صفحه قبل

روزنامه روزگار معدن شماره ۱۵۷

صفحه بعد

روزنامه روزگار معدن شماره 157

روزنامه روزگار معدن شماره 157

‫روزنامه اقتصادی معدن و صنایع معدنی ایران‬ ‫ت‬ ‫افزایش قیم ‌‬ ‫محصوالت فوالدی‬ ‫از چه منطقی‬ ‫پیروی می‌کند؟‬ ‫زمین میلیاردها تن‬ ‫الماس در دل خود‬ ‫دارد‬ ‫‌یکشنبه‬ ‫صفحه‪5‬‬ ‫صفحه ‪6‬‬ ‫‪ 15‬اردیبهشت ‪ 29 1398‬شعبان ‪ 5 1440‬مه ‪ 2019‬سال دوم شماره‪8 157‬صفحه قیمت ‪ 2000‬تومان‬ ‫یادداشت‌ها‬ ‫زمانی برای تجدیدنظر‬ ‫درباره اهمیت مشاغل‬ ‫زغال‌سنگی‬ ‫‪www.Madandaily.com‬‬ ‫آغاز عملیات اجرایی فاز نخست پروژه ساخت کارخانه تولید بریکت آهن اسفنجی در خوزستان‬ ‫با مشارکت ‪ ۴‬غول فوالدی‪ ،‬بریکت اندیمشک جان گرفت‬ ‫صفحه‪2‬‬ ‫صفحه‪6‬‬ ‫فرار رو به‌ جلو‬ ‫استراتژی جدید فوالدی‌ها‬ ‫صفحه‪5‬‬ ‫گزارش‌ها‬ ‫زمینه برای ورود سرمایه‌گذاران‬ ‫و سهامداران خارجی مهیا شود‬ ‫تماشای‬ ‫گنجینه‌های زمین‬ ‫صفحه‪7‬‬ ‫صفحه‪4‬‬ ‫عکس‪ :‬حسین ارجمند‬ ‫بازار صنایع معدنی‬ ‫به حرکت درمی‌آید‬ ‫صفحه‪3‬‬
‫در ‪ ۱۲‬ماهه ‪ ۹۷‬بررسی شد‬ ‫اخبار‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 15‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪29‬شعبان ‪1440‬‬ ‫‪ 5‬مه ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره‪157‬‬ ‫خبر‬ ‫سال ‪ ۹۹‬آب خلیج‌فارس‬ ‫وارد یزد می‌شود‬ ‫تکمیل ظرفیت خالی‬ ‫واحدهای کنسانتره مس‬ ‫با احیای معادن کوچک‬ ‫مدیرعام��ل صن��دوق بیم��ه س��رمایه‌گذاری‬ ‫فعالیت‌های معدنی از ‪۳۰‬هزار تن ظرفیت خالی‬ ‫تولید کنسانتره مس خبر داد که با احیای معادن‬ ‫کوچک تامین خواهد ش��د‪ .‬به گزارش ایمیدرو‪،‬‬ ‫فری��د دهقان��ی اف��زود‪ :‬هم‌اینک ‪ ۳۰‬ه��زار تن‬ ‫ظرفیت خالی تولید کنس��انتره مس وجود دارد‬ ‫که با احیای معادن کوچک تامین خواهد شد‪.‬‬ ‫وی ب��ا ارائه گزارش��ی از اقدامات انجام ش��ده‬ ‫این صن��دوق‪ ،‬گفت‪ :‬به تازگ��ی تفاهمنامه‌ای با‬ ‫بانک توس��عه تعاون امضا ش��ده تا مسیر اعطای‬ ‫تسهیالت به معادن کوچک فراهم شود‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه مدیرعام��ل صن��دوق بیم��ه‬ ‫س��رمایه‌گذاری فعالیت‌ه��ای معدن��ی‪ ،‬ش��رکت‬ ‫مل��ی مس ای��ران‪ ۲۰ ،‬میلی��ارد توم��ان در این‬ ‫بان��ک س��پرده‌گذاری می‌کند و بانک یادش��ده‬ ‫نی��ز ب��ا ضمانتنامه صندوق بیمه ت��ا ‪ ۴‬برابر رقم‬ ‫آورده ش��ده‪ ،‬اعتب��ار ب��ه مع��ادن کوچک مس‬ ‫می‌پردازد‪.‬‬ ‫افزایش ‪ ۱۶‬درصدی‬ ‫استخراج زغال سنگ‬ ‫در طبس‌‬ ‫استخراج زغال سنگ در معادن شهرستان طبس‬ ‫‪ ۱۶‬درصد افزایش داشته است‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری صدا و س��یما‪ ،‬رئیس اداره‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت شهرس��تان طبس با اشاره‬ ‫به افزایش ‪ ۱۶‬درصدی استخراج زغال سنگ‌ گفت‪:‬‬ ‫در س��ال ‪ ۹۷‬مجموع تولید زغال‌س��نگ کک‌شو و‬ ‫حرارت��ی در معادن شهرس��تان طبس ‪ ۲‬میلیون و‬ ‫‪ ۴۰۰‬هزار تن بوده است‪.‬‬ ‫زارع‌نیا افزود‪ :‬هم‌اکنون ‪ ۲۵‬معدن زغال‌سنگ در‬ ‫شهرستان طبس در حال فعالیت است‪.‬‬ ‫وی همچنین گفت‪ :‬ش��رکت زغال سنگ‌ پروده‬ ‫طبس ب��ا تولید ‪ ۱۰‬هزار و ‪ ۲۴۵‬تن زغال س��نگ‬ ‫کنس��انتره کک‌ش��و در دوره یک ماه��ه فروردین‬ ‫امسال از فروش محصوالت خود ‪ ۷‬میلیارد و ‪۵۲۷‬‬ ‫میلیون و ‪ ۵۰۰‬هزار تومان درآمد داشته که نسبت‬ ‫به مدت مش��ابه س��ال گذش��ته ‪ ۱۷۷‬درصد رشد‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫رئیس اداره صنعت‪ ،‬معدن و تجارت شهرس��تان‬ ‫طبس ب��ا بیان اینکه ش��رکت زغال‌س��نگ نگین‬ ‫طبس در فروردین‪ ۱۰ ،‬هزار و ‪ ۶۰۰‬تن زغال‌سنگ‬ ‫تولید کرده اس��ت‪ ،‬اف��زود‪ :‬درآمد این ش��رکت از‬ ‫فروش محصوالت خ��ود ‪ ۳‬میلیارد و ‪ ۵۱۷‬میلیون‬ ‫و ‪ ۴۰۰‬ه��زار تومان بود ک��ه افزایش ‪ ۴۳‬درصدی‬ ‫نس��بت به مدت مش��ابه س��ال گذش��ته نش��ان‬ ‫می‌دهد‪.‬‬ ‫تخت ف��والدی (‪ ۴۱۰‬میلیون دالر) و کاتد مس (‪ ۳۳۵‬میلیون‬ ‫دالر) از باالترین ارزش صادرات برخوردار بوده‌اند‪ .‬عالوه بر این‬ ‫صنایعی همچ��ون لوله و پروفیل فوالدی (‪ ۱۸۷‬میلیون دالر)‪،‬‬ ‫سنگ و کنسانتره مس (‪ ۲۰۴‬میلیون دالر) و شمش آلومینیوم‬ ‫(‪ ۱۴۱‬میلیون دالر) از مواردی هستند که صادرات بیش از ‪۱۰۰‬‬ ‫هزار دالر را رقم زده‌اند‪ .‬وی افزود‪ ۸ :‬محصول صادراتی یادشده‬ ‫در مجموع حدود ‪ ۷۸.۷‬درصد صادرات کل محصوالت معدنی‬ ‫فل��زی س��ال ‪ ۹۷‬را به خود اختصاص داده‌ان��د‪ .‬دبیر میز مواد و‬ ‫محصوالت معدنی فلزی گفت‪ :‬در بین بازارهای هدف صادراتی‬ ‫اقالم معدنی فلزی‪ ۱۰ ،‬بازار نخست عبارت بودند از چین‪ ،‬عراق‪،‬‬ ‫امارات متحده عربی‪ ،‬ترکیه‪ ،‬اندونزی‪ ،‬تایلند‪ ،‬افغانستان‪ ،‬عمان‪،‬‬ ‫مص��ر و هند که در مجموع ‪۸۵‬درص��د کل صادرات این بخش‬ ‫را در اختیار داش��تند‪ .‬افزای��ش قیمت‌های جهانی برخی اقالم‬ ‫معدن��ی و نیز جایگزینی صادرات محص��والت با ارزش افزوده‬ ‫باالتر نسبت به صادرات مواد خام با ارزش افزوده کمتر؛ از دالیل‬ ‫اصل��ی تفاوت نرخ کاهش ارزش��ی (‪۱.۵‬درص��د) و نرخ کاهش‬ ‫وزنی (‪۱۳.۷‬درصد) صادرات مواد و محصوالت معدنی فلزی در‬ ‫مقایس��ه با دوره مشابه س��ال گذشته به شمار می‌آیند‪ .‬مکری‪،‬‬ ‫محدودیت‌های داخلی بر صادرات مواد و محصوالت معدنی به‬ ‫ویژه فلزات‪ ،‬صادرات مش��روط به عرضه محصول در بورس کاال‬ ‫و سهمیه‌بندی میزان صادرات اقالم فلزی که از ابتدای سال ‪۹۷‬‬ ‫اجرا شد را از موارد موثر بر کاهش صادرات این محصوالت نام‬ ‫برد و گفت‪ :‬الزام به تامین نیاز صنایع پایین‌دس��ت و مواد اولیه‬ ‫تولی��د داخل‪ ،‬اتخاذ تصمیم‌های مقطعی هر چند کوتاه‌مدت و‬ ‫نیز ثبات نداشتن مقررات حاکم بر صادرات اقالم معدنی فلزی‬ ‫و عوامل و موانع ناشی از تحریم‪ ،‬از دیگر مواردی است که تاثیر‬ ‫جدی بر کاهش نسبی صادرات این بخش داشته‌اند‪.‬‬ ‫آغاز عملیات اجرایی فاز اول پروژه ساخت کارخانه تولید بریکت آهن اسفنجی در خوزستان‬ ‫با مشارکت ‪ ۴‬غول فوالدی‪ ،‬بریکت اندیمشک جان گرفت‬ ‫عکس‌ها‪ :‬حسین ارجمند‬ ‫مدیرعامل ش��رکت معدنی و صنعتی چادرملو‬ ‫اردکان درباره درصد پیش��رفت ف��از اول پروژه‬ ‫انتقال آب خلیج‌فارس به فارس گفت‪ :‬ش��هریور‬ ‫امس��ال‪ ،‬ف��از اول خط انتق��ال آب خلیج‌فارس‪،‬‬ ‫به گل‌گهر س��یرجان و س��ال آینده ب��ه اردکان‬ ‫می‌رسد‪ .‬محمود نوریان از پیشرفت ‪ ۶۰‬درصدی‬ ‫این پروژه تا رس��یدن به ی��زد و اردکان خبر داد‬ ‫و افزود‪ :‬ط��رح انتقال به گل‌گهر ‪ ۸۰‬درصد اجرا‬ ‫ش��ده و از قسمت سرچش��مه هم به یزد حدود‬ ‫یک‌س��وم لوله‌گذاری ش��ده اس��ت‪ .‬مدیرعامل‬ ‫ش��رکت معدنی و صنعتی چادرملو تصریح کرد‪:‬‬ ‫چادرمل��و ‪ ۲۳‬درصد س��هام ش��رکت تامین آب‬ ‫خلیج‌فارس را دارد و گل‌گهر و سرچشمه کرمان‬ ‫هم از دیگر سهامداران این شرکت هستند‪.‬‬ ‫نوریان‪ ،‬س��هام این ش��رکت را ‪ ۲‬هزار میلیارد‬ ‫تومان اع�لام کرد و افزود‪ :‬پ��س از ورود آب به‬ ‫اردکان‪ ،‬صنایع دیگر هم از آن بهره‌مند خواهند‬ ‫ش��د‪ .‬وی سهم آب اردکان و چادرملو را از پروژه‬ ‫انتقال آب به خلیج‌فارس ‪ ۴۰‬میلیون مترمکعب‬ ‫در فاز اول عنوان کرد و گفت‪ :‬آب پس از شیرین‬ ‫ش��دن به اس��تان‌های فعال در این طرح انتقال‬ ‫می‌یابد‪.‬‬ ‫دبی��ر میز م��واد و محصوالت معدنی فلزی گفت‪ :‬بر اس��اس‬ ‫آم��ار گمرک‪ ،‬صادرات اقالم معدنی فل��زی در ‪ ۱۲‬ماهه ‪ ۹۷‬به‬ ‫ارزش ‪ ۶‬میلی��ارد و ‪ ۸۳۷‬میلی��ون دالر و ب��ه وزن تقریب��ی ‪۲۸‬‬ ‫میلیون تن بوده است‪ .‬به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه‬ ‫تج��ارت ایران‪ ،‬الهه مکری با اعالم این خبر اظهار کرد‪ :‬در دوره‬ ‫یادش��ده‪ ،‬ش��مش فوالدی مهم‌ترین محصول صادراتی بخش‬ ‫معدن��ی فلزی بوده (‪ ۲۲۳۸‬میلیون دالر ب��ه وزن ‪ ۵.۵‬میلیون‬ ‫ت��ن) و پ��س از آن محصوالت طویل ف��والدی (‪ ۱۰۲۷‬میلیون‬ ‫دالر)‪ ،‬س��نگ و کنسانتره آهن (‪ ۸۴۱‬میلیون دالر)‪ ،‬محصوالت‬ ‫روند صادرات مواد و محصوالت معدنی فلزی‬ ‫گروه معدن‪:‬‬ ‫عملیات اجرایی فاز اول پروژه ساخت کارخانه‬ ‫تولید بریکت آهن اسفنجی شهرستان اندیمشک‬ ‫آغاز شد‪.‬‬ ‫به گزارش ایمیدرو‪ ،‬صبح دیروز عملیات اجرایی‬ ‫فاز اول پروژه ساخت کارخانه تولید بریکت آهن‬ ‫اسفنجی شهرستان اندیمشک آغاز شد‪.‬‬ ‫خداداد غریب‌پور مع��اون وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت‪ ،‬فری��دون حس��نوند نماین��ده مردم‬ ‫اندیمش��ک در مجلس ش��ورای اسالمی و رئیس‬ ‫کمیس��یون انرژی‪ ،‬غالمرضا ش��ریعتی استاندار‬ ‫خوزس��تان و جمعی دیگر از مس��ئوالن در آیین‬ ‫آغ��از عملی��ات اجرایی ف��از اول پروژه س��اخت‬ ‫کارخانه تولید بریکت آهن اس��فنجی اندیمشک‬ ‫حضور دارند‪.‬‬ ‫س��رمایه‌گذاران از ش��رکت گل‌گهر‪ ،‬چادرملو‪،‬‬ ‫فوالد مبارکه و فوالد خوزس��تان هستند و مدت‬ ‫ساخت این پروژه ‪ ۲۴‬ماه است‪.‬‬ ‫‹ ‹روش‌های سه‌گانه توسعه در شرایط‬ ‫حساس‬ ‫رئی��س هیات عام��ل ایمیدرو گف��ت‪ :‬ایمیدرو‬ ‫به عنوان س��ازمان توس��عه‌ای‪ ،‬زمینه‌ساز توسعه‬ ‫بخش خصوصی اس��ت‪ .‬وی در عین حال به بیان‬ ‫روش‌های س��ه‌گانه توسعه و سازندگی در شرایط‬ ‫فعلی کشور پرداخت‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش روابط عمومی س��ازمان توس��عه و‬ ‫نوس��ازی معادن و صنایع معدن��ی ایران‪ ،‬خداداد‬ ‫غریب‌پ��ور در آیی��ن آغاز عملی��ات اجرایی طرح‬ ‫جامع فوالد اندیمش��ک که استاندار خوزستان و‬ ‫جمعی از مدیران شرکت‌های سنگ آهن و فوالد‬ ‫در آن حض��ور داش��تند‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬امیدواریم‬ ‫فضای کشور در سال رونق تولید‪ ،‬بر مبنای تولید‬ ‫باش��د و عالوه بر ادامه تولید پیشین‪ ،‬تولید جدید‬ ‫شکل بگیرد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در شرایطی که با تحریم‌های ظالمانه‬ ‫روبه‌رو هس��تیم‪ ،‬سازندگی کشور فقط از ‪ ۳‬روش‬ ‫ایجاد کنسرس��یوم‪ ،‬تامین مالی بانک‌ها یا انتشار‬ ‫‪ ۴‬فوالدساز بزرگ از ‪ ۴‬استان در کنار هم قرار گرفتند‬ ‫و این مهم نشان می‌دهد همه ما با کار جمعی برای‬ ‫توسعه اقتصادی کشور همراه شده‌ایم‪ .‬از هر پروژه‌ای‬ ‫که منافع ملی را تامین کند‪ ،‬حمایت کامل می‌شود‬ ‫اوراق در بازار سرمایه ممکن است‪.‬‬ ‫رئی��س هیات عامل ایمیدرو با اش��اره به طرح‬ ‫جامع فوالد اندیمش��ک اظهار کرد‪ :‬فاز نخس��ت‬ ‫طرح با س��رمایه‌گذاری ح��دود ‪ ۳۵‬میلیون دالر‪،‬‬ ‫حداکثر ‪ ۲‬ساله اجرا می‌شود‪ .‬همچنین بر اساس‬ ‫تعه��د س��رمایه‌گذاران در مدت زمان مش��خص‬ ‫ش��ده پروژه به پایان می‌رسد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬ماده‬ ‫اولی��ه این کارخانه‪ ،‬محص��والت جانبی و دورریز‬ ‫کارخانه‌های فوالدی است‪.‬‬ ‫غریب‌پور با اش��اره به کنسرس��یوم متشکل از‬ ‫ش��رکت‌های گل‌گهر‪ ،‬فوالد مبارک��ه‪ ،‬چادرملو و‬ ‫فوالد خوزس��تان برای اج��رای طرح جامع فوالد‬ ‫اندیمش��ک تصریح کرد‪ :‬فهم باالی ش��رکت‌های‬ ‫س��رمایه‌گذار نشان می‌دهد که ذهن‌‌شان محلی‪،‬‬ ‫منطقه‌ای و بنگاهی نیست بلکه سرمایه‌گذاری و‬ ‫آبادانی کشور در اولویت است‪.‬‬ ‫‹ ‹طرح‌های در دست کنسرسیوم سنگ‬ ‫آهنی و فوالدی‬ ‫وی افزود‪ :‬طرح پترولیوم کک اروند نیز از س��وی‬ ‫‪ ۴‬ش��رکت و با محوریت ش��رکت فوالد خوزس��تان‬ ‫اجرایی می‌ش��ود‪ .‬طرح الکترود اردکان نیز به‌وسیله‬ ‫‪ ۳‬شرکت این کنسرسیوم ( فوالد مبارکه‪ ،‬چادرملو‬ ‫و فوالد خوزستان) انجام می‌شود‪.‬‬ ‫رئی��س هیات عامل ایمیدرو با بیان اینکه تقویت‬ ‫سرمایه اجتماعی به رشد اقتصادی منجر می‌شود‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬آقای شریعتی‪ ،‬استاندار خوزستان در حادثه‬ ‫س��یل اخیر‪ ،‬نزد مردم و دولت نمره قبولی گرفت و‬ ‫از آزمون سخت‪ ،‬سربلند بیرون آمد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬آقای حسنوند‪ ،‬نماینده اندیمشک و‬ ‫غالمرضا ش��ریعتی‪ ،‬استاندار‪ ،‬چندین جلسه پی در‬ ‫پ��ی با ش��رکت‌های بزرگ برگ��زار کردند و طرحی‬ ‫که ‪ ۸‬س��ال پیش ش��روع ش��ده بود را وارد مرحله‬ ‫اجرایی کردند‪.‬‬ ‫غریب‌پ��ور گفت‪ :‬این طرح پ��س از کار نفس‌گیر‬ ‫مردم خوزس��تان در برابر س��یل و در آس��تانه ماه‬ ‫مبارک رمضان کلنگ‌زنی شد‪ .‬وی افزود‪ :‬از مدیران‪،‬‬ ‫س��رمایه‌گذاران‪ ،‬پرس��نل و کادر فنی شرکت‌های‬ ‫س��رمایه‌گذار که منجر به تولید دانش بومی ش��د‪،‬‬ ‫تش��کر می‌کنم‪ .‬رئیس هیات عامل ایمیدرو یادآور‬ ‫شد‪ :‬در حادثه سیل‪ ،‬شرکت‌های فوالدی که عمده‬ ‫آنها همین ‪ ۴‬ش��رکت یاد ش��ده هس��تند‪ ،‬در قالب‬ ‫مس��ئولیت اجتماعی کمک قابل توجهی به مناطق‬ ‫آسیب‌زده کردند‪.‬‬ ‫‹ ‹وحدت؛ پیش‌برنده طرح‌های فوالدی‬ ‫رئیس کمیس��یون انرژی مجلس شورای اسالمی‬ ‫هم گفت‪ :‬حض��ور بزرگان صنعت و معدن ایران در‬ ‫ای��ن طرح بزرگ‪ ،‬نش��ان‌دهنده وح��دت و برادری‬ ‫در توس��عه کش��ور است‪ .‬فریدون حس��نوند افزود‪:‬‬ ‫ام��روز ی��ک الگوی وحدت و برادری در ‪ ۴‬ش��رکت‬ ‫بزرگ فوالدس��از اس��تان‌های یزد‪ ،‬اصفهان‪ ،‬کرمان‬ ‫و خورستان ایجاد شده که می‌تواند نتایج ارزنده‌ای‬ ‫برای مردم به همراه داشته باشد‪ .‬این استان‌ها امید‬ ‫کشور در حوزه‌های مختلف هستند و در عرصه ‪۴۰‬‬ ‫ساله انقالب در صحنه بوده‌اند‪.‬‬ ‫حس��نوند گفت‪ :‬در س��یل اخیر هم با دلس��وزی‬ ‫کامل برای س��ازندگی بسیج شدند و عمق همدلی‬ ‫خود را برای رفع دغدغه‌های عمومی نشان دادند‪.‬‬ ‫وی از تالش‌های غالمرضا ش��ریعتی‪ ،‬اس��تاندار‬ ‫خوزستان و خداداد غریب‌پور‪ ،‬معاون وزیر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت برای اجرای این طرح قدردانی کرد‪.‬‬ ‫نماینده اندیمش��ک در مجلس ش��ورای اسالمی‬ ‫اف��زود‪ :‬کلنگ‌زن��ی و آغ��از عملی��ات اجرایی‪ ،‬آغاز‬ ‫راه نیس��ت بلک��ه میانه راه اس��ت و در این راه باید‬ ‫هزینه‌های زیادی پرداخت‪.‬‬ ‫وی بی��ان ک��رد‪ 2:‬ط��رح پتروش��یمی از س��وی‬ ‫وزارت نف��ت و بخش خصوصی در این شهرس��تان‬ ‫در حال اجراس��ت‪ ،‬ضمن اینک��ه اجرای طرح‌های‬ ‫ب��زرگ نیروگاه و دیگر پروژه‌ه��ا ظرفیتی برای این‬ ‫شهرس��تان هستند‪ .‬وی گفت‪ :‬طرح بندر خشک با‬ ‫‪ ۳۰۰‬هکتار و مش��ارکت راه آهن و وزارت راه‪ ،‬یک‬ ‫ظرفی��ت مهم برای این پروژه اس��ت و امیدواریم با‬ ‫تس��ریع در روند اجرای مجتمع فوالد اندیمش��ک‪،‬‬ ‫بستر توسعه اقتصادی‪ ،‬تولید و ایجاد فرصت شغلی‬ ‫فراهم شود‪.‬‬ ‫‹ ‹مشارکت ‪ ۴‬غول فوالدی کشور‬ ‫اس��تاندار خوزس��تان ه��م در این آیی��ن گفت‪:‬‬ ‫مش��ارکت ‪ ۴‬غ��ول فوالدی کش��ور در ای��ن پروژه‪،‬‬ ‫نشان‌دهنده عزم جدی برای تحقق آن است‪.