صفحه قبل

روزنامه خوب شماره ۱۱۷

صفحه بعد

روزنامه خوب شماره 117

روزنامه خوب شماره 117

‫آیت اهلل سیدابراهیم رئیسی‪ ،‬رییس قوه قضاییه‬ ‫کسی کهنسبتبهحجاببیدقتیدارد‪،‬لزومامخالف انقالبنیست‬ ‫رئیــس قــوه قضاییــه بــر لــزوم بازنگری دســتگاه‌های مســئول در عمل به وظایف قانونی خود در زمینه حجاب و عفاف تا کید کرد و به ســازمان بازرســی کل کشــور دســتور داد که ضمن نظارت‬ ‫بر عملکرد دســتگاه‌ها در این زمینه‪ ،‬گزارش الزم را ارائه کند‪ .‬آیت اهلل ســیدابراهیم رئیســی در جلســه شــورای عالی قضایی‪ ،‬فرا رســیدن ایام با فضیلت ماه ذی حجه را تبریک گفت و با ابراز‬ ‫امیدواری نسبت به بهره مندی همه مومنان از این ایام نورانی تصریح کرد‪ :‬آنچه مقام معظم رهبری در هفته جاری مورد تا کید قرار دادند‪ ،‬توجه به کار جهادی بود که الزم است این روحیه‬ ‫در کشور بویژه در میان مسئوالن و کارگزاران نظام به یک فرهنگ و گفتمان غالب تبدیل شود‪ .‬رئیس قوه قضاییه در ادامه‪ ،‬اقدام ایاالت متحده آمریکا در تحریم وزیر امور خارجه کشورمان‬ ‫را «غیرخردمندانه» توصیف کرد و افزود‪ :‬تحریم وزیر محترم امورخارجه‪ ،‬نشان دهنده اوج استیصال و به بن بست رسیدن آمریکا و موجب سرزنش همه خردمندان عالم است‪ .‬بر همین مبنا‬ ‫الزم است برای شکست دادن دشمن در تحقق اهدافش‪ ،‬کار جهادی‪ ،‬شناخت دشمن و تالش برای افزایش اعتماد به نظام و کارآمدی آن را سرلوحه کارهای خود قرار دهیم و تردید نکنیم‬ ‫که آینده بسیار روشن و موفقیت آمیزی را پیش رو خواهیم داشت‪ .‬رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه در تاریخ تمدنی کشور ما موضوع حجاب‪...‬‬ ‫صفحه ‪3‬‬ ‫سه‌شنبه ‪ 15‬مرداد ‪ | 1398‬سال دو | شماره ‪8 | 117‬صفحه | قيمت ‪ 2000‬تومان | ‪ 4‬ذی الحجه ‪ 6 | 1440‬آ گوست ‪2019‬‬ ‫محمدجوادظریف‬ ‫بهمخالفاندیپلماسی‬ ‫ا‬ ‫خبرن‬ ‫‪7‬‬ ‫س‬ ‫بتاخوب‬ ‫ستخر‬ ‫ا‬ ‫ج‬ ‫ر‬ ‫م‬ ‫ز‬ ‫ا‬ ‫رز آز‬ ‫اد شد‬ ‫امنیتوپیشرفت‬ ‫ایرانقابلخریدو‬ ‫فروشنیست‬ ‫موتورسواریزنانمنافاتیباشرعوقانونندارد ݥ‬ ‫ی‌تواند‬ ‫دستور و اجبار نم ‪‎‬‬ ‫جلوی حقی زنانه را بگیرد‬ ‫‪5‬‬ ‫صفحه ‪3‬‬ ‫عکس‪:‬محمدرضاعباسی‬ ‫‪Hoodis Pars‬‬ ‫‪Printing Complex‬‬ ‫︗ــ︀ده ﹞︟︭‪﹢‬ص ﹋ـــ︣ج‪﹫︋ ،‬ـ‪︐﹞﹢﹚﹫﹋ ﹟‬ـــ︣ ‪ 15‬و ‪︠ ،16‬ـ﹫︀︋ـ︀ن‬ ‫︎﹠︖ـــ︀ه و دوم‪︊﹡ ،‬ـــ︩ ﹋ــــ‪︐︪﹨ ﹤︚﹢‬ـ﹜ ︫ـــ︣﹇‪︎ ،﹩‬ــ﹑ک ‪3‬‬ ‫︑﹚﹀ــ‪﹋︀﹁ | 44 18 49 36 - 40 :﹟‬ــ︦‪44 19 4006 :‬‬ ‫‪HiPrint‬‬ ‫‪HiPrint‬‬ ‫‪HiPrint‬‬ ‫‪WHEN QUALITY MATTERS‬‬ ‫︚︀پ ا﹁︧️ دوور﹇‪︕﹠︎ ﹩‬ر﹡﹌ ︋︀ ‪﹐‬ک وا︑︣︋﹫︦ ‪Roland 200 HiPrint‬‬ ‫︚︀پ ا﹁︧ـــ️ دوور﹇ـــ‪﹠︎ ﹩‬ـــ︕ ر﹡ـــ﹌ )‪︪︠ (Roland 200‬ـــ﹉﹋‪IR ﹟‬‬ ‫﹛﹫︐‪︣﹎﹢‬ا﹁‪︨ | ﹩‬ـــ﹚﹀‪﹢‬ن ﹋︪ـــ‪ |﹩‬دا﹬﹊︀ت ﹁ـــ‪﹢‬ل ا︑‪﹫︑︀﹞﹢‬ـــ﹉ ‪﹩﹠﹋︀︑ | 100×70‬‬ ‫﹛︐︣︎ـــ︣س | ︗︺︊﹤ ︚︧ـــ︊︀﹡‪ | ﹩‬ا﹞︊ـــ︀س | آ︑﹚﹫ـــ﹤ ︵︣ا︝‪︨︀﹊︻ | ﹩‬ـــ‪﹩‬‬ ‫︮﹠︺︐ـــ‪︊﹝﹚﹫﹁ | ﹩‬ـــ︣داری ︮﹠︺︐ـــ‪ ﹩‬و ︨ـــ︀︠️ ︑﹫︤ر ﹨ـــ︀ی ︑︊﹚﹫︽︀︑ـــ‪﹩‬‬ ‫گ‬ ‫واکاویخودزنیورزشکارانایرانی ݥ‬ ‫اعتراض؛‬ ‫بیراهه ورزش ایران‬
‫اقتصاد‬ ‫اپلیکیشن اطالع‌رسانی قیمت ‪ ۱۰۰‬قلم کاالی اساسی فعال شد‬ ‫‪2‬‬ ‫سه‌شنبه ‪ 15‬مرداد ‪ 1398‬سال دوم شماره ‪117‬‬ ‫خبر‬ ‫ض برق پایتخت‌نشینان از ابتدای‬ ‫قب ‌‬ ‫مهرماه حذف می‌شود‬ ‫پایتخت‌نشــینان از ابتــدای مهرماه امســال دیگر قبض‌های‬ ‫کاغذی برق دریافت نخواهند کرد‪ .‬مدیرعامل شــرکت توزیع‬ ‫نیــروی برق تهران بزرگ با تاکید بــر اینکه از ابتدای مهرماه‬ ‫امســال قبوض کاغذی برق جمع‌آوری و صورت‌حساب‌ها به‬ ‫صورت پیامکی و الکترونیکی صادر خواهد شد‪ ،‬گفت‪ :‬در حال‬ ‫حاضر اطالعات یک میلیون و ‪ ۶۰۰‬هزار مشترک در پایتخت‬ ‫جمــع‌آوری شــده و هم‌اکنون قبوض ‪ ۳۶‬درصد مشــترکان‬ ‫تهرانی به‌صورت پیامک ارســال می‌شــود‪ .‬حسین صبوری با‬ ‫اشــاره به اینکه برای ثبت اطالعات مشــترکان در سامانه‪ ،‬دو‬ ‫سرشماره در نظر گرفته شده اســت‪ ،‬افزود‪ :‬در روش نخست‬ ‫مشترکان تمامی کشــور به همراه پایتخت نشینان می‌توانند‬ ‫با ارســال *‪*۱‬شناســه قبض‪ #‬به سرشــماره ‪۲۰۰۰۱۵۲۱‬‬ ‫اطالعات خود را در سامانه ثبت و پس از این قبوض خود را به‬ ‫صورت الکترونیک دریافت کنند‪ .‬همچنین شهروندان تهرانی‬ ‫می‌توانند به صورت اختصاصی با ارســال شناسه قبض*‪ ۱‬به‬ ‫سرشماره ‪ ۱۰۰۰۱۵۲۱‬اطالعات قبض خود را در قالب پیامک‬ ‫دریافت کنند‪ .‬بنــا بر اعالم وزارت نیرو‪ ،‬مدیرعامل شــرکت‬ ‫توزیــع نیروی برق تهران بزرگ ادامه داد‪ :‬مشــترکان تهرانی‬ ‫می‌توانند از طریق سایت شرکت‪ ،‬سامانه ‪ ۱۵۲۱‬و اپلیکیشین‬ ‫همراه تهران نیز نســبت به ثبت اطالعات خود اقدام کنند تا‬ ‫از ابتدای مهرماه با حذف کامل قبوض کاغذی دچار مشــکل‬ ‫نشوند‪ .‬این اظهارات در حالی است که بر اساس اطالعیه‌ای که‬ ‫برروی سایت شرکت توزیع برق تهران بزرگ قرار گرفته اعالم‬ ‫شده است که از ‪ 15‬شهریورماه صورتحساب برق مصرفی دیگر‬ ‫چاپ و توزیع نخواهد شــد‪ .‬مشترکان پس از اجرای این طرح‬ ‫و در صورت نیاز به فیزیــک قبوض خود می‌توانند با مراجعه‬ ‫به سایت شــرکت و درج شناسه قبض‪ ،‬صورت‌حساب خود را‬ ‫دریافت کنند‪.‬‬ ‫ادامه گران‌فروشی‌ خودروسازی که‬ ‫پرونده‌اش تعزیراتی شده است‬ ‫جدیدترین بررســی‌ها نشان می‌دهد شــرکت مدیران‌خودرو که‬ ‫حدود دو ماه پیش اعالم شــد پرونده گران‌فروشی‌اش تعزیراتی‬ ‫شــده اســت؛ همچنان به گران‌فروشــی محصوالت خود ادامه‬ ‫می‌دهد‪ .‬پس از آنکــه در چند ماه اخیر چندین بار گزارش‌هایی‬ ‫از افزایــش قیمت‌های پیاپی شــرکت مدیران‌خــودرو و گران‌تر‬ ‫بودن نرخ محصوالت این شــرکت در کارخانه نسبت به نرخ‌های‬ ‫بازار آزاد منتشــر شد؛ در تاریخ یازدهم خرداد ماه امسال رییس‬ ‫ســازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در پاســخ به‬ ‫ســوالی درباره “گران‌تر بودن نرخ خودروهای مدیران خودرو در‬ ‫کارخانه نســبت به بازار آزاد”‪ ،‬اعالم کرد که پرونده این شرکت‬ ‫آماده شده و به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال می‌شود‪ ،‬ضمن‬ ‫آنکه به این شرکت هشدار داده شده است‪ .‬در این شرایط اگرچه‬ ‫انتظــار می‌رفت با اقدامات صــورت گرفته و ارســال پرونده به‬ ‫تعزیرات‪ ،‬شــرکت مدیران‌خودرو اقدام بــه اصالح رویه و کاهش‬ ‫قیمت‌ها کند؛ اما جدیدترین بررســی‌ها نشان می‌دهد که نه تنها‬ ‫این اتفاق رخ نداده‪ ،‬بلکه این شرکت همچنان به روند سابق خود‬ ‫ادامه می‌دهد به‌گونه‌ای که در حال حاضر اختالف قیمت کارخانه‬ ‫و بازار آزاد محصوالت این شرکت تا حدود ‪ ۶۰‬میلیون تومان نیز‬ ‫رسیده اســت‪ .‬به عنوان مثال در یک نمونه خودروی تیگو ‪IE 7‬‬ ‫کــه در بازار آزاد به قیمت ‪ ۳۸۱‬میلیون تومان معامله می‌شــود‪،‬‬ ‫از ســوی شرکت مدیران‌خودرو‪ ۴۳۷ ،‬میلیون و ‪ ۳۰۰‬هزار تومان‬ ‫تعیین قیمت شده اســت که اختالف قیمت ‪ ۵۶‬میلیون و ‪۳۰۰‬‬ ‫هزار تومانی با نــرخ بازار دارد‪ .‬این موضوع از ســازمان حمایت‬ ‫مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان پیگیری خواهد شد‪.‬‬ ‫مشتریان بورسی به صف شدند‬ ‫فعاالن بازار سرمایه امروز در بیشتر سهم‌ها شاهد سنگینی تقاضا‬ ‫نســبت به عرضه‌ها بودند‪ .‬افزایش تقاضای خرید در ســهم‌های‬ ‫تاثیرگذار روی شاخص سبب شــد که نماگر اصلی بازار سرمایه‬ ‫برای اولین بار در تاریخ این بازار از کانال ‪ ۱۵۶‬هزار واحدی عبور‬ ‫کند‪ .‬در بیشــتر ســهم ها در بورس تهران تقاضا بر عرضه پیشی‬ ‫گرفت و قیمت ها رشــد کرد این موضوع سبب شد که بار دیگر‬ ‫نماگر اصلی بازار رشــد کند و فعالن بازار ســرمایه شــاهد ثبت‬ ‫رکورد تاریخی باشند‪.‬‬ ‫امروز شاخص کل بازده نقدی و قیمتی بورس اوراق بهادار تهران‬ ‫‪ ۱۱۶۸‬واحد رشــد کرد و تا رقم ‪ ۲۵۶‬هــزار و ‪ ۶۹۸‬واحدی باال‬ ‫رفت‪ .‬شــاخص کل هم وزن نیز با رشــد ‪ ۹۶۷‬واحدی تا رقم ‪۶۴‬‬ ‫هزار و ‪ ۵۴۲‬افزایش یافت‪.‬‬ ‫همچنین شاخص آزاد شــناور با ‪ ۱۵۴۰‬واحد افزایش رقم ‪۲۹۰‬‬ ‫هــزار و ‪ ۴۴۴‬واحدی را تجربه کرد و شــاخص بــازار اول و دوم‬ ‫هر کــدام به ترتیب ‪ ۶۴۲‬و ‪ ۳۲۹۳‬واحد رشــد کردند‪ .‬مخابرات‬ ‫ایران‪ ،‬کشــتیرانی جمهوری اســامی ایران و بانک پاسارگاد هر‬ ‫کدام به ترتیب ‪ ۸۷ ،۲۴۳‬و ‪ ۷۲‬واحد در افزایش شاخص‌های بازار‬ ‫تاثیرگذار بودند و ملی صنایع مس ایران‪ ،‬ســرمایه‌گذاری غدیر و‬ ‫گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید هر کدام به ترتیب ‪۱۰۱ ،۲۱۴‬‬ ‫و ‪ ۷۴‬واحد تاثیر کاهشی روی شاخص‌های بازار سرمایه داشتند‪.‬‬ ‫گروه بانک‌ها امروز در برخی نمادها توانستند تاثیر افزایشی روی‬ ‫شاخص‌های بازار داشته باشند و بیش از چهار درصد رشد قیمت‬ ‫ســهام را تجربه کنند‪ .‬برخی از سهم‌های این گروه با صف خرید‬ ‫مواجه بود‪ .‬در این گروه ‪ ۶۱۰‬میلیون سهم به ارزش بیش از ‪۵۰‬‬ ‫میلیارد تومان مورد دادوســتد قــرار گرفت‪ .‬در عین حال باز هم‬ ‫امروز شــیمیایی‌ها با حجم معامالت ‪ ۱۴۸‬میلیون سهم و اوراق‬ ‫مالی در صدر ارزش معامالت قرار گرفتند؛ به طوری که این رقم‬ ‫تا ‪ ۱۲۱‬میلیارد تومان افزایش یافت‪ .‬گروه فلزات اساســی بعد از‬ ‫گروه محصوالت شیمیایی بیشــترین ارزش معامالت را به خود‬ ‫اختصاص دادند و حجم معامالت‌شــان به ‪ ۱۴۶‬میلیون ســهم و‬ ‫اوراق مالی رســید‪ .‬ارزش معامالت بورس تهــران امروز به رقم‬ ‫‪ ۱۰۶۹‬میلیارد تومان رسید و حجم معامالت تا رقم ‪ ۲.۸‬میلیارد‬ ‫سهم و اوراق مالی باال رفت‪ .‬تعداد معامالت این بازار تا رقم ‪۲۸۸‬‬ ‫هزار و ‪ ۸۹‬واحدی رشد کرد‪.‬‬ ‫رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از فعال شدن اپلیکیشن اطالع‌رسانی قیمت‪ ۱۰۰‬قلم کاالی اساسی خبر داد‪ .‬عباس تابش اظهار کرد‪ :‬این سامانه در دسترس عموم بوده و مردم‬ ‫ی مرتبط با قیمت کاالهای اساسی‪ ،‬حساس‬ ‫با نصب اپلیکیشن مرتبط با آن می‌توانند عالوه بر نسخه وب‪ ،‬قیمت کاالها را به لحظه بررسی و شکایات خود را ثبت کنند‪ .‬وی افزود‪ :‬قرار است که اطالع‌رسان ‌‬ ‫و ضروری مورد نیاز مردم؛ در قالب این سامانه صورت گرفته و مردم بر مبنای این مقایسه قیمتی‪ ،‬عالوه بر اینکه کاال را با قیمت رقابتی خرید کنند‪ ،‬شکایات مورد نظر خود از عرضه‌کنندگان کاال را به‬ ‫صورت لحظه‌ای ثبت کرده و به واحد بازرسی و نظارت اصناف و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اطالع دهند‪ .‬تابش تصریح کرد‪ :‬دامنه کاالهای اعالم نرخ‌شده در این سامانه به سرعت‬ ‫گسترش خواهد یافت و تعداد آن از‪ ۱۰۰‬قلم کاال فراتر خواهد رفت؛ ضمن اینکه امکان ثبت شکایت نیز از طریق این اپلیکیشن نیز فراهم آمده است‪.‬‬ ‫تجربه ‪ ۱۹‬کشور در حذف صفر از پول ملی‬ ‫حذف چند صفر جواب می‌دهد؟!‬ ‫حــذف صفــر از واحدهای پولی‪ ،‬موضوع جدیدی نیســت و پیش از این ‪۱۹‬‬ ‫کشور از برزیل گرفته تا هلند و ترکیه آن را انجام داده‌اند‪ .‬تجربه این کشورها‬ ‫نشــان‌دهنده موفقیت در برخی از آنها و شکســت در برخی دیگر است‪ .‬در‬ ‫این بین در برخی کشــورها صفرها از پول‌های ملی چندین بار حذف شدند؛‬ ‫همچون برزیل که در شش مرحله ‪ ۱۸‬صفر حذف کرد و در برخی از کشورها‬ ‫نیز این اقدام با اصالحات ســاختاری اقتصادی دیگر جواب داد که این مدل‬ ‫مشــابهت بیشتری با شرایط اقتصادی ایران دارد‪ .‬حذف صفرها از واحد پولی‬ ‫نخســتین بار بعد از جنگ جهانی دوم و در کشور آلمان به اجرا درآمد‪ .‬علت‬ ‫این تصمیم هم تورم وحشــتناکی بود که این کشور بعد از جنگ تجربه کرد‪.‬‬ ‫بعد از این برخی دیگر از کشورها هم تجربه آلمان را تکرار کردند اما همه آن‬ ‫تجربه‌ها موفق نبود‪ .‬بعد از آن هم این طرح در بسیاری از کشورهای دیگر انجام‬ ‫شــد؛ به طوری که در طول ‪ ۵۰‬ســال گذشته ‪ ۱۹‬کشور اقدام به حذف صفر‬ ‫از پول ملی خود کردند‪ .‬صفرها در آرژانتین تاکنون چهار مرتبه‪ ،‬در روســیه‪،‬‬ ‫اوکراین‪ ،‬لهستان و بلژیک سه مرتبه و در ترکیه‪ ،‬کره جنوبی و غنا یک مرتبه‬ ‫برداشته شده‌اند‪.‬‬ ‫برزیل رکورددار حذف صفر!‬ ‫یکی دیگر از کشورهایی که به حذف صفرها عالقه زیادی داشته‪ ،‬برزیل است‪.‬‬ ‫این کشور در دهه ‪ ۶۰‬و ‪ ۷۰‬میالدی یکی از سنگین‌ترین تورم‌های زمان خود‬ ‫را تجربه کرد؛ به طوری که پول ملی این کشور ماهانه ‪ ۳۰‬تا ‪ ۴۰‬درصد ارزش‬ ‫خود را از دست می‌داد‪ .‬در سال ‪ ۱۹۶۷‬میالدی برای اولین بار سه صفر از پول‬ ‫ملی برزیل حذف شد‪ ،‬با این حال برزیل نتوانست در کنترل تورم موفق عمل‬ ‫کند و تا ســال ‪ ۱۹۸۱‬تورم این کشور بار دیگر به ‪ ۱۵۱‬درصد رسید‪ .‬در این‬ ‫مدت دوباره سه صفر از پول ملی برزیل حذف شد اما در سال ‪ ۱۹۸۹‬تورم بار‬ ‫دیگر در برزیل افزایش پیدا کرد و به ‪ ۱۴۳۱‬درصد رسید‪ .‬در همین زمان برای‬ ‫چندمین بار دولت برزیل اقدام به حذف صفرهای بازگشته همراه با تغییر نام‬ ‫پول ملی کرد‪ .‬در سال ‪ ۱۹۹۳‬زمانی که تورم این کشور در مرز ‪ ۲۰۰۰‬درصد‬ ‫قرار داشت باز هم حذف سه صفر اعمال شد‪ .‬جالب است بدانیم که از ‪۱۹۳۰‬‬ ‫تاکنون طی شش مرحله ‪ ۱۸‬صفر از پول ملی برزیل حذف شده و هشت بار‬ ‫هم نام واحد پولی این کشــور تغییر پیدا کرده و با این حال این کشور هنوز‬ ‫یکی از گران‌ترین کشورهاست!‬ ‫حذف صفرها در هلند کارگر افتاد‬ ‫بیماری هلندی اصطالحی اســت که بر اســاس اتفاقات رخ داده در اقتصاد‬ ‫هلند در ســال‌های دهه ‪ ۶۰‬به وجود آمد‪ .‬در آن سال‌ها اقتصاد هلند به دلیل‬ ‫ورود منابــع درآمدی غیر منتظره از محل اســتخراج گاز‪ ،‬با تورم فزاینده‌ای‬ ‫روبرو شــد؛ به طوری که دولت مجبور به چاپ اســکناس‌های درشت شد تا‬ ‫بتواند پاســخگوی نیازهای تورم ‪ ۱۰۰‬درصدی باشــد‪ .‬این وضعیت در هلند‬ ‫چندان ادامه پیدا نکرد‪ ،‬چرا که دولت با اعمال سیاســت‌های شدید انقباضی‬ ‫در سیاســت‌های پولی توانست حجم پول را کنترل کرده و به‌همراه آن چهار‬ ‫صفر از اسکناس‌های این کشور را حذف کند‪ .‬هلند در واقع نمونه برجسته‌ای‬ ‫از جوابگو بودن سیاست حذف صفر از اسکناس در شرایطی است که این کار‬ ‫با اعمال دیگر سیاست‌های کنترل نقدینگی همراه باشد‪.‬‬ ‫هر دالر آمریکا ‪ ۵.۱‬میلیون لیر ترکیه‬ ‫ترکیه در ‪ ۲۰۰۵‬به یک‌باره شــش صفر را از پول ملی خود حذف کرد‪ .‬تورم‬ ‫در این کشور از ابتدای دهه ‪ ۸۰‬آغاز شده و با شتاب به پیش رفت؛ به طوری‬ ‫که هر دالر آمریکا که در سال ‪ ۱۹۸۸‬با ‪ ۱۴۲۲‬لیر قدیم ترکیه مبادله می‌شد‬ ‫در سال ‪ ۲۰۰۳‬به بیش از ‪ ۱/۵‬میلیون لیر قدیم رسید‪ .‬در این شرایط قیمت‬ ‫یک ساندویچ در ترکیه به سه میلیون لیر رسید‪ .‬از سال ‪ ۱۹۸۱‬به این سو در‬ ‫ترکیه هر دو ســال یک بار نیاز به اسکناس‌های درشت‌تر احساس می‌شد‪ .‬در‬ ‫یک چرخه ‪ ۲۵‬ساله درشت‌ترین اسکناس ترکیه از ‪ ۵‬هزار لیر به یک میلیون‬ ‫لیر تبدیل شــد‪ .‬تعداد بی‌شمار صفرها در ارقام اقتصادی و مبادالت که گاه تا‬ ‫چند تریلیون لیر می‌رسید مشکالت فراوانی را در مسیر عملیات حسابداری و‬ ‫نگه‌داری حساب‌ها به وجود آورده بود‪ .