صفحه قبل

روزنامه روزگار معدن شماره ۱۵۶

صفحه بعد

روزنامه روزگار معدن شماره 156

روزنامه روزگار معدن شماره 156

‫روزنامه اقتصادی معدن و صنایع معدنی ایران‬ ‫قرقیزها بر‬ ‫اورانیوم‬ ‫غلبه کردند‬ ‫‌شنبه‬ ‫ساخت کارخانه‬ ‫تولید کاغذ سنگی‬ ‫در الیگودرز‬ ‫کلید خورد‬ ‫صفحه‪3‬‬ ‫صفحه ‪6‬‬ ‫‪ 14‬اردیبهشت ‪ 28 1398‬شعبان ‪ 4 1440‬مه ‪ 2019‬سال دوم شماره‪8 156‬صفحه قیمت ‪ 2000‬تومان‬ ‫یادداشت‌ها‬ ‫تولید با کارگر‬ ‫معنا می‌یابد‬ ‫در آیین امضای تفاهمنامه ایمیدرو با شرکت‌های تابع مطرح شد‬ ‫‪www.Madandaily.com‬‬ ‫بی‌نیازی و بی اعتمادی‪ ،‬آفت ارتباط دانشگاه و صنعت‬ ‫صفحه‪2‬‬ ‫صفحه‪2‬‬ ‫بی‌توجهی فوالدسازان‬ ‫به شرکت‌های دانش‌بنیان‬ ‫صفحه‪5‬‬ ‫امنیت‬ ‫پیش‌نیاز توسعه‬ ‫صفحه‪6‬‬ ‫گزارش‌‬ ‫صفحه‪4‬‬ ‫عکس‪ :‬آیدا فریدی‬ ‫مرگ زودهنگام بتن‬ ‫با بی‌اخالقی صنفی مجریان‬
‫اخبار‬ ‫‌شنبه‬ ‫‪ 14‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 28‬شعبان ‪ 1440‬‬ ‫‪ 4‬مه ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره‪156‬‬ ‫یادداشت‬ ‫تولید با کارگر‬ ‫معنا می‌یابد‬ ‫خداداد غریب‌پور‬ ‫رئیس هیات عامل ایمیدرو‬ ‫خبر‬ ‫مرکز آمار‪:‬‬ ‫تورم فصلی بخش معدن‬ ‫به ‪ ۶۱‬درصد رسید‬ ‫ت��ورم تولیدکننده کل بخ��ش معدن در فصل‬ ‫زمس��تان ‪ ۱۳۹۷‬نس��بت به فصل زمس��تان ‪۹۶‬‬ ‫معادل ‪ ۶۰.۷‬درصد افزایش داشته است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش مهر ب��ه نقل از مرکز آم��ار ایران‪،‬‬ ‫درص��د تغیی��رات میانگین ش��اخص در ‪ ۴‬فصل‬ ‫منتهی به زمس��تان ‪ ۱۳۹۷‬نس��بت به میانگین‬ ‫ش��اخص در دوره مش��ابه سال گذش��ته (تورم‬ ‫تولیدکنن��ده کل بخ��ش مع��دن) ‪ ۵۰.۹‬اس��ت‬ ‫که نس��بت به میانگی��ن تورم ‪ ۴‬فص��ل منتهی‬ ‫به پایی��ز ‪ ۴۱.۹( ۱۳۹۷‬درصد) افزایش داش��ته‬ ‫است‪.‬‬ ‫در فص��ل م��ورد بررس��ی‪ ،‬بخش «اس��تخراج‬ ‫کانه‌های فلزی» بیش��ترین تاثی��ر را بر افزایش‬ ‫‪ ۶.۷‬درصدی ش��اخص ن��رخ تولیدکننده بخش‬ ‫معدن داش��ته که بیش��تر تحت تاثی��ر افزایش‬ ‫‪ ۱۶.۵‬درص��دی فعالی��ت «اس��تخراج س��نگ‬ ‫مس» ب��ه وجود آم��ده و به طور عمده‪ ،‬ناش��ی‬ ‫از افزای��ش نرخ ماده معدنی «کنس��انتره مس»‬ ‫است‪.‬‬ ‫همچنی��ن در فص��ل مورد بررس��ی در بخش‬ ‫«استخراج سایر معادن»‪ ،‬فعالیت‌های «استخراج‬ ‫سنگ‌های تزئینی» و «اس��تخراج سنگ الشه»‬ ‫بیش��ترین تاثیر را بر افزایش ش��اخص نرخ این‬ ‫بخ��ش و در نتیجه‪ ،‬کل بخش معدن داش��ته‌اند‪.‬‬ ‫تغیی��رات ش��اخص ن��رخ در س��ایر فعالیت‌های‬ ‫معدن��ی‪ ،‬تاثی��ر بس��زایی در تغیی��ر ش��اخص‬ ‫ن��رخ تولیدکنن��ده کل بخ��ش معدن نداش��ته‬ ‫است‪.‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت گفت‪ :‬با وجود اینکه افزایش‬ ‫تولید فوالد جهان در س��ال گذشته حدود ‪ ۵‬درصد بود‪ ،‬تولید‬ ‫ایران ‪ ۱۰‬درصد رش��د داش��ت و امس��ال هم برنامه ما افزایش‬ ‫تولید فوالد به ‪ ۲۸‬میلیون تن است‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬رضا رحمانی افزود‪ :‬ما تا ‪ ۶‬س��ال گذش��ته‪،‬‬ ‫رتبه پانزدهم جهان در تولید فوالد را داشتیم که سال گذشته‬ ‫با افزایش تولید به ‪ ۲۵‬میلیون تن‪ ،‬به رتبه دهم صعود کردیم و‬ ‫کشورهایی مانند ایتالیا و فرانسه را پشت سر گذاشتیم‪.‬‬ ‫رحمانی با بیان اینکه خام‌فروش��ی در حوزه صنعتی‪ ،‬س��ال‬ ‫به سال کمتر می‌ش��ود‪ ،‬گفت‪ ۶ :‬سال گذشته ‪ ۲۰‬میلیون تن‬ ‫کنس��تانتره صادر می‌کردیم که ام��روز به حدود ‪ ۸‬میلیون تن‬ ‫رسیده و آنچه صادر نش��ده در صنایع داخلی به ارزش افزوده‬ ‫تبدیل شده است‪.‬‬ ‫وی مهم‌تری��ن اق��دام دولت در س��ال‌های اخی��ر را «ایجاد‬ ‫توازن در تولید فوالد» عنوان و اضافه کرد‪ :‬هم از خام‌فروش��ی‬ ‫جلوگیری ش��ده و هم س��اخت داخل رونق و عمق بیش��تری‬ ‫گرفته است‪.‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت همچنین گفت‪« :‬امسال طرح‬ ‫ویژه‌ای برای فعال‌س��ازی معادن کوچک داریم و طرح توازن و‬ ‫طرح زنجیره ارزش فلزات اساس��ی ش��امل فوالد‪ ،‬آلومینیوم و‬ ‫مس نیز امسال با قوت بیشتری ادامه می‌یابد‪».‬‬ ‫او تاکید کرد‪ :‬س��ال ‪ ۹۸‬در حوزه معادن و صنایع معدنی نیز‬ ‫حرکت جدی و چشمگیری رخ می‌دهد‪.‬‬ ‫رحمان��ی که عصر چهارش��نبه در حاش��یه بهره‌ب��رداری از‬ ‫کارخانه ذوب آهن بیستون با حضور رئیس‌جمهوری گفت‌وگو‬ ‫می‌ک��رد‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬پیش از بهره‌ب��رداری از این کارخانه‪۲ ،‬‬ ‫واحد دیگر هم در مجموعه جهان فوالد غرب راه‌اندازی ش��ده‬ ‫و ذوب آه��ن‪ ،‬واحدی از آن اس��ت که در مجموع هزار و ‪۴۰۰‬‬ ‫نفر در آنها مشغول به کار شده‌اند‪ .‬به گفته وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت‪« ،‬طرح توس��عه این مجموعه صنعتی هم سال آینده‬ ‫تکمیل می‌ش��ود و اشتغالزایی مستقیم و غیرمستقیم آن به ‪۲‬‬ ‫هزار نفر افزایش می‌یابد که قابل توجه است‪ ».‬وی با بیان اینکه‬ ‫می‌توانیم ادعا کنیم صنعت فوالد در ایران بومی ش��ده اس��ت‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬نمونه آن همین واحدی اس��ت که امروز در شهرس��تان‬ ‫هرس��ین بهره‌ب��رداری کردیم که بس��یاری از تجهیزات آن را‬ ‫خودشان تولید یا از داخل کشور تهیه کرده‌اند‪.‬‬ ‫در آیین امضای تفاهمنامه ایمیدرو با شرکت‌های تابع مطرح شد‬ ‫بی‌نیازی و بی اعتمادی‪ ،‬آفت ارتباط دانشگاه و صنعت‬ ‫محبوب�ه ناطق‪ :‬ایمیدرو به منظور توس��عه‬ ‫پژوهش و فناوری‪ ،‬با ش��رکت‌های تابع و بنگاه‌های‬ ‫منتخب تفاهمنامه همکاری امضا کرد‪.‬‬ ‫ه��دف ای��ن تفاهمنام��ه‪ ،‬برق��راری و توس��عه‬ ‫همکاری‌ه��ای چن��د جانب��ه درب��اره موضوع‌های‬ ‫پژوهش��ی و نیازه��ای تحقیقات��ی مرتب��ط‪ ،‬ب��ه‬ ‫اش��تراک‌گذاری نتایج پروژه‌های پژوهشی و تبادل‬ ‫اطالع��ات درباره آخرین دس��تاوردهای پژوهش��ی‬ ‫است‪.‬‬ ‫تفاهمنام��ه یادش��ده بی��ن ایمی��درو‪ ،‬موسس��ه‬ ‫یونی��درو‪ ،‬مرکز هوش��مندی و رصدخانه فناوری و‬ ‫ن��وآوری صنایع معدنی‪ ،‬تهی��ه و تولید مواد معدنی‬ ‫ای��ران‪ ،‬فوالد مبارکه‪ ،‬فوالد خوزس��تان‪ ،‬ملی فوالد‬ ‫ای��ران‪ ،‬ذوب آهن اصفه��ان‪ ،‬فوالد آذربایجان‪ ،‬فوالد‬ ‫آلیاژی ایران‪ ،‬مجتمع فوالد خراس��ان‪ ،‬مجتمع مس‬ ‫سرچش��مه‪ ،‬آلومینیوم ای��ران‪ ،‬آلومینیوم المهدی‪،‬‬ ‫آلومینای ایران‪ ،‬چادرملو‪ ،‬گل‌گهر و هلدینگ توسعه‬ ‫معادن و صنایع معدنی خاورمیانه‪ ،‬امضا شد‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬آیدا فریدی‬ ‫اهل همت رخنه در سد سکندر می‌کنند‬ ‫این سبک‌دستان‪ ،‬کلید فتح را دندانه‌اند‬ ‫«صائب تبریزی»‬ ‫‪ ۱۱‬اردیبهش��ت بهانه‌ای اس��ت تا ب��ه جایگاه‬ ‫ش��ریف‌ترین انس��ان‌ها بیندیش��یم؛ انسان‌هایی‬ ‫ک��ه نی��روی پرت��وان چ��رخ توس��عه صنعت و‬ ‫معدن کش��ور هس��تند و البته تولید و توس��عه‬ ‫ب��دون حضور این قش��ر‪ ،‬ب��ه کالب��دی بی‌جان‬ ‫می‌مانند‪.‬‬ ‫به حتم دس��تیابی ب��ه اه��داف واال در ارکان‬ ‫مختل��ف اقتص��اد‪ ،‬با حض��ور این عزی��زان معنا‬ ‫می‌یاب��د و از این رو اس��ت که خ��ود را همواره‬ ‫قدردان کارگران می‌دانیم‪.‬‬ ‫همانط��ور که رهبر معظم انق�لاب فرموده‌اند‪:‬‬ ‫«کارگر‪ ،‬س��تون فقرات اقتصاد و تولید است» و‬ ‫ب��ه واقع بدنه اصلی اقتصاد مقاومتی را تش��کیل‬ ‫می‌دهد‪.‬‬ ‫نیروی انسانی پر تالش و کارآزموده در عرصه‬ ‫صنعت و معدن به شایس��تگی می‌داند که سهم‬ ‫واالی��ی در عام��ل «رون��ق» دارد و ماموریت��ی‬ ‫اس��ت که در یک حرکت جمع��ی‪ ،‬خود را وفادار‬ ‫ب��ه تحق��ق آن می‌دانی��م تا ب��ه اه��داف واالی‬ ‫توسعه دس��ت یابیم‪ .‬این‌چنین است که اهمیت‬ ‫نی��روی کار و کارگر برجس��تگی بیش��تری پیدا‬ ‫می‌کند‪.‬‬ ‫بدیهی اس��ت‪ ،‬توجه به دغدغه‌ه��ای کارگران‬ ‫را ب��ر خ��ود تکلی��ف می‌دانیم و در مس��یر رفع‬ ‫مش��کالت و همچنین بهبود معیش��ت‪ ،‬امنیت و‬ ‫آسایش جمعیت کارگری کشور گام‌های اساسی‬ ‫بر خواهیم داشت‪.‬‬ ‫اینجانب ضمن گرامیداش��ت شهدای کارگر و‬ ‫ایثارگ��ران گرانقدر‪ ،‬بر جهادگ��ران عرصه تولید‬ ‫و توس��عه درود بی‌پای��ان می‌فرس��تم و خود را‬ ‫سپاسگزار تالش‌های این عزیزان می‌دانم‪.‬‬ ‫س��الروز گرامیداش��ت مقام کارگ��ر را به همه‬ ‫تالش��گران عرصه کار و تولید ب��ه ویژه کارگران‬ ‫بخش معدن و صنایع معدنی تبریک می‌گوییم و‬ ‫خود را برای آغازی دوباره و شکل‌گیری سالی پر‬ ‫رونق برای اقتصاد ملی آماده می‌کنیم‪.‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ :‬دولت امسال در پی افزایش تولید فوالد به ‪ ۲۸‬میلیون تن است‬ ‫‹ ‹ب�ا توانمندی‌ه�ای داخل�ی‪ ،‬ق�ادر به‬ ‫توسعه کشور هستیم‬ ‫معاون آموزش‪ ،‬پژوهش و فناوری وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت گفت‪ :‬با توانمندی‌های داخلی نظیر‬ ‫مناب��ع طبیعی‪ ،‬معادن و نیروی انس��انی‪ ،‬می‌توانیم‬ ‫کشور را توسعه دهیم‪.‬‬ ‫برات قبادیان در گردهمایی‬ ‫هم‌اندیش��ی و هم‌افزای��ی‬ ‫پژوهش و توس��عه فناوری‬ ‫ضمن بی��ان این مطلب و با‬ ‫بی��ان اینکه برگ��زاری این‬ ‫نشست نش��ان می‌دهد که‬ ‫غریب‌پور به نقش فناوری و توسعه واقف است‪ ،‬اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬گرچ��ه در برخی بخش‌ها از جمل��ه ایمیدرو‬ ‫اقدامات مطلوبی در حوزه پژوهش و فناوری شده اما‬ ‫در مجم��وع وضعی��ت خوب��ی نداری��م و ‪ ۲‬چالش‬ ‫خشکس��الی و س��یل نش��ان داد از عل��م اس��تفاده‬ ‫نمی‌کنیم‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ب��ا توجه به تحری��م‪ ،‬نگاه‌مان باید‬ ‫به س��مت داخ��ل باش��د چراکه ب��ا توانمندی‌های‬ ‫داخلی نظیر منابع طبیعی‪ ،‬معادن و نیروی انسانی‪،‬‬ ‫می‌توانیم کشور را توسعه دهیم‪.‬‬ ‫معاون آموزش‪ ،‬پژوهش و فناوری وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت تصریح کرد‪ :‬ش��اخص‌های نوآوری‬ ‫بین‌الملل��ی (‪GLOBAL INNOVATION‬‬ ‫‪ )۲۰۱۸ INDEX‬اعالم ک��رده که ایران در زمینه‬ ‫تربیت نیروی انس��انی در حوزه‌های علوم انس��انی و‬ ‫عل��وم پای��ه رتبه ‪ ۳‬جهان را دارد‪ ،‬در صورتی که این‬ ‫شاخص‪ ،‬نوعی سرمایه آماده است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬برای اس��تفاده بهینه از آن‪ ،‬نیاز به‬ ‫قان��ون‪ ،‬کاربرد و اجرا داری��م و اکنون چنین مهمی‬ ‫وجود دارد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬انقالب صنعت��ی چهارم‪ ،‬همچون‬ ‫س��ونامی اس��ت که اقتصاد کش��ورها را در خواهد‬ ‫نوردی��د و کش��ورهایی می‌توانند موفق باش��ند که‬ ‫آماده باشند‪.‬‬ ‫قبادی��ان با اش��اره به مش��کالت ارتباط صنعت و‬ ‫دانش��گاه گفت‪ :‬دانش��گاه به دلیل حقوق‌های ناشی‬ ‫از درآمدهای نفتی‪ ،‬تاکنون احس��اس نیاز به صنعت‬ ‫نک��رده و صنع��ت نیز به دانش��گاه اعتماد نمی‌کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ای��ن در حالی اس��ت ک��ه می‌توانیم‬ ‫برات قبادیان‪ :‬بیش از ‪ ۵‬هزار ساعت برای تدوین‬ ‫طرح توانمندسازی تولید و اشتغال (تاپ) کار کرده‌ایم‪.‬‬ ‫سامانه این طرح آماده شده و در آن‪ ،‬راه‌های عملی و‬ ‫فکری ارتباط صنعت و دانشگاه مطرح شده است‬ ‫نیازهای امروز کش��ور را به وس��یله منابع انس��انی‬ ‫توانمند داخلی تامین کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹سامانه تاپ‬ ‫مع��اون آموزش‪ ،‬پژوه��ش و فناوری وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت با بیان اینکه بیش از ‪ ۵‬هزار ساعت‬ ‫برای تدوین طرح توانمندس��ازی تولید و اش��تغال‬ ‫(ت��اپ) کار کرده‌ایم‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬س��امانه این طرح‬ ‫آماده ش��ده و در آن‪ ،‬راه‌های عملی و فکری ارتباط‬ ‫صنعت و دانشگاه مطرح شده است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬هم��ه بنگاه‌های صنعت��ی‪ ،‬معدنی و‬ ‫تجاری می‌توانند در آن شرکت کنند‪.‬‬ ‫قبادیان خاطرنشان کرد‪ :‬از جمله برنامه‌های سال‬ ‫‪ ۹۸‬وزارت علوم‪ ،‬تولید با کیفیت و اس��تاندارد و نیز‬ ‫اقتصاد چرخشی و گردشی برای توسعه پایدار است‪.‬‬ ‫‹ ‹بهره‌برداری از ‪ ۳‬میلیارد دالر پروژه با‬ ‫اشتغالزایی ‪ ۵‬هزار نفر‬ ‫رئیس هیات عامل ایمیدرو‬ ‫اعالم کرد‪ :‬شناسایی ذخایر‬ ‫معدن��ی و افزای��ش میزان‬ ‫برنامه‌ه��ای اکتش��افی در‬ ‫ش��مار برنامه‌ه��ای کالن‬ ‫بخ��ش مع��دن و صنای��ع‬ ‫معدنی قرار دارد و برای دستیابی به اهداف توسعه‌ای‬ ‫ب��ه ویژه اکتش��اف‪ ،‬نیاز به آم��وزش پویا و هدفمند‬ ‫داریم‪.‬‬ ‫خ��داداد غریب‌پ��ور در گردهمای��ی هم‌اندیش��ی و‬ ‫هم‌افزای��ی پژوهش ک��ه در محل ایمی��درو برگزار‬ ‫ش��د‪ ،‬افزود‪ :‬اکتشاف در شمار برنامه‌های توسعه‌ای‬ ‫بخ��ش معدن و صنایع معدنی ق��رار دارد و با توجه‬ ‫ت اکتشافی‪،‬‬ ‫به هدف‌گذاری س��االنه افزایش عملیا ‌‬ ‫اس��تفاده از ظرفیت‌های آموزشی و پژوهشی بیش‬ ‫از پیش شده است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره ب��ه تفاهمنامه‌های امضا ش��ده بین‬ ‫ایمیدرو و دانشگاه‌ها تصریح کرد‪ :‬تعامل با دانشگاه‌ها‬ ‫به عنوان یک اصل در این سازمان دنبال خواهد شد‪.‬‬ ‫درحال‌حاضر ‪ ۱۵۷‬نیاز آموزشی‪ ،‬شناسایی شده و‬ ‫‪ ۲۷‬پژوهش نیز اولویت‌بندی می‌ش��ود و مورد توجه‬ ‫است‪.‬‬ ‫رئیس هیات عامل ایمیدرو با اعالم اینکه در زمینه‬ ‫پویایی آموزش‪ ،‬دعوت از استادان خارجی را دستور‬ ‫کار قرار خواهیم داد‪ ،‬افزود‪ :‬تفاهمنامه‌هایی که امضا‬ ‫ش��دند‪ ،‬باید به قرارداد تبدیل شوند تا شاهد آثار آن‬ ‫در ارتقای جایگاه معدن و صنایع معدنی باشیم‪.‬‬ ‫وی معافیت‌ه��ای مالیات��ی ب��رای پژوهش‌های‬ ‫کاربردی در قان��ون معادن را یکی از مفاد کاربردی‬ ‫این قانون دانس��ت و اظهار کرد‪ :‬اختصاص بخش��ی‬ ‫از س��ود ش��رکت‌ها به آموزش و پژوهش در دستور‬ ‫کار ایمی��درو ق��رار دارد و اعتقاد داریم به هر میزان‬ ‫که نیازه��ای مالی این بخش را تامین کنیم‪ ،‬ارزش‬ ‫افزوده بیشتری عاید مجموعه‌های صنعتی و معدنی‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫مع��اون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ضمن تاکید‬ ‫ب��ر بومی‌س��ازی دانش و تبدیل علم ب��ه فناوری در‬ ‫کشور‪ ،‬اعالم کرد‪ :‬مهم‌ترین منبع ایجاد مزیت‪ ،‬منابع‬ ‫انس��انی اس��ت که دانش��گاه‌ها و مراکز علمی از این‬ ‫مزیت برخوردار هستند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به صادرات مواد معدنی در سال ‪،۹۷‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬در سال گذشته ‪ ۹‬میلیارد دالر صادرات‬ ‫مواد معدنی داشتیم و ‪ ۲۲‬درصد ارزش کل صادرات‬ ‫کشور را به خود اختصاص دادیم‪.‬‬ ‫غریب‌پور با بیان اینکه سال ‪ ،۹۷‬تعداد ‪ ۲‬میلیارد‬ ‫دالر پروژه معدنی بهره‌برداری ش��د‪ ،‬افزود‪ :‬امس��ال‬ ‫‪ ۳‬میلی��ارد دالر ط��رح مع��دن و صنای��ع معدنی با‬ ‫اش��تغالزایی بیش از ‪ ۵‬هزار نفر ه ‌دف‌گذاری ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫غریب‌پور در بخش دیگری از سخنان خود عنوان‬ ‫کرد‪ :‬تعیین پاداش برای ش��رکت‌هایی که نیاز ارزی‬ ‫خود را کاهش می‌دهند‪ ،‬می‌تواند عاملی برای تسریع‬ ‫در رشد تولید باشد‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه وی؛ در نظر گرفتن معافی��ت مالیاتی‬ ‫و پاداش‌ه��ای صادرات��ی برای این نوع ش��رکت‌ها‬ ‫می‌تواند از راهکارهای حمایتی باشد‪.‬‬ ‫این مقام مسئول در ایمیدرو گفت‪ :‬معدن و صنایع‬ ‫معدنی‪ ،‬کمترین آس��یب در زمان تحریم را خواهند‬ ‫داش��ت و در این بره��ه‪ ،‬خوداتکایی و بهره‌مندی از‬ ‫ظرفیت‌ه��ای داخلی می‌تواند در رفع موانع اثرگذار‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫بنابراین گزارش‪ ،‬تفاهمنامه ایمیدرو با شرکت‌ها و‬ ‫مجتمع‌ه��ای تابع و همچنین بنگاه‌های منتخب در‬ ‫محل ایمیدرو امضا شد‪.‬‬ ‫‹ ‹آمادگ�ی جه�اد دانش�گاهی ب�رای‬ ‫پذی�رش طرح‌ه�ای فن�اوری در صنایع و‬ ‫معادن‬ ‫حمیدرض��ا طیبی‪ ،‬رئیس جهاد دانش��گاهی در این‬ ‫گردهمایی با بیان اینکه پژوهش و فناوری در سطح‬ ‫کالن و ملی‪ ،‬موتور توس��عه اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬مهم‌تر از‬ ‫تحقیقات‪ ،‬اثربخشی آن است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬جه��اد دانش��گاهی ب��رای پذی��رش‬ ‫طرح‌های ملی در زمینه فناوری در صنایع و معادن‬ ‫آمادگ��ی دارد و در این زمینه آماده همکاری جدی‬ ‫با ایمیدرو هستیم‪.‬‬ ‫طیبی با بیان اینکه با وجود‬ ‫اکتش��اف ‪ ۷‬درص��د ذخایر‬ ‫معدنی‪ ،‬هنوز دانش طراحی‬ ‫کارخانه‌ه��ای فرآوری را در‬ ‫اختی��ار نداری��م‪ ،‬گفت‪ :‬این‬ ‫روند پیامدهای��ی همچون‬ ‫ناتوانی در تغییر اساسی کارخانه‌های فرآوری‪ ،‬تسلط‬ ‫کافی نداشتن به توسعه و افزایش ظرفیت کارخانه‌ها‬ ‫و نیز باال رفتن هزینه ساخت کارخانه‌ها تا ‪ ۴۰‬درصد‬ ‫را به دنبال دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹ب�رای پژوه�ش بخش مع�دن و صنایع‬ ‫معدنی‪ ،‬مشکل منابع مالی نداریم‬ ‫داریوش اس��ماعیلی‪ ،‬رئیس‬ ‫س��ازمان نظ��ام مهندس��ی‬ ‫معدن در ای��ن گردهمایی با‬ ‫بی��ان اینکه بیش از یک هزار‬ ‫ساعت برای تدوین نقشه راه‬ ‫معدن و صنایع معدنی وقت‬ ‫صرف ش��ده است‪ ،‬گفت‪ :‬در این نقشه‌راه‪ ،‬همه بایدها‬ ‫و نبایدهای حوزه معدن و صنایع معدنی آمده اس��ت‪.‬‬ ‫این نقش��ه‌راه ‪ ۲۵‬شهریور ‪ ۹۷‬از سوی وزیر وقت ابالغ‬ ‫شد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬در بخش پژوهش‪ ۷۲ ،‬بند آمده که‬ ‫‪ ۱۲‬بند آن به طور مس��تقیم به پژوهش‌های کاربردی‬ ‫اش��اره کرده است‪ .