صفحه قبل

روزنامه روزگار معدن شماره ۱۵۴

صفحه بعد

روزنامه روزگار معدن شماره 154

روزنامه روزگار معدن شماره 154

‫روزنامه اقتصادی معدن و صنایع معدنی ایران‬ ‫ادامه صادرات‬ ‫فوالدی ایران‬ ‫با وجود تحریم‌ها‬ ‫سه‌شنبه‬ ‫ژئوفیزیک هوایی‬ ‫ذخایر معدنی را‬ ‫‪ 2‬برابر کرد‬ ‫صفحه‪2‬‬ ‫صفحه ‪6‬‬ ‫‪ 10‬اردیبهشت ‪ 24 1398‬شعبان ‪ 30 1440‬آوریل ‪ 2019‬سال دوم شماره‪8 154‬صفحه قیمت ‪ 2000‬تومان‬ ‫یادداشت‌ها‬ ‫قیمت محصوالت‬ ‫فوالدی در بورس‬ ‫باالتراز بازار‬ ‫صفحه‪5‬‬ ‫معدن‪ ،‬دستاویز برزیل‬ ‫برای توسعه‬ ‫صفحه‪6‬‬ ‫گزارش‌ها‬ ‫شهر بادگیرها‬ ‫و دلبری طالهای یزدی‬ ‫صفحه‪7‬‬ ‫ذوب‌آهن‪ ،‬امسال‬ ‫سبد تیرآهن ‪ H‬را تکمیل می‌کند‬ ‫صفحه‪5‬‬ ‫بازگشت پسماندها‬ ‫به چرخه معدن‬ ‫صفحه‪3‬‬ ‫تجربه صنعتگران داخلی با مراکز پژوهشی جهانی پیوند می‌خورد‬ ‫راه‌اندازی انستیتو سنگ ایران‬ ‫در محاق اجرا‬ ‫صفحه‪4‬‬ ‫‪www.Madandaily.com‬‬
‫ُمهر صادرات بر فوالد پس از اطمینان از اشباع بازار‬ ‫اخبار‬ ‫سه‌شنبه‬ ‫‪ 10‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 24‬شعبان ‪ 1440‬‬ ‫‪ 30‬آوریل ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره‪154‬‬ ‫خبر‬ ‫راهبرد اصلی‬ ‫در تدوین سیاست‌ها‬ ‫حمایت از تولید است‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ب��ا تاکید بر اینکه‬ ‫راهبرد اصلی ما در تدوین سیاس��ت‌ها‪ ،‬باید حمایت‬ ‫از تولی��د ب��ه همراه صادرات و فروش باش��د‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫وظیف��ه داریم رون��ق تولید را در اولوی��ت امور قرار‬ ‫دهی��م‪ .‬به گ��زارش وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪،‬‬ ‫«رض��ا رحمانی» در جلس��ه تدوین سیاس��ت‌های‬ ‫صنعتی ب��ر مبنای رویکرد پیچیدگ��ی اقتصادی و‬ ‫فض��ای محصول که با حضور اعضای اتاق بازرگانی‪،‬‬ ‫فع��االن صنعتی و معدن��ی و تعدادی از مدیران این‬ ‫وزارتخانه برگزار ش��د‪ ،‬افزود‪ :‬رونق تولید از وظایف‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت اس��ت‪ .‬کش��ور در‬ ‫س��الی که «رونق اقتصادی» نام‌گذاری ش��ده است‬ ‫مش��کالتی دارد ام��ا در این می��ان فرصت‌هایی هم‬ ‫وج��ود دارد‪ .‬وی ب��ا بیان اینکه وظیف��ه داریم رونق‬ ‫تولید را در اولویت امور قرار دهیم‪ ،‬خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫اس��تراتژی صنعت کشور در حال تدوین است‪ ،‬باید‬ ‫در این زمینه به یک نقطه مش��ترک برس��یم و آن را‬ ‫نهای��ی کنیم‪ .‬رحمانی ادام��ه داد‪ :‬بند الف ماده ‪۴۶‬‬ ‫قانون برنامه تکلیف کرده که وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت اولویت‌ها را مشخص کند و به تصویب دولت‬ ‫برساند‪ ،‬بنابراین در این زمینه تکلیف قانونی داریم‪.‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت درباره پیش��نهاد یکی‬ ‫از حاضران مبنی بر حمایت از رش��ته‌های تخصصی‬ ‫وی��ژه گفت‪ :‬در گذش��ته نیز حمایت از رش��ته‌های‬ ‫منتخب را داش��تیم که منجر ب��ه ایجاد پایگاه‌های‬ ‫س��اخت قطعات ش��د اما فراموش نکنیم که شرایط‬ ‫تحریم گذشته باعث به هم ریختن آن برنامه‌ها شد‪.‬‬ ‫رحمانی‪ ،‬جدی‌ترین راه در س��ال ‪ ۹۸‬را «نقش��ه راه‬ ‫معدن» عنوان و تاکید کرد‪ :‬اولویت‌بندی در امور به‬ ‫این معنا نیس��ت که نمی‌توانی��م اقدام‌های دیگری‬ ‫انج��ام دهیم بلکه می‌توانیم متناس��ب با امکانات و‬ ‫شرایط روز‪ ،‬موارد دیگر را در کنار اولویت‌ها بررسی‬ ‫کنیم‪ .‬از این رو امس��ال ب��ه یکی از موارد اولویت‌دار‬ ‫ی��ا هر مورد دیگ��ری که می‌دانید در آن به موفقیت‬ ‫می‌رس��ید‪ ،‬بپردازی��د و آن را ب��ه نتیجه برس��انید‪.‬‬ ‫وی تاکی��د کرد‪ :‬در کنار برنامه‌های س��ال ‪ ۹۸‬باید‬ ‫برنامه‌های بلندمدتی که در ‪ ۲‬س��ال آینده به نتیجه‬ ‫می‌رس��ند را بررس��ی کنیم‪ .‬وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تج��ارت اظهار کرد‪ :‬با اینکه س��ال‌های گذش��ته در‬ ‫فوالد و آلومینیوم س��رمایه‌گذاری خوبی شده اما باز‬ ‫هم وابس��تگی وارداتی داریم‪ ،‬البته این وابستگی‌ها‬ ‫فق��ط منحصر به صنعت نیس��ت و حوزه‌های دیگر‬ ‫وزارتخانه‌ها نیز با این مسئله درگیرند‪.‬‬ ‫لزوم توسعه صنعت‬ ‫تولید کاغذ از سنگ‬ ‫مجری طرح تولید کاغذ کربنات کلسیم الیگودرز‬ ‫بر ضرورت توس��عه صنعت تولید کاغذ از س��نگ در‬ ‫کشور تاکید کرد‪.‬‬ ‫به گزارش رادیو اقتصاد‪ ،‬غالمرضا هاش��می مرند‪،‬‬ ‫ضمن اش��اره به طرح ساخت کارخانه تولید کاغذ از‬ ‫س��نگ در شهرستان الیگودرز استان لرستان افزود‪:‬‬ ‫این طرح در کاهش قطع درختان بسیار نقش‌آفرین‬ ‫ب��وده و در زم��ره دوس��تداران محیط‌زیس��ت قرار‬ ‫می‌گی��رد‪ .‬وی همچنین اظهار ک��رد‪ :‬تولید کاغذ از‬ ‫سنگ مصارف عمده‌ای دارد چراکه ضد آتش‌سوزی‪،‬‬ ‫آب و ش��عله‌ور شدن است‪ .‬مجری طرح تولید کاغذ‬ ‫کربنات کلس��یم الیگودرز گف��ت‪ :‬ظرفیت اولیه این‬ ‫طرح ‪ ۱۰‬هزار تن پیش‌بینی شده اما تا ‪ ۳۰‬هزار تن‬ ‫قابل افزایش اس��ت‪ .‬وی همچنین در پاس��خ به این‬ ‫پرس��ش که چرا الیگودرز ب��رای اجرای پروژه تولید‬ ‫کاغذ از س��نگ انتخاب شده اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬نزدیکی‬ ‫به منابع غنی کربنات کلس��یم و وجود کارخانه‌های‬ ‫متعدد تولید پودر کربنات کلسیم از جمله این دالیل‬ ‫اس��ت‪ .‬هاشمی مرند ضمن اشاره به اینکه ساالنه ‪۲‬‬ ‫میلیون تن کاغذ س��لولزی به کش��ور وارد می‌شود‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬متاس��فانه واردات این نوع کاغذ امروز به‬ ‫دالیلی از جمله ارزبری باال با مش��کل روبه‌رو ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬وی گفت‪ :‬رشد و توسعه صنعت تولید کاغذ‬ ‫در کشور ضرورت دارد چراکه در زمینه صرفه‌جویی‬ ‫ارزی‪ ،‬تامی��ن بخش��ی از کاغذ مورد نیاز‪ ،‬اش��تغال‪،‬‬ ‫کاهش قطع درختان و‪ ...‬بس��یار واجد اهمیت است‪.‬‬ ‫مجری طرح تولید کاغذ کربنات کلس��یم الیگودرز‬ ‫ب��ا بیان اینک��ه ایران از منابع غن��ی تولید «کاغذ از‬ ‫س��نگ» برخوردار اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬جدا از این‪ ،‬هزینه‬ ‫تولی��د کاغذ به روش مزبور مناس��ب‌تر اس��ت‪ .‬وی‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬برای مثال نرخ واردات هر کیلوگرم کاغذ‬ ‫س��لولزی درحال‌حاضر ‪ ۲۴‬تا ‪ ۲۸‬هزار تومان است‪،‬‬ ‫در حال��ی که ن��رخ این مدل کاغذ که به وس��یله ‪۲‬‬ ‫کارخان��ه در ایران با کیفیت باال تولید می‌ش��ود‪ ،‬به‬ ‫ازای هر کیلوگرم ‪ ۱۷‬هزار تومان است‪.‬‬ ‫هنگامی که محصوالت فوالدی به علت اش��باع ش��دن در‬ ‫بازار‪ ،‬مش��تری چندانی را در فهرس��ت فروش خود مشاهده‬ ‫نمی‌کند‪ ،‬باید مسئوالن با اطمینان از نبود سفارش در بورس‬ ‫کاال‪ ،‬مج��وز ص��ادرات را صادر کنند‪ .‬به گ��زارش بورس‌نیوز‪،‬‬ ‫حسین طالبی در واکنش به اظهارات اخیر مدیرعامل بورس‬ ‫کاالی ایران درباره توازن عرضه داخلی و صادرات به‌وس��یله‬ ‫بورس کاال و استناد این اظهارات به ماده ‪ ۳۷‬قانون رفع موانع‬ ‫تولی��د‪ ،‬گفت‪ :‬بورس کاال به عنوان مرجعی برای کش��ف نرخ‬ ‫بس��یار خوب عمل می‌کند اما مش��روط به این است که نرخ‬ ‫«رانت» نباید هدیه نرخ‌های دستوری باشد‬ ‫محصولی که در بورس عرضه می‌شود‪ ،‬نرخ مشخصی در بازار‬ ‫نداشته باشد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬از قدیم‪ ،‬مرجع قیمت‌گذاری برای‬ ‫محصوالت فوالدی در هر مرحله از تولید‪ ،‬نرخ فروش شمش‬ ‫فوالد خوزس��تان بوده و تمام فعاالن این عرصه به این مرجع‬ ‫استناد می‌کنند‪ .‬طالبی تاکید کرد‪ :‬این مسئله برای عملکرد‬ ‫تمام فعاالن عرصه فوالد روشن بوده و بورس کاال می‌تواند با‬ ‫استناد به آن‪ ،‬نرخ مرجع را تعیین کند و معامالت را در تاالر‬ ‫بورس به اجرا درآورد‪ .‬این مقام آگاه در چادرملو همچنین در‬ ‫واکنش به نرخ پایه ورق در س��ال جاری به‌وس��یله بورس کاال‬ ‫که با کاهش همراه بود‪ ،‬گفت‪ :‬ممکن اس��ت در برخی مواقع‬ ‫نرخ دستوری به بازار خورانده شود و خریدار و فروشنده را به‬ ‫اس��تناد به آن مجبور کنیم که پیامد مثبتی نخواهد داشت و‬ ‫اخت�لاف قیمت‪ ،‬بین ن��رخ تکلیفی و نرخ بازار می‌تواند منجر‬ ‫به رانت ش��ود‪ .‬وی با بیان اینکه این تجربه در س��ال گذش��ته‬ ‫برای صنعت فوالد رخ داده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬این موضوع ش��اید‬ ‫بتوان��د مبنایی برای اینکه نرخ‌گذاری‌ها دوباره با اش��تباه آن‬ ‫زمان تکرار نش��ود‪ ،‬باش��د‪ .‬طالبی درباره این مسئله در قالب‬ ‫پیش��نهادی عنوان کرد‪ :‬برای خری��د و فروش فوالد می‌توان‬ ‫پیش��نهاد کرد که هیچ اجباری به مش��تری نشود و صاحبان‬ ‫اجن��اس مختل��ف از جمله ف��والد‪ ،‬با آمدن به ب��ورس کاال از‬ ‫وجود خریدار مطلع شوند و در صورت نبود خریدار یا اشباع‬ ‫شدن بازار‪ ،‬به صادرات روی آورند‪ .‬مدیر روابط عمومی شرکت‬ ‫معدن��ی و صنعت��ی چادرملو در پایان اظهارات خود به حیطه‬ ‫فعالیت بورس کاال و مهم‌ترین ویژگی آن‪ ،‬اشاره و خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬حضور بورس کاال از این نظر خوب اس��ت که گفتند اگر‬ ‫می‌خواهید صادرات داش��ته باشید ابتدا بازار باید اشباع شده‬ ‫باشد سپس به صادرات ورود کنید‪.‬‬ ‫جعفر سرقینی خبرداد‪:‬‬ ‫ژئوفیزیک هوایی‪ ،‬ذخایر معدنی را ‪2‬برابرکرد‬ ‫گروه معدن‪:‬‬ ‫مع��اون امور مع��ادن و صنای��ع معدنی وزیر‬ ‫صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت تصریح ک��رد‪ :‬این‬ ‫وزارتخانه‪ ،‬موافق خام‌فروش��ی نیست و در سال‬ ‫رون��ق تولی��د باید مواد معدنی را در کش��ور به‬ ‫ارزش افزوده تبدیل سپس صادر کنیم‪.‬‬ ‫جعفر س��رقینی در گفت‌وگو با شاتا افزود‪ :‬از‬ ‫س��ال ‪ ۹۲‬وزارتخانه اقداماتی را برای جلوگیری‬ ‫از خام‌فروش��ی مواد معدنی انج��ام داده و به ‪۲‬‬ ‫دسته اصلی تقس��یم‌بندی کرده که یکی از آن‬ ‫موارد‪ ،‬ایجاد محدودی��ت قانونی برای صادرات‬ ‫مواد خام معدنی بود‪.‬‬ ‫ب��ه این منظور معافیت‌های مالیاتی صادرات‬ ‫مواد خام معدنی را برداشتیم و با وضع عوارض‬ ‫دست‌کم ‪ ۵‬درصدی بر صادرات مواد خام برای‬ ‫س��ال ‪ ۸ ،۹۷‬درصدی برای س��ال جاری و ‪۱۰‬‬ ‫درصدی برای سال آینده‪ ،‬خام‌فروشی را کنترل‬ ‫کردیم‪.‬‬ ‫سرقینی گفت‪ :‬اقدام دوم این بود که زنجیره‬ ‫تولی��د ف��والد را کامل کردیم و ام��روز زنجیره‬ ‫نامت��وازن فوالد متوازن ش��ده‪ ،‬ب��ه طوری که‬ ‫ظرفی��ت کل زنجیره ف��والد که در س��ال ‪۹۲‬‬ ‫حدود‪ ۱۲۰‬میلیون تن تولید داش��ت‪ ،‬امروز به‬ ‫حدود ‪ ۲۱۰‬میلیون تن رس��یده است‪ .‬می‌توان‬ ‫گف��ت در ‪ ۵‬س��ال ‪ ۹۰‬میلیون ت��ن به ظرفیت‬ ‫زنجی��ره ف��والد افزوده ش��د که باع��ث کنترل‬ ‫صادرات سنگ آهن شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹به مصرف داخلی رسید‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در ادامه‪،‬‬ ‫با ذک��ر آماری از صادرات مواد معدنی و صنایع‬ ‫در سال گذشته ‪ ۸‬میلیون و ‪ ۲۰۰‬هزار تن فوالد به‬ ‫خارج از کشور صادر شد که در واقع می‌توان گفت‬ ‫بخشی از آن سنگ آهن تولیدی بود که قبال صادر‬ ‫می‌شده و توانستیم با جلوگیری از خام‌فروشی‪ ،‬آن را به‬ ‫این چرخه وارد کنیم‬ ‫معدنی یادآور ش��د‪ :‬در سال ‪ ۹۱‬صادرات سنگ‬ ‫آهن خام ‪ ۲۳‬میلیون تن بود و در س��ال ‪ ۹۷‬به‬ ‫‪ ۸‬میلی��ون تن کاهش یافت که ‪ ۱۵‬میلیون تن‬ ‫آن ب��ا ورود به صنایع کش��ور ب��ه ارزش افزوده‬ ‫تبدیل شده است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در س��ال گذش��ته ‪ ۸‬میلیون و‬ ‫‪ ۲۰۰‬ه��زار تن فوالد به خارج از کش��ور صادر‬ ‫ش��د که در واق��ع می‌توان گفت بخش��ی از آن‬ ‫س��نگ آهن تولیدی بود که قبال صادر می‌شده‬ ‫و توانستیم با جلوگیری از خام‌فروشی‪ ،‬آن را به‬ ‫این چرخه وارد کنیم‪.‬‬ ‫به گفت��ه وی‪ ،‬این میزان ص��ادرات فوالد در‬ ‫س��ال گذش��ته با تولید ‪ ۲۵‬میلیون تنی فوالد‬ ‫انجام شده و برای سال جاری نیز در نظر داریم‬ ‫تولی��د فوالد به ‪ ۲۸‬میلیون ت��ن افزایش یابد و‬ ‫‪ ۱۲‬میلیون تن صادر شود‪.‬‬ ‫س��رقینی در بخش دیگ��ری از صحبت خود‪،‬‬ ‫تعری��ف پهنه‌ه��ای جدی��د معدن��ی را فعالیت‬ ‫اصلی ای��ن معاونت عنوان کرد و افزود‪ :‬با انجام‬ ‫ژئوفیزیک هوایی و اقدامات زمینی‪ ،‬حفاری‌های‬ ‫اولیه‪ ،‬تعریف پهنه‌ها و انجام عملیات اکتش��اف‬ ‫پهنه‌ها‪ ،‬ذخایر معدنی فلزی کشف شده حدود‬ ‫‪ ۲‬برابر شد‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش ذخایر سنگ آهن و مس‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ب��ا تعری��ف پهنه‌ها از س��ال ‪۹۳‬‬ ‫تاکن��ون توانس��ته‌ایم س��رمایه‌ها را به س��مت‬ ‫اکتش��اف جذب کنی��م‪ .‬امروز س��رمایه‌گذاری‬ ‫خوبی در زمینه اکتش��اف انجام ش��ده و ذخایر‬ ‫خوبی هم کشف شده است‪.‬‬ ‫س��رقینی با بیان اینکه شرکت‌های عمومی‪،‬‬ ‫اقبال بیشتری در این زمینه داشتند و ایمیدرو‬ ‫و س��ازمان زمین‌شناس��ی هم مشارکت کردند‪،‬‬ ‫اف��زود‪ :‬در بخش آهن ذخیره باقی مانده حدود‬ ‫‪ ۲‬میلی��ارد تن بود ک��ه ‪ ۲‬میلیارد تن دیگر نیز‬ ‫کش��ف ش��د و همچنان حفاری‌ه��ا ادامه دارد‬ ‫که البته پ��س از حفاری‌ها نتیجه قطعی اعالم‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫وی اع�لام کرد‪ :‬در بخش مس نیز پیش‌بینی‬ ‫می‌ش��ود ‪ ۱.۵‬میلیارد تن به ذخیره فعلی اضافه‬ ‫ش��ود و ذخای��ر را ‪ ۲‬براب��ر کند البت��ه پس از‬ ‫حفاری‌ها نتیجه قطعی اعالم می‌شود‪.‬‬ ‫س��رقینی اضافه کرد‪ :‬در ‪ ۴‬یا ‪ ۵‬سال گذشته‪،‬‬ ‫از ژئوفیزیک هوایی استفاده کردیم و در دولت‬ ‫یازدهم و دوازدهم نزدیک به ‪ ۲۵۰‬هزارکیلومتر‬ ‫خط��ی پ��رواز انجام ش��د‪ .‬البته ای��ن روش به‬ ‫تنهایی کافی نیس��ت و اطالعات اولیه‌ای به ما‬ ‫می‌ده��د؛ ما بای��د در اقدامات زمین��ی به ویژه‬ ‫حفاری قطعیت ذخیره را تش��خیص دهیم‪ .‬در‬ ‫واقع ژئوفیزی��ک هوایی مناط��ق امیدبخش را‬ ‫نش��ان می‌دهد و بر آن اس��اس حفاری‌ها اجرا‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت یادآور‬ ‫شد‪ :‬س��ال ‪ ۹۷‬در حوزه معدن و صنایع معدنی‬ ‫کش��ور‪ ،‬با وجود همه تنگناه��ا‪ ،‬عالوه بر تامین‬ ‫نیاز داخلی ‪ ۸‬میلی��ارد دالر صادرات هم انجام‬ ‫ش��د و واردات مواد معدنی کمتر از ‪ ۵۰‬میلیون‬ ‫دالر در ‪ ۲‬زمینه زغال‌سنگ و سنگ منگنز بوده‬ ‫است که بسیار ناچیز است‪.‬‬ ‫‹ ‹ کار سرعت می‌گیرد‬ ‫س��رقینی تصریح ک��رد‪ :‬نقش��ه راه معدن با‬ ‫کمک بخش خصوصی و کارگروه معدن مجلس‬ ‫شورای اسالمی‪ ،‬تعریف و تصویب شد‪ .‬در سال‬ ‫گذش��ته‪ ،‬بخش کمی اجرا شد و امسال هم در‬ ‫مرحله احصای مسئولیت هر کدام از معاونت‌ها‬ ‫و سازمان‌های زیرمجموعه هستیم‪ .‬اهداف کمی‬ ‫و کیفی تعریف شده است و با اجرای این نقشه‪،‬‬ ‫کار در بخش معدن سرعت می‌گیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹به سود کشور نیست‬ ‫این مقام مس��ئول ادامه داد‪ :‬بر اساس اهداف‬ ‫س��ند چش��م‌انداز‪ ،‬اهداف م��ا در صنعت فوالد‬ ‫قابل دس��تیابی اس��ت و بر این اساس رسیدن‬ ‫ب��ه ‪ ۵۵‬میلیون ت��ن ظرفیت ف��والد را تعریف‬ ‫کرده‌ای��م‪ ،‬در حالی که هم‌اکن��ون ‪ ۳۵‬میلیون‬ ‫ت��ن ظرفیت راه‌اندازی ش��ده داری��م که حدود‬ ‫‪۱۰‬میلیون تن باالی ‪ ۵۰‬درصد پیش��رفت دارد‬ ‫و‪۱۰‬میلیون تن در شرف تعریف و شروع به کار‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬برای تامین سنگ آهن مورد‬ ‫نیاز‪ ،‬دست‌کم ‪ ۱۴۰‬میلیون تن سنگ آهن نیاز‬ ‫داریم که یکی از مش��کالت اصلی ما است زیرا‬ ‫ب��رای اینکه بتوانیم این می��زان را تامین کنیم‬ ‫باید ذخایر جدید را کشف کنیم یا واردات انجام‬ ‫دهیم‪ .