روزنامه ارک شماره 5300 - مگ لند

روزنامه ارک شماره 5300

روزنامه ارک شماره 5300

روزنامه ارک شماره 5300

‫روزانهم کثیراالاشتنر‬ ‫ًرخ تَرم هرداد بِ ‪00۵0‬درصد رسید‪،‬‬ ‫افسایش فبصلِ تَرم دّکْب‬ ‫‪ 010‬هیلیبردتَهبى طرح صٌعت برق‬ ‫در اذرببیجبىشرقی افتتبح شد‬ ‫‪Ark Daily Newspaper‬‬ ‫همین صفحه‬ ‫صفحه‪3‬‬ ‫*دٍشٌبِ ‪ 8‬شْریَر ‪ 01* 0011‬اگَست ‪ 00 *0100‬هحرم ‪ *0000‬سبل سی ٍ یکن ( اٍتَزبیریٌجی ایل )* شوبرُ (سبیی)‪ 8 * 0011 :‬صفحِ ‪01111‬ریبل ایویل ‪ً ark.tabriz@yahoo.com :‬شبًی الکترًٍیکی ‪:‬سبیت اختصبصی رٍزًبهِ ارک یب ‪www.arkonline.ir‬‬ ‫یبدداشت ّبی رٍز‬ ‫صلح ٍ ثببت‬ ‫*هدیرهسئَل ‪ -‬هحوّد اشراقی‬ ‫ثسهسازی غلح ٍثجبت ًبهل ‪:‬ز ‪ً:‬یب اش ازشٍّبی ‪:‬یسیٌِ‬ ‫ثطس ه ثبضد‪ .‬ایی ازشٍ هوٌی است ‪:‬ز ثسخ اش ًوبا‬ ‫‪ً:‬یب ثِ طَز ًسج ترون یبک ِ ثبضد‪ٍ .‬ل ه بسلبًِ اؿلت‬ ‫ًطَزّبی جْبى گسک بز اًَاع اضل ی ّب ّسر رٌرد ٍ‬ ‫ترت تبثیس ػَاهل هخ لق ‪:‬زهرررسٍهریرت اش غرلرح‬ ‫ٍثجبت ثسس ه ثسًد‪ .‬کوس ٍ کسرب‪ ،:‬ثریروربزی ٍ ًرجرَ‪:‬‬ ‫ثْداضت‪ ،‬گسسٌی ٍجٌگ ٍ کوس اگبّر ٍ ‪:‬اًرص‪،‬‬ ‫ًجَ‪ :‬اشا‪:‬ی ٍ ػدالت ٍ هطٌالت کسٌّریر اش اکرت‬ ‫ّبی ضٌبخ ِ ضدُ ای ّس ٌد ًِ ‪:‬زاؿلت ًروربا ‪ً:‬ریرب‬ ‫‪:‬یدُ ه ضًَد‪ .‬ثسای اش ثیی ثس‪:‬ى هطٌالت جَاهغ زاُ‬ ‫حل ّبی گًَبگَى ٍجَ‪: :‬از‪ٍ .:‬جَ‪ :‬اکر رْربی یرب‪:‬‬ ‫ضدُ هؼوَال اش ًجَ‪ :‬ثسٍت ّب ٍ ًؼوبت طجریرؼر الشم‬ ‫ثسای شًدگ هس‪:‬م ٍ جَاهغ اًسبً ٍ ًطَزّب ًربضر‬ ‫ه ضَ‪ً .:‬جَ‪ً ٍ :‬وجَ‪ :‬ثسٍت ّبی هب‪:‬ی زا ثرب ًربز‪،‬‬ ‫تَلید ٍ تجبزت ه تَاى ججساى ًس‪ .:‬کورداى اشا‪:‬ی‬ ‫ّب‪ ،‬ثب تَسل ثِ هَاًیی هٌبست ٍ هدزى ه تَاًد تبهیی‬ ‫گس‪ .::‬ججساى ًوجَ‪ّ:‬ب ٍ زکغ اکت ّبی جرَاهرغ‪ ،‬ثرِ‬ ‫هدیساى اگبُ‪ ،‬خَه‪ ،‬هبّس‪: ،‬لسَش‪ ،‬پسًبز ٍ غرب‪:‬م‪،‬‬ ‫ًیبش‪:‬از‪ .:‬ثبٍز ایی است ًِ ثسای تبهیی ثجبت ٍ غرلرح‬ ‫‪:‬ز جَاهغ‪ ،‬ػالٍُ ثس هَاز‪ :‬کَم الرًس سیرسر رن ّربی‬ ‫ًظبزت ٍ پبیط ًبزا ًیص هَز‪ً :‬یبش ه ثبضد‪ .‬ه ترَاى‬ ‫ا‪:‬ػب ًس‪ً ًِ :‬جَ‪ً :‬ظبزت ٍ پبیص هس ورس‪ّ ،‬رس ًرْرب‪:‬‬ ‫هب‪:‬ی ٍ هؼٌَی هلید زا ه تَاًد ؿیس هلید ٍ یرب هضرس‬ ‫سبش‪ .:‬ثبٍز ایٌست‪ ،‬ػیَه ٍ ًربسر ر ّربی جرَاهرغ‬ ‫هؼوَال ‪:‬ز هطخػبت جَاهغ‪ ،‬هدیساى ٍ ًبس ّربی‬ ‫ًظبزت اًْب هٌؼٌس ه ثبضد‪.‬‬ ‫داًشاهَزاى اذرببیجبىشرقی‬ ‫اٍل اببى در کالس درس‬ ‫حبضر هیشًَد‬ ‫رییسی‪ :‬هحَرّبی اقتصبدی بیبًبت رّبری‬ ‫اًقاله پیگیری ٍ اجرا شَد‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫هعرفی زیببتریی ابشبر‬ ‫پیر ببال هرًد‬ ‫همین صفحه‬ ‫همین صفحه‬ ‫ٍضعیت کرًٍبیی اذرببیجبىشرقی‬ ‫ٍخین هیشَد‬ ‫همین صفحه‬ ‫سسٍیس خجسی‪-‬زییس جوَْزی تبًید ًرس‪ :‬هرررَزّربی اهر رػرب‪:‬ی‬ ‫کسهبیطبت زّجس هؼظن اًواله ثبید اش طسین ‪:‬ثیسخبًِ س ب‪ّ ٍ :‬رس یری اش‬ ‫اػضبی تین اه ػب‪:‬ی ‪ٍ:‬لت‪ ،‬ثِ طَز ‪:‬هین ٍ هس وس پیریریرسی ٍ اجرسایر‬ ‫ضَ‪ .:‬ثِ ًول اش پبییبُ اطالعزسبً زیبستجوَْزی‪ ،‬ایتاهلل سید اثساّین‬ ‫زییس ‪:‬ز ًخس یی جلسِ س ب‪ّ :‬وبٌّی اه ػب‪:‬ی ‪ٍ:‬لت ثب حضَز اػضبی‬ ‫جدید ‪ٍ:‬لت ثب هدز‪:‬اً اش ػٌبیبت ٍ زٌّوَ‪ّ:‬بی زّجس هرؼرظرن اًروراله‬ ‫تبًید ًس‪ :‬هرَزّبی اه ػب‪:‬ی ایی کسهبیطبت ثبید اش طسین ‪:‬ثیسخبًِ س ب‪:‬‬ ‫ٍ ّس یی اش اػضبی تین اه ػب‪:‬ی ‪ٍ:‬لت‪ ،‬ثِ طَز ‪:‬هین ٍ هس وس پیییسی ٍ‬ ‫اجسای ضَ‪.:‬‬ ‫زییس جوَْزی ثب اضبزُ ثِ ‪ ۰۱‬هرَز هْن اهر رػرب‪:‬ی هرشرس ضردُ ‪:‬ز‬ ‫زٌّوَ‪ّ:‬بی هوبم هؼظن زّجسی تػسیح ًرس‪ :‬پریرًَرد ًرص‪:‬ى هطرٌرالت‬ ‫اه ػب‪:‬ی ثِ هراًسات ّس ِ ای ٍ ً بیج اى ثبید ّوَازُ هَز‪ :‬تَجِ ّرورِ‬ ‫اػضبی ‪ٍ:‬لت ثِ ٍیژُ س ب‪ّ :‬وبٌّی اه ػب‪:‬ی هساز ثییس‪ ٍ :‬ثبیرد هرررَز‬ ‫اغل ‪:‬ز تػوین گیسی ّب ظسکیت ّبی ‪:‬اخل ٍ تٌیِ ثس ًیسٍّبی کؼبل ٍ‬ ‫جَاى ٍ اهب‪ ُ:‬ثِ ًبز ثبضد‪.‬‬ ‫زییس ‪ٍ:‬لت سیص‪ّ:‬ن تَجِ الشم ٍ ‪:‬هین ثِ اغل هْن ػردالرت ٍزشی ‪:‬ز‬ ‫توبم تػویوبت ‪ٍ:‬لت ٍ ثخطٌبهِ ّبی اجسای زا ضسٍزی ‪:‬اًست ٍ گلت‬ ‫ّوِ تػویوبت ‪ٍ:‬لت ثبید پیَست ػدالت ٍزشی ‪:‬اض ِ ثبضد ٍ ثس ایی هجٌرب‬ ‫پیییسی ٍ ثب اه داز اجسای ضَ‪.:‬‬ ‫زییس ثب اضبزُ ثِ ضسٍزت ضٌبخت شٍایبی پیدا ٍ پٌْبى یبزاًِّب ٍ اّویرت‬ ‫اضساف ‪ٍ:‬لت ثس ایی هَضَع‪ ،‬اظْبز ‪:‬اضرت ثرسای ترَشیرغ ػرب‪:‬الًرِ ٍ‬ ‫ثْسُهٌدی ػوَم هس‪:‬م ثِ ٍیژُ ‪ّ:‬ی ّبی پبییی جبهؼِ اش یربزاًرِ‪ ،‬ثرسًربهرِ‬ ‫زیصیّب ٍ سبشهبًدّ الشم اًجبم ضَ‪.:‬‬ ‫زییسجوَْزی ّوچٌیی ثْجَ‪ :‬کضبی ًست ٍ ًبز ٍ اغال ٍ ترورَیرت‬ ‫ًظبم ثبًٌ زا اش ٍظبیق ٍ ‪:‬س َز ًبز س ب‪ّ :‬وبٌّی اه ػب‪:‬ی ثسضوس‪ٍ :‬‬ ‫ثب اضبزُ ثِ لصٍم اجسای ‪:‬هین سیبست ّبی اغل ‪ ۴۴‬هبًَى اسبس ٍ ثسطسف‬ ‫ًس‪:‬ى اضٌبالت ٍ هَاًغ خػَغ سبشی گلت ایی س ب‪ :‬ثرسزسر ّربی‬ ‫الشم زا ‪:‬ز ایی شهیٌِ اًجبم ‪:‬ا‪ ٍ ُ:‬زاٌّبزّبی ‪:‬هین ٍ ‪:‬ز ػیی حبل سرسیرغ‬ ‫اجسای اى زا ازائِ ًٌد‪.‬‬ ‫زییس ثِ تین اه ػب‪:‬ی ‪ٍ:‬لت ّن هاهَزیت ‪:‬ا‪ :‬ثب اس لب‪ ُ:‬اش تجرسثرِ ّرب ٍ‬ ‫‪:‬یدگبُّبی ًخجیبى ّسچِ سسیؼ س ثَ‪:‬جِ ‪ٍ:‬لت ٍ زاٌّبزّربی ترورَیرت‬ ‫ازشش پَل زا ثسزس ٍ ازائِ ًٌد‪.‬‬ ‫اًسجبم ‪:‬ز تػوین گیسی ٍ ػولٌس‪ :‬تین اه ػرب‪:‬ی ‪ٍ:‬لرت‪ ،‬کرؼربل ًرس‪:‬ى‬ ‫سبهبًِ ّبی هَز‪ً :‬یبش ثسای ثسهسازی ًظبم ازتجبط هس وس ٍ ضرلربف ثریری‬ ‫ثخص ّبی اه ػب‪:‬ی ٍ زٍاى سبشی اهَز ‪:‬ز ایی شهیٌرِ اش جرولرِ ‪:‬یریرس‬ ‫هرَزّبی هَز‪ :‬تبًید زئیس جوَْز ‪:‬ز ایی ًطست ثَ‪.:‬‬ ‫‪:‬ز ایی جلسِ ّوچٌیی تین اه ػب‪:‬ی ‪ٍ:‬لت هٌلق ضد ‪:‬زخػَظ ًٌ رسل‬ ‫ثبشاز ازش ٍ ًسخ تَزم‪ ،‬اهداهبت کَزی ٍ سبشهبى یبک ِ اًجبم ‪ّ:‬د ثِ ًرررَی‬ ‫ًِ هس‪:‬م اثسات اى زا ‪:‬ز شًدگ خَ‪ :‬احسبس ًٌٌد ٍ اطویٌبى یبثٌرد ًرِ‬ ‫‪ٍ:‬لت ‪:‬ز ایی شهیٌِ اّ وبم الشم زا ثٌبز گسک ِ است‪.‬‬ ‫ًظر ٍزیر جدید کبر درببرُ پرداخت یبراًِ ٍ هبلغش‬ ‫سسٍیس خجسی ‪ٍ -‬شیس تؼبٍى‪ً ،‬بز ٍ زکبُ اج وبػ گلت یبزاًِ ‪ّ ۴۲‬صاز تَهبً اثس زکبّ خربغر‬ ‫ایجب‪ً :‬و ًٌد‪ ،‬ثِ ‪ً:‬جبل زکغ تجؼیض ‪:‬ز پس‪:‬اخت یبزاًِ ّس ین‪.‬حجت ػجدالولٌ ٍشیس تؼبٍى‪ً ،‬بز ٍ‬ ‫زکبُ اج وبػ اظْبز ًس‪ :‬هشؼب یبزاًِ ای ًِ ‪:‬ز حبل حبضس پس‪:‬اخت ه ضَ‪ :‬اثس زکبّ خبغ زا ثس‬ ‫جبهؼِ ٍ هس‪:‬م ًداز‪ ٍ :‬سبل گرض ِ ّن هػَه ضدُ تب یبزاًِ ّبی هؼیط ٍ سبیس هَاز‪ :‬ثِ خبًرَازّرب‬ ‫پس‪:‬اخت ضَ‪ٍ.:‬ی اکصٍ‪ :‬اًچِ ًِ هدًظس هب است زکغ تجؼیض ‪:‬ز پس‪:‬اخت یبزاًِ است‪ ،‬یؼٌ ایرٌرٌرِ‬ ‫پس‪:‬اخت یبزاًِ ثِ اکسا‪:‬ی ًِ اش ضسایط اه ػب‪:‬ی ثْ سی ‪:‬ازًد‪ً ،‬بّص پیدا ًٌد تب یبزاًِ اکسا‪ً :‬یبشهٌرد‬ ‫تس اکصایص پیدا ًٌد‪.‬ػجدالولٌ تػسیح ًس‪ :‬هسئلِ اغال ًظبم یبزاًِ ّب یی هَضَع ثسیربز ًرالى‬ ‫‪:‬ز سشح هل ٍ ‪:‬ز سشح حبًویت است‪ ،‬ثِ تٌْبی ‪:‬ز یی ٍشازت خبًِ ًو تَاًن تػوین خربغر‬ ‫‪:‬ز هَز‪ :‬پس‪:‬اخت یبزاًِ اتخبذ ًٌین‪.‬ثِ گل ِ ٍشیس تؼبٍى‪ً ،‬بز ٍ زکبُ اج وبػ ‪ٍ: ،‬لت ‪:‬ز حبلت ًل ثِ ایٌٌِ ثِ اهطبز ه َسط ٍ ًن ‪:‬زاهد ًوری ثریرطر رسی‬ ‫غَزت ًٌد‪ ،‬اتلبم ًظس ‪:‬از‪ٍ.:‬ی گلت یبزاًِ ‪ّ ۴۲‬صاز تَهبً اثس زکبّ خبغ ایجب‪ً :‬و ًٌد‪ ،‬ثِ ‪ً:‬جبل زکغ تجؼیض ‪:‬ز پس‪:‬اخت یبزاًِ ّس ین‪.‬ه ترَاًریرن ‪:‬ز‬ ‫غَزت ضٌبسبی ‪ ،‬یبزاًِ اکسا‪ :‬ه وَل زا هشغ ٍ ثِ هجلؾ یبزاًِ خبًَا‪ُّ:‬بی ًن ‪:‬زاهد اضبکِ ًٌین‪.‬‬ ‫اعطبی تسْیالت ‪ 011‬هیلیَى تَهبًی برای سبخت هسکی شْری‬ ‫سسٍیس خجسی ‪ً -‬بیت زییس هجلس ضَزای اساله گلت طجن هبًرَى‬ ‫هػَه هجلس‪ ،‬ثسای ٍاحدّبی هسًٌَ ضْسی ‪ ۴۱۱‬هیلیَى ترَهربى ثرب‬ ‫اهسبا پلٌبً ٍ ثسای هسٌی زٍس بی تب ‪ ۲۲۱‬هیلیَى تَهربى تسرْریرالت‬ ‫پس‪:‬اخت ه ضَ‪ .:‬ػل ًیٌصا‪ :‬ثوسیی ‪:‬ز ًطست خرجرسی ‪:‬ز هرجرلرس‬ ‫ضَزای اساله ‪:‬زثبزُ هبًَى جْص تَلید ٍ تبهیی هسٌی ثِ خجسًریربزاى‬ ‫گلت ًویسیَى ػوساى هجلس اش اث دای کؼبلیت خَ‪ :‬پیییس ترررَل ‪:‬ز‬ ‫حَشُ هسٌی ثَ‪ ًِ :‬طس هجلس ‪:‬ز زٍشّبی گرض ِ تَسط ضرَ زای‬ ‫ًیْجبى تبییدضدُ ٍ ثِ شٍ‪:‬ی اثالؽ ه ضَ‪ً .:‬بیت زییس هجلس ضَزای اساله اکصٍ‪: :‬ز ایی طس هَاز‪:‬ی هربًرٌرد‬ ‫تبهیی شهیی‪ ،‬تسْیالت ‪ّ 54۱‬صاز هیلیبز‪ :‬تَهبً ٍ کسٍش اهسبط ٍ هطبزًت ‪ ۲۱‬سبلِ ٍ اهسبا ثِ غَزت پلٌبً ثرِ‬ ‫تػَیت زسید‪ .‬ػالٍُ ثس ایی هَاز‪:‬ی چَى ّیبت اهٌب‪ّ ،‬یبت ػبل ٍ ضَزای ػبل هسٌی ٍ تبهیی تبسیسبت شیسثٌبیر‬ ‫ٍ زٍثٌبی تَسط ٍشازتخبًِّبی ًیسٍ ٍ ًلت ٍ تطٌیل غٌدٍم هل هسٌی ٍ ٍاگرازی شهیی ‪:‬ز ‪:‬اخل ضْسّرب ٍ یرب‬ ‫تبهیی شهیی ثِ غَزت ه ػل یب هٌلػل ٍ تبهیی شهیی ثسای ًیسٍّبی هسلح اش جولِ ٍیژگ ّبی ایی طس است‪.‬‬ ‫ًوبیٌدُ هس‪:‬م از‪:‬ثیل ثب ثیبى ایٌٌِ ثساسبس ایی هبًَى ضؼبز ‪ٍ:‬لت سیص‪ّ:‬ن ثسای سبخت یی هیلیَى هسٌری ‪:‬ز سربل‬ ‫ػول خَاّد ضد‪ ،‬گلت ثب ایی هبًَى ثْبًِ ای ثسای ػدم اجسا ٍ سبخت یی هیلیَى ٍاحد هسًٌَ تَسرط ثرخرص‬ ‫خػَغ ‪ ،‬اًجَُ سبشاى ٍ پیوبًٌبزاى ثب ّدایت ٍ زاّجسی ‪ٍ:‬لت ‪:‬ز ًطَز ٍجَ‪ً :‬خَاّد ‪:‬اضت‪.‬‬ ‫ًیٌصا‪ :‬ثب اضبزُ ثِ ایٌٌِ ‪:‬ز ‪ٍ:‬لتّبی یبش‪ّ:‬ن ٍ ‪ٍ:‬اش‪ّ:‬ن حدٍ‪ 4 :‬سبل شهبى غسف ضد تب ٍشازت جْب‪ً :‬طربٍزشی‬ ‫طجن هبًَى شهیی ‪:‬ز اخ یبز ٍشازت زاُ ٍ ضْسسبشی هساز ‪ّ:‬د‪ ،‬گلت ‪:‬ز زٍشّبی پبیبً ‪ٍ:‬لت ‪ٍ:‬اش‪ّ:‬رن سرساًرجربم‬ ‫تلبّن ضد تب ٍشازت جْب‪ً :‬طبٍزشی شهییّبی ‪:‬ز اخ یبز ٍشازت زاُ ٍ ضْسسبشی هساز ‪ّ:‬د‪.‬‬ ‫صفحه ‪8‬‬ ‫هبتالیبى بِ کرًٍب یک هبُ پس از بْبَدی‬ ‫ٍاکسی بسًٌد‬ ‫هحَرّبی اقتصبدی بیبًبت رّبری اًقاله پیگیری ٍ اجرا شَد‬ ‫سسٍیس خجرسی ‪ -‬هردیرسًرل اهرَشش ٍ پرسٍزش‬ ‫اذزثبیجبىضسه گلت توْیدات الشم ثسای ثبشگطبی‬ ‫هدازس اسر ربى اش اٍل هرْرسهربُ اًرجربم ضردُ اهرب‬ ‫‪:‬اًص اهَشاى اش اٍل اثبى ‪:‬ز ًرالس ‪:‬زس حربضرس‬ ‫ه ضًَد‪ .‬جؼلس پبضبی اکصٍ‪ :‬تربًرٌرَى حردٍ‪۰۱ :‬‬ ‫‪:‬زغد اش کسٌّییبى اس بى ػلیِ ًسًٍب ٍاًسیٌِ ضدُاًرد‬ ‫ٍ ٍاًسیٌبسیَى کسٌّییبى ط هردت ثربهریروربًردُ ترب‬ ‫شهبى ثبشگطبی هدازس ا‪:‬اهِ ه یبثد‪ٍ .‬ی اضبکِ ًس‪:‬‬ ‫ا‪:‬ازُ ًل اهَشش ٍ پسٍزش اس بى اهردام الشم ثرسای‬ ‫هوبثلِ ثب ضیَع ًسًٍب زا هجل اش اؿبش سبل ترررػریرلر‬ ‫جدید ‪:‬ز ‪:‬س َز ًبز هساز ‪:‬ا‪ ُ:‬است‪ٍ.‬ی ّوچٌیری ثرب‬ ‫اضبزُ ثِ لصٍم ثبشسبشی ثسخ اش هدازس ضرْرسسر ربى‬ ‫ثس بى اثب‪ ،:‬ثیبى ًس‪ :‬خَضجخ بًِ خیساى ‪:‬ز ایی شهیرٌرِ‬ ‫‪:‬ز ایی ضْسس بى پیصهدم ّس ٌد ٍ سؼ ضدُ است ترب‬ ‫ًوجَ‪ّ:‬ب ٍ ًیبشّب ثِ غرَزت اٍلرَیرت ‪:‬از ‪:‬ز ایری‬ ‫ضْسس بى ضٌبسبی ‪ ٍ ،‬اهدام اسبس ثرسای زکرغ اًرْرب‬ ‫اًجبم ضَ‪ .:‬ثِ گصازش ایسًب اػالم ٍاًسیٌبسیَى هؼلوبى‬ ‫‪:‬ز هس‪:‬ا‪:‬هبُ اش سَی ٍشیس ثرْرداضرت ٍ اهرَشش ٍ‬ ‫پسٍزش جسهِ اهید ثسای ثربشگطربیر هردازس زا ش‪:‬‬ ‫ٍ ٍشیس اهَشش ٍ پسٍزش ٍ ‪:‬ییرس هروربم ّربی ایری‬ ‫ٍشازتخبًِ ّن اش ثبشگطبی هدازس ‪:‬ز سبل ترػیرلر‬ ‫‪۰۴۱۱-۰۴۱۰‬سخی گل ٌدًِ سرجرت ضرد ثرَی هرْرس‬ ‫ٍهدزسِ ثِ هطبم ثسسد‪.‬اش سَی ثسخ ‪:‬اًصاهَشاى ثِ‬ ‫ًالسّبی ؿیسحضَزی ٍ اًالیی ػب‪:‬ت ًس‪ ُ:‬اًرد ٍ‬ ‫‪ٍ:‬ست ‪:‬ازًد ثِ ‪:‬لیل یب ثِ ثْبًِ ضیَع ٍیسٍس ًرسًٍرب‬ ‫‪:‬ز خربًرِ ‪:‬زس ثرخرَاًرٌرد ٍ ٍالردیری ًریرساى اش‬ ‫سالهت کسشًداى ّس ٌد؛ ثِ ٍیژُ ‪:‬ز ثساثس سرَیرِ ّربی‬ ‫جدید ًسًٍب ًِ گَیب ًَ‪:‬ى ٍ جَاى ًو ضٌبسد‪.‬‬ ‫اًتقبد رئیس قَُ قضبئیِ‬ ‫از راًتی بَدى برخی کبرشٌبسّب‬ ‫ًرخ تَرم هرداد بِ ‪00۵0‬درصد رسید‪،‬‬ ‫افسایش فبصلِ تَرم دّکْب‬ ‫سسٍیس خجسی ‪ -‬هسًص اهبز اػالم ًس‪ً :‬سخ تَزم ًرل ًطرَز ‪:‬ز هرس‪:‬ا‪:‬هربُ ‪ ۰۴۱۱‬ثرِ‬ ‫‪:۴۲.۲‬زغد زسید‪.‬‬ ‫ثِ گصازش ‪:‬ز تبشُتسیی گصازش هسًص اهبز ایساى ًِ ‪:‬زثبزُ ضبخع هیوت هػسفًرٌرٌردُ‬ ‫هٌ طس ضدُ است‪ً ،‬سخ تَزم ًل ًطَز ‪:‬ز هس‪:‬ا‪:‬هبُ ‪ ۰۴۱۱‬ثِ ‪: ۴۲،۲‬زغد زسیدُ است ًرِ‬ ‫‪:‬ز ‪ّ:‬یّبی هخ لق ّصیٌِای ‪:‬ز ثبشُ ‪: ۴۴.4‬زغد ثسای ‪ّ:‬ی ضطن تب ‪: ۲۱‬زغرد ثرسای‬ ‫‪ّ:‬ی ‪ّ:‬ن ًَسبى ‪:‬از‪.:‬هردٍ‪ ُ:‬تـییسات تَزم ‪ٍ:‬اش‪ُ:‬هبِّ ‪:‬ز گسٍُ ػودُ خرَزاًر ّرب‪،‬‬ ‫اضبهیدً ّب ٍ ‪:‬خبًیبت ثیی ‪: ۲۴.۰‬زغد ثسای ‪ّ:‬ی ‪ّ:‬ن تب ‪: ۲..5‬زغد ثسای ‪ّ:‬ی ‪ٍ:‬م‬ ‫است‪ّ ،‬نچٌیی اطالع هرًَز ‪:‬ز هَز‪ :‬گسٍُ ػودُ «ًبالّبی ؿیسخَزاً ٍ خدهبت ثیری‬ ‫‪: 55.5‬زغد ثسای ‪ّ:‬ی اٍل تب ‪: ۴۰.۰‬زغد ثسای ‪ّ:‬ی ‪ّ:‬ن است‪.‬‬ ‫کبغلِ تَزه ‪ّ:‬یّبی ّصیٌِای‬ ‫ثس اسبس اػدا‪ :‬هسثَا ثِ تَزم هیبى ‪ّ:‬یّبی هخ لق ّصیٌِای‪ ،‬کبغلِ تَزه ‪ّ:‬یّب ‪:‬ز‬ ‫ایی هبُ ثِ ‪: ۲،۴‬زغد زسید ًِ ًسجت ثِ هبُ هجل (‪: 4،۲‬زغد) ‪ٍ ۱،۰‬احد ‪:‬زغرد ًربّرص‬ ‫‪:‬اض ِ است‪ .‬کبغلِ تَزه ‪:‬ز گسٍُ ػودُ خَزاً ّب‪ ،‬اضبهیدً ّب ٍ ‪:‬خبًیبت ًسجرت ثرِ‬ ‫هبُ هجل ‪ٍ ۱.۲‬احد ‪:‬زغد ًبّص ٍ گسٍُ ػودُ ًبالّبی ؿیسخَزاً ٍ خدهبت ًسجت ثرِ‬ ‫هبُ هجل ‪ٍ ۰‬احد ‪:‬زغد ًبّص زا ًطبى ه ‪ّ:‬د‪.‬‬ ‫صفحه ‪4‬‬ ‫هٌظَم یبدداشت‬ ‫*هدیرهسئَل ‪-‬هحوّد اشراقی‬ ‫بئله اولمبز‬ ‫یبخطیالزال پیسلس گیٌِ ‪:‬ویَضَز‬ ‫‪:‬ویَضلسی چَخ یئسلس‪ ُ:‬گازٍضَز‬ ‫‪ٍ:‬ؿسٍ ایلِ اٍؿسٍ هبتیت ثبضیو‬ ‫یئ ویص ثئطِ چیخبزیجالز یبضیو‬ ‫‪ٍ:‬ؿسٍالزیی ‪ٍ:‬ش چیخوبییس ساشلسی‬ ‫اٍؿسٍالزیی اچیلیجدیس اٍشلسی‬ ‫ایص ثیلی لس ‪:‬اًیطوبییس هَزخَ‪:‬اى‬ ‫چٌیٌیسلس اٍؿسٍ ایلِ ‪ٍ:‬ؿسٍ‪:‬اى‬ ‫هبى اخیسی ‪:‬ویَش لس‪ ُ:‬چَخ یئس‪ُ:‬‬ ‫ا‪:‬ام اولَز ًسًٍب‪:‬اى چَخ ائل ‪ُ:‬‬ ‫ثئلِ گئ سِ ‪ً:‬یب اٍالز خساثِ‬ ‫یبضیل ثبؿالز چاًس ‪:‬یجدُ سساثِ‬ ‫یبالى گسى ییـیطیال ازا‪:‬اى‬ ‫‪ٍ:‬شلس هَزا یبخط هَزهَ تبشا‪:‬اى‬ ‫‪:‬ئوِ ل ‪:‬یس ‪ٍ:‬شلَى گسى ‪:‬یسچِ لِ‬ ‫ثیلیی ایلِ ػـیل ٍئسُ ال الِ‬ ‫ثئلِ اٍلوبش ٍاز ایچیٌدُ ائل هبال‬ ‫یبالًچیالز ‪:‬ویَش ایلِ جبى اال‬ ‫ٍضعیت کرًٍبیی اذرببیجبىشرقی‬ ‫ٍخین هیشَد‬ ‫سسٍیس خجسی ‪ -‬زییس ‪:‬اًطیبُ ػلَم پصضٌ تجسیرص ثرب‬ ‫اضبزُ ثِ زًٍد غؼَ‪:‬ی ضیَع ًسًٍب ‪:‬ز اذزثبیجبىضرسهر‬ ‫گلت ‪:‬ز زٍشّبی ایٌدُ ٍضؼیت ًسًٍبی اس بى ٍخریرن‬ ‫ه ضَ‪ ً: .:‬س هرودحسیی غَه اظْربز ًرس‪ :‬ترؼردا‪:‬‬ ‫ثیوبزاى ًسًٍبی ثس سی ‪:‬ز ثیوبزس بى ّربی اسر ربى ثرِ‬ ‫یی ّصاز ٍ ‪ً ۰۲۱‬لس زسیدُ ٍ هیبًییی زٍشاًِ کَت ّربی‬ ‫هج ال ثِ ثیوبزی ًسًٍب حدٍ‪ً۲۲ :‬لس است ًرِ ایری اهربز‬ ‫زٍش ثِ زٍش ‪:‬ز حبل اکصایص ه ثبضد‪.‬‬ ‫ٍی ثب ثیبى ایٌٌِ ایی زًٍد ًطبًیس کؼبل ثَ‪:‬ى ٍیرسٍس ‪:‬ز‬ ‫اس بى است‪ ،‬اکصٍ‪ :‬ثِ اح وبل هَی ‪:‬ز زٍشّربی ایرٌردُ‬ ‫اٍضبع ثدتسی خَاّین ‪:‬اضت‪.‬‬ ‫غَه ثب اضبزُ ثِ زًٍد ٍاًسیٌربسریرَى ‪:‬ز اذزثربیرجربى‬ ‫ضسه گلت اش ‪:‬یسٍش ٍ اهسٍش ٍاًسیٌبسیرَى ‪:‬ز تروربم‬ ‫اس بى ‪:‬ز حبل اًجبم است ٍ اهیدٍازین ‪:‬ش ‪ٍ:‬م ٍاًسری‬ ‫ّبی سیٌَکبزم ٍ ثسًت زا ثسای گسٍُ ّدف تصزین ًٌین‪.‬‬ ‫هدیس گسٍُ پیطییسی اش ثیوبزیّبی ٍاگیس ‪:‬اًطیبُ ػلَم‬ ‫پصضٌ تجسیص ًیص ثب اضبزُ ثِ اکصایص اهبز هرجر رالیربى ثرِ‬ ‫ًسًٍب ‪:‬ز اس بى‪ ،‬گلت اگس ظسکیت اًرجربم تسرت ّربی‬ ‫ًسًٍبی ‪:‬ز اس بى ثبالتس ثَ‪ ،:‬ثِ طَز هشغ ترؼردا‪ :‬هرَاز‪:‬‬ ‫هثجت اش ایی ػد‪ :‬ثیط س ه ضد‪.‬‬ ‫سرریررورریرری خرریرربا شا‪ ،ُ:‬ثررب ترربًرریررد ثررس سررسػررت‬ ‫ثخط ثِ ٍاًسیٌبسیَى گلت ٍاًسیٌبسیَى ػلیِ ٍیسٍس‬ ‫ًسًٍب اهسٍش ‪:‬ز هرساًرص ترجرورؼریر ترجرسیرص ٍ سربیرس‬ ‫ضْسس بىّبی اس بى اًجبم ه ضَ‪.:‬‬ صفحه 1 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫* دوشنبه‬ ‫* ‪ 8‬شهریور‬ ‫* ‪ 01‬اگوست‬ ‫* ‪ 00‬محرم‬ ‫* سال‪ :‬سی و یکم‬ ‫* شماره (سایی)‪0011 :‬‬ ‫* اوتوزبیرینجی ایل‬ ‫‪0011‬‬ ‫‪0100‬‬ ‫‪0000‬‬ ‫* صفحه ‪0‬‬ ‫سایضًی دسخصَظ تسْیل پشٍطُّای اقتصادی ٍ صیاست صٍاس ایشاًی استعیی‬ ‫‪‬‬ ‫سیاست‬ ‫ػشٍیغ خثشی‪ -‬اهیش ػثذاللْیاى دس خلَف پشٍطُّای التلادی ف هاتیی وِ هٌافغ التلیادی اى‬ ‫تِ دٍ وـَس تاص ه گشدد ٍ صیاست صٍاس ایشاً دس ایام استؼیی ًیض تا ًخؼ ٍصیش ػشاق تِ گفیتی یَ‬ ‫ٍتثاد ًظش پشداخ ‪.‬‬ ‫حؼیی اهیش ػثذاللْیاى ٍصیش اهَس خاسجِ وـَسهاى دس اداهِ دیذاسّای خَد دس حیاؿیییِ ًـیؼی‬ ‫هٌغمِ ای حوای اص ػشاق تا هلغف الىاظو ًخؼ ٍصیش ایی وـیَس دییذاس ٍ دس خلیَف‬ ‫اخشیی تحَالت سٍاتظ دٍ وـَس دس اتؼاد هختلف اى گفت َ ٍ تثاد ًظش وشد‪.‬‬ ‫ٍصیش اهَس خاسجِ وـَسهاى دس ایی دیذاس تا اتالؽ ػالم سئیغ جویْیَس وـیَسهیاى ٍ تیثیشییه‬ ‫تشگضاسی هَفک ًـؼ حوای اص ػشاق‪ ،‬حضَس خَد تِ ًوایٌذگ اص سیاػ جوَْسی وـَسهیاى‬ ‫سا تاویذی تش ػضم ساػخ جوَْسی اػاله ایشاى هثٌ تش حوای اص ػشاق داًؼ ‪.‬‬ ‫اهیش ػثذاللْیاى ّوچٌیی دس خلَف پشٍطُّای التلادی ف هاتیی وِ هٌافغ التلیادی اى تیِ دٍ‬ ‫وـَس تاص ه گشدد ٍ صیاست صٍاس ایشاً دس ایام استؼیی ًیض تا ًخؼ ٍصیش ػشاق تِ گفت َ ٍتثیاد‬ ‫ًظش پشداخ ‪.‬‬ ‫هلغف الىاظو ًیض دس ایی دیذاس ضوی تا اّوی خَاًذى حؼی ّوجَاسی ٍ ساّثشدی داًؼیتیی‬ ‫سٍاتظ دٍ وـَس‪ ،‬اص ًمؾ ػاصًذُ ٍ پایذاس ایشاى دس حوای اص ػشاق ٍ ّوچٌییی حضیَس ّییی ی‬ ‫ػال ستثِ ایشاً دس ًـؼ هٌغمِای حوای اص ػشاق لذسداً وشد‪.‬‬ ‫اًتقاد سئیس قَُ قضائیِ اص ساًتی تَدى تشخی کاسضٌاسّا‬ ‫ػشٍیغ خثشی‪ -‬سئیغ لَُ لضائیِ تا تیاى ایی ویِ تؼیییاسی اص هـیىیالت‬ ‫واسؿٌاػ ّا سا ه تَاى تذٍى ٍضغ یا اکالح لاًَى ٍ تا یه دػتیَسالیؼیویل‬ ‫سفغ وشد‪ ،‬هتزوش ؿذ وِ دس کَست لضٍم دػتَسالؼولی دس اییی خلیَف‬ ‫کادس خَاّذ وشد‪ .‬حج االػالم ٍالوؼلویی هحؼٌ اطُ ای دس ّـیتیویییی‬ ‫جلؼِ ػتاد ساّثشی اجشای ػٌذ تحَ لضیایی ویِ تیِ هیٌیظیَس تیشسػی‬ ‫َّؿوٌذػاصی اسجاع ٍ ػاهاًذّ صهاى فشایٌذ واسؿٌاػ تشگضاس ؿذ‪ ،‬اظْیاس‬ ‫داؿ واسؿٌاػ دس اسای لضای ًمؾ هؼتمیو داسد ٍ تؼیاسی اص احیىیام‬ ‫لضات تذٍى ًظش واسؿٌاػ کادس ًو ؿَد‪.‬‬ ‫سئیغ لَُ لضاییِ تلشیا وشد تخـ اص ًاسضایت ّا ًؼث تِ اعالِ دادسػی‬ ‫ٍ اسای کادسُ ًاؿ اص واسؿٌاػ ّای هؼالِداس اػ وِ سیـِ دس اسجاػات‬ ‫ًادسػ اص ػَی تشخ لضات‪ ،‬ضؼف واسؿٌاػ ّا‪ ،‬خالءّای لاًًَ ٍ ًااؿٌای هشدم تا هؼائل حمَل داسد‪.‬حجی االػیالم‬ ‫ٍالوؼلویی هحؼٌ اطُای تا اًتماد اص ػذم ًظاست دلیک تش سًٍذ واسؿٌاػ ّا گف تخـ اص هـىالت تا الضام لضات تِ تثیییییی‬ ‫ؿفاف هَضَع واسؿٌاػ ّا‪ ،‬تؼییی صهاى تشای اًجام واسؿٌاػ ٍ ًظاست ٍ پی یشی تش فشایٌذ واسؿٌاػ لاتل حل اػ ‪ .‬سئیغ‬ ‫لَُ لضاییِ تا تاویذ تش ایی وِ تؼیاسی اص هـىالت واسؿٌاػ ّا سا ه تَاى تذٍى ٍضغ یا اکالح لاًَى سفغ وشد‪ ،‬هتزوش ؿذ وِ‬ ‫دس کَست لضٍم دػتَسالؼول دس ایی خلَف کادس خَاّذ وشد‪ .‬حج االػالم ٍالوؼلویی هحؼٌ اطُای تا اًتمیاد اص ساًیتی‬ ‫ؿذى تشخ واسؿٌاػ ّا‪ ،‬اظْاس داؿ ٍلت فشایٌذ اًجام یه واسؿٌاػ عَالً ه ؿَد ٍ یا واسؿٌاع ًظشیِ ًادسػت اسائیِ‬ ‫ه دّذ‪ ،‬تایذ حتواً اص ػَی لاض یا هشوض واسؿٌاػاى هَسد تاصخَاػ لشاس گیشد‪.‬‬ ‫سئیغ لَُ لضاییِ ّوچٌیی هتزوش ؿذ وِ هـىالت ًاؿ اص خالءّای لاًًَ سا ه تَاى اص عشیک پی یشی اکالح لاًَى هیشتیَط‬ ‫تِ واسؿٌاػاى سػو تشعشف وشد ٍ اص هؼاًٍ حمَل خَاػ ایی هَضَع سا تشسػ ٍ پی یشی وٌذ‪.‬‬ ‫ٍاسدات سَخت اص ایشاى؛ هعادلِ جذیذ‬ ‫حضباهلل تشای هحافظت اص کطَس ٍ هشدم‬ ‫ػشٍیغ خثشی‪ -‬فشاوؼیییَى ًیویاییٌیذگیاى‬ ‫تؼلثه ی الْشهل دس پاسلواى لثٌاى اػالم ویشد‬ ‫وِ حضب اهلل تا ٍاسدات ػیَخی اص اییشاى‪،‬‬ ‫هؼادلِ جذیذی تشای هحافظ اص وـیَس ٍ‬ ‫هل تشػین وشدُ اػ ‪.‬‬ ‫تِ ًمل اص ؿثىِ الوٌاس‪ ،‬فشاوؼیَى ًوایٌذگیاى‬ ‫تؼلثه ی الْشهل دس پاسلواى لثٌاى اص اتیتیىیاس‬ ‫ػیذ حؼی ًلشاهلل دتیشول حضب اهلل لثٌاى تشای ًجات هشدم ایی وـَس تیا الیذام تیِ‬ ‫ٍاسد وشدى ػَخ اص ایشاى اػتمثا وشد ٍ هَاضغ ایـاى سا وِ فاػیذاى ٍ تیشخی‬ ‫ػیاػتوذاساى لثٌاً ٍ ًیض هؼ َالى اهشیىای سا ػشدسگن وشدُ‪ ،‬تِ ٍیظُ تؼذ اص اػالم‬ ‫اهادگ ؿشو ّای ایشاً تشای اػتخشاج ًف ٍ گاص دس لثٌاى‪ ،‬ػتَد‪ .‬ػیذ ًلیشاهلل‬ ‫دس ػخٌشاً اخیش خَد تاویذ وشد ّیشگیاُ صهیاًی تیییاییذ ویِ ؿیشوی ّیای‬ ‫اػتخشاجوٌٌذُ ًف ٍ گاص حضَس ًذاؿتِ تاؿٌذ‪ ،‬ها اهادُایین اص ؿیشوی اییشاًی‬ ‫ووه ت یشین وِ تجشتِ صیادی داسد‪ ...‬اگش ؿشو ّای جْاً اص تیشع اػیشائیییل‬ ‫ه تشػٌذ ًف لثٌاى سا اػتخشاج وٌٌذ‪ ،‬اهادُاین اص ؿشو ّای ایشاً تخَاّین ًفی‬ ‫ها سا اػتخشاج وٌٌذ‪ .