‬س��ازمان نظام مهندسی معدن به‬ ‫دنب��ال بر عه��ده گرفتن برخی بخش‌های نقش��ه‌راه‬ ‫است‪ .‬اسماعیلی با اشاره به اینکه برای پژوهش بخش‬ ‫معدن و صنایع معدنی‪ ،‬مش��کل مناب��ع مالی نداریم‪،‬‬ ‫تصری��ح کرد‪ :‬پیش‌بینی ما از می��زان دریافت حقوق‬ ‫دولتی امس��ال‪ ۱۵۰۰ ،‬میلیارد تومان است که ‪۱۵۰‬‬ ‫میلی��ارد تومان (‪ ۱۰‬درصد) از مح��ل منابع دولتی و‬ ‫حقوقی که بهره‌ب��ردار باید به دول��ت پرداخت کند‪،‬‬ ‫می‌توان��د ص��رف پژوه��ش در قال��ب ق��رارداد ب��ا‬ ‫دانش��گاه‌های دارای تحصیالت تکمیلی ش��ود‪ .‬وی‬ ‫اف��زود‪ :‬همچنی��ن ‪ ۲۰‬درصد حقوق دولت��ی باید به‬ ‫بخش‌هاییکهفعالیت‌هایپژوهشیوزیست‌محیطی‬ ‫انجام می‌دهند‪ ،‬بخشیده شود‪.‬‬ ‫‹ ‹برنام�ه م�دون ب�رای ارتب�اط صنعت و‬ ‫دانشگاه‬ ‫محمدسعید سیف‪ ،‬مدیرکل‬ ‫دفتر ارتباط با صنعت وزارت‬ ‫عل��وم‪ ،‬تحقیق��ات و فناوری‬ ‫گفت‪ :‬با اقدام��ات پراکنده‪،‬‬ ‫ارتب��اط دانش��گاه و صنعت‬ ‫حاصل نمی‌ش��ود‪ .‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬برنامه‌های��ی ب��رای توس��عه این ارتب��اط مدون‬ ‫ش ‌ده‌اند‪ .‬از جمله این برنامه‌ها‪ ،‬ایجاد فرصت مطالعاتی‬ ‫برای هیات علمی دانشگاه‌هاس��ت‪ ،‬به این معنا که در‬ ‫صورت مراجعه اعض��ای هیات علمی به صنعت‪ ،‬بین‬ ‫یک تا ‪ ۳‬ماه حقوق کامل دریافت می‌کنند‪.‬‬ ‫‪ ۷۵‬درصد ارز صادراتی به کشور برنمی‌گردد‬ ‫بازگش��ت ‪ ۱۰‬میلی��ارد دالر از مجم��وع ‪ ۴۰‬میلی��ارد دالر‬ ‫صادرات ارزی به کشور اتفاقی است که وزیر اقتصاد از آن خبر‬ ‫داده است؛ مسئله‌ای که ضرورت حساسیت بیشتر به صادرات‬ ‫در این ش��رایط اقتصادی کشور را بار دیگر به سیاست‌گذاران‬ ‫گوشزد می‌کند‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایس��نا‪ ،‬بازنگش��تن درآمده��ای ارزی حاصل‬ ‫از صادرات‪ ،‬مس��ئله‌ای اس��ت که فرهاد دژپس��ند در جلسه‬ ‫مش��ترکی که ‪ ۹‬اردیبهشت با کارآفرینان داشت‪ ،‬از آن گالیه‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫به گفت��ه وزیر ام��ور اقتص��ادی و دارای��ی‪ ،‬از مجموع ‪۴۰‬‬ ‫میلیارد دالر صادرات غیرنفتی فقط ‪ ۱۰‬میلیارد دالر به کشور‬ ‫بازگشته است‪.‬‬ ‫دژپس��ند در این نشس��ت با طرح این پرس��ش که چرا از‬ ‫صادرات ‪ ۴۰‬میلیارد دالری صادرکنندگان در س��ال گذشته‬ ‫فقط ‪ ۱۰‬میلیارد دالر برگش��ته اس��ت‪ ،‬خطاب به کارآفرینان‬ ‫گفت‪ :‬آیا ش��ما حاضرید شاهد سقوط ارزش پول ملی باشید؟‬ ‫آن هم در حالی که ارزش پول ملی یک جزو اصلی از اقتصاد‬ ‫کشور است‪ .‬می‌دانید اگر نصف این ارزی که به کشور نیامده‬ ‫است‪ ،‬وارد می‌شد چه اتفاقی می‌افتاد؟‬ ‫اما مسئله اصلی در الزام به وارد کردن ارز حاصل از صادرات‬ ‫به کشور چیس��ت؟ واقعیت این اس��ت که حتی در صادرات‬ ‫محصوالت صنعتی به خارج از کشور‪ ،‬هم تولیدکنندگان و هم‬ ‫صادرکنن��دگان مقادیر زی��ادی از یارانه‌های دولتی را مصرف‬ ‫می‌کنن��د‪ .‬انرژی یاران��ه‌ای‪ ،‬نی��روی کار ارزان و معافیت‌های‬ ‫مالیاتی از اصلی‌ترین تسهیالتی هستند که تولیدکنندگان در‬ ‫تولید محصوالت صنعتی از آن استفاده می‌کنند‪.‬‬ ‫در مجموع‪ ،‬در ش��رایطی که ارزش پول ملی تا حد زیادی‬ ‫نس��بت به پول‌های خارجی کاهش داش��ته اس��ت‪ ،‬صادرات‪،‬‬ ‫س��ودآورترین گزینه ممکن برای تولیدکنندگان است چراکه‬ ‫بیش��تر هزینه‌های تولی��د تولیدکنندگان به ریال اس��ت اما‬ ‫درآمدهای صادراتی‌شان به دالر محاسبه می‌شود که حاال هر‬ ‫واحد آن برابر با چندین واحد پول ملی ایران است‪.‬‬ ‫این قضیه درباره داللی و صادرات محصوالت خام کشاورزی‪،‬‬ ‫بس��یار سودآورتر هم می‌شود؛ کسانی که دسترنج کشاورزانی‬ ‫که با آب و امکانات سرزمینی محدود کشور تولید شده است‬ ‫را بدون کمترین ریسکی به کشورهای دیگر صادر می‌کنند‪.‬‬ ‫دژپسند‪ ،‬اواخر س��ال گذشته در جلسه شورای گفت‌وگوی‬ ‫دولت با بخ��ش خصوصی گفت بر اس��اس آخرین ارزیابی‌ها‬ ‫در ای��ن ماه‌ه��ا ح��دود ‪ ۸‬میلی��ارد دالر از ارز صادرات��ی به‬ ‫کش��ور بازگش��ته که از این رقم ‪ ۶.۵‬میلی��ارد دالر مربوط به‬ ‫پتروشیمی‌ها و عرصه‌های فوالدی می‌شود‪.‬‬ ‫بنابر این ارقام‪ ،‬عمده بازگشت ارز حاصل از صادرات از محل‬ ‫محصوالت پتروش��یمی‌ها و فوالدی‌ها بوده و س��ایر حوزه‌ها‬ ‫مانند صادرات مواد غذایی‪ ،‬کمترین ارزآوری را داشته‌اند‪.‬‬
‫معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت عنوان کرد‬ ‫مع��اون امور معادن و صنایع معدن��ی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت‪ ،‬گفت‪ :‬اثرپذیری معدن و صنایع معدنی از تحریم‌ها کم‬ ‫و دلیل آن سرمایه‌گذاری گسترده در این حوزه است‪ .‬به گزارش‬ ‫ش��اتا‪ ،‬جعفر سرقینی‪ ،‬آس��یب‌پذیری معدن و صنایع معدنی را‬ ‫ب��ه دلیل خودکفایی باالی این حوزه ک��م توصیف کرد و گفت‪:‬‬ ‫مهم‌ترین وظیفه سازمان‌های استانی در سال ‪ ،۹۸‬رونق تولید و‬ ‫حفظ شرایط فعلی است و باید تالش‌های خود را روی این هدف‬ ‫متمرکز کنند‪ .‬او با بیان اینکه اس��تان‌ها باید روی فعال‌س��ازی‬ ‫زنجی��ره تولید در حوزه معدن برنامه‌ریزی کنند‪ ،‬گفت‪ :‬معدن و‬ ‫تاثیرپذیری حداقلی بخش معدن و صنایع معدنی از تحریم‬ ‫صنایع معدنی به دلیل س��رمایه‌گذاری‌های انجام شده و توسعه‬ ‫قابل توجه در س��ال‌های اخیر‪ ،‬تاثیرپذیری کمتری از تحریم‌ها‬ ‫دارد‪ .‬سرقینی افزود‪ :‬در زمینه فوالد ‪ ۵ ،۲‬برابر‪ ،‬سیمان ‪ ۲‬برابر و‬ ‫کاشی ‪ ۳‬برابر نیاز کشور تولید داریم که به ما در رونق تولید کمک‬ ‫می‌کن��د‪ .‬او ادامه داد‪ :‬در مع��دن و صنایع معدنی‪ ،‬نیازی به مواد‬ ‫اولی��ه خارجی وجود ندارد که همین امر در کاهش تاثیرپذیری‬ ‫از تحریم‌ها نقش داشته است‪ .‬از سوی دیگر برای تامین قطعات‬ ‫و ماش��ین‌آالت مورد نیاز هم تدابیر الزم اندیشیده شده است تا‬ ‫امروز هیچ دغدغه‌ای برای ادامه تولید نداشته باشیم‪ .‬سرقینی با‬ ‫بیان اینکه معدن و صنایع معدنی در سال ‪ ۹۸‬همچون سال‌های‬ ‫گذش��ته به رش��د خود ادامه می‌دهد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬صادرات مواد‬ ‫معدنی‪ ،‬ساده‌تر از صادرات محصوالتی همچون خودرو است که‬ ‫در ش��رایط تحریم فرصتی برای ما است‪ ،‬هرچند ترجیح دولت‪،‬‬ ‫صادرات محصول با ارزش افزوده بیش��تر اس��ت‪ .‬او در عین حال‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬سازمان‌های اس��تانی باید توجه بیشتری به‬ ‫صنایعی همچون فوالد که از صنایع س��نگین است‪ ،‬نشان دهند‬ ‫چراک��ه تعطیلی هر واحد فوالدی‪ ،‬بی��کاری چندین هزار نفر را‬ ‫در پ��ی دارد‪ .‬معاون امور معادن و صنایع معدنی با بیان اینکه بر‬ ‫اساس برنامه‪ ،‬تولید محصوالت معدنی باید به ‪ ۱۱۰‬میلیون تن‬ ‫برسد‪ ،‬گفت‪ :‬در بخش بازرسی‪ ،‬نظام مهندسی بازوی وزارتخانه‬ ‫اس��ت که تالش می‌کنیم اختیارات بیش��تری به این س��ازمان‬ ‫دهیم‪ .‬س��رقینی از برنامه‌ریزی برای توسعه معادن زغال سنگ‬ ‫و تاکید وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت بر صادرات محصوالت‬ ‫معدن��ی به جای مواد خ��ام خبر داد‪ .‬به گفته او‪ ،‬در چند س��ال‬ ‫گذش��ته‪ ،‬صادرات سنگ آهن از ‪ ۳۰‬میلیون تن به ‪ ۸‬میلیون تن‬ ‫کاهش یافته و برای صادرات مواد معدنی خام پس از این گواهی‬ ‫مبدا خواهیم خواست‪.‬‬ ‫پس از سال‌ها انتظار با حضور وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت کلید خورد‬ ‫معدن‬ ‫‌شنبه‬ ‫‪ 14‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 28‬شعبان ‪ 1440‬‬ ‫‪ 4‬مه ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره‪156‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫تولید ‪ ۲۱۵‬هزارتنی‌آند‬ ‫در سال ‪۹۸‬‬ ‫ساخت کارخانه تولید کاغذ سنگی در الیگودرز‬ ‫منیر حضوری‪:‬‬ ‫عملی��ات اجرای��ی س��اخت کارخان��ه تولید‬ ‫کاغذ از س��نگ کربنات کلس��یم با حضور رضا‬ ‫رحمان��ی‪ ،‬وزی��ر صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت و‬ ‫خداداد غریب‌پ��ور‪ ،‬رئیس هیات عامل ایمیدرو‬ ‫در ش��هرک صنعتی الیگودرز اس��تان لرستان‬ ‫آغاز شد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی س��ازمان توسعه و‬ ‫نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران‪ ،‬ظرفیت‬ ‫س��االنه فاز نخست طرح تولید کاغذ از کربنات‬ ‫کلس��یم در ش��هر الیگودرز‪ ۸ ،‬تا ‪ ۱۰‬هزار تن‬ ‫کاغذ اس��ت که بیش از ‪ ۷۰‬ش��غل مستقیم و‬ ‫‪ ۲۰۰‬شغل غیرمستقیم ایجاد می‌کند‪.‬‬ ‫‹ ‹جدیت دول�ت ب�رای خودکفایی‬ ‫در تولید کاغذ‬ ‫وزی��ر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت گف��ت‪ :‬ارتقا‬ ‫و توس��عه مع��دن و صنایع معدنی ب��ا توجه به‬ ‫ظرفیت مناس��ب ذخایر کشور‪ ،‬جزو پروژه‌های‬ ‫ویژه امسال اس��ت و باید انقالبی در این حوزه‬ ‫ایجاد شود‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی س��ازمان توسعه و‬ ‫نوس��ازی معادن و صنایع معدن��ی ایران‪ ،‬رضا‬ ‫رحمانی ش��امگاه سه‌ش��نبه در حاش��یه آیین‬ ‫کلنگ‌زنی طرح تولید کاغذ از س��نگ کربنات‬ ‫کلس��یم ضمن بی��ان این مطلب اظه��ار کرد‪:‬‬ ‫ت�لاش می‌کنی��م نقط��ه عطفی برای توس��عه‬ ‫فعالیت‌ه��ای معدن��ی ایجاد ش��ود چراکه این‬ ‫بخش می‌تواند جایگزین درآمدهای نفتی شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬از جمله این برنامه‌ها‪ ،‬بازسازی‬ ‫معادن کوچک و متوسط است‪.‬‬ ‫این اقدام ب��ه دلیل قرار گرفت��ن در مناطق‬ ‫مختلف و ایجاد ارزش افزوده‪ ،‬می‌تواند موجب‬ ‫توسعه کشور شود‪.‬‬ ‫وزی��ر صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت ب��ا بیان‬ ‫اینک��ه مردم را دع��وت به س��رمایه‌گذاری در‬ ‫ح��وزه معدن می‌کنیم‪ ،‬تصریح ک��رد‪ :‬ما نیز از‬ ‫س��رمایه‌گذاران ای��ن حوزه حمای��ت می‌کنیم‬ ‫چراک��ه معتقدی��م این بخ��ش ارزش افزوده و‬ ‫بازدهی باال و اش��تغالزایی قابل توجه دارد‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬معادن یادش��ده به دلیل قرار گرفتن در‬ ‫مناطق کمتر توس��عه‌یافته‪ ،‬موجب توسعه این‬ ‫مناطق می‌شوند‪.‬‬ ‫رحمان��ی بی��ان ک��رد‪ :‬بخ��ش قاب��ل توجه‬ ‫ص��ادرات مربوط ب��ه معدن و صنای��ع معدنی‬ ‫اس��ت‪ .‬امیدواریم نظام بانک��ی و صندوق‌های‬ ‫س��رمایه‌گذاری‪ ،‬ما را در این زمینه یاری کنند‬ ‫تا شرایط توس��عه صادرات بیش از پیش مهیا‬ ‫شود‪.‬‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت با اش��اره به‬ ‫اینکه درب��اره دغدغه رهبر معظ��م انقالب در‬ ‫حوزه کاغذ با وزیر فرهنگ و ارش��اد اس�لامی‬ ‫مذاکره کردیم‪ ،‬گفت‪ :‬این امر حاکی از جدیت‬ ‫دولت برای خودکفایی در تولید کاغذ است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬به دلیل ظرفیت معدنی مناس��ب‬ ‫در منطقه الیگودرز‪ ،‬این منطقه می‌تواند زمینه‬ ‫مناسبی برای ایجاد مجموعه‌ای از فعالیت‌های‬ ‫ظرفیت ساالنه فاز نخست طرح تولید کاغذ از کربنات‬ ‫کلسیم در شهر الیگودرز‪ ۸ ،‬تا ‪ ۱۰‬هزار تن کاغذ است که‬ ‫بیش از ‪ ۷۰‬شغل مستقیم و ‪ ۲۰۰‬شغل غیرمستقیم ایجاد‬ ‫می‌کند‬ ‫معدنی و صنعتی ش��ود‪ .‬رحمانی گفت‪ :‬برنامه‬ ‫اجرای طرح تولید کاغذ از سنگ در ‪ ۳‬فاز است‬ ‫که برای بیش از ‪ ۲۰۰‬نفر اش��تغال مس��تقیم‬ ‫ایجاد می‌کند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬می��زان س��رمایه‌گذاری این‬ ‫ط��رح‪ ،‬حدود ‪ ۱۲۰‬میلیارد تومان اس��ت و فاز‬ ‫نخست آن در ‪ ۱۸‬ماه ساخته می‌شود‪.‬‬ ‫ب��ه گفته وی‪ ۲ ،‬طرح عملیات اجرایی ناحیه‬ ‫صنعت��ی الیگ��ودرز و تولید کاغ��ذ از کربنات‬ ‫کلس��یم ب��ا پیگیری‌ه��ای مقامات اس��تانی و‬ ‫منطقه‌ای به مرحله اجرا رسیده است‪.‬‬ ‫‹ ‹مع�دن و صنای�ع معدن�ی می‌تواند‬ ‫جایگزین نفت شود‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت همچنین‬ ‫در حاش��یه آیین بهره‌ب��رداری و آغاز عملیات‬ ‫اجرایی س��اخت کارخانه تولید کاغذ از س��نگ‬ ‫کربنات کلسیم‪ ،‬با اشاره به برنامه این وزارتخانه‬ ‫برای فعال‌سازی معادن کوچک‪ ،‬گفت‪ :‬معدن و‬ ‫صنای��ع معدنی می‌توان��د جایگزین درآمدهای‬ ‫نفتی شود‪ .‬بخش عمده‌ای از صادرات غیرنفتی‬ ‫کش��ور نیز ش��امل مواد و محص��والت معدنی‬ ‫است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ش��اتا‪ ،‬رضا رحمانی در س��فر به‬ ‫شهرس��تان الیگودرز در استان لرستان با اشاره‬ ‫به طرح س��اخت ناحیه صنعتی چمان سلطان‬ ‫گنجینه‪ ،‬گفت‪ :‬بر اس��اس ارزیاب��ی وزارتخانه‪،‬‬ ‫حدود یک‌هزار واحد صنعتی می‌توانند در این‬ ‫ناحیه راه‌اندازی ش��وند و ما نیز سعی می‌کنیم‬ ‫با س��رمایه‌گذاری و آماده‌سازی زیرساخت‌ها و‬ ‫با توج��ه به ظرفیت‌های منطقه‪ ،‬زمینه را برای‬ ‫سرمایه‌گذاری آماده کنیم‪.‬‬ ‫رحمانی اضافه کرد‪ :‬تولید کاغذ در کش��ور از‬ ‫روش‌های متداول انجام ش��ده اس��ت اما روش‬ ‫جدیدی است که با توجه به وجود ذخایر خوب‬ ‫این ماده معدنی در منطقه الیگودرز‪ ،‬می‌توانیم‬ ‫شاهد مجموعه‌ای از فعالیت‌ها با این محوریت‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت ادامه داد‪:‬‬ ‫ایمیدرو نی��ز برای خدمات‌رس��انی در مناطق‬ ‫محروم و توس��عه استان‌ها سرمایه‌گذاری کرده‬ ‫اس��ت و بر اس��اس برنامه‌ریزی‌ها‪ ،‬این پروژه تا‬ ‫‪ 18‬ماه دیگر به بهره‌برداری می‌رسد‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه رحمانی‪ ،‬پ��روژه تولی��د کاغذ از‬ ‫کربنات کلس��یم در ‪ ۲‬فاز با اش��تغال ‪ 270‬نفر‬ ‫اجرا می‌ش��ود‪ .‬او در ادامه‪ ،‬با بیان اینکه امسال‬ ‫برنامه مع��ادن و صنایع معدنی جزو پروژه‌های‬ ‫وی��ژه وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت اس��ت‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬معتقدیم انقالبی در ح��وزه معدن باید‬ ‫ایج��اد ش��ود چراکه ظرفیت خوبی در کش��ور‬ ‫وجود دارد‪.‬‬ ‫رحمان��ی افزود‪ :‬فعال‌س��ازی معادن کوچک‬ ‫که در همه اس��تان‌ها وجود دارد را امسال آغاز‬ ‫کردی��م و از مردم می‌خواهی��م در این معادن‬ ‫س��رمایه‌گذاری کنند‪ .‬شرکت‌های بزرگ اعالم‬ ‫کرده‌اند ب��ه طور تضمینی مواد تولیدی معادن‬ ‫کوچک را با نرخ روز و در قراردادهای بلندمدت‬ ‫خریداری می‌کنند‪.‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫بر اساس مطالعات کارشناسان‪ ،‬سرمایه‌گذاری‬ ‫در معدن از توجی��ه اقتصادی زیادی برخوردار‬ ‫اس��ت و سرمایه‌گذاران با بازدهی خوبی روبه‌رو‬ ‫می‌شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹ایجاد ارزش‌افزوده و تامین کاغذ‬ ‫خ��داداد غریب‌پور در نشس��تی که با حضور‬ ‫نماین��ده مردم الیگ��ودرز در مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی و جمعی از دبیران آموزش و پرورش‬ ‫شهرس��تان برگزار شد‪ ،‬گفت‪ :‬طرح تولید کاغذ‬ ‫از س��نگ در الیگودرز به منظور ایجاد اشتغال‪،‬‬ ‫ایج��اد ارزش افزوده و تامین کاغ��ذ به عنوان‬ ‫یک��ی از دغدغه‌ه��ای رهب��ر معظ��م انقالب و‬ ‫صرفه‌جوی��ی ارزی‪ ،‬وارد مرحله اجرایی ش��د‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬این ط��رح‪ ۱۸ ،‬ماهه به بهره‌برداری‬ ‫می‌رسد‪.‬‬ ‫رئی��س هیات عامل ایمی��درو تصریح کرد‪ :‬با‬ ‫توجه به خلوص باالی معادن کربنات کلس��یم‪،‬‬ ‫این منطقه مس��تعد س��اخت کارخانه یادشده‬ ‫اس��ت‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬با بهره‌برداری از کارخانه‪،‬‬ ‫برای ‪ ۷۰‬نفر اشتغال مستقیم ایجاد می‌شود‪.‬‬ ‫غریب‌پور خب��ر داد‪ :‬ف��از دوم کارخانه‪ ،‬پس‬ ‫از بهره‌ب��رداری از نخس��تین کارخانه‪ ،‬اجرایی‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت می��زان س��رمایه‌گذاری ارزی‬ ‫و ریالی کارخانه یاد ش��ده نی��ز به ترتیب ‪۵.۳‬‬ ‫میلیون یورو و ‪ ۱۷۰‬میلیارد ریال اس��ت که با‬ ‫بهره‌ب��رداری از آن‪ ۸ ،‬میلیون دالر صرفه‌جویی‬ ‫ارزی برای کش��ور حاصل می‌شود‪ .‬تولید کاغذ‬ ‫از س��نگ کربنات کلس��یم از مزایایی همچون‬ ‫قابلیت بازیافت‪ ،‬دوستداری محیط‌زیست‪ ،‬عمر‬ ‫طوالنی‪ ،‬مقاومت در برابر آب و مواد شیمیایی‪،‬‬ ‫انعطاف‌پذیری و چاپ‌پذیری مطلوب برخوردار‬ ‫اس��ت‪ .‬این طرح قرار است در ‪ ۳‬فاز با مجموع‬ ‫ظرفی��ت ‪ ۳۰‬هزار تن‪ ،‬اش��تغالزایی مس��تقیم‬ ‫ب��رای ‪ ۲۱۰‬نفر و اش��تغالزایی غیر مس��تقیم‬ ‫ب��رای بی��ش از ‪ ۷۰۰‬نفر اجرا ش��ود‪ .‬افزون بر‬ ‫این‪ ،‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬طرح ناحیه‬ ‫صنعتی الیگودرز (چمن س��لطان‪ -‬گندمینه) با‬ ‫مس��احت ‪ ۵۰‬هکتار و ف��از عملیاتی ‪ ۲۰‬هکتار‬ ‫را کلنگ‌زن��ی کرد‪ .‬در این آیین‪ ،‬سیدموس��ی‬ ‫خادمی اس��تاندار لرس��تان‪ ،‬محمد خدابخشی‬ ‫نماین��ده مردم الیگ��ودرز در مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی و جمع��ی از معدن��داران منطق��ه و‬ ‫مقامات محلی حضور داشتند‪.‬‬ ‫معاون حقوقی‪،‬امور مجلس و استان‌های وزیر صنعت‪،‬معدن و تجارت‪:‬‬ ‫در کاهش خام‌فروشی مواد معدنی موفق بودیم‬ ‫معاون حقوقی‪ ،‬امور مجلس و امور اس��تان‌ها با بیان اینکه‬ ‫ذخایر کشور درآمدزا اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬سرمایه‌گذاران توانمندی‬ ‫داریم‪ ،‬به این شرط که موانع را از پیش روی آنها برداریم‪.‬‬ ‫به گزارش شاتا‪ ،‬سیدشریف حسینی در نخستین گردهمایی‬ ‫مدیران ارشد وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬گفت‪ :‬این جلسه‬ ‫یک پیام داش��ت و اینکه ما وارد یک جنگ اقتصادی شده‌ایم‬ ‫و برای جنگ اقتصادی‪ ،‬لباس رزم اقتصادی نیاز اس��ت‪ .