‬به عبارت دیگر صادرات س��نگ آهن در‬ ‫حال حاضر به سود کشور نیست‪.‬‬ ‫در زمین��ه م��س هم ب��ه اه��داف نزدیکیم و‬ ‫می‌توان گفت فقط درباره کش��ف ذخایر سنگ‬ ‫آه��ن با چش��م‌انداز فاصله داریم ک��ه امیدوارم‬ ‫نزدیک شویم‪.‬‬ ‫س��رقینی در ادامه تش��ریح کرد‪ :‬بر اس��اس‬ ‫برآوردها‪ ،‬معدن در ‪ GDP‬کشور ‪ ۱.۲‬درصد به‬ ‫طور مس��تقیم و با صنایع معدنی بالفصل خود‬ ‫‪ ۷.۵‬درصد نقش دارد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه بودجه ناچیزی به توس��عه‬ ‫زیرس��اخت‌های معدنی اختصاص یافته اس��ت‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬ارزش م��واد معدنی و صنای��ع معدنی‬ ‫اصلی تولیدی کش��ور ح��دود ‪ ۲۰‬میلیارد دالر‬ ‫اس��ت اما آیا در مقابل این عدد و متناس��ب با‬ ‫آن در زیرس��اخت‌های معدنی هزینه می‌کنیم؟‬ ‫این در حالی اس��ت که هزینه توس��عه و ایجاد‬ ‫زیرساخت‌ها اعم از جاده‌های معدنی‪ ،‬برق‪ ،‬آب‬ ‫و‪ ...‬بر دوش سرمایه‌گذاران است و انتظار است‬ ‫این مورد هم در قوانین بودجه دیده شود‪.‬‬ ‫اکتشاف معدن‪ ،‬کاری علمی است‬ ‫عضو هیات علمی دانشگاه تهران‪ :‬مردم فریب دستگاه‌های فلزیاب را نخورند‬ ‫عضو هیات علمی دانش��گاه تهران‪ ،‬س��رمایه‌گذاری ملی‬ ‫را برای اکتش��اف معادن و نوسازی تجهیزات معادن فعال‬ ‫از مس��ئوالن خواستار ش��د و تاکید کرد‪ :‬اکتشاف معدن‪،‬‬ ‫کاری علمی اس��ت و افراد فریب دس��تگاه‌های فلزیاب را‬ ‫نخورند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایس��نا‪ ،‬گلن��از جوزانی کهن با بی��ان اینکه‬ ‫بخش��ی از مشکالت اقتصادی ایران به دلیل اتکای اقتصاد‬ ‫ب��ر صادرات ت��ک محصولی (ترکیب��ات هیدروکربوری) و‬ ‫وجود نقدینگی باالس��ت که هم‌اکنون در بازار مسکن‪ ،‬ارز‬ ‫و بورس س��رمایه‌گذاری می‌شود و شروع برخی معضالت‬ ‫اقتصادی است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬می‌توان با توزیع اوراق مشارکت‬ ‫به سمت سرمایه‌گذاری ملی برای اکتشاف معادن جدید و‬ ‫نوسازی تجهیزات معادن فعال حرکت کرد‪.‬‬ ‫این عض��و هیات علمی دانش��گاه تهران ب��ا بیان اینکه‬ ‫دس��تگاه‌های فلزیاب و غیر علمی در کش��ف معادن موثر‬ ‫نیستند‪ ،‬افزود‪ :‬هم‌اکنون در کانسارهای طال‪ ،‬طال با چشم‬ ‫دیده نمی‌شود و به صورت میکرو نیز با عیار حداکثر چند‬ ‫‪ ppm‬موجود اس��ت اما افراد غیر متخصص پیریت را که‬ ‫به نام طالی ابلهان مشهور است‪ ،‬با طال اشتباه می‌گیرند‪.‬‬ ‫پیریت یا همان س��ولفید آهن با فرمول شیمیایی ‪FeS۲‬‬ ‫رنگ زرد و ش��بکه تبلور مکعب��ی دارد و از لحاظ ظاهری‬ ‫شبیه طالست‪.‬‬ ‫حقیقت این اس��ت که در شبکه ‪ FeS۲‬طال وجود دارد‬ ‫اما س��ختی زیاد این کانی (‪ ۵‬در مقیاس سختی موهس)‬ ‫ب��رای آزاد کردن ط�لای آن‪ ،‬مص��رف انرژی زی��ادی را‬ ‫می‌طلبد که مقرون به صرفه نیست‪.‬‬ ‫وی ب��ا اعتقاد به اینکه اکتش��اف مع��دن‪ ،‬کاری علمی‬ ‫اس��ت و اف��راد فری��ب دس��تگاه‌های فلزی��اب را نخورند‪،‬‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬اکتشافات بر پایه دانش شیمی‪ ،‬فیزیک‬ ‫و زمین‌شناسی است (ژئوفیزیک و ژئوشیمی)؛ البته برای‬ ‫اکتش��اف معدن باید به دورسنجی نیز احاطه علمی کافی‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه تا پیش از تش��کیل نظام مهندس��ی‬ ‫معدن در کش��ور مهندس‌های معدن اش��تغال و وضعیت‬ ‫مناسبی نداشتند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬این سازمان به همت مهندس‬ ‫ناصرنیا با ‪ ۲‬هدف اش��تغالزایی برای مهندس‌های معدن و‬ ‫ورود دانش فنی به‌روز و نیز اس��تفاده درست از دانش این‬ ‫قش��ر تحصیلکرده در معادن تشکیل شد و به این ترتیب‬ ‫گام مهمی برای اش��تغالزایی و به‌روز کردن دانش فنی در‬ ‫معادن برداشته شد‪.‬‬
‫کارشناسان بر یک اصل ناگزیر زیست‌محیطی تاکید کردند‬ ‫بازگشت پسماندها به چرخه معدن‬ ‫منیر حضوری‪:‬‬ ‫توج��ه به مدیری��ت و کنترل پس��اب‌ها در صنایع‬ ‫معدن��ی ب��ه موضوعی مه��م و چالش برانگی��ز برای‬ ‫مدیران این مجموعه‌ها و مدیران ‪ HSE‬تبدیل ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬این موضوع از آنجا چالش‌برانگیز اس��ت که بر‬ ‫مبن��ای پروتکل‌ه��ای داخل��ی و بین‌المللی موجود‪،‬‬ ‫توجه سازمان حفاظت محیط‌زیست برای محافظت‬ ‫از محیط‌زیست انسان‪ ،‬جانداران و گیاهان از هرگونه‬ ‫آلودگی ناشی از پس��اب فرآوری مواد معدنی‪ ،‬بیشتر‬ ‫از گذشته شده اس��ت‪ .‬اتفاقاتی شبیه ریزش سدهای‬ ‫باطل��ه و نف��وذ آن به خ��اک و آلوده ک��ردن آب‌های‬ ‫زیرزمین��ی و خاک‌های قابل کش��ت ب��ه اندازه‌ای در‬ ‫جهان امروز صنعت مهم تلقی می‌ش��ود که می‌تواند‬ ‫منجر به تعطیلی یک کارخانه یا معدن شود‪.‬‬ ‫بس��یاری از صنای��ع معدنی و معادن ب��ه دنبال کم‬ ‫کردن آسیب پسماندها و پس��اب‌ها هستند و در این‬ ‫زمینه‪ ،‬ساالنه هزینه‌های زیادی را برای به روز کردن‬ ‫فناوری‌های به کارگرفته ش��ده در فیلتراس��یون این‬ ‫پساب‌ها و پسماندها استفاده می‌کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹بهره‌گی�ری از ش�بکه دیواترین�گ‬ ‫پساب‌ها‬ ‫مجموعه بزرگی مانند میدکو که شامل کارخانه‌ها‬ ‫و معادن زیادی اس��ت‪ ،‬تالش می‌کند محیط‌زیست را‬ ‫سالم نگه دارد‪.‬‬ ‫مس��عود فرحناک‪ ،‬مدیر ‪ HSE‬هلدینگ توس��عه‬ ‫مع��ادن و صنای��ع معدن��ی خاورمیان��ه (میدکو) در‬ ‫پاسخ به این پرس��ش که این هلدینگ چقدر دغدغه‬ ‫زیست‌محیطی دارد به روزگار معدن گفت‪ :‬ما همواره‬ ‫بر فعالیت‌ه��ای زیس��ت‌محیطی تمرک��ز کرده‌ایم‪.‬‬ ‫میدکو از همان ابتدای خرید ماشین‌آالت‪ ،‬تجهیزات‬ ‫و نصب‪ ،‬دغدغه داش��ته و س��عی کرده است از آخرین‬ ‫فناوری‌ه��ا اس��تفاده کند ت��ا کمترین آس��یب را به‬ ‫محیط‌زیست وارد کند‪.‬‬ ‫او تاکی��د کرد‪ :‬در فرآیند تولید هم س��عی کرده‌ایم‬ ‫کمترین خس��ارت را ب��ه محیط‌زیس��ت وارد کنیم‪.‬‬ ‫اگر غباری ایجاد ش��ود س��عی می‌کنی��م از غبارگیر‬ ‫اس��تفاده کنیم‪ .‬در زمینه استفاده از پساب‌ها و نصب‬ ‫تصفیه‌خانه هم اقدامات خوبی انجام‌ شده است‪.‬‬ ‫مدی��ر ‪ HSE‬هلدینگ توس��عه مع��ادن و صنایع‬ ‫معدن��ی خاورمیانه(میدکو) درباره اس��تفاده از آب و‬ ‫شیوه‌های صرفه‌جویی اظهار کرد‪ :‬ما در همه مراحل‬ ‫به آب زیادی نیاز نداریم‪ .‬برای مثال می‌توان به مرحله‬ ‫گندله‌سازی اش��اره کرد که آب چندانی نمی‌خواهد‬ ‫اما در مرحله تولید کنسانتره و تولید فوالد به آب نیاز‬ ‫داری��م‪ .‬او بیان کرد‪ :‬برای این مهم‪ ،‬میدکو فرآیند کار‬ ‫را طوری چیده که آب را دوباره اس��تفاده کنیم و آن را‬ ‫به خط تولید برگردانیم‪.‬‬ ‫او درب��اره اس��تفاده از پس��اب‌ها و روش کاربردی‬ ‫میدک��و اظهار کرد‪ :‬ما با ش��بکه دیواترینگ‪ ،‬پس��اب‬ ‫را وارد چرخ��ه می‌کنی��م‪ .‬ب��رای کارخانه‌های فوالد‪،‬‬ ‫پس��اب فاضالب زرند و کرمان را خرید کرده‌ایم‪ .‬مواد‬ ‫جداش��ده نیز به خط تولید برگشته و دوباره استفاده‬ ‫می‌ش��وند‪ .‬درنتیج��ه‪ ،‬میدک��و آب زی��ادی مصرف‬ ‫نمی‌کند و س��عی می‌کند از آب مصرف‌ش��ده دوباره‬ ‫استفاده کند‪.‬‬ ‫فرحناک در پاسخ به این پرسش که چه پروژه‌هایی‬ ‫از سوی میدکو برای حفظ محیط‌زیست اجرا شده‌اند‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ ۲ :‬پروژه زیس��ت‌محیطی یعنی ‪ CDQ‬یا‬ ‫خاموش کردن کک به روش خش��ک و نیز تولید کاتد‬ ‫مس به روش تانک بیولیچینگ‪ ،‬برای نخستین بار در‬ ‫کشور اجرا می‌شوند‪.‬‬ ‫وی درب��اره خاموش کردن کک به روش خش��ک‬ ‫گف��ت‪ :‬در پ��روژه ‪ CDQ‬یا خاموش ک��ردن کک به‬ ‫روش خشک‪ ،‬دیگر از آب استفاده نمی‌کنیم و به‌جای‬ ‫آن از ازت به��ره می‌بریم یعنی فعالیت‌های خود را در‬ ‫محیط بس��ته انجام می‌دهیم‪ .‬همان‌طور که می‌دانید‬ ‫در فرآیند تولید کک‪ ،‬کنسانتره را وارد کوره می‌کنید‬ ‫و حرارت می‌دهید تا کک ش��کل بگی��رد و پس از آن‬ ‫چون حرارت زیاد اس��ت بای��د منتظر بمانید تا خنک‬ ‫ش��ود‪ .‬فرحناک با اش��اره به روش و فن��اوری قدیمی‬ ‫ادامه داد‪ :‬در گذش��ته‪ ،‬حرارت را با آب کم می‌کردند‪.‬‬ ‫وقتی ‪ ۷۰۰‬درجه حرارت را کاهش می‌دادند مقداری‬ ‫هم بخار ایجاد می‌ش��د که درنتیج��ه آن ذرات آلوده‬ ‫وارد هوا می‌ش��د اما خوش��بختانه امروز با استفاده از‬ ‫ازت‪ ،‬همان کار را با حذف آلودگی هوا انجام می‌دهیم‪.‬‬ ‫مدی��ر ‪ HSE‬هلدینگ توس��عه مع��ادن و صنایع‬ ‫معدنی خاورمیانه (میدکو) به روش دوم برای کاهش‬ ‫آلودگی‌ها‪ ،‬اش��اره و اظهار کرد‪ :‬روش دوم‪ ،‬تولید کاتد‬ ‫مس به روش تانک بیولیچینگ است‪ .‬در صنایع مس‬ ‫برای اینکه کنسانتره را به کاتد مس تبدیل کنند باید‬ ‫آن را ذوب کنن��د و ای��ن عمل منجر ب��ه تولید گازی‬ ‫می‌ش��ود که هوا را آلوده می‌کند‪ .‬گازها‪ ،‬بخار و ذرات‬ ‫وارد محیط‌زیس��ت شده و آلودگی ایجاد می‌کنند‪ .‬در‬ ‫ای��ن روش برای اینکه مس را از کانه مس جدا کنیم از‬ ‫باکتری اس��تفاده کرده‌ایم‪ .‬درنتیجه‪ ،‬دود‪ ،‬بخار و گاز‬ ‫ایجاد نمی‌شود‪.‬‬ ‫فرحناک در پایان با بیان اینکه میدکو ‪ ۳‬خط تولید‬ ‫ف��والد را در اختی��ار دارد و از معدن ت��ا تولید فوالد را‬ ‫در برمی‌گیرد‪ ،‬گفت‪ :‬ما در س��یرجان‪ ،‬کرمان و زرند‪،‬‬ ‫خطوط تولی��د داریم و در حوزه تولید س��نگ‌آهن و‬ ‫م��س فعالی��ت می‌کنی��م‪ .‬او ادام��ه داد‪ :‬در زنجیره‬ ‫تولی��د ‪ ۳۳‬پروژه داریم که از معدن ت��ا کارخانه را در‬ ‫برمی‌گیرد‪ .‬زغال‌س��نگ‪ ،‬س��نگ‌آهن‪ ،‬م��س‪ ،‬تولید‬ ‫کنس��انتره‪ ،‬تبدیل ب��ه گندله و آهن اس��فنجی و در‬ ‫نهایت تبدیل به ش��مش فوالد‪ ،‬در این مجموعه انجام‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹راه‌اندازی سامانه مدیریت پسماند‬ ‫درب��اره بایده��ا و نبایده��ای مدیری��ت و کنترل‬ ‫پس��ماندهای صنعتی و معدنی‪ ،‬مس��عود تجریشی‪،‬‬ ‫مع��اون محیط‌زیس��ت انس��انی س��ازمان حفاظت‬ ‫محیط‌زیس��ت نیز در گفت‌وگو با ایرن��ا افزود‪ :‬برخی‬ ‫پس��ماندهای صنعت��ی مانند کاتالیس��ت‌ها‪ ،‬حاوی‬ ‫عناصر ارزش��مندی مانند طال هستند که در صورت‬ ‫بازیافت می‌توانند به ثروت تبدیل شوند‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬ساالنه حدود ‪ ۷۰۰‬میلیون دالر کاتالیست‬ ‫وارد کش��ور می‌شود که در آینده بیش��تر نیز خواهد‬ ‫ش��د؛ از این می��زان حجم زیادی به پس��ماند تبدیل‬ ‫می‌شود که متاسفانه تاکنون کاری برای بازیافت آنها‬ ‫در داخل کش��ور انجام‌ نشده است‪ .‬تا پیش از تحریم‪،‬‬ ‫آنها را در قالب پس��ماند به کش��ورهایی مانند هلند و‬ ‫فرانس��ه صادر می‌کردیم و آنها نیز عناصر ارزش��مند‬ ‫موجود در آنها را خارج و به پول تبدیل می‌کردند‪.‬‬ ‫تجریش��ی اظهار کرد‪ :‬درصدد برآمدیم تا خودمان‬ ‫از این ثروت در داخل کش��ور استفاده کنیم‪ ،‬ازاین‌رو‬ ‫س��امانه مدیریت پسماند کشور را راه‌اندازی کردیم تا‬ ‫بر اس��اس داده‌های آن‪ ،‬نوع و حجم پس��ماند صنعتی‬ ‫تولیدش��ده در کش��ور را ب��ه دقت‪ ،‬رص��د و برای آن‬ ‫برنامه‌ریزی کنیم‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬برای ش��روع کار‪ ،‬این س��امانه را در‬ ‫‪ ۳‬اس��تان تهران‪ ،‬اهواز و مرک��زی عملیاتی کردیم و‬ ‫معدن‬ ‫سه‌شنبه‬ ‫‪ 10‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 24‬شعبان ‪ 1440‬‬ ‫‪ 30‬آوریل ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره‪154‬‬ ‫خبر‬ ‫صنایع این ‪ ۳‬استان‪ ،‬موظف به ثبت‌نام در این سامانه‬ ‫ش��دند‪ .‬البت��ه به‌مرور آنه��ا را به تمام کش��ور تعمیم‬ ‫خواهی��م داد و تمام صنایع کش��ور موظف به ثبت‌نام‬ ‫در این سامانه می‌شوند‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬تا پیش‌ازای��ن هیچ اطالعی از نوع و حجم‬ ‫پسماندهای صنعتی تولیدی در کشور نداشتیم اما با‬ ‫راه‌اندازی این سامانه و ثبت‌نام صنایع در آن‪ ،‬تمام این‬ ‫اطالعات جمع‌آوری و برای آن برنامه‌ریزی می‌ش��ود‪.‬‬ ‫در واقع با جمع‌آوری داده‌های این سامانه می‌فهمیم‬ ‫که چند تن پس��ماند تولیدش��ده‪ ،‬چه نوعی هستند‪،‬‬ ‫چه کسانی آنها را تولید کردند و چگونه امحا شدند‪.‬‬ ‫معاون محیط‌زیس��ت انس��انی س��ازمان حفاظت‬ ‫محیط‌زیس��ت اف��زود‪ :‬ثبت‌ن��ام در این س��امانه را به‬ ‫اداره‌های اس��تانی محیط‌زیس��ت ‪ ۳‬اس��تان تهران‪،‬‬ ‫خوزس��تان و مرکزی اعالم کردیم و آموزش دادیم تا‬ ‫به صنایع منتقل کنند‪ .‬برنامه‌ بعدی ما این اس��ت که‬ ‫نتایج این س��امانه را به داد ‌ه تبدیل کنیم تا افراد به آن‬ ‫دسترسی داشته باشند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬بر این اساس‪ ،‬سال گذشته با وزارت علوم‪،‬‬ ‫تحقیقات و فناوری و معاونت علمی و فناوری ریاست‬ ‫جمهوری وارد مذاکره شدیم تا ظرفیتی در این زمینه‬ ‫در کش��ور ایج��اد کنیم که منجر به اش��تغال و تولید‬ ‫ثروت ش��ود و با توجه به اینکه س��امانه پسماندهای‬ ‫صنعتی در کش��ور ایجاد ش��د‪ ،‬می‌دانیم چه عناصر و‬ ‫پس��ماندهایی با چه حجمی در کشور تولید می‌شوند‬ ‫که می‌توان برای آنها برنامه‌ریزی کرد‪.‬‬ ‫تجریش��ی ادام��ه داد‪ :‬ق��رار ش��د ش��رکت‌های‬ ‫دانش‌بنیان��ی در این زمینه ایجاد ش��وند بنا بر این از‬ ‫سال گذشته‪ ،‬مذاکره با آنها را با وزارت علوم و معاونت‬ ‫علم��ی و فناوری ریاس��ت جمهوری آغ��از کردیم و‬ ‫همچنان به‌صورت ادواری ادامه دارد‪ ،‬اکنون معاونت‬ ‫محیط‌زیست انسانی سازمان حفاظت محیط‌زیست‬ ‫در حال تنظیم و تهیه ضوابط این بخش است‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬بر این اس��اس وقتی حجم این پس��ماندها‬ ‫مش��خص ش��دند‪ ،‬ش��رکت‌های دانش‌بنی��ان باید‬ ‫بیزینس‌پلن��ی تهیه کنند‪ ،‬معاون��ت علمی و فناوری‬ ‫ریاس��ت جمه��وری نیز گفت��ه از آنه��ا حمایت مالی‬ ‫می‌کن��د که با این اقدامات می‌توانیم آن چیزی که در‬ ‫دنیای غرب به آن اقتصاد چرخشی گفته می‌شود را در‬ ‫کشور عملیاتی کنیم‪ .‬تجریشی اظهار کرد‪ :‬ابتدا کار را‬ ‫با کاتالیس��ت‌ها آغاز کردیم و با توجه به اطالعاتی که‬ ‫از این سامانه کسب می‌کنیم‪ ،‬برای پسماندهای دیگر‬ ‫نیز برنامه‌ریزی خواهیم کرد‪ .‬تجریش��ی گفت‪ :‬برنامه‬ ‫بعدی ما این اس��ت که بتوانیم پسماندهای خطرناک‬ ‫صنعت��ی را بیم��ه کنیم که اگر برای مثال در مس��یر‪،‬‬ ‫خودروی حمل آنها دچار س��انحه ش��د یا آسیبی به‬ ‫محیط‌زیس��ت وارد کرد‪ ،‬دیگر دنبال این نباشیم که‬ ‫خس��ارت آنها را چه کس��ی باید پرداخت کند‪ .‬در این‬ ‫زمینه با ‪ ۱۰‬ش��رکت بیمه صحبت کردیم که در حال‬ ‫نهایی کردن یکی از آنها هس��تیم ت��ا قرارداد ببندیم‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬به نظر می‌رس��د تا ‪ ۱۰‬روز آینده‪ ،‬بیمه طرف‬ ‫قرارداد مشخص شود‪ .‬البته اکنون در حال جمع‌آوری‬ ‫و بررسی صورت‌های مالی بیمه‌ها هستیم تا مشخص‬ ‫ش��ود در صورت بروز خس��ارت‪ ،‬توانایی تامین منابع‬ ‫مال��ی آن را دارد‪ .‬با ای��ن کار اگر برای پس��ماندهای‬ ‫خطرناک ی��ا خودروی حامل آنها در زمان جابه‌جایی‬ ‫اتفاق��ی بیفت��د‪ ،‬بیمه‪ ،‬خس��ارت را پرداخت می‌کند‪.‬‬ ‫مع��اون محیط‌زیس��ت انس��انی س��ازمان حفاظت‬ ‫محیط‌زیس��ت گفت‪ :‬در مرحله بع��دی در نظر داریم‬ ‫به کامیون‌های حامل پسماندهای صنعتی خطرناک‬ ‫تگی بچس��بانیم تا ردیابی شوند‪ .‬با این کار خودرو در‬ ‫مسیر تردد‪ ،‬مقصد و مبدأ کنترل می‌شود‪.‬‬ ‫او تاکید کرد‪ :‬باید مطمئن ش��ویم که محموله‌های‬ ‫باری به مقصد رس��یده‌اند و این‌طور نباش��د که آنها را‬ ‫وس��ط بیابان رها کنند و به م��ا بگویند بار را به مقصد‬ ‫رسانده‌اند‪.‬‬ ‫تعیین معین اقتصادی‬ ‫برای مناطق‪ ،‬یک ظرفیت‬ ‫مهم توسعه‌ای است‬ ‫مدیر مجتمع س��نگ آهن سنگان خواف گفت‪:‬‬ ‫تعیین معین اقتصادی از س��وی استاندار خراسان‬ ‫رضوی‪ ،‬یک اقدام و ظرفیت بسیار مهم برای توسعه‬ ‫و رونق اقتصادی مناطق این استان است‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری صدا و س��یما‪ ،‬علی همتی‬ ‫افزود‪ :‬معین اقتصادی به عنوان بسترس��از و همراه‬ ‫فک��ر و برنامه‌ری��زی اقتصادی منطق��ه‌ای باید با‬ ‫فکر و اندیش��ه مبتنی بر برنامه اقتصادی‪ ،‬مس��یر‬ ‫س��رمایه‌گذاری و رونق را هم��وار کند‪ .‬وی با ابراز‬ ‫خرس��ندی از انتخاب مجتمع سنگ آهن سنگان‬ ‫خ��واف به عنوان معین اقتصادی شهرس��تان‌های‬ ‫خواف و رش��تخوار از س��وی اس��تاندار خراس��ان‬ ‫رضوی ادامه داد‪ :‬این مجتمع همواره حامی مردم‬ ‫ای��ن دو شهرس��تان خواه��د بود و ب��ا بازدیدهای‬ ‫مس��تمر از روند طرح‌های منطق��ه در همراهی با‬ ‫آنها در امور اقتصادی تالش می‌کند‪ .‬مدیر مجتمع‬ ‫س��نگ آهن س��نگان خواف گفت‪ :‬سرمایه‌گذاران‬ ‫برای اجرای طرح سرمایه‌گذاری باید دست‌کم ‪۶۰‬‬ ‫درصد آورده مالی نقدی در اختیار داشته باشند تا‬ ‫طرح آنها از لحاظ فنی و اقتصادی توجیه داش��ته‬ ‫باش��د و به مراحل اجرایی برس��د‪ .‬در مدل جدید‬ ‫توس��عه اقتصادی خراس��ان رضوی‪ ،‬این استان به‬ ‫‪ ۱۲‬منطقه اقتصادی تقسیم شده و در هر منطقه‪،‬‬ ‫یک شرکت تولیدی معین اقتصادی قرار گرفته که‬ ‫بر این اس��اس مجتمع سنگ آهن سنگان‪ ،‬معین‬ ‫اقتصادی شهرستان‌های خواف و رشتخوار تعیین‬ ‫ش��د‪ .‬معادن سنگ آهن سنگان خواف در مجموع‬ ‫با ذخیره یک میلیارد تن‪ ،‬یکی از ‪ ۱۰‬معدن بزرگ‬ ‫سنگ آهن جهان اس��ت که تامین‌کننده خوراک‬ ‫اولی��ه تولی��د ‪ ۱۷.۵‬میلی��ون تن کنس��انتره‪۱۵ ،‬‬ ‫میلیون تن گندله و ‪ ۵‬میلیون تن سنگ آهن است‪.‬‬
