صفحه قبل

روزنامه خوب شماره ۱۱۹

صفحه بعد

روزنامه خوب شماره 119

روزنامه خوب شماره 119

‫خبرخوب‬ ‫کیهان کل‬ ‫ه‬ ‫ر‬ ‫ب‬ ‫ر‬ ‫ن‬ ‫د‬ ‫وومکسشد هجایزه‬ ‫عباس چمنیان‪ ،‬سرمربی تیم فوتبال نوجوانان ایران در جام جهانی‪۲۰۱۷‬‬ ‫نگرانی‌هادربارهآیندهفوتبالپایهفرصتاست‬ ‫شنبه ‪ 16‬مرداد ‪ 1398‬سال دوم شماره ‪119‬‬ ‫عباس چمنیان‪ ،‬ســرمربی تیم فوتبال نوجوانان ایران در جام جهانی ‪ ۲۰۱۷‬معتقد اســت که نگرانی‌ها نســبت به تیم‌های پایه تخریب نیســت و باید به این نگرانی‌ها و انتقادات به‬ ‫چشــم فرصــت نگریســت‪ .‬عبــاس چمنیــان درباره نگرانی‌های موجــود پیرامون تیم‌های ملی پایه و آینده فوتبال ایران در شــرایط حال حاضر‪ ،‬اظهار داشــت‪ :‬طــرح موضوع تیم‌های‬ ‫پایه و آینده فوتبال ایران در ایام اخیر‪ ،‬به دلیل نگرانی‌هایی نسبت به آینده است‪ .‬نباید این نگرانی‌ها را همیشه به عنوان پدیده‌ای تخریبی نگاه کرد و گاهی باید به این نگرانی‌ها‬ ‫به چشــم فرصت نگریســت‪ .‬وی افزود‪ :‬از دســت رفتن فرصت‪ ،‬مربوط به جایی اســت که موضوعات به آینده ختم نشــود‪ ،‬نگرانی وجود نداشــته باشــد‪ ،‬از موضوعات دست بکشیم و‬ ‫تالشی صورت نگیرد‪ .‬برای پیشرفت و آینده‌سازی‪ ،‬نیاز است که تالش‌مان را مضاعف کنیم و نقاط ضعف‌مان برطرف شود‪ .‬گاهی اوقات از دیگران باید بازخورد بگیریم که چقدر در‬ ‫ً‬ ‫مســیر موفقیت حرکت می‌کنیم و مطمئنا نقطه نظرات رســانه‌هایی که موضوعی را نقد می‌کنند‪ ،‬فرصتی مناســب برای شــناخت و عبور از ضعف‌هاست‪ .‬سرمربی پیشین تیم فوتبال‬ ‫نوجوانان کشورمان گفت‪ :‬انتقاد به عملکرد تیم‌های پایه‪ ،‬فقط مربوط به حاال نیست و رسانه‌ها در گذشته هم به انتقاد پرداخته‌اند‪...‬‬ ‫صفحه ‪4‬‬ ‫شنبه ‪ 19‬مرداد ‪ | 1398‬سال دو | شماره ‪8 | 119‬صفحه | قيمت ‪ 2000‬تومان | ‪ 8‬ذی الحجه ‪ 10 | 1440‬آ گوست ‪2019‬‬ ‫رئیسیرئیسقوهقضاییه‬ ‫رئیس کمیسیونصنایعومعادنمجلسشورایاسالمی‬ ‫دستگاهقضایی‬ ‫پیشانیعدالتاست‬ ‫ارز‪ ۴۲۰۰‬تومانی‬ ‫رانتایجاد کردهاست‬ ‫صفحه ‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫عبدالناصرهمتی رئیس کلبانکمرکزی‪ :‬ݥ‬ ‫ساالنه ‪ ۷۰۰‬میلیون اسکناس‬ ‫امحاء و چاپ مجدد می‌شود‬ ‫‪7‬‬ ‫وزیربهداشتتشریح کرد ݥ‬ ‫حذف دفترچه بیمه‬ ‫تا پایان امسال‬
‫اقتصاد‬ ‫خرید لوازم خانگی در دبی؛ تحویل گرفتن از قاچاقچی در تهران‬ ‫‪2‬‬ ‫شنبه ‪ 16‬مرداد ‪ 1398‬سال دوم شماره ‪119‬‬ ‫رئیس اتحادیه فروشــندگان لوازم خانگی با اشاره به افزایش لوازم خانگی قاچاق گفت‪ :‬خریداران کاالی مورد نیاز خود را در دبی تهیه و سپس آن را از قاچاقچی در تهران تحویل می‌‌گیرند‪ .‬سید‬ ‫مرتضی میری د در مورد ورود قاچاق لوازم خانگی به کشــور گفت‪ :‬با توجه به ممنوعیت واردات لوازم خانگی ورود لوازم خانگی قاچاق به کشور نسبت به گذشته بسیار بیشتر شده است‪ .‬رئیس‬ ‫اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی تهران با بیان اینکه هر چقدر واردات قانونی کاال سخت‌تر شود به همان نسبت واردات قاچاق بیشتر می‌شود‪ :‬بطوری که مشاهده می‌شود علیرغم ممنوعیت واردات‬ ‫لوازم خانگی فروشگاه‌های لوازم خانگی دارای لوازم خانگی خارجی برای عرضه هستند‪ .‬وی با بیان اینکه لوازم خانگی قاچاق دو بخش است‪ ،‬گفت‪ :‬بخشی از لوازم خانگی قاچاق از طریق پیله‌وری و‬ ‫کوله‌بری و از مرزهای غربی کشور مثل بانه و مرزهای جنوبی به کشور وارد می‌شود اما بخشی دیگر از لوازم خانگی‪ ،‬مصنوعات داخلی است که با برند لوازم خانگی خارجی عرضه می‌شود‪.‬‬ ‫عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی‪:‬‬ ‫محمد امین حقگو‬ ‫خبر‬ ‫ترخیص خودروهای دپو شده‬ ‫به کجا رسید؟‬ ‫بــا پایــان مهلت ترخیــص خودروهای دپــو شــده‪ ،‬وضعیت ‪۱۰۴۸‬‬ ‫دســتگاهی کــه پروانــه الکترونیکــی دریافــت کــرده و در آســتانه‬ ‫خروج قرار داشــتند بالتکلیف باقی ماند و با وجود ارائه پیشــنهاد‬ ‫جدیدی از ســوی گمرک برای رفع این مشکل هنوز به نتیجه‌ای‬ ‫نرســیده اســت‪ .‬نیمــه تیرمــاه پایان مهلــت ترخیــص خودروهای‬ ‫دپــو شــده در گمــرک بود‪ ،‬امــا در مهلت زمانی که از ســوی هیات‬ ‫وزیــران تعییــن شــد فقــط ‪ ۶۶۵۳‬خــودرو ترخیــص شــده و ‪۱۰۴۸‬‬ ‫دســتگاه بــه وجــود دریافــت پروانــه الکترونیکی زمــان کافی برای‬ ‫خروج نداشــتند‪ .‬در حالی دولت اعالم کرد که فعال هم برنامه‌ای‬ ‫بــرای بــرای تمدیــد زمــان نــدارد کــه در فاصل ـه‌ای کوتــاه گمــرک‬ ‫پیشــنهادی را مطــرح کــرد که در صــورت تایید در هیــات وزیران‬ ‫این ‪ ۱۰۴۸‬دســتگاه امکان ترخیص ســریع را پیــدا می‌کنند؛مبنی‬ ‫بر این که با اصالح مصوبه هیات دولت عبارت “مهلت ترخیص”‬ ‫به “مهلت صدور پروانه الکترونیکی” تغییر کند که در این حالت‬ ‫تمام خودروهایــی که پروانه دریافت کرده بودند امکان ترخیص‬ ‫داشتند حتی ا گر دیگر زمان برای ترخیص تمدید نمی‌شد‪ .‬حدود‬ ‫دو هفتــه از پیشــنهاد گمــرک بــه وزارت اقتصــاد بــه منظــور طرح‬ ‫درهیات دولت گذشته اما همچنان به نظر می‌رسد این موضوع‬ ‫تعیین تکلیف نشــده و تصمیمی در این رابطه گرفته نشده است‬ ‫و صاحبــان خودرو بالتکلیــف باقیمانده‌اند‪ .‬ماجرای خودروهای‬ ‫وارداتی دپو شــده به حدود دو ســال پیش بر می‌گردد که نزدیک‬ ‫به ‪ ۱۳‬هزار خودرو وارد شــد‪ ،‬اما به دلیل مسائل مختلف از جمله‬ ‫ثبــت ســفارش‌های غیر قانونــی و تغییر سیاســت ارزی دولت این‬ ‫خودروهــا در گمــرک دپو شــد‪ ،‬امــا به هر صــورت از نیمــه دی‌ماه‬ ‫دولــت مصوب ـه‌ای را گذرانــد کــه بــه صاحبــان خــودرو چهــار مــاه‬ ‫فرصــت داد که برای ترخیص خودروها با دریافت مجوزهای الزم‬ ‫و انجام تشــریفات گمرکی اقدام کند‪ .‬نیمه اردیبهشت این زمان‬ ‫بــه پایان رســید و هیــات دولت دو ماه دیگر ایــن فرصت را تمدید‬ ‫کرد‪ .‬گزارش گمرک از این حکایت داشت که در این فاصله ‪۶۶۵۳‬‬ ‫خودرو ترخیص شــد‪ ۱۰۴۸ .‬دســتگاه پروانه دریافت کردند و ‪۳۴۰‬‬ ‫دســتگاه دیگــر هیچ پروان ـه‌ای برای آنها صادر نشــده بود و ســایر‬ ‫خودروهــا نیز بــه دالیلی از جملــه پرونده‌های قضایــی در جریان‬ ‫ترخیص قرار نداشت‪.‬‬ ‫ارز ترمز طال را هم کشید‬ ‫یــک کارشــناس بــازار طــا و ســکه با بیــان اینکــه حباب ســکه در‬ ‫محــدوده ‪ ۱۰۰‬هزار تومان قــرار دارد‪ ،‬گفت‪ :‬در پی تغییر و تحوالت‬ ‫شــاخص‌های اقتصــادی و بــازار نفــت‪ ،‬ارزش هــر اونــس طــای‬ ‫جهانی به یکباره رشد قابل توجهی را به ثبت رساند اما ثبات نرخ‬ ‫ارز از افزایــش یکبــاره طــا و ســکه در بــازار داخلــی جلوگیری کرده‬ ‫اســت‪ .‬محمــد کشــتی آرای در رابطــه با وضعیت بازار طال و ســکه‬ ‫اظهــار کرد‪ :‬در هفته گذشــته بازار طال با اتفاق عجیبی روبرو شــد‬ ‫و هــر اونس طال در بازار جهانی با رشــد قابــل توجهی در محدوده‬ ‫‪ ۳۵‬تــا ‪ ۶۰‬دالری مواجــه شــد‪ .‬ایــن کارشــناس بــازار طــا و ســکه‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬دلیل اصلی رشد قابل توجه ارزش هر اونس طال‬ ‫تغییــر شــاخص‌های اقتصــادی و تحــوالت بازار نفت بوده اســت‪.‬‬ ‫وی تا کیــد کرد‪ :‬رشــد ارزش اونس جهانــی در حالی رخ داد که در‬ ‫پــی مدیریــت بانک مرکزی بر بازار ارز‪ ،‬ارش ارز به ویژه دالر روند با‬ ‫ثباتی را در پیش گرفته بود که این موضوع تا حدودی از افزایش‬ ‫قابــل توجــه طــا و ســکه در بــازار داخلــی جلوگیــری کرد‪ .‬کشــتی‬ ‫آرای با اشــاره به اینکه قیمت ســکه طی یک هفته رشــد ‪ ۱۴۰‬هزار‬ ‫تومانی را تجربه کرده است‪ ،‬بیان کرد‪ :‬قیمت هر گرم طالی خام‬ ‫‪ ۱۸‬عیار طی هفته گذشته از ‪ ۴۰۵‬هزار به ‪ ۴۱۸‬هزار تومان افزایش‬ ‫یافت و این در حالی بود که حباب سکه به ‪ ۱۰۰‬هزار تومان رسید‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬ا گر مدیریت بازار ارز ادامه یابد و ارزش هر اونس طالی‬ ‫جهانــی روند صعودی به خود نگیــرد‪ ،‬قیمت‌ها برای هفته آینده‬ ‫در همیــن محدوده باقی خواهد ماند‪ .‬این کارشــناس بازار طال و‬ ‫ســکه‪ ،‬ارزش هــر اونس طــای جهانی را ‪ ۱۴۹۵‬دالر‪ ،‬قیمت ســکه‬ ‫تمــام طــرح قدیــم را چهار میلیــون و ‪ ۱۵۰‬هزار تومان‪ ،‬ســکه تمام‬ ‫طــرح جدیــد را چهار میلیــون و ‪ ۲۲۵‬هزار تومان‪ ،‬نیم ســکه را دو‬ ‫میلیــون و ‪ ۲۶۰‬هــزار تومــان‪ ،‬ربع ســکه را یک میلیــون و ‪ ۴۶۰‬هزار‬ ‫تومان و سکه گرمی را ‪ ۹۷۰‬هزار تومان اعالم کرد‪.‬‬ ‫راهکارهایی برای کاهش ‪ ۵۰‬درصدی‬ ‫قیمت مسکن‬ ‫نایــب رئیس کانون عالــی انجمن‌های صنفی کارگــران با تا کید بر‬ ‫مشــخص شــدن وضعیت مسکن خانوارها از ســوی دولت گفت‪:‬‬ ‫قیمــت مســکن وقتــی پاییــن می‌آیــد کــه عــزم جــدی در دولت و‬ ‫مجلس وجود داشــته باشــد‪ .‬ناصر چمنی اظهار کرد‪ :‬زمانی اسم‬ ‫ســودا گران کــه می‌آمــد بــه مــواد مخــدر فکــر می‌کردیم ولــی امروز‬ ‫سودا گری به بخش مسکن رسیده و بسیاری از بازارها رفته رفته‬ ‫بــه ایــن ســمت حرکت می‌کننــد‪ .‬وی ادامــه داد‪:‬دولــت اطالعات‬ ‫همــه خانوارهــا را در اختیــار دارد و می‌تواند بدون واســطه وزارت‬ ‫کار و مســکن را مامور کند که برای ســاخت مسکن کارگران اقدام‬ ‫کننــد‪ .‬ایــن اطالعــات از طریــق ســامانه‌های جامــع اطالعاتــی و‬ ‫یتــوان‬ ‫ســازمان تامیــن اجتماعــی موجــود اســت و بــه راحتــی م ‌‬ ‫مشــخص کــرد چند درصــد جامعه کارگری فاقد مســکن هســتند‬ ‫و برایشان برنامه‌ریزی کرد‪ .‬نایب رئیس کانون عالی انجمن‌های‬ ‫صنفــی کارگــران در ادامــه دو راه را بــرای کاهــش قیمــت مســکن‬ ‫پیشــنهاد کــرد و گفــت‪ :‬بــا اجرای ایــن دو راهــکار قیمت مســکن‬ ‫‪ ۵۰‬درصــد پاییــن می‌آیــد و امکان خانه‌دار شــدن طبقات محروم‬ ‫یشــود‪ .‬چمنــی افــزود‪ :‬اولیــن راه گرفتــن‬ ‫و کــم درآمــد فراهــم م ‌‬ ‫مالیــات از خان ‌ههــای خالــی اســت و ا گــر مجلــس در ایــن زمینــه‬ ‫طرح یا الیحه‌ای را تصویب و به ســرانجام برســاند قیمت مســکن‬ ‫اتوماتیک وار پایین می‌آید‪.‬‬ ‫ساالنه‪ ۷۰۰‬میلیونقطعهاسکناسامحاءوچاپمجددمی‌شود‬ ‫رئیــس کل بانــک مرکــزی بــا بیــان اینکــه حــذف ‪ ۴‬صفــر از پول ملــی تأثیری‬ ‫بــر تــورم ندارد‪،‬گفــت‪ :‬هر ســاله ‪ ۷۰۰‬میلیــون قطعه اســکناس امحــاء و چاپ‬ ‫یشــود‪ .‬عبدالناصر همتی در حاشیه نشست کمیسیون اقتصادی‬ ‫مجدد م ‌‬ ‫بــا دســتور کار بررســی حذف ‪ ۴‬صفر از پــول ملی در جمع خبرنــگاران‪ ،‬اظهار‬ ‫داشــت‪ :‬الیحــه حذف ‪ ۴‬صفــر از پول ملی ‪ ۷‬مــاه پیش توســط بانک مرکزی‬ ‫ً‬ ‫بــه دولــت ارائه شــد و پس از بحث و بررســی نهایتا به تصویب رســید‪ .‬رئیس‬ ‫کل بانــک مرکــزی با تشــریح دلیل دولــت برای تصویب حــذف ‪ ۴‬صفر از پول‬ ‫ملــی‪ ،‬افــزود‪ :‬حــذف ‪ ۴‬صفر از پول ملی پاســخ به عرف اســت و بانک مرکزی‬ ‫درصدد است با تحقق این امر آنچه میان مردم رایج است را عملیاتی کند‪.‬‬ ‫همتی بیان کرد‪ :‬در واقع در حال حاضر ریال در زندگی روزمره مردم استفاده‬ ‫چندانی نمی‌شــود و مردم همواره از واحد تومان در مبادالت خود استفاده‬ ‫می‌کننــد‪ ،‬بــه همین دلیــل دولــت تصمیم گرفت واحــد پول ملی بــه تومان‬ ‫تغییر یابد تا پاســخی به آنچه در جامعه در جریان اســت‪ ،‬داده شــود‪ .‬رئیس‬ ‫کل بانــک مرکــزی خاطرنشــان کرد‪ :‬بــا تبدیل ریال بــه تومان‪ ۱۰ ،‬هــزار ریال‪،‬‬ ‫یک تومان می‌شود‪.‬‬ ‫عضــو کابینــه دولــت دوازدهــم بــا اشــاره بــه اظهــارات خــود در کمیســیون‬ ‫اقتصــادی اضافــه کرد‪ :‬اقتصاددانان و کارشناســان مطالــب مهمی پیرامون‬ ‫حذف ‪ ۴‬صفر از پول ملی مطرح کردند که تمامی آنها درســت و به جا اســت‬ ‫امــا نیــاز اســت نکاتی در این رابطه تشــریح شــود؛ حذف ‪ ۴‬صفــر برای دولت‬ ‫هزینه‌ای ندارد چرا که هر ســاله ‪ ۷۰۰‬میلیون قطعه اســکناس امحاء و چاپ‬ ‫مجدد می‌شود‪ .‬همتی ادامه داد‪ :‬در حال حاضر ‪ ۷‬میلیارد قطعه اسکناس‬ ‫در کشــور موجــود اســت کــه با تبدیــل ریال به تومــان این رقم بــه ‪ ۳‬میلیارد‬ ‫یتــوان برای‬ ‫قطعــه کاهــش می‌یابد بنابرایــن هزینه‌های امحــاء و چاپ را م ‌‬ ‫چاپ پول جدید استفاده کرد‪.‬‬ ‫ضرب سکه ‪ ۵۰۰‬تومانی ‪ ۸۲۰‬تومان هزینه دارد‬ ‫رئیس بانک مرکزی تصریح کرد‪ :‬در حال حاضر مسکوکات از رده خارج شده‬ ‫اســت‪ ،‬به گونه‌ای که ضرب ســکه ‪ ۵۰۰‬تومانی که باالترین ســکه موجود در‬ ‫کشــور اســت حــدود ‪ ۸۲۰‬تومــان هزینــه دارد بنابراین در حــال حاضر هر چه‬ ‫یشــود تــا در ســایر موارد‬ ‫ســکه ضــرب می‌شــود از دور خــارج شــده و ذوب م ‌‬ ‫اســتفاد ‌ه شــود‪ .‬وی بیــان کــرد‪ :‬در حــال حاضــر رابطــه ریــال بــا ارز خارجــی‬ ‫‪ ۰.۰۰۰۰۰۸‬اســت که در هیچ کشــوری رابطه پول ملی با دالر اینگونه نیســت‪.‬‬ ‫ما باید شــکل ظاهری پول و رابطه ریال با دالر را اصالح کنیم که با حذف ‪۴‬‬ ‫صفر این امر محقق می‌شود‪.‬‬ ‫همتــی بــا تأ کیــد بــر اینکــه بایــد از چــاپ و امحــای بیــش از اندازه اســکناس‬ ‫جلوگیــری شــود‪ ،‬اضافــه کــرد‪ :‬حــذف ‪ ۴‬صفــر از پــول ملی پاســخی بــه افکار‬ ‫عمومــی اســت‪ ،‬در حال حاضر هیچ فــردی به چک پول ‪ ۵۰‬هــزار تومانی که‬ ‫باالترین اســکناس کشور اســت ‪ ۵۰۰‬هزار ریال نمی‌گوید‪ .