ماهنامه راز شقایق شماره 67 - مگ لند

ماهنامه راز شقایق شماره 67

ماهنامه راز شقایق شماره 67

ماهنامه راز شقایق شماره 67

صفحه 1 ‫ماهنامه فرهنگی و هنری‬ ‫(خبری‪ ،‬تحلیلی‪ ،‬پژوهشی‪ ،‬اموزشی)‬ ‫سال ششم‪ ،‬شماره ‪ - 67‬ابان ماه ‪1400‬‬ ‫شماره مجوز ‪75583:‬‬ ‫مدیر روابط عمومی‬ ‫علی اسدابادی (کرمانشاهی)‬ ‫دبیر سرویس فرهنگی‬ ‫پروانه فیروزی‬ ‫سرویس عکس‬ ‫دبیر سرویس هنری‬ ‫میالد محمدهاشم‬ ‫فوادمحمدهاشم‬ ‫صاحب امتیاز و مدیر مسئول‬ ‫علیرضا مفتخری مظاهری‬ ‫سردبیر‬ ‫فاطمه عبدالمحمدی‬ ‫مدیر اجرایی‬ ‫ستاره کوشا‬ ‫جمهــوری ایرلنــد یــا همــان ایرلنــد جنوبــی جزیــره ای در‬ ‫غــرب اروپاســت کــه ســالها تحــت حکومــت پادشــاهی‬ ‫بریتانیــا قــرار داشــت و اکنــون جــز یــک ششــم ان کــه‬ ‫بــه ایرلنــد شــمالی شــناخته می شــود‪ ،‬توانســته اســتقالل‬ ‫خــود را بــا پایتختــی دوبلیــن بدســت اورد‪.‬‬ ‫ایــن کشــور نزدیــک بــه کشــورهای انگلســتان و ولــز و‬ ‫اســکاتلند هرچنــد فرهنــگ نزدیکــی بــه انهــا دارد امــا‬ ‫تــاش داشــته اســتقالل فرهنگــی خــود را حفــظ کنــد‪.‬‬ ‫مهاجــرت گســترده ایرلنــدی هــا بــه امریــکا در ابتــدای‬ ‫رشــد و شــکوفایی اقتصــاد ایــاالت متحــده تاثیــر زیــادی‬ ‫در ترویــج فرهنــگ ایرلنــدی در غــرب داشــته اســت کــه‬ ‫از نمونــه هــای ان مــی تــوان روز ســنت پاتریــک یــا‬ ‫جشــن هالوویــن را یــاد کــرد‪.‬‬ ‫ایرلنــد عضــو اتحادیــه اروپــا بــوده و سیاســت بی حاشــیه‬ ‫ای را درقبــال دیگــر کشــورها از جملــه ایــران در پیــش‬ ‫دارد‪ .‬شــاید مواجهــه نزدیــک و مهمتریــن خاطــره مــردم‬ ‫مــا از نــام جمهــوری ایرلنــد رقابــت حذفــی بــرای صعــود‬ ‫بــه جــام جهانــی ‪ 2002‬بــود کــه بــا ناکامــی تیــم ایــران‬ ‫و پیــروزی ایرلنــد در مجمــوع دو بــازی رفــت و برگشــت‬ ‫همــراه شــد‪.‬‬ ‫ایرلنــد در ادبیــات بســیار پــر اوازه اســت و نویســندگان‬ ‫بزرگــی همچــون ســاموئل بکــت‪ ،‬جیمــز جویــس‪ ،‬امــا‬ ‫داناهیــو و‪ ...‬را بــه ادبیــات جهــان معرفــی کــرده اســت‬ ‫ضمــن اینکــه ســینمای ایــن کشــور نیــز چهــره هایــی‬ ‫همچــون پیتــر اتــول‪ ،‬ریچــارد هریــس ‪ ،‬کنــت برانــا و‬ ‫کارلیــن فــارل را بــه ســینمای دنیــا معرفــی نمــوده اســت‪.‬‬ ‫در ادامــه ضمــن پرداختــن بیشــتر بــه ادبیــات و ســینمای‬ ‫ایــن کشــور‪ ،‬در مــورد ورزش‪ ،‬اقتصــاد‪ ،‬ســاختار سیاســی و‬ ‫مناطــق دیدنــی ایــن کشــور نیــز ســخن گفتــه شــده کــه‬ ‫امیــد اســت مــورد توجــه شــما عالقمنــدان قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫حسین شیردل‬ ‫راز شقایق را در هرجای دنیا بخوانید‬ ‫شــما می توانیــد فایــل ‪ P.D.F‬ماهنامــه راز شــقایق را کــه دارای‬ ‫اطالعــات جامع تــری دربــاره موضــوع هــر شــماره (ســفرنامه‬ ‫کشــورهای دنیــا) اســت و شــامل مباحثــی ماننــد اشــنایی بــا ســاختار‬ ‫سیاســی‪ ،‬اقتصــادی‪ ،‬فرهنگــی‪ ،‬اجتماعــی و جاذبه هــای گردشــگری‬ ‫هــر کشــور می باشــد را بــا مراجعــه بــه ســایت جــار و نصــب‬ ‫اپلیکیشــن مربوطــه‪ ،‬بــا پرداخــت مبلــغ نیــم بهــا دریافــت کنیــد‪.‬‬ ‫در ضمــن شــماره های قبلــی نشــریه نیــز از همیــن طریــق قابــل‬ ‫دریافــت می باشــد‪.‬‬ ‫‪www.jaaar.com‬‬ ‫رمزینه لینک ارشیو‬ ‫رازشقایق در سایت جار‬ ‫فهرست مطالب‬ ‫روابط ایران و ایرلند‬ ‫‪3‬‬ ‫معرفی کشور ایرلند‬ ‫‪4‬‬ ‫فرهنگ‬ ‫‪8‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪12‬‬ ‫ساختار سیاسی‬ ‫‪14‬‬ ‫نظام اموزشی‬ ‫‪16‬‬ ‫نظام حقوقی‬ ‫‪20‬‬ ‫بهداشت و درمان‬ ‫‪22‬‬ ‫دوبلین‪ ،‬پایتخت‬ ‫‪24‬‬ ‫مناطق دیدنی ایرلند‬ ‫‪34‬‬ ‫شهرهای ایرلند‬ ‫‪40‬‬ ‫تاریخ موسیقی‬ ‫‪42‬‬ ‫ادبیات ایرلند‬ ‫‪44‬‬ ‫تاریخ هنر ایرلند‬ ‫‪48‬‬ ‫معماری‬ ‫‪52‬‬ ‫لباس های ایرلند‬ ‫‪54‬‬ ‫ورزش ایرلند‬ ‫‪56‬‬ ‫غذاهای محبوب‬ ‫‪58‬‬ ‫سینمای ایرلند‬ ‫‪60‬‬ ‫رویدادهای فرهنگی‬ ‫‪62‬‬ ‫نشانی دفتر مرکزی‪:‬‬ ‫تهران‪ -‬خیابان شریعتی‪ -‬خیابان خواجه نصیر‪ -‬خیابان مقدم‪-‬‬ ‫کوچه کهندانی‪ -‬بن بست اول‪ -‬پالک ‪5‬‬ ‫تلفکس‪77573576 :‬‬ ‫استفاده از مطالب این نشریه با ذکر منبع بالمانع است‪.‬‬ ‫ابوالفضل فیاض مرند‬ ‫کارشناس سیاسی‬ ‫طراح و گرافیست‬ ‫همکاران این شماره‪:‬‬ ‫ســمیه عبدالمحمدی‪ -‬کبری تبریزیان‪ -‬کریــم فیروزی‪ -‬شــایلین مظاهری‪ -‬جعفرمحمدهاشم‪-‬سحر پورحســینی‪ -‬ابـــولفضل فیاض مرند ‪ -‬سمیه قاســمعلی‪ -‬امید عزیزی ‪ -‬محمدرضارســتگار‪ -‬حسین قاسمی‪ -‬سید امیر رســتگار‪ -‬امیدمحمدی‪-‬‬ ‫افشــین اســدزاده‪ -‬زهــرا کالته عربی‪ -‬تحریریه پایگاه خبری شــاینا‪ -‬تحریریه هفته نامه نســل انقالب‪-‬تحریریــه اخبار اصناف‪-‬تحریریه هفته نامــه مدرن‪-‬تحریریه دنیای بچه ها‪ -‬تحریریــه پایگاه خبری قانون مداری‬ ‫سخن مدیرمسئول‬ ‫روابط ایران و ایرلند‬ ‫بعــد از انقــاب اســامی بــا شــروع روابــط رســمی دیپلماتیــک میــان دو کشــور‬ ‫از ســال ‪ ،1362‬بخــش قابــل توجهــی از روابــط دو جانبــه بــه خریــد گوشــت گاو‬ ‫از ایرلنــد محــدود مــی گردیــد کــه بــا شــیوع بیمــاری جنــون گاوی و ورود برزیل‬ ‫بــه بــازار جهانــی‪ ،‬ایــن روابــط محــدود گردیــد‪ .‬امــا امضــای موافقتنامــه برجــام‬ ‫و تاثیــرات مثبــت ناشــی از ان‪ ،‬فضــای جدیــدی در عرصــه روابــط اقتصــادی و‬ ‫بیــن المللــی ایــران ایجــاد نمــود‪ .‬براســاس اخریــن امــار و ارقــام منتشــر شــده‬ ‫از ســوی مرکــز امــار ایرلنــد وضعیــت تجــارت خارجــی ایرلنــد بــا ایــران در‬ ‫ســال ‪ 2017‬بــه بیــش از دو برابــر (‪ 147‬میلیــون یــورو) در مقایســه بــا ســال‬ ‫‪ 2016‬افزایــش یافــت‪ .‬بالتبــع بــا خــروج امریــکا از موافقتنامــه برجــام‪ ،‬روابــط‬ ‫اقتصــادی میــان دو کشــور نیــز دســتخوش تغییــرات منفــی گردیــده بنحویکــه‬ ‫در ســال ‪ 2018‬ایــن رقــم بــه ‪ 104‬میلیــون یــورو کاهــش یافــت و بــه احتمــال‬ ‫بســیار در ســال ‪ 2019‬نیــز کاهــش بیشــتری داشــته اســت‪.‬‬ ‫حجــم روابــط تجــاری ســالیانه جمهــوری اســامی ایــران بــا جمهــوری ایرلنــد‬ ‫‪ 87‬میلیــون یــورو اســت کــه از ایــن مقــدار‪ 80‬میلیــون یــورو ســهم صــادرات‬ ‫ایرلنــد بــه کشــورمان مــی باشــد از جملــه بخــش هــای مهــم جــذب درامــد در‬ ‫ایــن کشــور‪ ،‬جــذب دانشــجوی خارجــی توســط دانشــگاههای ایــن کشــور کــه‬ ‫اکثــرا حائــز رتبــه هــای مطلــوب در ســطح جهانــی هســتند‪ ،‬مــی باشــد‪ .‬هــم‬ ‫اکنــون تعــدادی دانشــجوی ایرانــی بصــورت ازاد و بورســیه در دانشــگاههای‬ ‫ایرلنــد مشــغول بــه تحصیــل مــی باشــند‪ .‬حــال ایرلنــد نیــز بدنبــال افزایــش‬ ‫ارتباطــات تجــاری خــود بــا ایــران اســت‪ .‬در همیــن راســتا جــواد کچوئیــان‪،‬‬ ‫ســفیر جمهــوری اســامی ایــران در دوبلیــن خبــر داده اســت کــه ایــن کشــور‬ ‫قــرار اســت ســفارت خــود را در تهــران بــزودی بازگشــایی کنــد‪.‬‬ ‫طبــق نظــر کارشناســان سیاســی‪ ،‬سیاســت خارجــی جمهــوری اســامی مبنــی‬ ‫بــر تعامــل ســازنده بــا جهــان براســاس احتــرام متقابــل و منافــع مشــترک و‬ ‫اعمــال دیپلماســی فعــال‪ ،‬هوشــمند و هدفمنــد اســت کــه موجــب ارتقــاء جایگاه‬ ‫کشــورمان در عرصــه جهانــی و بیــن المللــی شــده اســت‪.‬‬ ‫در همیــن راســتا روابــط جمهــوری اســامی ایــران و ایرلنــد نیــز در ابعــاد مختلف‬ ‫از رونــد مناســبی برخــوردار بــوده و حســب تعامــات صــورت گرفتــه میــان دو‬ ‫کشــور‪ ،‬تبــادل هیــات هــای پارلمانــی‪ ،‬سیاســی‪ ،‬تجــاری و اقتصــادی را شــاهد‬ ‫بودیــم‪ .‬دیــدار رئیــس پارلمــان ایرلنــد از کشــورمان و دیــدار متقابــل رئیــس‬ ‫محتــرم مجلــس شــورای اســامی از ایرلنــد (خــرداد ‪ )94‬شــاخص تحولــی بارز‬ ‫در تعامــات دو کشــور بــود کــه دیدارهــا و گفــت وگوهــای صــورت گرفتــه در‬ ‫ســطوح عالــی‪ ،‬میــان رئیــس پارلمــان ایرلنــد و رئیــس محتــرم جمهــوری و نیــز‬ ‫مالقــات رئیــس مجلــس شــورای اســامی بــا نخســت وزیــر ایرلنــد‪ ،‬حاکــی از‬ ‫وجــود اراده مثبــت بــرای پیشــبرد مناســبات در زمینــه هــای موردعالقــه بــوده‬ ‫اســت‪».‬‬ ‫برگــزاری مشــورت هــای سیاســی دوجانبــه در ســطح معاونیــن وزارت امــور‬ ‫خارجــه دو کشــور و نیــز دیــدار متقابــل رئیــس و اعضــای گــروه دوســتی پارلمانی‬ ‫از تهــران و دوبلیــن و ســفرهای متقابــل هیــات هــای اقتصــادی و تجــاری طرفیــن‬ ‫تائیــد کننــده در ســالهای اخیــر عالئمــی از اراده متقابــل بــرای ایجــاد تغییــر و‬ ‫تحــول در مناســبات همــه جانبــه دو کشــور محســوب مــی شــود‪.‬‬ ‫در بهمــن مــاه ســال گذشــته روزنامــه ایریــش تایمــز‪ ،‬از بازگشــایی ســفارت‬ ‫ایرلنــد در تهــران خبــر داد و نوشــت‪ :‬طــرح بازگشــایی ســفارت ایرلنــد در‬ ‫تهــران بــه منظــور محکــم کــردن مناســبات تجــاری بــا ایــران بــه عنــوان‬ ‫دومیــن اقتصــاد بــزرگ خاورمیانــه در دســتور کار قــرار مــی گیــرد‪.‬‬ ‫ایــن روزنامــه افــزود‪ :‬از زمــان لغــو تحریــم هــای غربــی علیــه ایــران در مــاه‬ ‫ژانویــه گذشــته‪ ،‬کشــورهای اروپایــی بــه دنبــال تقویــت روابــط شــان بــا ایــران‬ ‫کشــور هســتند‪.‬‬ ‫ایریــش تایمــز افــزود‪ :‬ایــران بــا هشــتاد میلیــون جمعیــت‪ ،‬از زمــان فروپاشــی‬ ‫شــوروی در دهــه ‪ 1990‬میــادی‪ ،‬بزرگتریــن کشــوری اســت کــه بــه بــازار‬ ‫جهانــی مجــددا مــی پیونــدد‪.‬‬ ‫چارلــی فالنــاگان وزیــر خارجــه ایرلنــد در گفــت وگــو بــا ایریــش تایمــز گفــت‪:‬‬ ‫شــبکه دیپلماتیــک ایرلنــد در حــال بررســی و کســب اطمینــان از ایــن مســاله‬ ‫هســتند کــه منابــع مــا هــم راســا بــا نیازهــای بــزرگ و فرصــت هــا باشــند‪.‬‬ ‫بــه گفتــه منابــع اگاه‪‹ ،‬براســاس اظهــارات مقامــات قبلــی دولــت ایرلنــد قــرار‬ ‫بــود پــس از انتخابــات پارلمانــی ایــن کشــور در ‪ 26‬فوریــه ( هفتــم اســفندماه)‪،‬‬ ‫دوبلیــن نســبت بــه بازگشــایی ســفارتش در تهــران اقــدام کنــد› امــا بــن بســت‬ ‫سیاســی ایجــاد شــده متعاقــب ایــن انتخابــات عمــا مانعــی در ایــن مســیر شــد‪.‬‬ ‫ایــن منبــع گفــت‪‹ :‬تصمیــم دولــت ایرلنــد بــرای بازگشــایی ســفارتش در تهــران‬ ‫اتخــاذ شــده تنهــا زمــان اجــرای ان مطــرح اســت‪›.‬‬ ‫ایرلنــد از جملــه کشــورهایی بــود کــه انتخــاب ابراهیــم رئیســی بــه ریاســت‬ ‫جمهــوری را بــه وی تبریــک گفــت‪« .‬مایــکل دی هیگینــز» رئیــس جمهــور ایرلنــد‬ ‫در ایــن پیــام تبریــک خــود اورده بــود‪ :‬بــرای جنابعالــی و مــردم ایــران در مبــارزه‬ ‫بــا همه گیــری کرونــا و چالش هــای دیگــر‪ ،‬از جملــه تامیــن صلــح‪ ،‬امنیــت کــه‬ ‫بایــد در کنــار یکدیگــر بــدان رســیدگی کنیــم‪ ،‬ارزوی توفیــق می کنــم‪.‬‬ ‫لیتوگرافی و چاپ‪ :‬گنجینه مینیاتور‬ ‫شبکه توزیع فروش‪ :‬شرکت نشرگستر امروز ‪54081 000‬‬ ‫کشــور ایرلنــد در جمهــوری اســامی ایــران ســفارت نــدارد و صرفــا داری‬ ‫یــک کنســولگری افتخــاری مــی باشــد ‪ .‬ســفارت ایــن کشــور در ترکیــه امــور‬ ‫مربــوط بــه نمایندگــی سیاســی ایرلنــد در کشــورمان را در انــکارا انجــام داده‬ ‫امــور کنســولی مربــوط بــه کشــور ایرلنــد از جملــه درخواســت روادیــد بــرای‬ ‫اتبــاع جمهــوری اســامی ایــران و ســایرامور مربــوط بــه ایرلنــدی هــای کــه بــا‬ ‫دریافــت روادیــد بــه ایــران مســافرت مــی نماینــد یــا در ایــران اقامــت دارنــد‬ ‫در حیطــه اختیــارات کنســولگری افتخــاری ایرلنــد در تهــران مــی باشــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 67‬راز شقایق| ‪3‬‬ صفحه 2 ‫اب و هوا‬ ‫نگاهی به کشور‬ ‫علیرضا مفتخری مظاهری‬ ‫حقوقدان و مدرس دانشگاه‬ ‫ایرلند‬ ‫‪Ireland‬‬ ‫جمهــوری ایرلنــد یــا ایرلنــد بــا نــام قدیــم هیبرنــی نــام کشــوری بــه‬ ‫پایتختــی دوبلیــن اســت کــه در جزیــره ایرلنــد‪ ،‬در شــمال غرب قــاره‬ ‫اروپــا واقــع شده اســت‪ .‬ایــن کشــور گاهــی بــا نــام ایرلنــد جنوبــی‬ ‫خوانــده می شــود تــا بــا ایرلنــد شــمالی اشــتباه نشــود‪ .‬جمعیــت‬ ‫جمهــوری ایرلنــد بیــش از ‪ ۴.۷۵‬میلیــون نفــر اســت‪.‬‬ ‫پنج ششــم از مســاحت جزیــره ایرلنــد‪ ،‬بــه ایرلنــد جنوبــی تعلــق دارد‪.‬‬ ‫ایرلنــد جنوبــی و ایرلنــد شــمالی بــا یــک مــرز ســاده از همدیگــر جــدا‬ ‫شــده اند‪ .‬همچنیــن در غــرب ایرلنــد اقیانــوس اطلــس‪ ،‬در شــرق‬ ‫دریــای ایرلنــد و در جنــوب دریــای ســلتی و در جنوب غربــی کانــال‬ ‫ســنت جــورج قــرار دارد‪.‬‬ ‫جمهــوری ایرلنــد یکــی از اعضــای اتحادیــه اروپــا اســت کــه در ‪۱‬‬ ‫ژانویــه ‪ ۱۹۷۳‬بــه ایــن اتحادیــه ملحــق شــد‪.‬‬ ‫جزیــره ایرلنــد ســومین جزیــره بــزرگ اروپــا و بیســتمین و دومیــن‬ ‫جزیــره بــزرگ جهــان اســت‪ .‬جزیــره بزرگ تــری بــه نــام بریتانیــای‬ ‫کبیــر در شــرق ایرلنــد قــرار دارد کــه دریــای ایرلنــد ایــن دو را از هــم‬ ‫جــدا کرده اســت‪.‬‬ ‫جزیــره ایرلنــد تــا ســده هفدهــم بــا جنگل هــای انبــوه پوشــیده شــده‬ ‫بــود‪ ،‬ولــی امــروزه از بی جنگل تریــن مناطــق اروپــا اســت‪ .‬در ایــن‬ ‫جزیــره ‪ ۲۶‬گونــه پســتاندار بومــی زندگــی می کننــد‪.‬‬ ‫دو زبــان ایرلنــدی و انگلیســی زبان هــای رســمی جمهــوری ایرلنــد‬ ‫هســتند‪ ،‬امــا انگلیســی از ایرلنــدی رایج تــر اســت‪ .‬زبــان ایرلنــدی‬ ‫از شــاخه زبان هــای ســلتی و متعلــق بــه خانــواده زبان هــای‬ ‫هندواروپایــی اســت‪ .‬پیــش از گســترش انگلیســی‪ ،‬زبــان ایرلنــدی‬ ‫بیــش از دو هــزار ســال زبــان بومــی مــردم ایــن کشــور بــود‪.‬‬ ‫نمــاد ملــی ایرلنــد چنــگ ســلتی اســت کــه بــر ســکه های یــورو‬ ‫ایرلنــد نیــز حــک شده اســت‪.‬‬ ‫کشــور ایرلنــد از اب و هــوای بــی نظیــری برخــوردار اســت ‪ .‬اب و هــوای‬ ‫کشــور ایرلنــد بســیار خوشــایند و مطبــوع و دمــای هــوا در طــول ســال‬ ‫معتــدل اســت ‪ .‬معمــوال دمــای هــوا ایرلنــد در فصــل زمســتان بیــن ‪ 40‬تــا‬ ‫‪ 50‬درجــه فارنهایــت و دمــای هــوا ایرلنــد در فصــل تابســتان بیــن ‪ 60‬تــا ‪70‬‬ ‫درجــه فارنهایــت متغیــر مــی باشــد ‪.‬‬ ‫در کشــور ایرلنــد ‪ ،‬بــارش بــاران زیــاد و بــارش کــم اســت ‪ .‬در مناطــق‬ ‫غربــی ‪ ،‬بیشــترین تراکــم و در مناطــق شــرقی کمتریــن تراکــم هــوا وجــود‬ ‫دارد و اغلــب در تابســتان بارندگــی رخ مــی دهــد ‪ .‬طوفــان هــا و بــارش هــای‬ ‫شــدید از ســوی اقیانــوس اطلــس بــدون پیــش بینــی رخ مــی دهــد ‪ .‬اب و‬ ‫هــوای ایرلنــد بســیار متغیــر مــی باشــد و پــس از چنــد دقیقــه هــوای افتابــی‬ ‫ممکــن اســت بــاران و بارندگــی اتفــاق بیفتــد و دوبــاره افتابــی شــود ‪.‬‬ ‫لــذا پیــش بینــی وضــع اب و هــوا در کشــور ایرلنــد بســیار دشــوار خواهــد‬ ‫بــود‪ .‬معمــوال بــارش بــاران زیــاد طــول نمــی کشــد و بــه شــکل بــاران بــا‬ ‫قطــرات زیــر یــا درشــت و کوتــاه مــدت هســتند و ممکــن اســت پــس از‬ ‫بارندگــی هــا ‪ ،‬رنگیــن کمــان هــای زیبــا را مشــاهده کــرد ‪.‬‬ ‫روشــنایی روزهــای افتابــی تابســتان در ایرلنــد تــا پاســی از شــب ادامــه دارد‬ ‫و شــب هــا بیشــتر حالــت گــرگ و میــش و ســرخی غــروب بــه خــود میگیرند‬ ‫تــا ایــن کــه در تاریکــی مطلــق فــرو رونــد ‪ .‬بــه طــور کلــی‪ ،‬کشــور ایرلنــد‬ ‫دارای اب و هــوای معتــدل ولــی تغییــر پذیــر اقیانوســی بــا کمــی بیشــینه هــا‬ ‫مــی باشــد ‪ .‬در کشــور ایرلنــد ‪ ،‬فــرد بــه راســتی مــی توانــد چهــار فصــل در‬ ‫یــک روز را تجربــه کنــد لــذا پوشــش خــود را بــا اخریــن پیــش بینــی وضــع‬ ‫هــوا تطبیــق دهیــد‪ .‬ممکــن اســت تفــاوت اندکــی در دمــای شــمال و جنــوب‬ ‫شــرق کشــور و بــاران بیشــتری در غــرب در مقایســه بــا شــرق مشــاهده‬ ‫کــرد ‪.‬‬ ‫نفــوذ غالــب اب و هــوای ایرلنــد از اقیانــوس اطلــس مــی باشــد ‪ .‬در نتیجــه‪،‬‬ ‫ایــن کشــور از شــدت درجــه حــرارت کــه از کشــورهای موجــود در عــرض‬ ‫جغرافیایــی مــی ایــد رنــج مــی بــرد‪ .‬دمــای متوســط​​ســاالنه حــدود ‪ 9‬درجــه‬ ‫ســانتی گــراد مــی باشــد ‪ .‬در مرکــز و شــرق کشــور ایرلنــد دمــای هــوا بــه‬ ‫مراتــب شــدیدتر از ســایر نقــاط کشــور مــی باشــد ‪ .‬بــه عنــوان مثــال ‪ ،‬در‬ ‫فصــل تابســتان میانگیــن دمــای روزانــه حداکثــر حــدود ‪ 19‬درجــه ســانتیگراد‬ ‫اســت و متوســط​​میانگیــن روزانــه در حــدود ‪ 2.5‬درجــه ســانتیگراد در ایــن‬ ‫مناطــق مــی باشــد ‪ .‬متوســط​​ســرعت بــاد ســاالنه بیــن حــدود ‪ 4‬متــر در‬ ‫ثانیــه در ایرلنــد شــرقی و ‪ 7‬متــر در ثانیــه در شــمال غربــی متفــاوت مــی‬ ‫باشــد ‪ .‬وزش بــاد شــدید در فصــل زمســتان بیشــتر از فصــل تابســتان‬ ‫اســت‪ .‬طــول مــدت افتــاب در جنــوب شــرقی کشــور ایرلنــد بیشــتر اســت‪.‬‬ ‫میانگیــن بــارش بــاران بیــن ‪ 800‬تــا ‪ 2800‬میلیمتــر متغیــر مــی باشــد ‪.‬‬ ‫تجمــع بــارش در اوایــل تابســتان بیشــترین میــزان و در زمســتان کمتریــن‬ ‫میــزان ان را دارد‪ .‬ســاالنه بــا بیــش از ‪ 1‬میلــی متــر بــاران در حــدود ‪150‬‬ ‫در قســمت هــای خشــک و بیــش از ‪ 200‬در مناطــق مرطــوب کشــور متغیــر‬ ‫مــی باشــد ‪.‬‬ ‫زبان ایرلندی‬ ‫متوســط​​دمــای فصــل بهــار (از فوریــه تــا اوریــل)‪ ،‬باالتــر از ‪ 46‬تــا ‪ 54‬درجــه فارنهایــت‬ ‫مــی باشــد و اب و هــوای اوریــل مخصوصــا دلپذیــر اســت‪ .‬در فصــل تابســتان (مــاه مــی‬ ‫تــا ژوئیــه) میانگیــن بــرای باالتریــن درجــه حــرارت بیــن ‪ 64‬تــا ‪ 68‬درجــه فارنهایــت‬ ‫مــی باشــد گــرم تریــن مــاه هــا جــوالی و اوت هســتند‪ ،‬کــه حــدود ‪ 18‬ســاعت روشــنایی‬ ‫روزانــه دارنــد و تنهــا پــس از ‪ 11‬صبــح هــوا تاریــک مــی شــود‪ .‬از ایــن رو ایــن ویژگــی‬ ‫یــک عیــب جهــت زندگــی در ایرلنــد بــه حســاب مــی ایــد‪ .‬در فصــل پاییــز‪( ،‬اوت تــا‬ ‫اکتبــر)‪ ،‬دمــا بیــن ‪ 64‬و ‪ 57‬درجــه فارنهایــت قــرار دارد‪ .‬مــاه ســپتامبر یــک مــاه خفیــف و‬ ‫معتــدل در نظــر گرفتــه شــده اســت‪ .‬دمــای فصــل زمســتان در داخــل کشــور معمــوال بــه‬ ‫‪ 46‬درجــه فارنهایــت رســیده‪ ،‬در حالــی کــه ســردترین مــاه ‪ ،‬مــاه هــای ژانویــه و فوریــه‬ ‫هســتند‪ .‬دمــای ان بــه طــور متنــاوب در زیــر انجمــاد قــرار مــی گیــرد‪ ،‬و بــه غیــر از چنــد‬ ‫روز ‪ ،‬بــرف کمیــاب مــی باشــد ‪.‬‬ ‫زبــان ایرلنــدی یکــی از زبان هــای ســلتی اســت کــه در ایرلنــد بــدان ســخن می گوینــد‪.‬‬ ‫اگرچــه زمانــی همــه جزیــره ایرلنــد بدیــن زبــان ســخن می راندنــد ولــی امــروزه ایــن‬ ‫زبــان بــه گونــه زبــان بخــش کوچکــی از ایرلندی هــا درامــده اســت‪ .‬بــا ایــن همــه‬ ‫دولــت جمهــوری ایرلنــد پشــتیبان ایــن زبــان بــه عنــوان زبــان رســمی کشــور و یکــی‬ ‫از زبان هــای رســمی اتحادیــه اروپــا اســت‪ .‬همچنیــن ایــن زبــان‪ ،‬زبــان رســمی ایرلنــد‬ ‫شــمالی شــناخته می شــود‪ .‬جمعیــت کســانی کــه در جاهــای ایرلندی نشــین زبــان‬ ‫مادریشــان ایرلنــدی اســت میــان ‪ ۷۰۰۰۰‬تــا ‪ ۸۳۰۰۰‬تــن بــراورد می شــود‪ .‬بــا ایــن‬ ‫همــه ایــن زبــان برپایــه سرشــماری ها و براوردهــا ‪ ۳۸۰‬هــزار گویشــور دارد‪.‬‬ ‫زبــان انگلیســی نخســت پــس از حملــه نورمن هــا بــه ایرلنــد توســط عــده کمــی‬ ‫از دهقانــان و بازرگانــان کــه از انگلســتان امــده بودنــد ســخن گفتــه می شــد‪ .‬پــس‬ ‫از حملــه خانــدان تــودور از ســال ‪ 1530‬میــادی‪ ،‬زبــان انگلیســی به طــور گســترده‬ ‫جایگزیــن زبــان ایرلنــدی شــد‪.‬‬ ‫امــروزه کمتــر از ‪ ۱۰‬درصــد جمعیــت جمهــوری ایرلنــد‪ ،‬بــه زبــان ایرلنــدی در خــارج‬ ‫از نظــام اموزشــی ســخن می گوینــد و ‪ ۳۸‬درصــد از افــراد بــاالی ‪ ۱۵‬ســال در ایرلنــد‬ ‫شــمالی بــه عنــوان گویشــوران زبــان ایرلنــدی شــناخته می شــوند‪.‬‬ ‫زبان شلتا نیز توسط برخی از عشایر بومی ایرلند سخن رانده می شود‪.‬‬ ‫شماره ‪| 67‬راز شقایق| ‪4‬‬ ‫مــاه هــای فصــل تابســتان مــورد توجــه بســیاری از بازدیدکننــدگان قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫شــب هــای طوالنــی ‪ ،‬عطــر و بــوی گل هــا در پــارک هــا و لــذت خــوردن غــذا در فضــای‬ ‫بازبــرای خانــواده هــا بســیار لــذت بخــش مــی باشــد ‪ .‬البتــه در فصــل تابســتان‪،‬‬ ‫جشــنواره هــا در اطــراف هــر گوشــه ای وجــود دارد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 67‬راز شقایق| ‪5‬‬ صفحه 3 ‫نژاد‬ ‫تاریخ‬ ‫از زمــان تصویــب مصوبه هــای اتحــاد ‪ ۱۸۰۰‬ایرلنــد بــه بخشــی‬ ‫از کشــور پادشــاهی متحــد بریتانیــای کبیــر و ایرلنــد بــدل شــد‪.‬‬ ‫گرچــه از دهــه ‪ ۱۸۸۰‬احساســات ملی گرایانــه و ابــراز عالقــه‬ ‫بــه ایجــاد حاکمیــت محلــی در ایرلنــد شــکل گرفــت‪ ،‬امــا‬ ‫دیدگاه هــای تجزیه طلبانــه در اقلیــت قــرار داشــتند‪.‬‬ ‫در ســال های ‪ ۱۹۱۳-۱۹۱۲‬دولــت مرکــزی لیبــرال بریتانیــا‬ ‫پیشــنهادی بــرای ایجــاد حکومــت خودمختــار محلــی در ایرلنــد‬ ‫ارائــه کــرد کــه بــا مخالفــت بخشــی از جمعیــت ایرلنــد مواجــه‬ ‫شــد و ایــن مخالفــان یــک گــروه شــبه نظامی بــه نــام داوطلبــان‬ ‫اولســتر تشــکیل دادنــد تــا بــا ایجــاد حکومــت محلــی در ایرلنــد‬ ‫مقابلــه کننــد‪ .‬در مقابــل ایــن گــروه‪ ،‬بخــش دیگــری از جامعــه‬ ‫ایرلنــد کــه خواهــان اســتقالل بیشــتر بودنــد‪ ،‬داوطلبــان ایرلندی‬ ‫را بنیــان نهادنــد‪.‬‬ ‫در ‪ ۱۹۱۴‬پارلمــان بریتانیــا الیحــه ای دیگــر‪ ،‬بــرای حکومــت‬ ‫داخلــی ایرلنــد تصویــب کــرد کــه ایجــاد چنیــن نهــادی را‬ ‫تــا پایــان جنــگ جهانــی اول بــه تعلیــق می انداخــت‪ .‬رهبــر‬ ‫ملی گرایــان ایرلنــد‪ ،‬جــان ردمونــد‪ ،‬قــول همــکاری در جنــگ داد‬ ‫و بســیاری از ایرلندی هــا راهــی جبهه هــای جنــگ جهانــی اول‬ ‫شــدند‪ .‬ناامیــدی از تاســیس دولــت محلــی و جنــگ موجب شــد‬ ‫ملی گرایــی در ایرلنــد حالــت رادیکال تــری بــه خــود بگیــرد‪.‬‬ ‫در ‪ ۱۹۱۶‬بازمانــدگان ســازمان داوطلبــان ایرلنــدی بــا همراهــی‬ ‫ارتــش خلــق ایرلنــد در جهــت کســب اســتقالل شورشــی در‬ ‫دوبلیــن برپــا کردنــد کــه بــه قیــام عیــد پــاک معــروف شــد‪.‬‬ ‫ایــن شــورش خاســتگاه مردمــی نداشــت و پــس از یــک هفتــه‬ ‫ســاقط شــد و رهبــران شورشــیان اعــدام شــدند‪ ،‬امــا موجــب‬ ‫اقبــال عمومــی مــردم بــه جبهــه ملی گرایــان گردیــد‪.‬‬ ‫پــس از ایــن واقعــه تــاش شــد تــا در کنوانســیون ایرلنــد‬ ‫مشــکل حکومــت محلــی را حــل کننــد کــه موفقیت امیــز‬ ‫نبــود‪ .‬در نهایــت پیشــنهاد انگلیســی ها بــرای تمدیــد خدمــت‬ ‫ســربازی ایرلندی هــا مخالفــت گســترده مــردم را برانگیخــت‬ ‫و حــزب پارلمانــی ایرلنــد کــه گفتــه بــود در طــول جنــگ بــا‬ ‫انگلســتان همــکاری خواهــد کــرد‪ ،‬وجهــه خــود را از دســت داد‪.‬‬ ‫دانشــمندان توالــی ژنــوم یــک زن عصــر نوســنگی را مطالعــه کرده انــد‬ ‫کــه حــدود ‪۵‬هــزار و ‪ ۲۰۰‬ســال پیــش در منطقــه امــروزی بلفاســت‬ ‫می ز یسته ا ســت ‪.‬‬ ‫پژوهش هــای ژنتیکــی روی نمونه هــای باســتانی ایــن زن ‪۵‬هزارســاله‬ ‫و ســه مــرد ‪۴‬هزارســاله در ایرلنــد نشــان می دهــد کــه مــوج نخســت‬ ‫مهاجــرت ســاکنان ایــن کشــور از خاورمیانــه‪ ،‬و مــوج دوم نیــز چهــار‬ ‫هــزار ســال پیــش از ســواحل دریــای ســیاه بــه ســمت جزیــره بریتانیــا‬ ‫بــوده و نــژاد مردمــان ایرلنــدی را شــکل داده اســت‪.‬‬ ‫پژوهشــگران دریافته انــد زنــی کــه در دوران نوســنگی در ایرلنــد‬ ‫زندگــی می زیســته‪ ،‬موهــای ســیاه و چشــمانی قهــوه ای رنــگ داشــته‬ ‫و نیــاکان اش از منطقــه خاورمیانــه بــه ایــن بخــش از اروپــا کوچیــده‬ ‫بودنــد‪.‬‬ ‫همچنیــن مطالعــات بعــدی نشــان داده کــه در حــدود یک ســوم از اجــداد‬ ‫مــردان ‪ ۴‬هزارســاله مــورد مطالعــه نیــز از مناطــق ســاحلی دریــای ســیاه‬ ‫بــه ایــن کشــور مهاجــرت کــرده بودنــد‪.‬‬ ‫جغرافیا‬ ‫ایــن عوامــل موجــب حمایــت مردمــی از حــزب شــین فیــن شــد کــه پیشکســوتان‬ ‫قیــام عیــد پــاک ان را رهبــری می کردنــد و خواهــان اعــان اســتقالل کشــور ایرلنــد‬ ‫بــود‪ .‬در انتخابــات عمومــی ‪ ۱۹۱۸‬ایرلنــد شــین فیــن اکثریــت کرســی های ایرلنــد‬ ‫را بــه دســت اورد؛ لیکــن نماینــدگان خــود را بــه مجلــس بریتانیــا در وست مینســتر‬ ‫نفرســتاد و در عــوض در شــهر دوبلیــن یــک مجلــس انقالبــی بــه نــام «دایــل ایریــن»‬ ‫تشــکیل داد‪ .‬ایــن حــزب ســپس مدعــی تاســیس «جمهــوری ایرلنــدی» شــدند تــا‬ ‫جایگزیــن نهادهــای محلــی منصــوب بریتانیــا گــردد‪ .‬در پــی ایــن اقدامــات جنــگ‬ ‫اســتقالل ایرلنــد اغــاز شــد و ارتــش جمهوری خــواه ایرلنــد شــروع بــه مبــارزه بــا‬ ‫نیروهــای بریتانیــا نمــوده و جنــگ چریکــی را علیــه انــان اغــاز کــرد‪ .‬جنــگ در ســال‬ ‫‪ ۱۹۱۹‬فقــط ‪ ۱۹‬کشــته داشــت‪ ،‬امــا از نیمــه دوم ســال ‪ ۱۹۲۰‬بــه شــدت تلفــات‬ ‫افزایــش یافــت و فقــط در شــش مــاه اول ســال ‪ ۱۹۲۱‬هــزار نفــر در طرفیــن درگیــری‬ ‫کشــته شــدند‪.‬‬ ‫ایمــون دو والــرا بــه عنــوان رئیس جمهــور دولــت خودخوانــده ایرلنــد شــناخته‬ ‫می شــد‪ ،‬ولــی او بیشــتر طــول جنــگ را در ایــاالت متحــده گذرانــد و مشــغول جمع اوری‬ ‫کمک هــای مالــی و پشــتیبانی بــود‪ .‬در غیبــت او‪ ،‬دو جــوان بــه نام هــای مایــکل‬ ‫کولینــز و ریچــارد مولــکای بــه ســازمان دهی شورشــیان و ارتــش جمهوری خــواه‬ ‫ایرلنــد می پرداختنــد‪.‬‬ ‫ایرلنــد ســومین جزیــره بــزرگ اروپــا و بیســتمین جزیــره بــزرگ جهــان‬ ‫اســت‪ .‬جزیــره بــزرگ تــری بــه نــام بریتانیــای کبیــر در شــرق ایرلنــد‬ ‫قــرار دارد کــه دریــای ایرلنــد ایــن دو را از هــم جــدا کــرده اســت‪ .‬جزیــره‬ ‫ایرلنــد تــا ســده هفدهــم بــا جنــگل هــای انبــوه پوشــیده بــود ولــی‬ ‫امــروزه از بــی جنــگل تریــن مناطــق اروپــا اســت‪ .‬در ایــن جزیــره ‪۲۶‬‬ ‫گونــه پســتاندار بومــی زندگــی مــی کننــد‪ .‬مرکــز ایرلنــد زمیــن پســتی‬ ‫اســت کــه در ان تپــه هــای کوچــک‪ ،‬دره هــای پهنــاور‪ ،‬فــات هــا و‬ ‫دریاچــه هــا قــرار دارنــد‪ .‬ایــن زمیــن پســت را بــه جــز ســاحل شــرقی در‬ ‫شــمال دوبلیــن تپــه هــا و کــوه هــای ســاحلی از جملــه کــوه هــای ویکلــو‬ ‫(جنــوب دوبلیــن) کــوه هــای کامــرا (در بخــش واترفــورد) و کــوه هــای‬ ‫اکــس و تپــه هــای کانمــارا و دانــگال در غــرب احاطــه کــرده اســت‪.‬‬ ‫بلندتریــن ارتفاعــات مــک گیلیــاردی ریکــز در جنــوب غرب اســت‪ .‬ســاحل‬ ‫ناهمــوار ایرلنــد در کنــار اقیانــوس اطلــس پســتی و بلنــدی هایــی فــراوان‬ ‫دارد‪ .‬رودهــای مهــم ایرلنــد شــانن‪ ،‬شــوئر‪ ،‬بویــن‪ ،‬بــرو‪ ،‬ارن و بلندتریــن‬ ‫نقطــه ان قلــه کونتــوال‪ ،‬بــا ‪ ۱۰۴۱‬متــر اســت‪ .‬اب و هــوای ایرلنــد معتــدل‬ ‫و مالیــم اســت و میــزان بارندگــی باالســت و از بیــش از ‪ ۲۵۰۰‬میلــی متــر‬ ‫در غــرب و جنــوب غــرب تــا ‪ ۷۵۰‬میلــی متــر در شــرق متغیــر اســت‪.‬‬ ‫ایرلنــد از ‪ ۴‬اســتان اولســتر‪ ،‬کناخــت‪ ،‬لینســتر و مانســتر و ‪ ۳۴‬شهرســتان‬ ‫تشــکیل شــده اســت‪.‬‬ ‫چندیــن تــاش ناموفــق بــرای مذاکــره در مــورد پایــان دادن بــه درگیری هــا وجــود‬ ‫داشــت‪ .‬در تابســتان ‪ ,۱۹۲۰‬حکومــت بریتانیــا الیحــه جدیــدی نوشــت کــه پیشــنهاد‬ ‫می کــرد جزیــره ایرلنــد بــه دو قســمت ایرلنــد شــمالی (شــامل شــش شهرســتان) و‬ ‫ایرلنــد جنوبــی (الباقــی جزیــره کــه بیشــتر نواحــی ایرلنــد را شــامل می شــد) تقســیم‬ ‫گــردد‪.‬‬ ‫بــا ایــن حــال‪ ،‬ایــن بــرای جمهوری خواهــان جنوبــی قابــل قبــول نبــود و فقــط نهــاد‬ ‫ایرلنــد شــمالی بــر اســاس قانــون ‪ ۱۹۲۱‬تاســیس شــد‪ .‬پــس از مذاکــرات ناموفــق‬ ‫دیگــری در دســامبر ‪ ،۱۹۲۰‬باالخــره در ژوئیــه ‪ ،۱۹۲۱‬بــا پیمــان توافقــی میــان ‪IRA‬‬ ‫و بریتانیــا‪ ،‬درگیــری چریکــی بــه پایــان رســید و گفتگوهــا بــه منظــور دســتیابی بــه‬ ‫توافــق صلــح به طــور رســمی اغــاز شــد‪.‬‬ ‫تــا حــدی جنــگ اســتقالل بازتــاب شــکاف های سیاســی و مذهبــی در جامعــه ایرلنــد‬ ‫بــود‪ IRA .‬بیــش از ‪ ۲۰۰‬غیرنظامــی را در درگیــری کشــت‪ .‬ادعــا شــده کــه گروه هایــی‬ ‫ماننــد پروتســتان ها و دوســتداران اتحــاد بــا بریتانیــا در میــان ایــن قربانیــان بیشــتر‬ ‫بودنــد‪ ،‬ولــی ایــن اســتداللی اســت کــه مورخــان دیگــر بــر ســر ان اختــاف دارنــد‪.‬‬ ‫امــا بــه هــر دلیــل‪ ،‬چــه بــه خاطــر خشــونت و ارعــاب و چــه بــه دلیــل وفــاداری بــه‬ ‫حضــور انگلیســی ها در ایرلنــد‪ ،‬بیــن ســال های ‪ ۱۹۱۱‬و ‪ ۱۹۲۶‬حــدود ‪ ۳۴‬درصــد از‬ ‫جمعیــت پروتســتان مناطــق جنوبــی (حــدود ‪ ۴۰۰۰۰‬نفــر) ‪ ۲۶‬شهرســتان را تــرک‬ ‫کردنــد و عمدتـاً بــه ایرلنــد شــمالی یــا انگلیــس کوچیدنــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 67‬راز شقایق| ‪6‬‬ ‫شماره ‪| 67‬راز شقایق| ‪7‬‬ صفحه 4 ‫فرهنگ‬ ‫بــه گفته برخــی محققان افســانه ای ماننــد لپرچــاون ‪Leprechaun‬‬ ‫تــا حــد زیــادی در ریشــه در فولکلــور ایرلنــدی داشــته باشــد‪ .‬طبــق‬ ‫افســانه هــا ‪ ،‬لپرچــاون موجــودی بازیگــوش از نــوع پــری اســت کــه‬ ‫لبــاس ســبز زمــردی دارد و وقتــی شــیطنت نمــی کنــد تمــام وقــت‬ ‫خــود را مشــغول ســاختن کفــش اســت‪.‬‬ ‫گفتــه مــی شــود کــه ‪ Leprechaun‬در انتهــای رنگیــن کمــان‬ ‫پنهــان شــده اســت و اگــر توســط یــک انســان اســیر شــود ‪ ،‬قدرت‬ ‫جادویــی دارد کــه در ازای ازادی ســه خواســته را بــراورده کنــد‪.‬‬ ‫فرهنــگ ایرلنــد شــامل زبــان‪ ،‬ادبیــات‪ ،‬موســیقی‪ ،‬هنــر‪ ،‬فرهنــگ فولکلــور ‪،‬‬ ‫اشــپزی و ورزش مرتبــط بــا ایرلنــد و مــردم ایرلنــد اســت‪.‬‬ ‫در بیشــتر تاریــخ ثبــت شــده ‪ ،‬فرهنــگ ایرلنــدی در درجــه اول گالیــک بــوده‬ ‫اســت‪ .‬نظــم سیاســی و اجتماعــی گالیــک و فرهنــگ مرتبــط بــا ان بــود کــه‬ ‫در ایرلنــد از دوران ماقبــل تاریــخ تــا اوایــل قــرن ‪ 17‬وجــود داشــت‪ .‬قبــل از‬ ‫حملــه نورمــن هــا در ‪ ، 1169‬ایرلنــد گالیــک کل جزیــره را شــامل مــی شــد‪.‬‬ ‫پــس از ان ‪ ،‬ان بخــش از کشــور را کــه تحــت کنتــرل خارجــی در یــک زمــان‬ ‫معیــن نبــود را شــامل مــی شــد‪.‬‬ ‫گاهــی اوقــات ‪ ،‬یــک فرمانــروای قدرتمنــد بــه عنــوان پادشــاه عالــی ایرلنــد‬ ‫شــناخته مــی شــد‪ .‬جامعــه از طایفــه هــا تشــکیل شــده بــود و ماننــد ســایر‬ ‫نقــاط اروپــا ‪ ،‬طبــق سلســله مراتــب طبقاتــی طبقــه بنــدی شــده بــود‪ .‬در‬ ‫طــول ایــن دوره ‪ ،‬اقتصــاد عمدتــا دامــداری بــود و پــول عمومـاً مــورد اســتفاده‬ ‫قــرار نمــی گرفــت‪ .‬مــی تــوان ســبک لبــاس ایرلنــدی ایرلنــدی ‪ ،‬موســیقی ‪،‬‬ ‫رقــص ‪ ،‬ورزش ‪ ،‬معمــاری و هنــر را تشــخیص داد ‪ ،‬کــه بعدهــا هنــر ایرلنــدی‬ ‫بــا ســبک هــای انگلوساکســون ادغــام شــد و هنــر ‪ Insular‬ایجــاد کــرد‪.‬‬ ‫همچنیــن تحــت تاثیــر فرهنــگ انگلیســی‪-‬نورمن ‪ ،‬انگلیســی و اســکاتلندی‬ ‫قــرار گرفتــه اســت‪ .‬انگلیســی‪-‬نورمان هــا در قــرن دوازدهــم بــه ایرلنــد حمله‬ ‫کردنــد و فتــح و اســتعمار ایرلنــد در قــرن ‪ 17/16‬هجری شمســی باعث ظهور‬ ‫انگلیســی‪-‬ایرلندی و اســکاتلندی‪-‬ایرلندی (یــا اســکاتلندی اولســتر) شــد‪.‬‬ ‫هالوویــن را بایــد مراســم ســنتی بــا ریشــه ایرلنــدی دانســت کــه‬ ‫در شــب ‪ 31‬اکتبــر برگــزار مــی شــود‪ .‬نــام هالوویــن بــرای اولیــن‬ ‫بــار در قــرن شــانزدهم تثبیــت شــد و بــه گفتــه برخــی از مورخــان‪،‬‬ ‫ریشــه در جشــنواره گالیــک مربــوط بــه قــوم گیــل هــا (قومــی بومی‬ ‫ایرلنــد‪ ،‬اســکاتلند‪ ،‬و جزیــره ای در شــمال غربــی اروپــا هســتند‪.‬‬ ‫ک ســخن می گوینــد کــه شــاخه ای‬ ‫ایــن مــردم بــه زبان هــای گیلی ـ ‬ ‫از زبان هــای ســلتی اســت و شــامل زبــان ایرلنــدی‪ ،‬زبــان مانکــس‪،‬‬ ‫وگیلیــک اســکاتلندی می شــود) دارد‪.‬‬ ‫در ایرلنــد ‪ ،‬اداب و رســوم ســنتی هالوویــن شــامل مــوارد زیــر‬ ‫اســت‪ :‬هدیــه دادن بــه بچــه هایــی بــا لبــاس مبــدل خانــه بــه خانــه‬ ‫درخواســت غــذا یــا ســکه مــی کننــد کــه در اواخــر قــرن نوزدهــم‬ ‫رواج یافــت‪.‬‬ ‫در ایــن مراســم کدوهــا را خالــی کــرده و بــا تراشــیدن بــه شــکل‬ ‫صــورت انســان دراورده و بــا روشــن کــردن درون ان فانــوس‬ ‫میســازند و جشــن هایــی برگــزار مــی کننــد کــه در ان بــازی هــا‬ ‫انجــام مــی شــود‪.‬‬ ‫ســایر اقدامــات در ایرلنــد شــامل اتــش بــازی اســت‪ .‬مهاجــرت‬ ‫گســترده ایرلندیهــا و اســکاتلندیها در قــرن ‪ 19‬هالوویــن را در‬ ‫امریــکای شــمالی رواج داد‪.‬‬ ‫امــروزه اغلــب تفاوتهــای فرهنگــی قابــل توجهــی بیــن افــراد دارای ســابقه‬ ‫کاتولیــک و پروتســتان‪ ،‬بیــن مــردم و جمعیــت مهاجــران وجــود دارد‪ .‬بــه‬ ‫دلیــل مهاجــرت گســترده از ایرلنــد ‪ ،‬فرهنــگ ایرلنــدی دارای گســتره جهانــی‬ ‫اســت و جشــنواره هایــی ماننــد روز ســنت پاتریــک و هالوویــن در سراســر‬ ‫جهــان جشــن گرفتــه مــی شــود‪.‬‬ ‫فرهنــگ ایرلنــدی توســط مهاجــران ایرلنــدی تــا حــدی بــه ارث رســیده و‬ ‫اصــاح شــده اســت و بــه نوبــه خــود بــر کشــور تاثیــر گذاشــته اســت‪.‬‬ ‫اگرچــه جنبــه هــای منحصــر به فــرد بســیاری از فرهنــگ ایرلندی وجــود دارد ‪،‬‬ ‫امــا دارای ویژگــی هــای قابــل توجهی با انگلیس ‪ ،‬ســایر کشــورهای انگلیســی‬ ‫زبان ‪ ،‬ســایر کشــورهای اروپایی عمدتا کاتولیک و ســایر ملتهای ســلتی اســت‪.‬‬ ‫از دیــدگاه وســیعتر اروپایــی ‪ ،‬بســیاری از جنبــه هــای فرهنــگ ایرلنــدی معموالً‬ ‫در ایــن قــاره یافــت مــی شــد ‪ ،‬امــا هنگامــی کــه نشــانه هــای فرهنگــی در‬ ‫ســالهای ‪ 1800-1700‬نوشــته و مــدون شــدند ‪ ،‬در جاهــای دیگــر از بیــن‬ ‫رفتنــد‪ .‬شــواهد حاکــی از ان اســت کــه رقــص هــا و ســازهای بومــی و صحبــت‬ ‫کــردن بــه زبــان ســلتی‪ ،‬همــه از ســایر نقــاط اروپــا بــه ایرلنــد وارد شــده انــد‬ ‫امــا بــه ایــن دلیــل ایرلنــدی بــه نظــر مــی رســد کــه اخریــن بــار در انجــا‬ ‫زنــده مانــده بودنــد‪.