‬باید‬ ‫بپذیریم در مقابل ما یک دشمن سر پا مسلح برای زمین زدن‬ ‫این کشور از راه اقتصادی است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اگر در س��ال‌های گذش��ته به فرمایش��ات رهبر‬ ‫معظم انقالب عمل کرده بودیم‪ ،‬امروز هیچ مشکلی نداشتیم‪.‬‬ ‫ایشان مدت‌ها پیش به کاهش وابستگی بودجه به نفت‪ ،‬تاکید‬ ‫کرده بودند‪.‬‬ ‫قائم مقام وزیر و معاون حقوقی‪ ،‬امور مجلس و امور استان‌ها‬ ‫با تاکید بر اینکه ذخایر این کش��ور می‌تواند درآمدزا باش��د‪،‬‬ ‫عنوان کرد‪ :‬وزیر محترم صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬امسال را به‬ ‫عنوان ش��کوفایی معدن قلمداد کرده و معتقد است می‌توان‬ ‫قس��متی از درآمد کش��ور را از معادن کسب کرد‪ .‬کشور ‪۵۷‬‬ ‫میلی��ارد تن ذخایر معدن��ی دارد‪ ،‬از لحاظ مع��دن رتبه یک‬ ‫خاورمیانه را دارد و جزو ‪۱۰‬کش��ور نخست جهان است‪ .‬برای‬ ‫‪ ۱۰‬هزار معدن پروانه صادر ش��ده و ‪ ۶‬هزار معدن هم اکنون‬ ‫فعال است‪.‬‬ ‫حس��ینی با بیان اینکه در س��ال ‪ ،۹۷‬مق��دار ‪ ۴۶۰‬میلیون‬ ‫تن از معادن برداش��ت شده است‪ ،‬گفت‪ :‬با امکاناتی که داریم‬ ‫می‌توانیم دشمن را زمین‌گیر و تحریم‌ها را بی‌اثر کنیم‪ .‬نقاط‬ ‫قوت ما منابع طبیعی و فیزیکی قابل توجهی است که داریم‪.‬‬ ‫وی ایران را دارای سابقه صنعتی در جهان دانست و افزود‪:‬‬ ‫مثل کش��ورهای حاشیه خلیج‌فارس نیس��تیم که دیگران‪ ،‬ما‬ ‫را مدیریت کرده باشند‪ .‬س��رمایه‌گذاران خوبی داریم‪ ،‬به این‬ ‫شرط که موانع را از پیش پای آنها برداریم‪.‬‬ ‫مع��اون حقوقی‪ ،‬امور مجلس و امور اس��تان‌ها‪ ،‬انحصار را از‬ ‫نقاط ضعف کش��ور دانس��ت و گفت‪ :‬برخی از تولیدات مانند‬ ‫خودرو در داخل کش��ور باید رقابت‌پذیر ش��وند‪ .‬پایین بودن‬ ‫بهره‌وری در تولید هم از دیگر نقاط ضعف ما است‪.‬‬ ‫حسینی درباره فرصت‌هایی که در کشور وجود دارد‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬غنی بودن معادن و امکان توس��عه صنایع‪ ،‬فرصت‌هایی‬ ‫هستند که نباید از آنها غافل شویم‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬در سال‪ ۹۱‬مقدار ‪ ۲۳‬میلیون تن صادرات مواد‬ ‫معدنی خام داش��تیم که این مقدار در سال ‪ ۹۷‬به ‪ ۸‬میلیون‬ ‫تن رس��ید و به معنای موفقیت در جلوگیری از خام‌فروش��ی‬ ‫است‪.‬‬ ‫معاون حقوقی‪ ،‬امور مجلس و امور استان‌ها با بیان اینکه در‬ ‫کش��ور‪ ،‬نیروی تحصیلکرده‪ ،‬با انگیزه و توانمند داریم‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫باید برای فارغ‌التحصیالن دانشگاه‌ها زمینه جذب مهیا شود‪.‬‬ ‫حس��ینی تصریح ک��رد‪ :‬باید برای کش��ورهای همس��ایه‪،‬‬ ‫اس��تان‌های معین تعیین کنیم‪ .‬همچنین اس��تان‌های مرزی‬ ‫باید با کش��ورهای همس��ایه ارتباط برقرار کنند تا بتوانیم از‬ ‫ظرفیت‌های آنها برای دور زدن تحریم استفاده کنیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬باید کاری کنیم که نگاه جامعه به سرمایه‌گذاران‬ ‫تغییر کند‪ .‬س��رمایه‌گذار باید امنیت و س��ود داشته باشد‪ .‬با‬ ‫س��رمایه‌گذاری می‌توانیم اش��تغال و به دنبال آن رونق تولید‬ ‫ایج��اد کنیم‪ .‬معاون حقوقی‪ ،‬امور مجلس و امور اس��تان‌ها با‬ ‫بیان اینکه باید در سیاس��ت‌گذاری‌هایی که انجام می‌ش��ود‪،‬‬ ‫عملکرد واحد داش��ت‪ ،‬گفت‪ :‬بای��د از وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت یک صدای واحد شنیده شود‪.‬‬ ‫مدی��ر ام��ور ذوب مجتمع مس سرچش��مه از‬ ‫تولی��د ‪ ۲۱‬هزار تن مس آن��دی در این مجتمع‬ ‫ن امس��ال‪ ،‬خبر داد و گفت‪ :‬امیدواریم‬ ‫در فروردی ‌‬ ‫تا پایان اردیبهشت‌‪ ،‬این عدد را حدود ‪ ۲‬هزار تن‬ ‫ارتق��ا دهیم و به تولید ‪ ۲۳‬ه��زار تن مس آندی‬ ‫دست یابیم‪.‬‬ ‫به گزارش مس‌پرس‪ ،‬حامد مددی با اش��اره به‬ ‫عملکرد واحد ذوب در سال ‪ ،۹۷‬اظهار کرد‪ :‬آبان‬ ‫‪ ۹۶‬پ��روژه فلش پس از رفع تمام مش��کالتی که‬ ‫وجود داش��ت‪ ،‬به بهره‌برداری رسید و توانستیم‬ ‫تولید را رقم بزنیم‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬در سال ‪ ۹۶‬تولید کلی کارخانه‬ ‫‪ ۸۹‬هزار و ‪ ۷۷۰‬تن بود و ماه‌های آخر س��ال‪ ،‬با‬ ‫ماه‌های ابتدایی اجرای پروژه اسید همزمان شد‪.‬‬ ‫با کارآیی ‪ ۶۴‬درصدی کارخانه‪ ،‬پروژه ذوب سال‬ ‫‪ ۹۶‬را به پایان رساندیم‪.‬‬ ‫مدی��ر ام��ور ذوب مجتمع مس سرچش��مه با‬ ‫اش��اره به تالش گس��ترده همکاران واحد ذوب‬ ‫مجتمع مس سرچش��مه‪ ،‬بیان ک��رد‪ :‬با یک کار‬ ‫گروهی موفق ش��دیم س��ال ‪ ۹۷‬را نی��ز به پایان‬ ‫برس��انیم‪ ،‬به‌نحوی‌که کارآی��ی کارخانه از حدود‬ ‫‪ ۶۴‬درص��د در پایان س��ال ‪ ۹۶‬به ‪ ۸۹.۴۸‬درصد‬ ‫و کارآیی بازیابی کانس��نگ به ‪ ۸۶.۵۳‬درصد در‬ ‫پایان سال ‪ ۹۷‬افزایش یافت‪.‬‬ ‫م��ددی تصریح کرد‪ :‬تولید س��ال ‪ ۹۷‬افزون بر‬ ‫‪ ۲۰۱‬ه��زار و ‪ ۷۶۴‬تن بود که در س��ال‌هایی که‬ ‫ذوب سرچش��مه در حال تولید اس��ت‪ ،‬بی‌سابقه‬ ‫بوده و امیدواریم امس��ال بهتر از س��ال گذش��ته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫مدیر امور ذوب مجتمع مس سرچشمه تاکید‬ ‫کرد‪ :‬تالش ما این است که کارآیی کارخانه را به‬ ‫حدود ‪ ۹۰‬درصد برسانیم که اگرچه دشوار است‬ ‫ام��ا معتقدیم کارکنان واح��د ذوب مجتمع مس‬ ‫سرچشمه‪ ،‬این توانمندی را دارند‪.‬‬ ‫مددی عنوان کرد‪ :‬امیدواریم در س��ال جاری‬ ‫به اهدافی که پیش‌بینی‌شده ازجمله تولید ‪۲۱۴‬‬ ‫ه��زار و ‪۷۰۰‬تن آن��د و کاتد و کارآی��ی در نظر‬ ‫گرفته‌شده برسیم‪.‬‬ ‫شاهد جهش قدرتمند‬ ‫فوالد آلیاژی‬ ‫در اردیبهشت خواهیم بود‬ ‫یک��ی از مهم‌تری��ن‬ ‫اقدامات س��ال ‪ ۹۷‬افزایش‬ ‫نس��بت مص��رف آه��ن‬ ‫اس��فنجی ب��ه قراض��ه و‬ ‫دس��تیابی به ‪۹۰‬درصد در‬ ‫پایان سال بود‪.‬‬ ‫به گ��زارش بورس ام��روز‪ ،‬علیرض��ا چایچی‪،‬‬ ‫مدیرعامل شرکت فوالد آلیاژی ایران عنوان کرد‪:‬‬ ‫‪۶‬سایز و ‪۱۱‬نوع محصول جدید در فوالد آلیاژی‬ ‫تولید کردیم که یکی از آنها فوالدهای زنگ نزن‬ ‫است‪ .‬نخس��تین محصول فوالد زنگ نزن کروم‪-‬‬ ‫نیکل‌دار را نیز به زودی به بازارهای اروپایی صادر‬ ‫می‌کنی��م‪ .‬وی افزود‪ :‬در زمین��ه رونق تولید باید‬ ‫نگاه کیفی و تخصصی به تولید را بهبود بخشید و‬ ‫تامین پایدار‪ ،‬کیفیت و خدمات مناسب را پیش‪،‬‬ ‫هنگام و پس از فروش به مشتریان موردنظر ارائه‬ ‫داد‪ .‬در کن��ار تنوع محصوالت و بازاریابی جدید‪،‬‬ ‫در زمین��ه ص��ادرات‪ ،‬تهاتر را به عن��وان یکی از‬ ‫راهکاره��ای دوران تحریم موردنظر قرار داده‌ایم‪.‬‬ ‫یک��ی از مهم‌تری��ن اقدامات س��ال ‪ ،۹۷‬افزایش‬ ‫نسبت مصرف آهن اسفنجی به قراضه و دستیابی‬ ‫به ‪۹۰‬درصد در پایان سال بود‪.‬‬ ‫چایچ��ی خاطرنش��ان کرد‪ :‬س��هم محصوالت‬ ‫ساختمانی و تجاری در محصوالت فوالد آلیاژی‬ ‫به ‪۲‬درصد رس��ید‪ .‬یک شرکت با کمترین میزان‬ ‫مصرف آب هس��تیم‪ .‬برای چهارمین بار‪ ،‬صنعت‬ ‫س��بز برتر کش��ور ش��دیم و به عنوان نخستین‬ ‫ش��رکت صنعتی کشور در س��ال گذشته‪ ،‬پروژه‬ ‫ارتقای به��ره‌وری انرژی را ب��ا هماهنگی یونیدو‬ ‫شروع کردیم‪.‬‬
‫صنایع‌معدنی غیرفلزی‬ ‫‌شنبه‬ ‫‪ 14‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 28‬شعبان ‪ 1440‬‬ ‫‪ 4‬مه ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره‪156‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫کاربرد خاک آلوده‬ ‫به مواد نفتی‬ ‫در کارخانه سیمان اردستان‬ ‫ط��رح پژوهش و بررس��ی چگونگی اس��تفاده از‬ ‫لجن‌های واح��د بازیاف��ت پاالیش��گاه اصفهان در‬ ‫کارخانه سیمان اردستان با موفقیت عملیاتی شد‪.‬‬ ‫به گزارش سیمان خبر‪ ،‬رئیس پژوهش و فناوری‬ ‫ش��رکت پاالی��ش نفت اصفه��ان گف��ت‪ :‬این طرح‬ ‫در مقی��اس آزمایش��ی زیر نظ��ر اداره کل حفاظت‬ ‫محیط‌زیس��ت ب��ه مجری‌گ��ری دانش��گاه پیام‌نور‬ ‫اصفهان و کارفرمایی ش��رکت پاالیش نفت اصفهان‬ ‫عملیاتی شده است‪.‬‬ ‫محس��ن مرادمند اف��زود‪ :‬در مقیاس آزمایش��ی‬ ‫و دیگر مس��تندات و صورت‌جلس��ه‌ها‪ ،‬اس��تفاده از‬ ‫ای��ن روش برای امحای خاک آل��وده به مواد نفتی‬ ‫بی‌خطر و به دور از آسیب‌های محیط‌زیستی اعالم‬ ‫ش��ده به طوری که می‌توان ای��ن روش را به‌عنوان‬ ‫راهکاری بس��یار موثر و مطلوب در اس��تفاده از این‬ ‫نوع پسماندها قلمداد کرد‪.‬‬ ‫وی پاالیش��گاه اصفه��ان را ب��ه عن��وان یکی از‬ ‫اصلی‌ترین پاالیش��گاه‌های کش��ور با مشکل تجمع‬ ‫لجن‌ه��ای با محت��وای نفتی باال دانس��ت و گفت‪:‬‬ ‫بنابراین این طرح با هدف بررسی کاربرد لجن‌های‬ ‫نفت��ی در فرآین��د تولی��د س��یمان ب��رای کاهش‬ ‫آالینده‌های محیط‌زیست تعریف شد‪.‬‬ ‫محس��ن مرادمند افزود‪ :‬در مراح��ل اجرای این‬ ‫طرح ابت��دا روش اس��تفاده از لجن‌ه��ای نفتی در‬ ‫تولید س��یمان به منظور حذف آلودگی‌های زیست‬ ‫محیطی مطالعه‪ ،‬سپس با توجه به شرایط پاالیشگاه‬ ‫اصفه��ان و آنالی��ز دقیق لج��ن از لح��اظ ترکیب‬ ‫ش��یمیایی‪ ،‬درص��د آب‪ ،‬درصد روغ��ن و محتوای‬ ‫حرارتی لجن با نمونه‌برداری‌های مکرر‪ ،‬آزمون‌های‬ ‫فیزیکی و شیمیایی اس��تاندارد آزمایشگاه سیمان‬ ‫اردس��تان روی لجن بررسی و فرموالسیون اختالط‬ ‫تعیین شد‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬در ای��ن طرح پژوهش��ی ب��ا نظارت‬ ‫کام��ل اداره کل حفاظ��ت محیط‌زیس��ت‪ ،‬تم��ام‬ ‫آنالیزهای مربوط به محتوای روغن‪ ،‬حضور و میزان‬ ‫ترکیب‌ه��ای آروماتیک همچنین حض��ور و میزان‬ ‫فلزات س��نگین بررس��ی‪ ،‬س��پس با درنظر گرفتن‬ ‫استانداردهای مربوط به تولید سیمان این لجن‌های‬ ‫نفتی در تولید س��یمان کارخانه س��یمان اردستان‬ ‫فرموله و درنهایت تاثیرات افزودن لجن‌ها بر کیفیت‬ ‫سیمان تولید شده بررسی شد‪.‬‬ ‫رئی��س پژوهش و فناوری ش��رکت پاالیش نفت‬ ‫اصفهان افزود‪ :‬در نتیج��ه حاصل از این طرح قابل‬ ‫تعمیم بودن آن به دیگر پاالیشگاه‌ها اثبات شد‪.‬‬ ‫الزم ب��ه یادآوری اس��ت ک��ه کارخانه س��یمان‬ ‫اردستان تاس��یس س��ال ‪ ۸۶‬دارای ظرفیت تولید‬ ‫کنونی روزانه ‪ 3‬هزار و ‪ ۵۰۰‬تن محصول است‪.‬‬ ‫اردس��تان در ‪ ۱۱۸‬کیلومت��ری ش��مال ش��رقی‬ ‫اصفهان قرار دارد‪.‬‬ ‫ارسال محموله فوالد‬ ‫هرمزگان برای سیل‌زدگان‬ ‫طرح نظام مس��ئولیت‌های اجتماعی در ش��رکت‬ ‫ف��والد هرم��زگان در حال تدوین اس��ت و در نیمه‬ ‫نخست سال اجرایی می‌شود‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی شرکت فوالد هرمزگان‬ ‫رضا صفری��ان‪ ،‬مدیر روابط عمومی ش��رکت فوالد‬ ‫هرم��زگان گف��ت‪ :‬ف��والد هرم��زگان هم��واره در‬ ‫مس��ئولیت‌های اجتماعی پیش��تاز اس��ت و تالش‬ ‫می‌کند در حوزه‌های مختلف مشارکت داشته باشد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به وقوع سیل در برخی از استان‌های‬ ‫کش��ور و لزوم همکاری و مشارکت همه‌جانبه آحاد‬ ‫مردم در کمک‌رس��انی ب��ه این عزی��زان گفت‪ :‬در‬ ‫این زمینه ش��رکت فوالد هرمزگان نیز محموله‌ای‬ ‫ب��ه ارزش ‪ ۱۰‬میلی��ارد ری��ال ش��امل ‪ ۲۰۰۰‬پتو‪،‬‬ ‫‪ ۷۰۰‬عدد چادر‪۱۲ ،‬هزار بس��ته پوش��ک بچه‪۳۶ ،‬‬ ‫ه��زار بس��ته لوازم بهداش��تی بانوان‪ ۸۷۰ ،‬کیس��ه‬ ‫برن��ج ‪۱۰‬کیلوی��ی‪ ۳۵۰ ،‬حلب پنی��ر ‪ ۱۸‬کیلویی‪،‬‬ ‫‪ ۱۵‬ه��زار عدد آب معدنی و ‪ ۱۰‬ه��زار عدد مربای‬ ‫تک نف��ره تهی��ه و ب��ا هماهنگی جمعی��ت هالل‬ ‫احمر اس��تان هرمزگان به مناطق مورد نظر ارسال‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫صفری��ان ب��ا تاکی��د ب��ر مش��ارکت موث��ر در‬ ‫مس��ئولیت‌های اجتماعی گفت‪ :‬ما به دنبال ایفای‬ ‫نقش موثر در مسئولیت‌های اجتماعی هستیم و به‬ ‫همین منظور طرح نظام مس��ئولیت‌های اجتماعی‬ ‫در شرکت فوالد هرمزگان در حال تدوین است که‬ ‫تا نیمه نخست سال جاری اجرایی خواهد شد‪.‬‬ ‫ارائه گزارش‌های ش��فاف‪ ،‬اطالع‌رس��انی به‌موقع‬ ‫و صحی��ح یکی از اهداف این نظام مس��ئولیت‌های‬ ‫اجتماعی است‪.‬‬ ‫تالش برای لغو ممنوعیت واردات سیمان ایران به عراق‬ ‫رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه و عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی‬ ‫ایران خواس��تار تالش برای لغو ممنوعیت واردات سیمان ایران به‬ ‫عراق ش��د و گفت‪ :‬مکاتباتی با اس��تانداری کرمانشاه و ستاد روابط‬ ‫تجاری عراق برای رسیدگی به این موضوع داشته‌ایم‪.‬‬ ‫به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان‪ ،‬کیوان کاشفی رئیس اتاق‬ ‫بازرگانی کرمانشاه با بیان اینکه سیمان یکی از مهم‌ترین کاالهای‬ ‫صادراتی کش��ورمان به عراق است‪ ،‬گفت‪ :‬ممنوعیت واردات آن به‬ ‫کش��ور عراق با توجه به برنامه‌ریزی‌های انجام ش��ده‪ ،‬قراردادهای‬ ‫فروش و وجوه دریافت ش��ده از ط��رف عراقی و واردات موقت مواد‬ ‫اولیه این واحدها برای تولید صادراتی و اش��تغال ایجاد شده برای‬ ‫این منظور و‪ ،...‬این واحدها را با مشکالت حادی روبه‌رو کرده است‪.‬‬ ‫این مسئول هشدار داد که در صورت توجه نکردن به این موضوع‬ ‫و حل و فصل آن‪ ،‬شاهد رکود و تعطیلی تعدادی از واحدهای تولید‬ ‫س��یمان در آینده نزدیک خواهیم بود‪ ،‬از این‌رو لغو این ممنوعیت‬ ‫باید در دستور کار مسئوالن دولتی قرار گیرد‪ .‬رئیس اتاق بازرگانی‬ ‫کرمانش��اه نخس��تین اقدام در این زمینه را طرح درخواست لغو ‪3‬‬ ‫ماه��ه این ممنوعی��ت واردات عنوان کرد و اف��زود‪ :‬تعویق ‪ 3‬ماهه‬ ‫این ممنوعیت موجب می‌شود کارخانه‌های کشورمان که قرارداد‬ ‫فروش با طرف عراقی دارند‪ ،‬به تعهد خود عمل کنند‪ .‬کاشفی تعهد‬ ‫ب��ه اجرای قرارداد ازس��وی دوطرف را الزامی دانس��ت و ادامه داد‪:‬‬ ‫کارخانه‌های ایرانی هزینه‌های هنگفتی برای خرید پاکت سیمان‬ ‫صادرات��ی صرف کرده‌ان��د و بعضی نیز از خارج از کش��ور خرید و‬ ‫واردات پاکت را انجام داده‌اند که فقط ویژه صادرات است‪.‬‬ ‫وی این پاکت‌ها را نگاش��ته ش��ده به کلمه‌های عربی و انگلیسی‬ ‫و ویژه صادرات برش��مرد که کاربرد داخلی ندارد و به همین دلیل‬ ‫تعوی��ق ‪ ۳‬ماهه این ممنوعیت موجب جلوگیری از متضرر ش��دن‬ ‫واحدهای تولید سیمان استان کرمانشاه و کشورمان می‌شود‪.‬‬ ‫عض��و هیات رئیس��ه اتاق بازرگان��ی ایران از اس��تاندار و مجمع‬ ‫نمایندگان اس��تان کرمانش��اه خواس��تار رایزنی الزم با مسئوالن‬ ‫عراقی در اقلیم کردستان در این زمینه شد و تصریح کرد‪ :‬ما از اتاق‬ ‫بازرگانی با اتاق بازرگانی اقلیم کردستان در حال پیگیری هستیم‬ ‫اما نیاز به حمایت سطح باالتری از روابط دیپلماتیک بین مسئوالن‬ ‫دو کشور برای حل و فصل این موضوع داریم‪.‬‬ ‫وی اب��راز امیدواری کرد که بازار س��وریه و نیاز آن به س��یمان با‬ ‫حل مسئله حمل زمینی موجب رونق دوباره کارخانه‌های سیمان‬ ‫استان کرمانشاه در امر صادرات شود‪.‬‬ ‫رئیس مرکز تحقیقات تکنولوژی و دوام بتن دانشگاه امیرکبیر عنوان کرد‪:‬‬ ‫مرگ زودهنگام بتن با بی‌اخالقی صنفی مجریان‬ ‫سارا اصغری‪:‬‬ ‫اس��تفاده از رویه‌ه��ای بتنی به‌ج��ای رویه‌های‬ ‫آس��فالتی چندس��الی اس��ت ک��ه از س��وی‬ ‫دس��ت‌اندرکاران این ح��وزه موردتوجه قرار گرفته‬ ‫اس��ت اما موضوع مهم در ای��ن زمینه بکارگیری و‬ ‫اجرای صحیح رویه‌های بتنی اس��ت تا بتواند دوام‬ ‫باالی ‪ ۷۰‬س��ال را به همراه داش��ته باش��د‪ ،‬درغیر‬ ‫این‌صورت ممکن اس��ت با مشکالتی روبه‌رو شویم‬ ‫که نتیجه آن برای این صنعت مطلوب نخواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹بی‌اخالقی در صنعت بتن‬ ‫علی‌اکب��ر رمضان‌پ��ور اس��تاد و رئی��س مرک��ز‬ ‫تحقیقات تکنولوژی و دوام بتن دانشگاه امیرکبیر‪،‬‬ ‫در س��ومین کنفرانس رویه‌های بتنی که به‌تازگی‬ ‫برگزار شد‪ ،‬در پنلی با عنوان «دوام رویه‌های بتنی‬ ‫با نگرشی بر پدیده یخ‌زدن‪-‬آب‌شدن» عنوان کرد‪:‬‬ ‫یکی از مهم‌ترین موضوع‌های مطرح‌شده در زمینه‬ ‫بتن‪ ،‬اخالق‌گرایی است؛ این موضوع بعد از حوادثی‬ ‫مانند زلزله و س��یلی که در کشور روی داد‪ ،‬بسیار‬ ‫مطرح شد چراکه با توجه به مقاومت سدها و پل‌ها‬ ‫به‌نظر می‌رس��د بتن‌های م��ا از کیفیت و مقاومت‬ ‫الزم برخ��وردار نبوده‌ان��د و س��ازندگان بتن‌ها در‬ ‫اخالق‌گرایی برای ساخت آنها کوتاهی کرده‌اند‪‌.‬‬ ‫به گ��زارش روزگار معدن‪ ،‬رمضان‌پ��ور در ادامه‬ ‫عنوان کرد‪ :‬چندین س��ال است که در کشور دچار‬ ‫خشکس��الی ش��ده‌ایم اما خداوند درمدت چند روز‬ ‫آب ش��یرین برای کش��ور فرس��تاد و از آنجا که به‬ ‫درس��تی ای��ن آب را هدایت نکردیم‪ ،‬دچار س��یل‬ ‫ش��دیم و تالش کردیم این آب شیرین را به سمت‬ ‫دریا بفرستیم و آن را شور کنیم و از سوی دیگر در‬ ‫کنار خلیج‌ف��ارس میلیون‌ها تومان هزینه می‌کنیم‬ ‫که آب‌ش��یرین‌کن بس��ازیم و آب دریا را ش��یرین‬ ‫کنیم و هزاران کیلومتر با لوله این آب را به معادن‬ ‫گل‌گه��ر بفرس��تیم‪ ،‬ای��ن موضوع‌ها نش��ان‌دهنده‬ ‫عملکرد نادرست ما در برنامه‌های بلندمدت است‪.‬‬ ‫وی یادآور ش��د‪ :‬در زمینه س��ازه‌ها نیز با همین‬ ‫رویکردها پیش‌رفته‌ایم‪ .‬س��ازه‌های ما دچار مشکل‬ ‫هس��تند و دوام الزم را ندارن��د‪ .‬مش��کل خ��ود ما‬ ‫هس��تیم که ای��ن تفک��ر را نداریم که بس��ازیم تا‬ ‫برای دیگ��ران باقی بماند‪ ،‬چراک��ه باید دیگران بر‬ ‫ما اولویت داشته باشند که در این صورت ما نیز از‬ ‫آن راه بهره‌مند خواهیم شد‪.‬‬ ‫این اس��تاد دانشگاه با اش��اره به این موضوع که‬ ‫صنعت ما نیاز ب��ه اخالق‌گرایی دارد‪ ،‬بیان کرد‪ :‬در‬ ‫زمینه بتن‌س��ازی نیز بحث دوام دغدغه سازندگان‬ ‫آن نبوده اس��ت‪ .‬موضوع این اس��ت که مصالحی را‬ ‫ب��ه کار می‌گیری��م و هزینه‌ای ص��رف می‌کنیم اما‬ ‫درنهایت س��ازه ماندگاری به‌جا نمی‌گذاریم؛ گویی‬ ‫تنها می‌خواهیم آمار بدهیم‪.