‬عضو کابینه دولت‬ ‫دوازدهم درباره صحبت‌های برخی کارشناسان مبنی بر اینکه حذف ‪ ۴‬صفر‬ ‫تأثیری بر تورم نداشــته و در حال حاضر اولویت کشــور نیســت‪ ،‬توضیح داد‪:‬‬ ‫حذف ‪ ۴‬صفر از پول ملی تأثیری بر تورم ندارد‪ .‬اما جزو کارهای بانک مرکزی‬ ‫اســت‪ .‬همتی با بیان اینکه اصالح ســاختار بانکی شــروع شــده است‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪ :‬در حال حاضر ناترازی بانک‌ها در حال اصالح اســت و اقدامات مربوط‬ ‫به ادغام بانک‌های وابسته به نیروهای مسلح در حال انجام است از سوی‬ ‫دیگــر اقدامــات مهمــی برای ثبــات بازار ارز انجام می‌شــود؛ کنتــرل واردات و‬ ‫بهینــه کــردن تخصیص ارز از جمله ضرورت‌ها اســت که بانــک مرکزی آنها را‬ ‫به درستی پیگیری می‌کند‪.‬‬ ‫از ســال ‪۱۳۵۰‬تا کنــون ارزش پول ملی ســه هــزار و ‪ ۵۰۰‬برابــر کاهش یافته‬ ‫است‬ ‫رئیس بانک مرکزی با بیان اینکه شــرایط کنونی زمان مناســبی برای حذف‬ ‫‪ ۴‬صفر از پول ملی اســت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬از ســال ‪ ۱۳۵۰‬تا امروز ارزش پول ملی‬ ‫ایــران ‪ ۳‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬برابر کاهش یافته اســت در حالی کــه باالترین پول ما در‬ ‫آن زمــان کــه هزار تومان بــود در حال حاضر به ‪ ۵۰‬هزار تومــان افزایش یافته‬ ‫اســت‪ .‬همتــی حــذف ‪ ۴‬صفر از پول ملی را پاســخی به انتظار مردم دانســت‬ ‫و گفــت‪ :‬بــا تبدیل ریال به تومان مــردم راحت‌تر می‌تواننــد مبادالت خود را‬ ‫انجام دهند‪.‬‬ ‫حذف ‪ ۴‬صفر از پول ملی به تصویب مجلس نیاز دارد‬ ‫وی افــزود‪ :‬حــذف ‪ ۴‬صفــر از پول ملــی در حال حاضر تنهــا در دولت تصویب‬ ‫شــده اســت و نیاز بــه تصویب مجلــس دارد‪ ،‬ا گر نمایندگان بــه این تقاضای‬ ‫عمومــی و بانــک مرکــزی پاســخ دهند مــا آن را اجرایی می‌کنیــم‪ ،‬در غیر این‬ ‫صورت روال موجود ادامه داده می‌شود‪ .‬رئیس کل بانک مرکزی بیان کرد‪:‬‬ ‫در یک دوره گذار دو ساله ریال به تومان تبدیل می‌شود‪ .‬البته ریال و تومان‬ ‫همزمان در کشــور موجود اســت تا مردم با مشــکل روبرو نشــوند اما ریال به‬ ‫تدریج از گردش های مالی حذف شده و تومان جایگزین ریال می‌شود‪.‬‬ ‫رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی‬ ‫ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی رانت ایجاد کرده است‬ ‫رئیــس کمیســیون صنایــع و معــادن مجلــس شــورای‬ ‫اســامی گفت‪ :‬ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی فقط رانت ایجاد کرده و‬ ‫به مصیبتی برای کشور تبدیل شده است‪ .‬عزیز ا کبریان‬ ‫روز چهارشــنبه در حاشــیه بازدیــد اعضــای کمیســیون‬ ‫صنایع و معادن مجلس شــورای اســامی از نمایشــگاه‬ ‫بین المللی مشهد طی گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود‪:‬‬ ‫ا کنــون فقــط یــک ســری دالل از ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانــی بهــره‬ ‫می گیرند و مردم هیچ بهره ای از این یارانه دولت نمی‬ ‫برند‪ .‬وی اظهار داشــت‪ :‬سیاســت کلی بر این است که‬ ‫به ســوی یکســان ســازی نرخ ارز پیش برویم و ارز ‪۴۲۰۰‬‬ ‫تومانــی به تامین مواد اولیــه برخی واحدهای تولیدی‪،‬‬ ‫مــواد غذایــی مانند نان و روغن و مــواد لبنی اختصاص‬ ‫یابد و توزیع این مواد به نحوی نظارت شود که به دست‬ ‫اقشار ضعیف و کم برخوردار برسد‪ .‬وی گفت‪ :‬در جریان‬ ‫تغییر نرخ ارز‪ ،‬شرکت ها به نقدینگی و سرمایه در گردش‬ ‫بیشــتری بــرای تامیــن مــواد اولیــه تولید خــود نیازمند‬ ‫شــدند که ســتاد اقتصاد مقاومتی و ســتاد تسهیل رفع‬ ‫موانــع تولید تالش می کنند متناســب با آنچــه در توان‬ ‫دولت و بانکهاست‪ ،‬بتوانند منابع مالی مورد نیاز بخش‬ ‫تولیــد را تامیــن کننــد‪ .‬ا کبریان افــزود‪ :‬توقــف همکاری‬ ‫برخی شــرکت های خارجــی با خودروســازان داخلی در‬ ‫پــی تحریم های ظالمانه باعث کاهش تولید خودرو در‬ ‫کشــور از چهار هزار دســتگاه در ســال به کمتر از یک هزار‬ ‫دســتگاه شــد‪ .‬وی اظهار داشت‪ :‬طی یک سال اخیر به‬ ‫دلیل کمبود قطعه‪ ،‬از هر ‪ ۱۰‬خودرو ســاخته شــده‪ ،‬ســه‬ ‫یا چهار دستگاه به دلیل نقص قطعه به توقفگاه شرکت‬ ‫های خودرو ساز انتقال یافته است بطوریکه هم ا کنون‬ ‫شاهد انباشــت دهها هزار خودرو دارای نقص قطعه در‬ ‫توقفگاه های شرکت های ایران خودرو و سایپا هستیم‬ ‫لــذا از ایــن پس ظرفیت قطعه ســازی در کشــور افزایش‬ ‫می یابد تا خودرو ناقص در توقفگاه ها باقی نماند‪ .‬وی‬ ‫صنعت نمایشــگاهی را برای همه کالنشــهرهای کشــور‬ ‫ضــروری دانســت و گفت‪ :‬یکــی از ایراد های نمایشــگاه‬ ‫هــای بیــن المللــی اختصــاص این مــکان ها بــه عرضه‬ ‫کاالست‪ ،‬در حالی که می توان در کنار برگزاری نمایشگاه‬ ‫های عرضه کاال‪ ،‬برنامه های متنوعی با همکاری بخش‬ ‫خصوصــی در قالــب ایجــاد مرکز تجــاری یــا هتلینگ در‬ ‫نمایشگاه ها برگزار کرد‪ .‬مساحت نمایشگاه بین المللی‬ ‫مشــهد نزدیــک بــه ‪ ۶۰۰‬هــزار مترمربــع اســت کــه دارای‬ ‫فضای مســقف و فضای روباز و مهیا برای برگزاری انواع‬ ‫رویدادهــای نمایشــگاهی اســت‪ .‬ایــن مــکان میزبــان‬ ‫ساالنه سه میلیون بازدید کننده از ‪ ۵۰‬نمایشگاه ملی و‬ ‫بین المللی اســت که در بخشهای مختلف اقتصادی و‬ ‫فرهنگی برگزار می شود‪.‬‬
‫سیاست‬ ‫از سوی سخنگوی قوه قضاییه‪ :‬نشست خبری اسماعیلی‪ ،‬سخنگوی قوه قضاییه‬ ‫سخنگوی قوه قضاییه خبر بازداشت دادستان ســابق تهران را تکذیب کرد‪ .‬غالمحسین اسماعیلی در رابطه با صحت خبر منتتشر شده در فضای مجازی مبنی بر بازداشت جعفری دولت‬ ‫آبادی‪ ،‬دادستان سابق تهران اظهار کرد‪ :‬به هیچ عنوان خبر صحت ندارد‪ .‬در روزهای اخیر خبری در فضای مجازی مبنی بر بازداشت جعفری دولت آبادی‪ ،‬دادستان تهران و انتقال وی به بند‬ ‫دو الف زندان اوین منتشر شده بود‪.‬‬ ‫شنبه ‪ 16‬مرداد ‪ 1398‬سال دوم شماره ‪119‬‬ ‫ ‬ ‫موحدی کرمانی خطیب نمازجمعه تهران‪:‬‬ ‫ خیلی‌ها بخاطر زودرنجی از امام و مقام معظم رهبری‪ ،‬از قطار انقالب پیاده شدند‬ ‫خطیــب نمــاز جمعــه ایــن هفتــه تهــران گفــت‪ :‬زودرنــج نباشــید و ا گــر کار‬ ‫اشــتباهی کردیــد آن را بپذیریــد‪ .‬خیلی ها در انقالب بــه دلیل برخوردهایی‬ ‫کــه امــام و مقــام معظم رهبری بــا آنها داشــتند و رنجیدند و از قطــار انقالب‬ ‫پیاده شدند‪.‬‬ ‫آیــت اهلل موحــدی کرمانــی در خطبه اول نمــاز عبادی_سیاســی جمعه این‬ ‫هفتــه تهران ضمن ســفارش خــود و دیگران بــه رعایت تقوا‪ ،‬اظهــار کرد‪ :‬یاد‬ ‫خــدا بــه برکت تقوا در انســان ثابــت و جایگزین می شــود و بــه محض اینکه‬ ‫انســان با وسوســه ای از شــیطان روبرو شود با یاد خدا از آن دور می‌شود‪ .‬در‬ ‫ابتدای دهه حج هســتیم و خداوند به این دهه قســم می خورد‪ .‬دو شب و‬ ‫روز که در کمال عظمت و بزرگی هســتند روبروی ما قرار دارند‪ .‬شــب عرفه و‬ ‫روز عرفه و عید قربان که باید قدر بدانیم‪ .‬شب و روز عرفه اختصاص به دعا‬ ‫دارد‪ .‬این روز به قدری عظمت دارد که گفته شــده ا گر کســی در ماه رمضان‬ ‫آمرزیده نشــده اســت‪ ،‬منتظر روز عرفه باشــد که می تواند آن گناه بزرگ را از‬ ‫بین ببرد‪.‬‬ ‫خطیــب نمــاز جمعه تهــران عنوان کرد‪ :‬خداوند گفتــه از من بخواهید و من‬ ‫جوابتــان را می‌دهــم‪ .‬ایــن دعایــی که این همه به آن ســفارش شــده و روح‬ ‫بندگــی هم این دعا اســت‪ ،‬چیســت؟ دعــا یعنی خواندن خدا و خواســتن از‬ ‫خــدا و الغیــر‪ .‬در ایــن خواســتن مشــرک نشــویم و از غیــر خــدا نخواهیم‪ .‬ا گر‬ ‫کســی امید دارد که فالنی مشــکل او را حل کند هرچه دعا کند‪ ،‬دعا نیســت‬ ‫زیرا دل خوش است به آدمی که مشکل او را حل کند‪ .‬باید از همه ُببرد و از‬ ‫همه جا منقطع شود و باور کند کار دست خدا است و باید از خدا بخواهد‪.‬‬ ‫ا گــر خــدا نخواهد هیچ کس نمی توانــد هیچ کاری انجام بدهــد‪ .‬این اولین‬ ‫شرط دعا است‪.‬‬ ‫موحــدی کرمانــی تصریــح کرد‪ :‬البتــه باید به برنامــه های الهی هــم امیدوار‬ ‫باشــد‪ .‬این همان خواســتن خدا اســت و شــرط اســت ســنت الهی را رعایت‬ ‫کنــد‪ .‬امیــد فقــط باید به خدا باشــد‪ .‬خداونــد جواب مضطر یعنی کســی که‬ ‫امیدش از همه جا قطع شــده اســت را می دهد‪ .‬به ما می گویند این دعا را‬ ‫بخــوان کــه “خدایــا من دلیلی ندارد پیــش غیر از تو بروم اما مــن یک آدم رو‬ ‫ســیاه هســتم‪ .‬من با این افراط و تفرط و گناهان چطور روی آمدن پیش تو‬ ‫را داشته باشم؟ از طرف دیگر چطور از تو دل بکنم؟” خدایا تو بدون تضر ع‬ ‫رحم می کنی حاال من به غیر تو تضر ع کنم؟‬ ‫خطیــب ایــن هفتــه نمــاز جمعــه تهــران بــا تســلیت شــهادت حضــرت امام‬ ‫باقر(ع) بیان کرد‪ :‬دعا مسأله بسیار مهمی است و دعا باید از عشق و کشش‬ ‫به سوی خدا و دریافت علم به نعم خدا منبعث باشد‪ .‬امام حسین(ع) می‬ ‫فرماید خدایا چه اثری از تو در این نظام هستی ظاهرتر است؟ امام باقر( ع)‬ ‫مــی فرماید دو صفت می تواند در انســان پیدا شــود کــه آن دو صفت تنبلی‬ ‫و زودرنجــی اســت که باید از آن حذر کند‪ .‬گاهی انســان بــا فرمان خدا روبرو‬ ‫مــی شــود و آن را انجــام نمی دهد و ایــن تنبلی خیلی خطرنا ک اســت‪ .‬این‬ ‫ماه ماه مناجات موســی(ع) با خدا اســت خدا نکند که تنبلی کند و در این‬ ‫ســاعات مهم خواب باشــد واز نماز شــب خواندن غافل باشــد‪ .‬دعا در سحر‬ ‫شب جمعه مستجاب می شود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬قــدر ســاعات را بدانیــم‪ .‬وقت نــزول باران‪ ،‬وقــت وزش باد‪ ،‬وقت‬ ‫ریختــه شــدن خون شــهید مســلمان و وقــت ظهر‪ ،‬وقــت دعا اســت‪ .‬تنبلی‬ ‫موجب می شــود امر واجب و حیاتی را ترک کنید‪ .‬زودرنج هم نباشــید و ا گر‬ ‫کار اشتباهی کردید آن را بپذیرید‪ .‬خیلی ها در انقالب به دلیل برخوردهایی‬ ‫که امام و مقام معظم رهبری با آنها داشتند رنجیدند و از قطار انقالب پیاده‬ ‫شــدند‪ .‬خــدا بــه همه ما توفیــق دهد تا بــه نصایح اهل بیت گــوش دهیم و‬ ‫عمل کنیم‪.‬‬ ‫موحــدی کرمانی گفت‪ :‬امام باقر (ع)به فرزندشــان فرمود مقداری از دارایی‬ ‫اش را وقــف کنــد تــا در منــا ‪ 10‬ســال برایــش دعا کننــد‪ .‬بیدار کــردن مردم با‬ ‫این وصیت صورت گرفت تا مردم بیدار شــوند و جنایت کاران را بشناســند‪.‬‬ ‫روایــت دیگــری هســت کــه امــام باقــر(ع) دفــن شــد و از همــان شــب امــام‬ ‫صــادق(ع) دســتور دادنــد نگذرانــد اتاق پدرشــان تاریک بمانــد‪ .‬رمز مطلب‬ ‫این است که بچه ها همیشه بیدار می شدند و اتاق پدر را روشن می دیدند‬ ‫و طاقت نمی آورند اتاق را به یکباره تاریک ببینند‪.‬‬ ‫خطیــب نمــاز جمعه تهــران در خطبــه دوم نماز جمعــه این هفتــه تهران با‬ ‫تا کیــد بــر توجه بــه تا کیدات مقــام معظم رهبــری در مــورد مقاومت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫بایــد بگویــم مقاومــت در برابر دشــمن‪ ،‬تســلیم دشــمن نشــدن و ایســتادن‬ ‫برکاتــی دارد‪ .‬از بــرکات ایــن مقاومــت ایــن اســت که ایــران توانســت در برابر‬ ‫زیاده خواهی اســتکبار به ســرکردگی آمریکا بایستد و این مهم است‪ .‬دیگری‬ ‫ایــن بــود کــه به پیروزهایی دســت یافــت که یکــی از آنها حفظ انقــاب بود‪.‬‬ ‫یو افزود‪:‬هیمنه آمریکا در دنیا فرو ریخت‪ .‬ایران موفق شــد پهباد پیشــرفته‬ ‫رادار گریــز آمریــکا را بــا آن همــه پیچیدگــی و ارزش بزنــد‪ .‬قــرار گرفتــن قدرت‬ ‫پدافندی ما در تراز قدرت موشکی از دیگر برکات مقاومت است‪ .‬دیگر برکت‬ ‫حاصل از مقاومت تقویت جبهه مقاومت در منطقه عراق‪ ،‬ســوریه‪ ،‬لبنان و‬ ‫فلسطین بود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بازدارندگــی آمریــکا و هــم پیمانانــش در ورود بــه حملــه نظامــی‬ ‫و عقــب نشــینی از یمــن بــا آن همــه جنایاتــی کــه داشــتند و عقــب نشــینی‬ ‫عربســتان و همراهانش از برکات دیگر مقاومت اســت‪ .‬عربستان باالخره می‬ ‫کوشــد خــود را از این گــرداب نجات بدهــد‪ .‬مواضع امارات هــم در ارتباط با‬ ‫یمــن چرخــش و تغییر کــرد و هیاتی از امــارات به ایران اعزام شــد که آخرین‬ ‫آن دیــدار هیــات مرزبانــی عراق با هیــات مرزبانی ایران در ‪ 8‬مــرداد ‪ 98‬بود‪.‬‬ ‫ایــن جریــان بعــد از ‪ 6‬ســال توقف شــکل گرفــت‪ .‬رهبــر آ گاه‪ ،‬حکیــم و بیدار‬ ‫انقالب چهار سال و نیم قبل در آغاز حمالت عربستان به یمن با قطعیت از‬ ‫شکست متجاوزین به یمن و به طور خاص عربستان خبر دادند‪.‬‬ ‫موحــدی کرمانــی خطــاب بــه آمریــکا تا کیــد کــرد‪ :‬دنیــا بدانــد مصــداق بارز‬ ‫طاغوت در قرآن دولت آمریکا به ویژه حا کم فعلی‪،‬ترامپ است‪ .‬این ها چه‬ ‫می کنند؟ قراردادهای بین اللملی که خروج آمریکا از پیمان منع گسترش‬ ‫موشــک های هســته میان‌برد یکی از آنهاســت را لغو می کنند و به آن اعتنا‬ ‫نمــی کنــد‪ .