند جوش��کار به ش��کل جه��ادی و امدادی در‬ ‫روزهای ابتدایی‪ ،‬یاری‌رس��ان نهادهای امدادی و‬ ‫مردم بودند‪.‬‬ ‫ش��رکت‌های تاب��ع ه��م در ح��وزه تجهی��ز‬ ‫ماشین‌آالتی مانند لودر‪ ،‬بولدوزور‪ ،‬گریدور‪ ،‬وانت‪،‬‬ ‫جرثقیل‪ ،‬لیفتراک و تراکتور‪ ،‬آمبوالنس‪ ،‬ماش��ین‬ ‫آتش‌نشانی‪ ،‬کمپرس��ی و ماشین‌های شاسی‌بلند‬ ‫و کامی��ون‪ ،‬بیل مکانیکی‪ ،‬موت��ور جوش‪ ،‬خودرو‬ ‫و‪ ...‬نهایت تالش خود را داشته و اقدامات درخور‬ ‫توجهی را ثبت کردند‪.‬‬ ‫محصوالت ساختمانی‪ ،‬هدف صادراتی ذوب آهن در منطقه‬ ‫معاون بازرگانی شرکت ذوب آهن اصفهان گفت‪ :‬با توجه به‬ ‫اینکه در کش��ورهای همسایه ایران که صنعتی نیستند بیشتر‬ ‫تقاضا برای محصوالت س��اختمانی وج��ود دارد‪ ،‬از این‌رو برای‬ ‫سال جدید نیز نزدیک به ‪ ۲۰۰‬هزار تن صادرات به افغانستان‬ ‫و ‪ ۲۵۰‬هزار تن صادرات به عراق درنظر گرفته‌ایم‪.‬‬ ‫به گزارش موج‪ ،‬نعمت‌اهلل محسنی با اشاره به اینکه براساس‬ ‫برنامه‌ریزی‌ه��ای انج��ام ش��ده ب��رای س��ال ‪ ۹۸‬در بازارهای‬ ‫س��نتی همچنان صادرات خواهیم داش��ت‪ ،‬گفت‪ :‬متناسب با‬ ‫گواهینامه‌ه��ای بین‌المللی که برای صادرات دریافت کرده‌ایم‪،‬‬ ‫مش��کلی برای صادرات محصوالت ف��والدی به بازارهای هدف‬ ‫نمی‌بینیم‪ ،‬هرچند مش��کالتی در بخ��ش مبادالت مالی وجود‬ ‫دارد‪ ،‬ب��ا این حال با تهاتر کاال ب��رای واردات ارز به داخل این‬ ‫مسئله قابل‌حل است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره ب��ه اینکه در کش��ورهای همس��ایه ایران که‬ ‫صنعتی نیس��تند بیش��تر تقاضا برای محصوالت س��اختمانی‬ ‫وج��ود دارد‪ ،‬افزود‪ :‬با توجه به نیاز بازارها بیش��ترین محصولی‬ ‫ک��ه برای صادرات به این کش��ورها درنظ��ر گرفته‌ایم تیرآهن‬ ‫است‪ .‬درحال‌حاضر محصوالت دیگری همچون میلگرد‪ ،‬کالف‬ ‫و تیرآهن از طریق ش��رکت ذوب آهن و شرکت‌های جانبی که‬ ‫مواد اولیه آنها ازس��وی ذوب آهن تامین می‌ش��ود به بازارهای‬ ‫منطقه‌ای صادر می‌شود‪.‬‬ ‫معاون بازرگانی شرکت ذوب آهن اصفهان با تاکید بر اینکه‬ ‫نیاز فلزی محصوالت س��اختمان کشورهای همسایه بیشتر از‬ ‫توان تولید شرکت ذوب آهن است‪ ،‬گفت‪ :‬درحال‌حاضر همین‬ ‫میزان تولید برای تصاحب بخش��ی از بازار کشورهای همسایه‬ ‫کافی است‪ .‬با توجه به صادراتی که سال گذشته به کشورهای‬ ‫همس��ایه داشته‌ایم برای س��ال جدید نیز حدود ‪ ۲۰۰‬هزار تن‬ ‫صادرات به افغانستان و ‪ ۲۵۰‬هزار تن صادرات به عراق درنظر‬ ‫گرفته‌ایم‪ .‬محس��نی با اعالم اینکه تولید سال جاری ذوب آهن‬ ‫از م��رز ‪ ۳‬میلیون تن عبور می‌کن��د‪ ،‬گفت‪ :‬درحال‌حاضر ذوب‬ ‫آهن در بخش مواد آهن‌دار و س��نگ آهن زیر فش��ار است و از‬ ‫سوی متولیان نیز تالش��ی برای همکاری در تامین نیاز انجام‬ ‫نمی‌شود‪ .‬در بخش واردات کک نیز متناسب با کیفیت‌هایی که‬ ‫در بازار وجود دارد برنامه‌های وارداتی خود را ترسیم کرده‌ایم‪.‬‬ ‫به عبارت دیگر درحال‌حاضر ‪ ۳۰۰‬هزار تن کک وارد می‌کنیم‬ ‫که برای تامین آن برنامه‌ریزی‌ها انجام شده است‪.‬‬ ‫نیروی انسانی از کارگاه‌های آجرپزی خراسان شمالی رفتند‬ ‫وقتی آجردر بجنورد کیمیـا می‌شود‬ ‫گروه معدن‪:‬‬ ‫چندس��الی بود ک��ه نهادهایی در خراس��ان‬ ‫ش��مالی همچ��ون س��ازمان نظام مهندس��ی‬ ‫ساختمان و ش��هرداری از کاهش ساخت‌وساز‬ ‫در ش��هرهای این اس��تان گالیه می‌کردند اما‬ ‫چندی اس��ت که دوباره ساخت‌وس��از در این‬ ‫استان جان تازه‌ای گرفته است‪.‬‬ ‫البته افزایش نرخ کاالهایی همچون میلگرد‬ ‫و آهن سبب گالیه شدید سازندگان ساختمان‬ ‫ش��ده بود اما بعد از گذشت مدتی مردم با این‬ ‫موض��وع کنار آمدند‪ ،‬درحال‌حاضر کمبود آجر‬ ‫نیز به دردسرهای سازندگان ساختمان در این‬ ‫اس��تان اضافه شده و موجب س��ردرگمی آنها‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایس��نا‪ ،‬یک��ی از س��ازندگان‬ ‫ساختمان در بجنورد عنوان کرد‪ :‬منزل خود را‬ ‫تخریب کردم تا بازسازی را انجام دهم‪.‬‬ ‫حدود دو هفته گذشته‪ ،‬بعد از ساخت سقف‬ ‫و س��تون به مرحله آجرچینی رس��یدم اما هر‬ ‫چقدر در آجرفروشی‌ها به دنبال آجر می‌گردم‪،‬‬ ‫یافت نمی‌شود‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬ب��ه ه��ر‬ ‫آجرفروشی که می‌روم آجرفروشی‌ها می‌گویند‬ ‫تولی��د در آجرپزی‌ها تعطیل ش��ده به همین‬ ‫علت آجر وارد بازار نمی‌شود‪.‬‬ ‫باید هرچه سریع‌تر امر ساخت‌وساز را انجام‬ ‫ده��م تا به فصل س��رما نرس��م ام��ا نبود آجر‬ ‫مشکل‌ساز ش��ده و برنامه‌ریزی‌ها را برهم زده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه ت��ا زمان پایان س��اخت‬ ‫مس��تاجر هس��تم‪ ،‬تصری��ح ک��رد‪ :‬هزینه‌های‬ ‫ساخت‌وس��از زیاد است و البته پرداخت اجاره‪،‬‬ ‫سربار همه و در تالش بودم که ساختمان‌سازی‬ ‫را زود ب��ه پایان برس��انم ت��ا از پرداخت اجاره‬ ‫رهایی یابم اما فک��ر می‌کنم راه طوالنی برای‬ ‫پایان ساخت‌وساز درپیش دارم‪.‬‬ ‫‹ ‹تحویل؛ ‪ ۲۰‬روز دیگر‬ ‫محمدحس��ین وفایی‪ ،‬رئیس اتحادیه مصالح‬ ‫و اب��زار بجنورد درباره کمبود آجر توضیح داد‪:‬‬ ‫آجرفروش��ی‌های بجنورد اع�لام می‌کنند که‬ ‫برای س��فارش آجر با کارخانه‌ه��ای آجرپزی‬ ‫تم��اس می‌گیرند اما آنها اع�لام می‌کنند آجر‬ ‫ندارند‪.‬‬ ‫وی در ادامه خاطرنش��ان کرد‪ :‬درحال‌حاضر‬ ‫اف��رادی که ب��ه آجر نیاز دارن��د باید در محل‬ ‫آجرفروش��ی‌ها ثبت‌نام کنند تا حدود ‪ ۲۰‬روز‬ ‫دیگر آجر به‌دست آنها برسد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬مقداری از آجرهای موردنیاز‬ ‫ای��ن اس��تان از بجن��ورد و مق��داری نی��ز از‬ ‫گ��رگان تامین می‌ش��د که مش��کل یادش��ده‬ ‫در آجرپزی‌ه��ای بجن��ورد وج��ود دارد و‬ ‫آجرپزی‌های گرگان نیز می‌گویند آجر موجود‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫بازار با کمبود آجر روبه‌رو ش��ویم این بوده که‬ ‫تولید این محصول کاهش یافته است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬صاحب��ان واحدهای تولیدی آجر‬ ‫اع�لام می‌کنند که هزینه س��وخت باال رفته‪،‬‬ ‫نرخ روغن هیدرولیک ‪ ۳‬برابر ش��ده و تولید با‬ ‫نرخ فعلی صرفه اقتصادی ندارد‪ ،‬از سوی دیگر‬ ‫افزایش نرخ بیمه و دستمزد کارگری نیز سبب‬ ‫ش��ده کارفرما نتواند ای��ن هزینه‌ها را پرداخت‬ ‫کند و اقدام به تعدی��ل نیرو کرده و هم‌اکنون‬ ‫دچار کمبود کارگر نیز شده‌اند‪.‬‬ ‫رئیس اتاق اصناف خراسان شمالی در ادامه‬ ‫تاکید کرد‪ :‬پخش آجر انجام می‌شود اما حدود‬ ‫‪ ۱۰‬روزی زم��ان می‌برد تا به‌دس��ت متقاضی‬ ‫برسد‪.‬‬ ‫صاحبان واحدهای تولیدی آجر اعالم می‌کنند که هزینه‬ ‫سوخت باال رفته‪ ،‬نرخ روغن هیدرولیک ‪ ۳‬برابر شده‬ ‫و تولید با نرخ فعلی صرفه اقتصادی ندارد‪ ،‬از سوی‬ ‫دیگر افزایش نرخ بیمه و دستمزد کارگری نیز سبب‬ ‫شده کارفرما نتواند این هزینه‌ها را پرداخت کند و‬ ‫اقدام به تعدیل نیرو کرده و هم‌اکنون دچار کمبود‬ ‫کارگر نیز شده‌اند‬ ‫بارندگی‌ه��ای اخیر و کمب��ود کارگر میزان‬ ‫تولید آجر را کاهش داد‬ ‫همچنین علی‌اصغر رضازاده‪ ،‬معاون صنعتی‬ ‫و معدن��ی س��ازمان صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫خراسان ش��مالی نیز علت کمبود آجر در بازار‬ ‫را بارندگی‌های یک ماه گذش��ته اعالم و اظهار‬ ‫کرد‪ :‬بارندگی‌های یک ماه گذشته سبب شده‬ ‫بخش��ی از خش��ت‌های خام تولید شده از بین‬ ‫برود‪ .‬وی در ادامه بیان کرد‪ :‬البته آن تعداد از‬ ‫خشت‌های خامی که آسیب ندیده بودند وارد‬ ‫کوره شدند تا از بین نروند‪.‬‬ ‫رضازاده تصریح کرد‪ :‬آجرهای موردنیاز شهر‬ ‫بجنورد از اس��فراین تامین می‌ش��د که کمبود‬ ‫کارگر در واحدهای تولیدی اس��فراین موجب‬ ‫کاهش تولید در این واحدها شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹تن به کار در آجرپزی نمی‌دهد‬ ‫البته چندی‌پیش نیز رئیس اتحادیه فخاران‬ ‫یزد‪ ،‬کمب��ود نیروی کار با توجه به بازگش��ت‬ ‫‹ ‹افزایش نرخ مواد اولیه‬ ‫مهدی امیدوار‪ ،‬رئیس اتاق اصناف خراس��ان‬ ‫ش��مالی نیز در پاس��خ به این پرسش که علت‬ ‫کمب��ود آجر در ب��ازار این اس��تان چه چیزی‬ ‫اس��ت؟ گفت‪ :‬یکی از عللی که سبب شده در‬ ‫نرخ انواع بلوک سیمانی‬ ‫مهاجران خارجی شاغل در کوره‌های آجرپزی‬ ‫به کشورهای‌ش��ان و هزینه‌های باالی تامین و‬ ‫تعمیر ماش��ین‌آالت را علت افزایش ‪۳۰‬درصد‬ ‫نرخ آجر اعالم کرد‪.‬‬ ‫مجتب��ی ذوالفق��اری با اش��اره ب��ه افزایش‬ ‫‪۳۰‬درص��دی ن��رخ آج��ر در ی��زد گف��ت‪ :‬از‬ ‫آنجایی که عم��ده کارگران فعال در کوره‌های‬ ‫آجرپزی یزد اتباع بیگانه هس��تند‪ ،‬متاس��فانه‬ ‫به دنبال نوس��انات بازار ارز و نبود س��ودآوری‬ ‫فعالی��ت مهاج��ران در کش��ورمان‪ ،‬بس��یاری‬ ‫از آنه��ا کش��ور را ت��رک کردن��د و کوره‌های‬ ‫آجرپ��زی ی��زد دچ��ار کمب��ود نی��روی کار‬ ‫شدند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬با توجه به اینکه نیروهای کار‬ ‫بومی نیز به مش��اغل سختی مانند کارگری در‬ ‫کوره‌های آجرپزی ت��ن نمی‌دهند‪ ،‬کوره‌داران‬ ‫ب��رای حفظ نیروی کار خود مجبور به افزایش‬ ‫دستمزد کارگران‌شان شدند که همین موضوع‬ ‫نیز منجر به افزایش نرخ آجر شد‪.‬‬ ‫ذوالفقاری با بیان اینکه انواع دیگر آجر مانند‬ ‫آجرهای س��فال که از تنوع زی��ادی برخوردار‬ ‫هس��تند نیز مش��مول افزایش نرخ ش��ده‌اند‪،‬‬ ‫ی��ادآور ش��د‪ :‬البته افزایش ن��رخ حمل‌ونقل و‬ ‫ب��اال رفتن هزینه تامین و تعمیر ماش��ین‌آالت‬ ‫نی��ز در افزای��ش ن��رخ آج��ر بی‌تاثی��ر نبوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫رئی��س اتحادی��ه فخ��اران ی��زد در پایان با‬ ‫بی��ان اینکه س��نگ‌بنای اولیه ساخت‌وس��از و‬ ‫فعالیت‌ه��ای عمران��ی‪ ،‬مصالح س��اختمانی و‬ ‫به‌ویژه آجر اس��ت‪ ،‬افزایش نرخ آجر را موثر بر‬ ‫رونق صنعت ساخت‌وس��از و حتی نرخ مسکن‬ ‫دانست‪.‬‬ ‫نرخ انواع سیمان و پودر سنگ‬ ‫محصول‬ ‫مشخصات‬ ‫قیمت (قالبی)‪ -‬به تومان‬ ‫توضیحات‬ ‫محصول‬ ‫مشخصات‬ ‫قیمت (قالبی)‪ -‬به تومان‬ ‫توضیحات‬ ‫بلوک لیکا ‪15‬‬ ‫‪15×20×50‬‬ ‫‪2040‬‬ ‫لیکای اصل ‪ ،‬با حمل‬ ‫پودر سنگ ‪ 25‬کیلویی‬ ‫کیسه‬ ‫‪1800‬‬ ‫بدون حمل‬ ‫بلوک لیکا ‪20‬‬ ‫‪20×20×40‬‬ ‫‪2500‬‬ ‫لیکای اصل ‪ ،‬با حمل‬ ‫پودر سنگ ‪ 15‬کیلویی‬ ‫کیسه‬ ‫‪1200‬‬ ‫بدون حمل‬ ‫بلوک طرح لیکا ‪7‬‬ ‫‪7×20×40‬‬ ‫‪560‬‬ ‫درجه‪ ،۱‬بدون حمل‬ ‫سیمان سفید ‪ 50‬کیلویی‬ ‫کیسه‬ ‫‪14000‬‬ ‫بدون حمل‬ ‫بلوک طرح لیکا ‪20‬‬ ‫‪20×20×40‬‬ ‫‪900‬‬ ‫درجه ‪ ،1‬سبک‪ ،‬بدون حمل‬ ‫سیمان سفید ‪ 40‬کیلویی‬ ‫کیسه‬ ‫‪۱۲۰۰۰‬‬ ‫بدون حمل‬ ‫بلوک طرح لیکا ‪20‬‬ ‫‪20×20×40‬‬ ‫‪660‬‬ ‫درجه‪ ،۱‬سنگین ‪ ،‬بدون حمل‬ ‫سیمان آکبند پوزوالن تهران‬ ‫کیسه‬ ‫روز‬ ‫با حمل – کامیون‬ ‫ ‬
