صفحه قبل

روزنامه روزگار معدن شماره ۱۵۸

صفحه بعد

روزنامه روزگار معدن شماره 158

روزنامه روزگار معدن شماره 158

‫روزنامه اقتصادی معدن و صنایع معدنی ایران‬ ‫زغال‌سنگ‬ ‫در جایگاه نخست‬ ‫استخراج و مصرف‬ ‫مواد معدنی‬ ‫دوشنبه‬ ‫طرح احیای معادن‬ ‫کوچک فراگیر شود‬ ‫صفحه‪2‬‬ ‫صفحه ‪6‬‬ ‫‪ 16‬اردیبهشت ‪ 1398‬اول رمضان ‪ 6 1440‬مه ‪ 2019‬سال دوم شماره‪8 158‬صفحه قیمت ‪ 2000‬تومان‬ ‫یادداشت‌ها‬ ‫تاثیر ممنوعیت صادرات‬ ‫مواد خام معدنی بر اقتصاد‬ ‫صفحه‪3‬‬ ‫سردرگمی تولیدکنندگان‬ ‫در پیچ‌وخم قوانین‬ ‫بررسی نقش سازمان زمین‌شناسی در شناخت مخاطرات زمی ‌‬ ‫ن‬ ‫از زبان دو کارشناس‬ ‫پژوهش‌های «شناسایی مخاطرات زمین»‬ ‫روی زمین مانده‌اند‬ ‫صفحه‪3‬‬ ‫صفحه‪4‬‬ ‫تحول صنعت در گرو‬ ‫تحول معدن‬ ‫صفحه‪6‬‬ ‫گزارش‬ ‫دیرگدازها در تامین‬ ‫مواد اولیه مشکل دارند‬ ‫صفحه‪5‬‬ ‫برای سومین بار‬ ‫فوالد امیرکبیر کاشان‬ ‫تندیس برنز رعایت حقوق مصرف‌کنندگان را دریافت کرد‬ ‫در هجدهمی��ن همای��ش روز مل��ی حمای��ت از‬ ‫حقوق مصرف‌کنندگان که صبح روز یکش��نبه ‪15‬‬ ‫ت با حضور دکتر رضا رحمانی مقام عالی‬ ‫اردیبهش�� ‌‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬دکتر تابش معاون‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت و جمعی از مدیران‬ ‫و کارشناس��ان وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت و‬ ‫مدیران واحدهای صنعتی و فعاالن اقتصادی برگزار‬ ‫ش��د‪ ،‬از مهندس عزی��ز قنوات��ی مدیرعامل فوالد‬ ‫امیرکبیر کاشان با اهدای تندیس برنز این همایش‬ ‫قدردانی ش��د‪ .‬به گ��زارش روزگار مع��دن‪ ،‬در این‬ ‫همای��ش که با حضور ‪ ۵۴۵‬بن��گاه اقتصادی برگزار‬ ‫ش��د‪ ،‬پس از ارزیابی‌های انجام شده از سوی وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت‪ ،‬وزارت امور اقتصادی و‬ ‫دارایی‪ ،‬وزارت بهداش��ت‪ ،‬درمان و آموزش پزشکی‪،‬‬ ‫وزارت تع��اون‪ ،‬کار و رفاه اجتماع��ی‪ ،‬وزارت جهاد‬ ‫کش��اورزی‪ ،‬بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران‪،‬‬ ‫س��ازمان حمای��ت از حق��وق مصرف‌کنن��دگان و‬ ‫تولیدکنندگان‪ ،‬ات��اق بازرگانی‪ ،‬صنای��ع‪ ،‬معادن و‬ ‫کش��اورزی ایران و س��ازمان برنامه و بودجه‪ ،‬تعداد‬ ‫‪ ۹۱‬بن��گاه اقتصادی برگزیده ش��دند که ‪ ۵۱‬بنگاه‬ ‫اقتص��ادی‪ ،‬موفق به دریاف��ت تندیس این همایش‬ ‫ش��دند‪ .‬براس��اس گ��زارش دبیرخان��ه هجدهمین‬ ‫همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان‪،‬‬ ‫ش��اخص‌هایی همچ��ون رضایتمن��دی‪ ،‬کیفی��ت‪،‬‬ ‫شفافیت‪ ،‬الزام خدمات پس از فروش و عودت ارائه‬ ‫کاال‪ ،‬از سوی ارزیابان بررسی شد که شرکت فوالد‬ ‫امیرکبیر کاشان برای سومین بار موفق به دریافت‬ ‫این عنوان شد‪.‬‬ ‫مهندس عزیز قنواتی‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت فوالد‬ ‫امیرکبیر کاش��ان در حاش��یه ای��ن همایش در‬ ‫س��خنانی با اش��اره ب��ه مجموع��ه فعالیت‌های‬ ‫فرهنگی‪ ،‬اجتماع��ی و اقتصادی فوالد امیرکبیر‬ ‫کاش��ان که در بازاره��ای جهانی ب��ه گالوانیزه‬ ‫کاش��ان معروف اس��ت‪ ،‬اف��زود‪ :‬ش��رکت فوالد‬ ‫امیرکبیر کاش��ان با س��هم ‪۲۰‬درصدی از تولید‬ ‫ورق گالوانیزه کش��ور همواره س��عی کرده اس��ت‬ ‫ضم��ن تامین ب��ازار داخل��ی صنایع‪ ،‬نس��بت به‬ ‫ص��ادرات محصوالت به‌ویژه به کش��ورهای حوزه‬ ‫خلیج‌ف��ارس اقدام کن��د‪ .‬وی از کیفی��ت و تنوع‬ ‫‪www.Madandaily.com‬‬ ‫تولید به‌عنوان ‪ ۲‬شاخصه مهم محصوالت امیرکبیر‬ ‫کاش��ان نام برد و گفت‪ :‬این شرکت با اتصال جاده‬ ‫ریلی به ش��بکه سراس��ری راه‌آهن و ایجاد گمرک‬ ‫اختصاصی و تعامل با مش��تریان‪ ،‬درصدد است در‬ ‫جهت افزایش سودآوری و تامین منافع ذی‌نفعان و‬ ‫سهامداران گام بردارد‪.‬‬ ‫قنوات��ی در پای��ان ب��ا قدردان��ی از خدم��ات و‬ ‫تالش‌های ش��بانه‌روزی مدی��ران‪ ،‬کارشناس��ان و‬ ‫کارکنان این ش��رکت افزود‪ :‬کارکنان این ش��رکت‬ ‫به‌عنوان منابع ارزش��مند انسانی همواره نقش مهم‬ ‫و با ارزش��ی در تعالی و پیشبرد اهداف و چشم‌انداز‬ ‫تولید این ش��رکت ایفا کرده‌اند‪ .‬وی ابراز امیدواری‬ ‫کرد این تندیس موجب افزایش اعتماد مش��تریان‬ ‫داخلی و به دس��ت آوردن ب��ازار جهانی و صادرات‬ ‫محصوالت تولید داخل کشور شود‪.‬‬ ‫قنواتی‪ :‬این ش�رکت با اتصال جاده ریلی به شبکه‬ ‫سراسری راه‌آهن و ایجاد گمرک اختصاصی و تعامل با‬ ‫مشتریان‪ ،‬درصدد است در جهت افزایش سودآوری و‬ ‫تامین منافع ذی‌نفعان و سهامداران گام بردارد‬
‫اخبار‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 16‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫اول رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 6‬مه ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره‪158‬‬ ‫خبر‬ ‫بازدید مدیرعامل‬ ‫فوالد امیرکبیر کاشان‬ ‫از موسسه‬ ‫مدیرعامل فوالد امیرکبیر کاش��ان با حضور در‬ ‫موسسه‬ ‫از بخش‌های مختلف این روزنامه‬ ‫بازدید کرد‪.‬‬ ‫ظهر دیروز مهن��دس قنواتی‪ ،‬مدیرعامل فوالد‬ ‫امیر کبیر کاش��ان به همراه تنی چند از مدیران‬ ‫ای��ن مجموع��ه با حض��ور در موسس��ه‬ ‫ضم��ن دیدار با ناصر بزرگمهر‪ ،‬مدیر مس��ئول از‬ ‫بخش‌های مختلف آن بازدید کرد‪.‬‬ ‫وی در این بازدید از نزدیک با عملکرد و نحوه‬ ‫فعالی��ت خبرن��گاران موسس��ه‬ ‫و پایگاه‬ ‫خبری گسترش‌نیوز آشنا شد و از پوشش مداوم‬ ‫و همیشگی اخبار این مجموعه در صفحات حوزه‬ ‫معدن روزنامه‬ ‫و روزنام��ه روزگار معدن‪،‬‬ ‫ابراز خوشنودی و رضایت کرد‪.‬‬ ‫گفتن��ی اس��ت ش��رکت ف��والد امیرکبی��ر‬ ‫کاش��ان‪ ،‬دیروز تندی��س برن��زی رعایت حقوق‬ ‫مصرف‌کنندگان را از سوی وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت در هجدهمین همایش روز ملی حمایت‬ ‫از حقوق مصرف‌کنندگان دریافت کرد‪.‬‬ ‫هزینه ‪ ۲۶‬میلیارد دالری‬ ‫در اکتشاف مس؛ رشد‬ ‫هزینه‌ها‪ ،‬کاهش معادن‬ ‫کشف شده‬ ‫هزینه‌های اکتش��افی مس در دهه گذشته به‬ ‫‪ ۲۶‬میلی��ارد دالر افزای��ش یافت‪ .‬ای��ن در حالی‬ ‫است که اکتش��اف معادن مس به شدت کاهش‬ ‫یافته است‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایمیدرو‪ ،‬ب��ه نقل از وب‌س��ایت‬ ‫‪ mining Journal‬مجم��وع هزینه‌ه��ای‬ ‫اکتش��افی فلز سرخ در ‪ ۱۰‬س��ال گذشته به ‪۲۵‬‬ ‫میلیارد و ‪ ۸۰۰‬میلیون دالر رسید‪ .‬این در حالی‬ ‫اس��ت که می��زان هزینه‌های اکتش��افی مس از‬ ‫س��ال‪ ۱۹۹۰‬تا ‪ ۲۰۰۸‬می�لادی در مجموع ‪۱۵‬‬ ‫میلیارد و ‪ ۴۰۰‬میلیون دالر ثبت شد‪.‬‬ ‫هزینه‌های اکتش��افی ‪ ۲۱‬پ��روژه اصلی در ‪۱۰‬‬ ‫سال گذش��ته‪ ،‬منجر به کش��ف ‪ ۱۰۲‬میلیون و‬ ‫‪۴۰۰‬ه��زار تن مس ش��د‪ ،‬در حالی ک��ه در دوره‬ ‫زمانی ‪ ۱۷‬ساله (‪ ۱۹۹۰‬تا ‪۲۰۰۸‬میالدی)‪۹۹۲ ،‬‬ ‫میلی��ون و ‪ ۵۰۰‬ه��زار تن م��س در ‪ ۱۹۹‬پروژه‬ ‫اکتشافی به‌دست آمد‪.‬‬ ‫برخالف افزایش هزینه‌های اکتش��افی در ‪۱۰‬‬ ‫سال گذشته‪ ،‬میزان اکتشاف فلز سرخ در مقایسه‬ ‫با ‪ ۱۷‬سال پیش از آن با افت روبه‌رو شد‪.‬‬ ‫معادن مس جهان در س��ال ‪ ۲۰۱۸‬میالدی با‬ ‫‪ ۲.۳‬درصد افزایش نس��بت به س��ال ‪۲۰( ۲۰۱۷‬‬ ‫میلیون و ‪ ۶۰‬هزار تن)‪ ۲۰ ،‬میلیون و ‪ ۵۲۰‬هزار‬ ‫تن ماده معدنی تولید کردند‪.‬‬ ‫رشد ‪ ۲۲‬درصدی‬ ‫حجم فروش کمپانی‬ ‫«پاراناپانما»‬ ‫کمپان��ی «پاراناپانم��ا» (‪،)Paranapanem‬‬ ‫تولیدکننده م��س در برزیل اعالم کرد که حجم‬ ‫فروش در ‪۳‬ماه نخس��ت س��ال ‪ ۲۰۱۹‬میالدی‪،‬‬ ‫حدود ‪ ۲۲‬درصد در مقایس��ه با دوره مشابه سال‬ ‫گذش��ته افزایش داشته اما این حجم در مقایسه‬ ‫با دوره ‪‌۳‬ماهه اکتبر تا دسامبر‪ ۴ ،‬درصد کاهش‬ ‫نشان می‌دهد‪.‬‬ ‫بر اس��اس این گزارش‪ ،‬در ‪‌۳‬ماه نخس��ت سال‬ ‫‪۲۰۱۹‬میالدی‪ ،‬حجم محموله‌های صادراتی این‬ ‫کمپانی ‪ ۴۷‬هزار و ‪ ۸۴۴‬تن بود که در مقایس��ه‬ ‫ب��ا ‪ ۳۹‬ه��زار و ‪ ۲۱۱‬تن مربوط به دوره مش��ابه‬ ‫س��ال گذشته با رش��د همراه بوده است‪ .‬کمپانی‬ ‫«پاراناپانم��ا» در ‪‌۳‬م��اه چهارم س��ال گذش��ته‪،‬‬ ‫‪ ۴۹۴۰۰‬تن فروخت‪.‬‬ ‫به گزارش مس‌پرس‪« ،‬آندره گیا»‪ ،‬مدیر مالی‬ ‫کمپانی در ای��ن زمینه گفت‪ :‬در ‪‌۳‬ماه نخس��ت‬ ‫امس��ال‪ ،‬تولی��د «پاراناپانما» به م��دت ‪ ۱۵‬روز‬ ‫محدود شد‪ .‬با این حال‪ ،‬این مسئله همچنان در‬ ‫مقایسه با ‪ ۳۱‬روز وقفه تولیدی مشاهده شده در‬ ‫دوره مشابه سال گذشته‪ ،‬بهتر است‪.‬‬ ‫همچنین به گفته مدی��ر اجرایی «پاراناپانما»‪،‬‬ ‫این کمپان��ی مجبور به انج��ام کارهای تعمیر و‬ ‫نگهداری در کارخانه اسید بود که موجب کاهش‬ ‫تولید شده است‪.‬‬ ‫وی اضاف��ه کرد‪ :‬باران‌های س��نگین در ایالت‬ ‫شمالی برزیل در باهیا نیز نقش مهمی در کاهش‬ ‫تولید داشته است‪.‬‬ ‫فوالدی‌ها در هجدهمین همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان درخشیدند‬ ‫هجدهمی��ن همای��ش روز مل��ی حمای��ت از حق��وق‬ ‫مصرف‌کنن��دگان‪ ،‬یکش��نبه ‪ ۱۵‬اردیبهش��ت ‪ ۹۸‬در مرکز‬ ‫همایش‌ه��ای نمایش��گاه بین‌المللی تهران ب��ا حضور رضا‬ ‫رحمانی وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬تابش رئیس سازمان‬ ‫حمای��ت مصرف‌کنن��دگان و تولیدکنن��دگان‪ ،‬نمایندگان‬ ‫مجلس شورای اس�لامی‪ ،‬مسئوالن حوزه صنعت و اقتصاد‪،‬‬ ‫مس��ئوالن کش��وری و مدیران عامل ش��رکت‌های تولیدی‬ ‫سراسر کشور برگزار شد‪.‬‬ ‫در ای��ن ارزیابی‪ ،‬عواملی از جمله رضایتمندی مش��تری‪،‬‬ ‫کیفیت‪ ،‬ش��فافیت و الزام خدمات پ��س از فروش عودت و‬ ‫پرداخت کاال و سایر موارد بررسی شده است‪.‬‬ ‫در ای��ن آیی��ن‪ ،‬از ف��رزاد ارزان��ی‪ ،‬مدیرعام��ل ش��رکت‬ ‫ف��والد هرمزگان به‌دلیل کس��ب گواهینام��ه رعایت حقوق‬ ‫مصرف‌کنندگان‪ ،‬با اهدای لوح قدردانی شد‪.‬‬ ‫در ای��ن همای��ش‪ ۵۴۵ ،‬بنگاه اقتصادی ش��رکت کردند‬ ‫ک��ه پس از ارزیابی‌ه��ای وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‪،‬‬ ‫وزارت امور اقتصادی و دارایی‪ ،‬وزارت بهداش��ت‪ ،‬وزارت کار‬ ‫و جهاد کش��اورزی‪ ،‬بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران‪،‬‬ ‫س��ازمان ملی حمایت مصرف‌کنن��دگان و تولیدکنندگان‪،‬‬ ‫اتاق بازرگانی و سازمان برنامه و بودجه‪ ۹۱ ،‬بنگاه اقتصادی‬ ‫برگزیده شده و ‪ ۵۱‬بنگاه اقتصادی موفق به دریافت تندیس‬ ‫شدند‪ .‬گفتنی است فوالدی‌های بزرگ کشور‪ ،‬تندیس‌های‬ ‫زری��ن‪ ،‬نقره‌ای و برن��زی و لوح تقدیر ای��ن همایش را درو‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫برای ششمین سال پیاپی به عنوان شرکت برتر در رعایت‬ ‫حق��وق مصرف‌کنندگان‪ ،‬ذوب‌آهن اصفهان تندیس طالیی‬ ‫رعایت حقوق مصرف‌کنندگان را کسب کرد‪ .‬تندیس طالیی‬ ‫رعای��ت حق��وق مصرف‌کنندگان به حمیدرض��ا عظیمیان‪،‬‬ ‫مدیرعامل فوالد مبارکه اهدا شد‪ .‬فوالد خوزستان‪ ،‬موفق به‬ ‫دریافت تندیس نقره‌ای رعایت حقوق مصرف‌کنندگان شد‬ ‫و ش��رکت فوالد امیرکبیر کاشان موفق به دریافت تندیس‬ ‫برنز س��ازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در‬ ‫بین شرکت‌های برتر کشور شدند‪.‬‬ ‫همچنی��ن در هجدهمی��ن همایش روز مل��ی حمایت از‬ ‫حقوق مصرف‌کنندگان‪ ،‬ش��رکت ف��والد هرمزگان موفق به‬ ‫کسب گواهینامه رعایت حقوق مصرف‌کنندگان شد‪.‬‬ ‫در جلسه شورای هماهنگی احیا و فعال‌سازی معادن کوچک‬ ‫غریب‌پور‪ :‬طرح احیای معادن کوچک‪ ،‬فراگیر شود‬ ‫گروه معدن‪:‬‬ ‫رئی��س هیات عامل ایمی��درو‪ ،‬خواهان فراگیر‬ ‫ش��دن برنامه طرح احی��ا و فعال‌س��ازی معادن‬ ‫کوچک شد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش روابط عمومی س��ازمان توس��عه و‬ ‫نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)‪،‬‬ ‫خ��داداد غریب‌پور که در جمع اعضای ش��ورای‬ ‫هماهنگ��ی احیا و فعال‌س��ازی مع��ادن کوچک‬ ‫س��خن می‌گفت‪ ،‬تصری��ح کرد‪ :‬تاکن��ون برخی‬ ‫ش��رکت‌های بزرگ از جمله شرکت ملی مس با‬ ‫ه��دف فعال کردن مع��ادن کوچک و راکد مس‪،‬‬ ‫وارد ای��ن طرح ش��ده‌اند‪ .‬اکنون بای��د برای مواد‬ ‫معدن��ی دیگر از جمله س��نگ آهن نیز ش��رایط‬ ‫توسعه همکاری و مش��ارکت شرکت‌های سنگ‬ ‫آهنی و فوالدی را فراهم کرد‪.‬‬ ‫وی در این نشست که مدیرعامل شرکت تهیه‬ ‫و تولی��د مواد معدنی ای��ران‪ ،‬رئیس خانه معدن‬ ‫ای��ران‪ ،‬مجری ط��رح احیا و فعال‌س��ازی معادن‬ ‫کوچ��ک‪ ،‬رئی��س کمیس��یون مع��ادن و صنایع‬ ‫معدنی اتاق بازرگان��ی‪ ،‬مدیرعامل صندوق بیمه‬ ‫س��رمایه‌گذاری فعالیت‌های معدن��ی و نماینده‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت در ط��رح‬ ‫فعال‌سازی معادن کوچک حضور داشتند‪ ،‬یادآور‬ ‫شد‪ :‬هم‌اینک گروهی حرفه‌ای متشکل از وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و ایمیدرو‪ ،‬تش��کل‌های‬ ‫بخ��ش خصوصی و ش��رکت‌های دولتی‪ ،‬هدایت‬ ‫و اج��رای این طرح را بر عه��ده دارند‪ ،‬از این رو‬ ‫ضرورت دارد با حضور دیگر شرکت‌های بزرگ‪،‬‬ ‫موضوع فعال‌سازی معادن کوچک تبدیل به یک‬ ‫روند شود‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬با توجه به هماهنگی و اراده‌ای‬ ‫که در این ستاد وجود دارد‪ ،‬فضای مناسبی برای‬ ‫توسعه طرح فراهم شده است‪.‬‬ ‫به گفت��ه غریب‌پور‪ ،‬پیوس��تن معادن کوچک‬ ‫به زنحیره تولید‪ ،‬نه تنها س��بب توس��عه اشتغال‬ ‫و درآمدزایی برای این نوع معادن می‌ش��ود بلکه‬ ‫به زنجی��ره تامین مواد اولیه نیز کمک ش��ایانی‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹اطالعات معادن کوچک ‪ ۵‬استان‬ ‫در این نشس��ت‪ ،‬س��یدرضا عظیم��ی‪ ،‬مجری‬ ‫طرح فعال‌س��ازی معادن کوچک با ارائه گزارشی‬ ‫خداداد غریب‌‌پور‪ :‬با توجه به هماهنگی و اراده‌ای که‬ ‫در ستاد وجود دارد‪ ،‬فضای مناسبی برای توسعه طرح‬ ‫فراهم شده است‪ .‬پیوستن معادن کوچک به زنحیره‬ ‫تولید‪ ،‬نه تنها سبب توسعه اشتغال و درآمدزایی برای‬ ‫این نوع معادن می‌شود بلکه به زنجیره تامین مواد‬ ‫اولیه نیز کمک شایانی خواهد شد‬ ‫از اقدام��ات انج��ام ش��ده در ای��ن ط��رح گفت‪:‬‬ ‫درحال‌حاضر اطالعات وسیع و مفیدی از معادن‬ ‫کوچ��ک اس��تان‌های سیس��تان و بلوچس��تان‪،‬‬ ‫هرم��زگان‪ ،‬زنجان‪ ،‬خراس��ان جنوب��ی و مرکزی‬ ‫آماده شده‪ ،‬به طوری که نوع ماده معدنی‪ ،‬ذخایر‪،‬‬ ‫عیار و نیازهای فعال‌س��ازی آن معادن مشخص‬ ‫ش��ده‌اند‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬در گ��زارش این طرح‪،‬‬ ‫ن��ام و تعداد معادن غیرفعال‪ ،‬علت توقف فعالیت‬ ‫و راه‌های فعال‌س��ازی معادن مورد نظر مشخص‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ ۱۵‬استان جدید‬ ‫عظیم��ی خب��ر داد ک��ه امس��ال ع�لاوه بر ‪۵‬‬ ‫اس��تان‪ ۱۵ ،‬اس��تان دیگ��ر وارد ط��رح احی��ا و‬ ‫فعال‌س��ازی معادن کوچک می‌ش��وند‪ .‬به گفته‬ ‫وی‪ ،‬اولویت‌بندی بلوک‌های معدنی از نظر ذخایر‬ ‫احتمال��ی و قطع��ی و عیار م��اده معدنی در ‪۱۵‬‬ ‫استان در یک برنامه‪ ،‬مشخص خواهد شد‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت تهی��ه و تولید مواد معدنی‬ ‫نیز در این نشست اظهار کرد‪ :‬پس از جمع‌بندی‬ ‫اطالعات مربوط به اس��تان‌ها (که در حال نهایی‬ ‫ش��دن اس��ت)‪ ،‬می‌توان کنسرس��یوم‌هایی برای‬ ‫فعال‌سازی معادن غیرفعال کوچک ایجاد کرد‪.‬‬ ‫وجی��ه‌ا‪ ...‬جعفری با بیان اینک��ه درحال‌حاضر‬ ‫اطالعات وس��یعی از معادن تهیه ش��ده است که‬ ‫پایه تصمیم‌گیری‌ها برای سرمایه‌گذاری خواهد‬ ‫ش��د‪ ،‬ادامه داد‪ :‬مش��ارکت ش��رکت‌ها در قالب‬ ‫کنسرس��یوم می‌تواند به صورت نظام‌مند‪ ،‬معادن‬ ‫غیرفعال را وارد چرخه تولید کند‪.‬‬ ‫‹ ‹اطالعات‪ ،‬پایه سرمایه‌گذاری‬ ‫به��رام ش��کوری‪ ،‬رئیس کمیس��یون معادن و‬ ‫صنای��ع معدنی ات��اق بازرگانی نی��ز اظهار کرد‪:‬‬ ‫اطالع��ات به‌دس��ت آمده مش��خص می‌کند که‬ ‫توجی��ه اقتصادی و س��رمایه‌گذاری معادن مورد‬ ‫نظ��ر چگونه اس��ت‪ .‬همچنین مح��ل قرارگیری‬ ‫کارخانه فرآوری در اط��راف معادن کوچک‪ ،‬نوع‬ ‫کمک‌های مالی و پوشش بیمه‌ای مورد نیاز برای‬ ‫سرمایه‌گذار مشخص می‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹تفاهمنامه صندوق بیمه‬ ‫فری��د دهقان��ی‪ ،‬مدیرعام��ل صن��دوق بیم��ه‬ ‫سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی با ارائه گزارشی‬ ‫از اقدام��ات انجام ش��ده به‌وس��یله ای��ن صندوق‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬به‌تازگ��ی تفاهمنام��ه‌ای با بانک توس��عه‬ ‫تعاون امضا ش��ده تا مس��یر اعطای تس��هیالت به‬ ‫معادن کوچک فراهم ش��ود‪ .‬به گفته وی‪ ،‬شرکت‬ ‫مل��ی مس ایران‪ ۲۰ ،‬میلی��ارد تومان در این بانک‬ ‫س��پرده‌گذاری می‌کن��د و بان��ک یادش��ده نیز با‬ ‫ضمانتنامه صندوق بیمه تا ‪ ۴‬برابر رقم گفته شده‪،‬‬ ‫اعتبار ب��ه معادن کوچک مس می‌پ��ردازد‪ .