‫نایب‌رئیس اتاق بازرگانی تهران خبر داد‬ ‫صنایع‌معدنی غیرفلزی‬ ‫سه‌شنبه‬ ‫‪ 10‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 24‬شعبان ‪ 1440‬‬ ‫‪ 30‬آوریل ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره‪154‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫واردات سیمان به اقلیم‬ ‫کردستان عراق ممنوع است‬ ‫صادرات سیمان و کلینکر به بیش از ‪ ۲۰‬کشور‬ ‫محمد اتابک‪ ،‬عضو انجمن س��یمان کشور درباره صادرات‬ ‫س��یمان و بازاره��ای جدید عن��وان کرد‪ :‬خوش��بختانه در‬ ‫بازاریاب��ی قاره افریقا مثبت عمل کردیم و اکنون به بیش از‬ ‫‪ ۲۰‬کش��ور صادرات قابل‌توجهی از سیمان و کلینکر داریم‬ ‫و می‌توان گفت امروز تولید س��یمان و کلینکر ما ش��انه به‬ ‫شانه است‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایلن��ا‪ ،‬س��یدمحمد اتاب��ک درب��اره تحریم‬ ‫ش��رکت‌های سپاه و محدود ش��دن فعالیت‌های بین‌المللی‬ ‫آنه��ا و اینکه آی��ا بخش خصوصی می‌تواند خ�لأ آنها را در‬ ‫بازارهای بین‌المللی پر کند‪ ،‬گفت‪ :‬بخش خصوصی و س��ایر‬ ‫نهادها می‌توانند ظرفیت‌های خوبی برای صادرات و واردات‬ ‫به وجود آورند و خأل حضور سپاه در اقتصاد را پرکنند‪.‬‬ ‫نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ته��ران ادامه داد‪ :‬معنی اعمال‬ ‫تحریم‌ها اجرایی ش��دن یا موفق بودن آن نیس��ت‪ ،‬امریکا‬ ‫س��ال‌های سال است که س��عی می‌کند در بسیاری از امور‬ ‫فعالیت کش��ور را به صفر برس��اند که فکر نمی‌کنم تاکنون‬ ‫در هیچ بخشی توانسته باشند به این هدف دست پیدا کند‪.‬‬ ‫اتاب��ک تصریح ک��رد‪ :‬وضعیت عمومی اقتصاد کش��ور به‬ ‫سمت‌وس��ویی است که امس��ال می‌تواند بهتر داشته باشد‬ ‫هرچند برخی از مش��کالت وجود دارد اما قابلیت مبارزه را‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫عضو انجمن س��یمان کش��ور درب��اره صادرات س��یمان‬ ‫و بازاره��ای جدی��د گف��ت‪ :‬خوش��بختانه در بازاریابی قاره‬ ‫افریق��ا مثبت عم��ل کردیم و اکنون به بیش از ‪۲۰‬کش��ور‬ ‫صادرات قابل‌توجهی از س��یمان و کلینکر داریم و می‌توان‬ ‫گف��ت ام��روز تولید س��یمان و کلینکر ما ش��انه به ش��انه‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی درباره امکان به وجود آمدن رقابت منفی شرکت‌های‬ ‫ایرانی در این بازار گفت‪ :‬متاس��فانه این واقعیت وجود دارد‬ ‫و نمی‌ت��وان آن را کتم��ان کرد هرچند امروز تش��کل‌ها و‬ ‫انجمن‌هایی که در حوزه سیمان فعالیت دارند توانسته‌اند تا‬ ‫حدودی تولید را تعدیل و صادرات را مدیریت کنند‪.‬‬ ‫تجربه صنعتگران داخلی با مراکز پژوهشی جهانی پیوند می‌خورد‬ ‫راه‌اندازی انستیتو سنگ ایران در محاق اجرا‬ ‫در زمینه همسان‌س��ازی مقررات در گذرگاه‌های‬ ‫م��رزی عراق‪ ،‬از این پس واردات س��یمان به اقلیم‬ ‫کردستان عراق نیز ممنوع خواهد بود‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬واردات سیمان به اقلیم کردستان‬ ‫عراق ممنوع اس��ت‪ .‬وزارت دارایی اقلیم کردستان‬ ‫عراق در بیانیه‌ای واردات هر نوع س��یمان به اقلیم‬ ‫کردستان عراق را ممنوع اعالم کرد‪.‬‬ ‫واردات س��یمان ب��ه ع��راق به‌دلی��ل خودکفایی‬ ‫داخلی از مدت‌ها قبل ممنوع بوده است و به‌تازگی‬ ‫با اجرای قانون همسان‌س��ازی مق��ررات در تمامی‬ ‫گذرگاه‌های عراق‪ ،‬اقلیم کردستان عراق نیز شامل‬ ‫حال آن شد‪.‬‬ ‫در این زمینه وزارت دارایی اقلیم کردستان عراق‬ ‫با صدور بخش��نامه‌ای خطاب به دروازه‌های مرزی‬ ‫واردات هر نوع س��یمان را به اقلیم کردستان عراق‬ ‫ممنوع اعالم کرد‪.‬‬ ‫براساس دس��تور صادر شده از ابتدای مه ‪۲۰۱۹‬‬ ‫(‪ )۱۳۹۸‬واردات هر نوع سیمان عادی و بتن مسلح‬ ‫ممنوع خواهد بود‪.‬‬ ‫این درحالی اس��ت که باوج��ود تولیدات داخلی‬ ‫در اقلیم کردس��تان عراق اما به گفته کارشناس��ان‬ ‫کارخانه‌های این منطقه فاقد توان تولید س��یمان با‬ ‫مقاومت باال هستند‪.‬‬ ‫براساس آمار غیررس��می حجم مبادالت تجاری‬ ‫بین اقلیم کردس��تان عراق و ایران ساالنه بین ‪ ۳‬تا‬ ‫‪ ۶‬میلیارد دالر است‪.‬‬ ‫‪ ۱۰۰‬تن سیمان اهدایی‬ ‫اصناف بجنوردی به مناطق‬ ‫سیل‌زده ارسال می‌شود‬ ‫رئی��س ات��اق اصناف بجن��ورد گف��ت‪ ۱۰۰ :‬تن‬ ‫س��یمان اهدایی اصن��اف و کاس��بان بجنوردی به‬ ‫مناطق س��یل‌زده راز و جرگالن خراس��ان شمالی‬ ‫ارسال می‌شود‪.‬‬ ‫به گ��زارش فارس‪ ،‬مه��دی امیدوار با اش��اره به‬ ‫هم��کاری اصن��اف بجن��ورد در یاری رس��اندن به‬ ‫مردم سیل‌زده اس��تان خراسان شمالی اظهار کرد‪:‬‬ ‫از ابت��دای وقوع حادثه س��یل در اس��تان‪ ،‬اصناف‬ ‫بجنورد با روش‌های مختلف سعی در کمک‌رسانی‬ ‫به س��یل‌زدگان را داش��تند که ازجمله آن می‌توان‬ ‫ب��ه تهیه و ارس��ال نایلون برای پوش��ش منازل در‬ ‫هم��ان روزهای ابتدایی س��ال اش��اره ک��رد‪ .‬وی با‬ ‫اش��اره به آخرین اقدامات و کمک‌های انجام‌شده از‬ ‫سوی اصناف مرکز اس��تان گفت‪ :‬همیاری کاسبان‬ ‫و اصن��اف بجنورد همچنان ادامه داش��ته و اکنون‬ ‫ای��ن کمک‌ها در قالب طرح‌های��ی همچون «جهاد‬ ‫همبس��تگی ملی» و یاری صنف‌ها برای بازس��ازی‬ ‫خانه‌ها انجام می‌ش��ود‪ .‬رئیس اتاق اصناف بجنورد‬ ‫از اع��زام گروه بررس��ی برای اع�لام نیازمندی‌های‬ ‫فعلی س��یل‌زدگان استان خبر داد و افزود‪ :‬براساس‬ ‫بررس��ی‌های انجام‌شده از س��وی گروه اعزامی اتاق‬ ‫اصناف بجنورد به مناطق س��یل‌زده راز و جرگالن‪،‬‬ ‫مردم خسارت‌دیده در وضعیت فعلی نیازمند مصالح‬ ‫ساختمانی برای ترمیم بناهای خود هستند‪.‬‬ ‫وی در انتها با اشاره به کمک ‪ ۱۰۰‬تن سیمان از‬ ‫سوی اصناف بجنوردی گفت‪ :‬مجموعه اتاق اصناف‬ ‫بجن��ورد و اتحادیه‌های وابس��ته به آن بر اس��اس‬ ‫رایزنی با کارخانه سیمان بجنورد‪ ۱۰۰ ،‬تن سیمان‬ ‫برای مناطق س��یل‌زده راز و ج��رگالن تهیه کردند‬ ‫که در چند روز آین��ده به این مناطق اعزام و برای‬ ‫مرمت بناهای مس��کونی و دامداری‌های س��اکنان‬ ‫مورداستفاده قرار می‌گیرد‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت‪ ،‬باران‌های ش��دید و سیل‌آس��ا در‬ ‫خراسان شمالی حدود ‪ ۷‬هزار خانه مسکونی شهری‬ ‫و روستایی را در شهرستان‌های مختلف این استان‬ ‫تخریب کرد‪.‬‬ ‫سارا اصغری‪:‬‬ ‫صنعت س��نگ در ایران به شکل سنتی اداره‬ ‫می‌ش��ود‪ ،‬به‌گونه‌ای که کسانی که در این حرفه‬ ‫مشغول به کار هستند‪ ،‬نسل به نسل و خانوادگی‬ ‫همت ب��ر این کار گمارده‌ان��د‪ ،‬در حالی که این‬ ‫صنع��ت ب��رای مطرح ش��دن در جه��ان نیاز به‬ ‫بروز ش��دن فناوری واحدهای فرآوری‪ ،‬ارتباط با‬ ‫دانشگاه و اتصال با هنر معماری دارد؛ اموری که‬ ‫به‌طورکامل مغفول مانده است‪.‬‬ ‫‹ ‹اصفه�ان یک�ی از قطب‌ه�ای مه�م‬ ‫سنگ کشور‬ ‫در این‌ب��اره ش��هریار‬ ‫ش��عبانی‪ ،‬دبیر کمیسیون‬ ‫مع��ادن و صنای��ع معدنی‬ ‫ات��اق بازرگان��ی‪ ،‬صنایع‪،‬‬ ‫مع��ادن و کش��اورزی‬ ‫اصفه��ان در گفت‌وگ��و با‬ ‫روزگار مع��دن اظهار کرد‪ :‬نمایش��گاه تخصصی‬ ‫صنعت س��نگ ب��رای نخس��تین‌بار در اصفهان‬ ‫برگزار ش��د و امسال قرار است پانزدهمین دوره‬ ‫آن برگزار شود‪.‬‬ ‫تهران یازدهمین نمایشگاه و محالت نیز پنجمین‬ ‫نمایش��گاه خود را در سال جاری برگزار خواهند‬ ‫کرد‪ .‬درحقیقت قدیمی‌ترین نمایشگاه تخصصی‬ ‫س��نگ در کش��ور نمایش��گاه س��نگ اصفهان‬ ‫است‪.‬‬ ‫ش��عبانی در ادامه خاطرنشان کرد‪ :‬آمار مستند‪،‬‬ ‫مس��تدل و دقیقی درب��اره واحده��ای فرآوری‬ ‫سنگ در کشور وجود ندارد اما به شکل حدودی‬ ‫واحدهای فرآوری در کش��ور ‪ ۶‬هزار واحد اعالم‬ ‫ش��ده که بیش از ‪ ۲‬هزار واح��د آن در اصفهان‬ ‫است‪ ،‬به عبارت دیگر یک‌سوم واحدهای فرآوری‬ ‫س��نگ در اصفهان مش��غول به کار هستند و از‬ ‫دوس��وم واحدهای باقی‌مان��ده حدود یک‌چهارم‬ ‫ت��ا یک‌پنج��م که در ش��هرهای دیگ��ر فعالیت‬ ‫می‌کنند به اصفهانی‌ها تعل��ق دارد‪ .‬برای نمونه‬ ‫بیشتر واحدهای فرآوری سنگ تهران متعلق به‬ ‫اصفهانی‌هاست‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن ی��ادآور ش��د‪ :‬بس��یاری از‬ ‫معدندارهای سنگ‪ ،‬اصفهانی هستند‪ .‬از این‌رو با‬ ‫توجه به ظرفیت بس��یاری که در استان اصفهان‬ ‫در زمینه س��نگ به طور متمرک��ز وجود دارد‪،‬‬ ‫ک تخصصی سنگ در اصفهان با بیش‬ ‫چند شهر ‌‬ ‫از صدها واحد سنگبری ایجاد شده است‪.‬‬ ‫حتی بیش از نیمی از ماشین‌سازی‌های حوزه‬ ‫صنعت س��نگ چه در معادن و چه در واحدهای‬ ‫فرآوری در اصفهان مشغول به تولید هستند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬اگر ‪ ۴‬تا ‪ ۵‬قطب سنگ در کشور‬ ‫وجود داشته باش��د‪ ،‬یکی از آنها استان اصفهان‬ ‫است‪ .‬به لحاظ دانشگاهی نیز در استان اصفهان‬ ‫چند مرکز دانش��گاهی در زمینه معدن و صنعت‬ ‫سنگ فعالیت دارند‪.‬‬ ‫دانش��گاه اصفهان نی��ز در ای��ن زمینه فعال‬ ‫اس��ت همچنین یک مرکز بین‌المللی تحقیقات‬ ‫سنگ در دانش��گاه آزاد خمینی‌شهر ایجاد شده‬ ‫اس��ت‪ .‬در کل‪ ،‬این رویکردها دست به‌دست هم‬ ‫داده اس��ت تا اصفهان یک استان سنگی به‌شمار‬ ‫رود‪.‬‬ ‫‹ ‹مشکل سنتی بودن صنعت سنگ‬ ‫دبیر کمیس��یون معادن و صنایع معدنی اتاق‬ ‫بازرگان��ی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کش��اورزی اصفهان‬ ‫با اشاره به مش��کالت صنعت سنگ عنوان کرد‪:‬‬ ‫واحدهای فرآوری س��نگ در کشور با مشکالتی‬ ‫چون سنتی بودن همراه است‪ .‬این درحالی است‬ ‫که واحدهای ف��رآوری به آموزش و فناوری‌های‬ ‫نوی��ن نی��از دارند همچنین ای��ن صنعت نیاز به‬ ‫ارتباط بیش��تر با دانش��گاه و ورود به برندینگ‪،‬‬ ‫مارکتینگ و بازاریابی و فروش نوین دارد تا بازار‬ ‫هدف را شناسایی کند و ب ‌ه شکل حرفه‌ای سنگ‬ ‫را تبدی��ل به برند در بازار ک��رده و ارزش‌افزوده‬ ‫بیشتری خلق کند‪.‬‬ ‫ش��عبانی ادام��ه داد‪ :‬ای��ن درحالی اس��ت که‬ ‫صنعت ما وارداتی اس��ت‪ ،‬گوی��ی همگی منتظر‬ ‫این هستند که در جهان فناوری ایجاد‌شود تا از‬ ‫آن بتوانند استفاده کنند‪.‬‬ ‫ب��ه عبارت دیگ��ر مرکز پژوهش ه��ای ویژه‬ ‫در کش��ور وجود ندارد که به تولید فناوری‌های‬ ‫جدی��د در این زمینه بپردازد و همیش��ه چه در‬ ‫ماش��ین‌آالت و چه در محصول تمام‌شده منتظر‬ ‫فناوری‌های روز جهان هستیم‪.‬‬ ‫‹ ‹رابطه صنعت سنگ با دانشگاه‬ ‫دبیر کمیس��یون معادن و صنایع معدنی اتاق‬ ‫بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کشاورزی اصفهان در‬ ‫پاسخ به این پرسش که رابطه دانشگاه با صنعت‬ ‫س��نگ به چه شکلی اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬پاشنه آشیل‬ ‫صنعت س��نگ رابطه ضعیف صنعت و دانش��گاه‬ ‫است‪.‬‬ ‫در وهله نخست باید این موضوع را عنوان کنم‬ ‫که در کل رابطه دانشگاه با صنعت ضعیف است‬ ‫و س��نگ نیز از این قاعده مس��تثنا نیست‪ ،‬بلکه‬ ‫وضعیت بدتری هم دارد‪ .‬از آنجا که حرفه سنگ‬ ‫بومی و نسل به نسلی است و از طریق خانوادگی‬ ‫انتقال پیدا می‌کند‪ ،‬از این‌رو چندان دانش��گاهی‬ ‫نشده و به شکل تجربی این صنعت شکل گرفته‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬از یک س��و‬ ‫دانش��گاه به صنعت به چش��م گاو ش��یرده نگاه‬ ‫می‌کن��د و صنعت به دانش��گاه به چش��م عالم‬ ‫بی‌عم��ل؛ تا زمانی که این نگاه‌ها وجود داش��ته‬ ‫باش��د در عمل پیوندی بین دانش��گاه و صنعت‬ ‫سنگ ش��کل نمی‌گیرد تا انتظار خروجی از آن‬ ‫داشته باشیم‪.‬‬ ‫شعبانی همچنین در پاسخ به این پرسش که‬ ‫با وج��ود اینکه اصفهان به عنوان قطب س��نگ‬ ‫مطرح است‪ ،‬این استان نمی‌تواند در زمینه رابطه‬ ‫صنعت سنگ با دانش��گاه پیشقدم شود‪ ،‬عنوان‬ ‫کرد‪ :‬اس��تان اصفهان در زمینه ارتباط دانش��گاه‬ ‫با صنعت س��نگ گام‌هایی را برداش��ته است‪ .‬در‬ ‫اتاق بازرگانی اس��تان اصفه��ان نیز اقدام‌هایی را‬ ‫انجام داده‌ایم و درتالش هس��تیم این ارتباط را‬ ‫برقرار کنیم‪.‬‬ ‫در ای��ن زمین��ه ات��اق بازرگان��ی اصفه��ان‬ ‫تفاهمنامه‌ای با ایتالیایی‌ها به امضا رسانده است‬ ‫تا اینکه بتوانیم مرکز پژوهشی سنگ با حمایت‬ ‫مالی و س��رمایه یونیدو و اجرای کنفدراس��یون‬ ‫س��نگ ایتالیا‪ ،‬انستیتوی آموزش��ی و استاندارد‬ ‫س��نگ را در اس��تان اصفهان راه‌ان��دازی کنیم‬ ‫ت��ا اینکه از سراس��ر کش��ور به اصفه��ان بیایند‬ ‫و تجربه‌های‌ش��ان را ب��ا مرکز پژوهش��ی پیوند‬ ‫دهند‪.‬‬ ‫وی در ادامه توضیح داد‪ :‬اما از یک سو به علت‬ ‫مس��ائل مالی و از س��ویی موضوع تحریم‌ها این‬ ‫تفاهمنامه به مرحله اجرا نرسید‪.‬‬ ‫تاییدیه‌های اولیه از س��وی دانش��گاه س��نگ‬ ‫خمینی‌ش��هر گرفته ش��ده و به روی��ت نماینده‬ ‫ایتالیایی رسیده و قرار است به ارزش ‪ ۲‬میلیون‬ ‫یورو فناوری و استادان و مقدمات موردنیاز را به‬ ‫ایران بیاورند اما به‌دلیل تحریم‌ها و ورود و خروج‬ ‫ارز این اتفاق روی نداده اما پیگیری این موضوع‬ ‫همچنان ادامه دارد و این اتفاق خوشایندی است‬ ‫اگر برای صنعت رقم بخورد‪.‬‬ ‫دبیر کمیس��یون معادن و صنایع معدنی اتاق‬ ‫بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کشاورزی اصفهان در‬ ‫پایان تاکید کرد‪ :‬در زمینه نمایش��گاه سنگ نیز‬ ‫باید عنوان کرد که نمایشگاه مرکز فروش نیست‬ ‫و محل��ی برای هم‌افزایی دانش و ارتقای س��طح‬ ‫ویژه محصوالت ارائه شده است‪.‬‬ ‫ب��ه هم��ت ات��اق بازرگان��ی توانس��ته‌ایم با‬ ‫کم��ک ایتالیایی‌ه��ا نمایش��گاهی ایج��اد کنیم‬ ‫که صنعتگران س��نگ در آنجا ب��ه معرفی خود‬ ‫بپردازند‪.‬‬ ‫‹ ‹مش�کل اصلی صنعت س�نگ ارتباط‬ ‫نداشتن با معماری است‬ ‫همچنین درباره مس��ائل‬ ‫مرتب��ط با صنعت س��نگ‬ ‫علیرضا مهدیه‪ ،‬کارشناس‬ ‫مصالح نوین در گفت‌وگو‬ ‫ب��ا روزگار مع��دن اظهار‬ ‫کرد‪ :‬صنعت س��نگ مانند‬ ‫بسیاری از صنایع در کشور ما ارتباط چندانی با‬ ‫دانشگاه ندارد و به‌طورکامل سنتی اداره می‌شود‬ ‫و حتی نس��بت به صنایع دیگر مانند کاش��ی و‬ ‫سرامیک و سیمان سنتی‌تر است‪.‬‬ ‫رقیب صنعت سنگ را تا حدی می‌توان صنعت‬ ‫سرامیک برش��مرد‪ ،‬هرچند صنعت سرامیک به‬ ‫لحاظ ساخت کارخانه‌های جدید و به‌روز کردن‬ ‫فناوری‌ها بسیار جلوتر از صنعت سنگ است‪.