‫عزم ایمیدرو برای توسعه بیشتر منطقه ویژه پارسیان‬ ‫قائم‌مقام و مش��اور ارش��د اجرایی سازمان توسعه و نوسازی‬ ‫معادن و صنایع معدنی ایران دو روز گذش��ته با س��فر به استان‬ ‫هرمزگان از پروژه‌های مختلف منطقه ویژه اقتصادی پارس��یان‬ ‫بازدی��د کرد و در نشس��ت با مدی��ران و پیمانکاران این منطقه‬ ‫بزرگ اقتصادی ش��رکت کرد‪ .‬به گزارش روابط عمومی منطقه‬ ‫ویژه اقتصادی پارس��یان‪ ،‬عباس نعیمی در حاش��یه این بازدید‬ ‫در جمع خبرنگاران با اشاره به روند مثبت اقدامات انجام شده‬ ‫در ای��ن منطقه ویژه گفت‪ :‬مجموعه پروژه‌های قابل‌توجهی در‬ ‫منطقه ویژه اقتصادی پارسیان در حال شکل‌گیری و انجام است‬ ‫که با توجه به اعالم این منطقه از سوی وزیر نفت به عنوان هاب‬ ‫س��وم پتروشیمی کش��ور و توجه بیش از پیش سرمایه‌گذاران‬ ‫باید س��رعت توس��عه پروژه‌ها را افزایش دهیم‪ .‬قائم‌مقام رئیس‬ ‫هی��ات عام��ل ایمیدرو همچنی��ن افزود‪ :‬با توجه به پیش��رفت‬ ‫س��اخت بندر بزرگ پارس��یان به عنوان نخستین و بزرگ‌ترین‬ ‫بندر تخصصی صنعت و معدن در کشور و همچنین آغاز پروژه‬ ‫س��اخت بزرگ‌ترین آب‌ش��یرین‌کن غرب آسیا و گشایش انبار‬ ‫کارخان��ه آلومینیوم جنوب در س��ال جاری‪ ،‬ایمیدرو عزم خود‬ ‫را برای توس��عه هرچه بیش��تر منطقه ویژه اقتصادی پارسیان‬ ‫جزم کرده است و این موضوع در بلندمدت می‌تواند در اقتصاد‬ ‫کش��ور آثار بس��یار مثبت��ی به بار بیاورد‪ .‬نعیم��ی همچنین در‬ ‫نشس��ت‌های جداگانه ب��ا هیات مدیره و معاون��ان این منطقه‬ ‫اقتص��ادی و پیمانکاران بزرگ فعال در منطقه ضمن بررس��ی‬ ‫آخرین گزارش‌ها درباره مراحل اجرایی پروژه‌ها دستورات الزم‬ ‫برای تسریع فعالیت‌ها را صادر کرد‪ .‬همچنین با حضور قائم‌مقام‬ ‫ایمیدرو از س��امانه ملی ثبت‌نام متقاضایان کار در منطقه ویژه‬ ‫اقتصادی پارسیان به نشانی ‪ job.psez.ir‬رونمایی شد‪ .‬با توجه‬ ‫به افق به‌کارگیری ‪ ۳۰۰‬هزار نیروی مس��تقیم و غیرمس��تقیم‬ ‫در پروژه‌ه��ای این منطقه اقتص��ادی عالقه‌مندان می‌توانند با‬ ‫ثبت‌ن��ام در این س��امانه و دریافت کد رهگی��ری در پروژه‌های‬ ‫مختلف مش��غول فعالیت شوند‪ .‬این س��امانه که به همت اداره‬ ‫کار و اش��تغال منطقه ویژه اقتصادی پارس��یان راه‌اندازی شده‬ ‫اس��ت امکان جذب بهتر کارجویان از سراس��ر کشور را در این‬ ‫منطقه فراهم می‌کند‪ .‬گفتنی است‪ ،‬عباس نعیمی در بدو حضور‬ ‫در منطقه ویژه اقتصادی پارس��یان با حضور در طرح گسترش‬ ‫فضای س��بز این منطقه یک نهال نخل در بوس��تان مش��اهیر‬ ‫ایمیدرو به نام خود غرس کرد‪.‬‬ ‫عزیز قنواتی در گفت‌وگو با روزگار معدن عنوان کرد‪:‬‬ ‫همه «گالوانیزه کاشان» را در جهان می‌شناسند‬ ‫صنایع‌معدنی فلزی‬ ‫سه‌شنبه‬ ‫‪ 17‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫اول رمضان ‪ 1440‬‬ ‫‪ 7‬مه ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره‪159‬‬ ‫یادداشت‬ ‫موانعی برای صادرات‬ ‫مجید رضاپور‪ ،‬مدیرعامل شرکت‬ ‫ورق‌های پوشش‌دار تاراز‬ ‫موفقیت فوالد امیرکبیر کاشان با رشد ‪ ۱۰‬درصدی تولید و ‪۳۰۰‬درصدی صادرات‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه‌ای‬ ‫سارا اصغری‪:‬‬ ‫شرکت فوالد امیرکبیر کاشان در اسفند ‪ ۱۳۷۴‬با‬ ‫هدف تولید ورق گالوانی��زه به روش غوطه‌وری گرم‬ ‫مداوم تاسیس ش��د و در سال ‪ ۱۳۷۹‬به بهره‌برداری‬ ‫رس��ید‪ .‬این ش��رکت نخس��تین تولیدکنن��ده ورق‬ ‫گالوانی��زه گ��رم در ایران بوده و با توجه به پیش��ینه‬ ‫چندین‌س��اله تولید‪ ،‬دارای اطالع��ات کافی و دانش‬ ‫فن��ی در زمین��ه تولید ای��ن نوع ورق‌ه��ای فوالدی‬ ‫پوش��ش‌دار است که توانسته ورق گالوانیزه را به یک‬ ‫برن��د داخلی و صادراتی تبدی��ل کند‪ .‬خط گالوانیزه‬ ‫این ش��رکت با ظرفیت اسمی ‪ ۱۰۰‬هزار تن در سال‬ ‫طراحی شده اس��ت‪ .‬ظرفیت موجود این خط تولید‬ ‫درحال‌حاضر ‪ ۱۵۰‬هزار تن در س��ال است‪ .‬هرچند‬ ‫رویکرد اصلی این ش��رکت صادرات‌محور اس��ت اما‬ ‫هم‌اکنون سیاس��ت کلی شرکت براساس تامین نیاز‬ ‫داخ��ل در اولویت قرار گرفته اس��ت‪ .‬روزگارمعدن با‬ ‫تو‌گویی‬ ‫عزیزقنواتی مدیرعامل فوالد امیرکبیر گف ‌‬ ‫انجام داده که در ادامه می‌خوانید‪.‬‬ ‫€ €فوالد امیرکبیر کاش�ان با چه خطوط و چه‬ ‫ظرفیت‌هایی مشغول به کار است؟‬ ‫درحقیق��ت محصول ف��والد امیرکبیر کاش��ان‪،‬‬ ‫گالوانیزه با اس��تحکام باال و رویکرد صادراتی اس��ت‪.‬‬ ‫درحال‌حاض��ر برن��د گالوانیزه در ای��ران همان برند‬ ‫فوالد امیرکبیر کاش��ان است‪ .‬این کارخانه نخستین‬ ‫کارخان��ه ورق گالوانی��زه در ایران اس��ت که ‪ ۴‬خط‬ ‫تولید اسیدش��ویی‪ ،‬نورد‪ ،‬گالوانی��زه و آنیل دارد که‬ ‫سال گذش��ته توانسته ‪ ۱۵۰‬هزار تن گالوانیزه تولید‬ ‫کند‪ ،‬البته ظرفیت اس��می شرکت ‪ ۱۰۰‬هزار تن بود‬ ‫که ما توانستیم این ظرفیت اسمی را به ‪ ۱۵۰‬هزار تن‬ ‫ارتقا بدهیم‪ ۴۰۰ .‬نفر نیز به‌طور مس��تقیم در فضای‬ ‫‪ ۷۴‬هکتاری کارخانه مشغول به کار هستند‪.‬‬ ‫موقعی��ت جغرافیای��ی و لجس��تیکی ش��رکت‪،‬‬ ‫دسترسی آسان به جاده ریلی و ترانزیتی‪ ،‬فاصله ‪۶۰۰‬‬ ‫متری ت��ا ریل راه آهن و فاصله ‪ ۱۸۰۰‬متری تا جاده‬ ‫ترانزی��ت و قرارگیری در مرکز ای��ران از ویژگی‌های‬ ‫بارز این شرکت است‪.‬‬ ‫€ €می�زان تولید و صادرات ف�والد امیرکبیر‬ ‫کاشان در سال گذشته چه اندازه بوده است؟‬ ‫فوالد امیرکبیر کاش��ان سال گذشته با ‪۱۰‬درصد‬ ‫رشد تولید و ‪۳۰۰‬درصد رش��د صادرات همراه بوده‬ ‫است‪ .‬بیش��تر صادرات ما به کش��ورهای همسایه و‬ ‫حاش��یه خلیج‌ف��ارس اختصاص داش��ت که بخش‬ ‫عم��ده‌ای از آن ب��ه عراق صادر ش��ده اس��ت‪ .‬البته‬ ‫به کش��ورهای آس��یای میان��ه به‌ویژه ارمنس��تان‪،‬‬ ‫ترکمنس��تان و افغانس��تان نیز صادرات داشته‌ایم‪.‬‬ ‫هم‌اکنون نیز کش��ش الزم برای صادرات در شرکت‬ ‫م��ا وجود دارد چراکه با صادرات هم مواد اولیه را وارد‬ ‫می‌کنی��م و هم مازاد صادراتی آن را به س��امانه‌های‬ ‫کشور بازمی‌گردانیم‪.‬‬ ‫€ €وضعیت شما در بورس چگونه است؟‬ ‫م��ا به هیچ س��ازمانی بدهکار نیس��تیم و تاکنون‬ ‫یک ریال تس��هیالت از دولت نگرفته‌ایم و بیش��تر از‬ ‫ظرفیت کارخانه س��ود ایجاد کرده‌ایم‪ .‬هم‌اکنون نیز‬ ‫یک ش��رکت داخلی انجام دادیم و زمانی که نماینده‬ ‫اروپایی متوجه ش��د‪ ،‬این موضوع برایش باورکردنی‬ ‫نبود‪.‬‬ ‫€ €مهم‌تری�ن عام�ل موفقیت‌ه�ای ف�والد‬ ‫امیرکبی�ر کاش�ان را در چه می‌بینی�د؟ گمان‬ ‫می‌کن��م ن��گاه مدیریت��ی در بنگاه‌ه��ای اقتصادی‬ ‫جهان در حال تغییر اس��ت‪ .‬مدیریت باید به مس��ائل‬ ‫توجه داش��ته باشد که نانوش��ته بوده و ممکن است‬ ‫در هیچ دانشگاهی تدریس نش��ود‪ .‬در موفقیت یک‬ ‫س��ازمان عواملی چون تجهیزات‪ ،‬سرمایه در گردش‬ ‫یا تاسیسات مهم به‌شمار می‌روند اما تمامی ابزارهای‬ ‫موفقیت‪ ،‬این عوامل نیس��تند‪ .‬ای��ن موضوع که چه‬ ‫کس��ی با این ابزاره��ا کار می‌کند‪ ،‬تاثیر بس��یاری بر‬ ‫موفقیت س��ازمان خواهد داشت‪ .‬مهم‌ترین عامل در‬ ‫موفقیت یک بنگاه نیروی انس��انی است که البته در‬ ‫کن��ار آن بای��د مدیریت خوب هم ق��رار بگیرد‪ ،‬البته‬ ‫مدیریت جمعی‪ .‬باید ی��ک گروه همراه در یک بنگاه‬ ‫وجود داشته باشد تا تعامل به بهترین شکل آن ایجاد‬ ‫ش��ود‪ .‬از س��وی دیگر باید تمام نیازهای ذی‌نفعان را‬ ‫درنظ��ر گرفت و این عوامل در کنار همدیگر س��بب‬ ‫موفقیت یک بنگاه می‌شود‪.‬‬ ‫€ €کیفیت محصوالت امیرکبیر کاشان از چه‬ ‫استانداردهایی برخوردار است؟‬ ‫محصوالتامیرکبیرکاشانازتمامیاستانداردهای‬ ‫بین‌المللی برخوردار است‪ .‬آزمایشگاه‌های شرکت ما‬ ‫اس��تانداردهای بین‌المللی را دارد‪ .‬شرکت امیرکبیر‬ ‫کاش��ان جزو ‪ ۵‬ش��رکت دانش��ی برتر کشور به‌شمار‬ ‫می‌رود‪ .‬در زمینه تعالی س��ازمانی نی��ز تقدیرنامه ‪۴‬‬ ‫ستاره را دریافت کرده اس��ت‪ .‬واحد نمونه استاندارد‬ ‫کش��وری و اس��تان است‪ .‬سال گذش��ته نیز تندیس‬ ‫زیس��ت محیطی را دریافت کرده و به عنوان صنعت‬ ‫سبز معرفی ش��ده‌ایم‪ .‬تمام این موفقیت‌ها را در یک‬ ‫فرآیندی کسب کرده‌ایم‪ .‬مشتریان ما نیز به ما اعتماد‬ ‫فرار‬ ‫دارن��د‪ .‬این در حالی اس��ت که س��رمایه در کل ّ‬ ‫اس��ت و به جایی می‌رود که اطمینان داش��ته باشد‪.‬‬ ‫سیاس��ت‌های ما منطبق با نگاه مصرف‌کننده است و‬ ‫نگاه ما منطبق بر نیاز مصرف‌کننده است‪ .‬در همایشی‬ ‫که با مصرف‌کنندگان و ذی‌نفعان برگزار کردیم تمام‬ ‫نیاز و نکته‌ه��ای ذی‌نفعان را دریافت و تالش کردیم‬ ‫مطابق با خواس��ت آنها پی��ش برویم‪ .‬در هجدهمین‬ ‫همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان‪،‬‬ ‫ش��رکت فوالد امیرکبیر موفق ب��ه دریافت تندیس‬ ‫برن��ز س��ازمان حمایت حق��وق مصرف‌کنندگان در‬ ‫بین ش��رکت‌های برتر کش��ور ش��د‪ ،‬درباره کس��ب‬ ‫این موفقیت بگویید‪ .‬ش��رکت ف��والد امیرکبیر برای‬ ‫سومین‌بار است که تندیس حمایت از مصرف‌کننده‬ ‫را دریاف��ت می‌کن��د‪ .‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫در ی��ک ارزیاب��ی س��ختگیرانه این تندیس‌ه��ا را به‬ ‫شرکت‌ها اهدا می‌کند‪ .‬دریافت این تندیس را مدیون‬ ‫تالش تمام کارکنان فوالد امیرکبیر کاشان هستیم‪.‬‬ ‫امیدواریم دریافت این تندیس‌ها اس��تمرار داش��ته‬ ‫باشد چراکه به لحاظ اعتقادی‪ ،‬ملی و اخالقی در برابر‬ ‫مصرف‌کننده مسئول هستیم‪.‬‬ ‫حدود ‪۲۰‬درصد نیاز گالوانیزه ایران از سوی شرکت فوالد‬ ‫امیرکبیر کاشان تامین می‌شود‪ .‬سیاست کلی ما در وهله‬ ‫نخست رفع نیاز داخلی و در وهله بعد صادرات است‬ ‫در ب��ورس وضعیت مطلوبی داری��م‪ .‬یکی از اقدامات‬ ‫ما در س��ال‌های گذش��ته ایجاد ریل تا کارخانه بود‬ ‫ک��ه بین ‪ ۵‬ت��ا ‪۱۰‬درصد بهای تمام ش��ده محصول‬ ‫ما را کاهش داده اس��ت چراکه تم��ام ارتباطات ما از‬ ‫طری��ق ریل انجام می‌ش��ود‪ .‬امیدواریم خط ریلی تا‬ ‫بغداد و س��وریه هم امتداد پیدا کند چراکه متقاضی‬ ‫محصوالت ما در بازار س��وریه نیز زیاد ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫درحال‌حاض��ر چ��ه در بازار داخ��ل و چ��ه در بازار‬ ‫صادرات��ی با مش��کل خاص��ی روبه‌رو نیس��تیم‪ .‬هر‬ ‫ان��دازه که تولید می‌کنیم به فروش می‌رس��انیم و تا‬ ‫خرداد هم محصوالت‌م��ان را پیش‌فروش کرده‌ایم‬ ‫و اگ��ر بخواهیم تا تی��ر هم می‌توانی��م پیش‌فروش‬ ‫داش��ته باش��یم اما چون فروش ش��رکت به ش��کل‬ ‫آنالین است‪ ،‬ترجیح می‌دهیم‌روزانه آن را به فروش‬ ‫برسانیم‪.‬‬ ‫€ €چه صنایع داخلی خریدار محصوالت شما‬ ‫هستند؟‬ ‫به‌ط��ور عمده کاالهای صنایع ساختمان‌س��ازی‪،‬‬ ‫صنای��ع خانگ��ی‪ ،‬خودروس��ازی و وزارت راه و‬ ‫شهری‌س��ازی در زمینه جاده‌س��ازی و سایر صنایع‬ ‫کوچک‌تر خریدار محصوالت شرکت فوالد امیرکبیر‬ ‫کاشان هستند‪.‬‬ ‫€ €چند درص�د از محصوالت تولیدی خود را‬ ‫به مصرف داخل اختصاص می‌دهید؟‬ ‫ح��دود ‪۲۰‬درصد نی��از گالوانیزه ایران از س��وی‬ ‫ش��رکت فوالد امیرکبیر کاش��ان تامین می‌ش��ود‪.‬‬ ‫سیاس��ت کلی ما در وهله نخس��ت رفع نیاز داخلی‬ ‫اس��ت و در وهله بعد صادرات اس��ت‪ .‬در چشم‌انداز‬ ‫س��ال گذش��ته برنامه‌ریزی ‪۲۰‬درصد ص��ادرات را‬ ‫داشتیم‪ .‬در سال جاری نیز برنامه‌ریزی ‪۳۰‬درصدی‬ ‫برای صادرات انجام داده‌ایم‪ .‬البته قصد داریم ساالنه‬ ‫‪ ۱۰‬درصد به صادرات ش��رکت اضافه کنیم تا آن را به‬ ‫س��قف ‪ ۵۰‬درصد برس��انیم‪ .