‬وی با‬ ‫بی��ان اینکه این روند با حضور ش��رکت‌های دیگر‬ ‫توس��عه خواهد یاف��ت‪ ،‬افزود‪ :‬هم‌این��ک ‪۳۰‬هزار‬ ‫ت��ن ظرفیت خال��ی تولید کنس��انتره مس وجود‬ ‫دارد ک��ه با مع��ادن کوچک‪ ،‬قاب��ل تامین خواهد‬ ‫بود‪ .‬از س��وی دیگر عابدینی زاده‪ ،‬نماینده وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت در ش��ورای هماهنگی‬ ‫احی��ای معادن کوچک گفت‪ :‬اختصاص ‪۱۵‬درصد‬ ‫از مبال��غ حاصل از حقوق دولتی برای زیرس��اخت‬ ‫معادن کوچک‪،‬خواس��ته مسئوالن استانی است و‬ ‫مورد تاکید قرار دارد‪.‬‬ ‫مدیر امور مالی و اقتصادی چادرملو‪:‬‬ ‫مدیر ام��ور مالی و اقتصادی چادرملو با بیان اینکه تغییری‬ ‫در نرخ گندله و کنس��انتره ایجاد نش��ده‪ ،‬گفت‪ :‬اینکه فروش‬ ‫کنسانتره و گندله تابعی از نرخ شمش فوالد خوزستان باشد‪،‬‬ ‫تفاهمی اس��ت که بین ش��رکت‌های معدنی و فوالدی برقرار‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش روابط عمومی چادرملو‪ ،‬س��یدمحمود س��یدی‬ ‫افزود‪ :‬نس��بت به س��ال ‪ ۹۷‬تغییر محسوسی در نرخ گندله و‬ ‫کنس��انتره سنگ آهن ایجاد نش��ده و درخواستی برای تغییر‬ ‫نرخ در سال جدید هم داده نشده است‪.‬‬ ‫مدیر امور مالی و اقتصادی ش��رکت چادرمل��و اظهار کرد‪:‬‬ ‫سال ‪ ۹۷‬هر تن کنس��انتره خشک به فوالد مبارکه بر مبنای‬ ‫‪۱۴.۳‬درصد نرخ ش��مش فوالد خوزستان در دوره‌های ‪۳‬ماهه‬ ‫قیمت گندله و کنسانتره تغییری ندارد‬ ‫فروخته ش��د و نرخ فروش به فوالد خوزس��تان نیز ‪۱۵‬درصد‬ ‫بود‪ .‬نرخ فروش گندله هم ‪ ۲۳.۵‬درصد بوده اس��ت‪ .‬امس��ال‬ ‫نرخ فروش کنسانتره به شرکت فوالد مبارکه با ‪ ۲‬دهم درصد‬ ‫افزای��ش از ‪ ۱۴.۳‬به ‪ ۱۴.۵‬درصد رس��یده و تغییر دیگری رخ‬ ‫نداده است‪.‬‬ ‫س��یدی در پاسخ به این پرسش که آیا نرخ فروش گندله و‬ ‫کنسانتره رقم منصفانه‌ای است یا خیر‪ ،‬ادامه داد‪ :‬اینکه فروش‬ ‫کنسانتره و گندله تابعی از نرخ شمش فوالد خوزستان باشد‪،‬‬ ‫تفاهمی اس��ت که بین ش��رکت‌های معدنی و فوالدی برقرار‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬از س��ال ‪ ۸۸‬چادرملو و گل‌گهر از یک سمت و‬ ‫فوالد مبارکه و فوالد خوزس��تان در سمت دیگر‪ ،‬با هم تفاهم‬ ‫داشته‌اند‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬ضرایب تعیی��ن نرخ که تابعی از نرخ‬ ‫شمش فوالد خوزستان است در این سال‌ها نوسان داشت‪ .‬این‬ ‫نوسان به غیر از یک سال در بقیه سال‌ها افزایشی بوده است‪.‬‬ ‫سیدی با بیان اینکه شرکت چادرملو برنامه‌ای برای افزایش‬ ‫نرخ گندله و کنس��انتره ندارد‪ ،‬افزود‪ :‬ما در سیاست راهبردی‬ ‫کالن و تعامل با ش��رکت‌های خریدار محصوالت‪ ،‬به افزایش‬ ‫ن��رخ تمایل داریم اما این مس��ئله بای��د در تفاهم و توافق دو‬ ‫طرفه انجام شود‪.‬‬ ‫س��یدی درباره دخالت وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت در‬ ‫نرخ‌گذاری‌ها می‌گوید‪ :‬در تعامل بین ش��رکت‌های خصوصی‪،‬‬ ‫دخالت دولت درست نیست‪ ،‬مگر در شرایط ضروری‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در گذش��ته‪ ،‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در‬ ‫ای��ن زمینه رهنمود صادر می‌کرد و رهنمود وزارت یادش��ده‬ ‫هم از باب تصدی‌گری بود اما در یک سال گذشته‪ ،‬دخالت و‬ ‫رهنمودی در این زمینه نداشته است‪.‬‬ ‫کمک ‪ ۲۸۰‬میلیارد ریالی فوالد خوزستان به مناطق سیل‌زده‬ ‫ش��رکت فوالد خوزس��تان‪ ۲۸۰ ،‬میلیارد ریال برای ترمیم‬ ‫مس��یرهای ارتباطی‪ ،‬اسکان س��اکنان مناطق خسارت‌دیده‪،‬‬ ‫مسائل درمانی‪ ،‬آموزش��ی و فرهنگی و تامین اقالم اساسی و‬ ‫مورد نیاز این خانوارها هزینه کرد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی فوالد خوزس��تان‪ ،‬محمد کشانی‪،‬‬ ‫مدیرعامل فوالد خوزس��تان با اعالم ای��ن مطلب افزود‪ :‬مردم‬ ‫خطه جنوب در مقابله با مش��کالت ب��زرگ‪ ،‬ترجمانی زیبا از‬ ‫جاودانگی‪ ،‬صبر و استقامتند و خوزستان قلب همیشه تپنده‬ ‫جمهوری اسالمی باقی خواهد ماند‪.‬‬ ‫کشانی با اشاره به بروز سیالب اخیر و تالش مردم استان در‬ ‫مقابله با این بحران‪ ،‬صبر و استقامت آنها را مثال‌زدنی توصیف‬ ‫کرد و گفت‪ :‬با وجود خس��ارت‌هایی که سیالب به‌وجود آورد‪،‬‬ ‫نکت��ه قابل توجه‪ ،‬همدلی‪ ،‬ایثار و از خود گذش��تگی مردمی‬ ‫بود که به یاری یکدیگر ش��تافتند و برگ زرینی بر افتخارات‬ ‫پایتخت جنگ تحمیلی افزودند‪.‬‬ ‫کش��انی افزود‪ :‬افتخار ما این اس��ت که با جان و دل به این‬ ‫مردم ش��ریف خدمت کنیم و زمان بروز چنین مشکالتی در‬ ‫کنارشان باشیم‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل فوالد خوزس��تان اظهار کرد‪ :‬تم��ام تجهیزات‪،‬‬ ‫امکانات‪ ،‬ماش��ین‌آالت و نیروی انس��انی را برای امدادرسانی‬ ‫به مناطق س��یل‌زده بس��یج کردیم و تا آبادانی کامل مناطق‬ ‫خسارت‌دیده لحظه‌ای درنگ نخواهیم کرد‪.‬‬ ‫وی تاکی��د کرد‪ :‬ف��والد خوزس��تان در کنار تولی��د پایدار‬ ‫و اش��تغالزایی ب��رای جوانان منطقه‪ ،‬س��عی ک��رده در حوزه‬ ‫مس��ئولیت‌های اجتماعی نیز س��ازمان س��رآمد باشد‪ .‬امروز‬ ‫نیز بهتری��ن تکلیف در این حوزه‪ ،‬خدم��ت صادقانه به مردم‬ ‫سیل‌زده و خسارت‌دیده است‪.‬‬ ‫کش��انی در ادامه افزود‪ :‬از بدو این حادثه با تش��کیل ستاد‬ ‫بحران ش��رکت‪ ،‬اقدامات ضروری برای ش��هروندان‪ ،‬بررسی و‬ ‫شناسایی شد و در همین زمینه بیش از هزار چادر مسافرتی‬ ‫برای اسکان موقت مردم و ‪ ۲۰‬هزار تن سرباره برای ساخت و‬ ‫استحکام‌سازی سیل‌بندها و جلوگیری از طغیان آب رودخانه‬ ‫به مناطق ارسال کردیم‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬در کنار تامین تمام‬ ‫اقالم ضروری و مورد نیاز ش��هروندان‪ ،‬موکب ش��هدای فوالد‬ ‫خوزس��تان و مهمانس��رای باش��گاه فرهنگی ورزشی فوالد را‬ ‫ب��ه صورت ش��بانه‌روزی فعال کردیم تا ب��ا پختن غذای گرم‬ ‫ب��ه تعداد بیش از ‪ ۱۰‬هزار پرس در روز به یاری ش��هروندان‬ ‫عزیز سیل‌زده بشتابیم و گوشه‌ای از فداکاری آنها را پاسخگو‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫کش��انی تاکید کرد‪ :‬در کن��ار این اقدام��ات‪ ،‬موضوعی که‬ ‫برای ما اهمیت داش��ت‪ ،‬بهداش��ت و درمان س��اکنان مناطق‬ ‫س��یل‌زده بود‪ .‬در همین زمینه گروه‌های تخصصی پزش��کی‬ ‫را در قال��ب گروه‌های جهادی به این مناطق اعزام کردیم و با‬ ‫ویزیت رایگان و تامین دارو‪ ،‬گام مثبتی برای حفظ س�لامت‬ ‫شهروندان و بهداشت محیط برداشته شد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬در حوزه فرهنگی و آموزش��ی نیز با اجرای‬ ‫برنامه‌های متنوع در مناطق و روس��تاهای سیل‌زده سعی در‬ ‫حف��ظ روحیه و ایجاد نش��اط و امید به زندگی در س��اکنان‬ ‫داری��م‪ ،‬همچنین با تامین چادر وی��ژه برگزاری کالس درس‬ ‫دانش‌آم��وزان‪ ،‬دغدغ��ه معلم��ان عزیز مناطق س��یل‌زده نیز‬ ‫برطرف می‌شود‪ .‬مدیرعامل فوالد خوزستان در پایان سخنان‬ ‫خود گفت‪ :‬همانطور که از نام فوالد خوزس��تان پیداست‪ ،‬این‬ ‫مجموعه متعلق به تمام مردم اس��تان است و در امدادرسانی‬ ‫س��عی کردیم تمام شهرس��تان‌ها را زیر پوشش خدمات خود‬ ‫قرار دهیم‪ .‬این اطمینان را به مردم شریف خوزستان می‌دهیم‬ ‫که تا رفع مشکالت به‌وجود آمده در کنارشان هستیم‪.‬‬
‫رشد شاخص نرخ تولیدکننده بخش معدن در سال ‪۹۷‬‬ ‫ش��اخص نرخ تولیدکننده بخش معدن در سال گذشته با ‪۹ .۵۰‬‬ ‫درصد افزایش نسبت به س��ال پیش به عدد ‪ ۳۴۹.۹‬رسید‪ .‬این در‬ ‫حالی اس��ت که شاخص نرخ بخش معدن در سال ‪ ۱۳۹۶‬نسبت به‬ ‫سال پیش از آن رشد ‪۱۷.۳‬درصدی داشت‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی ایمیدرو‪ ،‬گزارش جدید مرکز آمار ایران‬ ‫حکایت از آن دارد که ش��اخص یادش��ده در تمام فصل‌های س��ال‬ ‫‪ ۱۳۹۷‬روند صعودی داش��ته اس��ت‪ .‬در این میان بیش��ترین تاثیر‬ ‫در رش��د ش��اخص نرخ تولیدکننده به ترتیب مربوط به استخراج‬ ‫س��نگ‌های آهنی‪ ،‬اس��تخراج سنگ مس‪ ،‬اس��تخراج سنگ‌های‬ ‫منیر حضوری‪:‬‬ ‫با بررسی وقایع طبیعی اخیر در کشور ازجمله‬ ‫زلزله‪ ،‬سیل و آثار جانی و مالی آنها در جای‌جای‬ ‫سرزمین‌مان‪ ،‬این پرسش مطرح می‌شود که مگر‬ ‫نمی‌دانستیم فالن جا مسیر سیالب است یا فالن‬ ‫جا زلزله‌خیز!‬ ‫در برخی از مناطق ازجمله گلستان و مازندران‬ ‫در اط��راف رودخانه‌های پرپیچ‌وخم که دش��ت‬ ‫س��یالبی وسیعی نیز دارند دست به توسعه زدیم‬ ‫و خانه‌سازی کردیم‪.‬‬ ‫ای��ن در حال��ی اس��ت ک��ه اگ��ر در کن��ار‬ ‫رودخانه‪ ،‬خانه بس��ازیم و برنامه‌های توس��عه را‬ ‫بدون س��ازگاری ب��ا محیط پی��ش ببریم معلوم‬ ‫نیس��ت در آین��ده طبیعت چه بالیی بر س��ر ما‬ ‫می‌آورد‪.‬‬ ‫در حقیقت به گفته کارشناس��ان‪ ،‬ایران با ‪۳۴‬‬ ‫مخاط��ره از ‪ ۴۳‬مخاط��ره زمین‌شناس��ی جهان‬ ‫روبه‌رو اس��ت و این امر لزوم توج��ه و تمرکز بر‬ ‫شناخت این مخاطرات را افزون می‌کند‪.‬‬ ‫یو‌هش��تمین‬ ‫‪ ۱۰‬و ‪ ۱۱‬اردیبهش��ت‪ ،‬س ‌‬ ‫گردهمای��ی ملی عل��وم زمین در می��ان خبرها‬ ‫گم بود‪ .‬این همای��ش بزرگ‌ترین و قدیمی‌ترین‬ ‫همای��ش درب��اره زمین‌شناس��ی اس��ت ک��ه‬ ‫ه��ر‌س��ال در س��ازمان زمین‌شناس��ی برگ��زار‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬روزگار مع��دن در این همایش حاضر‬ ‫ش��د و درباره جایگاه س��ازمان زمین‌شناس��ی و‬ ‫اهمیت آن برای کشور با متخصصان این سازمان‬ ‫گفت‌وگو کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹ل�زوم تطبی�ق برنامه‌ه�ای توس�عه با‬ ‫مطالعات زمین‌شناسی‬ ‫راضی��ه ل��ک‪ ،‬رئی��س‬ ‫پژوهشکده علوم زمین با‬ ‫گله از اینکه دانش علوم‬ ‫زمین در کش��ور نادیده‬ ‫گرفته‌ش��ده است‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬متاس��فانه در ایران‬ ‫به زمین‌شناس��ی اهمیتی داده نمی‌شود که اگر‬ ‫می‌ش��د ش��اهد ای��ن درص��د خراب��ی و مرگ‬ ‫هموطنان‌مان در سیل اخیر نبودیم‪.‬‬ ‫رئی��س پژوهش��کده علوم زمی��ن در ادامه‪ ،‬به‬ ‫لزوم تطبیق برنامه‌های توس��عه کش��ور با انواع‬ ‫رودخانه‌های پرپیچ‌وخم و مس��تقیم‪ ،‬تاکید کرد‬ ‫و گفت‪ :‬کس��انی که مطالعات رس��وبی داشته‌اند‬ ‫می‌دانند که محیط رسوبی رودخانه چگونه است‪،‬‬ ‫کجا کانال قرار دارد‪ ،‬کجا حاش��یه رودخانه است‬ ‫و مهم‌تر اینکه رودخانه چه شکلی دارد‪ .‬درنتیجه‬ ‫برنامه‌های توس��عه را بر اس��اس رفت��ار رودخانه‬ ‫تدوین می‌کنند‪.‬‬ ‫لک به س��یالب اخیر در کش��ور‪ ،‬اشاره و بیان‬ ‫کرد‪ :‬در برخی از مناطق گلستان و مازندران مثل‬ ‫تج��ن و نکارود‪ ،‬رودخانه‌ه��ای پرپیچ‌وخم داریم‬ ‫که دشت س��یالبی وس��یعی دارند‪ .‬ازآنجایی‌که‬ ‫برنامه‌های توس��عه ب��ا محیط س��ازگار نبودند‪،‬‬ ‫دیدیم با سیل چه بالیی سر این مناطق آمد‪.‬‬ ‫او با اش��اره به اهمیت مطالعات زمین‌شناسی‬ ‫در کشورهای توسعه‌یافته‪ ،‬گفت‪ :‬جایگاه سازمان‬ ‫زمین‌شناسی شناخته‌شده نیست‪ ،‬درحالی‌که در‬ ‫جهان پیشرو بوده و دیده‌بان آینده کشورهاست‪.‬‬ ‫در این کشورها تا فواصل زیادی از دشت سیالبی‬ ‫هیچ ساخت‌وسازی نشده است‪ .‬آنها این مناطق‬ ‫را به چند دسته گردشگری‪ ،‬پارکینگ و‪ ...‬تقسیم‬ ‫تزئینی‪ ،‬استخراج زغال س��نگ‪ ،‬استخراج شن و ماسه و استخراج‬ ‫سنگ کرومیت بوده است‪.‬‬ ‫در فعالیت «اس��تخراج سنگ‌های آهنی»‪ ،‬شاخص نرخ در سال‬ ‫‪ ۱۳۹۷‬با افزایش ‪ ۹ .۶۱‬درصدی نس��بت به سال پیش از آن روبه‌رو‬ ‫ش��د و به عدد ‪ ۴۷۱.۶‬رسید‪ .‬رشد ش��اخص نرخ این فعالیت تحت‬ ‫تاثیر افزایش نرخ ماده معدنی کنسانتره آهن پدید آمده است‪.‬‬ ‫در س��ال ‪ ،۱۳۹۷‬شاخص نرخ فعالیت «استخراج سنگ مس» با‬ ‫‪ ۵ .۹۱‬درصد افزایش نس��بت به سال گذشته به عدد ‪۱۹۷.۱‬رسید‪.‬‬ ‫افزایش ش��اخص نرخ فعالیت مورد بررس��ی به طور عمده ناشی از‬ ‫افزایش نرخ ماده معدنی کنسانتره مس پدید آمده است‪.‬‬ ‫در فعالیت «استخراج سنگ‌های تزئینی»‪ ،‬شاخص نرخ در سال‬ ‫‪ ،۱۳۹۷‬با افزایش ‪ ۰ .۲۱‬درصدی نسبت به سال پیش از آن همراه‬ ‫شد و به عدد ‪ ۲۷۰.۵‬رسید‪ .‬رشد شاخص نرخ این فعالیت بیشتر به‬ ‫سبب افزایش نرخ ماده معدنی تراورتن بوده است‪.‬‬ ‫در س��ال مورد بررسی‪ ،‬ش��اخص نرخ فعالیت «استخراج زغال‬ ‫س��نگ» با ‪ ۴ .۳۳‬درصد افزایش نس��بت به س��ال گذشته به عدد‬ ‫‪ ۳۵۲.۲‬رسید‪ .‬افزایش ش��اخص نرخ فعالیت مورد بررسی به طور‬ ‫عمده تحت تاثیر افزایش نرخ ماده معدنی کنس��انتره زغال سنگ‬ ‫ایجاد شده است‪.‬‬ ‫شاخص نرخ تولیدکننده در فعالیت «استخراج شن و ماسه»‪ ،‬با‬ ‫افزایش ‪ ۳ .۲۴‬درصدی در سال ‪ ۱۳۹۷‬نسبت به سال ‪ ۱۳۹۶‬روبه‌رو‬ ‫شد و به عدد ‪ ۳۲۱.۱‬رسید‪ .‬افزایش شاخص نرخ این فعالیت‪ ،‬تحت‬ ‫تاثیر افزایش نرخ ماده معدنی ماسه شسته پدید آمده است‪.‬‬ ‫در نهایت‪ ،‬ش��اخص نرخ در فعالیت «استخراج سنگ کرومیت»‬ ‫با ‪ ۶ .۳۲‬درصد افزایش نس��بت به سال پیش به عدد ‪ ۴۱۸.۰‬رسید‪.‬‬ ‫رش��د شاخص نرخ فعالیت مورد بررس��ی به طور عمده تحت تاثیر‬ ‫افزایش نرخ ماده معدنی سنگ کرومیت ایجاد شده است‪.‬‬ ‫معدن‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 16‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫اول رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 6‬مه ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره‪158‬‬ ‫یادداشت‬ ‫تاثیر ممنوعیت صادرات‬ ‫مواد خام معدنی بر اقتصاد‬ ‫احمد مشکانی‬ ‫استاد دانشگاه‬ ‫بررسی نقش سازمان‬ ‫زمین‌شناسی در شناخت مخاطرات زمین‌‬ ‫از زبان دو کارشناس‬ ‫پژوهش‌های «شناسایی مخاطرات زمین»‬ ‫روی زمین مانده‌اند‬ ‫می‌کنن��د و وقتی ارتفاع زمین افزایش پیدا کرد‪،‬‬ ‫دست به توسعه شهری می‌زنند‪ .‬به‌این‌ترتیب باید‬ ‫ب��ه مورفولوژی رودخانه‌ها و رفتار آنها توجه کرد‬ ‫تا گرفتار خسارت نشویم‪.‬‬ ‫رئیس پژوهش��کده علوم زمین ادامه داد‪ :‬زلزله‬ ‫و س��یل که به تازگی در کش��ور اتف��اق افتاد به‬ ‫نظر عده‌ای عجیب است‪ ،‬درحالی‌که از نظر دانش‬ ‫زمین‌شناسی‪ ،‬مسئله‌ای عادی است‪ .‬در گذشته‪،‬‬ ‫این اتفاق‌ها خیلی طوالنی رخ می‌دادند اما امروز‬ ‫در اثر نوس��انات اقلیمی‪ ،‬پدیده‌ها خیلی شدیدتر‬ ‫شده‌اند‪ .‬به‌این‌ترتیب شاهد خشکی شدید‪ ،‬توفان‬ ‫و سیالب شدید هستیم و باید آمادگی الزم را نیز‬ ‫کس��ب کنیم‪ .‬اگر به دنبال برنامه‌های توسعه‌ای‬ ‫هس��تیم باید دوره‌های بازگش��ت س��یالب‌ها را‬ ‫بررس��ی کنیم و ببینیم آیا منطق��ه‌ای که ما در‬ ‫حال ساخت‌وساز در آن هستیم‪ ،‬درگذشته به زیر‬ ‫آب رفته یا خیر‪ .‬لک در پایان با ابراز تاس��ف از‬ ‫اینکه جایگاه علم زمین‌شناسی در کشور مناسب‬ ‫نیست‪ ،‬گفت‪ :‬برای اجرای پروژه‌های عمرانی مثل‬ ‫جاده‪ ،‬راه‌آهن و سد باید از سازمان زمین‌شناسی‬ ‫اس��تعالم گرفت‪ .‬وزارت راه در یک سال گذشته‬ ‫از نقشه‌های س��ازمان بهره می‌برد‪ ،‬در حالی که‬ ‫اگر برای مطالعات و پژوهش‌ها هزینه کنیم دیگر‬ ‫الزم نیست این‌قدر خسارت جانی و مالی بدهیم‪.‬‬ ‫‹ ‹زمین‌شناس�ی در تم�ام س�ازمان‌ها‬ ‫نماینده داشته باشد‬ ‫محمودرض��ا مجیدی‌فرد‪ ،‬دبیر علمی س��ی و‬ ‫هش��تمین گردهمایی علوم زمی��ن در گفت‌وگو‬ ‫با روزگار معدن با اش��اره ب��ه اتفاق‌های اخیر در‬ ‫کشور به شعار این همایش اشاره کرد و گفت‪ :‬هر‬ ‫مجیدی‌فرد‪ :‬کل مطالعات فرونشست‪ ،‬گردوغبار‪،‬‬ ‫سیالب‪ ،‬زمین‌لغزش و تمام مخاطراتی که از نظر مالی و‬ ‫جانی برای کشور مهم هستند‪ ،‬در سازمان زمین‌شناسی‬ ‫انجام می‌شود اما مدیریت الزم برای اینکه اطالعات را‬ ‫انتقال دهیم‪ ،‬وجود ندارد‬ ‫سال یک محوریت برای این گردهمایی داریم که‬ ‫امسال با توجه به زمین‌لرزه‪ ،‬سیالب و مخاطرات‬ ‫زمین‌شناس��ی‪ ،‬ش��عار همایش نی��ز «نیاز دانش‬ ‫زمین‌شناسی برای جامعه» معرفی شد‪ .‬او تاکید‬ ‫کرد‪ :‬منظور ما این است که جوامع بشری متوجه‬ ‫شوند علوم زمین چقدر می‌تواند مفید باشد‪ .‬اگر‬ ‫مطالعات زمین‌شناس��ی را به‌طور کامل استفاده‬ ‫کنند دیگر تمام مش��کالت آن مثل س��یالب و‬ ‫زمین‌لرزه حل می‌شود‪.‬‬ ‫مع��اون اداری مالی پژوهش��کده علوم زمین با‬ ‫گله از اینکه به س��ازمان زمین‌شناس��ی چندان‬ ‫توجهی نمی‌ش��ود‪ ،‬اظه��ار ک��رد‪ :‬کل مطالعات‬ ‫فرونشس��ت‪ ،‬گردوغب��ار‪ ،‬س��یالب‪ ،‬زمین‌لغزش‬ ‫و تم��ام مخاطراتی که برای کش��ور از نظر مالی‬ ‫و جانی مهم هس��تند در س��ازمان زمین‌شناسی‬ ‫انج��ام می‌ش��ود ام��ا مدیریت الزم ب��رای اینکه‬ ‫اطالعات را انتقال دهیم‪ ،‬وجود ندارد‪.‬‬ ‫او تاکید کرد‪ :‬این س��ازمان باید با استانداری‪،‬‬ ‫وزارت کش��ور و مدیریت بحران ارتباط داش��ته‬ ‫باش��د اما این‌طور نیس��ت‪ .‬وی در پاسخ به این‬ ‫پرس��ش که چرا مطالعات سازمان زمین‌شناسی‬ ‫در اجرا مش��کل دارد‪ ،‬گفت‪ ۲۵ :‬سال است روی‬ ‫فرونشست زمین کار کرده‌ایم‪ .‬کسی نمی‌دانست‬ ‫فرونشس��ت چیست اما ما در این حوزه اطالعات‬ ‫زیادی جمع کردیم و تخصصی پیش رفتیم اما با‬ ‫وجود اینکه دولتی هس��تیم متاسفانه هنوز اقدام‬ ‫جدی ب��رای بهره بردن از اطالعات س��ازمان ما‬ ‫‌نش��ده اس��ت‪ .