روزنامه کرانه شمال شماره 750 - مگ لند

روزنامه کرانه شمال شماره 750

روزنامه کرانه شمال شماره 750

روزنامه کرانه شمال شماره 750

‫بابایی کارنامی ‪:‬‬ ‫امروز شرمسار مردم ساری و میاندورد هستم‬ ‫مـازندران‬ ‫گیــــالن‬ ‫گلـــستان‬ ‫شمال‬ ‫سال چهارم‪ /‬سه شنبه ‪ 27/‬ابان‪99 /‬‬ ‫شماره ‪ 8 / 750‬صفحه ‪ /‬قیمت ‪ 2000‬تومان‬ ‫ساری به عنوان مرکز استان از‬ ‫توسعه عقب مانده است‬ ‫‪4‬‬ ‫فرمانـده انتظامـی اسـتان مازنـدران‪ ،‬اظهـار کرد‪ :‬مامـوران با انجـام تحقیقات از شـاکی پرونده دریافتند‪ ،‬مـدارک هویتی‬ ‫شـاکی که حدود ‪ 6‬سـال پیش در سـفر کربال مفقود شـده بود‪ ،‬توسـط متهم به کالهبرداری مورد سـوء اسـتفاده قرار‬ ‫گرفتـه و متهـم بـا ایـن مـدارک‪ ،‬اقدام بـه اخذ کارت بانکی و برداشـت غیرمجاز از حسـاب بانکی شـاکی طـی ‪ 3‬مرحله‬ ‫بـه ارزش ‪ 320‬میلیـون ریال کرده اسـت ‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫بازداشت جاعل و کالهبردار میلیاردی در ساری‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫فرح زاد‪،‬مدیر عامل شرکت توزیع برق غرب‬ ‫مازندران خبرداد ‪:‬‬ ‫سامانه «برق من»‪،‬‬ ‫طرحی نو برای‬ ‫قطع زنجیره کرونا‬ ‫‪4‬‬ ‫مازندران رتبه اول در کتابخانه سازی شد‬ ‫قدردانی‬ ‫مدیرکل کتابخانه های عمومی‬ ‫از استاندار مازندران‬ ‫و خیران‬ ‫هاشمی شهردار امل؛‬ ‫امل شهری بکر برای‬ ‫سرمایه گذاران است‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫خرب‬ ‫سه شنبه ‪ 27 /‬ابان ‪ / 1399‬شماره ‪750‬‬ ‫بابایی کارنامی ‪:‬‬ ‫امروز شرمسار مردم ساری و میاندورد هستم‬ ‫ساری به عنوان مرکز استان از توسعه عقب مانده است‬ ‫نماینـده مـردم سـاری و میانـدورود در مجلـس شـورای‬ ‫اسلامی با اشـاره بـه انتخابـات ریاسـت جمهـوری امریکا‬ ‫گفـت‪ :‬در مـورد نتایـج انتخابـات امریـکا سیاسـت مـا در‬ ‫مقابـل امریـکا بـا امـدن یـا نیامـدن یـک فـرد تغییـری‬ ‫نمی کنـد‪ ،‬اقایـان در کشـوری کـه خاکش گوهرخیز اسـت‬ ‫مشـتی گالبـی را کسـی گدایـی نکنند‪.‬‬ ‫علـی بابایی کارنامـی نماینـده مـردم سـاری و میانـدورود در مجلس‬ ‫شـورای اسلامی طی سـخنانی در مجلس شـورای اسلامی با اشاره‬ ‫بـه انتخابـات ریاسـت جمهـوری امریکا و حواشـی پرداختـن به این‬ ‫انتخابـات اظهـار کـرد‪ :‬نتایـج انتخابات امریکا سیاسـت مـا در مقابل‬ ‫امریـکا بـا امـدن یا نیامـدن یک فـرد تغییـری نمی کنـد‪ ،‬اقایان در‬ ‫کشـوری که خاکش گوهرخیز اسـت مشـتی گالبی را کسـی گدایی‬ ‫نکنند ‪.‬‬ ‫وی بـا بیـان اینکـه مـن بـه عنـوان نماینده مـردم‪ ،‬اقـازاده نیسـتم‪،‬‬ ‫روسـتایی زاده هسـتم کـه از دل جامعـه کارگـران و کشـاورزان بـا‬ ‫صداقـت و سـاده روسـتایی پشـت ایـن تریبـون ایسـتادم‪ ،‬افـزود‪:‬‬ ‫نمی دانـم از سلامت بـه خطـر افتـاده ایـن روزهـای مـردم بگویـم‬ ‫یـا معیشـت و چرخ هـای اقتصـاد لـه شـده!نماینده مـردم سـاری‬ ‫گفـت‪ :‬اگرچـه بـا بیـان ایـن دردها برخـی مسـووالن که خـود را به‬ ‫خـواب غفلـت زده انـد نمی تـوان بیـدار کـرد و بـه انها نشـان داد که‬ ‫مـردم می دونـد بـه تـورم نمی رسـند صاحب خانـه نمی شـوند پـول‬ ‫جمـع می کننـد و بـه حداقـل سـفرهای پاک نمی رسـند‪ ،‬بی شـک‬ ‫دولـت بدانـد رای معنـادار ملـت ایـران جوابـش فقط شـعار تدبیر و‬ ‫امیـد نبـود؟وی ادامـه داد‪ :‬امـروز تاریـخ انقضای برخـی حرکت های‬ ‫شـعاری بـه سـر امـده و با توجـه به بحـران اقتصـادی انتظار اسـت‬ ‫بـه گفت وگـوی ملـی بپیوندیم تـا مانع خواب های اشـفته دشـمنان‬ ‫شـویم و بـه فکـر حل مشـکالت مـردم باشـیم‪.‬بابایی کارنامی خطاب‬ ‫بـه نمانیـدگان مجلس گفـت‪ :‬ای خادمـان ملت حال اقتصاد کشـور‬ ‫خـوب نیسـت! کمـر مـردم زیـر بـار فشـار اقتصـادی خم شـده ولی‬ ‫خـم بـه ابرو نیـاورده و پشـت رهبـری و انقلاب خود همچـون کوه‬ ‫ایستادند‪.‬‬ ‫وی اضافـه کـرد‪ :‬پس بیاییـد از تولید داخل حمایت کنیـم‪ ،‬صادرات‬ ‫را تشـویق و واردات غیـر ضـروری را کنترل کنیم و به فکر معیشـت‬ ‫کارگـران باشـیم تـا عـزت و غرورشـان را بـه انهـا برگردانیـم و برای‬ ‫رفع بیـکاری جوانـان تصمیمی جـدی بگیریم‪.‬‬ ‫نماینـده مـردم سـاری و میانـدورود در مجلـس شـورای اسلامی‬ ‫تصریـح کـرد‪ :‬دولـت و نهادهـای مربـوط بایـد بـا کاهـش فراینـد‬ ‫راه انـدازی کسـب و کار اوضـاع اشـتغال را بهبـود بخشـند تـا دردی‬ ‫از دردهـای ایـن جوانـان کـم شـود‪ ،‬چـه کسـی جوابگـوی ارزوهای‬ ‫بـر بـاد رفتـه جوانـان اسـت بـرای ازدواجشـان جـز یـک وام ‪۵۰‬‬ ‫میلیونی چه تدابیری اندیشـیده شـده اسـت؟وی افزود‪ :‬وسـعت این‬ ‫بی تدبیری هـا انقـدر زیاد شـده کـه حتی حـال کشـاورزان مازندران‬ ‫هم وخیم اسـت‪ ،‬کافیسـت از شـرق تا غـرب مازندران سـفر کنید تا‬ ‫ببینیـد زمین های کشـاورزی چگونه به دسـت تغییر کاربـری اراضی‬ ‫بـه تاراج بـرده شـده اسـت‪.‬بابایی کارنامی اضافـه کرد‪ :‬نبـود حمایت‬ ‫دولـت و عـدم فـروش محصـوالت و گرانـی وحشـتناک کـود بـذر و‬ ‫نبـود صنایـع تبدیلی و وجود دالالن علنی شـد تا کشـاورزان عطای‬ ‫زمین هایشـان را بـه لقایشـان ببخشـند و بشـکند دسـت دالالن و‬ ‫مدیـران ناالیقـی کـه تـاوان بلندپـروازی ان هـا را کشـاورزان مظلوم‬ ‫می دهنـد‪.‬وی خاطـر نشـان کـرد‪ :‬کشـاورزی را قربانـی بی تدبیـری‬ ‫خـود کرده ایـد چـرا بـا مدیریـت قیمـت و تامیـن نهاده هـای دامـی‬ ‫جلـوی ورشکسـتگی مرغـدادان و دامـداران را نمی گیریـد؟‬ ‫نماینده مردم سـاری و میاندورود در مجلس شـورای اسلامی گفت‪:‬‬ ‫امـا مسـئله مهم کارگـران!! وضعیت کارگـران و بازنشسـتگان تامین‬ ‫اجتماعـی و افـراد تحـت پوشـش بهزیسـتی بـا توجـه بـه اصل سـه‬ ‫خبر‬ ‫قانـون اساسـی مناسـب نیسـت ضعـف خدمـت شـما در کجاسـت؟‬ ‫مدیـر هفت تپـه را خلـع کنند!‬ ‫وی خاطـر نشـان کـرد‪ :‬بگذاریـد از مشـکالت حـوزه انتخابیـه خـود‬ ‫بگویـم نمـاد توسـعه یافتگی هر اسـتان مرکز ان اسـت که سـاری به‬ ‫عنـوان مرکـز اسـتان از توسـعه عقب مانده‪ ،‬احداث سـد فینسـک و‬ ‫تجـاوز بـه حریـم منابع اب های اسـتان مازندران را محکـوم می کنم‪.‬‬ ‫بابایی کارنامـی جاده هـای بی کیفیـت! نبود اسـتقرار صنایـع بزرگ و‬ ‫مـادر! فرسـودگی نـاوگان حمل و نقل درون شـهری و برون شـهری!‬ ‫نبـود اسـفالت راه هـای روسـتایی! بی توجهی به صنعت گردشـگری!‬ ‫بالتکلیفـی وضعیـت زباله سـوز و پسـماند سـاری و میانـدورود کـه‬ ‫معظلـی بـرای چهاردانگه و منطقه محروم پشـت کوه کیاسـر شـده‪.‬‬ ‫وی تصریـح کـرد‪ :‬همـه ایـن کم و کاسـتی ها باعث شـد کـه به واهلل‬ ‫قسـم مـا امـروز شرمسـار مـردم سـاری و میانـدوردد و به خصـوص‬ ‫مـردم مناطـق محرومـش باشـیم کـه هنـوز نتوانسـتیم حتـی نـام‬ ‫منطقـه محـروم را از ان هـا حـذف کنیم‪.‬نماینده مردم سـاری افزود‪:‬‬ ‫اگـر بـه فکـر تـن تـب دار مازنـدران نباشـید و دردهـای مازنـدران‬ ‫به خصـوص مرکـز اسـتان را درمـان نکنیـد ایـن عـدم رسـیدگی به‬ ‫مشـکالت ان هـا را بـه معضـل ملـی تبدیـل می کند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫نماینده مردم مازندران در مجلس خبرگان رهبری‪:‬‬ ‫رهنمودهای مقابله با کاهش اسیب ها‬ ‫جدی گرفته نشده است‬ ‫احسان مکتبی معاون سیاسی‬ ‫استاندار گلستان شد‬ ‫در حکـم مکتبـی امده اسـت؛ بنا به پیشـنهاد‬ ‫اسـتاندار محتـرم گلسـتان بـه سـمت «معـاون‬ ‫سیاسـی امنیتـی و اجتماعـی اسـتانداری»‬ ‫منصـوب مـی شـوید‪.‬‬ ‫در بخـش دیگـری از حکـم عبدالرضـا رحمانی‬ ‫فضلـی خطـاب بـه احسـان مکتبـی امـده‬ ‫اسـت؛ امیـد اسـت ضمـن تلاش در ایجـاد‬ ‫هماهنگـی و تعامـل بـا کلیه نهادها‪ ،‬سـازمان ها‬ ‫و دسـتگاه های کشـوری و لشـکری اسـتان در‬ ‫بهـره گیری از اسـتعدادها و توانمندی نیروهای‬ ‫الیـق‪ ،‬دلسـوز و کارامـد‪ ،‬در تحقـق برنامه هـا‬ ‫و سیاسـت های دولـت تدبیـر و امیـد و وزارت‬ ‫متبـوع و نیـز خدمت رسـانی هر چه بیشـتر به‬ ‫مـردم شـریف اسـتان موفق باشـید‪.‬‬ ‫حاکیسـت؛ احسـان مکتبـی متولـد ‪۱۳۴۸‬‬ ‫گـرگان در حـال اخـذ مـدرک دکتـرای خـود‬ ‫از دانشـگاه تهـران (تـز دفـاع) در رشـته علـوم‬ ‫سیاسـی اسـت و پیـش از ایـن در مقطعـی‬ ‫مدیـر کل دفتر سیاسـی و انتخابات اسـتانداری‬ ‫گلسـتان بـود‪.