روزنامه ارک شماره 5483 - مگ لند

روزنامه ارک شماره 5483

روزنامه ارک شماره 5483

روزنامه ارک شماره 5483

‫روزانهم کثیراالاشتنر‬ ‫‪Ark Daily Newspaper‬‬ ‫ایجبد‬ ‫ببنک اطالعبتی‬ ‫دقیق‬ ‫در حوزه‬ ‫محرومیتزدایی‬ ‫صلح‬ ‫و ثببت‬ ‫ارزوی‬ ‫ملت هب‬ ‫صفحِ ‪3‬‬ ‫ّویی صفحِ‬ ‫*سه شنبه ‪ 6‬اردیبهشت ‪ 66 * 1041‬اوریل ‪ 60* 6466‬رمضبن ‪ * 1001‬سبل سی و دوم ( اوتوز ایکینجی ایل ) * شمبره ( سبیی ) ‪ 4* 3041 :‬صفحه *قیمت‪14444:‬ریبل * ایمیل‪www.arkonline* ark.tabriz@yahoo.com :‬‬ ‫ثْجَد ضبخصّبی وست ٍ وبس‬ ‫اص الذاهبت هْن دٍلت سئیسی است‬ ‫هحوسثبقط قبلاجبف ‪۳‬‬ ‫ٍضغ گشاًیّب دس وطَس غیشلبثل دفبع ضذُ است‬ ‫وبّص ًشخ سضذ جوؼیت هتَلف‬ ‫ضذ‪،‬اهیذ ثِ هٌفی ًطذى سضذ‬ ‫جوؼیت ایشاى‬ ‫صفحِ ‪4‬‬ ‫تَلیذوٌٌذگبى ‪ 53‬للن وبالی‬ ‫حَصُ لَاصمیذوی خَدسٍ ثشای‬ ‫دسیبفت وذ سّگیشی الذام وٌٌذ‬ ‫صفحِ ‪7‬‬ ‫صفحِ ‪2‬‬ ‫‪ 100‬اثش تبسیخی‬ ‫دس ارسثبیجبى غشثی‬ ‫هشهت ضذ‬ ‫وبسخبًِّبی ثحشاًی ارسثبیجبىضشلی‬ ‫اص ‪ 18‬ثِ یه ٍاحذ وبّص یبفت‬ ‫صفحِ ‪8‬‬ ‫منظوم یبدداشت‬ ‫ائل ایشی‬ ‫ّویی صفحِ‬ ‫سرمقبله‬ ‫مدیرمسئول ‪ -‬محمّد اشراقی‬ ‫صلح ٍ ثجبت اسصٍی هلت ّب‬ ‫ثطقطاضی غلح ٍثجبت کبهل زض زًیایب اظ زضظٍّیبی‬ ‫زیطیٌِ ثطط هی ثبضس‪ .‬ایی زضظٍ هوکی است زض ثطذیی‬ ‫اظ ًقبط زًاب ثِ عَض ًسجی تحقق یبفتِ ثبضس‪.‬‬ ‫ٍلی هتبسفبًِ اغلت کطَضّبی خْبى هثل اهیطٍظ کیِ‬ ‫اٍکطایی ٍ سبیط خبّب گطفتبض خٌگ ّب ٍ سبییط اًیَا‬ ‫زتص افطٍظی ّب ٍ زضفتگی ّب ّستٌس ٍ تحت تیبثیایط‬ ‫عَاهل هرتلف زض ًباهٌی ّب ٍ هحطٍم اظ غلح ٍثجیبت‬ ‫ثسط هی ثطًس‪ .‬ضٍایبت ٍ تبضید حبکی است کِ عَاهیل‬ ‫هرتلف اظ قیجیایل ذیَز کیبهیگییو سیَز خیَییی‬ ‫افطازو گطٍّب ٍ زٍلت ّب ثبعث خٌگ ّبو زضَه ّیبو‬ ‫ٍیطاًی زثبزی ّب ٍ کطتبض هطزم خْبى هی ضَز‪.‬‬ ‫عالٍُ ثطذَزکبهگی افطازو گطٍُ ّب ٍ زٍلت ّبو فیقیط‬ ‫ٍ فسبزو ثاوبضی ٍ ًجَز ثْساضتو ٍخَز گطسٌیگیی ٍ‬ ‫فقط زگبّی ٍ زاًیصو فیقیساى زظازی ٍ عیسالیت ٍ‬ ‫هطکالت فطٌّگی اظ زفت ّبی ضیٌیبذیتیِ ضیسُ ای‬ ‫ّستٌس کِ زضاغیلیت ًیقیبط زًیایب هطیکیل زفیطییی‬ ‫ّستٌس‪.‬‬ ‫ٍخَز زفتْبی یبز ضسُ هعوَال اظ ًجَز ثیطٍت ّیب ٍ‬ ‫ًعوبت عجاعی الظم ثطای ظًسگی هطزم ٍ خَاهع اًسبًی‬ ‫ٍ کطَضّب ًبضی هی ضَز‪ً .‬جَز یب کوجَز ثیطٍت ّیبی‬ ‫هبزی ضا ثب کبضو تَلاس ٍ تدبضت هی تَاى خجطاى کطز‪.‬‬ ‫فقساى زظازی ّبو ثب تَسل ثِ قَاًای هٌبست ٍ هسضى ٍ‬ ‫ایدبز حکَهت ّبی هجتٌی ٍ هعتقس ثِ حقیَ ثطیط ٍ‬ ‫اغَل زهَکطاتاک هی تَاًس تبهیایی گیطزز‪ .‬خیجیطاى‬ ‫کوجَزّب ٍ ضفع زفت ّبی خَاهعو ثِ هیسییطاى زگیبُو‬ ‫ذَهو هبّطو زلسَظو پطکبض ٍ غبز و ًابظزاضز‪.‬‬ ‫ثبٍض ایی است کِ ثطای تبهای ثجبت ٍ غلح زض خَاهیعو‬ ‫عالٍُ ثط هَاضز فَ الصکط ساستن ّیبی ًیریبضتیی ٍ‬ ‫پبیطی کبضای هلی ٍ ثای الوللی ًاع هَضز ًابظ هی ثبضس‪.‬‬ ‫هی تَاى ازعب کطز کِ ًجَز ًربضت ٍ پبییص هسیتیویطو‬ ‫افطازو گطٍّبٍ ًْبزّبی هبزی ٍ هعٌَی هفایس ضا هیی‬ ‫تَاًس غاط هفاس ٍ یب هضط سبظز‪ .‬ثبٍض ایٌستو ذیَثیی ٍ‬ ‫ثسی خَاهع هعوَال اظ ٍیژگی ّبی خَاهعو هسیطاى ٍ‬ ‫کبستی ّبی ًربضتی زًْب ًبضی هی ضَز‪.‬‬ ‫ثٌبثطایی ثطای ایدبز غلح ٍ ثجبت هفاس ٍ سیبظًیسُ زض‬ ‫خَاهعو ثبیس غبلحایو زض پی اغالح خَاهعو حکَهت‬ ‫ّب اظ ضاُ تعلان ٍ تطثات و اغالح ٍ پابزُ کطزى قَاًایی‬ ‫هٌبست ایدبز عسالت اختوبعی ثبضٌس‪.‬‬ ‫ظیطا زًاب زض ذال اخطای قَاًای ٍ ساستن ّبی ظهیایٌیِ‬ ‫سبظ تَظیع عبزالًِ ثطٍت ٍ ایدبز فطغت ّیبی کیبضو‬ ‫تَلاسو تَسعِ ثْساضت عوَهی ٍ ذػَغی ٍ غلح ٍ‬ ‫اهٌات هسبٍی ثطای ّوِ ضٍی زسیبییص عیویَهیی ضا‬ ‫ًرَاّس زیس‪ .‬اگط زًاب ثِ ضٍش گفتِ ضسُ هَضز اغالح‬ ‫قطاض ًگاطزو چْطُ کطیِ زًابی فعلی ثتسضیح کطییِ تیط‬ ‫ّن ذَاّس ضس‪.‬‬ ‫خبرگساری ارک‬ ‫‪www.ark-news.ir‬‬ ‫جبی منبسب تبلیغ کبال وخدمبت شمب‬ ‫درببزارایران ودنیب‬ ‫شمبره تمبس‪48100136644:‬‬ ‫*مدیرمسئول ‪-‬محمّد اشراقی‬ ‫ّویی صفحِ‬ ‫پیصثیٌی سضذ التصبدی طی سبل جبسی‪ٍ /‬اسدات ثیسٍیِ‬ ‫ًخَاّین داضت‬ ‫هؼبٍى ٍصیشصوت گفت‪:‬ثب تَجِ ثِ سًٍزذ‬ ‫افضایص ووی ٍویفی تَلیذ هحزصزَالت‬ ‫هختلف دسسبل گزضتِ‪ ،‬پزیزص ثزیزٌزی‬ ‫هیضَدثشای سبل جبسی سضذتَلیذٍسضذ‬ ‫التصبدی داضتِ ثبضین‪.‬‬ ‫هحوسهْسی ثطازضاى اظْبض کیطز‪ ۳‬عیی‬ ‫سبلّبی گصضتِ ثبًکّب ضس تَلاس عول کطزُ اًس ٍ ثسابضی اظ ٍاحسّب حتی‬ ‫ثب تعغالی یب کبّص تَلاس هَاخِ ضسُ اًس‪.‬هعبٍى غٌبیع عوَهی ٍظیط غیویت‬ ‫افعٍز‪ ۳‬ثب تغااطاتی کِ زض ًربم ثبًکی ٍ خصه افطاز هترػع غَضت گطفتِو‬ ‫ضبّس اغالح فطایٌسّب ّستان‪ّ .‬وچٌای ثب ٍظاضت اهَض اقتػبزی ٍ زاضاییی ٍ‬ ‫ثبًک هطکعی ّوکبضیّبی ذَثی زاضین‪ٍ.‬ی ازاهِ زاز‪ ۳‬هَضَ تاهای هبلیی‬ ‫ظًداطُ ای ًاع کبض هطتطک ثای ٍظاضت غوت ٍ اقتػبز ٍ ثیبًیک هیطکیعی‬ ‫است کِ ثِ پطزاذت تسْاالت ّسفوٌس کوک هیکٌس‪.‬ثطازضاى گفت‪ ۳‬سیبل‬ ‫گصضتِ ضضس تَلاس ٍ اضتقبی کافات ضا زض هحػَالت هرتلف زاضتیاین کیِ‬ ‫ثطزٍضز هی ضَز ایی ٍضعات ثطای سبل خبضی ّن تکطاض ضیَز‪ّ .‬یویچیٌیایی‬ ‫افعایص زستوعز اگطچِ ّعیٌِّبی تَلاس ضا ثبال هیثطز اهب ثِ افعایص اًیگیایعُ‬ ‫کبضگطاى ٍ ثْجَز ضاًسهبى تَلاس کوک هیکٌس ٍ زض ًْبییت ثیِ تیحیطییک‬ ‫تقبضب هٌدط هی ضَز‪.‬هعبٍى ٍظیط غوت تبکاس کطز‪ ۳‬ثٌبثیطاییی پیایص ثیایٌیی‬ ‫هیضَز کِ ثطای سبل خبضی ضًٍق تَلاس ٍ ضضس اقتػبزی ضا زاضتِ ثبضان‪.‬‬ ‫سبهبًِ ثبسضی تب اٍایل ّفتِ ایٌذُ دس ارسثبیجبىضشلی‬ ‫فؼبل است‬ ‫سییس گشٍُ پیزص ثزیزٌزی اداسُ وزل‬ ‫َّاضٌبسی ارسثبیجبى ضزشلزی گزفزت‪:‬‬ ‫سبهبًِ ثبسضی جذیزذ اص دیطزت ٍاسد‬ ‫استبى ضذُ ٍ تب اٍایل ّفتِ ایٌذُ ثِ طَس‬ ‫هتٌبٍه فؼبل خَاّذ هبًذ‪.‬‬ ‫هحوس اهاسفطو افعٍز‪ ۳‬ثطضسی ًقطِ ّیبی‬ ‫َّاضٌبسی ًطبى هی زّس اییی سیبهیبًیِ‬ ‫هَخت ًبپبیساضی خَیو اثطًبکیو ثبضش ثبضاى گبّی ثِ غیَضت ضگیجیبض ٍ‬ ‫غطش زشضذص ٍ زض ًَاحی هستعس ثبضش تگطگ هی ضَز‪ٍ.‬ی ثب ثابى ایٌکیِ‬ ‫ایی سبهبًِ توبهی ًَاحی ثِ ٍیژُ ًاوِ خٌَثی استبى ضا زضثط هی گاطزو اظیْیبض‬ ‫زاضت‪ ۳‬فعبلات ایی سبهبًِ هَخت زثگطفتگی هعبثط عوَهیو ثبال زهسى زه ٍ‬ ‫ساالثی ضسى ضٍزذبًِ ّب ٍ هسال ّبو اذتالل زض تطزز ٍ اغیبثیت زشضذیص‬ ‫هی ضَز‪.‬ضیاس گطٍُ پاصثاٌی ازاضُ کل َّاضٌبسی زشضثبیدبىضطقی گفیت‪۳‬‬ ‫ثِ زًجبل فعبلات ایی سبهبًِ احتوبل سقَط ٍیب پطتبه اخسبم سجکو تبثلَّیبی‬ ‫تجلاغبتیو ذسبضت ثِ سبظُ ّبی سجک ٍ ذیایعش گیطز ٍ ذیبک ٍخیَز‬ ‫زاضز‪.‬اهاسفطو ذَاستبض لغَ سفطّبی غاطضطٍضیو عسم اتطا زض حبضاِ هسایل‬ ‫ّب ٍ ضٍزذبًِ ّب ٍ احتابط زض عولابت کٌََّضزی ٍ زض عجَض اظ خبزُ ّیبی‬ ‫استبى ٍ پبکسبظی زّبًِ پل ّب ٍ زثطٍّبو هحکن کطزى سبظُ ّیبی سیجیکو‬ ‫تبثلَّبی تجلاغبتیو احتابط زض عجَض اظ کٌبض سبذتوبى ّیبی ًیایویِ کیبضُ ٍ‬ ‫زضذتبى کٌْسبل ٍ تَخِ ثِ تَغاِ ّبی کبضضٌبسبى خْبز کطبٍضظی ثیَییژُ‬ ‫زض ذػَظ ٍظش ثبز ضسیسو ضگجبض ثبضاى ٍ ثبضش تگطگ ضس‪.‬‬ ‫سْبم ثِ ػٌَاى ٍثیمِ دس ًظش گشفتِ هیضَد‬ ‫سییس سبصهبى ثَسس ٍ اٍساق ثزْزبداس ثزب‬ ‫اضبسُ ثِ تؼبهل ثب سبصهبى ثجزت اسزٌزبد ٍ‬ ‫اهالن وطَس گفت‪ٍ :‬ثزیزمزِ لزشاس دادى‬ ‫داسایی ّبی فیضیىی صهبى ثش است اهب تَثیک‬ ‫سْبم ثِ صَست الىتشًٍیىی ٍ فمط ثب طزش‬ ‫دسخَاست اص سَی سبصهبى ثجت اسٌزبد ٍ‬ ‫اهالن وطَس ثشلشاس هیضَد‪.‬‬ ‫هداس عطقی افعٍز‪ ۳‬ظهبًی کِ قطاض است یک حکن قضیبییی اخیطا ضیَز ٍ‬ ‫زاضایی فطز ثِ عٌَاى ٍثاقِ زض ًرط گطفتِ ضَزو هعوَال تَثیایق زاضاییی ّیبی‬ ‫فاعیکی ظهبىثط است ٍ فطایٌس پاچاسُای زاضز ٍ ثبیس ثِ زفتطذبًِ هطاخعِ کطز‬ ‫اهب زض ًرط گطفتی سْبم ثِ عٌَاى ٍثاقِ ثِ غَضت الکیتیطًٍیایکیی زض حیبل‬ ‫ضاُاًساظی است ٍ ثب یک زضذَاست اظ سَی سبظهبى ثجت اسٌبز ٍ اهیالک‬ ‫کطَض ٍ ثب تَخِ ثِ هساضک ٍ اسٌبز ٍ هدَظّبی قبًًَی اًدبم هیی ضیَز‪ٍ.‬ی‬ ‫گفت‪ ۳‬ثب تسطیع زض ایی اهَض ضبّس کبّص تجعیبت هیبلیی ثیطای غیبحیجیبى‬ ‫ضطکتّب ّستان‪.‬ضیاس سبظهبى ثَضس ٍ اٍضا ثْبزاض اظْبضزاضت‪ ۳‬یکیی اظ‬ ‫هسبئل ثبظاض سطهبیِ ایی است کِ ثب ٍخَز زٍ ّعاض ًْبز هبلی ٍ ضیطکیت زض‬ ‫هدوَعِ سبظهبى ثَضس کِ یب پصیطفتِ ضسُ ّستٌس یب تیحیت ًیریبضت اییی‬ ‫سبظهبى قطاض زاضًس اهب اهَض هطثَط ثِ ثجت ایی ضطکتّب ثِ غیَضت سیٌیتیی‬ ‫اًدبم هیضَزو یعٌی اگط هدَظی الظم زاضتِ ثبضٌسو ثِ غَضت فاعییکیی ثیِ‬ ‫ازاضُ ثجت ضطکتّب هطاخعِ هیکٌٌس یب اسیتیعیالم ّیبییی کیِ ازاضُ ثیجیت‬ ‫ضطکتّب اظ سبظهبى ثَضس زاضز عوستب ثب هطاخعِ حضَضی است‪.‬‬ ‫صائشاى ایشاًی ثبیذ ‪ 2‬دُص ٍاوسی وشًٍب تضسیک وٌٌذ‬ ‫هؼبٍى حج ٍ ػوشُ هشوض پزضضزىزی‬ ‫ّالل احوش ثب ثیبى ایٌىِ حزذٍد ‪40‬‬ ‫ّضاس صائش ایشاًی ثِ حج توتغ اػزضام‬ ‫هیضًَذ‪ ،‬گفت‪:‬هوٌَػیت اػضام ثشای‬ ‫افشاد ثبالی ‪ 65‬دس ًظش گشفتزِ ضزذُ‬ ‫است‪.‬‬ ‫عبّط زضٍزیو هعبٍى حح ٍ عیویطُ‬ ‫هطکیع پیعضیکیی حیح ٍ ظییبضت‬ ‫خوعات ّالل احوط اظْبض زاضت‪ ۳‬ثیب‬ ‫تَخِ ثِ اعالم زٍلت سعَزیو هوٌَعات اععام ثطای افطاز ثبالی ‪ 56‬زض ًریط‬ ‫گطفتِ ضسُ است‪ٍ.‬ی ازاهِ زاز‪ ۳‬ثب تَخِ ثِ ایٌکِ زٍ سبلی است کیِ هیطاسین‬ ‫حح ثطگعاض ًطسُ ٍ ضطایظ ذبظ است؛ ذَضجرتبًِ تعساز قبثل تَخِ ای اظ‬ ‫هطزم ٍاکساٌِ ضسًس ٍ یکی اظ العاهبت سعَزی ًاع تیعضییق ‪ 2‬زظ ٍاکسیی‬ ‫کطًٍبست‪.‬هعبٍى حح ٍ عوطُ هطکع پعضکی حح ٍ ظیبضت خوعیایت ّیالل‬ ‫احوط ذبعطًطبى کطز‪ّ ۳‬وکبضاىو هَقع هیعیبییٌیِ ظائیطییی اهسیبل قیبعیستیب‬ ‫سرتگاطی ثاطتطی ذیَاّیٌیس زاضیت؛ ثیِ ذػیَظ ثیطای افیطاز زاضای‬ ‫ثاوبضیّبی قلجیو ضیَی ٍ ظهاٌِای؛ زض ًتادیِ تیالش زاضیین افیطاز زاضای‬ ‫هطکل کوتط ثِ هطاسن حح اععام ضًَس‪.‬زضٍزی افعٍز‪۳‬ثب تَخِ ثِ ایٌکِ حسٍز‬ ‫‪ّ 04‬عاض ظائط ایطاًی زض حح اهسبل حضَض ذَاٌّس زاضتو قبعیستیب تیعیساز‬ ‫اعضبی تان پعضکی اععاهی ًسجت ثِ سبلْبی قجل کیویتیط ذیَاّیس ثیَز ٍ‬ ‫هٌترطین زستَضالعول ّبی زیگط سعَزی ثطای تطکات ثاوبضستبًیی ٍ تیعیسا‬ ‫اععام ثِ زست هب ثطسس‪.‬‬ ‫هحوسثبقط قبلاجبف ‪۳‬‬ ‫ٍضغ گشاًیّب دس وطَس غیشلبثل دفبع ضذُ است‬ ‫سئیس هجلس گفت‪ :‬دس ضشایط فؼلی‪ ،‬هشدم ثزشای‬ ‫حل هطىالت خَد فشلی ثیی هجلس ٍ دٍلت لبئزل‬ ‫ًیستٌذ ٍ ایی دٍ لَُ ثبیذ دس وٌبس ّن هسبئل سا حل‬ ‫وٌٌذ‪.‬‬ ‫هحوسثبقط قبلاجبف زض ًطست ثیب هیعیبًٍیت ّیبی‬ ‫پبضلوبًی زٍلت گفت‪ٍ ۳‬ضع گطاًیّب زض کطیَض‬ ‫غاطقبثل زفب ضسُ اهب زیب هی تیَاًیاین ثیِ هیطزم‬ ‫ثگَین کِ ایی هَضَ هطثَط ثِ زٍلت ثَزُ ٍ ثیِ‬ ‫هدلس ضثظ ًساضز؛ هطزم ّن زض ضطایظ سرتی ثیِ‬ ‫سط هیثطًس اهب اکثط زًْب کبضی ثِ هیدیلیس ٍ ییب‬ ‫زٍلت ثِ تٌْبیی ًساضًس ٍ زض ضطاییظ فیعیلیی زض‬ ‫غَضت ّط هَفقاتیو زى ضا ثِ پیبی هیدیلیس ٍ‬ ‫زٍلت هی ًَیسٌس ٍ زض غَضت ضکست ًیایع ثیبظ‬ ‫ایی گًَِ ذَاّس ثَز‪.‬‬ ‫ضئاس هدلس پاص اظ ایی ثب ثایبى اییٌیکیِ ضیطیِ‬ ‫گطاًیّب زض تَضم ًبضی اظ عولکیطز زٍلیت ّیبی‬ ‫پاطای استو گفتِ ثَز ثب ایی ٍخَز اییی هسیئلیِ‬ ‫ٍظافِ زستگبُ ّبی هطثَعِ ضا زض کٌتطل قاوت ّیب‬ ‫ًفی ًوی کٌس ٍ اهاسٍاضم تالشّبی ضجیبًیِ ضٍظی‬ ‫زًْب زض هْبض افسبض گطاًی ّب ّطچِ ظٍزتط ثِ ًتادِ‬ ‫ثطسس ٍ ًگطاًی ّبی هطزم زض تیاهیایی هیعیایطیت‬ ‫ثطعطف ضَز‪.‬‬ ‫ثطضسی ٍضعات ثبظاض کبالّبی اسبسی زض ّیفیتیِ‬ ‫اٍل اضزیجْطت اهسبل ًطبى هیزّس کیِ قیایویت‬ ‫کبالّبی اسبسی ًسجت ثِ ّفتِ گصضتِ ثب ثجبت اهیب‬ ‫ّوچٌبى گطاى است‪.‬‬ ‫هثال قاوت ترن هطغ زض ثطذی اظ هٌیبعیق ضیْیط‬ ‫حسٍز ‪ّ ۴4‬عاض تَهبى افعایص پیایسا کیطزُ ٍ ثیب‬ ‫قاوت ضبًِای ‪ّ 66‬عاض تَهبى زض ایی هیٌیبعیق ثیِ‬ ‫هطزم عطضِ هیضَز‪ .‬یب ضکط زض ضقوی ثای ‪ 2۴‬تیب‬ ‫‪ّ ۰4‬عاض تَهبى ٍ ثطًح ایطاًی زضخِ ییک ثیسٍى‬ ‫تغااط ًسجت ثِ ّفتِ ّبی گصضتِ ّوچیٌیبى ثیبالی‬ ‫‪ّ ۴44‬عاض تَهبى عطضِ هی ضَز‪.‬‬ ‫ّوچٌای قاوت هطغ اظ فیطٍضزییی پیبضسیبل تیب‬ ‫فطٍضزیی اهسبل افعایص ‪ ۰۴‬زضغسی ضا تیدیطثیِ‬ ‫کطزُ ٍ زض ثبظاض گَضت قطهع ًاع ّط کیایلیَگیطم‬ ‫گَضت گَسفٌسی ثِ عَض هابًگای زض ّوای ثیبظُ‬ ‫ظهبًی افعایص قاوت ‪ ۰5‬زضغسی زاضیتیِ ٍ ّیط‬ ‫کالَگطم گَضت گَسبلِ ًاع زض اییی هیست ‪65‬‬ ‫زضغس گطاى ضسُ است‪.‬‬ ‫ثب ایی ٍخَز ثِ گفتِ هعبٍى ٍظیط غیویت اظ اٍل‬ ‫اضزیجْطت قطاض است قاوت هػیطف کیٌیٌیسُ زض‬ ‫کٌبض قاوت تَلاس ثط ضٍی کبالّبی اسیبسیی زضج‬ ‫ضَز تب زیگط ذطزُفطٍضی ّب ًتَاًٌس کبالّب ضا ثیِ‬ ‫قاوت قجل ٍ گطاىتط اظ ًطخ ٍاقعی ثفطٍضٌس‪.‬‬ ‫ائل ٍاضیی یئاٌلط زظیجالض‬ ‫ززالضیی پاسلطُ قبتاجالض‬ ‫اگطیٌای سبیاسی چَذبلات‬ ‫ائل یبظیق زٍضطکی قَخبلات‬ ‫زٍظلطُ گطک زیط یَل زچب‬ ‫اٍغطًٍَ تَتوبغب ثَل قبچب‬ ‫گوظ اٍال ایطچی ًای ایطاٌِ‬ ‫اٍغطًٍَ قَیوبیب گلاطِ‬ ‫اگطیٌی ثَضاقسبى قَزٍضاض‬ ‫ساطتالات ثبضاٌسا اٍتَضاض‬ ‫زٍظلَگَى ّبهااب ذاطی ٍاض‬ ‫اگطیٌی قاٌبهب یئطی ٍاض‬ ‫گطک زیط زٍظُ لِ ائل ایطی‬ ‫تئعلاک لِ زٍظُ لِ یئطیطی‬ ‫گطکوع ٍاض ایچطُ زج اٍال‬ ‫اٍضبقکی اضیاات قَخبال‬ ‫وبسخبًِّبی ثحشاًی ارسثبیجبىضشلی‬ ‫اص ‪ 18‬ثِ یه ٍاحذ وبّص یبفت‬ ‫دثیش اجشایی خبًِ وبسگش ارسثبیجبى ضشلی گفت‪ :‬تؼذاد‬ ‫ضشوت ّب ٍ وبسخبًجبت داسای ثحشاى ضذیذ استبى اص‬ ‫‪ 18‬هَسد ثِ یه هَسد ثب تالش هسئَالى وبّص یبفتِ وزِ‬ ‫جبی تمذیش داسد‪.‬‬ ‫کطین غبز ظازُ اظْبض کطز‪ ۳‬ثطًبهِّبی ّفتیِ کیبضگیط‬ ‫ًجبیس ضًگ ٍ ثَی زٍلتی ثِ ذَز ثگاطز ٍ ّفتِ کبضگط‬ ‫فطغتی هٌبست ثطای ثابى هطکالت کبضگطاى اسیت ٍ‬ ‫ثبیس ًوبیٌسگبى تطکلّبی قبًًَی کبضگطی زض ایی اییبم‬ ‫ثب ثطپبیی خلسبت ٍ ًطستّب ثِ ٍ تططیح هسیبییل اییی‬ ‫قطییط ثییزییطزاظًییس‪.‬زثییاییط اخییطایییی ذییبًییِ کییبضگییط‬ ‫زشضثبیدبىضطقی گفت‪ ۳‬ضطکتّبی پاوبًکبضی ییکیی‬ ‫اظ هطکالت خبهعِ کبضگطی ثِ ضوبض هیضٍز زض استیبى‬ ‫زشضثبیدبى ضطقی ًاع ضطکتْبی پاوبًکیبضی اظ خیولیِ‬ ‫ضطکت ّبی فعبل زضزه ٍ فبضالهو ثْساضت زضهبى ٍ‬ ‫ضاُزّی هطکالتی زاضًس‪.‬‬ ‫ٍی ذبعطًطبى کطز‪ ۳‬اغلت ایی ضطکتّبی پاوبًکیبضی‬ ‫زض پطزاذت حقَ ثِ کبضگطى زچبض هطکل هیثبضیٌیس‬ ‫عییالٍُ ثییطایییٌییکییِ ایییی ضییطکییتییْییباظثییِ لییرییبػ‬ ‫هبّات ضکلگاطی ّوَاضُ ٍ ثِ اًحبء هحتلف حیقیَ‬ ‫کبضگطاى ضا پبیوبل هی کٌٌس ٍ ثبییس اییی ضیطکیت ّیب‬ ‫ثطچاسُ ضًَس ٍ اگط ّن العام قبًًَی ثطای اسیتیفیبزُ اظ‬ ‫ضطکت ّبی پاوبًکبضی ٍخیَز زاضز اهیَض ثیِ ذیَز‬ ‫کبضگطاى زض قبلت ضطکتّبی تعبًٍی سزطزُ ضَز‪.‬‬ ‫غبز ظازُ تعساز کبضگطاى استبى زشضثبیدبى ضطقی ضا‬ ‫‪ّ ۰44‬عاض ًفط شکط کطز ٍ گیفیت‪ّ 200 ۳‬یعاض ًیفیط‬ ‫ثبظًطستِ ًاع زض استبى زشضثبیدبى ضطقی ٍخیَز زاضًیس‬ ‫کِ ‪ّ ۴00‬عاض ًفط زى زض تجطیع ّستٌس‪.‬‬ ‫غبز ظازُ زض پبسد ثِ سئَال یکیی اظ ذیجیطًیگیبضاى‬ ‫فقساى اهٌات ضغلی زض هطبغل هستویط ضا هیْیویتیطییی‬ ‫هطکل خبهعِ کبضگطی ذَاًس ٍگفت‪ ۳‬ثیتَخیْیی ثیِ‬ ‫اهٌات ضغیلیی زض حیبلیی غیَضت هیی گیایطز کیِ‬ ‫ثرطٌبهِ ّبی هْن زض ایی ظهایٌیِ ثیب هػیَثیِ ّ ایئیت‬ ‫ٍظیطاى غبزض ٍلی زض کطَی هسیطاى ثبیگبًی ضیسُ ٍ‬ ‫اخطا ًویضَز‪.‬‬ ‫ٍی افعٍز‪ ۳‬ثط ّوای اسبس است کِ اظ ظهبى ضٍاج اییی‬ ‫قطاضزازّب هاعاى کبضگطاى زاضای قطاضزاز هَقت ضٍظ ثیِ‬ ‫ضٍظ افعٍزُ ضسُ ٍ اکٌَى ثِ هاعاى ثاص اظ ‪ ۲4‬زضغیس‬ ‫ضساسُ است‪.‬غبز ظازُ زض پبسد ثِ سئیَال ییکیی اظ‬ ‫ذجطًگبضاى زضثبضُ ضطکت ّبی زاضای ثحطاى زض استیبى‬ ‫زشضثبیدبى ضطقی ًاع گیفیت‪ ۳‬تیعیساز ضیطکیت ّیب ٍ‬ ‫کبضذبًدبت زاضای ثحطاى ضسیس استبى اظ ‪ ۴۱‬هَضز ثیِ‬ ‫یک هَضز ثب تالش هسئَالى کبّص یبفتِ کیِ خیبی‬ ‫تقسیط زاضز کِ ذَضجرتبًِ زض ایی ٍاحسّبی ثبقی هبًسُ‬ ‫ضبهل سِ ٍاحس تَلاسی هیثبضس ًاع تیالش ّیبییی اظ‬ ‫سَی هسیطیت کالى استبى زض حبل اًیدیبم اسیت کیِ‬ ‫اهاسٍاضین ًتادِ ثرص ثبضس‪.‬‬ صفحه 1 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫سِ شٌبِ ‪ 6‬اردیبْشت ‪ 66 * 1041‬اٍریل‪60 * 6466‬رهضاى ‪ * 1001‬سال سی ٍ دٍم ( اٍتَس ایکیٌجی ایل ) * شوارُ ( سایی ) ‪3041 :‬‬ ‫هقالِ‬ ‫ادعای هقاهات غزبی‪ :‬پَتیی دیگز عالقِای‬ ‫بِ تالش دیپلواتیک دربارُ اٍکزایی ًذارد‬ ‫سِ هقام اگاُ غزبی ادعا کزدًذ کِ ٍالدیویز پَتیی‬ ‫رئیس جوَْر رٍسیِ عمقِ صَد را بِ تالم ّالای‬ ‫دیپلواتیک دربارُ اٍکزایی بزای پایاى دادى بالِ‬ ‫جٌگ اس دست دادُ ٍ بِ دًبال تظاحب حذاکثزی‬ ‫سزسهییّای اٍکزایی است‪.‬‬ ‫ث‪ ٠‬انػب ای‪ٗ ٚ‬وبٗبو اُسچ‪ ٠‬پ‪ٞ‬تی‪ٗ ٚ‬ب‪ُ ٟ‬رؾت‪ ٠‬ثه‪٠‬‬ ‫ق‪ٞ‬زو رد یی ت‪ٞ‬اکن قٔح زا ثهب ا‪ًٝ‬هسایه‪ٚ‬‬ ‫ن‪ٛ‬جبّ ٗی ًسن اٗب اً‪ ٜٙٞ‬ث‪ ٠‬اکسان ًه‪ ٠‬ثه‪ ٠‬ن‪ٛ‬هجهبّ‬ ‫پبیب‪ ٙ‬ای‪ ٚ‬ر‪١ َٜ‬ػت‪ٜ‬د ُلت‪ ٠‬اغت اٗید ث‪ ٠‬یهی‬ ‫ت‪ٞ‬اکن ثب ا‪ًٝ‬سای‪ٝ ٚ‬ر‪ٞ‬ن ‪ٛ‬دازن‪ .‬اُسچ‪ٗ ٠‬ػهٌه‪ٝ ٞ‬‬ ‫ًییق نز ٗ‪ٞ‬زن ا‪ٓٝ‬ی‪ ٚ‬پیؽ ‪ٞٛ‬یع ثیب‪ٛ‬ی‪ ٠‬خ‪ٞ‬ن عی‬ ‫‪ٛ‬ؿػتی نز اغتب‪ٛ‬ج‪ ّٞ‬نز ا‪ٝ‬اخس ٗب‪ٗ ٟ‬بزظ ث‪ ٠‬ته‪ٞ‬اکهن‬ ‫زغید‪ٛ‬د اٗب پع اش د‪ٞٓٝ ٠ً ٙ‬نی٘هیهس شٓه‪ٜ‬هػهٌهی‬ ‫زئیع ر٘‪ٞ٢‬ز ا‪ًٝ‬سای‪ ٚ‬ز‪ٝ‬غیه‪ ٠‬زا ثه‪ ٠‬ازتهٌهبه‬ ‫ر‪ٜ‬بیبو ر‪ِٜ‬ی ػٔی‪ ٠‬ؿیس‪ٛ‬ظبٗیب‪ ٙ‬نز ؾ‪٢‬س‪١‬بیی ٗب‪ٜٛ‬د‬ ‫ث‪ٞ‬چب ‪ٗ ٝ‬بزی‪ٞ‬پْ ٗت‪ً ٖ٢‬سند ٗهراًهساو ٗهته‪ٞ‬ههق‬ ‫ؾد‪ .‬ث‪ُ ٠‬لت‪ ٠‬ن‪ٗ ٝ‬وبٕ ؿسثید پ‪ٞ‬تی‪ُ ٚ‬لت‪ ٠‬اغت ًه‪٠‬‬ ‫تالؼ ‪١‬ب قٔح ث‪ ٠‬ث‪ٚ‬ثػت زغهیهد‪ ٟ‬اغهت‪ٝ .‬‬ ‫‪٘١‬چ‪ٜ‬ی‪ ٚ‬اش ؿسم ؾد‪ ٙ‬زشٕ ‪ٛ‬ب‪ٗ ٝ‬ػهٌه‪ٞ‬ا یهٌهی اش‬ ‫پیؿسکت‪ ٠‬تسی‪ ٚ‬زشٕ ‪ٛ‬هب‪١ٝ‬هب ز‪ٝ‬غهیه‪ ٠‬ثه‪ ٠‬ؾهدو‬ ‫خؿِ٘ی‪ ٚ‬ؾد‪ ٟ‬اغت‪٘١ .‬چ‪ٜ‬ی‪ ٚ‬یی ٗوبٕ ً‪ٛ ٠‬بٗهی‬ ‫اش ا‪ ٝ‬ثسن‪ٛ ٟ‬ؿد‪ ٟ‬اغتد انػب ًسند اٗید ثه‪ ٠‬ته‪ٞ‬اکهن‬ ‫‪ٝ‬ر‪ٞ‬ن ناؾت‪ .‬پ‪ٞ‬تی‪ ٚ‬نز حبّ ثسزغی د‪ ٙ‬ثه‪ٞ‬ن‪ .‬ا‪ٝ‬‬ ‫ثبید زا‪١‬ی پیدا ً‪ٜ‬د تب ثس‪ٛ‬د‪ ٟ‬ثبؾد‪ .‬ا‪ٗ ٝ‬یخ‪ٞ‬ا‪١‬د ثه‪٠‬‬ ‫پیس‪ٝ‬ش ثصزُی نغت یبثد‪ .‬پع اش ؿسم ؾد‪ ٙ‬زشٕ‬ ‫‪ٛ‬ب‪ٗ ٝ‬ػٌ‪ٞ‬اد پ‪ٞ‬تی‪ٗ ٚ‬هخهبٓهق اٗضهب ته‪ٞ‬اکهن ثهب‬ ‫ا‪ًٝ‬سای‪ ٚ‬ؾد‪ ٟ‬اغت‪ .‬ؿسم ؾد‪ ٙ‬ای‪ ٚ‬زشٕ ‪ٛ‬ب‪ ٝ‬تحویس‬ ‫دٗیص ث‪ٞ‬ن‪ .‬ث‪ُ ٠‬صازؼ ایس‪ٛ‬بد ‪ٞٓٝ‬نی٘هیهس شٓه‪ٜ‬هػهٌهی‬ ‫زئیع ر٘‪ٞ٢‬ز ا‪ًٝ‬سای‪ ٚ‬ز‪ٝ‬ش یٌؿ‪ٜ‬ج‪ ٠‬ثب تبًهیهد ثهس‬ ‫ضس‪ٝ‬زو نیداز ز‪ ٝ‬نز ز‪ٗ ٝ ٝ‬ػتویٖ ثب پ‪ٞ‬تی‪ُ ٚ‬لت‬ ‫ً‪ ٠‬ت‪٢ٜ‬ب دؿبشُس ر‪ َٜ‬اغت ً‪ٗ ٠‬یت‪ٞ‬ا‪ٛ‬هد د‪ ٙ‬زا‬ ‫ٗت‪ٞ‬هق ً‪ٜ‬د‪ .‬زئیع ر٘‪ٞ٢‬ز ا‪ًٝ‬سایه‪ ٚ‬نز ُهلهت‬ ‫‪ ُٞٝ‬ثب ؾجٌ‪ ٠‬خجس اغٌب ‪ٛ‬ی‪ٞ‬ش ُلت ً‪ ٠‬نیهداز‬ ‫ز‪ ٝ‬نز ز‪ ٝ‬ثب زئیع ره٘ه‪٢‬ه‪ٞ‬ز ز‪ٝ‬غهیه‪ ٠‬ته‪ٜ‬ه‪٢‬هب زا‪ٟ‬‬ ‫نیتٔ٘بتیی ثسا پبیب‪ ٙ‬ر‪ َٜ‬اغت‪ .‬شٓ‪ٜ‬ػهٌهی نز‬ ‫پبغخ ث‪ ٠‬ای‪ ٚ‬پسغؽ ً‪ ٠ً ٠‬دیب ‪٘١‬چ‪ٜ‬ب‪ ٙ‬ثس نیداز ثب‬ ‫پ‪ٞ‬تی‪ ٚ‬اقساز نازن ‪ ٝ‬دیب کٌس ٗیً‪ٜ‬د ًه‪ُ ٠‬هلهت‬ ‫‪١ُٞٝ‬ب ث‪ ٠‬ر‪ َٜ‬پبیب‪ٗ ٙ‬ین‪١‬د یب خیس؟د خبعس‪ٛ‬ؿب‪ٙ‬‬ ‫ًسند کوظ دؿبش ُس ر‪ٗ َٜ‬یت‪ٞ‬ا‪ٛ‬د د‪ ٙ‬زا ٗت‪ٞ‬ههق‬ ‫ً‪ٜ‬د‪٘١ ٝ .‬چ‪ٜ‬ی‪ ٚ‬اکص‪ٝ‬ند ‪١‬س ا‪ٛ‬ػهب‪ ٙ‬غهبٓه٘هی زا‪ٟ‬‬ ‫نیتٔ٘بتیی زا ثس زا‪ ٟ‬حْ ‪ٛ‬ظبٗی تسریح ٗین‪١‬د‪.‬‬ ‫اش غ‪ ٞ‬نیِس زئیع ر٘‪ٞ٢‬ز ز‪ٝ‬غی‪ ٠‬ز‪ٝ‬ش ر٘ؼ‪ ٠‬نز‬ ‫پبغخ ث‪ ٠‬نزخ‪ٞ‬اغت ؾ‪ٞ‬زا از‪ٝ‬پهب ثهسا نیهداز‬ ‫ٗػتویٖ ثب ‪٘١‬تب ا‪ًٝ‬سای‪ٜ‬یاؼد ای‪ ٚ‬نیداز زا ٗ‪ٜٞ‬ط‬ ‫ث‪ٞٗ ٠‬کویت نز ٗهراًهساو ٗهیهب‪ ٙ‬ایه‪ً ٚ‬ؿه‪ٞ‬ز ‪ٝ‬‬ ‫ا‪ًٝ‬سای‪ ٚ‬نا‪ٛ‬ػت‪.‬‬ ‫گفتٍگَی بایذى ٍ بٌت‬ ‫دربارُ ایزاى‬ ‫کاخ سفیذ در بیاًیِ ای اس گفالت ٍگالَی رئالیالس‬ ‫جوَْر اهزیکا ٍ ًخستٍسیز رصین طْیالًَالیالسالتالی‬ ‫دربارُ هسائل هختلفی اس جولِ ًالقالش ایالزاى در‬ ‫هٌطقِ صبز داد‪.‬‬ ‫‪ٝ‬ثِب‪ً ٟ‬بن غلید نز ثیب‪ٛ‬ی‪٠‬ا اش ُلت‪ ُٞٝ‬تٔل‪ٜ‬ی‬ ‫ر‪ ٞ‬ثبید‪ٙ‬د زئیع ر٘‪ٞ٢‬ز دٗسیٌب ‪ٛ ٝ‬لتبٓی ثه‪ٜ‬هتد‬ ‫‪ٛ‬خػت‪ٝ‬شیس زضیٖ ق‪٢‬ی‪ٛٞ‬یػتی خجس نان‪ٛ ٝ ٟ‬ه‪ٞ‬ؾهت‬ ‫ً‪ ٠‬زئیع ر٘‪ٞ٢‬ز ثبید‪ ٙ‬ثب ‪ٛ‬خػت‪ٝ‬شیس ‪ٛ‬هلهتهبٓهی‬ ‫ث‪ٜ‬ت ُلت ‪ً ُٞٝ‬سن تبنزثبز‪ِٛ ٟ‬سا‪ٛ‬ی‪١‬ب ٗؿتسى‬ ‫ٗ‪ٜ‬غو‪٠‬ا ‪ ٝ‬چبٓؽ‪١‬ب اٗ‪ٜ‬یتی ر‪٢‬ب‪ٛ‬ی اش ر٘ٔه‪ ٠‬د‪ٙ‬‬ ‫چ‪ ٠‬ت‪٢‬دید ‪ٛ‬بؾی اش ایسا‪ٛ ٝ ٙ‬یس‪١ٝ‬ب ‪ٛ‬هیهبثهتهی اؼ‬ ‫ػ‪ٜٞ‬ا‪ ٙ‬ؾد‪ٟ‬د قحجت ً‪ٜٜ‬د‪.‬ای‪ ٚ‬ثیب‪ٛ‬ی‪ٗ ٠‬یاکصایدد د‪ٙ‬‬ ‫ن‪ ٝ‬ثس ازتجبط ؾخکی ه‪ ٞ‬ا ً‪ ٠‬اش شٗهب‪ ٙ‬غهلهس‬ ‫‪ٛ‬خػت ‪ٝ‬شیس ث‪ٝ ٠‬اؾ‪ِٜ‬ت‪ ٚ‬نز تبثػتب‪ُ ٙ‬رؾت‪ ٠‬ایزهبن‬ ‫ؾد‪ ٟ‬اغتد تبًید ًسن‪ٛ‬د‪ .‬ای‪ ٚ‬زاثغ‪ ٠‬ؾخکی ثبػج‬ ‫ؾد‪ ٟ‬اغت تیٖ ‪١‬ب نیتٔ٘بتیی ‪ ٝ‬اٗ‪ٜ‬یت ٗهٔهی ٗهب‬ ‫رب‪ٛ‬ی تبش‪ ٟ‬ثِیسن ًه‪ ٠‬ایه‪ ٚ‬ن‪ ٝ‬عهسف زا ههبنز‬ ‫ٗی غبشن ثس غس ٗ‪ٞ‬ض‪ٞ‬ػبو غخت ثه‪ٗ ٠‬ه‪ٞ‬اضهؼهی‬ ‫ٗؿتسى ثسغ‪ٜ‬د‪.‬نز ثیب‪ٛ‬ی‪ً ٠‬بن غلید دٗهد‪ ٟ‬اغهتد‬ ‫زئیع ر٘‪ٞ٢‬ز اش غهلهس ٗؿهب‪ٝ‬ز اٗه‪ٜ‬هیهت ٗهٔهی‬ ‫‪ٛ‬خػت‪ٝ‬شیس اغساییْ ث‪ٝ ٠‬اؾ‪ِٜ‬ت‪ ٚ‬نز ‪١‬لته‪ ٠‬رهبز‬ ‫اغتوجبّ ًسن‪ .‬زئیع ر٘‪ٞ٢‬ز ‪٘١‬چ‪ٜ‬ی‪ ٚ‬نػ‪ٞ‬و غلهس‬ ‫ث‪ ٠‬اغساییْ نز ٗب‪١ٟ‬ب دتی زا هج‪ً ّٞ‬سن‪ً.‬بن غلهیهد‬ ‫‪٘١‬چ‪ٜ‬ی‪ ٚ‬نز ثیب‪ٛ‬ی‪٠‬اؼ د‪ٝ‬زن‪ ٟ‬اغتد زئیع ر٘ه‪٢‬ه‪ٞ‬ز‬ ‫تالؼ ‪١‬ب ٗدا‪ٗ ٕٝ‬وبٗبو اغساییٔی ‪ ٝ‬کٔػغی‪ٜ‬هی زا‬ ‫‪ٛ‬یص ثسا پبیی‪ ٚ‬د‪ٝ‬زن‪ ٙ‬ت‪ٜ‬ؽ‪١‬ب ‪ ٝ‬اع٘ی‪ٜ‬ب‪ ٙ‬یبکت‪ ٚ‬اش ث‪٠‬‬ ‫پبیب‪ ٙ‬ثسن‪ ٙ‬قٔحدٗیص ٗب‪ٗ ٟ‬جهبزى زٗضهب‪ٗ ٙ‬ه‪ٞ‬زن‬ ‫ت‪ٞ‬ر‪ ٠‬هساز نان‪ .‬ا‪ ٝ‬ثس ح٘بیت پبثسربیؽ اش اغساییْ‬ ‫‪ٛ ٝ‬یبش‪١‬ب نکبػی د‪ ٙ‬تبًید ًسن‪ ٝ ٟ‬اش تخهکهیهف‬ ‫تبزیخ غبش ‪ٗ ٖ٢ٗ ٝ‬جٔؾ یی ٗیٔیبزن نیز ث‪ ٠‬تزدیهد‬ ‫ذخبیس ‪ ٝ‬ا‪ٛ‬جبز‪١‬ب غبٗب‪ُٜ ٠ٛ‬جد د‪ٜ١‬هیه‪ ٚ‬اغهسایهیهْ‬ ‫اغتوجبّ ًسن‪.‬‬ ‫تجزبِ ایزاى‪،‬‬ ‫ًاکاراهذی تحزین ّا را اثبات کزد‬ ‫کبز‪ ٙ‬پبٓیػی ض٘‪ٗ ٚ‬وبیػ‪ ٠‬ز‪ٝ‬غیه‪ ٠‬ثهب‬ ‫ایسا‪ ٝ ٙ‬ذًس ثی ‪ٛ‬تیز‪ ٠‬ثه‪ٞ‬ن‪ ٙ‬اػه٘هبّ‬ ‫تحسیٖ ‪١‬ب ثهس ایهسا‪ٙ‬د نز ثهسد‪ٝ‬زن‬ ‫ٗؿبث‪ ٠‬نزثبز‪ٗ ٟ‬ػئٔ‪ ٠‬ز‪ٝ‬غی‪٠‬د زا‪ٌ١‬بز زا‬ ‫نز ربیِصی‪١ ٚ‬ب نیِس ثه‪ ٠‬ؿهیهس اش‬ ‫اػ٘بّ تحسیٖ ‪١‬ب ٗی ر‪ٞ‬ید‪.‬‬ ‫نز ٗوبٓ‪ ٠‬ا ثب اؾبز‪ ٟ‬ث‪ ٠‬ثی احهس ثه‪ٞ‬ن‪ٙ‬‬ ‫غیبغت اػ٘بّ تحسیٖ‪١‬ب ‪ ٝ‬ثب تبًید ثهس‬ ‫‪ ٠ٛٞ٘ٛ‬ایسا‪ٙ‬د اػالٕ ًسن‪ً ٟ‬ه‪ ٠‬اػه٘هبّ‬ ‫تحسیٖ ‪١‬ب ثهس ٗػهٌه‪ٞ‬د تهیحهیهس ثهس‬ ‫غیبغت ‪١‬ب ‪ ٝ‬تک٘یه٘هبو ‪ٝ‬ینیه٘هیهس‬ ‫پ‪ٞ‬تی‪ ٚ‬زئیع ر٘‪ٞ٢‬ز ز‪ٝ‬غی‪ٛ ٠‬دازن‪.‬‬ ‫کبز‪ ٙ‬پبٓیهػهی نز اناٗه‪ ٝ ٠‬ثهب ذًهس‬ ‫انػب‪١‬بیی نز زاثغ‪ ٠‬ثهب ثه‪ ٠‬اقهغهال‬ ‫ر‪ٜ‬بیبو ز‪ٝ‬غی‪ ٠‬نز ًؿتبز ؿیس‪ٛ‬ظبٗهیهب‪ٙ‬‬ ‫‪ ٝ‬تخسیت اٗبً‪ ٚ‬ػ٘‪ٗٞ‬ی نز ا‪ًٝ‬سایه‪ٚ‬‬ ‫ٗی‪ٞٛ‬یػد ً‪ً ٠‬ؿ‪ٞ‬ز‪١‬ب ٗختهٔهق ثهب‬ ‫اخههساد نیههتههٔهه٘ههبو ‪١‬ههب ز‪ٝ‬غههید‬ ‫‪ٛ‬ػجت ث‪ ٠‬ای‪ٗ ٚ‬ػبئْ ‪ٝ‬اًه‪ٜ‬هؽ ‪ٛ‬ؿهب‪ٙ‬‬ ‫نان‪ٟ‬ا‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫ٗبؾی‪ ٚ‬اػ٘بّ تهحهسیهٖ ‪١‬هب اش غه‪ٞ‬‬ ‫دٗسیٌب ‪ ٝ‬اتحبنی‪ ٠‬از‪ٝ‬پب ثب هدزو ت٘هبٕ‬ ‫نز ای‪ ٚ‬شٗی‪ ٠ٜ‬کؼبّ ؾد‪ ٟ‬اغت ‪ ٝ‬ز‪ٝ‬غی‪٠‬‬ ‫‪١‬دف اػ٘بّ تحسیٖ ‪١‬هب ‪ ٝ‬اههداٗهبو‬ ‫ت‪ٜ‬جی‪٢‬ی ٗتؼدن هساز ُسکت‪ ٠‬اغتد ثه‪٠‬‬ ‫ع‪ٞ‬ز ً‪ ٠‬نز ا‪ٛ‬هدى شٗهب‪ٛ‬هید ایه‪ٚ‬‬ ‫ًؿ‪ٞ‬ز ایسا‪ ٙ‬زا ً‪ٗ ٠‬تحْ٘ ثیهؿهتهسیه‪ٚ‬‬ ‫تحسیٖ‪١‬ب اش غ‪ ٞ‬دٗسیٌب ‪ ٝ‬اتهحهبنیه‪٠‬‬ ‫از‪ٝ‬پب ؾد‪ ٟ‬اغتد پؿت غس ُراؾت‪.