‬ایی فشاوؼیَى تؼذ اص اًجام ًـؼ دٍسُای خَد تاویذ وشد وِ‬ ‫سّثشی حضباهلل ّواىعَس وِ هؼادالت خَد سا تشای هحافظ اص لثٌاى دس هماتلِ تیا‬ ‫دؿوی اهشیىای ی کْیًَیؼت ی تىفیشی دات وشدُ‪ ،‬ایی تاس ًیض هؼادیلیِ جیذییذی‬ ‫تشای واّؾ دسد ٍ سًج لثٌاً ّا ٍ حل تحشاى التلادی ٍ هؼیـت ٍ اجتواػ اًیْیا‬ ‫تشػین وشدُ ٍ دس تالؽ تشای حفظ ٍعی ٍ هشدم ٍ ػضت ٍ وشاه اًْاػ ‪.‬‬ ‫اػضای فشاوؼیَى هزوَس اػالم وشدًذ وِ تحشینّای اهشیىا ػلیِ لثٌاى تیٌیْیا دس‬ ‫چاسچَب ػیاػ اػتىثاس ًاػادالًِ ٍ هذاخلِ تحمیشاهیض دس اهیَس لیثیٌیاى الػیویا‬ ‫ه ؿَد ٍ تیاً ش سفتاسّای تجاٍصگشاًِ ایاالت هتحذُ اػ ‪ .‬هَاضغ دٍسٍتی ؿیییا‬ ‫ػفیش اهشیىا دس تیشٍت ًیض ًـاى دٌّذُ سفتاسّای فتٌِجَیاًِ اهشیىای ّا تشای ایجاد‬ ‫ّشج ٍ هشج ٍ دسگیشی داخل دس لثٌاى اػ ‪.‬‬ ‫تشکیه دیپلواتّای ایشاى دس کاتل تغییش کشد‬ ‫‪‬‬ ‫ػشٍیغ خثشی‪-‬هذیشول اػیای غشتی‬ ‫ٍصاست اهَس خاسجِ دس تَییت ًیَؿی‬ ‫ّوىاساى تاصُ ًفغ ها تِ واتل سفتٌذ تیا‬ ‫ػفیشهاى سا ییاسی دّیٌیذ ٍ ػیفیاست‬ ‫وـَسهاى دس ایی سٍصّا ّوچٌاى فیؼیا‬ ‫تاؿذ‪.‬‬ ‫ػیذ سػَ هَػَی دس حؼاب واستیشی‬ ‫خَد دس تَییتش ًَؿ اهشٍص کیثیا اص‬ ‫عشیک یه پشٍاص وِ اص تْشاى تِ ویاتیل‬ ‫سف ّوىاساى ها دس ػیفیاست ویِ دس‬ ‫سٍصّای ػخ دس اًجا تَدًذ تِ وـَس‬ ‫تاصگـتٌذ‪.‬‬ ‫دػتیاس ٍصیش ٍ هذیشول اػییای غیشتی‬ ‫ٍصاست اهَس خاسجِ اضافِ وشد ّوىاساى تاصُ ًفؼ ّن تِ واتل سفتٌذ تا ػفیشهاى سا ییاسی دّیٌیذ ٍ‬ ‫ػفاست وـَسهاى دس ایی سٍصّا ّوچٌاى فؼا تاؿذ‪.‬‬ ‫اٍلَیت ٍصاست دفاع تقَیت تَاى سصم ًیشٍّای هسلح است‬ ‫ػشٍیغ خثشی‪ٍ -‬صیش دفاع ٍ پـتیثاً ًیشٍّای هؼلا گف تمَیی‬ ‫تَاى سصم ًیشٍّای هؼلا دس هَاجِْ تا تْذیذات ٍ استمای ػاهاًِّای‬ ‫دفاػ ٍ تَلیذات اٍلَی ٍ هاهَسی ٍصاست دفیاع ٍ پـیتیییثیاًی‬ ‫ًیشٍّای هؼلا اػ ‪.‬‬ ‫اهیش ػشتیپ هحوذسضا لشای اؿتیاً دس حاؿیِ هشاػین تیىیشیین ٍ‬ ‫هؼاسفِ ٍصیشاى ػاتک ٍ جذیذ ٍصاست دفاع ٍ پـتیثاً ًیشٍّای هؼلیا‬ ‫تطکیل کاسگشٍّی تشای ایجاد ثثات دس‬ ‫افغاًستاى ٍ هشصّا اص سَی ایشاى‬ ‫ػشٍیغ خثشی‪ -‬هذیش تشًیاهیِ هیغیالیؼیات‬ ‫جْاً هشوض تشسػی ّیای اػیتیشاتیظییه‬ ‫سیاػ جوَْسی تاویذ وشد اییشاى تیاییذ‬ ‫فؼالی هٌغمِ ای خیَدؽ سا تیِ هیٌیظیَس‬ ‫تـىیل ویاسگیشٍّی جیْی دیثیات دس‬ ‫افواًؼتاى ٍ دس هشصّای ایی وـَس پی یییشی‬ ‫وٌذ‪ .‬دیاوَ حؼیٌ دس خلَف اػیتیمیشاس‬ ‫عالثاى تش افواًؼتاى ٍ ایٌىِ ایا اهشیىا تشًاهِ‬ ‫ای تشای ایٌذُ اص عشیک عالثاى داسد‪ ،‬گفی‬ ‫فىش ه وٌن اهشیىا تِ دالیل واهال سٍؿیی‬ ‫دس پ ‪ ۰۲‬ػا گزؿتِ تِ ایی هَضَع ٍالف اػ وِ عالثاى تخـ اص ٍالؼی اًیىیاسًیاپیزییش‬ ‫افواًؼتاى اػ ٍ احتواال تِ ایی فىش وشدُ تاؿٌذ وِ دس کَست اػتمشاس عالثاى ه تیَاًیٌیذ اص‬ ‫اى ّا تِ ًفغ اهشیىا اػتفادُ وٌٌذ‪ٍ .‬ی تلشیا وشد عالثاى اگش سفتاس دیپلواتیه داؿتیِ تیاؿیذ‬ ‫ه تَاًذ یه ؿشیه غیشسػو تشای اهشیىا تِ ؿواس تشٍد‪ .‬الثتِ اهشیىای ّا ّن اً یضُ الصم‬ ‫تشای ایی واس سا داسًذ ٍ ه تَاًٌذ اص عالثاى دس افواًؼتاى تِ ػٌَاى ایؼت اُ فـاس تشای اییشاى ٍ‬ ‫ّویی عَس چیی ٍ اػیای هشوضی دس صهاى هَسد ًیاص اػتفادُ وٌٌذ‪.‬‬ ‫ایی پظٍّـ ش اسؿذ هؼائل اػتشاتظیه ّوچٌیی تیاى وشد تا تَجِ تِ اخثاسی ّن ویِ دس اییی‬ ‫سٍصّا ؿٌیذُ ه ؿَد سئیغ ‪CIA‬تا سّثش عالثاى گف ٍگَ داؿتِ ٍ اهیشییىیایی ّیا اییی‬ ‫اهادگ سا داسًذ وِ تا عالثاى دس ایٌذُ واس وٌٌذ ٍ ایی هؼ لِ تؼت تِ سفتاسؿاى داسد اها اییی‬ ‫پتاًؼیل ّوىاسی ٍجَد داسد‪.‬‬ ‫هذیش تشًاهِ هغالؼات جْاً هشوض تشسػ ّای اػتشاتظیه سیاػ جویْیَسی دس ساتیغیِ تیا‬ ‫اػتوشاس سفتاس عالثاى دس ایی هذت اخیش گف عالثاى تِ ‪ ۰۲‬ػا گزؿتِ دسع ّیایی سا ییاد‬ ‫گشفتٌذ ٍ اوٌَى تخـ اص ًیشٍّای اى اص جَاًاً ّؼتٌذ وِ دس دسًٍـاى تضسی ؿذُ ٍ سؿیذ‬ ‫وشدًذ لزا تا عالثاى لثل اص ‪ ۰۲۲۲‬تفاٍت ّای سا داسًذ ٍ حتوا ایی دسع ٍ اػیتیشاتیظی سا ییاد‬ ‫گشفتِ اًذ وِ دس کَست وِ سٍاتظ خلواًِ داؿتِ تاؿٌذ هٌجش تِ اًضٍای اى ّا خَاّذ ؿذ‪ .‬دس‬ ‫ًتیجِ ایی اهَصُ ّا تِ عالثاى ووه ه وٌذ وِ همذاسی هْاست ّای استثاع خَد سا تا جاهؼِ‬ ‫افواًؼتاى دس داخل ایی وـَس ٍ جْاى پیشاهًَ خَد تْتش وٌٌذ‪.‬‬ ‫هعاٍى اٍل قَُ قضاییِ; خیلی اص تصاٍیش هًَتاط است ٍ ستغی تِ صًذاى‬ ‫ػشٍیغ خثشی‪ -‬هؼاٍى اٍ لَُ لضاییِ گف خیل اص تلیاٍییش‬ ‫پخؾ ؿذُ هًَتاط اػ ٍ اکال ستغ تِ صًذاى ًذاسًذ‪.‬‬ ‫حج االػالم ٍالوؼلویی هحوذ هلذق دس پیاػیخ تیِ ػیَالی‬ ‫دستاسُ تلاٍیش هٌتـش ؿذُ اص صًذاى اٍیی گف دسجلؼِای وِ تیا‬ ‫سییغ لَُ داؿتین‪ ،‬ایـاى تِ دادػتاى ول وـَس دػتَس دادًذ وِ‬ ‫تا لیذ فَسی هَضَع سا تشسػ وٌٌذ ٍ پاػخ تیذّیٌیذ ٍ ّیٌیَص‬ ‫دادػتاى ول وـَس هَػذؽ ًشػیذُ وِ دس ایی ساتیغیِ پیاػیخ‬ ‫دّذ ٍ فىشوٌن تا فشدا ٍ پغ فشدا پاػخ دٌّذ‪.‬‬ ‫ٍی افضٍد خیل اص ایی تلاٍیش پخؾ ؿذُ هًَتاط اػ ٍ اکیال‬ ‫ستغ تِ صًذاى ًذاسد‪ .‬تشخ اص جاّای دی ش ایٌْا سا گشفتیِ اًیذ‪-‬‬ ‫ًو گَین ّوِاؽ‪ ٍ -‬اکال ستغ تِ لَُ لضاییِ ًذاسد‪.‬‬ ‫هلذق تاویذ وشد سییغ لَُ لضایییِ تیاویییذ داسد ٍ دییشٍص‬ ‫ّن گف وِ لَُ لضاییِ هلون اػ اگش دس داخل صًذاى تَػظ ّش وؼ اػن اص واسهٌذ ٍ لاض ٍ هؼ َ ٍ ‪ ...‬تخلیفی اص هیمیشسات‬ ‫ًؼث تِ هتْن ٍ هحىَم کَست گشفتِ تاؿذ کذسکذ لَُ لضاییِ تشخَسد خَاّذ وشد‪.‬‬ ‫اعالم تشکیه دٍلت جذیذ افغاًستاى تِ صٍدی‬ ‫ػشٍیغ خثشی‪ -‬عالثاى‪ ،‬ضوی هحىَهی حولِ پْپادی اهشیىا تِ ؿشق افواًؼتاى‪ ،‬اص‬ ‫تـىیل دٍل جذیذ ع یى دٍ ّفتِ ایٌذُ خثش داد ٍ اص وـَسّای غشت خَاػی‬ ‫تا سٍاتظ دیپلواتیه خَد تا واتل سا حفظ وٌٌذ‪.‬‬ ‫تِ ًمل اص سٍیتشص‪« ،‬رتیا اهلل هجاّذ »ػخٌ َی عالثاى حولِ پْیپیادی اهیشییىیا تیِ‬ ‫ٍالی «ًٌ شّاس »دس ؿشق افواًؼتاى سا وِ تِ تْاًِ ّذف لشاس دادى یى اص اػضیای‬ ‫گشٍُ تشٍسیؼت داػؾ تَد‪ ،‬هحىَم وشد ٍ اى سا «حولِ ای اؿیىیاس تیِ لیلیویشٍ‬ ‫افواًؼتاى »تلم وشد‪.‬‬ ‫هجاّذ تا اؿاسُ تِ ایٌىِ دٍ صى ٍ یه وَدن دس جشیاى ایی حولِ صخیوی ؿیذًیذ‪،‬‬ ‫گف اهشیىای ّا لثل اص اًجام ایی حولِ َّای ‪ ،‬تایذ ها سا دس جشیاى ه گزاؿتٌیذ‪.‬‬ ‫ایی حولِ ای اؿىاس تِ للوشٍ افواًؼتاى تَد‪.‬‬ ‫گشٍُ عالثاى ّوچٌیی گفتِ اػ وِ تؼذادی هظٌَى هشتثظ تا اًفجاس اًتحاسی سٍص پٌجـٌثِ دس فشٍدگاُ واتل سا تاصداؿ وشدُ اػ ‪.‬‬ ‫هجاّذ دس ػیی حا اص اهشیىا ٍ دی ش وـَسّای غشت خَاػ سٍاتظ دیپلواتیه خَد سا پغ اص ػولیات تخلیِ اص افواًؼتیاى ویِ تیِ‬ ‫ػمیذُ ٍی «خیل صٍد »تىویل خَاّذ ؿذ‪ ،‬حفظ وٌٌذ‪.‬‬ ‫ٍی دس ّویی ساتغِ گف وِ ّوضهاى تا ایٌىِ ػولیات تخلیِ ًیشٍّای اهشیىای تِ پایاى خَد ًضدیه ه ؿَد‪ ،‬ایی گشٍُ هـوَ اهادُ‬ ‫ػاصی (سٍی واس اهذى) دٍل جذیذ دس افواًؼتاى اػ ٍ ػمیذُ داسد وِ واّؾ اسصؽ پَ هل ٍ اؿفت التلادی تِ ٍجَد اهیذُ‬ ‫فؼل ‪ ،‬فشٍوؾ خَاّذ وشد‪.‬‬ ‫صهاى دلیک تـىیل دٍل جذیذ هـخق ًیؼ ‪ .‬سٍیتشص تِ ًمل اص هجاّذ گف وِ اػالم تـىیل دٍل ‪ ،‬دس ّفتِ ات خَاّیذ تیَد اهیا‬ ‫هجاّذ تؼذاً دس پیاه کَت اػالم وشد وِ (هَػذ) تـىیل دٍل جذیذ ظشف «یه یا دٍ ّفتِ »هـخق خَاّذ ؿذ‪.‬‬ ‫هجاّذ دس پاػخ تِ ػَال هثٌ تش ایٌىِ ایا صًاى ًیض دس دٍل جذیذ خَاٌّذ تَد یا خیش‪ ،‬گف وِ ایی هؼ لِ ای اػ وِ سّثیشی اییی‬ ‫گشٍُ دستاسُ اى تلوین ه گیشد ٍ ٍی ًو تَاًذ پیؾ تیٌ وٌذ وِ ایی تلوین چِ خَاّذ تَد‪.‬‬ ‫افضٍد هْوتشیی اٍلَی دس ٍصاست دفاع ویِ هیاهیَسیی راتی اى‬ ‫اػ ‪ ،‬تمَی تَاى سصم ًیشٍّای هؼلا دس هَاجْیِ تیا تیْیذییذات‪،‬‬ ‫استمای ػاهاًِ ّای دفاػ ٍ تَلیذات وِ االى ٍصاست دفیاع دًیثیا‬ ‫ه وٌذ ٍ ًَاٍسیّای اػ وِ دس ایٌذُ خَاّذ داؿ ‪.‬‬ ‫ٍصیش دفاع ٍ پـتیثاً ًیشٍّای هؼلا اظْاس داؿ دس اٍلَی تؼیذی‬ ‫هؼیـ ٍ هؼىی واسوٌاى ًیشٍّای هؼلا سا دًثا ه وٌین ٍ تؼیذ اص‬ ‫اى تحث تحمیمات اػ ‪ .‬تایذ تا تحمیماتی ویِ اًیجیام هی دّییین‬ ‫فٌاٍسیّای جذیذ ٍ ػالحّای جذیذ سا دًثا وٌین ٍ تا تَجِ تِ اییی‬ ‫وِ ایی هؼ َلی دس ػتاد ول تش ػْذُ تٌذُ تَدُ اػ اى سا دًیثیا‬ ‫ه وٌین وِ تتَاًین واس ًَی سا دس ایٌذُ اسائِ دّین‪.‬‬ ‫ٍی دستاسُ تؼاهل تا ًیشٍّای هؼلا گیفی تیٌیذُ چیَى دس ّیویِ‬ ‫تخؾّای ًیشٍّای هؼلا هؼَلی داؿتِام‪ّ،‬ن دس استؾ ٍ ّین دس‬ ‫ػتاد ول ًیشٍّای هؼلا ٍ ّن تا ػپاُ ٍ ًیشٍی اًتظاه ٍ تؼیج ٍ ّوِ‬ ‫هجوَػِ ّای ًظاه استثاط تؼیاس ًضدیىی داسم ویِ اییی استیثیاط‬ ‫پـتیثاً اػ ٍ ووه ه وٌذ واس سا تا التذاس تیـتش ٍ ػشػ تیـتش‬ ‫دًثا وٌین‪ .‬هشاػن تىشین اهیش ػشتیپ حاتو ٍصیش پیـیییی ٍ اهیییش‬ ‫ػشتیپ هحوذسضا لشای اؿتیاً اهشٍص یىـٌثِ تیا حضیَس ػیشداس‬ ‫ػشلـىش هحوذ تالشی سییغ ػتاد ول ًیشٍّای هؼلا تشگضاس ؿذ‪.‬‬ ‫ایشاى تِ صَست هطشٍط تِ هزاکشات‬ ‫تشجاهی تاص هی گشدد‬ ‫ػییشٍیییغ خییثییشی‪ً -‬ییایییه سئیییییغ‬ ‫وویؼیَى اهٌی هل هجلغ گیفی‬ ‫جوَْسی اػاله ایشاى تا ؿشط لیویَ‬ ‫ت لیذ ٍ ؿشط تحشین ّا ٍ ّوچیٌیییی‬ ‫جلَگیشی اص صهاىتش ؿذى هیزاویشات‬ ‫هَافک اػ ‪.‬‬ ‫ؿْشیاس حیذسی ًایه سئیغ وویؼیَى‬ ‫اهٌی هل ٍ ػیاػ خاسج هجلیغ‬ ‫ؿَسای اػاله ‪ ،‬تا تیاى ایٌىِ ّییی ی‬ ‫اسٍپای هجذد ًا دسخَاػ اغاص هزاوشات تشجاه سا دادُ اػی ‪ ،‬گیفی جیویْیَسی‬ ‫اػاله ایشاى تا ایی هؼ لِ هـشٍط تش لوَ ت لیذ ٍ ؿشط تحشین ّا ٍ ّوچٌیی جلَگییشی‬ ‫اص صهاًثش ؿذى هزاوشات هَافک اػ ‪ .‬اگش عشف هماتل تا ایی هؼ لِ هیَافیک تیاؿیذ‪ ،‬تیِ‬ ‫هزاوشات تاص ه گشدین‪.‬‬ ‫ٍی اداهِ داد الثتِ عشف ّای اسٍپای تا تذاٍم هزاوشات تشجاه هَافک ّؼتٌذ؛ اها اکل‬ ‫هَضَع اهشیىاػ ٍ عشف ها ّن ایی وـَس اػ وِ تایذ تحشیین ّیای جیویْیَسی‬ ‫اػاله ایشاى سا لوَ وٌذ‪.‬‬ ‫ًایه سئیغ وویؼیَى اهٌی هل ٍ ػیاػ خاسج هجلغ اظْاس ویشد اسٍپیایی ّیا‬ ‫ضوی حضَس دس هشاػن تحلیف سیاػ جوَْسی دٍسُ ػیضدّن توایل خیَد سا تیشای‬ ‫تذاٍم هزاوشات ًـاى دادًذ‪ ،‬اها تِ ّش حا ؿشط ٍ ؿشٍط ها دس ساػتای ّواى هؼیائیلی‬ ‫اػ وِ الای ظشیف یا الای ػشالچ پی یشی ه وشدًذ‪.‬‬ ‫ایی ًوایٌذُ هجلغ تلشیا وشد اص اًجا وِ هیَضیَع تیشجیام‪ ،‬حیاویویییتی اػی ‪،‬‬ ‫ػیاػ گزاس دس ایی هزاوشات ؿَسای ػال اهٌی هل وـیَس اػی ٍ ٍصاست اهیَس‬ ‫خاسجِ ػالٍُ تش ًمؾ هحَسی دس هزاوشات‪ ،‬تِ ًوایٌذگ اص حاووی هؼائل سا دًیثیا‬ ‫ه وٌذ‪.‬‬ ‫حیذسی اضافِ وشد ٍصاست اهَس خاسجِ دس چ ًَ ‪ ،‬تاوتیه ٍ سٍؽ تیِ ػیشاًیجیام‬ ‫سػاًذى هزاوشُ ّا هختاس اػ ‪.‬‬ ‫سٍدخاًِ ّا ٍ هسیلْا خاًِ سیل ٍ هجاسی عثیعی جشیاى ّستٌذ‪ ،‬تا تصشف تستش ٍ حشین‪ ،‬هسیل سا اص خاًِ‬ ‫خَیص هٌحشف ٍ خَد ٍ دیگشاى سا دس هعشض خغشات جاًی ٍ هالی جثشاى ًاپزیش قشاس ًذّین‪.‬‬ ‫ضشکت اب هٌغقِ ای ارس تایجاى ضشقی‬ ‫اگْی هٌاقصِ عوَهی یک هشحلِ ای تا اسصیاتی کیفی‬ ‫ضشکت اب هٌغقِ ای ارستایجاى ضشقی دس ًظش داسد پشٍطُ ای تا اعالعات عوَهی هطشحِ ریل سا اص عشیق هٌاقصِ تِ ضشکت ٍاجدذ‬ ‫ضشایظ ٍ صالحیت داس ٍاگزاس ًوایذ‪.‬‬ ‫‪ -2‬کاسفشها; ضشکت اب هٌغقِ ای ارس تایجاى ضشقی‬ ‫‪ -3‬دستگاُ ًظاست; اداسُ خذهات پطتیثاًی‬ ‫‪ -4‬عٌَاى پشٍطُ; عولیات اجشایی تعویشات ساختواى ّای حَصُ ستادی ٍ اداسات تاتعِ‬ ‫هطخصات کلی پشٍطُ;‬ ‫تعویشات هشتَط تِ ساختواى ّای اداسی ٍ ستادی ٍاحذ ّای تاتعِ ضشکت اب هٌغقِ ای استاى ارس تایجاى ضشقی ضاهل اداسات ضْش‬ ‫تثشیض ٍ ضْشستاى ّای اسکَ‪ ،‬ارسضْش‪ ،‬اّش‪ ،‬تستاى اتاد‪ ،‬تٌاب‪ ،‬جلفا‪ ،‬سشاب‪ ،‬ضثستش‪ ،‬تشکوی چای‪ ،‬کلیثش‪ ،‬عجثطیش‪ ،‬هشاغِ‪ ،‬هدیداًدِ‪،‬‬ ‫ّطتشٍد‪ّ ،‬شیس‪ٍ ،‬سصقاى‬ ‫هحل اجشا; استاى ارستایجاى ضشقی‬ ‫تشاٍسد ّضیٌِ اجشای کاس; حذٍد ‪ 24011101110111‬سیال تشاساس فْاسس تْای پایِ ّای سال ‪2511‬‬ ‫هذت اجشای کاس; ‪ 23‬هاُ ضوسی‬ ‫‪ -5‬سضتِ کاسی هَسد ًظش; تاتَجِ تِ تشاٍسد اٍلیِ‪ ،‬هٌاقصِ گشاى تایستی تشاساس هطخصات دسج ضذُ دس ساهاًِ عَاهل ًظام فٌی ٍ‬ ‫اجشایی کطَس (ساجاس) داسای ظشفیت خالی اص ًظش تعذاد کاس ٍ ظشفیت اصاد سیالی دس سضتِ اتٌیِ تاضذ‪.‬‬ ‫‪ -6‬هْلت خشیذ اسٌاد; هغاتق تاسیخْای هٌذسج دس ساهاًِ ٍ حذاقل یک ّفتِ پس اص چاج اگْی ًَتت دٍم (چاج اگْی ًَتدت‬ ‫دٍم تِ فاصلِ سِ سٍص پس اص اًتطاس اگْی ًَتت اٍل خَاّذ تَد‪).‬‬ ‫‪ -7‬هحل خشیذ اسٌاد اسصیاتی; خشیذ اسٌاد اسصیاتی کیفی صشفا اص عشیق ساهاًِ تذاسکات الکتشًٍیکی دٍلدت تدِ ادسس;‬ ‫‪ www.setadiran.ir‬اهکاى پزیش هی تاضذ‪.‬‬ ‫‪ -8‬هْلت تحَیل اسٌاد تکویل ضذُ; هغاتق تاسیخْای هٌذسج دس ساهاًِ (حذاقل ‪ 26‬سٍص پس اص اخشیی هْلت فشٍش‬ ‫اسٌاد)‬ ‫‪ -9‬تذیْی است هتعاقثا دعَتٌاهِ کتثی جْت دسیافت هاتقی اسٌاد هٌاقصِ تِ هٌاقصِ گشاى حائض ضشایظ اسسال خَاّدذ‬ ‫ضذ‪.‬‬ ‫‪ -:‬هتی اگْی دس سایت ًیض ‪ www.azarwater.ir‬هَجَد است‪.‬‬ ‫‪ -21‬کلیِ هٌاقصِ گشاى هَظفٌذ اسٌاد اسصیاتی کیفی سا دس ساهاًِ تذاسکات الکتشًٍیدکدی دٍلدت تدِ ادسس;‬ ‫‪ www.setadiran.ir‬عثق هَعذ صهاًی هٌذسج دس سایت تکویل ٍ تاسگزاسی ًوایٌذ‪ .‬تذیْی است هشاحل ثثت ًدام ٍ‬ ‫اخز اهضای الکتشًٍیکی تا هشاجعِ تِ هشاکض دفاتش ثثت ًام ساهاًِ دس استاًْا ٍ سایش هَاسد هَسد لضٍم ساهاًِ ًدیدض‬ ‫تایستی سعایت گشدد‪.‬‬ ‫سٍاتظ عوَهی اب هٌغقِ ای ارس تایجاى ضشقی‬ ‫‪*20488‬ضٌاسِ اگْی;‪* 229124:‬تاسیخ اًتطاسًَتت اٍل; ‪* 2511017019‬اًتطاس ًَتت دٍم;‪ * 2511017022‬سٍصًاهِ اسک‬ صفحه 2 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫* دوشنبه‬ ‫* ‪ 8‬شهریور‬ ‫* ‪ 01‬اگوست‬ ‫* ‪ 00‬محرم‬ ‫* سال‪ :‬سی و یکم‬ ‫* شماره (سایی)‪0011 :‬‬ ‫* اوتوزبیرینجی ایل‬ ‫اهبم جوؼِ تجطیع‪ :‬هسئَالى سیبسی ٍ ٍضظضی ثِ زاز تطاوتَض ثطسٌس‬ ‫‪0011‬‬ ‫‪0100‬‬ ‫‪0000‬‬ ‫* صفحه ‪0‬‬ ‫‪‬‬ ‫استانها‬ ‫ػشٍیغ خجشی ‪ً-‬وبیٌذُ ٍتیفمیِ دس ارسثبیجبىؿاشلای ٍ‬ ‫اهبم جوؼِ تجشیض گفت‪ ۹‬هؼئَالى ػیبػی ٍ ٍسصؿی ثبیذ ثاِ‬ ‫داد تین هحجَه تشاکتَس ثشػٌذ ٍ دس ایی هیبى اػتابًاذاسی‬ ‫ثبیذ اص تین حوبیت کبه داؿتِ ثابؿاذ‪ .‬حاجات االػاالم‬ ‫ٍاتوؼلویی هحوذػلی ا ّبؿان دس دیاذاس جاواؼای اص‬ ‫َّاداساى تین فَتجب تشاکتَس‪ ،‬اص ثِ ٍجَد اهاذى ثاشخای‬ ‫تجؼیضّب ثیی تینّبی ؿْشػتبًی ٍ تْشاًی اًتمبد ٍ اضابفاِ‬ ‫کشد‪ ۹‬تشاکتَس ّن ثبیذ هث ثمیِ تینّبی پبیتخت اص ػَی ًْبدّبی دٍتتی حوبیت ؿَد اهب چاٌایای‬ ‫ًیؼت؛ تینّبی تْشاًی لیوتّبی کالى ثِ ثبصیکٌبى پیـٌْبد هیکٌٌذ اهب تشاکتَس دس ایای هایاذاى‬ ‫ًبثشاثش ًوی تَاًذ کبسی اص پیؾ ثجشد‪ٍ.‬ی اظْبس داؿت‪ٍ ۹‬صاست ٍسصؽ ٍ جاَاًابى ٍ فاذساػایاَى‬ ‫فَتجب ثبیذ جلَ ایی تجؼیضّب سا ثگیشد ٍ حذال ػمف لشاسدادّب سا هـخق ٍ تؼشیف کاٌاذ تاب‬ ‫ثیی ّوِ تینّب ػذاتت ثشلشاس ؿَد‪.‬حجتاالػالم ا ّبؿن تبکیذ کشد‪ ۹‬دس ایی ؿاشایاظ ػاخات‬ ‫التلبدی هؼئَالى اػتبًی ثبیذ اص تین تشاکتَس ثِ ًحَ ؿبیؼتِ حوبیت کٌٌاذ ٍ ایای دسخاَاػات‬ ‫اص اػتبًذاسی ٍ فشهبًذاسی ٍجَد داسد کِ ثشای ایی تین هحجَه ٍ پشَّاداس ػٌگ توبم ثگزاسًذ‪.‬‬ ‫‪ ۰2۰‬هیلیبضز تَهبى زضاهس‬ ‫زض اشضثبیجبى ؿطثی هحمک ضس‬ ‫ػشٍیغ خجشی ‪ -‬سییغ ػبصهبى هذیشیت ٍ ثشًابهاِ‬ ‫سیضی ارسثبیجبى غشثی گفت‪ ۹‬اهؼب ‪ّ ۱‬ضاس ٍ ‪۳٠۸‬‬ ‫هیلیبسد تَهبى دساهذ ثشای اػتبى پیؾ ثیٌی هی ؿَد‬ ‫کِ دس ‪ ۳‬هبِّ ًخؼت اهؼب ‪ ۵۲۰‬هیلیبسد تَهابى اص‬ ‫ایی هیضاى دساهذ ثشای اػتبى هحمک ؿذُ اػت‪.‬‬ ‫ًبکش حضشتی دس جلؼِ ؿَسای ثاشًابهاِ سیاضی ٍ‬ ‫تَػؼِ ارسثبیجبى غشثی ثب اؿبسُ ثِ تلَیات ػاٌاذ‬ ‫اهبیؾ ػشصهیٌی اػتبى دس ؿَسای ػبتای اهابیاؾ‬ ‫ػشصهیی کـَس دس ػب گزؿتِ ‪ ،‬گافات‪ ۹‬اجاشای‬ ‫توبهی عشح ّب ٍ ثشًبهِ ّبی دػتگبُ ّبی اجاشایای‬ ‫اػتبى ٍ تذٍیی اػٌبد پبییی دػتی ثبیذ ثش اػبع ایای‬ ‫ػٌذ تذٍیی ٍ اجشایی ؿَد‪.‬‬ ‫ٍی اػتجبسات تولک داسایی ّبی ػشهبیِ ای اػتابى‬ ‫دس ػب جبسی سا ‪ّ ۲‬ضاس ٍ ‪ ۳۴‬هیلیبسد تَهبى ػٌاَاى‬ ‫کشد ٍ اظْبس داؿت‪ ۹‬ایی هایاضاى اػاتاجابس غایاش اص‬ ‫اػتجبسات ٍصاست خبًِ ّب ‪ ،‬اػتجبس هلی ٍ اػاتاجابسات‬ ‫دػتگبُ ّبی غیش اػتبًی اػت ٍ تب کٌَى ‪ ۳۲‬دسکذ‬ ‫اى ثِ دػتگبُ ّبی اجشایی اػتبى تخالایاق دادُ‬ ‫ؿذُ اػت ‪ٍ.‬ی اداهِ داد‪ ۹‬اص یاک ّاضاس ٍ ‪۱۸۸‬‬ ‫هیلیبسد تَهبى اػتجبس ػوشاًی تخلیق دادُ ؿذُ ثاِ‬ ‫دػتگبُ ّبی اجشایی اػتبى ‪ ۲۶۴‬هیلیبسد تَهابى اى‬ ‫ثلَست ًمذی ٍ ‪ ۸۱۳‬هیلیبسد تَهبى ًایاض ثلاَست‬ ‫اػٌبد خضاًِ تخلیق دادُ ؿذُ اػت‪.‬‬ ‫تَظیغ وٌٌسُ گَضت است‬ ‫ثِ ضستَضاىّبی تجطیع زستگیط ضس‬ ‫ػشٍیغ خجشی ‪ -‬تَصیغ کٌٌذُ گَؿات اػات دس‬ ‫سػتَساى ّبی تجشیض دػتگیش ؿذ‪ .‬یک تَصیغ کٌٌاذُ‬ ‫گَؿت دس سػتَساىّبی تجشیض ثِ دتی تَصیغ ٍ رثح‬ ‫گَؿت اػت ٍ حیَاًبت اص کبس افاتابدُ ثابصداؿات‬ ‫ؿذ‪.‬ایی هتْن دس ؿؼجِ ‪ ۰٠۴‬دادگبُ کیفشی ‪ ۱‬تجاشیاض‬ ‫هحبکوِ ؿذُ اػت‪ .‬ایی هتْن ثؼذ اص رثح اػت ّاب‪،‬‬ ‫گَؿت اًبى سا ثِ ثشخی سػتَساىّب ٍ للبثی ّابی‬ ‫ػغح ؿْش تجشیض هیفشٍختِ اػت‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪ ۵۴۵‬هیلیبضزتَهبى عطح صٌؼت ثطق زض اشضثبیجبىضطلی افتتبح ضس‬ ‫‪ ۵.۵‬هیلیَى تی ثبض تَسظ ًبٍگبى حول ٍ ًمل اشضثبیجبىضطلی جبثجب ضس‬ ‫ػشٍیغ خجشی‪ -‬هؼبٍى حو ٍ ًم هذیشک ساّذاسی ٍ‬ ‫حو ٍ ًم جبدُای ارسثبیجبىؿشلی گفت‪ ۹‬ثیؾ اص ‪۷.۴‬‬ ‫هیلیَى تی ثبس دس هذت ػپشی ؿذُ اص ػب جبسی تاَػاظ‬ ‫ًبٍگبى حو ٍ ًم ثبس اػتبى جبثجب ؿذُ اػت‪.‬‬ ‫کبظن تیوَسصادُ‪ ،‬ثب ثیبى ایٌکِ ایی هیضاى ثبس ثب کذٍس ثیؾ‬ ‫اص ‪ّ ۵۱۲‬ضاس ٍ ‪ ۵٠٠‬ثشگ ثبسًبهِ ثِ ًمبط هختلف کـاَس‬ ‫حو ؿذُ اػت‪ ،‬افضٍد‪ ۹‬دس ػب جبسی ًبٍگبى حاوا ٍ‬ ‫ًم ثبس اػتبى ‪ّ ۳۱۴‬ضاس تی کبالّبی اػبػی ٍ ًْبدُ ّابی‬ ‫داهی ػْویِ ارسثبیجبى ؿشلی ؿبه ‪ّ ۰۳۸‬ضاس تی گٌذم ٍ ‪ّ ۱۶۵‬ضاس تی جَ‪ ،‬رست داهی ٍ کٌجبتِ سا اص‬ ‫ثٌبدس جٌَثی ثِ اػتبى حو کشدُ اػت‪.‬‬ ‫ٍی اظْبس داؿت‪ ۹‬دس ایی هذت ًبٍگبى حو ٍ ًم هؼبفش اػتبى ًیض ثب سػابیات دػاتاَساتاؼاوا ّابی‬ ‫ثْذاؿتی‪ ،‬یک هیلیَى ٍ ‪ّ ۲۷۵‬ضاس هؼبفش سا ثب ثیؾ اص ‪ّ ۰۸۷‬ضاس ٍ ‪ ۴۴٠‬ػفش جبثجب کشدُ اػت‪.‬‬ ‫هؼبٍى حو ٍ ًم هذیشک ساّذاسی ٍ حو ٍ ًم جبدُای ارسثبیجبىؿشلی گفت‪ ۹‬ایی اهبس ًؼجت ثِ‬ ‫هذت هـبثِ ػب لج ‪ ۲۱‬دسکذ دس تؼذاد هؼبفش ٍ ‪ ۱۶‬دسکذ دس تؼذاد ػفش افضایؾ ًـبى هی دّذ‪.‬‬ ‫تیوَسصادُ‪ ،‬اداهِ داد‪ ۹‬دس ایی ثبصُ صهبًی تؼذاد ثشخَسد ثب تخلفبت اضبفِ ثبس دس هحَسّبی ارسثابیاجابى‬ ‫ؿشلی ‪ّ ۱‬ضاس ٍ ‪ ۱۴۰‬هَسد ثَدُ ٍ دس ایی هذت تؼذاد ثشچؼت هؼبیٌِ فٌی کبدسُ ‪ّ ۲۵‬ضاس ٍ ‪ ۸٠٠‬هاَسد‬ ‫ثَدُ اػت‪.‬‬ ‫ٍی یبداٍسی کشد‪ ۹‬دس صهبى کًٌَی تؼذادک ًبٍگبى ثبسی داسای کبست َّؿوٌذ اػتبى ‪ّ ۲۲‬ضاس ٍ ‪۴٠٠‬‬ ‫دػتگبُ‪ ،‬تؼذاد ساًٌذگبى ثبسی داسای کبست َّؿوٌذ ‪ّ ۲۶‬ضاس ٍ ‪ً ۴٠‬فش ٍ تؼذاد اتَثَع ًبٍگبى حو ٍ‬ ‫ًم هؼبفشی اػتبى ‪ ۵۸۲‬دػتگبُ اػت‪.‬‬ ‫‪ ۰۵۴‬هیلیبضز ضیبل عطح ػوطاًی ٍ ذسهبتی زض ولیجط افتتبح ضس‬ ‫ػشٍیغ خجشی ‪ -‬فشهبًذاس کلیجش اص افتتبح ‪ ۳۵‬عشح ػوشاًی ٍ خذهبتی ثب اػتجبس حذٍد ‪ ۳۵٠‬هیلیبسد سیاب‬ ‫ٍ کلٌگ صًی ‪ ۰٠‬عشح دیگش ثب اػتجبس حذٍد ‪ ۳۴٠‬هیلیبسد سیب دس ایی ؿْشػتبى ثِ هٌبػجت ّفتاِ دٍتات‬ ‫خجش داد‪ .‬ػذاتت حبجی پَس اظْبس کشد‪ ۹‬احذاث ػبختوبى اهذاد ٍ ًجبت ػِ ساّی اهیشاثبد‪ ،‬تکاوایا ٍ‬ ‫احذاث ساّذاسخبًِ کلیجش ‪ -‬جبًبًلَ اص عشف ػبصهبى ساّذاسی ٍ حو ًما جابدُ ای کـاَس‪ ،‬حازف‬ ‫گشدًِی اتوجی ٍ ؿشٍع چْبس خغِ کشدى جبدُ کلیجش‪ -‬کالتک اص جولِ عشح ّبی ّفتِ دٍتت اهؼب دس‬ ‫ایی ؿْشػتبى اػت‪ٍ.‬ی اص ًَػبصی ٍ تجْیض ‪ ۰۲‬ثبه هذسػِ‪ ،‬اختلبف ‪ ۴٠‬فمشُ تؼْیالت ثب کبسهضد پٌج‬ ‫دسکذ ثِ هؼکی سٍػتبییبى اػیت دیذُ اص ػی ‪ ،‬احذاث ساُ سٍػتبیی ٍ صیش ػبصی ٍ اػفبتت ‪ ۱۰‬سٍػتب‬ ‫ثِ ػٌَاى دیگش عشح ّبیی یبد کشد کِ ثِ هٌبػجت ّفتِی دٍتت دس ؿْشػتبى کلیجش اجشا خَاّذ ؿذ‪.‬‬ ‫ٍی ّوچٌیی اص اختلبف‪ ۲۲٠‬هیلیبسد سیب اػتجبس ٍ اسائِی ‪ ۲۱٠‬هیلیبسد تَهبى تؼْیالت ثابًاکای ثاشای‬ ‫احذاث ػذ پیغبم چبی خجش داد‪.‬حبجی پَس اص احبد هشدم‪ ،‬دػتگبُّبی دٍتتی‪ ،‬هؼئَالى اسؿذ ؿْشػتابى‪،‬‬ ‫ثؼیج ٍ ػپبُ‪ً ،‬یشٍی اًتظبهی ٍ ًیشٍّبی ّال احوش ثِ خبعش هـبسکت دس هْبس اتؾ ػَصی ٍ یابسی ثاِ‬ ‫ػی صدگبى ایی ؿْشػتبى کلیجش تـکش کشد ٍ گفت‪ ۹‬دس ػی اخیش ػالٍُ ثش فَت ػِ ًفش اص ّوـْاشیابى‪،‬‬ ‫ثِ صیشػبخت ّب ٍ اهَا ػوَهی ًیض خؼبسات صیبدی ٍاسد ؿذ کِ ثب پیگیشی ّابی ًاوابیاٌاذُ ی هاشدم‬ ‫کلیجش‪،‬خذاافشیی ٍ َّساًذ‪ ،‬ػفش ًبیت سئیغ هجلغ ٍ ّیات ّوشاُ ثِ هٌغمِی ػی صدُ اًجبم ؿذ‪.