‬‬ ‫در رزومـه مکتبـی همچنیـن مدیرمسـوولی‬ ‫«گلشـن مهـر» به عنـوان تنهـا روزنامه اسـتان‬ ‫گلسـتان دیـده مـی شـود‪.‬‬ ‫وی در دوران دفـاع مقـدس بـه مـدت پنـج ماه‬ ‫بسـیجی داوطلـب و در جبهـه هـای حـق علیه‬ ‫باطـل حضور داشـته اسـت‪.‬‬ ‫معـاون جدیـد سیاسـی اسـتاندار گلسـتان؛‬ ‫لیسـانس ادبیـات زبـان فارسـی خـود را از‬ ‫دانشـگاه تهـران اخـذ کـرده اسـت و در مقطـع‬ ‫ارشـد علـوم سیاسـی نیـز از دانشـگاه دهلی نو‬ ‫در هندوسـتان و با گرایش اندیشـه از دانشـگاه‬ ‫مفیـد قـم دانـش اموختـه شـده اسـت‪.‬‬ ‫مکتبـی تالیفاتی نیز داشـته اسـت کـه از جمله‬ ‫انهـا مـی تـوان بـه «دیـن و دولـت در مکتـب‬ ‫قـرارداد اجتماعـی» و «اعتراف و انـدوه پنهان»‬ ‫نیـز اشـاره کرد‪.‬‬ ‫عبدالرضـا چراغعلـی معـاون قبلـی سیاسـی‬ ‫اسـتاندار گلسـتان چنـد هفتـه قبـل بـه‬ ‫اسـتانداری تهـران منتقـل و در مسـوولیت‬ ‫سرپرسـتی معاونـت عمرانـی مشـغول کار شـد‪.‬‬ ‫شمال‬ ‫گزارش‬ ‫اطلس اقتصاد مقاومتی با‬ ‫رویکرد فرهنگی تدوین‬ ‫می شود‬ ‫عضـو هیئـت رییسـه مجلس شـورای اسلامی‬ ‫خاطرنشـان کـرد‪ :‬اطلـس اقتصـاد مقاومتـی با‬ ‫رویکـرد فرهنگـی تدویـن می شـود‪.‬‬ ‫علـی کریمـی فیروزجایـی گفـت‪ :‬در شـرایط‬ ‫کنونـی مصـرف کاالهـای داخلـی و خـودداری‬ ‫از واردات بـی رویـه راهبـرد هوشـمندانه و ضد‬ ‫تحریمـی اسـت‪.‬‬ ‫وی بـا تاکیـد بر ضـرورت توجه جدی به شـعار‬ ‫رونـق و جهـش تولیـد افـزود‪ :‬تحقق این شـعار‬ ‫کلیدی رمز اساسـی پیشـرفت و بالندگی کشور‬ ‫است‪.‬‬ ‫دبیـر کل جامعـه اسلامی فرهنگیـان کشـور‬ ‫ضعـف فرهنگـی در عرصه هـای گوناگـون را از‬ ‫مشـکالت پایـه ای دانسـت و خاطرنشـان کرد‪:‬‬ ‫فرهنـگ به مثابه اکسـیژن برای حیـات انقالب‬ ‫اسلامی است ‪.‬‬ ‫کریمـی فیروزجایـی تصریـح کـرد‪ :‬تحقـق‬ ‫ارمانهـای واالی انقالب اسلامی در گرو تقویت‬ ‫فرهنـگ و تعالـی اندیشـه هـای نـاب اسلامی‬ ‫ا ست ‪.‬‬ ‫نماینـده مـردم بابـل وابسـتگی را درد کهنـه‬ ‫جهـان سـوم و اهـرم فشـار اسـتکباری خواند و‬ ‫تصریـح کـرد‪ :‬بـا تقویـت انـگاره هـای فرهنگی‬ ‫مبتنـی بر ارمانهـای امام و رهبـری میتوانیم از‬ ‫فشـارهای سـنگین اقتصـادی رهایـی یابیم‪.‬‬ ‫دبیـر هیئـت رئیسـه مجلـس شـورای اسلامی‬ ‫راهبـرد ایسـتادگی و مقاومـت را سیاسـت‬ ‫هوشـمندانه در برابر فشـارهای ظالمانه استکبار‬ ‫دانسـت وافـزود‪ :‬پیگیـری اهـداف انقلاب در‬ ‫چارچـوب اقتصـاد مقاومتـی و نگاه بـه ظرفیت‬ ‫هـای بالنـده درون‪ ،‬شکسـت قطعـی سیاسـت‬ ‫تحریـم و فشـارهای امریـکا و متحدانـش را‬ ‫سـبب مـی شـود‪.‬‬ ‫ایـن نماینـده مجلـس اهمیـت توجـه بـه‬ ‫سـازوکارهای فرهنگـی در مقولـه اقتصـادی را‬ ‫یاداورشـد و افـزود‪ :‬تغییر ذائقـه فرهنگی مردم‬ ‫در عرصـه اقتصادی راهبرد اسـتکبار در مواجهه‬ ‫بـا انقالب اسلامی اسـت‪.‬‬ ‫کریمـی فیروزجایـی بـا انتقـاد از کـم توجهـی‬ ‫بـه پتانسـیل هـای قـوی داخلـی در تقویـت‬ ‫سـنگرهای اقتصـادی انقلاب گفـت‪ :‬ایجـاد‬ ‫قـرارگاه عملیاتـی در حـوزه اقتصادملـی نیـاز‬ ‫حیاتـی انقلاب اسـت‪.‬‬ ‫عضـو هیئت رئیسـه مجلس یازدهـم از طراحی‬ ‫مـدل هـای موفـق راهبردهـای اقتصـادی در‬ ‫کمیسـیون هـای مجلـس خبـر داد و تصریـح‬ ‫کـرد‪ :‬بـه زودی از اطلـس جدیـد اقتصـادی‬ ‫کشـور بـا محوریـت مجلـس شـورای اسلامی‬ ‫رونمایـی خواهـد شـد‪.‬‬ ‫کریمـی فیروزجایـی گفـت‪ :‬بـا کمـک مراکـز‬ ‫پرقدرت دانشـگاهی‪ ،‬اسـاتید بسـیجی و انقالبی‬ ‫مولفـه هـای توسـعه پایـدار ملـی ارائـه خواهد‬ ‫شد ‪.‬‬ ‫سیاسی‬ ‫ایـت اهلل علی معلمی در نشسـت شـورای هماهنگی‬ ‫مبـارزه بـا مواد مخـدر مازندران خواسـتار عـزم ملی‬ ‫و همگانـی بـرای مبـارزه با مـواد مخدر شـد و گفت‪:‬‬ ‫صـدا و سـیما و رسـانه ها مفاسـد و خطـرات مـواد‬ ‫مخـدر را تبییـن کنند‪.‬‬ ‫ایـت اهلل معلمـی بـا اشـاره بـه مبـارزه ‪ ۴۰‬سـاله‬ ‫جمهـوری اسلامی بـا مـواد مخـدر و تقدیم هـزاران‬ ‫شـهید و جانبـاز در ایـن حـوزه گفـت‪ :‬بـا وجـود‬ ‫بکارگیـری شـیوه های مختلـف متاسـفانه هـر سـاله‬ ‫هـم امـار کشـفیات و هم امـار افـراد معتـاد و الوده‬ ‫افزایـش می یابـد‬ ‫امـام جمعـه قائـم شـهر تصریـح کـرد‪ :‬دسـتگاه های‬ ‫اجرایـی رهنمودهای مقام معظم رهبـری را در حوزه‬ ‫ضـرورت مقابلـه بـا کاهـش اسـیب های اجتماعـی‬ ‫جـدی نگرفتـه اند‪.‬‬ ‫وی تاکیـد کـرد‪ :‬مبـارزه بـا مواد مخـدر بایـد فراگیر‬ ‫و همگانی شـود و امـوزش و پرورش‪ ،‬امـوزش عالی‪،‬‬ ‫وزارت بهداشـت‪ ،‬صدا و سـیما و رسـانه ها همه با هم‬ ‫هماهنـگ و همزمـان بـا نیروی انتظامـی عمل کنند‪.‬‬ ‫وی بـار دیگـر بـر اثرپذیـری برنامه های صدا و سـیما‬ ‫تاکیـد کرد و گفت‪ :‬صدا و سـیما می بایسـت مفاسـد‬ ‫اعتیـاد و مـواد مخـدر را بـرای جامعـه تبییـن کنـد‬ ‫و ضـرورت دارد تـا مباحـث مرتبـط بـا مضـرات و‬ ‫اسـیب های مـواد مخـدر در کتب درسـی مـدارس و‬ ‫دانشـگاه ها اورده شـود‪.‬‬ ‫ایـت اهلل معلمـی خواسـتار عـزم جـدی همـه‬ ‫دسـتگاه ها بـرای مبـارزه همـه جانبـه با مـواد مخدر‬ ‫شـد و گفـت‪ :‬مبـارزه بـا مـواد مخـدر عـزم ملـی و‬ ‫فراگیـر می خواهـد و در ایـن حـوزه بایـد یـک مـوج‬ ‫و حرکـت عمومـی شـکل بگیـرد‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره بـه اینکـه پایـه و اسـاس بسـیاری‬ ‫از اسـیب ها مـواد مخـدر اسـت افـزود‪ :‬خیلـی از‬ ‫خانواده هـا بـه دلیـل مـواد مخدر متالشـی شـده اند‬ ‫و پایـه بسـیاری از سـرقت ها و خشـونت ها و قتل هـا‬ ‫هـم مواد مخدر اسـت‪.‬وی با اشـاره بـه افزایش تولید‬ ‫مـواد مخـدر در افغانسـتان گفـت‪ :‬تولید مـواد مخدر‬ ‫بـا وجـود نیروهای امریکایـی در افغانسـتان ‪ ۵۰‬برابر‬ ‫شـده اسـت و امـروزه مبـارزه بـا مـواد مخـدر امـری‬ ‫مقـدس و ارزشـمند اسـت و همـه بایـد پـای کار بیاینـد‪.‬‬ ‫ایـت اهلل معلمـی در پایان بر اسـتفاده از ابزار رسـانه‬ ‫و هنـر بـرای ارتقـا دانش اعتیـاد و تبییـن مضرات و‬ ‫خطـرات مـواد مخـدر بـرای نسـل جـوان و نوجـوان‬ ‫تاکیـد کرد‪.‬‬ ‫پیش بینی ایجاد چهار هزار شغل با اجرای ‪۹۲‬‬ ‫پروژه جهش تولید در گیالن‬ ‫ارسلان زارع روز دوشـنبه پـس از بازدید از روند‬ ‫اجـرای دو پـروژه جهـش تولیـد در روسـتای‬ ‫ضیابـر شهرسـتان صومعه سـرا و سیاه اسـطلخ‬ ‫شهرسـتان رشـت‪ ،‬در گفـت وگـو با خبرنـگاران‬ ‫اظهـار داشـت‪:‬عملیات اجرایـی ‪ ۶۸‬پـروژه اغـاز‬ ‫شـده و بـا اقدامـات حمایتـی صـورت گرفتـه از‬ ‫سـوی دولـت و معرفـی به بانک ها بـرای دریافت‬ ‫تسـهیالت ‪ ،‬شـاهد رونـد مثبتـی در ایـن ارتباط‬ ‫هستیم ‪.‬‬ ‫وی بـا بیـان اینکـه برخـی واحدهـای جهـش‬ ‫تولیـد در راسـتای تامیـن مـواد اولیه مـورد نیاز‬ ‫شـرکت هـای دیگـر فعالیـت دارند‪ ،‬خاطرنشـان‬ ‫کـرد‪ :‬بـرای اجـرای پـروژه هـای جهـش تولیـد‬ ‫گیلان‪ ،‬یک هـزار و ‪ ۲۰۰‬میلیـارد تومـان اعتبـار‬ ‫پیـش بینـی و تامیـن شـده کـه کارافرینان پس‬ ‫از انجـام فراینـد صـدور مجوزهـا بـه بانـک های‬ ‫عامـل‪ ،‬معرفـی می شـوند‪.‬‬ ‫وی ابـراز امیـدواری کـرد قریـب بـه اتفـاق ‪۶۸‬‬ ‫پـروژه از ‪ ۹۲‬پـروژه جهـش تولیـد تا پایان سـال‬ ‫جـاری و تعـداد باقیمانـده نیـز تا فصل بهارسـال‬ ‫اینـده بـه اتمـام برسـند و وارد چرخـه تولیـد‬ ‫شوند‪.‬اسـتاندار گیلان همچنیـن بـه پیش بینی‬ ‫ایجـاد بالـغ بر چهـار هزار نفـر اشـتغال در پروژه‬ ‫هـای جهـش تولیـد اشـاره و تاکیـد کـرد ‪ :‬برای‬ ‫پویایـی هرچـه بیشـتر از جوانـان عالقمنـد بـه‬ ‫فعالیـت در ایـن مجموعـه هـا بهـره گرفته شـود‪.‬‬ ‫پیام تسلیت استاندار مازندران در پی درگذشت‬ ‫پیشکسوت و داور بین المللی کشتی؛ زنده یاد الطافی‬ ‫احمـد حسـین زادگان‪ ،‬مقـام عالـی دولـت در‬ ‫مازنـدران‪ ،‬بـا صـدور پیامـی؛ درگذشـت حبیـب اهلل‬ ‫الطافـی‪ ،‬پیشکسـوت نامـی کشـتی مازنـدران و داور‬ ‫بیـن المللـی کشـتی را تسـلیت گفـت‪‎.‬‬ ‫متن پیام استاندار مازندران به شرح ذیل است‪:‬‬ ‫اناهلل و اناالیه راجعون‬ ‫درگذشـت زنـده یاد حبیـب اهلل الطافی‪ ،‬پیشکسـوت‬ ‫نامی کشـتی مازنـدران‪ ،‬مربی کارازمـوده و داور بین‬ ‫المللـی کشـتی موجب انـدوه و تالم فـراوان اینجانب‬ ‫شد‪.‬شـادوران الطافـی‪ ،‬مرد اخالق و معنویت کشـتی‬ ‫مازنـدران‪ ،‬بهمـان انـدازه کـه در صحنه هـای تربیت‬ ‫کشـتی گیـران مازنـی اهتمـام کـرد‪ ،‬بـه مراتـب و‬ ‫بیـش از ان از کارنامـه درخشـانی در داوری کشـتی‬ ‫در سـطوح بیـن المللی برخـوردار بود‪.