‬‬ ‫رمضان‌پور ادامه داد‪ :‬در پایان دولت هش��تم‪ ،‬در‬ ‫زمین��ه بتن و سدس��ازی‪ ،‬مت��رو و تونل‌ها و‪ ...‬یک‬ ‫کتاب با عنوان رنجنامه نگاش��تم و عنوان کردم که‬ ‫در ای��ن طرح‌ها دغدغه دوامی وجود ندارد و گویی‬ ‫تنها موض��وع روبان قیچی کردن و آمار دادن مهم‬ ‫بوده و کار اساس��ی انجام نشده است‪ .‬این درحالی‬ ‫علی‌اکبر رمضان‌پور‪ :‬در زمینه دوام بتن باید کنترل‌های‬ ‫نفوذناپذیری بتن به شکل دقیق انجام شود‪ .‬در این‬ ‫زمینه تنها مقاومت کافی نیست و رویه بتنی باید‬ ‫نفوذناپذیر باشد‬ ‫اس��ت که ما کش��ور ثروتمندی هستیم درحالی‌که‬ ‫کش��وری مانند ژاپن که منبع خ��دادادی ندارد و‬ ‫تم��ام منابع خود را از خ��ارج وارد می‌کند‪ ،‬از این‬ ‫منابع چه ارزش‌افزوده‌ای خلق می‌کند‪.‬‬ ‫وی در ادامه خاطرنشان کرد‪ :‬در زمینه رویه‌های‬ ‫بتن��ی نیز که چندین س��ال اس��ت در حال مطرح‬ ‫ش��دن اس��ت‪ ،‬باید ابت��دا دانش آن را ف��را بگیریم‬ ‫چراک��ه اگر بدون دان��ش رویه‌های بتن��ی را اجرا‬ ‫کنیم و خراب ش��ود‪ ،‬دیگ��ر نمی‌توانیم از آن دفاع‬ ‫کنیم و این حوزه را بدنام خواهیم کرد‪ .‬برای نمونه‬ ‫همان اتفاقی که در زمینه س��یمان پوزوالن انجام‬ ‫دادی��م و آنقدر بد عمل کردی��م و آن را بی‌کیفیت‬ ‫ب��ه کار بردیم ک��ه آن را بدنام کردیم‪ ،‬در حالی که‬ ‫در جهان همه به سمت استفاده از سیمان پوزوالن‬ ‫می‌روند‪ .‬کلی گاز ‪ CO۲‬برای تولید سیمان ایجاد‬ ‫می‌کنیم اما عراق هم مش��تری سیمان ما نخواهد‬ ‫شد‪ .‬رمضان‌پور تاکید کرد‪ :‬تنها به دنبال آمار دادن‬ ‫نباشیم‪.‬‬ ‫‹ ‹دوام بتن را بارها آزمایش کنیم‬ ‫رئی��س مرکز تحقیقات تکنولوژی و دوام بتن در‬ ‫ادامه با اش��اره به دوام رویه‌های بتنی عنوان کرد‪:‬‬ ‫برای نخس��تین‌بار ما اگر در زمینه رویه‌های بتنی‬ ‫با مش��کل دوام روبه‌رو ش��ویم‪ ،‬ایرادی ندارد چون‬ ‫مشکل ممنوعیت صادرات سیمان‬ ‫از آذربایجان غربی به عراق برطرف شود‬ ‫رئی��س ات��اق بازرگان��ی‪ ،‬صنای��ع‪ ،‬مع��ادن و‬ ‫کشاورزی ارومیه گفت‪ :‬دولت مشکل ممنوعیت‬ ‫ص��ادرات س��یمان از آذربایجان‌غربی به عراق را‬ ‫برطرف کند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش تس��نیم‪ ،‬حس��ن انتظ��ار در‬ ‫نخس��تین نشست ش��ورای گفت‌وگوی دولت و‬ ‫بخش خصوص��ی آذربایجان‌غرب��ی که با حضور‬ ‫محمدمهدی شهریاری استاندار در سالن جلسات‬ ‫اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کشاورزی ارومیه‬ ‫برگزار ش��د‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬آذربایج��ان غربی جزو‬ ‫قطب‌های تولید سیمان در کشور است و چندین‬ ‫کارخانه تولید س��یمان در شهرهای مختلف این‬ ‫استان مشغول به کارند که زمینه اشتغال صدها‬ ‫نفر را فراهم کرده‌اند‪.‬‬ ‫وی تصری��ح ک��رد‪ :‬هم‌اکنون ممنوع ش��دن‬ ‫صادرات سیمان مشکالت گوناگونی را هم برای‬ ‫این کارخانه‌ها به عنوان تولیدکننده و هم فعاالن‬ ‫تجاری این عرصه ایجاد کرده است‪.‬‬ ‫انتظار گفت‪ :‬یکی از مهم‌ترین مس��ائلی که در‬ ‫آذربایجان‌غربی باید پیگیری شود‪ ،‬برطرف شدن‬ ‫ممنوعیت صادرات سیمان از مرزهای این استان‬ ‫به کشور عراق است‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬با توجه به اینکه آذربایجان‌غربی‬ ‫بیشترین صادرات سیمان را به عراق داشته‪ ،‬حل‬ ‫و فصل این مشکل هم ضرورت دارد و اولویت‌دار‬ ‫است‪.‬‬ ‫رئی��س ات��اق بازرگان��ی‪ ،‬صنای��ع‪ ،‬مع��ادن و‬ ‫کش��اورزی ارومیه گفت‪ :‬توانایی نداش��تن ثبت‬ ‫س��فارش ازس��وی دارندگان کارت بازرگانی در‬ ‫آذربایجان غربی از دیگر مش��کالت این اس��تان‬ ‫است و درحالی‌که صادرکنندگان محصول خود‬ ‫را ص��ادر می‌کنند ول��ی قادر به ثبت س��فارش‬ ‫نیس��تند درحالی‌که دولت می‌تواند این مس��ئله‬ ‫را برطرف کند‪.‬‬ ‫در این زمینه تجربه نداش��ته‌ایم باید آزمون و خطا‬ ‫کنیم تا بتوانیم به بهترین ش��کل آن را بسازیم اما‬ ‫در مراحل بعد با مواد و طراحی خوب باید به سمت‬ ‫س��اخت بتن‌های بهتری پیش بروی��م‪ .‬باید قبل از‬ ‫اجرای نهایی رویه‌های بتنی را آزمایش کرد‪.‬‬ ‫رمضان‌پ��ور ادام��ه داد‪ :‬موضوع دیگر این اس��ت‬ ‫ک��ه ما انتقادپذیر نیس��تیم و اگر کس��ی به کار ما‬ ‫ای��راد بگی��رد‪ ،‬آن را برنمی‌تابی��م در حال��ی که با‬ ‫انتقادپذی��ری می‌ت��وان به محص��ول باکیفیت‌تری‬ ‫دست یافت‪.‬‬ ‫وی عن��وان ک��رد‪ :‬در زمین��ه رویه‌ه��ای بتن��ی‬ ‫برخ��ی آزادراه‌هایی را س��اخته‌ایم اما پیش‌تر از ما‬ ‫کشورهای پیشرفته از این رویه‌ها استفاده کرده‌اند‪.‬‬ ‫این کش��ورها چه به لحاظ فنی و دوام بیشتر و چه‬ ‫به لحاظ اقتصادی به سمت ساخت رویه‌های بتنی‬ ‫روی آورده‌اند و در برخی آمارها عنوان می‌کنند که‬ ‫عمر رویه‌های بتنی ‪ 2‬تا ‪ 3‬برابر رویه‌های آس��فالت‬ ‫است‪.‬‬ ‫این استاد دانش��گاه عنوان کرد‪ :‬البته محاسبات‬ ‫نش��ان می‌دهد رویه‌های بتنی نسبت به رویه‌های‬ ‫آس��فالتی هزینه کمت��ری دارد اما به ش��رطی که‬ ‫باکیفیت ساخته شود‪ .‬وی افزود‪ :‬کاهش هزینه‌های‬ ‫رویه‌های بتنی‪ ،‬در گرو دوام آن در بلندمدت است‪.‬‬ ‫رمضان‌پ��ور در ادام��ه خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬یکی‬ ‫از بحث‌ه��ای مهم��ی ک��ه در بتن مطرح اس��ت‪،‬‬ ‫ترک‌خوردگی است‪ .‬زمانی که بتن ترک می‌خورد‪،‬‬ ‫پیام مش��کل‌دار بودن را به ما می‌دهد که این بتن‬ ‫به درستی اجرا نشده است‪ .‬یکی از مهم‌ترین دالیل‬ ‫ترک‌خوردگی بتن این است که در روزهای نخست‬ ‫به بتن آب داده نش��ده اس��ت‪ .‬البت��ه ما دانش این‬ ‫موضوع‌ها را داریم اما مس��ئله این است به دانشی‬ ‫که داریم به خوبی عمل نمی‌کنیم‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬باید دانش خود را به این س��مت‬ ‫پیش ببری��م که زمانی که بت��ن را در محیط قرار‬ ‫می‌دهی��م‪ ،‬تح��ت تاثیر چ��ه عوامل بیرون��ی قرار‬ ‫می‌گیرد‪ .‬برای نمونه اگر س��ازه دچار ترک ش��ود‪،‬‬ ‫آب به آن نفوذ می‌کند و دوام آن از بین می‌رود یا‬ ‫باید س��نگینی باری که قرار است به‌صورت روزانه‬ ‫به رویه‌های بتنی وارد شود را محاسبه کرد یا برای‬ ‫از بی��ن بردن درز بتن باید محاس��بات دقیقی را از‬ ‫قبل درنظر گرفت‪ .‬در جهان تمام این محاسبات را‬ ‫انجام می‌دهند و سپس رویه‌های بتنی را می‌سازند‬ ‫که باالی ‪۷۰‬سال دوام خواهد داشت‪.‬‬ ‫این استاد دانشگاه ادامه داد‪ :‬در زمینه دوام بتن‬ ‫باید کنترل‌های نفوذناپذیری بتن به ش��کل دقیق‬ ‫انجام شود‪ .‬در این زمینه تنها مقاومت کافی نیست‬ ‫و رویه بتنی باید نفوذناپذیر باشد‪.‬‬ ‫رمضان‌پور در ادامه خاطرنشان کرد‪ :‬موضوع این‬ ‫اس��ت که بس��یاری از پیمانکارها تنها می‌خواهند‬ ‫در یک زمان مش��خص کار خود را تحویل دهند و‬ ‫حتی برای پیش رفتن کار از بتن آماده نیز استفاده‬ ‫می‌کنند ک��ه تمام این م��وارد دوام بتن را کاهش‬ ‫می‌ده��د‪ .‬اگر ب��رای رویه‌های بتن��ی از بتن آماده‬ ‫استفاده کنیم با گذر یک زمستان از بین می‌رود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬با کارهای بی‌کیفیت‪ ،‬اجازه ندهیم‬ ‫رویه‌های بتنی گرفتار سرطان شوند‪ .‬زمانی که بتن‬ ‫س��رطان می‌گیرد عمر ‪۷۰‬س��اله آن تبدیل به ‪ ۵‬تا‬ ‫‪۱۰‬سال می‌ش��ود‪ .‬اگر بدون آزمایش بتن را به کار‬ ‫بگیری��م‪ ،‬دچار این مش��کالت خواهد ش��د‪ .‬باید از‬ ‫کسی که بتن را آماده می‌کند تا پیمانکار و ناظر بر‬ ‫کیفیت‪ ،‬به‌درس��تی کار خود را انجام دهند تا بتنی‬ ‫با بهترین کیفیت آماده شود‪.‬‬ ‫رئیس مرک��ز تحقیقات تکنول��وژی و دوام بتن‪،‬‬ ‫درب��اره مقاومت بتن در براب��ر یخ‌زدگی نیز تصریح‬ ‫ک��رد‪ :‬از آنجا که کش��ور ما ‪ ۴‬فص��ل مختلف دارد‪،‬‬ ‫باید به س��مت تولی��د رویه‌های بتنی ب��ا توجه به‬ ‫آب و ه��وای هر منطق��ه پیش بروی��م‪ .‬بتن‌ها در‬ ‫برابر یخ‌زدگی آس��یب‌پذیر هستند و در برابر سرما‬ ‫پوس��ته پوس��ته ش��ده و درنهایت ترک می‌خورند‬ ‫و از بی��ن می‌روند‪ .‬کش��ورهای مختل��ف بتن را در‬ ‫یخ‌زدگی بارها آزمای��ش و بعد اجرا می‌کنند‪ .‬برای‬ ‫نمونه برای پیش��گیری از یخ‌زدگی م��اده هوازا به‬ ‫بتن اضاف��ه می‌کنند تا بدنه بتن را خراب نکند اما‬ ‫در کش��ور ما این آزمایش‌ها چندان موردتوجه قرار‬ ‫نمی‌گیرد‪.‬‬ ‫رمضان‌پور تصریح کرد‪ :‬بیش��تر مشکالت بتن‌ها‬ ‫ایجاد درزهاست که پس از مدتی از اجرا دچار درز‬ ‫می‌شوند‪ .‬اگر بخواهیم درز را با بتن جدید پرکنیم‪،‬‬ ‫بای��د این موضوع را درنظر گرفت که عمر بتن‌ها با‬ ‫یکدیگر متفاوت اس��ت‪ .‬اگر این موضوع‌ها را درنظر‬ ‫نگیریم مش��کل برطرف نخواهد شد‪ .‬از این‌رو باید‬ ‫عملک��رد‪ ،‬زنده بودن و س��ن مصالح را ش��ناخت و‬ ‫براساس این شناخت عمل کرد‪.‬‬ ‫شاهد ظهور پدیده صادرکنندگان موقت هستیم‬ ‫سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه سیاست‌های ارزی کشور‬ ‫در س��ال گذش��ته باعث ش��د بخش مهمی از صادرکنندگان حرفه‌ای پا پس‬ ‫بکش��ند‪ ،‬گفت‪ :‬سال گذشته شاهد ظهور پدیده‌ای به نام صادرکنندگان موقت‬ ‫بودیم که پیشینه صادراتی ندارند‪ ،‬تعدادشان زیاد است و ارز حاصل از صادرات‬ ‫آنها نیز به شیوه‌ای که بانک مرکزی درنظر دارد به کشور بازنمی‌گردد‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬نشست ش��ورای راهبردی توسعه صادرات غیرنفتی کشور‬ ‫با حضور رئیس��ان کمیس��یون‌های صنایع و اصل ‪ ۹۰‬مجلس شورای اسالمی‪،‬‬ ‫رئیسان پیشین سازمان توسعه تجارت‪ ،‬وزیران پیشین وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت و سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران برگزار شد‪.‬‬ ‫سرپرست سازمان توسعه تجارت در حاشیه این نشست در جمع خبرنگاران‪،‬‬ ‫تعداد صادرکنندگان موقت را افزون‌بر ‪ ۶۴۰۰‬شرکت و فرد حقوقی عنوان کرد‬ ‫که بیش از ‪ 5‬میلیارد دالر صادرات داش��تند و گفت‪ :‬بنابراین سیاس��ت ارزی‬ ‫اتخاذ شده منجر به نتیجه مطلوب بانک مرکزی نشده و باید با ارائه راهکارهای‬ ‫مناسب در سیاست‌گذاری‌های ارزی تغییراتی ایجاد کنیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬سیاست‌های ارزی که تاکنون ایجاد شده در جهت مدیریت عرضه‬ ‫بوده اما این سیاست‌ها نباید عامل محدود کردن سیاست‌های تجاری باشد‪.‬‬ ‫مودودی با اشاره به اینکه هدف از تشکیل شورای راهبردی توسعه صادرات‬ ‫غیرنفتی در س��ازمان توس��عه تجارت اس��تفاده از نظرات کارشناسی نخبگان‬ ‫صادراتی اس��ت‪ ،‬اظه��ار کرد‪ :‬با توجه به موانعی که به‌وی��ژه در بخش صادرات‬ ‫نفت در تجارت بین‌المللی وجود دارد‪ ،‬باید حداکثر استفاده را از ظرفیت بخش‬ ‫خصوصی و صادرات غیرنفتی داشته باشیم‪.‬‬ ‫وی در ادامه با تاکید بر اهمیت اشتغال و تولید تصریح کرد‪ :‬در شرایط فعلی‬ ‫به جای اصرار بر بازگشت ارز باید تالش کنیم مواد اولیه واحدهای تولیدی که‬ ‫اش��تغال ایجاد می‌کنند تامین شود و به شیوه‌ای مدیریت کنیم که کسانی که‬ ‫صادرات دارند به واردات مواد اولیه کمک کنند‪.‬‬ ‫سرپرس��ت سازمان توس��عه تجارت ایران درخواس��ت اصلی اعضای شورای‬ ‫راهبردی توس��عه صادرات غیرنفتی را تک نرخی شدن ارز عنوان کرد و گفت‪:‬‬ ‫اعضای این ش��ورا معتقدند عرض��ه چندنرخی ارز ضمن ایجاد رانت و فس��اد‪،‬‬ ‫شفافیت را نیز از بین می‌برد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬همچنین درخواس��ت دیگر اعضا حذف تمایز صادرکنندگان یک‬ ‫میلی��ون دالری و مبال��غ باالتر اس��ت چراکه به گفته آنها این ش��یوه می‌تواند‬ ‫بازارهای هدف را دچار آشفتگی و رقابت منفی ایجاد کند‪.‬‬ ‫مودودی با بیان اینکه فس��اد باعث دلسرد ش��دن و خروج کارآفرینان اصلی‬ ‫کش��ور می‌ش��ود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬گزارش‌های نشس��ت ش��ورای راهبردی توسعه‬ ‫صادرات غیرنفتی به مقامات عالی‌تر ارس��ال خواهد شد اما مشخص نیست که‬ ‫آنها تصمیم نهایی را بر اساس چه ملاحظاتی اتخاذ کنند‪.‬‬
‫بهره‌برداری از فاز نخست مجتمع ذوب آهن بیستون با حضور رئیس‌جمهوری‬ ‫چندین طرح مهم اقتصادی چهارش��نبه گذش��ته با حضور‬ ‫حس��ن روحانی رئیس‌جمهوری‪ ،‬عل��ی رحمانی وزیر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت و هوش��نگ بازوند اس��تاندار کرمانش��اه‪ ،‬در‬ ‫اس��تان کرمانشاه به بهره‌برداری رس��ید‪ .‬به گزارش میزان‪ ،‬با‬ ‫حضور رئیس‌جمهوری در اس��تان کرمانش��اه ‪ ۸‬طرح مهم به‬ ‫بهره‌برداری رس��ید‪ .‬پروژه‌ها در حوزه‌های عمرانی‪ ،‬اقتصادی‪،‬‬ ‫فناوری اطالعات و عمران ش��هری با حجم س��رمایه‌گذاری ‪۷‬‬ ‫هزار و ‪ ۱۲۲‬میلیارد تومان بوده است‪ .‬یکی از این پروژه‌ها فاز‬ ‫نخست مجتمع ذوب آهن بیستون بوده است‪ .‬فاز نخست ذوب‬ ‫بیس��تون با سرمایه‌گذاری ‪ ۶۲۰‬میلیارد تومان و اشتغال‌زایی‬ ‫‪ ۳۵۰‬نفر راه‌اندازی ش��ده است‪ .‬این مجموعه با ظرفیت تولید‬ ‫‪ ۲۰۰‬هزار تن ش��مش فوالد آغاز به کار کرده اس��ت‪ .‬فاز دوم‬ ‫این مجتمع نیز با ‪ ۷۰‬درصد پیشرفت فیزیکی در حال ساخت‬ ‫است و تا پایان سال جاری به بهره‌برداری می‌رسد‪ .‬ظرفیت فاز‬ ‫دوم این مجتمع نیز تولید ‪ ۱۵۰‬هزار تن آهن اس��فنجی است‬ ‫و ب��ا بهره‌برداری از آن زمینه اش��تغال حدود ‪ ۳۰۰‬نفر فراهم‬ ‫می‌شود‪ .‬بیش از ‪ ۴۷‬میلیون دالر از محل منابع صندوق توسعه‬ ‫ملی به این طرح صنعتی تسهیالت پرداخت شده است‪ .‬یکی‬ ‫دیگر از این پروژه‌ها‪ ،‬طرح س��امانه گرمس��یری است که برای‬ ‫این پروژه ‪ ۳‬هزار و ‪ ۹۲۵‬میلیارد تومان س��رمایه‌گذاری ش��ده‬ ‫است‪ .‬بهره‌برداری از تصفیه‌خانه آب شهر پاوه و گشایش یک‬ ‫واحد نیروگاهی از سد داریان ازجمله پروژه‌های گشایش‌یافته‬ ‫بوده است‪ .‬همچنین یکی از طرح‌های گشایشی در کرمانشاه‪،‬‬ ‫تجهیزات آبیاری نوین مزارع کش��اورزی در س��طح یک هزار‬ ‫و ‪ ۸۰۰‬هکتار است که به شکل ویدئو کنفرانس انجام شد‪.‬‬ ‫براس��اس اعالم روابط عمومی صندوق توسعه ملی تاکنون‬ ‫حدود ‪ ۱۰۰۰‬میلیارد تومان تسهیالت ریالی از محل منابع این‬ ‫صنایع‌معدنی فلزی‬ ‫‌شنبه‬ ‫صندوق به طرح‌های آب و کشاورزی‪ ،‬صنعت و معدن‪ ،‬صنایع‬ ‫تبدیلی و تکمیلی کش��اورزی و گردش��گری استان کرمانشاه‬ ‫پرداخت شده است‪.‬‬ ‫نقش آلومینیوم در توسعه صنعت‬ ‫تحقق «معماری پایدار» با فلز نقره‌ای‬ ‫گروه معدن‪:‬‬ ‫آلومینی��وم‪ ،‬به عنوان فلز مطرح قرن ‪ ،۲۱‬نقش��ی‬ ‫اساس��ی و برجسته در زمینه‌های مختلف توسعه را‬ ‫برعه��ده دارد‪ .‬از ای��ن‌رو توجه وی��ژه به این عنصر و‬ ‫فراگیری اساس��ی کاربرد بهین��ه آن در عرصه‌های‬ ‫گوناگون‪ ،‬می‌تواند رش��د و نمو یک جامعه اقتصادی‬ ‫پربار را تعالی بخشد‪ .‬ویژگی‌های مثبت این فلز اعم از‬ ‫استحکام‪ ،‬مقاومت‪ ،‬زیبایی‪ ،‬سبکی و از همه مهم‌تر‬ ‫پایداری محیطی‪ ،‬وجه تمایز این فلز با سایرین است‪.‬‬ ‫پایداری محیطی بسیار مناسب آلومینیوم در حدی‬ ‫اس��ت ک��ه می‌تواند تنها با ‪ ۵‬درص��د از انرژی اولیه‬ ‫خود‪ ،‬بازیافت شود‪.‬‬ ‫کاربرد مختل��ف آلومینی��وم در صنایع گوناگون‬ ‫پهن��ه‌ای بس��یار وس��یع دارد ک��ه ازجمل��ه آنه��ا‬ ‫می‌ت��وان به صنایع هواپیماس��ازی‪ ،‬خودروس��ازی‪،‬‬ ‫ساختمان‌س��ازی‪ ،‬کشتی‌س��ازی‪ ،‬راه‌س��ازی و‬ ‫پل‌س��ازی‪ ،‬صنایع نظام��ی و دفاعی‪ ،‬لوازم خانگی و‬ ‫تجهیزات برق و‪ ...‬اشاره کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹آلومینیوم و ویژگی‌های آن‬ ‫آلومینی��وم ب��ا عالمت ش��یمیایی ‪ AL‬و ش��بکه‬ ‫کریس��تالی ‪ FCC‬می‌تواند اتم‌های عناصری مانند‬ ‫کربن‪ ،‬نیتروژن‪ ،‬هیدروژن و اکسیژن را به دلیل شعاع‬ ‫اتم��ی کوچکی که دارد‪ ،‬در خود به ش��کل محلول‬ ‫جامد حل کند‪ .‬نقطه ذوب آن ‪ ۶۶۰‬درجه سانتیگراد‬ ‫و نقطه ج��وش آن ‪ ۲۷۵۰‬درجه اس��ت‪ .‬آلومینیوم‬ ‫را در دماه��ای ‪ ۱۰۰۰‬درجه و باالتر از آن اس��تفاده‬ ‫نمی‌کنند‪ .‬مهم‌ترین آلیاژه��ای آلومینیوم عبارتند‬ ‫از آلی��اژ آلومینی��وم با منیزیم‪ ،‬مس و سیلیس��یم یا‬ ‫آلیاژهای با ترکیب این ‪ 3‬عنصر‪.‬‬ ‫در اث��ر آلیاژ کردن‪ ،‬خ��واص مکانیکی مقاومت به‬ ‫خوردگی و ماشین کاری آلومینیوم افزایش می‌یابد‪.‬‬ ‫آلومینی��وم و آلیاژهای آن به دلیل نقطه ذوب پایین‬ ‫و سیالی زیادی که دارد افزایش خواص مکانیکی در‬ ‫اثر آلیاژس��ازی و همچنین قابلیت عملیات حرارتی‬ ‫دارد‪ .‬اگرچه آلومینیوم‪ ،‬یک عنصر فراوان در پوسته‬ ‫زمین اس��ت‪ ،‬این عنصر در حالت آزاد خود بس��یار‬ ‫نادر اس��ت و زمانی یک فلز گرانبها و ارزش��مندتر از‬ ‫طال به شمار می‌آمد‪ .‬بنابراین به‌عنوان فلزی صنعتی‬ ‫موردتوجه قرار گرفته و در مقیاس‌های تجاری تنها‬ ‫بیش از ‪ ۱۰۰‬س��ال اس��ت که مورد اس��تفاده است‪.‬‬ ‫در ابتدا که این فلز کش��ف ش��د‪ ،‬ج��دا کردن آن از‬ ‫س��نگ‌ها بسیار مش��کل بود و چون کل آلومینیوم‬ ‫در زمی��ن به‌ش��کل ترکی��ب بود‪ ،‬س��خت‌ترین فلز‬ ‫از نظ��ر تهیه به‌ش��مار می‌آمد اما بع��د از ابداع یک‬ ‫روش آسان برای استخراج آن‪ ،‬نرخ آن رو به کاهش‬ ‫گذاشت و سقوط کرد‪ .‬تهیه دوباره این فلز از قطعات‬ ‫اس��قاط (از طری��ق بازیافت) تبدیل به بخش مهمی‬ ‫از صنعت آلومینیوم شد‪ .‬بازیافت آلومینیوم موضوع‬ ‫تازه‌ای نیست‪ ،‬بلکه از قرن ‪ 19‬یک روش رایج برای‬ ‫این کار وجود داش��ت‪ .‬با این همه تا اواخر دهه ‪۶۰‬‬ ‫ای��ن ی��ک کار کم‌منفعت بود ت��ا زمانی‌که بازیافت‬ ‫قوطی‌های آلومینیومی آش��امیدنی‌ها بازیافت این‬ ‫فل��ز را موردتوجه قرار داد‪ .‬منابع بازیافت آلومینیوم‬ ‫عبارتن��د از خودرو‌ها‪ ،‬پنجره‌ه��ا‪ ،‬درها‪ ،‬لوازم منزل‪،‬‬ ‫کانتینرها و سایر محصوالت‪.‬‬ ‫یک��ی از ویژگی‌های مه��م آلومینیوم که بازیافت‬ ‫آن را م��ورد توج��ه قرار می‌دهد آن اس��ت که هیچ‬ ‫تفاوتی بین کیفیت آلومینیوم بازیافتی و آلومینیوم‬ ‫تازه تولید ش��ده وجود ندارد‪ .