‬‬ ‫اســتفاده از قانــون بــرون در دهــه ‪ 1500‬مــدت هــا پــس از پایــان سیســتم‬ ‫هــای مشــابه توســط امپراتــوری روم ادامــه داشــت‪ .‬ایــن امــر باعــث اهمیــت‬ ‫فرهنــگ بــرای کســانی مــی شــود کــه فرهنگهــای اروپایــی گذشــته را مطالعــه‬ ‫مــی کننــد‪.‬‬ ‫مــی تــوان گفــت در واقــع قانــون بــرون اولیــه ایرلنــد بــود کــه شــامل قوانیــن‬ ‫و مقــررات زندگــی روزمــره در ایرلنــد قــرون وســطایی بــود‪ .‬ایــن قوانیــن بــا‬ ‫حملــه نورمــن هــا در ‪ 1169‬تــا حــدی تحــت الشــعاع قــرار گرفــت ‪ ،‬امــا از‬ ‫قــرن ســیزدهم تــا قــرن هفدهــم ‪ ،‬در بیشــتر جزیــره ‪ ،‬دوبــاره احیــا شــد و بــه‬ ‫مــوازات قوانیــن انگلیســی در ایرلنــد مــدرن اولیــه زنــده ماندنــد‪.‬‬ ‫جزیــره ایرلنــد بــه عنــوان یــک مــکان نســبتاً کوچــک‪ ،‬در همــه شــاخه هــای خــود‪،‬‬ ‫بــه دو زبــان ایرلنــدی و انگلیســی ‪ ،‬ســهم بســزایی زیــادی در ادبیــات جهــان‬ ‫داشــته اســت‪ .‬بــدون شــک مشــهورترین اثــار ادبــی جزیــره بــه زبــان انگلیســی‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫نمونــه هــای مشــهور چنیــن اثــاری جیمــز جویــس ‪ ،‬بــرام اســتوکر‪ ،‬جاناتــان‬ ‫ســویفت ‪ ،‬اســکار وایلــد و چهــار برنــده ایرلنــدی جایــزه نوبــل ادبیــات هســتند‪.‬‬ ‫ویلیــام باتلــر ییتــس ‪ ،‬جــورج برنــارد شــاو ‪ ،‬ســاموئل بکــت و ســیموس هینــی‪ .‬ســه‬ ‫نفــر از چهــار برنــده جایــزه نوبــل در دوبلیــن متولــد شــدند (هینــی مســتثنی اســت‪،‬‬ ‫در دوبلیــن زندگــی مــی کــرد امــا در شهرســتان لوندنــدری متولــد شــد) و ان را‬ ‫محــل تولــد بیشــتر برنــدگان نوبــل ادبــی نســبت بــه ســایر شــهرهای جهــان کــرد‪.‬‬ ‫زبــان ایرلنــدی ســومین ادبیــات قدیمــی در اروپــا (پــس از یونانــی و التین) اســت‪،‬‬ ‫مهمتریــن مجموعــه ادبیــات مکتــوب (اعــم از قدیــم و جدیــد) از هــر زبــان ســلتی‬ ‫و همچنیــن دارای ســنت شــفاهی قــوی افســانه هــا و شــعر بــه شــعر بــه زبــان‬ ‫ایرلنــدی نمایانگــر قدیمــی تریــن شــعر بومــی در اروپــا اســت‪ .‬دربــاره ادبیــات‬ ‫ایرلنــد بــه شــکل کاملتــری در ادامــه پرداختــه خواهــد شــد‪.‬‬ ‫فرهنــگ و ســنتی روســتایی و کشــاورزی‪ ،‬همانطــور کــه شــواهد باســتان‬ ‫شناســی نشــان مــی دهــد‪ ،‬در ایرلنــد بســیار کهــن بــوده و بــه دوران نوســنگی‬ ‫در حــدود ‪ 6000‬ســال پیــش برمــی گــردد‪.‬‬ ‫قبــل از ایــن ‪ ،‬اولیــن مهاجــران جزیــره ایرلنــد پــس از اخرین عصــر یخبندان‪،‬‬ ‫مــوج جدیــدی از غارنــوردان و دوره میانســنگی بودنــد‪ .‬متــون تاریخــی جامعــه‬ ‫ای را نشــان مــی دهــد کــه در ان گاوهــا منبــع اصلــی ثــروت و موقعیــت بودند‪.‬‬ ‫شماره ‪| 67‬راز شقایق| ‪8‬‬ ‫شماره ‪| 67‬راز شقایق| ‪9‬‬ صفحه 5 ‫رسانه‬ ‫مذهب‬ ‫در جمهــوری ایرلنــد چندیــن روزنامــه روزانــه وجــود دارد‪ ،‬از جملــه‬ ‫ایرلنــد ایندیپندنــت‪ ،‬ایرلنــد اگزامینــر‪ ،‬ایرلنــد تایمــز و‪ ...‬پرفــروش‬ ‫تریــن انهــا ایرلنــد ایندیپندنــت اســت‪.‬‬ ‫مســیحیت بــه دو شــکل کاتولیــک رومــی و پروتستانیســم رایــج‬ ‫تریــن دیــن در ایرلنــد اســت‪ .‬مســیحیت در طــول یــا قبــل از قــرن‬ ‫‪ 5‬بــه ایرلنــد اورده شــد و تاریــخ اولیــه ان در میــان ایرلنــدی هــا بــه‬ ‫ویــژه بــا ســنت پاتریــک ‪ ،‬کــه بــه طــور کلــی قدیــس حامــی ایرلنــد‬ ‫محســوب مــی شــود ‪ ،‬مرتبــط اســت‪.‬‬ ‫اکثــر شهرســتانها و شــهرهای بــزرگ دارای دو یــا چنــد‬ ‫روزنامــه هســتند‪ .‬بــه طــرز عجیبــی دوبلیــن یکــی از معــدود‬ ‫نقــاط ایرلنــد اســت کــه از زمــان بســته شــدن روزنامــه عصــر‬ ‫دوبلیــن در دهــه ‪ 1960‬بــدون روزنامــه اصلــی محلــی اســت‪.‬‬ ‫در ســال ‪ 2004‬دوبلیــن دیلــی راه انــدازی شــد ‪ ،‬امــا نتوانســت‬ ‫انقــدر خواننــده جــذب کنــد کــه بتوانــد ان را زنــده نگــه دارد‪.‬‬ ‫بــازار مجــات ایرلنــدی یکــی از رقابتــی تریــن بازارهــای جهــان‬ ‫اســت و صدهــا مجلــه بیــن المللــی در ایرلنــد در دســترس اســت‪.‬‬ ‫ایرلنــد جایــی اســت کــه دیــن و اعمــال مذهبــی همیشــه در ان از‬ ‫احتــرام زیــادی برخــوردار بــوده انــد‪ .‬اکثریــت مــردم ایــن جزیــره‬ ‫کاتولیــک رومــی هســتند‪ .‬بــا ایــن حــال ‪ ،‬اقلیــت قابــل توجهــی از‬ ‫پروتســتان هــا وجــود دارد کــه بیشــتر در ایرلنــد شــمالی متمرکــز‬ ‫هســتند ‪ ،‬جایــی کــه تعــداد زیــادی از جمعیــت را تشــکیل میدهنــد‪.‬‬ ‫ســه فرقــه اصلــی پروتســتان در ایــن جزیــره عبارتنــد از کلیســای‬ ‫ایرلنــد ‪ ،‬کلیســای پرســبیتری و کلیســای متدیســت‪.‬‬ ‫بســیاری از فرقــه هــای کوچکتــر دیگــر از جملــه باپتیســت هــا‪،‬‬ ‫چندیــن گــروه انجیلــی امریکایــی بــه انهــا ملحــق شــده انــد‪.‬‬ ‫عــاوه بــر ایــن کلیســاهای پروتســتان ‪ ،‬ســایر فرقــه هــای‬ ‫اقلیــت شــامل ارتدکــس شــرقی ‪ ،‬شــاهدان یهــوه و کلیســای‬ ‫عیســی مســیح مقــدس اســت‪ .‬عــاوه بــر فرقــه هــای مســیحی‪،‬‬ ‫مراکــزی بــرای بوداییــان ‪ ،‬هندوهــا ‪ ،‬بهائیــان ‪ ،‬بــت پرســتان‬ ‫و افــرادی بــرای مذاهــب اســامی و یهــودی وجــود دارد‪.‬‬ ‫در مــورد رســانه ای ماننــد تلویزیــون بایــد گفــت در جمهــوری‬ ‫ایرلنــد برخــی از مناطــق ابتــدا ســیگنال را از بــی بــی ســی ولــز‬ ‫دریافــت کردنــد و ســپس از بــی بــی ســی ایرلنــد شــمالی شــروع‬ ‫بــه پخــش برنامــه هــای تلویزیونــی در ســال ‪ 1959‬کردنــد تــا‬ ‫اینکــه تلویزیــون ‪ RTÉ‬در ســال ‪ 1961‬افتتــاح شــد‪.‬‬ ‫امــروزه کانالهــای اصلــی زمینــی جمهــوری عبارتنــد از ‪RTÉ One‬‬ ‫‪ RTÉ Two , TV3‬کــه پخــش خــود را در ســال ‪ 1998‬اغــاز کــرد‪.‬‬ ‫کانــال هــای تلویزیونــی بیــن المللــی انگلیســی و ماهــواره ای‬ ‫مخاطبــان گســترده ای در جمهــوری دارنــد‪ .‬شــبکه هــای ‪BBC‬‬ ‫و ‪ ITV‬بــه صــورت رایــگان در سراســر جمهــوری در دســترس‬ ‫هســتند و دسترســی گســترده ای از چهــار کانــال اصلی انگلســتان‬ ‫(‪ )Channel Four - ITV1 - BBC2 - BBC1‬وجــود دارد‪.‬‬ ‫بخشــهایی از جمهــوری مــی تواننــد بــه سیســتم تلویزیــون‬ ‫دیجیتــال انگلســتان ‪ Freeview‬نیــز دسترســی داشــته باشــند‪.‬‬ ‫در جمهــوری ایرلنــد‪ ،‬طــی سرشــماری ســال ‪ 2011‬از مــردم‬ ‫خواســته شــد تــا دیــن خــود را مشــخص کننــد‪.‬‬ ‫نتیجــه ‪ 84.16‬درصــد کاتولیــک روم ‪2.81 ،‬درصــد کلیســای‬ ‫ایرلنــد (انگلیکــن یــا انجیلــی) ‪ 1.07 ،‬درصــد اســام ‪0.54 ،‬درصــد‬ ‫پرســبیتری ‪0.9 ،‬درصــد مســیحی ‪ 0.99 ،‬درصــد ارتدوکــس ‪ ،‬تقریبــا‬ ‫‪2.07‬درصــد دیگــر گــروه هــای مذهبــی دیگــر و ‪ 5.88‬درصــد فاقــد‬ ‫دیــن شــناخته شــده انــد‪.‬‬ ‫حــدود ‪1.59‬درصــد هویــت دینــی خــود را اعــام نکردنــد‪ .‬در میــان‬ ‫کاتولیــک هــای رومــی‪ ،‬حضــور هفتگــی کلیســاها از ‪ 87‬درصــد در‬ ‫ســال ‪ 1981‬بــه ‪ 60‬درصــد در ســال ‪ 1998‬و بــه ‪ 36‬درصــد در‬ ‫ســال ‪ 2016‬کاهــش یافــت‪ .‬ایــن یکــی از باالتریــن میــزان حضــور‬ ‫کلیســا در اروپــا بــود ‪ ،‬جایــی کــه میانگیــن ‪ 12.8‬درصــد در ســال‬ ‫‪ 2016‬بــود‪.‬‬ ‫گفتــه مــی شــود ایــن کاهــش بــه گــزارش مــوارد ســوء اســتفاده‬ ‫جنســی کلیســای کاتولیــک در ایرلنــد مربــوط مــی شــود‪.‬‬ ‫فرهنگ غذایی‬ ‫مهاجران ایرلندی‬ ‫ســیب زمینــی را تنهــا نمــی تــوان بــه عنــوان یــک‬ ‫خــوراک و محصــول کشــاورزی ســاده در ایرلنــد بــه شــمار‬ ‫اورد‪.‬‬ ‫ســیب زمینــی در نیمــه دوم قــرن شــانزدهم در نتیجــه اســتعمار اروپایــی قــاره‬ ‫امریــکا در ابتــدا بــه عنــوان محصــول باغــی بــه ایرلنــد وارد شــده اســت‪.‬‬ ‫ســرانجام ایــن محصــول اصلــی محصــول غذایــی طبقــه مســتاجران و کارگــران‬ ‫شــد‪ .‬ســیب زمینــی بــه عنــوان منبــع غذایــی‪ ،‬از نظــر انــرژی تولیــد شــده در واحد‬ ‫ســطح زمیــن بســیار کارامــد اســت‪ .‬ســیب زمینــی همچنیــن منبــع خوبــی از‬ ‫بســیاری از ویتامیــن هــا و مــواد معدنــی بــه ویــژه ویتامیــن ‪( C‬بــه ویــژه هنگامــی‬ ‫کــه تــازه اســت) اســت‪ .‬در نتیجــه در انفجــار جمعیــت در ان زمــان در ایرلنــد‬ ‫رژیــم معمولــی ایرلنــدی قــرن ‪ 18‬و ‪ 19‬ســیب زمینــی بــود‪.‬‬ ‫بــا ایــن حــال ‪ ،‬بــه دلیــل حاکمیــت سیاســی ان زمــان ‪ ،‬اکثــر محصــوالت ایرلنــدی‬ ‫(محصــوالت ریشــه ای ‪ ،‬غــات و محصــوالت حیوانــی) بــه انگلســتان صــادر‬ ‫میشــد و گونــه هــای کمــی از ســیب زمینــی بــه عنــوان تنهــا منبــع غذایــی بــرای‬ ‫ایرلنــدی هــا باقــی مــی مانــد‪ .‬ایــن امــر ‪ ،‬همــراه بــا گســترش بیمــاری ســیب‬ ‫زمینــی منجــر بــه کمبــود و قحطــی شــد ‪ ،‬نمونــه قابــل توجــه ان قحطــی بــزرگ‬ ‫ایرلنــد (‪ )1849-1845‬بــود‪.‬‬ ‫برخــی دالیــل ان را بیمــاری ســیب زمینــی و برخــی دیگــر را پایبنــدی بــه‬ ‫سیاســتهای اقتصــادی دولــت لیبــرال مــی داننــد کــه صــادرات مــواد غذایــی را در‬ ‫ســطح قبــل از قحطــی نگــه داشــته و منجــر بــه بیمــاری ‪ ،‬مــرگ و مهاجــرت شــد‪.‬‬ ‫دربــاره غذاهــای محبــوب مــردم ایــن کشــور در ادامــه بیشــتر پرداختــه خواهــد‬ ‫شــد‪.‬‬ ‫پدیــده مهاجــرت از ایرلنــد از اوایــل قــرون وســطی ثبــت شــده اســت ‪ ،‬امــا مــی تــوان‬ ‫ان را فقــط از حــدود ســال ‪ 1700‬تعییــن کــرد‪ .‬از ان زمــان ‪ ،‬بیــن ‪ 9‬تــا ‪ 10‬میلیــون‬ ‫نفــر کــه در ایرلنــد متولــد شــده انــد مهاجــرت کــرده انــد‪ .‬ایــن بیشــتر از جمعیــت‬ ‫ایرلنــد اســت کــه در اوج تاریخــی خــود ‪ 8.5‬میلیــون نفــر در دهــه ‪ 1840‬بــود‪.‬‬ ‫فقیرتریــن انهــا بــه بریتانیــای کبیــر ‪ ،‬بــه ویــژه لیورپــول رفــت‪ .‬کســانی کــه تــوان‬ ‫مالــی ان را داشــتند ‪ ،‬فراتــر رفتنــد ‪ ،‬از جملــه تقریبــاً ‪ 5‬میلیــون بــه ایــاالت متحــده‪.‬‬ ‫پــس از ‪ ، 1765‬مهاجــرت از ایرلنــد تبدیــل بــه یــک حرکــت ملــی کوتــاه ‪ ،‬بــی‬ ‫امــان و بــا مدیریــت کارامــد شــد‪ .‬در ســال ‪ 40 ، 1890‬درصــد از افــراد متولــد‬ ‫ایرلنــد در خــارج از کشــور زندگــی مــی کردنــد‪ .‬تــا قــرن بیســت و یکــم ‪ ،‬حــدود ‪80‬‬ ‫میلیــون نفــر در سراســر جهــان ادعــای نــژاد ایرلنــدی داشــتند ‪ ،‬کــه شــامل بیــش‬ ‫از ‪ 36‬میلیــون امریکایــی اســت کــه ایرلنــدی را قومیــت اصلــی خــود مــی داننــد‪.‬‬ ‫در اواخــر نیمــه دوم قــرن ‪ ، 19‬اکثــر مهاجــران ایرلنــدی بــه عنوان زبــان اول خــود ایرلندی‬ ‫صحبــت مــی کردنــد‪ .‬ایــن پیامدهــای اجتماعــی و فرهنگــی بــرای پــرورش زبــان در خــارج‬ ‫از کشــور ‪ ،‬از جملــه نــواوری در روزنامــه نــگاری ‪ ،‬داشــت‪ .‬ایــن زبــان همچنــان توســط‬ ‫اقلیتــی کوچــک در خــارج از کشــور بــه عنــوان رســانه ای ادبــی و اجتماعــی پــرورش مــی‬ ‫یابــد‪ .‬مهاجرتــی ایرلنــدی در بیشــتر کشــورهای خــارج از ایرلنــد تــا حــد زیــادی جــذب‬ ‫مــی شــود‪ .‬کلــم برفــی وزیــر امــور خارجــه جمهــوری ایرلنــد در امــور دیاســپورا اســت‪.‬‬ ‫شماره ‪| 67‬راز شقایق| ‪10‬‬ ‫شماره ‪| 67‬راز شقایق| ‪11‬‬ صفحه 6 ‫اقتصاد ایرلند‬ ‫امید عزیزی‬ ‫تــا قبــل از شــروع بیمــاری کرونــا در حــدود ‪ 1500‬شــرکت بیــن المللــی‬ ‫کوچــک و بــزرگ در ایرلنــد حضــور داشــته و در طیــف گســترده ای از بخشــها‬ ‫شــامل تکنولــوژی و ‪ ،IT‬دارویــی‪ ،‬انــرژی هــای تجدیــد پذیــر‪ ،‬علــوم زیســتی‪،‬‬ ‫خدمــات مالــی و تولیــدات صنعتــی فعــال هســتند‪.‬‬ ‫ایرلنــد کــه از ان بــه عنــوان جزیــره زمــرد یــاد می شــود جایــزه‬ ‫«بهتریــن اقتصــاد منطقــه اروپــا» را در ســالهای گذشــته از ان خــود‬ ‫کــرده و انتظــار مــی رود کــه بــاز هــم بــه ایــن مقــام نائــل شــود‪.‬‬ ‫جــدای از ســهولت کســب و کار‪ ،‬دسترســی اســان بــه بــازار اتحادیــه اروپــا‪،‬‬ ‫حضــور نیــروی کار ماهــر و متخصــص و مالیــات بــر ســود شــرکت هــای‬ ‫‪ 12.5‬درصــدی در ایــن کشــور کــه بســیار کمتــر از مالیــات مشــابه در‬ ‫کشــورهای امریــکا و اروپــا اســت نیــز نقــش زیــادی در گرایــش شــرکت‬ ‫هــای چندملیتــی بــه حضــور و فعالیــت در ایرلنــد داشــته اســت‪ .‬در حــال‬ ‫حاضــر ‪ 9‬شــرکت از ده شــرکت بــزرگ جهــان در بخــش ‪ 9 ،ICT‬شــرکت از‬ ‫ده شــرکت بــزرگ جهــان در عرصــه دارویــی‪ 13 ،‬کشــور از ‪ 15‬کشــور بــزرگ‬ ‫جهــان در زمینــه تکنولــوژی پزشــکی‪ ،‬بیــش از ‪ 50‬درصــد ســازمان هــا و‬ ‫موسســات خدمــات مالــی جهــان‪ 10 ،‬شــرکت بــزرگ اینترنتــی در جهــان‬ ‫‪ 9‬شــرکت از ‪ 10‬شــرکت بــزرگ نــرم افــزاری جهــان در ایرلنــد حضــور و‬ ‫فعالیــت دارنــد‪.‬‬ ‫موفقیــت اقتصــادی ایرلنــد بــه ســادگی بــه دســت نیامــده اســت‪.‬‬ ‫ایــن کشــور بــه شــدت از بحــران اقتصــادی و رکــود بــزرگ ضربــه‬ ‫خــورد بــود‪ .‬بانــک هــای بــزرگ ایرلنــدی بــه دلیــل بدهــی فــراوان‬ ‫بــه خصــوص در معامــات امــاک در شــرف فروپاشــی بودنــد‪ .‬بدهــی‬ ‫دولــت ســر بــه فلــک کشــیده بــود و نــرخ بیــکاری بــه ‪ ۱۵‬درصــد‬ ‫رســیده بــود‪.‬‬ ‫تنهــا چنــد ســال قبــل‪ ،‬متخصصــان هشــدار داده بودنــد کــه ایرلنــد‪،‬‬ ‫اســپانیا و پرتغــال می تواننــد یونانــی دیگــر باشــند‪ .‬ایرلنــد در ســال‬ ‫‪ ۲۰۱۳‬و پــس از ان کــه بــازار امــاک و بانــک هــای ایــن کشــور‬ ‫از هــم پاشــیده شــدند کمــک مالــی بین المللــی ‪ ۶۷‬میلیــارد دالری‬ ‫دریافــت کــرده بــود‪ .‬امــا در حــال حاضــر‪ ،‬دلیلــی مضاعــف بــرای‬ ‫جشــن روز ســنت پاتریــک دارنــد‪ .‬نــرخ بیــکاری در ایــن کشــور بــه‬ ‫‪ ۸.۶‬درصــد ســقوط کــرده و دیگــر صحبتــی از رکــود در ایــن کشــور‬ ‫نیســت‪ .‬مارتیــن شــولز‪ ،‬رئیــس مرکــز ســهام بین المللــی ‪PNC‬‬ ‫اعــام کــرد‪« :‬ایرلنــد پــس از رکــود‪ ،‬بهتــر از هــر اقتصــاد دیگــری‬ ‫شــکوفا شــده اســت‪».‬‬ ‫مســیر موفقیــت بســیار ســاده بــود‪ :‬ایرلنــد بــا ایجــاد اصالحــات‬ ‫مالــی رفــت و برگشــتی توانســت بدهــی بانــک هــای خــود را از بیــن‬ ‫ببــرد‪ .‬دولــت هزینه هــا را کاهــش داد و روی رشــد صــادرات تمرکــز‬ ‫کــرد‪.‬‬ ‫ایرلنــد از نظــر جــذب پــروژه هــای ســرمایه گــذاری مســتقیم خارجــی در‬ ‫میــان ده کشــور نخســت اروپــا قــراردارد‪ .‬تقریبــاً ‪70‬درصــد از مجمــوع‬ ‫ســرمایه گــذاری هــای انجــام شــده در ایرلنــد از ســوی شــرکت هــای‬ ‫امریکایــی و بیــش از ‪20‬درصــد از ان از ســوی شــرکت هــای اروپایــی‬ ‫صــورت گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫در کنــار تبعــات و اســیب هــای فــراوان برگزیت بــرای ایرلنــد‪ ،‬یکــی از معدود‬ ‫مزیتهــای ان ســرازیر شــدن موسســات خدمــات مالــی و ســایر شــرکتهای‬ ‫فعــال در مرکــز مالــی لنــدن بــه دوبلیــن جهــت گســترش دفاتــر خــود و یــا‬ ‫ایجــاد مقــر اروپایــی خــود در ایــن کشــور بــا هــدف حفــظ دسترســی هــا بــه‬ ‫بــازار اروپــا پــس از خــروج بریتانیــا از اتحادیــه مــی باشــد‪.‬‬ ‫بســیاری از شــرکت هــای مشــهور امریکایــی بــرای صرفه جویــی در مالیــات دفترهــای‬ ‫مرکــزی خــود را در ایــن کشــور قــرار داده انــد‪ .‬امــا کمیســیون اروپایــی بــه ایــن نکتــه‬ ‫اشــاره کــرده عــاوه بــر کس ـب وکارهای خارجــی‪ ،‬اقتصــاد واقعــی ایرلنــد نیــز در حــال‬ ‫رشــد اســت‪.‬‬ ‫اتحادیــه اروپــا در گــزارش اخیــر خــود اعــام کــرد‪« :‬در حالــی کــه بهبــود اقتصــاد در‬ ‫بخــش خارجــی اغــاز شــده اســت‪ ،‬تقاضــای داخلــی نیــز در حــال حاضــر موجــب رشــد‬ ‫تولیــد ناخالــص داخلــی شــده اســت‪».‬‬ ‫در حــال حاضــر ایرلنــد‪ ،‬شــرکتهای چنــد ملیتــی فعــال در ان و همچنیــن‬ ‫موسســات اموزشــی و دانشــگاههای ایــن کشــور‪ ،‬بــه جهــت جــذب نیــروی‬ ‫متخصــص در مضیقــه قــرار داشــته و نیازمنــد جــذب نیروهــای کیفــی و‬ ‫تحصیلکــرده از کشــورهای دیگــر هســتند‪.‬‬ ‫عــاوه بــر مزیــت پیوســتگی اقتصــادی بــا امریــکا و بریتانیــا‪ ،‬ایرلنــد در طــول‬ ‫دو دهــه گذشــته بــه خاطــر قانــون ســهل گیرانــه مالیــات بــر ســود شــرکت‬ ‫هــای خــود و برقــراری نــرخ پائیــن مالیاتــی ‪۱۲/ ۵‬درصــد بــرای شــرکت هــا‬ ‫کــه پاییــن تــر از امریــکا و ســایر نقــاط اروپاســت توانســته اســت بســیاری‬ ‫از شــرکت هــای بــزرگ چنــد ملیتــی از جملــه اینتــل‪ ،‬مایکروســافت‪ ،‬گــوگل‪،‬‬ ‫فیــس بــوک و اَپــل را در ایرلنــد نگــه دارد‪.‬‬ ‫در نوامبــر ‪ 2010‬همزمــان بــا بحــران مالــی اروپــا‪ ،‬بعــد از یونــان‪ ،‬ایرلنــد‬ ‫دومیــن کشــوری بــود کــه در حــوزه واحــد پولــی اروپــا بــا شــرایط بحرانــی‬ ‫روبــرو شــد‪ .‬ســال ‪ 2009‬جامعــه اروپــا بــه منظــور پیشــگیری از ســقوط‬ ‫واحــد پولــی اروپــا و شــکل گرفتــن یــک بحــران بــزرگ در بــازار هــای پولــی‬ ‫و اقتصــاد جهانــی‪ ،‬کمکــی را در اختیــار یونــان قــرار داد‪.‬‬ ‫اقتصــاد ایرلنــد را مــی تــوان بــر حســب اهمیــت در ســه بخــش خدمــات‪ ،‬صنعت و کشــاورزی‬ ‫خالصــه نمــود‪ .‬بخــش خدمــات بــا ‪ 73‬درصــد‪ ،‬بیشــترین ســهم ‪ GDP‬را بــه خــود اختصــاص‬ ‫داده اســت و پــس از ان بخــش هــای صنعــت (‪ 25‬درصــد) و کشــاورزی (‪ 2‬درصــد) قــرار‬ ‫دارنــد‪.‬‬ ‫جامعــه اروپــا بــه منظــور پیشــگیری از خطــر از هــم پاشــیدن یــورو‪ ،‬اعتبــاری‬ ‫در حــدود ‪ ۱۰۰۰‬میلیــارد دالر ( ‪ ۷۵۰‬میلیــارد یــورو) ‪ ،‬جهــت کمــک بــه‬ ‫کشــورهای نیازمنــد عضــو واحــد پولــی اروپــا در نظــر گرفــت‪ .‬گرچــه انتظــار‬ ‫نمــی رفــت کــه ایــن کمــک هرگــز مــورد اســتفاده قــرار گیــرد‪ .‬قســمت‬ ‫اعظــم کمــک مالــی اخیــر بــه جمهــوری ایرلنــد از ایــن محــل تامیــن شــد‪.‬‬ ‫صنــدوق بیــن المللــی پــول نیــز یــک ســوم از اعتبــارات مــورد نیــاز ایرلنــد‬ ‫را تامیــن کــرد‪.‬‬ ‫جمهــوری ایرلنــد پیــش از پیوســتن بــه جامعــه اروپــا در کنــار یونــان و‬ ‫پرتقــال یکــی از فقیــر تریــن کشــورهای اروپایــی غربــی محســوب می شــد‪.‬‬ ‫بعــد از پذیرفتــه شــدن بــه جامعــه اروپــا‪ ،‬اقتصــاد ایرلنــد شــکوفا شــد و‬ ‫ایــن کشــور نســبتا کوچــک در ردیــف یکــی از قدرتمنــد تریــن اقتصــاد هــای‬ ‫جامعــه اروپــا قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫خدمات‬ ‫ســهم بخــش خدمــات در تولیــد ناخالــص داخلــی ایرلنــد ‪ 73‬درصــد بــوده کــه بیــش از ‪75‬‬ ‫درصــد از کل نیروهــای شــاغل ایــن کشــور ( کــه جمعــا بیــش از ‪ ۱/۲‬میلیــون نفــر مــی باشــد)‬ ‫را در بــر مــی گیــرد‪.‬‬ ‫صنعت‬ ‫بخــش صنعــت ‪ 25‬درصــد ‪ GDP‬ایرلنــد را تشــکیل می دهــد و در زمینه هــای فــراوری مــواد‬ ‫غذایــی‪ ،‬تولیــد انــواع نوشــیدنی‪ ،‬مهندســی‪ ،‬تجهیــزات کامپیوتــری‪ ،‬نســاجی‪ ،‬پوشــاک‪ ،‬مــواد‬ ‫شــیمیایی و دارو متمرکــز مــی باشــد‪.‬‬ ‫کشاورزی‬ ‫در حــال حاضــر کشــاورزی و دامــداری ‪ ۲‬درصــد ‪ GDP‬ایرلنــد را دربرمــی گیــرد کــه عمــده‬ ‫فعالیتهــای ان در تولیــد دام‪ ،‬گوشــت قرمــز‪ ،‬محصــوالت لبنــی‪ ،‬جــو‪ ،‬یونجــه‪ ،‬ســیالژ (خــوراک‬ ‫دام) و گنــدم اســت‪ .‬رفــع ممنوعیــت واردات گوشــت گاو بــه امریــکا ناشــی از بیمــاری جنــون‬ ‫گاوی پــس از ‪ ۱۵‬ســال‪ ،‬چشــم انــداز مناســبی را صنعــت دام و گوشــت ایــن کشــور از ســال‬ ‫‪ ۲۰۱۵‬بــه بعــد ایجــاد کــرده اســت‪ .‬امــا در مقابــل‪ ،‬وقــوع برگزیــت و تبعــات احتمالــی ان‬ ‫بــر بــازار بــزرگ محصــوالت دامــی‪ ،‬لبنــی و کشــاورزی ایرلنــد در ان کشــور نگرانــی هــای‬ ‫جــدی را بــرای ایــن کشــور ایجــاد کــرده اســت‪ .‬ایــن بخــش از باالتریــن ضریــب ریســک‬ ‫در پســابرگزیت برخــوردار اســت‪.‬‬ ‫ماننــد هــر جامعــه تــازه بــه ثــروت رســیده‪ ،‬صاحــب خانــه شــدن و نوســازی‬ ‫بنــا هــای کهنــه تدریجــا بــه تــب تنــدی در سراســر ایرلنــد بــه ویــژه‬ ‫دوبلیــن‪ ،‬پایتخــت ان تبدیــل شــد‪ .‬پرداختــن وام هــای کالن بــا شــرایط‬ ‫ســاده و بهــره کــم از ســوی بانــک هــا بــرای ســاختمان‪ ،‬اگرچــه دوبلیــن‬ ‫را در کمتــر از ‪ ۱۰‬ســال بــه یکــی از شــهر هــای مــدرن و زیبــای اروپایــی‬ ‫تبدیــل کــرد ولــی بصــورت پوشــیده‪ ،‬اقتصــاد ان کشــور را بــه بانــک هــای‬ ‫اروپایــی مدیــون‪ ،‬و دولــت ان کشــور را بــه تدریــج از داشــتن قــدرت کنتــرل‬ ‫اوضــاع محــروم کــرد و در چنیــن شــرایطی بــود کــه اقتصــاد ایــن کشــور بــا‬ ‫بحــران روبــرو شــد‪.‬‬ ‫بخــش قابــل توجهــی از اقــام صادراتــی و یــا وارداتــی ناشــی از فعالیــت شــرکتهای بــزرگ‬ ‫چنــد ملیتــی در ایــن کشــور اســت‪ .‬برخــی از کاالهــا و خدمــات ممکــن اســت پــس از واردات‬ ‫بــه ایــن کشــور‪ ،‬مجــددا بــا انجــام تغییراتــی بــه کشــورهای دیگــر صــادر شــود‪.‬‬ ‫شماره ‪| 67‬راز شقایق| ‪12‬‬ ‫اقتصــاد صــادرات محــور ایرلنــد بــه خاطــر درهــم تنیدگــی هــای اقتصــادی‬ ‫زیــادی کــه بــا امریــکا و بریتانیــا دارد توانســته اســت در مقابــل شــرایط رکود‬ ‫اقتصــادی حاکــم بــر اروپــا تــا حــدودی مصــون بمانــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 67‬راز شقایق| ‪13‬‬ صفحه 7 ‫ساختار سیاسی ایرلند‬ ‫نعمت ا‪ ...‬فیروزی‬ ‫ایرلنــد جمهــوری پارلمانــی و عضــو اتحادیــه اروپــا اســت‪ .‬در حالــی کــه‬ ‫رئیــس دولــت رئیــس جمهــور منتخــب ایرلنــد اســت ‪ ،‬ایــن موقعیــت عمدتــا‬ ‫تشــریفاتی اســت و قــدرت سیاســی واقعــی در اختیــار نخســت وزیــر اســت‬ ‫اســت کــه توســط مجلــس نماینــدگان معرفــی شــده و رئیــس دولــت اســت‪.‬‬ ‫قــدرت اجرایــی توســط دولــت اعمــال مــی شــود ‪ ،‬کــه شــامل بیــش از‬ ‫‪ 15‬وزیــر کابینــه‪ ،‬نخســت وزیــر و معــاون رئیــس دولــت اســت‪ .‬قــدرت‬ ‫قانونگــذاری در اختیــار پارلمــان اســت ‪ ،‬پارلمــان متشــکل از مجلــس‬ ‫نماینــدگان و مجلــس عالــی اســت‪.‬‬ ‫قــوه قضائیــه مســتقل از قــوه مجریــه و مقننــه اســت‪ .‬رئیــس قــوه قضائیــه‬ ‫رئیــس دادگســتری اســت کــه ریاســت دیــوان عالــی را بــر عهــده دارد‪.‬‬ ‫رئیــس دولــت رئیــس جمهــور ایرلنــد اســت‪ .‬مطابــق بــا سیســتم‬ ‫پارلمانــی دولــت ایالتــی ‪ ،‬رئیــس جمهــور عمدتــا نقــش تشــریفاتی را‬ ‫ایفــا مــی کنــد امــا دارای اختیــارات خاصــی اســت‪ .‬ریاســت جمهــوری‬ ‫بــرای همــه شــهروندان ایرلنــدی کــه حداقــل ‪ 35‬ســال دارنــد‬ ‫مجــاز اســت‪ .‬رییــس جمهــور مســتقیماً بــا رای مخفــی و تحــت رای‬ ‫جایگزیــن انتخــاب مــی شــود‪.‬‬ ‫حداقــل ‪ 20‬نفــر از اعضــای پارلمــان ایرلنــد مــی تواننــد یــک نامــزد را‬ ‫بــرای انتخــاب بــه عنــوان رئیــس جمهــور معرفــی کننــد‪ .‬یــک رئیــس‬ ‫جمهــور بــا بــه پایــان رســیدن دوره اش مــی توانــد خــود را بــه عنوان‬ ‫نامــزد بــرای انتخــاب مجــدد معرفــی کنــد‪ .‬اگــر فقط یــک نامــزد معتبر‬ ‫بــرای انتخابــات نامــزد شــده باشــد‪ ،‬بــه عنــوان مثــال اگر بیــن احزاب‬ ‫سیاســی بــرای معرفــی یــک نامــزد واحــد اتفــاق نظــر وجــود داشــته‬ ‫باشــد ‪ ،‬الزم نیســت که بــه رای گیری مراجعه شــود و ان نامــزد منتخب‬ ‫تلقــی مــی شــود‪ .‬رئیس جمهــور بــرای یــک دوره هفــت ســاله انتخاب‬ ‫مــی شــود و هیــچ شــخصی نمــی توانــد بیــش از دو دوره خدمــت کنــد‪.‬‬ ‫در انجــام برخــی از وظایــف قانــون اساســی خــود‪ ،‬رئیــس جمهــور از‬ ‫شــورای دولتــی کمــک مــی گیــرد‪ .‬در ایرلنــد معــاون رئیــس جمهــور‬ ‫وجــود نــدارد‪ .‬اگــر بــه هــر دلیلــی رئیــس جمهــور نتوانــد وظایــف خود‬ ‫را انجــام دهــد‪ ،‬یــا اگــر دفتــر رئیــس جمهــور خالــی باشــد‪ ،‬وظایــف‬ ‫رئیــس جمهــور توســط کمیســیون ریاســت جمهــوری انجام می شــود‪.‬‬ ‫ایرلنــد دارای سیســتم چنــد حزبــی اســت‪ Fianna Fáil .‬و ‪، Fine Gael‬‬ ‫نهادهــای تاریخــی مخالــف و رقیــب ‪ ،‬کــه هــر دو احــزاب سیاســی مهــم را‬ ‫بــه خــود اختصــاص داده انــد و ریشــه هــای ان بــه جنــگ داخلــی ایرلنــد‬ ‫مــی رســد‪.‬‬ ‫همــه دولتهــا از ســال ‪ 1932‬توســط یکــی از ایــن احــزاب رهبــری میشــوند‬ ‫در حالــی کــه فیانــا فایــل در بســیاری از انتخابــات از حمایــت کافــی بــرای‬ ‫حکومــت بــه تنهایــی برخــوردار بــوده اســت‪.‬‬ ‫رئیــس جمهــور ممکــن اســت الیحــه تصویــب شــده توســط پارلمــان‬ ‫را وتــو نکنــد‪ ،‬امــا مــی توانــد پــس از مشــورت بــا شــورای دولتــی ‪،‬‬ ‫انهــا را بــرای صــدور حکــم در مــورد مطابقــت بــا قانــون اساســی بــه‬ ‫دادگاه عالــی ایرلنــد ارجــاع دهــد‪.‬‬ ‫اصــل ‪ 15‬قانــون اساســی ایرلنــد پارلمــان را بــه عنــوان مجلــس ملــی ایرلنــد تعییــن‬ ‫کــرد و ترکیــب ان شــامل رئیــس جمهــور ایرلنــد و دو مجلــس منتخــب اســت‪ :‬مجلس‬ ‫نماینــدگان ومجلــس عالــی یــا ســنا‪.‬‬ ‫اعضــای مجلــس نماینــدگان حداقــل هــر پنــج ســال یکبــار مســتقیماً تحــت رای‬ ‫مســتقل از طریــق نمایندگــی متناســب از حــوزه هــای چنــد کرســی انتخــاب میشــوند‪.‬‬ ‫عضویــت در ان بــرای همــه شــهروندان ایرلنــدی کــه حداقــل ‪ 21‬ســال دارنــد و بــه‬ ‫طــور دائــم در ایــن ایالــت اقامــت دارنــد ‪ ،‬ازاد اســت‪ .‬رای دهنــدگان متشــکل از همــه‬ ‫شــهروندان ایرلنــدی و بریتانیایــی مقیــم ایرلنــد بــاالی ‪ 18‬ســال هســتند‪ .‬اعضــای‬ ‫مجلــس نماینــدگان بــه عنــوان ‪ Teachta Dála‬یــا ‪ TDs‬شــناخته مــی شــوند‪ .‬تــا‬ ‫ســال ‪ TD 160 ، 2021‬وجــود داشــته اســت‪.‬‬ ‫وزیــر دارایــی بایــد از اعضــای مجلــس نماینــدگان یــا ‪ Dáil‬باشــد‪ Dáil .‬تنهــا مکانــی‬ ‫اســت کــه مــی توانــد اســکناس و پــول (بــه عنــوان مثــال قوانیــن مالــی و مالیاتــی) را‬ ‫معرفــی و اصــاح کنــد‪ .‬از اوایــل دهــه ‪ ، 1980‬هیــچ حــزب واحــدی اکثریــت خــود را‬ ‫در مجلــس نماینــدگان نداشــته اســت‪.‬‬ ‫از ســال ‪ 1932‬تــا ‪ ، 2011‬احــزاب در حمایــت مردمــی ثابتــی برخــوردار بودنــد‪،‬‬ ‫‪ Fianna Fáil‬بزرگتریــن در هــر انتخابــات‪ Fine Gael ،‬دومیــن حــزب بــزرگ و در‬ ‫همــه مــوارد بــه جــز دو مــورد‪ ،‬حــزب کارگــر ســومین حــزب بــود‪.‬‬ ‫بــا ایــن حــال ‪ ،‬ســه انتخابــات گذشــته هــر کــدام نتایــج بــی ثبــات بیشــتری داشــته‬ ‫اســت‪ .‬در انتخابــات ‪ ، 2011‬بزرگتریــن احــزاب بــه ترتیــب ‪Fine Gael ، Labor‬‬ ‫و ‪ Fianna Fáil‬بودنــد در انتخابــات ‪ ، 2016‬بزرگتریــن احــزاب بــه ترتیــب ‪Fine‬‬ ‫‪ Gael ، Fianna Fáil‬و ‪ Sinn Féin‬بودنــد و در انتخابــات ‪ ، 2020‬بزرگتریــن احــزاب‬ ‫عبــارت بودنــد از فیانــا فویــل ابتــدا در کرســی هــا (دوم در ارا) ‪ ،‬ســین فیــن بــه مقــام‬ ‫دوم در کرســی هــا (اول در ارا) و ســپس فایــن گایــل رتبــه بعــدی را بدســت اورد‪.‬‬ ‫ایــن نتیجــه از نظــر تاریخــی بــرای حزبــی ماننــد ســین فیــن خــوب بــود‪.‬‬ ‫مجلــس عالــی یــا ســنا یــک نهــاد عمدتــا مشــورتی اســت‪ .‬ایــن شــورا از شــصت‬ ‫عضــو بــه نــام ســناتور تشــکیل شــده اســت‪ .‬انتخابــات ان بایــد حداکثــر ‪ 90‬روز‬ ‫پــس از انتخابــات عمومــی بــرای اعضــا انجــام شــود‪ .‬یــازده ســناتور توســط مجلــس‬ ‫نماینــدگان نامــزد مــی شــوند و شــش نماینــده دیگــر نیــز توســط برخــی دانشــگاه‬ ‫هــای ملــی انتخــاب مــی شــوند‪ 43 .‬نفــر دیگــر از میــان هیئــت هــای سیاســی و‬ ‫حقوقــی ویــژه نامزدهــا انتخــاب مــی شــوند‪.‬‬ ‫در ژوئــن ‪ ، 2020‬رهبــر حــزب فیانــا فیــل در پارلمــان یعنــی میشــل مارتیــن ‪Fiann‬‬ ‫رئیــس دولــت شــد‪ .‬او یــک ائتــاف تاریخــی ســه حزبــی متشــکل از فیانــا فویــل‪،‬‬ ‫فایــن گایــل و حــزب ســبز تشــکیل داد‪ .‬ایــن اولیــن بــار در تاریــخ بــود کــه فیانــا‬ ‫فویــل و فایــن گایــل در یــک دولــت بودنــد‪.‬‬ ‫ســنا ایــن قــدرت را دارد کــه پیشــنهادات قانونــی را بــه تاخیــر بینــدازد و بــه مــدت‬ ‫‪ 90‬روز مجــاز اســت لوایــح ارســال شــده توســط ‪( Dáil‬بــدون احتســاب قوانیــن‬ ‫پولــی) را بررســی و اصــاح کنــد‪.‬‬ ‫ســنا فقــط ‪ 21‬روز مجــاز اســت قوانیــن و تغییــرات مربــوط بــه مالیــات و پــول ارســال‬ ‫شــده توســط ‪ Dáil‬را در نظــر بگیــرد و نمــی توانــد ان را اصــاح کنــد ‪ ،‬امــا مــی توانــد‬ ‫در قبــال ان توصیــه هایــی بــه ‪ Dáil‬ارائــه دهــد‪.‬‬ ‫بیــش از دو نفــر از اعضــای یــک دولــت نمــی تواننــد عضــو ســنا باشــند و فقــط دو بــار‬ ‫از ســال ‪ 1937‬اعضــای ســنا بــه دولــت منصــوب شــده اند‪.‬‬ ‫اختیــارات اجرایــی توســط کابینــه ای کــه صرفـاً بــه نــام دولــت شــناخته مــی شــود اعمــال‬ ‫مــی شــود‪ .‬در اصــل ‪ 28‬قانــون اساســی امــده اســت کــه دولــت مــی توانــد حداقــل از‬ ‫هفــت و حداکثــر از پانــزده عضــو تشــکیل شــود‪ ،‬یعنــی نخســت وزیــر‪ ،‬معــاون نخســت‬ ‫وزیــر و حداکثــر ســیزده وزیــر دیگــر‪.‬‬ ‫وزیــر دارایــی تنهــا ســمت دیگــری اســت کــه در قانــون اساســی ذکــر شــده اســت‪ .‬ایــن‬ ‫وزیــر پــس از معرفــی شــدن توســط مجلــس نماینــدگان توســط رئیــس جمهــور تعییــن‬ ‫مــی شــود‪.‬‬ ‫وزیــران باقــی مانــده توســط پارلمــان معرفــی و توســط رئیــس جمهــور پــس از تاییــد‬ ‫انهــا در ‪ Dáil‬تعییــن مــی شــوند‪ .‬دولــت بایــد از اعتمــاد مجلــس نماینــدگان برخــوردار‬ ‫باشــد و در صــورت عــدم حمایــت انهــا از حمایــت مجلــس نماینــدگان‪ ،‬نخســت وزیــر‬ ‫بایــد اســتعفا دهــد یــا از رئیــس جمهــور بخواهــد کــه دیــل را منحــل کنــد ‪ ،‬در ایــن صــورت‬ ‫انتخابــات عمومــی در پــی اســت‪.‬‬ ‫قانــون اساســی ایرلنــد در ســال ‪ 1937‬بــا اســتفاده از همــه پرســی تصویــب شــد‪.‬‬ ‫قانــون اساســی ارگان هــای دولــت را تعریــف مــی کنــد و حقــوق اساســی خاصــی را‬ ‫تضمیــن مــی کنــد‪ .‬قانــون اساســی تنهــا بــا رفرانــدوم قابــل اصــاح اســت‪ .‬همــه‬ ‫پرســی هــای مهــم قانــون اساســی بــه موضوعاتــی ماننــد ســقط جنیــن ‪ ،‬وضعیــت‬ ‫کلیســای کاتولیــک ‪ ،‬طــاق ‪ ،‬اتحادیــه اروپــا و ازدواج همجنــس گرایــان مربــوط‬ ‫میشــود‪.‬‬ ‫شماره ‪| 67‬راز شقایق| ‪14‬‬ ‫شماره ‪| 67‬راز شقایق| ‪15‬‬ صفحه 8 ‫نظام اموزشی ایرلند‬ ‫جعفر محمدهاشم‬ ‫بــه بحــث و گفتگــو در خصــوص مشــکالت و معضــات دانش امــوزان اشــاره نمــود‪ .‬یــک چنیــن‬ ‫مشــارکتی مســتلزم تبــادل اطالعــات‪ ،‬مســئولیت پذیری و تصمیم گیــری مشــترک می باشــد‪.‬‬ ‫از جملــه اصــول کلــی کــه بــر طــرح ارتبــاط خانــه ‪ /‬مدرســه ‪ /‬اجتمــاع حاکــم می باشــند‬ ‫می تــوان بــه مــوارد ذیــل اشــاره نمــود‪:‬‬ ‫‪ .1‬برقراری مشارکت و همکاری براساس مهارتها و تواناییهای مکمل والدین و معلمین‬ ‫‪ .2‬هدف اصلی طرح پیشگیری است و نه درمان صرف‬ ‫ابتدایی تریــن مکانیســم دولــت ایرلنــد جهــت برطــرف نمــودن محرومیــت‬ ‫اقتصــادی ـ اجتماعــی کشــور کــه در قالــب طــرح غنی ســازی مناطــق‬ ‫محــروم بــه مــورد اجــرا درامــد‪ ،‬تــدارک کمک هــای ویــژه اموزشــی و‬ ‫اختصاصــی بودجه هــای مــازاد بــه مــدارس مناطــق محــروم کشــور می باشــد‪.‬‬ ‫مطابــق چنیــن مکانیســمی مــدارس مناطــق محــروم کشــور از اولویــت جهــت‬ ‫برطــرف نمــودن نیازهــای اقتصــادی‪ ،‬اجتماعــی و اموزشــی من جملــه رفــع‬ ‫بیــکاری‪ ،‬برخــورداری از مراقبت هــای پزشــکی و ســواد اموزی برخــوردار‬ ‫می باشــند‪ .‬گفتنــی اســت کــه در مجمــوع تعــداد ‪ 316‬مدرســه مشــمول‬ ‫طــرح غنی ســازی مناطــق محــروم گردیــده و از بودجــه مــازاد معــادل ‪30‬‬ ‫پونــد بــه ازای هــر دانش امــوز برخــوردار گردیده انــد‪ .‬از جملــه مهمتریــن‬ ‫طــرح هــای اموزشــی اجــرا شــده در کشــور ایرلنــد می تــوان بــه مــوارد‬ ‫ذیــل اشــاره نمــود‪:‬‬ ‫‪ -1‬طرح اختصاص بودجه به مناطق محروم‬ ‫طــرح اختصــاص بودجــه بــه مناطــق محــروم در جهــت مقابلــه بــا اثــرات‬ ‫زیانبــار محرومیت هــای اقتصــادی ‪ -‬اجتماعــی کشــور بــه اجــرا گــذارده‬ ‫شــده اســت کــه از طریــق ان بــه مــدارس مناطــق مذکــور بودجــه و کمکهــای‬ ‫اموزشــی فوق العــاده اختصــاص می یابــد‪ .‬هــدف از اجــرای ایــن طــرح‬ ‫جبــران عقب ماندگیهــای ناشــی از محرومیت هــای اقتصــادی – اجتماعــی‬ ‫می باشــد‪ .‬گفتنــی اســت کــه اندســته از مدارســی کــه خواهــان اســتفاده‬ ‫از طــرح مالــی مذکــور می باشــند از طریــق کمیتــه ویــژه‪ ،‬بــر اســاس‬ ‫شــاخص های اموزشــی‪ ،‬اقتصــادی و اجتماعــی نظیــر نــرخ بیــکاری‪ ،‬هزینــه‬ ‫مســکن و مراقبت هــای بهداشــتی و درمانــی و میــزان ســواد خوانــدن و‬ ‫نوشــتن و ریاضیــات در منطقــه مذکــور مــورد ارزیابــی و اولویت بنــدی فــرار‬ ‫می گیرنــد‪ .‬در حــال حاضــر بالــغ بــر (‪ ) 316‬مدرســه ابتدایــی بــا جمعیــت‬ ‫دانش امــوزی معــادل ‪ 72957‬نفــر در ایــن طــرح ثبت نــام نمــوده و پذیرفتــه‬ ‫شــده اند‪ .‬کلیــه مــدارس مذکــور بــه ازای هــر دانش امــوز هزینــه ســرانه‬ ‫مــازاد معــادل (‪ ) 30‬پونــد ایرلنــدی دریافــت می نمایــد‪.‬‬ ‫‪ .3‬مشخص کردن نیازها و پاسخگویی به موقع انان‬ ‫‪ .4‬افزایش مشارکت اعضای خانه و مدرسه و جامعه‬ ‫‪ .5‬رشد و گسترش خودیاری و استقالل طرفین‬ ‫‪ .6‬بازدیــد رســمی از خانواده هــا بــه عنــوان عنصــر کلیــدی در برقــراری حــس اعتمــاد و‬ ‫اطمینــان بــا خانواده هــا‬ ‫‪ .7‬ایجــاد ارتبــاط و تشــویق و ترغیــب همــکاری و هماهنگــی میــان نهادهــای قانونــی مرتبــط‬ ‫بــا امــوزش و افزایــش تاثیرگــذاری و کارایــی و جلوگیــری از دوبــاره کاری و بهره منــدی‬ ‫خانواده هــا و دانش امــوزان در حاشــیه قــرار گرفتــه از مزایــای طــرح‬ ‫‪ .8‬متداوم بودن ارتباط میان خانه ‪ /‬مدرسه ‪ /‬اجتماع‬ ‫‪ .9‬گسترش مالکیت اجتماعی طرح از طریق افزایش تعداد کمیته های محلی‬ ‫طــرح شــروع زود هنــگام امــوزش پیــش دبســتانی طــی ســال ‪ 1994‬میالدی‬ ‫بــه مــورد اجــرا گــذارده شــد‪ .