‬‬ ‫غالمرضا ش��ریعتی افزود‪ ۴ :‬فوالدساز بزرگ از ‪۴‬‬ ‫اس��تان در کنار هم قرار گرفتند و این مهم نش��ان‬ ‫می‌دهد همه ما با کار جمعی برای توسعه اقتصادی‬ ‫کشور همراه شده‌ایم‪.‬‬ ‫وی توس��عه کشور در افزایش درآمد ملی و سرانه‬ ‫مملکت را مهم دانس��ت و افزود‪ :‬از هر پروژه‌ای که‬ ‫منافع ملی را تامین کند‪ ،‬حمایت کامل می‌شود‪.‬‬ ‫ش��ریعتی گفت‪ :‬برخورداری از نگاه ملی و توجه‬ ‫ب��ه مناف��ع ملی و مردم از ن��کات مهم در طرح‌های‬ ‫اقتصادی است و با این نگاه می‌توان خدمات بزرگی‬ ‫انجام داد‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬از س��رمایه‌گذاران حمایت می‌شود‬ ‫و ه��ر کس ب��ه دنبال تامی��ن منافع مل��ی در این‬ ‫سرمایه‌گذاری‌ها باشد‪ ،‬مورد حمایت قرار می‌گیرد‪.‬‬ ‫وی در بخش دیگری‪ ،‬از تالش همگانی و عمومی‬ ‫برای خدمات‌رسانی به مردم در سیل اخیر قدردانی‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹طرحی در ‪ 2‬فاز‬ ‫فرماندار شهرس��تان اندیمش��ک هم گفت‪ :‬بدون‬ ‫ش��ک تحق��ق منوی��ات رهب��ر معظم انق�لاب در‬ ‫زمین��ه اقتص��اد مقاومتی و رونق تولی��د‪ ،‬منوط به‬ ‫اجرای طرح‌های ب��زرگ اقتصادی با محور تولید و‬ ‫اشتغال اس��ت‪ .‬پیمان جهانگیری افزود‪ :‬طرح‌های‬ ‫بزرگ اقتصادی بس��یار خوبی در سال‌های اخیر در‬ ‫شهرستان کلید خورده است‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬طرح‌ه��ای نیروگاه س��یکل ترکیبی‪،‬‬ ‫پتروش��یمی و چندی��ن پ��روژه ب��زرگ دیگ��ر در‬ ‫شهرس��تان با پیگیری جدی مس��ئوالن آغاز شده‬ ‫اس��ت‪ .‬وی گفت‪ :‬اندیمشک با توجه به ظرفیت‌های‬ ‫بسیار خوب‪ ،‬در صورت تکمیل این پروژه‌ها به یکی‬ ‫از مهم‌ترین مناطق اقتصادی کش��ور تبدیل خواهد‬ ‫شد‪ .‬جهانگیری بیان کرد‪ :‬طرح مجتمع بزرگ فوالد‬ ‫شهرس��تان اندیمش��ک از جمله طرح‌های مهمی‬ ‫اس��ت که با پیگیری نماینده محترم اندیمش��ک به‬ ‫منظور اشتغال و تولید اجرا می‌شود‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬این طرح در ‪ 2‬فاز اجرا خواهد شد‬ ‫و سرمایه‌گذاری اولیه آن ‪ 35‬میلیون دالر و ظرفیت‬ ‫آن ‪105‬هزارتن در سال است‪.‬‬ ‫وی ابراز امیدواری کرد که حضور وزیر محترم در‬ ‫شهرس��تان منش��أ خیر و برکت برای مردم مقاوم و‬ ‫والیتمدار اندیمش��ک باشد زیرا تکمیل این پروژه‪،‬‬ ‫روح امید و نش��اط را در اندیمش��ک که از مش��کل‬ ‫بیکاری رنج می‌برد‪ ،‬زنده خواهد کرد‪.‬‬ ‫گفتن��ی اس��ت صنعت آه��ن و ف��والد از جمله‬ ‫صنایعی اس��ت که از فناوری بریکت‌س��ازی به طور‬ ‫وس��یع بهره می‌برد‪ ،‬به طوری ک��ه از موارد کاربرد‬ ‫آن می‌توان بریکت‌سازی زغال سنگ‪ ،‬بریکت‌سازی‬ ‫کک و بریکت‌سازی آهن اسفنجی را نام برد‪.‬‬ ‫بریک��ت آهن اس��فنجی محصولی اس��ت که در‬ ‫بس��یاری از واحده��ای فوالدس��ازی جه��ان مورد‬ ‫اس��تفاده قرار می‌گیرد‪ .‬فرآیند بریکت‌س��ازی آهن‬ ‫اسفنجی با توجه به دمای آهن اسفنجی ورودی به‬ ‫ماش��ین بریکت‌زنی به ‪ ۲‬گروه بریکت‌سازی سرد و‬ ‫گرم تقسی ‌م می‌شود‪.‬‬ ‫پیش‌بینی‪ IMF‬از ‪ ۱۲‬شاخص اقتصاد ایران در سال جاری‬ ‫صن��دوق بین‌المللی پول (‪ )IMF‬با بررس��ی چش��م‌انداز‬ ‫‪12‬ش��اخص کالن اقتصاد ایران در س��ال ج��اری از افزایش‬ ‫‪۳۲‬میلیارد دالری تولید ناخالص داخلی‪ ،‬صادرات ‪۷۴‬میلیارد‬ ‫دالری و‌موفق نشدن امریکا برای توقف صادرات نفت ایران‬ ‫در این سال خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش تس��نیم‪ ،‬صندوق بین‌المللی پول در گزارش��ی‬ ‫موسوم به «چشم‌انداز اقتصاد منطقه‌ای‪ :‬خاورمیانه و آسیای‬ ‫مرکزی» به بررس��ی چشم‌انداز وضعیت اقتصادی ‪ ۳۱‬کشور‬ ‫منطقه از جمله ایران در سال ‪ ۲۰۱۹‬میالدی پرداخته است‪.‬‬ ‫بر اس��اس این گزارش‪ ،‬اقتصاد ایران که در س��ال گذشته‬ ‫میالدی‪ ،‬رش��د منفی ‪ ۳.۹‬درصد را تجربه کرده بود امس��ال‬ ‫نیز رشد منفی ‪۶‬درصدی خواهد داشت‪.‬‬ ‫با این وجود‪ ،‬ارزش تولید ناخالص داخلی ایران که س��ال‬ ‫گذش��ته میالدی به ‪ ۴۵۲.۳‬میلیارد دالر رسیده بود در سال‬ ‫جاری ب��ا افزایش ‪ ۳۲.۴‬میلیارد دالری ب��ه ‪ ۴۸۴.۷‬میلیارد‬ ‫دالر خواهد رسید‪.‬‬ ‫صندوق بین‌المللی پول‪ ،‬نرخ تورم ایران در س��ال گذشته‬ ‫میالدی را ‪ ۳۱.۲‬درصد‪ ،‬برآورد و پیش‌بینی کرده اس��ت این‬ ‫رقم در سال جاری به ‪ ۳۷.۲‬درصد برسد‪.‬‬ ‫پیش‌بینی ش��ده اس��ت وضعیت بخش غیرنفتی ایران در‬ ‫سال جاری میالدی نس��بت به سال گذشته بهتر شود و در‬ ‫حالی که در س��ال ‪ ۲۰۱۸‬رشد منفی ‪۳.۲‬درصدی را تجربه‬ ‫کرده بود امسال با رشد منفی ‪۱.۵‬درصدی روبه‌رو شود‪.‬‬ ‫ام��ا بخش نفتی ایران با اجرایی ش��دن تحریم‌های امریکا‬ ‫رش��د منفی ‪۲۲.۳‬درصدی را در سال جاری میالدی تجربه‬ ‫خواهد کرد‪ .‬در س��ال پیش از آن نیز این بخش رشد منفی‬ ‫‪۶.۷‬درصدی داشته است‪.‬‬ ‫با وج��ود تالش‌های امریکا برای صفر کردن صادرات نفت‬ ‫ای��ران‪ ،‬صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده که ایران در‬ ‫س��ال جاری میالدی به‌طور متوسط روزانه ‪ ۹۵۰‬هزار بشکه‬ ‫نف��ت صادر کند‪ .‬ایران در س��ال پی��ش از آن ‪ ۱.۸۶‬میلیون‬ ‫بش��که در روز نفت ص��ادر کرد‪ .‬صادرات گاز ای��ران نیز که‬ ‫س��ال جاری می�لادی معادل ‪ ۱۶۰‬هزار بش��که در روز بود‪،‬‬ ‫امسال نیز بدون تاثیرپذیری از تحریم‌ها در همین رقم باقی‬ ‫می‌ماند‪.‬‬ ‫بر اس��اس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول‪ ،‬تولید نفت‬ ‫ایران در س��ال جاری میالدی به ‪ ۲.۵۵‬میلیون بشکه در روز‬ ‫کاه��ش می‌یابد‪ .‬ایران در س��ال پی��ش از آن ‪ ۳.۴۹‬میلیون‬ ‫بشکه در روز نفت صادر کرد‪.‬‬ ‫تولید گاز ایران که س��ال گذش��ته می�لادی معادل ‪۵.۰۳‬‬ ‫میلیون بش��که در روز نفت بود‪ ،‬امس��ال نی��ز در همین رقم‬ ‫باقی می‌ماند‪.‬‬ ‫صندوق بین‌الملل��ی پول در ادامه گزارش خود پیش‌بینی‬ ‫کرده اس��ت صادرات ایران در س��ال جاری به ‪ ۷۴.۸‬میلیارد‬ ‫دالر و واردات در ای��ن س��ال به ‪ ۷۷.۶‬میلی��ارد دالر خواهد‬ ‫رسید‪ .‬ایران در سال گذشته ‪ ۱۰۵.۹‬میلیارد دالر صادرات و‬ ‫‪ ۸۸‬میلیارد دالر واردات داشت‪.‬‬ ‫بر اس��اس این گ��زارش‪ ،‬در حالی که رش��د نقدینگی در‬ ‫ایران در س��ال گذش��ته میالدی افزون بر ‪ ۲۳.۸‬درصد بود‪،‬‬ ‫امس��ال این رقم ب��ه ‪ ۳۲.۲‬درصد افزایش می‌یابد‪ .‬متوس��ط‬ ‫رش��د نقدینگی در ایران در سال‌های ‪ ۲۰۰۰‬تا ‪ ۲۰۱۵‬افزون‬ ‫بر ‪ ۲۶.۲‬درصد بوده است‪.‬‬
‫معدنی‌ها وظیفه سنگین‌تری دارند‬ ‫ب��ه گفته رئیس خانه معدن ایران‪ ،‬با توجه به اینکه حوزه‬ ‫معدن کمترین آسیب را از تحریم‌ها دیده و با توجه به اینکه‬ ‫بیشتر معادن کشور در مناطق سیل‌زده قرار دارند‪ ،‬می‌توانند‬ ‫نقش بیش��تری در ایجاد اشتغال و امنیت در مناطق درگیر‬ ‫با س��یل داشته باشند و به احیای دوباره این مناطق کمک‬ ‫کنند‪ .‬محمدرضا بهرامن در گفت‌وگو با ایسنا‪ ،‬با بیان اینکه‬ ‫عمده سرمایه سرگردان کشور به سمت بازارهای سکه‪ ،‬ارز‬ ‫و خودرو منحرف می‌ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬معدن مقصد جذاب‌تر و‬ ‫مطمئن‌تری برای جیب سرمایه‌های داخلی و خارجی است‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬اینکه وقتی کانسنگ‌ها از معادن استخراج‬ ‫می‌شوند و مواد معدنی به محض بارگیری در کشتی‪ ،‬ارزش‬ ‫صادراتی پیدا می‌کنند‪ ،‬نش��انگر ارزش ارزی مواد معدنی و‬ ‫مزیتی بودن آن است‪ .‬رئیس خانه معدن ایران افزود‪ :‬سیل‬ ‫از روزهای منتهی به س��ال ‪ ۱۳۹۸‬آغاز ش��د و چند استان‬ ‫کش��ور را درگیر کرد‪ .‬ش��نیده‌ها حاکی از این است که این‬ ‫س��یالب‌ها تا مرز ‪ ۳۵‬هزار میلیارد تومان خسارت بر جای‬ ‫گذاشته اس��ت‪ .‬این رقم قابل توجه باید در کمترین زمان‪،‬‬ ‫تامین ش��ود و برای ترمیم آسیب‌های ایجاد شده اختصاص‬ ‫یاب��د‪ .‬وی ضمن تاکی��د بر اینکه از مهم‌تری��ن موانع اصلی‬ ‫توسعه بهره‌برداری و فرآوری صنعتی مواد معدنی در ایران‪،‬‬ ‫مش��کل کم‌آبی و بی‌آبی بوده و باید از بارش‌ها و سیل اخیر‬ ‫با وجود خس��ارت‌هایش اس��تفاده کرد‪ ،‬گفت‪ :‬بیش از ‪۷۰‬‬ ‫درص��د کل ذخایر ارزنده معدنی ایران مانند مس‪ ،‬س��نگ‬ ‫آهن و کرومیت و س��ایر کانی‌های فلزی کش��ور در مناطق‬ ‫جنوب ش��رقی و نواحی مرکزی کشور نظیر منطقه کرمان‪،‬‬ ‫کویر مرکزی (س��منان)‪ ،‬خراس��ان‪ ،‬آذربایجان‪ ،‬سیستان و‬ ‫بلوچستان و زون سنندج – سیرجان قرار دارند‪.‬‬ ‫معدن‬ ‫بهرام��ن افزود‪ :‬ای��ن مناطق به ویژه در ‪ ۲‬دهه گذش��ته‪،‬‬ ‫درگی��ر معضل خشکس��الی بوده‌ان��د‪ .‬بس��یاری طرح‌ها و‬ ‫پروژه‌های توس��عه معدنی در این مناطق به علت وجود این‬ ‫معضل معطل مان��ده بودند اما در نتیج��ه بارش‌های اخیر‬ ‫جان دوباره گرفته‌اند‪ .‬رئیس خانه معدن ایران تصریح کرد‪:‬‬ ‫در این ش��رایط‪ ،‬مهم‌ترین مس��ئولیت اجتماعی بنگاه‌های‬ ‫اقتص��ادی‪ ،‬کمک به ایجاد اش��تغال و امنی��ت کارگران در‬ ‫مناطق س��یل‌زده است‪ ،‬چنانچه بنگاه‌های معدنی سعی در‬ ‫کمک‌رسانی به مناطق سیل‌زده داشته‌اند‪.‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 15‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪29‬شعبان ‪1440‬‬ ‫‪ 5‬مه ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره‪157‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫غریب‌پور اعالم کرد‪:‬‬ ‫سهم ‪ ۵۷‬درصدی فوالد‬ ‫خوزستان از صادرات فوالد‬ ‫زمینه برای ورود سرمایه‌گذاران و سهامداران خارجی مهیا شود‬ ‫رئیس هیات عامل ایمی��درو گفت‪ ۵۷ :‬درصد‬ ‫صادرات فوالد خام در س��ال ‪ ۹۷‬به وسیله فوالد‬ ‫خوزس��تان انجام ش��د‪ .‬به گزارش روابط عمومی‬ ‫سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی‬ ‫ای��ران‪ ،‬خ��داداد غریب‌پ��ور در نشس��تی که در‬ ‫مجتمع فوالد خوزس��تان برگزار شد‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫ش��رکت فوالد خوزس��تان برای یک سال آینده‪،‬‬ ‫اقدام به ذخیره مواد اولیه کرده که نشان می‌دهد‬ ‫با توجه به ش��رایط‪ ،‬نیازهای آین��ده را مدیریت‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬این ش��رکت موضوع‬ ‫تامین خوراک خود و نیز فوالد شادگان را بررسی‬ ‫می‌کند و با شرکت‌های این حوزه در حال رایزنی‬ ‫اس��ت‪ .‬رئیس هی��ات عامل ایمی��درو بیان کرد‪:‬‬ ‫ط��رح پترولی��وم کک ارون��د با حضور ش��رکت‬ ‫فوالد خوزستان به عنوان سهامدار اصلی و سایر‬ ‫ش��رکت‌های بزرگ به زودی اجرایی می‌شود‪ .‬در‬ ‫این نشس��ت‪ ،‬محمد کش��انی‪ ،‬مدیرعامل فوالد‬ ‫خوزستان نیز به ارائه گزارشی درباره فعالیت‌های‬ ‫س��ال ‪ ۹۷‬این ش��رکت و چالش‌ه��ای پیش رو‬ ‫پرداخت‪.‬‬ ‫انتخاب مجتمع سنگان‬ ‫به عنوان «معین اقتصادی‬ ‫برتر استان خراسان رضوی»‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه‌ای‬ ‫منیر حضوری‪:‬‬ ‫معدن‪ ،‬قدرت و ارزش‌افزوده‌ای دارد که می‌تواند‬ ‫به رش��د تولید ناخالص داخلی کش��ور کمک کند‪.‬‬ ‫یک��ی از مهم‌ترین پایه‌های اقتصاد هر کش��وری‪،‬‬ ‫منابع معدنی و ذخایر است‪ .‬از آنجایی که خیلی از‬ ‫تولیدات با مواد معدنی در ارتباط هستند‪ ،‬اهمیت‬ ‫صنایع معدنی حیاتی است‪ .‬بخش معدن و صنایع‬ ‫معدنی به‌عنوان پیشران اقتصاد یک کشور شناخته‬ ‫می‌ش��ود که با متحول‌ش��دن آن‪ ،‬سایر بخش‌های‬ ‫صنعتی و اقتصادی کش��ور نی��ز می‌تواند تغییرات‬ ‫خوب��ی را تجربه کند‪ .‬بخش معدن در بازار جهانی‬ ‫نی��ز نقش مهمی دارد‪ .‬رقاب��ت در بازار بین‌المللی‬ ‫و وجود ریس��ک باال در عملی��ات معدنی‪ ،‬موجب‬ ‫ش��ده اس��ت تا بخش‌ه��ای مختل��ف فرصت‌های‬ ‫س��رمایه‌گذاری را ارزیاب��ی کنند‪ .‬درب��اره جایگاه‬ ‫بخش معدن در اقتصاد کش��ور و اینکه تاکنون چه‬ ‫اقداماتی از سوی ش��رکت‌های معدنی انجا ‌م شده‬ ‫است با فعاالن این حوزه گفت‌وگو کردیم‪.‬‬ ‫‹ ‹ چادرملو؛ پیش�گام در تکمیل زنجیره‬ ‫تولید‬ ‫هادی بشیرراد‪ ،‬رئیس دفتر‬ ‫بودج��ه و گزارش‌ه��ای‬ ‫ش��رکت معدنی و صنعتی‬ ‫چادرمل��و در گفت‌وگ��و با‬ ‫روزگار معدن به پیش��گام‬ ‫بودن این شرکت در زنجیره‬ ‫تولید‪ ،‬اشاره کرد و گفت‪ :‬شرکت معدنی و صنعتی‬ ‫چادرملو جزو نخس��تین ش��رکت‌هایی اس��ت که‬ ‫زنجی��ره تولی��د مش��خص و ش��فافی را از مرحله‬ ‫استخراج سنگ‌آهن تا مرحله تولید محصول فوالد‬ ‫اجرا کرده است‪.‬‬ ‫بشیرراد به فعالیت‌های شرکت معدنی و صنعتی‬ ‫چادرملو از ابتدا تا امروز اش��اره کرد و گفت‪ :‬وقتی‬ ‫این ش��رکت ش��روع به کار کرد‪ ،‬دس��ت به تجهیز‬ ‫معدن سنگ‌آهن و ساخت ‪ ۳‬کارخانه فرآوری برای‬ ‫تولید کنس��انتره و سنگ‌آهن با عیار بیش از ‪۶۷.۵‬‬ ‫درصد برای کارخانه‌های فوالدسازی کشور زد که‬ ‫به روش احیای مس��تقیم مصرف‌کننده کنسانتره‬ ‫نقش سهامدار خارجی باید افزایش پیدا کند که برای‬ ‫این مهم و برای اینکه بتوانند در ایران سرمایه‌گذاری‬ ‫کنند‪ ،‬به مهم‌ترین موضوع یعنی امنیت نیاز دارند‪.‬‬ ‫در واقع سهامدار و سرمایه‌گذار خارجی جایی‬ ‫سرمایه‌گذاری می‌کند که آنجا احساس آرامش کند‬ ‫س��نگ آهن و به‌صورت گندله هستند‪ ،‬طرح‌های‬ ‫توسعه خطوط ‪ ۴‬و ‪ ۵‬نیز پیاده شده است‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬این ش��رکت موفق ش��ده اس��ت‬ ‫‪ ۱۰.۵‬میلیون تن کنس��انتره سنگ آهن که حدود‬ ‫‪۴۰‬درصد باالتر از ظرفیت اس��می ‪ ۵‬خط کارخانه‬ ‫(‪ ۷.۵‬میلیون تن) است‪ ،‬تولید کند‪ .‬چادرملو برای‬ ‫ایجاد ارزش افزوده بیشتر نیز اقدام به ساخت یک‬ ‫کارخانه گندله‌سازی به ظرفیت ‪ ۳‬میلیون و ‪۴۰۰‬‬ ‫هزار تن و طرح توسعه تا ‪ ۴‬میلیون تن کرده است‪.‬‬ ‫بش��یرراد با اشاره به اقدامات دیگر این مجموعه‬ ‫گف��ت‪ :‬گام دیگ��ر اجرایی برای ش��رکت معدنی و‬ ‫صنعتی چادرمل��و‪ ،‬ایجاد یک واحد کارخانه فوالد‬ ‫به ظرفیت ‪ ۱‬میلیون و ‪ ۳۰۰‬هزار تن و یک کارخانه‬ ‫احیای مس��تقیم تولید آهن اسفنجی برای مصرف‬ ‫در کارخانه فوالد به ظرفیت ‪ ۱‬میلیون و ‪ ۵۵۰‬هزار‬ ‫تن است که هر دو راه‌اندازی شده‌اند و بهره‌برداری‬ ‫از آنها آغاز شده است‪.‬‬ ‫رئیس دفتر بودجه و گزارش‌های شرکت معدنی‬ ‫و صنعتی چادرملو در ادامه به اهمیت بورس برای‬ ‫این ش��رکت‪ ،‬اشاره و اظهار کرد‪ :‬چادرملو ابتدا در‬ ‫سال ‪ ۱۳۷۱‬با مش��ارکت شرکت ملی فوالد ایران‬ ‫با ‪ ۵۱‬درصد س��هم و بانک سپه با ‪ ۴۹‬درصد سهم‬ ‫تش��کیل شد‪ .‬سرمایه اولیه آن در ابتدا ‪ ۱۰‬میلیون‬ ‫ریال بود که درحال‌حاضر به رقمی حدود ‪ ۴۰‬هزار‬ ‫میلیارد ریال رسیده است‪ .‬او ادامه داد‪ :‬پس از آنکه‬ ‫در س��ال ‪ ۱۳۷۶‬سهم دولت کاهش یافت و به زیر‬ ‫‪ ۵۰‬درصد رسید‪ ،‬شخصیت حقوقی شرکت تغییر‬ ‫کرد و خصوصی شد‪ .