‬‬ ‫تربیـت داوران کشـتی‪ ،‬دمیـدن در سـوت داوری‬ ‫کشـتی مسـابقات المپیک و سمت نخسـتین رییس‬ ‫مازنی کمیته داوران فدراسـیون کشـتی ایران پس از‬ ‫پیـروزی انقلاب اسلامی و ‪ ...‬مویـد این مدعاسـت‪.‬‬ ‫درگذشـت حبیـب اهلل الطافـی کـه با صفـت پهلوانی‬ ‫زیسـت و نـام نیـک از خود برجـای گذاشـت و برای‬ ‫کشـتی مازنـدران پایگاهی فنی و معنوی بشـمار می‬ ‫امـد را بـه خانـواده بزرگ کشـتی و خانـواده محترم‬ ‫ان مرحـوم تسـلیت گفتـه‪ ،‬از درگاه خداونـد قـادر‬ ‫متعـال؛ بـرای ان فقیـد سـعید؛ رحمـت و رضـوان‬ ‫الهـی و بـرای بازمانـدگان صبـر‪ ،‬شـکیبابی و عافیت‬ ‫مسـئلت دارم‪.‬‬ ‫امیـدوارم؛ منـش و روش انسـانی و پهلوانـی بزرگانی‬ ‫چـون زنـده یاد الطافـی الگویی برای جوانـان و اینده‬ ‫سـازان ورزش اسـتان و کشور باشد‪.‬‬ ‫احمد حسین زادگان‬ ‫استاندار مازندران‬ ‫استاندار گلستان در دیدار با کارشناسان امور بانوان استانداری و فرمانداری های تابعه؛‬ ‫تالش ما ارتقا جایگاه مدیریتی بانوان در سیستم‬ ‫اداری است‬ ‫اسـتاندار گلسـتان بـا اشـاره بـه نظـم بانوان‬ ‫در فعالیـت هـای اجرایـی اظهـار کـرد‪ :‬تالش‬ ‫ما ارتقـا جایـگاه مدیریتی بانوان در سیسـتم‬ ‫اداری اسـت و تـا انجـا کـه بتوانیم بانـوان را‬ ‫اولویـت خـود در اعطای مسـوولیت قـرار می‬ ‫د هیم ‪.‬‬ ‫بـه گـزارش پایـگاه اطلاع رسـاتی اسـتانداری‬ ‫گلسـتان‪ ,‬دکتـر هـادی حـق شـناس ابـان در دیدار‬ ‫بـا کارشناسـان امـور خانـواده و بانـوان اسـتانداری و‬ ‫فرمانـداری هـای تابعه ضمـن تقدیر از زحمـات انها‬ ‫در حـوزه مسـوولیت خـود تصریح کرد‪ :‬بـاور دارم که‬ ‫در سیسـتم مدیریتـی عملکرد بانوان بهتر اسـت و با‬ ‫نظـم بیشـتری امـور را پیگیـری مـی کنند‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬مـا بـه دنبـال فرصـت هایی بـرای اعطای‬ ‫مسـوولیت بـه بانـوان هسـتیم و اگر چنانچه شـرایط‬ ‫الزم فراهـم شـود همراهی کافـی را خواهیم داشـت‪.‬‬ ‫اسـتاندار گلسـتان گفت‪ :‬تالش کردیم تعداد مدیران‬ ‫سـتادی خانم اسـتانداری را از ‪ ۳‬به ‪ ۷‬ارتقا دهیم و از‬ ‫ظرفیت بانوان شایسـته در سیسـتم استفاده کنیم‪.‬‬ ‫دکتـر حق شـناس یاداور شـد‪ :‬سـال گذشـته تالش‬ ‫شـد مطالبـات پرسـنل بطور کامـل پرداخت شـود و‬ ‫امسـال نیز علی رغـم تمام تنگناهای مالی از اسـتان‬ ‫هـای همجـوار در پرداختـی بـه پرسـنل ‪ ,‬پیشـتر‬ ‫هسـتیم‪.‬الزم بـه ذکـر اسـت در ایـن دیـدار غیناقـی‬ ‫مدیـر کل امـور زنـان و خانواده اسـتانداری گزارشـی‬ ‫از اقدامـات و برنامـه هـای ایـن اداره کل ارایـه کـرد‬ ‫و کارشناسـان حاضـر بـه بیـان دغدغـه هـا و نقطـه‬ صفحه 2 ‫اجتماعی و فرهنگی‬ ‫شمال‬ ‫خبر‬ ‫خبر‬ ‫گزارش‬ ‫کاهش اهدای خون در مازندران‬ ‫رئیس مرکز بهداشت استان ‪:‬‬ ‫ذخایر و فراورده های خونی استان‬ ‫کاهش داشت‬ ‫مدیـرکل انتقـال خـون مازندران گفـت‪ :‬ذخایر خون و فراورده هـای خون در همه‬ ‫گروه های خونی به ویژه ‪ +A‬و ‪ +O‬کاهش محسوسـی داشـته اسـت‪.‬‬ ‫ذوالفقـار تقـوی در گفت وگـو بـا فارس ‪ ،‬اظهـار کـرد‪ :‬در حال حاضـر ذخایر خون‬ ‫و فراورده هـای خـون در همـه گروه هـای خونـی به ویـژه ‪ +A‬و ‪ +O‬کاهـش‬ ‫محسوسـی داشـته است‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬تـرس از ابتلا به بیماری کووید‪ ، 19‬کاهش تردد شـهروندان در سـطح‬ ‫شـهرها‪ ،‬سـرد شـدن و اغاز بارش هـا و وضع قوانیـن و اجرای انها بـرای کم کردن‬ ‫از میـزان خطـر ابتلای شـهروندان بـه ویـروس کرونا از دالیلی اسـت کـه میزان‬ ‫اهـدای خون را کاهش داده اسـت‪.‬‬ ‫مدیـرکل انتقـال خـون مازنـدران بـا بیـان اینکـه تنهـا راه کمـک بـه بیمـاران‬ ‫صعب العلاج و جراحی هـا و بیمـاران هموفیلـی و تاالسـمی و زنـان بـارداری کـه‬ ‫حیـن زایمـان نیـاز بـه خون دارند اهدای خون اسـت و هنوز بشـر نتوانسـت خون‬ ‫مصنوعی بسـازد‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬برای اطمینان خاطر شـهروندان از سلامت و ایمنی‬ ‫محیـط مراکـز اهـدای خون ‪ ،‬تمـام مـوارد اسـتاندارد در مراکز انتقال خـون برای‬ ‫پیشـگیری از انتشـار ویـروس کرونـا رعایـت می شـود و جـای هیچ گونـه نگرانـی‬ ‫بـرای اهداکننـدگان وجـود ندارد‪.‬‬ ‫ایـن مسـوول بـا تاکیـد بـر ضـرورت حضـور مسـتمر اهداکننـدگان در پایگاه های‬ ‫انتقـال خـون‪ ،‬خاطرنشـان کرد‪ :‬نیاز به خونی‪ ،‬دائمی و همیشـگی اسـت به همین‬ ‫منظـور درخواسـت مـا از هـم اسـتانی ها ایـن اسـت بـا اهـدای خـون بـه کمـک‬ ‫بیمـاران نیازمنـد به خون بشـتابند‪.‬‬ ‫تقـوی تصریـح کـرد‪ :‬درحال حاضـر مراکز انتقال خون در شهرسـتان های سـاری‪،‬‬ ‫امـل و بابـل در دو شـیفت صبح و عصر از سـاعت ‪ ۷:۳۰‬تا ‪ ۱۸‬عصـر‪ ،‬مراکز اهدای‬ ‫خـون در شـهرهای بهشـهر‪ ،‬تنکابـن‪ ،‬چالـوس از سـاعت ‪ ۷:۳۰‬تـا ‪ ،۱۴‬مراکز قائم‬ ‫شـهر و رامسـر از ‪ ۸‬تا ‪۱۲‬ظهر ‪ ،‬انتقال خون نور روزهای یک شـنبه و سـه شـنبه‬ ‫هـر هفتـه از ‪ ۸‬تـا ‪ ۱۲‬ظهـر‪ ،‬انتقـال خـون گلـوگاه فقـط چهارشـنبه ها و جویبـار‬ ‫دوشـنبه و پنـج شـنبه ها از ‪ ۸:۳۰‬تـا ‪ ۱۲‬ظهـر امـاده میزبانـی از اهداکننـدگان‬ ‫خون هسـتند‪.‬‬ ‫وی در بخـش دیگـری از سـخنان خـود بـا اشـاره به اینکـه جمع اوری پالسـمای‬ ‫بهبـود یافتـگان کوویـد ‪ ۱۹‬از ابتـدای اردیبهشـت امسـال در مازندران اغاز شـد‪،‬‬ ‫افـزود‪ :‬تاکنـون ‪ ۶۶۶‬نفـر از افراد بهبودیافته بـه انتقال خون بابل مراجعه داشـتند‬ ‫کـه از ایـن تعداد ‪ ۵۸۴‬واحد پالسـما دریافت شـد و برای درمان بیمـاران کرونایی‬ ‫در اختیـار مراکز درمانی اسـتان قـرار گرفت‪.‬‬ ‫مدیـرکل انتقـال خـون مازنـدران یـاداور شـد‪ :‬افـرادی کـه بـه کوویـد‪ ۱۹‬مبتلا‬ ‫شـدند و حداقل ‪ ۲۸‬روز کامل از بهبودی و سالمتی شـان گذشـته اسـت می توانند‬ ‫بـه پایـگاه انتقـال خـون بابـل مراجعه کـرده و بـه شـکرانه بازیابی سالمتی شـان‬ ‫پالسـمای خـون خـود را برای تسـریع در روند بهبود و درمان بیمـاران تازه مبتال‬ ‫شـده بـه کرونا اهـدا کنند‪.‬‬ ‫ایـن مسـوول بیـان کـرد‪ :‬همچنیـن از ابتـدای فروردین تـا ‪ ۲۴‬ابان مـاه ‪ ۹۶‬هزار‬ ‫و ‪ ۲۴۷‬نفـر از داوطلبـان اهـدای خـون بـه مراکـز انتقال خـون مازنـدران مراجعه‬ ‫کردنـد کـه از ایـن تعـداد مراجعه کننـدگان ‪ ۷۸‬هـزارو ‪ ۱۳۲‬نفـر موفق بـه اهدای‬ ‫خـون شـدند کـه ایـن امار در مقایسـه با مدت مشـابه سـال گذشـته مراجعه ‪۱۴‬‬ ‫درصـد و اهـدای خـون حـدود ‪ ۱۰‬درصـد کاهش یافته اسـت‪.‬‬ ‫سه شنبه ‪ 27 /‬ابان ‪ / 1399‬شماره ‪750‬‬ ‫یک چهارم بیماران دیابتی مازندران از بیماری‬ ‫خود اطالعی ندارند‬ ‫دکتر قاسـم اویس‪ ،‬معاون بهداشـتی دانشـگاه علوم پزشـکی مازندران‬ ‫بـه مناسـبت هفتـه پیشـگیری از دیابـت در گفتگو بـا خبرنـگار وبدا‬ ‫دانشـگاه بـا بیـان اینکـه دیابـت از بیمـاری هـای شـایع عصـر حاضر‬ ‫اسـت کـه بـه دنبـال شهرنشـینی و صنعتی شـدن جوامع بشـری به‬ ‫سـرعت در حال افزایش اسـت‪ ،‬گفـت‪ :‬افزایش شهرنشـینی و صنعتی‬ ‫شـدن جوامـع بشـری بـه معنای تغییر سـبک زندگی بشـر به سـوی‬ ‫اسـتفاده بیشـتر از ماشـین االت‪ ،‬تکنولـوژی و بـه طبـع ان کاهـش‬ ‫فعالیـت بدنـی‪ ،‬تغذیه ناسـالم و افزایش بروز چاقی اسـت که از عوامل‬ ‫اصلـی دیابـت بـه شـمار مـی ایـد‪ .‬بنابرایـن می تـوان نتیجـه گرفت‬ ‫کنتـرل دیابـت بـه معنـای تغییـر سـبک زندگی نادرسـت اسـت که‬ ‫برای داشـتن سـبک زندگی سـالم باید به فعالیت بدنی‪ ،‬تغذیه سـالم‬ ‫توجه شـود‪.‬‬ ‫وی بـا بیـان اینکـه مبتالیـان بـه دیابت بایـد مدیریت کنتـرل دیابت‬ ‫خـود را برعهـده بگیرند‪ ،‬افزود‪ :‬پزشـک‪ ،‬همسـر و خانـواده نمی تواند‬ ‫تغییر و رفتار سـالم را در شـما ایجاد و سـبک زندگی شـما را اصالح‬ ‫کنـد ان هـا فقـط مـی تواننـد در ایـن مسـیر بـه شـما کمـک کنند‬ ‫بنابرایـن شـما سـکان کشـتی کنتـرل دیابـت خـود را برعهـده دارید‬ ‫و بـرای ایـن کـه مدیـر خوبی باشـید نیازمنـد فراگیری امـوزش های‬ ‫الزم بـرای کنتـرل دیابت هسـتید‪.