ماهنامه راز شقایق شماره 73 - مگ لند

ماهنامه راز شقایق شماره 73

ماهنامه راز شقایق شماره 73

ماهنامه راز شقایق شماره 73

صفحه 1 ‫ماهنامه فرهنگی و هنری‬ ‫(خبری‪ ،‬تحلیلی‪ ،‬پژوهشی‪ ،‬اموزشی)‬ ‫سال ششم‪ ،‬شماره ‪ - 73‬اردیبهشت ماه ‪۱۴۰۱‬‬ ‫شماره مجوز ‪75583:‬‬ ‫مدیر روابط عمومی‬ ‫علی اسدابادی (کرمانشاهی)‬ ‫دبیر سرویس فرهنگی‬ ‫پروانه فیروزی‬ ‫سرویس عکس‬ ‫دبیر سرویس هنری‬ ‫میالد محمدهاشم‬ ‫فوادمحمدهاشم‬ ‫صاحب امتیاز و مدیر مسئول‬ ‫علیرضا مفتخری مظاهری‬ ‫سردبیر‬ ‫فاطمه عبدالمحمدی‬ ‫مدیر اجرایی‬ ‫امید عزیزی(کهریزی)‬ ‫طراح و گرافیست‬ ‫حسین شیردل‬ ‫همکاران این شماره‪:‬‬ ‫ســمیه عبدالمحمدی‪ -‬کبری تبریزیان‪ -‬کریــم فیروزی‪ -‬شــایلین مظاهری‪ -‬جعفرمحمدهاشم‪-‬سحر پورحســینی‪ -‬ابـــولفضل فیاض مرند ‪ -‬سمیه قاســمعلی‪ -‬امید عزیزی ‪ -‬محمدرضارســتگار‪ -‬حسین قاسمی‪ -‬سید امیر رســتگار‪ -‬امیدمحمدی‪-‬‬ ‫افشــین اســدزاده‪ -‬زهــرا کالته عربی‪ -‬تحریریه پایگاه خبری شــاینا‪ -‬تحریریه هفته نامه نســل انقالب‪-‬تحریریــه اخبار اصناف‪-‬تحریریه هفته نامــه مدرن‪-‬تحریریه دنیای بچه ها‪ -‬تحریریــه پایگاه خبری قانون مداری‬ ‫سخن مدیرمسئول‬ ‫اینالیــا معــروف بــه کشــور چکمــه‪ ،‬کشــور مــد‪ ،‬پوشــاک‪،‬‬ ‫فوتبــال و پیتــزا بــرای بســیاری از مــردم دنیــا و از جملــه‬ ‫مــردم کشــور مــا ســرزمینی شــناخته شــده و محبــوب‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫ایتالیــا بــا تاریخــی غنــی کــه وامــدار امپراطــوری بــزرگ‬ ‫روم اســت از کشــورهای قدیمــی و تاثیرگــذار در اروپاســت‬ ‫کــه در مقاطــع مهــم تاریخــی از جملــه جنگ هــای جهانــی‬ ‫از بازیگــران اصلــی بــوده اســت‪.‬‬ ‫ایتالیــا بعــد از گــذر از دوره فاشیســتی توانســت رفتــه رفتــه‬ ‫بــه تثبیــت جایــگاه خــود در قــاره ســبز بپــردازد‪ .‬ایــن‬ ‫کشــور هرچنــد بــه لحــاظ اقتصــادی نتوانســته بــه جایــگاه‬ ‫کشــورهایی نظیــر المــان دســت یابــد امــا همــواره جــزو‬ ‫بیســت کشــور مهــم صنعتــی و اقتصــادی دنیــا بــوده اســت‬ ‫و صنعــت گردشــگری ایــن کشــور همچنــان پرقــدرت در‬ ‫توســعه اقتصــادی ایــن ســرزمین کهــن موثــر اســت‪.‬‬ ‫فوتبــال دوســتان ایتالیایــی از متعصب تریــن هــواداران‬ ‫فوتبــال در دنیــا هســتند و تیــم ملــی ایــن کشــور بــا چهــار‬ ‫عنــوان قهرمانــی در جام جهانــی یکــی از پرافتخارتریــن‬ ‫تیم هــای ملــی در تاریــخ فوتبــال جهــان اســت‪.‬‬ ‫هــرگاه دربــاره ایــن کشــور ســخن گفتــه می شــود‬ ‫نمی تــوان از ســینمای ان چشــم پوشــی کــرد‪ .‬ســینمای‬ ‫ایتالیــا بــا بزرگانــی نظیــر لوکینــو ویســکونتی‪ ،‬ویتوریــو‬ ‫دســیکا‪ ،‬روبرتوروســلینی‪ ،‬فدریکوفلینــی‪ ،‬پیــر پائولــو‬ ‫پازولینــی‪ ،‬ســرجیو لئونــه و‪ ...‬از موثرتریــن کشــورهای‬ ‫تاریــخ ســینمای جهــان بــوده اســت‪.‬‬ ‫بازدیــد از ایــن ســرزمین کهــن فرهنگــی و تاریخــی بــدون‬ ‫شــک بــرای هرکســی بــه یادماندنــی خواهــد بــود‪ .‬دیــدار از‬ ‫کلوســئوم وپانتئــون و یــا مکان هایــی ماننــد انجمــن روم‬ ‫بیننــده را درســت در جایــی در زمــان اوج امپراطــوری روم‬ ‫خواهــد بــرد‪.‬‬ ‫در ایــن شــماره موســیقی‪ ،‬ادبیــات و معمــاری ایــن کشــور‬ ‫نیــز بررســی شــده اســت؛ موضوعاتــی کــه هریــک جایــگاه‬ ‫مفصلــی در فرهنــگ و تاریــخ ایتالیــا دارد‪.‬‬ ‫راز شقایق را در هرجای دنیا بخوانید‬ ‫شــما می توانیــد فایــل ‪ P.D.F‬ماهنامــه راز شــقایق را کــه دارای‬ ‫اطالعــات جامع تــری دربــاره موضــوع هــر شــماره (ســفرنامه‬ ‫کشــورهای دنیــا) اســت و شــامل مباحثــی ماننــد اشــنایی بــا ســاختار‬ ‫سیاســی‪ ،‬اقتصــادی‪ ،‬فرهنگــی‪ ،‬اجتماعــی و جاذبه هــای گردشــگری‬ ‫هــر کشــور می باشــد را بــا مراجعــه بــه ســایت جــار و نصــب‬ ‫اپلیکیشــن مربوطــه‪ ،‬بــا پرداخــت مبلــغ نیــم بهــا دریافــت کنیــد‪.‬‬ ‫در ضمــن شــماره های قبلــی نشــریه نیــز از همیــن طریــق قابــل‬ ‫دریافــت می باشــد‪.‬‬ ‫‪www.jaaar.com‬‬ ‫رمزینه لینک ارشیو‬ ‫رازشقایق در سایت جار‬ ‫فهرست مطالب‬ ‫روابط ایران و ایتالیا‬ ‫‪3‬‬ ‫نگاهی به کشور ایتالیا‬ ‫‪6‬‬ ‫فرهنگ‬ ‫‪11‬‬ ‫ساختار اقتصادی‬ ‫‪12‬‬ ‫ساختار سیاسی‬ ‫‪16‬‬ ‫نظام اموزشی‬ ‫‪20‬‬ ‫نظام حقوقی‬ ‫‪24‬‬ ‫نظام بهداشت و درمان‬ ‫‪26‬‬ ‫رم‪ ،‬پایتخت‬ ‫‪28‬‬ ‫مناطق دیدنی رم‬ ‫‪34‬‬ ‫میالن دومین شهر بزرگ‬ ‫‪38‬‬ ‫مناطق دیدنی ایتالیا‬ ‫‪42‬‬ ‫شهرهای مهم ایتالیا‬ ‫‪46‬‬ ‫موسیقی ایتالیا‬ ‫‪48‬‬ ‫ادبیات ایتالیا‬ ‫‪50‬‬ ‫معماری‬ ‫‪50‬‬ ‫لباس های سنتی‬ ‫‪54‬‬ ‫ورزش ایتالیا‬ ‫‪56‬‬ ‫غذاهای محبوب‬ ‫‪58‬‬ ‫سینمای ایتالیا‬ ‫‪60‬‬ ‫رویدادهای فرهنگی‬ ‫‪62‬‬ ‫نشانی دفتر مرکزی‪:‬‬ ‫تهران‪ -‬خیابان شریعتی‪ -‬خیابان خواجه نصیر‪ -‬خیابان مقدم‪-‬‬ ‫کوچه کهندانی‪ -‬بن بست اول‪ -‬پالک ‪5‬‬ ‫تلفکس‪77573576 :‬‬ ‫استفاده از مطالب این نشریه با ذکر منبع بالمانع است‪.‬‬ ‫لیتوگرافی و چاپ‪ :‬گنجینه مینیاتور‬ ‫شبکه توزیع فروش‪ :‬شرکت نشرگستر امروز ‪54081 000‬‬ صفحه 2 ‫روابط ایران و ایتالیا‬ ‫ابوالفضل فیاض مرند‬ ‫کارشناس سیاسی‬ ‫ایــران و ایتالیــا از جملــه کشــورهایی هســتند کــه ســابقه تاریخــی‪ -‬تمدنــی‬ ‫قابــل توجهــی دارنــد‪ ،‬اســناد تاریخــی موجــود نیــز بیانگــر خاســتگاه های‬ ‫مشــترک اقــوام اســت و بــه عنــوان مثــال اییــن مهــر از ایــران بــه رم رفــت‬ ‫و طرفــداران زیــادی پیــدا کــرد‪ .‬در زمــان پارتیــان بــه دلیــل قرارگرفتــن‬ ‫ایــران در مســیر بازرگانــی تجــار رم و چیــن کشــورمان در مبــادالت فرهنگی‬ ‫نقــش مهمــی ایفــا کــرد‪ .‬ری‪ ،‬همــدان و شــاهرود از جملــه شــهرهایی بودنــد‬ ‫کــه بازرگانــان رم از ان عبــور می کردنــد‪.‬‬ ‫در زمــان ساســانیان نیــز مبــادالت فرهنگــی میــان مراکــز علمــی دو کشــور‬ ‫اهمیــت بیشــتری یافــت و بهره گیــری از اســتادان یونــان و رم در دانشــگاه‬ ‫جندی شــاپور نمونــه بــارزی از ایــن دســت اســت‪ .‬پــس از ســقوط دو‬ ‫امپراتــوری ایــران و رم رابطــه فرهنگــی بیــن ایــران و ایتالیــای باســتان‬ ‫خیلــی زودتــر از ســایر کشــورهای کنونــی اروپــا اغــاز شــد‪.‬‬ ‫دوره صفوی‬ ‫در دوران صفــوی‪ ،‬شــاه عبــاس در مــدت بیــش از چهــار دهــه حکومــت خویــش ســعی‬ ‫کــرد تــا بــا دولــت ونیــز رابطــه برقــرار کنــد‪.‬‬ ‫او حســنعلی بیــک بیــات‪ ،‬انتولــی شــرلی و اســدبیک را بدیــن منظــور روانــه ونیــز کــرد و‬ ‫اگرچــه انعقــاد قــرارداد سیاســی میســر نشــد امــا روابــط بازرگانــی و تجــاری در زمینــه‬ ‫کاال و اســلحه بــه طــور قابــل مالحظـه ای جریــان داشــت‪.‬‬ ‫بازرگانانــی کــه از ایــران بــه ونیــز می رفتنــد در قبال فــروش ابریشــم و دیگــر محصوالت‬ ‫ایرانــی‪ ،‬عــاوه بــر ســاح های جنگــی‪ ،‬مرواریدهــای بدلــی‪ ،‬اینه هــای گوناگــون‪ ،‬عینــک‪،‬‬ ‫تســبیح های شیشــه ای‪ ،‬کهربــا‪ ،‬مرجــان‪ ،‬شیشــه های انگلیســی بــرای در و پنجــره و‬ ‫همچنیــن پارچه هــای ابریشــمی زربفــت بــه ایــران وارد می کردنــد‪.‬‬ ‫بــه دنبــال گســترش روابــط تجــاری و سیاســی ایــران بــا ســایر کشــورها و برقــراری‬ ‫امنیــت‪ ،‬ســیاحان فراوانــی بــه ایــران ســفر کردنــد کــه در میــان انهــا چندیــن ســیاح‬ ‫ونیــزی حضــور داشــتند‪.‬‬ ‫دوره قاجاریه‬ ‫در خصــوص روابــط ایــران در عهــد ناصــری نیــز بایــد گفــت نخســتین موافقت نامــه‬ ‫تجــاری رســمی ایــران و ایتالیــا در ســفر ناصرالدیــن شــاه بــه اروپــا در محلــی بــه نــام‬ ‫ســاردینا بــه امضــا رســید‪.‬‬ ‫در ایــن دوران بــه دلیــل حضــور چشــمگیر بازرگانــان‪ ،‬افســران‪ ،‬ســفرنامه نویســان و‬ ‫هنرمنــدان (عکاســان) روابــط ایــران و ایتالیــا بیــش از پیــش گســترش یافــت‪.‬‬ ‫فوکه تــی از جملــه معلمــان نظامــی بــود کــه وارد خدمــت ایــران شــد‪ .‬انتوجانکســی‬ ‫و لوییچــی مونتابونــه نیــز از هنرمنــدان و عکاســانی هســتند کــه در ایــن دوره بــه‬ ‫ایــران امدنــد و اثــار مهــم تاریخــی ایــران عکســبرداری کردنــد‪ .‬از جملــه ســفرنامه‬ ‫نویســان ایتالیایــی ایــن دوره کاروالســرنا اســت کــه همزمــان بــا ســی امین ســلطنت‬ ‫ناصرالدین شــاه بــه ایــران امــد و در بهــار ‪ ۱۸۷۸‬ایــران را تــرک کــرد‪ .‬ســفرنامه او‬ ‫حــاوی موضوعاتــی در خصــوص جریانــات سیاســی و اجتماعــی از جملــه شــرح حــال‬ ‫زنــان ایرانــی اســت‪.‬‬ ‫دوره پهلوی‬ ‫در دوران رضاشــاه پهلــوی کــه جامعــه ملــل ایتالیــا را کــه ان زمــان موســولینی بــر ان‬ ‫حکومــت می کــرد‪ ،‬تحریــم کــرد‪ ،‬ایــران ابتــدا تصمیــم جامعــه ملــل را اجــرا کــرد امــا از‬ ‫تیــر ‪ ۱۳۱۵‬از تحریــم کننــدگان خــارج شــد و روابــط عــادی را بــا ایتالیــا از ســر گرفــت‪.‬‬ ‫شماره ‪| 72‬راز شقایق| ‪3‬‬ صفحه 3 ‫بعد از انقالب اسالمی‬ ‫هم زمــان بــا پیــروزی شــکوه مند انقــاب اســامی‪ ،‬افــکار عمومــی ایتالیــا به خصــوص‬ ‫گروه هــای چــپ‪ ،‬راهپیمایی هایــی در طــرف داری از ایــران ترتیــب دادنــد امــا بــا‬ ‫اوج گیــری تنــش در مناســبات ایــران بــا امریــکا‪ ،‬ایتالیــا بــا امریــکا ه ـم اواز شــد و در‬ ‫تاحــدی‬ ‫تحریم هــای اقتصــادی غــرب علیــه ایــران شــرکت جســت کــه همیــن عوامــل ّ‬ ‫موجــب تیرگــی روابــط دو کشــور به صــورت دوره ای گردیــد‪ .‬بــا توجــه بــه نیــاز متقابــل‬ ‫بــه حفــظ روابــط اقتصــادی و تجــاری‪ ،‬طرفیــن ســعی کرده انــد به رغــم وجــود‬ ‫تحریــم‪ ،‬قراردادهــای گذشــته خــود را بــه اجــرا دراورنــد‪ .‬اگرچــه ایتالیــا در مجامــع‬ ‫بین المللــی بــا توجــه بــه پیوند هــای اساســی اش بــا غــرب در بســیاری از مواقــع‬ ‫به نفــع جمهــوری اســامی ایــران رای نــداده اســت‪ ،‬ولــی در مقــام مقایســه بــا دیگــر‬ ‫کشــورها‪ ،‬به طورنســبی ســعی کــرده اســت مواضــع خــود را به شــکلی توجیــه نمایــد و‬ ‫بانــی مخالفــت بــا جمهــوری اســامی ایــران نباشــد‪.‬‬ ‫در جنــگ تحمیلــی هشــت ســاله رژیــم صــدام بــر علیــه جمهــوری اســامی ایــران‪،‬‬ ‫ایتالیــا بــا وجــو ِد داشــتن پروژه هــا و طرح هــای مشــترک و متعــدد عمرانــی بــا عــراق و‬ ‫داشــتن مبــادالت گســترده تجــاری بــا ان کشــور‪ ،‬در مــورد جنــگ اعــام بی طرفــی نمود‬ ‫و از هرگونــه اظهارنظــر صریــح در ایــن رابطــه خــودداری کــرد و موضع گیری هــای خــود‬ ‫را در چارچــوب جامعــه اروپــا نشــان داد‪ .‬اگرچــه ایتالیــا در رابطــه بــا کاربــرد ســاح های‬ ‫شــیمیایی توســط عــراق در جنــگ تحمیلــی‪ ،‬ایــن عمــل جنایت کارانــه را محکــوم کــرد‬ ‫ولــی در دیگــر مــوارد نقــض مقــررات بین المللــی علیــه ایــران ســکوت اختیارکــرد‪.‬‬ ‫بــا خاتمــه جنــگ تحمیلی عــراق بــر علیه جمهــوری اســامی ایــران و اغــاز دوران ســازندگی‪،‬‬ ‫کمپانی هــای ایتالیایــی تــاش کردنــد جایــگاه مناســبی را در پروژه هــای زیربنایــی و‬ ‫ســاختاری جمهــوری اســامی ایــران به ویــژه در زمینه هــای انــرژی و فنــی به خــود‬ ‫اختصــاص دهنــد‪ .‬در ایــن دوران شــاهد اوج گیــری همکاری هــای تجــاری و اقتصــادی‬ ‫بیــن دو کشــور بوده ایــم‪ .‬پــس از طــرح ایــده گفت وگــوی تمدن هــا از ســوی جمهــوری‬ ‫اســامی ایــران‪ ،‬ایتالیــا در زمــره کشــورهایی قــرار گرفــت کــه از ایــده مذکــور اســتقبال کــرد‬ ‫امــا اقــدام ویــژه ای حهــت عملیاتی ســاختن ان به عمــل نیــاورد‪.‬‬ ‫ظــرف چنــد ســال اخیــر نیــز روابــط دیپلماتیــک بیــن دو کشــور همــواره برقــرار بــوده و‬ ‫طرفیــن شــرکای قابل اعتمــادی بــرای یک دیگــر به شــمار رفته انــد‪ .‬مناســبات دوجانبــه‬ ‫به رغــم اتخــاذ مواضــع خصمانــه از ســوی غــرب در قبــال برنامــه هســته ای صلح امیــز‬ ‫جمهــوری اســامی ایــران‪ ،‬در ســطح مطلوبــی قــرار داشــته و هیات هــای عالیه رتبــه ای در‬ ‫ســطوح ریاســت جمهــوری‪ ،‬معــاون رییــس جمهــور و وزرای خارجــه بیــن دو کشــور تبــادل‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫در مجمــوع از بــدو تاســیس مناســبات دیپلماتیــک بیــن دو کشــور تاکنــون بیــش از ‪25‬‬ ‫موافقت نامــه‪ ،‬و یادداشــت تفاهــم همــکاری در زمینه هــای مختلــف سیاســی‪ ،‬توریســتی‪،‬‬ ‫فرهنگــی‪ ،‬هنــری‪ ،‬دانشــگاهی‪ ،‬مبــارزه بــا جرایــم ســازمان یافته و مــواد مخــدر‪ ،‬اقتصــادی و‬ ‫تجــاری بیــن دو کشــور امضــا شــده و در حــال اجراســت‪ .‬در طــول ایــن مــدت‪ ،‬ایــران بیــش‬ ‫از‪ 47‬ســفیر و کاردار بــه ایتالیــا اعــزام کــرده و دولــت ایتالیــا نیــز تقریب ـاً بــه همیــن تعــداد‬ ‫ســفیر و نماینــده عالی رتبــۀ سیاســی در ایــران داشــته اســت‪.‬‬ ‫شماره ‪| 73‬راز شقایق| ‪4‬‬ صفحه 4 ‫پیــروزی حســن روحانــی در انتخابــات ریاســت جمهــوری بــا اســتقبال اروپایی هــا روبــرو‬ ‫شــد‪ .‬واکنش هــای مقامــات اروپایــی نشــان دهنــده تمایــل انهــا از ریاســت جمهــوری‬ ‫وی و امیــدواری انهــا بــه اغــاز دور جدیــد از مناســبات حســنه ایــران و اروپــا بــود‪.‬‬ ‫پــس از شــروع بــه کار دولــت یازدهــم معــاون وزیرخارجــه ایتالیــا وارد تهــران شــد و بــا‬ ‫نهاوندیــان‪ ،‬رئیــس دفتــر رئیــس جمهــوری مالقــات کــرد‪ .‬طرفیــن در ایــن دیــدار بــر‬ ‫گســترش همکاری هــای دوجانبــه تاکیــد کردنــد‪ ،‬کــه در ادامــه ایــن ســفر «امابنینــو»‪،‬‬ ‫وزیرامورخارجــه ایتالیــا در اذر ‪ ،92‬ســفری دوروزه انجــام داد کــه اولیــن ســفر یــک‬ ‫وزیرامورخارجــه ایتالیــا بــه ایــران بعــد از گذشــت ده ســال محســوب می شــد‪.‬‬ ‫وی در ایــن ســفر دو روزه دیدارهایــی بــا حســن روحانــی و محمــد جــواد ظریــف انجــام‬ ‫داد‪ .‬در تــداوم توســعه روابــط دو کشــور ایــران و ایتالیــا‪ ،‬رئیــس جمهــور کشــورمان در‬ ‫بهمــن ‪ ،94‬در نخســتین ســفر اروپایــی خــود پــس از لغــو تحریم هــا در قالــب یــک‬ ‫هیئــت بلندپایــه صــدو پنجــاه نفــری متشــکل از دو معــاون رییــس جمهــور‪ ،‬نــه وزیــر‪ ،‬و‬ ‫تعــدادی از معاونانــش و حــدود نــود چهــره اقتصــادی و کارافریــن بــه ایتالیــا ســفر کــرد‪.‬‬ ‫در جریــان ایــن ســفر‪ ،‬چهــارده ســند همــکاری بــه ارزش ‪ 20‬میلیــارد یــورو (‪ 18‬میلیــارد‬ ‫و ‪ 400‬میلیــون دالر) بــا ایتالیــا بــه امضــا رســید‪.‬‬ ‫مناســبات اقتصــادی ایــران و ایتالیــا همــواره از دیربــاز وجــود داشــته و دارای قدمتــی‬ ‫دیرینــه اســت‪ .‬در ایــن میــان مناســبات فــی مابیــن تنهــا پــس از بــروز جنــگ جهانــی‬ ‫دوم به طــور موقــت بــرای شــش ســال قطــع شــد و ســپس بــا اســتقرار صلــح‪ ،‬مجــددا‬ ‫بــا ابعــاد وســیع تری اغــاز شــد‪ .‬بعــد از انقــاب اســامی رونــد همکاری هــای اقتصــادی‬ ‫دوکشــور ســیر صعــودی بــه خــود گرفــت‪.‬‬ ‫اولیــن کمیســیون مشــترک اقتصــادی دو کشــور در ســال ‪ 1367‬در تهــران تشــکیل شــد‬ ‫و هفتمیــن دوران نیــز در ســال ‪ 1383‬در تهــران برگــزار شــده اســت‪ .‬در ســال های‬ ‫اخیــر رونــد همکاری هــای اقتصــادی و بازرگانــی فی مابیــن افزایــش یافتــه و عــاوه بــر‬ ‫تبــادل هیات هــای مختلــف‪ ،‬ســمینارهایی بــرای تقویــت همکاری هــای دوطــرف در کلیــه‬ ‫زمینه هــای اقتصــادی‪ ،‬تجــاری‪ ،‬فنــی و صنعتــی در پایتخت هــای دوکشــور برگــزار شــده‬ ‫اســت‪ .‬همــکاری اقتصــادی شــکل گرفتــه بیــن دو کشــور‪ ،‬بــر پایــه شــناخت و اعتمــاد‬ ‫متقابــل بــوده اســت کــه بواســطه همــکاری و فعالیت هــای چنــد ده ســاله شــرکت های‬ ‫ایتالیایــی بویــژه در بخش هــای صنعــت نفــت‪ ،‬پتروشــیمی‪ ،‬فــوالد‪ ،‬انــرژی و مکانیــک‪،‬‬ ‫ســاختارهای زیربنایــی و مکانیــک ایجــاد شــد‪.‬‬ ‫براســاس گــزارش اداره امــار ایتالیــا‪ ،‬مبــادالت تجــاری دو کشــور از ســال ‪ 2002‬تــا‬ ‫‪ 2011‬رونــدی صعــودی داشــته اســت طــوری کــه پــس از کاهــش مختصــری کــه ســال‬ ‫‪ 2009‬و ان هــم بواســطه بحــران اقتصــادی بین المللــی بــه چشــم می خــورد‪ ،‬ســال‬ ‫‪ 2011‬حجــم مبــادالت تجــاری دو کشــور بــه باالتریــن ســطح یعنــی هفــت میلیــارد‬ ‫یــورو رســیده اســت‪« .‬فدریــکا گوئیــدی» وزیــر توســعه اقتصــادی ایتالیــا در ســفری کــه‬ ‫ســپتامبر ‪ 2015‬بــه تهــران داشــت‪ ،‬در مــورد حجــم مبــادالت تجــاری بیــن دو کشــور‬ ‫گفــت‪ :‬تــاش می کنیــم حجــم مبــادالت خــود بــا جمهــوری اســامی ایــران را بــه‬ ‫ســطح پیــش از تحریم هــای بین المللــی‪ ،‬یعنــی ســاالنه هفــت میلیــارد یــورو برســانیم‪.‬‬ ‫بــا توجــه بــه امــار مبــادالت اقتصــادی ایــران و ایتالیــا تــراز تجــاری‬ ‫دو کشــور‪ ،‬ایــران ســال ‪ 2013‬بــا واردات یــک میلیــارد و ‪ 56‬میلیــون‬ ‫یورویــی از ایتالیــا در مقابــل صــادرات بیــش از ‪ 137‬میلیــون یــورو واردات‬ ‫هفــت برابــری داشــته اســت‪ .‬در حالــی کــه در ســال ‪ 2014‬واردات از‬ ‫ایتالیــا در همیــن میــزان تقریبــا ثابــت مانــده یعنــی یــک میلیــارد و ‪156‬‬ ‫میلیــون یــورو و در مقابــل ‪ 440‬میلیــون یــورو بــه ایــن کشــور کاال صــادر‬ ‫شــده اســت کــه حاکــی از افزایــش بیــش از دو برابــری صــادرات ایــران‬ ‫بــه ایتالیــا اســت‪ .‬امــا طــی ســالهای تشــدید تحریم هــای یکجانبــه و‬ ‫غیرقانونــی امریــکا و اتحادیــه اروپــا و در کنــار ان اعمــال محدودیتهــای‬ ‫شــدید مالــی و تجــاری؛ باعــث شــد مبــادالت تجاری ایــران و کشــورهای‬ ‫عضــو اتحادیــه اروپــا از جملــه ایتالیــا بــا کاهــش شــدیدی روبــرو شــود‪.‬‬ ‫امارهــای گمــرک ایــران نشــان می دهــد کــه حجــم کل تجــارت خارجــی‬ ‫دو کشــور در ســال ‪ ،1388‬از دومیلیــارد و ســیصد میلیــون دالر بــه هفتصــد‬ ‫و بیســت میلیــون دالر در ســال ‪ 1393‬تنــزل یابــد‪.‬‬ ‫افزایــش ســفرهای دیپلماتیــک دو کشــور نشــان میدهــد کــه طرفیــن‬ ‫در جهــت ارتقــاء روابــط جدیــد سیاســی‪ -‬اقتصــادی گام هــای عملــی و‬ ‫موثــری در دوران پســابرجام برداشــته و خواهــان گســترش ایــن روابــط‬ ‫می باشــند‪« .‬پائولــو جنتیلونــی» وزیرامورخارجــه ایتالیــا در ســال ‪ 94‬در‬ ‫اســتانه ســفر بــه تهــران‪ ،‬توافــق هســته ای را فرصتــی بــرای جبــران‬ ‫روابــط اقتصــادی کشــورش بــا جمهــوری اســامی ایــران خوانــد و گفــت‪:‬‬ ‫ایتالیــا یقینــا در دوران تحریم هــا از نظــر روابــط اقتصــادی بــا ایــران‪،‬‬ ‫رنــج دیــده اســت‪ .‬امــا توافقــی کــه در ویــن حاصــل شــد بــه مــا فرصــت‬ ‫جبــران تدریجــی روابــط اقتصــادی را می دهــد‪ .‬بــدون تردیــد مــا بــا لغــو‬ ‫تدریجــی تحریم هــا‪ ،‬روابــط اقتصــادی خــود را بــا ایــران نیــز بــه طــور‬ ‫تدریجــی جبــران می کنیــم‪.‬‬ ‫شماره ‪| 73‬راز شقایق| ‪5‬‬ صفحه 5 ‫نگاهی به کشور‬ ‫علیرضا مفتخری مظاهری‬ ‫حقوقدان و مدرس دانشگاه‬ ‫ایتالیا‬ ‫‪Italy‬‬ ‫ایتالیــا بــا نــام رســمی جمهــوری ایتالیــا کشــوری اســت کــه در اروپــای‬ ‫جنوبــی قــرار گرفتــه و پایتخــت ان‪ ،‬شــهر تاریخــی رم اســت‪ .‬این کشــور‪،‬‬ ‫هشــتمین اقتصــاد بــزرگ جهــان از نظــر تولیــد ناخالــص داخلــی اســت‪.‬‬ ‫کشــور از شــبه جزیره ایتالیــا و دو جزیــره سیســیل و ســاردِنی در دریــای‬ ‫مدیترانــه تشــکیل شده اســت‪ .‬امــروزه ایتالیــا کشــوری توســعه یافته‬ ‫اســت و جــزو گــروه هشــت به شــمار می ایــد‪ .‬کشــور ایتالیــا بــه دلیــل‬ ‫شــکل ظاهــری قلمــرو ان بــه کشــور چکمــه معــروف اســت‪.‬‬ ‫واحــد پــول ایــن کشــور یــورو و زبــان رســمی ان ایتالیایــی اســت‪.‬‬ ‫جمعیــت ایتالیــا حــدود ‪ ۶۰.۴‬میلیــون نفــر اســت و ‪ ۹/۹۳‬درصــد مــردم‬ ‫ان مســیحی هســتند‪ .‬ایتالیــا پنجمیــن کشــور پرجمعیــت اروپــا و بیســت و‬ ‫ســومین کشــور پرجمعیــت دنیــا اســت‪.‬‬ ‫ایتالیــا اب وهــوای معتــدل فصلــی دارد و اب وهــوای مناطــق ســاحلی‬ ‫ان بــا شــرایط هوایــی کوهســتان های داخلــی تفــاوت زیــادی دارد‪ .‬دو‬ ‫کشــور مســتقل بســیار کوچــک بــه نام هــای واتیــکان و ســان مارینــو‬ ‫در درون خــاک ایتالیــا قــرار دارنــد و یــک تکــه از خــاک ایتالیــا هــم در‬ ‫داخــل ســوئیس قــرار دارد کــه کامپیونــه دیتالیــا نامیــده می شــود‪ .‬رم‪،‬‬ ‫بــه عنــوان پایتخــت امپراتــوری روم و اقامتــگاه پــاپ‪ ،‬بــرای ســده های‬ ‫پیاپــی از مراکــز سیاســی و مذهبــی تمــدن غــرب بــود‪ .‬پــس از فروپاشــی‬ ‫امپراتــوری روم‪ ،‬منطقــه ایتالیــا بــه مناطــق و شــهرهای خودگــردان‬ ‫بســیاری تقســیم شــده بود (ازجملــه جمهــوری ونیــز و دولــت کلیســا)‬ ‫ولــی واحدهــای مختلــف سیاســی در منطقــه ایتالیــا در ســال ‪ ۱۸۶۱‬متحــد‬ ‫شــده و کشــور کنونــی ایتالیــا را به وجــود اوردنــد‪.‬‬ ‫جغرافیا‬ ‫ایتالیــا بــا نقشــه ای شــبیه چکمــه در جنــوب اروپــا بــا مختصــات‬ ‫جغرافیایــی تقریبــی ‪ ۲۲ ۵۰‬شــمالی‪ ۱۲ ۳۰ ،‬شــرقی قــرار دارد‪ .‬مســاحت‬ ‫کل ان ‪ ۳۰۱.۳۴۰‬کیلومتــر مربــع (تقریب ـاً یــک پنجــم ایــران) اســت کــه‬ ‫از ان ‪ ۲۹۴.۰۲۹‬کیلومتــر مربــع خشــکی و ‪ ۷۲۱۰‬کیلومتــر مربــع اب‬ ‫اســت‪ ۷۶۰۰ .‬کیلومتــر ســاحل دارد‪ .‬جزایــر ســاردنی و سیســیل در دریــای‬ ‫مدیترانــه نیــز جــزو ایتالیــا اســت‪ .‬اب و هــوای ایتالیــا مدیترانـه ای اســت‪.‬‬ ‫در شــمال بــه دلیــل وجــود رشــته کوه الــپ ســرد‪ ،‬در جنــوب خشــک و در‬ ‫کل کشــوری تقریبـاً گــرم اســت‪ .‬بلندتریــن نقطــه ان کــوه مونتــه بیانکــو‬ ‫بــا ارتفــاع ‪ ۴۸۰۸‬متــر از ســطح دریــا و کمتریــن ارتفــاع ان هم ســطح‬ ‫بــا دریــای مدیترانه اســت‪.‬‬ ‫مرزهــای ایــن کشــور ‪ ۲۹۳۲۱‬کیلومتــر اســت‪ .‬بــا کشــورهای زیــر مــرز‬ ‫مشــترک دارد‪:‬‬ ‫اتریش‪ ۴۳۰ :‬کیلومتر‬ ‫فرانسه‪ ۴۸۸ :‬کیلومتر‬ ‫واتیــکان‪ ۳.۲ :‬کیلومتــر (واتیــکان در داخــل شــهر رم پایتخــت ایتالیــا‬ ‫قــرار دارد)‬ ‫ســان مارینــو‪ ۳۹ :‬کیلومتــر (کشــور ســان مارینــو در شــمال ایتالیــا و در دل‬ ‫ایالــت امیلیــا رومانیــا قــرار دارد)‬ ‫اسلوونی‪ ۲۳۲ :‬کیلومتر‬ ‫سوئیس‪ ۷۴۰ :‬کیلومتر‬ ‫شماره ‪| 73‬راز شقایق| ‪6‬‬ صفحه 6 ‫تاریخ‬ ‫روم باستان‬ ‫امپراتــوری روم کــه از شــهر رم شــروع بــه گســترش کــرده بــود نــه تنهــا‬ ‫ایتالیــا بلکــه کل حــوزه مدیترانــه و حتــی بریتانیــای دور دســت را هــم‬ ‫تحــت کنتــرل خــود دراورده بــود‪.‬‬ ‫در اواخــر قــرن ســوم میــادی و اوایــل قــرن ‪ ۴‬میــادی امپراتــوری روم‬ ‫غربــی کــه بــا مشــکالت کــم شــدن جمعیــت و در نتیجــه درامــد مالیاتــی‬ ‫کمتــر بــرای تجهیــز ســپاه مواجــه شــده بــود‪ ،‬نتوانســت در مقابــل امــواج‬ ‫ســهمگین قبایــل ژرمــن مقاومــت نمایــد و در نتیجــه دوبــار‪ ،‬مرتبــه اول در‬ ‫ســال ‪ ۴۱۰‬توســط گوت هــا و بــار دوم در ســال ‪ ۴۵۵‬توســط وندال هــا‬ ‫شــهر رم غــارت شــد‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ۴۷۶‬ادواکــر فرمانــده ســپاهیان مزدوری کــه در ایتالیــا در خدمت‬ ‫امپراتــوری روم غربــی بودنــد‪ ،‬رمولــوس اگوســتوس اخریــن امپراتــور روم‬ ‫غربــی کــه کودکــی بــود را خلــع کــرده و بــه صــورت اســمی و نــه عملــی‬ ‫ایتالیــا را تحــت کنتــرل روم شــرقی اداره می کــرد‪ .‬ایــن واقعــه یعنــی‬ ‫ســقوط روم غربــی را مبدایــی بــرای شــروع قــرون وســطا محســوب‬ ‫می شــود‪.‬‬ ‫در قرون وسطی‬ ‫بعــد از ادواکــر ابتــدا اســتروگوت ها و پادشاهشــان تئودوریــک بــا‬ ‫حمایــت روم شــرقی بــر ایتالیــا مســلط شــدند‪ .‬در اوایــل قــرن ‪ ۶‬میــادی‬ ‫روم شــرقی بــا حملــه بــه ایتالیــا کنتــرل کامــل ایتالیــا را بــه دســت اورد‪.‬‬ ‫بعــد از ان هــا نوبــت بــه لومباردهــا می رســد کــه در همیــن ایــام دســتگاه‬ ‫حکومــت پاپــی در شــهر رم حکومــت مســتقلی بــرای خــود تشــکیل‬ ‫می دهــد کــه مهم تریــن حامــی ان پادشــاهان فرانســه هســتند کــه بــر‬ ‫قســمت هایی از ایتالیــا تســلط پیــدا می کننــد‪ .‬در جنــوب ایتالیــا هــم‬ ‫شــاهد حکومت هایــی کــه از جانــب مســلمانان و نورمنهــای مهاجــم‬ ‫تشــکیل شــده بــود هســتیم‪.‬‬ ‫رنسانس‬ ‫رنســانس در ســال های ‪ ۱۳۰۰‬از ایتالیــا اغــاز شــد و در عــرض ســه قــرن در‬ ‫سراســر اروپــا انتشــار یافــت‪ .‬بــه نــدرت در دوره ای چنیــن کوتــاه از نظــر تاریخــی‪،‬‬ ‫رخدادهــای متعــددی بــه وقــوع می پیونــدد‪ .‬حــال انکــه ایــن قرن هــا سرشــار از‬ ‫تغییــرات اساســی و فعالیت هــای بــزرگ اســت‪ .‬جهــان امــروزی نتیجــه همیــن‬ ‫فعالیــت هاســت‪ ،‬زیــرا رنســانس پایه هــای اقتصــادی‪ ،‬سیاســی‪ ،‬هنــری و علمــی‬ ‫تمدن هــای کنونــی غــرب را بنــا نهــاد‪.‬‬ ‫دانــش و هنــر پیشــرفتهای عظیمــی در ایتالیــای ســده پانزدهــم و شــانزدهم بــه وجود‬ ‫اوردنــد‪ .‬ایــن احیــای فرهنگــی بــه ُرن ِســانس (یعنــی نوزایــش) مشــهور شده اســت‪.‬‬ ‫دانشــمندان‪ ،‬ســرایندگان و فیلســوفانی ظهــور کردنــد کــه بــا الهــام از میــراث اصیــل‬ ‫روم و یونــان بــا دیدگانــی تازه تــر بــه جهــان می نگریســتند‪ .‬نقاش هــا بــه مطالعــهٔ‬ ‫کالبــد انســان پرداختنــد و اعضــای بــدن انســان را بــه شــیوهٔ واقع گرایانــه ای‬ ‫نقاشــی می کردنــد‪ .‬فرمانروایــان ســاختمان ها و کارهــای بــزرگ هنــری را ســفارش‬ ‫دادنــد‪ .‬ایــن عقایــد تــازه بــزودی در سراســر اروپــا گســترش یافــت‪.‬‬ ‫دوران ناپلئون‬ ‫ناپلئــون بــه سرپرســتی ســپاهی بــرای جنگیــدن بــا اتریشــی هــادر ایتالیــا فرســتاده‬ ‫می شــود‪ .‬او ســربازان روحیــه باختــه را ســازماندهی می کنــد و بــا پیــروزی وارد‬ ‫شــهر میــان می شــود‪ .‬فرانســه بــر شــمال کشــور ایتالیــا تســلط می یابــد‪ .‬ناپلئــون‬ ‫پادشــاهی ایتالیــا را ایجــاد می کنــد کــه خــود پادشــاه ان و پســرخوانده اش بوهارنــه‬ ‫(پســر ژوزفیــن همســرش) نایــب الســلطنه و حاکــم اصلــی اســت‪ .‬همچنیــن ناپلئــون‬ ‫پادشــاهی ناپــل و جمهــوری ونیــز را هــم نابــود می کنــد و حکومــت نواحــی مختلــف‬ ‫ایتالیــا را بــه ســردارن و خواهــران و برادرانــش می دهــد‪ .‬پــاپ هــم دســتگیر و در‬ ‫فرانســه تحــت نظــر گرفتــه می شــود و شــهر رم بــه صــورت رســمی بــه فرانســه‬ ‫الحــاق می شــود‪ .‬بعــد از شکســت و نابــودی ناپلئــون حکومت هــای قدیمــی ایتالیــا‬ ‫احیــا می شــوند و اتریــش هــم مجــددا ً بــر شــمال ایتالیــا تســلط پیــدا می کنــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 73‬راز شقایق| ‪7‬‬ صفحه 7 ‫وحدت در قرن ‪۱۹‬‬ ‫از میــان مشــکالت عدیــده ای کــه یگانگــی ایتالیــا (‪)۱۸۴۸-۱۸۷۰‬‬ ‫به دنبــال داشــت‪ ،‬انچــه بیــش از همــه اضطــراری می نمــود‪ ،‬همانــا‬ ‫یکدســت ســاختن ســرزمینی بــود کــه از لحــاظ سیاســی و اقتصــادی‬ ‫بســیار متفــاوت بــود‪.‬‬ ‫بکارگیــری ســاختارهای اداری دوره رژیــم ســلطنتی ســاوویا در طــول‬ ‫زمــان باعــث وخیــم تــر شــدن اختالفــات قبلــی میــان مناطــق مختلــف‬ ‫ایتالیــا گردیــد و بدنیــال ان مــوج مهاجــرت طبقــه روســتایی بــه ســوی‬ ‫امریــکای شــمالی و جنوبــی اغــاز شــد‪ .‬میــان ســال های پایانــی قــرن‬ ‫نوزدهــم و ســال های اغازیــن قــرن بیســتم‪ ،‬چنــد میلیــون ایتالیایــی بــه‬ ‫خــارج از کشــور مهاجــرت نمودنــد‪.‬‬ ‫از دیــدگاه اقتصــادی و اجتماعــی‪ ،‬دوره قبــل از اتحــاد تــا زمــان اغــاز‬ ‫جنــگ اول جهانــی بــا پدیــده رشــد کلــی کشــور همــراه بــود کــه بــا تکیــه‬ ‫بــه موقعیــت بین المللــی مثبــت‪ ،‬ایــن امــکان را یافــت تــا ســر و ســامانی‬ ‫بــه وضعیــت مالــی و ســاختارهای دولتــی داده و بخش هــای اصلــی بــرای‬ ‫کمــک بــه پیشــرفت و توســعه صنعتــی را گســترش دهــد و در ایــن راســتا‬ ‫البتــه از کمــک ســخاوتمندانه ســرمایه های خارجــی نیــز بهــره بــرد‪.‬‬ ‫شــرایط اجتماعــی کشــور‪ ،‬کــه همــراه بــا اختالفــات پیــش گفتــه میــان‬ ‫مناطــق روســتایی و شــهری بــود‪ ،‬ســال های اولیــه ”صنعتی ســازی‬ ‫کشــور” و اولیــن قدم هــا بســوی یــک ســاختار مــدرن اجتماعــی را بــا‬ ‫شــکل گیری احــزاب سیاســی رقــم زد‪.‬‬ ‫ظهــور ایــن احــزاب سیاســی و تنش هــای اجتماعــی ناشــی از ان تاثیــر‬ ‫گســترده ای بــر جریان هــای بعــدی تاریخــی ایتالیــا بــه جــای گذاشــت‪.‬‬ ‫در نتیجــه انقالبــی بــا کنتــرل امپراتــوری ســاردنی اتفــاق افتــاد کــه‬ ‫موجــب اتحــاد و وحــدت ایتالیــا گردیــد‪.‬‬ ‫جنگ جهانی اول‬ ‫بدنبــال بــر خــورداری شــهروندان ایتالیایــی از حــق رای در ســال ‪ ،۱۹۱۳‬رونــد‬ ‫یکپارچه ســازی سیاســی کشــور تکمیــل شــد و ایــن در حالــی بــود کــه چهــره‬ ‫بین المللــی ایتالیــا کــه به دنبــال اصالحــات اغــاز شــده از فــردای روز اتحــاد‪،‬‬ ‫هماهنــگ تــر و مدرنتــر شــده بــود‪ ،‬وجهــه بیشــتری یافتــه و تقویــت می شــد‪.‬‬ ‫در اســتانه جنــگ اول جهانــی‪ ،‬ایتالیــا چشــم انداز ترســیم شــده تــا ان زمــان را‬ ‫دگرگــون ســاخته و در کنــار قدرت هــای متحــد‪ ،‬فرانســه‪ ،‬انگلیــس و ایــاالت متحــده‬ ‫وارد جنــگ شــد‪ .‬به دنبــال کنفرانــس صلــح ورســای در ســال ‪ ۱۹۱۹‬مناطــق شــمالی‬ ‫ترنتینــو‪ ،‬التوادیجــه و ونتریــا جولیــا را کــه بــرای کامــل ســاختن رونــد اتحــاد ملــی‬ ‫مــورد نیــاز بــود‪ ،‬بدســت اورد‪.‬‬ ‫میان دو جنگ جهانی‬ ‫ایتالیــا هــر چنــد کــه از مبــارزه پیــروز خــارج شــده بــود‪ ،‬امــا از دیــدگاه اقتصــادی‬ ‫زیــر بــار فشــارهای وارده‪ ،‬دچــار چنــان اشــفتگی هایی گردیــده بــود کــه دولتهــای‬ ‫وقــت ان زمــان تــوان هدایــت ان را بســوی دســت اورده هــای مثبــت نداشــتند‪.‬‬ ‫در ایــن برهــه برخــی از تشــکیالت سیاســی کــه بعدهــا بمــدت ده هــا ســال بــر اینده‬ ‫کشــور تاثیــرات عمیقــی گذاشــت‪ ،‬پــا بــه عرصــه وجــود گذاردنــد‪ ،‬از جملــه حــزب‬ ‫ملــت (‪ )۱۹۱۹‬کــه بعدهــا بــه حــزب دموکــرات مســیحی تغییــر شــکل داد‪ ،‬حــزب‬ ‫سوسیالیســت‪ ،‬حــزب کمونیســت کــه توســط گرامشــی پایه گــذاری شــد (‪ )۱۹۲۱‬و‬ ‫طبقــات مبــارز کــه توســط موســولینی شــکل گرفــت (‪ )۱۹۱۹‬و بعــدا ً در ســال ‪۱۹۲۱‬‬ ‫بــه حــزب فاشیســت ملــی تغییــر شــکل داد و عامــل بــه قــدرت رســیدن موســولینی‬ ‫شد ‪.‬‬ ‫در ســال ‪( ۱۹۲۵‬میــادی) بــا ممنــوع شــدن فعالیــت تمامــی دیگــر احــزاب‪ ،‬دوره‬ ‫رژیــم فاشیســت و رهبــری موســولینی اغــاز می شــود کــه بــا سیاســت اســتبدادی و‬ ‫در پوشــش ملی گرایــی‪ ،‬باعــث دگرگونی هــای ریشــه ای در زندگــی کشــور گردیــد‬ ‫و ازادی هــای سیاســی را محــدود نمــود‪ .‬ایــن رژیــم بــرای ممانعــت از دشــمنی‬ ‫کلیســای کاتولیــک‪ ،‬بــه توافقــی بــا واتیــکان (‪ )۱۹۲۹‬دســت یافــت‪ .‬در ایــن ســال ها‬ ‫اقدامــات جــدی بــرای تقویــت و توســعه فعالیت هــای صنعتــی و کشــاورزی صــورت‬ ‫گرفــت‪.‬‬ ‫جنگ جهانی دوم‬ ‫موســولینی ســعی کــرد بــا اتــکا بــه سیاســت توســعه طلبانــه و قدرت هــای محــور‪،‬‬ ‫جایــگاه خــود را تثبیــت نمایــد کــه نقطــه اوج ان اتحــاد بــا المــان و ورود بــه جنــگ‬ ‫جهانــی دوم (‪ )۱۹۴۰-۱۹۴۵‬علیــه متفقیــن و متعاقبــاً ســقوط رژیــم فاشیســت‬ ‫به دنبــال ناکامی هــای نظامــی بــود‪ .‬ایتالیــا در مجمــوع ‪ ۳.۵‬میلیــون را در جریــان‬ ‫جنــگ جهانــی دوم بســیج کــرد و بیــن ســال های ‪ ۱۹۴۰‬تــا ‪ ۱۹۴۳‬متحمــل ‪۲۳۰‬‬ ‫هــزار نفــر تلفــات گردیــد‪.‬‬ ‫بعد از جنگ جهانی دوم‬ ‫بازســازی دموکراســی و اداره وضعیــت ســخت کشــور بعــد از پایــان جنــگ و ســعی‬ ‫در از بیــن بــردن هــر انچــه از رژیــم فاشیســت بــه ارث مانــده بــود‪ ،‬باعــث شــد تــا‬ ‫مجمــع قانــون اساســی شــکل بگیــرد‪.‬‬ ‫در دوم ژوئیــه ســال ‪ ،۱۹۴۶‬و به دنبــال انجــام رفرانــدوم نظــام ســلطنتی باطــل و‬ ‫«جمهــوری ایتالیــا» متولــد شــد و ایــن تاریــخ تبدیــل بــه جشــن ملــی شــد‪ .‬قانــون‬ ‫اساســی جدیــد از تاریــخ اول ژانویــه ‪ ۱۹۴۸‬رســمیت یافتــه و بــه مرحلــه اجــرا‬ ‫درامــد‪.‬‬ ‫ایتالیــا بعــد از جنــگ‪ ،‬تــاش زیــادی بــرای نزدیکــی بــه کشــورهای غــرب انجــام‬ ‫داد و در ایــن راســتا بــه اتحــاد اتالنتیــک ملحــق شــد کــه ســازمانی نظامــی دفاعــی‬ ‫اســت کــه بــه ابتــکار امریــکا شــکل گرفــت و اکثــر کشــورهای اروپایــی غربــی نیــز‬ ‫بــه ان پیوســتند‪.‬‬ ‫در ســطح اروپــا‪ ،‬ایتالیــا در ان دوره از جملــه کشــورهایی بــود بــا حداکثــر تــوان در‬ ‫راســتای یکپارچگــی اروپــا در طــی مراحــل مختلــف ان‪ ،‬چــه از نظــر اقتصــادی و چــه‬ ‫سیاســی کوشــش نمــود‪.‬‬ ‫از اول ژانویــه ‪( ۱۹۹۹‬میــادی)‪ ،‬ایتالیــا از جملــه ‪ ۱۱‬کشــوری اســت کــه واحــد پولــی‬ ‫یــورو را بــه عنــوان پــول واحــد برگزیــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 73‬راز شقایق| ‪8‬‬ صفحه 8 ‫زبان‬ ‫عمــده ایتالیایی هــا رومی تبــار هســتند و زبان هــای رایــج در ایتالیــا‬ ‫هــم تقریبــاً همگــی شــاخه هایی از زبــان رومــی به شــمار می رونــد‪ .‬بــا‬ ‫وجــود اینکــه زبــان رســمی ایتالیــا زبــان ایتالیایــی اســت امــا زبان هــای‬ ‫پرگویــش دیگــری در ایــن کشــور وجــود دارنــد کــه حالتــی نیمــه رســمی‬ ‫و گاه محلــی دارنــد‪ .‬بســیاری از ایــن زبان هــا در معــرض نابــودی قــرار‬ ‫گرفته انــد کــه شــروع مــرگ تدریجــی ایــن زبان هــا بــه دوره حکومــت‬ ‫فاشیســم بــر ایتالیــا بازمی گــردد‪ .‬ایتالیایــی زبــان رســمی ایــن کشــور‬ ‫اســت کــه از ســال ‪ ۱۸۶۱‬تاکنــون ایــن مقــام را دارد‪.‬‬ ‫المانی‬ ‫المانــی زبــان رســمی ایالــت خودمختــار تیــرول جنوبــی در شــمال ایتالیــا‬ ‫اســت‪ .‬همچنیــن در بخش هایــی از ایالــت بولتزانــو بــه دلیــل هم مــرز‬ ‫بــودن بــا اتریــش مــردم بــه ایــن زبــان تکلــم می کننــد‪.‬‬ ‫فرانسوی‬ ‫در شــمال غربــی و در ایالــت وال لــه داوســتا بــه دلیــل هم مــرز بــودن بــا‬ ‫فرانســه مــردم بــا ایــن زبــان اشــنایی دارنــد‪.‬‬ ‫لیگوری‬ ‫در مناطــق شــمالی ایتالیــا بــه ویــژه شــهر جنــوا رایــج اســت و بیــش از‬ ‫یــک میلیــون گویشــور در ایتالیــا دارد‪ .‬گویــش جنوایــی و بریگاســکی از‬ ‫مهم تریــن گویش هــای ایــن زبــان در ایتالیــا هســتند‪.‬‬ ‫اسلوونیایی‬ ‫در شــهرهای تریســته و گوریتزیــا مــردم بــه دلیــل همســایگی بــا اســلوونی‬ ‫بــا ایــن زبــان اشــنایی دارنــد‪.‬‬ ‫لومباردی‬ ‫در مناطــق شــمالی ایتالیــا بــه ویــژه نقــاط هم مــرز بــا ســوئیس رایــج‬ ‫اســت و بیــش از ســه میلیــون گویشــور در ایتالیــا دارد‪.‬‬ ‫پیدمونتی‬ ‫زبــان رایــج منطقــه پیدمونــت ایتالیاســت کــه بیــش از دومیلیــون نفــر از مــردم‬ ‫ایتالیــا بــدان تکلــم می کننــد‪.‬‬ ‫ونیزی‬ ‫زبــان قدیمــی منطقــه ونیــز کــه از زبان هــای رومــی به شــمار مــی رود و در‬ ‫ایتالیــا قریــب دو میلیــون نفــر از اهالــی منطقــه ونیــز و مناطــق مجــاور بــدان تکلم‬ ‫می کننــد‪ .‬ایــن زبــان در اســلوونی نیــز رایــج اســت‪.‬‬ ‫ناپلی‬ ‫زبــان رایــج منطقــه جنــوب ایتالیــا بــه ویــژه نواحــی پالرمــو و ناپولــی اســت کــه‬ ‫بیــش از شــش میلیــون نفــر از ســکنه ایتالیــا بــدان ســخن می گوینــد‪ .‬گویــش‬ ‫ایتالیایــی جنوبــی در واقــع گویشــی از همیــن زبــان اســت و نــه ایتالیایــی‪.‬‬ ‫توسکانی‬ ‫زبــان رایــج در منطقــه توســکانی اســت کــه گاهــی گویشــی از زبــان ایتالیایــی‬ ‫نیــز شــمرده می شــود‪ .‬حــدود ســه میلیــون تــن بــه ایــن زبــان تکلــم می کننــد‪.‬‬ ‫ساساری‬ ‫ایــن زبــان اگرچــه تنهــا ‪ ۱۲۵‬هزارتــن گویشــور دارد امــا در منطقــه خودمختــار‬ ‫ســاردینیا زبــان رســمی به شــمار مــی رود‪.‬‬ ‫ساردوکمپیدانی‬ ‫از زبان هــای بومــی جنــوب ایتالیاســت کــه هنــوز نزدیــک بــه یــک میلیــون‬ ‫گویشــور دارد امــا بیشــتر گویشــورانش در مناطــق کوهســتانی شــمال ایتالیــا‬ ‫به ســر می برنــد کــه ایــن بــه دلیــل سیاســت های فاشیســتی ایتالیــا در زمــان‬ ‫جنــگ جهانــی دوم بوده اســت‪.‬‬ ‫زبان ایتالیایی‪-‬یهودی‬ ‫ایــن زبــان از زبان هــای رومــی اســت کــه در ایتالیــا امــروزه بیــش از دویســت‬ ‫تــن گویشــور نــدارد‪.‬‬ ‫مذهب‬ ‫حاکمیــت و اییــن مســیحیت اســت و اکثریــت بــا مســیحیت کاتولیــک اســت‪،‬‬ ‫ولــی پروتســتانها‪ ،‬یهودیهــا و مســلمانان (کــه اکثــرا ً مهاجــر هســتند) نیــز در‬ ‫ایــن کشــور زندگــی می کننــد‪ ۹/۹۳ .‬درصــد جمعیــت ایتالیــا مســیحی و بیشــتر‬ ‫کاتولیــک هســتند کــه کمــی بیشــتر از یــک ســوم ان هــا (‪۵/۳۷‬درصــد) عضــو‬ ‫فعــال هســتند‪ .‬امــروزه ‪ ۷۱۵۰۰۰‬نفــر مســلمان در ایتالیــا زندگــی می کننــد کــه‬ ‫(‪۱‬درصــد) جمعیــت ایتالیــا را تشــکیل می دهنــد کــه از بیــن ان هــا فقــط ‪۳۰۰۰۰‬‬ ‫نفــر ملیــت ایتالیایــی دارنــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 73‬راز شقایق| ‪9‬‬ صفحه 9 ‫نکات خواندنی از ایتالیا‬ ‫نــام ایتالیــا از کلم ـه ای بــه معنــی ســرزمین گاوهــا می ایــد‪ .‬احتمــاالً ایــن‬ ‫نــام از گاوی کــه نمــاد قبایــل جنــوب ایــن کشــور بــوده برگرفتــه شــده‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫ایتالیایی هــا ادعــا می کننــد انهــا بودنــد کــه بــه ســایر قســمت های‬ ‫اروپــا اشــپزی را یــاد دادنــد‪ .‬ایــن کشــور بســتنی‪ ،‬قهــوه و پــای میــوه را‬ ‫بــه جهــان معرفــی کــرد‪ .‬اولیــن کتــاب اشــپزی ایتالیایــی در ســال ‪۱۴۷۴‬‬ ‫نوشــته شــده اســت‪.‬‬ ‫گرگ نماد شهر رم و به نوعی نماد ایتالیا محسوب می شود‪.‬‬ ‫زمانــی کــه مک دونالــد اولیــن شــعبه ی خــود در رم را در ســال ‪۱۹۸۶‬‬ ‫بــاز کــرد‪ ،‬عالقه منــدان اشــپزی ایتالیایــی بــه صــورت رایــگان در بیــرون‬ ‫رســتوران اســپاگتی بــه مــردم می دادنــد تــا میــراث اشــپزی خــود را از‬ ‫یــاد نبرنــد‪.‬‬ ‫زادگاه پنیــر پارمــزان در حوالــی پارمــا اســت‪ .‬ســایر پنیرهــای معروفــی‬ ‫چــون موتــزارال‪ ،‬گورگونــزوال و ریکوتــا نیــز در ایــن کشــور ســاخته شــدند‪.‬‬ ‫خالق شخصیت داستانی پینوکیو؛ کارلو کولودی ایتالیایی بود‪.‬‬ ‫محبوب تریــن ورزش ایتالیایی هــا فوتبــال اســت‪ .‬تیــم ملــی ایــن کشــور‬ ‫تــا کنــون ‪ ۴‬بــار برنــده ی جــام جهانــی شــده اســت‪.‬‬ ‫ایتالیــا یکــی از پیشــتازان صنعــت مــد بــه شــمار مــی رود‪ .‬همچنیــن‬ ‫ماشــین های اســپرتی ماننــد فــراری‪ ،‬المبورگینــی و مازراتــی از دیگــر‬ ‫ارمغان هــای ایتالیــا بــرای جهــان هســتند‪.‬‬ ‫بســیاری از افــراد مجــرد ایتالیــا حتــی تــا ســن ‪ ۴۰‬ســالگی و بــا وجــود‬ ‫داشــتن شــغل و اســتقالل‪ ،‬بــا خانــواده ی خــود زندگــی می کننــد‪.‬‬ ‫زبــان رســمی موســیقی‪ ،‬ایتالیایــی اســت و تقریب ـاً تمــام اصطالحــات ان از‬ ‫ایــن زبــان گرفتــه شــده اند‪.‬‬ ‫دنــدان و انگشــتان گالیلــه؛ دانشــمند ایتالیایــی‪ ،‬در فلورانــس ایتالیــا بــه‬ ‫نمایــش گذاشــته شــده اســت‪ .‬ایــن اعضــا را در مراســم تدفینــی کــه ‪۹۵‬‬ ‫ســال بعــد از مــرگ وی در ســال ‪ ۱۶۴۲‬برگــزار شــد‪ ،‬از جســد او جــدا‬ ‫کردنــد‪.‬‬ ‫خانواده‬ ‫خانــواده یکــی از مهم تریــن ارزش هــا در فرهنــگ ایتالیایــی بــه شــمار‬ ‫مــی رود‪ .‬یک پارچگــی و وحــدت ایــن ملــت بــر خــاف طــرز تفکــر‬ ‫غربــی‪ ،‬بــر پایــه و اســاس خانــواده گســترش یافتــه اســت‪ .‬ایتالیایی هــا‬ ‫دورهمی هــای خانوادگــی زیــادی دارنــد و از کنــار خویشــان خــود بــودن‪،‬‬ ‫لــذت می برنــد‪.‬‬ ‫انهــا فرزنــدان خــود را تشــویق می کننــد تــا در دوران بزرگســالی و پــس از‬ ‫ازدواج نیــز رابطـه ی نزدیــک خــود بــا خانــواده را حفــظ کــرده و خانــواده ی‬ ‫اتــی خــود را نیــز بــه ایــن شــبکه اضافــه کننــد‪ .‬مذهــب اصلــی در کشــور‬ ‫ایتالیــا کاتولیسیســم اســت‪ .‬ایــن امــر بــا توجــه بــه قــرار داشــتن شــهر‬ ‫واتیــکان در قلــب رم کــه قطــب کلیســای کاتولیــک جهــان و اقامتــگاه پــاپ‬ ‫بــه حســاب می ایــد‪ ،‬چیــز دور از انتظــاری نیســت‪.‬‬ ‫شماره ‪| 73‬راز شقایق| ‪10‬‬ صفحه 10 ‫فرهنگ‬ ‫یکــی از تفــاوت هــای اصلــی مــردم ایتالیــا بــا ســایر کشــورهای‬ ‫اروپایــی ایــن مــی باشــد کــه از زبــان بــدن اســتفاده مــی‬ ‫کننــد‪ .‬ایتالیایــی هــا عــادت دارنــد بــه هنــگام صحبــت کــردن‬ ‫از زبــان بــدن کمــک بگیرنــد تــا بتواننــد منظــو ِر کالم یــا حــس‬ ‫خودشــان را بهتــر بیــان کننــد‪.‬‬ ‫در زمــان خداحافظــی بــاز هــم دســت خــود را تــکان دهیــد و‬ ‫از عبارت هــای ‪ Buonasera‬بــه معنــای عصــر بخیــر و کلمــه‬ ‫‪ Arrivederci‬بــرای خداحافظــی اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫مــردم ایتالیــا عــادت دارنــد کــه کلمــات خــود را تمــام کننــد‪.‬‬ ‫بــه طــور مثــال اگــر از یــک ایتالیایــی ادرســی می پرســید‬ ‫بســیار خــوب اســت کــه در پایــان صحبــت بــه او بگوییــد‬ ‫‪ Arrivederci‬یعنــی خدانگـه دار و مکالمــه خــود را کامــل کنیــد‪.‬‬ ‫ایتالیایی هــا ترجیــح می دهنــد اشــخاص را بــا القــاب رســمی‬ ‫صــدا کننــد مثل دکتــر (‪ )Dottore‬یــا پروفســور (‪)professore‬‬ ‫کــه جــز متــداول تریــن القــاب اجتماعــی هســتند‪ .‬امــا گاهــی‬ ‫ممکــن اســت شــما از القــاب یــا مقــام فــرد مقابــل خــود اطــاع‬ ‫نداشــته باشــید‪ .‬در ایــن صــورت بهتــر اســت از عبــارات معروف‬ ‫(‪ )signorina /signora‬بــرای خانم هــا و از (‪ )signore‬بــرای‬ ‫اقایــان اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫در ارتبــاط بــا ایتالیایــی هــا بهتــر اســت کمتــر از ضمایــر‬ ‫مفعولــی مفــرد ماننــد تــو (‪ )tu‬اســتفاده کنیــد‪ ،‬مگــر انکــه طرف‬ ‫مقابــل خــود را بشناســید و یــا رابطــه نزدیکــی داشــته باشــید‪.‬‬ ‫پــس پیشــنهاد مــی کنیــم بــه جــای ضمائــر مفــرد از عبــارت‬ ‫(‪ )lei‬اســتفاده شــود‪ .‬ایــن کلمــه نیــز بــه معنــای او بــه کار مــی‬ ‫رود امــا شــکل مودبانــه ضمیــر مفــرد مــی باشــد‪.‬‬ ‫اگــر بــرای صــرف شــام بــه منــزل یــک ایتالیایــی دعــوت شــدید بایــد بدانیــد کــه‬ ‫اتفــاق خاصــی در انتظــار شماســت‪ .‬ایتالیایــی هــا تــدارکات خاصــی بــرای غــذا رعایــت‬ ‫مــی کننــد بــه خصــوص اگــر فــر ِد میزبــان شــما یــک فــرد رســمی باشــد‪.‬‬ ‫بهتریــن پیشــنهاد مــا ایــن اســت کــه بــا خــود یــک بســته شــکالت و یــا دســته گل‬ ‫ببریــد کــه نشــانه خوشــحال بــودن شــما از دعــوت انهــا می باشــد‪ .‬شــما بــا شــکالت‬ ‫یــا ُگل بــه میزبــان خــود احتــرام می گذاریــد‪.‬‬ ‫ایتالیایی هــا بــه لبــاس اهمیــت می دهنــد کــه البتــه ایــن ویژگــی در نســل جــوان‬ ‫ایتالیایی هــا کمتــر رعایــت می شــود‪ .‬مــردم کشــور ایتالیــا از گذشــته تابــع ُمــد‬ ‫و فشــن بودنــد‪ .‬ایــن نکتــه را می توانیــد در شــهر میــان ایتالیــا بــه راحتــی درک‬ ‫کنیــد‪ .‬انهــا مــی گوینــد لبــاس معــرف شــخصیت فــرد اســت و بایــد بــا ظرافــت تمــام‬ ‫انتخــاب شــود‪ .‬شــاید بــه همیــن دلیــل باشــد کــه در ضــرب المثــل معــروف ایتالیایــی‬ ‫ایــن طــور امــده کــه اگــر مــی خواهــی خــودت را خــوب جلــوه بدهــی‪ ،‬لبــاس خــوب‬ ‫بپــوش (‪.)bella presenza‬‬ ‫توجــه داشــته باشــید کــه مــردم ایتالیــا از نظــر پوشــش ازادی کامــل دارنــد‪ .‬بــا‬ ‫ایــن وجــود بــرای هــر مــکان لبــاس خاصــی می پوشــند‪ .‬بــه طــور مثــال‪ ،‬انهــا در‬ ‫مکان هــای رســمی و کلیســا هرگــز جیــن نمی پوشــند‪ .‬همچنیــن در محــل کار از کــت‬ ‫و دامــن یــا شــلوار اســتفاده می کننــد‪ .‬اگــر شــغل فــرد بــه گونـه ای باشــند کــه درگیــر‬ ‫فعالیــت هــای روزمــره باشــد‪ ،‬او بــه ســراغ لبــاس هــای راحــت و اســپورت م ـی رود‪.‬‬ ‫ســاعت ‪ 14:00‬تــا ‪ 16:00‬بیشــتر مــردم ایتالیــا عــادت دارنــد کــه اســتراحت کننــد‪.‬‬ ‫البتــه ایــن موضــوع در مشــاغل ازاد بــه خوبــی دیــده می شــود‪ .‬بــه همیــن دلیــل در‬ ‫ایــن ســاعت از روز میــزان مبــادالت اجتماعــی ماننــد مراجعــه بــه شــرکت هــا و یــا‬ ‫تعــداد تماس هــا کاهــش می یابــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 73‬راز شقایق| ‪11‬‬ صفحه 11 ‫اقتصاد ایتالیا‬ ‫امید عزیزی‬ ‫(کهریزی)‬ ‫اقتصــاد کشــور ایتالیــا تــا پایــان جنــگ جهانــی دوم بــر پایــه فعالیتهــای‬ ‫کشــاورزی پایــه ریــزی شــده بــود ‪ .‬بعــد از جنــگ جهانــی دوم ‪ ،‬اقتصــاد‬ ‫ایتالیــا از یــک اقتصــاد مبتنــی بــر کشــاورزی بــه اقتصــادی صنعتــی‬ ‫تبدیــل گردیــد ‪ ،‬بــه گونــه ای کــه در حــال حاضــر بــه عنــوان پنجمیــن‬ ‫کشــور صنعتــی جهــان بــه حســاب مــی ایــد و جــزء گــروه ‪ 8‬کشــور‬ ‫صنعتــی برتــر در دنیــا مطــرح اســت ‪.‬‬ ‫کشــور ایتالیــا یکــی از کشــورهای عضــو اتحادیــه اروپاســت و در ایــن‬ ‫راســتا ‪ ،‬بســیاری از قوانیــن اقتصــادی اتحادیــه اروپــا بــر اقتصــاد ایــن‬ ‫کشــور نیــز ســایه افکنــده اســت ‪ .‬بــه عــاوه ‪ ،‬ایــن کشــور عضــو‬ ‫ســازمان کشــورهای توســعه یافتــه ( ‪ )OECD‬نیــز مــی باشــد ‪.‬ایتالیــا از‬ ‫نظــر کشــاورزی تقریبـاً ســرزمینی نامناســب اســت ‪ .‬بــه همیــن جهــت ‪،‬‬ ‫ایــن کشــور یــک وارد کننــده خالــص مــواد غذایــی محســوب مــی شــود ‪.‬‬ ‫از نظــر منابــع طبیعــی ‪ ،‬کشــور ایتالیــا هیــچ منبــع طبیعــی مهــم و معتبری‬ ‫در زمینــه هــای اهــن ‪ ،‬زغــال ســنگ و نیــز نفــت نــدارد‪ ،‬ولــی مقادیــری‬ ‫گاز طبیعــی را از نواحــی مختلــف کشــور و نیــز از دریــای ادریاتیــک‬ ‫اســتحصال مــی نمایــد کــه البتــه ایــن میــزان در ســالهای اخیــر افزایــش‬ ‫محسوســی داشــته اســت ‪ ،‬بــه گونــه ای کــه گاز طبیعــی از منابــع مهــم‬ ‫ایــن کشــور بــه حســاب مــی ایــد ‪.‬در حــال حاضــر قســمت اعظــم منابــع‬ ‫و مــواد خــام بــرای صنعــت و تولیــدات صنعتــی ایــن کشــور و همچنیــن‬ ‫بیــش از ‪ 80‬درصــد از منابــع انــرژی ان از ســایر کشــورها وارد مــی شــود‬ ‫و صنایــع مختلــف ایــن کشــور بــه شــدت بــه ایــن مــواد خــام و نیــز‬ ‫انــرژی کــه قســمت عمــده ان را نفــت تشــکیل مــی دهــد ‪ ،‬وابســته مــی‬ ‫باشــند‪.‬‬ ‫بیشــترین نقطــه قــوت اقتصــاد ایتالیــا ‪ ،‬ســاخت و تولیــد کاالهــای مختلف‬ ‫اســت کــه عمدتــاً توســط شــرکتهای کوچــک و متوســط ( ‪ ) SMES‬و‬ ‫تحــت مالکیتهــای خصوصــی و خانوادگــی تولیــد مــی گــردد‪ .‬مهمتریــن‬ ‫صنایعــی کــه ایتالیــا در انهــا دارای مزیــت بــوده و ســاختار تولیــد انهــا‬ ‫توانایــی و قابلیــت رقابــت در عرصــه بیــن المللــی را دارنــد ‪ ،‬عبارتنــد‬ ‫از ‪ :‬تولیــد ماشــین االت ‪ ،‬موتــور وســایل نقلیــه مختلــف ‪ ،‬محصــوالت‬ ‫شــیمیایی ‪ ،‬کاالهــا و محصــوالت الکتریکــی ‪ ،‬پوشــاک و نســاجی و‬ ‫همچنیــن دارو ســازی ‪.‬‬ ‫در زمــان جنــگ جهانــی اول‪ ،‬ایتالیــا در کنــار فرانســه‪ ،‬انگلیــس و ایاالت متحــده وارد جنــگ‬ ‫شــد‪ .‬بــا اینکــه ایتالیــا از ایــن جنــگ بــا گردنــی افراشــته بیــرون امــد و برنــده میــدان بــود؛‬ ‫امــا از نظــر اقتصــادی تحت فشــار قــرار گرفــت‪ .‬پــس از جنــگ ان قــدر اقتصــاد ایتالیــا‬ ‫اشــفته شــد کــه دولــت تــوان هدایــت ان را از دســت داد‪.‬‬ ‫تشــکیالت سیاســی کــه در ان زمــان در ایتالیــا شــکل گرفتنــد‪ ،‬تاثیــر عمیقــی در تاریــخ ایــن‬ ‫کشــور داشــتند‪ .‬برخــی از ایــن تشــکیالت سیاســی عبــارت بودنــد از حــزب ملــت کــه بعدهــا‬ ‫بــه حــزب دموکــرات مســیحی تغییــر پیــدا کــرد‪ ،‬حــزب سوسیالیســت‪ ،‬حــزب کمونیســت و‬ ‫طبقــات مبــارز کــه توســط موســولینی شــکل گرفــت‪.‬‬ ‫در ســال ‪ 1925‬فعالیــت تمامــی احــزاب در ایتالیــا ممنوع شــد و این ســراغاز دوره فاشیســت‬ ‫در ایــن کشــور بــود‪ .‬به تبــع در ایــن دوره ازادی هــای سیاســی در لبــاس ملی گرایــی محــدود‬ ‫و محدودتــر شــد‪ .‬در ایــن ســال ها اقداماتــی در راســتای توســعه بخــش کشــاورزی و‬ ‫صنعــت صــورت گرفــت‪ .‬موســولینی ســعی کــرد سیاســت های توســعه طلبانه خــود را بــا‬ ‫اتحــاد بــا المــان تثبیــت و گســترش دهــد امــا ســرانجام ایــن تــاش‪ ،‬شکســتی مفتضحانــه‬ ‫بــود‪.‬‬ ‫ایتالیــا بعــد از پایــان جنــگ جهانــی دوم‪ ،‬تمــام تــاش خــود را کــرد تــا دوبــاره بتوانــد بــا‬ ‫کشــورهای دیگــر به ویــژه غــرب ارتبــاط برقــرار کنــد‪ .‬بــه ایــن منظــور بــه اتحــاد اتالنتیــک‬ ‫ملحــق شــد‪.‬‬ ‫از ســوی دیگــر اقتصــاد ایــن کشــور نیــز پــس از جنــگ تغییــر کــرد‪ .‬خدمــات بانکی توســعه‬ ‫یافتنــد‪ ،‬خدمــات بیمــه ارتقــا پیــدا کردنــد و تجــارت رنــگ و بــوی تــازه ای بــه خــود گرفت‪.‬‬ ‫صنعــت در ایتالیــا به طــور تقریبــی یک ســوم تولیــد ناخالــص داخلــی را تشــکیل می دهــد‬ ‫و ‪ 30‬درصــد از جمعیــت در ایــن بخــش فعــال هســتند‪ .‬صنایــع مهــم ایتالیــا شــامل وســایل‬ ‫نقلیــه موتــوری‪ ،‬صنعــت مــد‪ ،‬منســوجات و چــرم‪ ،‬مــواد شــیمیایی و پالســتیکی‪ ،‬ادوات جنــگ‬ ‫و ســرامیک هســتند‪.‬‬ ‫شماره ‪| 73‬راز شقایق| ‪12‬‬ صفحه 12 ‫قبــل از اینکــه اقتصــاد ایتالیــا رشــد ســالهای ‪ 1996‬تــا ‪ 1999‬را پیــش‬ ‫بگیــرد ‪ ،‬ایــن کشــور کمتریــن نــرخ رشــد را در میــان اقتصــاد کشــورهای‬ ‫صنعتــی دارا بــود ‪ .‬تقاضــای داخلــی و نیــز تقاضــا بــرای صــادرات ‪ ،‬از‬ ‫عوامــل مهــم رشــد تولیــد ناخالص داخلــی کشــور ایتالیــا در ســالهای اخیر‬ ‫محســوب مــی شــوند ‪ .‬ایــن عوامــل موجــب گردیــده انــد تــا رشــد تولیــد‬ ‫ناخالــص داخلــی ایتالیــا در ســال ‪ 2000‬بــه بیــش از ‪ 2/8‬درصــد بالــغ‬ ‫گــردد‪ .‬شــاخص تــورم کشــور ایتالیــا بــر اســاس رشــد شــاخص قیمــت‬ ‫مصــرف کننــده از حــدود ‪ 3/9‬درصــد در ســال ‪ 1996‬بــه ‪ 1/5‬درصــد در‬ ‫ســال ‪ 1997‬و ‪ 1/9‬در ســال ‪ 1999‬رســید کــه در مجمــوع نشــان دهنــده‬ ‫کاهــش تــورم قیمتهــا در خــال ســالهای اخیــر مــی باشــد ‪.‬‬ ‫از ســال ‪ ، 1992‬سیاســتهای اقتصــادی ایتالیــا بــر روی کاهــش کســری‬ ‫بودجــه دولــت متمرکــز گردیــد و ایــن کشــور در خــال ســالهای گذشــته‬ ‫بــا دقــت ‪ ،‬ایــن هــدف را از طــرق مختلــف ( نظیــر کاهــش برخــی هزینــه‬ ‫هــا ) دنبــال نمــود و تــا حــد بســیار زیــادی نیــز در اجــرای ایــن سیاســت‬ ‫موفــق بــوده اســت ؛ بــه گونــه ای کــه کســری بودجــه در بخــش عمومــی‬ ‫از ‪ 7‬درصــد تولیــد ناخالــص داخلــی در ســال ‪ 1995‬بــه حــدود ‪ 1/5‬درصــد‬ ‫در ســال ‪ 2000‬کاهــش یافتــه اســت ‪ .‬بدهــی ملــی کشــور ایتالیــا بــا‬ ‫نرخــی ارام رو بــه کاهــش اســت و ایــن کاهــش در ســالهای اینــده نیــز‬ ‫ادامــه خواهــد داشــت ‪ .‬میــزان بدهــی هــای ایــن کشــور در ســال ‪1995‬‬ ‫معــادل ‪ 124‬درصــد تولیــد ناخالــص داخلــی ایــن کشــور بــوده اســت کــه‬ ‫ایــن میــزان در ســال ‪ 2000‬بــه ‪ 111‬درصــد از کل تولیــد ناخالــص داخلــی‬ ‫ایــن کشــور رســیده اســت ‪ .‬پرداخــت بهــره وامهــا و بدهیهــای خارجــی از‬ ‫عوامــل مهــم ارام بــودن نــرخ کاهــش ایــن بدهیهــا بــه حســاب مــی ایــد‪.‬‬ ‫حجــم قابــل توجهــی از تجــارت خارجــی کشــور ایتالیــا بــا کشــورهای‬ ‫عضواتحادیــه اروپــا صــورت مــی گیــرد ‪ .‬میــزان تجــارت خارجــی ایــن‬ ‫کشــور بــا کشــورهای عضــو اتحادیــه در حــدود ‪ 59‬درصــد از کل تجــارت‬ ‫خارجــی ایــن کشــور مــی باشــد کــه از میــان انهــا المــان بــا ‪ 18‬درصــد ‪،‬‬ ‫فرانســه بــا ‪ 13‬درصــد و انگلســتان بــا ‪ 7‬درصــد بیشــترین تجــارت را بــا‬ ‫ایــن کشــور دارنــد‪.‬‬ ‫علــی رغــم انکــه کشــور ایتالیــا در نیمــه هــای را رســیدن بــه بهبــود‬ ‫اقتصــادی مــی باشــد ‪ ،‬امــا بــاز هــم نســبت بــه برخــی از همســایگان‬ ‫خــود و کشــورهایی کــه در غــرب اروپــا واقــع شــده انــد ‪ ،‬بهبــودی کمتــری‬ ‫دارد ‪.‬اقتصــاد ایــن کشــور از ‪ 0/7‬درصــد رشــد ‪ GDP‬در ســال ‪ 1996‬بــه‬ ‫‪ 1/5‬درصــد رشــد در ســال ‪ 1997‬دســت یافــت ‪ .‬امــا ایــن نــرخ رشــد ‪،‬‬ ‫کمتریــن میــزان نــرخ رشــد در میــان کشــورهایی اســت کــه دارای اقتصــاد‬ ‫صنعتــی مــی باشــند ‪ .‬تقاضــای داخلــی و صــادرات از جملــه عوامــل مهــم و‬ ‫موثــر در ایجــاد ایــن رشــد بــوده انــد و بســیاری از اقتصــاد دادنــان رشــد‬ ‫بیــش از ‪ 2‬درصــد را بــرای ســال ‪ 1998‬و بیــش از ‪ 3‬درصــد را بــرای ســال‬ ‫‪ 1999‬بــراورد کــرده انــد ‪ .‬حجــم صــادرات ایــن کشــور بــا افزایــش رو بــه‬ ‫رو بــوده اســت ‪ ،‬امــا میــزان واردات بیــش از رشــد صــادرات افزایــش یافتــه‬ ‫اســت ؛ بطــوری کــه مــازاد تجــاری ‪ 47/1‬میلیــارد دالری ایتالیــا در ســال‬ ‫‪ 24 ، 1997‬درصــد کمتــر از تــوازن مــازاد تجــاری ‪ 60/8‬میلیــارد دالری‬ ‫ان در ســال ‪ 1996‬بــوده اســت ‪ .‬همچنیــن ایــن کاهــش در مــازاد تجــاری‬ ‫بــرای ســال ‪ 1998‬نیــز پیــش بینــی مــی شــود‪.‬‬ ‫وضعیــت تولیــدات کشــاورزی ایتالیــا ‪ ،‬از ابتــدای ســال ‪ 1997‬بســیار‬ ‫نامناســب بــوده اســت ؛ بــه طــوری کــه تولیــدات ان قــادر بــه بازگردانــدن‬ ‫اصــل محصــول نیــز نمــی باشــد ‪ ،‬کــه البتــه ایــن موضــوع بیشــتر بــه دلیــل‬ ‫بحــران خشکســالی و یخبنــدان در فصــول مختلــف ایــن ســال بــوده اســت‬ ‫‪ .‬انتظــار مــی رود کــه در ســالهای اینــده صادرکننــدگان عمــده محصــوالت‬ ‫کشــاورزی در بازارهــای بیــن المللــی بــه صــورت فزاینــده ‪ ،‬بــازار محصوالت‬ ‫کشــور ایتالیــا را تحــت پوشــش خــود قــرار دهنــد ‪.‬در مــورد بخــش مالــی‬ ‫و بخــش صنعــت ‪ ،‬سیاســت توســعه ای ایتالیــا بــر ایــن اصــل اســتوار‬ ‫اســت کــه خصوصــی ســازی بــا جدیــت دنبــال شــود و در ســالهای گذشــته‬ ‫بــا تــاش دولــت ایتالیــا در زمینــه واگــذاری ‪ ،‬موسســات مالــی و بانکهــا و‬ ‫نیــز شــرکتهای بیمــه بــزرگ و صنایــع بــزرگ مختلــف ‪ ،‬از جملــه صنایــع‬ ‫الکتریســیته و ‪ ...‬بــه بخــش خصوصــی واگذار شــده انــد ‪ .‬در مجموع کشــور‬ ‫ایتالیــا تــاش گســترده ای را از نظــر سیاســتهای توســعه ای بــرای کاهــش‬ ‫تصــدی دولــت در اقتصــاد در پیــش گرفتــه و در خــال ‪ 10‬ســال گذشــته‬ ‫نیــز ان را دنبــال نمــوده اســت ‪.‬‬ ‫شماره ‪| 73‬راز شقایق| ‪13‬‬ صفحه 13 ‫برندهای برتر‬ ‫فراری‬ ‫ِفــراری شــرکت خودروســازی ایتالیایــی اســت؛ کــه در زمینــه طراحــی و تولیــد‬ ‫خودروهــای لوکــس‪ ،‬اســپورت و سوپراســپورت فعالیــت می نمایــد‪.‬‬ ‫پیشــینه تاســیس شــرکت فــراری بــه ســال ‪ ۱۹۲۹‬و راه انــدازی شــرکت‬ ‫اســکودریا فــراری‪ ،‬توســط انــزو فــراری بازمی گــردد‪ .‬ایــن شــرکت در‬ ‫ســال های نخســت‪ ،‬در زمینــه طراحــی و ســاخت خودروهــای مســابقه ای‪،‬‬ ‫همچنیــن حامــی مالــی مســابقات اتومبیل رانــی فعالیــت می کــرد‪ .‬ایــن‬ ‫شــرکت از ســال ‪ ۱۹۴۷‬تولیــد خودروهــای جــاده ای‪ ،‬بــا برنــد فــراری را اغــاز‬ ‫نمــود‪ .‬در ســال ‪ ۱۹۶۹‬شــرکت خودروســازی فیــات‪ ،‬اقــدام بــه خریــداری‬ ‫‪۵۰‬درصــد از ســهام ایــن شــرکت نمــود‪ ،‬کــه در ســال ‪ ۲۰۰۸‬مالکیــت فیــات‬ ‫در فــراری بــه ‪۸۵‬درصــد افزایــش پیــدا کــرد‪ .‬هم اکنــون شــرکت اکســور بــا‬ ‫در اختیــار داشــتن ‪۲۲‬درصــد و پیــرو فــراری (فرزنــد انــزو) بــا ده درصــد از‬ ‫ســهام ایــن شــرکت‪ ،‬مالکیــن اصلــی فــراری به شــمار می اینــد‪ ،‬همچنیــن‬ ‫بخشــی از ســهام ایــن شــرکت در بــازار بــورس نیویــورک و بــورس ایتالیــا‬ ‫معاملــه می شــود‪.‬‬ ‫لوگــوی شــرکت فــراری یــک اســب ســیاه در جلــوی یــک ســپر زرد اســت‪ ،‬کــه‬ ‫در بــاالی ان ســه رنــگ ســبز‪ ،‬ســفید و قرمــز بــه همــراه دو حــرف اس (حــرف‬ ‫نخســت اســکودریا) و اف (حــرف اول فــراری) بــر روی ان وجــود دارد‪ ،‬کــه نمایانگــر‬ ‫اســکودریا فــراری می باشــد‪ ،‬ایــن دو حــرف تنهــا در لوگــوی اســکودریا فــراری‬ ‫دیــده می شــود و لوگــوی شــرکت فــراری بــدون حــروف اس و اف می باشــد‪.‬‬ ‫در ‪ ۱۷‬ژوئــن ‪ ۱۹۲۳‬در جریــان مســابقه اتومبیل رانــی منطقـه ای ســاویوو‪ ،‬در شــهر‬ ‫راونــا‪ ،‬انــزو فــراری موفــق بــه کســب مقــام نخســت شــد‪ .‬پــس از ایــن مســابقه‬ ‫وی بــا مــادر «فرانچســکو بــاراکا» (معروف تریــن خلبــان جنگــی ایتالیــا کــه در‬ ‫جنــگ جهانــی اول کشــته شــد) یعنــی پائولینــا بــاراکا مالقــات کــرد‪ .‬در جریــان‬ ‫ایــن مالقــات مــادر بــاراکا‪ ،‬از انــزو درخواســت کــرد‪ ،‬همچــون فرانچســکو بــاراکا‬ ‫کــه تصویــر اســبی را بــر روی تمامــی هواپیماهــای خــود ترســیم می نمــود‪ ،‬او نیــز‬ ‫ایــن طــرح را بــر روی خودروهــای مســابقه ای خــود اســتفاده نمایــد‪ ،‬تــا برایــش‬ ‫شــانس بیــاورد‪.‬‬ ‫گرچــه تفاوت هایــی میــان طــرح فرانچســکو بــاراکا و طرحــی کــه انــزو اســتفاده‬ ‫کــرد‪ ،‬وجــود داشــت‪ ،‬ولــی ایــن نظریــه‪ ،‬نقطــه اغازیــن طرحــی بــود‪ ،‬کــه وی‬ ‫بــرای برنــد شــرکت فــراری از ان بهــره بــرد‪ .‬بــرای نمونــه بــاراکا از اســبی قرمــز‬ ‫رنــگ‪ ،‬بــا پس زمینــه ســفید کــه نمایانگــر ابرهــا بــود‪ ،‬اســتفاده می کــرد ولــی انــزو‬ ‫تصمیــم گرفــت کــه بــرای نشــان دادن انــدوه درگذشــت بــاراکا‪ ،‬رنــگ اســب را‬ ‫بــه مشــکی تغییــر دهــد‪ ،‬همچنیــن بــرای پــس زمینــه‪ ،‬از رنــگ زرد‪ ،‬رنــگ منتخــب‬ ‫شــهر مودنــا؛ کــه زادگاه انــزو بــود‪ ،‬اســتفاده نمایــد‪ .‬در نهایــت‪ ،‬در قســمت بــاالی‬ ‫ایــن طــرح نیــز پرچــم ایتالیــا نقــش بســته بــود‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ۱۹۴۷‬اولیــن خــودروی جــاده فــراری بــا نــام فــراری ‪ ۱۲۵‬اس طراحــی‬ ‫و روانــه بــازار شــد‪ ،‬کــه بــه دلیــل طراحــی مناســب و تــوان بــاال موتــور‪ ،‬مــورد‬ ‫توجــه قــرار گرفــت‪ .‬در ســال ‪ ۱۹۶۱‬ایــن شــرکت بــا مشــکالت اقتصــادی شــدیدی‬ ‫دســت و پنجــه نــرم کــرد‪ ،‬همچنیــن بــه رقابــت بــا شــرکت جگــوار کارز پرداخــت‪،‬‬ ‫کــه در نهایــت بــا کمــی کمــک‪ ،‬فیــات توانســت از ایــن مرحلــه بــا موفقیــت عبــور‬ ‫نمایــد‪.‬‬ ‫در فاصلــه ســال های ‪ ۱۹۶۳‬تــا ‪ ۱۹۶۷‬شــرکت امریکایــی فــورد بــا تولیــد ســری‬ ‫فــورد شــلبی و فورد موســتانگ تقریبـاً بســیاری از بــازار خودروهای کالس اســپورت‬ ‫را در دســت گرفــت‪ .‬ســپس فــراری بــا طراحــی مدل هایــی همچــون دینــو‪ ،‬فــراری‬ ‫جی تــی و فــراری جی ت ـی او‪ ،‬توانســت بــازار را بــه نفــع خــود برگردانــد‪.‬‬ ‫البتــه در طــی ایــن ســال ها شــرکت فــورد بــا خــودرو فــورد جی تــی‪ ۴۰‬خــود بــه‬ ‫‪ ۶‬ســال قهرمانــی پیاپــی فــراری در مســابقات لمانــز پایــان داد و تقریبــاً تمــام‬ ‫کاپ هــا را بــرد تــا حتــی تیــم پورشــه هــم بــا بهتریــن خــودروی خــود یعنــی‬ ‫پورشــه ‪ ۹۱۷‬نتوانــد کاری بکنــد‪ .