‬وقتی خصوصی شدیم بهترین‬ ‫زم��ان ب��رای ورود ما به بورس ب��ود‪ .‬به این ترتیب‬ ‫ش��رکت معدنی و صنعتی تبدیل به س��هامی عام‬ ‫شد و در سال ‪۱۳۸۲‬سهام آن در سازمان بورس و‬ ‫اوراق بهادار تهران پذیرفته شد‪.‬‬ ‫او درباره فواید بورس برای این شرکت و شرکت‌ها‬ ‫و کارخانه‌های معدنی نیز سخن گفت و بیان کرد‪:‬‬ ‫بورس برای ما فواید زیادی داشته است که می‌توان‬ ‫به س��هامی عام بودن‪ ،‬خرید س��هام از سوی مردم‬ ‫و اجرای طرح‌های توس��عه‌ای اشاره کرد‪ .‬به‌تدریج‬ ‫ش��رکت ما و شرکت‌های دیگر می‌توانند با افزایش‬ ‫سرمایه (آورده سهامداران) سرمایه خود را افزایش‬ ‫دهند و طرح‌های توس��عه‌ای جدی��د خود را اجرا‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫بش��یرراد درباره اقدام��ات و طرح‌های زیربنایی‬ ‫این ش��رکت درسطح استان یزد نیز گفت‪ :‬ساخت‬ ‫‪ ۱۲۰‬کیلومتر جاده آسفالت درجه‌یک از دوراهی‬ ‫س��اغند تا چادرملو و بهاباد‪ ،‬ساخت ‪ ۱۸۵‬کیلومتر‬ ‫تاسیس��ات برق‌رس��انی از یزد ت��ا مجتمع معدنی‬ ‫چادرملو‪ ،‬س��اخت ‪ ۲۰۰‬کیلومتر راه‌آهن از اردکان‬ ‫به مجتم��ع معدنی چادرملو‪ ،‬س��اخت نیروگاه به‬ ‫ظرفیت ‪ ۵۰۰‬مگاوات که در شبکه سراسری کشور‬ ‫قرار گرفته و مورداستفاده عموم مردم استان است‬ ‫و همچنین ساخت تصفیه‌خانه فاضالب شهرستان‬ ‫اردکان‪ ،‬تامین آب مجتمع صنعتی چادرملو و ایجاد‬ ‫اش��تغال در اس��تان به بیش از ‪ ۷‬هزار نفر کارکنان‬ ‫مس��تقیم و ‪ ۴۲‬ه��زار نفر کارکنان غیرمس��تقیم‪،‬‬ ‫ازجمله توانمندی‌های این مجموعه است‪.‬‬ ‫رئی��س دفتر بودج��ه و گزارش‌ه��ای چادرملو‬ ‫همچنی��ن درباره طرح انتق��ال آب از خلیج‌فارس‬ ‫ب��ه اس��تان‌های کرم��ان و ی��زد گفت‪ :‬ش��رکت‬ ‫تامی��ن و انتق��ال آب خلیج‌ف��ارس با مش��ارکت‬ ‫ش��رکت‌های معدن��ی و صنعتی گل‌گه��ر‪ ،‬صنایع‬ ‫مس ایران و چادرملو تاس��یس‌ش��ده است‪ .‬برای‬ ‫این ط��رح‪ ،‬مراحلی ازجمله س��اخت تصفیه‌خانه‬ ‫(آب‌ش��یرین‌کن) در بندرعباس‪ ،‬س��اخت ‪ ۳‬فاز از‬ ‫بندرعب��اس به مجتمع معدنی و صنعتی گل‌گهر و‬ ‫خط شماره ‪ ۲‬از گل‌گهر به صنایع مس سرچشمه‬ ‫و ازآنج��ا به مجتمع صنعت��ی چادرملو در اردکان‬ ‫ی��زد و یک خط فرعی به مجتمع معدنی چادرملو‬ ‫پیش‌بینی‌شده است‪.‬‬ ‫رئیس دفتر بودجه و گزارش‌های شرکت معدنی‬ ‫و صنعت��ی چادرمل��و‪ ،‬هدف اجرای ای��ن طرح را‬ ‫نمک‌زدایی آب دریا (شیرین‌سازی)‪ ،‬تامین نیازها‬ ‫و مصارف آب اس��تان‌های هرمزگان‪ ،‬کرمان و یزد‬ ‫و مجتمع‌ه��ای تولی��دی در ح��ال بهره‌برداری و‬ ‫طرح‌های توسعه آنها عنوان کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹نقش س�هامدار خارجی باید افزایش‬ ‫پیدا کند‬ ‫امی��ر غالم��ی‪ ،‬مدی��ر امور‬ ‫س��هام و ب��ورس ش��رکت‬ ‫معدنی و صنعتی چادرملو‬ ‫نی��ز درباره اهمیت ورود به‬ ‫بورس و فعالیت ش��رکت‌ها‬ ‫در ای��ن زمینه ب��ه روزگار‬ ‫معدن گفت‪ :‬وارد شدن به بورس موجب سود بردن‬ ‫س��هامداران‪ ،‬شفاف‌سازی در اقتصاد‪ ،‬ساخت‌وساز‬ ‫ش��رکت‌ها با توجه به اینکه تبدیل به شرکت‌های‬ ‫سهامی عام می‌شوند‪ ،‬نظم در اطالعات‪ ،‬گزارش‌ها‬ ‫و معافیت‌ه��ای مالیاتی می‌ش��ود‪ .‬او با بیان اینکه‬ ‫نقش سهامداران در رونق اقتصادی کلیدی است‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬چادرملو حدود ‪ ۲۰‬هزار سهامدار دارد‬ ‫که برای آنها امکاناتی فراهم می‌ش��ود و به‌وس��یله‬ ‫کارگزاری‌ه��ا و تاثیر س��ازمان بورس نقش‌آفرینی‬ ‫می‌کنند‪.‬‬ ‫غالمی در پاس��خ به این پرس��ش که به‌عنوان یک‬ ‫ش��رکت معدنی و صنعتی چه انتظ��اری از دولت‬ ‫دارید‪ ،‬بیان کرد‪ :‬دولت را همه ما تشکیل می‌دهیم‬ ‫و نمی‌توان یک‌گوش��ه ایستاد تا دولت همه کارها‬ ‫را به‌تنهایی انجام دهد و تمام خواس��ته‌های‌مان را‬ ‫از آن توقع داش��ته باش��یم‪ .‬ب��اور دارم دولت تمام‬ ‫تالشش را انجام داده و می‌دهد‪ .‬ما هم اگر وظیفه‬ ‫خ��ود را به‌خوب��ی انجام دهیم‪ ،‬مس��یر را هموارتر‬ ‫کرده‌ای��م‪ .‬او در ادامه تاکید کرد‪ :‬البته ما در حوزه‬ ‫صنع��ت و مع��دن‪ ،‬از دولت خواهان تس��هیالت و‬ ‫وام بیش��تر هس��تیم‪ .‬یک مس��ئله دیگ��ر موضوع‬ ‫زیس��ت‌محیطی اس��ت‪ .‬م��ا برای دریاف��ت مجوز‬ ‫محیط‌زیس��تی مشکالتی داریم اما تمام اصول آن‬ ‫را رعایت می‌کنیم‪.‬‬ ‫مدی��ر امور س��هام و ب��ورس ش��رکت معدنی و‬ ‫صنعتی چادرملو در پاس��خ به این پرسش که سال‬ ‫جدید را چگونه می‌بینید‪ ،‬بیان کرد‪ :‬نقش سهامدار‬ ‫خارجی باید افزایش پیدا کند که برای این مهم و‬ ‫برای اینکه بتوانند در ایران س��رمایه‌گذاری کنند‪،‬‬ ‫به مهم‌ترین مس��ئله یعنی امنیت نی��از دارند‪ .‬در‬ ‫واق��ع س��هامدار و س��رمایه‌گذار خارج��ی جایی‬ ‫س��رمایه‌گذاری می‌کند که آنجا احس��اس آرامش‬ ‫کند‪ .‬ضمن اینکه آنها به درصد س��ود قابل‌توجهی‬ ‫هم‌فکر می‌کنند و درنهایت به این نتیجه می‌رسند‬ ‫که س��ود به دست آمده در ایران چندان قابل‌توجه‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫او در ادامه‪ ،‬به ش��اخص‌های امنیت اشاره کرد و‬ ‫گفت‪ :‬نرخ تورم و درصد سود موارد مهمی هستند‬ ‫که س��رمایه‌گذاران خارجی به آن توجه می‌کنند‪.‬‬ ‫یک سرمایه‌گذار به این فکر می‌کند که آیا می‌تواند‬ ‫‪ ۴‬سال آینده اصل پول خود را برداشت کند یا خیر‪.‬‬ ‫غالمی در پایان اظهار کرد‪ :‬امیدواریم که امسال‬ ‫ل شوند و مسائل رو به بهبود بروند اما‬ ‫مشکالت ح ‌‬ ‫امید به‌تنهایی کافی نیست‪ .‬متاسفانه مشکالت ما‬ ‫پس از برجام افزایش یافته اس��ت‪ .‬از نظر شرایطی‬ ‫ک��ه در منطق��ه وجود دارد نیز با مس��ائلی روبه‌رو‬ ‫هس��تیم‪ .‬انتظار ما این اس��ت که با بازسازی عراق‬ ‫و س��وریه بتوانی��م در این کش��ورها نف��وذ کرده و‬ ‫ش��رکت‌های خ��ود را در آنجا مس��تقر کنیم تا به‬ ‫رونق تولیدات داخلی کشور کمک کنیم‪ .‬بنابراین‬ ‫امیدواریم که ش��رایط منطق��ه بهبود یابد و ما هم‬ ‫در رونق اقتصادی آن تاثیر بسیار داشته باشیم‪.‬‬ ‫ساخت مخازن اسید‪ ،‬گامی بلند برای تکمیل زنجیره ارزش شرکت مس‬ ‫محمدباقر عالی‪ ،‬رئیس هیات‌مدیره ش��رکت مس گفت‪ :‬در‬ ‫مراحل نهایی پروژه اسیدسولفوریک مجتمع مس سرچشمه‬ ‫و با توجه به حس��اس و اس��تراتژیک بودن اسیدسولفوریک‪،‬‬ ‫س��اخت مخازن نگهداری اس��ید در سرچش��مه‪ ،‬رفسنجان‪،‬‬ ‫خاتون‌آباد و بندرعباس در دستور کار شرکت مس قرار گرفت‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش مس پرس‪ ،‬عال��ی در بازدی��د از مراحل نهایی‬ ‫طرح مخازن اسیدسولفوریک در منطقه ویژه اقتصادی صنایع‬ ‫معدنی و فلزی در بندرعباس‪ ،‬گفت‪ :‬با توجه به اینکه بخشی‬ ‫از هدف‌گذاری شرکت مس درباره فروش اسید‪ ،‬صادرات این‬ ‫محصول به بازارهای هدف اس��ت‪ ،‬نیاز ض��روری برای ایجاد‬ ‫مخ��ازن با ظرفیت ب��اال در بندرعباس بود تا حمل و صادرات‬ ‫اسید با سرعت باالیی انجام شود‪.‬‬ ‫عالی با بیان اینکه این طرح در مراحل نهایی خود قرار دارد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬همزمان با بهره‌برداری از کارخانه اس��ید س��ولفوریک‪،‬‬ ‫مخازن نگهداری اس��ید در سرچش��مه و رفسنجان هم آماده‬ ‫ش��ده و همکاران محترم هم‌اکنون در حال نهایی کردن کار‬ ‫مخازن اسید در خاتون‌آباد و بندرعباس هستند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬همزمان با این اقدامات‪ ،‬در حوزه مصرف و فروش‬ ‫اسید در داخل کش��ور اقدامات خوبی شده است‪ .‬از چند ماه‬ ‫پیش با تالش همکاران حوزه فروش‪ ،‬عرضه اس��ید در بورس‬ ‫کاالی ایران آغاز ش��د و تعامالت خوبی ب��ا مصرف‌کنندگان‬ ‫بزرگ اسید به وجود آمد‪.‬‬ ‫رئیس هیات‌مدیره شرکت مس در این بازدید‪ ،‬در گفت‌وگو‬ ‫با تمام عوامل این پروژه از تالش شبانه‌روزی دست اندرکاران‬ ‫تش��کر کرد و این طرح را نمونه موفق تعامل و تالش جهادی‬ ‫کارگران و مجاهدان عرصه تولید شمرد‪.‬‬ ‫وی در پایان تاکید کرد‪ :‬زنجیره ارزش تکمیلی این طرح با‬ ‫ساخت کارخان ‌هّهای اسید فسفریک و کود شیمیایی به همین‬ ‫مدل در حال پیگیری است‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت در جریان این بازدید‪ ،‬مس��ائل و مش��کالت‬ ‫از س��وی دس��ت اندرکاران طرح‪ ،‬مط��رح و برنامه‌ریزی‌ها و‬ ‫رهنمودهای الزم برای رفع این موارد داده شد‪.‬‬ ‫مجتمع سنگ آهن س��نگان از بین ‪ ۵۹‬معین‬ ‫اقتصادی استان خراسان رضوی‪ ،‬به عنوان معین‬ ‫اقتصادی برتر اس��تان برگزیده شد‪ .‬ایفای نقش‬ ‫مس��ئولیت‌های اجتماعی در سطح استان‪ ،‬دلیل‬ ‫دریافت نش��ان واحد برتر به‌وسیله عسلویه شرق‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫به گ��زارش روابط عمومی ایمی��درو‪ ،‬مجتمع‬ ‫س��نگان در ‪ ۳‬ماه توانست با برنامه‌ریزی و بدون‬ ‫هزینه‌کرد‪ ،‬مش��ارکت‌های مردم��ی را در اقتصاد‬ ‫پویا و پایدار افزایش دهد‪ .‬این مجموعه همچنین‬ ‫با ایج��اد صندوق‌های خرد روس��تایی‪ ،‬گام‌های‬ ‫موثری در ایفای نقش مس��ئولیت‌های اجتماعی‬ ‫برمی‌دارد‪ .‬روش پروش دام‌های سبک و سنگین‪،‬‬ ‫ایج��اد فضای مس��قف دام و همچنی��ن احیای‬ ‫قالی‌بافی و فرت‌بافی در دس��تور کار سنگ آهن‬ ‫س��نگان قرار گرفته که در آن اش��تغالزایی ‪۳۰۰‬‬ ‫نفری در سطح اس��تان رقم خورده است‪ .‬اصالح‬ ‫الگ��وی مصرف کش��ت‪ ،‬مش��ارکت دادن زنان و‬ ‫تقویت گردشگری استان‪ ،‬از دیگر اقدامات سنگ‬ ‫آهن سنگان به شمار می‌رود‪.‬‬ ‫پرداخت سود سهام‬ ‫گهرزمینی‌ها به سهامداران‬ ‫اکبر آیرملوی‪ ،‬مدیر مالی گهرزمین اظهار کرد‪:‬‬ ‫سود سهام به سهامداران پرداخت می‌شود‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی ش��رکت سنگ آهن‬ ‫گهرزمی��ن‪ ،‬آیرمل��وی بیان کرد‪ :‬پرداخت س��ود‬ ‫س��هام عملکرد س��ال مالی ‪ ۹۷‬به س��هامداران‬ ‫حقیقی از شنبه ‪ ۱۴‬اردیبهشت ‪ ۹۸‬در شعبه‌‌های‬ ‫بانک س��په سراسر کشور آغاز شده است‪ .‬گفتنی‬ ‫اس��ت مع��دن گوهرزمی��ن بزرگ‌تری��ن معدن‬ ‫س��نگ‌آهن کش��ور در سیرجان اس��تان کرمان‬ ‫اس��ت‪ .‬ذخیره این معدن نیز حدود ‪ ۶۴۳‬میلیون‬ ‫تن برآورد می‌شود که به عنوان بزرگ‌ترین معدن‬ ‫سنگ‌آهن ایران شناخته شده است‪.‬‬ ‫معرفی کتاب «الگوی‬ ‫توسعه صادرات‬ ‫سنگ‌های تزئینی ایران»‬ ‫صادرات یکی از حیاتی‌ترین بخش‌های اقتصاد‬ ‫هر کشور را تشکیل می‌دهد‪ .‬صدور کاال و خدمات‪،‬‬ ‫مهم‌ترین منبع تامین درآمد ارزی کشور به شمار‬ ‫می‌آید ک��ه نبض اقتصاد زنده و فعال جهان را در‬ ‫دست دارد‪.‬‬ ‫به گزارش روزگار معدن‪ ،‬در ‪ ۴۰‬سال گذشته‪،‬‬ ‫پژوهش‌های بس��یاری درباره عوامل تعیین‌کننده‬ ‫گوناگون رفتار و عملکرد صادراتی ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫یک��ی از آخرین پژوهش‌ها در ای��ن حوزه‪ ،‬کتاب‬ ‫الگوی توسعه صادرات س��نگ‌های تزئینی ایران‪،‬‬ ‫نوش��ته بهرام شکوری است‪ .‬ش��کوری که رئیس‬ ‫کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی‪،‬‬ ‫صنایع‪ ،‬معادن و کشاورزی ایران و استاد دانشگاه‬ ‫است‪ ،‬در این کتاب‪ ،‬عواملی که در توسعه صادرات‬ ‫سنگ‌های تزئینی ایران به چین دخیل هستند را‬ ‫بررسی می‌کند‪.‬‬
‫صنایع‌معدنی غیرفلزی‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 15‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪29‬شعبان ‪1440‬‬ ‫‪ 5‬مه ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره‪157‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫سوریه برای کاهش‬ ‫تعرفه تجاری با ایران‬ ‫تالش می‌کند‬ ‫مدیرکل دفتر عربی افریقایی س��ازمان توسعه تجارت شرط‬ ‫کسب سهم بیشتر از بازار عراق را حضور فیزیکی صادرکنندگان‬ ‫و حذف واسطه‌ها دانست‪.‬‬ ‫به گزارش سیمان خبر‪ ،‬مس��عود کمالی اردکانی‪ ،‬مدیر کل‬ ‫دفتر عربی افریقایی سازمان توس��عه تجارت گفت‪ :‬بازار عراق‬ ‫در پی تغییرات س��اختاری در حال وضع قوانین جدیدی است‬ ‫که این تغییرات ناش��ی از تحوالت اقتصادی و سیاست‌گذاری‬ ‫رونق تولید و خودکفایی در عراق است‪ .‬وی افزود‪ :‬درحال‌حاضر‬ ‫برخی از کاالها همچون س��یمان برای حمایت از تولید داخلی‬ ‫در ع��راق با ممنوعیت واردات روبه‌رو هس��تند و با گس��ترش‬ ‫این سیاس��ت این امکان برای صادرکنن��دگان وجود دارد که‬ ‫رضا جمارانیان‪ ،‬مدیرعامل هلدینگ س��یمان‬ ‫تامین شستا در نخستین نشست انجمن صنفی‬ ‫س��یمان در س��ال جاری‪ ،‬به عن��وان نایب‌رئیس‬ ‫انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان انتخاب‬ ‫شد‪.‬‬ ‫به گ��زارش روابط عمومی هلدینگ س��یمان‬ ‫تامین شستا‪ ،‬در نخس��تین نشست هیات‌مدیره‬ ‫انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان در سال‬ ‫‪ ،۱۳۹۸‬مدیرعامل هلدینگ سیمان تامین شستا‬ ‫به عن��وان نایب‌رئی��س و حمیدرضا هوش��یاری‬ ‫سرپرست ش��رکت س��یمان فارس و خوزستان‬ ‫نی��ز به عنوان عضو هی��ات مدیره انجمن صنفی‬ ‫کارفرمایان سیمان انتخاب شدند‪.‬‬ ‫ارسال ‪۱۰۰‬هزار تن‬ ‫سیمان اهدایی به مناطق‬ ‫سیل‌زده گلستان‬ ‫مدیرعامل کارخانه سیمان پیوند گلستان اعالم‬ ‫ک��رد‪ :‬این واحد تولی��دی ‪۱۰۰‬هزار تن محصول‬ ‫خود را برای بازسازی مناطق سیل‌زده این استان‬ ‫اختصاص داده و ارسال این محموله‌های اهدایی‬ ‫را در راستای اجرای منویات رهبر معظم انقالب‬ ‫آغاز کرده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬س��یدعباس حس��ینی گفت‪:‬‬ ‫این مقدار س��یمان در راس��تای منویات رهبری‬ ‫انقالب و دستور رئیس بنیاد مستضعفان کشور‪،‬‬ ‫برای بازس��ازی اماکن مسکونی مناطق سیل‌زده‬ ‫گلستان اهدا شده و ارزش آن ‪ ۱۶۰‬میلیارد ریال‬ ‫اس��ت که به‌تدریج به مناطق س��یل‌زده گلستان‬ ‫ارسال می‌شود‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬نخستین محموله‬ ‫س��یمان اهدایی این واحد تولیدی برای مناطق‬ ‫س��یل‌زده گلس��تان ‪ ۱۰‬هزار ت��ن درنظر گرفته‬ ‫ش��ده و ارس��ال آن از هفته گذشته برای مناطق‬ ‫سیل‌زده استان گلستان آغاز شد‪.‬‬ ‫حس��ینی ادامه داد‪ :‬س��یمان موردنیاز مناطق‬ ‫س��یل‌زده گلس��تان متناس��ب با نیاز و نیز اعالم‬ ‫بنیاد مس��کن انقالب اسالمی اس��تان به عنوان‬ ‫پیمانکار‪ ،‬بالفاصله به مناطق س��یل‌زده ارس��ال‬ ‫می‌شود‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬این واحد تولیدی یکی‬ ‫از زیرمجموعه‌های بنیاد مستضعفان کشور است‬ ‫و در راستای محرومیت‌زدایی و ایجاد اشتغال در‬ ‫منطقه محروم گالیکش گلس��تان در سال ‪ ۹۰‬به‬ ‫بهره‌برداری رسید‪.‬‬ ‫س��هم خ��ود را از این بازار از دس��ت بدهن��د‪ .