‬مجیدی‌فرد به‌عنوان راهکار بیان‬ ‫کرد‪ :‬درباره مخاطرات زمین‌شناسی باید در تمام‬ ‫س��ازمان‌ها و مراکز از س��ازمان م��ا یک نماینده‬ ‫حضور داش��ته باش��د تا خیلی از مشکالت حل‬ ‫ش��ود و بس��یاری از این تحقیق��ات و پژوهش‌ها‬ ‫دوباره انجام نش��ود‪ .‬درواقع مش��کل اصلی این‬ ‫است که ارتباط ما با دیگران برقرار نیست یعنی‬ ‫جایگاهی که سازمان باید در کرسی‌های حساس‬ ‫کشور داش��ته باش��د‪ ،‬وجود ندارد‪ .‬او ادامه داد‪:‬‬ ‫کار مفیدی که می‌تواند انجام ش��ود این اس��ت‬ ‫که بتوانیم با مجموعه‌های مختلف ارتباط برقرار‬ ‫کنیم و سازمان زمین‌شناس��ی نماینده‌هایی در‬ ‫بخش‌های کالن کشور داشته باشد‪ .‬مجیدی‌فرد‬ ‫با گله از اینکه درباره وقایع طبیعی در کش��ور از‬ ‫سازمان زمین‌شناسی هیچ‌گونه راهنمایی گرفته‬ ‫نمی‌شود‪ ،‬بیان کرد‪ :‬درباره سیالبی که در کشور‬ ‫جاری ش��د‪ ،‬دیدیم از همه‌جا نماینده داشتند به‬ ‫جز س��ازمان زمین‌شناسی‪ .‬کس��ی در این ‪ ۲‬ماه‬ ‫به س��راغ ما نیامده‪ ،‬مگر خ��ود ما اطالعاتی ارائه‬ ‫داده باشیم‪.‬‬ ‫مع��اون اداری مالی پژوهش��کده علوم زمین با‬ ‫اظهار تاسف از اینکه سازمان‌های مختلف‪ ،‬چنین‬ ‫سازمان مهمی را نمی‌شناسند‪ ،‬گفت‪ :‬وقتی وارد‬ ‫اس��تانداری می‌شویم کس��ی ما را نمی‌شناسد و‬ ‫نمی‌دانند سازمان زمین‌شناسی وجود دارد‪.‬‬ ‫مجیدی‌فرد از تخصصی نب��ودن فعالیت‌ها در‬ ‫کشور‪ ،‬گله و اظهار کرد‪ :‬بررسی خطر زمین‌لرزه‬ ‫را که کار اساس��ی س��ازمان زمین‌شناسی است‬ ‫ب��ه وزارت مس��کن داده‌ان��د‪ ،‬درصورتی‌ک��ه این‬ ‫وزارتخانه اطالعات زیادی درباره زمین‌شناس��ی‬ ‫کش��ور ندارد! متاسفانه هر جا پای پول در میان‬ ‫باش��د‪ ،‬قدرت را از س��ازمانی ک��ه تخصص دارد‬ ‫می‌گیرند و به س��ازمانی که به کارش هم مرتبط‬ ‫نیست می‌دهند‪ .‬او ادامه داد‪ :‬گاهی شهرداری‌ها‬ ‫ه��م وارد چنین مس��ئله مهمی می‌ش��وند‪ .‬اگر‬ ‫ب��ه س��مت بیزین��س بروی��م وضعی��ت همین‬ ‫است‪.‬‬ ‫صادرات سنگ‌آهن به سود کشور است؟‬ ‫در حال��ی ک��ه معاون معدن��ی وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫می‌گوی��د با توجه به نیاز داخل به س��نگ‌آهن‪ ،‬صادرات آن باید‬ ‫متوقف شود و برای توازن زنجیره فوالد مورد استفاده قرار گیرد؛‬ ‫رئیس انجمن سنگ‌آهن ایران معتقد است بخشی از سنگ‌آهن‬ ‫تولی��دی برای مصارف داخلی کاربرد نداش��ته و در کارخانه‌های‬ ‫کنسانتره‌س��ازی مورد استفاده نیس��ت‪ ،‬بنابراین بهترین گزینه‬ ‫صادرات آن است تا کمترین جنبه ارزآوری را داشته باشد‪.‬‬ ‫مهرداد اکبریان‪ ،‬رئیس انجمن سنگ آهن ایران در گفت‌وگو با‬ ‫ایس��نا‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬درحال‌حاضر میزان صادرات سنگ‌آهن ایران‬ ‫بی��ش از ‪ ۲۰‬میلیون تن اس��ت اما اینکه بگویی��م امروز صنایع‬ ‫معدنی ما که جزو زنجیره فوالد هستند مشکل تامین سنگ‌آهن‬ ‫دارند یا برای آینده بازار داخل مش��کل تامین سنگ‌آهن داریم‪،‬‬ ‫موضوعی است که باید از هر دو جنبه مورد بررسی قرار گیرد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ام��روز کارخانه‌های کنسانتره‌س��ازی ما به ‪ ۲‬علت‬ ‫به س��نگ‌آهن دسترس��ی ندارند‪ .‬کارخانه‌های کنسانتره‌س��ازی‬ ‫ما از یک نوع ویژه س��نگ‌آهن اس��تفاده می‌کنند؛ به طور واضح‬ ‫سنگ‌آهن‌های مگنتیک با ‪ FEO‬باال مورد استفاده قرار می‌گیرند‪.‬‬ ‫این در حالی است که بسیاری از معادن سنگ‌آهن ایران مگنتیک‬ ‫نیس��تند یا به اندازه کافی که مورد نیاز کنسانتره‌س��ازان است‪،‬‬ ‫مگنتیک نیستند‪ ،‬ضمن اینکه دارای ناخالصی‌های زیاد همچون‬ ‫فسفر‪ ،‬گوگرد‪ ،‬سیلیس و‪ ...‬هستند که مورد توجه این کارخانه‌ها‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫رئی��س انجمن س��نگ‌آهن ایران ب��ا بیان اینک��ه این موضوع‬ ‫قس��مت عمده‌ای از ذخایر و تولید کش��ور را کن��ار می‌زند و در‬ ‫حاش��یه نگه می‌دارد و دامنه معادن��ی که می‌توانند تامین‌کننده‬ ‫خوراک کنسانتره‌س��ازها باش��ند را کم می‌کند‪ ،‬گفت‪ :‬علت دوم‬ ‫ناکارآمد بودن برخی از س��نگ‌آهن‌های م��ا برای مصارف داخل‬ ‫این اس��ت که در برخی استان‌های کش��ور‪ ،‬مجوزهایی که برای‬ ‫برخی کنسانتره‌س��ازی‌ها داده شده‪ ،‬به درستی بررسی نشده‌اند‬ ‫بلکه بیش��تر از تولید س��نگ‌آهن‪ ،‬کارخانه‌های کنسانتره‌سازی‬ ‫ساخته ش ‌ده‌اند‪.‬‬ ‫ب��ه عب��ارت دیگ��ر در برخ��ی اس��تان‌ها کارخانه‌ه��ای‬ ‫کنسانتره‌س��ازی‪ ،‬دسترس��ی ب��ه مع��ادن س��نگ‌آهن ندارن��د‬ ‫و مع��دن س��نگ‌آهن ب��رای تامی��ن خ��وراک آنه��ا وج��ود‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬زمانی که مجوز کارخانه‌های کنسانتره‌سازی‬ ‫و گندله‌س��ازی داده شده‪ ،‬باید بررسی می‌کردند که میزان تولید‬ ‫در آن منطقه چقدر است و متناسب با میزان تولید سنگ‌آهن و‬ ‫به فراخور توس��عه و باال رفتن رشد تولید‪ ،‬راه‌اندازی کارخانه‌های‬ ‫گندله‌سازی و کنسانتره‌س��ازی را باال می‌بردند‪ .‬از آن جایی که‬ ‫این اقدام نشده است؛ چنین آشفتگی‌هایی در بازار ایجاد شده که‬ ‫اعالم می‌ش��ود بنا بر نیاز بازار داخل به سنگ‌آهن برای صنایعی‬ ‫چون فوالد‪ ،‬ممنوعیت صادرات سنگ‌آهن باید ایجاد شود‪.‬‬ ‫اکبری��ان اعالم ک��رد‪ :‬درحال‌حاض��ر افزون ب��ر ‪ ۶‬میلیون تن‬ ‫کنس��انتره و ‪ ۹‬میلی��ون ت��ن گندله‌س��از در خراس��ان وج��ود‬ ‫دارد ک��ه ای��ن عدده��ا باالت��ر از تولی��د س��نگ‌آهن ما اس��ت‪.‬‬ ‫ب��ه عبارت��ی درحال‌حاض��ر گندله‌س��ازهای م��ا دسترس��ی به‬ ‫کنس��انتره ندارن��د‪ ،‬ب��ه این معنا که دسترس��ی به س��نگ‌آهن‬ ‫وج��ود ندارد بلکه رش��د متع��ادل در این زنجیره انجام نش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬اگر به صورت موردی با یک واحد تولیدی صحبت شود‬ ‫که شکایت از نبود مواد اولیه و معضالت آن داشته باشد؛ نمی‌توان‬ ‫مشکل او را به کل کشور تعمیم داد که مشکل سنگ‌آهن دارند یا‬ ‫خیر‪.‬‬ ‫وی اظه��ار ک��رد‪ :‬آن طی��ف س��نگ‌آهن ک��ه مناس��ب‬ ‫کنسانتره‌س��ازهای داخلی نیس��ت باید صادر ش��ود‪ .‬معاون وزیر‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت نیز اعالم کرد که صادرات س��نگ‌آهن‬ ‫به سود کشور نیس��ت‪ .‬بهترین کار برای سنگ‌آهنی که ‪FEO‬‬ ‫پایین‌ت��ر از ‪ ۱۴-۱۳‬درصد دارد ی��ا ناخالصی‌هایی دارد که مورد‬ ‫توج��ه کارخانه‌های داخلی نیس��ت‪ ،‬صادرات اس��ت تا در جهت‬ ‫توسعه‪ ،‬منجر به ارزآوری شود‪.‬‬ ‫در کش��ور ما تعاریف مختلفی از مواد خام معدنی بیان‬ ‫ش��ده اما به طور س��اده م��واد معدنی ک��ه از دل زمین‬ ‫اس��تخراج می‌ش��وند را م��اده خام تعری��ف می‌کنند‪.‬‬ ‫ای��ن تعریف س��اده می‌توان��د تفس��یرهای مختلفی‬ ‫برای کارشناس��ان و مدیران داش��ته باشد و باعث شود‬ ‫تصمیم‌ه��ای مختلف برای مواد معدنی خام و فرآوری‬ ‫ش��ده‪ ،‬گرفته ش��ود‪ .‬با توجه به این م��وارد باید گفت‬ ‫ممنوعیت ص��ادرات مواد معدنی خ��ام باید به عوامل‬ ‫مختلفی وابس��ته باش��د وگرنه چالش‌های بسیاری را‬ ‫ب��رای معادن کوچک تا متوس��ط به‌وج��ود می‌آورد و‬ ‫باع��ث رکود اقتص��ادی در این بخش می‌ش��ود‪ .‬عامل‬ ‫نخس��ت‪ ،‬عی��ار ماده معدنی اس��ت که بیش��تر درباره‬ ‫مواد فلزی و بعضی از کانی‌های صنعتی مطرح اس��ت‪.‬‬ ‫عام��ل دوم‪ ،‬کیفیت ماده معدنی اس��ت که مربوط به‬ ‫س��نگ‌های ساختمانی‪ ،‬قیمتی و نیمه‌قیمتی و بعضی‬ ‫از کانی‌های صنعتی اس��ت‪ .‬عامل س��وم‪ ،‬تغییرات در‬ ‫فن��اوری فرآوری مواد معدنی اس��ت‪ .‬عامل چهارم نیز‬ ‫سیاس��ت‌های داخل��ی و خارجی و ارائ��ه راهکارهای‬ ‫مناس��ب و عامل پنجم که از همه مهم‌تر است‪ ،‬در نظر‬ ‫گرفتن اقتصاد معدنکاران کوچک و متوس��ط است که‬ ‫به لحاظ اقتصادی وابس��تگی شدیدی به خام‌فروشی‬ ‫و ص��ادرات مواد خام دارن��د‪ .‬ممنوعیت صادرات مواد‬ ‫خ��ام معدنی برای ش��رکت‌های دولتی‪ ،‬ش��به‌دولتی‬ ‫و خصولت��ی ک��ه از رانت‌ها و امکانات دولتی اس��تفاده‬ ‫می‌کنند‪ ،‬با توجه به سیاست دولتمردان بالمانع است‪.‬‬ ‫بیش��تر این ش��رکت‌ها معادن بزرگی در اختیار دارند‬ ‫و با پول دول��ت دارای بهتری��ن کارخانه‌های فرآوری‬ ‫و ماش��ین‌آالت معدنی در ایران هس��تند که نیازی به‬ ‫خام‌فروش��ی ندارند و اگر تا کن��ون چنین کاری انجام‬ ‫داده‌ان��د به دلی��ل ظرفیت بیش��تر یا مس��ائل دیگر‪،‬‬ ‫درس��ت نبوده اس��ت‪ .‬این ممنوعیت شاید باعث شود‬ ‫که بهره‌وری و اس��تفاده مفید از منابع معدنی بیش��تر‬ ‫ش��ود و این ش��رکت‌ها با تحقیق و توسعه بتوانند مواد‬ ‫معدنی را ب��ه بهترین وجه ممکن اس��تحصال کنند و‬ ‫باعث ارزش افزوده بیشتر شوند‪ .‬اما رفع این ممنوعیت‬ ‫برای معادن کوچک و متوس��ط ک��ه کارخانه فرآوری‬ ‫ندارن��د ی��ا در نزدیکی آنها کارخانه‌ای وجود نداش��ته‬ ‫است‪ ،‬یکی از راهکارهای مناسب برای پایداری این نوع‬ ‫معادن و شرکت‌هاست‪ .‬صاحبان معادن و شرکت‌هایی‬ ‫که توانایی مالی س��اخت کارخانه ندارند یا نمی‌توانند‬ ‫از تسهیالت بانکی و مالی دولت استفاده کنند‪ ،‬مجبور‬ ‫به خام‌فروش��ی هس��تند‪ ۲ .‬حالت برای ف��روش مواد‬ ‫خام معدنی وجود دارد؛ نخس��ت اینکه به شرکت‌های‬ ‫داخلی با نرخ مناس��ب بفروشند‪ .‬در حالت دوم هم این‬ ‫مواد به دلیل خرید نکردن با نرخ مناس��ب یا نرخ باالتر‬ ‫از داخل‪ ،‬صادر شوند‪ .‬بنابراین ممنوعیت صادرات خام‬ ‫باعث کس��ب نکردن درآمد ب��رای معدنکاران کوچک‬ ‫و متوس��ط می‌ش��ود و کم‌کم این معادن تعطیل شده‬ ‫یا دچار چالش‌های متعدد اقتصادی می‌ش��وند‪ .‬کشور‬ ‫ما تجربه‌ای در صادرات س��نگ ساختمانی خام داشت‬ ‫که باعث ش��د به ناگهان بازار صادرات س��نگ ایران از‬ ‫بین برود و رقیبان س��نگ ای��ران‪ ،‬بازارهای جهانی را‬ ‫اش��باع کنند‪ .‬بخش��ی از بازار را از دس��ت داده‌ایم و تا‬ ‫کنون نتوانس��ته‌ایم آن را به‌دس��ت آوریم‪ .‬در آن زمان‬ ‫این تصمیم گرفته ش��د که س��نگ خام صادر نش��ود‪.‬‬ ‫بس��یاری از کش��ورهای صاحب‌نام معدن��ی ماده خام‬ ‫صادر می‌کنند‪ ،‬به عنوان مثال اس��ترالیا س��نگ خام‬ ‫ص��ادر می‌کند و به دلیل مصرف انرژی‪ ،‬کارخانه فوالد‬ ‫هم برای‌ش��ان جذاب نیس��ت‪ ،‬بنابراین برای از دست‬ ‫ندادن بازار و کس��ب درآمد‪ ،‬س��نگ آهن خام را صادر‬ ‫می‌کنن��د‪ .‬پس صادر کردن مواد خ��ام معدنی فرآیند‬ ‫ناپسندی نیس��ت و تابع عوامل مختلفی است‪ .‬به طور‬ ‫کل نبای��د ممنوعیت صادرات م��واد معدنی خام را به‬ ‫تمام مواد معدنی تسری داد‪ .‬باید برای هر ماده معدنی‬ ‫عوامل مختلفی در نظر گرفته ش��ود و از کارشناس��ان‬ ‫بخش دولتی و خصوصی درخواس��ت کرد پیش��نهاد‬ ‫خود را ارائه دهند تا هر س��ال بازنگری شود‪ .‬در صورت‬ ‫تغییر نکردن ممنوعیت صادرات مواد خام‪ ،‬دولت باید‬ ‫به این ش��رکت‌ها کمک کرده و مواد معدنی خام آنها را‬ ‫با نرخ مناسب خریداری کند و یارانه بدهد‪ .‬نتیجه آنکه‬ ‫ممنوعی��ت مواد خام هم می‌تواند شمش��یر دو لبه‌ای‬ ‫باش��د که اگر درست بررس��ی و بازنگری نشود‪ ،‬ممکن‬ ‫است مش��کالت عدیده‌ای را برای معدنکاران به‌وجود‬ ‫آورد‪ .‬در ش��رایط سخت اقتصادی کنونی و تحریم‌های‬ ‫مختلف باید با تدبیر بیشتری عمل کنیم‪.‬‬
‫صنایع‌معدنی غیرفلزی‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 16‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫اول رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 6‬مه ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره‪158‬‬ ‫یادداشت‬ ‫سردرگمی تولیدکنندگان‬ ‫در پیچ‌وخم قوانین‬ ‫سارا اصغری‬ ‫روزنامه‌نگار‬ ‫ش��روع تحریم‌ها و صدور قوانین مختلف در‬ ‫زمینه واردات و صادرات‪ ،‬مش��کالت بسیاری را‬ ‫برای تولیدکنندگان رقم زد‪ .‬این درحالی است‬ ‫که صادرات و واردات در کنار همدیگر همچون‬ ‫یک چرخه متوازن عمل می‌کند که این چرخه‬ ‫به دلیل قوانین گوناگون از س��وی دولت دچار‬ ‫اختالل شده و به جای اینکه به تولیدکنندگان‬ ‫کمک کند‪ ،‬دست‌وپای آنها را بسته است‪.‬‬ ‫از ی��ک س��و ش��اهد ای��ن موض��وع بودی��م‬ ‫ک��ه ابت��دای س��ال گذش��ته‪ ،‬دول��ت در یک‬ ‫تقس��یم‌بندی فهرس��تی از ممنوعیت‌ه��ای‬ ‫واردات��ی را اع�لام ک��رد ک��ه به دنب��ال خود‬ ‫تولیدکنن��دگان را با کمبود م��واد اولیه روبه‌رو‬ ‫کرد‪ .‬هرچند دس��ته‌بندی‌هایی ب��رای واردات‬ ‫کاالها انجام شد اما این دسته‌بندی‌ها به گفته‬ ‫کارشناسان‪ ،‬دقیق و کارشناسی نبود‪ .‬از سوی‬ ‫دیگر قوانین صادراتی سختگیرانه‌ای وضع شد‬ ‫مبنی بر اینکه در برخی صنایع‪ ،‬تولیدکنندگان‬ ‫ابتدا باید کاالی خ��ود را در بورس کاال عرضه‬ ‫کنند و چنانچه کاالی‌ش��ان م��ازاد نیاز داخلی‬ ‫باش��د‪ ،‬اجازه ص��ادرات خواهند داش��ت‪ .‬پس‬ ‫از آن ش��اهد قان��ون بازگش��ت ارز حاص��ل از‬ ‫ص��ادرات به س��امانه نیم��ا بودیم ک��ه البته با‬ ‫مقاومت تولیدکنندگان روبه‌رو ش��د‪ .‬در زمینه‬ ‫ص��ادرات مهم‌ت��ر از بازگردان��دن ارز صادراتی‬ ‫به س��امانه نیما که بس��یاری از تولیدکنندگان‬ ‫و صادرکنندگان را ب��ا نارضایتی روبه‌رو کرده‪،‬‬ ‫این اس��ت که صادرکنندگان را متعهد به این‬ ‫ام��ر می‌کند ت��ا در‌آم��د صادراتی خ��ود را به‬ ‫ص��ورت دالر بازگردانن��د‪ .‬درحالی‌که صادرات‬ ‫به کش��ورهایی همچون عراق و افغانستان و به‬ ‫طور عمده کشورهای همس��ایه براساس ریال‬ ‫انجام می‌شد‪.‬‬ ‫البته به نظر می‌رس��د‪،‬دولت با دید کالن و با‬ ‫توج��ه به تحریم‌ها و افزایش بهای دالر در یک‬ ‫بازه زمانی و برای کنترل بازار داخلی‪ ،‬اقدام به‬ ‫وضع چنین بخش��نامه‌هایی کرده است اما باید‬ ‫نتیجه این بخش��نامه‌ها را در بازه میان‌مدت و‬ ‫بلند‌مدت موردبررس��ی قرار داد تا تعادل بازار‬ ‫ب��ه هم نخورد چراکه واردات م��واد اولیه برای‬ ‫تولیدکنن��دگان و حفظ بازاره��ای صادراتی و‬ ‫حضور مداوم در آن برای صادرکنندگان اصلی‬ ‫حیاتی به‌ش��مار می‌رود‪ .‬از ای��ن‌رو با توجه به‬ ‫سیاست‌هایی که س��ردرگم است‪ ،‬تولیدکننده‬ ‫چگونه می‌تواند راه خود را بیابد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫پذیرش سیمان شرکت‬ ‫سیمان تهران در بورس‬ ‫مدیریت پذی��رش و بازاریابی ش��رکت بورس‬ ‫کاالی ایران با ص��دور اطالعیه‌ای اعالم کرد که‬ ‫محصول سیمان شرکت س��یمان تهران در بازار‬ ‫اصلی این بورس موردپذیرش قرار گرفت‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی شرکت سیمان تهران‪،‬‬ ‫این ش��رکت با هدف ورود به بورس کاالی ایران‬ ‫اقدام به تهیه مستندات و مدارک الزم و پیگیری‬ ‫این امر از طریق شرکت بورس کاالی ایران کرده‬ ‫است‪ .‬مدیریت پذیرش و بازاریابی شرکت بورس‬ ‫کاالی ایران با ص��دور اطالعیه‌ای اعالم کرد که‬ ‫کاالی س��یمان ش��رکت س��یمان تهران‪ ،‬پس از‬ ‫بررس��ی مدارک و مس��تندات و طرح موضوع در‬ ‫ت و نهمین جلسه کارگروه عرضه‬ ‫دویست‌و‌بیس ‌‬ ‫در ‪ ۳‬اردیبهش��ت ‪ ۹۸‬در بازار اصلی موردپذیرش‬ ‫قرار گرفت‪.‬‬ ‫رونق صادرات‪ ،‬نیاز به اصالح زیرساخت‌ها دارد‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت گفت‪ :‬این روزها ارز به ‪۱۴‬‬ ‫هزار تومان رس��یده‪ ،‬اما به آن اندازه صادرات رشد نداشته و‬ ‫باید علت ریشه‌یابی ش��ود‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬رضا رحمانی در‬ ‫نشست مش��ترک با هیات رئیسه فراکسیون توسعه صادرات‬ ‫غیرنفتی مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه وظیفه وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت حمایت از تولید است‪ ،‬افزود‪ :‬باتوجه‬ ‫به ش��رایط ارزی‪ ،‬صادرات توجیه‌پذیر و واردات و قاچاق نیز‬ ‫توجیه‌ناپذیر ش��ده‪ ،‬با این حال انتظ��ار می‌رفت صادرات در‬ ‫سال گذشته افزایش یابد اما این‌گونه نشد و نیاز به ریشه‌یابی‬ ‫دارد‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬همه تشکل‌ها متفق‌القول بودند که با‬ ‫افزای��ش نرخ ارز ب��ه ‪ ۶‬هزار تومان‪ ،‬ص��ادرات رونق می‌یابد‪،‬‬ ‫درحالی که اکنون ارز به ‪ ۱۵‬هزار تومان رسیده‪ ،‬ولی صادرات‬ ‫به آن اندازه رشد نیافته است‪ .‬رحمانی با بیان اینکه صادرات‬ ‫به کش��ورهای منطق��ه در اولویت قرار گرفته اس��ت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫امسال‪ ،‬به عنوان سال «رونق تولید» نامگذاری شده و راهکار‬ ‫اصلی آن توسعه صادرات است‪ ،‬بنابراین در مقابل کسانی که‬ ‫خالف این شعار عمل کنند‪ ،‬می‌ایستیم‪ .‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت بازگش��ت ارز حاصل از صادرات و ارائه مشوق‌های‬ ‫صادراتی را دو مس��ئله مه��م بخش تجارت قلم��داد کرد و‬ ‫گفت‪ :‬اکنون صادرات به کشورهای همسایه ‪ ۲۳‬میلیارد دالر‬ ‫اس��ت که ‪۲‬درصد واردات این کش��ورها را تشکیل می‌دهد‬ ‫اما برای دس��تیابی به ‪۴‬درصد تالش می‌شود‪ .