‬طــی ســال ‪ 1997-98‬میــادی‪ ،‬مجمــوع کل‬ ‫مــدارس پیش دبســتانی بــر (‪ ) 40‬مدرســه بــا (‪ ) 56‬کالس درس بالــغ‬ ‫می گردیــد کــه تعــداد ‪ 1559‬کــودک در انهــا بــه فعالیــت اموزشــی مبــادرت‬ ‫می نماینــد‪.‬‬ ‫الزم بــه یــاداوری اســت کــه تراکــم دانش امــوزان پیش دبســتانی در هــر‬ ‫یــک از کالســهای مــدارس مذکــور (‪ ) 30‬نفــر بــوده کــه (‪ )15‬دانش امــوز‬ ‫در شــیفت صبــح و (‪ )15‬دانش امــوز در شــیفت بعدازظهــر در کالس هــا‬ ‫حضــور می یابنــد‪ .‬همچنیــن خاطرنشــان می شــود کــه هــر یــک از مــدارس‬ ‫مذکوربــه ازاء هــر کــودک ‪ 75‬پونــد هزینــه ســرانه دریافــت می نماینــد‪.‬‬ ‫عــاوه بــر ایــن هــر کالس از یــک مربــی پیش دبســتانی و یک کودکیــار‬ ‫برخــوردار می باشــد‪ .‬گفتنــی اســت کــه ســالیانه بــه هــر کالس مبلغــی‬ ‫معــادل ‪ 4500‬پونــد جهــت تــدارک لــوازم و ابــزار اموزشــی اختصــاص‬ ‫می یابــد‪ .‬عــاوه بــر ایــن هــر ســاله مبلغــی معــادل ‪ 1500‬پونــد در جهــت‬ ‫تشــویق والدیــن بــه مشــارکت در امــور مــدارس اختصــاص می یابــد‪.‬‬ ‫‪ -2‬طرح ارتباط خانه ‪ /‬مدرسه ‪ /‬جامعه‬ ‫طــرح ارتبــاط خانــه ‪ /‬مدرســه ‪/‬جامعــه بــر زمینه هــای محرومیت زدایــی‬ ‫منطقـه ای متمرکــز بــوده و در جهــت گســترش دخالــت والدیــن در رونــد امــوزش‬ ‫کــودکان و گســترش ارتبــاط مثبــت میــان والدیــن و کادر اموزشــی مــدارس بــه‬ ‫مــورد اجــرا گــذارده می شــود‪ .‬طــرح ارتبــاط خانــه ‪ /‬مدرســه ‪ /‬جامعــه طــی‬ ‫ســال ‪ 1990‬میــادی بــا انتصــاب ‪ 30‬عضــو از معلمیــن مقطــع ابتدایــی بــه‬ ‫عنــوان رابطیــن هماهنگ کننــده در ‪ 55‬مدرســه ابتدایــی مناطــق محــروم شــهری‬ ‫راه انــدازی گردیــد‪ .‬طــی ســال ‪ 1991‬میــادی‪ ،‬طــرح مذکــور در مقطــع متوســطه‬ ‫نیــز بــه مــورد اجــرا گــذارده شــد‪ .‬الزم بــه ذکــر اســت کــه طــرح مذکــور در‬ ‫ســپتامبر ســال ‪ 1999‬توســعه یافتــه و کلیــه مــدارس ابتدایــی مناطــق محــروم‬ ‫را تحــت پوشــش قــرار داد‪ .‬در ایــن راســتا از طریــق فعالیــت رابطیــن محلــی‬ ‫در مناطــق مذکــور والدیــن دانش امــوزان بــه دخالــت فعاالن ـ ه در امــور اموزشــی‬ ‫و همــکاری بــا مدرســه محــل تحصیــل فرزنــدان خــود تشــویق می گردنــد‪ .‬از‬ ‫جملــه مهم تریــن اهــداف گســترش طــرح مذکــور می تــوان بــه مــوارد ذیــل‬ ‫اشــاره نمــود‪:‬‬ ‫هــدف از شــروع زود هنــگام دوره پیــش دبســتانی ‪ ،‬قــرار دادن کــودکان در‬ ‫معــرض برنامه هــای اموزشــی اســت کــه بــه رشــد زود هنــگام شــخصیتی‬ ‫انــان و بنــا نهــادن پایــه اموزشــی موفقیت امیــز بــرای ســالهای اتــی‬ ‫ایــن قشــر ســنی منتهــی می گــردد‪ .‬طــرح ازمایشــی مذکــور از اهمیــت‬ ‫بســیاری برخــوردار می باشــد‪ .‬کلیــه شــواهد و قرائــن داخلــی و خارجــی‬ ‫نشــان می دهنــد کــه امــوزش پیش دبســتانی بــا کیفیــت و پرمحتــوا نقــش‬ ‫بســیار مهمــی در جبــران اثــرات اوضــاع نامطلــوب اجتماعــی و پیشــگیری از‬ ‫ضعف هــای اموزشــی ایفــا می نمایــد‪.‬‬ ‫در ایــن راســتا ‪ 8‬ناحیــه و اصنــاف اموزشــی و اجتماعــی شــهرهای کــورک‪،‬‬ ‫الیمریــک و دوبلیــن براســاس طــرح اموزشــی و جهــت خدمات رســانی‬ ‫امــوزش طــی ســال ‪ 1994‬میــادی برگزیــده شــدند‪.‬‬ ‫ص و بــا‬ ‫گفتنــی اســت کــه نواحــی و مراکــز مذکــور پــس از تحقیــق و تفح ـ ‬ ‫مالحظــه نیازهــای شــدید انــان انتخــاب گردیدنــد‪ .‬پــس از اجــرای طــرح‬ ‫مذکــور در مراکــز فــوق بــه تدریــج دامنــه طــرح بــه ســایر مــدارس و مراکــز‬ ‫محــروم کشــور کشــیده شــد بــه نحــوی کــه هــم اکنــون ایــن طــرح در‬ ‫بیــش از (‪ )40‬مرکــز اجــرا می گــردد‪ .‬هــر یــک از مراکــز مشــمول طــرح‬ ‫تعــداد ‪ 60‬کــودک رده هــای ســنی ‪ 3-4‬ســال را تحــت پوشــش خدمــات‬ ‫امــوزش پیش دبســتانی خــود قــرار داده انــد‪.‬‬ ‫الزم بــه ذکــر اســت کــه کالســهای پیش دبســتانی در برخــی از مــدارس‬ ‫ابتدایــی از پیــش تعییــن نشــده برگــزار می گــردد‪ .‬ایــن مراکــز طــی دو‬ ‫شــیفت صبــح و عصــر فعالیــت نمــوده‪ ،‬از ایــن روی از حداکثــر پتانســیل خــود‬ ‫در زمینــه امــوزش پیش دبســتانی بهــره می برنــد‪.‬‬ ‫ بــه حداکثــر رســاندن مشــارکت فعاالنــه دانش امــوزان در مــدارس تحــت‬‫پوشــش طــرح در فراینــد یادگیــری‪ ،‬بــه ویــژه دانش اموزانــی کــه افــت‬ ‫تحصیلــی مواجــه می باشــند‪.‬‬ ‫ گســترش همــکاری و مشــارکت فعاالنــه میــان خانــه‪ ،‬مدرســه و نهادهــای‬‫اجتماعــی در جهــت بهره منــدی هــر چــه بیشــتر دانش امــوزان از منافــع و‬ ‫منابــع اموزشــی‬ ‫ افزایــش طــرح اگاهــی والدیــن از تواناییهــای بالقــوه خــود در جهــت ارتقــاء‬‫پیشــرفت تحصیلــی کــودکان و یــاری رســاندن بــه انــان در کشــف ســایر مهارتها‬ ‫ افزایــش بهره منــدی دانش امــوزان از تحصیــل علــم و ابقــاء تحصیلــی‬‫انــان تــا پایــان دوره تحصیــات پایــه و تشــویق و ترغیــب انــان بــه ورود بــه‬ ‫تحصیــات دانشــگاهی و قــرار گرفتــن در جریــان منظــم تحصیــل علــم‬ ‫ انتشــار نتایــج مثبــت و ســازنده طــرح از طریــق نظــام مدرس ـه ای بــه بطــن‬‫جامعــه‬ ‫خاطرنشــان می گــردد کــه پایــه و اســاس طــرح مذکــور بــر اصــل مشــارکت‬ ‫فعاالنــه میــان خانــه ‪ /‬مدرســه ‪ /‬جامعــه در امــر امــوزش کــودکان نهــاده شــده‬ ‫اســت‪ .‬از جملــه مشــخصات بــارز ایــن نــوع مشــارکت می تــوان بــه برخــورداری‬ ‫از رابطــه کاری براســاس یــک هــدف مشــخص‪ ،‬احتــرام متقابــل و تمایــل قلبــی‬ ‫شماره ‪| 67‬راز شقایق| ‪16‬‬ ‫شماره ‪| 67‬راز شقایق| ‪17‬‬ صفحه 9 ‫بهتریندانشگاههایایرلندبرایتحصیل‬ ‫کالســهای نوبــت صبــح از ســاعت (‪ ) 9 - 11/30‬قبــل از ظهــر و کالســهای‬ ‫نوبــت عصــر طــی ســاعات (‪ )12 - 2/30‬برگــزار می گــردد‪ .‬همچنیــن‬ ‫در هــر یــک از کالســها تنهــا ‪ 15‬کــودک بــه فراگیــری اموزشــهای ایــن‬ ‫مقطــع مبــادرت می نماینــد‪ .‬همانگونــه کــه قب ـ ً‬ ‫ا نیــز بــدان اشــاره گردیــد‬ ‫در هــر یــک از مراکــز مذکــور دو مربــی پیش دبســتانی صالحیــت دار و دو‬ ‫کودکیــار برگزیــده بــه فعالیــت مبــادرت می نماینــد‪ .‬یــاداور می شــود کــه‬ ‫کودکیــاران از طریــق هیئــت مدیــره مــدارس انتخــاب و بــه کار گمــارده‬ ‫می شــوند‪ .‬حداقــل صالحیــت الزم جهــت اشــتغال بــه کودکیــاری در‬ ‫مرحلــه اغازیــن برخــورداری گواهینامــه پایــه دوم امــوزش متوســطه‬ ‫تمام وقــت و گواهینامــه پایــه دوم فنــی و حرف ـه ای موســوم بــه ( ‪N . C V‬‬ ‫‪ ) A‬می باشــد‪.‬‬ ‫کالج و دانشگاه ترینیتی دوبلین‬ ‫در رتبــه بنــدی بهتریــن دانشــگاه هــای ایرلنــد دانشــگاه ترینیتــی دوبلیــن رتبــه اول را‬ ‫دارد‪ .‬ایــن دانشــگاه در ســال ‪ ۱۵۹۲‬تاســیس شــد‪ .‬محیــط دانشــگاهی و محوطــه بســیار‬ ‫مناســبی بــرای دانشــجویان دارد‪ .‬رشــته هایــی کــه در ایــن دانشــگاه از مقطــع لیســانس‬ ‫تدریــس مــی شــود‪ ،‬رشــته هــای هنــری‪ ،‬اقتصــاد و مدیریــت بازرگانــی‪ ،‬پزشــکی و‬ ‫رشــته هــای علــوم پزشــکی‪ ،‬مهندســی و علــوم و تکنولــوژی هســتند‪ .‬متاســفانه رشــته‬ ‫هــای دانشــگاهی زبــان و فرهنــگ در ایــن دانشــگاه تدریــس نمــی شــود‪ .‬دانشــجویان‬ ‫بیــن المللــی هــم بــرای ایــن دانشــگاه مــی تواننــد درخواســت پذیــرش بفرســتند‪ .‬تعــداد‬ ‫دانشــجویان ایــن دانشــگاه‪ ،‬بیــن ‪ ۱۵‬هــزار تــا ‪ ۱۹۹۹۹‬دانشــجو اســت‪ .‬ایــن دانشــگاه‬ ‫دولتــی‪ ،‬کتابخانــه و باشــگاه هــای ورزشــی دارد‪.‬‬ ‫از جملــه دیگــر مــدارک مــورد نیــاز جهــت احــراز شــغل مذکــور می تــوان‬ ‫بــه گواهینامــه درجــه دوم مراقبت هــای بهداشــتی و یــا معــادل ان اشــاره‬ ‫نمــود‪ .‬گفتنــی اســت کــه دیپلــم پرســتاری در قالــب مــدرک معــادل نیــز‬ ‫پذیرفتــه می گــردد‪.‬‬ ‫کلیــه مربیــان و کودکیــاران مقطــع پیش دبســتانی موظــف بــه حضــور‬ ‫منظــم در کالســهای امــوزش ضمــن خدمــت می باشــند‪ .‬از ســال ‪1998‬‬ ‫میــادی همــه ســاله کنفرانــس ملــی امــوزش پیش دبســتانی در شــهر‬ ‫دوبلیــن بــر پــا می گــردد‪ .‬هــدف از برگــزاری ایــن همایــش ملــی اشــنایی‬ ‫بــا دیدگاههــای گروههــای ذینفــع در ایــن زمینــه و اتخــاذ شــیوه های‬ ‫مناســب جهــت حمایــت‪ ،‬هماهنگــی و گســترش هــر چــه بیشــتر طــرح‬ ‫مذکــور می باشــد‪ .‬ارائــه برنامه هــای اموزشــی پیش دبســتانی مناســب‬ ‫در نواحــی محــروم از جملــه موضوعــات مــورد بحــث ایــن کنفرانــس‬ ‫به شــمار مــی رود‪.‬‬ ‫پــس از خاتمــه کنفرانــس‪ ،‬دبیرخانــه همایــش اقــدام بــه چــاپ و انتشــار‬ ‫نتایــج و توافقــات بدســت امــده می نمایــد‪ .‬ایــن گــزارش حــاوی چکیــده‬ ‫مذاکــرات و مباحثــات همایــش بــوده و بــه صــورت یــک بخــش مهــم‬ ‫ضمیمــه ســند سیاســی مربــوط بــه امــوزش پیش دبســتانی می گــردد‪.‬‬ ‫دانشــجویان مــی تواننــد بعضــی از دروس خــود را بــه صــورت انالیــن دریافــت نمــوده‬ ‫و بگذراننــد‪ .‬ایــن دانشــگاه همچنیــن رتبــه ‪ ۲۲۴‬را در میــان دانشــگاه هــای جهــان‬ ‫توانســته از ان خــود نمایــد‪ .‬همانطــور کــه از نــام ان پیداســت‪ ،‬ایــن دانشــگاه در شــهر‬ ‫دوبلیــن قــرار دارد‪.‬‬ ‫کالج و دانشگاه دوبلین‬ ‫طــرح تکمیــل دوره امــوزش از جملــه طرحهــای راهبــردی دپارتمــان امــوزش و علــوم‬ ‫بــوده و هــدف از اجــرای ان تاثیرگــذاری مثبــت بــر حضــور دانش امــوزان در مــدارس‬ ‫دوره متوســطه و افزایــش شــمار دانش اموزانــی اســت کــه بــا موفقیــت ایــن دوره را‬ ‫پشت ســر می گذارنــد‪.‬‬ ‫دایــره توســعه ملــی کشــور (‪ )NDP‬بــا همــکاری صنــدوق اجتماعــی جامعــه اروپــا (‪)ESF‬‬ ‫عهــده دار تامیــن مالــی طــرح مذکــور می باشــند‪ .‬الزم بــه ذکــر اســت کــه ایــن طــرح‬ ‫در ســایر کشــورهای اروپایــی نیــز بــه مــورد اجــرا گــذارده شــده و منحصــر بــه کشــور‬ ‫ایرلنــد نمی باشــد‪.‬‬ ‫بــر اســاس امارهــای جــاری‪ ،‬طــی ســال ‪ 1994‬میــادی‪ ،‬میــزان ابقــاء تحصیلــی‬ ‫دانش امــوزان تــا پایــان دوره متوســطه در کشــور ایرلنــد بــر ‪ 83/7‬درصــد بالــغ‬ ‫می گــردد‪ .‬طــرح مذکــور بیشــتر بــر دانش اموزانــی متمرکــز اســت کــه بــه واســطه‬ ‫مواجهــه بــا مشــکالت یادگیــری در معــرض تــرک تحصیــل قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫دانش اموزانــی کــه مبــادرت بــه یــک چنیــن عملــی می نماینــد بیشــتر تمایــل بــه‬ ‫خودســری داشــته و از شــانس کمتــری جهــت احــراز شــغل مناســب در جامعــه برخــوردار‬ ‫می باشــند‪ .‬هــر چنــد تکمیــل تحصیــات دوره متوســطه و دریافــت مــدرک تحصیلــی‬ ‫بــه معنــای یافتــن شــغل مــورد نظــر نیســت امــا بــه هــر حــال در دنیــای متلــون‬ ‫اقتصــاد امــروزی عــدم برخــوداری از مــدرک تحصیلــی بــه حاشیه نشــینی افــراد منتهــی‬ ‫می گــردد‪.‬‬ ‫در ایرلنــد صندوقــی بــه نــام صنــدوق خدمــات و تســهیالت جوانــان راه انــدازی شــده‬ ‫اســت کــه هــدف از تاســیس ان توســط دولــت طــی ســال ‪ 1998‬میــادی‪ ،‬توســعه و‬ ‫گســترش روشــهای هدفمنــد پیشــگیری از افــت تحصیلــی و تــرک تحصیــل زودهنــگام از‬ ‫طریــق گســترش امکانــات ویــژه جوانــان نظیــر امکانــات ورزشــی و تفریحــی و خدمــات‬ ‫رفاهــی در نقــاط محــروم می باشــد‪ .‬بــه عبــارت دیگــر ایــن صنــدوق بــا هــدف جلــب‬ ‫جوانــان مناطــق محــروم و الــوده بــه مــواد مخــدر بــه فعالیتهــای متنــوع ورزشــی و‬ ‫تفریحــی و بــه دور نگاهداشــتن انــان از خطــر اعتیــاد بــه مــواد مخــدر تاســیس یافتــه‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫دولــت ایرلنــد نیــز درجهــت گســترش فعالیتهــای صنــدوق کمــک مالــی (‪ )47‬میلیــون‬ ‫یورویــی بــه ان اختصــاص داده اســت‪ .‬خاطرنشــان می گــردد کــه مبلــغ مزبــور ظــرف‬ ‫مــدت ‪ 3‬ســال و بــه تدریــج بــه صنــدوق واریــز می گــردد‪ .‬گفتنــی اســت کــه از میــزان‬ ‫کمکهــای مالــی مذکــور‪ ،‬بالــغ بــر ‪ 34‬میلیــون یــورو بــه ‪ 13‬گــروه ضربتــی محلــی مبــارزه‬ ‫بــا مــواد مخــدر اختصــاص یافتــه اســت‪.‬‬ ‫شماره ‪| 67‬راز شقایق| ‪18‬‬ ‫ایــن دانشــگاه در میــان بهتریــن دانشــگاه هــای ایرلنــد توانســته رتبــه دوم را از ان خــود‬ ‫نمایــد‪ .‬همچنیــن یکــی از مزیــت هایــی کــه دارد بــه دلیــل قرارگیــری در پایتخــت ایرلنــد‬ ‫یعنــی دوبلیــن‪ ،‬موقعیــت هــای بهتــری بــرای تحصیــل و زندگــی فراهــم مــی اورد‪ .‬ایــن‬ ‫دانشــگاه در ســال ‪ ۱۸۵۴‬تاســیس شــده اســت و تمــام رشــته هــای دانشــگاهی را از‬ ‫مقطــع لیانــس تــا مقطــع دکتــری ارائــه مــی دهــد‪ .‬در طــول ‪ ۱۶۵‬ســالی کــه از زمــان‬ ‫تاســیس ایــن دانشــگاه مــی گــذرد‪ ،‬دانشــجویان بــا توجــه بــه نمــرات کســب نمــوده‬ ‫در طــول مقاطــع تحصیلــی قبلــی و مــدارج علمــی شــان انتخــاب مــی شــوند‪ .‬در حــال‬ ‫حاضــر تعــدا بیــش از ‪ ۴۹‬هــزار دانشــجوی بومــی و بیــن المللــی در پنــج کالــج ‪۳۴ ،‬‬ ‫مدرســه و ‪ ۱۸‬موسســه تحقیقاتــی در حــال تحصیــل هســتند ‪.‬در میــان دانشــگاه هــای‬ ‫جهــان‪ ،‬رتبــه ایــن دانشــگاه ‪ ۲۹۰‬بــوده و در ایرلنــد توانســته جایــگاه دوم را از ان خــود‬ ‫نمایــد‪ .‬تمــام رشــته هــا از قبیــل رشــته هــای هنــری‪ ،‬اقتصــاد و مدیریــت بازرگانــی‪،‬‬ ‫زبــان و فرهنــگ‪ ،‬پزشــکی و رشــته هــای علــوم پزشــکی‪ ،‬مهندســی و علــوم و تکنولــوژی‬ ‫و در مجمــوع تمــام رشــته هــای دانشــگاهی را مــی تــوان در ایــن دانشــگاه یافــت‪.‬‬ ‫اگــر بــرای پذیــرش در ایــن دانشــگاه اقــدام مــی نماییــد‪ ،‬بایــد نمــرات بــاال و مــدارج‬ ‫علمــی خوبــی را ارائــه دهیــد‪ .‬خوشــبختانه ایــن دانشــگاه امکانــات رفاهــی متعــددی از‬ ‫قبیــل خوابــگاه‪ ،‬کتابخانــه و ورزشــگاه را بــرای دانشــجویانش در نظــر گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫ایــن دانشــگاه بــرای پذیــرش و انتخــاب دانشــجو از میــان دانشــجویان بومــی بســیار‬ ‫ســختگیر بــوده و تنهــا ‪ ۱۰‬تــا ‪ ۲۰‬درصــد از متقاضیــان بومــی را مــی پذیــرد‪ .‬دانشــجویان‬ ‫بیــن المللــی واجــد شــرایط نیــز مــی تواننــد بــرای تحصیــل اقــدام کننــد‪.‬‬ ‫کالج و دانشگاه کورک‬ ‫ایــن دانشــگاه بســیار مــورد پســند دانشــجویان بومــی و البتــه بیــن المللــی اســت‪ .‬چــرا‬ ‫کــه در شــهر کــورک قــرار گرفتــه اســت‪ .‬دانشــگاه و کالــج کــورک از بهتریــن دانشــگاه‬ ‫هــای ایرلنــد اســت کــه در ســال ‪ ۱۸۴۵‬تاســیس شــده و هــم اکنــون مکانــی بــرای‬ ‫تحصیــل حــدود ‪ ۲۰‬هــزار دانشــجو اســت‪ .‬ایــن دانشــگاه و کالــج رتبــه ســوم در ایرلنــد‬ ‫و رتبــه ‪ ۴۰۷‬را در میــان دانشــگاه هــای برتــر جهــان دارد‪ .‬وزارت علــوم و فنــاوری ایرلنــد‬ ‫ایــن دانشــگاه را تاییــد نمــوده اســت‪.‬‬ ‫منتهــا بــرای پذیــرش در مقطــع لیســانس مــی توانیــد درخواســت دهیــد‪ .‬همچنیــن‬ ‫رشــته هایــی ماننــد رشــته هــای هنــری‪ ،‬اقتصــاد و مدیریــت بازرگانــی‪ ،‬پزشــکی و رشــته‬ ‫هــای علــوم پزشــکی‪ ،‬مهندســی و علــوم و تکنولــوژی بــه جــز رشــته هــای زبــان و‬ ‫فرهنــگ در اینجــا ارائــه مــی شــوند‪.‬‬ ‫شماره ‪| 67‬راز شقایق| ‪19‬‬ صفحه 10 ‫‪html.https://www.nyulawglobal.org/globalex/Hungary1‬‬ ‫علیرضا مفتخری مظاهری‬ ‫حقوقدان و مدرس دانشگاه‬ ‫نظام حقوقی ایرلند‬ ‫قانــون اساســی امــروزه توســط پارلمــان ملــی دو مجلسی‪-‬بیشــتر بــا نــام ایرلنــدی ان‬ ‫‪ Oireachtas‬شــناخته مــی شــود‪ .‬اعمــال ‪ Oireachtas‬بــه بخــش هــای متوالــی تقســیم مــی‬ ‫شــوند و ممکــن اســت بــا اســتفاده از یــک عنــوان کوتــاه کــه بــه ایــن اثــر تقریبـاً بــر اســاس‬ ‫موضــوع ان و ســالی کــه در ان بــه تصویــب رســیده اســت ‪ ،‬عنوانــی ارائــه شــود‪.‬‬ ‫همانطــور کــه در بخــش ســاختار سیاســی توضیــح داده شــد‪ Oireachtas ،‬دو قســمت‬ ‫اســت‪ ،‬مجلــس نماینــدگان و ســنا و قانــون بــه ســنا اجــازه مــی دهــد تــا قانــون وتــو را بــه‬ ‫تعویــق بینــدازد ‪ ،‬مــوردی کــه از ســال ‪ 1937‬تاکنــون تنهــا دو بــار اتفــاق افتــاده اســت‪.‬‬ ‫مــاده ‪ 50‬قانــون اساســی ایرلنــد تمــام قوانینــی را کــه قبــل از الزم االجــرا شــدن در ‪ 29‬دســامبر‬ ‫‪ 1937‬در ایالــت ایرلنــد ازاد اجــرا شــده بــود ‪ ،‬بــه تصویــب رســاند‪.‬‬ ‫قدیمــی تریــن قانونــی کــه در حــال حاضــر در ایرلنــد در حــال اجــرا اســت ‪ ،‬قانــون عدالــت‬ ‫‪ 1204‬اســت (یــک قانــون ایرلنــدی اســت کــه در ‪ ، 1204‬ششــمین ســال پادشــاهی جــان ‪،‬‬ ‫پادشــاه انگلســتان ‪ ،‬تصویــب شــد‪ .‬ســاخت قلعــه و اســتحکامات در دوبلیــن و برپایــی دادگاه‬ ‫هایــی در دانیبــروک ‪ ،‬واترفــورد و لیمریــک فراهــم شــد‪ .‬ایــن قانــون در حــال حاضــر قدیمــی‬ ‫تریــن قانونــی اســت کــه بــر اســاس قانــون ایرلنــد بــه موجــب قانــون تجدیــد نظــر قانــون‬ ‫اساســنامه ‪ 2007‬اعمــال مــی شــود‪.).‬‬ ‫قانــون ایرلنــد شــامل قانــون اساســی و قوانیــن عــادی اســت‪ .‬باالتریــن‬ ‫قانــون در ایــن کشــور‪ ،‬قانــون اساســی اســت کــه همــه قوانیــن دیگــر از‬ ‫ان اعتبــار مــی گیرنــد‪.‬‬ ‫جمهــوری ایرلنــد دارای یــک قانــون حقوقــی متــداول بــا قانــون اساســی‬ ‫مکتــوب اســت کــه دموکراســی پارلمانــی را بــر اســاس سیســتم پارلمانــی‬ ‫انگلیــس فراهــم مــی کنــد البتــه بــا رئیــس جمهــور منتخــب مردمــی ‪،‬‬ ‫تفکیــک قــوا ‪ ،‬سیســتم توســعه یافتــه حقــوق اساســی و بازنگــری قضایــی‬ ‫از قوانیــن اولیــه‪.‬‬ ‫قانون اساسی ایرلند شامل قوانینی است که به شرح زیر تصویب شده است‪:‬‬ ‫اساسنامه ایرلند قبل از اتحادیه‬ ‫منابــع حقــوق ایرلنــد نشــان دهنــده تاریــخ ایرلنــد و پارلمــان هــای مختلفی‬ ‫اســت کــه قانــون انها کشــور را در طــول اعصار تحــت تاثیر قرار داده اســت‪.‬‬ ‫پادشاه انگلستان به عنوان قانونگذار ایرلند و پارلمان ایرلند (‪)1800-1169‬‬ ‫قوانین برهون‬ ‫قوانیــن انگلیــس کــه در اصــل تصویــب انهــا در مــورد ایرلنــد اعمــال شــد یــا بعــدا ً در ایرلنــد‬ ‫اعمــال شــد‪.‬‬ ‫قوانیــن برهــون یــک سیســتم حقوقــی اولیــه ایرلنــدی نســبتاً پیچیــده بــود‬ ‫کــه عملکــرد ان در نهایــت در فتــح ایرلنــد توســط کرومویــل از بیــن رفــت‪.‬‬ ‫قوانیــن برهــون فقــط یــک سیســتم حقوقــی مدنــی بــود ‪ -‬هیــچ قانــون‬ ‫جزایــی وجــود نداشــت‪ .‬در ان زمــان بــه اعمالــی کــه امــروزه جنایتــکار تلقی‬ ‫میشــدند‪ ،‬مشــابه قانــون جــرم و جنایــت رســیدگی مــی شــد‪ .‬مرتکــب بایــد‬ ‫جــرم را جبــران کنــد ‪ ،‬نــه اینکــه مجازاتــی مانند حبس بــرای او اعمال شــود‪.‬‬ ‫پادشاهی انگلستان (‪)1241-1066‬‬ ‫پارلمان انگلستان (‪)1706-1241‬‬ ‫پارلمان بریتانیا (‪)1800-1707‬‬ ‫قوانین اول و دوم دیل (مجلس نمایندگان)‬ ‫اساسنامه ایرلند مستقل‬ ‫اول و دوم دیــل در مخالفــت بــا حکومــت بریتانیــا در ایرلنــد شــکل گرفــت‪.‬‬ ‫قوانینــی کــه در اول و دوم دیــل تصویــب شــد هیــچ اثــر قانونــی رســمی‬ ‫نداشــت‪.‬‬ ‫‪ Oireachtas‬ایالت ازاد ایرلند (‪ 6‬دسامبر ‪ 1922‬تا ‪ 28‬دسامبر ‪)1937‬‬ ‫‪ Oireachtas‬فعلی (از ‪ 29‬دسامبر ‪ 1937‬تا به امروز)‬ ‫قانون اساسی‬ ‫قوانین ثانویه‬ ‫قانــون اساســی ایرلنــد توســط همــه پرســی عمومــی کــه در‬ ‫‪ 1‬ژوئیــه ‪ 1937‬برگــزار شــد‪ ،‬تصویــب شــد و در ‪ 29‬دســامبر‬ ‫همــان ســال الزم االجــرا شــد‪.‬‬ ‫قانــون اساســی ســنگ بنــای سیســتم حقوقــی ایرلنــد‬ ‫اســت و بــه عنــوان منبــع قــدرت اعمــال شــده توســط‬ ‫قــوای مقننــه‪ ،‬قضایــی و اجرایــی دولــت بــه شــمار‬ ‫مــی رود‪ .‬دادگاه عالــی ایرلنــد و دیــوان عالــی بــر کلیــه‬ ‫قوانیــن نظــارت قضایــی دارنــد و در صــورت مغایــرت‬ ‫بــا قانــون اساســی ممکــن اســت قوانیــن را لغــو کننــد‪.‬‬ ‫علیرغــم بیانیــه قانــون اساســی ‪ 1937‬مبنــی بــر اینکــه ‪ Oireachtas‬بایــد «تنهــا و منحصــر بــه‬ ‫فــرد» قانونگــذار باشــد‪ ،‬امــا مدتهاســت کــه پارلمــان مجــاز اســت قــدرت قانونگــذاری خــود را بــه‬ ‫ســایر دســتگاهها واگــذار کنــد‪ .‬امــا قوانیــن تفویــض شــده از «اصــول و سیاســت» هــای منــدرج در‬ ‫اساســنامه مربــوط تجــاوز نمــی کنــد‪.‬‬ ‫همــه مــوارد قوانیــن تفویــض شــده در جمهــوری ایرلنــد بــه عنــوان اســناد قانونــی شــناخته مــی‬ ‫شــوند اگرچــه فقــط یــک زیرمجموعــه کوچــک از انهــا بــه عنــوان اســناد قانونــی شــماره گــذاری‬ ‫شــده منتشــر مــی شــود‪.‬‬ ‫عــاوه بــر ایــن ‪ ،‬مجموعــه ای از منشــورها ‪ ،‬قوانیــن و دســتورات قانونــی و ســایر قوانیــن ثانویــه‬ ‫کــه قبــل از اســتقالل در ســال ‪ 1922‬وضــع شــده بــود ‪ ،‬همچنــان در ایرلنــد بــه قــوت خــود باقــی‬ ‫اســت ‪ ،‬زیــرا ایــن قوانیــن لغــو نشــده و یــا بــه قــوت خــود باقــی نمانــده اســت‪.‬‬ ‫قانــون اساســی تنهــا بــا همــه پرســی قابــل اصــاح اســت‪.‬‬ ‫پیشــنهاد اصــاح قانــون اساســی بــه عنــوان الیحــه بــه دیــل‬ ‫شــیران (مجلــس نماینــدگان) ارائــه مــی شــود و در صــورت‬ ‫تصویــب در مجلــس نماینــدگان و در مرحلــه بعــد تصویــب‬ ‫توســط مجلــس ســنا در اختیــار مــردم قــرار مــی گیــرد‪.‬‬ ‫قوانین عادی‬ ‫ایرلنــد موضــوع اولیــن گســترش سیســتم حقوقــی عــادی انگلســتان در خــارج از انگلســتان بــود‪ .‬در‬ ‫حالــی کــه در انگلســتان ایجــاد قانــون عــادی تــا حــد زیــادی نتیجــه جــذب قوانیــن عرفــی موجــود‬ ‫بــود ‪ ،‬در ایرلنــد قوانیــن عــادی از انگلســتان جایگزیــن قوانیــن عرفــی ایرلنــدی هــا شــد‪ .‬بــا ایــن‬ ‫حــال ‪ ،‬ایــن یــک رونــد تدریجی بــود که همــراه با نفــوذ انگلیســی (و بعــدا ً انگلیســی) در ایرلنــد بود‪.‬‬ ‫فقــط شــهروندان ایرلنــدی مقیــم ایــن کشــور مــی تواننــد‬ ‫رای دهنــد‪ .‬هیــچ شــرطی بــرای همــه پرســی وجــود نــدارد و‬ ‫اکثریــت ســاده رای دهنــدگان بــرای تصویــب پیشــنهاد کافــی‬ ‫اســت‪ .‬پــس از تصویــب مــردم ‪ ،‬رئیــس جمهــور الیحــه همــه‬ ‫پرســی را امضــا مــی کنــد‪.‬‬ ‫تــا نوامبــر ‪ 33 ، 2011‬مــورد همــه پرســی برگــزار شــده اســت‪:‬‬ ‫‪ 23‬مــورد از ان مــورد تاییــد مــردم و ‪ 10‬مــورد ان رد شــد‪.‬‬ ‫قانــون اساســی همچنیــن در دوره انتقالــی اولیــه یعنــی زمانــی‬ ‫کــه اصالحــات بــدون مراجعــه بــه مــردم امــکان پذیــر بــود‪،‬‬ ‫پــس از انتخــاب اولیــن رئیــس جمهــور ایرلنــد دوبــار اصــاح‬ ‫شــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 67‬راز شقایق| ‪20‬‬ ‫ماننــد هــر سیســتم عــادی دیگــر ‪ ،‬دادگاه هــای ایرلنــد ملــزم بــه تصمیــم گیریهایــی هســتند کــه از‬ ‫پیشــینه هــای مشــخصی کــه توســط دادگاه هــای باالتــر و دادگاه هــای حــوزه صالحیــت هماهنــگ‬ ‫تعییــن شــده اســت‪ ،‬اســتفاده شــده اســت‪ .‬اســتثناء اصلــی ایــن قاعــده ایــن اســت کــه دیــوان‬ ‫عالــی اعــام کــرده اســت کــه مشــمول تصمیمــات قبلــی خــود نیســت‪.‬‬ ‫در مــورد ایــن قوانیــن بایــد گفــت؛ احــکام دادگاه هــای بریتانیــا پــس از اســتقالل و همــه احــکام‬ ‫دادگاه هــای امریــکا و کشــورهای مشــترک المنافــع فقــط دارای ارزش اقناعــی بــوده و دادگاه هــای‬ ‫ایرلنــد را ملــزم نمــی کنــد‪.‬‬ ‫‪21‬‬ ‫شقایق|‪21‬‬ ‫|رازشقایق|‬ ‫‪|67‬راز‬ ‫شماره‪41‬‬ ‫شماره‬ صفحه 11 ‫فواد محمدهاشم‬ ‫کارشناس تربیت بدنی‬ ‫بهداشت و درمان در ایرلند‬ ‫مشاوران و متخصصان‬ ‫اگــر احســاس مــی کنیــد کــه نیــاز داریــد کــه یــک متخصــص را ببینیــد‪ ،‬بایــد‬ ‫قبــل از ان ایــن نیــاز را ‪GP‬تاییــد کنــد؛ مشــاورین تقریبــا هرگــز بیمــاران بــدون‬ ‫ایــن تاییــد را قبــول نمــی کننــد‪.‬‬ ‫بیمارستان ها ‪ -‬بخش های حوادث و اورژانس‬ ‫بــه طــور جــدی‪ ،‬بیمارســتان هــا بــر روی مــوارد اضطــراری‪ ،‬نــه بیمــاری هــای‬ ‫روزمــره تمرکــز دارنــد‪ ،‬امــا بــه دالیــل مختلــف‪ ،‬بخــش هــای ‪ A & E‬بــه طــور‬ ‫منظــم محــل مراجعــه بیمــاران مبتــا بــه بیمــاری هــای جزئــی نیــز مــی باشــد‪.‬‬ ‫یــک پرســتار تریــاژ‪ ،‬فوریــت هــر ورودی جدیــد را تعییــن مــی کنــد و منجــر بــه‬ ‫انتظــار طوالنــی بــرای برخــی از افــراد و پذیــرش ســریع در شــرایط اضطــراری‬ ‫واقعــی مــی شــود‪.‬‬ ‫رویکــرد و دیــدگاه سیســتم بهداشــت و درمــان در ایرلنــد بــه‬ ‫اینگونــه اســت کــه ایرلنــد ســالم جایــی اســت کــه هــر کــس‬ ‫میتوانــد از ســامت جســمی و روحــی و رفــاه کامــل بــه پتانســیل‬ ‫کامــل خــود برخــوردار باشــد‪ ،‬جایــی کــه ســامت در همــه ســطوح‬ ‫جامعــه مــورد ارزیابــی و حمایــت قــرار مــی گیــرد و مســئولیت همــه‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫خدمات اورژانس پزشکی و حمل و نقل امبوالنس‬ ‫ایرلنــد ســالم چارچــوب ملــی دولــت بــرای اقــدام بــرای بهبــود‬ ‫ســامت و رفــاه مــردم ایرلنــد اســت‪ .‬کــه تمرکــز اصلــی ان بــر‬ ‫پیشــگیری و حفــظ ســامت افــراد بــه مــدت طوالنــی اســت‪ .‬اهــداف‬ ‫بهداشــت و درمــان ایرلنــد عبارتنــد از‪:‬‬ ‫در هــر بیمــاری (احتمالــی) اضطــراری تهدیــد کننــده زندگــی‪ ،‬فــرد بایــد ‪ 112‬یــا‬ ‫‪ 999‬تمــاس بگیــرد و از امبوالنــس بخواهــد بــه ویــژه اگــر در معــرض ترومــا‪ ،‬از‬ ‫دســت دادن خــون‪ ،‬دشــواری تنفــس‪ ،‬از دســت دادن هوشــیاری یا مشــابه باشــد‪.‬‬ ‫یــک امبوالنــس بالفاصلــه ارســال خواهــد شــد و پــس از ان (بــرای مراقبــت‬ ‫حرفــه ای) بــه نزدیــک تریــن بیمارســتان مناســب بــرای بســتری مراجعــه‬ ‫میشــود‪.‬‬ ‫خدمــات امبوالنــس اضطــراری توســط اداره خدمــات بهداشــتی و اتــش نشــانی‬ ‫دوبلیــن در جمهــوری ایرلنــد فراهــم مــی شــود‪ .‬امبوالنــس هــای شــخصی نیــز‬ ‫عمدتــا بــرای انتقــال بیمــار در دســترس هســتند‪.‬‬ ‫افزایش نسبت افراد سالم در تمام مراحل زندگی‬ ‫کاهش نابرابری های بهداشتی‬ ‫محافظت از مردم از تهدیدات بهداشت و سالمتی‬ ‫محیطــی را ایجــاد کنیــد کــه هــر فــرد و بخــش اجتماعــی بتواننــد در‬ ‫دســتیابی بــه یــک ایرلنــد ســالم نقــش خــود را ایفــا کننــد‪.‬‬ ‫درمانها و داروهای جایگزین‬ ‫تهیه داروها‬ ‫بســته بــه نــوع دارو کــه نیــاز باشــد‪ ،‬شــهروندان ایرلند از روشــهای‬ ‫زیــر دارو تهیــه مــی کنند‪.‬‬ ‫اگهی ها‬ ‫هرکســی بعــد از طــی درمــان خــود و رفــع نیــاز خــود بــه دارو‪،‬‬ ‫داروهــای بــا اســتفاده خــود را بــه فــروش مــی رســاند داروهایــی‬ ‫کــه بیشــتر بــرای بیماریهــای ماننــد ســردرد‪ ،‬گلــودرد‪ ،‬ســرفه و ‪...‬‬ ‫مــورد اســتفاده اســت و بــدون نیــاز بــه تجویــز پزشــک هــم قابــل‬ ‫اســتفاده اســت و مــی تــوان بــا جســتجو در اگهــی هــای انهــا را‬ ‫یافــت‪.‬‬ ‫تعــداد زیــادی از متخصصــان طــب ســنتی چینــی در ایرلنــد هســتند کــه اکثــر‬ ‫انهــا در واقــع چینــی هســتند و درمانهــای خــود را در مــکان هــای مرکــز شــهر‬ ‫انجــام میدهنــد‪.‬‬ ‫تقریبــا هــر مرکــز خریــد بــزرگ در شــهرها ایــن روزهــا یــک خروجــی ‪TCM‬‬ ‫ارائــه مــی دهــد‪ ،‬درمــان هــای موضعــی (ماســاژ یــا طــب ســوزنی)‪ ،‬درمــان دراز‬ ‫مــدت و داروهــای گیاهــی از ایــن نــوع خدمــات درمانــی اســت کــه ارائــه میشــود‪.‬‬ ‫فیزیوتراپیســت هــا نیــز بــه طــور گســترده ای در دســترس هســتند‪.‬‬ ‫ســایر داروهــا و درمانهــای جایگزیــن شــامل تمــام درمانهــای جدیــد ماننــد‬ ‫هومیوپاتــی اســت‪ .‬توجــه داشــته باشــید کــه بــرای تمــام ایــن خدمــات شــما‬ ‫بایــد پــول نقــد پرداخــت کنیــد‪.‬‬ ‫سوپر مارکت ها‬ ‫ســوپرمارکت هــا مــکان مناســب دیگــری بــرای یافتــن داروهایــی‬ ‫اســت کــه نیــاز بــه تجویــز پزشــک ندارنــد ماننــد اســپیرین ارزان‬ ‫قیمــت‪ ،‬ایبوپروفــن و پاراســتامول (اســتامینوفن)‪ .‬ســوپرمارکت هــا‬ ‫بســیاری از داروهــای الــرژی را نیــز بــرای فــروش دارنــد‪.‬‬ ‫حمله سایری به سیستم درمانی‬ ‫در مــی ســال ‪ 2021‬یــک حملــه ســایبری بــه سیســتم درمانــی‬ ‫ایرلنــد شــد و بــا گذشــت ســه روز از اختــال در سیســتم خدمــات‬ ‫درمانــی ایرلنــد کــه هکرهــا باعــث از کار افتــادن سیســتم های‬ ‫رایانــه شــبکه درمانــی شــدند‪ ،‬وزارت بهداشــت و درمــان ایــن‬ ‫کشــور اعــام کــرد بــا یــک حملــه ســایبری روب ـه رو شــده اســت‪.‬‬ ‫وزارت بهداشــت و درمــان ایرلنــد تاییــد کــرد هــدف یــک حملــه‬ ‫باج افــزاری قــرار گرفتــه کــه مشــابه حملــه ای بــوده کــه علیــه‬ ‫سیســتم درمــان ملــی ایرلنــد انجــام گرفــت‪.‬‬ ‫ســخنگوی وزارت بهداشــت و درمــان ایرلنــد اعــام کــرد ایــن‬ ‫وزارتخانــه در تــاش بــرای کنتــرل وضعیــت از زمــان ایــن اختــال‬ ‫اســت و بــه همــکاری نزدیــک بــا مقامــات ادامــه می دهــد‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد ایــن وزارتخانــه بــه حفاظــت از اطالعاتــش متمرکز‬ ‫شــده است‪.‬‬ ‫خبــر ایــن حملــه ســایبری جدیــد درحالــی منتشــر شــد کــه مــردم‬ ‫بــا لغــو وقــت مالقــات بــا پزشــک و تاخیــر در برخــی از خدمــات‬ ‫ارائــه شــده توســط سیســتم درمــان ملــی ایرلنــد روبــه رو شــده ‬ ‫بودنــد‪.‬‬ ‫تزریــق واکســن های کوویــد‪ ۱۹-‬و تســت کرونــا ادامــه دارد امــا‬ ‫بــه طــور موقــت دریافــت نتایــج انهــا بــا تاخیــر همــراه شــد‪.‬‬ ‫داروخانه ها‬ ‫تنهــا مــکان مناســب بــرای خریــد داروهــای تجویــزی پزشــک و‬ ‫داروهــای تخصصــی داروخانــه هــا هســتند کــه بــا همــراه داشــتن‬ ‫نســخه پزشــک مــی تــوان ان را تهیــه کــرد‪.‬‬ ‫پزشکان در طول روز‬ ‫از مرکــز درمانــی منطقــه ســکونت بــرای شناســایی نزدیکتریــن‬ ‫پزشــک (‪ ،GP‬پزشــک عمومــی) مــی تــوان اگاه شــد کــه موجــب‬ ‫صرفــه جویــی در زمــان و ســردرگمی مــی شــود‪.‬‬ ‫معمــوال بــرای مشــاوره پزشــکی پــول نقــد پرداخــت مــی شــود کــه‬ ‫میــزان تقریبــی ان در حــدود‪ 60‬یــورو اســت‪.‬‬ ‫پزشکان در شب یا در اخر هفته‬ ‫اکثــر پزشــکان برنامــه دقیــق « ســاعت نــه تــا پنــج‪ ،‬دوشــنبه تــا‬ ‫جمعــه» (یــا کمتــر) را اجــرا مــی کننــد‪ .‬در خــارج از ایــن زمــان‪،‬‬ ‫فــرد بایــد هزینــه بیشــتری پرداخــت کنــد یــا بــا ســرویس ‪DOC‬‬ ‫تمــاس بگیــرد‪ .‬ایــن کلمــه مخفــف «‪ ،»Doctor on Call‬ســرویس‬ ‫خــارج از ســاعت ‪ GP‬اســت‪.‬‬ ‫شماره ‪| 67‬راز شقایق| ‪22‬‬ ‫شماره ‪| 67‬راز شقایق| ‪23‬‬ صفحه 12 ‫دوبلین پایتخت‬ ‫میالد محمد هاشم‬ ‫دوبلیــن پایتخــت و پرجمعیت تریــن شــهر کشــور جمهــوری ایرلنــد اســت‪ .‬ایــن شــهر‬ ‫بیــش از یــک میلیــون نفــر جمعیــت دارد و در کرانــه رود لیفــی واقــع شده اســت‪ .‬ایــن‬ ‫شــهر از ســال ‪ ۱۹۲۲‬رســماً بــه عنــوان پایتخــت جمهــوری ایرلنــد معرفــی گردیــد‪.‬‬ ‫دیــن بیشــتر مــردم دوبلیــن مســیحی کاتولیــک می باشــد‪.‬‬ ‫ایــن شــهر دوران تاریخــی مختلفــی را از ســر گذرانده اســت‪ .‬وایکینگ هــا‪ ،‬مــردم‬ ‫نــروژی‪ ،‬ســلت ها‪ ،‬اقــوام نورمــان‪ ،‬انگلیســی ها اقوامــی بودنــد کــه دوره ای بــر ایــن‬ ‫شــهر حاکــم بوده انــد‪ .‬در دو دوره متوالــی طاعــون در ایــن شــهر شــیوع پیــدا کــرد و‬ ‫شــمار زیــادی از مــردم دوبلیــن در قــرون وســطی بــر اثــر ابتــا به طاعــون درگذشــتند‪.‬‬ ‫شــهر دوبلیــن ماننــد برخــی دیگــر از شــهرهای ایرلنــد جــدا از محــدوده شهرســتان‬ ‫نوعــی فرمانــداری ویــژه بــرای خــود دارد و بــه صــورت جــدا از ســایر بخش هــا اداره‬ ‫می شــود‪ .‬شــهرهای کــورک و گالــوی و واترفــورد نیــز وضعیتــی مشــابه دارنــد‪ .‬بــر‬ ‫اســاس یــک پژوهــش انجــام شــده شــهر دوبلیــن در فهرســت ‪ ۳۰‬شــهر برتــر دنیــا‬ ‫قــرار داده شده اســت‪.‬‬ ‫در گذشــته دوبلیــن مرکــز فرهنــگ و اقتصــاد کشــور ایرلنــد بــود‪ .‬کمــا اینکــه هنــوز‬ ‫نیــز در ایــن کشــور چنیــن جایگاهــی دارد و بیشــتر مــراودات سیاســی و تجــاری و‬ ‫ســرمایه گذاری ها در ایرلنــد معطــوف بــه دوبلیــن هســتند‪.‬‬ ‫ریشه نام‬ ‫نــام دوبلیــن از زبــان ایرلنــدی و واژه داب لیــن بــه معنــی برکــه ســیاه گرفته شده اســت‪.‬‬ ‫نــام متــداول ایــن شــهر در زبــان ایرلنــدی مــدرن بایلــه اتــا کالیــث اســت کــه معنــی‬ ‫شــهر ســد معبــر را می دهــد‪ .‬ایــن نــام بــه دلیــل وجــود رودخانــه پــراب در محــدوده‬ ‫شــهری رایــج شده اســت‪.‬‬ ‫تاریخ شهر‬ ‫شــهر دوبلیــن بــرای نخســتین بــار توســط وایکینگ هــا بنیــان‬ ‫نهاده شــد‪ .‬پــس از تهاجــم نورمن هــا تحــت حاکمیــت ان هــا‬ ‫درامــد‪ .‬نخســتین اشــاره بــه وجــود شــهری در محــدوده کنــون‬ ‫دوبلیــن بــه نوشــته های بطلمیــوس بازمی گــردد‪ .‬ممکــن‬ ‫اســت کــه دوبلیــن در ســده نخســت پیــش از میــاد مســکونی‬ ‫بوده باشــد امــا شــهر کنونــی فعلــی در ‪ ۸۴۱‬بدســت نروژی هــا‬ ‫بنیــان نهاده شــد‪.‬‬ ‫نروژی هــا تــا پایــان هــزاره یکــم میــادی در ایــن شــهر‬ ‫بودنــد و پــس از ان دوبلیــن از دســت نروژی هــا خــارج شــد‬ ‫اگرچــه پادشــاه شــهر همچنــان یــک نــروژی باقی مانــد‪ .‬پــس‬ ‫از ان در پــی نبردهایــی بــا ســلت ها و در نهایــت نورمن هــا‬ ‫نفــوذ عناصــر نــروژی در ایــن شــهر بــه پایــان رســید‪ .‬پــس از‬ ‫ان دوبلیــن دوره اشراف ســاالری را اغــاز نمــود کــه تــا ســال‬ ‫‪ ۱۸۴۰‬کــه اصالحاتــی بــزرگ پدیــد امــد دوام داشــت‪ .‬در ســال‬ ‫‪ ۱۳۴۸‬شــهر دوبلیــن از پدیــده طاعــون ســیاه اســیب فــراوان‬ ‫دیــد‪.‬‬ ‫ایــن شــهر در قــرن هفدهــم دارای رشــد باالیــی بــود و بــه‬ ‫ســرعت پیشــرفت نمــود بــه نحــوی کــه جمعیــت دوبلیــن از‬ ‫‪ ۱۰۰۰۰‬نفــر در ســال ‪ ۱۶۰۰‬بــه ‪ ۵۰۰۰۰‬نفــر در ‪ ۱۷۰۰‬دســت‬ ‫یافــت؛ و حتــی بــرای مدتــی در قــرن هجدهــم ایــن شــهر‬ ‫بــه دومیــن شــهر بــزرگ تحــت حاکمیــت امپراتــوری بریتانیــا‬ ‫تبدیــل شــد‪ .‬امــا در اغــاز قــرن نوزدهــم از اهمیــت ایــن شــهر‬ ‫کاســته شــد بــا این حــال همچنــان مهم تریــن و اصلی تریــن‬ ‫شــهر در جزیــره ایرلنــد باقی مانــد‪.‬‬ ‫رشــد و توســعه بلفاســت ســرعت بیشــتری نســبت بــه دوبلیــن‬ ‫داشــت‪ .