‬‬ ‫معـاون بهداشـتی دانشـگاه علـوم پزشـکی مازنـدران بـا تاکیـد بـر‬ ‫اینکـه کنتـرل دیابـت برخالف بسـیاری از بیمـاری ها تنهـا با مصرف‬ ‫داروامـکان پذیـر نیسـت‪ ،‬ادامـه داد‪ :‬کنتـرل دیابـت نیازمنـد کسـب‬ ‫مهـارت هـای چهارگانـه مدیریـت شـخصی دیابـت( تغذیـه‪ ،‬فعالیت‬ ‫بدنـی‪ ،‬اسـتفاده صحیـح از داروهـای کنترل قند خـون و پایش فردی‬ ‫قنـد خـون) اسـت و شـما مـی توانید بـا یادگیـری این مهـارت های‬ ‫چهارگانـه‪ ،‬بـه سـادگی دیابـت خـود را کنترل کـرده و از عـوارض ان‬ ‫پیشـگیری کنید‪.‬‬ ‫رئیـس مرکـز بهداشـت اسـتان مـا زنـدران بـا اظهـار ایـن مطلب که‬ ‫خطـر عـوارض ناشـی از دیابـت در بین افـرادی که قند خـون خود را‬ ‫کنتـرل مـی کننـد‪ ،‬بسـیار کمتـر اسـت و کنترل مناسـب قنـد خون‬ ‫مهمتریـن فاکتـور در پیشـگیری از ایجاد و پیشـرفت عـوارض دیابت‬ ‫بشـمار مـی ایـد بنابراین می تـوان نتیجه گرفـت که با وجـود دیابت‬ ‫مـی تـوان زندگـی سـالمی داشـت اضافه کـرد ‪ :‬امـوزش دیابـت ما را‬ ‫توانمنـد مـی سـازد تـا بـا اسـتفاده از مهـارت هایـی که اموختـه ایم‬ ‫عـادت هـای نادرسـت را در زندگـی خـود اصلاح کنیـم و بـه خاطر‬ ‫داشـته باشـید هـر چـه اطالعـات شـما از دیابـت کامـل تر باشـد در‬ ‫مدیریـت دیابـت خـود نیـز موفق تـر خواهیـد بود‪.‬‬ ‫دکتـر اویـس بـا اشـاره بـه ابتلای افـراد بـه ایـن بیمـاری در جهان‪،‬‬ ‫گفـت‪ :‬در سـال ‪ ۲۰۱۹‬میلادی ‪ ۴۸۳‬میلیون بزرگسـال در جهان (از‬ ‫هـر ‪ ۱۱‬نفـر ‪ ۱‬نفـر) مبتلا بـه دیابـت بودنـد و ‪ ۴.۲‬درصـد در جهان‬ ‫خبر‬ ‫براثـر ایـن بیماری فـوت کردند و دیابت مسـوول ‪ ۱۰‬درصـد از هزینه‬ ‫هـای صـرف شـده در سلامت مـی باشـد‪ .‬بـا توجه بـه تغییر سـبک‬ ‫زندگـی در جهـان امـروز‪ ،‬انتظار مـی رود تا سـال ‪ ۲۰۳۰‬تعـداد افراد‬ ‫مبتلا بـه دیابـت به ‪ ۵۷۸‬میلیـون نفر افزایـش یابد و ممکن اسـت تا‬ ‫سـال ‪ ۲۰۴۵‬از مـرز ‪ ۷۰۰‬میلیـون نفـر بگذرد‪.‬‬ ‫معـاون بهداشـتی دانشـگاه علـوم پزشـکی مازنـدران بـا بیـان اینکـه‬ ‫نیمـی از مبتالیـان بـه دیابت در جهـان از بیماری خود اطلاع ندارند‪،‬‬ ‫ادامـه داد‪ :‬بیمـاری دیابـت می توانـد کامال بدون عالمت باشـد و نباید‬ ‫در ایـن بیمـاری بـه دنبـال عالمـت گشـت زیرا عالیـم دیابـت نوع ‪۲‬‬ ‫معمـوال ارام ارام خـود را نشـان می دهند و ممکن اسـت فرد سـال ها‬ ‫بـه این بیمـاری مبتال باشـد‪.‬‬ ‫وی افـزود ‪ :‬در حـال حاضـر با توجه به پاندمی کوویـد ‪ ۱۹‬افراد دارای‬ ‫بیماری های زمینه ای نسـبت به این بیماری اسـیب پذیرتر هسـتند‬ ‫و بـر اسـاس امـار در برخی کشـورهای جهـان‪ ،‬تا ‪ % ۵۰‬افـرادی که‬ ‫مبتلا بـه کوویـد ‪ ۱۹‬شـدند‪ ،‬مبتلا بـه دیابـت بودنـد بنابرایـن ایـن‬ ‫بیمـاران بایـد بیـش از گذشـته به پروتکل های بهداشـتی و سلامت‬ ‫خود توجـه کنند‪.‬‬ ‫رئیس مرکز بهداشـت اسـتان مازندران همچنین بـه وضعیت بیماران‬ ‫مبتلا بـه دیابـت در ایران اشـاره کـرد و افـزود‪ :‬طبق اخریـن مطالعه‬ ‫انجـام شـده در کشـور مـا و همچنیـن اسـتان مازنـدران یـک چهارم‬ ‫بیمـاران از بیمـاری خـود اطالعی ندارند و در اسـتان حدود ‪ ۱۶۵‬هزار‬ ‫بیمـار دیابتـی شناسـایی شـدند کـه از این تعـداد ‪ ۶۰‬درصد شـهری‬ ‫و ‪ ۴۰‬درصـد روسـتایی هسـتند و ‪ ۳۵‬درصـد ایـن بیماران بـاالی ‪۶۵‬‬ ‫سـال سـن دارنـد و ‪ ۶۵‬درصـد نیز در سـن کار و فعالیت هسـتند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫عباسی مدیر کل پزشکی قانونی در دیدار با رئیس دادگستری و دادستان عباس اباد‪:‬‬ ‫اماده تعاملیم‬ ‫مدیر کل پزشـکی قانونی اسـتان در راسـتای‬ ‫پیگیـری پروژه سـاختمان اداری عبـاس اباد‬ ‫بـا رئیس دادگسـتری و دادسـتان این شـهر‬ ‫دیـدار و گفتگـو کرد‪.‬‬ ‫بـه گزارش روابـط عمومی اداره کل پزشـکی قانونی‬ ‫اسـتان مازنـدران‪ ،‬دکتر علی عباسـی در ایـن دیدار‬ ‫ضمـن ارایـه گزارشـی از عملکـرد پزشـکی قانونی ‪،‬‬ ‫امادگی پزشـکی قانونـی را در تعامل‬ ‫هـر چـه بیشـتر بـا دسـتگاه هـای‬ ‫قضایـی در جهـت پیشـبرد و اعتالی‬ ‫اهـداف سـازمانی اعالم کـرد و افزود ‪:‬‬ ‫پزشـکی قانونی عباس ابـاد به عنوان‬ ‫یکـی از شـهرهای گردشـگر پذیـر‬ ‫اسـتان محسـوب مـی شـود و علـی‬ ‫رغم اینکه پزشـکی قانونـی با کمبود‬ ‫نیـرو مواجـه اسـت اما تلاش کردیم‬ ‫بـا همیـن وضعیـت موجـود خدمات‬ ‫مطلـوب بـه مراجعیـن ارایـه کنیم‪.‬‬ ‫در ایـن دیـدار رئیـس دادگسـتری‬ ‫و دادسـتان شهرسـتان عبـاس ابـاد‬ ‫ضمـن تشـکر از زحمـات و پیگیـری‬ ‫هـای دکتـر عباسـی بـا تاکیـد بـر‬ ‫سـختی کار و ارایه خدمات عام المنفعه در پزشـکی‬ ‫قانونـی افزودنـد‪ :‬خوشـبختانه عملکرد ایـن اداره در‬ ‫ارایـه خدمـات بـه مراجعیـن مطلـوب اسـت ‪.‬‬ ‫در پایـان رئیس دادگسـتری و دادسـتان عباس اباد‬ ‫بـرای رفع مشـکل سـاختمان اداری این شهرسـتان‬ ‫قول مسـاعد دادند‪.‬‬ ‫دکتر گوهردهی در جلسه شورای معاونین بهزیستی‪:‬‬ ‫اشرافیت کامل روسای ادارات بر شیوه نامه‬ ‫تاسیس مراکز مثبت زندگی شد‬ ‫جلسه شـورای معاونین بهزیسـتی استان‬ ‫مازنـدران با حضور دکتر فـرزاد گوهردهی‬ ‫مدیـر کل و اعضـای شـورای معاونیـن بـا‬ ‫محوریـت بررسـی فراینـد احـداث مراکز‬ ‫مثبـت زندگی برگزار شـد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل بهزیسـتی‬ ‫اسـتان مازنـدران دکتر گوهردهـی ضمن تقدیر‬ ‫از اقدامـات مجموعـه همـکاران در مدیریـت‬ ‫و کنتـرل شـیوع ویـروس کرونـا ‪ ،‬خواسـتار‬ ‫اشـرافیت کامـل روسـای ادارات بـر شـیوه نامـه‬ ‫تاسـیس مراکـز مثبـت زندگـی شـد و گفـت‪:‬‬ ‫فراینـد تاسـیس مراکـز خدمـات بهزیسـتی بـر‬ ‫اسـاس دسـتورالعمل ها و شـیوه نامه هـا انجام‬ ‫و در مسـیر فرایند نقاط ضعف و قوت شناسـایی‬ ‫شـود‪..‬مدیرکل بهزیسـتی اسـتان مازنـدران‬ ‫خواسـتار افزایـش حساسـیت و توجـه بیشـتر‬ ‫روسـای ادارات و مراکـز ارائـه دهنـده خدمـات‬ ‫بهزیسـتی در خصـوص بحـران شـیوع ویـروس‬ ‫کرونـا شـد و تصریح کـرد‪ :‬نظارت هـا و پیگیری‬ ‫وضعیـت مراکز تحت نظارت بهزیسـتی با شـدت‬ ‫و حساسـیت بـاال ماننـد گذشـته انجـام شـود‪.‬‬ ‫وی همچنیـن بـا تاکیـد بـر پیگیـری سـاخت‬ ‫مسـکن محرومیـن در شهرسـتانها افـزود‪:‬‬ ‫ضروریسـت تـا مجموعـه فعالیـت هـا بشـکلی‬ ‫باشـد کـه تاثیـر خدمات بهزیسـتی بـرای عموم‬ ‫مـردم جامعـه ملمـوس و قابـل رصـد باشـد‪.‬‬ ‫دکتـر گوهردهـی در پایـان بر اهتمام بهزیسـتی‬ ‫مازنـدران بـرای راه اندازی و فعـال نمودن هرچه‬ ‫سـریعتر و مجـدد مرکـز نگهـداری معتـادان‬ ‫متجاهـر بـر اسـاس موازیـن و پروتـکل هـای‬ ‫بهداشـتی ابالغـی در اسـتان تاکیـد نمـود‪.‬‬ ‫برگزاری نشست تخصصی و اموزش‬ ‫توجیهی رابطین نماز و امامان جماعت‬ ‫ادارات بهزیستی گیالن‬ ‫بـه میزبانـی سـتاد اقامـه نمـاز بهزیسـتی گیالن‬ ‫نشسـت تخصصـی و امـوزش توجیهـی رابطیـن‬ ‫نمـاز و امامـان جماعـت ادارات بهزیسـتی گیالن‬ ‫بـا موضوعـات شـیوه هـای دعـوت بـه نمـاز و‬ ‫پاسـخگویی بـه سـواالت و شـبهات مهـدوی بـا‬ ‫حضـور مشـاور اسـتاندار و رئیـس سـتاد اقامـه‬ ‫نمـاز اسـتان گیلان حضـرت حجـت االسلام‬ ‫والمسـلمین حـاج سـید ابوطالـب حجـازی ‪،‬‬ ‫مدیـرکل بهزیسـتی گیلان دکتر حسـین نحوی‬ ‫نـژاد ‪ ،‬معاونیـن‪ ،‬مسـئول روابـط عمومـی حجت‬ ‫االسلام حمیـد نـادم ‪ ،‬مسـئول امـور فرهنگـی‬ ‫رحیم تکاملی ‪ ،‬دبیر شـورای اقامه نماز بهزیسـتی‬ ‫گیلان لیال مهـدی پـور ‪ ،‬روسـای ادارات‪ ،‬امامان‬ ‫جماعـت‪ ،‬رابطیـن شـورای اقامه نمـاز بهزیسـتی‬ ‫شهرسـتانها و رابطین فرهنگی بـا رعایت پروتکل‬ ‫هـای بهداشـتی در سـالن باغچـه بان بهزیسـتی‬ ‫شهرسـتان رشـت برگـزار شـد‪.‬‬ ‫در ایـن نشسـت دکتـر حسـین نحـوی نـژاد‬ ‫مدیـرکل ضمـن خیـر مقـدم گویـی مـن بـاب‬ ‫ضـرورت احیای نماز‪ ،‬اهمیت شـیوه هـای دعوت‬ ‫بـه نمـاز و راه کارهـای ان کـه وظیفـه همگانـی‬ ‫ماسـت اشـاره و در مسـئله مهدویـت فرمودنـد ‪:‬‬ ‫همیشـه اسـتعمارگران در ایجاد شـبهه در بحث‬ ‫مهدویـت و حکومـت امـام زمـان (عـج) نقـش‬ ‫اساسـی داشـته اند‪ ،‬و یکـی از ابزارهای دشـمنان‬ ‫بـرای تحقیر و ترد مسـلمانان تحریف ارزش های‬ ‫دینـی بوده اسـت‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره بـه اینکـه ملت ایـران و مسـلمانان‬ ‫‪3‬‬ ‫جهـان نیـاز بـه مذاکـره و سـازش بـا دشـمنان‬ ‫نـدارد با اتـکاء به ولی فقیه ان شـااهلل زمینه سـاز‬ ‫ظهـور حضـرت ولـی عصـر (عـج) خواهیـم بود‪.