‬ترامــپ از طرفی بــه دنبال مذا کره بــا ایران اســت و از طرف دیگر‬ ‫وزیــر خارجــه ایــران را تحریــم می‌کند‪ .‬آخــر ای متخبط ا گر قرار شــود مذا کره‬ ‫ای انجــام گیــرد کــه نخواهــد هــم گرفــت قطعــا مذا کره کننــده وزیــر خارجه‬ ‫خواهد بود که زبان کشــور اســت‪ .‬تو او را تحریم می کنی؟ اینها منطقی غیر‬ ‫از زورگویی ندارند و زور می گویند‪.‬‬ ‫خطیــب نمــاز جمعــه تهــران ادامــه داد‪ :‬قــدرت ایران را خــارج از ایــران بهتر‬ ‫از مــا مــی تواننــد ببیننــد‪ .‬در خــارج از ایــران و بیــرون از مــرز قــدرت ایــران‬ ‫را بهتــر مــی بیننــد‪ .‬نخســت وزیــر پا کســتان در یــک مصاحبــه تلویزیونــی‬ ‫ضمــن اخطــار به ســران آمریکایی گفت من به ایران ســفر کــردم و از نزدیک‬ ‫روحیــه شــهادت طلبــی مــردم را دیــدم پــس ا گــر افزایــش تنــش و حملــه‬ ‫ای بــرای ایــن کشــور رخ بدهــد باتالقــی بــرای عامــان ایــن اتفاق بــه وجود‬ ‫خواهــد آمــد کــه نتواننــد از آن خــارج شــوند‪ .‬نخســت وزیــر پا کســتان افزود‬ ‫کــه رهبــران دنیــا نبایــد ایــران را بــا دیگــر کشــورهای منطقــه مقایســه کنند‬ ‫و ایــن مطلــب را درج کننــد کــه حمله به این کشــور تــا چه اندازه مــی تواند‬ ‫خطرنا ک باشد‪.‬‬ ‫موحــدی کرمانی خطاب به مســئولین گفت‪ :‬خوب اســت مســئولین اعم از‬ ‫اجرایی و‪ ...‬به صورت تخمینی گزارش عملکرد خود را در ســال رونق تولید‬ ‫بعــد از گذشــت پنج ماه بدهند تا مردم امیدوار شــوند‪ .‬ا گــر تولید رونق پیدا‬ ‫کنــد‪ ،‬پــول های در دســت مــردم در امر رونــق تولید به کار گرفته می شــود و‬ ‫تولیــد بــاال می رود و وضع کشــور خوب می شــود‪ .‬ا گر مســئولین بــه این امر‬ ‫نرســیدند و توجــه نکردنــد پول ها بــه بانک ها ســرازیر می شــود‪ .‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬شنیدیم افرادی که به کار تولید دست می زنند ‪ ،‬آنقدر برایشان مشکل‬ ‫ایجاد می شود و درگیر ورق بازی می شوند که از کار تولید خسته می شوند‪.‬‬ ‫خدا نکند خســته شــوند که پول های خود را به بانک ببرند و ســود بگیرند‪.‬‬ ‫سود ربا است و ربا حرام است‪ .‬گناه یک درهم ربا از زنا بیشتر است‪ .‬این ها‬ ‫چه می کنند؟ پول می گیرند و ربا می دهند؟ ای مسئولین! به داد برسید‪.‬‬ ‫ا گــر مــی خواهید جلوی ربا بگیرید به مردم کمک کنید و برای ورودشــان به‬ ‫کار تولید کمک کنید و چوب الی چرخشــان نگذارید‪ .‬مســاله ربا خطرنا ک‬ ‫اســت و باالترین خطر اســت‪ .‬خطیب نماز جمعه این هفته تهران در پایان‬ ‫خطاب به هندوســتان که خود مختاری منطقه کشــمیر را لغو کرد‪ ،‬تصریح‬ ‫ً‬ ‫کرد‪ :‬دولت هند از برخورد با مسلمین جدا خودداری کند که نه به مصلحت‬ ‫او است نه به مصلحت منطقه‪.‬‬ ‫شرکت جاویدان‬ ‫آریا‬ ‫گشت‬ ‫بابیش از بیست سال تجربه‬ ‫نایم جاوید در صنعت حمل نقل‬ ‫مجری تورهای گردیش درایران و تورهای خارجی‬ ‫عضو رسیم ودرجه یک اتحادیه صنف مسافربری تهران‬ ‫آماده قرارداد با نهادها و اورگانهای دولیت ومدارس‬ ‫و جهت امور سرویس ایاب ذهاب کارکنان‬ ‫تلفن‪۷۷۶۱۴۳۵۲ :‬‬ ‫فاکس‪۷۷۶۵۴۳۵۰ :‬‬ ‫دفتر مرکزی‪۷۷۶۵۴۳۳۴-۶ :‬‬ ‫تخفیف ویژه هنرمندان‬ ‫‪3‬‬ ‫خبر‬ ‫مشکالت اقتصاد به دلیل سیاست‌های‬ ‫غلط اصالح‌طلبان است‬ ‫عضــو هیئــت علمی دانشــگاه تربیت مــدرس با اشــاره به قدرت‬ ‫جریــان اصالحــات در تیــم اقتصــادی دولت‪،‬گفــت‪ :‬مشــکالت‬ ‫کنونی به دلیل سیاســت‌های غلط این جریان است‪ .‬لطف اهلل‬ ‫فروزنده عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس درباره سهم‬ ‫جریــان اصالحــات در مشــکالت معیشــتی مــردم گفــت‪ :‬اصالح‬ ‫طلبــان و اعتــدال گرایان جدا از هم نیســتند از این رو دولت در‬ ‫اختیــار آنها قــرار دارد و نا کارآمدی ها بــه دو جریان اصالحات و‬ ‫اعتــدال برمی گــردد‪ .‬وی با بیان اینکــه ُمهره‌های اصالح طلب‬ ‫در دولــت بخصــوص در تیــم اقتصــادی حضــور دارنــد‪ ،‬افــزود‪:‬‬ ‫اسحاق جهانگیری به عنوان چهره شاخص اصالحات در راس‬ ‫دولــت قــرار دارد و از قــدرت و مســئولیت باالیــی نیــز برخــوردار‬ ‫است‪ ،‬او مسئول تیم اقتصادی و اقتصاد مقاومتی است و باید‬ ‫در قبــال عملکرد خود پاســخگو باشــد‪ .‬معــاون پارلمانی دولت‬ ‫دهــم تصریح کرد‪ :‬مشــکالت کنونــی اقتصاد به دلیل سیاســت‬ ‫هــای غلــط در تیم اقتصادی دولت اســت که در این راســتا می‬ ‫توان به عدم حمایت از تولید‪ ،‬عدم حمایت از صادرات و فساد‬ ‫و رانت هایی که بوجود آمده اشاره کرد؛ آنها(مسئوالن اجرایی)‬ ‫وعــده داده بودنــد مســائل اقتصــادی را سروســامان دهند‪ ،‬نه‬ ‫تنها ســامان نیافــت بلکه اوضــاع وخیم تر شــد‪ .‬فروزنده گفت‪:‬‬ ‫همــگان بــه این نکتــه اذعــان دارند که بخشــی از مشــکالت به‬ ‫تحریــم برمــی گــردد ولی بخش عمــده مربوط به سیاســت‌های‬ ‫غلط دولت و تیم اقتصادی است‪ ،‬آنها باید به حمایت از تولید‬ ‫ملی و توانمندی داخلی باور داشــته باشــند اما متاســفانه نگاه‬ ‫به بیرون و اروپا دارند‪.‬‬ ‫هشدار ایران درباره حضور احتمالی‬ ‫رژیم صهیونیستی در ائتالف نظامی‬ ‫آمریکا در خلیج فارس‬ ‫ســخنگوی وزارت امور خارجه به انتشــار اخباری مبنی بر اعالم‬ ‫آمادگی رژیم صهیونیســتی برای حضور در ائتالف نظامی آمریکا‬ ‫به منظور به اصطالح تامین امنیت کشــتیرانی در خلیج فارس‬ ‫وا کنش نشــان داد‪ .‬ســیدعباس موسوی سخنگوی وزارت امور‬ ‫خارجه در وا کنش به انتشار این اخبار گفت‪ :‬جمهوری اسالمی‬ ‫ایــران معتقــد اســت اصــل این ائتــاف تنــش زا اســت و هرگونه‬ ‫حضور احتمالی رژیم اشغالگر قدس در این ائتالف خودخوانده‬ ‫را‪ ،‬که وجود نامشروعش در خاورمیانه اساس ناامنی و بی‌ثباتی‬ ‫است‪ ،‬تهدیدی آشکار علیه امنیت‪ ،‬حا کمیت و تمامیت ارضی‬ ‫خــود و عاملــی بحــران آفریــن و بی ثبــات ســاز در منطقه خلیج‬ ‫فارس تلقی می‌کند و در چارچوب سیاست بازدارندگی و دفاعی‬ ‫کشــور‪ ،‬حــق مقابله بــا این تهدید و دفاع از خــود را محفوظ می‬ ‫دارد و در عمــل بــه آن در چارچــوب سیاســت دفاعــی کشــور‪،‬‬ ‫تردیــدی ندارد و مســئولیت کلیــه عواقب این اقــدام خطرنا ک‬ ‫برعهده رژیم آمریکا و رژیم نامشــروع صهیونیســتی خواهد بود‪.‬‬ ‫موسوی در خصوص تالش آمریکا برای شکل دهی یک ائتالف‬ ‫نظامــی و یــا برگــزاری نشســت امنیــت دریانــوردی در آینــده بــه‬ ‫بهانــه تامیــن امنیــت دریانــوردی در خلیج فارس گفــت‪ :‬ایران‬ ‫بعنــوان یکــی از کشــورهای منطقــه خلیــج فــارس بــا توجــه بــه‬ ‫داشتن ‪ ۱۵۰۰‬مایل ساحل در این منطقه و براساس مسئولیت‬ ‫تاریخــی‪ ،‬خلیج فارس را ادامه قلمرو ســرزمینی خود دانســته و‬ ‫خــود را متعهــد به تامین امنیت آن و امنیت تردد کشــتی ها در‬ ‫این منطقه می داند و معتقد است حضور نیروهای فرا منطقه‬ ‫ای در خلیــج فــارس تحــت هــر نــام و عنوانــی که باشــد نــه تنها‬ ‫کمکــی به تقویــت امنیت در این منطقه نمی کنــد‪ ،‬بلکه زمینه‬ ‫تنش و بحران را در منطقه حســاس خلیج فارس بیش از پیش‬ ‫فراهم می آورد‪ .‬ســخنگوی وزارت امور خارجه افرود‪ :‬جمهوری‬ ‫اســامی ایــران مخالفت خود را با شــکل گیــری اینگونه ائتالف‬ ‫هــا اعــام و آن را اقدامــی تنــش آفریــن و فریبکارانــه مــی داند و‬ ‫برگزارکنندگان‪ ،‬شــکل دهنــدگان و اعضای آن را بعنوان عاملین‬ ‫موثر در ایجاد تنش و بحران احتمالی آتی ناشی از آن در منطقه‬ ‫تلقی خواهد کرد‪.‬‬ ‫تشکیل وزارت گردشگری هزینه های‬ ‫جاری کشور را افزایش خواهد داد‬ ‫نماینــده مــردم اصفهــان در مجلــس گفــت‪ :‬تشــکیل وزارت‬ ‫گردشــگری موجــب افزایــش هزینــه هــای دولت خواهد شــد و‬ ‫در این مســئله تردیدی نیســت‪ .‬حجت‌االســام احمد ســالک‬ ‫نماینده مردم اصفهان در مجلس شــورای اســامی با اشاره به‬ ‫طــرح تشــکیل وزارت گردشــگری‪ ،‬گفــت‪ :‬بنده با تشــکیل این‬ ‫وزارت خانــه در شــرایط کنونــی که ما مشــکالت عدیــده مالی و‬ ‫اقتصــادی داریم موافق نیســتیم‪ .‬وی گفــت‪ :‬در مقطع کنونی‬ ‫اولویــت مــا کاهــش هزینــه هــای جاری کشــور اســت و طبیعی‬ ‫اســت که تشــکیل وزارتخانه ای چون وزارت خانه گردشــگری‬ ‫موجــب افزایــش هزینــه هــای جاری شــده و مشــکالت بودجه‬ ‫ای را ســخت تــر خواهــد کــرد‪ .‬نماینــده مــردم اصفهــان گفت‪:‬‬ ‫ایــده آل مــا این بود که دوســتان در میرات فرهنگی نســبت به‬ ‫عملکــرد خود پاســخگو مــی بودند تــا برخی نماینــدگان مجبور‬ ‫نشــوند چنیــن تصمیمــی بگیرنــد؛ تشــکیل وزارت گردشــگری‬ ‫موجب افزایش هزینه های دولت خواهد شد و در این مسئله‬ ‫تردیدی نیســت‪ .‬ســالک گفت‪ :‬واقعا در شرایط کنونی تشکیل‬ ‫وزارت خانه جدید هیچ ضرورتی نداشــت اما متاسفانه شرایط‬ ‫اینطــور شــد؛ چون باالخره نهادها باید دربــاره عملکرد خود به‬ ‫مجلس پاسخگو باشند‪.‬‬
‫ورزش‬ ‫واکنش درویش به احتمال مدیرعاملی‌اش در پرسپولیس‬ ‫‪4‬‬ ‫شنبه ‪ 16‬مرداد ‪ 1398‬سال دوم شماره ‪119‬‬ ‫اخبار‬ ‫احتمال آغاز لیگ برتر از ‪ ۲۵‬مرداد تا‬ ‫بعد از اردوی تیم ملی‬ ‫مســئوالن فدراســیون فوتبــال آخریــن وضعیت ورزشــگاه‌ها را در‬ ‫هفتــه پیــش رو بررســی خواهنــد کــرد و در صــورت آمــاده بــودن‬ ‫یشــود‪.‬‬ ‫شــش ورزشــگاه کشــور‪ ،‬لیگ برتر از ‪ ۲۵‬مــرداد ماه آغاز م ‌‬ ‫بیســتمین دوره رقابت‌هــای لیــگ برتــر فوتبــال باشــگاه‌های‬ ‫کشــور‪ ،‬قرعه‌کشــی شــده اســت‪ ،‬امــا هنــوز تاریــخ شــروع لیــگ‬ ‫مشــخص نیســت‪ .‬فدراســیون فوتبال الزاماتی را بــرای آغاز لیگ‬ ‫در نظــر گرفتــه اســت کــه تــا زمــان رعایــت نشــدن ایــن الزامات و‬ ‫استانداردســازی ورزشگاه‌ها‪ ،‬اجازه شــروع لیگ داده نمی‌شود‪.‬‬ ‫پیش‌بینــی شــده اســت کــه شــاید شــب عیــد غدیــر (‪ 28‬مــرداد‬ ‫مــاه) لیــگ برتــر ایــن فصــل آغــاز شــود‪ .‬هرچنــد هنــوز وضعیــت‬ ‫ورزشگاه‌ها مشخص نشده است و تنها ورزشگاه آزادی در تهران‬ ‫و ورزشگاه نقش جهان در اصفهان به شرایط استاندارد و مدنظر‬ ‫فدراسیون فوتبال رسیده‌اند‪ .‬ورزشگاه شهدای فوالد خوزستان‬ ‫(فوالد آره‌نا) نیز در آخرین مراحل آماد ‌هســازی اســت و این هفته‬ ‫تهــای لیــگ خواهــد شــد‪ .‬فدراســیون فوتبــال‬ ‫آمــاده آغــاز رقاب ‌‬ ‫حاضر شــده اســت در صورت آماده شدن نیمی از ورزشگاه‌ها نیز‬ ‫لیــگ نوزدهــم را آغــاز کند‪ .‬در حالی که تا کنون ســه ورزشــگاه به‬ ‫شــرایط استاندارد رسیده‌اند‪ ،‬سه ورزشگاه امام رضا (ع) مشهد‪،‬‬ ‫یــادگار امــام (ره) تبریز و فوالدشــهر اصفهان نیز بــه زودی مهیای‬ ‫میزبانی از مســابقات خواهند شد‪ .‬ســایر ورزشگاه‌ها نیز در حال‬ ‫آماد ‌هســازی اســت و شــاید به آغاز لیگ نرســد‪ ،‬اما ممکن اســت‬ ‫پس برگزاری دو تا ســه هفته از مســابقات لیگ‪ ،‬دیگر ورزشگاه‌ها‬ ‫نیــز آمــاده میزبانــی از تیم‌های شهرشــان شــوند‪ .‬در حــال حاضر‬ ‫بیشترین نگرانی در خصوص ورزشگاه‌های تختی آبادان‪ ،‬شهید‬ ‫بهشتی بوشهر و شهید بهنام محمدی مسجدسلیمان است که‬ ‫هنوز نیاز به اقدامات زیادی برای رسیدن به الزامات فدراسیون‬ ‫فوتبــال دارند‪ .‬با تمام این اوصاف‪ ،‬فدراســیون فوتبال در تالش‬ ‫است تا اولین هفته لیگ برتر را ‪ 25‬مرداد ماه و پیش از عید غدیر‬ ‫برگــزار کنــد کــه برگــزاری لیــگ در چنین تاریخــی‪ ،‬مســتلزم آماده‬ ‫شــدن ورزشگاه‌هاســت‪ .‬از همی ـن‌رو‪ ،‬در هفتــه پیــش رو آخریــن‬ ‫وضعیت ورزشــگاه‌ها بررســی خواهد شــد تا وضعیــت نهایی آنها‬ ‫مشخص و تاریخ قطعی شروع مسابقات لیگ اعالم شود‪ .‬با این‬ ‫حال در صورت آغاز نشــدن لیگ در تاریخ اعالم شــده‪ ،‬شب عید‬ ‫غدیر دیگر تاریخ مدنظر فدراســیون برای شــروع لیگ است تا به‬ ‫ایــن شــکل پیــش از آغاز اردوی تیــم ملی‪ ،‬دو هفته از مســابقات‬ ‫لیــگ برگــزار شــده باشــد‪ .‬احتمــال برگــزاری لیــگ پــس از اردوی‬ ‫تیــم ملــی نیز‪ ،‬بســیار ضعیف اســت‪ ،‬امــا در صورتی کــه وضعیت‬ ‫ورزشــگاه‌ها بــرای آغاز لیگ مناســب نباشــد چاره‌ای جــز تعویق‬ ‫مجدد لیگ نخواهد بود‪.‬‬ ‫فهرست گرانترین فوتبالیستهای‬ ‫تابستان امسال‬ ‫در فصــل نقــل و انتقاالت تابســتانی باشــگاه‌های بــزرگ اروپایی‬ ‫چنــد رکــورد را در جــذب بازیکــن بــه ثبــت رســانده‌اند و بــه نظــر‬ ‫می‌رســد کــه ایــن روال ادامــه خواهــد داشــت‪ .‬در فصــل نقــل و‬ ‫انتقاالت تابستانی خریدهای گران قیمتی به ثبت رسیده است‪.‬‬ ‫باشــگاه‌های بزرگ اروپایی برای جذب بازیکنان جدید رقم‌های‬ ‫نجومــی را پرداخــت کردنــد و امیــدوار هســتند کــه بــا بازیکنــان‬ ‫جدید در فصل پیش رو بدرخشــند و جام به دســت آورند‪ .‬هنوز‬ ‫فصــل نقــل و انتقاالت تابســتانی بســته نشــده اســت و وضعیت‬ ‫چنــد بازیکــن بزرگ مثل نیمــار‪ ،‬پوگبا‪ ،‬دیباال و ایــکاردی در‌هاله‬ ‫ای از ابهــام قــرار دارد امــا بــا این حال چند رکــورد در فصل نقل و‬ ‫انتقاالت تا االن به ثبت رسیده است‪.‬‬ ‫در ایــن گــزارش می‌خواهیــم نگاهــی بــه رقم‌هــای گرانتریــن‬ ‫بازیکنانی که در فصل نقل و انتقاالت تابســتانی امســال به ثبت‬ ‫رسیده اند بپردازیم‪.