‬‬ ‫تحسیٖ‪١‬ب ثسا ن‪١٠١‬ب ث‪٠‬ع‪ٞ‬ز تدزیزهی‬ ‫ث‪ ٠‬ػ‪ٜٞ‬ا‪ ٙ‬اثصاز ثهسا اػه٘هبّ کؿهبز‬ ‫ٗ‪ٞ‬زن اغتلبن‪ ٟ‬هساز ُسکت‪٠‬ا‪ٛ‬د ‪ ٝ‬ایهبیو‬ ‫ٗتحد‪ ٟ‬اقٔی تسی‪ ٚ‬اغتلبن‪ًٜٜ ٟ‬د‪ ٟ‬ایه‪ٚ‬‬ ‫اهداٗبو ه‪٢‬س اغت‪ .‬نز حبّ حبضسد‬ ‫حداهْ ‪ً ۴۶‬ؿ‪ٞ‬ز ‪١‬دف تحسیٖ ‪١‬هب‬ ‫ایبیو ٗهتهحهد‪ ٟ‬ههساز ُهسکهته‪ ٠‬ا‪ٛ‬هدد‬ ‫تحسیٖ ‪١‬بیی ً‪ ٠‬یب رصئی ‪١‬ػت‪ٜ‬د ‪ ٝ‬نز‬ ‫ٗ‪ٞ‬زن ر‪ٜ‬ج‪١٠‬ب خبقی اش تزهبزو ثهب‬ ‫‪٢ٛ‬بن‪١‬ب یی ًؿ‪ٞ‬ز اػ٘بّ ٗیؾ‪ٛٞ‬هدد‬ ‫ٗب‪ٜٛ‬د ٗ‪ٞ‬ازن ‪٘١‬چ‪ٛ ٙٞ‬یٌبزاُ‪ٞ‬ئه‪ٝ ٠‬‬ ‫‪ٛٝ‬ص‪ٝ‬ئال ‪ ٝ‬یب ث‪ ٠‬ع‪ٞ‬ز ًبْٗ تزبزو ثهب‬ ‫یی ًؿ‪ٞ‬ز زا هغغ ٗی ً‪ٜ‬ه‪ٜ‬هد ٗهب‪ٛ‬ه‪ٜ‬هد‬ ‫د‪ٛ‬چ‪ ٠‬نز ٗ‪ٞ‬زن ایسا‪ ٙ‬اتلبم ٗیاکتد‪.‬‬ ‫تحسیٖ‪١‬ب ایسا‪ ٠ً ٙ‬اش غهبّ ‪( ۹۱۹۱‬‬ ‫‪ ) ۹۵۷۹‬اػ٘بّ ؾد‪ ٟ‬اغت ٗهی ته‪ٞ‬ا‪ٛ‬هد‬ ‫ٗخبٓی ٗ‪ٜ‬بغت ثسا ای‪ٗ ٚ‬ػئٔ‪ ٠‬ثبؾد ً‪٠‬‬ ‫تحسیٖ ‪١‬ب احس ثس تـییهس زکهتهبز یهی‬ ‫ن‪ٓٝ‬ت ‪ٛ‬دازن‪.‬تحسیٖ ‪١‬هب ایهسا‪ً ٙ‬ه‪٠‬‬ ‫ت‪ٞ‬غظ ن‪ٓٝ‬ت ری٘ی ًهبزتهس زئهیهع‬ ‫ر٘‪ٞ٢‬ز ‪ٝ‬هت دٗسیٌب ث‪ ٠‬ث‪٢‬ب‪ٗ ٠ٛ‬ػهئٔه‪٠‬‬ ‫ُس‪ُٝ‬ب‪ُ ٙ‬یس اػ٘بّ ؾدد ثؼد‪١‬ب ‪ٛ‬یهص‬ ‫ث‪ ٠‬ث‪٢‬ب‪١ ٠ٛ‬ب نیِس اش ره٘ٔه‪ٗ ٠‬ػهبئهْ‬ ‫ٗستجظ ثب حو‪ٞ‬م ثؿهس ‪١ ٝ‬ه٘هچه‪ٜ‬هیه‪ٚ‬‬ ‫ٗ‪٘٢‬تسی‪ ٚ‬نغتب‪ٝ‬یص دٗسیٌب یؼ‪ٜ‬ی ٗػئٔه‪٠‬‬ ‫‪١‬ػت‪٠‬ا ایسا‪ٙ‬د ثهب ؾهدو ‪ ٝ‬حهدو‬ ‫ثیؿتس اناٗ‪ ٠‬یبکت ث‪ ٠‬ع‪ٞ‬ز ً‪ ٠‬ػ٘الً‬ ‫نغتسغی ای‪ً ٚ‬ؿ‪ٞ‬ز ثه‪ ٠‬ثهخهؽ ‪١‬هب‬ ‫ثب‪ٌٛ‬ی ‪ٗ ٝ‬بٓی ثی‪ ٚ‬آ٘ٔٔی ههغهغ ؾهد‪ٟ‬‬ ‫اغت‪.‬تحسیٖ ‪١‬هب ٗهرًه‪ٞ‬ز ًه‪ ٠‬نز‬ ‫ً٘تی‪ ٚ‬کؿبز حداًخس ن‪ٛٝ‬بٓد تساٗپ‬ ‫زئیعر٘‪ٞ٢‬ز غبثن ایبیو ٗتحد‪ٟ‬د ثه‪٠‬‬ ‫ا‪ٝ‬د خ‪ٞ‬ن زغیدد ؾهٌهػهت خه‪ٞ‬زن‪ٟ‬‬ ‫اصبار کَتاُ‬ ‫کسچی‬ ‫* ًصزاهلل‪ :‬اجاسُ ًویدّین ّیچ‬ ‫کطَر را بِ فتٌِ بکطاًذ‬ ‫غید حػ‪ٛ ٚ‬کساهلل نثیسًْ حصه اهلل ٓج‪ٜ‬ب‪ ٙ‬یٌؿه‪ٜ‬هجه‪٠‬‬ ‫ؾت عی غخ‪ٜ‬ب‪ٛ‬ی نز ؾهت ههدز ُهلهتد ارهبش‪ٟ‬‬ ‫‪٘ٛ‬ی ن‪١‬یٖ ‪١‬یچ ًػی ًؿ‪ٞ‬ز زا ث‪ ٠‬کهته‪ٜ‬ه‪ ٠‬ثهٌهؿهب‪ٛ‬هد‪.‬‬ ‫نثیسًْ حصه اهلل ٓج‪ٜ‬ب‪ ٙ‬اکص‪ٝ‬ند ‪ٛ‬جبیهد ارهبش‪ ٟ‬ن‪١‬هیهٖ‬ ‫ًػی ًؿ‪ٞ‬ز زا ث‪ ٠‬کت‪ ٠ٜ‬ثٌؿب‪ٛ‬د ‪ ٝ‬ثبیهد رهٔه‪ ٞ‬ایه‪ٚ‬‬ ‫حبنح‪ ٠‬نز غغح ٗٔی ُسکت‪ ٠‬ؾ‪ٞ‬ن‪ ٝ.‬اش ن‪ٓٝ‬ت ٓجه‪ٜ‬هب‪ٙ‬‬ ‫خ‪ٞ‬اغت تب نز ً‪ٜ‬بز خب‪ٞٛ‬ان‪ ٟ‬هسثب‪ٛ‬یب‪ ٙ‬ای‪ ٚ‬حبنح‪ ٠‬ثبؾهد‬ ‫‪ُ ٝ‬لتد ٗب دٗبن‪ٟ‬ایٖ ‪ًٞ ٝ‬تب‪١‬ی ‪ٛ‬خ‪ٞ‬ا‪١‬یٖ ًسن ‪ٗ ٝ‬هب‬ ‫‪ٛ‬جبید ث‪ً ٠‬ػی اربش‪ ٟ‬ن‪١‬یٖ ًؿ‪ٞ‬ز زا ث‪ ٠‬کت‪ ٠ٜ‬ثٌؿب‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫غید حػ‪ٛ ٚ‬کساهلل نز ثخؽ نیِس اش غهخه‪ٜ‬هب‪ٛ‬هؽ‬ ‫ًؿتبز ‪ٝ‬حؿیب‪ ٠ٛ‬نز ؾ‪٢‬س ه‪ٜ‬د‪ٝ‬ش اکـب‪ٛ‬ػتب‪ ٙ‬زا ٗحهٌه‪ٕٞ‬‬ ‫ًسن‪.‬‬ ‫اغت‪ .‬ػٔی زؿٖ ‪٘١‬ه‪ ٠‬ایه‪ٗ ٚ‬ػهبئهْد‬ ‫تحسیٖ‪١‬ب ً٘ی چ‪ٜ‬دا‪ٛ‬ی ث‪ ٠‬تـییس زکتبز‬ ‫‪ ٝ‬غیبغت ‪١‬ب ًهٔهی ن‪ٓٝ‬هت ایهسا‪ٙ‬‬ ‫‪ٌٛ‬سن‪ ٟ‬اغت‪ .‬ت‪٢‬سا‪ ٙ‬یبن ُسکته‪ ٠‬اغهت‬ ‫ً‪ ٠‬چِ‪ ٠ٛٞ‬اش تحسیٖ ‪١‬ب ثه‪ ٠‬غهالٗهت‬ ‫ػج‪ٞ‬ز ً‪ٜ‬د ‪ ٝ‬زا‪ ٟ‬حْ ‪١‬بیی ثسا پؿهت‬ ‫غس ُراؾت‪ ٚ‬تحسیٖ‪١‬ب ثیبثد‪.‬ز‪ٝ‬غی‪ٛ ٠‬یهص‬ ‫نازا ثػیبز اش ‪ٛ‬ؿب‪١ ٠ٛ‬هب آهِه‪ٞ‬‬ ‫حٌ‪ٗٞ‬ت ایسا‪ ٙ‬اغت‪ .‬ز‪ٝ‬غی‪٘١ ٠‬چ‪ٜ‬یه‪ٚ‬‬ ‫یی هدزو ثصزٍ ر‪٢‬ب‪ٛ‬ی اغت ‪ ٝ‬ثهب‬ ‫‪١‬صی‪ ٠ٜ‬نکبػی غبی‪ٗ ۸۹.۹ ٠ٛ‬یٔیبزن نیز‬ ‫تب غبّ ‪۴۲۴۲‬د ث‪ ٠‬ن‪ٗٝ‬ی‪ ٚ‬ازتؽ ثصزٍ‬ ‫ر‪٢‬ب‪ٗ ٙ‬ی ثبٓد‪ .‬ای‪ً ٚ‬ؿ‪ٞ‬ز غال ‪١‬هب‬ ‫خ‪ٞ‬ن زا ت‪ٓٞ‬ید ٗیً‪ٜ‬د ‪ٗ ٝ‬وبنیس شیبن‬ ‫اش ر٘ٔ‪ ٠‬رت‪١‬ب ره‪ٜ‬هِه‪ٜ‬هد‪ ٟ‬زا ثه‪٠‬‬ ‫ٗؿهههتهههسیهههب‪ ٙ‬غههه‪ٜ‬هههتهههی قهههبنز‬ ‫ٗیً‪ٜ‬د‪.‬تحسیٖ‪١‬بد ‪١‬س چ‪ٜ‬د ً‪ ٠‬کساُیهس‬ ‫‪ ٝ‬ت‪ٜ‬د ثبؾ‪ٜ‬دد چ‪ٜ‬ی‪ ٚ‬ر‪ِٜ‬ز‪ٛ ٞ‬ظهبٗهی‬ ‫ٗب‪ٜٛ‬د ز‪ٝ‬غی‪ ٠‬زا ث‪ ٠‬شا‪ ٞٛ‬نز ‪٘ٛ‬ید‪ٝ‬زن یهب‬ ‫د‪ ٙ‬زا اش تزب‪ٝ‬ش ثیؿتس نز ا‪ًٝ‬سای‪ ٚ‬ثهبش‬ ‫‪٘ٛ‬ی نازند ‪ ٝ‬اش ٗهبرهساره‪ٞ‬یهی ‪١‬هب‬ ‫احت٘بٓی د‪ ٙ‬نز از‪ٝ‬پهب رهٔه‪ُٞ‬هیهس‬ ‫‪ٛ‬خ‪ٞ‬ا‪١‬د ًسن‪.‬تزسث‪ ٠‬ایهسا‪١ ٙ‬ؿهداز‬ ‫اغت ٗج‪ٜ‬ی ثهس ایه‪ٜ‬هٌه‪ ٠‬تهحهسیهٖ ‪١‬هب‬ ‫‪٘ٛ‬ی ت‪ٞ‬ا‪ٛ‬د ًؿ‪ٞ‬ز‪١‬ب زا ٗته‪ٞ‬ههق ًه‪ٜ‬هد‬ ‫ث‪ٝ ٠‬یط‪ ٟ‬ثب ت‪ٞ‬ر‪ ٠‬ث‪ ٠‬خالء‪١‬ب ههب‪ٛ‬ه‪ٛٞ‬هی‬ ‫ٗتؼدن غیػتٖ ٗبٓی ثهیه‪ ٚ‬آه٘هٔهٔهی ‪ٝ‬‬ ‫ًب‪١‬ؽ ًؿؽ نیز دٗسیٌهب ًه‪ ٠‬ثه‪٠‬‬ ‫تدزیذ رب خ‪ٞ‬ن زا ث‪ ٠‬غبیس ازش‪١‬هب‬ ‫ٗحٔی ٗین‪١‬د‪.‬‬ ‫پ‪ٞ‬زاثسا‪١‬ی٘ید‬ ‫بْبَد شاصضّای کسب ٍ کار‬ ‫اس اقذاهات هْن دٍلت رئیسی است‬ ‫رییس کویسیَى اقتظادی هجلس شَرای اسالمهالی‬ ‫گفت‪ :‬هشکمت سیادی در ّشت هاُ گذشتِ اس عالوالز‬ ‫دٍلت ایت اهلل رئیسی رفع شذُ کِ یکی اس اقذاهات‬ ‫هْن اًجام شذُ در ایی هذت بْبَد شالاصالض ّالای‬ ‫کسب ٍ کار در ًظام اقتظادی در فالزایالٌالذ طالذٍر‬ ‫هجَسّاست‪.‬‬ ‫ٗح٘دزضب پ‪ٞ‬زاثسا‪١‬ی٘ی ُهلهتد ن‪ٓٝ‬هت دیهت اهلل‬ ‫زئیػی نز حبٓی ًبز خ‪ٞ‬ن زا ؾس‪ٝ‬ع ًسن ً‪ ٠‬ؾسایهظ‬ ‫اهتکبن غختهی ثهس ًؿه‪ٞ‬ز حهبًهٖ ثه‪ٞ‬ن عهجهن‬ ‫ُصازؼ‪١‬ب ازائ‪ ٠‬ؾد‪ ٟ‬نز پبیب‪ً ٙ‬بز ن‪ٓٝ‬ت ز‪ٝ‬حب‪ٛ‬هی‬ ‫‪١‬یچ ؾبخف اهتکبن ٗخجت ‪ ٝ‬غبٓه٘هی نز ًؿه‪ٞ‬ز‬ ‫‪ٝ‬ر‪ٞ‬ن ‪ٛ‬داؾت ‪ ٝ‬ثسدی‪ٜ‬د ‪ ٠٘١‬ای‪ ٚ‬ؾبخف‪١‬ب ً‪ٛ ٠‬ؿب‪ٙ‬‬ ‫ن‪ٜ١‬د‪ٗ ٟ‬یصا‪ ٙ‬زؾد اهتکبن اغت نز د‪ ٙ‬شٗب‪ ٙ‬قلهس‬ ‫ث‪ٞ‬ن‪٘ٛ.‬بی‪ٜ‬د‪ٗ ٟ‬سنٕ ًسٗب‪ ٙ‬نز ٗزٔع ؾ‪ٞ‬زا اغالٗهی‬ ‫اظ‪٢‬بز ًسند قلس ث‪ٞ‬ن‪ ٙ‬زؾد اهتهکهبن ًؿه‪ٞ‬ز نز‬ ‫پبیب‪ً ٙ‬بز ن‪ٓٝ‬ت ز‪ٝ‬حب‪ٛ‬ی نز حبٓی ث‪ٞ‬ن ً‪ ٠‬نز هب‪ٛ‬ه‪ٙٞ‬‬ ‫ثس‪ٛ‬بٗ‪ ٠‬ؾؿٖ ت‪ٞ‬غؼ‪ ٠‬زؾد اهتهکهبن ‪١‬ؿهت نزقهد‬ ‫ثسا ًؿ‪ٞ‬ز پیؽثی‪ٜ‬ی ‪١ ٝ‬دفُراز ؾد‪ ٟ‬ث‪ٞ‬ن‪.‬‬ ‫‪ ٝ‬خبعس‪ٛ‬ؿب‪ً ٙ‬سند ازشیهبثهی ػه٘هٔهٌهسن ن‪ٓٝ‬هت‬ ‫غیصن‪ ٖ١‬نز ‪١‬ؿت ٗب‪ُ ٟ‬رؾت‪٘ٛ ٠‬یت‪ٞ‬ا‪ٛ‬د خیٔی نهیهن‬ ‫ثبؾد ‪ ٝ‬ثبید قجس ً‪ٜ‬یٖ تب پع اش ُرؾت یی غهبّ‬ ‫‪ٛ‬تیز‪ً ٠‬بز ن‪ٓٝ‬ت زا ثجی‪ٜ‬یٖ ‪ ٝ‬د‪ ٙ‬شٗب‪ ٙ‬ازشیبثی نهین ‪ٝ‬‬ ‫نزغتی اش ًبز ن‪ٓٝ‬ت ازائ‪ًٜ ٠‬هیهٖ‪ٛ.‬ه٘هبیه‪ٜ‬هد‪ٗ ٟ‬هسنٕ‬ ‫ًسٗب‪ ٙ‬نز ٗزٔع ؾ‪ٞ‬زا اغالٗی اناٗ‪ ٠‬ناند ثب ‪٘١‬ه‪٠‬‬ ‫ای‪٢ٜ‬ب اُس ثخ‪ٞ‬ا‪١‬یٖ ازشیبثی اش ػٌ٘ٔهسن ‪١‬ؿهت ٗهب‪ٟ‬‬ ‫ُرؾت‪ ٠‬ن‪ٓٝ‬ت دیتاهلل زئیػی ناؾت‪ ٠‬ثبؾیٖ نز ‪٘١‬یه‪ٚ‬‬ ‫ٗدو ً‪ٞ‬تب‪ٗ ٟ‬ؿٌالو ٗهتهؼهدن ته‪ٞ‬غهظ ن‪ٓٝ‬هت‬ ‫غیصن‪ ٖ١‬ثسعسف ؾد‪ ٟ‬اٗب نز ثخؽ‪١‬بیی ‪١‬هٖ ‪١‬ه‪ٜ‬ه‪ٞ‬ش‬ ‫ثس‪ٛ‬بٗ‪ ٠‬نهیوی ثسا حْ ٗؿٌالو ازائ‪ٛ ٠‬ؿد‪ ٟ‬اغت‪.‬‬ ‫پ‪ٞ‬زاثسا‪١‬ی٘ی اظ‪٢‬بز ناؾتد یٌی اش اههداٗهبو ٗه‪٢‬هٖ‬ ‫ا‪ٛ‬زبٕ ؾد‪ ٟ‬ت‪ٞ‬غظ ن‪ٓٝ‬ت دیتاهلل زئیػهی نز ٗهدو‬ ‫ً‪ٞ‬تب‪١ ٟ‬ؿت ٗب‪ ٟ‬ث‪٢‬ج‪ٞ‬ن ؾبخف‪١‬ب ًػت ‪ً ٝ‬بز نز‬ ‫غزبیّا دست اس سیادُصَاّی بزدارًذ‪،‬‬ ‫هذاکزات بایذ ًتیجِبخش باشذ‬ ‫‪ٛ‬ظبٕ اهتکبن نز کسدی‪ٜ‬د‪١‬ب قد‪ٝ‬ز ٗز‪ٞ‬ش اغت ً‪٠‬‬ ‫ث‪ ٠‬ع‪ٞ‬ز خبـ ‪ٝ‬شازو اٗ‪ٞ‬ز اهتکبن ‪ ٝ‬نازایهی نز‬ ‫ای‪ ٚ‬شٗی‪ ٠ٜ‬ػٌ٘ٔسن ثػیبز خ‪ٞ‬ثی ناؾت‪ ٠‬اغت‪.‬‬ ‫‪ ٝ‬خبعس‪ٛ‬ؿب‪ً ٙ‬سند ‪٘١‬چ‪ٜ‬ی‪ ٚ‬نز حه‪ٞ‬ش‪ ٟ‬تهزهبزو‬ ‫خبزری نز ؾؽ ٗب‪ ٠١‬پبیب‪ٛ‬ی غبّ ‪ ۹۶۲۲‬ؾب‪١‬د زؾد‬ ‫قبنزاو ؿیس‪ٛ‬لتی ‪١‬ػتیٖ ای‪٢ٜ‬ب ‪ ٠٘١‬اهداٗبتهی اغهت‬ ‫ً‪ ٠‬نز ٗدو ً‪ٞ‬تب‪١ ٟ‬ؿت ٗب‪ُ ٟ‬رؾت‪ ٠‬ت‪ٞ‬غظ ن‪ٓٝ‬هت‬ ‫زئیػی ا‪ٛ‬زبٕ ؾد‪ ٟ‬اغت‪.‬‬ ‫با هحذٍد ساسی هخالفین‪،‬‬ ‫گزاًی ایٌتزًت قابل تَجیِ ًیست‬ ‫یک عضَ ّیات رییسِ هجلس شَرای‬ ‫اسمهی ضوی تاکیذ بز لشٍم تَضیال‬ ‫ٍسارت ارتباطالات دربالارُ عاللالت‬ ‫افشایش قیوت تعزفِ ایٌتزًت گالفالت‬ ‫کِ گزاًی ایٌتزًت قابل تَجیِ ًیست‬ ‫ٍ بایذ ٍسارت ارتباطات تَضیحالاتالی‬ ‫دربارُ توْیذات حوایتی بالا گالزاى‬ ‫ًوایٌذُ هزدم تْزاى در هجلالس شالَرای‬ ‫اسمهی گفت‪ :‬طزف غزبی ٍ بَیضُ اهزیکا‬ ‫بایذ رفتار صَد را اطمح کٌٌذ ٍ دسالت‬ ‫اسسیادُ صَاّی بزدارًذ تا هذاکالزات بالا‬ ‫هٌطق جلَ بزٍد ٍ بِ ًتیجِ بزسذ‪.‬‬ ‫اغ٘بػیْ ً‪ٞ‬حس ُلتد ًؿ‪ٞ‬ز‪١‬ب ؿسثی‬ ‫ػض‪ ٞ‬ثسربٕ ‪ ٝ‬دٗسیٌب ثدػ‪٢‬د ًسن‪ٛ‬د ‪ ٝ‬ث‪٘١ ٠‬ی‪ ٚ‬نٓیْ هبثْ اػت٘بن ‪ٛ‬یػت‪ٜ‬د‪ .‬د‪ٛ‬هب‪ٙ‬‬ ‫ثبید نز ػْ٘ ‪ ٠٘١‬تحسیٖ‪١‬ب ر٘‪ٞ٢‬ز اغالٗی ایسا‪ ٙ‬زا ٓـ‪ًٜٜ ٞ‬د ‪ٗ ٝ‬ب ‪ ٖ١‬ثهبیهد‬ ‫کسقت ًبکی ثسا زاغتی دشٗبیی ناؾت‪ ٠‬ثبؾیٖ چسا ً‪ ٠‬زاغتیدشٗبیی شٗهب‪ ٙ‬ثهس‬ ‫اغت‪ ٝ.‬ثیب‪ً ٙ‬سند ر٘‪ٞ٢‬ز اغالٗی ایسا‪ٛ ٙ‬ؿب‪ ٙ‬نان‪ ٟ‬اغت ً‪ ٠‬ا‪ُ ْ١‬لتِه‪ٝ ٞ‬‬ ‫ٗراًس‪ ٟ‬اغتد اٗب ٗب ٗراًس‪ ٟ‬زا ثسا ٗراًس‪ ٟ‬ا‪ٛ‬زبٕ ‪٘ٛ‬ین‪١‬یٖد ثٌٔ‪١ ٠‬دف ٗهب اش‬ ‫ٗراًس‪ ٟ‬د‪ ٙ‬اغت ً‪ ٠‬حو‪ٞ‬م ٗٔت ایسا‪ ٙ‬زا پیِیس ً‪ٜ‬یٖ ‪ٗ ٝ‬راًساو ثبید ثسا ٗب‬ ‫‪ٛ‬تیز‪ٗ ٠‬خجت ث‪ ٠‬ن‪ٛ‬جبّ ناؾت‪ ٠‬ثبؾد‪٘ٛ.‬بی‪ٜ‬د‪ٗ ٟ‬سنٕ ت‪٢‬سا‪ ٙ‬نز ٗزٔع ؾ‪ٞ‬زا اغهالٗهی‬ ‫تکسیح ًسند دٗسیٌب ‪ً ٝ‬ؿ‪ٞ‬ز‪١‬ب ؿسثی ػض‪ ٞ‬ثسربٕ ثبید ز‪ٛٝ‬د اؾتجب‪ ٟ‬خه‪ٞ‬ن نز‬ ‫ُرؾت‪ ٠‬زا اقال ً‪ٜٜ‬د ‪ ٝ‬ای‪ ٚ‬ثبز ثبید ث‪ ٠٘١ ٠‬تؼ‪٢‬داو خ‪ٞ‬ن پبیج‪ٜ‬د ثبؾ‪ٜ‬د‪ًٞ.‬حهس‬ ‫ثب ثیب‪ ٙ‬ای‪ ٠ٌٜ‬ر٘‪ٞ٢‬ز اغالٗی ایسا‪ٗ ٙ‬غبثن ثب هب‪ ٙٞٛ‬اهدإ زا‪١‬جسن ثهسا ٓهـه‪ٞ‬‬ ‫تحسیٖ ‪١‬ب ػْ٘ خ‪ٞ‬ا‪١‬د ًسند تبًید ًسند دٗسیٌب ‪ً ٝ‬ؿ‪ٞ‬ز‪١‬ب از‪ٝ‬پبیهی ًه‪ ٠‬ثهب‬ ‫دٗسیٌب ‪٘١‬سا‪١‬ی ًسن‪ٛ‬ددثبید ‪ ٠٘١‬تحسیٖ‪١‬ب ایسا‪ ٙ‬زا ٓـ‪ًٜٜ ٞ‬د ‪ ٝ‬ایسا‪ ٖ١ ٙ‬پهع‬ ‫اش زاغتی دشٗبیید ‪ٛ‬ػجت ث‪ ٠‬ارسا تؼ‪٢‬داو خ‪ٞ‬ن اهدإ خ‪ٞ‬ا‪ً ٖ١‬سن‪ٗ ٝ.‬تهرًهس‬ ‫ؾدد ٗتیغلب‪ ٠ٛ‬تک٘ی٘بو ‪ ٝ‬زکتبز‪١‬ب تیٖ ٗراًس‪ًٜٜ ٟ‬د‪ ٟ‬ن‪ٓٝ‬ت هجْ ای‪ ٚ‬اٌٗب‪ ٙ‬زا‬ ‫ث‪ ٠‬عسف ‪١‬ب ٗوبثْ نان تب ثساحتی ثت‪ٞ‬ا‪ٜٛ‬د اش ارسا تؼ‪٢‬داو ثهسرهبٕ خه‪ٞ‬نناز‬ ‫ً‪ٜٜ‬دد ای‪ ٚ‬نز حبٓی اغت ً‪ٗ ٠‬ب نز ٗزٔع ‪ ٝ ٖ٢ٛ‬هجْ اش اٗضب ثسربٕ ثبز‪١‬ب ثه‪٠‬‬ ‫د‪ٛ‬ب‪ُٞ ٙ‬ؾصن ًسن‪ ٟ‬ث‪ٞ‬نیٖ ً‪ ٠‬ؿسثی‪١‬ب هبثْ اػت٘بن ‪ٛ‬یػت‪ٜ‬د ‪.‬‬ ‫کزدى بستِ ّای ایٌتزًت ارائِ کٌذ‪.‬‬ ‫ػٔیسضب غٔی٘ی ‪٘١‬چ‪ٜ‬ی‪ ٚ‬ػٌ٘ٔسن ثسخی اش ‪ٝ‬شزا زا نز تساش ن‪ٓٝ‬هت ره٘ه‪٢‬ه‪ٞ‬ز‬ ‫اغالٗی ‪ٛ‬دا‪ٛ‬ػت ‪ ٝ‬ثب ا‪ٛ‬توبن اش ‪ٛ‬ج‪ٞ‬ن ‪٘١‬ب‪ِٜ١‬ی نز ثی‪ ٚ‬ثسخی اش ‪ٝ‬شازو خهب‪ٛ‬ه‪١ ٠‬هب‬ ‫ُلت ً‪ ٠‬ثبید ث‪ ٠‬غ٘ت تسٗیٖ ًبثی‪ ٠ٜ‬حسًت ًسن‪.‬زییع کساًػهیه‪ ٙٞ‬ایهسا‪ٛ‬هیهب‪ٙ‬‬ ‫خبزد اش ًؿ‪ٞ‬ز ُرز ث‪ٝ ٠‬ضؼیت ایسا‪ٛ‬یب‪ٗ ٙ‬ؿـ‪ ّٞ‬ث‪ ٠‬تحهکهیهْ نز ا‪ًٝ‬هسایه‪ٚ‬‬ ‫ناؾت ‪ٝ ٝ‬ػد‪ ٟ‬نان ً‪ٝ ٠‬ضؼیت د‪١ ٙ‬ب ثسا اناٗ‪ ٠‬تحکیهْ نز نا‪ٛ‬ؿهِهب‪١ ٟ‬هب‬ ‫ناخْ ًؿ‪ٞ‬ز پیِیس ٗی ؾ‪ٞ‬ن‪.‬حزت ایغٔ٘ی ػٔیسضب غٔی٘ی ‪٘ٛ‬بی‪ٜ‬د‪ٗ ٟ‬هحهالو‬ ‫‪ ٝ‬ػض‪ً٘ ٞ‬یػی‪ ٙٞ‬ق‪ٜ‬بیغ ‪ٗ ٝ‬ؼبن‪ ٙ‬نز ٗزٔع ؾ‪ٞ‬زا اغهالٗهی ثهب حضه‪ٞ‬ز نز‬ ‫خجسُصاز ایػ‪ٜ‬ب ث‪ ٠‬غ‪ٞ‬ایو خجس‪ِٛ‬بز ایػ‪ٜ‬ب پبغخ نان ً‪ ٠‬نز شیس ٗی خ‪ٞ‬ا‪ٛ‬یدد‬ ‫اخیسا ‪ٝ‬شازو ق‪ٜ‬ؼتد ٗؼد‪ ٝ ٙ‬تزبزو نز ثخؿ‪ٜ‬بٗ‪ ٠‬ا د ػ‪ٞ‬ازل ثس ٗحکه‪ٞ‬یو‬ ‫قبنزاو ٗح‪ٞ‬ز تؼیی‪ً ٚ‬سن‪ ٠ً ٟ‬ای‪ ٚ‬ثبػج ا‪ٛ‬توبن کؼبی‪ ٙ‬ثبشاز غسٗبی‪ ٠‬ؾد‪ ٟ‬اغهت‬ ‫ازشیبثی ؾ٘ب اش ای‪ ٚ‬تک٘یٖ چیػت؟‬ ‫نز ‪ ٠ٔ١ٝ‬ا‪ ّٝ‬ثبید تک٘یٖ ُیس ‪١‬ب ثس اغبظ پیؽ ثی‪ٜ‬ی اش ثبشاز ثبؾد ‪ ٠ٛ‬ای‪ ٠ٌٜ‬ثه‪٠‬‬ ‫یٌجبز‪ ٟ‬ثد‪ ٙٝ‬پیؽ ثی‪ٜ‬ید تک٘ی٘بو خٔن آػبػ‪ُ ٠‬سکت‪ ٠‬ؾد‪ ٝ ٟ‬ت‪ٓٞ‬یدً‪ٜٜ‬دُهب‪ٝ ٙ‬‬ ‫تزبز زا ثب ٗؿٌْ ٗ‪ٞ‬ار‪٘ٛ ٠‬بید ‪ٛ‬تیز‪ ٠‬ای‪ ٚ‬ز‪ٝ‬یٌسن د اش نغهت نان‪ ٙ‬ثهبشاز‪١‬هب‬ ‫ر‪٢‬ب‪ٛ‬ی ‪ ٝ‬ث‪ ٠‬ن‪ٛ‬جبّ د‪ ٙ‬زً‪ٞ‬ن رد نز ت‪ٓٞ‬ید اغت‪.‬‬ ‫دٍ شزط هجلس‬ ‫بزای حذف ارس ‪ 0644‬اس سَی دٍلت‬ ‫عضَ کویسیَى بزًاهِ ٍ بَدجِ ٍ هحاسبات هالجاللالس‬ ‫شَرای اسمهی گفت‪ :‬ایی را کِ یکبار بزای ّویشِ‬ ‫بایذ اس شزّ ارس تزجیحی کشَر را صمص کٌین قبالَل‬ ‫دارم اها چَى االى هشکمتی ٍجَد دارد ٍ هزدم بالِ‬ ‫کاالّای اساسی بِ صَبی دستزسی ًذارًذ بالایالذ بالا‬ ‫احتیاط ایی حذف اًجام شَد‪.‬‬ ‫زحیٖ شازع ػض‪ً٘ ٞ‬یػی‪ ٙٞ‬ثهس‪ٛ‬هبٗه‪ ٝ ٠‬ثه‪ٞ‬نره‪ٝ ٠‬‬ ‫ٗحبغجبو ٗزٔع ؾ‪ٞ‬زا اغالٗی ُلتد نز ث‪ٞ‬نره‪٠‬‬ ‫غبّ ‪ ۹۶۲۹‬ای‪ ٚ‬اختیبز ث‪ ٠‬ن‪ٓٝ‬ت نان‪ ٟ‬ؾد‪ ٟ‬اغت پهع‬ ‫اش ایزبن شیسغبختبز‪١‬ب یشٕ ٗجبنزو ث‪ ٠‬حرف ایه‪ٚ‬‬ ‫ازش ً‪ٜ‬د‪ ٝ.‬ثب ثیب‪ ٙ‬ای‪ ٠ٌٜ‬تبً‪ ٜٙٞ‬شٗب‪ٛ‬ی ثسا حرف‬ ‫ازش تسریحی اش غ‪ ٞ‬ن‪ٓٝ‬ت ث‪ٗ ٠‬زٔع اػالٕ ‪ٛ‬ؿهد‪ٟ‬‬ ‫اغتد اناٗ‪ ٠‬ناند ای‪ ٚ‬زا ً‪ ٠‬ییثبز ثسا ‪٘١‬یؿ‪ ٠‬ثبیهد‬ ‫اش ؾسّ ای‪ ٚ‬ازش تسریحی ًؿ‪ٞ‬ز زا خهالـ ًه‪ٜ‬هیهٖ‬ ‫هج‪ ّٞ‬نازٕ اٗب چ‪ ٙٞ‬اال‪ٗ ٙ‬ؿٌالتهی ‪ٝ‬ره‪ٞ‬ن نازن ‪ٝ‬‬ ‫ٗسنٕ ث‪ً ٠‬بی‪١‬ب اغبغی ‪٘١‬چ‪ٛ ٙٞ‬ب‪ٙ‬د ُ‪ٞ‬ؾت هسٗصد‬ ‫ٗسؽد تخٖٗسؽد ز‪ٝ‬ؿ‪ٚ‬د ؾٌس ‪ ...ٝ‬ث‪٠‬خ‪ٞ‬ثی نغتهسغهی‬ ‫‪ٛ‬داز‪ٛ‬د ثبید ثب احتیبط ای‪ ٚ‬حرف ا‪ٛ‬زبٕ ؾ‪ٞ‬ن‪.‬‬ ‫‪٘ٛ‬بی‪ٜ‬د‪ ٟ‬دثبن‪ ٟ‬نز ٗزٔع ثب اػالٕ ای‪ٗ ٠ٌٜ‬زٔهع ایه‪ٚ‬‬ ‫اختیبز زا ث‪ ٠‬ن‪ٓٝ‬ت نان‪ ٟ‬ثب ن‪ ٝ‬ؾسط کهسا‪١‬هٖ ًهسن‪ٙ‬‬ ‫شیسغبخت‪١‬ب ‪ ٝ‬حبثت ‪ ٠ِٛ‬ناؾهته‪ ٚ‬ههیه٘هت ‪١‬هب ازش‬ ‫تسریحی زا حرف ً‪ٜ‬دد اکص‪ٝ‬ند آجت‪ٛ ٠‬جبید هی٘هت ‪١‬هب‬ ‫نغت‪ٞ‬ز ثبؾدد ػسض‪ ٝ ٠‬ت‪ٞ‬شیغ ثبید ث‪٠ُٛٞ٠‬ا ثبؾهد‬ ‫ً‪ٗ ٠‬سنٕ احػبظ ً٘ج‪ٞ‬ن نز ثبشاز ‪ٛ‬داؾت‪ ٠‬ثبؾ‪ٜ‬د ‪ ٝ‬اش‬ ‫ای‪ٖ٢ٗ ٚ‬تس ‪ٛ‬ظبزو‪١‬ب رد ثس ثبشاز ‪ٝ‬ر‪ٞ‬ن ناؾهته‪٠‬‬ ‫ثبؾد‪.‬غخ‪ً٘ ِٜٞ‬یػی‪ ٙٞ‬تٔلین ث‪ٞ‬نر‪ ٠‬غهبّ ‪۹۶۲۹‬‬ ‫ٗزٔع ثب یبند‪ٝ‬ز ای‪ٌٜ‬ه‪ٛ ٠‬ه٘ه‪ٛٞ‬ه‪ ٠‬ثهبزش اکهصایهؽ‬ ‫هی٘ت‪١‬ب زا نز ثحج ناز‪١ٝ‬ب نز غبّ رهبز ؾهب‪١‬هد‬ ‫‪١‬ػتیٖد ػ‪ٜٞ‬ا‪ً ٙ‬سند تهب شٗهصٗه‪١ ٠‬هب حهرف ازش‬ ‫تسریحی ث‪ٝ ٠‬ر‪ٞ‬ن دٗد هی٘ت ناز‪١ٝ‬هب ‪ٝ‬ازناتهی‬ ‫* بْادری جْزهی‪ :‬تغییز در تزکیب کویسیچَى‬ ‫اقتصادی با درخَاست اعضا اًجام ضذ‬ ‫غخ‪ ٝ ِٜٞ‬زییع ؾه‪ٞ‬زا اعهالع زغهب‪ٛ‬هی ن‪ٓٝ‬هت‬ ‫تکسیح ًسند تـییس نز تسًیت ً٘یػی‪ ٙٞ‬اهتکبن ث‪ٜ‬ب‬ ‫ث‪ ٠‬نزخ‪ٞ‬اغت خ‪ٞ‬ن ای‪ ٚ‬اػضب ‪ ٝ‬ث‪ ٠‬نٓیْ اؾهتهـهبیو‬ ‫ٗتؼدن ‪ ٝ‬ػدٕ اٌٗب‪ ٙ‬حضه‪ٞ‬ز ایؿهب‪ ٙ‬نز رهٔهػهبو‬ ‫ً٘یػی‪ٙٞ‬د نز رٔػ‪ ٠‬ن‪ٓٝ‬ت ٗکه‪ٞ‬ه ؾهد تهب حهد‬ ‫‪ٛ‬کبه هب‪ٛٞٛ‬ی تؿٌیْ رٔػبو ً٘یػهیه‪ ٙٞ‬زػهبیهت‬ ‫ؾ‪ٞ‬ن‪.‬‬ ‫* طزح تسْیل صذٍر هجَسّای کسب ٍ کار‬ ‫خالف هَاسیی ضزع ٍ قاًَى اساسی ضٌاختِ ًطذ‬ ‫غخ‪ ِٜٞ‬ؾ‪ٞ‬زا ‪٢ِٛ‬جب‪ ٙ‬نز ت‪ٞ‬ییتی ‪ٞٛ‬ؾهتد عهس‬ ‫تػ‪٢‬یْ قد‪ٝ‬ز ٗز‪ٞ‬ش‪١‬ب ًػت ‪ً ٝ‬بز نز رٔػ‪ ٠‬ای‪ٚ‬‬ ‫ؾ‪ٞ‬زا ثسزغی ‪ ٝ‬خالف ٗ‪ٞ‬اشی‪ ٚ‬ؾسع ‪ ٝ‬هب‪ ٙٞٛ‬اغبغهی‬ ‫ؾ‪ٜ‬بخت‪ٛ ٠‬ؿد‪١ .‬بن عحب‪ٛ ٙ‬ظیق غخ‪ ِٜٞ‬ؾه‪ٞ‬زا‬ ‫‪٢ِٛ‬جب‪ ٙ‬نز حػبه ت‪ٞ‬ییتس خ‪ٞ‬ن ‪ٞٛ‬ؾتدعس تػ‪٢‬یْ‬ ‫قد‪ٝ‬ز ٗز‪ٞ‬ش‪١‬ب ًػت ‪ً ٝ‬بز ثب ت‪ٞ‬ر‪ ٠‬ث‪ ٠‬اقالحبو‬ ‫ق‪ٞ‬زو ُسکت‪ ٠‬نز ٗزٔع ؾ‪ٞ‬زا اغالٗید نز رٔػ‪٠‬‬ ‫ؾ‪ٞ‬زا ‪٢ِٛ‬جب‪ ٙ‬ثسزغی ‪ ٝ‬خالف ٗه‪ٞ‬اشیه‪ ٚ‬ؾهسع ‪ٝ‬‬ ‫هب‪ ٙٞٛ‬اغبغی ؾ‪ٜ‬بخت‪ٛ ٠‬ؿد‪.‬‬ ‫* سفارت رٍسیِ‪ :‬اخبار هزبَط بِ ارسال تسلیحچات‬ ‫ایزاًی بِ رٍسیِ جعلی است‬ ‫ػض‪١ ٞ‬یبو زییػ‪ٗ ٠‬زٔع ؾ‪ٞ‬زا اغالٗی د‬ ‫پ‪ٞ‬زاثسا‪١‬ی٘ید‬ ‫سیاسی‬ ‫‪2‬‬ ‫غلبزو ز‪ٝ‬غی‪ ٠‬نز ت‪٢‬سا‪ ٙ‬اػالٕ ًسند اعالػبتهی ًه‪٠‬‬ ‫نز ثسخی زغب‪١٠ٛ‬ب ٗج‪ٜ‬ی ثس ازغبّ تػٔیحبو ایسا‪ٛ‬ی ثه‪٠‬‬ ‫ز‪ٝ‬غی‪ٜٗ ٠‬تؿس ؾد‪ ٟ‬رؼٔی اغت‪ .‬غلبزو ز‪ٝ‬غی‪٠‬ا نز‬ ‫ثیب‪ٛ‬ی‪٠‬ا اػالٕ ًسند اعالػبتی ً‪ ٠‬نز ثسخی زغب‪١٠ٛ‬هب‬ ‫ٗج‪ٜ‬ی ثس ازغبّ تػٔیحبو ایسا‪ٛ‬ی ث‪ ٠‬ز‪ٝ‬غی‪ٜٗ ٠‬تؿس ؾد‪ٟ‬‬ ‫رؼٔی اغت ‪ ٝ‬ثب ‪ٝ‬اهؼیت ٗغبثوت ‪ٛ‬دازن‪.‬ای‪ ٚ‬نز حبٓی‬ ‫اغت چ‪ٜ‬د پیؽد ز‪ٝ‬ش‪ٛ‬بٗه‪ُ ٠‬هبزنیه‪ٚ‬د ثهب ػه‪ٜ‬ه‪ٞ‬ا‪ٙ‬‬ ‫اغتلبن‪ ٟ‬ز‪ٝ‬غی‪ ٠‬اش تػٔیحبو هبچبم ؾد‪ ٟ‬ت‪ٞ‬غظ ایسا‪ٙ‬‬ ‫اش ػسام ػٔی‪ ٠‬ا‪ًٝ‬سای‪ٗ ٚ‬دػی ایه‪ٗ ٚ‬ه‪ٞ‬ضه‪ٞ‬ع ؾهد‪ٟ‬‬ ‫ث‪ٞ‬ن‪.‬نز پی ا‪ٛ‬تؿبز ای‪ٗ ٚ‬غٔتد غلبزو ایسا‪ ٙ‬نز ٓ‪ٜ‬د‪ٙ‬د‬ ‫ُصازؼ ز‪ٝ‬ش‪ٛ‬بٗ‪ُ ٠‬بزنی‪ ٚ‬زا تٌهریهت ًهسن ‪ ٝ‬د‪ٙ‬‬ ‫ُصازؼ زا ؿیسحسک‪٠‬ا ‪ ٝ‬ثی اغبظ نا‪ٛ‬ػت‪.‬‬ ‫* کوکّای ایزاى بیی باسهاًذگچاى وچَاد‬ ‫تزٍریستی اخیز در کابل تَسیع ضذ‬ ‫غلبزو ر٘‪ٞ٢‬ز اغالٗی ایسا‪ ٙ‬نز اکهـهب‪ٛ‬ػهتهب‪ ٙ‬اش‬ ‫ت‪ٞ‬شیغ ً٘ی‪١‬ب ‪ٛ‬ود ‪ٗ ٝ‬وٗ‪ٜ‬ب‪ً ٠ٛ‬ؿه‪ٞ‬زٗهب‪ ٙ‬ثهیه‪ٚ‬‬ ‫ثبشٗب‪ٛ‬دُب‪ ٙ‬ح‪ٞ‬انث تس‪ٝ‬زیػتی اخیس نز ًبثْ خهجهس‬ ‫نان‪ .‬غلبزو ر٘‪ٞ٢‬ز اغالٗی ایسا‪ ٙ‬نز ًهبثهْ نز‬ ‫ت‪ٞ‬ییتی اػالٕ ًسند اٗس‪ٝ‬ش ً٘ی‪١‬ب ‪ٛ‬ود ‪ٜٗٞٗ ٝ‬ب‪٠ٛ‬‬ ‫ر٘‪ٞ٢‬ز اغالٗی ایسا‪ ٙ‬ثب حض‪ٞ‬ز ٗؼب‪ ٙٝ‬غلبزو ثی‪ٚ‬‬ ‫ثبشٗب‪ٛ‬دُب‪ ٙ‬ح‪ٞ‬انث تس‪ٝ‬زیػتی اخیس نز ًبثْ ت‪ٞ‬شیهغ‬ ‫ؾد‪.‬‬ ‫* ساعت رسوی کطَر در سال ‪ ۲۰۴2‬تغچیچیچز‬ ‫ًویکٌذ‬ ‫ػض‪ً٘ ٞ‬یػی‪ ٙٞ‬ؾ‪ٞ‬زا‪١‬ب ٗزٔع ُلتد ثب ته‪ٞ‬اکهوهی‬ ‫ً‪ ٠‬ثب ن‪ٓٝ‬ت ق‪ٞ‬زو ُسکت غبػت زغ٘ی ًؿ‪ٞ‬ز اش‬ ‫اثتدا غبّ ‪ ۹۶۲۴‬تـییس ‪ٛ‬خ‪ٞ‬ا‪١‬د ًهسن‪ .‬اثه‪ٞ‬آهلهضهْ‬ ‫اث‪ٞ‬تساثی ػض‪ً٘ ٞ‬یػی‪ ٙٞ‬ؾ‪ٞ‬زا‪١‬ب ٗزٔهع ؾه‪ٞ‬زا‬ ‫اغالٗی اظ‪٢‬بز ناؾتد ثب ت‪ٞ‬اکوی ً‪ ٠‬ثب ن‪ٓٝ‬ت ناؾتیهٖ‬ ‫غبػت زغ٘ی ًؿ‪ٞ‬ز اش اثتدا غبّ ‪ ۹۶۲۴‬تهـهیهیهس‬ ‫‪٘ٛ‬یً‪ٜ‬د‪٘ٛ .‬بی‪ٜ‬د‪ٗ ٟ‬سنٕ ‪ٛ‬زق دثبن نز ٗزٔع اکهص‪ٝ‬ند‬ ‫نز رسیب‪ ٙ‬ثسزغی ‪ ٝ‬اقال ٗک‪ٞ‬ث‪ٗ ٠‬زٔهع نزثهبز‪ٟ‬‬ ‫ػدٕ تـییس غبػت زغ٘ی ًؿه‪ٞ‬ز ًه‪ٗ ٠‬ه‪ٞ‬زن ایهسان‬ ‫ؾ‪ٞ‬زا ‪٢ِٛ‬جب‪ ٙ‬هساز ُسکت‪ ٠‬ث‪ٞ‬ن نز ً٘یػی‪ ٙٞ‬ته‪ٞ‬اکهن‬ ‫ًسن‪ٛ‬د تب غبػت زغ٘ی ًؿ‪ٞ‬ز اش اثتدا غبّ ‪۹۶۲۴‬‬ ‫حبثت ث٘ب‪ٛ‬د ‪ ٝ‬تـییس ‪ٌٜٛ‬د‪.‬ػض‪ً٘ ٞ‬یػی‪ ٙٞ‬ؾه‪ٞ‬زا‪١‬هب‬ ‫ٗزٔع اظ‪٢‬بز ناؾتد ن‪ٓٝ‬ت اش اثتدا غهبّ دیه‪ٜ‬هد‪ٟ‬‬ ‫ت‪٢ٜ‬ب ٗیت‪ٞ‬ا‪ٛ‬د غبػت ًبز انازاو ن‪ٓٝ‬تی زا تهـهیهیهس‬ ‫ن‪ٜ١‬د ‪٘ٛ ٝ‬ی ت‪ٞ‬ا‪ٛ‬د غبػت زغ٘ی ًؿ‪ٞ‬ز زا ث‪ ٠‬ػوت یب‬ ‫رٔ‪ ٞ‬ثٌؿ‪ٜ‬د‪.‬‬ ‫* تسَیِ بذّیّای دٍلت قبل هَجب کچاّچص‬ ‫تَرم ًقطِ بِ ًقطِ ضذُ است‬ ‫‪٘ٛ‬بی‪ٜ‬د‪ٗ ٟ‬زٔع ن‪ُ ٖ١‬لتد ن‪ٓٝ‬ت ثد‪١‬ی‪١‬ب ن‪ٓٝ‬هت‬ ‫هجْ ث‪ ٠‬ثب‪ٛ‬ی ٗسًص زا ثب پ‪ٛ ّٞ‬لت تػ‪ٞ‬ی‪ٗ ٠‬ی ًه‪ٜ‬هد‬ ‫ً‪ ٠‬ای‪ ٚ‬ثبػج ٗی ؾ‪ٞ‬ن پبی‪ ٠‬پ‪ٓٞ‬ی اکصایؽ پیدا ‪ٌٜٛ‬د ‪ٝ‬‬ ‫نز ‪٢ٛ‬بیت ت‪ٞ‬زٕ ‪ٛ‬وغ‪ ٠‬ث‪ٛ ٠‬وغ‪ً ٠‬ب‪١‬ؽ یهبثهد‪ٗ.‬هحه٘هد‬ ‫حػ‪ٛ ٚ‬طان ‪٘ٛ‬بی‪ٜ‬د‪ٗ ٟ‬زٔع ؾ‪ٞ‬زا اغالٗهی ُهلهتد‬ ‫ثسا اظ‪٢‬بز ‪ٛ‬ظس ًسن‪ ٙ‬نز ای‪ ٚ‬خک‪ٞ‬ـ ثبید اقه‪ّٞ‬‬ ‫ث‪ٞ‬نر‪ ٠‬زیص زا ثدا‪ٛ‬یٖ‪.‬‬ ‫* اصالح طلباى با تخزیب دٍلت هیخَاٌّذ عولکچزد‬ ‫گذضتِ خَد را پاک کٌٌذ‬ ‫‪ٛ‬ػجت ث‪ ٠‬غبّ ‪۱۱‬د ‪ ۸۲‬تب ‪ ۹۲‬نزقد اکصایؽ ههیه٘هت‬ ‫ناؾت‪٠‬ا‪ٛ‬د ‪ ٝ‬نز نغتسظ ثی٘بزا‪ٛ‬ی ً‪ٛ ٠‬یبش ناز‪ٛ‬د ‪ٛ‬یػت‬ ‫یب هبچبم ٗیؾ‪ٞ‬ن یب احتٌبز ٗیؾ‪ٞ‬ن ‪ ٝ‬نز ثبشاز دشان‬ ‫کس‪ٝ‬خت‪ٗ ٠‬یؾ‪ٞ‬ن‪.‬‬ ‫ػض‪ً٘ ٞ‬یػی‪ ٙٞ‬ثس‪ٛ‬بٗ‪ ٝ ٠‬ث‪ٞ‬نر‪ٗ ٝ ٠‬حبغجبو ٗزٔهع‬ ‫ثب اػالٕ ای‪ٜٞ١ ٠ٌٜ‬ش ازش تسرهیهحهی حهرف ‪ٛ‬ؿهد‪ٟ‬‬ ‫اغتد اظ‪٢‬بز ًسند اٗب ‪ٜٞ١‬ش ای‪ ٚ‬اتهلهبم زن ‪ٛ‬هدان‪ٟ‬‬ ‫اکصایؽ هی٘ت‪١‬ب زا ؾب‪١‬د ‪١‬ػتیٖ ً‪ٛ ٠‬ؿهب‪ٛ‬هِهس ػهدٕ‬ ‫‪ٛ‬ظبزو ٗ‪ٜ‬بغت نز ای‪ ٚ‬ح‪ٞ‬ش‪ ٟ‬اغت‪.‬‬ ‫‪٘ٛ‬بی‪ٜ‬د‪ ٟ‬زؾت نز ٗزٔع ُلتد اقال عهٔهجهب‪ ٙ‬ثهب‬ ‫ر‪ٞ‬غبش ػٔی‪ ٠‬ن‪ٓٝ‬ت دهب زئهیهػهی نز قهدن‪ٛ‬هد‬ ‫خبعس‪ ٟ‬تٔخ ػٌ٘ٔسن خ‪ٞ‬ن نز ن‪ٓٝ‬ت هجْ زا اش اذ‪١‬هب‪ٙ‬‬ ‫ػ٘‪ٗٞ‬ی پبى ً‪ٜٜ‬د‪.‬رجبز ً‪ٞ‬چٌی ‪ٛ‬طان ‪٘ٛ‬بی‪ٜ‬د‪ٗ ٟ‬سنٕ‬ ‫زؾت نز ٗزٔع ؾ‪ٞ‬زا اغالٗی ُهلهتد اقهال‬ ‫عٔجب‪ ٙ‬نز حبٓی ػ‪ٜٞ‬ا‪ٗ ٙ‬ی ً‪ٜٜ‬د ً‪ ٠‬ت٘بٕ ًبزً‪ٜ‬ب‪ ٙ‬نز‬ ‫ن‪ٓٝ‬ت دهب زئیػی تـییس ًسن‪ٟ‬ا‪ٛ‬د ً‪ ٠‬ای‪ٗ ٚ‬ػیٓه‪ ٠‬ثه‪٠‬‬ ‫‪١‬یچ ‪ٝ‬ر‪ ٠‬قحت ‪ٛ‬دازن ‪ ٝ‬حتی ثؼضب ً‪ٜ‬د تـییساو‬ ‫نز ًبزً‪ٜ‬ب‪ٗ ٝ ٙ‬دیسا‪ ٙ‬ثبهیه٘هب‪ٛ‬هد‪ ٟ‬اش ن‪ٓٝ‬هت ههجهْ‬ ‫ٗ‪ٞ‬رت ا‪ٛ‬توبن ٗیؾ‪ٞ‬ن‪ ٝ.‬اکص‪ٝ‬ند اقال عٔجب‪ ٙ‬ثب ای‪ٚ‬‬ ‫ر‪ٞ‬غبش ‪١‬ب ػٔی‪ ٠‬ن‪ٓٝ‬ت دهب زئیػی نز قدن ‪١‬ػت‪ٜ‬د‬ ‫اش‬ ‫تب خبعس‪ ٟ‬تٔخ ػٌ٘ٔسن خ‪ٞ‬ن نز ن‪ٓٝ‬ت هجْ زا‬ ‫اذ‪١‬ب‪ ٙ‬ػ٘‪ٗٞ‬ی پبى ً‪ٜٜ‬د‪.‬‬ صفحه 2 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫سِ شٌبِ ‪ 6‬اردیبْشت ‪ ۰6 * ۱0۲۱‬اٍریل‪ ۰0 * ۰۲۰۰‬رهضاى ‪ * ۱001‬سال سی ٍ دٍم ( اٍتَز ایکیٌجی ایل ) * شوارُ ( سایی ) ‪3041‬‬ ‫هقالِ‬ ‫‪ ۶‬دٍلت‪ٍ ،‬سعت ٍعذُ راُاٌّ مِ‬ ‫ایراى را بِ ارٍپا ٍصل ه مٌذ!‬ ‫اداهِ از شوارٓ قبل‪...‬‬ ‫اتصال کشَرّا اسیا‬ ‫هیاًِ بِ ارٍپا‬ ‫اها ایی پشٍطُ اّذا فشاهٌطقِای ٍ ت یالولالای سا‬ ‫ً ض دس عقثِ خَد داسد چشاکِ تا ی و ا ٍ اداها‬ ‫اى ؿاّذ ایلال ایی خط سیلی تِ هاشص دالا اا ٍ‬ ‫ساُ اّی دوَْسی ارستایجاى ٍ دس ایؼتگاُ ساصی‬ ‫تِ ساُ اّی یشک ِ خَاّ ن تَد ٍ تاا ًاگااّای تاِ‬ ‫خااطااَ سیاالاای هااَدااَد دس کـااَس ٍ دس‬ ‫کَس یحقق کاه ایای پاشٍطُ دٍس اص رّای‬ ‫ًخَاّذ تَد کِ ایی خاط سیالای ًاقاطاِ ایلاال‬ ‫کـَسّای اػ ای ه اًِ ٍ حاؿ ِ خل ج فااسع تاِ‬ ‫اسٍپا خَاّذ تَد ٍ ایی قالث خَد تاِ یاٌاْاایای‬ ‫هی یَاًذ ًقؾ ؿگشفی سا دس عشکِ ت یالولالای ٍ‬ ‫هْنیش اص اى اقتلاد خَد کـَس تاصی کٌذ‪.‬‬ ‫ٍیظگیّای فٌی طشح‬ ‫ایی خط اّی دس ‪ ۱۲‬قطعِ طشاحی ؿذُ اػ کاِ‬ ‫‪ ۷‬قطعِ اتتذایی اى تِ طَل ‪ ۱۳۲‬ک لَهاتاش ؿااها‬ ‫هؼ ش ه اًِ ‪ -‬تؼاتااى اتااد تاا گازس اص هؼا اشی‬ ‫کَّؼتاًی ٍ ؿْش یاشکاوااًاباای تاِ ایؼاتاگااُ‬ ‫تؼتاىاتاد ختن هیؿَد ٍ ‪ ۵‬قطعِ تااقا اوااًاذُ دس‬ ‫هؼ ش تؼتاىاتاد یا یثشیض تا گزس اص هٌطقِ تاػوٌج ٍ‬ ‫ایؼتگاُ خاٍساى یا ایؼاتاگااُ ساُ اّای یاثاشیاض‬ ‫تشًاهِسیضی ؿذُ اػ ‪.‬‬ ‫تِ گ تِ هجشی طشح ایی سی تِ کَس ‪ ۲‬خاطاِ‬ ‫ادشا هی ؿاَد ٍ حاذاکاثاش ػاشعا اى تاشای‬ ‫ٍاگیّای تاسی ‪ ۱۲۷‬ک لَهتش ٍ تشای ٍاگای ّاای‬ ‫هؼافشتشی ‪ ۱۶۷‬ک لَهتش دس ػاع اػ ‪ .‬اها ااى‬ ‫داتِدایی ‪ ۷‬ه ل َى یی تاس ٍ ‪ ۲‬ه ل َى ً ش هؼافش سا‬ ‫دس ػال داسد ٍ فاکلِ ت ی یْشاى ‪ -‬یثشیض سا اص ‪۱۳‬‬ ‫ػاع تِ کوتش اص ‪ ۶‬ػاع کاّؾ هیدّذ‪.‬‬ ‫ساُاٌّی کِ ًواد یَاى داخلی اػ‬ ‫دس هؼ ش ایی پشٍطُ ‪ ۱۱‬یًَ ًؼثتاا تاضس ٍ ‪۱۷‬‬ ‫گالشی دس هجوَ تِ طَل ‪ ۱۴.۳۴‬ک لَهتش ‪ ۲۱‬پ‬ ‫تضس ٍ تلٌذ تِ طَل حذٍد ‪ ۸‬ک لاَهاتاش ٍ ًا اض‬ ‫افضٍى تش ‪ ۵۱۵‬اب سٍ تا طَل حذٍد ‪ ۱۷‬ک لَهاتاش‬ ‫طشاحی ؿذُ کِ یَػط هٌْذػاى ٍ پا اوااًا ااساى‬ ‫داخلی ادشا هی ؿَد‪.‬هجاشی طاشح های گاَیاذۺ‬ ‫کذدسکذ ساُاّی ه اًِ‪ -‬یثشیض تا ی اِ تاش یاَاى‬ ‫هتخللاى ٍ یَل ذکٌٌذگاى داخلی کَس گشفتِ‬ ‫اػ ٍ تِ ّ چ عاٌاَاى ًا ااصی تاِ ٍاسدا دس‬ ‫کَچ تشیی هَسد ًثَدین ٍ حاتای دس هاَاسدی‬ ‫چٌذیی هاُ دس ک اًتااس اػت ادُ اص یاَلا اذا‬ ‫داخلی هاًذُ این‪.‬علای هاحاواذصادُ خااطاشًـااى‬ ‫هی کٌذۺ دس تؼ اسی اص هاَاسد ٍ اسصیااتای ّاای‬ ‫اػتاًذاسدی حتی یَل ذا داخالای ‪ ۲۷‬یاا ‪۳۷‬‬ ‫دسکذ ً ض فشایش اص اػتاًذاسدّای یع ی ؿذُ تَدًذ‪.‬‬ ‫یک خط اّی فشاهٌطقِای‬ ‫خط اّی یثشیض‪ -‬ه اًِ اص دولِ طشحّای تضس ٍ‬ ‫ساّثشدی ارستایجاىؿشقی اػ ‪.‬‬ ‫هعاٍى ٍصیش ساُ ٍ ؿاْاشػااصی های گاَیاذۺ تاا‬ ‫تْشُتشداسی اص ایی پشٍطُ دسکذ اػت ادُ اص خاط‬ ‫اّی دس اًتقال کاال یشاًضی ٍ اًتقال هؼاافاش دس‬ ‫کـَس کِ دس صهاى حاوش فقط ‪ ۲‬دسکذ اسصیااتای‬ ‫ؿذُ حذاق تِ ‪ ۲۷‬دسکذ خَاّذ سػ ذ‪.‬‬ ‫خادهی یاک ذ هی کٌذۺ تا تْشُ تاشداسی اص پاشٍطُ‬ ‫ساُاّی ه اًِ ‪ -‬یثشیض یشاًضی سیلی ایاشاى تاشای‬ ‫ًخؼت ی تاس تِ اسٍپا هتل هیؿَد ٍ ایلال اى تاِ‬ ‫ساُاّی ًخجَاى دوَْسی ارستایجاى ٍ اسهٌؼتاى‬ ‫اص طشیق دل ا ٍ ً ض ساُاّی یشک ِ اص طاشیاق هاشص‬ ‫ساصی تِ افضایؾ هثادال ت ی الوللی ٍ کاادسا‬ ‫کاال هی اًجاهذ‪ .