‬همچنیــن در ســال های ‪ ۱۹۶۹‬تــا ‪ ،۱۹۷۱‬شــرکت‬ ‫پورشــه بــا مدل هــای ‪ ۹۰۸‬و ‪ ۹۱۷‬خــود بــاز هــم مســابقه ها را واگــذار کــرد‪،‬‬ ‫امــا در یــک مســابقه شــرکت فــراری بــا خــودروی خــود یعنــی ‪۳۱۲‬پــی توانســت‬ ‫مســابقه را ببــرد‪.‬‬ ‫در ســال های ‪ ۱۹۷۲‬و ‪ ۱۹۷۳‬بازهــم ‪۳۱۲‬پــی چنــد افتخــار دیگــر بــرای فــراری‬ ‫کســب کــرد تــا یکــی از بــه یــاد ماندنی تریــن و بهتریــن تولیــدات فــراری باشــد‪.‬‬ ‫از ان بــه بعــد فــراری از مســابقات لمانــز کنــار کشــید و تمرکــز خــود را روی‬ ‫مســابقات فرمــول ‪ ۱‬متمرکــز نمــود‪.‬‬ ‫در ‪ ۱۹۸۸‬انــزو فــراری درگذشــت‪ .‬در ســال های ‪ ۱۹۹۷‬و ‪ ،۱۹۹۹‬مایــکل شــوماخر‬ ‫بــه فــراری پیوســت و بــرای تیــم فــراری افتخــارات زیــادی کســب کــرد‪ .‬در‬ ‫ســال های پیاپــی ایــن افتخــارات ادامــه داشــت و در ســال ‪ ۲۰۰۴‬پایــان یافــت‬ ‫و مایــکل شــوماخر پــس از ‪ ۲‬ســال افــت شــدید‪ ،‬از رانندگــی در ســال ‪۲۰۰۶‬‬ ‫خداحافظــی کــرد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 73‬راز شقایق| ‪14‬‬ صفحه 14 ‫فیات‬ ‫فیــات شــرکت خودروســازی ایتالیایــی بــود‪ ،‬کــه در زمینــه تولیــد انــواع‬ ‫خــودرو‪ ،‬موتورهــای خــودرو و وســایل نقلیــه تجــاری فعالیــت می کــرد‪.‬‬ ‫ایــن شــرکت همچنیــن ارائه دهنــده خدمــات مالــی و صنعتــی بــود‪ ،‬کــه‬ ‫دفتــر مرکــزی ان‪ ،‬در شــهر توریــن‪ ،‬در شــمال ایتالیــا قــرار داشــت‪.‬‬ ‫شــرکت فیــات در ســال ‪ ۱۸۹۹‬توســط جووانــی انیلــی تاســیس شــد‪ .‬ایــن‬ ‫شــرکت کــه گریــدر‪ ،‬تانــک‪ ،‬لوکوموتیــو‪ ،‬تراکتــور‪ ،‬هواپیمــا و بالگــرد نیــز‬ ‫تولیــد کــرد‪ ،‬در ســال ‪ ۲۰۰۹‬به عنــوان بزرگ تریــن خودروســاز ایتالیــا و‬ ‫ششــمین خودروســاز بــزرگ جهــان‪ ،‬معرفــی شــد‪.‬‬ ‫دارایی هــای گــروه خودروســازی فیــات بیشــتر در بیــرون از خــاک ایتالیــا‬ ‫قــرار داشــتند‪ ،‬کــه بخــش اعظــم ان‪ ،‬در کشــور برزیــل مســتقر بود‪ .‬شــرکت‬ ‫فیــات همچنیــن در کشــورهای ارژانتیــن و لهســتان نیــز دارای کارخانجــات‬ ‫تولیــدی بــود‪ .‬شــرکت فیــات پیشــینه طوالنــی در واگــذاری حــق امتیــاز بــه‬ ‫دولت هــا و دیگــر شــرکت ها‪ ،‬بــدون در نظــر گرفتــن سیاســت محلــی در‬ ‫کشــور ان هــا‪ ،‬داشــت‪ .‬ایــن شــرکت ایتالیایــی همچنیــن‪ ،‬در شــرکت های‬ ‫خودروســازی مســتقر در فرانســه‪ ،‬ترکیــه‪ ،‬مص ـر ‪ ،‬افریقــای جنوب ـی ‪ ،‬هنــد‪،‬‬ ‫صربســتان‪ ،‬پاکســتان و چیــن‪ ،‬ســرمایه گذاری های مشــترک داشــت‪.‬‬ ‫گــروه صنعتــی فیــات در طــول بیــش از یــک ســده فعالیــت‪ ،‬موفــق بــه‬ ‫خریــداری شــرکت های بســیاری شــد‪ .‬فیــات در ســال ‪ ۱۹۶۸‬النچیــا را‬ ‫به دســت اورد‪ ،‬در ‪ ۱۹۶۹‬فــراری و در ‪ ۱۹۸۶‬شــرکت الفــا رومئــو را از‬ ‫دولــت ایتالیــا خریــداری نمــود‪ ،‬در ‪ ۱۹۹۳‬خودروســازی مازراتــی را تصاحــب‬ ‫کــرد‪ ،‬در ســال ‪ ۲۰۱۱‬نیــز به ترتیــب کرایســلر‪ ،‬دوج و جیــپ را به دســت‬ ‫اورد‪ .‬ایــن شــرکت‪ ،‬از طریــق شــرکت تابعــه خــود‪ ،‬صنایــع فیــات‪ ،‬نیــز‬ ‫مالــک ‪ ۸۹.۹‬درصــد درصــد از ســهام شــرکت اویکــو بــود‪ .‬از تاریــخ ‪۲۷‬‬ ‫ژانویــه ‪ ۲۰۱۴‬درپــی تاســیس گــروه فیــات کرایســلر اتومبیلــز‪ ،‬شــرکت‬ ‫فیــات و کرایســلر‪ ،‬به همــراه کلیــه شــرکت های تابعــه‪ ،‬زیرمجموعــه‬ ‫و فرعــی ان هــا‪ ،‬زیــر چتــر ایــن گــروه خودروســازی‪ ،‬کــه توســط فیــات‬ ‫مدیریــت می شــد‪ ،‬قــرار گرفتنــد‪ .‬ســپس در ژانویــه ســال ‪ ۲۰۲۱‬از ادغــام‬ ‫پــی اس ای و فیات کرایســلر‪ ،‬اســتالنتیس تاســیس گشــت‪.‬‬ ‫ارمانی‬ ‫ارمانــی شــرکت طراحــی مــد و لبــاس ایتالیایــی اســت‪ ،‬کــه در ســال ‪ ۱۹۷۵‬توســط‬ ‫جورجــو ارمانــی تاســیس شــد‪.‬‬ ‫ایــن شــرکت بــه طراحــی و ســاخت محصــوالت متنوعــی شــامل کاالهــای لوکــس‪،‬‬ ‫پوشــاک‪ ،‬لــوازم ارایشــی‪ ،‬عطــر‪ ،‬طراحــی داخلــی‪ ،‬جواهــرات‪ ،‬عینــک و ســاعت بــا‬ ‫برندهــای گوناگــون می پــردازد‪.‬‬ ‫شــرکت ارمانــی در پایــان ســال ‪ ۲۰۰۵‬میــزان فروشــی برابــر بــا ‪ ۱.۶۹‬میلیــارد دالر‬ ‫داشته اســت‪.‬‬ ‫جورجــو ارمانــی و ســرجیو گالئوتــی ایــن شــرکت را بــا ســرمایه ده هــزار دالر‪ ،‬در ســال‬ ‫‪ ۱۹۷۵‬در شــهر میــان بنیــان گذاشــتند‪.‬‬ ‫ایــن شــرکت امــروزه در حــدود ‪ ۴.۷۰۰‬کارمنــد و ‪ ۱۳‬نمایندگــی تولیــد در سراســر جهــان‬ ‫دارد‪ .‬هم اکنــون شــرکت ارمانــی مالــک شــبکه ای از ‪ ۳۰۰‬فروشــگاه و بوتیــک در ‪۳۶‬‬ ‫کشــور جهــان می باشــد‪.‬‬ ‫شــرکت ارمانــی بــه طراحــی و ســاخت محصــوالت متنوعــی شــامل لــوازم فشــن‪،‬‬ ‫پوشــاک‪ ،‬لــوازم ارایشــی‪ ،‬عطــر‪ ،‬دکوراســیون‪ ،‬جواهــرات‪ ،‬عینــک و ســاعت بــا برندهــای‬ ‫گوناگــون می پــردازد‪.‬‬ ‫ایــن شــرکت همچنیــن از طریــق همــکاری بــا ســایر شــرکت ها بــه حیطه هــای تــازه ای‬ ‫ماننــد ســاخت هتلهــا و مراکــز تفریحــی زنجیــره ای و حتــی ســاخت گوشـی های موبایــل‬ ‫نیــز وارد شده اســت‪ .‬ارمانــی از طریــق همــکاری بــا شــرکت سامســونگ‪ ،‬اقــدام بــه‬ ‫طراحــی و عرضــه گوش ـی های موبایــل لوکــس بــا برنــد ارمانــی نمــوده اســت‪.‬‬ ‫ایــن شــرکت مشــارکت خــود را بــا شــرکت اماراتــی اعمــار‪ ،‬بــرای ســاخت مجموعــه‬ ‫هتل هــای زنجیــره ای لوکــس‪ ،‬اغــاز کرده اســت و در حــال ســاخت هتل هــای ارمانــی‪،‬‬ ‫در شــهرهای میــان‪ ،‬پاریــس‪ ،‬نیویــورک‪ ،‬لنــدن‪ ،‬هنــگ کنــگ‪ ،‬لــس انجلــس‪ ،‬توکیــو‪،‬‬ ‫شــانگهای‪ ،‬ســئول و دوبــی می باشــد‪.‬‬ ‫ارمانــی عرضــه عطرهــای زنانــه و مردانــه خــود را پــس از همــکاری بــا شــرکت لــوازم‬ ‫ارایشــی لورئــال اغــاز کــرد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 73‬راز شقایق| ‪15‬‬ صفحه 15 ‫نوتال‬ ‫نوتــا برنــدی تجــاری از شــکالت فندقــی اســت‪ .‬نوتــا کــه توســط کمپانــی‬ ‫ایتالیایــی فِــ ِررو تولیــد می شــود در ســال ‪ ۱۹۶۳‬بــه بــازار معرفــی شــد‪.‬‬ ‫دســتور ســاخت نوتــا پیــش از ان در یکــی دیگــر از محصــوالت فــررو کــه‬ ‫در ســال ‪ ۱۹۴۴‬منتشــر شــده بــود‪ ،‬اســتفاده شــده بــود و ســپس گســترش‬ ‫و تغییــر یافتــه بــود‪ .‬امــروزه نوتــا در بیــش از ‪ ۷۵‬کشــور از جملــه ایــران‬ ‫مصــرف می شــود‪.‬‬ ‫شــروع داســتان نوتــا از ســال ‪ ۱۸۰۶‬میــادی زده شــد‪ ،‬پیــش از شــروع‬ ‫جنگ هــای ناپلئــون‪ .‬منشــا ایــن ترکیــب شــامل کاکائــو و فنــدق بــه ناپلئــون‬ ‫منتســب اســت‪ .‬محاصــره قــاره ای ناپلئــون باعــث شــد کــه تجــارت فرانســه‬ ‫مختــل شــود‪ .‬بعــد از ایــن محاصــره‪ ،‬ارتبــاط فرانســه بــا ایتالیــا (اســتان‬ ‫پیامونتــه) قطــع شــد‪ .‬پیامونتــه در ان دوره یکــی از مرغوب تریــن انــواع‬ ‫شــکالت در جهــان را تولیــد می کــرد و بــه همیــن دلیــل‪ ،‬قیمــت شــکالت ســر‬ ‫بــه فلــک کشــید‪ .‬در ایــن زمــان‪ ،‬تورینــو کــه در مرکــز پیامونتــه قــرار دارد‪،‬‬ ‫مشــکل را حــل کــرد و بــا ترکیــب فنــدق بــا کاکائــو‪ ،‬مــاده ای بســیار خوشــمزه‬ ‫ســاختند‪ .‬جالــب اینجاســت کــه ایــن مــاده بــه وفــور یافــت می شــد‪.‬‬ ‫فندی‬ ‫فنــدی شــرکت ایتالیایــی فعــال در زمینــه طراحــی و تولیــد لبــاس و کاالهــای‬ ‫لوکــس اســت‪ .‬ایــن شــرکت در ســال ‪ ۱۹۲۵‬توســط ادواردو و ادلــه فنــدی‬ ‫تاســیس شــد‪.‬‬ ‫در حــال حاضــر‪ ،‬شــرکت فرانســوی ال و ام هــاش مالــک برنــد فندی محســوب‬ ‫هســتند‪ .‬مشــهورترین محصــول شــرکت فنــدی‪ ،‬کیف هــای دســتی «باگتــی»‬ ‫ان‪ ،‬می باشــد‪.‬‬ ‫در نیمــه دوم دهــه ‪ ۱۹۵۰‬داشــتن یــک لبــاس خــز رویــای محبــوب بســیاری از‬ ‫زنــان بــود و البتــه ایــن رویــا بســیار بــه نفــع فنــدی بــود امــا پــس از تغییــرات‬ ‫اجتماعــی و… در دهه هــای ‪ ۱۹۶۰‬و ‪ ۱۹۷۰‬ایــن عالقــه تغییراتــی پیــدا کــرد‬ ‫کــه چنــدان بــرای فنــدی بــاب میــل نبــود‪ .‬کارل الگرفلــد یکــی از طراحــان‬ ‫المانــی صاحــب نــام در صنعــت مــد می باشــد کــه در ابتــدا در ســال ‪۱۹۶۵‬‬ ‫خواهــران فنــدی متوجــه ایــن طــراح جــوان و بــا اســتعداد شــدند‪ .‬پیوســتن‬ ‫کارل الگرفلــد ســراغاز موفقیت هــای بــزرگ ایــن برنــد شــد‪ .‬گویــا ورود کارل‬ ‫بــه مجموعــه‪ ،‬راه و دنیــای جدیــدی را در طراحی هــای ایــن شــرکت بــزرگ‬ ‫بــاز کــرد‪ .‬طراحــی لوگــوی امــروزی ایــن برنــد (کــه بــه شــکل دو ‪ F‬کــه یکــی‬ ‫از ان هــا بــه شــکل معمولــی و دیگــری بــه شــکل برعکــس ایــن حــرف اســت)‬ ‫نیــز توســط ایــن طــراح بــزرگ انجــام شده اســت‪ .‬در همیــن ســال فنــدی‬ ‫اولیــن مجموعــه لبــاس زنانــه خــود کــه بــا خــز مزیــن شــده بــود را طراحــی‬ ‫و معرفــی کــرد‪ .‬طراحــی ایــن مجموعــه توســط لگرفلــد انجــام شــد و ایــن‬ ‫طرح هــا توســط خریــداران خارجــی بــا اســتقبال بســیاری خوبــی رو بــه رو‬ ‫شــدند‪ .‬شــرکت فنــدی همیشــه بخاطــر توجــه و مراقبــت در اســتفاده از مــواد‬ ‫اولیــه بــا کیفیــت و انتخــاب بهتریــن جنس هــا در تولیــد محصــوالت خــود‬ ‫مشــهور بوده اســت‪.‬‬ ‫شماره ‪| 73‬راز شقایق| ‪16‬‬ ‫دیزل‬ ‫دیــزل اس‪.‬پــی‪.‬ای (‪ )Diesel S.p.A‬یــک شــرکت طراحــی ایتالیایــی اســت کــه بیشــتر‬ ‫بــرای کاالهــای لوکــس‪ ،‬و پوشــاک امــاده بــرای پوشــیدن بــرای بــازار جوانــان شــناخته‬ ‫شده اســت‪.‬‬ ‫ایــن شــرکت متعلــق بــه موســس ان رنــزو روســو اســت‪ ،‬و در محــل ســاختمان ســابق‬ ‫الوردا‪ ،‬در برگانتســه‪ ،‬شــمال ایتالیــا واقــع شده اســت‪ .‬در ســال های ‪ ۱۹۸۵‬و ‪۱۹۸۹‬‬ ‫نقــاط عطــف ایــن برنــد شــکل گرفــت‪ .‬ابتــدا بــا اســتخدام اســتاد ســابق کالــج مــد و‬ ‫فشــن نیویــورک بــه نــام ‪ Wilbert Das‬دســت بــه اقــدام قابــل توجــه زد‪ .‬وی در ســال‬ ‫‪ ۱۹۹۱‬بــا انجــام اســتراتژی های بازاریابــی جهانــی خــود و بعــد از افتتــاح فروشــگاه‬ ‫در نیویــورک بــه رســانه ها گفــت‪ :‬بازاریابــی از امریکایی هــا‪ ،‬نظــم و ســاختار را از‬ ‫المانی هــا و هنــر را از ایتالیایی هــا اموختــه اســت!‬ ‫در ســال ‪ ۲۰۰۷‬لبــاس شــنا بــرای مــردان و زنــان را تولیــد و عرضــه نمــود‪ .‬ایــن شــرکت‬ ‫بیــش از ‪ ۶۰۰۰‬کارمنــد و ‪ ۱۸‬زیــر مجموعــه دارد‪ .‬درامــد ســاالنه ایــن برنــد از ‪۱/۲‬‬ ‫میلیــارد یــورو در ســال ‪ ۲۰۰۵‬بــه ‪ ۱/۳‬میلیــارد یــورو در ســال ‪ ۲۰۰۹‬رســید‪ .‬ایــن برنــد‬ ‫مــد و فشــن دارای بیــش از ‪ ۵۰۰۰‬فروشــگاه در سراســر جهــان در ‪ ۸۰‬کشــور دنیــا‬ ‫حضــور دارد‪.‬‬ ‫دیــزل همچنیــن از ســال ‪ ۲۰۰۷‬بــه ارائــه محصوالتــی چــون کفــش‪ ،‬لبــاس زیــر و کیــف‬ ‫پرداختــه اســت‪ .‬همچنیــن در ایــن ســال بــا برنــد لورئــال بــه تولیــد عطــر نیــز پرداختــه‬ ‫ا ست ‪.‬‬ ‫ویلبــرت داس در ســال ‪ ۲۰۰۹‬بــه علــت اختــاف در مــورد مســیر اینــده ایــن برنــد بــا‬ ‫مدیــر شــرکت ‪ Renzo Rosso‬ایــن شــرکت را بــرای همیشــه تــرک کــرد‪ .‬ایــن برنــد‬ ‫بــا اسپانســرینگ در فعالیت هایــی چــون مبــارزه بــا ایــدز‪ ،‬برگــزاری فســتیوال فیلــم و‬ ‫همچنیــن بــه راه انداختــن مســابقات مختلــف بــرای جوانــان ســعی در توســعه برنــد‬ ‫خــود کرده اســت‪ .‬همچنیــن ایــن برنــد بــا همــکاری شــرکت ســرگرمی ســونی بــه‬ ‫ســاخت بــازی بــرای پلــی استیشــن و ارائــه محصــوالت خــود در قالــب تــن قهرمانــان‬ ‫ان بازی هــا کــرد‪ .‬نکتــه جالــب در مــورد رنــزو ایــن اســت کــه وی در ســال ‪ ۱۹۹۶‬بــه‬ ‫علــت نداشــتن کاال بــه انــدازه کافــی بــرای فــروش در فروشــگاه ‪ ۱۵۰۰۰‬فــوت مربعــی‬ ‫خــود باایجــاد بــار و اوردن دی جــی‪ ،‬مغــازه را صبــح ســاعت ‪ ۶‬بــاز می کــرد و در ان‬ ‫مهمانــی برگــزار می نمــود! همچنیــن رنــزو روســو بــا دارایــی خالــص ‪ ۳‬میلیــارد دالر در‬ ‫فهرســت میلیاردرهــای دنیــا قــرار دارد‪.‬‬ صفحه 16 ‫مازاراتی‬ ‫مازراتــی شــرکت خودروســازی ایتالیایــی تولیدکننــده خودروهــای لوکــس و‬ ‫اســپورت اســت‪ ،‬کــه در تاریــخ ‪ ۱‬دســامبر ‪ ۱۹۱۴‬توســط بــرادران مازراتــی‪ ،‬در‬ ‫شــهر بولونیــا راه انــدازی شده اســت‪ .‬شــرکت مازراتــی متعلــق بــه اســتالنتیس‬ ‫می باشــد و اکنــون دفتــر مرکــزی و کارخانــه تولیــدی اصلــی ان‪ ،‬در شــهر مودنــا‪،‬‬ ‫ناحیــه امیلیا‪-‬رومانیــا‪ ،‬ایتالیــا قــرار دارد‪.‬‬ ‫در ســاختار ســازمانی گــروه فیــات‪ ،‬مازراتــی همــواره به عنــوان زیرمجموعــه‬ ‫شــرکت فــراری محســوب می شــد‪ ،‬امــا به تازگــی به همــراه الفــا رومئــو‪،‬‬ ‫بخــش اصلــی خودروهــای اســپورت اســتالنتیس را‪ ،‬تولیــد می نمایــد‪ .‬نشــان‬ ‫شــرکت خودروســازی مازراتــی بــر گرفتــه از نیــزه سه شــاخ اب نمــای نپتــون‬ ‫در بولونیــا‪ ،‬شــهر زادگاه ایــن خــودرو اســت‪.‬ادغام پــی اس ای و فیات کرایســلر‪،‬‬ ‫اســتالنتیس تاســیس گشــت‪.‬‬ ‫شــرکت خودروســازی مازراتــی در مــاه دســامبر ســال ‪ ۱۹۱۴‬فعالیــت خــود را‬ ‫اغــاز نمــود‪ .‬ایــن شــرکت توســط بــرادران مازراتــی؛ بــه نام هــای الفیــری‪،‬‬ ‫بینــدو‪ ،‬کارلــو‪ ،‬اتــوره و ارنســتو تاســیس شــد‪ .‬ان هــا در ســال های نخســت‬ ‫قــرن بیســتم فعالیتشــان را در شــرکت خودروســازی دیاتــو اغــاز نمودنــد و‬ ‫خودروهــای مســابقه ای ‪۲‬لیتــری طراحــی شــده توســط الفیــری‪ ،‬بینــدو و ارنســتو‬ ‫بــرای دیاتــو‪ ،‬قهرمانــی مســابقات اتومبیل رانــی گرنــد پریکــس را بــه ارمغــان‬ ‫اورد‪.‬‬ ‫در ‪ ۱۹۲۶‬شــرکت دیاتــو تولیــد خودروهــای مســابقه ای خــود را متوقــف کــرد و‬ ‫بــرادران مازراتــی از ایــن شــرکت جــدا شــدند و بــر روی شــرکت تــازه تاســیس‬ ‫خــود؛ مازراتــی‪ ،‬تمرکــز نمودنــد‪ ،‬کــه فعالیــت ان هــا بــه ســاخت خودروهــای ‪،۴‬‬ ‫‪ ۸ ،۶‬و ‪ ۱۶‬ســیلندر مســابقه ای و شــرکت در مســابقات اتومبیل رانــی محــدود‬ ‫می شــد‪.‬‬ ‫یکــی از نخســتین خودروهــای ســاخته شــده توســط بــرادران مازراتــی‪ ،‬کــه‬ ‫الفیــری رانندگــی ان را برعهــده داشــت‪ ،‬در ‪ ۱۹۲۶‬مقــام اول را در مســابقات‬ ‫تــارگا فلوریــو کســب نمــود‪ .‬ســال ‪ ۱۹۳۲‬بــرادر بزرگتــر‪ ،‬یعنــی الفیــری مازراتــی‬ ‫درگذشــت و کارلــو نیــز از شــرکت جــدا شــد‪ ،‬ولــی ‪ ۳‬بــرادر دیگــر‪ ،‬بــرای ‪۵‬‬ ‫ســال‪ ،‬هدایــت شــرکت را ادامــه دادنــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 73‬راز شقایق| ‪17‬‬ ‫در ســال ‪ ۱۹۳۷‬ســه بــرادر مازراتــی‪ ،‬ســهام خــود را بــه شــرکت ادولفــو اورســی واگذار‬ ‫کردنــد‪ ،‬امــا به عنــوان مهنــدس‪ ،‬در تولیــد خــودرو در ایــن شــرکت‪ ،‬بــه کار خــود ادامــه‬ ‫دادند‪.‬‬ ‫در ایــن زمــان نیــز شــرکت مازراتــی همچنــان بــه تولیــد خودروهــای مســابقه ای‬ ‫می پرداخــت‪ ،‬کــه در مســابقات رالــی نیــز موفقیت هــای زیــادی بــه دســت اورد‪.‬‬ ‫مازراتــی حتــی در برابــر غول هــای خودروســازی المانــی ماننــد مرســدس بنــز و اتــو‬ ‫یونیــون در ســال های ‪ ۱۹۳۹‬و ‪ ۱۹۴۰‬هــم موفقیت هــای فراوانــی را کســب کــرد‪ .‬یکــی‬ ‫از خودروهــای موفــق مازراتــی در مســابقات رالــی‪ ،‬خــودروی مازراتــی ســی تی اف‪۸‬‬ ‫بــود‪ ،‬کــه موفــق بــه کســب عنــوان قهرمانــی در مســابقات گرنــد پریکــس شــد‪.‬‬ ‫بــا اغــاز جنــگ جهانــی دوم‪ ،‬مازراتــی هماننــد دیگــر خودروســازان‪ ،‬بــه تولیــدات جنگــی‬ ‫پرداخــت و خــودروی نظامــی وی‪ ۱۶‬را بــرای رهبــر وقــت ایتالیــا؛ بنیتــو موســولینی‬ ‫تولیــد کــرد‪ .‬وی‪ ۱۶‬اندکــی پیــش از ان کــه فردینانــد پورشــه اغــاز بــه تولیــد خــودرو‬ ‫فولکس واگــن بــرای ادولــف هیتلــر نمایــد‪ ،‬تولیــد گردیــد‪ .‬بــا پایــان جنــگ‪ ،‬شــرکت‬ ‫تولیــدات عــادی خــود را از ســرگرفت و خودروهــای ســری مازراتــی ای‪ ۶‬را بــه بــازار‬ ‫عرضــه کــرد‪.‬‬ ‫در ادامــه‪ ،‬شــرکت مازراتــی بــا جــذب متخصصــان‪ ،‬بیشــتر تمرکــز خــود را روی‬ ‫ماشــین های مســابقه ای قــرار داد‪ .‬در ایــن دوران عــاوه بــر خودروهــای مســابقه‪،‬‬ ‫خودروهــای ‪۴‬ســی ال تی‪۸ ،‬ســی ال تی و معروف تریــن خــودروی ان دوره خــود یعنــی‬ ‫ای‪۶‬جی سـی اس را هــم تولیــد و عرضــه کــرد‪ .‬ســال ‪ ۱۹۵۷‬تیــم مازراتــی بــا خــودروی‬ ‫مازراتــی ‪۲۵۰‬اف توانســت موفقیــت چشــمگیری را بــه دســت اورد‪.‬‬ ‫از دیگــر خودروهــای مازراتــی در ایــن زمــان می تــوان بــه مدل هــای مازراتــی ‪۲۰۰‬اس‪،‬‬ ‫مازراتــی ‪۳۰۰‬اس‪ ،‬مازراتــی ‪۳۵۰‬اس‪ ،‬مازراتــی ‪۴۵۰‬اس و مازراتــی تیپــو ‪ ۶۱‬تــا ســال‬ ‫‪ ۱۹۶۱‬اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫مازراتــی پــس از ســال ‪ ۱۹۵۷‬از تولیــد خودروهــای مســابقه ای کاســت و تمرکــز خــود را‬ ‫روی خودروهــای کالس هــای دیگــر معطــوف کــرد و نخســتین خــودروی ‪ ۶‬ســیلندر خــود‪،‬‬ ‫بنــام مازراتــی ‪ ۳۵۰۰‬را تولیــد نمــود‪ ،‬کــه از بدنــه ای تمــام الومینیمــی ساخته شــده‬ ‫بــود‪ .‬در ســال بعــد نمونــه ‪ ۸‬ســیلندر بــا همــان طراحــی پیشــین ســاخته شــد‪ ،‬کــه‬ ‫تحــت نــام مازراتــی ‪ ۵۰۰۰‬جی تــی بــه بــازار عرضــه گردیــد‪.‬‬ ‫خــودروی بعــدی ایــن شــرکت مازراتــی ســبرینگ نــام داشــت و در ســال ‪۱۹۶۲‬‬ ‫رونمایــی شــد‪ .‬یــک ســال بعــد در ‪ ۱۹۶۳‬خــودروی کوپــه مازراتــی میســترال وارد بــازار‬ ‫شــد‪ ،‬کــه در ‪ ۱۹۶۴‬طــرح اســپایدر ان نیــز ســاخته شــد‪ ،‬کــه هــر دو مــدل توســط‬ ‫پیتــرو فــروا طراحــی شــده بود‪.‬‬ ‫فــروا در ســال ‪ ۱۹۶۳‬نخســتین خــودروی ‪ ۴‬در مازراتــی را نیــز طراحــی نمــود کــه بــا‬ ‫نــام مازراتــی کواتروپــورو روانــه بــازار شــد‪ .‬در ‪ ۱۹۶۷‬مــدل دو صندلــی مازراتــی گیبلــی‬ ‫طراحــی گردیــد‪.‬‬ صفحه 17 ‫ساختار سیاسی ایتالیا‬ ‫نعمت ا‪ ...‬فیروزی‬ ‫ایتالیــا از جملــه کشــورهای اروپایــی بــا ســاختار پارلمانــی دو مجلســی‬ ‫اســت‪ .‬پارلمانــی بــودن نظــام سیاســی ایــن کشــور بــه ان معنــی اســت‬ ‫کــه پــس از انجــام انتخابــات و مشــخص شــدن حــزب یــا ائتــاف سیاســی‬ ‫غالــب‪ ،‬رئیــس دولــت (نخســت وزیــر) و رئیس جمهــوری از ســوی پارلمــان‬ ‫انتخــاب می شــوند‪.‬‬ ‫مــردم ایتالیــا در ســال ‪۱۹۴۸‬میــادی بــا شــرکت در یــک همه پرســی‬ ‫سراســری بــه تبدیــل نظــام حکومتــی کشورشــان از «ســلطنتی» بــه‬ ‫«جمهــوری» رای مثبــت دادنــد و بدیــن گونه نظــام جمهــوری در کشــور ایتالیا‬ ‫تاســیس شــد‪ .‬متعاقــب ایــن همه پرســی‪ ،‬جمهــوری ایتالیــا از دو مجلــس‬ ‫نماینــدگان و ســنا بــه شــکل امــروزی ان برخــوردار شــد‪ .‬مجالــس نمایندگان‬ ‫(ســفال) و ســنا (علیــا) ایتالیــا نخســتین دوره خــود را در ســال ‪ ۱۹۴۸‬میــادی‬ ‫اغــاز کردنــد و قانــون انتخابــات ایتالیــا در ســال ‪ ۱۹۷۵‬وضــع و اخریــن بــار‬ ‫در ســال ‪ ۱۹۹۳‬مــورد اصــاح واقــع شــد‪.‬‬ ‫مجلــس ســنای ایتالیــا متشــکل از ‪ ۳۱۵‬ســناتور اســت‪ .‬ســناتورهای مجلــس‬ ‫ســنا بــه شــکل ناحی ـه ای انتخــاب می شــوند‪ .‬برخــاف مجلــس نماینــدگان‬ ‫کــه همــه اعضــای ان انتخابی ­انــد‪ ،‬مجلــس ســنا دارای ســناتورهایی اســت‬ ‫کــه شــماری از انــان مادام العمرنــد از جملــه تمــام روســای جمهــوری ســابق‬ ‫و پنــج ســناتور کــه هــر رئیــس دولتــی حــق دارد از میــان شــهروندانی کــه در‬ ‫زمینــه هــای اجتماعــی‪ ،‬علمــی‪ ،‬هنــری و ادبــی شــخصیت برجســته ای دارنــد‪،‬‬ ‫منصــوب کنــد‪.‬‬ ‫در پیونــد بــا مجلــس نماینــدگان نیــز الزم بــه ذکــر اســت کــه اعضــای‬ ‫مجلــس نماینــدگان بــه موجــب ارای عمومــی و بــه صــورت مســتقیم‬ ‫انتخــاب می شــوند‪ .‬مجلــس نماینــدگان ایتالیــا دارای ‪ ۶۳۰‬نماینــده اســت‬ ‫کــه اعضــای ان هــر ‪ ۵‬ســال یــک بــار بــا ارای مســتقیم مــردم ‪ ۲۰‬اســتان‬ ‫ایــن کشــور و ایتالیایی هــای مقیــم خــارج از کشــور انتخــاب می شــوند‪ .‬از‬ ‫ایــن تعــداد‪ ۱۲ ،‬نماینــده از ســوی ایتالیایی هــای مقیــم خــارج از کشــور کــه‬ ‫عمدتــاً در امریــکا ســاکنند‪ ،‬انتخــاب می­ شــوند‪.‬‬ ‫از جملــه شــرایط نامــزدی نمایندگــی پارلمــان ایتالیــا اعــم از مجلــس‬ ‫نماینــدگان و ســنا می تــوان بــه تابعیــت ایتالیــا و دارا بــودن حداقــل ‪۲۵‬‬ ‫ســال بــرای مجلــس نماینــدگان و ‪ ۴۰‬ســال بــرای مجلــس ســنا اشــاره کرد‪.‬‬ ‫دربــاره شــرایط رای دهنــدگان نیــز الزم بــه ذکــر اســت کــه رســیدن بــه‬ ‫ســن قانونــی یعنــی ‪ ۱۸‬ســال و شــهروند ایتالیــا بــودن از مهمتریــن شــرایط‬ ‫رای دهنــدگان اســت‪ .‬برپایــه اصــل ‪ ۴۸‬قانــون اساســی ایــن کشــور‪ ،‬احــاد‬ ‫ملــت اعــم از زن و مــرد کــه بــه ســن قانونــی رســیده اند‪ ،‬حــق شــرکت‬ ‫در انتخابــات را دارنــد‪ .‬اراء فــردی و بــه صــورت ازاد و مخفــی بــوده و دارای‬ ‫ارزش یکســان اســت‪.‬‏ شــرکت در انتخابــات یــک وظیفــه مدنــی اســت‪ .‬حــق‬ ‫رای را نمی تــوان محــدود ســاخت‪ ،‬مگــر در صــورت عــدم اهلیــت مدنــی‪،‬‬ ‫در نتیجــه حکــم کیفــری نهایــی یــا در صــورت فقــدان قابلیــت اخالقــی بــه‬ ‫نحــوی کــه در قانــون پیش بینــی شده اســت‪.‬‬ ‫در ارتبــاط بــا دامنــه اختیــارات رئیــس مجلــس بایــد گفت کــه مقررات بــرای رئیــس مجلس‬ ‫قدرتــی فوق العــاد ه در ارتبــاط بــا مجمــع نماینــدگان و همیــن طــور کمیســیون های مربوطــه‬ ‫قائــل شده اســت‪ .‬بــر اســاس مــاده ‪ ۸‬قانــون‪ ،‬رئیــس مجلــس نماینــدگان معــرف مجلــس‬ ‫اســت و اطمینــان می دهــد کــه رونــد کاری مجلــس بــه نحــو احســن بــه پیــش م ـی رود‪.‬‬ ‫وی اغازکننــده مباحــث مطروحــه در مجلــس بــوده و مذاکــرات و هدایــت نظــم مجلــس‬ ‫در زمــان رای گیــری هــا نیــز برعهــده او اســت‪ .‬رئیــس مجلــس نماینــدگان ضمــن ارائــه‬ ‫توضیــح دربــاره معنــا و مفهــوم ارای مجلــس‪ ،‬نتیجــه ارای نماینــدگان در مــوارد مختلــف را‬ ‫نیــز اعــام می کنــد‪.‬‬ ‫عــاوه بــر «کمیتــه ویــژه تنظیــم مقــررات»‪ ،‬اعضــای دو کمیتــه غیرتقنینــی دیگــر نیــز کــه‬ ‫از ســوی رئیــس مجلــس منصــوب می شــوند‪ ،‬امــور بســیار حســاس مجلــس را زیــر نظــر‬ ‫دارنــد‪ .‬یکــی از ایــن دو کمیتــه‪« ،‬کمیتــه ویــژه انتخابــات» اســت کــه نتیجــه ارای انتخاباتــی‬ ‫را بررســی و ســپس ان را بــه مجمــع نماینــدگان اعــام می کنــد‪ .‬ایــن کمیتــه انتخــاب‬ ‫نماینــدگان را مــورد تاییــد قــرار می دهــد یــا اعتراضــات ارائــه شــده را راســا داوری‬ ‫می کنــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 73‬راز شقایق| ‪18‬‬ صفحه 18 ‫کمیتــه دیگــر تحــت عنــوان «کمیتــه اعطــای اختیــار» مســئولیت بررســی‬ ‫تقاضــای قــوه قضاییــه بــرای دســتگیری نماینــدگان یــا بــه عبــارت دیگر‬ ‫محــدود کــردن ازادی هــای شــخصی انــان را برعهــده دارد‪ .‬بــه دنبــال‬ ‫اصــاح مــاده ‪ ۶۸‬قانــون اساســی ایــن اجــازه بــرای اجــرای احــکام‬ ‫تعقیــب جنایــی علیــه نماینــدگان ضــروری اســت‪ .‬مضافــا چنانچــه‬ ‫نماینــده ای پــس از ورود بــه پارلمــان‪ ،‬فعالیت هایــی خــارج از حیطــه‬ ‫حرفـه ای و وظایــف نهــادی و ســازمانی خــود بــه عنــوان نماینــده صورت‬ ‫دهــد‪ ،‬بــه دســتور رئیــس مجلــس یــا شــورای مرکــزی حــزب متبوعــش‬ ‫ســلب مســئولیت و از صحــن پارلمــان اخــراج می شــود‪.‬‬ ‫در نظــام پارلمانــی ایتالیــا رئیــس مجلــس بیــش از هــر چیــز نقــش‬ ‫تضمین کننــده را برعهــده دارد‪ .‬وی نمایندگــی کل مجلــس را برعهده دارد‬ ‫نــه اکثریتــی کــه او را بــه ایــن ســمت انتخــاب کرده انــد‪ .‬تاکنــون تمــام‬ ‫روســای مجلــس نماینــدگان ایتالیــا ایــن حــق را کــه بــه همــه احــزاب‬ ‫و گــروه بندی هــای سیاســی تعلــق دارد‪ ،‬حفــظ کرده انــد‪ .‬اهمیــت ایــن‬ ‫نقــش بی طرفانــه رئیــس مجلــس انقــدر زیــاد اســت کــه قانــون بــه‬ ‫وی اجــازه می دهــد تــا بــه همــراه رئیــس مجلــس ســنا‪ ،‬اشــخاصی را‬ ‫«بــرای نظــارت بــر تضمیــن ازادی هــای رادیــو و تلویزیــون و انتشــارات‬ ‫و همچنیــن ازادی تجــارت» انتخــاب و منصــوب کنــد‪.‬‬ ‫«دولــت ائتالفــی» و «بی ثباتــی سیاســی» از ویژگی هــای سیاســی برجســته در‬ ‫ایــن کشــور اســت‪ .‬از انجــا کــه در کشــور ایتالیــا مــردم بــه احــزاب اهمیــت خاصــی‬ ‫می دهنــد‪ ،‬افــراد معمــوالً در قالــب یکــی از احــزاب بــه رقابت هــای انتخاباتــی وارد‬ ‫می شــوند و افــراد مســتقل بــه جــز در مــوارد اســتثنا معمــوالً شــانس زیــادی بــرای‬ ‫ورود بــه مجالــس ایتالیــا ندارنــد‪.‬‬ ‫همچنیــن از انجــا کــه معمــوالً دولت هــای ایتالیــا همــواره دولت هــای متشــکل از‬ ‫ائتــاف احــزاب بوده انــد‪ ،‬از ثبــات چندانــی برخــوردار نیســتند‪ ،‬لــذا بــرای مقابلــه بــا‬ ‫ایــن مشــکل و بــه منظــور کمــک بــه ثبــات دولت هــا‪ ،‬در ســال ‪ ۲۰۰۵‬اصالحاتــی در‬ ‫قانــون انتخابــات ایتالیــا بــه عمــل امــد‪ .‬بدیــن ترتیــب کــه در صورتــی کــه هــر حزبی‬ ‫بتوانــد بیشــترین ارای یــک حــوزه را بدســت اورد‪ ،‬دارای ‪ ۵۵‬درصــد کرس ـی های ان‬ ‫ناحیــه نیــز خواهــد شــد و بــه ایــن ترتیــب ائتالفــی کــه بیشــترین کرســی ها را‬ ‫داشــته باشــد‪ ،‬حتــی اگــر بــه نیمــی از کرســی هــا نرســد‪ ،‬خــود بــه خــود ‪ ۵۴‬درصــد‬ ‫کرسـی ها را دراختیــار خواهــد گرفــت تــا بــه حداقــل نصــاب ‪ ۳۴۰‬کرســی‪ ،‬بــرای در‬ ‫اختیــار داشــتن رای اکثریــت و تشــکیل دولــت دســت پیــدا کنــد‪.‬‬ ‫سیاســتگذاری و فعالیت هــای مربــوط بــه نظــارت و کنتــرل دولــت‪ ،‬هــم از وظایــف‬ ‫مجلــس و هــم از وظایــف کمیســیون ها اســت‪ .‬مذاکــره در مــورد مهم تریــن‬ ‫مســایل روز بطــور مســتمر در نشســت های عمومــی مجلــس صــورت می گیــرد‪.‬‬ ‫ایــن نشســت ها نــه تنهــا بــرای پاســخ دولــت بــه ســوال ها و مباحــث تشــکیل‬ ‫می شــود‪ ،‬بلکــه در انهــا پیشــنهادها و قطعنامه هایــی کــه بایــد بــه رای گذاشــته‬ ‫شــود (رای گیــری مربوطــه غالبــا در مــورد تعییــن سیاســت های دولــت انجــام‬ ‫می شــود) نیــز مطــرح می گــردد‪.‬‬ ‫تحقیــق و بررســی از دیگــر منابــع مهــم اطالعاتــی اســت کــه کمیســیون ها‬ ‫می تواننــد بــا اســتفاده ازان در جهــت بهبــود رونــد قانونگــذاری اقــدام کننــد‪ .‬ایــن‬ ‫تحقیقــات شــامل برگــزاری جلســات و نشسـت هایی بــا وزرا‪ ،‬کارکنــان و کارشناســان‬ ‫بخش هــای مختلــف اســت‪ .‬در مــواردی هــم مجلــس بــه افــرادی ماموریــت‬ ‫می دهــد تــا در زمینــه خاصــی بــه تحقیــق و تفحــص بپردازنــد و گــزارش کار خــود‬ ‫را بــه مجلــس ارائــه دهنــد‪ .‬در خــارج از چارچــوب ایــن تحقیقــات‪ ،‬کمیســیون ها‬ ‫می تواننــد درمــورد برگــزاری جلســات اســتماع جهــت کســب اطالعــات الزم‬ ‫تصمیــم گیــری کننــد‪ .‬بــه عنــوان مثــال در خصــوص مباحــث مربــوط بــه بودجــه‪،‬‬ ‫برگــزاری چنیــن جلســاتی پیش بینــی شده اســت‪.‬‬ ‫شماره ‪| 73‬راز شقایق| ‪19‬‬ صفحه 19 ‫نظام اموزشی ایتالیا‬ ‫جعفر محمدهاشم‬ ‫سیستم تحصیلی کشور ایتالیا شامل موارد زیر می شود ‪:‬‬ ‫ـ کودکستان ( غیر اجباری ) برای کودکان بین ‪ 3‬تا ‪ 6‬ساله ‪.‬‬ ‫ـ ابتدایی برای بچه های بین ‪ 6‬تا ‪ 11‬ساله ‪.‬‬ ‫ـ مدارس مقدماتی متوسطه برای کودکان بین ‪ 11‬تا ‪ 14‬ساله ‪.‬‬ ‫ـ مــدارس تکمیلــی متوســطه کــه شــامل انــواع متفــاوت تحصیــات‬ ‫میباشــد‪ .‬درحالــت کلــی شــامل دانــش امــوزان ‪ 15‬تــا ‪ 19‬ســاله اســت ‪.‬‬ ‫اجــازه ورود بــه تحصیــات دانشــگاهی و غیردانشــگاهی تکمیلــی بــه‬ ‫دانــش اموزانــی کــه امتحانــات دولتــی را بگذراننــد داده مــی شــود‪.‬‬ ‫دوره هــای اموزشــی حرفــه ای بصــورت اختیــارات کلــی هســتند و افــرادی‬ ‫کــه سنشــان بیــن ‪ 16‬تــا ‪ 25‬ســال و گاهــی اوقــات باالتــر ‪ ،‬می تواننــد‬ ‫حضــور داشــته باشــند‪.‬‬ ‫بــرای بدســت اوردن اجــازه ورود بــه دبیرســتان احتیــاج بــه گواهینامــه‬ ‫اتمــام دوره مقدماتــی متوســطه مــی باشــد‪.‬هدف ازقانونگذاریهــای خــاص‬ ‫و نواوریهــای ازمایشــی ‪،‬ارشــاد دانــش اموزانــی اســت کــه مــی بایســت‬ ‫دربــاره شــغل اینــده شــان یــا ادامــه تحصیــات دردبیرســتان تصمیــم‬ ‫بگیرنــد‪.‬‬ ‫اموزش پیش دبستانی‬ ‫ازمراکــز پیــش دبســتانی در ایتالیــا تحــت عنــوان اســکوالدل اینفاتریــا یــاد‬ ‫میشود‪.‬کودکســتان کــه اولیــن شــکل امــوزش بچــه هــا در ایتالیــا اســت ‪،‬‬ ‫اجبــاری نیســت‪ ،‬امــا در جایــگاه اولیــن ســطح تحصیــات قــرار میگیــرد‪.‬‬ ‫تعــداد دانــش امــوزان شــرکت کننــده در ایــن مــدارس درحــال افزایــش‬ ‫اســت‪.‬اکنون درمجمــوع ‪96‬درصــد از کــودکان رده هــای ســنی ‪ 3‬و ‪ 5‬ســال‬ ‫در ایــن کودکســتانها شــرکت مــی کنند‪.‬درطــول ایــن دوره معلمــان ‪ ،‬بایــد‬ ‫مهارتهــای بچــه هــا را مــورد خالقیــت ‪ ،‬طــرز برخــورد هــای اجتماعــی ‪،‬‬ ‫اســتقالل و روش یادگیــری بهبــود بخشــند ‪.‬‬ ‫همــه کــودکان رده سنی‪3‬ســال درشــروع ســال تحصیلــی (اول ســپتامبر) یــا‬ ‫انهائیکــه ســومین روز تولدشــان قبــل از ســی و یــک دسامبراســت میتواننــد‬ ‫در یــک کودکســتان پذیرفتــه شــوند‪.‬‬ ‫مطابــق قانــون شــماره ‪ ، 444‬کودکســتانهای دولتــی از ســه بخــش ‪،‬‬ ‫تشــکیل مــی شــوند کــه هــر بخــش کــودکان همســن را گــروه بنــدی‬ ‫مــی کنــد‪.‬‬ ‫گاهــی اوقــات ایــن امــکان وجــود دارد کــه بخــش هایــی بــا کــودکان‬ ‫غیرهمســن درحــوزه هــای کوچــک ‪ ،‬تشــکیل یابد‪.‬هربخــش نبایــد بیــش‬ ‫از‪25‬دانــش اموزداشــته باشــد بــه اســتثنای بخــش هائیکــه دانــش امــوزان‬ ‫عقــب مانــده ذهنــی دارنــد‪ .‬بــه علــت اســتقالل‪،‬کلیه مراکــز امــوزش پیــش‬ ‫دبســتانی و مراکــز مراقبتــی کــودکان در ایتالیــا از باالتریــن ســطح قــدرت‬ ‫ســازماندهی و مدیریــت اموزشــی درپذیــرش اهــداف کلــی سیســتم‬ ‫امــوزش ملــی ‪ ،‬ازادی تدریــس و حــق انتخــاب اموزشــی خانــواده هــا در‬ ‫تعییــن برنامــه مطالعــات ‪ ،‬موضوعــات و تعــداد ســاعات برخــوردار گردیــد‪.‬‬ ‫برنامــه امــوزش کودکســتانها بــر اســاس ارتبــاط نزدیــک بیــن اهــداف‬ ‫اموزشــی (هماننــدی ‪ ،‬اســتقالل و رقابــت) و ابعــاد توســعه و سیســتم هــای‬ ‫فرهنگــی نمادیــن پایــه ریــزی شــده اســت‪.‬‬ ‫امــوزش پیــش دبســتانی در معنــای دقیــق تــر امــاده کــردن تحصیلــی‬ ‫بچــه هــای ‪ 5‬ـ‪ 3‬ســال اســت کــه بوســیله طــرح بــه اصطــاح ‪Materno‬‬ ‫‪ Or Scuole per Ilnfanzia‬فراهــم شــده اســت ‪.‬‬ ‫توجــه و خدمــات اموزشــی ویــژه ای بــرای بچــه هــای کوچــک زیــر ‪3‬‬ ‫ســال وجــود دارد و بوســیله برنامــه ‪ Asili Nido‬فراهــم شــده اســت ‪.‬‬ ‫برنامــه ‪ The Scuole Mateme‬بخشــی از سیســتم اموزشــی اســت کــه‬ ‫بــا مســئولیت وزارت امــوزش و پــرورش مــی باشــد در حالیکــه ‪Asili Nido‬‬ ‫متعلــق بــه سیســتم اموزشــی نیســت و تحــت مســئولیت وزارت کار اســت ‪.‬‬ ‫برنامــه ‪ Asili Nido‬عمدت ـاً توســط شــهرداریها حمایــت مالــی شــده و در‬ ‫میــزان بســیار پایینــی شــرکت هــای خصوصــی و غیــر انتفاعــی حمایــت‬ ‫شماره ‪| 73‬راز شقایق| ‪20‬‬ ‫می کننــد کــه البتــه فقــط نســبت خیلــی کمــی از جمعیــت را تحــت پوشــش خــود‬ ‫قــرار مــی دهنــد یعنــی در حــدود‪ 8‬درصــد در ســطح ملــی و بویــژه در ایتالیــای مرکــزی و‬ ‫شــمالی ‪ .‬باضافــه مــوارد اندکــی در ایتالیــای جنوبــی و جزایــر ان امــا در طــی دهــه اخیــر‬ ‫پیشــرفت قابــل مالحظــه ای در امادگــی تحصیلــی افــراد دیــده مــی شــود‪.‬‬ ‫برنامــه ‪ Asili Nido‬توســط دولــت یــا گروههــای فــردی دیگــری حمایــت مالــی شــد‬ ‫(مناطــق و ایالــت خــود مختــار ‪ ،‬شــهرداریها ) یــا یکســری موسســات خصوصــی ‪ ،‬بویــژه‬ ‫موسســات مذهبــی و غیــر انتفاعــی بخشــی از هزینــه ایــن برنامــه را بــه عهــده مــی‬ ‫گیرنــد ‪.‬‬ ‫حضــور در مــدارس پیــش دبســتانی اجبــاری نبــوده امــا تقریب ـاً حالــت فراگیــر گرفتــه‬ ‫و بیــش از ‪ 95‬درصــد بچــه هــا مــورد نظــر در نوعــی از محیــط هــای اموزشــی پیــش‬ ‫دبســتانی حضــور یافتــه اند‪.‬بچــه هــای معلــول هــم بــه طــور کامــل در مــدارس عمومــی‪،‬‬ ‫بــا دیگــر بچــه هــا تلفیــق داده شــده انــد‬ ‫در مــورد تفــاوت نســبت دانــش امــوزان دختــر و پســر بــه هــم در مقطــع پیــش‬ ‫دبســتانی‪ ،‬نســبت دانــش امــوزان دختــر بــه پســر ‪ 48/2‬درصــد بــود در مقابــل‪51/8‬‬ ‫درصــد (پســران ) در ســال ‪ 1999 - 97‬و ایــن نســبت بــر مــی گــردد بــه عوامــل‬ ‫جمعیتــی بــه مســائل تبعیضــی و ‪. . . .‬‬ صفحه 20 ‫اموزش ابتدایی‬ ‫تحصیــات اجبــاری بــا امــوزش دوره ابتدایــی شــروع مــی شــود کــه‬ ‫قبــا مــدت زمــان پنــج ســال بــه طــول مــی انجامیــد و بــرای بچــه‬ ‫هــای بیــن ‪ 6‬و‪11‬ســال درنظــر گرفتــه مــی شــد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫تحصیــات دوره ابتدایــی در سراســر کشــور کامــا گســترده شــده‬ ‫است‪.‬تشــکیل و فعالیــت مــدارس ابتدائــی بــه واســطه سیاســت اینــده‬ ‫نگــری کلــی کــه درتمــام کشــوراعمال مــی شــود تنظیــم می گــردد‬ ‫برنامــه هــای امــوزش ابتدایــی طــی اموزشــهای ‪ 27‬تــا ‪ 30‬ســاعته‬ ‫درهفتــه یــا امــوزش تمــام وقــت ‪ 40‬ســاعت درهفته‪،‬ارائــه مــی گــردد‪.‬‬ ‫مــدارس دوره ابتدایــی همچنیــن می تواننــد تحــت مالکیــت دولــت‬ ‫باشــند یــا خصوصــی باشــند‪ .‬امــوزش ابتدایــی اولیــن دوره امــوزش‬ ‫اجبــاری بــا هــدف بــاال بــردن ســطح فرهنگــی جامعــه بــا دیدگاهــی‬ ‫مثبــت نســبت بــه امــوزش اجتماعــی و هماهنگــی بــا دیگــر ارگانهــا‬ ‫اســت کــه بــه مــدت ‪ 5‬ســال از ســنین‪ 6-11‬ســال طــول مــی کشــد‪.‬‬ ‫امــوزش ابتدایــی اساس ـاً توســط مــدارس دولتــی فراهــم مــی شــود‬ ‫کــه ‪ 93‬در صــد از گروههــای ســنی را در بــر مــی گیرد‪.‬امــا تعــدادی‬ ‫موسســات خصوصــی نیــز وجــود دارنــد کــه عمدتـاً توســط گروههــای‬ ‫مذهبــی حمایــت مالــی شــده کــه بــه ‪ 7‬درصــد از جمعیــت جــوان‬ ‫خدمــت مــی کننــد‪ .‬مــدارس دولتــی رایــگان اســت در حالــی کــه در‬ ‫مــدارس خصوصــی والدیــن شــهریه پرداخــت می کننــد‪ .‬از چندیــن‬ ‫دهــه کلیــه کــودکان ایــن رده ســنی در کالس هــای امــوزش ابتدائــی‬ ‫ثبــت نــام مــی کننــد اگــر چــه تعــداد کمــی از ایــن دســته ایــن دوره‬ ‫هــا را طــی نکــرده ویــا قبــل از پایــان ایــن دوره تــرک تحصــی مــی‬ ‫کننــد بــدون ایــن کــه مــدرک پایــان دوره اموزشــی را دریافــت کننــد‪.‬‬ ‫ابتــکارات اساســی اعــم ازمعرفــی زبانهــای خارجــی دربرنامــه هــای اموزشــی و‬ ‫تعریــف بهتــری از گروههــای انضباطــی وتدریــس موضوعــات جداگانــه در ایــن‬ ‫مقطــع بــه مــورد اجــرا گــذارده شــده اســت‪ .‬ایــن ابتــکارات برچارچــوب اصــاح‬ ‫برنامــه امــوزش ابتدایــی کــه هــدف اصلــی ان ایجــاد فرصتهــای بیشــتر بــرای‬ ‫دســتیابی بــه ســطح فرهنگــی گســترده تــر بویــژه کســب مهــارت دانــش امــوزان‬ ‫مهــارت در زبانهــای مختلــف می باشــد‪ .‬بنابرایــن کــودکان بااســتفاده ازروشــهای‬ ‫مختلــف بــرای جســتجوی تجــارب خــود‪،‬از پیشــرفت و کســب توانائیهایــی درجهــت‬ ‫برخــورداری ازافــکار انتقــادی ‪ ،‬خــود مختــاری و امــوزش اساســی برخــوردار‬ ‫می گردنــد‪.‬‬ ‫برنامــه اموزشــی جدیــد براصــل اختصاصــی کــردن فراینــد امــوزش ویادگیــری از‬ ‫طریــق فعالیتهــای دانــش امــوزی بیشــتر تاکیــد مــی کند‪.‬مطالعــات زیــادی در چنــد‬ ‫ســال اخیــر در زمینــه محتــوا و کیفیــت امادگــی تحصیلــی بدنبــال قوانیــن جدیــد‬ ‫وضــع شــده انجــام گرفــت کــه مهمتریــن ایــن ابتــکارات اســتقرار سیســتم کنتــرل‬ ‫در وزارت امــوزش و پــرورش مــی باشــد کــه بــه طــور منظــم هــر دو ســال وضعیــت‬ ‫اموزشــی را از ابعــاد مختلــف کنتــرل مــی کنــد‪ .‬بــه عنــوان مثــال بــه بررســی و‬ ‫نظــارت ســاختار و ابعــاد موسســات اموزشــی و تعــداد کالســهای درســی ‪ ،‬تعــداد‬ ‫معلمــان و دانــش امــوزان مــی پــردازد‪.‬‬ ‫در حقیقــت خــود مختــاری اموزشــی ایــن اجــازه را بــه موسســات غیــر انتفاعــی‬ ‫میدهــد کــه در راســتای بهبــود کیفیــت امــوزش بومــی و منطقــه ای بــه طراحــی‬ ‫و برنامــه ریــزی طرحهــای اموزشــی مــدارس و فعالیتهــای فــوق برنامــه همســو‬ ‫بــا نیازهــای ویــژه و منابــع قابــل دســترس در جهــت اســتفاده بهتــر و موثــر تــر‬ ‫از منابــع مبــادرت نمایتد‪.‬تاکیــد عمــده ای بــر روی تــداوم تحصیــل از دوره پیــش‬ ‫دبســتانی بــه ابتدایــی ارائــه شــده اســت‪ .‬از انجائیکــه منابــع انســانی و شــامل بــه‬ ‫کارگیــری اصالحــات جدیــد مــی باشــد ‪ ،‬بنابرایــن در ایــن دوره بــه میــزان تخصــص‬ ‫معلمــان اهمیــت ویــژه ای داده مــی شــود‪.‬‬ ‫در ایــن زمینــه معرفــی مــدل هــای جدیــد اموزشــی شــامل تخصــص هــای اولیــه‬ ‫بیشــتر و کالس هــای اموزشــی درون گروهــی کاربــرد دارد کــه خــود باعــث‬ ‫جایگزینــی مــدل هــا و روش هــای قدیمــی بــا مســائل و روش هــای انضباطــی‬ ‫جدیــد مــی شــود‪.‬‬ ‫مســاله تــرک تحصیــل یکــی از مســائل مهــم سیاســتگذاران مــی باشــد حتــی اگــر‬ ‫ایــن تعــداد نســبت خیلــی کمــی را شــامل شــود‪ .‬کــه ایــن امــر هنــوز هــم یکــی از‬ ‫موانــع دســتیابی بــه اولویــت هــای سیاســت امــوزش همگانــی مــی باشــد‪.‬‬ ‫معلمــان امــوزش ابتدایــی بایســتی بعــد از گذرانــدن یــک دوره امــوزش متوســطه‬ ‫ســطح باالتــر ‪ 5‬ســاله در یــک دوره ‪ 4‬ســاله دانشــگاهی ثبــت نــام کننــد‪.‬‬ ‫در پایــان هــر دوره بــه افــراد واجــد شــرایط مــدرک داده مــی شــود تــا بــه پســت‬ ‫معلــم ابتدایــی دســت پیــدا کننــد ‪ .‬ایــن قانــون جدیــد تصــور مــی شــود کــه اساسـاً‬ ‫صالحیــت الزم بــرای معلمــان اتــی را بهتــر کنــد ‪.‬‬ ‫شماره ‪| 73‬راز شقایق| ‪21‬‬ صفحه 21 ‫متوسطه‬ ‫امــوزش اجبــاری ‪ ،‬عــاوه بــر امــوزش ابتدایــی شــامل مقطــع مقدماتــی‬ ‫متوســطه مــی شــود کــه ســه ســال طــول کشــیده و بچــه هــای ‪11 - 14‬‬ ‫ســال در ان تحصیــل مــی کننــد‪ .‬ایــن دوره یــک امــوزش نظــری عمومــی و‬ ‫چارچوبــی بــرای پیشــرفت تواناییهــای دانــش امــوزان در همــه زمینــه هــا را‬ ‫فراهــم مــی کنــد ‪.‬بیشــتر مــدارس مقدماتــی متوســطه توســط دولــت حمایــت‬ ‫مالــی شــده کــه ‪96/3‬درصــد از دانــش امــوزان رده ســنی ‪ 11- 14‬را شــامل‬ ‫مــی شــود‪ .‬در حالــی کــه ‪3/7‬درصــد بچــه هایــی کــه در مــدارس غیــر دولتــی‬ ‫هســتند توســط موسســات مذهبــی و ســایر موسســات خصوصــی و غیــر‬ ‫انتفاعــی حمایــت مالــی مــی شــوند‪ .‬امــوزش مقدماتــی متوســطه ماننــد مقطع‬ ‫ابتدایــی درمــدارس دولتــی رایــگان اســت ‪ .‬و اولیــاء ازطرف دســت انــدرکاران‬ ‫منطقــه ای بــرای خریــد کتابهــای درســی حمایــت مالــی مــی شــوند‪ .‬کودکانی‬ ‫کــه در مــدارس خصوصــی درس مــی خواننــد هزینــه و شــهریه را پرداخــت‬ ‫مــی کننــد کــه از ســال ‪ 99 - 2000‬شــروع شــده اســت‪ .‬امــوزش مقدماتــی‬ ‫متوســطه از اوایــل دهــه ‪ 60‬اجبــاری اســت‪.‬اما تــا حــدودی نســبت باالیــی از‬ ‫بچــه هــا قبــل از پایــان ایــن دوره هــا و گرفتــن مــدرک تــرک تحصیــل مــی‬ ‫کننــد یــا ثبــت نــام نمــی کنند‪.‬ایــن مــدارس فراهــم کننــده زمینــه الزم بــرای‬ ‫دسترســی بــه امــوزش تکمیلــی متوســطه مــی باشــند‪.‬ترک تحصیــل مشــکلی‬ ‫در ایــن زمینــه مــی باشــد کــه تاثیــر و نتایــج ان در زمینــه امــوزش اساســی‬ ‫بچــه هــا و نیــز فراینــد شــغلی و تواناییهــای کاری انهــا مــورد توجــه واقــع‬ ‫شــده اســت و میــزان تــرک تحصیــل کننــده هــا کاهــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫امــوزش متوســطه بــه دو مقطــع مقدماتــی و تکمیلــی متوســطه تقســیم‬ ‫میشــود ‪.‬گذرانــدن مقطــع مقدماتــی اجبــاری اســت درحالیکــه تنهــا گذرانــدن‬ ‫ســال اول ســطح متوســطه تکمیلــی اجبــاری اســت ‪.‬‬ ‫امــا بــا وجــود ایــن دانــش امــوزان میتواننــد یکــی ازانــواع مختلــف رشــته هــا‬ ‫را درپایــان دوره متوســطه پاییــن انتخــاب کنند‪.‬امــوزش مقدماتــی متوســطه بر‬ ‫دوره اموزشــی ســه ســاله مشــتمل مــی گــردد‪ .‬امــوزش مقدماتــی متوســطه«‬ ‫اســکوال مدیــا » از‪3‬پایــه تحصیلــی اول ‪ ،‬دوم و ســوم متشــکل گردیــده و‬ ‫بــه امــوزش دانــش امــوزان بیــن رده هــای ســنی ‪ 11‬تــا ‪ 14‬ســال تعلــق‬ ‫دارد‪ .‬امــوزش تکمیلــی متوســطه نیــز در دبیرســتانهای کالسیک‪،‬دبیرســتانهای‬ ‫علمی‪،‬دانشــکده هنــری ‪(،‬دبیرســتانهای هنــری ) ‪ ،‬مــدارس فنــی و موسســات‬ ‫حرفــه ای ارائــه مــی گــردد‪ .‬مقطــع مقدماتــی متوســطه« اســکوالمدیا » از‬ ‫برنامــه هــای اموزشــی متنــوع برخــوردار نمــی باشــد‪ .‬دانــش امــوزان‬ ‫مــدارس مقدماتــی متوســطه وابســته بــه دانشــکده هــای هنــر وهنرکــده‬ ‫هــای موســیقی ازامکانــات‪ 2‬تــا ‪ 3‬ســاعت امــوزش فــوق العــاده برنامــه هــای‬ ‫هنــری وموســیقی برخــوردار مــی باشــند‪.‬‬ ‫شماره ‪| 73‬راز شقایق| ‪22‬‬ ‫اموزش تکمیلی متوسطه‬ ‫بعــد از پایــان دوره امــوزش اجبــاری و گذرانــدن امتحــان دوره مقدماتــی متوســطه‪،‬‬ ‫دانــش امــوزان ممکــن اســت دوره هــای تحصیلــی ‪ 4 ، 5‬یــا ‪ 3‬ســاله را بگذراننــد ‪.‬‬ ‫مقطــع تکمیلــی متوســطه اجبــاری نبــوده بــه جــز اولیــن ســال از ایــن دوره کــه بــرای‬ ‫بچــه هــای ‪ 15‬ســاله طبــق اصــاح جدیــد انجــام شــده و از شــروع ســال تحصیلــی‬ ‫‪ 1999- 2000‬اجبــاری شــده اســت‪.‬اگرچه ســاختار اموزشــی ایــن دوره طــی چندیــن‬ ‫دهــه همچنــان بــه همــان شــکل باقــی مانــده اســت البتــه بــه اســتثنای امــوزش فنــی و‬ ‫حرفــه ای کــه یــک ســری اصالحاتــی در ان زمینــه صــورت گرفتــه باعــث تغییــر محتوای‬ ‫امــوزی در طــول زمــان بــر طبــق اصالحــات قــوه مقننــه ) شــده اســت ‪.‬‬ ‫افزایــش در تعــداد و نــوع دوره هــای اموزشــی قابــل دسترســی ‪ ،‬معرفــی گســترده‬ ‫شــاخه های جدیــد اموزشــی ( بــه عنــوان مثــال علــوم کامپیوتــر ) و برنامــه هــای‬ ‫جدیــدی کــه خصوصـاً ‪ 2‬ســال اول ایــن مقطــع تحصیلــی را شــامل مــی شــود بــه طــور‬ ‫گســترده ای امادگــی تحصیلــی ایــن دوره را تغییــر داده اســت‪.‬‬ ‫ســاختار کلــی ایــن مقطــع اموزشــی در اینــده نزدیــک تغییراتــی خواهــد یافــت چــرا‬ ‫کــه اصــاح کلــی سیســتم اموزشــی ‪ ،‬اساســی تریــن تاثیــرش را در ایــن ســطح‬ ‫نشــان خواهــد داد ‪ .‬ایــن مــدارس هــم عمدتــاً توســط دولــت حمایــت مالــی شــده‬ ‫کــه ‪93/2‬درصــد از کل دانــش امــوزان را شــامل مــی شــود‪ 6/8.‬درصــد باقــی مانــده‬ ‫نیزدرمــدارس غیردولتــی حضوریافتــه توســط بخشــهای خصوصــی و مذهبــی حمایــت‬ ‫مالــی مــی شــوند‪.‬مقطع امــوزش تکمیلــی متوســطه بــه خــودی خــود هنــوز رســماً بــه‬ ‫عنــوان بخشــی از امــوزش بنیــادی محســوب نشــده ‪ ،‬اگــر چــه نســبت باالیــی از فــارغ‬ ‫التحصیــان دوره امــوزش اجبــاری در ایــن دوره ثبــت نــام مــی کننــد‪.‬‬ ‫یــک مشــخصه عمومــی در کل مناطــق ایتالیــا ‪ ،‬نســبت باالتــر دانــش امــوزان دختــر بــه‬ ‫پســر اســت یعنــی ‪ 81/5‬بــه ‪ 78/5‬درصــد‪ ،‬دانــش اموزانــی کــه مقطــع امــوزش تکمیلــی‬ ‫متوســطه را بــا مــدرک بــه اتمــام رســانده انــد ‪63/1‬درصــد از جمعیــت ‪ 19‬ســاله جامعــه‬ ‫را تشــکیل مــی داد و تعــداد دانــش امــوزان دختــر نســبت بــه پســر باالتــر اســت یعنــی‬ ‫‪ 76/6‬درصــد بــه ‪ 58/8‬درصــد کــه بایســتی بــه ایــن تعــداد افــراد ‪ ،‬ان دســته ای کــه‬ ‫در دوره هــای امــوزش فنــی و حرفــه ای شــرکت کــرده انــد هــم اضافــه شــود کــه ایــن‬ ‫افــراد ‪ 5/8‬درصــد از گــروه ســنی ایــن دوره را تشــکیل مــی داد‪.‬‬ ‫در بیشــتر کشــورهای اروپایــی مثــل ایتالیــا ‪،‬هــدف سیاســتگزاران فراگیــر کردن دســتیابی‬ ‫بــه ایــن ســطح اموزشــی ‪ ،‬بــه عبــارت بهتررســاندن دانــش امــوزان بــه مقطــع امــوزش‬ ‫تکمیلــی متوســطه یــا امــوزش فنــی و حرفــه ای اســت‪.‬مقررات جدیــد در زمینــه امــوزش‬ ‫اجبــاری باعــث افزایــش قابــل مالحظــه ای از میــزان جوانــان شــرکت کننــده در امــوزش‬ ‫رســمی بــرای گرفتــن مــدرک شــده اســت‪.‬ترک تحصیــل درایــن مقطــع تحصیلــی‬ ‫نیازمنــد توضیــح نمــی باشــد چــرا کــه مقطــع تکمیلــی متوســطه ســطح اجبــاری نیســت‪.‬‬ ‫دالیــل ایــن امــر کــه چــرا تعــدادی از جوانــان در ایــن مقطــع ثبت نــام نکــرده انــد ( ‪7/4‬‬ ‫درصــد از فــارغ التحصیــان مقطــع امــوزش ســطح پاییــن تــر ) یــا طــی ایــن دوره هــا‬ ‫تــرک تحصیــل کــرده انــد متفــاوت اســت کــه ایــن تفــاوت بــر اســاس زمینــه اقتصــادی‪،‬‬ ‫اجتماعــی یــا عوامــل دیگــر میتوانــد باشــد‪.‬‬ ‫در برخــی از مناطــق بــه عنــوان مثــال در ایتالیــای شــمالی ‪ ،‬بــرای عــده ای از افــراد بعــد‬ ‫از اتمــام دوره امــوزش اجبــاری براحتــی فرصــت شــغلی امــکان پذیــر بــوده و بــه همیــن‬ ‫دلیــل ایــن افــراد انگیــزه خاصــی بــرای ادامــه تحصیــل در مقاطــع باالتــر ندارنــد ‪.‬‬ صفحه 22 ‫اموزش استثنایی‬ ‫مراقبــت مدرســه ای از شــاگردان معلــول تقریبـاً در تمامــی مــدارس ‪ ،‬در بخشــهای‬ ‫عمومــی و کالســها در هــر مقطــع و نوعــی انجــام مــی گیــرد ‪ ،‬بنابرایــن نمــی تــوان‬ ‫از موسســات خــاص بــرای امــوزش افــراد معلــول صحبــت کــرد‪ .‬موسســات ویــژه‬ ‫اندکــی بــرای افــراد کــور و کــر وجــود داشــته اســت کــه قبــل اجــرای قوانیــن بــرای‬ ‫تربیــت دانــش امــوزان اســتثنایی بوجــود امــده بــود ‪.‬‬ ‫ایــن موسســات دوره هــای اموزشــی ویــژه ای بــرای حمایــت از معلمانــی کــه‬ ‫بــا دانــش امــوزان معلــول کار خواهنــد کــرد و همچنیــن در حمایــت از دوره هــای‬ ‫اموزشــی حرفــه ای بــرای کارهایــی کــه تقریبـاً امکانــات فراگیــر بــرای افراد کــور از‬ ‫قبیــل ‪ ،‬ماســاژ بــرای هنــر درمانــی فیزیکــی ‪ ،‬عملیــات صفحــه کلیــد تلفن و کشــیدن‬ ‫نقاشــی هــا مــی باشــند ‪ ،‬ارائــه مــی دهنــد ‪.‬‬ ‫چارچــوب قانــون در قبــال افــراد معلــول بــرای ایجــاد بخشــهایی ماننــد مهــد کودک‬ ‫و کالســهای معمولــی ابتدایــی و دوره راهنمایــی زمینــه را طــوری فراهــم مــی کنــد‬ ‫کــه کــودکان معلــول کــه حتــی نمــی تواننــد بــرای دوره موقتــی در مــدارس حضــور‬ ‫داشــته باشــند ‪ ،‬بتواننــد بــه یادگیــری ادامــه دهنــد‬ ‫ایــن بخشــها و کالســهای اموزشــی بوســیله مدیریــت اموزشــی اســتان در ارتبــاط‬ ‫بــا بخــش بهداشــت محلــی ( ا ‪ .‬س ‪ .‬ل ) و بخشــهای عمومــی و خصوصــی تحــت‬ ‫قــرار داد بــا وزیــر بهداشــت و دپارتمــان حــزب کارگــر تاســیس مــی شــوند‪.‬‬ ‫کودکانــی کــه حداقــل ‪ 30‬روز در بیمارســتانها بســتری شــده انــد بــرای امــوزش بــه‬ ‫کار گرفتــه مــی شــوند‪.‬‬ ‫مراجــع محلــی بصــورت برنامــه ریــزی شــده ‪ ،‬بــا مــدارس محلــی و شــبکه های‬ ‫بهداشــتی بــرای امــاده کــردن ‪ ،‬اجــرا کــردن و معیــن کــردن پــروژه هــای اموزشــی‬ ‫و توانبخشــی و فراهــم کــردن خدمــات الزم قــرارداد مــی بندنــد‪.‬‬ ‫بــرای همــکاری در امــوزش دانــش امــوزان معلــول ‪ ،‬قــادر ســاختن انهــا بــرای‬ ‫شــرکت در کالســهای معمولــی بــرای کودکســتان و مــدارس محلــی و همچنیــن‬ ‫بــرای مــدارس خصوصــی در مقاطــع تحصیلــی متوســطه غیــر عالــی یــک تعــداد‬ ‫معینــی کمــک معلــم ( اموزشــیار ) بــه کار گماشــته مــی شــوند‪ .‬ایــن اموزشــیاران‬ ‫در کنــار معلمــان رســمی کار مــی کننــد و هــر دو مســئولیت اداره کالســها را دارنــد و‬ ‫ایــن اموزشــیاران یــک گواهــی خاصــی دارنــد کــه بعــد از دو ســال دوره بــر اســاس‬ ‫حکــم ریاســت جمهــوری مــورد تشــویق قــرار مــی گیرنــد ‪ .‬کــه شــماره ایــن حکــم‬ ‫‪ 970‬ســال ‪ 1975‬مــی باشــد ‪.‬ویژگــی خاصــی مــی توانــد مــورد اســتفاده قــرار‬ ‫بگیــرد بــرای انــواع متنــوع معلوالنــی کــه در مــدارس ارائــه شــده انــد ‪.‬‬ ‫اموزش معلمان‬ ‫معلمــان همیشــه یــک پیکــره حقوقــی از کارکنــان دولــت بــوده انــد ‪.‬بازنگــری از شــرایط کاری کارکنــان عمومی‬ ‫دولــت همیشــه بعضــی نوســانات در پیکــره حقوقــی معلمان را نشــان داده اســت‪.‬‬ ‫درحــال حاضــر برنامــه ریــزی بــرای جداســازی کارکنــان دولتــی بعنــوان نتیجــه یــک فراینــد تمرکــز زدایــی‬ ‫شــروع شــده اســت‪ .‬بنابرایــن بــه محــض اینکــه قوانیــن جدیــد در هماهنگــی موسســات اموزشــی مشــخص‬ ‫شــود ‪ ،‬تمرکــز زدایــی بیشــتری بوجــود مــی ایــد و در نتیجــه اکثریــت فعالیتهــای اجرایــی مربــوط بــه اداره‬ ‫موسســات از ســطح مــدارس مرکــزی و اســتانی بــه خصوصــی انتقــال مــی یابــد‪ .‬هیئــت وزیــران مســئولیتهای‬ ‫جهــت یابــی ‪ ،‬هماهنگــی و اثبــات صحــت امــور را بعهــده مــی گیرد‪.‬تمرکــز زدایــی همچنیــن یــک بحــث چانــه‬ ‫زنــی در ســطح مــدارس را در برخواهــد داشــت ‪.‬‬ ‫بــرای تدریــس در مهــد کــودک ( کودکســتان ) و مــدارس ابتدایــی یــک معلــم بایــد مــدرک علــوم اموزشــی‬ ‫ابتدایــی بگیــرد‪ .‬بــر اســاس شــاخه انتخابــی خــودش ‪ ،‬معلــم بایــد مــدرک اموزشــی ابتدایــی داشــته باشــد‪ ،‬تــا‬ ‫اینکــه در ازمــون بــرای تدریــس در کودکســتان و مــدارس ابتدایــی پذیرفتــه شــود ‪.‬‬ ‫دوره گرفتــن مــدرک یــک دوره چهــار ســاله اســت کــه مســتلزم یــک دیپلــم مدرســه راهنمایــی پیشــرفته پنــج‬ ‫ســاله مــی باشــد تــا پذیرفتــه شــود و شــامل یــک دوره رایــج دو ســاله و در بــر مــی گیــرد دو شــاخه را ‪ ،‬یکــی‬ ‫بــرای کودکســتان و دیگــری بــرای مــدارس ابتدایــی ‪.‬‬ ‫یــک ازمــون بــرای پذیرفتــه شــدن دردوره هــای تعییــن ســطح الزم اســت زیــرا تعــداد پســتهای اســتخدامی‬ ‫در ســطح ملــی بــر اســاس نیازهــا بــرای تدریــس کارمنــدان در مــدارس تاســیس می شــود‪.‬‬ ‫همچنیــن دوره اموزشــی و مهارتهــای تربیتــی اضافــی خاصــی بــرای تکامــل دانــش امــوزان معلــول در مــدارس‬ ‫وجــود دارنــد کــه مــی تواننــد بصــورت یــک مــدرک بــرای پذیــرش درامتحــان بــرای مکانهــای اموزشــی‬ ‫کمکــی باشــند‪ .‬امــوزش معلــم بــرای تدریــس در مــدارس راهنمایــی هنــوز در دانشــگاه انجــام مــی گیــرد‬ ‫ولــی دیگــر مــدارک ارزش نــدارد ‪.‬‬ ‫درحــال حاضــر مــدرک بایــد در طــول دوره دو ســاله در مــدارس تخصصــی گرفتــه شــود و ملــزم بــه یــک‬ ‫عنــوان بــرای پذیرفتــه شــدن در ازمــون بــرای تدریــس مــی باشــد ‪.‬‬ ‫یــک موسســه از شــاخه هــای مختلــف کــه شــامل کالســهای تغییــن ســطح مــی باشــد ‪ ،‬تشــکیل مــی گــردد‪،‬‬ ‫قانــون وزارت امــوزش و پــرورش کــه در ‪ 26‬مــی ســال ‪ 1998‬بــه تصویــب رســید ‪ ،‬معیارهــای الزم بــرای‬ ‫تعریــف برنامــه ریــزی مطالعــات ‪ ،‬اجــرای دوره هــای اموزشــی و فعالیتهــای اموزشــی اضافــی بــرای تکامــل‬ ‫تحصیلــی دانــش امــوزان معلــول را در بــر مــی گیــرد‪.‬‬ ‫بــرای نــام نویســی در مــدارس تخصصــی بــرای تدریــس در مــدارس متوســطه ‪ ،‬مــدرک دیپلــم الزم اســت اگــر‬ ‫چــه قوانیــن اموزشــی مجبــور بــه تطابــق بــه تغییــرات ســوم نوامبــر ‪ 1999‬مــی باشــند ‪.‬‬ ‫شماره ‪| 73‬راز شقایق| ‪23‬‬ صفحه 23 ‫علیرضا مفتخری مظاهری‬ ‫حقوقدان و مدرس دانشگاه‬ ‫نظام حقوقی ا یتالیا‬ ‫نظــام حقوقــی ایتالیــا و بــه ویــژه حقــوق مدنــی ایــن کشــور براســاس حقــوق رم و‬ ‫قوانیــن ناپلئونــی فرانســه (کــه خــود از حقــوق رم مایــه می گیــرد) اســت‪ .‬در قــرن‬ ‫نوزدهــم و در دوره ســلطنت ویکتــور امانوئــل ایتالیــا بــه ســرزمینی متحد بدل و سراســر‬ ‫ایــن کشــور از قوانیــن ســرزمین پادشــاهی ســاردینیا متاثــر شــد‪ .‬در ســال ‪ 1922‬بــا‬ ‫روی کار امــدن موســولینی‪ ،‬رژیــم فاشیســتی ایتالیــا تاســیس شــد و بــه مــدت ‪23‬‬ ‫ســال تــا ‪ 1945‬بــر ایــن کشــور حاکــم بــود‪ .‬ولــی بــا اعــدام موســولینی در ‪، 1943‬‬ ‫مقدمــات فروپاشــی رژیــم نیــز فراهــم شــد و نهایتــا در ســال ‪ 1945‬بــا مراجعــه بــه‬ ‫ارای عمومــی‪ ،‬رژیــم جمهــوری پارلمانــی جایگزیــن دیکتاتــوری فاشیســتی شــد‪.‬‬ ‫پارلمان و سیستم قانونگذاری‬ ‫پارلمــان ایــن کشــور متشــکل از دو مجلــس نماینــدگان و ســنا میباشــد‪ .‬نماینــدگان‬ ‫مجلــس ملــی (‪ 650‬نفــر) بــا رای مســتقیم مــردم بــرای مــدت ‪ 5‬ســال انتخــاب‬ ‫میشــوند و بــرای نمایندگــی مجلــس ســنا نیــز از هــر ناحیــه حداقــل هفــت نفــر بــه‬ ‫ایــن مجلــس راه مــی یابنــد‪.‬‬ ‫نهــاد ناظــر بــر قانونگــذاری ایتالیــا نیــز دادگاه قانــون اساســی اســت‪ ،‬ایــن دادگاه‬ ‫شــامل ‪ 15‬قاضــی حقوقــدان اســت و وظیفــه ان نظــارت بــر مطابقــت قوانیــن عــادی‬ ‫بــا قانــون اساســی اســت‪.‬‬ ‫نحــوه انتخــاب ایــن قضــات بــه ایــن شــکل اســت کــه ‪ 5‬نفــر توســط رئیــس جمهور‪،‬‬ ‫‪ 5‬نفــر توســط مجلســین و ‪ 5‬نفــر نیــز بــه وســیله دیــوان کشــور و شــورای دولتــی و‬ ‫دیــوان محاســبات مشــترکا‪ ،‬بــرای مــدت ‪ 9‬ســال انتخــاب می شــوند‪.‬‬ ‫نظام قضایی‬ ‫بــر اســاس قانــون اساســی ایتالیــا‪ ،‬قــوه قضاییــه ماننــد اغلــب کشــورها‪ ،‬مســتقل‬ ‫از قــوای مقننــه و مجریــه اســت و اتخــاذ تصمیمــات قضایــی تنهــا بــه وســیله ی‬ ‫مجســتریت هــا (قضــات صلــح) و قضــات ممکــن اســت و قابــل لغــو توســط هیــچ‬ ‫نهــاد غیرقضایــی نیــز نیســت‪.‬‬ ‫نظــام قضایــی ایتالیــا شــامل مجموعــه ای از دادگاههــا و قضــات اســت؛ ایــن‬ ‫نظــام در سراســر کشــور واحــد اســت و هــر دادگاه‪ ،‬جزئــی از ایــن شــبکه ملــی را‬ ‫تشکیل میدهد‪.‬‬ ‫در نظــام قضایــی ایتالیــا‪ ،‬باالتریــن دادگاه‪ ،‬دادگاه عالــی تجدیــد نظــر اســت کــه‬ ‫اختصاصــا نســبت بــه امــور حکمــی رســیدگی مینمایــد و وارد مســائل ماهــوی‬ ‫نمی شــود‪ .‬قانــون اساســی ‪، 1948‬تشــکیل دادگاههــای ویــژه را بــه اســتثنای‬ ‫دادگاههــای اداری و نظامــی و البتــه دادگاههــای مالیــات کــه از قدیــم وجــود‬ ‫داشــت‪ ،‬ممنــوع کــرده اســت‪.‬‬ ‫رژیــم حقوقــی ایــن کشــور بیــش از حــد پیچیــده اســت و اغلــب حقوقدانــان‪،‬‬ ‫وکال و قضــات بــه ســبب تضــادی کــه بیــن قوانیــن مختلــف ایــن کشــور در طــول‬ ‫قــرون ایجــاد شــده اســت‪ ،‬گیــج و ســردرگم میشــوند و مقــررات اروپایــی نیــز‬ ‫ســبب دشــوار و پیچیــده تــر شــدن ایــن نظــام شــده اســت‪.‬‬ ‫هــزاران عــرف رایــج در ایــن کشــور وجــود دارد کــه بیشــتر انهــا رســمیت ندارنــد‬ ‫و کســانی کــه تــازه وارد ایــن نظــام حقوقــی میشــوند‪ ،‬بایــد بــه دقــت مــرز میــان‬ ‫قوانیــن الزم االجــرا و غیــر الزم االجــرا یــا کــم اهمیــت را فــرا بگیرنــد‪ .‬همچنیــن‬ ‫قوانیــن و مقرراتــی وجــود دارد کــه فقــط مختــص خارجی هاســت و یــا بالعکــس‬ ‫مختــص ایتالیایــی هاســت کــه فراگیــری ایــن نــکات ظریــف تــاش بســیاری را‬ ‫طلــب می کنــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 73‬راز شقایق| ‪24‬‬ صفحه 24 ‫‪html.https://www.nyulawglobal.org/globalex/Hungary1‬‬ ‫ســرعت پیشــبرد امــور در ایــن سیســتم خیلــی کــم اســت وگاهــی بــرای اینکــه یــک‬ ‫پرونــده بــه مرحلــه ی دادرســی برســد‪ ،‬ســالها زمــان الزم اســت‪ .‬میانگیــن زمــان‬ ‫بیــن صــدور کیفرخواســت و اغــاز دادرســی دادگاه گاهــی ده ســال اســت و از ‪10‬‬ ‫مــورد پرونــده‪ ،‬هشــت مــورد منتــج بــه محکومیــت بــه زنــدان مشــروط اســت کــه‬ ‫هرگــز تاثیــر الزم را نــدارد و در نتیجــه بهتــر انســت کــه بــه ســبب ایــن اطالــه‬ ‫دادرســی‪ ،‬افــراد مشــکالت خــود را بــا مصالحــه حــل کننــد چــون اگــر وارد سیســتم‬ ‫قضایــی شــوند مدتهــا طــول میکشــد تــا بــه نتیجــه میرســند و اگــر کســی قصــد‬ ‫انجــام فعالیــت اقتصــادی در ایــن کشــور را داشــته باشــد‪ ،‬بایــد حتمــا از یــک مشــاور‬ ‫حقوقــی کمــک بگیــرد‪ .‬چراکــه اگــر اشــتباهی رخ دهــد‪ ،‬ســالها بــرای کســب نتیجــه‬ ‫بایــد زمــان صــرف کنــد و حتــی در یــک پرونــده کالهبــرداری ممکــن اســت مســئولیت‬ ‫مجــرم لــوث و منتفــی شــود و یــا حتــی مشــمول مــرور زمــان شــود‪.‬‬ ‫در واقــع شــما هــر قــدر هــم کــه در دنبــال کــردن پرونــده تــان پشــت کار داشــته‬ ‫باشــید‪ ،‬تضمینــی بــرای برنــده شــدنتان وجــود نــدارد‪ ،‬چراکــه رویــه قضایــی بیانگــر‬ ‫ان اســت کــه بارهــا از ایــن سیســتم حقوقــی ســوء اســتفاده شــده اســت و اغلــب‬ ‫کســی کــه پــول و خبرگــی کافــی داشــته باشــد‪ ،‬می توانــد از ایــن قوانیــن در جهــت‬ ‫اهــداف خــود بهــره ببــرد‪.‬‬ ‫دادگاه های کیفری‬ ‫دســتگاه رســیدگی کیفــری در ایــن کشــور شــامل قضــات و محاکــم و هیئــت هــای‬ ‫رســیدگی جنایــی اســت کــه شــامل هیئــت منصفــه نیــز هســت «برخــاف دیگــر‬ ‫دادگاههــا کــه فقــط مرکــب از حقوقدانــان اســت»‪.‬‬ ‫وقتــی دادرســی منتــج بــه نتیجــه گردیــد و رای صــادر شــد‪ ،‬طرفــی کــه مجــرم‬ ‫شــناخته شــده اســت‪ ،‬میتوانــد بــرای تجدیدنظرخواهــی از ایــن رای بــه یکــی از‬ ‫دادگاههــای تجدیدنظــر مراجعــه نمایــد‪ .‬همچنیــن اگــر تجدیدنظرخواهــی در ایــن‬ ‫مرحلــه بــا شکســت مواجــه شــد‪ ،‬محکــوم میتوانــد از دیــوان عالــی فرجــام خواهــی‬ ‫کنــد‪.‬‬ ‫فقــط بایــد توجــه داشــت کــه تجدیدنظــر خواهــی در ایــن مرحلــه تنهــا نســبت بــه‬ ‫امــور حکمــی اســت نــه ماهــوی‪ ،‬یعنــی تنهــا برایــن اســاس کــه قاضــی در تفســیر یــا‬ ‫اعمــال قانــون مرتکــب اشــتباه شــده میتــوان از دیــوان عالــی تجدیدنظــر خواســت‪.‬‬ ‫دادگاههای حقوقی‬ ‫قواعــد دادرســی مدنــی (حقوقــی) در خصــوص اختالفــات بیــن افــراد حقــوق خصوصی‬ ‫و در بعضــی مــوارد بیــن اشــخاص حقــوق عمومــی (اداری) اعمــال می شــود‪ .‬ایــن‬ ‫دادرســی بــه وســیله ی قضــات صلــح (مرجعــی شــبیه بــه شــورای حــل اختــاف)‬ ‫داوران‪ ،‬محاکــم و دادگاههــای تجدیدنظــر و در نهایــت دیــوان عالــی انجــام می شــود‪.‬‬ ‫قضــات صلــح و داوران بــه تنهایــی بــر مســند قضــا تکیــه میزننــد‪ ،‬در حالیکــه محاکــم‬ ‫تجدیدنظــر‪ ،‬مراجعــی جمعــی هســتند کــه شــامل چندیــن قاضــی (بســته بــه پرونــده‪،‬‬ ‫تعــداد متغیــر اســت) میباشــد‪ .‬دادرس صلــح معمــوال صالحیــت رســیدگی بــه تمــام‬ ‫دعــاوی مدنــی تــا ســقف ‪ 2600‬یــورو را دارد‪.‬‬ ‫دادگاه های اداری‬ ‫بازداشت اتباع خارجی‬ ‫دادگاههــای اداری دو کارکــرد دارد‪ :‬حفاظــت از منافــع قانونــی‪ ،‬یعنــی حفاظــت‬ ‫از بازداشــت اتبــاع خارجــی‬ ‫اگــر یــک تبعــه خارجــی در ایتالیــا بازداشــت شــود‪ ،‬قبــل از تفهیــم اتهــام‬ ‫حــق مالقــات بــا وکیلــش را نــدارد‪ ،‬امــا می توانــد اســم وکیلــش را بــه‬ ‫صــورت مکتوباعــام کنــد‪.