‬در کل اولویت ما تامین‬ ‫نیاز داخل اس��ت اما از س��وی دیگر قصد نداریم بازار‬ ‫صادراتی را از دس��ت بدهیم‪ ،‬چراکه کسب بازارهای‬ ‫بین‌الملل��ی با توجه به رقیبان��ی که وجود دارند‪ ،‬کار‬ ‫بسیار سختی است و نگه‌داشتن این بازارها سخت‌تر‪.‬‬ ‫از این‌رو باید این بازارها را نگه داشت‪ .‬سعی می‌کنیم‬ ‫ب��ا حفظ کیفیت آنالین و‌روزآمد ش��دن فروش این‬ ‫بازاره��ا را حفظ کنیم و نس��بت به رقیب��ان برتری‬ ‫داشته باشیم‪ .‬هم‌اکنون ‪۴۰‬درصد تولیدات کارخانه‬ ‫متقاضی خارجی دارد اما ترجیح ما این است که بازار‬ ‫خارجی را به ش��کل گام‌به‌گام به پیش ببریم وگرنه‬ ‫توانای��ی ‪۱۰۰‬درصد ص��ادرات را نی��ز داریم چراکه‬ ‫محص��والت این ش��رکت در کش��ورهای صادراتی‬ ‫معروف به گالوانیزه کاش��ان اس��ت و شناخته‌ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫€ €تحریم‌ها تاثیری بر روند صادرات شرکت‬ ‫شما گذاشته است؟‬ ‫روند صادرات ش��رکت ما مانند گذش��ته اس��ت و‬ ‫مش��کل خاصی برای صادرات نداریم‪ .‬البته مهم این‬ ‫اس��ت که در ش��رایط بحران بتوان تولید و صادرات‬ ‫را مدیریت کرد‪ ،‬وگرنه مدیریت در ش��رایط عادی از‬ ‫عهده هرکسی برخواهد آمد‪.‬‬ ‫€ €چه طرح‌های توس�عه‌ای برای شرکت در‬ ‫پیش‌رو دارید؟‬ ‫متناسب با اهداف استراتژی که تا سال ‪ ۱۴۰۰‬برای‬ ‫شرکت ترسیم کرده‌ایم‪ ،‬پیش می‌رویم‪ .‬ناگفته نماند‬ ‫که سیاست‌های کالن خود را مطابق با سیاست‌های‬ ‫کالن شرکت فوالد مبارکه که زیرمجموعه هلدینگ‬ ‫این شرکت است‪ ،‬پیش برده‌ایم‪ .‬شرکت برای ارتقای‬ ‫س��هم ‪ ۲۰‬درصد تولید ورق گالوانیزه در داخل‪ ،‬خط‬ ‫تولید ‪۳۰۰‬هزار تنی گالوانیزه را در دس��ت اقدام دارد‬ ‫که این طرح جزو چش��م‌انداز ‪ ۱۴۰۰‬ش��رکت فوالد‬ ‫مبارکه نیز اس��ت‪ .‬اس��ناد مناقصه آن نی��ز در دوران‬ ‫برجام آماده بود اما به خاطر تحریم‌ها روند کار متوقف‬ ‫ش��ده است و در حال اندیشیدن تدابیری هستیم که‬ ‫با اس��تفاده از توان داخل و خارج این طرح را به پیش‬ ‫ببرد‪ .‬در این راس��تا قصد داریم کارشناسان خارجی‬ ‫وارد کنیم و در کنار س��ازندگان ایران��ی این طرح را‬ ‫به پی��ش ببریم‪ .‬می‌توان این خ��ط را راه‌اندازی کرد‬ ‫و برای ‪ ۴۰۰‬نفر به‌طور مس��تقیم ایجاد اشتغال کرد‪.‬‬ ‫این طرح با س��رمایه‌گذاری ‪ ۵‬ت��ا ‪ ۱۰‬میلیون دالر یا‬ ‫یورو به تناس��ب اینکه از چه کش��وری ب��رای این امر‬ ‫دعوت می‌کنی��م‪ ،‬نیاز به هزین��ه دارد‪ .‬البته اگر این‬ ‫خط بومی‌سازی شود مبلغ‌های یادشده کاهش پیدا‬ ‫می‌کند‪.‬‬ ‫€ €آیا راه‌اندازی این خط از عهده س�ازندگان‬ ‫داخلی برمی‌آید؟‬ ‫این امر امکان‌پذیر اس��ت‪ .‬برای نمونه برای مجهز‬ ‫کردن بخشی از کارخانه موجود در دوران برجام وارد‬ ‫مذاکره با یک ش��رکت خارجی شدیم که تقاضای ‪۷‬‬ ‫میلیون یورو به عالوه ‪ ۱۰۰‬میلیون تومان پول داخلی‬ ‫داش��ت اما این تجهیز را با ‪ ۵‬میلیارد تومان و با کمک‬ ‫تعرفه حمایتی برای تولید ریل‪ ،‬الزمه ثبات و توسعه تولید‬ ‫توج��ه به توانمندی داخلی تولید ریل در کنار حمایت از آن در‬ ‫مقابل واردات‪ ،‬راهکاری برای توس��عه و ثبات این توانمندی است‬ ‫تا بتواند عالوه بر کمک به س��ایر صنایع‪ ،‬مانع خروج ارز و کاهش‬ ‫خام‌فروشی شود‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬ریل ملی در س��ال گذشته در شرکت ذوب‌آهن‬ ‫تولید شد و تمام خط تولید آن در داخل کشور پیاده شده‌است تا‬ ‫از س��نگ‌آهن به ریل برسد‪ .‬با تحویل نخستین محموله و آزمایش‬ ‫دستگاه گاز زدایی تحت خأل و آماده بودن محموله دوم‪ ،‬توانمندی‬ ‫تولید ریل در داخل کشور به ظهور و بروز رسید‪.‬‬ ‫رونق تولید آن نیازمند ارزش دادن و حمایت از توانمندی بخش‬ ‫تولیدی اس��ت تا فرصت مناس��ب برای توس��عه و ثبات توانمندی‬ ‫حاصل ش��ود‪ .‬توانمندی تولید محصوالت جدید مانند ریل عالوه‬ ‫بر مقابله با خام‌فروشی‪ ،‬مانع خروج ارز و تامین حلقه‌های گمشده‬ ‫سایر صنایع خواهد شد و نیازمند حمایت در مقابل واردات است‪.‬‬ ‫‹ ‹مقابله با خام‌فروشی با ایجاد ارزش‌افزوده‬ ‫احمدرض��ا اکبری‪ ،‬کارش��ناس ح��وزه حمل‌ونق��ل گفت‪:‬‬ ‫توانمن��دی داخل��ی در تولی��د می‌تواند س��هم بس��زایی در‬ ‫جلوگیری از خام‌فروشی در کشور و ایجاد ارزش‌افزوده باالتر‬ ‫داشته باشد‪ .‬توانمندی در تولید شمش فوالدی که ‪۵۹‬درصد‬ ‫صادرات محصوالت فوالدی کشور را شامل می‌شود‪ ،‬می‌تواند‬ ‫ارزش‌افزوده‌ای ‪ ۳‬تا ‪ ۴‬برابری نسبت به نرخ سنگ آهن ایجاد‬ ‫کند‪.‬‬ ‫ای��ن درحالی اس��ت که اگر توانمندی ب��ه تولید محصول‬ ‫نهایی منجر شود‪ ،‬ارزش‌افزوده‌ای ‪ ۶‬تا ‪ ۷‬برابری نسبت به نرخ‬ ‫س��نگ آهن ایجاد می‌کند‪ .‬برای نمونه تولید ریل در کش��ور‬ ‫توانایی ایجاد ارزش‌افزوده ‪ ۷‬برابری دارد که سنگ‌آهن را به‬ ‫ریل به‌عنوان محصول نهایی در کشور تبدیل می‌کند‪ .‬در نگاه‬ ‫کلی می‌توان گفت توجه و حمایت از توانمندی داخلی منجر‬ ‫به ارزش‌افزوده بیش��تر خواهد شد که به دنبال خود اشتغال‬ ‫بیشتر و حتی سود باالتر را ایجاد می‌کند‪.‬‬ ‫‹ ‹جلوگیری از خروج ارز‬ ‫در جهت دیگر توجه ب��ه توانمندی داخلی مانع خروج ارز‬ ‫از کش��ور می‌ش��ود‪ .‬به گفته اکبری‪ ،‬در سال ‪ ۹۶-۹۷‬واردات‬ ‫محص��والت فوالدی ش��یبی منف��ی داش��ته و ارز خروجی‬ ‫از کش��ور ب��رای واردات به نصف مقدار کاهش یافته اس��ت‪.‬‬ ‫براس��اس گزارش انجمن ف��والد‪ ،‬واردات محصوالت فوالدی‬ ‫کاه��ش ‪۵۴‬درص��دی و محصوالت میانی و ش��مش کاهش‬ ‫‪۴۰‬درصدی را تجربه کرده‌اند‪.‬‬ ‫حال ب��ا افزایش توانمن��دی داخل��ی در تولید محصوالت‬ ‫جدید‪ ،‬کش��ور توانای��ی تولید محصوالت جدی��د مانند ریل‬ ‫را دارد‪ ،‬به‌گون��ه‌ای ک��ه تنه��ا تولید ریل در کش��ور توانایی‬ ‫صرفه‌جوی��ی ارزی ‪ ۱۰۰‬میلی��ون دالری س��االنه را دارد‪.‬‬ ‫به‌این‌ترتی��ب می‌توان گف��ت توجه و حمای��ت از توانمندی‬ ‫تولید در داخل به کاهش خروج ارز از کشور و حتی ارزآوری‬ ‫کمک زیادی خواهد کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹تکمیل زنجیره تولید سایر کاالها‬ ‫زنجی��ره تولید یک محص��ول‪ ،‬فرآینده��ای متفاوتی دارد‬ ‫که می‌تواند هرکدام حلقه گمش��ده صنعتی دیگر باش��د‪ .‬در‬ ‫سال قبل ش��رکت ذوب‌آهن نخستین محموله ریل ایرانی را‬ ‫آماده کرد و تحویل داد‪ .‬پیش‌نیاز تولید ریل‪ ،‬تولید ش��مش‬ ‫باکیفیت اس��ت‪ .‬برای ساخت شمش ریل نیاز به سیستم گاز‬ ‫زدایی تحت خأل بود که س��طح فن��اوری باالیی دارد و برای‬ ‫فوالدهای باکیفیت باال اس��تفاده می‌شود تا بتواند هیدروژن‬ ‫موجود را تخلیه کند‪ .‬این کیفیت در تولید ش��مش عالوه بر‬ ‫کاربرد ریلی مانند تولید ریل و چرخ و محور‪ ،‬کاربردهایی در‬ ‫صنعت خودروسازی و سایر صنایع حساس دارد‪.‬‬ ‫به‌این‌ترتی��ب ای��ن زنجی��ره تولید ری��ل می‌تواند محرکی‬ ‫برای س��ایر محصوالت و رونق تولید در کش��ور باشد‪ .‬اکبری‬ ‫گف��ت‪ :‬توانمندی تولید ری��ل که می‌تواند س��همی قابل در‬ ‫کمک به س��ایر صنای��ع‪ ،‬جلوگیری از خام‌فروش��ی و خروج‬ ‫ارز از کشور داشته باش��د‪ ،‬نیازمند حمایت در مقابل واردات‬ ‫است‪.‬‬ ‫حمای��ت عالوه ب��ر کمک ب��ه توس��عه توانمندی‪ ،‬س��ایر‬ ‫تولیدکنندگان را نیز برای ورود به این بخش ترغیب می‌کند‬ ‫و دامن��ه اثرگذاری این صنعت را گس��ترش خواهد داد‪ .‬این‬ ‫حمایت‌ها می‌تواند در قالب تعرفه برای جلوگیری از واردات و‬ ‫جلوگیری از تخصیص ارز دولتی به‌منظور ایجاد رقابت باشد‬ ‫که نیاز به توجه دارد‪.‬‬ ‫یک��ی از مهم‌ترین مش��کالت تولیدکنندگان‪،‬‬ ‫وجود موانع صادراتی اس��ت که در وهله نخست‬ ‫باید این موانع برطرف شود‪ ،‬چراکه هم‌اکنون راه‌‬ ‫نج��ات اقتصاد و تولید‪ ،‬صادرات اس��ت تا از این‬ ‫طریق هم ارز حاصل از صادرات به کشور بازگردد‬ ‫و هم اینکه اگر قرار است ارزی به کشور بازگردد‪،‬‬ ‫به نرخ عادالنه بازگردد‪.‬‬ ‫کش��ورهای همج��وار همچون عراق‪ ،‬س��وریه‬ ‫و افغانس��تان هم‌اکنون یک��ی از بازارهای هدف‬ ‫صادراتی صنایع معدنی قلمداد می‌شوند که باید‬ ‫روابط و تعامل با این کش��ورها را برای تس��هیل‬ ‫صادرات بیشتر کرد‪.‬‬ ‫درآمدهای نفتی سال جاری نسبت به سال‌های‬ ‫گذشته کمتر خواهد شد‪ .‬البته دولت درآمدهای‬ ‫مالیات��ی را مدنظ��ر قرار می‌ده��د‪ ،‬از این‌رو باید‬ ‫به س��متی پیش برویم که رمق اندکی که برای‬ ‫تولیدکنندگان باقی مانده است‪ ،‬از بین نرود‪.‬‬ ‫اگ��ر دولت اجازه بدهد ص��ادرات روند طبیعی‬ ‫خود را طی کند‪ ،‬صادرکننده قادر به تامین مواد‬ ‫اولیه خواهد بود‪.‬‬ ‫در هر صورت اگر صادرات س��یر طبیعی خود‬ ‫را ط��ی کند و ش��یوه‌نامه‌های مختلف از س��وی‬ ‫نهادهای مختلف صادر نشود‪ ،‬مشکل تامین مواد‬ ‫اولیه نیز برطرف می‌ش��ود‪ .‬البته اگر نظام بانکی‬ ‫و قوانین با تولیدکننده همدل و همس��و باشد و‬ ‫دالالن و واس��طه‌گران حذف شوند‪ ،‬روند تولید و‬ ‫صادرات هم تسهیل خواهد شد‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫قضیه فوالد کردستان‬ ‫تعیین‌‌تکلیف شود‬ ‫نماینده مردم بیجار در مجلس شورای اسالمی‬ ‫گفت‪ :‬برخی پروژه‌ه��ا در بیجار به علت طوالنی‌‬ ‫ش��دن زمان اجرا و گش��ایش آن به طنز تبدیل‬ ‫ش��ده که مصداق آن‪ ،‬پ��روژه فوالد کردس��تان‬ ‫ب��وده و مانن��د پ��روژه ج��اده بیجار ب��ه همدان‬ ‫طول کش��یده اس��ت‪ .‬به گزارش فارس‪ ،‬حمداهلل‬ ‫کریمی اظهار کرد‪ :‬بهتر اس��ت هرچه س��ریع‌تر‬ ‫قضیه فوالد کردس��تان تعیین‌تکلیف ش��ود تا از‬ ‫پیامد آن جلوگیری کرد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬مدیرکل‬ ‫محیط‌زیس��ت اس��تان هم باید درب��اره نظارت‬ ‫ب��ر واحدهای آالینده بیش��تر دق��ت کنند چون‬ ‫بعضی واحدهای آالینده پول‌س��ازند و متاسفانه‬ ‫ساخت‌وپاخت انجام می‌شود‪ .‬نماینده مردم بیجار‬ ‫در مجلس شورای اس�لامی اظهار کرد‪ :‬صبا نور‬ ‫و کیمیا مع��ادن‪ ،‬مالیات خود را در شهرس��تان‬ ‫دیگری پرداخ��ت می‌کنند و پرونده مالیاتی آنها‬ ‫در بیجار نیست و این مهم باید پیگیری شود‪.‬‬ ‫شرکت‌های بزرگ‬ ‫‪ ۲۶‬میلیون تن گندله‬ ‫تولید کردند‬ ‫ش��رکت بزرگ سنگ آهن در س��ال گذشته‪،‬‬ ‫بی��ش از ‪ ۲۶.۷‬میلیون تن گندل��ه تولید کردند‬ ‫که نس��بت به رقم مدت مش��ابه س��ال پیش از‬ ‫آن‪ ،‬بیش از ‪۴۹‬درص��د افزایش یافت‪ .‬به گزارش‬ ‫ایمیدرو‪ ۵ ،‬ش��رکت بزرگ گندله‌س��از از ابتدای‬ ‫فروردی��ن تا پایان اس��فند س��ال گذش��ته‪۲۶ ،‬‬ ‫میلی��ون و ‪ ۷۲۰‬ه��زار و ‪ ۱۰۳‬ت��ن گندله تولید‬ ‫کردند‪ .‬این رقم در مدت مشابه سال پیش از آن‪،‬‬ ‫‪ ۱۷‬میلی��ون و ‪۸۹۳‬هزار و ‪ ۶۷۰‬ت��ن بود‪ .‬از این‬ ‫میزان‪ ،‬ش��رکت‌های گل‌گهر ‪ ۱۱‬میلیون و ‪۷۰۶‬‬ ‫هزار و ‪ ۱۶۲‬تن‪ ،‬توس��عه معادن و صنایع معدنی‬ ‫خاورمیان��ه ‪ ۴‬میلیون و ‪ ۹۴۰‬ه��زار و ‪ ۲۱۶‬تن‪،‬‬ ‫اپال پارس��یان س��نگان ‪ ۳‬میلیون و ‪ ۶۵۰‬هزار و‬ ‫‪ ۶۴۶‬ت��ن‪ ،‬چادرملو ‪ ۳‬میلیون و ‪ ۵۵۷‬هزار و ‪۷۹‬‬ ‫ت��ن و صنایع معدنی فوالد س��نگان ‪ ۲‬میلیون و‬ ‫‪ ۸۶۶‬هزار تن تولید کردند‪ .‬ش��رکت‌های یادشده‬ ‫در اس��فند ‪ ،۹۷‬یک میلیون و ‪ ۸۵۶‬هزار و ‪۷۱۵‬‬ ‫ت��ن گندله تولید کردند که در مقایس��ه با مدت‬ ‫مش��ابه سال گذشته (یک میلیون و ‪ ۴۹۳‬هزار و‬ ‫‪ ۵۰۳‬تن) بیش از ‪۲۴‬درصد رشد نشان می‌دهد‪.‬‬