‬‬ ‫ػشٍیغ خجشی‪ -‬دس چْبسهیای سٍص اص ّافاتاِ‬ ‫دٍتت ‪ّ ۱‬ضاس ٍ ‪ ۶۶۷‬پشٍطُ کاٌاؼات ثاشق ثاب‬ ‫ػشهبیِگزاسی ثیؾ اص ‪ ۴٠۴‬هیلیبسد تَهبى اهشٍص‬ ‫ؿااٌااجااِ دس ایاایااٌاای ثااب حضااَس اػااتاابًااذاس‬ ‫ارسثبیجبىؿشلی ثِ ثْشُثشداسی سػیذ‪.‬‬ ‫دس ایی اییی یک ّضاس ٍ ‪ ۵۳۵‬پاشٍطُ ؿاشکات‬ ‫تَصیغ ًیشٍی ثشق تجشیض ثب هیشاى ػشهبیِ گازاسی‬ ‫‪ ۰۱۴‬هیلیبسد تَهبى‪ ۷۳۷ ،‬پشٍطُ ثشق سػابًای ثاب‬ ‫اػتجبس ثیؾ اص ‪ ۰۸۷‬هیلیبسد ٍ ‪ ۷۰۲‬هیلیَى تَهابى‬ ‫ٍ ‪ ۵‬پشٍطُ ؿشکت ثشق هٌغمِ ای اػتبى ثب ّضیٌاِ‬ ‫کشد ‪ ۱۷۳‬هیلیبسد تَهبى ثِ ثْشُ ثشداسی سػیذ‪.‬‬ ‫اػتبًذاس ارسثبیجبى ؿشلی دس اییی افتتبح ایی پشٍطُ ّب کِ ثِ کَست ٍیذیَ کٌفشاًغ ثشگضاس ؿاذ‪ ،‬ثاب‬ ‫لذسداًی اص تالؽ ّبی ٍصیش ػبثک ًیشٍ‪ ،‬گفت‪ ۹‬اهیذٍاسین دس دٍتت جاذیاذ‪ ،‬گابم ّابی هاَثاشتاش ٍ‬ ‫ثلٌذتشی ثشای ح هـکالت ػشکِ تَتیذ ٍ تَصیغ ثشق دس کـَس ثشداؿتِ ؿَد‪.‬‬ ‫هحوذسضب پَسهحوذی اداهِ داد‪ ۹‬ثب ٍجَد ؿشایظ ػخت تحشین ّب ٍ دؿَاسی ّبی ٍضؼیت کشًٍبیای‪،‬‬ ‫الذاهبت اسصؿوٌذ ٍ ثؼیبس ثضسگی دس حَصُ کٌؼت ثشق دس اػتبى اًجبم ؿذُ ٍ پشٍطُ ّبیی کاِ اهاشٍص‬ ‫افتتبح هی ؿَد گَاُ ثش ایی ادػبػت‪.‬‬ ‫پَسهحوذی ثب اؿبسُ ثِ ایٌکِ ّش ٍاحذ تَتیذی کِ فؼبتیت هی کٌذ‪ ،‬گشُ خَسدُ ٍ هشتجظ ثب تبهیی اًشطی‬ ‫اػت‪ ،‬گفت‪ ۹‬ثب تَجِ ثِ ایٌکِ ارسثبیجبى ؿشلی‪ ،‬اػتبًی کٌؼتی اػت کِ هلشف اًاشطی ثابال داسد ٍ‬ ‫تشاکن جوؼیت سٍ ثِ افضایؾ اػت‪ ،‬عجیؼتبً تبهیی ًیبص اػتبى ثب تَجِ ثِ هٌبثغ هحذٍد‪ ،‬ثؼیبس ػخت اػت‪.‬‬ ‫جلَگیطی اظوطتبض زام سٌگیی هَلس ًیبظهٌس سیبستّبی تطَیمی است‬ ‫ػااشٍیااغ خااجااشی‪ -‬سیاایااغ جااْاابدکـاابٍسصی‬ ‫ارسثبیجبى ؿشلی ثب تبکیذ ثش جلَگیشی اص کـاتابس‬ ‫دام ػٌگیی هَتذ‪ ،‬گفت‪ ۹‬ثشای تاحاماک ایای اهاش‬ ‫ًیبصهٌذ الذاهبت جذی ٍ ػیبػت ّابی تـاَیامای‬ ‫ّؼتین‪.‬‬ ‫اکجش فتحی دس ثبصدیذ اص کـتبسگبُ کٌؼتی تاجاشیاض‬ ‫ّذف اص ایی ثبصدیذ سا ثشسػی ًحَُ جلَگیاشی اص‬ ‫کـتبس دام هَتذ ػٌَاى کشد ٍ افضٍد‪ ۹‬الذاهبت اٍتیِ‬ ‫ثشای افضایؾ ػْویِ هیضاى ًْبدُ ّبی داهی دس حب‬ ‫اًجبم اػت ٍ تبهیی تؼْیالت ٍ ًمذیاٌاگای ثاشای‬ ‫تبهیی ػلَفِ ثِ صٍدی اثالؽ خَاّذ ؿذ ٍ ثاب ایای‬ ‫الذاهبت ٍ ػیبػت ّبی تـَیمای اهایاذٍاسیان اص‬ ‫کـتبس دام ّبی ػٌگیی هَتذ جلَگیشی ؿَد‪.‬‬ ‫ٍی گفت‪ّ ۹‬وچٌیی ؿٌبػٌبهِداس کاشدى الؿاِ دس‬ ‫ساػتبی تؼییی کیفیت ٍ جٌؼیت الؿِ ٍ حوبیت اص‬ ‫حمَق لبًًَی هلشف کٌٌذگبى کِ دس حب اًجابم‬ ‫اػت ثبیذ ثب جذیت دًجب ؿَد‪.‬‬ ‫هذیشػبه کـتبسگبُ کٌؼتای ؿاْاشداسی تاجاشیاض‬ ‫ًیض گفت‪ ۹‬ایی کـتبسگبُ ػالٍُ ثش تبهیی گاَؿات‬ ‫لشهض ایی ؿْش‪ ،‬ثخـی اص ًایابص ػابیاش ؿاْاشّابی‬ ‫ارسثبیجبىؿشلی سا ًیض تبهیی هیکٌذ‪.‬‬ ‫کشین لذستی ثب ثیبى ایٌکِ دس ایی هجوَػِ کٌؼتای‬ ‫اًَاع دام ّبی ػٌگیی ٍ ػجک حال گَؿت هبًٌذ‬ ‫گبٍ‪ ،‬گَػبتِ‪ ،‬گبٍهیؾ‪ ،‬گَػفاٌاذ‪ ،‬ثاض‪ ،‬ؿاتاش ٍ‬ ‫سْویِ ٍاوسی وطًٍبی اشضثبیجبىضطلی‬ ‫جَاثگَی ًیبظ استبى ًیست‬ ‫ػشٍیغ خجشی ‪ -‬هؼبٍى ثْذاؿتی داًـگبُ ػلَم پضؿکی تجشیض گفت‪ ۹‬ػْویِ‬ ‫ٍاکؼی اسػب ؿذُ ثشای ارسثبیجابى ؿاشلای جاَاثاگاَی ًایابص هاشدم ٍ‬ ‫ؿتشهشؽ ثشای هلبسف خبًگی ٍ کٌؼتی کـتبس هی‬ ‫ؿَد‪ ،‬افضٍد‪ ۹‬ثب ساُ اًذاصی خظ ثؼتِ ثٌذی گَؿات‬ ‫لشهض دس ایی هجوَػِ ثِ کَست ثـمبثی ٍ هٌجوذ‪،‬‬ ‫گَؿت کـتبس ؿذُ دس ثؼتِ ثٌذی ّبی ثْاذاؿاتای‬ ‫دس تجشیض ٍ ػبیش ؿْشّبی کـَس تَصیغ هی ؿَد‪.‬‬ ‫هشاجؼِکٌٌذگبى ثِ هشاکض ٍاکؼیٌبػیَى اػتبى ًیؼت‪.‬‬ ‫ثِ ًم اص داًـگبُ ػلَم پضؿکی تجشیض‪ ،‬ػجبػؼلی دسػتی افضٍد‪ٍ ۹‬اکؼیّابی‬ ‫اسػب ؿذُ ثِ ایی اػتبى ظشف ‪ ۱‬سٍص تضسیک ٍ توبم هیؿَد ٍ دس سٍصّابی‬ ‫دیگش ّفتِ اػتبى ثب کوجَد ٍاکؼی هَاجِ هیؿَد‪.‬‬ ‫ٍی ثب ثیبى ایٌکِ اٍاخش ّفتِ گزؿتِ ثِ ػلت ًجَد ٍاکؼی‪ ،‬تضسیک دس هاشاکاض‬ ‫ٍاکؼیٌبػیَى اًجبم ًـذ‪ ،‬اظْبس کشد‪ ۹‬ثشای ‪ ۱‬سٍص ایٌذُ ٍاکؼی دس اخاتایابس‬ ‫هشاکض دسهبًی اػتبى لشاس گشفتِ اػات ٍ دس کاَست تااهایای ٍاکؼای‪،‬‬ ‫ٍاکؼیٌبػیَى دس ػبیش سٍصّبی ّفتِ ًیض تذاٍم خَاّذ یبفت‪.‬‬ ‫دسػتی ثب ثیبى ایٌکِ هیضاى ؿیَع ثیوبسی دس ایی اػتبى سًٍذ افاضایـای داسد‪،‬‬ ‫اداهِ داد‪ ۹‬تؼذاد ثؼتشیّبی کشًٍب دس اػتبى سٍصاًِ ثِ یک ّضاس ٍ ‪ً ۷٠٠‬افاش‬ ‫سػیذُ اػت ٍ ّش سٍص ‪ً ۱۴‬فش جبى خَد سا اص دػت هیدٌّذ‪.‬‬ ‫ٍی اص هشدم خَاػت ثشای کٌتش ؿیَع ٍیشٍع کشًٍب‪ ،‬ؿایاَُ ًابهاِ ّابی‬ ‫ثْذاؿتی سا سػبیت کٌٌذ‪.‬‬ ‫تبکٌَى حذٍد ‪ ۲۳‬دسکذ جوؼیت ثبالی ‪ ۰۷‬ػب دس ارسثبیجبى ؿشلی ػلایاِ‬ ‫کشًٍب ٍاکؼیٌِ ؿذُاًذ‪.‬‬ ‫اگْی زػَت هجوغ ػوَهی فَق الؼبزُ (ًَثت سَم)‬ ‫جلسِ هجوغ ػوَهی فَق الؼبزُ ًَثت سَم ضطوت تؼبًٍی هسىی وبضوٌبى زاًطگبُ تجطیع ثِ ضوبضخ ثجت ‪ ٍ ۰۴۵‬ضٌبسِ هسلسی‬ ‫‪ ۰۴7۴۴۴۰۵۴62‬زض سبػت ‪۰7‬ضٍظ یىطٌجِ هَضذِ ‪ ۰۰۴۴0۴۰07۰‬زض هحَعِ ضٍثبظ ضطوت تؼبًٍی ٍالغ زض زاًطگبُ تجطیع ثطگعاض‬ ‫ذَاّس ضس ‪ ،‬اظ ولیِ اػضبی هحتطم ضطوت تؼبًٍی زػَت هی ضَز زض سبػت همطض حضَض ثْن ضسبًٌس ‪.‬‬ ‫زستَض جلسِ‬ ‫‪-۰‬توسیس هْلت فؼبلیت ضطوت ثوست سِ سبل ضوسی هغبثک هجَظ ضوبضُ‪۰۰2۰۴‬ازاضُ ول تؼبٍى ‪،‬وبض ٍ ضفبُ اجتوبػی استبى ‪.‬‬ ‫تصوط ‪:‬افطازی وِ لصس زاضًس ٍویل ذَز ضا ثِ هجوغ ػوَهی اػعام ًوبیٌس هی ثبیست حساوثط تب یه ّفتِ ثؼس اظ ًطط اگسْسی‬ ‫ثْوطاُ ٍویل ذَز زض زفتط تؼبًٍی حضَض ٍ هجَظ ٍضٍز ٍویل ذَز ضا ثِ هجوغ زضیبفت ًوبیٌس ‪.‬‬ ‫الظم ثِ تَضیح است ثِ ٍوبلتٌبهِ ّبی ؿیط ضسوی تطتیت اثط زازُ ًرَاّس ضس ‪.‬‬ ‫ّیئت هسیطُ ضطوت تؼبًٍی هسىی وبضوٌبى زاًطگبُ تجطیع‬ ‫‪* ۰02۰2‬تبضید اًتطبض‪ * ۰۰۴۴0۴۰0۴۵ :‬ضٍظًبهِ اضن‬ ‫ضْطزاضی الىٌس‬ ‫ضطایظ هعایسُ ٍاگصاضی اهتیبظ اغاًس تبوسی تلفٌی هطحلِ زٍم ‪ًَ-‬ثت زٍم‬ ‫ثبظگطت ثِ ظًسگی ‪ ۰۴‬هحىَم ثِ‬ ‫لصبظ ثب گصضت اٍلیبی زم زض تجطیع‬ ‫ػشٍیغ خجشی ‪ -‬دادػتبى ػوَهی ٍ اًماله تجشیض گفت‪۹‬‬ ‫عی پٌج هبُ گزؿتِ ‪ً ۰٠‬فش اص هحکَهبى ثِ للبف ًفاغ‬ ‫ثب اخز سضبیت اص اٍتیبی دم ثاِ صًاذگای ثابصگـاتاٌاذ‪.‬‬ ‫هحجَه ػلیلَ ثب ثیبى ایٌکِ ایجبد هلبتحِ ٍ ػبصؽ هایابى‬ ‫عشفیی دػَا اص اٍتَیت ّبی دادگؼتاشی اػاتابى اػات‪،‬‬ ‫اظْبس داؿت‪ ۹‬دس کٌبس اجشای ػذاتت ٍ تظلن خاَاّای ٍ‬ ‫ثشخَسد لبعغ ثب افشاد ٌّجبسؿکی ٍ هجشهبى‪ ،‬گشٍُ ٍیاظُ‬ ‫اخز سضبیت اص ؿبکیبى هتـک اص اػضبی ؿاَسای حا‬ ‫اختالف ٍ هذدکبساى اجتوبػی صًذاًْبی اػتبى تـاکایا‬ ‫ؿذُ اػت‪.‬دادػتبى ػوَهی ٍاًماله تاجاشیاضثابلاذسداًای‬ ‫اصتالؽ ّب ٍ صحوت ّابی هاجاذاًاِ هابهاَساى لضابیای‬ ‫دادػشای تجشیض‪ ،‬هذیش‪ ،‬هذدکبساى ٍ ّویبساى ؿَسای حا‬ ‫اختالف صًذاى تجشیض ٍ سیؾ ػفیذاى هح ‪ ،‬ثایابى کاشد‪۹‬‬ ‫هـبسکت ٍ ٍسٍد سیؾ ػفیذاى ٍ هؼتوذاى هح ثِ ایای‬ ‫اهش خیش ثؼیبس هَثش ٍ ػبصًذُ اػت‪.‬ػلیلَ اداهِ داد‪ ۹‬ایجابد‬ ‫کلح ٍ ػبصؽ ٍ اکالح رات اتجیی اص اسصؽّبی دیٌی ٍ‬ ‫هؼیبسّبی اخاللی اػت کِ اگش دس جبهؼِ ًْبدیٌِ ؿاَد ٍ‬ ‫سٍحیِ ػبصؽ ٍ ثشادسی هجٌبی ػو احبد جبهؼاِ لاشاس‬ ‫گیشد‪ ،‬ثِ عَس لغغ هَجت استمبی اهٌیت سٍاًی ٍ تَػؼاِ‬ ‫اخالق ٍ هؼٌَیت دس هیبى ؿْشًٍذاى هیؿَد‪.‬‬ ‫اذتصبظ ‪ ۰۴‬زضصس ترتّبی ثیوبضستبًی‬ ‫ذَظستبى ثِ ثیوبضاى وطًٍبیی‬ ‫ػشٍیغ خجشی ‪ -‬سییغ داًـگبُ ػلَم پضؿکی جاٌاذی‬ ‫ؿبپَس اَّاص گفت‪ ۵٠ ۹‬دسکذ تختّبی ثیوبسػتبًای دس‬ ‫خَصػتبى ثِ ثیوبساى کشًٍبیی اختلبف پیذا کشدُ اػت‪.‬‬ ‫دکتش فشّبد اثَ ًظادیبى دس گفت ٍ گَ ثب ؿجکِ اػتابًای‬ ‫ػیوبی خَصػتبى ثیبى کشد‪ّ۹‬ن اکٌَى حاذٍد ػاِ ّاضاس‬ ‫ثیوبس کشًٍبیی ثؼتشی دس خَصػتبى داسین ٍ ثبس هاشاجاؼاِ‬ ‫ثِ هشاکض دسهبًی دس اػتبى ثیی ‪ ۸‬تب ‪ّ ۰٠‬ضاس ًفاش دس سٍص‬ ‫اػت‪.‬‬ ‫ٍی افضٍد‪ ۹‬تؼذاد ثیوبساى دس اًتظبس تخت تمشیاجاب سٍصاًاِ‬ ‫حذٍد ‪ً ۱٠٠‬فش اػت کِ ثِ سٍؽّبی هختالافای ػاؼای‬ ‫کشدین ایی کوجَد سا ججشاى کٌین ثِ ػٌَاى هثب کتبثخبًِ‬ ‫ٍ ًوبصخبًِ ثیوبسػتبى ًفت سا ثِ هح ثؼاتاشی ثایاوابساى‬ ‫تجذی کشدین ٍ یب اتبق سیکبٍسی ثیوبسػتبًی هحلی ثشای‬ ‫ثؼتشی ثایاوابساى ؿاذُ ٍ دس ساّاشٍّابی ثاشخای اص‬ ‫ثیوبسػتبىّب تخت هؼتمش کشدین‪.‬‬ ‫سییغ داًـگبُ ػلَم پضؿکی اَّاص ثب اؿبسُ ثاِ تاجاْایاض‬ ‫ثیوبسػتبى لذین عبتمبًی اَّاص ثشای پازیاشؽ ثایاوابساى‬ ‫کشًٍبیی گفت‪ ۹‬کبس اهبدُ ػبصی ایی هشکض ثیوبسػاتابًای‬ ‫سا اص چٌذ سٍص گزؿتِ اغبص کشدین ّوچٌیی ثاب دػاتاَس‬ ‫سییغ جوَْسی لشاس ؿذ ظشف ‪ ٍ ۱‬ػاِ سٍص ایاٌاذُ‬ ‫تجْیضات کبهلی دس اختیبسهبى لشاس دٌّذ تب ثتاَاًایان دس‬ ‫ایی ثیوبسػتبى‪ ۰٠٠ ،‬تخت ثؼتشی ثب کوک ّال احوش ٍ‬ ‫ثْذاسی جٌَه غشه ػپبُ ایجبد کٌین‪.‬‬ ‫ضْطزاضی الىٌس‬ ‫اگْی هعایسُ هطحلِ اٍل‪ -‬زٍم جبیگبُ سی اى جی ضْطزاضی الىٌس‬ ‫ضْطزاضی الىٌس ثبستٌبز ثٌس یه هصَثِ ضوبضُ ‪ ٍ 7۰2‬هَضذِ ‪ ۰۰۴۴0۴۰0۰۵‬ضَضای هحتطم اسالهی ضْط الىٌس زض ًظط زاضز اهتیبظ یه ٍاحس اغاًسس‬ ‫تبوسی تلفٌی جْت فؼبلیت زض ضْط الىٌس ٍ حَهِ ثِ هتمبضیبى ٍاجس ضطایظ ٍاگصاض ًوبیس‪.‬‬ ‫‪-۰‬ثِ تمبضبی افطاز ضبؿل ‪ ،‬صبحجبى اغاًس ‪ ،‬هجطز ‪ ،‬زاضای پطٍاًِ وست هطبؿل ‪ ،‬ووتط اظ ‪ 72‬سبل ٍ ثیطتط اظ ‪ ۵۵‬سبل سی ‪ ،‬فبلس صالحیتْبی جسوبًی ‪،‬‬ ‫اذاللی ٍ اجتوبػی ٍ هتمبضیبًی وِ پس اظ اتوبم هْلت هصوَض هطاجؼِ ًوبیٌس ‪ ،‬تطتیت اثط زازُ ًرَاّس ضس ٍ زض صَضت اثجبت ذالف ّط یه اظ هَاضز هصوَض‬ ‫‪ ،‬زض ّط هطحلِ ( لجل ‪ ،‬حیی ٍ ثؼس اظ ٍاگصاضی ) ثطاثط همطضات ثطذَضز ذَاّس ضس‪-7.‬لیوت پبیِ اغاًس هصوَض هجلؾ‪2۴0۴۴۴0۴۴۴‬ضیبل هی ثبضسس وسِ‬ ‫هتمبضیبى ثبیس پٌج زضصس لیوت پبیِ ( هؼبزل ‪ )۰0۵۴۴0۴۴۴‬ضا ثؼٌَاى سپطزُ ضطوت زض هعایسُ ثِ حسبه ضوبضُ ‪ً 7۰6۵۴۵۰۵7‬عز ثبًه وطبٍضظی ٍاضیع ٍ‬ ‫ضسیس اى ضا ّوطاُ ثب هساضن ثِ ضْطزاضی تحَیل ًوبیٌس‪-2.‬ولیِ پیطٌْبزات ثبیس ثسٍى ضطط ٍ ؿیط هرسٍش ثبضٌس ٍ زض صَضت صطیح ًجَزى پیطٌْبزات ‪،‬‬ ‫تمبضبی ضسیسُ ثبعل تلمی ٍ سپطزُ ٍاضیعی ثِ هتمبضی تبزیِ ذَاّس ضس ٍ ّوچٌیی ضْطزاضی زض ضز یب لجَل هساضن ٍ پیطٌْبزات هرتبض هی ثبضس ‪-۰.‬زض‬ ‫صَضت ثطًسُ ضسى ‪ ،‬سپطزُ ًفطات اٍل تب سَم تب هطحلِ ػمس لطاضزاز ػَزت زازُ ًرَاّس ضس ٍ چٌبًچِ ًفط اٍل ثطًسُ ضسُ حساوثط تب ّفت ضٍظ اظ اثسالؽ‬ ‫لبًًَی جْت عی هطاحل لبًًَی ٍ ػمس لطاضزاز حبضط ًطَز یب اظ زضذَاست ذَز هٌصطف ضَز سپطزُ ٍی ثِ ًفغ ضْطزاضی ضجظ ٍ اهتیبظ هصوَض ثِ ًفط زٍم‬ ‫ٍاگصاض ذَاّس ضس ٍ ایی ػول تب ًفط سَم ازاهِ ذَاّس ضس ٍ ّوچٌیی ّعیٌِ اگْی هعایسُ ثط ػْسُ ثطًسُ هعایسُ هی ثبضس‪ -۵ .‬ثطًسُ هعایسُ هی ثبیسست‬ ‫تبییسیِ ٍ هجَظّبی الظم ضا اظ هطاجغ شیطثظ اظ جولِ اهبوی ػوَهی اذص ًوَزُ ٍ ًسجت ثِ ثجت ضطوت ثب هَضَع هطتجظ ٍ اذص پطٍاًِ ًوبیٌسگی اظ سبظهبى‬ ‫السام ًوبیس‪-۰ .‬ضطوت وٌٌسگبى ثبیس ًسجت ثِ اضائِ هساضن زض زٍ پبوت ٍ ثصَضت سطثستِ ثب هحتَیبت شیل السام ًوبیٌس ‪.‬پبوت الف حبٍی فتَوپی تسوسبم‬ ‫صفحبت ضٌبسٌبهِ ‪ ،‬وبضت هلی ‪ ،‬پبیبى ذسهت ‪ ،‬هسضن تحصیلی ( حسالل سَم ضاٌّوبیی ) ٍ اصل فیطْبی ٍاضیعی ثبثت سپطزُ ٍ پبوت ه حبٍی فطم پیطٌْبز‬ ‫لیوت هی ثبضس‪-2.‬هْلت ضطوت زض هعایسُ اظ تبضید اًتطبض اگْی اظ هَضذِ ‪ ۰۰۴۴0۴۰0۴۰‬الی ‪ ۰۰۴۴0۴۰0۰2‬ثِ هست ‪ ۰2‬ضٍظ هی ثبضس‬ ‫‪-۵‬ولیِ پیطٌْبزات ٍاصلِ ضاس سبػت ‪ ۰۰‬ضٍظ چْبضضٌجِ هَضذِ ‪ ۰۰۴۴0۴۰0۰2‬زض حضَض اػضبی ووسیَى ‪ ،‬ثبظ ٍ ثطًسُ تؼییی ٍ ًتیجِ اػالم ذَاّس ضس ‪.‬‬ ‫( حضَض هتمبضیبى زض جلسِ اظاز هی ثبضس )‬ ‫ضْطزاضی الىٌس زض ًظط زاضز ثِ استٌبز هجَظ ثٌس ‪6‬صَضتجلسِ ضوبضُ ‪ ٍ 77۴‬هَضذِ ‪ ۰۰۴۴0۴۵0۴۰‬ضَضای هحتطم اسالهی ضْط الىٌس(جبیگبُ‪ٍ )CNG‬الغ‬ ‫ٍضٍزی ضْط ضا جْت ثْطُ ثطزاضی ثِ ثرص ذصَصی ٍاجس ضطایظ ثِ هست سِ سبل ضوسی ٍاگصاض ًوبیس‪(.‬هتمبضیبى ٍاجس ضبیظ هی تَاًٌس جسْست وسست‬ ‫اعالػبت ثیطتط ثِ ضْطزاضی الىٌس هطاجؼِ ًوبیٌس‪).‬‬ ‫‪ -۰‬هتمبضیبى هی تَاًٌس ثب هطاجؼِ حضَضی اسٌبز ٍ هساضن هطثَعِ ضا اظ اهَض هبلی زضیبفت ٍ جْت عی هطاحل لبًًَی ثطای ضطوت زض هعایسُ الساهبت الظم‬ ‫ضا هؼوَل ًوبیٌس‪.‬‬ ‫‪ -7‬لیوت پبیِ هبّیبًِ ‪ ۰۴۴0۴۴۴0۴۴۴‬ضیبل هی ثبضس‪.‬‬ ‫‪ -2‬هیعاى سپطزُ ضطوت زض هعایسُ هجلؾ ‪ ۰۴0۴۴۴0۴۴۴‬ضیبل هؼبزل ضصت هیلیَى ضیبل هی ثبضس وِ ضطوت وٌٌس گبى هی ثبیستی هجلؾ هصوَض ضا ثصَضت ًمسا‬ ‫ثِ حسبه جبضی ‪ 7۰6۵۴۵۰۵7‬ثٌبم ًعز ثبًه وطبٍضظی ضْطزاضی الىٌس ضؼجِ وبؿصوٌبى ٍاضیع ًوبیٌس‪.‬‬ ‫‪ -۰‬ضطوت وٌٌسگبى هی ثبیستی اظ تبضید اًتطبض ضٍظًبهِ تب پبیبى ٍلت ازاضی ضٍظ چْبضضٌجِ هَضخ ‪ً ۰۰۴۴0۴۰0۰2‬سجت ثِ اضائِ هساضن زض زٍ پبوت سطثستسِ‬ ‫وِ پبوت الف‪ :‬حبٍی اسٌبز ٍ هساضن ضطوت ٍ تبییسیِ ضطوت هلی پرص فطاٍضزُ ّبی ًفتی ایطاى( ضطوتْبی هجبظ ثْطُ ثطزاضی) ٍ ًیع اصل فیص سپسطزُ ٍ‬ ‫پبوت ه‪ :‬حبٍی ثطی پیطٌْبز لیوت ذَاّس ثَز السام ًوبیٌس‪.‬‬ ‫‪ -۵‬ثِ پیطٌْبزات هططٍط‪ ،‬هرسٍش ٍ هجْن ثِ ّیچ ػٌَاى تطتیت اثط زازُ ًرَاّس ضس‪.‬‬ ‫‪ -۰‬ضْطزاضی زض ضز یب لجَل یه یب توبم پیطٌْبزات هرتبض هی ثبضس‪.‬پطزاذت ّعیٌِ چبح اگْی هعایسُ ثؼْسُ ثطًسُ هعایسُ ذَاّس ثَز‪.‬‬ ‫‪ -2‬سپطزُ ًفطات اٍل تب سَم ضطوت وٌٌسگبى تب ظهبى اًؼمبز لطازاز ثب ثطًسُ هعایسُ‪ً ،‬گْساضی ٍ زض صَضت اًصطاف ًفط اٍل‪ ،‬سپطزُ ٍی ثِ ًفغ ضْطزاضی ضجظ‬ ‫ٍ ًسجت ثِ ػمس لطاضزاز ثتطتیت ثب ًفطات زٍم ٍ سَم صَضت ذَاّس گطفت‪ .‬چٌبًچِ ًفطات زٍم ٍ سَم ًیع حبضطثِ اًؼمبز لطاضزاز ًجبضٌس سپطزُ اًبى ًیع ثِ ًفغ‬ ‫ضْطزاضی ضجظ ٍ هستطز ًرَاّس ضس‪.‬‬ ‫‪ -۵‬جلسِ وویسیَى ػبلی هؼبهالت ضٍظ چْبضضٌجِ هَضذِ ‪ ۰۰۴۴0۴۰0۰2‬سبػت ‪ ۰۰‬زض هحل ضْطزاضی الىٌس تطىیل ٍ ثطًسُ هعایسُ اػالم ذَاّس ضس‪.‬‬ ‫ضظالی‪ -‬ضْطزاض الىٌس‬ ‫ضظالی‪ -‬ضْطزاض الىٌس‬ ‫‪ *702۰2‬م الف‪ * ۵۰7:‬اًتطبضهطحلِ زٍم‪ًَ -‬ثت اٍل‪*۰۰۴۴0۴۰0۴۰:‬هطحلِ زٍم‪ًَ -‬ثت زٍم‪*۰۰۴۴0۴۰0۴۵:‬ضٍظًبهِ اضن‬ ‫‪ *702۰2‬م الف‪ * ۵2۵:‬اًتطبضهطحلِ زٍم‪ًَ -‬ثت اٍل‪*۰۰۴۴0۴۰0۴۰:‬هطحلِ اٍل‪ًَ -‬ثت زٍم‪*۰۰۴۴0۴۰0۴۵:‬ضٍظًبهِ اضن‬ صفحه 3 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫* دوشنبه‬ ‫* ‪ 8‬شهریور‬ ‫* ‪ 01‬اگوست‬ ‫* ‪ 00‬محرم‬ ‫* سال‪ :‬سی و یکم‬ ‫* شماره (سایی)‪0011 :‬‬ ‫ازهَى دفتر یاری ‪ ۶۲‬ضْریَر برگساری هیضَد‬ ‫‪0011‬‬ ‫‪0100‬‬ ‫‪0000‬‬ ‫* صفحه ‪0‬‬ ‫‪‬‬ ‫اجتماعی‬ ‫سیستاى ٍ بلَچستاى هَفقتریی‬ ‫استاى در ازدٍاج‬ ‫وفٍیه غجفی‪ -‬وفیوی گفتۼ اق هیبى او بىّبی وٍَـ‬ ‫ٍ په اق ثفـوی ؼلیک هى ٌؽات ٍ گوکاـٌوبت ؼـ ووبل‬ ‫ۻۻ‪ ،۳۵‬او بى ویى بى ٍ ثلَزى بى ثب ‪۹۷۷‬ۻ اه ویوبق ضوبئوک‬ ‫ـرجِ اٍل ؼـ اهَـ اقؼٍاج ٌؽ‪.‬‬ ‫اعظن وفیوی هؽیف ول ؼت ف ثوفًوبهوِ ـیوکی ٍروَووعوِ‬ ‫اخ وبعی خَاًبى اعالم وفؼۼ اق هیبى او بىّبی وٍوَـ ٍ‬ ‫په اق ثفـوی ؼلیک هى ٌؽات ٍ گوکاـٌوبت ؼـ ووبل‬ ‫ۻۻ‪ ،۳۵‬او بى ویى بى ٍ ثلَزى بى ثب ‪۹۷۷‬ۻ اه ویوبق ضوبئوک‬ ‫ـرجِ اٍل ٍ او بىّبی اؾـثبیدبى ٌفلی ٍ یکؼ ثب اه یبق ‪۹‬ۻ‬ ‫هٍ فوبً ضبئک ـرجِ ؼٍم ٍ او بىّبی تبـن‪ ،‬وفهبى ‪۸‬ۻ ٍ‬ ‫وْییلَیِ ٍ ثَیفاضوؽ ثب ‪۸‬ۻ اه یبق ضبئک ـرجِ وَم ٌؽًؽ‪.‬‬ ‫هؽیف ول ؼت ف ثفًبهِ ـیکی ٍرَوعِ اخ ووبعوی خوَاًوبى‬ ‫اتکٍؼۼ ثِ عَـ ولی او بىّب ؼـ ایی ضَقُ عولىفؼ لوبثول‬ ‫لجَلی ؼاٌ ٌؽ ٍ اه یبقات او بىّب ؼـ وبل ۻۻ‪ ۳۵‬ؼـ ضَقُ‬ ‫تعبلیت ّب ٍ ٌیَُ ًبهِ ّبی اثالغی هفثَط ثوِ ایوی ؼتو وف‬ ‫ثىیبـ ًکؼیه ثِ ّن ثَؼ ثِ عَـی وِ هثال او بى قًدبى ثب‬ ‫وو ف اق یه اه یبق اغ الف ٍ ثب ‪۷۷۴۷‬ۻ اه یبق ضبئک ـروجوِ‬ ‫زْبـم ٍ ووٌبى ٍ ایالم ثِ عَـ هٍ فن ٍ ثب اه یبق ‪۶۷۷‬ۻ‬ ‫ضبئک ـرجِ پٌدن ٌؽًؽ‪.‬ؼـ پبیبى وفیوی ضوی رٍوىوف اق‬ ‫هؽیفاى‪ ،‬هعبًٍبى خَاًوبى ٍ ووبـٌوٌوبووبى ایوی ضوَقُ‬ ‫یبؼاٍـی وفؼ عولىفؼ ؼلیک او بىّب عجک ٌیَُ ًبهِّوبی‬ ‫اـوبلی ٍ رغبثک تعبلیتّب ثب رَخِ ثِ ٌفایظ ّوِ گویوفی‬ ‫ٍیفٍن وفًٍب یىی اق اـوبى هْن ٍ روبثویوف گوؿاـ ؼـ‬ ‫اه یبقات او بىّب ؼـ ایی ضَقُ ثَؼُ اوت‪.‬‬ ‫وفٍیه غجفی‪-‬وبقهبى ثجت اوٌبؼ ٍ اهالن وٍَـ ؼـ اعالعیِای اق ثفگکاـی اقهوَى ؼتو وف‬ ‫یبـی ـٍق خوعِ ‪ٌْ ۴۸‬فیَـ وبل خبـی ؼـ وبًَى وفؼت فاى ٍ ؼت فیبـاى او بىّب غجف ؼاؼ‪ .‬ثوِ‬ ‫ًمل اق وبقهبى ثجت اوٌبؼ ٍ اهالن وٍَـ‪ ،‬ؼـ اعالعیِ اؼاـُ ول اهَـ اووٌوبؼ ٍ ووفؼتو وفاى‬ ‫وبقهبى ثجت اوٌبؼ ٍ اهالن وٍَـ اهؽُ اوتۼ ه مبضیبًی وِ ؼـ اخفای هبؼُ وِ لبًَى ؼتوبروف‬ ‫اوٌبؼ ـووی ٍ وبًَى وفؼت فاى ٍ ؼت فیبـاى اق ًبضیِ وفاى ؼتبرف اوٌبؼ ـووی ثِ عٌَاى ؼت فیوبـ‬ ‫اٍل یب ؼت فیبـ ؼٍم هعفتی ٌؽُاًؽ القم اوت اق ‪ ۳۵‬رب ‪ٌْ ۴۲‬وفیوَـ ثوب هوفاخوعوِ ثوِ ؼـگوبُ‬ ‫الووووىوو و ووووفًٍوووویووووىووووی هوو و وووووىووووِ هووووعوووویووووی اؼاـُ ثووووِ ًٍووووبًووووی‬ ‫ایٌ فً ی ‪ًWWW.SAAZMOON.COM‬ىجت ثِ ثجت ًبم ٍ ؼـیبتت وؽ ـّویویوفی‬ ‫الؽام وٌٌؽ‪.‬ایی اعالعیِ هیاتکایؽۼ وبـت ٍـٍؼ ثِ خلىِ اقهَى ؼت فیبـی اق‪ ۴۵‬رب ‪ٌْ ۴۷‬وفیوَـ‬ ‫ثب وؽ ـّییفی‪ ،‬اق عفیک وبیت یبؼٌؽُ لبثل ؼـیبتت اوت‪.‬‬ ‫ؼـ اعالعیِ اؼاـُ ول اهَـ اوٌبؼ ٍ وفؼت فاى وبقهبى ثجت اوٌبؼ ٍ اهالن وٍَـ ربوویوؽ ٌوؽُ‬ ‫اوتۼ وفاى ؼتبرف اوٌبؼ ـووی تبلؽ ؼت فیبـ اٍل ثبیؽ ًىجت ثِ هعفتی ؼتو وفیوبـ الوؽام ووٌوٌوؽ‬ ‫ّوسٌیی اٌػبِی هدبق ثِ ثجت ًبم ٍ ٌفوت ؼـ اقهَى ؼت فیبـی ّى ٌؽ وِ اق ًبضیِ وفؼت وف‬ ‫اوٌبؼ ـووی هعفتی ٌؽُ ثبٌٌؽ‪.‬‬ ‫کرًٍا هثبت ّا تا ضص رٍز اٍل ًیاز بِ سی تی اسکی ًدارًد‬ ‫‪‬‬ ‫وفٍیه غجفی‪ -‬عضَ ّیئت علوی ؼاًٍیبُ علَم پکٌىی اِفْبى گفتۼ ثیوبـاى وفًٍبیی ؼـ ّوفو وِ اٍل‬ ‫اث ال ًیبق ثِ وی ری اوىی‪ ،‬ردَیک اً ی ثیَریه‪ ،‬وَـری‪ ،‬ؼاـٍّبی ضؽ ٍیفٍوی ٍ ؼوکاه بقٍى ٍ غویوفُ ـا‬ ‫ًؽاـؼ‪ .‬هْفؼاؼ ِالضی اظْبـ ؼاٌتۼ ثیوبـاى هج الیبى ثِ وفًٍب ؼـ ّف ِ اٍل تمظ او فاضت ٍ ؼـهبى عاله ی‬ ‫رَِیِ هیٍَؼ یعٌی اگف وفؼـؼ‪ ،‬رت ٍ غیفُ ؼاـًؽ ثب غَـؼى لفَ عالئن ـا ؼـهبى وٌٌؽ‪.‬‬ ‫ٍی ربویؽ وفؼۼ وفًٍب هثجت ّب رٌْب ؼـ َِـت رٌیی ًفه ٍ یب پبییی اهؽى اوىیمى غَى‪ً ،‬یبق ثِ ووی روی‬ ‫اوىی ؼاـًؽ ‪ .‬ه ػُّ ثیوبـی ّبی عفًَی ثب اٌبـُ ثِ هفاخعِ ثیوبـاى ؼـ ؼٍ یب وِ ـٍق اٍل ثفای وی روی‬ ‫اوىی ٍ عؽم ضفٍـت اى ؼـ ّف ِ اٍل‪ ،‬رّفیص وفؼۼ غبلجب ثب ّف وی ری اوىی ثوِ اًوؽاقُ ‪ ۳۹۲‬روب ‪۲‬ۺ‪۳‬‬ ‫عىه وبؼُ اٌعِ ثِ ثیوبـ ٍاـؼ هی وٌؽ وِ ایی عول ثی هَـؼ وفعبى ویٌِ ٍ ریفٍئیؽ ؼـ قًوبى ـا ؼـ پوی‬ ‫ؼاـؼ‪ٍ .‬ی یبؼاٍـ ٌؽۼ رٌْب اتفاؼی وِ ثعؽ اق ًٌ ـٍق اٍل اضىبن رٌیی ًفه ٌؽیؽ ؼاـًوؽ یوب اوىویومى‬ ‫غَى اًْب اق ‪۳‬ۻ ثِ پبییی اوت ٍ ؼـ غبًن ّبی ثبـؼاـ اق ‪۶‬ۻ ثِ پبییی اوت ٍ ّوسٌیی اتفاؼی وِ ثیوبـی ّبی‬ ‫قهیٌِ ای هثل ؼیبثت‪ ،‬زبلی ٍ تٍبـ غَى ؼاـًؽ ٍ ثعؽاق ایی هؽت ؼزوبـ ووووجوَؼ اوىویومى ٌوؽًوؽ‪ ،‬ثوِ‬ ‫پکٌه هفاخعِ وٌٌؽ‪ِ.‬الضی گفتۼ ثعؽ اق اث ال ثِ وفًٍب‪ ،‬رعفیک قیبؼ‪ ،‬ثی ضبلی ‪ ،‬ضعف‪ ،‬غى یوی‪ ،‬روه‬ ‫وفتِ ای عبؼی اوت ٍ ًجبیؽ ثبعث رفن ثیوبـاى ٌَؼ‪.‬‬ ‫هبتالیاى بِ کرًٍا یک هاُ پس از بْبَدی ٍاکسی بسًٌد‬ ‫چرایی افسایص قارچ سیاُ در پیک پٌجن ‪ ،‬هقررات جاری ًطَد‪ ،‬کرًٍا توام ًویضَد‬ ‫وفٍیه غجفی ‪-‬ـییه هفوک رطمیمبت ٍیوفٍن‬ ‫ٌٌبوی ؼاًٍیبُ علَم پکٌىی ٌوْویوؽ ثوْوٍو وی‬ ‫گفتۼ ثْ ف اوت هج الیبى ثِ ثیوبـی وفًٍب په اق‬ ‫یه هبُ اق ثفٍق اٍلیی عالین ایی ٍیفٍن ٍ عوی‬ ‫هفاضل وبهل ثْجَؼی‪ٍ ،‬اوىوی ووفًٍوب روکـیوک‬ ‫وٌٌؽ‪.‬‬ ‫علیفضب ًبخی اتکٍؼۼ اق اًدب وِ هوووىوی اووت‬ ‫عالین ٍیفٍن وفًٍب رب یه هبُ ؼـ ثؽى تفؼ هج ال‬ ‫ثبلی ثوبًؽ‪ ،‬رکـیک ٍاوىی په اق گؿٌوت یوه‬ ‫هبُ هٍىلی ـا ثفای اتفاؼ ثب عالین ًىج ب غوفویوف‬ ‫ایی ٍیفٍن ایدبؼ ًویوٌؽ الج ِ او ثٌبئبری ؼـثبـُ اتفاؼ هج ال ثب هّفف ؼاـٍّبی اِلی وفًٍب ًیک ٍخوَؼ‬ ‫ؼاـؼ‪ٍ .‬ی ؼـثبـُ قهبى رکـیک ٍاوىی ثفای اتفاؼی وِ هج ال ثِ وفًٍب ٌؽُاًؽ‪ ،‬اظْبـ ؼاٌوتۼ ثوِ عوَـ‬ ‫هعوَل یه هبُ په اق ثفٍق عالین ؼـ تفؼ هج ال ثِ وفًٍب‪ ،‬اهىبى رکـیک ٍاوىی ٍخَؼ ؼاـؼ ٍ تفؼ وبلون‬ ‫ثؽٍى ّیر ثیوبـی قهیٌِای هیرَاًؽ ثعؽ اق عی وفؼى ؼٍـُ ثیوبـی ٍاوىی رکـیک وٌؽ‪.‬‬ ‫ـییه هفوک رطمیمبت ٍیفٍنٌٌبوی ؼاًٍیبُ علَم پکٌىی ٌْیؽ ثٍْ ی رّفیص وفؼۼ الوجو وِ ثوفغوی‬ ‫اتفاؼ وِ ثِ ثیوبـی وٍَیؽ ۻ‪ ۳‬هج ال ٌؽًؽ ٍ ؼاـٍّبیی هبًٌؽ پالوووووبی ؼٍـُ ًوموبّوت یوب ؼاـٍّوبی‬ ‫هًََولًَبل اً ی ثبؼی او فبؼُ وفؼًؽ‪ ،‬او ثٌب ّى ٌؽ ٍ قهبى رکـیک ٍاوىی اًْب اق ؼییف اتفاؼ هو وفوبٍت‬ ‫اوت‪.