‬کمالی گفت‪ :‬به‬ ‫تولیدکنندگان توصیه می‌شود به منظور بهره‌مندی از بازارهای‬ ‫عراق باید حضور دائم و فیزیکی داش��ته باشد و سرمایه‌گذاری‬ ‫را به‌طور مستقیم انجام دهند و در محل کسب خود به انتظار‬ ‫مشتری عراقی نباشند‪ .‬وی درباره بسته‌های حمایتی صادراتی‬ ‫فراهم ش��ده برای تولیدکنندگان گف��ت‪ :‬نهادهای مختلفی در‬ ‫کشور زمینه‌های تعامالت تولیدکنندگان را با مشتریان عراقی‬ ‫فراه��م می‌کنند که می‌توان به رای��زن بازرگانی ایران و عراق‪،‬‬ ‫اتاق مشترک ایران و عراق و سازمان توسعه تجارت اشاره کرد‪.‬‬ ‫کمال��ی اردکانی روند صادرات کاالهای ایران��ی به عراق را در‬ ‫سال ‪ ۹۷‬بسیار مثبت ارزیابی کرد و گفت‪ :‬در ‪ ۱۲‬ماه سال ‪۹۷‬‬ ‫حدود ‪ ۹‬میلیارد دالر صادرات به عراق انجام شده که حاکی از‬ ‫رش��د ‪۳۷‬درصدی در مقایسه با سال‌های گذشته داشته است‪.‬‬ ‫وی عمده صادرات ایران به عراق را در حوزه مصالح ساختمانی‬ ‫و مواد غذایی دانس��ت و افزود‪ :‬با توج��ه به ظرفیت فوق‌العاده‬ ‫صادراتی ایران در حوزه چرم‪ ،‬کفش‪ ،‬پوش��اک‪ ،‬نس��اجی‪ ،‬برق‬ ‫و تجهیزات پزش��کی نیز می‌توان فعالیت‌های خوبی داش��ت‪.‬‬ ‫وی برگزاری نمایش��گاه‌های دائمی کاالها و تولیدات ایرانی در‬ ‫با مشارکت بخش خصوصی داخلی در بازسازی سوریه‬ ‫بازار صنایع معدنی به حرکت درمی‌آید‬ ‫رئیس اتاق صنعت سوریه با بیان اینکه سوریه‬ ‫در مرحله بازس��ازی به کاالهای ای��ران ازجمله‬ ‫س��یمان و آهن نیازمند اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬مسئوالن‬ ‫سوریه تمام تالش خود را برای تسهیل تجارت با‬ ‫ایران و کاهش تعرفه‌ها انجام می‌دهند‪.‬‬ ‫به گزارش فارس‪ ،‬س��امر الدب��س‪ ،‬در همایش‬ ‫تجاری ایران و سوریه که در اتاق بازرگانی ایران‬ ‫برگزار شد‪ ،‬گفت‪ :‬اتاق‌های بازرگانی و صنایع دو‬ ‫کش��ور موظفند روابط بین بخش‌های خصوصی‬ ‫را تا سطح روابط سیاسی دو کشور ارتقا دهند‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید بر اینک��ه بی‌اطالعی بخش‌های‬ ‫خصوصی ایران و سوریه ضعف در روابط اقتصادی‬ ‫دو کشور به شمار می‌رود‪ ،‬افزود‪ :‬مسئوالن سوریه‬ ‫تمام تالش خود را برای تسهیل انتقال کاالهای‬ ‫ایران��ی به این کش��ور انجام می‌دهن��د و پیگیر‬ ‫خواهند ش��د تا تعرفه باال ب��رای کاالهای ایرانی‬ ‫برداشته شود‪.‬‬ ‫رئیس اتاق صنعت س��وریه با بیان اینکه امروز‬ ‫س��وریه وارد مرحله بازس��ازی شده است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫این کش��ور نی��از فراوان��ی به ان��واع محصوالت‬ ‫ساختمانی ازجمله سیمان‪ ،‬آهن و همچنین برق‬ ‫دارد که بخش خصوصی ایران با شناس��ایی این‬ ‫نیازها می‌تواند به ما کمک کند‪.‬‬ ‫الدبس ب��ا بیان اینک��ه با ایجاد نمایش��گاهی‬ ‫می‌ت��وان برای آش��نایی تاجران ای��ران با طرف‬ ‫س��وری اقدام ش��ود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬تاج��ران ایرانی‬ ‫می‌توانند از طریق این کش��ور برای صادرات کاال‬ ‫به کشورهای دیگر اقدام کنند و کاالهای خود را‬ ‫به سوریه انتقال دهند‪.‬‬ ‫رئیس اتاق صنعت سوریه گفت‪ :‬ایران و سوریه‬ ‫از اعم��ال تحریم‌های ظالمانه رنج می‌برند اما در‬ ‫این وضعیت هم می‌توانند به هم کمک کنند‪.‬‬ ‫انتخاب نایب‌رئیس‬ ‫هیات‌مدیره انجمن صنفی‬ ‫کارفرمایان صنعت سیمان‬ ‫حضور فیزیکی صادرکنندگان‪ ،‬شرط موفقیت در بازار عراق‬ ‫بازار عراق ازس��وی سازمان توس��عه تجارت را یکی از اقدامات‬ ‫حمایت‌کنن��ده از بخش تولید دانس��ت‪ .‬مدی��رکل دفتر عربی‬ ‫افریقایی سازمان توس��عه تجارت درباره ارجحیت بازار داخلی‬ ‫و خارج��ی برای تولیدکنندگان گف��ت‪ :‬در دنیای تجارت باید‬ ‫ن��گاه بین‌المللی وجود داش��ته باش��د‪ ،‬ه��ر تولیدکننده‌ای به‬ ‫منظور کس��ب بازار جهانی مبادرت به تولید می‌‌ورزد‪ .‬کس��ب‬ ‫بازار خارجی بس��یار مشکل اس��ت و وقتی گوی رقابت از سایر‬ ‫حریفان ربوده می‌ش��ود و نفوذ در ب��ازار جهانی اتفاق می‌افتد‬ ‫سیاس��ت توقف تولید به منظور حمایت از بازار داخلی بس��یار‬ ‫اش��تباه اس��ت‪ .‬وی در پایان افزود‪ :‬برای جلوگیری از لطمه به‬ ‫صادرکنندگان باید قوانین صادراتی تغییر کند‪.‬‬ ‫گروه معدن‪:‬‬ ‫بازس��ازی س��وریه فرصت مناس��بی است تا‬ ‫بخ��ش قابل‌توجهی از بازار مصالح س��اختمانی‬ ‫ای��ران را به تحرک وادارد چراکه جاده‌س��ازی‪،‬‬ ‫پل‌سازی‪ ،‬ساختمان‌سازی و ساخت واحدهای‬ ‫مس��کونی و‪ ...‬می‌توانن��د زمینه‌ه��ای بالق��وه‬ ‫همکاری بخش‌های خصوصی ایران و س��وریه‬ ‫قلمداد ش��وند‪ .‬از این‌رو اگ��ر بخش خصوصی‬ ‫بتوان��د در ای��ن بازس��ازی ورود پی��دا کن��د‪،‬‬ ‫زمینه‌های بس��یار مناسبی برای صنایع معدنی‬ ‫وجود خواهد داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹حج�م مب�ادالت کنون�ی ای�ران و‬ ‫سوریه رضایت‌بخش نیست‬ ‫رئی��س کارگ��روه مش��ترک بازرگان��ی ایران‬ ‫و س��وریه در این‌ب��اره افزود‪ :‬ب��ا درنظر گرفتن‬ ‫ظرفیت‌های فراوان همکاری اقتصادی متاسفانه‬ ‫حجم مبادالت کنونی رضایت‌بخش نیست‪.‬‬ ‫به گ��زارش تس��نیم‪ ،‬کیوان کاش��فی گفت‪:‬‬ ‫خوش��بختانه روابط میان دو کش��ور دوس��ت‬ ‫و برادر ایران و س��وریه‪ ،‬در یک س��ال گذشته‬ ‫بیش��تر شده و دو کش��ور وارد مرحله جدیدی‬ ‫از همکاری‌ها ش��ده‌اند‪ .‬در ای��ن مرحله تمرکز‬ ‫ب��ر ارتق��ای رواب��ط اقتص��ادی‪ ،‬در اولوی��ت‬ ‫همکاری‌ه��ای دوطرفه قرار گرفته اس��ت اما با‬ ‫درنظر گرفت��ن ظرفیت‌های ف��راوان همکاری‬ ‫اقتص��ادی متاس��فانه حجم مب��ادالت کنونی‬ ‫رضایت‌بخش نیست‪.‬‬ ‫رئیس کارگروه مش��ترک بازرگان��ی ایران و‬ ‫س��وریه در ادام��ه عنوان کرد‪ :‬ب��ا پیروزی‌های‬ ‫اخیر ملت س��وریه و از پای درآمدن تروریسم‪،‬‬ ‫حاال نوبت به ساخت‌وس��از و توس��عه اقتصادی‬ ‫س��وریه رس��یده اس��ت ک��ه امیدواریم س��ال‬ ‫صدور خدمات فنی و مهندسی در بخش‌های ساخت‬ ‫نیروگاه‪ ،‬جاده‌سازی‪ ،‬پل‌سازی‪ ،‬ساختمان‌سازی و ساخت‬ ‫واحدهای مسکونی و سیستم‌های تصفیه آب و آبرسانی‪،‬‬ ‫دارو و تجهیزات پزشکی‪ ،‬صنایع غذایی و محصوالت‬ ‫کشاورزی‪ ،‬محصوالت پتروشیمی و معدن‪ ،‬لوازم خانگی‪،‬‬ ‫سیمان و مصالح ساختمانی و همکاری در زمینه حمل‌ونقل‬ ‫و گردشگری سالمت برخی از زمینه‌های بالقوه همکاری‬ ‫بخش‌های خصوصی ایران و سوریه است‬ ‫جاری‪ ،‬س��ال رونق و توس��عه س��وریه باش��د‪.‬‬ ‫کاش��فی همچنی��ن افزود‪ :‬در ای��ن میان هنوز‬ ‫هم وجود برخی مش��کالت به‌وی��ژه در زمینه‬ ‫روابط بانکی و مبادالت پولی و وجود نداش��تن‬ ‫ضمانت‌ه��ای بیمه‌ای و مش��کالت حمل‌ونقل‪،‬‬ ‫مانع دس��تیابی ب��ه حجم مطلوب مناس��بات‬ ‫اقتصادی اس��ت ازاین‌رو الزم اس��ت دولت‌های‬ ‫دو کش��ور زیرس��اخت‌های الزم برای افزایش‬ ‫مب��ادالت را ایجاد کنند‪ .‬کاش��فی گفت‪ :‬البته‬ ‫امضای توافقنامه س��ند همکاری‌های درازمدت‬ ‫اقتصادی ایران و س��وریه ازس��وی معاون اول‬ ‫ریاس��ت جمهوری ایران و نخست وزیر سوریه‪،‬‬ ‫اقدامی مه��م در جهت ایجاد زیرس��اخت‌های‬ ‫موردنی��از ب��رای هم��وار کردن مس��یر بخش‬ ‫خصوصی برای توس��عه تجارت و همکاری‌های‬ ‫صنعتی به شمار می‌رود ازاین‌رو انتظار می‌رود‬ ‫مس��ئوالن و مقامات عالی‌رتبه دو کشور هرچه‬ ‫سریع‌تر زمینه اجرایی ش��دن این توافقنامه را‬ ‫فراه��م کنند‪ .‬وی افزود‪ :‬اتاق‌ه��ای بازرگانی و‬ ‫صنعت نیز برحس��ب وظیفه ذات��ی خود‪ ،‬باید‬ ‫بسترهای الزم را برای آشنایی تاجران و فعاالن‬ ‫اقتصادی دو کشور با امکانات و توانمندی‌های‬ ‫یکدیگ��ر مهیا کنند که در ای��ن زمینه‪ ،‬تبادل‬ ‫مس��تمر هیات‌ه��ای تج��اری و تخصص��ی در‬ ‫بخش‌ه��ای مختل��ف موردعالق��ه دو طرف و‬ ‫همچنین مش��ارکت در نمایش��گاه‌ها به عنوان‬ ‫ابزارهای مهم برای تحقق این هدف به ش��مار‬ ‫می‌آین��د که بای��د اتاق‌ها در ش��رایط پیش‌رو‬ ‫نسبت به آن اهتمام جدی داشته باشند‪.‬‬ ‫کاش��فی در ادام��ه گف��ت‪ :‬در چارچ��وب‬ ‫همکاری‌های عملی میان اتاق ایران و اتحادیه‬ ‫اتاق‌های بازرگانی س��وریه اقدامات مثبتی آغاز‬ ‫ش��ده که تش��کیل اتاق مش��ترک بازرگانی دو‬ ‫کش��ور در دو طرف بر اس��اس توافقنامه میان‬ ‫اتاق‌ه��ای دو کش��ور و همچنی��ن ایجاد مرکز‬ ‫تجاری ایران در دمش��ق در آین��ده نزدیک از‬ ‫مهم‌ترین این اقدامات اس��ت ک��ه در این بین‬ ‫قابلیت‌های صنعتی مهم موجود در دو کش��ور‬ ‫امکان س��رمایه‌گذاری‌های مش��ترک و تکمیل‬ ‫زنجیره‌های تولیدی بین دو کش��ور را به‌خوبی‬ ‫فراهم می‌‌کند و این موضوع یکی از محورهای‬ ‫مهم مذاکرات در این سفر خواهد بود‪.‬‬ ‫وی در ادامه خاطرنشان کرد‪ :‬صدور خدمات‬ ‫فنی و مهندسی در بخش‌های ساخت نیروگاه‪،‬‬ ‫جاده‌س��ازی‪ ،‬پل‌س��ازی‪ ،‬ساختمان‌س��ازی و‬ ‫س��اخت واحدهای مس��کونی و سیس��تم‌های‬ ‫تصفی��ه آب و آبرس��انی‪ ،‬دارو و تجهی��زات‬ ‫پزشکی‪ ،‬صنایع غذایی و محصوالت کشاورزی‪،‬‬ ‫محصوالت پتروش��یمی و معدن‪ ،‬لوازم خانگی‪،‬‬ ‫س��یمان و مصال��ح س��اختمانی و همکاری در‬ ‫زمینه حمل‌ونقل و گردش��گری سالمت برخی‬ ‫از زمینه‌ه��ای بالق��وه هم��کاری بخش‌ه��ای‬ ‫خصوصی ایران و س��وریه است‪ .‬کاشفی افزود‪:‬‬ ‫امیدوارم مالقات‌ها و مذاکرات فعاالن اقتصادی‬ ‫دو کش��ور در خالل این همایش برای توس��عه‬ ‫روابط اقتصادی پایدار مفید باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹اصالح زیرساخت‌ها‬ ‫سفیر سوریه در ایران نیز گفت‪ :‬تاکید اصلی‬ ‫دولت س��وریه در مش��ارکت بخ��ش خصوصی‬ ‫ایران‪ ،‬بازسازی س��وریه‪ ،‬اصالح زیرساخت‌ها و‬ ‫ایجاد ظرفیت‌های تولیدی در سوریه است‪.‬‬ ‫عدن��ان محمود اف��زود‪ :‬تردیدی نیس��ت که‬ ‫امروز اقتصاد و ارتقای ش��اخص‌های اقتصادی‪،‬‬ ‫از اولویت‌ه��ا و برنامه‌های اصلی دولت س��وریه‬ ‫اس��ت و در تحق��ق این برنامه‌ها به مش��ارکت‬ ‫و هم��کاری طرف‌ه��ای ایران��ی به‌ویژه بخش‬ ‫خصوصی ایران نیازمندیم‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬توانمندی و ظرفیت‌های مناس��ب‬ ‫ش��رکت‌های ایرانی به‌ویژه بخ��ش خصوصی‪،‬‬ ‫موج��ب ش��ده فع��االن اقتص��ادی س��وریه به‬ ‫نرخ انواع بلوک سیمانی‬ ‫همکاری با طرف‌های ایرانی تشویق شوند‪.‬‬ ‫عدن��ان محمود افزود‪ :‬س��فارت س��وریه در‬ ‫ای��ران آمادگی دارد اطالع��ات موردنیاز درباره‬ ‫بازار سوریه و زیرس��اخت‌هایی که به بازسازی‬ ‫نی��از دارد را ب��ه ش��رکت‌ها و بخش خصوصی‬ ‫ایران��ی ارائه کند و در این‌باره ش��رایط حضور‬ ‫شرکت‌های ایرانی در سوریه را تسهیل بخشد‪.‬‬ ‫‹ ‹همکاری بخش خصوصی‬ ‫همچنین فهد درویش‪ ،‬فعال اقتصادی سوریه‬ ‫در این همایش گفت‪ :‬ما در راه بازسازی سوریه‬ ‫و رونق تجاری در کشورمان به همکاری بخش‬ ‫خصوصی ایران نیاز داریم‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در بخش‌ه��ای س��اختمان‪،‬‬ ‫حمل‌ونقل‪ ،‬پوشاک‪ ،‬صنایع غذایی‪ ،‬محصوالت‬ ‫کش��اورزی و خدمات فنی و مهندسی نیازمند‬ ‫توان و دانش شرکت‌های ایرانی هستیم و فکر‬ ‫می‌کنی��م در فضای رقابتی س��وریه‪ ،‬تخصص‬ ‫شرکت‌های ایرانی می‌تواند سهم بیشتری را به‬ ‫خود اختصاص دهد‪.‬‬ ‫درویش گفت‪ :‬ما می‌توانیم بیش��تر نیازهای‬ ‫اقتص��ادی و صنعتی خ��ود را از ای��ران تامین‬ ‫کنی��م؛ به‌ویژه م��واد اولیه تولی��دی در ایران‬ ‫می‌تواند چرخ‌های صنعت س��وریه را به حرکت‬ ‫درآورد البت��ه بای��د دان��ش و خدم��ات فنی و‬ ‫مهندس��ی ایران نیز همراه مواد اولیه به سوریه‬ ‫وارد شود‪ .‬هیات تجاری و اقتصادی سوریه که‬ ‫در ایران به س��ر می‌برد‪ ،‬عالوه بر نشس��ت‌های‬ ‫رودررو با فعاالن اقتصادی ایرانی‪ ،‬با مس��ئوالن‬ ‫دولت��ی در وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت و‬ ‫گمرک جمهوری اس�لامی ای��ران دیدارهایی‬ ‫داش��ته ت��ا مبادالت تج��اری میان دو کش��ور‬ ‫تسهیل شود‪.‬‬ ‫نرخ انواع سیمان و پودر سنگ‬ ‫محصول‬ ‫مشخصات‬ ‫قیمت (قالبی)‪ -‬به تومان‬ ‫توضیحات‬ ‫محصول‬ ‫مشخصات‬ ‫قیمت (قالبی)‪ -‬به تومان‬ ‫توضیحات‬ ‫بلوک لیکا ‪15‬‬ ‫‪15×20×50‬‬ ‫‪2040‬‬ ‫لیکای اصل ‪ ،‬با حمل‬ ‫پودر سنگ ‪ 25‬کیلویی‬ ‫کیسه‬ ‫‪1800‬‬ ‫بدون حمل‬ ‫بلوک لیکا ‪20‬‬ ‫‪20×20×40‬‬ ‫‪2500‬‬ ‫لیکای اصل ‪ ،‬با حمل‬ ‫پودر سنگ ‪ 15‬کیلویی‬ ‫کیسه‬ ‫‪1200‬‬ ‫بدون حمل‬ ‫بلوک طرح لیکا ‪7‬‬ ‫‪7×20×40‬‬ ‫‪560‬‬ ‫درجه‪ ،۱‬بدون حمل‬ ‫سیمان سفید ‪ 50‬کیلویی‬ ‫کیسه‬ ‫‪14000‬‬ ‫بدون حمل‬ ‫بلوک طرح لیکا ‪20‬‬ ‫‪20×20×40‬‬ ‫‪900‬‬ ‫درجه ‪ ،1‬سبک‪ ،‬بدون حمل‬ ‫سیمان سفید ‪ 40‬کیلویی‬ ‫کیسه‬ ‫‪۱۲۰۰۰‬‬ ‫بدون حمل‬ ‫بلوک طرح لیکا ‪20‬‬ ‫‪20×20×40‬‬ ‫‪660‬‬ ‫درجه‪ ،۱‬سنگین ‪ ،‬بدون حمل‬ ‫سیمان آکبند پوزوالن تهران‬ ‫کیسه‬ ‫روز‬ ‫با حمل – کامیون‬ ‫ ‬