‬از آغاز سال ‪ ۲۰۰۵‬اسکناس‌های جدید‬ ‫ترکیه با عنوان لیر جدید منتشر شدند‪ .‬هر لیر جدید حاال معادل یک میلیون‬ ‫لیر قدیم است و به این ترتیب ترکیه در یک مرحله شش صفر را از اسکناس‬ ‫حذف کرد‪ .‬مهار تورم در ترکیه با نظارت و دستورالعمل‌های صندوق بین‌المللی‬ ‫پول انجام گرفت‪ .‬این کشور به عنوان یک نمونه برگزیده در مهار تورم از سوی‬ ‫این نهاد بین‌المللی معرفی شد‪ .‬ترکیه پیش از آنکه اقدام به حذف صفرها کند‬ ‫تورم را به طور کامل مهار کرد‪.‬‬ ‫ترکیه حذف صفرها را با اصالحات بانکی همراه کرد‬ ‫درباره تجربه کشور ترکیه در حذف صفرها‪ ،‬حسین وکیلی اقتصاددان با اشاره‬ ‫بــه فراگیری حذف چهــار صفر از پول ملی روی مبادالت اقتصادی‪ ،‬شــرط‬ ‫موفقیت این عملیات را در اصالحات ساختاری ارزیابی کرد و گفت‪ :‬در ترکیه‬ ‫حذف صفر با دیگر اصالحات اقتصادی از جمله اصالح ناترازی بانک‌ها‪ ،‬تغییر‬ ‫در قوانین جذب ســرمایه‌گذاری خارجی و توسعه فضاهای گردشگری همراه‬ ‫شد که البته موفقیت آمیز هم بود‪ .‬این اقتصاددان با بیان اینکه حذف صفرها‬ ‫باید در شرایط ثبات اقتصادی انجام شود ادامه داد‪ :‬تا زمانی که ثبات قیمت‌ها‬ ‫شــکل نگیرد و حجم روزافزون نقدینگی با تولید ملی تناسبی نداشته باشد‪،‬‬ ‫حذف صفرها نمی‌تواند به تنهایی باعث قدرتمند شدن پول ملی شود‪.‬‬ ‫در ایران هم حذف صفر به تنهایی جواب نمی‌دهد‬ ‫وکیلــی با تاکید بر اینکه باید زمینه‌های الزم برای کنترل حجم نقدینگی در‬ ‫اقتصاد فراهم شود گفت‪ :‬این حجم نقدینگی در کنار کاهش درآمدهای نفتی‬ ‫باعث می‌شــود که تورم در اقتصاد ایران بیشتر از روز قبل باشد که در چنین‬ ‫شرایطی حذف چهار صفر از پول ملی به تنهایی نمی‌تواند باعث حل مشکالت‬ ‫اقتصادی یا کاهش تورم شود‪ .‬در مورد تجربه ترکیه ذکر این نکته هم ضروری‬ ‫اســت که این کشــور ابتدا یک برنامه ریاضتی ‪ ۱۶‬میلیارد دالری را به اجرا‬ ‫گذاشــت و پس از آن که نرخ تورمش به ‪ ۹‬درصد کاهش پیدا کرد‪ ،‬در ســال‬ ‫‪ ۲۰۰۵‬اقدام به حذف صفر از پول ملی خود کرد‪ .‬بعد از این با ایجاد اصالحات‬ ‫ساختاری‪ ،‬قیمت برابری هر دالر از یک میلیون و ‪ ۳۵۰‬هزار لیر در سال ‪۲۰۰۴‬‬ ‫به نرخ معقول خود بازگشــت و ثبات نســبی نرخ ارز برای مدت طوالنی در‬ ‫این کشور ادامه پیدا کرد و در آخرین معامالت ارزی‪ ،‬هر دالر آمریکا به ازای‬ ‫‪ ۵.۵۵۹۸‬لیر مبادله می‌شود‪.‬‬ ‫صفرها به تنهایی زورشان به تورم نمی‌رسد‬ ‫بررسی تجربیات کشورهای مختلف نشان می‌دهد که حذف صفر از پول ملی‬ ‫الزاما به توقف نرخ تورم یا کاهش ارزش پول منجر نشده است‪.‬‬ ‫زیمبــاوه در ســال ‪ ۲۰۰۹‬اقدام به حذف ‪ ۱۲‬صفر از پــول ملی خود کرد‪ .‬به‬ ‫گفته ســی ان ان‪ ،‬در آن ســال با یک اسکناس ‪ ۱۰۰‬تریلیون دالری زیمباوه‬ ‫می‌شد تنها یک قرص نان خرید و قیمت هر دالر آمریکا به ‪ ۳۰۰‬تریلیون دالر‬ ‫زیمباوه رسیده بود‪ .‬با این حال تنها اکتفا به حذف صفر از پول بدون اصالحات‬ ‫ســاختاری باعث شد تا تورم این کشور در ژوئن ســال ‪ ۲۰۱۹‬با گذشتن از‬ ‫‪ ۱۷۵.۶۶‬درصد مجددا رکوردشکنی کند‪.‬‬ ‫ونزوئال نیز ســال گذشــته اقدام به حذف پنج صفر از پول ملی خود کرد اما‬ ‫تورم آن از ‪ ۲۴‬هزار و ‪ ۵۷۱‬درصد در ســال گذشــته بــه ‪ ۸۱۵‬هزار و ‪۱۹۴‬‬ ‫درصــد در ماه مــی افزایش پیدا کرده اســت‪ .‬اقتصاد ونزوئال نیز که ســال‬ ‫گذشــته طبق گفته دویچــه وله منفی ‪ ۱۸‬درصد کوچک شــده بود‪ ،‬طبق‬ ‫پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول امســال را با رشد منفی ‪ ۳۵‬درصد سپری‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫شرکت جاویدان‬ ‫آریا‬ ‫نایم جاوید در صنعت حمل نقل گشت‬ ‫بابیش از بیست سال تجربه‬ ‫مجری تورهای گردیش درایران و تورهای خارجی‬ ‫عضو رسیم ودرجه یک اتحادیه صنف مسافربری تهران‬ ‫آماده قرارداد با نهادها و اورگانهای دولیت ومدارس‬ ‫و جهت امور سرویس ایاب ذهاب کارکنان‬ ‫تلفن‪۷۷۶۱۴۳۵۲ :‬‬ ‫فاکس‪۷۷۶۵۴۳۵۰ :‬‬ ‫دفتر مرکزی‪۷۷۶۵۴۳۳۴-۶ :‬‬ ‫تخفیف ویژه هنرمندان‬
‫ی دســتگاه‌های دولتی در رسانه‌های همسوی دولت منتشر می‌شــود و کاغذ دولتی هم با حجم زیاد در اختیار آنهاست در حالی که‬ ‫عضو فراکســیون نمایندگان والیی گفت‪:‬آگه ‌‬ ‫رسانه‌های منتقد از این مزایا محروم هستند‪ .‬عضو فراکسیون نمایندگان والیی مجلس با بیان اینکه دولت تالش می‌کند تا به نحوی منتقدانش را از دور خارج کند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬چندی‬ ‫پیش رئیس‌جمهور گفت که از بستن دهان منتقدان و رقیبان به خدا پناه می‌برم که این مساله نشان می‌دهد این دولت تا چه حد از شنیدن حرف‌های انتقادی هراس دارد و قطعا آنان‬ ‫سراغ خبرگزاری‌ها و سایت‌های منتقد هم می‌روند و با آنان هم مقابله می‌کنند‪ .‬ابطحی تاکیدکرد‪ :‬دولت فقط با رسانه‌ها در تقابل نیست و با نمایندگان مجلس هم برخورد می‌کند به‬ ‫گونه‌ای که شکایت دولت از نمایندگان مجلس به صرف انتقاد از عملکرد آنان بی سابقه است و تاکنون در هیچ دولتی این چنین نبوده است‪.‬‬ ‫ ‬ ‫محمد جواد ظریف به مخالفان دیپلماسی‪:‬‬ ‫ امنیت و پیشرفت ایران قابل خرید و فروش نیست‬ ‫وزیــر امور خارجه گفت‪ :‬مــا امنیت مان را هیچــگاه نخریدیم و هیچگاه‬ ‫نمی‌خریم‪ .‬امنیت ما قابل خرید و فروش نیســت چون امنیت ما از مردم‬ ‫نشــات می‌گیرد پیشرفت مان را هیچگاه نخریدیم و نخواهیم خرید‪ .‬چون‬ ‫پیشرفت ما از مردم ما نشات می‌گیرد هر قدر بر ما فشار آوردند هر قدر بر‬ ‫ما تحریم کردند با اتکا به مردم خود پیشــرفت کردیم‪ .‬محمد جواد ظریف‬ ‫دیروز دوشنبه در نشست خبری افزود‪ :‬تحریم وزیر امور خارجه یک کشور‬ ‫یعنی در مذاکره و گفت و گو کم آورده اند‪ .‬مســیری که آنها پیش گرفته‬ ‫انــد هر روز به ســمت ناکامی در گفت و گو پیش مــی‌رود‪ .‬ظریف خاطر‬ ‫نشان کرد‪ :‬دوران کنونی جهان‪ ،‬دوران سلطه نیست‪ ،‬بازیگران متنبه شده‬ ‫اند و انســان‌ها قدرتمند شده اند‪ ،‬قدرت شما خبرنگاران به خاطر افزایش‬ ‫قدرت انســان است‪ .‬امروز یک خبرنگار می‌تواند معادالت را جا به جا کند‪.‬‬ ‫این واقعیت دنیای امروز ماســت‪ .‬وزیر امور خارجه کشورمان تاکید کرد‪:‬‬ ‫رسانه می‌تواند به آینده جهان شکل بدهد‪ ،‬دوران ابر قدرت‌ها به سر آمده‬ ‫و دوران انســان‌ها‪ ،‬افراد و مردم آغاز شده است و خوشحالیم که جمهوری‬ ‫اســامی ایران در طول ‪ ۴۰‬سال گذشته هیچ وقت در کنار قدرت‌ها نبوده‬ ‫و در کنار مردم بوده است‪.‬‬ ‫دوران گفتمان سلطه تمام شده است‬ ‫وزیر امورخارجه جمهوری اســامی با اشــاره به تیم “بی” و نقشه ریزی‬ ‫این تیم و شــرارت آنها در دنیا‪ ،‬گفت‪ :‬تیم “بی” امروز در دنیا شــرارت به‬ ‫پــا می‌کند؛ درحالی که گفتمان ِگفت و گو‪ ،‬صلح‪ ،‬رعایت قانون‪ ،‬فراگیری‬ ‫همراهــی و همــکاری و همدلی را ایران مطرح کرده اســت‪ ،‬برای همین‬ ‫اســت که امروز ایاالت متحده در دنیا تنها اســت؛ ایاالت متحده حتی در‬ ‫حوزه‌هایــی که برای دیگــران نقش ابرقدرتی دارد ماننــد موضع نظامی‬ ‫نمی‌تواند ایجاد ائتالف کند‪ .‬کشورها یکی پس از دیگری به رغم ارتباطات‬ ‫خوبی که با ایاالت متحده دارند خجالت می‌کشــند اســم شــان در یک‬ ‫فهرســت همراه ایاالت متحده باشد‪ .‬ظریف خاطرنشان کرد‪ :‬دولت ایاالت‬ ‫متحده چنین وضعیتی برای خودش ســاخته است‪ .‬قانون گریزی و قانون‬ ‫شکنی و خالف رفتار انسانی عمل کردن با جلوگیری از دسترسی مردم به‬ ‫دوا‪ ،‬غذا و دارو و با ایجاد فتنه‪ ،‬ایجاد تنش با ایجاد بحران‪ ،‬کارشــان است‪.‬‬ ‫هر جا که قدم گذاشــتند از افغانســتان گرفته که پس از ‪ 18‬سال دارند‬ ‫مذاکره می‌کنند که با خفت از این کشــور خارج شوند تا عراق که حضور‬ ‫ایجاد داعش بود تا سوریه که جز بدبختی برای خود و منطقه ایجاد نکردند‬ ‫تا خلیج فارس که هرگاه به این منطقه قدم گذاشتند فقط جنایت مرتکب‬ ‫شده اند که بدترین آنها کشتار ‪ 590‬نفر انسان بی گناه در حمله به ایرباس‬ ‫هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران بود‪ .‬هر جا که رفتند جز خفت ندیدند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ایاالت متحده که انقدر به جنگ طلبی می‌نازد‪ ،‬بگوید از جنگ‬ ‫ویتنام تاکنون کدام جنگ را برنده شده است جز گرانادا‪ .‬آیا این افتخاری‬ ‫برای ابرقدرت دنیاســت که در طول ‪ 70‬ســال گذشته تنها یک جنگ را‬ ‫آنهم در مقابل یک کشــور ضعیف برده باشد‪ .‬هیچ جنگ دیگری را نبرده؛‌‬ ‫جنگ ویتنام را باخته اســت‪ .‬در منطقه جز نابودی و خسارت ایجاد نکرده‬ ‫اســت‪ .‬محکوم به شکست است بپذیریم دوران گفتمان سلطه‪ ،‬ابرقدرتی و‬ ‫دوران گفتمان زورگویی تمام شده است‪.‬‬ ‫وزیر امورخارجه جمهوری اسالمی با ابراز تاسف از حادثه چند روز گذشته‬ ‫در چند ایالت امریکا‪ ،‬اظهارداشــت‪‌:‬با مردم امریکا درگیری نداریم؛ دیروز‬ ‫بســیار ناراحت و متاثر شــده ایم که مردم امریکا‪ ،‬مــردم بی گناه گرفتار‬ ‫فرهنگ هفت تیرکشــی شــدند؛‌ گرفتار فرهنگ قلدری شــدند؛ گرفتار‬ ‫فرهنگ زورمداری شدند‪ .‬گرفتار فرهنگ تقدیس خشونت شدند‪ .‬فرهنگی‬ ‫که خشونت و کشتن مردم بی گناه را تقدیس می‌کند فرهنگی که از جنگ‬ ‫به عنوان یک گزینه روی میز صحبت می‌کند فرهنگ موفقی نیست و در‬ ‫دنیای امروز این گفتمان نمی‌توانــد دوام بیاورد‪ .‬برای همین مجبورند به‬ ‫تروریسم اقتصادی روی بیاروند‪.‬‬ ‫تحریم وزیر خارجه یعنی شکست در دیپلماسی‬ ‫ظریــف تصریح کرد‪ :‬بــرای همین مجبورند تحریم کنند‪ .‬مســئوالن یک‬ ‫کشور را تحریم کنند‪ ،‬رهبری معظم انقالب را تحریم کنند‌‪ ،‬یک خدمتگزار‬ ‫کوچکــی مثل وزیر امور خارجه را تحریم کنند‪ .‬تحریم وزیر خارجه یعنی‬ ‫چه؟ یعنی شکســت در گفت و گو و دیپلماســی؛ یعنی مخالفت در گفت‬ ‫وگو و این تفاوت دو گفتمانی اســت که امروز در دنیا مشخص شده است‬ ‫و این تفاوت دو گفتمانی اســت که یک مســیر محتوم را پیش می‌رود و‬ ‫هر روز به ســمت افول گفتمان سلطه پیش می‌رود‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬دنیای‬ ‫امروز دنیای سلطه نیست بازیگران متنوع شده اند کنش گران متنوع شده‬ ‫اند‪ .‬انســان قدرتمند شده است‪ .‬قدرت اصحاب رسانه به خاطر قدرت فرد‬ ‫انسانی است‪ .‬یک خبرنگار با یک برنامه مجازی می‌تواند دنیا را تسلیم کند‪.‬‬ ‫این دنیای امروز و این ارزش رسانه در دنیای امروز ماست و این مسئولیت‬ ‫رسانه در دنیای امروز ماست‪ .‬کاری که رسانه می‌تواند انجام دهد به خاطر‬ ‫این جابجا شدن قدرت به خاطر متنوع و متکثر شدن ابزار قدرت این است‬ ‫که خبرنگار و رســانه می‌تواند به آینده جهان شکل دهد یک فرد می‌تواند‬ ‫به آینده جهان شــکل دهد‪ .‬دوران قدرت‌ها به ســر آمده دنیای انسان‌ها‪،‬‬ ‫افراد و مردم آغاز شده است و ما خوشحالیم که در طول ‪ 40‬سال گذشته‬ ‫جمهوری اســامی هیچوقت در کنار قدرت‌ها نبوده در کنار مردم بوده و‬ ‫سیاست خود را براساس استقالل و تکیه بر مردم خود تعیین کرده است‪.‬‬ ‫ارتباطش با مردم دنیا است البته ما طرفدار روابط سالم و مبتنی بر منافع‬ ‫متقابل و مشترک با همه کشورها هستیم‪.‬‬ ‫امنیت و پیشرفت ما از مردم ناشی می‌شود‬ ‫ظریــف تاکید کرد‪ :‬مبنای کار ما پیروی از دیگران نیســت ما امنیت مان‬ ‫را هیچگاه نخریدیم و هیچــگاه نمی‌خریم‪ .‬امنیت ما قابل خرید و فروش‬ ‫نیســت چون امنیت ما از مردم نشــات می‌گیرد پیشرفت مان را هیچگاه‬ ‫نخریدیم و نخواهیم خرید‪ .‬چون پیشــرفت ما از مردم ما نشــات می‌گیرد‬ ‫هر قدر بر ما فشــار آوردند هر قدر بر ما تحریم کردند با اتکا به مردم خود‬ ‫پیشــرفت کردیم و بعد آمدند گفتند چرا پیشرفت کردید‪ .‬وی یادآور شد‪:‬‬ ‫زمان جنگ تحمیلی هر چه کردیم هرچه خواســتیم به ما ســاح ندادند‬ ‫یک ســازوکار بین المللی ایجاد کردند برای اینکه مانع فروش ســاح به‬ ‫ایران شوند؛ ما را از ابتدایی ترین ابزار دفاع از مردم خود محروم کردند‪ .‬در‬ ‫مقابل شــوروی به عراق میگ‪ ،‬فرانسه اگزوسه و میراژ‪ ،‬آمریکا هواپیماهای‬ ‫آواکسش را فرستاد و عربســتان تمام اطالعاتش از مناطق جبهه ما را به‬ ‫عراق داد‪ ،‬انگلیس تانک‌های خود را فرســتاد؛ آلمان سالح‌های شیمیایی‬ ‫در اختیار عراق قرار داد‪.‬‬ ‫ایران را با نوکران خود اشتباه گرفتید‬ ‫ظریف ادامه داد‪ :‬هیچکس به ما ابزار دفاعی نداد‪ .‬اما با افتخار این جنگ را‬ ‫با تکیه به مردم از سر گذراندیم‪ .‬کسانی که آنروز فکر می‌کردند جمهوری‬ ‫اسالمی ظرف یک هفته نابود می‌شود کجا هستند و صدام کجاست؟ اینها‬ ‫این کارها را انجام دادند و ما اما روی پای خود ایستادیم و امکانات دفاعی‬ ‫خود را ساختیم؛ موشــک‌های خود را ساختیم؛ توانستیم پهپاد امریکایی‬ ‫را با موشــک تمام ساخت ایرانی ســرنگون کنیم حاال می‌گویید چرا شما‬ ‫ســاختید؟ برای اینکه شــما نمی‌توانید با تحریم مانع پیشرفت ما شوید‪.‬‬ ‫باتحریــم نمی‌توانید جلوی ایرانی را بگیرید‪ .‬رئیس دســتگاه دیپلماســی‬ ‫ایران خاطرنشــان کرد‪ :‬در مرحله دوم آمدند یک نیروگاه هســته‌ای یک‬ ‫راکتور تحقیقاتی هســته‌ای که در دهه ‪ 50‬ایران ساختند و سپس شروع‬ ‫به ســوخت ندادن کردند‪ .‬بعد مانع شــدند دیگران سوخت دهند ‪ .‬خیال‬ ‫کردنــد ما می‌گوییم ببخشــید نیروگاه و راکتور را می‌بندیم‪ .‬چون شــما‬ ‫اجازه نفرمودید‪ .‬اما ما رفتیم و خودمان سوخت مان را ساختیم بعد گفتند‬ ‫چرا ســوخت ‪20‬درصد را ساختید‪ .‬برای اینکه شما ایران را با نوکران خود‬ ‫اشــتباه گرفتید که از شما امنیت می‌خرند هر چه شما بفرمایید گوش به‬ ‫فرمان هستند‪.‬‬ ‫هیچ امپراتوری پاینده نیست‬ ‫ظریف در ادامه گفت‪ :‬ایران از جنس دیگر و بر چند هزار سال تمدن استوار‬ ‫اســت‪ .‬دوران امپراتوری ایران چندین برابر کل عمر ایاالت متحده است‪.‬‬ ‫وزیــر امور خارجه گفت‪ :‬برای ما این قدرت گذرا اســت و هیچ امپراتوری‬ ‫پاینده نیســت؛ می‌دانیم هیچ قدرتی ابدی نیست‪ ،‬تنها ابرقدرت خدا است‬ ‫و ممکن اســت شما برای برخی خدا باشــید‪ ،‬اما هیچگاه برای ایران‪ ،‬خدا‬ ‫نخواهید شد‪.‬‬ ‫ظریف گفت‪ :‬این بار هم به لطف خدا فشــارهای شما را با پیشرفت جبران‬ ‫می‌کنیم‪ .‬فشارهای شما را با تاکید بر توان ملی جبران می‌کنیم‪ ،‬فشارهای‬ ‫شــما را با اقتصاد مقاومتی و روابط با کشــورهای دیگر و مانند همیشه با‬ ‫اعتقاد به مردم خود‪ ،‬جبران می‌کنیم‪ ،‬اما پشت مردم قایم نمی‌شویم‪ .‬وزیر‬ ‫امور خارجه گفت‪ :‬ما خادم مردم هســتیم و حمایت از حقوق مردم وظیفه‬ ‫ما است؛ نه تنها وظیفه انسانی و وظیفه اخالقی‪ ،‬بلکه وظیفه امنیت ملی ما‬ ‫اســت‪ .‬ظریف اظهار داشت‪ :‬ما از مردم خود شرمنده ایم؛ به مردم خود وام‬ ‫دار و بدهکار هستیم؛ ما خیلی باید کار بکنیم تا بتوانیم آنچه که این مردم‬ ‫برای ما انجام داده اند را پاســخ بدهیم‪ .‬وزیر امور خارجه افزود‪ :‬مردم ولی‬ ‫نعمت و صاحب اختیار ما هستند‪ ،‬ما صاحب اختیار مردم نیستیم‪ .