‫معدن بین‌الملل‬ ‫سه‌شنبه‬ ‫‪ 17‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫اول رمضان ‪ 1440‬‬ ‫‪ 7‬مه ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره‪159‬‬ ‫یادداشت‬ ‫مرگ تدریجی زغال‌سنگ‬ ‫بهرام فرزاد‬ ‫کارشناس زغال‌سنگ‬ ‫جهان با کمک زغال‌سنگ وارد عصر صنعتی‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬با این حال امروز مصرف بیش از‬ ‫ح��د کانی س��یاه به دلی��ل ارزان��ی و فراوانی‪،‬‬ ‫جهان را در آس��تانه یک فاجع��ه آب و هوایی‬ ‫و زیس��ت‌محیطی قرار داده است‪ .‬دانشمندان‬ ‫ب��ه ویژه از حدود ‪ ۳۰‬س��ال پی��ش که متوجه‬ ‫پدیده گرمایش تدریج��ی زمین و آثار مخرب‬ ‫آن ش��دند‪ ،‬مص��رف س��وخت‌های فس��یلی و‬ ‫زغال‌س��نگ را عامل اصلی و مه��م این پدیده‬ ‫زیانب��ار تش��خیص دادند‪ .‬در جلس��ه‌ای که در‬ ‫امریکا با حضور ‪ ۱۳‬تش��کل مختلف در س��ال‬ ‫گذش��ته میالدی تشکیل شد‪ ،‬اعالم کردند که‬ ‫پیامدهای برآم��ده از گرمایش تدریجی زمین‬ ‫در آینده می‌تواند تا حدود ‪ ۱۰‬درصد بر اقتصاد‬ ‫امری��کا تاثیر بگذارد و آن را کوچک‌تر کند‪ ،‬هر‬ ‫چن��د تاکن��ون اقدامی جدی و اساس��ی برای‬ ‫کنترل و جلوگیری از این پدیده نشده است‪.‬‬ ‫در گزارش س��ال گذش��ته پانل دانشمندان‬ ‫محیط‌زیس��ت سازمان ملل تاکید شد که برای‬ ‫نجات زمین از آث��ار گرمایش تدریجی‪ ،‬نیاز به‬ ‫تغیی��ر و دگرگونی بنیادی ب��ا همکاری عملی‬ ‫همه کشورهای جهان اس��ت که به یقین باید‬ ‫در چند س��ال محدود انجام ش��ود‪ .‬نخس��تین‬ ‫اقدام عمل��ی برای این کار‪ ،‬حذف یا کم کردن‬ ‫مص��رف زغال‌س��نگ در چرخه‌های س��وخت‬ ‫و صنعت اس��ت؛ اتفاق��ی که هرچه س��ریع‌تر‬ ‫باید عملی ش��ود‪ .‬اگرچه ش��ماری از کشورها‬ ‫در حد امکانات‌ش��ان اقدامات��ی در این زمینه‬ ‫انجام داده‌اند ام��ا در مجموع تاثیر چندانی در‬ ‫پی نداش��ته اس��ت‪ ،‬به طوری که سال گذشته‬ ‫پس از ‪ ۲‬س��ال کاهش‪ ،‬انتش��ار گازهای مضر‬ ‫افزایش یافت و به ‪ ۲۷‬میلیارد تن رس��ید‪ .‬این‬ ‫اطالعات‪ ،‬بیانگر این است که هر چند شماری‬ ‫از کشورها مصرف زغال‌س��نگ را کاهش داده‬ ‫یا مح��دود کرده‌اند اما ش��ماری دیگر به ویژه‬ ‫در آس��یا ب��ا افزایش مصرف‪ ،‬تاثی��ر کاهش در‬ ‫س��ایرین را خنثی کرده‌اند‪ .‬در این شرایط‪ ،‬این‬ ‫پرس��ش پیش می‌آید که چرا حذف یا کاهش‬ ‫زغال‌سنگ از چرخه مصرف تا این حد مشکل‬ ‫است‪.‬‬ ‫رش��د مصرف ب��رق در جه��ان به وی��ژه در‬ ‫کش��ورهای آس��یایی و در حال توس��عه باالتر‬ ‫از تولید برق به‌وس��یله انرژی‌های تجدیدپذیر‬ ‫اس��ت‪ .‬بنابرای��ن کمب��ود باید از مناب��ع دیگر‬ ‫تامی��ن ش��ود؛ منابعی که در دس��ترس‌ترین و‬ ‫کم‌هزینه‌ترین آنها زغال‌سنگ است‪ ،‬همچنین‬ ‫با حذف تدریجی نیروگاه‌های هسته‌ای‪ ،‬تولید‬ ‫برق از راه‌های دیگر باید جبران ش��ود که این‬ ‫جایگزین��ی هم مصرف زغال‌س��نگ را افزایش‬ ‫داده است‪.‬‬ ‫بنا بر این حذف زغال‌سنگ از چرخه تولید و‬ ‫مصرف آسان نیست و به دالیلی که اشاره شد‪،‬‬ ‫جای��گاه خود را تاکن��ون در تولید برق و فوالد‬ ‫حفظ کرده است‪.‬‬ ‫در همین حال نظر بسیاری از دست‌اندرکاران‬ ‫مرتبط با زغال‌س��نگ این است که کانی سیاه‬ ‫با وجود میلیاردها تن ذخیره در دسترس‪ ،‬یک‬ ‫حکمران بی‌رقی��ب در تولید برق و فوالد بوده‬ ‫و پش��توانه پر قدرتی از ش��رکت‌های بزرگ و‬ ‫بس��یاری از دولت‌ها را در کنار خود دارد‪ .‬اینها‬ ‫عقیده دارند تا زمانی که دیر نش��ده است باید‬ ‫بازارها را توس��عه داد‪ .‬بانک‌ها نیز به دلیل ارائه‬ ‫وام‌ه��ای کالن ب��ه این صنعت‪ ،‬اس��تفاده‌های‬ ‫کالن دارند و تمایلی ب��ه کاهش تولید ندارند‪.‬‬ ‫کشورهای قاره آس��یا با مصرف سه‌چهارم کل‬ ‫زغال‌س��نگ جهان و در اختیار داشتن نیمی از‬ ‫جمعیت جه��ان‪ ،‬از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان‬ ‫گازهای گلخانه‌ای هس��تند و به نظر نمی‌رسد‬ ‫در کوتاه‌مدت بتوانند تولید گازهای گلخانه‌ای‬ ‫را کاهش دهند‪.‬‬ ‫ی��ادآوری می‌ش��ود ک��ه چی��ن ب��ه عنوان‬ ‫مصرف‌کنن��ده نیمی از زغال‌س��نگ جهان‪ ،‬در‬ ‫ساخت نیروگاه‌های بادی و خورشیدی پیشرو‬ ‫اس��ت و قص��د دارد در درازمدت اس��تفاده از‬ ‫نیروگاه‌های زغال‌سنگی را کاهش دهد‪.‬‬ ‫قیم��ت ط�لا در معامالت روز دوش��نبه ب��ازار جهانی در پی‬ ‫تهدی��د ترامپ ب��رای افزایش تعرفه‌ه��ا روی کاالهای چینی و‬ ‫تشدید تنش‌های تجاری میان امریکا و چین که ریسک‌گریزی‬ ‫س��رمایه‌گذاران را افزای��ش داد‪ ،‬صعود کرد‪ .‬به گزارش ایس��نا‪،‬‬ ‫ه��ر اونس طال ب��رای تحویل فوری در معامالت روز جاری بازار‬ ‫س��نگاپور ‪ ۰.۳‬درصد افزایش یافت و به ‪ ۱۲۸۲.۳۸‬دالر رسید‪.‬‬ ‫در بازار معامالت آتی امریکا‪ ،‬هر اونس طال با ‪ ۰.۲‬درصد افزایش‬ ‫به ‪ ۱۲۸۳.۹۰‬دالر رسید‪ .‬به گفته دانیل هاینس‪ ،‬تحلیلگر گروه‬ ‫ای‌ان‌زد‪ ،‬در معام�لات صبح دوش��نبه ش��اهد ریس��ک‌گریزی‬ ‫س��رمایه‌گذاران در پ��ی اظهارات ترامپ درب��اره توافق تجاری‬ ‫قیمت طالی جهانی افزایش یافت‬ ‫امریکا و چین بوده‌ایم‪ .‬این مس��ئله باعث تش��ویق خرید بیشتر‬ ‫ط�لا ب��ه عنوان دارایی مطمئن ش��ده و بازار ط�لا را به تحرک‬ ‫بیشتر انداخته است‪ .‬دونالد ترامپ‪ ،‬رئیس‌جمهوری امریکا‪ ،‬روز‬ ‫یکش��نبه فش��ار بر چین برای رس��یدن به یک توافق تجاری را‬ ‫به ش��دت افزایش داد و اعالم کرد تعرفه‌های واردات کاالهای‬ ‫چین به ارزش ‪ ۲۰۰‬میلیارد دالر را هفته جاری افزایش خواهد‬ ‫داد و صده��ا میلی��ارد دالر دیگ��ر کاالهای چین��ی را به زودی‬ ‫ه��دف می‌گیرد‪ .‬در واکنش به تهدی��د جدید ترامپ‪ ،‬بازارهای‬ ‫س��هام س��قوط کرده و قیمت‌های نفت با مبهم شدن وضعیت‬ ‫مذاکره‌ه��ا ری��زش پیدا کردن��د‪ .‬روزنامه وال‌اس��تریت ژورنال‬ ‫گ��زارش کرد در پی اظهارات اخیر ترامپ که مقامات چینی را‬ ‫غافلگیر کرد‪ ،‬چین س��رگرم بررسی لغو مذاکرات تجاری هفته‬ ‫جاری در واشنگتن است‪ .‬هفته گذشته‪ ،‬نرخ طال در پی بدبینی‬ ‫س��رمایه‌گذاران که با اظهارات جروم پاول‪ ،‬رئیس بانک مرکزی‬ ‫امری��کا روی داد و امید آنها ب��رای کاهش نرخ‌های بهره امریکا‬ ‫در س��ال میالدی جاری را نقش بر آب کرد‪ ،‬به پایین‌ترین حد‬ ‫در ‪ ۴‬ماه گذش��ته س��قوط کرده بود‪ .‬ذخایر «اس‌پی‌دی‌آر گلد‬ ‫تراس��ت» که بزرگ‌ترین صندوق سرمایه‌گذاری تحت پشتوانه‬ ‫طال در جهان است‪ ،‬روز جمعه ‪ ۰.۶۳‬درصد کاهش پیدا کرد و به‬ ‫‪ ۷۴۰.۸۲‬تن رسید که پایین‌ترین میزان از ‪ ۱۱‬اکتبر (‪ ۱۹‬مهر)‬ ‫یا ِی‪،‬‬ ‫یاِن‌د ‌‬ ‫بود‪ .‬جفری هالی‪ ،‬تحلیلگر ارش��د بازار در شرکت اُا ِ ‌‬ ‫در یادداش��تی نوشت‪ :‬طال که روز جمعه از ضعیف شدن ارزش‬ ‫دالر سود برده بود‪ ،‬در معامالت هفته جاری که سرمایه‌گذاران‬ ‫در پی اظهارات اخیر ترامپ‪ ،‬بازارهای س��هام را رها کرده و به‬ ‫جانب اوراق قرضه و فلزات ارزش��مند روی آورده‌اند‪ ،‬به ش��دت‬ ‫سود خواهد برد‪ .‬بر اساس گزارش رویترز‪ ،‬تقاضای فیزیکی برای‬ ‫طال هفته گذشته که قیمت‌ها در آستانه فستیوال خرید طال در‬ ‫کش��ورهای مصرف‌کننده بزرگ این فلز اصالح ش��ده بود‪ ،‬زیاد‬ ‫بود‪ .‬در بازار س��ایر فلزات ارزشمند‪ ،‬هر اونس نقره برای تحویل‬ ‫فوری ‪ ۰.۴‬درصد کاهش یافت و به ‪ ۱۴.۸۶‬دالر رسید‪.‬‬ ‫ایجاد یک واحد فرآوری آنتیموان در عمان‬ ‫تحولی در بازار باثبات شبه‌فلز براق در راه است‬ ‫ثمن رحیمی‌راد‪:‬‬ ‫آنتیموان‪ ،‬شبه‌فلزی نه چندان شناخته شده‬ ‫اس��ت و در باتری‌های اسید س��رب و ابزار ضد‬ ‫احتراق و مهارکننده آتش اس��تفاده می‌ش��ود‪.‬‬ ‫آنتیم��وان را در همه جه��ان می‌توان پیدا کرد‬ ‫اما درحال‌حاضر بیش��ترین ذخایر آن در چین‬ ‫پیدا می‌شود‪.‬‬ ‫در همی��ن حال هزینه تولی��د آنتیموان در‬ ‫چین کم است و چنین مزایایی باعث شده که‬ ‫این کشور به بزرگ‌ترین عرضه‌کننده در جهان‬ ‫تبدیل ش��ود؛ روشی که ایجاد یک واحد جدید‬ ‫فرآوری در عمان‪ ،‬آن را تغییر می‌دهد‪.‬‬ ‫به گزارش روزگار معدن به نقل از ماینینگ‪-‬‬ ‫تکنولوژی‪ ،‬بیش��تر مردم حتی نام آنتیموان را‬ ‫هم نشنیده‌اند‪.‬‬ ‫این ش��به‌فلز نق��ره‌ای درخش��ان و براق‪۲ ،‬‬ ‫کاربرد مه��م دارد؛ یکی مه��ار آتش و دیگری‬ ‫اس��تفاده در باتری‌های اس��ید س��رب‪ .‬اصول‬ ‫و قوانی��ن مرب��وط به حفظ بق��ا در برابر آتش‪،‬‬ ‫کارب��رد اولیه این ش��به‌فلز را مه��م و آن را به‬ ‫کامودیت��ی تبدیل می‌کند که در بس��یاری از‬ ‫کشورها‪ ،‬مهم و استراتژیک به شمار می‌آید‪.‬‬ ‫ع�لاوه بر اینها‪ ،‬آنتیموان در فهرس��ت مواد‬ ‫معدنی ق��رار دارد که اتحادیه اروپا و امریکا در‬ ‫سال‌های اخیر آن را به عنوان مواد خام حیاتی‬ ‫(‪ )critical raw materials‬طبقه‌بن��دی‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫درحال‌حاض��ر فق��ط چین آنتیم��وان تولید‬ ‫می‌کند‪ .‬با این حال رسانه‌ها از ایجاد یک واحد‬ ‫فرآوری جدید در عمان خبر داده‌اند‪ .‬این واحد‬ ‫جدید حاال یک منبع عرضه آنتیموان در جهان‬ ‫اس��ت‪ .‬برپایی واحد عمان به ویژه در ش��رایط‬ ‫جن��گ تجاری اهمی��ت پیدا می‌کن��د‪ .‬جنگی‬ ‫که در پی آن‪ ،‬آتش ج��دال امریکا و ملت‌های‬ ‫آسیایی به ویژه چین هر لحظه افروخته‌تر شده‬ ‫و در نتیجه امری��کا از ایجاد منبع جدید تولید‬ ‫آنتیموان به غیر از چین استقبال می‌کند‪.‬‬ ‫اکنون چی��ن ‪۹۰‬درصد آنتیم��وان جهان را‬ ‫تامین می‌کند اما از تسلط او بر بازار جهانی در‬ ‫چند سال گذشته کم شده است‪ .‬این کاهش از‬ ‫آنجا برمی‌آید که معادن قدیمی چین به پایان‬ ‫عمر خ��ود نزدیک می‌ش��وند و همچنین عزم‬ ‫شمش آنتیموان‬ ‫برپایی واحد عمان به ویژه در شرایط جنگ تجاری اهمیت پیدا‬ ‫می‌کند؛ جنگی که در پی آن‪ ،‬آتش جدال امریکا و ملت‌های‬ ‫آسیایی به ویژه چین هر لحظه افروخته‌تر شده و در نتیجه‬ ‫امریکا از ایجاد منبع جدید تولید آنتیموان غیر از چین استقبال‬ ‫می‌کند‬ ‫چین در کاهش آلودگی جدی‌تر شده است‪ ،‬به‬ ‫همین دلیل این کشور بسیاری از کارخانه‌های‬ ‫فرآوری خود را تعطیل کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹بازار باثبات برای یک شبه‌فلز‬ ‫این در حالی اس��ت که آنتیموان در مجموع‬ ‫ب��ازار باثبات��ی دارد و تاکن��ون تنش‌ه��ای‬ ‫چشمگیری را تجربه نکرده است‪.‬‬ ‫نیل��ز ب َ ِکبِ��رگ‪ ،‬تحلیلگ��ر ارش��د فل��زات و‬ ‫فن��اوری مواد در ش��رکت انگلیس��ی خدمات‬ ‫اطالعاتی «روس��کیل» درباره ب��ازار آنتیموان‬ ‫توضی��ح می‌ده��د‪ :‬در س��ال ‪ ۲۰۱۱‬می�لادی‬ ‫(‪۱۳۹۰‬خورش��یدی) بهای ش��به‌فلز همچنان‬ ‫خنثی بود و با کاهش سراسری مصرف‪ ،‬اندکی‬ ‫پایین آمد‪.‬‬ ‫در س��ال ‪ ۲۰۱۶‬میالدی‪ ،‬به��ای آنتیموان تا‬ ‫‪۸‬ه��زار دالر در هر تن ب��اال رفت و تا کنون در‬ ‫همین رقم باقی مانده است‪.‬‬ ‫ب َ ِکبِ��رگ ادامه می‌دهد‪ :‬ه��ر جا عاملی وجود‬ ‫داشته باشد که افزایش امنیت در برابر آتش را‬ ‫اقتضا کند‪ ،‬ظرفیتی برای افزایش تقاضای شبه‬ ‫فلز نیز ایجاد می‌شود‪.