‫افزایش نرخ مصالح ساختمانی در تهران‬ ‫شاخص نرخ نهاده‌های ساختمان مسکونی تهران در زمستان‬ ‫سال گذشته در حالی به عدد ‪ ۳۵۶.۴‬رسید و نسبت به شاخص‬ ‫فصل مش��ابه س��ال گذش��ته‪ ۵۹.۷ ،‬درصد افزایش نش��ان داد‬ ‫که آمارهای بانک مرکزی نیز حاکی از رش��د نرخ مس��کن در‬ ‫فروردین بود‪ .‬به گزارش فارس‪ ،‬رش��د نرخ مسکن در یک سال‬ ‫گذش��ته نشان می‌دهد مصالح ساختمانی نیز نقشی اساسی در‬ ‫این رش��د ایفا کرده است‪ .‬مرکز آمار ایران گزارش شاخص نرخ‬ ‫نهاده‌های س��اختمان‌های مسکونی شهر تهران فصل زمستان‬ ‫‪( ۱۳۹۷‬بر مبنای س��ال پایه ‪ )۱۳۹۰‬را در حالی منتش��ر کرد‬ ‫که طی چند روز گذش��ته نیز بانک مرکزی‪ ،‬متوس��ط نرخ هر‬ ‫مترمرب��ع مس��کن در تهران را ‪ ۱۱‬میلی��ون و ‪ ۲۷۰‬هزار تومان‬ ‫اعالم کرده بود‪ .‬شاخص نرخ نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی‬ ‫ش��هر تهران در فصل زمستان ‪ ۱۳۹۷‬به عدد ‪ ۳۵۶.۴‬رسید که‬ ‫این رقم نس��بت به ش��اخص فصل قبل (‪ ۷.۷ ،)۳۳۱.۰‬درصد و‬ ‫نسبت به شاخص فصل مشابه سال قبل (‪ ۵۹.۷ ،)۲۲۳.۱‬درصد‬ ‫افزایش داش��ته است‪ .‬درصد تغییرات میانگین شاخص ‪ ۴‬فصل‬ ‫منتهی به فصل زمستان سال ‪ ۱۳۹۷‬نسبت به میانگین شاخص‬ ‫‪ ۴‬فصل منتهی به زمستان سال ‪ ۱۳۹۶‬معادل ‪ ۴۷.۸‬درصد بوده‬ ‫که نسبت به همین آمار در فصل قبل (‪ ۳۷.۳‬درصد) با افزایش‬ ‫روبه‌رو بوده اس��ت‪ .‬مهم‌ترین نهاده بخش ساختمان را می‌توان‬ ‫به آهن‌آالت اختصاص داد که رش��د باالیی نیز داش��ته اس��ت‪.‬‬ ‫در فصل زمس��تان س��ال ‪ ۱۳۹۷‬شاخص نرخ گروه «آهن‌آالت‪،‬‬ ‫میلگرد و پروفیل در و پنجره و نرده» با ‪۲۰.۴‬درصد نس��بت به‬ ‫فصل قبل بیش��ترین تاثیر را در شاخص کل داشته است‪ .‬گروه‬ ‫«چوب» با ‪۱۴.۲‬درصد افزایش و گروه «س��یمان‪ ،‬بتن‪ ،‬ش��ن و‬ ‫ماس��ه» با ‪۹.۸‬درصد افزایش‪ ،‬به ترتی��ب رتبه‌های بعدی را در‬ ‫افزایش ش��اخص نرخ نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر‬ ‫تهران داشته‌اند‪ .‬همچنین در این فصل‪ ،‬از بین تمامی گروه‌ها‪،‬‬ ‫گروه «شیش��ه» با ‪۵.۵‬درصد‪ ،‬گروه «ش��یرآالت بهداشتی» با‬ ‫‪۳.۲‬درصد‪ ،‬گروه «ایزوگام و قیر و گونی و آسفالت» با ‪۱.۱‬درصد‪،‬‬ ‫گ��روه «ی��راق‌آالت در و پنجره» ب��ا ‪ ۰.۲۶‬درصد و گروه «گچ و‬ ‫گچ‌کاری» با ‪۰.۷‬درصد به ترتیب بیشترین درصد کاهش را به‬ ‫خود اختصاص داده‌اند‪ .‬بر اساس این گزارش‪ ،‬متوسط نرخ خرید‬ ‫و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده در‬ ‫فروردین س��ال جاری نیز با ‪ ۲.۱‬درصد افزایش نس��بت به ماه‬ ‫قبل و ‪ ۱۰۳.۹‬درصد رشد نسبت به ماه مشابه سال قبل به ‪۱۱‬‬ ‫میلیون و ‪ ۲۷۰‬هزار تومان رسید‪ .‬تعداد معامالت آپارتمان‌های‬ ‫مسکونی شهر تهران در فروردین ماه امسال به ‪ ۳.۴‬هزار واحد‬ ‫مس��کونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به‬ ‫ترتیب ‪ ۷۳.۳‬و ‪ ۳۲.۲‬درصد کاهش نشان می‌دهد‪.‬‬ ‫زمانی که تقاضا از عرضه پیشی می‌گیرد‬ ‫افزایش قیمت‌ محصوالت فوالدی از چه منطقی پیروی می‌کند؟‬ ‫سارا اصغری‪:‬‬ ‫در هفته گذشته ش��اهد افزایش تقاضا و رشد‬ ‫ناگهان��ی قیم��ت برخی محصوالت ف��والدی در‬ ‫ب��ورس کاال بوده‌ایم‪ ،‬این درحالی اس��ت که هم‬ ‫تولیدکنن��دگان به ان��دازه کافی ق��ادر به تولید‬ ‫هستند و هم ش��رایط خاصی پیش نیامده است‬ ‫که گویای افزایش تقاضا در مدت یک هفته باشد‪.‬‬ ‫مگر اینکه تولیدکنندگان عرضه خود را در بورس‬ ‫کاال محدود کرده باشند یا اینکه خریداران عالوه‬ ‫بر نی��از خود متقاضی محصوالت فوالدی ش��ده‬ ‫باشند‪ .‬در این زمینه کارشناسان نظر می‌دهند‪.‬‬ ‫این پرس��ش که با ورود و نظ��ارت دولت دوباره‬ ‫اعت��راض فوالدس��ازها بلند می‌ش��ود که دولت‬ ‫ب��ر قیمت‌ها نظارت نداش��ته باش��د‪ ،‬گفت‪ :‬البته‬ ‫دولت باید فوالدسازان را مجبور به عرضه باال در‬ ‫بورس کاال کن��د‪ ،‬در این‌صورت قیمت‌ها کاهش‬ ‫پی��دا می‌کند چون فوالدس��ازان قول داده بودند‬ ‫که عرضه را افزایش بدهن��د تا قیمت‌ها در بازار‬ ‫تنظیم شود‪ .‬قنواتی در ادامه تاکید کرد‪ :‬در سال‬ ‫جاری انتظار داشتیم قیمت‌ها تا حدی به حالت‬ ‫تثبیت برس��د‪ .‬باید تولیدکنن��دگان تالش کنند‬ ‫ش��رایط ب��ازار را به حالت تعادل برس��انند چون‬ ‫در اس��فند سال گذشته با یک شرایط باثباتی به‬ ‫این طرف س��ال حرکت کردی��م‪ ،‬تورم و افزایش‬ ‫نرخ فش��ار زیادی را بر مصرف‌کننده و مردم وارد‬ ‫می‌کند‪.‬‬ ‫‹ ‹نرخ‌های داخلی فوالد به قیمت‌های‬ ‫جهانی نزدیک می‌شود‬ ‫‹ ‹گرانی هیچ‌کس را خوشحال نمی‌کند‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه‌ای‬ ‫درب��اره افزای��ش نرخ‌های‬ ‫ف��والد در ب��ورس کاال در‬ ‫هفته گذش��ته‪ ،‬س��یدرضا‬ ‫عض��و‬ ‫شهرس��تانی‬ ‫هیات‌مدی��ره انجم��ن‬ ‫تولیدکنن��دگان فوالد در‬ ‫گفت‌وگو ب��ا روزگار معدن اظهار ک��رد‪ :‬به دلیل‬ ‫تهدیده��ای جدیدی که در حوزه نفت از س��وی‬ ‫امریکا اعمال شده اس��ت‪ ،‬سیاست‌های دولت بر‬ ‫این امر پیش رفته که تا آنجا که ممکن است به‬ ‫س��مت ص��ادرات غیرنفت��ی پیش برویم‪ ،‬س��ال‬ ‫گذشته س��همیه‌ای در بورس کاال در نظر گرفته‬ ‫ش��د که تولیدکنندگان پ��س از عرضه در بورس‬ ‫کاال‪ ،‬ب��ه ص��ادرات بپردازند اما ب��ه لحاظ قیمت‬ ‫س��قف بورس کاال برداشته شده است و عرضه‌ها‬ ‫باید کش��ف قیمت شوند‪ .‬شهرس��تانی در ادامه‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬هم‌اکنون نیز به‌نظر می‌رس��د‪،‬‬ ‫نرخ دالر روند افزایش��ی درپیش گرفته اس��ت و‬ ‫برخی واحدها‪ ،‬مواد اولیه برای تولید محصوالتی‬ ‫چ��ون میلگ��رد و‪ ...‬را از ب��ورس کاال خری��داری‬ ‫می‌کنند ت��ا صادرات بیش��تری را انجام دهند و‬ ‫همین موض��وع بین واحدها‪ ،‬رقابتی را در بورس‬ ‫کاال ایج��اد کرده اس��ت‪ .‬از این‌رو ب��ا توجه این‬ ‫شرایط و رقابتی که ایجاد شده‪ ،‬قیمت‌ها در حال‬ ‫افزایش اس��ت‪ ،‬البته به گمان من نرخ‌ها در حال‬ ‫واقع��ی و نزدیک ش��دن به قیمت‌ه��ای جهانی‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫وی در پاسخ به این پرسش که فکر نمی‌کنید‬ ‫قیمت‌ها بدون دلیل در حال افزایش است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫گمان می‌کنم قیمت‌ه��ای داخلی به قیمت‌های‬ ‫ی ش��وند‪ .‬نرخ هر تن ش��مش‬ ‫جهان��ی نزدیک م ‌‬ ‫در ب��ازار جهانی حدود ‪ ۴۸۰‬تا ‪ ۵۰۰‬دالر اس��ت‪.‬‬ ‫اگ��ر قیمت‌های داخلی را با همی��ن نرخ ارز آزاد‬ ‫که باالی ‪ ۱۴‬هزار تومان اس��ت‪ ،‬محاسبه کنیم‪،‬‬ ‫هم‌اکنون قیمت‌های م��ا ‪۳۰‬درصد زیر نرخ‌های‬ ‫جهانی است‪.‬‬ ‫این عضو هیات‌مدیره انجم��ن تولیدکنندگان‬ ‫فوالد در پاس��خ به این پرس��ش که در کشور ما‬ ‫فوالد با انرژی‌های ارزان‌تری تهیه می‌شود‪ ،‬به نظر‬ ‫نمی‌رس��د که اگر قیمت‌های داخلی محصوالت‬ ‫تا پیش از این‪ ،‬سقف معینی برای بورس کاال وجود‬ ‫داشت اما هم‌اکنون در بورس کاال خرید و فروش‬ ‫به شکل سقف باز کشف قیمت می‌شود اما این روند‬ ‫افزایش قیمت‌ها باید با عرضه باال مدیریت شود چراکه‬ ‫افزایش ناگهانی قیمت‌ها بازار را شوکه می‌کند‬ ‫فوالدی ‪۳۰‬درصد زیر قیمت‌های جهانی اس��ت‪،‬‬ ‫منطقی باش��د‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬موضوع این است که‬ ‫اگر نرخ انرژی ارزان‌تر از خارج است اما از سویی‬ ‫به ‌ره‌های بانکی باالیی برای تولیدکنندگان وجود‬ ‫دارد‪ ،‬از این‌رو هزینه‌ه��ای مازاد و نرخ کاالهایی‬ ‫چون الکترود و فروآلیاژها که قیمتی باالتر از بازار‬ ‫آزاد دارند‪ ،‬موضوع نرخ انرژی را سربه‌سر می‌کند‪.‬‬ ‫از ای��ن‌رو قیمت‌های داخلی این ظرفیت را دارند‬ ‫که به نرخ‌های جهانی نزدیک شوند‪.‬‬ ‫شهرس��تانی در ادامه توضی��ح داد‪ :‬برای نمونه‬ ‫فلزی مانند ط�لا را درنظر بگیرید‪ ،‬با قیمت‌های‬ ‫جهانی به‌طور کامل هماهنگ است‪ .‬طال یک نوع‬ ‫فلز اس��ت‪ ،‬فوالد هم یک ن��وع فلز‪ ،‬البته طال فلز‬ ‫بس��یار ارزشمندی اس��ت و انتقال آن به سادگی‬ ‫انجام می‌‌ش��ود‪ ،‬از این‌رو به س��رعت خ��ود را با‬ ‫بازاره��ای جهانی هماهنگ می‌کن��د‪ .‬فوالد هم‬ ‫ن��رخ بین‌الملل��ی دارد و اخت�لاف آن در زمینه‬ ‫حمل‌ونقل و تعرفه‌هایی اس��ت که کشورها برای‬ ‫واردات وض��ع می‌کنن��د‪ .‬اگ��ر ای��ن قیمت‌ها با‬ ‫نرخ‌های جهانی هماهنگ نباش��د‪ ،‬نش��ان‌دهنده‬ ‫مش��کلی در این باره است و زمینه ایجاد قاچاق‬ ‫را فراهم می‌کند‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن در پاس��خ به این پرس��ش که‬ ‫چرا تقاض��ا در بورس کاال افزایش یافته اس��ت‪،‬‬ ‫درحالی‌که فوالدس��ازان با مازاد روبه‌رو هس��تند‬ ‫و ص��ادرات آنچنانی هم ندارند‪ ،‬گفت‪ :‬پیش‌بینی‬ ‫می‌ش��ود در ماه‌های آینده قیمت‌ها افزایش پیدا‬ ‫‌کن��د از این‌رو تقاضا افزایش یافته اس��ت‪ ،‬وگرنه‬ ‫ب��ه اندازه نی��از در بورس کاال عرضه می‌ش��ود و‬ ‫مچینگ هم انجام می‌شود و درحقیقت عرضه‌ها‬ ‫کشف قیمت می‌شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹ب�رای ج�و روان�ی بای�د تدابی�ری‬ ‫اندیشیده شود‬ ‫موض��وع ای��ن اس��ت که‬ ‫واحده��ا در ص��ادرات ب��ا‬ ‫مش��کل روبه‌رو هستند و‬ ‫باید بیشترین میزان عرضه‬ ‫را در داخل داشته باشند‪.‬‬ ‫از این رو عرضه باید بیشتر‬ ‫از تقاضا باش��د این در حالی است که شاهد صف‬ ‫تقاض��ا و افزای��ش قیمت‌ه��ا در هفته گذش��ته‬ ‫بوده‌ای��م‪ .‬از این‌رو برخی کارشناس��ان معتقدند‬ ‫افزایش قیمت‌ها در بورس کاال طبیعی نیس��ت و‬ ‫به نظر می‌رسد در این زمینه جوسازی می‌شود‪.‬‬ ‫در این‌ب��اره عزی��ز قنوات��ی‪ ،‬مدیرعام��ل ف��والد‬ ‫امیرکبیر کاش��ان در گفت‌وگو ب��ا روزگار معدن‬ ‫عنوان کرد‪ :‬این قیمت‌هایی که در بورس کاال به‬ ‫اصطالح کشف قیمت می‌ش��وند‪ ،‬چندان واقعی‬ ‫نیس��تند و بیش��تر جنبه روانی دارند چراکه در‬ ‫داخل اتفاق خاصی روی نداده است‪ .‬برای نمونه‬ ‫ن��رخ ورق در ی��ک روز بدون دلی��ل ‪ ۴۰۰‬تومان‬ ‫افزایش پیدا می‌کن��د و روز بعد نیز ‪ ۴۰۰‬تومان‬ ‫دیگر رش��د قیم��ت دارد‪ .‬این افزای��ش قیمت از‬ ‫منطق خاص��ی پیروی نمی‌کند و بیش��تر جنبه‬ ‫روانی دارد‪ .‬قنواتی در ادامه تاکید کرد‪ :‬دولت باید‬ ‫ب��رای پیش��گیری از این ج��و روان��ی تدابیری‬ ‫بیندیشد تا این افزایش قیمت‌ها را مهار کند‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه توضی��ح داد‪ :‬ت��ا پی��ش از این‪،‬‬ ‫س��قف معینی برای بورس کاال وجود داشت اما‬ ‫هم‌اکنون در بورس کاال خرید و فروش به ش��کل‬ ‫س��قف باز کش��ف قیمت می‌ش��ود اما این روند‬ ‫افزایش قیمت‌ها باید با عرضه باال مدیریت ش��ود‬ ‫چراک��ه افزایش ناگهانی قیمت‌ها بازار را ش��وکه‬ ‫می‌کند‪.‬‬ ‫مدیرعامل فوالد امیرکبیر کاش��ان در پاسخ به‬ ‫این پرس��ش که وضعیت عرضه و تقاضا در بازار‬ ‫چگونه اس��ت‪ ،‬گف��ت‪ :‬هم‌اکن��ون در بورس کاال‬ ‫تقاضا دو برابر عرضه ش��ده است‪ .‬در زمینه ورق‬ ‫بیشترین تقاضا ثبت شده است‪.‬‬ ‫قنواتی همچنین در پاس��خ به این پرسش که‬ ‫چه عاملی تقاضا را بر عرضه مقدم کرده اس��ت‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬درحال‌حاضر س��ود باالدس��تی‌ها افزایش‬ ‫یافته است و به‌طور محدود عرضه می‌کنند‪.‬‬ ‫وی در ادامه یادآور شد‪ :‬با توجه به روند تورم‪،‬‬ ‫افزای��ش قیمت‌ه��ا در این مقط��ع زمانی لزومی‬ ‫ندارد‪ .‬در این زمینه باید دولت بر این بازار نظارت‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫مدیرعامل فوالد امیرکبیر کاش��ان در پاسخ به‬ ‫همچنین مدیرعامل ذوب‬ ‫آهن اصفهان به تغییر نرخ‬ ‫فوالد گ��رم در بورس کاال‬ ‫اش��اره ک��رد و گف��ت‪:‬‬ ‫معام�لات ب��ر اس��اس‬ ‫قیمت‌ه��ای تغیی��ر داده‬ ‫ش��ده هم در حوزه شمش و هم در حوزه فوالد‪،‬‬ ‫انجام ش��د و نمی‌توان گفت ک��ه نتیجه ایده‌آلی‬ ‫به‌دست آمده است‪.‬‬ ‫به گ��زارش بورس‌نیوز‪ ،‬منصور یزدی‌زاده دلیل‬ ‫اظه��ارات خود را گرانی بازار عنوان و اظهار کرد‪:‬‬ ‫زمانی ک��ه محصولی گ��ران فروخته می‌ش��ود‪،‬‬ ‫هیچ‌ک��س ازجمل��ه تولیدکننده از ش��رایط بازار‬ ‫خوشحال نمی‌شود‪.‬‬ ‫ی��زدی‌زاده تاکی��د ک��رد‪ :‬تولیدکننده‌ه��ا به‬ ‫مهم‌تری��ن عاملی که در عرضه و تقاضا عالقه‌مند‬ ‫هس��تند‪ ،‬ثبات نرخ است چراکه همواره قیمت‌ها‬ ‫مانند تیغ دولبه‌ای بازار را تحت تاثیر قرار داده‌اند‪.‬‬ ‫مدیرعامل ذوب آهن اصفهان همچنین به نقش‬ ‫ب��ورس کاال در تعیین نرخ پایه برخی محصوالت‬ ‫اش��اره کرد و افزود‪ :‬با توجه به ش��رایط حاکم بر‬ ‫کش��ور و دغدغه دول��ت مبنی ب��ر جلوگیری از‬ ‫سوءاس��تفاده برخ��ی دالالن س��بب ش��ده در‬ ‫س��ازمان‌هایی مانند ب��ورس‪ ،‬قیمت‌گذاری اتفاق‬ ‫بیفتد اما س��قفی قرار داده نش��ده و همواره نرخ‬ ‫پایه اعالم می‌ش��ود که منطبق با ضوابط بورس‬ ‫کاال است‪ .‬وی خاطرنشان کرد‪ :‬تاکنون همراهی‬ ‫خوبی با برنامه‌های بورس کاال انجام ش��ده و اگر‬ ‫نوسان قیمتی هم اتفاق افتاده‪ ،‬به عملکرد بازار و‬ ‫دالیلی مانند نوسان نرخ ارز برمی‌گردد‪.‬‬ ‫به گفته یزدی‌زاده‪ ،‬یک��ی از کارکردهای مهم‬ ‫س کاال این است که این مرجع تابع عرضه و‬ ‫بور ‌‬ ‫تقاضاس��ت و افزایش و کاهش قیمت‌ها هم گواه‬ ‫این عملکرد بوده اس��ت‪ .‬تغییر ن��رخ فوالد گرم‬ ‫در ب��ورس‌کاال تابع عرضه و تقاضای انجام ش��ده‬ ‫اس��ت و گرانی بازار فوالد هیچ‌کس را خوشحال‬ ‫نمی‌کند‪.‬‬ ‫مجتمع فوالد مکران شهریور ‪ ۹۹‬وارد مدار تولید می‌شود‬ ‫نخس��تین مجتمع فوالدی س��واحل راهب��ردی مکران در‬ ‫چابهار برای تحقق تولید ‪ ۱۰‬میلیون تن فوالد در این سواحل‬ ‫بر مبنای ماموریت اس��ناد باالدستی‪ ،‬یک سال دیگر تولیدش‬ ‫را شروع می‌کند‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬ه��اب جدید فوالدی ایران در س��واحل‬ ‫مکران به مرکزیت چابهار س��رعت گرفت��ه و روی ریل افتاده‬ ‫اس��ت‪ ،‬پیمانکار برآورد کرده تولید آزمایشی و سپس تجاری‬ ‫فوالد چابهار از میانه س��ال ‪ ۹۹‬آغاز می‌ش��ود و این مس��ئله‬ ‫محرکی برای توسعه و آغازگر تحول در مکران خواهد بود‪.‬‬ ‫کارشناس��ان بین‌الملل��ی و اقتصاددان��ان گواهی می‌دهند‬ ‫چابهار‪ ،‬قلب مکران‪ ،‬آینده اقتصاد ایران اس��ت؛ در ش��رایطی‬ ‫که بندره��ای خلیج‌ف��ارس کم‌کم به‌خاط��ر محدودیت‌های‬ ‫اقتصادی‌وسیاس��ی توأمانی که دارند از دور خارج می‌ش��وند‪،‬‬ ‫چشم امید صادرات‪ ،‬واردات و در یک کالم تجارت و ترانزیت‬ ‫ایران سواحل اقیانوس کشور در مکران و تنها بندر اقیانوسی‬ ‫ایران‪ ،‬چابهار است‪.‬‬ ‫موقعی��ت ویژه چابهار در خارج از خلیج‌فارس و دسترس��ی‬ ‫آس��ان آن به آب‌ها‪ ،‬مس��یرها و بازارهای اصل��ی بین‌المللی‪،‬‬ ‫از س��ال‌ها قبل چابهار را بر س��ر زبان‌ها انداخته است‪ .‬اسناد‬ ‫باالدستی کشور‪ ،‬سواحل مکران و چابهار را مامور کرده است‬ ‫بخش مهمی از صنایع اس��تراتژیک را در خود جای دهد که‬ ‫مهم‌ترین آن فوالد و پتروشیمی در کل با ظرفیت ‪۴۰‬میلیون‬ ‫تن در سال است‪.‬‬ ‫بر اس��اس طرح جامع فوالد کشور و سیاست توسعه صنایع‬ ‫فوالدی در نزدیکی آب‪ ،‬تولید ‪۱۰‬میلیون تن فوالد در سواحل‬ ‫ی شده است‪ .‬صنایع فوالد به سبب اینکه آب‬ ‫مکران پیش‌بین ‌‬ ‫بس��یار زیادی مصرف می‌کنند باید درجایی مناس��ب باشند؛‬ ‫درحال‌حاضر بیشتر فوالدسازی‌های کشور در مرکز واقع‌شده‬ ‫و مش��کل تامین آب برای آنها تبدیل ب��ه یک معضل بزرگ‌‬ ‫شده است‪ .‬از میانه سال ‪ ۹۴‬استقرار صنایع فوالدی در چابهار‬ ‫عملیاتی شده است و ش��رکت فوالد مکران با سرمایه‌گذاران‬ ‫دولتی و خصوصی برای س��اخت مجتمعی فوالدی با ظرفیت‬ ‫‪ ۳.۲‬میلیون تن آهن اس��فنجی در دو فاز تشکیل شده است‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل منطقه آزاد چابهار در ای��ن زمینه گفت‪ :‬مجتمع‬ ‫فوالد مکران به‌عنوان نخستین کارخانه فوالد سواحل مکران‬ ‫برای رس��یدن به هدف تولید س��االنه ‪ ۱۰‬میلیون تن فوالد‪،‬‬ ‫هم‌اکنون ‪۳۰‬درصد پیشرفت فیزیکی دارد‪ .‬عبدالرحیم کردی‬ ‫افزود‪ :‬درباره پیش��رفت فیزیکی‪ ،‬بخ��ش عمده فعالیت فوالد‬ ‫در بحث کوره ‪ ۴۵۰۰‬تنی و رفورمر اس��ت که س��اخت کوره‬ ‫تمام ش��ده و هم‌اکنون عملیات نصب ک��وره و رفورمر ‪ ۶۰‬تا‬ ‫‪۷۰‬درصد پیش��رفت فیزیکی دارد‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬از ‪ ۲‬هفته‬ ‫گذشته فعالیت مجتمع رشد چشمگیری داشته چراکه منابع‬ ‫پ��روژه به می��زان ‪ ۱۱۲‬میلیون یورو از صندوق توس��عه ملی‬ ‫تامین شده است‪ .‬در مجموع برای فاز نخست با منابع صندوق‬ ‫توس��عه و آورده اولیه حدود ‪ ۱۴۰‬میلیون یورو سرمایه‌گذاری‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬مدیرعامل منطقه آزاد چابهار ادامه داد‪ :‬فاز نخست‬ ‫این مجتمع با ظرفیت ‪ ۱.