‬به امید‬ ‫خدا با همین رابطه‌ای که با مردم در طول چهل سال ایجاد شده و داشته‬ ‫ایم و داریم‪ ،‬هرکس که به این فکر باشــد که با فشــار بر این مردم بزرگ‬ ‫می‌تواند به آرزوهای خود برسد حتما این آرزو را به خود به گور می‌برند‪.‬‬ ‫در نیویورک به من گفته شد تحریم می‌شوی‬ ‫وزیر امور خارجه در نخســتین ســوالی درباره دیدار با رند پال‪ ،‬ســناتور‬ ‫آمریکایــی در نیویورک و رد پیشــنهاد وی برای حضور در کاخ ســفید‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬بارها گفته‌ام کــه من در زمان حضور در نیویورک‪ ،‬برای شــرکت‬ ‫در جلســات مجمع عمومی یا دیگر جلســات ســازمان ملل می‌روم‪ ،‬در‬ ‫حقیقت ســفر من به آمریکا نیست‪ .‬امروز هم به همین محدوده محبوس‬ ‫هســتم و خوشــبختانه جای دیگر نمی‌توانم بروم‪ ،‬هرچند که محدودیت‬ ‫برای همکارانم غیرانسانی اســت‪ ،‬ولی مشکلی ندارم‪ .‬ظریف ادامه داد‪ :‬در‬ ‫نیویورک از صبح اول وقت تا پایان شــب مالقات‪ ،‬مصاحبه یا ســخنرانی‬ ‫دارم و یــا دیدار با مقامات مختلف را در برنامه دارم‪ .‬این مالقات‌ها از نظر‬ ‫من شفاف است‪ .‬با افرادی هم که دیدار دارم افرادی خارج از مجموعه قوه‬ ‫مجریه آمریکا هستند؛ سناتورها‪ ،‬نمایندگان‪ ،‬اصحاب رسانه‌ها یا گروه‌های‬ ‫فکری هســتند‪ .‬وی با بیان اینکه همــه آمریکایی‌ها معتقد به آزادی بیان‬ ‫نیســتند و ممکن اســت برای دیدارکنندگان مشــکلی ایجاد شود‪ ،‬اعالم‬ ‫نکردیم که با چه افرادی دیدار می‌کنم‪ ،‬اظهار داشــت‪ :‬بر این اساس هیچ‬ ‫گاه اعالم نکردیم گروه‌های نخبگی و ســناتورها چه کســانی هستند‪ .‬اگر‬ ‫آنها خودشــان خواســتند می‌توانند بگویند که با من دیدار کرده‌اند و چه‬ ‫گفته‌اند‪ .‬ولی روش ما نیست که اعالم کنیم با چه کسانی دیدار می‌کنیم‪.‬‬ ‫رئیس دستگاه دپپلماســی با بیان اینکه به عنوان دپیلمات باید بتوانم در‬ ‫جلسات مذاکره کنم و طرف مقابلم هم احساس کند که می‌تواند با من به‬ ‫جای مصاحبه‪ ،‬مذاکره‌کند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬اگر قرار باشد که موضوعات مورد‬ ‫گفت‌وگو را در بیرون طرح کنم‪ ،‬موجب می‌شود طرف مقابل احساس کند‬ ‫در حال مصاحبه اســت که این ســم مهلکی برای دیپلماسی است‪ .‬ضمن‬ ‫آنکه به عنوان دیپلمات وظیفه‌ای دارید‪ ،‬دیپلماسی کار خود را پیش ببرید‬ ‫و با دیپلماســی عمومی آن را نباید اشــتباه کرد‪ .‬ظریــف افزود‪ :‬اگر قرار‬ ‫باشــد صورت مذاکرات به عنوان خبر بیرون داده شود‪ ،‬طرف مقابل دیگر‬ ‫در جلسات با شــما گفت‌وگو نمی‌کند و فقط جمالت کلیشه‌ای می‌گوید‪.‬‬ ‫لذا برای همین اســت که اخبار از مالقات مختصر اســت زیرا قرار نیست‬ ‫که دیپلماسی رســانه‌ای را با دیپلماسی رسمی قاطی کنیم‪ .‬هرچند همه‬ ‫چیز ما شــفاف است‪ .‬وی با اشاره به سفر خود خاطرنشان کرد‪ :‬در سفر به‬ ‫نیویورک به من گفته شد که ظرف دو هفته دیگر تحریم می‌شوم مگر آنکه‬ ‫که آن پیشنهاد را بپذیرم که خوشبختانه قبول نکردم‪.‬‬ ‫افرادی که دنبال فاتحه دیپلماسی هستند باید صبر کنند‬ ‫وزیر امور خارجه در پاســخ به ســوال ایرنا مبنی بر تلقی تحریم شــما بر‬ ‫پایــان مذاکره تاکید کرد‪ :‬به نظر من مذاکره و دیپلماســی هیچ گاه پایان‬ ‫نمی‌پذیــرد‪ .‬مذاکــره در برنامه کاری من همواره وجود داشــته و خواهد‬ ‫داشــت‪ .‬حتی در شــرایط جنگ هم مذاکره وجود خواهد داشت‪ .‬ظریف‬ ‫با اشــاره به دشــمنان مذاکره گفت‪ :‬افرادی که به دنبــال خواندن فاتحه‬ ‫دیپلماســی هســتند باید خیلی صبر کنند‪ .‬چه جان بولتون و همراهانش‬ ‫در آمریــکا و چه دوســتانی در داخل که به دنبال نفــی و مرگ مذاکره‬ ‫هسنتند‪ ،‬برای خواندن فاتحه دیپلماســی خیلی باید صبر کنند‪ .‬مسئول‬ ‫دستگاه دیپلماســی ایران همچنین در بخش دیگر ســوال خبرنگار ایرنا‬ ‫مبنی بر علت انجام این تحریم افزود‪ :‬اقدامی که آمریکا انجام داده اســت‪،‬‬ ‫نشــان دهنده وجود دو گفتمان در جهان اســت‪ .‬گفتمانی که مبتنی بر‬ ‫گفت و گو و تعامل اســت و جمهوری اسالمی ایران خود را متعهد به آن‬ ‫می‌داند و گفتمانی دیگر که آمریما در آن تنها اســت‪ .‬شــاید کشورهای‬ ‫دیگر جسارت مقابله آن را نداشته باشند‪ ،‬اما در این گفتمان همراه آمریکا‬ ‫نستند‪ .‬گفتمان مبتنی بر قلدرمآبی‪ ،‬زورگویی و تهدید‪ .‬ظریف تاکید کرد‪:‬‬ ‫شــما امروز نمی‌توانید یک نفر را پیــدا کنید از گفتمان یک جانبه گرایی‬ ‫آمریکا حمایت کند‪.‬‬ ‫آتش افروز نمی‌تواند آتش نشان باشد‬ ‫ظریف در پاســخ به خبرنگار فاینناشــل تایمز در خصوص توقیف کشتی‬ ‫انگلیســی در خلیج فارس و احتمال تشــکیل ائتالف بیــن المللی برای‬ ‫حفاظت از نفت کش‌ها‪ ،‬گفت‪ :‬ائتالف بین المللی برای چه شــکل بگیرد‪،‬‬ ‫آمریکا مســئول تنش در خلیج فارس است‪ ،‬کســی که آتش افروز است‬ ‫نمی‌تواند آتش نشــان باشــد‪ ،‬کافی اســت آتش افروزی خود را خاموش‬ ‫کنــد و آن وقت همه چیز خوب می‌شــود‪ .‬وزیر امــور خارجه با یادآوری‬ ‫حمله به هواپیمای مســافربری ایران و جان باختن ‪ ۲۹۰‬نفر در این حمله‬ ‫گفت‪ :‬آمریکا جز خشــونت‪ ،‬جنگ و آدمکشــی در منطقه نتیجه‌ای به بار‬ ‫نیاورده اســت‪ ،‬خــود آقای ترامپ می‌گوید ما هفــت تریلیون دالر هزینه‬ ‫کردیم و به جز بدبختی برای خودمان نتیجه‌ای به دســت نیاوردیم منتها‬ ‫آمریکایی‌هــا چندین بار تجربه غلط را تکــرار کردند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬آن‌ها‬ ‫ایــن مثل را فراموش کرده اند که آدم عاقل از یک ســوراخ دو بار گزیده‬ ‫نمی‌شــود‪ ،‬یا عقلشــان مشــکل دارد یا چند بار باید گزیده شوند‪ .‬ظریف‬ ‫یادآور شــد‪ :‬جمهوری اسالمی مانند اعضای اتحادیه اروپا معتقد است که‬ ‫اقدام انگلیس راهزنی دریایی است که هیچ منطقی نداشته است و استناد‬ ‫آن‌ها به تحریم‌هــای اتحادیه اروپا مبنا ندارد چون اتحادیه اروپا از ابتدا با‬ ‫تحریم‌های فرامرزی مخالف بوده اســت‪ .‬وی خاطرنشــان کرد‪ :‬از اول هم‬ ‫گفتیم اگر چه این کشــتی به انگلیس ارتباطی ندارد و به سمت جایی که‬ ‫آن‌ها تحریم کرده اند نمی‌رفته اســت‪ .‬کار انگلیس همدستی با تروریسم‬ ‫اقتصادی آمریکا اســت‪ .‬شکی نیســت که راهزنی دریایی است‪ .‬وزیر امور‬ ‫خارجه ادامه داد‪ :‬آمریکا به دنبال محروم کردن مردم ایران از داشتن منابع‬ ‫خارجی برای حفظ اقتصاد داخلی است‪ .‬اگرچه ما داخل (وابستگی بودجه‬ ‫به نفت) را از ‪ ۵۰‬درصد به ‪ ۳۰‬درصد رســانده ایم و حتی امسال این رقم‬ ‫را به کمتر هم خواهیم رساند اما به هر حال منابع نفتی برای تامین غذا و‬ ‫داروی مردم است‪ .‬آمریکا مردم را از رسیدن به غذا و دارو محروم می‌کند‬ ‫و انگلیس با تروریسم اقتصادی آمریکا همراهی می‌کند‪.‬‬ ‫مسئول امنیت منطقه هستیم‬ ‫رییس دســتگاه دیپلماســی همچنین درباره توقیف کشتی انگلیسی در‬ ‫خلیــج فارس گفت‪ :‬ما در خلیج فارس بزرگترین ســاحل را داریم‪ ،‬حدود‬ ‫دو هزار کیلومتر در خلیج فارس و ‪ ۱۵۰۰‬کیلومتر در دریای عمان ساحل‬ ‫داریم‪ .‬برای همین اســت که گفته اند خلیج فــارس و نه گفته اند خلیج‬ ‫مکزیک چون ســاحل ایران است‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬ما مسئول امنیت منطقه‬ ‫هســتیم و امنیت منطقه را هم ما حفظ کرده ایم منتها امنیت باید برای‬ ‫همه باشد نه به هزینه یک کشور‪ .‬وی خاطرنشان کرد‪ :‬ما در اجرای وظیفه‬ ‫خود برای حفظ امنیت خلیج فارس بعضی اوقات از بعضی تخلفات چشــم‬ ‫پوشــی می‌کردیم امــا در حال حاضر دلیلی نمی‌بینیــم برابر انگلیس که‬ ‫راهزنی دریایی دخالت می‌کند باز هم چشم پوشی کنیم بنابراین اقدام ما‬ ‫عمل متقابل نیســت بلکه چشم پوشی نکردن از تخلفات است‪ .‬وی یادآور‬ ‫شــد‪ :‬کشتی انگلیســی هم به دلیل تخلفاتی که داشته و شکایت سازمان‬ ‫بنادر و دریانوردی توقیف شده اســت که این موضوع باید در دادگاه‌های‬ ‫ایران بررســی شود‪ .‬اگر ضروری باشد و ما احساس کنیم که فایده‌ای دارد‬ ‫کمک می‌کنیم تا تسهیل شود‪.‬‬ ‫توجیه زمان بر بودن تعهدات برجامی اروپا‪ ،‬معنی ندارد‬ ‫رئیس دســتگاه دیپلماســی ایران در پاســخ به ســوالی مبنی بر ادعای‬ ‫اروپایی‌ها بــر زمان بر بودن اجرای تعهــدات برجامی خود‪ ،‬گفت‪ :‬توجیه‬ ‫اروپایی‌ها مبنی بر نیاز به زمان برای انجام تعهداتشان‪ ،‬باید معنایی داشته‬ ‫باشــد‪ .‬تا االن که ‪ 15‬ماه از خروج آمریکا از برجام گذشــته اســت‪ ،‬هیچ‬ ‫اقدامی نکرده اند‪ .‬اگر قرار باشد معنای زمانبر بودن این باشد‪ ،‬دلیل ندارد‬ ‫این وضعیت ادامه پیدا کند‪.‬‬ ‫بازگشت به صادرات حدود ‪ 2.8‬میلیون بشکه نفت‪ ،‬کف مطالبات‬ ‫ما است‬ ‫ظریف با بیان اینکه رئیس جمهوری کف مطالبات جمهوری اسالمی را به‬ ‫اروپا اعالم کرده اســت‪ ،‬افزود‪ :‬این مطالبات را در حال پی گیری هســتم‪،‬‬ ‫مهمترین بخش مطالبات ما هم این اســت که برای ادامه کار و برگرداندن‬ ‫اقدامات ایران به گذشته دو اقدام باید انجام شود‪ .‬نخست آنکه فروش نفت‬ ‫ما باید به زمان ماه می‌ســال ‪ 2018‬یعنی زمانی که آمریکا از برجام خارج‬ ‫شده است‪ ،‬برگردد‪ ،‬در آن زمان میزان صادرات نفت ما حدود ‪ 2.8‬میلیون‬ ‫بشکه بوده اســت‪ .‬اقدام دوم هم برگرداندن منابع ما است‪ .‬این موارد کف‬ ‫مطالبات جمهوری اسالمی است‪ .‬تعهدات دیگری هم اروپایی‌ها طی برجام‬ ‫بر عهده گرفته اند که آن‌ها نیز باید اجرا شود‪.‬‬ ‫شرایط همکاری شرکت‌های اروپایی‌ها با ایران باید فراهم شود‬ ‫دیپلمات عالی کشورمان درباره تعهدات برجامی اروپا پس از خروج آمریکا‬ ‫از توافق هسته‌ای و دالیل عدم مذاکره با آمریکا گفت‪ :‬اروپایی‌ها در برجام‬ ‫تعهداتی دارند که در ضمیمه شــماره ‪ 2‬برجام آمده اســت‪ .‬این تعهدات‬ ‫معطوف به اقدام نیســت‪ ،‬بلکه معطوف به نتیجه است‪ .‬وی افزود‪ :‬از طرفی‬ ‫اجرای این تعهــدات منوط به اجرای تعهدات آمریکا نیســت؛ اروپایی‌ها‬ ‫نمی‌توانند ادعا کنند که تحریم‌ها را برداشــته‌اند‪ ،‬بلکه آنها باید شرایطی‬ ‫فراهــم کنند که شــرکت‌های اروپایی‌ها با ایران کار کند و عادی‌ســازی‬ ‫شرایط یکی از تعهدات آنها است‪ .‬ظریف با بیان اینکه بعد از خروج آمریکا‪،‬‬ ‫اروپایی‌ها ‪ 11‬تعهد را پذیرفتند که ســه بار در جلســه وزیران خارجه آن‬ ‫را تاکید و مطرح کردند‪ ،‬اظهار داشــت‪ :‬فروش نفت‪ ،‬بازگشت پول فروش‬ ‫نفت‪ ،‬بیمه‪ ،‬خط حمل و نقل و همکاری در صنعت‪ ،‬کشتیرانی و‪ ...‬از جمله‬ ‫این تعهدات است که آنها را شروع نکرده‌اند‪ .‬این تعهدات (اروپایی‌ها) پس‬ ‫از خروج آمریکا از برجام اســت‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬اروپایی‌ها از خروج آمریکا‬ ‫از برجام آگاهی داشــتند پس نمی‌توانند بگوینــد «نمی‌توانیم تعهدات را‬ ‫اجرا کنیم» و از طرفی هم نمی‌توانند بگویند و ادعا کنند «نمی‌دانســتیم‬ ‫آثار تحریم‌های آمریکا چیســت» چون هم آمریکا را می‌شناختند و هم از‬ ‫شرایط خود آگاه بودند‪.‬‬ ‫سیاست‬ ‫رسانه‌های منتقد از مزایای دولت محروم هستند‬ ‫سه‌شنبه ‪ 15‬مرداد ‪ 1398‬سال دوم شماره ‪117‬‬ ‫‪3‬‬ ‫خبر‬ ‫دستور رییس قوه قضاییه‬ ‫به سازمان بازرسی برای گزارش‬ ‫عملکرد دستگاه‌ها در زمینه حجاب‬ ‫رئیس قوه قضاییه بر لزوم بازنگری دستگاه‌های مسئول در عمل‬ ‫بــه وظایف قانونی خود در زمینه حجاب و عفاف تاکید کرد و به‬ ‫سازمان بازرسی کل کشور دستور داد که ضمن نظارت بر عملکرد‬ ‫دستگاه‌ها در این زمینه‪ ،‬گزارش الزم را ارائه کند‪.‬‬ ‫آیت اهلل ســیدابراهیم رئیسی در جلسه شورای عالی قضایی‪ ،‬فرا‬ ‫رســیدن ایام با فضیلت ماه ذی حجه را تبریــک گفت و با ابراز‬ ‫امیدواری نســبت به بهره مندی همه مومنان از این ایام نورانی‬ ‫تصریح کرد‪ :‬آنچه مقام معظم رهبری در هفته جاری مورد تاکید‬ ‫قرار دادند‪ ،‬توجه به کار جهادی بود که الزم اســت این روحیه در‬ ‫کشــور بویژه در میان مسئوالن و کارگزاران نظام به یک فرهنگ‬ ‫و گفتمان غالب تبدیل شــود‪ .‬رئیس قوه قضاییه در ادامه‪ ،‬اقدام‬ ‫ایــاالت متحده آمریــکا در تحریم وزیر امور خارجه کشــورمان‬ ‫را «غیرخردمندانــه» توصیف کرد و افــزود‪ :‬تحریم وزیر محترم‬ ‫امورخارجه‪ ،‬نشــان دهنده اوج اســتیصال و به بن بست رسیدن‬ ‫آمریکا و موجب ســرزنش همه خردمندان عالم است‪ .‬بر همین‬ ‫مبنا الزم است برای شکست دادن دشمن در تحقق اهدافش‪ ،‬کار‬ ‫جهادی‪ ،‬شــناخت دشمن و تالش برای افزایش اعتماد به نظام و‬ ‫کارآمدی آن را سرلوحه کارهای خود قرار دهیم و تردید نکنیم که‬ ‫آینده بسیار روشن و موفقیت آمیزی را پیش رو خواهیم داشت‪.‬‬ ‫رئیســی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه در تاریخ‬ ‫تمدنی کشور ما موضوع حجاب‪ ،‬حیا و عفاف در بین زنان و مردان‬ ‫یک مساله کاملا ریشه دار است و مردم ما همواره در طول تاریخ‬ ‫تمدن خود عفیفانه زندگی کرده اند‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬حجاب یک‬ ‫فریضه مسلم شرعی الهی است اما همچنان که مقام معظم رهبری‬ ‫در یکی از سخنرانی های خود در خراسان شمالی فرمودند‪ ،‬نباید‬ ‫تصور کنیم کســی که نسبت به حجاب غفلت یا بی دقتی دارد‪،‬‬ ‫لزوما مخالف ارزش های نظام‪ ،‬اســام و انقالب است‪ .‬رئیس قوه‬ ‫قضاییه با اشــاره به تصویب سند عفاف و حجاب از سوی شورای‬ ‫عالی انقالب فرهنگی در ســال ‪ ۸۴‬و تعییــن وظایف هر یک از‬ ‫دستگاه های اجرایی‪ ،‬فرهنگی‪ ،‬اجتماعی‪ ،‬انتظامی و قضایی در این‬ ‫زمینه‪ ،‬یادآور شــد‪ :‬در این سند برای ‪ ۲۶‬دستگاه وظایفی تعیین‬ ‫شده است‪ .‬به عنوان مثال‪ ،‬وزارت ارشاد ‪ ۲۱‬وظیفه‪ ،‬وزارت علوم‪،‬‬ ‫تحقیقات و فناوری ‪ ۱۷‬وظیفه‪ ،‬وزارت آموزش پرورش ‪ ۲۱‬وظیفه‬ ‫و ســازمان صداوســیما‪ ،‬وزارت کار‪ ،‬وزارت ارتباطات و ‪ ...‬هر یک‬ ‫وظایف فراوانی را به عهده دارند که کمترین آنها ‪ ۵‬وظیفه است‪.‬‬ ‫رئیسی افزود‪ :‬اکنون بعد از گذشت ‪ ۱۴‬سال باید همه این دستگاه‬ ‫ها بازنگاهی به عملکرد خود داشته باشند تا ببینند آیا به وظایف‬ ‫قانونــی خود عمل کرده اند یا خیــر که البته به اعتقاد ما به این‬ ‫وظایف عمل نشده اســت‪ .‬بر همین مبنا از سازمان بازرسی کل‬ ‫کشــور در اجرای وظیفه نظارت بر حســن جریان امور و اجرای‬ ‫صحیح قانون می خواهم که ضمن نظارت بر عملکرد دستگاه ها‬ ‫در این زمینه‪ ،‬گزارش الزم را ارائه کند‪.‬‬ ‫رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه در این زمینه کمبود قانون نداریم‬ ‫و اتفاقا یکی از مشکالت کشور ما حجم باالی قوانین و مقررات در‬ ‫زمینه های مختلف است‪ ،‬مشکل اصلی را در عدم توجه به اجرای‬ ‫قانون دانست و تاکید کرد‪ :‬روسای سازمان ها‪ ،‬نهادها و دستگاه ها‬ ‫باید هوشیار باشند و فراموش نکنند که امروز دشمن تمام داشته‬ ‫های ما را که همان باورها و ارزشهایمان است هدف قرار داده و اگر‬ ‫دستگاهها به وظیفه قانونی خود عمل کنند‪ ،‬به هیچ عنوان نباید‬ ‫نگران عملکرد مردم بود‪.‬‬ ‫رئیسی با بیان اینکه امروز مساله اصلی ما مبارزه با فساد‪ ،‬تبعیض‬ ‫و تجاوز به حقوق عامه اســت‪ ،‬در عیــن حال تصریح کرد‪ :‬اینکه‬ ‫کسی در جایی مرتکب فســاد اقتصادی می شود‪ ،‬مجوزی برای‬ ‫قانون شکنی دیگران نیست‪ .‬کسی که از چراغ قرمز عبور می کند‪،‬‬ ‫نباید بگوید به جای برخورد با من بروید با مفسدان برخورد کنید‪.‬‬ ‫هر دو‪ ،‬نقض قانون اســت و باید با آن برخورد شود‪ .‬البته طبیعی‬ ‫است که حساسیت ما نسبت به جرایم بزرگ تر که حقوق مردم‬ ‫را مورد تعرض قرار می دهد بیشــتر است اما باید این فرهنگ در‬ ‫کشور نهادینه شود که جرم کوچک و بزرگ فرقی ندارد و هر گونه‬ ‫نقض قانون‪ ،‬ضد ارزش است‪ .‬بنابراین فساد اقتصادی عده ای نباید‬ ‫مجوز کم کاری‪ ،‬رشوه گرفتن و ترویج بی حیایی در جامعه شود‪.‬‬ ‫رئیس قوه قضاییه‪ ،‬حیا را به عنوان یکی از پایه های اخالقی جامعه‬ ‫دانســت و در پایان اظهار کرد‪ :‬حیا بــرای زنان‪ ،‬مردان‪ ،‬صاحبان‬ ‫تریبون‪ ،‬مســئوالن و همه دســت اندرکاران امور کشور از مبانی‬ ‫بسیار مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد‪.‬‬