‬‬ ‫البته در مواردی‪ ،‬قلع‪ ،‬در باتری‌های اسید‪-‬‬ ‫سرب جدید جای آنتیموان را می‌گیرد‪ .‬قوانین‬ ‫ضد احتراق نیز به نوبه خود مصرف ش��به‌فلز را‬ ‫کاهش می‌دهند ام��ا در نهایت این کامودیتی‬ ‫در مقابله با آت��ش‪ ،‬بهترین عملکرد را در بازار‬ ‫کامودیتی‌ه��ا دارد و همچنان از نظر اقتصادی‬ ‫مقرون‌به‌صرفه‌ترین به شمار می‌آید‪.‬‬ ‫کانی‌های آنتیموان پس از استخراج‪ ،‬فرآوری‬ ‫و تبدیل به ش��مش می‌ش��وند‪ .‬این شمش در‬ ‫س��اخت تری‌اکسیدآنتیموان و ابزار ضداحتراق‬ ‫به کار می‌رود‪ .‬اکن��ون آنتیموان فقط در چین‬ ‫فرآوری می‌ش��ود اما ش��رکت ف��رآوری فلزات‬ ‫گرانبها و استراتژیک (اس‌پی‌ام‌پی) که مسئول‬ ‫پروژه عمان اس��ت‪ ،‬می‌گوید که این ش��رکت‬ ‫ظرفیت تولید ‪۲۰‬هزار تن آنتیموان و طال را در‬ ‫س��ال دارد‪ .‬این رقم برابر با ‪ ۱۲‬درصد متوسط‬ ‫تولید ساالنه آنتیموان جهان در ‪ ۵‬سال گذشته‬ ‫اس��ت‪ .‬در ای��ن پروژه ک��ه نخس��تین کارخانه‬ ‫ف��رآوری آنتیموان خارج از چین در ‪ ۳۰‬س��ال‬ ‫گذشته به شمار می‌آید‪ ۳ ،‬شرکت سهم دارند‪.‬‬ ‫یک��ی از آنها «ترای‌اس��تار» از س��هامداران‬ ‫اس‌پی‌ام‌پ��ی و مالک ‪۴۰‬درصد س��هام اس��ت‪.‬‬ ‫‪۲۰‬درصد دیگر در اختیار «دی‌ان‌آراینداستریز»‪،‬‬ ‫بخش��ی از گ��روه داتکو در دوب��ی و ‪۴۰‬درصد‬ ‫باقی‌مان��ده‪ ،‬متعل��ق ب��ه «عمان این ِوس��تمِنت‬ ‫فان��د» ی��ا صن��دوق دارای��ی پادش��اه عم��ان‬ ‫است‪.‬‬ ‫ب��ا این وج��ود‪ ،‬ب َ ِکبِرگ ک��ه پیش‌تر معرفی‬ ‫ش��د‪ ،‬بر این باور اس��ت که این پروژه مشکلی‬ ‫برای آنتیموانی که چین عرضه می‌کند‪ ،‬ایجاد‬ ‫نمی‌کند‪.‬‬ ‫او این پروژه را دارای نقاط ضعف قابل توجه‬ ‫می‌دان��د‪ ،‬از جمله اینک��ه تا کنون نتوانس��ته‬ ‫منبع��ی دائمی و مطمئ��ن ب��رای تامین مواد‬ ‫اولی��ه موردنیاز خود به وی��ژه در طوالنی‌مدت‬ ‫پیدا کند‪.‬‬ ‫هر چن��د چین تولیدکننده ارش��د آنتیموان‬ ‫در جهان اس��ت اما بنا بر داده‌های منتشرشده‬ ‫در ویکی‌پدی��ای انگلیس��ی‪ ،‬ح��دود ‪۱۴۰‬‬ ‫پ��روژه آنتیم��وان وج��ود دارد و کش��ورهای‬ ‫روس��یه‪ ،‬اس��ترالیا و تاجیکس��تان‪ ،‬اصلی‌ترین‬ ‫اس��تخراج‌کنندگان این ش��به‌فلز هس��تند که‬ ‫کان��ی آن را به طور مس��تقیم ب��ه چین صادر‬ ‫ساُلیم‌پیادا‪ ،‬نام یکی از معادن‬ ‫می‌کنن��د‪ .‬پولیو ‌‬ ‫روس��یه اس��ت که آنتیموان یکی از محصوالت‬ ‫فرعی آن به شمار می‌آید و ساالنه ‪۲۰‬هزار تن‬ ‫کانی از آن به چین صادر می‌شود‪.‬‬ ‫در واکنش به اعمال تعرفه بر ‪ ۲۰۰‬میلیارد دالر کاالی چینی‬ ‫ب��ه دنبال اع�لام ترامپ مبنی بر اعم��ال تعرفه بر کاالهای‬ ‫چینی به ارزش ‪ ۲۰۰‬میلیارد دالر‪ ،‬برخی منابع خبری چین‪،‬‬ ‫روز دوشنبه از لغو یازدهمین دور مذاکره‌های میان دو کشور‬ ‫که قرار بود این هفته در امریکا برگزار شود‪ ،‬خبر دادند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایرنا‪ ،‬دونالد ترام��پ‪ ،‬رئیس‌جمهوری امریکا در‬ ‫گرماگ��رم مذاکره تجاری که دهمین دور آن‪ ،‬پنجش��نبه در‬ ‫پکن برگزار شد‪ ،‬روز گذشته در پیامی توئیتری اعالم کرد‪ :‬از‬ ‫جمعه این هفته تعرفه بر ‪ ۲۰۰‬میلیارد دالر از کاالهای چینی‬ ‫‪ ۲۵‬درصد افزایش خواهد یافت‪.‬‬ ‫ب��ه دنبال این اقدام ترامپ که کارشناس��ان‪ ،‬آن را نش��انه‌‬ ‫شکس��ت مذاکره‌های تج��اری دو کش��ور می‌دانند‪ ،‬چین نیز‬ ‫اعالم کرده که هیات مذاکره‌کننده خود را به واشنگتن اعزام‬ ‫نخواهد کرد‪.‬‬ ‫دهمین دور مذاکره تجاری چین و امریکا‪ ،‬پنجشنبه گذشته‬ ‫با حضور نمایندگان ‪ ۲‬کشور در پکن برگزار شد‪ .‬در این دور از‬ ‫مذاکره‌ها‪ ،‬لیو هه‪ ،‬عضو دفتر سیاس��ی کارگروه مرکزی حزب‬ ‫پکن مذاکره‌های تجاری با امریکا را لغو کرد‬ ‫کمونیس��ت‪ ،‬معاون نخست وزیر و مسئول چینی مذاکره‌های‬ ‫دوجانبه‪ ،‬با استیون منوچین‪ ،‬وزیر خزانه‌داری ایاالت متحده‬ ‫و رابرت الیتیزر‪ ،‬نماینده تجاری امریکا دیدار و گفت‌وگو کرد‪.‬‬ ‫دو طرف بر اساس برنامه‪ ،‬قرار بود این هفته نیز یازدهمین‬ ‫دور مذاکره‌ها را در واشنگتن برگزار کنند‪.‬‬ ‫استیون منوچین‪ ،‬وزیر خزانه‌داری ایاالت متحده پس از این‬ ‫مذاکره‌ها‪ ،‬در حس��اب توئیتری خود نوش��ت که او و الیتیزر‪،‬‬ ‫دیدار س��ازنده‌ای با لیو هه داشته‌اند اما به جزئیات این دیدار‬ ‫اشاره نکرد‪.‬‬ ‫ترامپ معتقد اس��ت؛ چین با س��رقت حق مالکیت معنوی‬ ‫و تبعی��ض تجاری‪ ،‬ش��رکت‌های خارج��ی و امریکایی را زیر‬ ‫فش��ار می‌گذارد و کاالهای ارزان‌قیمت را با پرداخت یارانه به‬ ‫کشورهای دیگر صادر می‌کند‪.‬‬ ‫او در مرحله نخس��ت‪ ،‬برای کاس��تن از مازاد تجاری ‪۳۷۵‬‬ ‫میلی��ارد دالری چی��ن‪ ،‬بر ‪ ۲۵۰‬میلی��ارد دالر کاالی چینی‪،‬‬ ‫تعرف��ه ‪ ۱۰‬تا ‪ ۲۵‬درص��د وضع کرد اما اعالم ک��رد در آینده‬ ‫ممکن اس��ت در صورت تش��دید رویارویی تج��اری‪ ،‬بر ‪۲۷۵‬‬ ‫میلیارد دالر دیگر از این کاالها تعرفه وضع کند‪ .‬چین نیز در‬ ‫واکنش به ای��ن اقدام ‪ ۱۱۰‬میلیارد دالر از کاالهای امریکایی‬ ‫را زی��ر تعرفه ‪ ۵‬ت��ا ‪ ۱۰‬درصدی و در پاره‌ای موارد بین ‪ ۲۵‬تا‬ ‫‪ ۴۰‬درصد قرار داد‪.‬‬ ‫در نهایت در پایان س��ال گذش��ته میالدی در اواسط دی‪،‬‬ ‫س��ران دو کش��ور برای ‪ ۹۰‬روز آتش‌بس اعالم کردند؛ ترامپ‬ ‫تهدی��د کرده ب��ود اگر طرفین در این مدت ب��ه توافق دائمی‬ ‫نرسند‪ ،‬سایر کاالهای چینی نیز مزه تعرفه را خواهند چشید‬ ‫و تعرفه بر کاالهای پیشین نیز افزایش خواهد یافت‪.‬‬ ‫طرفی��ن در این مدت‪ ،‬چندین دور از گفت‌وگوهای تجاری‬ ‫و اقتص��ادی را برگزار کرده‌اند اما هنوز به نتیجه نرس��یده‌اند؛‬ ‫اگرچ��ه دو طرف امیدوار بودند به‌زودی به توافق برس��ند اما‬ ‫به نظر می‌رس��د اعالم افزای��ش تعرفه‌ها همه چیز را بار دیگر‬ ‫خراب کرده است‪.‬‬ ‫حجم تجارت دو کشور که در سال ‪ ۱۹۷۹‬میالدی (‪۱۳۵۸‬‬ ‫کالهبرداری فلزی ‪ ۱۹‬ساله‪ ۷۰۰ ،‬میلیون دالر به ناسا ضرر زد‬ ‫پس از سال‌ها مشخص شده است که شرکت ساپاپروفایلز در ایالت اورگن‬ ‫در غرب امریکا با فروش آلومینیوم‌های با آلیاژ نامناس��ب باعث وارد ش��دن‬ ‫ضرر ‪ ۷۰۰‬میلیون دالری به ناسا شده است‪.‬‬ ‫به گزارش خبرآنالین‪ ،‬در سال ‪ ۲۰۰۹‬میالدی (‪ ۱۳۸۸‬خورشیدی) سپس‬ ‫در س��ال ‪ ۲۰۱۱‬میالدی(‪ ۱۳۹۰‬خورشیدی) موش��ک‌های ‪ ۲۹‬متری برای‬ ‫نظارت بر کربن موجود در جو زمین به هوا پرتاب ش��د اما پرتاب به‌س��وی‬ ‫ناکجاآب��اد ب��ود و در اقیانوس آرام نزدیک قطب جنوب س��قوط کردند و ‪۲‬‬ ‫راکت و یک ماهواره به ارزش ‪ ۷۰۰‬میلیون دالر از دست رفت‪.‬‬ ‫حاال مدیران ناس��ا پس از گذشت سال‌ها گزارشی منتشر کرده‌اند که در‬ ‫آن از نبود تناسب قطعات و جعل آلیاژهای فلزی در ساخت موشک به‌وسیله‬ ‫ساپاپروفایلز خبر داده است‪.‬‬ ‫نکته مهم‌تر‪ ،‬ادامه جعل و کالهبرداری شرکت یادشده به مدت ‪ ۱۹‬سال‬ ‫به‌عنوان طرف قرارداد با ناسا بوده که باعث برهم خوردن برنامه‌های فضایی‬ ‫ناسا در این بخش شده است‪.‬‬ ‫بررس��ی‌ها نشان می‌دهد بیشتر نمونه‌های آزمایشگاهی به نتیجه مطلوب‬ ‫نرس��یده بودند اما آزمایشگاه‪ ،‬پروفیل‌های تهیه‌شده را به مشتریان ازجمله‬ ‫ناس��ا تحویل داد‪ .‬پس از برگزاری دادگاه در ‪ ۲۳‬آوریل (‪ ۳‬اردیبهشت) این‬ ‫شرکت حاضر به پرداخت فقط ‪ ۴۶‬میلیون دالر به ناسا شد‪ .‬در سال ‪۲۰۱۷‬‬ ‫میالدی(‪۱۳۹۶‬خورشیدی) نیز دنیس بالیوس‪ ،‬مدیر البراتوار ساپاپروفایلز به‬ ‫‪ ۳‬سال زندان و جریمه ‪ ۱۷۰‬هزار دالری محکوم شد‪.‬‬ ‫خورش��یدی) ‪ ۵‬میلی��ارد دالر بود‪ ،‬در س��ال ‪ ۲۰۱۷‬میالدی‬ ‫(‪ ۱۳۹۶‬خورش��یدی) به ‪ ۵۸۰‬میلیارد دالر رس��یده که برابر‬ ‫ب��ا روزانه حدود ‪ ۱.۵‬میلیارد دالر اس��ت‪ .‬روزانه ‪ ۱۴‬هزار نفر‬ ‫برای کار‪ ،‬تحصیل و تفریح میان دو کش��ور به‌وسیله هواپیما‬ ‫تردد می‌کنند‪ .‬در ‪ ۴۰‬سال گذشته که روابط رسمی دو کشور‬ ‫برقرار شده‪ ،‬سرمایه‌گذاری دوجانبه نیز از حدود صفر به بیش‬ ‫از ‪ ۲۳۰‬میلیارد دالر افزایش یافته است‪.‬‬ ‫کاهش بهای سنگ آهن در بازارهای چین‬ ‫بررسی بازار س��نگ آهن در نخستین روز معامالت‬ ‫در چین نش��ان می‌دهد که بهای این ماده معدنی در‬ ‫بازارهای این کشور روز دوشنبه با کاهش روبه‌رو شد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایرنا ب��ه نق��ل از ش��ین ه��وا‪ ،‬بهای‬ ‫س��نگ آه��ن روز دوش��نبه ب��ا ‪ ۸‬یوان (مع��ادل یک‬ ‫دالر و ‪ ۲۶‬س��نت) کاه��ش به ‪ ۶۲۶‬ی��وان در هر تن‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫می��زان تقاض��ای جهان��ی فوالد ت��ا میزان بس��یار‬ ‫زی��ادی متاث��ر از وضعی��ت ب��ازار چی��ن ب��ه عنوان‬ ‫بزرگ‌تری��ن واردکنن��ده س��نگ آه��ن در جه��ان‬ ‫است‪.‬‬ ‫بررسی‌ها گویای آن است که هر گونه تغییر در روند‬ ‫تقاضای س��نگ آهن‪ ،‬به عنوان شاخصی موثر بر بهای‬ ‫جهانی این فلز تاثیرگذار است‪.‬‬ ‫پی��ش از این‪ ،‬بهای جهانی س��نگ آهن به س��بب‬ ‫افزایش تقاضا در چین و محدودیت عرضه در استرالیا‬ ‫(بزرگ‌تری��ن تولیدکنن��ده س��نگ آه��ن در جهان)‬ ‫ب��ا افزایش روبه‌رو ش��ده ب��ود‪ .‬تحلیلگ��ران اقتصادی‬ ‫معتقدن��د‪ :‬افزایش تقاضای جهانی برای خرید س��نگ‬ ‫آهن بر نرخ این کاال تاثیر خواهد گذاشت‪.‬‬
‫محصوالت خراسان جنوبی خام‌فروشی نشود‬ ‫معاون اس��تاندار خراس��ان جنوبی با تاکید بر اینکه باید‬ ‫از خام‌فروش��ی محصوالت اس��تان جلوگیری ش��ود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫موض��وع فرآوری محصوالت خراس��ان جنوبی ب��ه ویژه در‬ ‫زمینه سنگ‌های معدنی بسیار حائز اهمیت است‪.‬‬ ‫به گ��زارش مهر‪ ،‬مش��یرالحق عابدی در ش��ورای اداری‬ ‫خراسان جنوبی اظهار کرد‪ :‬یکی از راه‌های توسعه اقتصادی‬ ‫در خراس��ان جنوبی‪ ،‬افزایش بهره‌وری محصوالت خراسان‬ ‫جنوبی با فرآوری آن به جای خام‌فروشی است‪.‬‬ ‫مع��اون هماهنگ��ی ام��ور اقتصادی اس��تاندار خراس��ان‬ ‫جنوبی با بی��ان اینکه در پروژه‌های خراس��ان جنوبی باید‬ ‫سازمان‌های س��رمایه‌گذار چون بنیاد مستضعفان و شرکت‬ ‫ایدرو را دخیل کنیم‪ ،‬بیان کرد‪ :‬موضوع فرآوری محصوالت‬ ‫خراس��ان جنوبی به ویژه در زمینه سنگ‌های معدنی بسیار‬ ‫حائز اهمیت است‪.‬‬ ‫عابدی یادآور ش��د‪ :‬در حوزه اش��تغال نی��ز باید بیش از‬ ‫گذشته به تثبیت و حفظ اش��تغال موجود بیندیشیم و در‬ ‫این زمینه چاره‌جویی کنیم‪.‬‬ ‫س��یدکمال میرجعفریان‪ ،‬معاون هماهنگی امور عمرانی‬ ‫اس��تاندار خراسان جنوبی نیز در این جلسه بیان کرد‪ :‬یکی‬ ‫از نکته‌های بسیار مهم در توسعه استان‪ ،‬پیگیری مسائل و‬ ‫مشکالت تا رسیدن به نتیجه مطلوب است‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬از دیگر مس��ائل بس��یار مهم‪ ،‬اس��تفاده از‬ ‫ظرفیت‌ه��ای قانونی ب��رای تامین منابع پروژه‌ها به‌وس��یله‬ ‫وزارتخانه‌هاست که این مسئله را استاندار خراسان جنوبی‬ ‫نیز تاکید کرد‪.‬‬ ‫معاون هماهنگی امور عمرانی اس��تاندار خراسان جنوبی‬ ‫یادآور ش��د‪ :‬پیگی��ری وضعیت زیرس��اخت‌های حمل‌ونقل‬ ‫خراس��ان جنوب��ی و مس��ائل مرتب��ط با حاش��یه ش��هر و‬ ‫سکونتگاه‌های غیرمجاز نیز از دیگر اولویت‌هاست‪.