‬‬ ‫همچنیــن حــق دارد ســکوت کنــد و تنهــا موظــف بــه بیــان اســم خــود و‬ ‫تاریــخ و محــل تولــدش اســت‪ .‬هرچنــد وی ســابقه بازداشــت قبلــی در ایتالیــا‬ ‫را داشــته باشــد‪ ،‬بازهــم از حــق خبــر دادن وضعیــت خــود بــه کنســولگری‬ ‫کشــور متبوعــش برخــوردار اســت‪ ،‬تــا کنســولگری بــرای یافتــن وکیلــی‬ ‫مناســب بــرای وی‪ ،‬بــه او کمــک کنــد‪ .‬پلیــس در ایــن کشــور میتوانــد حداکثــر‬ ‫‪ 3‬روز شــخص را بــدون تفهیــم اتهــام در بازداشــت نــگاه دارد و پــس از ان‬ ‫فــرد بایــد وکیــل بگیــرد‪( .‬اگــر تــوان وکیــل گرفتــن را نداشــته باشــد‪ ،‬دادگاه‬ ‫بــرای وی وکیــل تســخیری تعییــن مینمایــد‪ ).‬بعــد از ان معمــوال اجــازه داده‬ ‫میشــود کــه بــه قیــد کفالــت‪ ،‬فــرد ازاد شــود‪ ،‬مگــر اینکــه احتمــال فــرار‪،‬‬ ‫خســارت بــه جامعــه یــا دالیــل مخــرب دیگــری وجــود داشــته باشــد‪ .‬در‬ ‫جرائــم مهــم ممکــن اســت ازادی بــه قیــد کفالــت نیــز منتفــی باشــد و حتــی‬ ‫فــرد را تــا بیــش از ســه ســال بــدون محاکمــه نگهدارنــد‪ .‬اصلــی ان رســیدگی‬ ‫بــه امــور مربــوط بــه هزینــه کــردن مالیــات اســت‪.‬‬ ‫‪25‬‬ ‫شقایق|‪25‬‬ ‫|رازشقایق|‬ ‫‪|73‬راز‬ ‫شماره‪41‬‬ ‫شماره‬ ‫دادگاههــای اداری دو کارکــرد دارد‪ :‬حفاظــت از منافــع قانونــی‪ ،‬یعنــی حفاظــت از‬ ‫حقــوق اشــخاص خصوصــی کــه مســتقیما بــا منافــع عمومــی در ارتباطنــد و دیگــر‬ ‫نظــارت و کنتــرل بــر ســرمایه هــای عمومــی‪ .‬همچنیــن در ایــن بیــن دیــوان‬ ‫محاســبات نیــز وجــود دارد کــه وظیفــه اصلــی ان رســیدگی بــه امــور مربــوط بــه‬ ‫هزینــه کــردن مالیــات اســت‪.‬‬ صفحه 25 ‫سیستم بهداشت و درمان‬ ‫ایتالیایــی هــا همیشــه بــه زندگــی ســالم اهمیــت مــی دهنــد‪ .‬انهــا‬ ‫درکنــار رژیــم غذایــی کامــا متعــادل از خدمــات بهداشــتی درمانــی‬ ‫رایــگان و بــا کیفیــت بــاال برخــوردار هســتند‪ .‬خدمــات درمانــی بــرای‬ ‫افــراد غیــر مقیــم خیلــی زیــاد نیســت‪ ،‬امــا از زمانــی کــه مجــوز‬ ‫اقامــت داریــد‪ ،‬میتوانیــد ماننــد هــر شــهروند دیگــری از خدمــات‬ ‫درمانــی رایــگان برخــوردار شــوید و در صــورت تمایــل میتوانیــد از‬ ‫بیمــه درمانــی خصوصــی اســتفاده کنیــد‪ .‬در ایــن بخــش‪ ،‬همــه ی‬ ‫انچــه کــه بایــد درمــورد سیســتم خدمــات بهداشــتی درمانــی ایتالیــا و‬ ‫دریافــت بیمــه درمانــی بدانیــد را خواهیــد یافــت‪.‬‬ ‫پیــدا کــردن پزشــک در سیســتم هــای خدمــات درمانــی خصوصــی‬ ‫و دولتــی نبایــد چنــدان دشــوار باشــد‪ ،‬بــا ایــن وجــود بایــد از قبــل‬ ‫تحقیــق و پــرس و جــو کنیــد تــا مطمئــن شــوید پزشــکتان میتوانــد‬ ‫بــه زبــان انگلیســی یازبــان شــما صحبــت کنــد‪ .‬اگــر امادگــی الزم را‬ ‫نداشــته باشــید‪ ،‬زایمــان در ایتالیــا هــم ممکــن اســت مشــکل باشــد‪.‬‬ ‫عمومــا بایــد خودتــان وســایل الزم را بــه بیمارســتان ببرید‪ .‬از پوشــک‬ ‫و دســتمال توالــت گرفتــه تــا حولــه و هرچیزدیگــری کــه فکرمیکنیــد‬ ‫در زمــان بســتری بــودن بــه ان نیــاز داریــد‪.‬‬ ‫نحوه عملکرد خدمات درمانی در ایتالیا‬ ‫ایــن بخــش بــه تمــام چیزهایــی کــه بایــد درمــورد سیســتم خدمــات‬ ‫درمانــی ایتالیــا بدانیــد‪ ،‬میپــردازد‪ .‬از نحــوه ی ثبــت نــام در خدمــات‬ ‫درمانــی ملــی (‪ )SSN‬گرفتــه تــا مــوارد تحــت پوشــش خدمــات درمانــی‬ ‫عمومــی در ایتالیــا‪.‬‬ ‫حقایق بهداشتی درمانی درمورد ایتالیا‬ ‫بــر اســاس شــاخص بلومبــرگ بــرای ســامت تریــن کشــور‪،‬‬ ‫ایتالیایی هــا جــزو ســامت تریــن افــراد در دنیــا هســتند‪ ،‬کــه احتمــاال‬ ‫بــه دلیــل رژیــم غذایــی و ســبک زندگــی ســالم انهاســت‪ .‬در مقابــل‪،‬‬ ‫سیســتم خدمــات درمانــی ایتالیــا گاهــی از نظــر کیفیــت و کارایــی‬ ‫کمتــر از حــد انتظــار ظاهــر میشــود‪ .‬اگرچــه ایتالیــا در گــزارش ســازمان‬ ‫جهانــی بهداشــت از نظــر عملکــرد سیســتم هــای خدمــات درمانــی در‬ ‫بیــن کشــورهای برتــر قــرار دارد‪ ،‬ایــن رتبــه بنــدی بــر اســاس هزینــه‬ ‫هــای کلــی ســامت و امیــد بــه زندگــی اســت‪ ،‬نــه لزومــا کیفیــت یــا‬ ‫کارایــی خدمــات و امکانــات پزشــکی‪ .‬در واقــع بعضــی از بیمارســتان‬ ‫هــای دولتــی در ایتالیــا بســیار شــلوغ هســتند و بودجــه ی انهــا بــه‬ ‫درســتی تامیــن نمیشــود‪ .‬بــا ایــن وجــود‪ ،‬بیمارســتان هــا و مراکــز‬ ‫درمانــی ایتالیــا بیــش از حــد قــادر بــه درمــان نیازهــای پزشــکی و‬ ‫اورژانســی هســتند‪ .‬بــه طــور کلــی در شــمال و شــهرهای بزرگترکشــور‬ ‫نســبت بــه جنــوب‪ ،‬خدمــات بــا کیفیــت تــری ارائــه میشــود‪.‬‬ ‫بهداشت و درمان در ایتالیا چطور کار میکند؟‬ ‫اگــر میخواهیــد بدانیــد ایــا ایتالیــا دارای خدمــات درمانــی دولتــی اســت یــا نــه‪،‬‬ ‫میتوانیــد مطمئــن باشــید کــه بلــه هســت‪ .‬ایــن کشــور دارای سیســتم درمانــی ترکیبــی‬ ‫دولتی‪-‬خصوصــی اســت‪ ،‬بنابرایــن درصورتــی کــه واجــد شــرایط باشــید میتوانیــد‬ ‫خودتــان از بیــن ایــن دو یکــی را انتخــاب کنیــد‪ .‬تمــام ســاکنان قانونــی‪ ،‬چــه ایتالیایــی‬ ‫هــا و چــه خارجــی هــا‪ ،‬حــق اســتفاده از از خدمــات درمانــی دولتــی را دارنــد‪ .‬ایــن‬ ‫خدمــات معمــوال رایــگان یــا مشــمول هزینــه ای نمادیــن هســتند کــه توســط ‪SSN‬‬ ‫تامیــن میشــوند‪.‬‬ ‫شماره ‪| 73‬راز شقایق| ‪26‬‬ صفحه 26 ‫ثبت نام در سیستم خدمات درمانی دولتی‬ ‫اولیــن قــدم بــرای واجــد شــرایط شــدن بــرای خدمــات درمانــی دولتــی در‬ ‫ایتالیــا‪ ،‬ثبــت نــام در ‪ SSN‬اســت‪ .‬ایــن کار در ‪( ASL‬مرکــز بهداشــت محلــی‬ ‫شــما) انجــام میشــود‪.‬‬ ‫در دفتر ‪ ASL‬محلتان‪ ،‬میتوانید کارهای زیر را انجام دهید‪:‬‬ ‫ثبت نام در خدمات درمانی ملی ایتالیا؛‬ ‫اخذ کارت سالمت؛‬ ‫انتخاب یک پزشک عمومی برای مراقب های اولیه (‪)Medico di base‬؛‬ ‫در صورت لزوم‪ ،‬انتخاب پزشک اطفال برای فرزندانتان؛‬ ‫درخواست مرخصی پزشکی یا مراقبت پزشکی در خانه و غیره؛‬ ‫ثبت نام در ‪ SSN‬و اخذ کارت سالمت‬ ‫اولیــن بــاری کــه در ‪ SSN‬ثبــت نــام میکنیــد‪ ،‬کارت ســامتتان را دریافــت‬ ‫میکنیــد‪ .‬دونــوع ثبــت نــام وجــود دارد‪ :‬اجبــاری و داوطلبانــه‪ .‬اولــی بــرای اکثــر‬ ‫ســاکنین‪ ،‬کارکنــان‪ ،‬اعضــای خانــواده و غیــره صــدق میکنــد‪ .‬در حالــی کــه ثبــت‬ ‫نــام داوطلبانــه معمــوال بــرای مســافرانی بــا اقامــت کوتــاه مــدت تــر اســت‪،‬‬ ‫مثــل دانشــجویان‪ ،‬خدمــت کاران‪ ،‬کارکنــان مذهبــی و غیــره‪ .‬اولیــن قــدم ایــن‬ ‫اســت کــه بــه ‪ ASL‬برویــد تــا ببینیــد چــه شــرایطی بــرای شــما اعمــال میشــود‬ ‫و دســتورالعمل هــای مربــوط بــه نحــوه ی پرکــردن فــرم درخواســت را دریافــت‬ ‫کنیــد‪ .‬ایــن فــرم پســتی (‪ )Bollettino Postale‬اســت‪ .‬فــرم در اداره ی پســت‬ ‫تهیــه و پــر و هزینــه ان پرداخــت میشــود‪ ،‬شــما هــم رســیدش را دریافــت‬ ‫میکنیــد‪.‬‬ ‫ثبت نام در ‪ SSN‬و اخذ کارت سالمت‬ ‫اولیــن بــاری کــه در ‪ SSN‬ثبــت نــام میکنیــد‪ ،‬کارت ســامتتان را دریافــت‬ ‫میکنیــد‪ .‬دونــوع ثبــت نــام وجــود دارد‪ :‬اجبــاری و داوطلبانــه‪ .‬اولــی بــرای اکثــر‬ ‫ســاکنین‪ ،‬کارکنــان‪ ،‬اعضــای خانــواده و غیــره صــدق میکنــد‪ .‬در حالــی کــه ثبــت‬ ‫نــام داوطلبانــه معمــوال بــرای مســافرانی بــا اقامــت کوتــاه مــدت تــر اســت‪،‬‬ ‫مثــل دانشــجویان‪ ،‬خدمــت کاران‪ ،‬کارکنــان مذهبــی و غیــره‪ .‬اولیــن قــدم ایــن‬ ‫اســت کــه بــه ‪ ASL‬برویــد تــا ببینیــد چــه شــرایطی بــرای شــما اعمــال میشــود‬ ‫و دســتورالعمل هــای مربــوط بــه نحــوه ی پرکــردن فــرم درخواســت را دریافــت‬ ‫کنیــد‪ .‬ایــن فــرم پســتی (‪ )Bollettino Postale‬اســت‪ .‬فــرم در اداره ی پســت‬ ‫تهیــه و پــر و هزینــه ان پرداخــت میشــود‪ ،‬شــما هــم رســیدش را دریافــت‬ ‫میکنیــد‪.‬‬ ‫خدمات درمانی چه مواردی را پوشش می دهد؟‬ ‫خدمــات درمانــی در ایتالیــا بیشــتر اقدامــات پزشــکی را بــرای همــه ســاکنان‬ ‫قانونــی پوشــش میدهــد‪ .‬مراقبــت هــای دندانپزشــکی در مــوارد اضطــراری و‬ ‫همــه کــودکان تــا ‪ 16‬ســال رایــگان اســت‪ .‬ســایر اقدامــات ماننــد ارتودنســی‬ ‫یــا جراحــی لیــزر چشــم عمومــا تحــت پوشــش نیســتند امــا ممکــن اســت تــا‬ ‫حــدی بــه صــورت مــوردی بــه ان هــا یارانــه داده شــود‪ .‬جراحــی هــای زیبایــی‬ ‫تحــت پوشــش خدمــات درمانــی دولتــی نیســتند‪ .‬داروهــای تجویــزی معمــوالت‬ ‫یارانــه میگیرنــد امــا بســته بــه نــوع دارو و درامــد شــما ممکــن اســت بخشــی‬ ‫از هزینــه بــه عهــده خودتــان باشــد‪.‬‬ ‫هزینه های خدمات درمانی در ایتالیا‬ ‫همانطــور کــه گفتــه شــد‪ ،‬شــما بــرای ویزیــت بــا پزشــک خانــواده یــا متخصص‬ ‫اطفــال هزینــه ای پرداخــت نمیکنیــد‪ .‬درمــان هایــی کــه نیــاز بــه جراحــی یــا‬ ‫بســتری شــدن در بیمارســتانهای دولتــی دارنــد هــم رایــگان هســتند‪ .‬بــا ایــن‬ ‫وجــود خودتــان بایــد برخــی از روش هــای درمانــی تجویــز شــده و ویزیــت‬ ‫هــای تخصصــی را پرداخــت کنیــد‪ .‬ایــن ســهم پرداخــت بیمــار حــدود ‪ 36‬یــورو‬ ‫(‪ 39‬دالر) بــرای هــر نســخه اســت‪ .‬مثــا بــرای یــک ‪ MRI‬و یــک نوبــت ویزیت‬ ‫قلــب بایــد بــرای هــر ســرویس ‪ 36‬یــورو (‪ 39‬دالر) پرداخــت کنیــد‪.‬‬ ‫بســیاری از هزینــه هــای پزشــکی شــما ممکــن اســت بــه دالیــل مالیاتــی کســر‬ ‫شــوند‪ ،‬بنابرایــن همیشــه رســیدهارا نگــه داریــد حتــی اگــر مطمئــن نیســتید‬ ‫کــه قابــل کســر هســتند یــا نــه‪.‬‬ ‫شماره ‪| 73‬راز شقایق| ‪27‬‬ ‫ستاره کوشا‬ صفحه 27 ‫رم پایتخت‬ ‫میالد محمد هاشم‬ ‫رم پایتخــت ایتالیــا و یکــی از پربازدیدتریــن شــهرهای ایــن کشــور‬ ‫اســت‪ .‬ایــن شــهر همــواره در تاریــخ جهــان نقــش بســیار مهمی داشــته‬ ‫اســت‪ .‬رم بــه دالیــل مختلفــی ماننــد معمــاری بی نظیــر و جاذبه هــای‬ ‫گردشــگری و اب و هــوای بســیار خــوب دارای محبوبیــت اســت‪.‬‬ ‫درســت اســت کــه شــهرت شــهر رم بســیار زیــاد اســت امــا یکــی از‬ ‫معروف تریــن انهــا ایــن اســت کــه رم مرکــز امپراطــوری رم بــوده کــه‬ ‫ســال ها در اروپــا حکومــت کــرده اســت‪.‬‬ ‫ایــن شــهر همچنیــن یکــی از محبوب تریــن شــهرهای ایتالیایــی اســت‬ ‫کــه بســیاری از افــراد عــاوه بــر تمایــل بــه زندگــی در ایــن شــهر‪،‬‬ ‫رم را بــرای تحصیــل در ایتالیــا انتخــاب می کننــد‪ .‬بــه منظــور انتخــاب‬ ‫شــهر رم بــرای تحصیــل یــا زندگــی بایــد بــا اطالعاتــی نظیــر مســاحت‬ ‫و جمعیــت شــهر رم‪ ،‬شــهرهای نزدیــک ایتالیایــی‪ ،‬کیفیــت زندگــی در‬ ‫شــهر رم‪ ،‬اب و هــوای شــهر رم و هزینــه زندگــی در شــهر رم اشــنا‬ ‫شــوند‪.‬‬ ‫تاریخ‬ ‫بــر طبــق دالیــل باستانشناســی حــد اقــل ‪ ۵۰۰۰‬ســال قبــل در ایــن‬ ‫مناطــق انســان زندگــی می کــرده‪ .‬مــدارک باستانشناســی نشــان‬ ‫دهنــده مبهــم بــودن داســتان شــروع رم بــا رومولــوس اســت‪ .‬تاریــخ‬ ‫مرســوم بــرای بنیــاد شــهر رم ‪۷۵۳‬پ‪ .‬م اســت؛ ولــی حفاری هــای‬ ‫‪ ۲۰۱۴‬نشــان می دهــد دیــوار خیلــی قبــل از تاریــخ رســمی وجــود‬ ‫داشــته‪ .‬باستانشناســان عمــر دیوارهــای ســنگی و قطعه هــای ســفالی‬ ‫را مربــوط بــه قــرن نهــم پیــش از میــاد می داننــد؛ و مدارکــی وجــود‬ ‫دارد کــه قــرن دهــم پیــش از میــاد مردمانــی در تپــه پاالتیــن وجــود‬ ‫داشــتند‪.‬‬ ‫منطقــه ســنت اوموبــون بــرای فهمیــدن مراحــل‪ ،‬بنــا‪ ،‬و شهرنشــینی‪،‬‬ ‫و تشــکیل دولــت در اواخــر ارکائیــک نقــش حیاطــی بــازی می کنــد‪.‬‬ ‫معبــد ســنت اوموبــون بــه قــرن ‪ ۷‬و ‪ ۶‬پیــش از میــاد برمیگــردد؛ کــه ان‬ ‫را بــه قدیمی تریــن معبــد شــناخته شــده روم تبدیــل میکنــد‪.‬‬ ‫روم از زیســت گاه هــای شــبانی تپــه پاالتیــن و تپه هــای اطــراف کــه‬ ‫تقریبــاً بــه فاصلــه ‪ ۳۰‬کیلومتــر از دریــای تیرنــا در جنــوب رود تیبــر‬ ‫قــرار دارد‪ .‬تپــه کوئیریــال کــه احتمــاالً پایــگاه دیدبانــی ســابین ها‪،‬‬ ‫گروهــی دیگــر از ایتالیایــی زبان هــا بــوده‪ .‬در ایــن محــل‪ ،‬بــا تشــکیل‬ ‫دادن منحنــی بــه صــورت جزیــره ای را در دل تیبــر جــای می دهــد‪.‬‬ ‫بــه علــت وجــود ایــن رود‪ ،‬و رفت وامــد از شــمال و جنــوب روم محــل‬ ‫رفت وامــد تجــاری می شــود‪ .‬کشــفیات باستانشناســی نشــان می دهــد‬ ‫دو زیســتگاه حفاظــت شــده از قــرن هشــتم قبــل از میــاد در محلــی کــه‬ ‫بعــدا ً روم می شــود وجــود داشــت‪.‬‬ ‫منشــا مردمــان ایتالیایــی بــه قبــل از تاریــخ برمیگــردد و بنابــر ایــن‬ ‫دقیقـاً مشــخص نمی باشــد‪ .‬امــا زبــان هنــد و اروپایــی انهــا از نیمــه دوم‬ ‫هــزاره دوم میــاد بــه اینجــا رســیده‪ .‬بــر اســاس گفتــه دیونیســیوس‪،‬‬ ‫بســیاری از تاریــخ دانــان منشــا رومی هــا را یونــان می داننــد‪ .‬گرچــه‬ ‫گزارش هــای انــان از افســانه های یونانــی گرفتــه شــده‪.‬‬ ‫مخصوص ـاً ســابین ها از نظــر دیونیســیوس اولیــن کســانی بودنــد کــه‬ ‫شــهر لیســتا را تصــرف کردنــد؛ کــه شــهر مــادری بومی هــا محســوب‬ ‫می گــردد‪.‬‬ ‫فرمانروایی اتروسکها‬ ‫بعــد از ‪۶۵۰‬پ‪ .‬م اتروســکها بــر ایتالیــا مســلط شــدند و تــا شــمال ایتالیــای مرکــزی گســترش‬ ‫یافتنــد‪ .‬تاریــخ مرســوم ایتالیــا می گویــد روم از ســال ‪ ۷۵۳‬تــا ‪ ۵۰۹‬پ‪ .‬م تحــت کنتــرل ‪۷‬‬ ‫پادشــاه بــوده‪ .‬از رومولــوس افســانه ای شــروع می شــود کــه گفتــه می شــود او بــه همــراه‬ ‫بــرادرش رومولــوس بنیانگــذار شــهر رم بودنــد؛ و گفتــه می شــود ســه شــاه اخــر اتروســکن‬ ‫بودنــد‪ .‬بــه نام هــای تارکوییــن پریســکوس‪ ،‬ســرویوس تولیــوس‪ ،‬وتارکوییــن ســوپربوس‬ ‫تارکوییــن کــه در نــام دو تــن از ایــن پادشــاهان قــرار دارد بــه شــهر اتروســکی تارکوییــن‬ ‫اشــاره دارد‪ .‬بیشــتر منابــع کهــن درغــارت شــهر روم بــه وســیله گائولــس بعــد از جنــگ الیــا‬ ‫از بیــن رفــت؛ و باقــی مانــده انهــا نیــز در طــول زمــان گــم شــد یــا بــه ســرقت رفــت بنابــر‬ ‫ایــن تمــام مطالبــی کــه امــروزه دربــاره ایــن هقــت پادشــاه کفتــه می شــود جــای ســوال دارد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 73‬راز شقایق| ‪28‬‬ صفحه 28 ‫لیســت پادشــاهان نیــز مشــکوک اســت‪ .‬گــر چــه اخریــن انهــا می توانــد‬ ‫یــک شــخصیت واقعــی باشــد‪ .‬بســیاری از تاریــخ دانــان معتقدنــد‬ ‫حــدود یــک قــرن رم زیــر نفــوذ اتروســک ها بــوده‪ .‬در ایــن دوره‪ ،‬پــل‬ ‫پونــس سابلیســیوس بــر روی تیبــر ســاخته می شــود؛ و همچنیــن بنــای‬ ‫کلــواکا ماکســیما‪ .‬گفتــه می شــود اتروســک ها مهندســین قابلــی در‬ ‫ســاخت ایــن نــوع بناهــا بونــد‪ .‬از نکتــه نظــر فرهنگــی و فنــی بعــد از‬ ‫یونانی هــا اتروســک ها در توســعه موثــر بودنــد‪ .‬بــا توســعه بــه ســمت‬ ‫جنــوب اتروســک ها و یونانی هــا مســتقیماً بــا هــم درگیــر شــدند؛ و در‬ ‫ابتــدا اتروســکها بــر کولونی هــای یونانی هــا پیــروز شــدند‪ .‬بعــد از ایــن‬ ‫اتروریــا رو بــه اضمحــال رفــت‪.‬‬ ‫بــا اســتقاده از ایــن موقعیــت رم حوالــی ‪ ۵۰۰‬پ‪ .‬م اســتقالل خــود را‬ ‫بازیافــت‪ .‬همچنیــن تــک پادشــاهی جــای خــود را بــه حکومــت جمهــوری‬ ‫بــر پایــه ســنا می دهــد‪ ،‬کــه از اشــرافزادگان شــهر تشــکیل می شــد؛‬ ‫کــه ضامــن مشــارکت بیشــترافراد ازاد شــهر بــود؛ و ســاالنه حاکمــان را‬ ‫انتخــاب می کردنــد‪ .‬اتروســک ها اخریــن نفوذهــای خــود را بــه عنــوان‬ ‫اقوامــی برتــر از دســت دادنــد و در جامعــه روم ادغــام گردیدنــد‪ .‬رومی هــا‬ ‫ســاخت معابــد را از اتروســک ها یادگرفتــه بودنــد‪ ،‬شــاید پرســتش‬ ‫خدایــان ســه گانه ژونــو‪ ،‬مینــروا‪ ،‬و ژوپیتــر را از خدایــان اتروســک ها‬ ‫اونــی‪ ،‬منــروا و تینیــا فراگرفتــه باشــند‪ .‬روم ابتــدا یــک شــهر التینــی بــود‪.‬‬ ‫کامـ ً‬ ‫ا اتروســکی نشــد و شــواهد نشــان می دهــد رومی هــا عمدتـاً توســط‬ ‫تجــارت تحــت تاثیــر شــهرهای یونانــی جنــوب ایتالیــا قــرار داشــتند‪.‬‬ ‫جمهوری روم‬ ‫شماره ‪| 73‬راز شقایق| ‪29‬‬ ‫بــه صــورت ســنتی تاریــخ جمهــوری روم از ‪ ۵۰۹‬تــا ‪ ۲۷‬پ‪ .‬م می باشــد‪ ،‬در مقابلــه بــا تهاجــم‬ ‫ســابین ها‪ ،‬رومی هــا بــا شــهرهای التیــن نشــین متحــد می شــوند‪ .‬بــا پیــروزی در نبــرد دریاچــه‬ ‫ریجیلــوس در ‪۴۹۳‬پ‪ .‬م‪ ،‬بــر شــهرهای التیــن نشــین برتــری پیــدا می کنــد‪ .‬ایــن واقعــه بعــد از‬ ‫فروپاشــی نظــام ســلطنی بوقــوع می پیونــدد‪ .‬در ‪۳۹۴‬پ‪ .‬م رومی هــا در مناطــق وولســی و ائکویــی بــه‬ ‫پیــروزی رســیدند‪ .‬انهــا همچنیــن بــر همســایگان اتروســکی در وی پیــروز شــدند‪ .‬قــدرت اتروسـک ها‬ ‫اکنــون محــدود بــه اتــروری می شــد و شــهر روم قــدرت اصلــی در التیــوم بــود‪ .‬در اواخــر قــرن ششــم‬ ‫پ‪ .‬م کارتــاژ نیــز از راه دریــا روم را تهدیــد می کــرد؛ و مشــکالتی بــرای کشــتیرانی و تجــارت بیــن‬ ‫شــهرهای ایتالیــا ایجــاد کــرده بــود‪ .‬دشــمنان اولیــه روم کــه در تپه هــای نزدیــک زندگــی میکرنــد‪،‬‬ ‫ولســینزها‪ ،‬اکوئی هــا‪ ،‬و اتروســک ها بودنــد‪ .‬باگذشــت زمــان کــه قلمــرو رومی هــا بیشــتر می شــود‬ ‫ســر و کلــه دشــمنان جدیــدی نیــز پیــدا می شــود‪.‬‬ ‫وحشتناکترینشــان گل هــا بودنــد‪ .‬مردمانــی پراکنــده کــه بیشــتر اروپــای شــمالی کــه امــروزه شــامل‬ ‫شــمال و شــرق مرکــز ایتالیــا می شــوند در کنتــرل داشــتند‪ .‬در ‪۳۸۷‬قبایــل ســنونس ها از شــرق‬ ‫ایتالیــا بــه رهبــری برونــوس در جنــگ الیــا در اتروریــا رومی هــا را شکســت دادنــد؛ و روم را غــارت و‬ ‫ســوزاندند‪ .‬چندیــن ســند بدســت امــده ان دوران نشــان می دهــد‪ ،‬ســنونس امیــدوار بــود روم را بــه‬ ‫علــت شکســتن بی طرفــی اش در اتروریــا مجــازات کنــد‪ .‬ســنونس بــدون اینکــه بــه ســرزمین های‬ ‫اطــراف اســیبی برســاند ســپاه خــود را ‪ ۱۲۰‬کیلومتربــه ســمت روم پیــش می رانــد و بعــد از غــارت‪،‬‬ ‫ســنونس روم را تــرک می کنــد‪ .‬پــس از ان بــزودی دیکتاتــور فوریــوس کامیلــوس در توســکالوم‪،‬‬ ‫برونــوس را شکســت می دهــد‪.‬‬ ‫بعــد از ایــن واقعــه روم بــا عجلــه بناهایــش را بــاز ســازی می کنــد و امــاده حملــه می شــود‪ .‬در‬ ‫جنگــی علیــه اتروس ـک ها مناطقــی از گل را در شــمال از انهــا بــه تصــرف درمیــاور‪ .‬بعــد از ‪۳۴۵‬پ‪ .‬م‬ ‫علیــه دیگــر التین هــا بــه ســمت جنــوب حرکــت می کنــد‪ .‬دشــمنان اصلــی انهــا ســامنیت هایی بودنــد‬ ‫کــه در ‪۳۲۱‬پ‪ .‬م بــا پیشدســتی در جنــگ کادیــن فــورک لژیون هــای رومی هــا را در دام انداختنــد‪.‬‬ ‫علی رغــم ایــن شکســت و بقیــه عقب نشــینی ها‪ ،‬رومی هــا تــا ســال ‪ ۲۹۰‬متناوبــاً پیشــرفت کردنــده‬ ‫و کنتــرل نیمــی از شــبه جزیــره ایتالیــا را در دســت گرفتنــد‪.‬‬ ‫در قــرن ســوم پیــش از میــاد روم بــا جنگهــای بــی پایــان شــهرهای یونانــی جنــوب شــبه جزیــره‬ ‫ایتالیــا را هــم زیــر کنتــرل خــود دراورد‪( .‬از ابتــدای جمهــوری روم تــا شــروع امپراتــوری درهــای معبــد‬ ‫ژانــوس فقــط دو بــار بســته شــد‪ .‬بازبــودن درهــای ایــن معبــد بــه ایــن معنــی بــود کــه روم در جنــگ‬ ‫می باشــد) روم می بایــد بــا بحران هــای جــدی ای روبــرو می شــد‪ ،‬بحــران نــزاع فرمانروایــی‪ ،‬نــزاع‬ ‫میــان پلبینهــا (عــوام) و پاتریســین ها (اشــراف) در جمهــوری روم تالشــی بــود از طــرف پلب هــا بــرای‬ ‫کســب تســاوی بــا پاتریس هــا‪ .‬ایــن نــزاع در پیشــرفت قانــون اساســی روم نقــش مهمــی بــازی‬ ‫می کــرد‪ .‬نــزاع میــان پاتریســین ها و پلب هــا از ‪۴۹۴‬پ‪ .‬م بــا شــروع جمهــوری روم شــروع می شــود‪.‬‬ ‫زمانــی کــه روم بــا دوتــا از قبایــل همســایه در جنــگ بــود پلب هــا از شــهر خــارج شــدند (اولیــن‬ ‫جدایــی پلب هــا)‪ .‬ایــن جدایــی موجــب تاســیس تریبــون پلب هــا شــد‪ ،‬بــا بــه دســت امــدن اولیــن‬ ‫دس ـت اورد پلــب هــا بنابــر تاریــخ مرســوم روم در ‪ ۵۰۹‬جمهــوری می شــود‪ .‬در هــر حــال چنــد قــرن‬ ‫طــول می کشــد تــا رم شــهری بــزرگ گــردد‪ .‬در قــرن ســوم پ‪ .‬م رم شــهری مهــم در شــبه جزیــره‬ ‫ایتالیــا می شــود‪ .‬در طــول جنگ هــای پونــی بیــن روم و بزرگتریــن امپراتــوری مدیترانــه کارتــاژ‪( ،‬از ‪۲۶۴‬‬ ‫تــا ‪ ۱۴۶‬پ‪ .‬م)‪ ،‬موقعیــت روم هرچــه بیشــتر پیشــرفت می کنــد و بــرای اولیــن بــار بــه تســلط کامــل‬ ‫دریایــی نایــل می شــود‪ .‬بــا شــروع قــرن دوم پ‪ .‬م‪ ،‬و یــورش برده هــا از ســرزمین های مفتوحــه بــه‬ ‫زمین هــای موروثــی کشــاورزان رم‪ ،‬برده هــا ســهم زیــادی از جمعیــت ایتالیــا را تشــکیل می دادنــد‪.‬‬ ‫برده هــا در زمینهــای کشــاورزی کــه التیفونــدا نــام راشــت بــه کار گرفتــه می شــدند‪ .‬پیــروزی بــر‬ ‫کارتــاژ در اولیــن جنــگ پونــی بــرای اولیــن بــار دو اســتان را خــارج از ایتالیــا بــرای روم بــه ارمغــان‬ ‫اورد‪ ،‬سیســیل و ســاردنی‪.‬‬ صفحه 29 ‫بــه دنبــال ان قســمتی از اســپانیا نیــز بــه مســتعمرات روم پیوســت؛ و در ابتــدای‬ ‫قــرن دوم پ‪ .‬م رومی هــا امــور یونــان را نیــز دردســت داشــتند‪ .‬از ان بــه بعــد تمــام‬ ‫پادشــاهی های یونــان و دولــت شــهرهای یونــان بــه علــت جنگ هــای بــی پایــان‬ ‫و تکیــه بــر ســربازان مــزدور رو بــه اوفــول نهــاد‪ .‬رومی هــا بــه تمــدن یونــان بــا‬ ‫احســاس تحســین نــگاه می کردنــد؛ و یونانی هــا نیــز در مبــارزات مدنــی خــود بــه‬ ‫دیــد هــم پیمانــان مفیــدی بــه رومی هــا نــگاه می کردنــد‪ .‬در کمتــر از پنجــاه ســال‬ ‫تمــام ســرزمین اصلــی یونــان فرمانبــردار می شــود‪ .‬در ‪ ۱۹۷‬و‪ ۱۶۸‬پ‪ .‬م لژیون هــای‬ ‫روم دومرتبــه فاالنکس هــای مقدونیــه را شکســت دادنــد‪ ،‬نابــودی شــهر کورنــت در‬ ‫‪۱۴۶‬پ‪ .‬م توســط کنســول رومــی لوســیوس مومیــوس پایانــی می شــود بــر ازادی‬ ‫یونــان‪ .‬در همــان ســال روم شــهر کارتــاژ را نابــود می کنــد و کارتــاژ یکــی از ایــات‬ ‫روم می شــود‪ .‬ســال بعــد روم بــه رهبــری تیبریــوس گراکــوس مبــارزات خــود را در‬ ‫اســپانیا ادامــه می دهــد‪ ،‬و هنگامــی کــه اخریــن شــاه پرگامــون پادشــاهی خــود را بــه‬ ‫رومی هــا تحویــل می دهــد بــه اســیا پــا می گــذارد‪.‬‬ ‫اخــر قــرن دوم پ‪ .‬م میــاد تهدیــد دیگــری پیــش می ایــد‪ ،‬هنگامــی کــه قبایلــی‬ ‫از ژرمــن بــه نام هــای ســیمبری و تئوتونــس‪ ،‬از رود رایــن می گذرنــد و بــه ســمت‬ ‫ایتالیــا حرکــت می کننــد‪ .‬گایــوس ماریــوس پنــج مرتبــه پشــت ســر هــم بــه‬ ‫مقــام کنســولی می رســد‪ .‬در ‪۱۰۲‬و‪۱۰۱‬پ‪ .‬م بــه دو پیــروزی قطعــی می رســد و‬ ‫اصالحاتــی در ارتــش روم ایجــاد می کنــد‪ .‬چنــان ســاماندهی خوبــی بــه ان بخشــید‬ ‫کــه قرنهــا بــدون تغییــر باقــی مانــد‪ .‬ســی ســال اول اخریــن قــرن قبــل از میــاد‬ ‫شــاهد یــک ســری از مشــکالت داخلــی بــود کــه موجودیــت جمهــوری روم را بــه‬ ‫خطــر می انداخــت‪ .‬جنگ هــای اجتماعــی بیــن روم و متحدانــش و شــورش بــردگان‬ ‫همــه نزاع هــای ســختی در داخــل ایتالیــا بوجــود اورد‪.‬‬ ‫و رومی هــا را وادار کــرد تــا سیاســت خــود را در رابطــه بــا متحــدان و رعایــای خــود‬ ‫تغییــر دهنــد‪.‬‬ ‫همچنانکــه روم بــه یــک قــدرت بــزرگ تبدیــل می گشــت‪ ،‬ثــروت فراوانــی بــه‬ ‫صــورت خــراج غــذا و نیــروی انســانی و بــرده از ملــل شکســت خــورده وارد روم‬ ‫می شــد‪ .‬متحــدان روم از اینکــه کنــار رومی هــا می جنگیدنــد و شــهروند محســوب‬ ‫نمی شــدند و ســهم اندکــی از ایــن غنائــم داشــتند ناراضــی بودنــد‪ .‬اگرچــه انهــا جنــگ‬ ‫را باختــه بودنــد امــا در نهایــت بــه انچــه کــه می خواســتند رســیدند؛ و در ابتــدای‬ ‫قــرن اول میــادی تمــام ســاکنان ازاد روم یــک شــهروند رومــی محســوب می شــدند‪.‬‬ ‫در هــر صــورت توســعه قــدرت روم مشــکالت جدیــدی را ایجــاد کــرد؛ و تقاضاهــای‬ ‫جدیــدی را ایجــاد کــرد کــه سیســتم قبلــی جمهــوری بــا انتخابــات ســالیانه اشــراف و‬ ‫مشــارکت هایی کــه در قــدرت داشــتند قابــل بــه بــراوردن انهــا نبودنــد‪ .‬دیکتاتــوری‬ ‫ســوال‪ ،‬فرماندهــی غیــر معمــول پومپیــی مگنــوس‪ ،‬و تریــوم ویــرات اول ان تقاضاهــا‬ ‫را اشــکار کــرد‪ .‬در ‪۴۹‬پ‪ .‬م ژولیــوس قیصــر فاتــح گل‪ ،‬لژیون هــای خــود را درمقابــل‬ ‫روم بــه حرکــت دراورد‪ .‬در ســال بعــد مخالفانــش را در روم شکســت می دهــد و‬ ‫حاکــم بالمنــازع روم می شــود‪.‬‬ ‫بعــد از تــرور او در ‪۴۹‬پ‪ .‬م ســنا می کوشــد تــا دوبــاره جمهــوری را برقــرار ســازد‪ ،‬امــا‬ ‫مارکــوس بروتــوس و گایــوس کاســیوس از افســر قیصــر مــارک انتونــی و اوکتاویــان‬ ‫پســر خواهــر قیصــر شکســت می خورنــد‪ .‬ســالهای ‪ ۴۴‬تــا ‪۳۱‬پ‪ .‬م ســالهای مبــارزات‬ ‫مــارک انتونــی و اوکتاویــان (بعــدا ً بــه نــام اگوســتوس شــناخته می شــود) اســت‪ .‬در‬ ‫نهایــت در ‪۳۱‬پ‪ .‬م در در منطقــه اکتیــوم طــی نبــرد دریایــی اوکتاویــان پیــروز میــدان‬ ‫و دیکتاتــور و امپراتــور روم می شــود‪ .‬ایــن روز پایــان جمهــوری و شــروع پرینکیپاتــه‬ ‫نامیــده شــد‪.‬‬ ‫امپراتوری اولیه‬ ‫بــا پایــان گرفتــن جمهــوری‪ ،‬شــهر روم بــه عظمتــی رســید متناســب پایتخــت‬ ‫امپراتوریــی کــه بــر تمــام مدیترانــه حکمرانــی می کــرد‪ .‬جمعیــت شــهر بیــن‬ ‫‪ ۴۵۰۰۰۰‬تــا ‪ ۳.۵‬میلیــون نفــر بــراورد می شــود‪ .‬جمعیــت ‪ ۱‬تــا ‪ ۲‬میلیــون میــان‬ ‫تاریــخ دانــان بیشــتر مــورد تاییــد اســت‪ .‬ایــن عظمــت در زمــان اگوســتوس بیشــتر‬ ‫شــد‪ ،‬او پروژه هــای اگوســتوس را تکمیــل کــرد و خــود نیــز بــر انهــا افــزود‪ ،‬ماننــد‬ ‫فــوروم اگوســتوس‪ ،‬و ارا پاســیس‪ .‬گفتــه می شــود او رم را بصــورت شــهری از اجــر‬ ‫تحویــل گرفــت و شــهری از مرمــر تحویــل داد‪ .‬جانشــینان اگوســتوس تــاش کردنــد‬ ‫تــا بــا افــزودن مشــارکت های شــخصی خــود بــه شــهر‪ ،‬تــا حــدودی از موفقیــت وی‬ ‫الگوبــرداری کننــد‪ .‬در زمــان حکومــت نــرون بیشــتر شــهر را نابــود کــرد‪ ،‬ولــی بــه‬ ‫طــرق مختلــف باعــث شــد ســاخت و ســازهای جدیــدی در شــهر انجــام گیــرد‪.‬‬ ‫از نظــر اقتصــادی رم در ان زمــان شــهری وابســطه بــه دولــت بــود‪ ۱۵ .‬تــا ‪ ۲۵‬درصــد‬ ‫از غــات ان توســط دولــت مرکــزی تامیــن می شــد‪ .‬تجــارت و صنعــت در مقایســه بــا‬ ‫دیگــر شــهرها ماننــد اســکندریه نقــش کمتــری ایفــا می کــرد‪ .‬ایــن بــدان معنــی بــود‬ ‫کــه روم بــرای حقــظ جمعیــت خــود از نظــر کاال و محصــوالت وابســته بــه شــهرهای‬ ‫دیگــر امپراتــوری بــود‪ .‬ایــن اکثــرا ً بــا مالیات هایــی کــه از دولــت تامیــن می کــرد‬ ‫پرداخــت می شــد‪ .‬اگــر ایــن مالیــات بــه رم ســرازیر نمی شــد شــهر بســیار کوچکتــر‬ ‫می گردیــد‪ .‬جمعیــت رم بعــد از گذشــتن از اوج خــود در قــرن دوم بــه تدریــج کاهــش‬ ‫پیــدا می کنــد‪ .‬در انتهــای قــرن دوم در دوروران مارکــوس اورلیــوس‪ ،‬طاعــون انتونیــن‬ ‫‪ ۲۰۰۰‬نفــر را در یــک روز کشــت‪.‬‬ ‫مارکــوس اورلیــوس در ســال ‪۱۸۰‬می میــرد‪ .‬حکومــت او اخریــن پنــج امپراتــور‬ ‫خــوب و پایــان صلــح رومــی (پاکــس رومانــا) بــود‪ .‬پســر او کمــودوس‪ ،‬تــا ســال‬ ‫‪ ۱۷۷‬م‪ .‬یکــی از دو امپراتــور مشــترک بــود‪ .‬بــا افــول تدریجــی قــدرت روم غربــی او‬ ‫قــدرت کامــل امپراتــوری را در دســت گرفــت‪ .‬هنگامــی کــه دیــوار اورلیــن ســاخته‬ ‫شــد(‪۲۷۳‬م) بــه ‪ ۵۰۰۰۰۰‬تنــزل کــرده بــود‪ .‬در ایــن زمــان بــه دنبــال فاجعــه فــوران‬ ‫اتــش فشــان مونــت وســوویوس در ‪ ۷۹‬م کــه شــهر پومپــی را ویــران ســاخت‪،‬‬ ‫گروهــی از اشــراف کنتــرل روم را در دســت گرفتنــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 73‬راز شقایق| ‪30‬‬ صفحه 30 ‫بحران قرن سوم‬ ‫بــا شــروع قــرن ســوم‪ ،‬وضعیــت عــوض می شــود‪ ،‬بحــران قــرن ســوم نشــان دهنــده‬ ‫وقایــع و مشــکالت امپراتوریــی اســت کــه تقریبـاً نابــود شــذه بــود‪ .‬احســاس خطــری‬ ‫کــه بــه تازگــی پیــش امــده بــود و خطــر هجــوم بربرهــا کام ـ ً‬ ‫ا از تصمیــم امپراتــور‬ ‫اورلیــان بــرای ســاخت دیــواری کــه در ســال ‪۲۷۳‬م پایــان کرفــت مشــاهده می شــود‪.‬‬ ‫دیــوار غظیمــی نزدیــک بــه ‪ ۲۰‬کیلومتــر کــه دور پایتخــت را احاطــه کــرده بــود‪ .‬رم‬ ‫رســماً پایتخــت امپراتــوری باقــی مانــد‪ ،‬امــا امپراتــور کمتــر و کمتــر اوقــات خــودش‬ ‫را در انجــا ســپری می کــرد‪ .‬در پایــان قــرن ســوم اصالحــات سیاســی دیوکلتیــن‪ ،‬روم‬ ‫از نقــش ســنتی خــودش بــه عنــوان پایتخــت امپراتــوری محــروم شــد‪ .‬پایتخت هــای‬ ‫بعــدی روم غربــی میــان یــا راونــا یاشــهرهای گل بــود‪ .‬در ‪۳۳۰‬م کنســتانتین اول‬ ‫دومیــن پایتخــت را در کنســتانتینوپل تاســیس کــرد‪.‬‬ ‫مسیحیت‬ ‫امپراتــوران روم رفتــار مشــابهی با مســیحیان نداشــتند‪ .‬قانــون یهودیان را از پرســتش‬ ‫اپراتــور معــاف کــرده بــود؛ و مســیحیان کــه نخســت بــا یهودیــان مشــتبه میشــدن‪ ،‬از‬ ‫ایــن امتیــاز برخــوردار بودنــد؛ ولــی اعــدام بطــرس و بولــس و‪ ،‬و ســوزاندن مســیحیان‬ ‫بــرای روشــن کــردن مســابقات نــرون ایــن تســامح متقابــل را بــه خصومت هــای‬ ‫دائــم و جنگهــای متنــاوب مبــدل ســاخت‪ .‬مخالفــت بــا مذهــب جدیــد بیشــتر از جانــب‬ ‫مــردم بــود تــا از جانــب دولــت‪.‬‬ ‫ظاهــرا ً در قانــون روم از زمــان نــرون اقــرار بــه مســیحی بــودن جرمــی بــزرگ بــود‪،‬‬ ‫ولــی در زمــان بیشــتر امپراتــوران ایــن قانــون عمدت ـاً بــا تســاهل بــه مــورد اجــرا‬ ‫گذاشــته می شــد‪ .‬تــراژان در پاســخ فرمانــدار محلــی بــه نــام پلینــی نوشــت‪ ».‬پلینــی‬ ‫عزیــز‪ ،‬طریقــه ای کــه بــرای رســیدگی بــه کار کســانی کــه در نــزد تــو متهــم بــه‬ ‫مســیحی بــودن می شــوند در پیــش گرفتــه ای کامــ ً‬ ‫ا بجــا اســت وقتــی کــه علیــه‬ ‫انــان اعــان جــرم می شــود و مجــرم تشــخیص داده می شــوند بایــد مجازاتشــان‬ ‫کــرد ولــی هنگامــی کــه متهــم منکــر مســیحی بــودن می شــود‪ ،‬و ایــن موضــوع را بــا‬ ‫پرســتیدن خدایــان مــا ثابــت می کنــد بایــد او را بخشــید‪ .‬هرگونــه اطالعــی کــه نــام‬ ‫متهــم کننــده در ان ذکــر نشــده باشــد نبایــد بــه عنــوان مــدرک علیــه کســی پذیرفتــه‬ ‫شود‪.‬مســیحی متهــم معمــوالً می توانســت بــا تقدیــم کنــدر بــرای مجســمه امپراتــور‬ ‫خــود را خــاص کنــد‪ .‬هادریانــوس بــه کارگزارانــش دســتور داد کــه اصــل برائــت را‬ ‫در مــورد مســیحیان رعایــت کننــد‪.‬‬ ‫انتونیــوس تعقیــب و ازار بیشــتری را مجــاز دانســت‪ .‬در ســمورنا مــردم از فیلیــپ کــه‬ ‫مســئول مســابقات و مراســم مذهبــی در ایــات اســیای روم بــود‪ ،‬خواســتار اجــرای‬ ‫قانــون شــدند‪ ،‬و او بــا کشــتن یــازده مســیحی در امفــی تئاتــر ایــن در خواســت را‬ ‫اجابــت کــرد‪ .‬ســپس مــردم خواســتار اعــدام اســقف پولوکارپــوس شــدند و چــون‬ ‫حاضــر بــه برگشــت از عقیــده خــود نشــد ایــن پیرمــرد هشــتاد و شــش ســاله را‬ ‫زنــده زنــده در اتــش ســوزاندند‪ .‬در زمــان کومــودوس از شــکنجه و ازار کاســته شــد‪.‬‬ ‫اســقف رم و تولــز بــه قتــل رســیدند ‪۲۵۰‬م‪ .‬صدهــا تــن از مســیحیان رومــی در ســیاه‬ ‫چالهــا‪ ،‬انباشــته شــدند‪ ،‬برخــی دیگــر را ســر بریدنــد‪ ،‬اســقف تاراگونــا را زنــده زنــده‬ ‫در اتــش ســوزاندند‪ .‬در ســال ‪ ،۲۶۱‬پــس از اینکــه ایرانیــان والریانــوس را از صحنــه‬ ‫خــارج کردنــد‪ ،‬گالیتــوس نخســتین فرمــان تســامح مذهبــی را منتشــر ســاخت‪ ،‬و‬ ‫اییــن مســیح را بــه عنــوان مذهــب مجــاز بــه رســمیت شــناخت‪ .‬طــی چهــل ســال‬ ‫بعــد تعقیــب و ازار مختصــری هنــوز وجــود داشــت‪ ،‬ولــی به طــور کلــی ایــن دوره‬ ‫بــرای مســیحیت دهه هــای ارامــش بیســابقه و گســترش ســریع بــود‪.‬‬ ‫ولــی دوبــاره در زمــان دیوکلتیانــوس در ‪ ۳۰۳‬هــر چهــار حکمــران فرمــان دادنــد همــه‬ ‫کلیســاهای مســیحی ویــران گــردد‪ ،‬همــه کتاب هــای مســیحی ســوزانده شــود‪ ،‬و‬ ‫مســیحیانی کــه در یــک اجتمــاع مذهبــی دیــده می شــوند اعــدام گردنــد‪ .‬مســیحیت‬ ‫بیــش از ان گســترده شــده بــود کــه بتوانــد ســرکوب شــود‪ ،‬و در ســال ‪ ۳۱۳‬بــا فرمان‬ ‫میــان کــه بــه امضــاء کنســتانتین رســید مســیحیت در امپراتــوری روم ازاد اعــام‬ ‫شــد‪ .‬کنســتانتین یکــم اولیــن امپراتــور مســیحی می شــود؛ و در ‪۳۸۰‬م تئودوســیوس‬ ‫اول مســیحیت را دیــن رســمی امپراتــوری اعــام می کنــد‪ .‬در زمــان تئودوســیوس‪،‬‬ ‫زیــارت معبــد پــاگان ممنــوع می شــود‪.‬‬ ‫شماره ‪| 73‬راز شقایق| ‪31‬‬ ‫شکل گیری روم مقدس‬ ‫در ‪ ۷۹۹‬پــاپ جدیــد لئــو ســوم راه پیمایــی ســنتی را از ســاختمان التــران بــه‬ ‫کلیســای ســنت لورنــزو در لوســینا رهبــری کــرد‪ .‬دو تــن کــه ضعــف پــاپ را در مقابــل‬ ‫شــارلمانی دوســت نداشــتند‪ ،‬بــا حملــه بــه راهپیمایــی زخــم کشــنده ای بــه پــاپ‬ ‫وارد کردنــد ولــی پــاپ جــان ســالم بــه در بــرد‪ .‬در ‪۸۰۰‬م لئــو بــه پادشــاه فرانک هــا‬ ‫پناهنــده می شــود ســپس شــاه بــا ارتــش قــوی و کشــیش های فرانســوی وارد رم‬ ‫می شــود‪ .‬او محکمــه ای تشــکیل می دهــد کــه تصمیــم بگیــر ایــا لئــو ســوم پــاپ‬ ‫باقــی بمانــد یــا نــه‪ .‬ایــن محاکمــه بــه هــر حــال قســمتی از سلســله وقایعــی بــود کــه‬ ‫در نهایــت جهــان را متعجــب کــرد‪ .‬پــاپ رســمیت پیــدا می کنــد و حملــه کننده هــا‬ ‫تبعیــد می شــوند‪ .‬در ‪ ۸۰۰‬م پــاپ لئــو ســوم در باســیلیکای ســنت پیتــر شــارلمانی‬ ‫تاجگــذاری می کنــد و او را امپراتــور مقــس لقــب می دهــد‪ .‬بــا ایــن عمــل رم بــرای‬ ‫همیشــه حمایــت کنســتانتینوپل را از دســت می دهــد؛ و در عــوض رقیبــی بــرای خــود‬ ‫می ســازد کــه بعــد از یــک ســری جنگ هــا شــارلمانی بــر بیشــتر فلمــرو امپراتــور‬ ‫ی غربــی مســلط می شــود‪ .‬بعــد از مــرگ شــارلمانی نبــود افــرادی همچــون او باعــث‬ ‫کردیــد در ســازمان جدیــد اختــاف نظــر بیفتــد‪ .‬در همــان حــال کلیســای جهانــی رم‬ ‫بایــد بــا منافــع غیــر روحانــی خــود شــهر هــم روبــرو می شــد‪ .‬رومی هــا‪ ،‬هرچنــد‬ ‫فقیــر و فروتــن‪ ،‬دوبــاره حــق انتخــاب امپراتــور غربــی را دارا شــدند‪ .‬ســند مشــهور‬ ‫جعلــی بــه نــام دهــش قســطنتین کــه در اســناد پاپــی تهیــه شــده بــود‪ ،‬قلمــرو پاپــی‬ ‫را کــه از راونــا تــا گائتــا گســترده بــود تضمیــن می کــرد‪.‬‬ ‫ایــن فرمــان ظاهــرا ً مزاحــم رم محســوب می شــد‪ ،‬امــا اغلــب در حــد باالیــی روی‬ ‫ان بحــث می شــد‪ ،‬و بــا گذشــت قرنهــا‪ ،‬تنهــا پاپ هــای قــوی می توانســتند ان‬ ‫را ادعــا کننــد‪ .‬عامــل اصلــی ضعــف دســتگاه پاپــی در داخــل شــهر تغییــر دائمــی‬ ‫پاپ هــا بــود‪ .‬خانواده هــای اشــراف کوشــش می کردنــد بــه نفــع خودشــان رهبــری‬ ‫را در دســت گیرنــد‪ .‬قدرت هــای همجــوار بــه نــام دوک نشــین اســپولتو و توســکانا‪،‬‬ ‫یادگرفتنــد چگونــه از ضعــف داخلــی اســتفاده کننــد و بــا نقــش داوری و حکمیــت‬ ‫بــه دنبــال منافــع شــخصی خودشــان باشــند‪ .‬در ایــن دوره روم در عمــل طعمــه بــی‬ ‫نظمی هــا بــود‪ .‬جمعیــت خشــمگین پیکــر مــرده پــاپ فورموســوس را نبــش قبــر‬ ‫کــرده و محاکمــه کردنــد‪.‬‬ صفحه 31 ‫مجمع رم‬ ‫از ‪ ۱۰۴۸‬تــا ‪ ۱۲۵۷‬پاپ هــا بــا نزاع هــای فزاینــده ای میــان رهبرهــای سیاســی و‬ ‫کلیســاهای روم مقــدس و امپراتــوری بیزانــس روبــرو بودنــد‪ .‬ایــن نــزاع در نهایــت‬ ‫منجــر بــه طــرح جدایــی کلیســای شــرق و غــرب می شــود‪ ،‬کلیســای کاتولیــک در‬ ‫غــرب و کلیســای اورتودوکــس در شــرق‪ .‬از ‪ ۱۲۵۷‬تــا ‪۱۳۷۷‬پــاپ اگرچــه اســقف رم‬ ‫بــود ولــی در شــهرهای ویتربــو‪ ،‬اورویتــو‪ ،‬پروژیــا و بعــدا ً اوینــون نیــز ســاکن شــد‪ .‬بــه‬ ‫دنبــال طــرح جدایــی کلیســای شــرق و غــرب پــاپ از اوینــون بــه رم بازمی گــردد‪ .‬در‬ ‫ایــن دوره بازســاری کلیســا زوار و مطران هــا (اســقف اعظــم) را از دنیــای مســیحیت بــه‬ ‫رم جــذب می کــرد؛ و بــه همــراه انــان پول هایشــان‪ ،‬حتــی بــا جمعیــت ‪ ۳۰۰۰۰‬و بــا‬ ‫حضــور یــک بروکراســی دولتــی رم دوبــاره بــه شــهری مصرفــی مبــدل می گــردد‪ .‬در‬ ‫همــان حــال شــهرهای خودمختــار ایتالیــا در حــال افزایــش بودنــد‪.‬‬ ‫عمــده خــود مختاری هــا بــه وســیله خانواده هــای پیشــه وران و تجــاری بــود کــه‬ ‫جایگزیــن اشــرافیت قبلــی شــدند‪.‬‬ ‫بعــد از غــارت روم توســط نرمن هــا در ســال ‪ ،۱۰۸۴‬بــاز ســازی شــهر بــا حمایــت‬ ‫خانواده هــای قدرتمنــدی ماننــد خانــواده فراجیپــان و پیــر لئونــی صــورت می گیــرد؛ کــه‬ ‫ثروتشــان بیشــتر از راه تجــارت و بانکــداری بــه دســت امــده بــود نــه از زمیـن داری‪ .‬بــا‬ ‫الهــام از شــهرهای اطــراف ماننــد تیوولــی و میتربــو‪ ،‬مــردم رم بــه فکــر تشــکیل مجامع‬ ‫مشــترک و کســب ازادی قابــل توجهــی در مقابــل اقتــدار پــاپ افتادنــد‪ .‬در ‪۱۱۴۳‬بــا‬ ‫رهبــری جوردانــو پیرلئونــی علیــه اریســتو کراســی و حکومــت کلیســا شورشــی برپــا‬ ‫شــد‪ .‬درمیــان مواعــظ کشــیش ارنالــدو و مخالــف سرســخت بــا مالکیــت کلیســایی و‬ ‫دخالــت کلیســا در امــور جــاری‪ ،‬ســنا و جمهــوری روم بــا نــام مجمــع رم دوبــاره متولــد‬ ‫شــد‪ .‬شورشــی کــه منجــر بــه تشــکیل مجمــع رم شــد تــا ‪ ۱۱۵۵‬ادامــه داشــت‪.‬‬ ‫ســنای جدیــد بــرای بقــای خــودش مجبــور بــود ســخت کار کنــد‪ .‬بــا سیاســتی‬ ‫دوپهلــو کــه میــان حمایــت از پــاپ و امپراتــوری مقــدس بســته بــه وصــع سیاســی‬ ‫دررفت وامــد بــود‪ .‬در ‪ ۱۱۶۷‬در مونتپوریــزو در جنــگ بــا توســکالوم‪ ،‬ســربازان روم‬ ‫از نیروهــای امپراتــوری فردریــک بارباروســا شکســت می خورنــد‪ .‬از شــانس خــوب‪،‬‬ ‫دشــمنان پیــروز گرفتــار طاعــون می شــوند و رم در امــان می مانــد‪ .‬در ‪ ۱۱۸۸‬ایــن‬ ‫مجمــع جدیــد توســط پــاپ کلمنــت ســوم بــه رســمیت شــناخته می شــود‪ .‬در حالــی‬ ‫کــه ‪ ۵۶‬نفــر از ســناتورها تابــع پــاپ بودنــد پــاپ بایــد پــول زیــادی بــه کارمنــدان‬ ‫مجمــع می پرداخــت‪ .‬ســنا همیشــه در اجــرای کارهایــش دچــار مشــکل بــود‪ ،‬گاهــی‬ ‫یــک ســناتور مســند قــدرت را در دســت می گرفــت و منجــر بــه دیکتاتــوری می شــد‬ ‫کــه کمکــی بــه اســتحکام ایــن مجمــع تــازه تاســیس نمی کــرد‪.‬‬ ‫روم بعد از جمهوری‬ ‫شماره ‪| 73‬راز شقایق| ‪32‬‬ ‫امپراتــوری روم بعــد از جمهــوری روم تاســیس می شــود و بــا ظهــور ژولیــوس‬ ‫ســزار و وقایعــی کــه بعــد از او رخ می دهــد رو بــه اضمحــال مــی رود‪ .‬ایــن‬ ‫وقایــع شــامل دوره جنگهــای داخلــی و پیــروزی پســر خوانــده قیصــر اوکتاویــان‬ ‫بــر مــارک انتونــی در ‪ ۲۷‬پ‪ .‬م می باشــد‪ .‬بــا فروپاشــی امپراتــوری روم غربــی‬ ‫قــدرت رم از بیــن م ـی رود و تــا قــرن هشــتم میــادی بــه عنــوان دوک نشــین‬ ‫رم قســمتی از امپراتــوری روم شــرقی می شــود‪ .‬در ایــن زمــان شــهر رم بــه‬ ‫وســعت قدیمــی خــود بازمی گــردد‪ .‬در قــرن پنجــم و ششــم میــادی چندیــن‬ ‫مرتبــه مــورد تاخــت و تــاز قــرار می گیــرد و حتــی موقتــاً از جمعیــت خالــی‬ ‫می شــود‪.‬‬ ‫دوران قــرون وســطی کــه مشــخصه ان قطــع رابطــه بــا کنســتانتینوپل و تشــکیل‬ ‫ایــاالت پاپــی اســت‪ .‬پــاپ می کوشــد تــا قــدرت نفــوذ خــودش را در امپراتــوری‬ ‫مقــدس روم افزایــش دهــد‪ .‬در دوران قــرون تاریــک (‪ )Dark Ages‬جمعیــت‬ ‫روم بــه ‪ ۳۰۰۰۰‬نفــر تقلیــل پیــدا می کنــد‪ .‬بــه دنبــال شــکاف میــان کلیســای‬ ‫شــرق (ارتودوکــس) وکلیســای غــرب و نزاع هــای انتخاب هــای مقامــات‬ ‫کلیســا رخ داد‪ .‬پاپ هــا در دوران قــرون وســطی قــدرت باالیــی کســب کردنــد‪.‬‬ ‫شــهر رم کامـ ً‬ ‫ا ضعیــف شــد و جمعیــت ان زیــر ‪ ۲۰۰۰۰‬نفــر تقلیــل پیــدا کــرد‪.‬‬ ‫ضعــف کامــل روم در قــرون وســطی بــا خرابه هــای اثــار باســتانی روم قابــل‬ ‫مشــاهده اســت‪.‬‬ ‫رنســانس رمــی‪ :‬در قــرن ‪ ۱۵‬زمانیکــه رم از لحــاظ فرهنگــی و اریستوکراســی‬ ‫جایگزیــن فلورانــس می شــود رنســانس رومــی بــه وقــوع می پیونــدد‪ .‬بــا‬ ‫نابــودی شــهر رم در ‪ ۱۵۲۷‬میــادی رنســانس رومــی ناگهــان فروکــش‬ ‫می کنــد؛ ولــی پاپ هــا بــا اقدامــات ضــد رفــورم و اصالحــات موقعیــت خــود‬ ‫را تثبیــت می کننــد؛ و شــهر رم تــا اوایــل دوران مــدرن شــکوفایی خــود را‬ ‫ادامــه می دهــد‪ .‬در زمــان ناپلئــون رم ضمیمــه قلمــرو او و قســمتی از امپراتــوری‬ ‫فرانســه می شــود‪.‬‬ ‫تاریــخ مــدرن ‪ -‬دورانــی از قــرن ‪ ۱۹‬تــا امــروز‪ .‬در دوران جنــگ جهانــی دوم‬ ‫چندیــن مرتبــه رم بمبــاران می شــود‪ .‬در ‪۱۴‬اگوســت‪ ۱۹۴۳‬اعــان شکســت‬ ‫می کنــد؛ و در ‪ ۱۹۴۶‬رســماً پایتخــت ایتالیــا می شــود‪ .‬شــهر رم بزرگتریــن‬ ‫شــهر ایتالیــا اســت و در میــان بزرگتریــن شــهرهای اتخادیــه اروپــا قــرار دارد‪.‬‬ صفحه 32 ‫امپراتــوری روم بعــد از جمهــوری روم تاســیس می شــود و بــا ظهــور ژولیــوس ســزار و‬ ‫وقایعــی کــه بعــد از او رخ می دهــد رو بــه اضمحــال مــی رود‪ .‬ایــن وقایــع شــامل دوره‬ ‫جنگهــای داخلــی و پیــروزی پســر خوانــده قیصــر اوکتاویــان بــر مــارک انتونــی در ‪ ۲۷‬پ‪ .‬م‬ ‫می باشــد‪ .‬بــا فروپاشــی امپراتــوری روم غربــی قــدرت رم از بیــن مـی رود و تــا قــرن هشــتم‬ ‫میــادی بــه عنــوان دوک نشــین رم قســمتی از امپراتــوری روم شــرقی می شــود‪ .‬در ایــن‬ ‫زمــان شــهر رم بــه وســعت قدیمــی خــود بازمی گــردد‪ .‬در قــرن پنجــم و ششــم میــادی‬ ‫چندیــن مرتبــه مــورد تاخــت و تــاز قــرار می گیــرد و حتــی موقتـاً از جمعیــت خالــی می شــود‪.‬‬ ‫دوران قرون وسطی‬ ‫کــه مشــخصه ان قطــع رابطــه بــا کنســتانتینوپل و تشــکیل ایــاالت پاپــی اســت‪ .‬پــاپ‬ ‫می کوشــد تــا قــدرت نفــوذ خــودش را در امپراتــوری مقــدس روم افزایــش دهــد‪ .‬در دوران‬ ‫قــرون تاریــک (‪ )Dark Ages‬جمعیــت روم بــه ‪ ۳۰۰۰۰‬نفــر تقلیــل پیــدا می کنــد‪ .‬بــه دنبــال‬ ‫شــکاف میــان کلیســای شــرق (ارتودوکــس) وکلیســای غــرب و نزاع هــای انتخاب هــای‬ ‫مقامــات کلیســا رخ داد‪ .‬پاپ هــا در دوران قــرون وســطی قــدرت باالیــی کســب کردنــد‪.‬‬ ‫شــهر رم کامـ ً‬ ‫ا ضعیــف شــد و جمعیــت ان زیــر ‪ ۲۰۰۰۰‬نفــر تقلیــل پیــدا کــرد‪ .‬ضعــف کامــل‬ ‫روم در قــرون وســطی بــا خرابه هــای اثــار باســتانی روم قابــل مشــاهده اســت‪.‬‬ ‫رنسانس رمی‬ ‫در قــرن ‪ ۱۵‬زمانیکــه رم از لحــاظ فرهنگــی و اریستوکراســی جایگزیــن فلورانــس می شــود‬ ‫رنســانس رومــی بــه وقــوع می پیونــدد‪ .‬بــا نابــودی شــهر رم در ‪ ۱۵۲۷‬میــادی رنســانس‬ ‫رومــی ناگهــان فروکــش می کنــد؛ ولــی پاپ هــا بــا اقدامــات ضــد رفــورم و اصالحــات‬ ‫موقعیــت خــود را تثبیــت می کننــد؛ و شــهر رم تــا اوایــل دوران مــدرن شــکوفایی خــود را‬ ‫ادامــه می دهــد‪ .‬در زمــان ناپلئــون رم ضمیمــه قلمــرو او و قســمتی از امپراتــوری فرانســه‬ ‫می شــود‪.‬‬ ‫تاریخ مدرن‬ ‫در دوران جنــگ جهانــی دوم چندیــن مرتبــه رم بمبــاران می شــود‪ .‬در ‪۱۴‬اگوســت‪۱۹۴۳‬‬ ‫اعــان شکســت می کنــد؛ و در ‪ ۱۹۴۶‬رســماً پایتخــت ایتالیــا می شــود‪ .‬شــهر رم بزرگتریــن‬ ‫شــهر ایتالیــا اســت و در میــان بزرگتریــن شــهرهای اتخادیــه اروپــا قــرار دارد‪.‬‬ ‫اب و هوا‬ ‫ب تریــن شــهرهای توریســتی اروپــا اســت و بازدیــد کننــدگان‬ ‫رم یکــی از محبــو ‬ ‫می تواننــد در هــر روز و ماهــی از ســال بــه ایــن شــهر زیبــا ســفر کننــد اگرچــه مواقعــی‬ ‫گ فــرش شــده‬ ‫از ســال هســتند کــه اب و هــوا بــرای پیــاده روی در خیابان هــای ســن ‬ ‫زیبــای شــهر‪ ،‬بســیار مناســب و دل پذیــر اســت‪.‬‬ ‫شــهر رم منطقــه ای موســمی اســت کــه همیــن امــر ســبب شــده ایــن محــل در‬ ‫زمان هــای مختلــف ســال زیبایــی خــاص خــود را داشــته باشــد‪ ،‬بهــار و پاییــزش گــرم‬ ‫و دلچســبند و افتابــی‪ ،‬تابســتان ها گــرم وشــرجی و زمســتان هایی مالیــم کــه جالــب‬ ‫اســت بدانیــد فصــل قابــل توجهــی بــرای بازدیــد اســت‪.‬‬ ‫بهــار بــا اب و هوایــی گرم تــر در مــاه اپریــل تــا مــی بــا دمایــی حــدود ‪ ۲۱‬درجــه ســانتی‬ ‫ گــراد هــوای نســبتا بهتــر از ماه هــای زمســتانی اســت و همچنیــن جمعیــت توریســتی‬ ‫شــروع بــه افزایــش پیــدا می کنــد‪ ،‬بنابرایــن نمی تــوان انتظــار بهتریــن قیمــت هتل هــا‬ ‫را داشــت امــا تعــداد مکان هــای اقامتــی در ایــن شــهر بــزرگ و توریســتی بســیار زیــاد‬ ‫ا ست ‪.‬‬ ‫رم در ماه هــای تابســتانی ژوئــن تــا اگوســت بســیار گــرم و مرطــوب اســت‪ ،‬ایــن‬ ‫ماه هــا فصــل داغ رم هســتند و بــرای رزرو هتــل حداقــل بایــد از ‪ 6‬مــاه قبــل تــر اقــدام‬ ‫کنیــد‪ ،‬دمــا حــدودا بــاالی ‪ 27‬درجــه ســانتی گــراد اســت‪.‬‬ ‫جمعیــت در فصــل پاییــز کــم و کمتــر می شــود و دمــا نیــز شــروع بــه افــت کــردن‬ ‫می کنــد‪ ،‬اب و هــوا در ایــن فصــل ماننــد بهــار بســیار مناســب اســت‪ ،‬شــما بــا صف هــای‬ ‫کمتــر بــرای جاذبه هــای گردشــگری رم و احتمــاال کاهــش قیمــت هتل هــا روبــ ه رو‬ ‫خواهیــد شــد؛ ســردترین زمــان ســال در ماه هــای دســامبر تــا پایــان فوریــه کــه فصــل‬ ‫زمســتان اســت بــا دمایــی در محــدوده ‪ -1‬تــا ‪ -10‬درجــه ســانتی گراد‪ ،‬بــا وجــود ایــن‬ ‫دمــا می تــوان گفــت بهتریــن زمــان ســفر بــه رم فصــل زمســتان اســت زیــرا شــهر اصال‬ ‫شــلوغ نیســت و بــه طــور واضحــی خلــوت و ارام اســت و قیمــت مکان هــای اقامتــی تــا‬ ‫حــدود نصــف فصــل پیــک پاییــن می ایــد‪ ،‬اگــر بــه فصــل زمســتان عالقه منــد هســتید‬ ‫و اگــر لباس هــای مناســب بــه همــراه داشــته باشــید‪ ،‬ایــن فصــل می توانــد بهتریــن‬ ‫زمــان ســفر بــرای شــما باشــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 73‬راز شقایق| ‪33‬‬ صفحه 33 ‫مناطق دیدنی رم‬ ‫قلعه تاریخی کلوسئوم‬ ‫کولوســئوم یــا کلوســیوم یــک تماشــاخانه در شــهر رم در ایتالیــا اســت‪ .‬کولوســئوم‬ ‫بزرگتریــن تماشــاخانه در امپراتــوری روم بوده اســت‪ .‬کولوســئوم ظرفیتــی میــان‬ ‫‪ ۵۰۰۰۰‬تــا ‪ ۸۰۰۰۰‬نفــر و ‪ ۸۰‬در ورودی داشته اســت‪ .‬ســاخت کولوســئوم توســط‬ ‫وسپاســیان بیــن ســالهای ‪ ۶۹‬تــا ‪ ۷۰‬میــادی پایه گــذاری شــد‪ .‬پــس از ان پســرش‬ ‫تیتــوس در ســال ‪ ۸۰‬میــادی کار ســاخت ان را در زمین هــای باتالقــی میــان تپه هــای‬ ‫اســکوئیلین و کائلیــن تمــام کــرد‪ .‬البتــه پــس از او دومیتیــان (بــرادر تیتــوس) در‬ ‫کولوســئوم تغییراتــی اعمــال کــرد‪ .‬بــه عنــوان اولیــن امفــی تئاتــر دائمــی در روم کامــل‬ ‫کــرد‪.‬‬ ‫امــروزه بیش تــر کولوســئوم را بــا تاریــخ خونیــن نبــرد گالدیاتورهــا در ان می شناســند‪.‬‬ ‫در کولوســئوم گالدیاتــور بــا یکدیگــر یــا بــا حیوانــات وحشــی می جنگیدنــد و اســباب‬ ‫ســرگرمی تماشــاچیان خــود را (کــه اغلــب از اشــراف بودنــد) فراهــم می کردنــد‪.‬‬ ‫برخــی اعدام هــا (ماننــد اعــدام بــا رهاســازی حیوانــات وحشــی) نیــز در‬ ‫کولوســئوم انجــام می شده اســت در حــدود ‪ ۱۹۵۰‬ســال پیــش‪ ،‬روم بــه‬ ‫اورشــلیم حملــه کــرد‪ ،‬ان شــهر را ویــران کــرد و مردمانــش را بــه بردگــی‬ ‫گرفــت‪ .‬حــدود ‪ ۴۵‬تــا ‪ ۶۰‬هــزار نفــر از اینبــردگان‪ ،‬بــرای ســاختن کولوســیوم‬ ‫بــه کارگرفتــه شــدند‪.‬‬ ‫بخــش بزرگــی از ایــن بــردگان درحیــن کار کشــته شــدند‪ .‬مراســم افتتاحیــه‬ ‫کولوســیوم بــا کشــتار ‪ ۹‬هــزار حیــوان غیــر اهلــی برگــزار شــد‪ .‬در کولســیوم‬ ‫زنــان و مــردان از هــم جــدا بودنــد‪ .‬جایــگاه زنــان درطبقــه پنجــم بــود‪ ،‬کــه دیــد‬ ‫بســیار بــدی بــه میــدان داشــت‪ .‬جایــگاه مخصــوص زنــان درکولوســیوم بســیار‬ ‫ناامــن و خطرنــاک بــود‪ ،‬چــرا کــه ســکوهای انهــا بــا طناب هایــی نگــه داشــته‬ ‫می شــد کــه هــر از چنــدی پــاره می شــدند و زنــان از ارتفــاع ‪ ۵۰‬متــری بــه‬ ‫پاییــن ســقوطی مرگبــار می کردنــد امــا جایــگاه مــردان بســیار امــن بــود‪ ،‬انهــا‬ ‫بــر روی ســکوهای ســنگی می نشســتند‪ .‬کولوســیوم محــل برگــزاری جشــنهای‬ ‫امپراتــور و مــردم رم بــود‪ .‬در طــی ایــن جشــنها‪ ،‬کــه هــر بــار ‪ ۱۰۰‬روز بــه درازا‬ ‫می کشــید حیوانــات درنــده را بــه جــان بــردگان و گالدیاتورهــا می انداختنــد و‬ ‫یــا گالدیاتورهــا‪ ،‬کــه بــرده بودنــد و امیــد بــه زندگــی انهــا بــه ســختی بــه ‪۲۲‬‬ ‫ســالگی می رســید‪ ،‬را مجبــور بــه کشــتن یکدیگــر می کردنــد‪.‬‬ ‫امپراتــور و مــردم رم نیــز شــاهد ایــن کشــتار بودنــد و از ان لــذت می بردنــد‪.‬‬ ‫در طــی هــر دوره از ایــن جشــن ها حــدود ‪ ۵‬هــزار بــرده وگالدیوتــور بــه قتــل‬ ‫می رســیدند‪ .‬در روزهایــی کــه جشــن برقــرار نبــود‪ ،‬محکومــان بــه مــرگ را‬ ‫جلــوی حیوانــات درنــده می انداختنــد تــا زنــده زنــده خــورده شــوند‪ .‬امپراتــور و‬ ‫ـان تیــره بخــت بودند‪.‬‬ ‫مــردم رم نیــز شــاهد زنــده زنــده خــورده شــدن ایــن ادمیـ ِ‬ ‫در کل‪ ،‬بیــش از یــک میلیــون نفــر‪ ،‬از جملــه ‪ ۵۰۰‬تــا ‪ ۷۰۰‬هــزار گالدیاتــور‪ ،‬در‬ ‫صحــن کلوســیوم بــه طــرز وحشــیانه ای کشــته شــدند‪ .‬ایــن میــدان چهــار هــزار‬ ‫متــر مربعــی‪ ،‬بزرگتریــن قتلــگاه تاریــخ بشــریت بوده اســت‪ .‬امــروزه‪ ،‬کولوســیوم‬ ‫محبوبتریــن بنــای ایتالیــا‪ ،‬نمــاد شــهر روم و تمــدن رومــی اســت‪ .‬همــه رومیــان‪،‬‬ ‫ایتالیاییهــا و حتــی اروپاییهــا بــه ایــن تمــدن افتخــار می کننــد‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ،۲۰۰۷‬در طــی یــک نظرســنجی بــا شــرکت بیــش از یکصــد میلیــون‬ ‫نفــر‪ ،‬کولوســیوم جــزو ‪ ۷‬اثــر برتــر و محبــوب جهــان برگزیــده شــد‪ .‬در ســال‬ ‫‪ ،۲۰۱۱‬مبلــغ ‪ ۲۵‬میلیــون یــورو‪ ،‬تنهــا بــرای تمیــز کــردن دیوارهــای کولوســیوم‬ ‫و چنــد کار بســیار جزیــی دیگــر در درون ان‪ ،‬هزینــه شــد‪.‬‬ ‫میدان سنت پیترو‬ ‫میــدان ســن پیــر یــا ســنت پیتــرو میــدان بزرگــی درســت روبــروی کلیســای‬ ‫ســن پیــر در دولــت شــهر واتیــکان اســت‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ۱۵۶۸‬در مرکــز میــدان‪ ،‬یــک ســتون هرمــی شــکل مصــری بــا قدمــت‬ ‫‪ ۴۰۰۰‬ســال قــرار داده شــد‪ .‬تقریبــاً صــد ســال بعــد‪ ،‬جیــان لورنــزو برنینــی‬ ‫میــدان را طراحــی کــرد و مجموعــه ســتون های توســکانی را کــه چهــار ســتون‬ ‫ردیفــی بــود بــه ان افــزود‪ .‬در ســال ‪ ۱۶۷۵‬یــک فــواره گرانیتــی توســط برنینــی‬ ‫بــه میــدان افــزوده شــد تــا تقــارن فــواره دیگــری کــه پیشــتر و در ســال ‪۱۶۱۳‬‬ ‫توســط کارلــو مادرنــو طراحــی شــده بــود را کامــل کنــد‪.‬‬ ‫فضــای بــازی کــه در جلــوی کلیســای ســن پیــر قــرار دارد توســط جیــان لورنــزو‬ ‫برنینــی و تحــت هدایــت پــاپ الکســاندر هفتــم از ‪ ۱۶۵۶‬تــا ‪ ۱۶۶۷‬بگونــه‬ ‫پیشــخوانی طراحــی شــد تــا بیشــترین تعــدا ِد مــردم بتواننــد مراســم برکــت‬ ‫دادن پــاپ را کــه از میانــه نمــای کلیســا یــا از پنجــره کاخ واتیــکان انجــام‬ ‫ِ‬ ‫مــی داد بــه راحتــی ببیننــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 73‬راز شقایق| ‪34‬‬ صفحه 34 ‫محل ه قدیمی تراتس ِت ِور‬ ‫در محلــه ی قدیمــی تراســتِ ِور می توانیــد حس وحــال واقعــی ســبک زندگــی‬ ‫رمی هــا را حــس کنیــد‪ .‬ایــن محلــه واقــع در غــرب رودخانــه ی تیبِــر ســیزدهمین‬ ‫ریونــه ی رم اســت (ریونــه اصطالحــی ایتالیایــی اســت کــه از قــرن چهاردهــم در‬ ‫تقســیم بندی های منطقــه ای شــهر رم اســتفاده می شــود)‪ .‬در خیابان هــای باریــک‬ ‫سنگ فرش شــده ی تراســتِ ِور نه تنهــا می توانیــد خانه هــای قدیمــی شــهر را‬ ‫ببینیــد‪ ،‬بلکــه بــه تعــداد زیــادی رســتوران و کافــه نیــز دسترســی خواهیــد داشــت‪.‬‬ ‫وقتــی در اینجــا قــدم می زنیــد‪ ،‬احتمــاال توجه تــان بــه لباس هــای شسته شــده ی‬ ‫اویــزان روی بنــد رخــت جلــب خواهــد شــد یــا مثــا محلی هــا را خواهیــد دیــد کــه‬ ‫از ایــن ســاختمان بــه ان ســاختمان‪ ،‬همدیگــر را صــدا می زننــد‪ .‬به عبارتــی اینجــا‬ ‫خــو ِد خــود رم بــا طعــم واقعــی فرهنــگ مردمــان ایــن شــهر اســت!‬ ‫باسیلیکای ِسنت پی ِتر‬ ‫کلیســای پیتــر مقــدس یــا کلیســای پتــرس حــواری یــا کلیســای ســن پیــر واقــع در‬ ‫شــهر واتیــکان در رم از بزرگ تریــن کلیســاهای جهــان اســت کــه مربــوط بــه دوره‬ ‫رنســانس پســین می شــود‪ .‬ایــن کلیســا کــه به طــور کلــی توســط دوناتــو برامانــت‪،‬‬ ‫میــکل انــژ‪ ،‬کارلــو مادرنــو و برنینــی طراحــی شــده معروف تریــن اثــر معمــاری‬ ‫رنســانس می باشــد‪.‬‬ ‫زیربنــای ایــن کلیســا نزدیــک بــه ‪ ۲۰۰‬هــزار متــر مربــع اســت و حجاری هــا و‬ ‫مجســمه های ســقف ان اثــر میــکل انــژ می باشــد‪ .‬ســاخت ایــن کلیســا ‪ ۱۲۰‬ســال‬ ‫طــول کشــید‪.‬‬ ‫نکتــه جالــب اینکــه نقشــه هوایــی ســاختمان های کلیســای ســن پیــرو بــه شــکل‬ ‫یــک کلیــد طراحــی شــده کــه نمــاد کلیــد بهشــت محســوب می شــود و مجســمه های‬ ‫حواریــون مســیح نیــز بــه شــکل نیم دایــره ای در اطــراف در ورودی ایــن کلیســا‬ ‫نصــب شده اســت‪.‬‬ ‫بــر اســاس عقیــده رایــج در کاتولیــک ایــن کلیســا محــل دفــن پیتــر مقــدس‪ ،‬یکــی‬ ‫از حواریــون مســیح و اولیــن پــاپ اســت‪ .‬شــواهد تاریخــی و عقیــده رایــج حاکــی‬ ‫از ایــن هســتند کــه مقبــره پیتــر مقــدس مســتقیماً زیــر محــراب کلیســا قــرار دارد‪.‬‬ ‫بــه همیــن دلیــل‪ ،‬تعــداد زیــادی از پاپ هــا‪ ،‬از صــدر مســیحیت تــا کنــون‪ ،‬ماننــد‬ ‫پــاپ ژان پــل دوم کــه چنــد ســال پیــش فــوت کــرد‪ ،‬در زیرزمیــن ایــن کلیســا دفــن‬ ‫شــده اند‪ .‬از زمــان کنســتانتین بــزرگ‪ ،‬امپراتــور روم‪ ،‬کلیســایی در ایــن مــکان قــرار‬ ‫داشته اســت‪ .‬ســاخت باســیلیکای حاضــر‪ ،‬کــه جایگزیــن باســیلیکای قدیمــی قــرن‬ ‫چهــارم میــادی شده اســت‪ ،‬از تاریــخ ‪ ۱۸‬اوریــل ‪ ۱۵۰۶‬اغــاز شــد و در ‪ ۱۸‬نوامبــر‬ ‫‪ ۱۶۲۶‬بــه پایــان رســید‪.‬‬ ‫هــر ســاله بیــن ‪ ۱۵۰۰۰‬تــا بیــش از ‪ ۸۰۰۰۰‬نفــر بــرای شــرکت در مراســم های‬ ‫مختلــف‪ ،‬در میــدان ســن پیتــرز یــا داخــل باســیلیکا جمــع می شــوند‪.‬‬ ‫از نظــر معمــاری‪ ،‬ایــن کلیســا بزرگتریــن بنــای دوران خــود محســوب می شــود‪.‬‬ ‫باســیلیکای ســن پیتــرز یکــی از چهــار باســیلیکای رم اســت کــه عنــوان باســیلیکای‬ ‫اعظــم را دارا می باشــند‪ .‬برخــاف تصــور رایــج‪ ،‬ایــن کلیســا یــک کلیســای جامــع‬ ‫نیســت؛ چــرا کــه محــل اقامــت پــاپ نیســت‪ .‬محــل اقامــت پــاپ (بــه عنــوان اســقف‬ ‫رم) در باســیلیکای ســنت جــان التــران قــرار دارد‪.‬‬ ‫قبــر پیتــر در اغــاز بــه وســیله یــک ســنگ قرمــز‪ ،‬بــه نشــانه اســمش کــه در‬ ‫زبــان یونانــی بــه معنــی ســنگ یــا صخــره می باشــد‪ ،‬نشــانه گذاری شــده بــود و‬ ‫چنــد ســال بعــد یــک ارامــگاه روی ان ســاخته شــد‪ .‬پــس از بیــش از ‪ ۳۰۰‬ســال‪،‬‬ ‫باســیلیکای قدیمــی ســن پیتــرز در ایــن مــکان ســاخته شــد‪.‬‬ ‫باســیلیکای قدیمــی ســن پیتــرز بیــن ســال های ‪ ۳۱۹‬و ‪ ۳۳۰‬میــادی بــه دســتور‬ ‫کنســتانتین بــزرگ ســاخته شــد‪ .‬ایــن بنــا کــه بــه فــرم باســیلیکا ســاخته شــده بــود‪،‬‬ ‫یــک ســالن پهــن و دو بــازو در اطــراف داشــت کــه بــه بنــا شــکل صلیــب م ـی داد‪.‬‬ ‫طــول بنــا بیــش از ‪ ۱۰۳.۶‬متــر بوده اســت‪.‬‬ ‫شماره ‪| 73‬راز شقایق| ‪35‬‬ صفحه 35 ‫پانتئون‬ ‫پانتئــون معبــد رومــی ســابق و کلیســای کاتولیــک فعلــی در رم ایتالیــا اســت کــه در محوطــه‬ ‫معبــد پیشــین کــه توســط مارکــوس اگریپــا در زمان ســلطه اگوســتوس ســفارش داده شــده‬ ‫بــود بنــا گردیــد‪ .‬ایــن معبــد احتمــاالً در ســال ‪ ۱۲۶‬پــس از میــاد توســط هادریانــوس‬ ‫بازســازی و وقــف شــد‪ .‬تاریــخ عمــارت ایــن بنــا دقیقـاً مشــخص نیســت چــون هادریانــوس‬ ‫بــرای ایــن معبــد کتیبــه نویســی نکــرد و کتیبــه قدیمــی معبــد اگرپیــا کــه ســوخته بــود‬ ‫را حفــظ نمــود‪ .‬معبــد پانتئــون رم بــه عنــوان یکــی از بزرگتریــن گنبدهــای جهــان جــزو‬ ‫شــگفتی های دنیــای معمــاری اســت‪.‬‬ ‫پانتئــون یکــی از پراوازه تریــن و پــر نفوذتریــن بناهــا در تاریــخ معمــاری اســت‪ .‬ایــن‬ ‫معبــد در حــدود ‪ ۱۲۵‬میــادی ســاخته شــد‪ .‬پانتئــون معبــدی گــرد و گنبــد دار اســت‪ ،‬در‬ ‫جلویــش رواقــی مســتطیلی دارد کــه بــه نظــر می رســد انچنــان کــه بایــد و شــاید بــا‬ ‫ســاخت گــردوار اولیــه ان تناســبی نــدارد و احتمــاالً بعدهــا بــران افــزوده شده اســت‪.‬‬ ‫تاثیــر اولیــه حاصــل از مشــاهده ایــن بنــا احتمــاالً بــا تاثیــر امروزیــش متفــاوت بوده اســت‪،‬‬ ‫زیــرا پانتئــون در اغــاز یــک بنــای مســتقل نبــود بلکــه بــه یــک باســیلیکای قدیمــی تــر‬ ‫متصــل بــود و امتــداد ان یال هــای جانبــی پانتئــون را می پوشــانده اســت‪ .‬گذشــته از ایــن‪،‬‬ ‫در جلــوی رواق معبــد یــک حیــاط ســتون بنــدی شــده قــرار داشــت کــه بخشــی از رواق‬ ‫نیــز جــزو ان بــود و در اغــاز تنهــا بخــش قابــل رویــت ســاختمان از روبــرو بــود‪ .‬ایــن‬ ‫حیــاط کــه در دوره هادریانــوس ســاخته شــد‪ ،‬احتمــاالً از طرح هــای همیــن امپراتــور تنــوع‬ ‫طلــب بوده اســت‪ .‬بنــای پانتئــون از گونـه ای ســادگی پرهیبــت در مقیــاس بــزرگ برخــوردار‬ ‫اســت‪ .‬برفــراز انــدرون مــدورش گنبــدی نیمکــره وار بــه قطــر ‪ ۴۳‬متــر زده انــد کــه فاصلــه‬ ‫نــوک گنبــد از کــف پانتئــون نیــز ‪ ۴۳‬متــر اســت‪.‬‬ ‫بدیــن ترتیــب‪ ،‬طــرح پانتئــون بــر تقاطــع دو دایــره یکــی عمــودی‪ ،‬دیگــری افقــی قابــل‬ ‫تصــور بــه صــورت مقاطعــی از یــک کــره «فضــا» کــه در درون بنــا محــاط شــده اند اســتوار‬ ‫گشته اســت‪.‬‬ ‫گنبــد پانتئــون‪ ،‬پوســته ای بتونــی دارد کــه تدریجــاً در ســمت قاعــده بــر‬ ‫ضخامتــش افــزوده می شــود تــا در جــای الزم بــر قــدرت ان بیفزایــد‪ .