‬‬ ‫مهدیه در ادامه خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬واحدهای‬ ‫فرآوری س��نگ درحقیقت کارگاه‌هایی هستند‬ ‫که از اکتش��اف معدن تا اج��را و خدمات پس از‬ ‫فروش به شکل سنتی‪ ،‬قومیتی و خانوادگی اداره‬ ‫می‌شوند‪.‬‬ ‫از طرفی مش��اوره و خدمات پس از فروش در‬ ‫صنعت سنگ کشور وجود ندارد؛ آن‌هم ریشه در‬ ‫این مس��ئله دارد که مشاوره در پروژه‌های ایران‬ ‫بسیار ضعیف است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬شاید در زمینه معادن و اکتشاف‬ ‫قوی باش��یم اما در حلقه‌های پایین‌تر در حوزه‬ ‫س��نگ به‌ویژه در ارتباط س��نگ تزئینی با هنر‬ ‫معماری بسیار ضعیف عمل کرده‌ایم درحالی‌که‬ ‫صنعت س��نگ ارتباط تنگاتنگی با هنر معماری‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫البت��ه ارتباط‌های��ی در ای��ن حوزه‌ه��ا در‬ ‫نمایش��گاه‌ها در حال ش��کل گرفتن اس��ت‪ .‬وی‬ ‫درباره اهمیت معماری در صنعت س��نگ عنوان‬ ‫کرد‪ :‬در پروژه‌های س��نگ باید روی نمونه‪ ،‬طرح‬ ‫و رنگ کار کرد تا بتوان به محصوالت زیبا رسید‬ ‫و کس��ی که باید این ایده‌ها را بدهد باید به هنر‬ ‫معماری تسلط داشته باشد‪.‬‬ ‫این کارش��ناس مصال��ح نوین تصری��ح کرد‪:‬‬ ‫واحدهای پژوهشی در حوزه سنگ بسیار اندک‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫برای نمونه در حوزه استانداردس��ازی سنگ‬ ‫کار جدی انجام نش��ده اس��ت‪ .‬استانداردسازی‬ ‫برای موزائیک و س��رامیک تعریف دارد اما برای‬ ‫س��نگ تعریف‌نشده اس��ت برای نمونه ما اطالع‬ ‫نداریم که یک س��نگ گرانیت ‪ ۴۰‬در ‪ ۴۰‬تا چه‬ ‫اندازه باید مقاومت خمشی داشته باشد‪.‬‬ ‫اگ��ر تعریف‌های��ی ه��م وج��ود دارد‬ ‫شهریار شعبانی‪ :‬دانشگاه به صنعت به چشم گاو شیرده‬ ‫نگاه می‌کند و صنعت به دانشگاه به چشم عالم بی‌عمل؛ تا‬ ‫زمانی که این نگاه‌ها وجود داشته‌ باشد در عمل پیوندی‬ ‫بین دانشگاه و صنعت سنگ شکل نمی‌گیرد تا انتظار‬ ‫خروجی از آن داشته باشیم‬ ‫کپی‌برداری‌ش��ده اس��ت چراکه در س��بک‌های‬ ‫مختلف این اس��تانداردها متفاوت اس��ت و قرار‬ ‫نیس��ت س��نگ تراورت��ن را با مرمری��ت قیاس‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫مهدیه با اش��اره به این موضوع که در انتخاب‬ ‫س��نگ برای نما به شکل س��نتی عمل می‌شود‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬درحال‌حاض��ر نصب س��نگ گرانیت در‬ ‫نمای س��اختمان از طبق��ه دوم به بعد را ممنوع‬ ‫اعالم کرده‌اند به این دلیل که در یک ساختمانی‬ ‫این س��نگ به‌ط��ور صحیح نصب نش��ده بود و‬ ‫پس از جدا ش��دن از س��اختمان و پرتاب شدن‪،‬‬ ‫سبب مرگ یک نفر شده بود‪ ،‬درحالی‌که اگر به‬ ‫درستی این س��نگ گرانیت نصب شده بود‪ ،‬این‬ ‫مشکل پیش نمی‌آمد‪.‬‬ ‫از این‌رو تاکی��د دارم که این صنعت نیازمند‬ ‫بروزرس��انی و استانداردسازی است‪ .‬این صنعت؛‬ ‫از اکتش��اف تا اج��را باید در تعامل بیش��تری با‬ ‫دانشگاه و معماری و فناوری‌های روز جهان قرار‬ ‫گیرد‪.‬‬ ‫ای��ن موضوع ک��ه چگونه گرانی��ت را در نما‬ ‫اجرا کرد ک��ه کنده نش��ود‪ ،‬می‌تواند یک پروژه‬ ‫دانشگاهی برای رسیدن به استانداردسازی باشد‬ ‫و می‌طلبد تعامل بیشتری با شهرداری‌ها‪ ،‬وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت و معماران داش��ت‪ .‬از‬ ‫این‌رو س��مینارهای پژوهشی‪ ،‬آموزشی و تجاری‬ ‫و بازرگانی می‌تواند س��بب ارتقای صنعت سنگ‬ ‫شود‪.‬‬ ‫وی در پایان یادآور شد‪ :‬بهترین اقدام دیگر در‬ ‫صنعت سنگ می‌تواند استفاده از ضایعات معادن‬ ‫و کارخانه‌ها و نخاله‌ها باش��د که از این ضایعات‬ ‫در ساخت ماده جدید بهره‌مند شد‪ ،‬چراکه تنوع‬ ‫س��نگ‌های رنگی در ایران بی‌نظیر اس��ت و این‬ ‫هنراس��ت که از این امتیاز‌های خدادادی بتوان‬ ‫بهره‌های بسیاری گرفت‪.‬‬ ‫مراحل پایانی خط تولید کارخانه فوالد راور‬ ‫نماین��ده مردم کرمان و راور در مجلس ش��ورای اس�لامی گفت‪ :‬این کارخانه‬ ‫نزدیک به مراحل پایانی است و شروع به جذب نیرو کرده است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش فارس‪ ،‬محمدمهدی زاهدی با اش��اره به راه‌ان��دازی کارخانه فوالد‬ ‫بوتی��ا در آینده نزدیک اظهار کرد‪ :‬قرار بود در منطقه راور کارخانه کک‌س��ازی‬ ‫ایجاد ش��ود که با بررسی‌های انجام شود به این نتیجه رسیدیم که موفقیت‌آمیز‬ ‫نخواهد بود و در صحبت‌هایی که در شورای اداری چندین سال قبل انجام شد‪،‬‬ ‫تصمیم گرفتیم با کمک کارخانه گل‌گهر سیرجان در این منطقه کارخانه فوالد‬ ‫ایجاد کنیم‪.‬‬ ‫نماینده مردم کرمان و راور در مجلس ش��ورای اس�لامی اف��زود‪ :‬این کارخانه‬ ‫نزدیک به مراحل پایانی است و شروع به جذب نیرو کرده که ‪۹۰‬درصد نیروهای‬ ‫آن بومی راور هستند‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬این کارخانه درحال‌حاضر ویژه تولید فوالد اس��فنجی است و‬ ‫فوالد اسفنجی به تنهایی قابلیت استفاده ندارد و باید ذوب شده و تبدیل به نورد‬ ‫ش��ود و براساس توافق‌های انجام ش��ده و موافقت هیات مدیره گل‌گهر کارخانه‬ ‫توسعه خواهد یافت‪.‬‬ ‫زاهدی گفت‪ :‬در کنار کارخانه فوالد اسفنجی کارخانه نورد هم ایجاد می‌شود‬ ‫و برای ساخت کارخانه نورد اعالم مناقصه کرده‌اند و به‌دنبال شرکت سرمایه‌گذار‬ ‫و پیمانکار هستند که شروع به کار کند‪.‬‬ ‫نماینده مردم کرمان و راور در مجلس عنوان کرد‪ :‬در مذاکراتی که انجام شده‬ ‫با یک شرکت چینی پیشنهاد داده‌ایم که کارخانه بوته گرافیت را با بررسی‌های‬ ‫الزم در اینجا ایجاد کنند و در نهایت ‪ ۳‬کارخانه در این محل ایجاد شود‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬با پیگیری‌های انجام شده و دعوتی که از رئیس سازمان تامین‬ ‫اجتماعی کشور شده‪ ،‬این مرکز درمانی در شهرستان راور در هفته جاری به‌طور‬ ‫رسمی گشایش می‌شود‪.‬‬
‫تولید شمش آلومینیوم از مرز ‪ ۲۷۶‬هزار تن گذشت‬ ‫جدول آماری س��ازمان ایمیدرو در زمینه تولید ش��مش‬ ‫آلومینیوم در س��ال ‪ ۹۷‬گویای دس��تیابی رقم ‪۲۷۶‬هزار و‬ ‫‪ ۵۷۵‬تن اس��ت که از این رقم نزدیک به ‪ ۵۳‬درصد س��هم‬ ‫ش��رکت آلومینیوم ایران (ایرالکو) و بقیه مربوط به هرمزال‬ ‫و المهدی است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایرن��ا‪ ،‬ایرالک��و ( اراک)‪ ،‬هرم��زال و المهدی‬ ‫(‌بندرعباس) در س��ال ‪ ۹۷‬به ترتیب ‪ ۱۴۶‬هزار و ‪ ۴۵۴‬تن‪،‬‬ ‫‪ ۷۷‬هزار و ‪ ۳۲۶‬تن و ‪ ۵۲‬هزار و ‪ ۷۹۵‬تن آلومینیوم خالص‬ ‫تولید داشتند‪.‬‬ ‫همچنین ایرالکو در س��ال گذش��ته ‪ ۱۳‬ه��زار و ‪ ۶۶۶‬تن‬ ‫بیل��ت آلومینیومی تولید کرد و در جدول مربوط ازس��وی‬ ‫هرمزال و المهدی داده آماری ثبت نشده است‪.‬‬ ‫آمارهای رس��انه‌ای گویای آن اس��ت که ای��ران به عنوان‬ ‫هجدهمین تولید‌کننده آلومینیوم جهان به‌ش��مار می‌رود و‬ ‫در اف��ق ‪ ۱۴۰۴‬دس��تیابی به یک میلی��ون و ‪ ۵۰۰‬هزار تن‬ ‫شمش را پیش‌بینی کرده است‪.‬‬ ‫عالوه بر این ازسوی شرکت آلومینای ایران (بجنورد) در‬ ‫س��ال ‪ ۹۷‬افزون‌بر ‪ ۲۳۷‬هزار و ‪ ۵۶۳‬تن پودر آلومینا تولید‬ ‫ش��د‪ ،‬بوکس��یت به میزان ‪ ۷۱۹‬هزار و ‪ ۵۳۷‬تن و هیدرات‬ ‫آلومینیوم هم به ‪ ۴۰۴‬هزار و ‪ ۱۶۵‬تن رسید‪.‬‬ ‫ظرفیت تولید آلومینیوم کشور در برنامه ششم توسعه‬ ‫( ‪ ۸۰۰ ) ۱۳۹۶ -۱۴۰۰‬هزار تن هدف‌گذاری شده است‪.‬‬ ‫کارخانه آلومینیوم المرد (استان فارس) با سرمایه‌گذاری‬ ‫یک میلی��ارد و ‪ ۲۰۰‬میلیون دالری نزدی��ک به ‪۸۰‬درصد‬ ‫پیش��رفت فیزیک��ی دارد و از آن ب��ه عن��وان موت��ور‬ ‫مح��رک توس��عه اقتصادی بس��یاری از صنایع کش��ور یاد‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫مرحله نخست این کارخانه برای تولید ساالنه ‪ ٣٠٠‬هزار‬ ‫تن شمش آلومینیوم طراحی شده و با بهره‌برداری کامل از‬ ‫آن‪ ،‬رتب��ه ایران در زمینه تولید این فلز راهبردی به جایگاه‬ ‫صنایع‌معدنی فلزی‬ ‫چهاردهم جهان ارتقا خواهد یافت‪.‬‬ ‫مرحله نخس��ت طرح آلومینیوم المرد با س��رمایه‌گذاری‬ ‫‪ ۱۰۰‬ه��زار میلی��ارد ریالی و توان تولید س��االنه ‪۳۰۰‬هزار‬ ‫تن قرار اس��ت در سال جاری به بهره‌برداری برسد و زمینه‬ ‫اشتغال یک هزار و ‪ ۲۰۰‬نفر را فراهم کند‪.‬‬ ‫منطقه انرژی‌بر شهرستان المرد در فاصله ‪ ۳۶۵‬کیلومتری‬ ‫شیراز مرکز اس��تان فارس واقع شده و با توجه به اینکه در‬ ‫مجاورت بزرگ‌ترین مجتمع گازی کش��ور ق��رار گرفته‌اند‪،‬‬ ‫افزون بر توسعه اقتصادی در منطقه‪ ،‬اشتغال پایدار را برای‬ ‫استان و کشور فراهم خواهد کرد‪.‬‬ ‫سه‌شنبه‬ ‫‪ 10‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 24‬شعبان ‪ 1440‬‬ ‫‪ 30‬آوریل ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره‪154‬‬ ‫یادداشت‬ ‫قیمت محصوالت فوالدی در‬ ‫بورس باالتر از بازار‬ ‫مدیرعامل ذوب آهن اصفهان خبر داد‪:‬‬ ‫محمد اصفهانی‬ ‫کارشناس بازار فوالد‬ ‫ذوب‌آهن‪ ،‬امسال سبد تیرآهن ‪ H‬را تکمیل می‌کند‬ ‫‹ ‹ظرفی�ت فنی باالی�ی در ذوب‌آهن‬ ‫وجود دارد‬ ‫رئیس سازمان نظام مهندسی اصفهان پس از‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه‌ای‬ ‫گروه معدن‪:‬‬ ‫شرکت ذوب آهن اصفهان در سال جاری قصد‬ ‫دارد سبد تیرآهن ‪ H‬خود را کامل کند تا امکان‬ ‫جایگزین��ی آن با تیر ورق در بازار فراهم ش��ود‪.‬‬ ‫هم‌اکن��ون این ش��رکت تیرآه��ن ‪ H‬در مقاطع‬ ‫‪ ۱۲۰‬ت��ا ‪ ۳۰۰‬را تولید می‌کند و در تالش برای‬ ‫تولید ‪ H ۵۰۰‬است‪.‬‬ ‫به گزارش چیالن‪ ،‬غالمحسین عسکری رئیس‬ ‫سازمان نظام مهندسی اصفهان به همراه اعضای‬ ‫این س��ازمان ب��ا حضور در ذوب آه��ن اصفهان‬ ‫ضم��ن بازدید از خط تولید‪ ،‬با منصور یزدی‌زاده‬ ‫مدیرعام��ل و مس��ئوالن ای��ن ش��رکت دیدار و‬ ‫گفت‌وگو کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش روابط عمومی ش��رکت ذوب آهن‬ ‫اصفهان‪ ،‬رئیس سازمان نظام مهندسی اصفهان‬ ‫در این دیدار گفت‪ :‬ذوب‌آهن اصفهان‪ ،‬برند معتبر‬ ‫و مورد قبول کامل سازمان نظام مهندسی است‪،‬‬ ‫به‌گونه‌ای که مهندسان محاسب در بازرسی‌های‬ ‫خود وقتی در ساختمان با محصوالت ذوب آهن‬ ‫روبه‌رو می‌ش��وند‪ ،‬نسبت به کیفیت آن اطمینان‬ ‫کامل دارند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬وجود محصوالت غیراس��تاندارد در‬ ‫بازار یک معضل نگران‌کننده است و به دلیل نرخ‬ ‫پایین مورداس��تفاده قرار می‌گی��رد که می‌تواند‬ ‫پیامدهای ناگواری داشته باشد‪.‬‬ ‫عس��کری تصریح کرد‪ :‬سازمان نظام مهندسی‬ ‫اصفه��ان آمادگ��ی دارد با ذوب آه��ن اصفهان‪،‬‬ ‫نشس��ت‌های تخصصی برگزار کند تا محصوالت‬ ‫اس��تاندارد این ش��رکت به خوبی معرفی شود و‬ ‫فرهنگ‌سازی الزم در این زمینه انجام شود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬هم‌اکنون در مقایس��ه س��ازه‌های‬ ‫بتنی و فوالدی‪ ،‬ترجیح مهندس��ان محاسب در‬ ‫اصفهان به س��ازه‌های بتنی اس��ت اما اگر ذوب‬ ‫آهن اصفهان که مورداطمینان محاس��بان است‪،‬‬ ‫تنوع محصوالت خود را افزایش دهد‪ ،‬می‌توانیم‬ ‫شاهد س��ازه‌های فوالدی بیش��تری در اصفهان‬ ‫باشیم‪ .‬عس��کری گفت‪ :‬در استان‌های دیگر که‬ ‫از ذوب آهن فاصله دارند مانند خراسان رضوی‪،‬‬ ‫بیشتر س��اختمان‌ها با سازه‌های فوالدی ساخته‬ ‫می‌ش��وند‪ ،‬از ای��ن‌رو در اصفهان ک��ه از نعمت‬ ‫وجود ذوب آه��ن برخورداریم باید درباره ترویج‬ ‫سازه‌های فوالدی اقدامات الزم انجام شود‪.‬‬ ‫شرکت ذوب‌آهن اصفهان‬ ‫غالمحسین عسکری‪ :‬تیرآهن بال پهن که در ذوب آهن‬ ‫اصفهان تولید می‌شود‪ ،‬می‌تواند جایگزین تیرورق شده‬ ‫و ایمنی ساختمان را بسیار افزایش دهد‪ .‬میلگرد این‬ ‫شرکت نیز با مقاومت باال تولید می‌شود که اهمیت‬ ‫بسیاری در سازه‌های ساختمانی دارد‬ ‫بازدی��د از خط تولید ذوب آه��ن اصفهان گفت‪:‬‬ ‫ظرفی��ت فنی باالیی در این ش��رکت وجود دارد‬ ‫که از آن بی‌خبر بودیم‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬تیرآه��ن ب��ال پهن ک��ه در ذوب‬ ‫آهن اصفهان تولید می‌ش��ود‪ ،‬می‌تواند جایگزین‬ ‫تیرورق شده و ایمنی ساختمان را بسیار افزایش‬ ‫ده��د‪ .‬میلگرد این ش��رکت نیز ب��ا مقاومت باال‬ ‫تولید می‌ش��ود که اهمیت بسیاری در سازه‌های‬ ‫ساختمانی دارد‪.‬‬ ‫رئیس س��ازمان نظام مهندسی اصفهان افزود‪:‬‬ ‫ای��ن بازدیدها و تبادل اطالعات باعث می‌ش��ود‬ ‫ک��ه مهندس��ان صنع��ت س��اختمان از کیفیت‬ ‫محصوالت ذوب آهن آگاه ش��وند تا در طراحی‬ ‫و انتخ��اب محصول‪ ،‬به گون��ه‌ای عمل کنند که‬ ‫ضمن صرفه‌جویی‪ ،‬ایمنی ساختمان نیز افزایش‬ ‫مشخص شدن‬ ‫سقف خرید شمش بلوم‬ ‫می��زان حداکثر ثبت س��فارش ب��رای محصوالت ت��االر صنعتی‬ ‫و معدنی بورس کاال مش��خص ش��د‪ .‬به گ��زارش بورس‌نیوز‪ ،‬میزان‬ ‫حداکث��ر ثبت س��فارش برای محص��والت تاالر صنعت��ی و معدنی‬ ‫مش��خص ش��د‪ .‬بر این اساس‪ ،‬س��قف حداکثر میزان ثبت سفارش‬ ‫برای هر مشتری برای خرید شمش بلوم فوالد خوزستان ‪۵۰۰۰‬تن‬ ‫و شمش بلوم فوالد کاوه جنوب کیش ‪۲۰۰۰‬تن است‪.‬‬ ‫یابد‪.‬‬ ‫‹ ‹نظ�ارت ب�ر اس�تاندارد و کیفی�ت‬ ‫محصوالت فوالدی کافی نیست‬ ‫همچنی��ن مدیرعامل ذوب آه��ن اصفهان در‬ ‫این دیدار گفت‪ :‬نشست‌های ذوب‌آهن و سازمان‬ ‫نظ��ام مهندس��ی برای تب��ادل نظر و تش��ریک‬ ‫مساعی بسیار مهم است و باید افزایش یابد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در ایران با توجه به زلزله‌خیز بودن‪،‬‬ ‫باید به امنیت مسکن نگاه ویژه‌ای داشته باشیم‬ ‫چراکه تلفات زلزله در کشور کمتر از یک جنگ‬ ‫نبوده است‪.‬‬ ‫ی��زدی‌زاده ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه کنترل‌ها و‬ ‫نظارت‌ها در امر مس��کن بیشتر از گذشته است‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬متاس��فانه توجه و نظارت بر اس��تاندارد و‬ ‫کیفیت محصوالت فوالدی کافی نیس��ت و این‬ ‫امر می‌تواند امنیت مردم را به مخاطره بیندازد‪.‬‬ ‫مدیرعامل ذوب آهن اصفهان افزود‪ :‬باید قبل‬ ‫از بحران‪ ،‬اقدامات الزم را برای کنترل آن انجام‬ ‫دهیم اما متاس��فانه بیش��تر منتظ��ر مانده‌ایم تا‬ ‫بحران��ی مانند زلزله پیش بیاید و بعد به اهمیت‬ ‫مسائلی مانند ایمنی سازه‌ها پی می‌بریم که این‬ ‫ام��ر هم موقت اس��ت و اقدام خاص��ی درنهایت‬ ‫انجام نمی‌شود‪.‬‬ ‫یزدی‌زاده در ادامه خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬درباره‬ ‫نرخ نیز متاس��فانه نگاه به محص��والت فوالدی‬ ‫ب��ه گونه‌ای اس��ت ک��ه گوی��ا ای��ن محصوالت‬ ‫تعیین‌کننده نرخ مس��کن یا لیدر بازار هس��تند‪،‬‬ ‫درحالی‌که محص��والت فوالدی‪ ،‬حدود ‪ ۵‬درصد‬ ‫از نرخ تمام شده ساختمان را به خود اختصاص‬ ‫می‌ده��د و مانن��د مواد غذایی نیس��تند که نیاز‬ ‫روزمره مردم باشند‪.‬‬ ‫او خاطرنش��ان کرد‪ :‬مجموعه این عوامل باعث‬ ‫ش��ده نرخ فوالد واقعی و مناسب نباشد و همین‬ ‫امر رواج محصوالت غیراس��تاندارد در بازار را نیز‬ ‫باعث شده است‪.‬‬ ‫وی ب��ه تولی��د ریل مل��ی‪ ،‬تیرآه��ن بال پهن‬ ‫‪ H۳۰۰‬و بیم بالنک با بهره‌گیری از توان داخلی‬ ‫در ذوب آهن اصفهان اش��اره ک��رد و گفت‪ :‬این‬ ‫ش��رکت به س��مت تولی��د محص��والت صنعتی‬ ‫برگزاری پنجمین کنفرانس بین‌المللی‬ ‫«استیل پرایس» در تهران‬ ‫پنجمی��ن کنفران��س بین‌المللی اس��تیل پرایس با‬ ‫موضوع صنعت فوالد و مواد اولیه‪ ،‬ایستادگی و توسعه‬ ‫ص��ادرات فوالد امروز (‪ ۱۰‬اردیبهش��ت ‪ )۹۸‬در تهران‬ ‫برگزار می‌شود‪ .