‬‬ ‫‪ -۱‬ادن‌هازارد‬ ‫سرانجام بعد از کش و قوس‌های زیاد از چلسی جدا شد و با ‪۱۳۰‬‬ ‫میلیــون پونــد به رئــال مادرید پیوســت تا در صدر این فهرســت‬ ‫قرار گیرد‪‌.‬هازارد ‪ ۳۵۲‬بار پیراهن چلســی را بر تن کرد و توانســت‬ ‫‪ ۱۱۰‬گل هــم به ثمر رســاند‪ .‬او در تابســتان امســال ‪ ۵‬بــار در بازی‬ ‫دوستانه برای رئال به میدان رفته و توانسته ‪ ۱‬گل به ثمر رساند‪.‬‬ ‫‪ -۲‬ژائو فیلیکس‬ ‫درخشــش در بنفیــکا باعث شــد تا پدیــده جدید فوتبــال پرتغال‬ ‫مــورد توجــه چند باشــگاه بزرگ اروپایــی قرار گیــرد و در نهایت او‬ ‫یکــرد‪ .‬اتلتیکــو مادرید با‬ ‫راهــی تیمی شــد که کمتر کســی فکــر م ‌‬ ‫هدایت سیمئونه این بازیکن جوان را با ‪ ۱۱۳‬میلیون پوند جذب‬ ‫کرد تا گرانترین خرید تاریخ این باشــگاه اسپانیایی لقب گیرد‪ .‬او‬ ‫در فصل قبل توانست در ‪ ۴۳‬بازی ‪ ۲۰‬گل به ثمر رساند‪.‬‬ ‫‪ -۳‬آنتوان گریزمان‬ ‫این بازیکن در تابســتان از اتلتیکو مادرید به بارســلونا پیوســت‪.‬‬ ‫او قرار بود که تابســتان ســال قبل راهی آبی اناری‌ها شــود اما در‬ ‫نهایــت ایــن انتقال به تاخیر افتاد و بارســلونا بــرای جذب او ‪۱۰۸‬‬ ‫میلیــون پونــد پرداخــت کرد‪ .‬او ‪ ۵‬فصــل با اتلتیکــو مادرید بود و‬ ‫توانست ‪ ۱۳۳‬گل هم به ثمر رساند‪.‬‬ ‫‪ -۴‬هری مگوایر‬ ‫ایــن بازیکــن بــا انتقــال ‪ ۸۰‬میلیــون پونــدی از لســتر ســیتی بــه‬ ‫منچســتر یونایتد به عنوان گرانترین مدافع تاریخ فوتبال جهان‬ ‫انتخــاب شــد و هــواداران یونایتــد امیــد زیــادی دارنــد کــه بــا او‬ ‫مشکل خط دفاعی خود را برطرف کنند‪.‬‬ ‫‪ -۵‬روملو لوکا کو‬ ‫سهــای‬ ‫ســرانجام ایــن مهاجــم بلژیکــی هــم بعــد از کــش و قو ‌‬ ‫زیــاد شــیاطین ســرخ را تــرک کــرد و بــا رقــم ‪ ۷۳‬میلیــون پونــد‬ ‫بــه اینتــر پیوســت و گرانتریــن خریــد تاریــخ ایــن باشــگاه‬ ‫ایتالیایی شد‪.‬‬ ‫مدیرعامل پیشین سایپا به احتمال حضورش در باشگاه پرسپولیس به عنوان مدیرعامل واکنش نشان داد‪ .‬رضا درویش مدیرعامل سابق سایپا درباره اخبار مبنی بر حضورش در باشگاه پرسپولیس‬ ‫به عنوان مدیرعامل گفت‪ :‬تاکنون درباره این مضوع صحبتی با من نشده است و روحم هم از ماجرا خبر ندارد‪ .‬وی افزود‪ :‬کار در پرسپولیس سخت است و ایرج عرب هم تا اینجا خوب کار کرده‬ ‫است‪ .‬به هر حال بعد از حضور برانکو‪ ،‬فشارها روی پرسپولیس بیشتر شد اما بازیکنان جدیدی برای این تیم به خدمت گرفته شدند و نیمکت هم به مربی خوبی بسته شد‪ .‬البته پرسپولیس‬ ‫قهرمان فعلی ایران است و از این تیم انتظار زیادی می‌رود‪ .‬به نظرم تیم می‌توانست زودتر از این بسته شود تا حواشی موجود در رسانه‌ها و هواداران کمتر شود‪ .‬درویش در پاسخ به این سوال‬ ‫که آیا اگر چنین پیشنهادی به او شود‪ ،‬سمت مدیرعاملی پرسپولیس را خواهد پذیرفت یا خیر‪ ،‬توضیح داد‪ :‬کار در پرسپولیس سخت است و مدیران این باشگاه‌ها همیشه کار دشواری داشتند‪.‬‬ ‫عباس چمنیان‪ ،‬سرمربی تیم فوتبال نوجوانان ایران در جام جهانی‪۲۰۱۷‬‬ ‫نگرانی‌هادربارهآیندهفوتبالپایهفرصتاست‬ ‫عباس چمنیان‪ ،‬ســرمربی تیــم فوتبــال نوجوانان ایران‬ ‫در جام جهانی ‪ ۲۰۱۷‬معتقد اســت که نگرانی‌ها نســبت‬ ‫به تیم‌های پایه تخریب نیســت و بایــد به این نگرانی‌ها‬ ‫و انتقادات به چشــم فرصت نگریســت‪ .‬عباس چمنیان‬ ‫دربــاره نگرانی‌های موجود پیرامون تیم‌های ملی پایه و‬ ‫آینده فوتبال ایران در شرایط حال حاضر‪ ،‬اظهار داشت‪:‬‬ ‫طرح موضوع تیم‌های پایه و آینده فوتبال ایران در ایام‬ ‫اخیر‪ ،‬به دلیل نگرانی‌هایی نسبت به آینده است‪ .‬نباید‬ ‫ایــن نگرانی‌هــا را همیشــه به عنــوان پدیــده‌ای تخریبی‬ ‫نگاه کرد و گاهی باید به این نگرانی‌ها به چشــم فرصت‬ ‫نگریســت‪ .‬وی افزود‪ :‬از دســت رفتن فرصــت‪ ،‬مربوط به‬ ‫جایی اســت که موضوعات به آینده ختم نشود‪ ،‬نگرانی‬ ‫وجــود نداشــته باشــد‪ ،‬از موضوعــات دســت بکشــیم و‬ ‫تالشــی صورت نگیرد‪ .‬برای پیشرفت و آینده‌سازی‪ ،‬نیاز‬ ‫اســت که تالش‌مان را مضاعــف کنیم و نقاط ضعف‌مان‬ ‫برطرف شود‪ .‬گاهی اوقات از دیگران باید بازخورد بگیریم‬ ‫ً‬ ‫کــه چقدر در مســیر موفقیــت حرکت می‌کنیــم و مطمئنا‬ ‫نقطه نظرات رســانه‌هایی کــه موضوعی را نقد می‌کنند‪،‬‬ ‫فرصتی مناســب برای شــناخت و عبور از ضعف‌هاست‪.‬‬ ‫ســرمربی پیشین تیم فوتبال نوجوانان کشورمان گفت‪:‬‬ ‫انتقــاد بــه عملکــرد تیم‌های پایــه‪ ،‬فقط مربــوط به حاال‬ ‫نیســت و رسانه‌ها در گذشته هم به انتقاد پرداخته‌اند‪.‬‬ ‫ایــن انتقــادات نیز نگاه به یک شــخص نیســت‪ ،‬بلکه به‬ ‫مقولــه بزرگ‌تــر می‌پردازد کــه آن هم فوتبــال پایه بوده و‬ ‫ایــن انتقادات احســاس نگرانی از آینده اســت‪ .‬ما که در‬ ‫فوتبــال حضــور داریــم‪ ،‬بایــد ایــن نگرانی‌هــا را تبدیل به‬ ‫فرصــت کــرده و روی آنهــا برنامه‌ریــزی کنیــم تــا بتوانیم‬ ‫اســتفاده بهتــری از نقدهــا داشــته باشــیم‪ .‬فوتبــال پایه‬ ‫متــر از همــه ســاختن‬ ‫بایــد بــه دو مقولــه بپــردازد کــه مه ‌‬ ‫بازیکنــان آینده‌دار برای رده‌های ملی اســت که اهمیت‬ ‫زیــادی هم دارد‪ .‬همچنین ســاختن بازیکنــان آینده‌دار‬ ‫برای رده باشگاهی که آنها نیز ا کنون از اندوخته فوتبال‬ ‫یشــوند‪ .‬این یک نــوع نگاه بــه فوتبال‬ ‫پایــه بهره‌منــد م ‌‬ ‫پایه اســت که باید آیند ‌هســازی شــود‪ ،‬اما بخش دیگری‬ ‫از نــگاه هــم مربــوط به رقــم زدن نتیجــه و کســب اعتبار‬ ‫بین‌المللی اســت‪ .‬چمنیان خاطرنشــان کــرد‪ :‬هر جایی‬ ‫کــه نــام ایران مطرح اســت‪ ،‬حتی ا گر کســی فوتبال را به‬ ‫صورت جدی دنبال نکند‪ ،‬دوســت دارد همیشه شاهد‬ ‫اعتــای فوتبــال کشــور باشــد و تیم‌هــای ملی مــا نتایج‬ ‫ارزنده‌ای کســب کنند‪ .‬ا گر نگاه‌مان اینگونه باشد که در‬ ‫فوتبــال پایه آینده‌ســازی کرده و در میادیــن بین‌المللی‬ ‫هم کسب اعتبار کنیم‪ ،‬توانسته‌ایم موفق عمل کنیم‪.‬‬ ‫ســرمربی ســابق تیــم فوتبــال نوجوانــان کشــورمان در‬ ‫وا کنــش بــه بخشــی از صحبت‌های حســین عبــدی که‬ ‫گفتــه بــود در گذشــته برخــی مربیــان حریفانــی آســان را‬ ‫انتخــاب می‌کردنــد تــا فشــار نتایــج را تحمل نکننــد و او‬ ‫چنیــن نگاهــی به بازی‌های دوســتانه نــدارد‪ ،‬گفت‪ :‬ا گر‬ ‫منظــور از این صحبت به تیم ملی بزرگســاالن و کارلوس‬ ‫کی‌روش بوده اســت‪ ،‬برخــی می‌گفتند کی‌روش حریفان‬ ‫ضعیف‌تری را برای بازی‌های دوســتانه انتخاب می‌کند‬ ‫تــا نتیجــه بگیرد‪ .‬با این حال این تفکر نیز وجود داشــت‬ ‫که کی‌روش به این شکل می‌خواهد روح پیروزی طلبی‬ ‫والیبال انتخابی المپیک ‪۲۰۲۰‬؛‬ ‫چین پیروز دیدار افتتاحیه برابر فنالند شد‬ ‫در بازی افتتاحیه رقابت‌های والیبال انتخابی المپیک ‪ ۲۰۲۰‬تیم ملی چین موفق به شکست فنالند‬ ‫تهــای والیبــال انتخابی المپیــک توکیو از امــروز آغاز شــد و دو تیم چین و‬ ‫شــد‪ .‬مرحلــه نخســت رقاب ‌‬ ‫فنالند در دیدار افتتاحیه در کشور چین برابر هم قرار گرفتند‪ .‬در نهایت این چینی ها بودند که موفق‬ ‫شدند با نتیجه ‪ ۳‬بر یک پیروز شوند‪.‬‬ ‫نتایج ست شماری‪:‬‬ ‫* ست نخست‪ ۲۵ :‬بر ‪ ۲۲‬به سود چین‬ ‫* ست دوم‪ ۲۵ :‬بر ‪ ۲۱‬به سود فنالند‬ ‫* ست سوم‪ ۲۵ :‬بر ‪ ۲۳‬به سود چین‬ ‫* ست چهارم‪ ۲۵ :‬بر ‪ ۲۳‬به سود چین‬ ‫تیــم ملی والیبال ایران نیز در نخســتین بازی خود از ســاعت ‪ ۱۷:۳۰‬امروز جمعــه برابر کوبا صف آرایی‬ ‫خواهد کرد‪ .‬ملی پوشان ایران در این مرحله با تیم‌های کوبا‪ ،‬مکزیک و روسیه همگروه است که در‬ ‫پایان تیم برتر گروه راهی المپیک ‪ ۲۰۲۰‬خواهد شد‪.‬‬ ‫همیشــه در وجــود بازیکنــان زنــده باشــد و آنهــا بــا بــرد‬ ‫مقابــل حریفــان تدارکاتــی‪ ،‬روحیــه بگیرند‪ .‬بــا این حال‬ ‫ا گر منظور آقای عبدی در ســایر رده‌ها بوده اســت‪ ،‬باید‬ ‫بگویــم کــه بــه دلیــل محدودیت‌هایــی کــه در کشــور ما‬ ‫وجــود دارد‪ ،‬انتخاب بســیاری از رویدادهای بین‌المللی‬ ‫دســت مربیــان نیســت و شــانس حضــور در بســیاری از‬ ‫تهــا وجود نــدارد که مربی حق انتخاب داشــته‬ ‫تورنمن ‌‬ ‫باشــد‪ .‬وی با اشــاره به حضــور تیم نوجوانــان با هدایت‬ ‫حســین عبــدی در دو تورنمنــت متوالــی در چیــن و‬ ‫تاجیکســتان ادامــه داد‪ :‬در چنــد ســال اخیــر‪ ،‬تیم‌های‬ ‫پایــه مــا در هــر تورنمنتی کــه شــرکت داشــته‌اند‪ ،‬نهایت‬ ‫استفاده را برده‌اند و اینگونه هم نبوده همیشه حریفان‬ ‫ً‬ ‫ضعیف انتخاب شود که البته عمدتا حریفان ما آسیایی‬ ‫بودند‪ .‬در دو تورنمنت اخیر هم حریفان نوجوانان ما در‬ ‫ســطح اول قاره نبودند و ما با حریفانی مثل ژاپن یا کره‬ ‫جنوبی مواجه نشــدیم که در ســطح اول آســیا هستند‪.‬‬ ‫ا گــر به گذشــته هم نگاه کنیــم‪ ،‬ما پیش از جــام جهانی‬ ‫‪ 2017‬اردویــی در اســپانیا داشــتیم کــه در آســتانه جــام‬ ‫جهانــی با فرانســه و مکزیک بازی کردیــم که از تیم‌های‬ ‫بــزرگ دنیــا بودنــد و عملکردشــان در جــام جهانــی هــم‬ ‫یهــای دوســتانه باعــث شــد‬ ‫مشــخص بــود‪ .‬همــان باز ‌‬ ‫مــا بهتریــن نتایــج را رقــم بزنیــم و به مرحله یــک چهارم‬ ‫نهایــی جام جهانی نیز رســیدیم‪ .‬چمنیــان تصریح کرد‪:‬‬ ‫تمام مربیان تالش می‌کنند که از فرصت‌ها بهره ببرند و‬ ‫بــا حریفانی قدرتمند بازی کنند تا بازیکنان آنها صاحب‬ ‫تجربــه شــوند‪ .‬البته کــه ا کنون تمــام تیم‌های آســیایی‬ ‫قابــل احتــرام هســتند‪ ،‬اما باز هــم باید تالش شــود تا در‬ ‫تمام بازی‌های دوستانه تجربه کسب شود‪.‬‬ ‫ســرمربی تیــم فوتبــال نوجوانــان کشــورمان در جــام‬ ‫جهانــی ‪ 2017‬هنــد در خصوص آینده فوتبــال پایه ایران‬ ‫یهــای موجــود در ایــن خصــوص گفــت‪ :‬با توجه‬ ‫و نگران ‌‬ ‫مهــای نوجوانان و‬ ‫بــه فاصلــه کمی کــه تــا مســابقات تی ‌‬ ‫جوانــان داریــم و آنهــا بایــد در مقدماتــی قهرمانــی آســیا‬ ‫شــرکت کننــد‪ ،‬نباید هیچ فرصتــی را از دســت داد‪ .‬عبور‬ ‫از این مرحله بســیار مهم اســت که حضور در مســابقات‬ ‫نهایــی‪ ،‬مــا را بــه انتخابــی جــام جهانــی نیــز می‌رســاند‪.‬‬ ‫هــر کــدام از این مراحل را که از دســت بدهیم‪ ،‬اســتمرار‬ ‫پیشرفت فوتبال پایه از بین می‌رود‪ .‬به همین دلیل ا گر‬ ‫بخواهیــم در مســیر پیشــرفت باشــیم‪ ،‬باید تــاش کرده‬ ‫کــه از مرحلــه فعلــی عبــور کنیــم‪ .‬وی ادامــه داد‪ :‬ا گــر در‬ ‫این مدت صحبتی هم شــده باشــد‪ ،‬کمتریــن انتقاد به‬ ‫فدراســیون فوتبال بوده اســت‪ .‬فدراســیون در توجه به‬ ‫تیم‌های پایه کوتاهی نکرده اســت و در چنین شــرایطی‬ ‫باید تمرکز روی کیفیت فنی تیم‌ها باشد‪ .‬از هر انتقادی‬ ‫که صورت می‌گیرد و نقطه نظری که وجود دارد‪ ،‬باید به‬ ‫دیــد فرصت نــگاه کرد تــا در فرصت باقیمانــده تیم‌های‬ ‫پایــه مــا بــا کیفیــت باالیــی در مســابقات شــرکت کنند‪.‬‬ ‫در هــر دو تورنمنــت انتخابی نوجوانــان و جوانان‪ ،‬ایران‬ ‫میزبــان اســت کــه بایــد حدا کثــر اســتفاده را از میزبانــی‬ ‫ببریــم و قاطعانــه بــه مرحله بعــدی صعود کنیــم‪ .‬نباید‬ ‫اتفاقــی ماننــد تیــم جوانــان در دوره قبلــی رخ بدهد که‬ ‫این مسئله استمرار پیشرفت را از بین خواهد برد‪.‬‬