‬ووای ایاٌا اِ هؼاافا سیالای‬ ‫کـَس ّای اػ ای ه اًِ ٍ حاؿ ِ خل ج فااسع تاِ‬ ‫اسٍپا ٍ تالع غ سا ً ض کاّاؾ های دّاذ ٍ ایای‬ ‫ًـاىدٌّذُ اّو فشاهٌطقِای پشٍطُ اػ ‪.‬‬ ‫ی و ساُاّی یثشیض‪ -‬ه اًِ هطالثِ هشدهی اػ‬ ‫اػتاًذاس ارستایجاىؿشقی تا اؿاسُ تِ ایٌ ِ ی و‬ ‫پشٍطُ ساُاّی یثشیض ‪ -‬ه اًِ داضٍ هاطاالاثاِ ّاای‬ ‫هشدهی اػ افضٍدۺ تمی ل هاًذى پشٍطُ ّاای‬ ‫هلی دس اػتاى غ شقات قثَل اػ ٍ ٍصاس ساُ ٍ‬ ‫ؿْشػاصی تایذ تشای یخل ق اعتثاس الصم ٍ ایواام‬ ‫ایی پشٍطُّا اقذاها الصم سا اًجام دّذ‪.‬‬ ‫عاتذیی خشّم تش ایوام پشٍطُ ّاای سیالای اػاتااى‬ ‫یاک ذ کشد ٍ گ ۺ ایی پشٍطُ اص دولِ پشٍطُّای‬ ‫هلی اػ کِ تعذ اص چٌذیی ػاال اص ها ااًاِ تاِ‬ ‫تؼتاى اتاد سػ ذُ ٍ اداهِ اى یا یثشیض تایاذ ّاشچاِ‬ ‫ػشیع یش ادشا ؿذُ ٍ هـوَل هشٍس صهاى ًـَد‪ٍ .‬ی‬ ‫افضٍدۺ پشٍطُّای دذیذ تشای ی و هاحاَسّاای‬ ‫سیلی اػتاى سا دس ػ ش ایی سیااػا داواْاَسی‬ ‫پ گ شی هیکٌ ن‪.‬‬ ‫اح ای هؼ ش یشاًضی سیلی ‪ ۱۵۷‬ها الا ااسد دالس‬ ‫دساهذ تشای ایشاى خَاّذ داؿ‬ ‫عضَ ّ ا س ؼِ هجلاغ ؿاَسای اػامهای اص‬ ‫عایذی ‪ ۱۵۷‬ه ل اسد دالسی ایشاى اص اح اا هؼا اش‬ ‫یشاًضی سیلی خثش داد‪.‬سٍحاهلل هت شاصاد تا اؿاسُ‬ ‫تِ اّو دادُ اتشیـن دس اقتلاد داْااى اظاْااس‬ ‫کشدۺ تشسػی یحَال اقتلادی دس دْاى ٍ یغ اش‬ ‫قطهّای اقتلادی ت اًگش ایی هَوَ اػا کاِ‬ ‫کاال دس ؿشق یَل ذ ٍ دس غشب هلش هی ؿاَد‬ ‫ّوبٌ ی یجْ ضا ً ض دس غشب یَل ذ ٍ تاِ ؿاشق‬ ‫هٌتق هی ؿَد کِ ًـاى اص سف ٍ اهاذ کااال ٍ‬ ‫یجْ ضا اص غشب تِ ؿشق ٍ تالع غ داسد‪.‬‬ ‫اػتاًذاس ارستایجاىؿشقیۺ‬ ‫ایجاد باًک اطالعاتی دقیق‬ ‫در حَزُ هحرٍهیتزدایی‬ ‫استاًدار اذربایجاىشرقی ًیس در اینی‬ ‫ًشست با تاکید بنر اینجناد بناًنک‬ ‫اطالعاتی دقنینق در حنَزُ ّنا‬ ‫هحرٍهیت زدایی در استناى فن‪:‬نت‬ ‫عدالتهحَر ٍ هحرٍهنینت زداینی‬ ‫یکی از اّداف اصلی دٍلت سیسدّنن‬ ‫است ٍ تواهی دستگاُ ّا باید در اینی‬ ‫خصَص ّوگام با ّن حرکت کٌٌد‪.‬‬ ‫عاتذیی خشّم تاا اؿااسُ تاِ یـا ا ا‬ ‫قشاسگاُ اهام حؼای هاجاتاثای‬ ‫یلشیح کشدۺ ایی قشاسگاُ تاا ّاذ‬ ‫ّواٌّگی ٍ اًؼجامتخـی تِ اقذاهاا‬ ‫حَصُ هحشٍه ا صدایای دس تاخاؾ‬ ‫اتشػاًی تِ سٍػتاّاا یـا ا ا ؿاذُ‬ ‫اػ ‪.‬‬ ‫ایی قشاسگااُ‬ ‫ٍی اداهِ دادۺ تا یـ‬ ‫یوام دػتگاُّا ٍ هجوَعِّای ػتادی‬ ‫تشای حا هـا ام هاَداَد دس‬ ‫سٍػتاّای اػتاى پای کاس اهذُاًذ ٍ تا‬ ‫ّوذلی ٍ ّو ااسی تا اـاتاش یامؽ‬ ‫هی کٌٌذ یا تاا ایاجااد اها ااًاا دس‬ ‫سٍػتاّا اص هاْااداش سٍػاتاا ا ااى‬ ‫ػشپشػ‬ ‫دلَگ شی ؿَد‪.‬‬ ‫خشّم تا یاک ذ تش ایجاد صًذگی پاایاذاس‬ ‫دس سٍػتاّاا تاا یااها ای اها ااًاا‬ ‫صیشػاختی هتزکش ؿذۺ تایذ ًااااس‬ ‫دذی دس ادشای پشٍطُّا ٍدَد داؿتِ‬ ‫تاؿذ ٍ هَاًع اًْا تِ هَقع اعمم ؿاَد‬ ‫یا دس کَس ً اص تشای سفع اًْا اقذام‬ ‫کٌ ن‪.‬‬ ‫ٍی ارعاى داؿا ۺ تاحان فاٌای ٍ‬ ‫صهاى تاٌاذی اداشای اتاشػااًای تاِ‬ ‫سٍػتاّای اػتاى یَػط قشاسگاُ اهاام‬ ‫تِ دذ پ گ شی ؿَد‬ ‫حؼی هجتثی‬ ‫ٍ اعتثاسا اى ً ض تا سًٍذ پا اـاشفا‬ ‫پشٍطُ یضسیق ؿَد‪.‬‬ ‫اػتاًذاس ارستایجاىؿشقی یاک ذ کاشدۺ‬ ‫هطالعا پشٍطُ ّای اتاشػااًای تاایاذ‬ ‫دق ق ٍ کاه اًجام ؿَد ٍ ًثایذ حجن‬ ‫کاس تاعن ؿَد کاِ کا ا ا ا کااس‬ ‫کاّؾ یاتذ‪.‬‬ ‫ٍی تا یاک اذ تاش ایاٌا اِ اص داولاِ‬ ‫اٍلَی ّای هْن هذیشی اسؿذ اػتاى‬ ‫پ گ شی هؼا ٍ هعضم سٍػتا ااى‬ ‫ؿشک گاص ارستایجاى ؿشقی ۺ‬ ‫‪ٍ ۰۱۲‬احد صٌعتی جدید در شْرک صٌعتی‬ ‫شْید سلیواًی تبریس بِ شبکِ فاز هتصل هی شًَد‬ ‫سرپرست شرکت فاز اذربایجاى شرقنی‬ ‫اعالم کرد ‪ٍ ۰۱۲‬احد صٌعتی جدید در‬ ‫شْرک صٌعتی شْید سلیواًی تبریس بنِ‬ ‫شبکِ فاز هی شًَد‪.‬‬ ‫ًادس کوالی اظْاس کشدۺ طشح یاد ؿاذُ‬ ‫‪ ۸۷‬دسکذ پ ـشف ف ضی ی داسد کِ تاا‬ ‫ّذ افضایؾ ظشف گااصسػااًای دس‬ ‫ایی ؿْشک اًجام هی ؿَد‪ٍ .‬ی اداهِ دادۺ تا ایوام ایی پشٍطُ اه اى یاه ی گااص‬ ‫‪ٍ ۲۱۷‬احذ کٌعتی ایی ؿْشک اص ًعو اسصاى ٍ پاک گاص طث عی فاشاّان های‬ ‫ؿَد ٍ یاه ی گاص تخؾ ّای کٌعتی ٍ یَل ذی ٍ کـاٍسصی دس اٍلَی تشًااهاِ‬ ‫ّای گاصسػاًی قشاس داسد‪.‬کوالی اظْاس کشدۺ تا افضایؾ ظشف ایؼتگاُ یقالا ا‬ ‫فـاس ؿْشک کٌعتی ؿْ ذ ػل واًی اص ‪ّ ۱۷‬ضاس هتش ه عه تاِ ‪ّ ۳۷‬اضاس هاتاش‬ ‫ه عه عمٍُ تش ایجاد ظشف اؿتشاک پزیشی ّای دذیذ صه اٌاِ اػاتاواشاس‬ ‫دشیاى گاص هـتشک ی قثلی فشاّن ؿذُ ٍ ؿشایط اػت ادُ ػایش هتقاو اى ّوجاَاس‬ ‫دس ایی ؿْشک اص گاص طث عی ً اض ایاجااد ؿاذُ اػا ‪.‬ػاشپاشػا ؿاشکا‬ ‫گاص ارستایجاى ؿشقی خاطشًـاى کشدۺ عمٍُ تش تخؾ ّای کٌعتی ٍ یاَلا اذی‬ ‫دس اػتاى ّن اکٌَى ‪ ۱۵۴‬دایگاُ ػَخ گاص دس اػتاى فعال ّؼتٌذ کِ ایی اهش‬ ‫ًقؾ هْوی تشای کاّؾ االیٌذگی ّای صیؼ هح طی اسا ِ هی کٌذ‪.‬‬ ‫ؿْشک کٌعتی ؿواسُ ‪ ۴‬یثشیض ؿْ ذ قاػن ػل واًی ی ی اص ؿاْاشک ّاای‬ ‫اػتاى ارستایجاى ؿشقی اػ کِ دس ت ی تضسگشاُ ّای یثشیض ‪ -‬ػٌْاذ ٍ ؿاْا اذ‬ ‫کؼایی ؿْش یثشیض ٍاقع ؿذُ اػ ‪.‬‬ ‫ایی ؿْشک دس صه ی تِ ٍػع ‪ ّ ۸۳۷‬تاس دس ػال ‪ ۱۳۸۲‬تاا هلاَتاِ ّا ا ا‬ ‫ٍصیشاى ٍاسد فاص عول ایی ؿذ‪.‬‬ ‫* عولنرد درخشاى شْرداری‬ ‫هٌطقِ شش‬ ‫اػ گ ۺ هؼٍَالى اػتاى هَظا‬ ‫ّؼتٌذ ح هـ م سٍػتا اى سا دس‬ ‫اٍلَی کاسی خَد قشاس دٌّذ‪.‬‬ ‫یَػ غ اسصادُ هذیشعاه ؿاشکا‬ ‫اب هٌطقِای ارستایجاىؿشقی ً ض دس‬ ‫ایی دلؼِ خاطشًـاى کشدۺ هاَواَ‬ ‫اتشػاًی تِ ‪ ۷۷۷‬سٍػتای اػاتااى دس‬ ‫ساػتای یاه ی اب اص هٌاتع هاطاوا ای‬ ‫هطشح اػ ٍ تشای ‪ ۱۲۱‬سٍػتا یاه ای‬ ‫اب اص سٍدخااااًاااِ اسع ػاااذ‬ ‫حاد مسچای ٍ چاُّای ّـتاشٍد دس‬ ‫ًاش گشفتِ ؿذُ اػ ‪.‬‬ ‫ؿْشداس یثشیضۺ‬ ‫پرٍشُ ّا ًیوِ توام ترافیکی تبریس‬ ‫تا پایاى سال تکویل هیشًَد‬ ‫ًاکش عتثایی افضٍدۺ دػتگاُ قضایی تِ عٌَاى یک هجوَعِ حوایتای های یاَاًاذ‬ ‫حوای حقَقی ٍ قضایی الصم سا اص ٍاحذّای یَل ذی کِ تش هثٌای داًؾتٌ اى ٍ‬ ‫علن سٍص ّؼتٌذ داؿتِ تاؿذ‪.‬‬ ‫ٍی اداهِ دادۺ فعال ّای اقتلادی تا هحَسی داًؾتٌ اى اگش تِ خَتای هاَسد‬ ‫حوای قشاس گشفتِ ٍ تِ ػو ٍ ػَی یَل ذ داخ ػَق دادُ ؿَد کـاَس دس‬ ‫تؼ اسی اص اهَس تِ خَد ک ایی خَاّذ سػ ذ‪.‬‬ ‫سی غ ک دادگؼتشی ارستایجاى غشتی اداهِ دادۺ دػاتاگااُ قضاایای اػاتااى‬ ‫تشًاهِ ّای هتعذدی سا دس خلَف حوای اص ٍاحذّای یَلا اذی ٍ ػاشهاایاِ‬ ‫گزاسی دس دػتَس کاس خَد داسد‪.‬‬ ‫عتثایی تا ت اى ایٌ ِ دادگؼتشی ارستایجاى غشتی تشاػاع ٍظاایا رایای خاَد‬ ‫یاکٌَى دلؼایی سا دس صه ٌِ حوای حقَقی ‪ -‬قضایی اص فعال ّای یَل اذی ٍ‬ ‫داًؾ تٌ اى داؿتِ اػ اوافِ کشدۺ تا ایی حال حوای ّای الصم اص ػاَی ایای‬ ‫دادگؼتشی اص کاسافشیٌاى ٍ افشادی کِ دس صه ٌِ یَل ذ ٍ داًؾ تٌ اى فاعاالا ا‬ ‫شْردار تبریس اعالم کرد توام تنال‬ ‫خَد را اًجام هی دّین تا پرٍشُ ّا‬ ‫ًیوِتوام تا پایاى سال بِ اتوام برسد‪.‬‬ ‫یعقَب َّؿ اس سگ ۺ ؿشایاط تاِ‬ ‫ٍدااَد اهااذُ دس پااشٍطُ یااقاااطااع‬ ‫غ شّوؼطح ؿْ ذ فمحی هاَداه‬ ‫ؿذُ اػ دس اٍل ی سٍصّای کااسی‬ ‫ٍ دس تاصدیذ اص پشٍطُّا تِ ایی ًت جِ تشػ ن کِ پ واً اس هشتَطِ یَاى الصم تاشای‬ ‫ایوام پشٍطُ دس هذ صهاى هَسد ًاش ؿْشداسی سا ًذاسد ٍ تِ لحاظ قااًاًَای اص‬ ‫پ واً اس هضتَس خلع یذ ؿذ ٍ ػاصهاى عوشاى ایی پشٍطُ سا اداهِ خَاّذ داد‪.‬‬ ‫ٍی اداهِ دادۺ اص اٍل ی سٍصّای کاسی خَد دس ؿْشداسی تشسػی ٍ یحل ایای‬ ‫پشٍطُّا دضٍ اٍلَی ّای کاسی ها قشاس گشف کِ ًؼث تِ یع ا ای یا الا ا‬ ‫پشٍطُّای ً وِ یوام اقذام کٌ ن یا دس کوتشیی فشک هو ی پشٍطُ سا یاحاَیا‬ ‫ّوـْشیاى دّ ن‪.‬تِ گ تِ ٍی ؿْشداسی یثشیض دس حال تشسػی ٍ یحالا ا صهااى‬ ‫تٌذی پشٍطُ اػ ٍ طی ‪ ۱۷‬سٍص ایٌذُ تِ کَس سٍصؿواس صهاى ایاواام ایای‬ ‫پشٍطُ سا هـخق خَاّ ن کشد‪َّ .‬ؿ اس اوافِ کشدۺ ػایش پشٍطُّای ً وِیاواام‬ ‫ؿْشداسی یثشیض ً ض یحل ٍ تشسػی خَاٌّذ ؿذ ٍ تِ کَس سٍصؿاوااس صهااى‬ ‫ایوام پشٍطُّا اعمم خَاّذ ؿذ‪.‬‬ ‫تِ گضاسؽ ایشًا پشٍطُ سٍگزس اسیؾ‪-‬اصادی تا ‪ ۳۸‬ه ل اسد یَهاى اعتثاس اص ت ؾ‬ ‫اص یک ػال اخ ش ؿشٍ ؿذُ اػ اها تِ دل یعل ؿَسای اػامهای ؿاْاش ٍ‬ ‫ؿْشداسی ایی پشٍطُ پ ـشف چٌذاًی ًذاؿتِ اػ ٍ چَى دس ی ی اص هاٌااطاق‬ ‫تؼ اس پشیشدد ؿْشی قشاس داسد دس طَل ؿثاًِ سٍص ؿْشًٍذاى یثشیضی یاشافا ا‬ ‫ػٌگ ٌایی یقاطع ٍ ػایش هعاتش اطشا سا یحو هی کٌٌذ‪.‬‬ ‫هی کٌاٌاذ کاَس‬ ‫خَاّذ گشف ‪.‬‬ ‫حوای ّای الصم اص‬ ‫ػااَی دادگؼااتااشی‬ ‫ارستایجاى غاشتای‬ ‫ػاصهاى ّا ٍ ًْادّای‬ ‫یاتعِ اص کاس افشیٌااى‬ ‫ٍ افااشادی کااِ دس‬ ‫صه ٌِ یَل ذ ٍ داًاؾ‬ ‫تٌ اى فعال هی کٌٌذ‬ ‫کااَس خااَاّااذ‬ ‫گشف یا صه ٌِ سؿاذ‬ ‫ؿاااشکا ا ّاااا ٍ‬ ‫ٍاحذّای یاَلا اذی‬ ‫داًؾ تاٌا ااى ٍ دس‬ ‫ًت جِ اؿتغال صایی تشای دَاًاى اػتاى فشاّن ؿَد‪.‬‬ ‫اگْ دعَت بِ جلکِ هجوع عوَه فَق العادُ‬ ‫شرمت ًاهذاراى ًَش ارربایجاى (سْاه خاص)‬ ‫خیاص) ‪،‬‬ ‫بذیٌَسیلِ از ملیِ سْاهذاراى شرمت ًاهذاراى ًَش اررباییجیاى(سیْیاهی‬ ‫بِ شوارُ ثبت ‪ ٍ ۸۶۸‬شٌاسِ هل ‪ ۶۹۹۹۹۹۰۸۶۹۹‬دعَت ه شَد تا درجلکِ هجوع عویَهی‬ ‫فَق العادُ راس ساعت ‪ ۶۹‬صبح هَرخِ ‪ ۶۰۹۶0۹۹0۶۷‬در هحل قاًًَ شرمت ٍاقع در استاى‬ ‫ارربایجاى شرق ‪ ،‬شْرستاى اررشْر ‪ ،‬بخش هوقاى ‪ ،‬دّکتاى شْرک ‪ ،‬ابادی شْرک صٌعتی‬ ‫شْیذسلیو ‪ ،‬هحلِ شْرک سلیو ‪ ،‬خیییابیاى ‪ ۹۹‬هیتیری ًیَزدّین ‪ ،‬خیییابیاى‬ ‫‪۸۰۷۸۶۸۶۶۸۶‬‬ ‫( ‪۹۹‬هتری ًَزدُ هویس یل ) ‪ ،‬پالک ‪ ، ۹‬ق‪ ، ۹.۶۹‬طبقِ ّونف‪ ،‬مذ پکیتی‬ ‫تشنیل ه گردد ‪ ،‬حضَر بْن رساًٌذ‪.‬‬ ‫دستَر جلکِ هجوع عوَه فَق العادُۺ‬ ‫‪ -۶‬ارائِ هجَز بِ هذیر عاهل برای فرٍش اهَال شرمت(اصالح هَاد اساسٌاهِ در تصوییویات‬ ‫پیش بیٌ ًشذُ ساهاًِ)‬ ‫‪* *۶0۶۸‬تاریخ اًتشارۺ ‪ * ۶۰۹۶0۹۹0۹۶‬رٍزًاهِ ارک‬ ‫حضَس ؿْشداساى داَاى دسساع ؿاْاشداسی ّاای‬ ‫هٌاطق یثشیض یَام تا فعالا ا ّاای چـاواگا اشتاَد‬ ‫ًضدیک تِ ؿؾ هاُ اص اًتلاب هٌْذع احوذاً ؼِ تِ‬ ‫سیاػ ؿْشداسی هٌطقِ ؿؾ هی گزسدکاِ دسایای‬ ‫هذ ؿاّذ دگشگًَی ٍ فعال ّای گؼاتاشدُ دس‬ ‫هٌطقِ ؿؾ تَدین کِ هَده سوایتواٌاذی ٍػا اع‬ ‫هشدم گشدیذ‪.‬‬ ‫تخؾ کَچ ی اص اى عثاسیٌذ اص ۺ‬ ‫* عول ا کا ػااصی ٍاحاذان ػاٌا فاشؽ‬ ‫ٍػاخ ‪ ۷۵۷‬هتشهشتع دسهحلِ قشاهلک * صیشػااصی‬ ‫ٍ اػ ال سیضی هعاتش هحلِ ؿٌه غااصاى* اداشای‬ ‫تی ٍق ِ طشح وشتتی هحلِ هحَس ًگْذاؿ ؿْاشی‬ ‫دسػطح هعاتشٍهحم هٌطقِ ؿؾ * صیاشػااصی ٍ‬ ‫اػ ال سیضی کلی هعاتشهٌتاْای تاِ هؼاجاذ ًاَس‬ ‫اًاخایَى * تِ هٌاػث ؿه ّای قذس اّتواام ٍیاظُ‬ ‫دس تْؼاصی هعاتش اطشا هؼادذغشب ٍ ؿوال غشب‬ ‫یثشیض‪.‬‬ ‫* ‪ّ ۹۶۹‬سار ٍ ‪ ۹۷۹‬هتقاضی‬ ‫ارربایجاى شرق ثبت ًام مردًذ‬ ‫فعالیتّا داًش بٌیاى زیر چتر حوایتی‬ ‫دادفستر اذربایجاىغربی قرار فرفت‬ ‫رییس کل دادفستر اذربایجاى غربی ف‪:‬ت در راستا تحقق شعار سال دفنتنر‬ ‫حوایت هعاضدتی ٍ قضایی بِ هٌظَر حوایت حقَقی ‪ -‬قضایی از فعالنینت ّنا‬ ‫تَلید ٍ داًش بٌیاى در دادفستر ایی استاى تشکیل شدُ است‪.‬‬ ‫استانها‬ ‫‪۰‬‬ ‫ّیات هذیرُ شرمت‬ ‫هکینیی در‬ ‫هذیشک ساُ ٍ ؿْشػاصی اػتاى ارستایجااى ؿاشقای‬ ‫گ ۺ تا اتمغ ی ال ٍ ٍظای هحَلِ طشح اقاذام‬ ‫هلی دس ػال ‪ًْ ٍ ۱۳۹۸‬ض هلی هؼا ای دس ػاال‬ ‫گزؿتِ ‪ّ ۲۶۹‬ضاس ٍ ‪ ۹۷۷‬هتقاوی دس ػااهااًاِ ّاای‬ ‫هشتَطِ ثث ًام کشدًذ‪.‬‬ ‫* فرهاًذار چاراٍیواقۺ ‪ ۰۹‬درصذ رٍسیتیاّیای‬ ‫چاراٍیواق از پَشش ایٌترًت برخَردارًذ‬ ‫فشهاًذاس چاساٍیواق تا تا ااى ایاٌا اِ تاضسگاتاشیای‬ ‫سٍػتاّای ایی ؿْشػتاى اص پَؿؾ ایٌتشًتی ٍ یالا ای‬ ‫ّوشاُ هحشٍم ّؼتٌذ گ ۺ دسکذ پَؿؾ اسیاثاا‬ ‫ایٌتشًتی دس سٍػتاّای ایی ؿاْاشػاتااى ‪ ۳۷‬دسکاذ‬ ‫اػ ‪.‬‬ ‫در ‪ ۷۹۹‬رٍسیتیای‬ ‫*بحیراى ا‬ ‫ارربایجاىشرق‬ ‫هذیشعاه ؿشک اب ٍ فاومب ارستایجاىؿشقی‬ ‫گ ۺ ‪ ۷۷۷‬سٍػتا دس اػتاى تا هـ ا اب هاَاداِ‬ ‫ّؼتٌذ‪ٍ.‬ی اداهِ دادۺ تا یَدِ تِ فعاالا ا قاشاسگااُ‬ ‫یمؽ هی کٌ ن یعذاد سٍػتاّای هاٌاعاقاذ ؿاذُ دس‬ ‫قشاسداد سا تِ ‪ ۵۷۷‬سٍػتا افضایؾ دّ ن یا هـا ام‬ ‫اتی ػایش سٍػتاّا ً ض سفع ؿَد‪.‬‬ ‫* شرمت ّای پیواًناری اصل تریی هشنل‬ ‫مارگراى ارربایجاىشرق‬ ‫دت ش ادشایی خااًاِ کااسگاش ارستاایاجااى ؿاشقای‬ ‫اکلییشیی هـ کاسگشاى اػتاى سا دس ؿشک ّای‬ ‫پ واً اسی عٌَاى کشد‪.‬کادق صادُ تا اؿاسُ تِ ایٌا اِ‬ ‫اػتاى ارستایجاى ؿشقی ی ی اص قطه ّاای تاضس‬ ‫کٌعتی ٍیَل ذی تِ ؿواس هی سٍد یلاشیاح کاشدۺ‬ ‫ایی اػتاى تش ّو ی اػاع اص گزؿتِ داسای پتااًؼا ا‬ ‫ّای فشاٍاًی دس اهش یَل ذ اؿتغال ٍ ػشهایِ گازاسی‬ ‫تَدُ اها اص اًجا کِ قشیه تِ ای اق ٍاحذّای تاضس‬ ‫کٌعتی کِ اؿتغال اػاػی کٌع اػتاى سا تاشعاْاذُ‬ ‫داسًذ تا هاؿ ی اال فشػَدُ تِ فعال هی پشداصًاذ‬ ‫دس کَس عذم تاصػاصی خطَ یَل ذ تا هـ ام‬ ‫دیگشی تغ ش ٍوع هَدَد تش کٌع ٍ اقاتالااد‬ ‫کـَس سٍتِ سٍ هی ؿًَذ ٍ تاشٍص ّاش هـا الای دس‬ ‫فعال ایی ؿشک ّا اهٌ ؿغلای کااسگاشاى ٍ‬ ‫ً شٍی کاس سا یْذیذ هی کٌذ‪.‬‬ ‫* فرهاًذارۺ حذٍد ‪ ۶.۸‬هیلیارد تیَهیاى‬ ‫تکْیالت هشاغل خاًگ در هراغِ پرداخت‬ ‫شذ‬ ‫هعاٍى اػتاًذاس ارستایجاىؿشقی ٍ فاشهااًاذاس ٍیاظُ‬ ‫هشاغِ گ ۺ طی یک ػال گزؿتِ ‪ ۶‬ه ل اسد ٍ ‪۸۷۵‬‬ ‫ه ل َى یَهاى یؼْ م هـاغا خااًاگای دس ایای‬ ‫ؿْشػتاى پشداخ ؿذُ اػ ‪ .‬داٍد اػذیااى اظاْااس‬ ‫داؿ ۺ ػْن ؿْشػتاى اص هح یؼْا ام هـااغا‬ ‫خاًگی طی ػال گزؿتِ پٌج ه ل اسد ٍ ‪ ۸۵۷‬ه الا اَى‬ ‫یَهاى تَد اها یکًٍ ن تشاتش ایی ه ضاى یقاوا ؿذ یا تا‬ ‫هعشفی تاالی کذدسکذی هتقاو اى تتَاً ن تِ ؿ‬ ‫ؿٌاٍس اص یؼْ م ؿْشػتاى ّای دیاگاش اػاتا اادُ‬ ‫کٌ ن‪.‬‬ ‫* ‪ّ ۶۶‬سار ًفر در شْرّای زیر ‪ّ ۶۹۹‬یسار ًیفیر‬ ‫ارربایجاىشرق برای هکنی هل ثبتًام مردًذ‬ ‫هذیشک تٌ اد هؼ ی ارستایجاى ؿشقی تا ت اى ایٌا اِ‬ ‫‪ ۶۱‬ؿْش دس اػتاى ٍدَد داسد اها تٌ اد هتَلی ػاخ‬ ‫هؼ ی دس ‪ ۵۷‬ؿْش اػ گ ۺ یاکٌَى ‪ّ ۶۱‬ضاس ً ش‬ ‫دس ؿْشّای صیش ‪ّ ۱۷۷‬ضاس ًا اش داواعا ا تاشای‬ ‫دسیاف هؼ ی هلی ثث ًام کشدُاًذ‪.‬‬ ‫* رٍش ّای هقابلِ با ساخت ٍ سیازّیای‬ ‫غیرهجاز مارساز ًیکت‬ ‫سی غ ک دادگؼتشی ارستایجاى ؿشقی گ ۺ ؿ َُ‬ ‫ٍ سٍؽّای هَدَد تشای هقاتلِ تا ػاخ ٍ ػاصّای‬ ‫غ شهجاص یَػط ؿْشداسی ّا کاسػاص ً ؼ ‪ .‬هاَػای‬ ‫خل الْی افضٍدۺؿْشداسیْاتخلَف دسکمًـْشی‬ ‫هث یثشیض دس ایی حَصُ هَفق عو ً اشدُ اػا ٍ‬ ‫عل شغن ٍدَد کاسکٌاى هتعذد دسایی حَصُ ٍ کش‬ ‫ّضیٌِ ّای کمى تِ ًت جِ هطلَب ًاوای سػاذ‪ٍ.‬ی‬ ‫اظْاس داؿ ۺ ؿْشداسی ظشف تاضسگای داسد اهاا‬ ‫ت ـتشیی اػ ثْا دسحَصُ ػاخ ٍ ػاصّای غ شهجاص‬ ‫ای اق هی افتذ ٍ ػاختواى ّای فاقذ ّشگًَِ ک ا‬ ‫فٌی ػاختِ ؿذُ ٍ تِ فشٍؽ های سػاذٍ ػاَدّاای‬ ‫کمًی تِ د ه افشاد هتخل هی سٍد‪.‬‬ صفحه 3 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫اخبار کًتاٌ اجتماعی‬ ‫میاوگیه تعزفٍ پشضکی در بخص دیلتی ‬ ‫‪ ۵.٩١‬ی خصًصی ‪ ٢4‬درصذ تعییه ضذ‬ ‫ٍزیر تْذاضت‪ ،‬درهاى ٍ اهَزش پسضکی هیاًگیییی‬ ‫تعرفِ ّای پسضکی در تخص دٍلتی ٍ خصَصیی را‬ ‫اعالم کرد‪.‬‬ ‫بهشا ػین اللهی دس گ ت وگاوی تالاویاضیاونای‬ ‫تصشی کشدۺ تؼشفه های پضضکی بش اساس قااناو‬ ‫دس ضوسای ػالی بیمه سالمات تاؼایایان و باشای‬ ‫تصویب دس هیاا دولت‪ ،‬به سااصماا باشنااماه و‬ ‫بودخه اسائه می ضود و مدماوػاه ای اص تاوافا‬ ‫ساصما های بیمه گش‪ ،‬وصاسا بهذاضت و ساصماا‬ ‫نظا است که دس خلسه هیاا دولت‪ ،‬به تصویاب‬ ‫سسیذ و خضییاا و خذاول ا ‪ ،‬اػال خواهذ ضذ‪.‬‬ ‫وی گ تۺ افضایص تؼشفه های پضضکی دس باخاص‬ ‫دولتی به ؼوس متوسػ ‪ ۹۹.۵‬دسصذ و دس باخاص‬ ‫خصوصی ‪ ۲۴‬دسصذ موسد تصویب هیاا دولات‬ ‫قشاس گشفت‪ .‬ػین اللهی تصشی کشدۺ ساصما نظا‬ ‫پضضکی با افضایص تؼشفه های پضضکای ماوافاقات‬ ‫کشد و افضایص تؼشفه ها‪ ،‬یک تواف کالای بایان‬ ‫ساصما های بیمه گش‪ ،‬وصاسا بهذاضت و ساصماا‬ ‫نظا پضضکی است‪.‬‬ ‫ثبت بیص اس ‪َ ٩۶٩‬شار اسدیاج‬ ‫در سٍ ماٌ تابستان گذضتٍ‬ ‫سِ ضٌثِ ‪ 6‬اردیثْطت ‪ 66 * 1041‬اٍریل ‪ 60 * 6466‬رهضاى‪ * 1001‬سال سی ٍ دٍم ( اٍتَز ایکیٌجی ایل ) * ضوارُ ( سایی ) ‪3041 :‬‬ ‫‪ 6BA‬سَیِ غاله کرًٍا در ایراى‬ ‫ًگراًی از ٍرٍد هجذد دلتا تِ کطَر‬ ‫دتیر کویتِ علوی کطَری هیقیاتلیِ تیا‬ ‫کرًٍا تا تیاى ایٌکِ تیص از ‪ 41‬درصیذ‬ ‫سَیِ در گردش کرًٍا در کطیَرهیاى‬ ‫زیر سَیِ ‪ 6BA‬از خاًَادُ اُهیییکیرٍى‬ ‫است‪ ،‬گفت‪ :‬الثتِ ٌّیَز در تیرخیی‬ ‫کطَرّای اطراف ها هاًٌذ ترکیِ تقریثا‬ ‫سِ درصذ سَیِ در گردش ضاى دلیتیا‬ ‫است‪ ،‬تٌاترایی ایی ًگراًی ٍاَد دارد‬ ‫کِ تاتَاِ تِ رفت ٍاهذّا ٍ هیراٍدا‬ ‫هیاى کطَر ها ٍ کطَرّای اطیراف از‬ ‫اولِ ترکیِ‪ ،‬هوکی است دٍتارُ دلیتیا‬ ‫تیایذ ٍ هٌجر تِ ایجاد زیرسَیِ ّیاییی‬ ‫هاًٌذ ‪XF ٍXD‬ضَد‪ ،‬اها ٍاقعیت اییی‬ ‫است کِ ٌَّز چٌیی هَردی را تجرتیِ‬ ‫ًکردین‪.‬‬ ‫دکتش حمیذسظاا خامااػاتای دسبااس‬ ‫وظؼیت کشونا دس کطوس‪ ،‬گ تۺ انچه‬ ‫که دس حال حاظش دس کطوسما ات ا‬ ‫افتاد ‪ ،‬این است که مااناناذ تاماامای‬ ‫کطوسها ما هم اص نظش میضا بستاشی و‬ ‫هم اص نظش میضا مشگ و میش ناضای اص‬ ‫کشونا یک ضیب نضولی سا داسیام کاه‬ ‫تقشیبا به صوسا خؽی دسامذ اسات‪.‬‬ ‫به ؼوسی که منحنی کاه باه صاوسا‬ ‫صؼودی باال سفته بود‪ ،‬اکناو پاایایان‬ ‫امذ و به صاوسا خاؽای دساماذ‬ ‫است‪ .‬بنابشاین دس حال حاظش دس تماا‬ ‫کطوسهای دنایاا‪ ،‬مایاضا بساتاشی و‬ ‫دس سه ما تیش‪ ،‬مشداد و ضهشیوس ‪ ۹۶۹‬هضاس و ‪۵۵۶‬‬ ‫اصدواج دس کل کطوس و ‪ ۴۸‬هاضاس و ‪ ۹۲۲‬ؼاال‬ ‫ثبت ضذ است‪ ،‬همچنین دس سه ماا فاشوسدیان‪،‬‬ ‫اسدیبهطت و خشداد ‪ ۹۲۷‬هضاس و ‪ ۳۹۸‬اصدواج و‬ ‫‪ ۳۴‬هضاس و ‪ ۶۵۹‬ؼال ثبت ضذ است‪.‬‬ ‫این اماسهای نطا می دهاذ کاه مایاضا اصدواج‬ ‫تابستا سال خاسی نسبت به باهااس ساال خااسی‬ ‫افضایص پیذا کشد است همچنین میضا ؼاال دس‬ ‫تابستا بیطتش اص بهاس گزضته بود است‪.‬‬ ‫همچنین اصسالنامه ثبت احوال دس سال ‪ ۹۷‬میتوا‬ ‫به این نتیده سسیذ که دس ‪ ۹۲‬دسصاذاصدواخاهاای‬ ‫ظبػ ضذ دس سال ‪ ۹۷‬مشد و ص هم سن بودناذ و‬ ‫دس ‪ ۹۹‬دسصذ مواسد نیض ص باضسگاتاشاصماشدباود‬ ‫است‪ .‬ؼب بشسسی اماسها اختالف سن بیاطاتاش اص‬ ‫‪ ۲۱‬سال ص با مشدبؼنوا اختالف نامتؼاسف قلمذاد‬ ‫ضذ است؛ همچنین دس‪ ۹۹‬دسصذ ؼال های ثبات‬ ‫ضذ دس سال ‪ ۹۷‬مشد و ص هم سن بودناذودس ‪۹۹‬‬ ‫دسصذ مواسد نیض ص بضسگتش اص ماشد باود اسات‪.‬‬ ‫دسسال گزضته تؼذاد ‪ ۲۱۶‬ص ‪ ۹۳‬ساله و کمتش و ‪۵‬‬ ‫موسدمشدکمتش اص ‪ ۹۵‬سال‪،‬ؼال سا تدشبه کشدنذ‪.‬‬ ‫‪ 6BA‬سَیِ غاله کرًٍا در ایراى‬ ‫وی دسباس سویه غاالاب کاشوناا دس‬ ‫کطوس نیض گ تۺ دس مؽالؼه اخیشی که‬ ‫دس کطوس ما اندا ضذ‪ ،‬سویه غالبی که‬ ‫دس کطوس وخود داسد‪ ،‬بایاص اص ‪۸۹‬‬ ‫دسصذ صیش سویه ‪ ۲BA‬اص خااناواد‬ ‫اُمیکشو است‪ .‬بنابشاین ا ساویاه ای‬ ‫که انتظاس داضتیم که ماماکان اسات‬ ‫مندش به ایداد پیک خاذیاذی ضاود‪،‬‬ ‫فؼال چنین نطذ و موج خذیذی سا اص‬ ‫‪ ۲BA‬دس کطوسما ضاهذ نبودیم‪.‬‬ ‫نگشانی اص وسود مدذد دلتا به کطوس‬ ‫به نظش نمیسسذ تا پاییض با موج خاذیاذ‬ ‫و خذی مواخه ضویم‬ ‫خماػتی دسباس پیصبینیهاا اص سوناذ‬ ‫کوویذ ‪ ۹۹‬دس کطوسما ؼی ه تههای‬ ‫اتی‪ ،‬گ تۺ باتوخه به ضشایؽی که دس‬ ‫حال حاظش دیذ مای ضاود‪ ،‬اگاش باا‬ ‫مطکل خذیذ و صیش سویه خذیذی دس‬ ‫کطوسهای دیگش بشخوسد نکنیام‪ ،‬باه‬ ‫نظش می سسذ که دس ماا هاای ایاناذ‬ ‫حذاقل تا فصول سشد‪ ،‬خیلی با پایاک‬ ‫مهم و موج خذیذی بشخوسد نکانایام‪.‬‬ ‫ایاااشج خساااشونااایاااا‪،‬گا ا اااتۺادساسفاااشدصیااااد‬ ‫مایااطااودو پااشخااوسی اد پاایااذا ماای کااناذ‪.‬وی‬ ‫افضودۺاگشقنذخو فشد خیلی باال بشود بی حاال و‬ ‫ظؼیف میطودوبه فشد حاالات خاواد الاودگای‬ ‫دست میدهذ؛البته تامیضا قنذ ‪ ۳۱۱‬تا ‪ ۴۱۱‬ممکن‬ ‫است مطکلی بشای فشد پیص نیایذامابایاطاتاشاصایان‬ ‫میضا که ضود‪،‬این مطکالا به وخود میایذ‪.‬‬ ‫ایزان یاجذ ضزایط دریافت گوًاَوی ‬ ‫یضعیت عاری اس ماالریاست‬ ‫ًوایٌذُ سازهاى تْذاضت اْاًی گفیت‪:‬اییراى تیِ‬ ‫طَر هَثر تَاًستِ است ترای تیص ازسِ سال اًتقال‬ ‫تَهی ها ریا را قطع کٌذ ٍ اکٌَى ٍااذ ضیرایی‬ ‫دریافت گَاّی ٍضعیت عاری از ها ریا است‪.‬‬ ‫دکتش سیذ خؼ ش حسین بیا داضتۺ دس ایان سوص‬ ‫خهانی ماالسیا‪ ،‬ما بایذ به یاد داضته باضیام کاه باا‬ ‫وخود اینکه این بیماسی قابل پیطگیشی و دسماا‬ ‫است‪ ،‬اما دس سال ‪ ،۲۱۲۱‬ماالسیا خا ‪ ۶۲۷۱۱۱‬ن ش‬ ‫سا گشفته و حذود ‪ ۲۴۹‬میلیو موسد خذیذ سا مبتال‬ ‫کشد است‪ .‬این اماس و اسقا بیااناگاش حاذود ‪۹۴‬‬ ‫میلیو موسد و ‪ ۶۹۱۱۱‬مشگ بیطتش دس مقایساه باا‬ ‫سال قبل است ‪.‬وی دس این پیا اوسد استۺ دنایاا‬ ‫دس مسیش سسیذ به ‪ ۲‬هذف حیاتی ساهاباشد فانای‬ ‫خهانی ‪WHO‬بشای ماالسیا ‪ ۲۱۹۶-۲۱۳۱‬قاشاس‬ ‫نذاسدۺ کاهص بشوص خهانی ماالسیا تا ‪ ۹۱‬دسصذ یاا‬ ‫بیطتش تا سال ‪ ۲۱۳۱‬و کاهص نشخ ماشگ و مایاش‬ ‫خهانی ماالسیا تا ‪ ۹۱‬دسصذ یا بیطتش تا سال ‪.۲۱۳۱‬‬ ‫اگشچه یک خای نگشانی وخود داسد؛‬ ‫ا هم اینکه گ ته ضذ که تقشیبا هنوص‬ ‫دس بشخی کطوسهای اؼشاف ما مااناناذ‬ ‫تشکیه سه دسصذ سویه دس گشدشضا‬ ‫دلتا است‪ ،‬ضایذ این خای نگاشانای سا‬ ‫بگزاسد که باتوخه به سفتواماذهاا و‬ ‫مااشاوداتاای کااه باایاان کطااوس مااا و‬ ‫کطوسهای اؼشاف اص خاملاه تاشکایاه‬ ‫است‪ ،‬ممکن است کاه دوبااس دلاتاا‬ ‫بیایذ و مندش به ایداد صیشسویاه هاایای‬ ‫ماننذ ‪XD‬و ‪XF‬ضود‪ ،‬اما واقاؼایات‬ ‫این است که هنوص چنایان چایاضی سا‬ ‫تدشبه نکشدیم و اص انداایای کاه دس‬ ‫کطوسهای دیگش هم با پیک خذیاذی‬ ‫مواخه نطذنذ‪ ،‬به نظش نامای سساذ کاه‬ ‫حذاقل دس فصل تابستاا باا مطاکال‬ ‫خذی مواخه ضویم‪ .‬بش این اساس ماننذ‬ ‫پیص بینی که دس سایش کطوسهای دنایاا‬ ‫مؽش ضذ ‪ ،‬اگش قشاس باضذ با پایاکای‬ ‫مواخه ضویم‪ ،‬ممکن است دس فصاول‬ ‫سشد‪ ،‬یؼنی دس پاییض و صمستا باضذ و با‬ ‫مااوخاای اص ویااشوس کااشونااا بااا‬ ‫صیشسویههای دیگش مواخه ضویام‪ ،‬اماا‬ ‫به نظش نمیسسذ که حذاقل تا چنذ ماا‬ ‫اینذ با موج خذیذ و خاذی ماواخاه‬ ‫باضیم‪.‬‬ ‫کاّص ًرش رضذ اوعیت هتَقف ضذ‬ ‫اهیذ تِ هٌفی ًطذى رضذ اوعیت ایراى‬ ‫حسا الذین ػالمه افضودۺ اکنو مایااناگایان سانای‬ ‫خمؼیت ‪ ۳۳‬سال است که بهتشین سن باسوسی است‪.‬‬ ‫پیصبینی میضذ دس سال ‪ ۹۴۳۱‬سضذ خمؼیت متوقف‬ ‫ضذ و بؼذ اص ا من ی ضود اماا باا ایان سوناذ باا‬ ‫گزضت ‪ ۹۱‬سال ممکن است سضذ خمؼیات دیاگاش‬ ‫متوقف نطود‪ .‬وی اظافه کشدۺ قبال پیص بینای ضاذ‬ ‫که دس سال ‪ ۹۴۲۱‬نشخ افشاد ‪ ۶۵‬سال و باالتش و صیاش‬ ‫‪ ۹۵‬سال ما با هم بشابش ضاود یاؼانای تااساال ‪۹۴۲۵‬‬ ‫همچنا خمؼیت افشاد صیش ‪ ۹۵‬ساال ماا بایاطاتاش اص‬ ‫خمیؼت ‪ ۶۵‬سال و باالتش است‪.