‬آلومینیوم که عنصری‬ ‫نق��ره‌ای و انعطاف‌پذی��ر اس��ت‪ ،‬بیش��تر در معدن‬ ‫بوکس��یت یافت می‌ش��ود و از نظر مقاومتی که در‬ ‫برابر اکسیداسیون دارد‪ ،‬همچنین وزن و قدرت آن‪،‬‬ ‫امروز حدود ‪۳۵‬درصد از آلومینیوم تولیدی جهان‬ ‫در صنایع ساختمانی مصرف می‌شود‪ .‬آلومینیوم به‬ ‫شکل‌های مختلف در ساختمان به کار می‌رود‬ ‫قابل‌توجه است‪.‬‬ ‫‹ ‹کاربردهای آلومینیوم‬ ‫چ��ه از نظر کیفیت و چه از نظر ارزش‪ ،‬آلومینیوم‬ ‫کاربردی‌تری��ن فلز بعد از آهن بوده و به‌طور تقریبی‬ ‫در تمام��ی بخش‌های صنعت دارای اهمیت اس��ت‪.‬‬ ‫آلومینی��وم خالص‪ ،‬نرم و ضعیف اس��ت اما می‌تواند‬ ‫آلیاژهای��ی را با مقدار کمی از مس‪ ،‬منیزیوم‪ ،‬منگنز‪،‬‬ ‫سیلیکون و دیگر عناصر به‌وجود آورد که ویژگی‌های‬ ‫مفی��د گوناگون��ی دارند‪ .‬ای��ن آلیاژها اج��زای مهم‬ ‫هواپیماه��ا و راکت‌ها را می‌س��ازند‪ .‬وقتی آلومینیوم‬ ‫را در خأل تبخیر کنند‪ ،‬پوشش��ی تش��کیل می‌دهد‬ ‫ک��ه هم ن��ور مرئی و هم گرمای تابش��ی را منعکس‬ ‫می‌کند‪ .‬این پوش��ش‌ها الیه نازک اکسید آلومینیوم‬ ‫محاف��ظ را به‌وجود می‌آورند که مانند پوش��ش‌های‬ ‫نق��ره خاصی��ت خ��ود را از دس��ت نمی‌دهند‪ .‬یکی‬ ‫دیگر از موارد اس��تفاده از ای��ن فلز در الیه آینه‌های‬ ‫تلس��کوپ‌های نجومی اس��ت‪ .‬موارد اس��تفاده رایج‬ ‫آلومینیوم عبارتند از‪:‬‬ ‫حمل‌ونق��ل (خودرو‌ه��ا‪ ،‬هواپیماه��ا‪ ،‬کامیون‌ها‪،‬‬ ‫کشتی‌ها‪ ،‬ناوگان‌های دریایی‪ ،‬راه‌آهن و‪)...‬‬ ‫بسته‌بندی (قوطی‌ها‪ ،‬فویل و‪)...‬‬ ‫ساختمان (در‪ ،‬پنجره‪ ،‬دیوار‌پوش‌ها)‬ ‫کااله��ای ب��ادوام مصرف‌کننده (وس��ایل برقی‪،‬‬ ‫وسایل آشپزخانه و‪)...‬‬ ‫خطوط انتقال الکتریکی و‪...‬‬ ‫‹ ‹آلومینیوم در صنعت ساختمان‬ ‫امروز حدود ‪۳۵‬درصد از آلومینیوم تولیدی جهان‬ ‫در صنایع س��اختمانی مصرف می‌ش��ود‪ .‬آلومینیوم‬ ‫به ش��کل‌های مختلف در س��اختمان به کار می‌رود‪.‬‬ ‫آلومینیوم اکسترود شده‪ ،‬نورد شده و ریختگی برای‬ ‫س��اخت قالب‌های در و پنجره‪ ،‬س��قف‪ ،‬کف کاذب‪،‬‬ ‫نما‪ ،‬یراق‌آالت‪ ،‬پرده دیواری‪ ،‬سیس��تم‌های حرارتی‬ ‫و تهویه‌ای‪ ،‬پرده و حفاظ‪ ،‬س��ایبان و پارتیش��ن‌ها و‬ ‫پانل‌ها‪ ،‬س��اختمان‌های پیش‌ساخته‪ ،‬خانه‌های سبز‬ ‫و داربست‌ها اس��تفاده می‌شود‪ .‬مهم‌ترین دلیلی که‬ ‫باعث ش��ده آلومینیوم با این وس��عت و به این اندازه‬ ‫در صنایع س��اختمانی به کار رود س��بکی و وزن کم‬ ‫تجهیزات آلومینیومی اس��ت که عامل بسیار مهمی‬ ‫در کاربردهای مهندسی ساختمان به شمار می‌رود‪.‬‬ ‫آلومینیوم به فلزی است با وزنی حدود یک سوم وزن‬ ‫فوالد‪ ،‬این سبک وزنی و همچنین قابلیت شکل‌پذیری‬ ‫باال‪ ،‬آلومینیوم را به فلزی مناسب برای ساخت در و‬ ‫پنجره تبدیل کرده است‪ .‬موارد آلومینیومی مصرفی‬ ‫در س��اختمان طول عمر باالیی داش��ته و به تعمیر و‬ ‫نگهداری نیازی ندارند‪ .‬آلومینیوم موجب می‌ش��ود‬ ‫خط��رات احتمالی ناش��ی از زلزله به حداقل برس��د‬ ‫همچنین بار اس��تاتیکی وارد بر س��اختمان کم شود‬ ‫و در نتیجه مصالح مورد نیاز نیز کاهش یابد و فش��ار‬ ‫کمتری به پی س��اختمان وارد ش��ود و فونداس��یون‬ ‫س��اختمان را بت��وان با مواد کمت��ری طراحی کرد‪.‬‬ ‫نس��بت استحکام به وزن باالی آلومینیوم از خواصی‬ ‫اس��ت که در صنعت ساختمان‌سازی اهمیت ویژه‌ای‬ ‫ب��ه آن می‌دهند‪ .‬آلومینیوم دارای چگالی حدود ‪۷.۲‬‬ ‫گ��رم بر س��انتی‌متر مکعب اس��ت‪ ،‬یعنی حدود یک‬ ‫س��وم چگالی فوالد‪ ،‬استحکام آلیاژهای آلومینیوم را‬ ‫نی��ز می‌توان با انتخاب آلیاژ مناس��ب و گاه با اعمال‬ ‫عملیات حرارتی خاص به حد استحکام فوالد رساند‪،‬‬ ‫درنتیجه می‌توان آلومینیوم با اس��تحکام و س��ختی‬ ‫باال به‌دس��ت آورد و در س��اخت حمایل‌ها و فرم‌های‬ ‫پنجره‌ها و درها استفاده کرد‪ .‬سختی و استحکام مواد‬ ‫آلومینیومی باعث می‌شود یک نوار باریک برای قاب‬ ‫آلومینیومی بتواند در مقابل بارها و تنش‌های اعمالی‬ ‫پایدار بماند و این مورد در ساختمان‌های بلندمرتبه‬ ‫از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است زیرا پایداری و ثبات‬ ‫استاتیکی از خواص ضروری برای پنجره‌ها‪ ،‬سردرها و‬ ‫سایبان‌ها به‌شمار می‌رود‪ .‬سردرهای آلومینیومی به‬ ‫عنوان پوششی در مقابل نور و حرارت به‌کار می‌روند‬ ‫و کاربرد آنها در س��اختمان‌های غیرمسکونی بیشتر‬ ‫اس��ت‪ .‬این پوشش‌ها باعث افزایش عمر ساختمان‬ ‫می‌ش��وند‪ ،‬خ��واص عایق‌بن��دی مناس��ب را فراهم‬ ‫می‌کنن��د و بازده بهره‌ب��رداری از ان��رژی را تقویت‬ ‫می‌کنند‪ .‬نس��بت استحکام به وزن باالی آلومینیوم‪،‬‬ ‫باع��ث ش��ده این فلز ب��ه عنوان ماده مناس��ب برای‬ ‫کاربرد در نماسازی مطرح باشد‪ .‬عالوه بر آن موجب‬ ‫کاهش هزینه‌های حمل و انتقال تجهیزات می‌شود‪.‬‬ ‫وزن ک��م محصوالت آلومینیوم��ی جابه‌جایی آن را‬ ‫از مکان��ی به مکان دیگر تس��هیل می‌کند‪ .‬پانل‌های‬ ‫رول ش��ده با وزن مخصوص ک��م‪ ،‬قابل جابه‌جایی با‬ ‫دس��ت هس��تند و نیاز به تجهیزات بزرگ و سنگین‬ ‫ندارند‪ .‬سازه‌های سبک و پارتیشن‌های آلومینیومی‬ ‫به راحتی قابل اتصال و جابه‌جایی هس��تند و نصب‬ ‫آنها با س��رعت و به‌آس��انی امکان‌پذیر اس��ت‪ .‬یکی‬ ‫دیگر از خواص آلومینیوم در صنایع ساختمانی قرار‬ ‫گرفتن آلومینیوم در زمره مواد غیر مش��تعل اس��ت‬ ‫زیرا آلومینیوم نمی‌س��وزد و قابل اش��تعال نیست و‬ ‫در آتش‌س��وزی در زمره مواد غیر مش��تعل ش��ونده‬ ‫دس��ته‌بندی می‌ش��ود‪ .‬آلومینی��وم در ‪ ۶۵۰‬درجه‬ ‫سانتیگراد ذوب می‌شود که تا رسیدن به این دما به‬ ‫زمان زیادی نیاز است‪ .‬در یک آتش‌سوزی بزرگ این‬ ‫خاصیت یک مزیت مهم به ش��مار می‌رود زیرا انرژی‬ ‫آت��ش صرف ذوب و گرم کردن آلومینیوم می‌ش��ود‪.‬‬ ‫سقف‌های صنعتی و دیوارهای خارجی ساخته شده‬ ‫از پانل‌های نازک آلومینیوم طوری طراحی می‌شوند‬ ‫که در یک آتش‌س��وزی بزرگ ذوب شوند‪ .‬درنتیجه‬ ‫س��اختمان باز ش��ده‪ ،‬گرما و دود آزاد ش��ده و اجازه‬ ‫خروج پیدا می‌کند و درنتیجه دمای اعمال ش��ده به‬ ‫س��اختار کم می‌شود و خاموش کردن آتش آسان‌تر‬ ‫می‌‌ش��ود‪ .‬درنتیجه سازه اصلی ساختمان سالم باقی‬ ‫می‌ماند‪ .‬خطرات ریزش کمتر می‌شود و در ضمن نیاز‬ ‫به بازس��ازی کامل س��ازه‌ها بعد از آتش‌سوزی نیز از‬ ‫بین می‌رود‪ .‬عالوه بر مس��ائل یادشده نکته مهم این‬ ‫اس��ت که آلومینیوم هنگام گرم ش��دن و حتی ذوب‬ ‫ش��دن گاز و دود خطرناک و س��می تولید نمی‌کند‪،‬‬ ‫درنتیج��ه در مقایس��ه با در و پنجره‌ه��ای چوبی یا‬ ‫پی‌وی‌سی به دلیل تولید نشدن گاز یا دود خطرناک‬ ‫از کیفیت باالتری برخوردار است‪.‬‬ ‫آلومینی��وم س��خت‪ ،‬محکم و پایدار اس��ت و یکی‬ ‫از مزایای پنجره‌ه��ای آلومینیومی بر پنجره‌هایی از‬ ‫جنس چوبی یا وینیلی (‪ )PVC‬س��ختی آنها است‪.‬‬ ‫آلومینی��وم ‪ ۲۳.۲‬براب��ر س��خت‌تر از وینی��ل و ‪۷.۲‬‬ ‫برابر س��خت‌تر از چوب اس��ت‪ .‬از ای��ن‌رو در‌و پنجره‬ ‫و س��ازه‌های آلومینیومی در برابر کج شدن ناشی از‬ ‫تحرک ساختمان مش��کلی از خود نشان نمی‌دهند‬ ‫و در براب��ر باره��ای اعمالی تغییر ش��کل نمی‌دهد‪.‬‬ ‫برخالف س��ایر موارد مصالح ساختمانی‪ ،‬آلومینیوم‬ ‫از عمری طوالنی و نامحدود برخوردار است و دوام و‬ ‫پایداری آن از سایر مواردی که در اطراف‌مان هر روز‬ ‫می‌بینیم‪ ،‬بیشتر اس��ت‪ .‬آلومینیوم رطوبت را جذب‬ ‫نمی‌کند‪ ،‬متورم نمی‌شود‪ ،‬ترک نمی‌خورد‪ ،‬شکافته‬ ‫و پاره نمی‌شود‪ ،‬منقبض نمی‌شود و قابل فاسد شدن‬ ‫نیس��ت‪ .‬آلومینیوم در مقابل اش��عه ماوراء بنفش به‬ ‫هیچ‌گونه پوشش��ی نیاز ن��دارد‪ .‬محصوالت مصرفی‬ ‫آلومینیوم در ساختمان به شکل آلیاژهای آلومینیوم‬ ‫هستند که به شکل ریختگی یا فوالدی بوده و حاوی‬ ‫عناصری مانند منگنز‪ ،‬منیزیم و سیلیس��یم اس��ت‪.‬‬ ‫وجود این عناصر به شکل آلیاژی باعث ایجاد خواص‬ ‫پای��داری و دوام و مقاومت در برابر اتمس��فر و هوا و‬ ‫استحکام باال تاحد فوالد می‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن‌آخر‬ ‫بهره‌گی��ری از فناوری‌ه��ای نوین س��اختمانی و‬ ‫مصال��ح جدید یک��ی از ضرورت‌های اساس��ی برای‬ ‫ارتقای کیفی صنعت ساختمان در جهان و در ایران‬ ‫به ش��مار م��ی‌رود‪ .‬روش‌های نوین��ی که در صنعت‬ ‫س��اختمان مطرح شده است و تجهیزات ساختمانی‬ ‫که دارای امکان تولید صنعتی ب ‌ه شکل پیش‌ساخته‬ ‫هس��تند‪ ،‬می‌توانن��د نیازهای کم��ی و کیفی بخش‬ ‫مسکن را برآورده کنند‪.‬‬ ‫یکی از این روش‌ها اجرای س��اختمان با اس��تفاده‬ ‫از آلومینیوم اس��ت‪ .‬در بسیاری از موارد راه‌حل‌هایی‬ ‫که اجرای آن برای عموم مردم از س��هولت بیشتری‬ ‫برخ��وردار بوده و نیازمند وجود ش��رایط‪ ،‬امکانات و‬ ‫تجهی��زات پیچیده‌ای نباش��د‪ ،‬راه‌حل‌های واقعی‌تر‬ ‫و مناس��ب‌تری هس��تند‪ .‬در این زمینه کاهش وزن‬ ‫اجزای ساختمان‪ ،‬استفاده از مصالح سبک به عنوان‬ ‫راه‌حل‌های��ی که می‌توانند س��بب افزایش س��رعت‬ ‫س��اخت و کاهش هزینه اجرای س��اختمان‌ها شوند‬ ‫و مهم‌تر از آن آس��یب نرساندن به محیط‌زیست باید‬ ‫مورد توجه قرار گیرند‪.‬‬ ‫درنهایت می‌توان گفت نیل به این اهداف موجب‬ ‫تحقق معماری پایدار می‌شود‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬سایت سندیکای صنایع آلومینیوم‬ ‫ایران‬ ‫تغییر نرخ فوالد در کوتاه‌مدت به نفع بازار نیست‬ ‫تغییر نرخ ف��والد در بازه‌های زمانی کوتاه نمی‌تواند به نفع‬ ‫بازار باش��د و تولیدکننده و خریدار را در مسیر بی‌ثباتی قرار‬ ‫می‌دهد؛ درنتیجه بهتر است بورس کاال و تولیدکننده به ثبات‬ ‫قیمت‌ها روی آورند و با این روش به رونق بازار کمک کنند‪.‬‬ ‫به گزارش بورس‌نیوز‪ ،‬رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید‬ ‫ملی مجلس ش��ورای اسالمی در واکنش به قیمت‌گذاری‌های‬ ‫جدی��د فوالد گرم در ب��ورس اظهار کرد‪ :‬تغیی��ر نرخ به طور‬ ‫کل��ی در بازه‌های زمانی کوتاه نمی‌تواند به نفع بازار باش��د و‬ ‫تولیدکنن��ده و خریدار را در مس��یر بی‌ثباتی قرار می‌دهد اما‬ ‫نمی‌توان نقش بازار سرمایه را در معامالت نادیده گرفت زیرا‬ ‫در ماه‌های گذشته به فعال‌تر شدن بازار کمک کرده است‪.‬‬ ‫حمیدرض��ا فوالدگر ادامه داد‪ :‬در ماه‌های گذش��ته ش��اهد‬ ‫رغبت بیشتر مردم به بازار سرمایه بودیم و این مسئله عالمت‬ ‫خوبی می‌تواند به‌ش��مار رود؛ ضمن اینکه یکی از تاکیدات به‬ ‫فعاالن و ش��رکت‌های تولیدی‪ ،‬صنعت��ی و خدماتی این بوده‬ ‫است که نباید به شکل سنتی فقط به سمت بانک‌ها بروند‪.‬‬ ‫فوالدگر خاطرنش��ان کرد‪ :‬از س��وی دیگر بازار سرمایه باید‬ ‫هم��کاری الزم مانند برگ��زاری دوره‌های آموزش��ی یا رونق‬ ‫ش��رکت‌های تامین مالی را داشته باش��ند تا بتوان به توسعه‬ ‫بازار س��رمایه و همچنین فعاالن حوزه ف��والد برای رفتن به‬ ‫سمت بازار جدید‪ ،‬دست یافت‪ .‬این عضو کمیسیون صنایع و‬ ‫معادن مجلس ش��ورای اسالمی همچنین با اشاره به اظهارات‬ ‫نخست خود پیرامون نامناس��ب بودن تغییر مکرر نرخ فوالد‬ ‫گفت‪ :‬قسمت پاالیش بازار مرکز پژوهش‌های مجلس شورای‬ ‫اس�لامی هر س��ال آماری از بازار ارائه می‌ده��د که در آن به‬ ‫بدترین مولفه‌های کسب‌وکار در آن سال اشاره می‌شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬نوسانات نرخ و تغییر مکرر بخشنامه‌ها از بدترین‬ ‫مولفه‌ه��ای کس��ب‌وکار در س��ال ‪ ۹۷‬ب��ود و درنتیجه نباید‬ ‫اش��تباه‌ها و سیاست‌گذاری‌های نادرس��ت سال گذشته را در‬ ‫سال جدید ادامه داد‪.‬‬ ‫فوالدگر همچنین یادآور ش��د که قیمت‌گذاری برای فوالد‬ ‫یکی از گزینه‌های مورد بحث همیشگی در بازار سرمایه بوده‬ ‫که در بس��یاری از مواقع ب��ا موضع‌گیری فعاالن این بازار هم‬ ‫روبه‌رو ش��ده است و بر این اساس طرف‌ها می‌توانند با تعامل‬ ‫دوس��ویه‪ ،‬قیمت‌گذاری را انج��ام داده و ایجاد ثبات را مدنظر‬ ‫قرار دهند و از این طریق به رونق بازار کمک کنند‪.‬‬ ‫‪ 14‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 28‬شعبان ‪ 1440‬‬ ‫‪ 4‬مه ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره‪156‬‬ ‫یادداشت‬ ‫بی‌توجهی فوالدسازان‬ ‫به شرکت‌های دانش‌بنیان‬ ‫‌حسام ادیب‬ ‫کارشناس فوالد‬ ‫اس��تفاده از توان ش��رکت‌های دانش‌بنیان در هر‬ ‫صنعت��ی می‌تواند موجب به��ره‌وری و ارزش‌افزوده‬ ‫ش��ود‪ ،‬ظرفیتی که در صنعت فوالد کش��ور چندان‬ ‫م��ورد توج��ه ق��رار نگرفت��ه اس��ت‪ .‬البت��ه برخی‬ ‫شرکت‌های دانش‌بنیان توانسته‌اند گام‌هایی در این‬ ‫صنعت راهبردی بردارند اما فعالیت این ش��رکت‌ها‬ ‫باید بیشتر موردتوجه فوالدسازان قرار گیرد زیرا از‬ ‫این پس آنچه در زنجیره فوالد می‌تواند سبب توسعه‬ ‫و بالندگی آن ش��ود‪ ،‬ایجاد دانش است‪ .‬اما موضوع‬ ‫این اس��ت که درحال‌حاضر اعتماد کافی نسبت به‬ ‫ش��رکت‌های دانش‌بنیان در صنعت فوالد به‌وجود‬ ‫نیامده اس��ت‪ .‬در وهله نخس��ت باید عنوان کرد که‬ ‫تعداد این ش��رکت‌ها در مقایس��ه ب��ا ابعاد صنعت‬ ‫فوالد قابل‌توجه نیس��ت‪ .‬حتی با وجود تاکید دولت‬ ‫بر حمایت از ش��رکت‌های دانش‌بنیان‪ ،‬اما در عمل‬ ‫شاهد هستیم که شرکت‌های دولتی یا نیمه‌دولتی‬ ‫تولیدکننده فوالد در کشور نیز اهمیت خاصی برای‬ ‫این ش��رکت‌های دانش‌بنیان قائل نیستند‪ ،‬این در‬ ‫حالی اس��ت که اگر حمایت‌های مش��خصی از این‬ ‫ش��رکت‌ها شود‪ ،‬طبیعی اس��ت با سرعت بیشتری‬ ‫می‌توانند رشد داشته باشند و بالنده شوند‪ .‬درواقع‬ ‫چنانچه ش��ما محص��ول دانش‌بنیانی را به کارخانه‬ ‫ف��والدی ارائه کنی��د‪ ،‬تمایز خاص��ی در چگونگی‬ ‫برخورد برای این ش��رکت‌ها قائل نیس��تند اما اگر‬ ‫شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانستند با حمایت‌های‬ ‫جزئ��ی مانند هم��کاری متخصصان ش��رکت‌های‬ ‫فوالدس��از و آزمودن نمونه‌های تجاری‌سازی شده‬ ‫و نگاه غیرخریدارانه به ش��رکت‌های دانش‌بنیان و‬ ‫تس��ریع در همکاری با آنها در جهت رشد فناوری و‬ ‫کیفی‪ ،‬به بهبود محصوالت شرکت‌های دانش‌بنیان‬ ‫کمک کنند‪ ،‬سرعت رشد این شرکت‌ها چندین برابر‬ ‫هم‌‌اکنون می‌شد‪ .‬هرچند حمایت‌هایی روی کاغذ و‬ ‫در شعار از ش��رکت‌های دانش‌بنیان انجام می‌شود‬ ‫ام��ا هن��گام عمل‪ ،‬تفاوت خاصی بین یک ش��رکت‬ ‫دانش‌بنیان با ش��رکت‌های داخلی و خارجی دیگر‬ ‫وج��ود ندارد‪ .‬البته با توجه به ریس��ک‌های صنعت‬ ‫فوالد ش��اید تا حدی طبیعی باشد که شرکت‌های‬ ‫دانش‌بنی��ان نقش چن��دان زیادی در صنعت فوالد‬ ‫ایفا نکنند‪ .‬موضوع این اس��ت که هدایت و توس��عه‬ ‫صنعت فوالد از توان شرکت‌های دانش‌بنیان خارج‬ ‫اس��ت‪ .‬این مهم در دس��ت دولتمردانی است که در‬ ‫رأس امور قادر به تغییر وضعیت هستند اما در کل‬ ‫حمایت دولتی از ش��رکت‌های دانش‌بنیان درخور‬ ‫توجه نیست‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫گرانی فوالد هیچ‌کس‬ ‫را خوشحال نمی‌کند‬ ‫س کاال تابع عرضه‬ ‫تغیی��ر نرخ فوالد گرم در بور ‌‬ ‫و تقاض��ا اس��ت و گرانی ب��ازار ف��والد هیچ‌کس‬ ‫را خوش��حال نمی‌کند‪ .‬ب��ه گ��زارش بورس‌نیوز‪،‬‬ ‫منصور یزدی‌زاده به تغیی��ر نرخ امروز فوالد گرم‬ ‫در ب��ورس کاال اش��اره کرد و گف��ت‪ :‬معامالت بر‬ ‫اس��اس قیمت‌های تغییر داده ش��ده هم در حوزه‬ ‫شمش و هم در حوزه فوالد‪ ،‬انجام شد و نمی‌توان‬ ‫گفت ک��ه نتیجه ایده‌آلی به‌دس��ت آمده اس��ت‪.‬‬ ‫وی دلی��ل اظهارات خود را گرانی ب��ازار عنوان و‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬زمان��ی که محصولی گ��ران فروخته‬ ‫می‌ش��ود‪ ،‬هیچ‌کس ازجمله تولیدکننده از شرایط‬ ‫بازار خوش��حال نمی‌ش��ود‪ .‬یزدی‌زاده تاکید کرد‪:‬‬ ‫تولیدکننده‌ه��ا به ثبات نرخ به‌عن��وان مهم‌ترین‬ ‫عامل��ی ک��ه در عرض��ه و تقاضا اس��ت عالقه‌مند‬ ‫هستند چراکه همواره قیمت‌ها مانند تیغ دولبه‌ای‬ ‫بازار را تحت تاثیر قرار داده‌اند‪ .‬عضو حقوقی هیات‬ ‫مدیره ذوب آهن اصفهان همچنین به نقش بورس‬ ‫کاال در تعیی��ن نرخ پایه برخی محصوالت اش��اره‬ ‫کرد و افزود‪ :‬با توجه به ش��رایط حاکم بر کشور و‬ ‫دغدغه دولت مبنی بر جلوگیری از سوءاس��تفاده‬ ‫برخی دالالن سبب ش��ده در سازمان‌هایی مانند‬ ‫بورس‪ ،‬قیمت‌گذاری اتفاق بیفتد اما س��قفی قرار‬ ‫داده نش��ده و همواره نرخ پایه اعالم می‌ش��ود که‬ ‫منطبق با ضوابط بورس کاال است‪.‬‬