‬‬ ‫ًبخی اؼاهِ ؼاؼۼ ایی اتفاؼ زَى ؼاـٍّبی هج الیبى ثِ وفًٍب ـا هّفف وفؼُاًؽ‪ ،‬ض وب ثبیؽ رب وِ هبُ ثوعوؽ‬ ‫اق اث ال ثِ وفًٍب ثفای رکـیک ٍاوىی ِجف وٌٌؽ رب هٍىلی ثفای اًْب ثِ ٍخَؼ ًیبیؽ‪.‬‬ ‫وفٍیه غجفی ‪-‬ـئویوه ثوػوً عوفوًَوی‬ ‫ثیوبـو بى هىیص ؼاًٍَـی‪ ،‬ثب ربویؽ ثف ایٌىوِ‬ ‫وفًٍب روبم ًویٌَؼ ٍ هوىی اووت پویوه‬ ‫ٌٍن ثیوبـی ـا ثب خًْ الهجؽا ٌبّؽ ثبٌین‪،‬‬ ‫گفتۼ اض یبج ثِ همفـات ثْؽاٌ ی لوَی ؼـ‬ ‫وٍَـ ؼاـین ٍ رب زٌیوی هوموفـاروی خوبـی‬ ‫ًٍَؼ‪ّ ،‬ف زمؽـ ّن ٍاوىی رکـیک وٌویون ٍ‬ ‫ؼاـٍ ؼـ وٍَـ ثبٌؽ ثبقّن وفًٍب ؼـ وٍوَـ‬ ‫وٌ فل ًػَاّؽ ٌؽ‪.‬‬ ‫ؼو ف پیبم عجفوی‪ ،‬ثب ربویؽ ثف ایٌىِ ثفٍق لبـذ ویبُ ؼـ هج الیبى ثِ وفًٍب هَضَ روبقُ ای ًویوىوت‪،‬‬ ‫گفتۼ ایی هَضَ ـثغی ثِ پفٍرىلّبی ؼاـٍیی وِ ثفای ایی ثیوبـاى اوو وفوبؼُ هوی ٌوَؼ‪ً ،‬وؽاـؼ‪.‬‬ ‫رعؽاؼی اق هج الیبى ثِ وفًٍب ثِ ثیوبـی قهیٌِای ؼیبثت ًیک هج ال ّى ٌؽ ٍ اگف ثِ ثیوبـ ؼیبث ی ثؽٍى ؼـ‬ ‫ًظف گفت ی ٌفایظ وَـرَى قیبؼی رکـیک ٌَؼ‪ ،‬ثفٍق لبـذ ویبُ اتکایً هییبثؽ‪ .‬ثِ ؼلیل رعؽاؼ ثوبالی‬ ‫ثیوبـاى ؼـ پیه پٌدن ٌبّؽ اتکایً رعؽاؼ هج الیبى ثِ لبـذ ویبُ ؼـ ایی پیه ّى ویون‪ .‬هوفؼم ثوبیوؽ‬ ‫اض یبط وٌٌؽ ٍ ثِ ّیر عٌَاى غَؼوفاًِ وَـرَى رکـیک ًىٌٌؽ؛ ثف ایی اوبن ًیفاًی ٍخَؼ ًوػوَاّوؽ‬ ‫ؼاٌت‪.‬‬ ‫ٍی ثب اٌبـُ ثِ ایٌىِ ؼـ ضؽٍؼ ‪ ۵‬ـٍق اغیف ٍـٍؼی ثیوبـو بى هىیص ؼاًٍوَـی ؼـ روْوفاى اًوؽووی‬ ‫وبًّ یبت ِ اوت‪ ،‬اظْبـ وفؼۼ ٍـٍؼی ـٍقاًِ پیً اق ایی ثیً اق ‪ً ۶۲۲‬فف ثَؼ اهب اوٌَى ثوِ ضوؽٍؼ‬ ‫‪ً ۵۴۲‬فف ـویؽین‪ .‬اگف ایی ـًٍؽ رب یه ّف ِ پبیؽاـ ثبٌؽ ٌبیؽ ث َاى گفت للِ پیه ـا ـؼ ووفؼُ ایون‬ ‫ٍلی ثبیؽ ؼیؽ ؼـ ـٍقّبی اری زِ ارفبلی هیات ؽ‪.‬‬ ‫بازگطایی هدارس با ترکیبی از اهَزش هجازی ٍ حضَری‬ ‫وفٍیه غجفی ‪-‬وفپفوت ٍقاـت اهوَقی ٍ‬ ‫پفٍـی گفتۼ ثوبقگٍوبیوی هوؽاـن ٍ اغوبق‬ ‫اهَقیّب ثب ‪ ۳۳‬ثفًبهِ اخفایی اق اٍل هْفهبُ ثوِ‬ ‫َِـت رفویت هدبقی ٍ ضضَـی اوت‪.‬‬ ‫ثِ ًمل اق هعبًٍت پفٍـٌی ٍ تفٌّیی‪ ،‬علویوفضوب‬ ‫وبظوی ؼـثبـُ اغبق وبل روطوّویولوی ٍ اـائوِ‬ ‫اهَقی ّب اق اٍل هوْوف هوبُ اتوکٍؼۼ اهوَقی‬ ‫ؼاًً اهَقاى اهىبل ثوِ ِوَـت روفوویوجوی اق‬ ‫اهَقی هدبقی ٍ ضضَـی غَاّؽ ثَؼ‪.‬‬ ‫وفپفوت ٍقاـت اهَقی ٍ پفٍـی اؼاهوِ ؼاؼۼ‬ ‫ثیً اق ‪ّ ۳۲۲‬کاـ والن قیف ‪ ۳۷‬ؼاًوً اهوَق‬ ‫ؼاـین ٍ ‪ ۷۲‬ؼـِؽ هؽاـن ًیوک وووو وف اق ‪۹۷‬‬ ‫ؼاًًاهَق ؼاـًؽ وِ ایی هؽاـن ٍ ایی والنّب‬ ‫گسارش‬ ‫ایا ایراى جسٍ افسردُتریی‬ ‫کطَرّای دًیاست؟!‬ ‫ؼـ ضبلی وِ ـوبًِّبی غفثی ثِ ؼـٍ اِوفاـ ؼاـًوؽ ایوفاى ـا اق‬ ‫اتىفؼُرفیی وٍَـّبی ؼًیب ًٍبى ؼٌّؽ اهب اهبـّبی ـووی خوْوبًوی‬ ‫زیک ؼییفی ـا ًٍبى هیؼّؽ!‬ ‫اتىفؼگی یه اغ الل والهت ـٍاًی اوت وِ ثف اضىبن تفؼ‪ ،‬عفق‬ ‫تىف اٍ ٍ ّوسٌیی ًطَُ عولىفؼ تفؼ راثیف هٌفی هیگؿاـؼ؛ ثب ایٌوىوِ‬ ‫ایی اغ الل ٌبیع اوت اهب غٌَجػ بًِ لبثل ؼـهوبى اووت ٍ عوالئون‬ ‫اى اق غفیف رب ٌؽیؽ ه غیف اوت‪.‬‬ ‫اق خولِ عالئن اتىفؼگیۼ اضىبن غن ٍ اًؽٍُ‪ ،‬اق ؼوت ؼاؼى عاللِ‬ ‫ثِ تعبلیتّب‪ ،‬رغییف ؼـ اٌ ْب‪ ،‬وبًّ یب اتوکایوً ٍقى‪ ،‬هٍوىول ؼـ‬ ‫غَاثیؽى یب غَاه قیبؼ‪ ،‬اق ؼوت ؼاؼى اًفلی یب اتکایً غىو ویوی‪،‬‬ ‫اتکایً وبـّبی ثیّؽف یب تعبلیتّبی ثؽًی هبًٌؽ لؽم قؼى‪ ،‬ووٌوؽ‬ ‫ٌؽى ضفوبت ٍ گف بـ‪ ،‬اضىبن گٌبُ یب ثیاـقٌی‪ ،‬هٍىل ؼـ رفىوف‬ ‫یب روفوک ٍ اتىبـ غَؼوٍی لبثل اٌبـُ ّى ٌؽ‪.‬‬ ‫ؼـضبلی وِ ـوبًِّبی غفثی ثِ ؼـٍ اِوفاـ ؼاـًوؽ ایوفاى ـا اق‬ ‫تَزیع بستِّای هعیطتی بیی هددجَیاى‬ ‫ٍ ًیازهٌداى‬ ‫وفٍیه غجوفی‪ -‬ـئویوه‬ ‫ثٌیبؼ هى ضعفبى ثوب اعوالم‬ ‫غجف رػّیُ ‪ ۷۲‬هیلویوبـؼ‬ ‫رَهبى ثفای ربهویوی ثىو وِ‬ ‫ّبی هعیٍ ی ؼـ پٌدووویوی‬ ‫هفضلِ عفش ووه ّوبی‬ ‫هَهٌبًِ عی ّف ِ گؿٌ ِ اق‬ ‫وَی ایی ثٌیبؼ‪ ،‬گفوتۼ اق‬ ‫اث ؽای اخفای عفش هَهٌبًِ ؼـ اـؼیجٍْت هبُ وبل گؿٌ ِ رب اهفٍق ووِ‬ ‫پٌدویی هفضلِ اق ایی عفش ؼـ ضبل اخفاوت‪ ،‬ثٌیبؼ هى ضعفبى هجلغ ‪۹۹۲‬‬ ‫هیلیبـؼ رَهبى ـا ثفای ربهیی ثى ِ ّبی هعیٍ ی اغ ّبَ ؼاؼُ اوت‪ .‬ویؽ‬ ‫پفٍیک ت بش ثب اٌبـُ ثِ اغ ّبَ ‪ ۷۲‬هیلیبـؼ رَهبى عی ّف ِ گؿٌ ِ ثفای‬ ‫ربهیی ثى ِ ّبی هعیٍ ی هَـؼ ًیبق الٍبـ ضوعویوف وٍوَـ ؼـ رٍوفیوص‬ ‫خکئیبت ایی غجف اظْبـ وفؼۼ ؼـ ّف ِ گؿٌ ِ ٍ ثِ ؼًجبل اخفای هوفضلوِ‬ ‫پٌدن ووه ّبی هَهٌبًِ ثِ الٍبـ ضعیف خبهعِ‪ ،‬ثٌیبؼ هى ضوعوفوبى ثوب‬ ‫اغ ّبَ ‪ ۷۲‬هیلیبـؼ رَهبى ؼییف‪ ،‬ربهیی ‪ّ ۳۲۲‬کاـ ثى ِ هوعویوٍو وی ـا‬ ‫عْؽُ ؼاـ ٌؽ‪ .‬ـئیه ثٌیبؼ هى ضعفبى اؼاهِ ؼاؼۼ ثػٍی اق ایی ثى ِ ّوبی‬ ‫هعیٍ ی ٌبهل الالهی ّوسَى ثفًح‪ ،‬ضجَثبت ٍ ‪ ...‬اوت ٍ ثػً ؼییفی‬ ‫اق ایی ثى ِ ّب‪ ،‬وبـت ّبی غفیؽ ‪ّ ۷۲۲‬کاـ رَهبًی اوت وِ لفاـ اووت‬ ‫رَوظ ووی ِ اهؽاؼ اهبم غویٌی (ـُ)‪ ،‬وبقهبى ثْوکیىو وی‪ ،‬گوفٍُ ّوبی‬ ‫خْبؼی ٍ هىبخؽ‪ ،‬ؼـ اغ یبـ هؽؼخَیبى ًْبؼّبی ضوبی ی ٍ وبیف الٍوبـ‬ ‫ضعیفی وِ تبلؽ پًٌَ ضوبی ی ّى ٌؽ لفاـ گیفؼ‪.‬‬ ‫ٍی ثب ثیبى ایٌىِ ثٌیبؼ هى ضعفبى رب اهفٍق ثبلغ ثف ‪ ۴‬هیلیَى ٍ ‪ّ ۶۲۲‬وکاـ‬ ‫ثى ِ هعیٍ ی ـا ؼـ لبلت ‪ ۷‬هفضلِ اق عفش ووه ّبی هَهٌبًِ ؼـ اغ یبـ‬ ‫الٍبـ ضعیف خبهعِ لفاـ ؼاؼُ اوت اتکٍؼۼ اق هبُ ـهضبى وبل گؿٌ ِ ٍ‬ ‫ّوکهبى ثب ٌیَ وفًٍب ؼـ وٍَـ‪ ،‬ـّجف اًماله ثف اخفای عفش هَاووبت‬ ‫ربویؽ تفهَؼًؽ ٍ ثف ّویی اوبن ثٌیبؼ هى ضعفبى ّووبّوٌوا ثوب ووبیوف‬ ‫ًْبؼّبی اًمالثی‪ٍ ،‬اـؼ عول ٌؽ ٍ ًػى یی هفضلِ اق ایوی عوفش ـا ؼـ‬ ‫اـؼیجٍْت هبُ ۺۻ‪ ،‬اغبق وفؼ‪.‬‬ ‫هی رَاًٌؽ ثِ َِـت ضضَـی ٍ ثب ـعبیت ٌیوَُ‬ ‫ًبهِّبی ثْؽاٌ ی ثفگکاـ ًٌَؽ‪.‬‬ ‫ٍی راویؽ وفؼۼ و بؼ هلی همبثلِ ثب وفًٍب ولیوبت‬ ‫ایی عفش ـا رَّیت وفؼُ ٍ لفاـ اوت روفوبّون‬ ‫ًبهِای ثیی ووی ِّبی و بؼ وفًٍب ٍ اهوَقی ٍ‬ ‫پفٍـی رٌظین ٌوَؼ روب اوو وبًوؽاـؼّوبی القم‬ ‫ثْؽاٌ ی رؽٍیی ٍ رب پبیبى ّف ِ ثِ هؽاـن اثوال‬ ‫ٌَؼ‪.‬‬ ‫وبظوی غبعفًٍبى وفؼۼ ؼـ اهوَقی هودوبقی‬ ‫راویؽ او وفوبؼُ هوؽاـن اق ٌوجوىوِ اهوَقی‬ ‫ؼاًً اهَقی یب ّوبى ٌبؼ اووت‪ ،‬اهوب هوؽاـن‬ ‫هی رَاًٌؽ ثِ ًىوجوت توعوبلویوت ّوبی غوَؼ اق‬ ‫وبهبًِّبی ؼییف اهَقٌی ًیک او فبؼُ وٌٌوؽ‪ .‬ؼـ‬ ‫اتىفؼُرفیی وٍَـّبی ؼًیب ًٍبى ؼٌّؽ اهب اهبـّبی ـووی خوْوبًوی‬ ‫زیک ؼییفی ـا ًٍبى هیؼّؽ! ثفاوبن ؼاؼُّبی وبقهبى ثوْوؽاٌوت‬ ‫خْبًی )‪ ،(WHO‬ایفاى ض ی ثیی ‪ ۳۲‬وٍَـ اٍل ؼًویوب ًویوىوت ٍ‬ ‫وٍَـّبیی هثل اهفیىب ٍ او فالیب ؼـ ِوؽـ خوؽٍل ـروجوِ ثوٌوؽی‬ ‫وٍَـّبی اتىفؼُ خْبى لفاـ ؼاـًؽ!‬ ‫ثفاوبن هغبلعبت‪ً ،‬فظ اتىفؼگی ؼـ وفاوف خْبى ضؽٍؼ ‪ ۵.۶‬اووت‬ ‫وِ ضؽٍؼ ‪ ۴۸۶‬هیلیَى ًفف ؼـ وفاوف خْبى ـا ٌبهل هیٌوَؼ؛ عوجوک‬ ‫ووووووووبیوووووووت‬ ‫"‪"WHO‬ؼـ‬ ‫ثوووووووفاٍـؼّوووووووبی‬ ‫"‪ ،"worldpopulationreview‬ؼُ وٍَـی وِ ثیٍ فیی ٌیَ‬ ‫اتىفؼگی ـا ؼاـًؽ عجبـرٌؽ اقۼ‬ ‫اٍوفایی (‪ ،)۸.۵‬ایبالت ه طؽُ (ۻ‪ ،)۷.‬او ًَی (ۻ‪ ،)۷.‬او فالیب (ۻ‪،)۷.‬‬ ‫ثفقیل (ۺ‪ ،)۷.‬یًَبى (‪ ،)۷.۹‬پفرغبل (‪ ،)۷.۹‬ثالـٍن (‪ ،)۷.۸‬تٌوالًوؽ (‬ ‫‪ ٍ )۷.۸‬لی َاًی ثب (‪ )۷.۸‬ؼـِؽ اق خوعیت؛‬ ‫ٍ ؼُ وٍَـ ؼاـای وو فیی هیکاى اتىفؼگی عوجوبـروٌوؽ اقۼ خوکایوف‬ ‫ولیوبى (ۻ‪ ،)۴.‬پبپَا گیًٌَِ (‪ ،)۵.۲‬ریوَـ و لى ِ (‪ٍ ،)۵.۲‬اًَارَ (‪)۵.۳‬‬ ‫‪ ،‬وفیجبری (‪ ،)۵.۳‬رًَیب (‪ ،)۵.۴‬وبهَا (‪ ،)۵.۴‬الئَن (‪ً ،)۵.۴‬وپوبل (‬ ‫‪ ٍ )۵.۴‬تیلیپیی ثب (‪.)۵.۵‬‬ ‫ثف اوبن ایی اهبـ‪ ،‬اهفیىب ؼٍهیی وٍوَـ اتىوفؼُ خوْوبى اووت؛‬ ‫تفٌّا یه وٍَـ هی رَاًؽ ثف ووالهوت ـٍاًوی هوفؼم اى ٍ ؼـ‬ ‫ؼو فن ثَؼى غؽهبت ؼـهبًی ثْوؽاٌوت ـٍاًوی رواثویوف ثىوکایوی‬ ‫ثیؿاـؼ؛ ثِعٌَاى هثبل‪ ،‬ؼـ ضبلی وِ هیکاى اتىفؼگی ؼـ لاپی ًىوجو وبً‬ ‫پبییی اوت‪ ،‬هیکاى غَؼوٍی ثفای وَؼوبى ٍ ًَخَاًبى ۻ‪۳‬و‪ ۳۲‬وبلوِ‬ ‫قیبؼ اوت! ایی اهف ثِاض وبل قیبؼ ثِؼلیل تٍبـ ثف عولىفؼ غَه ؼـ‬ ‫کاّص ‪ ۲۶‬درصدی تردد در جادُّای ضوالی‪،‬‬ ‫جریوِ کرًٍایی یک هیلیَى ٍ صدّسار خَدرٍ در‪ ۰۶‬رٍز!‬ ‫وووفٍیووه غووجووفی‪-‬‬ ‫ـئیه پلویوه ـاّوَـ‬ ‫ًبخب اق ووبّوً ‪۸۴‬‬ ‫ؼـِووؽی رووفؼؼ ؼـ‬ ‫خبؼُ ّبی ٌووبلوی ؼـ‬ ‫عفش هوٌَعیت روفؼؼ‬ ‫‪ ۳۴‬ـٍقُ غجف ؼاؼ‪.‬‬ ‫وفؼاـ ویؽ ووبل ّبؼیبىتف ـئیه پلیه ـاَّـ ًوبخوب ثوب اعوالم‬ ‫وبًّ ‪ ۸۴‬ؼـِؽی رفؼؼّب ؼـ هطَـّبی ٌوبلی وٍَـ ؼـ عفش‬ ‫هوٌَعیت رفؼؼ ‪ ۳۴‬ـٍقُ‪ ،‬اظْبـ ؼاٌتۼ ؼـ عَل ‪ ۳۴‬ـٍق اخوفای‬ ‫عفش تَق ؼـ هطَـّبی اِلی ٌبّؽ وبًّ زٍووویویوف روفؼؼ‬ ‫ثَؼین ثِ عَـی وِ ؼـ اقاؼ ـاُ ـٌت لکٍیی ‪۲‬ۺ ؼـِؽ زبلَن‬ ‫فراخَاى هطوَالى فارغالتحصیل پسضکی‬ ‫ٍ پیراپسضکی‬ ‫وووفٍیووه غووجووفی‪-‬‬ ‫وبقهبى ٍظیفِ عوَهی‬ ‫ًیفٍی اً ظبهی وولویوِ‬ ‫هٍوووووووَالى توووبـ‬ ‫ال طّیل ـٌو وِ ّوبی‬ ‫پکٌىی ٍ پیفاپکٌىوی‬ ‫ـا ثفای اعکام ثِ هفاوک‬ ‫ؼـهبًی ؼـ ‪ٌْ ۳۹‬فیَـهبُ ‪ ۳۶۲۲‬تفاغَاًؽ‪.‬‬ ‫وبقهبى ٍظیفِ عوَهی ًیفٍی اً ظبهی ؼـ اعالعیِای اعالم ووفؼۼ‬ ‫هلت ٌفیف ایفاى اوالهی ؼـ روبهی ِطٌِّب ضضَـ پوفٌوَـ ٍ‬ ‫زٍوییفی ؼاٌ ِ ٍ ّن اوٌَى ؼـ ٌفایوظ ضىوبن هوموبثلوِ ثوب‬ ‫ٍیفٍن وفًٍب ًیک ثب ضضَـ ؼـ اهف غؽهت ـوبًوی ٍ یوبـی ثوِ‬ ‫ّوَعٌبى عکیک هٍبـوت هثبل قؼًی ـا ؼـ ربـیع وٍَـ اق غَؼ ثِ‬ ‫ٍاردات ‪ ۰۱۱‬هیلیَى دز ٍاکسی‬ ‫کرًٍا تا دیهاُ‬ ‫ضبل رَوعِ ٍ ـتع اٌىبالت ٌبؼ ّى ین رب ث َاًین‬ ‫ثب یه هؽیفیت یىپبـزِ ثْ فیی ثى وف اهوَقی‬ ‫هدبقی ـا ثفای ؼاًً اهَقاى ایدبؼ وٌین‪.‬‬ ‫وفپفوت ٍقاـت اهَقی ٍ پفٍـی ؼـثبُ ثجوت‬ ‫ًبم ؼاًًاهَقاى ؼـ هؽاـن ًیک اظوْوبـ ؼاٌوتۼ‬ ‫ـٍقّبی ثجت ًبم ـا اق ؼٍ ثِ پٌح ـٍق ؼـ ّوفو وِ‬ ‫اتکایً ؼاؼُ این رب ثجت ًوبم ؼاًوً اهوَقاى ثوب‬ ‫وفعت ثیٍ فی اًدبم ٌَؼ‪.‬‬ ‫هؽـوِ ٍ وبـ ٍ اًغجبق ثب ٌّدبـّبی گفٍّی اوت‪.‬‬ ‫عالٍُ ثف ایی؛ ثفغی اق عالئن اتىفؼگی ؼـ ثفغی خَاهع ثوِ ؼلویول‬ ‫عَاهل ؼییف ٌبیعرف اوت‪ .‬ؼـ ضبلی وِ هیکاى اتىفؼگی ؼـ ووفاووف‬ ‫خْبى ؼـ ضبل اتکایً اوت‪ ،‬ؼـهبى ؼـ ؼو فن ٍ ؼـ ؼوو وفن روف‬ ‫هیٌَؼ؛ رػویی قؼُ هیٌَؼ وِ ‪ ۳۹.۵‬هیلیَى ثکـگىبل ؼـ ایوبالت‬ ‫ه طؽُ ضؽالل یه ؼٍـُ اتىفؼگی ٌؽیؽ ؼـ وبل ‪ ۴۲۳۹‬ؼاٌ ِ اًوؽ؛‬ ‫هیبى اتفاؼی وِ اتىفؼُ رٍػیُ ؼاؼُ ٌؽُاًؽ‪ ،‬ضوؽٍؼ ‪ ۸۷‬ؼـِوؽ‬ ‫رطت ؼـهبى لفاـ گفت ِ اًوؽ؛ ضوؽٍؼ ‪ ۷۲‬ؼـِوؽ اق ثوکـگىوبالى‬ ‫اهفیىبیی هج ال ثِ اتىفؼگی ًیک ؼاـای اضغفاه ّىو وٌوؽ؛ اٍـگوبى‪،‬‬ ‫ٍیفخیٌیبی غفثی ٍ هیی ثیٍ فیی هیکاى اتىوفؼگوی ـا ؼـ اهوفیوىوب‬ ‫ؼاـًؽ‪.‬‬ ‫‪۶‬ۺ ؼـِؽ ‪ ،‬رْفاى‪-‬لن ‪۹۳‬ؼـِؽ ٍ هطَـ وبٌبى ‪-‬اِوفوْوبى ۺ‪۷‬‬ ‫ؼـِؽ وبًّ ـا ٌبّؽ ثَؼین‪.‬وفؼاـ ّبؼیبًفف ثوب ثویوبى ایوٌوىوِ‬ ‫هیبًییی رفؼؼ ؼـ هطَـّبی ّفاق‪ ،‬تیفٍقوَُ ٍ زبلَن ثب وبّوً‬ ‫‪ ۸۴‬ؼـِؽی هَاخِ ثَؼ رّفیص وفؼۼ ؼـ ول وٍَـ ّن ثب وبًّ‬ ‫ۺ‪ ۵‬ؼـِؽی رفؼؼ ًىجت ثِ هؽت هٍبثِ وبل لجل هَاخِ ثَؼین‪.‬‬ ‫ٍی گفتۼ هبهَـاى پلیه ـاَّـ ؼـ ‪ً ۳۶۴۴‬مغِ هى وموف ثوَؼُ ٍ‬ ‫رعؽاؼ ‪۳۲‬ۻ‪ ۳‬رین ثب ‪۶۲‬ۺ‪ً۳۴‬فف ًیفٍی پلویوه ؼـ ایوی عوفش ثوِ‬ ‫َِـت ٌجبًِ ـٍقی اًدبم ٍظیفِ وفؼًؽ؛ ّوسٌیی ؼـ ایی عوفش‬ ‫رعؽاؼ ‪۲‬ۻ‪ّ ۸‬کاـ ٍ ۺ‪ ۹۴‬ؼو یبُ اق غَؼـٍّب ثبقگفؼاًؽُ ٌوؽُ ٍ‬ ‫رعؽاؼۻ‪ّ ۹۹۳‬کاـ ٍ ‪ ۷۲۵‬ؼو یبُ غَؼـٍ رؿوف لىوبًوی ؼـیوبتوت‬ ‫وفؼًؽ‪.‬‬ ‫ٍی اتکٍؼۼ اق ظفتیت ۻ‪ ۳۴‬ؼو یبُ ؼٍـثویوی خوبؼُ ای ٍ ۺ‪۸‬ۺ‬ ‫ؼو یبُ ؼٍـثیی ٌْفی ًیک وِ ثِ َِـت ویىو وووی ًىوجوت ثوِ‬ ‫وٌ فل ٍ پبیً رفؼؼ غَؼـٍّبی ثَهی ٍ غیوفثوَهوی الوؽام هوی‬ ‫وفؼًؽ ًیک عالٍُ ثف ضضَـ تیکیىی هبهَـاى او فبؼُ ٌؽ‪.‬‬ ‫خبی گؿاٌ ِاًؽ؛ ًیفٍّبی هىلص خوَْـی اوالهی ایفاى ًیوک ؼـ‬ ‫ـاو بی اخفای تفهبى تفهبًؽّی هعظن ول لَا ضضفت ایوت ا‬ ‫العظوی اهبم غبهٌِای عکیک هؽظلِالعبلی ثب ثْفُ گیفی اق روووبهوی‬ ‫اهىبًبت ٍ ًیفٍّبی غَؼ ثِ ایی اهف اّ ووبم ٍیومُ ؼاٌو وِ ٍ ؼـ‬ ‫ٌفایظ اٍج گیفی ٌیَ ٍیفٍن وفًٍب ثب روبم رَاى ؼـ هویوؽاى‬ ‫عول ؼـ ـاو بی غؽهت ـوبًی ثِ هولوت ٌوفیوف ایوفاى لوؽم‬ ‫ًْبؼُاًؽ‪.‬گف ٌی اوت؛ ؼـ ایی ـاو ب ثفاثف اثال و بؼ ول ًیفٍّوبی‬ ‫هىلص ٍ ثِ هٌظَـ ضفٍـت وفعت ثػٍی ؼـ رمَیت وبؼـ هفاوک‬ ‫ثْؽاٌ ی ٍ ؼـهبًی هفرجظ ثب پیٍییفی ٍ همبثلِ ثب ٍیفٍن وفًٍوب‪،‬‬ ‫همفـ ٌؽ ولیِ هٍوَالى غبیت ٍ غیف غبیت توبـ الو وطوّویول‬ ‫ؼاًٍیبّی ـٌ ِ ّبی گفٍُ پکٌىی ٍ پیفاپکٌىی رب روبـیوع ‪۳۹‬‬ ‫ٌْفیَـ هبُ ‪ ۳۶۲۲‬ثب هفاخعِ ثِ ؼتبرف غؽهبت الى فًٍیه اً ظبهی‬ ‫(پلیه ‪ً ) ۳۲+‬ىجت ثِ هعفتی غَؼ خْت اعکام ثِ غؽهت الوؽام‬ ‫وٌٌؽ رب ؼـ اٍلیی قهبى هوىی ثؽٍى اعکام ثِ اهَقی ٍ پوه اق‬ ‫وبقهبًؽّی خْت هٍبـوت ؼـ اهف ؼـهبى ثیوووبـاى ثوِ هوفاووک‬ ‫ؼـهبًی اعکام ًٌَؽ‪.‬‬ ‫وفٍیه غجفی ‪-‬‬ ‫ـییه اروطوبؼیوِ‬ ‫ٍاـؼوووٌووٌووؽگووبى‬ ‫ؼاـٍ گوفوتۼ ثوف‬ ‫اوووووووووووووووووبن‬ ‫لفاـؼاؼّبی هٌعمؽ‬ ‫ٌوووووؽُ ثوووووب‬ ‫ٌفوت ّبی رَلیؽوٌٌؽُ ٍاوىی وفًٍب رب ًیوِ ؼیهوبُ ٍ‬ ‫ّنقهبى ثب پبیبى وبل ‪ ۴۲۴۳‬هیالؼی ‪ ۳۲۲‬هیلویوَى ؼق اق‬ ‫ایی ؼاـٍ ثبیؽ ثِ وٍَـ ٍاـؼ ٌَؼ‪.‬‬ ‫ًبِف ـیبضی اظْبـ ؼاٌتۼ ٌفوتّبی رَلویوؽ ٍاوىوی‬ ‫وفًٍب ؼـ خْبى ثب ّؽف ٍاوىیٌوِ ووفؼى گوفٍُ ّوبی‬ ‫پفغغف وٍَـّب ثب وو فیی وَؼ‪ ،‬ایی ؼاـٍ ـا روب پوبیوبى‬ ‫وبل ‪ ۴۲۴۳‬ثِ ؼٍلتّب پیًتفٍی وفؼُ اًؽ‪.‬‬ ‫ٍی ثب اٌبـُ ثِ ٌفایظ ؼـیبتت ٍاوىی وفًٍب اق عوفیوک‬ ‫ثى ِ وَاوه‪ ،‬غبعفًٍبىوفؼۼ ایی ثفًبهِ ثِهٌظَـ رَقیع‬ ‫عبؼالًِ ؼـ ؼو َـ وبـ لفاـ گفتت ٍ وْویِ ایفاى ثوفای‬ ‫‪ ۴۷‬ؼـِؽ خوعیت وٍَـ اتکٍى ثف ‪ ۳۸‬هیلویوَى ٍ ‪۲۲‬ۺ‬ ‫ّکاـ ؼق ثفاٍـؼ ٌؽ‪.‬‬ ‫ـیبضی اضبتِوفؼۼ لفاـؼاؼّبیی ثفای ؼـیبتت ایوی ؼاـٍ‬ ‫اهضب ٌؽ وِ ٌبهل ‪ ۵۲‬رب ‪ ۷۲‬هیلیَى ؼق اق ـٍویِ هیٌؽ‪،‬‬ ‫اهب ثؽلَلی ّبیی ؼـ ایی قهیٌِ اًدبم گفتت‪.‬‬ ‫ٍی اتکٍؼۼ ّوسٌیی همفـ ٌؽ رب ‪ ۷۲‬هیلیوَى ؼق ٍاوىوی‬ ‫ویٌَتبـم اق زیی ؼـیبتت ٌَؼ وِ ربوٌَى ًیووی اق اى‬ ‫ٍاـؼ ٌؽُ ٍ ـًٍؽ ٍاـؼات ٍاوىی اق وفُ خٌَثی ٍ زیی‬ ‫ًیک اؼاهِ ؼاـؼ‪.‬‬ ‫ـییه ارطبؼیِ ٍاـؼوٌٌؽگبى ؼاـٍ ثیبىؼاٌتۼ ثػٍی اق‬ ‫غفیؽّب هفثَط ثِ ٍاوىی ثْبـات ٌّؽ ثَؼ وِ ثِ ؼلویول‬ ‫ثفغی هٍىالت هغفَل هوبًوؽ ٍ ّوووسوٌویوی ٍاـؼات‬ ‫او فاقًىب اق وٍَـّبی هػ لف رَلیؽوٌٌؽُ ایوی ًوَ‬ ‫ٍاوىی اؼاهِ ؼاـؼ‪ٍ.‬ی ثب ربویؽ ثف ایٌىِ هودوووَ ایوی‬ ‫لفاـؼاؼّب ٍاـؼات ‪ ۳۲۲‬هیلیَى ؼق ٍاوىوی ووفًٍوب روب‬ ‫ؼیهبُ اهىبل ؼـ ؼو َـ وبـ لفاـ ؼاؼ‪ ،‬رّفیص ووفؼۼ ثوِ‬ ‫ؼلیل وٌؽی ؼـ ٍاوىیٌبویَى عوَهی اق ثوفًوبهوِ ّوبی‬ ‫ٍاـؼاری عمت هبًؽین وِ الج وِ ٌوبّوؽ ایوی ـًٍوؽ ؼـ‬ ‫وٍَـّبی ؼییف ًیک ثَؼین‪.‬‬ ‫ّطدار ًسبت بِ تسریق خَدسراًِ‬ ‫سرم در هبتالیاى بِ کرًٍا‬ ‫وفٍیه غجفی ‪-‬ه ػُّ ثیوبـی ّبی عفًَی ؼاًٍیبُ‬ ‫علَم پکٌىی ٌْیؽ ثٍْ ی ضووی ٍّوؽاـ ًىوجوت ثوِ‬ ‫هّفف غَؼوفاًِ وفم ؼـ هٌکل گفتۼ ثِ ّف هیکاى ووِ‬ ‫وی تفؼ هج ال ثِ وفًٍب ثبالرف یب ؼزبـ ثیوبـی قهیوٌوِ ای‬ ‫ثبٌؽ‪ ،‬غَؼ ؼـهبًی یب هّفف غَؼووفاًوِ ووفم ثوؽٍى‬ ‫هٍَـت ثب پکٌه ؼـهٌکل غغفًبن رف اوت‪.‬‬ ‫ثِ ًمل ـٍاثوظ عوووَهوی ؼاًٍویوبُ عولوَم پوکٌوىوی‬ ‫ٌْیؽثٍْ ی‪ ،‬ؼو ف ٌفٍیی ٌىَّی ثب اًو وموبؼ اق ـٍی‬ ‫ّبی ًبؼـوت ؼـهبًی اق وَی ثفغی اویپ ّبی ؼـهوبى‬ ‫ؼـ هٌکل ثفای هج الیبى ثِ وفًٍب‪ ،‬اظْبـ ؼاٌتۼ یوىوی اق‬ ‫ـٍیّبی وِ ایی ـٍقّب ه ؽاٍل ٌؽُ ٍ اتفاؼ قیوبؼی ـا‬ ‫لفثبًی غَؼ وفؼُ‪ ،‬اعکام اویپ ّبی ؼـهوبى ؼـ هوٌوکل‬ ‫اوت ایی وبـ علیفغن ثبـ هبلی ووِ ثوفای غوبًوَاؼُ ّوب‬ ‫ایدبؼ هی وٌؽ ؼـ ثىیبـی اق هَاـؼ ثِ ؼلیل عؽم وَاؼ ٍ‬ ‫ردفثِ وبتی ایی گفٍُ ّب ثِ هیکاى لبثول روَخوْوی ًویوک‬ ‫هٍىل اتفیی ٌؽُ اوت‪.‬‬ ‫ٍی ثب ثیبى ایی وِ ـٍی ّبی ًبؼـوت ٍ غَؼ ؼـهوبًوی‬ ‫ّبی ثی ـٍیِ هَخت وبًّ ٍ ایدبؼ ثوطوفاى ووفم ؼـ‬ ‫وٍَـ ٌؽ‪ ،‬اتکٍؼۼ ه بوفبًِ ؼـهبى ّبی غَؼوفاًِ ثبعوث‬ ‫ٌؽُ‪ ،‬وفم ض ی ثفای اتفاؼیىِ ؼـ ثیوبـو بى ّوب ثوِ اى‬ ‫اض یبج هجفم ؼاـًؽ ّن ًبیبه ٌَؼ‪.‬‬ ‫او بؼ ؼاًٍیبُ علَم پکٌىی ٌْیؽ ثٍْ ی اؼاهِ ؼاؼۼ وفم‬ ‫ثفای هج الیبى ثِ وفًٍب هعدکُ ًوی وٌؽ‪ ،‬وفم رفویجی اق‬ ‫اه‪ ،‬لٌؽ ٍ ًوه اوت ٍ اتفاؼیىِ هی رَاًٌؽ اق هبیعوبت‬ ‫او فبؼُ وٌٌؽ ثِ ّیر عٌَاى ًویوبقی ثوِ هّوفف ووفم‬ ‫ًؽاـًؽ‪.‬‬ صفحه 4 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫* دوشنبه‬ ‫* ‪ 8‬شهریور‬ ‫* ‪ 01‬اگوست‬ ‫* ‪ 00‬محرم‬ ‫* سال‪ :‬سی و یکم‬ ‫* شماره (سایی)‪0011 :‬‬ ‫* اوتوزبیرینجی ایل‬ ‫‪0011‬‬ ‫‪0100‬‬ ‫‪0000‬‬ ‫* صفحه ‪0‬‬ ‫ًاسا دس تذاسک پشتاب تلسکَپ »جیوض ٍب«‬ ‫تجشبِ پیادُسٍی فضایی با کوک عیٌک ٍاقعیت هجاصی‬ ‫‪‬‬ ‫فرهنگ ‪ ،‬هنر و فن اوری‬ ‫ػش‪ٚ‬یغ خثشی‪ -‬یه اػت‪ٛ‬دی‪ ٛ‬فیّٓػاصی تلا‪ٚ‬یشی ‪ 360‬دسخ‪ ٚ ٝ‬ػ‪ٝ‬تُعاذی اص ٔاحایای خااسخای‬ ‫ایؼتٍا‪ ٜ‬فوایی ثث وشد‪ ٜ‬اػ تا تدشت‪ٝ‬ی پیاد‪ٜ‬س‪ٚ‬ی فوایی سا تشای عالل‪ٙٔٝ‬ذاٖ فشا‪ ٓٞ‬و‪ٙ‬ذ‪.‬‬ ‫ت‪ٌ ٝ‬ضاسؽ ایؼ‪ٙ‬ا ‪ ٚ‬ت‪٘ ٝ‬مُ اص اٍ٘د ‪ ،‬تؼیاسی اص ٔا ٕ٘یت‪ٛ‬ا٘یٓ اص فوا تاصدیذ و‪ٙ‬یٓ ‪ ٚ‬احتٕاَ اٖ وا‪ٝ‬‬ ‫تت‪ٛ‬ا٘یٓ پیاد‪ ٜ‬س‪ٚ‬ی فوایی ا٘داْ د‪ٞ‬یٓ حتی وٕتش اػ ‪ٔ .‬یّیاسدس‪ٞ‬ایی و‪ ٝ‬ت‪ٛ‬ا٘ایی ٔاِی ػفش ت‪ ٝ‬فوا سا‬ ‫داس٘ذ ٘یض ت‪ٟٙ‬ا ٔیت‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬ذ فوا سا اص دس‪ ٖٚ‬فواپیٕا ٔـا‪ٞ‬ذ‪ ٜ‬و‪ٙٙ‬ذ‪ .‬تشای اٖو‪ ٝ‬س‪ٚ‬یای پیاد‪ٜ‬س‪ٚ‬ی دس فوا‬ ‫تحمک یاتذ اػت‪ٛ‬دی‪ٛ‬ی فیّٓػاصی "فّیىغ ‪ ٚ‬پا‪Felix & Paul Studios) ("َٚ‬یاه د‪ٚ‬ستایاٗ‬ ‫‪ٚ‬العی ٔداصی سا ؿخلیػاصی وشد‪ ٚ ٜ‬اٖ سا ت‪ ٝ‬ستات "واا٘ااداسْ‪ٔ )2Canadarm("2‬اتالاُ‬ ‫وشد‪ ٜ‬اػ تا تل‪ٛ‬یشی ػ‪ٝ‬تعذی ‪ 360 ٚ‬دسخ‪ ٝ‬اص ٔحیی خاسخی ایؼتٍا‪ ٜ‬فوایی تیٗإِاّاّای ثاثا‬ ‫و‪ٙ‬ذ‪ .‬ستات وا٘اداسْ‪ 2‬تاص‪ٚ‬ی ستاتیه ایؼتٍا‪ ٜ‬فوایی اػ و‪ ٝ‬تشای خات‪ٝ‬خایی اخؼاْ خااسخای دس‬ ‫ًی سا‪ٜ‬پیٕایی فوایی ٔ‪ٛ‬سد اػتفاد‪ ٜ‬لشاس ٔیٌیشد‪ .‬د‪ٚ‬ستیٗ اػت‪ٛ‬دی‪ٛ‬ی فّیاىاغ ‪ ٚ‬پاا‪٘ َٚ‬ؼاخا‪ ٝ‬ی‬ ‫ؿخلیػاصی ؿذ‪ٜ‬ای اص د‪ٚ‬ستیٗ تداسی ‪Pro" 1"Z-Cam V‬اػ ‪ .‬ایٗ د‪ٚ‬ستیٗ ‪ 9‬حؼٍاش ‪K 4‬‬ ‫داسد و‪ٔ ٝ‬یت‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬ذ تلا‪ٚ‬یش ػ‪ٝ‬تعذی ‪ 360‬دسخ‪ ٝ‬تا ‪ٚ‬ه‪ٛ‬ح ‪K 8‬ثث و‪ٙٙ‬ذ‪ .‬ایٗ د‪ٚ‬ستیٗ تا‪ٌ ٝ‬ا‪٘ٛ‬ا‪ ٝ‬ای‬ ‫ت‪ٟ‬ث‪ٛ‬د یافت‪ ٝ‬و‪ ٝ‬تت‪ٛ‬ا٘ذ ؿشایی ػخ ‪٘ ٚ‬أ‪ٙ‬اػه فوا اص خّٕ‪ ٝ‬أ‪ٛ‬اج فشات‪ٙ‬فؾ‪ ،‬دٔای ؿذیذ ‪ ٚ‬تشخا‪ٛ‬سد‬ ‫سیضؿ‪ٟ‬ابػ‪ًٞٙ‬ا سا تحُٕ و‪ٙ‬ذ‪ .‬ایٗ ٌش‪ ٜٚ‬د‪ٚ‬ستیٗ سا ت‪ ٝ‬تاص‪ٚ‬ی ستاتیه وا٘اداسْ‪ٚ 2‬کُ وشد‪ٜ‬ا٘ذ‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫ػش‪ٚ‬یغ خثشی‪ -‬تا ت‪ ٝ‬پایاٖ سػیذٖ اصٔایؾ‪ٞ‬ای تّؼى‪ٛ‬ج فوایی خیٕض ‪ٚ‬ب‪٘ ،‬اػا خ‪ٛ‬د سا تشای پشتاب‬ ‫‪ ٚ‬سا‪ٜ‬ا٘ذاصی ایٗ تّؼى‪ٛ‬ج فوایی أاد‪ٔ ٜ‬یو‪ٙ‬ذ‪.‬‬ ‫ت‪٘ ٝ‬مُ اص ایای‪ ،‬ت‪ ٝ‬د٘ثاَ تع‪ٛ‬یک‪ٞ‬ا ‪ ٚ‬تاخیش‪ٞ‬ای اخت‪ٙ‬اب ٘اپزیش‪ ،‬تّؼى‪ٛ‬ج فوایی خیٕض ‪ٚ‬ب ٘اػا س‪ٚ‬ص ت‪ٝ‬‬ ‫س‪ٚ‬ص ت‪ٔ ٝ‬حُ ‪ ٚ‬تاسیخ پشتاب خ‪ٛ‬د ٘ضدیه ٔی ؿ‪ٛ‬د‪ ،‬صیشا اطا٘غ فوایی أشیىا ت‪ ٝ‬تااصٌای ٔا‪ٛ‬فامایا‬ ‫اصٔایـات ٘‪ٟ‬ایی اٖ سا تاییذ وشد‪ ٜ‬اػ ‪.‬‬ ‫٘اػا دس تیا٘ی‪ٌٔ ٝ‬ث‪ٛ‬عاتی خ‪ٛ‬د خثش داد و‪ ٝ‬ایٗ تّؼى‪ٛ‬ج فوایی دس حاَ أاد‪ ٜ‬ؿذٖ تشای اسػاَ ت‪ٔ ٝ‬حُ‬ ‫پشتاب خ‪ٛ‬د دس و‪ٛ‬س‪ٚ ٚ‬الع دس ٌ‪ٛ‬یاٖ فشا٘ؼ‪ ٝ‬اػ ‪ .‬أاد‪ٜ‬ػاصی ‪ ٚ‬حُٕ ‪٘ ٚ‬مُ خیٕض ‪ٚ‬ب لشاس اػ دس‬ ‫ٔا‪ ٜ‬ػپتأثش ت‪ ٝ‬پایاٖ تشػذ‪ .‬خیٕض ‪ٚ‬ب دس حاَ حاهش تشای ػفش اص ٔحُ اصٔایؾ خ‪ٛ‬د دس تااػایاؼاات‬ ‫ؿشو ٘‪ٛ‬سثش‪ٚ‬ج ٌش‪ ٗٔٚ‬اص ًشیک وا٘اَ پا٘أا ت‪ٌٛ ٝ‬یاٖ فشا٘ؼ‪ ٝ‬أاد‪ ٜ‬ؿذ‪ ٜ‬اػ ‪ٞ ٚ‬شٌ‪٘ٛ‬ا‪ ٝ‬احاتإااَ‬ ‫خؼاست دس ً‪ َٛ‬ایٗ ػفش ت‪ ٝ‬دل تشسػی ٔیؿ‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫خیٕض ‪ٚ‬ب دس ٌ‪ٛ‬یاٖ فشا٘ؼ‪ ٝ‬س‪ٚ‬ی ٔ‪ٛ‬ؿه پشتاب و‪ٙٙ‬ذ‪ ٜ‬خ‪ٛ‬د یع‪ٙ‬ی ٔ‪ٛ‬ؿه اسیاٖ "‪ٔV‬تعّک ت‪ ٝ‬اطا٘غ‬ ‫فوایی اس‪ٚ‬پا( )‪ESA‬ػ‪ٛ‬اس خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ ؿذ‪.‬‬ ‫ٌشٌ‪ٛ‬سی اَ ساتی‪ٙ‬ؼ‪ٔ ٖٛ‬ذیش تش٘أ‪ ٝ‬خیٕض ‪ٚ‬ب دس ٔمش ٘اػا دس ‪ٚ‬اؿ‪ٍٙ‬تٗ ٔیٌ‪ٛ‬یذ‪ :‬تّاؼاىا‪ٛ‬ج فواایای‬ ‫"خیٕض ‪ٚ‬ب" ٘اػا تا تىٕیُ ٘‪ٟ‬ایی ت‪٘ ٝ‬مٌ‪ ٝ‬عٌف تضسٌی دس سا‪ ٜ‬خ‪ٛ‬د تشای پشتاب سػیذ‪ ٜ‬اػ ‪.‬‬ ‫دستِ جذیذی اص سیاسات با ًطاًِ ّای حیات کطف ضذًذ‬ ‫ضٌاسایی کاًَى دقیق صشع دس حیی عول جشاحی با سٍش هحققاى کطَس‬ ‫ػش‪ٚ‬یغ خثشی‪ٌ-‬ش‪ٞٚ‬ی اص ٔاحامامااٖ‬ ‫دػت‪ ٝ‬خذیذی اص ػیاسات سا ؿا‪ٙ‬ااػاایای‬ ‫وشد‪ ٜ‬ا٘ذ و‪ٚ ٝ‬یظٌی ‪ٞ‬ای صٔیٗ ‪٘ ٚ‬پتا‪ٖٛ‬‬ ‫سا داس٘ذ ‪ ٚ‬احتٕاال اص حیات پـاتایاثاا٘ای‬ ‫و‪ٙٙ‬ذ‪.