‬رحمانی اضافه‬ ‫کرد‪ :‬کش��ورهای افریقایی نیز ظرفیت خوب��ی برای واردات‬ ‫محص��والت ایرانی دارند اما صادرات به این کش��ورها ناچیز‬ ‫اس��ت و در ای��ن زمین��ه برنامه‌ریزی نیاز داری��م‪ .‬وی ضمن‬ ‫تاکید بر اینکه برای صادرات به کش��ورهای همس��ایه‪ ،‬باید‬ ‫زیرس��اخت‌ها را فراه��م و تقویت کرد‪ ،‬اف��زود‪ :‬دولت هم در‬ ‫این زمینه کاس��تی‌هایی دارد‪ ،‬چنانچ��ه در زمینه رایزن‌های‬ ‫بازرگانی مش��کالتی وجود دارد‪ ،‬باید آن را برطرف کرد‪ .‬وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬صادرات ‪ ۹‬میلیارد دالری به عراق و‬ ‫‪ ۲‬میلیارد و ‪ ۶۰۰‬میلیون دالری به افغانستان را یادآور شد و‬ ‫گفت‪ :‬رونق صادرات نیاز به اصالح زیرساخت‌ها دارد اما باید‬ ‫باور کرد‪ ،‬کاالهای مصرفی را نمی‌توان در شرایطی که مردم‬ ‫نی��از دارند‪ ،‬صادر کرد‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬درباره پیمان‌س��پاری‬ ‫ارزی نی��ز ض��رورت دارد‪ ،‬کارگروه مش��ترکی بین مجلس و‬ ‫دولت تشکیل شود و نواقص آن بررسی و راهکار ارائه شود‪.‬‬ ‫مشکالت حمل‌ونقل‪ ،‬سد راه صادرات سیمان مارگون‬ ‫گروه معدن‪:‬‬ ‫کارخان��ه س��یمان مارگون ب��رای صادرات‬ ‫محصوالت‪ ،‬نیاز به دسترسی سریع به بندرهای‬ ‫جنوب کشور را دارد و جاده پاتاوه – دهدشت‬ ‫ک��ه قرار بود این امکان را فراهم کند‪ ،‬هنوز به‬ ‫بهره‌برداری نرسیده است‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایرن��ا‪ ،‬به‌دلیل مح��روم بودن‬ ‫کهگیلویه و بویراحمد‪ ،‬کارخانه سیمان ازسوی‬ ‫س��رمایه‌گذار خارجی در این منطقه راه‌اندازی‬ ‫ش��د و این مجموعه بزرگ‌ترین صنعت استان‬ ‫است‪.‬‬ ‫ش��رکت بین‌الملل��ی توسعه‌گس��تر ه�لال‬ ‫خاورمیانه به نام س��یمان مارگون ‪۱۰۰‬درصد‬ ‫از سهامداران خارجی تشکیل شده و از طرفی‬ ‫شهرستان بویراحمد کارخانه سیمان دیگری با‬ ‫نام «سیمان یاسوج» با ظرفیت تولید ‪۷۰۰‬تن‬ ‫محصول ب ‌ه ش��کل روزانه را دارد که ‪۱۵‬س��ال‬ ‫پیش راه‌اندازی شده است‪.‬‬ ‫زمانی که کلنگ کارخانه سیمان مارگون به‬ ‫زمین زده شد‪ ،‬قرار بود تا قبل از گشایش این‬ ‫واحد صنعتی‪ ،‬جاده ملی پاتاوه به دهدشت به‬ ‫بهره‌برداری برسد تا محصول این واحد صنعتی‬ ‫در کوتاه‌ترین مس��یر ممکن ب��ه بندرگاه‌های‬ ‫جنوب کشور برسد‪.‬‬ ‫حال سیمان مارگون به ثمر نشسته است اما‬ ‫برای رسیدن به بندر بوشهر باید کیلومترها راه‬ ‫را بپیماید و هزینه‌های گزافی را تا رسیدن به‬ ‫مقصد بپردازد‪.‬‬ ‫نبود جاده دسترس��ی مناس��ب تا بندرهای‬ ‫جنوب کش��ور در کنار رقابت سنگین در بازار‬ ‫داخل��ی س��یمان‪ ،‬هزینه‌های ب��االی تولید و‬ ‫س��یل اخیر همه و همه از مسائلی هستند که‬ ‫کارخانه سیمان مارگون را در ابتدای کار دچار‬ ‫مشکل کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹تاریخچه سیمان مارگون‬ ‫رئیس کارخانه س��یمان مارگ��ون گفت‪ :‬در‬ ‫سال ‪ ۸۶‬موافقت این واحد تولیدی گرفته شد‬ ‫و تا س��ال ‪ ۸۹‬موقعیت مکان��ی و جانمایی آن‬ ‫مشخص شد‪.‬‬ ‫پیم��ان حاجیان یادآور ش��د‪ :‬کلنگ اجرایی‬ ‫ای��ن کارخانه اواخر س��ال ‪ ۸۹‬ب��ه زمین زده‬ ‫ش��د و پایان س��ال ‪ ۹۵‬به‌دس��ت مع��اون اول‬ ‫رئیس‌جمهوری گشایش شد‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬این کارخانه با ‪ ۴‬هزار و ‪۳۳۰‬‬ ‫میلی��ارد ریال هزین��ه تمام ش��ده و در مدت‬ ‫‪۵‬سال به بهره‌برداری رسیده است‪.‬‬ ‫حاجیان اظهار کرد‪ :‬ب��ه منظور بهره‌برداری‬ ‫از ای��ن کارخان��ه ‪ ۲۳‬میلیون ی��ورو وام ارزی‬ ‫و یک ه��زار و ‪ ۱۰۰‬میلیارد ری��ال از صندوق‬ ‫ذخیره ارزی بانک س��په تسهیالت گرفته شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬باالترین فناوری از کش��ور آلمان‬ ‫برای کارخانه س��یمان مارگون خریداری شده‬ ‫و ‪۲‬هزار تن خری��د خارجی این واحد تولیدی‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫حاجیان با اش��اره به اینکه کارخانه سیمان‬ ‫مارگون تلفیقی از باالتری��ن فناوری روز اروپا‬ ‫و متخصص��ان ایران��ی اس��ت‪ ،‬ادام��ه داد‪ :‬این‬ ‫کارخانه با باالتری��ن کیفیت‪ ،‬محصوالت خود‬ ‫را تولید می‌کند و ‪ ۳۰۰‬نفر به‌طور مس��تقیم و‬ ‫‪۳‬هزار نفر غیرمستقیم در این مجموعه فعالیت‬ ‫می‌کنند‪.‬‬ ‫پیمان حاجیان‪ :‬باالترین فناوری از کشور آلمان برای‬ ‫کارخانه سیمان مارگون خریداری شده و ‪۲‬هزار تن خرید‬ ‫خارجی این واحد تولیدی بوده است‪ ،‬این کارخانه با‬ ‫باالترین کیفیت‪ ،‬محصوالت خود را تولید می‌کند و ‪۳۰۰‬‬ ‫نفر به‌طور مستقیم و ‪۳‬هزار نفر غیرمستقیم در این‬ ‫مجموعه فعالیت می‌کنند‪ .‬این کارخانه روزانه ‪ ۳‬هزار و‬ ‫‪ ۳۰۰‬تن سیمان‪ ،‬معادل یک میلیون تن در سال تولید‬ ‫می‌کند‬ ‫‹ ‹ظرفیت تولید سیمان مارگون‬ ‫ب��ه گفت��ه حاجی��ان ای��ن کارخان��ه روزانه‬ ‫‪ ۳‬ه��زار و ‪ ۳۰۰‬ت��ن س��یمان و مع��ادل یک‬ ‫میلی��ون ت��ن در س��ال تولید می‌کن��د‪ .‬وی با‬ ‫اش��اره به اینکه س��یمان مارگون در سال ‪۹۷‬‬ ‫به ‪۸۰‬درصد ظرفیت تولید خود رس��ید‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫ب��ا بهبود بازارهای جهانی و دارا بودن باالترین‬ ‫استاندارد‪ ،‬س��یمان مارگون به خارج از کشور‬ ‫صادر می‌شود‪.‬‬ ‫حاجی��ان معتقد اس��ت به‌دلی��ل وجود ‪۸۰‬‬ ‫کارخان��ه س��یمان در کش��ور و وج��ود رقابت‬ ‫شدید‪ ،‬ارزش واقعی این محصول کمتر از نرخ‬ ‫تمام شده بازار است‪.‬‬ ‫‹ ‹مشکل در بازپرداخت‬ ‫رئی��س کارخانه س��یمان مارگ��ون گفت‪ :‬از‬ ‫اس��فند ‪ ۹۷‬بازپرداخ��ت اقس��اط وام کارخانه‬ ‫س��یمان مارگون آغاز ش��د و تا س��ال ‪۱۴۰۱‬‬ ‫این واحد تولیدی باید ماهانه ‪۶۷‬میلیارد ریال‬ ‫بپردازد‪.‬‬ ‫حاجی��ان با بیان اینک��ه بازپرداخت یورویی‬ ‫کارخانه سیمان مارگون هر ‪ ۶‬ماه‪۷۲ ،‬میلیارد‬ ‫ریال اس��ت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬به‌دلیل نقدینگی کم‬ ‫و هزینه‌ه��ای جانبی زیاد‪ ،‬حقوق کارکنان این‬ ‫مجموعه چند ماه عقب افتاده است‪.‬‬ ‫ب��ه گفته وی‪ ،‬حقوق کارگران با وجود ناچیز‬ ‫ب��ودن در ماه ح��دود ‪ ۱۰‬میلیارد ریال با بیمه‬ ‫اس��ت که با ش��رایط فعلی‪ ،‬کارخانه س��یمان‬ ‫مارگون توان پرداخت آن را ندارد‪.‬‬ ‫حاجی��ان اف��زود‪ :‬ماهانه هزینه ب��رق و گاز‬ ‫کارخانه سیمان مارگون به ترتیب ‪ ۵‬و‪۷‬میلیارد‬ ‫ریال است‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬تاکنون اقدامات انجام ش��ده‬ ‫بر اس��اس همکاری بوده و کارخانه هم بخشی‬ ‫از بدهی‌های خود را پرداخت کرده است‪.‬‬ ‫رئیس کارخانه سیمان مارگون گفت‪ :‬حیات‬ ‫کارخانه و حضور قدرتمند در بازارهای جهانی‬ ‫نیازمن��د کمک بیش��تری از طرف مس��ئوالن‬ ‫است‪.‬‬ ‫حاجیان اف��زود‪ :‬تغییرات روزانه و س��اعتی‬ ‫نرخ‌ها‪ ،‬هزینه‌های کارخانه س��یمان مارگون را‬ ‫چند برابر افزایش داده است‪.‬‬ ‫به گفته رئیس کارخانه سیمان مارگون‪ ،‬این‬ ‫واحد تولیدی همچنین در صادرات و دریافت‬ ‫ریالی پول آن با مشکل روبه‌رو است‪.‬‬ ‫‹ ‹ برند صادراتی جنوب کشور‬ ‫مدی��ر کارخان��ه س��یمان مارگون ب��ا بیان‬ ‫اینک��ه کار کردن یک صنع��ت در یک منطقه‬ ‫غیرصنعت��ی و مح��روم ش��رایط خاص��ی را‬ ‫می‌طلبد‪ ،‬گف��ت‪ :‬در عمل ب��ازار داخلی برای‬ ‫س��یمان وجود ندارد به همی��ن منظور تمرکز‬ ‫سیمان مارگون بر صادرات بوده است‪.‬‬ ‫حاجیان افزود‪ :‬با هم��ت بخش تولید کمتر‬ ‫از ‪ ۳‬ماه سیمان مارگون وارد بازارهای جهانی‬ ‫شد و در کمتر از ‪ ۶‬ماه از دوره فعالیت صادرات‬ ‫کارخانه به ‪ ۱۱۰‬هزار تن رسید‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ ۲۲۵ :‬هزار تن در س��ال ‪ ۹۷‬و‬ ‫معادل ‪ ۴.۸‬میلیارد دالر به کشور کویت صادر‬ ‫شد و با تالش‌های انجام شده سیمان مارگون‬ ‫برند صادراتی در حوزه جنوب کشور است‪.‬‬ ‫‹ ‹سیل اخیر تولید سیمان مارگون را‬ ‫به ‪۴۰‬درصد کاهش داد‬ ‫حاجیان بی��ان کرد‪ :‬رطوبت ب��االی مواد بر‬ ‫اثر س��یل‪ ،‬تولید کارخانه سیمان مارگون را به‬ ‫شدت کم کرده است به‌طوری‌که درحال‌حاضر‬ ‫ظرفیت تولید به ‪۴۰‬درصد کاهش یافته است‪.‬‬ ‫مدی��ر کارخانه س��یمان مارگون اف��زود‪ :‬به‬ ‫دلی��ل وق��وع س��یل و بارندگی‌ه��ای اخیر در‬ ‫بندر بوشهر‪ ،‬برخی از ویژگی‌های ‪ ۴۰‬هزار تن‬ ‫محص��ول صادراتی س��یمان مارگون به ارزش‬ ‫یک میلیون دالر تغییر کرده است‪.‬‬ ‫حاجی��ان معتق��د اس��ت‪ ،‬س��یمان مارگون‬ ‫حداق��ل به ‪ ۶‬م��اه تنفس برای پایدار ش��دن‬ ‫ش��رایط نیاز دارد تا بتواند مش��کالت به‌وجود‬ ‫آمده و کمبود نقدینگی را جبران کند‪.‬‬ ‫‹ ‹ نبود سامانه حمل‌ونقلی در استان‬ ‫حاجیان گفت‪ :‬س��امانه حمل‌ونقل اس��تان‬ ‫ظرفیت الزم برای پش��تیبانی سیمان مارگون‬ ‫را ن��دارد و باید برای راه‌ان��دازی آن بودجه‌ای‬ ‫اختصاص داده شود‪.‬‬ ‫وی بی��ان ک��رد‪ :‬اج��ازه افزایش ن��رخ برای‬ ‫این کارخانه وجود ن��دارد و با هزاران میلیارد‬ ‫تومان س��رمایه‌گذاری نرخ گچ ‪ ۴‬برابر سیمان‬ ‫است‪.‬‬ ‫کارخانه س��یمان مارگون تاکنون هزینه‌های‬ ‫زیادی ب��رای این واحد صنعتی پرداخت کرده‬ ‫است و اینک برای رفتن به بازارهای جهانی به‬ ‫حمایت بیشتر مسئوالن نیاز دارد‪.‬‬ ‫حاجی��ان گف��ت‪ :‬ای��ن واحد صنعت��ی توان‬ ‫پرداخت هزینه برای خرید تعداد زیاد وس��ایل‬ ‫حمل‌ونقل تا رس��یدن به بن��درگاه را ندارد و‬ ‫راه‌اندازی یک س��امانه حمل‌ونقلی در اس��تان‬ ‫می‌تواند نقش مهمی در توسعه بیشتر کارخانه‬ ‫سیمان مارگون ایفا کند‪.‬‬ ‫‹ ‹ راه‌ان�دازی س�امانه حمل‌ونق�ل‬ ‫کهگیلویه و بویراحمد‬ ‫نماین��ده بویراحمد و دنا نی��ز در این دیدار‬ ‫عنوان کرد‪ :‬توزیع عادالنه فرصت‌ها و منابع از‬ ‫مهاجرت و حاشیه‌نشینی جلوگیری می‌کند‪.‬‬ ‫غالم‌محمد زارعی معتقد اس��ت‪ ،‬شکل‌گیری‬ ‫کارخانه سیمان مارگون مقدمات تاسیس یک‬ ‫شهرستان در آینده خواهد بود‪.‬‬ ‫وی اظه��ار کرد‪ :‬تنف��س چندماهه برای این‬ ‫کارخانه با داش��تن اقساط س��نگین به قدرت‬ ‫گرفتن مجموعه کمک می‌کند‪.‬‬ ‫زارعی افزود‪ :‬قرار گرفتن در کریدور ش��مال‬ ‫نرخ انواع بلوک سیمانی‬ ‫به جنوب کش��ور‪ ،‬ضرورت ایجاد حمل‌ونقل و‬ ‫باران��داز در کهگیلوی��ه و بویراحمد را جدی‌تر‬ ‫می‌کند‪.‬‬ ‫وی بی��ان کرد‪ :‬یکی از ضرورت‌های کارخانه‬ ‫سیمان مارگون‪ ،‬س��امانه حمل‌ونقل است که‬ ‫پایه‌گذاری آن می‌تواند از همین واحد تولیدی‬ ‫شروع شود‪.‬‬ ‫زارعی با اش��اره به ناتوانی کارخانه س��یمان‬ ‫مارگ��ون در بازپرداخ��ت تس��هیالت خ��ود‪،‬‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬بانک خواه��ان بازپرداخت روزآمد‬ ‫تس��هیالت خود از این واحد صنعتی شده بود‬ ‫که سیمان مارگون توان آن را نداشت‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬با تالش‌های انجام ش��ده از سوی‬ ‫مس��ئوالن مش��کل بازپرداخ��ت روزآمد حل‬ ‫ش��د و از اعضای کمیس��یون برنامه‪ ،‬بودجه و‬ ‫محاسبات مجلس تقاضای همکاری برای رفع‬ ‫مشکالت کارخانه سیمان مارگون وجود دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹ماجرای ارزش‌افزوده داخلی‬ ‫نایب‌‌رئی��س کمیس��یون برنام��ه‪ ،‬بودجه و‬ ‫محاس��بات مجلس شورای اسالمی در این‌باره‬ ‫گفت‪ :‬س��یمان مارگون باید ح��دود یک هزار‬ ‫و ‪ ۵۰۰‬میلیارد ریال س��ود کند تا بتواند همه‬ ‫هزینه‌ها را بپردازد‪.‬‬ ‫هادی قوامی افزود‪ :‬سال قبل سیمان مارگون‬ ‫با ‪۸۰‬درصد ظرفیت تولید خود نتوانس��ت پول‬ ‫آب‪ ،‬برق‪ ،‬گاز‪ ،‬حقوق کارگر و هزینه مواد اولیه‬ ‫را بپردازد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینک��ه پرداخ��ت ارزش‌افزوده‬ ‫به عهده مصرف‌کننده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬س��یمان‬ ‫مارگ��ون با وجودی که از ارزش‌افزوده خارجی‬ ‫معاف است‪ ،‬ارزش‌افزوده داخلی پرداخت کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫قوامی بیان کرد‪ :‬در اتاق بازرگانی‪ ،‬این بخش‬ ‫تولید است که باید مسائل مربوط به واحدهای‬ ‫تولیدی و صنعتی را به مس��ئوالن باالدس��ت‬ ‫منتقل کند تا برای آنها چاره‌اندیشی شود‪.‬‬ ‫در ش��رایطی که س��رمایه‌گذاری از آن‌سوی‬ ‫مرزها برای ایجاد یک صنعت در منطقه محروم‬ ‫کهگیلویه و بویراحمد قدمی برداشته‪ ،‬شایسته‬ ‫است مسئوالن ذی‌ربط برای خدمت‌رسانی به‬ ‫م��ردم این خطه مش��کالت واحد‌های صنعتی‬ ‫ازجمله س��یمان مارگ��ون را در کمترین زمان‬ ‫ممکن و به شکل مطلوب برطرف کنند‪.‬‬ ‫نرخ انواع سیمان و پودر سنگ‬ ‫محصول‬ ‫مشخصات‬ ‫قیمت (قالبی)‪ -‬به تومان‬ ‫توضیحات‬ ‫محصول‬ ‫مشخصات‬ ‫قیمت (قالبی)‪ -‬به تومان‬ ‫توضیحات‬ ‫بلوک لیکا ‪15‬‬ ‫‪15×20×50‬‬ ‫‪2040‬‬ ‫لیکای اصل ‪ ،‬با حمل‬ ‫پودر سنگ ‪ 25‬کیلویی‬ ‫کیسه‬ ‫‪1800‬‬ ‫بدون حمل‬ ‫بلوک لیکا ‪20‬‬ ‫‪20×20×40‬‬ ‫‪2500‬‬ ‫لیکای اصل ‪ ،‬با حمل‬ ‫پودر سنگ ‪ 15‬کیلویی‬ ‫کیسه‬ ‫‪1200‬‬ ‫بدون حمل‬ ‫بلوک طرح لیکا ‪7‬‬ ‫‪7×20×40‬‬ ‫‪560‬‬ ‫درجه‪ ،۱‬بدون حمل‬ ‫سیمان سفید ‪ 50‬کیلویی‬ ‫کیسه‬ ‫‪14000‬‬ ‫بدون حمل‬ ‫بلوک طرح لیکا ‪20‬‬ ‫‪20×20×40‬‬ ‫‪900‬‬ ‫درجه ‪ ،1‬سبک‪ ،‬بدون حمل‬ ‫سیمان سفید ‪ 40‬کیلویی‬ ‫کیسه‬ ‫‪۱۲۰۰۰‬‬ ‫بدون حمل‬ ‫بلوک طرح لیکا ‪20‬‬ ‫‪20×20×40‬‬ ‫‪660‬‬ ‫درجه‪ ،۱‬سنگین ‪ ،‬بدون حمل‬ ‫سیمان آکبند پوزوالن تهران‬ ‫کیسه‬ ‫روز‬ ‫با حمل – کامیون‬ ‫ ‬
‫آخرین وضعیت کارخانه فوالد چابهار‬ ‫مجتمع فوالد چابهار در راستای توج ‌ه ویژه ملی به سواحل‬ ‫مکران و اس��تقرار صنایع آب‌بر در نزدیکی سواحل با ظرفیت‬ ‫نهای��ی ‪ ۳.۸‬میلیون‪‎‬ت��ن فوالد در منطق��ه آزاد چابهار درحال‬ ‫ساخت است‪ .‬به نظر می‌رسد بهره‌برداری فاز نخست آن تا دو‬ ‫س��ال دیگر زمان ببرد‪ .‬به گزارش ایس��نا‪ ،‬شرکت فوالد مکران‬ ‫در سال ‪ ۱۳۹۳‬به شکل سهامی خاص در اداره ثبت شرکت‌ها‬ ‫و مالکیت صنعتی منطقه آزاد تجاری چابهار به ثبت رس��یده‬ ‫است‪ .‬مجتمع فوالد چابهار در سال ‪ ۱۳۹۴‬با حضور مسئوالن‬ ‫وقت کلنگ‌زنی ش��د‪ .‬فاز نخس��ت فوالد مکران بعد از دریافت‬ ‫مجوزهای زیس��ت‌محیطی درحال‌حاضر در زمینی به وسعت‬ ‫‪ ۳۰۰‬هکت��ار در حال اجرا اس��ت‪ .‬افق تولی��د فوالد در چابهار‬ ‫س��االنه ‪ ۱۰‬میلیون فوالد اس��ت‪ .‬طرح فوالد مکران در چابهار‬ ‫با هدف پاس��خ‌دهی به نیاز بازارهای داخلی و خارجی در افق‬ ‫سال ‪ ۱۴۰۴‬ش��امل واحدهای گندله‌سازی‪ ،‬احیای مستقیم‪،‬‬ ‫فوالدس��ازی‪ ،‬نورد گرم ورق‪ ،‬نورد مقاطع و نورد سیم میلگرد‬ ‫اجرا می‌ش��ود و هم‌اکنون مرحله نخست از مجموع واحدهای‬ ‫یادش��ده ش��امل ساخت یک واحد اس��فنجی به روش احیای‬ ‫مس��تقیم به ظرفیت یک میلیون و ‪ ۶۰۰‬هزار تن در س��ال در‬ ‫دس��تور کار این ش��رکت قرار دارد‪ .‬میزان تولید در فاز دوم نیز‬ ‫همین میزان اس��ت و درمجموع تولید ‪ ۳.۸‬میلیون تن فوالد‬ ‫برای این مجتمع پیش‌بینی ش��ده اس��ت‪ .‬مدت اجرای طرح‬ ‫ف��والد مکران از تاریخ تنفی��ذ قرارداد ‪ EPC‬با پیمانکار پروژه‬ ‫(شرکت ایریتک) به مدت ‪ ۳۰‬ماه (‪ ۲.۵‬سال) است‪.‬‬ ‫براس��اس اعالم مس��ئوالن این پروژه‪ ،‬کوره ‪ ۴۵۰۰‬تنی این‬ ‫مجتم��ع فوالدی به‌طول ‪ ۱۰۵‬متر به‌ط��ور کامل در اصفهان‬ ‫س��اخته و به چابهار منتقل ش��ده است‪ .‬این پروژه بزرگ‌ترین‬ ‫تک‌مدول ساخته شده در ایران است که وزن سازه آن ‪۴۷۰۰‬‬ ‫صنایع‌معدنی فلزی‬ ‫تن و وزن تاسیس��ات باری کوره که به آن اضافه خواهد ش��د‪،‬‬ ‫افزون بر ‪ ۵۰۰‬تن اس��ت‪ .‬ارتفاع س��ازه آن ‪ ۱۱۰‬متر و بیش��تر‬ ‫تجهیزات پروژه داخلی‌س��ازی ش��ده اس��ت‪ .‬راه‌اندازی بخش‬ ‫احیای مس��تقیم این پروژه با ظرفیت ‪ ۲.۲‬میلیون تن در فاز‬ ‫دوم برنامه گنجانده ش��ده اس��ت که بزرگ‌ترین پروژه در نوع‬ ‫خود در س��طح خاورمیانه به شمار می‌رود‪ .‬این پروژه به ‪۴۰۰‬‬ ‫مترمکعب آب در هر س��اعت نیاز دارد که با توجه به نزدیکی‬ ‫آن ب��ه دری��ای عمان (فاصل��ه هوایی ‪ ۴‬کیلومت��ری) چندان‬ ‫نگران‌کننده به نظر نمی‌رسد‪.‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 16‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫اول رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 6‬مه ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره‪158‬‬ ‫خبر‬ ‫سهم یک درصدی فوالد‬ ‫مبارکه از تولید ناخالص ملی‬ ‫فعاالن نسوز در گفت‌و‌گو با روزگار معدن عنوان کردند‪:‬‬ ‫دیرگدازها در تامین مواد اولیه مشکل دارند‬ ‫سارا اصغری‪:‬‬ ‫ب��ا منع واردات دیرگدازها به کش��ور‪ ،‬محصوالت‬ ‫داخلی در س��ال گذشته رونق گرفته‌اند اما مشکلی‬ ‫ک��ه تولیدکنندگان این صنف همچنان با آن درگیر‬ ‫هس��تند‪ ،‬تامین مواد اولیه اس��ت که به اندازه کل‬ ‫این صنعت در داخل تامین نمی‌شود‪ .‬البته فراتر از‬ ‫تامی��ن مواد اولیه‪ ،‬آنچه تولیدکنندگان این صنعت‬ ‫همواره از آن گالیه دارند‪ ،‬سیاست‌های ارزی دولت‬ ‫اس��ت که بیش از آنکه راهگشای واردات و صادرات‬ ‫باشد‪ ،‬برای تولیدکنندگان مانع‌تراشی می‌کند‪.