‫معدن بین‌الملل‬ ‫‌شنبه‬ ‫‪ 14‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 28‬شعبان ‪ 1440‬‬ ‫‪ 4‬مه ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره‪156‬‬ ‫یادداشت‬ ‫امنیت‪ ،‬پیش‌نیاز توسعه‬ ‫پیمان افضل‬ ‫استاد دانشگاه‬ ‫پیش‌بینی رشد تولید‬ ‫فوالد خام چین‬ ‫در سال جاری میالدی‬ ‫گروه فلزات فورتس��کیو (‪ )FMG‬انتظار دارد‬ ‫ک��ه رش��د قوی در تولی��د فوالد چی��ن با وجود‬ ‫ش��اخص‌هایی که سبب تضعیف بازار می‌شود در‬ ‫سال جاری میالدی (‪ )۲۰۱۹‬اتفاق بیفتد و رشد‬ ‫آن به حدود ‪ ۳‬تا ‪ ۴‬درصد می‌رسد‪.‬‬ ‫گ��روه اف‌ام‌جی اس��ترالیا پیش‌بینی کرده که‬ ‫تقاضای چین برای واردات دریایی س��نگ آهن‬ ‫پس از رش��د قابل توجه تولید ف��والد خام در ‪۳‬‬ ‫ماه نخس��ت س��ال ‪ ۲۰۱۹‬میالدی افزایش یابد‪.‬‬ ‫رش��د تولید ف��والد خام چین در ‪ ۳‬ماه نخس��ت‬ ‫امس��ال ‪ ۹.۹‬درصد نس��بت به مدت مشابه سال‬ ‫گذش��ته بیشتر بوده است‪ .‬تقاضای باالی واردات‬ ‫محموله‌ه��ای دریای��ی س��بب دوباره پر ش��دن‬ ‫موجودی کاهشی بنادر چین که به ‪ ۱۳۶‬میلیون‬ ‫تن رسیده‪ ،‬خواهد ش��د که کمترین میزان از ‪۲‬‬ ‫سال گذش��ته و از سال ‪ ۲۰۱۷‬میالدی (‪۱۳۹۶‬‬ ‫خورشیدی) است‪.‬‬ ‫تا کن��ون‪ ،‬این معدندار اس��ترالیایی به نگرانی‬ ‫بازار نسبت به کاهش اقتصاد چین به دلیل پایین‬ ‫بودن ش��اخص پی‌ام‌آی و رس��یدن آن به ‪۵۰.۸‬‬ ‫در آوریل (نیمه فروردین تا نیمه اردیبهشت) که‬ ‫کمتر از انتظارات بازار یعنی ‪ ۵۱‬بوده است‪ ،‬نظر‬ ‫موافق نشان نمی‌دهد‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬کانال تلگرام کیوان جعفری‌طهرانی‬ ‫دو روی سکه معدنکاری در آسیای میانه‬ ‫قرقیزها بر اورانیوم‬ ‫غلبه کردند‬ ‫ثمن رحیمی‌راد‪:‬‬ ‫آس��یای میانه تاکنون چندان روی خوشی‬ ‫به اس��تخراج اورانیوم نش��ان نداده اس��ت‪ .‬با‬ ‫این ح��ال کش��ورهای این منطق��ه از جمله‬ ‫قیرقیزس��تان به دلیل منابع بک��ر و تمایل به‬ ‫توس��عه‪ ،‬مورد توجه ش��رکت‌های امریکایی و‬ ‫اروپایی هستند‪.‬‬ ‫ای��ن ش��رکت‌ها ام��ا گاه با مقاوم��ت افکار‬ ‫عموم��ی این کش��ورها رو به رو می‌ش��وند؛ از‬ ‫جمله اعتراضاتی که قرقیزها به تازگی به یک‬ ‫پروژه اس��تخراج اورانیوم کردن��د و در نهایت‬ ‫موفق ب��ه دریافت رای مجلس به س��ود خود‬ ‫شدند‪.‬‬ ‫به گزارش روزگارمعدن به نقل از ماینینگ‪،‬‬ ‫اعت��راض ب��ه پ��روژه اکتش��اف اورانی��وم در‬ ‫قرقیزس��تان به س��ود معترضان تمام ش��د و‬ ‫مجلس این کشور به ممنوعیت ادامه آن رای‬ ‫داد‪.‬‬ ‫‪ ۲‬اردیبهش��ت‪ ،‬خبرگزاری فارس به نقل از‬ ‫وزارت کشور قرقیزستان از ثابت بودن وضعیت‬ ‫در معدن اورانیومی موسوم به «کیزیل‌امپال»‬ ‫در استان «ایسیک کول» خبر داد‪.‬‬ ‫وزارت کش��ور می‌گفت هی��چ دلیلی برای‬ ‫نگران��ی وجود ن��دارد‪ .‬این در حال��ی بود که‬ ‫ش��رکت «یوراس��یا» متعلق به قرقیزستان با‬ ‫تامین مالی خارجی‪ ،‬استخراج اورانیوم و دیگر‬ ‫فلزات را در اس��تان ایس��یک‌کول قرقیزستان‬ ‫هدف‌گذاری کرده و ساکنان این استان تجمع‬ ‫اعتراضی نس��بت به چنی��ن اقدام‌هایی برگزار‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫ع�لاوه ب��ر اعتراض‌ه��ای مردم��ی‪ ،‬تجمع‬ ‫اعتراض��ی ‪ ۲۶‬آوری��ل (‪ ۶‬اردیبهش��ت) در‬ ‫بیش��کک‪ ،‬پایتخ��ت کش��ور و در مقابل خانه‬ ‫دولت برنامه‌ریزی ش��ده بود ک��ه نمایندگان‬ ‫تمام استان‌های کشور در آن شرکت کردند‪.‬‬ ‫در شبکه‌های اجتماعی نیز مطالب بسیاری‬ ‫درباره آسیب‌های اس��تخراج اورانیوم و موارد‬ ‫مربوط به محیط‌زیس��ت اس��تان ایسیک‌کول‬ ‫منتشر شده بود‪.‬‬ ‫با این حال کارگ��روه دولتی صنعت‪ ،‬انرژی‬ ‫و معدن قرقیزس��تان از بی‌اس��اس بودن این‬ ‫نگرانی‌ها خب��ر داده بود و این معدن را مجهز‬ ‫به فناوری‌های پیشرفته می‌دانست‪.‬‬ ‫اعتراض‌ه��ا ادام��ه داش��ت ت��ا اینک��ه در‬ ‫نهای��ت وب‌س��ایت ماینین��گ از رای مجلس‬ ‫به ممنوعیت اکتش��اف در این پ��روژه در روز‬ ‫پنجش��نبه خبر داد و در ادامه افزود‪ :‬این رای‬ ‫در حال��ی صادر ش��د که پی��ش از این‪ ،‬مجوز‬ ‫اکتش��اف به ش��رکت‌های خارج��ی از جمله‬ ‫ش��رکت کانادایی «آ َزرگا اورانیوم» داده شده‬ ‫بود و لغو این مجوز می‌تواند دولت بیشکک را‬ ‫به پرداخت خسارت به سرمایه‌گذاران وادارد‪.‬‬ ‫در همی��ن ح��ال‪ ،‬داس��تان جوماب ِک��وف‪،‬‬ ‫س��خنگوی مجلس چنی��ن اقدام��ی را برای‬ ‫قرقیزستان تاریخی و بی‌سابقه دانست‪.‬‬ ‫در قرقیزس��تان‪ ،‬اورانیوم به عنوان س��وخت‬ ‫نیروگاه و برای تولید برق اس��تفاده نمی‌شود‬ ‫چ��ون حج��م تولی��د آن قدر باال نیس��ت که‬ ‫به عنوان س��وخت هس��ته‌ای ب��ه کار آید اما‬ ‫شماری از کش��ورها از جمله امریکا‪ ،‬استرالیا‪،‬‬ ‫چین و‪ ...‬به اس��تخراج ذخایر این کشور چشم‬ ‫دارند‪ .‬درحال‌حاض��ر نیز یک کارخانه اورانیوم‬ ‫در این کشور بدون استفاده مانده است‪.‬‬ ‫«اوراسیا» نام کارخانه قرقیزستانی است که‬ ‫پ��روژه «کیزیل آمپال» را ب��ه پیش می‌برد و‬ ‫‪۷۰‬درصد سهم آن در اختیار آزرگاست‪.‬‬ ‫این ش��رکت این س��هم را با پرداخت ‪۵.۸۵‬‬ ‫میلیون دالر از شرکت اورانیوم آسیای مرکزی‬ ‫خرید و متعهد ش��د ‪ ۱.۵‬میلی��ون دالر برای‬ ‫هزینه‌های مربوط به اکتش��اف و توس��عه این‬ ‫پروژه هزینه کند‪ .‬حاال با توقف کار این پروژه‬ ‫دولت مجبور به پرداخت غرامت است‪.‬‬ ‫هر چند قرقیزس��تان منابع ط�لا و اورانیوم‬ ‫و فلزه��ای کمیاب دارد اما اقتصادش بیش��تر‬ ‫ب��ه تجارت و از جمله صدور کاالهای بومی به‬ ‫ویژه بازصدور کاالهای چینی به جمهوری‌های‬ ‫آسیای میانه وابسته است‪ .‬این در حالی است‬ ‫ک��ه رویارویی و تض��اد قرقیزها با اس��تخراج‬ ‫اورانیوم پیشینه طوالنی دارد‪.‬‬ ‫در واق��ع پ��س‬‪‭‬از‬‪‭‬س��قوط‬‪‭‬اتح��اد‬‪‭‬جماهیر‪‭‬‬ ‫‬شوروی‪‭‬،‬هر‬‪‭‬۵‭‬کش��ور‬‪‭‬آسیای‬مرکزی شامل‬ ‫قرقیزس��تان‪‭ ‬ ،‬قزاقس��تان‪‭ ‬ ،‬تاجیکس��تان‪‭ ،‬‬ ‫‬ترکمنس��تان‬‪‭‬و‬‪‭‬ازبکس��تان‪ ،‬خود را‬متعهد‬‪‭‬به‪‭‬‬ ‫‬جلوگیری‬‪‭‬از‬‪‭‬توس��عه‬‪‭‬مواد‬‪‭‬هس��ته‌ای‪‭‬،‬معدوم‪‭‬‬ ‫‬ک��ردن‬‪‭‬س�لاح‌های‬‪‭‬هس��ته‌ای‬‪‭‬و‬‪‭‬هم��کاری‬‪‭‬با‪‭‬‬ ‫‬قراردادهای‬ ‪‭‬تسلیحاتی‬ ‪‭‬بین‌المللی‬ ‪‭‬کردند‪ .‬این‬ ‫جریان‬تا‬‪‭‬امروز‬‪‭‬ادامه‬‪‭‬داشته است‪‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬.‬‬ ‫در همی��ن زمینه‪‬ ،‬مه ‬‪( ۲۰۱۸‬اردیبهش��ت‬ ‫‪ )۱۳۹۷‬قرقیزس��تان‬‪‭‬یک‬‪‭‬کنفرانس‬‪‭‬بین‌المللی‪‭‬‬ ‫‬برای‬‪‭‬محافظت‬‪‭‬از‬‪‭‬معادن‬‪‭‬پیش��ین‬‪‭‬اورانیوم‬‪‭‬در‪‭‬‬ ‫‬آس��یای‬‪‭‬مرک��زی‬‪‭‬و‬‪‭‬کاهش‬‪‭‬خط��ر‬رادیواکتیو‪‭‬‬ ‫‬برگزار کرد‪.‬‬ ‫در این رویداد‪ ،‬میش��له‬‪‭‬ری��واس‪‭‬،‬نماینده‪‭‬‬ ‫‬اتحادی��ه‬‪‭‬اروپ��ا‬ک��ه‬‪‭‬از‬‪‭‬ط��رف‬‪‭‬قرقیزس��تان‪،‬‬ ‫‬تاجیکس��تان‬‪‭‬و‬‪‭‬ازبکس��تان‬‪‭‬صحب��ت‬‪‭‬می‌کرد‪،‬‬ ‫خواس��تار ‬کم��ک‬ ‪‭‬جامع��ه‬ ‪‭‬بین‌الملل��ی‬ ‪‭‬برای‪‭‬‬ ‫سقوط دوباره قیمت طالی جهانی‬ ‫قیم��ت طال در معامالت روز جمعه بازار جهانی‪ ،‬تحت تاثیر مواضع جدید بانک‬ ‫مرک��زی امریکا‪ ،‬نزدیک به پایین‌ترین نرخ ‪ ۴‬ماه گذش��ته که روز گذش��ته به آن‬ ‫سقوط کرده بود‪ ،‬ایستاد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬هر اونس طال برای تحویل فوری در معامالت روز جاری بازار‬ ‫سنگاپور تغییر چندانی نکرد و در ‪ ۱۲۷۱.۲۵‬دالر ایستاد‪ .‬بهای معامالت این بازار‪،‬‬ ‫روز گذش��ته به ‪ ۱۲۶۵.۸۵‬دالر س��قوط کرد که پایین‌ترین نرخ از اواخر دسامبر‬ ‫(اواسط دی) بود‪ .‬بهای طال از ابتدای هفته جاری حدود ‪ ۱.۱‬درصد کاهش نشان‬ ‫می‌ده��د‪ .‬در بازار معامالت آتی امری��کا‪ ،‬هر اونس طال ثابت بود و ‪ ۱۲۷۲.۲۰‬دالر‬ ‫معامله ش��د‪ .‬کاهش نرخ طال پس از این روی داد که اظهارات جروم پاول‪ ،‬رئیس‬ ‫بانک مرکزی امریکا نش��ان داد برخالف انتظارات‪ ،‬بانک مرکزی امریکا قصد ندارد‬ ‫در کوتاه‌مدت نرخ‌های بهره را کاهش دهد‪.‬‬ ‫ارزش دالر امری��کا پ��س از اظه��ارات پاول که کندی اخیر ت��ورم را کم‌اهمیت‬ ‫قلمداد کرد و گفت دلیلی برای کاهش نرخ‌های بهره وجود ندارد‪ ،‬باالتر رفت‪.‬‬ ‫بر اساس گزارش رویترز‪ ،‬نرخ‌های بهره باالتر از ارزش دالر پشتیبانی می‌کنند و‬ ‫هزینه نگهداری طال که دارایی بدون بازدهی است را افزایش می‌دهند‪.‬‬ ‫در بازار س��ایر فلزات ارزش��مند‪ ،‬هر اونس نقره ب��رای تحویل فوری ‪ ۰.۱‬درصد‬ ‫کاهش یافت و ‪ ۱۴.۶۱‬دالر معامله شد‪ .‬هر اونس پالتین برای تحویل فوری با ‪۰.۱‬‬ ‫درصد کاهش‪ ،‬در ‪ ۸۳۹‬دالر ایس��تاد‪ .‬هر اونس پاالدیم برای تحویل فوری با ‪۰.۲‬‬ ‫درصد کاهش‪ ،‬به ‪ ۱۳۵۱.۷۰‬دالر رسید‪.‬‬ ‫عکس‪:‬ماینینگ‪ /‬معدن کیزیل‌امپال‬ ‫خبر‬ ‫گ��زارش نهادهای بین‌المللی نش��ان می‌ده��د بیش از ‪۴۰‬‬ ‫میلیون نفر در سراسر جهان به معدنکاری دستی و معدنکاری‬ ‫در مقی��اس کوچک اش��تغال دارند و م��واد معدنی نظیر طال‪،‬‬ ‫الماس و کبالت را استخراج می‌کنند‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬تقاض��ای فزاینده برای فل��زات و افزایش‬ ‫قیمت‌ها در سال‌های اخیر‪ ،‬رونق معدنکاری در مقیاس کوچک‬ ‫را به‌ویژه در کش��ورهای فقیرتر در امری��کای جنوبی‪ ،‬افریقا و‬ ‫آسیا در پی داشته است‪.‬‬ ‫ای��ن مع��ادن‪ ،‬منبع اصل��ی درآمد مردم محلی هس��تند اما‬ ‫بسیاری از آنها خارج از چارچوب قانون فعالیت می‌کنند و مواد‬ ‫شیمیایی را در س��نگ‌ها‪ ،‬خاک و رودخانه‌ها منتشر می‌کنند‪.‬‬ ‫ش��رایط کار آنه��ا مخوف بوده و بیش��تر فلزات و س��نگ‌های‬ ‫اس��تخراج ش��ده‪ ،‬از س��وی باندهای تبهکار به خارج از مرزها‬ ‫قاچاق می‌شود‪.‬‬ ‫نتایج پژوهش‌های اخیر رویترز نش��ان داد که طال به ارزش‬ ‫میلیاردها دالر به خارج از افریقا قاچاق می‌شود‪.‬‬ ‫بانک جهانی و س��ازمان توس��عه پک��ت می‌گویند اطالعات‬ ‫چندانی درباره شمار افرادی که در معادن کوچک کار می‌کنند‪،‬‬ ‫وجود ندارد و برآوردهای گذش��ته که کمتر از ‪ ۴۰‬میلیون نفر‬ ‫بوده است‪ ،‬بر اساس اطالعات قدیمی انجام شده است‪.‬‬ ‫بر اساس گزارش بانک جهانی و سازمان پکت‪ ۱۶.۳ ،‬میلیون‬ ‫نفر در معدنکاری در مقیاس کوچک در جنوب آس��یا مشغول‬ ‫به کار هس��تند که ‪ ۱۲‬میلیون نفر آنها در هند و ‪ ۹.۸‬میلیون‬ ‫نفر در ش��رق آسیا و اقیانوس��یه زندگی می‌کنند‪ .‬از این شمار‪،‬‬ ‫‪ ۹‬میلی��ون نفر در چین هس��تند‪ .‬همچنی��ن ‪ ۹.۹‬میلیون نفر‬ ‫در جن��وب صحرای افریقا کار می‌کنند ک��ه ‪ ۲‬میلیون نفر در‬ ‫جمه��وری دموکراتیک کنگو و بین یک تا ‪ ۱.۵‬میلیون نفر در‬ ‫سودان‪ ،‬غنا و تانزانیا هستند‪ .‬بیش از ‪ ۲‬میلیون نفر در امریکای‬ ‫التی��ن و کارائیب در این صنعت مش��غول به کار هس��تند‪ ،‬در‬ ‫حالی که ‪ ۱.۹‬میلیون نفر در خاورمیانه و ش��مال افریقا و ‪۱۰۰‬‬ ‫هزار نفر در اروپای ش��رقی و آسیای مرکزی زندگی می‌کنند‪.‬‬ ‫بر اساس گزارش رویترز‪ ،‬مواد معدنی که در معدنکاری دستی‬ ‫و کوچک اس��تخراج می‌ش��وند‪ ،‬ش��امل طال و الماس هستند‬ ‫که در جواهرات و س��رمایه‌گذاری اس��تفاده می‌ش��وند و قلع‪،‬‬ ‫تنگستن‪ ،‬تانتالوم و کبالت در صنعت‪ ،‬دستگاه‌های الکترونیکی‬ ‫و باتری‌های خودروهای برقی استفاده می‌شوند‪.‬‬ ‫اعتراض به پروژه اکتشاف اورانیوم در قرقیزستان‬ ‫قرقیزستان منابع طال و اورانیوم و فلزهای کمیاب دارد اما اقتصادش بیشتر به‬ ‫تجارت از جمله صدور کاالهای بومی به ویژه بازصدور کاالهای چینی به جمهوری‌های‬ ‫آسیای میانه وابسته است‪ .‬این در حالی است که رویارویی و تضاد قرقیزها با‬ ‫استخراج اورانیوم پیشینه طوالنی دارد‬ ‫‬پاکس��ازی ضایع��ات‬اورانیوم‬‪‭‬از‬‪‭‬این‬‪‭‬کش��ورها‬ ‫شد‪ .‬به‬‪‭‬گفته‬‪‭‬ریواس��ی‪‭‬،‬اگر‬‪‭‬مواد‬‪‭‬رادیواکتیو ‪‭،‬‬ ‫‬مواد‬س��می‬‪‭‬مراکز‬‪‭‬اورانیوم‬‪‭‬قرقیزستان‬‪‭‬و‬‪‭‬دیگر‪‭‬‬ ‫‬مناطق‬‪‭‬به‬‪‭‬رودخانه‌های‬‪‭‬مجاور‬‪‭‬برسند‪‬،‬وضعیت‪‭‬‬ ‫‬بسیار‬‪‭‬خطرناکی‬‪‭‬به وجود‬‪‭‬خواهد‬‪‭‬آمد‪.‬‬ ‫آسیای میانه‪ ،‬سرزمینی بکر و دست نخورده‬ ‫و دارای منابع و معادن زیرزمینی فراوان است؛‬ ‫از نظر منابع معدنی و کشاورزی نیز غنی است‬ ‫و پس از گاز طبیعی‪ ،‬نفت مهم‌ترین منابع این‬ ‫سرزمین به شمار می‌آید‪.‬‬ ‫مس‪ ،‬س��نگ آهن‪ ،‬اورانیوم‪ ،‬س��رب‪ ،‬روی‪،‬‬ ‫قلع‪ ،‬زغال‌س��نگ‪ ،‬نیکل‪ ،‬آنتیموان‪ ،‬تنکستن‪،‬‬ ‫جیوه و س��ولفات سدیم از دیگر منابع معدنی‬ ‫این نواحی اس��ت‪ .‬با این حال‪ ،‬زندگی در زیر‬ ‫س��لطه شوروی س��ابق‪ ،‬محدودیت‌های جدی‬ ‫برای رش��د آن فراه��م کرده و این کش��ور تا‬ ‫دس��تیابی به ثبات سیاس��ی و اقتص��ادی راه‬ ‫درازی در پیش دارد‪.‬‬ ‫روسیه بزرگ ترین خریدار طالی جهان شد‬ ‫روسیه که برای قطع وابستگی به دالر امریکا‪ ،‬خرید‬ ‫طال را در دس��تور کار خود قرار داده اس��ت اکنون به‬ ‫بزرگ ترین خریدار این فل��ز گرانبها در جهان تبدیل‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬شورای جهانی طال (‪ )WGC‬اعالم‬ ‫کرده اس��ت که روس��یه در ‪ 3‬ماه نخست سال جاری‬ ‫می�لادی ‪ ۵۵.۳‬تن طال خریده اس��ت و چین با خرید‬ ‫‪ ۳۳‬تن طال در این مدت در مکان دوم جهان قرار دارد‪.‬‬ ‫پس از این دو کش��ور‪ ،‬قزاقستان‪ ،‬قطر‪ ،‬هند‪ ،‬چین‪،‬‬ ‫ترکی��ه‪ ،‬اکوادور و کلمبی��ا در مکان‌ه��ای بعدی قرار‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫بر اساس گزارش شورای جهانی طال‪ ،‬در سال جاری‬ ‫‪ ۱۴۵.۵‬تن طال در سراسر جهان خریداری شده است‪.‬‬ ‫گفتن��ی اس��ت‪ ،‬روس��یه ب��رای قط��ع وابس��تگی‬ ‫ب��ه دالر امری��کا و کاه��ش تاثی��رات مخ��رب آن در‬ ‫ش��رایط تحری��م به خرید گس��ترده ط�لا روی آورده‬ ‫است‪.‬‬ ‫این کش��ور با خرید طال اس��تراتژی مقابله با تحریم‬ ‫امریکا را دنبال می‌کند که از چند س��ال پیش به اجرا‬ ‫گذاشته شد چراکه شمش طال را مانند حساب بانکی‬ ‫نمی‌توان مسدود کرد‪.‬‬ ‫الویرا نبیولینا‪ ،‬رئیس بانک مرکزی روسیه به تازگی‬ ‫اعالم کرده که بانک مرکزی‪ ،‬سیاس��ت متنوع‌س��ازی‬ ‫ذخایر ارز و طالی خود را دنبال می‌کند‪.‬‬ ‫بان��ک مرکزی روس��یه در این زمین��ه‪ ،‬اوراق قرضه‬ ‫امریکایی خود را فروخته است‪.‬‬ ‫این کش��ور فروردی��ن ‪ ،۹۷‬مق��دار ‪ ۹۶‬میلیارد دالر‬ ‫اوراق قرضه خزانه‌داری امریکا را در اختیار داش��ت اما‬ ‫اکنون حدود ‪ ۱۰‬میلیارد دالر اوراق قرضه امریکا را در‬ ‫اختیار دارد که پایین‌ترین س��طح در یک دهه گذشته‬ ‫است‪.‬‬ ‫بر اساس اطالعات بانک مرکزی روسیه‪ ،‬حجم ذخایر‬ ‫ط�لا و ارز خارجی این کش��ور در زمان حاضر ‪۴۸۷.۸‬‬ ‫میلیارد دالر است‪.‬‬ ‫‪ ۸۶.۹‬میلی��ارد دالر از ای��ن ذخای��ر را طال و بقیه را‬ ‫ارزه��ای خارج��ی و در وهله نخس��ت یورو تش��کیل‬ ‫می‌ده��د که مقادیری از این ذخایر نیز در اوراق بهادار‬ ‫خارجی نگهداری می‌شود‪.‬‬ ‫به گزارش ریانووستی‪ ،‬در زمان حاضر ذخایر طالی‬ ‫روس��یه بیش از ‪ ۲۱۶۸‬تن است که ‪ ۲۷۴.۳‬تن آن در‬ ‫سال گذشته میالدی (‪ )۲۰۱۸‬خریداری شد‪.‬‬ ‫امریکا در ‪ ۵‬سال گذشته بیش از ‪ ۶۶‬بسته تحریمی‬ ‫علیه روسیه وضع کرده و این روند ادامه دارد‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬فارس‬ ‫در دنی��ای ام��روز‪ ،‬می��ان ثب��ات سیاس��ی و‬ ‫س��رمایه‌گذاری‪ ،‬ارتباط مس��تقیمی وجود دارد‪.‬‬ ‫هم‌اکن��ون ح��دود ‪ ۲۰۰‬کش��ور در جهان وجود‬ ‫دارند که ب��ه دلیل نبود ثبات سیاس��ی‪ ،‬فرصت‬ ‫ج��ذب س��رمایه‌گذاران را از دس��ت می‌دهن��د‪،‬‬ ‫ه��ر چند دارای ذخایر غنی هس��تند‪ .‬در نتیجه‪،‬‬ ‫ای��ن کش��ورها که بیش��تر افریقایی هس��تند‪ ،‬با‬ ‫وجود حجم چش��مگیر ذخایر‪ ،‬شرایط اقتصادی‬ ‫مطلوبی را تجربه نمی‌کنند‪ ،‬در حالی که رقیبان‬ ‫افریقایی این کشورها نیز از ورود سرمایه‌گذاران‬ ‫اس��تقبال می‌کنن��د و این اتفاق باعث می‌ش��ود‬ ‫دست شرکت‌های سرمایه‌گذار برای تغییر محل‬ ‫س��رمایه‌گذاری باز باش��د‪ .‬این اتف��اق هم‌اکنون‬ ‫میان افریقای جنوبی و کشورهایی مانند نامیبیا‪،‬‬ ‫زیمبابوه و کنگو جریان دارد؛ در شرایطی که گاه‬ ‫خبر خروج شرکت‌های معدنی از افریقای جنوبی‬ ‫به گوش می‌رسد‪ .‬از جمله این شرکت‌ها می‌توان‬ ‫به آنگلوامریکن اشاره کرد‪.‬‬ ‫جاکوب زوما‪ ،‬رئیس‌جمهوری پیشین افریقای‬ ‫جنوب��ی‪ ،‬ق��درت سیاس��ت‌ورزی و ویژگی‌های‬ ‫شخصیتی برجس��ته‌ای نداشت و در همین حال‬ ‫ش��رکت‌های معدنی می‌دانند که بخش زیادی از‬ ‫اقتصاد افریقای جنوب��ی‪ ،‬مبتنی بر مواد معدنی‬ ‫اس��ت و این کش��ور نمی‌تواند ب��دون کمک این‬ ‫ش��رکت‌ها معادن خود را از نظر فنی اداره کند‪.‬‬ ‫در نتیجه‪ ،‬افریقای جنوبی مجبور است به نوعی‬ ‫ب��ه مصالحه با ش��رکت‌های معدنی دس��ت یابد‪.‬‬ ‫همچنین نبودن دموکراس��ی با پایه و اساس در‬ ‫این کش��ورها و نبود قوانین محکم‪ ،‬امکان تاخت‬ ‫و تاز ش��رکت‌های معدنی را فراهم کرده اما باید‬ ‫توجه کرد معدنکاری‪ ،‬صنعتی اس��ت که نیاز به‬ ‫زمان طوالنی برای بازگشت سرمایه زیادی دارد‬ ‫که صرف پروژه ش��ده است‪ .‬در نتیجه اگر دولت‬ ‫کش��ور میزبان پ��روژه‪ ،‬در تامی��ن امنیت پروژه‬ ‫موفق عمل نکند‪ ،‬انجام پروژه برای شرکت صرفه‬ ‫اقتصادی نخواهد داشت و س��ودده نخواهد بود‪،‬‬ ‫آن ه��م در فض��ای رقابتی که بین ش��رکت‌های‬ ‫معدنی در س��طح جهان وج��ود دارد‪ .‬در نهایت‬ ‫در صورت تامین نشدن امنیت الزم‪ ،‬سرمایه‌گذار‬ ‫می‌تواند انتخاب کند که س��رمایه خود را صرف‬ ‫ذخایر کشور دیگری کند که اگرچه سود کمتری‬ ‫عاید آن می‌کند اما امنیت س��رمایه در آن تامین‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫اشتغال بیش از ‪ ۴۰‬میلیون نفر در معدنکاری سنتی‬