‬در‬ ‫مرکــز گنبــد‪ ،‬ســوراخی گــرد (بــه نــام «چشــمه نــور» یــا «نورگیــر») بــه‬ ‫قطــر ‪ ۹‬متــر تعبیــه شــده کــه شیشـه ای نــدارد‪ ،‬رو بــه اســمان بــاز شــده و‬ ‫تنهــا منبــع نــور بــرای تامیــن روشــنایی انــدرون بنــا اســت‪.‬‬ ‫دیوارهــای نگــه دارنــده گنبــد بســیار ضخیمنــد و در سطحشــان‬ ‫فرونشســتگی های مســتطیل و نیمدایــره یــک در میــان ایجــاد شده اســت‪،‬‬ ‫کــه بــر بــاالی هــر کــدام طاقــی هاللــی زده شــده تــا فشــار حاصــل از‬ ‫گنبــد را بــه جرزهــای عظیــم ســنگی منتقــل کننــد‪ .‬گنبــد پانتئــون از درون‬ ‫قاب بنــدی شــده تــا انکــه هــم جلــوه هندســی زیبایــی از مربع هــای‬ ‫کوچــک در درون دایــره ای عظیــم را پیــدا کنــد هــم از فشــار و ســنگینی کل‬ ‫گنبــد بکاهــد بــی انکــه صدمــه ای بــه قدرتــش زده باشــد‪.‬‬ ‫کــف پانتئــون‪ ،‬مختصــر تحدبــی دارد و زهکش هایــش بــه صــورت خطوطــی‬ ‫کــم عمــق در مرکــز (مســتقیماً در زیــر نورگیــر) ایجــاد شــده اند تــا هــر‬ ‫ابــی را کــه از ان بــاال می ریــزد بــه ســوی خــود ســرازیر گردانــد‬ ‫دیوارهــا و حجم هــا در معمــاری مصــر و بین النهریــن بــه قــدری اهمیــت‬ ‫دارنــد کــه انچــه دیــده می شــود همین هــا هســتند‪ ،‬فضــا فقــط بــه شــکل‬ ‫«منفــی» وجــود دارد یعنــی تصادفــاً بیــن حجم هــا ظاهــر می شــود‪ .‬ایــن‬ ‫گونــه معمــاری را معمــاری حجم هــا می نامنــد‪ .‬معمــاری یونانــی نیــز‬ ‫مخصوصــاً بــه حجم هــا‪ ،‬نســبتهای میــان حجم هــا و شــکل دادن بــه‬ ‫عناصــر حجمــی توجــه داشــت‪ ،‬بــا صفــت معمــاری اســتخوان بنــدی یــا‬ ‫ســاختاری متمایــز شده اســت‪.‬‬ ‫انجمن رومی‬ ‫برخــاف بقیــه اجتماعــات ‪ ،‬کــه بصــورت خــود‪-‬اگاه در میــدان عمومــی یــا میــدان یونــان‬ ‫باســتان یــا میــدان شــهر برگــزار مــی شــدند؛ انجمــن رومــی بــه تدریــج و بــه شــیوه ای‬ ‫ســازمان یافتــه در طــی قــرن هــا توســعه پیــدا کــرد‪ .‬علــی رغــم تالشــها کــه تــا حــدی‬ ‫بــه موفقیــت همــراه بــود‪ ،‬برخــی ماننــد ســوال‪ ،‬جولیــوس ســزار و اگوســتوس توانســتند‬ ‫بــه ایــن محــل نظــم ببخشــند‪ .‬در دوره امپراتــوری‪ ،‬ســاختمان هــا دولتــی بــزرگ پیرامــون‬ ‫میــدان مرکــزی بودنــد و منطقــه بــاز را بــه فضایــی مســتطیل شــکل در حــدود ‪ 50‬در ‪130‬‬ ‫متــر تبدیــل کردنــد‪.‬‬ ‫ابعــاد بلنــد ان از شــمال غــرب بــه جنــوب شــرق و از دامنــه تپــه “‪ ”Capitoline‬تــا تپــه‬ ‫“‪ ”Velian‬کشــیده شــدند‪ .‬محــل اجتماعــات قصــر ســلطنتی در طــی دوره امپراتــوری‪ ،‬کــه‬ ‫قصــر امیلیــا در شــمال و قصــر جولیــا در جنــوب بــود؛ شــکل نهایــی و اضــاع بلنــد ایــن‬ ‫مــکان را توصیــف مــی کننــد‪ .‬ایــن محــل در برگیرنده میدان شــهر اســت‪ ،‬ســاختمان هایی‬ ‫کــه روبــروی ان هســتند گاه ـاً یــک منطقــه اضافــی کــه از جنــوب شــرق تــا “‪Arch of‬‬ ‫‪ ”Titus‬گســترش یافتــه را نیــز شــامل مــی شــوند‪.‬‬ ‫در اصــل مــکان ایــن اجتماعــات دریاچــه پرابــی بــود کــه اب تپــه هــای مجــاور در ان‬ ‫جــاری مــی شــد‪ .‬ایــن اب از “‪ ”Tarquins‬همــراه بــا “‪ ”Cloaca Maxima‬جــاری مــی‬ ‫شــد‪ .‬بــه دلیــل موقعیــت مکانــی ان‪ ،‬رســوبات از ســیالب “‪ ”Tiber‬و فرســایش تپــه‬ ‫هــای مجــاور باعــث شــدند ســطح کــف محــل اجتماعــات در طــی قــرن هــا کمــی باالتــر‬ ‫بیایــد‪ .‬حفــاری هــای متوالــی بقایــای پیــاده رو نشــان مــی دهــد رســوبات فرسایشــی از‬ ‫تپــه هــای مجــاور ســطح زمیــن در اوایــل دوره جمهــوری خواهــی را باالتــر بردنــد‪.‬‬ ‫بــا بــاال رفتــن زمیــن هــای اطــراف ســاختمان هــا‪ ،‬ســاکنان ایــن رســوبات را همــوار‬ ‫ســاختند زیــرا حــذف انهــا بســیار دشــوار بــود‪ .‬اخریــن ســنگ تراورتــن پیــاده رو‪،‬‬ ‫هنــوز هــم مشــهود اســت کــه بــه دوره اگوســتوس بــاز مــی گــردد‪ .‬حفــاری هــا در‬ ‫قــرن نوزدهــم نشــان داد الیــه هــا یکــی پــس از دیگــری روی هــم قــرار گرفتــه انــد‪.‬‬ ‫عمیقتریــن الیــه حفــاری شــده حــدود ‪ 3.60‬متــر باالتــر از ســطح دریــا بــود‪ .‬یافتــه هــای‬ ‫باســتان شناســی نشــان مــی دهــد فعالیــت انســانی در ان ســطح بــا اکتشــاف ذغــال‬ ‫چــوب همــراه بــوده اســت‪.‬‬ ‫شماره ‪| 73‬راز شقایق| ‪36‬‬ ‫یــک کارکــرد مهــم ایــن محــل اجتمــاع در طــی دوره جمهــوری خواهــی و‬ ‫امپراتــوری ایــن بــود کــه از ان بــرای برگــزاری جشــن هــای نظامــی دســته‬ ‫جمعــی بــود کــه بــا نــام “‪ ”Triumph‬شــناخته مــی شــدند‪ .‬ژنــرال هــای پیــروز‬ ‫از طریــق دروازه غربــی “‪ ”Triumphal Gate‬وارد شــهر شــده و بــه دور تپــه‬ ‫پاالتیــن برخــاف جهــت عقربــه هــای ســاعت مــی چرخیدنــد‪ ،‬پیــش از ان از‬ ‫تپــه ِولیــان پاییــن امــده و از طریــق “‪ ”Sacra‬بــه محــل اجتماعــات وارد مــی‬ ‫شــدند‪.‬‬ ‫از اینجــا انهــا مــی توانســتند از “‪ ”Capitoline Rise‬بــاال رفتــه و بــه معبــد‬ ‫ژوپیتــر اپتیمــوس ماکســیموس در نقطــه اوج کاپیتــول برســند‪ .‬ضیافــت هــای‬ ‫دولتــی پرهزینــه دیگــر در محــل اجتماعــات برگــزار نشــدند‪.‬‬ صفحه 36 ‫کلیسای سیستین‬ ‫کلیســای سیســتین یــک کلیســای بــزرگ و معــروف در شــهر واتیــکان‬ ‫اســت و در کاخ رســالت قــرار گرفتــه کــه اقامتــگاه رســمی پــاپ محســوب‬ ‫می شــود‪.‬‬ ‫ایــن کلیســا محــل برگــزاری همایــش گزینــش پــاپ جدیــد اســت کــه پس‬ ‫از مــرگ‪ ،‬اســتعفا یــا برکنــاری پــاپ بــرای انتخــاب پــاپ جدیــد بــا شــرکت‬ ‫تمامــی کاردینال هــای کلیســاهای کاتولیــک برگــزار می شــود‪ .‬کلیســای‬ ‫سیســتین همچنیــن بــه خاطــر معمــاری و تزئینــات فرســکوی هنرمنــدان‬ ‫عصــر رنســانس همچــون میــکل انــژ‪ ،‬ســاندرو بوتیچلــی‪ ،‬پیتــرو پروجینــو‪،‬‬ ‫پینتوروچیــو و دیگــران مشــهور اســت‪ .‬میــکل انــژ ‪ ۱.۱۰۰‬متــر مربــع از‬ ‫ســقف نمازخانــه را در ســال های ‪ ۱۵۰۸‬تــا ‪ ۱۵۱۲‬میــادی و زیــر قیمومیــت‬ ‫پــاپ ژولیــوس دوم نقاشــی کــرد‪ .‬نقاشـی های ســقف کلیســای سیســتین و‬ ‫بــه ویــژه اثــر واپســین داوری (‪ )۱۵۴۱-۱۵۳۴‬از شــاهکارهای هنــر نقاشــی‬ ‫میــکل انــژ به شــمار می رونــد‪.‬‬ ‫نمازخانــه نــام خــود را از پــاپ ســیکتوس چهــارم گرفته اســت‪ .‬وی از‬ ‫‪ ۱۴۷۷‬تــا ‪ ۱۴۸۰‬اقــدام بــه بازســازی ســاختمان قدیمــی تــر کــرد‪ .‬در ایــن‬ ‫دوره هنرمندانــی همچــون ســاندرو بوتیچلــی‪ ،‬پیتــرو پروجینــو و دومنیکــو‬ ‫گیرالندایــو بــه خلــق فرســکوهایی کــه زندگــی موســی و مســیح را بــه‬ ‫تصویــر می کشــید پرداختنــد‪ .‬ایــن نقاش ـی ها در ‪ ۱۴۸۲‬بــه اتمــام رســیدند‬ ‫و ســیکتوس چهــارم در ‪ ۱۵‬اگوســت ‪ ۱۴۸۳‬انجام نخســتین مراســم عشــای‬ ‫ربانــی را بــرای عــروج مریــم عــذرا در کلیســای سیســتین جشــن گرفــت‪.‬‬ ‫افرینش ادم‬ ‫افرینــش ادم نقاشــی معروفــی از میــکل انــژ اســت کــه بــر روی ســقف‬ ‫نمازخانــه سیســتین دیــده می شــود‪ .‬ایــن اثــر کــه چهارمیــن قــاب بــر روی‬ ‫ســقف مشــبک ایــن کلیســا اســت‪ ،‬بــه ســال ‪ ۱۵۱۱‬توســط میــکل انــژ هنرمنــد‬ ‫ایتالیایــی کشــیده شده اســت‪.‬‬ ‫در افرینــش ادم‪ ،‬یکــی از داســتان های انجیــل از کتــاب افرینــش دیــده‬ ‫می شــود کــه در ان خــدا بــا دمــی حیــات بخــش بــه ادم زندگــی می بخشــد‪.‬‬ ‫بــا کمــی دقــت می تــوان از نیمــه راســت تصویــر‪ ،‬برشــی عرضــی از مغــز‬ ‫انســان بــا جزئیاتــی قابــل توجــه را تشــخیص داد کــه نشــان دهنــده تســلط‬ ‫بــاالی نقــاش بــر اناتومــی بــدن انســان اســت‪ .‬ایــن اثــر بــه همــراه ســایر‬ ‫بخش هــای کتــاب افرینــش (پیامبــران‪ ،‬هاتــف لیبیایــی‪ ،‬زکریــا و‪ ...‬بــر روی‬ ‫ســقف کلیســا در دهــه هشــتاد میــادی بازســازی شــدند‪.‬‬ ‫قلعه سنت انجلو‬ ‫قلعــه ســنت انجلــو یــا کاســتل ســنت انجلــو کــه پیشــتر بــا نــام ارامــگاه‬ ‫هادریــان شــناخته می شــد ســاختمانی مــدور و استوانه ای شــکل واقــع بــر‬ ‫کرانــه رود تیبــر در شــمال غربــی مرکــز تاریخــی شــهر رم در ایتالیــا اســت‪.‬‬ ‫ایــن بنــا نخســت توســط هادریانــوس‪ ،‬امپراتــور روم به عنــوان ارامگاهــی‬ ‫بــرای او و خانــواده اش ساخته شــد امــا بعدتــر در طــول تاریــخ بــا‬ ‫انجــام تغییراتــی در ان بــه عنــوان ارامگاهــی بــرای چنــد امپراتــور دیگــر‬ ‫و خانواده هایشــان‪ ،‬دژ‪ ،‬زنــدان و پناهگاهــی بــرای پاپهــا و پادگانــی بــرای‬ ‫نیروهــای ناپلئونــی نیــز مــورد اســتفاده قــرار گرفــت‪ .‬ایــن ســاختمان‬ ‫امــروزه تبدیــل بــه مــوزه شده اســت‪.‬‬ ‫ایــن بنــا نخســت ارامــگاه هادریــان (ادریــان) نــام داشــت‪ .‬در ســال ‪۵۹۰‬‬ ‫پــس از میــاد کــه طاعــون شــهر رم را فراگرفتــه بــود‪ ،‬پــاپ گرگــوری کبیــر‬ ‫هدایــت گروهــی را بــرای مبــارزه بــا ایــن بیمــاری برعهــده گرفــت‪ .‬بنــا بــر‬ ‫روایــات ناگهــان فرشــته ای بــا شمشــیری در نیــام بــر بــاالی ارامــگاه ظاهــر‬ ‫شــد‪ .‬ظهــور ایــن فرشــته بــه منزلــه نشــانه ای از فرونشســتن طاعــون در‬ ‫نظــر گرفتــه شــد و پــاپ گرگــوری بــه شــکرانه ان‪ ،‬کلیســای کوچکــی را در‬ ‫ارامــگاه ســاخت‪ .‬ان فرشــته میکائیــل بــود و پــس از ان ایــن بنــا بــه ســنت‬ ‫انجلــو یــا فرشــته مقــدس مشــهور شــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 73‬راز شقایق| ‪37‬‬ صفحه 37 ‫میالن دومین شهر مهم ایتالیا‬ ‫شکرا‪ ...‬ابراهیمی‬ ‫میــان پنجمیــن شــهر بــزرگ اروپــا و دومیــن شــهر بــزرگ کشــور ایتالیــا اســت‬ ‫کــه به عنــوان پایتخــت ُمــد جهــان و مرکــز تجــارت ایتالیــا شــناخته می شــود‬ ‫و از نظــر طراحــی لبــاس و اقتصــاد در دنیــا شــهرت فراوانــی دارد و بســیاری از‬ ‫شــرکت های معــروف دنیــا در شــهر میــان قــرار دارنــد و ســاالنه گردشــگران‬ ‫زیــادی بــه ایتالیــا بــه ایــن شــهر ســفر می کننــد و البتــه جــدای اینکــه ایــن‬ ‫ی نظیــری‬ ‫شــهر‪ ،‬پایتختــی بــرای عالقــه منــدان بــه مــد اســت جاذب ـ ه هــای ب ـ ‬ ‫دارد کــه ترکیبــی از مدرنیتــه و میــراث غنــی گذشــتگان اســت‪.‬‬ ‫میــان شــهری کامــا توریســتی محســوب نمی شــود ‪ ،‬حتــی برخــی از مــردم‬ ‫ایــن شــهر بــر ایــن باورنــد کــه میــان بیشــتر مکانــی بــرای کار کــردن اســت‬ ‫تــا ســرگرمی ولــی در هــر صــورت یــک بــار ســفر کــردن بــه ایــن شــهر خالــی‬ ‫از لطــف نخواهــد بــود ‪ ،‬جاذبه هــای مشــهور و مــورد عالقــه گردشــگران ‪ ،‬بازدیــد‬ ‫از مــکان هــای تاریخــی ‪ ،‬کلیســاهای بــی نظیــر ماننــد کلیســای جامــع میــان کــه‬ ‫یکــی از بــزرگ تریــن کلیســاهای گوتیــک دنیــا اســت و چشـم انداز فوق العــاده ای‬ ‫از تمــام شــهر میــان را در پشــت بــام خــود دارد ‪ ،‬کلیســای اجــری ســانتا ماریــا‬ ‫دلــه گرتزیــه بــا گنبــد عظیــم و زیبایــش از جاذبــه هــای گردشــگردی ایتالیــا و‬ ‫میــان در ایــن شــهر محســوب مــی شــوند‪.‬‬ ‫تاریخچه‬ ‫کشــور ایتالیــا را بــا هنــر و فرهنگــش مــی شناســیم ‪ ،‬یکــی از‬ ‫شــهرهای زیبــای ایتالیــا میــان اســت کــه پــس از رم یکــی‬ ‫از مهم تریــن شــهرهای ایتالیــا در زمینــه سیاســی و اقتصــادی‬ ‫اســت و بــورس ایتالیــا در میــان قــرار دارد؛ میــان در ابتــدای‬ ‫ســده پیــش از میــاد بــه دســت اینســوبری ها ســاخته شــد و در‬ ‫ســال ‪ ۲۲۲‬پیــش از میــاد توســط رم باســتان فتــح شــد و نــام‬ ‫ان بــه مدیوالنــوم تغییــر پیــدا کــرد‪ .‬زمانــی کــه میــان به عنــوان‬ ‫پایتخــت امپراتــوری روم غربــی انتخــاب شــد‪ ،‬اهمیــت دوچنــدان‬ ‫یافــت‪ .‬اهمیــت میــان در تاریــخ ایتالیــا بســیار قابل توجــه‬ ‫اســت؛ میــان در طــی انقــاب صنعتــی بــه پایتخــت اقتصــادی‬ ‫ایتالیــا تبدیــل شــده و بــا همراهــی شــهرهای توریــن و جنــوا‬ ‫مثلــث صنعتــی در اروپــا را تشــکیل دادنــد‪.‬‬ ‫میــان شــهر مــد ایتالیــا و مرکــز اصلــی مــد اســت و معروف ترین‬ ‫شــرکت های مــد جهــان مثــل ارمانــی‪ ،‬ورســاچه‪ ،‬پــرادا‪ ،‬دولچــه‬ ‫و گابانــا‪ ،‬میــو میــو و ‪ ...‬همچنیــن کمپانــی بــزرگ لوکســاتیکا و‬ ‫برنــد معــروف ری بــن در میــان اســت‪ .‬شــهر میــان در کنــار‬ ‫پاریــس‪ ،‬لنــدن‪ ،‬توکیــو و نیویــورک به عنــوان پایتخــت مــد در‬ ‫جهــان مطــرح شــده اســت‪ .‬گرچــه شــهرهای بــزرگ دیگــری‬ ‫همچــون رم و فلورانــس نیــز در زمینــه مــد فعــال هســتند‪ ،‬امــا‬ ‫میــان به عنــوان شــهر مــد در ســطح ایتالیــا شــناخته شــده‬ ‫اســت؛ ســاخت کلیســای جامــع میــان در ســال ‪ ۱۳۸۶‬اغــاز شــد‬ ‫و در ســال ‪ ۱۹۶۵‬پایــان یافــت‪ ،‬یعنــی ســاخت ایــن کلیســا ‪۵۰۰‬‬ ‫ســال بــه طــول انجامیــد ‪ ،‬کلیســای جامــع میــان‪ ،‬در لیســت ‪۵‬‬ ‫کلیســای جامــع بــزرگ دنیــا قــرار دارد‪.‬‬ ‫اولیــن اســمان خراش ایتالیــا در میــان ســاخته شــد کــه بــرج‬ ‫پیرلــی نــام دارد ‪ ،‬میــان از معــدود شــهرهای اروپایــی بــود‬ ‫کــه از طاعــون قــرن چهاردهــم‪ ،‬در امــان مانــد ‪ ،‬میــان یکــی‬ ‫از شــهرهایی بــود کــه در طــول جنــگ جهانــی دوم‪ ،‬بیشــترین‬ ‫امــار بمباران هــا را داشــت؛ نقاشــی دیــواری شــام اخــر لئونــاردو‬ ‫داوینچــی‪ ،‬در ســالن ناهارخــوری کلیســای ســانتا ماریــا دلــه یک‪،‬‬ ‫در میــان قــرار دارد‪ .‬ایــن نقاشــی دیــواری بــدون شــک یکــی از‬ ‫زیباتریــن نقاش ـی های دیــواری تاریــخ هنــر در عصــر رنســانس‬ ‫اســت و بســیاری از اثــار و دست نوشــته های لئونــاردو داوینچــی‪،‬‬ ‫در مــوزه علــم و تکنولــوژی میــان نگــه داری می شــود‪.‬‬ ‫‪| 73‬راز شقایق| ‪38‬‬ ‫شماره ‪54‬‬ صفحه 38 ‫اب و هوا‬ ‫میــان در ماه هــای ژوییــه و اگوســت اغلــب گــرم و مرطــوب اســت ‪ ،‬امــا در ماه هــای‬ ‫اوریــل و مــه هــوای دلپذیــری دارد و زمــان خوبــی بــرای ســفر بــه میــان اســت؛ میالن‬ ‫در رده گرمتریــن و شــرجی ترین شــهرهای اروپــا بــه ترتیــب در مقام هــای چهــارم و‬ ‫ششــم جــای گرفتــه اســت‪ ،‬در طــول ســال بــه طــور متوســط ‪ 6‬روز دمــای زیــر صفــر‬ ‫و ‪ 343‬روز هــوای شــرجی بــا م ـ ه را داریــم؛ تابســتان های میــان بســیار گــرم و داغ‬ ‫اســت کــه البتــه در طــول ماه هــای جــوالی و اگوســت ســخت و ازاردهنــده اســت‪،‬‬ ‫امــا شــب هــا اوضــاع فــرق مــی کنــد و هــوا بــه انــدازه ی کافــی خنــک می شــود بــه‬ ‫گونــه ای کــه بــرای اغلــب مــردم قابــل قبــول اســت ‪ ،‬فصــل تابســتان بهتریــن زمــان‬ ‫ســفر بــه میــان و پــر توریســت تریــن وقــت ســال بــه شــمار مــی ایــد و میــان و‬ ‫ایتالیــا بســیار رونــق مــی گیــرد ‪ ،‬بــه همیــن خاطــر مراکــز تفریحــی میــان و هت ـل ‬ ‫هــای میــان بســیار شــلوغ مــی باشــد و بــا امــدن مــاه اگوســت بســیاری از محل ـی ‬ ‫هــا بــرای فــرار از هــوای شــرجی بــه نــوار ســاحلی مــی رونــد‪.‬‬ ‫بــارش بــاران در تمــام ســال ثابــت اســت و بــرف هــم در طــول زمســتان بــه صــورت‬ ‫دوره ای م ـی بــارد‪ ،‬اگرچــه بــه نــدرت روی هــم انباشــته می شــود ولــی اب و هــوای‬ ‫میــان در زمســتان و مخصوصــا شــب هــا مــی توانــد بســیار ســرد باشــد ‪ ،‬فصــل باران‬ ‫و هــوای پاییــزی بــه ترتیــب در ماه هــای جــوالی کمتــر و در مــاه اگوســت افزایــش‬ ‫ی معمــول اســت ولــی‬ ‫مــی یابــد ‪ ،‬بادهــا و طوفــان هــای موســمی درایــن فصــل کم ـ ‬ ‫هــوا بســیار مطلــوب تــر اســت و شــرجی بــودن هــوا کاهــش پیــدا مــی کنــد‪.‬‬ ‫در نهایــت بــه طــور کلــی اگــر قصــد مســافرت بــه شــهر میــان را داریــد ‪ ،‬بهــار و‬ ‫ی رونــد زیــرا هــوا در بهتریــن و‬ ‫پاییــز بهتریــن فصــول بــرای ایــن امــر بــه شــمار مـ ‬ ‫مطلــوب تریــن حالــت خــود قــرار دارد‪.‬‬ ‫مردمشناسی‬ ‫جمعیــت میــان همــراه بــا حومــه‪ ،‬در ســال ‪ ۲۰۰۶‬میــادی بیــش از ‪ 4‬میلیون دویســت‬ ‫هــزار نفــر بــراورد می شــود‪.‬‬ ‫در میالن گویش لمباردی کاربرد دارد‪.‬‬ ‫اکثریــت مــردم میــان پیــرو مذهــب کاتولیــک هســتند و مابقــی پیــرو مذاهــب‬ ‫ارتدکــس‪ ،‬اســام‪ ،‬یهودیــت‪ ،‬بوداییســم و پروتســتان هســتند‪.‬‬ ‫بیشــترین جمعیــت خارجی هــای میــان را ملیتهــای فیلیپیــن‪ ،‬مصــر‪ ،‬چیــن‪ ،‬پــرو‪،‬‬ ‫ســریالنکا‪ ،‬رومانــی‪ ،‬اکــوادور‪ ،‬بنــگالدش و اوکرایــن تشــکیل می دهنــد‪.‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫میــان قطــب مالــی و تجــاری ایتالیاســت‪ .‬بانــکا پوپــوالره دی میالنــو ‪ ،‬مدیوالنــوم‪ ،‬مدیوبانــکا‬ ‫و یونــی کردیــت چهــار بانکــی هســتند کــه شــعبه مرکــزی انهــا در میــان واقــع شده اســت‬ ‫و مقــر بــورس ایتالیــا هــم در ایــن شــهر قــرار دارد‪.‬‬ ‫ایــن شــهر میزبــان اکســپو ‪ ۲۰۱۵‬بــود و همچنیــن بزرگتریــن مجتمــع نمایشــگاهی جهــان بــه‬ ‫نــام فیِــرا میالنــو در ان قــرار دارد‪.‬‬ ‫میــان پایتخــت مــد جهــان اســت و میزبــان یکــی از ‪۴‬هفتــه مــد برتــر دنیاســت و برندهــای‬ ‫ارمانــی‪ ،‬ورســاچه و پــرادا همگــی در ایــن شــهر قــرار دارنــد‪ .‬خیابــان ویامونتــه ناپلئــون در‬ ‫شــهر میــان پنجمیــن خیابــان گــران جهــان محســوب می شــود‪.‬‬ ‫در میــان شــهرهای بــزرگ جهــان‪ ،‬تولیــد ناخالــص داخلــی شــهر میــان در زمــره بیشــترین ها‬ ‫قــرار دارد کــه برابــر بــا ‪ ۱۵۸‬میلیــارد دالر اســت کــه می تــوان انــرا بــا کشــور قزاقســتان‬ ‫مقایســه کــرد‪.‬‬ ‫در ســال ‪۸/۸ ،۲۰۱۸‬میلیــون نفــر از میــان بازدیــد کردنــد و ایــن شــهر پانزدهمیــن شــهر‬ ‫پربازدیــد جهــان انتخــاب شــد‪.‬‬ ‫ورزش‬ ‫شــهر میــان دارای ‪ ۲‬باشــگاه ورزشــی بــزرگ اســت کــه در سرتاســر جهــان‬ ‫طرفــداران بســیار زیــادی دارنــد‪ .‬اث میــان و اینتــر میــان‪ .‬ایــن دو تیــم‬ ‫همیشــه رقیــب ســنتی بودنــد‪ ،‬تیــم فوتبــال اث میــان بــا کســب ‪ ۷‬قهرمانــی‬ ‫بعــد از تیــم رئــال مادریــد پرافتخارتریــن تیــم لیــگ قهرمانــان اروپا محســوب‬ ‫می شــود و اینترمیــان نیــز بــا کســب ‪ ۳‬قهرمانــی از تیمهــای پرافتخــار اروپــا‬ ‫به شــمار مــی رود‪ .‬تیــم اینترمیــان در ســال ‪ ۲۰۱۰‬بــا کســب ‪ ۳‬قهرمانــی‬ ‫خــودرا بــه اولیــن تیــم ایتالیایــی تبدیــل کــرد کــه موفــق کســب ســه جــام‬ ‫دریــک فصــل شده اســت‪ .‬در ورزشــگاه مشــهور ســن ســیرو (جوزپــه مــه‬ ‫اتــزا) کــه محــل میزبانــی تیمهــای شــهر میــان از تیمهــای دیگــر اســت نیــز‬ ‫در ایــن شــهر قــرار دارد‪.‬‬ ‫از دیگــر مراکــز ورزشــی ایــن شــهر می تــوان؛ بــه مجتمــع ورزشــی‬ ‫سرپوشــیده و چندمنظــوره مدیوالنــوم فــوروم و پیســت ادتودرومــو ناتزیونالــه‬ ‫مونتــزا اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫‪| 73‬راز شقایق| ‪39‬‬ ‫شماره ‪54‬‬ صفحه 39 ‫مناطق دیدنی میالن‬ ‫ال اسکاال‬ ‫ایــن ســالن مشــهور یکــی از جذابتریــن بناهــای ایتالیــا و اروپــا بــه شــمار می ایــد‪.‬‬ ‫معمــاری خــاص و دیدنــی ال اســکاال ان قــدر چشــم نــواز و بــا شــکوه اســت کــه‬ ‫دیــدن ان بــه عالقــه منــدان معمــاری نیــز توصیــه مــی شــود‪ .‬ســالنی غــرق در‬ ‫طراحــی بــی نظیــر بــا رنــگ طالیــی در سراســر ان و پــرده هــا و صندلــی هایــی بــه‬ ‫رنــگ ارغوانــی ان قــدر جــذاب اســت کــه مــی تــوان ســاعت هــا در ان مانــد و از‬ ‫شــکوهش لــذت بــرد‪ .‬گــچ بــری هــای خــاص ســقف تــاالر و لوســتر قــرار گرفتــه‬ ‫در مرکــز ســالن نیــز از دیگــر جذابیــت هایــی اســت کــه بایــد بــه ان توجــه کــرد‪.‬‬ ‫بــا ظرفیتــی بالــغ بــر دو هــزار نفــر و اجراهــای متعــددی کــه در ســاعت هــای مختلف‬ ‫هــر روز در اال اســکاال برگــزار مــی شــود‪ ،‬ایــن تــاالر یکــی از پــر بازدیدتریــن ســالن‬ ‫هــای کنســرت اروپــا محســوب مــی شــود‪ .‬همچنیــن بــا حضــور بازدیدکنندگانــی کــه‬ ‫بــرای بازدیــد از زیبایــی بنــای تــاالر اپــرای ال اســکاال بــه ایــن مــکان مــی اینــد‪،‬‬ ‫ایــن مجموعــه یکــی از محبــوب تریــن جاذبــه هــای توریســتی ایتالیــا بــه شــمار‬ ‫مــی ایــد‪.‬‬ ‫نــوع خــاص معمــاری ایــن ســالن تئاتــر باشــکوه بــه شــکلی اســت کــه بــه دلیــل‬ ‫مهندســی صــوت خــاص بــه کار رفتــه در ان‪ ،‬در همــه جــای تــاالر صدایــی بــدون‬ ‫نقــص را دریافــت خواهیــد کــرد‪.‬‬ ‫بــه یــاد داشــته باشــید کــه در زمــان مراجعــه بــه ال اســکاال‪ ،‬حتمــا از مــوزه دیدنــی‬ ‫ان نیــز بازدیــد کنیــد‪ .‬اشــیای بــی نظیــر و مهمــی در ایــن مــوزه نگهــداری مــی‬ ‫شــوند کــه دیــدن ان هــا خالــی از لطــف نیســت‪.‬‬ ‫ال اســکاال اولیــن تــاالر اپــرای شــهر میــان نیســت‪ .‬ایــن شــهر پیــش از ایــن دارای‬ ‫تــاالر اپــرای دیگــری بــوده کــه در جریــان یــک اتــش ســوزی در ســال ‪۱۷۷۶‬‬ ‫تخریــب شــده اســت‪ .‬پــس از ان بــه درخواســت اهالــی شــهر‪ ،‬ارشــیدوک فردینانــد‬ ‫اتریشــی دســتور بــه ســاخت ســالن اپرایــی مــی دهــد تــا شــهر میــان از وجــود‬ ‫یــک مرکــز هنــری خالــی نباشــد‪ .‬پــس از رد شــدن چنــد طــرح اولیــه‪ ،‬در نهایــت‬ ‫ملکــه ماریــا تــرزا طــرح فعلــی را تاییــد مــی کنــد تــا ال اســکاال در محــل تــاالر‬ ‫اپــرای ســابق میــان ســاخته شــود‪.‬‬ ‫ایــن ســالن بــی نظیــر دو ســال بعــد و در ســال ‪ ۱۷۷۸‬شــروع بــه کار مــی کنــد و از‬ ‫ان زمــان میزبــان برتریــن اثــار موســقی جهــان از هنرمندانــی مشــهور بــوده اســت‪.‬‬ ‫در طــول تاریــخ تــاالر اپــرای ال اســکاال چندیــن بــار دســتخوش تغییــر شــده اســت‪.‬‬ ‫یــک بــار در ســال ‪ ۱۹۰۷‬ایــن ســالن بازســازی شــده و دیگــر بازســاز ان مربــوط بــه‬ ‫ســال ‪ ۲۰۰۲‬میــادی اســت‪ .‬البتــه بیشــترین تغییــر در ســال ‪ ۱۹۴۶‬صــورت گرفتــه‬ ‫اســت‪ .‬زمانــی کــه تخریــب هــای ناشــی از بمبــاران هــای جنــگ جهانــی دوم نیــاز‬ ‫بــه بازســازی داشــته اســت‪.‬‬ ‫کلیسایجامعمیالن‬ ‫کلیســای جامــع میــان (دوئومــو) یــک اثــر معمــاری شــگفت انگیز اســت کــه در طــول حــدود ‪6‬‬ ‫قــرن ســاخته و ســپس بــه حضــرت مریــم تقدیــم شــد‪ .‬ایــن بنــای تاریخــی دومیــن کلیســای‬ ‫بــزرگ ایتالیــا بــه شــمار می ایــد‪.‬‬ ‫طبــق شــواهد موجــود کلیســای دوئومــو در مــدت ‪ 582‬ســال ســاخته شــده و زندگــی ســنگ‬ ‫تراشــان‪ ،‬معمــاران و کشیشــان زیــادی را بــه خــود دیــده اســت امــا هــم اکنــون یکــی از‬ ‫زیباتریــن بناهــای معمــاری جهــان محســوب می شــود؛ بنایــی کــه می تــوان ان را در قالــب‬ ‫چهــار کلمــه عظیــم‪ ،‬ســفید‪ ،‬اراســته و غیرعــادی توصیــف کــرد‪ .‬ایــن بنــا نظــر مثبــت و منفــی‬ ‫بســیاری از کارشناســان معمــاری را بــا خــود بــه همــراه دارد؛ برخــی ان را نکوهــش می کننــد‬ ‫و برخــی معتقدنــد کــه هنــوز هیــچ ســاختمانی بــه عظمــت ان ســاخته نشــده اســت‪ .‬مســلماً‬ ‫دوره ی ســاخت ایــن بنــا زمانــی بســیار طوالنــی اســت؛ بــه همیــن دلیــل می تــوان گفــت کــه‬ ‫بــدون شــک تاریخچــه ســاخت ایــن بنــا تنهــا بــه یــک دوره خــاص بــر نمی گــردد‪.‬‬ ‫کلیســای جامــع میــان دومیــن کلیســای بــزرگ گوتیــک جهــان اســت و از نظــر وســعت و‬ ‫مســاحت بعــد از «کلیســای جامــع ســویل» اســپانیا قــرار دارد‪ .‬ایــن بنــا همچنیــن بلندتریــن‬ ‫طــاق کامــل جهــان را نیــز بــه ارتفــاع ‪ 45‬را داراســت‪ .‬در ســاخت ایــن بنــا از ‪ 52‬ســتون‬ ‫اســتفاده شــده اســت کــه ارتفــاع بلندتریــن ســتون های صحــن ان بــه ‪ 24.5‬متــر می رســد‪.‬‬ ‫کلیســای جامــع میــان ‪ 135‬منــار دارد کــه بــا طاق هــای مایلــى بــه هــم متصــل شــده انــد‪.‬‬ ‫در حــال حاضــر ‪ 3400‬مجســمه بــه ســبک های مختلــف در ایــن کلیســا گذاشــته شــده اســت‬ ‫کــه ســبک طراحــی ان هــا از گوتیــک تــا ارت دکــو را در بــر می گیــرد‪ .‬امــکان مشــاهده ســقف‬ ‫ایــن بنــا هــم بــرای بازدیدکننــدگان وجــود دارد‪.‬‬ ‫نمــای خارجــی کلیســای جامــع میــان روشــن‪ ،‬اراســته و امیدبخــش اســت امــا نمــای داخلــی‬ ‫ان کمــی زاهدانــه و تیــره بــه نظــر می رســد‪ .‬کــف ایــن کلیســا بــه دســتان پلگرینــو تیبالــدی‬ ‫(‪ )Pellegrino Tibaldi‬طراحــی و بیــن ســال های ‪ 1584‬تــا ‪ 1940‬از ســه نــوع مرمــر بــه‬ ‫رنگ هــای ســفید‪ ،‬ســاه و قرمــز ســاخته شــده اســت‪ .‬همــان طــور کــه گفتــه شــد ایــن کلیســا‬ ‫مجســمه های زیــادی را در خــود جــای داده اســت؛ یکــی از عجیــب تریــن و ارزشــمندترین‬ ‫مجســمه ها‪ ،‬تندیــس «ســانتا بیارتولومــه فلیــد» (‪ )St. Bartholomew Flayed‬اســت کــه‬ ‫ظاهــری روح ماننــد دارد و انــرژی خــارق العــاده ای را از خــود منتشــر می کنــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 73‬راز شقایق| ‪40‬‬ صفحه 40 ‫گالری هنری پیناکوتکا دی بررا‬ ‫گالــری هنــری پیناکوتــکا دی بــررا یکــی از بهترنــی مــوزه هــای هنر جهان اســت‬ ‫در حالــی کــه بســیاری از افــراد‪ ،‬مــوزه هــای واتیــکان و یــا گالــری اوفیتــزی را به‬ ‫عنــوان بهتریــن مــوزه هــای هنــری ایتالیــا در نظــر مــی گیرنــد‪ .‬ایــن گالــری در‬ ‫شــهر میــان‪ ،‬پایتخــت مــد ایتالیــا قــرار دارد و محــل شــاهکارهای هنــری بــی‬ ‫نظیــری از برخــی بزرگتریــن هنرمنــدان ایتالیایــی اســت‪.‬‬ ‫گالــری دی بــررا در پــازو بــررا (‪ )Palazzo Brera‬واقــع شــده اســت کــه بــا‬ ‫اکادمــی هنرهــای زیبــای بــررا (‪ )Accademia di Belle Arti‬در پــازو بــررا‬ ‫شــریک مــی باشــند‪ .‬ایــن اکادمــی در ســال ‪ ۱۷۷۶‬تاســیس گردیــد و هــدف‬ ‫اصلــی از تاســیس ایــن بنــا‪ ،‬امــوزش و پژوهــش در هنرهــای خــاق (نقاشــی‪،‬‬ ‫مجســمه ســازی‪ ،‬گرافیــک‪ ،‬عکــس وغیــره) مــی باشــد‪.‬‬ ‫پــازو بــررا‪ ،‬کاخ مانــدگار و تاریخــی در شــهر میــان‪ ،‬در منطقــه لمبــاردی در‬ ‫شــمال ایتالیــا‪ ،‬خــود یــک اثــر هنــری زیبــا مــی باشــد‪ .‬عیســویون‪ ،‬کاخ بــاروک را‬ ‫در اواخــر قــرن هفدهــم بــه عنــوان یــک کلیســا بنــا کردنــد و پــس از مهاجــرت‬ ‫ان هــا‪ ،‬پــازو بــررا بــه ســبک نئــو کالســیک بازســازی شــد‪.‬‬ ‫بــه محــض ورود بــه حیــاط‪ ،‬مجســمه ســاخته شــده از ناپلئــون اول در ســال‬ ‫‪ ۱۸۰۹‬اثــر «کانــوا» را خواهیــد دیــد‪ .‬هنگامــی کــه ماریــا تریــزا ‪ -‬ملکــه اتریش‪،-‬‬ ‫مالکیــت پــازو بــررا را کــه در اختیــار عیســویون بــود‪ ،‬تصاحــب کــرد‪ ،‬بــه کانــون‬ ‫پیشــرفته تریــن موسســات فرهنگــی شــهر تبدیــل شــد و در حــال حاضــر نیــز‬ ‫ایــن وضعیــت برقــرار اســت‪.‬‬ ‫عــاوه بــر اکادمــی و گالــری هنرهــای زیبــا‪ ،‬پــازو بــررا دارای موسســات علــوم‬ ‫و ادبیــات لومبــارد‪ ،‬کتابخانــه ملــی ‪ Braidense‬رصدخانــه نجومــی و یــک بــاغ‬ ‫گیــاه شناســی اســت کــه از ســال ‪ ۱۷۰۰‬حفــظ شــده اســت‪.‬‬ ‫گالــری دی بــررا‪ ،‬یکــی از بهتریــن مــوزه هــای هنریســت کــه تاکنــون دیــده‬ ‫ایــد‪ .‬بیــش از ‪ ۴۰۰‬اثــر هنــری متعلــق بــه قــرن چهاردهــم تــا قــرن بیســتم کــه‬ ‫بــه دســت اســتادان بــزرگ نقاشــی همچــون پیــرو دال فرانچســکا‪ ،‬رافائــل و‬ ‫کاراواجــو خلــق شــده اســت‪ ،‬در ایــن مــوزه قــرار دارد‪.‬‬ ‫گالــری هنــری‪ ،‬وجــود اثــار هنــری ارزشــمند از سراســر ایــن ســرزمین را مدیون‬ ‫ناپلئــون بناپــارت مــی باشــد کــه کنتــرل ایتالیــا را بدســت گرفــت و میــان را‬ ‫پایتخــت ایــن کشــور قــرار داد‪ .‬ایــن یکــی از معــدود مــوزه هــای ایتالیــا اســت‬ ‫کــه بجــای مجموعــه هــای خصوصــی‪ ،‬توســط دولــت ایتالیــا ایجــاد شــده اســت‪.‬‬ ‫نقاشــی بوســه‪ ،‬کــه از پرشــورترین نمایــش هــای « بوســه » در تاریــخ هنــر‬ ‫غــرب اســت‪ ،‬بــه عنــوان نمــادی از رمانتیســم ایتالیایــی در نظــر گرفتــه‬ ‫می شــود‪ .‬تاریــخ ایــن نقاشــی کــه بــه قــرون وســطی بــر مــی گــردد‪ ،‬تصویــری‬ ‫از روح وحــدت و یکپارچگــی ایتالیــا اســت‪.‬‬ ‫اثــار هنــری در گالــری بــررا‪ ،‬بــه ترتیــب تاریــخ در طــی ‪ ۶‬قــرن بــه نمایــش‬ ‫گذاشــته شــده اســت‪ .‬انتظــار مــی رود کــه غالبــا اثــار نقاشــی هنرمنــدان‬ ‫ایتالیایــی‪ ،‬بــه ویــژه ان هایــی کــه متعلــق بــه منطقــه لومبــاردی و ونتــو هســتند‪،‬‬ ‫در گالــری دیــده شــود؛ امــا تحــت دوران فروانروایــی ناپلئــون در تبادلــی کــه بــا‬ ‫لــوور پاریــس انجــام گرفــت‪ ،‬برخــی نقاشــی هــای فلمنکــی شــامل اثــار روبنس‬ ‫و ون دایــک بــه بــررا اورده شــد‪.‬‬ ‫هنگامــی کــه ایــن گالــری توســط عیســویون اداره مــی شــد‪ ،‬بــاغ هــای گیــاه‬ ‫شناســی بــرای پــرورش گیاهــان دارویــی بــه منظــور امــوزش بــه دانشــجویان‬ ‫پزشــکی مــورد اســتفاده قــرار گرفــت کــه امــروزه وجــود ایــن بــاغ در مجــاورت‬ ‫گالــری‪ ،‬زیبایــی ایــن مــکان را دو چنــدان مــی کنــد‪.‬‬ ‫گورستانمنیومنتالمیالن‬ ‫شماره ‪| 73‬راز شقایق| ‪41‬‬ ‫ایــن گورســتان دومیــن جاذبــه محبــوب و پربازدیــد شــهر میــان بــوده کــه شــاید بــرای‬ ‫توریســت هــا و گردشــگران تــور اروپــا کمــی غیرقابــل بــاور باشــد امــا بــرای مــردم‬ ‫ایــن شــهر یــک جاذبــه عــادی مــی باشــد‪ .‬بعــد از کلیســای جامــع میــان‪ ،‬گورســتان‬ ‫منیومنتــال پربازدیدتریــن جاذبــه گردشــگری بیــن توریســت هــای تــور ایتالیــا اســت‪.‬‬ ‫بســیاری از جاذبــه هــا و اثــار معمــاری کشــور ایتالیــا و همینطــور شــهر میــان مربــوط‬ ‫بــه رنســانس‪ ،‬زمــان روم و یونــان باســتان و همچنیــن گوتیــک و قــرون وســطی مــی‬ ‫باشــد‪ .‬اثــار و جاذبــه هایــی از هنــر نــور نیــز در ایــن کشــور دیــده مــی شــوند‪ .‬ایــن‬ ‫گورســتان نیــز یــک گالــری تندیــس هــای هنــر نــو بــوده کــه ســاخته شــده توســط‬ ‫چنــد تــا از بزرگتریــن هنرمنــدان ایتالیایــی اســت‪ .‬گورســتان منیومنتــال میــان تندیــس‬ ‫هــای ان یــک یادبــود از درگذشــتگان خانــواده هــای ثروتمنــد و معــروف شــهر میــان از‬ ‫دهــه ‪ 1800‬تــا نیمــه قــرن بیســتم مــی باشــد‪ .‬توریســت هــا و گردشــگران بــا بازدیــد‬ ‫از ایــن گورســتان یــک نقشــه بــه زبــان انگلیســی بــه ان هــا داده مــی شــود تــا بهتــر‬ ‫بتواننــد از اثــار مجســمه ســازی در ان دیــدن کننــد‪.‬‬ ‫ایــن قبرســتان و جاذبــه شــهر میــان در ســال ‪ 1866‬ســاخته شــده و تــا بــه امــروز‬ ‫خانــه اخــرت بســیاری از هنرمنــدان و نابغــه هایــی مثــل لوســیو فونتانــا‪ ،‬ارتــورو مارتینی‪،‬‬ ‫دلــوکا بلترامــی و خیلــی دیگــر از مشــاهیر و هنرمنــدان دیگــر کشــور ایتالیــا بــوده اســت‪.‬‬ ‫گورســتان منیومنتــال بــه ســبک نئوکالســیک ســاخته شــده و بســیاری از توریســت هــا و‬ ‫گردشــگران تــور لحظــه اخــری اروپــا ان را بــه اســم مــوزه فضــای بــاز نیــز می شناســند‪.‬‬ ‫صــدای تاریــخ‪ ،‬هنــر و خودنمایــی در وجــود ایــن قبرســتان نواختــه مــی شــود‪.‬‬ صفحه 41 ‫فاطمه عبدالمحمدی‬ ‫نویسنده و کارشناس‬ ‫ارشد فلسفه‬ ‫مناطق دیدنی ایتالیا‬ ‫پل پونته وکیو‬ ‫پونتــه وکیــو فلورانــس کــه در ایتالیائــی معنــی پــل قدیمــی را مــی دهــد‪ ،‬اولیــن نــوع‬ ‫ســاخته شــده از ایــن نــوع پــل در فلورانــس اســت و بــه ســخنی قدیمی تریــن‬ ‫پــل جهــان بــه شــمار مــی ایــد‪ .‬بــر طبــق منابــع تاریخــی بدســت امــده‪ ،‬پونتــه‬ ‫وکیــو در قــرن دوازدهــم ســاخته شــده اســت و از ان زمــان تــا کنــون در ایــن‬ ‫محــل وجــود داشــته اســت‪ .‬همچنیــن‪ ،‬مشــخص شــده اســت کــه رود ارنــو کــه از‬ ‫ایــن شــهر عبــور مــی کنــد‪ ،‬تنهــا از ایــن نقطــه قابلیــت عبــور و حرکــت را داشــته‬ ‫اســت‪ .‬از زمــان ســاخت پونتــه وکیــو تــا بــه دوره کنونــی‪ ،‬ایــن پــل چندیــن بــار از‬ ‫نــو بازســازی شــده اســت‪ ،‬در ادوار مختلــف‪ ،‬ایــن پــل‪ ،‬از گزنــد ســیالب در امــان‬ ‫نمانــده اســت و در ســال ‪ ۱۳۳۳‬بــه دلیــل بــاال امــدن اب رودخانــه و ســیالب شــدید‪،‬‬ ‫بــه کلــی از بیــن رفتــه اســت‪.‬‬ ‫وضعیــت و ظاهــر کنونــی پونتــه وکیــو‪ ،‬بــه ســال ‪ ۱۳۴۵‬میــادی بازمــی گــردد‪.‬‬ ‫جورجیــو واســاری‪ ،‬در کتابــش بــه نــام زندگانــی موفــق تریــن نقاشــان‪ ،‬مجســمه‬ ‫ســازان و معمــاران ایتالیایــی اظهــار مــی کنــد کــه بازســازی مجــدد ایــن پــل بعــد‬ ‫از ســیالب ســال ‪ ۱۳۳۳‬بــه تــادو گادی نســبت مــی دهنــد‪ .‬بــه منزلــه نگــه داشــت‬ ‫یادبــود حادثــه ســیالب‪ ،‬یــک ســاعت خورشــیدی در ان ســال روی پــل نصــب‬ ‫گشــت و هنــوز ایــن ســاعت خورشــیدی در بــام مغــازه ایــی کــه در همســایگی‬ ‫بنــای ســلینی قــرار دارد‪ ،‬قابــل رویــت اســت‪ .‬نوشــته ایــی کــه روی پایــه ی ایــن‬ ‫ســاعت خورشــیدی حــک شــده اســت‪ ،‬توصیــف گــر ایــن حادثــه دهشــتناک اســت‬ ‫کــه وحشــت مــردم فلورانــس را مثــل ســیالب ســال ‪ ۱۹۶۶‬بــه شــدت برانگیخــت‪.‬‬ ‫حادثــه ســیالب ســال ‪ ،۱۳۳۳‬مجســمه مریــخ را‪ ،‬کــه بــه اســتوپید اســتون نیــز ان‬ ‫را مــی شناســند‪ ،‬کــه روی پونتــه وکیــو نصــب شــده بــود‪ ،‬بــه کلــی تخریــب و از‬ ‫بیــن بــرد‪.‬‬ ‫دانتــه الیگیــری‪ ،‬یکــی از نــام اشــناترین شــعرای ایتالیایــی قــرون وســطی کــه‬ ‫خالــق دیــوان شــعر معــروف کمــدی الهــی اســت‪ ،‬در ایــن دیــوان شــعر‪ ،‬بــه ایــن‬ ‫پــل معــروف اشــاره مــی کنــد‪ .‬همچنیــن‪ ،‬نوشــته ایــی روی ایــن پــل قــرار دارد که‬ ‫اشــعار ایــن شــاعر پــراوازه را بــر روی پالکــی نشــان مــی دهــد‪ .‬در ان روزگاران‪،‬‬ ‫چهــار بــرج در اطــراف پــل پونتــه وکیــو وجــود داشــته اســت‪ ،‬ولــی امــروزه تنهــا‬ ‫یکــی از ان جهــار بــرج اولیــه در محــل اســتقرار پونتــه وکیــو همچنــان پابرجــا‬ ‫اســت و نــام ان بــرج مانلــی اســت‪ .‬قــوس پونتــه وکیــو‪ ،‬کــه اولیــن نــوع از چنیــن‬ ‫ویژگــی بــرای پــل هــای موجــود در اروپــا اســت‪ ،‬و نیــز مغــازه هــای زرگــری‪،‬‬ ‫مهــم تریــن ویژگــی هــای پــل پونتــه وکیــو قلمــداد مــی شــوند‪ .‬معمــاری پــل‬ ‫پونتــه وکیــو بســیار از دوران خــود جلوتــر بــوده اســت و معمــاری منحصــر بــه فــرد‬ ‫ایــن پــل‪ ،‬باعــث شــد کــه از ان بعنــوان الگویــی بــرای دیگــر پل هــای معــروف در‬ ‫ایــن کشــور مثــل پــل ریالتــو در ونیــز‪ ،‬اســتفاده شــود‪.‬‬ ‫فواره تروی‬ ‫فــواره تــروی ابنمایــی ســت در منطقــه تــروی در رم ایتالیــا‪ .‬ارتفــاع ایــن فــواره‬ ‫‪ ۲۶‬متــر و عــرض ان ‪ ۲۰‬متــر اســت‪ .‬تــروی بزرگتریــن فــواره دوران بــاروک در‬ ‫رم و یکــی از معروف تریــن ابنماهــای جهــان اســت‪.‬‬ ‫ایــن ابنمــا کــه در محــل تقاطــع یــک ســه راه واقــع شــده‪ ،‬نقطــه پایانــی اکــوا‬ ‫ورجینــه امــروزی ســت‪ .‬خــود اکــوا ورجینــه حاصــل احیــای اکــوا ویرگــو (یکــی‬ ‫از قنات هــای باســتانی رم) اســت کــه وظیفــه تامیــن اب روم را بــر عهــده‬ ‫داشــت‪ .‬در ســال ‪ ۱۹‬پیــش از میــاد مســیح و بــا کمــک یــک (گفتــه می شــود)‬ ‫باکــره‪ ،‬متخصصــان رومــی منبــع ابــی پاکیــزه را در ‪ ۱۳‬کیلومتــری شــهر رم‬ ‫شناســایی کردنــد‪ .‬ایــن صحنــه در نمــای امــروزی ابنمــا بــه تصویــر کشــیده‬ ‫شده اســت‪ .‬گرچــه راه پایانــی کــه بــه ان چشــمه کشــیده شــد‪ ،‬بــه دلیــل غیــر‬ ‫مســتقیم بــودن‪ ۲۲ ،‬کیلومتــر طــول دارد‪ .‬اکــوا ویرگــو اب را بــه حمام هــای‬ ‫اگریپــا می رســاند و تــا چهارصــد ســال در خدمــت روم بــود‪.‬‬ ‫در زمــان حصــر روم (‪ )۵۳۸.۵۳۷‬و بــرای از بیــن بــردن زندگــی شــهری دران‪،‬‬ ‫قنات هــا تخریــب می شــدند و رومیــان قــرون وســطایی بــرای تامیــن اب‪،‬‬ ‫ناچــار بــه اب کشــیدن از چاه هــای الــوده و رودخانــه تیبــر روی اوردنــد‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ،۱۹۹۸‬ســنگکاری ها جــا داده شــدند و تمامــی ترک هــا و قســمت های‬ ‫فرســوده‪ ،‬بدســت هنرمنــدان چیــره دســت مرمــت شــد و ابنمــا بــه پمپ هــای‬ ‫گــردش اب مجهز شــد‪.‬‬ ‫در ژانویــه ‪ ۲۰۱۳‬اعــام شــد کــه شــرکت مــد ایتالیایــی فنــدی‪ ،‬پشــتیبانی‬ ‫مالــی ‪ ۲.۲‬میلیــون یورویــی بــرای بزرگتریــن مرمــت در تاریــخ ابنمــا را بــر‬ ‫عهــده گرفته اســت‪.‬‬ ‫شماره ‪| 73‬راز شقایق| ‪42‬‬ صفحه 42 ‫منطقه توسکانی‬ ‫توســکانی‪ ،‬بهشــت گمشــده گردشــگران در کشــور ایتالیــا نــام منطقــه ای در مرکز‬ ‫ایــن کشــور بــه وســعت ‪ ۲۳‬هــزار کیلومتــر مربــع اســت کــه یکــی از زیباتریــن‬ ‫مناطــق ایتالیــا و جایــی بســیار عالــی بــرای طبیعــت گــردی‪ ،‬گشــت و گــذار و‬ ‫تفریــح و مطالعــه تاریــخ بــه شــمار مــی رود‬ ‫کــه بــه دلیــل برخــورداری از ویژگــی هــای متنــوع و ارزشــمندی همچــون طبیعــت‬ ‫بکــر‪ ،‬مناظــر خیــره کننــده‪ ،‬فضــای سرســبز و بــا طــراوت‪ ،‬اب هــای شــفاف‪،‬‬ ‫معمــاری تاریخــی و گنجینــه هــای هنــری و نیــز مردمــی خونگــرم و مهربــان‪،‬‬ ‫بســیار پرطرفــدار اســت‪.‬‬ ‫همــه ســاله میلیــون هــا گردشــگر از ایــن نقطــه دیــدن مــی کننــد و همیــن باعــث‬ ‫شــده «توســکانی» بــه نامــی اشــنا در صنعــت توریســم تبدیــل شــود‪.‬‬ ‫توســکانی بــا پوشــش مخملــی و سرســبز خــود دارای خــاص تریــن بــاغ هــای‬ ‫انگــور در دنیــا اســت‪ ،‬ایــن بهشــت گمشــده بــا دره هــا و تپــه هــا سرســبز خــود‬ ‫در فصــل زیبــای بهــار کــه پــر از چمــن هــای ســبز و گل هــای دیدنــی مــی شــود‬ ‫منزلــگاه عاشــقان طبیعــت و گردشــگری بــوده و در حالــی کــه در پاییــز ایــن‬ ‫منطقــه توریســتی یــه یــک پالــت گســترده ای از رنــگ هــای پاییــزی تبدیــل مــی‬ ‫شــود‪.‬‬ ‫مشــاهده گلــه هــای گوســفند در حــال َچــرا و حرکــت ان هــا روی تپــه ها‪،‬نمــای‬ ‫دیدنــی خانــه هــای ویالیــی و زیبــا بــا پــس زمینــه ای از تپــه هــای مخملــی و‬ ‫ســبز رنــگ ‪ ،‬درختــان ســر ســبز و جــاده هایــی رویایــی در کنــار شــخم زدن‬ ‫تراکتــور کشــاورز و ‪ ...‬ایــن منطقــه را بــه مکانــی خــارق العــاده بــدل کــرده اســت‪.‬‬ ‫از جملــه معــروف تریــن شــهرهای منطقــه توســکانی‪ ،‬مــی تــوان بــه ســیه نا‬ ‫(‪ ،)Siena‬لــوکا (‪ )Lucca‬و پیــزا (‪ )Pisa‬اشــاره کــرد کــه اخــری میزبــان بــرج کــج‬ ‫پیــزا‪ ،‬یکــی از مشــهورترین بــرج هــای جهــان اســت‪.‬‬ ‫جالــب اســت بدانیــد کــه توســکانی بیشــتر بــه عنــوان منطقــه ای فرهنگــی در‬ ‫کشــور ایتالیــا محســوب می شــود و شــش میــراث جهانــی یونســکو اعــم از مرکــز‬ ‫تاریخــی فلورانــس ‪ ،‬مرکــز تاریخــی ســینا ‪ ،‬میــدان کلیســای جامــع پیــزا ‪ ،‬مرکــز‬ ‫تاریخــی گیمینگنانــو ‪ ،‬مرکــز تاریخــی پینــزا و وال دورچــا در ان وجــود دارد‪.‬‬ ‫پانارئا‪ ،‬جزایر ایولین‬ ‫یکــی دیگــر از حاذبــه هــای زیبــا ایتالیــا کــه هــر گردشــگری بایــد از ان دیــدن‬ ‫کنــد‪ ،‬جزایــر ایولیــن مــی باشــد‪ .‬ایــن جزایــر مجمــع الجزایــر اتشفشــانی در‬ ‫دریــای تیرنــی در شــمال سیســیل مــی باشــد کــه بــه نــام اپولــس یعنــی‬ ‫خــدای بــاد‪ ،‬نامگــذاری شــده اســت‪.‬‬ ‫پانارئــا جــزو یکــی از جزایــر مجموعــه جزایــر ایولیــن اســت کــه واقــع در‬ ‫شــمال شــرقی سیســیل مــی باشــد‪ .‬ایــن جزیــره ی زیبــا دارای جاذبــه هــای‬ ‫زیــادی مــی باشــد کــه کــی از انهــا ســفید پــوش بــودن خیابــان هــای ان و‬ ‫همیــن طــور قایق هــای کوچــک بــا بادبان هــای زیبــا مــی باشــد‪ .‬یکــی از‬ ‫بهتریــن زمــان هــا بــرای ســفر بــه جزیــره پانارئــا فصــل تابســتان مــی باشــد‪.‬‬ ‫جزیره اسینارا‬ ‫جزیــره اســینارا‪ ،‬جزیــره ای خــاص در ناحیــه شــمال غربــی ســادرینا اســت‬ ‫کــه مســاحتی برابــر بــا ‪ ۵۲‬کیلومتــر مربــع دارد‪ .‬تپه هــای ســنگی اســینارا‬ ‫یکــی از مراکــز مهــم بــرای تامیــن مــواد معدنــی اســت و جــز ذخایــر طبیعــی‬ ‫ایتالیــا محســوب می شــود‪ .‬ایــن منطقــه در گذشــته از امنیــت کافــی بــرای‬ ‫بازدیــد برخــوردار نبــود‪ ،‬ولــی در ســال های اخیــر جزیــره اســینارا بــه یکــی از‬ ‫توریســتی ترین جزایــر ایتالیــا تبدیــل شــده اســت‪.‬‬ ‫‪| 73‬راز شقایق| ‪43‬‬ ‫شماره ‪72‬‬ صفحه 43 ‫هرکوالنیوم‬ ‫هرکوالنیــوم شــهر رومــی کوچــک امــا ثروتمنــدی بــر کنــاره خلیــج ناپــل در کامپانیــای امــروزی‬ ‫در جنــوب ایتالیــا بــود کــه به هنــگام فــوران اتشفشــان وزوو در ســال ‪ ۷۹‬میــادی همــراه بــا‬ ‫پمپئــی‪ ،‬تــوره انونزیاتــا و اســتابیا نابــود شــد‪.‬‬ ‫امــروزه شــهر ارکوالنــو بــر بخشــی از بقایــای شــهر باســتانی هرکوالنیــوم بنــا شده اســت‪.‬‬ ‫عملیــات کاوش و حفــاری در ســال ‪ ۱۷۳۸‬اغــاز شــد و در ســال ‪ ،۱۹۹۷‬هرکوالنیــوم همــراه بــا‬ ‫پمپئــی و تــوره انونزیاتــا در فهرســت میــراث جهانــی یونســکو به ثبــت رســید‪.‬‬ ‫هرکوالنیــوم در ‪ ۸‬کیلومتــری جنــوب شــرقی ناپــل و غــرب دامنه هــای کــوه وزوو قــرار داشــت‪.‬‬ ‫بنــا بــر روایــات باســتانی نــام هرکوالنیــوم برگرفتــه از نــام هراکلــس‪ ،‬قهرمــان یونانــی بــود‬ ‫کــه ایــن موضــوع نشــانگر خاســتگاه یونانــی شــهر اســت‪ .‬بااین حــال بنــا بــر شــواهد تاریخــی‬ ‫تــا پایــان ســده ششــم پیــش از میــاد‪ ،‬ســاکنان اوســکیزبان شــهر تحــت هژمونــی یونانیــان‬ ‫درامــده و هرکوالنیــوم در ســده چهــار پیــش از میــاد زیــر ســیطره ســامنیها قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫در نهایــت ایــن شــهر به دنبــال شــرکت در نبــرد متحــدان علیــه روم و شکســت از تیتــوس‬ ‫دیدیــوس در ســال ‪ ۸۹‬پیــش از میــاد بــه یکــی از شــهرهای رومــی بــدل شــد‪.‬‬ ‫خطــوط ســاحلی اطــراف کوهپایه هــای وزوو اســتراحتگاهی محبــوب در میــان رومیــان بــود و انان‬ ‫کــه ایــن کــوه را اتشفشــانی نمی دانســتند‪ ،‬بسیاریشــان دارای خانه هــا و ویالهــای تابســتانی‬ ‫در پمپئــی و هرکوالنیــوم بودنــد‪ .‬حتــی هنگامی کــه زلزله هایــی خلیــج ناپــل را در نزدیکــی کــوه‬ ‫به مــدت ‪ ۱۵‬ســال بــه لــرزه دراورد بازهــم شــهروندان ایــن شــهرها ان را بی ارتبــاط بــا وزوو‬ ‫می دانســتند‪.‬‬ ‫امــا در ســال ‪ ۷۹‬ناگهــان بــر شــمار زلزله هــا افــزوده شــد و ســرانجام وزوو در ‪ ۲۴‬اوت همــان‬ ‫ســال شــروع بــه فــوران کــرد‪ .‬هرکوالنیــوم کــه در کوهپایه هــای وزوو قــرار داشــت در ان‬ ‫زمــان پــر از مســافران تابســتانی بــود‪ .‬حتــی بخشــی از نــاوگان روم به فرماندهــی دریاســاالر‬ ‫پلینــی پــدر‪ ،‬طبیعــی دان و تاریخ نــگاری سرشــناس نیــز در مکانــی دورتــر از ســاحل خلیــج‬ ‫ناپــل لنگــر انداخته بــود‪ .‬بــا اغــاز اتشفشــانی‪ ،‬پلینــی دریافــت کــه کشــتی هایش بــرای انجــام‬ ‫عملیــات نجــات مــورد نیــاز اســت و بــه ســوی ســاحل حرکــت کــرد‪.‬‬ ‫پلینــی پســر‪ ،‬بــرادرزاده پلینــی پــدر نیــز در ایــن زمــان همــراه او بــود و بیشــتر دانســته های‬ ‫امــروز از وقایــع روز ‪ ۲۴‬اوت ‪ ۷۹‬به دلیــل شــرح واقعــه در دو نامــه ای اســت کــه او بــرای‬ ‫تاســیتوس تاریخ نــگار فرســتاد‪.‬‬ ‫پمپئــی نخســتین شــهری بــود کــه ویــران شــد‪ .‬ابرهایــی از گازهــای ســمی شــهر را در‬ ‫برگرفــت و مردمــی کــه پیشــتر از ســقوط ســنگ های اتشفشــانی جــان بــه در بــرده بــوده و‬ ‫قصــد فــرار داشــتند را کشــت‪ .‬انهایــی هــم کــه در خانه هایشــان باقی مانــده بودنــد به دلیــل‬ ‫نبــود اکســیژن جــان باختنــد‪ .‬در ایــن زمــان پلینــی پــدر بــه ســاحل شــهر اســتابیا‪ ،‬دیگــر‬ ‫شــهری کــه قربانــی فــوران وزوو شــده بــود رســید تــا دوســتی را نجــات دهــد‪ .‬امــا موج هــای‬ ‫بلنــد و بادهــای شــدید ناشــی از جابجایــی جریــان هــوای ســرد بــا جریــان هــوای داغ اطــراف‬ ‫اتشفشــان مانــع از خــروج دوبــاره کشــتی ها شــدند‪ .‬دریانــوردان بــا بســتن بالش هایــی بــه‬ ‫سرشــان بــا پــای پیــاده شــروع بــه فــرار کردنــد امــا پلینــی پــدر بــر اثــر استنشــاق گازهــای‬ ‫ســمی جــان باخــت‪ .‬اســتابیا نیــز به طــور کامــل نابــود شــد‪.‬‬ ‫فوران هــای اتشفشــانی معمــوالً به دنبــال خــود باعــث ریــزش بــاران فراوانــی می شــوند امــا‬ ‫در ایــن مــورد شــدت بــاران به حــدی زیــاد بــود کــه باعــث رانــش حجــم زیــادی گل و الی‬ ‫شــد‪ .‬در نتیجــه هرکوالنیــوم برخــاف پمپئــی در زیــر گلــی روان بــه ارتفــاع ‪ ۲۰‬متــر مدفــون‬ ‫گردیــد کــه ایــن مــاده پــس از خشک شــدن بــه تــوده ای توفاماننــد تبدیــل شــد‪ .‬ایــن الیــه‬ ‫هرچنــد بعدهــا کار حفــاری را بســیار ســخت نمــود امــا وجــود ان همچــون پوششــی محافــظ‬ ‫هرکوالنیــوم را از گزنــد تغییــرات اب و هوایــی و تاراجگــران در امــان داشــت‪ .‬در عین حــال‬ ‫ســختی ایــن الیــه ســبب شــد تــا شــهرهای امــروزی رســینا و پورتیچــی بــر روی شــهر‬ ‫باســتانی مدفون شــده ســاخته شــوند‪.‬‬ ‫بــا اغــاز ســده نخســت میــادی هرکوالنیــوم شــهر مســکونی کوچــک و ثروتمنــدی بــود کــه‬ ‫به عنــوان یکــی از میعادگاه هــا و اســتراحتگاه های محبــوب رومیــان شــناخته می شــد و‬ ‫ویالهــای زیبایــی در ان ســاخته شــده بــود‪ .‬بــا ایــن حــال وقــوع زلزلـه ای در ســال ‪ ۶۲‬یــا ‪۶۳‬‬ ‫اســیبی شــدید بــه شــهر وارد نمــود و هنــوز بســیاری از ســاختمان های خصوصــی و عمومــی‬ ‫ان بازســازی نشــده بــود کــه فــوران اتشفشــان وزوو در ‪ ۲۴‬تــا ‪ ۲۵‬اوت ‪ ،۷۹‬هرکوالنیــوم را‬ ‫مدفــون ســاخت‪.‬‬ ‫شماره ‪| 73‬راز شقایق| ‪44‬‬ ‫نخســتین کشــف ویرانه هــای هرکوالنیــوم به طــور اتفاقــی در‬ ‫‪ ۱۷۰۹‬صــورت گرفــت امــا در ‪ ۱۸۲۳‬کاوش هــا کــه بــرای مدتــی‬ ‫متوقــف شــده بــود بــار دیگــر از ســر گرفتــه شــد و ایــن بــار کار‬ ‫به جــای حفــر تونــل بــا الگوگیــری از عملیــات موفقیت امیــز کاوش‬ ‫در پومپئــی بــه روی زمیــن منتقــل گردیــد‪ .‬ایــن کار نتیجه بخــش‬ ‫بــود و تــا ســال ‪ ۱۸۳۵‬نخســتین خانه هــای هرکوالنیــوم از دل‬ ‫زمیــن بیــرون اورده شــد‪ .‬حفاری هــا بــار دیگــر بــرای مدتــی تــا‬ ‫‪ ۱۸۶۹‬متوقــف شــد و بــا یکپارچه شــدن ایتالیــا تــا ‪ ۱۸۷۵‬ادامــه‬ ‫یافــت‪ .‬امــا به دلیــل کســب نتایــج ضعیــف و وجــود خانه هــای‬ ‫مســکونی رســینا (ارکوالنــوی امــروزی) بــار دیگــر کار رهــا شــد تــا‬ ‫انکــه بــا تالش هــای باستان شــناس انگلیســی‪ ،‬چارلــز والدســتاین‬ ‫بــرای بین المللــی کــردن حفاری هــا در هرکوالنیــوم در ‪ ۱۹۰۴‬بــار‬ ‫دیگــر کاوش هــا در ســال ‪ ۱۹۲۷‬بــا هزینــه دولــت ایتالیــا و بــا هــدف‬ ‫اســتمرار عملیــات همچــون انچــه کــه در پمپئــی انجــام می شــد‬ ‫اغــاز گردید‪.‬نتایــج حاصــل از ایــن عملیــات کــه تنهــا مدتــی در طــول‬ ‫جنــگ جهانــی دوم متوقــف شــد ســبب شــد تــا تصویــری شــفاف‬ ‫از شــهر باســتانی هرکوالنیــوم به دســت ایــد‪ .‬جــاده اصلــی شــهر‬ ‫موســوم بــه دِکومانــوس یــک طــرف از ربــع میــدان باســتانی شــهر‬ ‫بــا بناهــای عمومیــش را تشــکیل م ـی داد‪ .‬قرارگیــری ســاختمان های‬ ‫واقــع در جنــوب دکومانــوس بــه شــکلی هندســی و روبــه روی‬ ‫چهارراه هایــی موســوم بــه کاردینــس بــود‪ .‬بســیاری از خانه هــای‬ ‫نجیـب زادگان نیــز نمایــی رو بــه خلیــج داشــت‪ .‬همچنیــن از بناهــای‬ ‫عمومــی یافته شــده می تــوان بــه پاالیســترا یــا ورزشــگاه‪ ،‬اســتخر‬ ‫شــنا و حمام هــای اب گــرم اشــاره نمــود‪.‬‬ ‫کار حفــاری در هرکوالنیــوم پــس از تخریــب بخشــی از ارکوالنــو در‬ ‫محــل میــدان شــهر باســتانی و خــط ســاحلی باســتانی هنــوز ادامــه‬ ‫دارد‪.‬‬ صفحه 44 ‫پارک ملی پارادایز‬ ‫ایــن پــارک ملــی کشــور ایتالیــا بیــن کــوه هــای الــپ قــرار داشــته و بــه خاطــر‬ ‫چشــم اندازهــای کوهســتانی زیبــا و منظــره هــای بــاور نکردنــی‪ ،‬بــه یکــی از‬ ‫مقاصــد پرطرفــدار بیــن توریســت هــا و گردشــگران تــور اروپــا بــرای کوهنــوردی‬ ‫شــده اســت‪ .‬پــارک ملــی گــرن پارادایــز بــرای حفاظــت بزهــای کوهــی افتتــاح‬ ‫شــده ولــی امــروزه بــه مکانــی امــن بــرای بســیاری پرنــدگان و حیوانــات تبدیــل‬ ‫شــده اســت‪ .‬ایــن پــارک ملــی اولیــن و قدیمــی تریــن پــارک ملــی کشــور ایتالیــا‬ ‫بــوده و یکــی از بهتریــن مــکان هــا بــرای طبیعــت گردهــا و عالقــه منــد بــه‬ ‫طبیعــت مــی باشــد‪ .‬پــارک ملــی گــرن پارادایــز تقریبــا زمینــی بــه مســاحت ‪62‬‬ ‫هکتــار داشــته و در ایــن ‪ 62‬هکتــار داران درختــان بســیار‪ ،‬چــراگاه هــا‪ ،‬کوهســتان‬ ‫هــا و یخچــال هــای طبیعــی مــی باشــد کــه هرکــدام بــه زیبایــی ایــن مــکان‬ ‫افــزوده انــد‪ .‬دلیــل نــام گــذاری ایــن پــارک بــه اســم گــرن پارادیســو وجــود‬ ‫یــک کــوه در ایــن پــارک بــه همیــن اســم اســت‪ .‬ایــن کــوه تنهــا کوهــی بــوده‬ ‫کــه بیشــتر از چهــار هــزار متــر ارتفــاع داشــته و بــه صــورت کامــل در کشــور‬ ‫ایتالیــا قــرار دارد‪ .‬پــارک ملــی گــرن پارادایــز در قســمت شــمال غربــی ایتالیــا‬ ‫مــی باشــد و ده درصــد از ان را درختــان و شــانزده درصــدش را زمیــن هــای‬ ‫کشــاورزی و چــرگاه هــا گرفتــه انــد‪.‬‬ ‫بــه خاطــر شــکار بــی رویــه در اوایــل قــرن نوزدهــم تنهــا دو منطقــه از کشــور‬ ‫ایتالیــا دارای بــز کوهــی الپــی بــود کــه یکــی از ان هــا گــرن پارادیســو بــود‪.‬‬ ‫همینطــور شــصت بــز کوهــی دیگــر نیــز در ایــن منطقــه زندگــی مــی کردنــد‪.‬‬ ‫ایــن بزهــای کوهــی نــه تنهــا بــه خاطــر تفریــح بلکــه بــه خاطــر گوشتشــان‬ ‫کــه دارای خاصیــت درمانــی مــی باشــد‪ ،‬مــورد شــکار قــرار میگرفتنــد‪ .‬در نتیجــه‬ ‫ایــن منطقــه بــه خاطــر کمتــر شــکار شــدن ایــن بزهــای کوهــی توســط پادشــاه‬ ‫ایتالیــا در ســال ‪ ،1856‬بــه یــک شــکارگاه ســلطنتی تبدیــل شــد‪ .‬ســال ‪1920‬‬ ‫نیــز پادشــاه ویکتــور امانوئــل ســوم ایــن منطقــه را بــه محیــط زیســت داد و ســال‬ ‫‪ 1922‬ایــن منطقــه بــه یــک پــارک تبدیــل شــد‪ .‬پــارک ملــی گــرن پارادایــز‬ ‫اولیــن پــارک ملــی کشــور ایتالیــا بــود‪.‬‬ ‫قصر داسال‬ ‫ایتالیــا کشــوری مملــو از اثــار باســتانی بــوده و بــا مســاحتی کــه داشــته میتــوان‬ ‫گفــت تقریبــا نصفــی از اثــار فرهنگــی جهــان را بــه ود اختصــاص داده اســت‪ .‬از‬ ‫انجایــی کــه کشــور ایتالیــا دوران مختلفــی را بــه خــود دیــده‪ ،‬مملــو از قلعــه هــا‬ ‫و کلیســاهای مجلــل و باشــکوه مــی باشــد‪ .‬بــه همیــن خاطــر ســاالنه بســیاری از‬ ‫توریســت هــا و گردشــگران تــور اروپــا بــه ایــن کشــور ســفر مــی کننــد‪ .‬امــروزه‬ ‫یکــی از معــروف تریــن قصرهــای ایــن کشــور را معرفــی خواهیــم کــرد‪ .‬داســال در‬ ‫اربینــو یکــی از معــروف تریــن قصرهــای ایــن کشــور بــوده کــه در قــرن پانزدهــم‬ ‫ســاخته شــده و ظرفیــت بســیار زیــادی دارد‪.‬‬ ‫قصــر داســال بــا هنرنمایــی هنرمنــدان بســیار بزرگــی در زمــان رنســانس ســاخته‬ ‫شــده و بســیار زیبــا طراحــی و ســاخته شــده اســت‪ .‬ایــن قصر انقــدر زیبــا طراحی‬ ‫شــده کــه توریســت هــا و گردشــگران تــور لحظــه اخــری اروپــا میتواننــد ســاعت‬ ‫هــا بــه ان خیــره بماننــد‪ .‬روی قصــر داســال طراحــی هــا و تزئینــات بســیار ظریفی‬ ‫انجــام شــده اســت‪ .‬ایــن قصــر تقریبــا ششــصد نفــر ظرفیــت دارد‪.‬‬ ‫اتــاق هــا و قســمت هــای مختلــف ایــن قصــر بــه ســبک و رســم قــرن پانزدهــم‬ ‫طراحــی و ســاخته شــده انــد‪ .‬توریســت هــا می تواننــد در ایــن قصــر‪ ،‬گالــری‬ ‫بســیار فــوق العــاده ای بــه اســم گالــری ملــی مارکــه کــه داشــته کــه در ان‬ ‫مجموعــه بســیار بــا ارزشــی از هنرمنــدان دوره رنســانس را بــه نمایــش گذاشــته‬ ‫اســت‪ .‬میتــوان در ایــن گالــری اثــار گــران بهــا و باشــکوهی از زمــان رنســانس‬ ‫را دیــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 73‬راز شقایق| ‪45‬‬ ‫در فصــل تابســتان‪ ،‬تعــداد زیــادی برکوهــی در چــراگاه هــای کوهســتانی پــارک ملــی‬ ‫گــرن پارادایــز خواهیــد دیــد‪ .‬همینطــور حیواناتــی کــه در فصــل زمســتان خــود را بــه‬ ‫ارتفاعــات پاییــن تــر میرســانند نیــز دیــده مــی شــوند‪ .‬بــه جــز بزهــای کوهــی‪ ،‬خرگوش‬ ‫صحرایــی‪ ،‬راســو‪ ،‬گورکــن اروپایــی‪ ،‬شــاه گــوش‪ ،‬گــرگ و ‪ ...‬نیــز در ایــن پــارک دیده می‬ ‫شــوند‪ .‬پــارک ملــی گــرن پارادایــز ایتالیــا محــل زندگــی بیشــتر صــد پرنــده مثــل قرقــره‬ ‫صخــره‪ ،‬عقــاب طالیــی‪ ،‬دارکــوب ســیاه‪ ،‬فنــدق شــکن و ‪ ...‬بــوده کــه توریســت ها و‬ ‫گردشــگران تــور ارزان اروپــا مــی تواننــد ان هــا را از نزدیــک ببیننــد‪.‬‬ صفحه 45 ‫شهرهای مهم ایتالیا‬ ‫ناپل‬ ‫ناپــل بــا حــدود یــک میلیــون نفــر جمعیــت‪ ،‬ســومین شــهر بــزرگ‬ ‫ایتالیاســت‪ .‬شــهر ناپــل مرکــز ناحیــه کامپانیــا و اســتان ناپــل و در واقــع‬ ‫مرکــز اقتصــادی و فرهنگــی جنــوب ایتالیاســت و در کل منطقــه شــهری‬ ‫ایــن کالن شــهر بیــن ‪ ۳‬الــی ‪ ۴.۴‬میلیــون نفــر زندگــی می کننــد‪.‬‬ ‫ایــن شــهر در اغــاز یــک شــهرک یونانــی بــه نــام نئوپولیــس بــود و بعدهــا‬ ‫تحــت تســلط جمهــوری روم درامــد‪ .‬از اواخــر قــرون وســطی تــا ســده‬ ‫‪ ۱۸‬میــادی ایــن شــهر جــزء یکــی از شــهرهای مهــم و بــزرگ اروپــا‬ ‫به شــمار می رفــت‪ .‬تاریــخ سیاســی ناپــل از زمانــی کــه در ادوار مختلــف‬ ‫بــه پایتخــت امپراتوری هــای جنــوب ایتالیــا انتخــاب شــد‪ ،‬شــکل گرفــت‪.‬‬ ‫بســیاری از ســاکنان ناپــل‪ ،‬ایتالیایــی را بــه شــدت بــا لهجـه ای متفــاوت از‬ ‫ایتالیایــی اســتاندارد صحبــت می کننــد‪.‬‬ ‫در داخــل ناپــل بناهــا و اثــار ارزشــمند معمــاری و تاریخــی موجــود اســت‬ ‫و بــه همیــن دلیــل در ‪ ۱۹۹۵‬تمــام قســمت قدیمــی شــهر جــزء میــراث‬ ‫جهانــی یونســکو بــه ثبــت رســید‪ .‬نمــای شــهری ایــن شــهر بــه شــدت‬ ‫ناهمگــون اســت به طوری کــه در یــک نــگاه ســاختمان ها و اســمان‬ ‫خراش هــای مــدرن و رفیــع و در کنــار ان کوچه هــا ی تنــگ و قدیمــی‬ ‫بــه ســبک شــهر قدیمــی در کنــار هــم بــه چشــم می خــورد‪ .‬در قســمت‬ ‫غربــی در مرکــز ایــن شــهر بــه وضــوح تمرکــز ثــروت دیــده می شــود‬ ‫ولــی در مقابــل و در مقایســه بــا دیگــر کالن شــهرهای اروپایــی هنــوز هــم‬ ‫در ناپــل محله هایــی کــه از لحــاظ اجتماعــی و اقتصــادی عقــب مانــده‬ ‫هســتند‪ ،‬وجــود دارد‪ .‬در حومــه شــهر الیه هــای مختلــف اجتماعــی زندگــی‬ ‫می کننــد کــه بیــکاری باالتــر از حــد متوســط و نبــود زیــر ســاخت ها‬ ‫ســبب بــه وجــود امــدن زمینه هــای جــرم و جنایــت شــده‪.‬‬ ‫ناپــل بــر سراشــیب کوهپایه هــای رشــته کوهــی قــرار گرفته اســت کــه‬ ‫خلیــج ناپــل را در دهانــه دریــای مدیترانــه‪ ،‬محصــور می کنــد‪ .‬اتشفشــان‬ ‫وزوواز شــهر قابــل مشاهده اســت‪ ،‬وزوو همــان اتشفشــانی اســت کــه‬ ‫شــهر پمپــی را در ســال ‪ ۷۹‬میــادی زیــر گدازه هــا مدفــون کــرد‪.‬‬ ‫در ناپــل عــاوه بــر یــک بنــدر بــزرگ بــرای کشــتی های مســافری و‬ ‫تجــاری‪ ،‬چندیــن بنــدر کوچکتــر بــرای کشــتی های ماهیگیــری و تفریحــی‬ ‫وجــود دارد‪ .‬در کنــار صنعــت اصلــی کــه توریســم می باشــد‪ ،‬ناپــل دارای‬ ‫صنایــع کشــتی ســازی‪ ،‬مــواد شــیمیایی‪ ،‬غذایــی‪ ،‬دســتکش‪ ،‬اهــن‪ ،‬فــوالد‬ ‫و ماشین ســازی اســت‪ .‬ناپــل بــه جهــت زندگــی رنگیــن خیابانــی‪ ،‬غذاهــا‬ ‫(محــل پیدایــش اســپاگتی و پیتــزا) و ترانه هایــش باالخــص ســبک بــل‬ ‫کانتــو معــروف اســت‪ .‬مــوزه ملــی ناپــل بــه جهــت دارا بــودن نقاشــیهای‬ ‫بســیار زیــاد یونانــی و رومــی و مجســمه های یافــت شــده از شــهر پمپــی‪،‬‬ ‫هرکوالنیــوم و حومــه شــهر‪ ،‬در جهــان مشــهور اســت‪ .‬ایــن مــوزه همچنین‬ ‫دارای مجموعــه ای غنــی از نقاشــی های بــاارزش فرانســوی متعلــق بــه‬ ‫دوران ســلطه دودمان هــای فرانســوی انــژو و بوربــون بــر ناپــل اســت‪.‬‬ ‫عــاوه بــر دانشــگاه‪ ،‬ناپــل دارای موسســه امــوزش نیــروی دریایــی‪،‬‬ ‫مدرســه زبان هــای خارجــی‪ ،‬هنرســتان موســیقی و اکادمــی هنرهــای زیبــا‬ ‫نیــز می باشــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 73‬راز شقایق| ‪46‬‬ ‫در غــرب ناپــل عــاوه بــر مناظــر زیبایــی از کوه هــای اتشفشــان‪ ،‬روســتاها و مکان هــای‬ ‫دیدنــی و ارزشــمندی واقــع شــده کــه در ان هــا حفاری هــای باستان شناســی صــورت‬ ‫گرفتــه کــه مربــوط بــه دوران روم باســتان و یونــان باســتان اســت‪ .‬از مهم تریــن ایــن‬ ‫مکان هــا می تــوان بــه کومــای‪ ،‬پوتزولــی و ســانتا ماریــا کابــوا فیتیــری اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫همچنیــن در خلیــج ناپــل ‪ ۳‬جزیــره واقــع شــده کــه معروفتریــن ان هــا می توانــد جزیــره‬ ‫کاپــری باشــد‪ ،‬ایــن جزیــره دارای اثــار باســتانی مشــهور از دوران روم و یونــان باســتان‪،‬‬ ‫حمامهــای اب گــرم طبیعــی و هتلهــای مــدرن و مجلــل در کنــار ســاحل اســت‪.‬‬ ‫در ‪ ۴۰‬کیلومتــری شــمال ناپــل یکــی از بزرگتریــن و مجلل تریــن کاخهــای اروپــا واقــع‬ ‫شــده کــه کاخ کاســیرتا نــام دارد‪ .‬ایــن کاخ محــل اقامــت پادشــاه بــوده و در ســده ‪۱۸‬‬ ‫میــادی میــادی بنــا شــده و بــه عنــوان میــراث جهانــی یونســکو بــه ثبــت رســیده‪.‬‬ ‫همچنیــن روی یــک جزیــره ســنگی کــه توســط گذرگاهــی بــه شــهر متصــل شــده قلعــه‬ ‫دل اوو متعلــق بــه ســده دوازدهــم میــادی واقــع شــده و در بنــدرگاه نیــز قلعـه ای متعلــق‬ ‫بــه ســده ســیزدهم میــادی بــه نــام قلعــه نــوو خــود نمایــی می کنــد‪ .‬بــاالی تپ ـه ای رو‬ ‫بــه شــهر نیــز قلعــه دیگــری متعلــق بــه ســده چهاردهــم بــه نــام قلعــه ســنت المــو بــه‬ ‫چشــم می خــورد‪.‬‬ ‫وزوو در ســال ‪ ۷۹‬میــادی فــوران کــرد و شــهرهای اطــراف خــود را در زیــر خاکســتر‬ ‫مدفــون ســاخت‪ .‬بــه ایــن دلیــل شــهرهایی مثــل هرکوالنیــوم و بــه خصــوص پمپــی کــه‬ ‫نمونه هایــی اصیــل از معمــاری رومــی به شــمار می رونــد به طــور بــاور نکردنــی ســالم‬ ‫مانده انــد و ســاالنه حــدود ‪ ۲‬میلیــون بازدیدکننــده دارنــد‪ .‬در فاصلــه حــدود یکســاعته‬ ‫(بوســیله خــودرو) در جنــوب شــهر ناپــل‪ ،‬ســاحل امالفــی واقــع شده اســت کــه یــک‬ ‫ســاحل بســیار زیبــا‪ ،‬تاریخــی و توریســتی و جــزو زیباتریــن ســواحل جهــان به شــمار‬ ‫م ـی رود ایــن ســاحل در ‪ ۱۹۹۷‬در فهرســت میــراث جهانــی یونســکو بــه ثبــت رســید‪.