۶‬میلیون تن آهن اس��فنجی اواسط‬ ‫س��ال ‪ ۹۹‬تولید آزمایشی را ش��روع می‌کند و درمجموع پس‬ ‫از س��اخت فاز دوم و نهایی آن ظرفی��ت این مجتمع به ‪۳.۲‬‬ ‫میلیون تن خواهد رس��ید‪ .‬وی تاکید ک��رد‪ :‬البته زمان‌بندی‬ ‫ما با توجه به ش��رایط جدید و س��خت شدن تامین تجهیزات‬ ‫مقداری عقب‌افتاده اس��ت‪ ،‬در برنامه اولیه قرار بود پایان سال‬ ‫‪ ۹۸‬با رس��یدن گاز به چابهار‪ ،‬فوالد تولید آزمایش��ی خود را‬ ‫آغ��از کند که با ش��رایط جدید در تامی��ن منابع و تجهیزات‬ ‫خط لوله و همچنین مجتمع‪ ،‬ش��هریور ‪ ۹۹‬تولید آزمایش��ی‬ ‫ش��روع خواهد شد‪ .‬وی درباره س��رمایه‌گذاران مجتمع فوالد‬ ‫هم گفت‪ :‬تا س��ال گذشته سهام فوالد میان ایمیدرو‪ ،‬سازمان‬ ‫توس��عه و نوس��ازی مع��ادن و صنایع معدنی ای��ران‪ ،‬منطقه‬ ‫آزاد چابهار و ش��رکت‌های وابس��ته به بانک‌ها و صندوق‌های‬ ‫بازنشس��تگی پخش بوده که با توجه به راهبرد ما برای واگذار‬ ‫س��هام به بومیان و س��رمایه‌گذاران بومی و دنبال کردن این‬ ‫موضوع‪ ،‬خوشبختانه سال گذشته به میزان ‪ ۴۰‬سهام به یک‬ ‫سرمایه‌گذار بومی استان واگذار شد‪ .‬کردی ادامه داد‪ :‬هم‌زمان‬ ‫با س��اخت این مجتمع به‌عنوان نخستین مجتمع فوالدسازی‬ ‫س��واحل مکران‪ ،‬مذاکرات برای استقرار صنایع فوالدی دیگر‬ ‫برای رسیدن به ظرفیت ‪ ۱۰‬میلیون تنی مصوب برنامه ششم‪،‬‬ ‫برنامه توس��عه س��واحل مکران و طرح جامع فوالد ایران آغاز‬ ‫شده و ش��رکت کاویان پاس��ارگاد با تحویل زمین قرار است‬ ‫در برنام��ه‌ای جامع تولی��د ‪ ۳.۲‬میلیون تن فوالد را در دو فاز‬ ‫همچون مجتمع فوالد مکران در دس��تور کار داش��ته باش��د‬ ‫ک��ه ظرفیت تولید فوالد در مک��ران را ‪ ۶‬میلیون تن افزایش‬ ‫می‌دهد‪.‬‬ ‫صنایع‌معدنی فلزی‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 15‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪29‬شعبان ‪1440‬‬ ‫‪ 5‬مه ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره‪157‬‬ ‫یادداشت‬ ‫فرار روب ‌ه جلو‪ ،‬استراتژی‬ ‫جدید فوالدی‌ها‬ ‫محمد اصفهانی‬ ‫کارشناس بازار فوالد‬ ‫ش��نیده می‌ش��ود ک��ه اس��تراتژی پیش‌روی‬ ‫فوالدی‌ها در ش��رایط کنون��ی‪ ،‬فرار رو به جلو به‬ ‫منظور ثبت و ترس��یم سطوح جدید قیمت‌ها در‬ ‫این بازار است‪.‬‬ ‫همچنی��ن تعجیل و ش��تاب افزایش قیمت‌ها‬ ‫در ح��وزه مقاطع طویل فوالدی در این ش��رایط‬ ‫حساس‪ ،‬بدون توجه به پاسخ یا بازخورد تقاضای‬ ‫واقعی بازار‪ ،‬تالش برای باالکشاندن نرخ‌های کف‬ ‫یا ارتقای قیمت‌های داخل��ی با کمک گرفتن از‬ ‫وضعیت التهابی موجود در بازارهای داخلی است‪.‬‬ ‫استراتژی به این ش��کل تعریف شده که برای‬ ‫نمون��ه اگ��ر قیمت‌ه��ای داخلی بتوان��د در این‬ ‫آش��فته‌بازار رکورد ‪۳۰‬درصد افزایش قیمت‌ها را‬ ‫در این مقطع زمانی حساس بازار داخلی به ثبت‬ ‫برساند‪ ،‬حتی اگر تقاضا عقب نشسته و خریداری‬ ‫نباش��د‪ ،‬این یک موفقیت برای جبهه فوالدس��از‬ ‫به‌شمار می‌رود‪.‬‬ ‫چراکه به‌زودی ش��اهد س��رازیر ش��دن دوباره‬ ‫عرضه‌ه��ای فوالدی‌ها به ب��ازار داخلی خواهیم‬ ‫ب��ود که در آن صورت بازه��م حصول یک تیر و‬ ‫چند نش��ان برای فوالدی‌ها خواه��د بود؛ به این‬ ‫ش��کل که ابتدا نرخ‌های ارتقا یافت��ه بازار باعث‬ ‫باال کشاندن نرخ رقابتی بورس در معامالت آتی‬ ‫خواهد ش��د و دوم به ف��رض اینکه بازار به‌زودی‬ ‫عقب‌نش��ینی را آغاز کند‪ ،‬نه‌تنها چیزی از دست‬ ‫نداده‌اند بلک��ه از ‪۳۰‬درصد افزایش یافته فرضی‪،‬‬ ‫حتی اگر نیمی از آن تعدیل یافته و کاهش پیدا‬ ‫کند‪ ،‬بازهم برای سمت عرضه‌کنندگان فوالد یک‬ ‫امتیاز به شمار خواهد رفت‪.‬‬ ‫جال��ب اس��ت ک��ه در ای��ن فرآین��د فرضی‪،‬‬ ‫عقب‌نشینی در بازار آینده هم یک رضایت نسبی‬ ‫برای تقاضا به ارمغان خواهد آورد چراکه خرسند‬ ‫از ش��روع عقب‌نشینی برای نمونه ‪۵‬درصدی این‬ ‫سناریو خواهد شد‪.‬‬ ‫این یک واقعیتی اس��ت که متاس��فانه بازار و‬ ‫متقاضی به این روند آشنا‪ ،‬مدت‌هاست که عادت‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫برخورد سلیقه‌ای‬ ‫نشود‪ ،‬مشکلی‬ ‫برای صادرات نداریم‬ ‫رئیس انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران گفت‪:‬‬ ‫امکانات موجود ازجمله سنگ آهن‪ ،‬انرژی و نیروی‬ ‫کار ارزان‪ ،‬تولی��د ف��والد را با مزی��ت همراه کرده‪،‬‬ ‫چنانچه در داخل کش��ور با برخوردهای سلیقه‌ای‬ ‫و ش��خصی مانع ایجاد نکنند‪ ،‬مشکلی در صادرات‬ ‫نخواهیم داش��ت‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬بهرام سبحانی‬ ‫با اشاره با تاثیر تحریم‌ها بر بازار فوالد عنوان کرد‪:‬‬ ‫تحریم‌ه��ا نمی‌تواند تاثیر زیادی بر صادرات بخش‬ ‫معدن و صنایع معدنی کش��ورمان داش��ته باشد و‬ ‫ب��ا بهره‌ب��رداری بهینه منابع موج��ود‪ ،‬می‌توان با‬ ‫چینی‌ه��ا هم در ب��ازار فوالد رقابت ک��رد‪ .‬وی در‬ ‫ادامه خاطرنش��ان کرد‪ :‬ص��ادرات فوالد و تولیدات‬ ‫معدنی در س��ال‌های گذشته با وجود تحریم انجام‬ ‫ش��د‪ ،‬هرچند فرآیند صادرات پیچیده می‌ش��ود‪.‬‬ ‫سبحانی همچنین با اشاره به میزان ظرفیت تولید‬ ‫ف��والد عنوان ک��رد‪ :‬اکنون به اس��تناد آمار وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت ظرفیت تولید فوالد ‪۳۵‬‬ ‫میلیون تن اس��ت و تولید س��ال جاری هم حداقل‬ ‫‪ ۲۵‬میلی��ون تن فوالد محقق خواهد ش��د‪ .‬رئیس‬ ‫انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران با اش��اره به این‬ ‫موضوع که فوالد در داخل به میزان خاصی مصرف‬ ‫می‌ش��ود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬چنانچ��ه ‪ ۱۵‬تا ‪ ۱۶‬میلیون‬ ‫ت��ن از فوالد در داخل مصرف ش��ود‪ ،‬می‌توان ‪۱۰‬‬ ‫میلی��ون تن آن را صادر کرد‪ .‬پیش‌تر دبیر انجمن‬ ‫تولیدکنن��دگان فوالد ایران گفته بود‪ ،‬امروز فوالد‬ ‫ای��ران به عن��وان ارزان‌ترین فوالده��ای تولیدی‬ ‫جهان اس��ت و چینی‌ها قادر ب��ه رقابت قیمتی با‬ ‫ایران هس��تند؛ درصورتی‌که با مشکالت تحریمی‬ ‫و نقل و انتقال پول روبه‌رو نشویم‪ ،‬سال ‪ ۹۸‬مزیت‬ ‫صادراتی خوبی در این بخش خواهیم داشت‪.‬‬
‫معدن بین‌الملل‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 15‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪29‬شعبان ‪1440‬‬ ‫‪ 5‬مه ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره‪157‬‬ ‫یادداشت‬ ‫زمانی برای تجدیدنظر‬ ‫درباره اهمیت مشاغل‬ ‫زغال‌سنگی‬ ‫هند تفاهمنامه فروش گندله عیار باال با فوالد امارات را امضا کرد‬ ‫ش��رکت س��نگ آهن کودرموخ یک��ی از تولیدکنندگان‬ ‫دولتی گندله هند‪ ،‬قرارداد س��ه جانبه‌ای ب��ا فوالد امارات‪،‬‬ ‫ابوظبی و استارگلوبال دوبی برای فروش گندله عیار باال به‬ ‫فوالد امارات امضا کرد‪ .‬اس��تیل‌مینت در حاشیه کنفرانس‬ ‫آس��یایی فلزات تولید فوالد در دوب��ی در گفت‌وگو با ام‌می‬ ‫س��ابارآو‪ ،‬مدیرعام��ل کودرموخ اعالم کرد که این ش��رکت‬ ‫همچنین تفاهمنامه دیگری برای عرضه گندله به ش��رکت‬ ‫ف��والد جِ ی‌اف‌ای ژاپن و تامین ‪ ۲۰۰‬ه��زار تن گندله امضا‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫دانشمندان «ام‌آی‌تی» خبر می‌دهند‬ ‫کِلسی کندی‬ ‫روزنامه‌نگار امریکایی‬ ‫‪ ۲‬س��ال پس از روی کار آم��دن ترامپ‪ ،‬تولید‬ ‫زغال‌س��نگ در ایال��ت کنتاکی کاه��ش یافت و‬ ‫به کمتر از نیمی از مقداری رس��ید که در س��ال‬ ‫‪ ۲۰۱۰‬می�لادی (‪ ۱۳۸۹‬خورش��یدی) تولی��د‬ ‫می‌شد‪.‬‬ ‫در همین حال این ایالت ش��اهد کاهش شمار‬ ‫اس��تخدام در بخ��ش معدن بود و ش��مار نیروی‬ ‫انس��انی ش��اغل در این بخش از ‪۱۷‬هزار نفر در‬ ‫سال ‪ ۲۰۱۰‬میالدی به ‪۶‬هزار و ‪ ۶۰۰‬نفر در سال‬ ‫‪ ۲۰۱۷‬رس��ید که آسیب بزرگی برای کانی سیاه‬ ‫به شمار می‌آید‪ ،‬به ویژه در منطقه‌ای که در طول‬ ‫تاریخ به فرس��وده و بی‌قوت ب��ودن زمین‌هایش‬ ‫زبانزد بوده و مستعد استخراج است‪ .‬چنین موارد‬ ‫هش��داردهنده‌ای می‌تواند بر بسیاری از ساکنان‬ ‫این ایالت که در انتخابات س��ال ‪ ۲۰۱۶‬میالدی‬ ‫(‪ ۱۳۹۵‬خورشیدی) به دونالد ترامپ رای دادند‪،‬‬ ‫تاثی��ر ناخوش��ایندی بگ��ذارد‪ .‬او در وعده‌ه��ای‬ ‫انتخاباتی خود از رشد مشاغل معدنی گفته بود و‬ ‫اهالی کنتاکی بر این باور بودند که زغال‌سنگ بار‬ ‫دیگر احیا می‌ش��ود؛ همان‌گونه که خودروسازی‬ ‫در میشیگان احیا شد‪.‬‬ ‫ب��ا این حال برخالف تولی��د خودرو که به نظر‬ ‫می‌رس��د با رش��د جمعیت‪ ،‬رو به افزایش باشد‪،‬‬ ‫تولید زغال‌سنگ رو به کاهش است و در همین‬ ‫ح��ال بهای زغال س��نگ آن قدر کم اس��ت که‬ ‫درحال‌حاض��ر اس��تخراج زغ��ال را توجیه‌پذی��ر‬ ‫نمی‌کند‪ .‬بخش��ی از این کاهش به��ا به افزایش‬ ‫س��ختگیری درب��اره قوانی��ن زیس��ت‌محیطی و‬ ‫همچنی��ن تاکید ب��ر منابع تجدیدپذی��ر انرژی‬ ‫مربوط می‌شود‪.‬‬ ‫ش��اید ای��ن گونه به نظر برس��د ک��ه تاکید بر‬ ‫زغال سنگ امری منفی باشد‪ .‬با این همه‪ ،‬تغییر‬ ‫موض��ع دادن به دیگر منابع ان��رژی به این معنا‬ ‫نیست که کنتاکی باید از رشد اقتصادی بازبماند‪.‬‬ ‫درحال‌حاضر برخی کارخانه‌ها پنل‌ها خورشیدی‬ ‫را در س��ایت‌های صنعت��ی مس��تقر می‌کنند تا‬ ‫جایگزی��ن زغال س��نگ در تولید برق باش��ند‪.‬‬ ‫فرصت‌ه��ای این‌چنینی ش��اید بتوانند برخی از‬ ‫کش��مکش‌های کنتاکی را با فرصت‌های شغلی‬ ‫جدی��د حل کنن��د و محیطی س��الم‌تر و از نظر‬ ‫زیس��ت‌محیطی ش��اداب‌تر ایجاد کنند اما اهالی‬ ‫کنتاک��ی با وعده احیای زغال س��نگ به ترامپ‬ ‫رای دادند‪.‬‬ ‫منبع‪kykernel.com :‬‬ ‫برگردان‪ :‬ثمن رحیمی راد‬ ‫تاریخ انتشار‪ ۱۷ :‬ژانویه ‪ ۲۷( ۲۰۱۹‬دی ‪)۱۳۹۷‬‬ ‫خبر‬ ‫واحد جدید میلگرد ناکور‬ ‫امسال وارد مدار تولید‬ ‫می‌شود‬ ‫ش��رکت ناک��ور‪ ،‬نوامبر ‪( ۲۰۱۹‬نیم��ه آبان تا‬ ‫نیم��ه آذر ‪ )۱۳۹۸‬واحد میلگ��رد جدید خود را‬ ‫راه‌اندازی می‌کند‪.‬‬ ‫به گزارش چیالن‪ ،‬شرکت ناکور اعالم کرده که‬ ‫‪ ۴۰۰‬میلی��ون دالر برای واحد فوالدی جدید در‬ ‫میس��وری هزینه کرده است و این پروژه‪ ،‬نوامبر‬ ‫امسال به طور رسمی بهره‌برداری خواهد شد‪.‬‬ ‫موقعیت کارخانه جدید‪ ،‬از مزیت عرضه قراضه‬ ‫فوری و کافی برخوردار اس��ت و عرضه قراضه را‬ ‫برای این شرکت فراهم می‌کند‪.‬‬ ‫درحال‌حاض��ر ناک��ور ح��دود ‪ ۱۲۰‬کارمن��د‬ ‫اس��تخدام کرده و انتظار م��ی‌رود که این نیروها‬ ‫‪ ۳‬شیفت کار کنند‪.‬‬ ‫ناکور گفت روند س��اخت ای��ن کارخانه پر از‬ ‫چالش بوده و کارکنان استخدام شده در نیوکور‬ ‫تگ��زاس‪ ،‬می‌سی‌س��ی‌پی‪ ،‬آالبام��ا‪ ،‬آرکان��زاس‪،‬‬ ‫ایلی‌نویز و یوتا و سایر نقاط آموزش دیده‌اند‪.‬‬ ‫ای��ن تفاهمنامه از تفاهمنامه با فوالد امارات جداس��ت‪.‬‬ ‫این ش��رکت اقدام��ات زیادی ازقبیل مناب��ع گوناگون مواد‬ ‫خام‪ ،‬اس��تفاده موثر از حمل‌ونقل دریایی‪ ،‬بومی‌سازی مواد‬ ‫اولیه و ش��بکه مناس��ب مدیریت منابع را انجام داده است‪.‬‬ ‫تولید گندله واله به علت توقف کارخانه‌های گندله‌س��ازی‬ ‫فابریکا و وارجِ م گرانده‪ ،‬حدود ‪ ۱۱‬میلیون تن کاهش یافته‬ ‫اس��ت‪ .‬پر کردن ش��کاف گندل��ه عیار دی‌آر ب��ه ویژه برای‬ ‫تولیدکنندگان آهن اس��فنجی در خاورمیانه و شمال افریقا‬ ‫(منطقه منا) مانند فوالد عربستان‪ ،‬فوالد امارات‪ ،‬فوالد ا ِز و‬ ‫بی‌شِ ی مصر که بیشتر وابس��ته به محموله‌های واله بودند‪،‬‬ ‫نگران‌کننده اس��ت‪ .‬با این ح��ال تولیدکنندگان منطقه منا‬ ‫به دنبال جایگزین کردن گندله‌های آهن اس��فنجی دی‌آر‬ ‫با محت��وای آهن ‪ ۶۳‬تا ‪ ۶۷‬درص��د و آلومینیوم کمتر از ‪۱‬‬ ‫درصد پس از حادثه واله هس��تند‪ .‬کارخانه‌های فوالد هند‪،‬‬ ‫تولید گندله‌ه��ای عیار دی‌آر را به منظور جبران کس��ری‬ ‫عرضه واله هدف‌گ��ذاری کرده‌اند‪ .‬کودرموخ در حال تالش‬ ‫برای افزایش ‪ ۲۰‬درصدی تولید گندله طی سال مالی آینده‬ ‫در واحد َمنگالورو است که ظرفیت نصب شده ‪ ۳.۵‬میلیون‬ ‫ت��ن دارد‪ .‬به منظور دس��تیابی به مزیت هزینه لجس��تیک‬ ‫کمتر‪ ،‬کودرموخ بر بازارهای ساحلی ویساکاپاتنام و گجرات‬ ‫برنامه‌ریزی و تمرکز کرده است‪.‬‬ ‫این ش��رکت حدود ‪ ۲۰۰‬کرور روپیه معادل ‪ ۲۹‬میلیون‬ ‫دالر برای مدرن‌س��ازی کارخانه َمنگالورو و ارتقای فناوری‬ ‫آن اختصاص داده اس��ت‪ .‬این شرکت در سال مالی جاری‪،‬‬ ‫باالتر از هدف تعیین شده تولید کرد یعنی درحالی که برای‬ ‫س��ال ‪ ۲۰۱۹‬میالدی تولی��د ‪ ۲.۱۷‬میلیون تن برنامه‌ریزی‬ ‫شده بود اما تولید در آن به ‪ ۲.۲۴‬میلیون تن رسید‪.‬‬ ‫زمین میلیاردها تن الماس در دل خود دارد‬ ‫‪ ۱۰۰۰‬برابر‬ ‫بیشتر از یک‬ ‫تریلیون تن‬ ‫الماس‪ ،‬رقمی‬ ‫است که می‌توان‬ ‫برای حجمی بیان‬ ‫کرد که در عمق‬ ‫‪ ۱۴۵‬تا ‪۲۴۰‬‬ ‫کیلومتری‬ ‫(‪ ۹۰‬تا ‪۱۵۰‬‬ ‫مایلی) زیر زمین‬ ‫وجود دارد‬ ‫امکان دسترسی‬ ‫به این گنج مدفون‬ ‫وجود ندارد اما‬ ‫این حجم چشمگیر‬ ‫سنگ نشان‬ ‫می‌دهد برخالف‬ ‫شهرت الماس در‬ ‫کمیابی و قیمتی‬ ‫بودن آن‪ ،‬این‬ ‫سنگ آن‌چنان‬ ‫هم غریب و نادر‬ ‫نیست‬ ‫ثمن رحیمی راد‪:‬‬ ‫دانشمندان موسسه فناوری ماساچوست‪ ،‬از وجود حجمی برابر با یک‬ ‫کوآدریلی�ون (یک ه�زار میلیون میلیون یا ‪۱۰‬به ت�وان‪ )۱۵‬تن الماس در‬ ‫مرکز زمین خبر می‌دهند‪.‬‬ ‫به گزارش روزگار مع�دن به نقل از ایندیپندنت‪ ،‬بنابر پژوهش جدیدی‬ ‫که از س�وی گروه بین‌المللی دانش�مندان در امریکا انجام ش�ده اس�ت‪،‬‬ ‫گنجین�ه بزرگ�ی از الم�اس در اعماق زمین وج�ود دارد و حج�م آن تا‬ ‫یک کوآدریلیون تن ارزیابی می‌ش�ود‪ .‬این دانش�مندان می‌گویند امکان‬ ‫دسترس�ی به این گنج مدفون وجود ندارد اما این حجم چشمگیر سنگ‬ ‫نش�ان می‌دهد برخالف شهرت الماس در کمیابی و قیمتی بودن آن‪ ،‬این‬ ‫س�نگ آن‌چنان هم غریب و نادر نیست‪ .‬به هر حال هیچ چشم‌اندازی را‬ ‫نمی‌توان برای تولید این ذخایر تصور کرد چون این الماس‌ها در عمق ‪۱۰۰‬‬ ‫مایلی (‪ ۱۶۱‬کیلومتری) زمین و بس�یار دورتر از آن هستند که با هر گونه‬ ‫عملیات حفاری بتوان به آنها دست پیدا کرد‪.‬‬ ‫کراتون‌ها را الماس تشکیل دهد‪ ،‬می‌تواند مقیاس‌های لرزه‌ای را به وجود‬ ‫به آنها دس�ت پیدا کنیم اما بیش از آنچه بتوان به آن فکر کرد در اعماق‬ ‫زمین الماس وجود دارد‪.‬‬ ‫محل احتمالی الماس‌ها‬ ‫پایینی صفحه‌های تکنوتیکی سیاره پیدا می‌شود‪ .‬این سنگ‌ها به صورت‬ ‫کرتونیک به قدیمی‌ترین بخش جبه زمین گفته می‌ش�ود که در قس�مت‬ ‫تپه‌های معکوس تا ‪ ۲۰۰‬مایل (‪ ۳۲۲‬کیلومتر) به داخل پوس�ته زمین کش‬ ‫آمده‌ان�د و تحلیل‌های دکتر ف�ال و همکاران او حکای�ت از این دارد که‬ ‫حدود ‪ ۱‬تا ‪ ۲‬درصد آنها را الماس تشکیل داده است‪ .