‬به گزارش روزگار معدن‪ ،‬در پنجمین‬ ‫کنفرانس بین‌المللی اس��تیل پرایس با موضوع صنعت‬ ‫ف��والد و م��واد اولیه‪ ،‬ایس��تادگی و توس��عه صادرات‪،‬‬ ‫ش��رکت‌های ایمیدرو‪ ،‬توس��عه آهن و ف��والد گل‌گهر‪،‬‬ ‫ذوب‌آهن اصفهان‪ ،‬زرین صنعت چاف‪ ،‬فوالد خوزستان‪،‬‬ ‫فوالد کاوه جنوب کیش‪ ،‬فوالد مبارکه‪ ،‬فوالد هرمزگان‪،‬‬ ‫گسترش فناوری خوارزمی‪ ،‬معدنی و صنعتی چادرملو‪،‬‬ ‫معدنی و صنعتی گل‌گهر‪ ،‬میدکو‪ ،‬نفت‌وگاز سرو و اپال‬ ‫سنگان پارسیان حضور خواهند داشت‪.‬‬ ‫می‌رود و در بخش س��اختمان نیز تولید مقاطع‬ ‫صنعتی در اولویت است‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ذوب آهن اصفهان افزود‪ :‬امس��ال‬ ‫قصد داری��م س��بد تیرآه��ن ‪ H‬را کامل کنیم‬ ‫ت��ا ام��کان جایگزینی آن ب��ا تی��رورق در بازار‬ ‫فراه��م ش��ود‪ .‬هم‌اکنون تیرآه��ن ‪ H‬در مقاطع‬ ‫‪ ۱۲۰‬ت��ا ‪ ۳۰۰‬را تولی��د می‌کنی��م و درت�لاش‬ ‫ب��رای تولی��د ‪ H ۵۰۰‬هس��تیم همچنین یکی‬ ‫از دیگ��ر برنامه‌ه��ای م��ا تولید ‪ I ۵۰۰‬اس��ت‪.‬‬ ‫امی��دوارم ب��ا تکمی��ل س��بد ای��ن محصوالت‪،‬‬ ‫ب��ا کمک س��ازمان نظ��ام مهندس��ی‪ ،‬به‌تدریج‬ ‫تیرآهن‌ه��ای ‪ H‬را جایگزی��ن تی��رورق در بازار‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫ی��زدی‌زاده در ادام��ه گف��ت‪ :‬ای��ن ش��رکت‬ ‫هم‌اکنون به لحاظ فنی و فناوریک شرایط خوبی‬ ‫دارد و آماده اس��ت تا نقش مهم‌تری را نسبت به‬ ‫گذشته در صنعت ساختمان ایفا کند و امیدوارم‬ ‫با همکاری و همفکری با سازمان نظام مهندسی‪،‬‬ ‫گام‌های موثری برداریم‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬این همکاری می‌تواند منجر به‬ ‫نتیجه بس��یار خوبی ش��ود ازجمله اینکه تالش‬ ‫کنیم تا محصوالت غیراس��تاندارد از بازار حذف‬ ‫شوند و بسیار خوب است که این امر از اصفهان‬ ‫آغاز شود‪.‬‬ ‫درآمد ‪ ۶۲‬میلیارد تومانی‬ ‫صبانور در فروردین‬ ‫ش��رکت توس��عه معدنی و صنعتی صبا نور در دوره یک ماه از‬ ‫محل ف��روش محصوالت خ��ود ‪ 624 ،59‬میلی��ون ریال درآمد‬ ‫داشته است‪ .‬به گزارش روابط عمومی صبانور این شرکت براساس‬ ‫عملکرد یک ماه برای س��ال مالی منتهی به ‪۲۹‬اسفند‪ 1398‬مبلغ‬ ‫‪ 624 ،59‬ریال درآمد داش��ته که نسبت به مدت مشابه سال قبل‬ ‫‪۷۱‬درصد رشد داشته است‪.‬‬ ‫نرخ محصوالت کارخانه‌های آهن و فوالد‬ ‫نرخ قراضه آهن‬ ‫نرخ شمش فوالد‬ ‫قیمت (ریال)‪ /‬کیلو‬ ‫شهر‬ ‫قیمت قبلی(ریال)‪ /‬کیلو‬ ‫قیمت جدید(ریال)‪/‬کیلو‬ ‫آنالیز‬ ‫ابعاد‬ ‫طول‬ ‫شهر‬ ‫اصفهان‬ ‫‪29,۳00‬‬ ‫‪29,300‬‬ ‫‪5sp‬‬ ‫‪۱۲۵*۱۲۵‬‬ ‫‪۶‬‬ ‫مشهد‬ ‫‪41300‬‬ ‫‪30,500‬‬ ‫‪31,500‬‬ ‫‪3sp‬‬ ‫‪۱۲۵*۱۲۵‬‬ ‫‪۶‬‬ ‫مشهد‬ ‫‪41500‬‬ ‫ایوانکی‬ ‫‪۳۰۸۰۰‬‬ ‫‪5sp‬‬ ‫‪۱۵۰*۱۵۰‬‬ ‫‪۶‬‬ ‫تهران‬ ‫‪42800‬‬ ‫بناب خضرلو‬ ‫‪۳۰۹۰۰‬‬ ‫‪5sp‬‬ ‫‪۱۲۰*۱۲۰‬‬ ‫‪۱۲‬‬ ‫کاشان‬ ‫‪41700‬‬ ‫نیشابور‬ ‫‪۲۷۵۰۰‬‬ ‫‪۲۸۵۰۰‬‬ ‫‪5Sp‬‬ ‫‪۱۲۵*۱۲۵‬‬ ‫‪۶‬‬ ‫ساوه‬ ‫‪42000‬‬ ‫خمین‬ ‫‪۲۹۰۰۰‬‬ ‫‪۳۰۵۰۰‬‬ ‫‪5sp‬‬ ‫‪۱۲۵*۱۲۵‬‬ ‫‪۶‬‬ ‫یزد‬ ‫‪41500‬‬ ‫دامغان‬ ‫‪۳۰۵۰۰‬‬ ‫‪۳۰۰۰۰‬‬ ‫‪5sp‬‬ ‫‪۱۵۰*۱۵۰‬‬ ‫‪۱۲‬‬ ‫قزوین‬ ‫‪42700‬‬ ‫هفت تپه‬ ‫‪۲۷۷۰۰‬‬ ‫‪۲۹۲۰۰‬‬ ‫آخری��ن نرخ معامالتی ش��مش در بورس کاال به‬ ‫ش��کل رقابتی و مربوط به ‪۲‬روز گذشته باالتر از ‪۳۹‬‬ ‫هزار ریال بوده است‪ .‬همچنین آخرین نرخ معامالتی‬ ‫میلگ��رد آجدار در بورس کاال باالتر از ‪ ۴۳‬هزار ریال‬ ‫انجام ش��ده است؛ به عبارت دقیق‌تر حدود کیلویی‬ ‫‪ ۳۵۰‬تومان باالتر از نرخ موردپذیرش فوالدسازان‪.‬‬ ‫درواقع متوسط نرخ محصول نهایی در بازار داخلی‬ ‫و خ��ارج از بورس کاال‪ ،‬ح��دود کیلویی ‪ ۵۵۰‬تومان‬ ‫باالتر از نرخ ابرازی فوالدس��ازان ازسوی نوردکاران‬ ‫بخ��ش خصوص��ی و برخ��ی از بنک��داران صاحب‬ ‫حواله‌های خریداری شده در بازار و به مصرف‌کننده‬ ‫نهایی توزیع می‌ش��ود‪ .‬در واکاوی چرایی این تفاوت‬ ‫قیمت‌ه��ا در بورس کاال و ب��ازار خارج از آن‪ ،‬به‌طور‬ ‫خالصه می‌توان به برخی موارد اشاره کرد ازجمله‪:‬‬ ‫‪ )۱‬هزین�� ‌ه زی��اد تولید در زنجی��ره تامین بخش‬ ‫خصوص��ی در دو حوزه تولید ش��مش القایی و نورد‬ ‫به دالیل گوناگون ازجمله کرایه حمل‌های مضاعف‬ ‫ی��ا یکپارچه نبودن خط تولید این مجموعه‌ها‪ ،‬یکی‬ ‫از اصلی‌ترین عوامل باالتر تمام ش��دن نرخ محصول‬ ‫نهایی در این حوزه‌ها دیده می‌شود‪.‬‬ ‫‪ )۲‬وج��ود برخی ضعف‌ه��ا در قوانین فعلی نظام‬ ‫ف موجب شده‬ ‫مالیاتی کشور‪ ،‬به‌ویژه در حوزه اصنا ‌‬ ‫بخش وسیعی از جریان مویرگی شاخه‌های انتهایی‬ ‫زنجیره توزیع فوالد کشور که برعهده اصناف است؛‬ ‫از بس��تر ش��فاف بورس کاال فاصله گرفته و به اجبار‬ ‫به بازارهای زیرزمینی متمایل شود و همین موضوع‬ ‫یک��ی از عوام��ل اصلی حیات معام�لات زیرزمینی‬ ‫باوجود نرخ‌های باالتر و غیرمنطقی و فاصله گرفتن‬ ‫بخشی از تقاضا از بورس کاال شده است‪.‬‬ ‫‪ )۳‬تامین نشدن اندازه‌های ‪ ۱۲‬به پایین در زمینه‬ ‫تولید میلگرد آجدار‪ .‬یکی از دالیل اصلی اقبال تقاضا‬ ‫به نرخ‌های باالتر‪ ،‬در زنجیره توزیع بازار خصوصی‌ها‬ ‫ب��ه دلیل کمبود زنجیره تامین بزرگ فوالدس��ازان‬ ‫دولت��ی در تامی��ن اندازه‌های ریز اس��ت که موجب‬ ‫شده بخش��ی از تقاضا مجبور باشد به‌واسطه تامین‬ ‫اندازه‌های میلگرد ‪ ۸‬تا ‪ ۱۲‬در کنار س��ایر اندازه‌های‬ ‫موردنیاز خود‪ ،‬متوجه بازار بخش خصوصی ش��ود و‬ ‫در نرخ‌های باالتر کاالی موردنیاز خود را تامین کند‪.‬‬ ‫‪ )۴‬ماهی��ت کل‌فروش��ی زنجی��ره تامی��ن بخش‬ ‫نیمه‌دولت��ی‪ .‬زنجی��ره تامین بخ��ش نیمه‌دولتی با‬ ‫س��ازکار به‌طورتقریبی موفق تسهیل و شفاف‌سازی‬ ‫در بورس کاال در شرایط کنونی بازار‪ ،‬با وجود برخی‬ ‫ضعف‌ها؛ بیش��تر ماهیت کل‌فروش��ی و مورد اقبال‬ ‫بنکداران را داراس��ت و به‌دلیل کم‌توجهی به حوزه‬ ‫اصناف‪ ،‬این بخش وس��یع زنجی��ره توزیع مویرگی‬ ‫کشور متاسفانه مغفول باقی مانده است‪.‬‬ ‫‪ )۵‬ترس از قوانین مالیاتی حاکم به س��بب برخی‬ ‫ضعف‌های موجود و همچی��ن برخی کم‌اطالعی‌ها‬ ‫و درنهای��ت برخ��ی موانع در دسترس��ی اصناف به‬ ‫بس��تر بورس کاال‪ ،‬موجب ش��ده اصناف آهن‌فروش‬ ‫بیش��تر ش��خصیت حقیقی‪ ،‬تامی��ن موجودی خود‬ ‫را به جای معطوف کردن از بس��تر س��الم و ش��فاف‬ ‫بورس کاال‪ ،‬متوجه برخی بنکداران و زنجیره تامین‬ ‫بخش خصوصی کند که نتیجه آن سوق داده شدن‬ ‫بخش��ی از معامالت به بازارهای زیرزمینی و افزایش‬ ‫واس��طه‌ها و به دنب��ال آن افزایش نرخ تمام ش��ده‬ ‫محصول نهایی برای مصرف‌کننده ش��اخه انتهایی‬ ‫خواهد بود‪ .‬روش��ن است که بخش وسیعی از تقاضا‬ ‫به دلیل ماهیت بیش��تر خ��رد آن‪ ،‬قابلیت و توانایی‬ ‫خری��د از بورس کاال را نداش��ته و اصناف و بنگاه‌ها‬ ‫ب��ه عنوان تبدیل کاالی عم��ده به خرد‪ ،‬این وظیفه‬ ‫مهم را به عنوان کاتالیزور یا تسهیل‌کننده معامالت‬ ‫خ��رد بازار را به‌عهده گرفته اس��ت‪.‬بنابراین ضروری‬ ‫اس��ت که مجریان و ناظران بازار ضمن آنالیز دقیق‬ ‫رفت��ار و ماهیت پلکانی بازار فوالد با توجه و اهتمام‬ ‫به اصالح قوانین مالیاتی اصناف‪ ،‬کوش��ش در جهت‬ ‫فراهم کردن شرایطی مناسب برای ورود و دسترسی‬ ‫اصن��اف به بورس کاال و همچنین توجه به توس��عه‬ ‫تولی��د اندازه‌های ‪ ۸‬تا ‪ ۱۲‬میلگرد آجدار در زنجیره‬ ‫تولید بخش دولتی در کنار میلگرد اندازه پایه‪ ،‬بستر‬ ‫معامالتی برای این بخش وسیع و فعال در کشور را‬ ‫تس��هیل کرده تا ش��اهد اقبال تقاضای این بخش از‬ ‫بازار کشور به سمت بورس کاال و کاهش هزینه‌ها و‬ ‫درنهایت کاهش نرخ محصول نهایی در بازار باشیم‪.‬‬
‫معدن بین‌الملل‬ ‫سه‌شنبه‬ ‫‪ 10‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 24‬شعبان ‪ 1440‬‬ ‫‪ 30‬آوریل ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره‪154‬‬ ‫یادداشت‬ ‫معدن‪ ،‬دستاویز برزیل‬ ‫برای توسعه‬ ‫مصطفی غنیمتی‬ ‫عضو سازمان نظام مهندسی معدن سمنان‬ ‫س��رمایه‌گذاری در بخ��ش معدن آرژانتین در س��ال‬ ‫جاری میالدی ب��ه ‪ ۲۹‬میلیارد دالر افزایش می‌یابد‪ ،‬در‬ ‫حالی که آرژانتین به عنوان کشوری نوپا در فعالیت‌های‬ ‫معدنی شناخته می‌شود‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی س��ازمان توس��عه و نوسازی‬ ‫مع��ادن و صنای��ع معدن��ی ایران(ایمیدرو)‪ ،‬ب��ه نقل از‬ ‫وب‌سایت ماینینگ پیش‌بینی می‌ش��ود سرمایه‌گذاری‬ ‫در بخش معدن آرژانتین در سال جاری میالدی به ‪۲۹‬‬ ‫میلیارد دالر افزایش یابد که این میزان س��رمایه‌گذاری‬ ‫افزون بر ‪ ۸‬هزار فرصت شغلی ایجاد خواهد کرد‪.‬‬ ‫اتاق کارآفرینان معدنی آرژانتین با انتش��ار گزارش��ی‬ ‫از رش��د مس��تمر بخش معدن این کش��ور خبر داد که‬ ‫بخش معدن آرژانتین رتبه شش��م صادرات این کشور را‬ ‫به‌دست آورده است‪.‬‬ ‫عوامل��ی همچون ظرفیت‌های زمین‌شناس��ی‪ ،‬قوانین‬ ‫جذاب س��رمایه‌گذاری در بخش معدن‪ ،‬زیرساختارهای‬ ‫مناسب توس��عه بخش معدن و نیروی کار تحصیلکرده‪،‬‬ ‫آرژانتی��ن را ب��ه یک��ی از کش��ورهای معدن��ی ه��دف‬ ‫س��رمایه‌گذاری تبدی��ل کرده اس��ت‪ .‬آرژانتی��ن دارای‬ ‫ذخایر طال‪ ،‬نقره‪ ،‬مس‪ ،‬س��رب‪ ،‬روی‪ ،‬مولیبدن‪ ،‬س��نگ‬ ‫آهن‪ ،‬لیتیم و پتاس��یم است‪ .‬این کشور چهارمین کشور‬ ‫دارای ذخایر لیتیم در جهان است‪ .‬همچنین جایگاه‌های‬ ‫دهمین تولیدکننده نقره‪ ،‬س��یزدهمین تولیدکننده طال‬ ‫و بیستمین تولیدکننده مس جهان را به خود اختصاص‬ ‫داده است‪.‬‬ ‫بخ��ش مع��دن در آرژانتین‪ ،‬جوان و نوپاس��ت‪ .‬با این‬ ‫حال‪ ،‬یکی از ‪ ۱۵‬کش��ور هدف برتر اکتش��اف در جهان‬ ‫اس��ت و با سایر کش��ورهای صاحب‌نام این بخش رقابت‬ ‫می‌کند‪.‬‬ ‫کارشناس ایرانی بازارهای بین‌الملل فوالد و سنگ آهن در کنفرانس بازارهای فوالد آسیا خبر داد‬ ‫ادامه صادرات فوالدی ایران با وجود تحریم‌ها‬ ‫ثمن رحیمی راد‪:‬‬ ‫س��ومین کنفران��س بازاره��ای ف��والد آس��یا‬ ‫‪ ۱۰‬و ‪ ۱۱‬آوری��ل (‪ ۲۱‬و ‪ ۲۲‬فروردی��ن) در‬ ‫ش��هر هوش��ی‌مین ویتن��ام برگزار ش��د‪ .‬کیوان‬ ‫جعفری‌طهران��ی‪ ،‬کارش��ناس ارش��د بازاره��ای‬ ‫بین‌الملل فوالد و سنگ آهن ایرانی از سخنرانان‬ ‫کلیدی این رویداد بود‪ .‬وی در سخنرانی خود از‬ ‫طرح‌های س��رمایه‌گذاری و توسعه ظرفیت‌ها تا‬ ‫افق ‪ ۱۴۰۴‬خورشیدی (‪ ۲۰۲۵‬میالدی) گفت و‬ ‫به جریان تجارت فوالد و مواد اولیه اش��اره کرد‪،‬‬ ‫تغییرات تقاض��ای فصلی صادرات فوالد ایران را‬ ‫توضیح داد‪ ،‬به شرح تغییر سیاست‌ها و مقابله و‬ ‫راهکارهای جدید کسب و کار در شرایط تحریم‬ ‫پرداخ��ت و در نهایت از چگونگی تاثیر تحریم‌ها‬ ‫بر برنامه چشم‌انداز ‪ ۲۰۲۵‬ایران سخن گفت‪.‬‬ ‫فوالد هرمزگان ‪ -‬عکس‪ :‬مهدی کاوه‌ای‬ ‫توس��عه صنعتی‪ ،‬عامل اصلی رش��د اقتصادی‬ ‫در چرخه توس��عه بلندمدت اس��ت که برزیل در‬ ‫دهه ‪۱۹۵۰‬میالدی(‪۱۳۲۹‬خورشیدی) و ‪۱۹۷۰‬‬ ‫می�لادی (‪ ۱۳۴۹‬خورش��یدی) تجربه کرد و در‬ ‫آن‪ ،‬تولی��د ناخالص داخلی س��االنه افزایش ‪۷.۴‬‬ ‫درصدی داش��ت که به طور متوسط ‪ ۸.۳‬درصد‬ ‫رشد ساالنه برای تولید صنعتی بود‪.‬‬ ‫اقتص��اد برزی��ل نه تنها رش��د س��ریع درآمد‬ ‫مل��ی را تجرب��ه کرد بلکه در ت�لاش برای تقلید‬ ‫ساختار صنعتی اقتصادهای پیشرفته نیز به طور‬ ‫چشمگیر موفق بود‪ .‬در پایان این چرخه‪ ،‬ساختار‬ ‫مولد برزیل به میزان باالیی از تنوع و پیچیدگی‬ ‫رسید و برزیل را به چرخه صنعتی شدن امریکای‬ ‫التین وارد کرد‪.‬‬ ‫این مسیر توس��عه طوالنی‪ ،‬اوایل دهه ‪۱۹۸۰‬‬ ‫میالدی (‪ ۱۳۵۹‬خورش��یدی) ناگهان قطع شد؛‬ ‫زمانی که بحران بدهی به دلیل ترکیب نرخ باالی‬ ‫نفت و شوک نرخ بهره ایاالت متحده اتفاق افتاد‪.‬‬ ‫چارچوب اقتصاد کالن ناخوش��ایند‪ ،‬با تورم زیاد‬ ‫مزمن‪ ،‬محدودی��ت در پرداخت متعادل‪ ،‬بیکاری‬ ‫ب��اال و رک��ود‪ ،‬در این ایده خالصه می‌ش��ود که‬ ‫دهه ‪۱۹۸۰‬میالدی به عنوان دهه از دس��ت رفته‬ ‫معروف است‪.‬‬ ‫در پاس��خ به ای��ن بح��ران‪ ،‬اقتص��اد برزیل و‬ ‫همچنین سایر کشورهای در حال توسعه‪ ،‬در دهه‬ ‫‪ ۱۹۹۰‬میالدی (‪۱۳۶۹‬خورش��یدی) یک‌س��ری‬ ‫اصالحات را که پس از توافق واش��نگتن به‌دست‬ ‫آمده بود‪ ،‬تجرب��ه کرد‪ .‬این اصالحات بر این باور‬ ‫بود که آزادسازی تجارت و خصوصی‌سازی همراه‬ ‫با افزایش سرمایه‌گذاری خارجی به ساختار مولد‬ ‫برزیل منجر خواهد ش��د تا به تخصیص منابع و‬ ‫رقابت بیشتر در اقتصاد جهانی تبدیل شود‪ .‬این‬ ‫اصالح��ات بازارگرا همزمان با تالش برای تثبیت‬ ‫تورم باال با اس��تفاده از سیاست‌های مهار نرخ ارز‬ ‫انجام شد‪.‬‬ ‫با اصالح��ات ابت��دای ده��ه ‪ ۱۹۹۰‬میالدی‪،‬‬ ‫س��هم صنعت از ‪ ۳۲‬درصد به ‪ ۲۵‬درصد از تولید‬ ‫ناخالص داخلی می‌رس��د و با اجرای طرح واقعی‬ ‫در نیمه دوم دهه ‪ ۱۹۹۰‬میالدی‪ ،‬س��هم صنعت‬ ‫از ‪ ۲۵‬درصد به ‪ ۱۹‬درصد تولید ناخالص داخلی‬ ‫خواهد رس��ید‪ .‬در نهایت از سال ‪ ۲۰۰۰‬میالدی‬ ‫(‪ ۱۳۷۹‬خورش��یدی) س��هم صنع��ت معدن در‬ ‫درآمد ملی افزایش پیدا می‌کند‪.‬‬ ‫با صعود رئیس‌جمهوری لوال در س��ال ‪۲۰۰۳‬‬ ‫میالدی (‪ ۱۳۸۲‬خورش��یدی) دوره سیاست‌های‬ ‫اقتص��ادی ک��ه به‌وس��یله کنفرانس واش��نگتن‬ ‫هدایت ش��د‪ ،‬به پایان رس��ید‪ .‬با این حال‪ ،‬تعهد‬ ‫ب��ه حفظ ثبات اقتصاد کالن و کاهش تورم هنوز‬ ‫حفظ شده بود‪ .‬در این محیط‪ ،‬با وجود بازگشت‬ ‫ابتکارات سیاس��ت‌های صنعتی در دس��تور کار‬ ‫دولت‪ ،‬نتایج هنوز ضعیف بودند‪.‬‬ ‫در نتیجه بهبود ش��رایط تجارت و چش��م‌انداز‬ ‫برزیل برای تبدیل شدن به یک بازیگر بزرگ در‬ ‫بازار جهانی نفت با کشف ذخایر بزرگ‪ ،‬بسیاری‬ ‫از اقتصاددانان درب��اره بیماری هلندی در برزیل‬ ‫هشدار دادند‪ .‬سیاست اصلی این است که مالیات‬ ‫را ب��رای صادرات کاال یا کاالیی که از آن منش��ا‬ ‫می‌گیرد‪ ،‬تحمیل کند‪.‬‬ ‫صنعت برزیل بر استخراج منابع طبیعی تمرکز‬ ‫داشته است‪ .‬این مس��یر از قرن گذشته میالدی‬ ‫ش��روع شد و تاکنون ش��دت یافته که با کاهش‬ ‫تمرکز بر صنایع واس��طه قبلی و افزایش تمرکز‬ ‫بر استخراج مواد معدنی‪ ،‬سبب توانمندی صنعت‬ ‫برزیل ش��ده اس��ت‪ .‬در برزیل‪ ،‬مسیر منفی رشد‬ ‫اقتصادی ناش��ی از انحص��ار صنعتی در دهه ‪۸۰‬‬ ‫متوقف شد و اصالحات دهه ‪ ۹۰‬به وجود آمد‪ .‬در‬ ‫نتیجه این روند‪ ،‬حرکت کاهشی در بخش صنایع‬ ‫واسطه به سمت روند صعودی و پایدار در تمرکز‬ ‫ب��ر بخش‌های با نیاز فن��اوری پایین و مبتنی بر‬ ‫مناب��ع معدنی بود‪ .‬برزیل‪ ،‬نق��ش مهمی در بازار‬ ‫فوالد و مواد خام آن دارد‪ .‬این کشور دارای یکی‬ ‫از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان س��نگ آهن جهان‬ ‫است و بزرگ‌ترین تولیدکننده فوالد در امریکای‬ ‫التین نیز به شمار می‌رود‪.‬‬ ‫خیز آرژانتین برای سرمایه‌گذاری ‪ ۲۹‬میلیارد دالری در معادن‬ ‫‹ ‹رشد تولید فوالد با وجود تحریم‌ها‬ ‫ب��ه گ��زارش روزگارمع��دن‪ ،‬جعفری‌طهرانی‬ ‫در تش��ریح طرح‌های س��رمایه‌گذاری و توسعه‬ ‫ظرفیت‌ها در رویداد یادش��ده به برنامه ظرفیت‬ ‫تولی��د ‪ ۵۵‬میلیون تن فوالد خ��ام ایران در افق‬ ‫‪ ۱۴۰۴‬اشاره کرد و در این باره گفت‪ :‬همان‌گونه‬ ‫ک��ه پی��ش از این گفته ش��ده بود‪ ،‬ای��ران برای‬ ‫دس��تیابی به ظرفی��ت ‪ ۵۵‬میلیون ت��ن فوالد‪،‬‬ ‫نیازمن��د ‪ ۱۶۲‬میلی��ون تن س��نگ آه��ن‪۸۰ ،‬‬ ‫میلیون تن کنس��انتره‪ ۸۲ ،‬میلیون تن گندله و‬ ‫‪ ۵۷‬میلیون تن آهن اس��فنجی و چدن اس��ت و‬ ‫بررس��ی‌ها نشان می‌دهد در صورت ایجاد نشدن‬ ‫طرح‌های توس��عه جدید‪ ،‬کش��ور در آن سال با‬ ‫کس��ری ‪ ۳۲‬میلیون تنی سنگ آهن‪ ۶ ،‬میلیون‬ ‫تنی کنس��انتره‪ ،‬ی��ک میلیون تن��ی گندله و ‪۸‬‬ ‫میلیون تنی آهن اسفنجی روبه‌رو خواهد شد‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه‪ ،‬از می��زان تولی��د ف��والد خام‬ ‫ایران در ماه‌های مختلف س��ال گذشته میالدی‬ ‫(‪ )۲۰۱۸‬گفت و توضی��ح داد‪ :‬ایران در ماه‌های‬ ‫مختلف س��ال گذشته‪ ،‬در تولید فوالد خام دچار‬ ‫فراز و فرودها و نوس��اناتی ب��ود اما در نهایت در‬ ‫ماه‌های پایانی س��ال گذش��ته می�لادی‪ ،‬اکتبر‪،‬‬ ‫نوامب��ر و دس��امبر (‪ ۷‬آبان ت��ا ‪ ۹‬دی ‪ )۱۳۹۷‬و‬ ‫همزمان با آغاز دور دوم تحریم‌ها‪ ،‬رشد خوبی را‬ ‫به ثبت رس��اند‪ .