‬‬ صفحه 46 ‫تورین‬ ‫توریــن شــهری در شــمال غربــی ایتالیــا و مرکــز اســتان پیــه مونتــه و نیــز مرکــز‬ ‫شهرســتان تورینــو می باشــد‪ .‬توریــن نخســتین پایتخــت ایتالیــا در فاصلــه‬ ‫ســالهای ‪ ۱۸۶۱‬تــا ‪ ۱۸۶۵‬می باشــد‪ .‬بــه لحــاظ جمعیّتــی چهارمیــن و بــه لحــاظ‬ ‫ـم ایتالیاســت‪.‬‬ ‫اقتصــادی ســومین شــهر مهـ ّ‬ ‫معنــای نــام ایــن شــهر چنــدان پیچیــده نیســت و بــه ســان نــام برخــی از‬ ‫اماکــن بــه ریش ـه های دور تاریخــی زبــان بازنمی گــردد‪ :‬واژه «‪ »Torino‬مر ّکــب‬ ‫از دو بخــش «‪ »Toro‬کــه در زبــان ایتالیایــی بــه معنــای گاو نــر اســت و پســوند‬ ‫«‪ »ino‬کــه در دســتور زبــان ایتالیایــی کارکــرد مص ّغــر ســازی (کوچــک کــردن)‬ ‫اســامی مذ ّکــر را دارد‪ ،‬می باشــد؛ بنابرایــن می تــوان ایــن واژه را بــه فارســی‪،‬‬ ‫«گاو نــر کوچــک» (و نــه گوســاله نــر) ترجمــه کــرد‪.‬‬ ‫به طــور کلــی ابنیــه و اماکــن دیدنــی ایــن شــهر شــامل میدان هــا‪ ،‬موزه هــا‪،‬‬ ‫کلیســاهای قدیمــی‪ ،‬پارکهــا‪ ،‬قلعه هــا و تپّــه زیبــای مشــرف بــه شــهر در کرانــه‬ ‫شــرقی ان و بــه امتــداد ســاحل رود پــو می شــود‪ .‬محوریّــت ابنیــه تاریخــی در‬ ‫توریــن‪ ،‬هویّــت ســلطنتی شــهر اســت (بــه عکــس بســیاری از شــهرهای ایتالیــا‬ ‫کــه در انهــا هویّــت مذهبــی و فــراز و نشــیب های قــرون وســطی خودنمایــی‬ ‫می کننــد)‪.‬‬ ‫بــه جــز کلیســای جامــع ســن جووانــی باتّیســتا (‪ )Duomo‬کــه متعلّــق بــه‬ ‫اواخــر ســده پانزدهــم اســت‪ ،‬بیشــتر بناهــای عمومــی مهــم در توریــن متعلّــق‬ ‫بــه ســده های ‪ ۱۷‬و ‪ ۱۸‬هســتند کــه بــه ســبک بــاروک ســاخته شــده اند‪.‬‬ ‫در کلیســای کوچــک کفــن مقـ ّدس‪ ،‬واقــع در کلیســای جامــع‪ ،‬ظرفــی وجــود دارد‬ ‫کــه حــاوی کفنــی اســت کــه گفتــه می شــود حضــرت مســیح را بــا ان دفــن‬ ‫کــرده بودنــد‪.‬‬ ‫توجــه اســلحه خانه ارمریــا رئالــه اســت کــه مــوزه‬ ‫از دیگــر نقــاط قابــل ّ‬ ‫برجســته ای از اســلحه و جنگ افــزار اســت‪.‬‬ ‫پاالتزو ماداما مکانی است که اکنون موزه هنرهای باستان است‪.‬‬ ‫پاالتــزو کارینیانــو زادگاه ویتّوریــو امانوئلّــه دوم پادشــاه ایتالیــا در ســال ‪۱۸۶۱‬‬ ‫تــا ‪ ۱۸۷۸‬اســت‪.‬‬ ‫پالرمو‬ ‫پال ِرمــو شــهر اصلــی و مرکــز ناحیــه خودمختــار سیســیل و نیــز مرکــز شهرســتان‬ ‫پالرمــو در ایتالیــا اســت‪ .‬مســاحت ان ‪ ۴۹۹۲‬کیلومتــر مربــع و ســکنه ان بالــغ بــر‬ ‫‪ ۱.۲۳۴.۰۰۰‬نفــر می باشــد‪ .‬پالرمــو شــهری تاریخــی اســت کــه قدمــت ان بــه‬ ‫دوهــزار و هفتصــد ســال می رســد‪.‬‬ ‫پالرمــو در دامنــه مونتــه پلگرینــو واقــع شــده و در ســاحل شــمالی جزیــره سیســیل‬ ‫قرار دارد‪.‬‬ ‫ایــن شــهر دارای دانشــگاه (تاسیس شــده در ‪ )۱۸۰۵‬بــه نــام دانشــگاه پالرمــو‪،‬‬ ‫بنیــاد علــوم‪ ،‬فرهنگســتان موســیقی و دانشســرای تربیــت معلــم‪ ،‬رصدخانــه و بــرج‬ ‫هواشناســی‪ ،‬کتابخانــه‪ ،‬مــوزه و بنــدرگاه می باشــد‪.‬‬ ‫ایــن شــهر مرکــز تجــارت محصــوالت کشــاورزی جزیــره می باشــد و کارخانه هــای‬ ‫ان در زمینــه محصــوالت غذایــی‪ ،‬فوالدســازی‪ ،‬کشــتی ســازی‪ ،‬محصــوالت چرمــی‪،‬‬ ‫شیشــه‪ ،‬شــیمیایی‪ ،‬ســیمان‪ ،‬پارچــه بافــی و کاغــذ در ان فعالیــت می کننــد‪.‬‬ ‫پالرمــو از مراکــز مهــم ســیر و ســفر بــوده و دارای نمایشــگاه بین المللــی اســت‪.‬‬ ‫ایــن شــهر دارای ســاختمانهای تاریخــی و اثــار باســتانی متعــدد می باشــد کــه‬ ‫در دوره حکومــت نورمان هــا در ســده یازدهــم و دوازدهــم میــادی تــا ســده‬ ‫هیجدهــم ســاخته شــده اند‪.‬‬ ‫پالرمــو یــا پانورمــوس (نــام باســتانی) بــه وســیله مستعمره نشــین های فنیقی هــا‬ ‫بنیانگــذاری شــد و در ان زمــان بــا نــام «زیــز» (بــه معنــی ُگل) معــروف بــود‪ .‬ایــن‬ ‫نــام بــه خاطــر حاصلخیــز بــودن زمین هــای پیرامــون شــهر بــه ان داده شــده بود‪.‬‬ ‫یونانی هــا کــه کوچ نشــین مهمــی را در منطقــه ایجــاد کــرده بودنــد شــهر زیــز‬ ‫را پانورمــوس می نامیدنــد کــه «بنــدرگاه کامــل» معنــی می دهــد‪ .‬پانورمــوس در‬ ‫ســال (‪ ۲۵۴‬پیــش از میــاد) به تصــرف رومیــان درامــد‪ .‬طــی ســال های ‪،۴۰۸‬‬ ‫‪ ،۴۰۶‬و ‪ ۳۹۱‬نــاوگان ســیراکوز و دیگــر کوچ نشــین های یونانــی منطقــه کوشــیدند‬ ‫پالرمــو را از کنتــرل کارتاژهــا دراورنــد‪ .‬پالرمــو امــا‪ ،‬برخــاف بســیاری از دیگــر‬ ‫شــهرهای سیســیل هیچــگاه تحــت انقیــاد یونانی هــا درنیامــد امــا نزدیــک بــه‬ ‫مــرز منطقــه یونانی زبــان قــرار داشــت‪ .‬پیــروس اپیروســی‪ ،‬از شــاهان منطقــه‬ ‫اپیــروس یونــان‪ ،‬در ســال ‪ ۲۷۵‬پیــش از میــاد موفــق شــد پالرمــو را مدتــی در‬ ‫کنتــرل خــود بگیــرد‪.‬‬ ‫در ســال (‪« )۵۳۵‬بلیســار» از جانــب بیزانــس ان را بــه دســت گرفــت‪ .‬ســرانجام‬ ‫عرب هــا در (‪ )۸۳۱‬ان را متصــرف کــرده و در ســال (‪ )۹۴۸‬به عنــوان پایتخــت‬ ‫سیســیل تعییــن نمودنــد‪ )۱۰۷۲( .‬نورمان هــا تحــت فرماندهــی اشــتاوفر‬ ‫(فریدریــش دوم) شــهر را به تســخیر دراوردنــد‪ .‬در دوران حاکمیــت ایــن شــاه‪،‬‬ ‫پالرمــو شــکوفائی خــود را اغــاز نمــود‪.‬‬ ‫شماره ‪| 73‬راز شقایق| ‪47‬‬ صفحه 47 ‫موسیقی ایتالیا‬ ‫خلیل مدادی‬ ‫موســیقی ایتالیایــی هنــری فراتــر از نــام ایــن کشــور اســت و بســیار بــه دورتــر از‬ ‫نــام ایتالیــا و جایــی در امپراطــوری رم بــاز می گــردد و برخــی از مورخــان ان را بــه‬ ‫عنــوان یــک هنــر التقاطــی تعریــف مــی کننــد‪ .‬بــا گســترش مرزهــای روم‪ ،‬هنــر‬ ‫موســیقی از ریتم هــا و ســبک هــای ســرزمین هــای فتــح شــده تغذیــه می شــد‬ ‫بــه مــوازات ان‪ ،‬موســیقیدانان ایتالیایــی در هیــچ زمانــی بــه حفــظ خلــوص نــوع‬ ‫موســیقی خــود اهمیــت نمــی دادنــد‪.‬‬ ‫اپــرا‪ ،‬ماننــد بیشــتر جلــوه هــای هنــری امپراتــوری قدیــم بــه شــدت تحــت تاثیــر‬ ‫یونــان بــود و خــود را از دیربــاز بــه عنــوان اصلــی تریــن ژانــر موســیقی معرفــی‬ ‫ایــن کشــور معرفــی کــرده اســت‪ .‬بــه گفتــه برخــی محققــان رشــد و توســعه‬ ‫هنــری ماننــد تئاتــر نیــز وابســته بــه موســیقی اپــرا در ایــن کشــور بــود‪.‬‬ ‫در خــود شــبه جزیــره ایتالیــا‪ ،‬جلــوه هــای مختلــف موســیقی کــه در ســطح عمومــی‬ ‫ظاهــر شــده اســت بــه تنوعــی کــه بــا اتحــاد پادشــاهی های مختلــف در یــک‬ ‫ملــت از بیــن نرفــت‪.‬‬ ‫در زمــان امپراتــوری روم‪ ،‬موســیقی یــک عنصــر مکــرر در زندگــی روزمــره بــود و‬ ‫بــا تســخیر مناطــق جدیــد‪ ،‬تعامــات فرهنگــی و هنــری نیــز شــکل میگرفــت و بــه‬ ‫ایــن ترتیــب االت موســیقی یونــان باســتان در طــول قــرن هایــی کــه اروپــا تحــت‬ ‫ســلطه پایتخــت کنونــی ایتالیــا بــود زنــده مانــد‪.‬‬ ‫بــا ایــن حــال‪ ،‬مقامــات شاهنشــاهی عالقــه بیشــتری بــه ســنت هــای موســیقی‬ ‫نشــان ندادنــد در اســناد رســمی بــه حضــور نوازنــدگان در مراســم یــا ضیافــت‬ ‫اشــاره شــده اســت‪ .‬حتــی ارزیابــی ایــن واقعیــت نیــز مثبــت اســت‪ .‬امــا برخــاف‬ ‫انچــه در معمــاری یــا تئاتــر اتفــاق افتــاد‪ ،‬هرگــز قصــد تــداوم یــا توســعه ایــن‬ ‫هنــر وجــود نداشــت‪.‬‬ ‫بــا ایــن حــال‪ ،‬در ســطح عمومــی و مردمــی‪ ،‬ســازهایی ماننــد لیــر یــا مینی چنــگ‪،‬‬ ‫ترومپــت و بســیاری دیگــر‪ ،‬ســتون فقراتــی شــدند کــه از همــان ابتــدا انچــه‬ ‫موســیقی ایتالیایــی را شــکل دادنــد‪.‬‬ ‫در قــرون وســطی بــا تقســیم روم و انتقــال مرکــز قــدرت بــه قســطنطنیه ‪ ،‬در شــبه‬ ‫جزیــره ایتالیــا ‪ ،‬موســیقی بــه عنــوان تجلــی جهانــی انســان ‪ ،‬انگیــزه هــای تعییــن‬ ‫کننــده ای دریافــت کــرد‪.‬‬ ‫اولیــن انهــا تولــد اوازهــای گرگــوری (نوعــی موســیقی یک صدایــی بودنــد کــه در‬ ‫کلیســای کاتولیــک و بــر اســاس روش ســاده خوانی کــه در موســیقی غــرب رایــج بــود‬ ‫و معمــوالً بــه زبــان التیــن (و گاهــی بــه زبــان یونانــی) خوانــده می شــدند‪ ).‬بــود بــه‬ ‫بــه طــور انحصــاری در مفهــوم‪ ،‬انهــا بــه یکــی از اولیــن جلــوه هــای موســیقی تبدیــل‬ ‫شــدند کــه ‪ -‬حتــی بــدون یــک سیســتم نمادیــن شــماتیک ‪ -‬توانســت پارامترهــای‬ ‫خاصــی را تعییــن کنــد‪.‬‬ ‫هیــچ ژانــری وجــود نــدارد کــه بهتــر از اپــرا بــا مفهــوم موســیقی ایتالیایــی مطابقــت‬ ‫داشــته باشــد‪ .‬ایــن ســبک در فلورانــس و درســت در میانــه رنســانس در ســال‬ ‫‪ ، 1600‬بــا تــاش گروهــی از موســیقیدانان‪ ،‬شــاعران و اومانیســت هــا متولــد شــد‬ ‫و بــه ســرعت بــه شــهرهای دیگــر ماننــد میــان ‪ ،‬ونیــز یــا ناپــل گســترش یافــت‪.‬‬ ‫یکــی از نــکات برجســته اپــرای ایتالیــا در طــول قــرن نوزدهــم رخ داد‪ .‬در ایــن دوره‬ ‫بــود کــه جنبــش بــل کانتــو (ترانــه زیبــا) پدیــد امــد و از دل ایــن جنبــش هنرمندانــی‬ ‫ماننــد گیواچینــو روســینی ‪ ،‬فرانچســکو بلینــی یــا گائتانــو دونیزتــی معرفــی شــدند‪.‬‬ ‫امــا بــدون تردیــد گیزپــه وردی ‪ ،‬نمادیــن تریــن اهنگســاز اپــرا موزیســین متولــد‬ ‫شــمال ایتالیــا اســت‪.‬‬ ‫ایــن ســبک موســیقی دیدنــی هنــوز در مراســم فرهنگــی کشــور ماکارونــی همــه‬ ‫جــا حضــور دارد‪ .‬بــه هــر گردشــگری کــه امــاده گــردش در ایتالیــا اســت‪ ،‬توصیــه‬ ‫می شــود بــه یکــی از جشــنواره هــای متعــددی کــه ســاالنه برگــزار مــی شــود‪،‬‬ ‫بــرود تــا از ایــن ســبک موســیقی لــذت ببــرد‪.‬‬ ‫جالــب انکــه مکان هایــی ماننــد ‪ La Scala‬در میــان یــا ‪ Le Fenice‬در ونیــز بــرای‬ ‫اوپــرا و لــذت شــنیدن ایــن نــوع موســیقی ســاخته شــدند و کاربــرد دارنــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 73‬راز شقایق| ‪48‬‬ صفحه 48 ‫در ســایه اپــرا ‪ ،‬یــک حرکــت موســیقی مهــم در ایتالیــا شــکل گرفــت کــه‬ ‫بــه نــام بــاروک ایتالیایــی معــروف اســت‪ .‬ســبک موســیقی کــه تحــت تاثیــر‬ ‫اهنگســازان و جریانــات موســیقی متولــد اتریــش ‪ ،‬المــان ‪ ،‬فرانســه یا روســیه‬ ‫قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫از نمونه هــای برجســته ایــن دوره‪ ،‬اثــار انتونیــو ویوالــدی اســت؛ کنســرت های‬ ‫وی بــرای ویولــن و ارکســتر چهــار فصــل نوشــته شــده اند‪ .‬انــدره ا گابریلــی‪،‬‬ ‫توماســو البینونــی و دومینیکــو اســکارالتی از دیگــر اهنگســازان برجســته‬ ‫ارکســتری هســتند‪.‬‬ ‫در طــول تاریــخ ‪ ،‬از زمــان امپراتــوری روم ‪ ،‬موســیقی ایتالیایــی در زندگــی‬ ‫سیاســی مشــارکت فعــال داشــته اســت‪ .‬در عهــد قدیــم‪ ،‬جلســات دادگاههــا‬ ‫و پارلمانهــا بــا حضــور و اجــرای زنــده برخــی از نوازنــدگان اجــرا می شــد‪.‬‬ ‫بــا اســتقرار رژیــم هــای پادشــاهی‪ ،‬مراســم ســلطنتی‪ ،‬میهمانی هــا ‪ ،‬تولدهــا‪،‬‬ ‫عروســی هــا و غیــره دارای موســیقی بــود کــه بــه ویــژه بــرای هــر مناســبت‬ ‫ســاخته مــی شــد‪.‬‬ ‫امــا موســیقی ایتالیایــی جنبــه ســرکش و انقالبــی خــود را نیــز داشــته اســت‪.‬‬ ‫اولیــن مــورد یــک نوازنــده مخالــف نظــام ‪ ،‬مــورد دومنیکــو سیماروســا بــود‬ ‫کــه در ســال ‪ 1799‬مجبــور بــه تبعیــد شــد‪.‬‬ ‫از اواخــر قــرن بیســتم ‪ ،‬جنبــش هــای موســیقی مردمــی تــاش کــرده انــد‬ ‫ضمــن اصالــت موســیقی ســنتی ایتالیــا‪ ،‬در عیــن حــال از موســیقی بــه عنــوان‬ ‫ابزارهــای بیــان موضــع گیــری هــای انتقــادی در برابــر سیســتم اقتصــادی‬ ‫کنونــی و همچنیــن در مخالفــت بــا ســرمایه داری و سیاســت هــای تجــارت‬ ‫ازاد نیــز ســود برده انــد‪.‬‬ ‫موســیقی ایتالیایــی وفــادار بــه ســنت التقاطــی خــود ‪ ،‬امــروزه در مســیر خــود‬ ‫پیــش مــی رود‪ .‬بــا مدرنیتــه ‪ ،‬ریتــم هایــی ماننــد راک یــا جــاز روی ســبک‬ ‫نوازنــدگان اثــر گذاشــته اســت‪ .‬بــه همیــن ترتیــب ‪ ،‬دوران جهانــی شــدن بــه‬ ‫تعــداد زیــادی از هنرمنــدان متولــد کشــور چکمــه اجــازه داده اســت تــا ســتاره‬ ‫هایــی در ســطح جهانــی شــوند‪.‬‬ ‫لوچیانــو پاواروتــی یکــی از برجســته تریــن نمادهــای موســیقی ایتالیــا اســت‬ ‫کــه بــر اســاس ســنت ال اســکاال در میــان ‪ ،‬اوازهــای غنایــی را بیــن المللــی‬ ‫و تجــاری کــرد‪.‬‬ ‫از ســال ‪ ۱۹۷۰‬پاواروتــی حضــور گســترده ای در ســالن های مشــهور سراســر‬ ‫جهــان پیــدا کــرد‪ .‬گرچــه در ابتــدا تخصــص وی اجــرای نقشــهای تنــد و تیــز‬ ‫و ســبکی چــون الوینــو در خوابگــرد بــود‪ ،‬امــا بعدهــا توانایــی اجــرای نقشــهای‬ ‫ســنگین تــر ماننــد ریــکاردو در اپــرای یــک بالماســکه اثر وردیــا کاوارادوســی‬ ‫در توســکای پوچینــی را پیــدا کــرد‪ .‬همچنیــن وی کنســرتها و نمایش هــای‬ ‫بی شــماری را از جملــه در اســتادیوم های چندیــن هــزار نفــری اجــرا کــرد‪ .‬بــه‬ ‫عنــوان مثــال اجــرای نقــش دوک مانتــوا از اپــرای ریگولتــوی وردی بــا حضــور‬ ‫‪ ۲۰۰‬هــزار نفــری مــردم در پــارک مرکــزی نیویــورک‪ .‬او امیــدوار بــود بــه ایــن‬ ‫وســیله اپــرا را بــه مردمــی کــه تــا کنــون چیــزی از ان نمی دانســتند‪ ،‬بیشــتر‬ ‫معرفــی کنــد و انهــا را بــا ایــن ســبک موســیقی اشــتی دهــد‪.‬‬ ‫او در ســال ‪ ۱۹۹۰‬همــراه بــا خــوزه کارراس و پالســیدو دومینگــو‪ ،‬دو خواننــده‬ ‫تنــور اســپانیایی گروهــی را تحــت عنــوان ســه تنــور تشــکیل دادنــد و در فینال‬ ‫جــام جهانــی فوتبــال یــک کنســرت تلویزیونــی در رم اجــرا کردنــد کــه در‬ ‫ســال بعــد جایــزه گرمــی را از ان خــود کــرد‪ .‬ایــن تیــم ســه نفــره محبوبیــت‬ ‫زیــادی یافــت و در مناســبتهای زیــادی از جملــه مراســم فینــال جــام جهانــی‬ ‫لــوس انجلــس در ‪ ،۱۹۹۴‬پاریــس در ‪ ۱۹۹۸‬و یوکوهومــای ژاپــن در ‪۲۰۰۲‬‬ ‫برنامــه اجــرا کردنــد‪ .‬ایــن ســه البــوم از جملــه پرفروشــترین اثــار کالســیک‬ ‫جهــان به شــمار می اینــد‪.‬‬ ‫دیگــر صداهــای نمادیــن «عصــر پــاپ راک» کنونــی عبارتنــد از لورا پائوســینی‪،‬‬ ‫اروس رامازوتــی ‪ ،‬انــدره ا بوچلــی ‪ ،‬جووانوتــی ‪ ،‬تیزانــو فــرو یــا زوچرو‪.‬‬ ‫شماره ‪| 73‬راز شقایق| ‪49‬‬ صفحه 49 ‫سمیه عبدالمحمدی‬ ‫کارشناس فرهنگی‬ ‫ادبیات ایتالیا‬ ‫ادبیــات ایتالیایــی در ابتــدا مجموعـه ای از غزل واره هــا و اشــعار عاشــقانه و رزمــی‬ ‫و بزمــی بــود کــه شــاعران دوره گــرد و نقــاالن بــرای مــردم می خواندنــد یــا‬ ‫همــراه بــا چنــگ و اواز ان هــا را می خواندنــد و مــردم ایتالیــا بســی راغــب بــه‬ ‫شــنیدن ایــن گونــه ترانه هــا و اشــعار بودنــد‪.‬‬ ‫نغمــه ســازان و داســتان پــردازان ایتالیائــی گاه از واژه هــای فرانســوی در عبــارات‬ ‫مــوزون خویــش ســود می جســتند و همان طــور کــه می دانیــم در حــدود قــرن‬ ‫دوازدهــم و ســیزدهم میــادی هــر یــک از شــهرها و نواحــی ایتالیــا دارای‬ ‫حکمرانــی مســتقل بــود ازاینــرو وحدتــی در ایــن ســرزمین وجــود نداشــت و‬ ‫لهجه هــا غالبـاً بــا هــم تفــاوت داشــت بــا اینحــال در زمــان فردریــک دوم زبــان‬ ‫ایتالیائــی در سیســیل‪ ،‬توســکانی مــورد اســتعمال بــود و شــاعران و خوانندگانــی‬ ‫کــه بــه ایتالیائــی شــعر می ســرودند بــا شــعر را همــراه بــا اواز می خواندنــد‪،‬‬ ‫قافیــه پــردازان سیســیل و توســکانی نامیــده شــده بودنــد‪.‬‬ ‫اســتاد و پیشــوای ایــن گونــه شــعر ایتالیائــی شــخصی بــه نــام گوئیــدو گوئینچلی‬ ‫‪ Guido Guinceli‬کــه در ســال ‪ ۱۲۵۴‬میــادی درگذشــته بــود‪ .‬وی از مــردم‬ ‫بولونیــا بــود‪ ،‬در ســرودن غزلهــای پرشــور عاشــقانه‪ ،‬مهارتــی بــه ســزا داشــت‬ ‫نفــوذ اشــعارش ایــن شــاعر بــزرگ در پــرورش فکــری و شــکوفائی اســتعداد‬ ‫دانتــه الیگــری شــاعر و نویســنده معــروف ایتالیائــی موثــر بــوده‪ ،‬ســبب ســرودن‬ ‫و نوشــتن داســتان کوتــاه زندگــی نــو‪ ،‬ســپس کمــدی الهــی گشته اســت‪ .‬دانتــه‬ ‫شــاعر و نویســنده نــام اور ایتالیائــی (‪ )۱۲۵۶-۱۳۲۱‬بــود‪.‬‬ ‫دانته‬ ‫انگیــزه ســرودن و نوشــتن زندگــی نــو و کمــدی الهــی از طــرف دانتــه بــه علــت یــک‬ ‫عشــق اســمانی بــود کــه بــه دختــری بنــام بئاتریــس پورتــی نــاری اســت و ایــن‬ ‫عشــق از ده ســالگی تــا پایــان عمــر ایــن شــاعر را در برگرفــت و تــا پــس از مــرگ‬ ‫بئاتریــس هرگــز زن نگرفــت‪.‬‬ ‫دانتــه حتــی پــس از مــرگ دختــرک نیــز خاطــر بئاتریــس را از یــاد نبــرد تــا اینکــه‬ ‫شــبی او را در خــواب دیــد و تصمیــم گرفــت کــه بــه خاطــر ایــن خــواب بــه نوشــتن‬ ‫اثــر پــرارزش و جهانــی خــود کمــدی الهــی پــردازد و در بســیاری از جاهــای کتــاب‬ ‫کمدی الهــی بئاتریــس همچــون فروغــی تابــان و خورشــیدی درخشــان و مظهــر تقــوا‬ ‫و زیبائــی و خیرمطلــق اســت‪ .‬کتــاب کمدی الهــی تصویــر از قــرون وســطی بــا اخــاق‬ ‫و رفتــار و اختالفــات و جنگهــا و چهره هــای نامــی و تمدنهــای قدیــم اســت امــا بایــد‬ ‫گفــت در ایــن کتــاب عظیــم صحنه هــای گویــا از تاریــخ‪ ،‬پیــش چشــم مجســم اســت‪.‬‬ ‫دانتــه عــاوه بــر نوشــتن دو کتــاب زندگــی نــو و کمــدی الهــی بــه تالیــف کتابهائــی‬ ‫دربارهفلســفه و سیاســت پرداختــه بــود‪ .‬دو عنــوان برجســته تر از ســایر موضوعــات‬ ‫بــه چشــم می خــورد یکــی ایجــاد یــک زبــان ادبــی ایتالیائــی دیگــری کــه در یــک‬ ‫رســاله بــه زبــان التیــن نوشــته عنــوان حکومــت جهانــی را بــرای نخســتین بــار بیــان‬ ‫کــرده و بــا دلیــل و برهــان بــه اثبــات رســانید‪ ،‬کــه بــرای حفــظ صلــح و ازادی یــک‬ ‫ســازمان جهانــی بایســتی از ملــل عالــم تشــکیل شــود و ایــن ســازمان دارای یــک‬ ‫محکمــه بین المللــی باشــد و انقــدر قــدرت داشــته باشــد کــه بتوانــد تصمیمــات ملــل‬ ‫عضــور را بــه مرحلــه عمــل و اجــرا دراورد‪.‬‬ ‫پترارک‬ ‫پتــرارکاز شــاعران و نویســندگان ایتالیائــی بــود که شــور و عشــقی فــراوان به ســرزمین‬ ‫ایتالیــا و مــردم ان داشــت دو اثــر مهــم از وی بجــا مانده اســت کــه در ادبیــات ایتالیــا‬ ‫مقامــی بــس ارجمنــد دارد ‪ -۱‬پیروزی هــا ‪ -۲‬افریقــا‪ .‬ایــن شــاعر نویســنده بــه زبــان‬ ‫التیــن نیــز اثــاری پدیــد اورد‪.‬‬ ‫سالواتوره کاسینودو‬ ‫ســالواتوره کاســینودو از شــاعران ایتالیائــی اســت (‪ )۱۹۶۸-۱۹۰۱‬کــه‬ ‫در سیســیل بــه دنیــا امــد‪ ،‬بعــد از تحصیــل رشــته مهندســی ســاختمان‬ ‫بــه ســمت معاونــت ســر دبیــر تمپــو ‪ Tempo‬در ســال های ‪ ۳۸‬و ‪۴۰‬‬ ‫خدمــت کــرد و از ســال ‪ ۱۹۴۱‬بــه عنــوان اســتاد ادبیــات ایتالیائــی در‬ ‫یــک هنرســتان بــه تدریــس پرداخــت‪ .‬بواســطه تمایــات و فعالیت هــای‬ ‫ضــد فاشســتی بامــر مامــوران موســولینی زندانــی گردیــد‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ۱۹۵۹‬همــراه بــا دیلــن تامــس ‪ Dylan Thomas‬شــاعر و‬ ‫نویســنده معــروف انگلیســی بــه دریافــت جایــزه ادبــی نوبــل توفیــق‬ ‫یافــت‪.‬‬ ‫ایــن شــاعر توانــا در زمینــه نقــد و ترجمــه کارهــای ادبــی جالبــی کــرده‬ ‫بــود از جملــه برخــی از اثــار شکســپیر و ای‪ .‬ایکامینگــز شــاعر امریکایــی‬ ‫را بــه زبــان ایتالیائــی ترجمــه کــرد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 73‬راز شقایق| ‪50‬‬ صفحه 50 ‫تاثیر کتاب دکامرون‬ ‫‪http://danesh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%d8‬‬ ‫‪%d8%84%d9%a8%aa+%d8%d8%a7%8c%d8%db%a8%af%d8%d8%a7%‬‬ ‫‪0=SSOReturnPage=Check&Rand&b1%d8%a7%ba%d8‬‬ ‫جووانــی بوکاچــو (‪ )۱۳۷۵-۱۳۱۳‬از شــاعران و نویســندگان معــروف ایتالیائی‬ ‫بــود کــه بــه ادبیــات قدیــم یونــان و روم عشــق می ورزیــد و کتــب متعــددی‬ ‫بــه التیــن نوشــت دربــاره تاریــخ و شــرح حــال مــردان و زنــان مشــهور و‬ ‫دبــاره کوه هــا و جنگلهــا و چشــمه ها و دریاچه هــا و رودهــا و غیــره دو‬ ‫کتــاب در بــاب افســانه های شــبانی کتابــی بنــام امتــو ‪ Ameto‬و کتــاب‬ ‫دکامــرون (‪ )Decameron‬مجموعــه صــد داســتان اســت‪ ،‬نوشــت‪.‬‬ ‫در دکامــرون زمینــه داســتان را گروهــی مــردان و زنــان تشــکیل می دهــد‬ ‫کــه می خواهنــد از بــای طاعــون ســال ‪ ،۱۳۴۸‬فلورانــس بگریزنــد و پنــاه‬ ‫بــه خانــه ای ییالقــی می برنــد در ان خانــه بــه افســانه گوئی می پردازنــد‬ ‫و چــون خلــق و خــوی داســتان گویان متفــاوت اســت داســتان ها دارای‬ ‫گیرائــی و تنــوع بســیار اســت و از مجمــوع ان هــا اوصــاف شــاعرانه‪ ،‬عبــرت‬ ‫امــوز و غم انگیــز امــا لطیــف و شــاعرانه فــراوان بچشــم می خــورد‪.‬‬ ‫چــون نویســنده واقــف بــه روح بشــری و اشــخاص داســتان بــوده‪ ،‬همــه‬ ‫قهرمانهــای ان زنــده و پــر از شــور زندگــی هســتند حتــی جانــوران‬ ‫داســتان های دکامــرون‪.‬‬ ‫ایــن کتــاب بعدهــا در ادبیــات پــاره ای کشــورها از جملــه انگلســتان مــورد‬ ‫اقتبــاس و تقلیــد قــرار گرفــت‪ .‬نفــوذ وی را می تــوان در برخــی از اثــار‬ ‫چاســر انگلســتان النگفلــو امریکایــی و کیتــس شــاعر انگلیســی دیــد‪.‬‬ ‫نهضــت رنســانس در ایتالیــا ســبب عظمــت یافتــن زبــان ایتالیائــی گشــت‬ ‫از جملــه کســانی کــه بــه پیــروی از دانتــه بــرای زبــان ایتالیائــی و رســمی‬ ‫و عمومــی شــده ان در سراســر ایتالیــا تــاش کــرد پی یتروبمبــو ‪Pietro‬‬ ‫‪ Bembo‬شــاعر مشــهور ایــن زمــان ایتالیــا بــود‪ .‬از ان بــه بعــد فرهنگهــا‬ ‫و کتاب هــای صــرف و نحــو ایتالیائــی تهیــه و منتشــر و فرهنگســتان دال‬ ‫کروســکا ‪ Della crusca‬در ســال ‪ ۱۴۸۵‬در فلورانــس تاســیس گردیــد و‬ ‫رفتــه رفتــه از رونــق التیــن کاســته و بهمــان نســبت بــر ترقــی و عظمــت و‬ ‫وســعت زبــان ایتالیائــی افــزوده می شــد‪.‬‬ ‫لودویکو اریوستو‬ ‫لودویکــو اریوســتو ‪ Ludavico‬کتابــی حــاوی ماجراهــای قهرمانــی بنــام اورالنــدو‬ ‫دیوانــه عرضــه کــرد کــه خیلــی مــورد توجــه قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫تور کواتوتاسو‬ ‫کواتوتاســو کتــاب اورشــلیم نجــات یافتــه را ســرود کــه شــرح رهائــی اورشــلیم از‬ ‫چنــگ مســلمانان (کفــار) بســی مقبــول طبــع مــردم ایتالیــا قــرار گرفــت و بــا ایــن‬ ‫منظومــه و ســایر کتــب برغنــای زبــان ایتالیائــی بیــش از پیــش افــزوده شــد‪.‬‬ ‫ماکیاولی‬ ‫کتاب هــا و اثــار ماکیاولــی از قبیــل شــهریار عظیــم در ایتالیــا و سراســر جهــان‬ ‫کســب کــرده منتهــی کتــاب شــهریار یــک سرمشــق گمــراه کننده اســت کــه مــورد‬ ‫توجــه ســتمگران و جبــاران روزگار قــرار گرفتــه و لوئــی شــانزدهم‪ ،‬ناپلئــون‪ ،‬هیلتــر‬ ‫و جانورانــی از ایــن قبیــل همــواره نســخه ای از ان را بــا خــود همــراه داشــتند و بــا‬ ‫خوانــدن ان سرمشــق دوروئــی و خیانــت و جنایــت نســبت بــه مــردم را فــرا گرفتــه‬ ‫و می گیرنــد‪.‬‬ ‫‪51‬‬ ‫شقایق| ‪51‬‬ ‫|راز شقایق|‬ ‫‪| 73‬راز‬ ‫شماره ‪50‬‬ ‫شماره‬ ‫چــون ایتالیــا زیــر نفــوذ اســپانیا قــرار گرفــت‪ ،‬گوئــی چشــمه ادبیــات و دانــش‬ ‫ایتالیــا خشــکید زیــرا محاکــم تفتیــش عقایــد هــر عالــم و ادیبــی را در مظــان تهمت‬ ‫می بافــت از دم شمشــیر خونخــوار و بی رحــم خــود می گذرانیــد و مدت هــا ایتالیــا‬ ‫از داشــتن شــاعر و نویســنده دانشــمند محــروم بــود تــا اینکــه رفتــه رفتــه دژخیمان‬ ‫ائیــن مســیح رو بــه ضعــف نهادنــد و از نفــوذ اســپانیا در ایتالیــا کاســته شــد‪.‬‬ ‫یکــی از جنایــات ننــگ اور طرفــداران قشــری ائیــن مســیح می تــوان بــه اتــش‬ ‫ســوزانیدن بروتــو رادر فوریــه ‪ ۱۶۰۰‬میــادی ذکــر کــرد‪.‬‬ ‫ایتالیــا دوبــاره از قــرن هجدهــم جــان تــازه یافــت و شــاعران و نویســندگانی ظهــور‬ ‫کردنــد کــه از جملــه می تــوان ویتوریــول ال فیــری ‪ ۲‬را کــه تــراژدی منظــم عالــی‬ ‫ســرود و در واقــع مجموعــه ای بــزرگ از تراژدی هــای ایتالیــا را تشــکیل می دهــد‬ ‫ذکــر کــرد‪.‬‬ ‫در قــرن نوزدهــم و بیســتم لئوپــاردی و کاردوچــی ظهــور کردنــد و بــا خلــق اثــار پــر‬ ‫ارزش ادبــی خــود شــهرت و معروفیــت فــراوان در سراســر ایتالیــا کســب کردنــد‬ ‫حتــی کاردوجــی بــه دریافــت جایــزه ادبــی نوبــل توفیــق یافــت و بــرای اولیــن بــار‬ ‫ایتالیــا را صاحــب ایــن افتخــار ســاخت‪.‬‬ ‫مانتســونی از نویســندگان قــرن بیســتم ایتالیاســت کــه کتــاب نامــزد وی بــه اکثــر‬ ‫زبانهــای زنــده دنیــا ترجمــه شــده و سرمشــق داستان نویســی تاریخــی بــه شــمار‬ ‫مـی رود‪.‬‬ ‫گابریــل دانونزیــو از شــاعران و نویســندگان مشــهور ایتالیائــی قــرن بیســتم اســت‬ ‫کــه در زمینــه نمایشنامه نویســی و شــاعری مرتب ـه ای بلنــد دارد و عیــب بــزرگ وی‬ ‫همــکاری بــا فاشیســت های ایتالیــا بــود‪ .‬ایــن اشــعر نویســنده در ســال ‪۱۹۳۸‬‬ ‫درگذشــت‪.‬‬ صفحه 51 ‫فاطمه عبدالمحمدی‬ ‫نویسنده و کارشناس‬ ‫ارشد فلسفه‬ ‫معماری ایتالیا‬ ‫شــبه جزیــره ایتالیــا از ســه طــرف بــه دریــای مدیترانــه و از شــمال بــه‬ ‫رشــته کــوه هــای الــپ محــدود مــی شــود و از دیربــاز‪ ،‬مهــد تمــدن مغرب‬ ‫زمیــن بــوده اســت‪ .‬روزگاری تحــت تاثیــر فرهنــگ یونــان و بعدهــا تحــت‬ ‫ســیطره امپراطــوری رم قــرار گرفتــه اســت‪ .‬اثــار بجــا مانــده از ایــن‬ ‫دوره‪ ،‬گویــای توانایــی بــاالی مــردم ایــن کشــور در معمــاری و مهندســی‬ ‫ســاختمان مــی باشــد‪ .‬بعــد از ان تحــت تاثیــر اییــن مســیح قــرار مــی‬ ‫گیــرد و بعدهــا مرکــز مســیحیت جهــان مــی شــود‪.‬‬ ‫معمــاری ایــن دوره نیــز‪ ،‬بــا ویژگــی هــای خــود اثــار بســیار زیبایــی را‬ ‫بــه یــادگار مــی گــذارد‪ .‬در قــرن پانزدهــم و شــانزدهم میــادی‪ ،‬معمــاران‬ ‫بزرگــی در ایــن کشــور معمــاری رنســانس را شــکل مــی دهنــد؛ و ایــن‬ ‫رونــد بعدهــا در دوره بــاروک و روکــوک ادامــه پیــدا مــی کنــد‪ .‬مــی تــوان‬ ‫بــه صراحــت گفــت کــه معمــاری ایــن کشــور‪ ،‬تقریبـاً در برگیرنــده تاریــخ‬ ‫معمــاری تمــام مغــرب زمیــن مــی باشــد‪.‬‬ ‫عوامــل فرهنکــی و اقتصــادی نیــز بــه نحــوی در شــکل گیــری انهــا دخیــل‬ ‫بــوده انــد‪ .‬در مجمــوع مــی تــوان گفــت کــه مناطــق کوهســتانی‪ ،‬بــه دلیــل‬ ‫ناهمــواری هــای موجــود در زمین‪،‬مــردم کمتــر بــه کشــاورزی اشــتغال‬ ‫داشــته و بــه امــر دامــداری پرداختــه انــد‪ .‬اســتان هــای مختلفــی بــا‬ ‫تعــداد شــهرهای زیــاد در ایــن مناطــق قــرار گرفتــه انــد‪ .‬از ان جمله انــد‪:‬‬ ‫اســتان های اومبریــا‪ ،‬لیگوریــا‪ ،‬و قســمتی از توســکانی و ‪ ...‬در ایــن مناطــق‪،‬‬ ‫مجتمــع هــای زیســتی در ارتبــاط بــا ناهمــواری هــا شــکل گرفتــه و گونــه‬ ‫هــای مســکونی حاکــم‪ ،‬از نــوع برونگــرای ردیفــی هســتند‪ .‬اجتمــاع ایــن‬ ‫واحدهــا مســکونی‪ ،‬بافــت هــای خطــی را مــی ســازد‪.‬‬ ‫در منطقــه ایمثــل امیلیــا رومانیــا‪ ،‬گونــه حاکــم واحدهــای مســکونی‬ ‫حیــاط دار مــی باشــند‪ .‬در شــهر میــان و تورینــو نیــز ایــن مســئله‬ ‫صــدق مــی کنــد‪ .‬انچــه مســلم اســت در رونــد گونــه شناســی در‬ ‫مناطــق یــاد شــده تــا رســیدن بــه گونــه هــای کامــل تــر‪ ،‬گونــه هــای‬ ‫اولیــه ای بــوده انــد کــه نتیجــه شــکل گیــری انهــا در زمان هــا و‬ ‫مــکان هــای مختلــف‪ ،‬گونــه هــای موجــود را در پــی داشــته اســت‪.‬‬ ‫طبــق تحقیقــات انجــام شــده‪ ،‬گونــه هــای اولیــه دارای پالنــی‬ ‫چهارگــوش بــوده اســت‪.‬‬ ‫مصالــح ســاختمانی‪ ،‬بــه دلیــل قــرار گرفتــن ایــن گونــه هــا در مناطــق‬ ‫کوهســتانی‪ ،‬از ســنگ هــای الشــه بــوده و بــه صــورت خشــکه بــر‬ ‫روی هــم چیــده شــده اســت‪ .‬ایــن ســلول ابتدایــی بــه وســیله یــک‬ ‫در‪ ،‬بــه بیــرون ارتبــاط داشــته و بعدهــا در گونــه هــای تکامــل یافتــه‬ ‫تــر‪ ،‬پنجــره ای نیــز بــرای ان تعبیــه شــده اســت‪ .‬شــکل ســنتوری‬ ‫پوششــی نیــز‪ ،‬بــه وســیله ادامــه دیــوار ســنگی بــه دســت امــده و بــر‬ ‫روی ان‪ ،‬تیرهــای اصلــی و ســپس تیرچــه هــا قــرار مــی گرفتــه انــد‪.‬‬ ‫پوشــش نماهــا نیــز قشــری ســنگی بــوده اســت‪.‬‬ ‫ترولیهــا نــوع دیگــری از ســکونت گاه هــای ابتدایــی هســتند کــه در‬ ‫جنــوب شــرقی ایتالیــا و در اســتان پولیــا ســاخته شــده انــد‪ .‬بــه دلیــل‬ ‫دایــره ای بــودن پــان ان و در ادامــه گســترش نیافتــن ان بــه صــورت‬ ‫بافــت شــهری‪ ،‬ایــن گونــه هــا گســترش زیــادی نداشــته و بــه همیــن‬ ‫منطقــه محــدود مــی شــود‪ .‬نــوع ابتدایــی ان دارای پالنــی مدور اســت‪.‬‬ ‫بــا اســتفاده از ســنگ بــه صــورت خشــکه چیــن‪ ،‬دیوارهــا را ســاخته‬ ‫و طــاق ان را کــه بــه طــاق کاذب مصطلــح اســت‪ ،‬بــه صــورت پلــه‬ ‫پلــه مــی ســازند‪ .‬ایــن طــاق از لحــاظ ایســتایی هیــچ گونــه نیــروی‬ ‫رانشــی را ایجــاد نمــی کنــد‪ .‬ایــن پــان بعدهــا گســترش پیــدا کــرده‬ ‫و بــه صــورت هــای مختلــف درامــده اســت‪ .‬در مناطقــی مثــل البــرو‬ ‫و بلــو تمامــی فضاهایــی را کــه مــی بایســت یــک واحــد مســکونی‬ ‫داشــته باشــد‪ ،‬بــه همیــن صــورت شــکل داده انــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 73‬راز شقایق| ‪52‬‬ صفحه 52 ‫ســبک ایتالیایــی یــک ســبک محبــوب در ســاختمان هــای قــرن نوزدهــم‬ ‫بــوده کــه از معمــاری رنســانس ایتالیــا در قــرن ‪ 16‬همــراه بــا تاثیــرات‬ ‫منظــره از خانــه هــای کشــاورزی در حومــه توســکان الهــام گرفتــه شــده‬ ‫اســت‪ .‬ایــن ســبک در دوره ویکتوریایــی انگلیــس اغــاز شــده و در سراســر‬ ‫جهــان گســترش یافــت ‪ ،‬اســتفاده از عناصــر معمــاری از گذشــته بــرای‬ ‫ایجــاد ســاختمانهایی کــه جایگزینــی معمــاری کالســیک شــد‪ .‬ایــن بــه‬ ‫معنــای اســتقبال از فرمهــای ســاختمانی و نقشــه هــا بــوده اســت‪.‬‬ ‫معمــاری ایتالیایــی مقولــه ای از معمــاری ویکتوریایــی اســت کــه ســبک‬ ‫خاصــی نیســت بلکــه یــک دوره اســت و ســلطنت ملکــه ویکتوریــا بــر‬ ‫پادشــاهی بریتانیــا از ‪ 1837‬تــا ‪ 1901‬را شــامل مــی شــود‪ .‬عــاوه بر ســبک‬ ‫ایتالیایــی ‪ ،‬معمــاری دوره ویکتوریایــی ســبک هــای زیــادی را تولیــد کــرده‬ ‫اســت ‪ ،‬از جملــه ان هــا مــی تــوان بــه ســبک هــای گوتیــک ‪ ،‬ویکتوریایــی‬ ‫عامیانــه ‪ ،‬یونانــی ‪ ،‬امپراتــوری دوم ‪ ،‬اســتیک و ‪ ...‬اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫تصــور مــی شــود کــه جــان نــاش معمــار انگلیســی اولیــن ویــای ایتالیایــی‬ ‫را در انگلســتان بــا نــام ‪ Cronkhill‬در ‪ Shropshire‬در ســال ‪ 1802‬ســاخته‬ ‫باشــد ‪ ،‬امــا معمــاری ایتالیایــی از ‪ 1840‬تــا ‪ 1885‬دوران شــکوفایی خــود را‬ ‫طــی کــرد‪ .‬ایــن ســبک دوران ویکتوریایــی تفســیری انگلیســی از شــکوه و‬ ‫جــال معمــاری و طبیعــی فلورانــس و حومــه ایتالیــا بــود کــه تخیــل بازدیــد‬ ‫از معمــاران و طراحــان منظــره را بــه خــود جلــب کــرد‪ .‬معمــاران و طراحــان‬ ‫چشــم انــداز مســحور کاخ هــای رنســانس ایتالیــا در قــرن شــانزدهم در‬ ‫فلورانــس و خانــه هــای کشــاورزی ایتالیایــی توســکانی ســعی در بازتولیــد‬ ‫برخــی جذابیــت هــای ایتالیایــی در خانــه و ایجــاد طــرح هــای زنــده ســه‬ ‫بعــدی از تورهــای اروپایــی خــود داشــتند‪.‬‬ ‫بــا توجــه بــه اینکــه معمــاری یونانــی از کالســیک گرایــی یونــان و روم‬ ‫باســتان الهــام گرفتــه شــده اســت ‪ ،‬معمــاری ایتالیایــی نشــانه هــای خــود‬ ‫را از رومانتیســم ‪ ،‬رنســانس و ویالهــای ایتالیایــی گرفتــه اســت‪ .‬ایــن خانــه‬ ‫مزرعــه دار متواضعانــه توســکانی را بــا خطــوط ســاده و عناصــر امضــا ماننــد‬ ‫و برجهــای برجســته مربــع شــکل کــه مــی تواننــد شــکل نامنظمــی بــه یــک‬ ‫ســاختمان متقــارن نشــان دهنــد ‪ ،‬ترکیــب کــرده و فرصــت هــای جدیــدی را‬ ‫بــرای افــرادی کــه بــه دنبــال گزینــه هــای طراحــی مــدرن بودنــد ‪ ،‬ایجــاد‬ ‫کــرد‪.‬‬ ‫زیبایــی هــای ایتالیایــی بــا طیــف وســیعی از انــواع ســاختمان هــا از جملــه‬ ‫خانــه هــای بــزرگ بــا امــاک گســترده بــرای ثروتمنــدان و ردیــف خانــه‬ ‫هــای شــهر در تعــداد کمتــری ســازگار شــده اســت‪ .‬ظهــور تولیــد انبــوه‬ ‫بــه ایــن معنــا بــود کــه جزئیــات معمــاری شــیک ایتالیایــی را مــی تــوان بــه‬ ‫راحتــی و بــا هزینــه کــم تولیــد و بــرای ســاختمانها بــه کار بــرد تــا نقشــی‬ ‫بــه ســبک ایجــاد کنــد ‪ ،‬البتــه در یــک نســخه ســاده‪.‬‬ ‫خانــه ایــده ال ایتالیایــی در زمینــی بــه انــدازه کافــی ســاخته شــده اســت‬ ‫کــه ارتبــاط ان بــا فضــای ســبز را بــه احتــرام بــه محوطــه ســازی منطقــه‬ ‫توســکانی برجســته مــی کنــد ‪ .‬ســبک ایتالیایــی از انگلســتان در سراســر‬ ‫شــمال اروپــا ‪ ،‬امپراتــوری بریتانیــا و بــه ایــاالت متحــده گســترش یافــت‬ ‫کــه در دهــه ‪ 1860‬پــس از جنــگ داخلــی بــه محبــوب تریــن ســبک در‬ ‫امریــکا تبدیــل شــد و در سراســر ایــاالت متحــده بــه لطــف کتابهــای‬ ‫معــروف الگویــی کــه توســط طراحــان ســبک ایتالیایــی ماننــد انــدرو‬ ‫جکســون داونینــگ نوشــته شــده اســت ‪ ،‬گســترش یافــت‪ .‬در ایــاالت‬ ‫متحــده ‪ ،‬مــی توانیــد نمونــه هایــی درخشــان از معمــاری ایتالیایــی را در‬ ‫مــکان هایــی ماننــد منطقــه بروکلیــن هایتــس نیویــورک پیــدا کنیــد‪.‬‬ ‫به طور کلی معماری ایتالیایی شامل عناصر زیر است‪:‬‬ ‫به طور معمول از تخته سه ال اجر یا چوب ساخته می شود‬ ‫از نظر ظاهری بلند است‬ ‫سقف های شیب دار و ظریف‬ ‫لبه های اویزان عمیق با براکت های تزئینی برجسته‬ ‫ورودی هایــی بــا جزئیــات تزئینــی ماننــد ســتون هــا ‪ ،‬براکــت هــا ‪ ،‬همچنیــن‬ ‫ایــوان هــای یــک طبقه برجســته‬ ‫پنجره های باریک مستطیل یا قوسی‬ ‫تزئینات پنجره ‪ ،‬زیراندازها و پنجره های خلیج‬ ‫ایوان هایی با منبت کاری تزئینی‬ ‫فضاهــای داخلــی انعطــاف پذیــر کــه دور از نقشــه هــای رســمی معمــاری‬ ‫کالســیک بــوده و اغلــب شــامل دسترســی بهتــر بــه فضــای بیرونــی دارنــد‬ ‫عناصــر تزئینــی چــدن یــا فلــز فشــرده شــده تولیــد انبــوه در بالکــن هــا ‪،‬‬ ‫ایــوان هــا و نــرده هــا‬ ‫شماره ‪| 73‬راز شقایق| ‪53‬‬ صفحه 53 ‫سحر پور حسینی‬ ‫جامعه شناس‬ ‫پوشش مردم ایتالیا‬ ‫ایتالیایــی هــا بــرای طــرز پوششــان در دنیــا شــهرت دارنــد و همیشــه در‬ ‫طراحــی لبــاس بهتریــن طــرح هــا را ارائــه مــی کننــد و برندهــای معــروف در‬ ‫جهــان بیشــتر بــرای ایتالیــا مــی باشــد ‪.‬ان هــا طراحــی لبــاس را از گذشــته‬ ‫هــای دور انجــام مــی دهنــد و حتــی لبــاس ســنتی ان هــا از لبــاس هــای اروپا‬ ‫و امریــکای شــمالی رســمی تــر و بــه روزتــر اســت و انهــا اعتقــاد دارنــد که در‬ ‫هــر شــرایطی در هــر مکانــی بایــد لبــاس مخصــوص و رســمی ان موقعیــت را‬ ‫پوشــید ان هــا لبــاس هــا بــاز را فقــط در ســواحل مــی پوشــند و اکثــر ایتالیایی‬ ‫هــا لبــاس هــای جیــن را در رســتوران هــای لوکــس و کلیســاها نمــی پوشــند‬ ‫ایتالیــا فرهنــگ و ســنت هــای مختلفــی دارد کــه باعــث شــده اســت هــر‬ ‫منطقــه از ایــن کشــور لبــاس هــای ســنتی خــود را داشــته باشــند شــمال‬ ‫ایتالیــا لبــاس هایشــان طبــق لبــاس هــای ســنتی در زمــان قــرون وســطی‬ ‫درســت شــده انــد‪.‬‬ ‫لبــاس خانــم هــا دامــن و نیــم تنــه گلــدوزی شــده و پیراهــن اســت و همــراه‬ ‫بــا لبــاس کالهــی کــه بــا طــرح هــای گل و میــوه تزییــن شــده اســت بــر روی‬ ‫سرشــان مــی گذارنــد و کفــش هــای ان هــا چوبــی اســت‪.‬‬ ‫لبــاس ســنتی مــردان بــا دکمــه و ســنجاق و قــاب دوزی تزییــن شــده اســت‬ ‫و مــردان پیراهــن ســفید بــا جلیقــه بــاز و دکمــه دار و نیــم شــلوار و کاله‬ ‫می پوشــند در کل لباسشــان نســبت بــه لبــاس زنــان ســاده تــر اســت‪.‬‬ ‫اکثر جنس پارچه لباس ها پشم ضداب به نام ‪ orbace‬است‪.‬‬ ‫در جنــوب ایتالیــا پوشــش مــردم بــه صــورت رنــگ هــای زیبــا و شــاد همــراه‬ ‫بــا پیــش بنــد و شــال اســت‪.‬‬ ‫طراحی لباس و پوشش مردم در سال های اخیر‬ ‫فلورانــس و میــان و رم جــزو شــهرهای معــروف مــد در جهــان هســتند‬ ‫کــه در ســال ‪ 2009‬میــان لقــب پایتخــت مــد جهــان را گرفــت و برندهــای‬ ‫معروفــی ماننــد دولچــه و گابانــا و ورســاچه و ارمانــی و پــرادا و والنتینــو و‪ ...‬در‬ ‫ایتالیــا وجــود دارنــد‪.‬‬ ‫ســبک ایتالیایــی در مــد و لبــاس یــک ســبک جســورانه‪ ،‬بیانگــر و جــذاب اســت و‬ ‫در میــان ســبک های مختلــف اروپایــی و ســبک های جهانــی همیشــه حرف هــای‬ ‫زیــادی بــرای گفتــن داشــته اســت‪ .‬ســبک ایتالیایــی نشــانه های خاصــی دارد مثــل‬ ‫اســتفاده از رنگ هــای روشــن و شــاد‪ ،‬پــر و تزئیــن روی لباس هــا و لباس هــای‬ ‫طــرح دار و متالیــک بــرای اســتفاده روزمــره کــه می تــوان ایــن نشــانه ها و‬ ‫ویژگی هــا را در محصــوالت شــاخص برندهــای ایتالیایــی هــم مشــاهده کــرد‪.‬‬ ‫ایتالیــا از دهه هــای گذشــته محــل تولــد برندهــای معتبــر و مانــدگار پوشــاک مثــل‬ ‫گوچــی‪ ،‬فنــدی‪ ،‬پــرادا و ‪ ...‬بــوده اســت و طراحــان معــروف و بنامــی از شــهرهای‬ ‫مختلــف ان پــا بــه عرصــه مــد گذاشــته اند‪ .‬میــان و فلورانــس دو مرکــز مهــم مــد‬ ‫و فشــن در ایتالیــا بــه شــمار مـی رون وهمــه ســاله دو بــار مراســم هفتــه در میــان‬ ‫برگــزار می شــود و خبرنــگاران‪ ،‬منتقــدان و عالقمنــدان از سراســر جهــان بــرای‬ ‫مشــاهده ایــن رویــداد بــه میــان ســفر می کننــد‪ .‬اهمیــت ایتالیــا در مــد و فشــن‬ ‫و پیشــینه و فرهنــگ خــاص ایــن کشــور در نحــوه لبــاس پوشــیدن باعــث شــده‬ ‫اســت کــه ســبک ایتالیایــی ویژگی هــای متفاوتــی داشــته باشــد و زنــان ایتالیایــی‬ ‫بــه لباس هــا و ترکیب هــای لبــاس متفاوتــی عالقــه داشــته باشــند‪.‬‬ ‫تعــادل در اســتایل ایتالیــای هــم مثــل هــر اســتایل دیگــری‪ ،‬جایــگاه مهــم و خاصــی‬ ‫دارد و همیشــه ســعی می شــود کــه لباس هــا در عیــن چشــمگیر بــودن و جذابیــت‪،‬‬ ‫کامــا متعــادل و در هماهنگــی بــا یکدیگــر انتخــاب شــوند‪ .‬مثــا زمانــی کــه شــما‬ ‫یــم دامــن جیــن کوتــاه می پوشــید می توانیــد بــا یــک جفــت بــوت بلنــد تعــادل‬ ‫و پوشــش الزم را بــه اســتایل خــود وارد کــرده و ان را زیبــا و هماهنــگ کنیــد‪ .‬ایــن‬ ‫ترکیــب لبــاس هــم یکــی از نمونه هــای جذابــی اســت کــه گیلــدا امبروزیــو بــرای‬ ‫خــود انتخــاب کــرده اســت و همــراه یــک جفــت بــوت بلنــد و یــک دامــن کوتــاه بــا‬ ‫ژاکــت بافتنــی جلوبســته‪ ،‬ترکیبــی هماهنــگ و زیبــا بــه وجــود اورده اســت‪.‬‬ ‫شماره ‪| 73‬راز شقایق| ‪54‬‬ صفحه 54 ‫برندهای معروف لباس‬ ‫پرادا‬ ‫برنــد پــرادا یکــی از برندهــای مشــهور و لوکــس در دنیــای فشــن و‬ ‫مــد اســت‪ .‬تمــام طراحــان و افــرادی کــه پشــت نــام تجــاری ایــن‬ ‫برنــد قــرار گرفته انــد ســال ها اســت در تالشــند تــا در کنــار حفــظ‬ ‫ســبک کالســیک ایــن برنــد‪ ،‬از ابتــکارات خــود نیــز بهــره ببرنــد تــا در‬ ‫طــول زمــان نــام پــرادا زنــده نگه داشــته شــود‪ .‬ایــن راز عمــر طوالنــی‬ ‫پــرادا اســت و بــه همیــن دلیــل اســت کــه هنــوز هــم بــا گذشــت‬ ‫ســال ها برنــد پــرادا یکــی از پرمتقاضی تریــن برندهــای جهــان‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫تاریخچه‬ ‫اولیــن فروشــگاه ‪ Prada‬در ســال ‪1913‬در محلــه معتبــر گالریــا‬ ‫ویتوریــو امانوئــل ‪ II‬در شــهر میــان ایتالیــا افتتــاح شــد‪ .‬در ان زمــان‬ ‫ماریــو پــرادا بــه همــراه بــرادرش مارتینــو یــک فروشــگاه کاالهــای‬ ‫چرمــی افتتــاح کــرد کــه در ان کیــف‪ ،‬چمــدان‪ ،‬و لــوازم جانبــی و‬ ‫اکسســوری هایی از جنــس چــرم می فروختنــد‪.‬‬ ‫موفقیــت ایــن دو بــرادر تــا بــه حــدی پیــش رفت کــه در ســال ‪1919‬‬ ‫برنــد پــرادا بــه عنــوان تامیــن کننــده رســمی کاخ ســلطنتی ایتالیــا را‬ ‫از ان خــود کــرد‪ .‬ایــن اعتبــار متمایــز بــه پــرادا اجــازه داد تــا طراحــی‬ ‫منحصــر بفــرد کت هــای ســلطنتی را تحــت اختیــار خــود بگیــرد و‬ ‫بــرای خانــدان ســاووی (یکــی از خانــدان و سلســله های ســلطنتی‬ ‫کشــور ایتالیــا) بــا نــام برنــد پــرادا بــه طراحــی لبــاس بپــردازد‪.‬‬ ‫همیــن مســئله باعــث شــد تــا برنــد ‪ Prada‬بــه نمــادی از اشــرافیت‬ ‫در ایتالیــا و بعدهــا بــه یــک برنــد لوکــس در سراســر جهــان تبدیــل‬ ‫شــود‪.‬‬ ‫تاریخچــه برنــد پــرادا از ایــن زمــان بــه بعــد نیــز حتــی جذاب تــر‬ ‫هــم می شــود‪ .‬در ان زمــان بــه دلیــل رواج مــرد ســاالری‪ ،‬ماریــو‬ ‫پــرادا نیــز هماننــد ســایر مــردان اعتقــادی بــه کار زنــان در خــارج‬ ‫از منــزل نداشــت و حتــی زنــان خانــواده خــود را از کار در شــرکت‬ ‫خانوادگی شــان هــم منــع کــرده بــود‪ .‬از قضــا‪ ،‬ماریــو تنهــا یــک‬ ‫فرزنــد پســر داشــت کــه او بــه تجــارت خانــواده اش هیــچ عالق ـه ای‬ ‫نداشــت‪ .‬در ایــن زمــان‪ ،‬لوئیــزا پــرادا‪ ،‬دختــر ماریــو‪ ،‬بــه عنــوان‬ ‫ب و کار خانوادگــی را‬ ‫جانشــین او انتخــاب می شــود و شــرکت و کس ـ ‬ ‫در دســت می گیــرد و حــدود ‪ 20‬ســال ان را بــه بهتریــن شــکل اداره‬ ‫می کنــد‪.‬‬ ‫در ســال ‪ 1977‬میوشــا پــرادا بــا پاتریزیــو برتلــی‪ ،‬یــک جــوان‬ ‫ایتالیایــی کــه از قضــا او هــم دارای کســب و کار تولیــد محصــوالت‬ ‫چرمــی بــود‪ ،‬مالقــات کــرد‪ .‬در ایــن زمــان برتلــی بــه بیزینــس‬ ‫خانــواده پــرادا پیوســت و ایــن مشــارکت باعــث شــد تــا تاریــخ برنــد‬ ‫پــرادا ســمت و ســوی جدیــدی بگیــرد‪ .‬خالقیــت فوق العــاده میوشــا‬ ‫بــه همــراه شــم کارافرینــی برتلــی باعــث شــد تــا برنــد پــرادا بیــش از پیــش توســعه‬ ‫پیــدا کنــد و در جهــان گســترش یابــد‪.‬‬ ‫محصوالت جدید‬ ‫برنــد پــرادا بــرای اولیــن بــار در ســال ‪ 1979‬میــادی تولیــد کفــش را بــه خــط تولیــد‬ ‫محصــوالت جدیــد خــود اضافــه کــرد‪ .‬اولیــن مجموعــه کفش هــای زنانــه تولیــد ایــن‬ ‫برنــد بــا اســتقبال بســیار خوبــی روبـه رو شــد و ایــن مســئله برنــد پــرادا را در راه رشــد‬ ‫روز افــزون قــرار داد و توجهــات بســیاری را بــه ســمت ان جلــب کــرد‪ .‬در ایــن زمــان‬ ‫پــرادا شــروع بــه تاســیس فروشــگاه های زنجیــره ای فــروش مســتقیم محصــوالت‬ ‫برنــد خــود در سراســر جهــان نمــود تــا بتوانــد بــه بازارهــای سراســر جهــان دسترســی‬ ‫داشــته باشــد‪.‬‬ ‫فروشــگاه های پــرادا بــه دلیــل زیبایــی و طراحــی منحصــر به فــرد و همچنیــن دیوارهایــی‬ ‫بــه رنــگ ســبز خــاص خــود بــه ســرعت معــروف شــدند‪ .‬جالــب اســت کــه بدانیــد ایــن‬ ‫رنــگ ســبز بعدهــا بــه نــام “ســبز پــرادا” مشــهور شــد‪ .‬اولیــن فروشــگاه ســبز پــرادا‬ ‫نیــز در محلــه ویــا دال اســپیگا در شــهر میــان ایتالیــا افتتــاح شــد و بــه دنبــال ان‬ ‫بوتیک هایــی هــم در لنــدن‪ ،‬مادریــد‪ ،‬توکیــو و پاریــس تاســیس شــدند‪.‬‬ ‫موفقیت هــای جهانــی برنــد پــرادا‪ ،‬میوشــا پــرادا و برتلــی را بــه راه هــای جدیــدی کشــاند‬ ‫و باعــث شــد تــا در اواخــر دهــه ‪ 80‬میــادی بــرای اولیــن بــار یــک خــط لبــاس زنانــه‬ ‫را پایــه گــذاری کننــد‪ .‬اولیــن مجموعــه لباس هــای پاییــزی و زمســتانه برنــد پــرادا در‬ ‫ســال ‪1988‬بــر روی صحنــه فشــن و مــد قــدم گذاشــت‪ .‬ایــن خــط لبــاس بــه دلیــل‬ ‫کمربنــد و کمرهــای باریکشــان بســیار منحصــر به فــرد بودنــد‪ .‬کــم کــم طرفــداران‬ ‫دنیــای مــد و فشــن عاشــق خطــوط تمیــز‪ ،‬پارچه هــای مجلــل و انتخــاب رنگ هــای‬ ‫بخصــوص برنــد پــرادا شــدند و ایــن مســئله تــا جایــی پیشــرفت کــه در اوایــل دهــه‬ ‫‪ 1990‬میــادی‪ ،‬برنــد پــرادا بــه یکــی از پرطرفدارتریــن برندهــای دنیــای مــد و فشــن‬ ‫تبدیــل شــد‪.‬‬ ‫گوچی‬ ‫گوچــی‪ ،‬نشــان تجــاری ایتالیایــی در صنعــت مــد و کاالهــای چرمــی اســت‪ ،‬کــه متعلــق بــه گــروه گوچــی‬ ‫می باشــد‪ ،‬کــه خــود زیرمجموعــه ای از شــرکت فرانســوی کرینــگ به شــمار می ایــد‪.‬‬ ‫شــرکت گوچــی در ســال ‪ ۱۹۲۱‬توســط گوچیــو گوچــی‪ ،‬تاســیس شــد‪ .‬امــروزه دفتــر مرکــزی ایــن شــرکت‪ ،‬در‬ ‫شــهر فلورانــس‪ ،‬ایتالیــا قــرار دارد‪.‬‬ ‫بــر پایــه امــار مجلــه بلومبــرگ بیزینس ویــک در ســال ‪ ۲۰۰۸‬میــادی شــرکت گوچــی درامــدی در حــدود ‪۴.۲‬‬ ‫میلیــارد یــورو داشته اســت‪ .‬برنــد گوچــی همچنیــن در ســال ‪ ،۲۰۰۹‬بــر اســاس اطالعــات موسســه اینتربنــد‪،‬‬ ‫بــه مقــام چهل ویکــم در جــدول ‪ ۱۰۰‬نــام تجــاری برتــر صعــود کــرد‪ .‬گوچــی پرفروش تریــن نــام تجــاری‬ ‫ایتالیایــی نیــز می باشــد‪ .‬ایــن شــرکت ‪ ۲۷۸‬نمایندگــی مســتقیم (بوتیــک) در سراســر جهــان دارد‪.‬‬ ‫تاریخچه‬ ‫گوچــی یکــی از برندهــای لوکــس برجســته در جهــان بــرای نــواوری در مــد و تولیــدات بــی عیــب و نقــص‪ ،‬بــا‬ ‫کیفیــت ایتالیایــی اســت‪.‬‬ ‫شماره ‪| 73‬راز شقایق| ‪55‬‬ ‫از ســال ‪ ۱۹۲۱‬کــه گوچیــو گوچــی (‪ )Guccio Gucci‬شــرکت را در فلورانــس تاســیس کــرد‪ ،‬هدف ان شناســاندن‬ ‫شــکوه‪ ،‬زرق و بــرق و کیفیــت محصــوالت ســاخت ایتالیــا بــرای مــردان و زنــان بــود‪ .‬گوچــی پوشــاک امــاده‪ ،‬کیــف‬ ‫دســتی‪ ،‬اجنــاس چرمــی کوچــک‪ ،‬اکسســوری های ســفری‪ ،‬کفــش‪ ،‬جواهــرات اعــا‪ ،‬ســاعت‪ ،‬عینــک‪ ،‬عطــر و‬ ‫لــوازم ارایشــی تولیــد می کنــد‪.‬‬ ‫هــر محصــول تولیــد گوچــی حاصــل نزدیــک بــه یــک قــرن تجربــه کیفــی صنعتگــران و طراحی هــای بی رقیــب‬ ‫و غیرقابــل مقایســه اســت‪.‬‬ ‫بــا ورود بــه قــرن جدیــد‪ ،‬مســئولیت های ســازمانی گوچــی قوی تــر و جدی تــر شــد‪ .‬از توســعه پایــدار بــه‬ ‫انســان دوســتی‪ ،‬گوچــی بــه نقــش خــود در اجتمــاع پایبنــد اســت‪.‬‬ صفحه 55 ‫فواد محمدهاشم‬ ‫کارشناس تربیت بدنی‬ ‫ورزش ایتالیا‬ ‫ورزش در ایتالیــا ســنت دیرینــه ای دارد‪ .‬ایتالیــا در چندیــن رشــته ورزشــی اعــم‬ ‫از انفــرادی و تیمــی دارای موفقیــت هــای زیــادی اســت‪ .‬فوتبــال محبــوب تریــن‬ ‫ورزش در ایتالیــا اســت‪ .‬ایتالیــا قهرمــان جــام جهانــی فوتبــال ‪ ۲۰۰۶‬شــد و در‬ ‫حــال حاضــر (همــراه بــا المــان) دومیــن تیــم موفــق فوتبــال در تاریــخ جــام‬ ‫جهانــی پــس از برزیــل اســت کــه چهــار بــار قهرمــان جــام جهانی شــده اســت‪.‬‬ ‫بســکتبال‪ ،‬والیبــال و دوچرخه ســواری محبوب تریــن ورزش هــای بعــدی هســتند‬ ‫کــه ایتالیــا در هــر ســه ان ســابقه غنــی دارد‪ .‬ایتالیــا همچنیــن دارای افتخــارات‬ ‫زیــادی در شــنا‪ ،‬واترپلــو‪ ،‬راگبــی‪ ،‬تنیــس‪ ،‬دو و میدانــی‪ ،‬فوتبــال امریکایــی‪،‬‬ ‫شمشــیربازی و فرمــول یــک اســت‪.‬‬ ‫فوتبال‬ ‫همانطــور کــه ذکــر شــد فوتبــال محبــوب تریــن ورزش در ایتالیــا اســت‪.‬تیم ملــی‬ ‫فوتبــال ایتالیــا چهــار بــار قهرمــان جــام جهانــی فوتبــال (‪1982 ،1938 ،1934‬‬ ‫و ‪ )2006‬شــده اســت کــه تنهــا از برزیــل (بــا ‪ )5‬عقــب تــر و بــا المــان (بــا ‪)4‬‬ ‫هــم تــراز اســت‪ .‬باشــگاه های ایتالیــا در لیــگ قهرمانــان اروپــا (جــام اروپــا‬ ‫ســابق)‪ ،‬کــه برتریــن رقابــت باشــگاهی اروپــا اســت‪ ،‬تاکنــون موفــق شــده اند‬ ‫دوازده بــار قهرمــان شــوند‪.‬‬ ‫کلمــه ایتالیایــی بــرای فوتبــال‪« ،calcio ،‬لگــد» اســت‪ ،‬کــه از نــام بــازی هــای‬ ‫فوتبــال ســنتی ایتالیــا گرفتــه شــده اســت‪ ،‬برخــاف بســیاری از زبــان هــای دیگر‬ ‫از نــام انگلیســی ‪ football‬یــا ‪ soccer‬اقتبــاس شــده اســت‪ .‬اغلــب کــودکان‬ ‫ایتالیایــی را مــی تــوان در حــال بــازی در خیابــان بــا دوســتان و اقــوام دیــد‪.‬‬ ‫تاریخچــه فوتبــال در ایتالیــا بیشــتر توضیــح مــی دهــد کــه چــرا ایــن ورزش‬ ‫امــروزه بــه عنــوان یــک ورزش محبــوب باقــی مانــده اســت‪ .‬تشــکیل اولیــن‬ ‫تیــم فوتبــال ایتالیــا بــه ســال ‪ 1893‬برمــی گــردد‪ .‬ایــن تیــم اف ســی جنــوا نــام‬ ‫داشــت‪.‬‬ ‫ایــن ورزش از طریــق رومــی هــا بــه ایتالیــا اورده شــد‪ ،‬کــه قب ـ ً‬ ‫ا بــازی بســیار‬ ‫مشــابهی بــه نــام هارپاســتوم را انجــام مــی دادنــد کــه شــامل دو تیــم بــود‬ ‫کــه قصــد داشــتند بــه طــرف حریــف خــود گلزنــی کننــد (از دســت هــا همــراه‬ ‫بــا پــا اســتفاده مــی شــد)‪ .‬ســال هــا بعــد‪ ،‬رنســانس نــه تنهــا بــرای هنــر و‬ ‫فرهنــگ ایتالیــا‪ ،‬بلکــه بــرای ورزش نیــز تغییــرات بزرگــی بــه وجــود اورد‪ .‬بــه‬ ‫طــور خــاص‪ ،‬فلورانــس جایــی بــود کــه بیشــترین تغییــرات در ان رخ داد‪.‬‬ ‫فوتبــال گذشــته بــا امــروز متفــاوت بــود زیــرا تیــم هــا بــا ‪ 27‬نفــر بســیار بزرگتر‬ ‫بودنــد‪ .‬همچنیــن زمــان بــازی هــا تنهــا ‪ 50‬دقیقــه بــود‪ .‬امــروز بازی هــا از دو‬ ‫نیمــه ‪ 45‬دقیقــه ای تشــکیل شــده اســت‪.‬‬ ‫تیــم ملــی ایتالیــا اولیــن بــار در ســال ‪ 1910‬در جــام جهانــی فوتبــال شــرکت‬ ‫کــرد‪ .‬در کمــال تعجــب بســیاری از هــواداران‪ ،‬تیــم ملــی ایتالیــا در ســال ‪2017‬‬ ‫جــواز حضــور در مســابقات را کســب نکــرد‪ .‬ایــن اولیــن بــار در ‪ 60‬ســال گذشــته‬ ‫بــود کــه ایــن تیــم پــس از شکســت مقابــل ســوئد بــه جــام جهانــی نرســید‪.‬‬ ‫در سرتاســر ایتالیــا‪ ،‬اســتادیوم ها اکنــون شــامل مــوارد مختلفــی ماننــد موزه هــا‪،‬‬ ‫فروشــگاه ها و رســتوران ها هســتند تــا افــراد حاضــر در بــازی از ان لــذت ببرنــد‪.‬‬ ‫اســتادیوم های فوتبــال ایتالیــا نیــز میزبــان مکان هــای دیگــری ماننــد کنســرت‪،‬‬ ‫مســابقات راگبــی‪ ،‬و میــدان و پیســت هســتند‪.‬‬ ‫ایتالیــا بــه اســتادیوم هــای فوتبــال خــود افتخــار مــی کنــد و برخــی از شــناخته شــده‬ ‫تریــن اســتادیوم هــای جهــان را دارد‪ .‬بیشــتر اســتادیوم هــای ایتالیــا دارای تورهــای‬ ‫اســتادیوم هســتند کــه در ان کــودکان شــش ســاله و کمتــر را رایــگان میپذیرنــد‪.‬‬ ‫اســتادیوم شــهر میــان کــه بــه اســتادیوم ســن ســیرو نیــز معــروف اســت‪ ،‬بــا ‪80018‬‬ ‫صندلــی‪ ،‬بیشــترین ظرفیــت صندلــی را در ایتالیــا دارد‪ .‬ایــن اســتادیوم در ایــن کشــور‬ ‫بــا نــام «‪ »La Scala del Calcio‬نیــز شــناخته مــی شــود‪ .‬ایــن ورزشــگاه بــه نــام‬ ‫جوزپــه مــه اتــزا‪ ،‬ســتاره ایتالیایــی‪ ،‬بــه اســتادیوم «جوزپــه مــه اتــزا» نیــز معــروف‬ ‫اســت‪ .‬ورزشــگاه ســن ســیرو میزبــان چهــار فینــال لیــگ قهرمانــان اروپــا بــوده اســت‪.‬‬ ‫ایتالیــا از انجایــی کــه یــک کشــور فوتبــال دوســت اســت‪ ،‬بازیکنــان بزرگــی در تمــام‬ ‫دوران داشــته اســت کــه بــرای انهــا بــازی کــرده انــد‪ .‬فابیــو کانــاوارو از ســال ‪1992‬‬ ‫تــا ‪ 2011‬فوتبــال حرفــه ای بــازی کــرد‪ .‬او تنهــا یکــی از ســه مدافعــی اســت کــه بــه‬ ‫عنــوان بهتریــن بازیکــن ســال فیفــا انتخــاب شــده اســت‪ .‬کانــاوارو در ســال ‪2006‬‬ ‫برنــده ایــن جایــزه شــد‪ ،‬همــان ســالی کــه بــه ایتالیــا کمــک کــرد تــا بــه فینــال جــام‬ ‫جهانــی برســد‪ .‬یکــی دیگــر از بازیکنــان بــزرگ تاریــخ فوتبــال ایتالیــا دینــو زوف بــود‪.‬‬ ‫زوف بــرای ایتالیــا دروازه بــان بــازی کــرد و در ‪ 40‬ســالگی مســن تریــن بازیکنــی شــد‬ ‫کــه جــام جهانــی را بــرده اســت‪.‬‬ ‫شماره ‪| 73‬راز شقایق| ‪56‬‬ صفحه 56 ‫پائولــو چــزاره مالدینــی ( زاده ‪ ۲۶‬ژوئــن ‪ )۱۹۶۸‬مدیــر فنــی و مســئول‬ ‫نقــل و انتقــاالت تیــم اصلــی و جوانــان ا‪.‬ث‪ .‬میــان و مدافــع ســابق تیــم‬ ‫ملــی فوتبــال ایتالیــا‪ ،‬ا‪.‬ث‪ .‬میــان اســت‪.‬‬ ‫او پســر بازیکــن فوتبــال و مربــی ســابق تیــم ملــی ایتالیــا و باشــگاه میالن‪،‬‬ ‫چــزاره مالدینــی اســت‪ .‬بســیاری از کارشناســان از او بــه عنــوان بهتریــن‬ ‫مدافــع تاریــخ فوتبــال یــاد می کننــد‪ .‬او هرگــز لبــاس تیمــی باشــگاهی‬ ‫غیــر از میــان را بــر تــن نکــرد و بــا ‪ ۲۵‬ســال حضــور در لبــاس ا‪.‬ث‪.‬‬ ‫میــان رکــورد دار حضــور بــا لبــاس یــک تیــم در تاریــخ فوتبــال اســت‪.‬‬ ‫شــماره ‪ ۳‬باشــگاه میــان بــه احتــرام او بایگانــی شده اســت و پــس از‬ ‫خداحافظــی مالدینــی بــه غیــر از یکــی از پســران او‪ ،‬هیچ کــس پیراهــن‬ ‫شــماره ‪ ۳‬را بــر تــن نمی کنــد‪.‬‬ ‫مالدینــی نخســتین بــازی خــود را بــا لبــاس میــان در تاریــخ ‪ ۲۰‬ژانویــه‬ ‫‪ ۱۹۸۵‬در دیــدار بــا تیــم اودینــزه انجــام داد‪ .‬او پــس از انجــام بیــش از‬ ‫‪ ۹۰۰‬بــازی بــا لبــاس میــان‪ ،‬ســرانجام در ســن ‪ ۴۱‬ســالگی در دیــدار بــا‬ ‫تیــم فیورنتینــا در تاریــخ ‪ِ ۳۱‬مــه ســال ‪ ،۲۰۰۹‬از دنیــای فوتبــال خداحافظی‬ ‫کــرد‪ ]۶[.‬او در هنــگام خداحافظــی از فوتبــال‪ ،‬بــا ‪ ۲۵‬ســال وفــاداری بــه‬ ‫باشــگاه میــان و بــاالی ســر بــردن ‪ ۲۶‬جــام مختلــف از جملــه‪ ۵ :‬عنــوان‬ ‫قهرمانــی در لیــگ قهرمانــان اروپــا‪ ۷ ،‬قهرمانــی در ســری ا‪ ۱ ،‬قهرمانــی در‬ ‫جــام حذفــی فوتبــال ایتالیــا‪ ۴ ،‬قهرمانــی در ســوپرجام اروپــا و ‪ ۲‬قهرمانــی‬ ‫در جــام بیــن قــاره ای از اســطوره های میــان و جــزء پــر افتخارتریــن‬ ‫بازیکــن هــای تاریــخ فوتبــال جهــان محســوب می شــود‪.‬‬ ‫مالدینــی ‪ ۱۲۶‬بــازی بــرای تیــم ملــی ایتالیــا انجــام داد‪ .‬او در ‪ ۴‬دوره‬ ‫حضــور خــود در جــام جهانــی فوتبــال و ‪ ۳‬دوره جــام ملت هــای اروپــا‬ ‫هرگــز نتوانســت جامــی را بــاالی ســر ببــرد‪ .‬تنهــا افتخــارات ملــی او‪،‬‬ ‫نایــب قهرمانــی در جــام جهانــی فوتبــال ‪ ،۱۹۹۴‬ســومی در جــام جهانــی‬ ‫فوتبــال ‪ ۱۹۹۰‬و نایــب قهرمانــی در جــام ملت هــای اروپــا ‪ ۲۰۰۰‬اســت‪.‬‬ ‫او در جام هــای جهانــی ‪ ۱۹۹۰‬و ‪ ۱۹۹۴‬در تیــم ســتاره های جــام جــای‬ ‫گرفــت‪ .‬همچنیــن در ســال ‪ ،۱۹۹۴‬مالدینــی‪ ،‬از ســوی مجلــه ورلــد ســاکر‬ ‫بــه عنــوان بازیکــن ســال انتخــاب شــد‪ .‬او نخســتین مدافعــی بــود کــه بــه‬ ‫ایــن افتخــار دســت پیــدا کــرد‪.‬‬ ‫وی همچنیــن در ژانویــه ‪ ۲۰۲۱‬از ســوی مجلــه فرانــس فوتبــال بــه عنــوان‬ ‫بهتریــن مدافــع چــپ تاریــخ فوتبــال انتخاب شــد‪.‬‬ ‫بسکتبال‬ ‫ایتالیــا بــه همــراه اســپانیا‪ ،‬صربســتان‪ ،‬یونــان‪ ،‬فرانســه و لیتوانــی یکــی از‬ ‫کشــورهای اصلــی صاحــب بســکتبال در اروپــا اســت‪ .‬ایــن ورزش دارای‬ ‫یــک ســنت طوالنــی و غنــی در ایــن ورزش اســت‪ .‬بهتریــن نتایج تیــم ملی‬ ‫بســکتبال مــردان ایتالیــا طــا در یوروبســکت (جــام ملتهــای اروپــا) ‪1983‬‬ ‫و یوروبســکت ‪ 1999‬و همچنیــن نقــره در المپیــک ‪ 1980‬و ‪ 2004‬بــود‪.‬‬ ‫تــا دهــه ‪ LBA ،2000‬قــوی تریــن لیــگ داخلــی خــارج از امریکای شــمالی‬ ‫محســوب مــی شــد‪ .‬اخیــرا ً توســط لیــگ ‪ Endesa‬اســپانیا پیشــی گرفتــه‬ ‫اســت‪ ،‬امــا ‪ LBA‬بــه همــراه لیــگ ‪ VTB United‬در روســیه بــا تیــم هایــی‬ ‫در ســایر کشــورهای نزدیــک‪ ،‬لیــگ بســکت یونــان‪ ،‬لیــگ ادریاتیــک و‬ ‫بالتیــک یکــی از لیــگ هــای برتــر اروپــا اســت‪ .‬لیــگ‪ .‬باشــگاه هــای ان‬ ‫بیشــترین قهرمانــی در یورولیــگ (‪ ،)13‬بیشــترین جــام فیبا ســاپورتا (‪)15‬‬ ‫و بیشــترین جــام فیبــا کــوراچ (‪ )10‬را کســب کــرده انــد‪.‬‬ ‫دوچرخه سواری‬ ‫دوچرخــه ســواری ورزشــی اســت کــه در ایتالیــا بــه خوبــی جــا افتــاده‬ ‫اســت‪ .‬ایتالیایــی هــا بیــش از هــر کشــور دیگــری بــه جــز بلژیــک قهرمــان‬ ‫دوچرخــه ســواری جهــان شــده انــد‪ Giro d›Italia .‬یــک مســابقه دوچرخــه‬ ‫ســواری مســافت طوالنــی اســت کــه در مــاه مــی هــر ســال برگــزار می شــود‬ ‫و یکــی از ســه گرنــد تــور را بــه همــراه تــور دو فرانــس و وولتــا اســپانیا‬ ‫تشــکیل مــی دهــد کــه هــر کــدام تقریبــاً ســه هفتــه طــول مــی کشــد‪.‬‬ ‫دو تــا از پنــج «یادبــود»‪ ،‬قدیمی تریــن و معتبرتریــن مســابقات یــک روزه در‬ ‫تقویــم دوچرخه ســواری‪ ،‬در ایتالیــا واقــع شــده اند‪ :‬میــان ســان رمــو‪ ،‬کــه‬ ‫در مــاه مــارس برگــزار می شــود‪ ،‬و گیــرو دی لومباردیــا‪ ،‬کــه در ســپتامبر یــا‬ ‫اکتبــر برگــزار می شــود‪.‬‬ ‫شماره ‪| 73‬راز شقایق| ‪57‬‬ صفحه 57 ‫غذاهای محلی ایتالیا‬ ‫پروانه فیروزی‬ ‫محقق‬ ‫غذاهــای ایتالیایــی‪ ،‬هرچنــد هــم ســاده‪ ،‬پــر از طعــم و مزه هــای مختلــف هســتند‪ .‬مهــم‬ ‫نیســت طرفــدار غذاهــای گوشــتی باشــید یــا غذاهــای گیاهــی‪ .‬در ایتالیــا می توانیــد انــواع‬ ‫غذاهــای خوشــمزه ایتالیایــی را میــل کنیــد‪.‬‬ ‫ســخت ترین بخــش غــذا خــوردن در ایتالیــا ایــن اســت کــه شــما نمی توانیــد همــه ی‬ ‫غذاهــای ایــن کشــور را امتحــان کنیــد زیــرا غذاهــای بی شــمار و متنوعــی در ایتالیــا وجــود‬ ‫دارنــد‪ .‬بــدون در نظــر گرفتــن نوشــیدنی ها و دســرها‪ ،‬غذاهــای محلــی و فصلــی بســیار‬ ‫زیــادی در ایــن کشــور انتظــار شــما را می کشــند‪.‬‬ ‫پیتزا‬ ‫یــک ورقــه ی نــازک نــان کــه بــا روغــن و ادویه جــات مختلــف ســرو می شــود‪،‬‬ ‫ســال ها پیــش از اتحــاد ایتالیــا یــک غــذای معــروف به شــمار می رفــت؛ امــا‬ ‫امــروزه هیــچ غذایــی بـه انــدازه ی پیتــزا نمی توانــد ســمبل ایــن کشــور باشــد‪ .‬پیتــزا‬ ‫بــه عنــوان غذایــی ســاده و ســیرکننده‪ ،‬همیشــه یــک غــذا یــا میان وعــده ی رایــج و‬ ‫محبــوب بــوده اســت؛ به خصــوص در ناپــل کــه ســس گوجه فرنگــی بــرای اولیــن‬ ‫بــار بــه ایــن غــذا افــزوده شــد‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ،۱۸۸۹‬زمانی کــه ملکــه مارگریتــا (‪ )Margherita‬بــرای گــردش در قلمــرو‬ ‫خــود بــه ایــن شــهر شــلوغ امــد‪ ،‬تصمیــم گرفــت غذایــی را کــه بســیاری از افــرادش‬ ‫می خورنــد امتحــان کنــد‪ .‬یــک کارافریــن محلــی ترکیبــی افســانه ای از ســس‬ ‫گوجه فرنگــی‪ ،‬پنیــر مــوزارال و ریحــان را بــرای ملکــه ســرو کــرد‪ .‬ایــن پیتــزا بعدهــا‬ ‫ـی منحصربه فــرد‪،‬‬ ‫بــا نــام پیتــزا مارگریتــا شــناخته شــد‪ .‬بــر حســب تصــادف یــا طراحـ ِ‬ ‫ایــن غــذا بــه رنــگ پرچــم ایتالیــا اســت‪.‬‬ ‫امــروزه در ایتالیــا دو نــوع پیتــزا وجــود دارد کــه از میــان ان هــا می توانیــد انتخــاب‬ ‫کنیــد‪ :‬پیتــزای ناپولــی و پیتــزای رومــی‪ .‬پیتــزای ناپولــی دارای بافتــی ضخیــم و پفکــی‬ ‫اســت‪ .‬ایــن پیتــزا کمــی کوچک تــر اســت و بافتــی پُرتــر نســبت بــه دیگــر انــواع‬ ‫پیتــزا دارد زیــرا خمیــر ان بــه میــزان کمــی پهــن می شــود‪ .