‬‬ ‫حضـرت حجـت االسلام والمسـلمین حـاج اقـا‬ ‫حجـازی اسـتاد محتـرم ایـن نشسـت بصـورت‬ ‫تخصصـی دربـاره حکومـت مهـدوی‪ ،‬شـبهات‬ ‫وارده‪ ،‬وظایـف منتظران‪ ،‬نشـانه ها و الگوسـازی ‪،‬‬ ‫راه هـای معرفـی مهدویت در جامعـه و همچنین‬ ‫شـیوه هـای احیـای نمـاز در جامعـه تدریـس‬ ‫نمودنـد‪.‬‬ ‫در ادامـه لیلا مهدی پـور دبیر شـورای اقامه نماز‬ ‫بهزیسـتی گیلان در مـورد برنامـه هـای مصوب‬ ‫سـال ‪ ۹۹‬در زمینه ترویج و توسـعه فرهنگ اقامه‬ ‫نمـاز مطالبی را بیـان فرمودند‪.‬‬ ‫در انتهـا بـا قرائـت دعـای فـرج و اقامـه نمـاز‬ ‫جماعـت نشسـت تخصصـی بـه پایـان رسـید‪.‬‬ ‫اخرین جزییات‬ ‫محدودیت های کرونایی از اول‬ ‫اذر‬ ‫علیرضا رییسی سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا‪:‬‬ ‫امـروز رییـس جمهـور تاکیـد کردنـد کـه اگـر امادگی‬ ‫وجـود دارد تعطیلـی از امـروز اغـاز شـود امـا اعضـای‬ ‫سـتاد بـرای اعمـال محدودیـت درخواسـت فرصـت‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫از ابتـدای اذرمـاه در ‪ ۱۰۰‬شـهر قرمـز از جملـه تهران‬ ‫رده هـای شـغلی‪ ۲،۳‬و ‪ ۴‬تعطیـل خواهند بـود و پس از‬ ‫ایـن مـدت اگـر وضعیت شـهر بـه نارنجی تبدیل شـود‬ ‫محدودیـت در گروه هـای شـغلی ‪ ۳‬و ‪ ۴‬اعمـال می شـود‪.‬‬ ‫در شـهرهای نارنجـی گروه هـای شـغلی ‪۳‬و ‪ ۴‬و در‬ ‫شـهرهای زرد گروه هـای شـغلی ‪ ۴‬از اول اذرمـاه‬ ‫تعطیـل خواهنـد بـود‪.‬‬ ‫رسـتوران ها از اول اذرمـاه تعطیـل هسـتند و فقـط‬ ‫مجـاز بـه عرضـه موادغذایـی بـه صـورت بیـرون هسـتند‪.‬‬ ‫در شـهرهای قرمـز تـا سـقف یک سـوم‪ ،‬در شـهرهای‬ ‫نارنجـی تـا یـک دوم و در شـهرهای زرد دو سـوم‬ ‫کارکنـان ادارات مجـاز بـه حضـور در محـل کار هسـتند‪.‬‬ ‫مـدارس دانشـگاه ها و ازمـون هـا غیرحضـوری برگـزار‬ ‫خواهنـد شـد و مسـاجد و نمـاز جمعـه تـا ‪ ۲‬هفتـه در‬ ‫شـهرهای قرمـز‪ ،‬نارنجـی و زرد تعطیـل خواهنـد بـود‪.‬‬ ‫در شـهرهای قرمـز خودروهـای با پلاک غیربومی حق‬ ‫ورود و خـروج ندارند‪.‬‬ ‫در مناطق قرمز جلسـات رسـمی با ‪ ۱۵‬نفـر‪ ،‬در مناطق‬ ‫نارنجـی بـا ‪ ۲۰‬نفـر و در مناطـق زرد با ‪ ۳۰‬نفـر برگزار‬ ‫خواهد شـد‪.‬‬ ‫تمـام مراکـز بلیـت فروشـی بـه سـامانه ازمایشـگاهی‬ ‫متصـل خواهند شـد و اگر کسـی تسـت مثبت داشـته‬ ‫باشـد تـا ‪ ۱۴‬روز نمی توانـد بـا هواپیمـا‪ ،‬قطـار یـا‬ ‫اتوبـوس سـفر کنـد‪.‬‬ ‫کارخانه هـا مشـمول محدودیت هـا نمی شـوند و صنعت‬ ‫و تولیـد تعطیل نخواهند شـد‪.‬‬ ‫انهدام باند کالهبرداری‬ ‫شرکت های هرمی در ساری‬ ‫سـرهنگ سـید موسـی حسـینی گفـت‪ :‬در پـی‬ ‫کسـب خبـری مبنـی بـر فعالیـت اعضـای بانـد‬ ‫کالهبـرداری شـرکت های هرمـی در سـاری‪،‬‬ ‫موضـوع بـه صـورت ویـژه در دسـتور کار پلیـس‬ ‫امنیـت عمومـی قـرار گرفـت‪.‬‬ ‫وی تصریـح کـرد‪ :‬بـا انجـام اقدامـات اطالعاتـی‬ ‫و تحقیقـات گسـترده پلیسـی‪ ،‬مامـوران پلیـس‬ ‫امنیـت عمومـی دریافتند‪ ،‬اعضای شـرکت هرمی‬ ‫بـا عنـوان ام وی(‪ )EMWAY‬بـا تبلیغـات و‬ ‫برگـزاری جلسـات مسـتمر بـا ارائـه پیشـنهادات‬ ‫اغـوا کننـده بـه جـذب افـراد در ایـن شـرکت و‬ ‫کالهبـرداری از انـان اقـدام می کننـد‪.‬‬ ‫جانشـین فرمانـده انتظامـی اسـتان مازنـدران‪،‬‬ ‫اظهـار کـرد‪ :‬بـا هماهنگـی قضائـی و شناسـایی‬ ‫اعضـا و لیـدر اصلـی ایـن بانـد کالهبـرداری‪،‬‬ ‫مامـوران پلیـس امنیـت عمومـی در اقدامـی‬ ‫غافلگیرانـه بـا دسـتگیری ‪ ۸‬متهـم اصلـی ایـن‬ ‫پرونـده‪ ،‬شـبکه اصلـی ایـن بانـد کالهبـرداری را‬ ‫متالشـی کردنـد‪.‬‬ ‫سـرهنگ حسـینی بـا اشـاره بـه اینکـه متهمـان‬ ‫پس از تشـکیل پرونـده برای سـیر مراحل قانونی‬ ‫تحویـل مرجـع قضائـی شـدند‪ ،‬افـزود‪ :‬فعالیـت‬ ‫شـرکت های هرمـی و بازاریابـی شـبکه های‬ ‫غیرمجـاز یکـی از علـل و عوامـل وجـود امـدن‬ ‫مشـکالت اقتصـادی‪ ،‬اجتماعـی و فراهـم شـدن‬ ‫بسـتر جـرم کالهبـرداری اسـت‪.‬‬ ‫انسداد موقتی محور هراز در‬ ‫مازندران‬ ‫بـه گـزارش خبرنـگار پایـگاه خبـری پلیس‪،‬‬ ‫سـرهنگ «علیرضـا قدمـی» در تشـریح ایـن‬ ‫خبـر‪ ،‬گفـت‪ :‬برابـر درخواسـت مدیریـت‬ ‫راه هـای سـازمان راهـداری و حمـل و نقـل‬ ‫جـاده ای اجـرای عملیات دیدار پای ترانشـه‬ ‫محدودیـت تـردد در ایـن محـور بـه اجـرا‬ ‫درخواهـد امـد‪.‬‬ ‫رئیـس پلیـس راه اسـتان مازنـدران‪ ،‬تصریـح‬ ‫کـرد‪ :‬در اجـرای ایـن عملیـات کـه از یکـم‬ ‫اذر مـاه تـا ‪ 10‬اذر مـاه امسـال بـه صـورت‬ ‫‪ 24‬سـاعته از کیلومتـر ‪ 102‬تـا ‪ 103‬محـور‬ ‫«هـراز»‪ ،‬محـدوده «امامـزاده هاشـم» اجـرا‬ ‫خواهـد شـد یک الیـن از محور فوق مسـدود‬ ‫می شـود‪.‬‬ ‫وی بـا بیـان اینکـه بـه همیـن منظـور تردد‬ ‫در ایـن مسـیر از الین مجاور صـورت خواهد‬ ‫گرفـت از رانندگانـی کـه قصـد تـردد در این‬ ‫مسـیر را دارنـد‪ ،‬خواسـت‪ :‬ضمـن رعایـت‬ ‫کامـل مقـررات راهنمایـی و رانندگـی بـا‬ ‫رعایـت جوانب احتیـاط از الین مجـاور تردد‬ ‫کنند ‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫شهر و روستا‬ ‫سه شنبه ‪ 27 /‬ابان ‪ / 1399‬شماره ‪750‬‬ ‫گزارش‬ ‫اختصاصی‬ ‫گزارش‬ ‫شمال‬ ‫گزارش ‪ -‬خبر گزارش‬ ‫محمد اتقائی ‪ ،‬عضو کمیته ایمنی حمل و نقل استان مازندران‪:‬‬ ‫ساری نیازمند یک جراحی ترافیکی است!‬ ‫موانع مطالعات طرح جامع ترافیکی مرکز استان هر چه زودتر برطرف گردد‬ ‫دانشجوی دکتری تنها دانشگاه صنعتی شمال کشور با بیان اینکه شبکه حمل‬ ‫و نقل شهر ساری به عنوان مرکز استان مازندران ‪ ،‬برای ایمن تر شدن ‪ ،‬نیازمند‬ ‫جراحی ترافیکی است ‪ ،‬گفت‪ :‬پس از پایان یافتن مطالعات طرح جامع حمل‬ ‫و نقل ساری ‪ ،‬باید هر چه زودتر برای رفع برخی کاستی های شهر در حوزه‬ ‫ترافیک ‪ ،‬اقدامات جدی را شروع کرد‪.‬‬ ‫محمـد اتقائـی دانشـجوی دکتـری مهندسـی عمـران‪-‬راه‬ ‫و ترابـری دانشـگاه صنعتـی نوشـیروانی بابـل درگفتگـو بـا‬ ‫روزنامـه کرانه شـمال به مناسـبت هفتـه ایمنـی راهها گفت‪:‬‬ ‫حمـل و نقـل یکی از نیازهای اساسـی کشـور اسـت و امروزه‬ ‫جـز یکـی از مظاهـر توسـعه یافتگـی به شـمار مـی رود که‬ ‫توجـه بـه ایمنـی ان دارای اهمیـت ویژه ای اسـت‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫عضـو کمیتـه ایمنـی حمـل و نقل اسـتان گفـت‪ :‬بـا توجه بـه جایگاه‬ ‫حمـل و نقـل جـاده ای در کشـور و درصـد بـاالی اسـتفاده از ان ‪،‬‬ ‫ضـروری اسـت بـه ایمنی ان توجه ویژه شـود و باید برای ایمن سـازی‬ ‫معابـر کشـور چه در حـوزه برون شـهری و چه در حوزه درون شـهری‬ ‫اقدامـات بیشـتری صـورت پذیرد‪.‬‬ ‫اتقائـی نصـب عالئـم ترافیکی اسـتاندارد و نگهـداری مناسـب از انها و‬ ‫همچنین انجام خط کشـی اسـتاندارد در معابر درون و برون شـهری را‬ ‫از الزامـات اولیـه ایمنی راهها عنوان کرد و گفت‪ :‬اقـدام برای اصالحات‬ ‫هندسـی مناسـب معابـر بویژه در نقـاط حادثه خیـر و همچنین تالش‬ ‫بـرای روشـنایی معابر باید همواره در دسـتور کار مدیـران ترافیکی قرار‬ ‫گیرد‪.‬مشـاور شـهردار اسـبق سـاری بـا بیـان اینکه سـاری تنهـا مرکز‬ ‫اسـتانی اسـت کـه مطالعـات جامـع ترافیکـی ان بـه هنـوز به سـامان‬ ‫خبر‬ ‫خبر‬ ‫نقش کاربر جاده ای در‬ ‫ارتقای ایمنی راه ها‬ ‫راههـای ارتباطـی اسـتان مازنـدران به دلیـل حضور‬ ‫انبوه گردشـگران و نزدیکی بـه پایتخت و برخورداری‬ ‫از مواهـب طبیعـی از اهمیـت خاصی برخـوردار بوده‬ ‫و از راههای بسـیار پرترافیک محسـوب می شـود‪.‬‬ ‫فاصلـه کـم مراکـز جمعیتـی در مازنـدران و تراکـم‬ ‫شـهرها در ایـن اسـتان نیـز اهمیـت راههـای درون‬ ‫اسـتانی را افزایـش داده و موقعیـت خاصـی را از‬ ‫شـرایط حمـل ونقـل جـاده ای راههای اسـتان پدید‬ ‫اورده اسـت‪.‬‬ ‫امـروزه مسـاله تصادفـات بـه یـک موضـوع حـاد که‬ ‫خسـارتهای فراوانـی بر پیکره جامعه و اقتصاد کشـور‬ ‫وارد مـی کنـد درامـده اسـت؛ بـه طوری که سـاالنه‬ ‫حـدود ‪ 8‬درصـد از تولیـد ناخالص ملـی صرف هزینه‬ ‫هـای ناشـی از تصادفـات رانندگـی خواهـد شـد‪ .‬لذا‬ ‫سـازمانها و ارگانهـای مختلف در تالشـند تـا با روش‬ ‫هـای مختلـف ‪ ،‬اثـار متعـدد تصادفـات را کاهـش‬ ‫دهند‪.‬‬ ‫بـا بررسـی هـای بعمـل امـده در زمینـه فعالیتهـای‬ ‫ایمنـی در کشـورهای موفق جهان می تـوان دریافت‬ ‫کـه با بـه کار گیری روشـهای علمـی و اهمیت دادن‬ ‫بـه موضـوع ایمنـی در حمـل و نقـل جـاده ای مـی‬ ‫تـوان بخـش قابل مالحظـه ای از مخاطـرات تردد در‬ ‫محورهـای مواصالتی را کاهـش داد‪ .