‫ورزش‬ ‫مدارک و وسایل امیر رضا خادم در وزارت ورزش گم شد!‬ ‫‪4‬‬ ‫سه‌شنبه ‪ 15‬مرداد ‪ 1398‬سال دوم شماره ‪117‬‬ ‫در اتفاقی کم‌سابقه و عجیب‪ ،‬تمامی مدارک‪ ،‬کتاب‌های تالیفی‪ ،‬مقاالت و احکام نامزد انتخابات فدراسیون کشتی در وزارت ورزش گم شد‪ .‬امیررضا خادم معاون پیشین امور حقوقی‪ ،‬استان‌ها و‬ ‫امور مجلس وزارت ورزش و جوانان‪ ،‬یکی از کاندیداهای انتخابات این فدراسیون بود که در اولین روز ثبت‌نام (‪ 15‬اسفند) برای شرکت در انتخابات ثبت‌نام کرد اما به دلیل عدم احراز صالحیت‪،‬‬ ‫نتوانست در انتخابات روز ‪ 26‬تیر ماه حضور پیدا کند‪ .‬حاال اتفاقی عجیب‌تر برای معاون سابق وزیر ورزش که برای شرکت در انتخابات کشتی از سمت خود در این وزارتخانه استعفا کرد‪ ،‬رخ داده‬ ‫است‪ .‬تمام وسایل دفتر شامل مدارک‪ ،‬مقاالت‪ ،‬احکام‪ ،‬کتاب‌های تالیفی و ‪ ...‬که در ‪ 7-8‬کارتن جا داده شده بود و قرار بود بعد از انتخابات فدراسیون کشتی‪ ،‬او آنها را با خود به محل کار جدیدش‬ ‫ببرد‪ ،‬گم شده و پیگیری‌ها برای دستیابی به وسائل اتاق دارنده دو مدال برنز کشتی المپیک همچنان بی‌نتیجه مانده و مشخص نیست چه بالیی سر آنها آمده است‪.‬‬ ‫واکاوی خودزنی ورزشکاران ایرانی‬ ‫ اعتراض؛ بیراهه ورزش ایران‬ ‫اخبار‬ ‫تشریح شرایط قرعه‌کشی نوزدهمین‬ ‫دوره لیگ برتر فوتبال‬ ‫ســعید فتاحی درباره شرایط قرعه‌کشــی لیگ نوزدهم اظهار‬ ‫کرد‪ :‬تنها پیش‌شــرطی که در قرعه کشــی لیگ برتر اعمال‬ ‫می‌شــود این است که تیم‌های هم اســتانی در یک هفته به‬ ‫صورت هم‌زمان مهمان یا میزبان نشــوند به همین دلیل ابتدا‬ ‫از بین هشــت جفــت عدد متناظر برای تیم‌های اســتقالل و‬ ‫پرسپولیس‪ ،‬تراکتورسازی و ماشین سازی تبریز‪ ،‬پارس جنوبی‬ ‫جم و شاهین شهرداری بوشهر‪ ،‬ذوب آهن و سپاهان اصفهان‪،‬‬ ‫ســایپا و پیکان تهران‪ ،‬نفت آبادان و نفت مسجدسلیمان قرعه‬ ‫می‌کشــیم‪ .‬وی افزود‪ :‬بعد از قرعه کشــی اعداد متناظر برای‬ ‫چهار عدد باقی مانده برای تیم‌های مجزا قرعه می‌کشیم‪ .‬این‬ ‫تیم‌ها شــامل شهر خودرو مشــهد‪ ،‬گل گهرسیرجان‪ ،‬نساجی‬ ‫مازندران‪ ،‬فوالد خوزســتان است‪ .‬اعداد متناظر به این ترتیب‬ ‫اســت‪ ۱( :‬و ‪ ۲( ،)۱۵‬و ‪ ۳( ،)۷‬و ‪ ۴ ( ،)۱۱‬و ‪ ۵ ( ،)۱۰‬و ‪،)۱۴‬‬ ‫( ‪ ۶‬و ‪ ۸( ،)۱۲‬و ‪ ۱۳ (،)۹‬و ‪ )۱۶‬که برای تیم‌های هم اســتانی‬ ‫با قرعه تعیین خواهد شــد‪ .‬تصویر جدول خام قرعه کشی نیز‬ ‫برای فصل ‪ ۹۸-۹۹‬نیز می‌توانید مشاهده کنید‪ .‬بر اساس قرعه‬ ‫امــکان رویارویی تیم‌های همشــهری در همه هفته‌های لیگ‬ ‫وجود دارد‪ .‬مدیر مســابقات سازمان لیگ فوتبال ایران تصریح‬ ‫کرد‪ :‬از تمام مدیران عامل‪ ،‬ســرمربیان و سرپرستان تیم‌های‬ ‫لیگ برتری دعوت می‌شود که فردا (سه شنبه) ‪ ۱۵‬مرداد ‪۹۸‬‬ ‫در تاالر شــهر مشهد برای شــرکت در قرعه‌کشی نوزدهمین‬ ‫دوره لیگ برتر حضور به هم رســانند‪ .‬این مراســم ساعت ‪۱۹‬‬ ‫آغاز و به صورت زنده از شبکه ورزش سیما پخش می‌شود‪.‬‬ ‫تساوی خادم الشریعه مقابل نفر‬ ‫نخست شطرنج بانوان جهان‬ ‫سارا سادات خادم‌الشــریعه با ریتینگ ‪ ۲۴۸۱‬توانست در دور‬ ‫هشتم مسابقات آزاد هونان چین مقابل جو ونجون با ریتینگ‬ ‫‪ ۲۵۹۵‬از چیــن به تســاوی برســد‪ .‬جو ونجون نفر نخســت‬ ‫رنکینگ جهانی بانوان اســت و تســاوی خادم الشریعه مقابل‬ ‫این حریف قدرتمند باعث شــد که ریتنیگ خود را ‪ ۲۲‬واحد‬ ‫افزایش دهد و در رده ی ‪ ۱۶‬جهانی بایســتد‪ .‬این شــطرنج‌باز‬ ‫چینی با این تســاوی به رده دوم رنکینگ زنده ســقوط کرد‪.‬‬ ‫جوایز این مســابقات بــرای نفرات برتر ‪ ۵۰‬هزار دالر اســت‪.‬‬ ‫همچنین به نفر اول بانوان ‪ ۱۰‬هزار دالر جایزه تعلق می گیرد‬ ‫که خادم الشــریعه اکنون در جایگاه نخست بانوان قرار دارد‪.‬‬ ‫در دور هفتم مســابقات خادم الشریعه توانست مقابل دئاک با‬ ‫ریتینگ ‪ ۲۶۲۱‬از رومانی به تســاوی برسد‪ .‬خادم الشریعه در‬ ‫دور ششم مسابقات مقابل نارایانان با ریتینگ ‪ ۲۶۱۶‬از هند به‬ ‫تساوی رسید‪ .‬در دور پنجم رقابت‌ها‪ ،‬بانوی شطرنج باز ایرانی‬ ‫برابر اوگنی نایر از روســیه با ریتینگ ‪ ۲۶۷۸‬به پیروزی رسید‪.‬‬ ‫نایر سابقه قهرمانی اروپا را در کارنامه‌اش دارد‪.‬‬ ‫خادم الشریعه پیش از این در دور چهارم مسابقات آزاد هونان‬ ‫چین مقابــل ون یان باریتینگ ‪ ۲۵۸۶‬و در دور ســوم مقابل‬ ‫لوپولســکوی رومانیایی با ریتینگ ‪ ۲۶۴۹‬به تســاوی رسیده‬ ‫بود‪ .‬لوپولســکو چندی پیش ضمن غلبــه بر علیرضا فیروزجا‪،‬‬ ‫قهرمان مسابقات آزاد ریکیاویک شــده بود‪ .‬شطرنج‌باز ایرانی‬ ‫در دور دوم مســابقات مقابل ماتالکوف بــا ریتینگ ‪ ۲۷۰۱‬از‬ ‫روســیه به تساوی رســید‪ .‬نکته قابل توجه این بود که خادم‬ ‫الشریعه توانست از این سوپراســتادبزرگ روس امتیاز بگیرد‪.‬‬ ‫ماتالکوف در سال ‪ ۲۰۱۷‬قهرمان اروپا شده بود‪ .‬بانوی شطرنج‬ ‫باز ایران در دور اول مسابقات مقابل نایدیچ با ریتینگ ‪۲۶۸۱‬‬ ‫از آذربایجان به تســاوی رسید که این تساوی هم برای خادم‬ ‫الشــریعه بسیار ارزشمند بود‪ .‬مسابقات آزاد هونان چین از ‪۲۹‬‬ ‫جوالی تا ‪ ۶‬آگوســت با حضور ‪ ۷۳‬شــطرنج باز از ‪ ۱۶‬کشور‬ ‫جهان در چانگشا چین در حال برگزاری است‪ .‬در این رقابت‌ها‬ ‫شــش ســوپر اســتاد بزرگ که دارای ریتینگ باالی ‪۲۷۰۰‬‬ ‫هستند‪ ،‬شرکت دارند‪.‬‬ ‫اولتیماتوم کمیته تعیین وضعیت به‬ ‫باشگاه‌های بدهکار‬ ‫رئیس کمیتــه تعیین وضعیت فدراســیون فوتبــال تاکید‬ ‫کرد طبق اعــام قبلی در صورت تصفیه حســاب نکردن با‬ ‫طلبکاران‪ ،‬هیچ باشگاهی قادر به ثبت قرارداد بازیکنان جدید‬ ‫نخواهد بود‪ .‬جمشــید نورشرق‪ ،‬رئیس کمیته تعیین وضعیت‬ ‫این فدراســیون اظهار کرد‪ :‬همان‌طــور که پیش از این بارها‬ ‫اعالم شده و بر این موضوع تاکید داشتیم در راستای اجرای‬ ‫صحیح و بدون تبعیض قانون از مواضع اعالم شده عقب‌نشینی‬ ‫نخواهیم کرد و باشگاه‌ها ملزم به تصفیه بدهی‌های خود پیش‬ ‫از ثبت قرارداد جدید هســتند‪ .‬نورشرق در ادامه تاکید کرد‪:‬‬ ‫جا دارد تشکر کنیم از باشگاه‌های قانون مداری که پیش قدم‬ ‫شــدند و نســبت به حل پرونده‌های خودشان در این کمیته‬ ‫اقدام کردند‪ .‬تعداد زیادی از طلبکاران موفق به دریافت وجوه‬ ‫خود شــده‌اند و تعدادی هم با توافق باشگاه رضایت دادند با‬ ‫این وجود برخی از باشگاه‌ها هنوز هیچ اقدامی در این زمینه‬ ‫نکرده‌اند‪ .‬اگر این تصور برای آن‌ها وجود دارد که در ســاعات‬ ‫و روزهای پایانی موفق به دریافت مجوز خواهند شد و کمیته‬ ‫تعیین وضعیت اســتثنایی در این بین قائل می‌شــود تاکید‬ ‫می‌کنیم که چنین اتفاقی نخواهد افتاد و در راســتای اجرای‬ ‫بدون تبعیض قانون از ثبت قرارداد این باشــگاه‌ها با بازیکنان‬ ‫جدید جلوگیری به عمل آمــده و اجازه دریافت کارت بازی‬ ‫نیز صادر نمی شود‪ .‬رئیس کمیته تعیین وضعیت فدراسیون‬ ‫فوتبال در پایان گفت‪ :‬با توجه به ضرورت رســیدگی ســریع‬ ‫و بــدون وقفه بــه پرونده‌های متعدد ســامانه این کمیته به‬ ‫صورت آنالین و اینترنتی راه‌اندازی خواهد شد که جا دارد از‬ ‫تالش‌های حوزه فن‌آوری اطالعات فدراسیون فوتبال در این‬ ‫خصوص تشکر کنم‪ .‬کلیه اشخاصی که مایل به طرح دعاوی‬ ‫در این کمیته هســتند از هفته آینده می‌توانند با مراجعه به‬ ‫وب ســایت از طریق ســامانه به صورت آنالین شکایات خود‬ ‫و مــدارک مربوطه را ثبت کننــد‪ ،‬هم‌چنین پیگیری مراحل‬ ‫رســیدگی به پرونده‌ها نیز به شــکل آنالیــن و غیرحضوری‬ ‫صورت می‌گیرد‪.‬‬ ‫فرقــی ندارد تیم ملی بزرگســاالن فوتبــال ایران با‬ ‫هدایت یک مربی خارجی باشــد یا تیم ملی کشتی‬ ‫نوجوان با هدایت یک مربی داخلی‪ ،‬مهم این اســت‬ ‫جایی که به درســت یا غلط علیه مان زده می شود‪،‬‬ ‫در آن لحظه که گویا خون به مغز ورزشکاران ایرانی‬ ‫نمی رسد‪ ،‬چاره ای جز هجوم یکباره به زمین و زمان‬ ‫پیدا نمی کنیم‪.‬‬ ‫همیــن چندماه قبل بود که تیم ملــی فوتبال ایران‬ ‫در ورزشــگاه هزاع بن زاید شهر العین در اعتراض به‬ ‫تصمیم داور شــیرازه اش از هم پاشید تا تیم ملی در‬ ‫مرحلــه نیمه نهایی جام ملت های آســیا به بدترین‬ ‫شکل ممکن از این رقابت ها خداحافظی کند‪ ،‬با این‬ ‫حال نیمی از ســال نگذشته که اعتراض های کشتی‬ ‫گیر تیم ملی نوجوانــان ایران در رقابت های جهانی‬ ‫صوفیه بلغارســتان باعث شــد تا دست تیم از کسب‬ ‫عنــوان قهرمانی جهان کوتاه بماند‪ ،‬مســئله ای که‬ ‫به خوبی نشــان می دهد اعتــراض در پیکره ورزش‬ ‫و ورزشــکاران ایرانی چه در عالی ترین سطح فوتبال‬ ‫ایران در مقابل چشــم میلیون ها بیننده تلویزیونی و‬ ‫چه در رقابتهایی در رده پایه و به دور از هجوم لنزها‬ ‫رخنه کرده است‪.‬‬ ‫در صوفیه بلغارستان چه بر سر تیم ملی کشتی‬ ‫آمد؟‬ ‫تیم ملی کشــتی آزاد نوجوانان ایران همین چند روز‬ ‫پیش شانس نخست کسب عنوان قهرمانی جهان در‬ ‫صوفیه بلغارســتان بود اما با اعتراض نابجا و دســت‬ ‫ندادن کشــتی‌گیر وزن ‪ ۵۱‬کیلوگــرم ایران با مربی‬ ‫حریف‪ ،‬این کشــتی‌گیر بالفاصله از مسابقات اخراج‬ ‫شد تا با حذف ‪ ۱۰‬امتیازی که به دلیل کسب عنوان‬ ‫پنجمی که توســط این ورزشکار به دست آمده بود‪،‬‬ ‫تیم ملی کشــتی ایران با فاصله ای ‪ ۲‬امتیازی نسبت‬ ‫به روســیه عنوان قهرمانی جهان را در این رقابت ها‬ ‫از دست بدهد‪.‬‬ ‫نکتــه حائز اهمیــت این بود که علــی رغم تصمیم‬ ‫درست داور و اصرار ســرمربی تیم ملی کشتی‪ ،‬این‬ ‫کشــتی گیر نوجوان حاضر به دست دادن با حریف‬ ‫و داور نبــود و هرچند که در نهایت به میانه تشــک‬ ‫رفت تا دســت حریفش باال رود اما باز هم از دســت‬ ‫دادن به ســرمربی تیم حریف امتناع کرد تا از سوی‬ ‫هیئــت داوران از این رقابت ها اخراج شــود‪ .‬اتفاق‬ ‫تلخ تر اما توجیه نادرســت سرمربی تیم ملی و دیگر‬ ‫مســئوالن این تیم بجای قبول اشتباه بود‪ ،‬جایی که‬ ‫باز هم صحبت از توطئه و تصمیمات پشت پرده برای‬ ‫گرفتن عنوان قهرمانی از ایران و تقدیم آن به روسیه‬ ‫با عنوان” سر تیم ما را بریدند” به عمل آمد تا باز هم‬ ‫به جای شــناخت و دســت یافتن به علل اصلی یک‬ ‫اتفاق شــاهد توجیه و گام برداشتن در همان مسیر‬ ‫غلطی باشــیم که سالیان سال است به یک عادت بد‬ ‫برای ورزش ایران تبدیل شده است‪.‬‬ ‫شــاید اگر این اتفاق برای یک کشــتی‌گیر روس رخ‬ ‫می‌داد هرگز دیسکالیفه نمی‌شد اما وقتی نفوذی در‬ ‫راس کشــتی جهان نداریم و شرایط را می‌دانیم‪ ،‬چه‬ ‫دلیلی دارد بهانه دســت تصمیم‌گیرندگان بدهیم که‬ ‫با یک راهکار قانونی ســر تیم ما بال بیاورند و عنوان‬ ‫قهرمانی جهان را از ما بگیرند‪.‬‬ ‫ورزشگاه هزاع بن زاید مبهوت رفتار شاگردان‬ ‫کی روش!‬ ‫بهمن ماه ســال گذشته بود که در مرحله نیمه‌نهایی‬ ‫جام ملت‌های آســیا ‪ ۲۰۱۹‬تیم ملی فوتبال ایران در‬ ‫ورزشــگاه هزاع بن زاید شــهر العین مقابل تیم ملی‬ ‫فوتبال ژاپن صف‌آرایی کرد و در پایان شاگردان کی‬ ‫روش با نتیجه ســه بر صفر تن به شکســت دادند تا‬ ‫حسرت قهرمانی برای فوتبال ایران در این رقابت ها‬ ‫به نزدیکی نیم قرن برســد‪ .‬معلوم نشد آن شب چه‬ ‫رخداد اما هرچه بود از ســوتی که زده نشــد شروع‬ ‫شــد‪ ،‬جایی که تمامی مدافعان تیم ملی یکی پس از‬ ‫دیگری به دلیل سوت نزدن داور بازی را رها کنند و‬ ‫به جــای دنبال کردن توپ معترض بودند که چرا به‬ ‫دلیل شبیه ســازی بازیکن ژاپنی خطا اعالم نشده و‬ ‫داور به این بازیکن کارت زرد نمی دهد‪ ،‬درحالی که‬ ‫کمــی آن طرف تر بازیکنان تیم ملی ژاپن با رفتاری‬ ‫حرفه ای بازی را ادامه دادنــد و در نهایت ایرانی ها‬ ‫دســت به دهان مانده و ژاپنی ها از شدت خوشحالی‬ ‫به دلیل گلی که با دست های خودمان به آنها هدیه‬ ‫کرده بودیم به هوا می پریدند‪.‬‬ ‫اعتراض؛ بیراهه ورزش ایران‬ ‫اینها تنها ‪ ۲‬مورد حضور ورزش ایران در ســطح بین‬ ‫المللی بود‪ ،‬رفتارهایی کــه در طول یک فصل بارها‬ ‫و بارها از ســوی ورزشــکاران در رشته های مختلف‬ ‫ورزشی با آن روبرو هستیم‪ .‬چه اتفاقی رخ داده است‬ ‫کــه تا این حد اعتراض و بــروز رفتارهای غیر حرفه‬ ‫ای در سطح ورزش ایران خودنمایی می کند؟ رفتار‬ ‫صحیح و حرفــه ای که دیگر هماننــد تجهیزات پر‬ ‫هزینه زیر ساخت و پول کالن نمی خواهد که در این‬ ‫یک مورد هم کارمان می لنگد! مســئله ای که صرفا‬ ‫نیازمند آموزش است‪ .‬امروز در بحرانی ترین لحظات‬ ‫یک معضل اساسی قرار داریم و این باعث شده تا در‬ ‫حساس ترین لحظه های ممکن افسار کار از دستمان‬ ‫خارج شود‪ .‬طولی نخواهد کشید که به تازگی رقابت‬ ‫در لیگ های مختلف ورزش ایران آغاز خواهد شــد‪،‬‬ ‫از فوتبال و فوتسال گرفته تا والیبال و کشتی و سایر‬ ‫رشــته های ورزشــی؛ اما نکته مهم این است که آیا‬ ‫فصــل جدید رقابت ها با تحول رفتاری ورزشــکاران‬ ‫همراه خواهد بود یا کماکان شاهد صحنه های زننده‬ ‫در بطن ورزش کشور چه از سوی ورزشکاران‪ ،‬مربیان‬ ‫و ســایر عوامل فنی و اجرایــی تیم ها خواهیم بود و‬ ‫آیا باز هم شاهد کتک کاری عوامل تیم ها و اعتراض‬ ‫و هجوم نابجا و دسته ای به سمت داوران هستیم؟‬ ‫کنترل هیجانات مثبت و منفی‪ ،‬اســترس‪ ،‬خشــم و‬ ‫مسائلی از این دست باید از همان ابتدا چه در خانواده‪،‬‬ ‫مدرســه و باشــگاه و چه در تیم ملی به ورزشکاران‪،‬‬ ‫مربیان و ســایر عوامل فنــی و اجرایی آموزش داده‬ ‫شــود‪ ،‬مقوله مهمی که گویا به آخرین اولویت برای‬ ‫ورزش کشــور تبدیل شده است و سالیان سال است‬ ‫که از ضرورت حضور روانشــناس و رفتارشــناس در‬ ‫کنار تیم های ورزشــی صحبت بــه عمل می آید اما‬ ‫گوش شــنوایی نیست! تا حدی که دست ها و جیب‬ ‫ها بــرای خرج های میلیونی و میلیــاردی در آماده‬ ‫باش است اما گویا اندک هزینه ها برای بهبود سطح‬ ‫رفتاری ورزشــکاران جایی در برنامه مدیران و سایر‬ ‫دست اندرکاران ورزش ایران ندارد‪.