‫فرهنگوهنر‬ ‫جهانگیری‪ :‬گزینه وزارت آموزش‌پرورش تا دو هفته دیگر نهایی می‌شود‬ ‫معاون اول رئیس جمهور گفت که وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش می‌تواند زن باشد‪ ،‬البته بستگی به تصمیم رئیس جمهور دارد‪ .‬اسحاق جهانگیری در حاشیه افتتاح ایستگاه‬ ‫قطار شهری شهید کاوه مشهد در رابطه با زمان اعالم گزینه نهایی وزیر آموزش و پروش اظهار کرد‪ :‬گزینه نهایی وزارت آموزش‌و پرورش تا دو هفته آینده مشخص می‌شود‪ .‬وی‬ ‫در پاســخ به این سوال که آیا احتمال دارد با وجود مطالبات موجود برای معرفی وزیر زن‪ ،‬وزیر پیشنهادی این وزارت زن باشد گفت‪ :‬وزیر پیشنهادی نهایی می‌تواند زن باشد‬ ‫البته بستگی به تصمیم رییس‌جمهور دارد و اینکه ایشان کسی را برای معرفی در این رابطه در نظر دارد یا خیر‪.‬‬ ‫شنبه ‪ 16‬مرداد ‪ 1398‬سال دوم شماره ‪119‬‬ ‫مازنیرییسکمیتهفرهنگ‪،‬هنرورسانهکمیسیونفرهنگی‪:‬‬ ‫نظامصنفیخبرنگاران؛حلقهوصلحاکمیتبااهالیرسانه‬ ‫رییــس کمیتــه فرهنگ‪ ،‬هنر و رســانه کمیســیون فرهنگی با‬ ‫تا کید بر تشــکیل نظام صنفی خبرنــگاران‪ ،‬آن را حلقه وصل‬ ‫حا کمیت با اهالی رســانه دانست‪ .‬احمد مازنی به مناسبت‬ ‫هفدهــم مــرداد و روز خبرنــگار در جریــان رونــد فعالیــت‬ ‫خبرگــزاری مجلــس قــرار گرفــت و ایــن روز را تبریــک گفــت‪.‬‬ ‫وی بــرای شــهید صارمــی آرزوی علـ ّـو درجــات کــرد و گفــت‪:‬‬ ‫انتظــار م ـی‌رود خبرنگاران و اهالی رســانه به این شــخصیت‬ ‫تاسی کرده و درباره زندگی این شهید و دیگر شهدای رسانه‬ ‫تحقیــق و مطالعــه کننــد زیرا شــهادت یک اتفــاق و تصادف‬ ‫نیســت و زندگــی و آثار شــهدا حتمــا می‌تواند بــرای ادامه کار‬ ‫مفید باشد‪.‬‬ ‫اهالی رسانه بار احزاب را به دوش می‌کشند‬ ‫نماینده مردم تهران‪ ،‬ری‪ ،‬شــمیرانات‪ ،‬اسالمشــهر و پردیس‬ ‫در مجلــس شــورای اســامی یکــی از مشــکالت اهالی رســانه‬ ‫در کشــور را بــه دوش کشــیدن بار احزابی دانســت که وجود‬ ‫خارجــی ندارنــد و توضیــح داد‪ :‬در کشــور تعــداد احــزاب زیاد‬ ‫اســت ولــی هنــوز حــزب را بــاور نکردیــم؛ در نتیجه رســانه‌ها‬ ‫بــه جای آنکه مســئولیت روزنامــه نگاری و رســانه‌ای خود را‬ ‫داشــته باشند‪ ،‬مسئولیت احزاب را از جناح‌های مختلف به‬ ‫دوش می‌کشــند‪ .‬وی ادامــه داد‪ :‬یکــی از راه‌های اصالح این‬ ‫وضعیــت آن اســت کــه نظــام انتخاباتــی اصــاح و تبدیل به‬ ‫نظام حزبی شود‪.‬‬ ‫نبود امنیت شغلی‪ ،‬شجاعت را از خبرنگار می‌گیرد‬ ‫مازنــی همچنیــن حرفــه خبرنــگاری را یکــی از مظلوم‌تریــن‬ ‫گروه‌های شــغلی در دنیا دانست که مسئولیت آنها در ردیف‬ ‫گروه‌های شــغلی ســخت و زیان آور تعریف شده و تا کید کرد‪:‬‬ ‫باید ادرا ک درست از کار و نقش خبرنگار وجود داشته باشد‬ ‫و قوانین مترتب بر گروه‌های مشــاغل سخت و زیان آور برای‬ ‫آنهــا بــه درســتی اجــرا شــود‪ .‬وی همچنین با اشــاره بــه لزوم‬ ‫توجه به امنیت و ثبات شغلی خبرنگاران گفت‪ :‬نبود امنیت‬ ‫و ثبات شــغلی باعث می‌شود خبرنگار آزادی و شجاعت الزم‬ ‫را برای بیان حقایق نداشته باشد و نتواند حرف دل مردم را‬ ‫بیان کند‪ .‬این عضو فرا کسیون امید در ادامه از پایین بودن‬ ‫سطح حقوق خبرنگاران انتقاد کرد و گفت‪ :‬دریافتی پایین‪،‬‬ ‫متناسب با شأن و منزلت خبرنگاران نیست‪.‬‬ ‫خبرنگاران باید دارای نظام صنفی شوند‬ ‫وی از دولــت خواســت کوتاهی‌هــای چنــد ده ســاله خود در‬ ‫قبــال اهالــی رســانه را جبــران کنــد و افــزود‪ :‬خبرنــگاران باید‬ ‫دارای نظام صنفی شوند؛ به این معنا که قانونی برای حرفه‬ ‫خاصــی تشــکیل و تصویــب شــود کــه بــر اســاس آن‪ ،‬اعضای‬ ‫آن صنــف در یــک مجمع عمومی انتخابات داشــته باشــند‪،‬‬ ‫هیئــت مدیــره انتخــاب کنند‪ ،‬بازرس و ناظر داشــته باشــند‬ ‫و مســائل مربــوط بــه تخلفــات آن صنــف را مورد رســیدگی و‬ ‫پیگیــری قــرار دهند و فردی بــدون هماهنگی وارد آن صنف‬ ‫نشــود‪ .‬مازنی که معتقد اســت نظام صنفــی رابطه اهالی آن‬ ‫صنف با حا کمیت‪ ،‬دولت‪ ،‬قوه مقننه‪ ،‬قوه قضاییه و مردم را‬ ‫برقرار می‌کند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬متاســفانه برخی برداشــت کردند‬ ‫که نظام صنفی خبرنگاری به دنبال مداخله حا کمیت است‬ ‫در حالــی کــه تصویب قانــون نظام صنفی بــرای هنرمندان و‬ ‫روزنامه‌نــگاران از میــزان مداخلــه حا کمیــت کــم می‌کند زیرا‬ ‫این نظام به کار آن صنف رسیدگی خواهد کرد‪.‬‬ ‫تشکیل نظام صنفی خبرنگاری در دستور کار مجلس‬ ‫وی تشکیل نظام صنفی خبرنگاری را نیازمند قانون مصوب‬ ‫مجلس دانست و افزود‪ :‬دولت موظف به ارائه الیحه در این‬ ‫ً‬ ‫خصــوص اســت ولی بــه دلیــل تعلــل آنهــا نهایتــا نمایندگان‬ ‫مجلــس طرحــی را در قالب نظام صنفــی روزنامه‌نگاری ارائه‬ ‫دادند که ا کنون در دســتور کار کمیسیون اجتماعی مجلس‬ ‫قــرار دارد‪ .‬رییــس کمیتــه فرهنگ‪ ،‬هنر و رســانه کمیســیون‬ ‫فرهنگی ابراز امیدواری کرد تا پایان این دوره مجلس قانون‬ ‫تشــکیل نظام صنفی خبرنگاری به ســرانجام برســد و گفت‪:‬‬ ‫ا گــر ایــن اتفــاق بیفتــد گام بلنــدی در جهــت ســازماندهی و‬ ‫نظام‌مند کردن مسائل خبرنگاران برداشته خواهد شد‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫خبر‬ ‫کیهان کلهر‬ ‫برنده جایزه وومکس شد‬ ‫نوزدهمیــن جایــزه جهانــی موســیقی(وومکس) به کیهــان کلهر‬ ‫آهنگساز و نوازنده کمانچه و سه‌تار اهدا شد‪ .‬این نوازنده ایرانی‬ ‫پیش از این نیز به همراه گروه راه ابریشم برنده جایزه گرمی شده‬ ‫بــود‪ .‬برگزارکننــدگان ایــن رویــداد‪ ،‬علت اهــدای این جایــزه را به‬ ‫کلهر‪ ،‬تســلط و یگانگــی مهارت این نوازنده چیره‌دســت کمانچه‬ ‫در نــوآوری و ایجــاد زبان‌هــای جدیــد هیجان‌انگیــز موســیقی و‬ ‫رســاندن سنت موسیقی کالســیک ایرانی به گوش مردم سراسر‬ ‫جهان‪ ،‬شمردند‪ .‬این سایت در توصیف هنر کمانچه‌نوازی کلهر‬ ‫نوشــته اســت‪« :‬برای کلهر‪ ،‬کمانچه صدای اوســت‪ .‬هنگامی که‬ ‫می‌نوازد انگار زبانی کامل ایجاد می‌کند که با سراسر مردم جهان‬ ‫از گذشته دور تا آینده ارتباط برقرار می‌کند‪ .‬کیهان کلهر در طول‬ ‫زندگــی حرف ـه‌ای خــود بــا بهتریــن نوازنــدگان جــای جــای ایران‬ ‫همــکاری کــرده و موســیقی اقــوام کردســتان و خراســان را مــورد‬ ‫مطالعه قرار داده اســت‪ .‬او با موســیقیدان‌های ســایر فرهنگ‌ها‬ ‫نیــز از جملــه شــجاعت حســین خــان از هنــد‪ ،‬یویومــا و گــروه‬ ‫بین‌المللــی جاده ابریشــم‪ ،‬اردال ارزنجان از ترکیــه‪ ،‬تریو هلندی‬ ‫رامبرانــت‪ ،‬تومانــی دیاباته از مالی‪ ،‬گروه بروکلیــن رایدر و کوارتت‬ ‫کرونــوس؛ بــا زبــان موســیقی دیالوگ داشــته اســت‪ .‬از ایــن رو به‬ ‫همه این صداها اجازه می‌دهد تا صدای او را فرا گیر کنند‪ ».‬این‬ ‫جایزه ‪ ۲۷‬ا کتبر امسال (پنجم آبان) در مراسم بیست و پنجمین‬ ‫ســالگرد تاســیس وومکس در فنالند به کیهان کلهر اهدا خواهد‬ ‫شــد‪ .‬کلهر در این مراســم همراه با اردال ارزنجان (موســیقیدان‬ ‫اهــل ترکیــه) نوازنــده باغالما بــه اجرا خواهنــد پرداخــت‪ .‬رویداد‬ ‫جهانــی وومکــس در ســال ‪ ۲۰۱۶‬نیز میزبان اجرای مشــترک این‬ ‫دو هنرمنــد بــوده اســت‪ .‬جایــزه وومکــس کــه بــه عنــوان جایــزه‬ ‫جهانــی موســیقی ا کســپو شــناخته می‌شــود‪ ،‬در ســال ‪۱۹۹۹‬‬ ‫تاســیس شده است‪ .‬این جایزه از آغاز برای احترام و ارج نهادن‬ ‫بــه مــوارد برجســته موســیقی جهــان در ســطح بین‌المللــی و بــا‬ ‫اذعان به تعالی موســیقی‪ ،‬اهمیــت اجتماعی‪ ،‬موفقیت تجاری‪،‬‬ ‫تاثیــر سیاســی و یــک عمر دســتاورد هنــری معرفی کــرده و بنیان‬ ‫نهاده است‪ .‬هر سال نیز در ماه ا کتبر همزمان با رویداد وومکس‬ ‫‪( Womex‬رویداد نمایشگاهی موسیقی جهان) جایزه‌ای به یک‬ ‫نفر که شایسته این عنوان در جهان است داده می‌شود‪ .‬از سال‬ ‫‪ ۲۰۰۸‬جایــزه وومکــس بــرای هنرمنــد و بــرای تعالــی حرفه‌ای به‬ ‫یشــود‪ .‬این جایزه ســال گذشــته بــه کوارتت‬ ‫هنرمنــدان اهــدا م ‌‬ ‫زهی کرونوس از آمریکا تعلق گرفته بود‪.‬‬
‫بانکوبیمه‬ ‫فروش گواهی سپرده ‪ ۱۸‬درصدی در بانک ملی ایران‬ ‫‪6‬‬ ‫فروش اوراق گواهی ســپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری (عام) بانک ملی ایران آغاز شد‪ .‬از روز ‪ ۱۶‬مرداد لغایت ‪ ۲۳‬مردادماه تعداد محدودی اوراق گواهی سپرده در تمامی‬ ‫شــعب این بانک عرضه می‌گردد‪ .‬این اوراق یکســاله‪،‬با نام‪،‬قابل انتقال به غیرو معاف از مالیات‪ ،‬با سود ‪ ۱۸‬درصد سالیانه منتشر می‌گردد که در مقاطع یک ماهه سود آن قابل‬ ‫پرداخت می‌باشد‪ .‬بازخرید اوراق قبل از سررسید با نرخ ‪ ۱۰‬درصد سالیانه از تاریخ انتشار در شعب بانک صورت خواهد گرفت‪.‬‬ ‫شنبه ‪ 16‬مرداد ‪ 1398‬سال دوم شماره ‪119‬‬ ‫اخبار‬ ‫‪ ۳‬شرط راه‌اندازی بازار متشکل ارزی‬ ‫بازار متشــکل ارز که مهم‌ترین طرح دولت برای ســاماندهی بازار‬ ‫ارز بــه شــمار م ـی‌رود در صــورت تامین شــرط‌های بانــک مرکزی‬ ‫کهــا و طــی روند آموزشــی آغاز به‬ ‫و آمــاده شــدن صرافی‌هــا و بان ‌‬ ‫کار خواهــد کــرد کــه البته هنوز زمان آن مشــخص نیســت‪ .‬زمان‬ ‫راه انــدازی «بازار متشــکل ارز» که به نظر کارشناســان در صورت‬ ‫کارکرد درســت می‌تواند به جوالن دالالن و سودا گران در بازار ارز‬ ‫پایــان داده و عــاوه بر ثبات قیمت‌ها‪ ،‬نر خ‌هــا را نیز کاهش دهد‬ ‫تا زمانی نامعلوم به تاخیر افتاده اســت‪ .‬پیش از این اعالم شــده‬ ‫یشــود که به‬ ‫بــود کــه این بازار تــا پیش از عید قربان راه‌اندازی م ‌‬ ‫گفتــه رئیــس کل بانک مرکزی آمادگی کامل بــرای راه‌اندازی این‬ ‫بــازار وجــود نــدارد‪ .‬عبدالناصر همتی روز چهارشــنبه در حاشــیه‬ ‫نبــاره گفــت‪ :‬مطابــق گزارشــی‬ ‫نشســت هیــات دولــت‪ ،‬نیــز در ای ‌‬ ‫کــه دو روز پیــش دریافــت شــد‪ ،‬آمادگی کامــل وجود نــدارد‪ ،‬زیرا‬ ‫یشــان را‬ ‫هنــوز برخــی بانک ها نتوانســته‌اند نرم‌افزارهای ارتباط ‌‬ ‫برقــرار کننــد‪ ،‬برخی صرافی‌ها نیــز فرم‌ها را پــر نکرده‌اند و آمادگی‬ ‫ندارند‪ .‬وی تا کید کرد‪ :‬تا زمانی که اطمینان حاصل نشود‪ ،‬این‬ ‫بــازار راه‌انــدازی نخواهــد شــد‌و حداقل تــا عید قربــان راه‌اندازی‬ ‫نمی‌شود‪.‬‬ ‫اونس از مرز ‪ ۱۵۰۰‬دالر عبور کرد‬ ‫شوک جنگ تجاری به طال‬ ‫آمادگی ‪ ۳۵‬صرافی و ‪ ۲‬بانک‬ ‫پیگیری‌هــا نشــان می‌دهــد کــه تا کنــون ‪ ۳۵‬صرافــی خصوصی و‬ ‫‪ ۲‬بانــک همــه مراحــل عضویــت و آمــوزش بــرای فعالیــت در بازار‬ ‫متشــکل ارزی را طی کرده و آماده شــروع کار هســتند‪ .‬اما ســایر‬ ‫صرافی‌ها نتوانســته‌اند آمادگی‌های الزم را کسب کنند‪ ،‬بنابراین‬ ‫تصمیم گرفته شــده اســت تا زمان آماده شدن بقیه صرافی‌های‬ ‫خصوصــی و همچنین حداقــل هفت بانک‪ ،‬راه‌انــدازی این بازار‬ ‫بــه تاخیــر بیفتــد‪ .‬راه‌اندازی بــازار متشــکل با حضــور ‪ ۳۵‬صرافی‬ ‫نمی‌توانــد نقــش تعیین‌ننــده‌ای را به این بــازار داده و در نتیجه‬ ‫توان تاثیرگذاری آن بر بازار کاهش می‌یابد‪.‬‬ ‫پرونده ناقص ‪ ۵۵‬صرافی‬ ‫تا کنون ‪ ۱۲۰‬صرافی درارای مجوز حق عضویت برای پیوســتن به‬ ‫بــازار متشــکل ر ا پرداخــت کرده‌انــد که هــر کدام نیروهــای خود‬ ‫بــرای آمــوزش کار بــا ایــن ســامانه را معرفــی کرده‌اند‪ .‬برای آشــنا‬ ‫کــردن آنهــا بــا ســامانه بــازار متشــکل یک فضــای مجــازی (دمو)‬ ‫بــرای آنهــا در نظــر گرفتــه شــده و معامــات فرضــی توســط آنهــا‬ ‫انجــام می‌شــود‪ .‬هنــوز پرونده ‪ ۵۵‬صرافی تکمیل نشــده اســت‪.‬‬ ‫حــدود ‪ ۱۸‬صرافــی بانکــی نیــز در حال ارائــه مدارک و مســتندات‬ ‫خود هستند‪.‬‬ ‫آغاز تست گرم بازار متشکل از اواخر تیرماه‬ ‫تســت گــرم ســامانه بــازار متشــکل نیــز از اواخــر تیرماه آغاز شــده‬ ‫کــه در آن‪ ،‬صرافــان بــه طــور واقعــی و در حجــم پاییــن اقــدام بــه‬ ‫ســفارش‌گذاری و خریــد و فروش ارز می‌کننــد‪ .‬حجم معامالت در‬ ‫تست گرم بازار متشکل‪ ،‬زیر یک هزار دالر است‪.‬‬ ‫‪ ۳۵‬صرافــی تا کنــون تســت گرم بازار متشــکل را انجــام داده‌اند و‬ ‫یهــا نیز باید پــس از تکمیل پرونده خود‪ ،‬تســت گرم‬ ‫ســایر صراف ‌‬ ‫این بازار را تجربه کنند‪.‬‬ ‫زمان نامعلوم راه‌اندازی رسمی بازار متشکل‬ ‫پیگیــری دربــاره آخرین وضعیت اتصال بانک‌ها به ســامانه بازار‬ ‫متشــکل نشــان می‌دهد که عملیــات اتصال بانــک ملی به طور‬ ‫کامل انجام شده است و چهار بانک دیگر دیگر در مراحل نهایی‬ ‫پیوســتن بــه ایــن ســامانه قــرار دارنــد‪ .‬ا کنــون ســه مانــع عمده‬ ‫پیــش روی راه‌انــدازی ایــن بــازار وجــود دارد کــه شــامل متصل‬ ‫نبودن نرم‌افزارهای برخی بانک‌ها به ســامانه این بازار‪ ،‬تکمیل‬ ‫نشــدن مدارک برخی صرافی و طی نشــدن روند آموزشی توسط‬ ‫صرافی‌هاســت‪ .‬بنابراین تا زمان رفع این موانع و تامین شــرایط‬ ‫بانــک مرکــزی‪ ،‬راه‌انــدازی بازار متشــکل‪ ،‬تاخیر خواهد داشــت‪.‬‬ ‫هنوز زمان جدیدی برای راه‌اندازی بازار متشکل تعیین نشده‪،‬‬ ‫اما از صرافی‌ها خواســته شده تا روند آماده‌سازی خود را شتاب‬ ‫دهنــد‪ .‬قرار اســت در بازار متشــکل ارزی‪ ،‬معامالت اســکناس و‬ ‫نقــد انجــام شــود؛ بر ایــن اســاس صادرکننــدگان و دارنــدگان ارز‬ ‫می‌تواننــد از طریــق صرافی‌ها بــرای فروش‪ ،‬نرخ مــورد نظر خود‬ ‫را در سامانه بازار متشکل به ثبت برسانند‪ .‬در بازار متشکل ارز‪،‬‬ ‫معامــات نقــدی ارزهــای عمده انجام شــده و معامــات حواله‬ ‫جــات ارزی همچنــان در ســامانه نیمــا خواهــد بــود‪ .‬بازیگــران‬ ‫اصلی بازار متشــکل شامل بانک مرکزی‪ ،‬بانک‌ها و صرافی‌های‬ ‫دارای مجــوز هســتند‪ .‬قــرار اســت در ابتدا معامالت با دو یا ســه‬ ‫نــوع ارز اصلــی (دالر‪ ،‬یــورو و درهــم) آغاز شــود‪ ،‬اما بــه تدریج به‬ ‫سایر ارزها تسری یابد‪.‬‬ ‫اونس طال ســد ســخت ‪ ۱۵۰۰‬دالری را پس از ‪ ۶‬ســال و ‪ ۴‬ماه شکســت‪ .‬محرک‬ ‫شهــای اقتصــادی میــان آمریــکا و چین‬ ‫اصلــی ثبــت ایــن رکــورد‪ ،‬تشــدید تن ‌‬ ‫بــود‪ .‬آمریــکا با وضــع تعرفه بر تمــام کاالهــای وارداتی از چیــن ضربه محکمی‬ ‫بــه پکــن وارد کرد و چین در وا کنــش به تعرفه‌های ترامپ‪ ،‬ســناریوی تکراری‬ ‫تضعیف یوآن در برابر دالر را به‌عنوان سالح ارزی خود مورد استفاده قرار داد‪.‬‬ ‫تحت‌تاثیر پیچیدگی‌های ایجادشده بین دو غول اقتصادی بازارهای جهانی‪،‬‬ ‫بــه هــم ریخــت و در اقصــی نقــاط جهــان‪ ،‬بازارهای ســهام ریزش شــدیدی را‬ ‫تجربــه کردنــد‪ .‬با ایــن اوصاف‪ ،‬نااطمینانی بر اتمســفر اقتصاد دنیا چیره شــد‬ ‫و ســرمایه‌گذاران به بازارهای امن و کم‌ریســک گســیل یافتند‪ .‬افزایش حجم‬ ‫خریــد اوراق خزانــه ‪ ۱۰‬ســاله باعــث ریــزش بازدهــی آنهــا شــد و مانعــی در برابر‬ ‫تقویــت شــاخص جهانــی دالر قــرار گرفــت‪ .