‫نماینده مجلس شورای اسالمی‪:‬‬ ‫نماین��ده مردم میاندوآب‪ ،‬ش��اهین‌دژ و ت��کاب در مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی گفت‪ :‬سازمان توس��عه و نوسازی معادن و‬ ‫صنای��ع معدنی ایران(ایمیدرو) با موافقت وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت در روند تکمیل بیمارستان ‪ ۶۴‬تختخوابی نیمه‌تمام‬ ‫این شهرس��تان مش��ارکت می‌کند‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬همایون‬ ‫هاش��می افزود‪ :‬مش��ارکت ‪ ۱۵۰‬میلیارد ریالی این س��ازمان‬ ‫در تکمیل بیمارس��تان نیمه‌تمام ت��کاب‪ ،‬مورد موافقت وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت قرار گرفته اس��ت‪ .‬وی اظهار کرد‪ :‬با‬ ‫تخصیص این اعتبار و مشارکت سازمان ایمیدرو‪ ،‬بیمارستان‬ ‫ایمیدرو در تکمیل بیمارستان تکاب مشارکت می‌کند‬ ‫‪ ۶۴‬تختخوابی نیمه‌تمام تکاب پس از ‪ ۱۲‬سال تکمیل شده و‬ ‫به بهره‌برداری خواهد رسید‪ .‬وی با بیان اینکه عالوه بر تامین‬ ‫اعتبار مورد نیاز‪ ،‬به دنبال رفع موانع تکمیل این طرح عمرانی‬ ‫و بهداش��تی نیمه‌تمام تکاب نیز هس��تیم‪ ،‬ادامه داد‪ :‬عملیات‬ ‫ساخت بیمارس��تان ‪ ۶۴‬تختخوابی تکاب از سال ‪ ۱۳۸۶‬آغاز‬ ‫ش��ده ام��ا تاکنون به عل��ت محدودیت منابع مال��ی و وجود‬ ‫معارض زمین به بهره‌برداری نرس��یده اس��ت‪ .‬نماینده مردم‬ ‫میاندوآب‪ ،‬شاهین‌دژ و تکاب در مجلس شورای اسالمی بیان‬ ‫کرد‪ :‬این بیمارستان هم‌اینک از ‪ ۸۵‬درصد پیشرفت فیزیکی‬ ‫برخوردار است و ساخت آن تاکنون ‪ ۱۶۰‬میلیارد ریال هزینه‬ ‫دربرداش��ته اس��ت‪ .‬وی با ابراز امیدواری از تسریع در تکمیل‬ ‫این بیمارس��تان با مشارکت ایمیدرو گفت‪ :‬این بیمارستان از‬ ‫مهم‌تری��ن طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام و اصلی‌ترین نیازهای‬ ‫تکاب است که با بهره‌برداری از آن‪ ،‬مشکل کمبود فضا و تخت‬ ‫بیمارس��تانی در این شهرستان‪ ،‬حل و تخصص‌ها و تجهیزات‬ ‫پزش��کی و درمانی مورد نیاز نیز در آن مس��تقر خواهد ش��د‪.‬‬ ‫هاش��می افزود‪ :‬زیرس��اخت‌های اصلی این بیمارستان‪ ،‬آماده‬ ‫ش��ده و تجهیزات مورد نیاز آن نیز خریداری ش��ده اس��ت‪ .‬از‬ ‫استان‌ها‬ ‫این رو با تخصیص اعتبار مورد نیاز‪ ،‬پیش��رفت ‪ ۱۰۰‬درصدی‬ ‫و تکمی��ل ای��ن طرح در زمان مناس��ب محقق خواهد ش��د‪.‬‬ ‫س��ازمان توسعه و نوس��ازی معادن و صنایع معدنی ایران که‬ ‫از زیر مجموعه‌های وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به ش��مار‬ ‫می‌رود به عنوان مجری طرح تولید و استحصال طالی معدن‬ ‫زرشوران تکاب فعالیت می‌کند‪ .‬تکاب با ‪ ۸۱‬هزار نفر جمعیت‬ ‫در جن��وب آذربایج��ان غربی قرار دارد‪ .‬تنها بیمارس��تان این‬ ‫شهرس��تان نیز حدود ‪ ۵۰‬سال قدمت دارد و سال ساخت آن‬ ‫به دهه ‪ ۴۰‬خورشیدی می‌رسد‪.‬‬ ‫‌شنبه‬ ‫‪ 14‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 28‬شعبان ‪ 1440‬‬ ‫‪ 4‬مه ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره‪156‬‬ ‫خبر‬ ‫فعالیت معادن بدون‬ ‫پرداخت عوارض ممنوع‬ ‫در نشست خبری فعاالن صنعت سنگ در نمایشگاه سنگ اصفهان مطرح شد‬ ‫نقش کلیدی انجمن‌ها در یکدستی قیمت صادراتی سنگ‬ ‫بهروز راعی‪:‬‬ ‫نشس��ت خب��ری پانزدهمی��ن نمایش��گاه‬ ‫بین‌المللی س��نگ‪ ،‬مع��ادن و صنایع وابس��ته‬ ‫اصفه��ان‪ ،‬همزم��ان ب��ا ای��ن روی��داد مهم در‬ ‫نمایش��گاه بین‌الملل��ی اصفهان برگزار ش��د و‬ ‫فعاالن صنعت س��نگ نظر خود را به مسئوالن‬ ‫این حوزه رساندند‪.‬‬ ‫‹ ‹استفاده از سنگ در مبلمان شهری‬ ‫‹ ‹ضایع�ات صنع�ت س�نگ ‪۲۵‬درصد‬ ‫است‬ ‫ابراهیم��ی‪ ،‬رئیس انجمن س��نگ ق��م با بیان‬ ‫اینکه موض��وع ‪۷۵‬درصد ضایع��ات در صنعت‬ ‫سنگ درست نیس��ت چراکه دست‌کم ‪ ۵‬سال‬ ‫عکس‪ :‬روزگار معدن‬ ‫به گ��زارش روزگار معدن‬ ‫از اصفهان‪ ،‬احمد شریفی‪،‬‬ ‫دبی��رکل انجمن س��نگ‬ ‫ای��ران در پانزدهمی��ن‬ ‫نمایش��گاه بین‌الملل��ی‬ ‫س��نگ‪ ،‬معادن و صنایع‬ ‫وابس��ته اصفهان اظهار کرد‪ :‬این‌طور نیست که‬ ‫وزارتخان��ه و انجم��ن س��نگ ایران ب��ه تبدیل‬ ‫ضایع��ات بی‌تفاوت باش��ند‪ .‬قرار ب��ر همکاری‬ ‫ش��هرداری‌ها در مبلمان ش��هری با استفاده از‬ ‫ضایعات سنگ است و استفاده از ضایعات سنگ‬ ‫مورد توجه انجمن‌ها و نهادی صنفی سنگ قرار‬ ‫دارد‪ .‬درباره تولید کاغذ از ضایعات س��نگ هم‬ ‫مطالعاتی شده که به زودی اجرایی می‌شود‪.‬‬ ‫وی درباره مشکالت انتقال پول از کشورهای‬ ‫خارج��ی به ایران اف��زود‪ :‬صادرکنندگان ایرانی‬ ‫ب��رای انتقال پول به کش��ور مجب��ور بودند در‬ ‫کش��وری مثل ترکی��ه‪ ،‬چین یا عراق ش��رکت‬ ‫ثب��ت کنند و به وس��یله این ش��رکت‌ها هزینه‬ ‫محصوالت صادر ش��ده خود را به کش��ور وارد‬ ‫کنن��د اما برخی از بانک‌ها زیر ب��ار انتقال پول‬ ‫نمی‌روند که امیدوارم ش��عب ‌هّهای بانک‌های ما‬ ‫در خارج بتوانند تس��هیل بیش��تری در نقل و‬ ‫انتقاالت پول ایجاد کنند‪.‬‬ ‫دبیرکل انجمن سنگ ایران با انتقاد از هزینه‬ ‫ب��االی نق��ل و انتقال پ��ول از خ��ارج به داخل‬ ‫کش��ور برای فعاالن حوزه صنعت سنگ‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫هزینه تحمیل ش��ده به صنعتگران برای نقل و‬ ‫انتقال پول ‪ ۱۵‬تا ‪ ۲۰‬درصد است و اگر شرکت‬ ‫خارجی هم برای این کار ثبت نکرده باشیم باید‬ ‫این میزان هزینه را ب��ه آنها پرداخت کنیم که‬ ‫مبلغ باالیی خواهد بود‪.‬‬ ‫شریفی با اش��اره به اینکه دولت باید بانک‌های‬ ‫ایرانی خارج از کشور را فعال کند‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫وارد کردن پول به‌وس��یله بانک‌های ایرانی هم‬ ‫برای فع��االن اقتصادی هزین��ه دارد و این امر‬ ‫نیازمند حمایت بیش��تر دولت از فعاالن صنعت‬ ‫سنگ است‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره ب��ه اینکه برخ��ی صنعتگران‪،‬‬ ‫س��نگ‌های ب��ا برند ایران��ی را ب��ه قیمت‌های‬ ‫پایین می‌فروش��ند‪ ،‬افزود‪ :‬سنگ الشتر یکی از‬ ‫س��نگ‌های برند کشور ما اس��ت که خارجی‌ها‬ ‫آنها را ‪ ۲۰۰‬تا ‪ ۳۰۰‬دالر می‌فروش��ند اما برخی‬ ‫صنعتگ��ران ایرانی‪ ،‬این س��نگ را که با زحمت‬ ‫فراوان به برند تبدیل شده به قیمت‌های پایین‬ ‫می‌فروشند‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬ما باید معادن را برند کنیم‪ .‬اگر‬ ‫قرار باشد ‪ ۵۰‬کارخانه از یک معدن خرید کنند‬ ‫و هر کارخانه با نرخ متفاوت‪ ،‬س��نگ را در بازار‬ ‫عرض��ه کند‪ ،‬برندینگ س��نگ از بین می‌رود و‬ ‫طرف خارجی دچار سردرگمی می‌شود بنابراین‬ ‫دیگ��ر از ما خرید نخواهد ک��رد‪ .‬در این زمینه‬ ‫انجمن‌ها باید بازار را کنترل کنند‪.‬‬ ‫دبیرکل انجمن سنگ ایران با اشاره به اینکه‬ ‫ه��ر روز موان��ع بیش��تری جلوی پ��ای صنعت‬ ‫می‌آید‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬پیش از تحریم‪ ،‬موانع پولی‬ ‫و حمل‌ونقل��ی نداش��تیم‪ .‬این موان��ع به دولت‬ ‫ربطی ندارد بلکه سیاس��ت‌های نادرست جهان‬ ‫و فردی مانند ترامپ اس��ت‪ .‬ما از نظر تعامل با‬ ‫وزارتخانه گره‌هایی داریم که هنوز حل نشده‌اند‬ ‫اما گره‌های بزرگ را استکبار جهانی ایجاد کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫اگر قرار باشد ‪ ۵۰‬کارخانه از یک معدن خرید کنند‬ ‫و هر کارخانه با نرخ متفاوت‪ ،‬سنگ را در بازار عرضه‬ ‫کند‪ ،‬برندینگ سنگ از بین می‌رود و طرف خارجی دچار‬ ‫سردرگمی می‌شود بنابراین دیگر از ما خرید نخواهد‬ ‫کرد‪ .‬در این زمینه انجمن‌ها باید بازار را کنترل کنند‬ ‫اس��ت از هر یک تن س��نگ ‪ ۸‬تا ‪ ۶‬متر سنگ‬ ‫تولید می‌شد اما درحال‌حاضر از یک تن سنگ‬ ‫‪۱۴‬متر سنگ تولید می‌ش��ود‪ .‬ضایعات صنایع‬ ‫س��نگ فقط ‪۲۵‬درص��د اس��ت و کارخانه‌های‬ ‫تولیدی و فرآوری سنگ به دلیل گرانی سنگ‬ ‫خام تالش می‌کنند ضایعات سنگ را کم کنند‪.‬‬ ‫وی درباره کارخانه‌های س��اخته ش��ده برای‬ ‫فرآوری ضایعات سنگ گفت‪ :‬از محل ضایعات‬ ‫س��نگ‪ ،‬یک کارخانه در شهر محالت در حال‬ ‫بهره‌برداری اس��ت‪ .‬همچنین کارخانه س��نگ‬ ‫دیگری در لرس��تان کلنگ‌زنی شده تا ضایعات‬ ‫سنگ به تولیدات مناسب تبدیل شود‪.‬‬ ‫‹ ‹تولیدکنندگان سنگ باید کار گروهی‬ ‫انجام دهند‬ ‫علیرضا ساالریان‪ ،‬نماینده‬ ‫وزارت ام��ور خارج��ه در‬ ‫اس��تان اصفهان ب��ا بیان‬ ‫ش��رکت‬ ‫اینک��ه‬ ‫نمایش��گاه‌های اس��تان‬ ‫اصفه��ان بس��یار فع��ال‬ ‫اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در چند نمایشگاه تخصصی‬ ‫ش��امل نمایش��گاه س��نگ‪ ،‬ف��رش دس��تباف‪،‬‬ ‫گردش��گری و صنایع دس��تی هم��واره حضور‬ ‫داش��تم چراکه اصفهان مزیت‌های بسیاری در‬ ‫این ‪ ۳‬حوزه دارد و ما آمادگی ایجاد زمینه‌های‬ ‫فعالی��ت بیش��تر تاج��ران‪ ،‬کارآفرین��ان و‬ ‫صادرکنندگان را داریم‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه فعاالن صنعت سنگ از‬ ‫اس��تان‌های اصفهان و فارس در نمایشگاه‌های‬ ‫س��نگ چین حض��ور پررنگ��ی دارن��د‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫تا س��ال ‪ ۹۵‬برج��ام راه را باز ک��رده بود و در‬ ‫چین مس��ائل بانکی تحریمی نداشتیم‪ ،‬اگرچه‬ ‫مش��کالت صادرات��ی در آن زمان ه��م وجود‬ ‫داش��ت اما خواسته ما تشکیل یک کنسرسیوم‬ ‫برای صادرات اس��ت چراکه صادرات‪ ،‬موضوعی‬ ‫تخصصی است‪.‬‬ ‫نماینده وزارت امور خارجه در استان اصفهان‬ ‫با اش��اره به اینکه تولید و ص��ادرات ‪ ۲‬موضوع‬ ‫متفاوت هس��تند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬حتی پیشنهاد‬ ‫ما به کسانی که در نمایشگاه‌های چین حضور‬ ‫داشتند این بود که با چینی‌ها شرکت مشترک‬ ‫تش��کیل دهند‪ .‬دنیای امروز بر مبنای تقس��یم‬ ‫کار اس��ت و در چین بازارهای تخصصی وجود‬ ‫دارد که به صورت گروهی فعالیت می‌کنند‪.‬‬ ‫س��االریان با اش��اره به رقابت منفی در ایران‬ ‫گف��ت‪ :‬حتی چینی‌ها از وج��ود این نوع رقابت‬ ‫منف��ی در بی��ن ایرانی‌ه��ا گله داش��تند‪ .‬این‬ ‫مشکل‌ها چیزی نیستند که به سیاست مربوط‬ ‫باش��ند‪ .‬متاسفانه آنکه تولیدکننده سنگ است‬ ‫خودش هم می‌خواهد صادرکننده باشد که کار‬ ‫درس��تی نیست و هر قسمت باید کار تخصصی‬ ‫خود را انجام دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹سهم ‪2‬درصدی ایران‬ ‫رئیس کمیس��یون معدن‬ ‫اتاق بازرگانی ایران اظهار‬ ‫کرد‪ :‬ایران فقط ‪ ۲‬درصد‬ ‫سهم تجارت سنگ را در‬ ‫اختیار دارد‪ ،‬در حالی که‬ ‫ترکیه س��هم ‪۱۲‬درصدی‬ ‫از این تجارت دارد و رس��یدن به این مهم فقط‬ ‫مرب��وط به دولت یا بخش خصوصی نیس��ت و‬ ‫تمام تصمیم‌ها باید بر مبنای کارشناسی باشد‪.‬‬ ‫وقتی عقالنی��ت در تصمیم‌گیری‌ها نیس��ت و‬ ‫مجلس شورای اسالمی و دولت بدون مشورت‬ ‫ب��ا فع��االن اقتص��ادی تصمی��م می‌گیرن��د‪،‬‬ ‫چالش‌های گذشته تکرار می‌شوند‪.‬‬ ‫بهرام ش��کوری‪ ،‬با اش��اره به اینک��ه با وجود‬ ‫استفاده از فناوری‌های جدید از میزان ضایعات‬ ‫س��نگ کاس��ته ش��ده‪ ،‬افزود‪ :‬نوع ن��گاه ما به‬ ‫فرآوری س��نگ باید تغییر کند و بخش دولتی‬ ‫باید حرف‌های بخش خصوصی را بشنود‪.‬‬ ‫رئی��س کمیس��یون مع��دن ات��اق بازرگانی‬ ‫ایران با اش��اره ب��ه اینکه تعامالت سیاس��ی و‬ ‫مش��کالت این حوزه‪ ،‬تالش‌های صنعتگران را‬ ‫از بی��ن می‌برد‪ ،‬گفت‪ :‬دولت هی��چ حمایتی از‬ ‫ما نکرده بلکه زمان‌هایی وجود داش��ته که یک‬ ‫قانون مجلس شورای اسالمی‪ ،‬همه امور فعاالن‬ ‫اقتصادی را به هم ریخته است‪ .‬گاهی اوقات با‬ ‫تغییر قوانین ه��م می‌توان به فعاالن اقتصادی‬ ‫کمک کرد‪ .‬کمک کردن فقط اختصاص بودجه‬ ‫نیست بلکه قوانین هم برای به پیش رفتن مهم‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫ش��کوری با انتقاد از موض��وع ارزش افزوده و‬ ‫تحمی��ل آن به فعاالن اقتص��ادی افزود‪ :‬وقتی‬ ‫ی��ک فعال اقتصادی هنوز کاالی��ی را نفروخته‬ ‫چرا باید ابتدا ارزش افزوده آن را پرداخت کند؟‬ ‫بای��د اجازه داد هزینه‌ای که برای ارزش افزوده‬ ‫در نظر گرفته می‌شود در تولید سرمایه‌گذاری‬ ‫شود و این هزینه را پس از چند سال یا به مرور‬ ‫اخذ کنند‪ .‬تغییر قوانین می‌تواند کمک بزرگی‬ ‫به رونق تولید کند‪ .‬وی با اشاره به اینکه ‪ ۶‬هزار‬ ‫کارخانه فرآوری در کش��ور با کمترین ظرفیت‬ ‫در حال کار هس��تند‪ ،‬اظهار کرد‪ ۷ :‬میلیارد تن‬ ‫ذخیره س��نگ داریم اما تا ب��ه حال حتی ‪۱۵‬‬ ‫میلیون تن هم تولید نکرده‌ایم و تا ‪ ۳۰۰‬س��ال‬ ‫دیگر هم سنگ داریم‪.‬‬ ‫رئیس کمیس��یون معدن اتاق بازرگانی ایران‬ ‫با انتقاد از اینکه کاالهای مشابه سنگ افزایش‬ ‫پی��دا کرده‌ان��د‪ ،‬گفت‪ :‬کاش��ی و س��رامیک از‬ ‫رقیبان سنگ هستند و تولید آنها در سال‌های‬ ‫اخیر افزایش چش��مگیری داش��ته‌ اس��ت‪ ،‬نوع‬ ‫مصرف س��نگ هم در حال تغییر است و معلوم‬ ‫نیس��ت با این تغییرات تا ‪ ۵۰‬سال آینده کسی‬ ‫به سنگ نیاز داشته باشد یا خیر‪ .‬کارخانه‌های‬ ‫فرآوری س��نگ باید با ص��ادرات‪ ،‬ارزش افزوده‬ ‫بیشتری به‌دست آورند‪.‬‬ ‫‹ ‹ظرفیت صنعت سنگ بی‌استفاده مانده‬ ‫است‬ ‫عضو ش��ورای سیاس��ت‌گذاری صنعت س��نگ‬ ‫کش��ور گفت‪ :‬بخش زیادی از ظرفیت اس��می‬ ‫صنعت س��نگ کش��ور بی‌اس��تفاده مانده و در‬ ‫س��ال گذش��ته فقط یک میلیون تن صادرات‬ ‫سنگ خام داشتیم‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایس��نا‪ ،‬محس��ن گلیجانی صبح‬ ‫چهارش��نبه‪ ،‬در چهارمی��ن گردهمایی فعاالن‬ ‫صنعت س��نگ کش��ور در س��الن همایش‌های‬ ‫بین‌المللی اتاق بازرگانی اصفهان اظهار کرد‪ :‬با‬ ‫وجود وضعیت اقتصادی و معضالت تامین مواد‬ ‫مصرفی‪ ،‬با افزایش ن��رخ ارز‪ ،‬حدود ‪ ۱۰۰‬هزار‬ ‫تن افزایش صادرات س��نگ کار شده داشته‌ایم‬ ‫که نش��ان می‌دهد اگر زمینه‌ها هموار باش��ند‪،‬‬ ‫بخش خصوصی رشد خواهد کرد‪.‬‬ ‫عضو شورای سیاس��ت‌گذاری صنعت سنگ‬ ‫کش��ور تصریح کرد‪ :‬در س��ال ‪ ۱۳۹۷‬با همت‬ ‫گروه‌ه��ای مختلف‪ ،‬ن��رخ پایه‌ه��ای صادراتی‬ ‫س��نگ را به نرخ واقعی س��نگ نزدیک کردیم‪.‬‬ ‫قیمت‌ها نیز کمت��ر از نرخ پایه صادراتی بودند‬ ‫ک��ه گمرک اع�لام می‌کرد و س��ال ‪ ۹۷‬حجم‬ ‫صادرات باالتر از سال ‪ ۹۶‬بود اما نرخ پایه‌های‬ ‫صادراتی پایین‌تر بود‪.‬‬ ‫گلیجانی اظهار کرد‪ :‬متاس��فانه هنوز رقابت‬ ‫منفی بین صادرکنن��دگان وجود دارد‪ .‬کیفیت‬ ‫تولید و کاهش هزینه‌های تمام ش��ده موضوع‬ ‫مهمی اس��ت که در صادرات نقش زیادی دارد‪.‬‬ ‫بیش��تر ماشین‌آالت مورد اس��تفاده در صنعت‬ ‫مستهلک هس��تند و تجهیز صنعت و نوسازی‬ ‫برای استانداردس��ازی تولی��دات باید در رأس‬ ‫امور قرار گیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹تش�کیل اتاق فکر؛ راه‌حل مشکالت‬ ‫صنعت سنگ‬ ‫رئیس کانون سراس��ری‬ ‫سنگ کشور در چهارمین‬ ‫گردهمایی فعاالن سنگ‬ ‫در اتاق بازرگانی اصفهان‪،‬‬ ‫خواستار تشکیل اتاق فکر‬ ‫ب��رای ح��ل مش��کالت‬ ‫صنعت س��نگ ش��د و گف��ت‪ :‬باید ب��ه دنبال‬ ‫بازاره��ای هدف حرکت ک��رده و صادرات را به‬ ‫معنای واقعی محقق کنیم تا بازارهای دوردست‬ ‫را به‌دست بیاوریم‪.‬‬ ‫به گ��زارش خبرگ��زاری صدا و س��یما‪ ،‬رضا‬ ‫احم��دی‪ ،‬رف��ع مش��کالت ف��روش و صادرات‬ ‫صنع��ت س��نگ را نیازمن��د اقدام��ات جدی‬ ‫دانست و افزود‪ :‬در شرایط فعلی باید برای حل‬ ‫مشکالت سیاس��ی به صورت همگانی فعالیت‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه حدود ‪ ۶‬هزار واحد در کشور‬ ‫و ‪ ۲‬هزار واحد فرآوری سنگ در استان اصفهان‬ ‫فعالیت می‌کنند‪ ،‬گفت‪ :‬معادن فعال بی‌نظیری‬ ‫در کش��ور وجود دارند‪ .‬رئیس کانون سراسری‬ ‫سنگ ایران افزود‪ :‬این صنعت از لحاظ فرآوری‪،‬‬ ‫بازرگانی و ماشین‌سازی جای کار بسیاری دارد‬ ‫که اگر دانشگاه‌ها بسیج شوند دغدغه‌ها در این‬ ‫زمین��ه کمتر می‌ش��ود‪ .‬رئیس ات��اق بازرگانی‪،‬‬ ‫صنایع‪ ،‬معادن و کشاورزی اصفهان هم در این‬ ‫گردهمایی گفت‪ :‬مبانی توسعه اقتصادی ما به‬ ‫گونه‌ای است که سرمایه و کار باید در کنار هم‬ ‫قرار بگیرن��د‪ .‬در جنگ اقتصادی نیز باید دقت‬ ‫ویژه‌ای به مبانی اقتصادی یعنی سرمایه و کار‬ ‫داشته باشیم‪.‬‬ ‫مس��عود گلش��یرازی با بیان اینک��ه صنعت‬ ‫س��نگ کشور بس��یار قوی و غنی است‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫الزم��ه ای��ن صنعت‪ ،‬به‌روزرس��انی فن��اوری و‬ ‫تقویت مبانی رش��د اقتصادی اس��ت و در این‬ ‫زمینه‪ ،‬نیازمند حمایت دولت و بانک مرکزی از‬ ‫سیاست‌های ارزی و بانکی هستیم‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬بازاره��ای هدف صادراتی با ایجاد‬ ‫نمایش��گاه‌های دائمی و فرآورده‌های س��نگی‪،‬‬ ‫دس��ت‌یافتنی هستند و ش��رکت نمایشگاه‌ها و‬ ‫اتاق بازرگانی باید ب��ه فعاالن این حوزه کمک‬ ‫کنن��د تا مقدم��ات بازاره��ای صادراتی محقق‬ ‫شود‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت اس��تان اصفه��ان دارای ‪۲۳۰‬‬ ‫معدن سنگ و بیش از یک‌هزار و ‪ ۸۰۰‬کارخانه‬ ‫ف��رآوری اس��ت و بزرگ‌تری��ن تولیدکنن��ده‬ ‫سنگ‌های تزئینی در کش��ور به شمار می‌رود‪.‬‬ ‫س��نگبری‌های این اس��تان ح��دود ‪ ۵۰‬درصد‬ ‫س��نگ فرآوری ش��ده موجود در بازار کشور را‬ ‫تامین می‌کنند‪ .‬در کش��ور ح��دود یک‌هزار و‬ ‫‪ ۹۵۵‬معدن سنگ تزئینی وجود دارد‪.‬‬ ‫نماین��ده مردم در مجلس ش��ورای اس�لامی‬ ‫گف��ت‪ :‬جلوی تمدید پروان��ه معادنی که عوارض‬ ‫نمی‌دهند گرفته می‌شود‪.‬‬ ‫به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان‪ ،‬محمدرضا‬ ‫صباغیان‪ ،‬نماین��ده مردم بافق‪ ،‬مهری��ز‪ ،‬ابرکوه‪،‬‬ ‫خاتم و بهاباد در مجلس شورای اسالمی در جلسه‬ ‫کارگروه توسعه هم‌اندیش��ی بافق گفت‪ :‬معادنی‬ ‫ک��ه عوارض نمی‌دهند و بحث محیط‌زیس��تی را‬ ‫رعایت نمی‌کنند شناس��ایی می‌ش��وند و جلوی‬ ‫تمدید پروانه آنها گرفته می‌شود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬برخی از مناطق از جمله بیش��ه و‬ ‫بسیاری از مناطق بکر و طبیعی‪ ،‬به علت برداشت‬ ‫و اس��تخراج در حال نابود شدن هستند که باید‬ ‫از آنها بازدید شود و اقدامات الزم را انجام دهند‪.‬‬ ‫صباغیان با اش��اره به فعالیت معدن کوشک و‬ ‫درن��د بهاباد‪ ،‬افزود‪ :‬گروه وی��ژه‌ای در نظر گرفته‬ ‫ش��ده تا معادنی که باید عوارض دهند‪ ،‬مشخص‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫نماین��ده بزرگ‌ترین حوزه انتخابیه کش��ور با‬ ‫اشاره به س��اخت راه س��یروس‌آباد تصریح کرد‪:‬‬ ‫محیط‌زیس��ت و منابع طبیع��ی‪ ،‬اعالم همکاری‬ ‫ی الزم را‬ ‫کرده‌اند و س��نگ آهن بافق هم همکار ‌‬ ‫برای س��اخت این مسیر انجام می‌دهد اما انتظار‬ ‫می‌رود معادن دیگر به عنوان مسئولیت اجتماعی‬ ‫برای س��اخت این جاده کمک کنند‪ .‬صباغیان با‬ ‫اش��اره به راه س��اغند ادامه داد‪ :‬با توجه به اینکه‬ ‫‪۶۰‬کیلومتر مسیر آسفالت و زیرسازی شده و چند‬ ‫کیلومتر بیش��تر باقی نمانده‪ ،‬مقرر شد جلسه‌ای‬ ‫در اس��تان تشکیل و مس��ئله محیط‌زیستی آن‬ ‫حل شود‪ .