‬‬ ‫ت‪٘ ٝ‬مُ اص ای‪ٙ‬تشػتی‪ٙ‬اً ا٘ادایا‪ٙ‬اشیا‪ٙ‬اً‪،‬‬ ‫ٔحمماٖ ‪ٍٙٞ‬اْ خؼتد‪ ٛ‬تشای حیاات دس‬ ‫فوا‪ ،‬ػیاس‪ٜٞ‬ایی سا سکذ ٔیو‪ٙٙ‬ذ و‪ ٝ‬اص‬ ‫ِحاٍ ا٘ذاص‪ ،ٜ‬حدٓ‪ ،‬دٔا ‪ ٚ‬تشویثات اتٕؼفش ؿثی‪ ٝ‬صٔیٗ تاؿ‪ٙ‬ذ‪.‬‬ ‫ٔحمماٖ دا٘ـٍا‪ ٜ‬وٕثشیح اخیشاً دػت‪ ٝ‬خذیذی اص ػیاس‪ٞ ٜ‬ای خاسج اص ٔ‪ٙ‬ظ‪ ٝٔٛ‬ؿإاؼای سا سکاذ‬ ‫وشد‪ٜ‬ا٘ذ و‪ ٝ‬تفا‪ٚ‬ت ‪ٞ‬ای صیادی تا صٔیٗ داس٘ذ أا ‪ٕٞ‬چ‪ٙ‬اٖ احتٕاَ سکذ حیات دس ا٘ا‪ٟ‬اا ‪ٚ‬خا‪ٛ‬د‬ ‫داسد‪ً .‬ثک ایٗ تحمیک و‪ ٝ‬دس اػتش‪ٚ‬فیضیىاَ ط‪ٚ‬س٘اَ ٔ‪ٙ‬تـش ؿذ‪ ،ٜ‬دػت‪ ٝ‬خذیذ اص ػیاس‪ٜٞ‬اای لااتاُ‬ ‫ػى‪ ، ٘ٛ‬ػیاسات »‪٘«Hycean‬اْ داس٘ذ و‪ ٝ‬اص تشویه د‪ٚ ٚ‬اط‪ٞ ٜ‬یذس‪ٚ‬طٖ ‪ ٚ‬الیا٘‪ٛ‬ع تا‪ٚ ٝ‬خا‪ٛ‬د‬ ‫أذ‪ ٜ‬اػ ‪ .‬ػیاسات ایٗ ٌش‪ ٜٚ‬تا حذ‪ٚ‬دی ‪ٚ‬یظٌی‪ٞ‬ای صٔیٗ ‪٘ ٚ‬پت‪ ٖٛ‬سا داس٘ذ و‪ ٝ‬تعذاد ا٘ا‪ٟ‬اا دس‬ ‫خ‪ٟ‬اٖ تیـتش اػ ‪ٕٞ .‬چ‪ٙ‬یٗ سدیاتی‪ٞ‬ای ػیاسات ‪Hycean‬دس ٔمایؼ‪ ٝ‬تا ػیاسات ٔـات‪ ٝ‬صٔیٗ ٘ایاض‬ ‫اػاٖتش اػ ‪٘.‬یى‪ٔ ٛ‬ذ‪ٛٞ‬ػ‪ٞٛ‬اٖ ٔحمک اسؿذ ایٗ پظ‪ٞٚ‬ؾ ػیاساتی سا ؿ‪ٙ‬اػایی وشد‪ ٜ‬و‪ ٝ‬دس ایاٗ‬ ‫دػت‪ ٝ‬خای ٔیٌیش٘ذ‪ .‬ایٗ ػیاسات تضسیتش اص صٔیٗ ‪ٞ‬ؼت‪ٙ‬ذ ‪ ٚ‬دٔای تیـتشی اص اٖ داس٘ذ‪ ،‬تا ایٗ ‪ٚ‬‬ ‫خ‪ٛ‬د ‪ٚ‬یظٌی‪ٞ‬ایی دس ایٗ ػیاسات حاوی اص اٖ اػ و‪ ٝ‬احتٕاالً دسیا‪ٞ‬ای تضسٌی حا‪ٚ‬ی حایاات‬ ‫ٔیىش‪ٚ‬تی ‪ٞ‬ؼت‪ٙ‬ذ‪ٔ .‬ـات‪ ٝ‬ایٗ دسیا‪ٞ‬ا دس تؼتش‪ٞ‬ای اتی تؼیاس ٘أؼاعذ دس صٔیٗ ٘یض ‪ٚ‬خ‪ٛ‬د داسد‪.‬‬ ‫ػش‪ٚ‬یغ خثشی‪-‬ت‪ٙٔ ٝ‬ظ‪ٛ‬س تىٕیُ س‪ٚ‬ؽ دسٔاٖ کاش تاا‬ ‫خشاحی‪ٔ ،‬حمماٖ یىی اص ؿاشوا ‪ٞ‬اای دا٘اؾ تا‪ٙ‬ایااٖ‬ ‫دػتٍا‪ٞ‬ی سا ت‪ ٝ‬خأع‪ ٝ‬پضؿىی وـ‪ٛ‬س ٔعشفی وشد٘اذ وا‪ٝ‬‬ ‫لادس ت‪ ٝ‬ؿ‪ٙ‬اػایی وا٘‪ ٖٛ‬کش دس حیاٗ عإاُ خاشاحای‬ ‫اػ ‪.‬‬ ‫تیٕاسی کش ٘‪ٛ‬عی تیٕاسی ٔضٔٗ ‪ ٚ‬چ‪ٟ‬اسٔیاٗ تایإااسی‬ ‫ؿایع دس خ‪ٟ‬اٖ اػ و‪ ٝ‬دس ًثم‪ٝ‬ت‪ٙ‬ذی تیٕاسی‪ٞ‬ای ٔغض ‪ٚ‬‬ ‫اعلاب لشاس ٔیٌیشد‪ .‬تیـتش ٔثتالیاٖ ت‪ ٝ‬ایٗ تیٕاسی‪ ،‬ػاٗ‬ ‫پاییٗ داس٘ذ یا دس ػ‪ٙ‬یٗ ػإِ‪ٙ‬ذی خ‪ٛ‬د ت‪ ٝ‬ػش ٔیتش٘ذ‪.‬‬ ‫ت‪ًٛٝ‬س ٔعٕ‪ َٛ‬اٌش تیٕاس ًی ‪ 10‬ػاَ ٌزؿت‪ ٝ‬تـ‪ٙ‬ح ٘ذاؿت‪ٝ‬‬ ‫‪ ٚ‬اص ایٗ ‪ 10‬ػاَ‪ ،‬پ‪ٙ‬ح ػاَ تذ‪ٔ ٖٚ‬لشف داس‪ ،ٚ‬تا ت‪ٛ‬لف تـ‪ٙ‬ح ٔ‪ٛ‬اخ‪ ٝ‬ت‪ٛ‬د‪ٔ ،‬یت‪ٛ‬اٖ ٌف و‪ ٝ‬کش ت‪ٟ‬ث‪ٛ‬د یافتا‪ٝ‬‬ ‫اػ ‪ .‬تا ایٗحاَ ‪ٛٙٞ‬ص تعشیف دلیک عّٕی دس ایٗ صٔی‪ ٝٙ‬اسائ‪٘ ٝ‬ـذ‪ ٚ ٜ‬لٌع دسٔاٖ داس‪ٚ‬یی فمی تا کاالح دیاذ‬ ‫پضؿه ک‪ٛ‬ست ٔیٌیشد‪ .‬ت‪ٌ ٝ‬فت‪ٔ ٝ‬تخللاٖ دسٔاٖ ایٗ تیٕاسی دس ایشاٖ تیـتش ٔثت‪ٙ‬ی تش داس‪ ٚ‬دسٔا٘ی اػ وا‪ٝ‬‬ ‫ع‪ٛ‬اسم خا٘ثی داسد ‪ٔ ٚ‬حمماٖ یىی اص ؿشو ‪ٞ‬ای دا٘ؾ ت‪ٙ‬یاٖ س‪ٚ‬ؽ ٔىّٕی تشای تـخیاق واا٘ا‪ ٖٛ‬کاش‬ ‫عشه‪ ٝ‬وشد٘ذ و‪ ٝ‬تا دل تاال لادس ت‪ ٝ‬تعییٗ وا٘‪ ٖٛ‬کش اػ ‪.‬‬ ‫دوتش ؿ‪ٟ‬ثاص عؼىشی‪ٔ ،‬ذیشعأُ یىی اص ؿشو ‪ٞ‬ای دا٘ؾ ت‪ٙ‬یاٖ دس ٌف ‪ ٌٛٚ‬تا ایؼ‪ٙ‬ا‪ً ،‬اشاحای ‪ ٚ‬ػااخا‬ ‫دػتٍا‪ ٜ‬ای‪ٙ‬تشاوشا٘یاَ ‪EEG‬سا اص دػتا‪ٚ‬سد‪ٞ‬ای ایٗ ؿشو ٘اْ تشد ‪ ٚ‬افض‪ٚ‬د‪ :‬ایٗ دػتٍا‪ ٜ‬ػیٍ‪ٙ‬اَ‪ٞ‬ای ٔغضی سا‬ ‫اص ػٌح ٔغض ثث ٔیو‪ٙ‬ذ‪ ،‬ت‪ ٝ‬ایٗ ٔع‪ٙ‬ا ت‪ ٝ‬خای ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬اِىتش‪ٚ‬د‪ٞ‬ا تش س‪ٚ‬ی ػٌح ػش لشاس ٌیش٘ذ‪ ،‬دس عإاُ ‪ٞ‬اای‬ ‫خشاحی‪ ،‬ایٗ اِىتش‪ٚ‬د‪ٞ‬ا تش س‪ٚ‬ی ٔغض ٘له ‪ ٚ‬ػیٍ‪ٙ‬اَ‪ٞ‬ا سو‪ٛ‬سد ٔیؿ‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫هیگشى اص بذى دس بشابش دیابت‬ ‫هحافظت هیکٌذ‬ ‫ػش‪ٚ‬یغ خثشی‪ٔ-‬حمماٖ دسیافت‪ٙ‬ذ افشاد ٔثتال تا‪ٔ ٝ‬ایاٍاشٖ‬ ‫وٕتش اص ػایشیٗ دچاس تیٕاسی دیات ٘‪ٔ 2 ٛ‬ی ؿا‪٘ٛ‬اذ ‪ٚ‬‬ ‫ٔثتالیاٖ ت‪ ٝ‬ایٗ ٘‪ ٛ‬دیات ٘یض اػتعذاد وٕتشی تشای اتاتاال‬ ‫ت‪ٔ ٝ‬یٍشٖ داس٘ذ‪.‬‬ ‫ت‪٘ ٝ‬مُ اص پایٍا‪ ٜ‬خثشی ػای‪ٙ‬غ‪ٔ ،‬حمماٖ ا٘دٕٗ ؿایإای‬ ‫أشیىا تا ٌٔاِع‪ ٝ‬استثاى تیٗ ٔیٍشٖ ‪ ٚ‬دیات دس ٔ‪ٛ‬ؽ ‪ٞ‬اا‬ ‫دسیافت‪ٙ‬ذ پپتیذ‪ٞ‬ایی و‪ ٝ‬دس ٔایاٍاشٖ ٔا‪ٛ‬خاه تاش‪ٚ‬ص دسد‬ ‫ٔیؿ‪٘ٛ‬ذ‪ ،‬ت‪ٛ‬ا٘ایی اثشٌزاسی تش ٔیضاٖ ت‪ِٛ‬یذ ا٘ؼ‪ِٛ‬یٗ سا اص‬ ‫ًشیک افضایؾ تعذاد ػّ‪ٞ َٛ‬ای ت‪ِٛ‬یذو‪ٙٙ‬ذ‪ ٜ‬ا٘ؼا‪ِٛ‬ایاٗ دس‬ ‫پا٘ىشاع داس٘ذ‪.‬‬ ‫پپتیذ‪ٞ‬ا پّیٕش‪ٞ‬ای و‪ٛ‬چىی ‪ٞ‬ؼت‪ٙ‬ذ و‪ ٝ‬اص ت‪ ٓٞ ٝ‬پایا‪ٛ‬ػاتاٗ‬ ‫اػیذ‪ٞ‬ای أی‪ ٛٙ‬دس ص٘دیش‪ٜٞ‬ای و‪ٛ‬تا‪ ٜ‬تـىیُ ٔیؿ‪٘ٛ‬ذ‪.‬‬ ‫پیؾ اص ایٗ ٔحمماٖ ٔیدا٘ؼت‪ٙ‬ذ و‪ ٝ‬د‪ ٛ٘ ٚ‬پپتیذ ٔ‪ٛ‬ػ‪ ْٛ‬ت‪ٝ‬‬ ‫‪PACAP ٚCGRP‬دس ػیؼتٓ علثی ‪ٚ‬خ‪ٛ‬د داس٘ذ و‪ٝ‬‬ ‫٘مؾ ٔ‪ٕٟ‬ی دس ایداد دسد‪ٞ‬ای ٔیٍش٘ی ایفا ٔیو‪ٙٙ‬ذ‪.‬‬ ‫او‪ٔ ٖٛٙ‬ـخق ؿذ‪ ٜ‬اػ ایٗ پپتیذ‪ٞ‬ا ت‪ٞ ٝ‬إاشا‪ ٜ‬پاپاتایاذ‬ ‫دیٍشی ٔ‪ٛ‬ػ‪ ْٛ‬ت‪ ٝ‬أیّیٗ دس پا٘ىشاع ٘یض ‪ٚ‬خ‪ٛ‬د داس٘اذ ‪ٚ‬‬ ‫ٔیضاٖ تشؿح ا٘ؼ‪ِٛ‬یٗ دس ػّ‪َٞٛ‬ای تتا سا افضایؾ ٔید‪ٙٞ‬ذ‪.‬‬ ‫تا ‪ٚ‬خ‪ٛ‬د ایٗ و‪ ٝ‬استثاى تیٗ د‪ ٚ‬تیٕاسی ‪ٛٙٞ‬ص تا‪ ٝ‬دسػاتای‬ ‫ٔـخق ٘ـذ‪ ٜ‬اػ ‪ ،‬ت‪ ٝ‬اعتماد ٔحمماٖ ‪ٞ‬إایاٗ افاضایاؾ‬ ‫ٔیضاٖ ػّ‪َٞٛ‬ای تتا ‪ ٚ‬تشؿح ا٘ؼ‪ِٛ‬یٗ عأُ ٔ‪ٕٟ‬ی اػ و‪ٝ‬‬ ‫اص تذٖ دس تشاتش اتتال ت‪ ٝ‬تیٕاسی دیات ٘‪ٔ 2 ٛ‬احاافاظا‬ ‫ٔی و‪ٙ‬ذ‪ .‬ت‪ ٝ‬اعتماد ٔحمماٖ ؿ‪ٙ‬اػایای ایاٗ استاثااى تایاٗ‬ ‫پپتیذ‪ٞ‬ای عأُ دسد دس ٔیٍشٖ ‪ٔ ٚ‬یضاٖ تشؿح ا٘ؼ‪ِٛ‬یٗ دس‬ ‫تذٖ‪ٞ ،‬ذف‪ٞ‬ای خذیذی سا تاشای تا‪ٛ‬ػاعا‪ ٝ‬س‪ٚ‬ؽ ‪ٞ‬اای‬ ‫دسٔا٘ی ‪ ٚ‬ت‪ِٛ‬یذ داس‪ٞٚ‬ای خذیذ تشای ٔماتّ‪ ٝ‬تا ٔایاٍاشٖ ‪ٚ‬‬ ‫دیات ٘‪ 2 ٛ‬فشا‪ٔ ٓٞ‬یو‪ٙ‬ذ‪.‬‬ ‫حس بَیایی باعث تعادل دس سطین‬ ‫غزایی هیضَد‬ ‫ػش‪ٚ‬یاغ خاثاشی‪-‬‬ ‫ٔحمامااٖ دا٘ـاٍاا‪ٜ‬‬ ‫٘‪ٛ‬سث ‪ٚ‬ػتشٖ ‪ٚ‬الاع‬ ‫دس ایّی‪ٛٙ‬ی أشیاىاا‬ ‫دسیااافااتاا‪ٙ‬ااذ حااغ‬ ‫تا‪ٛ‬یاایای دس سطیآ‬ ‫غزایی‪ ،‬تعادَ ایداد‬ ‫ٔی و‪ٙ‬ذ‪ .‬ت‪٘ ٝ‬مُ اص ػای‪ٙ‬غ‪ ،‬تشای ا٘داْ ایٗ تحمایاماات اص‬ ‫یه ٌش‪ ٜٚ‬دا‪ًّٚ‬ه خ‪ٛ‬اػت‪ ٝ‬ؿذ دس ‪ٚ 2‬عذ‪ ،ٜ‬د‪ ٛ٘ ٚ‬غازا‬ ‫سا ٔلشف و‪ٙٙ‬ذ‪ .‬دس یه ‪ٚ‬عذ‪ ٜ‬ت‪ٟٙ‬ا عّٕىشد حغ ت‪ٛ‬یایی‬ ‫دا‪ًّٚ‬ثاٖ اسصیاتی ‪ ٚ‬دس ‪ٍٙٞ‬اْ کشف ‪ٚ‬عذ‪ ٜ‬غزایی دیٍش تا‬ ‫اػتفااد‪ ٜ‬اص فا‪ٙ‬اا‪ٚ‬سی اْ اس ای اص ٔاغاض دا‪ًٚ‬اّاثااٖ‬ ‫تل‪ٛ‬یشتشداسی ؿذ‪.‬تش اػاع ٘تایح ایٗ تحمیمات‪ ،‬تالفاکّ‪ٝ‬‬ ‫پغ اص کشف یه ‪ٚ‬عذ‪ ٜ‬غزایی‪ٔ ،‬یضاٖ حؼاػی ت‪ٛ‬یایای‬ ‫٘ؼث ت‪ ٝ‬سایح‪ٛٔ ٝ‬اد غزایی وا‪ٞ‬ؾ ٔییاتذ‪ ،‬دس حاِی وا‪ٝ‬‬ ‫حؼاػی اٖ ٘ؼث ت‪ ٝ‬ػایش سایح‪ٞ ٝ‬ا تذ‪ ٖٚ‬تغایایاش تاالای‬ ‫ٔیٔا٘ذ‪ .‬تذیٗ تشتیه عّٕىشد حغ ت‪ٛ‬یایی ت‪ًٛ ٝ‬س واّای‬ ‫تغییش ٕ٘ی و‪ٙ‬ذ أا ٔیضاٖ اؿت‪ٟ‬ای ؿخق تشای کشف ٔا‪ٛ‬اد‬ ‫غزایی تیـتش‪ ،‬وا‪ٞ‬ؾ ٔییاتذ‪.‬‬ ‫ٔحمماٖ تشای إًی‪ٙ‬اٖ اص کح ایٗ ٘تایح‪ ،‬اػاىاٗ ‪ٞ‬اای‬ ‫ٔغضی سا و‪٘ ٝ‬ـاٖد‪ٙٞ‬ذ‪ ٜ‬فعاِی تخؾ‪ٞ‬ای ٔختّف ٔاغاض‬ ‫‪ٞ‬ؼت‪ٙ‬ذ تا داد‪ٞ ٜ‬ای حاکُ اص حغ ت‪ٛ‬یایی لثُ ‪ ٚ‬تاعاذ اص‬ ‫کشف یه ‪ٚ‬عذ‪ ٜ‬غزایی ٔمایؼ‪ ٝ‬وشد٘ذ‪ .‬دس ٘تایادا‪ ٝ‬ایاٗ‬ ‫تشسػی ٔـخق ؿذ ‪ٕٞ‬اٌ٘‪ٛ‬س و‪ ٝ‬حغ ت‪ٛ‬یایی دس ا٘تخاب‬ ‫یه ‪ٚ‬عذ‪ ٜ‬غزایی تاثیش داسد‪ ،‬خ‪ٛ‬سدٖ ٔ‪ٛ‬اد غزایی ٘یاض تاش‬ ‫حغ ت‪ٛ‬یایی اثشٌزاس اػ ‪ ٚ‬اصایٗ ًشیک ٔیت‪ٛ‬اٖ ت‪ ٝ‬سطیٓ‬ ‫غزایی ٔتعادَ دػ یاف ‪.‬‬ ‫داًصبٌیاىّا ایوپلٌتّای استخَاًی قابل جزب ساختٌذ‬ ‫ػش‪ٚ‬یغ خثشی‪ -‬دا٘ؾت‪ٙ‬یاٖ‪ٞ‬ا ایٕپّ‪ٞ ٙ‬ای چاج‬ ‫ؿذ‪ ٜ‬ػ‪ٝ‬تعذی لاتُ خزب تشای وٕه ت‪ٔ ٝ‬شحّا‪ٝ‬‬ ‫ًثیعی تشٔیٓ اػتخ‪ٛ‬اٖ ػاخت‪ٙ‬ذ‪.‬‬ ‫ت‪٘ ٝ‬مُ اص ٔعا‪ ٘ٚ‬عّٕی ‪ ٚ‬ف‪ٙ‬ا‪ٚ‬سی‪ ،‬ایٗ ٔحلا‪َٛ‬‬ ‫ایشاٖػاخ یه داستؼ پّیٕشی ‪ ٚ‬ػشأایاىای‬ ‫ػ‪ ٝ‬تعذی چاج ؿذ‪ ٜ‬اػ ‪ ٚ‬اص سیضػااختااس‪ٞ‬اای‬ ‫تی‪ٔٛ‬تشیاه تـاىیُ ٔی ؿ‪ٛ‬د‪ٔ .‬احالا‪ِٛ‬ای وا‪ٝ‬‬ ‫احیاای تافا ًثیعای پاغ اص ‪ٚ‬س‪ٚ‬د تاا‪ ٝ‬تااااذٖ‬ ‫ا٘ؼاااٖ سا ا٘داْ ٔید‪ٞ‬ذ‪ٕٞ .‬چ‪ٙ‬ایاٗ داستؼااااا‬ ‫ٔ‪ٙ‬حلااش تاا‪ ٝ‬فااشد پشی‪ ٙ‬ؿااذ‪ ٜ‬ػااا‪ ٝ‬تاعاذی‪،‬‬ ‫أااىاٖ ٘فاا‪ٛ‬ر ػااّ‪ٞ َٛ‬ا ‪ ٚ‬سی ‪ٞ‬اای خ‪٘ٛ‬ای سا‬ ‫فشا‪ٞ‬آ ٔی و‪ٙ‬اذ وا‪ٞ ٝ‬اش د‪٘ ٚ‬ماؾ اکاّااای دس‬ ‫ت‪ٟ‬ثا‪ٛ‬د صخٓ ‪ٞ‬اا ‪ ٚ‬تشٔیآ تافاا داس٘اذ‪ .‬ایااااٗ‬ ‫ٔاا‪ٛ‬اد اص ِحاااٍ صیؼااتی لاتُ خاازب ‪ ٚ‬لااتاُ‬ ‫ا٘عٌاااف ‪ٞ‬ؼت‪ٙ‬ذ ‪ ٚ‬تاااا‪ ٝ‬وا‪ٙ‬اااااذی تاخاشیاه‬ ‫ٔیؿ‪٘ٛ‬ذ‪ .‬ایٗ ٔحل‪ َٛ‬واستشد‪ٞ‬ا ‪ ٚ‬لاتّی ‪ٞ‬اایای‬ ‫ٔا٘‪ٙ‬ذ أىاٖ ت‪ِٛ‬یذ ‪ٞ‬ش ایإاپاّا‪ٙ‬ا تا‪ ٝ‬کا‪ٛ‬ست‬ ‫اختلاکی تشای ‪ٞ‬ش تیٕاس‪ٔ ،‬ا‪ٛ‬اد وأاال تخاشیاه‬ ‫پزیش‪ ،‬لاتُ خزب دس تذٖ ‪ ٚ‬خایٍضیٗ ؿا‪٘ٛ‬ذ‪ ٜ‬تااا‬ ‫تاف ًثیعی تیٕاس‪ ،‬وا‪ٞ‬ؾ دس صٔااٖ ‪ٞ ٚ‬اضیا‪ٙ‬ا‪ٝ‬‬ ‫خشاحی ‪ ٚ‬ت‪ٟ‬ی‪ ٝ‬ؿذ‪ ٜ‬اص ٔ‪ٛ‬اد داسای تایایاذیا‪ ٝ‬اف‬ ‫دی ای سا داسد‪.‬أا وااستااااشد اٖ دس حاااا‪ٛ‬ص‪ٜ‬‬ ‫خشاحی ‪ٞ‬ااای فااه ‪ ٚ‬کاا‪ٛ‬ست ٔ‪ٙ‬حلااش تاااا‪ٝ‬‬ ‫فااشد اػاا ‪ .‬تا‪ ٝ‬ع‪ٙ‬ا‪ٛ‬اٖ ٔثااَ دس حااَ حااهاااش‬ ‫تشای تاصػااصی اػاتخ‪ٛ‬اٖ فاه ٔعٕا‪ٛ‬ال اص ٔاؾ‬ ‫‪ٞ‬ااای تیتا٘ی‪ٔٛ‬اای اػااتفاد‪ٔ ٜ‬ی ؿااا‪ٛ‬د‪ .‬س‪٘ٚ‬ااااذ‬ ‫‪ ۴۱۶‬اثش بِ جطٌَاسُ هطبَعات‬ ‫ارسبایجاىضشقی اسسال ضذ‬ ‫ػش‪ٚ‬یغ خثشی‪ -‬دتیش خـ‪ٙ‬ا‪ٛ‬اس‪ٜ‬‬ ‫ٌٔث‪ٛ‬عات ارستاایادااٖ ؿاشلای‬ ‫ٌف ‪ 614 :‬اثش تا‪ ٝ‬دتایاشخاا٘ا‪ٝ‬‬ ‫ٔداصی پا‪ٙ‬ادإایاٗ خـا‪ٙ‬ا‪ٛ‬اس‪ٜ‬‬ ‫ٌٔث‪ٛ‬عات‪ ،‬خاثاشٌاضاسی ‪ٞ‬اا ‪ٚ‬‬ ‫پایٍا‪ٞ ٜ‬ای خثشی ایاٗ اػاتااٖ‬ ‫اسػاَ ؿذ‪ ٜ‬اػ ‪.‬‬ ‫ٔشتوی ؿفیعی دس خٕع خثشٍ٘اساٖ اظ‪ٟ‬اس وشد‪ 614 :‬اثاش دس لااِاه‬ ‫ػشٔماِ‪ٔ ،ٝ‬ماِ‪ ٚ ٝ‬یادداؿ ‪ ،‬عىغ خثشی (تاه عاىاغ ‪ٌ ٚ‬اضاسؽ‬ ‫تل‪ٛ‬یشی)‪ ،‬ای‪ٙ‬ف‪ٌٛ‬شافی‪ ،‬کفح‪ ٝ‬اسایی‪ ،‬واسیىاتا‪ٛ‬س‪ ،‬تا‪ِٛ‬ایاذات چا‪ٙ‬اذ‬ ‫سػا٘‪ٝ‬ای‪ ،‬تیتش‪ٔ ،‬لاحث‪ٌ ،ٝ‬ف ‪ٌ ٚ ٌٛٚ‬ضاسؽ (خثشی ‪ ٚ‬غیشخثشی) تا‪ٝ‬‬ ‫دتیشخا٘‪ٔ ٝ‬داصی خـ‪ٛٙ‬اس‪ ٜ‬اسػاَ ؿذ‪ ٜ‬اػ ‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی تا تیاٖ ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬تیـتشیٗ تعذاد اثاس سػیذ‪ٔ ٜ‬شت‪ٛ‬ى ت‪ ٝ‬تخؾ ٌضاسؽ ‪ٚ‬‬ ‫وٕتشیٗ اثاس دس تخؾ ٌف ‪ ٌٛٚ‬ت‪ٛ‬د‪ ٜ‬اػ ‪ ،‬خاًش٘ـاٖ وشد‪ :‬اػتمثااَ‬ ‫فعاالٖ سػا٘‪ٝ‬ای اػتاٖ دس تخؾ‪ٞ‬ای عىغ ‪ ٚ‬چ‪ٙ‬ذسػا٘‪ٝ‬ای دس ٔمایؼ‪ ٝ‬تا‬ ‫اد‪ٚ‬اس ٌزؿت‪ ٝ‬خـ‪ٛٙ‬اس‪ٌٔ ٜ‬ث‪ٛ‬عات لاتُ ت‪ٛ‬خ‪ ٝ‬اػ ‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی تا تاویذ ت‪ ٝ‬ای‪ٙ‬ى‪ٞ ٝ‬یات دا‪ٚ‬ساٖ ًی ‪ٞ‬فت‪ٝ‬ی خاسی واس تشسػی اثااس‬ ‫سا اغاص خ‪ٛ‬ا‪ٙٞ‬ذ وشد‪ ،‬تیاٖ وشد‪ٔ :‬شاػٓ اختتأی‪ ٚ ٝ‬تدّیُ اص تشٌضیذٌاٖ‬ ‫ایٗ س‪ٚ‬یذاد سػا٘‪ٝ‬ای‪ٞ ،‬فت‪ ٝ‬پایا٘ی ؿ‪ٟ‬شی‪ٛ‬س ٔا‪ ٜ‬تا سعای ؿی‪ٜ٘ٛ‬أا‪ٞ ٝ‬اای‬ ‫ت‪ٟ‬ذاؿتی ‪ ٚ‬تا حو‪ٛ‬س ٔحذ‪ٚ‬د ٔی‪ٕٟ‬ا٘اٖ دس تثشیض تشٌضاس ٔیؿ‪ٛ‬د‪.‬ؿفیعای‬ ‫یادا‪ٚ‬س ؿذ‪ٌٔ :‬اتک فشاخ‪ٛ‬اٖ خـ‪ٛٙ‬اس‪ ،ٜ‬اثاسی و‪ ٝ‬اص دیٍش اػاتااٖ ‪ٞ‬اای‬ ‫وـ‪ٛ‬س یا تا ٔ‪ٛ‬ه‪ٛ‬عاتی غیشٔشتثی اسػاَ ؿذ‪ ٜ‬تاؿاذ‪ ،‬حازف‪ ٚ ،‬دا‪ٚ‬سی‬ ‫ت‪ٟٙ‬ا س‪ٚ‬ی اثاسی اعٕاَ ٔیؿ‪ٛ‬د و‪ ٝ‬تش اػاع ٔح‪ٛ‬س‪ٞ‬ای اعالٔای ‪ ٚ‬دس‬ ‫تؼتش سػا٘‪ٞٝ‬ای داسای ٔد‪ٛ‬ص اػتاٖ ٔ‪ٙ‬تـش ؿذ‪ ٜ‬تاؿذ‪.‬‬ ‫واس تا‪ ٝ‬ایاٗ تشتیاه اػا وا‪ٔ ٝ‬اؾ تیتا٘یا‪ٔٛ‬اای‬ ‫تا‪ٕٞ ٝ‬اشا‪ ٜ‬پا‪ٛ‬دس اػاتخ‪ٛ‬ا٘ی دس یاه ٔاشحاّااا‪ٝ‬‬ ‫دس‪ ٖٚ‬د‪ٞ‬اٖ تیٕااس لشاس ٔی ٌیاشد‪ ،‬تعاذ اص ؿااؾ‬ ‫ٔاا‪ ٜ‬عٕاُ د‪ ْٚ‬ا٘دااْ ؿاذ‪ٔ ٚ ٜ‬ااؾ تیتا٘ی‪ٔٛ‬اااای‬ ‫خاااسج ٔی ؿاا‪ٛ‬د‪ ،‬ػااپغ د‪ٚ‬تاااس‪ ٜ‬واْ تخایااا‪ٝ‬‬ ‫خا‪ٛ‬سد‪ ٚ ٜ‬تعاذ اص ‪ 2‬تاا ‪ٔ 3‬اا‪ ٜ‬عٕاُ واسٌازاسث‬ ‫ایٕپّ‪ٙ‬ا د٘ذا٘ای ا٘دااْ ٔی ؿا‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫هْلت اسسال اثاس ٌّشی بِ سَگَاسُ‬ ‫»‪ ۲۷‬بغض بَم «‪ ۱۱‬ضْشیَس است‬ ‫ػش‪ٚ‬یغ خثشی‪ٔ -‬ؼ‪ٚ َٚٛ‬احاذ‬ ‫‪ٙٞ‬ش‪ٞ‬ای تدؼٕی ح‪ٛ‬ص‪ٞ ٜ‬ا‪ٙ‬اشی‬ ‫ارستایداٖ ؿشلی ٌف ‪ :‬اخشیٗ‬ ‫ٔاا‪ٟ‬ااّاا اسػاااَ اثاااس تاا‪ٝ‬‬ ‫چ‪ٟ‬اسد‪ٕٞ‬یٗ ػ‪ٌٛٛ‬اس‪ٙٞ ٜ‬ش‪ٞ‬اای‬ ‫تدؼٕی ‪ 72‬تاغان تا‪ ْٛ‬ایاٗ‬ ‫اػتاٖ ‪ 10‬ؿ‪ٟ‬شی‪ٛ‬س اػ ‪.‬‬ ‫ٔی‪ٙ‬ا ٘یهسصْ تا تیاٖ ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬ایٗ ػ‪ٌٛٛ‬اس‪ ٜ‬ت‪ ٝ‬ک‪ٛ‬ست ٔداصی ‪ٌٙٔ ٚ‬ما‪ ٝ‬ای‬ ‫تشٌضاس ٔی ؿ‪ٛ‬د‪ ،‬افض‪ٚ‬د‪ :‬دس ایٗ ػا‪ٌٛ‬ا‪ٛ‬اس‪ٞ ٜ‬ا‪ٙ‬اشٔا‪ٙ‬اذاٖ اػاتااٖ ‪ٞ‬اای‬ ‫ارستایداٖؿشلی‪ ،‬ارستایداٖغشتی‪ ،‬ص٘داٖ ‪ ٚ‬اسدتیُ ؿشو ٔیو‪ٙٙ‬ذ‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی اظ‪ٟ‬اس داؿ ‪ :‬ایٗ ػ‪ٌٛٛ‬اس‪ ٜ‬دس ‪ 2‬تخؾ ٘ماؿی ‪ ٚ‬خ‪ٛ‬ؿا‪ٙ‬ا‪ٛ‬یؼای تاا‬ ‫ٔ‪ٛ‬ه‪ٛ‬عات خّ‪ٜٞٛ‬ای ایثاس‪ ،‬ؿداع ‪ ٚ‬غیشت یاساٖ أاْ حؼیٗ ( ) دس‬ ‫س‪ٚ‬ص عاؿ‪ٛ‬سا دس تخؾ ٘ماؿی ‪ ٚ‬فماشات صیااست عااؿا‪ٛ‬سا دس تاخاؾ‬ ‫خ‪ٛ‬ؿ‪ٛٙ‬یؼی تشٌضاس ٔیؿ‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫ٔؼ‪ٚ َٚٛ‬احذ ‪ٙٞ‬ش‪ٞ‬ای تدؼٕی ح‪ٛ‬ص‪ٙٞ ٜ‬شی ارستایداٖؿشلی تاا تایااٖ‬ ‫ای‪ٙ‬ى‪ٙٞ ٝ‬شٔ‪ٙ‬ذاٖ ٔیت‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬ذ اثاسی و‪ ٝ‬دس یه ػاَ اخیش ت‪ِٛ‬یذ وشد‪ٜ‬ا٘ذ سا‬ ‫ت‪ ٝ‬ایٗ ػ‪ٌٛٛ‬اس‪ ٜ‬اسػاَ و‪ٙٙ‬ذ‪ٌ ،‬ف ‪ :‬تى‪ٙ‬یه ت‪ِٛ‬یاذ اثااس دس تاخاؾ‬ ‫٘ماؿی اصاد ت‪ٛ‬د‪ ٚ ٜ‬اتعاد اثش حذالُ ‪ 70 * 50‬ػا٘تی ٔتش ‪ ٚ‬حذاوثش ‪* 70‬‬ ‫‪ 100‬ػا٘تیٔتش ‪ ٚ‬وادس ٔشتع ٘یض تالٔا٘ع اػ ‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی یادا‪ٚ‬سی وشد‪ :‬عالل‪ٙٔٝ‬ذاٖ ٔیت‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬ذ فایُ اثاس خ‪ٛ‬د سا تا‪ٞ ٝ‬إاشا‪ٜ‬‬ ‫ٔـخلات وأُ اص ًشیک ادسع ‪artabriz@yahoo.com‬اسػاَ‬ ‫و‪ٙٙ‬ذ ‪ ٚ‬دس ک‪ٛ‬ست ‪ٞ‬شٌ‪ ٝ٘ٛ‬ػن‪ٛ‬اَ ت‪ٚ ٝ‬ب ػای ح‪ٛ‬ص‪ٙٞ ٜ‬شی اػتاٖ تا‪ٝ‬‬ ‫٘ـا٘ی ‪ٔartabriz.ir‬شاخع‪ ٝ‬یا تا ؿٕاس‪ ٜ‬تاّافاٗ ‪ 35552557‬تإااع‬ ‫تٍیش٘ذ‪.‬‬ ‫سشاضپض‬ ‫ساالد تاکَ‬ ‫*الٌاصاضشاقی‬ ‫هَاد الصم‪:‬‬ ‫فیّ‪ٔ ٝ‬شغ ‪ 2‬عذد‪ ،‬وا‪ٌ 100 ٛٞ‬شْ‪ٌٛ ،‬خا‪ ٝ‬فاش٘اٍای ‪2‬‬ ‫عذد‪ ،‬رست پخت‪ 2 ٝ‬لاؿک غزا خ‪ٛ‬سی‪ ،‬پ‪ٙ‬یش فتا ‪ 2‬لااؿاک‬ ‫غزا خ‪ٛ‬سی‪ ،‬اب ِیٕ‪ٛ‬تشؽ تاص‪ 2 ٜ‬لاؿک غازا خا‪ٛ‬سی‪،‬‬ ‫س‪ٚ‬غٗ صیت‪ 2 ٖٛ‬لاؿک غزا خ‪ٛ‬سی‪ ،‬عؼُ ‪ 1‬لاؿاک غازا‬ ‫خ‪ٛ‬سی‬ ‫طشص تْیِ‪:‬‬ ‫اتتذا اب ِیٕ‪ ٚ ٛ‬س‪ٚ‬غٗ صیت‪ ٖٛ‬سا تا ‪ٔ ٓٞ‬اخاّا‪ٛ‬ى ٔای‬ ‫و‪ٙ‬یٓ‪ .‬ػپغ عؼُ سا افض‪ٚ‬د‪ ٚ ٜ‬وأال ٔخّ‪ٛ‬ى ٔی و‪ٙ‬یآ‬ ‫تا ػغ یىذػ ؿ‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫فیّ‪ٞ ٝ‬ا سا خشد وشد‪ ٚ ٜ‬دس س‪ٚ‬غٗ تف ٔی د‪ٞ‬یٓ‪ .‬وا‪ٞ‬ا‪ٛ‬‬ ‫‪ٌٛ ٚ‬خ‪ ٝ‬فشٍ٘ی سا سیض خشد ٔی و‪ٙ‬یٓ‪ .‬ػپاغ واا‪ٞ‬ا‪،ٛ‬‬ ‫ٌ‪ٛ‬خ‪ ٝ‬فشٍ٘ی‪ ،‬رست‪ ،‬پ‪ٙ‬یش فتا ‪ ٚ‬ػغ سا تا ‪ٞ‬آ خا‪ٛ‬ب‬ ‫ٔخّ‪ٛ‬ى ٔی و‪ٙ‬یٓ‪ .‬دس ظشف ٔ‪ٛ‬سد ٘ظش سیخت‪ٔ ٚ ٝ‬شغ سا‬ ‫س‪ٚ‬ی ػاالد ٔی چی‪ٙ‬یٓ‪.‬‬ ‫* ٔی ت‪ٛ‬ا٘یٓ اص و‪ٙ‬ؼش‪ ٚ‬رست اػتفاد‪ ٜ‬و‪ٙ‬یٓ‪.‬‬ ‫تیتشاط سشیال »دس کٌاس پشٍاًِّا «‬ ‫هٌتطش ضذ‬ ‫ػش‪ٚ‬یغ خثشی‪ٛٔ -‬ػیمی تیتشاط ػشیاَ تّ‪ٛ‬یضی‪٘ٛ‬ای دس‬ ‫و‪ٙ‬اس پش‪ٚ‬ا٘‪ٞ ٝ‬ا تا‪ ٝ‬ا‪ٞ‬ا‪ٙ‬اٍاؼااصی حؼایاٗ فااهاُ ‪ٚ‬‬ ‫خ‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬ذٌی احؼاٖ خ‪ٛ‬اخ‪ ٝ‬أیشی پیؾ س‪ٚ‬ی ٔخاًاثااٖ‬ ‫لشاس ٌشف ‪.‬‬ ‫ٔ‪ٛ‬ػیمی تیتشاط ػشیاَ تّ‪ٛ‬یضی‪٘ٛ‬ی دس و‪ٙ‬اس پش‪ٚ‬ا٘‪ٞ ٝ‬ا وا‪ٝ‬‬ ‫ایٗ س‪ٚ‬ص‪ٞ‬ا ت‪ ٝ‬واسٌشدا٘ی داسی‪ٛ‬ؽ یاسی اص ؿثاىا‪ ٝ‬د‪ٚ‬‬ ‫ػیٕا س‪ٚ‬ی ا٘تٗ سفت‪ ٝ‬اػ تا کذای احؼااٖ خا‪ٛ‬اخا‪ٝ‬‬ ‫أیشی ٔ‪ٙ‬تـش ؿذ‪.‬‬ ‫دس ایٗ ته ا‪ ًٙٞ‬حؼیٗ غیاثی تشا٘‪ ٝ‬ػاشا‪ ،‬حؼایاٗ‬ ‫فاهُ ا‪ٍٙٞ‬ؼاص ‪ ٚ‬ت‪ٙ‬ظیٓ و‪ٙٙ‬ذ‪ٔ ،ٜ‬حٕذ فالحی ٔیىاغ‬ ‫‪ٔ ٚ‬ؼتش‪ ،‬ػی‪ٙ‬ا خ‪ٟ‬اٖ اتادی‪ ،‬عّی خعفشی پ‪ٛ‬یاٖ‪ ،‬تااتاه‬ ‫ؿ‪ٟ‬شوی ‪ ٚ‬عّیشها دسیایی ٘ا‪ٛ‬اص٘اذ‪ٚ ٜ‬یا‪ِٛ‬اٗ‪ ،‬تااتاه‬ ‫ؿ‪ٟ‬شوی ‪ ٚ‬ػی‪ٙ‬ا خ‪ٟ‬اٖ اتادی ٘‪ٛ‬اص٘ذٌاٖ اِتا‪ ،ٛ‬واشیآ‬ ‫لشتا٘ی ٘‪ٛ‬اص٘ذ‪ٚ ٜ‬ی‪ِٙٛ‬ؼُ‪ ،‬حؼیٗ فاهُ ٘‪ٛ‬اص٘ذ‪ ٜ‬پایاا٘ا‪،ٛ‬‬ ‫ٔ‪ٟ‬شاٖ ػشاخیاٖ ٘‪ٛ‬اص٘ذ‪ ٜ‬فّ‪ٛ‬ت‪ ،‬ت‪ٟٙ‬اْ حىایآ ٘ا‪ٛ‬اص٘اذ‪ٜ‬‬ ‫ٌیتاس‪ ،‬ػعیذ عثذاِّ‪ٟ‬ی عىاع ‪ٔ ٚ‬حٕذ یاعاما‪ٛ‬تاخاا٘ای‬ ‫ًشاح ٌشافیه ٌش‪ ٜٚ‬اخشایی سا تـىیُ ٔی د‪ٙٞ‬ذ‪.‬‬ ‫خبشی اص »بشف اخش«‬ ‫با اهیی حیایی ٍ احساى علیخاًی‬ ‫کتاب »کشًٍا‪ ،‬بیٌص ّای اجتواعی‪ ،‬فشٌّگی ٍ سٍاى ضٌاختی «دس داًطگاُ تبشیض بِ چاپ سسیذ‬ ‫ػش‪ٚ‬یغ خثشی‪-‬وتاب واش‪٘ٚ‬اا‪ ،‬تایا‪ٙ‬اؾ ‪ٞ‬اای‬ ‫اختٕاعی‪ ،‬فش‪ٍٙٞ‬ی ‪ ٚ‬س‪ٚ‬اٖ ؿ‪ٙ‬اختی ٔدٕ‪ٛ‬عا‪ ٝ‬ای‬ ‫اص ٔماالت اػتاداٖ ‪ ٚ‬پظ‪ٞٚ‬ـٍشاٖ دا٘ـٍا‪ ٜ‬تثاشیاض‬ ‫اػ و‪ ٝ‬تا ‪ٕٞ‬ىاسی ٔذیشی ٔاذیاشیا أا‪ٛ‬س‬ ‫اختٕاعی دا٘ـٍا‪ ٜ‬تثشیض ‪ ٚ‬لٌه خأعا‪ ٝ‬ؿا‪ٙ‬ااػای‬ ‫ػالٔ ت‪ ٝ‬چاج سػیذ‪ ٚ ٜ‬دس د‪ ٚ‬تخؾ ت‪ ٝ‬تشسػی‬ ‫‪ٔ 13‬ماِ‪ ٝ‬ی اػاتیذ ‪ ٚ‬پظ‪ٞٚ‬ـٍشاٖ ایاٗ دا٘ـاٍاا‪ٜ‬‬ ‫پشداخت‪ ٝ‬اػ ‪.‬‬ ‫ٔیشسها ٔدیذی‪ ،‬سئیاغ دا٘ـاٍاا‪ ٜ‬تاثاشیاض دس‬ ‫پیـٍفتاس ایٗ وتاب ا‪ٚ‬سد‪ ٜ‬اػ و‪ ٝ‬واش‪٘ٚ‬اا ٘ا‪ٝ‬‬ ‫ت‪ٟٙ‬ا أ‪ٛ‬س تی‪ِٛٛ‬طیه تّى‪ ٝ‬أ‪ٛ‬س اختٕاعی ‪ ٚ‬س‪ٚ‬ا٘ی‬ ‫عٕ‪ٔ ْٛ‬شدْ سا تح تاثیش لاشاس داد‪ ٜ‬اػا تاا‬ ‫خایی و‪ ٝ‬تا چاِؾ ‪ٞ‬ا ‪ ٚ‬پشػؾ ‪ٞ‬ا ‪ ٚ‬اِثت‪ ٝ‬فشک‬ ‫‪ٞ‬ای خذیذی س‪ٚ‬ت‪ ٝ‬س‪ ٚ‬ت‪ٛ‬د‪ٌ ٚ ٜ‬ـ‪ٛ‬دٖ خ‪ٙ‬ث‪ٞ ٝ‬ایی‬ ‫اص ایٗ ٔؼائُ خذیذ ‪ ٚ‬ک‪ٛ‬ست ت‪ٙ‬ذی ٔافا‪ٟ‬ا‪ٔٛ‬ای‬ ‫ا‪ِٚ‬ی‪ ٝ‬اص تشخی اص ا٘‪ٟ‬ا‪ ،‬خ‪ٛ‬د ؿىّی وااسأاذ اص‬ ‫س‪ٚ‬یاس‪ٚ‬یی تا وش‪٘ٚ‬ا ت‪ٛ‬د‪ ٜ‬تا تشای ت‪ٟ‬اتاش ػااخاتاٗ‬ ‫جطٌَاسُ کاسلٍَی ٍاسی بشًذگاًص سا ضٌاخت‬ ‫ػش‪ٚ‬یغ خثشی‪ -‬خـ‪ٛٙ‬اس‪ ٜ‬تیٗإِّّی فیّٓ واسِ‪ٚٛ‬ی ‪ٚ‬اسی دس حاِای‬ ‫تش٘ذٌاٖ خ‪ٛ‬ایض تخؾ‪ٞ‬ای ٌ‪٘ٛ‬اٌ‪ ٖٛ‬سا ٔعشفی وشد و‪ ٝ‬خایض‪ ٜ‬اکّای‬ ‫ایٗ خـ‪ٛٙ‬اس‪ ٜ‬ت‪ ٝ‬دسأی دستاس‪ ٜ‬یه ص‪ٚ‬ج پ‪ٙ‬ا‪ٞ‬د‪ٛ‬ی ا‪ ُٞ‬غ‪ٙ‬ا سػیذ‪.‬‬ ‫ت‪٘ ٝ‬مُ اص پایٍا‪ ٜ‬اًال سػا٘ی ددالیٗ‪ ،‬پ‪ٙ‬دا‪ ٚ ٜ‬پا‪ٙ‬ادإایاٗ د‪ٚ‬س‪ ٜ‬اص‬ ‫خـ‪ٛٙ‬اس‪ ٜ‬تیٗإِّّی فیّٓ واسِ‪ٚٛ‬ی ‪ٚ‬اسی و‪ ٝ‬اص ‪ 20‬ا‪ٚ‬ت (‪ٔ 29‬اشداد)‬ ‫دس خٕ‪ٟٛ‬سی چه اغاص ت‪ ٝ‬واس وشد‪ ٜ‬ت‪ٛ‬د‪ ،‬دیش‪ٚ‬ص (ؿ‪ٙ‬ث‪ 6 ،ٝ‬ؿ‪ٟ‬شی‪ٛ‬س)‬ ‫دس حاِی تا ٔعشفی تش٘ذٌاٖ ؿاخ‪ٞٝ‬ای ٔختّف ت‪ ٝ‬واس خ‪ٛ‬د پایاٖ داد‬ ‫و‪ ٝ‬خایض‪ ٜ‬تضسی خـ‪ٛٙ‬اس‪ ٜ‬یا ٌ‪ٛ‬ی تّ‪ٛ‬سیٗ ت‪ٟ‬تشیٗ فیّٓ ت‪ ٝ‬فایاّآ تاا‬ ‫خایی و‪ٔ ٝ‬یت‪ٛ‬ا٘ٓ سا‪ ٜ‬تش‪ٔ )2021( ْٚ‬حل‪ٔ َٛ‬ـتشن کاشتؼاتااٖ‪،‬‬ ‫فشا٘ؼ‪ِٛ ،ٝ‬وضأث‪ٛ‬سی‪ ،‬تّغاسػتاٖ ‪ِ ٚ‬یت‪ٛ‬ا٘ی ت‪ ٝ‬واسٌشدا٘ای اػاتافااٖ‬ ‫اسػ‪ٙ‬ی‪ٛ‬یچ فیّٕؼاص ا‪ ُٞ‬کشتؼتاٖ سػیذ ‪ ٚ‬خایض‪٘ ٜ‬اماذی ‪ٞ 25‬اضاس‬ ‫خأع‪ ٚ ٝ‬فش‪ ًٙٞ‬دسع تٍیشیٓ‪.‬‬ ‫ایٗ وتاب تأالت ‪ ٚ‬پظ‪ٞٚ‬ؾ ‪ٞ‬اای اػااتایاذ ‪ٚ‬‬ ‫پظ‪ٞٚ‬ـٍشاٖ دا٘ـٍا‪ ٜ‬تاثاشیاض سا دس خلا‪ٛ‬ف‬ ‫خ‪ٙ‬ث‪ٝ‬ی غیش پضؿىی وش‪٘ٚ‬ا ٘ـاٖ داد‪ ٜ‬و‪ ٝ‬واش‪٘ٚ‬اا‬ ‫عال‪ ٜٚ‬تش ا٘اىا‪ ٝ‬یاه ٔؼانّا‪ ٝ‬ی پاضؿاىای ‪ٚ‬‬ ‫تی‪ِٛٛ‬طیه ت‪ٛ‬د‪ٔ ،ٜ‬ؼنّ‪ٝ‬ای اختٕاعی‪ ،‬فش‪ٍٙٞ‬ای ‪ٚ‬‬ ‫س‪ٚ‬اٖ ؿ‪ٙ‬اختی ٘یض ٔیتاؿذ‪.‬‬ ‫تش اػاع ٔمذٔ‪ٝ‬ی ایٗ وتاب‪ٞ ،‬ذف اص ا٘اتاـااس‬ ‫وتاب‪ ،‬ایداد اٌا‪ٞ‬ی عٕیک تش دس تایاٗ عإا‪ْٛ‬‬ ‫ٔشدْ‪ ،‬دا٘ـٍا‪ٞ‬یاٖ ‪ ٚ‬ػیاػ ٌزاساٖ علش وش‪٘ٚ‬ا‬ ‫ت‪ٛ‬د‪ ٜ‬تا تذیٗ ًشیک أىاٖ ص٘اذٌای خإاعای ‪ٚ‬‬ ‫فشدی تا ٔخاًشات ‪ٞ‬شچ‪ ٝ‬وٕتش سا دس ایٗ د‪ٚ‬ساٖ‬ ‫پشتالًٓ ٔیؼش ػاصد‪.‬‬ ‫دالسی ایٗ ع‪ٛٙ‬اٖ ت‪ ٝ‬سػٓ ‪ٞ‬ش ػاَ تیٗ واسٌشداٖ ‪ ٚ‬ت‪ٟ‬ی‪ ٝ‬و‪ٙٙ‬ذ‪ ٜ‬فیّآ‬ ‫ٔ‪ٙ‬تخه تمؼیٓ ؿذ‪ٕٞ .‬چ‪ٙ‬یٗ اتشا‪ٞ‬یٓ و‪ٔٛ‬ا ت‪ ٝ‬خاًش تاصی دس ٘اماؾ‬ ‫ا‪ َٚ‬ایٗ فیّٓ و‪ ٝ‬دستاس‪ ٜ‬یه ص‪ٚ‬ج پ‪ٙ‬ا‪ٞ‬د‪ٛ‬ی غ‪ٙ‬ایی اػا ‪ ،‬خاایاض‪ٜ‬‬ ‫ت‪ٟ‬تشیٗ تاصیٍش ٔشد سا دسیاف وشد‪.‬‬ ‫دس ایٗ د‪ٚ‬س‪ ٜ‬اص خـ‪ٛٙ‬اس‪ ٜ‬فیّٓ واسِ‪ٚٛ‬ی ‪ٚ‬اسی ‪ٕٞ‬چ‪ٙ‬یٗ فیّٓ ‪ٞ‬ش یه‬ ‫دلیم‪ٔ ٝ‬حل‪ٔ َٛ‬ـتشن خٕ‪ٟٛ‬سی چه ‪ ٚ‬اػّ‪ٛ‬اوی ػاختا‪ ٝ‬اسیاىاا‬ ‫٘یى‪ٚٛ‬ا تش٘ذ‪ ٜ‬خایض‪ٚ ٜ‬یظ‪ٞ ٜ‬یات دا‪ٚ‬ساٖ تا‪ ٝ‬اسصؽ ‪ٞ 15‬اضاس دالس‬ ‫ؿذ‪ ،‬خایض‪ ٜ‬ت‪ٟ‬تشیٗ واسٌشداٖ تشای فیّٓ ̈‪No‬ت‪ ٝ‬دیتشیه تاش‪ٌٚ‬إاٗ‬ ‫)‪(Dietrich Brüggemann‬اص وـ‪ٛ‬س إِاٖ سػیذ ‪ ٚ‬اِانا‪ٙ‬ا‪ٛ‬س‬ ‫ِ‪ٛ‬ییضَ )‪(Éléonore Loiselle‬تشای تاصی دس فیّٓ خا‪ٙ‬اً ‪ٞ‬اا‬ ‫ٔحل‪ َٛ‬وـ‪ٛ‬س وا٘ادا تش٘ذ‪ ٜ‬ت‪ٟ‬تشیٗ تاصیٍش ٘مؾ ا‪ َٚ‬صٖ ؿذ‪.‬‬ ‫ت‪ ٝ‬عال‪ ٜٚ‬فیّٓ صاتاپ‪ٛ‬ن ػاخت‪ ٝ‬دی‪ٛ‬یذ ا‪٘ٚ‬ذسیچه خایاض‪ ٜ‬پاشا‪ ٚٚ‬یاا‬ ‫خایض‪ ٜ‬ت‪ٟ‬تشیٗ فیّٓ اص ٍ٘ا‪ٔ ٜ‬خاًثاٖ سا تشد‪ .‬خایض‪ٞ 15 ٜ‬اضاس دالسی‬ ‫ػش‪ٚ‬یغ خثشی‪ -‬فیّٓ ػی‪ٕٙ‬ایی تشف اخاش وا‪ ٝ‬أایاٗ‬ ‫حیایی ‪ ٚ‬احؼاٖ عّیخا٘ی ت‪ ٝ‬تشتیاه اص تااصیاٍاشاٖ ‪ٚ‬‬ ‫ػشٔای‪ٌ ٝ‬زاساٖ اٖ ‪ٞ‬ؼت‪ٙ‬ذ‪ٕٞ ،‬ضٔااٖ ٔاشاحاُ ٘ا‪ٟ‬اایای‬ ‫کذاٌزاسی ‪ ٚ‬خّ‪ٜٞٛ‬ای ٘‪ٟ‬ایی سا پـ ػش ٔیٌزاسد‪.‬‬ ‫ت‪٘ ٝ‬مُ اص ٔـا‪ٚ‬س سػا٘‪ٝ‬ای فیّآ‪ٞ ،‬إاضٔااٖ تاا پاایااٖ‬ ‫کذاٌزاسی فیّٓ ػی‪ٙ‬إاایای «تاشف اخاش »تا‪ٛ‬ػای‬ ‫عّیشها عّ‪ٛ‬یاٖ‪ٔ ،‬شاحاُ ٘ا‪ٟ‬اایای خاّا‪ٞ ٜٛ‬اای ‪ٚ‬یاظ‪ٜ‬‬ ‫فیّٓ ت‪ٛ‬ػی وأیاس ؿفیعیپ‪ٛ‬س ػپشی ٔیؿ‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫فیّٕثشداسی فیّٓ ػی‪ٕٙ‬ایی «تشف اخش »ت‪ٛ٘ ٝ‬یؼ‪ٙ‬ذٌای‬ ‫‪ ٚ‬واسٌشدا٘ی أیشحؼیٗ عؼٍشی ‪ ٚ‬ت‪ٟ‬ایا‪ ٝ‬وا‪ٙ‬ا‪ٙ‬اذٌای‬ ‫حؼٗ ٔلٌف‪ٛ‬ی دس ٔشاحُ پایا٘ی اػ ‪.