‬تولید فوالد خام کشور در سال‬ ‫گذشته میالدی ‪ ۲۵‬میلیون و ‪ ۷۰‬هزار تن بود و‬ ‫به طور میانگین ماهانه ‪ ۲‬میلیون و ‪ ۹۰‬هزار تن‬ ‫فوالد خام در کشور تولید شد‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ ۴‬سناریو برای صادرات‬ ‫این کارش��ناس در ادامه‪ ،‬سناریوهای مختلف‬ ‫صادرات فوالد ایران را در س��ال ‪ ۲۰۲۵‬میالدی‪،‬‬ ‫مط��رح و در ای��ن ب��اره اظهارک��رد‪ :‬س��ناریوی‬ ‫ص��ادرات ف��والد در س��ال ‪ ،۲۰۲۵‬نخس��ت بر‬ ‫اس��اس نرخ ص��ادرات ب��ه تولی��د ای��ران‪ ،‬دوم‬ ‫براساس نس��بت صادرات به تولید جهانی‪ ،‬سوم‬ ‫بر اس��اس بیش��ترین صادرات بالقوه و در نهایت‬ ‫چهرم براس��اس طرح ‪ ۲۰۲۵‬میالدی است‪ .‬رقم‬ ‫صادرات براس��اس نرخ صادرات ب��ه تولید ایران‬ ‫‪ ۱۵.۶‬میلیون تن پیش‌بینی ش��ده اما بر اساس‬ ‫می‌کرد‪.‬‬ ‫در بخش محصوالت تخت‪ ،‬مقصد صادراتی بیشتر محصوالت‪،‬‬ ‫عراق‪ ،‬امارات‪ ،‬عمان‪ ،‬افغانستان‪ ،‬ایتالیا و ترکمنستان بود‬ ‫و در میان آنها تنها ترکمنستان افت واردات را در سال‬ ‫گذشته به ثبت رساند و حجم صادرات به سایر کشورها با‬ ‫وجود تحریم‌ها رشد داشت‬ ‫نرخ صادرات به تولید جهانی‪ ،‬رقم ‪ ۱۱.۲‬میلیون‬ ‫تن متصور است‪ .‬از بعد دیگر‪ ،‬بیشترین صادرات‬ ‫بالق��وه ایران ‪ ۱۰.۵‬میلیون تن اس��ت و صادرات‬ ‫برنامه‌ریزی ش��ده براساس طرح جامع فوالد ‪۲۰‬‬ ‫میلیون تن پیش‌بینی ش��ده است‪ .‬گفتنی است‬ ‫ای��ن ‪ ۴‬س��ناریو در حالت لغ��و تحریم‌ها متصور‬ ‫هس��تند و در ش��رایط تحریم‪ ،‬وضعیت صادرات‬ ‫فوالد کشور را نمی‌توان پیش‌بینی کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹ادامه صادرات در شرایط تحریم‬ ‫جعفری‌طهران��ی در ادامه‪ ،‬ب��ه میزان صادرات‬ ‫ش��رکت‌های ف��والدی ایران پرداخ��ت و در این‬ ‫باره گفت‪ :‬در ‪ ۱۱‬ماهه سال گذشته خورشیدی‪،‬‬ ‫ش��رکت‌های فوالد خوزس��تان حدود ‪ ۲‬میلیون‬ ‫ت��ن‪ ،‬ذوب آه��ن اصفهان ‪ ۸۱۰‬ه��زار تن‪ ،‬فوالد‬ ‫مبارک��ه ‪ ۷۸۴‬هزار تن‪ ،‬فوالد کاوه جنوب کیش‬ ‫‪ ۶۶۵‬ه��زار تن‪ ،‬فوالد هرم��زگان ‪ ۵۸۲‬هزار تن‪،‬‬ ‫ف��والد خراس��ان ‪ ۱۶۷‬هزار تن و ف��والد آلیاژی‬ ‫ای��ران ‪ ۳۹‬هزار تن صادرات داش��تند‪ .‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬مشتریان صادراتی محصوالت میانی (بیلت‬ ‫و اس��لب) فوالد ایران در س��ال گذشته میالدی‬ ‫(‪ )۲۰۱۸‬ب��ه ترتی��ب تایلند‪ ،‬ام��ارات‪ ،‬اندونزی‪،‬‬ ‫عم��ان‪ ،‬مصر‪ ،‬تای��وان و ایتالیا بودن��د که عمان‪،‬‬ ‫تای��وان و ایتالی��ا در مقایس��ه ب��ا س��ال ‪۲۰۱۷‬‬ ‫می�لادی‪ ،‬افت صادرات را تجربه کردند و س��ایر‬ ‫کشورها رشد چشمگیری را به ثبت رساندند‪ .‬در‬ ‫بخش محصوالت تخت‪ ،‬مقصد صادراتی بیش��تر‬ ‫محصوالت‪ ،‬ع��راق‪ ،‬امارات‪ ،‬عمان‪ ،‬افغانس��تان‪،‬‬ ‫ایتالی��ا و ترکمنس��تان بود و در می��ان آنها تنها‬ ‫ترکمنس��تان افت واردات را در سال گذشته به‬ ‫ثبت رس��اند و حجم صادرات به سایر کشورها با‬ ‫وجود تحریم‌ها رشد داشت‪.‬‬ ‫این کارش��ناس اف��زود‪ :‬همچنین در ‪ ۲‬س��ال‬ ‫گذش��ته‪ ،‬بیش��تر ص��ادرات محص��والت طویل‬ ‫به ع��راق‪ ،‬افغانس��تان‪ ،‬ترکیه‪ ،‬پاکس��تان‪ ،‬قطر‪،‬‬ ‫گرجس��تان‪ ،‬ترکمنس��تان‪ ،‬عمان و امارات بود‪.‬‬ ‫ایران در ‪ ۱۲‬ماهه س��ال گذشته خورشیدی ‪۱۷‬‬ ‫میلیون و ‪ ۱۰۰‬هزار تن س��نگ آهن دانه‌بندی و‬ ‫کنس��انتره نیز صادر کرد که ‪ ۱۶‬میلیون و ‪۶۳۰‬‬ ‫ه��زار تن ب��ه چین‪ ۲۶۰ ،‬هزار ت��ن به هند‪۸۰ ،‬‬ ‫ه��زار تن به مالزی‪ ۸۰ ،‬ه��زار تن به امارات‪۳۰ ،‬‬ ‫هزار تن به پاکس��تان و ‪ ۲۰‬هزار تن به اندونزی‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬ایران در س��ال‌های ‪ ۲۰۱۷‬و‬ ‫‪ ۲۰۱۸‬می�لادی (‪ ۱۳۹۶‬و ‪ ۱۳۹۷‬خورش��یدی)‬ ‫بیش��تر نیاز خود به الکترود گرافیتی را از چین‪،‬‬ ‫آلم��ان‪ ،‬هند‪ ،‬اس��پانیا‪ ،‬ژاپ��ن و ام��ارات تامین‬ ‫بازار مس امریکا؛ جایگزینی برای کاهش تقاضای چین و اروپا‬ ‫متال‌بولتن در گزارش��ی نوشت که در پی کاهش تقاضای‬ ‫بازاره��ای اروپای��ی و چینی‪ ،‬بازار م��س در امریکا در انتظار‬ ‫س��رمایه‌گذاران جهان��ی ب��وده و خری��داران امریکای��ی ب��ا‬ ‫اعتمادبه‌نفس بیش��تری در حال حرکت به سمت ‪‌۳‬ماه دوم‬ ‫امسال هستند‪.‬‬ ‫به گزارش مس‌پ��رس‪‌۳ ،‬ماه دوم‪ ،‬به‌ط��ور معمول یکی از‬ ‫ش��لوغ‌ترین دوره‌های سال اس��ت و تقاضای ساخت‌وساز به‬ ‫اوج خود می‌رسد‪ .‬درنتیجه‪ ،‬پریمیوم‌ها صعودی می‌شوند‪.‬‬ ‫در همین زمینه‪ ،‬یکی از تامین‌کننده‌های بزرگ امریکایی‬ ‫به متال بولتن گفته اس��ت که به‌طور کلی به نظر می‌رس��د‬ ‫م��ردم درباره آینده مس خوش��بین هس��تند و هر دو بخش‬ ‫تقاضا و عرضه از بازار مس حمایت خواهند کرد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬انتظار می‌رود به‌دلی��ل حمایت عرضه و تقاضا‪،‬‬ ‫پریمیوم‌ه��ا در ایاالت‌متحده به س��طح باالتری صعود کنند؛‬ ‫بنابراین‪ ،‬باید تغییرات آربیتراژ را در هفته‌های آینده در نظر‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫ش��رکت َفس��ت‌مارکِتز اِی‌اِم‌ا ِم‪ ،‬پریمیوم کات��د مس برای‬ ‫تحوی��ل در ایالت‌های مرک��زی امریکا را روز سه‌ش��نبه ‪۱۶‬‬ ‫آوری��ل (‪ ۲۷‬فروردی��ن) برابر با ‪ ۷ ،۷۳۵‬س��نت در هر پوند‬ ‫(‪۱۷۰.۵‬دالر بر هر تن) ارزیابی کرد که این نرخ از ‪ ۲۶‬مارس‬ ‫(‪ ۶‬فروردین) بدون تغییر بوده اما نسبت به مدت مشابه سال‬ ‫گذشته‪ ،‬از محدوده ‪ ۵ ،۵‬تا ‪ ۶‬سنت به ازای هر پوند (‪۱۲۱.۳‬‬ ‫ت��ا ‪ ۱۳۲.۳‬دالر بر تن)‪ ،‬به‌طور متوس��ط ‪ ۲۸.۳‬درصد رش��د‬ ‫داشته است‪ .‬برخی منابع بازار در جلسه ساالنه صنعت مس‪،‬‬ ‫به نام هفته سِ س��کو که از ‪ ۸‬تا ‪ ۱۲‬آوریل (‪ ۲۳‬فروردین) در‬ ‫سانتیاگوی شیلی برگزار ش��د‪ ،‬عنوان کردند که بازار امریکا‬ ‫برای تقاضا‪ ،‬دورافتاده در نظر گرفته می‌ش��ود و این بازار در‬ ‫حال تبدیل‌ش��دن به محلی برای تامین‌کنندگانی است که‬ ‫به دنبال جایگزین برای بازارهای س��نتی خود در اروپا‪ ،‬ژاپن‬ ‫و چین هستند‪.‬‬ ‫همچنی��ن با افت موجودی انباره��ا در بازارهای جهانی به‬ ‫کمترین مقدار خود در چند دهه گذش��ته‪ ،‬خوشبینی‌ها در‬ ‫حال افزایش اس��ت‪ .‬در امریکا‪ ،‬ذخایر مس اس‌ام‌ای به کمتر‬ ‫از ‪ ۴۰‬هزار تن رس��ید و آربیتراژ بین بورس شیکاگو و بورس‬ ‫فلزات لندن موجب خارج شدن موجودی از انبارهای امریکا‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹راهکارهای غلبه بر موانع بانکی و‬ ‫بیمه‌ای برآمده از تحریم‬ ‫جعف��ری طهران��ی در بخ��ش دیگ��ری از‬ ‫سخنانش در کنفرانس بازارهای فوالد آسیا به‬ ‫موضوع تحریم‪ ،‬تغییر سیاس��ت‌ها‪ ،‬راهکارهای‬ ‫جدی��د کس��ب و کار و مش��کالت ناش��ی از‬ ‫تحریم‌های بانکی پرداخت و در این باره اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬محدودیت‌های مبادالت مالی و افزایش‬ ‫هزینه‌ه��ای مب��ادالت بین‌الملل��ی‪ ،‬افزای��ش‬ ‫ریس��ک‌های اعتباری و نقدینگی‪ ،‬تامین مالی‬ ‫نش��دن در تولید و سرمایه‌گذاری‌ها‪ ،‬گسترش‬ ‫رکود‪ ،‬نبود رش��د توس��عه‌ای و محدودیت در‬ ‫فن��اوری بانکداری از جمله مش��کالت برآمده‬ ‫از تحریم‌ه��ای بانکی اس��ت‪ .‬البته راه‌حل‌های‬ ‫کوتاه‌مدت و بلندمدت برای مقابله با مشکالت‬ ‫ناش��ی از تحریم‌های بانک��ی وجود دارد که از‬ ‫جمله آنها می‌توان به استفاده از پول مجازی‪،‬‬ ‫اس��تفاده از مبادل��ه کاال ب��ه کاال در تجارت‪،‬‬ ‫گسترش شبکه تبادل ارز در ایران‪ ،‬به اشتراک‬ ‫گذاشتن شبکه بانکی و بانکداری برون‌مرزی‪،‬‬ ‫پرداخت وجه حاصل از صادرات کاالی ایرانی‬ ‫به فروشندگان خارجی به جای صادرکنندگان‬ ‫ایرانی‪ ،‬استفاده از جابه‌جایی غیر فیزیکی پول‬ ‫در خارج از کشور و تنوع‌بخشی به شبکه‌های‬ ‫پرداخت اینترنتی اشاره کرد‪.‬‬ ‫او در ادامه‪ ،‬تحریم‌ه��ای بیمه‌ای را از دیگر‬ ‫محدودیت‌های برآمده از تحریم‌ها دانس��ت و‬ ‫در این ب��اره توضیح داد‪ :‬از جمله مش��کالتی‬ ‫که تحریم در ح��وزه بیمه ایجاد کرده‪ ،‬اعمال‬ ‫محدودی��ت در بیمه‌ه��ای دریای��ی‪ ،‬افزایش‬ ‫هزینه‌های حمل‌ونقل‪ ،‬رکود اقتصادی‪ ،‬کاهش‬ ‫نف��وذ بیم��ه‪ ،‬امتن��اع از رتبه‌بن��دی اعتباری‬ ‫ارزیابی ش��رکت‌های بیم��ه و نبود آژانس‌های‬ ‫بین‌الملل��ی رتبه‌بن��دی اعتب��اری اس��ت‪.‬‬ ‫راه‌حل‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت برای مقابله‬ ‫با مشکالت ناشی از تحریم‌های بیمه‌ای امریکا‬ ‫وجود دارد که تش��کیل کنسرسیومی متشکل‬ ‫از شرکت‌های بیمه‪ ،‬ایجاد صندوق‌های متقابل‬ ‫بیم��ه با همکاری موسس��ه‌ها و صنایع بزرگ‪،‬‬ ‫افزایش س��رمایه ش��رکت‌های بیمه و توسعه‬ ‫هم��کاری می��ان ش��رکت‌های جنوب ش��رق‬ ‫آسیا و ش��رکت‌های عضو اکو برای ارائه بیمه‬ ‫اتکایی و به اش��تراک‌گذاری ریس��ک‪ ،‬ازجمله‬ ‫راه‌حل‌های مقابله با تحریم‌های بیمه‌ای است‪.‬‬ ‫‹ ‹احتم�ال افزای�ش ن�رخ حم�ل‬ ‫دریایی‬ ‫کیوان جعفری طهرانی در ادامه س��خنرانی‪،‬‬ ‫به تش��ریح مس��ائل و مش��کالت برآم��ده از‬ ‫تحریم‌ه��ا و راه‌های مقابله با آنها و نیز معضل‬ ‫تحریم‌های حمل‌ونق��ل دریایی پرداخت؛ این‬ ‫تحریم‌ه��ا از دور دوم و در ‪ ۴‬نوامب��ر ‪۲۰۱۸‬‬ ‫(‪ ۱۳‬آب��ان ‪ )۱۳۹۷‬اعمال ش��د‪ .‬او در این باره‬ ‫گفت‪ :‬تحریم‌های دریایی حتی مالکیت ایرانی‬ ‫کش��تی‌ها‪ ،‬قرارداده��ای چارترین��گ و اجاره‬ ‫کش��تی خارجی را هدف قرار داده‌اند که این‬ ‫مش��کل تا حدی با افزایش نرخ حمل دریایی‬ ‫محموله‌ه��ای صادرات��ی ایران قاب��ل جبران‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن به تحریم نفتی ایران اش��اره‬ ‫کرد و در این باره گفت‪ :‬امریکا اگر هم بخواهد‬ ‫نمی‌تواند صادرات نفت ایران را به صفر برساند‬ ‫و به باور من کش��ورهای شرق و جنوب شرق‬ ‫آس��یا‪ ،‬هم در زمینه خرید نفت از ایران و هم‬ ‫خرید محص��والت چرخه زنجیره فوالد‪ ،‬خرید‬ ‫خود را با مالحظه و مطالعه ادامه خواهند داد‪.‬‬ ‫مقاومت طالی جهانی در برابر کاهش قیمت‬ ‫طال در معامالت روز دوشنبه بازار جهانی با تقویت احتمال‬ ‫کاهش نرخ‌های بهره از سوی بانک مرکزی امریکا‪ ،‬ثابت ماند‬ ‫و نزدیک به باالترین نرخ خود در بیش از یک هفته گذش��ته‬ ‫معامله شد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬ه��ر اونس طال برای تحوی��ل فوری در‬ ‫معامالت روز جاری بازار س��نگاپور ثابت بود و در ‪۱۲۸۵.۶۵‬‬ ‫دالر ایس��تاد‪ .‬به��ای معامالت ای��ن بازار‪ ،‬روز جمع��ه تا مرز‬ ‫‪ ۱۲۸۸.۵۹‬دالر صعود کرده بود‪.‬‬ ‫در ب��ازار معام�لات آتی امریکا‪ ،‬هر اون��س طال ‪ ۰.۱‬درصد‬ ‫کاهش یافت و به ‪ ۱۲۸۷.۷۰‬دالر رسید‪.‬‬ ‫نرخ‌ه��ای به��ره پایین‌ت��ر در امری��کا‪ ،‬ارزش دالر و ب��ازده‬ ‫اوراق قرض��ه را ب��ا کاه��ش روب��ه‌رو ک��رده و ط�لا را برای‬ ‫خریداران غیرامریکایی ارزان‌ت��ر می‌کند‪ .‬همچنین جذابیت‬ ‫س��رمایه‌گذاری در دارایی‌ه��ای غیر س��ودده مانن��د طال را‬ ‫افزای��ش می‌ده��د‪ .‬کای��ل رودا‪ ،‬تحلیلگ��ر ش��رکت آی‌جی‬ ‫مارکتس در این باره گفت‪ :‬آمار تولید ناخالص داخلی امریکا‬ ‫تردیدهایی را نسبت به نیرومندی اقتصاد این کشور و قدرت‬ ‫مصرف‌کنن��دگان امریکایی برانگیخت و باعث ش��د برخی از‬ ‫معامله‌گ��ران احتمال کاه��ش نرخ‌های بهره از س��وی بانک‬ ‫مرکزی امریکا را پیش‌بینی کنند‪.‬‬ ‫ط�لا روز جمعه پ��س از اف��ت ارزش دالر در برابر ارزهای‬ ‫رقی��ب‪ ،‬بزرگ‌ترین رش��د روزانه خود در ‪ ۷‬هفته گذش��ته را‬ ‫تجربه کرد‪.‬‬ ‫آمار نش��ان داد اقتصاد امریکا در ‪ ۳‬ماه نخست امسال ‪۳.۲‬‬ ‫درصد رشد کرده که ناشی از کاهش کسری تجاری و انباشته‬ ‫شدن انبوهی از کاالهای فروش نرفته بوده است و این مسئله‬ ‫ممکن است بعدها روی اقتصاد این کشور تاثیر منفی بگذارد‪.‬‬ ‫ذخایر اس‌پی‌دی آر گلد تراس��ت ک��ه بزرگ‌ترین صندوق‬ ‫س��رمایه‌گذاری تح��ت پش��توانه ط�لا در جهان اس��ت‪ ،‬روز‬ ‫جمعه ‪ ۰.۱۶‬درصد کاهش یافت و به ‪ ۷۴۶.۶۹‬تن رس��ید که‬ ‫پایین‌ترین میزان از ‪ ۱۹‬اکتبر بود‪.‬‬ ‫در بازار س��ایر فلزات ارزشمند‪ ،‬هر اونس نقره برای تحویل‬ ‫فوری ‪ ۱۵.۰۵‬دالر معامله شد‪ .‬هر اونس پالتین برای تحویل‬ ‫فوری ‪ ۰.۱‬درصد افزایش یافت و به ‪ ۸۹۵.۲۵‬دالر رس��ید‪ .‬هر‬ ‫اونس پاالدی��م برای تحویل فوری ب��ا ‪ ۰.۷‬درصد کاهش‪ ،‬به‬ ‫‪ ۱۴۵۵.۰۱‬دالر رسید‪.‬‬
‫پیگیری ثبت ملی خاک سرخ جزیره هرمز‬ ‫رئیس س��ازمان صنعت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت هرمزگان از‬ ‫پیگی��ری این مجموعه برای ثبت ملی خاک س��رخ جزیره‬ ‫هرمز خبر داد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش مهر‪ ،‬خلیل قاس��می به مناس��بت روز ملی‬ ‫خلیج‌ف��ارس از اهمی��ت ثبت ملی محص��والت جغرافیایی‬ ‫به‌ویژه «مروارید خلیج‌فارس» سخن گفت و اظهار کرد‪ :‬در‬ ‫‪ ۲‬س��ال گذشته به وسیله این س��ازمان برای ثبت مروارید‬ ‫بندرلنگ��ه با عنوان «مروارید خلیج‌ف��ارس» اقداماتی انجام‬ ‫شد که خوشبختانه سازمان جهانی مالکیت فکری (‪)wipo‬‬ ‫‪ ۳۰‬مهر سال گذشته در اقدامی نام خلیج‌فارس را به مالکیت‬ ‫ایران با پیش��وند مروارید ثبت جهانی کرد‪ .‬قاسمی افزود‪ :‬با‬ ‫ثبت جهانی انجام شده‪ ،‬دیگر هیچ دولت‪ ،‬کشور و سازمانی‬ ‫نمی‌توان��د نام دیگری را پیوس��ت خلیج‌فارس کند‪ .‬وی در‬ ‫ادام��ه‪ ،‬به فرآین��د ثبت ملی و بین‌الملل��ی این محصوالت‪،‬‬ ‫اش��اره و بیان کرد‪ :‬اظهارنامه ثبت نش��ان جغرافیایی که از‬ ‫لحاظ مرغوبیت‪ ،‬قابلیت تولی��د و صادرات‪ ،‬تنها در مناطق‬ ‫ویژه هس��تند از سوی متقاضی و کارشناسان حوزه آموزش‬ ‫و پژوهش س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت هرمزگان به‬ ‫انضم��ام خالص��ه‌ای از معرفی محص��ول و ویژگی‌های آن‬ ‫ب��ه دفتر مالکیت فک��ری و معن��وی وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت ارس��ال می‌ش��ود‪ .‬قاس��می افزود‪ :‬پس از بررسی‬ ‫و ارزیاب��ی دفت��ر مالکیت معن��وی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت‪ ،‬اظهارنامه ثبت نش��ان جغرافیایی محصول‪ ،‬در قوه‬ ‫قضاییه ثبت می‌ش��ود و پرونده این ثبت در نهایت براساس‬ ‫موافقتنامه لیسبون از سوی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫به کنوانس��یون تاس��یس س��ازمان جهانی مالکیت فکری‪،‬‬ ‫ارس��ال و با پرداخت هزینه از س��وی دول��ت‪ ،‬ثبت جهانی‬ ‫می‌شود‪ .‬وی اظهار کرد‪ :‬انحصار در صادرات این محصوالت‬ ‫و کاالی ثبت ش��ده‪ ،‬افزایش ارزش افزوده محصول و حفظ‬ ‫حری��م کاال به ن��ام منطقه ثبت ش��ده‪ ،‬از مهم‌ترین مزایای‬ ‫ثب��ت بین‌المللی محصول اس��ت‪ .‬رئیس س��ازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت هرمزگان در پایان اعالم کرد‪ :‬این س��ازمان‬ ‫تاکن��ون ‪ ۳‬محصول «مروارید خلیج‌فارس»‪« ،‬خرمای پیارم‬ ‫حاجی‌آباد» و «نارنگی سیاهو» را ثبت جهانی کرده و اکنون‬ ‫پیگیر ثبت ملی و بین‌المللی «خاک س��رخ هرمز» است که‬ ‫اقدامات اولیه آن انجام شده است‪.‬‬ ‫گردشگران اینجا پا سست می‌کنند‬ ‫شهر بادگیرها و دلبری طالهای یزدی‬ ‫گروه معدن‪:‬‬ ‫صنعت زرگری یا طالس��ازی از مهم‌ترین و‬ ‫مش��هورترین صنایع یزد اس��ت‪ ،‬به طوری که‬ ‫اس��تفاده از این فلز گرانبها نی��ز در بین زنان‬ ‫یزدی از اهمیت زیادی برخوردار است و شاید‬ ‫ع�لاوه بر توجه ب��ه جنبه زینت��ی‪ ،‬نوعی نگاه‬ ‫س��رمایه‌ای و اقتصادی به طال نیز مزید بر این‬ ‫علت شده باشد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش روزگار معدن ط�لای یزد در‬ ‫مقایس��ه با زیورآالت کشورهایی مثل ایتالیا و‬ ‫هن��د ویژگی‌هایی منحصر به فردی دارد و در‬ ‫سطح کشور نیز شناخته شده است‪ .