‬وی نزدیکی ‪۱۰۰‬کیلومتری به مشهد‬ ‫و اس��تان‌های جنوب��ی را از مزیت‌های س��اخت‬ ‫این مسیر برش��مرد‪ .‬نماینده مردم بافق‪ ،‬مهریز‪،‬‬ ‫ابرکوه‪ ،‬خاتم و بهاباد در مجلس شورای اسالمی‬ ‫موضوع آهن اس��فنجی شهرستان را دیگر موارد‬ ‫مطرح ش��ده در این نشس��ت بیان کرد و افزود‪:‬‬ ‫برای حل این موضوع باید وزارت نیرو با سهمیه‬ ‫آب موافقت کند و محیط‌زیست نیز در این زمینه‬ ‫مش��کل نداشته باش��د‪ ،‬مجوز آب آن نیز گرفته‬ ‫شده اس��ت‪ .‬صباغیان همچنین به نشست خود‬ ‫ب��ا مدی��رکل راهداری اس��تان ی��زد و جمعی از‬ ‫مسئوالن شهرستان‪ ،‬اشاره کرد و گفت‪ :‬به‌زودی‬ ‫مجوز س��اخت مرک��ز معاینه فنی ماش��ین‌های‬ ‫سنگین با اولویت بومی داده می‌شود که با توجه‬ ‫به متقاضیان زیاد‪ ،‬افرادی که شرایط الزم را دارند‬ ‫برای این کار انتخاب می‌شوند‪ .‬وی تصریح کرد‪:‬‬ ‫راهداری ب��رای عوارض کامیون اع�لام آمادگی‬ ‫کرده ک��ه در جلس��ه‌ای با ش��هرداری‪ ،‬عوارض‬ ‫از سوی ش��ورا و بر اس��اس قانون تصویب شود‪.‬‬ ‫اختصاص اعتبار و تس��ریع در تکمیل ساختمان‬ ‫و تجهی��زات اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای‬ ‫بافق‪ ،‬پیگیری نبود صدور هرگونه مجوز افزایش‬ ‫بارب��ری در شهرس��تان و پیگی��ری برای روکش‬ ‫آسفالت راه‌های شهرستان‪ ،‬از دیگر مباحثی بود‬ ‫که صباغیان به آنها اشاره کرد‪.‬‬ ‫بازدید امام جمعه یزد‬ ‫از مجتمع معدنی چادرملو‬ ‫آیت‌اهلل ناص��ری یزدی‪ ،‬نماین��ده ولی فقیه و‬ ‫ام��ام جمعه یزد ب��ه همراه هیات��ی از روحانیون‬ ‫و مس��ئوالن اس��تان یزد همزمان با روز جهانی‬ ‫کارگر از مجتمع معدنی چادرملو بازدید کرد‪ .‬به‬ ‫گزارش روزگار معدن‪ ،‬در این بازدید‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫چادرملو ضمن تش��ریح بخش‌ه��ای مختلف این‬ ‫مجتمع از اس��تخراج تا مرحله تولید کنس��انتره‬ ‫آه��ن و انتق��ال آن به صنایع ب��زرگ فوالدی از‬ ‫جمله مجتمع صنعتی چادرمل��و در اردکان یزد‬ ‫و همچنین نقش این واحدهای صنعتی در رونق‬ ‫اقتصادی و اشتغالزایی منطقه‪ ،‬گفت‪ :‬چادرملو از‬ ‫پیش��گامان تکمیل زنجیره تولید فوالد در کشور‬ ‫اس��ت و افتخار بزرگی اس��ت که ما می‌توانیم در‬ ‫هر مرحل��ه از تولید‪ ،‬ارزش اف��زوده ایجاد کنیم‪.‬‬ ‫آی��ت‌اهلل ناصری نیز در پایان ای��ن بازدید ضمن‬ ‫قدردان��ی از تالش‌ه��ا و اقدامات انجام ش��ده در‬ ‫مجتم��ع معدنی و صنعتی چادرملو برای تکمیل‬ ‫زنجیره تولید فوالد‪ ،‬این خدمات را بسیار مثبت‬ ‫و ارزنده‪ ،‬توصیف و اظهار امیدواری کرد همچنان‬ ‫شاهد رشد و توسعه واحدهای فرآوری و صنعتی‬ ‫ای��ن مجموعه ب��ه منظ��ور رونق تولید و رش��د‬ ‫اقتصادی باشیم‪ .‬نماینده ولی فقیه و امام جمعه‬ ‫یزد همچنین از سرمایه‌گذاران دعوت کرد برای‬ ‫گسترش فعالیت‌های این بخش اقتصادی کشور‬ ‫بیش از پیش همت کنند‪.‬‬
‫شنبه ‪ 14‬اردیبهشت ‪ 28 1398‬شعبان ‪ 4 1440‬م ‌ه ‪2019‬‬ ‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫موسسه فرهنگی و هنری روزگار وصل‬ ‫مدیر مسئول‪:‬‬ ‫ناصر بزرگمهر‬ ‫چرایی افت‌و‌خیز نرخ اسید سولفوریک‬ ‫سال دوم شماره ‪156‬‬ ‫سردبیر‪ :‬محبوبه ناطق‬ ‫همکاران‪ :‬سارا اصغری‪-‬ثمن رحیمی‌‌راد‬ ‫مدیر فنی و هنری‪ :‬مهدی نجفی‬ ‫نمایندگی دفتر اروپا‪ :‬چکاوک بزرگمهر‬ ‫آدرس‪ :‬تهران‪ -‬میدان هفتم تیر‪ -‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬پالک ‪74‬‬ ‫تلفکس‪88310576-88310575:‬‬ ‫سازمان آگهی‌ها‪88722732-3:‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان‌ها‪88724211:‬‬ ‫چاپ‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.Madandaily.com‬‬ ‫‪www.instagram.com/Madandaily‬‬ ‫‪www.twitter.com/Madandaily‬‬ ‫‪www.t.me/Madandaily‬‬ ‫‪E-mail:info@madandaily.com‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫رونق بازار شمش فوالد در الجزایر‬ ‫در اوایل آوریل (اواسط فروردین) بازار شمش فوالد دچار افت شد اما در دو هفته‬ ‫گذشته بازار این محصول میانی در الجزایر رونق گرفته و چند معامله بزرگ گزارش‬ ‫شده است‪ .‬به عنوان نمونه قطر استیل الجزایر در هفته گذشته ‪ ۴۰‬هزار تن شمش‬ ‫را به فروش رس��اند که تحویل اواخر مه و اوایل ژوئن (اواسط خرداد) خواهد بود‪ .‬به‬ ‫گزارش اس��تیل‌پرایس‪ ،‬پیشنهاد تولیدکنندگان سی‌آی‌اس در الجزایر ‪ ۴۵۰‬تا ‪۴۶۰‬‬ ‫دالر و پیش��نهاد ترک‌ها ‪ ۴۸۰‬تا ‪ ۴۸۵‬دالر هر دو س��ی‌اف‌آر بوده است‪ .‬یک خریدار‬ ‫الجزایری هم به تازگی معامله برای ‪ ۱۵‬هزار تن شمش را با نرخ ‪ ۴۴۵‬دالر سی‌اف‌آر‬ ‫تحویل فوری نهایی کرده است‪.‬‬ ‫تقویت تقاضا در چین‪ ،‬بهای گندله را باال کشید‬ ‫بازار راکد گندله هند که در مارس (نیمه اسفند تا نیمه فروردین) به اوج رسیده‬ ‫بود‪ ،‬در آوریل (نیمه فروردین تا نیمه اردیبهشت) روبه پایان است زیرا تقویت تقاضا‬ ‫برای گندله در چین تکانی به قیمت‌های آن داده است‪ .‬معامالت برای گندله ‪ ۶۴‬و‬ ‫‪ ۳.۵‬درصد هند با مش��تریان چینی در نرخ ‪ ۱۱۷‬تا ‪ ۱۱۸‬دالر س��ی‌اف‌آر نهایی شده‬ ‫است‪ .‬رفع محدودیت‌های تولید در زمستان تقاضا برای گندله را در نزد کارخانه‌های‬ ‫چینی افزایش داده است‪.‬‬ ‫به گزارش استیل‌پرایس‪ ،‬اگرچه محدودیت‌های زیست محیطی در تانگشان بنابر‬ ‫نظر مس��ئوالن این اس��تان همچنان ادامه خواهد داشت اما تولیدکنندگان در صدد‬ ‫یافتن راه‌هایی برای افزایش تولید هستند و تقاضا برای فوالد هم البته در چین رونق‬ ‫گرفته بنابراین فوالدسازان خرید گندله و سنگ‌آهن المپ خود را افزایش داده‌اند تا‬ ‫از فرآیند آگلومراسیون دوری کنند‪.‬‬ ‫حاشیه س��ود باالی فوالدس��ازان هم یکی دیگر از عوامل حمایت از بهای گندله‬ ‫است زیرا باال رفتن حاشیه سود به فوالدسازان چینی اجازه داده به سوی خرید مواد‬ ‫اولیه با کیفیت شیفت کنند اما در شرایط رکود آنها برای کاهش هزینه‌ها و افزایش‬ ‫تولید از مواد اولیه نامرغوب استفاده می‌کنند‪.‬‬ ‫‌ گروه معدن‪:‬‬ ‫با اتمام س��ال گذشته میالدی در حوالی‬ ‫نیمه دی ‪ ،۱۳۹۷‬بهای اسید سولفوریک در‬ ‫چین دچار افت شدیدی شد‪.‬‬ ‫کاه��ش تولی��د داخلی در کش��ورها که‬ ‫س��بب رش��د تقاضای بین‌المللی این ماده‬ ‫در نیمه نخس��ت سال ش��ده بود‪ ،‬نرخ این‬ ‫ماده شیمیایی را به‌طور فزاینده‌ای افزایش‬ ‫داده بود‪.‬‬ ‫کاهش تقاضا در سطح بین‌الملل و عرضه‬ ‫بی��ش از حد آن در انتهای س��ال منجر به‬ ‫افت نرخ اسید سولفوریک شد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش فلزات‌آنالین‪ ،‬بهای اس��ید‬ ‫س��ولفوریک در بازاره��ای چی��ن در ‪ ۳‬ماه‬ ‫پایانی سال گذشته با افت روبه‌رو شد‪.‬‬ ‫روند افزایشی نرخ هفتگی این ماده پس‬ ‫از ثبت رقم بیش��ینه ‪ ۵۷۷.۵۰‬یوآن به‌ازای‬ ‫هر ت��ن در آغاز نوامبر (نیمه آبان)‪ ،‬متوقف‬ ‫شده و تا پایان سال افت شدیدی را تجربه‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫بررس��ی ن��رخ در ب��ازار چی��ن به‌عنوان‬ ‫بزرگ‌ترین بازار مصرف اس��ید سولفوریک‬ ‫در جه��ان‪ ،‬به‌نوعی بیانگر روند نرخ در بازار‬ ‫جهانی است‪ .‬نرخ اسید سولفوریک در آغاز‬ ‫و انتهای فصل چهارم س��ال گذشته تفاوت‬ ‫زیادی داشت‪.‬‬ ‫تعطیلی کارخان��ه توتیکورین متعلق به‬ ‫ش��رکت هن��دی اس��ترالیت در مه ‪۲۰۱۸‬‬ ‫(نیمه اردیبهشت تا نیمه خرداد ‪ )۱۳۹۷‬که‬ ‫اسید س��ولفوریک به‌عنوان محصول جانبی‬ ‫آن به ش��مار می‌رود‪ ،‬بر عرضه داخلی هند‬ ‫در نیمه دوم سال سایه افکند‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت‪ ،‬مصرف اس��یدها ازجمله‬ ‫اس��ید س��ولفوریک در هند به دلیل رونق‬ ‫بخش��ی به کش��اورزی می��زان باالیی را به‬ ‫خود اختصاص داده است‪.‬‬ ‫تعطیل��ی ای��ن واح��د ذوب به دس��تور‬ ‫دول��ت محلی ب��ه دنبال حکم صادر ش��ده‬ ‫از س��وی دادگاه محیط‌زیس��تی هند انجام‬ ‫ش��د که منج��ر ب��ه افزای��ش واردات این‬ ‫کش��ور ش��د‪ .‬درنتیجه این امر‪ ،‬نرخ جهانی‬ ‫اس��ید سولفوریک افزایش یافت و این روند‬ ‫به‌آب انداختن کشتی‌های جدید برای حمل‬ ‫اسید سولفوریک باعث کاهش هزینه بارگیری‬ ‫در آبراه‌های اصلی و درنتیجه کاهش هزینه حمل‬ ‫از آسیا در مقایسه با سایر مناطق جهان شد‪.‬‬ ‫از این‌رو کشورهای واردکننده‪ ،‬این قاره را به‬ ‫عنوان منبع واردات انتخاب کردند‬ ‫در اکتبر و نوامب��ر (نیمه مهر تا نیمه آذر)‬ ‫همچنان ادامه داشت‪.‬‬ ‫افزایش تقاضا از س��وی مراکش‪ ،‬ش��یلی‬ ‫و هند س��بب پیش��ی گرفتن میزان تقاضا‬ ‫از عرضه ش��ده و نرخ اسید سولفوریک در‬ ‫جهان با رشد روبه‌رو شد‪.‬‬ ‫این امر س��بب تغییر الگوی تجارت این‬ ‫ماده بین کش��ورهای جهان ش��د‪ .‬به‌عنوان‬ ‫نمون��ه چین که ب��ا وجود برخ��ورداری از‬ ‫مناب��ع غنی‪ ،‬پیش از این خالص واردکننده‬ ‫به ش��مار می‌آمد‪ ،‬در این س��ال به خالص‬ ‫صادرکننده تبدیل ش��د و ن��ام آن در کنار‬ ‫ژاپن و ک��ره جنوبی به‌عن��وان صادرکننده‬ ‫اس��ید س��ولفوریک از ق��اره آس��یا ق��رار‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫به‌آب انداختن کش��تی‌های جدید برای‬ ‫حم��ل اس��ید س��ولفوریک باع��ث کاهش‬ ‫هزین��ه بارگی��ری در آبراه‌ه��ای اصل��ی و‬ ‫درنتیج��ه کاهش هزینه حمل از آس��یا در‬ ‫مقایسه با سایر مناطق جهان شد‪ .‬از این‌رو‬ ‫کشورهای واردکننده‪ ،‬این قاره را به عنوان‬ ‫منبع واردات انتخ��اب کردند‪ .‬این افزایش‬ ‫تقاضا که س��بب رشد قیمت‌های سی‌اف‌آر‬ ‫ش��د‪ ،‬کش��ور چین را به تمرکز بر صادرات‬ ‫ترغیب کرد‪.‬‬ ‫عالوه ب��ر این‪ ،‬با افت تقاضای فس��فات‬ ‫در بازار داخلی این کش��ور ص��ادرات مواد‬ ‫تولیدی از این ماده را راه‌حل مناسبی برای‬ ‫درآمدزایی در نظر گرفت‪.‬‬ ‫ب��ا توج��ه به ای��ن مطال��ب‪ ،‬موج��ی از‬ ‫کش��تی‌های تج��اری از ش��مال ش��رقی‬ ‫آس��یا به‌س��مت نواحی واردکنن��ده به راه‬ ‫افتادند‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت‪ ،‬افزایش ش��دید نرخ مس‬ ‫در س��ال‌های ‪ ۲۰۱۷‬و ‪ ۲۰۱۸‬می�لادی‬ ‫(‪ ۱۳۹۶‬و ‪ ۱۳۹۷‬خورش��یدی) شرکت‌های‬ ‫معدنی بزرگ را تش��ویق ب��ه افزایش تولید‬ ‫کرد‪ .‬افزای��ش فعالیت واحدهای ذوب مس‬ ‫در جه��ان‪ ،‬به‌معن��ی افزایش تولید اس��ید‬ ‫سولفوریک اس��ت؛ ناگفته نماند که اگرچه‬ ‫عرضه تولیدکنندگان اجباری اس��ید مانند‬ ‫واحدهای ذوب مس بر بازار جهانی اس��ید‬ ‫سولفوریک تاثیرگذار اس��ت؛ این بخش از‬ ‫اخبار کوتاه‬ ‫به گزارش متال‌بولتن‪ ،‬بهای بیلت در بازار داخلی و صادرات ترکیه در یک‬ ‫هفته گذش��ته در ثبات بوده که به دلیل رکود تقاضا اس��ت‪ .‬قیمت‌های وارداتی‬ ‫نیز با افت قیمت‌های س��ی‌آی‌اس ارزان‌تر شد‪ .‬عرضه‌کنندگان سی‌آی‌اس هفته‬ ‫گذش��ته قیمت‌ها را پایین آوردند تا مشتریان‌ش��ان در بازارهای اصلی تمایل به‬ ‫خرید بیشتری داشته باشند‪ .‬نرخ پیشنهادی بیلت سی‌‌آی‌اس به ترکیه ‪ ۴۴۰‬تا‬ ‫‪ ۴۵۰‬دالر هر تن سی‌اف‌آر شنیده شده در حالی که یک هفته قبل ‪ ۴۴۵‬تا ‪۴۵۰‬‬ ‫دالر بود‪ .‬البته خریداران در ترکیه به دنبال ‪ ۴۳۰‬تا ‪ ۴۳۵‬دالر بودند‪ .‬در این بین‬ ‫بیل��ت صادراتی و داخلی در ترکیه در ثبات بوده و به ترتیب ‪ ۴۵۰‬تا ‪ ۴۵۵‬دالر‬ ‫هر تن فوب و ‪ ۴۵۰‬تا ‪ ۴۵۵‬دالر هر تن در کارخانه ثبت شد‪.‬‬ ‫به گزارش اس��تیل‌مینت‪ ،‬تغییری ج��دی در بازار داخلی بیلت چین دیده‬ ‫نش��ده است و در تانگش��ان ‪ ۵۲۹‬دالر هر تن ثبت شده است‪ .‬در کل تقاضا کم‬ ‫است و معامالت به س��ختی نهایی می‌شوند‪ .‬درواقع به تازگی عرضه کافی ولی‬ ‫تقاضا کم بوده اس��ت‪ .‬برخی معتقدند ب��ازار چین در مه‌با افت قیمت‌ها روبه‌رو‬ ‫می‌ش��ود چرا که عرضه فوالد از تقاضا پیش��ی گرفته است‪ .‬تولید باال رفته ولی‬ ‫تقاضا کم ش��ده اس��ت‪ .‬از اواس��ط آوریل تولید فوالد صعودی بوده ولی تقاضا‬ ‫ضعیف شد‪ .‬از طرفی مه‌برای بازار فوالد ماه فعالی نیست و تقاضا کاهش فصلی‬ ‫دارد‪ .‬از این رو فش��ار بر نرخ فوالد بیش��تر خواهد شد‪ .‬با توجه به وضعیت فعلی‬ ‫میزان معامالت در بازار فوالد س��اختمانی‪ ،‬حجم معامالت کمتر شده در حالی‬ ‫که ظرفیت تولید باال مانده اس��ت و تقاضا در مه افت بیشتری خواهد داشت‪ .‬از‬ ‫این رو تحلیلگران احتمال افت نرخ فوالد را در چین در ماه آینده زیاد می‌دانند‪.‬‬ ‫به گزارش اس��تیل‌مینت‪ ،‬به تازگی نرخ ورق گ��رم صادراتی چین کاهش‬ ‫جزئی داش��ته که به دلیل ج��و راکد حاکم بر بازار داخلی آن بوده اس��ت‪ .‬نرخ‬ ‫پیش��نهادی فعلی ورق گرم صادراتی ‪ ۵۲۵‬تا ‪ ۵۳۰‬دالر هر تن فوب اس��ت در‬ ‫حال��ی که هفته قبل ‪ ۵۳۵‬ت��ا ‪ ۵۴۵‬دالر بود‪ .‬در بازار داخل��ی نرخ ورق گرم از‬ ‫‪ ۵۹۵‬تا ‪ ۵۹۷‬دالر به ‪ ۵۹۲‬تا ‪ ۵۹۴‬دالر هر تن در کارخانه رسیده است‪ .‬در بازار‬ ‫میلگرد چین نرخ پیشنهادی صادراتی از ‪ ۵۳۵‬تا ‪ ۵۴۰‬دالر به ‪ ۵۳۵‬تا ‪ ۵۵۰‬دالر‬ ‫هر تن فوب رسیده است و در بازار داخلی نرخ در ثبات و ‪ ۶۰۱‬تا ‪ ۶۰۹‬دالر هر‬ ‫تن در کارخانه با مالیات ارزش‌افزوده اس��ت‪ .‬در کل تقاضا در بازار داخلی چین‬ ‫کم اس��ت و موجودی انبارها رو به افزایش‪ ،‬از این رو فوالدس��ازان چینی سعی‬ ‫خواهند کرد با کاهش نرخ تمایل به خرید را در بازار صادرات افزایش دهند‪.‬‬ ‫به گزارش استیل‌مینت‪ ،‬انجمن آهن و فوالد چین اظهار کرده صنعت فوالد‬ ‫چین با ریس��ک‌های حاصل از مازاد ظرفی��ت تولید و کمبود تقاضا و همچنین‬ ‫افزایش نرخ مواد اولیه روبه‌رو اس��ت که می‌تواند حاش��یه سود فوالدسازان را به‬ ‫خطر بیندازد‪ 3 .‬س��ال گذش��ته صنعت فوالد چین ‪ ۱۵۰‬میلی��ون تن از تولید‬ ‫ف��والد خود را کاه��ش داده که براس��اس برنامه‌های اصالحات ب��ازار عرضه‪ ،‬با‬ ‫نتیجه موردنظر فاصله داشت‪ .‬برخی شرکت‌ها به دنبال افزایش تولید بودند و از‬ ‫کوره‌های آالینده هوا اس��تفاده کردند تا هزینه کمتری بپردازند‪ .‬سرمایه‌گذاری‬ ‫در دارایی‌های ثابت در صنعت فوالد ‪ ۳‬ماه نخس��ت امس��ال ‪ ۳۰.۶‬درصد رش��د‬ ‫داش��ت‪ .‬صنعت فوالد چین باید تالش کن��د از افزایش‌های این‌چنینی ظرفیت‬ ‫تولید آن پرهیز شود‪ .‬حفظ تعادل عرضه و تقاضا راه مناسب حفظ ثبات در بازار‬ ‫فوالد آن به شمار می‌رود‪ .‬اقتصاد چین در حال تغییرات ساختاری است از این‬ ‫رو تقاضای سنگ آهن و فوالد آن نیز کمتر خواهد شد‪ .‬در این بین افزایش نرخ‬ ‫مواد اولیه در ‪ ۳‬ماه نخست سال زمانی که سنگ آهن وارداتی از ‪ ۶۰‬دالر به ‪۹۰‬‬ ‫دالر رس��ید نیز به شدت بر سوددهی صنعت فوالد چین اثر منفی داشته است‪.‬‬ ‫از طرفی صنعت فوالد چین به ش��دت مورد توجه دولت است چرا که در مرکز‬ ‫آالینده‌های محیط‌زیس��ت قرار دارد ولی از طرفی فرمانبرداری از استاندارهای‬ ‫س��ختگیرانه‌تر دولت هزینه تولید و در نتیجه س��وددهی کارخانه‌ها را پایین‌تر‬ ‫می‌آورد‪ .‬همچنین این انجمن از بانک‌های چینی خواس��ته محدودیت‌های ارائه‬ ‫تسهیالت به صنعت فوالد برداش��ته شود تا شرکت‌ها بتوانند راحت‌تر به منابع‬ ‫فاینانس دسترسی داشته باشند و هزینه‌های خود را پایین بیاورند‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬ایفنا‬ ‫گزارش تصویری‬ ‫زغال سنگ چین را می‌بلعد‬ ‫هزاران نفر از س�اکنان روستاها و شهرهای استان شانش�ی چین محل سکونت خود را ترک کردند‪ .‬این‬ ‫مناطق در جوار معادن زغال‌س�نگی قرار داش�تند که به‌تدریج آنها را در خود فرو می‌بردند‪ .‬ده‌ها س�ال است‬ ‫که در این استان زغال‌سنگ استخراج می‌شود‪ .‬این عکس‌ها مناطق خالی از جمعیت این استان را به تصویر‬ ‫می‌کشد‪ .‬این تصویرها را جیسون لی‪ ،‬عکاس امریکایی ثبت کرده و روزنامه انگلیسی گاردین در سال ‪۱۳۹۵‬‬ ‫خورشیدی آنها را منتشر کرده است‪.‬‬ ‫برگردان‪ :‬ثمن رحیمی‌راد‬ ‫تولیدکنن��دگان تنها س��هم ‪ ۳۰‬درصدی از‬ ‫مجموع بازار جهانی را در دست دارند‪ .‬البته‬ ‫تمام حجم قابل تجارت اسید در مسیرهای‬ ‫بین‌المللی متعلق به تولیدکنندگان اجباری‬ ‫است‪.‬‬ ‫ب��ا آغاز دس��امبر (نیمه آذر) نرخ اس��ید‬ ‫س��ولفوریک با افت ‪۲۶‬درصدی نس��بت به‬ ‫هفته نخس��ت اکتبر (‪ ۹‬مهر) روبه‌رو ش��د‪.‬‬ ‫کاهش تقاضا در چین در اواخر سال ‪۲۰۱۸‬‬ ‫ازجمله مهم‌ترین عوامل این امر است‪ .‬افت‬ ‫نرخ مواد اولیه ازجمل��ه گوگرد نیز در این‬ ‫افت نرخ دخالت داشت‪.‬‬ ‫ب��ا پایان دس��امبر نرخ هفتگ��ی هر تن‬ ‫اسید س��ولفوریک به ‪ ۳۲۶.۶۷‬یوآن در هر‬ ‫تن کاهش یافت‪.‬‬ ‫گفتنی است‪ ،‬باتوجه به پیش‌بینی اتمام‬ ‫ذخایر اکس��یدی مس تا ‪ ۱۰‬س��ال آینده‪،‬‬ ‫ش��رکت‌ها تصمیم گرفتن��د تولید به روش‬ ‫اس‌ایکس‌ای‌دبلیو را افزایش دهند‪ .‬با اتمام‬ ‫این ذخای��ر تقاضا نیز برای واردات اس��ید‬ ‫سولفوریک کاهش خواهد یافت‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه روزگار معدن

روزنامه روزگار معدن شماره 228

روزنامه روزگار معدن شماره 228

شماره : ۲۲۸
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۸
روزنامه روزگار معدن شماره 227

روزنامه روزگار معدن شماره 227

شماره : ۲۲۷
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۷
روزنامه روزگار معدن شماره 226

روزنامه روزگار معدن شماره 226

شماره : ۲۲۶
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۶
روزنامه روزگار معدن شماره 225

روزنامه روزگار معدن شماره 225

شماره : ۲۲۵
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۳
روزنامه روزگار معدن شماره 224

روزنامه روزگار معدن شماره 224

شماره : ۲۲۴
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۲
روزنامه روزگار معدن شماره 223

روزنامه روزگار معدن شماره 223

شماره : ۲۲۳
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۰
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!