‬مهم ترین عامل‬ ‫در بـروز سـوانح و تصادفـات رانندگی ‪ ،‬عامل انسـانی‬ ‫بـوده که عمدتاً در برگیرنده موارد زیراسـت ‪ )1:‬سـن‬ ‫پاییـن و تجربـه اندک راننـدگان خودروها‬ ‫‪ )2‬پاییـن بودنسـطح تحصیالت اغلـب رانندگانی که‬ ‫رفتارهـای پرخطـر ترافیکـی از خود نشـان می دهند‪.‬‬ ‫‪ )3‬معلولیتهای جسمی و حرکتی برخی رانندگان‬ ‫‪ )4‬اصـرار برخیکاربـران بـه رانندگـی در حالـت‬ ‫خسـتگی و خـواب الودگـی‬ ‫‪ )5‬مصرف مواد مخدر‪ ،‬الکل و روان گردان و ‪...‬‬ ‫البتـه انسـان بعنوان اسـتفاده کننده از وسـیله نقلیه‬ ‫و جـاده نقـش مهم و اصلی را در جریـان ترافیک ایفا‬ ‫نمـوده و ‪ 75‬درصـد سـهم تصادفـات رانندگی‪ ،‬عامل‬ ‫انسـانی میباشـد کهعلت عمـده ان رفتـار رانندگان و‬ ‫سـایر کاربران جاده ای از قبیل سرنشـینان خودروها‬ ‫و عابـران پیـاده مـی باشـد‪ .‬همیـن امر موجـب بروز‬ ‫خطاهایـی مـی گردد کـه مربـوط به نحـوه عملکرد‬ ‫در حیـن رانندگی ‪ ،‬درک نامناسـب از موقعیت ایجاد‬ ‫شـده ‪ ،‬اختالل قوای جسـمی دراثر رانندگی مسـتمر‬ ‫بـدون اسـتراحت کافـی و عـدم توانایـی در کنتـرل‬ ‫وسـیله نقلیه هنـگام خطر می باشـد کـه رانندگی با‬ ‫سـرعت غیر مطنئنه و یا سـبقت های غیرمجاز ‪ ،‬کم‬ ‫توجهـی بـه عالئم ‪ ،‬خسـتگی ‪ ،‬خـواب الودگـی ‪ ،‬بی‬ ‫تجربگـی و عـدم قضـاوت صحیـح در مواقـع ضروری‬ ‫جزئـی از نمونـه هـای محـرز مـوارد ذکـر شـده می‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫ادامه دارد‪...‬‬ ‫نرسـیده اسـت گفـت ‪ :‬مسـئوالن شـهری و اسـتانی باید تلاش کنند‬ ‫تـا موانـع مطالعـات طـرح جامع ترافیکـی مرکز اسـتان هر چـه زودتر‬ ‫برطـرف گردد‪.‬دانشـجوی دکتری تنها دانشـگاه صنعتی شـمال کشـور‬ ‫بـا بیـان اینکه شـبکه حمل و نقل شـهر سـاری به عنوان مرکز اسـتان‬ ‫مازنـدران ‪ ،‬بـرای ایمـن تـر شـدن ‪ ،‬نیازمند جراحـی ترافیکی اسـت ‪،‬‬ ‫گفـت‪ :‬پـس از پایـان یافتـن مطالعات طـرح جامع حمل و نقل سـاری‬ ‫‪ ،‬بایـد هـر چـه زودتـر بـرای رفـع برخی کاسـتی هـای شـهر در حوزه‬ ‫ترافیـک ‪ ،‬اقدامـات جدی را شـروع کرد‪.‬‬ ‫ایـن مـدرس دانشـگاه ‪ ،‬با تاکید بر اینکه معابر شـهر سـاری بـه عنوان‬ ‫مرکز اسـتان مازندران در طول روز ‪ ،‬حجم ترافیک بیشـتری را نسـبت‬ ‫به دیگر شـهرهای اسـتان پذیرا اسـت ‪ ،‬گفـت ‪ :‬به جهت وجـود ادارات‬ ‫کل در سـاری ‪ ،‬هم اسـتانی های عزیز روزانه از تمام شـهرهای اسـتان‬ ‫بـه سـاری سـفر می کننـد‪ .‬اتقائـی گردشـگرپذیر بـودن سـاری و قرار‬ ‫گیـری موقعیـت ایـن شـهر در مسـیر شـماره ‪ 22‬را از دالیـل دیگـر‬ ‫جـذب ترافیـک در سـاری عنـوان کـرد و گفـت‪ :‬طبیعتا بـا دالیل ذکر‬ ‫شـده حجـم ترافیـک عبـوری در معابـر سـطح شـهر سـاری در طـول‬ ‫سـالهای اخیـر افزایـش یافتـه ولـی میـزان سـاخت معابر جدید شـهر‬ ‫نسـبت به سـالهای قبل افزایش چشـمگیری نداشـته و بایـد مطالعات‬ ‫جدیـدی را برای افزایش معابر سـطح شـهر شـروع کرد‪.‬این پژوهشـگر‬ ‫حـوزه ترافیـک بـا بیـان اینکـه سیسـتم حمـل و نقـل عمومـی شـهر‬ ‫سـاری بـه علـت بروز نبـودن ‪ ،‬دیگـر جذابیتی بـرای شـهروندان ندارد‬ ‫‪ ،‬گفـت‪ :‬اگـر نـگاه و سیاسـت مسـئوالن مبنی بر اسـتفاده شـهروندان‬ ‫از حمـل و نقـل عمومـی اسـت ‪ ،‬بایـد حداقـل اسـتانداردهای حمل و‬ ‫نقـل عمومـی در شـهر هـم لحاظ گـردد تا حمـل و نقل عمومـی برای‬ ‫شـهروندان جذابیت بیشـتری داشـته باشـد‪.‬عضو کمیته ایمنی حمل و‬ ‫نقل اسـتان ‪ ،‬اسـتاندارد نبودن ایستگاههای تاکسـی و اتوبوس در شهر‬ ‫سـاری را یکـی از ضعـف هـای حمـل و نقـل عمومـی در شـهر عنوان‬ ‫کـرد و گفـت‪ :‬با نوسـازی نـاوگان حمـل و نقل عمومی ‪ ،‬احـداث پارک‬ ‫سـوار و اعلام زمـان بنـدی دقیـق حرکت وسـایل نقلیه ‪ ،‬می شـود بر‬ ‫جذابیـت بیشـتر حمـل و نقل عمومـی افزود‪.‬‬ ‫اتقائـی سیسـتم پرداخت الکترونیکی شـهروندان سـاروی تحت عنوان‬ ‫سـاری کارت را یکـی از اقدامـات خـوب شـهرداری در سـالهای قبـل‬ ‫عنـوان کـرد و گفـت‪ :‬متاسـفانه چنـد مدتی اسـت که از این سیسـتم‬ ‫در شـهر اسـتفاده نمـی شـود و در ایـن ایـام کرونایی اهمیت اسـتفاده‬ ‫از سـاری کارت بیشـتر محسـوس اسـت و ابـراز امیـدواری کـرد کـه‬ ‫مسـئوالن در راه انـدازی مجـدد سـاری کارت اقدامـات الزم را انجـام‬ ‫دهند‪.‬‬ ‫شهرداری بابل مصمم در سبزتر‬ ‫نمودن محیط شهری‬ ‫بـه گـزارش اداره روابط عمومی شـهرداری بابل از سـال‬ ‫‪ ۱۳۹۸‬و بـا روی کار امدن سـید مجتبـی حکیم بعنوان‬ ‫شـهردار بابل شاهد احداث پارکها و بوستانهای متعددی‬ ‫در شـهر بابـل بودیم که سـهم هر یک از شـهروندان در‬ ‫اسـتفاده از فضای سـبز افزایش چشـمگیری داشت‪.‬‬ ‫اقدامـات خـوب شـهرداری بابـل در احداث بوسـتانهایی‬ ‫چـون رضوانـی‪ ،‬شـهید سـلیمانی‪۱۷ ،‬شـهریور‪ ،‬امـام‬ ‫علـی(ع) و ‪ ...‬سـبب افزایش نشـاط اجتماعـی و رضایت‬ ‫شـهروندان شـده است‪.‬‬ ‫سـید مجتبـی حکیـم شـهردار بابل‪:‬فضـای سـبز نقش‬ ‫مهمی بر سلامت روان شـهروندان دارد و جلوه و نمایی‬ ‫زیبـا به شـهر می بخشـد و به شـادابی و طـراوت محیط‬ ‫می افزایـد‪.‬‬ ‫در جهـت رضایتمندی‪ ،‬ایجاد اسـایش و ارامش بیشـتر‬ ‫شـهروندان مصمم در جهت افزایش سـرانه فضای سـبز‬ ‫و سـبزتر نمودن محیط شـهری هسـتیم‪.‬‬ ‫برخـی زمینهـای شـهری که از سـالها قبـل محل طمع‬ ‫برخـی افـراد و سـودجویان شـده بـود را در یک حرکت‬ ‫جهـادی بـه فضـای مطلوبی در جهـت احداث بوسـتان‬ ‫تبدیـل کردیـم‪ .‬تعییـن تکلیـف ایـن زمینهـا علاوه بر‬ ‫فرصـت مناسـب در جهـت احـداث مکانهایـی همچـون‬ ‫بوسـتانها و ایجـاد فضـای سـبز و محیطی دلنشـین و‪...‬‬ ‫می تواند دسـت خیلی از سـودجویان را از دسـت اندازی‬ ‫بـه این مـوارد کوتـاه نماید‪.‬‬ ‫نکتـه قابـل توجـه و خبـری خـوش بـرای شـهروندان‬ ‫شهردار امل؛ امل شهری بکر برای سرمایه گذاران است‬ ‫سـید حمیـد هاشـمی گفـت‪ :‬امـل حدود‬ ‫‪ 50‬درصـد صنایـع اسـتان را دارد و اولیـن‬ ‫شـهر ورودی اسـتان مازنـدران از پایتخت‬ ‫اسـت و قابلیتهـای گردشـگری و سـرمایه‬ ‫گـذاری فـراوان و بکـری بـرای سـرمایه‬ ‫گـذارن دارد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش اداره روابط عمومی شـهرداری‬ ‫امـل‪ ،‬هاشـمی در نشسـت بـا اعضـای‬ ‫سـرمایه گذاری بانک مسـکن در دفتر کار‬ ‫خـود افزود‪ :‬شـورا و شـهرداری امـل اماده‬ ‫همـکاری و مسـاعدت الزم بـا سـرمایه‬ ‫گـذاران اسـت تـا توسـعه و پیشـرفت بـا‬ ‫توجـه بـه ظرفیـت هـای موجود در شـهر‬ ‫امـل شـتاب بیشـتری بگیرد‪.‬‬ ‫ایـن جلسـه بـا حضـور مجتبـی عزیزیـان‬ ‫عضـو هیـات مدیره بانک مسـکن کشـور‪،‬‬ ‫دلسـوز مدیرتامیـن مالـی بانـک مسـکن‬ ‫کشـور‪ ،‬خسـرو ابراهیـم زاده رئیـس‬ ‫شـورای اسلامی شهر‪ ،‬مسـعود تسلیمی و‬ ‫جهانگیـر اذری اعضـای شـورای اسلامی‬ ‫شـهر و تقـوی مدیرعامـل بانـک مسـکن‬ ‫مازنـدران برگـزار شـد‪.‬‬ ‫هاشـمی تاکیـد کـرد‪ :‬مـا معتقدیـم منافع‬ ‫سـرمایه گـذار بایسـتی تامیـن شـود و در‬ ‫کنـار ایـن موضـوع‪ ،‬ایجـاد فرصـت هـای‬ ‫سـرمایه گـذاری و در نهایت ابادانی شـهر‬ ‫هـدف اصلـی خواهـد بود‪.‬‬ ‫وی ادامـه داد؛ مدیریـت شـهری در امـل‬ ‫بـرای سـرمایه گـذاران فـرش قرمـز پهـن‬ ‫مـی کنـد و در صـدور مجـوز هـا نهایـت‬ ‫همـکاری را خواهـد داشـت‪.‬‬ ‫گفتنـی اسـت؛ در ایـن نشسـت از سـوی‬ ‫شـهرداری چنـد فرصـت سـرمایه گـذاری‬ ‫بـا هـدف توسـعه معابـر شـهری در نقـاط‬ ‫مختلـف شـهری پیشـنهاد شـد و گـروه‬ ‫سـرمایه گـذاری بانـک مسـکن کشـور و‬ ‫اسـتان مازنـدران از این طرح ها اسـتقبال‬ ‫کـرده و قـول سـرمایه گـذاری در یکـی از‬ ‫ایـن پـروژه هـا را دادنـد‪.‬‬ ‫مجتبـی عزیزیـان عضـو هیئـت مدیـره‬ ‫بانک مسـکن کشـور در این نشست کاری‬ ‫گفت‪ :‬از پیشـنهادات شـهرداری اسـتقبال‬ ‫مـی کنیـم و عالقـه به سـرمایه گـذاری و‬ ‫کار روی حداقـل یکـی از این پیشـنهادات‬ ‫را داریـم‪.‬‬ ‫بـه دسـتور وی‪ ،‬دلسـوز‪ ،‬مدیرتامیـن مالی‬ ‫بانـک مسـکن کشـور ماموریـت یافـت‬ ‫پیشـنهادات و راه کارهـای تفاهـم را بـا‬ ‫برگـزاری جلسـات کارشناسـی و مقدماتی‬ ‫بررسـی و نهایـی کنـد‪.‬‬ ‫تعییـن تکلیـف زمینـی اسـت کـه در حاشـیه جـاده‬ ‫سـاحلی محـدوده پـل موزیـرج بـه مسـاحت ‪۱۵۱۷‬‬ ‫مترمربـع مـی باشـد‪.