‬‬ ‫سشپشست دبیشخانه ضاوسای مالای ساالاماناذا باا‬ ‫یاداوسی پیصبینی توقف نشخ سضذ خمؼیات ایاشا‬ ‫دس سال ‪ ۹۴۳۱‬گ تۺ نشخ سضاذ خاماؼایات ایاشا‬ ‫حاصل مابه ت اوا تؼذاد موالیذ منهای تؼاذاد افاشاد‬ ‫فوا ضذ دس یک سال تقسیم بش خمؼیت سال قابال‬ ‫است‪.‬‬ ‫ػالمه افضودۺ باالتشین نشخ خمؼیت ایاشا دس ساال‬ ‫‪ ۹۳۶۵‬دس حذود ‪ ۳.۶‬دسصذ بود‪ .‬نشخ خماؼایات دس‬ ‫ؼول ‪ ۳۵‬سال گزضته همواس سونذ کاهطی داضت تا‬ ‫اینکه به ػذد ه ت دهم دسصذ سسیذ اما سال گزضته‬ ‫این نشخ با نشخ سال قبل خود بشابشی میکنذ‪.‬‬ ‫احتمال بسته ضذ پندش خمؼیتی صودتاش اص ماوػاذ‬ ‫مقشس‬ ‫سشپشست دبیشخانه ضوسای ملی سالماناذا گا اتۺ‬ ‫ؼب پیصبینیهای قبلی تا سال ‪ ،۹۴۲۵‬خمؼیت بایان‬ ‫‪ ۹۵‬تا ‪ ۶۵‬سال کطوس بیطتش اص دو سو خمؼیت اسات‬ ‫اما ممکن است پندش خمؼیتی چنذ سال صودتاش اص‬ ‫این صما ‪ ،‬بسته ضود‪.‬‬ ‫ػالمه خاؼشنطا کشدۺ احتمال بسته ضاذ پاناداش‬ ‫خمؼیتی به دو دلیل ات ا میافتذ‪ .‬نخست باه ػالات‬ ‫افضایص سن امیذ به صنذگی و بیطتش ضذ خاماؼایات‬ ‫سالمنذا است‪ .‬دلیل دو هم این اسات کاه اگاش‬ ‫سیاست های تطویقی خمؼیت اثش کنذ‪ ،‬ماوالایاذ دس‬ ‫سالهای اینذ ‪ ۹۵‬سال ؼول می کطذ که واسد سان‬ ‫کاس ضونذ بنابشاین ممکن است پندش خمؼیتی صودتش‬ ‫بسته ضود اما دس ػوض اگش سیاستهای خاماؼایاتای‬ ‫موف ػمل کنذ‪ ،‬بؼذ اص دوس ‪ ۹۵‬ساله خمؼیت مولاذ‬ ‫باال می مانذ‪.‬‬ ‫وی یاداوس ضذۺ پندش خمؼیتی دس ساال ‪ ۹۳۸۵‬بااص‬ ‫بود‪ .‬اهمیت نیشوی مولذ ایشا دس سود خمؼیاتای دس‬ ‫اقتصاد ؼالیی و نیشوی کاس است‪ .‬یاؼانای دس ساال‬ ‫‪ ۹۳۸۵‬بیطتش اص دو سو خمؼیت‪ ،‬مولذ و نیشوی کااس‬ ‫بودنذ‪.‬‬ ‫دادستا کل کطوسۺ‬ ‫تاًکّا افراد سَداَ را تِ قَُ قضاییِ هعرفی کٌٌذ‬ ‫وطاوٍَای باال رفته قىذ خًن‬ ‫ ‬ ‫هتخصص داخلی گفت‪:‬زیاد ضذى هییساى ادرار ‪،‬‬ ‫پرخَری اب ٍ خَاب الَدگی از ًطاًِّیای تیا‬ ‫رفتی قٌذ خَى است‪.‬‬ ‫عقبماوذگی ‪ ۸‬ماٍَ امًسش ‬ ‫ ‬ ‫در جُان‬ ‫مشگومیش تقشیبا سیش نضولی داضاتاه و‬ ‫حتی دس کطوسهایی مااناناذ چایان و‬ ‫هنگ کنگ که میضا مواسد باال سفتاه‬ ‫بود نیض ضاهذ سیش نضولی هستیم‪ .‬کطوس‬ ‫ما هم اص سایش کطوسها مستثنی نیست‪.‬‬ ‫سرپرست دتیرخاًِ ضَرای هلی سالوٌذاى گفیت‪ :‬در‬ ‫سال ‪ 1044‬ترای ًخستیی تار کیاّیص ًیرش رضیذ‬ ‫اوعیت هتَقف ضذ ٍ ایی اهیذ را زًذُ کرد کِ رضیذ‬ ‫اوعیت ایراى تِ سوت صفر ٍ هٌفی ضذى ًرٍد‪.‬‬ ‫اهار ّای هٌتطر ضذُ از سَی ثثت احیَال ًطیاى‬ ‫هیدّذ کِ در سِ هاُ تاتستاى سیال ایاری ‪161‬‬ ‫ّسار ٍ ‪ 336‬ازدٍاج در کطَر ثثت ضذُ است‪.‬‬ ‫اجتماعی‬ ‫‪ 4‬‬ ‫دادستاى کل کطَر تا اعالم حیویاییت از فیعیا ى‬ ‫اقتصادی کِ تا تاًک ّا دچیار هطیکیل ضیذُ اًیذ‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬ایی حوایت تِ ّیچ ٍاِ ضاهل افیرادی کیِ‬ ‫تسْیالتی گرفتِ ٍ در اای دیگر ّسیٌیِ کیردُ اًیذ‬ ‫ًوی ضَد؛ تا قاطعیت تا ایی افراد ترخَرد ٍ تاًک ّیا‬ ‫اًاى را تِ دستگاُ قضایی هعرفی کٌٌذ تیا تیرخیَرد‬ ‫ضَد‪.‬‬ ‫دادستانی کل کطوس‪ ،‬حدت االسال و الماسالامایان‬ ‫محمذخؼ ش منتظشی دس دیاذاس باا اػعاای ضاوسای‬ ‫هماهنگی بانکهای دولتی و نیمه دولتی‪ ،‬دس ساستای‬ ‫تحق ضؼاس سال و حمایت اص تاولایاذ و اضاتاغاال‪،‬‬ ‫افضودۺ دس حال حاظش یکی اص ماواسدی کاه خاضو‬ ‫اولویت های دستگا قعاایای اسات حاماایات اص‬ ‫تولیذکننذگا و فؼاال اقتصادی است‪.‬‬ ‫دادستا کل کطوس اظهاس داضتۺ بانک هاا ناقاطای‬ ‫تؼیین کننذ دس سضذ و توسؼه اقتصاد کطوس داسنذ و‬ ‫بایذ دس خهت تحق ضؼاس سال نقص خاود سا ایا اا‬ ‫کننذ‪ .‬مؼتقذ هستیم بایذ مسائل و مطکالا بانک هاا‬ ‫ضنیذ ضود تا انها هم بتواننذ به دسستی به وظاایاف‬ ‫بانکذاسی خود ػمل کننذ‪.‬‬ ‫وی گ تۺ بانکها بایذ یکی اص باصیگشا اصلای دس‬ ‫حمایت اص تولیذ باضنذ و دس احیاای کااسخاانادااا‬ ‫تؼؽیل و نیمه تؼؽیل سهیم باضنذ‪ .‬البته این بذا مؼناا‬ ‫نیست که بانک ها متعشس ضونذ و بش انها تکاالایاف‬ ‫غیشقابل اندا ‪ ،‬باس ضود‪.‬‬ ‫دادستا کل کطوس دس ادامه با انتقاد اص ػامالاکاشد‬ ‫بشخی بانک ها که نسبت به اخز سود مشکب اقاذا‬ ‫میکننذ‪ ،‬ادامه دادۺ مساله دیگشی که بانک هاا الص‬ ‫است نسبت به ا حساس باضنذ بحث دسیافت ساود‬ ‫مشکب است؛ متاس انه گضاسش هایای کاه دس ایان‬ ‫سابؽه به دست ما میسسذ صاحات داسد و باشخای‬ ‫ضؼب دست به این فؼل حشا می صناناذ کاه باایاذ‬ ‫خلوی این کاس گشفته ضود‪.‬‬ ‫وی خاؼشنطا کشدۺ موظوع دیگش ایان اسات کاه‬ ‫نظاسا دس سیستم بانکی کطوس یک نظاسا ظؼیاف‬ ‫است و پاسخگوی مطکالا و اناتاقااداا ماشدمای‬ ‫نیست‪ .‬نظا بانکی اگش میخواهذ به دسستی کاس کنذ‬ ‫بایذ نظاسا دقیقی بش صیشمدموػه خود داضته بااضاذ‪.‬‬ ‫الص است دسگاهی بشای اػتشاظااا و ضاکاایااا‬ ‫مشدمی وخود داضته و اگش وخود داسد اؼالع سسانای‬ ‫بیطتشی بشای ا صوسا پزیشد‪.‬‬ ‫دادستا کل کطوس ادامه دادۺ حتما بانک ها به دنبال‬ ‫یک سویه واحذ باضنذ تا اص ا ؼشیا باتاواناناذ اص‬ ‫صنایغ و واحذهای تولیذی حمایت کننذ‪ .‬بانک هاا‬ ‫بایذ ساص و کاسی ؼشاحی کننذ که بطود اص باناگاا‬ ‫های تولیذی تؼؽیل و نیمه تؼؽیل حمایت کاشد و‬ ‫دس صما سود د ضذ واحذ اص ا ن غ ببشنذ‪.‬‬ ‫حدت االسال منتظشی به ماوظاوع اصاال ناظاا‬ ‫بانکی اضاس کشد و گ تۺ اصال نظا بانکی یاکای‬ ‫اص تاکیذاا مقا مؼظم سهبشی و نیاصهای سوص خامؼه‬ ‫است‪ .‬بشای اصال نظا بانکی خلساا مستمش داضته‬ ‫و پیطنهاداا و بشنامه های خود سا مؽش و پیگایاشی‬ ‫کنیذ‪ .‬دس هشخایی هم که الص بود به ما اػال کنایاذ‬ ‫تا دس کناستا بود و مسائلتا سا منتقل کنیم‪.‬‬ ‫هطاٍر ٍزیر اهَزش ٍ پرٍرش ؛‬ ‫اارای طرح استقرار عذالت اهَزضی‬ ‫در ‪ 044‬هحلِ کن ترخَردار کطَر‬ ‫هطاٍر ٍزیر اهَزش ٍ پرٍرش تا اضارُ تِ تطکیل ییک‬ ‫کارگرٍُ هلی تا دتیری قرارگاُ عذالت ترتیییتیی ٍ‬ ‫ًصیه تراتر اهَزضی گفت‪ :‬ایی کارگیرٍُ هیَ یف‬ ‫است رف دٍ ّفتِ در هرحلِ اٍل‪ 044 ،‬هحلیِ کین‬ ‫ترخَردار را در ‪ 16‬استاى هرزی ٍ ّوچٌیی تْراى ٍ‬ ‫کرهاى ضٌاسایی کٌذ ٍ تِ صَر ٍیژُ در ایی هٌاطق‬ ‫هتورکس ضَد‪.‬‬ ‫ػلی باقشصاد گ تۺ فهشست محالا محشو و کام‬ ‫بشخوسداس ؼی مؽالؼهای احصاء و پ اص هم اکاشی‬ ‫با صاحب نظشا اختماػی اقتصاادی‪ ،‬فاشهاناگای و‬ ‫اموصضی ؼشحی بشای توسؼه و توانمناذسااصی ایان‬ ‫محالا تهیه و اخماال به تاییذ سهبشی سسیذ است و‬ ‫اکنو دس حال پیاد ساصی و اخاشا باا هاماکااسی‬ ‫دستگا های اخشایی ریشبػ است‪.‬وی افضودۺ مذسساه‬ ‫به ػنوا کانو تشبیتی محله دس سنذتحول بانایاادیان‬ ‫موسد تاکیذ قشاس گشفته است و میتوانذ منطاء اثااس‬ ‫قابل توخهی دس محله باضذ‪.‬مطاوس وصیش اماوصش و‬ ‫پشوسش گ تۺ اص خمله صمینههای همکاسی مطتشک‬ ‫می توا به حمایت و پطتیبانی ماذاسس اص اخاشای‬ ‫ؼش ‪ ،‬خلب مطاسکت ساصما های مشد نهااد باشای‬ ‫تطشیک مساػی‪ ،‬تامین پوضص حذاکثشی اموصش و‬ ‫پشوسش ػمومی‪ ،‬استقاای ساؽا تاواناماناذسااصی‬ ‫حشفهای کاسکنا مناؼ دس محالا کم بشخاوسداس‪،‬‬ ‫تالش بشای بهبود کی ی خذماا اموصضی‪ ،‬اهاتاماا‬ ‫دس خذماا مطاوس ای‪ ،‬سا اناذاصی پاویاص هاای‬ ‫سسانه ای مناسب بشای خلب مطاسکتهای ػمومای‪،‬‬ ‫افضایص میانگین سشانه اموصضی اص خمله این ماواسد‬ ‫هستنذ‪.‬باقشصاد ادامه دادۺ تحکیم و تثبیت سویاکاشد‬ ‫ػذالت محوسی بشای سفغ تبؼیطهای اماوصضای و‬ ‫پشوسضی‪ ،‬ضناسایی و بسیح ظشفیت های ماشدمای و‬ ‫دستگا های اخاشایای‪ ،‬باشگاضاسی خطاناواس هاای‬ ‫فشهنگی هنشی‪ ،‬ابالؽ نقصهاا و مسالاولایات هاای‬ ‫ضوساهای محالا‪ ،‬غنای سااصی اوقااا فاشاغات‪،‬‬ ‫مطاسکت دس خزد خیشین مذسسه ساص‪ ،‬تطاویا و‬ ‫تشغیب خانواد ها و اتباع بشای ثبت نا دس دوس های‬ ‫سواداموصی و همچنین تذاو اموصشها نیض اص خمله‬ ‫وظایف است‪.‬وی اظافه کشدۺ یک کاسگشو ملی باا‬ ‫دبیشی قشاسگا ػذالت تاشبایاتای و نصایاب باشاباش‬ ‫اموصضی تطکیل ضذ و موظف است ظشف دو ه ته‬ ‫دس مشحله اول‪ ۴۱۱ ،‬محله کم بشخوسداس سا دس ‪۹۶‬‬ ‫استا مشصی و همچنین تهشا و کشما ضانااساایای‬ ‫کنذ و به صوسا ویه دس این مناؼ متمشکض ضود و‬ ‫ضیو نامه های اخاشایای ماشباوغ باه هاشکاذا اص‬ ‫موظوػاا ت اهم نامه سا ظشف دوما اباالؽ کاناذ‪.‬‬ ‫مذا اخشای ت اهم نامه چهاسسال است و اص امشوص با‬ ‫امعای ت اهم نامه الص االخشا خواهذ بود‪.‬‬ ‫ػلی اقامحمذی‪ ،‬قائم مقا وصیش کطاوس دس اماوس‬ ‫محالا گ تۺ دس تالضیم یک بسیح ػمومی باشای‬ ‫همکاسی موثش دس این صمینه ضکل بگیشد‪.‬‬ ‫وی افضودۺ استااسا ا هاای داناص اماوصی باا‬ ‫همکاسی مؼاونت ػلمی سیااسات خاماهاوسی دس‬ ‫محالتی چو هشنذی تهشا ضکل گشفته تا کودکا‬ ‫محشو و مستؼذ تحصیل بتواننذ اص این امکا باهاش‬ ‫منذ ضونذ‪.‬‬ ‫افت تحصیلی اص خمله هضینه هایی است که کشوناا‬ ‫بش خامؼه خهانی تحمیل کشد؛ باشسسای هاا نطاا‬ ‫میدهذ به ؼوس متوسػ اموصش دس خهاا ‪ ۸‬ماا‬ ‫ػقب مانذ است و دولت ها بایذ بشای خباشا ا‬ ‫هضینههای خذاگانهای دس نظش بگیشنذ‪.‬‬ ‫همهگیشی کوویذ‪ ۹۹-‬بیطتش اص دو سال کطوسهای‬ ‫خها سا دسگیش کشد بود و پیامذها و هضیناه هاای‬ ‫خانی‪ ،‬مالی‪ ،‬اختماػی و سوانی فشاوانای سا باشخاا‬ ‫گزاضت‪.‬‬ ‫اگشچه هنوص این بیماسی به ؼوس کامل محو نطاذ‬ ‫اما تاکنو بیص اص ‪ ۶‬میلیاو نا اش دس ایان دوس‬ ‫دوساله خا خود سا اص دست دادنذ و بسیاسی نایاض‬ ‫دچاس ػواسض تن سی ضذیذ ضذنذ که هنوص دسما‬ ‫نطذ است‪ .‬بشاوسدهای گاونااگاونای دس ماوسد‬ ‫هضینه های اقتصادی کاشوناا باش خاهاا ماؽاش‬ ‫میضود؛ بشخی ا سا بین ‪ ۳‬تا ‪ ۵‬هضاس میلیاسد دالس‬ ‫تخمین می صننذ و بؼعی نیض سقمهایی باه ماشاتاب‬ ‫باالتش سا بیا می کننذ و تاکیذ داسنذ اسصیابی دقیا‬ ‫میضا هضینه های بیماسی قابل انذاص گیشی و بایاا‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫یکی اص دیگش حوص ها که تحت تاثیش کشوناا قاشاس‬ ‫گشفت ػشصه اموصش اص کودکا تا دانطداویاا‬ ‫بود است‪ .‬تؼؽیلی فشاوا مذاسس و دانطگا ها دس‬ ‫کناس فشصت های یادگیشی ماتا ااوا نااضای اص‬ ‫قشنؽینه ها‪ ،‬امکاناا اموصضی متغیش دس خااناه‪ ،‬و‬ ‫تغییش سوشها سبب ػقبمانذگی دانصاماوصا و‬ ‫حتی گستشش نابشابشیها ضذ است‪.‬‬ ‫فاصله گزاسی اختماػی و انضوا مهمتشین تاوصایاه‬ ‫نهادهای بهذاضتی و دولتها دس مقابل کشونا باود‬ ‫اما همین ساهکاس کلی تاثیش من ی قابل توخهی باش‬ ‫سیستمهای اموصضی داضت‪.‬تاکنو تاثیش بلنذمذا‬ ‫مطکالا ایداد ضذ دس فشاینذ یادگیشی خاواناا‬ ‫نیض به ؼوس خامغ هنوص انذاص گیشی نطذ است‪ .‬دس‬ ‫بسیاسی اص کطوسهای کام دساماذ‪ ،‬بساتاه ضاذ‬ ‫مذاسس سبب ضذ نابشابشی اموصضی دس دستاشسای‬ ‫به اموصش و یادگیشی با کی یت‪ ،‬باه ویاه باشای‬ ‫کسانی که دس مناؼ سوساتاایای‪ ،‬داسای ساؽا‬ ‫اختماػی‪ -‬اقتصادی پایینتش و گشو های ماحاشو‬ ‫بودنذ‪ ،‬ػمی تش ضود‪.‬‬ ‫بشای محافظت اص مشد دس مقابل ویشوس کاشوناا‪،‬‬ ‫فاصله گزاسی اختماػی و انضوا مهمتشین تاوصایاه‬ ‫نهادهای بهذاضتی و دولت ها بود اما همین ساهکاس‬ ‫کلی‪ ،‬تاثیش من ی قابل توخهی باش سایاساتام هاای‬ ‫اموصضی داضته صیشا اسائه و انتقال دانص اص ؼاشیا‬ ‫فؼالیت های کالسی حعوسی کاه اماشی الص و‬ ‫ظشوسی است‪ ،‬متوقف ضذ‪.‬‬ ‫چنین وظؼیتی مسائلی سا بشای نظا های اموصضای‬ ‫کطوسهاا ایادااد کاشد و خاشیاا تاذسیا و‬ ‫فؼالیتهای یادگیشی و به اضتشاکگزاسی دانص با‬ ‫دانصاموصا مختل ضذ‪ .‬توخه انذک و نااضناایای‬ ‫والذین به ضیو فشاینذ تاذسیا اناالیان‪ ،‬حاتای‬ ‫اموصش به کودکا بذو وسود به مذسساه سا هام‬ ‫باااشای ماااؼااالااام دضاااواستاااش سااااخااات‪.‬‬ ‫همچنین بشخی اص والذین اص نظش مالی به اناذاص ای‬ ‫قوی نبودنذ تا به سشػت سیستم یادگیشی دیدیتال‬ ‫سا بشای ضشکت فشصنذانطا دس کالس های انالین‬ ‫داضته باضنذ‪ .‬کمبود دستگا ها و امکاناا اینتشنتای‬ ‫نیض مطکالا بشای اسائه داناص و اؼاالػااا سا‬ ‫ػمی تش کشد‪.‬‬ ‫اگشچه یادگیشی انالین گضینه خوبای باشای ایان‬ ‫ضشایػ بود اما به هایا وخاه باشای ماذاسس و‬ ‫دانطگا ها نتایدی همچو کالسهای حعوسی سا‬ ‫به همشا نذاضته است‪.‬دو سال پایاص دس چانایان‬ ‫صما هایی‪ ،‬مذاسس دس ‪ ۹۸۵‬کطوس خها بسته ضذ‪.‬‬ ‫ؼب گضاسش یونسکو‪ ،‬اص هش ‪ ۹۱‬داناص اماوص دس‬ ‫سشاسش خها حذود ‪ ۹‬ن ش خاسج اص مذسسه بودناذ‪.‬‬ ‫این سویذاد بضسگتشین و ؼوالنی تاشیان وقا اه دس‬ ‫مذسسه و اموصش سا اص صمانی سقم صد که اموصش‬ ‫سسمی دس کطوسها دس اواخش قش نوصدهم باه سا‬ ‫افتاد‪.‬ؼب گضاسش یونسکو‪ ،‬دس دوس کشونا اص هاش‬ ‫‪ ۹۱‬دانص اموص دس سشاسش خهاا حاذود ‪ ۹‬نا اش‬ ‫خاسج اص مذسسه بودنذ‪.‬دو سال پ اص ا اتا اا ‪،‬‬ ‫مذاسس دس بیطتش کطوسها باص ضذنذ و ماسکها دس‬ ‫بیطتش مکا ها کناس گزاضته ضذ و احساس ػاادی‬ ‫بود به رهن می سسذ‪.‬صنذو کودکا سااصماا‬ ‫ملل متحذ (یونیسف) دس گاضاسضای ناوضاتۺ باا‬ ‫گزضت بیص اص دو سال اص همه گایاشی بایامااسی‬ ‫کوویذ‪ ،۹۹-‬ما ضاهذ صیا بضسگی دس یاادگایاشی‬ ‫کودکا هستیم‪ .‬به دالیال مطاکاالا ماالای و‬ ‫بودخهای‪ ،‬تنها کمتش اص نیمی اص کطوسها ساهباشدی‬ ‫سا بشای باصیابی یادگیشی به کاس می باشناذ تاا باه‬ ‫کودکا کمککننذ ػقبمانذگیها خبشا ضاود‪.‬‬ ‫تا صمانی که همه کطوسها بشنامه های خاود سا دس‬ ‫ما های اینذ اخشا و گستشش نذهاناذ‪ ،‬خاؽاش اص‬ ‫دست داد نسلی وخود خواهذ داضت‪.‬‬ ‫ؼب این گضاسش‪ ،‬دس مدموع ‪ ۲‬تشیلیاو سااػات‬ ‫اموصش حعوسی به دلیل کشونا و تؼؽیلی مذاسس‬ ‫اص ماسس ‪ ۲۱۲۱‬اص دست سفته است و همایان اماش‬ ‫موخب ضذ دانص اموصا چهاس پندم کطوسها دس‬ ‫یادگیشی خاود ػاقاب بامااناذ‪ .‬کاودکاا دس‬ ‫کطوسهایی که اص سفا کمتشی بشخوسداسنذ‪ ،‬ضاهذ‬ ‫کاهص یادگیشی بیطاتاشی باود اناذ؛ باه ویاه ‪،‬‬ ‫حاضیهنطینتشین افشاد کسانی که دس فقش و مناؼا‬ ‫سوستایی صنذگی مای کاناناذ‪ ،‬کاودکاا داسای‬ ‫مؼلولیت‪ ،‬و خوا تشین دانصاموصا بایاطاتاشیان‬ ‫ػقبافتادگی سا داضتهانذ‪.‬‬ صفحه 4 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫سِ شٌثِ ‪ 6‬اردیثْشت ‪ 66 * 1041‬اٍریل ‪ 60 * 6466‬رهضاى‪ * 1001‬سال سی ٍ دٍم ( اٍتَس ایىیٌجی ایل ) * شوارُ ( سایی ) ‪3041 :‬‬ ‫فناوریهایی که میتوانند‬ ‫زمین را نجات دهند‬ ‫تاهیی تزق اضطزاری اساًسَر در هَالغ لطؼی تزق‬ ‫تا هحصَل ایزاىساخت‬ ‫یه شزوت داًش تیٌیییاى اییزاًیی‬ ‫دستگاّی را تیزای حیل هشیىی ت‬ ‫پشتیثاًی اساًسَر در هَالغ لطؼی تزق‬ ‫تَلید وزدُ است‪.‬‬ ‫تِ ًظز هی رسد وِ وارتزد تزخی اس فٌاٍریّا طیی‬ ‫سالّای ایٌدُ افشایش یاتد ٍ تِ ًجات دادى سهیی‬ ‫ووه وٌد‪.‬‬ ‫ت‪٘ ٝ‬مُ اَ فٕر وٕدا٘ی‪ ،‬غٕسػ‪ ٛ‬نثٍ‪ٞ‬ا ن‪ٛ‬ب‬ ‫وٌ ٔ‪ٌٛ‬و ان‪ٙ‬ى‪ٔ ٜ‬یاٌ‪َٔ ٜ‬ریرٗ ٔری زر‪ٛ‬ا٘رى ٔرا٘ر‪ٙ‬رى‬ ‫ٔا‪ٞ‬یٍیٍ وٍوٖ وٌ ٌ‪ٚ‬ونا٘‪ٞٝ‬ا وطیف ‪ٌ ٚ‬ا‪ٞ‬ری‬ ‫لاتُ ا٘سؼاَ(ت‪ ٝ‬وِیُ ٌنهس‪٘ ٝ‬ىٖ ٔ‪ٛ‬او ور‪ٙ‬رؼرسری ‪،‬‬ ‫واٌ تی‪ٟٛ‬و‪ ٜ‬تا٘ى أا اقسٕاَ نافسٗ وِیرّری ترٍا‬ ‫ن‪ٖٛ‬تی‪ٙ‬ی ٕٔىٗ أر نیّی وٓ ‪٘ ٓٞ‬ثا٘ى‪.‬‬ ‫وٌ انٗ ٌرُاٌٖ‪ ،‬تر‪ ٝ‬ترٌٍٔری فر‪ٙ‬را‪ٞ ٌٚ‬رانری‬ ‫ٔیخٍواَنٓ و‪ٕٔ ٝ‬ىٗ أر ٘ػاذو‪ٞ‬ر‪ٙ‬رى‪َٔ ٜ‬ریرٗ‬ ‫تا٘‪ٙ‬ى‪.‬‬ ‫ًیزٍگاُ تادی دریایی‬ ‫٘یٍ‪ٌٚ‬ا‪ٜٞ‬ا تاو وٌنرانری( ‪Offshore wind‬‬ ‫)‪ٔ ،power‬ػٕ‪ٛ‬ػ‪ٝ‬ا اَ ز‪ٌٛ‬تیٗ‪ٞ‬ا تاو ‪ٕٞ‬س‪ٙ‬ى‬ ‫و‪ ٝ‬تٍا ز‪ِٛ‬یى تٍق‪ ،‬وٌ وٌنا ٕٔسمٍ ٘ى‪ ٜ‬ا٘رى ‪ ٚ‬اَ‬ ‫تاو ل‪ ٛ‬زٍ ‪ ٚ‬خانىاٌزٍ ت‪ٔ ٍٜٟ‬یتٍ٘ى‪ .‬أٍنرىرا وٌ‬ ‫أسفاو‪ ٜ‬اَ انٗ ف‪ٙ‬ا‪ ، ٌٚ‬زا قى‪ٚ‬و ػرمره ٔرا٘رى‪ٜ‬‬ ‫أر‪ .‬وٌ قاِی و‪ ٝ‬ازکاون‪ ٝ‬اٌ‪ٚ‬خا زا زاتٕساٖ ًٌ٘س‪ٝ‬‬ ‫تیٗ اَ ‪ 5۵۵۵‬ز‪ٌٛ‬تیٗ تاو وا٘ر‪ ،‬أٍنىا ‪ٞ‬رفرر‬ ‫ز‪ٌٛ‬تیٗ تاو ٌا ت‪ ٝ‬واٌ ٌٍفر و‪ ٝ‬خ‪ٙ‬ع ٔ‪ٌٛ‬و اَ ا٘‪ٟ‬ا‬ ‫وٌ ٌ‪ٚ‬وانّ‪ٙ‬ى ‪ ٚ‬و‪ٌٛٔ ٚ‬و ٘یُ وٌ ناٌظ اَ ‪ٚ‬نٍغی‪ٙ‬ریرا‬ ‫لٍاٌ ٌٍفس‪ٝ‬ا٘ى‪.‬‬ ‫وٌ ‪ ٍٞ‬قاَ‪ ،‬ت‪٘ ٝ‬ظٍ ٔیٌٔى و‪ٍ٘ ٝ‬انرػ وٌ قراَ‬ ‫زغییٍ وٍوٖ أر‪ .‬و‪ ٚ‬ز‪ٌٛ‬تیٗ تاو و‪ ٝ‬وٌ ٔراقرُ‬ ‫‪ٚ‬نٍغی‪ٙ‬یا لٍاٌ واٌ٘ى‪ ،‬خیٗا‪ ًٙٞ‬خٍ‪ِٜٚ‬ا ٘رأرُ‬ ‫‪ 176‬ز‪ٌٛ‬تیٗ ‪ٕٞ‬س‪ٙ‬ى و‪ ٝ‬ت‪ ٝ‬واٌٌیٍ ا٘‪ٟ‬را زر‪ٔٛ‬رػ‬ ‫ٍ٘ور و‪ٔٚ‬ی‪ٙ‬ی‪ ٖٛ‬خا‪Dominion Power) (ٌٚ‬‬ ‫تٍ٘أ‪ٌٝ‬نُ ٘ى‪ ٜ‬أر‪ .‬انٗ ز‪ٌٛ‬تیٗ‪ٞ‬ا وٌ ور‪ٌٛ‬ذ‬ ‫ت‪ٍٜٟ‬تٍواٌ ‪ ،‬وٌ ٔاَ ‪ 2۵26‬تانى ‪ٌ 2.6‬ریرٍرا‪ٚ‬اذ‬ ‫تٍق ز‪ِٛ‬یى و‪ٙٙ‬ى و‪ ٝ‬تٍا تریرٗ اَ نره ٘ر‪ٙ‬رٓ‬ ‫‪ٚ‬اقى‪ٞ‬ا ٕٔى‪٘ٛ‬ی انٗ اناِر ن‪ٛ‬ب أر‪.‬‬ ‫‪ٕٞ‬سا انٗ خٍ‪ ِٜٚ‬وٌ ن‪ٙ‬ىری ‪ٞ‬رٓ ‪ٚ‬غر‪ٛ‬و واٌو‬ ‫نىی اَ واٌنا٘‪ٞ ٝ‬ا ٍ٘ور َنرٕر‪ٙ‬رٓ ٌرإٔرا(‬ ‫)‪Siemens Gamesa‬وٌ زرٍٔریر‪ٙ‬راَ وٌنرانری‬ ‫خرررر‪ٌٛ‬زٕررررٕرررر‪ٛ‬ش( ‪Portsmouth Marine‬‬ ‫)‪ ،Terminal‬خٍ‪ٜٞ‬ا غ‪ َٛ‬خیرىرٍ ٌا زر‪ِٛ‬ریرى‬ ‫ٔیو‪ٙ‬ى و‪ ٝ‬ز‪ٌٛ‬تیٗ‪ٞ‬ا ًٔو‪ٔ ٚ ٌٛ‬انٍ ز‪ٌٛ‬تیٗ‪ٞ‬ا ت‪ٝ‬‬ ‫ا٘‪ٟ‬ا ٘یاَ واٌ٘ى‪ .‬انٗ خٍ‪ٜٞ‬ا وٌ قاَ قاظٍ ‪ٚ‬اٌوازری‬ ‫‪ٕٞ‬س‪ٙ‬ى ‪ٕٞ ٚ‬یٗ نىی اَ والنُ تاال تر‪ٛ‬وٖ ‪ٞ‬رُنر‪ٙ‬ر‪ٝ‬‬ ‫ٌا‪ ٜ‬ا٘ىاَ خٍ‪ ِٜٚ‬و‪ٔٚ‬ریر‪ٙ‬ریر‪ ٖٛ‬خرا‪ ٌٚ‬أرر‪ .‬انرٗ‬ ‫‪ٕٞ‬ىاٌ ‪ٙ٘ ،‬اٖ و‪ٙٞ‬ى‪ ٜ‬اػسٕاو لاتُ ز‪ٛ‬غ‪ ٝ‬نرىری اَ‬ ‫ز‪ِٛ‬یىو‪ٙٙ‬ىٌاٖ خی‪ ٍٚٙ‬ز‪ٌٛ‬تیٗ وٌ غ‪ٟ‬اٖ ت‪ ٝ‬أسرفراو‪ٜ‬‬ ‫اَ لىٌذ تاو وٌ ٔ‪ٛ‬اقُ أٍنىا أر‪.‬‬ ‫اًزصی خَرشیدی‬ ‫خانیٗ ت‪ٛ‬وٖ ‪ُٞ‬ن‪ٞ ٝٙ‬ا اٍِ٘ ن‪ٌ٘ٛ‬ریرى تراػرص‬ ‫٘ى‪ ٜ‬أر و‪ ٝ‬انٗ اٍِ٘ ٘‪ ٝ‬ز‪ٟٙ‬ا ٔ‪ٙ‬ثؼی غىنى تٍا‬ ‫ز‪ِٛ‬یى تٍق زػىنىخًنٍ تا٘ى‪ ،‬تّى‪ ٝ‬ت‪ٙٔ ٝ‬ثرغ اورّری‬ ‫تٍا ز‪ِٛ‬یى تٍق زثىنُ ٘‪ٛ‬و‪ .‬اواٌ‪ ٜ‬اؼالػاذ اٍِ٘‬ ‫أٍنىا( )‪EIA‬وٌ ٔا‪ِ ٜ‬ا٘‪ٛ‬ن‪ ٝ‬زهٕیٗ َو و‪ ٝ‬اٍِ٘‬ ‫ن‪ٌ٘ٛ‬یى ‪ 46 ،‬وٌوى اَ هٍفیر ز‪ِٛ‬یى ٌا وٌ ٔاَ‬ ‫‪ 2۵22‬ز‪ٙ‬ىیُ ٔیو‪ٞ‬ى‪ٌ .‬اَ ؼثیؼی تا ‪ 21‬وٌورى‪،‬‬ ‫تاو تا ‪ 17‬وٌوى ‪ ٚ‬تازٍ ‪ٞ‬ا تا ‪ 11‬وٌوى اَ هٍفیرر‬ ‫ز‪ِٛ‬یى‪ ،‬ت‪ ٝ‬زٍزیه وٌ انٗ ف‪ٍٟٔ‬ر لٍاٌ ٔیٌیٍ٘ى‪.‬‬ ‫اٍِ٘ ن‪ٌ٘ٛ‬یى ت‪ ٝ‬ناؼٍ ‪ُٞ‬ن‪ٙ‬ر‪ٞ ٝ‬را ٘صره ‪ٚ‬‬ ‫ٌا‪ٜ‬ا٘ىاَ ‪ ،‬وا‪ ٗٞ‬لاتُ ز‪ٛ‬غ‪ٟ‬ی ٌا وٌ ‪ٞ‬رُنر‪ٙ‬ر‪ٞ ٝ‬را‬ ‫٘ىا٘س‪ ٝ‬أر أا اواٌ‪ ٜ‬اؼالػاذ ا٘رٍِ أرٍنرىرا‬ ‫خیٗتی‪ٙ‬ی ٔی و‪ٙ‬ى و‪ ٝ‬انٗ ٔ‪ٙ‬ثغ‪ٙٞ ،‬رر وٌورى اَ‬ ‫تٍق ٔا ٌا زا ٔاَ ‪ 2۵5۵‬ز‪ِٛ‬یى نر‪ٛ‬ا‪ٞ‬رى ورٍو‪ .‬ترا‬ ‫‪ٚ‬غ‪ٛ‬و انٗ‪ ،‬خیٗ تی‪ٙ‬ی انٗ ٔأَاٖ ٕٔىٗ أرر ترا‬ ‫ز‪ٛ‬غ‪ ٝ‬ت‪ ٝ‬خی‪ٍٙ‬فر ‪ٞ‬ا انریرٍ وٌ َٔریر‪ٙ‬ر‪ ٝ‬ا٘رٍِ‬ ‫ن‪ٌ٘ٛ‬یى ‪ ،‬ت‪ ٝ‬زػىنى ٘ظٍ ٘یاَ وا٘سر‪ ٝ‬ترا٘رى‪ .‬تر‪ٝ‬‬ ‫ػ‪ٛٙ‬اٖ ٕ٘‪ ،ٝ٘ٛ‬وٌ ٕ٘ان‪ٍٙ‬ا‪"CES" ٜ‬إٔاَ‪ٕ٘ٛ٘ ،‬ر‪ٝ‬‬ ‫‪ٞ‬انی اَ واالٌ تاْ( )‪ٞRoof shingle‬رٕرٍا‪ ٜ‬ترا‬ ‫خ‪ٞ ُٙ‬ا ن‪ٌ٘ٛ‬یى نىداٌؾ‪ ٝ‬ت‪ٕ٘ ٝ‬انٗ ٌرًا٘رسر‪ٝ‬‬ ‫٘ى٘ى و‪ ٝ‬ت‪ ٝ‬نىی اَ تٌٌُسٍنٗ ٘أ‪ٟ‬ا وٌ انٗ َٔیر‪ٙ‬ر‪ٝ‬‬ ‫زؼّک وا٘س‪ٙ‬ى‪ .‬انٗ ف‪ٙ‬ا‪ ٌٚ‬ؼر‪ ٌٛ‬ؼرٍاقری ٘رى‪ٜ‬‬ ‫أر و‪ ٕٝٞ ٝ‬واٌو‪ٙ‬اٖ فؼاَ وٌ انرٗ َٔریر‪ٙ‬ر‪ ،ٝ‬ترا‬ ‫وٕه اتُاٌ أسا٘ىاٌو ٔیز‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬ى اٖ ٌا ٘صه و‪ٙٙ‬ى‪.‬‬ ‫ٍسایل ًملیِ الىتزیىی‬ ‫‪ٔٚ‬انُ ٘مّی‪ ٝ‬اِىسٍنىی ٘انى تٍا افٍاو ضٍ‪ٚ‬زٕ‪ٙ‬ى‬ ‫و‪ٕ٘ ٝ‬ثر ت‪ ٝ‬الّیٓ َٔیٗ ‪ٛٔٚ‬اْ واٌ٘ى‪ًِ ،‬ذتهٗ‬ ‫ت‪٘ ٝ‬ظٍ تٍٔ‪ٙ‬ى أا ا٘‪ٟ‬ا ٔؼٕ‪ٛ‬ال تٍ ٔ‪ٛ‬اٌ ‪ٞ‬ا ٔؽرف‬ ‫تاالنی ٔا٘‪ٙ‬ى ن‪ٛ‬وٌ‪ُٞ 1۵۵ ٚ‬اٌ والٌ ٔ‪ ْٛٔٛ‬ت‪ٝ‬‬ ‫‪ٞ‬أرٍ( )‪٘Hummer‬رٍورر غر‪ٙ‬رٍاَ ٔر‪ٛ‬زر‪ٌَٛ‬‬ ‫ٔسٍٕوُ ‪ٕٞ‬س‪ٙ‬ى‪ .‬ت‪٘ ٝ‬ظٍ ٔیٌٔى و‪ٔٚ ٝ‬انُ ٘مّی‪ ٝ‬ا‬ ‫ٔا٘‪ٙ‬ى ت‪ِٛ‬ر( )‪ٍ٘Bolt‬ور ٘ر‪ٌِٛ‬رر ‪4"ID. ٚ‬‬ ‫ٍ٘ور ف‪ِٛ‬ىٓ‪ٚ‬اٌٗ‪ ،‬زفا‪ٚ‬ذ تٕیاٌ تی‪ٙ‬سٍ انػاو‬ ‫و‪ٙٙ‬ى‪ .‬اَ ا٘ػا و‪ُٞ ٝ‬ن‪ٞٝٙ‬ا ٔ‪ٛ‬نر ‪ ٚ‬زؼٕیٍ انرٗ‬ ‫‪ٔٚ‬انُ ٘مّی‪ ٝ‬تٕیاٌ خانیٗ أر‪ ،‬وٌ قراَ قراظرٍ‬ ‫نٍنى ا٘‪ٟ‬ا ٔی زر‪ٛ‬ا٘رى تر‪ ٝ‬ورٍفر‪ ٝ‬زرٍ اَ نرٍنرى‬ ‫ن‪ٛ‬وٌ‪ٞٚ‬ا ٌأَ‪ٙٔ َٛ‬ات‪ ٝ‬تا٘ى‪.‬‬ ‫ٔررأَرراٖ خررّ‪ٙٞٚ‬رری تررّرر‪ٔٛ‬ررثررٍی اٖ ا اف(‬ ‫)‪BloombergNEF‬وٌ ِ‪ٚ‬ئٗ ًٌ٘س‪ ٝ‬زهٕریرٗ‬ ‫َو و‪ ٝ‬ن‪ٛ‬وٌ‪ٞٚ‬ا اِىسٍنىی زرا ٔراَ ‪ 2۵26‬وٌ‬ ‫أٍنىا ‪ ٚ‬ازکاون‪ ٝ‬اٌ‪ٚ‬خا‪ ،‬اٌَاٖزٍ اَ نر‪ٛ‬وٌ‪ٞٚ‬را‬ ‫واٌا ٔ‪ٛ‬ز‪ ٌٛ‬وٌ‪ َٛٔ ٖٚ‬ن‪ٛ‬ا‪ٙٞ‬ى ت‪ٛ‬و‪ .‬افُانٗ انیٍ‬ ‫لیٕر ت‪ُٙ‬نٗ ٕٔىٗ أر انٗ ٌ‪٘ٚ‬ى ٌا زٍٕنغ و‪ٙ‬ى‪.‬‬ ‫خسإ٘یُ ٘یٍ‪ٔ ٚ‬کٍو‪ ٝ‬اِىسٍنىی ٌا تٍا تر‪ٟ‬رثر‪ٛ‬و‬ ‫قُٕ ‪٘ ٚ‬مُ وٌ تٍو تٕیاٌ و‪ٛ‬زا‪ٜ‬زٍ ٘اونى‪ٍ٘ ٜ‬یرٍنرى‪.‬‬ ‫و‪ٚ‬ؾٍن‪ٞ ٝ‬ا ترٍلری‪ٌ ،‬فرر ‪ ٚ‬أرى ورٍوٖ وٌ‬ ‫ٕٔافر ‪ٞ‬ا و‪ٛ‬زا‪ٌ ٜ‬ا وٌ ٘‪ٍٟٞ‬ا تٕریراٌ أراٖ زرٍ‬ ‫ٔی و‪ٙٙ‬ى ‪ٍٙٞ ٚ‬أی و‪ ٝ‬تا ٍ٘ل وٕی وٌ ٔیٕسٓ‪ٞ‬ا‬ ‫ا٘سٍان و‪ٚ‬ؾٍن‪ ٝ‬وٌ ؤسٍْ لٍاٌ تٍیرٍ٘رى‪ ،‬تراال‬ ‫ت‪ٛ‬وٖ ‪ُٞ‬ن‪ ٝٙ‬ا‪ِٚ‬ی‪ ٝ‬ا٘‪ٟ‬ا ت‪ ٝ‬نه ٕٔرلّر‪ ٝ‬ور‪ٛ‬ؾرىرسرٍ‬ ‫زثىنُ ٔی٘‪ٛ‬و‪.‬‬ ‫ٔػیى وىٌ ٔرىنرٍػرأرُ ٘رٍورر‬ ‫وا٘ٗت‪ٙ‬یاٖ ز‪ِٛ‬یى و‪ٙٙ‬ى‪ ٜ‬انٗ ؤسٍا‪ ٜ‬ترا‬ ‫ترریرراٖ انررٗ ورر‪ ٝ‬ؤررسررٍررا‪ ٜ‬تررٍق‬ ‫اظررؽررٍاٌ أررإ٘رر‪ ،ٌٛ‬تررٍا قررُ‬ ‫ٔ‪ٙ‬ىالذ خ‪ٙ‬سیثا٘ی وٌ ٔ‪ٛ‬الغ لرؽرؼری‬ ‫تٍق ؼرٍاقری ٘رى‪ ٜ‬أرر‪ ،‬افرُ‪ٚ‬و‪:‬‬ ‫‪ٍٙٞ‬أی و‪ٙٔ ٝ‬ثغ اورّری ترٍق لرؽرغ‬ ‫ٔرری ٘رر‪ٛ‬و‪ ،‬نرر‪ٛ‬خرری اْ ترر‪ ٝ‬ورر‪ٌٛ‬ذ‬ ‫از‪ٔٛ‬ازیه ت‪ ٝ‬تازٍ ٔسصُ ٘ى‪ ٚ ٜ‬تر‪ٝ‬‬ ‫زغًن‪ ٝ‬تاٌ‪ٞ‬ا ٔسصّ‪ ٝ‬اوأ‪ٔ ٝ‬ری و‪ٞ‬رى‪،‬‬ ‫ٔىذَٔاٖ ازصاَ ن‪ ٛ‬خی اْ ت‪ ٝ‬تازرٍ‬ ‫وٌ ٔ‪ٛ‬الغ لؽؼی ترٍق قرى‪ٚ‬و ؾر‪ٙ‬رى‬ ‫ٔیّیضا٘ی‪ ٝ‬أر‪.‬‬ ‫انٗ ٔکص‪ َٛ‬ت‪ٔ ٝ‬کط لرؽرؼری ترٍق‬ ‫اوّی‪ ،‬تالفاوّ‪ ٚ ٝ‬تى‪ٚ ٖٚ‬لف‪ ،ٝ‬ت‪ٝ‬ؼر‪ٌٛ‬‬ ‫ن‪ٛ‬وواٌ أإ٘‪ٌ ٌٛ‬ا زا ُ٘ونهزرٍنرٗ‬ ‫ؼثم‪ٙٔ ٝ‬سمُ ‪ ٚ‬وٌب ؼثم‪ٌ ٝ‬ا ت‪ٝ‬و‪ٌٛ‬ذ‬ ‫ن‪ٛ‬وواٌ تاَ ٔیو‪ٙ‬ى‪ .‬انرٗ ٔرکرصر‪َٛ‬‬ ‫وأالً ت‪ٔٛ‬ی ٔاَ ٘ى‪ ٚ ٜ‬ؼرٍاقری ‪ٚ‬‬ ‫ز‪ِٛ‬یى اٖ وٌ وانرُ و‪ٙ‬ر‪ ٌٛ‬ا٘رػراْ‬ ‫ٔی٘‪ٛ‬و‪.‬‬ ‫وٌ قاَ قراظرٍ أرسرفراو‪ ٜ‬اَ انرٗ‬ ‫ٔکص‪ َٛ‬اغثاٌ ٘ى‪ ٜ‬أر‪ ،‬أرا وٌ‬ ‫تؼعی ٔانسٕاٖ‪ٞ‬ا افٍاو تٍا انر‪ٙ‬رىر‪ٝ‬‬ ‫تس‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬ى ٔػ‪ َٛ‬ازٗ ٘‪ٙ‬ا٘ری ٌا وٕره‬ ‫و‪ٙٙ‬رى اَ ٔرکرصر‪ َٛ‬تری وریرفریرر‬ ‫نهتأٌصٍف أسفاو‪ٔ ٜ‬یو‪ٙٙ‬ى‪.‬‬ ‫انٗ ٔکص‪ َٛ‬واٌا ویفریرر تراالنری‬ ‫أر‪ ،‬أا ٔکص‪ِٛ‬ی و‪ ٝ‬اَ ؾیرٗ ‪ٚ‬اٌو‬ ‫و‪ٙ‬ر‪ٔ ٌٛ‬ری ٘ر‪ٛ‬و‪ٔ ،‬رؼررٕر‪ٛ‬ال واٌا‬ ‫ٔ‪ٙ‬ىالزی أر‪ .‬وٌ قاَ قراظرٍ وٌ‬ ‫انٗ ٍ٘ور ‪٘ 25‬فٍ ت‪ٝ‬و‪ٌٛ‬ذ ٕٔسمیرٓ‬ ‫تَسؼِ حسگز یالَت وثَد‬ ‫تا لاتلیت تحول دها ٍ اشؼِ‬ ‫سراشپس‬ ‫سوپ قارچ‬ ‫*النازاشراقی‬ ‫‪ ٚ‬قى‪ٚ‬و ‪٘ 5۵‬فٍ ت‪ٝ‬و‪ٌٛ‬ذ غیٍٕٔسمیرٓ‬ ‫ٔ‪ٙ‬غ‪ َٛ‬ت‪ ٝ‬فؼاِیر ‪ٕٞ‬س‪ٙ‬ى‪.‬‬ ‫ٔىنٍػأُ ٍ٘ور ًٔو‪ ٌٛ‬تا ا٘اٌ‪ ٜ‬تر‪ٝ‬‬ ‫ان‪ٙ‬ى‪ ٝ‬وٌ ٔؼا‪٘ٚ‬ر ػرّرٕری ‪ٚ‬فر‪ٙ‬را‪ٌٚ‬‬ ‫ٌنأر غرٕر‪ٟ‬ر‪ ٌٛ‬ترانرى ٌا‪ٞ ٜ‬را‬ ‫اٌزثاؼی زم‪ٛ‬نر ٘‪ٛ‬و‪ ،‬افُ‪ٚ‬و‪ :‬اٌزرثراغ‬ ‫ٌٍفسٗ تا انٗ ٔػٕ‪ٛ‬ػ‪ ٝ‬وٕی ٔرهرر‬ ‫٘ى‪ ٜ‬أر‪ ،‬تٍا ونىٖ واٌ٘‪ٙ‬أاٖ ‪ٚ‬‬ ‫تیاٖ نه ٍٔ ٕٔائُ ترانرى اٌزرثراغ‬ ‫ٕٔسمیٓ تیٗ ٔؼا‪٘ٚ‬ر ػّٕی ‪ ٚ‬فر‪ٙ‬را‪ٌٚ‬‬ ‫ٌنأر غٕ‪ٟ‬ر‪٘ ٚ ٌٛ‬رٍورر ‪ٞ‬را‬ ‫وا٘ٗت‪ٙ‬یاٖ ٘ىُ ٌیٍو‪.