‬شــهر دوبلیــن از ســال ‪ ۱۸۰۱‬تــا ‪ ۱۹۲۱‬بخشــی از‬ ‫پادشــاهی متحــد بریتانیــای کبیــر و ایرلنــد بــود‪ .‬از ســال ‪۱۹۰۶‬‬ ‫جنگ هــای داخلــی ایرلنــد و جنــگ ایرلنــد و انگلســتان اغــاز‬ ‫شــد و بــه جدایــی بخــش جنوبــی جزیــره ایرلنــد از بریتانیــا‬ ‫انجامیــد و در ایــن دوره دوبلیــن مرکــز تحــرکات ایرلندی هــا‬ ‫بــود‪ .‬بــا این حــال شــهر بلفاســت کــه مردمــش برخــاف‬ ‫دوبلینی هــای کاتولیــک‪ ،‬مذهــب پروتســتان داشــتند تحــت‬ ‫انقیــاد بریتانیــا باقی ماندنــد‪.‬‬ ‫در ایــن ســال بدنبــال جدایــی دو ایرلنــد ایــن شــهر مرکــز‬ ‫جمهــوری ایرلنــد شــد کــه تــا بــه امــروز نیــز ایــن وضعیــت‬ ‫ادامــه دارد‪.‬‬ ‫اموزش‬ ‫در گذشــته نــام شــهر دوبلیــن تحــت تاثیــر لهجــه حاکمــان یــا مــردم ادوار مختلــف‬ ‫متفــاوت تلفــظ می شــده و بــه عنــوان نمونــه در زبــان انگلیســی باســتان شــهر را‬ ‫دیفلیــن (‪ )Difelin‬در زبــان نــروژی باســتان ان را (‪ )Dyflin‬می نامیدنــد‪ .‬مــردم ایســلند‬ ‫کــه امــروزه زبــان نســبتاً کهنه تــری را نســبت بــه ســایر ژرمن زبان هــا دارنــد ایــن‬ ‫شــهر را در زبــان ایســلندی (‪ )Dyflinn‬می نویســند‪.‬‬ ‫مرکــز اصلــی امــوزش در کشــور جمهــوری ایرلنــد شــهر دوبلیــن اســت بــا ســه دانشــگاه بــزرگ و معتبــر اصلــی‬ ‫و شــمار زیــادی انســتیتوی امــوزش عالــی‪ .‬همچنیــن در شــهر دوبلیــن بیــش از بیســت دانشــگاه درجــه ســه‬ ‫قــرار دارنــد‪ .‬دوبلیــن ســال ‪ ۲۰۱۲‬عنــوان پایتخــت علمــی اروپــا را داشــت‪.‬‬ ‫قدیمی تریــن دانشــگاه ایــن شــهر دانشــگاه دوبلیــن اســت کــه قدمــت ان بــه ســده شــانزدهم بازمی گــردد و‬ ‫در مرکــز شــهر دوبلیــن واقــع شده اســت‪ .‬ایــن دانشــگاه کــه توســط ملکــه الیزابــت اول تاســیس شــده بــود تــا‬ ‫زمــان ازادی کاتولیک هــا در ایرلنــد بــروی معتقــدان ایــن مذهــب بســته بــود‪.‬‬ ‫سلســله مراتــب کلیســای کاتولیــک نیــز تــا ســال ‪ ۱۹۷۰‬حضــور در ان را ممنــوع اعــام کــرده بــود‪ .‬ایــن‬ ‫دانشــگاه امــروزه ‪ ۱۵۰۰۰‬دانشــجو دارد‪ .‬وزارت امــوزش و پــرورش ایرلنــد در شــهر دوبلیــن قــرار دارد‪.‬‬ ‫اب و هوا‬ ‫هــوای ایرلنــد ســرد و مرطــوب اســت و دمــای هــوای شــهر دوبلیــن بــه نســبت‬ ‫شــهرهای دیگــر شــمال غــرب اروپــا معتدل تــر اســت‪ .‬میانگیــن دمــا در ژوئیــه کــه‬ ‫گرم تریــن مــاه اســت بــه ‪ ۱۸‬درجــه ســانتی گراد می رســد‪.‬‬ ‫ایــن در حالیســت کــه در ســردترین ماه هــای ســال کــه ژانویــه و فوریــه می باشــند‬ ‫میانگیــن دمــای هــوای شــهر ‪ ۳.۵‬درجــه ســانتیگراد اســت‪ .‬میــزان بــارش ســالیانه در‬ ‫دوبلیــن نیــز ‪ ۶۹۵‬میلی متــر گــزارش شده اســت‪.‬‬ ‫شــهر در زمســتان کــه از نوامبــر تــا مــارس طــول می کشــد ســردترین زمــان خــود و‬ ‫پرباران تریــن فصــل را تجربــه می کنــد‪ .‬جریــان بادهــای شــدید اطلــس نیــز در فصــل‬ ‫پائیــز در ایــن شــهر شــدت می گیــرد‪ .‬امــا بــا وجــود شــرقی بــودن ایــن شــهر نســبت‬ ‫بــه ســایر شــهرها و نقــاط ایرلنــد در ایــن دوره شــهر دوبلیــن وضعیــت اب و هوایــی‬ ‫مســاعدتری در برابــر ســایر مناطــق کشــور دارد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 67‬راز شقایق| ‪24‬‬ ‫شماره ‪| 67‬راز شقایق| ‪25‬‬ صفحه 13 ‫سیستم حمل و نقل شهری‬ ‫ورزش‬ ‫ســامانه ترابــری در شــهر دوبلیــن بســیار پیشرفته اســت و راه هــای‬ ‫درون شــهری و برون شــهری و قطــار و راه هــای هوایــی از مهم تریــن‬ ‫ســامانه های ترابــری در ایــن شــهر محســوب می شــوند‪ .‬همچنیــن‬ ‫بیشــتر خیابان هــای اصلــی و پرتــردد شــهر دارای خــط ویــژه‬ ‫دوچرخــه ســواری هســتند‪.‬‬ ‫ورزش محبــوب مــردم دوبلیــن فوتبــال اســت بــا این حــال بیشــتر بازیکنــان تــراز اول‬ ‫ایرلنــدی و ملی پوشــان تیــم ملــی ایرلنــد در لیــگ برتــر انگلســتان بــازی می کننــد‪.‬‬ ‫ورزشــگاه ملــی شــهر دوبلیــن کــه کــورک پــارک نــام دارد بــا گنجایــش ‪ ۸۲.۳۰۰‬نفــر‬ ‫پــس از ورزشــگاه نیوکمــپ بارســلون و ویمبلــی لنــدن ســومین اســتادیوم بــزرگ اروپــا‬ ‫محســوب می شــود‪.‬‬ ‫راه های زمینی‬ ‫ایــن اســتادیوم بــه صــورت ســنتی بــه بازی هــای فوتبــال گالیــک اختصــاص دارد امــا‬ ‫بازی هــای فوتبــال نیــز در ان انجــام می شــود‪ .‬بــه دنبــال پیوســتن تیــم ملــی راگبــی‬ ‫جمهــوری ایرلنــد بــه فدراســیون بین المللــی ایــن رشــته ورزشــی اســتادیومی بنــام اویــوا‬ ‫بــا ظرفیــت ‪ ۵۵.۰۰۰‬نفــر ســاخته شــد‪.‬‬ ‫ایــن ورزشــگاه از ســوی اتحادیــه فوتبــال اروپــا بــه عنــوان محــل برگــزاری دیــدار پایانی‬ ‫رقابت هــای جــام یوفــا در ســال ‪ ۲۰۱۱‬برگزیــده شــد‪ .‬در ان مســابقه تیــم فوتبــال پورتــو‬ ‫بــا نتیجــه یــک بــر صفــر بــر تیــم اس‪ .‬ســی پــراگ چیــره شــد‪.‬‬ ‫در ایــن ورزشــگاه بازی هــای راگبــی ‪ ۱۵‬نفــره نیــز برگــزار می شــود‪ .‬در شــهر دوبلیــن‬ ‫از ســال ‪ ۱۹۸۰‬تــا کنــون رقابت هــای دو ماراتــن دوبلیــن در اخریــن دوشــنبه اکتبــر هــر‬ ‫ســال برگــزار می شــود‪.‬‬ ‫شــهر دوبلیــن دارای شــمار زیــادی اتوبــان درون شــهری اســت کــه‬ ‫بــه ان هــا بزرگراه هــای ام‪ .‬پنجــاه می گوینــد کــه نقــاط مختلــف‬ ‫شــرق و غــرب و شــمال و جنــوب ایــن شــهر را به یکدیگــر متصــل‬ ‫می کنــد‪ .‬شــمار ‪ ۲۰۰‬اتوبــوس تنــدرو شــهری در نقــاط مختلــف‬ ‫ایرلنــد اقــدام بــه حمــل و جابجایــی مســافران می کننــد کــه عمدت ـاً‬ ‫توســط ســازمان اتوبوســرانی دوبلیــن کنتــرل می شــوند‪.‬‬ ‫همچنیــن شــماری اتوبوس هــای کوچکتــر نیــز در ایــن شــهر بــدون‬ ‫محدودیــت در عبــور از محل هــای ویــژه جابجایــی مســافر می کننــد‪.‬‬ ‫راه اهن‬ ‫راه اهــن در دوبلیــن دارای دو ایســتگاه می باشــد کــه مســیرهای‬ ‫درون شــهری و برون شــهری دارنــد‪ .‬یکــی از ایــن ایســتگاه ها‬ ‫بــه مقصــد ماالهیــد شــهری در نزدیکــی دوبلیــن اســت‪ .‬نیــز یــک‬ ‫ایســتگاه حرکــت قطارهــای تنــدرو از نــوع قطــار خودگرانشــی دیزلــی‬ ‫نیــز در ایرلنــد فعالیــت دارد‪.‬‬ ‫قطارهای واگن برقی نیز در شهر دوبلین استفاده می شوند‪.‬‬ ‫خطوط هوایی‬ ‫فــرودگاه دوبلیــن در درون محــدوده شــهر دوبلیــن قــرار گرفتــه و پروازهــای منظمــی بــه نقــاط‬ ‫مختلــف جهــان دارد‪ .‬شــرکت های هوایــی متعــددی در ایــن فــرودگاه فعالیــت دارنــد کــه‬ ‫مهم تریــن ان هــا رایــان ایــر‪ ،‬ایــر اران و ایــر لینگــوس می باشــند‪ .‬فــرودگاه دوبلیــن بــه‬ ‫همــراه فرودگاه هــای شــهر شــانون و کــورک از شــلوغ ترین فرودگاه هــای کشــور ایرلنــد‬ ‫می باشــد و پروازهایــی بــه امریــکا و کانــادا و خاورمیانــه دارد‪ .‬ســاختمان جدیــد فــرودگاه‬ ‫دوبلیــن در نوامبــر ‪ ۲۰۱۰‬بــه بهره بــرداری رســید‪.‬‬ ‫خطوط دوچرخه سواری‬ ‫از ســال ‪ ۲۰۰۹‬خطــوط ویــژه دوچرخه ســواری بــرای کاهــش االیندگــی و ســامت فــردی‬ ‫در شــهر دوبلیــن راه انــدازی شــد‪ .‬در ایــن روش اســتفاده کنندگان بــا پرداخــت مبلــغ اندکــی‬ ‫دوچرخــه را بــرای طــی مســیر از ایســتگاه ویــژه اش در اختیــار می گیرنــد‪ .‬ســی دقیقــه نخســت‬ ‫اســتفاده رایــگان اســت و پــس از ان بــه مبلــغ کرایــه افــزوده می شــود بــا این حــال هزینـه اش‬ ‫پائین تــر از اســتفاده از خطــوط تاکســی و متــرو اســت‪.‬‬ ‫در حــال حاضــر ‪ ۵۵۰‬دوچرخــه عمومــی و ‪ ۴۴‬ایســتگاه دوچرخــه در شــهر دوبلیــن تــدارک‬ ‫دیــده شــده و در چشــم انداز توســعه ایــن روش اعــام کرده انــد کــه قصــد دارنــد شــمار‬ ‫دوچرخه هــای عمومــی در دوبلیــن را بــه عــدد ‪ ۵۰۰۰‬و شــمار ایســتگاه ها را بــه ‪ ۳۰۰‬ایســتگاه‬ ‫افزایــش دهنــد‪.‬‬ ‫مردم شناسی‬ ‫فرهنگ‬ ‫دوبلیــن بزرگتریــن شــهر ایرلنــد و مرکــز اصلــی امــور و مســائل فرهنگــی و هنــری ایــن‬ ‫کشــور اروپایــی می باشــد‪ .‬ایــن شــهر دارای مکاتــب ویــژه ادبــی و هنــری بوده اســت‪.‬‬ ‫تفاوت هــای فرهنگــی و زبانــی و مذهبــی مــردم ایــن شــهر بــا شــهرهای بــزرگ بریتانیــا‬ ‫موجــب وضــوح و اشــکاری شــکاف فرهنگــی بیــن اهالــی بزرگ تریــن شــهر جزیــره‬ ‫ایرلنــد بــا مــردم جزیــره بریتانیــا شده اســت‪.‬‬ ‫دوبلیــن دارای شــمار قابــل توجهــی از بــزرگان و نــام اوران عرصــه هنــر و ادبیــات اســت‪.‬‬ ‫ســه نفــر از اهالــی ایــن شــهر بنام هــای جــورج برنــارد شــاو‪ ،‬ویلیــام باتلــر ییتــس و‬ ‫ســاموئل بکــت نمایشــنامه نویس مشــهور تــا کنــون موفــق بــه دریافــت جایــزه ادبــی‬ ‫نوبــل شــده اند‪.‬‬ ‫همچنیــن از دیگــر بــزرگان شــهر دوبلیــن در عرصــه ادبیــات می تــوان بــه جیمــز جویــس‬ ‫نویســنده شــهیر ایرلنــدی و خالــق اثــار معروفــی چــون دوبلینی هــا و اولیــس‪ ،‬و نیــز‬ ‫اســکار وایلــد‪ ،‬جاناتــان ســویفت و بــرام اســتوکر خالــق داســتان دراکــوال اشــاره نمــود و‬ ‫همچنیــن می تــوان بونــو را بــه عنــوان ســتاره راک و همچنیــن فعــال حقــوق بشــر در دنیــا‬ ‫کــه اهــل دوبلیــن اســت نــام بــرد‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ۲۰۱۰‬دوبلیــن از ســوی یونســکو بــه همــراه ادینبــرو و ایــووا ســیتی بــه عنــوان‬ ‫شــهر ادبــی یونســکو برگزیــده شــد‪.‬‬ ‫مــوزه ملــی ایرلنــد و مرکــز ارکســتر و اپــرای شــهر دوبلیــن از مناطــق مهــم فرهنگــی‬ ‫هنــری شــهر دوبلیــن هســتند‪ .‬مراکــز موســیقی و تئاتــر زیــادی نیــز در ایــن شــهر یافــت‬ ‫می شــوند کــه مهم تریــن ان مرکــز فرهنگــی بــاروک می باشــد‪.‬‬ ‫جمعیــت منطقــه اصلــی شــهر دوبلیــن بــر اســاس سرشــماری ســال ‪ ۲۰۱۱‬حــدود‬ ‫‪ ۵۲۵.۳۸۳‬نفــر بــود کــه کل مناطــق شهرنشــین دوبلیــن جمعیتــی حــدود را ثبــت‬ ‫کرده اســت‪ .‬منطقــه شهرســتان دوبلیــن دارای جمعیتــی حــدود یــک میلیــون ســیصد‬ ‫هــزار نفــر اســت‪ .‬دوبلیــن از نظــر رشــد جمعیــت مترقــی اســت و جمعیــت ان در ســال‬ ‫‪ ۲۰۲۰‬میــادی بــه حــدود دو میلیــون نفــر رســید‪.‬‬ ‫جغرافیای شهر‬ ‫از ســال ‪ ۱۹۹۰‬تــا کنــون شــهر دوبلیــن شــاهد رشــد گســترده مهاجــرت بــه ایــن شــهر‬ ‫بــوده و جمعیــت زیــادی از مهاجــران عمدت ـاً اروپایــی از ان زمــان تــا کنــون بــه دوبلیــن‬ ‫وارد می شــوند‪ .‬بیشــتر مهاجــران خارجــی مقیــم شــده در دوبلیــن اهــل انگلســتان‪،‬‬ ‫لهســتان و لیتوانــی هســتند‪.‬‬ ‫همچنیــن شــمار زیــادی از مهاجــران غیــر اروپایــی نیــز در دوبلیــن ســاکن هســتند کــه‬ ‫عمدتــاً چینــی و نیجریــه ای می باشــند‪.‬‬ ‫دوبلیــن در نزدیکــی میانه هــای خــط ســاحلی شــرقی ایرلنــد و در کرانــه رود‬ ‫لیفــی واقــع شده اســت‪ .‬جمعیــت کل شــهر دوبلیــن بالــغ بــر ‪ ۱.۶۶‬میلیــون‬ ‫نفــر اســت و مســاحتی بالــغ بــر ‪ ۱۱۵‬کیلومتــر مربــع را داراســت‪ .‬کوه هــای‬ ‫کم ارتفاعــی نیــز در امتــداد جنوبــی دوبلیــن واقــع شــده اند‪.‬‬ ‫ایــن رودخانــه از میــان شــهر دوبلیــن عبــور کــرده و ان را بــه دو بخــش‬ ‫جنوبــی و شــمالی تقســیم کرده اســت‪.‬‬ ‫نیمــه شــمالی منطقـه ای کارگــری و دارای دفاتــر اداری بــوده و نیمــه جنوبــی‬ ‫را طبقــه متوســط و بــاالی شــهر در اختیــار دارنــد‪ .‬مــردم ایــن دو منطقــه‬ ‫لهجــه ای نســبتاً متفــاوت از یکدیگــر دارد کــه بــه جایــگاه اجتماعــی انــان‬ ‫بازمی گــردد‪.‬‬ ‫از نظــر اقتصــادی هــم هرکــدام از نیمه هــای شــمالی و جنوبــی بــه دو نیمــه‬ ‫شــرقی و غربــی نیــز تقســیم می شــوند‪.‬‬ ‫شــمار ایــن مهاجــران ســاکن در دوبلیــن ‪۶۰‬درصــد جمعیــت غیراروپایی هــای مقیــم‬ ‫جمهــوری ایرلنــد می باشــد‪ .‬در ســال ‪ ۲۰۰۶‬جمعیــت خارجی هــای مقیــم اســتان دوبلیــن‬ ‫حــدود ‪۱۴‬درصــد و ســاکنان خارجــی مقیــم شــهر دوبلیــن حــدود ‪۱۷.۵‬درصــد گــزارش‬ ‫شــده بود‪.‬‬ ‫شماره ‪| 67‬راز شقایق| ‪26‬‬ ‫شماره ‪| 67‬راز شقایق| ‪27‬‬ صفحه 14 ‫مناطق دیدنی دوبلین‬ ‫کاخ ترینیتی و کاخ کالج‬ ‫کاخ ترینیتــی یکــی از بهتریــن محــل هــا بــرای شــروع دوبلیــن گــردی اســت‪ .‬ایــن‬ ‫کاخ در قلــب پایتخــت قــرار گرفتــه و تاریخــی باورنکردنــی در دل خــود دارد‪ .‬ایــن کاخ‬ ‫قدیمــی تریــن دانشــگاه ایرلنــد اســت و در ســال ‪ ۱۵۹۲‬توســط ملکــه الیزایــت اول‬ ‫تاســیس شــده اســت‪ .‬کاخ ترینیتــی مســاحت زیــادی دارد و میــدان هــای ســنگ‬ ‫فــرش شــده باســتانی‪ ،‬بــاغ هــا وپــارک هــای خــود را همچنــان حفــظ کــرده و بــه‬ ‫دلیــل مجموعــه گنجینــه هــای ارزشــمندش در جهــان معــروف اســت‪.‬‬ ‫ایــن مجموعــه شــامل نمایشــگاه دایمــی‪ ،‬نســخه خطــی قــرن ‪ ،۹‬کتــاب کیلــز‪ ،‬ســاز‬ ‫چنــگ باســتانی و ‪ ...‬اســت‪.‬‬ ‫پارک سنت استفنز گرین‬ ‫بــاالی خیابــان گرافتــون ورودی اصلــی پــارک ســنت اســتفنز گریــن در جلــوی‬ ‫چشــمانتان ظاهــر شــود‪.‬‬ ‫ایــن پــارک کــه مــردم دوبلیــن بــه ان گریــن مــی گوینــد در احاطــه ســاختمان هــای‬ ‫گرجــی قــرار دارد امــا بــا ایــن وجــود بســیاری از ان ســاختمان هــا در در دهــه ‪،۶۰‬‬ ‫‪ ۷۰‬و ‪ ۸۰‬خــراب شــده انــد‪.‬‬ ‫ایــن پــارک ‪ ۹۰‬متــر مربعــی جواهــری نــاب در شــهر و محلــی ارامــش بخــش بــرای‬ ‫فــرار از شــلوغی هــای شــهری اســت‪ .‬اگــر هــوا خــوب باشــد مــی توانیــد مثــل‬ ‫مــردم ایــن شــهر مدتــی را بــر روی چمــن هــا دراز بکشــید و بــه اســمان خیــره‬ ‫شــوید و یــا بــرای پیکنیــک بــه انجــا برویــد و ناهــار بخوریــد‪.‬‬ ‫در لبــه هــای ایــن چمــن هــای سرســبز گل هــای زیبایــی را مــی بینیــد کــه عطــر و‬ ‫چشــم اندازهــای بینظــری را بــرای پــارک بــه وجــود اورده انــد‪ .‬در وســط پــارک یــک‬ ‫فــواره زیبایــی هســت کــه پلــی زیبــا بــر روی حوضچــه ان قــرار گفتــه و در کنــار ان‬ ‫زمینــی بــازی مخصــوص بچــه هاســت‪.‬‬ ‫اثــار هنــری ارزشــمندی در بخــش گنجینــه بــه نمایــش در امــده و در اتاقــی باشــکوه‬ ‫کــه در قــرن ‪ ۱۸‬ســاخته شــده ‪ ۲۰۰‬هــزار جلــد از قدیمــی تریــن کتــاب هــای ترینیتی‬ ‫قــرار دارد و بــه طــور منظــم در ان نمایشــگاه هــای ادبیــات برگــزار مــی شــود‪ .‬ترینیتی‬ ‫در وســط شــهر شــلوغ دوبلیــن مثــل بهشــت مــی مانــد و فــارغ التحصیــان معروفــی‬ ‫مثــل جاناتــان ســوییفت و اســکار وایلــد داشــته اســت‪.‬‬ ‫همیــن کــه از گــذرگاه چوبــی وارد ایــن دانشــگاه مــی شــوید انــگار بــه زمــان گذشــته‬ ‫رفتــه ایــد‪ ،‬چمــن هــای سرســبز بینظیــر‪ ،‬کتابخانــه هــای قــرن ‪ ۱۸‬و ‪ ۱۹‬و گــذرگاه‬ ‫هــای ســنگ فــرش شــده یــاداور روزگار خــوش قدیمنــد‪ .‬در فصــل هــای گردشــگری‬ ‫ایــن دانشــگاه پــر از گردشــگر اســت پــس ســعی کنیــد صبــح زود از ان دیــدن کنیــد‪.‬‬ ‫در روبــروی ایــن کالــج‪ ،‬کالــج گریــن هســت کــه در گذشــته ســاختمان مجلــس بــوده‬ ‫و امــروز تبدیــل بــه بانــک شــده اســت‪.‬‬ ‫گالری ملی ایرلند‬ ‫بهتریــن مجموعــه هــای هنــری ایرلنــد در دنیــا بــه همــراه برجســته تریــن مجموعــه‬ ‫هــای هنــری اروپــا از زمــان قــرون وســطی تــا بــه االن در ایــن گالــری بــه نمایــش‬ ‫در امــده اســت‪ .‬ایــن گالــری در ســال ‪ ۱۸۶۴‬افتتــاح شــد و در ســاختمان ‪ ۴‬طبقــه ان‬ ‫نمایشــگاه هــای موقتــی هــم برگــزار مــی شــود‪ .‬ورودی ایــن مــوزه رایــگان اســت و‬ ‫اگــر گذرتــان بــه شــهر دوبلیــن افتــاد دیــدن از ان را از دســت ندهیــد‪.‬‬ ‫پارک فوانیکس و باغ وحش دوبلین‬ ‫خیابانگرافتون‬ ‫ایــن پــارک بــزرگ تریــن پــارک شــهری اروپاســت‪ .‬چنیــن پــارک بزرگــی در شــهر‬ ‫کوچکــی مثــل دوبلیــن کمــی عجیــب بــه نظــر مــی رســد! در ایــن پــارک صدهــا‬ ‫اهــو را مــی بینیــد کــه در نقــاط مختلــف در حــال گــردش هســتند و چشــم اندازهــای‬ ‫تماشــایی را بــه وجــود مــی اورنــد‪ .‬ســکونتگاه رئیــس جمهــور رســمی ایرلنــد در کنــار‬ ‫جایــگاه همیــن اهوهــا قــرار دارد‪.‬‬ ‫اگــر از کاخ ترینیتــی بــه ســمت جنــوب راه بیفتیــد بعــد از کمــی پیــاده روی بــه‬ ‫خیابــان معــروف گرافتــون مــی رســید خیابانــی کــه پــر از مغــازه هــای لوکــس و‬ ‫یکــی از بهتریــن جاهــای شــهر بــرای خریــد اســت‪.‬‬ ‫در انتهــای ایــن خیابــان مجســمه زیبایــی از یکــی از شــخصیت هــای معــروف ایــن‬ ‫شــهر اســت بــرای همیــن امــکان نــدارد کــه ایــن خیابــان را رد کنیــد‪.‬‬ ‫ایــن خیابــان یکــی از معــروف تریــن خیابــان هــای شــهر اســت و در هــر ســاعتی‬ ‫از شــبانه روز کــه بــه انجــا برویــد پــر از هیاهــو و انــرژی اســت‪ .‬گوشــه هــای ایــن‬ ‫خیابــان پــر از نوازنــدگان خیابانــی اســت کــه حــال هــوای خاصــی را بــرای خیابــان‬ ‫رقــم زده انــد و پیــاده روی در ان را لــذت بخــش تــر کــرده انــد‪ .‬در اینجــا بوتیــک هــا‬ ‫شــیک‪ ،‬جواهــری هــا و فروشــگاه هــای زیــادی اســت کــه اجنــاس لوکــس و گــران‬ ‫قیمتــی مــی فروشــند‪.‬‬ ‫بــه غیــر از ایــن‪ ،‬کافــه هــا و رســتوران هــای زیــادی هــم مــی بینیــد کــه مــی توانیــد‬ ‫بعــد از خریــد مدتــی در ان هــا بنشــینید و غــذای خوشــمزه و محلــی بخوریــد‪ .‬یکــی‬ ‫از معــروف تریــن کافــه هــای ایــن خیابــان بولیــز اوریانتــال (‪)Bewley’s Oriental‬‬ ‫اســت کــه پیشــنهاد مــی کنیــم غــذا خــوردن در انجــا را حتمــا امتحــان کنیــد‪.‬‬ ‫موزه کوچک دوبلین‬ ‫بــا دو دقیقــه پیــاده روی از پــارک گریــن بــه بــاالی خیابــان داوســون مــی رســید در‬ ‫ایــن خیابــان مــوزه ای هســت کــه عالقمنــدان بــه اثــار تاریخــی و قدیمــی مــی تواننــد‬ ‫از ان دیــدن کننــد‪ .‬بهتریــن گنــج هــا را در ایــن مــوزه پیــدا مــی کنیــد پــس ســعی‬ ‫کنیــد وقتــی پیــدا کنیــد و هــر طــور شــده از ان بازدیــد کنیــد‪ .‬ایــن مــوزه در ســال‬ ‫‪ ۲۰۱۱‬افتتــاح شــد و در ان عــاوه بــر مــوزه ای دائمــی نمایشــگاه هــای موقتــی هــم‬ ‫برگــزار مــی شــود‪.‬‬ ‫شماره ‪| 67‬راز شقایق| ‪28‬‬ ‫خیابان ُا کانل‬ ‫خیابــان ا ُ کانــل (‪ )O Connell Street‬خیابــان اصلــی دوبلیــن اســت‪ .‬از جملــه‬ ‫جاذبه هایــی کــه می توانیــد در دو طــرف ایــن خیابــان تماشــا کنیــد بایــد بــه دفتــر‬ ‫تاریخــی اداره ی کل پســت‪ ،‬گالــری هنــری هیــو لیــن (‪ ،)Hugh Lane‬منطقــه خریــد‬ ‫خیابــان هنــری و بــازار پــر جنــب و جــوش خیابــان مــور‪ ،‬خیابــان رنگارنــگ تاجــران‬ ‫و فروشــگاه های مختلــف اشــاره کــرد‪ .‬اگــر از ایــن خیابــان بازدیــد نکنیــد‪ ،‬ســفرتان‬ ‫بــه دوبلیــن تکمیــل نخواهــد شــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 67‬راز شقایق| ‪29‬‬ صفحه 15 ‫تئاتر ابی‬ ‫کلیسایجامعسنتپاتریک‬ ‫تئاتــر ابــی تماشــاخانه ای در دوبلیــن‪ ،‬جمهــوری ایرلنــد اســت کــه بــا احیــای ادبــی اوایــل‬ ‫دهــۀ ‪ ۱۹۰۰‬کــه بخشــی از احیــای کلــی فرهنــگ ایرلنــدی بــود‪ ،‬پیوســتگی داشــت‪ .‬ایــن‬ ‫تماشــاخانه در ‪ ۱۹۰۴‬گشــایش یافــت و اثــار بســیاری از نمایش نامه نویســان ایرلنــدی‪،‬‬ ‫ازجملــه بانــو ِگ ِرگــوری‪ ،‬ویلیــام بــی ییتــس‪ ،‬جِ ــی ام ســینگ و شــون اُوکیســی‪ ،‬را بــر روی‬ ‫صحنــه اورد‪.‬‬ ‫در ‪ ،۱۹۵۱‬تئاتــر اَبــی در اتــش ســوخت ولــی در ‪ ۱۹۶۶‬بازســازی شــد‪ .‬ایــن تماشــاخانه‬ ‫بــرای اســتقرار «انجمــن تئاتــر ملــی ایرلنــد» بــا تامیــن هزینــه توســط انــی هورنی َمــن‬ ‫ســاخته شــد‪.‬‬ ‫در ‪ ۱۹۰۱‬ایــن انجمــن را دبلیــو جــی فِــی‪ ،‬ییتــس‪ ،‬و بانــو گرگــوری بــرای اجــرای‬ ‫نمایش نامه هــای نمایش نامه نویســان جدیــد ایرلنــدی تشــکیل دادنــد‪ .‬پروانــۀ‬ ‫تماشــاخانه بــه بانــو گرگــوری تعلــق داشــت و در ســال های اغازیــن ان‪ ،‬او و ییتــس‬ ‫یگانــه کارگردان هایــش بودنــد‪.‬‬ ‫ایــن تماشــاخانه ب ـه زودی مســتقل شــد و بــا نمایش هــای عالــی و اجراهــای فوق العــاده‪،‬‬ ‫بــه تماشــاخانۀ تخصصــی نمایش هــای کوتــاه شــهرت یافــت‪ .‬جِ ــی ام ســینگ‪ ،‬پادریــک‬ ‫کالِــم‪ ،‬جــورج فیتســموریس و جــورج برنــارد شــاو‪ ،‬عالوه بــر ییتــس و بانــو گرگــوری‪ ،‬از‬ ‫نخســتین نویســندگان ان بودنــد‪.‬‬ ‫ایــن گــروه بــا ســفر بــه انگلســتان و امریــکا‪ ،‬جایی کــه برتــری کارگردانــی و بازیگــری‬ ‫ان در ســال های قبــل از ‪ ۱۹۱۴‬تاثیــری ژرف داشــت‪ ،‬نمایش هــای خــود را برگــزار کــرد‪.‬‬ ‫تئاتــر اَبــی از خطرهــای جنــگ جهانــی اول مصــون مانــد و ســال های بعــد‪ ،‬نخســتین‬ ‫نمایش نامه هــای شــون اُو کیســی را بــه روی صحنــه اورد‪ .‬بازیگــران بســیاری‪ ،‬همچــون‬ ‫ســارا الگــود و ارتــور ســینکلر‪ ،‬از ان جــا فارغ التحصیــل شــدند‪.‬‬ ‫ســیل نمایش نامه نویســان جــوان در دهــۀ ‪ ۱۹۲۰‬و دهــۀ ‪ ۱۹۳۰‬اَبــی را از نمایــش‬ ‫شــاعرانه به ســوی نمایــش واقع گرایانــه ســوق داد‪ ،‬امــا به رغــم خســارت دیدن‬ ‫ســاختمان تماشــاخانه براثــر اتش ســوزی در ‪ ،۱۹۵۱‬کیفیــت نمایش هــا در ســطح بــاال‬ ‫باقــی مانــد‪ .‬ایــن گــروه‪ ،‬تــا گشــایش تئاتــر جدیــد اَبــی در ‪ ،۱۹۶۶‬در تئاتــر کوئینــز بــه‬ ‫اجــرای نمایــش پرداخــت‪.‬‬ ‫َ‬ ‫از دهــۀ ‪ ۱۹۶۰‬بــه بعــد‪ ،‬تئاتــر ابــی شــیوه هایی بســیار نواورانــه را در پیــش گرفــت؛‬ ‫چنان کــه بــا تغییرنــدادن رپرتــوار مرســوم‪ ،‬کــه بــا اثــار نمایش نامه نویســانی چــون‬ ‫شــون ا ُ وکیســی و تــی ســی مــاری پیونــد می یافــت‪ ،‬از نمایــش ایرلنــدی جدیــد‬ ‫ســاختۀ تــام مورفــی‪ ،‬تامــس کیلْــروی‪ ،‬فرانــک مگینیــس‪ ،‬سباســتین بَــری‪ ،‬مارینــا کار و‬ ‫دیگــران‪ ،‬اســتقبال کــرد‪ .‬بازیگرانــی چــون دونــال مـک کان و فیونــا شــاو جانشــین ســیریل‬ ‫کیــوزاک‪ ،‬ســیوبان هک کنــا‪ ،‬اف جِ ــی مک کورمیــک از نســل های پیشــین شــدند‪ .‬اَبــی‬ ‫بــا نمایش نامه هایــی از برایــان فریــل‪ ،‬کانــر مکفرســون و دیگــران بــا موفقیــت بــه‬ ‫ســفرهای هنــری خــود ادامــه می دهــد‪.‬‬ ‫ســنت پاتریــک از مشــهورترین کلیســاهای تاریخــی ایرلنــد اســت کــه در‬ ‫شــهر دوبلیــن واقــع شــده اســت‪ .‬ســاخت کلیســای جامــع ســنت پاتریــک‬ ‫بــه ســال ‪ 1191‬میــادی مــی رســد کــه بــه عنــوان دانشــگاه ســنت پاتریــک‬ ‫و کلیســای ملــی ایرلنــد ســاخته شــد‪.‬‬ ‫ســنت پاتریــک یکــی از مبلغــان اصلــی دیــن مســیحیت بــوده و در این کلیســا‬ ‫اولیــن فــرد مســیحی ایرلنــدی بــوده کــه غســل تعمیــد داده شــده‪ .‬دوبلیــن بــه‬ ‫واســطه ی کلیســاهای مســیحت‪ ،‬پایــگاه مذهبــی ایرلنــد لقــب گرفتــه‪.‬‬ ‫دماغه هوث‬ ‫دماغــه هــوث کــه بــا نــام شــبه جزیره هــوث نیــز شــناخته می شــود‪ ،‬یکــی‬ ‫از جاذبه هــای طبیعــی ایرلنــد اســت‪ .‬پیــاده روی مهیــج بــر روی صخره هــای‬ ‫بلنــد ایــن مــکان‪ ،‬چش ـم اندازی دیدنــی پیــش روی شــما می گــذارد‪.‬‬ ‫هــزاران پرنــده دریایــی را کــه در اســمان و در زیــر پــای شــما قــرار‬ ‫دارنــد‪ ،‬از ایــن نقطــه می توانیــد ببینیــد‪ .‬امــروزه صخره هــای ایــن‬ ‫دماغــه پناهگاهــی بــرای پرنده هــا بــه شــمار مــی رود کــه توســط جوامــع‬ ‫باقی مانــده از طوطی هــای دریایــی‪ ،‬پنگوئن هــای منقارتیغــی‪ ،‬غازهــای‬ ‫دریایــی‪ ،‬چلچله هــای دریایــی و پنگوئن هــای ســیاه دریایــی و قوش هــا‬ ‫اشــغال شــده اند‪.‬‬ ‫کتابخانه ملی ایرلند‬ ‫اقامتگاهرئیسجمهورایرلند‬ ‫کتابخانــه ملــی ایرلنــد در ســال ‪ ۱۸۷۷‬در ســاختمان کنونــی پارلمــان کــه در ان زمــان‬ ‫بــه «انجمــن ســلطنتی دوبلیــن» تعلــق داشــت‪ ،‬تاســیس شــد‪ .‬کتابخانــه انجمــن‬ ‫ســلطنتی‪ ،‬شــالوده کتابخانــه ملــی جدیــد را تشــکیل داد و ســاختمان اصلــی و کنونــی‬ ‫ان در ســال ‪ ۱۸۹۰‬گشــایش یافــت‪.‬‬ ‫هــدف اصلــی کتابخانــه جمــع اوری‪ ،‬نگهــداری و دردســترس قراردادن منابــع مربــوط‬ ‫بــه ایرلنــد‪ ،‬و فراهــم اوردن پیشــینه صحیحــی از بروندادهــای ایرلنــد در نســخه های‬ ‫خطــی‪ ،‬چاپــی‪ ،‬و دیگــر رســانه ها اســت‪.‬‬ ‫دفتــر نسب شناســی کــه در ســال ‪ ۱۵۵۲‬به عنــوان دفتــر جنگ افزارهــا تاســیس شــد‪،‬‬ ‫از ســال ‪ ۱۹۴۳‬شــعبه ای در کتابخانــه ملــی بــوده کــه وظیفــه اصلــی ان‪ ،‬واگذارکــردن‬ ‫ســاح بــه داوطلبــان حقیقــی و حقوقــی شــهری بــوده اســت‪ .‬پیشــرفت های اخیــر‬ ‫شــامل گشــایش ارشــیو عکــس کتابخانــه ملــی در مرکــز فرهنگــی دوبلیــن اســت‪ .‬ایــن‬ ‫ســاختمان صرفــاً بــه حفــظ و نگهــداری مجموعه هــای عکــس کتابخانــه اختصــاص‬ ‫دارد و از طریــق نمایشــگاه ها و یــک ســالن تماشــای کوچــک‪ ،‬دسترســی بیشــتر بــه‬ ‫مجموعه هــا را امکان پذیــر می کنــد‪ .‬خدمــات مشــاوره نسب شناســی نیــز بــه افــرادی‬ ‫کــه دربــاره تاریــخ خانــواده خــود تحقیــق می کننــد‪ ،‬ارائــه می شــود‪ .‬ارائــه خدمــات‬ ‫اموزشــی بــه معلمــان به منظــور یافتــن مطالبــی بــرای اســتفاده در کالس‪ ،‬و برگــزاری‬ ‫نمایشــگاه در ‪ ۲۰‬نقطــه کشــور از دیگــر فعالیت هــای ایــن کتابخانــه اســت‪.‬‬ ‫سیاســت کتابخانــه بــر فراهـم اوردن منابــع مربــوط بــه ایرلنــد متمرکــز شــده اســت‪ .‬در‬ ‫حــدود یــک میلیــون کتــاب‪ ،‬و ارشــیو جامعــی از روزنامــه‪ ،‬کلیشــه و گــراور بــا نقشــه و‬ ‫عکــس وجــود دارد‪ .‬مجموعــه نســخه های خطــی شــامل مقاالتــی از بســیاری نویســندگان‬ ‫ایرلنــدی و شــخصیت های سیاســی‪ ،‬و مرجــع کاملــی اســت از انچــه در بــاره ایرلنــد‬ ‫نوشــته شــده‪ .‬کتــاب‪ The Guid to Collection in Dublin Libraries‬کــه در ســال‬ ‫‪ ۱۹۸۲‬منتشــر شــد اشــارات جالبــی بــه برخــی اثــار مشــهور در ایــن کتابخانــه‪ ،‬ازجملــه‬ ‫اثــار «جاناتــان ســویفت» دارد‪ .‬مجموعــه کتابخانــه اوراق چاپــی نت هــای موســیقی‬ ‫قدیمــی در کتاب هــای چاپــی‪ ،‬کتــاب چــاپ قدیــم‪ ،‬و برخــی اثــار قــرن هیجــده و نــوزده‬ ‫ایرلنــد را نیــز شــامل می شــود‪.‬‬ ‫شماره ‪| 67‬راز شقایق| ‪30‬‬ ‫اقامتــگاه رئیــس جمهــور ایرلنــد کــه بــا نــام کاخ ســفید ایرلنــد نیز شــناخته‬ ‫می شــود‪ ،‬در بزرگ تریــن فضــای ســبز دوبلیــن‪ ،‬پــارک فونیکــس قــرار‬ ‫دارد‪ .‬ایــن بنــا در ابتــدا به عنــوان کلبـه ی محقرانـ ه جنگلبــان در ســال ‪۱۷۵۱‬‬ ‫ســاخته شــد‪ .‬بعــد از چندیــن مــورد اصــاح بنــا و نوســازی‪ ،‬ایــن ســاختمان‬ ‫ســفید عظیــم‪ ،‬بــه کاخ ســفید امریــکا شــباهت پیــدا کــرده اســت‪.‬‬ ‫شماره ‪| 67‬راز شقایق| ‪31‬‬ صفحه 16 ‫کتابخانه چستربیتی‬ ‫ـن ایرلنــد‪ ،‬حــاوی کتابهــای فــراوان هنــری و‬ ‫ســتِربیتی ‪ ،‬کتابخانــه ا ‬ ‫ی در شــهر دوبلیـ ِ‬ ‫ِچ ْ‬ ‫سِ‬ ‫س و خطـی از سراســر جهــان اســت‪ .‬ایــن کتابخانــه توســط ــر الفــرد چســتربیتی ‬ ‫نفیـ ‬ ‫ن گذاشــته شــد‪.‬‬ ‫ل ســده بیســتم بنیــا ‬ ‫در اوای ـ ‬ ‫الفــرد چســتربیتی در ‪ 1875‬در نیویــورک به دنیــا امــد و در ‪ 1896‬از مدرســه معــدن کلمبیــا‬ ‫ی خطــی و اثــار هنــری عالقه منــد بــود‪ .‬در‬ ‫ل شــد‪ .‬او کــ ه بــ ه نســخه ها ‬ ‫فارغ التحصیــ ‬ ‫ی نســخه خطـی غربـی بـ ه لنــدن رفـت ‬ ‫ی و شــمار ‬ ‫ی چاپـ ‬ ‫‪ 1911‬بــا مجموعـه ای از کتابهــا ‬ ‫ی شــد و‬ ‫و در ‪ 1913‬در ســفری بــه مصــر‪ ،‬شــیفته نســخه های خطــی شــرقی و قرانــ ‬ ‫ل داد‪.‬‬ ‫هســته اولیــه کتابخانــه خــود را شــک ‬ ‫گ جهانــی ‪ ،‬در اقامتــگا ه زمســتانی اش در مصــر‪،‬‬ ‫ن دو جنــ ‬ ‫ی در فاصلــه بیــ ‬ ‫چســتربیت ‬ ‫ی خریــداری کــرد و به ویــژ ه پــس از ‪ ،1920‬کــ ه بــا ســقوط ‬ ‫ی زیبایــ ‬ ‫دستنویســها ‬ ‫ی و اثــار هنــری اســامی فروختــه ‬ ‫ی خطــ ‬ ‫ی بســیاری از نســخه ها ‬ ‫ی عثمانــ ‬ ‫فرمانروایــ ‬ ‫ش در لنــدن از مجموعــه‬ ‫م ای ـن اثــار در امــد‪ .‬او تــا ‪ 1950‬‬ ‫ن مه ـ ‬ ‫شــد‪ ،‬در شــمار خریــدارا ‬ ‫خــود نگهــداری می کــرد ولـی در ان ســال بـ ه دوبلیـن رفـت و در انجــا ســاختمانی بــرای ‬ ‫ی ونســخه های خط ـی در‬ ‫ی مجموعــه کتابهــای چاپ ـ ‬ ‫ی و نگهــدار ‬ ‫ایجــاد کتابخانــه تخصص ـ ‬ ‫ش نهــاد ه شــد‪.‬‬ ‫اختیــار ‬ ‫ن شــهروند افتخــاری ایرلنــد» برگزیــده و تــاالر بزرگـی ‬ ‫ن «نخســتی ‬ ‫در ‪ 1957‬وی بـ ه عنــوا ‬ ‫ی خطـی اســامی بـه ســاختمان کتابخانـه افــزود ه شــد‪.‬‬ ‫ش نســخه ها ‬ ‫ی نمایـ ‬ ‫نیــز بــرا ‬ ‫م ایرلنــد‬ ‫ت چســتربیتی در ‪ 1968‬بنــا بــر وصیـت او‪ ،‬کتابخانـه اش بـ ه مــرد ‬ ‫س از درگذشـ ‬ ‫پـ ‬ ‫ی دولــت ‬ ‫هدیــ ه شــد‪ .‬از ان پــس ‪ ،‬کتابخانــ ه زیــر نظــر هیئــت امنــا و بــا کمکهــای مالــ ‬ ‫ایرلنــد اداره می شــود‪ .‬ســاختمان کتابخانــه در ‪1974‬ـ ‪ 1975‬توســع ه یافــت ‪ .‬در ‪1999‬‬ ‫ت و در ‪ 7‬فوریــه ‪ ،2000‬در‬ ‫ل یافــ ‬ ‫ن انتقــا ‬ ‫ش در قصــر دوبلیــ ‬ ‫ل جدیــد ‬ ‫کتابخانــ ه بــ ه محــ ‬ ‫ی شــد‪.‬‬ ‫ل تولــد چســتربیتی ‪ ،‬بازگشــای ‬ ‫ن ســا ‬ ‫ت و پنجمی ـ ‬ ‫یکصــد و بیس ـ ‬ ‫ع اســت ؛ دستنویســهای غیراســامی ‬ ‫ی بســیار متنــو ‬ ‫ی کتابخانــه چســتربیت ‬ ‫دستنویســها ‬ ‫ی قبطــی ‪ ،‬دستنویســهای ارمنــی ‪ ،‬تبتــی ‪ ،‬یهــودی و‬ ‫ی مانــو ‬ ‫ان شــامل کتابهــای پاپیروســ ‬ ‫ن ای ـن دســت ه از نفای ـس کتابخان ـه ‪ ،‬بــرای ‬ ‫ی اس ـت ک ـه گنجین ـه شناســان از میــا ‬ ‫مســیح ‬ ‫ب عهــد جدیــد نــد‪،‬‬ ‫ن مــدارک مکتــو ‬ ‫ی و یونانی ‪،‬کــ ه از مهم تریــ ‬ ‫پاپیروســهای مصــر ‬ ‫ت بســیاری از ایــن پاپیروســها بــه ‬ ‫ل شــده اند‪.‬تاریخ کتابــ ‬ ‫ت بیشــتری قائــ ‬ ‫ش و اهمیــ ‬ ‫ارز ‬ ‫م میــادی برمی گــردد‪.‬‬ ‫م و چهــار ‬ ‫ن ســو ‬ ‫قــر ‬ ‫موزهنویسندگاندوبلین‬ ‫مــوزه نویســندگان دوبلیــن در عمــارت باشــکوهی مربــوط بــه قــرن ‪ ۱۸‬در مرکز‬ ‫شــهر قــرار دارد کــه در ســال ‪ ۱۹۹۱‬افتتــاح شــد‪ .‬ایــن مــوزه در بزرگداشــت‬ ‫سلســله ای از میــراث ادبــی کشــور برپــا شــده اســت کــه ریشــ ه در اشــعار‬ ‫ایرلنــدی و داستان ســرایی های ســنتی دارد‪ .‬ایــن مــوزه دارای نمایشــگاه ها‪،‬‬ ‫تئاتــر و خوانــدن و اتــاق ویــژه ای بــرای ادبیــات کــودکان اســت‪ .‬مــوزه‬ ‫نویســندگان دوبلیــن‪ ،‬یــک مــکان مهــم بــرای کشــف میــراث عظیــم ادبــی‬ ‫دوبلیــن اســت‪ .‬بــه واســطه ی کلیســاهای مســیحت‪ ،‬پایــگاه مذهبــی ایرلنــد‬ ‫لقــب گرفتــه‪.‬‬ ‫ی کتابخانــه نیــز بــ ه ایــن قــرار اســت ‪2896 :‬‬ ‫ی خطــی اســام ‬ ‫نســخه ها ‬ ‫دســت نویس عربــی کــه ‪ 244‬نســخه ان قــران اســت ‪ 454 ،‬دســت نویس ‬ ‫ی و یــک ‬ ‫فارســی ‪ 158 ،‬دســت نویس ترکــی ‪ ،‬یــک دســت نویس کــرد ‬ ‫دســت نویس ترکــی جغتایــی ‪.‬‬ ‫ت ای ـن اثــار‪ ،‬شــعر‪ ،‬تاری ـخ ‪ ،‬فق ـه ‪ ،‬کالم ‪ ،‬منط ـق ‪ ،‬فلســفه و‬ ‫ن موضوعــا ‬ ‫مهم تری ـ ‬ ‫ی اســت‪.‬‬ ‫پزشــک ‬ ‫ن و نفیس تری ـن مجموعــه‬ ‫ی را مهم تری ـ ‬ ‫مجموعــه قرانهــای کتابخانــه چســتربیت ‬ ‫ن مجموعــه ‬ ‫ن ایــ ‬ ‫قرانــی بیــرون از خاورمیانــ ه دانســته اند‪ .‬بی نظیرتریــن قــرا ‬ ‫ن هــال معــروف بـه ابن بـ ّواب ‬ ‫نســخه ای بـه شــماره ‪ ،41‬بـ ه خـط نَسـخ علی بـ ‬ ‫ت شــد ه اســت‪.‬‬ ‫اسـت کـه در ‪ 391‬کتابـ ‬ ‫ن بـ ه خـط کوفـی ایرانـی ‬ ‫ن بـ ه خـط کوفـی عربـی ‪ ،‬هفــده قــرا ‬ ‫بیسـت و دو قــرا ‬ ‫ی ایــن مجموعــه ‬ ‫خ کهــن ‪ ،‬از نفیس تریــن قرانهــا ‬ ‫ط نســ ‬ ‫ن بــ ه خــ ‬ ‫و نُــه قــرا ‬ ‫ی مملوکــی ‪ ،‬مغربــی ‪ ،‬ترکــی ‪ ،‬هندوپاکســتانی ‪،‬‬ ‫اســت ‪ .‬عــاو ه بــر اینهــا‪ ،‬قرانهــا ‬ ‫ی ایــن مجموعــه ‬ ‫ی در ایــن کتابخانــ ه هســت ‪ .‬بــرای قرانهــا ‬ ‫ی و چینــ ‬ ‫افریقایــ ‬ ‫م رایــس ‬ ‫ت دیویــد اســتور ‬ ‫تاکنــون ســه فهرســت تهیــه شــده اســت ‪ :‬فهرســ ‬ ‫ت دیویــد‬ ‫ت ارتــور جــان اربــری (چــاپ ‪ )1967‬و فهرسـ ‬ ‫پ نشــده )‪ ،‬فهرسـ ‬ ‫(چــا ‬ ‫جیمــز (چــاپ ‪.)1980‬‬ ‫مرکز فرهنگی جیمز جویس‬ ‫مرکــز فرهنگــی جیمــز جویــس نــام مــوزه ای اســت در شــهر دوبلیــن‪،‬‬ ‫پایتخــت ایرلنــد کــه بــه جیمــز جویــس‪ ،‬نویســنده معــروف معاصــر‪ ،‬و‬ ‫زندگــی و اثــارش اختصــاص دارد‪ .‬ایــن مرکــز بــا طراحــی ورکشــاپ ها‪،‬‬ ‫ســخنرانی ها و نمایشــگاه ها و بــا برقــراری انــواع فعالیت هــا از تورهــای‬ ‫ســاده گرفتــه تــا مباحثه هــای عمیــق‪ ،‬بــه تمــام عالقمنــدان اماتــور و‬ ‫حرفــه ای جویــس خدمت رســانی می کنــد‪.‬‬ ‫ی منحصــر بــه ‬ ‫ی ایــن کتابخانــ ه نیــز نســخه ها ‬ ‫ی عربــ ‬ ‫ن دستنویســها ‬ ‫در میــا ‬ ‫ل نامه هــا‪،‬‬ ‫س مصــری شــام ‬ ‫ی یاف ـت می شــود‪ ،‬از جمل ـه ‪ 27‬قطع ـه پاپیــرو ‬ ‫فــرد ‬ ‫ی منتشــر شــد ه و منتشــر نشــده‬ ‫ت ســبع ‪ .‬فهرســتها ‬ ‫ی از معلقــا ‬ ‫اســناد و فقرات ـ ‬ ‫ن دست نویســهای عرب ـی تهی ـ ه شــد ه اس ـت ‪.‬‬ ‫ی ای ـ ‬ ‫بســیاری بــرا ‬ ‫مفص ـل از ‪1030‬‬ ‫و‬ ‫ی‬ ‫ ‬ ‫ـ‬ ‫توصیف‬ ‫ ‬ ‫ی‬ ‫ـت‬ ‫ـ‬ ‫فهرس‬ ‫ ‬ ‫‪1‬‬ ‫‪940‬‬ ‫و‬ ‫‪1930‬‬ ‫ی‬ ‫ ‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫ ه‬ ‫ه‬ ‫ده‬ ‫پــاول کال ـ ه در‬ ‫ّ‬ ‫ن فهرسـ ِ‬ ‫ـت منتشــر نشــده در‬ ‫ی ای ـ ‬ ‫م اورد ک ـ ه نســخه اصل ـ ‬ ‫س فراه ـ ‬ ‫دس ـت نوی ‬ ‫کتابخان ـ ه نگهــداری می شــود‪ .‬ارتــور جــان اربــری ‪ 2 ، 500‬دس ـت نویس را ب ـه ‬ ‫م کتابخانــه چســتربیتی ‪ ،‬فهرســتی از‬ ‫ی کــرد‪ .‬فهرس ـت او بــا نــا ‬ ‫اختصــار معرف ـ ‬ ‫پ رســید‪.‬‬ ‫ت جلــد‪ ،‬از ‪ 1955‬تــا ‪ ،1966‬به چــا ‬ ‫ی در هش ـ ‬ ‫مخطوطــات عرب ـ ‬ ‫ی دو جلــدی ‬ ‫مانفــرد اولمــان ‪ ،‬در فاصلــه ســالهای ‪ 1974‬تــا ‪ ،1976‬فهرســت ‬ ‫ی را در موضــوع کیمیــا‪ ،‬بــا نــام معرفــی ‬ ‫ی عربــ ‬ ‫مفصــل از دست نویســها ‬ ‫و ّ‬ ‫ی کیمیــا در کتابخانــه چســتربیتی ‪ ،‬چــاپ کــرد‪ .‬ایــن فهرســت ‬ ‫دست نویســها ‬ ‫ً‬ ‫ب و رســاله در‬ ‫س اس ـت ک ـه مجموع ـا ‪ 158‬کتــا ‬ ‫ل ‪ 22‬مجموعــه دس ـت نوی ‬ ‫شــام ‬ ‫علــم کیمیــا را دربــردارد‪.‬‬ ‫مرکزشهر‬ ‫س و برخــ ‬ ‫ی‬ ‫ی کتابخانــه چســتربیتی شــامل ‪ 454‬دســت نوی ‬ ‫مجموعــه فارســ ‬ ‫ب و مصــور اســت ‪ ،‬از جملــ ه گزیــده رباعیــات ‬ ‫ن دیوانهــای مذهَّــ ‬ ‫از نفیس تریــ ‬ ‫ی از گلســتان ‬ ‫ن دو جلــدی ‪ ،‬نســخه ا ‬ ‫م از یــک شــاهنامه کهــ ‬ ‫خیــام ‪ ،‬جلــد دو ‬ ‫ســعدی بـه خـط جعفــر بایســنغری(تاریخ کتابـت حــدود ‪ )830‬همــرا ه با هشـت ‬ ‫ن بهــزاد‪ ،‬نســخه ای مذهّــب از‬ ‫نگارگــری (مینیاتــور) بــه ســبک کمال الدیــ ‬ ‫خ کتابــت ‪ ،)856‬نســخه ای از بوســتان ســعدی (تاریــخ ‬ ‫ی (تاریــ ‬ ‫کلیــات ســعد ‬ ‫م بهــزاد و نســخه های نفیس ـی از‬ ‫کتاب ـت ‪ )915‬بــا تصویــری از ســعدی ب ـه رق ـ ‬ ‫خمســه نظامــی و‪. ...