‬به دلیل ناهنجاری و‬ ‫اختالل برآمده از این نوع سنگ‌ها‪ ،‬دانشمندان به این پدیده آگاهی پیدا‬ ‫کردند‪ .‬این اختالل در داده‌هایی بود که آنها درباره رویدادهای مربوط به‬ ‫لرزش زمین مانند زلزله و س�ونامی جم�ع کرده بودند‪ .‬در واقع در نتیجه‬ ‫که می‌توان برای حجمی بیان کرد که در عمق ‪ ۱۴۵‬تا ‪ ۲۴۰‬کیلومتری (‪۹۰‬‬ ‫متوجه ش�ده بودند که امواج صوتی وقتی از داخ�ل کراتون‌های قدیمی‬ ‫بی�ن کراتون‌ها پنهان هس�تند‪ .‬دکتر ف�ال می‌گوید‪ :‬الماس از بس�یاری‬ ‫که تجهیزات معدنی کنونی‪ ،‬امکان دسترسی به آنها را داشته باشد‪ .‬برای‬ ‫جهت‌ها منحصر به فرد است‪ .‬سرعت صدا در الماس بیش از ‪۲‬برابر است‬ ‫روی زمین به ش�مار می‌آید‪ ،‬تنها نیم کیلومتر عم�ق دارد‪ .‬دکتر اوریک‬ ‫جبه وجود دارد‪.‬‬ ‫فال‪ ،‬پژوهش�گر فعال در موسسه فناوری ماساچوست (ام‌آی‌تی) و یکی‬ ‫از ‪ ۲‬نویس�نده این پژوهش در توصیف این گنجینه می‌گوید‪ :‬نمی‌توانیم‬ ‫می‌توانند راه خود را به س�طح زمین باز کنند که فوران آتشفشان‌ها آنها‬ ‫این باور وجود دارد که س�نگ‌های کراتونی�ک‪ ،‬دربردارنده حجم زیادی‬ ‫عبور می‌کند‪ ،‬سرعت می‌گیرد‪ .‬چنین اتفاقی نشانه این است که الماس‌ها‬ ‫مثال معدن الماس میر در روس�یه که دومین چاله بزرگ دست‌س�از بشر‬ ‫فضایی بس�یار داغ با فش�ار باالی س�یاره ش�کل گرفته‌اند و تنها زمانی‬ ‫به نظر می‌رس�د الماس‌ها در س�نگ‌های کرتونیک قرار گرفته باشند‪.‬‬ ‫وب‌س�ایت ماینینگ نیز در تش�ریح بیشتر دسترس�ی نداشتن به این‬ ‫تا ‪ ۱۵۰‬مایلی) زیر زمین وجود دارد‪ ،‬این عمق بس�یار بیش�تر از آن است‬ ‫دکتر فال در توضیح بیش�تر این ذخایر پنه�ان می‌افزاید‪ :‬الماس‌ها در‬ ‫را به سطح زمین نزدیک کند‪ .‬فوران‌های آتشفشانی نیز بیشتر اوقات در‬ ‫لرزش زمین‪ ،‬امواج صوتی زیادی ایجاد می‌شود‪ .‬دانشمندان پیش از این‬ ‫پدیده می‌نویسد‪ ۱۰۰۰ :‬برابر بیشتر از یک تریلیون تن الماس‪ ،‬رقمی است‬ ‫آورد‪.‬‬ ‫لبه سنگ‌های کراتونیک اتفاق می‌افتد‪ ،‬در نتیجه پژوهشگران می‌گویند‬ ‫الماس باشند‪.‬‬ ‫نگاهی به الماس‌های کنونی‬ ‫الماس‪ ،‬حاصل تبلور کربن است و در شرایطی ساخته می‌شود که کربن‪،‬‬ ‫س�خت و فش�رده شده و در همان حال بسیار گرم ش�ود‪ .‬دانه‌های تبلور‬ ‫کربن به طور معمول در عمق زمین یافت می‌شوند‪ .‬مکان‌هایی که الماس‬ ‫در آنها یافت ش�ده‪ ،‬گلوگاه آتشفش�ان‌های خاموش بودن�د که قله این‬ ‫آتشفشان‌های قدیمی به وسیله باد و آب ساییده شده است‪.‬‬ ‫الماس به صورت غیرطبیعی و آزمایشگاهی نیز تولید می‌شود که ارزش‬ ‫الماس طبیعی را ندارد‪ .‬الماس آزمایش�گاهی نسبت به الماس طبیعی به‬ ‫کمک ‪ ۲‬فرآیند مجزا در زمانی بسیار کوتاه‌تر تولید می‌شود؛ یکی فرآیند‬ ‫فشار باال‪-‬دما باال است که در واقع تقلیدی از فرآیند طبیعی شکل‌گیری‬ ‫و می‌تواند به سرعتی برسد که در ماده معدنی غالب در سنگ‌های باالیی‬ ‫الماس به ش�مار می‌رود و دیگری فرآیند رسوب‌گیری بخار شیمیایی که‬ ‫در این پژوهش که در نش�ریه «ژئوش�یمی‪ ،‬ژئوفیزیک‪ ،‬ژئوسیس�تم»‬ ‫فش�ار به کربن برای تولید الماس‪ ،‬با آزاد گذاش�تن اتم‌های کربن به آنها‬ ‫منتش�ر شده اس�ت‪ ،‬پژوهش�گران تخمین زدند که اگر بیش از ‪۲‬درصد‬ ‫بر خالف آن اس�ت‪ .‬در رس�وب‌گیری بخار ش�یمیایی به جای وارد کردن‬ ‫اجازه می‌دهیم با پیوستن به یکدیگر به شکل الماس درآیند‪.‬‬ ‫نظرسنجی هفتگی کیتکونیوز نشان داد‬ ‫ابهام بازار درباره روند نرخ طال‬ ‫در نظرسنجی هفتگی کیتکونیوز‪ ،‬کارشناسان وال‌استریت‬ ‫و سرمایه‌گذاران درباره روند نرخ طال در معامالت هفته جاری‬ ‫نتوانستند به اکثریت برسند‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬کارشناسان وال‌استریت و سرمایه‌گذاران‬ ‫درباره روند نرخ طال به ‪ ۲‬گروه مساوی تقسیم شدند‪.‬‬ ‫طال هفته گذشته پس از اظهارات جروم پاول‪ ،‬رئیس بانک‬ ‫مرکزی امریکا که اعالم کرد تورم موقتی است و بانک مرکزی‬ ‫برخالف انتظ��ار برخی‪ ،‬قصد ندارد نرخ‌ه��ای بهره را کاهش‬ ‫دهد‪ ،‬س��قوط کرد‪ .‬طال روز جمعه ب��ا وجود آماری که افزوده‬ ‫شدن ‪ ۲۶۳‬هزار شغل جدید در امریکا در آوریل را نشان داد‪،‬‬ ‫بخش��ی از افت نرخ خود را جب��ران کرد‪ .‬برخی از تحلیلگران‬ ‫عنوان کردند بخش‌هایی از گزارش اش��تغال نش��ان داد رشد‬ ‫دستمزد به حد کافی نبوده است‪.‬‬ ‫در نظرس��نجی کیتکونیوز از کارشناسان وال‌استریت‪۱۲ ،‬‬ ‫نفر شرکت کردند که از میان آنها ‪ ۴‬نفر یا ‪ ۳۳‬درصد افزایش‬ ‫نرخ طال و به همین تعداد کاهش نرخ طال را پیش‌بینی کردند‬ ‫و ‪ ۴‬نفر یا ‪ ۳۳‬درصد نیز نظری نداشتند‪.‬‬ ‫در ای��ن بین‪ ۴۷۵ ،‬نفر در نظرس��نجی آنالین کیتکونیوز از‬ ‫کارشناس��ان ش��رکت کردند که از میان آنها ‪ ۲۰۷‬نفر یا ‪۴۴‬‬ ‫درصد افزای��ش نرخ طال و ‪ ۲۰۵‬نفر یا ‪ ۴۳‬درصد کاهش نرخ‬ ‫این فلز ارزش��مند را پیش‌بینی کردند و ‪ ۶۳‬نفر یا معادل ‪۱۳‬‬ ‫درصد نیز نظری نسبت به روند نرخ طال نداشتند‪.‬‬ ‫در نظرس��نجی هفته گذشته‪ ،‬کارشناس��ان وال‌استریت و‬ ‫س��رمایه‌گذاران نس��بت به روند افزایش��ی نرخ طال خوشبین‬ ‫بودن��د‪ .‬بهای هر اونس طال برای تحویل در ژوئن در معامالت‬ ‫روز جمع��ه بازار امریکا ‪ ۹.۳۰‬دالر یا ‪ ۰.۷‬درصد افزایش یافت‬ ‫و در ‪ ۱۲۸۱.۳۰‬دالر بس��ته شد تا برای کل هفته ‪ ۰.۶‬درصد‬ ‫کاهش ثبت کند‪.‬‬ ‫چارلی ندوس‪ ،‬استراتژیس��ت ارش��د بازار در گروه الس��ال‬ ‫فیوچرز از کس��انی بود که باال رفتن نرخ طال در هفته جاری‬ ‫را پیش‌بین��ی کرد و به کیتکونیوز گفت‪ :‬در روند نزولی اخیر‪،‬‬ ‫ن��رخ طال میانگین ن��رخ ‪ ۲۰۰‬روزه را حفظ کرد و به باالتر از‬ ‫متوس��ط نرخ ‪ ۱۰‬روزه در ‪ ۱۲۷۹.۷۰‬دالر بازگش��ت‪ .‬بازار نیز‬ ‫کف نرخ دوگانه‌ای پیدا کرد‪.‬‬ ‫جیم ویکاف‪ ،‬تحلیلگر ارشد فنی در شرکت کیتکو نیز اظهار‬ ‫کرد‪ :‬قیمت طال ثابت خواهد ماند یا باالتر می‌رود‪ .‬بازار از نظر‬ ‫فنی بیش از حد کاهش نرخ پیدا کرده و یک تصحیح صعودی‬ ‫بای��د پیدا کند اما انتظار نداریم نرخ طال رش��د چندانی کند‪.‬‬ ‫ب��ازار به یک اتفاق ژئوپلتیکی نیاز دارد تا به افزایش نرخ طال‬ ‫تحرک ببخشد‪.‬‬ ‫شون الس��ک‪ ،‬مدیر بازرگانی ش��رکت والش تریدینگ هم‬ ‫انتظ��ار دارد طال با وج��ود آمار اقتصادی مطل��وب‪ ،‬از تمایل‬ ‫نداش��تن بانک مرکزی امریکا برای افزای��ش نرخ‌های بهره و‬ ‫ادامه خرید این فلز ارزشمند از سوی بانک‌های مرکزی جهان‬ ‫سود ببرد‪.‬‬
‫گروه معدن‪:‬‬ ‫رئی��س س��ازمان صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫کردستان یکی از ظرفیت‌های خوب شهرستان‬ ‫س��قز را بخ��ش مع��ادن دانس��ت و گف��ت‪ :‬در‬ ‫شهرستان سقز ‪ ۴۷‬پروانه بهره‌برداری در بخش‬ ‫معدن وجود دارد‪.‬‬ ‫به گ��زارش روابط عمومی س��ازمان صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت اس��تان کردس��تان‪ ،‬محمد‬ ‫دره‌وزمی در جلس��ه کارگروه رف��ع موانع تولید‬ ‫شهرستان س��قز‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬س��ازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت کردس��تان‪ ،‬خ��ود را موظف به‬ ‫رفع موانع پیش روی واحدهای تولیدی می‌داند‬ ‫و به‌طور جدی تأمین مواد اولیه و ثبت سفارش‬ ‫کاالهای مورد نی��از واحدهای تولیدی که برای‬ ‫کش��ور ارزش افزوده ایج��اد می‌کند را در رأس‬ ‫اقدامات خود قرار داده است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬از ‪ ۴۷‬پروانه بهره‌برداری در بخش‬ ‫معادن شهرستان سقز ‪ ۶‬مورد سنگ آهن‪ ،‬یک‬ ‫م��ورد طال‪ ۱۴ ،‬مورد س��نگ تزئینی‪ ۱۹ ،‬مورد‬ ‫سنگ الشه و ‪ ۷‬مورد سیلیس و فلدسپات است‪.‬‬ ‫رئیس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان‬ ‫کردس��تان ادامه داد‪ :‬در زمینه پروانه اکتش��اف‬ ‫که نخستین گام در زمینه ثبت معادن است‪ ،‬در‬ ‫شهرستان سقز ‪ ۲۰‬مورد ثبت شده که ‪ ۱۳‬مورد‬ ‫آن س��نگ تزئینی‪ ۳ ،‬مورد سیلیس‪ ،‬یک مورد‬ ‫س��نگ الشه و ‪ ۳‬مورد پلی‌متال است و ‪ ۵‬مورد‬ ‫گواهی کشف با ‪ ۳‬محدوده طال‪ ،‬یک مورد سنگ‬ ‫تزئینی و یک مورد سنگ الشه نیز در حال طی‬ ‫مراحل قانونی هستند‪.‬‬ ‫دره‌وزمی یادآور ش��د‪ :‬با تالش‌های بس��یار و‬ ‫معادن‪ ،‬محور توسعه اقتصادی سقز‬ ‫پیگیری‌های جدی در شهرستان سقز ‪ ۱۵‬هزار‬ ‫کیلومت��ر خطی‪ ،‬پرواز ژئوفیزی��ک هوایی انجام‬ ‫شده که خوش��بختانه تحلیل داده‌های به‌دست‬ ‫آم��ده‪ ،‬مناط��ق امیدبخش خوب��ی را در بخش‬ ‫معادن سقز نوید می‌دهد‪.‬‬ ‫وی بی��ان کرد‪ :‬معادن زمانی نقش خود را در‬ ‫توسعه اقتصادی و رونق و شکوفایی یک منطقه‬ ‫تماشای‬ ‫گنجینه‌های زمین‬ ‫نش��ان می‌دهند که این ظرفیت و ظرفیت‌های‬ ‫خدادادی به ایجاد ارزش افزوده و ثروت منتهی‬ ‫ش��وند و به همی��ن دلیل باید ب��ا تغییر دیدگاه‬ ‫شهروندان در زمینه هموار کردن مشکالت برای‬ ‫بهره‌برداری از معادن شهرستان سقز‪ ،‬همراه‌تر و‬ ‫بهتر از گذش��ته برای ایجاد اشتغال و شکوفایی‬ ‫بهتر شهرستان گام برداشت‪.‬‬ ‫رئیس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان‬ ‫کردس��تان گفت‪ :‬در شهرس��تان سقز ‪ ۹۳‬واحد‬ ‫تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری وجود دارد که‬ ‫‪ ۵۹‬واح��د آن فع��ال‪ ۲۰ ،‬واحد آن نیمه فعال و‬ ‫‪ ۱۴‬واحد آن راکد است‪.‬‬ ‫دره‌وزم��ی اظه��ار کرد‪ :‬در نخس��تین اقدام با‬ ‫مالکان ‪ ۱۴‬واحد راکد تولیدی شهرس��تان سقز‪،‬‬ ‫موانع و مشکالت پیش روی فعالیت دوباره آنها‬ ‫را بررس��ی خواهیم کرد و در این زمینه از هیچ‬ ‫گونه تالش‪ ،‬کمک و پیگیری دریغ نمی‌کنیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬به دلیل اهمیت شهرس��تان س��قز‬ ‫تا کن��ون ‪ ۲‬جلس��ه کارگ��روه تس��هیل و رفع‬ ‫موان��ع تولید با حضور مدیران اجرایی اس��تان و‬ ‫تصمیم‌گیرندگان اس��تانی در شهرس��تان سقز‬ ‫برگزار ش��ده و تا رفع موانع و مش��کالت پیش‬ ‫روی تولید و اش��تغال‪ ،‬تالش‌ه��ا و پیگیری‌ها را‬ ‫ادامه می‌دهیم‪.‬‬ ‫رئی��س س��ازمان صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫اس��تان کردس��تان از اختص��اص ‪ ۲۰۰‬میلیارد‬ ‫ری��ال تس��هیالت از منابع مختل��ف رونق تولید‬ ‫به واحدهای تولیدی شهرس��تان س��قز در سال‬ ‫‪ ۹۷‬خبر داد‪ :‬امس��ال هم پرداخت تسهیالت به‬ ‫واحده��ای تولی��دی و کش��اورزی ادامه خواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫دره‌وزم��ی ی��ادآور ش��د‪ :‬امس��ال پرداخ��ت‬ ‫تس��هیالت ب��ه واحده��ای تولیدی ب��ا تالش و‬ ‫پیگیری‌های مسئوالن استانی به سود واحدهای‬ ‫تولی��دی اس��ت و مقداری از س��ود تس��هیالت‬ ‫به‌صورت یارانه از س��وی دولت پرداخت خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬وی به ‪ ۱۸‬طرح صنعتی که جواز تاسیس‬ ‫آنها از س��وی س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫کردس��تان برای شهرس��تان س��قز صادر شده‪،‬‬ ‫اش��اره ک��رد و اف��زود‪ :‬این ‪ ۱۸‬طرح پیش��رفت‬ ‫فیزیکی ب��االی ‪ ۴۰‬درصد دارند‪ .‬تعدادی از این‬ ‫واحدها نیز در حال تولید آزمایش��ی هس��تند و‬ ‫هر چه سریع‌تر باید جواز تاسیس آنها به پروانه‬ ‫بهره‌برداری تبدیل شود‪.‬‬ ‫استان‌ها‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 15‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪29‬شعبان ‪1440‬‬ ‫‪ 5‬مه ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره‪157‬‬ ‫روی‌خط‌خبر‬ ‫‌الکترود گرافیتی‬ ‫‌ ششمین کاالی وارداتی‬ ‫در سال ‪۱۳۹۷‬‬ ‫‪ ۱۲۹‬هزار تن الکترود گرافیتی به ارزش ‪۶۴۰‬‬ ‫میلیون دالر در س��ال ‪ ۱۳۹۷‬وارد شد و ششمین‬ ‫کاالی وارداتی سال ‪ 97‬شد‪.‬‬ ‫الکترود گرافیتی‪ ،‬در س��ال ‪ ۱۳۹۷‬نس��بت به‬ ‫سال ‪ ،۱۳۹۶‬به میزان ‪ ۲۸‬درصد افزایش واردات‬ ‫وزن��ی و ‪ ۱۹۵‬درص��د افزایش واردات ارزش��ی را‬ ‫تجرب��ه کرد و به این کاال ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی تعلق‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫طرح جهادی درمانی‬ ‫شرکت مس در معموالن‬ ‫مسئول بسیج ش��هدای مس گفت‪ :‬برای عمل‬ ‫به مس��ئولیت‌های اجتماع��ی‪ ،‬اورژانس جهادی‬ ‫بس��یج ش��رکت مس با همکاری مرکز فرهنگی‬ ‫جه��ادی بقیه‌اهلل(عج) در حس��ینیه امام‌حس��ین‬ ‫شهر سیل‌زده معموالن به مدت ‪‌۶‬روز مستقر شد‪.‬‬ ‫به گ��زارش مس‌پرس‪ ،‬در ای��ن طرح جهادی‪-‬‬ ‫پزش��کی‪ ،‬مردمان ش��هر س��یل‌زده معم��والن از‬ ‫یکشنبه ‪ ۸‬اردیبهش��ت‌ به مدت ‪‌۶‬روز از خدمات‬ ‫و امکانات پزشکی‪ ،‬دندان‌پزشکی و سایر خدمات‬ ‫بهداش��تی و درمان��ی فراهم‌ش��ده در این مرکز‬ ‫اس��تفاده کردند‪ .‬عباس صفری‪ ،‬مس��ئول بسیج‬ ‫ش��هدای م��س در توضیح این حرک��ت جهادی‬ ‫اظه��ار ک��رد‪ :‬در کنار اقداماتی که ش��رکت مس‬ ‫از ابت��دای امس��ال در مناطق س��یل‌زده کش��ور‬ ‫انج��ام داد‪ ،‬پایگاه مقاومت بس��یج ش��رکت مس‬ ‫تصمیم گرفت با همکاری مرکز فرهنگی جهادی‬ ‫بقیه‌اهلل(عج)‪ ،‬زمینه حض��ور یک مرکز درمانی و‬ ‫پزش��کی را برای ارائه خدمات پزش��کی و س��ایر‬ ‫موارد درمانی در ش��هر معموالن ک��ه در جریان‬ ‫سیل اخیر آسیب زیادی دید‪ ،‬فراهم کند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در مرک��ز پزش��کی ایجاد ش��ده‪،‬‬ ‫چندین پزش��ک عمومی‪ ،‬متخصص زنان‪ ،‬جراح و‬ ‫متخص��ص مغز و اعصاب و دندان‌پزش��ک حضور‬ ‫دارند‪ .‬در این مرکز یک داروخانه نیز ایجاد شد تا‬ ‫عالوه بر ویزیت رایگان‪ ،‬بیماران از داروی رایگان‬ ‫نیز بهره‌مند شوند‪.‬‬ ‫مس��ئول بس��یج ش��هدای مس با بی��ان اینکه‬ ‫ت در ش��هر‬ ‫این اردوی جهادی تا ‪ ۱۳‬اردیبهش�� ‌‬ ‫معموالن مس��تقر بود‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬در چند روز‬ ‫گذش��ته به ‪ ۱۶۵‬خانواده ک��ه منازل آنها تخریب‬ ‫ش��ده‪ ،‬مواد غذایی و بهداشتی اهدا شد‪ ۷۳۲ .‬نفر‬ ‫از مردم این ش��هر نیز به‌وسیله اورژانس جهادی‬ ‫شرکت مس ویزیت ش��دند و داروهای مورد نیاز‬ ‫را دریافت کردند‪.‬‬ ‫موزه سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور‪ ،‬موزه‌ای تخصصی است که به طور ویژه‬ ‫نمونه‌هایی از سنگ‪ ،‬کانی‪ ،‬سنگواره (فسیل) و اشیای معدنکاری قدیمی به‌دست آمده از نقاط‬ ‫مختلف داخل و خارج از کشور را در خود جای داده است‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬پایگاه خبری گسترش‌نیوز‬ ‫قدردانی از تالشگر نمونه‬ ‫ذوب آهن و ‪ ۱۰‬کارگر‬ ‫نمونه اصفهان‬ ‫عکس‌ها‪ :‬مهدی کاوه‌ای‬ ‫به مناس��بت گرامیداش��ت هفت��ه کار و کارگر‪،‬‬ ‫سی‌امین جشنواره امتنان از جامعه کار و تولید با‬ ‫حضور جمعی از نمایندگان مردم اس��تان اصفهان‬ ‫در سالن نگین نقش جهان مجلس شورای اسالمی‬ ‫برگزار شد‪ .‬به گزارش روزگار معدن از اصفهان‪ ،‬در‬ ‫این آیین از مجید رفیعی‪ ،‬تالشگر ذوب آهن شاغل‬ ‫در مدیریت تحقیق و توسعه با اهدای لوح ویژه در‬ ‫عرصه صنعت و ‪ ۱۰‬کارگر نمونه از سایر شرکت‌ها‬ ‫قدردانی ش��د‪ .‬این کارگ��ران نمونه ب��ا داوری از‬ ‫بی��ن ‪ ۳۰۰۰‬رزوم�� ‌ه ارس��الی در اس��تان انتخاب‬ ‫شدند‪ .‬در ادامه‪ ،‬موسوی الرگانی‪ ،‬مجید فوالدگر‬ ‫و زهرا س��عیدی از نمایندگان م��ردم اصفهان در‬ ‫مجلس شورای اسالمی‪ ،‬رضایی استاندار اصفهان‪،‬‬ ‫بازون��د معاون توس��عه مدیریت و مناب��ع وزارت‬ ‫تع��اون‪ ،‬کار و رفاه اجتماع��ی‪ ،‬نیرومند مدیرکل‬ ‫تع��اون‪ ،‬کار و رف��اه اجتماعی اس��تان و احمدی‬ ‫رئیس کانون انجمن‌ه��ای صنفی کارگری درباره‬ ‫اینکه کارگران‪ ،‬محور تحقق ش��عار «رونق تولید»‬ ‫هس��تند‪ ،‬س��خنرانی و تاکی��د کردن��د ب��ا توجه‬ ‫به تحریم‌ه��ای دش��منان‪ ،‬امیدآفرین��ی و ایجاد‬ ‫انگیزه در قش��ر کارگر برای رش��د و شکوفایی در‬ ‫عرصه‌های مختلف به ویژه در زمینه اقتصاد بسیار‬ ‫مهم است‪.‬‬