‬‬ ‫داًش تَلید الىتزٍدّای صفحِای‬ ‫گستز یافت‬ ‫هحمماى داًشگاُ اوسفَرد یه حسگز‬ ‫ًَیی اتداع وزدُ اًد وِ اس رشیتیِ‬ ‫ّای تسیار ًاسن یالَت وثَد ساختیِ‬ ‫شدُ ٍ هی تَاًد دهای تاال ٍ اشیؼیِ‬ ‫ّای سیاد را تحول وٌد‪.‬‬ ‫ت‪٘ ٝ‬مُ اَ ٘ی‪ٛ‬اؼّٓ‪ ،‬انٗ ؤسا‪ٌٚ‬و ٌا‪ٜ‬‬ ‫قّی تٍا نه ؾراِرٗ ‪ٔ 2۵‬راِر‪ٝ‬‬ ‫فٍا‪ٔ ٓٞ‬ی و‪ٙ‬ى ‪ٔ ٚ‬کمماٖ ٔاَ٘ى‪ ٜ‬اٖ‬ ‫ٔؼسمى٘ى قٍٍٕ غىنى ٌا ٔی ز‪ٛ‬اٖ وٌ ٍ٘انػ ٔکیؽی ٔهر وٌ ٌاورسر‪ٌٞٛ‬را‬ ‫‪ٕٞ‬ػ‪٘ٛ‬ی ‪ٕٞ‬س‪ ٝ‬ا ت‪ ٝ‬واٌ تٍو ‪ ٚ‬ت‪ ٝ‬غٍناٖ نافسٗ تی‪ٙ‬سٍ ‪ٛٞ‬ا وٕه وٍو‪.‬‬ ‫اتُاٌ و‪ ٝ‬وٌ انٗ زکمیک ٔانس‪٘ ٝ‬ى‪ ٜ‬و‪ ٝ‬ت‪٘ ٝ‬اْ قٍٍٕ ‪ ٌٟٛٙٔFBG‬أر ور‪ٝ‬‬ ‫ٔی ز‪ٛ‬اٖ اَ اٖ تٍا ٌوى ٔ‪ٛ‬اٌو ٔا٘‪ٙ‬ى ؤا ‪ ٚ‬ف‪ٙ‬اٌ وٌ ٔیٕسرٓ ‪ٞ‬را اٌزرثراغ‬ ‫٘‪ ٌٛ‬أسفاو‪ ٜ‬وٍو‪.‬‬ ‫ال ت‪٘ ٝ‬ىُ فیثٍ‪ٞ‬ا اخسیىی ٔیّریرىرانری ‪ٕٞ‬رسر‪ٙ‬رى‪ ،‬أرا‬ ‫انٗ ٘‪ٛ‬ع قٍٍٕ‪ٞ‬ا ٔؼٕ‪ً ٛ‬‬ ‫‪ٍٙٞ‬أیى‪ ٝ‬وٌ ٔؼٍض ؤا وٕسٍ اَ ‪ُٞ‬اٌ وٌغ‪ٔ ٝ‬ا٘سیٍٍاو لٍاٌ ٔی ٌیرٍ٘رى‪ ،‬ترا‬ ‫ٔ‪ٙ‬ىُ ٌ‪ٚ‬تٍ‪ٔ ٚ‬ی ٘‪٘ٛ‬ى‪.‬‬ ‫‪ٞFBG‬ا ٔانس‪٘ ٝ‬ى‪ ٜ‬اَ فیثٍ نال‪ٛ‬ذ وث‪ٛ‬و وٌ ؤا تاالزٍ ضثاذ تی‪ٙ‬سٍ واٌ٘ى‬ ‫‪ ٚ‬وٌ أَانٗ ‪ٞ‬ا لاوٌ ت‪ ٝ‬زکُٕ ‪ 19۵۵‬وٌغ‪ٔ ٝ‬ا٘سیٍٍاو ت‪ٛ‬و٘ى‪ .‬ت‪ ٝ‬انٗ زٍزیه ٔی‬ ‫ز‪ٛ‬اٖ اَ انٗ قٍٍٕ وٌ ٔکیػ ‪ٞ‬ا ن‪ٔ ٗٙ‬ا٘‪ٙ‬ى ٌوى ز‪ٌٛ‬تیٗ ‪ٞ‬ا ٌاَ وٌ ٔ‪ٛ‬ز‪ٌٛ‬‬ ‫غر أسفاو‪ ٜ‬وٍو‪ .‬ػال‪ ٜٚ‬تٍ اٖ نال‪ٛ‬ذ وث‪ٛ‬و وٌ ٔماتُ ا٘ؼ‪ٞ ٝ‬ا ٔما‪ ْٚ‬أر ‪ ٚ‬تر‪ٝ‬‬ ‫‪ٕٞ‬یٗ وِیُ تٍا أسفاو‪ ٜ‬وٌ ٌاوس‪ٌٞٛ‬ا ‪ٕٞ‬س‪ ٝ‬ا ‪ ٚ‬فعا ٘یُ ٔ‪ٙ‬أه ن‪ٛ‬ا‪ٞ‬ىت‪ٛ‬و‪.‬‬ ‫أا ‪ٞFBG‬ا نال‪ٛ‬ذ وث‪ٛ‬و ؾاِٗ نا‪ ٚ‬ن‪ٛ‬و ٌا واٌ٘ى‪ .‬انٗ فیثٍ‪ٞ‬ا تٕیاٌ ٌنرُ‬ ‫‪ٕٞ‬س‪ٙ‬ى ‪ ٚ‬ػٍض ا٘‪ٟ‬ا وٕسٍ اَ ٘یٓ ٔیّی ٔسٍ أر‪ ،‬أا انٗ اِیاف ‪ َٛٙٞ‬ظهیرٓ زرٍ‬ ‫اَ ؼ‪ٛٔ َٛ‬ظ ٘‪ ٌٛ‬أر ‪ ٚ‬وٌ ٘سیػ‪ٕٔ ٝ‬ىٗ أر ٘‪ ٌٛ‬زٌُنمری ‪ٚ‬اٌو ؼر‪ٔ َٛ‬ر‪ٛ‬ظ‬ ‫‪ٞ‬ا ٔهسّف ٘‪ٛ‬و‪ .‬اَ ا٘ػانی و‪ ٝ‬قٍٍٕ تٍا ن‪ٛ‬ا٘ىٖ ؤا ت‪ ٝ‬نه ؼر‪ٔ َٛ‬ر‪ٛ‬ظ‬ ‫نا‪ ٚ‬اَ ٘‪ ٌٛ‬تاَزاب ٘ى‪٘ ٜ‬یاَ واٌو‪ ،‬ؾ‪ٙ‬یٗ ٌفساٌ ٔیٍ‪ٙ‬اَ ٌا ٍٔوٌٌٓ ٔی و‪ٙ‬ى‬ ‫‪ ٚ‬وٌ ٘سیػ‪ ٝ‬قٍٍٕ تالأسفاو‪ ٜ‬ن‪ٛ‬ا‪ٞ‬ى ٘ى‪.‬‬ ‫هحمماى وشَر هَفک تیِ وسیه‬ ‫داًش فٌی ساخت الىیتیزٍدّیای‬ ‫صفحِ ای شدًد‪.‬‬ ‫ت‪٘ ٝ‬مُ اَ ٔؼا‪٘ٚ‬ر ػّٕی ‪ٚ‬ف‪ٙ‬را‪ٌٚ‬‬ ‫ٌنأر غرٕر‪ٟ‬ر‪ ، ٌٛ‬اِرىرسرٍ‪ٚ‬و‬ ‫وررفررکرر‪ ٝ‬ا تررٍا ٔصرراٌف‬ ‫اِىسٍ‪٘ٚ‬یٕیانی‪ ،‬نه ٔرکرصر‪َٛ‬‬ ‫خٍواٌترٍو ترٍا ا٘رىاَ‪ٌ ٜ‬ریرٍ‬ ‫خاٌأسٍ‪ٞ‬ا اِىسٍ‪ِٚ‬یر وٌ قر‪َٜٛ‬‬ ‫زکمیک ‪ ٚ‬ز‪ٔٛ‬ؼ‪ ٚ ٝ‬أَان‪ٍٙ‬ا‪ٜٞ‬ا و‪ٙ‬سٍَ ویفی أر‪.‬‬ ‫أىاٖ ا٘اِیُ وٌ ٔیُاٖ تٕیاٌ وٓ اِىسٍ‪ِٚ‬یر وٌ انٗ ؤس‪ ٝ‬اَ اِىسٍ‪ٚ‬و‪ٞ‬ا‪ ،‬تا ‪ٞ‬رىف‬ ‫ا٘اِیُ وٌغا‪ ،‬تٕسٍ ز‪ٔٛ‬ؼ‪ ٝ‬ا٘‪ٛ‬اع ویر‪ٞ‬ا ز‪ٙ‬هیصی ٌا فٍا‪ٔ ٓٞ‬یو‪ٙ‬ى‪.‬‬ ‫نه ٍ٘ور وا٘ٗ ت‪ٙ‬یاٖ‪ٌ ،‬اْ ٘هٕر وٌ ز‪ِٛ‬یى انٗ اِىسٍ‪ٚ‬و‪ٞ‬ا ترٍا ٔصراٌف‬ ‫ػٕ‪ٔٛ‬ی ٌا ت‪ ٝ‬و‪ٌٛ‬ذ وأُ ؼی وٍو‪ ٜ‬أر ‪ ٚ‬وٌ قاَ تٌٍٔی أىاٖ ز‪ٔٛ‬ؼ‪ ٝ‬انٗ‬ ‫اِىسٍ‪ٚ‬و‪ٞ‬ا تٍ خان‪ ٝ‬اُ٘نٓ‪ٞ‬ا ٔهسّف تٍا ز‪ِٛ‬یى ویر‪ٞ‬ا ‪ٛ٘ ٚ‬اٌ‪ٞ‬ا ز‪ٙ‬هریرصری‬ ‫أر‪.‬‬ ‫انٗ ؤس‪ ٝ‬اَ اِىسٍ‪ٚ‬و‪ٞ‬ا نه ٔکص‪ٔ َٛ‬یاٌٖ٘س‪ٝ‬ا ٔکٕ‪ٛ‬ب ٔی ٘ر‪٘ٛ‬رى ور‪ ٝ‬ترا‬ ‫أسفاو‪ ٜ‬اَ غ‪ٍٞٞٛ‬ا ٌٔا٘ا ٘ا٘‪ٛ‬نی‪ ،‬أىاٖ ز‪ِٛ‬یى اِىسٍ‪ٚ‬و‪ٞ‬انی تٍا ٔرمراورى‬ ‫ا٘اِیُ ‪ ٚ‬ز‪ٙ‬هیصی ٌا فٍا‪ ٓٞ‬وٍو‪ ٜ‬أر‪.‬‬ ‫ت‪ٌ ٝ‬فس‪ ٝ‬أیٍ ٔ‪ٍٟ‬اتیاٖ ٔىنٍ ز‪ٔٛ‬ؼ‪ٔ ٝ‬کص‪ ٚ َٛ‬تاَاٌ ناتی انٗ ٍ٘ور وا٘ٗ ت‪ٙ‬یاٖ‪،‬‬ ‫نىی اَ واٌتٍو‪ٞ‬ا ت‪ٔ ٚ ٌَٚٝ‬سىا‪ َٚ‬انٗ ق‪ َٜٛ‬اَ ف‪ٙ‬ا‪ ، ٌٚ‬ز‪ِٛ‬یى اِىرسرٍ‪ٚ‬و‪ٞ‬را‬ ‫نه تأٌصٍف تٍ تٕسٍ ٔ‪ٙ‬ؼؽف أر‪ .‬انى‪ٔ ٜ‬انر انٗ ٔکص‪ َٛ‬ترا زر‪ٛ‬غر‪ ٝ‬تر‪ٝ‬‬ ‫َنٍٔانر ٔ‪ٛ‬غ‪ٛ‬و ز‪ِٛ‬یى انٗ ٍ٘ور ‪ ٚ‬تاَاٌ اتسرىانری ٘رٕران‪ٙ‬رٍرا‪ٔ ٜ‬ر‪ٛ‬او ‪ٚ‬‬ ‫زػ‪ٟ‬یُاذ أَان‪ٍٙ‬ا‪ٞ‬ی انٍاٖ ٔانر ز‪ٔٛ‬رػ ‪ٕٞ‬ىاٌاٖ ٔساو ‪ٞ‬رٕرٍرٍا تر‪ ٝ‬انرٗ‬ ‫ٍ٘ور خی‪ٟٙٙ‬او ٘ى ‪ ٚ‬تا ز‪ٛ‬غ‪ ٝ‬ت‪ ٝ‬ؾ‪ٓٙ‬ا٘ىاَ ز‪ٔٛ‬ؼ‪ ٝ‬انٗ ٔکص‪ٛ‬الذ تٍا ز‪ِٛ‬ریرى‬ ‫ویر‪ٞ‬ا ز‪ٙ‬هیصی‪ ،‬الىاْ ت‪ٌٚٚ ٝ‬و ت‪ ٝ‬انٗ ػٍو‪ ٚ ٝ‬ز‪ِٛ‬یى ٕ٘‪ٞٝ٘ٛ‬ا ا‪ِٚ‬ی‪ٌٍ ٝ‬فسر‪ٝ‬‬ ‫٘ى‪.‬‬ ‫‪ 6‬جشٌَارُ جْاًی پذیزای »اب‪ ،‬تاد‪ ،‬خان‪ً ،‬اى «شد‬ ‫هستٌد اب‪ ،‬تاد‪ ،‬خان‪ً ،‬اى تِ وارگزداًیی هیْیدی‬ ‫سهاًپَر ویاسزی تِ ‪ 6‬جشٌَارُ جْاًی هیرٍد‪.‬‬ ‫ٕٔس‪ٙ‬ى اب‪ ،‬تاو‪ ،‬نان‪٘ ،‬اٖ ت‪ ٝ‬واٌٌٍوا٘ی ٔر‪ٟ‬رى‬ ‫َٔا٘د‪ ٌٛ‬ویأٍ ‪ ٚ‬ز‪ٟ‬ی‪ ٝ‬و‪ٙٙ‬ىٌی ٕٔی‪ٌَ ٝ‬اػر وراٌ‬ ‫‪ٟٔ ٚ‬ى َٔا٘د‪ ٌٛ‬ویأٍ ت‪ 2 ٝ‬غ‪ٙ‬ر‪ٙ‬ر‪ٛ‬اٌ‪ ٜ‬غر‪ٟ‬را٘ری‬ ‫ٔی ٌ‪ٚ‬و‪ٔ .‬ی ‪ ٚ‬و‪ٔٚ‬یٗ و‪ ٌٜٚ‬غ‪ٛٙٙ‬اٌ‪ ٜ‬فیّٓ ٔىنا ‪ٚ‬نر‪ٛ‬‬ ‫و‪ٔ ٌٛٙ‬ػأٌساٖ ‪ 4‬اِی ‪ٔ 7‬ی تٍاتٍ ترا ‪ 14‬اِری ‪17‬‬ ‫اٌونث‪ٟٙ‬ر ‪ ٚ‬و‪ٕٞ‬یٗ و‪ ٌٜٚ‬غ‪ٙ‬ر‪ٙ‬ر‪ٛ‬اٌ‪ ٜ‬فریرّرٓ ‪ٞ‬را‬ ‫و‪ٛ‬وواٖ ٔل‪ ،َٛ‬و‪ ٌٛٙ‬وٍ‪ ٜ‬غ‪ٛٙ‬تی ‪ 1۵‬اِی ‪ٔ 17‬ری‬ ‫تٍاتٍ تا ‪ 2۵‬اِی ‪ 27‬اٌونث‪ٟٙ‬ر تٌٍُاٌ ٔی٘‪ٛ‬و ‪ ٚ‬انرٗ‬ ‫ٕٔس‪ٙ‬ى وٌ انٗ غ‪ٛٙٙ‬اٌ‪ٜٞ‬ا ت‪ٕ٘ ٝ‬انٗ وٌ ٔیانى‪.‬‬ ‫ٕٔس‪ٙ‬ى ‪ 25‬ولیمر‪ ٝ‬ا اب‪ ،‬تراو‪ ،‬نران‪٘ ،‬راٖ ور‪ٝ‬‬ ‫ز‪ِٛ‬یىٖ تیٗ اَ نىٕاَ َٔاٖ تٍو‪ٌٚ ٜ‬انرسری نر‪ٖٛ‬‬ ‫دٍهیی فیلن پزفزٍ‬ ‫اب ‪ِ ٚ ًٌ٘ ٚ‬ؽیف اَ َ٘ىٌی ات‪ٛ‬اِفعُ ‪ٔ ٚ‬سانٗ‬ ‫‪ 2‬و‪ٛ‬ون ف‪ٍٟ‬غری أرر ور‪ ٝ‬وٌ خریرؽ ‪ ٚ‬زراب‬ ‫ٍٔ٘‪٘ٛ‬ر‪َ٘ ،‬ىٌی ٔسفا‪ٚ‬زی ٌا زػٍت‪ٔ ٝ‬یو‪ٙٙ‬ى‪.‬‬ ‫انٗ فیّٓ ٕٔس‪ٙ‬ى لثالً غانُ‪ ٜ‬زمىنٍ ‪ٚ‬نّ‪ٞ ٜ‬یاذ وا‪ٌٚ‬اٖ‬ ‫تهٗ و‪ٛ‬ون ‪ٛ٘ ٚ‬غ‪ٛ‬اٖ غ‪ٛٙٙ‬اٌ‪ ٜ‬انىفرا ‪ٞ‬رّر‪ٙ‬رى ٌا‬ ‫وٌنافر وٍو‪ ٜ‬ت‪ٛ‬و ‪ ٚ‬وٌ غ‪ٛٙٙ‬اٌ‪ ٜ‬غی‪ٟ‬ال‪ٚ‬ا ؾره ‪ٚ‬‬ ‫غ‪ٛٙٙ‬اٌ‪ ٜ‬فیّٓ و‪ٛ‬وواٖ ٔیازُ أرٍنرىرا‪ٔ ،‬رٍاواْ‬ ‫وان أدا٘یا ‪ ٚ‬زٕاِ‪٘ٛ‬یىی ن‪٘ٛ‬اٖ قع‪ ٌٛ‬وا٘ر‪.‬‬ ‫خهٗ تیٗ إُِّ فیّٓ تٍ ػ‪ٟ‬ى‪ٞ ٍٙٞ ٕٝٔٛٔ ٜ‬فرسرٓ ترا‬ ‫ٔىنٍنر ػّیٍظا ٘ا‪ٍٞ‬نی أر‪.‬‬ ‫ٔانٍ ػ‪ٛ‬أُ انٗ فیّرٓ ػرثراٌزر‪ٙ‬رى اَ ٘ر‪ٛ‬نٕر‪ٙ‬رى‪ٚ ٜ‬‬ ‫واٌٌٍواٖ‪ٟٔ :‬ى َٔا٘د‪ ٌٛ‬ویأٍ ‪ ،‬فریرّرٕرثرٍواٌ‪:‬‬ ‫وا‪ٚٚ‬و ٌقٕا٘ی‪ ،‬قٕٗ ٔریرى خرٍن‪ٙ‬راٖ‪ٔ ،‬ر‪ٟ‬رى‬ ‫َٔا٘د‪ ٌٛ‬ویأٍ ‪ ،‬زى‪ٚ‬نٗ‪ٔ :‬کٕىٌظا ‪ٚ‬ؼٗ و‪ٔٚ‬رر‪،‬‬ ‫وىاتٍواٌ‪ :‬خیاْ ٔیٍزرثرٍنرُنراٖ‪ ،‬ورىاٌرًاٌ‪ :‬اٌٖ‬ ‫لإٔی‪ٔ ،‬ىنٍ ز‪ِٛ‬یى‪ :‬زیٕ‪ٌٛ٘ ٌٛ‬تهٗ‪ ،‬ز‪ٟ‬ی‪ ٝ‬ور‪ٙ‬ر‪ٙ‬رى‪:ٜ‬‬ ‫ٕٔی‪ٌَ ٝ‬اػر واٌ ‪ٟٔ ٚ‬ى َٔا٘د‪ ٌٛ‬ویأٍ ‪.‬‬ ‫جْاى اس ٌّد اهد‬ ‫فیلن ٌّدی ویجیاف ػٌَاى دٍهیی فیلن پزفیزٍ‬ ‫ایی ّفتِ جْاى را اس اى خَد وزد‪.‬‬ ‫ت‪٘ ٝ‬مُ اَ ‪ٌٚ‬انسی‪ ،‬فیّٓ ویغری اف‪ :‬ترهرٗ و‪ْٚ‬‬ ‫ٔانس‪ ٝ‬خٍا٘ا٘ر ٘یُ تا ٘مٗ افٍن‪ٙ‬ی ناٖ و‪ٔٚ‬یٗ فیّٓ‬ ‫خٍفٍ‪ ٖٚ‬غ‪ٟ‬اٖ وٌ انٍ ‪ٞ‬فس‪ٝ‬ا و‪ًٌ٘ ٝ‬ر تر‪ٛ‬و ‪ٚ‬‬ ‫ز‪ٛ‬إ٘ر تیٗ اَ ‪ٔ 7۵‬یّی‪ ٖٛ‬والٌ تفٍ‪٘ٚ‬ى‪.‬‬ ‫فیّٓ ویغیاف و‪ ٝ‬ز‪ٔٛ‬ػ ‪ٚ‬نػا وٍاٌا٘ى‪ ٌٚ‬ز‪ٟ‬یر‪ٝ‬‬ ‫٘ى‪ ،ٜ‬تا ت‪ٛ‬وغ‪ٝ‬ا ‪ٔ 13‬یّی‪ ٖٛ‬والٌ ٔرانرسر‪٘ ٝ‬رى‪ٜ‬‬ ‫أر‪ٍ٘ .‬ور ‪ٔٛٞ‬ثاِ‪ ٝ‬فیُّٕ و‪ ٝ‬خ‪ٙ‬ر اٖ ت‪ٛ‬و‪ ٜ‬زانیى‬ ‫وٍو‪ ٜ‬و‪ ٝ‬فیّٓ وٌ ؾ‪ٟ‬اٌ ٌ‪ َٚ‬ز‪ٛ‬إ٘ر ‪ٔ 5.46‬یرّریراٌو‬ ‫ٌ‪ٚ‬خی‪ٔ 71.6( ٝ‬یّی‪ ٖٛ‬والٌ تفٍ‪٘ٚ‬ى‪.‬‬ ‫انٗ فیّٓ و٘ثاِ‪ ٝ‬ویغیاف‪ :‬تهٗ ا‪ٔ َٚ‬راَ ‪2۵18‬‬ ‫أر ور‪ٔ 33 ٝ‬ریرّریر‪ ٖٛ‬والٌ فرٍ‪ٚ‬نرسر‪ ٝ‬تر‪ٛ‬و ‪ٚ‬‬ ‫خٍفٍ‪ٖٚ‬زٍنٗ فیّٓ ت‪َ ٝ‬تاٖ وا٘اٌا وٌ زاٌنم ٘ى‪ ٜ‬ت‪ٛ‬و‪.‬‬ ‫وأساٖ اٖ فیّٓ وٌ و‪ٞٝٞ‬ا ‪ٞ‬فساو ‪ٙٞ ٚ‬ساو ٔریرالو‬ ‫ت‪ٚ ٝ‬ل‪ٛ‬ع ٔیخی‪ٔٛ‬ر ‪ ٚ‬وٌتاٌ‪ٔ ٜ‬فٍ ٌإٍ٘سٍ ت‪٘ ٝ‬راْ‬ ‫ٌاوی ‪ ٚ‬زالٖ ا‪ ٚ‬تٍا و‪ٙ‬سٍَ وٍوٖ ٔکرى‪ٚ‬و‪ٞ ٜ‬را‬ ‫ًواٌّگ »تیزٍى اس ػدم «هٌتشز شد‬ ‫ًواٌّگ تیزٍى اس ػدم اثزی اس هیدیا‬ ‫فزج ًضاد است وِ در سؼدیِ ضیثی‬ ‫شدُ‪ ،‬در رٍس تشرگداشیت سیؼیدی‬ ‫هٌتشز شد‪.‬‬ ‫ت‪٘ ٝ‬مُ اَ ٌ‪ٚ‬اتػ ػرٕر‪ٔٛ‬ری خرٍ‪،ِٜٚ‬‬ ‫ا‪ ًٙٞ‬تیٍ‪ ٖٚ‬اَ ػىْ اضٍ اَ ٔیىنرا‬ ‫فٍظّ٘او وٌ لاِه خٍ‪ ِٜٚ‬زاٌ ‪ ٚ‬زاٌنم‬ ‫أر‪ .‬فرٍظ ٘رّاو انرٗ ا‪ٞ‬ر‪ٙ‬رً ٌا‬ ‫تٍأاْ ٘ؼٍ اَ ٔؼى ٔانس‪ ٚ ٝ‬ا‪ٚ‬اَ اٖ ٌا أیى ٘انی‪ٙ‬ی ن‪ٛ‬ا٘ى‪ٛ٘ ٚ ٜ‬اَ٘رىٌری‬ ‫زٕثه ‪ ٓٞ‬تٍػ‪ٟ‬ى‪ ٜ‬وٍنٓ اتٍا‪ٞ‬یٓ ت‪ٛ‬و‪ ٜ‬أر‪ٚ .‬نىن‪ ٛ‬انٗ ا‪٘ ًٙٞ‬یُ وٌ تر‪ٙ‬را‬ ‫ٔؼىن‪ ٝ‬ظثػ ٘ى‪ ٜ‬أر‪.‬‬ ‫ٔیىنا فٍظّ٘او وٌتاٌ‪ ٜ‬زاتّ‪َٛٔ ٛ‬نىاَ تیٍ‪ ٖٚ‬اَ ػىْ ز‪ٛ‬ظیف واو‪ ٜ‬أر‪:‬‬ ‫اَ و‪ٛ‬ووی ت‪ ٝ‬ناؼٍ أ‪َٖٞٛ‬ا ‪ ٚ‬الثاَ ٌٕسٍو‪ٜ‬ا و‪ ٝ‬وا٘ر و‪ٔٚ‬رسرىاٌ ٘رؼرٍ‬ ‫قافظ ٘ىْ أا ٔطُ تٕیاٌ ونٍٍ‪ ،‬و‪ٔٚ‬ر وا٘سٗ ٔؼى ٌا ناو ٍٍ٘فسٓ ا٘سهاب‬ ‫وٍوْ! اوالً ٍٍٔ ٔی ٘‪ٛ‬و غ‪ٟ‬ا ِٖ ا‪ٌ ٚ‬ا و‪ٔٚ‬ر ٘ىا٘ر؟! خرٍ أرر اَ لصر‪ٚ ٝ‬‬ ‫ٌ‪ٚ‬انر ‪ ٚ‬أسؼاٌ‪ ٜ‬اٖ ‪ ٓٞ‬ت‪ٔ ٝ‬او‪ ٜ‬زٍنٗ ٘ىُ ٕٔىٗ‪ٌ .‬ا‪ٞ‬ی ٔفا‪ٞ‬یٓ خیؿریرى‪ٌ ٜ‬ا‬ ‫وٌ غُِٗ ا٘ؿ‪ٙ‬اٖ ٔاو‪ ٜ‬تیاٖ ٔیو‪ٙ‬ى و‪ ٝ‬اٍ٘اٌ زٍغٕاٖ زٍویهِ (ٔ‪ٕٔ ٚ ُٟ‬سر‪ٙ‬رغ‬ ‫أر‪ .‬اٍ٘اٌ غٕغ زٕاْ ز‪ٙ‬العاذ أر! ٔاو‪ ٜ‬أا ٔ‪ٙ‬ىُ‪ ،‬ػالُ أا ػا٘ک‪ٌ٘ ،‬ى أرا‬ ‫تی االنٗ‪ ،‬اناللٕىاٌ أا وٌنى‪. ... ٚ ٌٛ ٜ‬‬ ‫فرهنگ‪،‬هنر و فن اوری‬ ‫‪5‬‬ ‫غىنى ت‪ٛ‬و‪.‬‬ ‫وأساٖ فیّٓ و‪ ْٚ‬وٌتاٌ‪ ٜ‬اوأ‪ٔ ٝ‬فٍ ا‪ٔ ٚ ٚ‬رمراتّر‪ ٝ‬ترا‬ ‫ٌلثا غىنى اَ غّٕ‪٘ ٝ‬هٕر‪َٚ‬نٍ ‪ٙٞ‬ى‪ٔٚ‬ساٖ أرر‪.‬‬ ‫لٕٕر و‪ٕٞ ْٚ‬ؿ‪ٙ‬یٗ اَ ٔػٕ‪ٛ‬ػ‪ ٝ‬ا اَ تراَنرٍرٍاٖ‬ ‫‪ٙٞ‬ى ٘‪ٙ‬انس‪٘ٝ‬ى‪ ٜ‬اَ غّٕ‪ٔ ٝ‬ا٘ػا و‪ٚ‬ذ‪ٌ ،‬ا‪ٚ‬نر‪ٙ‬را‬ ‫زا٘ى‪ ٚ ٖٚ‬خٍاواٖ ٌاظ أسفاو‪ٔ ٜ‬یو‪ٙ‬ى‪.‬‬ ‫انٗ فیّٓ ٌ‪ َٚ‬ؾ‪ٟ‬اٌوْ ا‪ٌٚ‬نُ اوٍاٖ ٘ى ور‪ ٝ‬ترٍا‬ ‫ٕ٘اٌ اَ غ‪ٛ‬أغ ‪ٙٞ‬ى ٌ‪ َٚ‬ا‪ٔ َٚ‬اَ ٘‪ ٛ‬أر‪ .‬فیّٓ‬ ‫ت‪َ ٝ‬تاٖ وا٘اٌا أر ‪ ٚ‬و‪ٚ‬تّ‪ ٝ‬زّ‪ ،ٌٛٛ‬زأیُ‪ٙٞ ،‬رى ‪ٚ‬‬ ‫ٔاُِنانی واٌو‪ .‬وٌ أٍنىا انٗ فیّٓ واٌ نر‪ٛ‬و ٌا ترا‬ ‫‪ٔ 2.8‬یّی‪ ٖٛ‬والٌ فٍ‪ ٖٚ‬اغاَ وٍو‪.‬‬ ‫وٌ انٍ ‪ٞ‬فس‪ٝ‬ا و‪ًٌ٘ ٝ‬ر‪ ،‬نه تالوثأسٍ ‪ٙٞ‬رى‬ ‫ونٍٍ ‪ ٓٞ‬ػّٕىٍو ن‪ٛ‬تی وٌ ٌی‪ ٝٙ‬وا٘ر‪.‬‬ ‫»دٍد دل تز سز للن «هٌتشز شد‬ ‫هحود تمایی هاواى اس اًتشار وتاب خَد تیا‬ ‫ػٌَاى دٍد دل تز سز للن تؼد اس دٍ سیال‬ ‫خثز داد‪.‬‬ ‫ت‪ٌ ٝ‬فس‪ٛ٘ ٝ‬نٕ‪ٙ‬ى‪ ،ٜ‬انٗ وساب و‪ ٝ‬خٓ اَ و‪ٚ‬‬ ‫ٔاَ ٔػ‪ٌٍ ٍٙ٘ َٛ‬فس‪ ٝ‬وٌ ‪ 33۵‬وفک‪ ٚ ٝ‬تر‪ٝ‬‬ ‫ت‪ٟ‬ا ‪ُٞ 16۵‬اٌ ز‪ٔٛ‬اٖ اَ ٔ‪ ٛ‬ا٘رسر‪ٙ‬راٌاذ‬ ‫ز‪ٍٟ‬اٖ ت‪ ٝ‬تاَاٌ وساب ػٍظ‪٘ ٝ‬ى‪ ٜ‬أر‪.‬‬ ‫تمانی ٔاواٖ تا ا٘اٌ‪ ٜ‬ت‪ ٝ‬انٗو‪ ٝ‬انٗ ورسراب‬ ‫‪ٞ‬فساو ‪ ٚ‬خ‪ٙ‬ػٕیٗ اضٍ ا‪ٔٚ‬ر‪ ،‬وٌ خی‪ٍٙ‬فساٌ اٖ ٘‪٘ٛ‬س‪ ٝ‬أر‪ :‬اوؽالـ و‪ٚ‬و وَ ور‪ٝ‬‬ ‫وٌ ٘ؼٍ قافظ أى‪ ٜ‬و‪ٙ‬انسی أر اَ ا‪ ٜ‬غٍرٍٔر‪ .َٛ‬أرٍ‪٘ َٜٚ‬ر‪ٛ‬نٕر‪ٙ‬رىٌراٖ ‪ٚ‬‬ ‫٘اػٍا٘ی و‪ ٝ‬وَ وٌ ٌٍ‪ ٚ‬انٗ اب ‪ ٚ‬نان واٌ٘ى ‪ٔ ٚ‬رؼر‪ٙ‬ر‪ٛ‬لری ترٍزرٍ اَ اٖ‬ ‫ٕ٘ی٘‪ٙ‬أ‪ٙ‬ى‪ٚ ،‬لسی انٗ ٍٔ‪ ٚ‬وٍِتا ٌا وٌ و‪ٌٛ‬اٖ ز‪ٛ‬فا٘ی تالنیٍ ٔیتی‪ٙٙ‬ى‪ ،‬انٗ و‪ٚ‬و‬ ‫وَ ت‪ ٝ‬و‪ٌٛ‬ذ ‪ٚ‬اٌِا٘ی قُٖاٍ٘یُ تٍ لّٕ‪ٙ‬اٖ غاٌ ٔی٘ر‪ٛ‬و‪ .‬ترٍ انرٗ أراْ‬ ‫ٔیز‪ٛ‬اٖ وٌنافر و‪ ٝ‬اَ ؾ‪ ٌٚ ٝ‬ؾ‪ٙ‬یٗ ػ‪ٛٙ‬ا٘ی تٍا انٗ وساب ا٘سهاب ٘ى‪.ٜ‬‬ ‫ٔماالزی و‪ ٝ‬وٌ انٗ اضٍ فٍا‪ ٓٞ‬أى‪ ،ٜ‬زػُن‪ ٚ ٝ‬زکّیّی أر اَ لعانا فٍ‪ٍٙٞ‬ی‪،‬‬ ‫اناللی‪ ،‬اغسٕاػی‪ٌٍ٘ٔ ،‬س‪ٝ‬واٌ ‪ ،‬زاٌنهی ‪ ٚ‬اوتی و‪ ٝ‬غٍّٕی ٔساضٍ اَ ‪ٞ‬رٕراٖ‬ ‫و‪ٚ‬و وَ أر‪ .‬اَ انٗ ٌ‪ٕٔ ٚ‬ائُ ٔؽٍـ وٌ انٗ وساب تا تیا٘ی ٘ى‪ٜٛ‬أریرُ ٔر‪ٌٛ‬و‬ ‫زػُن‪ ٚ ٝ‬زکّیُ لٍاٌ ٔیٌیٍو ‪ٌ ٚ‬ا‪ ٜ‬اَ فٍغ قیٍذ تا ٔان‪ٝ‬ا اَ ؼ‪ٌ ٚ ُٙ‬ن‪ٙ‬هر‪ٙ‬رى‬ ‫‪ٍٕٞ‬ا‪ٔ ٜ‬ی٘‪ٛ‬و و‪ ٝ‬تی‪ٙ‬سٍ وٌ نص‪ ٚٛ‬ا٘فسٍی‪ٞ‬ا فٍ‪ٍٙٞ‬ی أر‪.‬‬ ‫مواد الزم‪:‬‬ ‫ٔی‪ٍٔ ٝٙ‬ؽ ‪ 2‬ػىو‪ ،‬لاٌؼ نٍو ٘ى‪ِ 4 ٜ‬ی‪ٛ‬اٖ‪ ،‬خیراَ ‪1‬‬ ‫ػىو‪٘ ،‬یٍ ‪ِ 1‬ی‪ٛ‬اٖ‪ ،‬نأ‪ِ 1 ٝ‬ی‪ٛ‬اٖ‪ ،‬وٍ‪ 2 ٜ‬لا٘ک غًا‬ ‫ن‪ ، ٌٛ‬تٍی ت‪ 2 ٛ‬ػىو‪ ،‬اٌو ‪ 2‬لا٘ک غًا ن‪، ٌٛ‬‬ ‫ٕ٘ه ‪ ٚ‬فّفُ ت‪ٔ ٝ‬مىاٌ الَْ‬ ‫طرز تهیه‪:‬‬ ‫اتسىا خیاَ ٌا ٌنُ نٍو وٍو‪ ٚ ٜ‬زفر ٔی و‪ٞ‬یٓ‪ٔ .‬دٓ‬ ‫لاٌؼ ٌا اظاف‪ ٝ‬وٍو‪ ٚ ٜ‬زفر ٔی و‪ٞ‬یٓ زا ٍْ٘ ٘ر‪ٛ‬و‪.‬‬ ‫ٔی‪ٍٔ ٝٙ‬ؽ ٌا نٍو وٍو‪ٕٞ ٚ ٜ‬رٍا‪ِ 4 ٜ‬ریر‪ٛ‬اٖ اب‪،‬‬ ‫تٍی ت‪ٕ٘ ،ٛ‬ه ‪ ٚ‬فّفُ ت‪ ٝ‬لاٌؼ اظاف‪ٔ ٝ‬ی ور‪ٙ‬ریرٓ‪.‬‬ ‫اغاَ‪ٔ ٜ‬ی و‪ٞ‬یٓ ‪ٔ 1‬اػر ت‪ ٝ‬اٌأی تػ‪٘ٛ‬ى زا ٔرٍؽ‬ ‫تدُو‪.‬‬ ‫اٌو ‪ ٚ‬وٍ‪ٌ ٜ‬ا وٌ ٔا‪ٞ‬ی زات‪ ٝ‬زفر ٔی و‪ٞ‬ریرٓ زرا‬ ‫ؼالنی ٘‪ٛ‬و‪ .‬تؼى ٘یٍ ٌا ٌنهس‪ٞ ٚ ٝ‬رٓ ٔری َ٘ریرٓ‪.‬‬ ‫ٔهّ‪ٛ‬غ ٌا ت‪ٛٔ ٝ‬ج اظاف‪ ٝ‬وٍو‪ٔ ٓٞ ٚ ٜ‬ری َ٘ریرٓ‪.‬‬ ‫خٓ اَ ‪ 1۵‬اِی ‪ 15‬ولیم‪ ٝ‬و‪ٛٔ ٝ‬ج ت‪ ٝ‬غّظرر الَْ‬ ‫ٌٔیى اٖ ٌا اَ ٌ‪ ٚ‬قٍاٌذ تٍ ٔی واٌنٓ‪ .‬نأ‪ٌ ٝ‬ا‬ ‫افُ‪ٚ‬و‪ٔ ٚ ٜ‬هّ‪ٛ‬غ ٔی و‪ٙ‬یٓ‪ٔ .‬ر‪ٛ‬ج ٌا وٌ هرٍف‬ ‫ٔ‪ٌٛ‬و ٘ظٍ ٌنهس‪ ٚ ٝ‬تا غؼفٍ ‪ ٚ‬لاٌؼ زرُنریرٗ ٔری‬ ‫و‪ٙ‬یٓ‪ٍٕٞ .‬ا‪ِ ٜ‬یٕ‪ ٛ‬زٍٖ ‪٘ ٚ‬اٖ ٍٔ‪ٔ ٚ‬ی و‪ٙ‬یٓ‪.‬‬ ‫هنر عکاسی چیست‬ ‫و چه نوع هایی دارد؟‬ ‫اّویت تِ تجْیشات دٍرتیی در ٌّز ػىاسی‬ ‫ت‪ ٝ‬زػ‪ٟ‬یُاذ و‪ٌٚ‬تیٗ ػىأی ن‪ٛ‬و ترٍا انر‪ٙ‬رىر‪ٝ‬‬ ‫تس‪ٛ‬ا٘یى ت‪ ٝ‬نه ػىٓ تا ویفیر انى‪ ٜ‬اَ ترٍٔریرى‬ ‫ز‪ٛ‬غ‪ ٝ‬و‪ٙ‬یى‪.‬‬ ‫اِثس‪ ٝ‬تٍا ٌٍفسٗ ػىٓ ‪ٞ‬ا ػاِی‪ُِٔٚ ،‬ا ٘یاَ ت‪ٝ‬‬ ‫زػ‪ٟ‬یُاذ ٌٍاٖ لیٕر نا زؼىاو َناو زػر‪ٟ‬ریرُاذ‬ ‫ٔهسّف ٘ىاٌنى‪ .‬نه و‪ٌٚ‬تیٗ‪ ،‬نه نرا و‪ِ ٚ‬ر‪ٙ‬رُ ‪ٚ‬‬ ‫نه ٔ‪ٝ‬خان‪ٔ ٓٞ ٝ‬یز‪ٛ‬ا٘ى وأال وافی تا٘ى‪.‬‬ ‫فَوَط تز رٍی چشن ّا‬ ‫تٍا اٌزثاغ ؾ‪ٕٙ‬ی ت‪ٟ‬سٍ أر و‪ ٝ‬اَ نه ٘رمرؽر‪ٝ‬‬ ‫ف‪ٛ‬و‪ ْٛ‬تٍ ٌ‪ ٚ‬ؾ‪ٞ ٓٙ‬ا أسفاو‪ٛ٘ ٜ‬و‪.‬‬ ‫اًَاع ػىاسی‬ ‫‪ ٍٙٞ‬ػىأی ٘یُ ٔا٘‪ٙ‬ى ٘ما٘ی نا ‪ٞ ٍٞ‬ر‪ٙ‬رٍ ونرٍرٍ‬ ‫واٌا ٔثه ‪ٞ ٌٖٚ ٚ‬ا ٔهص‪ ٚٛ‬ت‪ ٝ‬ن‪ٛ‬و ٔری‬ ‫تا٘ى‪ ٍٞ .‬ػىاْ ٔی ز‪ٛ‬ا٘ى ٔثه ن‪ٛ‬و ٌا وا٘رسر‪ٝ‬‬ ‫تا٘ى‪.‬‬ ‫ا٘‪ٛ‬اع ٔثه ‪ٞ‬ا ػىأی ػثاٌذ ا٘ى اَ‪:‬‬ ‫‪ -1‬ػىأی ٔف‪ٟٔٛ‬ی‬ ‫‪ -2‬وٌ ػىأی ٔف‪ٟٔٛ‬ی ٔی ز‪ٛ‬اٖ ا٘ؿر‪ ٝ‬وٌ ی‪ٞ‬رٗ‬ ‫ػىاْ ‪ٚ‬غ‪ٛ‬و واٌو ٌا ونى‪ .‬ت‪ ٝ‬انرٗ ور‪ٌٛ‬ذ ور‪ٝ‬‬ ‫زص‪ٛ‬نٍ و‪ ٝ‬ػىاْ اٌائ‪ٔ ٝ‬ی و‪ٞ‬ى ٔی ز‪ٛ‬ا٘ى ی‪ٞ‬رٗ‬ ‫تی‪ٙٙ‬ى‪ٌ ٜ‬ا وٌٌیٍ و‪ٙ‬ى ‪ ٚ‬اٖ ٌا ‪ٚ‬اواٌ تر‪ ٝ‬زرفرىرٍ وٌ‬ ‫ٔ‪ٌٛ‬و ٔ‪ٛ‬ظ‪ٛ‬ع ٔ‪ٌٛ‬و ٔ‪ٌٛ‬و ٘ظٍ ن‪ٛ‬و و‪ٙ‬ى‪ .‬تر‪ ٝ‬انرٗ‬ ‫٘‪ٛ‬ع ٔثه‪ٔ ،‬ثه ٔ‪ٌٛ‬ناِیٕٓ نا فٍا ‪ٚ‬الغ ٌرٍانری‬ ‫٘یُ ٔی ٌ‪ٛ‬ن‪ٙ‬ى‪.‬‬ ‫ػىاسی وَتیسن‬ ‫وٌ ‪ٚ‬الغ انٗ ٘‪ٛ‬ع اَ ػىأی ت‪ ٝ‬ػىأری ٔرىرؼره‬ ‫ٌٍانی ٘یُ ٔؼٍ‪ٚ‬ف أر‪ .‬اَ ‪ٞ‬ر‪ٙ‬رٍٔر‪ٙ‬رىاٖ وٌ انرٗ‬ ‫ٔثه ٔی ز‪ٛ‬اٖ اَ خیىأ‪٘ ٛ‬اْ تٍو‪٘ .‬رٍرا‪ٔ ٜ‬رثره‬ ‫ػىأی و‪ٛ‬تیٕٓ ٍ٘ا‪ٞ‬ی ٔسفىٍا٘‪ٔ ٚ ٝ‬رسرفرا‪ٚ‬ذ تر‪ٝ‬‬ ‫غ‪ٟ‬اٖ ‪ٕٞ‬سی ٔی تا٘رى‪.‬وٌ انرٗ ٘ر‪ٛ‬ع ٔرثره اَ‬ ‫ػىأی زص‪ٛ‬نٍ ت‪٘ ٝ‬ظٍ خیؿیى‪ ٚ ٜ‬وٌ‪ ٓٞ‬ت‪٘ ٝ‬ظٍ ٔری‬ ‫انى ‪ ٚ‬تا ز‪ٛ‬غ‪ ٝ‬تی‪ٙ‬سٍ ٔی ز‪ٛ‬اٖ ت‪ٞ ٝ‬ىف ػىاْ خری‬ ‫تٍو‪.‬‬ ‫ػىاسی هاوزٍ‬ ‫انٗ ٘‪ٛ‬ع ٔثه اَ ػىأی تی‪ٙ‬سٍ ٔ‪ٛ‬ظ‪ٛ‬ػازی ٔا٘ر‪ٙ‬رى‬ ‫ػىأی اَ ق‪ٍٙ‬اذ‪ٞ ٌُ ،‬ا ‪ ٚ‬لؽٍاذ اب ‪ ٚ‬وٌ‬ ‫وُ ؼثیؼر ٌا ٔى٘ظٍ لٍاٌ ٔی و‪ٞ‬ى‪.‬‬ ‫ػىاسی اًتشاػی‬ ‫وٌ انٗ ٘‪ٛ‬ع اَ ٔثه اَ ‪ ٍٙٞ‬ػىأی لر‪ ٜٛ‬زرهریرُ‬ ‫ػىاْ اَ ا‪ٕٞ‬یر ‪ٚ‬نّ‪ ٜ‬ا تٍن‪ٌٛ‬واٌ أرر ‪ ٚ‬تر‪ٝ‬‬ ‫ؼ‪ٕٔ ٌٛ‬سمیٓ وٌ زص‪ٛ‬نٍ و‪ ٝ‬ت‪ٚ ٝ‬غر‪ٛ‬و ٔری انرى‬ ‫وناِر واٌو‪.‬‬ ‫حمایک ٌّز ػىاسی‬ ‫قمانمی وٌ ٔ‪ٌٛ‬و ‪ ٍٙٞ‬ػىأری ‪ٚ‬غر‪ٛ‬و واٌو ور‪ٝ‬‬ ‫٘انى زا و‪ ٖٛٙ‬ت‪ ٝ‬ا٘‪ٟ‬ا ز‪ٛ‬غ‪٘ ٝ‬ىٍو‪ ٜ‬انى‪ .‬انٗ قمانرک‬ ‫غاِره اَ َٔرا٘ری ور‪ ٝ‬و‪ٌٚ‬تریرٗ انرسرٍاع ٘رى‬ ‫‪ٚ‬غ‪ٛ‬و وا٘س‪ ٝ‬ا٘ى و‪ٔ ٝ‬ی ز‪ٛ‬اٖ ت‪ ٝ‬قمانمی وٌ ٔر‪ٌٛ‬و‬ ‫ازاق ‪ٞ‬ا زاٌنه ترٍا هر‪ٟ‬ر‪ ٌٛ‬ػرىرٓ ا٘راٌ‪ٜ‬‬ ‫وٍو‪.‬‬ ‫ازاق ‪ٞ‬ا زاٌنه ‪ٚ‬الؼاً زاٌنه ٘یٕس‪ٙ‬ى ‪ ٚ‬الٔح ٔیا‪ٜ‬‬ ‫ٌٍ٘ی وٌ انٗ ازاق‪ٞ‬ا ‪ٚ‬غ‪ٛ‬و ٘رىاٌو‪ .‬انرٗ ازراق ‪ٞ‬را‬ ‫اغّه تا ٘‪ ٌٛ‬لٍُٔ ًٌ٘ نا و‪ٍٟ‬تانی ٌٍ٘ری ٌ‪٘ٚ‬رٗ‬ ‫ٔی٘‪٘ٛ‬ى‪ ،‬ؾ‪ ٖٛ‬واغً‪ٞ‬ا ٔیا‪ٔ ٚ ٜ‬فیى و‪ ٝ‬لرٍاٌ‬ ‫أر ت‪ ٝ‬ػىٓ زثىنُ ٘‪٘ٛ‬ى‪ ،‬ت‪ ٌٛ٘ ٝ‬اتی‪ ،‬نرا اتری‬ ‫ٔانُ ت‪ٔ ٝ‬ثُ قٕاْ أس‪ٙ‬ى‪.‬‬ ‫ا‪ِٚ‬یٗ ٔ‪ٛ‬او و‪ ٝ‬تٍا ز‪ٔٛ‬ؼ‪ ٝ‬ػىأری ‪ ٚ‬ضرثرر‬ ‫ػىٓ‪ٞ‬ا أسفاو‪ٔ ٜ‬ی٘ى ‪ ٚ‬تٍا زطثیر ػىٓ‪ٞ‬ا تر‪ٝ‬‬ ‫واٌ تٍو‪ٔ ٜ‬ی٘ى٘ى واٌا ٔ‪ٛ‬او ٕٔی ‪ ٚ‬نؽٍ٘راوری‬ ‫ت‪ٛ‬و‪ ٜ‬ا٘ى‪ .‬انٗ زطثیرو‪ٙٙ‬ى‪ٜٞ‬ا‪ٕٔ ،‬ی ‪ ٚ‬أرسرفراو‪ٜ‬‬ ‫٘اؤٌر ‪ ٚ‬تیاقسیاغ اَ ا٘‪ٟ‬ا‪ ،‬نؽٍ٘ان ‪ٟٔ ٚ‬رّره‬ ‫ت‪ٛ‬و‪...‬‬ ‫اوأ‪ ٝ‬واٌو‬ صفحه 5 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫ادبیات‬ ‫سه شنبه ‪ 6‬اردیبهشت‪ 66* 1041‬اوریل ‪60 * 6466‬رمضبن‪ * 1001‬سبل سی و دوم ( اوتوز ایکینجی ایل ) * شمبره ( سبیی ) ‪3041 :‬‬ ‫‪6‬‬ ‫بویوتموسن قوجاغیندا ایگیدلرسن‬ ‫ایگیدلیگی سن دنیایا گتیرمیسن‬ ‫اان یوردو یو وامیسسان ارذبایجان‬ ‫اتب بببب سوزلری‬ ‫ثاضو‪ ٢ٚٛ‬ل‪ ٢ٛ‬لبثبغ‪ٛ٥‬ا‬ ‫وال‪ ٜ‬ذ‪ٛ‬ز ضا لبض‪ ٣‬وٗ‬ ‫****************************‬ ‫س‪ ٗ٥ٙ‬و‪ ٣ٕ٥‬ز‪ٚ‬سش‪ ٛ‬ا‪ٚ‬ال٘ب زضٕٗ الظ‪ ٓ٤‬زئ‪ُ٥٥‬‬ ‫وبض‪ ٢‬و‪ ٝ‬ز‪ٚ‬سز اظ ض‪ ٢ٚ‬ز‪ٚ‬سش‪ ٣ٔ ٣‬و‪ ٝٙ‬صس‬ ‫زضٕٗ ٕ٘‪ ٣‬و‪ٝٙ‬‬ ‫****************************‬ ‫و‪ٕ٥‬س‪ ٝ‬اسبس‪ ٣‬اوِٗ لسض ‪٤‬بسّ‪ ٣‬زئ‪ُ٥٥‬‬ ‫‪٥ٞ‬چىس ث‪ ٝ‬ا٘ساظ‪ ٜ‬دسض ٔطز‪٘ ٜ‬بضاحز ٘‪٥‬سز‬ ‫****************************‬ ‫اج س‪ٛ٤ٛ‬ق ‪٤‬بسبض ‪ٛ٤‬ذ‪ٛ‬زا زاض‪ٌ ٢‬اض‪ ٜ‬ض‬ ‫ذط‪ٚ‬س ٌطس‪ ٝٙ‬ذطٔٗ جب ثر‪ٛ‬اه ٔ‪ ٣‬ث‪ٝٙ٥‬‬ ‫****************************‬ ‫الِ‪ ٗ٥‬ز‪ ٣ٙ٥ّ٤‬ا٘بس‪ ٣‬ث‪ّ٥‬ط‬ ‫ٔبزض الَ ٔ‪ ٣‬ز‪ ٝ٘ٚ‬ثچ‪ ٝ‬الِص چ‪٥ٔ ٣‬ى‪ٝ‬‬ ‫****************************‬ ‫ار ٔ‪ ،ٗ٥٘ ٝٙ٥‬ز‪ ٗ٥٘ ٝ٥٥ٌ ٖٚ‬ز‪٤‬ط‪.‬‬ ‫است ٔبَ وسى اسز و‪ ٝ‬س‪ٛ‬اضش ٔىط‪ٛ‬ز ِجبس ٔبَ‬ ‫وسى و‪ٔ ٝ‬ىذ‪ٛ‬ضس‬ ‫****************************‬ ‫اس‪ ِٗ ٝ‬ز‪ٚ‬ض‪ ٝ‬ض‬ ‫وس‪ ٣‬و‪ ٝ‬ثذطز سطا٘جبْ ٔ‪ ٣‬افشس‬ ‫****************************‬ ‫اج ازاْ زاش ز‪٥٤ ٜ‬ط‬ ‫ازْ ٌطس‪ ٝٙ‬س‪ ًٙ‬ضا ‪ ٣ٔ ٓٞ‬ذ‪ٛ‬ضز‬ ‫****************************‬ ‫بیلمجه‬ ‫ا‪ ٝ٘ ٚ‬ز‪٤‬ط ‪ ،‬اَ ‪ٚٚ‬ضسبٖ لب٘‪ ٣‬س‪ٛ‬و‪ِٛ‬ط ‪ :‬ل‪٥‬طٔ‪٥‬ع‪ ٢‬س‪ٛ‬ر‬ ‫********************************‬ ‫ا‪ ٝ٘ ٚ‬ز‪٤‬ط ‪ٌ ،‬ئسَض ٌئسَض ٌاض‪َٕ٘ٚ‬ع ‪ :‬ا‪ٚ‬س ‪ ،‬سبٖ ‪،‬‬ ‫ز‪ٚ‬ض‪٘ٛ‬ج‪ٝ‬‬ ‫********************************‬ ‫ا‪ ٝ٘ ٚ‬ز‪٤‬ط ‪ ،‬ا‪٤‬ى‪٥‬س‪٤‬ط ‪ٞ‬ط جب٘سا ‪ ،‬ا‪ٚ‬چ ا‪ٚ‬الض ‪ٞ‬ط لب٘سا ‪،‬‬ ‫سب‪ٚ‬سب ٌئشس‪ٌ ٓ٤‬اضَٔس‪ ، ٓ٤‬ز‪٤‬عٔبضزا ٌاضز‪ ْٚ‬ز‪ٚ‬ض‪ٚ‬ه‬ ‫ا‪ٚ‬چ زا٘‪ ٝ‬س‪ٛ٘ : ٣‬لشب‬ ‫********************************‬ ‫ا‪ ٝ٘ ٚ‬ز‪٤‬ط ‪ ،‬ا‪ّ٤‬س‪ ٜ‬ز‪ٚ‬غبض ا‪٤‬بلس‪٥‬ع ‪ :‬ا‪٤‬الٖ‬ ‫********************************‬ ‫ا‪ ٝ٘ ٚ‬ز‪٤‬ط ‪ ،‬ا‪ ٝٙ٥٤‬س‪٥‬ع سبدس‪٥‬ع چش‪٥‬ط س‪ٛ‬ذ‪ٛ٤ٛ‬ض ‪ ،‬چش‪٥‬ط‪ٜ‬‬ ‫ز‪ٚ‬ضَٗ ‪ٞ‬ئ‪ ٣‬ا‪ٚ‬ذطب‪٤‬ت ا‪ٚ‬ذ‪ٛ٤ٛ‬ض ‪ :‬س‪ٛ‬ضاسبٖ س‪ٛ‬ض‪٘ٚ‬ب‬ ‫ز‪ٚ‬ضَٗ‬ ‫********************************‬ ‫ا‪ ٝ٘ ٚ‬ز‪٤‬ط ‪ ،‬اَ‪ٚ ٣ٙ٤‬اض ثبض‪ٛ٤ ٣‬خ ‪٤ :‬ئط ل‪ٛ‬ضز‪ٚ‬‬ ‫********************************‬ ‫ا‪ ٝ٘ ٚ‬ز‪٤‬ط ‪ ،‬ا‪ٚ‬ظاغ‪٤ ٣‬بذ‪ ٗ٥‬ائ‪ّ٥‬ط ‪ :‬ا‪ٚ‬س ‪ ،‬ز‪ٚ‬ش ‪ٛ٤ ،‬ذ‪ٛ‬‬ ‫********************************‬ ‫ا‪ ٝ٘ ٚ‬ز‪٤‬ط ‪ ،‬ا‪ٚ‬ظا٘س‪٤‬مجب ل‪٥‬سسبالض ‪٤ :‬بش‬ ‫********************************‬ ‫ا‪ ٝ٘ ٚ‬ز‪٤‬ط ‪ ،‬اوظ‪ ٚ‬اؽ ‪ ،‬ثبالس‪ ٣‬سبض‪ : ٢‬س‪ٛ‬ز ‪٤ ،‬بؽ‬ ‫********************************‬ ‫ا‪ ٝ٘ ٚ‬ز‪٤‬ط ‪ ،‬اوظ‪ ٚ‬ثبض‪ٙ٥‬ب ز‪ٚ‬ال٘بض ‪ :‬ز‪٥٤‬طٔبٖ‬ ‫********************************‬ ‫ا‪ ٝ٘ ٚ‬ز‪٤‬ط ‪ ،‬اوظ‪ ٝ٘ٚ‬ا‪٤‬طّ‪ٙ‬س‪٤‬ىج‪ ٝ‬ل‪٥‬سبالض ‪ :‬چ‪ٛ‬ث‪ٛ‬ق ‪،‬‬ ‫س‪ٛ‬س‪ٖٛ‬‬ ‫********************************‬ ‫ا‪ ٝ٘ ٚ‬ز‪٤‬ط ‪ ،‬اوظ‪ٚ ٚ‬اض و‪ ٍِٝٛ‬س‪ٛ٤ ٣‬خ ‪ :‬س‪ٛ‬‬ ‫عالهم امینی‬ ‫دده قورقود‬ ‫فضولی‬ ‫اض‪ٙ‬ب‪ ٣٤‬ثب سّسّ‪ٞ ٝ‬ب‪ ٢‬سطن سجبض‬ ‫سلسله قبجبر‬ ‫ازأ‪ ٝ‬اظ ضٕبض‪ ٜ‬لجُ‪...‬‬ ‫دس اظ ذشٓ وبض ِغفؼّ‪ ٣‬ذبٖ‪ ،‬الب ٔحٕسذوبٖ‪ ،‬حوىو‪ٔٛ‬وز فوبضس‪،‬‬ ‫وطٔبٖ ‪٤ ٚ‬عز ضا ث‪٥ِٚ ٝ‬ؼ‪ٟ‬س ‪ ٚ‬ثطازضظاز‪ٜ‬اش ثوبثوبذوبٖ سوذوطز ‪ ٚ‬حوبج‬ ‫اثطا‪ ٓ٥ٞ‬وال٘شط ضا ث‪ٚ ٝ‬ظاضر ذ‪ٛ‬ز ٌٕبضز‪ .‬اظ ػ‪ٟ‬س الب ٔوحوٕوسذوبٖ‬ ‫لبجبض ػ‪ٛٙ‬اٖ صساضر‪ ،‬جب‪ٚ ٢‬ظاضر ضا ٌطفز ‪ ٚ‬حبج اثطا‪ ٓ٥ٞ‬وال٘شوط‬ ‫ا‪٘ ٗ٥ِٚ‬فط‪ ٢‬ضس و‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬صسضاػظٓ ّٔمت ضس‪.‬البٔحٕوس ذوبٖ لوبجوبض‬ ‫ِغفؼّ‪ ٣‬ذبٖ ظ٘س ضا زض سبَ ‪ 1209‬اظ ث‪ ٗ٥‬ثطز ‪ ٚ‬سّسّ‪ ٝ‬لبجبض ضا ث‪ٙ‬و‪٥‬وبز‬ ‫ٌصاضز‪ِ.‬طٍطوط‪ ٣‬ث‪ٌ ٝ‬طجسشبٖ‪ :‬اضاوّ‪ٞ( ٣‬طاوّ‪ٛ٥‬س ز‪ )ْٚ‬حوبووٓ‬ ‫ٌطجسشبٖ‪ ،‬ث‪ٝ‬زِ‪ ُ٥‬ا‪ٚ‬ضبع ٘بثسبٔبٖ ا‪٤‬طاٖ ثؼس اظ ٔطی وط‪ ٓ٤‬ذبٖ ظ٘س‪،‬‬ ‫ثط عجک ٔؼب‪ٞ‬س‪ٛ٥ٌ ٜ‬ضٌ‪٥‬فسه‪ٌ ،‬طجسشبٖ ضا سحزاِحٕب‪٤‬و‪ ٝ‬ووبسوط‪٤‬وٗ‬ ‫ز‪ ْٚ‬أذطاع‪ٛ‬ض ض‪ٚ‬س‪ ٝ٥‬لطاض زاز‪ .‬البٔحٕسذبٖ ث‪ٌ ٝ‬وطجسوشوبٖ ِطوٍوط‬ ‫وط‪٥‬س ‪ ٚ‬زض سبَ ‪ٞ 1210‬جط‪ ٢‬لٕط‪ ،٢‬سفّ‪٥‬س ضا سصطف ‪ ٚ‬اٖ ضا ثو‪ٝ‬‬ ‫ذبن ‪ ٚ‬ذ‪ ٖٛ‬وط‪٥‬س‪.‬سسر‪٥‬ط ذطاسبٖ‪ :‬البٔحٕس ذبٖ زض سوبَ ‪1210‬‬ ‫‪ٞ‬جط‪ ٢‬لٕط‪ ،٢‬ث‪ ٝ‬ذطاسبٖ ِطٍط وط‪٥‬س ‪ ٚ‬ضب‪ٞ‬طخ افطبض ضا وطز ‪ ٚ‬ثو‪ٝ‬‬ ‫ذعا‪ ٚ ٗ٤‬زف‪ٞٝٙ٥‬ب‪٘ ٢‬بزض زسز ‪٤‬بفز‪.‬‬ ‫البٔحٕسذبٖ دس اظ سصطف ذطاسبٖ‪ٔ ،‬حٕس‪ ٣ِٚ‬ذبٖ ضا ث‪ ٝ‬سطزاض‪٢‬‬ ‫وُ ذطاسبٖ ٌٕبضز‪.‬‬ ‫ٔطی البٔحٕس ذبٖ‪ :‬اثطا‪ ٓ٥ٞ‬ذبٖ ج‪ٛ‬ا٘ط‪٥‬ط‪ ،‬حبوٓ ض‪ٛ‬ض‪ ٣‬چ‪ٙ‬س‪ ٗ٤‬ثبض‬ ‫ػّ‪ ٝ٥‬البٔحٕس ذبٖ ض‪ٛ‬ضش وطز‪ ٜ‬ث‪ٛ‬ز‪ .‬البٔحٕس ذبٖ ث‪ ٝ‬ض‪ٛ‬ض‪ِ ٣‬طٍط‬ ‫وط‪٥‬س؛ ‪ ٣ِٚ‬زض ح‪ٔ ٗ٥‬حبصط‪ ٜ‬ث‪ ٝ‬زسز د‪٥‬طوروسٔوشوبٖ ذو‪ٛ‬ز وطوشو‪ٝ‬‬ ‫ضس‪ٕٟٔ.‬شط‪ ٗ٤‬ح‪ٛ‬ازص ز‪ٚ‬ض‪ ٜ‬فشحؼّ‪٥‬طب‪ ٜ‬لبجبض ػجوبضر ا٘وس اظ‪:‬ضو‪ٛ‬ضش‬ ‫حس‪ٙ٥‬مّ‪ ٣‬ذبٖ‪ :‬حس‪ٙ٥‬مّ‪ ٣‬ذبٖ‪ ،‬ثطازض فشحؼّ‪٥‬طب‪ ٜ‬ث‪ٛ‬ز و‪ ٝ‬ػوّو‪٥‬و‪ ٝ‬ثوطازض‬ ‫ذ‪ٛ‬ز ض‪ٛ‬ضش وطز‪ .‬ض‪ٛ‬ضش ا‪ ٚ‬سطو‪ٛ‬ه ضس ‪ ٚ‬زض سبَ ‪ٞ 1217‬وجوط‪٢‬‬ ‫لٕط‪ ٢‬وطش‪ ٝ‬ضس‪.‬سسّظ ثط ‪ٞ‬طار‪ :‬فشحؼّ‪٥‬طب‪ ٜ‬لبجوبض ثوب حوٕوب‪٤‬وز اظ‬ ‫ٔحٕ‪ٛ‬ز ثطازض ظٔب٘طب‪ ٜ‬زضا٘‪ٞ ،٣‬طار ضا سحز حبوٕ‪٥‬ز ‪ ٚ‬سجؼ‪٥‬ز ا‪٤‬طاٖ‬ ‫زضا‪ٚ‬ضز ‪ ٚ‬سب سبَ ‪ٞ 1245‬جط‪ ٢‬لٕط‪ٔ ،٢‬حٕ‪ٛ‬ز اظ جوب٘وت ا‪٤‬وطاٖ ثوط‬ ‫ل‪ٙ‬س‪ٞ‬بض ‪ٞ ٚ‬طار ٔسش‪ ٣ِٛ‬ضس‪.‬‬ ‫ثؼس اظ ٔطی ٔحٕ‪ٛ‬زٔ‪٥‬طظا‪ ،‬وبٔطاٖ ذبٖ‪ ،‬حبوٓ ‪ٞ‬وطار ‪ ٚ‬وو‪ٟ‬و‪ٙ‬وسَ‬ ‫ذبٖ‪ ،‬حبوٓ ل‪ٙ‬س‪ٞ‬بض ضس٘س‪.‬ضاثغ‪ ٝ‬ثب ‪ٞ‬و‪ٙ‬وس‪ :‬ظٔوب٘طوب‪ ٜ‬زضا٘و‪ ،٣‬حوبووٓ‬ ‫افغب٘سشبٖ لصس حّٕ‪ ٝ‬ث‪ٙٞ ٝ‬س ضا زاضز‪ِ .‬طز ‪ِٚ‬عِ‪ ٣‬حىٕطاٖ اٍّ٘و‪٥‬وسو‪٣‬‬ ‫‪ٙٞ‬س‪ٟٔ ،‬س‪ ٢‬ػّ‪ ٣‬ذبٖ ث‪ٟ‬بزضج‪ٕ٘ ،ًٙ‬ب‪ٙ٤‬س‪ ٜ‬وٕذب٘‪ٙٞ ٣‬س ضطل‪ ٣‬ضا ثو‪ٝ‬‬ ‫زضثبض فشحؼّ‪٥‬طب‪ ٜ‬فطسشبز ‪ ٚ‬اظ ا‪ ٚ‬ذ‪ٛ‬اسز جّ‪ ٢ٛ‬د‪٥‬صض‪ ٢ٚ‬افغبٖ‪ٞ‬وب ضا‬ ‫ثٍ‪٥‬طز‪ .‬سطجبٖ ّٔىٓ ٕ٘ب‪ٙ٤‬س‪ ٜ‬ز‪ٍ٤‬ط‪ ٢‬ث‪ٛ‬ز و‪ ٝ‬اظ س‪ ٢ٛ‬وٕذب٘و‪ٞ ٣‬و‪ٙ‬وس‬ ‫ضطل‪ ٣‬اٍّ٘‪٥‬س ث‪ ٝ‬ا‪٤‬طاٖ أس ‪ ٚ‬ثطا‪ٔ ٢‬حبفظز اظ ٔطظ‪ٞ‬ب‪ٙٞ ٢‬وس‪ٚ‬سوشوبٖ‬ ‫زض ٔمبثُ حٕالر ظٔب٘طب‪ ٜ‬زضا٘‪ ،٣‬لطاضزاز‪ ٢‬ضا ثب فشحؼّ‪٥‬وطوب‪ ٜ‬لوبجوبض‬ ‫أضب وطز‪.‬اِحبق ٌطجسشبٖ ث‪ ٝ‬ض‪ٚ‬س‪ ،ٝ٥‬ث‪ٟ‬ب٘‪ ٝ‬ج‪ًٞٙ‬ب‪ ٢‬ا‪ َٚ‬ا‪٤‬وطاٖ ‪ٚ‬‬ ‫ض‪ٚ‬س ث‪ٛ‬ز‬ ‫ج‪ ًٙ‬ا‪ َٚ‬ا‪٤‬طاٖ ‪ ٚ‬ض‪ٚ‬س(‪ٞ1219 -1228‬جط‪ ٢‬لٕط‪ :)٢‬زض سبَ ‪1210‬‬ ‫‪ٞ‬جط‪ ٢‬لٕط‪ٞ ،٢‬طاوّ‪ٛ٥‬س دبزضب‪ٌ ٜ‬طجسشبٖ فو‪ٛ‬ر ووطز ‪ ٚ‬دسوطش‬ ‫ٌئ‪ٛ‬ضٌ‪ ٣‬ز‪ٚ‬اظز‪ ٓٞ‬ث‪ ٝ‬سرز ٘طسز ‪ ٚ‬ذ‪ٛ‬ز ضا وبٔال سحز سجؼ‪٥‬ز دوُ‬ ‫اِىسب٘سض ا‪ ،َٚ‬سعاض ض‪ٚ‬س‪ ٝ٥‬لطاض زاز‪ٛ٥ٌ .