‬همچنیــن منحنــی بازدهــی اوراق‬ ‫خزانه که از تفاضل نســخه‌های ده‌ساله و سه‌ماهه به‌دست می‌آید‪ ،‬به منفی‬ ‫‪ ۰ /۳۲‬درصد رســید که معیار معتبری برای وقوع رکورد مالی در ‪ ۱۲‬ماه آینده‬ ‫اســت‪ .‬تحت چنین شــرایطی‪ ،‬ذخایر امن همیشــگی مانند طال و ین ژاپن با‬ ‫استقبال بیشتری روبه‌رو شدند و ارزش آنها باال رفت؛ به‌طوری‌که اونس پس‬ ‫از سال‌ها سد هزار و ‪ ۵۰۰‬دالری را شکست‪.‬‬ ‫اونس طال در ســاعات ابتدایی بازار جهانی به رکورد ‪ ۱۴۹۰‬دالری رســید و پس‬ ‫از آن در بــازار اروپــا چند دالر گران‌تر شــد‪ .‬همزمان با بازگشــایی بازار نقدی در‬ ‫آمریــکا گــزارش وضعیــت حــراج اوراق خزانــه بــا سررســید ‪ ۱۰‬ســاله در عملیات‬ ‫بــازار باز منتشــر می‌شــود که چنــدان مطلوب نخواهــد بود‪ .‬نــرخ بازدهی این‬ ‫اوراق ظرف هفته جاری به شــدت تضعیف شــد‪ .‬با افت محتمل بازدهی این‬ ‫نســخه از اوراق‪ ،‬فشــار ناشــی از نااطمینانــی محســوس در بازارهــای جهانــی‬ ‫نمود بیشــتری خواهد داشــت‪ .‬از همین رو‪ ،‬خرید اوراق کم‌ریســک خزانه که‬ ‫منجــر بــه افت بازدهی آنها می‌شــود به معنای گســیل شــدن ســرمایه‌گذاران‬ ‫ریس ـک‌گریز بــه ذخایــر امنی مانند طال اســت کــه در صورت تحقــق‪ ،‬از قیمت‬ ‫اونــس در کانــال ‪ ۱۵۰۰‬دالری حمایــت می‌کنــد‪ .‬طــا پس از رشــد ماهانه ‪/۳۵‬‬ ‫‪ ۵‬درصــدی بــا لمــس ســقف ‪ ۱۵۰۷‬دالری بــه رکــورد جدیــدی دســت یافــت‪.‬‬ ‫پیــش از ایــن‪ ،‬چنیــن قیمتــی در مــاه آوریــل ســال ‪ ۲۰۱۳‬میــادی ثبت شــده‬ ‫بــود که بــه بیش از ‪ ۷۸‬ماه قبل بازمی‌گردد‪ .‬صعود فلــز زرد همزمان با کاهش‬ ‫نســبی شــاخص دالر رقم خورد؛ اما بر هــم ریختگی بازارهــای جهانی به‌دلیل‬ ‫افزایــش تنش‌های اقتصادی میان آمریکا و چین مهم‌ترین مولفه در ســناریو‬ ‫خســفید مبنی‌بر وضع‬ ‫یشــود‪ .‬پــس از تهدید کا ‌‬ ‫رکوردشــکنی طال محســوب م ‌‬ ‫تعرفــه بــر کلیه کاالهای وارداتی از چین و اقــدام متقابل پکن با تضعیف یوآن‬ ‫در برابــر دالر‪ ،‬روابــط اقتصــادی میــان دو کشــور پیچیده‌تر از همیشــه شــد‪ .‬از‬ ‫همین‌رو ســرمایه‌گذاران برای ریس ـک‌گریزی به ذخایر امنی از جمله طال و ین‬ ‫ژاپــن ســوق پیدا کردند‪ .‬در نتیجــه این رفتار‪ ،‬افزایش تقاضــا‪ ،‬ارزش فلز زرد را‬ ‫بــاال بــرد و ین را در برابر دالر تقویت کرد‪ .‬عوامــل دیگری که در مانور صعودی‬ ‫کهــای مرکــزی‪ ،‬صندوق‌هــای‬ ‫طــا نقــش داشــتند رشــد تقاضــا از ســوی بان ‌‬ ‫قابل‌معاملــه در بــورس کــه پشــتوانه طــا دارنــد‪ ،‬در کنــار تــاش اقتصادهای‬ ‫نوظهور برای کاهش وابستگی به دالر به‌شمار می‌روند‪.‬‬ ‫خرید حجیم طال از سوی بانک‌های مرکزی‬ ‫کهــای مرکــزی سراســر دنیــا بــا خریــد ‪ ۱۵ /۷‬میلیــارد دالر طــا در ‪ ۶‬ماهه‬ ‫بان ‌‬ ‫ابتدایی ســال ‪ ۲۰۱۹‬میالدی به‌صورت رســمی پروســه تنوع‌بخشــی به ذخایر‬ ‫ارزی خــود را کلیــد زدنــد‪ .‬نیــاز به کاهش وابســتگی بــه دالر آمریــکا در جریان‬ ‫تجــارت جهانی کــه با تنش‌های بی‌پایانش ادامه دارد‪ ،‬مشــوق بانک‌ها برای‬ ‫یشــود‪ .‬براســاس‬ ‫کاســتن ســهم دالر از ذخایــر ارزی ایــن کشــورها قلمــداد م ‌‬ ‫داده‌های منتشرشــده از سوی شــورای جهانی طال در روز سه‌شنبه مشخص‬ ‫شد که بانک‌های مرکزی با سردمداری لهستان‪ ،‬چین و روسیه نزدیک به ‪۷۴‬‬ ‫تن طال خریداری کرده‌اند‪ .‬این حجم از خریداری فلز زرد از ســوی موسس ـه‌ها‬ ‫در نیمــه اول ســال‌جاری میــادی بــه نوبــه خــود رکــورد جدیــدی محســوب‬ ‫می‌شــود‪ .‬بانک‌های مرکزی در حال‌حاضر دارنده نزدیک به یک‌ششــم از کل‬ ‫تقاضای طال در این بازه زمانی هستند‪.‬‬ ‫الگوی دالرزدایی‬ ‫پیدایــش این الگو زمانی رخ داد که از ســال گذشــته میــادی فعالیت‌هایی از‬ ‫ســوی برخــی بانک‌هــای مرکزی برای افزایش ســهم طال در ذخایــر ارزی خود‬ ‫صــورت گرفت‪ .‬این الگو ریشــه دوانده و همچنــان ادامه دارد تا جایی که این‬ ‫کهــای مرکزی و موسســات پولی و مالــی معتبر‬ ‫چنیــن تــب طالیی میــان بان ‌‬ ‫دنیــا‪ ،‬حتــی از پایــان قانــون اســتاندارد طــا در ســال ‪ ۱۹۷۱‬میالدی مشــاهده‬ ‫نشــده بــود‪ .‬ب ‌هطــور کلــی‪ ،‬چرخــش ذائقــه به‌ســمت بــازار فلــز گرانبهــا از دوره‬ ‫رکــود اقتصادی دهه گذشــته پررنگ‌تر شــده اســت‪ .‬بانک مرکــزی اروپا هفته‬ ‫گذشــته تصمیم گرفت تا پیشــنهاد توافقی برای اعمال محدودیت در فروش‬ ‫طــا مطرح کنــد‪ .‬هرچند موسس ـه‌های درون‌مرزی دیگر‪ ،‬طــا را با حجم باال‬ ‫بــه فــروش نمی‌رســانند و فــروش نقــدی را جایگزیــن کرده‌انــد‪ .‬در هر صورت‬ ‫تقاضــای ســاالنه بــرای شــمش طــا نزدیــک بــه ‪ ۸‬درصــد افزایــش یافتــه و به‬ ‫‪ ۱۱۲۳‬تن در دومین ســه ماهه ســال‌جاری میالدی رســید‪ .‬این افزایش تقاضا‬ ‫تحت‌تاثیر حجم خرید بانک‌های مرکزی و فعالیت ســرمایه‌گذارانی که نیاز به‬ ‫ســبد معامالتی با پشــتوانه طال دارند شارژ شده است‪ .‬از سوی دیگر اظهارات‬ ‫کبوتری (غیرانقباضی) بانک‌های مرکزی بزرگ دنیا‪ ،‬عدم تعادل ژئوپلیتیک و‬ ‫همچنین افزایش قیمت این فلز گرانبها ســرمایه‌گذاران را به ورود در این بازار‬ ‫ترغیــب می‌کــرد تا جایی که صندوق‌هــای قابل‌معامله در بورس که پشــتوانه‬ ‫طــا دارنــد‪ ،‬بیــش از ‪ ۶۷‬تن طال در ســه ماه دوم امســال بــه دارایی‌های خود‬ ‫قهــا منجر به ثبــت رکورد ‪۷۶‬‬ ‫افزودنــد‪ .‬ایــن حجــم از پشــتوانه در ایــن صندو ‌‬ ‫ماهه با مجموع ‪ ۲۵۴۸‬تن دارایی زرد شد‪.‬‬ ‫تقاضای جواهرآالت هندی در نابسامانی اقتصادی‬ ‫البته حجم تقاضا به عوامل دیگری نیز وابسته بود‪ .‬یکی از این عوامل احیای‬ ‫تقاضای جواهرآالت در فصل دوم سال ‪ ۲۰۱۹‬میالدی در هند بود‪ .‬رشد تقاضا‬ ‫به‌صورت ســاالنه بیش از ‪ ۱۲‬درصد ارزیابی شــده و به حدود ‪ ۱۶۹‬تن می‌رســد‬ ‫هرچنــد بــا افزایــش قیمت اونس بخشــی از این تقاضا محو شــد‪ .‬از طرفی ماه‬ ‫کســو ســخنرانی غیرانقباضــی فدرال‌رزرو‬ ‫ژوئــن بــرای طال ماه بزرگی بود و از ی ‌‬ ‫آمریکا ثبت اولین کاهش نرخ بهره پس از یک دهه در حالی که به تورم هدف‬ ‫‪ ۲‬درصــدی خــود نزدیک نشــده بــود (ا گرچــه قابل‌پیش‌بینــی بود)‪ ،‬امــا تاثیر‬ ‫بســزایی بر ارزش اونس طال داشــت‪ .‬در شرایطی که اتمســفر جهانی سرشار از‬ ‫نااطمینانی‌ها است‪ ،‬امکان افزایش تقاضا برای ذخیره امنی همچون فلز زرد‬ ‫بدون نگرانی از افزایش قیمت تداوم خواهد داشت‪.‬‬
‫اسحاق جهانگیری در دیدار باحجت االسالم مروی تولیت آستان قدس رضوی با اشاره به شرایط سیاسی‪ ،‬اقتصادی و اجتماعی کشور گفت‪ :‬امروز دشمنان ایران از تحقق رویاهای خود مبنی بر‬ ‫سقوط نظام جمهوری اسالمی مأیوس شده‌اند‪ .‬معاون اول رییس جمهور تأکید کرد‪ :‬منطق و سیاست ما در روابط بین المللی‪ ،‬گفت و گو و احترام و منافع متقابل است و بر این اساس ایران زیر بار‬ ‫زور و فشارهای نادرست نخواهد رفت‪ .‬وی با اشاره به مشکالت موجود در استان خراسان رضوی مبنی بر بیکاری و آسیب‌های ناشی از حاشیه نشینی‪ ،‬ضمن تأکید بر ریشه یابی دقیق مشکالت‪،‬‬ ‫ابراز امیدواری کرد‪ ،‬مســئوالن استان با کمک همه نهادها بتوانند به تدریج دغدغه‌ها را برطرف کنند‪ .‬جهانگیری وجود مضجع شریف حضرت امام رضا(ع) را مایه برکت برای مردم ایران بویژه‬ ‫اهالی خراسان رضوی دانست و ابراز امیدواری کرد که با درایت حجت االسالم مروی در مدیریت آستان قدس رضوی خدمت رسانی به مردم و زایران امام رئوف هر روز بیشتر شود‪.‬‬ ‫وزیر بهداشت تشریح کرد‬ ‫حذفدفترچهبیمهتاپایانامسال‬ ‫وزیر بهداشــت ضمن مثبت خواندن روند اقدامات انجام شده در جهت‬ ‫ایجــاد شــفافیت در وزارت بهداشــت و ســازمان غــذا و دارو و تشــریح این‬ ‫اقدامات‪ ،‬تا کید کرد‪ :‬با پدیده‌ای به نام موریانه فساد در ساختار اجرایی‬ ‫کشــور و در درون وزارت بهداشــت مبــارزه می‌کنیــم و ایــن را بــه فال نیک‬ ‫می‌گیــرم و امیــدوارم اثــرات مثبــت آن را ببینیــم‪ .‬دکتــر ســعید نمکــی در‬ ‫اجــاس معاونیــن غذا و دارو‪ ،‬گفــت‪ :‬من همواره امیرکبیــر را از این جهت‬ ‫می‌ستایم که کسی است که در این سرزمین به فکر توسعه انسانی بود و‬ ‫اولین کســی بود که می‌خواســت نیروی انسانی را به سرمایه انسانی بدل‬ ‫کنــد‪ .‬وی افزود‪ :‬یکی از راهکارهای توســعه این اســت کــه بتوانیم نیروی‬ ‫انســانی را به سرمایه انسانی بدل کنیم‪ .‬این اقدامی است که کشورهای‬ ‫توســعه یافتــه انجام دادند‪ .‬همواره در ســازمان برنامــه و بودجه هم این‬ ‫بحث را داشتم که آنچه که باعث توسعه یافتگی یک ملت است‪ ،‬انسان‬ ‫توســعه یافتــه اســت نه زیرســاخت‌های توســعه یافتــه‪ .‬امــروز در ادبیات‬ ‫توسعه انسان را ابزار توسعه نمی‌دانند‪ ،‬بلکه انسان توسعه یافته را هدف‬ ‫غایی توسعه می‌دانند‪.‬‬ ‫علت تغییر معاون غذا و داروی وزارت بهداشت‬ ‫نمکــی در ادامــه صحبت‌هایــش خطــاب بــه معاونیــن غــذا و داروی‬ ‫دانشــگاه‌های علوم پزشکی‪ ،‬گفت‪ :‬شــاید با خود بگویید این چه وزیری‬ ‫اســت کــه انقــدر معاون غــذا و دارو عــوض می‌کند‪ .‬به هرحال ما نشســت‬ ‫قبلــی را بــا حضــور دکتــر پیرصالحــی برگــزار کردیــم‪ ،‬امــا نشســت امــروز بــا‬ ‫حضور دکتر شــانه ســاز برگزار می شود‪ .‬تا کید می کنم که من با هیچکس‬ ‫رودربایســتی نــدارم‪ .‬بــه همه همکارانــم گفته‌ام که من ماننــد یک مربی‬ ‫هســتم کــه در کنار زمین ایســتاده ام و تیمم بایــد گل بزند نه این که گل‬ ‫بخــورد‪ .‬ا گــر کاپیتــان تیــم هــم در دقایــق اول بــه خوبــی بازی نکنــد‪ ،‬در‬ ‫همان دقیقه اول از زمین بیرونش می‌کشم‪.‬‬ ‫نمکــی بــا بیــان این کــه در امور مربــوط به مردم با کســی شــوخی ندارم‪،‬‬ ‫ً‬ ‫گفــت‪ :‬در امــور مربوط به مردم مطلقا با کســی مســامحه نمی‌کنم‪ .‬گرچه‬ ‫آقای دکتر پیرصالحی از برادران بســیار پا کیزه بودند‪ ،‬اما برایشــان مشقی‬ ‫را نوشــتم‪ ،‬تعییــن تکلیفــی کردم و بارها خواســتم که آنهــا را انجام دهند‬ ‫و زمانــی را بــرای انجامــش مشــخص کــردم؛ چــرا کــه مــا فرصــت نداریم و‬ ‫وقت‌هــای تلــف شــده زیادی داریــم‪ .‬باید در دقیقــه ‪ ۹۰‬گل بزنیــم‪ .‬به هر‬ ‫حــال ایــن اقدامــات اجــرا نشــد و مــن هــم در کار با مــردم اهل مســامحه‬ ‫نیستم‪ .‬وزیر بهداشت ادامه داد‪ :‬سوال دومی که ممکن است برای شما‬ ‫پیش بیاید این اســت که ما به چه موضوعی غیر شــفافی بیشترین توجه‬ ‫را داریم‪ ،‬گفت‪ :‬همواره گفته‌ام که نباید اجازه دهیم که تعداد معدودی‬ ‫از افراد قانون‌شــکن و فرصت طلب حیثیت جامعه داروســازی و پزشــکی‬ ‫کشــور را ببرند‪ .‬مــا نباید اجازه دهیم که اعتبارمــان در ذهن مردمان این‬ ‫سرزمین به دلیل منفعت طلبی و انحصار طلبی گروهی خاص مخدوش‬ ‫شــود‪ .‬وی تا کید کرد‪ :‬متاســفانه در ســال‌های گذشته در ســازمان غذا و‬ ‫دارو یکی از بزرگ‌ترین آفت‌ها عدم شفافیت بوده است‪ .‬هرچه هم فریاد‬ ‫میزدم عده‌ای فکر می‌کردند که با شــخص خاصی خصومت دارم‪ .‬در روز‬ ‫اول هم به معاونینم اعالم کردم که شما حق ندارید با پیش داوری‌ها به‬ ‫ســازمان غــذا و دارو پا بگذارید‪ .‬شــما حق ندارید فــرد خاصی را بر دیگری‬ ‫ترجیــح دهیــد‪ .‬حق نداریــد در حق هیچکــس بی‌عدالتی کنیــد‪ .‬به دکتر‬ ‫شانه ساز هم تا کید کردم که مبادا به دلیل ذهنیت مخدوش و یا درست‬ ‫از گذشته کسی‪ ،‬چوب الی چرخش بگذارید‪.‬‬ ‫وزیر بهداشــت با اشــاره به جلســه‌ای که چندین ماه قبل با رئیس بانک‬ ‫مرکــزی‪ ،‬رییس ســابق ســازمان غذا و دارو و معــاون اول رئیس جمهور در‬ ‫زمینه تخصیص ارز داشــته و عدم همخوانی اعداد ســازمان غذا و دارو با‬ ‫اعــداد بانــک مرکــزی‪ ،‬گفت‪ :‬حال منــی که در ســازمان برنامــه و بودجه‪،‬‬ ‫اندیشــه‌ام با رقم شــکل گرفته و با حدود ‪ ۳۰۸‬هزار میلیارد از پول کشــور‬ ‫ســر و کار داشــتم‪ ،‬ایــن موضــوع برایــم جــای ســوال بزرگــی بــود‪ .‬در اینجا‬ ‫حساسیت‌هایم بیشتر شد و مقدار بیشتری به این حوزه ورود کردم‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬دکتــر اصغــری رییس اســبق ســازمان غــذا و دارو را که یکــی از پا کیزه‬ ‫تریــن مدیــران خوانــد و گفــت‪ :‬در ابتــدای حضــورم در وزارت بهداشــت‬ ‫وی را صــدا زدم و گفتــم شــما از ســامانه تی‌تــک چــه اطالعاتــی داشــتید‬ ‫کــه گفتنــد من تــا روز آخــر شناســه‌ای از این ســامانه در اختیار نداشــتم‪.‬‬ ‫بنــده گفتــم ببندیــد درب این ســازمان غــذا و دارو را‪ .‬در جایی که رئیس‬ ‫ســازمان غــذا و دارو به اطالعات این ســازمان دسترســی نــدارد‪ ،‬چرا این‬ ‫مجموعــه را نگــه داشــته‌اید‪ .‬بنابرایــن بــه مســئله ورود کردیــم‪ .‬بــا ورود‬ ‫دکتر شــانه ســاز به سازمان جلسه گذاشــتیم‪ .‬پرسیدیم که در حوزه مواد‬ ‫اولیــه چقــدر موجودی انبــار داریم؟‪ ،‬گفتنــد که نمیدانیم‪ .‬می پرســیدم‬ ‫چقــدر در انبارهــای پخــش موجودی داریم؟‪ ،‬باز هــم گفتند نمی دانیم‪.‬‬ ‫پرسیدم فعل و انفعاالت ارزی به چه میزان بوده است؟ که باز هم گفتند‬ ‫نمی‌دانیم‪.