‬پیتــزای رومــی دارای‬ ‫خمیــری نــازک و ُتــرد اســت‪ .‬ایــن نــوع پیتــزا بزرگ تــر از پیتــزای ناپولــی اســت امــا‬ ‫بافتــی ســبک تر و میــزان کمتــری گلوتــن دارد‪.‬‬ ‫بــه دلیــل تاریخچــه ی ملکــه مارگریتــا‪ ،‬شــهر ناپــل به عنــوان محــل تولــد پیتــزای‬ ‫مــدرن شــناخته می شــود‪ .‬البتــه ایــن موضــوع در سراســر ایتالیــا همچنــان مــورد‬ ‫بحــث اســت‪ .‬در هــر صــورت قانــون کلــی ســفارش پیتــزا در ایتالیــا بــه ایــن صــورت‬ ‫اســت کــه تاپینگ هــای کمتــری انتخــاب کنیــد‪.‬‬ ‫بــه خاطــر داشــته باشــید کــه بایــد مراقــب پیتــزا فروشــی هایی کــه تاپینگ هــای‬ ‫زیــادی روی خمیــر می گذارنــد باشــید؛ زیــرا برخــی از رســتوران ها از ایــن روش‬ ‫بــرای پنهــان کــردن مــواد اولیــه ی بی کیفیــت اســتفاده می کننــد‪ .‬تاپینـ ِ‬ ‫ـگ کمتــر‬ ‫نشــان دهنده ی اعتمــاد بــه محصــوالت اســت و هرکــدام از تاپینگ هــا یــک نمون ـه ی‬ ‫عالــی از مــواد اولیــه ی مــورد اســتفاده هســتند‪ .‬مهــم نیســت چــه نــوع پیتزایــی‬ ‫ســفارش می دهیــد‪ ،‬چــه در ناپــل باشــید یــا در رم؛ قانــون ســفارش پیتــزا ایــن‬ ‫اســت کــه بایــد همرنــگ جماعــت شــوید‪.‬‬ ‫استیک فیورنتینا‬ ‫بیسـتِکا فیورنتینــا (‪ )Bistecca Fiorentina‬یــا اســتیک تــی بُن فیورنتینــا (‪)T-bone‬‬ ‫تمــام ویژگی هــای بهتریــن غذاهــای ایتالیایــی را در خــود جــای داده اســت؛ برشــی‬ ‫خــاص از گوشــت گا ِو مخصــوص کــه بــه روشــی خــاص در منطق ـه ای خــاص امــاده‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫اســتیک فیورنتینــا یــا تــی بُــن قطع ـه ای گوشــت بــه ضخامــت ‪ ۵‬ســانتی متر اســت‬ ‫کــه از گوشــت گاو چیانینــا (‪ )Chianina‬تهیــه می شــود‪ .‬ایــن گاو را در توســکانی‬ ‫پــرورش می دهنــد‪.‬‬ ‫هــر طــرف ایــن اســتیک‪ ،‬بســت ه بــه میــزان ضخامــت گوشــت‪ ،‬بــه مــدت ‪ ۵‬تــا ‪ ۷‬دقیقــه‬ ‫پختــه می شــود‪ .‬پخــت گوشــت تــا زمانــی اســت کــه قســمت خارجــی ان کامــا از خامــی‬ ‫درایــد ولــی قســمت داخلــی ان خــام باقــی بمانــد‪ .‬در ایــن منطقــه هیچ کــس درخواســت‬ ‫اســتیک کامــل پختــه شــده نمی دهــد زیــرا ایــن گوشــت بســیار ضخیــم اســت‪.‬‬ ‫شماره ‪| 73‬راز شقایق| ‪58‬‬ صفحه 58 ‫پاستا‬ ‫«پاســتا» اســت‪ .‬یــک جــور ماکارونــی اصالتــا ایتالیایــی بخارپــز بــا ســس‬ ‫ســفید یــا قرمــز‪ ،‬گاهــی تکه هــای سوســیس‪ ،‬زیتــون ســیاه و قــارچ‪ ،‬یــا‬ ‫تکه هــای مــرغ گریــل شــده غوط ـه ور در ســس ســفید بــا طعــم ســیر و‬ ‫پنیــر کــه هــوش از ســر همــه می پرانــد‪ .‬بیــش از ‪ ۶۰۰‬نــوع پاســتا در‬ ‫دنیــا وجــود دارد؛ از پاســتای محبــوب پنــه گرفتــه تــا روتینــی‪ ،‬فســیلی‪،‬‬ ‫کاپلینــی‪ ،‬فتوچینــی‪ ،‬الفــردو‪ ،‬ماکارونــی‪ ،‬اســپاگتی‪ ،‬لینگویینــی‪ ،‬ورمیشــل و‪...‬‬ ‫اگــر چــه پاســتا غذایــی اصالتــا ایتالیایــی اســت و تاریخچـه ای قدیمی تــر‬ ‫از پیتــزا دارد امــا چینی هــا بــا «نــودل برنــج و تخم مــرغ»‪ ،‬المانی هــا‬ ‫بــا «اســپاتزل» و یونانی هــا بــا «اوزو» بــه ســبک خودشــان گاهــی در ان‬ ‫دســت می برنــد و ان را بــه شــیوه خودشــان طبــخ می کننــد‪.‬‬ ‫واقعیــت ایــن اســت کــه علیرغــم جهانــی شــدن بشــقاب ایتالیایــی پاســتا‪،‬‬ ‫امــا بــه ادعــای همــگان طعــم پاســتای اصیــل ایتالیایــی در تمــام دنیــا‬ ‫بی نظیــر اســت‪ .‬یکــی از مهم تریــن دالیــل خوشــمزه تر و اصیــل بــودن‬ ‫طعــم پاســتای ایتالیایــی اســتفاده از پاســتاهایی اســت کــه بــه روش‬ ‫ســنتی در نقــاط مختلــف ایتالیــا تولیــد می شــوند‪ .‬پاســتا در واقــع نــام‬ ‫تمــام فراورده هایــی اســت کــه عمومــا از ارد ســمولینا درســت می شــوند و‬ ‫اســپاگتی و ماکارونــی هــم زیــر در مجموعــه انــواع پاســتا قــرار می گیرنــد‪.‬‬ ‫ایتالیایی هــا بــرای تهیــه پاســتای ســنتی ایتالیایــی بــدون مــواد نگهدارنــده‬ ‫فقــط از ارد ســمولینا و اب اســتفاده می شــود‪ .‬در ایــن روش پاســتاها طــی‬ ‫یــک پروســه طوالنــی بــه صــورت ســنتی خشــک می شــوند و ظاهــرا راز‬ ‫خوشــمزه شــدن ان هــا هــم همیــن اســت‪.‬‬ ‫هنــوز هــم در بســیاری از شــهرهای کوچــک و روســتاهای ایتالیــا و نیــز در‬ ‫مشــهورترین رســتوران ها‪ ،‬تهیــه پاســتا بــه همیــن روش ســنتی انجــام‬ ‫می شــود‪ .‬بــا وجــود قوانیــن ســفت و ســخت درســت کــردن پاســتای‬ ‫خشــک بــرای تهیــه بشــقاب پاســتای ایتالیایــی امــا زمانــی کــه بــه مرحلــه‬ ‫طبــخ پاســتا می رســیم هیــچ قانــون و قاعــده خاصــی وجــود نــدارد‪ .‬اگــر‬ ‫گیاهخــوار هســتید می توانیــد بــه ســبک خــود از انــواع مــواد گیاهــی بــرای‬ ‫تهیــه پاســتای مــورد عالقــه خــود اســتفاده کنیــد و اگــر محدودیتــی در‬ ‫خــوردن گوشــت نداریــد از انــواع گوشــت قرمــز گرفتــه تــا ماهــی‪ ،‬میگــو و‬ ‫گوشــت انــواع ماکیــان را می توانیــد بــرای تهیــه پاســتای ایتالیایــی مــورد‬ ‫عالقــه خــود اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫شــاید برایتــان جالــب باشــد کــه بدانیــد بعــد از کشــت گوجه فرنگــی در قــرن‬ ‫‪ ۱۶‬میــادی در ایــاالت متحــده امریــکا‪ ،‬پاســتا وارد دوره جدیــدی از محبوبیــت‬ ‫و شــهرت شــد‪ .‬حــاال دیگــر عــاوه بــر انــواع پاســتا بــا ارد ســمولینا و پنیــر‪،‬‬ ‫گوجه فرنگــی هــم بــه یکــی از مــواد اصلــی طبــخ پاســتا اضافــه شــده بــود و‬ ‫طعــم و مزه هــای جدیــد در خانه هــا و رســتوران ها یکــی پــس از دیگــر کشــف‬ ‫می شــد‪ .‬پاســتای ایتالیایــی «اال نورمــا» یــک پیتــزای اصالتــا سیســیلی اســت کــه‬ ‫هماننــد یــک پاســتای اصیــل ایتالیایــی بــدون گوشــت طبــخ می شــود‪ .‬پاســتا اال‬ ‫نورمــا بــا یــک ســس خوشــمزه قرمــز رنــگ متشــکل از گوجه فرنگــی‪ ،‬بادمجــان‪،‬‬ ‫روغــن زیتــون‪ ،‬ریحــان و یــک عالمــه پنیــر خوشــمزه ریکوتــا پختــه می شــود‪.‬‬ ‫پاســتا گیاهــی ایتالیایــی اال نورمــا یــک غــذای رویایــی بــرای گیاهخــواران و یکی‬ ‫از اصیل تریــن و محبوب تریــن پاســتاهای ســنتی ایتالیــا اســت‪.‬‬ ‫تیرامیسو‬ ‫تیرامیســو یکــی از محبوب تریــن کیک هــا و دســرهای ایتالیایــی اســت‪ .‬بــرای‬ ‫تهیــه ان‪ ،‬بیســکوئیت را کــه معمــوالً بیســکوئیت ســاوویاردی اســت اغشــته بــه‬ ‫قهــوه نمــوده‪ ،‬ســپس انهــا را همــراه بــا مخلــوط همــزده ای از پنیــر ماســکارپونه‪،‬‬ ‫شــکر و زرده تخم مــرغ بــه صــورت الیــه الیــه در ظــرف گذاشــته و بــا لیکــور و‬ ‫کاکائــو طعــم دار می کننــد‪ .‬از ایــن دســتورالعمل بــرای تهیــه انــواع گوناگونــی از‬ ‫پودینگ هــا‪ ،‬کیک هــا و دســرهای دیگــر نیــز اســتفاده می شــود‪.‬‬ ‫اکثــر ریشــه ها و ابــداع ایــن دســر بــه دهــه ‪ ۱۹۶۰‬در منطقــه ونتــو در ایتالیــا در‬ ‫رســتورانی بــه نــام ‪ Le Beccherie‬در شــهر ترویــزو برمــی گــردد‪ .‬بعضــی ادعاهــا‬ ‫همچنــان باقی ســت امــا بــه نظــر می رســد ابــداع کارمینانتونیــو یاناکونــه (بــرای‬ ‫اولیــن بــار توســط دیویــد روزنگارتــن در گــزارش روزنگارتــن و بعــدا ً در بالتیمــور‬ ‫ســان و واشــینگتن پســت مطــرح شــد) باشــد کــه در ‪ ۲۴‬دســامبر ‪ ۱۹۶۹‬زمانــی کــه‬ ‫او در رســتوران ســوتوترویزو در شــهر ترویــزو نزدیــک ونیــز سراشــپز بــود‪.‬‬ ‫ریبولیتا‬ ‫اکنــون کــه صحبــت از توســکانی شــد خــوب اســت بــا یکــی از ســوپ های ســالم و‬ ‫ِ‬ ‫ـبزیجات‬ ‫خوشــمزه ی ایــن منطقــه اشــنا شــوید‪ .‬ریبولیتــا (‪ )Ribollita‬نوعــی ســوپ سـ‬ ‫محلــی اســت کــه بــه جــای گوشــت بــا نــان غلیــظ می شــود؛ زیــرا در دهکده هــای‬ ‫فقیرنشــین ایتالیــا‪ ،‬نــان نســبت بــه گوشــت ارزان تــر و قابــل دســترس تر بــود‪.‬‬ ‫ریبولیتــا در توســکانی غذایــی مخصــوص بــرای فصــل پائیــز به شــمار مــی رود‪ .‬در ایــن‬ ‫فصــل طعــم ســبزیجات تــازه برداشــت شــده بســیار عالــی اســت و ایــن ســوپ (حداقــل‬ ‫ســنتی ان) علی رغــم این کــه بــدون گوشــت تهیــه می شــود بســیار خوشــمزه‬ ‫انــواع‬ ‫ِ‬ ‫اســت‪ .‬ریبولیتــا اغلــب در رســتوران های فلورانــس به جــای پاســتا به عنــوان غــذای اصلــی‬ ‫خــورده می شــود‪ .‬ایــن غــذا یــک خــوراک دلچســب اســت کــه اســتفاده از محصــوالت‬ ‫عالــی و باکیفیــت در ان بــه خوبــی نمایــان اســت‪.‬‬ ‫شماره ‪| 73‬راز شقایق| ‪59‬‬ صفحه 59 ‫سینمای ایتالیا‬ ‫حسین شیردل‬ ‫ســینمای ایتالیــا شــامل فیلم هــای ســاخته شــده در ایتالیــا یــا توســط‬ ‫کارگردانــان ایتالیایــی می شــود‪ .‬از اغــاز توســعه صنعــت فیلــم ایتالیــا در دهــۀ‬ ‫اغازیــن قــرن بیســتم فیلمســازان و بازیگــران ایتالیایــی گهــگاه بــا موفقیــت‬ ‫داخلــی و جهانــی روبــرو شــده اند و در جنبش هــای ســینمایی در جهــان‬ ‫تاثیرگــذار بوده انــد‪ .‬تــا ســال ‪ ۲۰۱۸‬فیلم هــای ایتالیایــی ‪ ۱۴‬مرتبــه و بیــش‬ ‫از هــر کشــوری برنــدۀ جایــزه اســکار بهتریــن فیلــم زبــان خارجــی و ‪ ۱۲‬بــار‬ ‫برنــدۀ جایــزۀ نخــل طالیــی یعنــی دومیــن کشــور در دنیــا پــس از ایــاالت‬ ‫متحــده امریــکا شــده اند‪.‬‬ ‫شــروع فیلمســازی در ایتالیــا در ســال ‪ ۱۸۹۶‬انجــام گرفــت‪ .‬ویتوریــو کالســینا‬ ‫کــه همــکار بــرادران لومیــر بــود‪ ،‬اولیــن کارگــردان ســینمای ایتالیــا شــناخته‬ ‫می شــود‪ .‬او در ســال ‪ ۱۸۹۶‬فیلمــی از پــاپ لئــون ســیزدهم تهیــه کــرد‪ .‬دهــه‬ ‫اول قــرن بیســتم و تــا اغــاز شــروع جنــگ جهانــی اول‪ ،‬ســاخت فیلم هــای‬ ‫هنــری در ایتالیــا اغــاز شــد؛ فیلم هایــی حماســی کــه از ادبیــات غنــی‬ ‫اروپایــی اقتبــاس گردیــد‪ .‬اتللــو محصــول ‪ ۱۹۰۶‬ســاخته ماریــو کازرینــی‪،‬‬ ‫اخریــن روزهــای پمپــی محصــول ‪۱۹۰۸‬ســاخته ارتــورو امبروزیــو‪ ،‬هوس هــای‬ ‫امپراطــور محصــول ‪ ۱۹۱۳‬ســاخته انریکــو گواتزونــی و مهمتــر از همــه کابیریــا‬ ‫محصــول ‪ ۱۹۱۴‬ســاخته جیوانــی پاســترونه از ایــن جمله انــد‪ .‬در اواخــر دهــه‬ ‫‪ ۲۰‬و اوایــل دهــه ‪ ۳۰‬بــا ظهــور فاشیســم و ناارامی هــای سیاســی‪ ،‬رشــد‬ ‫ســینمای ایــن کشــور نیــز رو بــه افــول نهــاد‪.‬‬ ‫لوکینــو ویســکونتی‪ ،‬ویتوریــو دســیکا‪ ،‬روبرتوروســلینی‪ ،‬فدریکوفلینــی‪،‬‬ ‫پیــر پائولــو پازولینــی‪ ،‬چــزاره زاواتینــی و میــکل انجلــو انتونیونــی‬ ‫بخشــی از فیلمســازان و نویســندگان ســینمای ایتالیــا بودنــد کــه بعــد‬ ‫از جنــگ جهانــی دوم ؛ رخــوت ســینمای ایــن کشــور را تــکان داده و‬ ‫بــا فیلم هایشــان جنبــش رئالیســم و نئــو رئالیســم ایتالیــا را در ایــن‬ ‫کشــور ایجــاد کردنــد‪.‬‬ ‫فیلم هــای مهــم ایــن دوران ماننــد دزد دوچرخــه ســاخته ی ویتوریــو‬ ‫دســیکا‪ ،‬رم شــهر بــی دفــاع ســاخته ی روبرتــو روســیلینی‪ ،‬جــاده‬ ‫ســاخته ی فدریکــو فلینــی‪ ،‬روکــو و برادرانــش ســاخته ی لوکینــو‬ ‫ویســکونتی همگــی نقــاط عطــف ســینمای ایتالیــا در ایــن دوران طالیی‬ ‫بــه شــمار می اینــد‪.‬‬ ‫در اواســط دهــه ‪ ۵۰‬ســینمای تجــاری ایتالیــا نیــز بســیار فعــال شــد و‬ ‫در ادامــه تقریبــا بدنــه ســینمای هنــری و صاحــب ســبک را بــه انــزوا‬ ‫کشــانید و تولیــدات تجــاری تــا ‪ ۲‬دهــه بعــد تقریبــا تمــام صنعــت‬ ‫ســینمای ایــن کشــور را قبضــه کردنــد‪ .‬البتــه ایــن رونــد باعــث شــد‬ ‫شــهر رم و اســتودیوی چینه چیتــا بــه یــک قــدرت در ســینمای جهــان‬ ‫و همچنیــن بــازار هنــر تبدیــل شــود‪ .‬اگرچــه در همیــن سال هاســت‬ ‫کــه ســینمای ایتالیــا حتــی توانســت بــه جوایــز معتبــر ســینمایی‬ ‫نظیــر اســکار‪ ،‬گلــدن گلــوب و بفتــا نیــز برســد‪ .‬در ایــن ســال ها‬ ‫تعــدادی دیگــر از فیلمســازان ایــن کشــور نیــز توانســتند خالقیــت از‬ ‫خــود نشــان دهنــد‪ .‬ســرجیو لئونــه بــا ‪ ۳‬فیلــم بــه خاطــر یــک مشــت‬ ‫دالر‪ ،‬بــه خاطــر چنــد دالر بیشــتر‪ ،‬و خــوب بــد زشــت از پایه گــذاران‬ ‫ســینمای وســترن اســپاگتی شــد‪.‬‬ ‫نســل جدیــد ســینمای هنــری ایتالیــا در دهــه ‪ ۷۰‬ســر و شــکل گرفــت‪.‬‬ ‫ســینماگران جدیــدی ماننــد بــرادران تاویانــی‪ ،‬برنــاردو برتولوچــی‪،‬‬ ‫و بعد تــر روبرتــو بنینــی و نانــی مورتــی توانســتند جــان تــازه ای‬ ‫بــه ســینمای ایتالیــا بدهنــد‪ .‬جــدای از بــرادران تاویانــی و همچنیــن‬ ‫برتولوچــی کــه یــک نســل از امثــال بنینــی و مورتــی پیشکســوت تر‬ ‫هســتند‪ ،‬در ‪ ۲‬دهــه ی اخیــر نیــز بازهــم ســینماگران قابــل اعتنایــی‬ ‫از ســینمای ایتالیــا ســر براوردنــد‪ .‬افــرادی ماننــد جوزپــه تورناتــوره‬ ‫بــا فیلم هایــی نظیــر ســینما پارادیــزو‪ ،‬یــک تشــریفات ســاده‪ ،‬مالنــا‪،‬‬ ‫باریــا و بهتریــن پیشــنهاد و یــک دهــه بعد تــر ســینماگرانی ماننــد‬ ‫پائولــو ســورنتینو بــا فیلــم زیبایــی بــزرگ از ایــن جمله انــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 73‬راز شقایق| ‪60‬‬ صفحه 60 ‫بزرگان سینمای ایتالیا‬ ‫لوکینو ویسکونتی‬ ‫لوکینــو ویســکونتی در دوم نوامبــر ‪ ۱۹۰۶‬در شــهر میــان زاده شــد‪ .‬لوکینــو‬ ‫کودک ـی ای نــاارام و نوجوان ـی ای ســخت و ســتیزگر داشــت‪ .‬چــه بســا بارهــا‬ ‫کــه از خانــه و دبیرســتان گریخــت‪ .‬در جوانــی دوســتان فرهیختــه ای همچــون‬ ‫پوچینــی‪ ،‬اهنگســاز نامــی اپــرا‪ ،‬توســکانینی‪ ،‬رهبــر ارکســتر و گابریــل د‬ ‫انونزیــو داســتان نویس پیــدا کــرد‪ .‬در ‪ ۱۹۳۶‬هنگامــی کــه نازی هــا‪ ،‬از پیمــان‬ ‫ورســای ســرپیچی کردنــد و رایــن لنــد را دگربــاره تصــرف کردنــد ویســکونتی‬ ‫بــه پاریــس رهســپار شــد و بــا کوکــو شــانل طــراح لبــاس اشــنا شــد‪ .‬شــانل‬ ‫ویســکونتی ســی ســاله را بــه فیلم ســاز نامــی فرانســه ژان رنــوار شناســاند‪.‬‬ ‫رنــوار کــه در حــال ســاختن فیلــم «پارتــی ییالقی»بــر پایــه داســتانی از‬ ‫گــی دو موپاســان بــود‪ ،‬ویســکونتی را بــه دســتیاری کارگــردان برگزیــد و او‬ ‫جامه هــای ایــن فیلــم را طراحــی کــرد‪ .‬پــس از پرسـه ای کوتــاه در هالیــوود او‬ ‫بــه رم بازگشــت و بــه انجمــن ســینماگران جــوان گاهنامــه «ســینما» پیوســت‬ ‫کــه ویتوریــو موســولینی پســر‪ ،‬بنیتــو موســولینی‪ ،‬سرپرســت ان بــود‪ .‬در ‪۱۹۴۳‬‬ ‫ویســکونتی و یارانــش در ایــن انجمــن فیلمنامــه ازش را بــر پایــه برگــردان‬ ‫ازاد داســتانی از جیمــز کیــن بــه نــام پســتچی همیشــه دو بــار زنــگ می زنــد‬ ‫نوشــت‪.‬‬ ‫در چرخــه ســال های جنــگ‪ ،‬ویســکونتی خانــه اش را در اختیــار مبــارزان‬ ‫کمونیســت قــرار داد تــا بــه عنــوان پناهــگاه از ان اســتفاده کننــد واو خــود در‬ ‫نبــرد مســلحانه بــا اشــغال گران المانــی درگیــرودار شــد؛ و چنیــن بــود کــه‬ ‫گشــتاپو بــرای چندگاهــی او را در ســال ‪ ۱۹۴۴‬زندانــی کــرد‪ .‬اگرچــه اندکــی‬ ‫درنگذشــت کــه ویســکونتی توانســت در ‪ ۱۹۴۵‬بــه کیــن وری از تیــر بــاران‬ ‫ســرزندانبان خــود فیلــم گواهــاک «روزهــای شــکوه» را بســازد؛ و در ایــن‬ ‫هنــگام بــود کــه حــزب کمونیســت ایتالیــا بــا او پیمــان بســت کــه سـه گانه ای‬ ‫از زندگــی ماهیگیــران‪ ،‬معدنچیــان و کشــاورزان سیســیلی بســازد‪ .‬او زمیــن‬ ‫دارد می لــرزد تنهــا فیلــم از ایــن ســه گانه را در ‪ ۱۹۴۸‬ســاخت‪ .‬زمیــن دارد‬ ‫می لــرزد بــه ســبک فیلمــی گواهــاک از زندگــی ماهیگیــران سیســیلی بــدون‬ ‫بــازی هیــچ هنرپیش ـه ای و در خــود جــای ماهیگیــران ســاخته شــد و برنــده‬ ‫جایــزه بــزرگ فســتیوال فیلــم ونیــز شــد‪.‬‬ ‫در ‪ ۱۹۶۰‬ویســکونتی یکــی از ارزنده تریــن کارهــای خــود «روکــو و برادرانــش» را بــه‬ ‫پــرده مــی اورد‪ .‬ایــن فیلــم اغــاز چرخــه کارهــای خــودوای او را نشــان می کنــد‪.‬‬ ‫در ‪ ۱۹۷۱‬ویســکونتی «مــرگ در ونیــز» نخســتین فیلــم از یــن چرخــه را ســاخت‪ .‬ایــن‬ ‫فیلــم یکــی از کارهــای کمتــر فهمیــده شــده اوســت کــه برخــی از بــاز کاوان بــر او خــرده‬ ‫گرفته انــد کــه «مــرگ در ونیــز» او بــه داســتان «تومــاس مــان» وفــادار نمانده اســت و‬ ‫ایــن از همــان گــون خرده گیــری اســت کــه در بــاره «بیگانــه» ی او و کامــو نیــز دیــده‬ ‫شــد‪ .‬در ســال ‪ ۱۹۷۶‬ویســکونتی فیلــم پایانــی خــود «بــی گنــاه» را ســاخت‪ .‬در ایــن‬ ‫فیلــم او بــار دیگــر بــه شــکوه و شــگفتی زندگــی توانمنــدان و گندوایــی و دژمناکــی شــان‬ ‫می پــردازد و ان را در زمینــه اشــنای اپراگونــه کارهایــش بازمی نمایانــد‪.‬‬ ‫اندکی پس ازبه پایان رسانیدن فیلم «بی گناه» ویسکونتی در گذشت‪.‬‬ ‫فدریکو فلینی‬ ‫فدریکــو فلینــی در ســال ‪ ۱۹۲۰‬در خانــواده ای متوســط در ریمینــی زاده شــد‪.‬‬ ‫فدریکــو از هنــگام کودکــی شــیفته بازیگرانــی بــود کــه در نمایــش بازی هــا‬ ‫‪ vaudeville‬و ســیرک ها هنرنمایــی می کردنــد‪ .‬در اینــده‪ ،‬یادهــای ایــن‬ ‫خاطــرات بــر فیلم هایــش تاثیــر بســیار گذاشــت‪.‬‬ ‫در ششــم فوریــه ‪ ،۱۹۳۸‬نخســتین کاریکاتــور خویــش را در روزنامــه دومینیــکا‬ ‫دل کوریــه بــه چــاپ رســاند‪ .‬در همــان ســال از زادگاهــش بــه ســوی فلورانس‬ ‫و رم رهســپار می شــود‪.‬‬ ‫همــکاری او بــا ســینما‪ ،‬بــا نوشــتن طنزهایــی بــرای هنرپیشــه ای بــه نــام‬ ‫الــدو فابریــزی اغــاز شــد‪ .‬در ‪ ۱۹۴۳‬بــا جولیتــا مازینــا ازدواج کــرد‪ .‬جولیتــا‬ ‫در چندیــن فیلــم او بــازی کــرد و فلینــی او را واالتریــن الهام دهنــده هنــری‬ ‫خویــش نامیده اســت‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ۱۹۵۱‬بــا راهنمایــی البرتــو الچــودا‪ ،‬فلینــی نخســتین کار ســینمایی‬ ‫خــود بــه نــام روشــنایی های واریتــه را کارگردانــی کــرد‪ .‬ایــن فیلــم بررســی‬ ‫فشــرده درونــی از زندگــی بازیگــران یــک نمایــش اســت کــه ان را می تــوان‬ ‫مقدم ـه ای شــگرف از شــاهکارهای اینــده او‪ ،‬بــا تاکیــد بــر انگاره هایــی چــون‬ ‫ماتــم و تنهایــی و افســردگی به شــمار اورد‪.‬‬ ‫فلینــی در ســال ‪ ۱۹۵۲‬شــیخ ســفید را کارگردانــی کــرد کــه در ان جهــان‬ ‫پوشــالی و کم ژرفــای ســتارگان ســینما را بــا تلخــی بــه تصویــر می کشــد‪.‬‬ ‫گرچــه ایــن دو فیلــم نخســت او تماشــاگران چندانــی نداشــتند امــا فیلــم‬ ‫بعــدی او ولگردهــا بــا ســتایش فراوانــی روبــرو شــد‪ .‬فلینــی در ایــن فیلــم‬ ‫دیــدگاه خویــش را بــه جهــان دل زده‪ ،‬ســرخورده و نابهنجــار مــردم‪ ،‬طبقــه‬ ‫متوســط‪ ،‬شــهرهای کوچــک گســترش می دهــد تــا رفتــار اســیب زای جوانــان‬ ‫افــت زده را ریشــه کاوی کنــد‪.‬‬ ‫در ‪ ،۱۹۵۵‬فلینــی «کاله بــردار» را ســاخت کــه اگرچــه ژرفــای اندیشــار «جــاده»‬ ‫را نداشــت‪ ،‬ولــی از پرداختــی اســتادانه بهــره می بــرد و داســتان گروهــی از‬ ‫خــرده کاله بــرداران را روایــت می کنــد‪.‬‬ ‫در اغــاز دهــه ‪ ،۱۹۶۰‬فلینــی دو شــاهکار ســینمایی خویــش «زندگی شــیرین»‪،‬‬ ‫و «هشــت و نیــم» ‪ ۲/۸۱‬را افریــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 73‬راز شقایق| ‪61‬‬ ‫نخســتین فیلــم رنگــی فلینــی‪« ،‬جولیتــای ارواح»‪ ،‬در ســال ‪ ۱۹۶۵‬تالشــی بــود پیشــرفته‬ ‫در هنــگام و از ایــن روی ارج ناگرفتــه‪.‬‬ ‫بیــاد مــی ارم (‪ )Amarcord‬فرجــام فیلم هــای ارزنــده او بــود کــه نشــان از بازگشــت‬ ‫او بــه طبیعــت مردمــی و دوســتی بــود‪ .‬او در ایــن فیلــم بــا مهربانــی ریمینــی‪ ،‬روزگاران‬ ‫خردســالی را یــاد می کنــد و همــه فیلــم از نوشــخندی ســازگار و اســوده پربارســت‪ .‬ایــن‬ ‫فیلــم جایــزه اســکاری دیگــر را بــه عنــوان بهتریــن فیلــم بیگانــه دریافــت می کنــد‪.‬‬ ‫پــس از «بیــاد مــی ارم»‪ ،‬فیلم هــای فلینــی ان تازگــی و طــراوت پیشــین را نداشــت‪.‬‬ ‫منتقــدان‪ ،‬فیلم هــای او را بــه خــود شــیفته و ســرد می یافتنــد و چنیــن می نمــود کــه او‬ ‫دیگــر چیــزی بــرای گفتــن نداشــت‪.‬‬ ‫او در ‪ ۱۹۸۷‬فیلــم مصاحبــه را چــون کارنامــه هنــری خویــش بــه فیلــم اورد‪« .‬مصاحبــه»‬ ‫فیلمــی در درون فیلــم بــود کــه یــاداور کارهــای گذشــته او بــود‪ .‬در همــان هنــگام کــه بــر‬ ‫پایــه داســتان فیلــم‪ ،‬فلینــی بــر ان اســت کــه امریــکای کافــکا را بــه پــرده اورد‪ ،‬یــک‬ ‫گــروه فیلم ســاز ژاپنــی از هــر جنبــش او فیلــم می گیرنــد‪ .‬ایــن ســاختار بــه او پــروا‬ ‫می دهــد تــا بــا هوایــی اندوهنــاک گذشــته ها را بــه یــاد اورد و بــه داوری کارهایــش‬ ‫بنشــیند‪« .‬اوای مــاه» در ‪ ،۱۹۹۰‬اخریــن فیلــم او بــود کــه بــر پایه هــای داوری منتقــدان‬ ‫ســوررئال ترین فیلــم او اســت‪ ،‬کــه سرشــار از یادمان هــای غریــب و پرانــدوه و اندیشــه‬ ‫رهایــی در انتهــای زندگــی اســت‪ .‬فلینــی در ‪ ۱۹۹۳‬جایــزه اســکار را بــرای دســتاوردهای‬ ‫زندگــی ســینمایی اش دریافــت نمــود‪ .‬در پایــان همــان ســال بــر اثــر ایســت قلبــی‬ ‫درگذشــت‪.‬‬ صفحه 61 ‫رویدادهایفرهنگی ایتالیا‬ ‫افشین اسد زاده‬ ‫کارناوال ونیز‬ ‫کارنــاوال ونیــز هرســاله حــدود اوایــل فوریــه در شــهر ونیــز ایتالیــا برگــزار‬ ‫می شــود کــه از قدیمی تریــن و مشــهورترین جشــن های جهــان اســت و‬ ‫هــر ســال ‪ ۵۸‬روز پیــش از عیــد پــاک (دو جمعــه پیــش از سه شــنبه اعتــراف)‬ ‫اغــاز بــه کار می کنــد‪.‬‬ ‫فلســفه اســتفاده از ماســکهای خــاص در ایــن کارنــاوال‪ ،‬بــه از بیــن بــردن‬ ‫اختــاف ظاهــری بیــن طبقــات غنــی و فقیــر بــاز می گــردد و همچنیــن‬ ‫فرصتــی هــم بــرای دســت انداختــن مقامــات و قدرتمنــدان جامعــه ایجــاد‬ ‫می کنــد‪ .‬ایتالیایی هــا مثلــی دارنــد کــه می گویــد‪« :‬در زمــان کارنــاوال هــر‬ ‫نــوع شــوخی روا اســت!»‬ ‫ایــن مراســم کــه در حــدود زمانــی فســتیوال مــاه روزه داری کلیســای کاتولیک‬ ‫رم و در واقــع جشــنهایی اســت کــه قبــل از ایــن مــاه و چنــد روز مانــده بــه‬ ‫روز چهارشــنبه توبــه یــا چهارشــنبه خاکســتری انجــام می شــود‪.‬‬ ‫قدیمی تریــن مدرکــی کــه در ان از کارنــاوال ونیــز یــاد شــده بــه ســال ‪۱۰۹۴‬‬ ‫میــادی بازمی گــردد و بنابــر تصــور عامــه مــردم‪ ،‬کارنــاوال ونیــز از جشــن‬ ‫ســالیانه پیــروزی دوک ویتالــه میچیلــی دوم بــر اولریــش دوم از تــره ون فرمانروای‬ ‫اکوئیلیــا در ‪ ۱۱۶۲‬سرچشــمه گرفته اســت‪.‬‬ ‫ماســک ســازان از جایــگاه ویــژه ای در جامعــه برخــوردار بودنــد‪ ،‬قانــون خــود و‬ ‫صنــف خــود را داشــتند‪.‬‬ ‫شــواهد کمتــری در مــورد انگیــزه اولیــن ماســک اســتفاده شــده در ونیــز وجــود‬ ‫دارد‪ .‬یــک دانشــمند اســتدالل می کنــد کــه پوشــاندن صــورت در انظــار عمومــی‬ ‫پاســخی منحصــر بــه فــرد ونیــزی بــه یکــی از ســفت و ســخت ترین سلســله‬ ‫مراتــب طبقاتــی در تاریــخ اروپــا بــود‪ .‬در طــول کارنــاوال‪ ،‬قوانیــن جمــع اوری‬ ‫بــه حالــت تعلیــق درامــد‪ ،‬و افــراد می توانســتند بــه جــای انچــه طبــق قانــون‬ ‫بــرای حرفــه و طبقــه اجتماعــی انهــا وضــع شــده بــود‪ ،‬مطابــق میــل خــود لبــاس‬ ‫بپوشــند‪.‬‬ ‫اولیــن منابــع مســتند ذکــر شــده در مــورد اســتفاده از ماســک در ونیــز را می تــوان‬ ‫در قــرن ســیزدهم یافــت‪ .‬شــورای عالــی پرتــاب تخــم مــرغ معطــر را بــرای افراد‬ ‫نقــاب دار جــرم دانســت‪ .‬ایــن ‪ ovi odoriferi‬پوســته های تخــم مــرغ بــود کــه‬ ‫نبرد پرتقال‬ ‫ایــن نبــرد مشــهور‪ ،‬یــک نــزاع قــرن دوازدهمــی بــا میــوه ی پرتقــال را‬ ‫بازطراحــی می کنــد و یکــی از بزرگ تریــن نبردهــای غذایــی در اروپــا‬ ‫محســوب می شــود‪ .‬شــرکت کنندگان یــا شــروع بــه دویــدن در خیابان هــای‬ ‫شــهر ایوریــا (‪ )Ivrea‬کــرده یــا اینکــه از داخــل یکــی از اتوبوس هــای نبــرد‪،‬‬ ‫بــه ســمت افــراد پیــاده پرتقــال پرتــاب می کننــد‪ .‬هرســاله در روزهــای‬ ‫منتهــی بــه سه شــنبه ی چــاق (یــک روز مانــده بــه شــروع ایــام روزه داری‬ ‫در اییــن مســیحیت) مــردم شــهر ایوریــا بــه ‪ ۹‬گــروه تقســیم شــده و بــرای‬ ‫مــدت ســه روز در بزرگ تریــن نبــرد غذایــی ایتالیــا شــرکت می کننــد‪ .‬ایــن‬ ‫نبــرد می توانــد بــرای افــرا ِد دارای کمبــود ویتامیــن ‪ C‬مفیــد باشــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 73‬راز شقایق| ‪62‬‬ ‫معمــوالً بــا عطــر گالب پــر می شــد و توســط مــردان جــوان بــه طــرف دوستانشــان‬ ‫یــا زنــان جوانــی کــه انهــا تحســین می کردنــد پرتــاب می شــد‪ .‬بــا ایــن حــال‪،‬‬ ‫در برخــی مــوارد‪ ،‬تخمهــا بــا جوهــر یــا مــواد اســیب رســان دیگــر پــر می شــدند‪.‬‬ ‫قمــار در مــا ‪ public‬عــام معمــوالً غیرقانونــی بــود‪ ،‬مگــر در کارنــاوال‪.‬‬ ‫قانــون دیگــری در ســال ‪ ۱۳۳۹‬ونیزی هــا را از پوشــیدن لبــاس مبــدل مبتــذل و‬ ‫بازدیــد از صومعــه ســرای ماســک پــوش منــع می کنــد‪ .‬ایــن قانــون همچنیــن‬ ‫نقاشــی صــورت‪ ،‬یــا پوشــیدن ریــش یــا کاله گیس هــای کاذب را ممنــوع‬ ‫کرد ه اســت‪.‬‬ ‫در اواخــر جمهــوری‪ ،‬اســتفاده از ماســک در زندگــی روزمــره بــه شــدت محــدود‬ ‫شــد‪ .‬در قــرن هجدهــم‪ ،‬از ‪ ۲۶‬دســامبر فقــط حــدود ســه مــاه محــدود شــد‪.‬‬ ‫ماســکها به طــور ســنتی بــا مهره هــای تزئینــی رنگــی پوشــیده می شــدند‪.‬‬ ‫کارنــاوال جدیــد ونیــز بــه مــدت ‪ ۱۱‬روز می باشــد کــه از دو جمعــه قبــل از روز‬ ‫سه شــنبه اعتــراف (قبــل از چهارشــنبه خاکســتر) اغــاز می شــود‪ ،‬روز سه شــنبه‬ ‫بــه اوج خــود می رســد‪.‬‬ ‫در ایــن کارنــاوال مرســوم اســت کــه یــک زن و مــرد لبــاس و ماســک مشــابهی‬ ‫داشــته باشــند و ماننــد شــخصیت های تمثیلــی لبــاس بپوشــند و در گذشــته‬ ‫خیابان هــای ونیــز پــر از کســانی بــود کــه ماســک بــر چهــره داشــتند و نمی شــد‬ ‫تفاوتــی میــان نجیــب زادگان و افــراد معمولــی جامعــه گذاشــت‪.‬‬ صفحه 62 ‫فستیوال فرش های گل در ایتالیا‬ ‫بهتریــن زمــان بــرای ســفر بــه ایتالیــا ماه هــای ژوئــن و مــه اســت‪ .‬در ایــن‬ ‫زمــان از ســال‪ ،‬بســیاری از شــهرهای ایتالیایــی خیابــان هایشــان را بــا گلبــرگ‬ ‫تزئیــن می کننــد و اثــار هنــری زیبایــی از طرح هــای هندســی ســاده تــا‬ ‫طرح هــای الهــام گرفتــه از نقــوش هنــر مذهبــی و نقاشــی های مشــهور خلــق‬ ‫می کننــد‪.‬‬ ‫بــرای ایجــاد فــرش گل‪ ،‬ابتــدا طرح هــا بــا گــچ روی زمیــن کشــیده می شــوند‬ ‫و ســپس بــا هــزاران گلبــرگ بــا رنگ هــای متنــوع پــر می شــوند‪ .‬گاهــی از‬ ‫خــاک یــا حکاکی هــای چوبــی بــرای برجســته کــردن طــرح اســتفاده می شــود‪.‬‬ ‫کل فراینــد دو یــا ســه روز طــول می کشــد‪.‬‬ ‫تصــور می شــود ایــن هنــر از ســال ‪ ۱۶۲۵‬در رم اغــاز شــده باشــد‪ .‬برخــی از‬ ‫بهتریــن شــهر ها بــرای دیــدن فســتیوال‪ ،‬نوتــو‪ ،‬اســپلو‪ ،‬ژنزانــو‪ ،‬بلســنا‪ ،‬اورویتــو‬ ‫هســتند‪.‬‬ ‫فستیوال اپرا در ورونا‬ ‫امفی تئاتــر شــهر ورونــا بــا ســبک روم باســتان‪ ،‬در تابســتان هرســال‪،‬‬ ‫از اواخــر ژوئــن تــا اوایــل ســپتامبر‪ ،‬درهــای خــود را بــه روی مجموعـه ای‬ ‫از اجراهــای کالســیک می گشــاید‪ .‬ایــن محــل مشــهور کــه ســال ها‬ ‫دســت نخورده باقــی مانــده اســت‪ ،‬یکــی از بهتریــن مکان هــا بــرای‬ ‫تماشــای موســیقی زنــده در ایتالیــا محســوب می شــود‪ .‬فســتیوال اپــرا‬ ‫نیــز اجراهــای زنــده ی خــود نظیــر ایــدا (‪ ،)Aida‬کارمــن (‪،)Carmen‬‬ ‫تورانــدو (‪ )Turandot‬و یــک رقــص بالــه از ســوی گــروه روبرتــو بولــه‬ ‫(‪ )Roberto Bolle‬را در ایــن مــکان بــه روی صحنــه می بــرد‪.‬‬ ‫جشنواره فیلم ونیز‬ ‫جشــنواره فیلــم ونیــز قدیمــی تریــن جشــنواره فیلــم در جهــان و یکــی از‬ ‫بزرگ تریــن جشــنواره های ســینمایی جهــان بــه شــمار می ایــد‪ .‬جشــنواره‬ ‫فیلــم ونیــز نخســتین بــار در ســال ‪ ۱۹۳۲‬میــادی برگــزار شــد و در کنــار‬ ‫جشــنواره هایی چــون کــن و برلیــن از مهمتریــن رخدادهــای ســینمایی اروپــا‬ ‫و جهــان به شــمار می ایــد‪ .‬جشــنواره فیلــم ونیــز در طــول ســال های جنــگ‬ ‫دوم جهانــی برگــزار نمی شــد و در برخــی ســال ها‪ ،‬بخــش مســابقه ان فعــال‬ ‫نبود ه اســت‪.‬‬ ‫جایــزه اصلــی جشــنواره ونیــز‪ ،‬شــیر طالیــی نــام دارد‪ .‬همچنیــن در این جشــنواره‪،‬‬ ‫جایــزه ای بــه نــام جایــزه انســانیت وجــود دارد‪ .‬ایــن جایــزه کــه مبلــغ ان ‪۵۰‬‬ ‫هــزار دالر اســت‪ ،‬بــه ســینماگران و بازیگرانــی اهــدا می شــود کــه خــود را وقــف‬ ‫فعالیت هــای انسان دوســتانه می کننــد‪.‬‬ ‫همچنیــن جایــزه جــام روبــاه بــه بهتریــن بازیگــران زن و مــرد اهــدا می شــود‪.‬‬ ‫از ســال ‪ ۲۰۰۲‬بــه بعــد «جایــزه ســان مارکــو» بــرای بهتریــن فیلــم بخــش‬ ‫ضدجریــان اختصــاص داده شــد‪ .‬از طیــف وســیعی برنامه هــای جداگانــه از‬ ‫جملــه نمایشــگاه بین المللــی هنــر ونیــز نیــز تاســیس شده اســت‪ .‬جشــنواره‬ ‫بین المللــی موســیقی معاصــر ونیــز‪ ،‬جشــنواره بین المللــی تئاتــر ونیــز‪ ،‬نمایشــگاه‬ ‫بین المللــی معمــاری ونیــز‪ ،‬جشــنواره بین المللــی رقــص معاصــر ونیــز و جشــنواره‬ ‫بین المللــی کــودکان و نوجوانــان کارنــاوال ونیــز بــه صــورت جداگانــه زیــر نظــر‬ ‫مجموعــه جشــنواره های ونیــز برگــزار می شــود‪.‬‬ ‫جایــزه شــیر طالیــی باالتریــن جایــزه جشــنواره بــرای بهتریــن فیلــم در بخــش‬ ‫مســابقه ونیــز اســت‪ .‬شــیر طالیــی در ســال ‪ ۱۹۴۹‬توســط کمیتــه ســازماندهی‬ ‫معرفــی شــد و اکنــون بــه عنــوان یکــی از برجســته ترین جوایــز صنعــت فیلــم‬ ‫شــناخته می شــود‪ .‬در ســال ‪ ،۱۹۷۰‬شــیر طالیــی دوم معرفــی شــد؛ ایــن جایــزه‬ ‫افتخــاری بــرای افــرادی کــه ســهم مهمــی بــرای مشــارکت در ســینما دارنــد‬ ‫اســت‪ .‬شــیر طالیــی در ســال ‪ ۱۹۴۹‬بــه عنــوان شــیر طالیی ســنت مــارک معرفی‬ ‫شــد‪ ،‬شــیر بالــداری کــه روی پرچــم جمهــوری نیــز نمایــان اســت‪ .‬ســابقاً‪ ،‬نــام‬ ‫جایــزه معــادل جایــزه بین المللــی بــزرگ ونیــز بــود‪ ،‬اهــدا شــده در ســال ‪۱۹۴۷‬‬ ‫و ‪ .۱۹۴۸‬قبــل از ان‪ ،‬از ســال ‪ ۱۹۳۴‬تــا ‪ ۱۹۴۲‬بزرگتریــن جایــزه بــرای بهتریــن‬ ‫فیلــم ایتالیایــی و فیلــم خارجــی جــام موســولینی بــود‪ .‬بیــن ســالهای ‪ ۱۹۶۹‬و‬ ‫‪ ۱۹۷۹‬هیــچ شــیر طالیــی اهــدا نشــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 73‬راز شقایق| ‪63‬‬ صفحه 63 صفحه 64 ‫شهرهای مهم ایتالیا‬ ‫ناپل‬ ‫ناپــل بــا حــدود یــک میلیــون نفــر جمعیــت‪ ،‬ســومین شــهر بــزرگ‬ ‫ایتالیاســت‪ .‬شــهر ناپــل مرکــز ناحیــه کامپانیــا و اســتان ناپــل و در واقــع‬ ‫مرکــز اقتصــادی و فرهنگــی جنــوب ایتالیاســت و در کل منطقــه شــهری‬ ‫ایــن کالن شــهر بیــن ‪ ۳‬الــی ‪ ۴.۴‬میلیــون نفــر زندگــی می کننــد‪.‬‬ ‫ایــن شــهر در اغــاز یــک شــهرک یونانــی بــه نــام نئوپولیــس بــود و بعدهــا‬ ‫تحــت تســلط جمهــوری روم درامــد‪ .‬از اواخــر قــرون وســطی تــا ســده‬ ‫‪ ۱۸‬میــادی ایــن شــهر جــزء یکــی از شــهرهای مهــم و بــزرگ اروپــا‬ ‫به شــمار می رفــت‪ .‬تاریــخ سیاســی ناپــل از زمانــی کــه در ادوار مختلــف‬ ‫بــه پایتخــت امپراتوری هــای جنــوب ایتالیــا انتخــاب شــد‪ ،‬شــکل گرفــت‪.‬‬ ‫بســیاری از ســاکنان ناپــل‪ ،‬ایتالیایــی را بــه شــدت بــا لهجـه ای متفــاوت از‬ ‫ایتالیایــی اســتاندارد صحبــت می کننــد‪.‬‬ ‫در داخــل ناپــل بناهــا و اثــار ارزشــمند معمــاری و تاریخــی موجــود اســت‬ ‫و بــه همیــن دلیــل در ‪ ۱۹۹۵‬تمــام قســمت قدیمــی شــهر جــزء میــراث‬ ‫جهانــی یونســکو بــه ثبــت رســید‪ .‬نمــای شــهری ایــن شــهر بــه شــدت‬ ‫ناهمگــون اســت به طوری کــه در یــک نــگاه ســاختمان ها و اســمان‬ ‫خراش هــای مــدرن و رفیــع و در کنــار ان کوچه هــا ی تنــگ و قدیمــی‬ ‫بــه ســبک شــهر قدیمــی در کنــار هــم بــه چشــم می خــورد‪ .‬در قســمت‬ ‫غربــی در مرکــز ایــن شــهر بــه وضــوح تمرکــز ثــروت دیــده می شــود‬ ‫ولــی در مقابــل و در مقایســه بــا دیگــر کالن شــهرهای اروپایــی هنــوز هــم‬ ‫در ناپــل محله هایــی کــه از لحــاظ اجتماعــی و اقتصــادی عقــب مانــده‬ ‫هســتند‪ ،‬وجــود دارد‪ .‬در حومــه شــهر الیه هــای مختلــف اجتماعــی زندگــی‬ ‫می کننــد کــه بیــکاری باالتــر از حــد متوســط و نبــود زیــر ســاخت ها‬ ‫ســبب بــه وجــود امــدن زمینه هــای جــرم و جنایــت شــده‪.‬‬ ‫ناپــل بــر سراشــیب کوهپایه هــای رشــته کوهــی قــرار گرفته اســت کــه‬ ‫خلیــج ناپــل را در دهانــه دریــای مدیترانــه‪ ،‬محصــور می کنــد‪ .‬اتشفشــان‬ ‫وزوواز شــهر قابــل مشاهده اســت‪ ،‬وزوو همــان اتشفشــانی اســت کــه‬ ‫شــهر پمپــی را در ســال ‪ ۷۹‬میــادی زیــر گدازه هــا مدفــون کــرد‪.‬‬ ‫در ناپــل عــاوه بــر یــک بنــدر بــزرگ بــرای کشــتی های مســافری و‬ ‫تجــاری‪ ،‬چندیــن بنــدر کوچکتــر بــرای کشــتی های ماهیگیــری و تفریحــی‬ ‫وجــود دارد‪ .‬در کنــار صنعــت اصلــی کــه توریســم می باشــد‪ ،‬ناپــل دارای‬ ‫صنایــع کشــتی ســازی‪ ،‬مــواد شــیمیایی‪ ،‬غذایــی‪ ،‬دســتکش‪ ،‬اهــن‪ ،‬فــوالد‬ ‫و ماشین ســازی اســت‪ .‬ناپــل بــه جهــت زندگــی رنگیــن خیابانــی‪ ،‬غذاهــا‬ ‫(محــل پیدایــش اســپاگتی و پیتــزا) و ترانه هایــش باالخــص ســبک بــل‬ ‫کانتــو معــروف اســت‪ .‬مــوزه ملــی ناپــل بــه جهــت دارا بــودن نقاشــیهای‬ ‫بســیار زیــاد یونانــی و رومــی و مجســمه های یافــت شــده از شــهر پمپــی‪،‬‬ ‫هرکوالنیــوم و حومــه شــهر‪ ،‬در جهــان مشــهور اســت‪ .‬ایــن مــوزه همچنین‬ ‫دارای مجموعــه ای غنــی از نقاشــی های بــاارزش فرانســوی متعلــق بــه‬ ‫دوران ســلطه دودمان هــای فرانســوی انــژو و بوربــون بــر ناپــل اســت‪.‬‬ ‫عــاوه بــر دانشــگاه‪ ،‬ناپــل دارای موسســه امــوزش نیــروی دریایــی‪،‬‬ ‫مدرســه زبان هــای خارجــی‪ ،‬هنرســتان موســیقی و اکادمــی هنرهــای زیبــا‬ ‫نیــز می باشــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 73‬راز شقایق| ‪46‬‬ ‫در غــرب ناپــل عــاوه بــر مناظــر زیبایــی از کوه هــای اتشفشــان‪ ،‬روســتاها و مکان هــای‬ ‫دیدنــی و ارزشــمندی واقــع شــده کــه در ان هــا حفاری هــای باستان شناســی صــورت‬ ‫گرفتــه کــه مربــوط بــه دوران روم باســتان و یونــان باســتان اســت‪ .‬از مهم تریــن ایــن‬ ‫مکان هــا می تــوان بــه کومــای‪ ،‬پوتزولــی و ســانتا ماریــا کابــوا فیتیــری اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫همچنیــن در خلیــج ناپــل ‪ ۳‬جزیــره واقــع شــده کــه معروفتریــن ان هــا می توانــد جزیــره‬ ‫کاپــری باشــد‪ ،‬ایــن جزیــره دارای اثــار باســتانی مشــهور از دوران روم و یونــان باســتان‪،‬‬ ‫حمامهــای اب گــرم طبیعــی و هتلهــای مــدرن و مجلــل در کنــار ســاحل اســت‪.‬‬ ‫در ‪ ۴۰‬کیلومتــری شــمال ناپــل یکــی از بزرگتریــن و مجلل تریــن کاخهــای اروپــا واقــع‬ ‫شــده کــه کاخ کاســیرتا نــام دارد‪ .‬ایــن کاخ محــل اقامــت پادشــاه بــوده و در ســده ‪۱۸‬‬ ‫میــادی میــادی بنــا شــده و بــه عنــوان میــراث جهانــی یونســکو بــه ثبــت رســیده‪.‬‬ ‫همچنیــن روی یــک جزیــره ســنگی کــه توســط گذرگاهــی بــه شــهر متصــل شــده قلعــه‬ ‫دل اوو متعلــق بــه ســده دوازدهــم میــادی واقــع شــده و در بنــدرگاه نیــز قلعـه ای متعلــق‬ ‫بــه ســده ســیزدهم میــادی بــه نــام قلعــه نــوو خــود نمایــی می کنــد‪ .‬بــاالی تپ ـه ای رو‬ ‫بــه شــهر نیــز قلعــه دیگــری متعلــق بــه ســده چهاردهــم بــه نــام قلعــه ســنت المــو بــه‬ ‫چشــم می خــورد‪.‬‬ ‫وزوو در ســال ‪ ۷۹‬میــادی فــوران کــرد و شــهرهای اطــراف خــود را در زیــر خاکســتر‬ ‫مدفــون ســاخت‪ .‬بــه ایــن دلیــل شــهرهایی مثــل هرکوالنیــوم و بــه خصــوص پمپــی کــه‬ ‫نمونه هایــی اصیــل از معمــاری رومــی به شــمار می رونــد به طــور بــاور نکردنــی ســالم‬ ‫مانده انــد و ســاالنه حــدود ‪ ۲‬میلیــون بازدیدکننــده دارنــد‪ .‬در فاصلــه حــدود یکســاعته‬ ‫(بوســیله خــودرو) در جنــوب شــهر ناپــل‪ ،‬ســاحل امالفــی واقــع شده اســت کــه یــک‬ ‫ســاحل بســیار زیبــا‪ ،‬تاریخــی و توریســتی و جــزو زیباتریــن ســواحل جهــان به شــمار‬ ‫م ـی رود ایــن ســاحل در ‪ ۱۹۹۷‬در فهرســت میــراث جهانــی یونســکو بــه ثبــت رســید‪.‬‬ صفحه 46 ‫تورین‬ ‫توریــن شــهری در شــمال غربــی ایتالیــا و مرکــز اســتان پیــه مونتــه و نیــز مرکــز‬ ‫شهرســتان تورینــو می باشــد‪ .‬توریــن نخســتین پایتخــت ایتالیــا در فاصلــه‬ ‫ســالهای ‪ ۱۸۶۱‬تــا ‪ ۱۸۶۵‬می باشــد‪ .‬بــه لحــاظ جمعیّتــی چهارمیــن و بــه لحــاظ‬ ‫ـم ایتالیاســت‪.‬‬ ‫اقتصــادی ســومین شــهر مهـ ّ‬ ‫معنــای نــام ایــن شــهر چنــدان پیچیــده نیســت و بــه ســان نــام برخــی از‬ ‫اماکــن بــه ریش ـه های دور تاریخــی زبــان بازنمی گــردد‪ :‬واژه «‪ »Torino‬مر ّکــب‬ ‫از دو بخــش «‪ »Toro‬کــه در زبــان ایتالیایــی بــه معنــای گاو نــر اســت و پســوند‬ ‫«‪ »ino‬کــه در دســتور زبــان ایتالیایــی کارکــرد مص ّغــر ســازی (کوچــک کــردن)‬ ‫اســامی مذ ّکــر را دارد‪ ،‬می باشــد؛ بنابرایــن می تــوان ایــن واژه را بــه فارســی‪،‬‬ ‫«گاو نــر کوچــک» (و نــه گوســاله نــر) ترجمــه کــرد‪.‬‬ ‫به طــور کلــی ابنیــه و اماکــن دیدنــی ایــن شــهر شــامل میدان هــا‪ ،‬موزه هــا‪،‬‬ ‫کلیســاهای قدیمــی‪ ،‬پارکهــا‪ ،‬قلعه هــا و تپّــه زیبــای مشــرف بــه شــهر در کرانــه‬ ‫شــرقی ان و بــه امتــداد ســاحل رود پــو می شــود‪ .‬محوریّــت ابنیــه تاریخــی در‬ ‫توریــن‪ ،‬هویّــت ســلطنتی شــهر اســت (بــه عکــس بســیاری از شــهرهای ایتالیــا‬ ‫کــه در انهــا هویّــت مذهبــی و فــراز و نشــیب های قــرون وســطی خودنمایــی‬ ‫می کننــد)‪.‬‬ ‫بــه جــز کلیســای جامــع ســن جووانــی باتّیســتا (‪ )Duomo‬کــه متعلّــق بــه‬ ‫اواخــر ســده پانزدهــم اســت‪ ،‬بیشــتر بناهــای عمومــی مهــم در توریــن متعلّــق‬ ‫بــه ســده های ‪ ۱۷‬و ‪ ۱۸‬هســتند کــه بــه ســبک بــاروک ســاخته شــده اند‪.‬‬ ‫در کلیســای کوچــک کفــن مقـ ّدس‪ ،‬واقــع در کلیســای جامــع‪ ،‬ظرفــی وجــود دارد‬ ‫کــه حــاوی کفنــی اســت کــه گفتــه می شــود حضــرت مســیح را بــا ان دفــن‬ ‫کــرده بودنــد‪.‬‬ ‫توجــه اســلحه خانه ارمریــا رئالــه اســت کــه مــوزه‬ ‫از دیگــر نقــاط قابــل ّ‬ ‫برجســته ای از اســلحه و جنگ افــزار اســت‪.‬‬ ‫پاالتزو ماداما مکانی است که اکنون موزه هنرهای باستان است‪.‬‬ ‫پاالتــزو کارینیانــو زادگاه ویتّوریــو امانوئلّــه دوم پادشــاه ایتالیــا در ســال ‪۱۸۶۱‬‬ ‫تــا ‪ ۱۸۷۸‬اســت‪.‬‬ ‫پالرمو‬ ‫پال ِرمــو شــهر اصلــی و مرکــز ناحیــه خودمختــار سیســیل و نیــز مرکــز شهرســتان‬ ‫پالرمــو در ایتالیــا اســت‪ .‬مســاحت ان ‪ ۴۹۹۲‬کیلومتــر مربــع و ســکنه ان بالــغ بــر‬ ‫‪ ۱.۲۳۴.۰۰۰‬نفــر می باشــد‪ .‬پالرمــو شــهری تاریخــی اســت کــه قدمــت ان بــه‬ ‫دوهــزار و هفتصــد ســال می رســد‪.‬‬ ‫پالرمــو در دامنــه مونتــه پلگرینــو واقــع شــده و در ســاحل شــمالی جزیــره سیســیل‬ ‫قرار دارد‪.‬‬ ‫ایــن شــهر دارای دانشــگاه (تاسیس شــده در ‪ )۱۸۰۵‬بــه نــام دانشــگاه پالرمــو‪،‬‬ ‫بنیــاد علــوم‪ ،‬فرهنگســتان موســیقی و دانشســرای تربیــت معلــم‪ ،‬رصدخانــه و بــرج‬ ‫هواشناســی‪ ،‬کتابخانــه‪ ،‬مــوزه و بنــدرگاه می باشــد‪.‬‬ ‫ایــن شــهر مرکــز تجــارت محصــوالت کشــاورزی جزیــره می باشــد و کارخانه هــای‬ ‫ان در زمینــه محصــوالت غذایــی‪ ،‬فوالدســازی‪ ،‬کشــتی ســازی‪ ،‬محصــوالت چرمــی‪،‬‬ ‫شیشــه‪ ،‬شــیمیایی‪ ،‬ســیمان‪ ،‬پارچــه بافــی و کاغــذ در ان فعالیــت می کننــد‪.‬‬ ‫پالرمــو از مراکــز مهــم ســیر و ســفر بــوده و دارای نمایشــگاه بین المللــی اســت‪.‬‬ ‫ایــن شــهر دارای ســاختمانهای تاریخــی و اثــار باســتانی متعــدد می باشــد کــه‬ ‫در دوره حکومــت نورمان هــا در ســده یازدهــم و دوازدهــم میــادی تــا ســده‬ ‫هیجدهــم ســاخته شــده اند‪.‬‬ ‫پالرمــو یــا پانورمــوس (نــام باســتانی) بــه وســیله مستعمره نشــین های فنیقی هــا‬ ‫بنیانگــذاری شــد و در ان زمــان بــا نــام «زیــز» (بــه معنــی ُگل) معــروف بــود‪ .‬ایــن‬ ‫نــام بــه خاطــر حاصلخیــز بــودن زمین هــای پیرامــون شــهر بــه ان داده شــده بود‪.‬‬ ‫یونانی هــا کــه کوچ نشــین مهمــی را در منطقــه ایجــاد کــرده بودنــد شــهر زیــز‬ ‫را پانورمــوس می نامیدنــد کــه «بنــدرگاه کامــل» معنــی می دهــد‪ .‬پانورمــوس در‬ ‫ســال (‪ ۲۵۴‬پیــش از میــاد) به تصــرف رومیــان درامــد‪ .‬طــی ســال های ‪،۴۰۸‬‬ ‫‪ ،۴۰۶‬و ‪ ۳۹۱‬نــاوگان ســیراکوز و دیگــر کوچ نشــین های یونانــی منطقــه کوشــیدند‬ ‫پالرمــو را از کنتــرل کارتاژهــا دراورنــد‪ .‬پالرمــو امــا‪ ،‬برخــاف بســیاری از دیگــر‬ ‫شــهرهای سیســیل هیچــگاه تحــت انقیــاد یونانی هــا درنیامــد امــا نزدیــک بــه‬ ‫مــرز منطقــه یونانی زبــان قــرار داشــت‪ .‬پیــروس اپیروســی‪ ،‬از شــاهان منطقــه‬ ‫اپیــروس یونــان‪ ،‬در ســال ‪ ۲۷۵‬پیــش از میــاد موفــق شــد پالرمــو را مدتــی در‬ ‫کنتــرل خــود بگیــرد‪.‬‬ ‫در ســال (‪« )۵۳۵‬بلیســار» از جانــب بیزانــس ان را بــه دســت گرفــت‪ .‬ســرانجام‬ ‫عرب هــا در (‪ )۸۳۱‬ان را متصــرف کــرده و در ســال (‪ )۹۴۸‬به عنــوان پایتخــت‬ ‫سیســیل تعییــن نمودنــد‪ )۱۰۷۲( .‬نورمان هــا تحــت فرماندهــی اشــتاوفر‬ ‫(فریدریــش دوم) شــهر را به تســخیر دراوردنــد‪ .‬در دوران حاکمیــت ایــن شــاه‪،‬‬ ‫پالرمــو شــکوفائی خــود را اغــاز نمــود‪.‬‬ ‫شماره ‪| 73‬راز شقایق| ‪47‬‬ صفحه 47 ‫موسیقی ایتالیا‬ ‫خلیل مدادی‬ ‫موســیقی ایتالیایــی هنــری فراتــر از نــام ایــن کشــور اســت و بســیار بــه دورتــر از‬ ‫نــام ایتالیــا و جایــی در امپراطــوری رم بــاز می گــردد و برخــی از مورخــان ان را بــه‬ ‫عنــوان یــک هنــر التقاطــی تعریــف مــی کننــد‪ .‬بــا گســترش مرزهــای روم‪ ،‬هنــر‬ ‫موســیقی از ریتم هــا و ســبک هــای ســرزمین هــای فتــح شــده تغذیــه می شــد‬ ‫بــه مــوازات ان‪ ،‬موســیقیدانان ایتالیایــی در هیــچ زمانــی بــه حفــظ خلــوص نــوع‬ ‫موســیقی خــود اهمیــت نمــی دادنــد‪.‬‬ ‫اپــرا‪ ،‬ماننــد بیشــتر جلــوه هــای هنــری امپراتــوری قدیــم بــه شــدت تحــت تاثیــر‬ ‫یونــان بــود و خــود را از دیربــاز بــه عنــوان اصلــی تریــن ژانــر موســیقی معرفــی‬ ‫ایــن کشــور معرفــی کــرده اســت‪ .‬بــه گفتــه برخــی محققــان رشــد و توســعه‬ ‫هنــری ماننــد تئاتــر نیــز وابســته بــه موســیقی اپــرا در ایــن کشــور بــود‪.‬‬ ‫در خــود شــبه جزیــره ایتالیــا‪ ،‬جلــوه هــای مختلــف موســیقی کــه در ســطح عمومــی‬ ‫ظاهــر شــده اســت بــه تنوعــی کــه بــا اتحــاد پادشــاهی های مختلــف در یــک‬ ‫ملــت از بیــن نرفــت‪.‬‬ ‫در زمــان امپراتــوری روم‪ ،‬موســیقی یــک عنصــر مکــرر در زندگــی روزمــره بــود و‬ ‫بــا تســخیر مناطــق جدیــد‪ ،‬تعامــات فرهنگــی و هنــری نیــز شــکل میگرفــت و بــه‬ ‫ایــن ترتیــب االت موســیقی یونــان باســتان در طــول قــرن هایــی کــه اروپــا تحــت‬ ‫ســلطه پایتخــت کنونــی ایتالیــا بــود زنــده مانــد‪.‬‬ ‫بــا ایــن حــال‪ ،‬مقامــات شاهنشــاهی عالقــه بیشــتری بــه ســنت هــای موســیقی‬ ‫نشــان ندادنــد در اســناد رســمی بــه حضــور نوازنــدگان در مراســم یــا ضیافــت‬ ‫اشــاره شــده اســت‪ .‬حتــی ارزیابــی ایــن واقعیــت نیــز مثبــت اســت‪ .‬امــا برخــاف‬ ‫انچــه در معمــاری یــا تئاتــر اتفــاق افتــاد‪ ،‬هرگــز قصــد تــداوم یــا توســعه ایــن‬ ‫هنــر وجــود نداشــت‪.‬‬ ‫بــا ایــن حــال‪ ،‬در ســطح عمومــی و مردمــی‪ ،‬ســازهایی ماننــد لیــر یــا مینی چنــگ‪،‬‬ ‫ترومپــت و بســیاری دیگــر‪ ،‬ســتون فقراتــی شــدند کــه از همــان ابتــدا انچــه‬ ‫موســیقی ایتالیایــی را شــکل دادنــد‪.‬‬ ‫در قــرون وســطی بــا تقســیم روم و انتقــال مرکــز قــدرت بــه قســطنطنیه ‪ ،‬در شــبه‬ ‫جزیــره ایتالیــا ‪ ،‬موســیقی بــه عنــوان تجلــی جهانــی انســان ‪ ،‬انگیــزه هــای تعییــن‬ ‫کننــده ای دریافــت کــرد‪.‬‬ ‫اولیــن انهــا تولــد اوازهــای گرگــوری (نوعــی موســیقی یک صدایــی بودنــد کــه در‬ ‫کلیســای کاتولیــک و بــر اســاس روش ســاده خوانی کــه در موســیقی غــرب رایــج بــود‬ ‫و معمــوالً بــه زبــان التیــن (و گاهــی بــه زبــان یونانــی) خوانــده می شــدند‪ ).‬بــود بــه‬ ‫بــه طــور انحصــاری در مفهــوم‪ ،‬انهــا بــه یکــی از اولیــن جلــوه هــای موســیقی تبدیــل‬ ‫شــدند کــه ‪ -‬حتــی بــدون یــک سیســتم نمادیــن شــماتیک ‪ -‬توانســت پارامترهــای‬ ‫خاصــی را تعییــن کنــد‪.‬‬ ‫هیــچ ژانــری وجــود نــدارد کــه بهتــر از اپــرا بــا مفهــوم موســیقی ایتالیایــی مطابقــت‬ ‫داشــته باشــد‪ .‬ایــن ســبک در فلورانــس و درســت در میانــه رنســانس در ســال‬ ‫‪ ، 1600‬بــا تــاش گروهــی از موســیقیدانان‪ ،‬شــاعران و اومانیســت هــا متولــد شــد‬ ‫و بــه ســرعت بــه شــهرهای دیگــر ماننــد میــان ‪ ،‬ونیــز یــا ناپــل گســترش یافــت‪.‬‬ ‫یکــی از نــکات برجســته اپــرای ایتالیــا در طــول قــرن نوزدهــم رخ داد‪ .‬در ایــن دوره‬ ‫بــود کــه جنبــش بــل کانتــو (ترانــه زیبــا) پدیــد امــد و از دل ایــن جنبــش هنرمندانــی‬ ‫ماننــد گیواچینــو روســینی ‪ ،‬فرانچســکو بلینــی یــا گائتانــو دونیزتــی معرفــی شــدند‪.‬‬ ‫امــا بــدون تردیــد گیزپــه وردی ‪ ،‬نمادیــن تریــن اهنگســاز اپــرا موزیســین متولــد‬ ‫شــمال ایتالیــا اســت‪.‬‬ ‫ایــن ســبک موســیقی دیدنــی هنــوز در مراســم فرهنگــی کشــور ماکارونــی همــه‬ ‫جــا حضــور دارد‪ .‬بــه هــر گردشــگری کــه امــاده گــردش در ایتالیــا اســت‪ ،‬توصیــه‬ ‫می شــود بــه یکــی از جشــنواره هــای متعــددی کــه ســاالنه برگــزار مــی شــود‪،‬‬ ‫بــرود تــا از ایــن ســبک موســیقی لــذت ببــرد‪.‬‬ ‫جالــب انکــه مکان هایــی ماننــد ‪ La Scala‬در میــان یــا ‪ Le Fenice‬در ونیــز بــرای‬ ‫اوپــرا و لــذت شــنیدن ایــن نــوع موســیقی ســاخته شــدند و کاربــرد دارنــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 73‬راز شقایق| ‪48‬‬ صفحه 48 ‫در ســایه اپــرا ‪ ،‬یــک حرکــت موســیقی مهــم در ایتالیــا شــکل گرفــت کــه‬ ‫بــه نــام بــاروک ایتالیایــی معــروف اســت‪ .‬ســبک موســیقی کــه تحــت تاثیــر‬ ‫اهنگســازان و جریانــات موســیقی متولــد اتریــش ‪ ،‬المــان ‪ ،‬فرانســه یا روســیه‬ ‫قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫از نمونه هــای برجســته ایــن دوره‪ ،‬اثــار انتونیــو ویوالــدی اســت؛ کنســرت های‬ ‫وی بــرای ویولــن و ارکســتر چهــار فصــل نوشــته شــده اند‪ .‬انــدره ا گابریلــی‪،‬‬ ‫توماســو البینونــی و دومینیکــو اســکارالتی از دیگــر اهنگســازان برجســته‬ ‫ارکســتری هســتند‪.‬‬ ‫در طــول تاریــخ ‪ ،‬از زمــان امپراتــوری روم ‪ ،‬موســیقی ایتالیایــی در زندگــی‬ ‫سیاســی مشــارکت فعــال داشــته اســت‪ .‬در عهــد قدیــم‪ ،‬جلســات دادگاههــا‬ ‫و پارلمانهــا بــا حضــور و اجــرای زنــده برخــی از نوازنــدگان اجــرا می شــد‪.‬‬ ‫بــا اســتقرار رژیــم هــای پادشــاهی‪ ،‬مراســم ســلطنتی‪ ،‬میهمانی هــا ‪ ،‬تولدهــا‪،‬‬ ‫عروســی هــا و غیــره دارای موســیقی بــود کــه بــه ویــژه بــرای هــر مناســبت‬ ‫ســاخته مــی شــد‪.‬‬ ‫امــا موســیقی ایتالیایــی جنبــه ســرکش و انقالبــی خــود را نیــز داشــته اســت‪.‬‬ ‫اولیــن مــورد یــک نوازنــده مخالــف نظــام ‪ ،‬مــورد دومنیکــو سیماروســا بــود‬ ‫کــه در ســال ‪ 1799‬مجبــور بــه تبعیــد شــد‪.‬‬ ‫از اواخــر قــرن بیســتم ‪ ،‬جنبــش هــای موســیقی مردمــی تــاش کــرده انــد‬ ‫ضمــن اصالــت موســیقی ســنتی ایتالیــا‪ ،‬در عیــن حــال از موســیقی بــه عنــوان‬ ‫ابزارهــای بیــان موضــع گیــری هــای انتقــادی در برابــر سیســتم اقتصــادی‬ ‫کنونــی و همچنیــن در مخالفــت بــا ســرمایه داری و سیاســت هــای تجــارت‬ ‫ازاد نیــز ســود برده انــد‪.‬‬ ‫موســیقی ایتالیایــی وفــادار بــه ســنت التقاطــی خــود ‪ ،‬امــروزه در مســیر خــود‬ ‫پیــش مــی رود‪ .‬بــا مدرنیتــه ‪ ،‬ریتــم هایــی ماننــد راک یــا جــاز روی ســبک‬ ‫نوازنــدگان اثــر گذاشــته اســت‪ .‬بــه همیــن ترتیــب ‪ ،‬دوران جهانــی شــدن بــه‬ ‫تعــداد زیــادی از هنرمنــدان متولــد کشــور چکمــه اجــازه داده اســت تــا ســتاره‬ ‫هایــی در ســطح جهانــی شــوند‪.‬‬ ‫لوچیانــو پاواروتــی یکــی از برجســته تریــن نمادهــای موســیقی ایتالیــا اســت‬ ‫کــه بــر اســاس ســنت ال اســکاال در میــان ‪ ،‬اوازهــای غنایــی را بیــن المللــی‬ ‫و تجــاری کــرد‪.‬‬ ‫از ســال ‪ ۱۹۷۰‬پاواروتــی حضــور گســترده ای در ســالن های مشــهور سراســر‬ ‫جهــان پیــدا کــرد‪ .‬گرچــه در ابتــدا تخصــص وی اجــرای نقشــهای تنــد و تیــز‬ ‫و ســبکی چــون الوینــو در خوابگــرد بــود‪ ،‬امــا بعدهــا توانایــی اجــرای نقشــهای‬ ‫ســنگین تــر ماننــد ریــکاردو در اپــرای یــک بالماســکه اثر وردیــا کاوارادوســی‬ ‫در توســکای پوچینــی را پیــدا کــرد‪ .‬همچنیــن وی کنســرتها و نمایش هــای‬ ‫بی شــماری را از جملــه در اســتادیوم های چندیــن هــزار نفــری اجــرا کــرد‪ .‬بــه‬ ‫عنــوان مثــال اجــرای نقــش دوک مانتــوا از اپــرای ریگولتــوی وردی بــا حضــور‬ ‫‪ ۲۰۰‬هــزار نفــری مــردم در پــارک مرکــزی نیویــورک‪ .‬او امیــدوار بــود بــه ایــن‬ ‫وســیله اپــرا را بــه مردمــی کــه تــا کنــون چیــزی از ان نمی دانســتند‪ ،‬بیشــتر‬ ‫معرفــی کنــد و انهــا را بــا ایــن ســبک موســیقی اشــتی دهــد‪.‬‬ ‫او در ســال ‪ ۱۹۹۰‬همــراه بــا خــوزه کارراس و پالســیدو دومینگــو‪ ،‬دو خواننــده‬ ‫تنــور اســپانیایی گروهــی را تحــت عنــوان ســه تنــور تشــکیل دادنــد و در فینال‬ ‫جــام جهانــی فوتبــال یــک کنســرت تلویزیونــی در رم اجــرا کردنــد کــه در‬ ‫ســال بعــد جایــزه گرمــی را از ان خــود کــرد‪ .‬ایــن تیــم ســه نفــره محبوبیــت‬ ‫زیــادی یافــت و در مناســبتهای زیــادی از جملــه مراســم فینــال جــام جهانــی‬ ‫لــوس انجلــس در ‪ ،۱۹۹۴‬پاریــس در ‪ ۱۹۹۸‬و یوکوهومــای ژاپــن در ‪۲۰۰۲‬‬ ‫برنامــه اجــرا کردنــد‪ .‬ایــن ســه البــوم از جملــه پرفروشــترین اثــار کالســیک‬ ‫جهــان به شــمار می اینــد‪.‬‬ ‫دیگــر صداهــای نمادیــن «عصــر پــاپ راک» کنونــی عبارتنــد از لورا پائوســینی‪،‬‬ ‫اروس رامازوتــی ‪ ،‬انــدره ا بوچلــی ‪ ،‬جووانوتــی ‪ ،‬تیزانــو فــرو یــا زوچرو‪.‬‬ ‫شماره ‪| 73‬راز شقایق| ‪49‬‬ صفحه 49 ‫سمیه عبدالمحمدی‬ ‫کارشناس فرهنگی‬ ‫ادبیات ایتالیا‬ ‫ادبیــات ایتالیایــی در ابتــدا مجموعـه ای از غزل واره هــا و اشــعار عاشــقانه و رزمــی‬ ‫و بزمــی بــود کــه شــاعران دوره گــرد و نقــاالن بــرای مــردم می خواندنــد یــا‬ ‫همــراه بــا چنــگ و اواز ان هــا را می خواندنــد و مــردم ایتالیــا بســی راغــب بــه‬ ‫شــنیدن ایــن گونــه ترانه هــا و اشــعار بودنــد‪.‬‬ ‫نغمــه ســازان و داســتان پــردازان ایتالیائــی گاه از واژه هــای فرانســوی در عبــارات‬ ‫مــوزون خویــش ســود می جســتند و همان طــور کــه می دانیــم در حــدود قــرن‬ ‫دوازدهــم و ســیزدهم میــادی هــر یــک از شــهرها و نواحــی ایتالیــا دارای‬ ‫حکمرانــی مســتقل بــود ازاینــرو وحدتــی در ایــن ســرزمین وجــود نداشــت و‬ ‫لهجه هــا غالبـاً بــا هــم تفــاوت داشــت بــا اینحــال در زمــان فردریــک دوم زبــان‬ ‫ایتالیائــی در سیســیل‪ ،‬توســکانی مــورد اســتعمال بــود و شــاعران و خوانندگانــی‬ ‫کــه بــه ایتالیائــی شــعر می ســرودند بــا شــعر را همــراه بــا اواز می خواندنــد‪،‬‬ ‫قافیــه پــردازان سیســیل و توســکانی نامیــده شــده بودنــد‪.‬‬ ‫اســتاد و پیشــوای ایــن گونــه شــعر ایتالیائــی شــخصی بــه نــام گوئیــدو گوئینچلی‬ ‫‪ Guido Guinceli‬کــه در ســال ‪ ۱۲۵۴‬میــادی درگذشــته بــود‪ .‬وی از مــردم‬ ‫بولونیــا بــود‪ ،‬در ســرودن غزلهــای پرشــور عاشــقانه‪ ،‬مهارتــی بــه ســزا داشــت‬ ‫نفــوذ اشــعارش ایــن شــاعر بــزرگ در پــرورش فکــری و شــکوفائی اســتعداد‬ ‫دانتــه الیگــری شــاعر و نویســنده معــروف ایتالیائــی موثــر بــوده‪ ،‬ســبب ســرودن‬ ‫و نوشــتن داســتان کوتــاه زندگــی نــو‪ ،‬ســپس کمــدی الهــی گشته اســت‪ .‬دانتــه‬ ‫شــاعر و نویســنده نــام اور ایتالیائــی (‪ )۱۲۵۶-۱۳۲۱‬بــود‪.‬‬ ‫دانته‬ ‫انگیــزه ســرودن و نوشــتن زندگــی نــو و کمــدی الهــی از طــرف دانتــه بــه علــت یــک‬ ‫عشــق اســمانی بــود کــه بــه دختــری بنــام بئاتریــس پورتــی نــاری اســت و ایــن‬ ‫عشــق از ده ســالگی تــا پایــان عمــر ایــن شــاعر را در برگرفــت و تــا پــس از مــرگ‬ ‫بئاتریــس هرگــز زن نگرفــت‪.‬‬ ‫دانتــه حتــی پــس از مــرگ دختــرک نیــز خاطــر بئاتریــس را از یــاد نبــرد تــا اینکــه‬ ‫شــبی او را در خــواب دیــد و تصمیــم گرفــت کــه بــه خاطــر ایــن خــواب بــه نوشــتن‬ ‫اثــر پــرارزش و جهانــی خــود کمــدی الهــی پــردازد و در بســیاری از جاهــای کتــاب‬ ‫کمدی الهــی بئاتریــس همچــون فروغــی تابــان و خورشــیدی درخشــان و مظهــر تقــوا‬ ‫و زیبائــی و خیرمطلــق اســت‪ .‬کتــاب کمدی الهــی تصویــر از قــرون وســطی بــا اخــاق‬ ‫و رفتــار و اختالفــات و جنگهــا و چهره هــای نامــی و تمدنهــای قدیــم اســت امــا بایــد‬ ‫گفــت در ایــن کتــاب عظیــم صحنه هــای گویــا از تاریــخ‪ ،‬پیــش چشــم مجســم اســت‪.‬‬ ‫دانتــه عــاوه بــر نوشــتن دو کتــاب زندگــی نــو و کمــدی الهــی بــه تالیــف کتابهائــی‬ ‫دربارهفلســفه و سیاســت پرداختــه بــود‪ .‬دو عنــوان برجســته تر از ســایر موضوعــات‬ ‫بــه چشــم می خــورد یکــی ایجــاد یــک زبــان ادبــی ایتالیائــی دیگــری کــه در یــک‬ ‫رســاله بــه زبــان التیــن نوشــته عنــوان حکومــت جهانــی را بــرای نخســتین بــار بیــان‬ ‫کــرده و بــا دلیــل و برهــان بــه اثبــات رســانید‪ ،‬کــه بــرای حفــظ صلــح و ازادی یــک‬ ‫ســازمان جهانــی بایســتی از ملــل عالــم تشــکیل شــود و ایــن ســازمان دارای یــک‬ ‫محکمــه بین المللــی باشــد و انقــدر قــدرت داشــته باشــد کــه بتوانــد تصمیمــات ملــل‬ ‫عضــور را بــه مرحلــه عمــل و اجــرا دراورد‪.‬‬ ‫پترارک‬ ‫پتــرارکاز شــاعران و نویســندگان ایتالیائــی بــود که شــور و عشــقی فــراوان به ســرزمین‬ ‫ایتالیــا و مــردم ان داشــت دو اثــر مهــم از وی بجــا مانده اســت کــه در ادبیــات ایتالیــا‬ ‫مقامــی بــس ارجمنــد دارد ‪ -۱‬پیروزی هــا ‪ -۲‬افریقــا‪ .‬ایــن شــاعر نویســنده بــه زبــان‬ ‫التیــن نیــز اثــاری پدیــد اورد‪.‬‬ ‫سالواتوره کاسینودو‬ ‫ســالواتوره کاســینودو از شــاعران ایتالیائــی اســت (‪ )۱۹۶۸-۱۹۰۱‬کــه‬ ‫در سیســیل بــه دنیــا امــد‪ ،‬بعــد از تحصیــل رشــته مهندســی ســاختمان‬ ‫بــه ســمت معاونــت ســر دبیــر تمپــو ‪ Tempo‬در ســال های ‪ ۳۸‬و ‪۴۰‬‬ ‫خدمــت کــرد و از ســال ‪ ۱۹۴۱‬بــه عنــوان اســتاد ادبیــات ایتالیائــی در‬ ‫یــک هنرســتان بــه تدریــس پرداخــت‪ .‬بواســطه تمایــات و فعالیت هــای‬ ‫ضــد فاشســتی بامــر مامــوران موســولینی زندانــی گردیــد‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ۱۹۵۹‬همــراه بــا دیلــن تامــس ‪ Dylan Thomas‬شــاعر و‬ ‫نویســنده معــروف انگلیســی بــه دریافــت جایــزه ادبــی نوبــل توفیــق‬ ‫یافــت‪.‬‬ ‫ایــن شــاعر توانــا در زمینــه نقــد و ترجمــه کارهــای ادبــی جالبــی کــرده‬ ‫بــود از جملــه برخــی از اثــار شکســپیر و ای‪ .‬ایکامینگــز شــاعر امریکایــی‬ ‫را بــه زبــان ایتالیائــی ترجمــه کــرد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 73‬راز شقایق| ‪50‬‬ صفحه 50 ‫تاثیر کتاب دکامرون‬ ‫‪http://danesh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%d8‬‬ ‫‪%d8%84%d9%a8%aa+%d8%d8%a7%8c%d8%db%a8%af%d8%d8%a7%‬‬ ‫‪0=SSOReturnPage=Check&Rand&b1%d8%a7%ba%d8‬‬ ‫جووانــی بوکاچــو (‪ )۱۳۷۵-۱۳۱۳‬از شــاعران و نویســندگان معــروف ایتالیائی‬ ‫بــود کــه بــه ادبیــات قدیــم یونــان و روم عشــق می ورزیــد و کتــب متعــددی‬ ‫بــه التیــن نوشــت دربــاره تاریــخ و شــرح حــال مــردان و زنــان مشــهور و‬ ‫دبــاره کوه هــا و جنگلهــا و چشــمه ها و دریاچه هــا و رودهــا و غیــره دو‬ ‫کتــاب در بــاب افســانه های شــبانی کتابــی بنــام امتــو ‪ Ameto‬و کتــاب‬ ‫دکامــرون (‪ )Decameron‬مجموعــه صــد داســتان اســت‪ ،‬نوشــت‪.‬‬ ‫در دکامــرون زمینــه داســتان را گروهــی مــردان و زنــان تشــکیل می دهــد‬ ‫کــه می خواهنــد از بــای طاعــون ســال ‪ ،۱۳۴۸‬فلورانــس بگریزنــد و پنــاه‬ ‫بــه خانــه ای ییالقــی می برنــد در ان خانــه بــه افســانه گوئی می پردازنــد‬ ‫و چــون خلــق و خــوی داســتان گویان متفــاوت اســت داســتان ها دارای‬ ‫گیرائــی و تنــوع بســیار اســت و از مجمــوع ان هــا اوصــاف شــاعرانه‪ ،‬عبــرت‬ ‫امــوز و غم انگیــز امــا لطیــف و شــاعرانه فــراوان بچشــم می خــورد‪.‬‬ ‫چــون نویســنده واقــف بــه روح بشــری و اشــخاص داســتان بــوده‪ ،‬همــه‬ ‫قهرمانهــای ان زنــده و پــر از شــور زندگــی هســتند حتــی جانــوران‬ ‫داســتان های دکامــرون‪.‬‬ ‫ایــن کتــاب بعدهــا در ادبیــات پــاره ای کشــورها از جملــه انگلســتان مــورد‬ ‫اقتبــاس و تقلیــد قــرار گرفــت‪ .‬نفــوذ وی را می تــوان در برخــی از اثــار‬ ‫چاســر انگلســتان النگفلــو امریکایــی و کیتــس شــاعر انگلیســی دیــد‪.‬‬ ‫نهضــت رنســانس در ایتالیــا ســبب عظمــت یافتــن زبــان ایتالیائــی گشــت‬ ‫از جملــه کســانی کــه بــه پیــروی از دانتــه بــرای زبــان ایتالیائــی و رســمی‬ ‫و عمومــی شــده ان در سراســر ایتالیــا تــاش کــرد پی یتروبمبــو ‪Pietro‬‬ ‫‪ Bembo‬شــاعر مشــهور ایــن زمــان ایتالیــا بــود‪ .‬از ان بــه بعــد فرهنگهــا‬ ‫و کتاب هــای صــرف و نحــو ایتالیائــی تهیــه و منتشــر و فرهنگســتان دال‬ ‫کروســکا ‪ Della crusca‬در ســال ‪ ۱۴۸۵‬در فلورانــس تاســیس گردیــد و‬ ‫رفتــه رفتــه از رونــق التیــن کاســته و بهمــان نســبت بــر ترقــی و عظمــت و‬ ‫وســعت زبــان ایتالیائــی افــزوده می شــد‪.‬‬ ‫لودویکو اریوستو‬ ‫لودویکــو اریوســتو ‪ Ludavico‬کتابــی حــاوی ماجراهــای قهرمانــی بنــام اورالنــدو‬ ‫دیوانــه عرضــه کــرد کــه خیلــی مــورد توجــه قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫تور کواتوتاسو‬ ‫کواتوتاســو کتــاب اورشــلیم نجــات یافتــه را ســرود کــه شــرح رهائــی اورشــلیم از‬ ‫چنــگ مســلمانان (کفــار) بســی مقبــول طبــع مــردم ایتالیــا قــرار گرفــت و بــا ایــن‬ ‫منظومــه و ســایر کتــب برغنــای زبــان ایتالیائــی بیــش از پیــش افــزوده شــد‪.