‬‬ ‫قبرســتان گالســنوین(‪ )Glasnevin Cemetery‬بزرگ تریــن‬ ‫قبرســتان ایرلنــد محســوب می شــود و ‪ ۱,۲۰۰,۰۰۰‬محــل دفــن در ان‬ ‫جــای گرفته انــد‪.‬‬ ‫بــا قدمتــی کــه بــه ســال ‪ ۱۸۳۲‬بازمی گــردد‪ ،‬تعــدادی از چهره هــای‬ ‫برجســته ایرلنــد در ایــن مــکان دفــن شــده اند و مــوزه ای جهــت‬ ‫برگــزاری تــور و دیگــر برنامه هــای برنامه هــای اموزشــی و مطالعاتــی‬ ‫مرتبــط ماننــد تاریــخ خانــدان در ایــن مجموعــه قــرار دارد‪ .‬همچنیــن‬ ‫در یکــی از فصل هــای کتــاب مشــهور اولیــس‪ ،‬اثــر جیمــز جویــس‪ ،‬بــه‬ ‫قبرســتان گالســنوین اشــاره شــده اســت‪.‬‬ ‫بــا بازدیــد از ایــن قبرســتان گویــی بــه دوران ویکتوریایــی دوبلیــن‬ ‫بازمی گردیــد و بــا شــرکت در تور هــای راهنمــا‪ ،‬داســتان های جالبــی‬ ‫در مــورد افــرادی کــه بــرای همیشــه در ایــن مــکان ارمیده انــد‪،‬‬ ‫خواهیــد شــنید‪.‬‬ ‫ی نیــز بــر غنــای گنجینــه‬ ‫ی دوره اســام ‬ ‫ن جلدهــا ‬ ‫مجموعــه ای از نفیس تریــ ‬ ‫ی کتابخانــه چســتربیتی افــزود ه اســت ‪ .‬ایــن جلدهــا‪ ،‬کــه ‬ ‫ی خطــ ‬ ‫نســخه ها ‬ ‫ی ایرانـی و مصــری و ترکی انــد‪ ،‬در بخـش جداگانـه ای ‬ ‫ب متعلـق بـه کتابهــا ‬ ‫اغلـ ‬ ‫ن مجموع ـه ای از مکاتبــات ‬ ‫از کتابخان ـه ب ـ ه نمای ـش گذاشــته شــده اند‪ .‬همچنی ـ ‬ ‫ی گوناگــون ‬ ‫ شناســان کشــورها ‬ ‫ی بــا دالالن و کتاب فروشــان و کتاب‬ ‫چســتربیت ‬ ‫ِ‬ ‫در کتابخانــ ه نگهــداری می شــود؛این مکاتبــات حاکــی از تاریخچــه فعالیتهــای ‬ ‫چســتربیتی از ‪ 1914‬بـه بعــد و نیــز اطالعاتـی در بــاره برخـی دست نویسهاسـت ‬ ‫ی انهــا نشــد‪.‬‬ ‫ق ب ـ ه خریــدار ‬ ‫ی موف ـ ‬ ‫ک ـ ه و ‬ ‫شماره ‪| 67‬راز شقایق| ‪32‬‬ ‫شماره ‪| 67‬راز شقایق| ‪33‬‬ صفحه 17 ‫مناطق دیدنی ایرلند‬ ‫شکرا‪ ...‬ابراهیمی‬ ‫زندانکیلمانهایم‬ ‫خانه و باغ های پورسورت‬ ‫منظــره هــای عالــی‪ ،‬پیــاده روی در ســاحل هــای ارام‪ ،‬تاریــخ جــذاب و‬ ‫پشــت صحنــه خیــره کننــده کــوه شــوگرلوف تنهــا برخــی از شــگفتی هــای‬ ‫ایــن اندوختــه هنــگام بازدیــد از ایــن خانــه باشــکوه‪ ،‬واقــع در ‪ 20‬کیلومتــری‬ ‫دوبلیــن اســت‪ .‬ایــن خانــه کــه در حــال حاضــر متعلــق بــه خانــواده اســازنگر‬ ‫اســت‪ ،‬در یــک منطقــه مســکونی ‪ 47‬هکتــاری قــرار دارد‪ .‬بــرای قــدم زدن‬ ‫در بــاغ هــای گل ســرخ و بــاغ هــای اشــپزی وقــت بگذاریــد و در بــاغ هــای‬ ‫زیبــای ایتالیایــی کاوش کنیــد‪.‬‬ ‫بیــش از ‪ 200‬نــوع درخــت‪ ،‬درختچــه و گل وجــود دارد و بخــش ویــژه ای‬ ‫متعلــق بــه حیوانــات خانگــی دوســت داشــتنی کــه بــا ســنگ قبرهــا و کتیبــه‬ ‫هــا دفــن شــده انــد‪ ،‬مــی باشــد‪ .‬ایــن بــاغ هــا در طــی یــک دوره ‪ 150‬ســاله‬ ‫و بــه منظــور ایجــاد امالکــی مطابــق بــا محیــط اطــراف ســاخته شــده انــد‪ .‬در‬ ‫ایــن مــکان و در خانــه ســابق پاالدیــن‪ ،‬مغــازه هــای صنایــع دســتی و طراحــی‬ ‫و یــک کافــه رســتوران عالــی وجــود دارد‪ .‬واقعــا‪ ،‬یکــی از باشــکوه تریــن‬ ‫جاذبــه هــای ایرلنــد اســت‪ ،‬بازدیــد از اینجــا را نبایــد از دســت داد‪.‬‬ ‫زنــدان کیلمانهایــم در بســیاری از اهنــگ هــای شورشــی و اشــغال‬ ‫یــک مــکان کامــا تاریــک در تاریــخ ایرلنــد‪ ،‬متمایــز اســت و بایــد‬ ‫بــرای کســانی کــه بــه گذشــته پــر اتفــاق ایرلنــد عالقــه دارنــد‪،‬‬ ‫در صــدر فهرســت باشــد‪ .‬رهبــران قیــام ‪ 1916‬در اینجــا بعــد‬ ‫از محکــوم شــدن بــه خیانــت‪ ،‬در حیــاط زنــدان اعــدام شــدند‪.‬‬ ‫تنهــا کســی کــه نجــات یافــت رئیــس جمهــور اینــده ایرلنــد‪،‬‬ ‫ایمــون والــرا بــود کــه بــه دلیــل تابعیــت امریکایــی‪ ،‬ان سرنوشــت‬ ‫وحشــتناک را متحمــل نشــد‪.‬‬ ‫ایــن زنــدان از ســال ‪ ،1796‬یــک نهــاد شــرارت امیــز بــود کــه‬ ‫مجرمیــن بــا تخلفاتــی همچــون عــدم توانایــی پرداخــت کرایــه‬ ‫قطــار و در هنــگام قحطــی افــراد بــی بضاعــت و گرســنه در انجــا‬ ‫نگهــداری مــی شــدند‪ .‬از نظــر ایرلنــدی هــا‪ ،‬کلیمانهایــم بــه‬ ‫نمــادی بــی اعتبــار از ظلــم و ازار تبدیــل شــده اســت‪ .‬بازدیــد از‬ ‫اینجــا چشــم و احســاس شــما را بــاز کــرده و بــی هیــچ تغییــری‬ ‫ایــن احســاس بــا شــما خواهــد مانــد‪.‬‬ ‫بــه طــور خالصــه‪ ،‬اینجــا یکــی از دیدنــی هــای مطلــق ایرلنــد‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫صخرهکاشل‬ ‫حلقهکری‬ ‫گردشــگران در ســفر بــه ایرلنــد حتمــا وقتــی را صــرف بازدیــد از دیدنــی‬ ‫تریــن مناطــق ایرلنــد‪ ،‬یعنــی حلقــه کــری مــی کننــد‪.‬‬ ‫البتــه شــما مــی توانیــد از هــر جایــی شــروع کنیــد‪ ،‬بــا ایــن حــال بیشــتر‬ ‫گــردش از کنمیرویــا کیالرنــی اغــاز و بــه طــور طبیعــی در همــان نقطــه کــه‬ ‫قــرار دارنــد‪ ،‬تمــام مــی شــود‪ .‬کل ســفر بــدون توقــف مــی توانــد کمتــر‬ ‫از ســه ســاعت طــول بکشــد‪ ،‬امــا بعیــد اســت کــه ایــن اتفــاق بیفتــد‪ .‬تــا‬ ‫جایــی کــه مــی توانیــد از مناظــر زیبــای اقیانــوس اطلــس‪ ،‬جزایــر خیــره‬ ‫کننــده پربازدیــد‪ ،‬کــوه هــای وســیع جنگلــی و بســیاری از دهکــده هــای‬ ‫زیبــا دیــدن کنیــد‪.‬‬ ‫ایــن منطقــه از زیبایــی هــای طبیعــی دارای طیــف وســیعی از تفریحــات‬ ‫فضــای بــاز مــی باشــد از جملــه‪ :‬گلــف‪ ،‬ورزش هــای عالــی در ســواحل‬ ‫بکــر‪ ،‬دوچرخــه ســواری‪ ،‬پیــاده روی‪ ،‬اســب ســواری و ماهیگیــری در اب‬ ‫هــای شــیرین فــوق العــاده و اعمــاق دریــا‪ .‬بــرای عالقــه منــدان بــه تاریخ‪،‬‬ ‫اوگام اســتون‪ ،‬قلعــه هــای عصــر اهــن و صومعــه هــای باســتانی وجــود دارد‬ ‫کــه همــه در یــک بخــش از مناظــر چشــمگیر قــرار گرفتــه انــد‪.‬‬ ‫گلندالو‬ ‫گلندالــو اســرار امیــز‪ ،‬محــل قرارگیــری یکــی از مهــم تریــن مــکان هــای‬ ‫صومعــه در ایرلنــد اســت‪ .‬ایــن شــهرک در قــرن ششــم توســط ســنت‬ ‫کویــن تاســیس شــد و ســرانجام بــه انچــه کــه بــه عنــوان شــهر صومعــه‬ ‫شــهرت یافــت‪ ،‬تبدیــل شــد‪ .‬بازدیــد کننــدگان بــرای هــزاران ســال بــه دره‬ ‫هــای ایــن دو دریاچــه امــده تــا تاریــخ غنــی ان‪ ،‬مناظــر باشــکوه‪ ،‬حیوانــات‬ ‫وحشــی فــراوان و یافتــه هــای جالــب باســتان شناســی را ببینیــد‪.‬‬ ‫صخــره کاشــل‪ ،‬پربازدیدتریــن مــکان از میــراث ایرلنــد‪ ،‬در تصــاور بــی شــماری‬ ‫از جزیــره زمــرد مــی درخشــد‪ .‬ملکــه الیزابــت دوم بریتانیــا‪ ،‬حتــی در طــی ســفر‬ ‫رســمی خــود در ســال ‪ 2011‬از طریــق هلیکوپتــر از ان بازدیــد کــرد‪ .‬ایــن گــروه‬ ‫بــا شــکوه از ســاختمان هــای قــرون وســطایی شــامل؛صلیب مرتفــع و کلیســای‬ ‫رومــی‪ ،‬بــرج دایــره ای قــرن دوازده‪ ،‬یــک قلعــه از قــرن پانزدهــم و کلیســای‬ ‫جامــع قــرن ســیزدهم‪ ،‬بــر صخــره هــای ســنگ اهکــی شــکل گرفتــه در گلــدن‬ ‫والــه قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫تــاالر مرمــت شــده ویــکارس کــرال نیــز در بیــن ســازه هــا قــرار دارد‪ .‬جاذبــه‬ ‫هــای گردشــگری شــامل نمایشــگاه هــای صوتــی و تصویــری مــی باشــد‪.‬‬ ‫همچنیــن گفتــه شــد کــه اینجــا زمانــی مقــر پادشــاهان عالــی رتبــه مونســتر‬ ‫قبــل از حملــه نورمــن هــا بــود‪.‬‬ ‫قلعه و سنگ بالرنی‬ ‫احتمــاال معــروف تریــن جاذبــه ایرلنــد‪ ،‬ســنگ بالرنــی روی بــرج قلعــه بالرنــی‬ ‫در فاصلــه نــه چنــدان دور از کــورک قــرار دارد‪ .‬معــروف بــه موقوفــه ســخنور‬ ‫مشــهور ایرلنــدی بــرای کســانی کــه جــرات دارنــد ســر خــود را از نــرده هــا‬ ‫اویــزان کننــد تــا ان را ببوســند‪ ،‬ایــن ســنگ تنهــا دلیــل بــرای بازدیــد از‬ ‫قلعــه بالرنــی نیســت‪ .‬ایــن بنــا بیــش از ‪ 600‬ســال پیــش توســط رئیــس‬ ‫قبیلــه ایرلنــدی‪ ،‬کورمــاک مــک کارتــی ســاخته شــده کــه مــی توانیــد در ایــن‬ ‫ســاختمان ســنگی عظیــم‪ ،‬از بــرج هــای ان گرفتــه تــا ســیاه چالــه هــا گشــت‬ ‫بزنیــد‪.‬‬ ‫بــاغ هــای گســترده مملــو از ویژگــی هــای ســنگی و زوایــای پنهــان ان را‬ ‫احاطــه کــرده انــد‪ .‬کارخانــه پشــمی بالرنــی بــه خاطــر ژاکــت هــا و ســایر‬ ‫لبــاس هــای بافتنــی خــود شــناخته شــده اســت و دارای فروشــگاه هایــی‬ ‫اســت کــه ظــروف کریســتال‪ ،‬چینــی و ســایر هدایــای ایرلنــدی را بــه فــروش‬ ‫مــی رســانند‪.‬‬ ‫مــکان صومعــه بــا بــرج دیدنــی و فــوق العــاده برجســته اش لــذت بخــش‬ ‫بــرای کشــف اســت و جنــگل هــا و دریاچــه هــای اطــراف ان بــرای تفریــح‬ ‫در اوقــات فراغــت و بــا توقــف بــرای پیــک نیــک مناســب انــد‪ .‬مســیرهای‬ ‫مشــخص طبیعــت گــردی بــرای دنبــال کــردن وجــود دارنــد و یــک مرکــز‬ ‫بازدیدکننــدگان کــه اطالعاتــی را کــه در یــک روز بــر خــاف روز هــای‬ ‫دیگــر بــه ان نیــاز داریــد‪ ،‬در اختیــار مــی گــذارد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 67‬راز شقایق| ‪34‬‬ ‫‪| 67‬راز شقایق| ‪35‬‬ ‫شماره ‪54‬‬ صفحه 18 ‫بازار انگلیسیکورک‬ ‫کینسل‬ ‫بازدیــد از کــورک بــدون بازدیــد از بــازار انگلیســی کامــل نخواهــد بــود‪.‬‬ ‫اگرچــه احتمــاال جــای تعجــب دارد کــه بهتریــن جذابیــت شــهر کــورک‬ ‫شــامل کلمــه “انگلیســی” اســت‪ ،‬چــرا کــه معمــوال مــردم کــورک خــود‬ ‫را بــه مراتــب عقیدتــی تــر و فرهنگــی تــر از همتایــان خــود در دوبلیــن‬ ‫دانســته و از همســایه خــود بریتانیــا دوری مــی کننــد‪.‬‬ ‫کینســل مملــو از تاریــخ و در یــک منظــره ســاحلی در دروازه غربــی‬ ‫کــورک واقــع شــده‪ ،‬کــه بــرای دهه هــا تعــداد زیــادی از گردشــگران‬ ‫را بــه خــود جلــب مــی کنــد‪ .‬ایــن شــهر خصوصــا در تابســتان‬ ‫احساســی اســپانیایی دارد‪ .‬بســیار تعجــب اور اســت کــه در ســال‬ ‫‪ ،161‬ســه ســال پــس از شکســت ارمــادا اســپانیایی‪ ،‬اســپانیایی‬ ‫هــا یــک گــروه نظامــی را بــه ایرلنــد فرســتادند کــه بیشــتر انهــا در‬ ‫کینســل از کشــتی پیــاده شــدند‪.‬‬ ‫بــا گفتــن ایــن موضــوع‪ ،‬انهــا بــرای ایــن بــازار سرپوشــیده کــه دارای‬ ‫بهتریــن محصــوالت محلــی از جملــه تــازه تریــن غذاهــای دریایــی‪،‬‬ ‫نــان هــای صنعتــی و پنیرهــای عالــی اســت‪ ،‬جایگاهــی ویــژه در قلــب‬ ‫خــود دارنــد‪ .‬از اواخــر دهــه ‪ 1700‬میــادی بــازاری در ایــن مــکان وجــود‬ ‫داشــته اســت‪ ،‬اگرچــه قدمــت ورودی متمایــز ان در خیابــان پرنســس از‬ ‫ســال ‪ 1862‬مــی باشــد‪ .‬تصاویــر نمادیــن او از بــه اشــتراک گذاشــتن یــک‬ ‫شــوخی بــا ماهیگیــر پــت اوکانــل در سراســر جهــان پخــش شــد‪ .‬بــرای‬ ‫کســانی کــه مایلنــد مدتــی بمانــد یــک کافــه و رســتوران دنــج مزرعــه در‬ ‫طبقــه بــاال وجــود دارد کــه مــی تواننــد برونــد‪.‬‬ ‫ایــن امــر باعــث شــد کــه انگلیســی هــا شــهر را محاصــره کننــد‬ ‫و در نهایــت منجــر بــه شکســت نیروهــای اســپانیایی و ایرلنــدی‬ ‫توســط قــدرت برتــر انگلیــس شــد‪ .‬کینســل اکنــون بــرای کســانی‬ ‫کــه عاشــق قایقرانــی‪ ،‬ماهیگیــری‪ ،‬پیــاده روی‪ ،‬مناظــر شــگفت انگیــز‬ ‫و غذاهــای عالــی هســتند یــک جاذبــه اســت‪ .‬اســن شــهر مملــو از‬ ‫رســتوران هــای مختلــف و غذاهــای دریایــی مناســب اســت‪ .‬در میــان‬ ‫ســایر چیزهــا‪ ،‬جشــنواره هــای ســاالنه خوراکــی وجــود دارد و بازدیــد‬ ‫از چارلــز فــورت چشــمگیر را نبایــد از دســت داد‪.‬‬ ‫شبهجزیره دینگل‬ ‫شــبه جزیــره دینــگل بخشــی از مســیر جنگلــی اقیانــوس اطلــس‪ ،‬مســیری‬ ‫بــه طــول ‪ 1700‬مایــل در حوالــی غــرب ایرلنــد و ســواحل مجــاور ان اســت‬ ‫کــه ترکیبــی از زیبایــی هــای جنگلــی‪ ،‬تاریــخ و نگاهــی اجمالــی بــه فرهنــگ‬ ‫و زبــان و ســنت ایرلنــدی دارد‪ .‬ایــن منطقــه بــه عنــوان گاالتاشــت تعییــن‬ ‫شــده اســت‪ ،‬جایــی کــه زبــان و فرهنــگ ایرلنــدی توســط کمــک هزینــه‬ ‫دولــت محافظــت شــده انــد و ایــن تصادفــی نیســت‪.‬‬ ‫جزیره اران‬ ‫ایــن جزیــره کــه ابتــدا در ســال ‪ 1934‬توســط مســتند داســتانی مــرد‬ ‫اران مــورد توجــه جهانیــان قــرار گرفــت‪ ،‬از ان زمــان تــا کنــون پذیــرای‬ ‫بازدیدکننــدگان بــوده انــد‪ .‬اینجــا طعــم ایرلنــد گذشــته را مــی دهــد‪ .‬زبــان‬ ‫اول زبــان گیلــی اســت‪ ،‬فقــط ‪ 1200‬نفــر ســاکن هســتند و یکبار در ســاحل‬ ‫احســاس خواهیــد کــرد کــه در پیــچ و تــاب زمــان هســتید‪ .‬ســه جزیــره‬ ‫وجــود دارد کــه بزرگتریــن انهــا اینیشــمور‪ ،‬ســپس اونیشــیما و کوچکتریــن‬ ‫ان اینیشــر اســت‪ .‬ایــن جزایــر جنگلــی‪ ،‬طوفانــی‪ ،‬ناهمــوار و کامــا بــی نظیر‬ ‫تجربــه ای را بــه بازدیدکننــدگان ارائــه مــی دهنــد کــه شــبیه هیــچ دیگــری‬ ‫نیســت‪ .‬بعــد از تجربــه کــردن اینهــا‪ ،‬قلعــه ســنگی بــزرگ دون اوانگاســا و‬ ‫صخــره هــای برجســته اران هرگــز فرامــوش نمــی شــوند‪ .‬فرهنــگ محلــی‬ ‫کامــا متفــاوت از ســرزمین اصلــی اســت‪ ،‬میــراث باســتان شناســی را نمــی‬ ‫تــوان در جــای دیگــری یافــت و مناظــر غنــی بســیار جــذاب انــد‪.‬‬ ‫در اینجــا مــی شــنوید کــه بــه زبــان هــای گیلــی صحبــت مــی کننــد و اواز‬ ‫مــی خواننــد کــه مــی توانیــد انــرا از روی عالئــم بخوانیــد‪ ،‬اگرچــه همــه بــه‬ ‫انگلیســی نیــز صحبــت مــی کننــد‪ .‬ایــن شــبه جزیــره بــا پایــان یافتــن در‬ ‫دان مورهــد‪ ،‬غربــی تریــن نقطــه ســرزمین ایرلنــد‪ ،‬بــا ســواحل ماســه ای‬ ‫و صخــره هــای ناهمــوار هــم مــرز اســت‪ .‬کلبــه هــای ســنگی کــه در مناظــر‬ ‫بــا فضــای بــاز پراکنــده شــده انــد‪ ،‬در اوایــل قــرن هــای گذشــته توســط‬ ‫راهبــان ســاخته شــده بودنــد‪ ،‬در اینجــا بناهــای ســنگی تاریخــی دیگــری را‬ ‫پیــدا خواهیــد کــرد کــه مربــوط بــه عصــر برنــز انــد‪.‬‬ ‫قلعه راک‬ ‫قلعهبوناتری‬ ‫قلعــه راک کاســل (‪ )Rock of Cashel‬طبــق افســانه ها‪ ،‬از کوهســتانی بــا نــام ‪Devil’s‬‬ ‫‪( Bit‬کوهســتانی کــه شــیطان ان را گاز گرفتــه) ریشــه گرفتـ ه و از قــرن پنجــم میــادی‬ ‫در ایــن مــکان قــرار داشته اســت‪ .‬امــروزه می تــوان مجموعــه ای از هنــر ســلتیک و‬ ‫قــرون وســطایی را در قلعـه ی ‪ Rock of Cashel‬پیــدا کــرد‪ .‬بلندتریــن و قدیمی تریــن‬ ‫بنــای ایــن قلعــه‪ ،‬بــرج مــدور اســت کــه ‪ ۲۸‬متــر ارتفــاع دارد‪ .‬نکتـه ی جالــب در ارتباط‬ ‫بــا بــرج ایــن اســت کــه ورودی ان‪ ۳.۶ ،‬متــر از زمیــن فاصلــه دارد‪ .‬بــدون شــک ایــن‬ ‫قلع ـه ی رازالــود و خیره کننــده ارزش حداقــل یــک بــار بازدیــد را دارد‪.‬‬ ‫بازدیــد از منطقــه شــانون بــدون امــدن بــه اینجــا کامــل نخواهــد بــود‪ .‬ایــن‬ ‫قلعــه قــرون وســطایی در ایرلنــد کــه از ســال ‪ 1425‬قدمــت دارد بــه طــور‬ ‫زیبایــی در دهــه ‪ 50‬بازســازی شــده اســت‪ .‬ایــن قلعــه بــا دارا بــودن یــک‬ ‫مجموعــه خــوب از اثاثیــه و پــرده هــای قــرن ‪ 15‬و ‪ ،16‬شــما را بــه دوران‬ ‫باســتان قــرون وســطایی مــی بــرد‪ .‬مهمانــی هــای عصرانه بســیار ســرگرم‬ ‫کننــده بودنــد‪ ،‬اگرچــه مهمانــان خاصــی کــه بدرفتــاری مــی کردنــد خطــر‬ ‫رفتــن بــه ســیاه چــال هــا را داشــتند‪.‬‬ ‫قلعهچارلویل‬ ‫قلعــه چارلویــل‪ ،‬قلع ـه ای بــه ســبک گوتیــک در شهرســتان افلــی‪ ،‬ایرلنــد در نزدیکــی‬ ‫شــهر توالمــور اســت‪ .‬دیوارهــای ایــن خانــه کــه بــه عنــوان یکــی از تســخیر‬ ‫شــده ترین مکان هــای کل «اروپــا» شــناخته می شــود ســکونت گاه ارواح مشــهوری‬ ‫ماننــد «هریــت» اســت کــه دختــری کوچــک و از ســاکنان ســابق ایــن خانــه بــوده و‬ ‫طــی حادثــه ای غم انگیــز از راه پله هــا ســقوط کــرده و جــان باختــه اســت‪.‬‬ ‫شماره ‪| 67‬راز شقایق| ‪36‬‬ صفحه 19 ‫نیوگرانج‬ ‫گالری اکادمی سلطنتی هیبرنیان‬ ‫نیوگرانــج نــام بنایــی متعلــق بــه دوران ماقبــل تاریــخ در شــمال رودخانــه بویــن‪،‬‬ ‫در ایرلنــد اســت‪ .‬بــا ســاخت در ســال ‪ ۳۲۰۰‬قبــل از میــاد‪ ،‬یعنــی دوران نوســنگی‪،‬‬ ‫نیوگرنــج قدمتــی بیشــتر از اســتون هنج و اهــرام مصــر دارد‪ .‬بــا اتاقک هــا‬ ‫و داالنــی دایــره وار‪ ،‬بنــای نیوگرنــج شــبیه بــه یــک تپــه بــه نظــر می رســد‪.‬‬ ‫تعــدادی اســتخوان ادم و اشــیای متعلــق بــه قبــر در اتاقک هــا پیــدا شــده اند‪.‬‬ ‫بنــا بــه بــاور برخــی هــدف از ســاخت چنیــن بنایــی‪ ،‬معنویــت و زندگــی پــس از‬ ‫مــرگ بــوده اســت‪.‬‬ ‫گالــری اکادمــی ســلطنتی هیبرنیــان از گالری هــای هنــری عمومــی و‬ ‫پیشــتاز در دوبلیــن به شــمار مــی رود و مجموعــه ای تلفیقــی از اثــار معاصــر‬ ‫هنرمنــدان ایرلنــدی و بین المللــی را بــه نمایــش می گــذارد‪ .‬هــر تابســتان در‬ ‫ایــن گالــری‪ ،‬نمایشــگاهی دو ماهــه برگــزار می شــود کــه در ان مــی تــوان‬ ‫اثــاری از هنرمنــدان تحسین شــده ی اماتــور را تماشــا کــرد‪ .‬از مهم تریــن‬ ‫ویژگی هــای ایــن گالــری‪ ،‬ورودی رایــگان ان اســت‪.‬‬ ‫گذرگاه ساحلی جاینت‬ ‫منطقــه ای کــه بــه گــذرگاه غولهــا شــهرت دارد‪ ،‬در صخره هــای شــمالی ترین نقطــه‬ ‫ایرلنــد قــرار دارد‪ .‬ایــن منطقــه یکــی از مشــهورترین نقــاط دیدنــی و اصلی تریــن‬ ‫جاذبه هــای کل ایرلنــد اســت‪ .‬گــذرگاه غولهــا یــا جاینــت منطقـه ای اســت کــه ســطح ان‬ ‫به طــور کامــا طبیعــی بــا ســنگ های بازالــت پوشــیده شــده و ایــن اتفــاق به نحــوی‬ ‫هنــری افتــاده کــه انــگار توســط کســی بــه ان هــا شــکل داده اســت‪ .‬دیــدن ایــن منطقــه‬ ‫کــه بــا ســنگ های اتشفشــانی به صــورت بســیار زیبایــی پوشــیده شــده اســت بــه‬ ‫تمــام گردشــگران پیشــنهاد می شــود‪.‬‬ ‫پارک سنت انه‬ ‫پــارک ســنت انــه یــک پــارک عمومــی بــزرگ و زیبــا واقــع در نزدیکی ســاحل‬ ‫حوم ـه ی شــمالی دوبلیــن اســت‪ .‬ایــن پــارک در اصــل متعلــق بــه خانــواده ی‬ ‫گینــس بــوده اســت و تاریخــی غنــی دارد‪ .‬برکــه ی اردک هــا‪ ،‬مســیرهای‬ ‫پیــاده روی‪ ،‬جنگل هــا‪ ،‬زمین هــای بــازی و باغ هــای گل رز محیطــی متنــوع و‬ ‫زیبــا را بــرای عالقمنــدان بــه طبیعــت و کســانی کــه بــه دنبــال ارامش هســتند‬ ‫مهیــا می کنــد‪ .‬همچنیــن بناهــای ارزشــمندی از جملــه معبــد هرکوالنیــن در‬ ‫طــول ســال ها توســط خانــواده گینــس و در سراســر پــارک ســاخته شــده اند‬ ‫کــه البتــه تــا حــدودی نیــاز بــه تعمیــر دارنــد‪.‬‬ ‫صخره موهر‬ ‫هیــچ بازدیــدی از ایرلنــد کامــل نخواهــد بــود مگــر اینکــه بازدیدکننــده از صخــره موهــر‬ ‫هــم دیــدن کنــد و بــر فــراز ایــن صخــره بایســتد و اقیانــوس را تماشــا کنــد! ایــن صخــره‬ ‫کــه ‪ ۲۱۰‬متــر ارتفــاع دارد‪ ،‬یکــی از بهتریــن تجربیــات گردشــگران از نظــر دیــدن مناظــر‬ ‫زیبــا و شــگفتی های طبیعــت را خواهــد ســاخت‪ .‬ســاالنه بیــش از یــک میلیــون گردشــگر از‬ ‫ایــن مــکان بازدیــد می کننــد‪ .‬قطعــا صخــره موهــر یکــی از برتریــن جاذبه هــای دیدنــی‬ ‫ایرلنــد اســت و هــر گردشــگری بایــد ان را مشــاهده کنــد‪.‬‬ ‫گالری علوم دوبلین‬ ‫پارک ملی کیالرنی‬ ‫گالــری علــوم دوبلیــن در ورودی کالــج ترینیتــی قــرار دارد و در ان مباحــث علمــی بــا‬ ‫اثــار هنــری ترکیــب شــده اند‪ .‬نمایشــگاه های ایــن گالــری کــه توســط دانشــجویان‬ ‫ارشــد کالــج ترینیتــی اداره می شــوند‪ ،‬قصــد دارنــد تــا بازدیدکننــدگان را بــه پرســش‬ ‫ترغیــب کننــد و اغازگــر بحث هایــی دربــاره ی ایــن کــه چگونــه نظریه هــای علمــی‬ ‫بــا زندگــی روزمــره ی مــا در ارتبــاط هســتند‪ ،‬باشــند‪.‬‬ ‫ایــن پــارک ملــی در جنــوب غربــی ایرلنــد واقــع شــده اســت‪ .‬ایــن پــارک ملــی یکــی از‬ ‫بهتریــن جاذبه هــای دیدنــی ایرلنــد بــرای دوســتداران طبیعــت اســت‪ .‬حیوانــات زیــادی‬ ‫اعــم از ســمورهای ابــی‪ ،‬گــوزن قرمــز و پرنــدگان بســیار زیــاد در ایــن منطقــه یافــت‬ ‫می شــوند‪ .‬طبیعــت‪ ،‬درختــان و دریاچه هــای ایــن پــارک ملــی به خودی خــود نظــر هــر‬ ‫گردشــگری را بــه خــود جلــب می کنــد‪ .‬ایــن پــارک ملــی را می تــوان به صــورت پیــاده‬ ‫یــا بــا دوچرخــه طــی کــرد‪.‬‬ ‫کتابخانه کالج ترینیتی‬ ‫بن بالن‬ ‫کتابخانــه کالــج ترینیتــی بزرگ تریــن کتابخانــه ایرلنــد به شــمار م ـی رود و ‪ ۶‬میلیــون‬ ‫نســخه کتــاب‪ ،‬ژورنــال‪ ،‬روزنامــه‪ ،‬مجلــه‪ ،‬نقشــه و نســخه های چاپــی و خطــی را در‬ ‫خــود جــای می دهــد‪ .‬از جملــه مهم تریــن کتاب هایــی کــه در ایــن مــکان از ان‬ ‫نگهــداری می شــود‪ ،‬می تــوان بــه کتــاب کیلــز اشــاره کــرد‪ .‬ایــن کتــاب نســخه ای‬ ‫خطــی و تذهیب شــده بــا رنگ هایــی بــراق از کتــاب گاســپل اســت کــه قدمــت‬ ‫ان بــه قــرون وســطا برمی گــردد‪ .‬اتــاق طوالنــی کتابخانــه یکــی از بخش هــای‬ ‫مهــم مجموعــه محســوب می شــود‪ .‬بــا ‪ ۶۵‬متــر طــول‪ ،‬ایــن اتــاق بیــن ســال های‬ ‫‪ ۱۷۱۲‬و ‪ ۱۷۳۲‬ســاخته شــد‪ .‬نســخه قــرن نوزدهــم انجیــل مســیح نیــز کــه یکــی از‬ ‫باارزش تریــن نســخ قــرون وســطا شــمرده می شــود‪ ،‬در ایــن بخــش جــای گرفت ـه ‬ ‫اســت‪ .‬در طــول ماه هــای تابســتان‪ ،‬اتاق هــا و اپارتمان هــای کالــج بــه عمــوم‬ ‫مــردم اجــاره داده می شــود‪.‬‬ ‫بــن بالــن از دیگــر جاذبــه هــای ایرلنــد مــی باشــد کــه در طــول عصــر یخبنــدان ایجــاد‬ ‫گردیــده اســت‪ .‬ایــن جاذبــه ی بــی نظیــر ایرلنــدی هماننــد جواهــری بــر روی تــاج کــوه‬ ‫هــای دارتلــی مــی درخشــد‪ .‬همچنیــن چشــم انــدازی گســترده از خلیــج اســلیگو را در‬ ‫معــرض دیــد گردشــگران مــی گــذارد‪.‬‬ ‫ایــن نقطــه از ایرلنــد بــه شــدت بــا اســطوره شناســی و ادبیــات ایرلنــدی مرتبــط میباشــد‪،‬‬ ‫بــه ویــژه از طریــق کار یکــی از شــاعرهای معــروف بــه نــام ییتــس کــه در همــان نزدیکــی‬ ‫دفــن شــده اســت‪.‬‬ ‫شماره ‪| 67‬راز شقایق| ‪38‬‬ ‫شماره ‪| 67‬راز شقایق| ‪39‬‬ صفحه 20 ‫شهرهای ایرلند‬ ‫کینسیل‬ ‫شــهر کینســیل ایرلنــد یــک شــهر تاریخــی و مرکــز ماهیگیــری اســت کــه در بنــدر‬ ‫کینســیل در مجــاورت رودخانــه بانــدون (‪ )Bandon‬قــرار دارد‪ .‬خیابــان هــای باریــک‬ ‫ایــن شــهر‪ ،‬بــا مغــازه هــای جــذاب‪ ،‬گالــری هــا و کافــه هــای بســیار احاطــه شــده‬ ‫انــد‪ .‬اینجــا خبــری از شــلوغی و هیاهــوی مرکــز شهرســتان کــورک (‪ )Cork‬نیســت‪.‬‬ ‫از قلعــه حلقــه قدیمــی (‪ )The old ring fort‬ایــن شــهر مــی توانیــد چشــم انــداز‬ ‫بســیار زیبــای بنــدر کینســیل را تماشــا کنیــد‪ .‬باشــگاه دریایــی و قایقرانــی ایــن‬ ‫شــهر نیــز بــا هــزاران قایــق ماهیگیــرش‪ ،‬ســاالنه گردشــگران زیــادی را بــه ایــن‬ ‫شــهر جــذب مــی کنــد‪ .‬در ایــن شــهر همچنیــن بــه طــور ســاالنه جشــنواره هــای‬ ‫هنــری زیــادی برگــزار مــی شــوند کــه قطعــا ارزش دیــدن را دارنــد‪.‬‬ ‫کورک‬ ‫شــهر کــورک یکــی از شــهرهای مهــم کشــور ایرلنــد مــی باشــد کــه دومیــن‬ ‫شــهر بــزرگ و ســومین شــهر پرجمعیــت ایــن کشــور کــه در ســاحل جنــوب‬ ‫غربــی ایرلنــد واقــع شــده اســت ‪ .‬ایــن شــهر‪ ،‬شــهر اصلــی و مرکــز شهرســتان‬ ‫کــورک و بزرگتریــن شــهر اســتان مونســتر مــی باشــد ‪ .‬جمعیــت شــهر کــورک‬ ‫‪ ۱۱۹۴۱۸‬نفــر مــی باشــد ‪ .‬ایــن شــهر بــر روی رودخانــه لــی (‪ )River Lee‬واقــع‬ ‫شــده اســت ‪ .‬یکــی از دلیــل از مشــهور بــودن ایــن شــهر ‪ ،‬دانشــگاه هنــر و‬ ‫موســیقی شــهر مــی باشــد ‪.‬‬ ‫گلنگاریف‬ ‫ایــن شــهر یکــی از زیباتریــن شــهرهای ایرلنــد اســت‪ .‬گلنگاریــف بــه معنــای دره‬ ‫خشــن و یــا ناهمــوار اســت‪ .‬ایــن شــهر در شــبه جزیــره بئــارا در شهرســتان کــورک‬ ‫واقــع شــده اســت‪ .‬گلنگاریــف بــه دلیــل چشــم اندازهــای منحصــر بــه فــرد اش بــه‬ ‫عنــوان یــک مقصــد توریســتی جــذاب شــناخته مــی شــود‪ .‬ایــن شــهر بــا رشــته کــوه‬ ‫هــا مرتفــع و بلنــدی احاطــه شــده اســت‪ .‬همانطــور کــه گفتیــم بیشــتر شــهرت شــهر‬ ‫گلنگاریــف بــه خاطــر طبیعــت منحصــر بــه فــردش اســت‪ ،‬ولــی درون ان مغــازه هــای‬ ‫بــزرگ و کوچــک‪ ،‬گالــری هــا‪ ،‬کافــه هــا و رســتوران هــای زیــادی وجــود دارنــد کــه‬ ‫مــی توانیــد ســری هــم بــه ان هــا بزنیــد‪.‬‬ ‫کیالرنی‬ ‫شــهر کیالرنــی یکــی از مهمتریــن شــهرهای کشــور ایرلنــد مــی باشــد کــه در‬ ‫جنــوب غربــی ایــن کشــور واقــع شــده اســت و ایــن شــهر در ســاحل شــمال‬ ‫شــرقی لــوه الیــن ‪ ،‬بخشــی از پــارک ملــی کلیالریــن اســت ‪ .‬میــراث فرهنگــی ‪،‬‬ ‫طبیعــت زیبــا و غیــره باعــث شــده کــه ایــن شــهر در لیســت ســفر گردشــگرها‬ ‫قــرار بگیــرد و صنعــت گردشــگری ‪ ،‬بزرگتریــن منبــع درامــد ایــن شــهر مــی‬ ‫باشــد ‪.‬‬ ‫لیسمور‬ ‫لیســمور یکــی از زیباتریــن شــهرهای ایرلنــد و یــک شــهر تاریخــی اســت کــه‬ ‫در کوهپایــه هــای کوهســتان ‪ Knockmealdown‬در شهرســتان واترفــورد‬ ‫(‪ )Waterford‬قــرار دارد‪ .‬جاذبــه توریســتی اصلــی ایــن شــهر‪ ،‬قلعــه ‪ ۸۰۰‬ســاله‬ ‫ای اســت کــه در همســایگی کلیســای اصلــی شــهر قــرار گرفتــه اســت‪ .‬قلعــه شــهر‬ ‫لیســمور در قــرون وســطا‪ ،‬بــر روی یــک تپــه نســبتا مرتفــع احــداث شــده اســت و‬ ‫چشــم انــداز بســیار خوبــی بــه تمامــی شــهر و همچنیــن دره ‪ Blackwater‬دارد‪ .‬از‬ ‫ایــن قلعــه باســتانی‪ ،‬اثــار تاریخــی بســیاری بــه دســت امــده انــد‪ .‬اثــاری از جملــه‬ ‫کتــاب لیســمور کــه امــروزه در مــوزه خانــه ‪ Chatsworth‬در ‪ Derbyshire‬نگــه‬ ‫داری مــی شــود‪.‬‬ ‫کیلکنی‬ ‫استرندهیل‬ ‫ایــن شــهر یکــی از شــهرهای مهــم ایرلنــد مــی باشــد کــه در جنــوب شــرقی‬ ‫کشــور ایرلنــد واقــع شــده اســت ‪ .‬شــهر کیلکنــی یکــی از مقاصــد گردشــگری‬ ‫مــی باشــد و در ســال ‪ ۲۰۰۹‬چهارصدمیــن ســالگرد شــهر شــدن خــود را‬ ‫جشــن گرفــت‪ .‬ایــن شــهر در اخریــن سرشــماری در ســال ‪26،512 ، 2016‬‬ ‫نفــر جمعیــت دارد‪ .‬شــهر کیلکنــی بــه دلیــل داشــتن قلعــه هــا و دیگــر میــراث‬ ‫تاریخــی مقصــدی محبــوب بــرای گردشــگران مــی باشــد‪.‬‬ ‫یکــی دیگــر از زیباتریــن شــهرهای ایرلنــد اســترندهیل نــام دارد‪ .‬ایــن شــهر ســاحلی‬ ‫در دامنــه هــای غربــی کــوه هــای ‪ Knocknarea‬و در غــرب شــهر اســلیگو واقــع شــده‬ ‫اســت‪ .‬بــرای عالقــه منــدان بــه تاریــخ‪ ،‬بازدیــد از کلبــه ســنتی ‪ ۲۰۰‬ســاله و کاهگلــی‬ ‫بــه نــام “کلبــه دولــی” (‪ )Dolly’s Cottage‬و یــا مقبــره هــای ‪ Carrowmore‬تجربــه‬ ‫جالبــی خواهــد بــود‪ .‬همچنیــن فســتیوال هــای زیــادی از جملــه جشــنواره مبــارزان در‬ ‫ایــن شــهر برگــزار مــی گــردد‪ .‬جالــب اســت بدانیــد کــه اقامتــگاه هــای ســاحلی و‬ ‫ســوئیت هــای ایــن شــهر‪ ،‬جوایــز بیــن المللــی زیــادی را دریافــت کــرده انــد‪ .‬اقامــت‬ ‫در ایــن اقامتــگاه هــا‪ ،‬قطعــا ســفری بــه یــاد ماندنــی را بــرای گردشــگران رقــم خواهــد‬ ‫زد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 67‬راز شقایق| ‪40‬‬ ‫واترفورد‬ ‫شــهر واترفــورد یکــی از شــهرهای مهــم کشــور ایرلنــد مــی باشــد کــه در جنــوب‬ ‫شــرقی ایــن کشــور واقع شــده اســت کــه بــا جمعیــت ‪ ۴۵.۷۷۵‬نفر در شهرســتان‬ ‫واترفــورد در کشــور جمهــوری ایرلنــد واقــع شــد ه اســت‪ .‬شــهرت شــهر بــرای‬ ‫صنعــت شیشــه اســت ‪ .‬مــوزه شــهر همــواره میزبــان مســافران بســیاری مــی‬ ‫باشــد‪ ،‬بیشــتر اثــار مــوزه مربــوط بــه دوره ‪ 1700‬میــادی مــی باشــد ‪.‬‬ ‫شماره ‪| 67‬راز شقایق| ‪41‬‬ صفحه 21 ‫موسیقی ایرلند‬ ‫خلیل مدادی‬ ‫ویولــون ایرلنــدی از قــرن هشــتم در ایرلنــد مــورد اســتفاده‬ ‫نوازنــدگان ایرلنــدی بــوده اســت‪ .‬ســازهای بــادی ایرلنــدی‬ ‫ســابقه طوالنــی در ایــن کشــور دارنــد دارنــد و زمانــی در ایرلنــد‬ ‫بــه ویــژه در جنــگ هــای قــرن پانزدهــم اســتفاده مــی شــده‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫احیــای موســیقی ســنتی ایرلنــدی در اغــاز قــرن بیســتم رخ‬ ‫داد‪ .‬اســتفاده از اکاردئــون و کنســرتینا در ایــن دوران متــداول‬ ‫شــده بــود‪ .‬ایــن ســازها در مراســم ‪ ،‬مســابقات ســازماندهی‬ ‫شــده و در برخــی خانــه هــای روســتایی کــه نوازنــدگان محلــی‬ ‫و گردشــگران از ان اســتقبال مــی کردنــد‪ ،‬نواختــه مــی شــد‪.‬‬ ‫رقــص ایرلنــدی توســط سیســتم اموزشــی و ســازمانهای‬ ‫میهنــی پشــتیبانی مــی شــد‪ .‬یــک ســبک قدیمــی تــر از‬ ‫خوانندگــی بــه نــام ‪«( sean-nós‬بــه ســبک قدیمــی») ‪ ،‬کــه‬ ‫نوعــی از اواز ســنتی ایرلنــدی اســت هنــوز یافــت مــی شــود‪،‬‬ ‫عمدتــا بــرای اهنگهــای بســیار شــاعرانه بــه زبــان ایرلنــدی‬ ‫مــورد اســتفاده اســت‪.‬‬ ‫موســیقی ایرلنــدی موســیقی اســت کــه در ژانرهــای مختلــف در جزیــره‬ ‫ایرلنــد بوجــود امــده اســت‪.‬‬ ‫موســیقی بومــی جزیــره موســیقی ســنتی ایرلنــدی نامیــده مــی شــود و‬ ‫علیرغــم جهانــی شــدن ســنتهای فرهنگــی کشــورهای اروپایــی ‪ ،‬از قــرن‬ ‫بیســتم تــا قــرن بیســت و یکــم همچنــان زنــده بــوده اســت‪.‬‬ ‫بــا وجــود مهاجــرت و ارتبــاط مناســب بــا تاثیــرات موســیقی بریتانیــا و‬ ‫ایــاالت متحــده‪ ،‬موســیقی ســنتی ایرلنــدی بســیاری از عناصــر خــود را حفــظ‬ ‫کــرده اســت و خــود بــر بســیاری از انــواع ســبکهای موســیقی مانند موســیقی‬ ‫کانتــری در ایــاالت متحــده تاثیــر گذاشــته اســت و همچنیــن بــه نوبــه خــود‬ ‫تاثیــری بــر موســیقی راک مــدرن داشــته اســت و گهــگاه بــا راک انــد رول‪،‬‬ ‫پانــک راک و ژانرهــای دیگــر ترکیــب شــده اســت‪ .‬برخــی از ایــن هنرمنــدان‬ ‫تلفیقــی بــه موفقیــت اصلــی در داخــل و خــارج از کشــور دســت یافتــه انــد‪.‬‬ ‫از ســال ‪ 1820‬تــا ‪ 1920‬بیــش از ‪ 4‬میلیــون و ‪ 400‬هــزار‬ ‫ایرلنــدی بــه ایــاالت متحــده مهاجــرت کردنــد و باعــث ایجــاد‬ ‫یــک دیاســپورای ایرلنــدی در فیالدلفیــا ‪ ،‬شــیکاگو‪ ،‬بوســتون‪،‬‬ ‫نیویــورک و دیگــر شــهرها شــد‪.‬‬ ‫اونیــل اولیــن ضبــط موســیقی ایرلنــدی را انجــام داد‪ .‬بعدهــا‪،‬‬ ‫موســیقیدانان ایرلنــدی کــه در ایــاالت متحــده موفــق بودنــد‪،‬‬ ‫ضبــط هــای تجــاری را اغــاز کردنــد کــه بــه سراســر جهــان‬ ‫راه یافــت و ســبکهای موســیقی را دوبــاره در ســرزمین مــادری‬ ‫تقویــت کــرد‪ .‬بــه عنــوان مثــال ‪ ،‬ویولونیســت هــای امریکایــی‬ ‫ماننــد مایــکل کلمــن ‪ ،‬جیمــز موریســون و پــدی کیلــوران در‬ ‫دهــه ‪ 1920‬و ‪ 1930‬در محبوبیــت موســیقی ایرلنــدی بســیار‬ ‫تاثیرگــذار بودنــد‪.‬‬ ‫ســابقه ایرلنــد در موســیقی مذهبــی و کالســیک بــه قرون وســطی و موســیقی‬ ‫کــرال و چنــگ رنســانس‪ ،‬موســیقی دربــاری بــاروک و اوایــل دوره کالســیک‬ ‫و همچنیــن بســیاری از موســیقی هــای رمانتیــک‪ ،‬اواخــر دوره رمانتیــک و‬ ‫مدرنیســم قــرن بیســتم بــاز مــی گــردد‪.‬‬ ‫هنــوز هــم بســیاری از اهنگســازان و گــروه هــا در ســبک کالســیک فعالیــت‬ ‫مــی کننــد و موســیقی هنــری اوانــگارد را نیــز مــی نویســند و اجــرا مــی کنند‪.‬‬ ‫در مقیــاس کوچکتــر‪ ،‬ایرلنــد زادگاه بســیاری از نوازنــدگان برجســته جــاز بــه‬ ‫ویــژه پــس از دهــه ‪ 1950‬میــادی بــوده اســت‪.‬‬ ‫شــعر و ترانــه اولیــه ایرلنــدی توســط شــاعران برجســته ایرلنــدی‪،‬‬ ‫گرداورنــدگان اهنــگ و موســیقی دانــان ایرلنــدی و انگلیســی جدیــد ترجمــه‬ ‫شــده اســت‪ .‬بــه عنــوان مثــال ســرود قــرن ششــم ‪Rop tú mo baile‬‬ ‫اثــر داالن فورگیــل ‪ ،‬در ســال ‪ 1905‬توســط مــری الیزابــت بیــرن بــه زبــان‬ ‫انگلیســی منتشــر شــد و بــه طــور گســترده بــه عنــوان ‪Be Thou My‬‬ ‫‪ Vision‬شــناخته مــی شــود‪.‬‬ ‫اجراهــای دوبــاره قابــل توجــه موســیقی اولیــه ایرلنــدی عبارتنــد از‪ :‬اهنگهای‬ ‫نگاشــت پدریــگان نــو اواالچیــن ‪ ،‬البــوم هــای مختلــف موســیقی توســط‬ ‫گــروه کــرال انینــا و ضبــط هــای کیترونــا بــه همــراه دلــرا و گــروه ‪.eX‬‬ ‫اگرچــه ایرلنــد هرگــز یــک خانــه اپــرای هدفمنــد نداشــته اســت (خانــه اپــرای کــورک یــک ســالن‬ ‫چنــد منظــوره اســت) ‪ ،‬امــا اپــرا از قــرن ‪ 17‬در ایرلنــد اجــرا مــی شــود‪ .‬در قــرن ‪ ، 18‬ایرلنــد مرکــزی‬ ‫بــرای اپــرای تصنیــف بــود و اثــار مهمــی را خلــق کــرد کــه بــه توســعه ایــن ژانــر در جهــت اجــرای‬ ‫اپــرا‪ ،‬بــا اثــار چارلــز کوفــی و​​کیــن اوهــارا کمــک کــرد‪ .‬اپراهــای ایرلنــدی قابــل شناســایی ملــی‬ ‫توســط مهاجــران ماننــد توماســو جیوردانــی و یوهــان برنهــارد لوجیــر و همچنیــن اهنگســازان بومــی‬ ‫ماننــد جــان انــدرو استیونســون و تومــاس سیمپســون کــوک نوشــته شــده اســت و در قــرن نوزدهــم‬ ‫بــا اثــاری از جــان ویلیــام گالور و پــل مــک اســوینی ادامــه یافــت‪.‬‬ ‫مایــکل ویلیــام بالــف و وینســنت واالس برجســته تریــن نماینــدگان اپــرای انگلیســی زبــان در میانــه‬ ‫قــرن نوزدهــم بودنــد‪.‬‬ ‫تــاش هــای زیــادی بــرای احیــای ســنت ایرلنــدی زبــان در اپــرا انجــام شــده اســت‪ .‬در ســال‬ ‫‪ 2017‬موســیقیدان جــان اســپیالن در حــال کار بــر روی یــک اپــرای گائلــی بــا عنــوان ‪Legends‬‬ ‫‪ of the Lough‬بــود‪.‬‬ ‫اپــرا فســتیوال وکســفورد یــک جشــنواره بیــن المللــی بــزرگ اســت کــه هــر مــاه اکتبــر و نوامبــر‬ ‫برگــزار مــی شــود‪.‬‬ ‫برخــی از نوازنــدگان ایرلنــدی در نقاطــی فراتــر از ایرلنــد تحســین شــدند‪Cú Chuimne .‬‬ ‫(درگذشــته در ‪747‬میــادی) از ان جملــه اســت کــه بیشــتر زندگــی بزرگســالی خــود را در‬ ‫اســکاتلند گذرانــد‪ .‬فویــان کــه در قــرن هفتــم زنــده بــود‪ ،‬بیشــتر در انگلیــس و فرانســه‬ ‫در ســفر بــود و در ایــن دو کشــور شــناخته شــده بــود و در حــدود ‪ 653‬بــه درخواســت‬ ‫ســنت گرتــرود برابانــت‪ ،‬بــه راهبــه هــا در نیــوال اواز ســرود امــوزش داد‪.