‬‬ ‫راز سر به مهر سازمان غذا و دارو‬ ‫نمکی تا کید کرد‪ :‬کلید این راز سر به مهر در جیب یکی دو نفر بود‪ .‬من در‬ ‫اینجا احســاس کردم که دیگر نمی توانم بنشــینم و سکوت کنم و باید به‬ ‫مســئله ورود کنم؛ چرا که من آمده‌ام که همین اقدامات را انجام دهم و‬ ‫اهل برگشت هم نیستم و ماشینم دنده عقب ندارد‪ .‬از روز اول با خدای‬ ‫خــودم عهــد کردم که کار را انجام دهم‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬به هر اســتانی که‬ ‫میــروم وقتی بر ســر مزار شــهدا ادای احترام می کنــم‪ ،‬اولین چیزی که در‬ ‫ذهنم به شــهدا می‌گویم این اســت که ما ا گر قصور کردیم شرمساریم‪ .‬در‬ ‫دلــم می‌گویــم وقتی این مرزها را با خون شــما پس گرفته‌ایــم‪ ،‬اما در این‬ ‫ً‬ ‫مرزها شــفافیت‪ ،‬صداقت و امانت مردم را پاس نداریم‪ ،‬واقعا به پشــیزی‬ ‫نمی‌ارزیم‪.‬‬ ‫با موریانه فساد مبارزه می‌کنیم‬ ‫وی گفت‪ :‬من ضمن قدردانی از بدنه پا کیزه ســازمان غذا و دارو به شــما‬ ‫اعــام می‌کنــم کــه در ایــن فرایندهــا تعــدادی پرونــده در زمینــه تخلفات‬ ‫تشــکیل شــد کــه بــه مقامــات قضایــی ارائــه داده‌ایم کــه دارند رســیدگی‬ ‫می‌کنند‪ .‬در حال حاضر و در این حوزه کل بدنه نظام پشت سر ما هستند‬ ‫و فکر نکنید که کسی در حوزه مقامات امنیتی و قضایی و در دولت است‬ ‫که بخواهد ما را از این روند رو به جلو منع کند‪ .‬خوشبختانه همه یکصدا‬ ‫با اذن رهبری و دستور رئیس جمهور با پدیده ای به نام موریانه فساد در‬ ‫ساختار اجرایی کشور و در درون وزارت بهداشت مبارزه می‌کنیم و این را‬ ‫به فال نیک می‌گیرم و امیدوارم اثرات مثبت آن را ببینیم‪.‬‬ ‫اقدامات مثبت در جهت شفافیت در سازمان غذا و دارو‬ ‫وزیر بهداشــت همچنین گفت‪ :‬خوشــبختانه امروز در ســازمان غذا و دارو‬ ‫اقدامات بســیار مثبتی انجام شــده اســت و به صورت صمیمی مسائل را‬ ‫پیش می‌بریم‪ .‬چند نفری در زمینه تخلفات دســتگیر شــدند و اعترافاتی‬ ‫هم کرده‌اند‪.‬‬ ‫نقاط آسیب‌پذیر سامانه تی‌تک برطرف می‌شود‬ ‫وی دربــاره وضعیــت ســامانه تیتــک گفــت‪ :‬ســامانه تیتــک زیرســاختی بــا‬ ‫قابلیت‌های قابل توجه است که از این قابلیت‌ها به درستی استفاده نشده‬ ‫و کلیــدش در اختیــار بخــش خصوصــی بوده اســت‪ .‬ما به ایــن جمع‌بندی‬ ‫رســیدیم که به جای اینکه یک ســامانه جدید ایجاد کنیم همین ســامانه‬ ‫ً‬ ‫تی‌تــک را متحــول کنیــم؛ اوال نقــاط آســیب‌پذیر آن را برطرف کــرده و نقاط‬ ‫قوتــی را بــه آن بیفزاییــم و در مرحله دوم از آنجایی که این ســامانه اقدامی‬ ‫حا کمیتــی اســت‪ ،‬نبایــد کلیــدش در دســت غیــر حا کمیــت باشــد کــه این‬ ‫موضــوع را هــم پیگیری می‌کنیم و من قول می‌دهم کــه این اقدام را انجام‬ ‫دهــم‪ .‬نمکــی تا کیــد کرد‪ :‬من به شــدت به لطف خدا و به همــکاران پا کیزه‬ ‫ام در ســازمان غذا و دارو امیدوارم و امیدوارم نظام‌های امنیتی‪ ،‬قضایی و‬ ‫اجرایی کشور برای شفاف سازی و پا کسازی این مجموعه که متاسفانه ما‬ ‫را در ذهن مردم بدنام کرده است‪ ،‬حمایت کنند‪.‬‬ ‫حوزه غذا از انزوا خارج می‌شود‬ ‫وی در ادامــه صحبت‌هایــش بــا اشــاره بــه بحث غــذا گفت‪ :‬دبیر شــورای‬ ‫عالــی امنیــت غذایــی را تعییــن کردیــم و جلســاتش تشــکیل می‌شــود‪.‬‬ ‫در اســتان‌ها هــم بــا حمایــت اســتانداران و در مرکــز هــم در خدمت آقای‬ ‫رئیــس جمهــور و بــا حضور بنــده کار ادامه خواهد یافت و بــا اقداماتی که‬ ‫انجــام می‌شــود‪ ،‬حوزه غذا از ایــن غربت و انزوا در خواهد آمد‪ .‬خواهشــم‬ ‫ایــن اســت کــه با توجه بــه اینکه غذا یکی از عوامل بســیار موثر در شــیوع‬ ‫بیماری‌هــای غیــر وا گیر و کنترل آن‌ها اســت و تغییر رفتــار تغذیه مردم به‬ ‫ویــژه از کودکــی و به ویژه در مدارس مهم اســت‪ ،‬تیم هایــی را برای تغییر‬ ‫الگــوی غذایــی جامعــه از تغذیــه نامناســب بــه ســمت تغذیــه مناســب و‬ ‫منطبق با شیوه های بهداشتی در سبک زندگی مردم به کار نمایید‪ .‬وی‬ ‫درباره نظارت بر مرا کز عرضه مواد غذایی گفت‪ :‬در نوروز امســال ســه هزار‬ ‫ا کیپ بهداشتی ما بسیار با دقت و با وسواس مرا کز عرضه مواد غذایی را‬ ‫رصد کردند‪ .‬هرچند که گرفتار ســیل شــدیم و همکاران بهداشت محیط‬ ‫در این مناطق هم حضور داشــتند‪ .‬در عین حال خواهش من این است‬ ‫که این فعالیت‌ها را همچنان با جدیت دنبال کنیم و برون‌سپاری برخی‬ ‫کارها به بخش خصوصی را هم دنبال کنید‪ .‬در این راستا بخشنامه‌های‬ ‫جدیدی را تدارک خواهیم دید‪ .‬وزیر بهداشت در ادامه صحبت‌هایش با‬ ‫اشاره به حوزه تجهیزات پزشکی گفت‪ :‬ما تالش کردیم که به نحو احسن‬ ‫تجهیزات پزشکی را تا پایان سال برای مجموعه‌ها به ویژه در حوزه موارد‬ ‫مصرفی فراهم کنیم‪ .‬خواهشم این است که بر روی خرید تجهیزات دقت‬ ‫کنید‪ .‬گزارشاتی داریم که برخی از ماموران خرید برخی تجهیزات را از قلم‬ ‫می‌اندازنــد‪ .‬بنابرایــن در این زمینه دقت بیشــتری کنید‪ .‬وزیر بهداشــت‬ ‫ُ‬ ‫ادامــه داد‪ :‬گاهــی در ایــن زمینــه کدهــا جابجا می‌شــوند و خواهشــم آن‬ ‫اســت که در این زمینه دقت شــود‪ .‬بخشنامه کرده‌ایم آنچه که در داخل‬ ‫تولیــد می‌شــود‪ ،‬از خارج وارد نشــود؛ حتــی ا گر قیمت محصــول تولیدی‬ ‫داخلــی‪ ،‬گرانتــر باشــد؛ چرا کــه اســتفاده از تولیــد داخــل در دراز مدت به‬ ‫نفــع ماســت‪ .‬امــا این موضــوع نباید به قیمــت کاهش کیفیت باشــد‪ .‬در‬ ‫عین حال معاونین غذا و دارو در دانشــگاه‌ها‪ ،‬هر چه که برایشــان صورت‬ ‫جلســه کردنــد را قبــول نکنند و به تله تصمیم‌ســازی‌ها نیفتیــد‪ .‬در عین‬ ‫حال ا گر به جایی رسیدید که تولید داخل تکافو نمی‌داد و کیفیت هم به‬ ‫گونه‌ای بود که خدمت‌رســانی را زیر ســوال می‌برد‪ ،‬برای واردات موضوع‬ ‫را در قــرارگاه خودتــان مطــرح کنیــد و برای ما هم مســتدل بفرســتید‪ ،‬اما‬ ‫تا کید می‌کنم که این موضوع را شایع نکنید‪.‬‬ ‫کمبودها را رصد کنید‬ ‫وی درباره دارو خطاب به معاونان غذا و دارو دانشگاه‌های علوم پزشکی‬ ‫سراســر کشــور‪ ،‬گفــت‪ :‬اولیــن گام آن اســت کــه قرارگاه‌هــا فعــال شــوند‪.‬‬ ‫همانطور که در مقابل هجمه‌های بیرون‪ ،‬از روسای دانشگاه‌ها حمایت‬ ‫می‌کنم و مثل کوه ایســتاده‌ام‪ ،‬اما ا گر دســتورم در هر دانشــگاهی معطل‬ ‫بمانــد‪ ،‬مطلقــا شــوخی نــدارم‪ .‬از طرفــی هــم در هر اســتانی بیــش از یک‬ ‫قرارگاه نیاز نداریم و یک دانشــگاه متولی بحث قرارگاه در اســتان مربوطه‬ ‫شــود‪ .‬شــفافیت را به شــدت از شــما طلب می‌کنــم و کمبودهــا را با دقت‬ ‫رصد کنید‪.‬‬ ‫پزشکان برای تجویز داروی ایرانی توجیه شوند‬ ‫وزیــر بهداشــت افــزود‪ :‬بعضی از نســخه‌ها‪ ،‬داروهــای برند هســتند که به‬ ‫دلیــل تولیــد داخل اجازه واردات ندارند‪ .‬برخی از همکاران پزشــک هنوز‬ ‫بــه تولیــد داخل اعتمــاد ندارنــد و تمنا می‌کنــم آنها را در نسخه‌نویســی و‬ ‫کیفیــت داروهــای داخلــی توجیــه کنید‪ .‬در مجمــوع اجــازه ورود دارویی‬ ‫کــه تولیــد داخل دارد‪ ،‬مگــر در صورت کمبود‪ ،‬نخواهیــم داد‪ .‬این را همه‬ ‫بدانند‪.‬‬ ‫نمکی ضمن اشــاره به کیفیت داروهای تولید داخل‪ ،‬ادامه داد‪ :‬برخی از‬ ‫همــکاران طبیــب در جهت تجویز داروی داخلی نیازمند توجیه هســتند‬ ‫و از همــکاران خواســته‌ام در زمینه هزینه‌هــای مارکتینگ‪ ،‬یک هزینه‌ای‬ ‫را شــارژ کننــد‪ .‬بــه داروخانه‌هــا نیز ســر بزنیــد و نظارت داشــته باشــید‪ .‬با‬ ‫گرانفروشــی در داروخانه‌هــا مبــارزه کنیــد و نگذاریــد حــق مــردم لگدمال‬ ‫شود‪.‬‬ ‫ردیف مستقل پول دارو در بودجه دانشگاه‌ها‬ ‫وی درباره معوقات دارو نیز گفت‪ :‬من در سازمان برنامه و بودجه مکلف‬ ‫کــردم کــه خــرج “دوا” را در دانشــکده‌ها ســوا کننــد و بــه صندوقــی جــدا‬ ‫بریزند‪ .‬اما هیچ کس در سازمان غذا ودارو برای این کار سینه سپر نکرد‪.‬‬ ‫حتی پولی که از صندوق (صندوق توســعه ملی) گرفته شــد‪ ،‬مرتب گفتم‬ ‫که برای داروست؛ اما متاسفانه یک جواب شفاف در این زمینه دریافت‬ ‫نکردم‪ .‬در این زمینه ابالغ می‌کنم که برای سال آینده خرج “دوا” را جدا‬ ‫کنند و در ســازمان برنامه و بودجه و دانشگاه‌ها‪ ،‬ردیف مستقل برای دوا‬ ‫خواهــم گذاشــت‪ .‬اما پیگیری اصلــی این موضوع باید در ســازمان غذا و‬ ‫دارو باشد که معاون مربوطه مرتب رصد کند‪.‬‬ ‫نسخه‌نویسی الکترونیک و حذف دفترچه بیمه تا پایان امسال‬ ‫وزیــر بهداشــت در ادامــه صحبت‌هایــش بــه نســخه نویســی الکترونیــک‬ ‫اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬نسخه‌نویســی الکترونیــک یکــی از راهکارهــای برون‬ ‫رفت از عدم شفافیت است و در این زمینه کمک کنید‪ .‬در همین راستا‪،‬‬ ‫پرونــده الکترونیک ســامت تکلیــف بر جای مانده ‪ 5-4‬ســاله‌ای بود که‬ ‫آن را محقق کردیم‪ .‬نسخه‌نویسی الکترونیک و حذف دفترچه‪ ،‬گام موثر‬ ‫بزرگی به ســمت شــفافیت خواهد بود و گیوه ورکشــیده‌ام که تا آخر ســال‬ ‫آن را تمام کنم‪.‬‬ ‫پیگیری وصول مطالبات بیمارستان‌ها از تامین اجتماعی‬ ‫وی همچنیــن بــه داروهــای مــورد نیاز بیمارســتان‌ها و مطالبــات در این‬ ‫زمینــه اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬ایــن موضــوع زنجیــره به هــم تنیده‌ای اســت‬ ‫کــه آن را دنبــال می‌کنیــم‪ .‬در زمینــه طلب‌مــان از تامیــن اجتماعی تالش‬ ‫کردم که پول نقد بگیرم‪ .‬البته تامین اجتماعی نیز مشکالتی دارد و طرح‬ ‫تحول نیز فشــارهایی را به آن تحمیل کرده اســت‪ .‬در حال منطقی‌سازی‬ ‫هزینه‌هــای طــرح تحــول هســتم و در زمینــه طلب‌هایمان هــم وزیر رفاه‬ ‫نامــه‌ای زدنــد که بتوانیم از فروش ســهام‪ ،‬مطالباتمــان را دریافت کنیم‪.‬‬ ‫تــا کنون ‪ ۳۰۰۰‬میلیارد تومــان گرفته‌ایم و حدود ‪ 8-7‬هزار میلیارد تومان‬ ‫دیگــر طلــب داریــم‪ .‬از بیمــه ســامت هــم بــه گونــه‌ای کار را پیگیریــم که‬ ‫طلب‌هایمان را وصول کنیم‪ .‬البته شرط آن است که نگذارید سهم دارو‬ ‫جایی دیگر هزینه شود‪.‬‬ ‫جامعه‬ ‫همکاری دولت و آستان قدس رضوی با قدرت ادامه می‌یابد‬ ‫شنبه ‪ 16‬مرداد ‪ 1398‬سال دوم شماره ‪119‬‬ ‫‪7‬‬ ‫اخبار‬ ‫چند نکته درباره ازدواج افراد مطلقه‬ ‫با افراد مجرد‬ ‫مشاور رئیس ســازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره ایران در‬ ‫حــوزه ســامت می‌گوید‪ :‬عمومــا در زمان ازدواج فــرد مطلقه‬ ‫بــا فرد مجــرد‪ ،‬خانواده‌های طرفیــن بــا ازدواج آنها مخالفت‬ ‫دارنــد‪ ،‬ایــن درحالیســت که در صــورت خروج فــرد مطلقه از‬ ‫مرحله ســوگ بعد از جدایی و تحلیل علت طالق او‪ ،‬ازدواج‬ ‫او با یک فرد مجرد از نظر روانشــناختی مشکلی ندارد‪ .‬امین‬ ‫رفیعی‌پــور بــا بیان اینکه ازدواج نیازمنــد فا کتورهای ذهنی‪،‬‬ ‫جســمی و روانــی اســت کــه ایــن فا کتورهــا در کنــار یکدیگــر‬ ‫منجــر بــه موفقیت یک ازدواج می‌شــود‪ ،‬افزود‪ :‬پیشــنهاد ما‬ ‫بر این است که افراد پیش از ازدواج به مرا کز مشاوره ازدواج‬ ‫مراجعه کنند‪ ،‬چرا که با شناخت اطالعات شخصیتی خود و‬ ‫فرد مقابل امکان سنجش طرفین به لحاظ سطح فرهنگی‪،‬‬ ‫اجتماعــی‪ ،‬اقتصــادی‪ ،‬نحوه گذراندن اوقــات فراغت و‪ ...‬با‬ ‫یکدیگــر فراهــم می‌شــود‪ .‬وی در ادامــه دربــاره ازدواج افــراد‬ ‫مطلقه با افراد مجرد نیز تا کید کرد‪ :‬از نظر روانشناختی هیچ‬ ‫منعــی بــرای ازدواج فــرد مطلقــه بــا فرد مجــرد وجــود ندارد؛‬ ‫البتــه بایــد دیــد که علــت طالق فرد چــه بوده و چــه عواملی‬ ‫باعث جدایی او از همســر ســابق‌اش شــده اســت‪ .‬شاید فرد‬ ‫مطلقه از نظر روانی ســامت باشد‪ .‬در حد روابط انسانی ا گر‬ ‫مداخالت به موقع پیش از ازدواج افراد شــکل گیرد مشکلی‬ ‫بــه وجــود نمی‌آیــد‪ ،‬در واقع طالق یک فرد نقشــی در شــروع‬ ‫رابطه جدید او ندارد و تنها به این موضوع بســتگی دارد که‬ ‫آن فرد به چه دلیلی در زندگی خود با مشــکل مواجه شده و‬ ‫آیا بعد از طالق مرحله سوگ را که برای خروج از آن به مدت‬ ‫زمان سه تا شش ماه نیاز است طی کرده و سپس وارد رابطه‬ ‫جدید شــده یــا خیــر؟‪ .‬بنابر اظهــارات رفیعی‌پــور‪ ،‬عموما در‬ ‫زمــان ازدواج فرد مطلقه با فــرد مجرد‪ ،‬خانواده‌های طرفین‬ ‫بــا ازدواج آنهــا مخالفــت دارنــد کــه بــا توجــه بــه نگاه ســنتی‬ ‫جامعــه نســبت بــه ازدواج‪ ،‬معمــوال خانواده‌ها بــه ازدواج با‬ ‫افــراد مطلقــه تمایلی ندارنــد‪ ،‬در همین راســتا مجددا تا کید‬ ‫می‌کنم باید به این مســئله توجه کــرد که فرد مطلقه به چه‬ ‫دلیلــی در زندگــی قبلی خود با مشــکل مواجه شــده اســت و‬ ‫بعد از طالق مرحله سوگ پس از جدایی را طی کرده باشد‪.‬‬ ‫دستفروشان دارای معلولیت و بانوان‬ ‫سرپرست خانوار ساماندهی شدند‬ ‫نصرالــه آبادیان در خصوص آخرین اقدامات انجام شــده در‬ ‫قالب طرح «انضباط شــهری» گفت‪ :‬با توجه به درخواســت‬ ‫های شــهروندان‪ ،‬کســبه و هنرمندان مبنی بــر اجرای طرح‬ ‫انضباط شهری در محور چهارراه ولی عصر(عج)‪ ،‬جمهوری‪،‬‬ ‫لبافــی نــژاد و پیرامــون تئاتر شــهر و پــارک دانشــجو‪ ،‬پیگیری‬ ‫هایــی انجــام شــد و توانســتیم مصوبــه شــورای تأمیــن را‬ ‫دریافــت کنیــم‪ .