‬در بیشتر‬ ‫مواق��ع طالی یزد ب��ا مرواریده��ای خاویاری‬ ‫تزئین می‌ش��ود که طرفداران خارجی زیادی‬ ‫هم دارد‪.‬‬ ‫در اس��تان ی��زد‪ ،‬کارگاه‌ه��ای طالس��ازی‬ ‫زیادی وجود دارد و می‌توان گفت بیش��ترین‬ ‫سازندگان طال در این استان فعالیت می‌کنند‪.‬‬ ‫س��االنه حجم زی��ادی از طالی یزد به س��ایر‬ ‫اس��تان‌ها و حتی خ��ارج از کش��ور هم صادر‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹یزد است و طالی معروفش‬ ‫معاون میراث فرهنگی اس��تان یزد با اشاره‬ ‫به ثبت زیورآالت یزدی در فهرس��ت آثار ملی‬ ‫ناملموس کش��ور‪ ،‬پیش��ینه زرگری و ساخت‬ ‫زیورآالت در این کهن‌شهر را به استناد مدارک‬ ‫موجود تا ‪ ۲‬هزار سال برآورد می‌کند‪.‬‬ ‫علی‌اصغ��ر صمدیان��ی ی��زد در‌گفت‌وگو با‬ ‫ایس��نا‪ ،‬اظهار می‌کند‪ :‬در آثار کش��ف شده در‬ ‫منطقه تاریخی غربالبی��ز مهریز‪ ،‬زیورآالتی از‬ ‫جن��س طال متعلق به دوران اش��کانی کش��ف‬ ‫شده که پیشینه آنها ‪ ۲۰۰۰‬سال است‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه در گذش��ت نیز در برخی‬ ‫از دیگر س��ایت‌های باستان‌شناس��ی اس��تان‪،‬‬ ‫زیورآالتی با قدمت‌هایی مش��ابه کش��ف شده‬ ‫اس��ت‪ ،‬می‌افزاید‪ :‬نکته جالب این است که آثار‬ ‫کشف‌ش��ده اخیر از ظرافت‌های بیشتر و بسیار‬ ‫پیشرفته‌تری نسبت به طالهای متعلق به عصر‬ ‫صفوی و دوران پس از اسالم برخوردار هستند‪.‬‬ ‫این مس��ئول ب��ا بیان اینک��ه قدمت زرگری‬ ‫در یزد تنه��ا به زیورآالت محدود نمی‌ش��ود‪،‬‬ ‫می‌گوید‪ :‬پارچه‌های «گالبتون» و «زری‌بافی»‬ ‫که بافت آنها منس��وخ ش��ده‪ ،‬روزگاری در این‬ ‫دیار با استفاده از مفتول‌های طال و نخ ابریشم‬ ‫دوخته می‌ش��ده که نح��وه بافت و زیبایی آنها‬ ‫با توجه به قدمت‌ش��ان‪ ،‬در آن دوران بس��یار‬ ‫حیرت‌انگیز بوده است‪.‬‬ ‫صمدیانی با اش��اره به ثبت برخی مصنوعات‬ ‫زرگری یزد در فهرس��ت آثار ناملموس کشور‪،‬‬ ‫بی��ان می‌کند‪ :‬زنجیره��ای «چینابی»‪« ،‬هل و‬ ‫گل»‪« ،‬هل» و «توپ ملیله یزدی» و همچنین‬ ‫دس��تبند «اشرفی» به ثبت ملی رسیده که در‬ ‫این بین زنجی��ر «چیناب��ی» معروف‌ترین اثر‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به ویژگی این هنر صنعت تصریح‬ ‫در استان یزد‪ ،‬کارگاه‌های طالسازی زیادی وجود دارد‬ ‫و می‌توان گفت بیشترین سازندگان طال در این استان‬ ‫فعالیت می‌کنند‪ .‬ساالنه حجم زیادی از طالی یزد به سایر‬ ‫استان‌ها و حتی خارج از کشور صادر می‌شود‬ ‫می‌کند‪ :‬شیوه س��اخت خالقانه و پیچیده این‬ ‫زیورآالت باعث شده که کپی‌برداری دستگاهی‬ ‫از این آثار ممکن نباشد و نمونه‌هایی از آنها که‬ ‫حتی قدمتی حدود ‪ ۵۰۰‬س��ال دارند‪ ،‬جز در‬ ‫حیطه صنایع دستی یزد موجود نباشد‪.‬‬ ‫مع��اون میراث فرهنگی اس��تان در ادامه‪ ،‬به‬ ‫زنجیر «چینابی» به عن��وان یکی از زیورآالت‬ ‫سنتی یزد‪ ،‬اش��اره و درباره آن اظهار می‌کند‪:‬‬ ‫نام این زنجیر به نوع و نحوه ساخت آن مربوط‬ ‫می‌شود چراکه نرمی این زنجیر باید مانند آب‬ ‫باش��د‪ .‬به عبارتی باید چیده شده به نرمی آب‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫وی ‪ ۲‬مدل «ساده» و «کنیک یا مخروطی»‬ ‫را ب��رای این نوع زنجیر برمی‌ش��مارد و با بیان‬ ‫اینک��ه اصول و پایه س��اخت این ن��وع زنجیر‬ ‫ش��امل رش��ته‌ها و مفتول‌های نرم طالس��ت‪،‬‬ ‫می‌گوی��د‪ :‬زنجیر چینابی ب��ا حلقه‌های تابیده‬ ‫طال در عیار ‪ ۲۰‬که عیار مخصوص طالی یزد‬ ‫اس��ت و نیز با بکارگیری آلیاژهای مس و نقره‪،‬‬ ‫ساخته می‌شود‪.‬‬ ‫صمدیانی ب��ا بیان اینکه زنجیر «هل و گل»‬ ‫و «هل» با وجود تش��ابه اس��می‪ ،‬ب��ا یکدیگر‬ ‫متفاوت هس��تند‪ ،‬بی��ان می‌کن��د‪ :‬زنجیر هل‬ ‫ب��ا روش ملیله و اس��تفاده از مفتول‌های طال‬ ‫ساخته می‌شود تا اینکه به مجموعه زیبای هل‬ ‫و گل تبدیل ش��ود‪ ،‬در حالی که برای ساختن‬ ‫زنجیر ه��ل از قاب‌هایی که مفتول‌های طال را‬ ‫در آن تعبیه می‌کنند‪ ،‬استفاده می‌شود و میان‬ ‫این هل‌ها‪ ،‬زنجیرهای چینابی قرار می‌گیرد‪.‬‬ ‫این مس��ئول در پایان خاطرنش��ان می‌کند‪:‬‬ ‫سایر زیورآالت ثبت شده نیز دارای روش‌های‬ ‫ساخت پیچیده و جالبی هستند که امید است‬ ‫ع�لاوه بر ثبت مل��ی‪ ،‬بتوانیم آنه��ا را به ثبت‬ ‫جهانی نیز برسانیم‪.‬‬ ‫‹ ‹فعالیت بیش از ‪ ۲۰۰۰‬سازنده‬ ‫محمدرضا دهقان مهرجردی‪ ،‬معاون صنایع‬ ‫دستی اداره کل میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دستی‬ ‫و گردش��گری اس��تان یزد نیز چن��دی پیش‬ ‫درباره ظرفیت س��اخت طال در یزد گفته بود‪:‬‬ ‫از دیرب��از طالی یزد به دلیل داش��تن عیار‪۲۰‬‬ ‫به عنوان یک��ی از ویژگی‌های مهم مصنوعات‬ ‫طالی این دیار‪ ،‬همیش��ه مورد استقبال مردم‬ ‫کش��ورمان بوده اس��ت‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬یزدی‌ها‬ ‫به درس��تکاری نیز مشهور هستند و خریداران‬ ‫با اطمینان از بازار طالی یزد خرید می‌کنند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه بیش از ‪ ۲‬هزار صنعتگر در‬ ‫بخش س��اخت طال و جواهرات استان فعالیت‬ ‫می‌کنند‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬از این تعداد بیش از ‪۷۰۰‬‬ ‫صنعتگر در بخش تولید زیورآالت س��نتی‪ ،‬زیر‬ ‫پوشش بیمه هنرمندان صنایع دستی هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹ مجموعه‌ای تاریخی در دل کویر‬ ‫ب��ازار تاریخ��ی زرگری ش��هر ی��زد‪ ،‬یکی از‬ ‫جاذبه‌های گردشگری این استان کویری است‬ ‫که پس از س��ال‌های متم��ادی به دلیل عرضه‬ ‫تولی��دات صنعت طالس��ازی ب��ا ویژگی‌هایی‬ ‫منحصر به فرد‪ ،‬همچن��ان پر رونق باقی مانده‬ ‫است‪.‬‬ ‫بازار زرگری‪ ،‬یکی از بازارهای قدیمی و البته‬ ‫پر رونق یزد است که در بخش شمالی خیابان‬ ‫قیام‌ش��هر یزد(روبه‌روی مجموعه امیرچخماق)‬ ‫ق��رار دارد و قدمت آن به س��ده‌های ‪ ۱۲‬و ‪۱۳‬‬ ‫هجری قمری می‌رسد که ‪ ۹‬اردیبهشت ‪۱۳۸۲‬‬ ‫به ش��ماره ‪ ۸۵۲۷‬به عنوان یک��ی از آثار ملی‬ ‫ایران به ثبت رسیده است‪.‬‬ ‫این ب��ازار که ‪ ۹۴‬متر ط��ول و ‪ ۳‬متر عرض‬ ‫دارد‪ ،‬دارای س��قفی با ارتف��اع ‪ ۶‬متر به صورت‬ ‫تاق و تویزه با قوس‌های هاللی و جناقی است‪.‬‬ ‫در ت��اق بازار نورگیرهایی دیده می‌ش��ود و در‬ ‫وس��ط راس��ته بازار نیز بخش��ی به صورت تاق‬ ‫آهنگ وجود دارد‪.‬‬ ‫تع��داد مغازه‌ه��ای ای��ن ب��ازار را ‪ ۵۳‬ب��اب‬ ‫نوش��ته‌اند اما محمد حس��ین نجف��ی‪ ،‬رئیس‬ ‫اتحادی��ه طال و جواهرات اس��تان یزد می‌گوید‬ ‫ک��ه بازار زرگری یزد در مجموع از حدود ‪۲۵۰‬‬ ‫مغازه تش��کیل ش��ده که بیش��تر مغازه‌ها نیز‬ ‫زرگری و طالفروش��ی اس��ت‪ .‬البته از آنجایی‬ ‫که ه��ر تازه‌عروس و داماد ی��زدی برای خرید‬ ‫عروسی که در یزد به خرید بازار موسوم است‪،‬‬ ‫س��ری به بازار زرگری شهر یزد می‌زنند‪ ،‬اندک‬ ‫مغازه‌های��ی نی��ز به فروش س��ایر اق�لام مورد‬ ‫نیاز برای آداب و رس��وم عروس��ی یزدی‌ها‪ ،‬از‬ ‫پوشاک تا لوازم آرایش��ی و‪ ...‬می‌پردازند‪ .‬نکته‬ ‫مهم دیگر درباره طالفروش��ی‌های بازار زرگری‬ ‫یزد این است که برخالف بسیاری از شهرهای‬ ‫کش��ورمان ک��ه درجواهرات‌فروشی‌های‌ش��ان‬ ‫قفل اس��ت‪ ،‬در مغازه‌های طالفروشی‌های یزد‬ ‫به برکت امنیت موجود در این ش��هر کویری‪،‬‬ ‫همیش��ه باز و گشوده اس��ت و حتی در داخل‬ ‫برخ��ی از مغازه‌ها‪ ،‬جواه��رات در ویترین‌های‬ ‫ب��دون محافظ‪ ،‬در معرض دید مش��تریان قرار‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫ب��ه اعتق��اد نجفی‪ ،‬رئی��س اتحادی��ه طال و‬ ‫جواه��رات اس��تان ی��زد‪ ،‬ویژگی‌های��ی مانند‬ ‫عیار ب��اال‪ ،‬اس��تقبال از طالهای دست‌س��از و‬ ‫نوع س��اخت ویژه ش��هر یزد و همچنین اجرت‬ ‫س��اخت پایی��ن‪ ،‬موجب ج��ذب مش��تریان و‬ ‫افزایش رغبت مردم به خرید طالی یزد ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی می‌گوید‪ :‬عیار طالی یزد به دلیل ساخت‬ ‫و هن��ر ت��راش اس��تادکاران یزدی به وس��یله‬ ‫دس��ت‪ ۲۰ ،‬به باالس��ت‪ ،‬در حالی که به غیر از‬ ‫کشورهای حاش��یه خلیج‌فارس که طالهایی با‬ ‫عیار ‪ ۲۱‬دارند‪ ،‬در بقیه مناطق از طالی با عیار‬ ‫‪ ۱۸‬استفاده می‌ش��ود‪ .‬البته همین موضوع نیز‬ ‫باعث شده که برخی از تولیدات طالی یزد که‬ ‫دارای عیار ‪ ۱۸‬است به دیگر استان‌های کشور‬ ‫مانند کرم��ان‪ ،‬بندرعباس‪ ،‬فارس‪ ،‬خراس��ان و‬ ‫تهران ارسال شود‪.‬‬ ‫نجفی با اش��اره به نظارت کام��ل اتحادیه بر‬ ‫نحوه س��اخت و عرض��ه جواهرات در اس��تان‪،‬‬ ‫خاطرنشان می‌کند‪ :‬خوش��بختانه صحت عیار‬ ‫حک شده روی جواهرات یزد و گزارش نشدن‬ ‫تخلف از س��وی خری��داران‪ ،‬باع��ث اطمینان‬ ‫مشتریان از طالی یزد شده است‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه طال و جواهرات استان یادآور‬ ‫می‌شود؛ درحال‌حاضر ‪ ۹۰۰‬سازنده طال اعم از‬ ‫استادکاران و شاغالن در کارگاه‌های طالسازی‬ ‫دستی یا ماشینی در شهر یزد مشغول به کارند‬ ‫و حدود ‪ ۳۸۰‬نفر نیز در زمینه فروشندگی طال‬ ‫و جواهرات فعالیت می‌کنند‪.‬‬ ‫پژوهشگر اقتصاد توسعه هشدار داد‬ ‫پروژه محوری یعنی تخریب دوباره مناطق سیل‌زده‬ ‫یک پژوهش��گر اقتصاد توسعه با بیان اینکه در بازسازی‬ ‫مناطق س��یل‌زده باید دق��ت کنیم ک��ه پروژه‌محوری بر‬ ‫برنامه‌ریزی و نهادسازی‪ ،‬تقدم پیدا نکند‪ ،‬گفت‪ :‬بازسازی‬ ‫اگر بر اس��اس مدل‌های قبلی در دستورکار قرار بگیرد‪ ،‬در‬ ‫واقع انه��دام دوباره مناطق روس��تایی را به همراه خواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬کمال اطهاری اظه��ار کرد‪ :‬به دنبال‬ ‫س��یل ویرانگر اخیر که در کش��ور اتفاق افتاد‪ ،‬صحبت از‬ ‫بازسازی مناطق می‌شود‪ .‬بازس��ازی یعنی دوباره ساختن‬ ‫هم��ه آن مواردی که در نهایت باع��ث این نوع تخریب‌ها‬ ‫ش��د‪ .‬حتی ترسالی بیش��تر از خشکس��الی به روستاهای‬ ‫ما آس��یب زده چراکه برنامه توس��عه پایدار درباره مناطق‬ ‫روس��تایی تدوین نش��ده و چیزی که تا به حال به عنوان‬ ‫الگوی توس��عه روستایی اجرا ش��ده‪ ،‬برنامه ناموفقی بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی با بی��ان اینکه مثال‌های زیادی درباره ناموفق بودن‬ ‫الگوهای گذش��ته وجود دارد گفت‪ :‬بر اس��اس اعالم فائو‪،‬‬ ‫ح��د علمی برداش��ت از ذخایر آبی در جه��ان ‪ ۴۰‬درصد‬ ‫اس��ت که امکان تجدید منابع را می‌دهد اما در ایران این‬ ‫رقم به ‪ ۸۰‬درصد می‌رس��د‪ .‬میزان بهره‌وری کشاورزی در‬ ‫ای��ران‪ ،‬نصف میانگین جهانی و در مقایس��ه با امریکا یک‬ ‫سوم است‪ .‬ما به‌تدریج کشت‌های استراتژیک مثل پنبه یا‬ ‫سویا را از دس��ت داده‌ایم یا تولیدمان کارآیی کافی ندارد‬ ‫ام��ا میزان آبی ک��ه برای تولید خرب��زه و هندوانه مصرف‬ ‫می‌کنیم چندین برابر ذخیره آب سد کرج است‪.‬‬ ‫این پژوهش��گر اقتصاد توس��عه تاکید کرد‪ :‬اگر بازسازی‬ ‫بر اساس مدل‌های قبلی در دستورکار قرار بگیرد در واقع‬ ‫انهدام دوباره مناطق روس��تایی را به همراه خواهد داشت‪،‬‬ ‫در حال��ی که باید بتوانیم موهب��ت نهفته در مصیبتی که‬ ‫وارد آمده را بیرون بکش��یم و نیروها به توس��عه روستایی‬ ‫متمرکز شوند؛ نه فقط بازسازی روستاها‪.‬‬ ‫اطهاری خاطرنش��ان کرد‪ :‬در س��ال ‪ ۱۳۷۸‬برنامه‌ریزی‬ ‫ب��رای منظومه‌ه��ای روس��تایی از س��وی ش��ورای‌عالی‬ ‫شهرس��ازی و معماری در دولت اصالحات تصویب ش��د‪.‬‬ ‫منظومه‌های روس��تایی‪ ،‬مجموعه‌هایی هستند که در یک‬ ‫حوزه آبخیز قرار دارند و پیوند درونی روس��تاها با شهرها‬ ‫و کل اقتصاد باید برنامه‌ریزی ش��ود‪ .‬در ایران تخمین زده‬ ‫ش��ده که ‪ ۸۰۰‬منظومه روس��تایی داریم و باید برای آنها‬ ‫برنامه‌ریزی منطقه‌ای ش��ود‪ .‬الگوی نوین توسعه روستایی‬ ‫نیز همین اس��ت اما اقداماتی که ب��ه طور مثال در زمینه‬ ‫آبخیزداری و آبخوان‌داری انجام ش��ده‪ ،‬به ش��کل پراکنده‬ ‫بوده و انسجام الزم را ندارد‪ .‬تا سال ‪ ۱۳۹۳‬حتی طرح هم‬ ‫برای این موارد تهیه نشد‪ .‬اقداماتی مثل تهیه طرح هادی‬ ‫روس��تایی نیز به هیچ وجه پاسخگوی نیاز روستایی نبوده‬ ‫است‪ .‬تا به حال هم اعالم نشده طرح‌هایی که از آن زمان‬ ‫برای منظومه‌های روس��تایی تعیین ش��ده به مرحله اجرا‬ ‫رسیده‌اند یا خیر‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه در طرح‌های توس��عه روستایی‪ ،‬حدود‬ ‫‪ ۲۰‬سال غفلت شده است‪ ،‬گفت‪ :‬اگر پس از سیل اخیر به‬ ‫الزامات و پیش‌نیازها توجه نکنیم با تخریب دوباره رو‌به‌رو‬ ‫می‌شویم‪ .‬اگر این اتفاق نیفتد باز هم پروژه‌ها بر برنامه‌ها و‬ ‫برنامه‌ها بر نهادسازی تقدم پیدا می‌کند‪ .‬برای مثال اینکه‬ ‫طرح هادی روس��تایی تهیه ش��ود یا یک خانه آی‌سی‌تی‬ ‫س��اخته شود‪ ،‬یک پروژه است که باید در چارچوب برنامه‬ ‫منظومه روس��تایی قرار بگیرد اما بی‌توجهی به این مسئله‬ ‫باعث ش��د بسیاری از خانه‌های آی‌س��ی‌تی تعطیل شوند‬ ‫زیرا نهادهای آن تعریف نشد و نتوانست پایدار باشد‪.‬‬ ‫این پژوهش��گر اقتصاد توس��عه یادآور ش��د‪ :‬متاس��فانه‬ ‫توسعه روستایی به رشد کشاورزی کاهش پیدا کرد که به‬ ‫ضد توسعه تبدیل شد و به هدررفتن منابع آبی انجامید‪.‬‬ ‫استان‌ها‬ ‫سه‌شنبه‬ ‫‪ 10‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 24‬شعبان ‪ 1440‬‬ ‫‪ 30‬آوریل ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره‪154‬‬ ‫اخبار‬ ‫سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫استان خوزستان انجام داد‬ ‫کمک نقدی ‪ ۱۲‬میلیارد‬ ‫و ‪ ۲۰۶‬میلیون ریالی به‬ ‫مناطق سیل‌زده‬ ‫س��ازمان صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان‬ ‫خوزستان تاکنون بیش از ‪ ۱۲‬میلیارد و ‪۲۰۶‬‬ ‫میلیون ریال به مناطق س��یل‌زده این استان‬ ‫کمک نقدی کرده است‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ش��اتا‪ ،‬از آغاز س��یل تاکنون‪،‬‬ ‫س��ازمان صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت اس��تان‬ ‫خوزستان به غیر از کمک‌های نقدی در تهیه‬ ‫اقالم ضروری مناطق س��یل‌زده فعالیت کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫در این زمینه‪ ،‬تاکنون ‪ ۷‬هزار و ‪ ۱۲۷‬غذای‬ ‫گ��رم‪ ۴ ،‬ه��زار غذای گرم روزان��ه‪ ۴۲ ،‬هزار و‬ ‫‪ ۸۸۰‬بطری آب‪ ۹۲ ،‬هزار و ‪ ۸۳۰‬نان‪ ۴ ،‬هزار و‬ ‫‪ ۴۸۰‬کیلوگرم شکر و قند‪ ،‬بیش از ‪ ۲۸‬میلیون‬ ‫قوطی کنسرو‪ ،‬هزار و ‪ ۸۰۰‬کیلوگرم خرما‪۶۰ ،‬‬ ‫کیلوگرم پنیر‪ ۱۰ ،‬تن آبمیوه و نوش��ابه‪ ،‬هزار‬ ‫و ‪ ۵۰۰‬بط��ری دوغ‪ ۹ ،‬هزار و ‪ ۹۰۰‬کیلو برنج‪،‬‬ ‫‪ ۱۰‬کیل��و ش��کالت‪۱۰۰ ،‬قوط��ی رب گوجه‪،‬‬ ‫هزار کیلو مرغ‪ ۴ ،‬ت��ن خمیرمایه‪ ۴۵۰ ،‬کیلو‬ ‫لوبیا چیتی‪ ۴۰۵ ،‬کیلوگرم عدس س��بز‪ ،‬یک‬ ‫کامیون میوه‪ ۱۰ ،‬حلب روغن ‪ ۱۷‬کیلویی‪۵ ،‬‬ ‫خاور آب تصفیه روزانه‪ ،‬هزار و ‪ ۵۰۰‬کیلوگرم‬ ‫حبوب��ات‪ ۵ ،‬ه��زار و ‪ ۴۴۰‬بیس��کویت و هزار‬ ‫بطری روغن مایع توزیع کرده است‪.‬‬ ‫همچنین در زمینه اقالم دیگر تاکنون ‪۴۷۱‬‬ ‫ه��زار و ‪ ۸۸۰‬گونی‪ ۷ ،‬هزار و ‪ ۴۸۰‬ش��وینده‪،‬‬ ‫‪ ۱۰۰‬تخته پتو‪ ۳ ،‬هزار و ‪ ۱۵‬متر مربع موکت‪،‬‬ ‫هزار و ‪ ۵۶۲‬دس��ت پوش��اک و البسه‪ ۲ ،‬هزار‬ ‫و ‪ ۲۰۰‬کیلوگرم کیس��ه پالس��تیکی‪ ۵ ،‬هزار‬ ‫و ‪ ۱۰۴‬پوش��ک‪ ۲ ،‬هزار و ‪ ۹۷۶‬ش��امپو‪۶۰۰ ،‬‬ ‫بس��ته صابون‪۲ ،‬هزار و ‪ ۷۱۰‬رول کیسه زباله‪،‬‬ ‫‪ ۴۸۰‬جف��ت دمپایی‪ ۲۰۰ ،‬ع��دد چفیه‪۵۰ ،‬‬ ‫دس��ت بادگیر‪ ۵۲۰ ،‬عدد آفتاب��ه‪ ،‬هزار چادر‬ ‫مسافرتی‪ ۱۰۰ ،‬عدد بیل‪ ۱۰ ،‬هزار عدد ظرف‬ ‫یکبار مصرف و ‪ ۲‬هزار و ‪ ۸۸۰‬رل س��فره یک‬ ‫بار مصرف تهیه و توزیع کرده است‪.‬‬ ‫ارسال ‪ ۱۲‬دس��تگاه ماشین‌آالت کشاورزی‪،‬‬ ‫‪ ۵۰۰‬میلیون تومان کم��ک مالی برای تامین‬ ‫ماشین‌آالت ساخت س��یل‌بند و ‪ ۱۶‬سرویس‬ ‫بهداش��ت س��یار‪ ،‬از دیگ��ر اقدامات س��ازمان‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان خوزستان به‬ ‫مناطق سیل‌زده بوده است‪.‬‬ ‫کمک سازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت استان‬ ‫فارس به سیل‌زدگان‬ ‫س��ازمان صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان‬ ‫ف��ارس‪ ،‬بی��ش از ‪ ۳‬میلی��ارد و ‪ ۵۶۰‬میلیون‬ ‫تومان به مناطق سیل‌زده کمک کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ش��اتا‪ ،‬س��ازمان صنع��ت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت اس��تان فارس بی��ش از ‪ ۲‬میلیارد و‬ ‫‪ ۳۷۱‬میلی��ون تومان کمک نقدی و غیرنقدی‬ ‫به مناطق س��یل‌زده اس��تان‌های لرس��تان و‬ ‫هرمزگان کرد‪.‬‬ ‫رقم کمک‌های نقدی و غیرنقدی س��ازمان‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان ف��ارس به‬ ‫س��یل‌زدگان شیراز نیز به یک میلیارد و ‪۱۸۹‬‬ ‫میلیون تومان می‌رسد‪.‬‬ ‫‪ ۴۱۱۷۰‬بطری آب معدن��ی‪ ۲۴۵ ،‬پتو‪۲۲ ،‬‬ ‫هزار کیلوگ��رم آرد‪ ۲۶ ،‬هزار و ‪ ۲۵۰‬کیلوگرم‬ ‫برنج‪ ،‬یکهزار کارت لوازم بهداشتی و شوینده‪،‬‬ ‫‪ ۴۲۶۰‬عدد کنس��رو‪ ۳۰۰ ،‬دس��ت پوش��اک‪،‬‬ ‫‪ ۸۷۰۰۰‬ن��ان‪ ۴ ،‬هزار کیلوگرم روغن‪ ۸ ،‬هزار‬ ‫کیلوگرم خرما و ‪ ۲۵۰۰‬کیلوگرم چای‪ ،‬کمک‬ ‫غیرنقدی س��ازمان صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫فارس به استان‌های خوزستان و لرستان بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ای��ن س��ازمان همچنی��ن در قال��ب اعزام‬ ‫جرثقیل‌های س��نگین و نیمه‌س��نگین همراه‬ ‫با یدک‌کش‪ ،‬خرید لوازم برقی خودرو‪ ،‬تعمیر‬ ‫و راه‌ان��دازی بی��ش از ‪ ۱۷۵‬خ��ودروی دارای‬ ‫مشکالت برقی‪ ،‬تعمیرات جلوبندی‪ ،‬کمک‌فنر‬ ‫و آهنگری خودرو‪ ،‬تعمیر تلفن همراه و تعویض‬ ‫رایگان س��یم‌کارت س��یل‌زدگان‪ ،‬رنگ‌آمیزی‬ ‫بی��ش از ‪ ۱۰۰‬واحد مناطق س��یل‌زده‪ ،‬توزیع‬ ‫پوشاک‪ ،‬لباس گرم‪ ،‬غالت‪ ،‬کنسرو‪ ،‬غذای گرم‬ ‫و ارس��ال بی��ش از یک تن می��وه‪ ،‬نان‪ ،‬آش و‬ ‫حلیم و تعمیر لوازم منازل به آس��یب‌دیدگان‬ ‫سیل شیراز کمک کرد‪.‬‬