‬‬ ‫تّ‪ٛ‬ن ؿشقِ غشب ت‪ ٝ‬فیّٓ ٘‪ٛ‬چا ت‪ ٝ‬واسٌشدا٘ی ‪ٚ‬الدیٕیش ٔ‪٘ٛ‬اىا‪ٛ‬ئاف‬ ‫)‪(Vladimir Munkuev‬اص س‪ٚ‬ػی‪ ٝ‬اعٌا ؿذ ‪ ٚ‬فیّٓ خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬شی تا‪ٝ‬‬ ‫واسٌشدا٘ی دی‪ٙ‬ا د‪٘ٚ‬ا ‪ٔ ٚ‬حل‪ٔ َٛ‬ـتشن ٔمذ‪٘ٚ‬ی‪ ٝ‬ؿٕاِی‪ ،‬و‪ٛ‬ص‪ٚ ٚٚ‬‬ ‫ٔ‪٘ٛ‬ت‪ٍ٘ ٝ‬ش‪ ٚ‬خایض‪ٚ ٜ‬یظ‪ٞ ٜ‬یات دا‪ٚ‬ساٖ سا دس ایٗ تخؾ اص اٖ خا‪ٛ‬د‬ ‫وشد‪.‬‬ ‫خـ‪ٛٙ‬اس‪ ٜ‬تیٗإِّّی واسِ‪ٚٛ‬ی ‪ٚ‬اسی ‪(Karlovy Vary Film‬‬ ‫)‪Festival‬یىی اص لذیٕیتشیٗ س‪ٚ‬یذاد‪ٞ‬ای ػی‪ٕٙ‬ایی خ‪ٟ‬اٖ اػا‬ ‫و‪ ٝ‬اص ػاَ ‪ٞ 1946‬ش ط‪ٚ‬ئی‪( ٝ‬تیش‪ٔ/‬شداد) دس خٕ‪ٟٛ‬سی چه تاشٌاضاس‬ ‫ٔی ؿ‪ٛ‬د‪ .‬ایٗ خـ‪ٛٙ‬اس‪ ٜ‬ػی‪ٕٙ‬ایی و‪ ٝ‬اص اٖ تا‪ ٝ‬عا‪ٙ‬ا‪ٛ‬اٖ ٔا‪ٟ‬إاتاشیاٗ‬ ‫خـ‪ٛٙ‬اس‪ ٜ‬فیّٓ دس اس‪ٚ‬پای ٔشوضی ‪ ٚ‬ؿشلی لّٕذاد ٔیؿ‪ٛ‬د‪ ،‬أؼاَ دس‬ ‫تخؾ افک ‪ٞ‬ا ٔیضتاٖ د‪ ٚ‬فیّٓ للیذ‪ٌ ٜ‬ا‪ ٚ‬ػافایاذ ػااخاتا‪ ٝ‬تا‪ٟ‬اتااؽ‬ ‫ک‪ٙ‬اعی ‪ٞ‬ا ‪ٔ ٚ‬شیٓ ٔمذْ ‪ ٚ‬خاد‪ ٜ‬خاوی ت‪ ٝ‬واسٌشدا٘ی پ‪ٙ‬ا‪ ٜ‬پ‪ٙ‬ا‪ٞ‬ای تا‪ٝ‬‬ ‫ٕ٘ای‪ٙ‬ذٌی اص ػی‪ٕٙ‬ای ایشاٖ ٘یض ت‪ٛ‬د‪.‬‬ صفحه 5 ‫روزانهم کثیر االاشتنرسراسری ارک‬ ‫* دوشنبه‬ ‫* ‪ 8‬شهریور‬ ‫* ‪ 01‬اگوست‬ ‫* ‪ 00‬محرم‬ ‫* سال‪ :‬سی و یکم‬ ‫* شماره (سایی)‪0011 :‬‬ ‫* اوتوزبیرینجی ایل‬ ‫‪0011‬‬ ‫‪0100‬‬ ‫‪0000‬‬ ‫* صفحه ‪6‬‬ ‫عالهم امینی‬ ‫ادب ّیات‬ ‫دستور زبان ترکی‬ ‫تورکجه دیل بیلگیسی‪11‬‬ ‫*دکتر حسیه محمذزاده صذیک‬ ‫گئچی ؾبٖٗ ً٘ی اضزٕ‪...‬‬ ‫را )‪(ra /rə‬‬ ‫*از ٍ ازٗلالضا ٗبد٘کبض ٍ ٗوى گوؾشطى ؾاوظجاَک‬ ‫زٍظلسض‪:‬‬ ‫اٗچ = اٗچطُ‬ ‫ثَ = ثَضا‬ ‫اٍ = اٍضا‬ ‫ًِ = ًِضُ‬ ‫زٗف = زٗکطا‬ ‫ّب = ّبضا‬ ‫سال )‪(sal /səl‬‬ ‫*ثَ اک فبضؾجبزا اٍالى ًؿجز ٗ٘ئطٌِٗ اٗکلٌط‪:‬‬ ‫قَم = قَهؿبل (قٌعاض)‬ ‫ثولگِ = ثولگِؾل (هٌهقِإ)‬ ‫سیس )‪(siz /sız /süz /suz‬‬ ‫*ثَ اک ازالضا ٗبد٘کبض ٍ ص٘دز زٍظلسض‪:‬‬ ‫قَضذَ = قَضذَؾَظ‬ ‫اولَم = اولَهؿَظ‬ ‫سطثِ٘ = سطثِ٘ؾ٘ع‬ ‫گَج = گَجؿَظ‬ ‫زٍظ = زٍظؾَظ‬ ‫ث٘لگٖ = ث٘لگٖؾ٘ع‬ ‫م٘وؿِ = م٘وؿِؾ٘ع‬ ‫ؾَى = ؾًَؿَظ‬ ‫شٍق = شٍقؿَظ‬ ‫*ثَ اک اٗن٘لوِلطزُ زٍظلسُث٘لط‪:‬‬ ‫اٍجؿَظ – ثَجبقؿ٘ع‪ ،‬زازؾ٘ع – زٍظؾَظ‪ ،‬ؾؽ ؾ٘اع‬ ‫– ؾو٘ط ؾ٘ع‪ ،‬اٗخؾ٘ع – ؾبحؾ٘ع ٍ ‪...‬‬ ‫شیه )‪(şin /şın /şün /şun‬‬ ‫*ضًگ ازالضٌٗب ٗبد٘کبض ٍ ٗبذٌ٘ل٘ق اًالهٖ ٗئش٘طض‪:‬‬ ‫ؾبضٕ = ؾبضٗک٘ی‬ ‫لا )‪(qa /qə‬‬ ‫*ثَ اک اٗنٖ ؾوظجَمسُ گوضًٍَض‪:‬‬ ‫ثبـ = ثبققب ‪ /‬اوظ = اوظگِ‬ ‫کی )‪(ki /kı /kü /ku‬‬ ‫*ثَ اک ازالض ٍ ازؾَٗلَ ماوک ٍ گاوٍزُ لاطُ‬ ‫ٗبد٘کبض ٍ ٗئِ٘ل٘ل ٍ ثبغل٘ل٘ق اًالهٖ ٍئطض‪:‬‬ ‫زًٍی = زًٌٍنٖ(زًٌٍِ ثبغلٖ)‬ ‫اضزٕ ٍاض‬ ‫ثَگَى = ثَگًَنَ(ثَگًَِ عبئس)‪...‬‬ ‫دده قورقود‬ ‫میرزا صادق(بیضا اردبیلی)‬ ‫ه٘طظا صبزق قبعط‪ ،‬هشَلس ‪ 1221‬قوؿٖ زض اضزث٘ل هشرلص ثِ ث٘ضب‪ ،‬اظ قبعطاى ه بصط اضزث٘ل اؾز‪ ٍٕ .‬زض‬ ‫ؾبل ‪ 1221‬قوؿٖ زض اضزث٘ل هشَلس گطزٗس‪ .‬ث٘ضبء زض سدؿ٘ط قطاى قطٗف ‪ًْ ،‬ج الجاالغاِ ٍ ثا اضاٖ ا ابض‬ ‫گطاًوبِٗ هشقسه٘ی زؾز زاقز‪ .‬اٗی قبعط زض ظهٌِ٘ علَم ث٘بى ٍ مالم ‪ ،‬عطٍض‪ ،‬ثسٗع ٍ قبفا٘اِ ‪ ،‬فالاؿاداِ‬ ‫ٍهٌهق ٍ اًچِ مِ زض دطٍضـ ضٍح ٗل قبعط عبضف ضطٍضر زاقز‪ .‬ثِ ذَثٖ فطا گطفز‪ .‬ث٘اضابزض ؾابل‬ ‫‪ 1301‬قوؿٖ زض اضزث٘ل زضؾی ‪ ۱۵‬ؾبلگٖ زض اضزث٘ل زعَر حق ضالج٘ل گدز ٍ زض ثق اِ قا٘اد صاداٖ‬ ‫السٗی اضزث٘لٖ ثِ ذبک ؾذطزُ قس‪ .‬ق طٕ اظ هطحَم ث٘ضب زضهَضز هبُ هحطم‪:‬‬ ‫ث٘ط ؾَؾَظزاى قَضٗبى لجلطٕ ؾَ ٗبز اٗلط‬ ‫گئجِ ًٖ صجحِ م٘وٖ ؾَ اٍزٍ فطٗبز اٗلط‬ ‫گعض اٍاضُ ٍٗطاض ثبقٌٖ٘ زاقساى زاقِ‬ ‫ًبلِ ائ٘لط زال٘ساى شثح اٍلًَبى ث٘ط ثبقِ‬ ‫ثلٖ الظهسٍ گطک ق٘ ِ اٍالى اغالقِ‬ ‫گط چِ اغالقوبقب ث٘گبًِ لط اٗطاز اٗلط‬ ‫گَظوى ٗبقٌٖ جبضٕ ائ٘لِ‪ ،‬من اٍلوب ؾَزاى‬ ‫اٍ سجبمب ٍجت الجٌشِ ائ٘ل َٗذَزاى‬ ‫لرشِ لرشِ اٍضگٖ ق٘ ِ اٍالًَى اٍلَ قبى‬ ‫گئجِ لط ٗبسوبظ حؿ٘ی ازٌٖٗ اٍضاز اٗلط‬ ‫ؾٌَٕ٘ چبک اٗلِ اغال ظى ناللطسل‬ ‫اٍلوب ث٘چبضُ سوبقبچٖ اٍ اعسا لطسل‬ ‫غَطِ ٍثط قبًَُ ؾٌسُ اٍ قْسا لط سل‬ ‫ؾٌٖ هبًع گَضک ّبًؿٖ ائَٕ ثطثبز اٗلط‬ ‫واغیل‬ ‫یاخشی یولذاش ایله پیس یولذاش‬ ‫گئچی ؾبٖٗ ً٘ی اضزٕ‪...‬‬ ‫زاّب ؾًَطا ث٘ط سَلنَ اؾشبجب اٗچطٕ ِٗ گ٘اطزٕ ‪ ،‬اٍزا‬ ‫ؾالم ٍئطٗت اٍسَضزٍ ‪ .‬قَضز زئاسٕ ‪ :‬إ قابضزاـ ‪،‬‬ ‫چَخ ؾئٌَٗجنؿی ًِ اٍلَثسٍض ؟اٖٗ زئسٕ ‪ :‬ائلِ زٗاط‬ ‫ث٘ط ذبضاثب سبدو٘کبم الشٌ٘سا ثََٗک ث٘ط ذعاًِ ٍاضزٗط ‪ّ .‬ط‬ ‫گَى اٍضاٗب گئسٗت ٗئطُ ًئچِ سذ٘ل ٍٍضٍضام ‪ ،‬ذاعاًاِ‬ ‫گَضٍهخ گَضٍهخ ؾؿلِ ً٘ط ‪ .‬ؾًَطا قَالغ٘وٖ ٗئطُ زاٗبٗت قَالق اؾ٘طام ‪ .‬ث٘لو٘طؾ٘ع ًاِ مائاداٖ ٍاض‬ ‫چَخ ذَقَم گل٘ط ‪ .‬قَضز زئسٕ ‪ :‬ذجطٗی َٗذسٍض ‪ ،‬قبّ٘ی ق٘عٕ ذؿشِ زٗط ئَلنِ ً٘ی سبهبم حن٘ن لطٌٖٗ‬ ‫گش٘طٗجلط اًٍَ هَعبل٘جِ ائسُ ث٘لوِ ٗ٘جلط ‪ .‬قبُ زئ٘جسٗط ‪ّ :‬طم٘ن اًٍَ سَذشبزا ث٘لؿِ ق٘عٌٖٗ اًٍب ٍئاطُ جال ‪.‬‬ ‫ق٘عٗی زاٍاؾٖ هٌ٘ن ٗبً٘وسسسٗط ف٘الى ؾَضًٍَى اٗچٌ٘سُ ث٘ط قبضا قََٗى ٍاض ‪ ،‬اًٍَى ثئٌ٘٘ی قَضٍزٍه ق٘عٗای‬ ‫ثَضًًَب دَفلِ ؾِ لط حبلٖ زٍظُ لط ‪ .‬هی ّط گَى گئسٗت ؾَضًٍَى چئَضُ ( اططاف ) ؾا٘اٌاسُ گاعٗاطم ‪،‬‬ ‫فَضصز سبدبًسا گَسَضٍه اضازاى چ٘ربم اهب ل ٌشِ گلو٘ف چَثبى اهبى ٍئطه٘ط ‪.‬سَلنَ زئسٕ ‪ :‬اًجبق ؾ٘ع‬ ‫هٌسى ائک٘سٗی ‪ ،‬ف٘الى سذِ ً٘ی زٍقًَسُ ث٘طؾ٘چبً٘ی َٗاؾٖ ٍاض ‪ .‬ثَ ؾ٘چبى ّطگَى اقطفٖ ( ؾنِ ) لاطٗاٌاٖ‬ ‫گًََى الشٌ٘ب ؾِ ضٗت اًٍالضٗی ‪ .‬اٍؾشًَسُ اٌٍٗبذالٗط ‪ .‬هٌسُ گئسٗت سذِ ً٘ی اٍؾاشاًَاسُ اٍساَضٍه اًٍاب‬ ‫ثبذ٘طام ‪ ،‬هٌ٘وسُ ذَقلَغَم ثًَسازٗط ‪ .‬ثَ حئَ٘اًالض ث٘ط اظ زاً٘کبًساى ؾًَطا ٗبسسٗالض‪ .‬اٍغالى ف٘ن٘طلکسٕ ‪:‬‬ ‫صبثبح ؾحط چبغٖ ثَضازاى ؾالهز قَضسَلؿبم ًئلِ ٖٗ ‪ .‬ؾحط سئعزى اٖٗ اٗکٌ٘٘ی زالؿ٘جب گئشسٕ ‪ ،‬ؾًَاطا‬ ‫قَضز سبدذبسبح َٗال زٍقسٍ ‪ ،‬اًٍَى اضزٗجب سَلنَاؾشبجباٍضازاى اٍظاقالقسٕ ‪ .‬اٍغالًسامََّلسى چ٘ر٘ت‬ ‫سذِ ِٗ زٍغطٍ َٗلالًسٕ ‪ .‬اٍ سَلنًََ ث٘ط حبلسامٖ سذِ ً٘ی اٍؾشًَسُ اٍسَضٍه سبهبقبائسٗطزٕ گَضزٍ‪ .‬ثا٘اط‬ ‫ثََٗک ؾ٘چبًسا ق٘عٗل ٍ اقطفٖ لطٌٗ٘ی اٍؾشًَسُ اس٘ل٘ت زٍقَضزٍ‪،‬اٍغالى ث٘طزاـ گَسَضٍه سَلنَٗاِ ‪،‬‬ ‫اسسٕ سَلنَ زٗل اس٘ل٘ت ام٘لسٕ‪ .‬اٍ سئعل٘نجِ ق٘عٗل الضٕ ج٘جٌِ٘ قََٗه ‪ ،‬اضازاى چ٘رسٕ ‪ ،‬ؾ٘چبى ثَ‬ ‫اضزٕ ٍاض‬ ‫اٗکٖ گَضًسُ قَٗطٍغًََثًٌََٗبزٍالٗ٘ت اٍظًٍَ اٍلسٍضزٍ ‪...‬‬ ‫پادشاهان ترن ایران(صفویان)‬ ‫ازاهِ اظ قوبضٓ قجل‪....‬‬ ‫اصالحات در تصوف‬ ‫هکنل چگًَگٖ زاذل مطزى ؾبظهبى صَفٖ ططٗقز صدَِٗ؛ مِ قبُ‬ ‫هطقس مبهل (ّساٗز مٌٌسُ عبلٖ ه ٌَٕ) اـ ثَز‪ ،‬زض حاناَهاز اظ‬ ‫اغبظ حنَهز صدَٕ زض ‪ ،0۱/1۵01‬حبز ثبقٖهبًسُ ثَز‪ .‬اظ اًجب ماِ‬ ‫د٘کٌ٘٘بى قبُ عجبؼ ًشَاًؿشِ ثَزًس اٗی ًظبم هصّجٖ ضا زض زَٗاى ؾبالضٕ‬ ‫زٍلشٖ ازغبم مٌٌس‪ ،‬ؾبظهبى صَفٖ ثسل ثِ چ٘عٕ هطثَط ثِ گصقشِ قسُ‬ ‫ثَز مِ ثِ ططظٕ فعاٌٗسُ ه ٌبٕ ذَز ضا اظ زؾز هٖزاز‪ .‬اعشجبض ذلا٘اداِ‬ ‫الرلدب‪ ،‬ضئ٘ؽ اٗی ؾبظهبى دؽ اظ قبُ مِ گبٍُث٘گبُ اقشساض قابُ ضا ثاِ‬ ‫چبلف هٖگطفز ً٘ع چٌ٘ی ثَز‪ .‬چٌ٘ی چبلفّبٖٗ ه وَالً ثب سَؾل قابُ‬ ‫ثِ اصَل صَف٘گطٕ حل هٖقس ٍ اظهًَٖ اظ ٍفبزاضٕ ثِ ذَز اٍ ثاَز؛‬ ‫ثٌبثطاٗی قبّبى صدَٕ سج ٘ز سلَٗحٖ هطٗس اظ د٘ط ضا اظ صحٌِ هصّاجاٖ‬ ‫ثِ ؾهحٖ ؾ٘بؾٖ‪ ،‬ثِ صَضسٖ اظ ضإ اعشوبز ثِ ذاَزقابى ثاِ عاٌاَاى‬ ‫دبزقبُ‪ ،‬هٌشقل مطزُ ثَزًس‪ .‬زض اٍاٗل حنواطاًاٖ قابُ عاجابؼ اٍل (‬ ‫رتبیت‬ ‫ًئجِ ذبهَـ اٍسَضٍضسکٌِ لت اقبؾٖ اٍلی‬ ‫ثٌَٖٗ چٌٌ٘٘سُ گطک اغل٘ب هَالؾٖ اٍلی‬ ‫شاعران تبریسی و ارربایجاوی‬ ‫ظٌٗت غن ظزُ ِٗ گط ؾبق اٍالٗسٕ عجبؼ‬ ‫عبلن اٍلؿبٗسٕ عسٍ ائشوعٗسٕ شضُ ّطاؼ‬ ‫اسبم اًبم ؾٌِ قطثبى اثب عجساهلل‬ ‫ه بٍِٗ اٍغلٖ ؾٌِ ائ٘لسٕ بثز ًِ گٌبُ‬ ‫ٗبًسضاى ث٘ط اٍسَى ازٗسٍ هحطم ًبهِ‬ ‫ًِ قسض قطح اٍلًَب ٗئشوِ٘ جل اسوبهِ‬ ‫گَضزٕ مَل اٍؾشِ حؿٌَ٘ى قََٗه اعسا ثبقٌٖ‬ ‫گلسٕ افغبًِ اچَه حضطر ظّطا ثبقٌٖ‬ ‫ٍٗطا ّط م٘وؿِ حؿ٘ی زاهٌٌِ٘ چٌگ اه٘س‬ ‫گط ققٖ ؾِ اٍالض اذط ًدؿٌ٘سُ اٍ ؾ ٘س‬ ‫ذَاُ جبهِ اٍال ث٘ضب ؾِ٘ ذَاُ ؾذ٘س‬ ‫گاااَظزُ ى اذبضگَظٗبقٖ‬ ‫ٍهلل زَئاالااط زٍظ زاقااٖ‬ ‫ًاااابهااطزُ ثئل ثااابغالهب‬ ‫مئؿط اسبض ّااطثابقٖ‬ ‫*******‬ ‫ثابغچبزا گَل ؾَلَثسٍض‬ ‫ّاطظُ اٍساالض زٍلَثسٍض‬ ‫ًاابهاطز گ٘طٗجسٗط ثاااابغب‬ ‫گاَظلالاطٕ ٗااَلاااَثسٍض‬ ‫*******‬ ‫هااای ث٘ط قَقبم ٗبضالٖ‬ ‫ثااااَ زاغاااالضٗای هبضالٖ‬ ‫فاالل گاَلااسٍ اٍظٍهِ‬ ‫ائالاسُ ى ؾابلاسٕ اضالٖ‬ ‫*******‬ ‫َٗل گل٘ت ٗااوضٍلوَقبم‬ ‫داابضازاى ؾاوٗاَلوَقبم‬ ‫ثا٘اط قاا٘اع اٍؾشااِ ثَ گًََ‬ ‫چاوذااالهاب زوَٗلوَقبم‬ ‫*******‬ ‫ائَزُ ٗابًاا٘اط چاا٘طاقالض‬ ‫اٗاک٘اااق اولاَه اطابقالض‬ ‫اُوغاالًا٘ای ائاااللطٌٌٗی‬ ‫ثا٘ااعُ گئال٘ت قاًَبقالض‬ ‫اٍلَ هجٌَى زٍالًَض چَللطٕ عجبؾٖ اٍلی‬ ‫ثبـ اچَق مَچِ ٍ ثبظاضُ زٍقَه زاز اٗلط‬ ‫قَٗوبزٕ قوط حؿٌِ٘ اٍ ذبًن زٍسؿَى ٗبؼ‬ ‫ثَ قسض ظلوٖ ًِ فطعَى ًِ قساز ائ٘لط‬ ‫اٍلسضٍه سکٌِ ؾٌٖ ثَلوسٕ قَم گوطاُ‬ ‫اٍلسٍضًلط ؾٌٖ د٘غوجطُ ث٘ساز ائ٘لط‬ ‫اغل٘بًالض ثَ قِ ث٘نؽ ٍ سکٌِ مبهِ‬ ‫قبضزاقٖ السُ اٍلی ثبجِ٘ اهساز ائ٘لط‬ ‫اٍذکَ٘٘ه اغالزٕ اٍدسٕ مٖ اٍ ظٗجب ثبقٌٖ‬ ‫اٍ ثبقَى عکقٖ ث٘عٕ ًبلِ٘ ه شبز ائ٘لط‬ ‫د٘ط مبهل اًٍٖ ث٘ط لحظِ زُ اضقبز ائ٘لط‬ ‫یکصذ هسار لغات ترکی‬ ‫در فارسی‬ ‫یکصد هزار لغات‬ ‫ازاهِ اظ قوبضٓ قجل‪...‬‬ ‫هش٘ی= اظ ًبهْبٕ ثؿ٘بض قسٗوٖ اقابٗابى ثاِ ها اٌاٖ‬ ‫ترکی در فارسی‬ ‫ؾٌگ٘ی ٍ ثبٍقبض مِ ثِ عطثٖ ضفشِ اؾز‪ .‬ثصَضسْابٕ‬ ‫هرشلف هشِ ‪ ،‬هشٖ ‪ ،‬هئشٖ ‪ ،‬هبسٖ ‪ ،‬هبسبى ٍ هشٌاِ ًا٘اع‬ ‫اهسُ اؾز (‪.)۵‬‬ ‫هُد= هَُغ = ذطز ٍ اًسٗکِ (‪ ، )1۱‬ضٗکٔ اصلٖ هغبى‬ ‫هطزهل ٍ هطج٘ول (‪ = )1‬هطجٖ (عسؼ) ‪ +‬هل‬ ‫(اک) = عسؼ هبًٌس ‪ ،‬مبًَى چکن مِ قجِ٘ عاسؼ‬ ‫اؾز ؛ هطج٘ل = عسؾٖ‬ ‫هعزهحقّق اضٍدبئٖ ؼ‪.‬چَمِ اًطا سطمٖ ؾَهطٕ هٖ زاًس چطا مِ زض هشَى اًْب ً٘ع اؾاشادابزُ قاسُ‬ ‫اؾز (‪ )20‬؛ ثِ ًظط هػزُ (ُ‪.‬م) ً٘ع اظ ّو٘ی ضٗکِ اؾز‪.‬‬ ‫هعضاق= ه٘عضاق ٍ ث٘عضاق = ث٘ع (ًَک س٘ع) ‪ +‬ضاق (اک) = ٍؾ٘لٔ ًَک س٘ع ‪ًَ ،‬عٖ ً٘عُ ‪ ،‬ظٍثا٘ای (‬ ‫‪)1،،3‬‬ ‫هػزُ= هَغزُ = هَغزٍ = هَجسٍ ٍ هَظزٍ = هَظز (ثبخ‪ :‬هعز) ‪( ٍ +‬اک) = هعزاًِ ‪ ،‬هاعزٕ ماِ زض‬ ‫قجبل سکنط ٍ سقسٗط زٌّس ‪ ،‬هَُجسٍلَق ٍ هکشَلَق (ثبخ‪ :‬هکشلق) اظ ّو٘ی ضٗکِ اؾز‪.‬‬ ‫هکشلق= هَقشَلَق ٍ هَجسٍلَق = هَظزٍلَق = هَظزٍ (هػزُ) ‪ +‬لَق (اک) = هػزگبًٖ‬ ‫هغبى= هَغبى = هَُغقبى = هَغ (ذطز) ‪ +‬قبى (اک فبعلٖ) = ثؿ٘بض زض اًسٗکِ ‪ ،‬هاٌاهاقأ قاوابلاٖ‬ ‫اشضثبٗجبى ؛ احشوبالً قبى زض اذط ملوِ ّوبى اکِ هنبًٖ ثبقس مِ زض اؾبهٖ هنبًْب ثصَضسْبٕ جبى‪/‬‬ ‫مبى ‪ /‬ذبى ‪ /‬غبى ‪ /‬قبى اهسُ اؾز‪ .‬ثب اٗی سَص٘ف‪ :‬هغبى = هنبى اًسٗکِ ٍ ذطز‬ ‫هی= ثی ؛ هی ٍ ثی اظ ضٗکِ ّبٕ سطمٖ ثبؾشبى(‪ .)1۱‬ث٘ع = ثٌ٘ع = ثی (هی) ‪ +‬اٗع (اک جوع) = هی ّاب‬ ‫ازاهِ زاضز‬ ‫= هب ‪ ،‬ؾ٘ع = ؾی (سَ) ‪ +‬اٗع (ّب) = ؾٌ٘ع= سَّب = قوب‪...‬‬ ‫‪ )،،–،،۹/1۵،۹‬صَف٘بى اذطٗی چبلف جسٕ ذَز ضا ًؿجز ثِ اقشساض‬ ‫قبُ ٍاضز مطزًس ٍ ؾطمَه قسًس‪ .‬قبُ ظاى دؽ سالـ مطز اّاوا٘از‬ ‫قبى ضا ثب ًبزٗسُ گطفشٌکبى ٍ سحق٘ط اًبى من مٌس‪.‬‬ ‫زض ظهبى صدَِٗ اظثنبى دَ٘ؾشِ ثِ ذطاؾبى هٖسبذشٌس ٍ اًجب ضا غابضر‬ ‫هٖمطزًس‪ٍ .‬قشٖ قبُ عجبؼ ثِ ؾلهٌز ضؾ٘س اظثنبى هکْاس ضا سصاطف‬ ‫مطزُ ٍ زٍثبضُ ثِ زضٍى ذبک اٗطاى هٖسبذشٌس ٍ سب اؾدطاٗی دا٘اکاطٍٕ‬ ‫مطزًس‪ .‬زض اٗی گ٘ط ٍ زاض ًبگْبى عجساهلل ذابى اظثال زضگاصقاز ٍ‬ ‫دؿطـ عجسالوَهی ذبى ً٘ع ثِ قشل ضؾ٘س‪.‬ثسٗی سطس٘ت قبُ عجبؼ زض ‪2۵‬‬ ‫شٕالحجِ ؾبل ‪ ،1001‬ثطٌِّ دبٕ ٍ گکبزُ د٘کبًٖ ثِ ّوطاُ ؾاذابّا٘ابى‬ ‫ٍاضز هکْس قس‪ .‬ثب اٗی ٍجَز ٌَّظ اظثنبى ثِ قصس غبضر ثِ ؾط حسار‬ ‫قوبل قطقٖ اٗطاى هٖسبذشٌس سباٌٗنِ اضسف اٗطاى زض ًَاحٖ ّطار اًبى‬ ‫ضا زض ّن مَفز‪ّ .‬وچٌ٘ی ؾط هقشَل٘ی ضا ثِ قعٍٗی فطؾشبزًس مِ س اساز‬ ‫اىّب ضا اظ ‪ 1۱00‬ؾط سب ‪ 20000‬ؾط ًَقشِاًاس‪ .‬داؽ اظ چاٌاسٕ ساللان‬ ‫ذبى ثطازضظازُ عجساهلل ذبى ثِ ؾطمطزگٖ اظثنبى ضؾ٘س ٍ ثاب ؾا٘اصاس‬ ‫ّعاض ًدط ثِ ذطاؾبى حولِ مطز ٍ زض ّطار هقاط ؾابذاز؛ ثاٌابثاطاٗای‬ ‫ؾذبُ اٗطاى ثب ٗنصس ّعاض ًدط ؾذبّٖ ثِ ّطار حولِ مطز ٍ زض اٗی ًجاطز‬ ‫بیلمجه‬ ‫دلی کووول‬ ‫*محمذ فضولی‬ ‫زلٖ مًََل‪،‬زٍض قَمط ائ٘لِ لَطف ٗعزاى ث٘عزُ زٗط‬ ‫صسق اٗوبى‪،‬ث٘ط حق٘قز‪ ،‬اصل اضمبى ث٘ع زُ زٗط‬ ‫ماااااااابى ازه ّااااان قدبعز ضحوِ لل بلو٘ی‬ ‫َٗظ ٗ٘طهٖ زٍضز ه٘ی اٗچٌ٘سُ قوؽ جْ٘بى ث٘عزُ زٗط‬ ‫ثبخ احؿبًِ عسالشِ اهط ائسٗت ؾَثحبً٘و٘ع‬ ‫اٍذًََض حنن اٌٗؿبًل٘ق بثز زٗط قَضاً٘و٘ع‬ ‫ثئف قبضُ ٗئسزٕ اٗقل٘وسُ ٍاض قَمز‪ -‬قبً٘و٘ع‬ ‫زٍضز م٘شبثٖ هشووٖ حنن قَضاى ث٘ع زُ زٗط‬ ‫ضٍظ الؿز ذ٘هبه ق٘لسٕ ث٘عُ ضه ال بلو٘ی‬ ‫قبلَ ثلٖ ث٘علط زئسٗل هَغزُ ه٘ع ٍاضزٕ ٗق٘ی‬ ‫زٌٗ٘و٘عزى ضٍقی اٍلسٍ ظَلوز ؾهح ظه٘ی‬ ‫حنن ظه٘ی حنن ؾوب حنن ضضَاى ث٘ع زُ زٗط‬ ‫ث٘طملوِ سَح٘س اٗلِ هؿٌس صسض ث٘عٗن‬ ‫ذوؿِ صالر صَم ظمبر ل٘لِ القسض ث٘عٗن‬ ‫حت الَطی هطزُ جْبز ّن هبُ ثسض ث٘عٗن‬ ‫اه ح٘بر ثبه ًجبر ث٘ز ضحوبى ث٘ع زُ زٗط‬ ‫مبس٘ت ؾَظٍى زٍغطٍ زئسٗی ثِ اشى دطٍضزگبض‬ ‫اًل٘بًالض ف٘نط ائ٘لِ ؾِ ٗبذکٖ ث٘لط ّط ًِ ٍاض‬ ‫ث٘ط گَى اٍالض حق ٍ ثبطل سبهبم اٍالض اقنبض‬ ‫ّبهٖ ث٘لط زٍغطٍ مالم زٍغطٍ ظثبى ث٘ع زُ زٗط‬ ‫فضولی‬ ‫خیابانی‬ ‫شهریار‬ ‫شاه اسماعیل‬ ‫ستارخان‬ ‫رپوین اعتصامی‬ ‫ٗبس٘ت ‪ :‬د٘ک٘ل َٗل اٍؾشِ ثبغلٖ ثَذجب ‪ :‬هبل دَذَ‬ ‫********************************************‬ ‫َٗل اٍؾشِ ث٘ط گل٘ی اٍسَضٍه ‪ ،‬گلی گئسًَٖ ؾٍَاضٗط ‪ :‬ثَالق‬ ‫********************************************‬ ‫َٗل اٍؾشِ چَللَ قَِزٍق ‪ :‬اولَ‬ ‫********************************************‬ ‫َٗل اٍؾشسُ قبضا قبظاى‪ :‬قبضٗکقب َٗل اٍؾشسُ قبظاى قبٌٗبض ‪ :‬قبضٗکقب َٗل اٍؾشِ‬ ‫********************************************‬ ‫ٗبغلٖ قبٗ٘ف (قئ٘٘ف) ‪ :‬اٗالى‬ ‫********************************************‬ ‫َٗل اٍؾشسُ َٗغَى اضٍاز‪ :‬سٌسٗط‬ ‫********************************************‬ ‫َٗل اٍؾشِ َٗغَى اٍذلٍَ ‪ :‬مَضاهبل َٗل اٍؾشِ َٗضغَى قبس٘ط ‪ ،‬ث٘ط زٍضهبظ‬ ‫********************************************‬ ‫گًَسُ ٗبس٘ط ‪ :‬موضدَ‬ ‫********************************************‬ ‫َٗل اٗچٌ٘سُ َٗغَى إ ‪ ،‬اٗچٌ٘سُ اٍز ٗبًبض ‪ٗ ،‬بـ ٍٍضاض قَضٍ چ٘ربض ‪،‬‬ ‫اٍقبقالض سبثبغب ٗ٘غبض ‪ :‬سٌسٗط ‪ ،‬چوضَک َٗهطٍزٕ قَظ زئ٘٘ل ‪ ،‬ؾبضٗسٕ ؾَغبى‬ ‫********************************************‬ ‫زئ٘٘ل ‪ ،‬ق٘ل٘کسٕ مؿَی زئ٘٘ل ‪ ،‬اؾالًٖ ٍاض َٗ٘٘ی زئ٘٘ل ‪ :‬اٍى قبّٖ ‪ ،‬دَل‬ ‫اظثنبى قنؿز ذَضزًس ٍ سللن ذبى مکشِ قس‪ّ .‬وچٌ٘ی زٍاظزُ ّاعاض‬ ‫ًدط اظ هطزاى ٍ ظًبى اظثل ثِ زؾز اٗطاً٘بى اؾ٘ط قسًس‪.‬‬ ‫اوتمال پایتخت به اصفهان‬ ‫قبُ عجبؼ دؽ اظ د٘طٍظٕ ثط اظثنبى زض ‪ 1۵،۹ /101۱‬دبٗشرشاف ضا اظ‬ ‫قعٍٗی ثِ اصدْبى مِ اى ضا ثِ قنل ٗنٖ اظ ظٗجبسطٗی قْطّبٕ جاْابى‬ ‫ازاهِ زاضز‬ ‫زگطگَى مطزُ ثَز‪ ،‬هٌشقل مطز‪...‬‬ ‫اتا بابا سوزلری‬ ‫اٗش٘ی اٗبغٌ٘ساى س٘نبى چ٘ربضزٗط‬ ‫اظ دبٕ ؾگ ذبض زض هٖاٍضز‪.‬‬ ‫*************************‬ ‫اٗطٕ اٍسَضاق زٍظ زاً٘کبق‬ ‫مج ثک٘ی‪ ،‬ضاؾز صحجز می‪.‬‬ ‫*************************‬ ‫اٍظٍ ثِ ظملٖ ‪ ،‬اٗچٖ سِ ظملٖ‬ ‫صَضر ثعک قسُ‪ ،‬زاذلف مَز ‪،‬دِِْی‬ ‫*************************‬ ‫الٌِ٘ ى ؾَ زاهو٘ط‬ ‫اظ زؾشف اه ًوٖچنس‪.‬‬ ‫*************************‬ ‫اٍزا گلو٘ؿی ؾَٗب ؟‬ ‫ثِ اسف اهسُإ ٗب اه؟ثِ جٌگ اهسٕ ٗب صلح؟ اسف= جٌگ‪،‬‬ ‫اه= صلح‬ ‫*************************‬ ‫سََٗق ًِ قسٗط موملِ اٍقسٗطزُ ثَظزٍهَ زاضاالض‬ ‫هطغ ّط چقسض چبق قَز‪ ،‬هق سـ سٌگ هٖقَز‪.‬‬ ‫*************************‬ ‫زاغسا جئ٘طاى گوضؾِ زٗط‬ ‫زض مَُ اَّ ًکبى هٖزّس‪.‬‬ صفحه 6 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫* دوشنبه‬ ‫‪0011‬‬ ‫* ‪ 8‬شهریور‬ ‫‪0100‬‬ ‫* ‪ 01‬اگوست‬ ‫‪0000‬‬ ‫* ‪ 00‬محرم‬ ‫* سال‪ :‬سی و یکم‬ ‫* شماره (سایی)‪0011 :‬‬ ‫* اوتوزبیرینجی ایل‬ ‫* صفحه ‪7‬‬ ‫دالیل افسایص ‪ ۹0‬درصذی قیوت رب گَجِ فرًگی‬ ‫کاّص رًٍذ صادرات َّیج طی هاُّای اخیر‬ ‫سط‪ٝ‬یس ذجطی‪ٗ -‬سیطًْ زکتط ‪٘١‬ب‪ِٜ١‬ی طبزضات ٗحظ‪ٞ‬الت ًشب‪ٝ‬ضظی ‪ ٝ‬ط‪ٜ‬بیغ ترجرسیرٔری‬ ‫سبظٗب‪ ٙ‬ت‪ٞ‬سؼ‪ ٠‬تدبضت ایطا‪ ٙ‬اظ ًب‪١‬ش ض‪ٛٝ‬س طبزضات ‪ٞ١‬یح ذجط زاز ‪ ٝ‬تبًیس ًطز ُطا‪ٛ‬ی‪١‬بی‬ ‫اذیط ای‪ٗ ٚ‬حظ‪ ّٞ‬اضتجبطی ثب طبزضات ‪ٛ‬ساضز‪.‬‬ ‫ث‪ُ ٠‬عاضش ُط‪ ٟٝ‬اهتظبزی ذجطُعاضی طسا‪ٝ‬سی٘ب اظ سبظٗب‪ ٙ‬ت‪ٞ‬سؼر‪ ٠‬تردربضت ایرطا‪ٙ‬ا اهربی‬ ‫ٗح٘‪ٞ‬ز ثبظاضی ثب ثیب‪ ٙ‬ای‪ ٚ‬ذجط اظ‪٢‬بض زاشت‪ ۴‬ثب ت‪ٞ‬خ‪ ٠‬ث‪ ٠‬ططح ٗطبٓت شج‪٢‬ر‪ ٠‬اٗریرع زض ک ربی‬ ‫ٗدبظی ‪ ٝ‬ضسب‪ ٠ٛ‬ای ًش‪ٞ‬ض زض اضتجبط ثب تبثیط طبزضات ‪ٞ١‬یح ثط اکعایرش هریر٘رت ‪ً ٝ‬ر٘رجر‪ٞ‬ز‬ ‫ٗحظ‪ٞ١ ّٞ‬یح زض ثبظاض زاذْ الظٕ است زض ای‪ ٚ‬ذظ‪ٞ‬ص ‪ٛ‬تجت ث‪ ٠‬ت‪ٜٞ‬یط اکٌبض ػ٘‪ٗٞ‬ی اهرسإ‬ ‫ش‪ٞ‬ز‪ٝ .‬ی اکع‪ٝ‬ز‪ ۴‬ثب ت‪ٞ‬خ‪ ٠‬ث‪ ٠‬اٗبض ُ٘طى ایطا‪ ٝ ٙ‬ثطضسی اٗبض ٗب‪١‬ب‪ ٠ٛ‬طبزضات ٗحظ‪ٞ١ ّٞ‬یرح‬ ‫اظ اثتسای سبّ ‪ٗ ٝ ۳۰۰۰‬وبیت‪ ٠‬ا‪ ٙ‬ثب ٗست ٗشبث‪ ٠‬ا‪ ٙ‬زض سبّ ُصشت‪ ،٠‬شب‪١‬س ًب‪١‬ش ٗؼر‪ٜ‬ربزاضی‬ ‫زض ض‪ٛٝ‬س طبزضات ا‪ ٙ‬طی ٗب‪١ٟ‬بی اذیط ‪١‬تتیٖ ً‪ ٠‬آجت‪ ٠‬ثب ت‪ٞ‬خ‪ ٠‬ث‪ ٠‬سطح هی٘ت‪١‬بی زاذٔری اظ‬ ‫ٗطحٔ‪ ٠‬ػ٘س‪ٟ‬کط‪ٝ‬شی تب ذطز‪ٟ‬کط‪ٝ‬شی ای‪ً ٚ‬ب‪١‬ش هبثْ پیشثی‪ٜ‬ی ث‪ٞ‬ز‪ ٟ‬است‪.‬‬ ‫ٗسیط ًْ زکتط ‪٘١‬ب‪ِٜ١‬ی طبزضات ٗحظ‪ٞ‬الت ًشب‪ٝ‬ضظی ‪ ٝ‬ط‪ٜ‬بیغ تجسیٔی ازاٗ‪ ٠‬زاز‪ ۴‬طبزضات‬ ‫‪ٞ١‬یح طی چ‪٢‬بض ٗب‪ٛ ٠١‬رتت سبّ خبضی اظ ‪ٛ‬ظط اضظش ‪ ۱۱‬زضطس ‪ ٝ‬اظ ‪ٛ‬ظرط ‪ٝ‬ظ‪ ۱۰ ٙ‬زضطرس‬ ‫ًب‪١‬ش ‪ٛ‬شب‪ٗ ٙ‬یز‪١‬س‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫اقتصادی‬ ‫‪‬‬ ‫سط‪ٝ‬یس ذجطی‪ -‬زثیط اتحبزی‪ ٠‬ث‪ٌٜ‬ساضا‪ٞٗ ٙ‬از ؿصایی ثب اشبض‪ ٟ‬ث‪ ٠‬اکعایش ‪ ۹۰‬زضطسی هریر٘رت ضه ُر‪ٞ‬خر‪٠‬‬ ‫کط‪ِٛ‬ی‪ُ ،‬لت‪ ۴‬ػال‪ ٟٝ‬ثط اکعایش هی٘ت ٗ‪ٞ‬از ٗظطکی ًب‪١‬ش ًیلیت ُ‪ٞ‬خ‪ ٠‬کط‪ِٛ‬ی ث‪ ٠‬ػٔت ًٖ اثی ‪ُ ٝ‬رطٗرب‬ ‫‪ٛ‬یع ثبػث اکعایش ‪١‬عی‪ ٠ٜ‬ت‪ٓٞ‬یس ضه ُ‪ٞ‬خ‪ ٠‬کط‪ِٛ‬ی شس‪ ٟ‬است‪ .‬ثطضسی هی٘ت ضه ُ‪ٞ‬خ‪ ٠‬کط‪ِٛ‬ی ‪ُ ۲۰۰‬رطٗری‬ ‫‪ٛ‬شب‪ٗ ٙ‬ی ز‪١‬س ً‪ ٠‬هی٘ت ای‪ٗ ٚ‬حظ‪ ّٞ‬ذ‪ٞ‬ضاًی ثطای ٗظطف ً‪ٜٜ‬س‪ ٟ‬طی ٗب‪١ ٟ‬بی اذیط ث‪ ٠‬شست اکعایش یبکت‪٠‬‬ ‫‪ ٝ‬هی٘ت ٗظطف ً‪ٜٜ‬س‪ ٟ‬ای‪ٗ ٚ‬حظ‪ ّٞ‬ذ‪ٞ‬ضاًی زض ثط‪ٛ‬س‪١‬بی ٗرتٔق ‪ ٝ‬زض ه‪ٞ‬طی ‪١‬بی ‪ُ ۲۰۰‬طٗی ثریر‪۳۱ ٚ‬‬ ‫‪١‬عاض ‪ ۲۰۰ ٝ‬ت‪ٗٞ‬ب‪ ٙ‬تب ‪١ ۸۲‬عاض ت‪ٗٞ‬ب‪ ٙ‬است‪.‬‬ ‫هبس٘ؼٔی حت‪ٜ‬ی زض ُلت ‪ ُٞٝ‬ثب ذجط‪ِٛ‬بض اهتظبزی ذجطُعاضی کبضس‪ُ ،‬لت‪ ۴‬هی٘ت ضه ُ‪ٞ‬خ‪ ٠‬کط‪ِٛ‬ری اظ‬ ‫اثتسای سبّ تبً‪ ٜٙٞ‬اکعایش هی٘ت هبثْ ت‪ٞ‬خ‪٢‬ی زاشت‪ ٠‬است ثط‪ٞ‬ضی ً‪ٗ ٠‬وبیت‪ ٠‬هی٘ت ‪١‬بی کؼٔی ضه ُ‪ٞ‬خر‪٠‬‬ ‫کط‪ِٛ‬ی ثب ‪ ۳۲‬کط‪ٝ‬ضزی‪ٗ ٚ‬ب‪ ٟ‬اٗتبّ ‪ٛ‬شب‪ٗ ٙ‬ی ز‪١‬س ً‪ ٠‬هی٘ت ای‪ٗ ٚ‬حظ‪ ّٞ‬زض ثط‪ٛ‬س‪١‬بی ٗرتٔق ثی‪ ۲۰ ٚ‬ترب ‪۹۰‬‬ ‫زضطس اکعایش یبکت‪ ٠‬است‪.‬‬ ‫‪ٝ‬ی زض ٗ‪ٞ‬ضز زالیْ اکعایش هی٘ت ضه ُ‪ٞ‬خ‪ ٠‬کط‪ِٛ‬ی‪ ،‬اظ‪٢‬بض زاشت‪ ۴‬ث‪ ٠‬زٓیْ ًب‪١‬ش ثبض‪ٛ‬سُری ‪ً ،‬ریرلریرت‬ ‫ُ‪ٞ‬خ‪ ٠‬کط‪ِٛ‬ی پبیی‪ ٚ‬اٗس‪ ٟ‬ثط‪ٞ‬ضی ً‪ ٠‬پیش اظ ای‪ ٚ‬اظ ‪١‬ط ‪ً ۰‬یٔ‪ُٞ ٞ‬خ‪ ٠‬کط‪ِٛ‬ی ‪ُ ۲۰۰‬طٕ ضه ُ‪ٞ‬خ‪ ٠‬کط‪ٛ‬رِری‬ ‫ثسست ٗی اٗس اٗب ثب ت‪ٞ‬خ‪ ٠‬ث‪ً ٠‬ب‪١‬ش ثبض‪ٛ‬سُی ‪١‬ب‪ً ،‬یلیت ُ‪ٞ‬خ‪ ًٖ ٠‬شس‪ ٝ ٟ‬اظ ‪١‬ط ‪ً ۰‬یٔ‪ُ ۲۰۰ ٝ ٞ‬طٕ ترب ‪۰‬‬ ‫ًیٔ‪ُ ۲۰۰ ٝ ٞ‬طٕ ُ‪ٞ‬خ‪ ٠‬کط‪ِٛ‬ی‪ُ ۲۰۰ ،‬طٕ ضه ُ‪ٞ‬خ‪ ٠‬ت‪ٓٞ‬یس ٗی ش‪ٞ‬ز‪.‬‬ ‫فاطوی اهیی‪ :‬هٌتظر رفع تحرینّا ًوی هاًین‬ ‫ثبت ‪ ۳۱‬هیلیَى چک از ‪ ۹۶‬هیلیَى برگِ تَزیع ضذُ در ساهاًِ صیاد‬ ‫سط‪ٝ‬یس ذجطی‪ -‬سیسضضب کبط٘ی اٗی‪ٝ ٚ‬ظیط ط‪ٜ‬ؼت‪،‬‬ ‫ٗؼس‪ ٝ ٙ‬تدبضت ثب ثیب‪ ٙ‬ای‪ ٠ٌٜ‬ثط‪ٛ‬بٗ‪١ ٠‬بی طرطح شرس‪ٟ‬‬ ‫زض ح‪ٞ‬ظ‪ ٟ‬ط‪ٜ‬ؼت ‪ ٝ‬ت‪ٓٞ‬یس ثب کرطع ازاٗر‪ ٠‬زاض ثر‪ٞ‬ز‪ٙ‬‬ ‫تحطیٖ ‪١‬بست‪ ،‬تبًیس ًطز‪١ ۴‬طچ‪ٜ‬س ثر‪ ٠‬ز‪ٛ‬رجربّ ضکرغ‬ ‫تحطیٖ ‪١‬تتیٖ اٗب ٗب ٗ‪ٜ‬تظط ا‪٘ٛ ٙ‬ی ٗب‪ٛ‬یرٖ ‪ ٝ‬ثرط‪ٛ‬ربٗر‪٠‬‬ ‫ضیعی ذ‪ٞ‬ز ضا زاضیٖ‪.