‬ضٌ‪ ٣‬زض سبَ ‪ٞ 1215‬وجوط‪٢‬‬ ‫لٕط‪ ،٢‬ث‪ ٝ‬زسز ض‪ٚ‬س‪ٞ‬ب وطش‪ ٝ‬ضس ‪ٌ ٚ‬طجسشبٖ ضسٕب ث‪ ٝ‬ذبن ض‪ٚ‬س‪ٝ٥‬‬ ‫ّٔحک ضس‪ .‬اِىسب٘سضٔ‪٥‬طظا ‪ ٚ‬ع‪ٕٟٛ‬ضصٔ‪٥‬طظا دسطاٖ ٌطٌ‪ ٗ٥‬ذوبٖ‪ ،‬ثو‪ٝ‬‬ ‫ا‪٤‬طاٖ د‪ٙ‬ب‪ٙٞ‬س‪ ٜ‬ضس٘س ‪ ٚ‬اظ فشحؼّ‪٥‬طب‪ ٜ‬وٕه عّج‪٥‬س٘س‪ ....‬ازأ‪ ٝ‬زاضز‬ ‫٘بغ‪ُ٥‬‬ ‫پبدشبهال پینه چی‬ ‫و‪٥‬ط‪ ٣‬أه ا‪٤‬ش‪٥‬طٔع‬ ‫حسطر ‪٤‬بضا ث‪٥‬ش‪٥‬طٔع‬ ‫و‪ٛ‬ضزاٖ ا‪ٚ‬ضٌٗ س‪ٛ‬سٕبغ‪٣‬‬ ‫چ‪ ٖٛ‬س‪ٛ‬سس‪ٚ‬غ‪ ٖٛ‬ا‪ٚ‬س‪ٛ‬ضٔع‬ ‫***‬ ‫ل‪ َٛ‬ا‪ٚ‬الٖ و‪٥‬ط‪ ٣‬زئ‪ُ٥٥‬‬ ‫‪ٞ‬ط ز‪٤‬ط‪ ،٣‬ز‪٤‬ط‪ ٣‬زئ‪ُ٥٥‬‬ ‫جبٖ ‪ٚ‬ئطٔبق حک ‪ِ٘ٛٛ٤‬سا‬ ‫‪ٞ‬ط و‪ ٗ٥ٕ٥‬ا‪٤‬ط‪ ٣‬زئ‪ُ٥٥‬‬ ‫***‬ ‫ػع‪٤‬ع‪ ٓٙ٤‬ا‪٤ ٚ‬بٕ٘‪٥‬ط‬ ‫ٔٗ ‪٤‬ب٘‪٥‬طاْ ا‪٤ ٚ‬بٕ٘‪٥‬ط‬ ‫ا‪٤‬ى‪٥ٕ٥‬ع ث‪٥‬ط اسبضسا‬ ‫ٔٗ ‪٤‬ب٘‪٥‬طاْ ا‪٤ ٚ‬بٕ٘‪٥‬ط‬ ‫***‬ ‫ز‪ٚٚ‬ضبٖ ٌ‪ ٝ‬ظ‪ ٜ‬ض زاغالضزا‬ ‫ل‪ٛ‬ضالض ا‪ٚ‬چبض ثبغالضزا‬ ‫ٔٗ سئ‪٤ٛ‬طز‪ ٓ٤‬ل‪ٛ‬ش ا‪ٚ‬الْ‬ ‫‪٤‬بض ز‪ٚ‬ال٘بٖ ثبغالضزا‬ ‫***‬ ‫ٌئچٗ سب‪ ٗ٥٘ ٣٤‬اضز‪...٢‬‬ ‫ضب‪ ٝٙ٤ ٜ‬س‪ٛ‬ض‪ٚ‬ضس‪ ٢‬و‪ ٝ‬ا‪٤‬ىو‪٥‬وس‪ٜ‬‬ ‫سٗ ا‪ٚ‬چس‪ ٜ‬؟د‪ ٝٙ٥‬چو‪ ٣‬جو‪ٛ‬اه‬ ‫‪ٚ‬ئطز‪ ٢‬و‪ : ٝ‬ا‪٤‬ى‪ ٣٘ ٣‬ا‪ٚ‬چ ائّ‪ٔ ٝ‬و‪٥‬وطوٓ‪ .‬ضوب‪ ٜ‬اذوطزا زئوس‪: ٢‬لوبظ‬ ‫ٌ‪٘ٛ‬سضسٓ ‪ٛ٤‬ال ث‪ّ٥‬طس‪ ٣ٕٙ‬؟‬ ‫د‪ ٝٙ٥‬چ‪ ٣‬زئس‪: ٢‬‬ ‫ائّ‪ٛ٤ ٝ‬الضاْ ‪.‬‬ ‫ضب‪ٞ‬ال ‪ٚ‬ظ‪٤‬ط د‪ ٝٙ٥‬چ‪٥‬سٖ ا‪٤‬ط‪٥ّ٤‬ت ٌّس‪ّ٤‬ط‪ .‬ضب‪ ٜ‬دبِشبض‪ ٣ٙ٤‬زٌ‪٥‬ط‪٥‬ت سرش‪ٝ‬‬ ‫چ‪٥‬رب٘ساٖ س‪٘ٛ‬طا زئس‪: ٢‬‬ ‫‪ٚ‬ظ‪٤‬ط س‪ ٗ٥ٙ‬ا‪ٚ‬چ‪ ٖٛ‬ػ‪٥‬ت ز‪٤‬ط و‪ ، ٝ‬د‪ ٝٙ٥‬چ‪ِٛ٤ ٗ٥٘ ٣‬وسا زا٘و‪٥‬وطوس‪٤‬وغو‪٣‬‬ ‫س‪ٛ‬ظِط‪ٔ ٗ٤‬ؼ‪ٙ‬بس‪ ٣ٙ٥‬ث‪ ٝ٥ّٕ٥‬سٗ ‪ .‬ا‪ٚ‬ز‪ٚ‬ض و‪ٌ ٝ‬ئز ا‪٤ٚ‬وطٖ ‪ .‬أوب ٔوجوبزا‬ ‫و‪٥‬ط‪ ٣٘ ٣‬ا‪ٙ٤‬ج‪٥‬س‪ ٜ‬سٗ ‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ظ‪٤‬ط چ‪ٛ‬ذّ‪ ٣‬د‪ِٛ‬ساٖ ل‪٥‬ع‪ّ٤‬ساٖ ٌ‪ٛ‬س‪ٛ‬ض‪ٚ‬ه اس‪٥ٙ٥ٔ ٣ٙ٥‬ت لب‪٥٤‬شس‪ ٢‬د‪٥‬و‪ٙ‬و‪ٝ‬‬ ‫چ‪٤ ٗ٥٘ ٣‬ب٘‪ٙ٥‬ب ‪ .‬و‪٥‬ط‪ ٣٘ ٣‬سبد‪٥‬ت زئس‪: ٢‬‬ ‫ضب‪ٞ‬ال زا٘‪٥‬طس‪٤‬غ‪ ٗ٥‬س‪ٛ‬ظِط‪ٔ ٗ٤‬ؼ‪ٙ‬بس‪ ٝٙٔ ٣ٙ٥‬زئ‪ ٝ٥‬ضس‪ ٣ٕٙ‬؟‬ ‫د‪ ٝٙ٥‬چ‪ ٣‬زئس‪: ٢‬‬ ‫س‪ٛ‬ظ‪ٞ ٖٚ‬ط‪ ٜ‬س‪ ٝٙ٥‬ث‪٥‬ط ل‪٥‬ع‪ٚ ُ٤‬ئطسٗ زئ‪ ٝ٥‬ضْ‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ض‪٥‬ط ضاض‪ ٣‬الضس‪. ٢‬‬ ‫د‪ ٝٙ٥‬چ‪ ٣‬زئس‪: ٢‬ضب‪ ٜ‬اِ‪ ٣ٙ٥‬ثبض‪ٙ٥‬ب ل‪ٕ٤ٛ‬بلسا س‪ٛ‬ض‪ٚ‬ض‪ٛ‬ضز‪ ٢‬و‪ ، ٝ‬ثوبضو‪٥‬وٗ‬ ‫سالٔز ا‪ِٕٚ‬بق ا‪ٚ‬چ‪ ٝ٘ ٖٛ‬ائشٕه الظٔس‪٤‬ط ‪ ٗٔ.‬اِ‪ ٣ٕ٥‬ز‪ٚٚ ٕٝ٥ّ٤‬ضز‪ْٚ‬‬ ‫و‪ ٝ‬ز‪ ٣ٙ٥ّ٤‬سبوز ل‪٤ٛ‬سبٖ ‪ ،‬ثبض‪ ٗ٥‬سالٔز ا‪ٚ‬الض ‪.‬‬ ‫س‪٘ٛ‬طا ا‪ ٚ‬زئس‪: ٢‬ز‪ٚ‬لم‪ٛ‬ظ ا‪ٚ‬چ‪ٚٚ ٝ‬ضز‪٤ . ٣ٕ٘ٚ‬ؼ‪٤ ٣ٙ‬بظ‪٤ ، ٢‬ب‪ ، ٣٤‬دبئ‪٥‬ع‪٢‬‬ ‫– ز‪ٚ‬لم‪ٛ‬ظ ا‪ ٣٤‬ا‪٤‬طّ‪٥٤ ٝ‬ت ا‪ٚ‬چ ا‪ ٢‬ل‪٥‬ط‪٥‬سا ز‪ٚ‬الٕ٘وبق ا‪ٚ‬چو‪ ٖٛ‬ض‪ٚ‬ظ‪٢‬‬ ‫س‪ٛ‬دبال‪٤‬ب ث‪٥ّ٥‬جس‪ ٣ٕٙ‬زئس‪: ٓ٤‬ا‪٤‬طّ‪ ٝ‬ز‪ ٓ٤‬ث‪٥‬ط ض‪ ٣‬چ‪٥‬رٕبز‪ ٓٞ . ٢‬ز‪ ٜ‬ا‪ٚ‬س‪ٛ‬ظ‬ ‫ا‪٤‬ى‪ ٣‬ز‪٤‬ط‪ٕ٥‬سٖ اضسٕبز‪ . ٢‬س‪٘ٛ‬طا ضب‪ ٜ‬زئس‪: ٢‬ا‪ٚ‬ظالساسبٖ ‪٤ ،‬بذ‪ٙ٥‬سا ؟‬ ‫ا‪ٚ‬ظاغ‪ٌٛ ٣‬ض‪ٚ‬ضسٗ ‪ٛ٤‬ذسب ‪٤‬بذ‪ ٣ٙ٥‬؟ ٔٗ ج‪ٛ‬اه ‪ٚ‬ئطز‪ ٓ٤‬و‪٤ ، ٝ‬بذ‪ٙ٥‬و‪٣‬‬ ‫اضز‪ٚ ٢‬اض‬ ‫ٌ‪ٛ‬ض‪ٚ‬ضْ ‪.‬ا‪٤‬ى‪٥‬س‪ ٜ‬سٗ ا‪ٚ‬چس‪... ٜ‬‬ ‫خیابانی‬ ‫شهریار‬ ‫رتبیت‬ ‫شاه اسماعیل‬ ‫‪٤‬ىصس ‪ٞ‬عاض ِغز‬ ‫ترکی در فبرسی‬ ‫ازأ‪ ٝ‬اظ ضٕبض‪ ٠‬لجُ‪....‬‬ ‫ضالق; ضبِالق ; ضبَ (ضبِٕبق ; چبِٕبق ; ظزٖ ‪ ،‬و‪ٛ‬ثو‪٥‬وسٖ) ال الق‬ ‫(ان) ; و‪ٛ‬ثص ‪ ،‬ضطث‪ٚ ، ٝ‬س‪ ١ّ٥‬ظزٖ‬ ‫ضّشبق; ض‪ِّ٥‬شبق ; چ‪ِّ٥‬شبق ; چ‪٥ٞ ;( ُِ٥‬ب‪ ، ٛٞ‬ز‪ٛ٤‬اٍ٘‪ ، ٣‬ث‪ ٣‬ػموّو‪ )٣‬ال‬ ‫سبق (ان) ; ‪٥ٞ‬ب‪ ٛٞ‬و‪ٙٙ‬س‪ ، ٜ‬ث‪ ٣‬ػمُ ‪ ،‬الف ظٖ ‪ ،‬زػ‪ٛ‬ا و‪ٙٙ‬س‪ٔ ، ٜ‬شجب‪ٚ‬ظ‬ ‫‪ِٛ ،‬س ‪ ،‬ضّ‪ٛ‬ؽ ‪ ،‬وبض‪ٞ‬ب‪ ٢‬ثچٍب٘‪ ٝ‬و‪ ٝ‬ث‪ ٣‬حسوبه ‪ ٚ‬ووشوبه ثو‪ٛ‬ز‪ٚ ٜ‬‬ ‫و‪ٛ‬زوب٘‪ ٝ‬اسز‪ .‬اظ ‪ ٗ٥ٕٞ‬ض‪٤‬ط‪ ٝ‬زاض‪ :ٓ٤‬چ‪ِّ٥‬غ‪ ; ِٗ٥‬ز‪ٛ٤‬ا٘‪ ، ٝ‬چ‪ِّ٥‬س‪٤‬طٔبق ;‬ ‫ز‪ٛ٤‬ا٘‪ ٝ‬ضسٖ ‪ ،‬ض‪ّ٥‬الق ; جفشه‬ ‫ضّرش‪ ;ٝ‬ضبالذشب ; ضباللشب (ٔب٘‪ٙ‬س‪ٛٔٛ٤ :‬ضسب) ; ضبالق (‪ٚ‬اضفش‪ ، ٝ‬ث‪ ٣‬ا٘ساْ‬ ‫‪ ،‬ذطثع‪ٚ ٠‬اضفش‪ )ٝ‬ال سب (ان) ; ثسسطو‪٥‬ت ‪ ،‬ث‪ ٣‬ل‪ٛ‬اض‪ٚ ، ٜ‬اضفش‪ٝ‬‬ ‫ضّٕ‪ ;ٝ‬ضّٕ‪ ٚ ٝ‬چّٕ‪ ; ٝ‬ضُ (ضبِٕبق ; چبِٕبق ; دبضچ‪٤ ٝ‬ب زسشبض‪ ٢‬ضا‬ ‫ث‪ ٝ‬ثسٖ ‪٤‬ب سط ثسشٗ ‪ ،‬ثطا‪ ٢‬چبِٕبق زض ِغش‪ٙ‬بٔ‪ٞ ٝ‬ب ث‪٥‬ص اظ ‪ٔ 20‬ؼ‪ٙ‬و‪ٔ ٣‬و‪٣‬‬ ‫٘‪٤ٛ‬س‪ٙ‬س و‪ ٝ‬زض ا‪ٙ٤‬جب ا‪ٔ ٗ٤‬ؼ‪ٛٔ ٣ٙ‬ضز ٘ظط اسز) ال ٔ‪( ٝ‬ان) ; زسشوبض‪٢‬‬ ‫و‪ ٝ‬ثط سط ثج‪ٙ‬س٘س ؛ ا‪ٚ‬ضبغ‪ ٣‬زاِ‪ٙ٥‬ب چبِس‪ ; ٢‬ثچ‪ ٝ‬ضا ث‪ ٝ‬و‪ َٛ‬ذ‪ٛ‬ز ظز‬ ‫ضٕربَ; ضبٔربَ ; ٘‪ٛ‬ػ‪ ٣‬اسّح‪ ١‬اثشسائ‪ ٣‬سطدُط ضج‪ ٝ٥‬ثط٘‪ ٛ‬و‪ ٝ‬زض ز‪ٚ‬ض‪٠‬‬ ‫صف‪ٛٔ ٝ٤ٛ‬ضز اسشفبز‪ ٜ‬لطاض ٌطفز (‪.)25‬‬ ‫ضٕطه; ض‪ٕ٥‬طه ; ٘‪ٛ‬ض سبسغ ضس‪ ٜ‬اظ ضػس ‪ ٚ‬ثطق ‪ ،‬اشضذص‬ ‫ض‪ ;ًٙ‬ض‪ ; ًٙ‬ضبز؛ ض‪ٛ‬خ ‪ ٚ‬ض‪ ; ًٙ‬ض‪ٛ‬خ ‪ ٚ‬ضبز ؛ ثبخ‪ :‬ض‪ٙ‬وٍو‪ٚ َٛ‬‬ ‫ٌّطٗ‬ ‫ض‪ ;ٍَٛٙ‬ضٗ (ضبز‪ )٢‬ال ٌ‪( َٛ‬ذ‪ٙ‬س‪ ; )ٜ‬ضبز‪ – ٢‬ذ‪ٙ‬س‪ٔ ، ٜ‬حُ سفوطج‬ ‫‪ ٚ‬ضبز‪ ٢‬؛ ٔمّ‪ٛ‬هِ ٌّطٗ (‪٘:)ْ.ٜ‬بٌ‪ٟ‬بٖ ثسشس زِٓ زِساضو‪ × ٣‬ض‪ٛ‬ذى‪٣‬‬ ‫‪ ،‬ض‪ٍِٛٙ‬ى‪ ، ٣‬ػ‪٥‬بضو‪٢ِٛٛٔ /٣‬‬ ‫ض‪٥‬ط‪ ;ٝ‬ض‪ٛ‬ض‪ ; ٝ‬ض‪ٛ‬ش (صبف ‪ ،‬س‪٥‬ع ‪ ،‬دبن) ال ‪( ٜ‬ان) ; ‪ٞ‬وط چو‪٥‬وع‬ ‫دبن ‪ ٚ‬ظالَ ‪ ٚ‬س‪٥‬ع ‪ ،‬سٕجُ دبو‪ ٚ ٣‬ضفبف‪٥‬ز ؛ ض‪ٛ‬ش ث‪ٛ‬ظ ; ‪٤‬د دبن ‪ٚ‬‬ ‫صبف ‪ ،‬ل‪ٛ‬الغ‪ ٗ٥‬ض‪ٛ‬ش ز‪ٚ‬س‪ٛ‬ه;ٌ‪ٛ‬ضص ضا س‪٥‬ع وطز‪ ، ٜ‬ض‪ٛ‬ض‪ٌ ; ِٚٛ‬ب‪ٚ‬‬ ‫ضبخ س‪٥‬ع ‪ ،‬ض‪ٛ‬ش دبدبق ; وال‪ ٜ‬ث‪ٛ‬ل‪٣‬‬ ‫ض‪ٕ٥‬ب; ض‪ٕ٥‬ب ; اظ ٘بٔ‪ٟ‬ب‪ ٢‬لس‪ ٣ٕ٤‬سطو‪ ٣‬ذب٘ٓ ‪ٞ‬ب (‪)5‬‬ ‫صبع‪ٛ‬ض‪ ٚ‬سبع‪ٛ‬ض ‪ ٚ‬سبس‪ٛ‬ض ; سبس‪ِ٥‬ط ; سبر (سبسٕبق ‪ ٚ‬چبسوٕوبق ; ز‪ٚ‬‬ ‫سى‪ ٝ‬وطزٖ) ال ‪٤‬ط (ان فبػّسبظ) ; ز‪ ٓ٥٘ٚ‬و‪ٙٙ‬س‪ ، ٜ‬چبل‪ ٢ٛ‬ثعضی زسشو‪ٝ‬‬ ‫زاض ‪ٚ:‬ضش ثرز ‪٤‬ب‪ٚ‬ض ث‪ٛ‬ز‪،‬ز‪ٞ‬ط دطز×ثط‪٘ ٝٙٞ‬طب‪٤‬س ث‪ ٝ‬سبع‪ٛ‬ضوطز‪/‬‬ ‫ص‪ٙ‬سَ; ٔؼطّه س‪ٙ‬سَ ; ٘‪ٛ‬ػ‪ ٣‬زضذز و‪ٛ‬چه ‪ ،‬زض سطوو‪ ٣‬ثوبسوشوبٖ‬ ‫چ‪ٙ٥‬شبَ ‪ ٚ‬چ‪ٙ٥‬ساَ »٘‪٥‬ع اسشفبز‪ ٜ‬ضس‪ ٜ‬اسوز ‪ ،‬ثصو‪ٛ‬ضر ‪Santal‬زض‬ ‫اٍّ٘‪٥‬س‪)17( ٣‬‬ ‫ص‪ٙ‬سِ‪ ;٣‬س‪ٙ‬سِ‪ ; ٣‬س‪ٙ‬سَ (ثبخ‪ :‬ص‪ٙ‬سَ) ال ‪( ٢‬ان) ; ٔو‪ٙ‬وسو‪ٛ‬ه ثو‪ٝ‬‬ ‫ص‪ٙ‬سَ ‪ ،‬اظ ج‪ٙ‬س ص‪ٙ‬سَ ‪ٚ ،‬س‪٘ ١ّ٥‬طسشٗ‬ ‫عبثبق; سبثبق ; سبثب (ثبخ‪ :‬سبث‪ )ٝ‬ال اق (ان) ; سبث‪ ٝ‬ا‪ ، ٢‬ظوطف ٔوس‪ٚ‬ض‬ ‫فّع‪ ٢‬ثطا‪ ٢‬درشٗ ٘بٖ ‪ ،‬ذطز درش‪ ١‬ثعضی(‪)1‬؛ َعجَک ٘و‪٥‬وع سوبز‪ ٜ‬ضوس‪٠‬‬ ‫‪ ٗ٥ٕٞ‬وّٕ‪ ٝ‬اسز ‪ ،‬عبثک ; ٔؼطه سبثه (; سوبثو‪ ٝ‬ال ن) ; عوبثوبق‬ ‫و‪ٛ‬چه ‪ ،‬سبثبق ‪ ،‬ا‪ ٗ٤‬وّٕ‪ ٝ‬اظ سطو‪ ٣‬ث‪ ٝ‬ػطث‪ ٣‬ضفش‪ ٝ‬اسز ‪ ٚ‬ض‪٤‬طو‪ ١‬اٖ‬ ‫سبث‪ ٚ ٝ‬ض‪٤‬ط‪ ١‬سبث‪ ٓٞ ٝ‬سب‪ ٚ‬اسز‪ .‬سبثبق ادبضٔب(عجک ثوطزٖ) اظ سو‪ٙ‬وشو‪ٟ‬وب‪٢‬‬ ‫ز‪٤‬ط‪ ٝٙ٤‬زض ػط‪ٚ‬س‪ ٣‬زض ث‪ ٗ٥‬سطو‪ٟ‬بسز‪.‬‬ ‫عبس; سبس ‪ ٚ‬سبظ ‪ ٚ‬زاظ (سطو‪ ٣‬ثبسشبٖ) ; سبش ‪ ٚ‬زاش (سطو‪ٔ ٣‬ؼبصط)‬ ‫;وبس‪ ١‬س‪ ٚ ٣ٍٙ‬سرز ‪ ،‬س‪، ًٙ‬وبس‪ ١‬فّع‪ ، ٢‬سط ث‪ ، ٛٔ ٣‬ح‪ٛ٥‬اٖ ثو‪٣‬‬ ‫ُ ث‪ٔ ٣‬و‪ ٛ‬؛‬ ‫ضبخ ‪ ،‬ظٔ‪ ٗ٥‬ث‪ ٣‬حبصُ (‪ ) 17،2‬؛ زاظاالق ‪ ٚ‬زاظالق ; وچ ِ‬ ‫سً سبظ‪ ; ٢‬سً ضىبض‪ ٚ ٢‬ث‪ٛٔ ٣‬‬ ‫عبق‪ ;1.‬سبق ; زض سطو‪ ٣‬س‪ٔٛ‬ط‪ ٢‬ثٕؼ‪« ٣ٙ‬سبلٕبق ‪ ٚ‬سبذٕبق ; ‪٤‬وىو‪٣‬‬ ‫وطزٖ ‪ ،‬چسجب٘سٖ »؛ عبق زض ‪ٚ‬الغ اظ چسجب٘سٖ ز‪ ٚ‬عطف ز‪٤‬و‪ٛ‬اض ثو‪ٟ‬وٓ‬ ‫ث‪ٛ‬ج‪ٛ‬ز ٔ‪ ٣‬ا‪٤‬س (‪.)7‬‬ ‫عبق‪ٔ ; 2.‬ؼطه سب‪ ، ٍِٝٙ ; )ْ.ٜ( ٢‬سه ‪ ،‬فطز ؛ جفز ‪ ٚ‬عبق ثوبظ‪; ٢‬‬ ‫٘‪ٛ‬ػ‪ ٣‬سطٌطٔ‪ ٚ ٣‬ثٕؼ‪ ٣ٙ‬فطز ‪ ٚ‬ظ‪ٚ‬ج ثبظ‪ ، ٢‬عبل‪ ; ٣‬سى‪ ، ٣‬عبلز عبق‬ ‫ضسٖ ; ‪٤‬ى‪ ٝ‬ضسٖ عبلز ‪ ٚ‬اظ وف ضفشٗ اٖ (‪ .)1‬اِحک أ‪٥‬ط‪ٛٞ‬ض‪، ًٙ‬‬ ‫أط‪ٚ‬ظ زض ز٘‪٥‬ب عبق اسز ‪ ٚ‬ث‪ٟ‬شط اظ ا‪٥٘ ٣٤ٚ‬سز ‪ /‬أ‪٥‬طاضسالٖ‬ ‫عب‪٤‬ط; َس‪َ٥‬ط ‪َ ٚ‬س‪َٟ‬ط ‪َ ٚ‬سىَط ; سٍط اظ ٔصسض سٍ‪٥‬طٔه (; ز‪٤‬وٍو‪٥‬وطٔوه ‪ٚ‬‬ ‫ز‪٤‬غ‪٥‬طٔبق ; چطذ‪٥‬سٖ ‪ ،‬غّظ ذ‪ٛ‬ضزٖ) ; ‪ٚ‬س‪ ١ّ٥‬چطذ‪ٙ‬س‪ ٚ ٜ‬غوّوشو‪ٙ‬وس‪، ٜ‬‬ ‫چطذ‪ٟ‬ب‪ٔ ٢‬بض‪ ٗ٥‬؛ ‪ٕٞ‬ط‪٤‬ط‪ ٝ‬ثب زٌ‪٥‬طٔبٖ (‪ ٚ‬ز‪٥٤‬طٔبٖ ; اس‪٥‬به) ‪.‬‬ ‫عطذبٖ; سطذبٖ ; اص‪ ُ٥‬ظاز‪ ، ٜ‬ضئ‪٥‬س ‪ٚ‬سط‪ٚ‬ض ‪ ،‬ضب‪ٞ‬عاز‪ِ ، ٜ‬وموجو‪ ٣‬وو‪ٝ‬‬ ‫زاض٘س‪ ٠‬اٖ اظ زازٖ ثبج ‪ ٚ‬ذطاج ٔؼبف ث‪ٛ‬ز ‪ ٚ‬ثس‪ ٖٚ‬وست اجوبظ‪ ٜ‬حوک‬ ‫‪ٚ‬ض‪ٚ‬ز ث‪ ٝ‬حض‪ٛ‬ض ضب‪ ٜ‬ضا زاضز ‪ ،‬ضسج‪ ٝ‬ا‪٘ ٢‬ظبٔ‪ ٣‬زضسطو‪ ٣‬ثبسشبٖ ‪ِ ،‬موت‬ ‫ف‪ّ٥‬س‪ٛ‬ف ثعضی اث‪٘ٛ‬صطفبضاث‪ ٣‬و‪ ٝ‬اظ سطوبٖ فبضاه ث‪ٛ‬ز ‪ ،‬اظ لو‪ٟ‬وطٔوب٘وبٖ‬ ‫س‪ٛ‬ضاٖ‪ :‬ث‪ ٝ‬عطذبٖ چ‪ٌ ٗ٥ٙ‬فز وب‪ ٢‬سطفطاظ × ثط‪ ٚ‬س‪٥‬ع ثوب ِطوىوط ضظْ‬ ‫اضز‪ٚ ٢‬اض‬ ‫سبظ ‪ /‬ضب‪ٙٞ‬بٔ‪...ٝ‬‬ ‫دونیب دیللری‬ ‫ز‪ّّ٤‬ط‪٤ ٗ٤‬بضا٘‪٥‬ط‪٣‬‬ ‫ز‪ّّ٤‬ط‪٤ ٗ٤‬بضا٘‪٥‬ص ٔساِ‪ ٝ‬س‪ٞ ٣‬ط ظأبٖ ا٘سب٘‪ٔ ٣‬طغ‪ َٛ‬ائشٕو‪٥‬وطوس‪٤‬وط‪ .‬ثو‪ٛ‬‬ ‫ٔساِ‪ ٝ‬ا‪ٚ‬ظ‪ٜ‬ض‪ٙ٤‬س‪ ٜ‬ث‪ّٙ٥ٍّ٥‬ط چ‪ٛ‬خ ز‪ٚ‬ض‪ٕٛ٘ٛ‬ش ‪ ٚ‬چئط‪٥‬سِو‪ٌ ٣‬واض‪ٚ‬ضوّوط‬ ‫ا‪ٚ‬ضسب‪٤‬ب ل‪ٕٛ٤ٛ‬ضالض‪ .‬ث‪ ٓ٥ّ٥‬ز‪٥٘ٚ‬بس‪ ٣‬ا‪ٙ٤‬س‪ ٝ٤‬و‪ ٣ٕ٥‬لغؼ‪ ٚ ٣‬وسو‪٥‬وٗ ثو‪٥‬وط‬ ‫٘ظط‪ ٝ٤ٝ٤‬اَ سبدٕبٔ‪٥‬طس‪٤‬ط‪ .‬اٖ سب٘‪٥ٕٙ٥‬ص ٌاض‪ٚ‬ضّط‪،‬ث‪٘ٛ‬الضز‪٤‬ط‪:‬‬ ‫‪٤ .1‬ب٘س‪٥‬الٔب ٌاض‪ٚ‬ض‪ :ٛ‬ث‪ٌ ٛ‬اض‪ٚ‬ض‪ٌ ٝ‬اض‪ ،ٜ‬ا٘سبٖ ‪ٞ‬ط ثاٍِ‪ٝ‬ز‪ ،ٜ‬عج‪٥‬ؼشوس‪ٜ‬‬ ‫‪٤ ٚ‬بٖ – ‪٤‬اض‪ ٜ‬س‪ٙ٥‬س‪ ٜ‬ا‪ٚ‬الٖ سسّط‪ ٢‬سمّ‪٥‬س ائشٕه ‪ ٚ‬ا‪٘ٚ‬الض‪ ٢‬ا٘وىوطوبف‬ ‫‪ٚ‬ئطٔىّ‪ ٝ‬ز‪٤ ُ٤‬بضازا ث‪٥ّٕ٥‬طس‪٤‬ط‪ .‬ث‪ٌ ٛ‬اض‪ٚ‬ض‪ٌ ٝ‬واض‪ ،ٜ‬عوجو‪٥‬وؼوز ا٘سوبٖ‬ ‫ا‪٤‬چ‪٤ ٖٛ‬بضاز‪٤‬ج‪٥ّ٥‬ک لب‪ٙ٤‬وبغو‪ ٣‬حسوبه ا‪ِٚ‬و‪ٛ‬ض‪ .‬ا٘سوبٖ‪ ،‬لو‪ٛ‬ضوالض‪٤‬وٗ‪،‬‬ ‫اغبجالض‪ ،ٗ٤‬س‪٤ ،ٖٛ٤ٛ‬ئّ‪ٛ٤ ٚ ٗ٥‬ض‪ٜ‬س‪ٙ٥‬س‪ٜ‬و‪ٞ ٣‬ط ‪ٚ‬اضِ‪٥‬غ‪ ٗ٥‬ساض‪ٜ‬سس‪ٍ٤‬و‪٣‬‬ ‫سسّط‪٤ ،٢‬ب٘س‪ٕ٥‬ب‪٤‬ب چبِ‪٥‬طٕ‪٥‬طس‪٤‬ط‪.‬‬ ‫ث‪٘ٛ‬ب ٌاض‪ٜ‬ز‪ ،ٜ‬ثاٍِ‪ِٝ‬طز‪ٜ‬و‪ ٣‬سسّط‪ ٚ ٗ٤‬ضططِط‪ ٗ٤‬زٌ‪٥‬ط‪٥‬ه ‪ ٚ‬فطلّو‪٣‬‬ ‫ا‪ِٚ‬س‪ٚ‬لالض‪ ٢‬ا‪٤‬چ‪ ،ٖٛ‬ز‪ّّ٤‬طز‪ ٜ‬زٌ‪٥‬ط‪٥‬ه ا‪ِٕٛٚ‬ضالض‪ .‬س‪ٛ‬ضن ز‪٘ ٣ّ٤‬و‪٥‬وٗ‬ ‫‪٤‬بضا٘س‪٤‬غ‪ ٣‬ث‪ٍِِٝٛ‬ط‪ ،ٗ٤‬ث‪ٛ‬ظالق ‪ ٚ‬س‪٥‬جبق ثاٍِ‪ِٝ‬ط و‪ ٣ٕ٥‬ثبغّ‪ ٣‬سسوّو‪٣‬‬ ‫ثاٍِ‪ِ ٝ‬ط ا‪ِٕٚ‬بز‪٤‬مالض‪ ٢‬ا‪٤‬چ‪ ،ٖٛ‬س‪ٛ‬ضن ز‪ ٣ّ٤‬اٖ ‪٤‬ئشٍ‪ٌ ٚ ٗ٥‬ئ‪٥ٙ‬ص ز‪٤‬وُ‬ ‫ا‪ٚ‬الضاق ‪٤‬بضإ٘‪٥‬طس‪٤‬ط‪.‬‬ ‫‪ .2‬لبضض‪٥‬الٔب ٌاض‪ٚ‬ض‪ :ٛ‬ث‪ٌ ٛ‬اض‪ٚ‬ض‪ٌ ٝ‬اض‪ ،ٜ‬ا٘سبٖ ٌواض‪ٚ‬ز‪ٌٚ‬و‪٤ ٚ ٛ‬وب‬ ‫ساث‪٥‬طِ‪ٙ‬س‪ٞ ٣ٍ٤‬ط ا‪ٚ‬ال‪ ٚ ٢‬حبزث‪ ٝ‬لبضض‪٥‬س‪ٙ٥‬سا‪ ،‬ث‪٥‬ط سس چ‪٥‬ربضٔ‪٥‬طوس‪٤‬وط‪.‬‬ ‫ث‪ ٛ‬سسّط‪٤ ٗ٤‬ئشٍ‪ّٙ٥‬طٕ‪ٝ‬س‪٘ ٣‬ش‪٥‬ج‪ٝ‬س‪ٙ٥‬س‪ ٜ‬ز‪٤ ُ٤‬بضإ٘‪٥‬طس‪٤‬ط‪ .‬چوئوطو‪٥‬وسِو‪٣‬‬ ‫ثاٍِ‪ِٝ‬طز‪ ،ٜ‬لبضض‪٥‬الٔبالض‪ ٗ٤‬زا چئط‪٥‬سِ‪ ٣‬ا‪ِٚ‬وس‪ٚ‬غو‪ ٛ‬ا‪٤‬وچو‪ ،ٖٛ‬ز‪٤‬وّوّوط‬ ‫چئط‪٥‬سِ‪ ٣‬ا‪ِٕٛٚ‬ضالض‪ .‬ئ‪ٛ‬ضٍ٘‪ ٗ٥‬ث‪ٛ‬ظالق ‪٤‬ئطِطز‪ ٜ‬وو‪ ٣‬لوبضضو‪٥‬والٔوبالض‪،‬‬ ‫س‪٥‬جبق ثاٍِ‪ِٝ‬طز‪ٜ‬و‪ ٣‬لبضض‪٥‬الٔبالض ا‪ ّٝ٤‬زٌ‪٥‬ط‪٥‬ط‪ .‬ا‪٘ٚ‬ب ٌاض‪ ٜ‬ز‪ ٜ‬ز‪٤‬وّوّوط‬ ‫زٌ‪٥‬ط‪٥‬ه ا‪ِٕٛٚ‬ضالض‪.‬‬ ‫س‪ٛ‬ضن ز‪٤ ٗ٥٘٣ّ٤‬بضا٘س‪٤‬غ‪ ٣‬ثاٍِ‪ِٝ‬ط‪ ،‬ث‪ٛ‬ظالق ‪ ٚ‬س‪٥‬جبق ثاٍِ‪ِٝ‬ط و‪٥‬وٕو‪٣‬‬ ‫ثبغّ‪ ٣‬لبضض‪٥‬الٔبِ‪ٛ٤ ٣‬خ ثّى‪ٌ ٝ‬ئ‪٥ٙ‬ص لبضض‪٥‬الٔبِ‪ ٣‬ثاٌ‪ِٝ‬ط ا‪ِٚ‬س‪ٚ‬لالض‪٢‬‬ ‫ا‪٤‬چ‪،ٖٛ‬ث‪ ٛ‬ثاٍِ‪ِٝ‬طز‪٤ ٜ‬بضا٘بٖ ز‪ّّ٤‬ط‪ ،‬اٖ ‪٤‬ئشٍ‪ ٚ ٗ٥‬اٖ ٌئ‪٥ٙ‬ص ‪ٞ ٚ‬ط ا‪ٙ٤‬جو‪ٝ‬‬ ‫اضز‪ٚ ٢‬اض‬ ‫ز‪٤ٚ‬غ‪ ٛ٘ٛ‬ث‪٥‬بٖ ائس‪ٜ‬ث‪ ّٗ٥‬ز‪ ُ٤‬ا‪ِٕٛٚ‬ضس‪ٚ‬ض‪...‬‬ ‫رپوین اعتصامی‬ ‫ستارخان‬ ‫بولبول‬ ‫ز‪ ٗ٥ّ٤‬ث‪ِٛ‬ج‪ ،َٛ‬سبچ‪ ٗ٥‬س‪ٙ‬جُ‪ ،‬ا‪ٚ‬ظ‪،ٌَٛ ٖٚ‬‬ ‫وج ا‪ِٕٛٚ‬ش و‪٥‬طد‪ ٗ٥ٍ٥‬د‪٥‬ىب٘‪ ٝ‬ث‪ٙ‬عض‬ ‫ٔ‪ ٝ‬ضذسبضٖ ا‪ ٢‬ح‪ٛ‬ض‪ ٢‬ث‪ٟ‬طش‪٣‬‬ ‫ٌّسشب٘سا ٌُ ذ‪ٙ‬سا٘‪ ٝ‬ث‪ٙ‬عض‬ ‫سید مهدی اعتمبد‬ ‫س‪٥‬س ٔ‪ٟ‬س‪ ٢‬اػشٕبزث‪ ٝ‬ض‪ٚ‬ا‪٤‬ش‪ ٣‬زض سبَ ‪ 1277‬ذو‪ٛ‬ضضو‪٥‬وس‪ ٚ ٢‬ثو‪ٝ‬‬ ‫ض‪ٚ‬ا‪٤‬ز ز‪ٍ٤‬ط زض سبَ ‪ 1279‬ذ‪ٛ‬ضض‪٥‬س‪ ٢‬زض ذب٘‪ٛ‬از‪ ٜ‬س‪٥‬س ٔحوٕوس‬ ‫اػشٕبز ٘بعم‪ ٣‬زض ٔحّ‪ٔ ٝ‬ؼط‪ٚ‬ف ذ‪٥‬بثبٖ زض ض‪ٟ‬ط سجط‪٤‬وع ز‪٤‬وس‪ ٜ‬ثو‪ٝ‬‬ ‫‪ٞ‬سش‪ٌ ٣‬ط‪ٛ‬ز ‪ٔ .‬طح‪ ْٛ‬اػشٕبز ث‪ ٝ‬س‪ ٝ‬ظثبٖ سطو‪ ،٣‬ػطث‪ ،٣‬فوبضسو‪٣‬‬ ‫اض‪ٙ‬ب‪ ٣٤‬وبُٔ زاضز ؛ ِصا زض ا‪ ٗ٤‬ظثبٖ ‪ٞ‬ب زاضا‪ ٢‬اضؼبض ٔشؼوسز‪٢‬‬ ‫ٔ‪ ٣‬ثبضس و‪ ٝ‬دبض‪ ٜ‬ا‪ ٢‬اظ ا٘‪ٟ‬ب چبح ضوس‪ ٜ‬ا٘وس‪ .‬زض سوبَ ‪1296‬‬ ‫ذ‪ٛ‬ضض‪٥‬س‪ ٢‬س‪٥‬س ٔ‪ٟ‬س‪ ٢‬اػشٕبز ٔسضسو‪ ٝ‬اػوشوٕوبز ضا زض ٔوحّو‪ٝ‬‬ ‫ز‪٤‬ىجبض‪ ٣‬ضاسش‪ ٝ‬و‪ٛ‬چ‪ ٝ‬سبس‪٥‬س وطز ‪ ٚ‬سب سبَ ‪ 1306‬ذ‪ٛ‬ضضو‪٥‬وس‪٢‬‬ ‫ازاض‪ ٜ‬اٖ ضا ذ‪ٛ‬ز ث‪ ٝ‬ػ‪ٟ‬س‪ ٜ‬زاضز‪ .‬ظ٘س‪٤ ٜ‬بز اػوشوٕوبز زض سوبض‪٤‬ود‬ ‫‪ 1360‬ذ‪ٛ‬ضض‪٥‬س‪ ٢‬زض س‪ٟ‬طاٖ زاض فب٘‪ ٣‬ضا ‪ٚ‬زاع ٌفز‪.‬‬ ‫ذ‪ٛ‬ضبٖ ٌ‪ّ٘ٛ‬ط‪ ٢‬ز‪٤‬ط!‬ ‫ثبضاِ‪ٟ‬ب! ث‪٥‬ع‪ ٜ‬ضحٓ ائ‪ ّٝ٥‬أبٖ ٌ‪ّ٘ٛ‬ط‪ ٢‬ز‪٤‬ط‬ ‫ج‪ ّٝٔٛ‬اص‪ٙ‬بف ِط‪ ٗ٤‬ذ‪٤ ٣ّ٥‬بٔبٖ ٌ‪ّ٘ٛ‬ط‪ ٢‬ز‪٤‬ط‬ ‫وس‪٥ّ٥‬ت اَ‪ٚ -‬ئط‪٥ٕ٤‬ع ٔبَ زا‪٤‬ب٘‪٥‬ت ٘‪٥‬س‪ ٝ٥‬ثبس‪٥‬ت‬ ‫فمطا ف‪٥‬طل‪ ٝ‬س‪ ،ٗ٥٘ ٣‬الح زا ‪٤‬بٔبٖ ٌ‪٘ٛ‬ط‪ ٢‬ز‪٤‬ط‬ ‫دبِشبض ا‪٤‬سشط ثبالالض‪ٌ ،‬اظ ‪٤‬بض‪ ٣‬ضذسبض‪ ٜ‬ساو‪ٛ‬ض‬ ‫اوِ‪ٛ‬س‪ٛ‬ظ ‪٤‬بس س‪ٛ‬س‪ِٛٛ‬ه ائ‪ٛ‬ز‪ ٜ‬فغبٖ ٌ‪ّ٘ٛ‬ط‪ ٢‬ز‪٤‬ط‬ ‫چاض‪ ٜ‬ن ا‪ِٕٚ‬بظ س‪ ٝٙ‬ضسشٓ زٖ‪ ،‬حس‪ ٗ٥‬و‪ٛ‬ضززٖ ا‪ٚ‬غ‪َٛ‬‬ ‫ا‪٤‬طّ‪ٔ ٝ‬ه ‪ٚ‬لش‪٥ٌّ ٣‬ت ز‪ٚ‬ض و‪ ٣‬أبٖ ٌ‪ّ٘ٛ‬ط‪ ٢‬ز‪٤‬ط‬ ‫ٔطز‪ ٜ‬ض‪ٛ‬ض‪ ّٝ٤‬حى‪ّٕ٥‬ط ا‪٤‬ى‪٥‬س‪ ٣‬اَ ث‪٥‬ط ا‪ِٛٚ‬ه‬ ‫ٌ‪٘ٛ‬س‪ ٜ‬ل‪٥‬طخ‪-‬اِّ‪٘ ٣‬فط‪ ،‬لجط‪ ٜ‬ثبسبٖ ٌ‪ّ٘ٛ‬ط‪ ٢‬ز‪٤‬ط‬ ‫ض‪ٚ‬ظٌبض ا‪٤‬چط‪ ٜ‬وبس‪٥‬جساٖ ‪٤‬بظ‪٤‬ک ‪ٞ‬ئچ و‪ ٓ٥‬ث‪ّٕٝ٥‬‬ ‫غٓ ا‪ ٖٛ٘ٚ‬ظحٕز ا‪ ٖٛ٘ٚ‬جب٘‪ ٣‬چ‪٥‬ربٖ ٌ‪ّ٘ٛ‬ط‪ ٢‬ز‪٤‬ط‬ ‫چ‪ٛ‬خ چش‪ٙ٥‬س‪٤‬ط ‪ٚ‬ئط‪ ٜ‬س‪ٛ٘ ٗ٥‬سر‪ ٝ‬ز‪ٚ‬ا ذب٘‪ِ ٝ‬ط‪ٜ‬‬ ‫٘‪ٛ‬سر‪ٞ ٗ٥٘ ٝ‬ط ضلٕ‪ ٗ٥ٔ ٣‬ج‪ ٝ‬س‪ٌّ٘ٛ ٗٔٛ‬ط‪ ٢‬ز‪٤‬ط‬ ‫زا‪ٚ‬ا٘‪ ٗ٥‬از‪ٙ٤‬ب ث‪٥‬ط ِفظ فطا٘س‪ ٝ‬ز‪ٚ‬ظ‪ ٜ‬ز‪٤‬ت‬ ‫ٌطأ‪ٛ٤ ٣‬خ س‪ ،ٝٙٔٛ‬ذّم‪ ٝ‬سبسبٖ ٌ‪ّ٘ٛ‬ط‪ ٢‬ز‪٤‬ط‬ ‫ث‪٥‬ط سص‪ٛ‬ض ائ‪ ٗ٥٤ ّٝ٥‬سحط‪ ٝٙ٤‬لصبه ِط‪ٗ٤‬‬ ‫اس‪ٛ٤ ٣‬خ ذبِ‪ٛ‬اض‪٤‬الٖ ل‪٤ٛ‬ط‪ٚ‬ق اسبٖ ٌ‪ّ٘ٛ‬ط‪ ٢‬ز‪٤‬ط‬ ‫ث‪٥‬ط ٘فط ٘بض‪ٌ ٣ٙ٥‬اضس‪ ٝ‬ثبض‪ ٣‬چ‪٥‬رٕ‪٥‬ط اسسٖ‬ ‫ز‪٤‬ط‪ ٣ٙ٥‬ائطوه از‪ٙ٤‬ب اض‪٥‬طاٖ ٌ‪ّ٘ٛ‬ط‪ ٢‬ز‪٤‬ط‬ ‫ثبذ‪٥‬طاْ ثعاظا ضٍ٘‪ ٣‬سبضاِ‪٥‬ت ج‪ٛ‬ض‪٥ٌّ ٝ‬ت‬ ‫سى‪ٛ٤ ٝ‬خ ‪ٚ‬ػس‪٤ ٜ‬ئش‪٥‬ت لبش ٌ‪ٛ‬ظ اسبٖ ٌ‪ّ٘ٛ‬ط‪ ٢‬ز‪٤‬ط‬ ‫‪ٞ‬ئ‪ٚ ٣‬ئط‪٤‬ط ‪ٚ‬ػس‪ ٜ‬عّجىبض‪٤ ٜ‬بال٘ساٖ ٌاض‪ٚ‬ضْ‬ ‫او‪٥ّ٥‬ط ذّ‪ٛ‬س‪ ٣‬حٕبٔ‪ ٝ‬ج‪ٔٛ‬بٖ ٌ‪ّ٘ٛ‬ط‪ ٢‬ز‪٤‬ط‬ ‫ثبلمبِ‪ ٗ٥‬د‪ٙ٥‬ش‪ ٣‬د‪٥ٙ‬ط و‪ٛ‬ح ِط‪ ٣ٙ٤‬سئ‪٥‬ط ائّ‪ٓ٥٤ ٝ‬‬ ‫ٌاض ٘‪ِ ٝ‬ط ‪ٚ‬اض ٘‪ ٝ‬زئ‪ ٓ٥٥‬ل‪ٛ‬ضز زاضاضبٖ ٌ‪ّ٘ٛ‬ط‪ ٢‬ز‪٤‬ط‬ ‫ا‪ ٢‬چ‪ّٛ٥‬دع ث‪ ٛ‬وئچُ ذبز‪ٞ ٣ٕ٤‬بضزاٖ س‪ٛ‬سس‪ٖٚ‬؟‬ ‫ا٘الٔ‪٥‬طسبٖ وئچّ‪ ٗ٥‬ثبش لبض‪٥٥‬بٖ ٌ‪ّ٘ٛ‬ط‪ ٢‬ز‪٤‬ط‬ ‫ٔ‪٥‬رال٘‪٥‬طٌاظ لبثبغ‪ٙ٥‬سا لبض‪٥٥٥‬ط ‪ٞ‬ئ‪ ٣‬ثبض‪٣ٙ٥‬‬ ‫ا‪ٚ‬ثبس‪٥‬ک اَ ِط ا‪ ّٗ٤‬ظطف‪ٚٛ٤ ٣‬اٖ ٌ‪ّ٘ٛ‬ط‪ ٢‬ز‪٤‬ط‬ ‫‪٤‬بظٔبز‪ ٗٔ ٓ٤‬س‪ ٝٙ‬ث‪ ٛ‬ضؼط‪ ٢‬و‪ ٣‬سفط‪٤‬ح ائس‪ ٜ‬سٗ‬ ‫ٌ‪ ِٝٛ‬سٗ سا‪ ٝ٤ ّٝ٤‬سٗ ا‪ ٝ٘ ٢‬ذ‪ٛ‬ضبٖ ٌ‪ّ٘ٛ‬ط‪ ٢‬ز‪٤‬ط‬ ‫****‬ ‫(‪644‬شبعردن طنس شعرلر )کتببیندان سئچیلمیش‬ ‫ببیبتی هبی اذرببیجبن‬ ‫ازأ‪ ٝ‬اظ ضٕبض‪ ٠‬لجُ‪...‬‬ ‫ز‪ٚ‬ض‪ ٢‬اظ ‪ٚ‬عٗ ‪ ٚ‬احسبس غطثز ‪ ٚ‬ضٕ‪ٝ‬ا‪ ٢‬اظ ا‪٘ ٗ٤‬بٌ‪ٛ‬اض‪ٞ٢‬وب ‪ٚ‬‬ ‫٘بثسبٔب٘‪ٞ ٣‬ب ٔضٕ‪ٔ ٚ ٖٛ‬ب‪٤ ٝ٤‬ه ضضش‪ ٝ‬ز‪ٍ٤‬ط اظ ثب‪٤‬بس‪ٞ٣‬وب ٌطوشو‪ٝ‬‬ ‫اسز‪.‬‬ ‫غ‪ٛ‬ضثش‪ ٝ‬ز‪ٚ‬ضس‪ِْٛٛ٤ ٚ‬‬ ‫زضٕٗ اِ‪٥‬خ سبؽ س‪ِْٛٛ‬‬ ‫ائّسٖ ا‪٤‬ط‪ ٢‬ز‪ٚ‬ض‪٣ِ ٝ‬‬ ‫‪ٛ٤‬ذ‪ٛ‬ال٘‪٥‬جس‪ ٢‬ل‪ِْٛٛ‬‬ ‫ٌصضْ ث‪ ٝ‬غطثز افشبز‪ ٜ‬اسز‪ .‬زض حبِ‪٣‬و‪ ٝ‬زضٕٗ ضاسز ‪ ٚ‬چذٓ ضا‬ ‫فطاٌطفش‪ ٝ‬اسز‪ .‬اظ ظٔب٘‪ ٣‬و‪ ٝ‬اظ ‪ٚ‬عٗ ز‪ٚ‬ض افشبزْ ٌ‪ ٣٤ٛ‬زسشب٘ٓ ثو‪ٝ‬‬ ‫ذ‪ٛ‬اث‪ ٣‬ػٕ‪٥‬ک فط‪ ٚ‬ضفش‪ ٝ‬اسز‪.‬‬ ‫ٔٗ ػبض‪٥‬ک ا‪ ٚ ٜ‬ظاضزا‬ ‫جب٘‪ ٓ٥‬زضز‪ ٜ‬اظاضزا‬ ‫ا‪ٌ٘ٛ ٚ‬سٖ و‪ ٣‬ل‪ َٛ‬ا‪ِٚ‬س‪ْٚ‬‬ ‫سبس‪ّ٥‬س‪ٞ ٓ٤‬ط ثبظاضزا‬ ‫زائٓ زض حبَ ٘بِ‪ ٚ ٝ‬ا‪ ٚ ٜ‬ظاض‪ٞ ٢‬سشٓ؛ ظ‪٤‬طا اظ ظٔوب٘و‪ ٣‬وو‪ ٝ‬ثوطز‪ٜ‬‬ ‫ضسْ زض ‪ٞ‬ط ثبظاض‪ٛٔ ٢‬ضز ٔؼبّٔ‪ٚ ٝ‬الغ ضسْ‪.‬‬ ‫زض ا‪ ٗ٤‬ثب‪٤‬بس‪ٞ٣‬ب‪٥ٞ ،‬جب٘بر لّت دُط زضز‪ ٢‬ضا و‪ ٝ‬زض ضطا‪٤‬ظ غطثز‬ ‫زچبض ذ‪ٛ‬اض‪ ٚ ٢‬ذفز ‪ ٚ‬اسبضر ‪ ٚ‬ثطزٌ‪ٌ ٣‬طش‪ ٝ‬اسز ٔو‪ ٣‬سو‪ٛ‬اٖ‬ ‫ِٕس وطز‪.‬ا٘سب٘‪ ٣‬و‪ ٝ‬ثب سبض‪ٞ‬ب‪ ٢‬جسٓ ‪ ٚ‬جوب٘وص ثو‪ ٝ‬ظازٌوب‪ٚ ٜ‬‬ ‫ٔ‪ٛ‬عٗ ذ‪ٛ‬ز د‪٘ٛ٥‬س زاضز‪ٚ ،‬لش‪ ٣‬ث‪ ٝ‬اججبض اظ اٖ ز‪ٚ‬ض افشس ‪٥ٕٞ‬ط‪ ٝ‬ثوب‬ ‫اضش‪٥‬بق ‪ ٚ‬ذبعط‪ٚ ٜ‬عٗ ذ‪ٛ‬ا‪ٞ‬س ظ‪٤‬سز ‪ ٚ‬حش‪ ٣‬زض‪ٛ٤‬ظ‪ ٣ٌٜ‬زض ‪ٚ‬عٗ‬ ‫ضا ثط ث‪٥٘ ٣‬بظ‪ ٢‬زض غطثز سطج‪٥‬ح ذ‪ٛ‬ا‪ٞ‬س زاز‪:‬‬ ‫ػع‪٤‬ع‪ٚ ٓ٤‬عٗ ‪٤‬بذچ‪٣‬‬ ‫و‪ ٣ٍ٘ٛ‬وشبٖ ‪٤‬بذچ‪٣‬‬ ‫غطثز ‪٤‬ئط ج‪ٙ‬ز ا‪ِٚ‬سب‬ ‫‪ٙ٤‬س‪ٚ ٜ‬عٗ ‪٤‬بذچ‪٣‬‬ ‫ػع‪٤‬ع‪ٚ ٓ٤‬عٗ ذ‪ٛ‬ه ‪ ٚ‬ظ‪٤‬جبسز ث‪ ٝ‬ظ‪٤‬جب‪ ٣٤‬د‪٥‬طا‪ ٗٞ‬وشبٖ! اٌطغطثز‬ ‫ثسبٖ ث‪ٟ‬طز ثبضس‪ .‬ثبظ ‪ٚ ٓٞ‬عٗ اظ اٖ ث‪ٟ‬شط اسز‪.‬‬ ‫ػع‪٤‬ع‪ ٓ٤‬ز‪ٌ ّٗ٤‬ع‬ ‫ثبغسا ٌ‪ ِٝٛ‬ز‪ٌ ّٗ٤‬ع‬ ‫غطثشس‪ ٜ‬ذبٖ ا‪ِ٘ٛٚ‬جب‬ ‫‪ٚ‬ع‪ٙ٥ٙ‬س‪ ٜ‬ز‪ٌ ّٗ٤‬ع‬ ‫ثر‪ٙ‬س ‪ ٚ‬زض ثبؽ‪ٞ‬ب‪ٚ ٢‬عٗ ث‪ٌّ ٝ‬ىطز ثذطزاظ‪ .‬أب ا‪ ٗ٤‬ضا ثوساٖ وو‪ٝ‬‬ ‫اٌط زض غطثز ذبٖ ‪ ٚ‬دبزضب‪ ٜ‬ثبض‪ ،٣‬ثبظ ‪ٚ ٓٞ‬عٗ ث‪ٟ‬شط اسز‪.‬‬ ‫زضز‪ ٢‬جب٘ىب‪ ٜ‬اظ ا‪ ٕٝٞ ٗ٤‬حسطر ‪٘ ٚ‬بوبٔ‪ ٚ ٣‬ض‪ٛ‬ضثرش‪ ٣‬ثط ض‪ٚ‬ح‬ ‫ا٘سبٖ سطاظ‪٤‬ط ٔ‪ ٣‬ض‪ٛ‬ز ‪ ٚ‬ث‪ ٝ‬سبظ ‪٘ ٚ‬غٕ‪ ٝ‬ا‪ ٚ‬ا‪ٍٙٞ‬و‪ ٣‬سو‪ٛ‬ظ٘وبن ‪ٚ‬‬ ‫سطٕ٘‪ ٣‬حعٖ اِ‪ٛ‬ز ٔ‪٣‬ثرطس‪:‬‬ ‫فّى‪ ٗ٥‬زاز اِ‪ٙ٥‬سٖ‬ ‫ا‪ِٕٚ‬بز‪ ٓ٤‬ضبز اِ‪ٙ٥‬سٖ‬ ‫ازأ‪ ٝ‬زاضز‬ ‫‪٤‬بٔبٖ ‪٤‬ئطز‪٥٤ ٜ‬ر‪ّ٥‬س‪...ٓ٤‬‬ صفحه 6 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫قیمت بلیت قطار ‪ ۵۲‬درصد افسایش یافت؛‬ ‫اتًبًس ‪ ۰۳‬درصد‬ ‫ستاپ تٌظین باشسز ٍ ساشهاى حاواا ات سش ه اس‬ ‫کٌٌدگاى با سفصس ش ‪ ۳۶‬پزصد بلیت قااااز‪۴4 ،‬‬ ‫پزصد کسس ِ هسافسسى جاپُ س ٍ ‪ ۴۶‬پزصاد‬ ‫کسس ِ حول کاال هَسفقت کسپ‪.‬‬ ‫ساظ‪ٝ‬ها‪ ٟ‬حه‪ٞ‬هایهت اظ ‪ٝ‬صهطه ّه‪٢‬ه‪٢‬هسٕها‪٣ ٟ‬‬ ‫ت‪ٙ٤‬یسّ‪٢٢‬سٕا‪ ٟ‬اظ ‪٤ٝ‬اىَت تا پیط‪٨٢‬از ‪ٝ‬قا‪١٣‬ت ح‪٘ٞ‬‬ ‫‪٣ َ٘١ ٣‬ظاض ضا‪ ٣ ٥‬ضه‪٨‬هطسهاظ زض ذصه‪٤‬ظ‬ ‫اىعایص ّطای‪ ٦‬ح‪ّ ٘ٞ‬اد ‪ٝ ٣‬ساىط جاز‪٥‬ا ‪ ٣‬ضی‪ٚ‬هی‬ ‫‪١ ٣‬یع تص‪٤‬یه ای‪ ٠‬پیط‪٨٢‬از زض ستاز ت‪٢‬ؾی‪ ٜ‬تاظاض ته‪٦‬‬ ‫ضیاست ‪ٝ‬قا‪ ٟ٣‬ا‪ ٗ٣‬ضئیس ج‪ٞ‬ه‪٨‬ه‪٤‬ض ته‪ ٦‬تصه‪٤‬یهه‬ ‫ضسیس‪ .‬تط ای‪ ٠‬اساس ٍطاض ضس ‪١‬طخ ح‪٧ ٘ٞ‬هط ته‪-٠‬‬ ‫ّی‪ٝ٤ٚ‬تط حساّثط ‪ ۲۴‬زضصس ‪١‬سثت ت‪ ٦‬اذطی‪١ ٠‬هطخ‬ ‫ّطای‪ ٦‬ح‪ّ ٘ٞ‬اد زض ساٗ ‪ ۰۳۳۳‬اىعایص یاتس‪.‬‬ ‫‪١‬طخ ّطای‪ ٦‬ح‪ٝ ٘ٞ‬ساىط تا ‪١‬ا‪ٕ٣‬ا‪ ٟ‬حه‪ٞ‬ه٘ ‪١ ٣‬هَه٘‬ ‫ف‪ٝ٤ٞ‬ی جاز‪٥‬ا ‪ ۲۳‬زضصس ‪١‬سثت ت‪ّ ٦‬طای‪ ٦‬حه‪ٞ‬ه٘‬ ‫‪ٝ‬ساىط زض ساٗ ‪ ۰۳۳۳‬اىعایص ‪ٝ‬ییاتس‪ٞ٧ .‬چ‪٢‬ی‪١ ٠‬طخ‬ ‫ت‪ٚ‬یت ٍغاض ‪ٝ‬ساىط ‪١‬سثهت ته‪١ ٦‬هطخ سهاٗ ‪۰۳۳۳‬‬ ‫حساّثط ‪ ۱۴‬زضصس اىعایص ذ‪٤‬ا‪٧‬س یاىت‪ .‬تهقهطىه‪٦‬‬ ‫ذس‪ٝ‬ا ت‪٢‬سض زض ساٗ جاض ‪١‬سهثهت ته‪ ٦‬سهاٗ‬ ‫ٕصضت‪ ٦‬ضضس حساّثط ‪ ۳۴‬زضصس ذ‪٤‬ا‪٧‬س زاضت‪.‬‬ ‫تًزیع ریزاوٍ ‪َ 7‬سار ته مرغ‬ ‫در سطح کشًر‬ ‫پ سعاهل ستحاپ ِ هس دسزسى گَشتی گفتۻ با تَجِ‬ ‫بِ سفصس ش حجن جَجِ ز ص ٍ هاشسپ عسضِ‪ ،‬قیوت‬ ‫هسغ تا اا اى خسپسپ ًَساًی ًدسزپ‪.‬‬ ‫اٍا حثیه اسسا‪١ ٦ٙ‬ژاز ٕیت‪ ۹‬تا ت‪٤‬ج‪ ٦‬ت‪ ٦‬اىعایهص‬ ‫حن‪ ٜ‬ج‪٤‬ج‪ ٦‬ضیع ‪ّ ٣‬ا‪٧‬ص سطا‪ٝ ٦١‬صطه‪ٝ ،‬یعا‪ٟ‬‬ ‫فطض‪ ٦‬تیص اظ تَاضاست ‪ ٣‬ض‪٣‬ظا‪٧ ۵ ٦١‬عاض ‪۴۳۳ ٣‬‬ ‫تا ‪٧ ۶‬عاض ت‪ٝ ٠‬طک زض سغح ّط‪٤‬ض فطض‪ٝ ٦‬یض‪٤‬ز‪.‬‬ ‫‪ٝ‬سیطفا‪ ٘ٝ‬اتحازی‪ٝ ٦‬طمساضا‪٤ٕ ٟ‬ضتی ‪ٝ‬ی ٕه‪٤‬یهس‪۹‬‬ ‫عثٌ ض‪٣‬اٗ ‪ ٦ٞ٧‬سا‪ ٦ٙ‬اظ ز‪٧‬ه‪ ٜ‬ىهط‪٣‬ضزیه‪ ٠‬سهطا‪١‬ه‪٦‬‬ ‫‪ٝ‬صطه ‪ٝ‬طک ت‪ ٦‬ص‪٤‬ض س‪٢‬تی ّا‪٧‬ص ‪ٝ‬ی یاتس‪٧ ،‬ط‬ ‫چ‪٢‬س ا‪ٝ‬ساٗ تطا‪٣‬ضز ‪ٝ‬ی ضس ّ‪ ٦‬ت‪ ٦‬سثه ‪ٝ‬ا‪ٝ ٥‬ثاضُ‬ ‫ض‪ٝ‬ضا‪ ٟ‬ض‪١٣‬س ‪١‬ع‪ٙ٣‬ی ‪ٝ‬طک ‪ٝ‬ت‪ٍ٤‬و ض‪٤‬ز ّ‪ ٦‬ت‪٨٢‬ها زض‬ ‫ض‪٣‬ظ‪٧‬ا اتتسایی ‪ٝ‬ا‪ ٥‬ض‪ٝ‬ضا‪ ٟ‬تا حهس‪٣‬ز اىهعایهص‬ ‫تَاضا زاضتی‪.ٜ‬‬ ‫اٍا اسسا‪١ ٦ٙ‬ژاز ٕیت‪ ۹‬ت‪٢‬اتط ا‪ٝ‬هاض زض ىهط‪٣‬ضزیه‪٠‬‬ ‫‪ٝ ۰۲۲‬ی‪ٚ‬ی‪ٍ ٟ٤‬غق‪ ٦‬ج‪٤‬ج‪ ٦‬ضیع ص‪٤‬ض ٕطىت‪ّ ٦‬ه‪٦‬‬ ‫تا احتساب سطا‪ٝ ٦١‬صطه ّ‪ٞ‬تط اظ ‪ّ ۲۱‬ی‪ ٤ٚ‬پهیهص‬ ‫تی‪٢‬ی ‪ٝ‬ی ض‪٤‬ز ّ‪ٍ ٦‬ی‪ٞ‬ت ‪ٝ‬طک ‪٤١‬سا‪١‬ی ‪١‬ساضت‪ ٦‬تاضس ‪٣‬‬ ‫‪ٞ٧‬چ‪٢‬ا‪ ٟ‬ت‪ٙ٤‬یسّ‪٢٢‬س‪ ٥‬زچاض ظیا‪ ٟ‬ض‪٤‬ز‪.‬‬ ‫تطضسی ‪٧‬ا اظ سغح تاظاض ‪١‬طا‪ٝ ٟ‬ی ز‪٧‬س ّ‪ٍ ٦‬یه‪ٞ‬هت‬ ‫ّ‪١٤٢‬ی ‪٧‬ط ّی‪ٝ ٤ٚ‬طک ‪ ۱۷‬تا ‪٧ ۲۰‬هعاض ته‪ٝ٤‬ها‪ ،ٟ‬ضا‪ٟ‬‬ ‫‪ٝ‬طک ‪ ۱۴‬تا ‪٧ ۱۸‬عاض ت‪ٝ٤‬ا‪ ،ٟ‬سی‪ ٦٢‬تا ّتو ‪٧ ۵۳‬هعاض‬ ‫ت‪ٝ٤‬ا‪ ٣ ٟ‬ىی‪ٝ ٦ٚ‬طک ‪٧ ۵۴‬عاض ت‪ٝ٤‬ا‪ ٟ‬است‪.‬‬ ‫زٍشًاهِ سزک‬ ‫م سلف ‪ ۷۵۳۷‬هسًد‬ ‫اگْی هصس دُ ستَهبیل‬ ‫ت‪٤ٞ‬جه پط‪١٣‬س‪ ٥‬اجطائی ّالس‪ ۸۸۳۳۱۳۸ ۹٦‬س‪ ٦‬زا‪ٝ ٔ١‬طاؿ اظ‬ ‫ضطسا‪ ٔ١‬یِ زستٖا‪ّ ٥‬ا‪ٝ‬ی‪ّ ٟ٤‬طه‪٢‬هس‪ ٥‬ا‪ٝ‬هیهْه‪ ٤‬تطه‪ٞ‬هاض‪٥‬‬ ‫ا‪١‬تؾا‪ٝ‬ی‪۱۲۵ ۹‬ؿ‪ ۱۴-۱۱‬ت‪ ٦‬ض‪َ١ ٔ١‬ط‪ ٥‬ا ‪ٝ‬تا‪ٙ‬یِ ‪ٝ‬سٗ ‪۰۲۷۴‬‬ ‫‪ٝ‬تق‪ ٌٚ‬ت‪ ٦‬اٍا ضضا تی‪٤ٞ‬ض یا‪ ٦ّ ٛ‬عثهٌ ‪١‬هؾهط ّهاضضه‪٢‬هاس‬ ‫ضس‪ٞ‬ی ت‪ٝ ٦‬ث‪ٚ‬ل ‪ ۶۳۳۳ ۳۳۳ ۳۳۳‬ضیاٗ ‪ٝ‬قازٗ ‪٧‬یتصس ‪ٝ‬یه‪ٚ‬هیه‪ٟ٤‬‬ ‫ت‪ٝ٤‬ا‪ ٦ّ ٟ‬زض ٍثاٗ ٍس‪ٞ‬تی اظ عه‪ٚ‬هه ظ‪٧‬هطا پهیهط یها‪ ٛ‬زض‬ ‫پاضّی‪٣ ٔ٢‬حس ‪ٝ‬ط‪١‬س تاظزاضت ‪ ٣‬اضظیهاتهی ضهس‪ ، ٥‬ض‪٣‬ظ‬ ‫س‪ ٦‬ض‪٢‬ث‪٤ٝ ٦‬ضخ ‪ ٣ ۰۳۳۰ ۳۱ ۱۳‬اظ سافت ‪ ۸‬صثح ا‪ٙ‬ی ‪ ۰۱‬زض‬ ‫ازاض‪ ٥‬ثثت اس‪٢‬از ‪ ٣‬ا‪ٝ‬الُ ‪ٝ‬ط‪١‬س (ضقث‪ ٦‬اجطائهیها ) ‪٣‬اٍهـ زض‬ ‫ذیاتا‪ ٟ‬عا‪َٙ‬ا‪١‬ی ض‪٣‬تط‪ ٣‬ازاض‪ٝ ٥‬راتطا ٍسی‪ ٜ‬اظ عطیٌ ‪ٝ‬عایس‪٥‬‬ ‫تیط‪٣‬ش ‪ٝ‬ی ضسس‪ٝ ،‬عایس‪ ٥‬اظ ‪ٝ‬ثه‪ٚ‬هل ‪ ۶۳۳۳ ۳۳۳ ۳۳۳‬ضیهاٗ‬ ‫‪ٝ‬قازٗ ‪٧‬یتصس ‪ٝ‬ی‪ٚ‬ی‪ ٟ٤‬ت‪ٝ٤‬ا‪ ٟ‬ضط‪٣‬ؿ ‪ ٣‬ت‪ ٦‬تهادتهطیه‪ٍ ٠‬هیه‪ٞ‬هت‬ ‫پیط‪٨٢‬از ‪َ١‬سا ىط‪٣‬ذت‪ ٦‬ذ‪٤‬ا‪٧‬س ضس‪ّٚ.‬ی‪٧ ٦‬عی‪٧ ٦٢‬ا ٍا‪١٤١‬ی ته‪٦‬‬ ‫ف‪٨‬س‪ ٥‬تط‪١‬س‪ٝ ٥‬عایس‪ ٥‬است ‪١ ٣‬ی‪ ٜ‬فطط ‪ ٣‬حهٌ ‪ٝ‬هعایهس‪١ ٥‬هَهسا‬ ‫‪٣‬ص‪ ٗ٤‬ذ‪٤‬ا‪٧‬س ضس‪.‬‬ ‫ض‪٢ٞ‬ا تطاتط ‪ٝ‬از‪ٍ ۰۲۵ ٥‬ا‪ ٟ٤١‬ائی‪١ ٠‬ا‪ ٦ٝ‬اجطا ضطّت زض ‪ٝ‬عایهس‪٥‬‬ ‫‪٤٢ٝ‬ط ت‪ ٦‬پطزاذت ز‪ ٥‬زضصس اظ ‪ٝ‬ث‪ٚ‬ل پای‪ّ ٦‬اضض‪٢‬اسی ت‪ ٦‬حساب‬ ‫سپطز‪ ٥‬ثثت ‪ ٣‬حض‪٤‬ض ذطیساض یا ‪ٞ١‬ای‪٢‬س‪ٍ ٥‬ا‪١٤١‬ی ا‪ ٣‬زض جه‪ٚ‬هسه‪٦‬‬ ‫‪ٝ‬عایس‪ ٥‬است تط‪١‬س‪ٝ ٥‬عایس‪ْٚٝ ٥‬و است ‪ٝ‬ات‪ ٦‬ا‪ٙ‬تهیها‪ٝ ٣‬هثه‪ٚ‬هل‬ ‫ىط‪٣‬ش ضا ؽطه ‪ٝ‬س ‪ ۴‬ض‪٣‬ظ اظ تاضید ‪ٝ‬هعایهس‪ ٥‬ته‪ ٦‬حسهاب‬ ‫ص‪٢‬س‪ ً٣‬ثثت ت‪٤‬زیـ ‪ٞ١‬ایس‪ ٣ .‬زض ص‪٤‬ضتیْ‪ ٦‬ؽطه ‪ٚ٨ٝ‬ت ‪َٝ‬طض‬ ‫‪ٝ‬ا‪١‬س‪ ٥‬ىط‪٣‬ش ضا ت‪ ٦‬حساب سپطز‪ ٥‬ثثت ‪٣‬اضیهع ‪١‬هْه‪٢‬هس‪ٝ .‬هثه‪ٚ‬هل‬ ‫‪ٝ‬صّ‪٤‬ض ٍات٘ استطزاز ‪١‬ث‪٤‬ز‪ ٣ ٥‬ت‪ ٦‬حساب ذعا‪٣ ٦١‬اضیع ذه‪٤‬ا‪٧‬هس‬ ‫ضس زض ای‪ ٠‬ص‪٤‬ض ف‪ٚٞ‬یا ىط‪٣‬ش اظ زضج‪ ٦‬افتثاض سهاٍهظ ‪٣‬‬ ‫‪ٝ‬عایس‪ ٥‬تنسیس ‪ٝ‬ی ٕطزز‪.‬‬ ‫‪ *۳ ۱۵‬تاضید ا‪١‬تطاض ‪۰۳۳۰ ۳۱ ۳۵‬‬ ‫زئیس ٍسحد سجسس سسٌاپ زسوی هسًد‬ ‫هحسم کٌعاًی حسیی خلیفِ‬ ‫******************************‬ ‫زٍشًاهِ سزک‬ ‫م سلف ‪ ۷۵۳۸‬هسًد‬ ‫اگْی فقدسى سٌد هالکیت‬ ‫اٍا ‪ٝ‬ح‪ٞ‬س ش‪٣‬ا‪ٙ‬یَاضپ‪٤‬ض ض‪ ٠ٞ‬تس‪ٚ‬ی‪ ٜ‬ز‪٣‬تطٓ اسهتهطه‪٨‬هازیه‪٦‬‬ ‫تصههسیههٌ ضههس‪٣ ٥‬اضز‪ ٥‬تهه‪ ٦‬ضهه‪ٞ‬ههاض‪ ٥‬زضذهه‪٤‬اسههت‬ ‫‪ ۰۳۳۰ ۳۰ ۱۷-۰۳۳۰۱۰۶۳۳۳۳۴۳۳۰۳۳۳‬افال‪١ ٛ‬ه‪ٞ‬ه‪٤‬ز‪ ٥‬ا‪١‬هس‬ ‫س‪٢‬س ‪ٝ‬ا‪ْٙ‬یت چ‪٨‬اضزا‪ٝ ٔ١‬طاؿ اظ ضطسا‪ ٔ١‬یِ تاب ذا‪٦١‬‬ ‫ت‪ ٦‬پالُ ثثتی ‪ ۰۸۷‬ىطفی اظ ‪ -۰۷‬اص‪ٚ‬ی ‪٣‬اٍـ زض ٍهطیه‪ ٦‬ظاٗ‬ ‫ترص ‪ ۱۱‬تثطیع ت‪ٝ ٦‬ساحت ‪ٝ ۳۴۲ ۴۵‬تط‪ٝ‬طتـ زض صیح‪۰۵۸ ٦‬‬ ‫زىتطج‪ٚ‬س ‪ ۳۲‬شی٘ ثثتهی ‪ ۴۳۳۴‬ته‪١ ٦‬ها‪ ٛ‬اٍها ‪ٝ‬هحه‪ٞ‬هس‬ ‫ش‪٣‬ا‪ٙ‬یَهاضپه‪٤‬ض ثهثهت ‪ ٣‬سه‪٢‬هس ‪ٝ‬ها‪ٙ‬هْهیهت ا‪ ٟ‬ته‪ ٦‬سهطیهاٗ‬ ‫‪۰۲۶۴۲۵‬ا‪ٙ‬و‪ ۷۴‬صازض ‪ ٣‬تس‪ٚ‬ی‪ٕ ٜ‬طزیس‪ ٥‬است‪ .