‬‬ ‫ماکیاولی‬ ‫کتاب هــا و اثــار ماکیاولــی از قبیــل شــهریار عظیــم در ایتالیــا و سراســر جهــان‬ ‫کســب کــرده منتهــی کتــاب شــهریار یــک سرمشــق گمــراه کننده اســت کــه مــورد‬ ‫توجــه ســتمگران و جبــاران روزگار قــرار گرفتــه و لوئــی شــانزدهم‪ ،‬ناپلئــون‪ ،‬هیلتــر‬ ‫و جانورانــی از ایــن قبیــل همــواره نســخه ای از ان را بــا خــود همــراه داشــتند و بــا‬ ‫خوانــدن ان سرمشــق دوروئــی و خیانــت و جنایــت نســبت بــه مــردم را فــرا گرفتــه‬ ‫و می گیرنــد‪.‬‬ ‫‪51‬‬ ‫شقایق| ‪51‬‬ ‫|راز شقایق|‬ ‫‪| 73‬راز‬ ‫شماره ‪50‬‬ ‫شماره‬ ‫چــون ایتالیــا زیــر نفــوذ اســپانیا قــرار گرفــت‪ ،‬گوئــی چشــمه ادبیــات و دانــش‬ ‫ایتالیــا خشــکید زیــرا محاکــم تفتیــش عقایــد هــر عالــم و ادیبــی را در مظــان تهمت‬ ‫می بافــت از دم شمشــیر خونخــوار و بی رحــم خــود می گذرانیــد و مدت هــا ایتالیــا‬ ‫از داشــتن شــاعر و نویســنده دانشــمند محــروم بــود تــا اینکــه رفتــه رفتــه دژخیمان‬ ‫ائیــن مســیح رو بــه ضعــف نهادنــد و از نفــوذ اســپانیا در ایتالیــا کاســته شــد‪.‬‬ ‫یکــی از جنایــات ننــگ اور طرفــداران قشــری ائیــن مســیح می تــوان بــه اتــش‬ ‫ســوزانیدن بروتــو رادر فوریــه ‪ ۱۶۰۰‬میــادی ذکــر کــرد‪.‬‬ ‫ایتالیــا دوبــاره از قــرن هجدهــم جــان تــازه یافــت و شــاعران و نویســندگانی ظهــور‬ ‫کردنــد کــه از جملــه می تــوان ویتوریــول ال فیــری ‪ ۲‬را کــه تــراژدی منظــم عالــی‬ ‫ســرود و در واقــع مجموعــه ای بــزرگ از تراژدی هــای ایتالیــا را تشــکیل می دهــد‬ ‫ذکــر کــرد‪.‬‬ ‫در قــرن نوزدهــم و بیســتم لئوپــاردی و کاردوچــی ظهــور کردنــد و بــا خلــق اثــار پــر‬ ‫ارزش ادبــی خــود شــهرت و معروفیــت فــراوان در سراســر ایتالیــا کســب کردنــد‬ ‫حتــی کاردوجــی بــه دریافــت جایــزه ادبــی نوبــل توفیــق یافــت و بــرای اولیــن بــار‬ ‫ایتالیــا را صاحــب ایــن افتخــار ســاخت‪.‬‬ ‫مانتســونی از نویســندگان قــرن بیســتم ایتالیاســت کــه کتــاب نامــزد وی بــه اکثــر‬ ‫زبانهــای زنــده دنیــا ترجمــه شــده و سرمشــق داستان نویســی تاریخــی بــه شــمار‬ ‫مـی رود‪.‬‬ ‫گابریــل دانونزیــو از شــاعران و نویســندگان مشــهور ایتالیائــی قــرن بیســتم اســت‬ ‫کــه در زمینــه نمایشنامه نویســی و شــاعری مرتب ـه ای بلنــد دارد و عیــب بــزرگ وی‬ ‫همــکاری بــا فاشیســت های ایتالیــا بــود‪ .‬ایــن اشــعر نویســنده در ســال ‪۱۹۳۸‬‬ ‫درگذشــت‪.‬‬ صفحه 51 ‫فاطمه عبدالمحمدی‬ ‫نویسنده و کارشناس‬ ‫ارشد فلسفه‬ ‫معماری ایتالیا‬ ‫شــبه جزیــره ایتالیــا از ســه طــرف بــه دریــای مدیترانــه و از شــمال بــه‬ ‫رشــته کــوه هــای الــپ محــدود مــی شــود و از دیربــاز‪ ،‬مهــد تمــدن مغرب‬ ‫زمیــن بــوده اســت‪ .‬روزگاری تحــت تاثیــر فرهنــگ یونــان و بعدهــا تحــت‬ ‫ســیطره امپراطــوری رم قــرار گرفتــه اســت‪ .‬اثــار بجــا مانــده از ایــن‬ ‫دوره‪ ،‬گویــای توانایــی بــاالی مــردم ایــن کشــور در معمــاری و مهندســی‬ ‫ســاختمان مــی باشــد‪ .‬بعــد از ان تحــت تاثیــر اییــن مســیح قــرار مــی‬ ‫گیــرد و بعدهــا مرکــز مســیحیت جهــان مــی شــود‪.‬‬ ‫معمــاری ایــن دوره نیــز‪ ،‬بــا ویژگــی هــای خــود اثــار بســیار زیبایــی را‬ ‫بــه یــادگار مــی گــذارد‪ .‬در قــرن پانزدهــم و شــانزدهم میــادی‪ ،‬معمــاران‬ ‫بزرگــی در ایــن کشــور معمــاری رنســانس را شــکل مــی دهنــد؛ و ایــن‬ ‫رونــد بعدهــا در دوره بــاروک و روکــوک ادامــه پیــدا مــی کنــد‪ .‬مــی تــوان‬ ‫بــه صراحــت گفــت کــه معمــاری ایــن کشــور‪ ،‬تقریبـاً در برگیرنــده تاریــخ‬ ‫معمــاری تمــام مغــرب زمیــن مــی باشــد‪.‬‬ ‫عوامــل فرهنکــی و اقتصــادی نیــز بــه نحــوی در شــکل گیــری انهــا دخیــل‬ ‫بــوده انــد‪ .‬در مجمــوع مــی تــوان گفــت کــه مناطــق کوهســتانی‪ ،‬بــه دلیــل‬ ‫ناهمــواری هــای موجــود در زمین‪،‬مــردم کمتــر بــه کشــاورزی اشــتغال‬ ‫داشــته و بــه امــر دامــداری پرداختــه انــد‪ .‬اســتان هــای مختلفــی بــا‬ ‫تعــداد شــهرهای زیــاد در ایــن مناطــق قــرار گرفتــه انــد‪ .‬از ان جمله انــد‪:‬‬ ‫اســتان های اومبریــا‪ ،‬لیگوریــا‪ ،‬و قســمتی از توســکانی و ‪ ...‬در ایــن مناطــق‪،‬‬ ‫مجتمــع هــای زیســتی در ارتبــاط بــا ناهمــواری هــا شــکل گرفتــه و گونــه‬ ‫هــای مســکونی حاکــم‪ ،‬از نــوع برونگــرای ردیفــی هســتند‪ .‬اجتمــاع ایــن‬ ‫واحدهــا مســکونی‪ ،‬بافــت هــای خطــی را مــی ســازد‪.‬‬ ‫در منطقــه ایمثــل امیلیــا رومانیــا‪ ،‬گونــه حاکــم واحدهــای مســکونی‬ ‫حیــاط دار مــی باشــند‪ .‬در شــهر میــان و تورینــو نیــز ایــن مســئله‬ ‫صــدق مــی کنــد‪ .‬انچــه مســلم اســت در رونــد گونــه شناســی در‬ ‫مناطــق یــاد شــده تــا رســیدن بــه گونــه هــای کامــل تــر‪ ،‬گونــه هــای‬ ‫اولیــه ای بــوده انــد کــه نتیجــه شــکل گیــری انهــا در زمان هــا و‬ ‫مــکان هــای مختلــف‪ ،‬گونــه هــای موجــود را در پــی داشــته اســت‪.‬‬ ‫طبــق تحقیقــات انجــام شــده‪ ،‬گونــه هــای اولیــه دارای پالنــی‬ ‫چهارگــوش بــوده اســت‪.‬‬ ‫مصالــح ســاختمانی‪ ،‬بــه دلیــل قــرار گرفتــن ایــن گونــه هــا در مناطــق‬ ‫کوهســتانی‪ ،‬از ســنگ هــای الشــه بــوده و بــه صــورت خشــکه بــر‬ ‫روی هــم چیــده شــده اســت‪ .‬ایــن ســلول ابتدایــی بــه وســیله یــک‬ ‫در‪ ،‬بــه بیــرون ارتبــاط داشــته و بعدهــا در گونــه هــای تکامــل یافتــه‬ ‫تــر‪ ،‬پنجــره ای نیــز بــرای ان تعبیــه شــده اســت‪ .‬شــکل ســنتوری‬ ‫پوششــی نیــز‪ ،‬بــه وســیله ادامــه دیــوار ســنگی بــه دســت امــده و بــر‬ ‫روی ان‪ ،‬تیرهــای اصلــی و ســپس تیرچــه هــا قــرار مــی گرفتــه انــد‪.‬‬ ‫پوشــش نماهــا نیــز قشــری ســنگی بــوده اســت‪.‬‬ ‫ترولیهــا نــوع دیگــری از ســکونت گاه هــای ابتدایــی هســتند کــه در‬ ‫جنــوب شــرقی ایتالیــا و در اســتان پولیــا ســاخته شــده انــد‪ .‬بــه دلیــل‬ ‫دایــره ای بــودن پــان ان و در ادامــه گســترش نیافتــن ان بــه صــورت‬ ‫بافــت شــهری‪ ،‬ایــن گونــه هــا گســترش زیــادی نداشــته و بــه همیــن‬ ‫منطقــه محــدود مــی شــود‪ .‬نــوع ابتدایــی ان دارای پالنــی مدور اســت‪.‬‬ ‫بــا اســتفاده از ســنگ بــه صــورت خشــکه چیــن‪ ،‬دیوارهــا را ســاخته‬ ‫و طــاق ان را کــه بــه طــاق کاذب مصطلــح اســت‪ ،‬بــه صــورت پلــه‬ ‫پلــه مــی ســازند‪ .‬ایــن طــاق از لحــاظ ایســتایی هیــچ گونــه نیــروی‬ ‫رانشــی را ایجــاد نمــی کنــد‪ .‬ایــن پــان بعدهــا گســترش پیــدا کــرده‬ ‫و بــه صــورت هــای مختلــف درامــده اســت‪ .‬در مناطقــی مثــل البــرو‬ ‫و بلــو تمامــی فضاهایــی را کــه مــی بایســت یــک واحــد مســکونی‬ ‫داشــته باشــد‪ ،‬بــه همیــن صــورت شــکل داده انــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 73‬راز شقایق| ‪52‬‬ صفحه 52 ‫ســبک ایتالیایــی یــک ســبک محبــوب در ســاختمان هــای قــرن نوزدهــم‬ ‫بــوده کــه از معمــاری رنســانس ایتالیــا در قــرن ‪ 16‬همــراه بــا تاثیــرات‬ ‫منظــره از خانــه هــای کشــاورزی در حومــه توســکان الهــام گرفتــه شــده‬ ‫اســت‪ .‬ایــن ســبک در دوره ویکتوریایــی انگلیــس اغــاز شــده و در سراســر‬ ‫جهــان گســترش یافــت ‪ ،‬اســتفاده از عناصــر معمــاری از گذشــته بــرای‬ ‫ایجــاد ســاختمانهایی کــه جایگزینــی معمــاری کالســیک شــد‪ .‬ایــن بــه‬ ‫معنــای اســتقبال از فرمهــای ســاختمانی و نقشــه هــا بــوده اســت‪.‬‬ ‫معمــاری ایتالیایــی مقولــه ای از معمــاری ویکتوریایــی اســت کــه ســبک‬ ‫خاصــی نیســت بلکــه یــک دوره اســت و ســلطنت ملکــه ویکتوریــا بــر‬ ‫پادشــاهی بریتانیــا از ‪ 1837‬تــا ‪ 1901‬را شــامل مــی شــود‪ .‬عــاوه بر ســبک‬ ‫ایتالیایــی ‪ ،‬معمــاری دوره ویکتوریایــی ســبک هــای زیــادی را تولیــد کــرده‬ ‫اســت ‪ ،‬از جملــه ان هــا مــی تــوان بــه ســبک هــای گوتیــک ‪ ،‬ویکتوریایــی‬ ‫عامیانــه ‪ ،‬یونانــی ‪ ،‬امپراتــوری دوم ‪ ،‬اســتیک و ‪ ...‬اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫تصــور مــی شــود کــه جــان نــاش معمــار انگلیســی اولیــن ویــای ایتالیایــی‬ ‫را در انگلســتان بــا نــام ‪ Cronkhill‬در ‪ Shropshire‬در ســال ‪ 1802‬ســاخته‬ ‫باشــد ‪ ،‬امــا معمــاری ایتالیایــی از ‪ 1840‬تــا ‪ 1885‬دوران شــکوفایی خــود را‬ ‫طــی کــرد‪ .‬ایــن ســبک دوران ویکتوریایــی تفســیری انگلیســی از شــکوه و‬ ‫جــال معمــاری و طبیعــی فلورانــس و حومــه ایتالیــا بــود کــه تخیــل بازدیــد‬ ‫از معمــاران و طراحــان منظــره را بــه خــود جلــب کــرد‪ .‬معمــاران و طراحــان‬ ‫چشــم انــداز مســحور کاخ هــای رنســانس ایتالیــا در قــرن شــانزدهم در‬ ‫فلورانــس و خانــه هــای کشــاورزی ایتالیایــی توســکانی ســعی در بازتولیــد‬ ‫برخــی جذابیــت هــای ایتالیایــی در خانــه و ایجــاد طــرح هــای زنــده ســه‬ ‫بعــدی از تورهــای اروپایــی خــود داشــتند‪.‬‬ ‫بــا توجــه بــه اینکــه معمــاری یونانــی از کالســیک گرایــی یونــان و روم‬ ‫باســتان الهــام گرفتــه شــده اســت ‪ ،‬معمــاری ایتالیایــی نشــانه هــای خــود‬ ‫را از رومانتیســم ‪ ،‬رنســانس و ویالهــای ایتالیایــی گرفتــه اســت‪ .‬ایــن خانــه‬ ‫مزرعــه دار متواضعانــه توســکانی را بــا خطــوط ســاده و عناصــر امضــا ماننــد‬ ‫و برجهــای برجســته مربــع شــکل کــه مــی تواننــد شــکل نامنظمــی بــه یــک‬ ‫ســاختمان متقــارن نشــان دهنــد ‪ ،‬ترکیــب کــرده و فرصــت هــای جدیــدی را‬ ‫بــرای افــرادی کــه بــه دنبــال گزینــه هــای طراحــی مــدرن بودنــد ‪ ،‬ایجــاد‬ ‫کــرد‪.‬‬ ‫زیبایــی هــای ایتالیایــی بــا طیــف وســیعی از انــواع ســاختمان هــا از جملــه‬ ‫خانــه هــای بــزرگ بــا امــاک گســترده بــرای ثروتمنــدان و ردیــف خانــه‬ ‫هــای شــهر در تعــداد کمتــری ســازگار شــده اســت‪ .‬ظهــور تولیــد انبــوه‬ ‫بــه ایــن معنــا بــود کــه جزئیــات معمــاری شــیک ایتالیایــی را مــی تــوان بــه‬ ‫راحتــی و بــا هزینــه کــم تولیــد و بــرای ســاختمانها بــه کار بــرد تــا نقشــی‬ ‫بــه ســبک ایجــاد کنــد ‪ ،‬البتــه در یــک نســخه ســاده‪.‬‬ ‫خانــه ایــده ال ایتالیایــی در زمینــی بــه انــدازه کافــی ســاخته شــده اســت‬ ‫کــه ارتبــاط ان بــا فضــای ســبز را بــه احتــرام بــه محوطــه ســازی منطقــه‬ ‫توســکانی برجســته مــی کنــد ‪ .‬ســبک ایتالیایــی از انگلســتان در سراســر‬ ‫شــمال اروپــا ‪ ،‬امپراتــوری بریتانیــا و بــه ایــاالت متحــده گســترش یافــت‬ ‫کــه در دهــه ‪ 1860‬پــس از جنــگ داخلــی بــه محبــوب تریــن ســبک در‬ ‫امریــکا تبدیــل شــد و در سراســر ایــاالت متحــده بــه لطــف کتابهــای‬ ‫معــروف الگویــی کــه توســط طراحــان ســبک ایتالیایــی ماننــد انــدرو‬ ‫جکســون داونینــگ نوشــته شــده اســت ‪ ،‬گســترش یافــت‪ .‬در ایــاالت‬ ‫متحــده ‪ ،‬مــی توانیــد نمونــه هایــی درخشــان از معمــاری ایتالیایــی را در‬ ‫مــکان هایــی ماننــد منطقــه بروکلیــن هایتــس نیویــورک پیــدا کنیــد‪.‬‬ ‫به طور کلی معماری ایتالیایی شامل عناصر زیر است‪:‬‬ ‫به طور معمول از تخته سه ال اجر یا چوب ساخته می شود‬ ‫از نظر ظاهری بلند است‬ ‫سقف های شیب دار و ظریف‬ ‫لبه های اویزان عمیق با براکت های تزئینی برجسته‬ ‫ورودی هایــی بــا جزئیــات تزئینــی ماننــد ســتون هــا ‪ ،‬براکــت هــا ‪ ،‬همچنیــن‬ ‫ایــوان هــای یــک طبقه برجســته‬ ‫پنجره های باریک مستطیل یا قوسی‬ ‫تزئینات پنجره ‪ ،‬زیراندازها و پنجره های خلیج‬ ‫ایوان هایی با منبت کاری تزئینی‬ ‫فضاهــای داخلــی انعطــاف پذیــر کــه دور از نقشــه هــای رســمی معمــاری‬ ‫کالســیک بــوده و اغلــب شــامل دسترســی بهتــر بــه فضــای بیرونــی دارنــد‬ ‫عناصــر تزئینــی چــدن یــا فلــز فشــرده شــده تولیــد انبــوه در بالکــن هــا ‪،‬‬ ‫ایــوان هــا و نــرده هــا‬ ‫شماره ‪| 73‬راز شقایق| ‪53‬‬ صفحه 53 ‫سحر پور حسینی‬ ‫جامعه شناس‬ ‫پوشش مردم ایتالیا‬ ‫ایتالیایــی هــا بــرای طــرز پوششــان در دنیــا شــهرت دارنــد و همیشــه در‬ ‫طراحــی لبــاس بهتریــن طــرح هــا را ارائــه مــی کننــد و برندهــای معــروف در‬ ‫جهــان بیشــتر بــرای ایتالیــا مــی باشــد ‪.‬ان هــا طراحــی لبــاس را از گذشــته‬ ‫هــای دور انجــام مــی دهنــد و حتــی لبــاس ســنتی ان هــا از لبــاس هــای اروپا‬ ‫و امریــکای شــمالی رســمی تــر و بــه روزتــر اســت و انهــا اعتقــاد دارنــد که در‬ ‫هــر شــرایطی در هــر مکانــی بایــد لبــاس مخصــوص و رســمی ان موقعیــت را‬ ‫پوشــید ان هــا لبــاس هــا بــاز را فقــط در ســواحل مــی پوشــند و اکثــر ایتالیایی‬ ‫هــا لبــاس هــای جیــن را در رســتوران هــای لوکــس و کلیســاها نمــی پوشــند‬ ‫ایتالیــا فرهنــگ و ســنت هــای مختلفــی دارد کــه باعــث شــده اســت هــر‬ ‫منطقــه از ایــن کشــور لبــاس هــای ســنتی خــود را داشــته باشــند شــمال‬ ‫ایتالیــا لبــاس هایشــان طبــق لبــاس هــای ســنتی در زمــان قــرون وســطی‬ ‫درســت شــده انــد‪.‬‬ ‫لبــاس خانــم هــا دامــن و نیــم تنــه گلــدوزی شــده و پیراهــن اســت و همــراه‬ ‫بــا لبــاس کالهــی کــه بــا طــرح هــای گل و میــوه تزییــن شــده اســت بــر روی‬ ‫سرشــان مــی گذارنــد و کفــش هــای ان هــا چوبــی اســت‪.‬‬ ‫لبــاس ســنتی مــردان بــا دکمــه و ســنجاق و قــاب دوزی تزییــن شــده اســت‬ ‫و مــردان پیراهــن ســفید بــا جلیقــه بــاز و دکمــه دار و نیــم شــلوار و کاله‬ ‫می پوشــند در کل لباسشــان نســبت بــه لبــاس زنــان ســاده تــر اســت‪.‬‬ ‫اکثر جنس پارچه لباس ها پشم ضداب به نام ‪ orbace‬است‪.‬‬ ‫در جنــوب ایتالیــا پوشــش مــردم بــه صــورت رنــگ هــای زیبــا و شــاد همــراه‬ ‫بــا پیــش بنــد و شــال اســت‪.‬‬ ‫طراحی لباس و پوشش مردم در سال های اخیر‬ ‫فلورانــس و میــان و رم جــزو شــهرهای معــروف مــد در جهــان هســتند‬ ‫کــه در ســال ‪ 2009‬میــان لقــب پایتخــت مــد جهــان را گرفــت و برندهــای‬ ‫معروفــی ماننــد دولچــه و گابانــا و ورســاچه و ارمانــی و پــرادا و والنتینــو و‪ ...‬در‬ ‫ایتالیــا وجــود دارنــد‪.‬‬ ‫ســبک ایتالیایــی در مــد و لبــاس یــک ســبک جســورانه‪ ،‬بیانگــر و جــذاب اســت و‬ ‫در میــان ســبک های مختلــف اروپایــی و ســبک های جهانــی همیشــه حرف هــای‬ ‫زیــادی بــرای گفتــن داشــته اســت‪ .‬ســبک ایتالیایــی نشــانه های خاصــی دارد مثــل‬ ‫اســتفاده از رنگ هــای روشــن و شــاد‪ ،‬پــر و تزئیــن روی لباس هــا و لباس هــای‬ ‫طــرح دار و متالیــک بــرای اســتفاده روزمــره کــه می تــوان ایــن نشــانه ها و‬ ‫ویژگی هــا را در محصــوالت شــاخص برندهــای ایتالیایــی هــم مشــاهده کــرد‪.‬‬ ‫ایتالیــا از دهه هــای گذشــته محــل تولــد برندهــای معتبــر و مانــدگار پوشــاک مثــل‬ ‫گوچــی‪ ،‬فنــدی‪ ،‬پــرادا و ‪ ...‬بــوده اســت و طراحــان معــروف و بنامــی از شــهرهای‬ ‫مختلــف ان پــا بــه عرصــه مــد گذاشــته اند‪ .‬میــان و فلورانــس دو مرکــز مهــم مــد‬ ‫و فشــن در ایتالیــا بــه شــمار مـی رون وهمــه ســاله دو بــار مراســم هفتــه در میــان‬ ‫برگــزار می شــود و خبرنــگاران‪ ،‬منتقــدان و عالقمنــدان از سراســر جهــان بــرای‬ ‫مشــاهده ایــن رویــداد بــه میــان ســفر می کننــد‪ .‬اهمیــت ایتالیــا در مــد و فشــن‬ ‫و پیشــینه و فرهنــگ خــاص ایــن کشــور در نحــوه لبــاس پوشــیدن باعــث شــده‬ ‫اســت کــه ســبک ایتالیایــی ویژگی هــای متفاوتــی داشــته باشــد و زنــان ایتالیایــی‬ ‫بــه لباس هــا و ترکیب هــای لبــاس متفاوتــی عالقــه داشــته باشــند‪.‬‬ ‫تعــادل در اســتایل ایتالیــای هــم مثــل هــر اســتایل دیگــری‪ ،‬جایــگاه مهــم و خاصــی‬ ‫دارد و همیشــه ســعی می شــود کــه لباس هــا در عیــن چشــمگیر بــودن و جذابیــت‪،‬‬ ‫کامــا متعــادل و در هماهنگــی بــا یکدیگــر انتخــاب شــوند‪ .‬مثــا زمانــی کــه شــما‬ ‫یــم دامــن جیــن کوتــاه می پوشــید می توانیــد بــا یــک جفــت بــوت بلنــد تعــادل‬ ‫و پوشــش الزم را بــه اســتایل خــود وارد کــرده و ان را زیبــا و هماهنــگ کنیــد‪ .‬ایــن‬ ‫ترکیــب لبــاس هــم یکــی از نمونه هــای جذابــی اســت کــه گیلــدا امبروزیــو بــرای‬ ‫خــود انتخــاب کــرده اســت و همــراه یــک جفــت بــوت بلنــد و یــک دامــن کوتــاه بــا‬ ‫ژاکــت بافتنــی جلوبســته‪ ،‬ترکیبــی هماهنــگ و زیبــا بــه وجــود اورده اســت‪.‬‬ ‫شماره ‪| 73‬راز شقایق| ‪54‬‬ صفحه 54 ‫برندهای معروف لباس‬ ‫پرادا‬ ‫برنــد پــرادا یکــی از برندهــای مشــهور و لوکــس در دنیــای فشــن و‬ ‫مــد اســت‪ .‬تمــام طراحــان و افــرادی کــه پشــت نــام تجــاری ایــن‬ ‫برنــد قــرار گرفته انــد ســال ها اســت در تالشــند تــا در کنــار حفــظ‬ ‫ســبک کالســیک ایــن برنــد‪ ،‬از ابتــکارات خــود نیــز بهــره ببرنــد تــا در‬ ‫طــول زمــان نــام پــرادا زنــده نگه داشــته شــود‪ .‬ایــن راز عمــر طوالنــی‬ ‫پــرادا اســت و بــه همیــن دلیــل اســت کــه هنــوز هــم بــا گذشــت‬ ‫ســال ها برنــد پــرادا یکــی از پرمتقاضی تریــن برندهــای جهــان‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫تاریخچه‬ ‫اولیــن فروشــگاه ‪ Prada‬در ســال ‪1913‬در محلــه معتبــر گالریــا‬ ‫ویتوریــو امانوئــل ‪ II‬در شــهر میــان ایتالیــا افتتــاح شــد‪ .‬در ان زمــان‬ ‫ماریــو پــرادا بــه همــراه بــرادرش مارتینــو یــک فروشــگاه کاالهــای‬ ‫چرمــی افتتــاح کــرد کــه در ان کیــف‪ ،‬چمــدان‪ ،‬و لــوازم جانبــی و‬ ‫اکسســوری هایی از جنــس چــرم می فروختنــد‪.‬‬ ‫موفقیــت ایــن دو بــرادر تــا بــه حــدی پیــش رفت کــه در ســال ‪1919‬‬ ‫برنــد پــرادا بــه عنــوان تامیــن کننــده رســمی کاخ ســلطنتی ایتالیــا را‬ ‫از ان خــود کــرد‪ .‬ایــن اعتبــار متمایــز بــه پــرادا اجــازه داد تــا طراحــی‬ ‫منحصــر بفــرد کت هــای ســلطنتی را تحــت اختیــار خــود بگیــرد و‬ ‫بــرای خانــدان ســاووی (یکــی از خانــدان و سلســله های ســلطنتی‬ ‫کشــور ایتالیــا) بــا نــام برنــد پــرادا بــه طراحــی لبــاس بپــردازد‪.‬‬ ‫همیــن مســئله باعــث شــد تــا برنــد ‪ Prada‬بــه نمــادی از اشــرافیت‬ ‫در ایتالیــا و بعدهــا بــه یــک برنــد لوکــس در سراســر جهــان تبدیــل‬ ‫شــود‪.‬‬ ‫تاریخچــه برنــد پــرادا از ایــن زمــان بــه بعــد نیــز حتــی جذاب تــر‬ ‫هــم می شــود‪ .‬در ان زمــان بــه دلیــل رواج مــرد ســاالری‪ ،‬ماریــو‬ ‫پــرادا نیــز هماننــد ســایر مــردان اعتقــادی بــه کار زنــان در خــارج‬ ‫از منــزل نداشــت و حتــی زنــان خانــواده خــود را از کار در شــرکت‬ ‫خانوادگی شــان هــم منــع کــرده بــود‪ .‬از قضــا‪ ،‬ماریــو تنهــا یــک‬ ‫فرزنــد پســر داشــت کــه او بــه تجــارت خانــواده اش هیــچ عالق ـه ای‬ ‫نداشــت‪ .‬در ایــن زمــان‪ ،‬لوئیــزا پــرادا‪ ،‬دختــر ماریــو‪ ،‬بــه عنــوان‬ ‫ب و کار خانوادگــی را‬ ‫جانشــین او انتخــاب می شــود و شــرکت و کس ـ ‬ ‫در دســت می گیــرد و حــدود ‪ 20‬ســال ان را بــه بهتریــن شــکل اداره‬ ‫می کنــد‪.‬‬ ‫در ســال ‪ 1977‬میوشــا پــرادا بــا پاتریزیــو برتلــی‪ ،‬یــک جــوان‬ ‫ایتالیایــی کــه از قضــا او هــم دارای کســب و کار تولیــد محصــوالت‬ ‫چرمــی بــود‪ ،‬مالقــات کــرد‪ .‬در ایــن زمــان برتلــی بــه بیزینــس‬ ‫خانــواده پــرادا پیوســت و ایــن مشــارکت باعــث شــد تــا تاریــخ برنــد‬ ‫پــرادا ســمت و ســوی جدیــدی بگیــرد‪ .‬خالقیــت فوق العــاده میوشــا‬ ‫بــه همــراه شــم کارافرینــی برتلــی باعــث شــد تــا برنــد پــرادا بیــش از پیــش توســعه‬ ‫پیــدا کنــد و در جهــان گســترش یابــد‪.‬‬ ‫محصوالت جدید‬ ‫برنــد پــرادا بــرای اولیــن بــار در ســال ‪ 1979‬میــادی تولیــد کفــش را بــه خــط تولیــد‬ ‫محصــوالت جدیــد خــود اضافــه کــرد‪ .‬اولیــن مجموعــه کفش هــای زنانــه تولیــد ایــن‬ ‫برنــد بــا اســتقبال بســیار خوبــی روبـه رو شــد و ایــن مســئله برنــد پــرادا را در راه رشــد‬ ‫روز افــزون قــرار داد و توجهــات بســیاری را بــه ســمت ان جلــب کــرد‪ .‬در ایــن زمــان‬ ‫پــرادا شــروع بــه تاســیس فروشــگاه های زنجیــره ای فــروش مســتقیم محصــوالت‬ ‫برنــد خــود در سراســر جهــان نمــود تــا بتوانــد بــه بازارهــای سراســر جهــان دسترســی‬ ‫داشــته باشــد‪.‬‬ ‫فروشــگاه های پــرادا بــه دلیــل زیبایــی و طراحــی منحصــر به فــرد و همچنیــن دیوارهایــی‬ ‫بــه رنــگ ســبز خــاص خــود بــه ســرعت معــروف شــدند‪ .‬جالــب اســت کــه بدانیــد ایــن‬ ‫رنــگ ســبز بعدهــا بــه نــام “ســبز پــرادا” مشــهور شــد‪ .‬اولیــن فروشــگاه ســبز پــرادا‬ ‫نیــز در محلــه ویــا دال اســپیگا در شــهر میــان ایتالیــا افتتــاح شــد و بــه دنبــال ان‬ ‫بوتیک هایــی هــم در لنــدن‪ ،‬مادریــد‪ ،‬توکیــو و پاریــس تاســیس شــدند‪.‬‬ ‫موفقیت هــای جهانــی برنــد پــرادا‪ ،‬میوشــا پــرادا و برتلــی را بــه راه هــای جدیــدی کشــاند‬ ‫و باعــث شــد تــا در اواخــر دهــه ‪ 80‬میــادی بــرای اولیــن بــار یــک خــط لبــاس زنانــه‬ ‫را پایــه گــذاری کننــد‪ .‬اولیــن مجموعــه لباس هــای پاییــزی و زمســتانه برنــد پــرادا در‬ ‫ســال ‪1988‬بــر روی صحنــه فشــن و مــد قــدم گذاشــت‪ .‬ایــن خــط لبــاس بــه دلیــل‬ ‫کمربنــد و کمرهــای باریکشــان بســیار منحصــر به فــرد بودنــد‪ .‬کــم کــم طرفــداران‬ ‫دنیــای مــد و فشــن عاشــق خطــوط تمیــز‪ ،‬پارچه هــای مجلــل و انتخــاب رنگ هــای‬ ‫بخصــوص برنــد پــرادا شــدند و ایــن مســئله تــا جایــی پیشــرفت کــه در اوایــل دهــه‬ ‫‪ 1990‬میــادی‪ ،‬برنــد پــرادا بــه یکــی از پرطرفدارتریــن برندهــای دنیــای مــد و فشــن‬ ‫تبدیــل شــد‪.‬‬ ‫گوچی‬ ‫گوچــی‪ ،‬نشــان تجــاری ایتالیایــی در صنعــت مــد و کاالهــای چرمــی اســت‪ ،‬کــه متعلــق بــه گــروه گوچــی‬ ‫می باشــد‪ ،‬کــه خــود زیرمجموعــه ای از شــرکت فرانســوی کرینــگ به شــمار می ایــد‪.‬‬ ‫شــرکت گوچــی در ســال ‪ ۱۹۲۱‬توســط گوچیــو گوچــی‪ ،‬تاســیس شــد‪ .‬امــروزه دفتــر مرکــزی ایــن شــرکت‪ ،‬در‬ ‫شــهر فلورانــس‪ ،‬ایتالیــا قــرار دارد‪.‬‬ ‫بــر پایــه امــار مجلــه بلومبــرگ بیزینس ویــک در ســال ‪ ۲۰۰۸‬میــادی شــرکت گوچــی درامــدی در حــدود ‪۴.۲‬‬ ‫میلیــارد یــورو داشته اســت‪ .‬برنــد گوچــی همچنیــن در ســال ‪ ،۲۰۰۹‬بــر اســاس اطالعــات موسســه اینتربنــد‪،‬‬ ‫بــه مقــام چهل ویکــم در جــدول ‪ ۱۰۰‬نــام تجــاری برتــر صعــود کــرد‪ .‬گوچــی پرفروش تریــن نــام تجــاری‬ ‫ایتالیایــی نیــز می باشــد‪ .‬ایــن شــرکت ‪ ۲۷۸‬نمایندگــی مســتقیم (بوتیــک) در سراســر جهــان دارد‪.‬‬ ‫تاریخچه‬ ‫گوچــی یکــی از برندهــای لوکــس برجســته در جهــان بــرای نــواوری در مــد و تولیــدات بــی عیــب و نقــص‪ ،‬بــا‬ ‫کیفیــت ایتالیایــی اســت‪.‬‬ ‫شماره ‪| 73‬راز شقایق| ‪55‬‬ ‫از ســال ‪ ۱۹۲۱‬کــه گوچیــو گوچــی (‪ )Guccio Gucci‬شــرکت را در فلورانــس تاســیس کــرد‪ ،‬هدف ان شناســاندن‬ ‫شــکوه‪ ،‬زرق و بــرق و کیفیــت محصــوالت ســاخت ایتالیــا بــرای مــردان و زنــان بــود‪ .‬گوچــی پوشــاک امــاده‪ ،‬کیــف‬ ‫دســتی‪ ،‬اجنــاس چرمــی کوچــک‪ ،‬اکسســوری های ســفری‪ ،‬کفــش‪ ،‬جواهــرات اعــا‪ ،‬ســاعت‪ ،‬عینــک‪ ،‬عطــر و‬ ‫لــوازم ارایشــی تولیــد می کنــد‪.‬‬ ‫هــر محصــول تولیــد گوچــی حاصــل نزدیــک بــه یــک قــرن تجربــه کیفــی صنعتگــران و طراحی هــای بی رقیــب‬ ‫و غیرقابــل مقایســه اســت‪.‬‬ ‫بــا ورود بــه قــرن جدیــد‪ ،‬مســئولیت های ســازمانی گوچــی قوی تــر و جدی تــر شــد‪ .‬از توســعه پایــدار بــه‬ ‫انســان دوســتی‪ ،‬گوچــی بــه نقــش خــود در اجتمــاع پایبنــد اســت‪.‬‬ صفحه 55 ‫فواد محمدهاشم‬ ‫کارشناس تربیت بدنی‬ ‫ورزش ایتالیا‬ ‫ورزش در ایتالیــا ســنت دیرینــه ای دارد‪ .‬ایتالیــا در چندیــن رشــته ورزشــی اعــم‬ ‫از انفــرادی و تیمــی دارای موفقیــت هــای زیــادی اســت‪ .‬فوتبــال محبــوب تریــن‬ ‫ورزش در ایتالیــا اســت‪ .‬ایتالیــا قهرمــان جــام جهانــی فوتبــال ‪ ۲۰۰۶‬شــد و در‬ ‫حــال حاضــر (همــراه بــا المــان) دومیــن تیــم موفــق فوتبــال در تاریــخ جــام‬ ‫جهانــی پــس از برزیــل اســت کــه چهــار بــار قهرمــان جــام جهانی شــده اســت‪.‬‬ ‫بســکتبال‪ ،‬والیبــال و دوچرخه ســواری محبوب تریــن ورزش هــای بعــدی هســتند‬ ‫کــه ایتالیــا در هــر ســه ان ســابقه غنــی دارد‪ .‬ایتالیــا همچنیــن دارای افتخــارات‬ ‫زیــادی در شــنا‪ ،‬واترپلــو‪ ،‬راگبــی‪ ،‬تنیــس‪ ،‬دو و میدانــی‪ ،‬فوتبــال امریکایــی‪،‬‬ ‫شمشــیربازی و فرمــول یــک اســت‪.‬‬ ‫فوتبال‬ ‫همانطــور کــه ذکــر شــد فوتبــال محبــوب تریــن ورزش در ایتالیــا اســت‪.‬تیم ملــی‬ ‫فوتبــال ایتالیــا چهــار بــار قهرمــان جــام جهانــی فوتبــال (‪1982 ،1938 ،1934‬‬ ‫و ‪ )2006‬شــده اســت کــه تنهــا از برزیــل (بــا ‪ )5‬عقــب تــر و بــا المــان (بــا ‪)4‬‬ ‫هــم تــراز اســت‪ .‬باشــگاه های ایتالیــا در لیــگ قهرمانــان اروپــا (جــام اروپــا‬ ‫ســابق)‪ ،‬کــه برتریــن رقابــت باشــگاهی اروپــا اســت‪ ،‬تاکنــون موفــق شــده اند‬ ‫دوازده بــار قهرمــان شــوند‪.‬‬ ‫کلمــه ایتالیایــی بــرای فوتبــال‪« ،calcio ،‬لگــد» اســت‪ ،‬کــه از نــام بــازی هــای‬ ‫فوتبــال ســنتی ایتالیــا گرفتــه شــده اســت‪ ،‬برخــاف بســیاری از زبــان هــای دیگر‬ ‫از نــام انگلیســی ‪ football‬یــا ‪ soccer‬اقتبــاس شــده اســت‪ .‬اغلــب کــودکان‬ ‫ایتالیایــی را مــی تــوان در حــال بــازی در خیابــان بــا دوســتان و اقــوام دیــد‪.‬‬ ‫تاریخچــه فوتبــال در ایتالیــا بیشــتر توضیــح مــی دهــد کــه چــرا ایــن ورزش‬ ‫امــروزه بــه عنــوان یــک ورزش محبــوب باقــی مانــده اســت‪ .‬تشــکیل اولیــن‬ ‫تیــم فوتبــال ایتالیــا بــه ســال ‪ 1893‬برمــی گــردد‪ .‬ایــن تیــم اف ســی جنــوا نــام‬ ‫داشــت‪.‬‬ ‫ایــن ورزش از طریــق رومــی هــا بــه ایتالیــا اورده شــد‪ ،‬کــه قب ـ ً‬ ‫ا بــازی بســیار‬ ‫مشــابهی بــه نــام هارپاســتوم را انجــام مــی دادنــد کــه شــامل دو تیــم بــود‬ ‫کــه قصــد داشــتند بــه طــرف حریــف خــود گلزنــی کننــد (از دســت هــا همــراه‬ ‫بــا پــا اســتفاده مــی شــد)‪ .‬ســال هــا بعــد‪ ،‬رنســانس نــه تنهــا بــرای هنــر و‬ ‫فرهنــگ ایتالیــا‪ ،‬بلکــه بــرای ورزش نیــز تغییــرات بزرگــی بــه وجــود اورد‪ .‬بــه‬ ‫طــور خــاص‪ ،‬فلورانــس جایــی بــود کــه بیشــترین تغییــرات در ان رخ داد‪.‬‬ ‫فوتبــال گذشــته بــا امــروز متفــاوت بــود زیــرا تیــم هــا بــا ‪ 27‬نفــر بســیار بزرگتر‬ ‫بودنــد‪ .‬همچنیــن زمــان بــازی هــا تنهــا ‪ 50‬دقیقــه بــود‪ .‬امــروز بازی هــا از دو‬ ‫نیمــه ‪ 45‬دقیقــه ای تشــکیل شــده اســت‪.‬‬ ‫تیــم ملــی ایتالیــا اولیــن بــار در ســال ‪ 1910‬در جــام جهانــی فوتبــال شــرکت‬ ‫کــرد‪ .‬در کمــال تعجــب بســیاری از هــواداران‪ ،‬تیــم ملــی ایتالیــا در ســال ‪2017‬‬ ‫جــواز حضــور در مســابقات را کســب نکــرد‪ .‬ایــن اولیــن بــار در ‪ 60‬ســال گذشــته‬ ‫بــود کــه ایــن تیــم پــس از شکســت مقابــل ســوئد بــه جــام جهانــی نرســید‪.‬‬ ‫در سرتاســر ایتالیــا‪ ،‬اســتادیوم ها اکنــون شــامل مــوارد مختلفــی ماننــد موزه هــا‪،‬‬ ‫فروشــگاه ها و رســتوران ها هســتند تــا افــراد حاضــر در بــازی از ان لــذت ببرنــد‪.‬‬ ‫اســتادیوم های فوتبــال ایتالیــا نیــز میزبــان مکان هــای دیگــری ماننــد کنســرت‪،‬‬ ‫مســابقات راگبــی‪ ،‬و میــدان و پیســت هســتند‪.‬‬ ‫ایتالیــا بــه اســتادیوم هــای فوتبــال خــود افتخــار مــی کنــد و برخــی از شــناخته شــده‬ ‫تریــن اســتادیوم هــای جهــان را دارد‪ .‬بیشــتر اســتادیوم هــای ایتالیــا دارای تورهــای‬ ‫اســتادیوم هســتند کــه در ان کــودکان شــش ســاله و کمتــر را رایــگان میپذیرنــد‪.‬‬ ‫اســتادیوم شــهر میــان کــه بــه اســتادیوم ســن ســیرو نیــز معــروف اســت‪ ،‬بــا ‪80018‬‬ ‫صندلــی‪ ،‬بیشــترین ظرفیــت صندلــی را در ایتالیــا دارد‪ .‬ایــن اســتادیوم در ایــن کشــور‬ ‫بــا نــام «‪ »La Scala del Calcio‬نیــز شــناخته مــی شــود‪ .‬ایــن ورزشــگاه بــه نــام‬ ‫جوزپــه مــه اتــزا‪ ،‬ســتاره ایتالیایــی‪ ،‬بــه اســتادیوم «جوزپــه مــه اتــزا» نیــز معــروف‬ ‫اســت‪ .‬ورزشــگاه ســن ســیرو میزبــان چهــار فینــال لیــگ قهرمانــان اروپــا بــوده اســت‪.‬‬ ‫ایتالیــا از انجایــی کــه یــک کشــور فوتبــال دوســت اســت‪ ،‬بازیکنــان بزرگــی در تمــام‬ ‫دوران داشــته اســت کــه بــرای انهــا بــازی کــرده انــد‪ .‬فابیــو کانــاوارو از ســال ‪1992‬‬ ‫تــا ‪ 2011‬فوتبــال حرفــه ای بــازی کــرد‪ .‬او تنهــا یکــی از ســه مدافعــی اســت کــه بــه‬ ‫عنــوان بهتریــن بازیکــن ســال فیفــا انتخــاب شــده اســت‪ .‬کانــاوارو در ســال ‪2006‬‬ ‫برنــده ایــن جایــزه شــد‪ ،‬همــان ســالی کــه بــه ایتالیــا کمــک کــرد تــا بــه فینــال جــام‬ ‫جهانــی برســد‪ .‬یکــی دیگــر از بازیکنــان بــزرگ تاریــخ فوتبــال ایتالیــا دینــو زوف بــود‪.‬‬ ‫زوف بــرای ایتالیــا دروازه بــان بــازی کــرد و در ‪ 40‬ســالگی مســن تریــن بازیکنــی شــد‬ ‫کــه جــام جهانــی را بــرده اســت‪.‬‬ ‫شماره ‪| 73‬راز شقایق| ‪56‬‬ صفحه 56 ‫پائولــو چــزاره مالدینــی ( زاده ‪ ۲۶‬ژوئــن ‪ )۱۹۶۸‬مدیــر فنــی و مســئول‬ ‫نقــل و انتقــاالت تیــم اصلــی و جوانــان ا‪.‬ث‪ .‬میــان و مدافــع ســابق تیــم‬ ‫ملــی فوتبــال ایتالیــا‪ ،‬ا‪.‬ث‪ .‬میــان اســت‪.‬‬ ‫او پســر بازیکــن فوتبــال و مربــی ســابق تیــم ملــی ایتالیــا و باشــگاه میالن‪،‬‬ ‫چــزاره مالدینــی اســت‪ .‬بســیاری از کارشناســان از او بــه عنــوان بهتریــن‬ ‫مدافــع تاریــخ فوتبــال یــاد می کننــد‪ .‬او هرگــز لبــاس تیمــی باشــگاهی‬ ‫غیــر از میــان را بــر تــن نکــرد و بــا ‪ ۲۵‬ســال حضــور در لبــاس ا‪.‬ث‪.‬‬ ‫میــان رکــورد دار حضــور بــا لبــاس یــک تیــم در تاریــخ فوتبــال اســت‪.‬‬ ‫شــماره ‪ ۳‬باشــگاه میــان بــه احتــرام او بایگانــی شده اســت و پــس از‬ ‫خداحافظــی مالدینــی بــه غیــر از یکــی از پســران او‪ ،‬هیچ کــس پیراهــن‬ ‫شــماره ‪ ۳‬را بــر تــن نمی کنــد‪.‬‬ ‫مالدینــی نخســتین بــازی خــود را بــا لبــاس میــان در تاریــخ ‪ ۲۰‬ژانویــه‬ ‫‪ ۱۹۸۵‬در دیــدار بــا تیــم اودینــزه انجــام داد‪ .‬او پــس از انجــام بیــش از‬ ‫‪ ۹۰۰‬بــازی بــا لبــاس میــان‪ ،‬ســرانجام در ســن ‪ ۴۱‬ســالگی در دیــدار بــا‬ ‫تیــم فیورنتینــا در تاریــخ ‪ِ ۳۱‬مــه ســال ‪ ،۲۰۰۹‬از دنیــای فوتبــال خداحافظی‬ ‫کــرد‪ ]۶[.‬او در هنــگام خداحافظــی از فوتبــال‪ ،‬بــا ‪ ۲۵‬ســال وفــاداری بــه‬ ‫باشــگاه میــان و بــاالی ســر بــردن ‪ ۲۶‬جــام مختلــف از جملــه‪ ۵ :‬عنــوان‬ ‫قهرمانــی در لیــگ قهرمانــان اروپــا‪ ۷ ،‬قهرمانــی در ســری ا‪ ۱ ،‬قهرمانــی در‬ ‫جــام حذفــی فوتبــال ایتالیــا‪ ۴ ،‬قهرمانــی در ســوپرجام اروپــا و ‪ ۲‬قهرمانــی‬ ‫در جــام بیــن قــاره ای از اســطوره های میــان و جــزء پــر افتخارتریــن‬ ‫بازیکــن هــای تاریــخ فوتبــال جهــان محســوب می شــود‪.‬‬ ‫مالدینــی ‪ ۱۲۶‬بــازی بــرای تیــم ملــی ایتالیــا انجــام داد‪ .‬او در ‪ ۴‬دوره‬ ‫حضــور خــود در جــام جهانــی فوتبــال و ‪ ۳‬دوره جــام ملت هــای اروپــا‬ ‫هرگــز نتوانســت جامــی را بــاالی ســر ببــرد‪ .‬تنهــا افتخــارات ملــی او‪،‬‬ ‫نایــب قهرمانــی در جــام جهانــی فوتبــال ‪ ،۱۹۹۴‬ســومی در جــام جهانــی‬ ‫فوتبــال ‪ ۱۹۹۰‬و نایــب قهرمانــی در جــام ملت هــای اروپــا ‪ ۲۰۰۰‬اســت‪.‬‬ ‫او در جام هــای جهانــی ‪ ۱۹۹۰‬و ‪ ۱۹۹۴‬در تیــم ســتاره های جــام جــای‬ ‫گرفــت‪ .‬همچنیــن در ســال ‪ ،۱۹۹۴‬مالدینــی‪ ،‬از ســوی مجلــه ورلــد ســاکر‬ ‫بــه عنــوان بازیکــن ســال انتخــاب شــد‪ .‬او نخســتین مدافعــی بــود کــه بــه‬ ‫ایــن افتخــار دســت پیــدا کــرد‪.‬‬ ‫وی همچنیــن در ژانویــه ‪ ۲۰۲۱‬از ســوی مجلــه فرانــس فوتبــال بــه عنــوان‬ ‫بهتریــن مدافــع چــپ تاریــخ فوتبــال انتخاب شــد‪.‬‬ ‫بسکتبال‬ ‫ایتالیــا بــه همــراه اســپانیا‪ ،‬صربســتان‪ ،‬یونــان‪ ،‬فرانســه و لیتوانــی یکــی از‬ ‫کشــورهای اصلــی صاحــب بســکتبال در اروپــا اســت‪ .‬ایــن ورزش دارای‬ ‫یــک ســنت طوالنــی و غنــی در ایــن ورزش اســت‪ .‬بهتریــن نتایج تیــم ملی‬ ‫بســکتبال مــردان ایتالیــا طــا در یوروبســکت (جــام ملتهــای اروپــا) ‪1983‬‬ ‫و یوروبســکت ‪ 1999‬و همچنیــن نقــره در المپیــک ‪ 1980‬و ‪ 2004‬بــود‪.‬‬ ‫تــا دهــه ‪ LBA ،2000‬قــوی تریــن لیــگ داخلــی خــارج از امریکای شــمالی‬ ‫محســوب مــی شــد‪ .‬اخیــرا ً توســط لیــگ ‪ Endesa‬اســپانیا پیشــی گرفتــه‬ ‫اســت‪ ،‬امــا ‪ LBA‬بــه همــراه لیــگ ‪ VTB United‬در روســیه بــا تیــم هایــی‬ ‫در ســایر کشــورهای نزدیــک‪ ،‬لیــگ بســکت یونــان‪ ،‬لیــگ ادریاتیــک و‬ ‫بالتیــک یکــی از لیــگ هــای برتــر اروپــا اســت‪ .‬لیــگ‪ .‬باشــگاه هــای ان‬ ‫بیشــترین قهرمانــی در یورولیــگ (‪ ،)13‬بیشــترین جــام فیبا ســاپورتا (‪)15‬‬ ‫و بیشــترین جــام فیبــا کــوراچ (‪ )10‬را کســب کــرده انــد‪.‬‬ ‫دوچرخه سواری‬ ‫دوچرخــه ســواری ورزشــی اســت کــه در ایتالیــا بــه خوبــی جــا افتــاده‬ ‫اســت‪ .‬ایتالیایــی هــا بیــش از هــر کشــور دیگــری بــه جــز بلژیــک قهرمــان‬ ‫دوچرخــه ســواری جهــان شــده انــد‪ Giro d›Italia .‬یــک مســابقه دوچرخــه‬ ‫ســواری مســافت طوالنــی اســت کــه در مــاه مــی هــر ســال برگــزار می شــود‬ ‫و یکــی از ســه گرنــد تــور را بــه همــراه تــور دو فرانــس و وولتــا اســپانیا‬ ‫تشــکیل مــی دهــد کــه هــر کــدام تقریبــاً ســه هفتــه طــول مــی کشــد‪.‬‬ ‫دو تــا از پنــج «یادبــود»‪ ،‬قدیمی تریــن و معتبرتریــن مســابقات یــک روزه در‬ ‫تقویــم دوچرخه ســواری‪ ،‬در ایتالیــا واقــع شــده اند‪ :‬میــان ســان رمــو‪ ،‬کــه‬ ‫در مــاه مــارس برگــزار می شــود‪ ،‬و گیــرو دی لومباردیــا‪ ،‬کــه در ســپتامبر یــا‬ ‫اکتبــر برگــزار می شــود‪.‬‬ ‫شماره ‪| 73‬راز شقایق| ‪57‬‬ صفحه 57 ‫غذاهای محلی ایتالیا‬ ‫پروانه فیروزی‬ ‫محقق‬ ‫غذاهــای ایتالیایــی‪ ،‬هرچنــد هــم ســاده‪ ،‬پــر از طعــم و مزه هــای مختلــف هســتند‪ .‬مهــم‬ ‫نیســت طرفــدار غذاهــای گوشــتی باشــید یــا غذاهــای گیاهــی‪ .‬در ایتالیــا می توانیــد انــواع‬ ‫غذاهــای خوشــمزه ایتالیایــی را میــل کنیــد‪.‬‬ ‫ســخت ترین بخــش غــذا خــوردن در ایتالیــا ایــن اســت کــه شــما نمی توانیــد همــه ی‬ ‫غذاهــای ایــن کشــور را امتحــان کنیــد زیــرا غذاهــای بی شــمار و متنوعــی در ایتالیــا وجــود‬ ‫دارنــد‪ .‬بــدون در نظــر گرفتــن نوشــیدنی ها و دســرها‪ ،‬غذاهــای محلــی و فصلــی بســیار‬ ‫زیــادی در ایــن کشــور انتظــار شــما را می کشــند‪.‬‬ ‫پیتزا‬ ‫یــک ورقــه ی نــازک نــان کــه بــا روغــن و ادویه جــات مختلــف ســرو می شــود‪،‬‬ ‫ســال ها پیــش از اتحــاد ایتالیــا یــک غــذای معــروف به شــمار می رفــت؛ امــا‬ ‫امــروزه هیــچ غذایــی بـه انــدازه ی پیتــزا نمی توانــد ســمبل ایــن کشــور باشــد‪ .‬پیتــزا‬ ‫بــه عنــوان غذایــی ســاده و ســیرکننده‪ ،‬همیشــه یــک غــذا یــا میان وعــده ی رایــج و‬ ‫محبــوب بــوده اســت؛ به خصــوص در ناپــل کــه ســس گوجه فرنگــی بــرای اولیــن‬ ‫بــار بــه ایــن غــذا افــزوده شــد‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ،۱۸۸۹‬زمانی کــه ملکــه مارگریتــا (‪ )Margherita‬بــرای گــردش در قلمــرو‬ ‫خــود بــه ایــن شــهر شــلوغ امــد‪ ،‬تصمیــم گرفــت غذایــی را کــه بســیاری از افــرادش‬ ‫می خورنــد امتحــان کنــد‪ .‬یــک کارافریــن محلــی ترکیبــی افســانه ای از ســس‬ ‫گوجه فرنگــی‪ ،‬پنیــر مــوزارال و ریحــان را بــرای ملکــه ســرو کــرد‪ .‬ایــن پیتــزا بعدهــا‬ ‫ـی منحصربه فــرد‪،‬‬ ‫بــا نــام پیتــزا مارگریتــا شــناخته شــد‪ .‬بــر حســب تصــادف یــا طراحـ ِ‬ ‫ایــن غــذا بــه رنــگ پرچــم ایتالیــا اســت‪.‬‬ ‫امــروزه در ایتالیــا دو نــوع پیتــزا وجــود دارد کــه از میــان ان هــا می توانیــد انتخــاب‬ ‫کنیــد‪ :‬پیتــزای ناپولــی و پیتــزای رومــی‪ .‬پیتــزای ناپولــی دارای بافتــی ضخیــم و پفکــی‬ ‫اســت‪ .‬ایــن پیتــزا کمــی کوچک تــر اســت و بافتــی پُرتــر نســبت بــه دیگــر انــواع‬ ‫پیتــزا دارد زیــرا خمیــر ان بــه میــزان کمــی پهــن می شــود‪ .‬پیتــزای رومــی دارای‬ ‫خمیــری نــازک و ُتــرد اســت‪ .‬ایــن نــوع پیتــزا بزرگ تــر از پیتــزای ناپولــی اســت امــا‬ ‫بافتــی ســبک تر و میــزان کمتــری گلوتــن دارد‪.‬‬ ‫بــه دلیــل تاریخچــه ی ملکــه مارگریتــا‪ ،‬شــهر ناپــل به عنــوان محــل تولــد پیتــزای‬ ‫مــدرن شــناخته می شــود‪ .‬البتــه ایــن موضــوع در سراســر ایتالیــا همچنــان مــورد‬ ‫بحــث اســت‪ .‬در هــر صــورت قانــون کلــی ســفارش پیتــزا در ایتالیــا بــه ایــن صــورت‬ ‫اســت کــه تاپینگ هــای کمتــری انتخــاب کنیــد‪.‬‬ ‫بــه خاطــر داشــته باشــید کــه بایــد مراقــب پیتــزا فروشــی هایی کــه تاپینگ هــای‬ ‫زیــادی روی خمیــر می گذارنــد باشــید؛ زیــرا برخــی از رســتوران ها از ایــن روش‬ ‫بــرای پنهــان کــردن مــواد اولیــه ی بی کیفیــت اســتفاده می کننــد‪ .‬تاپینـ ِ‬ ‫ـگ کمتــر‬ ‫نشــان دهنده ی اعتمــاد بــه محصــوالت اســت و هرکــدام از تاپینگ هــا یــک نمون ـه ی‬ ‫عالــی از مــواد اولیــه ی مــورد اســتفاده هســتند‪ .‬مهــم نیســت چــه نــوع پیتزایــی‬ ‫ســفارش می دهیــد‪ ،‬چــه در ناپــل باشــید یــا در رم؛ قانــون ســفارش پیتــزا ایــن‬ ‫اســت کــه بایــد همرنــگ جماعــت شــوید‪.‬‬ ‫استیک فیورنتینا‬ ‫بیسـتِکا فیورنتینــا (‪ )Bistecca Fiorentina‬یــا اســتیک تــی بُن فیورنتینــا (‪)T-bone‬‬ ‫تمــام ویژگی هــای بهتریــن غذاهــای ایتالیایــی را در خــود جــای داده اســت؛ برشــی‬ ‫خــاص از گوشــت گا ِو مخصــوص کــه بــه روشــی خــاص در منطق ـه ای خــاص امــاده‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫اســتیک فیورنتینــا یــا تــی بُــن قطع ـه ای گوشــت بــه ضخامــت ‪ ۵‬ســانتی متر اســت‬ ‫کــه از گوشــت گاو چیانینــا (‪ )Chianina‬تهیــه می شــود‪ .‬ایــن گاو را در توســکانی‬ ‫پــرورش می دهنــد‪.‬‬ ‫هــر طــرف ایــن اســتیک‪ ،‬بســت ه بــه میــزان ضخامــت گوشــت‪ ،‬بــه مــدت ‪ ۵‬تــا ‪ ۷‬دقیقــه‬ ‫پختــه می شــود‪ .‬پخــت گوشــت تــا زمانــی اســت کــه قســمت خارجــی ان کامــا از خامــی‬ ‫درایــد ولــی قســمت داخلــی ان خــام باقــی بمانــد‪ .‬در ایــن منطقــه هیچ کــس درخواســت‬ ‫اســتیک کامــل پختــه شــده نمی دهــد زیــرا ایــن گوشــت بســیار ضخیــم اســت‪.‬‬ ‫شماره ‪| 73‬راز شقایق| ‪58‬‬ صفحه 58 ‫پاستا‬ ‫«پاســتا» اســت‪ .‬یــک جــور ماکارونــی اصالتــا ایتالیایــی بخارپــز بــا ســس‬ ‫ســفید یــا قرمــز‪ ،‬گاهــی تکه هــای سوســیس‪ ،‬زیتــون ســیاه و قــارچ‪ ،‬یــا‬ ‫تکه هــای مــرغ گریــل شــده غوط ـه ور در ســس ســفید بــا طعــم ســیر و‬ ‫پنیــر کــه هــوش از ســر همــه می پرانــد‪ .‬بیــش از ‪ ۶۰۰‬نــوع پاســتا در‬ ‫دنیــا وجــود دارد؛ از پاســتای محبــوب پنــه گرفتــه تــا روتینــی‪ ،‬فســیلی‪،‬‬ ‫کاپلینــی‪ ،‬فتوچینــی‪ ،‬الفــردو‪ ،‬ماکارونــی‪ ،‬اســپاگتی‪ ،‬لینگویینــی‪ ،‬ورمیشــل و‪...‬‬ ‫اگــر چــه پاســتا غذایــی اصالتــا ایتالیایــی اســت و تاریخچـه ای قدیمی تــر‬ ‫از پیتــزا دارد امــا چینی هــا بــا «نــودل برنــج و تخم مــرغ»‪ ،‬المانی هــا‬ ‫بــا «اســپاتزل» و یونانی هــا بــا «اوزو» بــه ســبک خودشــان گاهــی در ان‬ ‫دســت می برنــد و ان را بــه شــیوه خودشــان طبــخ می کننــد‪.‬‬ ‫واقعیــت ایــن اســت کــه علیرغــم جهانــی شــدن بشــقاب ایتالیایــی پاســتا‪،‬‬ ‫امــا بــه ادعــای همــگان طعــم پاســتای اصیــل ایتالیایــی در تمــام دنیــا‬ ‫بی نظیــر اســت‪ .‬یکــی از مهم تریــن دالیــل خوشــمزه تر و اصیــل بــودن‬ ‫طعــم پاســتای ایتالیایــی اســتفاده از پاســتاهایی اســت کــه بــه روش‬ ‫ســنتی در نقــاط مختلــف ایتالیــا تولیــد می شــوند‪ .‬پاســتا در واقــع نــام‬ ‫تمــام فراورده هایــی اســت کــه عمومــا از ارد ســمولینا درســت می شــوند و‬ ‫اســپاگتی و ماکارونــی هــم زیــر در مجموعــه انــواع پاســتا قــرار می گیرنــد‪.‬‬ ‫ایتالیایی هــا بــرای تهیــه پاســتای ســنتی ایتالیایــی بــدون مــواد نگهدارنــده‬ ‫فقــط از ارد ســمولینا و اب اســتفاده می شــود‪ .‬در ایــن روش پاســتاها طــی‬ ‫یــک پروســه طوالنــی بــه صــورت ســنتی خشــک می شــوند و ظاهــرا راز‬ ‫خوشــمزه شــدن ان هــا هــم همیــن اســت‪.‬‬ ‫هنــوز هــم در بســیاری از شــهرهای کوچــک و روســتاهای ایتالیــا و نیــز در‬ ‫مشــهورترین رســتوران ها‪ ،‬تهیــه پاســتا بــه همیــن روش ســنتی انجــام‬ ‫می شــود‪ .‬بــا وجــود قوانیــن ســفت و ســخت درســت کــردن پاســتای‬ ‫خشــک بــرای تهیــه بشــقاب پاســتای ایتالیایــی امــا زمانــی کــه بــه مرحلــه‬ ‫طبــخ پاســتا می رســیم هیــچ قانــون و قاعــده خاصــی وجــود نــدارد‪ .‬اگــر‬ ‫گیاهخــوار هســتید می توانیــد بــه ســبک خــود از انــواع مــواد گیاهــی بــرای‬ ‫تهیــه پاســتای مــورد عالقــه خــود اســتفاده کنیــد و اگــر محدودیتــی در‬ ‫خــوردن گوشــت نداریــد از انــواع گوشــت قرمــز گرفتــه تــا ماهــی‪ ،‬میگــو و‬ ‫گوشــت انــواع ماکیــان را می توانیــد بــرای تهیــه پاســتای ایتالیایــی مــورد‬ ‫عالقــه خــود اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫شــاید برایتــان جالــب باشــد کــه بدانیــد بعــد از کشــت گوجه فرنگــی در قــرن‬ ‫‪ ۱۶‬میــادی در ایــاالت متحــده امریــکا‪ ،‬پاســتا وارد دوره جدیــدی از محبوبیــت‬ ‫و شــهرت شــد‪ .‬حــاال دیگــر عــاوه بــر انــواع پاســتا بــا ارد ســمولینا و پنیــر‪،‬‬ ‫گوجه فرنگــی هــم بــه یکــی از مــواد اصلــی طبــخ پاســتا اضافــه شــده بــود و‬ ‫طعــم و مزه هــای جدیــد در خانه هــا و رســتوران ها یکــی پــس از دیگــر کشــف‬ ‫می شــد‪ .‬پاســتای ایتالیایــی «اال نورمــا» یــک پیتــزای اصالتــا سیســیلی اســت کــه‬ ‫هماننــد یــک پاســتای اصیــل ایتالیایــی بــدون گوشــت طبــخ می شــود‪ .‬پاســتا اال‬ ‫نورمــا بــا یــک ســس خوشــمزه قرمــز رنــگ متشــکل از گوجه فرنگــی‪ ،‬بادمجــان‪،‬‬ ‫روغــن زیتــون‪ ،‬ریحــان و یــک عالمــه پنیــر خوشــمزه ریکوتــا پختــه می شــود‪.‬‬ ‫پاســتا گیاهــی ایتالیایــی اال نورمــا یــک غــذای رویایــی بــرای گیاهخــواران و یکی‬ ‫از اصیل تریــن و محبوب تریــن پاســتاهای ســنتی ایتالیــا اســت‪.‬‬ ‫تیرامیسو‬ ‫تیرامیســو یکــی از محبوب تریــن کیک هــا و دســرهای ایتالیایــی اســت‪ .‬بــرای‬ ‫تهیــه ان‪ ،‬بیســکوئیت را کــه معمــوالً بیســکوئیت ســاوویاردی اســت اغشــته بــه‬ ‫قهــوه نمــوده‪ ،‬ســپس انهــا را همــراه بــا مخلــوط همــزده ای از پنیــر ماســکارپونه‪،‬‬ ‫شــکر و زرده تخم مــرغ بــه صــورت الیــه الیــه در ظــرف گذاشــته و بــا لیکــور و‬ ‫کاکائــو طعــم دار می کننــد‪ .‬از ایــن دســتورالعمل بــرای تهیــه انــواع گوناگونــی از‬ ‫پودینگ هــا‪ ،‬کیک هــا و دســرهای دیگــر نیــز اســتفاده می شــود‪.‬‬ ‫اکثــر ریشــه ها و ابــداع ایــن دســر بــه دهــه ‪ ۱۹۶۰‬در منطقــه ونتــو در ایتالیــا در‬ ‫رســتورانی بــه نــام ‪ Le Beccherie‬در شــهر ترویــزو برمــی گــردد‪ .‬بعضــی ادعاهــا‬ ‫همچنــان باقی ســت امــا بــه نظــر می رســد ابــداع کارمینانتونیــو یاناکونــه (بــرای‬ ‫اولیــن بــار توســط دیویــد روزنگارتــن در گــزارش روزنگارتــن و بعــدا ً در بالتیمــور‬ ‫ســان و واشــینگتن پســت مطــرح شــد) باشــد کــه در ‪ ۲۴‬دســامبر ‪ ۱۹۶۹‬زمانــی کــه‬ ‫او در رســتوران ســوتوترویزو در شــهر ترویــزو نزدیــک ونیــز سراشــپز بــود‪.‬‬ ‫ریبولیتا‬ ‫اکنــون کــه صحبــت از توســکانی شــد خــوب اســت بــا یکــی از ســوپ های ســالم و‬ ‫ِ‬ ‫ـبزیجات‬ ‫خوشــمزه ی ایــن منطقــه اشــنا شــوید‪ .‬ریبولیتــا (‪ )Ribollita‬نوعــی ســوپ سـ‬ ‫محلــی اســت کــه بــه جــای گوشــت بــا نــان غلیــظ می شــود؛ زیــرا در دهکده هــای‬ ‫فقیرنشــین ایتالیــا‪ ،‬نــان نســبت بــه گوشــت ارزان تــر و قابــل دســترس تر بــود‪.‬‬ ‫ریبولیتــا در توســکانی غذایــی مخصــوص بــرای فصــل پائیــز به شــمار مــی رود‪ .‬در ایــن‬ ‫فصــل طعــم ســبزیجات تــازه برداشــت شــده بســیار عالــی اســت و ایــن ســوپ (حداقــل‬ ‫ســنتی ان) علی رغــم این کــه بــدون گوشــت تهیــه می شــود بســیار خوشــمزه‬ ‫انــواع‬ ‫ِ‬ ‫اســت‪ .‬ریبولیتــا اغلــب در رســتوران های فلورانــس به جــای پاســتا به عنــوان غــذای اصلــی‬ ‫خــورده می شــود‪ .‬ایــن غــذا یــک خــوراک دلچســب اســت کــه اســتفاده از محصــوالت‬ ‫عالــی و باکیفیــت در ان بــه خوبــی نمایــان اســت‪.‬‬ ‫شماره ‪| 73‬راز شقایق| ‪59‬‬ صفحه 59 ‫سینمای ایتالیا‬ ‫حسین شیردل‬ ‫ســینمای ایتالیــا شــامل فیلم هــای ســاخته شــده در ایتالیــا یــا توســط‬ ‫کارگردانــان ایتالیایــی می شــود‪ .‬از اغــاز توســعه صنعــت فیلــم ایتالیــا در دهــۀ‬ ‫اغازیــن قــرن بیســتم فیلمســازان و بازیگــران ایتالیایــی گهــگاه بــا موفقیــت‬ ‫داخلــی و جهانــی روبــرو شــده اند و در جنبش هــای ســینمایی در جهــان‬ ‫تاثیرگــذار بوده انــد‪ .‬تــا ســال ‪ ۲۰۱۸‬فیلم هــای ایتالیایــی ‪ ۱۴‬مرتبــه و بیــش‬ ‫از هــر کشــوری برنــدۀ جایــزه اســکار بهتریــن فیلــم زبــان خارجــی و ‪ ۱۲‬بــار‬ ‫برنــدۀ جایــزۀ نخــل طالیــی یعنــی دومیــن کشــور در دنیــا پــس از ایــاالت‬ ‫متحــده امریــکا شــده اند‪.‬‬ ‫شــروع فیلمســازی در ایتالیــا در ســال ‪ ۱۸۹۶‬انجــام گرفــت‪ .‬ویتوریــو کالســینا‬ ‫کــه همــکار بــرادران لومیــر بــود‪ ،‬اولیــن کارگــردان ســینمای ایتالیــا شــناخته‬ ‫می شــود‪ .‬او در ســال ‪ ۱۸۹۶‬فیلمــی از پــاپ لئــون ســیزدهم تهیــه کــرد‪ .‬دهــه‬ ‫اول قــرن بیســتم و تــا اغــاز شــروع جنــگ جهانــی اول‪ ،‬ســاخت فیلم هــای‬ ‫هنــری در ایتالیــا اغــاز شــد؛ فیلم هایــی حماســی کــه از ادبیــات غنــی‬ ‫اروپایــی اقتبــاس گردیــد‪ .‬اتللــو محصــول ‪ ۱۹۰۶‬ســاخته ماریــو کازرینــی‪،‬‬ ‫اخریــن روزهــای پمپــی محصــول ‪۱۹۰۸‬ســاخته ارتــورو امبروزیــو‪ ،‬هوس هــای‬ ‫امپراطــور محصــول ‪ ۱۹۱۳‬ســاخته انریکــو گواتزونــی و مهمتــر از همــه کابیریــا‬ ‫محصــول ‪ ۱۹۱۴‬ســاخته جیوانــی پاســترونه از ایــن جمله انــد‪ .‬در اواخــر دهــه‬ ‫‪ ۲۰‬و اوایــل دهــه ‪ ۳۰‬بــا ظهــور فاشیســم و ناارامی هــای سیاســی‪ ،‬رشــد‬ ‫ســینمای ایــن کشــور نیــز رو بــه افــول نهــاد‪.‬‬ ‫لوکینــو ویســکونتی‪ ،‬ویتوریــو دســیکا‪ ،‬روبرتوروســلینی‪ ،‬فدریکوفلینــی‪،‬‬ ‫پیــر پائولــو پازولینــی‪ ،‬چــزاره زاواتینــی و میــکل انجلــو انتونیونــی‬ ‫بخشــی از فیلمســازان و نویســندگان ســینمای ایتالیــا بودنــد کــه بعــد‬ ‫از جنــگ جهانــی دوم ؛ رخــوت ســینمای ایــن کشــور را تــکان داده و‬ ‫بــا فیلم هایشــان جنبــش رئالیســم و نئــو رئالیســم ایتالیــا را در ایــن‬ ‫کشــور ایجــاد کردنــد‪.‬‬ ‫فیلم هــای مهــم ایــن دوران ماننــد دزد دوچرخــه ســاخته ی ویتوریــو‬ ‫دســیکا‪ ،‬رم شــهر بــی دفــاع ســاخته ی روبرتــو روســیلینی‪ ،‬جــاده‬ ‫ســاخته ی فدریکــو فلینــی‪ ،‬روکــو و برادرانــش ســاخته ی لوکینــو‬ ‫ویســکونتی همگــی نقــاط عطــف ســینمای ایتالیــا در ایــن دوران طالیی‬ ‫بــه شــمار می اینــد‪.‬‬ ‫در اواســط دهــه ‪ ۵۰‬ســینمای تجــاری ایتالیــا نیــز بســیار فعــال شــد و‬ ‫در ادامــه تقریبــا بدنــه ســینمای هنــری و صاحــب ســبک را بــه انــزوا‬ ‫کشــانید و تولیــدات تجــاری تــا ‪ ۲‬دهــه بعــد تقریبــا تمــام صنعــت‬ ‫ســینمای ایــن کشــور را قبضــه کردنــد‪ .‬البتــه ایــن رونــد باعــث شــد‬ ‫شــهر رم و اســتودیوی چینه چیتــا بــه یــک قــدرت در ســینمای جهــان‬ ‫و همچنیــن بــازار هنــر تبدیــل شــود‪ .‬اگرچــه در همیــن سال هاســت‬ ‫کــه ســینمای ایتالیــا حتــی توانســت بــه جوایــز معتبــر ســینمایی‬ ‫نظیــر اســکار‪ ،‬گلــدن گلــوب و بفتــا نیــز برســد‪ .‬در ایــن ســال ها‬ ‫تعــدادی دیگــر از فیلمســازان ایــن کشــور نیــز توانســتند خالقیــت از‬ ‫خــود نشــان دهنــد‪ .‬ســرجیو لئونــه بــا ‪ ۳‬فیلــم بــه خاطــر یــک مشــت‬ ‫دالر‪ ،‬بــه خاطــر چنــد دالر بیشــتر‪ ،‬و خــوب بــد زشــت از پایه گــذاران‬ ‫ســینمای وســترن اســپاگتی شــد‪.‬‬ ‫نســل جدیــد ســینمای هنــری ایتالیــا در دهــه ‪ ۷۰‬ســر و شــکل گرفــت‪.‬‬ ‫ســینماگران جدیــدی ماننــد بــرادران تاویانــی‪ ،‬برنــاردو برتولوچــی‪،‬‬ ‫و بعد تــر روبرتــو بنینــی و نانــی مورتــی توانســتند جــان تــازه ای‬ ‫بــه ســینمای ایتالیــا بدهنــد‪ .‬جــدای از بــرادران تاویانــی و همچنیــن‬ ‫برتولوچــی کــه یــک نســل از امثــال بنینــی و مورتــی پیشکســوت تر‬ ‫هســتند‪ ،‬در ‪ ۲‬دهــه ی اخیــر نیــز بازهــم ســینماگران قابــل اعتنایــی‬ ‫از ســینمای ایتالیــا ســر براوردنــد‪ .‬افــرادی ماننــد جوزپــه تورناتــوره‬ ‫بــا فیلم هایــی نظیــر ســینما پارادیــزو‪ ،‬یــک تشــریفات ســاده‪ ،‬مالنــا‪،‬‬ ‫باریــا و بهتریــن پیشــنهاد و یــک دهــه بعد تــر ســینماگرانی ماننــد‬ ‫پائولــو ســورنتینو بــا فیلــم زیبایــی بــزرگ از ایــن جمله انــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 73‬راز شقایق| ‪60‬‬ صفحه 60 ‫بزرگان سینمای ایتالیا‬ ‫لوکینو ویسکونتی‬ ‫لوکینــو ویســکونتی در دوم نوامبــر ‪ ۱۹۰۶‬در شــهر میــان زاده شــد‪ .‬لوکینــو‬ ‫کودک ـی ای نــاارام و نوجوان ـی ای ســخت و ســتیزگر داشــت‪ .‬چــه بســا بارهــا‬ ‫کــه از خانــه و دبیرســتان گریخــت‪ .‬در جوانــی دوســتان فرهیختــه ای همچــون‬ ‫پوچینــی‪ ،‬اهنگســاز نامــی اپــرا‪ ،‬توســکانینی‪ ،‬رهبــر ارکســتر و گابریــل د‬ ‫انونزیــو داســتان نویس پیــدا کــرد‪ .‬در ‪ ۱۹۳۶‬هنگامــی کــه نازی هــا‪ ،‬از پیمــان‬ ‫ورســای ســرپیچی کردنــد و رایــن لنــد را دگربــاره تصــرف کردنــد ویســکونتی‬ ‫بــه پاریــس رهســپار شــد و بــا کوکــو شــانل طــراح لبــاس اشــنا شــد‪ .‬شــانل‬ ‫ویســکونتی ســی ســاله را بــه فیلم ســاز نامــی فرانســه ژان رنــوار شناســاند‪.‬‬ ‫رنــوار کــه در حــال ســاختن فیلــم «پارتــی ییالقی»بــر پایــه داســتانی از‬ ‫گــی دو موپاســان بــود‪ ،‬ویســکونتی را بــه دســتیاری کارگــردان برگزیــد و او‬ ‫جامه هــای ایــن فیلــم را طراحــی کــرد‪ .‬پــس از پرسـه ای کوتــاه در هالیــوود او‬ ‫بــه رم بازگشــت و بــه انجمــن ســینماگران جــوان گاهنامــه «ســینما» پیوســت‬ ‫کــه ویتوریــو موســولینی پســر‪ ،‬بنیتــو موســولینی‪ ،‬سرپرســت ان بــود‪ .‬در ‪۱۹۴۳‬‬ ‫ویســکونتی و یارانــش در ایــن انجمــن فیلمنامــه ازش را بــر پایــه برگــردان‬ ‫ازاد داســتانی از جیمــز کیــن بــه نــام پســتچی همیشــه دو بــار زنــگ می زنــد‬ ‫نوشــت‪.‬‬ ‫در چرخــه ســال های جنــگ‪ ،‬ویســکونتی خانــه اش را در اختیــار مبــارزان‬ ‫کمونیســت قــرار داد تــا بــه عنــوان پناهــگاه از ان اســتفاده کننــد واو خــود در‬ ‫نبــرد مســلحانه بــا اشــغال گران المانــی درگیــرودار شــد؛ و چنیــن بــود کــه‬ ‫گشــتاپو بــرای چندگاهــی او را در ســال ‪ ۱۹۴۴‬زندانــی کــرد‪ .‬اگرچــه اندکــی‬ ‫درنگذشــت کــه ویســکونتی توانســت در ‪ ۱۹۴۵‬بــه کیــن وری از تیــر بــاران‬ ‫ســرزندانبان خــود فیلــم گواهــاک «روزهــای شــکوه» را بســازد؛ و در ایــن‬ ‫هنــگام بــود کــه حــزب کمونیســت ایتالیــا بــا او پیمــان بســت کــه سـه گانه ای‬ ‫از زندگــی ماهیگیــران‪ ،‬معدنچیــان و کشــاورزان سیســیلی بســازد‪ .‬او زمیــن‬ ‫دارد می لــرزد تنهــا فیلــم از ایــن ســه گانه را در ‪ ۱۹۴۸‬ســاخت‪ .‬زمیــن دارد‬ ‫می لــرزد بــه ســبک فیلمــی گواهــاک از زندگــی ماهیگیــران سیســیلی بــدون‬ ‫بــازی هیــچ هنرپیش ـه ای و در خــود جــای ماهیگیــران ســاخته شــد و برنــده‬ ‫جایــزه بــزرگ فســتیوال فیلــم ونیــز شــد‪.‬‬ ‫در ‪ ۱۹۶۰‬ویســکونتی یکــی از ارزنده تریــن کارهــای خــود «روکــو و برادرانــش» را بــه‬ ‫پــرده مــی اورد‪ .‬ایــن فیلــم اغــاز چرخــه کارهــای خــودوای او را نشــان می کنــد‪.‬‬ ‫در ‪ ۱۹۷۱‬ویســکونتی «مــرگ در ونیــز» نخســتین فیلــم از یــن چرخــه را ســاخت‪ .‬ایــن‬ ‫فیلــم یکــی از کارهــای کمتــر فهمیــده شــده اوســت کــه برخــی از بــاز کاوان بــر او خــرده‬ ‫گرفته انــد کــه «مــرگ در ونیــز» او بــه داســتان «تومــاس مــان» وفــادار نمانده اســت و‬ ‫ایــن از همــان گــون خرده گیــری اســت کــه در بــاره «بیگانــه» ی او و کامــو نیــز دیــده‬ ‫شــد‪ .‬در ســال ‪ ۱۹۷۶‬ویســکونتی فیلــم پایانــی خــود «بــی گنــاه» را ســاخت‪ .‬در ایــن‬ ‫فیلــم او بــار دیگــر بــه شــکوه و شــگفتی زندگــی توانمنــدان و گندوایــی و دژمناکــی شــان‬ ‫می پــردازد و ان را در زمینــه اشــنای اپراگونــه کارهایــش بازمی نمایانــد‪.‬‬ ‫اندکی پس ازبه پایان رسانیدن فیلم «بی گناه» ویسکونتی در گذشت‪.‬‬ ‫فدریکو فلینی‬ ‫فدریکــو فلینــی در ســال ‪ ۱۹۲۰‬در خانــواده ای متوســط در ریمینــی زاده شــد‪.‬‬ ‫فدریکــو از هنــگام کودکــی شــیفته بازیگرانــی بــود کــه در نمایــش بازی هــا‬ ‫‪ vaudeville‬و ســیرک ها هنرنمایــی می کردنــد‪ .‬در اینــده‪ ،‬یادهــای ایــن‬ ‫خاطــرات بــر فیلم هایــش تاثیــر بســیار گذاشــت‪.‬‬ ‫در ششــم فوریــه ‪ ،۱۹۳۸‬نخســتین کاریکاتــور خویــش را در روزنامــه دومینیــکا‬ ‫دل کوریــه بــه چــاپ رســاند‪ .‬در همــان ســال از زادگاهــش بــه ســوی فلورانس‬ ‫و رم رهســپار می شــود‪.‬‬ ‫همــکاری او بــا ســینما‪ ،‬بــا نوشــتن طنزهایــی بــرای هنرپیشــه ای بــه نــام‬ ‫الــدو فابریــزی اغــاز شــد‪ .‬در ‪ ۱۹۴۳‬بــا جولیتــا مازینــا ازدواج کــرد‪ .‬جولیتــا‬ ‫در چندیــن فیلــم او بــازی کــرد و فلینــی او را واالتریــن الهام دهنــده هنــری‬ ‫خویــش نامیده اســت‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ۱۹۵۱‬بــا راهنمایــی البرتــو الچــودا‪ ،‬فلینــی نخســتین کار ســینمایی‬ ‫خــود بــه نــام روشــنایی های واریتــه را کارگردانــی کــرد‪ .‬ایــن فیلــم بررســی‬ ‫فشــرده درونــی از زندگــی بازیگــران یــک نمایــش اســت کــه ان را می تــوان‬ ‫مقدم ـه ای شــگرف از شــاهکارهای اینــده او‪ ،‬بــا تاکیــد بــر انگاره هایــی چــون‬ ‫ماتــم و تنهایــی و افســردگی به شــمار اورد‪.‬‬ ‫فلینــی در ســال ‪ ۱۹۵۲‬شــیخ ســفید را کارگردانــی کــرد کــه در ان جهــان‬ ‫پوشــالی و کم ژرفــای ســتارگان ســینما را بــا تلخــی بــه تصویــر می کشــد‪.‬‬ ‫گرچــه ایــن دو فیلــم نخســت او تماشــاگران چندانــی نداشــتند امــا فیلــم‬ ‫بعــدی او ولگردهــا بــا ســتایش فراوانــی روبــرو شــد‪ .‬فلینــی در ایــن فیلــم‬ ‫دیــدگاه خویــش را بــه جهــان دل زده‪ ،‬ســرخورده و نابهنجــار مــردم‪ ،‬طبقــه‬ ‫متوســط‪ ،‬شــهرهای کوچــک گســترش می دهــد تــا رفتــار اســیب زای جوانــان‬ ‫افــت زده را ریشــه کاوی کنــد‪.‬‬ ‫در ‪ ،۱۹۵۵‬فلینــی «کاله بــردار» را ســاخت کــه اگرچــه ژرفــای اندیشــار «جــاده»‬ ‫را نداشــت‪ ،‬ولــی از پرداختــی اســتادانه بهــره می بــرد و داســتان گروهــی از‬ ‫خــرده کاله بــرداران را روایــت می کنــد‪.‬‬ ‫در اغــاز دهــه ‪ ،۱۹۶۰‬فلینــی دو شــاهکار ســینمایی خویــش «زندگی شــیرین»‪،‬‬ ‫و «هشــت و نیــم» ‪ ۲/۸۱‬را افریــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 73‬راز شقایق| ‪61‬‬ ‫نخســتین فیلــم رنگــی فلینــی‪« ،‬جولیتــای ارواح»‪ ،‬در ســال ‪ ۱۹۶۵‬تالشــی بــود پیشــرفته‬ ‫در هنــگام و از ایــن روی ارج ناگرفتــه‪.‬‬ ‫بیــاد مــی ارم (‪ )Amarcord‬فرجــام فیلم هــای ارزنــده او بــود کــه نشــان از بازگشــت‬ ‫او بــه طبیعــت مردمــی و دوســتی بــود‪ .‬او در ایــن فیلــم بــا مهربانــی ریمینــی‪ ،‬روزگاران‬ ‫خردســالی را یــاد می کنــد و همــه فیلــم از نوشــخندی ســازگار و اســوده پربارســت‪ .‬ایــن‬ ‫فیلــم جایــزه اســکاری دیگــر را بــه عنــوان بهتریــن فیلــم بیگانــه دریافــت می کنــد‪.‬‬ ‫پــس از «بیــاد مــی ارم»‪ ،‬فیلم هــای فلینــی ان تازگــی و طــراوت پیشــین را نداشــت‪.‬‬ ‫منتقــدان‪ ،‬فیلم هــای او را بــه خــود شــیفته و ســرد می یافتنــد و چنیــن می نمــود کــه او‬ ‫دیگــر چیــزی بــرای گفتــن نداشــت‪.‬‬ ‫او در ‪ ۱۹۸۷‬فیلــم مصاحبــه را چــون کارنامــه هنــری خویــش بــه فیلــم اورد‪« .‬مصاحبــه»‬ ‫فیلمــی در درون فیلــم بــود کــه یــاداور کارهــای گذشــته او بــود‪ .‬در همــان هنــگام کــه بــر‬ ‫پایــه داســتان فیلــم‪ ،‬فلینــی بــر ان اســت کــه امریــکای کافــکا را بــه پــرده اورد‪ ،‬یــک‬ ‫گــروه فیلم ســاز ژاپنــی از هــر جنبــش او فیلــم می گیرنــد‪ .‬ایــن ســاختار بــه او پــروا‬ ‫می دهــد تــا بــا هوایــی اندوهنــاک گذشــته ها را بــه یــاد اورد و بــه داوری کارهایــش‬ ‫بنشــیند‪« .‬اوای مــاه» در ‪ ،۱۹۹۰‬اخریــن فیلــم او بــود کــه بــر پایه هــای داوری منتقــدان‬ ‫ســوررئال ترین فیلــم او اســت‪ ،‬کــه سرشــار از یادمان هــای غریــب و پرانــدوه و اندیشــه‬ ‫رهایــی در انتهــای زندگــی اســت‪ .‬فلینــی در ‪ ۱۹۹۳‬جایــزه اســکار را بــرای دســتاوردهای‬ ‫زندگــی ســینمایی اش دریافــت نمــود‪ .‬در پایــان همــان ســال بــر اثــر ایســت قلبــی‬ ‫درگذشــت‪.‬‬ صفحه 61 ‫رویدادهایفرهنگی ایتالیا‬ ‫افشین اسد زاده‬ ‫کارناوال ونیز‬ ‫کارنــاوال ونیــز هرســاله حــدود اوایــل فوریــه در شــهر ونیــز ایتالیــا برگــزار‬ ‫می شــود کــه از قدیمی تریــن و مشــهورترین جشــن های جهــان اســت و‬ ‫هــر ســال ‪ ۵۸‬روز پیــش از عیــد پــاک (دو جمعــه پیــش از سه شــنبه اعتــراف)‬ ‫اغــاز بــه کار می کنــد‪.‬‬ ‫فلســفه اســتفاده از ماســکهای خــاص در ایــن کارنــاوال‪ ،‬بــه از بیــن بــردن‬ ‫اختــاف ظاهــری بیــن طبقــات غنــی و فقیــر بــاز می گــردد و همچنیــن‬ ‫فرصتــی هــم بــرای دســت انداختــن مقامــات و قدرتمنــدان جامعــه ایجــاد‬ ‫می کنــد‪ .‬ایتالیایی هــا مثلــی دارنــد کــه می گویــد‪« :‬در زمــان کارنــاوال هــر‬ ‫نــوع شــوخی روا اســت!»‬ ‫ایــن مراســم کــه در حــدود زمانــی فســتیوال مــاه روزه داری کلیســای کاتولیک‬ ‫رم و در واقــع جشــنهایی اســت کــه قبــل از ایــن مــاه و چنــد روز مانــده بــه‬ ‫روز چهارشــنبه توبــه یــا چهارشــنبه خاکســتری انجــام می شــود‪.‬‬ ‫قدیمی تریــن مدرکــی کــه در ان از کارنــاوال ونیــز یــاد شــده بــه ســال ‪۱۰۹۴‬‬ ‫میــادی بازمی گــردد و بنابــر تصــور عامــه مــردم‪ ،‬کارنــاوال ونیــز از جشــن‬ ‫ســالیانه پیــروزی دوک ویتالــه میچیلــی دوم بــر اولریــش دوم از تــره ون فرمانروای‬ ‫اکوئیلیــا در ‪ ۱۱۶۲‬سرچشــمه گرفته اســت‪.‬‬ ‫ماســک ســازان از جایــگاه ویــژه ای در جامعــه برخــوردار بودنــد‪ ،‬قانــون خــود و‬ ‫صنــف خــود را داشــتند‪.‬‬ ‫شــواهد کمتــری در مــورد انگیــزه اولیــن ماســک اســتفاده شــده در ونیــز وجــود‬ ‫دارد‪ .