‬‬ ‫کبط٘ی اٗی‪ ٚ‬ثب ح ‪ٞ‬ض زض یی ثط‪ٛ‬بٗ‪ ٠‬ظ‪ٛ‬س‪ ٟ‬تٔ‪ٞ‬یعی‪ٛٞ‬ری‬ ‫ث‪ ٠‬تشطیح ثط‪ٛ‬بٗ‪١ ٠‬ربی ‪ٝ‬ظاضت طر٘رت زض ز‪ٓٝ‬رت‬ ‫سیعز‪ ٖ١‬پطزاذت‪.‬‬ ‫‪ٝ‬ی زض اؿبظ ث‪ٞٗ ٠‬ض‪ٞ‬ع هی٘ت ُصاضی ًبال‪١‬ب اشبض‪ً ٟ‬طز ‪ُ ٝ‬لت‪ ۴‬ثبیس ظ‪ٛ‬دیط‪ً ٟ‬بالیری ٗرثرْ ٗرطؽ ضا‬ ‫ثطضسی ً‪ٜ‬یٖ ‪ ٝ‬ثطای ثبظاضِ ا‪ ٙ‬تب س‪ٗ ٠‬ب‪ ٟ‬ای‪ٜ‬س‪ ٟ‬س‪ٜ‬بضی‪ ٞ‬زاشت‪ ٠‬ثبشیٖ‪.‬‬ ‫کبط٘ی اٗی‪ ٚ‬زضثبض‪ ٟ‬ضا‪ٌ١‬بض ‪ٝ‬ظاضت ط٘ت ثطای خٔ‪ُٞ‬یطی اظ تٌطاض ذبططات تٔد هی٘ت ُرصاضی ٗرطؽ‬ ‫زضُصشت‪ ٠‬ضا پیش ثی‪ٜ‬ی زهین ‪ٛ‬یبظ ثبظاض ‪ٗ ٝ‬یعا‪ٗ ٙ‬ظطف خبٗؼ‪ ٠‬زا‪ٛ‬تت ‪ ٝ‬ازاٗ‪ ٠‬زاز‪ ۴‬ثب زاشرتر‪ ٚ‬اطرالػربت‬ ‫زهین اظ ‪ٛ‬یبظ ت‪ٓٞ‬یس ً‪ٜٜ‬س‪ٗ ٝ ٟ‬ظطف ثبظاض ٗیت‪ٞ‬ا‪ ٙ‬اهسإ ‪١‬بی پیشِیطا‪ ٠ٛ‬ا‪ٛ‬دبٕ زاز‪.‬‬ ‫‪ٝ‬ظیط ط٘ت ثب تبًیس ثط ٗسیطیت ظ‪ٛ‬دیط‪ ٟ‬تبٗی‪ ٝ ٚ‬ض‪ٝ‬اثط ثی‪ ٚ‬ث‪ِٜ‬ب‪١ ٟ‬بی اهتظربزی‪ ،‬اکرع‪ٝ‬ز‪ ۴‬زض طر‪ٞ‬ضت‬ ‫ٗسیطیت ظ‪ٛ‬دیط‪ ٟ‬تبٗی‪ ٚ‬ػال‪ ٟٝ‬ثط ایدبز یی ‪ٌ٘١‬بضی‪ٗ ،‬حیط ضهبثتی ‪ ٖ١‬ث‪ٞ‬خ‪ٞ‬ز ٗیایس‪.‬‬ ‫کبط٘ی اٗی‪ ٚ‬ح ‪ٞ‬ض ثبظضسب‪ٛ ٝ ٙ‬بظطا‪ ٙ‬ثط ػٌ٘ٔطز ث‪ِٜ‬ب‪١ ٟ‬بی اهتظبزی ضا ؿیط حطک‪ ٠‬ای ذ‪ٞ‬ا‪ٛ‬س ‪ُ ٝ‬رلرت‪۴‬‬ ‫اُط خطیب‪ً ٙ‬بال ‪ٗ ٝ‬بٓی ً‪ٜ‬تطّ ش‪ٞ‬ز‪ ،‬سبظٗب‪ ٙ‬ح٘بیت ثط‪ٞ‬ض ذ‪ٞ‬زًبض ث‪ ٠‬اسب‪ٛ‬ی ٗیت‪ٞ‬ا‪ٛ‬س اػ٘بّ هب‪ ٝ ٙٞٛ‬ثرب‬ ‫ُطا‪ٛ‬لط‪ٝ‬شی ثطذ‪ٞ‬ضز ً‪ٜ‬س‪.‬‬ ‫‪ٝ‬ظیط ط٘ت ثب ثیب‪ ٙ‬ای‪ ٠ٌٜ‬ثبظضسی ‪١‬بی کؼٔی هی٘ت ‪١‬ب حطک‪ ٠‬ای ‪ٛ‬یتت‪ ،‬تظطیح ًطز‪ ۴‬ثب اشطاف ثط خطیب‪ٙ‬‬ ‫ًبال ‪ ٝ‬خطیب‪ٗ ٙ‬بٓی‪ ،‬اکعایش ؿیطٗؼو‪ ّٞ‬هی٘ت ‪١‬ب ٗشرض ‪ ٝ‬ثب ا‪ ٙ‬ثطذ‪ٞ‬ضز ٗی ش‪ٞ‬ز‪.‬‬ ‫سط‪ٝ‬یس ذجطی‪ٗ -‬ؼب‪ ٙٝ‬ازاض‪ٛ ٟ‬ظربٕ ‪١‬ربی پرطزاذرت‬ ‫ثب‪ٛ‬ی ٗطًعی ُلت‪ ۴‬اظ اثتسای اٗتبّ ‪ٗ ۹۳‬ریرٔریر‪ٙٞ‬‬ ‫چی ت‪ٞ‬ظیغ شس‪ٗ ۳۱ ٠ً ٟ‬یٔی‪ ٙٞ‬ا‪٢ٛ‬ب زض سبٗب‪ ٠ٛ‬طیربز‬ ‫ثجت شس‪ ٟ‬است‪.‬‬ ‫ث‪ٛ ٠‬وْ اظ ثب‪ٛ‬ی ٗطًعی‪ ،‬اٗ‪ٛ ٠ٜ‬بزػٔی ظاز‪ ٟ‬اکع‪ٝ‬ز‪۳۱ ۴‬‬ ‫زضطس چی ‪١‬بی ت‪ٞ‬ظیغ شس‪ ٟ‬اظ اثرترسای اٗتربّ زض‬ ‫سبٗب‪ ٠ٛ‬طیبز ثجت شس‪ٟ‬ا‪ٛ‬س ‪ ٝ‬اظ ای‪ ٚ‬تؼساز ‪ ۲۸‬زضطرس‬ ‫ا‪٢ٛ‬ب زض سبٗب‪ ٠ٛ‬ت‪ٞ‬سط ُیط‪ٛ‬سُب‪ ٙ‬تاییس شس‪ٛ‬س‪.‬‬ ‫‪ٝ‬ی ثب ثیب‪ ٙ‬ای‪ ٠ٌٜ‬ض‪ٝ‬ظا‪ ٠ٛ‬ثیش اظ ز‪١ ٝ‬عاض کوط‪ ٟ‬چری‬ ‫زض سبٗب‪ ٠ٛ‬طیبز ثجت ٗیش‪ٞ‬ز‪ُ ،‬لت‪ ۴‬اٗبض‪١‬ب ‪ٛ‬شب‪ٗ ٙ‬یز‪١‬س ً‪ ٠‬تؼساز چی‪١‬بی ثطُشتی زض چری ‪١‬ربی‬ ‫خسیس ‪ٛ‬تجت ث‪ ٠‬چی‪١‬بی هسی٘ی ‪ٛ‬ظق شس‪ ٟ‬ث‪٠ُٛٞ ٠‬ای ً‪ٗ ٠‬یعا‪ ٙ‬ثطُشتی چی‪١‬بی هسی٘ی تب پربیرب‪ٙ‬‬ ‫تیطٗب‪ ۲.۱ ٟ‬زضطس ‪ ٝ‬زض چی‪١‬بی خسیس چ‪٢‬بض زضطس ث‪ٞ‬ز‪ٗ .‬ؼب‪ ٙٝ‬ازاض‪ٛ ٟ‬ظبٕ‪١‬بی پطزاذت ثب‪ٛ‬ی ٗطًعی‬ ‫زضثبض‪ ٟ‬استؼالٕ س‪ٞ‬اثن اػتجبضی طبزضً‪ٜٜ‬س‪ ٟ‬چی تظطیح ًطز‪ ۴‬زض ُصشت‪ ٠‬سبٗب‪ ٠ٛ‬پیبٌٗی ‪ ۱۰۳۱۰۳‬ثطای‬ ‫ای‪ٜٗ ٚ‬ظ‪ٞ‬ض ‪ٝ‬خ‪ٞ‬ز زاشت ‪ ٝ‬زض حبّ حبضط ‪ٛ‬یع زاض‪ٛ‬سُب‪ ٙ‬چی‪١‬بی خسیس ٗیت‪ٞ‬ا‪ٜٛ‬س اظ زضُرب‪ ٟ‬ثرب‪ٛ‬رٌری‬ ‫ای‪ٜ‬تط‪ٛ‬ت ثب‪ٛ‬ی یب ٗ‪ٞ‬ثبیْ ثب‪ٛ‬ی ‪ ٝ‬پیبٗی ٗ‪ٞ‬ثبیْ‪١‬بی ثب‪ٛ‬ی ٗطًعی ثطای استلبز‪ ٟ‬اظ سط‪ٝ‬یرس اسرترؼرالٕ‬ ‫استلبز‪ًٜٜ ٟ‬س ‪ .‬ث‪ُ ٠‬عاضش ایط‪ٛ‬ب‪ ،‬هب‪ ٙٞٛ‬خسیس چی زض سبّ ‪ ۳۱۳۱‬زض ٗدٔس ش‪ٞ‬ضای اسالٗی ثرب ‪١‬رسف‬ ‫ًب‪١‬ش اٗبض چی‪١‬بی ثطُشتی ‪ ٝ‬ثبظُطزا‪ٛ‬س‪ ٙ‬اػت٘بز ث‪ ٠‬چی زض ثبظاض تظ‪ٞ‬یت شس ‪ ٝ‬پس اظ تؼطیرالت‬ ‫کط‪ٝ‬ضزی‪ٗ ٚ‬ب‪ ۳۰۰۰ ٟ‬چی‪١‬بی ث‪ٜ‬لش ض‪ َٛ‬ث‪ٗ ٠‬توبضیب‪ ٙ‬تح‪ٞ‬یْ زاز‪ ٟ‬شس‪.‬‬ ‫زض چی‪١‬بی خسیس ش‪ٜ‬بس‪ ٠‬یٌتبی ‪ ۳۹‬ضه٘ی زض س٘ت چپ ثبالی ‪١‬ط ثطٍ چری زیرس‪ٗ ٟ‬ری شر‪ٞ‬ز ‪ٝ‬‬ ‫ػجبضت ًبضسبظی ای‪ ٚ‬چی ٗ‪ٜٞ‬ط ث‪ ٠‬ثجت طس‪ٝ‬ض‪ ،‬زضیبکت ‪ ٝ‬ا‪ٛ‬توبّ ا‪ ٙ‬زض سبٗب‪ ٠ٛ‬طیبز است ‪ٛ‬ریرع زضج‬ ‫شس‪ ٟ‬است‪.‬‬ ‫روزنامه ارک‬ ‫م الف ‪ 0816‬مرند‬ ‫اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک مرند‬ ‫اُ‪٢‬ی ٗ‪ٞ‬ض‪ٞ‬ع ٗبز‪ ۱ ٟ‬هب‪ٗٝ ٙٞٛ‬بز‪۳۱‬ائی‪ٛ ٚ‬بٗ‪ ٠‬هب‪ ٙٞٛ‬تؼیی‪ٚ‬‬ ‫تٌٔیق ‪ٝ‬ضؼیت ثجتی ‪ ٝ‬اضاضی ‪ٝ‬سبذت٘ب‪٢ٛ‬بی کبهس س‪ٜ‬س ضس٘ی‬ ‫ثطاثط ضای شر٘ربض‪۳۰۰۰0۰۲0۳۸-۳۰۰۰۹۰۱۰۰۰۰۲۰۰۳۳۰۲ ۴ٟ‬‬ ‫‪١‬یبت ٗ‪ٞ‬ض‪ٞ‬ع هب‪ ٙٞٛ‬تؼیی‪ ٚ‬تٌٔیق ‪ٝ‬ضؼیت ثرجرتری اضاضری ‪ٝ‬‬ ‫سبذت٘ب‪٢ٛ‬بی کبهس س‪ٜ‬س ضس٘ی ٗتتوط زض ‪ٝ‬احس ثجتی ح‪ٞ‬ظ‪ ٟ‬ثرجرت‬ ‫ٗٔی ٗط‪ٛ‬س تظطکبت ٗبٌٓب‪ ٠ٛ‬ثالٗؼبضع ٗتوبضی ذب‪ ٖٛ‬کربطر٘ر‪٠‬‬ ‫ٗ‪ٞ‬س‪ٞ‬ی کطظ‪ٛ‬س‪ٗ ۴‬یطٗحت‪ ٚ‬ثش٘بض‪ ٟ‬شر‪ٜ‬ربسر‪ٜ‬ربٗر‪۳۲۱۰۰۱۰۱۹۰ ۴٠‬‬ ‫طبزض‪ ٟ‬اظ ٗط‪ٛ‬س زض ششسا‪ َٛ‬یٌجبه ذب‪ ٠ٛ‬ث‪ٗ ٠‬تربحرت ‪۲۸0۹۲‬‬ ‫ٗتطٗطثغ ث‪ ٠‬پالى ‪ ۸۳۸۱‬کطػی اظ ‪ -۳۲‬اطٔی ٗلط‪ٝ‬ظ ‪ٗ ٝ‬ردرعی‬ ‫شس‪ ٟ‬اػیب‪ٛ‬ی اظ پالى ‪ ۸۲۱۹‬کطػی اظ ‪ -۳۲‬اطٔی ‪ ٝ‬ػرططر‪ ٠‬اظ‬ ‫‪ -۳۲‬اطٔی ‪ٝ‬اهغ زض اضزٌٓ‪ ٞ‬ثرش ‪ ۳۲‬تجرطیرع ذرطیرساضی اظ‬ ‫ٗبٓی ضس٘ی اهبی ذٔیْ خٔسی ‪ ٝ‬شطًبء ٗحطظ ُطزیس‪ ٟ‬است‪.‬‬ ‫ٓصا ث‪ٜٗ ٠‬ظ‪ٞ‬ض اطالع ػ٘‪ٗ ٕٞ‬طاتت زض ز‪ٞٛ ٝ‬ثت ث‪ ٠‬کبطٔ‪ ۳۲ ٠‬ض‪ٝ‬ظ‬ ‫اُ‪٢‬ی ٗیش‪ٞ‬ز زض ط‪ٞ‬ضتی ً‪ ٠‬اشربص ‪ٛ‬تجت ث‪ ٠‬طرس‪ٝ‬ض سر‪ٜ‬رس‬ ‫ٗبٌٓیت ٗتوبضی اػتطاضی زاشت‪ ٠‬ثبش‪ٜ‬س ٗی ت‪ٞ‬ا‪ٛ‬ر‪ٜ‬رس اظ تربضیرد‬ ‫ا‪ٛ‬تشبض ا‪ٓٝ‬ی‪ ٚ‬اُ‪٢‬ی ث‪ٗ ٠‬ست ز‪ٗ ٝ‬ب‪ ٟ‬اػتطاع ذ‪ٞ‬ز ضا ث‪ ٠‬ای‪ ٚ‬ازاض‪ٟ‬‬ ‫تتٔیٖ ‪ ٝ‬پس اظ اذص ضسیس‪ ،‬ظطف ٗست یری ٗرب‪ ٟ‬اظ تربضیرد‬ ‫تتٔیٖ اػتطاع‪ ،‬زازذ‪ٞ‬است ذ‪ٞ‬ز ضا ث‪ٗ ٠‬طاخغ ه بئری ترورسیرٖ‬ ‫‪٘ٛ‬بی‪ٜ‬س‪.‬ثسی‪٢‬ی است زض ط‪ٞ‬ضت ا‪ٛ‬و بی ٗست ٗصًر‪ٞ‬ض ‪ ٝ‬ػرسٕ‬ ‫‪ٝ‬ط‪ ّٞ‬اػتطاع طجن ٗوطضات س‪ٜ‬س ٗبٌٓیت طبزض ذ‪ٞ‬ا‪١‬س شس‪.‬‬ ‫‪ *۰0۳۱‬تبضید ا‪ٛ‬تشبض ‪ٞٛ‬ثت ا‪۳۰۰۰0۰۹0۰۲ ۴ّٝ‬‬ ‫تبضید ا‪ٛ‬تشبض ‪ٞٛ‬ثت ز‪۳۰۰۰0۰۹0۸۰ ۴ٕٝ‬‬ ‫رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان مرند‬ ‫محرم کنعانی حسین خلیفه‬ ‫اگْی هفقَدی‬ ‫طرح جْص تَلیذ هسکی‪ ،‬بسٍدی ابالغ ٍ الزماالجرا هیضَد‬ ‫سط‪ٝ‬یس ذجطی‪ -‬سر‪ِٜٞ‬ی ‪١‬یبت ضئیت‪ٗ ٠‬دٔس‬ ‫ش‪ٞ‬ضای اسالٗی تبًیس ًطز‪٘ٛ ۴‬بی‪ٜ‬سُب‪ٗ ٙ‬درٔرس‬ ‫یبظز‪ ٖ١‬اظ ض‪ٝ‬ظ‪١‬بی اثتسایی ث‪ ٠‬ز‪ٛ‬جربّ ضکرغ ‪ٛ‬ریربظ‬ ‫ٗطزٕ زض ح‪ٞ‬ظ‪ٗ ٟ‬تٌ‪ ٚ‬ث‪ٞ‬ز‪ ٝ ٟ‬ططح خ‪٢‬ش ت‪ٓٞ‬یس‬ ‫‪ ٝ‬تبٗی‪ٗ ٚ‬تٌ‪ ٚ‬ضا ثب خسیت ز‪ٛ‬جبّ ًطز‪ٛ‬س‪.‬‬ ‫سیس ‪ٛ‬ظبٕ آسی‪ٞٗ ٚ‬س‪ٞ‬ی زض ‪ٛ‬شترت ذرجرطی ثرب‬ ‫ذجط‪ِٛ‬بضا‪ ٙ‬ثیب‪ً ٙ‬طز‪ ۴‬ثطاسبس اطْ ‪ ۱۳‬هرب‪ٛ‬ر‪ٙٞ‬‬ ‫اسبسی ‪ٗ ٠٘١‬طزٕ ایرطا‪ ٙ‬حرن ثرطذر‪ٞ‬ضزاضی اظ‬ ‫اگْی هفقَدی‬ ‫سط‪ٝ‬یس ذجطی‪ -‬شطًت ت‪ٓٞ‬یس‪ ،‬ا‪ٛ‬توبّ ‪ ٝ‬ت‪ٞ‬ظیغ ‪ٛ‬ریرط‪ٝ‬ی‬ ‫ثطم ایطا‪( ٙ‬ت‪ٞ‬ا‪ٛ‬یط) اػالٕ ًطز‪ٗ ۴‬د٘‪ٞ‬ع ًشق ‪ ٝ‬ش‪ٜ‬بسبیی‬ ‫زستِب‪١ٟ‬بی ؿیطٗدبظ استرطاج ضٗعاضظ ث‪١ ۸۳۰ ٠‬رعاض ‪ٝ‬‬ ‫‪ ۲۲۰‬زستِب‪ ٟ‬ضسیس‪ ٟ‬است‪ .‬ث‪ٛ ٠‬ورْ اظ پربیرِرب‪ ٟ‬ذرجرطی‬ ‫شطًت ت‪ٓٞ‬یس‪ ،‬ا‪ٛ‬توبّ ‪ ٝ‬ت‪ٞ‬ظیغ ‪ٛ‬یط‪ٝ‬ی ثطم(ت‪ٞ‬ا‪ٛ‬یط) ٗد٘‪ٞ‬ع‬ ‫ٗطًع‪١‬بی ًشق شس‪ ٟ‬استرطاج ؿیرطٗردربظ ضٗرعاضظ اظ‬ ‫اثتسای شط‪ٝ‬ع ططح ثطذ‪ٞ‬ضز ثب ای‪ٞٛ ٚ‬ع ٗطًع‪١‬ب زض سربّ‬ ‫ُصشت‪ ٠‬تبً‪ ٜٙٞ‬ث‪ ٠‬پ‪ٜ‬ح ‪١‬عاض ‪ٗ ۸۳۹ ٝ‬طًع ضسیس‪ ٟ‬است‪.‬‬ ‫ای‪ٗ ٚ‬طًع‪١‬بی ًشق شس‪ٗ ،ٟ‬ظطف ثطهی ٗرؼربزّ ‪۹۰۲‬‬ ‫‪١‬عاض ‪ً ۲۲۲ ٝ‬یٔ‪ٝ ٞ‬ات ث‪ ٠‬ذ‪ٞ‬ز اذتظبص زاز‪ ٟ‬ث‪ٞ‬ز‪ٛ‬س‪.‬‬ ‫تؼساز ٗطًع‪١‬بی ًشق شس‪ ٟ‬اظ سی ٗطزازٗب‪ ٟ‬تب پر‪ٜ‬ردرٖ‬ ‫ش‪٢‬طی‪ٞ‬ض ‪ٗ ۳۲۸‬طًع ث‪ٞ‬ز‪ ٟ‬است‪.‬‬ ‫‪٘١‬چ‪ٜ‬ی‪ ٚ‬تؼساز زستِب‪١ ٟ‬بی ًشق شس‪ ٟ‬اظ سی ٗطزاز ترب‬ ‫پ‪ٜ‬دٖ ش‪٢‬طی‪ٞ‬ض یی ‪١‬عاض ‪ ۹۸۸ ٝ‬زستِب‪ ٟ‬ث‪ٞ‬ز‪ٗ ٠ً ٟ‬ظطف‬ ‫ثطم ا‪٢ٛ‬ب ‪١ ۸‬عاض ‪ً ۳۳۳ ٝ‬یٔ‪ٝٞ‬ات ث‪ٞ‬ز‪ ٟ‬است‪.‬‬ ‫استب‪ ٙ‬اشضثبیدب‪ ٙ‬شطهی ثب ‪ ۸۲‬زضطس ٗوبٕ ‪ٛ‬رترت اٗربض‬ ‫ٗطًع‪١‬بی ًشق شس‪ ٟ‬ضا زاضز ‪ ٝ‬استب‪ ٙ‬ت‪٢‬طا‪ٛ ٙ‬یع ثرب ‪۳۰‬‬ ‫زضطس زض خبیِب‪ ٟ‬ز‪ ٕٝ‬هطاض ُطکت‪ ٠‬است‪.‬‬ ‫‪ ۰۱‬زضطس زستِب‪١ ٟ‬بی ًشق شس‪ ٟ‬زض ثرش ذرب‪ٛ‬رِری‬ ‫ث‪ٞ‬ز‪ ۱۱ ٝ ٟ‬زضطس اٗبض ًشق شس‪١ٟ‬ب ثط اسبس ترحرٔریرْ‬ ‫آِ‪ٞ‬ی ٗظطف ث‪ٞ‬ز‪ .‬ث‪ُ ٠‬عاضش ایط‪ٛ‬ب‪ٗ ،‬طاًع ؿیرط ٗردربظ‬ ‫استرطاج ضٗع اضظ ث‪ ٠‬ػ‪ٜٞ‬ا‪ ٙ‬یٌی اظ ٗرورظرطا‪ ٙ‬اکرعایرش‬ ‫ٗظطف ثطم ش‪ٜ‬بذت‪ٗ ٠‬ی ش‪ٛٞ‬س‪.‬‬ ‫حباب کارب قیوت برًج در بازار‬ ‫هیساى حقَق کارگراى در ًیوِ دٍم سال ‪ ۳400‬هطخص ضذ‬ ‫سط‪ٝ‬یس ذجطی‪ -‬حو‪ٞ‬م ‪ٗ ٝ‬عایبی ًبضُطا‪ٝ ٙ‬‬ ‫ًبضٗ‪ٜ‬سا‪ٗ ٙ‬ش٘‪ ّٞ‬هب‪ً ٙٞٛ‬بض زض ‪ٗ ۹‬ب‪ ٟ‬ز‪ ٕٝ‬سبّ‬ ‫‪ٗ ۳۰۰۰‬شرض شس‪.‬‬ ‫ش‪ٞ‬ضای ػبٓی ًبض حساهْ زست٘عز ًبضُطا‪ ٙ‬زض‬ ‫سبّ ‪ ۳۰۰۰‬ضا ثب ‪ ۱۳‬زضطس اکعایش ‪ٛ‬ترجرت ثر‪٠‬‬ ‫سبّ ‪ ،۳۳‬ث‪ ٠‬ؿیط اظ سربیرط ٗرعایربی ٗترتر٘رط‬ ‫‪ ۸۹۲۲۰۳۱۲‬ضیبّ تؼیی‪ً ٚ‬طز‪.‬‬ ‫سبیط سط‪ٞ‬ح ٗعزی ‪ٛ‬یع ای‪ ٚ‬اکعایش ثر‪ٗ ٠‬ریرعا‪ٙ‬‬ ‫‪۸۹‬زضطس ث‪ ٠‬اضبک‪ٗ ٠‬رب‪١‬رب‪ٛ‬ر‪ ۸۰۲۱۲۲۲ ٠‬ضیربّ‬ ‫تؼیی‪ ٚ‬شس‪.‬‬ ‫زض ‪ٛ‬ی٘‪ ٠‬ز‪ ٕٝ‬سبّ حساهْ زسرتر٘رعز ٗرب‪١‬رب‪ٛ‬ر‪٠‬‬ ‫اصل سٌذ کارخاًِ ٍ برگ سبس سَاری پژٍ ‪ 60۹‬اریااى‬ ‫هذل ‪ 9۶‬بطوارُ پالک‪ ٍ ۳3ٍ۱4۶-۱3 :‬ضوارُ هَتَر‪:‬‬ ‫‪ ٍ ۳۱۱990۳9۳01‬ضااوااارُ ضاااساای‪:‬‬ ‫‪ NAAP4۳FD۶AJ611۱9۱‬هفقَد گردیذُ از درجِ‬ ‫اعتبار ساقط هی باضذ‪۱1۱۳۹ .‬‬ ‫اّر‪ -‬ضاّیی ضجاعی‬ ‫اصل سٌذ کارخاًِ ٍ برگ سبس ٍ کارت ضاٌااساا ای‬ ‫بطاواارُ پاالک‪:‬‬ ‫هَتَرسیکلت بریی هذل ‪91‬‬ ‫‪ ٍ ۱۶۹-193۶۹‬ضوارُ هَتَر‪ ٍ 0101۱۹۳3 :‬ضوارُ‬ ‫بذًِ‪ 91۳4۶۳4 :‬هفقَد گردیذُ از درجِ اعتبار ساقاط‬ ‫هی باضذ‪۱1۱۳1 .‬‬ ‫اّر‪ -‬هْذی هحرم زادُ یخفرٍزاى‬ ‫ٗتٌ‪ٜٗ ٚ‬بست ضا زاض‪ٛ‬س ‪ ٝ‬ز‪ٓٝ‬ت ٌٗٔق است زض‬ ‫ضاستبی تحون ای‪ ٚ‬اطْ هب‪ ٙٞٛ‬اسبسی ث‪ٜٗ ٠‬رظر‪ٞ‬ض‬ ‫تبٗی‪ٗ ٚ‬تٌ‪ ٚ‬ثطای اهشبض ٗرتٔق خبٗؼ‪ ٠‬ث‪ٝ ٠‬یره‪ٟ‬‬ ‫اهشبض ضؼیق ‪ً ٝ‬بضُطا‪ ٙ‬تر٘ر‪٢‬ریرسات الظٕ ضا‬ ‫ثی‪ٜ‬سیشس‪ .‬اظ ٗست ‪١‬ب هجْ ه‪ٞ‬ا‪ٛ‬ی‪ٗ ٚ‬ترؼرسزی ثرطای‬ ‫تبٗی‪ٗ ٚ‬تٌ‪ ٚ‬زیس‪ ٟ‬شس‪ ٟ‬است ً‪ ٠‬ثرؼر رب زاضای‬ ‫‪ٛ‬وبط ضؼلی ٗی ثبشس‪.‬سر‪ِٜٞ‬ی ‪١‬یربت ضئریرتر‪٠‬‬ ‫ٗدٔس ش‪ٞ‬ضای اسالٗی زض ازاٗ‪ ٠‬اظر‪٢‬ربض ًرطز‪۴‬‬ ‫ٗتبسلب‪ ٠ٛ‬اظ ا‪ٛ‬دب ً‪ ٠‬زض ‪١‬شت سبّ ُصشرتر‪ ٠‬ا‪ٙ‬‬ ‫ط‪ٞ‬ض ً‪ ٠‬ثبیس ‪ ٝ‬شبیس زض ح‪ٞ‬ظ‪ٗ ٟ‬تٌر‪ ٚ‬اهرساٗری‬ ‫ط‪ٞ‬ضت ‪ِٛ‬طکت‪ ،٠‬حطًت ‪١‬ربی ذر‪ٞ‬ثری ًر‪ ٠‬زض‬ ‫ظٗی‪ ٠ٜ‬ی سبذت ٗتٌ‪ٛ ٚ‬یع اظ سبٓیب‪ ٙ‬پیش ًٔریرس‬ ‫ذ‪ٞ‬ضز‪ ٟ‬ث‪ٞ‬ز طی چ‪ٜ‬س سبّ اذیط ٗت‪ٞ‬هق شس‪ .‬یٌی‬ ‫اظ ای‪ ٚ‬ططح‪١‬ب ٗتٌ‪٢ٗ ٚ‬ط ث‪ٞ‬ز ً‪ٗ ٠‬تبسرلرب‪ٛ‬ر‪ ٠‬زض‬ ‫چ‪ٜ‬س سبّ ُصشت‪ٗ ٠‬ـل‪ٗ ّٞ‬ب‪ٛ‬س‪ٛ .‬وظب‪ً ٝ ٙ‬بسرتری‬ ‫زض ظٗی‪ ٠ٜ‬تبٗی‪ٗ ٚ‬تٌ‪ٜٗ ٚ‬دط ث‪ ٠‬ضشس ؿیطهبثْ ثب‪ٝ‬ض‬ ‫‪ٛ‬طخ ٗتٌ‪ ٚ‬زض سبّ ‪١‬بی اذیط شس ث‪ ٠‬ط‪ٞ‬ضتی ً‪٠‬‬ ‫ثرش ظیبزی اظ خبٗؼ‪ ٠‬زیِط تر‪ٞ‬ا‪ٛ‬ربیری ذرطیرس‬ ‫ٗتٌ‪ ٚ‬ضا ‪ٛ‬ساض‪ٛ‬س‪ٝ.‬ی ازاٗ‪ ٠‬زاز‪ ۴‬یٌی اظ ا‪١‬رساکری‬ ‫ً‪ٗ ٠‬دٔس یبظز‪ ٖ١‬اظ ض‪ٝ‬ظ‪١‬بی اثترسایری شرط‪ٝ‬ع‬ ‫ًطز‪ ،‬ثحث سبٗب‪ٛ‬س‪١‬ی ثبظاض ٗترٌر‪ ٚ‬ثر‪ٞ‬ز ‪ ٝ‬اظ‬ ‫‪٘١‬ب‪ ٙ‬اثتسا ططح خ‪٢‬ش ت‪ٓٞ‬یس ‪ ٝ‬تبٗی‪ٗ ٚ‬تٌ‪ ٚ‬زض‬ ‫ضاستبی ح٘بیت اظ اهشبض ضؼریرق خربٗرؼر‪ ٠‬زض‬ ‫ٗدٔس ش‪ٞ‬ضای اسالٗی ًٔیرس ذر‪ٞ‬ضز‪ .‬پرس اظ‬ ‫ثطضسی‪١‬بی ًبضش‪ٜ‬بسی ای‪ ٚ‬ططح زض ً٘یرتریر‪ٙٞ‬‬ ‫ػ٘طا‪ٗ ٙ‬دٔس ث‪ ٠‬تظ‪ٞ‬یت طح‪ٗ ٚ‬دٔس ضسیس ‪ٝ‬‬ ‫زض ازاٗ‪ ٠‬چ‪ٜ‬سی‪ ٚ‬ثبض ثی‪ٗ ٚ‬دٔس ‪ ٝ‬ش‪ٞ‬ضای ‪٢ِٛ‬جب‪ٙ‬‬ ‫ضکت ‪ ٝ‬ثطُشت زاشت‪.‬‬ ‫ضٌاسایی بیص از ‪ّ 6۳4‬سار‬ ‫دستگاُ غیرهجاز استخراج رهس ارز‬ ‫ًبضُطا‪ٗ۸ ٙ‬یٔی‪١ ۹۲۲ ٙٞ‬عاض ‪ ۰۳۲ ٝ‬تر‪ٗٞ‬رب‪،ٙ‬‬ ‫حن ٗتٌ‪١ ۰۲۰ ٚ‬عاض ت‪ٗٞ‬رب‪ ،ٙ‬پربیر‪ ٠‬سر‪ٜ‬ر‪ٞ‬ات‬ ‫ًبضُطا‪١ ۳۰۰ ٙ‬عاض ت‪ٗٞ‬ب‪ ،ٙ‬ث‪ً ٚ‬بضُرطی ‪۹۰۰‬‬ ‫‪١‬عاض ت‪ٗٞ‬ب‪ ، ٙ‬حن ا‪ٝ‬الز ‪١ ۸۹۲‬عاض ‪ ۲۰۳‬ت‪ٗٞ‬رب‪،ٙ‬‬ ‫پبی‪ ٠‬حو‪ٞ‬م ًبضُط ثس‪ ٙٝ‬سبثو‪ً ٠‬بض ‪ٗ ۸‬یٔی‪ٝ ٙٞ‬‬ ‫‪١ ۹۲۲‬عاض ‪ ۰۳۲ ٝ‬ت‪ٗٞ‬ب‪ ،ٙ‬پبی‪ ٠‬حو‪ٞ‬م ًبضُرطی‬ ‫ثب یی سبّ سبثو‪ً ٠‬بض ‪ٗ ۸‬یٔی‪١ ۱۳۲ ٝ ٙٞ‬عاض ‪ٝ‬‬ ‫‪ ۰۳۲‬ت‪ٗٞ‬ب‪ً ٝ ٙ‬بضُطی ً‪ ٠‬ز‪ ٝ‬سبّ سبثو‪ً ٠‬ربض‬ ‫زاضز ‪ٗ ۸‬یٔی‪١ ۳۸۳ ٝ ٙٞ‬عاض ‪ ۰۳۰ ٝ‬ت‪ٗٞ‬ب‪ ٙ‬است‪.‬‬ ‫ای‪ٗ ٚ‬حبسجبت ثط اسبس حساهْ‪١‬بی هب‪ً ٙٞٛ‬ربض‬ ‫است ‪ ٝ‬ثبیس س‪ ٖ٢‬حن ثی٘‪ً ٠‬بضُط اظ ا‪ً ٙ‬رٖ‬ ‫ش‪ٞ‬ز‪.‬‬ ‫الظٕ ث‪ ٠‬شًط است ً‪ٗ ٠‬ب‪١ ٟ‬بی ‪ٛ‬ی٘‪ ٠‬ز‪ ٕٝ‬سربّ‬ ‫‪ ۱۰‬ض‪ٝ‬ظ ‪١‬تت‪ٜ‬س ‪ ٝ‬ػٔت ًٖ شس‪ٗ ٙ‬جٔؾ زست٘رعز‬ ‫‪ٛ‬تجت ث‪ٛ ٠‬ی٘‪ ٠‬ا‪ ّٝ‬سبّ ‪٘١ ٖ١‬ی‪ً ٚ‬ب‪١‬ش یری‬ ‫ض‪ٝ‬ظ‪ ٟ‬زض ٗب‪١ٟ‬بی ‪ٛ‬ی٘‪ ٠‬ز‪ ٕٝ‬سبّ است‪.‬‬ ‫طرح هلی لَازم خاًگی در ایراى کلیذ خَرد‬ ‫سط‪ٝ‬یس ذجطی‪ -‬ططحی ثب ػ‪ٜٞ‬ا‪ ٙ‬س‪ٜ‬س ضا‪١‬جرطزی‬ ‫ط‪ٜ‬ؼت ٓ‪ٞ‬اظٕ ذب‪ِٛ‬ی زض ‪ٝ‬ظاضت ط٘ت زض حربّ‬ ‫ثطضسی است ً‪ ٠‬ت٘طًع ا‪ ٙ‬ثط خبیِعی‪ٜ‬ی سرطیرغ‬ ‫ت‪ٓٞ‬یس زاذْ ثب ذبضج ‪ ٝ‬تبٗی‪ٛ ٚ‬یبظ ًش‪ٞ‬ض ثب ت‪ٓٞ‬یرس‬ ‫ا‪ٞٛ‬اع ٗحظ‪ٞ‬الت زاذٔی است‪.‬‬ ‫ثؼس اظ ذ‪ٞ‬زض‪ٝ‬ی ٗٔی‪ ،‬حبال ‪ٞٛ‬ثت ٓ‪ٞ‬اظٕ ذب‪ٛ‬رِری‬ ‫ٗٔی است‪ .‬ططحی ثب ػ‪ٜٞ‬ا‪ ٙ‬س‪ٜ‬س ضا‪١‬جطزی ط‪ٜ‬ؼت‬ ‫ٓ‪ٞ‬اظٕ ذب‪ِٛ‬ی زض ‪ٝ‬ظاضت ط٘ت زض حبّ ثطضسی‬ ‫است ً‪ ٠‬ت٘طًع ا‪ ٙ‬ثط خبیِعی‪ٜ‬ی سطیغ تر‪ٓٞ‬ریرس‬ ‫گسارش‬ ‫کاّص ‪ ۳۶1۱‬درصذی ًرخ تَرم‬ ‫کاالّای صادراتی در بْار ‪۳400‬‬ ‫ثطاسبس اػالٕ ٗطًع اٗبض‪ٛ ،‬طخ ت‪ٞ‬ضٕ ًبال‪١‬بی طبزضاتی ٗجت‪ٜ‬ری ثرط‬ ‫زاز‪١ٟ‬بی ضیبٓی زض ث‪٢‬بض اٗتبّ ‪ٛ‬تجت ث‪ ٠‬کظْ هجْ ‪ ۳۱.۱‬زضطس ث‪ٞ‬ز‪ٟ‬‬ ‫است ً‪ ٠‬زض ٗوبیت‪ ٠‬ثب ت‪ٞ‬ضٕ کظٔی ظٗتتب‪ ٙ‬سبّ ُصشت‪ ٠ً ٠‬ثطاثط ثرب‬ ‫‪ ۱۱.۰‬زضطس ث‪ٞ‬ز‪ ،‬حس‪ٝ‬ز ‪ٝ ۳۳.۱‬احس زضطس ًب‪١‬ش زاشت‪ ٠‬است‪.‬‬ ‫ٗطًع اٗبض زض پبیب‪١ ٙ‬ط کظْ ‪ٛ‬طخ تر‪ٞ‬ضٕ ًربال‪١‬ربی طربزضاتری ‪ٝ‬‬ ‫‪ٝ‬اضزاتی ضا اػالٕ ٗیً‪ٜ‬س‪.‬‬ ‫‪ٛ‬طخ ت‪ٞ‬ضٕ کظٔی ًبال‪١‬بی طبزضاتی ٗجت‪ٜ‬ی ثط زاز‪١ ٟ‬بی ضیربٓری زض‬ ‫کظْ ث‪٢‬بض ‪ٛ ۳۰۰۰‬تجت ث‪ ٠‬کظْ هجْ ‪ ۳۱.۱‬زضطس ٗرحربسرجر‪ ٠‬شرس‪ٟ‬‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪٘١‬چ‪ٜ‬ی‪ٛ ٚ‬طخ ت‪ٞ‬ضٕ ًبال‪١‬بی طبزضاتی ٗجت‪ٜ‬ی ثط زاز‪١ ٟ‬ربی زالضی‬ ‫‪ٛ‬یع زض ث‪٢‬بض ‪ٛ ۳۰۰۰‬تجت ث‪ ٠‬کظْ هجرْ‪ ۱.۱ ،‬زضطرس اسرت ‪ ٝ‬زض‬ ‫ٗوبیت‪ ٠‬ثب ت‪ٞ‬ضٕ کظٔی ظٗتتب‪ ٠ً ۳۱۳۳ ٙ‬ثطاثط ثب ‪ ۱.۸‬زضطرس ثر‪ٞ‬ز‪،‬‬ ‫حس‪ٝ‬ز ‪ٝ ۱.۲‬احس زضطس ًب‪١‬ش زاشت‪ ٠‬است‪.‬‬ ‫زض ُط‪١ ­ٟٝ‬بی اطٔی ً٘تطی‪ٛ ٚ‬طخ ت‪ٞ‬ضٕ کظٔی زض ثررش ضیربٓری‬ ‫زاذْ ثب ذبضج ‪ ٝ‬تبٗی‪ٛ ٚ‬یبظ ًش‪ٞ‬ض ثب ت‪ٓٞ‬یس ا‪ٛ‬ر‪ٞ‬اع‬ ‫ٗحظ‪ٞ‬الت زاذٔی است‪ .‬ططحی ً‪ ٠‬زض ط‪ٞ‬ضت‬ ‫تظ‪ٞ‬یت ا‪ ٙ‬احت٘بال ‪ٝ‬اضزات ٓ‪ٞ‬اظٕ ذب‪ٛ‬رِری ثر‪٠‬‬ ‫ایطا‪ٜٞ٘ٗ ٙ‬ع ٗیش‪ٞ‬ز‪.‬ثؼس اظ ا‪ٛ‬رحرظربض زض ثربظاض‬ ‫ذ‪ٞ‬زض‪ ٝ‬حبال ‪ٞٛ‬ثت ث‪ ٠‬ثبظاض ٓ‪ٞ‬اظٕ ذب‪ِٛ‬ی ضسیرس‪ٟ‬‬ ‫است‪ .‬ططح ا‪ٓٝ‬ی‪ ٠‬پیش ‪ٞٛ‬یرس سر‪ٜ‬رس ضا‪١‬رجرطزی‬ ‫ط‪ٜ‬ؼت ٓ‪ٞ‬اظٕ ذب‪ِٛ‬ی اٗبز‪ ٟ‬شس‪ ٝ ٟ‬زض خرٔرتربت‬ ‫ًبضش‪ٜ‬بسی زض حبّ ثطضسی اسرت ‪ ٝ‬ثرطذری اظ‬ ‫ُط‪١ ٟٝ‬ب زض تالش‪ٜ‬س تب تربیریرس ایر‪ ٚ‬طرطح ضا اظ‬ ‫سیسضضب کبط٘ی اٗی‪ ،ٚ‬سٌب‪ٛ‬ساض خرسیرس ‪ٝ‬ظاضت‬ ‫ط٘ت ثِیط‪ٛ‬س‪.‬‬ ‫‪ٛ‬بیت ضئیس اتحبزی‪ ٠‬کط‪ٝ‬ش‪ٜ‬سُب‪ٞٓ ٙ‬اظٕ ذرب‪ٛ‬رِری‬ ‫ٗی ُ‪ٞ‬یس ٗؼ‪ٜ‬بی ای‪ ٚ‬س‪ٜ‬س ضا‪١‬جطزی ٗرٔری شرس‪ٙ‬‬ ‫ٓ‪ٞ‬اظٕ ذب‪ِٛ‬ی ‪ٜٞ٘ٗ ٝ‬ػیت ‪ٝ‬اضزات ٓ‪ٞ‬اظٕ ذب‪ِٛ‬ی‬ ‫ذبضخی ث‪ً ٠‬ش‪ٞ‬ض است‪.‬‬ ‫ٗطث‪ٞ‬ط ث‪ُ ٠‬ط‪ٗ ٟٝ‬ط‪ٝ‬اضیس طجیؼی یب پط‪ٝ‬ضز‪ ،ٟ‬س‪١ َٜ‬بی ُطا‪ٛ‬ج‪٢‬رب یرب‬ ‫‪ٛ‬ی٘‪ُ ٠‬طا‪ٛ‬ج‪٢‬ب ‪ ...ٝ‬ثب ‪ ۰.۸‬زضطس ‪ ٝ‬ثیشتطی‪ٛ ٚ‬طخ ٗرطثر‪ٞ‬ط ثر‪ُ ٠‬رط‪ٟٝ‬‬ ‫االت ‪ ٝ‬زستِب‪١ ٟ‬بی اپتیی‪ ،‬ػٌبسی‪ ،‬سی‪ٜ٘‬بت‪ُٞ‬رطاکری ‪» ... ٝ‬ثرب‬ ‫‪ ۹۳.۰‬زضطس است‪.‬‬ ‫‪٘١‬چ‪ٜ‬ی‪ ٚ‬ثیشتطی‪ً ٚ‬ب‪١‬ش ٗطث‪ٞ‬ط ث‪ُ ٠‬ط‪ٞٗ ٟٝ‬از پالستیٌی ‪ ٝ‬اشریربء‬ ‫سبذت‪ ٠‬شس‪ ٟ‬اظ ای‪ٞٗ ٚ‬از ‪ ...ٝ‬ثب ٗ‪ٜ‬لی ‪ ۳.۲‬زضطس است‪.‬‬ ‫ًب‪١‬ش ضیبٓی ت‪ٞ‬ضٕ ‪ٛ‬وط‪ ٠‬ث‪ٛ ٠‬وط‪ً ٠‬بالی طبزضاتی‬ ‫‪ٛ‬طخ ت‪ٞ‬ضٕ ‪ٛ‬وط‪ ٠‬ث‪ٛ ٠‬وط‪ً ٠‬بال‪١‬بی طبزضاتی ٗجت‪ٜ‬ی ثط زاز‪١ ٟ‬بی ضیبٓی‬ ‫زض ث‪٢‬بض ‪ٛ ۳۰۰۰‬تجت ث‪ ٠‬کظْ ٗشبث‪ ٠‬سبّ هجْ ‪ ۳.۳۳۱‬زضطس است ‪ٝ‬‬ ‫زض ٗوبیت‪ ٠‬ثب ت‪ٞ‬ضٕ ‪ٛ‬وط‪ ٠‬ث‪ٛ ٠‬وط‪ ٠‬ظٗتتب‪ ٠ً ۳۱۳۳ ٙ‬ثطاثرط ثرب ‪۸۸۳.۲‬‬ ‫زضطس ث‪ٞ‬ز ‪ٝ ۱۹.۲‬احس زضطس ًب‪١‬ش زاشت‪ ٠‬است‪.‬‬ ‫‪٘١‬چ‪ٜ‬ی‪ ٚ‬تـییطات شبذض هی٘ت ًبال‪١‬بی طبزضاتی ٗجت‪ٜ‬ی ثرط زاز‪ٟ‬‬ ‫‪١‬بی زالضی زض ث‪٢‬بض اٗتبّ ‪ٛ‬تجت ث‪ ٠‬کظْ ٗشبث‪ ٠‬سربّ هرجرْ ‪۳۸.۱‬‬ ‫زضطس است ‪ ٝ‬زض ٗوبیت‪ ٠‬ثب ت‪ٞ‬ضٕ ‪ٛ‬وط‪ ٠‬ث‪ٛ ٠‬وط‪ ٠‬ظٗتتب‪ً ۳۱۳۳ ٙ‬ر‪٠‬‬ ‫ثطاثط ثب ‪ ۱.۲‬زضطس ث‪ٞ‬ز ‪ٝ ۰.۳‬احس زضطس اکعایش زاشت‪ ٠‬است‪.‬‬ ‫زض ُط‪١ ٟٝ‬بی ً٘تطی‪ٛ ٚ‬طخ ت‪ٞ‬ضٕ ‪ٛ‬وط‪ ٠‬ث‪ٛ ٠‬وط‪ ٠‬زض ثرررش ضیربٓری‬ ‫ٗطث‪ٞ‬ط ث‪ُ ٠‬ط‪ٞٗ ٟٝ‬از پالستیٌی ‪ ٝ‬اشیبء سبذت‪ ٠‬شس‪ ٟ‬اظ ایر‪ٗ ٚ‬ر‪ٞ‬از‬ ‫‪ ... ٝ‬ثب ‪ ۸.۹۰‬زضطس ‪ ٝ‬ثیشتطی‪ٛ ٚ‬طخ ٗرطثر‪ٞ‬ط ثر‪ُ ٠‬رط‪ ٟٝ‬االت ‪ٝ‬‬ ‫زستِب‪١ ٟ‬بی اپتیی‪ ،‬ػٌبسی‪ ،‬سی‪ٜ٘‬بت‪ُٞ‬طاکی ‪ ...ٝ‬ثب ‪ ۰۳۱.۲‬زضطرس‬ ‫است‪.‬‬ ‫افسایش ‪ ۷8۱۲‬درصدی تورم سالیانه کاالی صادراتی‬ ‫‪ٛ‬طخ ت‪ٞ‬ضٕ ًبال‪١‬بی طبزضاتی ٗجت‪ٜ‬ی ثط زاز‪١ ٟ‬بی ضیبٓی زض چر‪٢‬ربض‬ ‫ا‪ٝ‬اذط ٗطزاز سبّ خبضی ‪ٗ ٖ١‬ؼب‪ ٙٝ‬اٗ‪ٞ‬ض طر‪ٜ‬ربیرغ‬ ‫‪ٝ‬ظاضت ط٘ت ‪ ٖ١‬زضثبض‪ ٟ‬ای‪ ٚ‬ثط‪ٛ‬بٗ‪ ٠‬ت‪ٞ‬ضیحبتری‬ ‫زاز‪ ٟ‬ث‪ٞ‬ز‪ .‬اٗب ٗ‪ٖ٢‬تطی‪ ٚ‬ػجبضاتی ًر‪ٝ ٠‬ی ثر‪ ٠‬ا‪ٙ‬‬ ‫اشبض‪ً ٟ‬طز‪ ٟ‬ث‪ٞ‬ز ٗسیطیت ‪ٝ‬اضزات ‪ ٝ‬طربزضات‪،‬‬ ‫خبیِعی‪ٜ‬ی سطیغ ت‪ٓٞ‬یس زاذْ ثب ذبضج ‪ ٝ‬تربٗریر‪ٚ‬‬ ‫‪ٛ‬یبظ ًش‪ٞ‬ض ثب ت‪ٓٞ‬یس ا‪ٞٛ‬اع ٗحظ‪ٞ‬الت زاذٔی ث‪ٞ‬ز‪.‬‬ ‫اٗب ٗشٌْ چیتت؟ ٗح٘رس حتریر‪ ٚ‬اسرالٗریرب‪ٙ‬‬ ‫ٗیُ‪ٞ‬یس ثب ‪ٝ‬خ‪ٞ‬ز ای‪ ٠ٌٜ‬توبضب ثطای ذطیس ٓر‪ٞ‬اظٕ‬ ‫ذب‪ِٛ‬ی ث‪ ٠‬شست ًب‪١‬ش یبکت‪ ٠‬است‪ .‬اٗب تر‪ٓٞ‬ریرس‬ ‫زاذْ ‪ٜٞ١‬ظ خر‪ٞ‬اثرِر‪ٞ‬ی ‪ٛ‬ریربظ ٗرطزٕ ‪ٛ‬ریرترت‬ ‫‪ ٝ‬ت‪ٓٞ‬یسً‪ٜٜ‬سُب‪ ٙ‬زاذٔی ‪ٜٞ١‬ظ ‪٘ٛ‬یت‪ٞ‬ا‪ٜٛ‬رس سرجرس‬ ‫ًبالیی ثبظاض ضا ث‪ٞٗ ٠‬هغ تبٗی‪ًٜٜ ٚ‬س ‪ً ٝ‬بال‪١‬ب ضا ثب‬ ‫تؼ‪ٞ‬ین چ‪٢‬بض تب پ‪ٜ‬ح ٗب‪ ٟ‬ث‪ ٠‬زسرت کرؼربال‪ ٙ‬ثربظاض‬ ‫ٗی ضسب‪ٜٛ‬س‪ .‬حبّ چط‪ٞ‬ض هظس زاض‪ٛ‬رس ‪ٝ‬اضزات ضا‬ ‫ٗ٘‪ٜٞ‬ع ‪ٗ ٝ‬بظاز ت‪ٓٞ‬یس زاذْ ضا ‪ ٖ١‬تبٗی‪ًٜٜ ٚ‬س‪.‬‬ ‫کظْ ٗ‪ٜ‬ت‪٢‬ی ث‪ ٠‬ث‪٢‬بض ‪ ۳۰۰۰‬ثطاثط ثب ‪ ۳۳۱.۳‬زضطس ث‪ٞ‬ز‪ ٟ‬اسرت ‪ ٝ‬زض‬ ‫ٗوبیت‪ ٠‬ثب ت‪ٞ‬ضٕ سبٓیب‪ ٠ٛ‬ظٗتتب‪ ٠ً ۳۱۳۳ ٙ‬ثطاثط ثب ‪ ۳۱۸.۸‬زضطرسثر‪ٞ‬ز‬ ‫‪ٝ ۸۳.۱‬احس زضطس اکعایش زاشت‪ ٠‬اسرت‪ٛ .‬رطخ تر‪ٞ‬ضٕ ًربال‪١‬ربی‬ ‫طبزضاتی ٗجت‪ٜ‬ی ثط زاز‪١ ٟ‬بی زالضی زض چ‪٢‬بض کظْ ٗ‪ٜ‬ت‪٢‬ی ث‪ ٠‬ثر‪٢‬ربض‬ ‫‪ ۳۰۰۰‬ثطاثط ثب ‪ ۹.۳‬زضطس ث‪ٞ‬ز‪ ٟ‬است ‪ ٝ‬زض ٗوبیت‪ ٠‬ثب ت‪ٞ‬ضٕ سربٓریرب‪ٛ‬ر‪٠‬‬ ‫ظٗتتب‪ ٠ً ۳۱۳۳ ٙ‬ثطاثط ثب ‪ ۸.۲‬زضطس ث‪ٞ‬ز حس‪ٝ‬ز ‪ٝ ۰.۳‬احس زضطرس‬ ‫اکعایش زاشت‪ ٠‬است‪.‬‬ ‫زض ُط‪١ ٟٝ‬بی اطٔی ً٘تطی‪ٛ ٚ‬طخ ت‪ٞ‬ضٕ سبال‪ ٠ٛ‬زض ثرررش ضیربٓری‬ ‫ٗطث‪ٞ‬ط ث‪ُ ٠‬ط‪ٞٗ ٟٝ‬از پالستیٌی ‪ ٝ‬اشیبء سبذت‪ ٠‬شس‪ ٟ‬اظ ایر‪ٗ ٚ‬ر‪ٞ‬از‬ ‫‪ ... ٝ‬ثب ‪ ۸.۹۳‬زضطس ‪ ٝ‬ثیشتطی‪ٛ ٚ‬طخ ٗطث‪ٞ‬ط ث‪ُ ٠‬ط‪ٗ ٟٝ‬بشیر‪ ٚ‬االت‬ ‫‪ٝ ٝ‬سبیْ ٌٗب‪ٛ‬یٌی‪ ،‬از‪ٝ‬ات ثطهی‪ ،‬اخعاء ‪ ٝ‬هطؼبت ا‪١ ٙ‬رب ‪ ... ٝ‬ثرب‬ ‫‪ ۰۲۳.۲‬زضطس است‬ ‫ث‪ُ ٠‬عاضش ایط‪ٛ‬ب‪ ،‬هی٘ت ًبال‪١‬بی طبزضاتی یٌی اظ ٗ‪ٖ٢‬تطی‪ ٚ‬ػ‪ٞ‬اْٗ‬ ‫تبثیطُصاض ثط ٗیعا‪ٗ ٙ‬جبزالت ذبضخی ًش‪ٞ‬ض‪١‬ب ‪ٛ ٝ‬یع یٌی اظ ػ‪ٞ‬اٗرْ‬ ‫تؼیی‪ًٜٜ ٚ‬س‪ ٟ‬ضاثط‪ٗ ٠‬جبزٓ‪ ٠‬است ‪ ٝ‬تـییطات ا‪١ ٙ‬ب اظ ا‪٘١‬یت ثربالیری‬ ‫ثطذ‪ٞ‬ضزاض است‪.‬‬ ‫ای‪ ٚ‬شبذض یٌی اظ ا‪ٞٛ‬اع شبذض‪١‬بی هی٘ت است ً‪ ٠‬ترـریریرطات‬ ‫سطح ػ٘‪ٗٞ‬ی هی٘ت ًبال‪١‬بی ؿیط‪ٛ‬لتی طبزضاتی ضا ‪ٛ‬شب‪ٗ ٙ‬ی ز‪١‬رس‪.‬‬ ‫‪ٛ‬ح‪ ٟٞ‬تؼیی‪ ٚ‬ای‪ ٚ‬شبذض ث‪ ٠‬ای‪ ٚ‬ط‪ٞ‬ضت است ًر‪ ٠‬هریر٘رت اضظی‬ ‫ًبال‪١‬بی طبزضشس‪ ٟ‬ضا ث‪ ٠‬هی٘ت ضیبٓی تجسیْ ٗیً‪ٜٜ‬س ‪ ٝ‬تـریریرطات‬ ‫ای‪ ٚ‬شبذض‪٘ٛ ،‬بیب‪ِٛ‬ط تـییطات هی٘ت ًربال‪١‬ربی طربزضشرس‪ ٟ‬زض‬ ‫ثبظاض‪١‬بی خ‪٢‬ب‪ٛ‬ی ‪ٞٛ ٝ‬سب‪ٛ‬بت ‪ٛ‬طخ اضظ است‪.‬‬ ‫سط‪ٝ‬یس ذجطی‪ٛ -‬بیت ضئیس ا‪ٛ‬د٘‪ ٚ‬ثط‪ٛ‬ح ُلت‪ ۴‬اٗتربّ‬ ‫ت‪ٓٞ‬یس پط ٗحظر‪ ّٞ‬ثرط‪ٛ‬رح زض شر٘ربّ ذر‪ٞ‬ه ثر‪ٞ‬ز‪ٝ ٟ‬‬ ‫ًشب‪ٝ‬ضظا‪ ٙ‬ثط‪ٛ‬ح ضا ثب هی٘ت ثبال ‪٘ٛ‬یکط‪ٝ‬ش‪ٜ‬س ثٌٔ‪ ٠‬حرجربه‬ ‫ًبشه هی٘تی ت‪ٞ‬سط زالال‪ ٙ‬ث‪ٞ‬خ‪ٞ‬ز ٗیایس‪.‬‬ ‫ػٔی اًجطیب‪ٛ ٙ‬بیت ضئیس ا‪ٛ‬د٘‪ ٚ‬ثط‪ٛ‬ح زض اضتجبط ثب ضسب‪٠ٛ‬‬ ‫ٗٔی اکع‪ٝ‬ز‪ ۴‬اٗتبّ ت‪ٓٞ‬یس پط ٗحظ‪ ّٞ‬ثط‪ٛ‬ح ٗثْ ‪ٛ‬سا ‪ ٝ‬کدرط‬ ‫‪ ٝ‬طبضٕ زض ش٘بّ ثتیبض ذ‪ٞ‬ه ث‪ٞ‬ز‪ً ٝ ٟ‬شب‪ٝ‬ضظا‪ ٙ‬هریر٘رت‬ ‫ثط‪ٛ‬ح ضا ثبال ‪٘ٛ‬یکط‪ٝ‬ش‪ٜ‬س ثٌٔ‪ ٠‬حجبه ًبشه هی٘تی ت‪ٞ‬سط‬ ‫زالال‪ ٙ‬ث‪ٞ‬خ‪ٞ‬ز ٗیایس ً‪ ٠‬ثبالتطی هی٘ت ثط‪ٛ‬ح طربضٕ زض‬ ‫استب‪١ٙ‬بی ٗبظ‪ٛ‬سضا‪١ ۱۲ ٙ‬عاض ت‪ٗٞ‬ب‪ ٙ‬است‪.‬‬ ‫‪ٝ‬ی اضبک‪ً ٠‬طز‪ ۴‬اظ س‪ٗ ٠‬ب‪ ٟ‬پیش اُط اکعایشی زض هیر٘رت‬ ‫ثط‪ٛ‬ح ٗب‪ٜٛ‬س زیِط اهالٕ ٗظطکی ث‪ٞ‬ز‪ ٟ‬تب ث‪ ٠‬اٗط‪ٝ‬ض هی٘ت ا‪ٙ‬‬ ‫ثبثت ث‪ٞ‬ز‪ ٝ ٟ‬اال‪ٝ ٖ١ ٙ‬هت ثطزاشت ثط‪ٛ‬ح است‪١ .