‬تقسا س‪٢‬س ا‪ٙ٣‬ی‪٦‬‬ ‫پالُ ى‪ ً٤‬ا‪ٙ‬صّط ت‪ ٦‬ف‪ٚ‬ت جاتنائی ‪ٝ‬یَ‪٤‬ز ٕطزیس‪١ ٣ ٥‬ا‪ٝ‬ثطز‪٥‬‬ ‫زضذ‪٤‬است صس‪٣‬ض س‪٢‬س ‪ٝ‬ا‪ْٙ‬یت ا‪ٞٙ‬ثه‪٢‬هی ‪١‬ه‪ٞ‬ه‪٤‬ز‪ ٥‬اسهت ‪ٙ‬هصا‬ ‫‪ٝ‬طاته ت‪ ٦‬است‪٢‬از ‪ٝ‬از‪ -۰۱۳ ٥‬ائی‪١ ٠‬ا‪ٍ ٦ٝ‬ا‪ ٟ٤١‬ثهثهت زض یهِ‬ ‫‪٤١‬تت إ‪٨‬ی ‪ٝ‬یط‪٤‬ز تا چ‪٢‬ا‪١‬چ‪٧ ٦‬طّسی ‪ٝ‬سفی ‪٣‬جه‪٤‬ز سه‪٢‬هس‬ ‫‪ٝ‬ا‪ْٙ‬یت ‪١‬عز ذ‪٤‬ز ‪ ٣‬یا ا‪١‬نا‪ٝ ٛ‬قا‪١ ٦ٚٝ‬سثت ت‪ٝ ٦‬ه‪ٚ‬هِ ‪ٝ‬هصّه‪٤‬ض‬ ‫تاضس اظ تاضید ا‪١‬تطاض ای‪ ٠‬إ‪٨‬ی ت‪ٝ ٦‬س ز‪ ٥‬ض‪٣‬ظ افتطاض ذ‪٤‬ز‬ ‫ضا ض‪ ٠ٞ‬اضائ‪ ٦‬اص٘ س‪٢‬س ‪ٝ‬ا‪ْٙ‬یت ت‪ ٦‬ای‪ ٠‬ازاض‪ ٥‬تس‪ٚ‬ی‪ ٜ‬تها ‪٣‬ىهٌ‬ ‫‪َٝ‬طضا ف‪ٕ ٘ٞ‬طزز تسی‪٨‬ی است چ‪٢‬ا‪١‬چ‪ ٦‬ؽطه ‪ٝ‬س ‪ٝ‬هَهطض‬ ‫افتطاضی ‪٣‬اص٘ ‪١‬ط‪٤‬ز ‪ ٣‬یا زض ص‪٤‬ض افتطاض اصه٘ سه‪٢‬هس‬ ‫اضائ‪ٖ١ ٦‬طزز س‪٢‬س ‪ٝ‬ا‪ْٙ‬یت ا‪ٞٙ‬ث‪٢‬ی عثٌ ‪َٝ‬طضا ت‪ٝ ٦‬هتهَهاضهی‬ ‫تس‪ٚ‬ی‪ ٜ‬ذ‪٤‬ا‪٧‬س ضس‪.‬‬ ‫‪ *۳ ۱۶‬تاضید ا‪١‬تطاض‪۰۳۳۰ ۳۱ ۳۵ ۹‬‬ ‫هد س ٍسحد ثبتی حَشُ ثبت هلک هسًد‬ ‫هحسم کٌعاًی حسیی خلیفِ‬ ‫سِ شٌبِ ‪ ۷‬سز بْشت ‪ ۳۷ * ۲۵4۲‬اٍز ل ‪ ۳۵ * ۳4۳۳‬زهضاى‪ * ۲۵۵۴‬سال سی ٍ پٍم ( سٍتَش س کیٌجی س ل ) * شوازُ ( سا ی ) ۻ ‪۶۵۹۴‬‬ ‫سفصس ش قیوت ازپ ًاگْاًی بَپ‪،‬‬ ‫کوبَپ ازپ ًدسز ن‬ ‫زئیس سًجوی ازپساشسى با سًاتاقااپ سش‬ ‫سفصس ش ًاگْاًی قیوت ازپ گفتۻٍش س‬ ‫جْاپ با د هتا اد ااى هاسباَ اِ زس‬ ‫باشخَسست کٌد ٍ س ای سفاسسپ باا اد‬ ‫ااسخگَ باشٌد کِ چسس س ی چٌیی بای‬ ‫بسًاهِ عول کسپًد‪.‬‬ ‫‪ٝ‬ح‪ٞ‬سضضا ‪ٝ‬طتض‪ ، ٤‬ضئیس ا‪١‬هنه‪ٞ‬ه‪٠‬‬ ‫اضزسههاظا‪ ٟ‬ایههطا‪ ٟ‬تهها تههیهها‪ ٟ‬ایهه‪٢‬ههْهه‪٦‬‬ ‫ّاضذا‪١‬نا ‪ ،‬اضز ‪٤ٝ‬ضز ‪١‬یاظ ذ‪٤‬ز ضا اظ‬ ‫ضطّت تاظضٕا‪١‬ی ز‪ٙ٣‬تهی ذهطیهساض‬ ‫‪ٝ‬ی ّ‪٢٢‬س‪ٕ ،‬یت‪ ۹‬ضطّهت تهاظضٕها‪١‬هی‬ ‫ز‪ٙ٣‬تی س‪٤١ ٦‬ؿ اضز ضا ت‪٤‬ظیـ ‪ٝ‬یّ‪٢‬س‪.‬‬ ‫‪ ٣‬اضاى‪ّ ٦‬طز‪٤١ ۹‬ؿ ا‪ ٗ٣‬اضز اسهت‬ ‫ّ‪ ٦‬زض اذتیاض ‪١‬ا‪٤١‬ایی‪٧‬ا ٍطاض ‪ٝ‬یٕهیهطز‬ ‫ّ‪ٍ ٦‬ی‪ٞ‬ت ا‪ٞ٧ ٟ‬چ‪٢‬ا‪ ٟ‬ثاتت ‪ّ ٣‬ی‪٤ٚ‬یهی‬ ‫‪ ۵۴۳‬ت‪ٝ٤‬ا‪ ٟ‬است ‪١ ٣‬ه‪٤‬ؿ ز‪ ٛ٣‬اضز‬ ‫است ّ‪ ٦‬زض اذتیاض ‪١‬ا‪٤١‬ایی ‪٧‬ا اظازپع‬ ‫(ضا‪١ ٘ٝ‬ا‪٧ ٟ‬ا ص‪٢‬قهتهی‪ ،‬ىها‪١‬هتهع ‪٣‬‬ ‫حنی‪ٍ )ٜ‬طاض ‪ٝ‬یٕیطز ّ‪ٍ ٦‬یه‪ٞ‬هت ایه‪٠‬‬ ‫اضز ‪١‬یع ّی‪٤ٚ‬یی ‪ ۸۳۳‬ت‪ٝ٤‬ا‪ ٣ ٟ‬ثهاتهت‬ ‫‪ٝ‬ا‪١‬س‪ ٥‬است‪.‬‬ ‫‪ٝ‬طتض‪ ٤‬اضاى‪ّ ٦‬طز‪٤١ ۹‬ؿ س‪ ٛ٤‬اضز‬ ‫است ّ‪ ٦‬زض اذهتهیهاض ّهاضذها‪١‬هنها‬ ‫‪ٝ‬اّاض‪١٣‬ی ساظ ‪ّ ،‬هیهِ‪ّ ،‬ه‪ٚ‬ه‪٤‬چه‪،٦‬‬ ‫‪١‬طاست‪ ٣ ٦‬ضضت‪ ٦‬پع ٍطاض ‪ٝ‬یٕیطز ّه‪٦‬‬ ‫ٍی‪ٞ‬ت ا‪ ٟ‬اظ ّی‪٤ٚ‬یی ‪ ۱۴۳۳‬ت‪ٝ٤‬ها‪ ٟ‬ته‪٦‬‬ ‫قیمت کاالَای اساسی در‬ ‫فریردیه ماٌ چقدر تغییر کرد؟‬ ‫‪٧ ۰۱‬عاض ت‪ٝ٤‬ا‪ ٟ‬اىعایص یاىت‪ ٦‬است‪.‬‬ ‫ت‪ٕ ٦‬یت‪ ٦‬ضئیس ا‪١‬ن‪ ٠ٞ‬اضزسهاظا‪۰۳ ،ٟ‬‬ ‫ض‪٣‬ظ پیص ت‪ّ ٦‬اضذا‪١‬نا اتهالک ضهس‪٥‬‬ ‫ّ‪ٍ ٦‬ی‪ٞ‬ت اضز تطا ت‪ٙ٤‬یهسّه‪٢‬ه‪٢‬هسٕها‪ٟ‬‬ ‫‪ٝ‬اّاض‪١٣‬ی‪ّ ،‬یِ‪٤ّٚ ،‬چ‪١ ،٦‬طاسته‪٣ ٦‬‬ ‫ضضت‪ ٦‬پع ‪ ۴‬تطاتط ضس‪ ٥‬است‪.‬‬ ‫‪ ٣‬زضتاض‪ ٥‬ای‪ ٦ْ٢‬ت‪٢‬اتطای‪ ٠‬تا ای‪ ٠‬ضطایظ‬ ‫ىَظ ٍی‪ٞ‬ت ‪ٝ‬هاّهاض‪١٣‬هی ‪ّ ٣‬هیهِ ‪٣‬‬ ‫ّ‪٤ٚ‬چ‪ ٦‬اىعایص ‪ٝ‬ییاتس ‪ٍ ٣‬یه‪ٞ‬هت ‪١‬ها‪ٟ‬‬ ‫ثاتت ذ‪٤‬ا‪٧‬س ‪ٝ‬ا‪١‬س؟‪ٕ ،‬یت‪ ۹‬تا ت‪٤‬ج‪ ٦‬ته‪٦‬‬ ‫اىعایص حهَه‪ّ ً٤‬هاضٕهطا‪١ ٣ ٟ‬هطخ‬ ‫س‪٤‬ذت‪ٍ ،‬ی‪ٞ‬ت ‪١‬ا‪١ ٟ‬یع اىعایص ‪ٝ‬ییاتس‬ ‫ا‪ٝ‬ا ‪٤٢٧‬ظ ضس‪ٞ‬اً ای‪ ٠‬اتیاً ‪١‬یهیهتهاز‪ ٥‬ا‪ٝ‬ها‬ ‫ٍافستاً تایس ای‪ّ ٠‬اض ا‪١‬نا‪ ٛ‬ض‪٤‬ز‪.‬‬ ‫ٍی‪ٞ‬ت ‪ٝ‬اّاض‪١٣‬ی ‪ ۱‬تطاتط ‪ٝ‬یض‪٤‬ز‬ ‫‪ٝ‬طتض‪ ٤‬تا تیا‪ ٟ‬ای‪ ٦ْ٢‬ز‪ٙ٣‬ت ‪١ ٣‬ا‪٤١‬ایا‪ٟ‬‬ ‫تایس زض ج‪ٚ‬ساتی ‪ٝ‬طتطُ ای‪ٝ ٠‬سا‪ ٦ٙ‬ضا‬ ‫تطضسی ّ‪٢٢‬س‪ ،‬اىع‪٣‬ز‪ ۹‬إط ‪ ٜ٧‬زض حهاٗ‬ ‫حاضط تطذی ‪١‬ا‪٤١‬ایی‪٧‬ا ٍی‪ٞ‬هت ‪١‬ها‪ ٟ‬ضا‬ ‫ٕطا‪ّ ٟ‬طز‪ ٥‬ا‪١‬هس ته‪ ٦‬ز‪ٙ‬هیه٘ اىهعایهص‬ ‫زست‪ٞ‬عز ‪١ ٣‬طخ س‪٤‬ذت است‪.‬‬ ‫‪ ٣‬زض ترص زیٖط اظ سر‪٢‬ا‪ ٟ‬ذه‪٤‬ز‬ ‫زضتاض‪ ٥‬ای‪ٍ ٦ْ٢‬ی‪ٞ‬ت ‪ٝ‬اّاض‪١٣‬ی چهَهسض‬ ‫ٕطا‪ٝ ٟ‬یض‪٤‬ز؟‪ ،‬ت‪٤‬ضیح زاز‪ٍ ۹‬ی‪ٞ‬ت ‪٧‬ط‬ ‫ّی‪ٕ٤ٚ‬ط‪ٝ ٛ‬اّاض‪١٣‬ی ّ‪ ٦‬زض تهط‪١‬هس‪٧‬ها‬ ‫‪ٝ‬رت‪ٚ‬و تاّ‪ ٟ٤٢‬تی‪ ۰۲ ٠‬تها ‪٧ ۰۴‬هعاض‬ ‫ت‪ٝ٤‬ا‪ ٟ‬ت‪٤‬ز‪ ٥‬احت‪ٞ‬ادً ت‪ ۱۷ ٦‬تا ‪٧ ۲۱‬هعاض‬ ‫ت‪ٝ٤‬ا‪ ٟ‬ذ‪٤‬ا‪٧‬س ضسیس ‪ٍ ٣‬ی‪ٞ‬ت تست‪٧٦‬ها‬ ‫‪ٕ ۴۳۳‬ط‪ٝ‬ی ای‪ٝ ٠‬حصه‪ ۰۴ ٗ٤‬تها ‪۰۵‬‬ ‫‪٧‬عاض ت‪ٝ٤‬ا‪ ٟ‬ذ‪٤‬ا‪٧‬س ت‪٤‬ز‪.‬‬ ‫ت‪ٕ ٦‬یت‪ٝ ٦‬طتض‪ ٤‬تا ‪ ۴‬تطاتط ضس‪١ ٟ‬هطخ‬ ‫اضز‪ٍ ،‬ی‪ٞ‬ت ‪ٝ‬اّاض‪١٣‬ی ‪ ۱‬تطاتط ‪ٝ‬یض‪٤‬ز‪.‬‬ ‫ّ‪ٞ‬هثه‪٤‬ز اضز زض ّطه‪٤‬ض ‪١‬هساضیه‪ٜ‬‬ ‫ت‪ٙ٤‬یسا ص‪٢‬قت تا ‪ٍ٣‬ی‪٤ٝ ٦‬اجه‪ ٦‬ضهس‪٥‬‬ ‫است‬ ‫ضئیس ا‪١‬نه‪ٞ‬ه‪ ٠‬اضزسهاظا‪ ٟ‬ایهطا‪ ٟ‬زض‬ ‫ترص زیٖط اظ سر‪٢‬ا‪ ٟ‬ذ‪٤‬ز زضتهاض‪٥‬‬ ‫‪ٝ‬ثاحث ‪ٝ‬غطح ضس‪ٝ ٥‬ث‪٢‬ی تهط ّه‪ٞ‬هثه‪٤‬ز‬ ‫اضز زض تطذی اظ استا‪٧ ٟ‬ها ّطه‪٤‬ض‪،‬‬ ‫تصطیح ّطز‪ ۹‬زضتاض‪ ٥‬اضز ‪١‬ها‪١‬ه‪٤‬ایهی ‪٧‬ها‬ ‫‪٧‬یچ ‪ٝ‬طْ‪ٚ‬ی ‪٣‬ج‪٤‬ز ‪١‬ساضز ‪ ٣‬ت‪٤‬ظیـ ا‪ٟ‬‬ ‫ت‪ ٦‬ض‪٣‬اٗ ساتٌ زض حاٗ ا‪١‬نا‪ ٛ‬است‪.‬‬ ‫‪ٝ‬طتض‪ٕ ٤‬یت‪ ۹‬زضتاض‪ ٥‬اضز ‪ٝ‬اّاض‪١٣‬ی‬ ‫تا ت‪٤‬ج‪ ٦‬ت‪ ٦‬ای‪ٍ ٦ْ٢‬ی‪ٞ‬ت ا‪١ ٟ‬إه‪٨‬ها‪۴ ٟ‬‬ ‫تطاتط ضس‪٤٢٧ ،٥‬ظ ضطّت ‪٧‬ا تطا ذطیس‬ ‫تا ٍی‪ٞ‬ت جسیس ‪ٝ‬طاجق‪ْ١ ٦‬طز‪٥‬ا‪١‬س ‪ ٣‬ته‪٦‬‬ ‫‪ٞ٧‬ی‪ ٠‬ز‪ٙ‬یه٘ ‪ٍ٣‬هیه‪ ۰۴ ٦‬ض‪٣‬ظ‪ ٥‬ا زض‬ ‫ت‪ٙ٤‬یسا ص‪٢‬و ‪ ٣‬ص‪٢‬قت ضخ ‪ٝ‬یز‪٧‬س‪.‬‬ ‫تَلیدکٌٌدگاى ‪ ۶۴‬قلن کاال حَشُ لَسشم دکی خَپزٍ‬ ‫بسس پز افت کد زّگیس سقدسم کٌٌد‬ ‫هعاٍى تجازت ٍ خدهات ٍشسزت صوت گفتۻ عاالٍُ‬ ‫بس باتس ٍ کوک فٌس‪ ۶۴ ،‬قلن کاال پ اگاس حاَشُ‬ ‫لَسشم دکی خَپزٍ با د ّسچِ شٍپتس بسس پز افات‬ ‫کد زّگیس سقدسم کٌٌد تا پچاز هشکل ًشًَد‪.‬‬ ‫‪٣‬ظاض ص‪٢‬هقهت‪ٝ ،‬هقهس‪ ٣ ٟ‬تهنهاض ‪ ،‬فه‪ٚ‬هیهطضها‬ ‫ضا‪ٝ٥‬یطظایی زض پ‪٢‬ن‪ٞ‬ی‪ ٠‬ج‪ٚ‬س‪ ٦‬س‪ٚ‬س‪١ ٦ٚ‬طهسهت ‪٧‬ها‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪7‬‬ ‫ستاز ‪ٝ‬ثاضظ‪ ٥‬تا ّاد‪٧‬ا ٍاچاً ‪ ٣‬تَ‪ٚ‬ثی ای‪٣ ٠‬ظاضترا‪٦١‬‬ ‫یازا‪٣‬ض ضس‪ ۹‬ت‪ ٦‬ا‪١‬نا‪ ٛ‬ىطای‪٢‬س زضیاىت ّس ض‪٧‬هٖهیهط‬ ‫ت‪٤‬سظ ت‪٤‬ظیـّ‪٢٢‬سٕا‪١‬ی ّ‪ ٦‬ت‪٦‬ص‪٤‬ض ساظ‪ٝ‬ا‪ ٟ‬یهاىهته‪٦‬‬ ‫ف‪ٝ ٘ٞ‬یّ‪٢٢‬س (ت‪ٙ٤‬یسّ‪٢٢‬سٕا‪ ٟ‬تعضٓ ‪٤ٙ‬اظ‪ ٛ‬یهسّهی‪،‬‬ ‫ذ‪٤‬زض‪٣‬ساظا‪ ٣ ٟ‬یا ىط‪٣‬ضٖا‪٧ ٥‬ا ای‪٢‬تط‪١‬هتهی) ّه‪ٞ‬هِ‬ ‫‪ٝ‬ی ّ‪٢‬ی‪ٝ ٣ ٜ‬ن‪٤‬ظ‪٧‬ا دظ‪ ٛ‬ضا تطا ‪٤ٝ‬ض‪٤‬فاتی ‪ٝ‬ا‪٢١‬هس‬ ‫ذس‪ٝ‬ا پس اظ ىط‪٣‬ش‪ٕ ،‬اضا‪١‬تی ‪ ٣‬میهط‪ ٥‬ته‪ ٦‬ا‪٧ ٟ‬ها‬ ‫‪ٝ‬یز‪٧‬ی‪.ٜ‬‬ ‫ح‪ٞ‬ایت اظ سط‪ٝ‬ای‪ٕ ٦‬صاض تطا ت‪٤‬ظیهـ ٍهغهقها ‪٣‬‬ ‫ظ‪١‬نیط‪ّ ٥‬طز‪ ٟ‬ذس‪ٝ‬ا تق‪ٞ‬یط‬ ‫ضا‪ٝ٥‬یطظایی تصطیحّطز‪ ۹‬اظ سط‪ٝ‬هایه‪ٕ ٦‬هصاض تهطا‬ ‫ت‪٤‬ظیـ ٍغقا ‪ ٣‬ظ‪١‬نیط‪ّ ٥‬طز‪ ٟ‬ذس‪ٝ‬ا تق‪ٞ‬یهطّهاضا‪ٟ‬‬ ‫ح‪ٞ‬ایت ‪ٝ‬ی ّ‪٢‬ی‪ ،ٜ‬ظیطا ای‪ّ ٠‬اض ته‪ ٦‬جه‪ٚ‬ه‪ٕ٤‬هیهط اظ‬ ‫ّاد ٍاچاً ‪ ٣‬تَ‪ٚ‬ثی ّ‪ٝ ِٞ‬یّ‪٢‬س‪.‬‬ ‫زٍشًاهِ سزک‬ ‫م سلف ‪ ۷۵۳۹‬هسًد‬ ‫اگْی هصس دُ سهَسل یس هٌقَل (سسٌاپ ذهِ)‬ ‫ت‪٤ٞ‬جه پط‪١٣‬س‪ ٥‬اجطائی ّالس‪ ۹۰۳۳۳۳۳۵۳۱ ۹٦‬ا‪ٙ‬و) س‪ٞ٨‬ی اٍا ج‪٤‬از زتامهی ز‪٣‬سهت ته‪٦‬‬ ‫‪َٝ‬ساض ز‪ ٣‬س‪ٝ ٜ٨‬طاؿ اظ ‪٧‬طت س‪ ٜ٨‬س‪ ٦‬زا‪ٝ ٔ١‬طاؿ اظ ضطسا‪ ٔ١‬یِ ٍغق‪ ٦‬ظ‪ٝ‬ی‪ ٠‬ت‪ٝ ٦‬ساحهت‬ ‫فطص‪ٝ ۰۷۲ ۱۳ ٦‬تط‪ٝ‬طتـ پالُ ‪ ۱‬ىطفی اظ ‪ -۱۳۰۵‬اص‪ٚ‬ی ‪٣‬اٍـ زض ‪ٝ‬ط‪١‬س ترص ‪ ۰۴‬تثطیع ثثت‬ ‫‪ ٣‬صازض ‪ ٣‬ت‪ ٦‬ازضس ‪ٝ‬ط‪١‬س ذیاتا‪٧ ٟ‬یت تیط مطتی ض‪٣‬تط‪ٝ ٣‬ح‪ ٦ٚ‬سیسىهرهطا‪ٙ‬هسیه‪ ٠‬تها حهس‪٣‬ز‬ ‫ض‪ٞ‬اد‪ ۹‬تغ‪ٝ ۲ ۲۷ ٗ٤‬تط زی‪٤‬اض ‪ ٣‬زضب ت‪ ٦‬ذیاتا‪ ۶ ٟ‬تیط مط تی‪ ،‬ضطٍا‪ ۹‬تغ‪ٝ ۰۷ ٗ٤‬تط زیه‪٤‬اضیسهت‬ ‫ا‪ ٗ٣‬ت‪ ٦‬پالُ ‪ ۱۳۰۶‬ز‪ ٛ٣‬ت‪ ٦‬پالُ ‪ ۱۳۰۵‬س‪ ٛ٤‬ت‪ ٦‬تاٍی‪ٞ‬ا‪١‬س‪ ۱۳۲۴ ٥‬ج‪٤٢‬تا‪ ۹‬تغه‪ٝ ۰۲ ۴ ٗ٤‬هتهط‬ ‫زی‪٤‬اضیست ت‪ ٦‬پالُ ‪ ٦ّ ۱۳۰۴‬ىقال ّ‪٤‬چ‪ ٦‬است مطتا‪ ۹‬ا‪ ٗ٣‬تغ‪ٝ ۰۴ ٗ٤‬تط زی‪٤‬اضیست ت‪ ٦‬زیه‪٤‬اض‬ ‫پالُ ‪ ۰ ۱۳۱۷‬ز‪ ٛ٣‬اظ مطب ت‪ ٦‬ضطً ‪ٝ ۵ ۰۳‬تط س‪ ٛ٤‬اظ ج‪٤٢‬ب ت‪ ٦‬ض‪ٞ‬اٗ ‪ٝ ۴ ۳۴‬تط چ‪٨‬اض‪۳۴ ٛ‬‬ ‫سا‪١‬تی‪ٞ‬تط پ‪٢‬ن‪ ٜ‬مطتی حس مطتی تغ‪ ۶ ٗ٤‬سا‪١‬تی‪ٞ‬تط ت‪ ٦‬پالُ ‪ ٦ّ ،۱۳۱۴‬اضظش سه‪٨‬ه‪ٞ‬هی اٍها‬ ‫ج‪٤‬از زتامی ز‪٣‬ست ت‪َٝ ٦‬ساض ز‪ ٣‬س‪ٝ ٜ٨‬طاؿ اظ ‪٧‬طت س‪ ٜ٨‬س‪ ٦‬زا‪ٝ ٔ١‬طاؿ اظ ضطسا‪ٍ ٔ١‬غق‪٦‬‬ ‫ظ‪ٝ‬ی‪ٝ ٠‬صّ‪٤‬ض ت‪ٝ ٦‬ث‪ٚ‬ل ‪ ۲۶۳۵۸۲۶۴۳۳‬ضیاٗ اضظیاتی ضس‪ ٥‬است‪.‬‬ ‫ب) س‪ٞ٨‬ی اٍا ج‪٤‬از زتامی ز‪٣‬ست ت‪َٝ ٦‬ساض ز‪ ٣‬س‪ٝ ٜ٨‬طاؿ اظ ‪٧‬طت س‪ ٜ٨‬س‪ ٦‬زا‪ٝ ٔ١‬طاؿ‬ ‫اظ ضطسا‪ ٔ١‬یِ ٍغق‪ ٦‬ظ‪ٝ‬ی‪ ٠‬ت‪ٝ ٦‬ساحت فطص‪ٝ ۰۰۴ ۰۱ ٦‬تط‪ٝ‬طتـ پالُ ‪ ۱‬ىطفی اظ ‪-۱۳۱۷‬‬ ‫اص‪ٚ‬ی ‪٣‬اٍـ زض ‪ٝ‬ط‪١‬س ترص ‪ ۰۴‬تثطیع ثثت ‪ ٣‬صازض ‪ ٣‬ت‪ ٦‬ازضس ‪ٝ‬ط‪١‬س ذیاتا‪٧ ٟ‬یت تیط مهطتهی‬ ‫ض‪٣‬تط‪ٝ ٣‬ح‪ ٦ٚ‬سیسىرطا‪ٙ‬سی‪ ٠‬تا حس‪٣‬ز ض‪ٞ‬اد‪ ۹‬تغ‪ٝ ۵ ٗ٤‬تط زی‪٤‬اضیست اضهتهطاّهی تها پهالُ‬ ‫‪ ،۱۳۱۴‬ضطٍا‪ ۹‬زض ز‪ ٣‬جعء ا‪ ٗ٣‬تغ‪ٝ ۰۴ ٗ٤‬تط پی است ت‪ ٦‬زی‪٤‬اض پهالُ ‪ ۱ ۱۳۰۵‬ىهطفهی ز‪ٛ٣‬‬ ‫زی‪٤‬اضیست ت‪٤ّ ٦‬چ‪ ٦‬تغ‪ٝ ۵ ۳۴ ٗ٤‬تط ج‪٤٢‬تا‪ ۹‬تغ‪ٝ ۵ ٗ٤‬تط زی‪٤‬اضیست ت‪ ٦‬پهالُ ‪ ۱۳۰۴‬مهطتها‪۹‬‬ ‫تغ‪ٝ ۱۰ ۵۳ ٗ٤‬تط ا‪ ٗ٣‬پی ت‪ ٦‬پی پالُ ‪ ۱۳۱۷‬ز‪ ٛ٣‬پی ت‪ ٦‬پی پالُ تاٍهیه‪ٞ‬ها‪١‬هس‪ّ ،٥‬ه‪ ٦‬اضظش‬ ‫س‪ٞ٨‬ی اٍا ج‪٤‬از زتامی ز‪٣‬ست ت‪َٝ ٦‬ساض ز‪ ٣‬س‪ٝ ٜ٨‬طاؿ اظ ‪٧‬طت س‪ ٜ٨‬س‪ ٦‬زا‪١‬هٔ ‪ٝ‬طهاؿ اظ‬ ‫ضطسا‪ٍ ٔ١‬غق‪ ٦‬ظ‪ٝ‬ی‪ٝ ٠‬صّ‪٤‬ض ت‪ٝ ٦‬ث‪ٚ‬ل ‪ ۲۱۶۳۵۱۴۳۳‬ضیاٗ اضظیاتی ضس‪ ٥‬است‪ .‬ا‪ٝ‬الُ ىه‪ ً٤‬اظ‬ ‫سافت‪ ۸‬ا‪ٙ‬ی ‪ ۰۱‬ض‪٣‬ظ یْط‪٢‬ث‪٤ٝ ٦‬ضذ‪ ۰۳۳۰ ۳۱ ۱۴ ۹٦‬زض ازاض‪ ٥‬ثثت ‪ٝ‬ط‪١‬س ‪٣‬اٍـ زض ‪ٝ‬ط‪١‬س ذهیهاتها‪ٟ‬‬ ‫عا‪َٙ‬ا‪١‬ی ض‪٣‬تط‪ٝ ٣‬راتطا ٍسی‪ ٜ‬اظ عطیٌ ‪ٝ‬عایس‪ ٥‬تیط‪٣‬ش ذ‪٤‬ا‪٧‬س ضسهیهس ‪ٝ ،‬هعایهس‪ ٥‬ا‪ٝ‬هالُ‬ ‫‪ٝ‬طافی اظ ‪ٝ‬ثا‪ٙ‬ل ى‪ ً٤‬ضط‪٣‬ؿ ‪ ٣‬ت‪ ٦‬تادتطی‪ٍ ٠‬ی‪ٞ‬ت پیط‪٨٢‬از ‪َ١‬سا ىط‪٣‬ذت‪ ٦‬ذ‪٤‬ا‪٧‬س ضس‪ّ ٣ .‬ه‪ٚ‬هیه‪٦‬‬ ‫‪٧‬عی‪٧ ٦٢‬ا ٍا‪١٤١‬ی ت‪ ٦‬ف‪٨‬س‪ ٥‬تط‪١‬س‪ٝ ٥‬عایس‪ ٥‬است ‪١ ٣‬ی‪ ٜ‬فطط ‪ ٣‬حٌ ‪ٝ‬عایس‪َ١ ٥‬سا ‪٣‬ص‪ ٗ٤‬ذ‪٤‬ا‪٧‬س ضس‪.‬‬ ‫ض‪٢ٞ‬ا تطاتط ‪ٝ‬از‪ٍ ۰۲۵ ٥‬ا‪ ٟ٤١‬ائی‪١ ٠‬ا‪ ٦ٝ‬اجطا ضطّت زض ‪ٝ‬عایس‪٤٢ٝ ٥‬ط ت‪ ٦‬پطزاذت ز‪ ٥‬زضصهس اظ‬ ‫‪ٝ‬ث‪ٚ‬ل پای‪ّ ٦‬اضض‪٢‬اسی ت‪ ٦‬حساب سپطز‪ ٥‬ثثت ‪ ٣‬حض‪٤‬ض ذطیساض یا ‪ٞ١‬ای‪٢‬س‪ٍ ٥‬ا‪١٤١‬ی ا‪ ٣‬زض جه‪ٚ‬هسه‪٦‬‬ ‫‪ٝ‬عایس‪ ٥‬است تط‪١‬س‪ٝ ٥‬عایس‪ْٚٝ ٥‬و است ‪ٝ‬ات‪ ٦‬ا‪ٙ‬تیا‪ٝ ٣‬ث‪ٚ‬ل ىط‪٣‬ش ضا ؽهطه ‪ٝ‬هس ‪ ۴‬ض‪٣‬ظ اظ‬ ‫تاضید ‪ٝ‬عایس‪ ٥‬ت‪ ٦‬حساب ص‪٢‬س‪ ً٣‬ثثت ت‪٤‬زیـ ‪ٞ١‬ایس‪ ٣ .‬زض ص‪٤‬ضتیْ‪ ٦‬ؽطه ‪ٚ٨ٝ‬ت ‪َٝ‬طض ‪ٝ‬ها‪١‬هس‪٥‬‬ ‫ىط‪٣‬ش ضا ت‪ ٦‬حساب سپطز‪ ٥‬ثثت ‪٣‬اضیع ‪٢ْ١‬س‪ٝ .‬ث‪ٚ‬ل ‪ٝ‬صّ‪٤‬ض ٍات٘ استطزاز ‪١‬ث‪٤‬ز‪ ٣ ٥‬ت‪ ٦‬حساب ذعا‪٦١‬‬ ‫‪٣‬اضیع ذ‪٤‬ا‪٧‬س ضس زض ای‪ ٠‬ص‪٤‬ض ف‪ٚٞ‬یا ىط‪٣‬ش اظ زضج‪ ٦‬افتثاض ساٍظ ‪ٝ ٣‬عایس‪ ٥‬تنسیهس ‪ٝ‬هی‬ ‫ٕطزز‪.‬‬ ‫‪ *۳ ۱۷‬تاضید ا‪١‬تطاض ‪۰۳۳۰ ۳۱ ۳۵‬‬ ‫زئیس ٍسحد سجسس سسٌاپ زسوی هسًد‬ ‫هحسم کٌعاًی حسیی خلیفِ‬ ‫زض ای‪١ ٠‬طست‪ٝ ،‬ح‪ٞ‬س‪٨ٝ‬س تطازضا‪ٝ ٟ‬قا‪ ٟ٣‬صه‪٢‬هایهـ‬ ‫ف‪ٝ٤ٞ‬ی ‪٣‬ظاض ص‪ٞ‬ت ٕیت‪ ۹‬ت‪ ٦‬ز‪١‬ثهاٗ اضظیهاتهی ‪٣‬‬ ‫ضتث‪ ٦‬ت‪٢‬س تا‪ٝ‬ی‪٢٢ّ ٠‬سٕا‪ ٟ‬زاذ‪ٚ‬هی ‪٧‬سهتهیه‪ ٣ ٜ‬ایه‪٠‬‬ ‫‪٤ٝ‬ض‪٤‬ؿ تسیاض ‪ ٜ٨ٝ‬است ظیطا تاظاض تهایهس ضهیهاه ‪٣‬‬ ‫پایساض تاضس تا تت‪٤‬ا‪١‬س زض ‪٤ٝ‬اج‪ ٦٨‬تا ت‪٢‬ص‪٧‬ا احت‪ٞ‬ا‪ٙ‬هی‬ ‫ای‪٢‬س‪ ،٥‬حیؼ ض‪٤‬ز‪.‬‬ ‫‪ ٣‬اىع‪٣‬ز‪ٍ ۹‬غق‪٦‬ساظا‪ ٟ‬تایس تت‪٤‬ا‪٢١‬س افت‪ٞ‬از ‪ٝ‬طز‪ ٛ‬ضا ته‪٦‬‬ ‫ذ‪٤‬ز ج‪ٚ‬ه ّ‪٢٢‬س ‪ٝ ٣‬ن‪٤ٞ‬ف‪ ٦‬اٍسا‪ٝ‬ا ا‪١‬نا‪ ٛ‬ضهس‪ ٥‬زض‬ ‫اىْاض س‪٢‬نی ‪ٝ‬طز‪ ٛ‬ذ‪٤‬ز ضا ‪١‬طا‪ ٟ‬ز‪٧‬س‪.‬‬ ‫ضا‪ٝ٥‬یطظایی تا تیا‪ ٟ‬ای‪ٝ ٦ّ٠‬طز‪ ٛ‬تایس ت‪ٍ ٦‬غقه‪ ٦‬سهاظا‪ٟ‬‬ ‫زاذ‪ٚ‬ی افت‪ٞ‬از ّ‪٢٢‬س‪ ،‬تصطیحّطز‪ٝ ۹‬طز‪ ٛ‬تایس ‪١‬هتهایهج‬ ‫‪ٝ‬ثثت ّاض‪٧‬ا ضا احساس ّ‪٢٢‬س تا تاظاض ضا‪٧‬هس ته‪٨‬هثه‪٤‬ز‬ ‫جایٖا‪٤ٙ ٥‬اظ‪ٛ‬یسّی ایطا‪١‬ی تاضهس ‪ ٣‬زض ایه‪ ٠‬حه‪٤‬ظ‪٥‬‬ ‫اعالؿضسا‪١‬ی تسیاض ‪ ٜ٨ٝ‬است‪.‬‬ ‫زٍشًاهِ سزک‬ ‫م سلف ۺ‪ ۷۵۳‬هسًد‬ ‫اگْی هصس دُ سهَسل یس هٌقَل (سسٌاپ زٌّی)‬ ‫ت‪٤ٞ‬جه پط‪١٣‬س‪ ٥‬اجطائی ّالس‪ ۰۳۳۳۳۳۳۸ ۹٦‬ضطسا‪ ٔ١‬یْثاترا‪ ٦١‬ت‪ ٦‬پالُ ‪ ۰۱۸۳‬ىهطفهی اظ‬ ‫‪ -۲۷‬اص‪ٚ‬ی ‪٣‬اٍـ زض یا‪ٝ‬چی ترص ‪ ۰۴‬تثطیع ّ‪ ٦‬س‪٢‬س ا‪ ٟ‬زض صیح‪ ۸۳ ٦‬زىتط ‪ ۲۴۲‬ا‪ٝ‬الُ ته‪٢‬ها‪ٛ‬‬ ‫ضٍی‪ ٦‬ف‪ٚ‬ی‪ٞ‬ح‪ٞ‬سیا‪ ٟ‬یا‪ٝ‬چی زض ازضس‪ٝ ۹‬ط‪١‬س‪ -‬ض‪٨‬طیا‪ٝ‬چی‪ -‬ذیاتا‪٣ ٟ‬دیت ّ‪٤‬چ‪ٝ ۵ ٦‬تط ثهثهت‬ ‫‪ ٣‬س‪٢‬س صازض ‪ ٣‬تس‪ٚ‬ی‪ ٜ‬ضس‪ ٥‬سپس ضطسا‪ ٔ١‬پالُ ‪ٝ‬صّ‪٤‬ض تهطاتهط اسه‪٢‬هاز ضسه‪ٞ‬هی ضه‪ٞ‬هاض‪۹٥‬‬ ‫‪ ۰۲۸۳ ۳۷ ۰۱-۷۲۸۱۱-۰۲۸۰ ۳۴ ۳۴-۱۱۵۳۰‬زىتطذا‪ ٦١‬اس‪٢‬از ضس‪ٞ‬ی ض‪ٞ‬اض‪ ۵۴ ۹٥‬زض ٍهثهاٗ‬ ‫‪ٝ‬ثا‪ٙ‬ل ‪ ۲۳۶۳۳۳۳۳۳‬ضیاٗ ‪ ۵۲۵۳۰۳۳۳۳ ٣‬ضیاٗ زض ٍیس ض‪ ٠٧‬تا‪ٚٝ ِ١‬ت ٍطاض ٕطىته‪ ٦‬اسهت ‪٣‬‬ ‫حس‪٣‬ز ا‪ ٟ‬تططح شی٘ ‪ٝ‬ی تاضس‪۹‬‬ ‫ض‪ٞ‬اد زی‪٤‬اضیست تغ‪٧ )۰۶ ۱۷( ٗ٤‬یس‪ٝ ٥‬تط ‪ ٣‬تیست ‪٧ ٣‬طت سا‪١‬تی‪ٞ‬تط ت‪ ٦‬تاٍهیه‪ٞ‬ها‪١‬هس‪ ٥‬سهی ‪٣‬‬ ‫‪٧‬طت اص‪ٚ‬ی ضطٍا‪ ۹‬زضب ‪ ٣‬زی‪٤‬اضیست تغ‪٤١ )۰۸ ۳۱( ٗ٤‬ظز‪ٝ ٥‬تط ‪ ٣‬ز‪ ٣‬سا‪١‬تی‪ٞ‬تهطته‪ّ ٦‬ه‪٤‬چه‪٦‬‬ ‫ج‪٤٢‬تا‪ ۹‬زض ز‪ٍ ٣‬س‪ٞ‬ت ا‪ ٗ٣‬زی‪٤‬اضیست تغ‪ )۰۳ ۴۴( ٗ٤‬ز‪ٝ ٥‬تط ‪ ٣‬پ‪٢‬نا‪ ٣ ٥‬پ‪٢‬ج سها‪١‬هتهیه‪ٞ‬هتهط تها‬ ‫تاٍی‪ٞ‬ا‪١‬س‪ ٥‬سی ‪٧ ٣‬طت اص‪ٚ‬ی ز‪ ٛ٣‬زی‪٤‬اضیست تغ‪٧) ۶ ۷۳( ٗ٤‬یت ‪ٝ‬تط ‪٧ ٣‬طتاز سا‪١‬تیه‪ٞ‬هتهط ته‪٦‬‬ ‫تاٍی‪ٞ‬ا‪١‬س‪ ٥‬سی ‪٧ ٣‬طت اص‪ٚ‬ی مطتا‪ ۹‬زی‪٤‬اضیست تغ‪٤١ )۰۸ ۳۸( ٗ٤‬ظز‪ٝ ٥‬تط ‪ ٣‬چ‪ ٦١ ٣ ٘٨‬سا‪١‬تی‪ٞ‬تط‬ ‫ت‪ ٦‬تاٍی‪ٞ‬ا‪١‬س‪ ٥‬سی ‪٧ ٣‬طت اص‪ٚ‬ی ّ‪ ٦‬س‪٢‬س ا‪ ٟ‬ت‪١ ٦‬ا‪ ٛ‬ضٍی‪ ٦‬ف‪ٚ‬ی‪ٞ‬ح‪ٞ‬سیا‪ ٟ‬یها‪ٝ‬هچهی ته‪ٝ ٦‬سهاحهت‬ ‫فطص‪ٝ ۲۴۳ ۵۸ ٦‬تط‪ٝ‬طتـ ‪ ٣‬زاضا افیا‪١‬ی حس‪٣‬زا ت‪ٝ ٦‬ساحت ‪ٝ ۰۳۳‬تط ‪ٝ‬طتـ تص‪٤‬ض تا ‪ٝ‬صا‪ٙ‬هح‬ ‫ت‪٢‬ائی ‪ ٣‬زضب ‪ ٣‬پ‪٢‬نط‪ ٥‬ا‪ٝ٤ٙ‬ی‪٢‬ی‪ٝ٤‬ی ‪ ٣‬تا ف‪ٞ‬ط تَطیثی تیص اظ ز‪ ٥‬ساٗ ‪ ٣‬تا ‪ٙ‬حاػ ا‪ٝ‬تیاظضا اب‬ ‫‪ ٣‬تطً ‪ٕ ٣‬اظ ّ‪ ٦‬عثٌ ‪١‬ؾط ّاضض‪٢‬اس ضس‪ٞ‬ی زازٕستط ت‪٨‬ا ضطسا‪ ٔ١‬پالُ ‪ٝ‬صّه‪٤‬ض ته‪٦‬‬ ‫‪ٝ‬ث‪ٚ‬ل ‪ ۰۳۴۷۲۰۰۳۳۳۳‬ضیاٗ اضظیاتی ضس‪ ٣ ٥‬پالُ ى‪ ً٤‬زاضا ا‪١‬طقاتا اب‪ -‬تطً‪ٕ -‬اظ ّه‪٦‬‬ ‫تطاتط ٕعاضش ‪ٝ‬ا‪٤ٝ‬ض اجطا ‪ ِٚٝ‬زض تصطه ‪ٝ‬ا‪ٝ ِٙ‬ی تاضس ‪ ٣‬پالُ ى‪ ً٤‬اظ سافت ‪ ۸‬ا‪ٙ‬ی ‪۰۱‬‬ ‫ض‪٣‬ظ چ‪٨‬اضض‪٢‬ث‪٤ٝ ٦‬ضذ‪ ۰۳۳۰ ۳۱ ۱۰ ۹٦‬زض ضقث‪ ٦‬اجطائیا ازاض‪ ٥‬ثثت ‪ٝ‬ط‪١‬س ‪٣‬اٍهـ زض ذهیهاتها‪ٟ‬‬ ‫عا‪َٙ‬ا‪١‬ی ض‪٣‬تط‪ٝ ٣‬راتطا ٍسی‪ ٜ‬اظ عطیٌ ‪ٝ‬عایس‪ ٥‬تیط‪٣‬ش ذ‪٤‬ا‪٧‬س ضسیس‪ٝ .‬هعایهس‪ ٥‬اظ ‪ٝ‬هثه‪ٚ‬هل‬ ‫‪ ۰۳۴۷۲۰۰۳۳۳۳‬ضیاٗ ضط‪٣‬ؿ ‪ ٣‬ت‪ ٦‬تادتطی‪ٍ ٠‬ی‪ٞ‬ت پیط‪٨٢‬از ‪َ١‬سا ىط‪٣‬ذت‪ ٦‬ذ‪٤‬ا‪٧‬س ضس‪ّٚ ٣ .‬هیه‪٦‬‬ ‫‪٧‬عی‪٧ ٦٢‬ا ٍا‪١٤١‬ی ت‪ ٦‬ف‪٨‬س‪ ٥‬تط‪١‬س‪ٝ ٥‬عایس‪ ٥‬است ‪١ ٣‬ی‪ ٜ‬فطط ‪ ٣‬حٌ ‪ٝ‬عایس‪َ١ ٥‬سا ‪٣‬ص‪ ٗ٤‬ذه‪٤‬ا‪٧‬هس‬ ‫ضس‪ .‬ض‪٢ٞ‬ا تطاتط ‪ٝ‬از‪ٍ ۰۲۵ ٥‬ا‪ ٟ٤١‬ائی‪١ ٠‬ا‪ ٦ٝ‬اجطا ضطّت زض ‪ٝ‬عایس‪٤٢ٝ ٥‬ط ت‪ ٦‬پطزاذت ز‪ ٥‬زضصس‬ ‫اظ ‪ٝ‬ث‪ٚ‬ل پای‪ّ ٦‬اضض‪٢‬اسی ت‪ ٦‬حساب سپطز‪ ٥‬ثثت ‪ ٣‬حض‪٤‬ض ذطیساض یا ‪ٞ١‬ای‪٢‬س‪ٍ ٥‬ا‪١٤١‬ی ا‪ ٣‬زض ج‪ٚ‬س‪٦‬‬ ‫‪ٝ‬عایس‪ ٥‬است تط‪١‬س‪ٝ ٥‬عایس‪ْٚٝ ٥‬و است ‪ٝ‬ات‪ ٦‬ا‪ٙ‬تیا‪ٝ ٣‬ث‪ٚ‬ل ىط‪٣‬ش ضا ؽطه ‪ٝ‬هس ‪ ۴‬ض‪٣‬ظ اظ‬ ‫تاضید ‪ٝ‬عایس‪ ٥‬ت‪ ٦‬حساب ص‪٢‬س‪ ً٣‬ثثت ت‪٤‬زیـ ‪ٞ١‬ایس‪ ٣ .‬زض ص‪٤‬ضتیْ‪ ٦‬ؽطه ‪ٚ٨ٝ‬ت ‪َٝ‬طض ‪ٝ‬ا‪١‬هس‪٥‬‬ ‫ىط‪٣‬ش ضا ت‪ ٦‬حساب سپطز‪ ٥‬ثثت ‪٣‬اضیع ‪٢ْ١‬س‪ٝ .‬ث‪ٚ‬ل ‪ٝ‬صّ‪٤‬ض ٍات٘ استطزاز ‪١‬ثه‪٤‬ز‪ ٣ ٥‬ته‪ ٦‬حسهاب‬ ‫ذعا‪٣ ٦١‬اضیع ذ‪٤‬ا‪٧‬س ضس زض ای‪ ٠‬ص‪٤‬ض ف‪ٚٞ‬یا ىط‪٣‬ش اظ زضج‪ ٦‬افتثهاض سهاٍهظ ‪ٝ ٣‬هعایهس‪٥‬‬ ‫تنسیس ‪ٝ‬ی ٕطزز‪.‬‬ ‫ت‪٤‬ضیح ای‪ ٦ْ٢‬پالُ ى‪ ً٤‬ت‪ٝ ٦‬ث‪ٚ‬ل ‪ ۰۴۷۱۳۸۷۳۳۳‬ضیاٗ اظ تاتت ف‪٤‬اضض ‪٤١‬ساظ ت‪ ٦‬ض‪٨‬طزاض‬ ‫یا‪ٝ‬چی تس‪ْ٧‬اض ‪ٝ‬ی تاضس ‪ ٣‬فَه ض‪ ٣‬ت‪ٝ ٦‬ساحت ‪ٝ ۸ ۴۰‬تط‪ٝ‬طتـ اظ حس ّه‪٤‬چه‪ٝ ۵ ٦‬هتهط‬ ‫زاضز‪.‬‬ ‫‪ *۳ ۱۸‬تاضید ا‪١‬تطاض ‪۰۳۳۰ ۳۱ ۳۵‬‬ ‫زئیس ٍسحد سجسس سسٌاپ زسوی هسًد‬ ‫هحسم کٌعاًی حسیی خلیفِ‬ ‫زٍشًاهِ سزک‬ ‫م سلف ‪ ۷۵۴4‬هسًد‬ ‫اگْی هصس دُ سهَسل یس هٌقَل (سسٌاپ زٌّی)‬ ‫ت‪٤ٞ‬جه پط‪١٣‬س‪ ٥‬اجطائی ّالس‪ ۸۸۳۳۳۵۳ ۹٦‬ضطسا‪ ٔ١‬یْثاترا‪ ٦١‬ت‪ ٦‬پالُ ‪ ۰۷۵۲‬ىطفی اظ ‪ -۲۳‬اص‪ٚ‬ی ‪٣‬اٍـ زض ّطْسطا ترص ‪ ۰۴‬تثطیع ّ‪ ٦‬س‪٢‬س ا‪ ٟ‬زض زىاتط ا‪ْٙ‬تط‪١٣‬یْی ‪-۰۲۴۱۳۲۳۳۳۳۴۳۳۱۷۸۳‬‬ ‫‪ ۰۲۸۴۱۳۲۳۳۳۳۴۳۳۱۷۸۲‬تغ‪٤‬ض ‪ٝ‬طافی ‪ ٣‬تا‪ٙ‬س‪٤‬ی‪ ٦‬ت‪٢‬ا‪ٝ ٛ‬ح‪ٞ‬سف‪ٚ‬ی ّ‪٢٨‬ساٗ ّطْی ‪ ٣‬ضٍی‪ ٦‬ذ‪٤‬ش ّ‪٤‬ضْی زض ازضس ‪ٝ‬ط‪١‬س‪ -‬ض‪٨‬ط ّطْسطا ثثت ‪ ٣‬س‪٢‬س صازض ‪ ٣‬تس‪ٚ‬ی‪ ٜ‬ضس‪ ٥‬سپس ضطسا‪ ٔ١‬پالُ‬ ‫‪ٝ‬صّ‪٤‬ض تطاتط اس‪٢‬از ضس‪ٞ‬ی ض‪ٞ‬اض‪ ۰۲۸۲ ۳۸ ۳۸-۰۱۰۳۶ ٣ ۰۲۸۲ ۳۸ ۳۸-۰۱۰۰۴ ٣ ۰۲۸۲ ۳۸ ۳۸-۰۱۰۰۳ ۹٥‬زىتطذا‪ ٦١‬اس‪٢‬از ضس‪ٞ‬ی ض‪ٞ‬اض‪ّ ۰۳۳ ۹٥‬طْسطا زض ٍثاٗ ‪ٝ‬ثا‪ٙ‬ل ‪ ۴۵۳ ۳۳۳ ۳۳۳‬ضیهاٗ ‪٣‬‬ ‫‪ ۳۷۳ ۳۳۳ ۳۳۳‬ضیاٗ ‪ ۴۵۳ ۳۳۳ ۳۳۳ ٣‬ضیاٗ زض ٍیس ض‪ ٠٧‬تا‪ٚٝ ِ١‬ت ٍطاض ٕطىت‪ ٦‬است ‪ ٣‬حس‪٣‬ز ا‪ ٟ‬تططح شی٘ ‪ٝ‬ی تاضس‪۹‬‬ ‫ض‪ٞ‬اد‪ ۹‬زی‪٤‬اضیست تغ‪ ) ۰۱ ۳۳( ٗ٤‬ز‪٣‬اظز‪ٝ ٥‬تط ت‪٤ّ ٦‬چ‪ ،٦‬ضطٍا‪ ۹‬زی‪٤‬اضیست تغ‪٤١ ) ۰۸ ۱۳( ٗ٤‬ظز‪ٝ ٥‬تط ‪ ٣‬تیست سا‪١‬تی‪ٞ‬تط ت‪ ٦‬تاٍی‪ٞ‬ا‪١‬س‪ ٥‬سی ‪ ٣‬چ‪٨‬اض اص‪ٚ‬ی ج‪٤٢‬تا‪ ۹‬زض ز‪ٍ ٣‬س‪ٞ‬ت ا‪ ٗ٣‬زیه‪٤‬اضیسهت تهغه‪ٗ٤‬‬ ‫(‪ٝ ٦١ )۸ ۳۵‬تط ‪ ٣‬چ‪ ٣ ٘٨‬ضص سا‪١‬تی‪ٞ‬تط ت‪٤ّ ٦‬چ‪ ٦‬ز‪ ٛ٣‬زی‪٤‬اضیست تغ‪ ) ۱ ۴۴( ٗ٤‬ز‪ٝ ٣‬تط ‪ ٣‬پ‪٢‬چا‪ ٣ ٥‬پ‪٢‬ج سا‪١‬تی‪ٞ‬تط ت‪٤ّ ٦‬چ‪ ٦‬مطتا‪ ۹‬زضب ‪ ٣‬زی‪٤‬اض تغ‪٤١ )۰۸ ۳۳( ٗ٤‬ضز‪ٝ ٥‬تط ت‪٤ّ ٦‬چ‪ ٦ّ ٦‬س‪٢‬هس ا‪ ٟ‬تهغه‪٤‬ض‬ ‫‪ٝ‬طافی ‪ ٣‬تا‪ٙ‬س‪٤‬ی‪ ٦‬ت‪٢‬ا‪ٝ ٛ‬ح‪ٞ‬سف‪ٚ‬ی ّ‪٢٨‬ساٗ ّطْی ‪ ٣‬ضٍی‪ ٦‬ذ‪٤‬ش ّ‪٤‬ضْی ت‪ٝ ٦‬ساحت فطص‪ٝ ۱۲۱ ۰۱ ٦‬تط‪ٝ‬طتـ ‪ ٣‬زاضاض افیا‪١‬ی حس‪٣‬زا ت‪ٝ ٦‬ساحت ‪ٝ ۰۶۲‬تط‪ٝ‬طتـ تص‪٤‬ض اسْ‪ٚ‬ت تا ‪ٝ‬صا‪ٙ‬ح ت‪٢‬هایهی ‪٣‬‬ ‫سَو عاً ضطتی ‪ ٣‬تا زض ‪١‬ؾط ٕطىت‪ ٠‬ف‪ٞ‬ط ‪ ٣‬تا ‪ٙ‬حاػ ا‪ٝ‬تیاظا اب ‪ ٣‬تطً ‪ٕ ٣‬اظ اضظش سطٍی‪ٚ‬ی یْثاب ‪٣‬احس تناض ت‪ ٦‬ظیطت‪٢‬ا تَطیثی ‪ٝ ۲۲‬تط‪ٝ‬طتـ ّ‪ ٦‬عثٌ ‪١‬ؾط ّاضض‪٢‬اس ضس‪ٞ‬ی زازٕسهتهط‬ ‫ت‪٨‬ا ضطسا‪ ٔ١‬پالُ ‪ٝ‬صّ‪٤‬ض ت‪ٝ ٦‬ث‪ٚ‬ل ‪ ۰۰۴۵۳۰۴۳۳۳‬ضیاٗ اضظیاتی ضس‪ ٣ ٥‬پالُ ى‪ ً٤‬زاضا ا‪١‬طقاتا اب‪ -‬تطً‪ٕ -‬اظ ّ‪ ٦‬تطاتط ٕعاضش ‪ٝ‬ا‪٤ٝ‬ض اجطا ‪ ِٚٝ‬زض تصطه ‪ٝ‬ا‪ٝ ِٙ‬ی تاضس ‪ ٣‬پالُ ىه‪ً٤‬‬ ‫اظ سافت ‪ ۸‬ا‪ٙ‬ی ‪ ۰۱‬ض‪٣‬ظ پ‪٢‬نط‪٢‬ث‪٤ٝ ٦‬ضذ‪ ۰۳۳۰ ۳۱ ۱۱ ۹٦‬زض ضقث‪ ٦‬اجطائیا ازاض‪ ٥‬ثثت ‪ٝ‬ط‪١‬س ‪٣‬اٍـ زض ذیاتا‪ ٟ‬عا‪َٙ‬ا‪١‬ی ض‪٣‬تط‪ٝ ٣‬راتطا ٍسی‪ ٜ‬اظ عطیٌ ‪ٝ‬عایس‪ ٥‬تیط‪٣‬ش ذ‪٤‬ا‪٧‬س ضسیس ‪ٝ ،‬عایس‪ ٥‬اظ ‪ٝ‬ث‪ٚ‬ل‬ ‫‪ ۰۰۴۵۳۰۴۳۳۳‬ضیاٗ ضط‪٣‬ؿ ‪ ٣‬ت‪ ٦‬تادتطی‪ٍ ٠‬ی‪ٞ‬ت پیط‪٨٢‬از ‪َ١‬سا ىط‪٣‬ذت‪ ٦‬ذ‪٤‬ا‪٧‬س ضس‪ّٚ ٣ .‬ی‪٧ ٦‬عی‪٧ ٦٢‬ا ٍا‪١٤١‬ی ت‪ ٦‬ف‪٨‬س‪ ٥‬تط‪١‬س‪ٝ ٥‬عایس‪ ٥‬است ‪١ ٣‬ی‪ ٜ‬فطط ‪ ٣‬حٌ ‪ٝ‬عایس‪َ١ ٥‬سا ‪٣‬ص‪ ٗ٤‬ذ‪٤‬ا‪٧‬س ضس‪.‬‬ ‫ض‪٢ٞ‬ا تطاتط ‪ٝ‬از‪ٍ ۰۲۵ ٥‬ا‪ ٟ٤١‬ائی‪١ ٠‬ا‪ ٦ٝ‬اجطا ضطّت زض ‪ٝ‬عایس‪٤٢ٝ ٥‬ط ت‪ ٦‬پطزاذت ز‪ ٥‬زضصس اظ ‪ٝ‬ث‪ٚ‬ل پای‪ّ ٦‬اضض‪٢‬اسی ت‪ ٦‬حساب سپطز‪ ٥‬ثثت ‪ ٣‬حض‪٤‬ض ذطیساض یا ‪ٞ١‬ای‪٢‬س‪ٍ ٥‬ا‪١٤١‬ی ا‪ ٣‬زض ج‪ٚ‬س‪ٝ ٦‬عایهس‪ ٥‬اسهت‬ ‫تط‪١‬س‪ٝ ٥‬عایس‪ْٚٝ ٥‬و است ‪ٝ‬ات‪ ٦‬ا‪ٙ‬تیا‪ٝ ٣‬ث‪ٚ‬ل ىط‪٣‬ش ضا ؽطه ‪ٝ‬س ‪ ۴‬ض‪٣‬ظ اظ تاضید ‪ٝ‬عایس‪ ٥‬ت‪ ٦‬حساب ص‪٢‬س‪ ً٣‬ثثت ت‪٤‬زیـ ‪ٞ١‬ایس‪ ٣ .‬زض ص‪٤‬ضتیْ‪ ٦‬ؽطه ‪ٚ٨ٝ‬ت ‪َٝ‬طض ‪ٝ‬ا‪١‬س‪ ٥‬ىط‪٣‬ش ضا ت‪ ٦‬حساب سهپهطز‪٥‬‬ ‫ثثت ‪٣‬اضیع ‪٢ْ١‬س‪ٝ .‬ث‪ٚ‬ل ‪ٝ‬صّ‪٤‬ض ٍات٘ استطزاز ‪١‬ث‪٤‬ز‪ ٣ ٥‬ت‪ ٦‬حساب ذعا‪٣ ٦١‬اضیع ذ‪٤‬ا‪٧‬س ضس زض ای‪ ٠‬ص‪٤‬ض ف‪ٚٞ‬یا ىط‪٣‬ش اظ زضج‪ ٦‬افتثاض ساٍظ ‪ٝ ٣‬عایس‪ ٥‬تنسیس ‪ٝ‬ی ٕطزز‪ .‬ت‪٤‬ضیح ای‪ ٦ْ٢‬پالُ ىه‪ ً٤‬ته‪٦‬‬ ‫‪ٝ‬ث‪ٚ‬ل ‪ ۲۱۳۲۴۳۳۳‬ضیاٗ اظ تاتت ف‪٤‬اضض ‪٤١‬ساظ ت‪ ٦‬ض‪٨‬طزاض ّطْسطا تس‪ْ٧‬اض ‪ٝ‬ی تاضس‪.‬‬ ‫‪ *۳ ۲۳‬تاضید ا‪١‬تطاض ‪۰۳۳۰ ۳۱ ۳۵‬‬ ‫زئیس ٍسحد سجسس سسٌاپ زسوی هسًد‪ -‬هحسم کٌعاًی حسیی خلیفِ‬ ‫بسزسی قیوت کاالّاا سسااسای پز ااا ااى‬ ‫فسٍزپ ی ًسبت بِ سسفٌد سال قبل ًشاى هیپّد‬ ‫کِ گَجِ فسًگی با ‪ ۳۴‬پزصد ٍ خسها‪ ،‬قٌد ٍ شکس‬ ‫ّس کدسم با ‪ ۲۳‬پزصد سفصس ش قیوت پز صادز‬ ‫سفصس ش قیوت قسسز پسزًد ٍ بیشتاس ای کااّاش‬ ‫قیوت ًیص هسبَط بِ هَش بَپُ سست‪.‬‬ ‫تط اساس ٕعاضش ّاضٕط‪ ٥٣‬ضصس ‪ ٣‬پایص ٍی‪ٞ‬ت‬ ‫اٍال‪ ٛ‬اساسی ‪ ٣‬پط‪ٝ‬صطه تاظاض ّط‪٤‬ض ‪٢ٝ‬ت‪٨‬ی ته‪٦‬‬ ‫‪ ۲۳‬ىط‪٣‬ضزی‪ٝ ٠‬ا‪ ٦ّ ٥‬اظ سه‪ ٤‬ا‪١‬هنه‪ٞ‬ه‪ٝ ٠‬ه‪ٚ‬هی‬ ‫ح‪ٞ‬ایت اظ حَ‪ٝ ً٤‬صطه ّ‪٢٢‬سٕا‪٢ٝ ٟ‬تطط ضس‪،٥‬‬ ‫ٍی‪ٞ‬ت ‪ٝ‬طک ٕط‪٤ٕ ،ٛ‬سی‪٢‬س ظ‪١‬س‪ ،٥‬ا‪٤١‬اؿ ‪ٙ‬ث‪٢‬هیها ‪،‬‬ ‫ا‪٤١‬اؿ ض‪٣‬م‪ ٠‬ذ‪٤‬ضاّی‪ ،‬تط‪١‬ج ‪٣‬اضزاتی‪ ،‬سیه ظضز‬ ‫‪ٍ ٣‬ط‪ٝ‬ع‪ ،‬ضب ٕ‪٤‬ج‪ ٦‬ىط‪ٖ١‬ی‪ ،‬سی‪ٞ‬ا‪ ٟ‬ذاّسهتهط‬ ‫پاّتی‪ ،‬ا‪٤١‬اؿ تایط سه‪٤‬اض ‪ ،‬په‪٤‬زض ضه‪٤‬یه‪٢‬هس‪٣ ٥‬‬ ‫زست‪ٞ‬اٗ ّامص تَطیثا ‪١‬سثت ت‪ٝ ٦‬ا‪ٍ ٥‬ث٘ اظ ا‪ٟ‬‬ ‫تنییط ‪ْ١‬طز‪ ٥‬است‪.‬‬ ‫پز ای باشگشا ی هادسز‪ ،،‬کاا ار ‪۹‬‬ ‫پزصد گسسى شد‬ ‫ا‪ٝ‬ا زض ای‪ ٠‬ظ‪ٝ‬ا‪ٍ ٟ‬ی‪ٞ‬ت ٕ‪٤‬ضت ٕه‪٤‬سهیه‪٢‬هس ‪٣‬‬ ‫ٕ‪٤‬سا‪٤ٕ ،٦ٙ‬سا‪ ٦ٙ‬ظ‪١‬س‪ ،٥‬ضْط تست‪ ٦‬ت‪٢‬س ‪ ،‬ا‪١‬ه‪٤‬اؿ‬ ‫چا ‪ ،‬تط‪١‬ج ایطا‪١‬ی‪ٝ ،‬اّاض‪١٣‬ی‪ ،‬حث‪٤‬تها ‪ ،‬پهیهاظ‪،‬‬ ‫ٕچ سییس‪َٝ ،‬اعـ ىه‪٤‬دز ‪ ،‬ض‪٣‬مه‪ٝ ٠‬ه‪٤‬ته‪٤‬ض ‪٣‬‬ ‫ّامص یِ تا ‪ ۰۳‬زضصس اىعایص یاىت‪ ٦‬است‪.‬‬ ‫تط ای‪ ٠‬اساس ‪ٝ‬یا‪ٖ١‬ی‪ّ ٠‬ط‪٤‬ض ٍی‪ٞ‬ت ‪٧‬ط ّهیه‪ٚ‬ه‪٤‬‬ ‫ٕ‪٤‬ضت ٕ‪٤‬سی‪٢‬س ‪٤ٕ ٣‬سا‪ ٦ٙ‬تا چه‪٨‬هاض ‪ ٣‬سه‪٦‬‬ ‫زضصس اىعایص ‪١‬سثت ت‪ٝ ٦‬ا‪ٍ ٥‬ث٘ ت‪ ٦‬حس‪٣‬ز ‪٣ ۰۴۲‬‬ ‫‪٧ ۰۵۰‬عاض ت‪ٝ٤‬ا‪٧ ٣ ٟ‬ط ّی‪٤ٕ ٤ٚ‬سا‪ ٦ٙ‬ظ‪١‬س‪ ٥‬تا سه‪٦‬‬ ‫زضصس اىعایص ت‪٧ ۵۰ ٦‬عاض ت‪ٝ٤‬ا‪ ٟ‬ضسیس‪ ٥‬است‪.‬‬ ‫هیاًگیی قیاوات باسًار س اسسًای پز‬ ‫فسٍزپ ی؛ ‪ّ ۹۵‬صسز تَهاى!‬ ‫‪ٞ٧‬چ‪٢‬ی‪ٍ ٠‬ی‪ٞ‬ت ‪٧‬ط ّی‪ ٤ٚ‬چا تا ز‪ ٣ ٣‬س‪ ٦‬زضصس‬ ‫اىعایص ت‪ ٦‬حس‪٣‬ز ‪٧ ۰۲۳ ٣ ۰۲۸‬عاض ت‪ٝ٤‬ا‪ ٟ‬ضسیس‪٥‬‬ ‫است‪ٍ .‬ی‪ٞ‬ت ‪٧‬ط ّی‪ ٤ٚ‬تهط‪١‬هج ایهطا‪١‬هی عهاض‪٣ ٛ‬‬ ‫‪٧‬اض‪ٞ‬ی تا ز‪ ٣ ٣‬چ‪٨‬اض زضصس اىعایص ‪١‬سثهت ته‪٦‬‬ ‫اسی‪٢‬س ساٗ ٍث٘ ت‪٧ ۷۳ ٦‬عاض ت‪ٝ٤‬ا‪ ٟ‬ضسیس‪ ٥‬اسهت‪.‬‬ ‫زض ‪ٝ‬س یاز ضس‪ٝ ٥‬اّاض‪١٣‬ی ‪ٕ ۴۳۳‬هط‪ٝ‬هی ‪١‬هیهع‬ ‫ضص زضصس ٕطا‪ ٟ‬ضس‪ ٣ ٥‬زض ىط‪٣‬ضزی‪ ٠‬ا‪ٝ‬ساٗ ت‪٦‬‬ ‫ٍی‪ٞ‬ت ‪ ۸۳۳۳‬ت‪ٝ٤‬ا‪ ٟ‬ىط‪٣‬ذت‪ ٦‬ضس‪ ٥‬است‪.‬‬ ‫زض تی‪ ٠‬ا‪٤١‬اؿ حث‪٤‬تا ‪١‬یع زض ىهط‪٣‬ضزیه‪ ٠‬ا‪ٝ‬سهاٗ‪،‬‬ ‫ٍی‪ٞ‬ت ‪٧‬ط ّی‪١ ٤ٚ‬ر‪٤‬ز تا پ‪٢‬ج زضصس‪ ،‬فسس تا س‪٦‬‬ ‫زضصس ‪٤ٙ ٣‬تیا چیتی ‪ٙ ٣‬پ‪٧ ٦‬ط ّسا‪ ٛ‬تا ز‪ ٣‬زضصهس‬ ‫اىعایص ‪١‬سثت ت‪ٝ ٦‬ا‪ٍ ٥‬ث٘ ت‪ ٦‬تطتیه ته‪،۳۷ ،۳۶ ٦‬‬ ‫‪٧ ۳۶ ٣ ۳۸‬عاض ت‪ٝ٤‬ا‪ ٟ‬ضسیس‪ ٥‬است‪ٍ .