‬‬ ‫‪( Tuotilo‬حــدود ‪ - 850‬حــدود ‪ ، )915‬کــه در ایتالیــا و المــان زندگــی‬ ‫میکــرد‪ ،‬هــم بــه عنــوان نوازنــده و هــم اهنگســاز مــورد توجــه قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫نوازنــدگان موســیقی پــاپ از اواخــر دهــه ‪ 1940‬ظاهــر شــدند‪ .‬دلیــا مورفــی اهنگهــای محلــی‬ ‫ایرلنــدی را کــه در ســال ‪ 1949‬بــرای ‪ HMV‬ضبــط کــرده بــود‪ ،‬رواج داد‪ .‬مــارگارت بــری همچنیــن‬ ‫معتقــد اســت کــه اهنگهــای ســنتی را مطــرح کــرده اســت‪ .‬بریــدی گاالگــر از ‪ Donegal‬در ســال‬ ‫‪ 1956‬بــه شــهرت رســید و بــه عنــوان «اولیــن ســتاره پــاپ بیــن المللــی ایرلنــد» شــناخته میشــود‪.‬‬ ‫کارمــل کوئیــن زاده دوبلیــن بــه ایــاالت متحــده مهاجــرت کــرد و بــه عنــوان خواننــده معمولــی در‬ ‫پیشــاهنگان اســتعداد ارتــور گادفــری تبدیــل شــد و در دهــه هــای ‪ 1950‬و ‪ 60‬مکــررا ً در ســایر‬ ‫انــواع برنامــه هــای تلویزیونــی ظاهــر شــد‪ .‬لیسانســه هــا یــک گــروه هارمونــی مردانــه از دوبلیــن‬ ‫بودنــد کــه در انگلســتان ‪ ،‬اروپــا ‪ ،‬ایــاالت متحــده ‪ ،‬اســترالیا و روســیه هــوادار داشــتند‪.‬‬ ‫مــری اوهــارا یــک ســوپرانو و نوازنــده چنــگ بــود کــه در دهــه ‪ 1950‬و اوایــل ‪ 1960‬در دو طــرف‬ ‫اقیانــوس اطلــس موفــق بــود‪.‬‬ ‫وال دونیــکان ‪ ،‬خواننــده واترفــوردی در انگلســتان شــناخته شــده بــود و از ســال ‪ 1965‬تــا ‪1986‬‬ ‫برنامــه تلویزیونــی خــود را در بــی بــی ســی ارائــه کــرد‪.‬‬ ‫هلیــاس کلــن (فــوت ‪ ،)1040‬اولیــن کســی اســت کــه اشــعار رومــی را بــه کلــن معرفــی‬ ‫کــرد معاصــر وی ‪ ،‬ارون اســکوتوس (درگذشــته ‪ 18‬نوامبــر ‪ )1052‬اهنگســاز تحســین‬ ‫شــده ســرودهای گرگوریــان در المــان بــود‪.‬‬ ‫تــا قــرن هفدهــم ‪ ،‬نوازنــدگان چنــگ تحــت حمایــت اشــراف در ایرلنــد بودنــد‪ .‬ایــن ســنت‬ ‫در قــرن هجدهــم بــا فروپاشــی ایرلنــد گائلــی از بیــن رفــت‪Turlough Carolan .‬‬ ‫(‪ )1738-1670‬مشــهورترین ان نوازنــده چنــگ اســت و بیــش از ‪ 200‬مــورد از اهنگهــای‬ ‫او شــناخته شــده اســت‪ .‬برخــی از قطعــات او از عناصــر موســیقی بــاروک معاصــر اســتفاده‬ ‫مــی کننــد و امــروزه توســط بســیاری از موســیقی دانــان محلــی اجــرا مــی شــود‪.‬‬ ‫ادوارد بونتینــگ برخــی از اخریــن اهنگهــای چنــگ ایرلنــدی را در در ‪ 1792‬جمــع اوری کرد‪.‬‬ ‫از دیگــر گرداورنــدگان مهــم موســیقی ایرلنــدی مــی تــوان بــه فرانســیس اونیــل و جــورج‬ ‫پتــری اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫در دهــه ‪ ، 1960‬گــروه هــا و هنرمنــدان بــزرگ راک ایرلنــدی ظهــور کردنــد‪ .‬در ســال ‪ 1970‬دانــا‬ ‫موســیقی دان و خواننــده ایرلنــدی‪ ،‬ایرلنــد را بــا برنــده شــدن در مســابقه اهنــگ یوروویــژن بــا‬ ‫اهنــگ ‪ All Kinds of Everything‬روی نقشــه موســیقی پــاپ اروپــا در موقعیــت طالیــی قــرار‬ ‫داد‪ .‬او بــه شــماره یــک انگلســتان و سراســر اروپــا تبدیــل شــد و راه را بــرای بســیاری از هنرمنــدان‬ ‫ایرلنــدی همــوار کــرد‪.‬‬ ‫گیلبــرت او ســالیوان در ســال ‪ 1972‬در رشــته هــای متعــددی بــه بــاالی جــدول موســیقی بریتانیــا‬ ‫رفــت و گــروه خواهــران ‪ The Nolans‬در اواخــر دهــه ‪ 1970‬موفــق بــه کســب عناویــن بیــن‬ ‫المللــی شــدند‪ .‬کریــس دی بــرگ نیــز بــا موفقیــت ترانــه معــروف خــود در ســال ‪ 1986‬بــا عنــوان‬ ‫«بانــوی ســرخ پــوش» بــه شــهرت جهانــی رســید‪.‬‬ ‫پیــاراس فیریتیــر (‪ )1653- 1600‬؛ ویلیــام کانــان (اواســط قــرن ‪ )17‬و بــرادرش ‪ ،‬توماس‬ ‫کانــان (حــدود ‪ ، )1698-1645/1640‬اهنگســازان؛ دومینیــک مونگیــن (حیــات در قــرن‬ ‫‪ )18‬؛ ارتــور اونیــل ( ‪ )1792‬؛ پاتریــک بــرن ( ‪ )1863-1794‬از دیگــر ایرلنــدی هــای‬ ‫فعالــی در عرصــه موســیقی بودنــد کــه در اروپــا شــناخته شــده بودنــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 67‬راز شقایق| ‪42‬‬ ‫شماره ‪| 67‬راز شقایق| ‪43‬‬ صفحه 22 ‫سمیه عبدالمحمدی‬ ‫کارشناس فرهنگی‬ ‫ادبیات ایرلند‬ ‫ادبیــات ایرلنــدی شــامل نوشــته هایــی بــه زبــان هــای ایرلنــدی ‪ ،‬التین و انگلیســی‬ ‫در جزیــره ایرلنــد اســت‪ .‬اولیــن نوشــته هــای ثبــت شــده ایرلنــدی مربــوط بــه قرن‬ ‫هفتــم اســت و توســط راهبــان بــه دو زبــان التیــن و ایرلنــدی اولیــه نوشــته شــده‬ ‫اســت‪ .‬راهبــان ایرلنــد عــاوه بــر نوشــتن کتاب مقــدس ‪ ،‬هم شــعر و هم داســتانهای‬ ‫اســاطیری را یادداشــت کردنــد‪ .‬مجموعــه بزرگــی از اثــار اســاطیری ایرلنــدی‬ ‫بازمانــده اســت ‪ ،‬از جملــه داســتانهایی ماننــد ‪ The Táin‬و ‪.Mad King Sweeny‬‬ ‫ســال‪ 2019‬کــه نامزدهــای نهایــی داســتان کوتــاه ســاندی‬ ‫تایمــز اعــام شــد‪ ،‬نویســندگان ایرلنــدی بخــش بزرگــی از‬ ‫نامزدهــا را تشــکیل دادنــد‪ .‬کویــن بــارری‪ ،‬برنــده جایــزه در‬ ‫ســال ‪ 2012‬و یکــی از نامزدهــای اولیــه جایــزه بوکــر ‪،2019‬‬ ‫دنیــل مک الگلیــن از جمهــوری ایرلنــد و لوئیــس کنــدی از‬ ‫ایرلنــد شــمالی دو نویســنده الهام بخــش دیگــر این فهرســت‬ ‫هســتند‪.‬‬ ‫زبــان انگلیســی در قــرن ســیزدهم و پــس از حملــه نورمــن هــا بــه ایرلنــد معرفــی‬ ‫شــد‪ .‬امــا زبــان ایرلنــدی ‪ ،‬علــی رغــم کاهــش تدریجــی کــه در قــرن هفدهــم بــا‬ ‫گســترش قــدرت انگلیســیها اغــاز شــد ‪ ،‬تــا قــرن نوزدهــم زبــان غالــب ادبیــات‬ ‫ایرلنــدی باقــی مانــد‪ .‬بخــش دوم قــرن نوزدهــم شــاهد جایگزینــی ســریع زبــان‬ ‫ایرلنــدی بــه جــای انگلیســی در قســمت اعظــم کشــور بــود کــه عمدت ـاً بــه دلیــل‬ ‫قحطــی بــزرگ و متعاقــب ان جمعیــت ایرلنــد بــر اثــر گرســنگی و مهاجــرت از بیــن‬ ‫رفــت‪ .‬بــا ایــن حــال ‪ ،‬در پایــان قــرن ‪ ،‬ناسیونالیســم فرهنگــی انــرژی جدیــدی را‬ ‫نشــان داد کــه بــا تجدیــد حیــات گالیــک (کــه ادبیــات مــدرن بــه زبــان ایرلنــدی‬ ‫را تشــویق مــی کــرد) و بــه طــور کلــی بــا احیــای ادبــی ایرلنــد مشــخص شــد‪.‬‬ ‫ســنت ادبــی انگلیســی‪-‬ایرلندی اولیــن نماینــدگان بــزرگ خــود را در ریچــارد هــد‬ ‫و جاناتــان ســویفت پیــدا کــرد و پــس از ان الرنــس اســترن‪ ،‬الیــور گلدســمیت و‬ ‫ریچــارد برینســلی شــریدان‪.‬‬ ‫در پایــان قــرن نوزدهــم و در سراســر قــرن بیســتم ‪ ،‬ادبیــات ایرلنــدی شــاهد توالی‬ ‫بــی ســابقه ای از اثــار موفــق جهانــی بــود ‪ ،‬بــه ویــژه اثــار اســکار وایلــد ‪ ،‬بــرام‬ ‫اســتوکر ‪ ،‬جیمــز جویــس ‪ ،‬ســاموئل بکــت ‪ ،‬الیزابــت بوئــن ‪ ،‬ســی اس لوئیــس ‪ ،‬کیت‬ ‫او برایــان و جــرج برنــارد شــاو ‪ ،‬کــه بیشــتر انهــا ایرلنــد را تــرک کردنــد تــا در دیگر‬ ‫کشــورهای اروپایــی ماننــد انگلســتان ‪ ،‬اســپانیا ‪ ،‬فرانســه و ســوئیس زندگــی کننــد‪.‬‬ ‫وقتــی از پیشــرفت ادبیــات ایرلنــد صحبــت می کنیــم‪،‬‬ ‫منظــور مــوج نویســندگانی اســت کــه هــر روز وارد بــاز نشــر‬ ‫و ادبیــات می شــوند‪ .‬منظــور نویســندگان متوســط نیســت و‬ ‫از نویســندگان مهمــی چــون ســالی رونــی‪ ،‬ایمیــر مک برایــد‪،‬‬ ‫مایــک مک کورمــک‪ ،‬ســارا بائــوم‪ ،‬کولیــن بــاررت‪ ،‬و لیســا‬ ‫مک اینــرری یــاد می شــود‪.‬‬ ‫البتــه مفهــوم «صداهــای جدیــد» کــه خوشــایند ناشــران و‬ ‫روزنامه نــگاران بخــش ادبیــات اســت دربــاره ایــن موضــوع‬ ‫صــدق نمی کنــد‪ .‬بــه عنــوان نمونــه مک کورمــک کــه در‬ ‫ســال ‪ 2016‬بــا داســتان «اســتخوان های خورشــیدی» برنــده‬ ‫جایــزه گلداســمیت و همچنیــن جایــزه ادبــی دوبلیــن شــد در‬ ‫دهــه ششــم از زندگــی اش بــه ســر می بــرد‪.‬‬ ‫اگرچــه زبــان انگلیســی زبــان ادبــی ایرلنــدی غالــب در قــرن بیســتم‬ ‫بــود امــا بســیاری از اثــار بــا کیفیــت بــه زبــان ایرلنــدی ظاهــر شــد‪.‬‬ ‫اونا اونایره نویسنده پیشکسوت مدرنیست به زبان ایرلندی بود‪.‬‬ ‫انــا برنــز کــه بــا داســتان «مــرد شــیرفروش» کــه ســال‬ ‫‪ 2018‬برنــده جایــزه معتبــر بوکــر شــد حــاال ‪ 57‬ســاله اســت‪.‬‬ ‫مک برایــد ‪ 9‬ســال منتظــر مانــد تــا ناشــری بــرای رمــان‬ ‫«دختــر چیــزی نیمه شــکل یافتــه اســت»‪ ،‬کــه برنــده جوایــز‬ ‫متعــددی شــده اســت‪ ،‬بیابــد و در نهایــت ناشــری کوچــک‬ ‫پیــدا کــرد‪.‬‬ ‫مایــرد ناگــرادا نمایشــنامه هــای موفــق متعــددی را کــه اغلــب متاثــر‬ ‫از برتولــت برشــت بــوده اســت و همچنیــن اولیــن ترجمــه پیتــر پــن‪،‬‬ ‫تــور نــاو و مانانــان و اولیــن کتــاب علمــی تخیلــی را بــه زبــان ایرلنــدی‬ ‫نوشــت‪.‬‬ ‫نثرنویــس برجســته مدرنیســت بــه زبــان ایرلنــدی مارتیــن کادهایــن‬ ‫بــود و شــاعران برجســته شــامل مارتیــن دیراویــن‪ ،‬شــان ریوردایــن و‬ ‫کاتایــن مائــوده بودنــد‪.‬‬ ‫نویســندگان برجســته دو زبانــه شــامل برنــدن بهــان (کــه بــه ایرلنــدی‬ ‫شــعر و نمایشــنامه مــی نویســد) و فلــن اوبرایــن بودنــد‪ .‬دو رمــان‬ ‫از اوبرایــن شــنای دو پرنــده و پلیــس ســوم ‪ ،‬نمونــه هــای اولیــه‬ ‫داســتانهای پســت مــدرن محســوب مــی شــوند‪ ،‬امــا او همچنیــن یــک‬ ‫رمــان طنزامیــز بــه زبــان ایرلنــدی بــه نــام ‪( An Béal Bocht‬ترجمــه‬ ‫شــده بــه عنــوان دهــان فقیــر) نوشــت‪.‬‬ ‫لیــام اوفالهرتــی کــه بــه عنــوان نویســنده بــه زبــان انگلیســی شــهرت‬ ‫یافــت ‪ ،‬همچنیــن کتابــی از داســتانهای کوتــاه به زبــان ایرلنــدی (‪)Dúil‬‬ ‫منتشــر کــرد‪.‬‬ ‫ادبیــات ایرلنــدی زبــان در تاریــخ معاصــر شــکوفا شــد‪ ،‬زیــرا ‪Éilís Ní‬‬ ‫‪ Dhuibhne‬و ‪ Nuala Ní Dhomhnaill‬در شــعر و نثــر نویســندگان‬ ‫پربــاری بودنــد‪.‬‬ ‫بعضــی معتقدنــد بایــد اعتبــار افزایــش نویســندگان در ایرلنــد را بــه مشــکالت مالــی و بــه‬ ‫طــور خــاص تاثیــر منف ـی اش بــر روی ایرلنــدی کــه همچنــان معتقــد اســت بایــد بــه عنــوان‬ ‫ببــر منطقــه ســلتیک از ان یــاد شــود دانســت امــا نســل پیشــین نویســندگان بــا ایــن موضــوع‬ ‫مخالفنــد‪( .‬شــایان ذکــر اســت کــه بــا وجــود تغییــرات فــراوان در ایرلنــد و همچنیــن موضــوع‬ ‫داســتان ها همچنــان ارتبــاط موضوعــی زیــادی بیــن اثــار نویســندگانی چــون سباســتین بــارری‪،‬‬ ‫ان اینرایــت‪ ،‬کولــم توبیــن و نویســندگانی کــه اخیــرا ً بــه شــهرت رســیدند وجــود دارد‪).‬‬ ‫بــا ایــن وجــود شــاید ایــن شــکاف مالــی و اجتماعــی تبدیــل بــه زبانــی جدیــد در ادبیــات و‬ ‫همچنیــن ســخنان مــردم عــادی شــده اســت‪ .‬نوشــته های ایرلنــدی هیچ وقــت از تجربــه‬ ‫کــردن چیزهــای جدیــد اجتنــاب نکرده انــد‪ .‬راهکارهــای بهتــری نســبت بــه ژانــر و تقســیم بندی‬ ‫ژانرهــا دارنــد و بــه نویســندگان عنــوان «عامه پســند» نمی دهنــد و مرزبنــدی ســخت گیرانه‬ ‫نســبت بــه اثــار داســتانی‪ ،‬مســتند‪ ،‬و دیگــر فرم هــای ادبــی ندارنــد‪.‬‬ ‫بیشــترین توجــه بــه نویســندگان ایرلنــدی بــوده اســت کــه بــه زبــان‬ ‫انگلیســی مــی نویســند و در خــط مقــدم جنبــش مدرنیســم قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫بــه ویــژه جیمــز جویــس ‪ ،‬کــه رمــان اولیســس یکــی از تاثیرگذارتریــن‬ ‫اثــار قــرن محســوب مــی شــود‪.‬‬ ‫ســاموئل بکــت ‪ ،‬نمایشــنامه نویــس ‪ ،‬عــاوه بــر حجــم زیــادی از‬ ‫داســتانهای نثــر ‪ ،‬تعــدادی نمایشــنامه مهــم از جملــه در انتظــار گــودو‬ ‫را نوشــت‪ .‬چندیــن نویســنده ایرلنــدی در نوشــتن داســتان کوتــاه ‪ ،‬بــه‬ ‫ویــژه ادنــا اوبرایــن ‪ ،‬فرانــک اوکانــر ‪ ،‬لــرد دانســانی و ویلیــام تــرور ‪،‬‬ ‫ســرامد بــوده انــد‪.‬‬ ‫از دیگــر نویســندگان برجســته ایرلنــدی قــرن بیســتم مــی تــوان بــه‬ ‫شــاعران ایــوان بلنــد و پاتریــک کاوانــا ‪ ،‬نمایشــنامه نویســان تــام‬ ‫مورفــی و برایــان فریــل و نویســندگان ادنــا اوبرایــن و جــان مــک‬ ‫گاهــرن اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫در اواخــر قــرن بیســتم ‪ ،‬شــاعران ایرلنــدی ‪ ،‬بــه ویــژه شــاعران ایرلنــد‬ ‫شــمالی ‪ ،‬از جملــه درک ماهــون ‪ ،‬مــدب مــک گاکیــان ‪ ،‬جــان مونتــاگ‬ ‫‪ ،‬ســیموس هینــی و پــل مولــدون برجســته شــدند اثــار نــگارش موثــر‬ ‫در ایرلنــد شــمالی بــا موفقیــت هــای بزرگــی ماننــد انــا برنــز همچنــان‬ ‫ادامــه دارد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 67‬راز شقایق| ‪44‬‬ ‫‪http://danesh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%d8‬‬ ‫‪%d8%84%d9%a8%aa+%d8%d8%a7%8c%d8%db%a8%af%d8%d8%a7%‬‬ ‫‪0=SSOReturnPage=Check&Rand&b1%d8%a7%ba%d8‬‬ ‫درهــای ادبیــات بــه ارامــی بــه ســوی نویســندگان رنگین پوســت و بــا طبقــات اجتماعــی مختلــف‬ ‫در ایرلنــد و بریتانیــا بــاز شــده اســت‪ .‬نمی دانیــم دلیــل پیشرفت شــان شــجاعت اســت یــا‬ ‫توانایــی باالیــی کــه در خطــر کــردن دارنــد‪ .‬بــه نظــر می رســد مــورد دوم بــا انتشــار کتــاب‬ ‫ـن ‪ 88‬ســاله بیشــتر اثبــات می شــود‪ .‬اوبرایــن ‪ 88‬ســاله نــه تنهــا هنــوز‬ ‫جدیــد ادنــا اوبرایـ ِ‬ ‫دســت بــه قلــم می گیــرد و می نویســد بلکــه در حــال تجربــه کــردن ژانرهــا و موضوعــات‬ ‫مختلــف اســت‪ .‬اوبرایــن در داســتان جدیــدش داســتان بچـه ای را روایــت می کنــد کــه توســط‬ ‫فــردی زندانــی شــده اســت‪ .‬داســتانی متفــاوت از انچــه ‪ 60‬ســال پیــش دربــاره دختــری‬ ‫روســتایی روایــت کــرد‪.‬‬ ‫بــا در نظــر گرفتــن همــه مــوارد بــاال بــه نظــر می رســد خطــر کــردن دلیــل اصلــی موفقیــت‬ ‫نویســندگان ایرلنــدی اســت؛ مولفــه ای مهــم کــه شــاید بهتــر باشــد فضــای ادبــی دیگــر‬ ‫کشــورها از ان بیاموزنــد‪.‬‬ ‫‪| 67‬راز شقایق| ‪45‬‬ ‫شماره ‪50‬‬ صفحه 23 ‫معرفینویسندگانمطرح‬ ‫ساموئل بکت‬ ‫ســاموئل بار ْکلــی بِکــت (زاده ‪ ۱۳‬اوریــل ‪ - ۱۹۰۶‬درگذشــته ‪۲۲‬‬ ‫دســامبر ‪ )۱۹۸۹‬نمایشــنامه نویس‪ ،‬رمان نویــس و شــاعر اهــل‬ ‫ایرلنــد بــود‪.‬‬ ‫خانــواده اش پروتســتان بودنــد‪ ،‬پــدرش ویلیــام‪ ،‬مــادرش ماریــا‬ ‫و بــرادرش فرانــک نــام داشــتند‪ .‬دوره ابتدایــی را در زادگاهــش‬ ‫ســپری کــرد و بــه واســطه عالق ـه اش بــه زبــان فرانســه‪ ،‬در رشــته‬ ‫ادبیــات و زبــان فرانســه ادامــه تحصیــل داد و در ســال ‪ ۱۹۲۷‬بــا‬ ‫درجــه کارشناســی فارغ التحصیــل شــد‪ .‬در ســال ‪ ۱۹۲۸‬بــه پاریــس‬ ‫رفــت و بــه مــدت دو ســال در اکــول نرمــال ســوپریور بــه تدریــس‬ ‫مشــغول شــد‪ .‬در همــان زمــان بــود کــه بــا جیمــز جویــس اشــنایی و‬ ‫رفاقــت پیــدا کــرد‪ .‬ایــن اشــنایی در شــکل گیری اســتعداد او تاثیــر‬ ‫چشــمگیری داشــت و بــه او کمک هــای زیــادی کــرد‪.‬‬ ‫او در ســال ‪ ۱۹۶۹‬بــه دلیــل «نوشــته هایش ‪ -‬در قالــب رمــان و‬ ‫ـراروی و عــروج‬ ‫نمایــش ‪ -‬کــه در فقــر [معنــوی] انســان امــروزی‪ ،‬فـ َ‬ ‫او را می جویــد» جایــزه نوبــل ادبیــات را دریافــت نمــود‪.‬‬ ‫اثــار بکــت بی پــروا‪ ،‬بــه شــکل بنیــادی کمینه گــرا و بنابــر بعضــی‬ ‫تفســیرها در رابطــه بــا وضعیــت انســان ها عمیق ـاً بدبینانه انــد‪ .‬ایــن‬ ‫حــس بدبینــی اغلــب بــا قریحــه طنزپــردازی قــوی و غالبـاً نیـش دار‬ ‫وی تلطیــف می گــردد‪ .‬چنیــن حســی از طنــز‪ ،‬بــرای بعضــی از‬ ‫خواننــدگان اثــار او‪ ،‬ایــن نکتــه را دربــردارد کــه ســفری کــه انســان‬ ‫بــه عنــوان زندگــی اغــاز کرده اســت بــا وجــود دشــواری ها‪ ،‬ارزش‬ ‫ســعی و تــاش را دارد‪ .‬اثــار اخیــر او‪ ،‬بُن مایه هــای موردنظرشــان‬ ‫را بــه شــکلی رمزگونــه و کاهش یافتــه مطــرح می کننــد‪.‬‬ ‫«بکــت در خانــواده ای مرفــه و مذهبــی (پروتســتان) بــزرگ شــده‬ ‫و تــا اتمــام تحصیــات دانشــگاهی و شــروع کارش بــه عنــوان‬ ‫اســتاد هنــوز بــاور مذهبــی داشته اســت‪ .‬پــس از تــرک قطعــی‬ ‫محیــط اکادمیــک و مهاجرتــش بــه پاریــس‪ ،‬گسســت از مذهــب را‬ ‫در اثــارش منعکــس می کنــد‪ .‬بــا اجــرای در انتظــار گــودو در ســال‬ ‫‪ ۱۹۵۳‬تماشــاگر بــا اعــان جنگــی شــوک اور علیــه خــدا و مذهــب‬ ‫روبــرو می شــود‪ ».‬بکــت در اثــار دیگــرش هــم بــا طنــز تنــدی بــه‬ ‫اصــول کاتولیسیســم برخــورد می کنــد‪.‬‬ ‫او در ‪ ۲۲‬دســامبر ‪ ۱۹۸۹‬در ســن ‪ ۸۳‬ســالگی درگذشــت و مقبــره وی‬ ‫در گورســتان مون پارنــاس‪ ،‬پاریــس اســت‪.‬‬ ‫اما داناهیو‬ ‫امــا داناهیــو (زاده ‪ ۲۴‬اکتبــر ‪ ۱۹۶۹‬در دوبلیــن) نمایش نامه نویــس‪ ،‬تاریخ نــگار‬ ‫ادبــی و رمان نویــس ایرلنــدی مقیــم کانــادا اســت‪ .‬کتــاب اتــاق داناهیــو کــه‬ ‫در ســال ‪ ۲۰۱۰‬انتشــار یافــت‪ ،‬بــه فینــال جایــزه ادبــی مــن بوکــر راه یافــت و‬ ‫بــه اثــری پرفــروش در ســطح جهــان بــدل گردیــد‪ .‬در ســال ‪ ۱۹۹۵‬نیــز رمــان‬ ‫«باشــلق» وی‪ ،‬برنــده جایــزه کتــاب اســتون وال شــد‪.‬‬ ‫اخریــن مجموعــه داســتان کوتــاه وی‪ ،‬بــا عنــوان «موضوعــات حســاس» در‬ ‫ســال ‪ ۲۰۰۶‬منتشــر گردیــد‪.‬‬ ‫داناهیــو دارای مــدرک دکتــرای زبــان انگلیســی از دانشــگاه گرتــون کالــج‬ ‫کمبریــج می باشــد‪ .‬اقامتــش در کمبریــج و حضــور در فعالیت هــای مشــترک‬ ‫زنانــه در انجــا‪ ،‬دس ـت مایه ی خلــق مجموعــه داســتان های کوتــاه وی بــا نــام‬ ‫«خوش امدیــد» گردیــد‪ .‬پایان نامــه داناهیــو نیــز‪ ،‬بــر پایــه روابــط میــان زنــان‬ ‫و مــردان در ادبیــات عامــه ســده ‪ ۱۸‬میــادی اســت‪.‬‬ ‫هنگامــی کــه داناهیــو در کمبریــج حضــور داشــت‪ ،‬بــا شــریک زندگی اینــده اش‪،‬‬ ‫«کریســتین رولســتون» کانادایــی اشــنا گردیــد کــه هم اکنــون اســتاد مطالعــات‬ ‫فرانســه و زنــان در دانشــگاه منطقــه غــرب انتاریــو اســت‪ .‬از ســال ‪۱۹۹۸‬‬ ‫داناهیــو و رولســتون بــرای همیشــه بــه کانــادا نقل مــکان کردنــد و در ســال‬ ‫‪ ۲۰۰۴‬نیــز بــه داناهیــو‪ ،‬شــهروند کانادایــی اعطــا گردیــد‪ .‬او هم اکنــون در‬ ‫لنــدن و انتاریــو‪ ،‬بــه اتفــاق رولســتون و دو فرزنــدش زندگــی می نمایــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 67‬راز شقایق| ‪46‬‬ ‫‪http://danesh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%d8‬‬ ‫‪%d8%84%d9%a8%aa+%d8%d8%a7%8c%d8%db%a8%af%d8%d8%a7%‬‬ ‫‪0=SSOReturnPage=Check&Rand&b1%d8%a7%ba%d8‬‬ ‫جیمز جویس‬ ‫جیمــز اگوســتین الویســیوس جویــس‏(‪ ۲‬فوریــه ‪ ۱۸۸۲‬دوبلیــن ‪ ۱۳‬ژانویــه ‪۱۹۴۱‬‬ ‫زوریــخ) نویســنده ایرلنــدی کــه گروهــی رمــان اولیــس وی را بزرگ تریــن رمــان‬ ‫ســده بیســتم خوانده انــد‪( .‬ایــن کتــاب کــه ســومین اثــر جیمــز جویــس اســت در‬ ‫ســال ‪ ۱۹۲۲‬در پاریــس منتشــر شــد) تمــام اثــارش را نــه بــه زبــان مــادری کــه‬ ‫بــه زبــان انگلیســی می نوشــت‪ .‬اولیــن اثــرش دوبلینی هــا مجموعــه داســتان های‬ ‫کوتاهــی اســت دربــاره دوبلیــن و مردمــش کــه گاهــی ان را داســتانی بلنــد و بــا‬ ‫درون مای ـه ای یگانــه تلقــی می کننــد‪ .‬او همــراه ویرجینیــا وولــف از اولیــن کســانی‬ ‫بودنــد کــه بــه شــیوه جریــان ســیال ذهــن می نوشــتند‪ .‬وی بــه ‪ ۱۳‬زبــان اشــنایی‬ ‫داشــت و دســت کــم بــه ایتالیایــی و فرانســه مســلط بــود‪.‬‬ ‫در مدرســه و دانشــگاه‪ ،‬دانش امــوزی بــا اســتعداد بــود‪ .‬در اوایــل دهــه ســوم زندگــی‬ ‫بــه اروپــای قــاره ای مهاجــرت کــرد و در شــهرهای تریســته‪ ،‬پاریــس و زوریــخ‬ ‫اقامــت گزیــد‪ .‬گرچــه بخــش بزرگــی از زندگــی او در بزرگســالی‪ ،‬بیــرون از ایرلنــد‬ ‫ـان پنــداری او معطــوف بــه دوبلیــن و ایرلنــد اســت و شــخصیت های‬ ‫گذشــت‪ ،‬جهـ ِ‬ ‫کتاب هایــش از اعضــای خانــواده‪ ،‬دوســتان و دشــمنان او در زمــان اقامتــش در دوبلیــن‬ ‫الهــام گرفتــه شــده بــود‪ .‬در زمــان کوتاهــی پــس از انتشــار اولیــس‪ ،‬خــود او ایــن‬ ‫مســئله را ایــن گونــه شــفاف ســاخت‪:‬‬ ‫«در مــورد خــودم‪ ،‬مــن همیشــه دربــاره دوبلیــن می نویســم‪ .‬چــرا کــه اگــر بتوانــم‬ ‫قلــب دوبلیــن را تســخیر کنــم‪ ،‬می توانــم وارد قلــب تمــام شــهرهای جهــان شــوم‪».‬‬ ‫او از ابتــدای جوانــی مخالــف بی فرهنگــی و دون مایگــی دوبلیــن بــود‪ .‬در جوانــی‬ ‫بســیار فــرد مذهبــی بــود امــا در ‪ ۲۰‬ســالگی بــا گذشــت زمــان از عقایــد مذهبــی‬ ‫خــود فاصلــه گرفــت تــا بتوانــد بــه اهــداف ادبــی کــه بــرای خــود تعییــن کــرده بــود‬ ‫نزدیکتــر شــود و دانســته خــود را بــه دام تبعیــد انداخــت‪ ،‬و بــه اجبــار زادگاه خــود را‬ ‫بــه مقصــد پاریــس تــرک کــرد‪ .‬وی بعــد از پایــان تحصیــات در ســال ‪ ۱۹۰۲‬دیگــر‬ ‫بــه عنــوان یــک شــخصیت تبعیــدی بــود بــه همیــن دلیــل از کشــور خــارج شــد و در‬ ‫پاریــس مســتقر گشــت‪.‬‬ ‫یمــاری مرگبــار مــادرش بــار دیگــر او را بــه دوبلیــن فراخوانــد ســپس وی به تریســته‬ ‫و زوریــخ ســفر کــرد‪ .‬وی در ســال ‪ ۱۹۴۰‬چشــم از دنیا بســت‪.‬‬ ‫رمان ها‬ ‫پرتره ای از مرد هنرمند در جوانی ‪)۱۹۱۶( -‬‬ ‫ایــن داســتان گرچــه به طــور کامــل زندگی نامــه نویســنده نمی باشــد امــا‬ ‫مطالــب شــخصی بســیاری از زندگــی نویســنده را بــا خــود بــه همــراه دارد‪.‬‬ ‫شــخصیت اول داســتان «اســتفان ددالــوس» خــود نویســنده را بــرای خواننــده‬ ‫تداعــی می کنــد و همراهــان ایــن شــخصیت اطرافیــان نویســنده را در ذهــن‬ ‫مجســم می کننــد‪ .‬ایــن داســتان شــرح زندگــی اســتفان از دوران ابتدایــی در‬ ‫مدرســه تــا اوج جوانــی اســت‪ .‬همچنیــن خــط ســیر زندگــی خانــواده ددالوس‬ ‫و ســیر نزولــی ان هــا در زندگــی را نشــان می دهــد‪ .‬اســتفان کــه از ابتــدا‬ ‫فــردی مذهبــی بــوده بــا شــروع تحصیــات و گــذر زمــان ایــن مذهــب را در‬ ‫راســتای ماموریتــی ادبــی و هنــری مــورد شــک و تحلیــل قــرار می دهــد‪.‬‬ ‫اولیس ‪)۱۹۲۲( -‬‬ ‫ایــن کتــاب کــه بــه عنــوان بزرگتریــن رمــان انگلیســی قــرن بیســتم‬ ‫شــناخته شــده از مهم تریــن اثــار نوشــته شــده بــا تکنیــک جریــان ســیال‬ ‫ذهــن می باشــد کــه شــرح یــک روز از زندگــی شــخصیت داســتان بــه نــام‬ ‫«لئوپولــد بلــوم» اســت‪.‬‬ ‫همچــون دیگــر اثــار جویــس «اولیــس» هــم در مــورد دوبلیــن‪ ،‬افــراد دوبلیــن‬ ‫اســت‪ .‬علی رغــم محدودیــت داســتان بــه دوبلیــن و افــراد ان جویــس‬ ‫عالقه منــد بــه تعمیــم ایــن داســتان بــه تمــام دنیــا و زندگــی داشــت بــه‬ ‫همیــن دلیــل وقایــع داســتان بــه صــورت تــک بعــدی جلــوه داده نشــده اند‬ ‫بلکــه بــه گونــه ای بیــان می شــوند کــه امــکان برداشــت های مختلــف از‬ ‫وقایــع مختلــف در یــک زمــان را بــه خواننــده می دهنــد کــه بیانگــر نمادیــن‬ ‫فعالیــت تمامــی انســان ها در عرصــه زندگــی اســت‪.‬‬ ‫بارزتریــن وســیله ای کــه جویــس بــرای نشــان دادن نمادیــن وقایــع در اولیس‬ ‫اســتفاده می کنــد برابــر کــردن حــوادث ضمنــی و بخش هــای داســتان بــا‬ ‫داســتان «اودیســه» اثــر هومــر اســت‪ .‬هــر بخــش از اولیــس بــه گونــه ای‬ ‫بــا بخش هــای اودیســه تشــابه دارد‪ .‬ایــن داســتان در ســطح رئالیســت بــه‬ ‫تشــریح زندگــی دوبلینــی‪ ،‬در ســطح روانــی بــه تحلیــل ذهنیــت لئوپلدبلــوم‪ ،‬در‬ ‫ســطح زبانــی بــه تحلیــل فنــون زبانشــناختی می پــردازد‪.‬‬ ‫‪| 67‬راز شقایق| ‪47‬‬ ‫شماره ‪50‬‬ ‫رستاخیز فینیگان یا بیداری فینیگان ها ‪)۱۹۳۹( -‬‬ ‫در رمــان «اولیــس» جویــس تــاش می کــرد ســطح رئالیســم را در ســطح نمادیــن بــه کار‬ ‫بــرد امــا در «رســتاخیز فینگان هــا» بــه کلــی رئالیســم را رهــا کــرده اســت‪.‬‬ ‫ایــن اثــر بــه عنــوان اخریــن اثــر جویــس و نــام ان برگرفتــه از یــک بــاالد امریکایــی‬ ‫بنــام تــام فینــگان اســت کــه بــه دلیــل افتــان از نربــان جــان می ســپارد امــا هنگامــی‬ ‫کــه شــخصی ویســکی بــه روی جســد می ریــزد زنــده می شــود‪ .‬تــم مــرگ و زندگــی‬ ‫و دوره هــای تغیــر در زندگــی از ویژگی هــای بــارز ایــن رمــان اســت کــه در برگیرنــده‬ ‫تاریــخ بشــریت می شــود‪.‬‬ ‫مجموعه داستان‬ ‫دوبلینی ها ‪۱۹۱۴-‬‬ ‫ایــن مجموعــه کــه اغازگــر اثــار جویــس نیــز می باشــد بــه صــورت داســتان های‬ ‫کوتاهــی اســت کــه بــه صــورت رئالیســم زندگــی دوبلیــن را بــه تصویــر می کشــد امــا‬ ‫ایــن داســتان ها در واقعیــت امــر به گونــه ای طراحــی شــده اند کــه بیشــتر از زندگــی‬ ‫رئالیســم در دوبلیــن را بــه تصویــر بکشــند‪ .‬در هــر داســتان جزئیــات بــه گونـه ای انتخــاب‬ ‫و تدویــن شــده اند کــه مفاهیــم نمادیــن تولیــد می کننــد بــه همیــن دلیــل کتــاب‬ ‫«دوبلینی هــا» در برگیرنــده سرنوشــت و زندگــی تمامــی بشــریت هــم می باشــد‪ .‬اخریــن‬ ‫داســتان دوبلینی هــا بنــام «مــرده» جــزو دست نوشــت اول نبــود و بعدهــا توســط جویــس‬ ‫بــه کتــاب اضافــه شــد‪.‬‬ صفحه 24 ‫تاریخ هنر در ایرلند‬ ‫حسین شیردل‬ ‫تاریــخ هنــر ایرلنــد از حــدود ‪ 3200‬ســال قبــل از میــاد بــا حکاکیهــای‬ ‫ســنگی نوســنگی در مقبــره ســنگی نیوگرانــج‪ ،‬بخشــی از مجموعــه ‪Brú‬‬ ‫‪ na Bóinne‬کــه هنــوز هــم پــا برجاســت‪ ،‬اغــاز مــی شــود‪.‬‬ ‫در دوران اولیــه برنــز ایرلنــد شــواهدی از هنــر فلــزکاری بــه صــورت‬ ‫گســترده وجــود دارد‪ .‬پیوندهــای تجــاری بــا بریتانیــا و اروپــای شــمالی‬ ‫در حــدود ‪ 300‬ســال قبــل از میــاد فرهنــگ التیــن و هنــر ســلتیک را‬ ‫بــه ایرلنــد معرفــی کــرد امــا در حالــی کــه بعدهــا ایــن ســبکها تحــت‬ ‫تســخیر روم تغییــر کــرد یــا ناپدیــد شــد و ایرلنــد بــرای توســعه‬ ‫طرحهــای ســلتیک تنهــا مانــد‪.‬‬ ‫هنرهــای تجســمی در اوایــل ایرلنــد مــدرن بــه دلیــل اختــاالت سیاســی و عــدم حامیان‬ ‫دولتــی‪ ،‬کلیســا و صاحبــان زمیــن هــای ثروتمنــد و یــا مشــاغل تجــاری کــه بــه هنــر‬ ‫عالقــه منــد بودنــد‪ ،‬دیــر توســعه یافــت‪.‬‬ ‫بــا ایــن حــال ‪ ،‬در اواخــر قــرن ‪ ، 17‬نقاشــی ایرلنــدی شــروع بــه توســعه کــرد‪ ،‬بــه‬ ‫ویــژه در نقاشــی هــای پرتــره و منظــره‪ .‬ایــن نقاشــان بــه طــور معمــول در خــارج از‬ ‫ایرلنــد بــه دنبــال نفــوذ‪ ،‬امــوزش و مشــتریانی بودنــد کــه بــه انــدازه کافــی ثروتمنــد‬ ‫بودنــد و هزینــه خریــد اثــار هنــری را داشــتند‪.‬‬ ‫بــه عنــوان مثــال ‪ ،‬والتــر فردریــک ازبــورن نقاشــی خــود را در فضــای بــاز در فرانســه‬ ‫توســعه داد در حالــی کــه ســر ویلیــام اورپــن در لنــدن تحصیــل مــی کــرد‪.‬‬ ‫دانشــکده ملــی هنــر و طراحــی در دوبلیــن از زمــان تاســیس بــه عنــوان مدرســه‬ ‫هنــری دوبلیــن در ‪ 1746‬وجــود دارد‪ .‬بنیانگــذار ان روبــرت وســت طراحــی و نقاشــی‬ ‫را در اکادمــی فرانســه زیــر نظــر فرانســوا بوشــر و ژان باتیســت ون لــو خوانــده بــود‪.‬‬ ‫مســیحی شــدن ایرلنــد در قــرن پنجــم میــادی باعــث ایجــاد صومعــه‬ ‫هایــی شــد کــه بــه عنــوان مراکــز امــوزش عمــل مــی کردنــد و منجــر‬ ‫بــه شــکوفایی ســبک هنــری جزیــره بــا نســخه هــای خطــی تزئینــی‪،‬‬ ‫فلــزکاری و ســنگ کاری شــد‪.‬‬ ‫از حــدود ‪ 1200‬تــا ‪ 1700‬میالدی‪ ،‬هنر ایرلندی نســبتاً راکــد بود و فرهنگ‬ ‫ایرلنــدی نســبتاً تحــت تاثیــر هنــر رنســانس دســت نخــورده باقــی ماند‪.‬‬ ‫از اواخــر قــرن ‪ ،17‬هنرمنــدان بــا اســتعدادی در زمینــه هــای هنرهــای‬ ‫زیبــا‪ ،‬بــه ویــژه نقاشــی پرتــره و مناظــر‪ ،‬ظهــور کردنــد‪ .‬در اوایــل قــرن‬ ‫هجدهــم شــاهد رونــق بیشــتر و ایجــاد موسســات فرهنگــی جدیــد از‬ ‫جملــه انجمــن ســلطنتی دوبلیــن (‪ )1731‬و اکادمــی ســلطنتی ایرلنــد‬ ‫(‪ )1785‬بــود‪.‬‬ ‫در دوران ویکتوریایــی‪ ،‬بــا عــدم حمایــت و فرصــت هــای بهتــر بــرای‬ ‫رشــد در خــارج از کشــور‪ ،‬بســیاری از هنرمنــدان ایرلنــدی بــه لنــدن‬ ‫(نقاشــان پرتــره) یــا پاریــس (منظــره پــردازان) مهاجــرت کردنــد‪،‬‬ ‫کــه ایــن امــر باعــث انــزوای صحنــه بومــی نوپــا شــد‪ .‬بــا اغــاز قــرن‬ ‫بیســتم‪ ،‬اوضــاع شــروع بــه بهبــود کــرد‪ .‬فرصــت هــا هنــری در ایرلنــد‬ ‫شــروع بــه ظهــور کردنــد‪.‬‬ ‫جنبــش احیــای ســلتیک عالقــه جدیــدی بــه جنبــه هــای فرهنــگ‬ ‫ســلتیک داشــت‪ .‬شــهرداری هیــو لیــن گالــری هنرهــای مــدرن را‬ ‫تاســیس کــرد‪ ،‬اولیــن گالــری عمومــی در نــوع خــود در جهــان و بــا‬ ‫افزایــش حمایــت نســل جدیــدی از اســتعدادهای داخلــی و مهاجــران‬ ‫بازگشــتی بــه تدریــج شــکل گرفــت کــه یــک پایــه محکــم بــرای رشــد‬ ‫مجــدد هنــر در ایرلنــد بــود‪ .‬تاســیس یــک دولــت مســتقل ایرلنــدی در‬ ‫اوایــل دهــه ‪ 1920‬وضعیــت هنرهــای تجســمی ایرلنــد را بــه طــور قابــل‬ ‫توجهــی تغییــر نــداد‪ .‬در ســالهای پــس از اســتقالل ‪ ،‬هنــر (نمونــه ای از‬ ‫کمیتــه اکادمــی رویــال هایبرنیــان) تحــت ســلطه ســنت گرایــان بــود کــه‬ ‫قاطعانــه بــا تــاش هــا بــرای همســویی هنــر ایرلنــدی بــا ســبک هــای‬ ‫معاصــر اروپایــی مخالــف بودنــد‪.‬‬ ‫در ایرلنــد ارائــه مطالبــی دربــاره هنــر تزئینــی ‪ La Tène‬از ســده هــای ســوم تــا پنجــم‬ ‫میــادی دشــوار اســت‪ .‬در قــرون ‪ 6‬تــا ‪ 8‬هنــر ایرلنــدی هــای تــازه مســیحی شــده‬ ‫بــا ســنت هــای مدیترانــه ای و ژرمــن هــا از طریــق تمــاس هــای مبلغــان ایرلنــدی بــا‬ ‫انگلوساکســون هــا امیختــه شــد و انچــه را هنرهــای جزیــره ای (یــا ســبک هایبرنــو‬ ‫ساکســون) نامیــده مــی شــود شــکل گرفــت‪ .‬شــاهکارهایی ماننــد کتــاب کلــز ‪ ،‬فنجــان‬ ‫ارداق و ســنجاق تــارا ‪ ،‬دیدنــی تریــن اثــار تزئینــی ســلتی یافــت شــده اســت‪.‬‬ ‫صلیــب ســنگی یــک ســنگ برجســته از بناهــای تاریخــی بــود کــه نمونــه هــای زیــادی‬ ‫از ان باقــی مانــده اســت‪ .‬بعدهــا در ان دوره‪ ،‬تاثیــرات هنــر اســکاندیناوی از طریــق‬ ‫وایکینــگ هــا اضافــه شــد‪ .‬ایــن ســبک هــای اولیــه تــا حــد زیــادی بــا حملــه نورمــن‬ ‫هــا در ‪ 1770-1169‬و ثبــت گســترده هنــر رومانســک بــه پایــان رســید‪.‬‬ ‫در دوره گوتیــک و رنســانس هنــر ایرلنــد اساسـاً تنــوع منطقه ای از ســبک هــای اروپایی‬ ‫وســیع تــر بــود‪ ،‬بســیاری از اثــار از انگلســتان یــا دورتــر وارد شــده بودنــد و برخــی از‬ ‫هنرمنــدان و صنعتگــران انگلیســی در ایرلنــد فعــال بودنــد‪ .‬بســیاری از اشــیاء از شــکل‬ ‫متمایــز ایرلنــدی از هــزاره اول‪ ،‬بــه ســبک معاصــر بازســازی یــا تعمیــر شــدند‪.‬‬ ‫در نیمــه دوم قــرن نوزدهــم جــو تجدیــد حیــات فرهنگــی و ارمــان هــای ناسیونالیســتی‬ ‫بــه توســعه ســبک ایرلنــدی کمــک کــرد‪ .‬عالقــه دوبــاره بــه زبــان ایرلنــدی و تاریــخ‬ ‫ســلتی باعــث احیــای هنرهــای تجســمی ایرلنــد نیــز شــد‪.‬‬ ‫تولیــد زیــوراالت شــخصی از فلزاتــی ماننــد طــا در حــدود ‪ 2000‬قبــل از میــاد اغــاز‬ ‫شــد‪ .‬بــه ویــژه در دیســک هــای نــازک هاللــی شــکل موســوم بــه ‪ ، lunulae‬کــه‬ ‫احتمــاالً بــرای اولیــن بــار در ایرلنــد ســاخته شــد‪ ،‬جایــی کــه بیــش از هشــتاد نمونــه از‬ ‫صــد نمونــه خــاص ان یافــت شــد‪.‬‬ ‫طیــف وســیعی از دیســک هــا‪ ،‬نوارهــا و پــاک هــای طالیــی تزئیــن شــده ‪ ،‬اغلــب‬ ‫بــا ســنجاق کــه احتمــاالً بــه لبــاس وصــل شــده انــد و اشــیایی کــه بــه نظــر میرســد‬ ‫گوشــواره هســتند نیــز پیــدا شــده انــد‪.‬‬ ‫در حــدود ‪ 1000-1400‬ســال قبــل از میــاد ‪ ،‬حلقــه هــای نــازک ســنگین تــری پیــدا‬ ‫شــده اســت‪ .‬اواخــر عصــر برنــز ‪ 600-900‬قبــل از میــاد اوج بقایــای طــاکاری ایرلنــد‬ ‫بــا قطعــات فــوق العــاده کار شــده در طــرح هــای ســاده امــا بســیار پیچیــده بــود‬ ‫همچنیــن یــک ســری یقــه طالیــی بــزرگ وجــود دارد کــه نمایانگــر شــکل دیســک‬ ‫هاللــی بــا صفحــات گــرد در دو طــرف ان اســت و بدنــه ای پهــن بــا شــکل «‪ »U‬کــه از‬ ‫نظــر هندســی در امتــداد خــط الــراس و فرورفتگــی راه راه تزئیــن شــده اســت‪.‬‬ ‫طــاکاری در عصــر اهــن از بیــن رفــت ‪ ،‬بــه اســتثنای ‪ Broighter Hoard‬در ایرلنــد‬ ‫شــمالی کــه مربــوط بــه ‪ 1‬قبــل از میــاد اســت و بــه نظــر مــی رســد قطعــات محلــی و‬ ‫رومــی بــا هــم مخلــوط شــده اســت‪.‬‬ ‫هنرمنــدان پرتــره شــامل دانیــل مکلیــس‪ ،‬جــان الوری‪ ،‬ویلیــام اورپــن‪ ،‬جان باتلــر ییتس‬ ‫(پــدر جــک و ویلیــام باتلــر) ‪ ،‬هنــری جونــز تادئــوس و ناتانیــل هــون بزرگتــر بودنــد‪.‬‬ ‫هنــر ســین کیتینــگ بیــن رئالیســم اجتماعــی و رمانتیســم تنظیــم شــد و بــه‬ ‫موضوعــات عمومــی و سیاســی در یــک کشــور در حــال ظهــور پرداخــت‪.‬‬ ‫مدرنیســم ایرلنــدی بــا مینــی ژلــت اغــاز شــد‪ ،‬نــورا مــک گینــس ‪ ،‬لوئیــس لــو بروکــی‪،‬‬ ‫پاتریــک اســکات‪ ،‬پاتریــک ســویفت و جــان کینگرلــی از دیگــر هنرمنــدان ایــن ســبک‬ ‫بودنــد‪ .‬اکسپرسیونیســت هــای انتزاعــی شــامل تونــی اومالــی ‪ ،‬نانــو ریــد و پاتریــک‬ ‫کالینــز بودنــد‪.‬‬ ‫شــناخته شــده تریــن هنرمنــدان معاصــر ایرلنــد عبارتنــد از‪ :‬برایــان اودورتــی ‪ ،‬مــورخ‬ ‫هنــر ‪ ،‬مجســمه ســاز و هنرمنــد مفهومــی کــه در شــهر نیویــورک مســتقر اســت‪.‬‬ ‫شان اسکالی نقاش انتزاعی که در شهر نیویورک زندگی و کار می کند‪.‬‬ ‫اگرچــه ایرلنــد تمایــل زیــادی در هنــر عامــه بــا هنــر ســلتی دارد ‪ ،‬امــا ســبک اولیــه‬ ‫قــاره ای ســبک هالســتات هرگــز بــه ایرلنــد نرســید و ســبک بعــدی ‪ La Tène‬خیلــی‬ ‫دیــر بــه ایرلنــد رســید ‪ ،‬شــاید از حــدود ‪ 300‬قبــل از میــاد و اثــار نســبتاً کمــی از‬ ‫خــود بــه جــای گذاشــته اســت کــه اغلــب توســط مورخــان هنــر همــراه بــا معاصــر‬ ‫بریتانیایــی خــود بــا عنــوان «جزایــر ســلتیک» توصیــف مــی شــوند‪.‬‬ ‫روبــرت بــاغ ‪ ،‬ویلــی دوهرتــی و شــان هیلــن نیــز در رســانه هــای مــدرن کار مــی‬ ‫کننــد‪.‬‬ ‫هنرمنــدان مســتقل ایرلنــدی در دهــه ‪ 1970‬و اوایــل ‪ 1980‬در گالــری دیویــد هندریــک‪،‬‬ ‫دوبلیــن‪ ،‬نمایشــگاهی بــه پــا کردنــد کردنــد‪ .