‬‬ ‫دکتر علیرضا فارســی رییس دانشکده علوم ورزشی‬ ‫و تندرستی دانشگاه شــهید بهشتی معتقد است که‬ ‫اعتراض به عوامل بیرونی در رشــته‌های ورزشــی و‬ ‫عدم جســت‌وجوی علت اصلــی در ورزش ایران به‬ ‫یک فاجعه تبدیل شــده است و عدم آموزش صحیح‬ ‫ورزشکاران و جســت‌وجوی علل اصلی یک اتفاق در‬ ‫عوامــل بیرونی موجب شــده تا شــاهد فرافکنی در‬ ‫ورزش ایــران در توجیه رفتارهای نامناســب عوامل‬ ‫ورزشی باشیم‪ .‬وی همچنین عنوان می کند موفقیت‬ ‫ورزشــکار به سه عامل بستگی دارد که شامل مسائل‬ ‫بدنی‪ ،‬فنی و روانی اســت و به طــور حتم در حوزه‬ ‫بدنی و فنی کشــتی گیران و مربیان ایرانی اشــراف‬ ‫کامل دارند و ایران از پتانســیل‌های بســیار باالیی‬ ‫برخوردار اســت اما آنگونه که شــاهد آن هستیم در‬ ‫بخش روانی و ذهنی که ضلع سوم و مهمترین بخش‬ ‫اســت ضعف فراوانی داریم و به طور حتم اگر اشکال‬ ‫را در خودمــان ببینیــم و ضعف خود را بشناســیم‬ ‫در راستای حل شدن مســاله گام برخواهیم داشت‬ ‫اما اگر اشــکال را در خودمان جســت‌وجو نکنیم در‬ ‫همان مســیر غلط حرکت خواهیم کرد‪ ،‬هرچند که‬ ‫متاسفانه مسئوالن ما به دنبال عوامل بیرونی هستند‬ ‫که نتیجه‌ای جز فرافکنی ندارد و این مســاله موجب‬ ‫شده تا در چرخه‌ای باطل قرار گیریم و اشکاالت کار‬ ‫ی بماند‪.‬‬ ‫همچنان حل نشده باق ‌‬ ‫او مــی گوید که اگــر مربی به دنبــال عامل اصلی‬ ‫نباشــد و با عدم اعتراف صحیح و شــناخت مســاله‬ ‫ســعی در توجیه کردن داشــته باشد ذهن ورزشکار‬ ‫نیز به مرور زمان شــبیه به مربی می‌شود و در نهایت‬ ‫شاهد آن هســتیم که اعتراض به داور‪ ،‬تشک‪ ،‬نور و‬ ‫سایر عوامل بیرونی همواره در راس رفتار ورزشکاران‬ ‫ایرانی است و این مقوله صرفا شامل کشتی یا فوتبال‬ ‫نمی‌شــود‪ .‬همچنین خســرو حمزه عضو کمیسیون‬ ‫روانشناسی کمیته ملی المپیک بر این باور است که‬ ‫ضعف کنترل هیجانی در ورزش ایران مشــهود بوده‬ ‫و پرداختــن به تئوری توطئه به جای شــناخت علل‬ ‫اصلی رفتار ورزشکاران‪ ،‬مربیان و عوامل فنی ورزش‬ ‫ایــران همواره وجود دارد‪ .‬وی تاکید می کند که باید‬ ‫ایجاد ساختارهای مناســب آموزشی هرچه سریع‌تر‬ ‫در دســتور کار ورزش ایران قرار گیرد تا آموزش‌های‬ ‫الزم از جمله کنترل هیجان‪ ،‬جمله خشم‪ ،‬استرس و‬ ‫ســایر مسائلی که موجب بروز کنش‌ها و واکنش‌های‬ ‫منفی می‌شــود به ورزشکاران‪ ،‬مربیان و سایر عوامل‬ ‫فنی ارائه شــود‪ .‬او همچنین تاکید می کند که باید‬ ‫ضمن پذیرفتن نقایص و مشکالت موجود از پرداخت‬ ‫تئوری توطئــه دوری کنیم و بدانیم که عدم کنترل‬ ‫هیجان پاشنه آشیل ورزش ایران است و متاسفانه تا‬ ‫زمانی که از پذیرفتن نقایص و دالیل اصلی مشکالت‬ ‫دوری کنیم در مسابقات آتی نیز شاهد اتفاقات مشابه‬ ‫خواهیم بود و این مســاله کماکان حل نشــده باقی‬ ‫می‌ماند‪.‬‬
‫ســیدمحمدجواد ابطحی درباره گزینه احتمالی دولت برای تصدی وزارت آموزش و پرورش گفت‪ :‬از میان اسامی مطرح‪ ،‬زرافشان پیشنهاد دولت را رد کرده و با داود محمدی‬ ‫(نماینده تهران) و قاسم احمدی الشکی نیز تاکنون صحبتی نشده است لذا به نظر می‌رسد به احتمال قوی سید جواد حسینی به عنوان گزینه وزارت از طرف دولت به مجلس‬ ‫معرفی شــود‪ .‬نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسالمی ادامه داد‪ :‬البته این احتمال به دلیل نوع مراوده و تالش‌های ایشان مطرح می‌شود؛ حضور فعال سید جواد‬ ‫حســینی و پاسخگویی در کمیسیون‌های مجلس نشان می‌دهد که در حال آماده شدن برای معرفی به عنوان گزینه وزارت آموزش و پرورش است و اینکه دولت به‌جمع‌بندی‬ ‫رسیده تا وی را معرفی کند‪.‬‬ ‫نوای سرزمین شمالی در روز هشتم جشنواره موسیقی جوان‬ ‫سیزدهمین جشنواره ملی موســیقی جوان با اجرای‬ ‫هنرمندان مازندرانی در بخش‌های دوتار‪ ،‬قره‌نی‪ ،‬آواز‪،‬‬ ‫سرنا‪ ،‬کمانچه‪َ ،‬لِ‌وا و دوســرکوتن روز هشتم خود را‬ ‫سپری کرد‪ .‬جشــنواره ملی موسیقی جوان به دبیری‬ ‫هومان اســعدی این روزها در فضایی آمیخته با حال‬ ‫و هوای ایــام جوانی و دوران خــوش آزمون خطا در‬ ‫حال برگزاری است‪ .‬جشنواره ای که به اعتقاد بسیاری‬ ‫از صاحــب نظران یکی از رویدادهای بســیار مهم در‬ ‫راستای ارتقای دانش موسیقی در میان جوانان است‪.‬‬ ‫در هشتمین روز این جشــنواره هنرمندان مازندرانی‬ ‫در بخش‌هــای دوتار‪ ،‬قرنه‪ ،‬آواز‪ ،‬ســرنا‪ ،‬کمانچه‪َ ،‬لِ‌وا‬ ‫و دســرکوتن در تاالر رودکی بــا داوری داورانی نظیر‬ ‫فضل‌اهلل دهقان‪ ،‬ابوالحســن خوشرو‪ ،‬ارسالن طیبی و‬ ‫مسلم فهیمی به اجرای قطعات خود پرداختند‪.‬‬ ‫بخش اول هشتمین روز جشنواره ملی موسیقی جوان‬ ‫با حضور نوازندگان دوتار مازندران فعالیت خود را آغاز‬ ‫کرد‪ .‬در رده ســنی الف پارسا گلستانی‪ ،‬محمدحسین‬ ‫طیبی‪ ،‬آرمین بکــروی‪ ،‬ابوالفضل عبدیــان‪ ،‬امیرعلی‬ ‫خیاطی قاســم خیلی‪ ،‬ســید امیررضا محمدی سید‬ ‫کالئی و محمد محمدی کیانی به‌نوبت به روی صحنه‬ ‫حاضر شدند و به اجرای قطعات خود پرداختند‪ .‬سپس‬ ‫مجید بتیار‪ ،‬امیرحســین یعقوبی‪ ،‬علیرضا پورحاجی‪،‬‬ ‫سید علی محمدسید کالئی و امیرعلی جهانبخش در‬ ‫رده ســنی ب و همچنین یاسر کعبه پنبه چوله از رده‬ ‫سنی ج به رقابت با یکدیگر پرداختند‪ .‬در ادامه حسام‬ ‫بتیار و آرش احمدزاده از رده سنی الف‪ ،‬حسین جهانی‬ ‫نســب و امیر محمد خطیبی از رده ســنی ب و میالد‬ ‫امینی از رده ســنی ج در مقابل هیات داوران قطعات‬ ‫خود را اجرا کردند‪.‬‬ ‫بخش دوم روز هشــتم جشــنواره به بخش‌های آواز و‬ ‫ســرنا اختصاص داشــت و مهدی کارگر واسکسی از‬ ‫رده ســنی الف بــه اجرای آواز پرداخــت و پس از او‪،‬‬ ‫یونس قریشی امرئی و آرمان فالح‌پور از این رده سنی‬ ‫همچنیــن امیرحســین فضلی راد از رده ســنی ب و‬ ‫امیرحسین جعفری و فرشــید اسکندری از رده سنی‬ ‫ج بــه نوبت به روی صحنه حاضر شــدند و به اجرای‬ ‫آواز پرداختند‪.‬‬ ‫بخش ســوم و پایانی روز هشتم جشــنواره موسیقی‬ ‫جوان‪ ،‬به ســازهای کمانچه‪ ،‬لَل ِوا و دســرکوتن (نقاره)‬ ‫اختصاص داشــت و حســام بتیار از رده ســنی الف‪،‬‬ ‫مهدیــس فقهیان‪ ،‬مهدی شــیخ نژاد‪ ،‬ســینا معصوم‬ ‫نیا و نیایش طالبی از این رده ســنی‪ ،‬صالح جعفری‪،‬‬ ‫ســعید ضیایی‪ ،‬گلمهر عالمی‪ ،‬کمیل مسلمی پرکوهی‬ ‫و سید محمدرضا محمدی سیدکالئی از رده سنی ب‬ ‫و آرمین باکویی‪ ،‬علیرضا رسولی‪ ،‬پویا محسنی‪ ،‬فرشید‬ ‫اســکندری و پیام درواح کنگلوئی از رده ســنی ج به‬ ‫اجرای قطعات خود پرداختند‪.‬‬ ‫در ادامه و در بخش ســاز َلِ‌وا‪ ،‬محراب قیاســی‪ ،‬نیما‬ ‫اصغری ولیــک چالی‪ ،‬رضا کاظمــی‪ ،‬علی‌اصغر زارع‪،‬‬ ‫علــی قلیان‪ ،‬محمد ندامانی‪ ،‬ســید ابوالفضل مختاری‬ ‫ســنگدهی و آرین قربانی از رده ســنی الف‪ ،‬حسین‬ ‫جهانی نســب از رده ســنی ب و میــاد امینی‪ ،‬پویا‬ ‫محســنی و جواد محســن تبار از رده سنی ج به‌نوبت‬ ‫به روی صحنه حاضر شــدند و به اجرای قطعات خود‬ ‫پرداختند‪ .‬در بخش نوازندگی ساز دوسرکوتن رسید و‬ ‫امیررضا طیبی از رده سنی الف نخستین شرکت‌کننده‬ ‫این ساز بود‪ .‬پس از او کوثر مصطفی پور‪ ،‬محمدحسین‬ ‫طیبی‪ ،‬ســید امیررضا محمدی سید کالئی و هستی‬ ‫حســن نژاد از این رده سنی‪ ،‬همایون حسینی ماچکه‬ ‫پشتی‪ ،‬مجید بتیار و محمدرضا کاظمی لهمالی از رده‬ ‫ســنی ب و همچنین توحید حیدری و ســجاد فالح‬ ‫از رده ســنی ج نفرات دیگری بودند که مقابل هیات‬ ‫داوران قرار گرفتند و قطعات خود را اجرا کردند‪.‬‬ ‫اتفاقی فرخنده مشروط به تداوم‬ ‫فضل اهلل دهقان عضو هیأت داوران بخش موســیقی‬ ‫نواحــی جشــنواره ملی موســیقی جــوان در بخش‬ ‫موســیقی مازندران در مــورد اجراهای روز هشــتم‬ ‫جشنواره گفت‪ :‬اجراهای امســال به نسبت سال‌های‬ ‫گذشته بســیار بهتر بود و تمام نوازندگانی که در این‬ ‫دوره حضور داشتند‪ ،‬در دوره گذشته نیز شرکت کرده‬ ‫بودند و طبیعتا یک سال تمرین کردند و این تمرین‌ها‬ ‫باعث شــد که کیفیت اجراهایشان خیلی بهتر شود و‬ ‫بنده بســیار امیدوار شدم که روز به روز این نوازندگان‬ ‫جوان پیشــرفت می‌کنند و به طبع موسیقی مازندران‬ ‫نیز پیشــرفت می‌کند‪ .‬اجراهای امروز آنقدر خوب بود‬ ‫که من در هیچکدام از اجراها نقطه ضعفی را مشاهده‬ ‫نکردم ضمن اینکه اجراها بســیار فشرده و خوب بود‬ ‫که کار را برای اعضای هیأت داوران بســیار ســخت‬ ‫کرده است‪ .‬بسیاری از نوازندگانی که متأسفانه مقامی‬ ‫کسب نمی‌کنند‪ ،‬الیق این بودند که جزو برترین‌ها قرار‬ ‫گیرند‪ .‬جشــنواره موسیقی جوان یک اتفاق فرخنده و‬ ‫خوبی است به شــرطی که این جشنواره ادامه داشته‬ ‫باشــد و دچار مسائل حاشیه‌ای مختلف نشود‪ .‬اگر این‬ ‫جشنواره ادامه داشته باشــد به طور قطع می‌تواند به‬ ‫رشد و پیشرفت نوازندگان جوان کمک کند‪.‬‬ ‫کیفیت برتر نوازندگان امسال و سازهای ناکوک‬ ‫مسلم فهیمی دیگر عضو هیأت داوران بخش موسیقی‬ ‫نواحی در بخش موسیقی مازندران نیز در مورد کیفیت‬ ‫اجراهای روز هشتم جشــنواره موسیقی جوان گفت‪:‬‬ ‫کیفیت اجراهای امسال نســبت به سال‌های گذشته‬ ‫بسیار خوب بود و به تمام مسئولین و دست‌اندرکاران‬ ‫جشنواره تبریک و خسته نباشید می‌گویم‪ .‬نوازندگان‬ ‫نسبت به سال قبل انرژی زیادی داشتند‪ .‬تمام اجراها‬ ‫را دوســت داشتم اما به شخصه از نوازندگان ساز نقاره‬ ‫بســیار راضی بودم‪ .‬نقطه ضعفــی که من در اجراهای‬ ‫امروز دیدم این بود که قطعاتی که اجرا می‌شد‪ ،‬بسیار‬ ‫شــبیه به هم بود همچنین یک‌ســری از سازها کوک‬ ‫نبودند‪ .‬جشنواره موسیقی جوان در دوره‌های گذشته‬ ‫ثابت کرده که می‌تواند به رشد موسیقی کشور کمک‬ ‫کند و نوازندگانی که امسال اجرا کردند نسبت به سال‬ ‫گذشته کیفیت باالتری داشــتند و این موضوع نشان‬ ‫می‌دهد که جشنواره موسیقی جوان کار خودش را به‬ ‫خوبی انجام داده است‪.‬‬ ‫جشنواره ای تاثیر گذار بر جوانان‬ ‫ارسالن طیبی عضو دیگر هیأت داوران بخش موسیقی‬ ‫نواحــی در بخش موســیقی مازندران نیــز در مورد‬ ‫اجراهای روز هشتم جشــنواره موسیقی جوان گفت‪:‬‬ ‫اجراهای بسیار خوبی را شاهد بودیم و رقابت‌ها نزدیک‬ ‫بــه هم بود و به همین دلیــل کار برای اعضای هیأت‬ ‫داوران برای انتخاب نفرات برگزیده بسیار سخت شده‬ ‫است و سعی کردم نفراتی را به عنوان برگزیده انتخاب‬ ‫کنیم که کمترین میزان اشــتباهات را در بین تمامی‬ ‫شرکت‌کنندگان داشت‪ .‬جشنواره موسیقی جوان یک‬ ‫رویداد بسیار بزرگ است و تأثیر این جشنواره بر روی‬ ‫جوانان بسیار زیاد اســت‪ .‬بنده در دوره نهم جشنواره‬ ‫که برای نخستین بار به عنوان داور شرکت کردم‪ ،‬تنها‬ ‫‪ ۵‬نفر از اســتان مازندران شــرکت کردند اما در حال‬ ‫حاضر بیش از ‪ ۶۰‬نفر به مرحله نهایی راه یافتند‪ .‬تداوم‬ ‫جشــنواره باعث می‌شود که جوانان تشویق شوند و به‬ ‫دنبال موسیقی نواحی منطقه خودشان می‌روند‪ .‬حدود‬ ‫‪ ۲۰‬ســال پیش نوازنده َلِ‌وا و دوتار به اندازه انگشتان‬ ‫دو دســت نداشتیم اما هم‌اکنون مشاهده می‌کنیم که‬ ‫تعداد زیادی از نوازندگان این سازها را انتخاب کرده‌اند‬ ‫و آن‌ها را می‌نوازند‪.‬‬ ‫استرس و خستگی در روز هشتم‬ ‫تنها نقطــه ضعفی که بنده در اجراهــای امروز دیدم‬ ‫این بــود که موقع اجــرا عده‌ای از نوازنــدگان دچار‬ ‫استرس شــدند و همین استرس باعث شد که نتوانند‬ ‫به خوبی اجرای خودشــان را انجام دهند‪ .‬عده دیگری‬ ‫از نوازندگان نیز به دلیل خســتگی ناشــی از مسافت‬ ‫طوالنی‪ ،‬نتوانستند اجراهای بسیار خوبی را پشت سر‬ ‫بگذارند‪.‬‬ ‫فرهنگوهنر‬ ‫چه کسی روی صندلی وزارت آموزش و پرورش می‌نشیند؟‬ ‫سه‌شنبه ‪ 15‬مرداد ‪ 1398‬سال دوم شماره ‪117‬‬ ‫‪5‬‬ ‫خبر‬ ‫توجه به فرهنگ ایرانی‪ ،‬نمایش‌های‬ ‫آیینی را به جایگاه واقعی باز می‌گرداند‬ ‫دبیر نوزدهمین جشــنواره بین‌المللــی نمایش‌های آیینی و‬ ‫ســنتی گفت‪ :‬توجه بیشــتر مردم به فرهنگ ایرانی‪ ،‬باعث‬ ‫می شــود‌‪ ،‬بتوانیم نمایش های ایرانی را به جایگاه واقعی باز‬ ‫گردانیم‪ .‬داوود فتحعلی بیگی روز دوشنبه در نشست خبری‬ ‫نوزدهمین جشنواره بین‌المللی نمایش های آیینی و سنتی‬ ‫که در سرای کاظمی برگزار شد با بیان اینکه در آغاز برپایی‬ ‫این جشــنواره عده ای تذکر می دادند که این راه به هیچ جا‬ ‫نمی رســد‪ ،‬اما امروز شاهد هستیم جشنواره ای که در دوره‬ ‫اول ‪ ۲۷‬متقاضی داشــت‪ ،‬متقاضیانش به ‪ ۵۴۴‬نفر رسیده و‬ ‫‪ ۱۵۱‬نمایش از آنها به جشــنواره راه یافته است و از کودک‬ ‫‪ ۷‬ساله تا فردی ‪ ۶۸‬ســاله در نوزدهمین جشنواره آیینی و‬ ‫سنتی حضور دارند‪ .‬وی افزود‪ :‬دو سوم استان های کشور در‬ ‫این دوره شــرکت کرده اند که شهر بوشهر با ‪ ۸‬اثر با عنوان‬ ‫بیشترین تعداد آثار در جشنواره حضور دارند‪.‬‬ ‫این هنرمند آیینی و ســنتی با بیــان اینکه از تعداد کل آثار‬ ‫پذیرفته شده ‪ ۷۲‬اثر از تهران و ‪ ۷۹‬نمایش از سایر شهرها به‬ ‫جشــنواره راه یافته اند‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬در آمار در دسترس‬ ‫ما‪ ،‬بیشــترین آمار تحصیلی مختص به مدرک کارشناســی‬ ‫ارشد است‪ .‬وی با تاکید بر اینکه تا قله آرزوها فاصله بسیاری‬ ‫داریم تصریح کرد‪ :‬این حضور گستره نشان می دهد که اگر‬ ‫تجربه گذشــتگان مورد اســتقبال قرار نمی گرفت چه بسا‪،‬‬ ‫بسیاری از آثار از بین می رفت‪.‬‬ ‫فتحعلی بیگی با اشاره به میزبانی بخش خصوصی و شهرداری‬ ‫تهران از جشــنواره گفت‪ :‬این مساله نشان دهنده این است‬ ‫که بازگشــت به خویشتن در فرهنگ شکل گرفته و در حال‬ ‫رشــد یافتن است‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬ما به گذشته نگاه کردیم و‬ ‫رهآورد های آن برای امــروز را یافتیم؛ در اقصی نقاط ایران‬ ‫به فرهنگ‪ ،‬غیرت نشــان می دهنــد و با ورود به این عرصه‬ ‫می توانیم نمایش های سنتی را به جایگاه واقعی بازگردانیم‪.‬‬ ‫دبیر نوزدهمین جشــنواره بین‌المللی نمایش های آیینی و‬ ‫سنتی تاکید کرد‪ :‬امیدوارم دانشگاه ها رشته هنرهای آیینی‬ ‫را برقــرار کنند زیــرا در غیر اینصورت جامعه از دانشــگاه‬ ‫پیشــی خواهد گرفت‪ .‬حمیدرضا اردالن دبیر بخش سمینار‬ ‫نوزدهمین جشــنواره آیینی و سنتی نیز درباره تاثیرگذاری‬ ‫این ســمینار در سرنوشــت فرهنگی کشــور اظهار داشت‪:‬‬ ‫ده‌ها پژوهشــگر ایرانی و خارجی دعوت فراخوان نوزدهمین‬ ‫جشــنواره بین‌المللی نمایش های آیینی و ســنتی را قبول‬ ‫کردند و ‪ ۱۸‬پژوهش از استان‌های مختلف ایران به دبیرخانه‬ ‫رسید‪ .‬وی با بیان اینکه ‪ ۳۲‬اثر از کل ‪ ۴۵‬اثر ارسالی پذیرفته‬ ‫شده اســت‪ ،‬تصریح کرد‪ ۲۰ :‬مقاله برای سخنرانی برگزیده‬ ‫شــدند که ‪ ۱۲‬مقاله از تهران و ‪ ۸‬مقاله هم از اســتان‌ها در‬ ‫جشنواره حاضر خواهند بود‪.‬‬ ‫بــه گفته وی‪ ،‬امســال دو پژوهشــگر از ایتالیــا‪ ،‬یک نفر از‬ ‫افغانســتان و یک مقاله هم از بارسلونای اسپانیا در جشنواره‬ ‫حاضر خواهند بود و ســمینار پژوهشی ما هم در شهر قمصر‬ ‫کاشان برگزار می شود‪ .