‬‬ ‫س��یدمحمد حس��ینی‪ ،‬معاون توس��عه مدیریت و منابع‬ ‫انسانی استاندار خراسان جنوبی نیز در این جلسه بیان کرد‪:‬‬ ‫بخش خصوصی در اقتصاد خراس��ان جنوبی بیش��تر سهیم‬ ‫شود‪.‬‬ ‫وی یادآور ش��د‪ :‬توسعه دفاتر پیش��خوان‪ ،‬تکریم نیروی‬ ‫انس��انی و توجه به صرفه‌جویی از موضوع‌های بس��یار مهم‬ ‫است‪.‬‬ ‫کلنگی که بر زمین زده شد و ثمری نداد‬ ‫‹ ‹تکلیف مجوز زیست‌محیطی معدن‬ ‫مع��اون هماهنگ��ی ام��ور اقتصادی اس��تاندار‬ ‫کردس��تان در این زمینه گفت‪ :‬معدن قلقله سقز‬ ‫یکی از ظرفیت‌های معدنی طالی کش��ور اس��ت‬ ‫که مطالعات آن از س��ال‌های گذشته انجام شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫حس��ین فیروزی با اش��اره به اینکه این معدن‬ ‫به س��ازمان تامین اجتماعی کش��ور واگذار شده‬ ‫اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬باطله‌برداری از معدن شروع شده‬ ‫و تم��ام مدارک و مس��تندات‪ ،‬تحویل س��ازمان‬ ‫محیط‌زیست شده است‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ ۱۴ :‬اردیبهشت امسال‪ ،‬کار‌گروه‬ ‫مربوط در س��ازمان محیط‌زیست کشور تشکیل‬ ‫می‌شود و مطالعات زیست‌محیطی این معدن بار‬ ‫دیگر مورد بررسی قرار می‌گیرد‪.‬‬ ‫مع��اون هماهنگ��ی ام��ور اقتصادی اس��تاندار‬ ‫کردس��تان افزود‪ :‬وقتی مطالعات زیست‌محیطی‬ ‫تایید ش��ود‪ ،‬تم��ام دغدغه‌های زیس��ت‌محیطی‬ ‫مربوط به معدن قلقله برطرف خواهد شد‪.‬‬ ‫فی��روزی ب��ا بیان اینک��ه این معدن مش��کل‬ ‫س��رمایه‌گذاری ن��دارد‪ ،‬گف��ت‪ :‬ه��ر معدنی که‬ ‫‹ ‹نیاز به همکاری سازمان محیط زیست‬ ‫معاون امور معادن و اکتشافات معدنی سازمان‬ ‫صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت کردس��تان نیز در این‬ ‫زمینه اظهار کرد‪ :‬اکتشاف معدن قلقله سقز‪ ،‬سال‬ ‫‪ ۷۳‬شروع و سال ‪ ۸۷‬تکمیل شد و در نهایت ‪۷.۳‬‬ ‫تن طالی خالص ذخیره آن محرز گش��ت سپس‬ ‫برای استخراج به شرکت شستا واگذار شد‪ .‬مهدی‬ ‫مرادی افزود‪ :‬امیدواریم ش��رکت آب منطقه‌ای و‬ ‫س��ازمان محیط‌زیس��ت‪ ،‬همکاری الزم را در این‬ ‫زمینه داش��ته باش��ند تا بتوانیم همچون طالی‬ ‫ساریگونی قروه‪ ،‬فعالیت استخراج را در این معدن‬ ‫آغ��از کنیم‪ .‬وی درباره ش��یوه اس��تخراج طال از‬ ‫معدن قلقله گفت‪ :‬بی‌شک سیانور ماده خطرناکی‬ ‫اس��ت و زمانی هم خطرناک‌تر اس��ت که محیط‬ ‫قلیایی باش��د‪ .‬مع��اون امور معادن و اکتش��افات‬ ‫معدنی سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت کردستان‬ ‫یادآور شد‪ :‬س��یانور در پی‌اچ ‪ ۱۱‬خطرناک است‬ ‫اما وقتی در س��طح زمین جاری شود ‪ ۷‬و خنثی‬ ‫شده و با ‪ HCL‬منطقه ترکیب و کلوئید می‌شود‬ ‫و دیگر خطری ندارد‪ ،‬بنابراین اگر س��یانور ‪۲۰۰‬‬ ‫متر جاری شود هیچ خطری ندارد‪ .‬مرادی اضافه‬ ‫کرد‪ :‬به همین دلیل در بیش��تر کشورها در کنار‬ ‫سد آب شرب کارهای معدنی طال انجام می‌شود‬ ‫که با سیانور هم کار می‌کنند چراکه سیانور وقتی‬ ‫جاری می‌ش��ود اثر خود را از دست می‌دهد‪ .‬وی‬ ‫تاکی��د کرد‪ :‬در ضمن‪ ،‬قلقله س��قز هم منطقه‌ای‬ ‫است که آب زیرزمینی ندارد به این دلیل نگرانی‬ ‫بابت آلودگی منابع آب آن هم وجود ندارد‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه‌ای‬ ‫گروه معدن‪:‬‬ ‫معدن طالی قلقله س��قز که به شرکت شستا‬ ‫واگذار ش��ده و قرار بود عملیات اجرایی کارخانه‬ ‫اس��تحصال آن س��ال ‪ ۹۷‬آغاز شود‪ ،‬همچنان در‬ ‫انتظار تاییدیه سازمان محیط‌زیست برای شروع‬ ‫به کار است و مس��ئوالن استان به‌تازگی خبر از‬ ‫آغاز جوشش طال در این معدن می‌دهند‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬ناحیه قلقله در ‪ ۴۰‬کیلومتری‬ ‫جنوب غرب شهرس��تان س��قز و در شمال غرب‬ ‫استان کردستان قرار دارد و این ناحیه از دیدگاه‬ ‫زمین‌شناسی عمومی‪ ،‬بخش��ی از زون دگرگونه‬ ‫سنندج ‪ -‬سیرجان است‪.‬‬ ‫اکتش��اف م��اده معدنی در مح��دوده قلقله در‬ ‫س��ال‌‪ ۷۳‬از سوی س��ازمان زمین‌شناسی آغاز و‬ ‫سال ‪ ۸۷‬تکمیل و ذخیره ‪ ۷.۳‬تنی طالی خالص‬ ‫در آنجا محرز شد‪.‬‬ ‫عملی��ات اجرایی بهره‌ب��رداری از معدن طالی‬ ‫قلقله س��قز ‪ ۷‬دی ‪ ۹۶‬با حضور علی ربیعی وزیر‬ ‫وقت تع��اون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‪ ،‬بهمن مرادنیا‬ ‫اس��تاندار کردستان و نمایندگان مردم استان در‬ ‫مجلس شورای اسالمی کلنگ‌زنی شد‪.‬‬ ‫در آیی��ن کلنگ‌زن��ی ای��ن ط��رح ک��ه ب��ا‬ ‫س��رمایه‌گذاری ش��رکت س��رمایه‌گذاری تامین‬ ‫اجتماعی (شس��تا) اجرا ش��ده‪ ،‬اعالم ش��د سال‬ ‫‪ ۹۷‬عملی��ات اجرایی کارخانه اس��تحصال طال از‬ ‫این معدن آغاز می‌ش��ود و پس از گذش��ت بیش‬ ‫از یک سال از کلنگ‌زنی این معدن هنوز خبری‬ ‫از ساخت کارخانه نیست‪.‬‬ ‫دلیل اصلی اجرا نش��دن وعده یادش��ده‪ ،‬صادر‬ ‫نشدن مجوز زیست‌محیطی آن از سوی سازمان‬ ‫محیط‌زیست عنوان ش��ده است که نگرانی‌هایی‬ ‫درباره آلودگی س��د چراغ ویس س��قز در نتیجه‬ ‫استحصال طال به استفاده از سیانور دارد‪.‬‬ ‫سقز در انتظار درخشش طال‬ ‫اکتشاف ماده معدنی در محدوده قلقله در سال‪ 73‬از‬ ‫سوی سازمان زمین‌شناسی آغاز و سال ‪ ۸۷‬تکمیل و وجود‬ ‫ذخیره ‪ ۷.۳‬تنی طالی خالص در آنجا محرز شد‬ ‫بهره‌برداری ش��ود باید نوع فن��اوری به کار رفته‬ ‫و حج��م کاری آن و مجموع��ه اقدامات��ی که در‬ ‫آنجا در اثر دس��تکاری در محیط انجام می‌شود‪،‬‬ ‫مشخص شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬مجوز زیس��ت‌محیطی معدن قلقله‬ ‫س��قز در هفته جاری صادر ش��د و این معدن به‬ ‫یکی از معادن فعال کشور با اشتغالزایی و ارزش‬ ‫افزوده باال تبدیل می‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹تاییدیه مطالعات ارزیابی معدن سقز‬ ‫به‌وسیله سازمان محیط‌زیست‬ ‫معاون نظارت و پایش اداره کل محیط‌زیس��ت‬ ‫کردس��تان در ای��ن زمین��ه‪ ،‬گف��ت‪ :‬مطالع��ات‬ ‫ارزیاب��ی معدن قلقله س��قز‪ ،‬انجام و به س��ازمان‬ ‫محیط‌زیست ارسال شد اما ایرادهایی داشت که‬ ‫گ��زارش اصالحی آن آماده و دوباره به س��ازمان‬ ‫ارسال شده است‪.‬‬ ‫اقب��ال حمیدی با بیان اینکه گزارش اصالحیه‬ ‫ای��ن ارزیابی هنوز در اختیار اس��تان قرار نگرفته‬ ‫اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬چش��مه‌ها و کانی‌هایی در مس��یر‬ ‫مع��دن ط�لای قلقله س��قز وجود دارن��د که به‬ ‫س��د چراغ‌ویس ختم می‌ش��وند و محیط‌زیست‬ ‫نگرانی‌هایی از آلوده شدن این سد دارد‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬مطالعات ارزیابی معدن س��قز‬ ‫در کارگ��روه ارزیابی مجوزهای زیس��ت‌محیطی‬ ‫س��ازمان محیط‌زیس��ت کش��ور مطرح می‌شود‬ ‫و نظ��ر نهای��ی در ای��ن کارگروه اع�لام خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫‹ ‹ساخت مشروط کارخانه طال‬ ‫مدیرعامل شرکت طالی کردستان هم با اشاره‬ ‫به اجرای طرح اکتش��اف‪ ،‬استخراج و فرآوری از‬ ‫معادن طالی کردستان قلقله‪ ،‬قبغلوجه و کرویان‬ ‫اظهار کرد‪ :‬کار بهره‌برداری از معدن آغاز شده اما‬ ‫برای ساخت کارخانه نیاز به مجوز محیط‌زیست‬ ‫است‪.‬‬ ‫محم��ود قادرم��رزی اضاف��ه ک��رد‪ :‬مطالعات‬ ‫زیس��ت‌محیطی آن‪ ،‬انج��ام و در کارگ��روه ماده‬ ‫‪ ۲‬بررس��ی شد و بعد خواس��تار انجام ‪ ۴‬اقدام به‬ ‫منظور تایید آن ش��دند که همه این کارها انجام‬ ‫و بار دیگر به س��ازمان محیط‌زیست تحویل داده‬ ‫ش��ده تا در جلسه کارگروه ‪ ۲‬این سازمان مطرح‬ ‫شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬س��عی شده اس��ت این مطالعات به‬ ‫گونه‌ای باش��ند که محیط‌زیس��ت متقاعد شود‬ ‫س��اخت این کارخانه مشکلی برای منطقه ایجاد‬ ‫نمی‌کند‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت طالی کردستان اعالم کرد‪:‬‬ ‫برای طراحی کارخانه ‪ ۲۰‬میلیارد ریال به شرکت‬ ‫مشاور داده شده و مطالعات آن انجام شده است‪.‬‬ ‫آماده به‌کار هستیم اما تا مطالعات زیست‌محیطی‬ ‫تایید نشوند هیچ اقدامی نمی‌شود‪.‬‬ ‫وی اظه��ار ک��رد‪ :‬تاکن��ون ‪ ۳۰۰‬ه��زار ت��ن‬ ‫خاک‌برداری معدن در راس��تای اس��تخراج مواد‬ ‫معدنی انجام شده است‪.‬‬ ‫قادرم��رزی ب��ا بیان اینک��ه در یک ت��ن ماده‬ ‫معدن��ی ‪ ۱.۲‬گرم طال وج��ود دارد‪ ،‬گفت‪ :‬الزمه‬ ‫اس��تخراج طال از این معادن وجود کارخانه است‬ ‫و وجود کارخانه هم مش��روط به انجام مطالعات‬ ‫زیست‌محیطی است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬تاکن��ون ‪ ۲۰۰‬میلیارد ریال در این‬ ‫مع��دن بابت کارهای اکتش��افی‪ ،‬جاده‌کش��ی و‬ ‫باطله‌برداری هزینه ش��ده اس��ت و اگر سرمایه و‬ ‫تس��هیالت بانکی و مجوز زیس��ت‌محیطی صادر‬ ‫شود‪ ،‬عملیات اجرای کارخانه هم شروع می‌شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت طالی کردستان افزود‪ :‬قرار‬ ‫اس��ت مواد معدنی موجود در ‪ ۳‬محدوده معدنی‬ ‫قلقل��ه‪ ،‬قبغلوقچ��ه و کروی��ان در ای��ن کارخانه‬ ‫استحصال ش��ود که پروانه بهره‌برداری ‪ ۲‬معدن‬ ‫قبغلوقچه و کرویان هنوز صادر نشده است‪.‬‬ ‫قادرمرزی اضافه کرد‪ :‬البته اصل کار و ظرفیت‬ ‫و ذخی��ره اصلی در محدوده قلقله اس��ت که اگر‬ ‫کارخانه ایجاد ش��ود استخراج طالی ‪ ۳‬معدن در‬ ‫آن انجام می‌شود‪.‬‬ ‫وی اعالم کرد‪ :‬بر اساس گزارش‪ ،‬گواهی کشف‬ ‫ح��دود ‪ ۱۳‬تا ‪ ۱۴‬تن در ‪ ۳‬معدن طال وجود دارد‬ ‫که ممکن اس��ت در عم��ل زیادتر یا کمتر از این‬ ‫میزان باشد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت طالی کردستان با اشاره به‬ ‫اینکه پروانه کش��ف صادر ش��ده برای این معدن‬ ‫‪ ۱۰‬سال اعتبار دارد‪ ،‬گفت‪ :‬کل زمین این معادن‬ ‫به مساحت ‪ ۵۵‬هکتار اراضی ملی است اما چون‬ ‫محل چرای دام‪ ،‬روستاهای اطراف بوده‪ ،‬تعدادی‬ ‫از روس��تاییان مطالباتی دارند که هنوز با آنها به‬ ‫توافق نرسیده‌ایم‪.‬‬ ‫قادرم��رزی اف��زود‪ :‬موضوع یادش��ده به منابع‬ ‫طبیع��ی واگذار ش��ده تا برآورد اساس��ی در این‬ ‫زمینه کند سپس اقدام به پرداخت حق و حقوق‬ ‫خواهیم کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹باطل شدن پروانه چرای ‪ ۱۱۰‬دام‬ ‫رئی��س اداره مناب��ع طبیعی س��قز هم گفت‪:‬‬ ‫شرکت طال برای معدن قلقله در ابتدا درخواست‬ ‫‪ ۲۰‬هکتار از مراتع موجود در این محدوده را داد‬ ‫که با این میزان تایید ش��د‪ ،‬فقط با ش��رط اینکه‬ ‫اجازه توسعه بیش از این سطح را ندارند‪ .‬سهراب‬ ‫احمدی با اشاره به اینکه مراتع این محدوده جزو‬ ‫مرات��ع درجه یک اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬ب��ا باطل کردن‬ ‫پروان��ه چ��رای ‪ ۱۱۰‬رأس��ی دام‪ ۶.۵ ،‬هکتار در‬ ‫اختیار شرکت طالی استان قرار گرفت‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬ب��رای اینکه ‪ ۱۳.۵‬هکتار باقی‬ ‫مان��ده از ‪ ۲۰‬هکت��ار تایید ش��ده در اختیار این‬ ‫ش��رکت قرار گیرد باید ‪ ۷۰‬پروانه چرای دام را با‬ ‫رضایت دامداران از آنها خریداری کرد تا اداره‌کل‬ ‫منابع طبیعی این مجوز‌ها را باطل کند یا اینکه‬ ‫حقوق عرفی تعیین شده به مبلغ ‪ ۴‬میلیارد ریال‬ ‫را پرداخت کنند‪.