‬جــو اوکانــر ‪ ،‬نقــاش یکــی از اعضــای‬ ‫اصلــی ان بــود‪.‬‬ ‫عالقــه بــه جمــع اوری اثــار ایرلنــدی بــا گســترش اقتصــاد ایــن کشــور بــه‬ ‫ســرعت افزایــش یافتــه اســت‪ ،‬در درجــه اول ســرمایه گــذاری در نقاشــان‬ ‫قــرن بیســتم متمرکــز شــده اســت‪ .‬امــا حمایــت از هنرمنــدان جــوان‬ ‫ایرلنــدی در مقایســه بــا همتایــان اروپایــی انهــا هنــوز نســبتاً ناچیــز اســت‪.‬‬ ‫نمایشــگاهی بــا عنــوان «هنــر یــک ملــت از اثــار هنــری ایرلنــدی بیــن ‪ 13‬تــا ‪ 31‬مــه‬ ‫‪ 2015‬در گالــری مــال ‪ ،‬مرکــز خریــد ‪ ،‬لنــدن برگــزار شــد و بــه نوعــی روایتگــر داســتان‬ ‫هنــر ایرلنــدی را از دهــه ‪ 1890‬تــا بــه امــروز بــود و شــامل اثــار مهمــی از الویســیوس‬ ‫اوکلــی ‪ ،‬ســر ویلیــام اورپــن ‪ ،‬جــک بــی ییتــس ‪ ،‬ویلیــام اســکات ‪ ،‬شــان اســکالی و‬ ‫هوگــی اودونــوگ بــود‪.‬‬ ‫تــاج ‪ Petrie . Loughnashade Trump‬و یــک ســری دیســک هایــی کــه عملکــرد‬ ‫انهــا اســرارامیز اســت از جملــه قابــل توجــه تریــن قطعــات هســتند‪ .‬تزئینــات روی‬ ‫تعــدادی غــاف برنــزی کــه بســیاری در رودخانــه بــان یافــت مــی شــوند‪ ،‬بحــث هــای‬ ‫زیــادی را برانگیختــه اســت‪ ،‬زیــرا بــه نظــر مــی رســد انهــا از مجارســتان بــه قطعــات‬ ‫دیگــر نزدیــک هســتند و احتمــال وجــود یــک اســتاد مهاجــر افزایــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫مــوزه ملــی ایرلنــد در دوبلیــن اکثــر یافتــه هــای اصلــی مربــوط بــه کل دوران ماقبــل‬ ‫تاریــخ را در اختیــار دارد‪ ،‬بقیــه در مــوزه اولســتر بلفاســت و مــوزه بریتانیــا در لنــدن‬ ‫نگهــداری مــی شــوند‪.‬‬ ‫شماره ‪| 67‬راز شقایق| ‪48‬‬ ‫اســتادان اولیــه ایرلنــدی عبارتنــد از‪ :‬گــرت مورفــی ‪ ،‬روبــرت کارور ‪ ،‬جــورج بــارت ‪،‬‬ ‫پــدر‪ ،‬جیمــز بــری‪ ،‬هیــو داگالس همیلتــون‪.‬‬ ‫امپرسیونیســت هــای ایرلنــدی شــامل رودریــک اوکانــر و والتــر ازبــورن و دیگــر‬ ‫هنرمنــدان منظــره عبارتنــد از‪ :‬اگوســتوس نیــکالس بــرک ‪ ،‬ســوزانا دروری ‪ ،‬پــل هنــری‪،‬‬ ‫نیــک میلــر‪ ،‬ناتانیــل هــون کوچکتــر و پــت هریــس‪.‬‬ ‫مجســمه ســازان برجســته ایرلنــدی شــامل جــروم کانــر ‪ ،‬جــان هنــری فولــی‪،‬‬ ‫اگوســتوس ســن گودنــز (متولــد دوبلیــن ‪ ،‬امــا در کودکــی بــه امریــکا مهاجــرت کــرد) ‪،‬‬ ‫مــری ردمونــد ‪ ،‬جــان بهــان و الیــور شــپارد هســتند‪.‬‬ ‫ادوارد دالنــی ‪ ،‬راشــل جونــت و روان گیلســپی مجســمه ســازان معاصــر هســتند‪.‬‬ ‫هــری کالرک ‪ ،‬ســارا پورســر و ایــوی هــون روی شیشــه هــای رنگــی کار مــی کردنــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 67‬راز شقایق| ‪49‬‬ صفحه 25 ‫اثار شاخص و هنرمندان ایرلندی‬ ‫فرانسیس بیکن‬ ‫فرانســیس بیکــن (زاده ‪ ۲۸‬اکتبــر ‪ - ۱۹۰۹‬مــرگ ‪ ۲۸‬اوریــل ‪ )۱۹۹۲‬یکــی‬ ‫از نقاش هــای نامــی اکسپرسیونیســت ســده بیســتم بــود‪ .‬ایــن هنرمنــد‬ ‫ایرلنــدی بیشــتر شــهرت خــود را مدیــون از شــکل افتادگی های خشــنی‬ ‫اســت کــه در بــدن و چهره هــای شــخصیت های نقاشــی هایش ایجــاد‬ ‫می کــرد‪ .‬بیکــن را نقــاش بحــران انســان پــس از جنــگ جهانــی دوم‬ ‫نامید ه انــد‪.‬‬ ‫او در ســال ‪۱۹۰۹‬در دوبلیــن (جمهــوری ایرلنــد) بــه دنیــا امــد‪ .‬مــادرش از‬ ‫خانــواده ای ثروتمنــد برمی خاســت و پــدرش دریانــورد بــود امــا ســپس بــه‬ ‫پــرورش اســب روی اورد‪ .‬بــه دالیــل متفاوتــی‪ ،‬از جملــه ابتــا بــه بیمــاری‬ ‫اســم و عالقــه اش بــه همجنــس خــود‪ ،‬بیکــن دوران کودکــی اش را بــا‬ ‫ســختی و تقــا ســپری کــرد‪ .‬هفــده ســاله بــود کــه از خانــواده اش جــدا شــد‬ ‫و بــه لنــدن رفــت‪.‬‬ ‫در دوران جنــگ بــه دلیــل بیمــاری اش از ســربازی معــاف شــد‪ .‬در دهــه‬ ‫پنجــاه بــا پیتــر لیســی اشــنا شــد و در نقاشــی هایش مضامیــن مرتبــط‬ ‫بــا همجنس گرایــی بــا تاثیــر از صحنه هــای ُکشــتی عکس هــای ادوارد‬ ‫مایبریــج پدیــدار گردیــد‪ .‬در ســال ‪ ۱۹۵۴‬بــه همــراه بــن نیکلســن‪ ،‬یــک‬ ‫چهــره برجســته هنــر انتزاعــی انگلیــس‪ ،‬بــه بینــال ونیــز فرســتاده شــد‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ۱۹۶۱‬کارگاه کوچــک امــا مشــهوری را خریــد کــه تــا اخــر عمــر به‬ ‫عنــوان فضــای اصلــی افرینــش هنــری او عمــل کــرد‪ .‬در همیــن زمــان بــود‬ ‫کــه نخســتین مصاحب ـه اش را بــا دیویــد سیلوســتر انجــام داد؛ مصاحب ـه ای‬ ‫کــه اکنــون بــه عنــوان یکــی از منابــع مهــم زندگی نامــه و اندیشــه های‬ ‫بیکــن تلقــی می شــود‪.‬‬ ‫در دهــه شــصت و هفتــاد شــهرت جهانــی فرنســیس بیکــن بــا برپایــی‬ ‫نمایشــگاه هایی در موزه هــای نامــی جهــان از جملــه مــوزه گوگنهایــم‬ ‫ـرن پَلــه تثبیــت شــد و رو بــه گســترش گذاشــت‪ .‬درســت‬ ‫نیویــورک و گـ َ‬ ‫یــک شــب پیــش از برگــزاری یکــی از همیــن نمایشــگاه ها‪ ،‬جــورج دایــر‪،‬‬ ‫شــریک زندگــی بیکــن در ان زمــان دســت بــه خودکشــی زد‪ .‬بیکــن در ‪۲۸‬‬ ‫اوریــل ســال ‪ ،۱۹۹۲‬بــه دلیــل ناراحتــی تنفســی اش درگذشــت‪.‬‬ ‫نقاشــی های بیکــن بــا اقبــال بــازار هنــر نیــز رو بــه رو شــده اند‪ .‬در ســال‬ ‫‪ ۲۰۱۳‬او لقــب گران تریــن هنرمنــدی کــه کارش در یــک حراجــی فروختــه‬ ‫ـی «ســه مطالعــه بــر لوســین فرویــد» بــه‬ ‫شــده را از ان خــود کــرد‪ .‬نقاشـ ِ‬ ‫مبلــغ ‪ ۱۴۲‬میلیــون دالر در خانــه حــراج کریســتیز بــه فــروش رفــت تــا‬ ‫رکــورد تــازه ای در اقتصــاد هنــر جهــان رقــم بخــورد‪.‬‬ ‫کتــاب کلــز کــه گاهــی اوقــات بــه عنــوان کتــاب کلومبــان هــم شــناخته‬ ‫می شــود‪ ،‬نُســخه خطــی و تذهیــب شــده کتــاب گاســپل در زبــان التیــن اســت‬ ‫کــه شــامل چهــار انجیــل عهــد جدیــد همــراه بــا نوشــتارهای مختلــف ُمتــون‬ ‫دیباچــه و جــداول ُمرتبــط بــا ان می باشــد‪.‬‬ ‫مــکان نوشــتن ان صومعــه ای در کلومبــان بریتانیــا و اســکاتلند می باشــد و‬ ‫ِ‬ ‫کمک هایــی در جهــت نــگارش ان از نهادهــا و هنرمنــدان مختلــف در ایرلنــد‬ ‫دریافــت شــده اســت‪.‬‬ ‫ً‬ ‫بــر اســاس ُمندرجــات تاریخــی احتمــاال در ‪ ۸۰۰‬میــادی نوشــته شــده و‬ ‫در حقیقــت مصــادف بــا اوج شــکوفایی دوره دوم هنــر ســلتی اســت‪ ،‬متــن‬ ‫برگرفتــه شــده در جهــت نوشــتن کتــاب ترجمـه ای از انجیــل بــه نــام ولگاتــه‬ ‫ـن قدیمــی کتــاب مقــدس کشــیده‬ ‫اســت و تصاویــر ان تــا َحــد زیــادی از التیـ ِ‬ ‫ـش برگرفتــه از نُســخه های‬ ‫شــده اگــر چــه بیشــتر ان نیــز شــامل چندیــن بخـ ِ‬ ‫قبلــی کتــاب مقــدس می باشــد‪ ،‬کتــاب کیلــز در حقیقــت یــک شــاهکار از‬ ‫اوج روشــنایی در طراحــی و هنــر‬ ‫خوشنویســی غربــی اســت و نشــان دهنــده ِ‬ ‫ســلتی اســت‪.‬‬ ‫دانیل مکلیس‬ ‫دانیــل مکلیــس (‪ 25‬ژانویــه ‪ 25 - 1806‬اوریــل ‪ )1870‬نقــاش ایرلنــدی ‪ ،‬نقــاش‬ ‫ادبــی و پرتــره و تصویرگــر بــود کــه بیشــتر عمــر خــود را در لنــدن ‪ ،‬انگلســتان‬ ‫کار کــرد‪.‬‬ ‫نخســتین نقاشــی های بیکــن نشــان دهنده تاثیرپذیــری هنرمنــد از پابلــو پیکاســو‪،‬‬ ‫هنرمنــد برجســته کوبیســت اســپانیایی‪ ،‬و نیــز مکتــب سوررئالیســم اســت کــه در دهــه‬ ‫‪ ۱۹۲۰‬پدیــدار شــده بــود‪ .‬امــا بیکــن پــس از جنــگ جهانــی دوم تقریبــاً همــه اثــار‬ ‫نخســتین خــود را از میــان بُــرد و اکنــون اگاهــی زیــادی از دوره نخســت فعالیــت هنــری‬ ‫او در دســت نیســت‪.‬‬ ‫یکــی از مشــهورترین نقاشــی های بیکــن بــا نــام «ســه مطالعــه بــر پیکره هــای‬ ‫پــای صلیــب» (حــدود ‪ )۱۹۴۴‬گاه بــه عنــوان مهم تریــن نقاشــی اوج دوران حرفــه ای‬ ‫هنرمنــد تلقــی می شــود‪ .‬در ایــن نقاشــی ســه لتــی (یــا ســه بخشــی)‪ ،‬موجوداتــی‬ ‫نیمه انســان و نیمه حیــوان را می بینیــم کــه در وضعیتــی شــبیه بــه شــکنجه اســیر‬ ‫شــده و نعــره می زننــد‪ .‬پیکرهــای نقاشــی های بیکــن‪ ،‬ماننــد شــخصیت های ادبیــات‬ ‫اگزیستانسیالیســم‪ ،‬اغلــب تنهــا و مســخ شــده اند‪ .‬ایــن نقاشــی‪ ،‬تصویــر گویایــی بــود‬ ‫از اروپــای پــس از جنــگ جهانــی دوم‪.‬‬ ‫بیکــن‪ ،‬در ایــن دوره از ســینما و عکاســی‪ ،‬به ویــژه عکس هــای مجله هــای پزشــکی‪،‬‬ ‫بــه عنــوان منبــع الهــام اولیــه بــرای نقاشــی هایش اســتفاده می کنــد‪ .‬او ایــن‬ ‫تصویرهــا را کارگاهــش می انباشــت و از ان هــا بــه عنــوان منابــع تصویــری بســیاری‬ ‫از نقاشــی هایش اســتفاده می کــرد‪ .‬بــه نظــر او «به هم ریختگــی در اطــراف مــا تــا‬ ‫حــدودی شــبیه ذهــن ماســت‪ .‬ایــن می توانــد تصویــر خوبــی از انچــه در مــن می گــذرد‬ ‫باشــد‪ ،‬درون مــن بــه ایــن شــکل اســت‪ ،‬زندگــی مــن شــبیه ایــن اســت‪ .‬به عبارتــی‪:‬‬ ‫مــن در بی نظمــی بهتــر کار می کنــم بی نظمــی تصویرهــا را برایــم می پرورانــد»‪.‬‬ ‫شماره ‪| 67‬راز شقایق| ‪50‬‬ ‫کتاب کلز‬ ‫مکلیــس در کــورک ایرلنــد متولــد شــد ‪ ،‬فرزنــد الکســاندر مــک لیــس (معــروف‬ ‫بــه مــک لیــش) ســرباز ســابق اســکاتلندی هایلنــدر بــود‪ .‬تحصیــات او در حــد‬ ‫مقدماتــی بــود‪ ،‬امــا او مشــتاق فرهنــگ بــود ‪ ،‬عاشــق مطالعــه میکــرد و مشــتاق‬ ‫هنرمنــد شــدن بــود‪ .‬بــا ایــن حــال ‪ ،‬پــدرش او را در ســال ‪ 1820‬در بانــک‬ ‫‪ ، Newenham‬جایــی کــه او بــه مــدت دو ســال در انجــا مانــد ‪ ،‬قبــل از تــرک‬ ‫تحصیــل در مدرســه هنــر ‪ ، Cork‬بــه اســتخدام خــود دراورد‪.‬‬ ‫در ســال ‪ 1825‬هنگامــی کــه ســر والتــر اســکات در ایرلنــد ســفر مــی کــرد و‬ ‫مکلیــس جــوان ‪ ،‬بــا دیــدن او در مغــازه کتابفروشــی ‪ ،‬طــرح مخفیانــه ای از او‬ ‫تهیــه کــرد ‪ ،‬کــه بعــدا ً ان را بــه صــورت لیتوگرافــی اجــرا کــرد‪ .‬کار او بســیار‬ ‫محبــوب شــد و منجــر بــه سفارشــات زیــادی بــرای پرتــره شــد ‪ ،‬کــه او بــا‬ ‫مــداد اجــرا کــرد‪.‬‬ ‫دوســتان مختلــف بــا نفــوذ نبــوغ مکلیــس را تشــخیص دادنــد و مایــل بودنــد‬ ‫وســایل تحصیــل در لنــدن را در اختیــار او قــرار دهنــد‪ .‬امــا بــا امتنــاع از هرگونــه‬ ‫کمــک مالــی ‪ ،‬او خــود پولــی را پــس انــداز کــرد و در ‪ 18‬ژوئیــه ‪ 1827‬بــه لنــدن‬ ‫رســید‪.‬‬ ‫در انجــا او طرحــی از چارلــز جــان کیــان ‪ ،‬بازیگــر تهیــه کــرد ‪ ،‬کــه ماننــد پرتــره‬ ‫او از اســکات ‪ ،‬چــاپ ســنگی شــد و منتشــر شــد و بــا مبلــغ قابــل توجهــی در‬ ‫ســال ‪ 1828‬وارد مــدارس اکادمــی ســلطنتی شــد و ســرانجام باالتریــن بــورس‬ ‫را بــرای تحصیــل دریافــت کــرد‪.‬‬ ‫مکلیــس بــرای اولیــن بــار در اکادمــی ســلطنتی در ســال ‪ 1829‬نمایشــگاهی‬ ‫گذاشــت‪ .‬بــه تدریــج او شــروع بــه منحصــر شــدن بیشــتر بــه تصاویــر موضوعی‬ ‫و تاریخــی کــرد ‪ ،‬کــه گاهــی اوقــات بــا پرتــره هــا متفــاوت همــراه مــی شــد ‪-‬‬ ‫ماننــد تصاویــر لــرد کمپبــل ‪ ،‬لتیتیــا لنــدون ‪ ،‬نویســنده و دیکنــز و دیگــر بــزرگان‬ ‫هنــر و ادبیــات‪.‬‬ ‫او همچنیــن تصاویــر چندیــن کتــاب دیکنــز و ســایر اثــار دیگــر نویســندگان‬ ‫را طراحــی کــرد‪ .‬بیــن ســالهای ‪ 1830‬و ‪ ، 1836‬او در مجلــه فریــزر ‪ ،‬بــا نــام‬ ‫مســتعار الفــرد کروکیــس ‪ ،‬مجموعــه قابــل توجهــی از پرتــره هــای چهــره هــای‬ ‫مشــهور ادبــی و ان زمــان را طراحــی و بــا چــاپ ســنگی اجــرا کــرد ‪ ،‬کــه بعــدا ً‬ ‫بــه عنــوان گالــری پرتــره مکلیــس (‪ )1871‬منتشــر شــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 67‬راز شقایق| ‪51‬‬ ‫در جریــان بازســازی خانــه هــای پارلمــان در لنــدن در ‪ 1850-1834‬توســط چارلــز بــری ‪،‬‬ ‫مکلیــس در ســال ‪ 1846‬ماموریــت یافــت کــه نقاشــی هــای دیــواری در مجلــس لردهــا در‬ ‫موضوعاتــی ماننــد عدالــت و جوانمــردی را نقاشــی کنــد‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ، 1858‬مکلیــس یکــی از دو اثــر برجســته بــزرگ زندگــی خــود ‪ ،‬مالقــات ولینگتــون‬ ‫و بلوچــر پــس از نبــرد واترلــو ‪ ،‬بــر دیوارهــای کاخ وســت مینســتر را اغــاز کــرد‪.‬‬ ‫ایــن هنرمنــد مایــل بــه اســتعفا از کار بــود ‪ ،‬امــا بــا تشــویق شــاهزاده البــرت ‪ ،‬وی روش‬ ‫جدیــد نقاشــی روی شیشــه را در برلیــن مطالعــه کــرد و موضــوع و همــراه ان ‪ ،‬مــرگ نلســون‬ ‫را در ان انجــام داد و نقاشــی اخیــر را تکمیــل کــرد‪.‬‬ ‫کار فشــرده ای کــه او بــرای ایــن اثــار بــزرگ تاریخــی انجــام داد و شــرایط مختلــف‬ ‫مرتبــط بــا ایــن کار ‪ ،‬تاثیــر جــدی بــر ســامت هنرمنــد داشــت‪ .‬او شــروع بــه‬ ‫دوری از کاری کــرد کــه قبــ ً‬ ‫ا در ان خوشــحال بــود و هنگامــی کــه در ســال ‪،1865‬‬ ‫ریاســت اکادمــی ســلطنتی بــه او پیشــنهاد شــد ‪ ،‬ایــن افتخــار را رد کــرد‪ .‬او در‬ ‫‪ 25‬اوریــل ‪ 1870‬در خانــه خــود در چلســی بــر اثــر ذات الریــه حــاد درگذشــت‪.‬‬ صفحه 26 ‫فاطمه عبدالمحمدی‬ ‫نویسنده و کارشناس‬ ‫ارشد فلسفه‬ ‫معماری ایرلند‬ ‫معمــاری جمهــوری ایرلنــد یکــی از بارزتریــن ویژگیهــای هنــر ایــن کشــور‬ ‫اســت‪ .‬بقایایــی از همــه دورانهــا از عصــر حجــر بــه وفــور یافــت می شــود‪.‬‬ ‫ایرلنــد بــه خاطــر قلعــه هــای ویــران شــده و دســت نخــورده نورمــن و‬ ‫انگلیســی‪-‬ایرلندی‪ ،‬کلبــه هــای کوچــک کاهگلــی ســفید و ســاختمانهای‬ ‫شــهری مشــهور اســت‪.‬‬ ‫خانــه هــای روســتایی پاالدیــان و روکوکو که به طور نامحســوس از شــهرت‬ ‫کمتــری برخــوردار هســتند مــی توانند با هــر چیزی مشــابه در شــمال اروپا و‬ ‫کلیســاها و ســاختمانهای متعــدد گوتیک و نئوگوتیک کشــور مقایســه شــوند‪.‬‬ ‫بســیاری از کلیســاهای زیبــا در ایرلنــد نیــز در ایــن مــدت ســاخته شــده‬ ‫انــد‪ ،‬ماننــد کلیســای جامــع ســنت کنیــس در کیلکنــی و کلیســای جامــع‬ ‫ســنت مــاری در لیمریــک‪.‬‬ ‫متــداول تریــن انهــا ســبک رومانســک بــود ‪ ،‬همانطــور کــه در کلیســای‬ ‫کورمــک در صخــره کاشــل و در کلیســای جامــع کلونفــرت در گالــوی دیــده‬ ‫شــد‪.‬‬ ‫ایــن نورمــن هــا بودنــد کــه ســبک گوتیــک را بــه ایرلنــد اوردنــد‪ ،‬بناهایــی‬ ‫ماننــد کلیســای مســیح و کلیســای جامــع ســنت پاتریــک در دوبلیــن از ایــن‬ ‫نمونــه هــا هســتند‪.‬‬ ‫برخــی از شــهرهای اصلــی ایرلنــد قبــل و در دوران قــرون وســطایی ســاخته‬ ‫و مســتحکم شــده انــد‪ .‬لیمریــک تــا قــرن ‪ 18‬شــهر دیــواری بــود ‪ ،‬در حالی‬ ‫کــه دیوارهــای قــرون وســطایی دری هنــوز هــم پابرجاســت‪ .‬ویژگــی هایــی‬ ‫ماننــد قلعــه پادشــاه جــان بــه عنــوان اســتحکامات اصلــی ســاخته شــد‪.‬‬ ‫بــا وجــود بارهــا و بارهــا تاثیــرات بریتانیایــی و اروپایــی‪ ،‬مــد و رونــد‬ ‫معمــاری متناســب بــا ویژگــی هــای مــکان خــاص تطبیــق داده شــده‬ ‫اســت‪ .‬در اواخــر قــرن بیســتم ‪ ،‬شــرایط اقتصــادی جدیــدی منجــر بــه‬ ‫احیــای فرهنــگ و طراحــی ایرلنــدی شــد و برخــی از شــهرهای ایرلنــد را‬ ‫بــار دیگــر در بــرش معمــاری مــدرن قــرار داد‪.‬‬ ‫در اوایــل قــرن ‪ 18‬معمــاری کالســیک پاالدیــان ایرلنــد را فــرا گرفــت ‪،‬‬ ‫نیــروی محرکــه ایــن مــد جدیــد معمــار ایرلنــدی ادوارد الوت پیــرس بــود‪.‬‬ ‫پیــرس‪ ،‬متولــد شهرســتان میــث در ســال ‪ ، 1699‬معمــاری را در ایتالیــا‬ ‫اموختــه بــود ‪ ،‬قبــل از بازگشــت در ســال ‪ 1725‬بــه ایرلنــد بــرای نظــارت‪ ،‬و‬ ‫بعــدا ً تقریبـاً اولیــن عمــارت ایرلنــد ‪ Castledown House‬در کاخ ایرلنــد‬ ‫را طراحــی کــرد‪.‬‬ ‫پیــرس از طریــق کاســتل تــاون و کارهــای بعــدی وی‪ ،‬از جملــه مجلــس‬ ‫پارلمــان ایرلنــد ‪ ،‬بســیاری از مفاهیــم معمــاری ایتالیایــی را در ایرلنــد محکم‬ ‫کــرده بــود‪ .‬پــس از مــرگ پیــرس در ‪ ، 1733‬محافــظ وی ریچــارد کاســل‬ ‫(معــروف بــه قلعــه ریچــارد) قــرار بــود بســیاری از بهتریــن ســاختمانهای‬ ‫ایرلنــد را در شــکل مشــابه ‪ ،‬اگــر نــه قــوی تــر ‪ ،‬از پاالدیــان طراحــی کنــد‪.‬‬ ‫بســیاری از خانــه هــای روســتایی زیبــا بــه ســبک پاالدیــان در سراســر‬ ‫کشــور در ایرلنــد ســاخته شــده انــد‪ .‬برخــی‪ ،‬ماننــد ‪ Leinster House‬از‬ ‫بهتریــن نمونــه هــای معمــاری پاالدیــان بودنــد‪.‬‬ ‫گرانــج اســتون بزرگتریــن بنــای ســنگی در ایرلنــد اســت و تاریــخ ان مربــوط‬ ‫بــه دوران نوســنگی یــا اواخــر عصــر ســنگ اســت‪ .‬مقبــره هــای ســنگی نســبتاً‬ ‫متــداول هســتند‪ ،‬قبرهــای دربــاری یــا مقبــره هــای دربــاری قدیمــی تریــن‬ ‫هســتند‪ ،‬برخــی از انهــا بــه حــدود ‪ 3500‬ســال قبــل از میــاد بــاز میگــردد‪.‬‬ ‫ایــن قبرهــا از یــک اتاقــک بلنــد‪ ،‬بــا یــک محوطــه بــاز بــزرگ (یــا بــارگاه)‬ ‫در ورودی تشــکیل شــده بــود‪ .‬ایــن «بــارگاه» عمومــاً بــا ســنگهای ایســتاده‬ ‫مشــخص شــده بــود ‪ ،‬بقیــه ســازه نیــز بــا ســنگ ســاخته شــده بــود‪.‬‬ ‫مقبــره هــای گــذرگاه شــامل یــک اتــاق مدفــون مرکــزی بــا گــذرگاه طوالنــی‬ ‫بــه ورودی بــود‪ .‬ســنگهای ایســتاده اغلــب بــرای دیوارهــا اســتفاده می شــدند‪،‬‬ ‫بــا ســنگهای روی ســقف‪.‬‬ ‫‪ Newgrange‬بــه ویــژه از ایــن نظــر جالــب اســت کــه محفظــه داخلــی برای‬ ‫بــاز کــردن ســقف اســتفاده مــی کنــد‪ .‬محفظــه و گــذرگاه معمــوالً در یــک تپــه‬ ‫خاکــی قــرار داشــت و اتــاق در مرکــز ان قــرار داشــت (نیوگرنــج در داشــتن‬ ‫ســنگ تراشــی بیرونــی بــر روی تپــه بــار دیگــر قابــل توجــه اســت)‪.‬‬ ‫ایرلنــد از زمانــی کــه از عصــر اهــن اغــاز شــد ‪ ،‬هــزاران قلعــه حلقــه ای یــا‬ ‫«رات» دارد‪ .‬اینهــا شــامل خاکریــزی در اطــراف یــک محوطــه مرکــزی اســت‬ ‫کــه گاهــی بــر روی تپــه ای بلنــد قــرار گرفتــه اســت‪ .‬در برخــی مــوارد یــک‬ ‫تونــل جنوبــی (تونــل) بخشــی از ســاختار را تشــکیل مــی دهــد‪ .‬اینهــا همچنیــن‬ ‫بــه عنــوان دژهــای تپــه ای بســته بــه منطقــه محلــی یــا در واقــع قلعــه هــای‬ ‫ارتفاعــی ســاخته شــده انــد‪.‬‬ ‫‪ Dún Aengus‬در جزایــر اران یکــی از بهتریــن نمونــه هــای ایــن قلعــه‬ ‫هــا اســت کــه ممکــن اســت در زمــان هــای مختلــف حتــی در دوران قــرون‬ ‫وســطایی اشــغال شــده باشــد‪.‬‬ ‫پــس از بقایــای معمــاری اولیــه ســنگی ‪ ،‬ویژگــی هــای بــارز بعــدی در حومه‬ ‫ایرلنــد بقایــای بــی شــمار قلعــه و خانــه هــای هــای دســت نخــورده اســت‪.‬‬ ‫بــه غیــر از قلعــه هــای معــروف و مرمــت شــده ماننــد قلعــه ‪، Bunratty‬‬ ‫بســیاری از بقایــای ناشــناخته (بــه ویــژه خانــه هــای بــرج ماننــد) در کنــار‬ ‫خانــه هــای مزرعــه ای متاخرتــر بــه ســادگی در مــزارع وجــود دارد‪.‬‬ ‫قلعــه کارریکفرگــوس ‪ ،‬ســاخته جــان دو کورســی در ‪ ، 1177‬بــه عنــوان مقر‬ ‫اصلــی وی پــس از حمله به اولســتر ‪ ،‬عالی تریــن نمونه قلعه نورمــن در جزیره‬ ‫اســت‪ .‬قلعــه در ‪ Cahir‬نیــز نمونــه ای اســت کــه به خوبی حفظ شــده اســت‪.‬‬ ‫یکــی از ویژگــی هایــی کــه معمــوالً در خــارج از ایرلنــد یافــت نمــی شــود بــرج‬ ‫مــدور اســت‪ ،‬ماننــد بــرج کالون مــک نویــز ‪ Clonmacnoise‬در شهرســتان‬ ‫اوفالــی‪ Offaly‬یــا یکــی از جزایــر دونیــش ‪ Devenish‬در نزدیکــی انیســکیلن‬ ‫‪ Enniskillen‬در شهرســتان فرمانــژ ‪ .Fermanagh‬اینهــا معمــوالً در صومعــه‬ ‫هایــی کــه در سرتاســر جزیــره بــه وجــود امــده بودنــد ســاخته مــی شــدند ‪،‬‬ ‫زیــرا ایــن کشــور بــه «ســرزمین قدیســان و دانشــمندان» تبدیــل شــده بــود‪.‬‬ ‫انهــا احتمــاالً ماهیــت دفاعــی داشــتند و بــه عنــوان پاســگاه هــا و پناهــگاه در‬ ‫هنــگام حملــه عمــل مــی کردنــد (درهــای چنیــن ســازه هایــی معمــوالً از ســطح‬ ‫زمیــن بســیار بــاال بــود)‪.‬‬ ‫حمــات وایکینــگ هــا بــه ســواحل و صومعــه هــای ایرلنــد نســبتاً متــداول‬ ‫بــود‪ .‬کلیســای ســنت کرونــان در ‪ ، Tuamgraney ، County Clare‬یــک‬ ‫کلیســای پیــش از رومانســک کــه متعلــق بــه قــرن دهــم اســت ‪ ،‬قدیمــی تریــن‬ ‫کلیســایی اســت کــه هــم در ایرلنــد و هــم در بریتانیــای کبیــر در حــال اســتفاده‬ ‫مــداوم اســت‪.‬‬ ‫ســرانجام برخــی از وایکینــگ هــا بــه طــور دائــم در ایرلنــد ســاکن شــدند و‬ ‫شــهرهای اصلــی توســط وایکینــگ هــا تاســیس شــد‪ .‬اگرچــه هیــچ بنایــی از‬ ‫ان دوران در حــال حاضــر ســالم نیســت ‪ ،‬امــا برخــی از چیدمــان هــای خیابانــی‬ ‫ریشــه در چیدمــان اصلــی وایکینــگ هــا دارنــد‪.‬‬ ‫بقایــای خانــه هــای وایکینــگ هــا در بســیاری از مــکان هــا کشــف شــده‬ ‫اســت‪ ،‬امــا بــه ویــژه در اســکله وود در دوبلیــن‪ ،‬قلعــه پادشــاه جــان در لیمریــک‬ ‫و نزدیــک واترفــورد (جایــی کــه تصــور مــی شــود محــل اســتقرار اصلــی‬ ‫واترفــورد در ســال ‪ 2004‬هنــگام ســاخت حلقــه شــهر کشــف شــده اســت)‪ .‬از‬ ‫شــاخص تریــن ایــن مــکان هاســت‪.‬‬ ‫در طــول قــرن نوزدهــم‪ ،‬از انجــا کــه تمــام ایرلنــد جــزء تشــکیل دهنــده‬ ‫انگلســتان بــود ‪ ،‬معمــاری بریتانیــا همچنــان بــر ســبک هــای ســاختمان‬ ‫ســازی در ایرلنــد تاثیــر مــی گــذارد‪ .‬بســیاری از ســاختمانهای برجســته‬ ‫ایرلنــدی در ایــن دوره (‪ )1901-1837‬در ایرلند طراحی و ســاخته شــدند ‪ ،‬از‬ ‫جملــه کلیســای فیندالتــر در میــدان پارنــل‪ ،‬تئاتــر المپیــا‪ ،‬بازارهــای مرکــزی‬ ‫در کــورک ‪ ،‬مــوزه ملــی ایرلنــد‪ ،‬کتابخانــه ملــی ایرلنــد‪ ،‬مــوزه تاریــخ طبیعی‪،‬‬ ‫و گالــری ملــی ایرلنــد‪ .‬بســیاری از ایــن ســاختمانهای جدیــد در قســمت‬ ‫جنوبــی دوبلیــن در مکانهایــی ماننــد خیابــان کیلــدار و خیابــان باغــوت و در‬ ‫مرکــز کــورک قــرار داشــتند‪ .‬معمــار برجســته انگلیســی‪ ،‬دســیموس برتون ‪،‬‬ ‫یکــی از عوامــل مهــم پیشــرفت معمــاری در ایــن پــروژه بــود‪.‬‬ ‫در قــرن بیســتم ‪ ،‬معمــاری ایرلنــدی از رونــد بیــن المللــی بــه ســمت ســبک های‬ ‫مــدرن و اغلــب رادیــکال پیــروی کــرد‪ ،‬بــه ویــژه پــس از تقســیم و اســتقالل‬ ‫بیشــتر ایرلنــد بــه عنــوان دولــت ازاد ایرلنــد در اوایــل دهــه ‪ .1920‬اســتثناء‬ ‫عمــده در ایــن مــورد کالــج علمــی ســلطنتی ایرلنــد (ســاختمانهای دولتــی‬ ‫کنونــی)‪ ،‬در خیابــان مریــون در مرکــز دوبلیــن بــود کــه بــا ســبک معمــاری‬ ‫ســنتی تــر ســاخته شــده بــود‪.‬‬ ‫مصالــح ســاختمانی جدیــد و قدیمــی بــه روشــهای جدیــد بــرای بــه حداکثــر‬ ‫رســاندن ســبک ‪ ،‬فضــا ‪ ،‬نــور و بهــره وری انــرژی اســتفاده شــد‪ .‬در ســال ‪1928‬‬ ‫اولیــن کلیســای بتنــی ارت دکــو ایرلنــد در کــراس ترنر ‪ ،‬کورک ســاخته شــد‪ .‬این‬ ‫ســاختمان توســط معمــار شــیکاگو بــری بیرن طراحــی شــد و در میان کســانی که‬ ‫بیشــتر بــه طــرح هــای ســنتی عــادت داشــتند بــا اســتقبال خوبــی روبــرو شــد‪.‬‬ ‫در ژانویــه ‪ 1940‬فــرودگاه ارت دکــو دوبلیــن افتتــاح شــد کــه توســط‬ ‫دزمونــد فیتــز جرالــد و دفتــر خدمــات عمومــی طراحــی شــده اســت‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ، 1953‬یکــی از رادیــکال تریــن ســاختمانهای ایرلنــد‪ ،‬ســاختمان‬ ‫ترمینــال اصلــی ‪ Bus Éireann‬در دوبلیــن ‪ ،‬کــه بیشــتر بــا نــام ‪Busáras‬‬ ‫شــناخته مــی شــد‪ ،‬تکمیــل شــد‪ .‬ایــن بنــا بــا وجــود مخالفــت هــای عظیــم‬ ‫مــردم ‪ ،‬هزینــه هــای بیــش از حــد (بیــش از ‪ 1‬میلیــون پونــد) و حتــی‬ ‫مخالفــت کلیســای کاتولیــک ســاخته شــد‪ .‬مایــکل اســکات ‪ ،‬طــراح ان ‪ ،‬در‬ ‫حــال حاضــر یکــی از مهمتریــن معمــاران قــرن بیســتم در ایرلنــد محســوب‬ ‫مــی شــود ‪ -‬بــا ایــن حــال ‪ ،‬ســاختار اولیــه فرســوده و قدیمــی شــده اســت‪.‬‬ ‫حامــی اصلــی معمــاری بروتالیســت در دوبلیــن ‪ 1970‬ســم استفانســون بــود‬ ‫کــه دفاتــر مدنــی (‪ )1979‬و بانــک مرکــزی ایرلنــد (‪ )1980‬را طراحــی کــرد‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ،1987‬دولــت شــروع بــه برنامــه ریــزی انچــه امــروزه بــه عنــوان ‪IFSC‬‬ ‫معــروف اســت ‪ ،‬کــرد‪ .‬ایــن مجتمــع امــروزه بیــش از ‪ 14000‬کارمنــد اداری را در‬ ‫خــود جــای داده اســت‪.‬‬ ‫یکــی از نمادیــن تریــن ســاختارهای معمــاری مــدرن ایرلنــدی‪ ،‬اســپیر دوبلیــن‬ ‫اســت‪ .‬ایــن ســازه در ژانویــه ‪ 2003‬تکمیــل شــد و در ســال ‪ 2004‬نامــزد جایــزه‬ ‫معتبــر اســترلینگ شــد‪.‬‬ ‫در طــی چنــد ســال گذشــته‪ ،‬بــا جابجایــی عمــده از ســاختمانهای یــک و دو‬ ‫طبقــه بــه بلــوک هــای اپارتمانــی و اداری چهــار ‪ ،‬پنــج و شــش طبقــه تغییــر‬ ‫قابــل توجهــی در معمــاری ایرلنــد رخ داده اســت‪.‬‬ ‫‪https://en.wikipedia.org/wiki/Architecture_of_Poland‬‬ ‫شماره ‪| 67‬راز شقایق| ‪52‬‬ صفحه 27 ‫سحر پور حسینی‬ ‫جامعه شناس‬ ‫لباس سنتی مردم ایرلند‬ ‫فرهنــگ پوشــاک ایرلنــد جنبــه جالبــی از فرهنــگ کشــور اســت‪ .‬لبــاس هــای ایرلندی‬ ‫بــه طــور کلــی بســیار خــوب ســاخته شــده انــد و دارای ســابقه ای طوالنــی هســتند‬ ‫کــه اهمیــت زیــادی بــرای انهــا دارد‪.‬‬ ‫بلــوز اران (کــه نــام خــود را از جزایــر اران در ســاحل غربــی ایرلنــد گرفتــه اســت‪ .‬یک‬ ‫بلــوز ســنتی معمــوالً بــه رنــگ روشــن اســت و روی بدنــه و اســتین هــا نقوشــی دارد‪).‬‬ ‫در اوایــل قــرن ‪ 20‬ســاخته شــد‪.‬‬ ‫توئیــد ایرلنــدی یــک پارچــه خشــن و پشــمی اســت‪ ،‬بــا بافــت نــرم ‪ ،‬بــاز و انعطــاف‬ ‫پذیــر کــه معمــوالً بــا یــک بافــت ســاده ‪ ،‬بافتــه مــی شــود‪ .‬جلــوه هــای رنگــی در نــخ‬ ‫را مــی تــوان بــا مخلــوط کــردن پشــم رنــگ شــده قبــل از چرخانــدن بــه دســت اورد‪.‬‬ ‫توئیدهــا نمــادی از لبــاس هــای ســنتی اســکاتلندی ‪ ،‬ایرلنــدی ‪ ،‬ولــزی و انگلیســی‬ ‫هســتند کــه بــرای پوشــیدن لبــاس هــای غیــر رســمی مطلــوب هســتند‪.‬‬ ‫بــه دلیــل مقــاوم بــودن مــواد در برابــر رطوبــت توئیدهــا بــرای مقاومــت در برابــر اب‬ ‫و هــوای ســخت ســاخته و مــورد اســتفاده هســتند و معمــوالً بــرای فعالیــت در فضــای‬ ‫بــاز ماننــد تیرانــدازی و شــکار اســتفاده مــی شــوند‪.‬‬ ‫در گذشــته ‪ ،‬بافندگــی زیــادی در خانــه انجــام مــی شــد و پارچــه بــه یــک دالل‬ ‫تحویــل داده مــی شــد‪ .‬امــروزه چنــد کارخانــه در اطــراف ایرلنــد وجــود دارد کــه ایــن‬ ‫توئیــد را بــه شــیوه ســنتی دوبــاره ایجــاد مــی کنــد‪.‬‬ ‫‪ Donegal‬ســرزمین اصلــی توئیــد ایرلنــدی اســت و توئیــد ‪ Donegal‬بهتــر از‬ ‫ســایر توییــد هــای ایرلنــدی شــناخته شــده اســت‪.‬‬ ‫وقتــی بیشــتر مــردم بــه لبــاس ســنتی ایرلنــدی فکــر مــی کننــد ‪ ،‬بــه‬ ‫لبــاس هایــی کــه بــرای رقــص ایرلنــدی پوشــیده مــی شــوند فکــر مــی‬ ‫کننــد‪ .‬در حالــی کــه ایــن کل تاریخچــه پوشــاک ایرلنــدی را شــامل نمی‬ ‫شــود ‪ ،‬امــا وســیله ای مفیــد بــرای درک فــرم و عملکــرد لبــاس اســت‪.‬‬ ‫محبوبیــت روز ســنت پاتریــک در ایــاالت متحــده و همچنیــن تــا حدودی‬ ‫محبوبیــت «اربــاب رقــص» منجــر بــه ســوء تفاهمــات طوالنــی در مــورد‬ ‫لبــاس ایرلنــدی شــده اســت‪ .‬وقتــی مــردم بــه لبــاس ایرلنــدی فکــر‬ ‫مــی کننــد ‪ ،‬اغلــب بــه لباســهایی بــا رنــگ ســبز یــا دخترانــی بــا بلــوز‬ ‫ســبز و دامــن کوتــاه فکــر مــی کننــد‪.‬‬ ‫بــرای مــردان ‪ ،‬یکــی از لبــاس هــای ســنتی ایرلنــدی لباس کیلت اســت‪،‬‬ ‫اگرچــه ایــن پوشــش بیشــتر بــا اســکاتلند ارتبــاط دارد تــا ایرلنــد‪ .‬هــم‬ ‫مــردان و هــم زنــان لبــاس و روپــوش از پشــم مــی پوشــیدند تــا اینکــه‬ ‫انگلیســی هــای مهاجــم لبــاس هــای ســنتی ایرلنــدی را ممنــوع کردند و‬ ‫در ان زمــان بــود کــه انهــا لباس هــای انگلیســی متفــاوت می پوشــیدند‪.‬‬ ‫اطالعــات کمــی در مــورد پوشــاک ایرلنــدی قبــل از قــرن دوازدهــم وجــود‬ ‫دارد‪ .‬مورخــان بــر ایــن باورنــد کــه ســاکنان اولیــه ایرلنــد از پارچــه هــای‬ ‫پشــمی اســتفاده مــی کردنــد‪ ،‬اگرچــه برخــی معتقدنــد کــه لبــاس هایــی‬ ‫کــه از پوســت حیوانــات تهیــه مــی شــود شــایع تــر بــوده اســت‪ .‬تــا قــرن‬ ‫ســیزدهم‪ ،‬ایرلنــدی هــا خــود را در لباســهایی مــی دیدنــد کــه کــت هایــی از‬ ‫پارچــه پشــمی بودنــد‪ .‬بیشــتر ایــن کــت هــا از تکــه پارچــه هــای کوچکــی‬ ‫بودنــد کــه بــه هــم دوختــه شــده بودنــد‪ ،‬اگرچــه ثروتمنــدان مــی توانســتند‬ ‫کتهــای تهیــه شــده از یــک تکــه پارچــه واحــد امــا بســیار بــزرگ تهیــه کننــد‪.‬‬ ‫لباســهایی کــه بــرای رقــص پوشــیده مــی شــد تقریبــا همــان‬ ‫لباســهایی بــود کــه دهقانــان در قــرون اولیــه مــی پوشــیدند‪ .‬ایــن‬ ‫لبــاس هــا شــامل طــرح هــای گلــدوزی شــده برگرفتــه از کتــاب کلــز و‬ ‫ظاهــر صلیــب هــای ســنگی بــود‪ .‬امــا حتــی طــرح لبــاس لزوم ـاً همــه‬ ‫ســنتی نبودنــد‪ ،‬زیــرا ظهــور مــدارس رقــص در اوایــل قــرن بیســتم‬ ‫باعــث شــد کــه هــر مدرســه لبــاس خــاص خــود را ایجــاد کنــد‪.‬‬ ‫رنگهــای مــورد عالقــه ســبز و ســفید بــا تمایــل بــه زرد زعفرانــی بــود‪.‬‬ ‫زعفرانــی تــا زمانــی کــه توســط انگلیســی هــا ممنــوع نمــی شــد ‪،‬‬ ‫رنگــی محبــوب بــرای لبــاس هــا بــود‪.‬‬ ‫ایرلنــدی هــای اولیــه از رنــگ هــای روشــن و جســورانه در لبــاس خــود‬ ‫اســتفاده مــی کردنــد‪ .‬هرچــه اهمیــت بیشــتری شــخص در جامعــه داشــت و‬ ‫از رتبــه باالتــر اجتماعــی برخــوردار بــود‪ ،‬اجــازه داشــت رنــگ متنــوع تــری‬ ‫بپوشــد‪.‬‬ ‫بیشــتر لباســهایی کــه بــرای رقــص ایرلنــدی اســتفاده مــی شــود ایــن‬ ‫تاریــخ را منعکــس مــی کنــد‪ .‬لباســهایی کــه بــا پایــه ای جســورانه و رنگهای‬ ‫روشــن متعــدد بــه عنــوان یــه ویژگــی در سراســر ایرلنــد اســتفاده مــی شــد‪.‬‬ ‫از طــرف دیگــر ‪ ،‬روپــوش هایــی کــه براتــا نامیــده مــی شــوند‪ ،‬نشــان دهنــده‬ ‫ثــروت بودنــد بویــژه کــه چنــد رنــگ مختلــف در ان بــه کار رفتــه بــود‪ .‬در‬ ‫واقــع ‪ ،‬در قانــون مقــرر شــده بــود کــه بــرده هــا فقــط مــی تواننــد لبــاس‬ ‫بلنــدی بــا یــک رنــگ بپوشــند‪ ،‬در حالــی کــه افــراد ازاد مــی تواننــد چهــار و‬ ‫پادشــاهان چندیــن رنــگ متفــاوت بپوشــند‪.‬‬ ‫در زیــر ایــن لبــاس بلنــد نیــز‪ ،‬یــک لبــاس کتانــی بلنــد و زرد زعفرانــی‬ ‫پوشــیده مــی شــد کــه تــا زمیــن امتــداد یافتــه بــود امــا کمربنــد ان طــوری‬ ‫جمــع شــده بــود کــه تــا زانــو مــی رســید‪.‬‬ ‫روپــوش هــا یکــی از ویژگــی هــای مهــم در لبــاس ســنتی ایرلنــدی بودنــد‪.‬‬ ‫خرقــه هــا بلنــد بودنــد ‪ ،‬در یــک دایــره بــزرگ بریــده شــده و اغلــب ســیاه‬ ‫بودنــد ‪ ،‬زیــرا ایــن رنــگ غالــب پشــم گوســفند بــود‪.‬‬ ‫الیــن لباســی بــود در پاییــن بســیار پهــن و در بــاال باریــک بــود‪ .‬بــه همیــن‬ ‫ترتیــب‪ ،‬اســتین هــای الیــن در قســمت بــاالی بازوهــا باریــک امــا در ارنــج‬ ‫بســیار پهــن شــده بــود‪ .‬اســتین هــا بــرای بیــرون امــدن بــازوی پاییــن‬ ‫بــاز بودنــد ‪ ،‬امــا در پشــت ارنــج تــا زانــو یــا گاهــی تــا زمیــن بــا لبــاس‬ ‫تشــریفاتی بیشــتر اویــزان بودنــد‪.‬‬ ‫لبــاس دیگــر‪ ،‬معــروف بــه اینــار‪ ،‬یــک ژاکــت بــود کــه در زیــر ســینه یــا در‬ ‫قســمت کمــر بــا اســتین هــای شکســته چیــن خــورده بــود‪ .‬تزئینــات داخلــی‬ ‫ان اکثــرا از طریــق گلــدوزی انجــام مــی شــد‪.‬‬ ‫در زمســتان‪ ،‬یــک کوتامــور زیــر براتــا اضافــه شــد‪ :‬ایــن پوشــش یــک کــت‬ ‫بــزرگ ســاخته شــده از پشــم ضخیــم ‪ ،‬بــا یقــه کوچــک و اســتین هایــی بــود‬ ‫کــه زیــر ارنــج بــاز مــی شــد و اجــازه مــی داد اســتین هــای بلنــد الیــن دیــده‬ ‫نشو د ‪.‬‬ ‫در ســالهای بعــد ‪ ،‬فراوانــی پشــم موجــود در ایرلنــد و همچنیــن نیــاز بــه‬ ‫پارچــه باعــث شــد لبــاس پشــمی بــه نــام ژاکــت یــا بلــوز اران یکــی از‬ ‫محبــوب تریــن اقــام لبــاس ایرلنــدی باشــد‪.‬‬ ‫ژاکــت هــا از پشــم بــدون رنــگ ســاخته شــده بودنــد‪ .‬ایــن بــدان معناســت‬ ‫کــه مقاومــت طبیعــی و شــکل طبیعــی خــود را ‪ ،‬بــدون توجــه بــه اب و‬ ‫هــوا ‪ ،‬حفــظ کــرده و در نتیجــه یــک لبــاس کاربــردی بــرای کشــاورزان و‬ ‫ماهیگیــران بــود‪.‬‬ ‫ً‬ ‫در حالــی کــه یــک ژاکــت بــه عنــوان یــک لبــاس نســبتا مــدرن در نظــر‬ ‫گرفتــه مــی شــود امــا بایــد گفــت انــواع مختلــف ژاکــت اران قــرن هــا در‬ ‫ایرلنــد اســتفاده مــی شــود‪ .‬برخــی از داده هــای تاریخــی بــرای اثبــات ایــن‬ ‫امــر وجــود دارد‪ ،‬اگرچــه تحقیقــات بیشــتری مــورد نیــاز اســت‪.‬‬ ‫کمتــر دربــاره پوشــاک اولیــه زنــان و کــودکان ایرلنــدی تحقیــق شــده اســت‪.‬‬ ‫ماننــد مــردان ‪ ،‬لبــاس زنــان بیشــتر از پشــم تهیــه مــی شــد‪ .‬ایــن احتمــال‬ ‫وجــود دارد کــه اولیــن ســاکنان زن ایرلنــد نیــز از الیــن اســتفاده مــی کردنــد‬ ‫کــه شــبیه مــردان (اگــر نــه یکســان) بــود‪ .‬در قــرن پانزدهــم ‪ ،‬زنــان لبــاس‬ ‫هــای بلنــدی از پارچــه پشــمی مــی پوشــیدند کــه اغلــب بــا روبــان و ســایر‬ ‫لــوازم جانبــی تزئیــن شــده بــود‪ .‬ایــن لبــاس هــا بــه تقلیــد مســتقیم از‬ ‫انهایــی کــه در انگلســتان یافــت مــی شــد‪ ،‬ایجــاد و پوشــیده شــد‪ ،‬جایــی کــه‬ ‫اشــراف لبــاس ایرلنــدی را ممنــوع کــرده بودنــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 67‬راز شقایق| ‪54‬‬ ‫بــه احتمــال زیــاد‪ ،‬ژاکتهــای بافتنــی تقریب ـاً همزمــان بــا اســتاندارد شــدن‬ ‫پوشــاک در اوایــل قــرن بیســتم تولیــد شــد و تکنیــک هــای مــدرن را بــه‬ ‫ســبک باســتانی پیــاده کــرد‪ .‬صــرف نظــر از ایــن‪ ،‬محبوبیــت انهــا به ســرعت‬ ‫گســترش یافــت و ژاکــت هــای اران هنــوز در سراســر جهــان مشــاهده مــی‬ ‫شــود‪.