‬ی‪ٞ‬هت پهیهاظ‬ ‫‪ ٜ٧‬زض ‪ٝ‬س یاز ضس‪ ٥‬س‪ ٦‬زضصس اىعایص زاضهته‪٦‬‬ ‫‪ٍ ٣‬ی‪ٞ‬ت ا‪ ٟ‬ت‪ ٦‬حس‪٣‬ز ‪ ۸۳۳۳‬ت‪ٝ٤‬ا‪ ٟ‬ضسیس‪ ٥‬است‪.‬‬ ‫‪ٞ٧‬چ‪٢‬ی‪ ٠‬زض ای‪ٝ ٠‬س ٕچ سییس چ‪٨‬اض زضصهس‪،‬‬ ‫‪َٝ‬اعـ ى‪٤‬دز ز‪ ٣‬زضصس‪ ،‬ض‪٣‬مه‪ٝ ٠‬ه‪٤‬ته‪٤‬ض ز‪٣‬‬ ‫زضصس ‪ّ ٣‬امص ‪٧‬طت زضصس ٕطا‪ ٟ‬ضس‪ ٥‬اسهت‪.‬‬ ‫زض حاضی‪ ٦‬ای‪ٕ ٠‬عاضش ف‪ٚ‬ت اىهعایهص ٍهیه‪ٞ‬هت‬ ‫ّامص‪ ،‬اىعایص تَاضا زض پی تاظٕطایی ‪ٝ‬هساضس‬ ‫‪ ٣‬زا‪١‬طٖا‪٧ ٥‬ا ف‪٤٢‬ا‪ٞ٧ ٣ ٟ‬چ‪٢‬ی‪ ٠‬ت‪ٝ ٦‬حس‪٣‬ز ضهس‪ٟ‬‬ ‫فطض‪ ٦‬ض‪٣‬م‪٤ٝ ٠‬ت‪٤‬ض ‪ ٣‬ىط‪٣‬ش اجثاض ا‪ ٟ‬اضهاض‪٥‬‬ ‫ضس‪ ٥‬است‪.‬‬ ‫قیوت شکس بِ بیش سش ‪ّ ۳۳‬صسز تاَهااى‬ ‫زسید‬ ‫زض ای‪ٝ ٠‬یا‪ٍ ٟ‬ی‪ٞ‬ت ضْط ى‪٢ٍ ،٦ٚ‬س ضْست‪٤ٕ ،٦‬ج‪٦‬‬ ‫ىط‪ٖ١‬ی ‪ ٣‬ذط‪ٝ‬ا ‪ٝ‬ضاىتی ‪١‬سثت ت‪ٝ ٦‬ا‪ٍ ٥‬ث٘‪ ،‬یقه‪٢‬هی‬ ‫اسی‪٢‬س ساٗ ٍث٘‪ ،‬تیص اظ ‪ ۰۳‬زضصس اىعایص یاىت‪٦‬‬ ‫است‪ .‬تط ای‪ ٠‬اساس ٍی‪ٞ‬ت ‪٧‬ط ّی‪ ٤ٚ‬ضْط ‪ٍ ٣‬ه‪٢‬هس‬ ‫زض ىط‪٣‬ضزی‪ ٠‬تا ‪ ۰۱‬زضصس اىعایص ت‪٧ ۱۱ ٦‬عاض ‪٣‬‬ ‫‪٧ ۱۴ ٣ ۴۳۳‬عاض ت‪ٝ٤‬ا‪ ٟ‬ضسیس‪ ٥‬اسهت‪ .‬ذهط‪ٝ‬ها‬ ‫‪ٝ‬ضاىتی ‪١‬یع زض ‪ٝ‬س یِ ‪ٝ‬ا‪ٝ ٥‬ه‪٤‬ضز ‪١‬هؾهط ‪۰۱‬‬ ‫زضصس اىعایص یاىت‪ٍ ٣ ٦‬ی‪ٞ‬ت ‪٧‬ط ّیه‪ٚ‬ه‪ ٤‬اظ ایه‪٠‬‬ ‫‪ٝ‬حص‪ ٗ٤‬زض پایا‪ ٟ‬ىط‪٣‬ضزی‪ ٠‬ت‪٧ ۴۱ ٦‬عاض ته‪ٝ٤‬ها‪ٟ‬‬ ‫ضسیس‪ ٥‬است‪.‬‬ ‫ٕ‪٤‬ج‪ ٦‬ىط‪ٖ١‬ی ‪ ٦ّ ٜ٧‬اذیطا ‪٣‬ضقیت تاظاض ا‪ ٟ‬ت‪٦‬‬ ‫ز‪ٙ‬ی٘ ‪ٝ‬طْال ّا‪ٝ‬ی‪ ٟ٤‬زاضا‪ ٟ‬ذثطساظ ضس‪ ٥‬ته‪٤‬ز‬ ‫زض ىط‪٣‬ضزی‪ ٠‬صسض‪١‬طی‪ ٠‬اىعایص ٍی‪ٞ‬ت ت‪٤‬ز‪ ،٥‬ته‪٦‬‬ ‫ع‪٤‬ض ّ‪ ٦‬تا ‪ ۱۲‬زضصس اىعایص‪٧ ،‬ط ّی‪ ٤ٚ‬اظ ای‪٠‬‬ ‫‪ٝ‬حص‪١ ٗ٤‬عزیِ ت‪٧ ۰۴ ٦‬هعاض ‪ ۷۳۳ ٣‬ته‪ٝ٤‬ها‪ٟ‬‬ ‫ىط‪٣‬ذت‪ ٦‬ضس‪ ٥‬است‪.‬‬ ‫قیوت کدسم سقالم کاّش افت؟‬ ‫ا‪ٙ‬ثت‪ ٦‬تط اساس ٕعاضش ّاضٕط‪ ٥٣‬ضصس ‪ ٣‬پهایهص‬ ‫ٍی‪ٞ‬ت اٍال‪ ٛ‬اساسی ‪ ٣‬پط‪ٝ‬صهطه تهاظاض ّطه‪٤‬ض‬ ‫‪٢ٝ‬ت‪٨‬ی ت‪ ۲۳ ٦‬ىط‪٣‬ضزی‪ٝ ٠‬ا‪ٍ ،٥‬ی‪ٞ‬ت تهره‪ٝ ٜ‬هطک‪،‬‬ ‫‪٤ٝ‬ظ‪ ،‬پطتَاٗ تا‪ٝ‬س‪ ،ٟ٤‬سیه ظ‪ٝ‬ی‪٢‬ی ‪ ٣‬اب ‪ٝ‬قس‪١‬ی‬ ‫یِ تا ‪ ۰۳‬زضصس ‪١‬سثت ت‪ٝ ٦‬ا‪ٍ ٥‬ث٘ ّا‪٧‬ص یاىت‪٦‬‬ ‫است‪ .‬تیطتطی‪ ٠‬اىت ٍی‪ٞ‬ت ‪ٝ‬قازٗ ‪٧‬یت زضصس ‪٣‬‬ ‫‪ٝ‬طت‪٤‬ط ت‪٤ٝ ٦‬ظ ت‪٤‬ز‪ٍ ٦ّ ٥‬ی‪ٞ‬ت ‪٧‬ط ّهیه‪ٚ‬ه‪ ٤‬اظ ا‪ٟ‬‬ ‫تیص اظ ‪٧ ۲۳‬عاض ت‪ٝ٤‬ا‪ ٟ‬ضسیس‪ ٥‬است‪.‬‬ ‫‪ٞ٧‬چ‪٢‬ی‪ ٠‬زض ىط‪٣‬ضزی‪ ٠‬ا‪ٝ‬ساٗ ٍی‪ٞ‬ت تر‪ٝ ٜ‬هطک ‪۵‬‬ ‫زضصس‪ ،‬پطتَاٗ تا‪ٝ‬س‪ ،۴ ٟ٤‬اب ‪ٝ‬قس‪ ٣ ۳ ٟ‬سیه‬ ‫ظ‪ٝ‬ی‪٢‬ی ‪ ۲‬زضصس ‪١‬سثت ت‪ ٦‬اسی‪٢‬س ساٗ ٍث٘ ّا‪٧‬ص‬ ‫یاىت‪ ٦‬است‪.‬‬ ‫خبرگساری ارک‬ ‫‪www.ark-news.ir‬‬ ‫جای مىاسب تبلیغ کاال یخدمات شما‬ ‫دربازارایران یدویا‬ ‫شمارٌ تماس‪۳81551۲119۳:‬‬ صفحه 7 ‫روزانهم کثیراالاشتنر‬ ‫‪Ark Daily Newspaper‬‬ ‫وشبوی الکتریویکی ریزوبمٍ ارک‬ ‫سبیت ریزوبمٍ ‪www.arkonline.ir‬‬ ‫ایمیل ریزوبمٍ‪ark.tabriz@yahoo.com9‬‬ ‫ایمیل مذیرمسئًل‪eshraghimo@gmail.com 9‬‬ ‫مذیر اجرائی‪ 9‬معصًمٍ حجبزی‬ ‫مجری سبیت ریزوبمٍ‪ 9‬سبوبز اشراقی‬ ‫مذیر مسئًل یصبحب امتیبز‪ 9‬محمذ اشراقی‬ ‫سردبیر‪ 9‬سبولی اشراقی‬ ‫تبسیس ‪ - 0261 9‬زمیىٍ اوتشبر ‪ 9‬فرَىگی ‪َ -‬ىری ‪ -‬ادبی ‪ -‬علمی‬ ‫کذپستی‪ - 4052536129‬تلفه‪24301608 - 24310803 )130(9‬‬ ‫تلفبکس‪ - 24301605 9‬شمبرٌ َمراٌ ‪180330455719‬‬ ‫وشبوی ‪ 9‬تبریس خیبببن ازادی‪ -‬خیبببن مبراالن ورسیذٌ بٍ میذان فذک‬ ‫دفتر ریزوبمٍ ارک ‪ -‬چبپخبوٍ‪ 9‬پرویبن تبریس‬ ‫سِدشٌبِد‪۶‬دارزیبْشتد‪۱۴۰۱‬دد*د‪۲۶‬داٍزیل‪۲۰۲۲‬دد*د‪۲۴‬دزهضرىد‪۱۴۴۳‬دد*دسرلدسیدٍدرٍمدد(داٍتَشدایکسٌجیدایلد)دد*دشورزُد(دسریید)د‪:‬د‪۵۴4۳‬د*ددورزش و گردشگری‬ ‫اخببر کًتبٌ یرزشی‬ ‫دعًت َىذببلیست مراغٍای‬ ‫بٍ اردیی تیم ملی جًاوبن‬ ‫زئیسیا دارازُ دٍزشو دٍ دایَاًیرى دهیسا یِد‬ ‫گفت‪ٍ:‬زششکرزدهسا ِدایدبِدّشتوسیدازرٍیدتسند‬ ‫هلیدٌّدبرلداَاًرىدرعَتدشد‪.‬‬ ‫اقبی نوایی گفت‪:‬اراس احمدیی رر ردزح د‬ ‫هؾتم ارروی تیم ر ی هنیثبل ردواندبب ثدزای‬ ‫حضور رر رغبثقبت اعیبیی قشاقغتبب ؽزکدت‬ ‫کزره اعت‪.‬‬ ‫تمزین هبی روانبب تیم رد دی هدندیثدبل ثدزای‬ ‫حضور رر رقبثتهبی قهزربنی اعیب رر خدبند‬ ‫هنیثبل تهزاب رر حبل پیگیزی اعت‪.‬‬ ‫این رزح اس ارروی اربرگی تیم ر ی یکم تدب‬ ‫هؾتم ارریجهؾت سیز نظز اثوالقبعم ؽعجدبندردور‬ ‫رییزفنی و عزگئی نیکولینکو عزرزثی ثزگشار‬ ‫ریؽور‪.‬‬ ‫اراس احمیی ثب ‪ ۹۱‬عبل عن عبثق حضور رر‬ ‫رغبثقبت قهزربنی کؾور رر قبلت تیم رنتخدت‬ ‫اذرثبیزبب ؽزقی و عضویت رر تدیدم رد دی‬ ‫رانؼ اروسی کؾور تیم ر ی روانبب را رارر‪.‬‬ ‫قْسهرًیدهقتدزاًِدتسندهلیدکشتیداشاردایساى‬ ‫رزداسسردبرد‪۶‬دهدالدط‪،‬‬ ‫تسندهلیدکشتیداشاردایساىدبردکسبد‪۶‬دهدال دطی‪ ،‬د‪۱‬د‬ ‫هدالدًقسُدٍد‪۱‬دهدالدبسًصدٍد‪۲۰۱‬داهتسرش دبیِ دعیٌیَاىد‬ ‫قْسهرًیدزقربتدّریدکشتیدبصزگسرالىدقْسهرًیداسسیرد‬ ‫رزدهغَلسترىدرستدیرفت‪.‬‬ ‫عی و پنزمین روره رقدبثدت هدبی کؾدتدی اسار‬ ‫ثشرگغبالب قهزربنی اعدیدب طدی روسهدبی ‪ ۶‬و ‪۴‬‬ ‫ارریجهؾت ربه رر ؽهز اوالب ثبتور رغ وعتبب ثزگدشار‬ ‫ؽی ک رر پبیبب تیم ایزاب ثب ‪ ۶‬ریال طالی رحدمدبب‬ ‫عموسار رر وسب ‪ ۶1‬کی ورگزم یونظ اربری رر وسب‬ ‫‪ ۰۴‬کی دوگدزم عد دی عدوارکدوهدی رر وسب ‪۰۱‬‬ ‫کی وگزم اردیدزحغدیدن فدیدزوسپدور رر وسب ‪۱۸‬‬ ‫کی وگزم رحمیحغیدن ردحدمدییدبب رر وسب ‪۱۰‬‬ ‫کی وگزم و ییال رحجی رر وسب ‪ ۹۸1‬کدید دوگدزم‬ ‫ریال نقزه راریوػ حضزتدقد دی ساره رر وسب ‪۶۹‬‬ ‫کی وگزم و ریال ثزنش رحغن رص فوی رر وسب ‪۲۶‬‬ ‫کی وگزم و کغت ‪ ۸۷۹‬ارتیبس ثعنواب قهزربنی رعدت‬ ‫یبفت‪.‬‬ ‫پظ اس تیم ایزاب تیم هبی هنی و قشاقغتبب ث تزتیت ثب‬ ‫‪ ۹1۸‬و ‪ ۹1۹‬ارتیبس روم و عوم ؽینی‪.‬‬ ‫السم ث ذکز اعت تیم ایزاب رر رقدبثدت هدبی عدبل‬ ‫گذؽت رر قشاقغتبب ثب ‪ ۶‬ریال طال ‪ ۶‬ریال نقزه و ‪۸‬‬ ‫ریال ثزنش و کغت ‪ ۹۰۱‬ارتیبس ثعنواب قهزربنی رعییه‬ ‫ثور و تیم هبی هنی و قشاقغتبب ث تزتیت ثدب ‪ ۹1۹‬و‬ ‫زیرسبختَبی وبکبفی‪،‬‬ ‫پبشىٍ اشیل گردشگری‬ ‫‪ ۹۴۱‬ارتیبس روم و عوم ؽینی‪.‬‬ ‫رره ثنیی انفزاری این رقبثت هب ث ؽزح سیز اعت‪:‬‬ ‫‪ 1۰‬کی وگزم‪ -۹ :‬کوربر راوی (هدندی) ‪ -۸‬راخدبت‬ ‫کبلضاب (قشاقغتبب) ‪ -۶‬المبس عمبنجکوف (قزقیشعتبب)‬ ‫و رایکوتو ارای (صاپن) ‪ -۲ ...‬رضب رورندی (ایدزاب)‬ ‫‪ ۶۹‬کی وگزم‪ :‬ری هیگوچدی (صاپدن) ‪ -۸‬راریدوػ‬ ‫حضزتق ی ساره (ایزاب) ‪ -۶‬اولوث صولیوؽجدکدوف‬ ‫(قزقیشعتبب) و اکدجدز کدورثدبندوف (قدشاقدتدغدبب)‬ ‫‪ ۶1‬کی وگزم‪ -۹ :‬رحمبب عموسار خ ی ی (ایزاب) ‪-۸‬‬ ‫ثبرزان پونیدب (هدندی) ‪ -۶‬عدجدبط رحدمدبب اف‬ ‫(اسثکدغدتدبب) و کدبیدکدی یدبردبگدوچدی (صاپدن)‬ ‫‪ ۰۷‬کی وگزم‪ -۹ :‬تبیؾی نبریکبنی (صاپن) ‪ -۸‬ارندظدز‬ ‫اکمبت ع ی اف (قزقیشعتبب) ‪ -۶‬نبوین نبوین (هنی)‬ ‫و عیزثبس تبلگبت (قشاقغتبب) ‪ -1‬رحمیرهیی یگدبند‬ ‫(ایددددددددددزاب)‬ ‫رددددددددددعددددددددددفددددددددددزی‬ ‫‪ ۰۴‬کی وگزم‪ -۹ :‬یونظ اربری (ایزاب) ‪ -۸‬ندورکدزدب‬ ‫کبیربنوف (قشاقغتبب) ‪ -۶‬رایچی تبکبتبنی (صاپدن) و‬ ‫اوروسثددکددوف (قددزقددیددشعددتددبب)‬ ‫اعددالم ثدد‬ ‫‪ ۰۱‬کی وگزم‪ -۹ :‬ع ی عوارکوهی (ایزاب) ‪ -۸‬ثبلیدبب‬ ‫گوراو (هنی) ‪ -۶‬ارعالب ثوراصاپوف (قزقیشعتدبب) و‬ ‫یددددورایددددی تددددبکددددبهددددبؽددددی (صاپددددن)‬ ‫‪ ۲۶‬کی وگزم‪ -۹ :‬عظمت رولتجیکوف (قشاقغتبب) ‪-۸‬‬ ‫ریربک پونیب (هنی) ‪ -۶‬رحغن رص فوی (ایدزاب) و‬ ‫چْرزدٍزششکرزداذزبریجرىدشسقیدرزدالو سکد‬ ‫ًرشٌَایرىدشسکتدهیکٌٌد‬ ‫د‬ ‫ثددددوثددددور اعددددالم اف (اسثددددکددددغددددتددددبب)‬ ‫‪ ۱۸‬کی وگزم‪ -۹ :‬اریزحغین فیزوسپدور (ایدزاب) ‪-۸‬‬ ‫اورگی وخ راگوارورد (ردغدولغدتدبب) ‪ -۶‬ارید دت‬ ‫راولورجبیف (قشاقغتبب) و ویدکدی ویدکدی (هدندی)‬ ‫‪ ۱۰‬کی وگزم‪ -۹ :‬رحمیحغین رحمییبب (ایزاب) ‪-۸‬‬ ‫ثبتشول اولشیغبیخبب (رغولغتبب) ‪ -۶‬ربری اثزاگیم اف‬ ‫(قددشاقغددتددبب) و عددبتددیددوارت کددبریددبب (هددنددی)‬ ‫‪ ۹۸1‬کی وگزم‪ -۹ :‬ییال رحجی (ایزاب) ‪ -۸‬ع دیدؾدیدز‬ ‫یزگبلی (قشاقغتبب) ‪ -۶‬یی هدیدوب ردوند (کدزه‬ ‫رنوثی) و ثبتمبنگبی انختغوؽین (رغولغتبب)‬ ‫رره ثنیی تیمی‪ -۹ :‬ایزاب ‪ ۸۷۹‬ارتیبس ‪ -۸‬هدندی ‪۹1۸‬‬ ‫ارتیبس ‪ -۶‬قشاقغتبب ‪ ۹1۹‬ارتیبس ‪ -۴‬صاپن ‪ ۹۴۷‬ارتیبس ‪-1‬‬ ‫رغولغتبب ‪ ۹۹1‬ارتیبس ‪ -۶‬قزقیشعتبب ‪ ۹۷۴‬ارتیبس‬ ‫سْوسِدایساىدرزدلسگدقْسهرًرى‬ ‫‪۲۰۲۴‬داسسرد‪۱+۳‬دشد‬ ‫پبیبن کبر ومبیىذگبن پًمسٍ ایران‬ ‫در رقببتَبی جُبوی بب ‪ 8‬مذال‬ ‫ًوریٌدگرىدپَهسِدایساىدبردکسبد‪۹‬دهدال دطی‪ ،‬د‬ ‫ًقسُدٍدبسًصدبِدکرزدخَردرزدزقربتْریدقْیسهیرًیید‬ ‫اْرىدپریرىدرارًد‪.‬‬ ‫رواسرهمین روره رقبثتهبی پورغ قهدزردبندی‬ ‫رهبب ک چهبرؽنج اول اررثهؾت ثدب حضدور‬ ‫‪ ۰۶۷‬ورسؽدددکدددبر اس ‪ ۶۶‬کؾدددور ثد د‬ ‫ریشثبنی کزه رنوثی رر ؽهز گدویدبند اغدبس‬ ‫ؽددیه ثددور پددظ اس چددهددبر روس رقددبثددت‬ ‫تکوانیوکبراب حبضز ثب قهزربنی ردیدشثدبب ثد‬ ‫پبیبب رعیی‪ .‬گفتنی اعت رر یبسرهمدیدن روره‬ ‫رقبثت هبی قهزربنی رهبب ‪ ۸۷۹۲‬ث ردیدشثدبندی‬ ‫کؾور چیدن تدبیدرد ایدزاب ثدب حضدور ‪۸۸‬‬ ‫تکوانیوکبر روفق ث کغت ‪ ۴‬ریال طال ید‬ ‫نقزه و ‪ ۱‬ثزنش ربیگبه چهبرم را ؽیه ثور‪.‬‬ ‫ببرسلًوب‪ ،‬اللیگب را بٍ رئبل‬ ‫مبدریذ َذیٍ کرد‬ ‫برزسلًَردبردقبَلدشکستدهقربلدزایَدٍایِدکیرًیَ د‬ ‫زئرلدهررزیددزادرزداسترًِدکسبداللسگردقسازدرار‪.‬‬ ‫ثبرع ونب رر هفت عی و عوم اللیگب ریشثبب رایو‬ ‫وای کبنو ثور ک رر نهبیت ثب نتیزد ید ثدز‬ ‫صفز ؽکغت خورر‪.‬‬ ‫ثب این نتیز ثبرع ونب ‪ ۶۶‬ارتیبسی ثبقی ردبندی و‬ ‫رر رره روم ریول ررهثدندیی اللدیدگدب قدزار‬ ‫گزفت‪ .‬ثب تور ث اختالف ‪ ۹1‬ارتیبسی ثبرعب ثب‬ ‫رئبل ربرریی صیرنؾین و ‪ 1‬ثبسی ثبقی ربنیه اس‬ ‫اللیگب رئبل ربرریی ث احدتدمدبل ‪ ۱۱‬ررصدی‬ ‫قهزربب این رقبثت ؽیه و فقد ندیدبسردندی اس‬ ‫رعت رفتن ارتیبس اس عوی ثبرع ونبعت‪.‬‬ ‫رایو وای کبنو هم ثب ‪ ۴۷‬ارتیبس رر رره یدبسرهدم‬ ‫ریول ررهثنیی قزار گزفت‪.‬‬ ‫میالن در کًرس قُرمبوی‬ ‫ببقی مبوذ‬ ‫ریدازدتسندّریدفَتبرلدالتصیَدٍدهس‪،‬ىدرزدّفتیِد‬ ‫سیدٍدچْرزمدسسیدادایترلسردبردپسسٍشیدرٍدبسدیکد‬ ‫زٍسًَسیدبِدپریرىدزسسد‪.‬د‬ ‫رییار تیم هبی فوتجبل التدشیدو و ردیدالب رر‬ ‫چبرچوه هفت عی و چهبرم عزیا ایتبلیدب ثدب‬ ‫قضبوت ربرکو گییا رر ورسؽگبه المری رم‬ ‫ثزگشار ؽی و ثب نتیز رو ثز ی ریالب ث پبیبب‬ ‫رعیی‪ .‬این ثبسی رر ؽدزاید دی ثدزگدشار ؽدی‬ ‫ک ریالب رر یبسره ثبسی اخیز لی ؽکدغدتدی‬ ‫نیاؽت و التشیو رر چهبر رییار قدجد دی ثدیوب‬ ‫ک ین ؽیت ثوره اعت‪.‬رو تیم رر ایدن ریدیار‬ ‫غبیجبنی راؽتنی ک ثدزای التدشیدو پدبتدزید‬ ‫اعتفبب رارو پیرو ؽزاید ثدبسی ندیاؽدتدندی‬ ‫و عیموب کیبئز اعمبعیل ثن نبصز الغدبندیرو‬ ‫ف ورنشی ثزای تیم ریالب ث رلیل رصدیوردیدت‬ ‫حضور نیاؽتنی‪ .‬ثبسی رفت رو تیم ثب نتیز رو‬ ‫ثز صفز ث عور ریالب ث پبیبب رعدیدیه ثدور و‬ ‫التشیو ثزای انتقبم پب ث این رییار گذاؽت‪.‬‬ ‫ارازُدکلدٍزشودٍداَاًرىداذزبریجرىدشسقیداع‪،‬مدکسر‪:‬دسجرردپسساییقیسچیویی د‬ ‫هْدیدبخشی دعلیدکسیویدٍدزضردادیسیدچْرزدًوریٌدُداستیرى درز دالیوی یسیکد‬ ‫ًرشٌَایرىدرزدبسشیلدّستٌد‪.‬د‬ ‫ث نقل اس رواث عموری این اراره کل کبرواب ایزاب ثب ‪ 1۱‬نفز رزر و ‪ ۹۶‬سب و‬ ‫‪ ۶۸‬نفز کبرر فنی رر ‪ ۲‬رؽت ورسؽی تیزانیاسی کدبراتد تدکدواندیو ردورو‬ ‫فوتجبل والیجبل عبح ی روورییانی و کؾتی اسار و فزنگی رر ایدن رغدبثدقدبت‬ ‫حضور ری یبثی‪.‬‬ ‫پیزایقزچمن رر پزتبه ریغ رهیی ثخؾی و ع ی کزیمی رر کؾتی و رضدب‬ ‫رییزی رر فوتجبل کبرواب اعشاری کؾور رر این رغبثقبت را همزاهی ری کنندی‪.‬‬ ‫پیؾتز قزار ثور این روره المری نبؽنوایبب رر عبل ‪ ۸۷۸۹‬ثزگشار ؽور ک ث رلیل‬ ‫رحیوریت هبی کزونبیی ثب ی عبل تبخیز ثزگشار ری ؽور‪.‬‬ ‫ثیغت و چهبررین روره المری تبثغتبنی نبؽنوایبب اس ‪ ۹۹‬تب ‪ ۸1‬ارریجدهدؾدت رر‬ ‫ؽهز کبؽیبط روعول ثزسیل ثزگشار خواهی ؽی و کبرواب کؾورربب ثدب عدندواب‬ ‫کبرواب صیای ایزاب روفقیت رر عکوت رر این رغبثقبت ؽزکت ری کنی‪.‬‬ ‫ًتریجیدکِدفَالردٍدس رّرىدرزدلسگدقْسهرًرىد‪۲۰۲۲‬داسسردکسبدکسرُدسببدشد دتیرد‬ ‫سْوسِدایساىدرزدسرلد‪۲۰۲۴‬دبِد‪۱+۳‬دشَر‪.‬‬ ‫وه عبیت فوتی رنکین اعالم کزر ‪ ۸‬نمبینیه ایزاب رر لی قهزربنبب اعیب ث‬ ‫صورت ریبنگین روفق ث کغت ‪ ۱‬ارتیبس رخجت ؽیه اندی ایدن ررحدبلدی اعدت‬ ‫نمبینیههبی اسثکغتبب تب ث حبل ‪ ۶.۹‬ارتیبس را ث رمع نمزات کغت ؽدیه خدور‬ ‫اضبف کزرهانی‪ .‬رر حبل حبضز ایزاب ‪ 1۱.۶۹۴‬ارتیبس رارر و کؾور اسثکغتبب ندیدش‬ ‫رارای ‪ 1۰.۱۱۹‬ارتیبس اعت‪.‬‬ ‫پیزوسی تیم هبی فوالر و عربهبب رر روس اخز و صعور ؽدبگدزراب ندکدوندبم ثد‬ ‫رزاحل ثبالتز رر کنبر حذف نمبینیههبی اسثکغتبب ریتواندی ثدبعدج افدشایدؼ‬ ‫فبص ‪ ۸‬کؾور ؽیه و عهمی ایزاب رر لی قهزربنبب اعدیدب رر عدبل ‪- ۸۷۸1‬‬ ‫‪ ۸۷۸۴‬ث صورت ‪ ۶‬عهمی رغتقیم و ی عهمی غیزرغتقیم ثبقی ثمبنی‪.‬‬ ‫عهمی ایزاب رر روره ثعیی لی قهزربنبب اعیب فصل (‪ )۸۷۸۶- ۸۷۸۴‬ث صورت‬ ‫ق عی ‪ ۶‬عهمی رغتقیم و ی عهمی غیزرغتقیم خواهی ثور و ارتیدبسات کغدت‬ ‫ؽیه رر این فصل ثزای عبل ‪ ۸۷۸۴ - ۸۷۸1‬اعت‪.‬‬ ‫‪۱۰۰‬داثسدترزیخیدرزداذزبریجرىد سبیدهسهتدشد‬ ‫هدیسدکلدهسساثدفسٌّگی دگسرشگسیدٍدصٌریعدرستیید‬ ‫اذزبریجرىد سبیدگفت‪:‬د ‪۹۹‬درزصددبسًرهِدّریدهسیساثد‬ ‫فسٌّگیداسترىدرزدسرلدگرشتِدهحقی دٍ د‪ ۱۰۰‬داثیسد‬ ‫ترزیخیدًسصدهسهتدشدُداست‪.‬د‬ ‫ر یل رجبری ثب ثیبب اینک حفبظت و رزرت ثزای این‬ ‫احبر ضزوری اعت افشور‪ :‬عبالن ثین ‪ ۹۷۷‬تدب ‪۹1۷‬‬ ‫ری یبرر ریبل اعتجبر ثزای حفبظت رزرت و صیبنت اس‬ ‫ثنبهبی تبریخی نیبس اعت‪.‬‬ ‫رییز کل ریزاث فدزهدندگدی صدندبیدع رعدتدی و‬ ‫گزرؽگزی اذرثبیزبب غزثی اضبف کزر‪ :‬رؾدبرکدت‬ ‫رزرم و ثبن هب نیش رر سرین رزرت عبختدمدبب هدبی‬ ‫تبریخی و قییمی اعتبب ثب اعتقجبل ر دوثدی ردوارد‬ ‫ؽیه اعت‪.‬‬ ‫رجبری ثب اؽبره ث اینک اذرثبیزبب غزثدی رر عدبل‬ ‫‪ ۹۴۷۹‬ؽبهی رؽی ‪ ۹۷1‬ررصیی رر تعیدیدن حدزایدم‬ ‫احبر تبریخی ثوره اعت گفدت‪ ۹۶۴ :‬احدز هدم ثد‬ ‫رزمو احبر تبریخی حجتی این اعتدبب اضدبفد ؽدیه‬ ‫اعت‪.‬‬ ‫وی تبکیی کزر‪ :‬تعیار ردوسه هدبی اعدتدبب ندیدش رر‬ ‫عبلهبی اخیز ‪ 1۷‬ررصی افشایؼ یبفت و پنذ روسه ث‬ ‫تعیار روسههبی اذرثبیزبب غزثی اضبف ؽیه اعت‪.‬‬ ‫رجبری ثب ثیبب اینک عم یبت ارزایی ‪ ۹1‬پزوصه رییی‬ ‫رر ثخؼ روسه هبی اعتبب ثزای انزبم رد دبلدعدبت و‬ ‫عم یبت ارزایی ؽزو ؽیه اعت افشور‪ :‬رهمدتدزیدن‬ ‫این روسه هب ؽبرل ثبغ روسه عتبر لؾکدز‪ ۶۴‬اروردید‬ ‫روسه رن چبلیراب ثب اعتجبر ‪ ۸۷‬ری یبرر ریبل ردوسه‬ ‫ریبنیواه روسه ص ح عزرؽت چبلیراب و اؽندوید‬ ‫اعت و رزاحل نهبیی روسه ریرع اروردید هدم رر‬ ‫حبل انزبم اعت‪.‬‬ ‫رییز کل ریزاث فزهنگی گزرؽگدزی و صدندبیدع‬ ‫ّریدبسیزاّی‬ ‫د‬ ‫د‬ ‫هتَلیدصدٍزدهجَشدهجتوع‬ ‫استرىدازربسلدارازُدکلدهسساثدفسٌّگیداست‬ ‫هعرٍىدسیسهیرییِد دگیرازی دارازُ دکیلد‬ ‫هسساثدفسٌّگی گسرشگسی دٍ دصیٌیرییعد‬ ‫رستیداسترىدازربسلدگفت‪ :‬داییی دارازُد‬ ‫کلدبِدعٌَاىدرستگرُداصلیدصدٍزدهجَشد‬ ‫احداثدهجتوعدّریدخدهرتیدٍدزفرّیید‬ ‫بسیدزاّیدرزداییداسترىداست‪.‬د‬ ‫نگبر عزیدع االطدال رر نؾدغدتدی ثدب‬ ‫عزپزعت فزربنیاری خ خبل افشور‪ :‬طجق رصوث هیبت رقزرات سرایی و ثدهدجدور‬ ‫رحی کغت و کبر اراره کل ریزاث فزهنگی گزرؽگزی و صنبیع رعتدی ثد‬ ‫عنواب رعتگبه اص ی صبرر کننیه رزوس رزتمعهبی خیربتی رفبهی ثینراهی و‬ ‫تیزپبرکهب تعیین ؽیه اعت‪ .‬رعبوب عزربی گذاری اراره کل ریزاثفدزهدندگدی‬ ‫گزرؽگزی و صنبیعرعتی اعتبب اررثیل گفت‪ :‬رغئولیت صدیور ردزدوس ثدزای‬ ‫رزتمعهبی خیربتی رفبهی ثین راهی پیؼ اس این ثزعهیه عبسربب راهدیاری و‬ ‫حمل و نقل ربرهای ثور ک ثب رصوث هیبت رقزرات سرایی اس این پظ اراره کل‬ ‫ریزاثفزهنگی گزرؽگزی و صنبیع رعتی این رغئولیت را خواهی راؽت‪.‬‬ ‫عزیع االطال اظهبر کزر‪ :‬یکی اس اهیاف هیبت رقزرات سرایی اس اتدخدبذ ایدن‬ ‫تصمیم کوتبه کزرب سربب صیور رزوسهبی احیاث رزتمع هبی ثین راهی اعت‬ ‫و اراره کل ریزاثفزهنگی گزرؽگزی و صنبیعرعتی اعدتدبب اررثدیدل تدالػ‬ ‫ریکنی رر کوتبهتزین سربب رمکن ثب اخذ اعتعالربت اراری رزوس رزثوط را رر‬ ‫کمتزین سربب رمکن صبرر کنی‪.‬‬ ‫رعتی اذرثبیزبب غزثی ارار رار‪ :‬رر عبل هبی اخیدز‬ ‫رر ‪ ۹۸۷‬رحوط تبریخی کبوػ ثبعتبنی رر اعدتدبب‬ ‫انزبم ؽیه ک کبنی عیت عزرؽت یدکدی اس ایدن‬ ‫رحوط هبعت ک ثبیی این احبر را ث پدزوندیه هدبی‬ ‫حجتی تجییل کنیم‪.‬‬ ‫اب‪،‬غدهساتبدثبتدهلید‪۹‬داثسدهٌقَل‬ ‫فسٌّگیترزیخیدبِداسترًدازدشًجرى‬ ‫د‬ ‫قرئندهقرمدٍشیسدٍدهعرٍىدهسساثدفسٌّگیدکشَزدطیدًرهِدایدهساتبدثبتدهلیی د‪ ۹‬داثیسد‬ ‫هٌقَلدفسٌّگیترزیخیدزادبِداسترًدازدشًجرىداب‪،‬غدکسر‪.‬‬ ‫د‬ ‫چهزاثبر سنزبب (ؽمبره اروالی‪ )۸۸۸۸ :‬ؽمبره حجت ‪۸۷۴۲‬‬ ‫‪ -۹‬ربرو رعیب نم‬ ‫رورخ ‪۹۴۷۷۰۲۰۶۷‬‬ ‫‪ -۸‬ق ع کمزثنی پؾمی رعیب نم چهزاثبر ‪( ۹‬ؽمبره اروالی‪)۸۹1۸ :‬‬ ‫حجت ‪ ۸۷۴۱‬رورخ ‪۹۴۷۷۰۲۰۶۷‬‬ ‫‪ -۶‬ق ع پبرچ پؾمی رعیب نم چهزاثبر ‪( ۸‬ؽمبره اروالی‪)۸۹1۶ :‬‬ ‫حجت ‪ ۸۷1۷‬رورخ ‪۹۴۷۷۰۲۰۶۷‬‬ ‫‪ -۴‬ق ع پبرچ پؾمی رعیب نم چهزاثبر ‪( ۶‬ؽمبره اروالی‪)۸۹1۴ :‬‬ ‫حجت ‪ ۸۷1۹‬رورخ ‪۹۴۷۷۰۲۰۶۷‬‬ ‫‪ -1‬ق ع پبرچ پؾمی رعیب نم چهزاثبر ‪( ۴‬ؽمبره اروالی‪)۸۹11 :‬‬ ‫حجت ‪ ۸۷1۸‬رورخ ‪۹۴۷۷۰۲۰۶۷‬‬ ‫‪ -۶‬ق ع پبرچ پؾمی رعیب نم چهزاثبر ‪( 1‬کمزثنی) (ؽمبره اروالی‪:‬‬ ‫ؽمبره حجت ‪ ۸۷1۶‬رورخ ‪۹۴۷۷۰۲۰۶۷‬‬ ‫‪ -۰‬ق ع پبرچ پؾمی رعیب نم چهزاثبر ‪( ۶‬ؽمبره اروالی‪)۸1۶۰ :‬‬ ‫حجت ‪ ۸۷1۴‬رورخ ‪۹۴۷۷۰۲۰۶۷‬‬ ‫‪ -۲‬ق ع پبرچ پؾمی رعیب نم چهزاثبر ‪( ۰‬کمزثنی) (ؽمبره اروالی‪:‬‬ ‫ؽمبره حجت ‪ ۸۷11‬رورخ ‪۹۴۷۷۰۲۰۶۷‬‬ ‫‪ -۱‬کبع عفبلی نخوری رن ثب رو رعت تشئینی (ؽمبره اروالی‪)۸۶11 :‬‬ ‫حجت ‪ ۸۷1۶‬رورخ ‪۹۴۷۷۰۲۰۶۷‬‬ ‫ؽدمدبره‬ ‫ؽدمدبره‬ ‫ؽدمدبره‬ ‫ؽدمدبره‬ ‫‪)۸۹1۶‬‬ ‫ؽدمدبره‬ ‫‪)۸۹1۰‬‬ ‫ؽدمدبره‬ ‫اراهِداشدشورزُدقبل‪:‬د‬ ‫تززث اعکبب ربث ربیی و تخ ی ری یونی رغبفدزاب‬ ‫و سائزاب رؾهی رر نوروس ‪ ۹۴۷۹‬چزاغ راهی ثدزای‬ ‫عبل هبی ثعی اعت تب رغووالب رح ی ثب اعتفدبره اس‬ ‫تزبره حبصل ؽیه رؾکالت و نبرعبیی هبی این‬ ‫حوسه را ث حیاقل ثزعبننی‪.‬‬ ‫رر ارار ث تؾزیح ؽدزاید گدزرؽدگدزی اعدتدبب‬ ‫کهگی وی و ثویزاحمی ری پدزراسیدم اعدتدبندی رر‬ ‫ارتیار رؽت کوه هبی ساگزط ک کهگی وی یدکدی‬ ‫اس ؽهزعتبب هبی اب اعت و ثب راؽتن طجیعتی ثکز و‬ ‫ثی نظیز و ثیؼ اس ‪ ۹۷۷‬ردند دقد گدزرؽدگدزی و‬ ‫تفزیحی ثبفت تبریخی رهدیؽدت وردور ثدقدب‬ ‫رتجزک اربرشارگبب وارت تعظیم و احدبر تدبریدخدی‬ ‫هزعبل ریشثبب گزرؽگزاب سیبری اس عزاعدز ایدزاب‬ ‫اعت ک توعع سیزعبخدت هدب رر ایدن ردندبطدق‬ ‫گزرؽگز پذیز ری توانی عالوه ثز ؽدتدبه ثدخدؾدی‬ ‫رونی توعع نقؼ رهمی رر اؽتغبلدشایدی و رراردی‬ ‫اقتصبر پبییار این رن ق راؽت ثبؽی‪.‬‬ ‫عفز ث عزسرین چهبر فصل کهگی وی و ثویزاحدمدی‬ ‫رر رنوه غزثی کؾورربب ثب هم رذاثیت هبیؼ ث‬ ‫رلیل ثزخی کمجورهب ثبعج گالی رنیی ؽمبری اس‬ ‫رغبفزاب رر نوروس عبل ‪ ۹۴۷۹‬ؽی ک نیبس اعدت ثدب‬ ‫رفع این نواقص سرین رفبه ثیؾتز گدزرؽدگدزاب رر‬ ‫اینیه فزاهم ؽور‪.‬‬ ‫کهگی وی و ثویزاحمی عبلیبن پذیزای ع ری یوب نفز‬ ‫گزرؽگز اعت ک رر تع یالت نوروسی ارغبل ثدز‬ ‫غم کبعتی هبی رورور سیزعبختدی ‪ ۱۷۲‬هدشار و‬ ‫‪ 1۱۰‬نفز اس ربذث هبی گزرؽگزی طجیعی تبریدخدی‬ ‫و رذهجی این اعتبب ثبسریی کزرنی و اقدبردت ‪۶۸۱‬‬ ‫هشار و ‪ ۰۷۲‬نفز تب پبیبب عیشرهم فزوررین رر ایدن‬ ‫اعتبب حجت ؽی‬ ‫ث رلیل اق یم چهبر فصل ربذث هبی ثکز طجدیدعدی‬ ‫ثنبهبی تبریخی ث رب ردبندیه اس روسگدبراب ایدزاب‬ ‫ثبعتبب و ثقب رتجزک ؽبخص چوب ثبرگبه ثدی ثدی‬ ‫حکیم (ط) خواهز اردبم رضدب ( ) اس ردقدبصدی‬ ‫گزرؽگزی پزطزفیار رنوه کؾور رحغدوه ردی‬ ‫ؽور ارب قزار راؽتن ثخؼ قبثل تورهی اس این ربذث‬ ‫هب رر رنبطق روعتبیی و ضعف سیزعدبخدت هدبیدی‬ ‫چوب راه ارتجبطی اینتزنت و روؽنبیی ثبعج ؽدیه‬ ‫حوسه گزرؽگزی این اعتبب انچنبب ک ثبیی ن ثزای‬ ‫اهبلی رراریسا ثبؽی و ن گزرؽگزاب ثتوانندی عدفدز‬ ‫کم رررعزی راؽت ثبؽنی‪.‬‬ ‫کم عزض ثورب ربره ارتجبطی رندتدهدی ثد اثؾدبر‬ ‫کمزروغ ضعف روؽنبیی و نجور ارکبنبتی ردبندندی‬ ‫عزویظ ثهیاؽتی رر تفزرگبه رؽت ریل ندمدوند‬ ‫ریگزی اس گالی هبی رغبفزاب این رن ق ثکز و سیجب‬ ‫رر تع یالت نوروسی ارغبل ثور‪.‬‬ ‫ثب ورور تالػ هبی انزبم ؽیه رر عبل هبی اخیز ث‬ ‫رلیل قزار راؽتدن تدعدیاری اس تدفدزردگدبه هدبی‬ ‫گزرؽگزی اعتبب رر روعتبهب همدچدندبب کدمدجدور‬ ‫سیزعبخت هبیی چوب اه اؽبریینی و نظبفدت ثد‬ ‫ویضه رر رنبطق گزرغیزی عخت گذر ثورب ردبره‬ ‫هبی ارتجبطی نجورب ارکبب اقبرت ؽجبن و کدمدجدور‬ ‫روؽنبیی رر ثعضی اس تفزرگبه هبی اعدتدبب قدبثدل‬ ‫رؾبهیه اعت‪.‬‬ ‫ثنب ث گفت رغووالب این اعتبب تدعد دیدالت ندوروس‬ ‫ارغبل ثزای نخغتین ثبر ایزدبر سیدزعدبخدت هدبی‬ ‫کدبکدبب‬ ‫گزرؽگزی رر روعتبهبیی نظیز کزید‬ ‫طغود و پؾت کوه ثبؽت ثبعج ایزبر رراری ثزای‬ ‫هنزرنیاب صنبیع رعتی ثبنواب و ثهزه ثزراراب حدوسه‬ ‫گزرؽگزی رر این اعتبب ؽی ک رر صورت ایزدبر‬ ‫ارکبنبت چنین تززث هبیی رر روعدتدبهدبی هدیف‬ ‫گزرؽگزی اعتبب قبثل تکزار اعت‪.‬‬ ‫عزربی گذاری ثزای ایزبر کمپ هبی گزرؽگدزی‬ ‫رر رنبطق عؾبیزی و اقبرتگبه هبی ثدوم گدزری اس‬ ‫سیزعبخت هبیی اعت ک رر صورت تحقق فزصت‬ ‫هبی ؽغ ی سیبری ثزای رزرم این ردند دقد ایدزدبر‬ ‫خواهی کزر‪.‬‬ ‫ثب تور ث ثهجور نغجی وضعیدت کدزوندب و اه و‬ ‫هوای رنبعت رشیزه کیؼ و ردحدیوریدت هدبی‬ ‫پزواسی گزرؽگزاب ث خبرد کؾور ث رلیل ؽزای‬ ‫کزونب و افشایؼ نزخ ارس و انزبم واکغدیدندبعدیدوب‬ ‫رشیزه کیؼ ریگز رقصی رغبفزاب نوروسی ثور کد‬ ‫نغجت ث ریت رؾبث عبل گدذؽدتد افدشایؾدی رر‬ ‫حیور ‪ ۲۰‬ررصیی را نؾبب رار‪.‬‬ ‫این حزم رغبفز رر رشیزه ثب ورور فدزاهدم ؽدیب‬ ‫ارکبنبت اقبرتی و رفبهی رواثگدوی گدزرؽدگدزاب‬ ‫نجور ث گون ای ک رغبفزاب رر رغیز ثدبسگؾدت اس‬ ‫این رشیزه ثب صف چهبر کدید دوردتدزی خدورروهدب‬ ‫روار ؽینی‪...‬‬ ‫ارار رارر‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه ارک

روزنامه ارک 5595

روزنامه ارک 5595

شماره : 5595
تاریخ : 1401/06/30
روزنامه ارک 5594

روزنامه ارک 5594

شماره : 5594
تاریخ : 1401/06/29
روزنامه ارک 5593

روزنامه ارک 5593

شماره : 5593
تاریخ : 1401/06/28
روزنامه ارک 5592

روزنامه ارک 5592

شماره : 5592
تاریخ : 1401/06/27
روزنامه ارک 5591

روزنامه ارک 5591

شماره : 5591
تاریخ : 1401/06/24
روزنامه ارک 5590

روزنامه ارک 5590

شماره : 5590
تاریخ : 1401/06/23
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!