‬طچر‪ٜ‬رس‬ ‫ثطای ًشب‪ٝ‬ضظ اطال ططف ‪٘ٛ‬یً‪ٜ‬س ‪ ٝ‬ثیشترط ٗرحرظر‪ّٞ‬‬ ‫ذ‪ٞ‬ز ضا سط ظٗی‪ٗ ٚ‬یکط‪ٝ‬ش‪ٜ‬س‪ ،‬اٗب زست زاشت‪ ٚ‬زالال‪ٝ ٙ‬‬ ‫‪ٝ‬اسط‪١ ٠‬ب ‪ ٝ‬کط‪ٝ‬ش‪ٜ‬سُب‪ ٙ‬زض ت‪٢‬طا‪ ٙ‬هی٘ت ضا ثبال ٗی ثرط‪ٛ‬رس‬ ‫ً‪ ٠‬اظ زست ًشب‪ٝ‬ضظ ذبضج است ‪ ٝ‬ش‪ٜ‬یس‪ ٟ‬شس‪ ٟ‬هریر٘رت‬ ‫‪١‬ط ًیٔ‪ ٞ‬ثط‪ٛ‬ح ایطا‪ٛ‬ی ثب ‪١ ۰۸‬عاض تب ‪١ ۲۰‬عاض ت‪ٗٞ‬ب‪ ٝ ٙ‬ثط‪ٛ‬رح‬ ‫ذبضخی ‪١ ۸۱‬عاض تب ‪١ ۸۲‬عاض ت‪ٗٞ‬ب‪ ٙ‬است ‪ ٝ‬ثبظ حجبه ای‪ٚ‬‬ ‫هی٘ت ضا ػ‪ٞ‬اٗٔی ‪٘١‬چ‪ ٙٞ‬ذشٌتبٓی‪ً ،‬ب‪١‬ش ‪ٝ‬اضزات ‪ٝ‬‬ ‫‪١‬عی‪١ ٠ٜ‬بی ثبالی ت‪ٓٞ‬یس ػٔت ای‪ُ ٚ‬طا‪ٛ‬ی ٗیزا‪ٜٛ‬س ًر‪ ٠‬ثرب‬ ‫ت‪ٞ‬خ‪ ٠‬ث‪ ٠‬اؿبظ کظْ ثطزاشت ‪ ٝ‬ػطض‪ ٠‬ثط‪ٛ‬ح سبّ ُصشرتر‪٠‬‬ ‫ٗب‪ٛ‬س‪ ٟ‬زض ا‪ٛ‬جبض‪١‬ب‪ٗ ،‬تبئٔی ‪٘١‬چ‪ ٙٞ‬ذشٌتبٓی ‪ُ ٝ‬رطا‪ٛ‬ری‬ ‫‪١‬عی‪١٠ٜ‬بی ت‪ٓٞ‬یس ث‪٢‬ب‪٠ٛ‬ای ثیش ‪ٛ‬یترت ‪ ٝ‬زسرترِرب‪١ ٟ‬ربی‬ ‫ٗتئ‪ ّٞ‬ثب اػ٘بّ ‪ٛ‬ظبضت زهین ثط سطح ثبظاض ثبیس اظ ُرطا‪ٙ‬‬ ‫کط‪ٝ‬شی خٔ‪ُٞ‬یطی ً‪ٜٜ‬س‪.‬‬ ‫اکعایش شبذض ًبال‪١‬بی طبزضاتی ث‪ ٠‬ای‪ٗ ٚ‬ؼ‪ٜ‬بسرت ًر‪ ٠‬هریر٘رت‬ ‫ت٘بٕشس‪ً ٟ‬بالی طبزضاتی اکعایش یبکت‪ ٠‬است ‪ ٝ‬ای‪ٗ ٚ‬ر‪ٞ‬ضر‪ٞ‬ع زض‬ ‫‪٢ٛ‬بیت ٗ‪ٜ‬دط ث‪ً ٠‬ب‪١‬ش هسضت ضهبثتپصیطی ًبال‪١‬بی طبزضاتی زض‬ ‫ثبظاض زاذْ ‪ً ٝ‬ب‪١‬ش ٗیعا‪ ٙ‬س‪ٞ‬زا‪ٝ‬ضی طبزضات ٗیش‪ٞ‬ز‪.‬‬ ‫ًبضش‪ٜ‬بسب‪ٗ ٙ‬ؼتوس‪ٛ‬س ‪ٞٛ‬سب‪ٛ‬بت ‪ٛ‬طخ اضظ ‪ ٝ‬ت‪ٞ‬ضٕ زض تؼییر‪ ٚ‬شربذرض‬ ‫ث‪٢‬بی ًبال‪١‬بی طبزضاتی ‪ٛ‬وش تؼیی‪ًٜٜٚ‬س‪ٟ‬ای زاض‪ٛ‬س‪ .‬چ‪١ ٙٞ‬رط چر‪٠‬‬ ‫‪ٛ‬طخ ت‪ٞ‬ضٕ اکعایش یبثس ‪١‬عی‪١٠ٜ‬بی ت‪ٓٞ‬یس یی ٗحظ‪ ٖ١ ّٞ‬اکرعایرش‬ ‫ٗییبثس ‪ ٝ‬ای‪ ٚ‬اکعایش ‪١‬عی‪١٠ٜ‬بی ت‪ٓٞ‬یس زض ‪٢ٛ‬بیت ٗ‪ٜ‬دط ث‪ ٠‬ثبالضکرتر‪ٚ‬‬ ‫هی٘ت ت٘بٕشس‪ً ٟ‬بال ٗیش‪ٞ‬ز‪ .‬ثب اکعایش هی٘ت تر٘ربٕ شرس‪ً ٟ‬ربال‪،‬‬ ‫حبشی‪ ٠‬س‪ٞ‬ز ت‪ٓٞ‬یسً‪ٜٜ‬سُب‪ ٝ ٙ‬طبزضً‪ٜٜ‬سُب‪ً ٙ‬ب‪١‬ش ٗییبثس‪.‬‬ صفحه 7 ‫روزانهم کثیراالاشتنر‬ ‫‪Ark Daily Newspaper‬‬ ‫وطبوی النتشیوینی سیصوبمٍ اسک‬ ‫سبیت سیصوبمٍ ‪www.arkonline.ir‬‬ ‫ایمیل سیصوبمٍ‪ark.tabriz@yahoo.com9‬‬ ‫ایمیل مذیشمسئًل‪eshraghimo@gmail.com 9‬‬ ‫مذیش اجشائی‪ 9‬معصًمٍ حجبصی‬ ‫مجشی سبیت سیصوبمٍ‪ 9‬سبوبص اضشاقی‬ ‫مذیش مسئًل یصبحت امتیبص‪ 9‬محمذ اضشاقی‬ ‫سشدثیش‪ 9‬سبولی اضشاقی‬ ‫تبسیس ‪ - 0261 9‬صمیىٍ اوتطبس ‪ 9‬فشَىگی ‪َ -‬ىشی ‪ -‬ادثی ‪ -‬علمی‬ ‫مذپستی‪ - 4052536129‬تلفه‪24301608 - 24310803 )130(9‬‬ ‫تلفبمس‪ - 24301605 9‬ضمبسٌ َمشاٌ ‪180330455719‬‬ ‫وطبوی ‪ 9‬تجشیض خیبثبن اصادی‪ -‬خیبثبن مبساالن وشسیذٌ ثٍ میذان فذک‬ ‫دفتش سیصوبمٍ اسک ‪ -‬چبپخبوٍ‪ 9‬پشویبن تجشیض‬ ‫* دوشنبه ‪ 8‬شهریور ‪ 01 * 0011‬اگوست ‪ 00 *0100‬محرم ‪ *0000‬سال سی و یکم ( اوتوزبیرینجی ایل )* شماره (سایی)‪ 0011 :‬صفحه ‪ * 8‬ورزش و گردشگری‬ ‫صعًد عسگشی ثب ثشتشی مقبثل حشیف‬ ‫اسپبویبیی‬ ‫ػشییغ خجشی‪-‬فشصاوٍ ػؼگشی مشحلرٍ یرک ؿربورضدَرم ورُربیری‬ ‫مؼبثمبت تیشاوذاصی ثب کمبن ثبصیَبی پبسالمپیک ‪ 2020‬تًکیً سا ثرب‬ ‫ثشتشی ممبثل حشیفی اػپبویبیی پـت ػش گزاؿت‪ .‬فشصاورٍ ػؼرگرشی‬ ‫کمبوذاس کـًسمبن دس ػبیت تیشاوذاصی ثب کمبن یًمٍوًؿیرمرب ی دس‬ ‫مشحلٍ یک ؿبوضدَم وُبیی مؼبثمبت کبمپًوذ ثبصیَبی پبسالمپریرک‬ ‫‪ 2020‬تًکیً ثٍ ملبف کبسمه سیثیً اص اػپبویب سفت ی ثب وتیزرٍ ‪140‬‬ ‫ثش ‪ 134‬ثٍ ثشتشی سػیذ‪ .‬ػؼگشی دس ساوذ ایل ثب یک امتیبص اخرتر ف‬ ‫ته ثٍ ؿکؼت داد‪ ،‬امب دس ساوذ دی ثب پىذ امتیبص اخت ف ثرٍ ثرشترشی‬ ‫سػیذ‪ .‬پغ اص ثشتشی ‪ 28‬ثش ‪ 27‬ػؼگشی دس ساوذ ػً ‪ ،‬ساوذ چُبس ثٍ‬ ‫تؼبیی ‪ 28 – 28‬اوزبمیذ‪ .‬ایه مؼبثمٍ دس ساوذ پىزم ویض ثٍ ثشترشی ‪27‬‬ ‫ثش ‪ 26‬ػؼگشی ختم ؿذ تب ای دس مزمًع ثٍ پیرشیصی ‪ 140‬ثرش ‪134‬‬ ‫سػیذٌ ی ثٍ رمغ وفشات ثشتش سلبثتَبی کبمپًوذ اوفشادی ثبصی َربی‬ ‫پبسالمپیک ‪ 2020‬تًکیً ساٌ پیذا کىذ‪.‬‬ ‫صعًد یل پلٍای یالیجبل ایشان‬ ‫دس سونیىگ جُبوی‬ ‫مختبسی سًمیه وقشٌ ایشان سا دس تًمیً ضشه مشد‬ ‫ػشییغ خجشی‪-‬ملی پًؽ پشتبه یصوٍ ایشان دس سلبثت َبی‬ ‫ایه سؿتٍ دس ثبصی َبی پبسالمپیک تًاوؼت کبحت گرشدن‬ ‫اییض ومشٌ ؿًد‪ .‬دس ادامٍ سلبثتَبی دییمیذاوی پبسالمپریرک‬ ‫‪ 2020‬تًکیً ی دس مبدٌ پشتبه یصوٍ ‪ 57‬کرٍ دس اػرتربدیرً‬ ‫المپیک تًکیً رشیبن داسد‪ ،‬ػلیشضب مختبسی ومبیىذٌ ایشان ثب‬ ‫َـت حشیف اص کـًسَبی دیگش سلبثت کشد ی ثب پشتبه ‪8‬‬ ‫صعًد وًسی ثٍ ویمٍ وُبیی جًدی وبثیىبیبن‬ ‫ػشییرغ خرجرشی‪-‬مرلری‬ ‫پًؽ دػتٍ مرىرُربی ‪90‬‬ ‫کیلًگش رًدی وبثیىربیربن‬ ‫ایشان دس مشحلٍ ممذمبتری‬ ‫ثبصی َبی ایه سؿرترٍ دس‬ ‫پبسلمپیک تًکیً اص ػرذ‬ ‫ومبیىذٌ ثشصیل گزؿت ی‬ ‫ثٍ رمغ چُبس وفش ثشتش سػیذ‪.‬‬ ‫مؼبثمبت رًدی وبثیىبیبن ثبصی َبی پبسالمپیک دس ػبله ویرپرًن‬ ‫یدیکبن دس حبل ثشگضاسی اػت ی ایشان ‪ 2‬ومبیىذٌ دس دػرترٍ‬ ‫َبی مىُبی ‪ 90‬ی ثٍ اضبفٍ ‪ 100‬داسد‪.‬‬ ‫یحیذ وًسی کٍ دس دػتٍ مىُبی ‪ 90‬کریرلرًگرش مرذال عر‬ ‫لُشمبوی رُبن سا دس کبسوبمٍ داسد دس دس دیس وخؼت ثب لرشػرٍ‬ ‫اػتشاحت سیثشی ثًد ی دس وخؼتیه مجبسصٌ خًد ثٍ ملبف ػیلًا‬ ‫سفت ی تًاوؼت ثب امتیبص ایپًن یی سا اص پیؾ سی ثشداسد‪.‬‬ ‫وًسی ثب ایه ثشد ثٍ رمغ چُبس وفش ثشتش مؼبثمبت کؼًد کرشد‪.‬‬ ‫ای وفش دی یصن مىُبی ‪ 90‬کیلًگش ی یکی اص ؿربورغ َربی‬ ‫کؼت مذال ثشای کبسیان ایشان ثٍ ؿمبس می سید‪.‬‬ ‫متش ی ‪ 48‬ػبوتی متش کبحت مذال ومشٌ ؿذ‪.‬‬ ‫دس ایه مبدٌ الًیه اػتبوًف اص ارسثبیزبن ثب پشتبه ‪ 8‬مترش ی‬ ‫‪ 77‬ػبوتی متش لُشمبن ؿذ ی سکًسد پبسالمپیک سا ‪ 5‬ػربورتری‬ ‫متش استمب داد‪ .‬الغ کیؼی اص رمًُسی چک َم ثب ‪ 8‬مترش ی‬ ‫‪ 25‬ػبوتی متش ػىًان ػً سا اص ان خًد کشد‪.‬‬ ‫مختبسی دس حشکت وخؼت خًد یصوٍ سا ‪ 7‬متش ی ‪ 86‬ػبوتری‬ ‫متش پشتبه کشد ی پشتبه دی ای خغب ؿذ‪.‬‬ ‫ایه یسصؿکبس دس پشتبه ػً خًد دػت ثٍ کبس ثضسگی صد‬ ‫ی یصوٍ سا ثٍ عًل ‪ 8‬متش ی ‪ 48‬ػبوتی متش اوذاخت‪.‬‬ ‫پشتبه چُبس مختبسی کمتش اص حشکت ػً ثًد ی یصورٍ ای‬ ‫‪ 8‬متش ی ‪ 36‬ػبوتی متش سا عی کشد‪.‬‬ ‫حشکت پىزم مختبسی خغب ؿذ ی پشتبه پىزم ثٍ مریرضان ‪6‬‬ ‫متش ی ‪ 86‬ػبوتی متش کمتش اص تمب حشکتُب ثًد‪.‬‬ ‫ثٍ ایه تشتیت مختبسی ‪ 8‬متش ی ‪ 48‬ػبوتی متش ثُتشیه پرشتربه‬ ‫خًد سا اوزب داد‪.‬‬ ‫دیوذٌ ایشان اص سسیذن ثٍ فیىبل ثبصمبوذ‬ ‫ػشییغ خجشی‪-‬ملری پرًؽ‬ ‫دی ‪ 100‬متش مشدان ایرشان اص‬ ‫سػیذن ثٍ فیىبل ایه مبدٌ دس‬ ‫ثبصی َبی پبسالمپریرک سیرً‬ ‫ثبصمبوذ‪ .‬یحیذ ػلی وزیمری‬ ‫دیوذٌ ‪ 100‬مرترش ایرشان دس‬ ‫پبسالمپیک تًکیً اص سػیرذن‬ ‫ثٍ مشحلٍ وُبیی ایه سلبثتَب ثبصمبوذ‪ .‬مؼبثمربت دی ‪ 100‬مرترش‬ ‫ثبصیَبی پبسالمپیک ‪ 2020‬دس یسصؿگبٌ ملی المپیک ترًکریرً‬ ‫ثشگضاس ؿذ‪ .‬دس ایه مؼبثمبت یحیذ ػلی وزیمی دیوذٌ ایشان دس‬ ‫مشحلٍ گشیَی ثب صمبن ‪ 11‬حبویٍ ی ‪ 18‬کذ حبویٍ اص خظ پربیربن‬ ‫ػجًس کشد یلی وتًاوؼت رًاص حضًس دس مرشحلرٍ ورُربیری سا‬ ‫کؼت کىذ‪.‬‬ ‫یسصؿکبس الزضایش ثب صمبن ‪ 10:59‬ایل ؿرذ‪ .‬ػر یٌ ثرش ایره‬ ‫یسصؿکبس‪ ،‬وفشاتی اص کـًسَبی وبمیجیب‪ ،‬کلمجیب‪ ،‬اػتشالیب‪ ،‬ایشلرىرذ‬ ‫ی امشیکب َم ساَی فیىبل ؿذوذ‪.‬‬ ‫کبسیان ایشان دس ایه دیسٌ اص ثبصیَب تبکىًن چُبس مذال (یرک‬ ‫ع ‪ 3 ،‬ومشٌ) دس یصوٍثشداسی ی دییمیذاوی کؼت کشد‪.‬‬ ‫سقبثت تیشاوذاص ارسثبیجبویضشقی ثب حشیف ایتبلیبیی‬ ‫ػشییغ خجشی‪ -‬تیم ملی یالیجبل ایشان ثب یک پلرٍ کرؼرًد دس سدٌ‬ ‫یبصدَم سوکیىگ رُبوی لشاس گشفت‪ .‬ثب اػ ػربیرت فرذساػریرًن‬ ‫رُبوی یالیجبل )‪(FIVB‬تیم ملی یالیجبل ثب یرک پلرٍ کرؼرًد دس‬ ‫ربیگبٌ یبصدَم سوکیىگ رُبوی لشاس گشفت ی تیم ملی کبوبدا ثب یک‬ ‫پلٍ ػمًط دس ربیگبٌ دیاصدَم ایؼتبد‪ .‬ملی پًؿبن یالیجبل ایشان پیؾ‬ ‫اص اغبص سلبثتَبی لیگ ملتَبی ‪ 2021‬ی المپیک تًکیً دس مکربن‬ ‫َـتم لشاس داؿتىذ کٍ پغ اص کؼت وتبیذ ضؼیرف ثرٍ سدٌ پربیریره‬ ‫ػمًط کشدوذ‪ .‬تیمَبی ثشصیل‪ ،‬لُؼتبن‪ ،‬سیػیٍ‪ ،‬فشاوؼٍ‪ ،‬اسطاورتریره‪،‬‬ ‫امشیکب‪ ،‬اػلًیوی‪ ،‬ایتبلیب‪ ،‬کشثؼتبن ی طاپه ثبالتش اص ایشان ثٍ ترشتریرت‬ ‫دس مکبنَبی ایل تب دَم لشاس داسوذ‪.‬‬ ‫افتتبح مجتمع گشدضگشی‪،‬‬ ‫تفشیحی ی پزیشایی المبس مشوذ‬ ‫ػشییغ خجشی‪ -‬مذیشکرل مریرشاث فرشَرىرگری‪ ،‬گرشدؿرگرشی ی‬ ‫کىبیغ دػتی ارسثبیزبن ؿشلی اص افتتبح مزتمغ گشدؿگشی‪ ،‬تفشیحی‬ ‫ی پزیشایی المبع مشوذ خجش داد‪.‬‬ ‫ثٍگضاسؽ سیاثظػمًمی اداسٌکل میشاث فشَىگی‪ ،‬گرشدؿرگرشی ی‬ ‫کىبیغ دػتی ارسثبیزبن ؿشلی‪ ،‬احمذ حمضٌ صادٌ ضمه اػر ایره‬ ‫خجش‪ ،‬گفت‪ :‬پشیطٌ مزتمغ چىذمىظًسٌ گشدؿگرشی الرمربع مرشورذ‬ ‫اص دس مؼبحتی ثبلغثش ‪َ 6‬ضاس متشمشثغ احذاث ؿذٌ اػت‪.‬‬ ‫مذیشکل میشاثفشَىگی‪ ،‬گشدؿگشی ی کىبیغ دػرتری ارسثربیرزربن‬ ‫ؿشلی دس ادامٍ ثٍ میضان حزم ػشمبیرٍ گرزاسی احرذاث مرزرترمرغ‬ ‫گشدؿگشی المبع مشوذ اؿبسٌ کشد ی گفت‪ :‬مزتمغ چرىرذمرىرظرًسٌ‬ ‫المبع ثب ‪ 17‬میلیبسد تًمبن حزم ػشمبیٍگزاسی ارشا ؿذٌ اػرت‪ .‬ای‬ ‫دس ادامٍ دس خلًف ایه مزتمغ چىذمرىرظرًسٌ گرفرت‪ :‬مرزرترمرغ‬ ‫چىذمىظًسٌ گشدؿگشی المبع متـکل اص سػتًسان َربی ػرىرتری ی‬ ‫مذسن‪ ،‬کبفیؿبح‪ ،‬مشاکض تفشیحی ی یاحذَبی البمتی اػت‪.‬‬ ‫حمضٌ صادٌ گفت‪ :‬ثب اغبص ثکبس ایه مزتمغ گشدؿگشی چىذمىرظرًسٌ‬ ‫ثشای ‪ 14‬وفش فشکت ؿغلی مؼتمیم ایزبد ؿذٌ اػت‪َ ،‬مچىیه ثخرؾ‬ ‫البمتی ایه مزتمغ گشدؿگشی دس حبل ػبخت اػرت ی ترب پربیربن‬ ‫تبثؼتبن ػبل ربسی ثٍ اتمب خًاَذ سػیذ‪.‬‬ ‫مبسیاوسشای تبجاثبد مُیبی ثبصدیذ‬ ‫اسصیبثبن یًوسنً‬ ‫ػشییغ خجشی‪ -‬مؼبین میشاثفشَىگی اداسٌکل میشاثفرشَرىرگری‪،‬‬ ‫گشدؿگشی ی کىبیغدػتی َمرذان اص امربدٌ ػربصی کربسیاوؼرشای‬ ‫تبداثبد دس ؿُشػتبن ثُبس ثشای ثبصدیذ اسصیبثبن یًوؼکً ثرٍ مرىرظرًس‬ ‫حجت رُبوری خرجرش داد‪.‬ثرٍ ورمرل اص سیاثرظ ػرمرًمری اداسٌ کرل‬ ‫میشاثفشَىگی‪ ،‬گشدؿگشی ی کىبیغدػتی َرمرذان‪ ،‬ػریرذٌ مرشیرم‬ ‫مختبسمًػًی‪ ،‬چُبسؿىجٍ ‪ 3‬ؿُشیًس گفت‪ :‬ایه امبدٌػربصی ؿربمرل‬ ‫تملک ػشکٍ ی حشیم ثب اػتجبس ‪165‬میلیًن تًمبن‪ ،‬ػىگ چریرىری ثرب‬ ‫اػتجبس ‪60‬میلیًن تًمبن اػت‪.‬‬ ‫مؼبین میشاثفشَىگی اداسٌکل میشاثفرشَرىرگری‪ ،‬گرشدؿرگرشی ی‬ ‫کىبیغ دػتی َمذان گفت‪ :‬پبکؼبصی مرحرًعرٍ‪ ،‬مرشمرت کرف ی‬ ‫رذاسٌَب ی سوگامیضی دسَبی چًثی کبسیاوؼشا اػت‪.‬‬ ‫مًػًی افضید‪ :‬کبسیاوؼشای تبداثبد یکی اص ثىبَبی ؿبخق اػرتربن‬ ‫اػت کٍ ثب تًرٍ ثٍ پ ن مؼمبسی ی عشح ان دس فُشػت وبمضد حجرت‬ ‫رُبوی کبسیاوؼشاَبی ایشاوی لشاس گشفتٍ اػت‪.‬‬ ‫ػشییغ خجشی‪ -‬تیشاوذاص ارسثبیزبن ؿشلری دس مرشحلرٍ‬ ‫حزفی پبسالمپریرک ثرٍ ملربف حرشیرف ایرتربلریربیری‬ ‫میسید‪.‬فشصاوٍ ػؼگشی تیشاوذاص اػتبن ارسثبیزبن ؿرشلری‬ ‫حبضش دس کبسیان تیم ملی تیشاوذاصی ثبکمربن ایرشان دس‬ ‫پبسالمپیک ‪ 2020‬تًکیً دس دس مشحلٍ تؼییه سوکیىگ دس‬ ‫ثیه ‪ 24‬یسصؿکبس ؿشکت کىىذٌ دس مبدٌ کبمپًوذ اوفشادی‬ ‫ثب ‪ 677‬امتیبص دس سدٌ دیاصدَم لشاس گشفرت ی ثرُرترشیره‬ ‫سکًسد ؿخلی اؽ سا حجت کشد‪ .‬حشیف ای دس مرشحلرٍ‬ ‫حزفی تیشاوذاص اص کـًس ایتبلیب اػت کٍ دس سدٌ ػیضدَرم‬ ‫سوکیىگ لشاس داسد‪ .‬ای فشدا دس مشحلٍ یکؿبوضدَم وُبیی‬ ‫ثب الئًوًسا ػبستی اص ایتبلیب سیثٍ سی خرًاَرذ ؿرذ ی دس‬ ‫کًست پیشیصی ثٍ مشحلٍ یک َـتم کؼًد ی دس ثیه ‪ 12‬تیشاوذاص ثشتش‪ ،‬سلبثت خًد سا ادامٍ خًاَذ داد‪.‬‬ ‫معشفی صیجبتشیه اثطبس پیش ثبال مشوذ‬ ‫ػشییغ خجشی‪ -‬اثـبس پیشثبال اثـبسی اػت دس مرىرغرمرٍ ای‬ ‫خًؽ اه ی ًَا ی کًَؼتبوی ثٍ مىظًس ثبصدیذ گشدؿگرشان ی‬ ‫مشد اص ایه مىغمٍ‪.‬‬ ‫روستای ابشار پیرباال‬ ‫پغ اص گزس کشدن اص ‪ 4‬سیػتبی اوبمک‪ ،‬محجًه اثربد‪ ،‬ػریرؾ‬ ‫اثبدثبال ی ػیؾ اثبد پبییه ثٍ سیػتبی مشثًعٍ خًاَیذ سػریرذ‪.‬‬ ‫اػتمشاس سیػتبی پیشثبال دس میبن یک دسٌ ثضسگ ی یالرغ ؿرذن‬ ‫دس دَبوٍ دی سیدخبوٍ‪ ،‬مًلؼیت رغشافیبیی رربلرت ی ثؼریربسثرب‬ ‫کفبیی سا ثٍ ان دادٌ اػت‪.‬‬ ‫اصمُمتشیه مـبغل ایه سیػتب می تًان ثٍ کـبیسصی ی دامذاسی‬ ‫اؿبسٌ داؿت ی ثبسصتشیه محلًالت کـبیسصی پیشثبال گرشدی‪،‬‬ ‫صسدالً ی ػیت می ثبؿذ‪.‬‬ ‫مؼیش اثـبس مملً اص دسختبن گشدی ی صسدالً می ثبؿذ‪ ،‬دسامرذ‬ ‫اکخش سیػتبییبن ایه مىغمٍ ویض اص َمیه محلًالت تبمریره مری‬ ‫ؿًد‪َ .‬مچىیه تًلیذ خـکجبس اص دیگش محلًالت ممرتربص ایره‬ ‫سیػتب می ثبؿذ‪ .‬اص سیػتبی پیشثبال تب اثـبس دس حذید ‪ 2‬ػبػت‬ ‫پیبدٌ سیی ثب ؿیت م یم ویبصاػت‪.‬‬ ‫مؼیش اص میبن دسٌ ای کٍ تًػظ کخشٌ َبی ثرضسگ پرًؿریرذٌ‬ ‫ؿذٌ ی چـمٍ َبی صیبدی دس ان رشیربن داسورذ مری گرزسد‪.‬‬ ‫استفبع اثـبس پیشثبال دس حذید ‪ 10‬متش اػت ی ثُتشیه فلل ػفش‬ ‫ثٍ ایه اثـبس دس ایایل ثُبس اػت‪.‬‬ ‫موقعیت جغرافیایی‬ ‫اثـبس پیشثبال دساػتبن ارسثبیزبن ؿشلی یالغ ؿذٌ اػت‪.‬‬ ‫ایه اثـبس دس رىًه ؿشلی سیػرتربی پریرش ثربال لرشاس داسد‪.‬‬ ‫سیػتبی پیش ثبال دس ‪ 18‬کیلًمتشی ؿُشػتبن مشوذ یالرغ گـرترٍ‬ ‫اػت‪.‬‬ ‫ثشوبمٍ سیضی َب دس ثستش گشدضگشی مطًس دس حذ اوتظبس ویست‬ ‫ػشییغ خجشی‪ -‬سییغ کمیؼیًن گشدؿگشی ی التلبد َىرش‬ ‫اتبق ثبصسگبوی الجشص ثب اؿبسٌ ثٍ ربرثٍَربی گرشدؿرگرشی ی‬ ‫ظشفیت ثبالی کىبیغ دػتی اػتبن ی کـًس گفت‪ :‬متبػرفربورٍ‬ ‫ثشوبمٍ َبی مـمًل تًػؼٍ گشدؿگشی دسحذ اوتظبس ربمرؼرٍ‬ ‫ویؼت ی مًسد کم تًرُی لشاس گشفتٍ اػت‪ .‬ؿبدی حبضشی‬ ‫ػذ تًرٍ ثٍ ایزبد صیش ػبخت َبی الص سا اص رملٍ مًاورغ‬ ‫ی وکبت ضؼف دس مؼیش تًػؼٍ کىؼت گشدؿرگرشی الرجرشص‬ ‫ػىًان کشد‪ .‬یی افضید‪ :‬ضشیسی اػت ثب تبمریره امرکربوربت‬ ‫کبفی گشدؿگشی ی ثشگضاسی ومبیـگبٌ َبی متؼذد ‪ ،‬ثؼرترش‬ ‫مىبػجی ثشای مؼشفی فشَىگ ‪ ،‬تمذن ی تبسیخ ایشان صمیه ثرٍ‬ ‫دویب فشاَم ایذ‪ .‬یی ضمه اؿبسٌ ثٍ صیبن َبی فشایان وبؿی اص‬ ‫ؿیًع کشیوب دس کىؼت گشدؿگشی‪ ،‬پًیبیی ایره کرىرؼرت‬ ‫مُم سا دس گشی حمبیت ‪َ ،‬مشاَی ی َمت یاالی دیلرت‬ ‫ػیضدَم ػىًان کشد‪ .‬حبضشی اص ثؼتش ػبصی ثشای ترًػرؼرٍ‬ ‫گشدؿگشی ثٍ ػىًان مُمتشیه ػبص ی کربسَرب دس ترمرًیرت‬ ‫التلبد کـرًس رکرش کرشد ی گرفرت‪ :‬عری ػربل َربی‬ ‫اخیش ثؼیبسی اص یػذٌ َبی مؼًیالن دس ثحج گشدؿرگرشی‬ ‫اص ؿؼبس فشاتش وشفتٍ اػت‪ .‬یی افرضید‪ :‬امریرذیاسیرم دیلرت‬ ‫ػیضدَم ربیگبٌ گشدؿگشی سا مًسد تًرٍ خبف لشاس دَرذ‬ ‫تب ثؼتش ثشای ایزبد تحًل ؿگشف دس ایه کىؼت سا تزرشثرٍ‬ ‫کىیم‪ .‬حبضشی ثیبن داؿت ‪ :‬دس ‪ 2‬ػبل اخریرش ثؼریربسی اص‬ ‫کؼت ی کبسَبی حًصٌ گشدؿگشی ثٍ ییظٌ فؼبلیرت دفربترش‬ ‫گشدؿگشی ی یاحذَبی پزیشایی ی البمتی ثب چربلرؾ حربد‬ ‫وبؿی اص ؿیًع کشیوب مًارٍ ی تؼغیل ؿذوذ ‪ ،‬لرزا ضرشیسی‬ ‫اػت ثب حمبیت دیلت ثشای سفرغ ایره مـرکر ت چربسٌ‬ ‫اوذیـی کىىذ‪.‬‬ ‫جُبن یسصش‬ ‫ضنست ضًمٍمىىذٌ یًیوتًس ثشاثش امپًلی‬ ‫ػشییغ خجشی‪-‬تیم فًتجبل یًیوتًع دس ایلیه دیذاس ثؼذ اس سفرتره‬ ‫کشیؼتیبوً سیوبلذی ؿکؼت خًسد‪ .‬دس ادامٍ دیذاسَربی َرفرترٍ دی‬ ‫ػشی ‪A‬ایتبلیب‪ ،‬چىذ دیذاس ثشگضاس ؿذ کٍ دس یرکری اص ثربصی َرب‬ ‫یًیوتًع ثٍ دیذاس امپًلی سفت ی ثب وتیزٍ یک ثش کرفرش ؿرکرؼرت‬ ‫خًسد‪ .‬ثٍ ایه تشتیت ایلیه دیذاس ثؼذ اص سفته کشیؼتریربورً سیوربلرذی‬ ‫ػتبسٌ پشتغبلی اص تًسیه‪ ،‬ثب ؿکؼت ایه تیم َمشاٌ ؿذ تب یرًیورترًع‬ ‫دس سدٌَبی پبییه رذیل سدٌثىذی لیگ لشاس گیشد‪.‬‬ ‫ثشتشی سئبل ثب دسخطص مبسیاخبل ی ثىضمب‬ ‫ػشییغ خجشی‪-‬تیم فًتجبل سئبل مبدسیذ تًاوؼرت دس َرفرترٍ ػرً‬ ‫اللیگب‪ ،‬سئبل ثتیغ سا ؿکؼت دَذ‪.‬‬ ‫َفتٍ ػً اللیگبی اػپبویب ثب دیذاس سئبل ثتیغ ی سئبل مبدسیذ پیگیرشی‬ ‫ؿذ کٍ ؿبگشدان کبسلً اوزلًتی تًاوؼتىذ دس ؿُش ػًیب‪ ،‬میضثبن خًد‬ ‫ثتیغ سا ؿکؼت دَىذ ی ‪ 7‬امتیبصی ؿًوذ ی ثٍ رمرغ ‪ 4‬تریرم ثرشترش‬ ‫ثشػىذ‪ .‬تکگل ایه دیذاس سا دوی کبسیاخبل دس دلیمٍ ‪ 61‬سیی پربع‬ ‫صیجبی کشیم ثىضمب ثٍ حمش سػبوذ‪ .‬سئبلیَب دس دی دیذاس لجلی خرًد دس‬ ‫اللیگب‪ ،‬مًفک ؿذوذ االیص سا ثب وتیزٍ ‪ 4‬ثش یک ؿکؼت دَىذ ی ثشاثرش‬ ‫لًاوتٍ ثٍ تؼبیی ‪ 3‬ثش ‪ 3‬سضبیت دَىذ‪.‬‬ ‫یًیوتًس ی عملنشدی وگشان مىىذٌ دس سشی ا‬ ‫ػشییغ خجشی‪-‬تیم فًتجبل یًیوتًع دیمیه مؼبثمٍ خًد دس ػشی ا‬ ‫سا ثذین پیشیصی پـت ػش گزاؿت‪ .‬تیم فرًترجربل یرًیورترًع دس‬ ‫چبسچًه َفتٍ دی سلبثتَبی ػشی ا دس خبوٍ ثب وتیزٍ ػزیت یک‬ ‫ثش کفش ممبثل مُمبن خًد‪ ،‬امپًلی ؿکؼت خًسد ی وتًاوؼت ایلریره‬ ‫پیشیصی ی ‪ 3‬امتیبص خًد سا دس ػشی ا ثرٍ دػرت ایسد‪ .‬ؿربگرشدان‬ ‫الگشی کٍ دس مؼبثمٍ ایل خًد ویض ثب تؼبیی ثٍ کبسؿبن پربیربن دادٌ‬ ‫ثًدوذ‪ ،‬اکىًن ثشای ػًمیه ثبس دس ‪ 52‬فلل حضًس خًد دس ػرشی ا‬ ‫دس َیچ کذا اص ‪ 2‬مؼبثمٍ ایل دس لیگ فًتجبل ایتبلیب مًفک ثٍ پیشیصی‬ ‫وـذٌ اوذ‪ .‬تیم فًتجبل یًیوتًع پیؾ اص ایره ‪ 2‬ثربس دس ػربل َربی‬ ‫‪ 2010/2011‬ی ‪ 2015/2016‬ویض دس ‪ 2‬مؼبثمٍ ایل خرًد مرًفرک ثرٍ‬ ‫کؼت پیشیصی وـذٌ ثًد کٍ الجتٍ یک ثبس دس ػبل ‪ 2016‬ی ثب یررًد‬ ‫ایه اتفبق مًفک ثٍ کؼت لُشمبوی ػشی ا ؿذ‪.‬‬ ‫تیم فًتجبل یًیوتًع کٍ ثٍ تبصگی ػتبسٌ پشتغبلی خًد کرشیؼرتریربورً‬ ‫سیوبلذی سا ویض اص دػت دادٌ اػت ثؼذ اص اوزب ‪ 2‬ثبصی ی کؼت یرک‬ ‫امتیبص دس ستجٍَبی پبییىی رذیل ػشی ا لشاس داسد‪.‬‬ ‫ضنست ضًمٍمىىذٌ یًیوتًس ثشاثش امپًلی‬ ‫ػشییغ خجشی‪-‬تیم فًتجبل یًیوتًع دس ایلیه دیذاس ثؼذ اس سفرتره‬ ‫کشیؼتیبوً سیوبلذی ؿکؼت خًسد‪.‬‬ ‫دس ادامٍ دیذاسَبی َفتٍ دی ػشی ‪A‬ایتبلیب‪ ،‬چىذ دیذاس ثشگضاس ؿرذ‬ ‫کٍ دس یکی اص ثبصی َب یًیوتًع ثٍ دیذاس امپًلی سفت ی ثرب ورتریرزرٍ‬ ‫یک ثش کفش ؿکؼت خًسد‪.‬‬ ‫ثٍ ایه تشتیت ایلیه دیذاس ثؼذ اص سفته کشیؼتیبورً سیوربلرذی ػرتربسٌ‬ ‫پشتغبلی اص تًسیه‪ ،‬ثب ؿکؼت ایه تیم َمشاٌ ؿذ ترب یرًیورترًع دس‬ ‫سدٌَبی پبییه رذیل سدٌثىذی لیگ لشاس گیشد‪.‬‬ ‫صذیس مًافقت اصًلی ثشای ‪ 18‬مجتمع‬ ‫ی ‪ 12‬محًطٍ گشدضگشی دس اسدثیل‬ ‫ػشییغ خجشی‪-‬مذیشکل میشاث فشَىگی‪ ،‬گشدؿگرشی ی کرىربیرغ‬ ‫دػتی اػتبن اسدثیل گفت‪ :‬اص ػبل ‪ 97‬تبکىًن مًافمت اکًلی ثرشای‬ ‫‪ 29‬مزتمغ گشدؿگشی‪ 23 ،‬محًعٍ گشدؿگشی ی ‪ 15‬مشکض تفشیحری‬ ‫ی ػشگشمی گشدؿگشی دس ػغح اػتبن اسدثیل کبدس ؿذٌ اػت‪.‬‬ ‫ثٍگضاسؽ سیاثظػمًمی اداسٌکل میشاثفشَىگری‪ ،‬گرشدؿرگرشی ی‬ ‫کىبیغ دػتی اػتبن اسدثیل‪ ،‬وبدس ف حی اظُبس کشد‪ :‬ثب تؼُیل دس امًس‬ ‫ػشمبیٍ گزاسان ی تؼرشیرغ دس سػریرذگری ثرٍ دسخرًاػرت َربی‬ ‫ػشمبیٍگزاسی ؿبَذ افضایؾ کذیس مزًصَبی ػشمبیرٍ گرزاسی دس‬ ‫ثخؾ گشدؿگشی اػتبن َؼتیرم‪ .‬مرذیرشکرل مریرشاث فرشَرىرگری‪،‬‬ ‫گشدؿگشی ی کىبیغ دػتی اػتبن اسدثیل اص کذیس مًافمت اکرًلری‬ ‫ثشای ‪ 29‬مزتمغ گشدؿگشی دس ػغح اػتبن اص ػبل ‪ 97‬تبکىًن خجرش‬ ‫داد ی افضید‪ :‬حزم ػشمبیٍگزاسی ایه عشحَب ثیؾ اص ‪َ 16‬رضاس ی‬ ‫‪ 704‬میلیبسد سیبل ثًدٌ کٍ صمیىٍ ثشای اؿتغبل دی َضاس ی ‪ 53‬ورفرش سا‬ ‫فشاَم ػبختٍ اػت‪ .‬ای دس مًسد کذیس مًافمت اکًلی ثشای مرشاکرض‬ ‫تفشیحی ثیبن کشد‪ :‬اص ػبل ‪ 97‬ثشای ‪ 15‬مشکض تفشیحی ی ػرشگرشمری‬ ‫گشدؿگشی ثب ثیؾ اص دی َضاس ی ‪ 942‬میلیبسد سیبل ػشمبیٍگرزاسی ی‬ ‫‪ 668‬وفش اؿتغبل مًافمت اکًلی کبدس ؿذٌ اػت ترب صمریرىرٍ ثرشای‬ ‫تًػؼٍ ایه صیشػبختَب دسػغح اػتبن ثشای رزه گشدؿگش فشاَرم‬ ‫ؿًد‪ .‬ف حی ادامٍ داد‪ :‬دس ایه مذت ثشای ‪ 23‬محًعٍ گرشدؿرگرشی‬ ‫ویض مزًص کبدس ؿذٌ اػت کٍ دس مزمًع ثشای ایه عشحَبی ثبلغ ثرش‬ ‫یک َضاس ی ‪ 88‬میلیبسد سیبل ػشمبیٍگزاسی ؿذٌ کٍ َذفگزاسی ایه‬ ‫عشحَب ایزبد اؿتغربل ثرشای ‪ 484‬ورفرش ثرًدٌ اػرت‪ .‬مرذیرشکرل‬ ‫میشاثفشَىگی‪ ،‬گشدؿگشی ی کىبیغ دػتی اػتبن اسدثیل ػىًان کشد‪:‬‬ ‫ثب حمبیت اص عشحَبی ػشمبیٍگزاسی دس ػبلَبی اخیش ؿبَذ سؿرذ‬ ‫چـمگیش اػتبن دس کىؼت گشدؿگشی ی تًػؼٍ صیشػبختَب دس ایه‬ ‫ثخؾ َؼتیم کٍ ایه ػًامل صمیىٍ ثشای سیوک حضًس گشدؿگشان دس‬ ‫اػتبن دس ایب پؼبکشیوب سا فشاَم خًاَذ کشد‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه ارک

روزنامه ارک 5560

روزنامه ارک 5560

شماره : 5560
تاریخ : 1401/05/19
روزنامه ارک 5559

روزنامه ارک 5559

شماره : 5559
تاریخ : 1401/05/13
روزنامه ارک 5558

روزنامه ارک 5558

شماره : 5558
تاریخ : 1401/05/12
روزنامه ارک 5557

روزنامه ارک 5557

شماره : 5557
تاریخ : 1401/05/11
روزنامه ارک 5556

روزنامه ارک 5556

شماره : 5556
تاریخ : 1401/05/10
روزنامه ارک 5555

روزنامه ارک 5555

شماره : 5555
تاریخ : 1401/05/09
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!