‬بــر اســاس آن نهادهــای مربوطــه موظف به‬ ‫اجــرای طــرح انضبــاط شــهری بــه صــورت مســتمر شــدند‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به معضــات به وجود آمده پیرامون تئاتر شــهر‬ ‫کــه بــه فضــای فرهنگــی و هنــری ایــن مجموعه آســیب‌های‬ ‫اجتماعــی وارد کــرده بــود‪ ،‬افــزود‪ :‬ایــن طــرح بــا هــدف رفــع‬ ‫معضالت بســاط گستری خیابان ولی عصر (عج) و تئاتر شهر‬ ‫انجــام شــد‪ .‬همچنیــن پیگیــری و تالش کســبه در خصوص‬ ‫اجــرای طــرح انضبــاط شــهری در چهــارراه ولــی عصــر (عج)‬ ‫و محــدوده تئاتــر شــهر موثــر بــوده اســت‪ .‬الزم اســت ایــن‬ ‫همــکاری و حمایــت همچنــان ادامه داشــته باشــد و ما هم‬ ‫تــاش داریم نســبت به آرام ســازی خیابان بــرای رفت و آمد‬ ‫شــهروندان و رضایت صاحبان مشاغل اقدام کنیم‪ .‬شهردار‬ ‫منطقه ‪ ۱۱‬با اشــاره به اهمیت حفــظ چهره فرهنگی و هنری‬ ‫پیرامــون تئاتــر شــهر و خیابــان ولــی عصر(عج) که بــه عنوان‬ ‫طوالنی‌تریــن خیابــان خاورمیانــه و یکــی از زیباتریــن مناظر‬ ‫شــهری اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬اجــرای ایــن طــرح بازگشــت امنیت و‬ ‫آرامــش را در ایــن محدوده به همراه داشــته اســت و موجب‬ ‫شــد تــا هنرمنــدان و مدیــران تماشــاخانه‌ها از اجــرای ایــن‬ ‫طرح تقدیر کنند‪ .‬آبادیان با تا کید بر اینکه برای پیشــگیری‬ ‫از آســیب بــه دستفروشــان تمهیدانــی در نظــر گرفتــه شــده‬ ‫اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬دستفروشــان نیازمنــد و یــا دارای معلولیت یا‬ ‫بانوان سرپرســت خانواده در صورت ارائه اســناد‪ ،‬به شــرکت‬ ‫ساماندهی مشــاغل معرفی و در بازارچه‌های رسمی شهری‬ ‫فعالیت می‌کنند‪.‬‬ ‫در بهار ‪ ۹۸‬چند نفر در استان تهران‬ ‫متولد شدند؟‬ ‫براســاس گزارش های ســازمان ثبت‌احوال استان تهران‪،‬در‬ ‫ســه‌ماهه نخست ســال ‪(۹۸‬فروردین‪ ،‬اردیبهشت و خرداد)‬ ‫‪ ۳۷‬هزار و ‪ ۷۶۱‬مورد واقعه والدت در اســتان تهران رخ داده‬ ‫اســت کــه بیشــترین آن متعلــق به شهرســتان تهران اســت‪.‬‬ ‫شهرســتان تهــران در فروردین ماه ‪ ۸۴۱۵‬مورد‪ ،‬اردیبهشــت‬ ‫‪ ۹۱۶۸‬و در خــرداد مــاه ســالجاری نیــز ‪ ۸۰۷۱‬مــورد والدت‬ ‫داشــته اســت‪ .‬بعد از تهــران نیــز در فروردین‌ماه شهرســتان‬ ‫ری بــا ‪ ۵۶۱‬مــورد‪ ،‬شــهریار ‪ ۵۲۰‬مــورد و شــمیران ‪ ۵۰۳‬واقعــه‬ ‫بیشــترین میــزان والدت را بــه خــود اختصــاص داده‌اند و در‬ ‫اردیبهشــت نیز بعد از تهران‪ ،‬شمیران با ‪ ۵۷۰‬واقعه والدت‪،‬‬ ‫شهرســتان ری ‪ ۵۶۵‬مورد و بهارســتان ‪ ۵۴۹‬مورد در جایگاه‬ ‫دوم و ســوم و چهارم هســتند‪ .‬براساس این آمارها در خرداد‬ ‫ماه بعد از تهران در جایگاه اول‪ ،‬شهرستان ری با ‪ ۵۹۱‬واقعه‬ ‫و شــمیران بــا ‪ ۵۲۰‬واقعــه والدت در جایــگاه دوم و ســوم قرار‬ ‫گرفته‌اند‪.‬‬
‫سایت روزنامه خوب‬ ‫‪r‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪i‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪d‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫کانال تلگرام‬ ‫‪www.telegram.me/goodonline‬‬ ‫شنبه ‪ 16‬مرداد ‪ 1398‬سال دوم شماره ‪119‬‬ ‫شاعرانه‬ ‫‪g‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪w‬‬ ‫‪w‬‬ ‫روزنامه اجتماعی ‪ -‬اقتصادی‬ ‫‪w‬‬ ‫اینستاگرام‬ ‫‪goodonline.ir‬‬ ‫شنبه ‪ 16‬مرداد ‪ 1398‬سال دوم شماره ‪119‬‬ ‫صاحب‌امتياز ‪:‬شرکت جهان سبز‬ ‫مدیر عامل‪ :‬حسین احمدی‬ ‫مد‌‌ير مسئول‪ :‬مهدی احمدی‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫آد‌‌رس‪ :‬تهران‪ -‬خیابان مطهری‪ -‬بعد از سلیمان‬ ‫خاطر‪ -‬خیابان اورامان‪ -‬پالک‪ 43‬واحد‪2‬‬ ‫تلفکس‪88813489 - 88301986 :‬‬ ‫سازمان آگهی ها‪88311353 -88311361 :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬گل آذین‬ ‫راپورت‬ ‫رئیسی رئیس قوه قضاییه‬ ‫دستگاه قضایی‪ ،‬پیشانی عدالت است‬ ‫نیست در شهر نگاری که دل ما ببرد‬ ‫بختم ار یار شود رختم از این جا ببرد‬ ‫کو حریفی کش سرمست که پیش کرمش‬ ‫عاشق سوخته دل نام تمنا ببرد‬ ‫باغبانا ز خزان بی‌خبرت می‌بینم‬ ‫آه از آن روز که بادت گل رعنا ببرد‬ ‫رهزن دهر نخفته‌ست مشو ایمن از او‬ ‫اگر امروز نبرده‌ست که فردا ببرد‬ ‫در خیال این همه لعبت به هوس می‌بازم‬ ‫بو که صاحب نظری نام تماشا ببرد‬ ‫علم و فضلی که به چل سال دلم جمع آورد‬ ‫ترسم آن نرگس مستانه به یغما ببرد‬ ‫بانگ گاوی چه صدا بازدهد عشوه مخر‬ ‫سامری کیست که دست از ید بیضا ببرد‬ ‫جام مینایی می سد ره تنگ دلیست‬ ‫منه از دست که سیل غمت از جا ببرد‬ ‫راه عشق ار چه کمینگاه کمانداران است‬ ‫هر که دانسته رود صرفه ز اعدا ببرد‬ ‫حافظ ار جان طلبد غمزه مستانه یار‬ ‫خانه از غیر بپرداز و بهل تا ببرد‬ ‫رئیــس قــوه قضاییه تدبیر‪ ،‬مهربانی و اقتدار را ســه مولفه مهم کار نیروهای‬ ‫حفاظــت و اطالعــات دانســت و از داوری و تصمیم‌گیــری دربــاره افــراد بــر‬ ‫مبنای گزارش‌های ارزیابی نشده پرهیز داد‪.‬‬ ‫آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی در نخستین همایش روز حفاظت و اطالعات‪،‬‬ ‫با تســلیت شــهادت امام محمد باقر (ع)‪ ۱۷ ،‬مرداد روز حفاظت و اطالعات‬ ‫قوه قضاییه را تبریک گفت و تصریح کرد‪ :‬این روز را به همکاران عزیز تبریک‬ ‫می‌گوییم و یاد و خاطره شــهدای قوه قضاییه به ویژه شــهید آیت اهلل دکتر‬ ‫بهشــتی‪ ،‬شــهید قدوسی‪ ،‬شــهید الجوردی و همه شــهدای بزرگواری را که‬ ‫جلوه‌هــای اخــاص‪ ،‬پایمــردی‪ ،‬عدالتخواهــی و حــق خواهــی در دســتگاه‬ ‫قضایی بودند‪ ،‬گرامی می‌داریم‪ .‬رئیس قوه قضاییه‪ ،‬مســئولیت حفاظت و‬ ‫اطالعات را بسیار سنگین توصیف کرد و ادامه داد‪ :‬زمانی ایمان برای مومن‬ ‫اثربخش اســت که از آن مراقبت شــود و انســان دچار لغزش در فکر‪ ،‬اخالق‬ ‫و عمــل نشــود‪ .‬ســازمان اداری هــم مانند فــرد نباید دچار لغــزش و انحراف‬ ‫شــود‪ .‬بر همین مبنا کســانی که در مجموعه حفاظت و اطالعات هســتند‪،‬‬ ‫وظیفه سنگینی از باب جلوگیری از لغزش و انحراف در یک سازمان دارند‪.‬‬ ‫آیــت اهلل رئیســی‪ ،‬اولیــن شــرط فعالیــت بــه عنوان یــک نیــروی اطالعاتی را‬ ‫داشــتن ظرفیت باال عنوان کرد و افــزود‪ :‬فرد با ظرفیت‪ ،‬اطالعات را تحلیل‬ ‫می‌کند و با تدبیر و اندیشه‪ ،‬آن را در جهت بهره وری صحیح به کار می‌گیرد‪.‬‬ ‫رئیــس قــوه قضاییه‪ ،‬ظرفیت افراد را متناســب با میــزان عبودیت و اخالص‬ ‫دانســت و اظهــار کــرد‪ :‬نیروهــای حفاظــت و اطالعــات در قــوه قضاییــه‪،‬‬ ‫دســتگاه‌های اطالعاتــی و نیروهــای مســلح‪ ،‬در واقــع وظیفــه صیانــت از‬ ‫مجموعــه نظــام و نهایتا صیانت از امت اســامی را برعهده دارنــد؛ بنابراین‬ ‫شــرط اساســی بــرای موفقیــت دســتگاه‌های رصدکننــده‪ ،‬ســامت خــود‬ ‫نیروهای این دستگاه هاست‪.‬‬ ‫آیت اهلل رئیسی ادامه داد‪ :‬صیانت از دستگاه قضایی به عنوان خط مقدم‬ ‫برخــورد بــا مفاســد و ناهنجاری‌ها نیازمنــد تدبیر‪ ،‬مهربانی و اقتدار اســت و‬ ‫هیچ یک از این سه عنصر با یکدیگر منافاتی ندارند‪.‬‬ ‫رئیــس قــوه قضاییــه بــا بیــان اینکــه مرتبطــان یــک پرونــده قضایــی اعم از‬ ‫قاضــی‪ ،‬وکیــل‪ ،‬کارشــناس‪ ،‬ضابــط و اصحــاب دعوا بایــد از هر گونــه لغزش‬ ‫و آســیبی مصــون بماننــد‪ ،‬این امــر را وظیفه مجموعه حفاظــت و اطالعات‬ ‫دانست و خاطرنشان کرد‪ :‬تدابیر حفاظت و اطالعات در مراحل مختلف از‬ ‫جمله جذب قاضی‪ ،‬آموزش‌ها و انتصابات می‌تواند بســیار اثربخش باشد‪.‬‬ ‫ا گــر فــردی در جــای نامناســبی قرار گیــرد هم زمینــه لغزش خــودش فراهم‬ ‫می‌شود و هم به کل مجموعه آسیب می‌رساند‪.‬‬ ‫آیــت اهلل رئیســی جایــگاه حفاظــت و اطالعــات در اعــام صالحیــت افــراد را‬ ‫جایگاهــی خطیــر دانســت و افــزود‪ :‬نبایــد بگویید ما قاضی نیســتیم‪ .‬شــما‬ ‫دقیقا در جایگاه داوری و قضاوت در مورد افراد نشسته اید و بر این اساس‬ ‫باید از افراط‪ ،‬تفریط‪ ،‬غفلت و تغافل به شدت پرهیز کنید‪.‬‬ ‫رئیــس قــوه قضاییــه در ادامــه بــر ضــرورت ارزیابــی گزارش‌هایی که منشــاء‬ ‫اعــام نظــر و داوری حفاظــت و اطالعــات می‌شــود تا کید کرد و یادآور شــد‪:‬‬ ‫گزارش‌هــای واصلــه به حفاظت باید به دقت ارزیابی شــود تا خدای نا کرده‬ ‫داوری در مورد افراد‪ ،‬مخدوش و نادرست نباشد‪.‬‬ ‫آیــت اهلل رئیســی‪ ،‬ســوء ظــن بیجا و همچنین حســن ظــن بیجــا را آفت کار‬ ‫مجموعه‌های اطالعاتی دانســت و در ادامه با بیان اینکه کوچکترین فساد‬ ‫در قوه قضاییه‪ ،‬نیروهای مســلح و دستگاه‌های اطالعاتی یک آسیب برای‬ ‫نظام اســت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬دســتگاه قضایی‪ ،‬پیشــانی عدالت اســت‪ .‬بر این‬ ‫اساس باید منافذ فساد را شناسایی و مسدود کرد‪.‬‬ ‫رئیــس قــوه قضاییــه بــا بیــان اینکه اغلــب افراد بــه آبــروی خود بیــش از هر‬ ‫چیزی حســاس هســتند‪ ،‬هشدار و تذکر را مانع بسیاری از لغزش‌ها دانست‬ ‫و تا کید کرد‪ :‬نباید اجازه دهیم اساســا فســاد منعقد شــود‪ ،‬زیرا ایجاد فساد‬ ‫موجب از دست دادن نیروی انسانی می‌شود که سازمان برای تربیت آنان‬ ‫سرمایه گذاری کرده و دارای تجربه و دانش هستند‪.‬‬ ‫آیــت اهلل رئیســی گفــت‪ :‬به همکاران خود در سراســر کشــور گفتــه ام که ا گر‬ ‫افــراد ناصالحــی بودنــد که نبودنشــان در دســتگاه موجب خلــل و تاخیر در‬ ‫رسیدگی به پرونده‌ها می‌شود‪ ،‬به مردم اعالم کنید که ما ترجیح می‌دهیم‬ ‫در کار شــما تأخیر رخ دهد‪ ،‬اما کار را به دســت افراد ناصالح نسپاریم‪ .‬قطعا‬ ‫مردم نیز به این امر رضایت دارند‪.‬‬ ‫رئیس قوه قضاییه‪ ،‬فســاد اقتصادی را ریشــه بســیاری از فســادها از جمله‬ ‫فســاد اخالقــی و سیاســی دانســت و با تا کید بــر اینکه برخورد بــا قضات و یا‬ ‫کارکنان فاســد موجب تقویت دســتگاه قضایی می‌شــود‪ ،‬اظهــار کرد‪ :‬نباید‬ ‫اجــازه دهیــم دســتگاه قضایــی بــه ذره‌ای فســاد آلــوده شــود‪ ،‬زیــرا اعتمــاد‬ ‫عمومی و سرمایه اجتماعی را از دست می‌دهیم‪ .‬افزایش سرمایه اجتماعی‬ ‫در گــرو برخــورد بــا فســاد اســت و این نیز بــه معنــای افزایش دســتگیری‌ها‬ ‫نیســت بلکــه بایــد در جهت پیش بینــی و پیشــگیری گام برداریم‪ .‬آیت اهلل‬ ‫رئیســی بهره مندی از اطالعات مردم‌پایه را بنا به فرموده امام راحل بســیار‬ ‫مفیــد دانســت و افــزود‪ :‬مشــارکت مــردم در اصــاح امور کشــور بســیار مهم‬ ‫اســت‪ .‬باید به گونه‌ای عمل کنیم که مردم احساس مسئولیت و همکاری‬ ‫کنند و نســبت به محیط پیرامونی خود حس مســئولیت داشته باشند‪ .‬در‬ ‫روایــات آمــده اســت که ا گــر امر به معــروف و نهی از منکــر در جامعه‌ای ترک‬ ‫شــد‪ ،‬آن جامعه مرده اســت‪ .‬ا گر راهنمایی‌های مقتدای بصیرت آفرین ما‬ ‫مردم را حساس نمی‌کرد‪ ،‬امروز داعش در منطقه همچنان مشغول جنایت‬ ‫و خونریزی بود‪ .‬بســیاری از مواقع‪ ،‬نوجوان‌ها و جوان‌هایی از نســل سوم و‬ ‫چهارم انقالب نزد من می‌آمدند که برای حضورشــان در ســوریه و مقابله با‬ ‫داعش‪ ،‬واســطه شــوم‪ .‬این نشــان دهنده احساس مســئولیتی است که از‬ ‫جانب رهبر معظم انقالب در وجود این جوان‌ها زنده شده است‪.‬‬ ‫رئیــس قــوه قضاییــه اضافــه کــرد‪ :‬ا گــر ایــن احســاس مســئولیت در مــردم‬ ‫بــه وجــود بیایــد‪ ،‬آحــاد جامعــه تبدیل بــه نیروهــای غیررســمی حفاظت و‬ ‫اطالعــات می‌شــوند و حتی یک زندانــی اجازه نخواهــد داد در زندان محل‬ ‫محکومیتش فساد باشد‪.‬‬ ‫آیت اهلل رئیســی ضمن تقدیر از تالش‌های مســئوالن ســابق این مجموعه‪،‬‬ ‫بــرای حجت االســام والمســلمین عبداللهــی رئیس جدیــد مرکزحفاظت و‬ ‫اطالعــات قــوه قضاییــه آرزوی موفقیت کرد و از نیروهای این مرکزخواســت‬ ‫کــه در تعامــل و همکاری با دســتگاه‌های امنیتی عمل کننــد تا مردم طعم‬ ‫شــیرین عدالــت را بچشــند و بــه دســتگاه قضایــی بــه چشــم یــک ملجــاء و‬ ‫پناهگاه بنگرند‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه خوب

روزنامه خوب شماره 123

روزنامه خوب شماره 123

شماره : ۱۲۳
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۸
روزنامه خوب شماره 121

روزنامه خوب شماره 121

شماره : ۱۲۱
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۶
روزنامه خوب شماره 120

روزنامه خوب شماره 120

شماره : ۱۲۰
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۰
روزنامه خوب شماره 118

روزنامه خوب شماره 118

شماره : ۱۱۸
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۱۶
روزنامه خوب شماره 117

روزنامه خوب شماره 117

شماره : ۱۱۷
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۱۵
روزنامه خوب شماره 116

روزنامه خوب شماره 116

شماره : ۱۱۶
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۱۴
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!