‫یکشنبه ‪ 15‬اردیبهشت ‪ 29 1398‬شعبان ‪ 5 1440‬م ‌ه ‪2019‬‬ ‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫موسسه فرهنگی و هنری روزگار وصل‬ ‫مدیر مسئول‪:‬‬ ‫ناصر بزرگمهر‬ ‫سال دوم شماره ‪157‬‬ ‫سردبیر‪ :‬محبوبه ناطق‬ ‫همکاران‪ :‬سارا اصغری‪-‬ثمن رحیمی‌‌راد‬ ‫مدیر فنی و هنری‪ :‬مهدی نجفی‬ ‫نمایندگی دفتر اروپا‪ :‬چکاوک بزرگمهر‬ ‫آدرس‪ :‬تهران‪ -‬میدان هفتم تیر‪ -‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬پالک ‪74‬‬ ‫تلفکس‪88310576-88310575:‬‬ ‫سازمان آگهی‌ها‪88722732-3:‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان‌ها‪88724211:‬‬ ‫چاپ‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.Madandaily.com‬‬ ‫‪www.instagram.com/Madandaily‬‬ ‫‪www.twitter.com/Madandaily‬‬ ‫‪www.t.me/Madandaily‬‬ ‫‪E-mail:info@madandaily.com‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫اخبار کوتاه‬ ‫� به گزارش ماینینگ‪ ،‬موسس��ه اعتبارس��نجی فیچ بر این باور است که‬ ‫افزایش نرخ س��نگ آهن و رس��یدن آن به باالی ‪ ۹۰‬دالر در ماه گذش��ته‬ ‫میالدی برای تولیدکننده‌های سنگ آهن به معنای بهبود جریان نقدینگی‬ ‫تا س��ال آینده خواهد بود حتی اگر براساس انتظارات نرخ سنگ آهن تا ‪۷۵‬‬ ‫دالر هر تن س��ی‌اف‌آر چین پایین آمده و بعد به ثبات برس��د‪ .‬این موسسه‬ ‫معتقد اس��ت براساس برآوردهایش نرخ س��نگ آهن به این زودی به کمتر‬ ‫از ‪ ۷۰‬دالر هر تن خش��ک س��ی‌اف آر نمی‌رس��د چون عرضه برزیل و حتی‬ ‫استرالیا با محدودیت‌هایی روبه‌رو است‪ .‬پیش‌بینی این موسسه اعتبارسنجی‬ ‫برای میانگین نرخ سنگ آهن در سال جاری میالدی حدود ‪ ۷۵‬دالر است و‬ ‫نیمه دوم سال شاهد شدت گرفتن روند نزولی نرخ خواهیم بود‪.‬‬ ‫� به گزارش پلتس‪ ،‬این هفته نرخ گندله س��نگ آهن صعودی بوده که‬ ‫به دلیل افزایش خرید چینی‌هاس��ت‪ .‬متوسط پرمیوم نرخ گندله ‪ ۶۲‬درصد‬ ‫‪ ۱.۵‬دالر رش��د داش��ته و ‪ ۳۰.۴۰‬دالر هر تن خش��ک س��ی‌اف‌آر ثبت شد‪.‬‬ ‫آخرین نرخ گندله س��نگ‌آهن ‪ ۶۲‬درصد ‪ ۱۱۹‬دالر هر تن خشک سی‌اف‌آر‬ ‫چین ثبت ش��ده که ‪ ۲‬دالر بهبود داش��ت‪ .‬پرمیوم آن نیز ‪ ۱.۲۵‬دالر رش��د‬ ‫داشته و ‪ ۲۴.۹۰‬دالر ثبت شد‪ .‬روزهای گذشته فوالدسازان و تاجران چینی‬ ‫درخواست‌های بیشتری داش��ته‌اند و چندین محموله گندله ‪۶۴‬درصد هند‬ ‫در ‪ ۱۱۹‬دالر هر تن خش��ک سی‌اف‌آر و گندله ‪۶۴‬درصد با درصد آلومینای‬ ‫پایین هند نیز در ‪ ۱۲۳‬دالر فروخته شده است‪.‬‬ ‫� ب��ه گ��زارش متال‌بولتن‪ ،‬به��ای ورق گرم در بازار چی��ن این هفته ‪۷‬‬ ‫دالر ب��اال رفت��ه و ‪ ۶۰۱‬تا ‪ ۶۰۳‬دالر هر تن در کارخانه ثبت ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫به نظر می‌رس��د دولت محلی در اس��تان تانگش��ان قصد دارد در ماه جاری‬ ‫برای کاهش آلودگی هوا محدودیت‌هایی برای تولید کارخانه‌ها داشته باشد‪.‬‬ ‫همین خبر نرخ را باال برد‪ .‬اگرچه این خبر تایید رس��می نش��ده ولی بر جو‬ ‫بازار اثر خود را گذاش��ت‪ .‬در بازار صادرات نیز ورق گرم ‪ ۳‬دالر رشد داشته‬ ‫‪ ۵۲۹‬دالر هر تن فوب ثبت شده است‪ .‬البته بازار فعال نیست و در تعطیالت‬ ‫روز جهانی کارگر و پس از آن تعطیالت پایان هفته خواهد بود‪ .‬باید منتظر‬ ‫ماند تا هفته آینده پس از تعطیالت روند بازار روشن‌تر شود‪.‬‬ ‫� ب��ه گزارش اس��تیل‌مینت‪ ،‬آخرین آم��ار انجمن جهانی فوالد نش��ان‬ ‫می‌دهد در ‪ ۳‬ماه نخس��ت س��ال جاری میالدی تولید فوالد ‪ ۶۴‬کشوری که‬ ‫به این س��ازمان گزارش می‌دهند در س��طح جهان ‪۴.۵‬درصد رشد داشته و‬ ‫‪ ۴۴۴.۱۱‬میلیون تن ثبت ش��ده اس��ت در حالی که مدت مشابه سال قبل‬ ‫‪ ۴۲۵.۰۶‬میلیون تن بود‪ .‬میزان تولید مارس (نیمه اسفند تا نیمه فروردین)‬ ‫نیز ‪۱۳‬درصد نس��بت به فوریه (نیمه بهمن تا نیمه اسفند) باال رفته و ‪۱۵۵‬‬ ‫میلیون تن ش��د‪ .‬در این بین میزان تولید فوالد چین در ‪ 3‬ماه نخست سال‬ ‫جاری میالدی ‪۱۰‬درصد رشد داشته‪ ،‬تولید هند در ثبات بود و تولید فوالد‬ ‫ژاپن ‪۵‬درصد کاهش داش��ت‪ .‬گفتنی است‪ ،‬میزان تولید امریکا نیز در فصل‬ ‫نخست سال ‪۷‬درصد رشد ساالنه را تجربه کرد‪.‬‬ ‫� ب��ه گ��زارش پلتس‪ ،‬آخرین نرخ س��نگ آهن واردات��ی در چین هفته‬ ‫گذش��ته ‪ ۱.۲۰‬دالر رش��د داش��ته و ‪ ۹۴.۵۵‬دالر هر تن خش��ک سی‌اف‌آر‬ ‫ش��د‪ .‬قرارداد س��وآپ مه نیز ‪۱.۸‬دالر باال رفته و ‪ ۹۳.۴۰‬دالر هر تن خشک‬ ‫س��ی‌اف‌آر ثبت ش��د‪ .‬فعاالن بازار معتقدند علت رش��د قیمت‌‪ ،‬پایین آمدن‬ ‫موجودی بندرها و افزایش تقاضاس��ت‪ .‬بهبود حاش��یه س��ود فروش دوباره‬ ‫س��نگ آهن در بندهای چین موجب شده تاجران تمایل بیشتری به خرید‬ ‫نش��ان دهند‪ .‬درحال‌حاضر نرخ سنگ آهن خلوص پایین در بندرهای چین‬ ‫باالس��ت و تقاضا به س��مت س��نگ آهن خلوص متوس��ط رفته چون نرخ‬ ‫مناسب‌تری نسبت به خلوص‌های پایین‌تر دارد‪.‬‬ ‫� به گزارش پلتس‪ ،‬بهای قراضه وارداتی در ترکیه در ثبات نسبی است‪.‬‬ ‫یک هفته گذش��ته از امریکا ‪ ۳‬محموله خریداری ش��ده است‪ .‬متوسط نرخ‬ ‫قراضه سنگین کالس ‪ ۱‬و ‪ ۲‬خلوص ‪ ۲۰-۸۰‬تا ‪ ۵۰‬سنت رشد داشته و ‪۳۰۴‬‬ ‫دالر هر تن سی‌اف‌آر شنیده شده است‪ .‬نرخ به‌نسبت مشابه معامالتی است‬ ‫که از هفته گذشته انجام شده‌اند‪ .‬اروپایی‌ها نیز اظهار کردند که قیمت‌های‬ ‫درخواس��تی زیر ‪ ۳۰۰‬دالر را نپذیرفته‌اند چراکه در اروپا جمع‌آوری قراضه‬ ‫کمتر ش��ده و از نرخ حمایت کرده است از این‌رو فروشنده‌ها نمی‌توانند در‬ ‫قیمت‌های پایین معامله کنند‪.‬‬ ‫� به گزارش پلتس‪ ،‬موسس��ه مشاوره‌ای ورلد استیل داینامیک امریکا بر‬ ‫این باور است که با توجه به افزایش سرمایه‌گذاری‌ها در دارایی‌های ثابت که‬ ‫وابسته به بسته‌های محرک اقتصادی دولت چین است‪ ،‬انتظار می‌رود تولید‬ ‫فوالد این کش��ور س��ال جاری میالدی از پیش‌بینی‌های قبلی باالتر باش��د‪.‬‬ ‫این موسس��ه برآورد خود را برای تولید فوالد امس��ال چینی‌ها ‪۱۲.۵‬درصد‬ ‫نس��بت به برآورد قبلی که ‪ ۸۳۵‬میلیون تن بود‪ ،‬باال برده و به ‪ ۹۳۹‬میلیون‬ ‫تن رس��انده است‪ .‬گفتنی است‪ ،‬چین در سال گذش��ته میالدی نیز حدود‬ ‫‪ ۹۲۸‬میلیون تن فوالد تولید کرده اس��ت‪ .‬همچنین این موسسه در آخرین‬ ‫پیش‌بینی‌های خود اظهار کرده ش��اخص نرخ سنگ آهن با طبیعی‌تر شدن‬ ‫میزان عرضه آن‪ ،‬تا ‪ ۳۰‬دالر هر تن خشک افت نرخ را تجربه کند و پرمیوم‬ ‫گندله سنگ آهن نیز تا ‪ ۲۰‬دالر افت نرخ داشته باشد‪.‬‬ ‫� به گزارش متال‌بولتن‪ ،‬تا پایان ماه گذش��ته میالدی فعاالن بازار فوالد‬ ‫ترکیه نسبت به آینده صادرات فوالد آن امیدواری نداشته‌اند و معتقد بودند‬ ‫به زودی بهبودی حاصل نشود‪ ،‬چراکه کشورهای اصلی خریدار فوالد ترکیه‬ ‫با اقدامات حفاظتی خود در را روی صادرکننده‌های ترک بس��ته‌اند‪ .‬این امر‬ ‫ب��ر تولید فوالد ترکی��ه نیز اثر منفی خواهد داش��ت چراکه تقاضای داخلی‬ ‫آن نی��ز ب��ه دلیل ابهام‌های اقتص��ادی موجود در این کش��ور و روند نزولی‬ ‫ارزش لیر از اوت س��ال گذش��ته تاکنون‪ ،‬پایین اس��ت‪ .‬بین ژانویه تا مارس‬ ‫(نیمه دی تا نیمه اس��فند) س��ال جاری ترکیه با کاهش حدود ‪۱۵‬درصدی‬ ‫تولید فوالد خود روبه‌رو بوده اس��ت‪ .‬ترکیه سال گذشته میالدی درمجموع‬ ‫‪ ۲۱.۴۰‬میلی��ون تن محص��والت فوالدی صادر کرده که ‪۲۰.۸‬درصد رش��د‬ ‫س��االنه داشت ولی بعید اس��ت امس��ال به چنین آمار صادراتی دست یابد‬ ‫چراکه با چالش‌های مختلفی روبه‌رو است‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬ایفنا‬ ‫آفریقای جنوبی بزرگترین تولیدکننده سنگ کروم جهان‬ ‫گروه معدن‪:‬‬ ‫فروک��روم از مواد اولی��ه تولید فوالدهای‬ ‫زنگ‌نزن و آلیاژی به‌ش��مار می‌آید؛ بنابراین‬ ‫تولی��د کروم به‌طورمس��تقیم بر ب��ازار این‬ ‫محصوالت تاثیرگذار اس��ت‪ .‬تولیدکنندگان‬ ‫اصلی س��نگ کرومیت به عنوان ماده اولیه‬ ‫تولید کروم را کش��ورهای افریقای جنوبی‪،‬‬ ‫قزاقس��تان‪ ،‬ترکیه و هند تشکیل می‌دهند‪.‬‬ ‫تولید کروم محتوی معدنی افریقای جنوبی‬ ‫در سال گذشته میالدی‪ ،‬با ‪۱.۶‬درصد کاهش‬ ‫نسبت به س��ال پیش از آن به ‪ ۷.۲‬میلیون‬ ‫تن رسید‪ .‬ترکیه نیز با افزایش تولید سنگ‬ ‫کرومیت در ‪ ۲‬س��ال گذشته‪ ،‬سهم خود از‬ ‫تولید کروم جهان را به ‪۱۸.۵‬درصد افزایش‬ ‫داد تا دومین تولیدکننده س��نگ کرومیت‬ ‫جهان در سال‌های ‪ ۲۰۱۷‬و ‪ ۲۰۱۸‬میالدی‬ ‫(‪ ۱۳۹۶‬و ‪ ۱۳۹۷‬خورشیدی) شناخته شود‪.‬‬ ‫به گزارش فلزات‌آنالین‪ ،‬کروم به ش��کل‬ ‫فروکروم برای تولید فوالد زنگ‌نزن مصرف‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬تولیدکنن��دگان ف��والد زنگ‌نزن‬ ‫و فوالده��ای مقاوم به ح��رارت‪ ،‬مهم‌ترین‬ ‫صنای��ع مصرف‌کنن��ده فروک��روم جه��ان‬ ‫به‌ش��مار می‌رون��د همچنین ب��رای تولید‬ ‫س��وپرآلیاژها‪ ،‬کروم یکی از عناصر مهم به‬ ‫ش��مار می‌رود‪ .‬در سال گذشته‪ ،‬چین عالوه‬ ‫بر اینکه بزرگ‌ترین مصرف‌کننده فروکروم‬ ‫جه��ان بود‪ ،‬از تولیدکنن��دگان بزرگ فوالد‬ ‫زنگ‌ن��زن و فروکروم نیز به ش��مار می‌آمد‪.‬‬ ‫گزارش تصویری‬ ‫تولید فروکروم از صنایع با وابستگی شدید‬ ‫به انرژی الکتریکی است؛ به همین دلیل اگر‬ ‫تامین انرژی الکتریکی محدود شود‪ ،‬تولید‬ ‫فروکروم نیز محدود خواهد شد‪.‬‬ ‫افریق��ای جنوب��ی در س��ال گذش��ته‪،‬‬ ‫بیش��ترین تولی��د ک��روم محت��وی معدنی‬ ‫جه��ان را با حدود ‪ ۷.۲‬میلیون تن داش��ت‪.‬‬ ‫با توجه به اینکه عیار متوس��ط برای سنگ‬ ‫ک��روم برای محموله‌ه��ای جهان ‪۴۵‬درصد‬ ‫درنظ��ر گرفته می‌ش��ود‪ ،‬تولیدات س��نگ‬ ‫کروم کش��ورهای مختلف با عیار ‪۴۵‬درصد‬ ‫معادل‌س��ازی شده اس��ت تا میزان تقریبی‬ ‫تولید ک��روم دنیا به‌دس��ت آید‪ .‬ع�لاوه بر‬ ‫دو کش��ور افریقای جنوبی و قزاقس��تان که‬ ‫صاحب بیش‌از ‪۹۵‬درص��د منابع زیرزمینی‬ ‫کروم جهان هس��تند‪ ،‬کش��ورهای ترکیه و‬ ‫هند نیز تولیدکنندگان اصلی س��نگ کروم‬ ‫هس��تند‪ .‬منابع ک��روم جهان بی��ش از ‪۱۲‬‬ ‫میلی��ارد تن کانس��نگ با عی��ار ‪۴۵‬درصد‬ ‫اس��ت که می‌تواند تا قرن‌ها بعد پاسخگوی‬ ‫تقاضای کروم جهان باش��د‪ .‬ترکیه در سال‬ ‫‪ ۲۰۱۶‬ح��دود ‪ ۱.۲۶‬میلی��ون ت��ن ک��روم‬ ‫محتوی معدنی تولید می‌کرد که با افزایش‬ ‫‪۱۳۲‬درصدی تولید این محصول در س��ال‬ ‫‪ ،۲۰۱۷‬سهم خود در تامین کروم جهان را‬ ‫به ‪۱۸.۵‬درصد رساند‪.‬‬ ‫‪ ۴‬کش��ور افریق��ای جنوبی‪ ،‬قزاقس��تان‪،‬‬ ‫ترکیه و هند بیش از ‪ ۸۷‬درصد کروم جهان‬ ‫را در س��ال ‪ ۲۰۱۸‬تولی��د کرده‌اند‪ .‬س��ایر‬ ‫کشورها به دلیل منابع محدود سنگ کروم‪،‬‬ ‫نقش مهمی در تامین این محصول ندارند‪.‬‬ ‫قزاقستان و هند نیز به ترتیب با تولید ‪۲.۰۷‬‬ ‫و ‪ ۱.۵۸‬میلیون تن کروم محتوی معدنی در‬ ‫س��ال ‪ ،۲۰۱۸‬بعد از ترکیه رتبه‌های سوم و‬ ‫چهارم تولیدکنندگان کروم جهان را به خود‬ ‫اختصاص دادند‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت‪ ،‬نرخ فروکروم ب��ا عیار بار‬ ‫ک��وره از اوت ‪( ۲۰۱۷‬مرداد ‪ )۱۳۹۶‬تا اوت‬ ‫‪( ۲۰۱۸‬م��رداد ‪ ،)۱۳۹۷‬ب��دون تغییر باقی‬ ‫ماند ول��ی نرخ فروک��روم پرکرب��ن اندکی‬ ‫افزایش یافت‪ .‬تولید کروم جهان نیز در سال‬ ‫‪ ۲۰۱۸‬نسبت به س��ال پیش از آن کاهش‬ ‫یافت و بیش��تر این کاهش متاثر از کاهش‬ ‫تولید کروم افریقای جنوبی در سال گذشته‬ ‫بود‪ .‬رش��د صنعت فوالدس��ازی فوالدهای‬ ‫زنگ‌نزن و آلیاژی‪ ،‬نیاز به فروکروم به عنوان‬ ‫م��اده اولیه اصلی تولید ای��ن محصوالت را‬ ‫افزای��ش می‌ده��د و در پ��ی آن باید کروم‬ ‫بیشتری تولید شود‪.‬‬ ‫اینجا بزرگ‌ترین معدن زیرزمینی مس جهان است‬ ‫«ال‌تنی‌تنته» در ش�یلی بزرگ‌ترین مع�دن زیرزمینی مس و‬ ‫شش�مین معدن بزرگ مس جهان اس�ت‪ .‬این مع�دن متعلق به‬ ‫ش�رکت دولتی اس�تخراج مس ش�یلی (کودلکو) است و همین‬ ‫ش�رکت بهره‌ب�رداری از آن را در اختی�ار دارد‪ .‬در س�ال ‪۲۰۱۵‬‬ ‫میلادی (‪ ۱۳۹۴‬خورش�یدی) ش�مار کارکنان آن ‪ ۴‬ه�زار نفر و‬ ‫پیمان�کاران مرتبط ب�ا آن ‪ ۱۱‬هزار نفر اعالم ش�د‪ .‬این معدن در‬ ‫‪۸۰‬کیلومتری جنوب سانتیاگو پایتخت شیلی و در رشته‌کوه‌های‬ ‫آن�د قرار دارد‪ .‬آغ�از بهره‌ب�رداری از این معدن به س�ال ‪۱۸۱۹‬‬ ‫میلادی (‪ ۱۱۸۹‬خورش�یدی) برمی‌گ�ردد‪ .‬ای�ن تصویره�ا را‬ ‫وب‌سایت ماینینگ در س�ال ‪ ۲۰۱۵‬میالدی (‪ ۱۳۹۴‬خورشیدی)‬ ‫از ال‌تنی‌تنته منتشر کرده است‪.‬‬ ‫برگردان‪ :‬ثمن رحیمی‌راد‬

آخرین شماره های روزنامه روزگار معدن

روزنامه روزگار معدن شماره 210

روزنامه روزگار معدن شماره 210

شماره : ۲۱۰
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۰۱
روزنامه روزگار معدن شماره 209

روزنامه روزگار معدن شماره 209

شماره : ۲۰۹
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۴/۳۱
روزنامه روزگار معدن شماره 208

روزنامه روزگار معدن شماره 208

شماره : ۲۰۸
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۴/۳۰
روزنامه روزگار معدن شماره 207

روزنامه روزگار معدن شماره 207

شماره : ۲۰۷
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۴/۲۹
روزنامه روزگار معدن شماره 206

روزنامه روزگار معدن شماره 206

شماره : ۲۰۶
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۴/۲۶
روزنامه روزگار معدن شماره 205

روزنامه روزگار معدن شماره 205

شماره : ۲۰۵
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۴/۲۵
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!