‬‬ ‫ه��ر چند بخش��ی از مرات��ع درجه ی��ک این‬ ‫شهرس��تان به مع��دن و کارخانه ف��رآوری طال‬ ‫اختص��اص پی��دا ک��رده اس��ت ام��ا از آنجا که‬ ‫بهره‌ب��رداری از ای��ن معدن ط�لا می‌تواند منجر‬ ‫به ایجاد اش��تغال و ارزش اف��زوده و تا حدودی‬ ‫رفع بیکاری ش��ود که امروز‪ ،‬یک��ی از مهم‌ترین‬ ‫مش��کالت پیش روی اس��تان کردس��تان است‪،‬‬ ‫مردم منطق��ه بی‌صبرانه در انتظار بهره‌برداری از‬ ‫این پروژه تاثیرگذار هستند‪.‬‬ ‫مدیر کل میراث فرهنگی یزد مطرح کرد‬ ‫مدیر کل میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دستی و گردشگری یزد‬ ‫با اشاره به کاهش چش��مگیر اعتبارات میراث فرهنگی یزد‪،‬‬ ‫تاکید کرد‪ :‬متولیان ابنیه تاریخی در مقابل هر نوع آسیب به‬ ‫بناها مس��ئول هس��تند و باید بناهای زیر نظر خود را ترمیم‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫س��ید مصطفی فاطمی در گفت‌وگو با ایس��نا با اش��اره به‬ ‫کاهش چشمگیر بودجه این دس��تگاه‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬متاسفانه‬ ‫بودج��ه اداره کل می��راث فرهنگ��ی به می��زان قابل توجهی‬ ‫کاه��ش یافته اس��ت‪ ،‬در حالی که این ح��وزه برای حفظ و‬ ‫توسعه خود به اعتبار نیاز دارد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬از طرفی‪ ،‬وقوع حوادثی مانند بارندگی‌ها و سیل‬ ‫در برخی نقاط استان یزد‪ ،‬منجر به تخریب برخی بناها شده‬ ‫که هزینه ترمیم آنها نیز به مشکالت میراث فرهنگی افزوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫این مس��ئول با بیان اینکه مشکالت اعتباری‪ ،‬این سازمان‬ ‫را از نظ��ر تعدی��ل و اخراج نیروها با تهدی��د روبه‌رو می‌کند‪،‬‬ ‫چرا بافت‌های تاریخی یزد تهدید می‌شوند؟‬ ‫گفت‪ :‬هر چند وضعیت یادش��ده‪ ،‬رو به بهبودی اس��ت اما به‬ ‫منظور حفظ ثبات ش��رایط از مش��ارکت دستگاه‌هایی مانند‬ ‫شهرداری‌ها بهره‌مند شده‌ایم‪.‬‬ ‫وی ک��ه از دریافت نکردن اعتب��ار به منظور ترمیم بناهای‬ ‫آس��یب‌دیده در بارندگی‌های اخیر گالیه‌مند اس��ت‪ ،‬تصریح‬ ‫می‌کن��د‪ :‬متاس��فانه حدود ‪ ۲‬س��ال از صفر ش��دن اعتبارات‬ ‫مش��ارکتی میراث فرهنگی می‌گ��ذرد و پولی برای کمک به‬ ‫مردم در بافت تاریخی به منظور ترمیم خانه‌ها نداریم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬تمرکز خود را بیشتر بر معابر و تخریب‌های این‬ ‫محدوده‌ها معطوف کردیم و خوش��بختانه ب��ا فعالیت روزانه‬ ‫‪ ۶‬کارگروه فعال در جهانش��هر یزد‪ ،‬ح��دود ‪ ۹۰‬درصد معابر‬ ‫مرمت شدند‪.‬‬ ‫این مسئول درباره بناهای ثبت شده و آسیب‌دیده استان‪،‬‬ ‫بیان ک��رد‪ :‬اگر متولی بناهای تاریخی ثبت ش��ده‪ ،‬مجموعه‬ ‫اداره کل می��راث فرهنگی باش��د‪ ،‬مرمت آن نیز بر عهده این‬ ‫س��ازمان اس��ت اما اگر این بناها زیرمجموعه دس��تگاه‌های‬ ‫دیگ��ری باش��ند‪ ،‬مس��ئول مرم��ت بنا نی��ز همان دس��تگاه‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینک��ه مالکان ابنیه تاریخی همچون مادر‪،‬‬ ‫مس��ئول سالمت و حفظ آنها هس��تند‪ ،‬گفت‪ :‬هر نوع آسیب‬ ‫ب��ه بنا باید برطرف ش��ود و در ص��ورت همراهی نکردن این‬ ‫دس��تگاه‌ها‪ ،‬اداره کل میراث فرهنگی‪ ،‬ابتدا تذکر و هش��دار‬ ‫می‌دهد سپس به‌وسیله مراجع قضایی پیگیری خواهد کرد‪.‬‬ ‫فاطم��ی در ادامه‪ ،‬اس��تفاده از بخ��ش خصوصی را یکی از‬ ‫الزمه‌های حفظ صنعت گردش��گری اس��تان عنوان کرد و با‬ ‫اشاره به مش��ارکت این بخش در نوروز س��ال جاری‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫وضعیت مالی اداره کل می��راث فرهنگی در نوروز ‪ ۹۸‬خوب‬ ‫نبود اما بیشترین بهره را از بخش خصوصی بردیم که در این‬ ‫شرایط اقتصادی بسیار اهمیت دارد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اس��تفاده از کارگروه‌هایی به منظور تقویت‬ ‫مش��ارکت بخش خصوصی‪ ،‬گفت‪ :‬کارگروه‌های گردش��گری‬ ‫به منظور افزایش مش��ارکت بخش خصوصی فعال ش��ده‌اند‬ ‫تا ب��ا این راهکار بتوانیم وضعیت کنونی این صنعت را بهبود‬ ‫بخشیم‪.‬‬ ‫مدیر کل میراث فرهنگی اس��تان نیز سرمایه‌گذاری بخش‬ ‫خصوصی را عامل احیا و حفظ بناهای تاریخی‪ ،‬عنوان کرد و‬ ‫گف��ت‪ :‬با حضور بخش خصوصی در بناهایی مانند آب‌انبارها‪،‬‬ ‫کاروانس��راها و قالع تاریخی متروک‪ ،‬این بناها دوباره احیا و‬ ‫ضمن درآمدزایی‪ ،‬حفظ می‌شوند‪.‬‬ ‫استان‌ها‬ ‫سه‌شنبه‬ ‫‪ 17‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫اول رمضان ‪ 1440‬‬ ‫‪ 7‬مه ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره‪159‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫فرسایش خاک‪ ،‬مقوله‬ ‫فراموش شده در سیل‬ ‫رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع‬ ‫طبیعی لرس��تان گفت‪ :‬فرس��ایش خ��اک مقوله‌ای‬ ‫اس��ت که در س��یل اخیر کمتر به آن توجه ش��د‪ .‬به‬ ‫گزارش ایس��نا‪ ،‬مراد س��پهوند اظهار کرد‪ :‬فرسایش‬ ‫خاک مقوله‌ای اس��ت که در س��یل اخی��ر کمتر به‬ ‫آن توج��ه ش��د‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬امس��ال‪ ۱۲ ،۱۱ ،‬و‬ ‫‪ ۱۳‬فروردی��ن حدود ‪ ۶۵۰‬میلیون مترمکعب آب از‬ ‫حوضه کشکان به مساحت تقریبی ‪ ۹۵۰‬هزار هکتار‪،‬‬ ‫خارج و راهی استان خوزستان شده است‪ .‬سپهوند با‬ ‫بیان اینکه بر فرض حداقلی وجود ‪ ۲۰‬درصد رسوب‬ ‫در ای��ن حجم آب‪ ،‬حدود ‪ ۳۵۰‬میلیون تن رس��وب‬ ‫حمل ش��ده که البته فرسایش خاک در این حوضه‬ ‫بیشتر از این مقدار بوده است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬همه خاک‬ ‫فرس��ایش یافته به رس��وب تبدیل نمی‌شود‪ .‬رئیس‬ ‫مرک��ز تحقیق��ات و آم��وزش کش��اورزی و مناب��ع‬ ‫طبیعی لرس��تان‪ ،‬با اش��اره به اینکه این رقم بسیار‬ ‫نگران‌کننده اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬مفهوم آن فرسایش ‪۳.۵‬‬ ‫س��انتی‌‌متر خاک با ارزش در کل حوضه است‪ .‬وی‬ ‫تصری��ح کرد‪ :‬با فرض حداقل��ی ‪ ۲‬درصد مواد آلی‪،‬‬ ‫حدود ‪ ۷‬میلیون تن مواد آلی بس��یار با ارزش خاک‬ ‫هم از دس��ت رفته اس��ت‪ .‬اینجاست که نقش انجام‬ ‫عملی��ات موثر مکانیکی و بیولوژیکی حفاظت خاک‬ ‫هویدا می‌شود‪ .‬سپهوند بیان کرد‪ :‬بخش مهم خاک‬ ‫رس‪ ،‬مواد آلی است که همراه جریان خروشان آب‪،‬‬ ‫راهی مخزن س��دهای پایین‌دست می‌شود‪ .‬رئیس‬ ‫مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی‬ ‫لرس��تان خاطرنش��ان کرد‪ :‬رس��وبات و نهشته‌های‬ ‫ناش��ی از جریان هرز آب و سیل در مناطق مختلف‬ ‫اس��تان به‌ویژه شهرس��تان‌های بروجرد‪ ،‬خرم‌آباد‪،‬‬ ‫کوهدشت و پلدختر مشاهده می‌شوند‪.‬‬ ‫تمایل قزاقستان‬ ‫برای سرمایه‌گذاری‬ ‫در بندر چابهار‬ ‫مدیرکل بنادر و دریانوردی اس��تان سیس��تان و‬ ‫بلوچس��تان با آس��قات اورازبای‪ ،‬س��فیر قزاقستان‬ ‫در راس��تای معرف��ی توانمندی‌ه��ا و فرصت‌ه��ای‬ ‫سرمایه‌گذاری بندر چابهار در محل این سفارتخانه‬ ‫در ته��ران‪ ،‬دی��دار و گفت‌وگ��و ک��رد‪ .‬ب��ه گزارش‬ ‫ایس��نا‪ ،‬بهروز آقایی‪ ،‬در ای��ن دیدار که برای معرفی‬ ‫ظرفیت‌ه��ای س��رمایه‌گذاری و توانمندی‌ه��ای‬ ‫بندر ش��هید بهش��تی چابهار و به منظور گس��ترش‬ ‫و توس��عه زمینه همکاری‌های تج��اری ‪ -‬اقتصادی‬ ‫انجام ش��د‪ ،‬ضمن تشریح و پرداختن به فرصت‌های‬ ‫س��رمایه‌گذاری این بندر اظهار کرد‪ :‬بندر اقیانوسی‬ ‫چابهار با قرار داشتن در مسیر ترانزیتی و ترانشیپی و‬ ‫دسترسی به کشورهای آسیای میانه و ‪ CIS‬بهترین‬ ‫فرصت‌ها برای سرمایه‌گذاری و توسعه همکاری‌های‬ ‫منطقه‌ای در زمینه‌های صادرات‪ ،‬واردات‪ ،‬ترانشیپ‬ ‫و کاالهای ترانزیتی را دارد‪ .‬در این جلس��ه‪ ،‬س��فیر‬ ‫قزاقس��تان ضمن تش��کر و قدردانی از حضور مدیر‬ ‫کل بنادر و دریانوردی اس��تان اظهار کرد بررس��ی‬ ‫و مطالع��ات کارشناس��ی درباره بهره‌گی��ری از این‬ ‫فرصت‌ها در بندر چابهار را در برنامه‌های این کشور‬ ‫با قید اولویت قرار خواهد داد‪.‬‬ ‫ساخت بزرگ‌ترین سینی‬ ‫مسی جهان در زنجان‬ ‫مدی��رکل میراث‌فرهنگ��ی‪ ،‬صنایع‌دس��تی و‬ ‫گردشگری اس��تان زنجان گفت‪ :‬بزرگ‌ترین سینی‬ ‫مس��ی جهان به طول ‪ ۳‬متر در زنجان س��اخته شد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬یحیی رحمتی افزود‪ :‬بزرگ‌ترین‬ ‫سینی مسی جهان به طول ‪ ۳‬متر و عرض ‪ ۱.۳۲‬متر‬ ‫به سفارش امیر یکی از کشورهای حوزه خلیج‌فارس‬ ‫در زنجان س��اخته ش��ده اس��ت‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬اکبر‬ ‫قزلباش‪ ،‬سازنده این سینی گفته که تاکنون سینی‬ ‫با این ابعاد با ماده مس در جهان ساخته نشده است‪.‬‬ ‫همچنین در ساخت این سفارش از ‪ ۴‬ورق مسی به‬ ‫قطر ‪ ۸‬میلی‌متر اس��تفاده شده که برای نخستین‌بار‬ ‫با جوش برنج ساخته شده است‪ .‬این مسئول اظهار‬ ‫کرد‪ :‬طرح‌های کنده‌کاری روی این س��ینی بزرگ‪،‬‬ ‫ذهن��ی ب��وده و س��اخت آن ‪ ۳۸‬روز طول کش��یده‬ ‫اس��ت‪ .‬به گفته این صنعتگر زنجانی ‪ ۷‬س��فارش از‬ ‫این س��ینی در ابع��اد مختلف ‪ ۱۳۲‬س��انتی‌متر در‬ ‫‪۳‬متر‪ ۱۱۲ ،‬س��انتی‌متر در ‪ ۲۶۲‬س��انتی‌متر و ‪۱۰۰‬‬ ‫سانتی‌متر در ‪ ۲۴۲‬س��انتی‌متر ساخته خواهد شد‪.‬‬ ‫وزن این سینی بزرگ بدون دسته ‪ ۲۸۵‬کیلوگرم و با‬ ‫دسته ‪ ۳۳۵‬کیلوگرم است‪ .‬گفتنی است‪ ،‬جوشکاری‬ ‫با برنج روی ورق مس با ضخامت کمتر متداول است‬ ‫اما با ضخامت ‪ ۸‬میلی‌متر برای نخستین‌بار در زنجان‬ ‫انجام شده است‪.‬‬