‬همچنین علی محمد سعادتی شهردار‬ ‫منطقه ‪ ۱۲‬با بیان اینکه مدت‌ها بود که شهر تهران به عنوان‬ ‫مقصد گردشگری محسوب نمی شد خاطرنشان کرد‪ :‬هر روز‬ ‫اقبال عمومی به ســمت ریشه‌ها و ثروت‌های فرهنگی ایرانی‬ ‫بیشتر می شود و نسلی که در دهه‌های گذشته به دنبال ایده‬ ‫آل های آن سوی مرزها بودند امروز به سمت فرهنگ بومی‬ ‫در حرکت هســتند و آمارهای جشنواره نشان از تغییر ذائقه‬ ‫مردم دارد و این هنری اســت که بر پایه اندیشه‌های مردمی‬ ‫شــکل می‌گیرد‪ .‬وی با بیان اینکه در حوزه‌های نمایشــی‪،‬‬ ‫موسیقی و خوشنویســی ظرفیت‌های باالیی در شهر تهران‬ ‫داریم تاکید کرد‪ :‬حمایت‌های شــورای شــهر و شهرداری‌ها‬ ‫باعث شده تا به نهادی حمایت‌گر تبدیل شویم‪.‬‬ ‫همچنین پیمان شریعتی دبیر اجرایی این دوره از جشنواره‬ ‫درباره تعداد شــرکت‌کنندگان اظهار داشــت‪ :‬امسال بالغ بر‬ ‫یک هزار و ‪ ۵۰۰‬نفر در جشنواره شرکت کردند‪ .‬وی درباره‬ ‫حضور علی نصیریان در جشــنواره نیز گفت‪ :‬ایشــان رئیس‬ ‫افتخاری جشنواره هستند و در تمام این سال ها از جشنواره‬ ‫حمایت کرده اند و این جشنواره ‪ ۲۰‬سال است که یک ستاد‬ ‫پایدار و متمرکز دارد زیرا اساتیدی مانند نصیریان و اردشیر‬ ‫صالح‌پور در آن فعالیت کرده‌اند‪ .‬وی با اشــاره به گستردگی‬ ‫جشــنواره آیینی و سنتی که دارای پنج جدول برای اجرای‬ ‫عمومی است تاکید کرد‪ :‬نســخ قدیمی از شبیه‌خوانی‌ها به‬ ‫دلیل برگزاری همین جشــنواره پیدا شده‌ و بسیاری از آنها‬ ‫بازنویسی شده اند‪ .‬وی افزود‪ :‬طی سال های گذشته اساتید‬ ‫بزرگی را در این عرصه از دست داده ایم و اگر بزرگان هنرهای‬ ‫نمایشی آیینی و ســنتی را قدر ندانیم و قدم های محکمی‬ ‫در زمینه ماندگاری این هنر برنداریم شــاهد فراموشــی آن‬ ‫خواهیم بود و مقصر اصلی خود ما هســتیم‪ .‬محمد حسین‬ ‫ناصربخت قائم مقام جشنواره نیز یادآور شد‪ :‬شش کتاب در‬ ‫این جشنواره چاپ خواهد شد که یکی از این کتاب‌ها هم از‬ ‫دل یک پایان‌نامه دانشگاهی آمده است‪ .‬این عمل در راستای‬ ‫اندیشه حمایتی جشــنواره از پایان‌نامه‌های دانشگاهی بوده‬ ‫اســت‪ .‬امیدوار هستم این دوره از جشنواره آرزوی دیرینه ما‬ ‫را تحقق بخشــد و مکان مشخص و ثابتی به منظور اجراهای‬ ‫آیینی و سنتی ایجاد شود‪ .‬نوزدهمین جشنواره نمایش‌هایی‬ ‫آئینی و ســنتی به دبیــری داود فتحعلی‌بیگی از ‪ ۱۹‬تا ‪۲۶‬‬ ‫مردادماه برگزار می‌شود‪.‬‬
‫بانکوبیمه‬ ‫نرخ دالر ‪ ۱۱‬هزار و ‪ ۹۰۰‬تومان ماند‬ ‫‪6‬‬ ‫سه‌شنبه ‪ 15‬مرداد ‪ 1398‬سال دوم شماره ‪117‬‬ ‫اخبار‬ ‫تابلوی ‪ ۵‬بانک نظامی ادغامی تا پایان‬ ‫امسال واحد می‌شود‬ ‫مدیرعامل بانک ســپه با بیان اینکه مراحــل اصلی ادغام پنج‬ ‫بانک نظامی در بانک ســپه را پشت ســر گذاشته‌ایم‪ ،‬گفت‪ :‬تا‬ ‫پایان امسال‪ ،‬تابلوهای بانک‌های مشمول ادغام واحد می‌شوند‪.‬‬ ‫«محمدکاظــم چقازردی» (دوشــنبه) در جمــع خبرنگاران با‬ ‫تشــریح آخرین وضعیت ادغام بانکهای نظامی با بانک ســپه‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬مهم‌ترین طرح بانکی کشــور‪ ،‬هم اکنون مربوط به ادغام‬ ‫بانک‌ها و موسســه‌های اعتباری در بانک ســپه است‪ .‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬چنین ادغامی در ســال‌های پس از پروزی انقالب اسالمی‪،‬‬ ‫بی‌ســابقه بــوده و در عرصه جهانی نیز تنها یــک یا دو تجربه‬ ‫مشــابه وجود دارد که البته نوع و مدل آن‪ ،‬تفاوت داشته است‪.‬‬ ‫مدیرعامل بانک ســپه اضافه کرد‪ :‬ادغام بانک‌ها و موسسه‌های‬ ‫اعتباری در بانک ســپه‪ ،‬اصالح ســاختاری نظام بانکی به شمار‬ ‫رفته و بر اســاس مصالح و مقتضیات کشــور انجام می‌شــود‪.‬‬ ‫چقازردی با اشاره به سابقه تشــکیل بانک‌های نظامی در دهه‬ ‫‪ ۱۳۸۰‬گفت‪ :‬در آن دوره زمانی بر اساس شرایطی که در کشور‬ ‫به علت تحریم ها وجود داشت‪ ،‬بانک‌های نظامی تشکیل شدند‪،‬‬ ‫اما اکنون ضرورت ادغام آنها ایجاد شده است‪ .‬وی با بیان اینکه‬ ‫روند ادغام بانک‌ها طبق مسیر تعیین شده پیش می‌رود‪ ،‬اضافه‬ ‫کرد‪ :‬در حال حاضر مراحل اصلی ادغام را پشت سر گذاشته‌ایم‪.‬‬ ‫مدیرعامل بانک ســپه افزود‪ :‬از طرف بانک ســپه یک نماینده‬ ‫در هیات مدیره بانک‌های مشــمول ادغام‪ ،‬تعیین شده تا همه‬ ‫اقدامات آن بانک‌ها در فرایند ادغام رصد شــود‪ .‬وی اضافه کرد‪:‬‬ ‫همچنین حضور ایــن نماینده‌ها در هیات مدیره بانک ها باعث‬ ‫می‌شــود تا ابزارها و توانمندی هــای آن بانک‌ها مورد ارزیابی‬ ‫قرار گرفته و اســتفاده شود‪ .‬چقازردی با اشاره به جزئیات روند‬ ‫ادغام گفت‪ :‬بانک ســپه دارای یک هزار و ‪ ۶۰۰‬شعبه در سراسر‬ ‫کشور اســت که با ادغام بانک‌های یاد شــده‪ ،‬تعداد شعب آن‬ ‫بــه چهار هزار و ‪ ۵۰۰‬شــعبه افزایش خواهــد یافت‪ .‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬همچنین شــمار کارکنان بانک ســپه نیز از ‪ ۱۵‬هزار و به‬ ‫‪ ۴۳‬هزار نفر افزایش می یابد‪ .‬چقازردی با خاطر نشــان کردن‬ ‫اینکه با ادغام پنج بانک و موسســه اعتباری نظامی‪ ،‬بانک سپه‬ ‫به بزرگترین بانک کشــور تبدیل می‌شــود‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬این‬ ‫ادغام می‌تواند کارامدی نظام بانکی کشور را در سال‌های آینده‬ ‫افزایــش می‌دهد‪ .‬مدیرعامل بانک ســپه با بیــان اینکه نیروی‬ ‫انسانی و کارکنان بانک‌های مشــمول ادغام در قالب این طرح‬ ‫حذف نمی‌شــوند‪ ،‬گفت‪ :‬هرم سنی نظام مدیریتی بانک سپه به‬ ‫علت قدمت این بانک‪ ،‬باالست اما با انجام ادغام‪ ،‬نیروهای جدید‬ ‫و جــوان به این بانک تزریق می‌شــود‪ .‬وی درباره ترازنامه مالی‬ ‫بانک‌های مشمول ادغام نیز اضافه کرد‪ :‬بررسی روند ارزشگذاری‬ ‫ترازنامــه مالی این بانک ها نشــان می‌دهد که بیشــتر آنها در‬ ‫وضعیت مناسبی قرار دارند‪ .‬چقازردی با بیان اینکه بیشتر سهام‬ ‫این بانک‌ها به بانک ســپه منتقل شده است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬تا پایان‬ ‫امسال‪ ،‬تابلوهای بانک‌های مشــمول ادغام واحد می‌شوند‪ .‬وی‬ ‫همچنین با اشــاره به نقش نظام بانکــی در رونق تولید‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫در چهار ماه نخســت امســال بیــش از ‪ ۹۵‬درصد منابع جذب‬ ‫شــده‪ ،‬صرف پرداخت تسهیالت شده اســت‪ .‬مدیرعامل بانک‬ ‫ســپه اضافه کرد‪ :‬در چهار ماه نخست امســال حدود ‪ ۸۰‬هزار‬ ‫میلیارد ریال تســهیالت داده شده که ‪ ۳۴‬هزار میلیارد ریال از‬ ‫آن مربوط به واحدهای کوچک اقتصادی بوده اســت‪ .‬چقازردی‬ ‫ادامه داد‪ :‬همچنین در سه ســال اخیر حدود ‪ ۱۱‬هزار میلیارد‬ ‫ریال تســهیالت برای صنعت خودروســازی کشور تامین شده‬ ‫است‪ .‬بانک مرکزی روز ‪ ۱۱‬اسفند سال ‪ ۹۷‬با انتشار اطالعیه‌ای‬ ‫اعالم کرد که برنامه ادغام بانک‌ها و مؤسســات اعتباری وابسته‬ ‫به نیروهای مسلح در بانک سپه تدوین شده و بانک‌های انصار‪،‬‬ ‫قوامین‪ ،‬حکمت ایرانیان‪ ،‬مهر اقتصاد و مؤسســه اعتباری کوثر‬ ‫در این بانک دولتی ادغام خواهند شد‪.‬‬ ‫بدهی سایپا به بیمه‌ها از سود ساالنه‬ ‫صنعت بیمه بیشتر است‬ ‫دبیرکل ســندیکای بیمه‌گران ایران گفت‪ :‬سود صنعت بیمه‬ ‫و همه شرکت‌های بیمه‌ای کشــور در طول یکسال به حدود‬ ‫‪ ۹۰۰‬میلیارد تومان می‌رسد‪ ،‬اما سایپا به تنهایی بیش از یک‬ ‫هزار میلیارد تومان به بیمه‌ها بدهی دارد که آن را نمی‌پردازد‪.‬‬ ‫محمد علیپور دوشــنبه در نشست خبری‪ ،‬با اشاره به بدهی‬ ‫ســایپا به شــرکت‌های بیمه‪ ،‬گفت‪ :‬ســایپا بیش از یک هزار‬ ‫میلیارد تومان به شــرکت‌های بیمه بابت بیمه شــخص ثالث‬ ‫خودروهای صفر کیلومتر بدهکار است و از پرداخت این بدهی‬ ‫تاکنون خودداری کرده اســت‪.‬دبیرکل سندیکای بیمه گران‬ ‫خاطر نشان کرد‪ :‬این شــرکت‌ها تالش می کنند با تاخیر در‬ ‫پرداخــت بدهی خود به بیمه‌ها‪ ،‬پــول را در اختیار خود نگه‬ ‫داشــته و سود بیشتری کســب کنند‪ ،‬اما با هر روز تاخیر در‬ ‫پرداخت این بدهی‪ ،‬بیمه‌ها متضرر می‌شوند‪.‬‬ ‫دبیرکل ســندیکای بیمه‌گران تصریح کــرد‪ :‬در مذاکراتی که‬ ‫انجام شــده‪ ،‬تاکید کرده‌ایم که ابتــدا تکلیف بدهی ها معلوم‬ ‫شــود‪ .‬علیپور بــا انتقــاد از بی‌انضباطی ترافیکی در کشــور‬ ‫گفــت‪ :‬حدود ‪ ۳۰‬درصــد تلفات رانندگی مربــوط به راکبان‬ ‫موتورســیکلت بوده‪ ،‬این در حالی اســت که در بســیاری از‬ ‫کشــورها مانند شرق آسیا شمار موتورسیکلت هایشان نسبت‬ ‫به کشــورما بیشتر بوده اما تلفاتشــان کمتر است‪ .‬وی درباره‬ ‫تصویب اساسنامه سندیکای بیمه‌گران نیز گفت‪ :‬از مشکالت‬ ‫و ایرادها در ســندیکا‪ ،‬نبود ضمانت اجرا برای عملیاتی کردن‬ ‫تصمیمات اســت‪ .‬دبیرکل ســندیکای بیمه‌گران با اشاره به‬ ‫اقدامات انجام شــده در سندیکا برای توسعه فعالیت‌ها‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫کارگروه‌های تخصصصی و فنی توسط سندیکای بیمه تشکیل‬ ‫شــده که باعث ایجاد هماهنگی و ارتقای عملکرد این صنعت‬ ‫شده اســت‪ .‬وی درباره اخذ عوارض و مالیات از صنعت بیمه‬ ‫نیز گفت‪ :‬عــوارض باید از فعالیت‌های مضــر و ممنوعه اخذ‬ ‫شود‪ ،‬بنابراین نباید از فعالیت‌های بیمه که کارکردی مثبت در‬ ‫جامعه دارد عوارض دریافت شود‪ .‬دبیرکل سندیکای بیمه‌گران‬ ‫ادامه داد‪ :‬درباره عوارض و مالیات مربوط به فعالیت‌های بیمه‬ ‫با مجلس نیز مذاکراتی داشــته‌ایم و اکنون ذهنیت مسئوالن‬ ‫نسبت به اخذ عوارض از بیمه اصالح شده است‪.‬‬ ‫دالر در صرافی‌هــای بانکــی دیروز دوشــنبه بدون تغییر نســبت به دیــروز به بهای ‪ ۱۱‬هــزار و ‪ ۹۰۰‬تومــان فروخته شــد‪ .‬صرافی‌های بانکی در ســاعت ‪ ۱۳‬و ‪۳۰‬‬ ‫دقیقــه امروز هــر دالر را ‪ ۱۱‬هزار و ‪ ۸۰۰‬تومــان خریداری کردند و به نــرخ ‪ ۱۱‬هزار و ‪ ۹۰۰‬تومان به فروش رســاندند‪ .‬بهــای خرید هر یورو نیــز در صرافی‌های بانکی‬ ‫امــروز ‪ ۱۳‬هزار و ‪ ۳۰۰‬تومان و فروش آن ‪ ۱۳‬هزار و ‪ ۴۰۰‬تومان شــد‪ .‬میانگین بهای هر یورو در آخرین روز کاری گذشــته در ســامانه ســنا ‪ ۱۳‬هــزار و ‪ ۳۸۹‬تومان و هر‬ ‫دالر ‪۱۱‬هــزار و ‪ ۸۷۳‬تومــان بــود‪ .‬همچنین نرخ فــروش هر حواله یورو در ســامانه نیما بــه ‪ ۱۲‬هزار و ‪ ۹۱۱‬تومان رســید‪ ،‬حواله هــر دالر نیز ‪ ۱۱‬هــزار و ‪ ۴۴۰‬تومان‬ ‫فروخته شد‪.‬‬ ‫هیات دولت آیین‌نامه ماینینگ ارزهای دیجیتالی را ابالغ کرد‬ ‫استخراج رمز ارزآزاد شد‬ ‫هیات وزیران در یک بخشــنامه ‪ ۶‬بندی‪ ،‬فرآیند قانونی اســتخراج رمزارزها‬ ‫را تشــریح کرد‪ .‬از نکات جالب این بخشــنامه این است که اگرچه استخراج‬ ‫رمزارزها به شــکل قانونی درآمده‪ ،‬اما شرایط برای معامالت با این رمزارزها‬ ‫فراهم نشده است‪ .‬در این بخشنامه محاسبه نرخ برق استخراج این رمزارزها‬ ‫براســاس تعرفه برق صادراتی و نرخ ارز نیما منظور می‌شــود‪ .‬محاســبات‬ ‫سرانگشتی نشــان می‌دهد که حتی در شــرایط کنونی نیز تولید رمزارزها‬ ‫با توجه به نرخ جهانی آن به‌صرفه اســت‪ .‬نکته دیگــر اینکه تولید رمزارزها‬ ‫مشمول مالیات می‌شود که اگر ارز حاصل از صادرات به کشور بازگردد‪ ،‬این‬ ‫نرخ مالیاتی صفر خواهد شد‪.‬‬ ‫بانک مرکزی ‪ ٢١‬تیر امســال طی اطالعیه‌ای اعالم کرد که انتشــار رمزارز‬ ‫با پشــتوانه ریال‪ ،‬طال و فلزات گرانبها و انــواع ارز در انحصار بانک مرکزی‬ ‫اســت و فعالیت اشــخاص حقیقی در این حوزه را غیرقانونی دانست‪.‬در آن‬ ‫زمان مقرر شــد که موضوع اســتخراج رمزارزهای جهان‌روا و شرایط آن در‬ ‫کمیسیون اقتصادی دولت بررسی و پس از اتخاذ تصمیمات الزم‪ ،‬ضوابط آن‬ ‫مطابق با مقررات ابالغ‌شــود‪ .‬حال هیــات وزیران در تاریخ‪ ۱۳‬مرداد ‪۱۳۹۸‬‬ ‫آیین‌نامه فرآیند ماینینگ رمزارز‌ها را تصویب و اســحاق جهانگیری‪ ،‬معاون‬ ‫اول رئیس‌جمهور آن را ابالغ کرد‪ .‬این آیین‌نامه در ‪ ۶‬بند‪ ،‬چارچوب استخراج‬ ‫رمزارزها در کشور را مشخص کرده است‪.‬‬ ‫ممنوعیت استفاده در معامالت داخلی‬ ‫در بند نخست این آیین‌نامه به این نکته اشاره شده که «استفاده از رمزارز‌ها‬ ‫صرفا با قبول مســوولیت خطرپذیری (ریســک) ازســوی متعاملین صورت‬ ‫می‌گیرد و مشــمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نبوده و استفاده‬ ‫از آن در مبادالت داخل کشــور مجاز نیست‪ ».‬پیش‌تر نیز اشاره شده بود که‬ ‫اگرچه اســتخراج رمزارزها به شــکل قانونی مجاز است‪ ،‬اما هنوز در شرایط‬ ‫کنونی استفاده از این رمزها برای مبادالت داخلی‪ ،‬قانونی نشده است‪.‬‬ ‫اخذ مجوز از وزارت صمت‬ ‫در بند دوم این بخشنامه اشاره شده که برای ماینینگ یا استخراج فرآورده‌های‬ ‫پردازشــی رمزنگاری‌شــده رمزارز‌ها‪ ،‬باید از وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫مجوز اخذ کرد‪ .‬این بند شــامل دو تبصره اســت‪ .‬در تبصره نخست به نکته‬ ‫جالبی اشاره شده که وزارت صمت می‌تواند در مناطق آزاد تجاری‪ -‬صنعتی‬ ‫و ویژه اقتصادی‪ ،‬صالحیت صدور مجوز یادشــده را به ســازمان‌های مناطق‬ ‫مربوط حسب مورد واگذار کند‪ .‬همچنین در تبصره دوم به این موضوع اشاره‬ ‫کرده که استقرار واحد‌های اســتخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری‌شده‬ ‫رمزارز‌هــا (ماینینگ) شــامل محدودیت محدوده (‪ )۱۲۰‬کیلومتری شــهر‬ ‫تهران‪ )۵۰( ،‬کیلومتری شهر اصفهان و (‪ )۳۰‬کیلومتری مراکز سایر استان‌ها‬ ‫نیستند‪ .‬محدودیت‌هایی که عمدتا به‌دلیل استانداردهای محیط‌زیستی برای‬ ‫مراکز شهرها در نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫برچسب انرژی برای رمزارزها‬ ‫در بند ســوم این بخشنامه به بحث برچســب انرژی اشاره و مسوولیت این‬ ‫موضوع را مشخص کرده اســت‪ .‬براساس تصمیم هیات دولت‪ ،‬سازمان ملی‬ ‫اســتاندارد ایران موظف اســت با همکاری وزارتخانه‌های نیرو و ارتباطات و‬ ‫فناوری اطالعات برچسب انرژی و اســتاندارد‌های کیفیت توان الکترونیکی‬ ‫و اســتاندارد‌های فناورانه مرتبط برای تولید و واردات تجهیزات فرآورده‌های‬ ‫پردازش رمزنگاری‌شده رمزارز‌ها (ماینینگ) را تدوین و ابالغ کند‪.‬‬ ‫بهای برق با تعرفه صادراتی‬ ‫یکی از چالش‌های مطرح شــده در بحث استخراج رمزارزها‪ ،‬تهیه انرژی آن‬ ‫اســت‪ .‬در ماه‌های اخیر‪ ،‬خبرهای متعددی از استخراج غیرقانونی رمزارزها‬ ‫با بهره‌گیری از برق محصوالت کشــاورزی منتشر می‌شد‪ .‬در بند چهارم این‬ ‫بخشنامه نحوه قیمت‌گذاری برق این رمزارزها مشخص شده است‪ .‬براساس‬ ‫این بند‪« ،‬تامین برق متقاضیان اســتخراج رمزارز‌ها صرفا با دریافت انشعاب‬ ‫برق از شــبکه سراســری یا احداث نیروگاه جدید خارج از شبکه سراسری‬ ‫صــورت می‌گیرد‪ .‬تعرفه برق متقاضیان اســتخراج فرآورده‌های پردازشــی‬ ‫رمزنگاری‌شــده رمزارز‌ها (ماینینگ) با قیمت متوســط ریالی برق صادراتی‬ ‫با نرخ تســعیر ســامانه نیما که توســط وزارت نیرو تعیین و اعالم می‌شود‪،‬‬ ‫محاسبه و اعمال خواهد شد‪».