‬یــک دانشــمند اســتدالل می کنــد کــه پوشــاندن صــورت در انظــار عمومــی‬ ‫پاســخی منحصــر بــه فــرد ونیــزی بــه یکــی از ســفت و ســخت ترین سلســله‬ ‫مراتــب طبقاتــی در تاریــخ اروپــا بــود‪ .‬در طــول کارنــاوال‪ ،‬قوانیــن جمــع اوری‬ ‫بــه حالــت تعلیــق درامــد‪ ،‬و افــراد می توانســتند بــه جــای انچــه طبــق قانــون‬ ‫بــرای حرفــه و طبقــه اجتماعــی انهــا وضــع شــده بــود‪ ،‬مطابــق میــل خــود لبــاس‬ ‫بپوشــند‪.‬‬ ‫اولیــن منابــع مســتند ذکــر شــده در مــورد اســتفاده از ماســک در ونیــز را می تــوان‬ ‫در قــرن ســیزدهم یافــت‪ .‬شــورای عالــی پرتــاب تخــم مــرغ معطــر را بــرای افراد‬ ‫نقــاب دار جــرم دانســت‪ .‬ایــن ‪ ovi odoriferi‬پوســته های تخــم مــرغ بــود کــه‬ ‫نبرد پرتقال‬ ‫ایــن نبــرد مشــهور‪ ،‬یــک نــزاع قــرن دوازدهمــی بــا میــوه ی پرتقــال را‬ ‫بازطراحــی می کنــد و یکــی از بزرگ تریــن نبردهــای غذایــی در اروپــا‬ ‫محســوب می شــود‪ .‬شــرکت کنندگان یــا شــروع بــه دویــدن در خیابان هــای‬ ‫شــهر ایوریــا (‪ )Ivrea‬کــرده یــا اینکــه از داخــل یکــی از اتوبوس هــای نبــرد‪،‬‬ ‫بــه ســمت افــراد پیــاده پرتقــال پرتــاب می کننــد‪ .‬هرســاله در روزهــای‬ ‫منتهــی بــه سه شــنبه ی چــاق (یــک روز مانــده بــه شــروع ایــام روزه داری‬ ‫در اییــن مســیحیت) مــردم شــهر ایوریــا بــه ‪ ۹‬گــروه تقســیم شــده و بــرای‬ ‫مــدت ســه روز در بزرگ تریــن نبــرد غذایــی ایتالیــا شــرکت می کننــد‪ .‬ایــن‬ ‫نبــرد می توانــد بــرای افــرا ِد دارای کمبــود ویتامیــن ‪ C‬مفیــد باشــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 73‬راز شقایق| ‪62‬‬ ‫معمــوالً بــا عطــر گالب پــر می شــد و توســط مــردان جــوان بــه طــرف دوستانشــان‬ ‫یــا زنــان جوانــی کــه انهــا تحســین می کردنــد پرتــاب می شــد‪ .‬بــا ایــن حــال‪،‬‬ ‫در برخــی مــوارد‪ ،‬تخمهــا بــا جوهــر یــا مــواد اســیب رســان دیگــر پــر می شــدند‪.‬‬ ‫قمــار در مــا ‪ public‬عــام معمــوالً غیرقانونــی بــود‪ ،‬مگــر در کارنــاوال‪.‬‬ ‫قانــون دیگــری در ســال ‪ ۱۳۳۹‬ونیزی هــا را از پوشــیدن لبــاس مبــدل مبتــذل و‬ ‫بازدیــد از صومعــه ســرای ماســک پــوش منــع می کنــد‪ .‬ایــن قانــون همچنیــن‬ ‫نقاشــی صــورت‪ ،‬یــا پوشــیدن ریــش یــا کاله گیس هــای کاذب را ممنــوع‬ ‫کرد ه اســت‪.‬‬ ‫در اواخــر جمهــوری‪ ،‬اســتفاده از ماســک در زندگــی روزمــره بــه شــدت محــدود‬ ‫شــد‪ .‬در قــرن هجدهــم‪ ،‬از ‪ ۲۶‬دســامبر فقــط حــدود ســه مــاه محــدود شــد‪.‬‬ ‫ماســکها به طــور ســنتی بــا مهره هــای تزئینــی رنگــی پوشــیده می شــدند‪.‬‬ ‫کارنــاوال جدیــد ونیــز بــه مــدت ‪ ۱۱‬روز می باشــد کــه از دو جمعــه قبــل از روز‬ ‫سه شــنبه اعتــراف (قبــل از چهارشــنبه خاکســتر) اغــاز می شــود‪ ،‬روز سه شــنبه‬ ‫بــه اوج خــود می رســد‪.‬‬ ‫در ایــن کارنــاوال مرســوم اســت کــه یــک زن و مــرد لبــاس و ماســک مشــابهی‬ ‫داشــته باشــند و ماننــد شــخصیت های تمثیلــی لبــاس بپوشــند و در گذشــته‬ ‫خیابان هــای ونیــز پــر از کســانی بــود کــه ماســک بــر چهــره داشــتند و نمی شــد‬ ‫تفاوتــی میــان نجیــب زادگان و افــراد معمولــی جامعــه گذاشــت‪.‬‬ صفحه 62 ‫فستیوال فرش های گل در ایتالیا‬ ‫بهتریــن زمــان بــرای ســفر بــه ایتالیــا ماه هــای ژوئــن و مــه اســت‪ .‬در ایــن‬ ‫زمــان از ســال‪ ،‬بســیاری از شــهرهای ایتالیایــی خیابــان هایشــان را بــا گلبــرگ‬ ‫تزئیــن می کننــد و اثــار هنــری زیبایــی از طرح هــای هندســی ســاده تــا‬ ‫طرح هــای الهــام گرفتــه از نقــوش هنــر مذهبــی و نقاشــی های مشــهور خلــق‬ ‫می کننــد‪.‬‬ ‫بــرای ایجــاد فــرش گل‪ ،‬ابتــدا طرح هــا بــا گــچ روی زمیــن کشــیده می شــوند‬ ‫و ســپس بــا هــزاران گلبــرگ بــا رنگ هــای متنــوع پــر می شــوند‪ .‬گاهــی از‬ ‫خــاک یــا حکاکی هــای چوبــی بــرای برجســته کــردن طــرح اســتفاده می شــود‪.‬‬ ‫کل فراینــد دو یــا ســه روز طــول می کشــد‪.‬‬ ‫تصــور می شــود ایــن هنــر از ســال ‪ ۱۶۲۵‬در رم اغــاز شــده باشــد‪ .‬برخــی از‬ ‫بهتریــن شــهر ها بــرای دیــدن فســتیوال‪ ،‬نوتــو‪ ،‬اســپلو‪ ،‬ژنزانــو‪ ،‬بلســنا‪ ،‬اورویتــو‬ ‫هســتند‪.‬‬ ‫فستیوال اپرا در ورونا‬ ‫امفی تئاتــر شــهر ورونــا بــا ســبک روم باســتان‪ ،‬در تابســتان هرســال‪،‬‬ ‫از اواخــر ژوئــن تــا اوایــل ســپتامبر‪ ،‬درهــای خــود را بــه روی مجموعـه ای‬ ‫از اجراهــای کالســیک می گشــاید‪ .‬ایــن محــل مشــهور کــه ســال ها‬ ‫دســت نخورده باقــی مانــده اســت‪ ،‬یکــی از بهتریــن مکان هــا بــرای‬ ‫تماشــای موســیقی زنــده در ایتالیــا محســوب می شــود‪ .‬فســتیوال اپــرا‬ ‫نیــز اجراهــای زنــده ی خــود نظیــر ایــدا (‪ ،)Aida‬کارمــن (‪،)Carmen‬‬ ‫تورانــدو (‪ )Turandot‬و یــک رقــص بالــه از ســوی گــروه روبرتــو بولــه‬ ‫(‪ )Roberto Bolle‬را در ایــن مــکان بــه روی صحنــه می بــرد‪.‬‬ ‫جشنواره فیلم ونیز‬ ‫جشــنواره فیلــم ونیــز قدیمــی تریــن جشــنواره فیلــم در جهــان و یکــی از‬ ‫بزرگ تریــن جشــنواره های ســینمایی جهــان بــه شــمار می ایــد‪ .‬جشــنواره‬ ‫فیلــم ونیــز نخســتین بــار در ســال ‪ ۱۹۳۲‬میــادی برگــزار شــد و در کنــار‬ ‫جشــنواره هایی چــون کــن و برلیــن از مهمتریــن رخدادهــای ســینمایی اروپــا‬ ‫و جهــان به شــمار می ایــد‪ .‬جشــنواره فیلــم ونیــز در طــول ســال های جنــگ‬ ‫دوم جهانــی برگــزار نمی شــد و در برخــی ســال ها‪ ،‬بخــش مســابقه ان فعــال‬ ‫نبود ه اســت‪.‬‬ ‫جایــزه اصلــی جشــنواره ونیــز‪ ،‬شــیر طالیــی نــام دارد‪ .‬همچنیــن در این جشــنواره‪،‬‬ ‫جایــزه ای بــه نــام جایــزه انســانیت وجــود دارد‪ .‬ایــن جایــزه کــه مبلــغ ان ‪۵۰‬‬ ‫هــزار دالر اســت‪ ،‬بــه ســینماگران و بازیگرانــی اهــدا می شــود کــه خــود را وقــف‬ ‫فعالیت هــای انسان دوســتانه می کننــد‪.‬‬ ‫همچنیــن جایــزه جــام روبــاه بــه بهتریــن بازیگــران زن و مــرد اهــدا می شــود‪.‬‬ ‫از ســال ‪ ۲۰۰۲‬بــه بعــد «جایــزه ســان مارکــو» بــرای بهتریــن فیلــم بخــش‬ ‫ضدجریــان اختصــاص داده شــد‪ .‬از طیــف وســیعی برنامه هــای جداگانــه از‬ ‫جملــه نمایشــگاه بین المللــی هنــر ونیــز نیــز تاســیس شده اســت‪ .‬جشــنواره‬ ‫بین المللــی موســیقی معاصــر ونیــز‪ ،‬جشــنواره بین المللــی تئاتــر ونیــز‪ ،‬نمایشــگاه‬ ‫بین المللــی معمــاری ونیــز‪ ،‬جشــنواره بین المللــی رقــص معاصــر ونیــز و جشــنواره‬ ‫بین المللــی کــودکان و نوجوانــان کارنــاوال ونیــز بــه صــورت جداگانــه زیــر نظــر‬ ‫مجموعــه جشــنواره های ونیــز برگــزار می شــود‪.‬‬ ‫جایــزه شــیر طالیــی باالتریــن جایــزه جشــنواره بــرای بهتریــن فیلــم در بخــش‬ ‫مســابقه ونیــز اســت‪ .‬شــیر طالیــی در ســال ‪ ۱۹۴۹‬توســط کمیتــه ســازماندهی‬ ‫معرفــی شــد و اکنــون بــه عنــوان یکــی از برجســته ترین جوایــز صنعــت فیلــم‬ ‫شــناخته می شــود‪ .‬در ســال ‪ ،۱۹۷۰‬شــیر طالیــی دوم معرفــی شــد؛ ایــن جایــزه‬ ‫افتخــاری بــرای افــرادی کــه ســهم مهمــی بــرای مشــارکت در ســینما دارنــد‬ ‫اســت‪ .‬شــیر طالیــی در ســال ‪ ۱۹۴۹‬بــه عنــوان شــیر طالیی ســنت مــارک معرفی‬ ‫شــد‪ ،‬شــیر بالــداری کــه روی پرچــم جمهــوری نیــز نمایــان اســت‪ .‬ســابقاً‪ ،‬نــام‬ ‫جایــزه معــادل جایــزه بین المللــی بــزرگ ونیــز بــود‪ ،‬اهــدا شــده در ســال ‪۱۹۴۷‬‬ ‫و ‪ .۱۹۴۸‬قبــل از ان‪ ،‬از ســال ‪ ۱۹۳۴‬تــا ‪ ۱۹۴۲‬بزرگتریــن جایــزه بــرای بهتریــن‬ ‫فیلــم ایتالیایــی و فیلــم خارجــی جــام موســولینی بــود‪ .‬بیــن ســالهای ‪ ۱۹۶۹‬و‬ ‫‪ ۱۹۷۹‬هیــچ شــیر طالیــی اهــدا نشــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 73‬راز شقایق| ‪63‬‬ صفحه 63 صفحه 64 ‫برندهای معروف لباس‬ ‫پرادا‬ ‫برنــد پــرادا یکــی از برندهــای مشــهور و لوکــس در دنیــای فشــن و‬ ‫مــد اســت‪ .‬تمــام طراحــان و افــرادی کــه پشــت نــام تجــاری ایــن‬ ‫برنــد قــرار گرفته انــد ســال ها اســت در تالشــند تــا در کنــار حفــظ‬ ‫ســبک کالســیک ایــن برنــد‪ ،‬از ابتــکارات خــود نیــز بهــره ببرنــد تــا در‬ ‫طــول زمــان نــام پــرادا زنــده نگه داشــته شــود‪ .‬ایــن راز عمــر طوالنــی‬ ‫پــرادا اســت و بــه همیــن دلیــل اســت کــه هنــوز هــم بــا گذشــت‬ ‫ســال ها برنــد پــرادا یکــی از پرمتقاضی تریــن برندهــای جهــان‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫تاریخچه‬ ‫اولیــن فروشــگاه ‪ Prada‬در ســال ‪1913‬در محلــه معتبــر گالریــا‬ ‫ویتوریــو امانوئــل ‪ II‬در شــهر میــان ایتالیــا افتتــاح شــد‪ .‬در ان زمــان‬ ‫ماریــو پــرادا بــه همــراه بــرادرش مارتینــو یــک فروشــگاه کاالهــای‬ ‫چرمــی افتتــاح کــرد کــه در ان کیــف‪ ،‬چمــدان‪ ،‬و لــوازم جانبــی و‬ ‫اکسســوری هایی از جنــس چــرم می فروختنــد‪.‬‬ ‫موفقیــت ایــن دو بــرادر تــا بــه حــدی پیــش رفت کــه در ســال ‪1919‬‬ ‫برنــد پــرادا بــه عنــوان تامیــن کننــده رســمی کاخ ســلطنتی ایتالیــا را‬ ‫از ان خــود کــرد‪ .‬ایــن اعتبــار متمایــز بــه پــرادا اجــازه داد تــا طراحــی‬ ‫منحصــر بفــرد کت هــای ســلطنتی را تحــت اختیــار خــود بگیــرد و‬ ‫بــرای خانــدان ســاووی (یکــی از خانــدان و سلســله های ســلطنتی‬ ‫کشــور ایتالیــا) بــا نــام برنــد پــرادا بــه طراحــی لبــاس بپــردازد‪.‬‬ ‫همیــن مســئله باعــث شــد تــا برنــد ‪ Prada‬بــه نمــادی از اشــرافیت‬ ‫در ایتالیــا و بعدهــا بــه یــک برنــد لوکــس در سراســر جهــان تبدیــل‬ ‫شــود‪.‬‬ ‫تاریخچــه برنــد پــرادا از ایــن زمــان بــه بعــد نیــز حتــی جذاب تــر‬ ‫هــم می شــود‪ .‬در ان زمــان بــه دلیــل رواج مــرد ســاالری‪ ،‬ماریــو‬ ‫پــرادا نیــز هماننــد ســایر مــردان اعتقــادی بــه کار زنــان در خــارج‬ ‫از منــزل نداشــت و حتــی زنــان خانــواده خــود را از کار در شــرکت‬ ‫خانوادگی شــان هــم منــع کــرده بــود‪ .‬از قضــا‪ ،‬ماریــو تنهــا یــک‬ ‫فرزنــد پســر داشــت کــه او بــه تجــارت خانــواده اش هیــچ عالق ـه ای‬ ‫نداشــت‪ .‬در ایــن زمــان‪ ،‬لوئیــزا پــرادا‪ ،‬دختــر ماریــو‪ ،‬بــه عنــوان‬ ‫ب و کار خانوادگــی را‬ ‫جانشــین او انتخــاب می شــود و شــرکت و کس ـ ‬ ‫در دســت می گیــرد و حــدود ‪ 20‬ســال ان را بــه بهتریــن شــکل اداره‬ ‫می کنــد‪.‬‬ ‫در ســال ‪ 1977‬میوشــا پــرادا بــا پاتریزیــو برتلــی‪ ،‬یــک جــوان‬ ‫ایتالیایــی کــه از قضــا او هــم دارای کســب و کار تولیــد محصــوالت‬ ‫چرمــی بــود‪ ،‬مالقــات کــرد‪ .‬در ایــن زمــان برتلــی بــه بیزینــس‬ ‫خانــواده پــرادا پیوســت و ایــن مشــارکت باعــث شــد تــا تاریــخ برنــد‬ ‫پــرادا ســمت و ســوی جدیــدی بگیــرد‪ .‬خالقیــت فوق العــاده میوشــا‬ ‫بــه همــراه شــم کارافرینــی برتلــی باعــث شــد تــا برنــد پــرادا بیــش از پیــش توســعه‬ ‫پیــدا کنــد و در جهــان گســترش یابــد‪.‬‬ ‫محصوالت جدید‬ ‫برنــد پــرادا بــرای اولیــن بــار در ســال ‪ 1979‬میــادی تولیــد کفــش را بــه خــط تولیــد‬ ‫محصــوالت جدیــد خــود اضافــه کــرد‪ .‬اولیــن مجموعــه کفش هــای زنانــه تولیــد ایــن‬ ‫برنــد بــا اســتقبال بســیار خوبــی روبـه رو شــد و ایــن مســئله برنــد پــرادا را در راه رشــد‬ ‫روز افــزون قــرار داد و توجهــات بســیاری را بــه ســمت ان جلــب کــرد‪ .‬در ایــن زمــان‬ ‫پــرادا شــروع بــه تاســیس فروشــگاه های زنجیــره ای فــروش مســتقیم محصــوالت‬ ‫برنــد خــود در سراســر جهــان نمــود تــا بتوانــد بــه بازارهــای سراســر جهــان دسترســی‬ ‫داشــته باشــد‪.‬‬ ‫فروشــگاه های پــرادا بــه دلیــل زیبایــی و طراحــی منحصــر به فــرد و همچنیــن دیوارهایــی‬ ‫بــه رنــگ ســبز خــاص خــود بــه ســرعت معــروف شــدند‪ .‬جالــب اســت کــه بدانیــد ایــن‬ ‫رنــگ ســبز بعدهــا بــه نــام “ســبز پــرادا” مشــهور شــد‪ .‬اولیــن فروشــگاه ســبز پــرادا‬ ‫نیــز در محلــه ویــا دال اســپیگا در شــهر میــان ایتالیــا افتتــاح شــد و بــه دنبــال ان‬ ‫بوتیک هایــی هــم در لنــدن‪ ،‬مادریــد‪ ،‬توکیــو و پاریــس تاســیس شــدند‪.‬‬ ‫موفقیت هــای جهانــی برنــد پــرادا‪ ،‬میوشــا پــرادا و برتلــی را بــه راه هــای جدیــدی کشــاند‬ ‫و باعــث شــد تــا در اواخــر دهــه ‪ 80‬میــادی بــرای اولیــن بــار یــک خــط لبــاس زنانــه‬ ‫را پایــه گــذاری کننــد‪ .‬اولیــن مجموعــه لباس هــای پاییــزی و زمســتانه برنــد پــرادا در‬ ‫ســال ‪1988‬بــر روی صحنــه فشــن و مــد قــدم گذاشــت‪ .‬ایــن خــط لبــاس بــه دلیــل‬ ‫کمربنــد و کمرهــای باریکشــان بســیار منحصــر به فــرد بودنــد‪ .‬کــم کــم طرفــداران‬ ‫دنیــای مــد و فشــن عاشــق خطــوط تمیــز‪ ،‬پارچه هــای مجلــل و انتخــاب رنگ هــای‬ ‫بخصــوص برنــد پــرادا شــدند و ایــن مســئله تــا جایــی پیشــرفت کــه در اوایــل دهــه‬ ‫‪ 1990‬میــادی‪ ،‬برنــد پــرادا بــه یکــی از پرطرفدارتریــن برندهــای دنیــای مــد و فشــن‬ ‫تبدیــل شــد‪.‬‬ ‫گوچی‬ ‫گوچــی‪ ،‬نشــان تجــاری ایتالیایــی در صنعــت مــد و کاالهــای چرمــی اســت‪ ،‬کــه متعلــق بــه گــروه گوچــی‬ ‫می باشــد‪ ،‬کــه خــود زیرمجموعــه ای از شــرکت فرانســوی کرینــگ به شــمار می ایــد‪.‬‬ ‫شــرکت گوچــی در ســال ‪ ۱۹۲۱‬توســط گوچیــو گوچــی‪ ،‬تاســیس شــد‪ .‬امــروزه دفتــر مرکــزی ایــن شــرکت‪ ،‬در‬ ‫شــهر فلورانــس‪ ،‬ایتالیــا قــرار دارد‪.‬‬ ‫بــر پایــه امــار مجلــه بلومبــرگ بیزینس ویــک در ســال ‪ ۲۰۰۸‬میــادی شــرکت گوچــی درامــدی در حــدود ‪۴.۲‬‬ ‫میلیــارد یــورو داشته اســت‪ .‬برنــد گوچــی همچنیــن در ســال ‪ ،۲۰۰۹‬بــر اســاس اطالعــات موسســه اینتربنــد‪،‬‬ ‫بــه مقــام چهل ویکــم در جــدول ‪ ۱۰۰‬نــام تجــاری برتــر صعــود کــرد‪ .‬گوچــی پرفروش تریــن نــام تجــاری‬ ‫ایتالیایــی نیــز می باشــد‪ .‬ایــن شــرکت ‪ ۲۷۸‬نمایندگــی مســتقیم (بوتیــک) در سراســر جهــان دارد‪.‬‬ ‫تاریخچه‬ ‫گوچــی یکــی از برندهــای لوکــس برجســته در جهــان بــرای نــواوری در مــد و تولیــدات بــی عیــب و نقــص‪ ،‬بــا‬ ‫کیفیــت ایتالیایــی اســت‪.‬‬ ‫شماره ‪| 73‬راز شقایق| ‪55‬‬ ‫از ســال ‪ ۱۹۲۱‬کــه گوچیــو گوچــی (‪ )Guccio Gucci‬شــرکت را در فلورانــس تاســیس کــرد‪ ،‬هدف ان شناســاندن‬ ‫شــکوه‪ ،‬زرق و بــرق و کیفیــت محصــوالت ســاخت ایتالیــا بــرای مــردان و زنــان بــود‪ .‬گوچــی پوشــاک امــاده‪ ،‬کیــف‬ ‫دســتی‪ ،‬اجنــاس چرمــی کوچــک‪ ،‬اکسســوری های ســفری‪ ،‬کفــش‪ ،‬جواهــرات اعــا‪ ،‬ســاعت‪ ،‬عینــک‪ ،‬عطــر و‬ ‫لــوازم ارایشــی تولیــد می کنــد‪.‬‬ ‫هــر محصــول تولیــد گوچــی حاصــل نزدیــک بــه یــک قــرن تجربــه کیفــی صنعتگــران و طراحی هــای بی رقیــب‬ ‫و غیرقابــل مقایســه اســت‪.‬‬ ‫بــا ورود بــه قــرن جدیــد‪ ،‬مســئولیت های ســازمانی گوچــی قوی تــر و جدی تــر شــد‪ .‬از توســعه پایــدار بــه‬ ‫انســان دوســتی‪ ،‬گوچــی بــه نقــش خــود در اجتمــاع پایبنــد اســت‪.‬‬ صفحه 55 ‫فواد محمدهاشم‬ ‫کارشناس تربیت بدنی‬ ‫ورزش ایتالیا‬ ‫ورزش در ایتالیــا ســنت دیرینــه ای دارد‪ .‬ایتالیــا در چندیــن رشــته ورزشــی اعــم‬ ‫از انفــرادی و تیمــی دارای موفقیــت هــای زیــادی اســت‪ .‬فوتبــال محبــوب تریــن‬ ‫ورزش در ایتالیــا اســت‪ .‬ایتالیــا قهرمــان جــام جهانــی فوتبــال ‪ ۲۰۰۶‬شــد و در‬ ‫حــال حاضــر (همــراه بــا المــان) دومیــن تیــم موفــق فوتبــال در تاریــخ جــام‬ ‫جهانــی پــس از برزیــل اســت کــه چهــار بــار قهرمــان جــام جهانی شــده اســت‪.‬‬ ‫بســکتبال‪ ،‬والیبــال و دوچرخه ســواری محبوب تریــن ورزش هــای بعــدی هســتند‬ ‫کــه ایتالیــا در هــر ســه ان ســابقه غنــی دارد‪ .‬ایتالیــا همچنیــن دارای افتخــارات‬ ‫زیــادی در شــنا‪ ،‬واترپلــو‪ ،‬راگبــی‪ ،‬تنیــس‪ ،‬دو و میدانــی‪ ،‬فوتبــال امریکایــی‪،‬‬ ‫شمشــیربازی و فرمــول یــک اســت‪.‬‬ ‫فوتبال‬ ‫همانطــور کــه ذکــر شــد فوتبــال محبــوب تریــن ورزش در ایتالیــا اســت‪.‬تیم ملــی‬ ‫فوتبــال ایتالیــا چهــار بــار قهرمــان جــام جهانــی فوتبــال (‪1982 ،1938 ،1934‬‬ ‫و ‪ )2006‬شــده اســت کــه تنهــا از برزیــل (بــا ‪ )5‬عقــب تــر و بــا المــان (بــا ‪)4‬‬ ‫هــم تــراز اســت‪ .‬باشــگاه های ایتالیــا در لیــگ قهرمانــان اروپــا (جــام اروپــا‬ ‫ســابق)‪ ،‬کــه برتریــن رقابــت باشــگاهی اروپــا اســت‪ ،‬تاکنــون موفــق شــده اند‬ ‫دوازده بــار قهرمــان شــوند‪.‬‬ ‫کلمــه ایتالیایــی بــرای فوتبــال‪« ،calcio ،‬لگــد» اســت‪ ،‬کــه از نــام بــازی هــای‬ ‫فوتبــال ســنتی ایتالیــا گرفتــه شــده اســت‪ ،‬برخــاف بســیاری از زبــان هــای دیگر‬ ‫از نــام انگلیســی ‪ football‬یــا ‪ soccer‬اقتبــاس شــده اســت‪ .‬اغلــب کــودکان‬ ‫ایتالیایــی را مــی تــوان در حــال بــازی در خیابــان بــا دوســتان و اقــوام دیــد‪.‬‬ ‫تاریخچــه فوتبــال در ایتالیــا بیشــتر توضیــح مــی دهــد کــه چــرا ایــن ورزش‬ ‫امــروزه بــه عنــوان یــک ورزش محبــوب باقــی مانــده اســت‪ .‬تشــکیل اولیــن‬ ‫تیــم فوتبــال ایتالیــا بــه ســال ‪ 1893‬برمــی گــردد‪ .‬ایــن تیــم اف ســی جنــوا نــام‬ ‫داشــت‪.‬‬ ‫ایــن ورزش از طریــق رومــی هــا بــه ایتالیــا اورده شــد‪ ،‬کــه قب ـ ً‬ ‫ا بــازی بســیار‬ ‫مشــابهی بــه نــام هارپاســتوم را انجــام مــی دادنــد کــه شــامل دو تیــم بــود‬ ‫کــه قصــد داشــتند بــه طــرف حریــف خــود گلزنــی کننــد (از دســت هــا همــراه‬ ‫بــا پــا اســتفاده مــی شــد)‪ .‬ســال هــا بعــد‪ ،‬رنســانس نــه تنهــا بــرای هنــر و‬ ‫فرهنــگ ایتالیــا‪ ،‬بلکــه بــرای ورزش نیــز تغییــرات بزرگــی بــه وجــود اورد‪ .‬بــه‬ ‫طــور خــاص‪ ،‬فلورانــس جایــی بــود کــه بیشــترین تغییــرات در ان رخ داد‪.‬‬ ‫فوتبــال گذشــته بــا امــروز متفــاوت بــود زیــرا تیــم هــا بــا ‪ 27‬نفــر بســیار بزرگتر‬ ‫بودنــد‪ .‬همچنیــن زمــان بــازی هــا تنهــا ‪ 50‬دقیقــه بــود‪ .‬امــروز بازی هــا از دو‬ ‫نیمــه ‪ 45‬دقیقــه ای تشــکیل شــده اســت‪.‬‬ ‫تیــم ملــی ایتالیــا اولیــن بــار در ســال ‪ 1910‬در جــام جهانــی فوتبــال شــرکت‬ ‫کــرد‪ .‬در کمــال تعجــب بســیاری از هــواداران‪ ،‬تیــم ملــی ایتالیــا در ســال ‪2017‬‬ ‫جــواز حضــور در مســابقات را کســب نکــرد‪ .‬ایــن اولیــن بــار در ‪ 60‬ســال گذشــته‬ ‫بــود کــه ایــن تیــم پــس از شکســت مقابــل ســوئد بــه جــام جهانــی نرســید‪.‬‬ ‫در سرتاســر ایتالیــا‪ ،‬اســتادیوم ها اکنــون شــامل مــوارد مختلفــی ماننــد موزه هــا‪،‬‬ ‫فروشــگاه ها و رســتوران ها هســتند تــا افــراد حاضــر در بــازی از ان لــذت ببرنــد‪.‬‬ ‫اســتادیوم های فوتبــال ایتالیــا نیــز میزبــان مکان هــای دیگــری ماننــد کنســرت‪،‬‬ ‫مســابقات راگبــی‪ ،‬و میــدان و پیســت هســتند‪.‬‬ ‫ایتالیــا بــه اســتادیوم هــای فوتبــال خــود افتخــار مــی کنــد و برخــی از شــناخته شــده‬ ‫تریــن اســتادیوم هــای جهــان را دارد‪ .‬بیشــتر اســتادیوم هــای ایتالیــا دارای تورهــای‬ ‫اســتادیوم هســتند کــه در ان کــودکان شــش ســاله و کمتــر را رایــگان میپذیرنــد‪.‬‬ ‫اســتادیوم شــهر میــان کــه بــه اســتادیوم ســن ســیرو نیــز معــروف اســت‪ ،‬بــا ‪80018‬‬ ‫صندلــی‪ ،‬بیشــترین ظرفیــت صندلــی را در ایتالیــا دارد‪ .‬ایــن اســتادیوم در ایــن کشــور‬ ‫بــا نــام «‪ »La Scala del Calcio‬نیــز شــناخته مــی شــود‪ .‬ایــن ورزشــگاه بــه نــام‬ ‫جوزپــه مــه اتــزا‪ ،‬ســتاره ایتالیایــی‪ ،‬بــه اســتادیوم «جوزپــه مــه اتــزا» نیــز معــروف‬ ‫اســت‪ .‬ورزشــگاه ســن ســیرو میزبــان چهــار فینــال لیــگ قهرمانــان اروپــا بــوده اســت‪.‬‬ ‫ایتالیــا از انجایــی کــه یــک کشــور فوتبــال دوســت اســت‪ ،‬بازیکنــان بزرگــی در تمــام‬ ‫دوران داشــته اســت کــه بــرای انهــا بــازی کــرده انــد‪ .‬فابیــو کانــاوارو از ســال ‪1992‬‬ ‫تــا ‪ 2011‬فوتبــال حرفــه ای بــازی کــرد‪ .‬او تنهــا یکــی از ســه مدافعــی اســت کــه بــه‬ ‫عنــوان بهتریــن بازیکــن ســال فیفــا انتخــاب شــده اســت‪ .‬کانــاوارو در ســال ‪2006‬‬ ‫برنــده ایــن جایــزه شــد‪ ،‬همــان ســالی کــه بــه ایتالیــا کمــک کــرد تــا بــه فینــال جــام‬ ‫جهانــی برســد‪ .‬یکــی دیگــر از بازیکنــان بــزرگ تاریــخ فوتبــال ایتالیــا دینــو زوف بــود‪.‬‬ ‫زوف بــرای ایتالیــا دروازه بــان بــازی کــرد و در ‪ 40‬ســالگی مســن تریــن بازیکنــی شــد‬ ‫کــه جــام جهانــی را بــرده اســت‪.‬‬ ‫شماره ‪| 73‬راز شقایق| ‪56‬‬ صفحه 56 ‫پائولــو چــزاره مالدینــی ( زاده ‪ ۲۶‬ژوئــن ‪ )۱۹۶۸‬مدیــر فنــی و مســئول‬ ‫نقــل و انتقــاالت تیــم اصلــی و جوانــان ا‪.‬ث‪ .‬میــان و مدافــع ســابق تیــم‬ ‫ملــی فوتبــال ایتالیــا‪ ،‬ا‪.‬ث‪ .‬میــان اســت‪.‬‬ ‫او پســر بازیکــن فوتبــال و مربــی ســابق تیــم ملــی ایتالیــا و باشــگاه میالن‪،‬‬ ‫چــزاره مالدینــی اســت‪ .‬بســیاری از کارشناســان از او بــه عنــوان بهتریــن‬ ‫مدافــع تاریــخ فوتبــال یــاد می کننــد‪ .‬او هرگــز لبــاس تیمــی باشــگاهی‬ ‫غیــر از میــان را بــر تــن نکــرد و بــا ‪ ۲۵‬ســال حضــور در لبــاس ا‪.‬ث‪.‬‬ ‫میــان رکــورد دار حضــور بــا لبــاس یــک تیــم در تاریــخ فوتبــال اســت‪.‬‬ ‫شــماره ‪ ۳‬باشــگاه میــان بــه احتــرام او بایگانــی شده اســت و پــس از‬ ‫خداحافظــی مالدینــی بــه غیــر از یکــی از پســران او‪ ،‬هیچ کــس پیراهــن‬ ‫شــماره ‪ ۳‬را بــر تــن نمی کنــد‪.‬‬ ‫مالدینــی نخســتین بــازی خــود را بــا لبــاس میــان در تاریــخ ‪ ۲۰‬ژانویــه‬ ‫‪ ۱۹۸۵‬در دیــدار بــا تیــم اودینــزه انجــام داد‪ .‬او پــس از انجــام بیــش از‬ ‫‪ ۹۰۰‬بــازی بــا لبــاس میــان‪ ،‬ســرانجام در ســن ‪ ۴۱‬ســالگی در دیــدار بــا‬ ‫تیــم فیورنتینــا در تاریــخ ‪ِ ۳۱‬مــه ســال ‪ ،۲۰۰۹‬از دنیــای فوتبــال خداحافظی‬ ‫کــرد‪ ]۶[.‬او در هنــگام خداحافظــی از فوتبــال‪ ،‬بــا ‪ ۲۵‬ســال وفــاداری بــه‬ ‫باشــگاه میــان و بــاالی ســر بــردن ‪ ۲۶‬جــام مختلــف از جملــه‪ ۵ :‬عنــوان‬ ‫قهرمانــی در لیــگ قهرمانــان اروپــا‪ ۷ ،‬قهرمانــی در ســری ا‪ ۱ ،‬قهرمانــی در‬ ‫جــام حذفــی فوتبــال ایتالیــا‪ ۴ ،‬قهرمانــی در ســوپرجام اروپــا و ‪ ۲‬قهرمانــی‬ ‫در جــام بیــن قــاره ای از اســطوره های میــان و جــزء پــر افتخارتریــن‬ ‫بازیکــن هــای تاریــخ فوتبــال جهــان محســوب می شــود‪.‬‬ ‫مالدینــی ‪ ۱۲۶‬بــازی بــرای تیــم ملــی ایتالیــا انجــام داد‪ .‬او در ‪ ۴‬دوره‬ ‫حضــور خــود در جــام جهانــی فوتبــال و ‪ ۳‬دوره جــام ملت هــای اروپــا‬ ‫هرگــز نتوانســت جامــی را بــاالی ســر ببــرد‪ .‬تنهــا افتخــارات ملــی او‪،‬‬ ‫نایــب قهرمانــی در جــام جهانــی فوتبــال ‪ ،۱۹۹۴‬ســومی در جــام جهانــی‬ ‫فوتبــال ‪ ۱۹۹۰‬و نایــب قهرمانــی در جــام ملت هــای اروپــا ‪ ۲۰۰۰‬اســت‪.‬‬ ‫او در جام هــای جهانــی ‪ ۱۹۹۰‬و ‪ ۱۹۹۴‬در تیــم ســتاره های جــام جــای‬ ‫گرفــت‪ .‬همچنیــن در ســال ‪ ،۱۹۹۴‬مالدینــی‪ ،‬از ســوی مجلــه ورلــد ســاکر‬ ‫بــه عنــوان بازیکــن ســال انتخــاب شــد‪ .‬او نخســتین مدافعــی بــود کــه بــه‬ ‫ایــن افتخــار دســت پیــدا کــرد‪.‬‬ ‫وی همچنیــن در ژانویــه ‪ ۲۰۲۱‬از ســوی مجلــه فرانــس فوتبــال بــه عنــوان‬ ‫بهتریــن مدافــع چــپ تاریــخ فوتبــال انتخاب شــد‪.‬‬ ‫بسکتبال‬ ‫ایتالیــا بــه همــراه اســپانیا‪ ،‬صربســتان‪ ،‬یونــان‪ ،‬فرانســه و لیتوانــی یکــی از‬ ‫کشــورهای اصلــی صاحــب بســکتبال در اروپــا اســت‪ .‬ایــن ورزش دارای‬ ‫یــک ســنت طوالنــی و غنــی در ایــن ورزش اســت‪ .‬بهتریــن نتایج تیــم ملی‬ ‫بســکتبال مــردان ایتالیــا طــا در یوروبســکت (جــام ملتهــای اروپــا) ‪1983‬‬ ‫و یوروبســکت ‪ 1999‬و همچنیــن نقــره در المپیــک ‪ 1980‬و ‪ 2004‬بــود‪.‬‬ ‫تــا دهــه ‪ LBA ،2000‬قــوی تریــن لیــگ داخلــی خــارج از امریکای شــمالی‬ ‫محســوب مــی شــد‪ .‬اخیــرا ً توســط لیــگ ‪ Endesa‬اســپانیا پیشــی گرفتــه‬ ‫اســت‪ ،‬امــا ‪ LBA‬بــه همــراه لیــگ ‪ VTB United‬در روســیه بــا تیــم هایــی‬ ‫در ســایر کشــورهای نزدیــک‪ ،‬لیــگ بســکت یونــان‪ ،‬لیــگ ادریاتیــک و‬ ‫بالتیــک یکــی از لیــگ هــای برتــر اروپــا اســت‪ .‬لیــگ‪ .‬باشــگاه هــای ان‬ ‫بیشــترین قهرمانــی در یورولیــگ (‪ ،)13‬بیشــترین جــام فیبا ســاپورتا (‪)15‬‬ ‫و بیشــترین جــام فیبــا کــوراچ (‪ )10‬را کســب کــرده انــد‪.‬‬ ‫دوچرخه سواری‬ ‫دوچرخــه ســواری ورزشــی اســت کــه در ایتالیــا بــه خوبــی جــا افتــاده‬ ‫اســت‪ .‬ایتالیایــی هــا بیــش از هــر کشــور دیگــری بــه جــز بلژیــک قهرمــان‬ ‫دوچرخــه ســواری جهــان شــده انــد‪ Giro d›Italia .‬یــک مســابقه دوچرخــه‬ ‫ســواری مســافت طوالنــی اســت کــه در مــاه مــی هــر ســال برگــزار می شــود‬ ‫و یکــی از ســه گرنــد تــور را بــه همــراه تــور دو فرانــس و وولتــا اســپانیا‬ ‫تشــکیل مــی دهــد کــه هــر کــدام تقریبــاً ســه هفتــه طــول مــی کشــد‪.‬‬ ‫دو تــا از پنــج «یادبــود»‪ ،‬قدیمی تریــن و معتبرتریــن مســابقات یــک روزه در‬ ‫تقویــم دوچرخه ســواری‪ ،‬در ایتالیــا واقــع شــده اند‪ :‬میــان ســان رمــو‪ ،‬کــه‬ ‫در مــاه مــارس برگــزار می شــود‪ ،‬و گیــرو دی لومباردیــا‪ ،‬کــه در ســپتامبر یــا‬ ‫اکتبــر برگــزار می شــود‪.‬‬ ‫شماره ‪| 73‬راز شقایق| ‪57‬‬ صفحه 57 ‫غذاهای محلی ایتالیا‬ ‫پروانه فیروزی‬ ‫محقق‬ ‫غذاهــای ایتالیایــی‪ ،‬هرچنــد هــم ســاده‪ ،‬پــر از طعــم و مزه هــای مختلــف هســتند‪ .‬مهــم‬ ‫نیســت طرفــدار غذاهــای گوشــتی باشــید یــا غذاهــای گیاهــی‪ .‬در ایتالیــا می توانیــد انــواع‬ ‫غذاهــای خوشــمزه ایتالیایــی را میــل کنیــد‪.‬‬ ‫ســخت ترین بخــش غــذا خــوردن در ایتالیــا ایــن اســت کــه شــما نمی توانیــد همــه ی‬ ‫غذاهــای ایــن کشــور را امتحــان کنیــد زیــرا غذاهــای بی شــمار و متنوعــی در ایتالیــا وجــود‬ ‫دارنــد‪ .‬بــدون در نظــر گرفتــن نوشــیدنی ها و دســرها‪ ،‬غذاهــای محلــی و فصلــی بســیار‬ ‫زیــادی در ایــن کشــور انتظــار شــما را می کشــند‪.‬‬ ‫پیتزا‬ ‫یــک ورقــه ی نــازک نــان کــه بــا روغــن و ادویه جــات مختلــف ســرو می شــود‪،‬‬ ‫ســال ها پیــش از اتحــاد ایتالیــا یــک غــذای معــروف به شــمار می رفــت؛ امــا‬ ‫امــروزه هیــچ غذایــی بـه انــدازه ی پیتــزا نمی توانــد ســمبل ایــن کشــور باشــد‪ .‬پیتــزا‬ ‫بــه عنــوان غذایــی ســاده و ســیرکننده‪ ،‬همیشــه یــک غــذا یــا میان وعــده ی رایــج و‬ ‫محبــوب بــوده اســت؛ به خصــوص در ناپــل کــه ســس گوجه فرنگــی بــرای اولیــن‬ ‫بــار بــه ایــن غــذا افــزوده شــد‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ،۱۸۸۹‬زمانی کــه ملکــه مارگریتــا (‪ )Margherita‬بــرای گــردش در قلمــرو‬ ‫خــود بــه ایــن شــهر شــلوغ امــد‪ ،‬تصمیــم گرفــت غذایــی را کــه بســیاری از افــرادش‬ ‫می خورنــد امتحــان کنــد‪ .‬یــک کارافریــن محلــی ترکیبــی افســانه ای از ســس‬ ‫گوجه فرنگــی‪ ،‬پنیــر مــوزارال و ریحــان را بــرای ملکــه ســرو کــرد‪ .‬ایــن پیتــزا بعدهــا‬ ‫ـی منحصربه فــرد‪،‬‬ ‫بــا نــام پیتــزا مارگریتــا شــناخته شــد‪ .‬بــر حســب تصــادف یــا طراحـ ِ‬ ‫ایــن غــذا بــه رنــگ پرچــم ایتالیــا اســت‪.‬‬ ‫امــروزه در ایتالیــا دو نــوع پیتــزا وجــود دارد کــه از میــان ان هــا می توانیــد انتخــاب‬ ‫کنیــد‪ :‬پیتــزای ناپولــی و پیتــزای رومــی‪ .‬پیتــزای ناپولــی دارای بافتــی ضخیــم و پفکــی‬ ‫اســت‪ .‬ایــن پیتــزا کمــی کوچک تــر اســت و بافتــی پُرتــر نســبت بــه دیگــر انــواع‬ ‫پیتــزا دارد زیــرا خمیــر ان بــه میــزان کمــی پهــن می شــود‪ .‬پیتــزای رومــی دارای‬ ‫خمیــری نــازک و ُتــرد اســت‪ .‬ایــن نــوع پیتــزا بزرگ تــر از پیتــزای ناپولــی اســت امــا‬ ‫بافتــی ســبک تر و میــزان کمتــری گلوتــن دارد‪.‬‬ ‫بــه دلیــل تاریخچــه ی ملکــه مارگریتــا‪ ،‬شــهر ناپــل به عنــوان محــل تولــد پیتــزای‬ ‫مــدرن شــناخته می شــود‪ .‬البتــه ایــن موضــوع در سراســر ایتالیــا همچنــان مــورد‬ ‫بحــث اســت‪ .‬در هــر صــورت قانــون کلــی ســفارش پیتــزا در ایتالیــا بــه ایــن صــورت‬ ‫اســت کــه تاپینگ هــای کمتــری انتخــاب کنیــد‪.‬‬ ‫بــه خاطــر داشــته باشــید کــه بایــد مراقــب پیتــزا فروشــی هایی کــه تاپینگ هــای‬ ‫زیــادی روی خمیــر می گذارنــد باشــید؛ زیــرا برخــی از رســتوران ها از ایــن روش‬ ‫بــرای پنهــان کــردن مــواد اولیــه ی بی کیفیــت اســتفاده می کننــد‪ .‬تاپینـ ِ‬ ‫ـگ کمتــر‬ ‫نشــان دهنده ی اعتمــاد بــه محصــوالت اســت و هرکــدام از تاپینگ هــا یــک نمون ـه ی‬ ‫عالــی از مــواد اولیــه ی مــورد اســتفاده هســتند‪ .‬مهــم نیســت چــه نــوع پیتزایــی‬ ‫ســفارش می دهیــد‪ ،‬چــه در ناپــل باشــید یــا در رم؛ قانــون ســفارش پیتــزا ایــن‬ ‫اســت کــه بایــد همرنــگ جماعــت شــوید‪.‬‬ ‫استیک فیورنتینا‬ ‫بیسـتِکا فیورنتینــا (‪ )Bistecca Fiorentina‬یــا اســتیک تــی بُن فیورنتینــا (‪)T-bone‬‬ ‫تمــام ویژگی هــای بهتریــن غذاهــای ایتالیایــی را در خــود جــای داده اســت؛ برشــی‬ ‫خــاص از گوشــت گا ِو مخصــوص کــه بــه روشــی خــاص در منطق ـه ای خــاص امــاده‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫اســتیک فیورنتینــا یــا تــی بُــن قطع ـه ای گوشــت بــه ضخامــت ‪ ۵‬ســانتی متر اســت‬ ‫کــه از گوشــت گاو چیانینــا (‪ )Chianina‬تهیــه می شــود‪ .‬ایــن گاو را در توســکانی‬ ‫پــرورش می دهنــد‪.‬‬ ‫هــر طــرف ایــن اســتیک‪ ،‬بســت ه بــه میــزان ضخامــت گوشــت‪ ،‬بــه مــدت ‪ ۵‬تــا ‪ ۷‬دقیقــه‬ ‫پختــه می شــود‪ .‬پخــت گوشــت تــا زمانــی اســت کــه قســمت خارجــی ان کامــا از خامــی‬ ‫درایــد ولــی قســمت داخلــی ان خــام باقــی بمانــد‪ .‬در ایــن منطقــه هیچ کــس درخواســت‬ ‫اســتیک کامــل پختــه شــده نمی دهــد زیــرا ایــن گوشــت بســیار ضخیــم اســت‪.‬‬ ‫شماره ‪| 73‬راز شقایق| ‪58‬‬ صفحه 58 ‫پاستا‬ ‫«پاســتا» اســت‪ .‬یــک جــور ماکارونــی اصالتــا ایتالیایــی بخارپــز بــا ســس‬ ‫ســفید یــا قرمــز‪ ،‬گاهــی تکه هــای سوســیس‪ ،‬زیتــون ســیاه و قــارچ‪ ،‬یــا‬ ‫تکه هــای مــرغ گریــل شــده غوط ـه ور در ســس ســفید بــا طعــم ســیر و‬ ‫پنیــر کــه هــوش از ســر همــه می پرانــد‪ .‬بیــش از ‪ ۶۰۰‬نــوع پاســتا در‬ ‫دنیــا وجــود دارد؛ از پاســتای محبــوب پنــه گرفتــه تــا روتینــی‪ ،‬فســیلی‪،‬‬ ‫کاپلینــی‪ ،‬فتوچینــی‪ ،‬الفــردو‪ ،‬ماکارونــی‪ ،‬اســپاگتی‪ ،‬لینگویینــی‪ ،‬ورمیشــل و‪...‬‬ ‫اگــر چــه پاســتا غذایــی اصالتــا ایتالیایــی اســت و تاریخچـه ای قدیمی تــر‬ ‫از پیتــزا دارد امــا چینی هــا بــا «نــودل برنــج و تخم مــرغ»‪ ،‬المانی هــا‬ ‫بــا «اســپاتزل» و یونانی هــا بــا «اوزو» بــه ســبک خودشــان گاهــی در ان‬ ‫دســت می برنــد و ان را بــه شــیوه خودشــان طبــخ می کننــد‪.‬‬ ‫واقعیــت ایــن اســت کــه علیرغــم جهانــی شــدن بشــقاب ایتالیایــی پاســتا‪،‬‬ ‫امــا بــه ادعــای همــگان طعــم پاســتای اصیــل ایتالیایــی در تمــام دنیــا‬ ‫بی نظیــر اســت‪ .‬یکــی از مهم تریــن دالیــل خوشــمزه تر و اصیــل بــودن‬ ‫طعــم پاســتای ایتالیایــی اســتفاده از پاســتاهایی اســت کــه بــه روش‬ ‫ســنتی در نقــاط مختلــف ایتالیــا تولیــد می شــوند‪ .‬پاســتا در واقــع نــام‬ ‫تمــام فراورده هایــی اســت کــه عمومــا از ارد ســمولینا درســت می شــوند و‬ ‫اســپاگتی و ماکارونــی هــم زیــر در مجموعــه انــواع پاســتا قــرار می گیرنــد‪.‬‬ ‫ایتالیایی هــا بــرای تهیــه پاســتای ســنتی ایتالیایــی بــدون مــواد نگهدارنــده‬ ‫فقــط از ارد ســمولینا و اب اســتفاده می شــود‪ .‬در ایــن روش پاســتاها طــی‬ ‫یــک پروســه طوالنــی بــه صــورت ســنتی خشــک می شــوند و ظاهــرا راز‬ ‫خوشــمزه شــدن ان هــا هــم همیــن اســت‪.‬‬ ‫هنــوز هــم در بســیاری از شــهرهای کوچــک و روســتاهای ایتالیــا و نیــز در‬ ‫مشــهورترین رســتوران ها‪ ،‬تهیــه پاســتا بــه همیــن روش ســنتی انجــام‬ ‫می شــود‪ .‬بــا وجــود قوانیــن ســفت و ســخت درســت کــردن پاســتای‬ ‫خشــک بــرای تهیــه بشــقاب پاســتای ایتالیایــی امــا زمانــی کــه بــه مرحلــه‬ ‫طبــخ پاســتا می رســیم هیــچ قانــون و قاعــده خاصــی وجــود نــدارد‪ .‬اگــر‬ ‫گیاهخــوار هســتید می توانیــد بــه ســبک خــود از انــواع مــواد گیاهــی بــرای‬ ‫تهیــه پاســتای مــورد عالقــه خــود اســتفاده کنیــد و اگــر محدودیتــی در‬ ‫خــوردن گوشــت نداریــد از انــواع گوشــت قرمــز گرفتــه تــا ماهــی‪ ،‬میگــو و‬ ‫گوشــت انــواع ماکیــان را می توانیــد بــرای تهیــه پاســتای ایتالیایــی مــورد‬ ‫عالقــه خــود اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫شــاید برایتــان جالــب باشــد کــه بدانیــد بعــد از کشــت گوجه فرنگــی در قــرن‬ ‫‪ ۱۶‬میــادی در ایــاالت متحــده امریــکا‪ ،‬پاســتا وارد دوره جدیــدی از محبوبیــت‬ ‫و شــهرت شــد‪ .‬حــاال دیگــر عــاوه بــر انــواع پاســتا بــا ارد ســمولینا و پنیــر‪،‬‬ ‫گوجه فرنگــی هــم بــه یکــی از مــواد اصلــی طبــخ پاســتا اضافــه شــده بــود و‬ ‫طعــم و مزه هــای جدیــد در خانه هــا و رســتوران ها یکــی پــس از دیگــر کشــف‬ ‫می شــد‪ .‬پاســتای ایتالیایــی «اال نورمــا» یــک پیتــزای اصالتــا سیســیلی اســت کــه‬ ‫هماننــد یــک پاســتای اصیــل ایتالیایــی بــدون گوشــت طبــخ می شــود‪ .‬پاســتا اال‬ ‫نورمــا بــا یــک ســس خوشــمزه قرمــز رنــگ متشــکل از گوجه فرنگــی‪ ،‬بادمجــان‪،‬‬ ‫روغــن زیتــون‪ ،‬ریحــان و یــک عالمــه پنیــر خوشــمزه ریکوتــا پختــه می شــود‪.‬‬ ‫پاســتا گیاهــی ایتالیایــی اال نورمــا یــک غــذای رویایــی بــرای گیاهخــواران و یکی‬ ‫از اصیل تریــن و محبوب تریــن پاســتاهای ســنتی ایتالیــا اســت‪.‬‬ ‫تیرامیسو‬ ‫تیرامیســو یکــی از محبوب تریــن کیک هــا و دســرهای ایتالیایــی اســت‪ .‬بــرای‬ ‫تهیــه ان‪ ،‬بیســکوئیت را کــه معمــوالً بیســکوئیت ســاوویاردی اســت اغشــته بــه‬ ‫قهــوه نمــوده‪ ،‬ســپس انهــا را همــراه بــا مخلــوط همــزده ای از پنیــر ماســکارپونه‪،‬‬ ‫شــکر و زرده تخم مــرغ بــه صــورت الیــه الیــه در ظــرف گذاشــته و بــا لیکــور و‬ ‫کاکائــو طعــم دار می کننــد‪ .‬از ایــن دســتورالعمل بــرای تهیــه انــواع گوناگونــی از‬ ‫پودینگ هــا‪ ،‬کیک هــا و دســرهای دیگــر نیــز اســتفاده می شــود‪.‬‬ ‫اکثــر ریشــه ها و ابــداع ایــن دســر بــه دهــه ‪ ۱۹۶۰‬در منطقــه ونتــو در ایتالیــا در‬ ‫رســتورانی بــه نــام ‪ Le Beccherie‬در شــهر ترویــزو برمــی گــردد‪ .‬بعضــی ادعاهــا‬ ‫همچنــان باقی ســت امــا بــه نظــر می رســد ابــداع کارمینانتونیــو یاناکونــه (بــرای‬ ‫اولیــن بــار توســط دیویــد روزنگارتــن در گــزارش روزنگارتــن و بعــدا ً در بالتیمــور‬ ‫ســان و واشــینگتن پســت مطــرح شــد) باشــد کــه در ‪ ۲۴‬دســامبر ‪ ۱۹۶۹‬زمانــی کــه‬ ‫او در رســتوران ســوتوترویزو در شــهر ترویــزو نزدیــک ونیــز سراشــپز بــود‪.‬‬ ‫ریبولیتا‬ ‫اکنــون کــه صحبــت از توســکانی شــد خــوب اســت بــا یکــی از ســوپ های ســالم و‬ ‫ِ‬ ‫ـبزیجات‬ ‫خوشــمزه ی ایــن منطقــه اشــنا شــوید‪ .‬ریبولیتــا (‪ )Ribollita‬نوعــی ســوپ سـ‬ ‫محلــی اســت کــه بــه جــای گوشــت بــا نــان غلیــظ می شــود؛ زیــرا در دهکده هــای‬ ‫فقیرنشــین ایتالیــا‪ ،‬نــان نســبت بــه گوشــت ارزان تــر و قابــل دســترس تر بــود‪.‬‬ ‫ریبولیتــا در توســکانی غذایــی مخصــوص بــرای فصــل پائیــز به شــمار مــی رود‪ .‬در ایــن‬ ‫فصــل طعــم ســبزیجات تــازه برداشــت شــده بســیار عالــی اســت و ایــن ســوپ (حداقــل‬ ‫ســنتی ان) علی رغــم این کــه بــدون گوشــت تهیــه می شــود بســیار خوشــمزه‬ ‫انــواع‬ ‫ِ‬ ‫اســت‪ .‬ریبولیتــا اغلــب در رســتوران های فلورانــس به جــای پاســتا به عنــوان غــذای اصلــی‬ ‫خــورده می شــود‪ .‬ایــن غــذا یــک خــوراک دلچســب اســت کــه اســتفاده از محصــوالت‬ ‫عالــی و باکیفیــت در ان بــه خوبــی نمایــان اســت‪.‬‬ ‫شماره ‪| 73‬راز شقایق| ‪59‬‬ صفحه 59 ‫سینمای ایتالیا‬ ‫حسین شیردل‬ ‫ســینمای ایتالیــا شــامل فیلم هــای ســاخته شــده در ایتالیــا یــا توســط‬ ‫کارگردانــان ایتالیایــی می شــود‪ .‬از اغــاز توســعه صنعــت فیلــم ایتالیــا در دهــۀ‬ ‫اغازیــن قــرن بیســتم فیلمســازان و بازیگــران ایتالیایــی گهــگاه بــا موفقیــت‬ ‫داخلــی و جهانــی روبــرو شــده اند و در جنبش هــای ســینمایی در جهــان‬ ‫تاثیرگــذار بوده انــد‪ .‬تــا ســال ‪ ۲۰۱۸‬فیلم هــای ایتالیایــی ‪ ۱۴‬مرتبــه و بیــش‬ ‫از هــر کشــوری برنــدۀ جایــزه اســکار بهتریــن فیلــم زبــان خارجــی و ‪ ۱۲‬بــار‬ ‫برنــدۀ جایــزۀ نخــل طالیــی یعنــی دومیــن کشــور در دنیــا پــس از ایــاالت‬ ‫متحــده امریــکا شــده اند‪.‬‬ ‫شــروع فیلمســازی در ایتالیــا در ســال ‪ ۱۸۹۶‬انجــام گرفــت‪ .‬ویتوریــو کالســینا‬ ‫کــه همــکار بــرادران لومیــر بــود‪ ،‬اولیــن کارگــردان ســینمای ایتالیــا شــناخته‬ ‫می شــود‪ .‬او در ســال ‪ ۱۸۹۶‬فیلمــی از پــاپ لئــون ســیزدهم تهیــه کــرد‪ .‬دهــه‬ ‫اول قــرن بیســتم و تــا اغــاز شــروع جنــگ جهانــی اول‪ ،‬ســاخت فیلم هــای‬ ‫هنــری در ایتالیــا اغــاز شــد؛ فیلم هایــی حماســی کــه از ادبیــات غنــی‬ ‫اروپایــی اقتبــاس گردیــد‪ .‬اتللــو محصــول ‪ ۱۹۰۶‬ســاخته ماریــو کازرینــی‪،‬‬ ‫اخریــن روزهــای پمپــی محصــول ‪۱۹۰۸‬ســاخته ارتــورو امبروزیــو‪ ،‬هوس هــای‬ ‫امپراطــور محصــول ‪ ۱۹۱۳‬ســاخته انریکــو گواتزونــی و مهمتــر از همــه کابیریــا‬ ‫محصــول ‪ ۱۹۱۴‬ســاخته جیوانــی پاســترونه از ایــن جمله انــد‪ .‬در اواخــر دهــه‬ ‫‪ ۲۰‬و اوایــل دهــه ‪ ۳۰‬بــا ظهــور فاشیســم و ناارامی هــای سیاســی‪ ،‬رشــد‬ ‫ســینمای ایــن کشــور نیــز رو بــه افــول نهــاد‪.‬‬ ‫لوکینــو ویســکونتی‪ ،‬ویتوریــو دســیکا‪ ،‬روبرتوروســلینی‪ ،‬فدریکوفلینــی‪،‬‬ ‫پیــر پائولــو پازولینــی‪ ،‬چــزاره زاواتینــی و میــکل انجلــو انتونیونــی‬ ‫بخشــی از فیلمســازان و نویســندگان ســینمای ایتالیــا بودنــد کــه بعــد‬ ‫از جنــگ جهانــی دوم ؛ رخــوت ســینمای ایــن کشــور را تــکان داده و‬ ‫بــا فیلم هایشــان جنبــش رئالیســم و نئــو رئالیســم ایتالیــا را در ایــن‬ ‫کشــور ایجــاد کردنــد‪.‬‬ ‫فیلم هــای مهــم ایــن دوران ماننــد دزد دوچرخــه ســاخته ی ویتوریــو‬ ‫دســیکا‪ ،‬رم شــهر بــی دفــاع ســاخته ی روبرتــو روســیلینی‪ ،‬جــاده‬ ‫ســاخته ی فدریکــو فلینــی‪ ،‬روکــو و برادرانــش ســاخته ی لوکینــو‬ ‫ویســکونتی همگــی نقــاط عطــف ســینمای ایتالیــا در ایــن دوران طالیی‬ ‫بــه شــمار می اینــد‪.‬‬ ‫در اواســط دهــه ‪ ۵۰‬ســینمای تجــاری ایتالیــا نیــز بســیار فعــال شــد و‬ ‫در ادامــه تقریبــا بدنــه ســینمای هنــری و صاحــب ســبک را بــه انــزوا‬ ‫کشــانید و تولیــدات تجــاری تــا ‪ ۲‬دهــه بعــد تقریبــا تمــام صنعــت‬ ‫ســینمای ایــن کشــور را قبضــه کردنــد‪ .‬البتــه ایــن رونــد باعــث شــد‬ ‫شــهر رم و اســتودیوی چینه چیتــا بــه یــک قــدرت در ســینمای جهــان‬ ‫و همچنیــن بــازار هنــر تبدیــل شــود‪ .‬اگرچــه در همیــن سال هاســت‬ ‫کــه ســینمای ایتالیــا حتــی توانســت بــه جوایــز معتبــر ســینمایی‬ ‫نظیــر اســکار‪ ،‬گلــدن گلــوب و بفتــا نیــز برســد‪ .‬در ایــن ســال ها‬ ‫تعــدادی دیگــر از فیلمســازان ایــن کشــور نیــز توانســتند خالقیــت از‬ ‫خــود نشــان دهنــد‪ .‬ســرجیو لئونــه بــا ‪ ۳‬فیلــم بــه خاطــر یــک مشــت‬ ‫دالر‪ ،‬بــه خاطــر چنــد دالر بیشــتر‪ ،‬و خــوب بــد زشــت از پایه گــذاران‬ ‫ســینمای وســترن اســپاگتی شــد‪.‬‬ ‫نســل جدیــد ســینمای هنــری ایتالیــا در دهــه ‪ ۷۰‬ســر و شــکل گرفــت‪.‬‬ ‫ســینماگران جدیــدی ماننــد بــرادران تاویانــی‪ ،‬برنــاردو برتولوچــی‪،‬‬ ‫و بعد تــر روبرتــو بنینــی و نانــی مورتــی توانســتند جــان تــازه ای‬ ‫بــه ســینمای ایتالیــا بدهنــد‪ .‬جــدای از بــرادران تاویانــی و همچنیــن‬ ‫برتولوچــی کــه یــک نســل از امثــال بنینــی و مورتــی پیشکســوت تر‬ ‫هســتند‪ ،‬در ‪ ۲‬دهــه ی اخیــر نیــز بازهــم ســینماگران قابــل اعتنایــی‬ ‫از ســینمای ایتالیــا ســر براوردنــد‪ .‬افــرادی ماننــد جوزپــه تورناتــوره‬ ‫بــا فیلم هایــی نظیــر ســینما پارادیــزو‪ ،‬یــک تشــریفات ســاده‪ ،‬مالنــا‪،‬‬ ‫باریــا و بهتریــن پیشــنهاد و یــک دهــه بعد تــر ســینماگرانی ماننــد‬ ‫پائولــو ســورنتینو بــا فیلــم زیبایــی بــزرگ از ایــن جمله انــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 73‬راز شقایق| ‪60‬‬ صفحه 60 ‫بزرگان سینمای ایتالیا‬ ‫لوکینو ویسکونتی‬ ‫لوکینــو ویســکونتی در دوم نوامبــر ‪ ۱۹۰۶‬در شــهر میــان زاده شــد‪ .‬لوکینــو‬ ‫کودک ـی ای نــاارام و نوجوان ـی ای ســخت و ســتیزگر داشــت‪ .‬چــه بســا بارهــا‬ ‫کــه از خانــه و دبیرســتان گریخــت‪ .‬در جوانــی دوســتان فرهیختــه ای همچــون‬ ‫پوچینــی‪ ،‬اهنگســاز نامــی اپــرا‪ ،‬توســکانینی‪ ،‬رهبــر ارکســتر و گابریــل د‬ ‫انونزیــو داســتان نویس پیــدا کــرد‪ .‬در ‪ ۱۹۳۶‬هنگامــی کــه نازی هــا‪ ،‬از پیمــان‬ ‫ورســای ســرپیچی کردنــد و رایــن لنــد را دگربــاره تصــرف کردنــد ویســکونتی‬ ‫بــه پاریــس رهســپار شــد و بــا کوکــو شــانل طــراح لبــاس اشــنا شــد‪ .‬شــانل‬ ‫ویســکونتی ســی ســاله را بــه فیلم ســاز نامــی فرانســه ژان رنــوار شناســاند‪.‬‬ ‫رنــوار کــه در حــال ســاختن فیلــم «پارتــی ییالقی»بــر پایــه داســتانی از‬ ‫گــی دو موپاســان بــود‪ ،‬ویســکونتی را بــه دســتیاری کارگــردان برگزیــد و او‬ ‫جامه هــای ایــن فیلــم را طراحــی کــرد‪ .‬پــس از پرسـه ای کوتــاه در هالیــوود او‬ ‫بــه رم بازگشــت و بــه انجمــن ســینماگران جــوان گاهنامــه «ســینما» پیوســت‬ ‫کــه ویتوریــو موســولینی پســر‪ ،‬بنیتــو موســولینی‪ ،‬سرپرســت ان بــود‪ .‬در ‪۱۹۴۳‬‬ ‫ویســکونتی و یارانــش در ایــن انجمــن فیلمنامــه ازش را بــر پایــه برگــردان‬ ‫ازاد داســتانی از جیمــز کیــن بــه نــام پســتچی همیشــه دو بــار زنــگ می زنــد‬ ‫نوشــت‪.‬‬ ‫در چرخــه ســال های جنــگ‪ ،‬ویســکونتی خانــه اش را در اختیــار مبــارزان‬ ‫کمونیســت قــرار داد تــا بــه عنــوان پناهــگاه از ان اســتفاده کننــد واو خــود در‬ ‫نبــرد مســلحانه بــا اشــغال گران المانــی درگیــرودار شــد؛ و چنیــن بــود کــه‬ ‫گشــتاپو بــرای چندگاهــی او را در ســال ‪ ۱۹۴۴‬زندانــی کــرد‪ .‬اگرچــه اندکــی‬ ‫درنگذشــت کــه ویســکونتی توانســت در ‪ ۱۹۴۵‬بــه کیــن وری از تیــر بــاران‬ ‫ســرزندانبان خــود فیلــم گواهــاک «روزهــای شــکوه» را بســازد؛ و در ایــن‬ ‫هنــگام بــود کــه حــزب کمونیســت ایتالیــا بــا او پیمــان بســت کــه سـه گانه ای‬ ‫از زندگــی ماهیگیــران‪ ،‬معدنچیــان و کشــاورزان سیســیلی بســازد‪ .‬او زمیــن‬ ‫دارد می لــرزد تنهــا فیلــم از ایــن ســه گانه را در ‪ ۱۹۴۸‬ســاخت‪ .‬زمیــن دارد‬ ‫می لــرزد بــه ســبک فیلمــی گواهــاک از زندگــی ماهیگیــران سیســیلی بــدون‬ ‫بــازی هیــچ هنرپیش ـه ای و در خــود جــای ماهیگیــران ســاخته شــد و برنــده‬ ‫جایــزه بــزرگ فســتیوال فیلــم ونیــز شــد‪.‬‬ ‫در ‪ ۱۹۶۰‬ویســکونتی یکــی از ارزنده تریــن کارهــای خــود «روکــو و برادرانــش» را بــه‬ ‫پــرده مــی اورد‪ .‬ایــن فیلــم اغــاز چرخــه کارهــای خــودوای او را نشــان می کنــد‪.‬‬ ‫در ‪ ۱۹۷۱‬ویســکونتی «مــرگ در ونیــز» نخســتین فیلــم از یــن چرخــه را ســاخت‪ .‬ایــن‬ ‫فیلــم یکــی از کارهــای کمتــر فهمیــده شــده اوســت کــه برخــی از بــاز کاوان بــر او خــرده‬ ‫گرفته انــد کــه «مــرگ در ونیــز» او بــه داســتان «تومــاس مــان» وفــادار نمانده اســت و‬ ‫ایــن از همــان گــون خرده گیــری اســت کــه در بــاره «بیگانــه» ی او و کامــو نیــز دیــده‬ ‫شــد‪ .‬در ســال ‪ ۱۹۷۶‬ویســکونتی فیلــم پایانــی خــود «بــی گنــاه» را ســاخت‪ .‬در ایــن‬ ‫فیلــم او بــار دیگــر بــه شــکوه و شــگفتی زندگــی توانمنــدان و گندوایــی و دژمناکــی شــان‬ ‫می پــردازد و ان را در زمینــه اشــنای اپراگونــه کارهایــش بازمی نمایانــد‪.‬‬ ‫اندکی پس ازبه پایان رسانیدن فیلم «بی گناه» ویسکونتی در گذشت‪.‬‬ ‫فدریکو فلینی‬ ‫فدریکــو فلینــی در ســال ‪ ۱۹۲۰‬در خانــواده ای متوســط در ریمینــی زاده شــد‪.‬‬ ‫فدریکــو از هنــگام کودکــی شــیفته بازیگرانــی بــود کــه در نمایــش بازی هــا‬ ‫‪ vaudeville‬و ســیرک ها هنرنمایــی می کردنــد‪ .‬در اینــده‪ ،‬یادهــای ایــن‬ ‫خاطــرات بــر فیلم هایــش تاثیــر بســیار گذاشــت‪.‬‬ ‫در ششــم فوریــه ‪ ،۱۹۳۸‬نخســتین کاریکاتــور خویــش را در روزنامــه دومینیــکا‬ ‫دل کوریــه بــه چــاپ رســاند‪ .‬در همــان ســال از زادگاهــش بــه ســوی فلورانس‬ ‫و رم رهســپار می شــود‪.‬‬ ‫همــکاری او بــا ســینما‪ ،‬بــا نوشــتن طنزهایــی بــرای هنرپیشــه ای بــه نــام‬ ‫الــدو فابریــزی اغــاز شــد‪ .‬در ‪ ۱۹۴۳‬بــا جولیتــا مازینــا ازدواج کــرد‪ .‬جولیتــا‬ ‫در چندیــن فیلــم او بــازی کــرد و فلینــی او را واالتریــن الهام دهنــده هنــری‬ ‫خویــش نامیده اســت‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ۱۹۵۱‬بــا راهنمایــی البرتــو الچــودا‪ ،‬فلینــی نخســتین کار ســینمایی‬ ‫خــود بــه نــام روشــنایی های واریتــه را کارگردانــی کــرد‪ .‬ایــن فیلــم بررســی‬ ‫فشــرده درونــی از زندگــی بازیگــران یــک نمایــش اســت کــه ان را می تــوان‬ ‫مقدم ـه ای شــگرف از شــاهکارهای اینــده او‪ ،‬بــا تاکیــد بــر انگاره هایــی چــون‬ ‫ماتــم و تنهایــی و افســردگی به شــمار اورد‪.‬‬ ‫فلینــی در ســال ‪ ۱۹۵۲‬شــیخ ســفید را کارگردانــی کــرد کــه در ان جهــان‬ ‫پوشــالی و کم ژرفــای ســتارگان ســینما را بــا تلخــی بــه تصویــر می کشــد‪.‬‬ ‫گرچــه ایــن دو فیلــم نخســت او تماشــاگران چندانــی نداشــتند امــا فیلــم‬ ‫بعــدی او ولگردهــا بــا ســتایش فراوانــی روبــرو شــد‪ .‬فلینــی در ایــن فیلــم‬ ‫دیــدگاه خویــش را بــه جهــان دل زده‪ ،‬ســرخورده و نابهنجــار مــردم‪ ،‬طبقــه‬ ‫متوســط‪ ،‬شــهرهای کوچــک گســترش می دهــد تــا رفتــار اســیب زای جوانــان‬ ‫افــت زده را ریشــه کاوی کنــد‪.‬‬ ‫در ‪ ،۱۹۵۵‬فلینــی «کاله بــردار» را ســاخت کــه اگرچــه ژرفــای اندیشــار «جــاده»‬ ‫را نداشــت‪ ،‬ولــی از پرداختــی اســتادانه بهــره می بــرد و داســتان گروهــی از‬ ‫خــرده کاله بــرداران را روایــت می کنــد‪.‬‬ ‫در اغــاز دهــه ‪ ،۱۹۶۰‬فلینــی دو شــاهکار ســینمایی خویــش «زندگی شــیرین»‪،‬‬ ‫و «هشــت و نیــم» ‪ ۲/۸۱‬را افریــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 73‬راز شقایق| ‪61‬‬ ‫نخســتین فیلــم رنگــی فلینــی‪« ،‬جولیتــای ارواح»‪ ،‬در ســال ‪ ۱۹۶۵‬تالشــی بــود پیشــرفته‬ ‫در هنــگام و از ایــن روی ارج ناگرفتــه‪.‬‬ ‫بیــاد مــی ارم (‪ )Amarcord‬فرجــام فیلم هــای ارزنــده او بــود کــه نشــان از بازگشــت‬ ‫او بــه طبیعــت مردمــی و دوســتی بــود‪ .‬او در ایــن فیلــم بــا مهربانــی ریمینــی‪ ،‬روزگاران‬ ‫خردســالی را یــاد می کنــد و همــه فیلــم از نوشــخندی ســازگار و اســوده پربارســت‪ .‬ایــن‬ ‫فیلــم جایــزه اســکاری دیگــر را بــه عنــوان بهتریــن فیلــم بیگانــه دریافــت می کنــد‪.‬‬ ‫پــس از «بیــاد مــی ارم»‪ ،‬فیلم هــای فلینــی ان تازگــی و طــراوت پیشــین را نداشــت‪.‬‬ ‫منتقــدان‪ ،‬فیلم هــای او را بــه خــود شــیفته و ســرد می یافتنــد و چنیــن می نمــود کــه او‬ ‫دیگــر چیــزی بــرای گفتــن نداشــت‪.‬‬ ‫او در ‪ ۱۹۸۷‬فیلــم مصاحبــه را چــون کارنامــه هنــری خویــش بــه فیلــم اورد‪« .‬مصاحبــه»‬ ‫فیلمــی در درون فیلــم بــود کــه یــاداور کارهــای گذشــته او بــود‪ .‬در همــان هنــگام کــه بــر‬ ‫پایــه داســتان فیلــم‪ ،‬فلینــی بــر ان اســت کــه امریــکای کافــکا را بــه پــرده اورد‪ ،‬یــک‬ ‫گــروه فیلم ســاز ژاپنــی از هــر جنبــش او فیلــم می گیرنــد‪ .‬ایــن ســاختار بــه او پــروا‬ ‫می دهــد تــا بــا هوایــی اندوهنــاک گذشــته ها را بــه یــاد اورد و بــه داوری کارهایــش‬ ‫بنشــیند‪« .‬اوای مــاه» در ‪ ،۱۹۹۰‬اخریــن فیلــم او بــود کــه بــر پایه هــای داوری منتقــدان‬ ‫ســوررئال ترین فیلــم او اســت‪ ،‬کــه سرشــار از یادمان هــای غریــب و پرانــدوه و اندیشــه‬ ‫رهایــی در انتهــای زندگــی اســت‪ .‬فلینــی در ‪ ۱۹۹۳‬جایــزه اســکار را بــرای دســتاوردهای‬ ‫زندگــی ســینمایی اش دریافــت نمــود‪ .‬در پایــان همــان ســال بــر اثــر ایســت قلبــی‬ ‫درگذشــت‪.‬‬ صفحه 61 ‫رویدادهایفرهنگی ایتالیا‬ ‫افشین اسد زاده‬ ‫کارناوال ونیز‬ ‫کارنــاوال ونیــز هرســاله حــدود اوایــل فوریــه در شــهر ونیــز ایتالیــا برگــزار‬ ‫می شــود کــه از قدیمی تریــن و مشــهورترین جشــن های جهــان اســت و‬ ‫هــر ســال ‪ ۵۸‬روز پیــش از عیــد پــاک (دو جمعــه پیــش از سه شــنبه اعتــراف)‬ ‫اغــاز بــه کار می کنــد‪.‬‬ ‫فلســفه اســتفاده از ماســکهای خــاص در ایــن کارنــاوال‪ ،‬بــه از بیــن بــردن‬ ‫اختــاف ظاهــری بیــن طبقــات غنــی و فقیــر بــاز می گــردد و همچنیــن‬ ‫فرصتــی هــم بــرای دســت انداختــن مقامــات و قدرتمنــدان جامعــه ایجــاد‬ ‫می کنــد‪ .‬ایتالیایی هــا مثلــی دارنــد کــه می گویــد‪« :‬در زمــان کارنــاوال هــر‬ ‫نــوع شــوخی روا اســت!»‬ ‫ایــن مراســم کــه در حــدود زمانــی فســتیوال مــاه روزه داری کلیســای کاتولیک‬ ‫رم و در واقــع جشــنهایی اســت کــه قبــل از ایــن مــاه و چنــد روز مانــده بــه‬ ‫روز چهارشــنبه توبــه یــا چهارشــنبه خاکســتری انجــام می شــود‪.‬‬ ‫قدیمی تریــن مدرکــی کــه در ان از کارنــاوال ونیــز یــاد شــده بــه ســال ‪۱۰۹۴‬‬ ‫میــادی بازمی گــردد و بنابــر تصــور عامــه مــردم‪ ،‬کارنــاوال ونیــز از جشــن‬ ‫ســالیانه پیــروزی دوک ویتالــه میچیلــی دوم بــر اولریــش دوم از تــره ون فرمانروای‬ ‫اکوئیلیــا در ‪ ۱۱۶۲‬سرچشــمه گرفته اســت‪.‬‬ ‫ماســک ســازان از جایــگاه ویــژه ای در جامعــه برخــوردار بودنــد‪ ،‬قانــون خــود و‬ ‫صنــف خــود را داشــتند‪.‬‬ ‫شــواهد کمتــری در مــورد انگیــزه اولیــن ماســک اســتفاده شــده در ونیــز وجــود‬ ‫دارد‪ .‬یــک دانشــمند اســتدالل می کنــد کــه پوشــاندن صــورت در انظــار عمومــی‬ ‫پاســخی منحصــر بــه فــرد ونیــزی بــه یکــی از ســفت و ســخت ترین سلســله‬ ‫مراتــب طبقاتــی در تاریــخ اروپــا بــود‪ .‬در طــول کارنــاوال‪ ،‬قوانیــن جمــع اوری‬ ‫بــه حالــت تعلیــق درامــد‪ ،‬و افــراد می توانســتند بــه جــای انچــه طبــق قانــون‬ ‫بــرای حرفــه و طبقــه اجتماعــی انهــا وضــع شــده بــود‪ ،‬مطابــق میــل خــود لبــاس‬ ‫بپوشــند‪.‬‬ ‫اولیــن منابــع مســتند ذکــر شــده در مــورد اســتفاده از ماســک در ونیــز را می تــوان‬ ‫در قــرن ســیزدهم یافــت‪ .‬شــورای عالــی پرتــاب تخــم مــرغ معطــر را بــرای افراد‬ ‫نقــاب دار جــرم دانســت‪ .‬ایــن ‪ ovi odoriferi‬پوســته های تخــم مــرغ بــود کــه‬ ‫نبرد پرتقال‬ ‫ایــن نبــرد مشــهور‪ ،‬یــک نــزاع قــرن دوازدهمــی بــا میــوه ی پرتقــال را‬ ‫بازطراحــی می کنــد و یکــی از بزرگ تریــن نبردهــای غذایــی در اروپــا‬ ‫محســوب می شــود‪ .‬شــرکت کنندگان یــا شــروع بــه دویــدن در خیابان هــای‬ ‫شــهر ایوریــا (‪ )Ivrea‬کــرده یــا اینکــه از داخــل یکــی از اتوبوس هــای نبــرد‪،‬‬ ‫بــه ســمت افــراد پیــاده پرتقــال پرتــاب می کننــد‪ .‬هرســاله در روزهــای‬ ‫منتهــی بــه سه شــنبه ی چــاق (یــک روز مانــده بــه شــروع ایــام روزه داری‬ ‫در اییــن مســیحیت) مــردم شــهر ایوریــا بــه ‪ ۹‬گــروه تقســیم شــده و بــرای‬ ‫مــدت ســه روز در بزرگ تریــن نبــرد غذایــی ایتالیــا شــرکت می کننــد‪ .‬ایــن‬ ‫نبــرد می توانــد بــرای افــرا ِد دارای کمبــود ویتامیــن ‪ C‬مفیــد باشــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 73‬راز شقایق| ‪62‬‬ ‫معمــوالً بــا عطــر گالب پــر می شــد و توســط مــردان جــوان بــه طــرف دوستانشــان‬ ‫یــا زنــان جوانــی کــه انهــا تحســین می کردنــد پرتــاب می شــد‪ .‬بــا ایــن حــال‪،‬‬ ‫در برخــی مــوارد‪ ،‬تخمهــا بــا جوهــر یــا مــواد اســیب رســان دیگــر پــر می شــدند‪.‬‬ ‫قمــار در مــا ‪ public‬عــام معمــوالً غیرقانونــی بــود‪ ،‬مگــر در کارنــاوال‪.‬‬ ‫قانــون دیگــری در ســال ‪ ۱۳۳۹‬ونیزی هــا را از پوشــیدن لبــاس مبــدل مبتــذل و‬ ‫بازدیــد از صومعــه ســرای ماســک پــوش منــع می کنــد‪ .‬ایــن قانــون همچنیــن‬ ‫نقاشــی صــورت‪ ،‬یــا پوشــیدن ریــش یــا کاله گیس هــای کاذب را ممنــوع‬ ‫کرد ه اســت‪.‬‬ ‫در اواخــر جمهــوری‪ ،‬اســتفاده از ماســک در زندگــی روزمــره بــه شــدت محــدود‬ ‫شــد‪ .‬در قــرن هجدهــم‪ ،‬از ‪ ۲۶‬دســامبر فقــط حــدود ســه مــاه محــدود شــد‪.‬‬ ‫ماســکها به طــور ســنتی بــا مهره هــای تزئینــی رنگــی پوشــیده می شــدند‪.‬‬ ‫کارنــاوال جدیــد ونیــز بــه مــدت ‪ ۱۱‬روز می باشــد کــه از دو جمعــه قبــل از روز‬ ‫سه شــنبه اعتــراف (قبــل از چهارشــنبه خاکســتر) اغــاز می شــود‪ ،‬روز سه شــنبه‬ ‫بــه اوج خــود می رســد‪.‬‬ ‫در ایــن کارنــاوال مرســوم اســت کــه یــک زن و مــرد لبــاس و ماســک مشــابهی‬ ‫داشــته باشــند و ماننــد شــخصیت های تمثیلــی لبــاس بپوشــند و در گذشــته‬ ‫خیابان هــای ونیــز پــر از کســانی بــود کــه ماســک بــر چهــره داشــتند و نمی شــد‬ ‫تفاوتــی میــان نجیــب زادگان و افــراد معمولــی جامعــه گذاشــت‪.‬‬ صفحه 62 ‫فستیوال فرش های گل در ایتالیا‬ ‫بهتریــن زمــان بــرای ســفر بــه ایتالیــا ماه هــای ژوئــن و مــه اســت‪ .‬در ایــن‬ ‫زمــان از ســال‪ ،‬بســیاری از شــهرهای ایتالیایــی خیابــان هایشــان را بــا گلبــرگ‬ ‫تزئیــن می کننــد و اثــار هنــری زیبایــی از طرح هــای هندســی ســاده تــا‬ ‫طرح هــای الهــام گرفتــه از نقــوش هنــر مذهبــی و نقاشــی های مشــهور خلــق‬ ‫می کننــد‪.‬‬ ‫بــرای ایجــاد فــرش گل‪ ،‬ابتــدا طرح هــا بــا گــچ روی زمیــن کشــیده می شــوند‬ ‫و ســپس بــا هــزاران گلبــرگ بــا رنگ هــای متنــوع پــر می شــوند‪ .‬گاهــی از‬ ‫خــاک یــا حکاکی هــای چوبــی بــرای برجســته کــردن طــرح اســتفاده می شــود‪.‬‬ ‫کل فراینــد دو یــا ســه روز طــول می کشــد‪.‬‬ ‫تصــور می شــود ایــن هنــر از ســال ‪ ۱۶۲۵‬در رم اغــاز شــده باشــد‪ .‬برخــی از‬ ‫بهتریــن شــهر ها بــرای دیــدن فســتیوال‪ ،‬نوتــو‪ ،‬اســپلو‪ ،‬ژنزانــو‪ ،‬بلســنا‪ ،‬اورویتــو‬ ‫هســتند‪.‬‬ ‫فستیوال اپرا در ورونا‬ ‫امفی تئاتــر شــهر ورونــا بــا ســبک روم باســتان‪ ،‬در تابســتان هرســال‪،‬‬ ‫از اواخــر ژوئــن تــا اوایــل ســپتامبر‪ ،‬درهــای خــود را بــه روی مجموعـه ای‬ ‫از اجراهــای کالســیک می گشــاید‪ .‬ایــن محــل مشــهور کــه ســال ها‬ ‫دســت نخورده باقــی مانــده اســت‪ ،‬یکــی از بهتریــن مکان هــا بــرای‬ ‫تماشــای موســیقی زنــده در ایتالیــا محســوب می شــود‪ .‬فســتیوال اپــرا‬ ‫نیــز اجراهــای زنــده ی خــود نظیــر ایــدا (‪ ،)Aida‬کارمــن (‪،)Carmen‬‬ ‫تورانــدو (‪ )Turandot‬و یــک رقــص بالــه از ســوی گــروه روبرتــو بولــه‬ ‫(‪ )Roberto Bolle‬را در ایــن مــکان بــه روی صحنــه می بــرد‪.‬‬ ‫جشنواره فیلم ونیز‬ ‫جشــنواره فیلــم ونیــز قدیمــی تریــن جشــنواره فیلــم در جهــان و یکــی از‬ ‫بزرگ تریــن جشــنواره های ســینمایی جهــان بــه شــمار می ایــد‪ .‬جشــنواره‬ ‫فیلــم ونیــز نخســتین بــار در ســال ‪ ۱۹۳۲‬میــادی برگــزار شــد و در کنــار‬ ‫جشــنواره هایی چــون کــن و برلیــن از مهمتریــن رخدادهــای ســینمایی اروپــا‬ ‫و جهــان به شــمار می ایــد‪ .‬جشــنواره فیلــم ونیــز در طــول ســال های جنــگ‬ ‫دوم جهانــی برگــزار نمی شــد و در برخــی ســال ها‪ ،‬بخــش مســابقه ان فعــال‬ ‫نبود ه اســت‪.‬‬ ‫جایــزه اصلــی جشــنواره ونیــز‪ ،‬شــیر طالیــی نــام دارد‪ .‬همچنیــن در این جشــنواره‪،‬‬ ‫جایــزه ای بــه نــام جایــزه انســانیت وجــود دارد‪ .‬ایــن جایــزه کــه مبلــغ ان ‪۵۰‬‬ ‫هــزار دالر اســت‪ ،‬بــه ســینماگران و بازیگرانــی اهــدا می شــود کــه خــود را وقــف‬ ‫فعالیت هــای انسان دوســتانه می کننــد‪.‬‬ ‫همچنیــن جایــزه جــام روبــاه بــه بهتریــن بازیگــران زن و مــرد اهــدا می شــود‪.‬‬ ‫از ســال ‪ ۲۰۰۲‬بــه بعــد «جایــزه ســان مارکــو» بــرای بهتریــن فیلــم بخــش‬ ‫ضدجریــان اختصــاص داده شــد‪ .‬از طیــف وســیعی برنامه هــای جداگانــه از‬ ‫جملــه نمایشــگاه بین المللــی هنــر ونیــز نیــز تاســیس شده اســت‪ .‬جشــنواره‬ ‫بین المللــی موســیقی معاصــر ونیــز‪ ،‬جشــنواره بین المللــی تئاتــر ونیــز‪ ،‬نمایشــگاه‬ ‫بین المللــی معمــاری ونیــز‪ ،‬جشــنواره بین المللــی رقــص معاصــر ونیــز و جشــنواره‬ ‫بین المللــی کــودکان و نوجوانــان کارنــاوال ونیــز بــه صــورت جداگانــه زیــر نظــر‬ ‫مجموعــه جشــنواره های ونیــز برگــزار می شــود‪.‬‬ ‫جایــزه شــیر طالیــی باالتریــن جایــزه جشــنواره بــرای بهتریــن فیلــم در بخــش‬ ‫مســابقه ونیــز اســت‪ .‬شــیر طالیــی در ســال ‪ ۱۹۴۹‬توســط کمیتــه ســازماندهی‬ ‫معرفــی شــد و اکنــون بــه عنــوان یکــی از برجســته ترین جوایــز صنعــت فیلــم‬ ‫شــناخته می شــود‪ .‬در ســال ‪ ،۱۹۷۰‬شــیر طالیــی دوم معرفــی شــد؛ ایــن جایــزه‬ ‫افتخــاری بــرای افــرادی کــه ســهم مهمــی بــرای مشــارکت در ســینما دارنــد‬ ‫اســت‪ .‬شــیر طالیــی در ســال ‪ ۱۹۴۹‬بــه عنــوان شــیر طالیی ســنت مــارک معرفی‬ ‫شــد‪ ،‬شــیر بالــداری کــه روی پرچــم جمهــوری نیــز نمایــان اســت‪ .‬ســابقاً‪ ،‬نــام‬ ‫جایــزه معــادل جایــزه بین المللــی بــزرگ ونیــز بــود‪ ،‬اهــدا شــده در ســال ‪۱۹۴۷‬‬ ‫و ‪ .۱۹۴۸‬قبــل از ان‪ ،‬از ســال ‪ ۱۹۳۴‬تــا ‪ ۱۹۴۲‬بزرگتریــن جایــزه بــرای بهتریــن‬ ‫فیلــم ایتالیایــی و فیلــم خارجــی جــام موســولینی بــود‪ .‬بیــن ســالهای ‪ ۱۹۶۹‬و‬ ‫‪ ۱۹۷۹‬هیــچ شــیر طالیــی اهــدا نشــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 73‬راز شقایق| ‪63‬‬ صفحه 63 صفحه 64

آخرین شماره های ماهنامه راز شقایق

ماهنامه راز شقایق 72

ماهنامه راز شقایق 72

شماره : 72
تاریخ : 1401/01/15
ماهنامه راز شقایق 71

ماهنامه راز شقایق 71

شماره : 71
تاریخ : 1400/12/01
ماهنامه راز شقایق 70

ماهنامه راز شقایق 70

شماره : 70
تاریخ : 1400/11/01
ماهنامه راز شقایق 69

ماهنامه راز شقایق 69

شماره : 69
تاریخ : 1400/10/01
ماهنامه راز شقایق 68

ماهنامه راز شقایق 68

شماره : 68
تاریخ : 1400/09/01
ماهنامه راز شقایق 67

ماهنامه راز شقایق 67

شماره : 67
تاریخ : 1400/08/01
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!