‫سه‌شنبه ‪ 17‬اردیبهشت ‪ 1398‬اول رمضان ‪ 7 1440‬م ‌ه ‪2019‬‬ ‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫موسسه فرهنگی و هنری روزگار وصل‬ ‫مدیر مسئول‪:‬‬ ‫ناصر بزرگمهر‬ ‫«کنگو» در صدر تولیدکنندگان الماس‬ ‫سال دوم شماره ‪159‬‬ ‫سردبیر‪ :‬محبوبه ناطق‬ ‫همکاران‪ :‬سارا اصغری‪-‬ثمن رحیمی‌‌راد‬ ‫مدیر فنی و هنری‪ :‬مهدی نجفی‬ ‫نمایندگی دفتر اروپا‪ :‬چکاوک بزرگمهر‬ ‫آدرس‪ :‬تهران‪ -‬میدان هفتم تیر‪ -‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬پالک ‪74‬‬ ‫تلفکس‪88310576-88310575:‬‬ ‫سازمان آگهی‌ها‪88722732-3:‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان‌ها‪88724211:‬‬ ‫چاپ‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.Madandaily.com‬‬ ‫‪www.instagram.com/Madandaily‬‬ ‫‪www.twitter.com/Madandaily‬‬ ‫‪www.t.me/Madandaily‬‬ ‫‪E-mail:info@madandaily.com‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫کشف سنجاق نقره‌ای ‪۸۰۰‬ساله در انگلیس‬ ‫مردی که پیش از این یک آویز ‪ ۱۴۵‬هزار پوندی دوران آنگلوساکس��ون را از‬ ‫زی��ر خاک بیرون آورده بود‪ ،‬این‌بار جواهر باارزش��ی پیدا کرده که قدمت آن به‬ ‫حدود ‪ ۸۰۰‬سال گذشته برمی‌گردد‪.‬‬ ‫به گزارش بی‌بی‌سی‪ ،‬تام لوکینگ ‪۲۷‬ساله گفته که قدمت این سنجاق سینه‬ ‫به س��ال‌های ‪ ۱۲۰۰‬تا ‪ ۱۳۰۰‬برمی گردد‪ .‬او این سنجاق سینه را هنگام کندن‬ ‫زمین در ویندام در نورفک در شرق انگلیس پیدا کرد‪.‬‬ ‫گفته ش��ده که موزه نورویچ کس��یل برای خرید این جواهر ابراز عالقه کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬روی این س��نجاق نمای دو شیر دیده می‌ش��ود که با دو سنگ صورتی‬ ‫تزئین شده است‪.‬‬ ‫لوکین��گ گفته که «زمین را چند اینچی کندم و این ش��ی پیدا ش��د؛ وقتی‬ ‫گل‌والی دوروبرش را کنار زدم‪ ،‬نخست پشتش را دیدم اما بعد که برگرداندمش‬ ‫چش��مم به کنده‌کاری‌هایش افتاد س��پس نشس��تم و چند لحظ��ه‌ای نگاهش‬ ‫ک��ردم‪ .‬خیل��ی خوبه که چیز با ارزش��ی پیدا کنی‪ .‬لوکینگ تم��ام وقتش را به‬ ‫باستان‌شناسی می‌گذراند»‪.‬‬ ‫او این آویز و سنجاق سینه نقره‌ای را در اوقات فراغتش در حالی که مشغول‬ ‫ردیابی فلزات در زمین بود‪ ،‬پیدا کرد‪.‬‬ ‫آویزی را که او در سال ‪ ۲۰۱۴‬میالدی (‪ ۱۳۹۳‬خورشیدی) پیدا کرد‪ ،‬از یک‬ ‫ورقه طال س��اخته شده اس��ت‪ .‬او گفته با سهمی که از فروش این آویز نصیبش‬ ‫شد‪ ،‬توانسته یک خانه بخرد‪.‬‬ ‫لوکینگ که از ‪ ۱۱‬س��الگی به ردیابی فلزات در زمین مشغول است‪ ،‬توانسته‬ ‫اشیا با ارزش دیگری هم پیدا کند‪.‬‬ ‫هر کس��ی که بتواند اشیاء ساخته شده از طال یا نقره پیدا کند که قدمت آن‬ ‫به بیش از ‪ ۳۰۰‬س��ال پیش برگردد‪ ،‬براس��اس قانون موظف اس��ت به مقامات‬ ‫گزارش دهد‪.‬‬ ‫قرارداد ‪۲۰‬ساله تامین سنگ‌آهن‬ ‫«بحرین استیل»‬ ‫کارخان��ه بحرین اس��تیل‪ ،‬یکی از مطرح‌ترین تامین‌کنن��دگان گندله در بین‬ ‫کشورهای حاشیه خلیج‌فارس‪ ،‬در ماه گذشته قرارداد بلندمدت خود را با شرکت‬ ‫آنگلو امریکن برای تامین سنگ آهن موردنیاز به‌منظور تولید گندله تمدید کرد‪.‬‬ ‫به موجب این قرارداد ‪۲۰‬س��اله‪ ،‬بحرین اس��تیل حدود ‪۶۰‬درصد از سنگ آهن‬ ‫موردنیاز خود برای حفظ تولید گندله با تمام ظرفیت را از آنگلو امریکن تامین‬ ‫خواه��د ک��رد‪ .‬درنتیجه این کارخانه بحرینی قادر به حف��ظ محدوده تولید ‪۱۲‬‬ ‫میلیون تن گندله خواهد بود‪.‬‬ ‫به گزارش اس��تیل‌پرایس‪ ،‬با درنظر گرفتن این قرارداد جایگاه بحرین استیل‬ ‫به عنوان یک تامین‌کننده گندله در بین کش��ورهای حاشیه خلیج‌فارس تقویت‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬از آنجا که براس��اس آخرین پیش‌بینی‌ها تقاضا برای گندله در جهان‬ ‫در حال افزایش است‪ ،‬تخمین زده می‌شود منطقه منا با توجه به ظرفیت‌هایش‬ ‫برای تولید این محصول‪ ،‬شاهد پیشرفت‌های برجسته‌ای در این زمینه باشد‪.‬‬ ‫درحال‌حاضر بحرین استیل ‪۲۶‬درصد از سهم بازار گندله منطقه جی‌سی‌سی‬ ‫را در اختیار دارد و برنامه این کارخانه برای آینده افزایش تولید بوده و اس��ت‪.‬‬ ‫ای��ن تولیدکننده بحرینی یکی از بزرگ‌ترین عرضه‌کنن��دگان گندله در جهان‬ ‫اس��ت و بخش زیادی از س��نگ آهن موردنیاز خود را از برزیل‪ ،‬کانادا‪ ،‬شیلی و‬ ‫سوئد تامین می‌کند‪.‬‬ ‫افزایش تولید جهانی آهن اسفنجی‬ ‫در سال گذشته‬ ‫در سال گذشته میالدی تولید جهانی آهن اسفنجی ‪۹.۴‬درصد رشد داشت و‬ ‫به ‪۹۷‬میلیون تن ثبت ش��د‪ .‬علت اصلی بهبود آمار جهانی تولید این ماده اولیه‪،‬‬ ‫افزایش تولید کشورهای منطقه مِنا (خاورمیانه و شمال افریقا) بوده است چراکه‬ ‫مصرف آهن اسفنجی آنها نیز باال است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایفنا به نقل از اس��تیل‌مینت‪ ،‬هند بزرگ‌تری��ن تولیدکننده آهن‬ ‫اس��فنجی جهان اس��ت و پس از آن ایران رتبه دوم را دارد‪ .‬س��هم هند از بازار‬ ‫جهانی این ماده اولیه ‪۳۰‬درصد و ایران ‪۲۵‬درصد اس��ت‪ .‬تولیدکننده‌های اصلی‬ ‫آهن اس��فنجی جهان عبارتند از خاورمیانه‪ ،‬آس��یا‪ ،‬امریکای ش��مالی‪ ،‬امریکای‬ ‫جنوبی‪ ،‬افریقا‪ ،‬سی‌آی‌اس و اروپا‪.‬‬ ‫کاهش چشمگیر صادرات سنگ آهن‬ ‫برزیل‬ ‫برزیل که دومین صادرکننده سنگ آهن جهان است و آوریل (نیمه فروردین‬ ‫تا نیمه اردیبهش��ت) ‪ ۱۸.۳۴‬میلیون تن س��نگ آهن ص��ادر کرد که ‪۱۷‬درصد‬ ‫نس��بت به ماه پیش از آن (مارس) افت داش��ت‪ .‬پس از حادثه شکس��ت سد در‬ ‫ژانویه (بهمن) صادرات سنگ‌آهن برزیل روندی نزولی داشته و به نظر می‌رسد‪،‬‬ ‫آمار آوریل پایین‌ترین سطح ‪ ۷‬سال گذشته بوده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایفنا به نقل از اس��تیل‌مینت‪ ،‬متوس��ط نرخ س��نگ آهن صادراتی‬ ‫برزیل در آوریل ‪ ۵۸.۷‬دالر هر تن فوب بوده که ‪۶‬درصد افت ماهانه داشت ولی‬ ‫نسبت به آوریل سال قبل ‪۲‬درصد بهبود داشت‪.‬‬ ‫گروه معدن‪:‬‬ ‫بیشتر افراد با شنیدن نام الماس بالفاصله‬ ‫جواه��رات تزئین��ی را به ی��اد می‌آورند اما‬ ‫حقیقتی که در جه��ان صنعت وجود دارد‪،‬‬ ‫فراتر از این است‪.‬‬ ‫ام��روز بی��ش از ‪ ۸۰‬درص��د الماس‌هایی‬ ‫که از اس��تخراج معدنی حاصل می‌ش��وند‬ ‫کاربرده��ای تزئینی و تجمالتی ندارند‪ .‬این‬ ‫نوع الماس‌ها به الماس‌های صنعتی ش��هره‬ ‫هستند‪ .‬این مواد سخت برای برش قطعات‬ ‫و نیز به‌عنوان ساینده در صنعت کاربردهای‬ ‫فراوان��ی دارند و ام��روز تقاضا برای این نوع‬ ‫الماس در سراس��ر جه��ان در حال افزایش‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گ��زارش فلزات‌آنالین‪ ،‬الماس صنعتی‬ ‫مصنوعی به‌دلیل ارزان‌قیمت بودن نس��بت‬ ‫به نوع طبیع��ی آن موردتوجه قرار دارد‪ .‬در‬ ‫ضمن کیفیت الماس مصنوعی بسته به نوع‬ ‫تقاضا و کاربرد آن قابل دس��تکاری اس��ت؛‬ ‫به‌عنوان نمون��ه در امریکا‪ ،‬حدود ‪۹۸‬درصد‬ ‫الماس‌ه��ای صنعت��ی از طری��ق س��اخت‬ ‫مصنوعی تامین می‌شود‪.‬‬ ‫مانند بس��یاری از کاالهای صنعتی‪ ،‬چین‬ ‫در تولی��د الماس مصنوعی نیز در صدر قرار‬ ‫دارد‪ .‬این کش��ور در س��ال گذشته بیش از‬ ‫‪ ۴‬میلیون قیراط الماس تولید کرده اس��ت‪.‬‬ ‫امری��کا نیز یک��ی دیگ��ر از تولیدکنندگان‬ ‫و مصرف‌کنن��دگان ب��زرگ الماس صنعتی‬ ‫مصنوعی در جهان اس��ت‪ .‬درحال‌حاضر در‬ ‫مجم��وع ‪ ۱۵‬کش��ور توانای��ی تولید الماس‬ ‫مصنوعی را دارند‪.‬‬ ‫گزارش تصویری‬ ‫مانند روسیه‪ ،‬معدن الماس موردبهره‌برداری‬ ‫در این کش��ور ب��رای کاربرده��ای صنعتی‬ ‫بسیار مناسب هس��تند‪ .‬معدن آرگیل یکی‬ ‫از معادن مهم اس��تخراج الماس در استرالیا‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹بوتسوانا‪ -‬حجم تولیدات معدنی‪:‬‬ ‫‪ ۶‬میلیون قیراط‬ ‫بوتس��وانا کش��وری در ش��مال افریقای‬ ‫جنوبی اس��ت‪ .‬این کش��ور در سال ‪۲۰۱۷‬‬ ‫حج��م تولیدات الماس خود را به ‪ ۶‬میلیون‬ ‫قیراط رساند‪.‬‬ ‫نکته جال��ب آنکه اقتصاد این کش��ور (با‬ ‫میلیون نفر جمعیت) به‌طور گس��ترده‌ای به‬ ‫الماس وابسته است‪ .‬درحالی‌که در گذشته‬ ‫بوتسوانا از مزایای بسیاری از معادن الماس‬ ‫خود بهره‌مند ش��ده ب��ود‪ ،‬درحال‌حاضر از‬ ‫رک��ود تولید الماس ب��ا کیفیت جواهرآالت‬ ‫آسیب دیده است‪.‬‬ ‫چنانکه پیش‌تر اشاره شد بیشترین کابرد‬ ‫را الماس صنعتی مصنوعی در بازار دارد اما‬ ‫الم��اس طبیعی نیز همچن��ان جایگاه خود‬ ‫را در جه��ان حف��ظ کرده اس��ت‪ .‬در ادامه‬ ‫‪۵‬تولیدکننده برت��ر الماس صنعتی طبیعی‬ ‫در سال گذشته موردبررسی قرار می‌گیرند‪.‬‬ ‫‹ ‹‹کنگ�و‪ :‬حج�م تولی�دات معدنی‪:‬‬ ‫‪ ۱۹‬میلیون قیراط‬ ‫رتب��ه نخس��ت فهرس��ت تولیدکنندگان‬ ‫الم��اس طبیعی به جمه��وری دموکراتیک‬ ‫کنگو تعلق دارد‪ .‬در س��ال گذش��ته حجم‬ ‫تولی��د این محصول در کنگ��و ‪ ۱۹‬میلیون‬ ‫قی��راط بود که نس��بت به س��ال قبل از آن‬ ‫‪ ۸‬میلی��ون قیراط رش��د داش��ت همچنین‬ ‫می��زان ذخی��ره معدن��ی این کش��ور برای‬ ‫الماس‪ ،‬ح��دود ‪ ۱۵۰‬میلیون قیراط برآورد‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹‹روس�یه‪-‬حجم تولی�دات معدنی‪:‬‬ ‫‪ ۱۸‬میلیون قیراط‬ ‫می��زان تولیدات الماس طبیعی روس��یه‬ ‫در س��ال‌های ‪ ۲۰۱۶‬و ‪ ۲۰۱۷‬می�لادی‬ ‫(‪ ۱۳۹۵‬و ‪ ۱۳۹۶‬خورش��یدی) ثابت ماند و‬ ‫به می��زان ‪ ۱۸‬میلیون قی��راط بود‪ .‬گفتنی‬ ‫اس��ت‪ ،‬تولی��د الماس در روس��یه از س��ال‬ ‫‪ ۲۰۱۲‬می�لادی (‪ ۱۳۹۱‬خورش��یدی) که‬ ‫ذخی��ره معدنی جدی��دی به ن��ام پاپیگای‬ ‫کشف ش��د‪ ،‬موردتوجه قرار گرفت‪ .‬کیفیت‬ ‫مواد معدنی محت��وی الماس در این معدن‬ ‫برای کاربردهای صنعتی بس��یار مناس��ب‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹استرالیا‪ -‬حجم تولیدات معدنی‪:‬‬ ‫‪ ۱۴‬میلیون قیراط‬ ‫سومین تولیدکننده برتر جهان در زمینه‬ ‫الماس‪ ،‬استرالیا اس��ت‪ .‬این کشور در سال‬ ‫‪ ۲۰۱۷‬میالدی (‪ ۱۳۹۶‬خورش��یدی)‪ ،‬بیش‬ ‫از ‪ ۱۴‬میلی��ون قی��راط الم��اس تولید کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹افریقای جنوبی‪-‬حجم تولیدات‬ ‫معدنی‪ ۲ :‬میلیون قیراط‬ ‫آخرین کش��ور از این فهرس��ت کش��ور‬ ‫افریقای جنوبی اس��ت‪ .‬در س��ال گذش��ته‪،‬‬ ‫مانند س��ال قب��ل از آن حج��م تولیدات ‪۲‬‬ ‫میلیون قیراط بود‪ .‬گفتنی اس��ت‪ ،‬در سال‬ ‫‪ ۱۸۷۱‬میالدی (‪۱۲۵۰‬خورشیدی)‪ ،‬معادن‬ ‫دبی��رز و نیز کیمبرلی در این کش��ور مورد‬ ‫اکتشاف قرار گرفتند‪.‬‬ ‫درحال‌حاض��ر مع��دن دبی��رز از س��وی‬ ‫شرکت آنگلوامریکن مورد بهره‌برداری قرار‬ ‫دارد؛ گفتنی اس��ت‪ ،‬این شرکت بزرگ‌ترین‬ ‫تولیدکننده الماس در جهان است‪.‬‬ ‫«جواننگ»‪ ،‬غنی‌ترین معدن الماس جهان‬ ‫مع�دن الماس جواننگ‪ ،‬غنی‌ترین معدن الماس جهان اس�ت‪ .‬این‬ ‫معدن روباز در کش�ور بوتسوانا در جنوب افریقا قرار دارد و در ‪۱۲۰‬‬ ‫کیلومتری غرب گابورون پایتخت کش�ور مستقر است‪ .‬مالکیت این‬ ‫معدن در اختیار شرکت «دبسوانا» است‪ .‬این شرکت به طور مشترک‬ ‫به ش�رکت انگلیس�ی دبیرز و دولت بوتسوانا تعلق دارد و استخراج‬ ‫آن از س�ال ‪ ۱۳۶۱‬خورشیدی شروع شده است‪ .‬از این معدن ساالنه‬ ‫‪ ۹.۳‬میلی�ون ت�ن کانی و ‪ ۱۲.۵‬تا ‪ ۱۵‬میلیون قیراط الماس به‌دس�ت‬ ‫می‌آید‪ .‬پیش‌بینی می‌ش�ود اس�تخراج آن تا سال ‪ ۱۴۰۳‬خورشیدی‬ ‫ادامه داش�ته باش�د‪ .‬در این معدن ‪ ۲‬هزار و ‪ ۱۰۰‬نفر مش�غول به کار‬ ‫هس�تند‪ .‬این تصویره�ا از این معدن ثبت ش�ده و در س�ال ‪۱۳۹۴‬‬ ‫خورشیدی در وب‌سایت ‪ miningglobal.com‬منتشر شده است‪.‬‬ ‫برگردان‪ :‬ثمن رحیمی‌راد‬

آخرین شماره های روزنامه روزگار معدن

روزنامه روزگار معدن شماره 210

روزنامه روزگار معدن شماره 210

شماره : ۲۱۰
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۰۱
روزنامه روزگار معدن شماره 209

روزنامه روزگار معدن شماره 209

شماره : ۲۰۹
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۴/۳۱
روزنامه روزگار معدن شماره 208

روزنامه روزگار معدن شماره 208

شماره : ۲۰۸
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۴/۳۰
روزنامه روزگار معدن شماره 207

روزنامه روزگار معدن شماره 207

شماره : ۲۰۷
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۴/۲۹
روزنامه روزگار معدن شماره 206

روزنامه روزگار معدن شماره 206

شماره : ۲۰۶
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۴/۲۶
روزنامه روزگار معدن شماره 205

روزنامه روزگار معدن شماره 205

شماره : ۲۰۵
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۴/۲۵
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!