‬‬ ‫‹ ‹کمبود مواد اولیه‬ ‫درب��اره وضعی��ت صنعت‬ ‫نسوز و چش��م‌انداز آن در‬ ‫س��ال جاری علی‌حس��ین‬ ‫زاویه دبی��ر انجمن صنفی‬ ‫کارفرمایی صنعت نسوز در‬ ‫گفت‌وگ��و با روزگار معدن‬ ‫اظهار کرد‪ :‬یکی از مهم‌ترین مشکالت صنعت نسوز‬ ‫درحال‌حاض��ر کمبود مواد اولیه اس��ت‪ .‬این صنعت‬ ‫همچن��ان در تامی��ن م��واد اولیه خود وابس��ته به‬ ‫ش��رکت‌های خارجی اس��ت‪ .‬یکی از مهم‌ترین مواد‬ ‫اولیه صنعت نس��وز‪ ،‬منیزیت است که تولید داخلی‬ ‫آن برای این صنعت کافی نیست‪ .‬از سوی دیگر نرخ‬ ‫آن بس��یار افزایش یافته اس��ت‪ .‬انواع فرآورده‌های‬ ‫آلومینا نیز جزو مواد اولیه نسوز به‌شمار می‌روند که‬ ‫در این زمینه نیز سرمایه‌گذاری انجام نشده است‪.‬‬ ‫زاویه در ادامه خاطرنشان کرد‪ :‬یکی از مشکالتی‬ ‫که صنایع را دچار مش��کل ک��رده‪ ،‬توجه نکردن به‬ ‫ساختار مدیریتی در کشور است‪.‬‬ ‫وی در ادامه خاطرنش��ان کرد‪‌:‬البته هم‌اکنون که‬ ‫واردات نسوز به داخل کشور روند کاهشی در پیش‬ ‫گرفته اس��ت بیش��تر واحدها‪ ،‬نسوز خود را از داخل‬ ‫تامین می‌کنند ولی نکته بس��یار مهم این است که‬ ‫واردات مواد اولیه نیز محدود شده و تولیدکنندگان‬ ‫نسوز را با مشکل روبه‌رو کرده است‪.‬‬ ‫انجمن صنفی کارفرمایی صنعت نسوز درباره نرخ‬ ‫ای��ن ماده عن��وان کرد‪ :‬نرخ جهانی نس��وز در حال‬ ‫افزایش است البته نرخ نفت نیز افزایش یافته و این‬ ‫عوامل سبب شده نسوز و مواد اولیه آن گران شود‪.‬‬ ‫‹ ‹فرصتی برای بومی‌سازی‬ ‫همچنی��ن درباره مش��کالت پی��ش‌روی صنعت‬ ‫نس��وز در س��ال جاری حس��ام ادیب‪ ،‬رئیس هیات‬ ‫مدیره ش��رکت دانش‌بنیان پات��رون در گفت‌وگو با‬ ‫روزگار مع��دن اظهار کرد‪ :‬در س��ال جاری با توجه‬ ‫به تحریم‌های جدید و تمایل نداش��تن شرکت‌های‬ ‫اروپایی به فروش و نیز مشکالت انتقال پول و حمل‬ ‫کاال و همچنین مش��کالت ثبت سفارش و ترخیص‬ ‫نسوزها از گمرک و از طرفی افزایش تولید فوالد در‬ ‫کش��ور و افزایش تقاضای محصوالت نسوز‪ ،‬طبیعی‬ ‫علی حسین‌زاویه‪ :‬هم‌اکنون که واردات نسوز به داخل‬ ‫کشور روند کاهشی در پیش گرفته است بیشتر واحدها‪،‬‬ ‫نسوز خود را از داخل تامین می‌کنند ولی نکته بسیار‬ ‫مهم این است که واردات مواد اولیه نیز محدود شده و‬ ‫تولیدکنندگان نسوز را با مشکل روبه‌رو کرده است‬ ‫است زمینه برای تولید داخلی این کاال بیشتر فراهم‬ ‫ش��ده و تولیدکنندگان داخلی نسوز می‌توانند رشد‬ ‫قابل‌توجهی داشته باشند‪.‬‬ ‫ادیب در ادامه خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬این موضوع با‬ ‫تولید و بومی‌س��ازی برخی مواد اولیه و محصوالت‬ ‫نیز همراه ش��ده که خبر خوشی برای صنعت نسوز‬ ‫کشور به‌شمار می‌رود‪.‬‬ ‫وی با اشاره به وارداتی بودن مواد اولیه در صنعت‬ ‫نس��وز عنوان کرد‪ :‬در عین ح��ال همچنان صنعت‬ ‫نس��وز کش��ور وابس��ته به مواد اولیه وارداتی بوده و‬ ‫همان مش��کالتی که برای فوالدسازان وجود دارد‪،‬‬ ‫برای تولیدکنندگان نسوز هم در واردات مواد اولیه‬ ‫وجود دارد و این صنعت را دچار بحران کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹سیاست‌های کمرشکن‬ ‫این فعال صنعت نس��وز در ادامه خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫محدودیت‌هایی که وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫برای تایید ثبت‌سفارش ایجاد کرده است‪ ،‬همچنین‬ ‫فرآیند طوالن��ی تخصیص ارز و حواله پول‪ ،‬صنعت‬ ‫نس��وز کش��ور را مانند بس��یاری از صنایع دیگر در‬ ‫بحرانی غریب فرو برده اس��ت‪ ،‬به طوری که امکان‬ ‫هیچ‌گونه برنامه‌ریزی ب��رای تولیدکنندگان‪ ،‬حتی‬ ‫ب��ا فرض آنک��ه تامین‌کنندگان خارج��ی حاضر به‬ ‫هم��کاری و ارائه ن��رخ مناس��ب و کیفیت مطلوب‬ ‫باش��ند‪ ،‬وجود ندارد‪ .‬برای نمونه ش��رکت ما قبل از‬ ‫تعطی�لات ن��وروز وجه یک حوال��ه ارزی را پس از‬ ‫دریاف��ت مجوز از وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫و تخصی��ص ارز به صرافی یکی از بانک‌های دولتی‬ ‫پرداخ��ت ک��رده اما هنوز پس از گذش��ت ‪ ۴۵‬روز‪،‬‬ ‫س��وئیفت آن دریاف��ت نش��ده اس��ت‪ ،‬درحالی‌که‬ ‫ق��رار ب��وده این کاال ‪ ۲‬هفته پ��س از حواله وجه در‬ ‫بندرعباس تحویل ش��ود‪ .‬چگون��ه یک تولیدکننده‬ ‫می‌تواند س��رمایه در گردش خود را برای یک مدت‬ ‫طوالن��ی‪ ،‬بدون هیچ ارزش‌افزوده‌ای راکد نگه دارد‬ ‫و از ط��رف دیگر حتی زم��ان تحویل کاالی خود را‬ ‫نداند‪.‬‬ ‫ادی��ب ادامه داد‪ :‬دردناک‌تر آنکه در صورت خرید‬ ‫همی��ن مواد از بازار داخل‪ ،‬باید هزینه‌ای بین ‪ ۳۰‬تا‬ ‫‪۴۰‬درصد (حداق��ل) باالتر از نرخ واقعی کاال‪ ،‬حتی‬ ‫با نرخ ارز آزاد پرداخت ش��ود‪ ،‬در حالی‌که مشتریان‬ ‫تصور می‌کنند تولیدکنندگان نس��وز نباید افزایش‬ ‫قیمتی داش��ته باش��ند چون نرخ ارز نیمایی تغییر‬ ‫چندانی نداشته است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره ب��ه موضوع‬ ‫بومی‌سازی عنوان کرد‪ :‬در‬ ‫حوزه بومی‌س��ازی و تولید‬ ‫برخی مواد اولیه نس��وز‪ ،‬با‬ ‫وج��ود آنک��ه اقدام‌ه��ای‬ ‫خوبی آغاز شده‪ ،‬متاسفانه‬ ‫نه‌تنه��ا کفاف تقاضای داخل��ی را نمی‌دهد‪ ،‬بلکه از‬ ‫نظر کیفیت همچنان نیازمند تالش‌های بیش��تری‬ ‫اس��ت‪ .‬اما مشکل اصلی نرخ این مواد اولیه است که‬ ‫در عمل ازسوی تولیدکنندگان‪ ،‬مانند بیشتر صنایع‬ ‫بر اساس نرخ ارز آزاد و حتی باالتر از آن محاسبه و‬ ‫عرض��ه می‌ش��ود‪ .‬البته این موضوع طبیعی اس��ت‬ ‫چراک��ه عرضه و تقاضای مواد اولیه تولید نس��وز در‬ ‫کشور تعادل ندارد‪.‬‬ ‫ادیب ادامه داد‪ :‬مشکل دیگر آنکه صادرکنندگان‬ ‫محص��والت نس��وز‪ ،‬ازجمله ش��رکت ما‪ ،‬ب��ا وجود‬ ‫آنک��ه برای ایج��اد بازار صادراتی خ��ود و حفظ آن‬ ‫هزینه‌های س��نگینی متحمل ش��ده‌اند‪ ،‬متاسفانه‬ ‫دیگ��ر قادر به صادرات نیس��تند چراک��ه باید مواد‬ ‫اولی��ه ب��ه نرخ گزافی خریداری ش��ود و ب��ا نرخ ارز‬ ‫نیمایی ص��ادر کنند که امکان‌پذیر نیس��ت‪ .‬وی با‬ ‫اشاره به سیاس��ت‌های ارزی دولت نیز عنوان کرد‪:‬‬ ‫دولت با سیاست ارزی که درپیش گرفته است‪ ،‬هم‬ ‫کمر تولیدکننده‪ ،‬هم کمر صادرات و هم کمر خود‬ ‫را شکس��ته است‪ .‬پیامدهای این سیاست نادرست‪،‬‬ ‫از بازنگش��تن ارزهای صادراتی به کش��ور و کاهش‬ ‫شدید صادرات و توقف یا کندی تولید در واحدهای‬ ‫تولیدی هویدا شده است‪.‬‬ ‫این فعال حوزه نس��وز تصریح کرد‪ :‬اگر بیش��تر از‬ ‫این برای تک‌نرخی کردن ارز و آزادسازی واردات با‬ ‫ارز متقاضی و حذف قانون بازگشت ارز صادراتی بر‬ ‫مبنای سامانه نیما تعلل شود‪ ،‬بی‌گمان آسیب‌های‬ ‫ج��دی جبران‌ناپذی��ری ب��ر کش��ور و صنعت وارد‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬ادیب ادامه داد‪ :‬دولت تولیدکننده‌ای که‬ ‫م��واد اولیه خود را با ارز آزاد وارد می‌کند را به حال‬ ‫خود بگذارد و اجازه واردات مواد اولیه را به او بدهد‪.‬‬ ‫بدیهی است که واردات مواد اولیه بیش از نیاز کشور‬ ‫نخواهد بود‪ ،‬در عوض صادرات دوباره رونق می‌گیرد‬ ‫و تولیدکنن��ده‌ای که نی��از به ارز برای واردات دارد‪،‬‬ ‫بی‌واهم��ه از اخت�لاف ن��رخ ارز‪ ،‬آن را برای واردات‬ ‫خود صرف می‌کند و تکلیف خودش‪ ،‬مشتریانش و‬ ‫صنعت روشن است‪.‬‬ ‫وی در پایان تاکید کرد‪ :‬وقتی همه کاالها در بازار‬ ‫ام��روز ایران با نرخ ارز آزاد قیمت‌گذاری می‌ش��ود‪،‬‬ ‫چه لزومی به داش��تن دو نرخ و کنترل بی‌اثر دولت‬ ‫وج��ود دارد؟ اگر دولت می‌خواهد با مالیات کش��ور‬ ‫را اداره کن��د‪ ،‬باید جلوی ناب��ودی مالیات‌دهنده را‬ ‫بگی��رد‪ .‬تولیدکننده‌ای که عاش��ق کش��ور خویش‬ ‫اس��ت‪ ،‬شایسته بی‌رحمی نیس��ت‪ .‬امیدوارم صدای‬ ‫بخشی از صنعت شنیده شود‪.‬‬ ‫گزارش تصویری‬ ‫«جهان فوالد غرب » مجهز به سیستم نورد گرم‬ ‫با فناوری روز جهان‬ ‫مجتمع جهان فوالد غرب در ‪ ۳۵‬کیلومتری کرمانش��اه واقع شده است‪ .‬عملیات‬ ‫اجرایی این مجتمع در سال ‪ ۱۳۸۴‬آغاز شد‪ .‬فاز نخست مجتمع جهان فوالد غرب‬ ‫در س��ال ‪ ۱۳۸۷‬پروانه بهره‌برداری دریافت کرد و در اندک زمانی محصول تیرآهن‬ ‫تولید ش��ده آن توانس��ت پروانه اس��تاندارد ملی ایران را دریافت کند‪ .‬این مجتمع‬ ‫مجهز به سیس��تم نورد گرم با فناوری روز جهان اس��ت و توانایی تولید محصوالت‬ ‫تیرآهن‪ ،‬نبشی و ناودانی با ظرفیت ‪ ۳۰۰‬هزار تن در سال را دارد‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬ایسنا‬ ‫مدیرعامل فوالد مبارکه گفت‪ :‬درحال‌حاضر‬ ‫ف��والد مبارکه یک درصد ‪ GDP‬کش��ور و ‪۵‬‬ ‫درص��د از ‪ GDP‬صنع��ت را در اختیار دارد و‬ ‫با پرداخت ‪ ۱۵۰۰‬میلیارد تومان مالیات‪ ،‬ردیف‬ ‫نخس��ت در بین شرکت‌های تولیدی را به خود‬ ‫اختصاص داده است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش رواب��ط عمومی ف��والد مبارکه‪،‬‬ ‫حمیدرضا عظیمی��ان‪ ،‬مدیرعامل فوالد مبارکه‬ ‫ب��ا تاکید بر اینکه ف��والد مبارکه مولود انقالب‬ ‫اس�لامی اس��ت و در بخ��ش صنع��ت و تولید‬ ‫کاالی اس��تراتژیک تاکن��ون پیش��رفت‌های‬ ‫ویژه‌ای داش��ته اس��ت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در س��ال‬ ‫‪ ۱۳۵۷‬کش��ور ما ‪ ۶۰۰‬هزار تن تولید داش��ت‬ ‫و ‪ ۴‬میلیون تن فوالد وارد می‌کرد؛ درحالی‌که‬ ‫امروز در ‪‌۴۰‬س��الگی انقالب اس�لامی‪ ،‬صنعت‬ ‫فوالد ایران اس�لامی با ‪ ۳۲‬میلیون تن ظرفیت‬ ‫نصب ش��ده‪ ،‬به تولید واقع��ی ‪ ۲۵‬میلیون تن‬ ‫دست یافته است‪.‬‬ ‫وی ارتق��ای جای��گاه ای��ران در بی��ن دیگر‬ ‫کش��ورهای تولیدکننده فوالد جه��ان را ثمره‬ ‫ت�لاش جهادگران عرص��ه صنعت دانس��ت و‬ ‫افزود‪ :‬در س��ال ‪ ۱۳۵۷‬رتبه تولید فوالد ایران‬ ‫در جهان س��ی و پنجم بود ک��ه امروز به رتبه‬ ‫دهم ارتقا یافته است‪.‬‬ ‫عظیمیان گفت‪ :‬فوالد مبارکه به عنوان مولود‬ ‫انقالب اس�لامی درحال‌حاضر با ‪ ۱۰.۲‬میلیون‬ ‫تن تولید‪ ۵۰ ،‬درصد تولید کش��ور را در اختیار‬ ‫دارد و توانس��ته از سنگ تا رنگ را جامه عمل‬ ‫بپوشاند و زنجیره تولید فوالد را در خود کامل‬ ‫کن��د‪ .‬وی قرار گرفت��ن نام ف��والد مبارکه در‬ ‫فهرس��ت تحریم‌ها را اقدام��ی ظالمانه خواند و‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬فوالد مبارکه ‪ ۲۷‬مهر س��ال‬ ‫گذشته در فهرس��ت تحریم‌ها قرار گرفت؛ این‬ ‫اقدام نش��ان‌دهنده این است که فوالد مبارکه‬ ‫نقش بس��یار بزرگی در صنعت و اقتصاد ایران‬ ‫دارد و امریکا برای به‌زانو درآوردن اقتصاد ایران‬ ‫فوالد مبارکه را در فهرست تحریم‌ها قرار داده‬ ‫اس��ت‪ .‬عظیمیان ادامه داد‪ :‬درحال‌حاضر فوالد‬ ‫مبارکه یک درصد ‪ GDP‬کش��ور و ‪ ۵‬درصد از‬ ‫‪ GDP‬صنع��ت را در اختیار دارد و با پرداخت‬ ‫‪ ۱۵۰۰‬میلی��ارد تومان مالیات‪ ،‬ردیف نخس��ت‬ ‫در بین ش��رکت‌های تولی��دی و ردیف دوم در‬ ‫شرکت‌های بورس��ی را به خود اختصاص داده‬ ‫اس��ت‪ .‬مدیرعامل ف��والد مبارکه خاطرنش��ان‬ ‫ک��رد‪ :‬مدیران و کارکنان فوالد مبارکه در همه‬ ‫قس��مت‌های کارخانه‪ ،‬هم‌قسم شده‌اند تا اجازه‬ ‫ندهند در هیچ ش��رایطی تولید متوقف ش��ود؛‬ ‫درحقیق��ت کارکن��ان فوالد مبارک��ه و آنهایی‬ ‫که به‌‌طور غیرمس��تقیم با ای��ن بنگاه اقتصادی‬ ‫س��روکار دارند‪ ،‬خان��واد ‌ه ‪ ۳۵۰‬ه��زار نفری را‬ ‫تشکیل می‌دهند‪ .‬وی از ارتباط فوالد مبارکه با‬ ‫دانشگاه به‌عنوان یک مزیت یاد کرد و گفت‪ :‬در‬ ‫فوالد مبارکه ده‌ها قرارداد مطالعاتی و پژوهشی‬ ‫با دانش��گاه‌های کشور منعقد شده تا از توان و‬ ‫تخصص جامعه علمی بهره برده شود‪.‬‬ ‫عظیمی��ان ی��ادآور ش��د‪ :‬یک��ی دیگ��ر از‬ ‫دس��تاوردهای بزرگ شرکت اس��تفاده از توان‬ ‫حداکثری ش��رکت‌های سازنده داخلی و بومی‬ ‫اس��ت؛ توانس��ته‌ایم بیش از ‪ ۸۰‬درصد قطعات‬ ‫موردنیاز خود را بومی‌س��ازی و از داخل کشور‬ ‫تامین کنی��م و این موفقیت ب��زرگ حاکی از‬ ‫وج��ود نیروهای متخصص و متعه��د در ایران‬ ‫اسالمی است‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه از می��زان مص��رف دو عنص��ر‬ ‫س��یمان و ف��والد در کش��ورها ب��ه عن��وان‬ ‫ش��اخص‌های توسعه یاد کرد و افزود‪ :‬کشور ما‬ ‫در صادرات س��یمان و فوالد به دس��تاوردهای‬ ‫خوبی رسیده است‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل فوالد مبارک��ه در پایان با تاکید‬ ‫بر اینکه بس��یاری از مردم ایران سهامدار فوالد‬ ‫مبارکه‌ هس��تند و فواید ف��والد مبارکه به ‪۸۰‬‬ ‫میلیون ش��هروند ایرانی می‌رس��د‪ ،‬خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬این امر برای کارکنان فوالد مبارکه باعث‬ ‫افتخار است و برای حفظ این عزت و سربلندی‬ ‫همچنان تالش خواهیم کرد‪.‬‬
‫معدن بین‌الملل‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 16‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫اول رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 6‬مه ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره‪158‬‬ ‫یادداشت‬ ‫تحول صنعت در گرو‬ ‫تحول معدن‬ ‫مهرداد اکبریان‬ ‫رئیس انجمن سنگ آهن ایران‬ ‫بی‌ش��ک بخش معدن و صنای��ع معدنی‪ ،‬اقتصاد‬ ‫کش��ور را به پی��ش می‌برد و با متحول ش��دن این‬ ‫بخش‪ ،‬س��ایر بخش‌های صنعتی و اقتصادی کشور‬ ‫نیز فعال می‌ش��وند‪ .‬ش��اید در برخی نقاط جهان؛‬ ‫فناوری‪ ،‬عامل اولیه توسعه باشد اما در ایران بخش‬ ‫معدن همواره موتور توس��عه کشور بوده و هست و‬ ‫این نکته‌ای اس��ت که نباید از آن غفلت کرد‪ .‬تاثیر‬ ‫معدن بر صنعت به اندازه‌ای جدی است که می‌توان‬ ‫ادعا کرد اگر صنایع مختل��ف به ویژه کارخانه‌های‬ ‫صنعت فوالد‪ ،‬کارخانه‌های سرب و روی و نظایر آن‬ ‫در ایران سودآور هس��تند‪ ،‬به دلیل فعالیت معادن‬ ‫گوناگون در کشور است‪ .‬در غیر این صورت‪ ،‬صنایع‬ ‫معدن��ی در ایران پا نمی‌گرفت یا قدرت کافی برای‬ ‫پیش��برد اهداف در حلقه‌های بعدی زنجیره تولید‬ ‫را نداشت‪.‬‬ ‫تاکنون در ایران ‪ ۶۸‬نوع ماده معدنی‪ ،‬شناس��ایی‬ ‫ش��ده که ارزش ذخایر شناخته شده موجود حدود‬ ‫‪ ۷۷۰‬میلی��ارد دالر ب��رآورد ش��ده اس��ت‪ ،‬ب��ه این‬ ‫معنی که اگرچه ایران حدود یک درصد مس��احت‬ ‫خش��کی‌های جهان را به خود اختص��اص داده اما‬ ‫حدود ‪ ۳‬درصد ذخایر ش��ناخته شده معدنی جهان‬ ‫و ‪ ۶۸‬ن��وع ماده معدنی و اس��تراتژیک را در اختیار‬ ‫دارد‪ .‬ب��ا این وجود باید اعالم کرد که نتوانس��ته‌ایم‬ ‫ب��ه طور مطلوب از این ظرفیت در توس��عه اقتصاد‬ ‫ملی اس��تفاده کنیم‪ ،‬به طوری که میانگین س��هم‬ ‫اقتصاد معدن در تولید ناخالص داخلی‪ ،‬حدود یک‬ ‫درصد و سهم اقتصاد صنایع معدنی حدود ‪ ۵‬درصد‬ ‫است‪ .‬البته اش��تباهی که در محاسبه این سهم در‬ ‫تولید ناخالص داخلی ما وجود دارد‪ ،‬این اس��ت که‬ ‫زنجیره ارزش مواد معدنی به طور پیوسته در معدن‬ ‫و صنایع معدنی دیده ش��ده اما در محاسبه معدن‬ ‫و صنایع معدنی به طور مجزا بررس��ی می‌ش��ود‪ .‬از‬ ‫آنجا که ارزش افزوده نهادهای معدنی در حلقه‌های‬ ‫بعدی این زنجیره محقق می‌ش��ود‪ ،‬این سهم به ‪۵‬‬ ‫تا ‪ ۶‬درصد خواهد رس��ید‪ .‬س��هم معدن در اقتصاد‬ ‫ایران چه کمتر و چه بیش��تر از یک درصد باش��د‪،‬‬ ‫نباید یک نکته را فراموش کرد که تاثیر رشد معدن‬ ‫بر رشد اقتصاد ایران به طور مستقیم و غیرمستقیم‬ ‫بسیار بیش��تر از تاثیر تجارت و حتی صنعت است‬ ‫زیرا بر اس��اس آمار سازمان جهانی کار‪ ،‬به ازای هر‬ ‫ش��غل مستقیم در بخش معدن ‪ ۱۷‬شغل وابسته و‬ ‫تکمیلی در این بخش ایجاد می‌ش��ود‪ .‬برای نمونه‪،‬‬ ‫حجم فعالیت معدنکاری آن‌قدر چش��مگیر اس��ت‬ ‫که ب��ه تنهایی س��بب رونق حمل‌ونقل در کش��ور‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬از طرف دیگر‪ ،‬اش��تغال ایجاد ش��ده به‬ ‫واس��طه مع��ادن‪ ،‬پایدارتر و با توجه ب��ه پراکندگی‬ ‫آن در سراس��ر ای��ران و مناطق مح��روم از اهمیت‬ ‫ویژه‌ای برخوردار اس��ت‪ .‬اکتش��اف و بهره‌برداری از‬ ‫معادن و ایجاد صنایع معدنی‪ ،‬ظرفیت‌های ش��غلی‬ ‫بس��یاری ایجاد می‌کند و برابر آنچه گفته ش��د‪ ،‬از‬ ‫تولید ماده معدنی ت��ا محصول نهایی‪ ،‬ظرفیت‌های‬ ‫شغلی بسیاری وجود دارد‪ .‬متاسفانه دولت‌ها توجه‬ ‫کمی به این موضوع می‌کنند و از نظر اشتغالزایی و‬ ‫ارزش افزوده به آنها پرداخته نمی‌شود‪ .‬اگر بپذیریم‬ ‫که اس��تفاده خردمندانه از ظرفیت‌ها و منابع بهبود‬ ‫کیفیت زندگی و رونق بخش��یدن به فضای کس��ب‬ ‫و کار‪ ،‬نیازمن��د برنامه‌ریزی‪ ،‬س��ازماندهی و نظارت‬ ‫فعالیت‌ه��ای اقتصادی و اجتماعی اس��ت‪ ،‬می‌توان‬ ‫گف��ت دس��تیابی به رش��د اقتصاد مل��ی در گروی‬ ‫تفکر توس��عه پایدار و تحقق اه��داف چهارگانه آن‬ ‫برای رش��د تولید و درآمد ملی‪ ،‬اه��داف اجتماعی‬ ‫ب��ه منظور اج��رای عدالت و رفاه عموم��ی‪ ،‬اهداف‬ ‫سیاس��ی برای ایج��اد تعامل و مش��ارکت مدنی و‬ ‫اهداف زیست‌محیطی به منظور حفظ محیط‌زیست‬ ‫و مناب��ع طبیعی اس��ت‪ .