‬این زمین به طـور کامل رها شـده‬ ‫و بـه محـل بزهکاری تبدیل شـده بود که بـا پیگیریهای‬ ‫بسـیار و کمک مسـئولین قضایـی در اختیار شـهرداری‬ ‫قـرار گرفـت و در تلاش هسـتیم تـا بوسـتان دیگری را‬ ‫در ایـن منطقـه احـداث کـرده و بـه شـهروندان گرامی‬ ‫تقدیـم نماییم‪.‬‬ ‫الزم بـه ذکر اسـت در حال حاضر بیـش از ‪ ۴۵۰‬کامیون‬ ‫خـاک بـه زمیـن اضافـه شـد و در تلاش هسـتیم ایـن‬ ‫بوسـتان را بـه بهتریـن نحـو ممکـن طراحـی و احـداث‬ ‫کـرده و تـا ماه هـای اتـی در اختیـار شـهروندان قـرار‬ ‫دهیم ‪.‬‬ ‫ستاد مدیریت بحران‬ ‫شهرداری شیرود تشکیل‬ ‫جلسه داد‬ ‫بـا پیش بینـی سـازمان هواشناسـی در خصوص بارش بـاران در‬ ‫روزهـای جـاری‪ ،‬سـتاد مدیریـت بحران شـهرداری شـیرود در‬ ‫دفتر شـهردار تشـکیل جلسـه داد‪.‬‬ ‫️بـه گـزارش فرهنگـی اجتماعـی و روابـط عمومـی شـهرداری و شـورای‬ ‫اسلامی شـهر شـیرود ‪ ،‬ایـن جلسـه کـه بـا حضـور شـهردار‪ ،‬معـاون و‬ ‫مدیـران واحدهـای اداری و اجرایـی برگـزار شـد‪ ،‬محمـد نیکنـام‪ ،‬رییس‬ ‫سـتاد مدیریـت بحـران شـهرداری شـیرود بـر امادگـی همـه جانبـه‬ ‫واحدهـای اداری و اجرایـی در زمـان بحـران تاکیـد کـرد‪.‬‬ ‫️مـوارد مـورد بررسـی کـه در نشسـت فـوق بـه ارزیابـی گذاشـته شـد به‬ ‫شـرح زیـر مـی اید‪:‬‬ ‫️ امـاده سـازی ماشـین االت ‪ ،‬بـرف روب‪ ،‬ارزیابـی میـزان مخلـوط نمک‬ ‫و شـن ذخیـره شـده جهـت تعبیه در گذرگاههای سـطح شـهر‪ ،‬بررسـی‬ ‫مجـدد اب راههـا‪،‬و دهانـه پـل ها‪ ،‬امـاده باش کامـل نیروهـای اجرایی و‬ ‫عملیاتـی از مـوارد حائـز اهمیـت و الزم االجـرا در جلسـه بود‪.‬‬ ‫️رییـس سـتاد مدیریـت بحـران شـهرداری بـا بیـان اینکـه مجموعـه‬ ‫شـهرداری شـیرود تمامـی تمهیـدات را بـرای ارائـه خدمـات مطلـوب و‬ ‫شایسـته در راسـتای گـذار از بحـران هـا بـه کار خواهد بسـت افـزود ‪ :‬در‬ ‫صـورت بـارش های سـیل اسـا و حتی بـارش احتمالی بـرف این رحمت‬ ‫زیبـای الهـی تمـام توان خـود را برای خدمات رسـانی بهتر به شـهروندان‬ ‫عزیـز بـه کارخواهیم بسـت‪ .‬انتظـار داریم شـهروندان گرامی بـا توجه به‬ ‫هشـدارهای مدیریـت بحران کشـور‪ ،‬با مدیریت شـهری شـیرود همکاری‬ ‫و همراهـی نمایند‪.‬‬ صفحه 4 ‫اقتصادی‬ ‫شمال‬ ‫سه شنبه ‪ 27 /‬ابان ‪ / 1399‬شماره ‪750‬‬ ‫خبر‬ ‫گزارش‬ ‫خبر‬ ‫پیش بینی افزایش ‪ ۶۰‬درصدی بودجه‬ ‫مازندران در ‪۱۴۰۰‬‬ ‫مفیـد غالمـی راد در حاشـیه نشسـت شـورای برنامه ریـزی که به منظور بررسـی‬ ‫بودجـه پیشـنهادی اسـتان بـرای سـال اینـده تشـکیل شـد ‪ ،‬در گفـت و گـو بـا‬ ‫خبرنـگار ایرنـا افـزود ‪ :‬انچـه تـا امـروز بـرای بودجـه سـال ‪ ۱۴۰۰‬اسـتان در نظر‬ ‫گرفتـه شـده اسـت رقـم یکهـزار و ‪ ۱۰۰‬میلیـارد تومان اسـت‪.‬‬ ‫بودجـه مازنـدران در سـال گذشـته حـدود ‪ ۷۰۰‬میلیـارد تومـان بـود کـه از ایـن‬ ‫میـزان حـدود ‪ ۷۰‬درصـد مربـوط بـه هزینـه جـاری یـا حقـوق کارکنـان دولـت بود‪.‬‬ ‫ایـن مسـئول گفت ‪ :‬در حـوزه عمومی چند بسـتر برای تامین ردیـف های بودجه‬ ‫به ما ابالغ شـده سـت که شـامل ارزش افزوده ‪ ،‬دوسـوم نفت و اعتبارات اسـتانی‬ ‫اسـت که در هر سـه حوزه تا اینجا نسـبت به سـال جاری رشـد خواهیم داشـت‪.‬‬ ‫رییـس سـازمان برنامـه و بودجـه مازنـدران اظهـار داشـت ‪ :‬البتـه ایـن اعتبـارات‬ ‫مربـوط بـه جـدول ‪ ۱۰‬و ‪ ۱۰.۱‬الیحه بودجه اسـت ولـی در اعتبـارات دیگر که در‬ ‫طـول سـال بـه مـا ابلاغ می شـود ایـن رقم بیشـتر خواهد شـد‪.‬‬ ‫غالمـی راد همچنیـن ویژگـی هـای بودجـه سـال ‪ ۱۴۰۰‬را تشـریح کـرد و گفت‬ ‫‪ :‬یکـی از مهـم تریـن ویژگـی هـای بودجـه سـال اینـده تاثیر مسـتقیم دسـتگاه‬ ‫هـای دولتـی اسـتان بـا چانه زنـی بر میـزان بودجه و امـکان باال بـردن و هدفمند‬ ‫سـازی ان اسـت کـه در شـورای برنامـه ریـزی اسـتان ها مـورد بررسـی و ارزیابی‬ ‫قـرار مـی گیرد‪.‬‬ ‫وی از توسـعه الگـوی مشـارکت بخـش عمومـی و خصوصـی ‪ ،‬تاکیـد بـر مدیریت‬ ‫کرونـا ‪ ،‬معیشـت مـردم و رونـق تولید بـه عنوان دیگـر ویژگی ها یـا جهت گیری‬ ‫کلـی بودجه سـال ‪ ۱۴۰۰‬یـاد کرد‪.‬‬ ‫تخصیص ‪ ۴۲‬درصدی بودجه سال ‪۹۹‬‬ ‫رییـس سـازمان برنامـه و بودجه مازنـدران همچنین گفت که بودجه سـال جاری‬ ‫اسـتان تاکنـون ‪ ۴۲‬درصـد جـذب شـده و فراینـد جذب بقیـه نیز در حـال انجام‬ ‫اسـت‪.‬وی تخصیـص اعتبـارات عمرانـی مازنـدران در سـال ‪ ۹۹‬را هـم ‪ ۴۲‬درصـد‬ ‫اعلام کـرد و افـزود ‪ :‬این درحالی اسـت که در سـال ‪ ۹۸‬کال ‪ ۴۲‬درصـد اعتبارات‬ ‫عمرانـی اسـتان تخصیص یافتـه و جذب شـده بود‪.‬‬ ‫غالمـی راد پیـش بینـی کرد که بخـش اعظم اعتبارت عمرانی اسـتان تـا پیش از‬ ‫پایان سـال مالـی تخصیص یافته و جذب شـود‪.‬‬ ‫سـال مالـی از تیـر مـاه هـر سـال شـروع مـی شـود و تـا پایـان خـرداد سـال بعد‬ ‫ادامـه دارد‪.‬‬ ‫سامانه «برق من»‪ ،‬طرحی نو برای‬ ‫قطع زنجیره کرونا‬ ‫مدیـر عامـل شـرکت توزیـع بـرق غرب‬ ‫مازنـدران‪ :‬سـامانه بـرق مـن بـا هـدف‬ ‫ارائـه خدمات غیرحضوری به مشـترکان‬ ‫شـرکت بـرق اذرمـاه امسـال راه اندازی‬ ‫می شـود‪.‬‬ ‫بـه گـزارش خبرگـزاری صداوسـیمای‬ ‫مرکـز مازنـدران‪ ،‬کیـوان فرحـزاد مدیـر‬ ‫عامـل شـرکت توزیـع بـرق غـرب‬ ‫مازنـدران از راه انـدازی اپلیکیشـن‬ ‫غیرحضـوری بـرق بـا ارائـه ی ‪ ۴۰‬نـوع‬ ‫خدمـت بـه نـام «برق مـن» خبـر داد و‬ ‫گفـت‪ :‬مشـترکین می توانند بـا ثبت نام‬ ‫در این سـامانه‪ ،‬تمامـی خدمات عمومی‬ ‫مـورد نیـاز را بـا توجـه بـه شـرایط‬ ‫کرونایـی بدون مراجعه حضـوری و تنها‬ ‫از طریـق گوشـی تلفـن همراه خـود در‬ ‫هـر زمانـی و از هـر نقطـه ای دریافـت‬ ‫کنند ‪.‬‬ ‫فرحـزاد با اشـاره بـه راه اندازی سـامانه‬ ‫بـرق مـن از اذرمـاه امسـال‪ ،‬افـزود‪:‬‬ ‫شـهروندان می تواننـد بـا دریافـت‬ ‫اپلیکیشـن «برق مـن» از نرم افـزار کافه‬ ‫بـازار و یـا سـایت شـرکت توزیـع بـرق‬ ‫غرب مازنـدران خدمات مـورد نیاز خود‬ ‫را دریافـت کننـد‪.‬‬ ‫او بـا اشـاره بـه ویژگی های ایـن نرم افزار‬ ‫خبر‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی شـیالت مازنـدران ‪ ،‬بـه‬ ‫منظـور مبـارزه بـا صید غیر مجـاز و با هـدف تثبیت‬ ‫شـغل صیـادی و حفاظـت از گونه هـای ارزشـمند‬ ‫دریـای خـزر ‪ ،‬حسـن اسـحاقی مدیـر کل شـیالت‬ ‫مازنـدران طـی نشسـتی بـا سـرهنگ محمـد محمد‬ ‫گفـت‪ :‬اپلیکیشـن «بـرق مـن» از‬ ‫امکاناتـی همچـون نمایـش اطالعـات و‬ ‫وضعیـت اخرین قبض‪ ،‬امـکان پرداخت‬ ‫انـی قبـض‪ ،‬نمایـش سـوابق پرداخـت‪،‬‬ ‫نمایـش سـوابق مصـرف‪ ،‬ثبـت قرائـت‬ ‫توسـط مشـترک (خوداظهاری)‪ ،‬نمایش‬ ‫ماشـین حسـاب تعرفـه بـرای مدیریـت‬ ‫مصـرف‪ ،‬امـکان ثبـت درخواسـت‬ ‫انشـعاب جدیـد و امـکان پیگیـری و‬ ‫پرداخـت هزینـه انشـعاب‪ ،‬امـکان ثبت‬ ‫درخواسـت تفکیـک و ادغـام‪ ،‬امـکان‬ ‫ثبـت درخواسـت تغییـر نـام و مـکان‪،‬‬ ‫امـکان ثبـت درخواسـت جمـع اوری و‬ ‫وصل انشـعاب و امکان ثبت درخواسـت‬ ‫ازمایـش کنتـور برخـوردار اسـت و‬ ‫مشـترکان پـس از نصـب ایـن نرم افـزار‬ ‫می تواننـد از خدمـات غیرحضـوری‬ ‫بهره منـد شـوند‪.‬‬ ‫مدیـر عامـل شـرکت توزیـع بـرق غرب‬ ‫مازنـدران در خصـوص نحـوه کارکـرد‬ ‫ایـن سـامانه گفـت‪ :‬شـهروندان مـی‬ ‫تواننـد کلیـه سـوال هـای خـود را در‬ ‫سـامانه ثبـت کـرده و بـا دریافـت کـد‬ ‫رهگیـری‪ ،‬در کمتریـن زمـان زمـان‬ ‫بـه صـورت هوشـمند درخواسـت انهـا‬ ‫رسـیدگی مـی شـود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫نشست همکاری اداره کل شیالت مازندران با رئیس پلیس‬ ‫امنیت اقتصادی و رئیس پلیس فتا مازندران به منظور مبارزه با‬ ‫صید غیر مجاز‬ ‫پـور رئیس پلیـس امنیت اقتصـادی و‬ ‫سـرهنگ سامع خورشـاد رئیس پلیس‬ ‫فتـا اسـتان مازنـدران ضمـن تبییـن و‬ ‫تشـریح فعالیت هـا و سیاسـت های‬ ‫شـیالت مازندران اظهار داشـت ‪ :‬حفظ‬ ‫و حراسـت از ‪ ۴۰۰‬کیلومتـر پهنه ابی‬ ‫مازنـدران نیازمنـد همـکاری و تعامـل‬ ‫بـا دسـتگاه هـای مرتبـط می باشـد تا‬ ‫بتـوان بـه هدفمـان کـه همان مبـارزه‬ ‫بـا صیـد غیـر مجـاز و تثبیـت شـغل‬ ‫صیـادی اسـت ‪ .‬در ادامـه سـرهنگ محمـد پـور و‬ ‫سـرهنگ خورشـاد ضمـن اسـتقبال از همـکاری بـا‬ ‫اداره کل شـیالت مازنـدران بـر اجـرای بازدیدهـا و‬ ‫گشـت های مشـترک تاکیـد نمودنـد‪.