‬‬ ‫هزینه هر بیت‌کوین با تعرفه جدید‬ ‫برخی‌هــا معتقدند با توجه به نرخ‌های جدید‪ ،‬اســتخراج ارزهای دیجیتالی‬ ‫به‌صرفه نخواهد بود و این موضوع باعث افزایش رویکرد قاچاق می‌شــود‪ ،‬اما‬ ‫محاســبات نشان می‌دهد که می‌توان در شــرایط کنونی نیز به سود رسید‪.‬‬ ‫براســاس گزارش‌ها قیمت هر کیلووات ساعت برق صادراتی ‪ ۷‬سنت است و‬ ‫با توجه به قیمت نرخ نیما (معادل ‪ ۱۱۵۰۰‬تومان)‪ ،‬قیمت هر کیلووات برق‬ ‫‪ ۸۴۰‬تومان خواهد بود‪ .‬اگر برای هر بیت‌کوین ‪ ۷۲‬هزار کیلووات ساعت برق‬ ‫مصرف شــود‪ ،‬هزینه یک بیت‌کوین حدود ‪ ۵۸‬میلیون تومان خواهد شــد‪.‬‬ ‫در حال حاضر به طور متوســط هزینه استخراج هر بیت‌کوین در دنیا هفت‬ ‫هزار دالر اســت که این نرخ با توجه بــه دالر آزاد رقمی معادل ‪ ۸۴‬میلیون‬ ‫تومان خواهد بود و به‌نظر می‌رســد حتی با محاسبه برق جدید‪ ،‬این موضوع‬ ‫برای تولید‌کننده داخلی سودآور خواهد بود‪ .‬بررسی‌ها نشان می‌دهد که هر‬ ‫ماینر به‌طور متوســط در هر ساعت یک تا ‪ ۱ /۵‬کیلووات ساعت برق مصرف‬ ‫می‌کند‪ .‬در واقع اگر ماینر ‪ ٢۴‬ساعته و ‪ ٣٠‬روزه هم کار کند‪ ،‬میزان مصرف‬ ‫روزانــه تقریبا ‪ ٣٠‬کیلووات و ماهانه حدود ‪ ٩٠٠‬کیلووات خواهد بود‪ .‬این در‬ ‫حالی است که مشترکان خانگی به‌طور متوسط در نیمه دوم‌ سال ‪ ٢٠٠‬و در‬ ‫نیمه نخســت‌سال ‪ ٣٠٠‬کیلووات برق مصرف می‌کنند‪ .‬یک حساب و کتاب‬ ‫سرانگشتی به خوبی نشان می‌دهد که ماینرها در بدترین حالت ‪ ۵‬برابر یک‬ ‫مشترک خانگی برق مصرف می‌کنند‪.‬‬ ‫چهار تبصره برای تامین انرژی‬ ‫در بند چهارم این گزارش‪ ،‬چهار تبصره برای مصرف انرژی مشــخص شــده‬ ‫است‪ .‬تعرفه ســوخت گاز مورد نیاز متقاضیان استفاده‌کننده از برق تولیدی‬ ‫خارج از شــبکه وزارت نیرو‪ ،‬با قیمت ‪ ۷۰‬درصد متوسط ریالی گاز صادراتی‬ ‫با نرخ تســعیر سامانه نیما اســت و تعرفه سوخت مایع نیز با قیمت متوسط‬ ‫ریالی سوخت مایع صادراتی با نرخ تسعیر سامانه نیما که توسط وزارت نفت‬ ‫تعیین و اعالم می‌شود محاســبه و اعمال خواهد شد‪ .‬در تبصره دوم به این‬ ‫موضوع اشاره شده که مصرف برق و گاز برای استخراج رمزارز‌ها (ماینینگ)‬ ‫در ساعات و زمان اوج مصرف ممنوع است‪ .‬وزارتخانه‌های نیرو و نفت (حسب‬ ‫مورد) ســاعت و زمان اوج مصرف در طی سال را تعیین و ابالغ می‌کنند و از‬ ‫طریق شــرکت‌های تابع و وابســته با نصب کنتور هوشمند نسبت به کنترل‬ ‫مصرف در این ساعات اقدام می‌کنند‪.‬‬ ‫در تبصره ســوم نیز تاکید شــده که استفاده از انشــعاب برق و گاز جهت‬ ‫اســتخراج رمزارز‌ها (ماینینگ) صرفا با ارائه مجوز‌های تعیین‌شــده در این‬ ‫تصویب‌نامه مجاز اســت و هر گونه اســتفاده از انشــعاب برق و گاز مصرف‬ ‫خانگی‪ ،‬عمومی‪ ،‬کشاورزی‪ ،‬صنعتی و سایر مصارف برای استخراج رمزارز‌ها‬ ‫(ماینینــگ) ممنوع اســت‪ .‬وزارتخانه‌هــای نیرو و نفــت موظفند از طریق‬ ‫شرکت‌های تابع و وابسته نســبت به شناسایی‪ ،‬قطع و جمع‌آوری انشعابات‬ ‫فاقــد مجوز اقدام و مطابق قانون مجازات اســتفاده‌کنندگان غیرمجاز آب و‬ ‫بــرق‪ ،‬تلفن‪ ،‬فاضالب و گاز ‪-‬مصوب ‪ -۱۳۹۶‬عمــل کنند‪ .‬در تبصره چهارم‬ ‫نیز به این نکته اشــاره شده که متقاضیان اســتخراج فرآورده‌های پردازشی‬ ‫رمزنگاری‌شده رمزارز‌ها (ماینینگ) در صورت استفاده از منابع تجدیدپذیر و‬ ‫پاک تابع قوانین و مقررات مربوط و ضوابط وزارت نیرو هستند‪.‬‬ ‫اخذ مالیات از واحدهای تولیدی‬ ‫در بخش پنجم بخشــنامه دولت نیز تاکید شده که وزارتخانه‌های ارتباطات‬ ‫و فنــاوری اطالعات و ارتباطات و اســتانداری‌ها و فرمانداری‌ها نســبت به‬ ‫شناســایی و اعالم مراکز استخراج فرآورده‌های پردازشــی رمزنگاری شده‬ ‫رمزارز‌ها (ماینینگ) با وزارت نیرو همکاری می‌کنند‪ .‬همچنین در بند ششم‬ ‫این بخشــنامه عنوان شده که مراکز استخراج رمزارزها‪ ،‬به‌عنوان واحد تولید‬ ‫صنعتی شــناخته شده و مشمول مقررات مالیاتی خواهند بود‪ .‬اما در تبصره‬ ‫این بند تاکید شده که واحد‌های یادشده در‌صورتی‌که محصول خود را صادر‬ ‫و ارز حاصل از آن را براساس ضوابط بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران به‬ ‫چرخه اقتصادی کشور بازگردانند‪ ،‬مشمول مالیات با نرخ صفر خواهند بود‪.‬‬
‫ت برای زنان‪ ،‬اطالعیه‌ای صادر کرد و از درخواست تجدیدنظر‬ ‫معاونت اجتماعی پلیس راهور در خصوص رأی شعبه ‪ 31‬دیوان عدالت اداری مبنی بر صدور گواهینامه موتورسیکل ‌‬ ‫درباره این حکم خبر داد‪ .‬در این اطالعیه آمده است‪“ :‬به استناد تبصره ماده‪ 20‬قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال ‪ ،1389‬صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت‬ ‫برای مردان بر عهده نیروی انتظامی جمهوری اســامی ایران می‌باشد‪ .‬رای بدوی شعبه‪ 31‬دیوان عدالت اداری صرفا برای شاکیه محترم صادر شده و طبق ماده‪ 60‬قانون دیوان‬ ‫عدالت اداری قابل تس ّری به عموم نیست و به عبارتی دیگر رای صادره جنبه فردی دارد‪ .‬باتوجه به وجود رای متناقض در این مورد از شعبه دیگر در دیوان عدالت اداری‪ ،‬نسبت‬ ‫به رای صادره تجدیدنظرخواهی شده تا مطابق با موازین و قوانین بررسی های الزم قانونی معمول گردد‪.‬‬ ‫موتورسواری زنان منافاتی با شرع و قانون ندارد‬ ‫ی‌تواند جلوی حقی زنانه را بگیرد‬ ‫ دستور و اجبار نم ‪‎‬‬ ‫نویسنده و پژوهشگر حوزه وحدت اسالمی در حمایت به رای یکی از شعبه‬ ‫های دیوان عدالــت اداری مبنی بر صدور گواهینامه موتورســواری برای‬ ‫زنان‪ ،‬با بیان این موضوع که موتورســواری زنان منافاتی با شــرع و قانون‬ ‫ندارد‪ ،‬گفت‪ :‬زنان محجبه بســیاری در این مورد شکوه و گالیه داشتند که‬ ‫ما هم می خواهیم از این نعمت اســتفاده کنیم اما محروم مانده ایم‪ .‬روز‬ ‫گذشــته خبری مبنی بر این که یکی از شــعبات دیوان عدالت اداری در‬ ‫استان اصفهان در پاسخ به شکایت یک زن از اصفهان نسبت به عدم صدور‬ ‫گواهینامه موتورســیکلت‪ ،‬حق را به شاکی داده و پلیس را ملزم به صدور‬ ‫گواهینامه موتورســیکلت برای زنان کرده است‪ ،‬منتشر شد‪ .‬موضوعی که‬ ‫از آن دست داستان های پیچیده و با ابعاد حقوقی گسترده است که هنوز‬ ‫نتوانســته به مرحله مشخصی برسد و همچنان در راهروهای نظر و سلیقه‬ ‫افرادی خاص می چرخد‪.‬‬ ‫نکته قابــل تامل در این ماجرا آن که در خیابان ها و کوچه بازار شــاهد‬ ‫موتورســواری زنان به عنوان مسافر بر ترک موتور هستیم و هیچ اعتراضی‬ ‫مبنی بر زیر ســوال رفتن آن چه مخالفان بر آن صحه می گذارند و آن را‬ ‫مخالف با حجاب شــرعی می دانند‪ ،‬نمی شود اما همین که زنی به عنوان‬ ‫راکب موتور در خیابان دیده شود‪ ،‬بر طبل رسوایی می کوبند‪.‬‬ ‫در این میان آن چه همواره نادیده گرفته می شــود مطالبه زنان متقاضی‬ ‫اخذ گواهینامه موتورسیکلت است که نه در جایی از قانون گرفتن آن جرم‬ ‫است و نه شرع منعی بر ان آمده است‪ .‬شاید به همین دلیل است که حکم‬ ‫روز گذشــته دیوان عدالت اداری در صدر اخبار قرار گرفته و با اســتقبال‬ ‫زیادی روبه رو شــده است بخصوص آن جا که عنوان می کند‪ :‬قید مقرر‬ ‫در مــاده ‪ ۲۰‬قانون رســیدگی به تخلفات رانندگی کــه بیان کرده صدور‬ ‫گواهینامه برای مردان بر عهده پلیس است نافی صالحیت آن مرجع مبنی‬ ‫بر اختیارات و وظایف صدور گواهینامه برای زنان نیست و به عبارت دیگر‬ ‫اثبات شی نفی ماعدا نمی‌کند‪.‬‬ ‫در بخشــی دیگر از این حکم هم آمده اســت‪ :‬رانندگی برای زنان جامعه‬ ‫ایران اعم از رانندگی خودروهای ســبک و ســنگین یا موتور ســیکلت و‬ ‫ســایر وســایل نقلیه موتوری در هیچ یک از مقرارت موضوع منع نشــده‬ ‫اســت و با عنایت به اصل اباحه رانندگی موتورسیکلت نیز برای آنان مباح‬ ‫تلقی می‌گردد‪ .‬موضوعی که حجت‌االسالم‌والمســلمین «مهدی مسائلی»‬ ‫نویســنده و پژوهشگر حوزه وحدت اسالمی گفت‪ :‬نظری که دیوان عدالت‬ ‫اداری داده مطابق با قانون است و اگر قانون مدنی و شرع را بررسی کنیم‬ ‫در می یابیم که موتورســواری زنان فی نفســه مشکلی ندارد و اگر استناد‬ ‫شــود به بحث حجاب و مفسده‪ ،‬باید گفت حجاب و مفسده مالزمه ای با‬ ‫موتور ســواری زنان ندارد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬با توجه به این که فضای شهری‬ ‫ایجاب می کند که از دوچرخه و موتور بیشتر استفاده شود‪ ،‬زنان استقبال‬ ‫زیادی از این امر می کنند ضمن این که نگاه زنان به موتورسواری شکلی‬ ‫تفریحی هم دارد که زنان محجبه بســیاری در صحبت با ما گالیه داشتند‬ ‫ما هم دوست داریم از این تفریح شرعی استفاده کنیم که امیدواریم زمینه‬ ‫های این امر برای این زنان هم فراهم شود‪.‬‬ ‫برای اجرایی شــدن موتورســواری زنان نیاز به حکم مقام معظم‬ ‫رهبری و فتاوی علما داریم‬ ‫این نویسنده و پژوهشگر حوزه وحدت اسالمی در پاسخ به این پرسش که‬ ‫چشم انداز آینده این حق برای زنان را چطور می بینند؟ تصریح کرد‪ :‬قطع‬ ‫به یقین مقاومت ها و مخالفت هایی در این برهه به این امر خواهد شد و‬ ‫این حکم به صورت عملی اجرا نمی شود اما در سال های آینده این مساله‬ ‫رفع می شود‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬چنانچه شاهدیم زنانی ترک موتور می نشینند‬ ‫و حجاب خود را رعایت می کنند همانند آن چه در کشورهای دیگر شاهد‬ ‫آن هستیم ‪ .‬به عنوان مثال در کشور اندونزی که کشوری مسلمان نشین‬ ‫اســت زنان با حجاب اسالمی و حفظ حدود شرعی موتورسواری می کنند‬ ‫و حساسیتی هم از ناحیه مردم بر این مساله نیست‪.‬‬ ‫مسائلی یادآور شد‪ :‬مخالفان باید بدانند اگر خانمی نخواهد حدود شریعت‬ ‫دین را حفظ کند دیگر فرقی نمی کند موتور ســوار باشد یا پیاده سوار و‬ ‫موتور‪ ،‬دوچرخه و ماشــین مفسده ای فی نفسه ندارد و ارتباط مستقیمی‬ ‫هــم به بحث حجاب ندارد‪ .‬وی خاطرنشــان کرد‪ :‬تحلیلــی هم که ما در‬ ‫مباحثــات حوزوی در موردش بیان می کنیم این اســت که اگر خانمی‬ ‫موتورسواری برایش خالف موازین حجاب و شرع باشد ترک موتور نشستن‬ ‫به عنوان مسافر هم باید مشــکل دار باشد پس چرا از آن جلوگیری نمی‬ ‫شــود‪ .‬نتیجه می گیریم تابو و نگاه منفی وجود دارد که موتورسواری زنان‬ ‫را به بحث حجاب وصل می کند و برای این که مقاومت کند ارتباطش می‬ ‫دهد به بحث حجابی که در واقع مالزمه ای با آن ندارد‪.‬‬ ‫حجت االسالم مســائلی‪ ،‬راهکار اجرایی شدن قطعی موتورسواری زنان را‬ ‫فتــوای علما و مقام معظم رهبری دانســت و گفت‪ :‬در حال حاضر برخی‬ ‫از مخالفــان به احکامی اســتناد و تفســیر به رای می کننــد که در آن‬ ‫موتورســواری یا دوچرخه سواری زنان را مجاز نمی دانند در حالی که آن‬ ‫فتاوی ناظر به یک مورد و موضوع خاص مبنی بر این است که زنی سوار بر‬ ‫موتور یا ترک موتور باشد و از لباس هایی استفاده کند که تحریک کننده‬ ‫باشد و نگاه ها را جذب کند‪ ،‬است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬برای رفع این مشــکل‪ ،‬می تــوان دوچرخه ای طراحی کرد که‬ ‫زنان در عین حال داشــتن پوشش مناســب دوچرخه سواری کنند یعنی‬ ‫جامعه‬ ‫ت برای زنان‬ ‫واکنش پلیس به حکم صدور گواهینامه موتورسیکل ‌‬ ‫سه‌شنبه ‪ 15‬مرداد ‪ 1398‬سال دوم شماره ‪117‬‬ ‫‪7‬‬ ‫اخبار‬ ‫صندلی ریاست شورای شهر تهران به‬ ‫چه‌کسی می‌رسد؟‬ ‫هفته اول شهریور ماه انتخابات هیئت رئیسه شورای شهر تهران‬ ‫در ســال سوم برگزار می‌شــود این درحالی است که اخبار غیر‬ ‫رســمی حکایت از تغییرات احتمالی در ترکیب هیئت رئیســه‬ ‫شــورای شهر تهران دارد‪ .‬حدود دو سال از فعالیت شورای شهر‬ ‫تهران در دوره جدید می‌گذرد و ترکیب هیئت رئیســه شورای‬ ‫شهر تهران در این دو سال تغییری نکرده است (محسن‌هاشمی‬ ‫رئیس شورای شهر تهران‪ ،‬زهرا نژادبهرام و بهاره آروین از اعضای‬ ‫هیئت رئیسه شورای شــهر تهران‪ ،‬علی اعطا سخنگوی شورای‬ ‫شــهر تهران و ابراهیم امینی نایب‌رئیس شــورای شهر تهران‬ ‫فعالیت داشــته‌اند)‪ .‬طی این دو ســال برخی از اعضای شورای‬ ‫شهر تهران نســبت به اداره جلسات شورا انتقاداتی داشته‌اند و‬ ‫در برخی از مواقع این انتقادات تبدیل به درگیری لفظی و حتی‬ ‫ترک جلســه از سوی محسن‌هاشمی رئیس شورای شهر تهران‬ ‫شده است‪ .‬برخی از اعضاء شورای شهر تهران اظهار داشته‌اند که‬ ‫محسن‌هاشمی برخی از جلسات را جدی نمی‌گیرد و به‌شوخی‬ ‫مسائلی را مطرح می‌کند‪ .‬در همین زمینه محسن‌هاشمی درباره‬ ‫جلسه هم‌اندیشی اعضای شورای شهر تهران با موضوع انتخابات‬ ‫شــورایاری‌ها گفت‪ :‬در این جلسه برخی از اعضای شورای شهر‬ ‫انتقاداتی به روش هیئت رئیســه کنونی داشتند؛ برخی معتقد‬ ‫بودند اگر قرار اســت هیئت رئیســه فعلی ابقا شود نباید روش‬ ‫مدیریت کنونی را داشــته باشد‪‌.‬هاشمی گفت‪ :‬برخی از اعضای‬ ‫شــورای شهر در این جلسه گفتند “می‌خواهیم کاندیدا شویم”‪،‬‬ ‫اما نگفتند که قصد کاندیدا شــدن برای کدام سمت در شورای‬ ‫شهر را دارند‪ .‬در این جلسه قرار شد که قبل از انتخابات هیئت‬ ‫رئیسه جلســه هم‌اندیشی دیگری در دوم شــهریور ماه داشته‬ ‫باشیم‪ .‬به‌گفته وی در جلسه هم‌اندیشی بحث بر این شد که به‬ ‫چه‌کسی باید رأی داد‪ ،‬رئیس‌‪ ،‬نایب‌رئیس‪ ،‬سخنگو‪ ،‬خزانه‌دار و‬ ‫دو منشی چه‌کسانی خواهند شد‪ ،‬همچنین چگونگی نحوه ورود‬ ‫اعضــا به این انتخابات مورد بحث و گفت‌وگو قرار گرفت‪ .‬رئیس‬ ‫شــورای شــهر تهران عنوان کرد‌‪ :‬برخی از اعضای شورای شهر‬ ‫معتقد بودند “با توجه به اینکه شــورای یکدستی هستیم فرقی‬ ‫نمی‌کند چه‌کســی رئیس یا نایب‌رئیس باشد” اما تعدادی دیگر‬ ‫مخالف بودند و گفتند “این موضوع می‌تواند ســبب اختالفات‬ ‫درون‌گروهی شود”! طبق اخبار غیر رسمی احتمال تغییرات در‬ ‫ترکیب هیئت رئیســه شورای شهر تهران در سال سوم فعالیت‬ ‫شورای پنجم تهران وجود دارد و این در حالی است که براساس‬ ‫شنیده‌ها احتمال حضور احمد مسجدجامعی در ترکیب هیئت‬ ‫رئیسه شورای شهر تهران وجود دارد ضمن اینکه احتمال دارد‬ ‫که زهرا نژادبهرام جایگزین علی اعطا ســخنگوی فعلی شورای‬ ‫شــهر تهران شــود‪ .‬در همین زمینه قرار اســت طی روزهای‬ ‫آینده و در تعطیالت تابســتانی شورای شهر تهران در خصوص‬ ‫کاندیداهای احتمالی در انتخابات هیئت رئیسه‪ ‌،‬اعضای شورای‬ ‫شهر تهران جلساتی را داشته باشند‪.‬‬ ‫آشنابازی؛ رایج‌ترین راه پیدا کردن‬ ‫شغل!‬ ‫دوچرخه یا موتوری زنانه همانند آن چه در کشــورهای مســلمان نشین‬ ‫دیگر تولید کرد‪.‬‬ ‫حجت االسالم مسائلی تاکید کرد‪ :‬موتور و دوچرخه را با باید آزاد گذاشت‬ ‫تا زنان اســتفاده کنند و مقاومت در مقابل آن‪ ،‬لجاجت و واگرایی از سوی‬ ‫نیمی از جمعیت کشــور را به همراه دارد و با دســتور و اجبار نمی توان‬ ‫جلوی آن را گرفت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬مــا در بحث حجاب و مواردی از این دســت گاهی اوقات‬ ‫نــه تنها به صورت فعال عمل نمی کنیم بلکه بیشــتر برخورد ما منفعالنه‬ ‫است‪ ،‬سعی می کنیم موضع گیری سلبی داشته باشیم و وقتی موفق نمی‬ ‫شــویم به راهکارهای عملی روی می آوریم تا بتوانیم به هدف برسیم در‬ ‫حالی که وقتی به بهانه حجاب جلوی دوچرخه ســواری یا موتورسواری را‬ ‫می گیریم باید مواردی که درست و بال اشکال است را هم عنوان کنیم یا‬ ‫زودتر دســتور بدهیم که چرخ هایی که مطابق با رعایت حجاب است در‬ ‫بازار عرضه شود‪.