‬همان گونه ک��ه می‌دانید‪،‬‬ ‫در ایران حدود ‪۸‬هزار و ‪ ۹۰۰‬معدن کش��ف ش��ده‬ ‫وج��ود دارد که حدود ‪ ۶۰‬درصد آنه��ا فعالند‪۷۴ .‬‬ ‫درصد معادن کش��ور را معادن مصالح ساختمانی و‬ ‫سنگ‌های تزئینی تشکیل می‌دهند و از ‪ ۲۶‬درصد‬ ‫معادن باقی‌مانده نیز ‪ ۲۰‬درصد غیرفلزی و ‪ ۶‬درصد‬ ‫فلزی هس��تند‪ .‬با ای��ن وجود‪ ،‬معادن فلزی س��هم‬ ‫بس��یار جدی و زیادی در تولی��د مواد معدنی ایران‬ ‫دارن��د و نقش پررنگی در اقتص��اد معدنکاری ایران‬ ‫ایفا می‌کنند‪.‬‬ ‫استفاده از طال برای مقابله با سلطه دالر در روسیه‬ ‫شورای جهانی طال اعالم کرد‪ :‬روسیه با هدف مبارزه با سلطه دالر در بازارهای‬ ‫جهانی به بزرگ‌ترین خریدار طال در جهان تبدیل شد‪ ،‬خرید طال در کشورهای‬ ‫دیگر هم ‪ ۱۴۵‬درصد رشد کرد‪.‬‬ ‫به گزارش فارس به نقل از اس��پوتنیک‪ ،‬ش��ورای جهانی طال اعالم کرد‪ :‬در ‪۳‬‬ ‫ماه نخست سال جاری میالدی‪ ،‬بانک مرکزی روسیه بزرگ‌ترین خریدار طال در‬ ‫جهان بود و با خرید ‪ ۵۵.۳‬تن میزان ذخایر طالی کشور به ‪ ۲۱۶۸.۳‬تن رسید‪.‬‬ ‫بر اس��اس گزارش شورای جهانی طال‪ ،‬در سال گذشته روسیه ‪ ۲۷۴.۳‬تن طال‬ ‫خریداری کرد و برای چهارمین س��ال پیاپی‪ ،‬میزان خرید طال در این کش��ور از‬ ‫‪ ۲۰۰‬تن در س��ال عبور می‌کرد‪ .‬همس��و با این سیاس��ت‪ ،‬بانک مرکزی روس��یه‬ ‫اوراق قرض��ه امری��کا در این کش��ور را به ش��دت کاهش داده ک��ه در مجموع‪،‬‬ ‫ه��دف دالرزدای��ی و کاه��ش س��لطه ای��ن ارز را در بازارهای جهان��ی پیگیری‬ ‫می‌کند‪.‬‬ ‫چین نیز با خرید ‪ ۳۳‬تن طال در ‪ ۳‬ماه نخست امسال از بزرگ‌ترین خریداران‬ ‫طال در جهان بود‪ .‬بنابراین بانک مرکزی کش��ورها در ‪ ۳‬ماه نخست امسال دست‬ ‫به خرید بیش��ترین میزان خرید طال از سال ‪ ۲۰۱۳‬میالدی (‪ ۱۳۹۲‬خورشیدی)‬ ‫زدند که کل خرید آنها نس��بت به مدت مش��ابه س��ال گذشته ‪ ۶۸‬درصد معادل‬ ‫‪ ۱۴۵.۵‬تن رش��د کرده است‪ .‬در سال ‪ ۲۰۱۶‬میالدی (‪ ۱۳۹۵‬خورشیدی) بانک‬ ‫مرکزی روس��یه با خرید ‪ ۳۵۶‬ه��زار اونس از فلز گرانبهای ط�لا‪ ،‬به لیدر اصلی‬ ‫خریداران طالی جهانی تبدیل شده بود‪.‬‬ ‫داده‌های سازمان زمین‌شناسی انگلیس نشان می‌دهد‬ ‫زغال‌سنگ در جایگاه نخست استخراج و مصرف مواد معدنی‬ ‫ثمن رحیمی راد‪:‬‬ ‫س��ازمان زمین‌شناس��ی انگلیس از سال ‪۱۹۱۳‬‬ ‫میالدی (‪ ۱۲۹۲‬خورش��یدی) آمار و ارقام مرتبط‬ ‫ب��ا بخش معدن جهان را منتش��ر می‌کند‪ .‬آخرین‬ ‫نس��خه این سند به س��ال ‪ ۲۰۱۶‬میالدی (‪۱۳۹۵‬‬ ‫خورش��یدی) برمی‌گ��ردد‪ .‬در ادام��ه و مبتنی بر‬ ‫داده‌های این سازمان‪ ،‬به ‪ ۵‬ماده معدنی که تاکنون‬ ‫بیش از همه در جهان استخراج می‌شده‌اند‪ ،‬اشاره‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹زغال سنگ‪ ۷.۴ :‬میلیارد تن تولید‬ ‫سازمان زمین‌شناس��ی انگلیس تخمین می‌زند‬ ‫که بیش از ‪ ۱‬تریلیون تن ذخایر زغال س��نگ در‬ ‫سراس��ر جهان وجود دارد‪ .‬با در نظر گرفتن میزان‬ ‫کنونی تولید‪ ۱۵۰ ،‬س��ال طول می‌کش��د تا تمام‬ ‫این ذخایر استخراج ش��وند‪ ،‬بنابراین جای تعجب‬ ‫ندارد که بگوییم زغال س��نگ بیش از س��ایر مواد‬ ‫معدنی در جهان اس��تخراج می‌شود‪ ،‬در حالی که‬ ‫چین پیش��تاز تولید زغال سنگ در جهان است و‬ ‫در س��ال ‪ ۲۰۱۶‬میالدی ‪ ۳.۳‬میلی��ارد تن از این‬ ‫کانی استخراج کرد‪ .‬این رقم البته نسبت به میزان‬ ‫اس��تخراج زغال س��نگ در چین در سال ‪۲۰۱۲‬‬ ‫میالدی (‪ ۱۳۹۱‬خورش��یدی) که ‪ ۳.۹‬میلیون تن‬ ‫بود‪ ۱۶ ،‬درصد کاهش داش��ت‪ .‬پیش‌بینی می‌شد‬ ‫که چین در س��ال ‪۲۰۱۶‬میالدی‪ ۳.۴ ،‬میلیارد تن‬ ‫تولید داشته باش��د که میزان تولیدش از این رقم‬ ‫هم کمتر ش��د‪ .‬به نظر می‌رسد با گسترش منابع‬ ‫تولید انرژی تجدیدپذیر‪ ،‬روند کاهش��ی تولید این‬ ‫کانی در این کشور ادامه یابد‪.‬‬ ‫کاهش تولید چین‪ ،‬نشان‌دهنده روالی است که‬ ‫در تولید زغال س��نگ در سطح جهان وجود دارد‪.‬‬ ‫تولی��د جهانی این کانی در س��ال ‪ ۲۰۱۶‬میالدی‬ ‫ب��ه ‪ ۷.۴‬میلیارد تن رس��ید‪ ،‬در حالی که این رقم‬ ‫در س��ال ‪ ۲۰۱۲‬میالدی ‪ ۸.۲‬میلی��ارد تن بود اما‬ ‫تولید زغال س��نگ استرالیا و روس��یه در ‪ ۵‬سال‬ ‫گذش��ته افزایش داشته اس��ت‪ .‬افریقای جنوبی و‬ ‫امریکا‪ ،‬شاهد کاهش چشمگیر میزان تولید زغال‬ ‫س��نگ آنتراسیت و زغال قیری بودند‪ .‬تولید زغال‬ ‫س��نگ امریکا نیز کاهش چش��مگیری داشت و از‬ ‫‪ ۹۰۰‬میلیون تن در سال ‪ ۲۰۱۲‬میالدی به ‪۷۸۲‬‬ ‫میلیون تن در سال ‪ ۲۰۱۶‬میالدی کاهش یافت‪،‬‬ ‫در حالی که رقم تولید ‪ ۷۸۲‬میلیون تن از س��ال‬ ‫‪ ۱۹۷۹‬میالدی (‪ ۱۳۵۸‬خورش��یدی) تا آن سال‪،‬‬ ‫سابقه نداشته است‪.‬‬ ‫‹ ‹آهن‪ ۴.۶ :‬میلیارد تن تولید‬ ‫در س��ال ‪ ۲۰۱۶‬می�لادی ‪ ۴.۶‬میلیارد تن آهن‬ ‫تولید ش��د که ش��امل س��نگ آه��ن و آهن خام‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬تولید این ‪ ۲‬ماده‪ ،‬روند صعودی داشته‬ ‫است‪ .‬تولید جهانی سنگ آهن از ‪ ۲.۹‬میلیارد تن‬ ‫در سال ‪ ۲۰۱۲‬میالدی به ‪ ۳.۳‬میلیارد تن در سال‬ ‫‪ ۲۰۱۶‬میالدی رسید‪ .‬اوج تولید این کامودیتی در‬ ‫س��ال ‪ ۲۰۱۴‬میالدی‪ ،‬رقم ‪ ۳.۳۸‬میلیارد تن بود‪.‬‬ ‫تولید آهن خام از ‪ ۱.۲۴‬میلیارد تن در سال ‪۱۳۹۲‬‬ ‫خورشیدی (‪ ۲۰۱۳‬میالدی) به ‪ ۱.۲۳‬میلیارد تن‬ ‫در س��ال ‪ ۲۰۱۶‬میالدی رسید‪ .‬اوج تولید آن نیز‬ ‫مانند سنگ آهن در سال ‪ ۲۰۱۴‬میالدی با تولید‬ ‫‪ ۱.۲۶‬میلیارد تن محقق شد‪.‬‬ ‫آه��ن همچنان ب��رای صنعت و ساخت‌وس��از‪،‬‬ ‫مهم و حیاتی تلقی می‌ش��ود ک��ه به دلیل جایگاه‬ ‫آن در تولی��د فوالد و بتن اس��ت‪ .‬با این حال افت‬ ‫عیار کانی‌ها و هزینه‌های مربوط به افزایش تولید‪،‬‬ ‫منته��ی به کاهش تولی��د این م��اده در برخی از‬ ‫بزرگ‌ترین کش��ورهای تولیدکنن��ده آن از جمله‬ ‫افریقای جنوبی‪ ،‬امریکا و چین ش��ده که همگی از‬ ‫کاهش میزان تولید خود در س��ال ‪ ۲۰۱۶‬میالدی‬ ‫در مقایسه با سال ‪ ۲۰۱۲‬میالدی خبر می‌دهند‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که برزیل و استرالیا انتظار‬ ‫افزای��ش تولید آهن را داش��ته‌اند و ش��رکت‌های‬ ‫مس��تقر در ای��ن کش��ور ب��ر مع��ادن جدی��دی‬ ‫س��رمایه‌گذاری می‌کنند که قرار اس��ت جایگزین‬ ‫مع��ادن قدیمی تولیدکننده کانی آهن باش��د‪ .‬در‬ ‫ژوئ��ن (نیمه خرداد تا نیمه تی��ر)‪ ،‬بی‌اچ‌پی‌بیلتون‬ ‫اس��ترالیایی‪ ،‬بزرگ‌ترین ش��رکت معدنکار جهان‪،‬‬ ‫پ��روژه ‪۴‬میلیارد دالری س��نگ آهن خ��ود را در‬ ‫اس��ترالیای غربی به راه انداخت‪ .‬ای��ن پروژه قرار‬ ‫است تا سال ‪ ۲۰۲۱‬میالدی (‪ ۱۴۰۰‬خورشیدی)‬ ‫جایگزین معدن یاندی شود که ساالنه ‪ ۸۰‬میلیون‬ ‫تن سنگ آهن تولید می‌کند‪.‬‬ ‫‹ ‹بوکسیت‪ ۲۸۹ :‬میلیون تن تولید‬ ‫تولید بوکس��یت که ماده‌ای کلی��دی در تولید‬ ‫آلومینیوم به ش��مار می‌آید‪ ،‬در ‪ ۵‬س��ال گذش��ته‬ ‫نوس��انات زیادی را تجربه کرده اس��ت‪ .‬اوج تولید‬ ‫آن در س��ال ‪ ۲۰۱۳‬می�لادی ‪ ۲۹۹‬میلی��ون تن‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬هند‪ ،‬گینه‪ ،‬برزیل‪ ،‬چین و استرالیا ‪۵‬‬ ‫کشوری هستند که بیش��ترین بوکسیت جهان را‬ ‫تولید می‌کنند و در س��ال ‪ ۲۰۱۶‬میالدی ‪۲۴۶.۱‬‬ ‫میلیون تن بوکس��یت تولید کردن��د‪ .‬میزان تولید‬ ‫هم��ه آنها در این س��ال نس��بت به س��ال ‪۲۰۱۲‬‬ ‫میالدی‪ ،‬افزایش��ی بود‪ .‬تولید بوکسیت جهان در‬ ‫سال ‪ ۲۰۱۶‬میالدی ‪ ۲۸۹‬میلیون تن بود‪.‬‬ ‫گینه که در س��ال ‪ ۲۰۱۶‬می�لادی‪ ،‬چهارمین‬ ‫تولیدکنن��ده بزرگ به ش��مار می‌آمد‪ ،‬بیش��ترین‬ ‫تغییر را در میزان تولید تجربه کرده اس��ت‪ .‬تولید‬ ‫بوکسیت این کشور مستقر در غرب افریقا از ‪۱۷.۸‬‬ ‫میلی��ون تن در س��ال ‪ ۲۰۱۲‬می�لادی به ‪۳۰.۸‬‬ ‫میلیون تن در س��ال ‪ ۲۰۱۶‬میالدی رسید و رشد‬ ‫‪ ۲‬برابری را تجربه کرد‪.‬‬ ‫در آوریل س��ال گذشته (نیمه فروردین تا نیمه‬ ‫اردیبهش��ت) دولت گینه اعالم ک��رد که تصمیم‬ ‫دارد س��رمایه‌ای ب��ه ارزش ‪ ۱.۴‬میلیارد دالر را به‬ ‫یا ِتی دی بوکس��ایتزدی گینه» به‬ ‫شرکت «سوس ‌‬ ‫عنوان یکی از زیرمجموعه‌های ش��رکت کانادایی‬ ‫متال‌ک��ورپ اعط��ا کند‪ .‬این س��رمایه ب��ه منظور‬ ‫س��اخت یک کارخانه جدید فرآوری بوکسیت در‬ ‫گینه به آن داده می‌شود‪.‬‬ ‫گین��ه‪ ،‬بزرگ‌تری��ن ذخایر بوکس��یت جهان را‬ ‫در اختی��ار دارد و تا کنون مقدار بس��یار کمی از‬ ‫ای��ن ذخایر را فرآوری کرده اس��ت‪ .‬ب��ه جای آن‬ ‫بوکسیت اس��تخراج شده را به کشورهای خارجی‬ ‫قیمت فلزات اساسی در بازار بورس لندن‬ ‫قیم��ت انواع فل��زات در ب��ازار بورس لندن نش��ان‬ ‫می‌ده��د که روند نرخ آلومینیوم در یک ماه گذش��ته‬ ‫کاهش��ی بوده اما قراردادهای آتی با نرخ باالتری بسته‬ ‫ش ‌ده‌اند‪ .‬به گزارش فارس‪ ،‬آخرین آمارها از نرخ فلزات‬ ‫اساس��ی در بازار بورس لندن در هر تن به این ش��رح‬ ‫اس��ت‪ :‬آلومینیوم ‪ ۱۷۸۳.۵۰‬دالر‪ ،‬م��س ‪ ۶۱۸۰‬دالر‪،‬‬ ‫روی ‪ ۲۸۶۷‬دالر‪ ،‬نی��کل ‪ ۱۲۱۷۰‬دالر‪ ،‬س��رب ‪۱۸۸۰‬‬ ‫دالر‪ ،‬قل��ع ‪ ۱۹۳۷۵‬دالر‪ ،‬آلیاژ آلومینیوم ‪ ۱۳۴۵‬دالر‪،‬‬ ‫کبالت ‪ ۳۴۷۵۰‬دالر و در نهایت فوالد ‪ ۳۰۵‬دالر‪.‬‬ ‫آمارهای بازار بورس لندن حاکی اس��ت در یک ماه‬ ‫گذش��ته نرخ فلز آلومینیوم روند کاهشی داشته است‪.‬‬ ‫قراردادهای نقدی این فلز نرخ ‪ ۱۷۸۳‬دالر در هر تن و‬ ‫قراردادهای ‪ ۳‬ماهه ‪ ۱۸۱۱‬دالر به ثبت رسیده است‪.‬‬ ‫بررس��ی نمودارهای نرخ فلز مس هم نشان می‌دهد‬ ‫که در ‪ ۳‬ماه گذشته روند قیمت‌ها پرنوسان بوده و در‬ ‫یک هفته گذش��ته‪ ،‬نرخ این فلز روند کاهش��ی داشته‬ ‫است‪ .‬قراردادهای ‪ ۳‬ماهه این فلز هم ‪ ۶۱۸‬دالر در هر‬ ‫تن بسته شده است‪.‬‬ ‫صادر می‌کن��د‪ ،‬آن هم در معامالتی که به س��ود‬ ‫ش��رکت‌های خارجی تمام می‌شد‪ .‬برای نمونه‪ ،‬در‬ ‫توافقنامه‌ای که گینه با شرکت روسی روسال امضا‬ ‫کرد‪ ،‬طرف روس تنها موظف به بازگرداندن ‪۰.۰۱‬‬ ‫درصد س��ود بوکس��یت دریافتی به گینه بود‪ .‬این‬ ‫رقم با حدود ‪۱‬دالر در هر تن بوکسیت استخراجی‬ ‫برابری می‌کرد‪.‬‬ ‫بس��یاری در گینه امیدوارن��د کارخانه جدیدی‬ ‫که متال کورپ می‌سازد بتواند به مردم گینه این‬ ‫امکان را بدهد که از ذخایر بوکس��یت این کش��ور‬ ‫بهره بیشتری ببرند‪.‬‬ ‫‹ ‹سنگ فسفات‪ ۲۷۶ :‬میلیون تن تولید‬ ‫س��ازمان زمین‌شناس��ی انگلیس‪ ،‬آم��ار و ارقام‬ ‫مرتبط با تولید همه س��نگ‌هایی ک��ه دربردارنده‬ ‫فسفر معدنی هس��تند را در هم ادغام کرده است‪.‬‬ ‫ای��ن ماده بیش��تر به عنوان کود گیاهی اس��تفاده‬ ‫می‌ش��ود و همچنی��ن در چ��وب کبری��ت و ابزار‬ ‫اش��تعالزا عام��ل ایجاد جرقه آتش اس��ت‪ .‬تا حاال‬ ‫چین بزرگ‌ترین تولیدکننده فسفات بوده و از کل‬ ‫تولید ‪ ۲۷۶‬میلیون تن فسفاتی که در سال ‪۲۰۱۶‬‬ ‫میالدی در جهان تولید شده‪ ،‬تولید ‪ ۱۴۴‬میلیون‬ ‫را در اختیار داش��ته است؛ رقمی بیش از نیمی از‬ ‫کل تولید جهان‪.‬‬ ‫یک��ی از غیرعادی‌ترین منابع فس��فات‪ ،‬جزیره‬ ‫کریس��مس اس��ت‪ .‬این جزیره در قلمروی کشور‬ ‫اس��ترالیا و در اقیان��وس هن��د قرار دارد و ش��مار‬ ‫منابع فس��فات آن به ‪۱‬هزار و ‪ ۸۰۰‬مورد می‌رسد‪.‬‬ ‫هم‌اکن��ون تنها از یک معدن فس��فات این جزیره‬ ‫بهره‌برداری می‌شود که قدمت استخراج ذخایر آن‬ ‫به بیش از ‪ ۱۰۰‬س��ال می‌رس��د‪ .‬در س��ال ‪۲۰۱۶‬‬ ‫میالدی از این معدن ‪۷۷۰‬هزار تن سنگ فسفات‬ ‫به‌دست آمد‪.‬‬ ‫با این حال بالتکلیفی سیاسی معضلی است که‬ ‫بر آینده این منطقه س��ایه انداخته و به دنبال این‬ ‫اتفاق‪ ،‬دولت استرالیا درخواست شرکت‌ها را برای‬ ‫توس��عه اس��تخراج ذخایر این منطقه رد می‌کند‪.‬‬ ‫اس��تدالل دولت استرالیا این است که فعالیت‌های‬ ‫معدنی‪ ،‬بقای جمعی��ت خرچنگ‌های قرمزی که‬ ‫زیس��تگاه آنها این منطقه است را تهدید می‌کند‪،‬‬ ‫در حالی که ش��مار آنها از حدود ‪ ۱۰۰‬میلیون به‬ ‫حدود ‪ ۴۰‬میلیون در دهه گذش��ته کاهش یافته‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹سنگ گچ‪ ۲۶۷.۱ :‬میلیون تن تولید‬ ‫س��نگ گچ مانن��د س��یمان از م��واد و مصالح‬ ‫ساختمانی است و تولید جهانی آن از میزان تولید‬ ‫در س��ال ‪ ۲۰۱۲‬میالدی ک��ه ‪ ۲۵۸.۱‬میلیون تن‬ ‫بود‪ ،‬رشد مستمری را تجربه کرد‪ .‬چین بزرگ‌ترین‬ ‫تولیدکنن��ده این ماده معدنی اس��ت و در س��ال‬ ‫‪ ۲۰۱۶‬میالدی ‪ ۱۳۰‬میلیون تن تولید کرد‪.‬‬ ‫ایران دومین تولیدکننده بزرگ س��نگ گچ در‬ ‫جهان است و در سال ‪۲۰۱۶‬میالدی‪ ۱۶ ،‬میلیون‬ ‫ت��ن تولید ک��رد که البت��ه فاصله چش��مگیری با‬ ‫یپِکس در‬ ‫چین دارد‪ .‬موسس��ه انگلیسی اسمیترا ِ ‌‬ ‫سال گذش��ته میالدی گزارش داد که تقاضا برای‬ ‫مصالح س��اختمانی پایدار مانند تخته گچی که از‬ ‫گچ مصنوعی درست شده‪ ،‬رشد داشته است‪ .‬این‬ ‫شرکت تحلیلگر همچنین برآورد کرده بود که در‬ ‫س��ال ‪ ۲۰۱۶‬می�لادی ‪ ۲۵۲‬میلیون تن در جهان‬ ‫تولید می‌ش��ود‪ ،‬در حالی ک��ه تولید جهانی از این‬ ‫رقم پیشی گرفت‪.‬‬ ‫همچنین برآورد می‌شود امریکای شمالی و اروپا‬ ‫دربردارن��ده نیمی از ذخایر س��نگ گچ در جهان‬ ‫باشند و میزان تولید نیز در ‪ ۲‬منطقه رشد داشته‬ ‫اس��ت‪ ۸ .‬کشور اروپایی در س��ال ‪ ۲۰۱۶‬میالدی‬ ‫بی��ش از ‪ ۱‬میلیون تن از این م��اده معدنی تولید‬ ‫کردن��د و در میان آنه��ا اس��پانیا ‪ ۸.۶۶‬میلیون و‬ ‫ترکیه ‪ ۸.۶‬میلیون تن تولید داش��ت‪ .‬تولید سنگ‬ ‫گچ امریکا نیز در سال‌های اخیر رشد چشمگیری‬ ‫داش��ته و از رقم ‪ ۱۲.۸‬میلیون تن در سال ‪۲۰۱۲‬‬ ‫میالدی با ‪ ۱۷‬درصد رش��د ب��ه ‪ ۱۵.۵‬میلیون در‬ ‫سال ‪ ۲۰۱۶‬میالدی رسید‪ .‬تولید سنگ گچ جهان‬ ‫در سال ‪ ۲۰۱۶‬میالدی ‪ ۲۶۷.۱‬میلیون تن بود‪.‬‬ ‫بازار جهانی سنگ آهن ثبات نسبی دارد‬ ‫بررس��ی به��ای جهان��ی س��نگ آهن در‬ ‫چین ب��ه عنوان بزرگ‌ترین واردکننده و نیز‬ ‫نخس��تین تولیدکننده فوالد جهان نش��ان‬ ‫می‌ده��د که نرخ این م��اده معدنی‪ ،‬با ثبات‬ ‫نسبی روبه‌رو شده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا به نقل از وبس��ایت خبری‬ ‫کالی��ن مدیا‪ ،‬میزان تقاض��ای جهانی فوالد‬ ‫ت��ا میزان بس��یار زیادی‪ ،‬متاث��ر از وضعیت‬ ‫ب��ازار چین به عن��وان بزرگ‌ترین واردکننده س��نگ آهن در جهان‬ ‫است‪.‬‬ ‫بررس��ی‌ها گویای آن اس��ت که هر گونه تغیی��ر در روند تقاضای‬ ‫سنگ آهن‪ ،‬به عنوان شاخصی موثر بر بهای جهانی این فلز تاثیرگذار‬ ‫است‪.‬‬ ‫اول مه (‪ ۱۱‬اردیبهش��ت) که روز جهانی‬ ‫کارگر است‪ ،‬در چین تعطیل عمومی بود که‬ ‫ثبات نسبی نرخ سنگ آهن را درپی داشت‬ ‫و تا امروز تغییر معناداری نکرده است‪.‬‬ ‫پیش از این بهای جهانی س��نگ آهن به‬ ‫س��بب افزایش تقاضا در چین و محدودیت‬ ‫عرضه در اس��ترالیا (بزرگترین تولیدکننده‬ ‫سنگ آهن در جهان) با افزایش روبه‌رو شده‬ ‫بود‪.‬‬ ‫اکنون میزان عرضه س��نگ آهن از سوی استرالیا بار دیگر افزایش‬ ‫یافته و بازار جهانی این فلز با ثبات نس��بی روبه‌رو است‪ .‬تحلیلگران‬ ‫اقتصادی معتقدند‪ :‬افزایش تقاضای جهانی برای خرید سنگ آهن بر‬ ‫نرخ این کاال تاثیر خواهد گذاشت‪.‬‬