‬‬ ‫شماره ‪| 67‬راز شقایق| ‪55‬‬ صفحه 28 ‫فواد محمدهاشم‬ ‫کارشناس تربیت بدنی‬ ‫ورزش ایرلند‬ ‫روی کین‬ ‫روی مارســیو کیــن (زاده ‪ ۱۰‬اگوســت ‪ )۱۹۷۱‬بازیکــن فوتبــال ســابق ایرلنــدی‬ ‫اســت کــه بیشــتر بــه خاطــر بازی هــای درخشــانش در منچســتر یونایتــد‬ ‫شــناخته می شــود‪.‬‬ ‫ورزش در ایرلنــد نقــش مهمــی در جامعــه ایرلنــدی ایفــا مــی کنــد‪ .‬بســیاری از‬ ‫ورزشــهایی کــه در ایرلنــد انجــام و دنبــال مــی شــود‪ .‬شــامل بازیهــای گالیــک (از‬ ‫جملــه فوتبــال گالیــک ‪ ،‬هورلینــگ و کاموجــی) ‪ ،‬فوتبــال‪ ،‬اســب دوانــی‪ ،‬نمایــش‬ ‫پــرش‪ ،‬بســکتبال ‪ ،‬ماهیگیــری‪ ،‬هندبــال‪ ،‬موتــور ســواری‪ ،‬بوکــس‪ ،‬تنیــس‪ ،‬هاکــی‪،‬‬ ‫گلــف‪ ،‬قایقرانــی‪ ،‬کریکــت و راگبــی اســت‪.‬‬ ‫هورلینــگ یــک ورزش تیمــی و از ورزش هــای بیــرون از ســالن محســوب‬ ‫می شــود کــه سرچشــمه ان بــه کشــور ایرلنــد بازمی گــردد‪ .‬هــر بــازی ایــن‬ ‫ورزش دارای دو تیــم اســت‪ .‬هــر تیــم از ‪ ۱۵‬بازیکــن تشــکیل می شــود‪ .‬تــوپ‬ ‫مخصــوص ایــن ورزش (‪ )sliotar‬کــه قطــر ان بــه ‪ ۷۲‬میلی متــر و وزن ان بــه‬ ‫‪ ۱۲۰‬گــرم می رســد‪ ،‬جــزء اصلــی ایــن بــازی اســت‪.‬‬ ‫کاموگــی نیــز ورزشــی مخصــوص بانــوان اســت کــه تاریخچــه ان بــه بیــش از‬ ‫‪ ۱۰۰‬ســال پیــش بازمی گــردد‪ .‬ایــن ورزش در ایرلنــد ابــداع شــد‪ .‬طــول زمیــن‬ ‫بــازی ایــن ورزش بیــن ‪ ۱۳۰‬تــا ‪ ۱۴۵‬متــر و عــرض ان بیــن ‪ ۸۰‬تــا ‪ ۹۰‬متــر‬ ‫می باشــد‪.‬‬ ‫فوتبــال گالیــک نوعــی ورزش گروهــی اســت کــه از بازی هــای‬ ‫توپــی ســنتی مــردم ایرلنــد محســوب می شــود و بیشــتر در ایــن‬ ‫کشــور بــازی می شــود‪ .‬ایــن بــازی بــه همــراه ورزش هورلینــگ‬ ‫یکــی از پرببیننده تریــن ورزش هــا در کشــور ایرلنــد اســت‪ .‬فوتبــال‬ ‫گالیــک از نوعــی بــازی بســیار قدیمــی ایرلنــدی بــه نــام کایــد‬ ‫نشــات گرفته اســت و شــباهت های زیــادی بــه راگبــی فوتبــال و‬ ‫بــه ویــژه فوتبــال اســترالیایی دارد‪ .‬مجموعــه قوانیــن فوتبــال گیلیــک‬ ‫اولیــن بــار در ســال ‪ ۱۸۸۶‬میــادی بــه چــاپ رســید‪.‬‬ ‫از نظــر ســطح مشــارکت مردمــی و محبوبیــت ‪ ،‬فوتبــال محبــوب‬ ‫تریــن ورزش تیمــی بــرای مــردان اســت‪.‬‬ ‫ورزش هــای شــخصی (‪ 13.4‬درصــد) و دو (‪ 8.9‬درصــد) از محبــوب‬ ‫تریــن فعالیــت هــای فــردی مــردان هســتند‪ .‬بــه طــور ســنتی‪،‬‬ ‫ورزش هــای گروهــی در بیــن زنــان بســیار بــاال نیســت‪ ،‬زیــرا‬ ‫درصــد بیشــتری از زنــان بعــد از مدرســه بــرای ورزش و تناســب‬ ‫انــدام را انتخــاب مــی کننــد‪.‬‬ ‫از ســال ‪ ،2018‬بودجــه و تمرکــز اضافــی بــه زنــان در ورزش‬ ‫اختصــاص داده شــد و تعــدادی موفقیــت در مســابقات بیــن المللــی‬ ‫ورزشــی زنــان کســب کــرد‪.‬‬ ‫پرتــاب‪ ،‬گلــف‪ ،‬ایروبیــک‪ ،‬دوچرخــه ســواری‪ ،‬شــنا و بیلیارد‪/‬اســنوکر‬ ‫از دیگــر فعالیتهــای ورزشــی بــا باالتریــن ســطح بــازی در جمهــوری‬ ‫ایرلنــد هســتند‪.‬‬ ‫از نظــر حمایــت و توجــه ‪ ،‬فوتبــال گالیــک ‪ 34‬درصــد از کل حضــور‬ ‫ورزشــی در رویدادهــای جمهــوری ایرلنــد در ســال ‪ 2003‬را بــه‬ ‫خــود اختصــاص داده بــود‪ ،‬پــس از ان ‪ 23‬درصــد‪ ،‬فوتبــال اتحادیــه‬ ‫(فوتبــال) ‪ 16‬درصــد و راگبــی ‪ 8‬درصــد مشــارکت داشــته انــد‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ،2005‬مطالعــه ‪ ViewerTrack Initiative‬کــه میــزان‬ ‫تماشــاگران ورزشــی را انــدازه گیــری مــی کــرد ‪ ،‬نشــان داد کــه‬ ‫باالتریــن امــار تماشــاگر مربــوط بــه فوتبــال گالیــک‪ ،‬فینــال‬ ‫مســابقات قهرمانــی ایرلنــد‪ ،‬اســت کــه پربیننــده تریــن رویــداد‬ ‫ســال ورزشــی کشــور شــناخته شــد‪.‬‬ ‫کیــن فوتبــال خــود را از باشــگاه کــوب رامبلــرز شــروع کــرد و ســپس در ســن‬ ‫‪ ۱۸‬ســالگی توســط بریــن کالگ بــه تیــم ناتینگهــام فارســت انگلیــس پیوســت‪.‬‬ ‫اولیــن بــازی رســمی خــود را بــرای ناتینگهــام فارســت در برابــر لیورپــول انجــام‬ ‫داد کــه در ان بــازی بــا نتیجــه یــک بــر صفــر شکســت خوردنــد‪.‬‬ ‫کیــن بــا اینکــه بازیکــن مغــرور و خــود رایــی بــود ولــی از جکــی چارلتــون‬ ‫حرف شــنوی فوق العــاده ای داشــت‪ .‬بازی هــای درخشــان کیــن در خــط میانــی‬ ‫تیــم ناتینگهــام فارســت باعــث شــد کــه ایــن تیــم بــه رونــد رو بــه رشــدی‬ ‫برســد به طوری کــه در ســال دوم حضــور کیــن در ناتینگهــام فارســت‪ ،‬ایــن‬ ‫تیــم توانســت بــه فینــال جــام حذفــی باشــگاه های انگلیــس برســد و در بــازی‬ ‫فینــال در برابــر منچســتر یونایتــد مغلــوب شــد‪.‬‬ ‫بــا اینکــه منچســتر یونایتــد ایــن بــازی را بــا پیــروزی پشــت سرگذاشــت ولــی‬ ‫بــازی درخشــان کیــن نظــر باشــگاه منچســتر را جلــب کــرد و ایــن باشــگاه‬ ‫مصرانــه خواهــان بــه خدمــت گرفــت وی شــد و در نهایــت توانســت بــا مبلــغ‬ ‫‪ ۳.۷۵‬میلیــون پونــد کــه در ان زمــان رکــوردی در بــازار نقــل و انتقاالت محســوب‬ ‫می شــد‪ ،‬کیــن را بــه خدمــت بگیــرد‪.‬‬ ‫تمرینــات پیشــرفته باشــگاه منچســتر باعــث رشــد بیشــتر و پختگــی در حــرکات‬ ‫روی کیــن شــد‪ .‬حــرکات منحصربه فــرد وی و پاس هــا دقیقــش یــاداور برایــان‬ ‫رابســون یکــی از اســطوره های باشــگاه منچســتر یونایتــد بــود‪.‬‬ ‫در پایــان فصــل ‪ ۱۹۹۶ ،۱۹۹۷‬کــه اریــک کانتونــا با فوتبــال حرفـه ای خداحافظی‬ ‫کــرد کیــن بــه عنــوان محــور اصلــی تیــم منچســتر‪ ،‬کاپیتانــی ایــن تیــم را‬ ‫بــر عهــده گرفــت و توانســت بــه همــراه تیــم منچســتر شــش بــار بــه جــام‬ ‫قهرمانــی برســد‪ .‬وی در نقــش کاپیتــان ایــن تیــم در دو ســال توانســت هــر دو‬ ‫جــام حذفــی و قهرمانــی را نیــز بدســت اورد‪.‬‬ ‫وی در جام هــای جهانــی ‪ ۱۹۹۴‬و ‪ ۲۰۰۲‬بــه همــراه تیــم ایرلنــد حضــور داشــت‪.‬‬ ‫در اولیــن فصــل حضــور کیــن در منچســتر بــه عنــوان کاپیتــان ایــن تیــم وی بــا‬ ‫مصدومیــت شــدیدی در ناحیــه زانــو مواجــه شــد و بــه مــدت دو مــاه از میادیــن‬ ‫دور بــود‪ .‬در حالــی کــه همــگان تصــور می کردنــد کــه همیــن مصدومیــت باعــث‬ ‫افــت روحــی شــدید وی شــود و دیگــر نتوانــد بــه ترکیــب اصلــی تیــم بازگــردد‬ ‫ولــی اراده و پشــتکار وی باعــث شــد کــه او خیلــی زود بــه ترکیــب اصلــی تیــم‬ ‫بازگــردد و همچنــان بــه عنــوان محــور اصلــی بــازی منچســتر مطــرح باشــد‪.‬‬ ‫وی در ســال ‪ 2005‬از فوتبــال خداحافظــی و بــه حرفــه مربــی گــری روی اورد‬ ‫و هــم اکنــون از ســال ‪ 2019‬بــه عنــوان دســتیار در تیــم ناتینگهــام فارســت‬ ‫مشــغول بــه فعالیــت اســت‪.‬‬ ‫شی گیون‬ ‫شــیموس جــان جیمــز گیــون (زاده ‪ ۲۰‬اوریــل ‪ )۱۹۷۶‬بازیکــن فوتبــال پیشــین‬ ‫اهــل ایرلنــد اســت‪.‬‬ ‫از باشــگاه هایی کــه در ان بــازی کرده اســت می تــوان بــه بلکبــرن روورز‪،‬‬ ‫ســوئیندون تــاون‪ ،‬ســاندرلند‪ ،‬نیوکاســل یونایتــد‪ ،‬منچســتر ســیتی‪ ،‬اســتون ویــا‪،‬‬ ‫میدلزبــرو و اســتوک ســیتی اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫وی همچنیــن ‪ ۱۳۴‬بــازی ملــی بــرای تیــم ملــی فوتبــال جمهــوری ایرلنــد انجــام‬ ‫داد ه است‪.‬‬ ‫از نظــر بودجــه‪ ،‬از ‪ 62‬میلیــون یــورو اختصــاص یافتــه در برنامــه‬ ‫ورزش پایتخــت دولــت ایرلنــد در ســال ‪ ،2017‬تقریبــا ‪ 25‬میلیــون‬ ‫یــورو بــه ورزش هورلینــگ‪ ،‬فوتبــال و ســایر بازیهــای تحــت نظــارت‬ ‫انجمــن ورزشــکاران گالیــک‪ 7.7 ،‬میلیــون یــورو بــه فوتبــال‪3.3 ،‬‬ ‫میلیــون یــورو بــه فوتبــال اختصــاص داده شــد‪.‬‬ ‫راگبــی ‪ 2.8 ،‬میلیــون یــورو بــرای تنیــس ‪ ،‬گلــف ‪ 2.4‬میلیــون یــورو‪،‬‬ ‫قایقرانــی و قایقرانــی ‪ 1.3‬میلیــون یــورو ‪ ،‬بوکــس و دو و میدانــی‬ ‫بیــش از ‪ 1‬میلیــون یــورو‪ ،‬شــنا ‪ 0.5‬میلیــون یــورو ‪ ،‬و مابقــی بــه‬ ‫ســایر گــروه هــای ورزشــی و ورزشــی اختصــاص داده شــده اســت‪.‬‬ ‫شماره ‪| 67‬راز شقایق| ‪56‬‬ ‫ستارگانفوتبالایرلند‬ ‫دیمین داف‬ ‫دیمیــن داف (زاده ‪ ۲‬مــارس ‪ - ۱۹۷۹‬بالی بــودن) بازیکــن فوتبــال اهــل جمهــوری‬ ‫ایرلنــد اســت کــه ســابقه عضویــت در باشــگاه های بلکبــرن راورز‪ ،‬چلســی و‬ ‫فولهــام را دارد‪.‬‬ ‫همچنیــن وی ‪ ۱۰۰‬بــازی و ‪ ۸‬گل ملــی در کارنامــه دارد و در جــام جهانــی فوتبــال‬ ‫‪ ۲۰۰۲‬حضــور داشته اســت‪.‬‬ ‫شماره ‪| 67‬راز شقایق| ‪57‬‬ صفحه 29 ‫غذاهای محلی ایرلند‬ ‫پروانه فیروزی‬ ‫محقق‬ ‫در خــارج از ایرلنــد‪ ،‬غذاهــای ایرلنــدی بــه اشــتباه تصــور مــی شــود کــه از چیــزی بیــش‬ ‫از ســیب زمینــی و گوشــت گوســفندی نیســت‪ .‬امــا غــذا و پخــت و پــز ایرلنــد در تاریــخ‬ ‫و میــراث ایــن کشــور شــکل گرفتــه اســت و مــواد غذایــی ایرلنــدی بــر روی مــواد غنــی‬ ‫موجــود در دریــا و چمنزارهــای ایرلنــد ترســیم شــده اســت‪.‬‬ ‫خانــه و خانــواده در ایرلنــد بخــش مهمــی از فرهنــگ غذایی اســت و اشــپزی و اشــپزخانه‬ ‫هنــوز قلــب هــر خانــه بــا مهمــان نــوازی ایرلندی اســت‪.‬‬ ‫ورود ســلت هــا در ایرلنــد حــدود ‪ 600‬تــا ‪ 500‬ســال قبــل از میــاد‪ ،‬وایکینــگ هــا‬ ‫و اســتعمار انگلیســی ایرلنــد در قــرن شــانزدهم و هفدهــم تاثیــرات بــی شــماری در‬ ‫فرهنــگ مــردم ایرلنــد و از جملــه فرهنــگ غذایــی ایــن کشــور داشــته اســت‪.‬‬ ‫گاوهــا بخــش مهمــی از مــواد غذایــی ایرلنــدی را از قــرون وســطی تــا زمــان رســیدن‬ ‫ســیب زمینــی در ایرلنــد در قــرن ‪ 16‬بــازی کردنــد‪ .‬گوشــت غالبــا غــذای غنــی بــود کــه‬ ‫فقیــران ان را بــا علوفــه‪ ،‬شــیر‪ ،‬پنیــر و کــره کــه حــاوی دانــه و جــو بــرای تغذیــه بــود‪،‬‬ ‫مصــرف مــی کردنــد‪.‬‬ ‫خورش ایرلندی الستر‬ ‫ایــن خــورش در واقــع همــان خــورش محبــوب و قدیمــی بومیــان ایرلنــدی‬ ‫اســت کــه در گــذر زمــان اندکــی دســتخوش تغییــرات شــده اســت و در‬ ‫مقایســه بــا خــورش ملــی مــردم ایــن نقطــه از اروپــا‪ ،‬دیگــر دارای هویــج‬ ‫نیــز نمــی باشــد‪.‬‬ ‫خــورش ایرلنــدی الســتر از مــوادی همچــون‪ :‬پیــاز‪ ،‬جعفــری‪ ،‬ســیب زمینــی و‬ ‫همچنیــن گوشــت بــره تهیــه می شــود و مــی تــوان همچــون ســایر غذاهای‬ ‫ایرلنــدی در خــاک ایــن کشــور بــا مــدل هــا و نــوع هــای مختلفــی از ایــن‬ ‫غــذا مواجــه شــد‪ .‬البتــه ناگفتــه نمانــد کــه اســکاتلندی هــا و انگلیســی هــا‬ ‫نیــز از ایــن غــذا تــاغ دلتــان بخواهــد پخــت و ســپس نــوش جــان مــی‬ ‫کننــد‪ .‬امــروزه خــورش الســتر کــه اتفاقــا نــام ان از شــهر الســت ِر ایرلنــد‬ ‫نیــز گرفتــه شــده اســت را مــی تــوان بــا گوشــت هــای مختلــف دیگــری‬ ‫نیــز تهیــه نمــود‪.‬‬ ‫السترفرای‬ ‫ایــن غــذای ایرلنــدی تقریبــا مشــابه صبحانــه هــای انگلیســی اســت و‬ ‫متریــال مــورد اســتفاده در ان نیــز عبارتنــد از‪ :‬بیکــن‪ ،‬تخــم مرغ‪ ،‬سوســیس‪،‬‬ ‫قــارچ ســرخ شــده و همچنیــن مقــداری پــوره ســیب زمینــی و نــان ســودا‬ ‫مــی باشــد‪.‬‬ ‫الســترفرای یــک غــذای کامــا چــرب و خوشــمزه در فرهنــگ غذایــی‬ ‫ایرلنــدی هــا بحســاب مــی ایــد کــه هــم از شــهرت بســیار زیــادی در داخــل‬ ‫جمهــوری ایرلنــد برخــوردار اســت و هــم مــی تــوان بــا مــدل هــای مختلفــی‬ ‫از ان در کل قــاره اروپــا مواجــه شــد‪ .‬ناگفتــه نمانــد کــه ســهم بســیاری از‬ ‫مــردم ســاکن در کشــور ایرلنــد‪ ،‬همــه روزه از ایــن غــذای ســاده در وعــده‬ ‫هــای مختلــف غذایــی خــود اســتفاده مــی کننــد‪.‬‬ ‫غذای ترکیبی ‪SURF & TURF‬‬ ‫چامپ‬ ‫خیلــی حیــف اســت اگــر روزی بــه ایرلنــد ســفر کنیــد و از طبیعــت بکــر ان بازدید‬ ‫کــرده و غذایــی بــه اســم چامــپ را در فضــای دوســت داشــتنی و خیابــان هــای‬ ‫ارام ایــن کشــور نــوش جــان نکنیــد! چامــپ نــام یکــی از غذاهــای محبــوب‬ ‫مــردم ایرلنــد اســت کــه مــاده اصلــی تهیــه ان همچــون دیگــر غذاهــای ایرلندی‪،‬‬ ‫ســیب زمینــی مــی باشــد‪.‬‬ ‫در ایرلنــد شــما بــه عنــوان یــک گردشــگر غیــر بومــی شــاهد عشــق و عالقــه‬ ‫افراطــی ســاکنان ایــن نقطــه از کشــور اروپــا بــه ســیب زمینــی و ُمشــتقات ان‬ ‫خواهیــد بــود کــه یکــی از ایــن غذاهــا‪ ،‬چامــپ نامیــده مــی شــود‪ .‬بــا اینکــه از‬ ‫غــذا را مــی تــوان در انــواع و اقســام مــدل هــا در خــاک کشــور ایرلنــد جســتجو‬ ‫کــرد؛ امــا بهتــر اســت بدانیــد کــه چامــپ اصلــی ایرلنــدی هــا کــه از شــهرتی‬ ‫جهانــی نیــز برخــوردار اســت بایســتی از‪ :‬فلفــل‪ ،‬نمــک‪ ،‬شــیر‪ ،‬ســیب زمینــی‪،‬‬ ‫تــره فرنگــی‪ ،‬موســیر و همچنیــن مقــداری کــره تهیــه شــده باشــد‪.‬‬ ‫ساندویچ ‪Bacon Butties‬‬ ‫یکــی دیگــر از غذاهــای فــوق العــاده ســاده امــا در عیــن حــال کامــا اختصاصــی در‬ ‫فرهنــگ غذایــی ایرلنــدی هــا کــه هیــچ فرقــی هــم نمــی کنــد اهــل ایرلنــد شــمالی‬ ‫باشــید و یــا جنوبــی‪ ،‬یــک ســاندویچ خوشــمزه اســت کــه تنهــا از دو تکــه نــان کــره‬ ‫زده شــده و یــک تکــه بیکــن در بیــن الیــه هــای ایــن نــان‪ ،‬درســت شــده اســت‪.‬‬ ‫بلــه نــام چنیــن غذایــی ‪ Bacon Butties‬اســت و بــا اینکــه مــی تــوان بــا توجــه بــه‬ ‫دســتور تهیــه نــه چنــدان ســختش تقریبــا در همــه جــای دنیــا ان را تهیــه و ســپس‬ ‫نــوش جــان نمــود‪ ،‬امــا ســاندویچ ‪ Bacon Butties‬ایرلنــدی هــا از طعــم و مــزه بــه‬ ‫مراتــب بهتــر و جادویــی تــری برخــوردار هســتند‪.‬‬ ‫استیک و پای گینس‬ ‫یــک غــذای کامــا گوشــتی و لذیــذ در ایرلنــد اســت کــه بــا گوشــت گاو پختــه‬ ‫مــی شــود‪ .‬بــرای پخــت ایــن غــذا کــه در واقــع نوعــی پایــه گوشــت نیــز تلقــی‬ ‫مــی شــود بایــد ابتــدا گوشــت گاو را خــوب پخــت و ســپس ان را بــه شــکل‬ ‫خمیــری دراورد‪ .‬الزم بــه ذکــر اســت کــه برخــی از اشــپزان ایرلنــدی بــرای‬ ‫تهیــه ایــن غــذا از ســبزیجات معطــری نیــز اســتفاده مــی کننــد‪.‬‬ ‫فیش ساپر‬ ‫فیــش ســاپر همــان غــذای معــروف ماهــی و چیپــس انگلســتان اســت کــه‬ ‫در ایرلنــد بــه ایــن نــام معــروف اســت‪ .‬ولــی بعضــی هــا معتقدنــد کــه‬ ‫نســخه ایرلنــدی ایــن غــذا بهتــر از نســخه انگلیســی ان اســت‪ .‬بخاطــر‬ ‫موقعیــت جغرافیایــی کشــور ایرلنــد‪ ،‬دسترســی بــه ماهــی همیشــه بــرای ان‬ ‫هــا اســان بــوده و شــاید هــم همیــن امــر اســت کــه «فیــش ســاپر» هــای‬ ‫ان هــا را لذیذتــر از ماهــی و چیپــس مــی کنــد‪.‬‬ ‫ایــن غــذا یکــی دیگــر از خوشــمزه تریــن هــا و معــروف تریــن خــوراک‬ ‫هــای موجــود در ایرلنــد اســت کــه در حقیقــت از ترکیــب شــدن دو ســبک‬ ‫مختلــف غذایــی؛ یعنــی غذاهــای دریایــی و گوشــتی تهیه می شــود‪ .‬اشــپزان‬ ‫ایرلنــدی معمــوال ایــن غــذا را بــا مقــداری چیپــس و یــا پــوره ســیب زمینــی‬ ‫بــرای مهمانــان خــود ســرو مــی کننــد کــه البتــه بایــد بگوییــم همیشــه نیــز‬ ‫ظاهــر ایــن غــذا خــوب از اب در نمــی ایــد!‬ ‫شماره ‪| 67‬راز شقایق| ‪58‬‬ ‫شماره ‪| 67‬راز شقایق| ‪59‬‬ صفحه 30 ‫سینمای ایرلند‬ ‫چهره های ایرلندی سینمای جهان‬ ‫کالین فارل‬ ‫ایرلنــد یکــی از غنی تریــن ســینماهای دنیــا چــه بــه لحــاظ پیشــینه و بدنــه ســینمایی و چــه‬ ‫از نظــر امــور فنــی و تکنولــوژی را دارد‪ .‬ضمــن اینکــه جغرافیــای منحصــر بفــرد ایــن کشــور‬ ‫باعــث شــده تــا ایــن ســرزمین لوکیشــن بســیاری از تولیــدات ســینمایی باشــد‪ .‬تولیــدات‬ ‫مشــترک بــا حضــور بازیگــران بومــی ســود زیــادی بــرای بدنــه ســینمای در حــال رشــد ایــن‬ ‫کشــور بــه ارمغــان اورده اســت‪.‬‬ ‫کالیــن جیمــز فــارل (زاده‪ ۳۱‬مــه ‪ )۱۹۷۶‬بازیگــر ایرلنــدی ســینمای هالیــوود اســت‪.‬کالین زاده‬ ‫شــهر دوبلیــن در کشــور ایرلنــد اســت‪ .‬وی فرزنــد ریتــا و امــون اســت کــه پــدرش بازیکــن‬ ‫فوتبــال باشــگاه شــامروک روورز و همچنیــن مالــک یــک فروشــگاه مــواد غذایــی بــود‪.‬‬ ‫او پــس از بــازی موفقیت امیــز در نقشــی در بلیکیــس انجــل (‪ )Ballykissangel‬بی بی ســی‬ ‫در ســال ‪ ،۱۹۹۸‬مدرســه بازیگــری در ایرلنــد را تــرک کــرد‪ .‬اغــاز کار بازیگــری او در فیلمــی‬ ‫بــه کارگردانــی بازیگــر انگلیســی تیــم راث بــه نــام منطقــه جنگــی (‪ )The War Zone‬بــود‪.‬‬ ‫پــس از ان بــا کشــف شــدن توســط جوئــل شــوماخر شــهرت گســترده تری یافــت و در‬ ‫تایگرلنــد (‪ )۲۰۰۰‬بــازی کــرد‪ .‬فــارل پــس از بــازی در چندیــن فیلــم تریلــر امریکایــی‪ ،‬باجــه‬ ‫تلفــن (‪ ،)۲۰۰۲‬ســوات و تــازه کار (هــر دو ‪ ،)۲۰۰۳‬گیشــه بین المللــی پولســازی خــود را‬ ‫ایجــاد کــرد‪ .‬در طــول همــان ســال‪ ،‬او همچنیــن در گــزارش اقلیــت‪ ،‬بــه کارگردانــی اســتیون‬ ‫اســپیلبرگ (‪ )۲۰۰۲‬و در نقــش شــخصیت تبهــکار مــارول کمیــک بولــزای‪ ،‬در فیلــم بی بــاک‬ ‫(هــر دو ‪ )۲۰۰۳‬ظاهــر شــد‪ .‬پــس از بــازی در فیلم هــای ســینمای مســتقل‪ ،‬وقفــه (‪ )۲۰۰۳‬و‬ ‫خانـه ای در پایــان جهــان (‪ ،)۲۰۰۴‬او نقــش اول را در فیلــم داســتان زندگــی اســکندر ســاخته‬ ‫الیــور اســتون (‪ )۲۰۰۴‬و فیلــم بســیار درخــور توجــه ترنــس مالیــک‪ ،‬بــر جدیــد (‪ )۲۰۰۵‬بــازی‬ ‫کــرد‪.‬‬ ‫بــا بــازی در میامــی وایــس مایــکل مــان (‪ ،)۲۰۰۶‬از غبــار بپــرس (‪ ،)۲۰۰۶‬اقتبــاس از رمــان‬ ‫جــان فانتــی‪ ،‬و در رویــای کاســاندرا (‪ ،)۲۰۰۷‬ســاخته وودی الــن محبوبیــت فــارل در میــان‬ ‫نویســندگان و کارگردانــان مهــم هالیــوود ادامــه پیــدا کــرد‪ ،‬در نهایــت نقــش او در فیلــم‬ ‫دوســت ایرلنــدی اش مارتیــن مک دونــا‪ ،‬در بــروژ بــود کــه جایــزه گلــدن گلــوب را در ســال‬ ‫‪ ۲۰۰۸‬بــرای او بــه همــراه اورد‪ .‬او همچنیــن در فیلم هــای وحشــت در شــب (‪ ،)۲۰۱۱‬بازســازی‬ ‫یــاداوری کامــل (‪ ،)۲۰۱۲‬و فیلــم دوم مک دونــا‪ ،‬هفــت روانــی (‪ )۲۰۱۲‬حضــور داشته اســت‪.‬‬ ‫فــارل در فیلــم اقتباســی افســانه زمســتان از رمــان مــارک هلپریــن که در ســال ‪ ۱۹۸۳‬نوشــته‪،‬‬ ‫در نقــش ویکتــور و در ســاخته نیلــز اردن اپلــو مــردی رو بــه زوال‪ ،‬در نقــش پیتــر لیــک‪ ،‬در‬ ‫مقابــل نومــی راپــاس بــه ایفــای نقــش پرداخــت‪.‬‬ ‫اثــار نویســندگان بــزرگ ایرلنــدی نظیــر جاناتــان ســوفیت‪ ،‬اســکار وایلــد‪ ،‬جــرج برنــارد شــاو‪،‬‬ ‫ســاموئل بکــت‪ ،‬ویلیــام باتلــر‪ ،‬شــیموس هینــی و جیمــز جویــس نقــش مهمــی در توســعه‬ ‫ســینمای ایــن کشــور داشــتند‪ .‬حتــی اولیــن ســالن ســینما در ســال ‪ ۱۹۰۹‬در دوبلیــن توســط‬ ‫جیمــز جویــس و بــا نــام ســالن ولتــا بنــا نهــاده شــد و ایــن ســالن تــا دهــه ‪ ۸۰‬میــادی بــا‬ ‫ظرفیــت ‪ ۶۰۰‬نفــر اکــران فیلــم داشــت و اکنــون مــوزه ســینما در دوبلیــن اســت‪.‬‬ ‫ســفرهای گالیــور نوشــته جاناتــان ســوفیت‪ ،‬پیگمالیــون اثــر برنــارد شــاو‪ ،‬در انتظــار گــودو‬ ‫اثــر ســاموئل بکــت و اولیــس نوشــته جیمــز جویــس از جملــه نگارش هــای ادبــی هســتند‬ ‫کــه توســط ســینماگران ایرلنــدی و اروپایــی و در ســینمای امریــکا بارهــا بــه گونه هــای فیلــم‬ ‫ســینمایی و مجموعــه تلویزیونــی تولیــد شــده اند‪.‬‬ ‫اولیــن فیلــم ســینمایی تولیــد شــده در ایرلنــد پســری از ایرلنــد قدیــم نــام دارد‪ .‬ایــن فیلــم‬ ‫را یــک کارگــردان کانادایی تبــار بــه نــام ســیدنی اولــکات ســاخت‪ .‬ایــن فیلــم کــه در ‪۲۳‬‬ ‫نوامبــر ‪ ۱۹۱۰‬بــه اکــران رســید از عوامــل بومــی در تولیــد ســود جســته بــود‪ .‬پــس از ایــن‬ ‫فیلــم‪ ،‬اولــکات تــا چنــد ســال بعــد نیــز اثــاری قابــل قبــول ســاخت‪ .‬در اوایــل دهــه ‪ ۳۰‬جــان‬ ‫مک دونــا بــا ســاخت فیلم هایــی مربــوط بــه شــخصیت های فرهنگــی معاصــر کــه غالبــاً‬ ‫اثــاری زندگینام ـه ای بودنــد خــود را مطــرح ســاخت‪.‬‬ ‫تولیــد فیلــم ســینمایی طــی ســالهای ‪ ۱۹۳۰‬تــا ‪ ۱۹۴۵‬نیــز در ایرلنــد و در ژانــر مختلــف‬ ‫دنبــال شــد‪ .‬اگرچــه در ایــن ســال ها اروپــا درگیــر جنــگ جهانــی دوم بــود‪ .‬امــا برخــی از‬ ‫اثــار شــاخص ســینمای ایرلنــد بویــژه چنــد فیلــم در گونــه موزیــکال در ایــن ســال ها تولیــد‬ ‫شــدند‪ .‬در دهــه ‪ ۵۰‬بــا تاســیس اســتودیوی فیلمســازی اردمــور اســتودیو تولیــد ســالیانه فیلــم‬ ‫در ایــن کشــور بــه بیــش از ‪ ۱۰‬اثــر رســید‪.‬‬ ‫بــا افتتــاح اســتودیوی ایریــش فیلــم بــورد در اوایــل دهــه ‪ ۸۰‬در دوبلیــن‬ ‫تولیــد ســالیانه فیلــم در ایــن کشــور بــه بیــش از ‪ ۲۰‬فیلــم رســید‪.‬‬ ‫ضمــن اینکــه تولیــد فیلم هــای مســتند و انیمیشــن نیــز در دســتور کار ایــن‬ ‫اســتودیو قــرار داشــت‪.‬‬ ‫بیــن ســالهای ‪ ۶۰‬و ‪ ۸۰‬چندیــن بازیگــر ایرلنــدی در ســطح جهــان درخشــش‬ ‫داشــتند و باعــث شــدند ســینمای ایــن کشــور بیشــتر مــورد توجــه قــرار‬ ‫گیــرد‪.‬‬ ‫از مطرح تریــن بازیگــران ســینمای ایرلنــد در چنــد دهــه اخیــر نام هایــی‬ ‫ماننــد پیتــر اوتــول‪ ،‬ریچــارد هریــس‪ ،‬مایــکل گامبــون‪ ،‬گابریــل بــرن‪ ،‬لیــام‬ ‫نیســن‪ ،‬پیــرس برازنــان‪ ،‬برنــدن گلیســون‪ ،‬دنیــل دی لوئیــس‪ ،‬کنــت برانــا و‬ ‫کالیــن فــارل قابــل اشــاره هســتند‪.‬‬ ‫از میــان کارگردانــان ایرلنــدی نیــز جــدای از کنــت برانــا بــا فیلم هــای‬ ‫هملــت‪ ،‬ثــور و ســیندرال‪ ،‬نیــل جــوردن بــا اثــاری ماننــد مــا فرشــته نیســتیم و‬ ‫مصاحبــه بــا خون اشــام و مارتیــن مــک دونــا بــا فیلم هــای شــش لول‪ ،‬در‬ ‫بــروژ‪ ،‬هفــت روانــی و ســه بیلبــورد خــارج از ابینــگ‪ ،‬میــزوری شناخته شــده‬ ‫هســتند‪.‬‬ ‫مهمتریــن رویــداد ســینمایی در ایرلنــد جشــنواره بین المللــی فیلــم دوبلیــن‬ ‫اســت‪ .‬ایــن فســتیوال جهانــی فیلــم اگرچــه در ســال ‪ ۲۰۰۳‬تاســیس شــده‬ ‫امــا هم پــای اغــاز بــه کار اســتودیوی ایریــش فیلــم بــورد در دهــه ‪ ۸۰‬بــه‬ ‫گونــه ملــی شــروع بــه کار کــرد؛ و پــس از ان توســعه یافــت‪.‬‬ ‫در حــال حاضــر در ایرلنــد ‪ ۴۴۴‬ســالن ســینما وجــود دارد‪ .‬تولیــد ســالیانه‬ ‫فیلــم در ایــن کشــور ‪ ۲۰‬فیلــم ســینمایی‪ ۱۰ ،‬فیلــم مســتند و ‪ ۲‬فیلم انیمیشــن‬ ‫اســت‪ .‬در ایرلنــد ســالیانه ‪ ۶۴۰‬هــزار نفــر بــه ســینما می رونــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 67‬راز شقایق| ‪60‬‬ ‫پیتر اوتول‬ ‫پیتــر شــیموس لــورکان اوتــول (زاده ‪ ۲‬اوت ‪ ۱۹۳۲‬در کانمــارا‪ ،‬ایرلنــد ‪ -‬درگذشــته ‪ ۱۴‬دســامبر ‪ ۲۰۱۳‬در لندن)‬ ‫بازیگــر ســینمای هالیــوود بــود کــه بیشــتر به خاطــر بــازی در فیلــم لورنــس عربســتان شــهرت فــراوان دارد‪.‬‬ ‫«پیتــر اوتــول» بازیگــر هالیــوودی کــه هشــت نامــزدی اســکار و کســب ســه جایــزه گلــدن گلــوب از جملــه‬ ‫افتخــارات ســینمایی او بــود‪.‬‬ ‫اوتــول پــس از خدمــت در نیــروی دریایــی و تحصیــل در اکادمــی ســلطنتی هنرهــای دراماتیــک‪ ،‬وارد عرصــه‬ ‫بازیگــری شــد و در اولیــن حضــور موفــق خــود در نقــش اصلــی نمایش هــای هملــت و تاجــر ونیــزی ظاهــر‬ ‫شــد‪.‬‬ ‫اوتــول بــا بــازی در فیلــم لورنــس عربســتان بــه اوج شــهرت رســید؛ فیلمــی کــه هفــت جایــزه اســکار از‬ ‫جملــه بهتریــن فیلــم و بهتریــن کارگردانــی را بــرای دیویــد لیــن بــه ارمغــان اورد‪.‬‬ ‫ایــن ســینماگر ســالمند‪ ،‬بــا بازیگــری در نقــش یــک ماجراجــوی انگلیســی‪ ،‬اولیــن نامــزدی اســکار خــود را‬ ‫تجربــه کــرد و پــس از ان مســیر اســکار بــرای او بــاز شــد و هفــت بــار دیگــر نیــز توانســت نامــزد جایــزه‬ ‫اســکار بهتریــن بازیگــر شــود‪.‬‬ ‫پــس از اولیــن نامــزدی اســکار در ســال ‪ ،۱۹۶۴‬فیلم هــای شــیر در زمســتان در ســال ‪ ،۱۹۶۸‬خداحافــظ‪،‬‬ ‫اقــای چپیــس در ‪ ،۱۹۷۲‬طبقــه حاکــم در ‪ ،۱۹۸۰‬بــدل کار و ســال محبــوب مــن در ســال ‪ ۱۹۸۲‬نیــز نامــزدی‬ ‫جایــزه اســکار را بــرای «اوتــول» بــه همــراه داشــتند‪.‬‬ ‫او رکــورد «بیشــترین نامــزدی جایــزه اســکار بــدون بــرد» را دارد کــه بــر ایــن اســاس‪ ،‬در ســال ‪ ۲۰۰۳‬و‬ ‫در ســن ‪۷۰‬ســالگی جایــزه اســکار افتخــاری را به خاطــر یــک عمــر فعالیــت ســینمایی دریافــت کــرد‪ .‬ایــن‬ ‫جایــزه بــه بازیگــران و فیلم ســازان مــورد تحســین کــه موفــق بــه کســب جایــزه اســکار نشــده اند اهــدا‬ ‫می شــود‪ .‬جایــزه اســکار افتخــاری ‪ ۲۰‬ســال پــس از اخریــن نامــزدی اســکار بــرای فیلــم ســال محبــوب‬ ‫مــن بــه او رســید؛ زمانــی کــه احتمــال این کــه «اوتــول» بتوانــد دوبــاره نامــزد جایــزه اســکار شــود بســیار‬ ‫کــم بــود‪« .‬اوتــول»‪ ،‬بــا فرســتادن نام ـه ای بــه اکادمــی اســکار‪ ،‬جایــزه افتخــاری اســکار را رد کــرد کــه تــا‬ ‫رســیدن او بــه ســن ‪۸۰‬ســالگی بــه او تعلــق نگرفته بــود‪.‬‬ ‫وی در ســال ‪ ۲۰۰۶‬اخریــن نامــزدی اســکار را نیــز بــرای بــازی در فیلــم ونــوس کســب کــرد‪ ،‬امــا دوبــاره‬ ‫اورد و جایــزه بــه فارســت ویتاکــر بــرای فیلــم اخریــن پادشــاه اســکاتلند‬ ‫نتوانســت جایــزه اســکار را به دســت َ‬ ‫رســید‪« .‬اوتــول» در مراســم اســکار در ســال ‪ ۲۰۰۶‬بــه حضــار گفــت‪ :‬مــن اســکار خــودم را دارم کــه تــا‬ ‫لحظــۀ مــرگ بــا مــن اســت‪.‬‬ ‫از افتخــارات ســینمایی «پیتــر اوتــول» می تــوان بــه جایــزه بفتــا در ســال ‪ ،۱۹۶۳‬چهــار جایــزه دیویــد دی‬ ‫دوناتلــو معــروف بــه اســکار ســینمای ایتالیــا و ســه جایــزه گلــدن گلــوب اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫پیتــر اوتــول‪ ،‬کــه در دهــه‪ ۱۹۷۰‬هــم بــه ســرطان دســتگاه گــوارش دچــار شــده بود‪ ،‬ســرانجام در ‪ ۱۴‬دســامبر‬ ‫‪ ۲۰۱۳‬در بیمارســتان ولینگتــون شــهر لندن در ســن ‪۸۱‬ســالگی درگذشــت‪.‬‬ ‫شماره ‪| 67‬راز شقایق| ‪61‬‬ ‫ستاره کوشا‬ صفحه 31 ‫رویدادهایفرهنگی ایرلند‬ ‫افشین اسد زاده‬ ‫روز سنت پاتریک‬ ‫روز ســنت پاتریــک یــک جشــن فرهنگــی و مذهبــی اســت کــه هــر ســاله‬ ‫در ‪ ۱۷‬مــارس برگــزار می شــود کــه طبــق ســنت ها تاریــخ درگذشــت‬ ‫ســنت پاتریــک‪ ،‬مهمتریــن حامــی ایرلنــد اســت‪.‬‬ ‫روز ســنت پاتریــک یکــی از اعیــاد مخصــوص و تعطیــات ایرلندی هــا‬ ‫اســت؛ کــه بــا مهاجــرت و نفــوذ انهــا‪ ،‬بــه اکثــر کشــورهای دیگــر‪ ،‬بعــد‬ ‫بین المللــی بــه خــود گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫در ایــن جشــن‪ ،‬مردهــا و زن هــای ایرلنــدی لباس هــای محلــی ســبز رنــگ‬ ‫خــود را پوشــیده و نوشــیدنی ملــی محبوبشــان را می نوشــند و رقــص‬ ‫محلــی خــود را اجــرا می کننــد‪.‬‬ ‫روز ملــی ‪ ۱۷‬مــارس هــر ســال به عنــوان روز ملــی یــا «روز ســنت پاتریک»‬ ‫در کشــورهای دیگــر و امریــکا جشــن گرفتــه می شــود‪ .‬اســتفاده از شــبدر‬ ‫ایرلنــدی توســط ســنت پاتریــک و هنــگام موعظــه او در ایرلنــد موجــب‬ ‫تصویــب ایــن ترکیــب بعنــوان نمــاد ایرلنــد شــد‪.‬‬ ‫جشنواره فیلم دوبلین‬ ‫جشــنواره بیــن المللــی فیلــم دوبلیــن (‪ )DIFF‬هــر ســال از ‪ ۰۷‬الــی ‪ ۱۸‬اســفند‬ ‫در شــهر دوبلیــن کشــور ایرلنــد برگــزار مــی گــردد‪ .‬جشــنواره بیــن المللــی فیلــم‬ ‫دوبلیــن (‪ )DIFF‬رویــداد برتــر و برجســته کشــور ایرلنــد بــه شــمار مــی ایــد و‬ ‫بــه دلیــل اینکــه هــر ســال بهتریــن فیلــم هــای بیــن المللــی را بــرای مخاطبیــن‬ ‫ایرلنــدی بــه نمایــش مــی گــذارد و اســتعدادهای بیــن المللــی را معرفــی مــی‬ ‫نمایــد‪ ،‬شــهرت بســزایی را بــرای خــود فراهــم نمــوده اســت‪.‬‬ ‫بخــش هــای محــوری و اصلــی ایــن فســتیوال عبارتنــد از‪ :‬برنامــه ای برگزیــده از‬ ‫جــذاب تریــن و موفــق تریــن فیلــم هــای جدیــد ســینمای بیــن المللــی‪ ،‬بهتریــن‬ ‫فیلــم هــای جدیــد ایرلنــدی‪ ،‬مــرور بــر فیلــم هــای پــر طرفــدار و فرامــوش شــده‬ ‫ســینمای کالســیک جهــان‪ ،‬تمرکــز بــر فیلمنامــه نویســی‪ ،‬و دسترســی منحصــر بــه‬ ‫فــرد بــه اســتعدادهای فیلمســازی بیــن المللــی از جملــه هنرپیشــگان‪ ،‬نویســندگان‪،‬‬ ‫و کارگردانــان و اســتعدادهای پشــت صحنــه فیلــم هــا‪.‬‬ ‫ایــن جشــنواره بــه عنــوان رویــدادی همــه جانبــه بــا برنامــه هایــی کــه بــه دقــت‬ ‫انتخــاب شــده و بــا ارائــه طیــف وســیعی از فیلــم هــای عجیــب و غریب‪ ،‬و شــگفت‬ ‫انگیــز تــا مســحورکننده و منحصربــه فــرد‪ ،‬شــهر دوبلیــن را بــرای عالقمنــدان بــه‬ ‫فیلــم و ســینما و مشــتاقان تجربــه هــای جدیــد از هــر نوعــی بــه مرکــز فیلــم و‬ ‫ســینما تبدیــل مــی نمایــد‪ .‬فیلــم هــا و فیلمســازان در قلــب ایــن جشــنواره جــای‬ ‫دارنــد‪ .‬ایــن جشــنواره اهمیــت پــرورش اســتعدادهای جدیــد و بــا تجربــه را نیــز‬ ‫درک مــی کنــد‪.‬‬ ‫روز ســنت پاتریــک در اوایــل قــرن هفدهــم میــادی بــه عنــوان یــک روز‬ ‫رســمی در جهــان مســیحیت شــناخته شــد و توســط کلیســای کاتولیــک‪،‬‬ ‫انجمــن انگلیــکان (بــه ویــژه کلیســای ایرلنــد)‪ ،‬کلیســای ارتدکــس شــرقی‬ ‫و کلیســای لوتــران برگــزار می شــود‪.‬‬ ‫ســنت پاتریــک کســی بــود کــه گفتــه می شــود دیــن مســیحیت را بــه‬ ‫ایرلنــد اورد و ایــن روز از ســنت پاتریــک و ورود مســیحیت بــه ایرلنــد یــاد‬ ‫می کنــد و به نوعــی میــراث و فرهنــگ ایرلندی هــا را به طــور کلــی جشــن‬ ‫می گیــرد‪ .‬ایــن جشــن ها به طــور معمــول شــامل رژه هــا و جشــنواره های‬ ‫عمومــی‪ ،‬دورهمی هــای خانوادگــی موســوم بــه ســیلید و پوشــیدن لبــاس‬ ‫ســبز یــا لبــاس بــا نقــش شــبدر ایرلنــدی اســت‪.‬‬ ‫مســیحیان نیــز در «خدمــات کلیســایی» کــه متعلــق بــه ان فرقه هــای‬ ‫مذهبــی هســتند شــرکت می کننــد‪.‬‬ ‫بــه مناســبت بزرگداشــت روز ســنت پاتریــک موتــور جســتجوی گــوگل از‬ ‫ســال ‪ ۲۰۰۴‬تاکنــون همــه ســاله در روز ‪ ۱۷‬مــارس لوگــوی گــوگل طــرح‬ ‫خــود را در کشــورهای زیــادی تغییــر مــی دهــد‪.‬‬ ‫جشنواره انیمیشن دوبلین‬ ‫جشــنواره بیــن المللــی انیمیشــن دوبلیــن ‪ Dublin‬در کشــور ایرلنــد برگــزار‬ ‫مــی شــود‪ .‬ایــن جشــنواره بــرای بررســی اثــار ســینمایی در بخــش انیمیشــن‬ ‫در حــال فعالیــت اســت و بیــش از ‪ ۱۰‬ســال از اغــاز فعالیــت ایــن جشــنواره‬ ‫مــی گــذرد‪.‬‬ ‫هــر روز بــر تعــداد فیلــم ســازانی کــه از ایــن جشــنواره اســتقبال مــی کننــد‬ ‫افــزوده مــی شــود‪ .‬حضــور در ایــن جشــنواره مــی توانــد زندگــی هنــری هــر‬ ‫هنرمنــد را بــه کلــی تغییــر دهــد‪.‬‬ ‫انطــور کــه از زبــان برگزارکننــدگان ایــن جشــنواره شــنیده شــده اســت‪ ،‬هــدف‬ ‫اصلــی از برگــزاری ایــن جشــنواره تحقــق یــک ماموریت اســت و ایــن ماموریت‬ ‫عملــی کــردن ایــن جملــه اســت کــه «فســتیوال فیلــم انیمیشــن بایــد بــرای‬ ‫همــه ســرگرم کننــده باشــد»‪ .‬در همیــن راســتا و از ســال ‪ ۲۰۱۱‬کــه اولیــن‬ ‫ســال برگــزاری ایــن جشــنواره بــوده اســت‪ ،‬برنامــه هــای متنوعــی بــرای‬ ‫شــرکت کننــدگان در نظــر گرفتــه شــده اســت‪ .‬نمایــش اثــار‪ ،‬برگــزاری کارگاه‬ ‫هــای اموزشــی و مراســم اهــدا جوایــز بخــش هایــی از ایــن مراســم ســرگرم‬ ‫کننــده اســت‪.‬‬ ‫جایزه ایمپک دوبلین‬ ‫جایــزه ایمپــک دوبلیــن جایــزه بین المللــی ادبیــات اســت کــه در هرســال بــه‬ ‫یــک کتــاب داســتانی تعلــق می گیــرد‪ .‬ایــن جایــزه از نظــر مبلــغ‪ ،‬یکــی از‬ ‫گرانتریــن جوایــز ادبــی اســت کــه ســاالنه بــه یکنفــر پرداخــت می شــود‪.‬‬ ‫ایــن جایــزه در ســال ‪ ۱۹۹۴‬میــادی توســط کتابخانــه ملــی دوبلیــن طراحی و‬ ‫بــه کمــک شــهرداری و شــورای شــهر دوبلیــن و پشــتیبانی موسســه ‪IMPAC‬‬ ‫برقــرار شده اســت‪.‬‬ ‫کتابهــا توســط تعــداد زیــادی از کتابخانه هــای سراســر جهــان بــرای‬ ‫دریافــت جایــزه‪ ،‬نامــزد می گردنــد ســپس گــروه داوران در مرحلــه اول ده‬ ‫کتــاب را انتخــاب و در نهایــت یکــی از ان هــا برنــده نهایــی اعــام می نمایــد‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ۲۰۱۲‬و ‪ ۲۰۱۳‬بیــش از ‪ ۱۵۰‬کتابخانــه مختلــف از ‪ ۴۷‬کشــور جهــان‬ ‫کتــاب مــورد انتخــاب خــود را فرســتاده بودنــد‪ .‬مبلــغ ‪ ۱۰۰.۰۰۰‬یــورو بــه‬ ‫عنــوان جایــزه نقــدی بــه نویســنده کتــاب بزبــان انگلیســی داده می شــود‪.‬‬ ‫اگــر کتــاب از زبان هــای دیگــر بــه انگلیســی ترجمــه شــده باشــد بــه‬ ‫نویســنده ‪ ۷۵۰۰۰‬یــورو و بــه مترجــم ‪ ۲۵۰۰۰‬یــورو تعلــق خواهــد گرفــت و‬ ‫بــه نویســنده لــوح یادبــود اهــدا خواهــد شــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 67‬راز شقایق| ‪62‬‬ ‫جشنواره فیلم کورک‬ ‫جشــنواره فیلــم کــورک ایرلنــد (‪ )Cork Film Festival‬همــه ســاله از ‪ ۱۵‬الــی‬ ‫‪ ۲۵‬ابــان در شــهر کــورک کشــور ایرلنــد برگــزار مــی گــردد‪ .‬جشــنوار ه فیلــم‬ ‫کــورک ایرلنــد (‪ )Cork Film Festival‬قدیمــی تریــن جشــنواره فیلــم ایرلنــد و‬ ‫گل سرســبد اتفــاق فرهنگــی کــورک اســت‪.‬‬ ‫جشــنواره فیلــم کــورک نوامبــر هــر ســال ربــل ســیتی (کــورک) را نورانــی و پــر‬ ‫زرق و بــرق مــی کنــد‪.‬‬ ‫جشــنواره فیلــم کــورک نقــش ویــژه و ارزشــمندی در ســینمای معاصــر جهــان‬ ‫بــازی مــی کنــد و همــواره جســتجوگر صداهــای نــو اســت‪ .‬ایــن جشــنواره‬ ‫برجســته تریــن جشــنواره در زمینــه کشــف و گســترش اســتعدادها اســت و‬ ‫برنامــه ای پــر بــار بــرای فعالیــت هــای فیلمســازان نوظهــور داشــته اســت‪.‬‬ ‫شماره ‪| 67‬راز شقایق| ‪63‬‬ صفحه 32 ‫نمایی از شهر دوبلین‬ صفحه 33

آخرین شماره های ماهنامه راز شقایق

ماهنامه راز شقایق 73

ماهنامه راز شقایق 73

شماره : 73
تاریخ : 1401/02/01
ماهنامه راز شقایق 72

ماهنامه راز شقایق 72

شماره : 72
تاریخ : 1401/01/15
ماهنامه راز شقایق 71

ماهنامه راز شقایق 71

شماره : 71
تاریخ : 1400/12/01
ماهنامه راز شقایق 70

ماهنامه راز شقایق 70

شماره : 70
تاریخ : 1400/11/01
ماهنامه راز شقایق 69

ماهنامه راز شقایق 69

شماره : 69
تاریخ : 1400/10/01
ماهنامه راز شقایق 68

ماهنامه راز شقایق 68

شماره : 68
تاریخ : 1400/09/01
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!