‬‬ ‫این پژوهشگر یادآورشد‪ :‬بحث حجاب باید از امر و نهی به سمت هدایت و‬ ‫آگاه کردن سوق پیدا کند و از بکارگیری جنبه های سلبی اجتناب شود‪.‬‬ ‫وی با بیان این که ناامن بودن خیابان برای موتورسواری زنان یکی دیگر از‬ ‫بهانه های مخالفان است‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬در برخی از شهرها و نواحی کشور‬ ‫ممکن است اینگونه باشــد اما در شهرهای بزرگ مانند اصفهان‪ ،‬تهران و‬ ‫مشــهد شاید ده ســال پیش دوچرخه ســواری تابو بود و نگاه دوگانه ای‬ ‫نسبت به آن وجود داشت اما االن در شهرهای بزرگ زیاد جلب نظر نمی‬ ‫کند و رفتار عادی با آن می شود‪.‬‬ ‫حجت االسالم مسائلی تاکید کرد‪ :‬ما با نگاه بدبینانه ای که داریم مسایل را‬ ‫بزرگ نمایی می کنیم و نباید فراموش کنیم که اگر قرار اســت زنان مورد‬ ‫تعرض قرار گیرند در پیاده رفتن هم مورد تعرض قرار می گیرند‪ .‬پس باید‬ ‫از تفاسیر سلیقه ای دست برداشت‪.‬‬ ‫نتایج طرح آمارگیری از نیروی کار در ســال گذشــته نشــان‬ ‫می‌دهد که جویندگان کار از طریق پرس و جو از دوست و آشنا‬ ‫و پس از آن مراجعه به دفاتر کاریابی تمایل بیشتری برای پیدا‬ ‫کردن شــغل مورد نظر خود داشته‌اند‪ .‬مطالعه بازار کار ایران در‬ ‫دهه‌های اخیر نشان می دهد از بین رفتن تعادل میان عرضه و‬ ‫تقاضــای در بازار کار و هجوم یک باره صدها هزار نیروی بیکار‪،‬‬ ‫نحوه یافتن شغل را نیز دستخوش تغییر کرده است‪ .‬به نحوی که‬ ‫جویندگان کار به ویژه تحصیلکردگان برای یافتن شغل ناچارند‬ ‫به روشهای دیگری متوسل شــوند و از ابزارهای جدیدی برای‬ ‫داشــتن شغل اســتفاده کنند که از جمله این شیوه‌ها می‌توان‬ ‫به مطالعه و پیگیری اگهی‌های اســتخدام روزنامه‌ها‪ ،‬مراجعه به‬ ‫مراکز کاریابی و شــرکت در آزمونهای اســتخدامی اشاره کرد‪.‬‬ ‫هرچند که در ســال‌های اخیر پرس و جو از دوســت و آشنا و‬ ‫آشــنابازی نیز به روشــی موثر برای پیدا کردن شغل در میان‬ ‫بیکاران تبدیل شده است‪ .‬اطالعات نتایج طرح آمارگیری نیروی‬ ‫کار در سال ‪ ۱۳۹۷‬حاکی از آن است که ‪ ۳۳.۹‬درصد از اقدامات‬ ‫انجام شــده برای جستجوی کار از سوی بیکاران از طریق پرس‬ ‫وجو از دوســتان و آشــنایان‪ ۲۱ ،‬درصد ثبت نام یا پیگیری از‬ ‫مراکز خدمات اشــتغال و دفاتر کاریابی غیردولتی‪ ۱۶.۷ ،‬درصد‬ ‫درج آگهی در روزنامه یا مطالعه آگهی‌های اســتخدامی و ‪۱۶.۱‬‬ ‫درصد تمــاس با صاحب کار و کارفرما بوده اســت‪ .‬با توجه به‬ ‫تعداد ســه میلیون و ‪ ۲۶۰‬هزار و ‪ ۷۹۶‬نفری بیکاران در ســال‬ ‫گذشــته به طور متوسط هر بیکار از سه راه دنبال کار می‌گردد‪.‬‬ ‫نکته قابل توجه اینکه در ســال ‪ ۱۳۹۶‬نیز چهار روش به عنوان‬ ‫عمده‌ترین اقدامات صورت گرفته برای یافتن شــغل از ســوی‬ ‫بیکاران اعالم شده بود که از بین اقدامات صورت گرفته توسط‬ ‫بیکاران به ترتیب سهم تماس با کارفرما ‪ ۱.۱‬درصد‪ ،‬جستجوی‬ ‫منابع مالی و امکانات برای شــروع فعالیت خود اشــتغالی ‪۰.۸‬‬ ‫درصد‪ ،‬پرس و جو از دوســتان و آشــنایان ‪ ۰.۸‬درصد‪ ،‬ســایر‬ ‫روشها ‪ ۰.۷‬درصد و تقاضای جواز کسب یا پروانه کار ‪ ۰.۲‬درصد‬ ‫افزایش داشــته و در مقابل پرس و جو از دوســتان و آشنایان‬ ‫‪ ۰.۴‬درصد‪ ،‬ثبت‌نام یا پیگیری در دفاتر کاریابی غیردولتی ‪۰.۶‬‬ ‫درصد و درج آگهی در روزنامه یا پیگیری آگهی‌های استخدامی‬ ‫‪ ۱.۹‬درصد کاهش داشته اســت‪ .‬بر اساس گزارش مرکز آمار و‬ ‫اطالعات راهبردی وزارت کار‪ ،‬پرس و جو از دوستان و آشنایان‬ ‫عمده‌ترین روش جستجوی کار در سال گذشته بوده؛ به نحوی‬ ‫که در ســال ‪ ۹۷‬دو میلیون و ‪ ۹۹۵‬هــزار و ‪ ۱۰۴‬نفر از طریق‬ ‫پرس وجو از دوســتان و آشــنایان به دنبال شغل بوده‌اند که از‬ ‫ایــن تعداد‪ ،‬دو میلیــون و ‪ ۹۴‬هزار و ‪ ۲۲۷‬نفر را مردان و ‪۹۰۰‬‬ ‫هــزار و ‪ ۸۷۷‬نفر را زنان تشــکیل داده‌اند‪.‬پس از پرس و جو از‬ ‫دوستان و آشنایان‪ ،‬بیشترین تمایل افراد برای کار از طریق ثبت‬ ‫نام در مراکز کاریابی غیردولتی و پیگیری آگهی‌های اســتخدام‬ ‫در روزنامه‌ها بوده است‪ .‬نتایج طرح آمارگیری مرکز آمار ایران از‬ ‫وضعیت نیروی کار نشان می‌دهد که در بهار امسال‪ ،‬دو میلیون‬ ‫و ‪ ۲۳‬هزار ‪ ۸۰۶‬نفر از جمعیت بیکار کشور را مردان و ‪ ۹۳۲‬هزار‬ ‫و ‪ ۸۸۱‬نفر را زنان تشکیل داده‌اند‪.‬‬
‫سایت روزنامه خوب‬ ‫‪r‬‬ ‫‪i‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪d‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫کانال تلگرام‬ ‫‪8‬‬ ‫‪www.telegram.me/goodonline‬‬ ‫‪g‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪w‬‬ ‫‪w‬‬ ‫روزنامه اجتماعی ‪ -‬اقتصادی‬ ‫‪w‬‬ ‫اینستاگرام‬ ‫‪goodonline.ir‬‬ ‫سه‌شنبه ‪ 15‬مرداد ‪ 1398‬سال دوم شماره ‪117‬‬ ‫صاحب‌امتياز ‪:‬شرکت جهان سبز‬ ‫مدیر عامل‪ :‬حسین احمدی‬ ‫مد‌‌ير مسئول‪ :‬مهدی احمدی‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫آد‌‌رس‪ :‬تهران‪ -‬خیابان مطهری‪ -‬بعد از سلیمان‬ ‫خاطر‪ -‬خیابان اورامان‪ -‬پالک‪ 43‬واحد‪2‬‬ ‫تلفکس‪88813489 - 88301986 :‬‬ ‫توزيع‪ :‬نشر گسترامروز‬ ‫چاپخانه‪ :‬گل آذین‬ ‫سازمان آگهی ها‪88311353 -88311361 :‬‬ ‫راپورت‬ ‫شاعرانه‬ ‫کشورهایی که از ایرانی‌ها ویزا نمی‌خواهند‬ ‫دالل‌های کالهبردار ویزا را چطور بشناسیم؟‬ ‫شراب و عیش نهان چیست کار بی‌بنیاد‬ ‫زدیم بر صف رندان و هر چه بادا باد‬ ‫گره ز دل بگشا و از سپهر یاد مکن‬ ‫که فکر هیچ مهندس چنین گره نگشاد‬ ‫ز انقالب زمانه عجب مدار که چرخ‬ ‫از این فسانه هزاران هزار دارد یاد‬ ‫قدح به شرط ادب گیر زان که ترکیبش‬ ‫ز کاسه سر جمشید و بهمن است و قباد‬ ‫که آگه است که کاووس و کی کجا رفتند‬ ‫که واقف است که چون رفت تخت جم بر باد‬ ‫ز حسرت لب شیرین هنوز می‌بینم‬ ‫که الله می‌دمد از خون دیده فرهاد‬ ‫مگر که الله بدانست بی‌وفایی دهر‬ ‫که تا بزاد و بشد جام می ز کف ننهاد‬ ‫بیا بیا که زمانی ز می خراب شویم‬ ‫مگر رسیم به گنجی در این خراب آباد‬ ‫نمی‌دهند اجازت مرا به سیر سفر‬ ‫نسیم باد مصال و آب رکن آباد‬ ‫قدح مگیر چو حافظ مگر به ناله چنگ‬ ‫که بسته‌اند بر ابریشم طرب دل شاد‬ ‫ایرانی‌ها تنها می‌توانند به ‪ ١٢‬کشــور جهان بدون ویزا سفر کنند و برای گرفتن‬ ‫ویزا از بقیه کشــورها ناچارند پروسه‌های ســخت و گاه طاقت فرسا را پشت سر‬ ‫بگذارند‪ .‬ویزای فوری کلیدواژه بســیاری از دالالن بازار سیاه ویزا است‪ .‬دالالنی‬ ‫که با دریافت مبالغ نسبتا باال ادعا می‌کنند که می‌توانند ظرف یک هفته یا کمتر‬ ‫ویزایتــان را جور کنند تا به هر کشــوری که می‌خواهید ســفر کنید‪ .‬آنها حتی‬ ‫وقت مصاحبه‌تان را برایتان ردیف می‌کنند‪ ،‬اما معلوم نیســت که آخرش ویزا به‬ ‫دست‌تان برسد یا نه؟ حاال ایرانی‌ها تنها می‌توانند به ‪ ١٢‬کشور جهان بدون ویزا‬ ‫ســفر کنند و همین موضوع موجب شده که بازار دالالن ویزا در ایران داغ شود‪.‬‬ ‫تبلیغات وسوسه‌کننده‌شــان را همه جا می‌توان دید‪ .‬از برچســب‌های تبلیغاتی‬ ‫که روی دیوار و پیاده‌روهای خیابان انقالب چســبیده شده است تا اینستاگرام و‬ ‫تلگرام و حتی گاهی تبلیغات آنها برایتان اس‌ام‌اس می‌شود‪ .‬آنها می‌گویند قادرند‬ ‫هــر نوع ویزایی که بخواهید از ویزای شــینگن و تفریحی گرفته تا ویزای کاری‬ ‫و تحصیلی را برایتان فراهم کنند و البته بازارشــان هم حسابی سکه است‪ .‬حاال‬ ‫ایرانی‌ها تنها می‌توانند به ‪ ١٢‬کشــور جهان بدون ویزا سفر کنند و برای گرفتن‬ ‫ویزا از بقیه کشــورها ناچارند پروسه‌های ســخت و گاه طاقت فرسا را پشت سر‬ ‫بگذارند‪ .‬طبق آخرین فهرســت منتشر شــده از جانب موسسه «هنلی پاسپورت‬ ‫ایندکــس» (‪ )The Henley Passport Index‬که در جوالی‌ســال ‪۲۰۱۹‬‬ ‫به‌روزرســانی شــد‪ ،‬گذرنامه ایرانی در جایگاه ‪ ۸۷‬قرار گرفته است و شهروندان‬ ‫ایرانی می‌توانند به ‪ ۱۲‬کشــور بدون ویزا و به ‪ ۳۴‬کشــور با ویــزا در بدو ورود‬ ‫(فرودگاهی) ســفر کنند‪ .‬بر اساس این ارزیابی‪ ،‬پاســپورت امارات متحد ‌ه عربی‬ ‫با امکان ســفر بدون نیاز به ویزا به ‪ ۱۱۶‬کشــور و ‪ ۵۷‬کشور با ویزا در بدو ورود‪،‬‬ ‫به‌عنوان قوی‌ترین پاســپورت جهان معرفی شده است‪ .‬پاسپورت‌های سنگاپور‪،‬‬ ‫آلمان‪ ،‬فنالند‪ ،‬دانمارک‪ ،‬سوئد‪ ،‬فرانســه‪ ،‬ایتالیا‪ ،‬لوکزامبورگ‪ ،‬اسپانیا و هلند به‬ ‫ترتیب در رتبه‌های بعدی جای گرفتند‪ .‬پاســپورت آمریکا نیز در رتبه چهاردهم‬ ‫قرار گرفت‪ .‬جایگاه ضعیف‌ترین گذرنامه نیز همچنان با پنج کشــور بدون نیاز به‬ ‫ویزا و ‪ ۲۵‬کشور با ویزای فرودگاهی در اختیار کشور افغانستان است‪ .‬همچنین‪،‬‬ ‫پاســپورت ژاپن در ابتدای‌ســال ‪ ۲۰۱۹‬میالدی به‌عنوان بهترین پاسپورت برای‬ ‫دریافت معرفی شــده بود‪ .‬کشــورهایی که ایرانی‌ها می‌توانند بدون داشتن ویزا‬ ‫به آن‌جا ســفر کنند عمدتا کشورهای همسایه و کشورهای آفریقایی هستند‪ .‬از‬ ‫بین ‪ ١٢‬کشــوری که ایرانی‌ها می‌توانند بدون ویزا بروند مهمترین‌شــان ترکیه‪،‬‬ ‫ارمنستان‪ ،‬گرجســتان و مالزی است‪ .‬سایر کشــورهای این فهرست دومینیکا‪،‬‬ ‫اکــوادور‪ ‌،‬هائیتی‪ ،‬ایاالت فدرال میکرونزی‪ ،‬نیکاراگوئه‪ ،‬ونزوئال و زیمباوه اســت‪.‬‬ ‫این کشــورها بین دو هفته تا ‪ ٩٠‬روز به شهروندان ایرانی اجازه می‌دهند که در‬ ‫کشورشــان اقامت کنند‪ .‬البته کمترین مدت اقامت مربوط به مالزی است‪ .‬برای‬ ‫سفر به سایر کشــورها مجبورید که ویزای آنها را دریافت کنید و البته هرکسی‬ ‫که برای ســفر به خارج از ایران اقدام کرده باشد‪ ،‬می‌داند که گرفتن ویزا به این‬ ‫راحتی‌ها هم نیست‪.‬‬ ‫بازار داغ داللی ویزا‬ ‫یکی دو ســال اســت که بازار مهاجرت داغ شده و بیش از هر زمانی بازار دالالن‬ ‫ویزا را ســکه کرده است‪ .‬چرا که دریافت ویزا توســط سفارتخانه راهی طوالنی‬ ‫دارد و البته هیچ معلوم نیســت که در نهایت موفق شــوید یا نه؟ در این شرایط‬ ‫افراد و موسساتی سر درآورده‌اند که ادعا می‌کنند برای شما در کوتاه‌ترین زمان‬ ‫ممکن ویزا می‌گیرند‪ .‬البته دســتمزدی که آنها طلب می‌کنند‪ ،‬دســتمزد کمی‬ ‫‪١,٥‬‬ ‫نیســت‪ .‬برخی از آنها تنها برای گرفتــن وقت مصاحبه چیزی حدود یک تا ‌‬ ‫میلیون تومان پول می‌طلبند‪ .‬این در صورتی اســت که گرفتن وقت مصاحبه از‬ ‫ســفارتخانه‌ها کاملا رایگان است‪ .‬گرفتن ویزا برای مهاجران هم هزینه جداگانه‬ ‫و کالنــی دارد که بین‌ ‪ ١٢٠٠‬تا ‪ ٢٥٠٠‬پوند قیمت دارد‪ .‬در حال حاضر نرخ هر‬ ‫پوند رقمی حدود ‪‌١٤‬هزار و ‪ ٥٠٠‬تومان اســت و به این ترتیب برای گرفتن ویزا‬ ‫از دالل‌ها ناچاریــد چیزی حدود ‪ ١٧‬تا ‪‌٣٦‬میلیون تومان هزینه کنید‪ .‬البته این‬ ‫قیمت‌ها باال و پایین دارد و هر موسســه و داللی رقمی را برای مسافران تعیین‬ ‫می‌کند؛ رقمی که ممکن اســت بــه باد فنا برود و دالل ویــزا به یک‌باره غیب‬ ‫شــود‪ .‬با این حال برخی موسســات ادعا می‌کنند که برای شما ویزای تضمینی‬ ‫می‌گیرنــد‪ .‬حرمت‌اهلل رفیعی‪ ،‬رئیس انجمن دفاتر مســافرتی می‌گوید‪« :‬اگر چه‬ ‫بسیاری از دفاتر و آژانس‌ها ادعا می‌کنند که ویزای تضمینی برای‌تان می‌گیرند‪،‬‬ ‫امــا ویزای تضمینی وجود خارجی ندارد‪ ».‬او البته تأکید می‌کند که موسســات‬ ‫راحت‌تر از اشــخاص می‌توانند ویزا بگیرند و توضیــح می‌دهد‪« :‬دریافت ویزا از‬ ‫طریق آژانس‌های مســافرتی بسیار آســان‌تر از دریافت ویزا از طریق سفارتخانه‬ ‫است‪ .‬زیرا از فیلتر دیگری به نام آژانس گذر کرده است که این موضوع هم دلیل‬ ‫خود را دارد به جهت این‌که آژانس با ضمانتنامه‌ای به سفارتخانه مراجعه می‌کند‬ ‫و قاعدتا از زمانی که مسافر به صورت انفرادی اقدام می‌کند‪ ،‬شانس دریافت ویزا‬ ‫باالتر می‌رود‪ ».‬رفیعی ادامه می‌دهد‪« :‬همچنین باید در نظر داشت که سفارتخانه‬ ‫دو کردیــت دریافت می‌کند یکی از آژانس و دیگری از مســافر‪ .‬یعنی مســافر‬ ‫ضمانتنامه‌ای را در اختیار ســفارتخانه قرار می‌دهــد و آژانس هم ضمانتنامه‌ای‬ ‫جداگانه به ســفارتخانه ارائه می‌دهد‪ .‬بنابرایــن‌ درصد تاییدیه ویزا برای افرادی‬ ‫که به صورت گروهی اقدام می‌کنند‪ ،‬به مراتب بیشــتر از انفرادی‌هاســت‪ ».‬اما‬ ‫این تنها آژانس‌های مســافرتی نیســتند که برای فروش ویزا به مسافران اقدام‬ ‫می‌کنند و حاال برخی شرکت‌های تخصصی هم که اقدام به برگزاری سمینارها و‬ ‫نمایشــگاه‌های خارج از کشور می‌کنند‪ ،‬افراد را به شکل صوری به عنوان پرسنل‬ ‫خود معرفی کرده و برای شــرکت آنها در رویدادهای نمایشــگاهی و سمینارها‬ ‫ویزا می‌گیرند‪.‬‬ ‫دالل‌های کالهبردار ویزا را چطور بشناسیم؟‬ ‫اما دالل‌های کالهبردار ویزا را چطور می‌توان شناخت؟ حرمت‌اهلل رفیعی‪ ،‬رئیس‬ ‫انجمن دفاتر مسافرتی به «شهروند» می‌گوید‪« :‬معموال این دفاتر مجوز از سازمان‬ ‫هواپیمایی و میراث فرهنگی هم ندارند‪ .‬شرکت‌های زیر نظر سازمان هواپیمایی‬ ‫هم کمتر می‌تواند در کار ویزا باشــند‪ ».‬او ادامه می‌دهد‪« :‬تعدد سازمان‌هایی که‬ ‫مجوزهای گردشــگری را صادر می‌کنند‪ ،‬موجب شــده است که دالالن با دست‬ ‫بازتر به‌عنوان موسسات گردشگری اقدام به فروش ویزا به مسافران کنند و البته‬ ‫دغدغه این را ندارند که دفاترشــان تعطیل شــود؛ زیرا سازمان‌ها مسئولیت را‬ ‫بر گردن یکدیگر می‌اندازند به‌طور مثال ســازمان هواپیمایی می‌گوید که به من‬ ‫ربطی ندارد و من متولی مجوز نیستم و سازمان میراث فرهنگی هم این موضوع‬ ‫را مربوط به خود نمی‌داند‪ .‬دوایر نظارتی هم همچون پلیس امنیت می‌گویند که‬ ‫کسی به ما شکایت نشده تا این موضوع را مورد بررسی قرار دهیم‪».‬‬

آخرین شماره های روزنامه خوب

روزنامه خوب شماره 123

روزنامه خوب شماره 123

شماره : ۱۲۳
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۸
روزنامه خوب شماره 121

روزنامه خوب شماره 121

شماره : ۱۲۱
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۶
روزنامه خوب شماره 120

روزنامه خوب شماره 120

شماره : ۱۲۰
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۰
روزنامه خوب شماره 119

روزنامه خوب شماره 119

شماره : ۱۱۹
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۱۹
روزنامه خوب شماره 118

روزنامه خوب شماره 118

شماره : ۱۱۸
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۱۶
روزنامه خوب شماره 116

روزنامه خوب شماره 116

شماره : ۱۱۶
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۱۴
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!