‫معاون عمرانی استاندار قزوین‪:‬‬ ‫کارگروه تخصصی برای تهیه گزارش از پهنه‌بندی معادن تشکیل شود‬ ‫معاون عمرانی اس��تاندار قزوین تاکید کرد‪ :‬یک کارگروه‬ ‫تخصصی متش��کل برای تهیه گ��زارش جامع از پهنه‌بندی‬ ‫معادن استان اعم از فعال‪ ،‬دارای مجوز‪ ،‬در حال اخذ مجوز‬ ‫و حتی متروک تشکیل شود‪.‬‬ ‫به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان‪ ،‬علی فرخ‌زاد‪ ،‬معاون‬ ‫عمرانی اس��تاندار در جلسه ش��ورای معادن گفت‪ :‬باید یک‬ ‫کارگ��روه تخصصی متش��کل از نمایندگان��ی از دفتر فنی‬ ‫اس��تانداری‪ ،‬اداره‌ه��ای محیط‌زیس��ت‪ ،‬صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت‪ ،‬منابع طبیعی و تش��کل‌های زمین‌شناسی تشکیل‬ ‫ش��ود و گزارش کامل و جامع��ی از پهنه‌بندی تمام معادن‬ ‫اس��تان اع��م از فع��ال‪ ،‬دارای مجوز‪ ،‬در ح��ال اخذ مجوز و‬ ‫حتی مع��ادن متروک تهیه کند تا بر اس��اس این گزارش‪،‬‬ ‫سیاست‌گذاری‌های الزم اعمال شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬نمی‌توان یک نسخه کلی را برای سیاست‌گذاری‬ ‫همه مع��ادن اعمال کرد‪ .‬برخی معادن با ارزش هس��تند و‬ ‫می‌توان ب��ا تمهیدات ویژه‌ای به آنها مج��وز داد‪ .‬در عوض‬ ‫ممکن است برخی معادن ارزش چندانی نداشته باشند‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬در هر صورت حفظ محیط‌زیست و منابع‬ ‫طبیع��ی از اولویت‌های مهم اس��ت و اگر ادام��ه کار یا ارائه‬ ‫مجوز به معدنی‪ ،‬مخاطره‌ای برای محیط‌زیس��ت باش��د از‬ ‫فعالیت آن جلوگیری خواهد شد‪.‬‬ ‫معاون عمرانی استاندار درباره الیروبی رودخانه‌های داخل‬ ‫حریم ش��هرها‪ ،‬گفت‪ :‬با توجه به اهمیت موضوع و احتمال‬ ‫بارندگی‌ها ت��ا آخر خرداد‪ ،‬می‌ت��وان الیروبی رودخانه‌های‬ ‫استان‌ها‬ ‫دوشنبه‬ ‫داخل حریم ش��هرها را با هماهنگی ش��رکت آب منطقه‌ای‬ ‫به ش��هرداری‌ها س��پرد تا این موضوع در سریع‌ترین زمان‬ ‫انجام شود‪.‬‬ ‫جهانی شدن بدون روزآمد کردن سامانه‌های حمل‌ونقل امکان‌پذیر نیست‬ ‫بین‌المللی‌سازی‪ ،‬ابزاری برای جهانی‌سازی لجستیک‬ ‫محبوبه ناطق‪:‬‬ ‫چـال��ش ‪ ۲‬حـ��وزه بین‌المللـی‌س��ازی‬ ‫(‪ )Iternationalization‬و لجس��تیک‪ ،‬مقوله‬ ‫حائز اهمیت در عص��ر چهارمین انقالب صنعتی‬ ‫و نس��ل چهارم لجس��تیک اس��ت‪ .‬از یک س��و‬ ‫لجستیک یک توانمندس��از مهم و کلیدی برای‬ ‫بین‌المللی‌س��ازی اس��ت و از طرف دیگر مفهوم‬ ‫بین‌المللی‌سازی‪ ،‬چالش‌های بزرگی را پیش روی‬ ‫لجس��تیک قرار می‌دهد‪ .‬این ارتباط دو سویه از‬ ‫جانب لجستیک‪ ،‬توانمندساز و محرک است و از‬ ‫جانب بین‌المللی‌س��ازی به صورت تاثیر مستقیم‬ ‫بر مشخصه‌های لجستیک نمایان می‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹چالش مدیران لجستیک‬ ‫رامین انتظاری‪ ،‬کارش��ناس ارش��د اس��تخراج‬ ‫معدن‪ ،‬در این باره به روزگار معدن گفت‪ :‬یکی از‬ ‫مواردی که لجستیک داخلی و خارجی را متمایز‬ ‫می‌کند‪ ،‬فاصله اس��ت که این عام��ل به نوعی با‬ ‫سرعت و وابس��تگی حمل‌ونقلی متناسب خواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫به گفت��ه وی‪ ،‬زمان‌های انتظ��ار برای تحویل‬ ‫و بازپرس��ازی و همچنی��ن اطمین��ان نداش��تن‬ ‫از پیش‌بینی‌ه��ای تقاض��ا‪ ،‬کیفی��ت محص��ول‬ ‫و می��زان کمب��ود‪ ،‬افزای��ش می‌یاب��د‪ .‬از این رو‪،‬‬ ‫بین‌المللی‌سازی‪ ،‬ش��اخص‌های کلیدی عملکرد‬ ‫وی��ژه از ش��بکه‌های لجس��تیک را دس��تخوش‬ ‫تغییر می‌کند‪ .‬بدون تردید‪ ،‬جهانی ش��دن بدون‬ ‫پیش��رفت در س��امانه‌های حمل‌ونق��ل و ارتباط‬ ‫جهانی‪ ،‬امکان‌پذیر نخواهد بود‪.‬‬ ‫انتظاری با اش��اره به اینک��ه هزینه حمل‌ونقل‬ ‫و همچنین هزینه‌های ارتباطی در قرن گذش��ته‬ ‫به طور قابل توجهی کاهش یافته اس��ت‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫در ‪ ۷۰‬س��ال گذش��ته‪ ،‬هزین ‌ه مهم‌ترین فرم‌های‬ ‫حمل‌ونقل بین‌المللی یعن��ی حمل‌ونقل دریایی‬ ‫و حمل‌ونق��ل هوای��ی‪ ،‬ب��ه ترتیب ح��دود ‪ ۶۵‬و‬ ‫‪ ۸۸‬درص��د کاهش یافت‪ .‬در عین حال‪ ،‬س��رعت‬ ‫حمل‌ونقل برای کاالها و داده‌ها همانند ظرفیتی‬ ‫که ش��بکه‌های جهانی ارائه می‌دهند‪ ،‬به سطوح‬ ‫پیش‌بینی نشد ‌ه رسیده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬این امر‪ ،‬برای شرکت‌ها به طور قابل‬ ‫توجهی‪ ،‬دسترسی به امکانات فراساحلی و ادغام‬ ‫ت خارج از کش��ور ب��ا زنجیره‌های ارزش‬ ‫عملی��ا ‌‬ ‫بسیار پیچیده را تسهیل کرده است‪ .‬با این حال‪،‬‬ ‫طراح��ی و مدیریت این جری��ان پیچیده کاالها‬ ‫و اطالعات‪ ،‬چالش��ی برای مدیران لجستیک در‬ ‫سراسر جهان است‪.‬‬ ‫به گفته این کارش��ناس مع��دن‪ ،‬وجود ارتباط‬ ‫جهانی و س��امانه‌های حمل‌ونقل پیشرفته‪ ،‬یک‬ ‫پیش‌شرط مهم برای عملیاتی شدن جهانی‌سازی‬ ‫اس��ت‪ .‬به منظور موفقیت بین‌المللی‌س��ازی در‬ ‫فعالیت‌های تجاری‪ ،‬یک رویکرد مدیریت جامع‪،‬‬ ‫شامل اصول و روش‌های لجستیک‪ ،‬حیاتی است‪.‬‬ ‫با چنین وصف��ی‪« ،‬ناهمگونی» مهم‌ترین چالش‬ ‫برای فعالیت‌های لجس��تیک بین‌المللی اس��ت‪.‬‬ ‫هر کش��ور و منطقه‌ای دارای مشخصه‌های ویژه‬ ‫خواهد بود که منجر به تنوع وسیعی از شبکه‌های‬ ‫لجس��تیک داخلی می‌ش��ود و در مجموع‌باید با‬ ‫ش��بکه جهانی هماهنگ ش��وند‪ .‬از این رو برای‬ ‫طراحی و مدیریت شبکه لجستیک جهانی‪ ،‬باید‬ ‫دسته‌بندی‌های مختلفی را در کشورها و مناطق‬ ‫درگیر در نظر گرفت‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه‪ ،‬ادغ��ام متقابل تجارت‬ ‫و س��از کاره��ای معامالت��ی و همگ��ن ب��ودن‬ ‫نیازمندی‌های مش��تری ب��ا زم��ان حمل‌ونقل‪،‬‬ ‫انعطاف‌پذی��ری زم��ان انتظ��ار تحوی��ل‪،‬‬ ‫زیرساخت‌های حمل‌ونقل و مدیریت و همچنین‬ ‫گس��تره جغرافیایی اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬از طرف دیگر‪،‬‬ ‫روش‌ه��ای تجارت و حمل‌ونقل فقط در س��طح‬ ‫جهانی اس��تاندارد ش��ده‌اند اما به میزان زیادی‬ ‫به مش��خصات ملی بس��تگی دارن��د‪ .‬در نتیجه‪،‬‬ ‫س��ازگاری با اس��تراتژی جهانی لجس��تیک یک‬ ‫ش��رکت با ناهمگونی زیس��ت‌محیطی‪ ،‬یک دید‬ ‫کلی را از ش��رایط تدارکات در داخل کشورهای‬ ‫درگیر و همچنین بین‌المللی ش��امل خواهد شد‪.‬‬ ‫در این میان لجس��تیک ‪)۴.۰ Logistics( ۰.۴‬‬ ‫می‌تواند تس��هیل‌کننده ابزاری برای فعالیت‌های‬ ‫لجستیک بین‌المللی باشد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬بررس��ی‌ها نش��ان می‌دهد که‬ ‫‪ ۷۵‬درصد ش��رکت‌ها از راه‌حل‌های اینترنت اشیا‬ ‫در س��ال ‪ ۲۰۱۴‬می�لادی(‪ 1393‬خورش��یدی)‬ ‫در مقایس��ه ب��ا ‪ ۱۵‬درص��د در ‪۲‬س��ال پیش از‬ ‫آن‪ ،‬اس��تفاده کرده‌اند‪ .‬توس��عه مفه��وم اینترنت‬ ‫اش��یا و ش��بکه ارتباط جهانی‪ ،‬یک مدل مجازی‬ ‫از ارتب��اط تج��اری را فراه��م می‌کن��د که تمام‬ ‫ش��رکت‌کنندگان و داده‌ها درباره اش��یا در زمان‬ ‫واقعی در دس��ترس خواهند ب��ود‪ .‬در این حوزه‪،‬‬ ‫لجستیک به عنوان نخستین زمینه برای استفاده‬ ‫از اینترنت اشیا آورده شده که به کیفیت شبکه‪،‬‬ ‫اتصال همه ش��رکت‌کنندگان در زنجیره تامین و‬ ‫اطالعات س��ریع و قابل اطمین��ان‪ ،‬در همه جا و‬ ‫همه زمان‌ها بس��تگی دارد‪ .‬تصمیم‌های منطقی‪،‬‬ ‫بر اس��اس اطالعات موجود گرفته می‌ش��ود و بر‬ ‫همه ش��رکت‌کنندگان دیگ��ر در زنجیره تامین‬ ‫تاثیر می‌گذارد‪.‬‬ ‫‹ ‹بازهم اینترنت اشیا‬ ‫اینترنت اش��یا‪ ،‬فنون شناس��ایی (بازشناسی با‬ ‫ام��واج رادیویی‪ ،‬ش��بکه موقعیت‌ی��اب جهانی و‬ ‫شبکه حس��گر بی‌سیم)‪ ،‬هوش مصنوعی‪ ،‬تحلیل‬ ‫پیش��رفته کالن داده‌ها‪ ،‬برنامه‌ه��ای کاربردی و‬ ‫ش��بکه‌های تصمیم‌گیری را در س��طوح مختلف‬ ‫کنترل‪ ،‬متصل می‌کند‪.‬‬ ‫محمدحس��ین س��ادات حس��ینی خواجوئی‪،‬‬ ‫دانشجوی دکترای تخصصی مدیریت صنعتی‪ ،‬با‬ ‫بی��ان اینکه تقاضا برای محص��والت و خدمات با‬ ‫تمایز باال به شکل مستمر افزایش می‌یابد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫بنابراین‪ ،‬فرآیندهای زنجیره تامین (لجس��تیک‬ ‫داخلی و لجس��تیک خارجی) باید با این محیط‬ ‫تغییرناپذی��ر‪ ،‬س��ازگار ش��وند زیرا ب��ا توجه به‬ ‫پیچیدگی‌های در حال افزایش‪ ،‬تنها با شیوه‌های‬ ‫کنترل و برنامه‌ریزی معمول نمی‌توان رفتار کرد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اس��تفاده از ش��بکه‌های س��ایبری‬ ‫فیزیکی بر مبنای نظ��ارت و کنترل فرآیندهای‬ ‫فیزیک��ی ب��ا حلقه‌ه��ای بازخ��وردی اس��ت که‬ ‫فرآیندهای فیزیکی بر محاسبات تاثیر می‌گذارد‪.‬‬ ‫سیس��تم‌های س��ایبری فیزیک��ی از فن��اوری‬ ‫بازشناس��ی فرکانس رادیویی برای شناس��ایی و‬ ‫مکان‌یاب��ی بخش‌ها اس��تفاده می‌کنند و داده‌ها‬ ‫را به ی��ک رایانه می‌دهند ک��ه اطالعات مرتبط‬ ‫را جم��ع‌آوری و تجزیه و تحلی��ل می‌کنند‪ .‬این‬ ‫شبکه‌ها قادر به برقراری ارتباط با شبکه‌های دیگر‬ ‫یا با استفاده از اینترنت به عنوان وسیله ارتباطی‬ ‫هستند‪ .‬بنابراین می‌توان داده‌ها را در زمان واقعی‬ ‫به اش��تراک گذاشت تا فرآیندها هماهنگ شوند‪.‬‬ ‫خواجویی در ادامه خاطرنش��ان کرد‪ :‬بسیاری از‬ ‫ش��رکت‌های حمل‌ونقل و لجس��تیک امروزی از‬ ‫ش��بکه‌های بازشناسی فرکانس رادیویی استفاده‬ ‫می‌کنند تا به مواردی مانند دستیابی به حداکثر‬ ‫میزان حمل‌ونقل‪ ،‬دریافت و سفارش دقیق‪ ،‬دقت‬ ‫موجودی و پردازش س��فارش سریع‌تر و کاهش‬ ‫هزینه‌ه��ای کارکنان دس��ت یابند‪ .‬ش��بکه‌های‬ ‫بازشناسی فرکانس رادیویی‪ ،‬بینش را در زنجیره‬ ‫تامین بهبود می‌بخش��د زی��را یک روش خودکار‬ ‫برای دانس��تن آن چیزی اس��ت که شما دارید و‬ ‫پاسخ به این پرسش است که آن چیز کجا است؟‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ش��بکه‌های بازشناس��ی فرکانس‬ ‫رادیوی��ی برای ردیاب��ی و مدیریت داش��ته‌های‬ ‫حمل‌ونق��ل و دارایی‪ ،‬مدیریت انب��ار و توزیع با‬ ‫اس��تفاده از اینترنت به منظور اتصال ش��بکه‌ها‬ ‫در کل زنجی��ره تامین و تبادل اطالعات در زمان‬ ‫واقعی اس��تفاده می‌ش��وند‪ .‬فناوری بازشناسی با‬ ‫امواج رادیویی‪ ،‬یک راه‌حل ساده‪ ،‬ارزان و مطمئن‬ ‫اس��ت‪ .‬اینترنت اش��یا می‌تواند فراتر از آن باشد‬ ‫زیرا جریان دقیق اطالعات محصوالت را در بازار‬ ‫فراهم می‌کند و مبنای قابل اعتماد برای تحلیل‪،‬‬ ‫پیش‌بین��ی و تصمیم‌گیری در بازار لجس��تیک‬ ‫اس��ت‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬این اینترنت اشیاس��ت که‬ ‫هر چیزی را به واسطه اینترنت به یکدیگر متصل‬ ‫می‌کن��د تا اطالعات و ارتباط��ات را مبادله کرده‬ ‫و منبع جست‌وجوی هوش��مند شناسایی شده‪،‬‬ ‫مکان‪ ،‬ردیابی‪ ،‬نظارت و مدیریت را درک کند‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن آخر‬ ‫اکنون معرفی اینترنت اشیا و اینترنت خدمات‬ ‫به محیط تولید‪ ،‬نشانه‌ای برای چهارمین انقالب‬ ‫صنعتی اس��ت‪ .‬انقالب چهارم صنعتی همواره با‬ ‫افزایش تولی ِد ناخوش��ایند در تحوالت گذش��ته‬ ‫صنعت مقایس��ه شده اس��ت‪ .‬در عین حال آنها‬ ‫در یک چیز مش��ترک هس��تند و به وسیله یک‬ ‫فناوری واحد آغاز نشده‌اند بلکه با تعامل تعدادی‬ ‫از پیش��رفت‌های فناوری که بر ایجاد روش‌های‬ ‫جدید تولید اثر می‌گذاشتند‪ ،‬آغاز شده‌اند‪.‬‬ ‫ظه��ور این پارادای��م جدید در تولی��د‪ ،‬نتیجه‬ ‫اس��تفاده از اینترن��ت اس��ت ک��ه ارتب��اط بین‬ ‫دستگاه‌های دیگر و انس��ان‌ها را در زمان واقعی‬ ‫و استفاده از آنچه به عنوان محصوالت هوشمند‬ ‫(‪ )Smart Products‬و خدم��ات هوش��مند‬ ‫(‪ )Smart Services‬اس��ت‪ ،‬ش��ناخته اس��ت‪.‬‬ ‫دیجیتال‌س��ازی پیش��رفته در داخل کارخانه‌ها‬ ‫نیز ش��ناخته شده است‪ .‬آینده کارخانه هوشمند‬ ‫(‪ )Smart Factory‬ام��کان اتصال تمام عناصر‬ ‫را در فرآیندهای تولید به وجود می‌آورد و امکان‬ ‫استفاده از مفاهیم را به عنوان سازگاری‪ ،‬اتصال‪،‬‬ ‫کارآی��ی و ارگونومی فراهم می‌کن��د‪ .‬با توجه به‬ ‫لجس��تیک ‪ ،0‌.‌4‬می‌توان گفت که پیش��رفت در‬ ‫س��ایه صرفه‌جویی در کار و استانداردس��ازی به‬ ‫وس��یله تکامل اینترنت اش��یا محقق می‌ش��ود‪.‬‬ ‫فناوری‌های��ی به عنوان روبات‌های انبار و هدایت‬ ‫اتوماتی��ک‪ ،‬در ح��ال ت�لاش ب��رای جایگزینی‬ ‫فرآیندهایی هستند که نیاز به عملیات و تعیین‬ ‫کار به وسیله منابع انس��انی ندارند‪ .‬هدف غایی‪،‬‬ ‫بیشترین تعادل میان اتوماسیون و مکانیزاسیون‬ ‫اس��ت‪ .‬به منظ��ور پیاده‌س��ازی فناوری‌هایی که‬ ‫کارخانه‌‌ها را هوشمند خواهد کرد‪ ،‬فقط نمی‌توان‬ ‫به یک دوره کوتاه‌مدت یا مطالعات سطحی اکتفا‬ ‫کرد‪ .‬ضروری اس��ت که سرمایه‌گذاری و آموزش‬ ‫ویژه چنین س��رمایه‌گذاری‌هایی با گذر زمان‪ ،‬در‬ ‫قالب بهبود عملکرد لجس��تیک و صرفه‌جویی در‬ ‫وقت به شبکه بازگردانده می‌شود‪.‬‬ ‫خلیج‌فارس؛ مهمان کویر یزد‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت معدنی و صنعت��ی چادرملو از‬ ‫پیش��رفت ‪ ۶۰‬درصدی فاز نخس��ت پ��روژه انتقال آب‬ ‫خلیج‌ف��ارس ب��ه اردکان ی��زد و اختصاص س��هم ‪۴۰‬‬ ‫میلی��ون مترمکعبی آب خب��ر داد و گفت‪ :‬خط انتقال‬ ‫آب خلیج‌فارس در سال ‪ ۹۹‬به یزد می‌رسد‪ .‬به گزارش‬ ‫ف��ارس‪ ۱۴ ،‬س��ال از مصوبه دول��ت در نام‌گذاری ‪۱۰‬‬ ‫اردیبهش��ت به‌عن��وان روز ملی خلیج‌فارس می‌گ��ذرد که یکی از‬ ‫علل نام‌گذاری آن‪ ،‬اخراج پرتغالی‌ها از تنگه هرمز اس��ت‪ .‬اس��تان‬ ‫کم‌آب یزد از حدود ‪ ۵‬س��ال گذش��ته‪ ،‬چش��م امید به خلیج‌فارس‬ ‫دوخت��ه و ه��ر جا نامی از آن می‌ش��نود عالوه ب��ر حس ملی‪ ،‬یک‬ ‫حس استانی نیز در قلبش ریشه می‌دواند تا مگر روزی جوانه‌های‬ ‫امیدش با آب خلیج‌فارس به بار نش��یند‪ .‬چند روز گذش��ته و در‬ ‫آس��تانه ‪ ۱۰‬اردیبهشت‪ ،‬ویدیویی به زبان انگلیسی از ظریف‪ ،‬وزیر‬ ‫امورخارجه‪ ،‬در انجمن آس��یا در نیویورک درباره اهمیت تکرار نام‬ ‫خلیج‌فارس منتشر شد که خلیج‌فارس را رگ حیاتی ایران نامید‬ ‫و تکرار آن در سطح بین‌الملل را برای بیداری اذهان عمومی مهم‬ ‫دانست تا مردم جهان‪ ،‬آن را با خلیج مکزیک اشتباه نگیرند‪ .‬پروژه‬ ‫انتقال آب از خلیج‌فارس در س��ال ‪ ۹۲‬برای انتقال به اس��تان‌های‬ ‫خط انتقال آب خلیج‌فارس در سال ‪ ۹۹‬به یزد می‌رسد‬ ‫هرمزگان‪ ،‬کرمان و یزد و در دوره قبلی مجلس شورای‬ ‫اس�لامی کلید خورده بود و در دوره فعلی هم پیگیری‬ ‫می‌شود اما به‌واسطه فراز و نشیب‌های بسیار در اجرا‌که‬ ‫برخی آن را باورنکردنی و غیرممکن می‌دانستند‪ ،‬طول‬ ‫کش��ید‪ .‬نماینده مردم ش��ریف یزد و اشکذر در مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی‪ ،‬مه��ر ‪ ۹۷‬در مصاحب��ه‌ای‪ ،‬از بخش‬ ‫صنع��ت به‌عنوان مج��ری انتقال آب از خلیج‌فارس و ‪ ۳‬ش��رکت‬ ‫مس سرچشمه‪ ،‬گل‌گهر سیرجان و چادرملوی اردکان نام می‌برد‬ ‫که ابتدا با هدف مصرف بخش صنعت س��پس ش��رب خواهد بود‪.‬‬ ‫درحالی‌که مس��ئوالن از پیش��رفت ‪ ۵۰‬درصدی پروژه در مهر ‪۹۷‬‬ ‫خب��ر می‌دادند؛ اصفهانی‌ها بدون هرگونه س��رمایه‌گذاری‪ ،‬مدعی‬ ‫دریافت آب انتقالی خلیج‌فارس می‌ش��وند که موس��وی‪ ،‬نماینده‬ ‫مردم یزد و اش��کذر به آن واکنش نش��ان می‌دهد‪ .‬در جلسه سال‬ ‫گذشته مجلس با تمام بانک‌های خصوصی و دولتی‪ ،‬قرار شد دیگر‬ ‫هزینه‌های این پروژه به‌وس��یله منابع بانکی و به پشتوانه تضمین‬ ‫دول��ت ب��رای خرید احتمالی آب در ص��ورت خرید نکردن بخش‬ ‫خصوصی تامین ش��ود‪ .‬با توجه به اقتصاد مقاومتی و تالش برای‬ ‫وابستگی نداشتن اقتصاد ایران به نفت‪ ،‬یزد از استان‌های برخوردار‬ ‫از معادن بسیار و صنایع پرآب‌خواه به شمار می‌رود که انتقال آب‬ ‫خلیج‌فارس‪ ،‬گام مهمی در توسعه پایدار اقتصاد کالن کشور خواهد‬ ‫بود‪ .‬آمارها نشان می‌دهد در سطح کشور بیش از ‪ ۹۰‬درصد منابع‬ ‫آب به مصرف کش��اورزی می‌رس��د و از ‪ ۱۰‬درصد باقی‌مانده فقط‬ ‫ب خلیج‌فارس و دریای‬ ‫‪ ۲‬درصد‪ ،‬س��هم بخش صنعت اس��ت که آ ‌‬ ‫عمان به‌عنوان منابع پایدار آب می‌تواند سهم بخش صنعت را در‬ ‫ارتقای وضعیت اقتصاد کشور افزایش دهد‪ .‬در سال ‪ ۹۶‬از صندوق‬ ‫توسعه ملی ‪ ۴۵۰‬میلیون یورو ارز برای خرید و نصب دستگاه‌های‬ ‫آب‌ش��یرین‌کن و بهره‌برداری اولیه تخصیص یافت و کارشناسان‬ ‫تخمین می‌زنند که برای فاز نخست‪ ،‬بیش از ‪ ۳‬هزار میلیارد تومان‬ ‫هزینه در بر خواهد داشت‪ .‬از طرف دیگر هنوز تجربه شیرین کردن‬ ‫آب در این حجم وس��یع در ایران رخ نداده که آثار زیست‌محیطی‬ ‫آن بررسی شود اما کارشناسان می‌گویند پس از اجرای فاز نخست‬ ‫مش��خص می‌شود که فازهای دوم و س��وم قابل‌راه‌اندازی خواهد‬ ‫ب��ود ی��ا خیر‪ ،‬زیرا پس از ش��یرین کردن آب فق��ط ‪ ۳۰‬درصد آن‬ ‫قابل‌اس��تفاده و انتقال اس��ت و ‪ ۷۰‬درصد به‌صورت پساب به دریا‬ ‫بازمی‌گردد‪ .‬با توجه به نظریه‌ای که دانش��مندان اقیانوس‌شناسی‬ ‫در جهان مطرح می‌کنند‪ ،‬در س��ده پی��ش رو آب دریاها ‪ ۱.۵‬متر‬ ‫افزایش می‌یابد که هنوز کار کارشناسی دقیقی برای این موضوع‬ ‫در ایران انجا ‌م نش��ده و اس��تخراج آب می‌تواند از ارتفاع آن بکاهد‪.‬‬ ‫به عقیده نگارنده‪ ،‬اگر جزر و مد آب را در نظر بگیریم‪ ،‬نیرویی که‬ ‫از آب‌های آزاد در سده آینده پس از باال آمدن آب همه اقیانوس‌ها‬ ‫از راه اقیانوس هند و دریای عمان به خلیج‌فارس در ‪ ۶‬کشور ایران‪،‬‬ ‫کویت‪ ،‬عراق‪ ،‬عربستان‪ ،‬بحرین و امارات وارد می‌شود‪ ،‬باید از این‬ ‫سواحل خارج شود که هنوز تدابیری برای رویارویی با این بحران‬ ‫‪ ۱۰۰‬سال آینده ازجمله ایمن‌سازی سواحل و نبود ساخت‌وسازها‬ ‫در سواحل در سطح ملی پیش‌بینی نشده است‪.‬‬ ‫حوادث اخیر س��یل سال جاری ش��اید کارشناسان و مسئوالن‬ ‫را ب��ه احتم��ال بحران در آینده حس��اس کند و نس��ل‌های آینده‬ ‫بر دوراندیش��ی نس��ل امروز آفرین بگویند و طلب آمرزش کنند‪.‬‬ ‫ازجمل��ه موارد دیگر که حجم آب خلیج‌فارس را افزایش می‌دهد‪،‬‬ ‫وجود ‪ ۳۰‬درصد منابع نفتی و ‪ ۴۵‬درصد منابع گازی جهان است‪.‬‬ ‫ساخت‌وس��ازهای صنعتی برای استخراج گاز و نفت از سوی همه‬ ‫کش��ورهای خلیج‌فارس ب��دون نگاه به آینده انجام می‌ش��ود که‬ ‫استخراج آب و شیرین کردن آن‌یکی از گام‌های موثر برای ‪۱۰۰‬‬ ‫سال آینده و کاهش حجم آب خواهد بود‪.