‫سه‌شنبه ‪ 10‬اردیبهشت ‪ 24 1398‬شعبان ‪ 30 1440‬آوریل ‪ 2019‬سال دوم شماره ‪154‬‬ ‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫موسسه فرهنگی و هنری روزگار وصل‬ ‫مدیر مسئول‪:‬‬ ‫ناصر بزرگمهر‬ ‫سردبیر‪ :‬محبوبه ناطق‬ ‫همکاران‪ :‬سارا اصغری‪-‬ثمن رحیمی‌‌راد‬ ‫مدیر فنی و هنری‪ :‬مهدی نجفی‬ ‫نمایندگی دفتر اروپا‪ :‬چکاوک بزرگمهر‬ ‫آدرس‪ :‬تهران‪ -‬میدان هفتم تیر‪ -‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬پالک ‪74‬‬ ‫تلفکس‪88310576-88310575:‬‬ ‫سازمان آگهی‌ها‪88722732-3:‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان‌ها‪88724211:‬‬ ‫چاپ‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.Madandaily.com‬‬ ‫‪www.instagram.com/Madandaily‬‬ ‫‪www.twitter.com/Madandaily‬‬ ‫‪www.t.me/Madandaily‬‬ ‫‪E-mail:info@madandaily.com‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫خبر‬ ‫ریسک کاهش تقاضا و افزایش تولید‬ ‫در بازار فوالد چین‬ ‫نش��انه‌های کاهش تقاضای فوالد در ابتدا ازس��وی یکی از بزرگ‌ترین فوالدسازان‬ ‫چین یعنی بائواستیل نمایان شد که هدف درآمدی خود را برای سال جاری میالدی‬ ‫کاهش داد‪ .‬ش��رکت بائواس��تیل انتظار دارد فروش کل سال محصوالت فوالدی را در‬ ‫سال جاری میالدی به ‪ ۴۶.۸‬میلیون تن کاهش یابد درحالی که فروش سال گذشته‬ ‫حدود ‪ ۴۷.۱‬میلیون تن بوده اس��ت‪ .‬در همین حال‪ ،‬تاسیسات و کارخانه‌های جدید‬ ‫فوالدی بنا به برنامه مبادله‌ای با ظرفیت‌های خالی تعویض می‌شوند‪ .‬بنابراین‪ ،‬تولید‬ ‫چین در طول ‪ ۳‬ماه نخست ‪ ۲۰۱۹‬رکورد باالی ‪ ۲۳۱‬میلیون تن را تجربه کرد که به‬ ‫میزان قابل توجه و حدود ‪۱۰‬درصد بیشتر از مدت مشابه سال قبل است‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬کانال تلگرام کیوان جعفری‌طهرانی‬ ‫کنگو به جمع صادرکنندگان سنگ آهن‬ ‫جهان می‌پیوندد‬ ‫کنگو نخستین محموله سنگ آهن استخراج شده از معدنی در منطقه مایوکو را با‬ ‫خط ریلی ‪ ۳۰۰‬کیلومتری به ایستگاه مرکزی در پایتخت اقتصادی کشور‪ ،‬پوینت‌نویر‬ ‫منتقل کرد‪ .‬به گزارش معدن نیوز‪ ،‬سال آینده کنگو به یکی از کشورهای صادرکننده‬ ‫سنگ آهن تبدیل خواهد شد‪ .‬حدود ‪ ۲۳‬هزار تن سنگ آهن هفته گذشته در اسکله‬ ‫یک کش��تی در بندر پوینت‌نویر منتقل ش��د تا به چین برود‪ .‬ش��رکت معدنی ساپرو‬ ‫سا ِی قص��د دارد تا س��ال ‪ ۲۰۲۲‬میالدی (‪ ۱۴۰۱‬خورش��یدی) ص��ادرات را به ‪۱۲‬‬ ‫ا ‌‬ ‫میلیون تن افزایش دهد‪ .‬تجارت س��نگ آهن زمانی مطرح ش��د که کنگو به بحران‬ ‫اقتصادی و مالی پس از سقوط نرخ نفت در سال ‪ ۲۰۱۴‬میالدی (‪ ۱۳۹۳‬خورشیدی)‬ ‫برخورد‪ .‬این کشور امیدوار است که صادرات سنگ آهن بتواند برنامه‌های خود را برای‬ ‫رهایی از یک اقتصاد نفتی و وابسته به نفت ارتقا دهد‪.‬‬ ‫اخبار کوتاه‬ ‫� به گزارش اس��تیل‌مینت‪ ،‬بازار گندله سنگ آهن صادراتی هند در سکوت‬ ‫اس��ت‪ .‬گندله خلوص ‪ ۶۳.۶۴‬درصد با ‪ ۳‬درصد آلومینا در ‪ ۱۱۹‬تا ‪ ۱۲۰‬دالر هر‬ ‫تن سی‌اف‌آر به چین عرضه شد ولی به معامله‌ای ختم نشد‪ .‬فوالدسازان چینی‬ ‫هنوز به دنبال س��نگ آهن خلوص متوس��ط یا پایین هستند و بیشتر از گندله‬ ‫داخلی اس��تفاده می‌کنند چون به صرفه‌تر اس��ت‪ .‬موجودی باالی گندله سنگ‬ ‫آهن در بندرهای چین نیز چالش دیگری برای عرضه‌کننده‌های هندی اس��ت‪.‬‬ ‫موجودی فعلی گندله بندرهای چین ‪ ۴.۹‬میلیون و در ثبات بوده است‪.‬‬ ‫� به گزارش اس��تیل‌مینت‪ ،‬کارخانه توکیو اس��تیل ژاپن نرخ خرید قراضه از‬ ‫ب��ازار داخلی را ‪ ۵‬دالر دیگر پایی��ن آورده و درمجموع در ماه جاری میالدی ‪۸‬‬ ‫مرتبه کاهش نرخ داش��ته اس��ت‪ .‬پس از این کاهش قیمت‪ ،‬آخرین نرخ قراضه‬ ‫س��نگین کالس ‪ ۲‬در ژاپن ‪ ۲۶۹‬دالر هر تن است که به‌طور تقریبی مشابه نرخ‬ ‫یک سال و ‪ ۸‬ماه قبل است‪ .‬نرخ در مناطق مختلف بین ‪ ۲۵۵‬تا ‪ ۲۷۷‬دالر است‪.‬‬ ‫� به گ��زارش متال‌اکس��پرت‪ ،‬صادرکنندگان بیلت س��ی‌آی‌اس در آخرین‬ ‫معامالت قیمت‌ها را پایین‌تر آوردند که بیش��تر به دلیل مازاد عرضه و فشار آن‬ ‫بر بازار است‪ .‬خریدارها به دنبال تخفیف‌های جدی هستند چراکه تقاضا خیلی‬ ‫کم اس��ت‪ .‬بهای فعلی بیلت صادراتی سی‌آی‌اس ‪ ۴۲۰‬تا ‪ ۴۲۵‬دالر هر تن فوب‬ ‫اس��ت که ‪ ۵‬دالر ارزان‌تر شده اس��ت‪ .‬در آخرین معامالت الجزایر در ‪ ۴۴۲‬دالر‬ ‫هر تن س��ی‌اف‌آر برای حمل اوایل ژوئن (اواس��ط خرداد) از اوکراین ‪ ۴‬هزار تن‬ ‫بیل��ت خریداری کرده که معادل ‪ ۴۲۰‬دالر هر تن فوب اس��ت‪ .‬حدود ‪ ۲۵‬هزار‬ ‫تن بیلت روس��یه نیز به افریقای شمالی در ‪ ۴۱۵‬دالر هر تن فوب فروخته شده‬ ‫که ‪ ۱۰‬دالر نسبت به پیشنهادهای اولیه افت داشت‪ .‬در ترکیه نیز تقاضا در حد‬ ‫متوسط است و خریدارها در ‪ ۴۱۵‬دالر هر تن فوب درخواست خرید داده‌اند که‬ ‫تا ‪ ۱۰‬دالر از بیشتر پیشنهادها پایین‌تر است‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬ایفنا‬ ‫چین در صدر جدول واردات کنسانتره قلع جهان‬ ‫قل��ع فلزی اس��ت ک��ه ب��ا توجه به‬ ‫چش��م‌انداز رش��د صنایع��ی همچ��ون‬ ‫خودروه��ای الکتریکی‪ ،‬انتظ��ار می‌رود با‬ ‫جه��ش تقاضا روبه‌رو ش��ود و در آینده‌ای‬ ‫نه‌چندان دور در مصرف‌های پیش��رفته از‬ ‫جایگاهی ویژه برخوردار شود‪.‬‬ ‫درحال‌حاض��ر اس��ترالیا‪ ،‬روان��دا‪ ،‬کنگو‬ ‫و برزی��ل بزرگ‌تری��ن صادرکنن��دگان‬ ‫کنسانتره قلع جهان هستند‪.‬‬ ‫چین نی��ز بزرگ‌تری��ن واردکننده این‬ ‫محصول است‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش فلزات‌آنالی��ن‪ ،‬براس��اس‬ ‫اطالع��ات س��ازمان تج��ارت جهان��ی‬ ‫در س��ال گذش��ته می�لادی (‪،)۲۰۱۸‬‬ ‫اس��ترالیا ب��ا صادرات ‪ ۱۳‬ه��زار و ‪ ۷۵‬تن‬ ‫س��نگ و کنس��انتره قلع در رتبه نخست‬ ‫صادرکنن��دگان این محص��ول در جهان‬ ‫قرار گرفت‪ .‬بیش��تر سنگ و کنسانتره قلع‬ ‫اس��ترالیا به کش��ورهای مالزی‪ ،‬تایلند و‬ ‫چین صادر می‌ش��ود‪ .‬گفتنی است‪ ،‬حدود‬ ‫‪۱۰‬درصد ذخایر معدنی قلع جهان متعلق‬ ‫به چین است‪.‬‬ ‫بر اساس اطالعات سازمان زمین‌شناسی‬ ‫ایاالت متحده امریکا‪ ،‬چین در سال ‪۲۰۱۸‬‬ ‫حدود ‪ ۷‬هزار تن فل��ز محتوی قلع تولید‬ ‫ک��رد‪ .‬روان��دا دومین صادرکنن��ده بزرگ‬ ‫س��نگ و کنس��انتره قلع جهان بود که در‬ ‫رده دوازدهم تولی��د معدنی قلع دنیا قرار‬ ‫دارد‪ .‬این کشور در س��ال ‪ ۲۰۱۸‬بیش از‬ ‫‪ ۴‬هزار و ‪ ۸۰۰‬تن س��نگ و کنسانتره قلع‬ ‫را به کشورهای تایلند و مالزی صادر کرد‪.‬‬ ‫عمده صادرات کنگو نیز به‌عنوان سومین‬ ‫صادرکننده بزرگ س��نگ و کنسانتره قلع‬ ‫جهان‪ ،‬به مالزی بود‪ .‬این در حالی بود که‬ ‫در سال ‪ ۲۰۱۷‬برزیل با صادرات ‪ ۴‬هزار و‬ ‫‪ ۵۰۰‬تن قلع معدنی در رتبه دوم صادرات‬ ‫ای��ن محص��ول در جهان قرار داش��ت که‬ ‫ب��ا کاهش این میزان رتبه این کش��ور به‬ ‫چهارمی��ن صادرکننده این محصول تنزل‬ ‫پیدا ک��رد‪ .‬چین بزرگ‌تری��ن واردکننده‬ ‫سنگ و کنسانتره قلع جهان در سال‌های‬ ‫گذشته بوده است‪.‬‬ ‫مجموع واردات وزنی سنگ و کنسانتره‬ ‫قلع جه��ان در س��ال ‪ ۲۰۱۸‬حدود ‪۲۷۲‬‬ ‫هزار تن بود که از این میزان‪ ۸۱.۵ ،‬درصد‬ ‫به چین تعلق داشت‪.‬‬ ‫میزان واردات س��نگ و کنس��انتره قلع‬ ‫ازس��وی چین در س��ال ‪ ۲۰۱۸‬نسبت به‬ ‫س��ال گذش��ته آن کاه��ش ‪۲۵‬درصدی‬ ‫داش��ت که این کاهش ب��ر کاهش جهانی‬ ‫تج��ارت این محصول نیز تاثیر داش��ت و‬ ‫موجب ش��د تجارت جهانی این محصول‬ ‫کاه��ش ‪۲۱‬درص��دی پی��دا کن��د‪ .‬عمده‬ ‫واردات سنگ و کنس��انتره نیکل چین از‬ ‫میمانمار بوده است‪.‬‬ ‫میانم��ار س��ومین تولیدکنن��ده معدنی‬ ‫بزرگ قلع است که حدود ‪۲‬درصد ذخایر‬ ‫معدنی قلع جهان را در اختیار دارد‪ .‬عمده‬ ‫صادرات معدنی قلع میانمار به چین بوده‬ ‫و بخش اندکی نیز به کشورهایی همچون‬ ‫مالزی و تایلند صادرات داشته است‪.‬‬ ‫مال��زی دومی��ن واردکنن��ده س��نگ و‬ ‫کنس��انتره قلع جهان اس��ت‪ .‬اگرچه سهم‬ ‫آن در مقایس��ه با چین بسیار اندک است‬ ‫اما نس��بت به س��ایر مناطق جهان بخش‬ ‫قابل‌توجهی از واردات س��نگ و کنسانتره‬ ‫قلع را به خود اختصاص داده است‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت‪ ،‬مال��زی ‪ ۵‬درصد ذخایر‬ ‫معدن��ی قلع جه��ان را در اختیار داش��ته‬ ‫و ج��زو ‪۱۰‬تولیدکننده معدن��ی قلع دنیا‬ ‫است‪.‬‬ ‫کاهش سود «فریپورت مک‌موران» همزمان با توسعه معدن مس گرسبرگ‬ ‫فریپورت مک‌م��وران‪ ،‬بزرگ‌ترین تولیدکننده مس‬ ‫تج��اری‪ ،‬روز پنجش��نبه خبر از س��ود کمت��ر از حد‬ ‫انتظار در فصل نخس��ت به دلیل کاهش تولید و افت‬ ‫قیمت‌های این فلز سرخ داد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایمیدرو به نقل از ماینینگ ویکلی‪ ،‬این‬ ‫نتایج در زمانی اعالم می‌ش��ود و این شرکت در حال‬ ‫صرف بی��ش از ‪ ۱۵‬بیلیون دالر برای توس��عه معدن‬ ‫مس و طالی گرسبرگ اندونزی از یک عملیات روباز‬ ‫به یک عملیات زیر زمینی است که فرآیندی پیچیده‬ ‫و زمانبر است‪.‬‬ ‫نرخ هر س��هم فریپ��ورت با اف��ت ‪ ۱.۴‬درصدی در‬ ‫داد و س��تد پیش از بازار به ‪ ۱۳.۳۹‬دالر تنزل یافت‪.‬‬ ‫سهام این ش��رکت از ژانویه امسال حدود ‪ ۳۵‬درصد‬ ‫گزارش تصویری‬ ‫رش��د داشته و از روند رش��د قیمت‌های مس پیشی‬ ‫گرفته است‪ .‬مدیرعامل فریپورت‪ ،‬ریچارد ادکرسون‪،‬‬ ‫پیش‌تر در ماه جاری در مصاحبه‌ای گفت که توسعه‬ ‫گرس��برگ مهم‌ترین محل تمرکز شرکت در ‪ ۲‬سال‬ ‫آین��ده خواهد ب��ود و فریپورت در این م��دت از هر‬ ‫گونه افزایش سود س��هام یا خریدهای بزرگ‌مقیاس‬ ‫چشم‌پوشی خواهد کرد‪.‬‬ ‫ادکرس��ون امیدوار اس��ت که این توس��عه نقش��ی‌‬ ‫محوری در توس��عه گسترده ش��رکت ایفا کند چون‬ ‫تقاضای مس برای اس��تفاده در اتومبیل‌های برقی و‬ ‫دیگر لوازم الکترونیکی رو به افزایش خواهد گذاشت‪.‬‬ ‫ادکرس��ون در بیانیه‌ای گفت‪« :‬م��ا درباره آینده‌ای‬ ‫که پایه دارایی‌مان و عوامل مبنایی بازار مس را برای‬ ‫سهامداران‌مان فراهم خواهد کرد‪ ،‬خوشبین هستیم‪.‬‬ ‫این شرکت مس��تقر در فونیکس درآمد خالص فصل‬ ‫نخس��ت خ��ود را ‪ ۳۱‬میلیون دالر یا ‪ ۲‬س��نت برای‬ ‫هر س��هم اعالم کرد‪ ،‬در حالی که سود خالص فصل‬ ‫مش��ابه سال گذشته این ش��رکت ‪ ۶۹۲‬میلیون دالر‬ ‫یا ‪ ۴۸‬س��نت برای هر س��هم بود‪ .‬با احتساب نکردن‬ ‫اقالم یکباره‪ ،‬س��ود فریپورت ‪ ۵‬س��نت برای هر سهم‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬با این مقیاس‪ ،‬بر اساس داده‌های آیبِس‬ ‫از ِرفینیتیو‪ ،‬تحلیلگران انتظار ‪ ۷‬سنت برای هر سهم‬ ‫داشتند‪.‬‬ ‫تولی��د مس فصل نخس��ت این ش��رکت با کاهش‬ ‫‪ ۱۸‬درصدی ب��ه ‪ ۷۵۰‬میلیون پون��د تنزل یافت که‬ ‫بیش��ترین اف��ت تولی��د در اندونزی ب��ود‪ .‬بهایی که‬ ‫فریپ��ورت برای ه��ر پوند مس خ��ود دریافت کرد با‬ ‫‪۷‬درصد س��قوط برابر ب��ا ‪ ۲.۹۰‬دالر بود‪ .‬تولید طال و‬ ‫مولیبدن هم در فصل نخست کاهش داشت‪.‬‬ ‫گرس��برگ یک تولیدکننده بزرگ طال نیز اس��ت‪.‬‬ ‫فریپورت‪ ،‬دس��امبر گذش��ته زیر فشار دولت اندونزی‬ ‫موافقت کرد که کنترل گرس��برگ را رها کند‪ ،‬گرچه‬ ‫همچن��ان به عن��وان اپراتور این مع��دن باقی خواهد‬ ‫ماند‪.‬‬ ‫به گفته جفریز‪ ،‬یک بانک سرمایه‌گذاری در ایاالت‬ ‫متح��ده‪ ،‬انتظار م��ی‌رود که تولید فریپورت تا س��ال‬ ‫‪ ۲۰۲۲‬میالدی به دلیل توسعه گرسبرگ و وارد خط‬ ‫تولید شدن دیگر پروژه‌ها در ایاالت متحده و جاهای‬ ‫دیگر حدود ‪ ۲۰‬درصد افزایش یابد‪.‬‬ ‫مسابقات قهرمانی حمل زغال‌سنگ به قدمت ‪ 56‬سال‬ ‫مس�ابقات قهرمانی جهانی حمل زغال‌س�نگ هر سال در روز‬ ‫عید پاک برگزار می‌ش�ود‪ .‬عید پ�اک یکی از روزهای تعطیل در‬ ‫روزشمار مسیحیان است‪.‬‬ ‫پیش�ینه برگزاری این رویداد به س�ال ‪ ۱۹۶۳‬میالدی (‪۱۳۴۲‬‬ ‫خورش�یدی) برمی‌گ�ردد و از آن س�ال تاکن�ون در روس�تای‬ ‫گاوتورپ در حوالی یورکش�ایر غربی از کالنش�هرهای انگلیس‬ ‫برگزار می‌شود‪.‬‬ ‫در این مس�ابقه زنان و مردان مس�یری س�رباالیی به مسافت‬ ‫بیش از حدود ‪۱۰۰۰‬متر را با یک کیسه زغال‌سنگ بر پشت‌شان‬ ‫می‌دون�د‪ .‬این تصویرها آیین برگزاری س�ال ج�اری این رویداد‬ ‫را نش�ان می‌ده�د ک�ه دوش�نبه ‪ ۲۲‬آوریل (‪۲‬اردیبهش�ت) در‬ ‫وب‌س�ایت ‪ www.yorkshireeveningpost.co.uk‬منتش�ر‬ ‫شده است‪ .‬وزن کیسه‌های زغال‌سنگ برای مردان ‪ ۵۰‬کیلوگرم‬ ‫و برای زنان ‪ ۲۰‬کیلوگرم است‪.‬‬ ‫برگردان‪ :‬ثمن رحیمی‌راد‬

آخرین شماره های روزنامه روزگار معدن

روزنامه روزگار معدن شماره 228

روزنامه روزگار معدن شماره 228

شماره : ۲۲۸
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۸
روزنامه روزگار معدن شماره 227

روزنامه روزگار معدن شماره 227

شماره : ۲۲۷
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۷
روزنامه روزگار معدن شماره 226

روزنامه روزگار معدن شماره 226

شماره : ۲۲۶
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۶
روزنامه روزگار معدن شماره 225

روزنامه روزگار معدن شماره 225

شماره : ۲۲۵
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۳
روزنامه روزگار معدن شماره 224

روزنامه روزگار معدن شماره 224

شماره : ۲۲۴
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۲
روزنامه روزگار معدن شماره 223

روزنامه روزگار معدن شماره 223

شماره : ۲۲۳
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۰
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!