‬‬ ‫‪ 16‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫اول رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 6‬مه ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره‪158‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫حل و فصل‬ ‫مشکالت کارگران معادن‬ ‫زغال سنگ کوهبنان‬ ‫رئیس دادگستری شهرستان کوهبنان گفت‪:‬‬ ‫ب��ا ورود سیس��تم قضایی ضمن به روز ش��دن‬ ‫پرداخت حق��وق کارگران معدن‪ ،‬از تعطیلی ‪۲‬‬ ‫معدن بزرگ در کوهبنان و بیکار ش��دن افزون‬ ‫بر ‪ ۸۰۰‬کارگر جلوگیری شد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایرن��ا‪ ،‬محمدمه��دی میرزایی‬ ‫با تاکی��د بر اینک��ه از فعالیت‌ه��ای اقتصادی‬ ‫مش��روع حمای��ت می‌کنیم‪ ،‬افزود‪ :‬بر اس��اس‬ ‫منویات رهب��ر معظم انقالب (مدظله العالی) و‬ ‫تاکیدات ریاس��ت قوه قضاییه‪ ،‬اجازه نخواهیم‬ ‫داد چرخ تولید در معادن زغال سنگ کوهبنان‬ ‫به دلیل مش��کالت حقوق��ی و قضایی متوقف‬ ‫شود‪.‬‬ ‫ای��ن مقام قضایی تصریح کرد‪ :‬در یک س��ال‬ ‫گذش��ته و پ��س از برگزاری چندین نشس��ت‬ ‫مش��ترک بین مس��ئوالن قضایی شهرس��تان‬ ‫کوهبنان با مسئوالن ارشد شرکت زغال‌سنگ‬ ‫اس��تان کرمان‪ ،‬گالیه‌مندی کارگری در زمینه‬ ‫پرداخ��ت نش��دن به موق��ع حقوق کم ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی ب��ه عملک��رد دادگس��تری کوهبنان در‬ ‫زمین��ه حمایت از تولیدکنن��دگان و واحدهای‬ ‫تولی��دی در این منطقه‪ ،‬اش��اره ک��رد و گفت‪:‬‬ ‫به منظور جلوگیری از تعطیلی و رس��یدگی به‬ ‫مشکالت معادن‪ ،‬دادگستری کوهبنان در ادامه‬ ‫ابالغ ش��یوه‌نامه پیگیری اجرای سیاس��ت‌های‬ ‫کلی اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضایی‬ ‫از سوی قوه قضاییه‪ ،‬رسیدگی به موضوع را در‬ ‫دستور کار قرار داده است‪.‬‬ ‫میرزای��ی به معادن زیاد زغال‌س��نگ در این‬ ‫منطقه اش��اره کرد و گفت‪ :‬یکی از مش��کالتی‬ ‫که در چند س��ال گذشته با آن روبه‌رو بودیم‪،‬‬ ‫اعتصاب‌های کارگری به دلیل پرداخت نشدن‬ ‫به موقع حقوق و مزایا بود‪.‬‬ ‫وی عن��وان کرد‪ :‬یکی از معادن مش��کل‌دار‪،‬‬ ‫معدن چش��مه پودنه کوهبن��ان با حدود ‪۵۰۰‬‬ ‫کارگ��ر با س��ابقه و مه��ارت فنی باال ب��ود و با‬ ‫نشست‌های مش��ترکی که با سهامداران عمده‬ ‫و مدیران ش��رکت زغال سنگ کرمان داشتیم‪،‬‬ ‫س��ال گذشته با قول مس��اعد مدیران استانی‪،‬‬ ‫بخش��ی از مطالبات مال��ی و حقوقی و مزایای‬ ‫معوقه کارگران پرداخت شد‪.‬‬ ‫رئی��س ش��ورای حف��ظ حق��وق بیت‌المال‬ ‫دادگس��تری کوهبنان گفت‪ :‬با ورود سیس��تم‬ ‫قضایی و در راس��تای حفظ حق��وق کارگران‪،‬‬ ‫درحال‌حاض��ر پرداخ��ت حق��وق کارگ��ران‬ ‫مع��دن ب��ه‌روز ش��ده و کمتر ش��اهد پرداخت‬ ‫نش��دن حق��وق و اعتصاب‌ه��ای کارگ��ری‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫رئی��س دادگس��تری کوهبنان بی��ان کرد‪ :‬با‬ ‫ورود سیس��تم قضایی شهرس��تان کوهبنان و‬ ‫برگزاری چندین نشست مشترک‪ ،‬به مشکالت‬ ‫حقوقی و قضایی معدن زغال‌سنگ کان‌جویان‬ ‫کوهبنان رس��یدگی شد و از تعطیل شدن این‬ ‫مع��دن به دلیل وج��ود افزون ب��ر ‪۳۰۰‬کارگر‬ ‫جلوگیری کردند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬درباره معدن کان‌جوی��ان نیز با‬ ‫رعای��ت قوانی��ن و مقررات‪ ،‬مس��ئوالن مربوط‬ ‫نس��بت به تسویه‌حس��اب تعدادی از طلبکاران‬ ‫اق��دام کرده‌اند و مع��دن در حال ادامه فعالیت‬ ‫اس��ت‪ .‬ای��ن اقدام��ات موج��ب جلوگی��ری از‬ ‫اعتصاب گس��ترده کارگ��ران و تعطیلی معادن‬ ‫شد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ب��ه منظ��ور اس��تفاده بهینه از‬ ‫ظرفیت‌های سیستم قضایی و رونق تولید و در‬ ‫چارچوب مقررات و به دلیل وظایف و اختیارات‬ ‫و صالحیت‌های قانونی‪ ،‬س��تاد پیگیری اجرای‬ ‫سیاس��ت‌های کلی اقتصاد مقاومت��ی در ابعاد‬ ‫حقوق��ی و قضای��ی در دادگس��تری کوهبنان‬ ‫تشکیل شده است که جزو ستادهای فعال این‬ ‫حوزه قضایی به شمار می‌رود‪.‬‬ ‫معادن چش��مه پودنه و کان‌جویان از معادن‬ ‫معتبر در زمینه تولید زغال‌س��نگ در س��طح‬ ‫کشور است‪.‬‬
‫دوشنبه ‪ 16‬اردیبهشت ‪ 1398‬اول رمضان ‪ 6 1440‬م ‌ه ‪2019‬‬ ‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫موسسه فرهنگی و هنری روزگار وصل‬ ‫مدیر مسئول‪:‬‬ ‫ناصر بزرگمهر‬ ‫سال دوم شماره ‪158‬‬ ‫سردبیر‪ :‬محبوبه ناطق‬ ‫همکاران‪ :‬سارا اصغری‪-‬ثمن رحیمی‌‌راد‬ ‫مدیر فنی و هنری‪ :‬مهدی نجفی‬ ‫نمایندگی دفتر اروپا‪ :‬چکاوک بزرگمهر‬ ‫آدرس‪ :‬تهران‪ -‬میدان هفتم تیر‪ -‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬پالک ‪74‬‬ ‫تلفکس‪88310576-88310575:‬‬ ‫سازمان آگهی‌ها‪88722732-3:‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان‌ها‪88724211:‬‬ ‫چاپ‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.Madandaily.com‬‬ ‫‪www.instagram.com/Madandaily‬‬ ‫‪www.twitter.com/Madandaily‬‬ ‫‪www.t.me/Madandaily‬‬ ‫‪E-mail:info@madandaily.com‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫بازار قراضه ترکیه در سکوت‬ ‫بازار قراضه ترکیه در س��کوت است‬ ‫و بیش��تر فعاالن ب��ازار در انتظار افت‬ ‫قیمت‌ها هستند‪.‬‬ ‫متوسط نرخ قراضه سنگین کالس‬ ‫‪ ۱‬و ‪ ۲‬خل��وص ‪ ۲۰-۸۰‬امریکا ‪۳۰۴‬‬ ‫دالر هر تن سی‌اف‌آر ثبت شده که ‪۴‬‬ ‫دالر افت نرخ داشت‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایفن��ا ب��ه نق��ل از‬ ‫متال‌اکس��پرت‪ ،‬فعالیت بازار قراض��ه در ترکیه کم اس��ت و کارخانه‌ها در حال‬ ‫بررسی بازارند و سعی دارند نرخ را پایین‌تر بیاورند‪ .‬نرخ درخواستی خریداران در‬ ‫ترکیه برای قراضه امریکا و دریای بالتیک به کمتر از ‪ ۳۰۰‬دالر هر تن سی‌اف‌آر‬ ‫رسیده و قیمت‌های پیشنهادی ‪ ۳۰۵‬تا ‪ ۳۱۰‬دالر هر تن سی‌اف‌آر است‪.‬‬ ‫بازار بیلت سی‌آی‌اس در تعطیالت‬ ‫روزهای گذش��ته عرضه‌کنندگان بیلت س��ی‌آی‌اس در تعطیالت بودند و بازار‬ ‫صادرات آنها فعالیت زیادی نداش��ت‪ .‬چند محموله معامله ش��د و فروش��نده‌ها‬ ‫قیمت‌ه��ا را ثابت نگه‌داش��ته‌اند ولی افت نرخ قراضه در ترکیه ممکن اس��ت بر‬ ‫قیمت‌ها فشار آورد‪.‬‬ ‫به گزارش ایفنا به نقل از متال‌اکس��پرت‪ ،‬متوسط نرخ پیشنهادی حمل ژوئن‬ ‫‪ ۴۲۰‬تا ‪ ۴۲۵‬دالر هر تن فوب است‪ .‬البته به دلیل تعطیالت پیشنهاد مشخصی‬ ‫داده نش��ده اس��ت‪ .‬اگرچه بازار فعالیت زیادی نداشت اما یک محموله ‪ ۴۵‬هزار‬ ‫تنی بیلت روس��یه در ‪ ۴۵۰‬دالر هر تن س��ی‌اف‌آر معادل ‪ ۴۲۵‬دالر هر تن فوب‬ ‫به عربستان فروخته شد‪.‬‬ ‫آخری��ن پیش��نهادها ب��ه مصر برای حمل ف��وری ‪ ۴۴۰‬ت��ا ‪ ۴۵۰‬دالر هر تن‬ ‫سی‌اف‌آر بود ولی بازار بیلت مصر هم هنوز با ابهام روبه‌رو است‪ .‬در جنوب شرق‬ ‫آسیا بیلت سی‌‌آی‌اس در ثبات نسبی است و ‪ ۴۶۰‬تا ‪ ۴۷۰‬دالر هر تن سی‌اف‌آر‬ ‫ش��نیده شده و برخی تا ‪ ۵‬دالر پایین‌تر درخواست داده‌اند ولی معامله‌ای نهایی‬ ‫نشده است‪.‬‬ ‫اخبار کوتاه‬ ‫در روز س��وم مه (‪ ۱۳‬اردیبهشت)‪ ،‬بورس آتی و طالی شانگهای تعطیل بود‬ ‫و نرخ تسعیر یوآن به دالر نیز تغییری نکرد‪ .‬به عقیده کارشناسان‪ ،‬با وجود افت‬ ‫کنونی نرخ طال به کمتر از س��طح روانی ‪ ۱۳۰۰‬دالر‪ ،‬نرخ فلز زرد در ادامه سال‬ ‫جاری با رشد بیشتری روبه‌رو خواهد شد‪ .‬مهم‌ترین عامل تاثیرگذار بر این امر‪،‬‬ ‫گزارش افت عملکرد اقتصادی امریکا همراه با تغییر نکردن نرخ بهره از س��وی‬ ‫فدرال رزرو و سایر بانک‌های مرکزی عنوان شده است‪.‬‬ ‫پیش‌بینی ش��رکت تسال از کسری فلزات مورد استفاده در باتری خودروهای‬ ‫الکتریکی‪ ،‬ازجمله نیکل باعث رش��د نرخ آنها ش��د‪ .‬با این حال‪ ،‬فلزاتی همچون‬ ‫مس‪ ،‬همچنان تحت‌تاثیر بی‌ثباتی رش��د اقتصادی چین قرار دارند و نتوانس��ت‬ ‫آنچنان از حمایت پیش‌بینی تسال بهره‌مند شود‪ .‬بورس شانگهای‪ ،‬از چهارشنبه‬ ‫تا پایان هفته (یکشنبه)‪ ،‬به‌دلیل روز جهانی کارگر تعطیل بود‪.‬‬ ‫فرش��ید سلطان‌زاده مدیرعامل ش��رکت فلزات و مواد از مازاد عرضه مس در‬ ‫جهان خبر داد و گفت‪ :‬س��ال گذش��ته تصور می‌ش��د که بازار جهانی به سمت‬ ‫کس��ری عرضه پیش خواهد رفت ولی آخرین گزارش (‪ )ICSG‬نش��ان داد که‬ ‫واحدهای معدنی نوپا و افت نرخ رشد تقاضا باعث شده‌اند بازار در شرایط مازاد‬ ‫عرضه باشد‪ .‬وی افزود‪ :‬براس��اس جدیدترین گزارش گروه مطالعات بین‌المللی‬ ‫مس (‪ ،)ICSG‬تولیدکنندگان معادن مس جهان در ژانویه ‪( ۲۰۱۹‬نیمه دی تا‬ ‫نیمه بهمن ‪ ،)۱۳۹۸‬حدود ‪ ۱‬میلیون و ‪ ۶۹۲‬هزار تن ماده معدنی تولید کردند‪.‬‬ ‫این رقم در مدت مش��ابه س��ال گذشته میالدی‪ ۱ ،‬میلیون و ‪ ۶۸۹‬هزار تن بود‪.‬‬ ‫از این میزان‪ ۹۰۵ ،‬هزار تن مربوط به قاره امریکا‪ ۳۴۰ ،‬هزار و ‪ ۹۰۰‬تن آس��یا‪،‬‬ ‫‪ ۲۰۰‬ه��زار و ‪ ۳۰۰‬ت��ن افریقا‪ ۱۵۰ ،‬هزار و ‪ ۹۰۰‬تن اروپا و ‪ ۹۴‬هزار و ‪ ۹۰۰‬تن‬ ‫مربوط به اقیانوسیه بوده است‪.‬‬ ‫انواع لوله و پروفیل فوالدی در بازارهای شمال و جنوب اروپا در هفته منتهی‬ ‫به چهارش��نبه‪ ،‬با کاهش نرخ همراه ب��ود‪ .‬دلیل کاهش نرخ‌ها‪ ،‬کاهش نرخ مواد‬ ‫اولیه و افت تقاضا گزارش شده است‪ .‬بازار این هفته به دلیل تعطیالت عمومی‬ ‫مه بسیار آرام بود‪.‬‬ ‫پریمیوم کاتد مس در س��ال گذش��ته می�لادی به وی��ژه در ‪ ۳‬ماه انتهایی‬ ‫آن روند پرفرازونش��یبی در بورس ش��انگهای تجربه کرد‪ .‬این در حالی بود که‬ ‫بورس‌های امریکا و روتردام دس��تخوش کمترین تغییرات بودند‪ .‬کش��ور چین‬ ‫که با کاهش واردات مس به‌ناچار با کاهش رقم پریمیوم کاتد روبه‌ش��د‪ ،‬در پی‬ ‫افت نرخ آتی در بورس فلزات لندن ش��اهد تداوم این روند تا کم‌ترین میزان در‬ ‫دسامبر (نیمه آذر تا نیمه دی) در این سال شد‪.‬‬ ‫بهره‌برداری از پروژه زیرزمینی معدن ‪۱۰۰‬س��اله چاکوکاماتا در ش��یلی آغاز‬ ‫ش��د‪ .‬مجتمع معدنی چاکوکاماتا به‌دلیل افت عی��ار با افزایش هزینه‌های تولید‬ ‫روبه‌رو ش��ده بود و ش��رکت دولت��ی کودلکو‪ ،‬با اجرای پ��روژه زیرزمینی نه‌تنها‬ ‫دسترس��ی به کانس��نگ‌های پرعیارتر را فراهم کرد و موجب کاهش هزینه‌های‬ ‫تولید ش��د‪ ،‬بلکه افزایش عمر بهره‌برداری از معدن (تا ‪ ۴۰‬سال) را نیز به‌همراه‬ ‫داش��ت‪ .‬از اوای��ل آوریل تاکنون (ح��دود یک ماه) ‪ ۸‬هزار تن کانس��نگ از این‬ ‫معدن اس��تخراج شده است‪ .‬اگرچه انتظار می‌رفت که استخراج از مه آغاز شود‬ ‫(براس��اس آخرین برنامه‌ریزی کودلکو)‪ ،‬ح��دود یک ماه زودتر‪ ،‬از انتهای مارس‬ ‫(‪۱۰‬فروردی��ن) به‌بهره‌برداری رس��ید‪ .‬پس از انتقال کامل فرآیند اس��تخراج به‬ ‫زیرزمین��ی حجم تولی��د معدن به ‪ ۳۲۰‬هزار تن م��س و ‪ ۱۵‬هزار تن مولیبدن‬ ‫در س��ال خواهد رس��ید‪ .‬گفتنی اس��ت‪ ،‬اتحادی��ه کارگری این مع��دن به‌دلیل‬ ‫بی‌‌نیازی به برخی مش��اغل و تعدیل نیرو در اثر تغییر نوع اس��تخراج از روباز به‬ ‫زیرزمینی‪ ،‬اعتراض‌های گس��ترده‌ای داش��تند که اثری بر نتیجه نهایی نداشته‬ ‫است‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬اخبار فلزات‬ ‫رونمایی «تاتا استیل» از فناوری کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای‬ ‫گروه معدن‪:‬‬ ‫خبرهای منتشر ش��ده از سوی شرکت‬ ‫تاتا اس��تیل‪ ،‬حکای��ت از آن دارد که این‬ ‫ش��رکت فناوری جدیدی را معرفی کرده‬ ‫که می‌تواند میزان انتش��ار کربن ناشی از‬ ‫تولی��د فوالد و آه��ن را بیش از ‪۵۰‬درصد‬ ‫کاهش دهد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش فلزات‌آنالی��ن‪ ،‬ش��رکت‬ ‫چندملیت��ی تاتا اس��تیل طرحی صنعتی‬ ‫را معرف��ی کرده اس��ت که با اس��تفاده از‬ ‫فناوری روز‪ ،‬می��زان تولید آهن مذاب به‬ ‫‪ ۲۰‬براب��ر افزایش یافت��ه و حجم گازهای‬ ‫گلخانه‌ای منتشر شده را به کمتر از نصف‬ ‫می‌رساند‪.‬‬ ‫تاتا اس��تیل ای��ن فناوری جدی��د را در‬ ‫س��ایت «ای‌مای��دن» خ��ود در هلن��د به‬ ‫کار برده اس��ت‪ .‬این فناوری که هیس��ارنا‬ ‫نامیده می‌ش��ود‪ ،‬س��نگ آهن را از باالی‬ ‫یک رآکتور تزریق می‌کند‪ .‬س��پس سنگ‬ ‫در درجه حرارت بس��یار باال ذوب می‌شود‬ ‫و ب��ه محفظ��ه پایین‌ت��ر‪( ،‬در جای��ی که‬ ‫زغال‌س��نگ به شکل پودر در حال تزریق‬ ‫شدن اس��ت) تخلیه می‌شود‪ .‬این فناوری‬ ‫مراح��ل گوناگ��ون انرژی‌ب��ر در خطوط‬ ‫تولی��د را حذف می‌کن��د؛ ازجمله مراحل‬ ‫موردنی��از برای پیش‌فرآوری‌های س��نگ‬ ‫آه��ن و نی��ز زغال‌س��نگ در واحده��ای‬ ‫تولیدی و همچنی��ن مراحل مختلفی در‬ ‫کارخانه‌های گندله خام و پخته‪ .‬اس��تفاده‬ ‫از سوخت‌های زیست‌توده در این فناوری‬ ‫نیز باعث کاهش بیش از ‪۵۰‬درصد انتشار‬ ‫گازهای گلخانه‌ای می‌شود‪ .‬گفته می‌شود‬ ‫نتیجه اس��تفاده از فناوری هیسارنا بسیار‬ ‫مطلوب بوده و عالوه بر بهبود چش��مگیر‬ ‫در فرآیند تولید‪ ،‬ام��کان تولید فوالدی با‬ ‫کیفیت بهتر نیز را فراهم می‌‌کند‪ .‬کارخانه‬ ‫هیس��ارنا درحال‌حاضر به ط��در دائم در‬ ‫گزارش تصویری‬ ‫صنعت فوالد چین زمانی رش��د و توفیق چش��مگیری را تجربه می‌کرد‬ ‫و ش��مار زیادی از این جامعه بیش از ‪ ۱‬میلیارد و ‪ ۳۰۰‬میلیون نفری در‬ ‫این صنعت مشغول بودند؛ با این حال چند سالی است که فوالد چین در‬ ‫کش��مکش با افت اقتصادی اس��ت و در نتیجه آن بسیاری از کارخانه‌های‬ ‫ح��ال تولید در س��ایت ای‌مای��دن هلند‬ ‫اس��ت‪ .‬در ضم��ن تاتا اس��تیل در طرحی‬ ‫ب��ا ابعاد ب��زرگ صنعتی موفق ب��ه تولید‬ ‫آهن مذاب تا ‪۲۰‬برابر نس��بت به ش��رایط‬ ‫معمول شده اس��ت‪ .‬باید خاطرنشان کرد‬ ‫که کلمه هیس��ارنا ترکیب��ی از دو واژه در‬ ‫زبان قدیمی سلتیک است که از واژه‌های‬ ‫ایس��ارنا به‌معنی آهن و نیز واژه هیسملت‬ ‫به‌معن��ی ذوب‪ ،‬حاصل ش��ده اس��ت‪ .‬این‬ ‫فن��اوری می‌توان��د منج��ر به پیش��رفت‬ ‫روزاف��زون فن��اوری صنعت فوالد ش��ود‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت‪ ،‬شرکت تاتا اس��تیل‪ ،‬یکی‬ ‫از اعضای تولیدکنندگان فوالد با انتش��ار‬ ‫بس��یار اندک گازه��ای گلخان��ه‌ای مانند‬ ‫دی‌اکس��ید کربن (‪ )ULCOS‬است‪ .‬در‬ ‫ضمن ‪ ۴۸‬سازمان اروپایی عضو با تشکیل‬ ‫کارگروه��ی‪ ،‬چش��م‌اندازی ب��رای کاهش‬ ‫‪۵۰‬درص��دی انتش��ار گازه��ای گلخانه‌ای‬ ‫ت��ا س��ال ‪ ۲۰۵۰‬را می�لادی (‪۱۴۲۹‬‬ ‫خورش��یدی) هدف خود تعیین کرده‌اند‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت‪ ،‬حدود ‪۷‬درصد از انتش��ار‬ ‫گازه��ای گلخانه‌ای در س��طح جهان‪ ،‬به‬ ‫صنعت فوالد اختصاص دارد و شرکت‌های‬ ‫فع��ال در این بخ��ش با ال��زام به کاهش‬ ‫انتشار این گازها در جست‌وجوی راه‌هایی‬ ‫برای این کار هستند‪ .‬حوزه صنعت فوالد‬ ‫برای برخ��ی کش��ورها مانن��د بریتانیا با‬ ‫واردات محص��والت ارزان‌قیم��ت خارجی‬ ‫روبه‌رو اس��ت و بعضی از قوانین کارگروه‬ ‫مان��ع از هم��کاری با برخی ش��رکت‌های‬ ‫تولیدی خارجی ش��ده است‪ .‬دیگر راه‌حل‬ ‫نوآورانه برای پیشبرد اهداف شرکت‌ها به‬ ‫سمت صنعت سبز در کشور سوئد در حال‬ ‫پیگیری اس��ت‪ .‬ش��رکت واتِن‌فال در این‬ ‫کش��ور با همکاری دو تولیدکننده بزرگ‬ ‫یاِی‌بی تالش‬ ‫ساِی‌ب��ی و اِل‌ ِک ‌‬ ‫به نام اس‌ا ‌‬ ‫در بهب��ود فرآیند تولید ف��والد در زمینه‬ ‫کاهش می��زان کربن دی‌اکس��ید دارد‪ .‬با‬ ‫ترکیب فناوری تولید برق بدون اس��تفاده‬ ‫از سوخت‌های فسیلی با کارخانه‌های کک‬ ‫و نیز کوره‌های بلند‪ ،‬شرکت واتِن‌فال باور‬ ‫دارد ک��ه می‌تواند میزان انتش��ار گازهای‬ ‫گلخانه‌ای را تا بیش��ترین مق��دار ممکن‬ ‫کاهش دهد‪ .‬این پروژه در ‪ ۲۵‬سال آینده‬ ‫به اوج شکوفایی خواهد رسید‪.‬‬ ‫کارخانه‌های متروک فوالد در چین‬ ‫فوالدی تعطیل و متروک ش��ده‌اند‪ .‬کارخانه‌های ش��هر تانگشان در استان‬ ‫هبی در ش��مال چین‪ ،‬ازجمله این واحدها هس��تند‪ .‬با این تفسیرها چین‬ ‫همچنان دومین اقتصاد بزرگ جهان و بنا بر داده‌های انجمن جهانی فوالد‪،‬‬ ‫بزرگ‌ترین تولیدکننده فوالد خام در جهان است‪ .‬میزان تولید این کشور‬ ‫در سال گذشته میالدی ‪ ۹۲۸.۳‬میلیون تن بود‪ .‬این عکس‌ها کارخانه‌های‬ ‫متروک فوالدی را در ش��هر تانگشان به تصویر می‌کشد‪ .‬این تصویرها دی‌‬ ‫سال ‪ ۱۳۹۴‬در وب‌سایت ‪ www.dailymail.co.uk‬منتشر شده‌اند‪.‬‬ ‫برگردان‪ :‬ثمن رحیمی‌راد‬

آخرین شماره های روزنامه روزگار معدن

روزنامه روزگار معدن شماره 208

روزنامه روزگار معدن شماره 208

شماره : ۲۰۸
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۴/۳۰
روزنامه روزگار معدن شماره 207

روزنامه روزگار معدن شماره 207

شماره : ۲۰۷
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۴/۲۹
روزنامه روزگار معدن شماره 206

روزنامه روزگار معدن شماره 206

شماره : ۲۰۶
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۴/۲۶
روزنامه روزگار معدن شماره 205

روزنامه روزگار معدن شماره 205

شماره : ۲۰۵
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۴/۲۵
روزنامه روزگار معدن شماره 204

روزنامه روزگار معدن شماره 204

شماره : ۲۰۴
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۴/۲۴
روزنامه روزگار معدن شماره 203

روزنامه روزگار معدن شماره 203

شماره : ۲۰۳
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۴/۲۳
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!