‬‬ ‫برگزاری اولین جلسه مشترک ادارات کل تعاون‬ ‫کار و رفاه اجتماعی و دادگستری‬ ‫مدیر زراعت جهاد کشاورزی مازندران خبر داد‬ ‫توزیع ‪ ۷‬هزار تن بذر گواهی شده در مازندران‬ ‫مدیـر زراعـت جهـاد کشـاورزی مازنـدران از توزیع‬ ‫هفـت هـزار و ‪ ۸۸‬تـن بذر برای کشـت سـال زراعی‬ ‫جـاری بین کشـاورزان این اسـتان خبـر داد‪.‬‬ ‫عبـاس پورنصـراهلل اظهـار کرد‪ :‬سـال زراعـی جاری‬ ‫توزیـع سـه هـزار و ‪ ۶۰۰‬تن بـذر گنـدم‪ ۲ ،‬هزار تن‬ ‫بـذر شـالی‪ ۷۶۰ ،‬تـن بـذر شـبدر علوفـه ای‪۴۰۰ ،‬‬ ‫تـن بـذر سـویا‪ ۲۰۶ ،‬تن جـو‪ ۴۲ ،‬تن بـذر کلزا‪۴۰ ،‬‬ ‫تـن بـذر سـبزیجات برگـی و غـده ای و حـدود ‪۴۰‬‬ ‫تـن بـذر پنبـه مـورد نیـاز کشـاورزان مازندرانی در‬ ‫راسـتای حمایـت از بخش کشـاورزی از ابتدای مهر‬ ‫اغـاز شـده و تـا پایان سـال ادامـه خواهد داشـت‪.‬‬ ‫وی ادامـه داد‪ :‬بـا توجـه بـه بررسـی هـای صـورت‬ ‫گرفتـه پیـش بینـی مـی شـود بـرای سـال زراعـی‬ ‫جـاری در سـطح ‪ ۲۹‬هـزار هکتـار گندم بـه صورت‬ ‫دیـم و ‪ ۲۶‬هـزار هکتـار نیـز گنـدم ابـی‪ ۲۱۴ ،‬هزار‬ ‫هکتـار کشـت اول برنـج و ‪ ۱۰۵‬هـزار هکتار کشـت‬ ‫مجـدد و پـرورش رتـون‪ ۲۹ ،‬هـزار هکتـار جـو‪،‬‬ ‫‪ ۲۵‬هـزار هکتـار شـبدر و ‪ ۳۰‬هـزار هکتـار انـواع‬ ‫سـبزیجات کشـت شـود‪.‬‬ ‫مدیـر زراعت سـازمان جهاد کشـاورزی مازنـدران با‬ ‫اشـاره بـه افزایـش تولیـد هـزار و ‪ ۳۰۰‬تنـی توزیع‬ ‫بـذر شـالی نسـبت بـه سـال گذشـته‪ ،‬گفـت‪ :‬در‬ ‫راسـتای برنامه حمایتی دولت از کشـاورزان‪ ،‬امسال‬ ‫‪ ۲‬هـزار تـن بذر شـالی شـامل رقـم برنج هاشـمی‪،‬‬ ‫طـارم‪ ،‬شـیرودی‪ ،‬نـدا و فجـر از اوایل بهمـن توزیع‬ ‫خواهد شـد‪.‬‬ ‫وی تصریـح کرد‪ :‬تاکنون مراحل کشـت جو‪ ،‬شـبدر‬ ‫و کلـزا بـه اتمـام رسـیده و ‪ ۷۰‬درصد کشـت گندم‬ ‫و ‪ ۷۰‬درصـد انـواع سـبزیجات در سـطح زمین های‬ ‫کشـاورزی اسـتان انجام شـده است‪.‬‬ ‫پورنصـراهلل همچنیـن از خریـد تضمینـی ‪ ۶۲‬هـزار‬ ‫تـن گنـدم در سـال جـاری از کشـاورزان اسـتان‬ ‫مازنـدران خبـر داد و اظهـار داشـت‪ :‬ایـن رقـم در‬ ‫سـال گذشـته ‪ ۵۰‬هـزار تـن بـود‪.‬‬ ‫بـه گفتـه وی‪ ،‬امسـال ‪ ۱۱‬هـزار و ‪ ۲۰۰‬تـن کلـزا‬ ‫به صـورت تضمینی از کشـاورزان اسـتان خریداری‬ ‫شـده است‪.‬‬ ‫بـه گـزارش پایـگاه خبـری جهـاد کشـاورزی‬ ‫مازندران‪،‬مدیـر زراعـت سـازمان جهـاد کشـاورزی‬ ‫مازنـدران بـا بیان اینکه امسـال ‪ ۱۵۰‬هـزار تن کود‬ ‫یارانـه دار (تکلیفـی) بـرای حمایـت از کشـاورزان‬ ‫توزیـع خواهد شـد‪ ،‬گفـت‪ :‬تاکنون ‪ ۱۳‬هـزار و ‪۵۰۰‬‬ ‫کـود اوره‪ ۴۰۰ ،‬تـن کودهـای فسـفاته و ‪ ۷۰۷‬تـن‬ ‫کودهای پتاسـه برای کشـت پاییزه بین کشـاورزان‬ ‫توزیع شـده اسـت‪.‬‬ ‫اعزام مشموالن وظیفه عمومی پایه خدمتی اذر ‪99‬‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل تعـاون‪ ،‬کار و‬ ‫رفاهـه اجتماعـی اسـتان گیلان ‪ :‬در اجـرای تفاهـم‬ ‫نامـه وزارت تعاون کار و رفـاه اجتماعی و قوه قضاییه‬ ‫‪ ،‬اولین نشسـت مشـترک دو دستگاه اسـتانیدر اداره‬ ‫کل دادگسـتری اسـتان برگزار شـد‪.‬‬ ‫در ایـن نشسـت کـه واحـدی مقـدم معـاون مالـی و‬ ‫پشـتیبانی دادگسـتری و علیزاده مدیرکل تعاون کار‬ ‫و رفـاه اجتماعـی اسـتان به همراه جمعـی از مدیران‬ ‫و روسـا و کارشناسـان دو دسـتگاه حضـور داشـتند‬ ‫دربـاره تفاهـم نامه مشـترک بحث و بررسـی و مقرر‬ ‫شـد در خصـوص ایجـاد بانـک اطالعاتـی تعاونـی‬ ‫هـای زیـر مجموعـه دادگسـتری اسـتان و اتخـاذ‬ ‫تصمیـم بـرای رفـع مشـکالت انهـا ‪ ،‬برگـزاری دوره‬ ‫های اموزشـی بـرای مدیـران تعاونی هـای مربوطه ‪،‬‬ ‫ایجـاد تعاونـی های جدیـد اعتبار و مسـکن کارکنان‬ ‫ادارات دادگسـتری و ایجـاد شـعبات تخصصـی برای‬ ‫رسـیدگی به دعـاوی تعاونی ها اقدامـات الزم صورت‬ ‫پذیرد‪.‬‬ ‫همچنیـن در پایـان ایـن نشسـت بـر ادامـه برگزاری‬ ‫ان بـه صـورت ماهانـه تاکید شـد‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫بـه گـزارش خبرنگار پایـگاه خبری پلیس‪ ،‬سـرهنگ‬ ‫وحیـد بریمانـی در تشـریح ایـن خبـر‪ ،‬گفـت‪ :‬اعزام‬ ‫کلیـه مشـموالن پایـه خدمتـی اذر مـاه بـا مـدرک‬ ‫تحصیلـی دانشـگاهی فوق دیپلـم و باالتر روز شـنبه‬ ‫یکـم اذر مـاه و اعـزام مشـموالن با مـدرک تحصیلی‬ ‫غیـر دانشـگاهی دیپلم وپائین تر روز دوشـنبه سـوم‬ ‫اذر مـاه انجـام خواهد شـد‪.‬‬ ‫معـاون وظیفـه عمومـی فرماندهـی انتظامی اسـتان‬ ‫مازنـدران‪ ،‬افزود‪ :‬مشـموالن بایسـتی قبـل از ورود به‬ ‫مراکـز امـوزش‪ ،‬بهداشـت فـردی را رعایـت کـرده و‬ ‫وسـایل شـخصی را بهمراه داشـته باشـند‪.‬‬ ‫وی همچنیـن اظهـار داشـت‪ :‬اعزام مشـموالن مراکز‬ ‫امـوزش داخـل اسـتان خـود معـرف و بصـورت‬ ‫حضـوری اسـت و اعـزام مشـموالن خـارج اسـتان از‬ ‫پـارک شـهید زارع سـاری انجـام مـی گیـرد‪.‬‬ ‫سـرهنگ بریمانـی همچنیـن خاطرنشـان کـرد‪ :‬بـه‬ ‫علت شـیوع ویـروس کرونا حضور و اسـتقرار خانواده‬ ‫مشـموالن در محـل اعـزام ممنوع اسـت‪.‬‬ ‫معـاون وظیفه عمومی اسـتان بـا بیان این کـه اعزام‬ ‫بـه مرخصی سـربازان در طـول دوره امـوزش امکان‬ ‫پذیـر نیسـت‪ ،‬اظهـار داشـت‪ :‬الزم اسـت سـربازان‬ ‫گرامـی کلیـه مـدارک اعـزام و مـدارک مربـوط بـه‬ ‫متاهلـی‪ ،‬پـدر نظامـی‪ ،‬فـوت والدین و یـا جانبازی را‬ ‫بـه همراه داشـته باشـند‪.‬‬ ‫دانشگاه مازندران ‪ ۳۰۰‬دانشجوی‬ ‫خارجی جدید جذب کرد‬ ‫مدیـر دفتـر همکاری هـای امـور بین الملـل‬ ‫دانشـگاه مازنـدران از ورود ‪ ۳۰۰‬دانشـجوی‬ ‫خارجـی جدیـد بـه ایـن دانشـگاه در سـال‬ ‫تحصیلـی جدیـد خبر داد و گفت کـه جذب این‬ ‫تعـداد دانشـجوی خارجـی جدیـد بـا توجـه بـه‬ ‫شـرایط کرونایـی و تحریم هـا غیـر منتظـره بـود‪.‬‬ ‫دکتـر محمـود عزیـزی وجـود زیرسـاخت هـای‬ ‫علمـی مناسـب و تکاپـوی موثـر ارتباطـات بین‬ ‫المللـی دانشـگاه را در جذب این تعداد دانشـجو‬ ‫موثر دانسـت و افزود که احتمـاال اگر محدودیت‬ ‫هـای ناشـی از شـیوع کرونـا و تحریم هـا وجود‬ ‫نداشـت ‪ ،‬امار دانشـجویان خارجی جدید بیشتر‬ ‫می شـد‪.‬‬ ‫وی گفـت کـه دانشـجویان خارجـی جدیـد از‬ ‫کشـورهای منطقـه بخصـوص تاجیکسـتان‪،‬‬ ‫افغانسـتان‪ ،‬عراق‪ ،‬سـوریه و چند کشـور اسیایی‬ ‫دیگـر و همچنیـن چندیـن کشـور افریقایـی‬ ‫هسـتند‪.‬‬ ‫عزیـزی افـزود کـه در حـال حاضـر با احتسـاب‬ ‫ورودی هـای سـال هـای قبـل ‪ ،‬حـدود ‪۵۰۰‬‬ ‫دانشـجوی خارجـی در دانشـگاه مازنـدران در‬ ‫حـال تحصیـل هسـتند‪.‬‬ ‫دانشـگاه مازنـدران تنهـا دانشـگاه دولتـی مـادر‬ ‫اسـتان اسـت کـه بیـش از ‪ ۱۳‬هزار دانشـجو در‬ ‫‪ ۲۵۰‬رشـته مقاطـع مختلـف تحصیلـی دارد‪.‬‬ ‫مدیـر دفتـر همکاری هـای امـور بین الملـل‬ ‫دانشـگاه مازنـدران همچنیـن در خصـوص تاثیر‬ ‫شـیوع ویـروس کرونـا در جـذب دانشـجویان‬ ‫خارجـی ‪ ،‬گفـت‪ :‬خوشـبختانه نـه تنهـا کرونـا‬ ‫تاثیـری منفـی در جـذب دانشـجو خارجـی‬ ‫نداشـته اسـت بلکه از نظـر اقتصادی نیـز به نفع‬ ‫دانشـجویان خارجـی شـده اسـت‪.‬‬ ‫وی توضیـح داد ‪ :‬بـا توجـه بـه شـیوع ویـروس‬ ‫کرونـا و عـدم حضـور دانشـجو در دانشـگاه و‬ ‫عـدم نیـاز بـه خوابـگاه ‪ ،‬هزینه های داشـجویان‬ ‫کاهـش یافتـه اسـت و انهـا براحتـی در کشـور‬ ‫خـود بـا حضـور در کالس هـای مجـازی تـرم‬ ‫تحصیلـی را پشـت سـر مـی گذارنـد‪.‬‬ ‫عزیـزی بـا بیـان اینکـه بیشـتر دانشـجویان‬ ‫خارجـی جـذب شـده در رشـته هایـی همچون‬ ‫زبـان انگلیسـی ‪ ،‬حقـوق ‪ ،‬مدیریـت و کامپیوتـر‬ ‫تحصیـل مـی کننـد ‪ ،‬گفـت ‪ :‬ایـن رشـته هـا‬ ‫واحدهـای عملـی نـدارد و از طریـق مجـازی‬ ‫کالس هـا برگـزار مـی شـود بـه همیـن دلیـل‬ ‫خللـی در رونـد امـوزش ایجـاد نخواهـد شـد‪.‬‬ ‫دانشـگاه مازنـدران حـدود ‪ ۴۰۰‬عضـو هیـات‬ ‫علمـی دارد و دانشـجویان ان هم در بیش از ‪۸۰‬‬ ‫رشـته مقطع کارشناسـی در دوره هـای روزانه و‬ ‫شـبانه‪ ،‬بیـش از ‪ ۱۰۰‬رشـته گرایـش در مقطـع‬ ‫کارشناسـی ارشـد و ‪ ۶۶‬رشـته گرایش در مقطع‬ ‫دکتـرا تحصیـل مـی کنند‪.‬‬ ‫تولید ‪ 160‬تن توت فرنگی در‬ ‫گلوگاه‪ /‬اغاز کشت توت فرنگی‬ ‫بـه گـزارش پایـگاه اطلاع رسـانی سـازمان‬ ‫جهاد کشـاورزی مازنـدران (مازندپـاج)‪ ،‬مهدی‬ ‫باباجانی با اشـاره به شـروع کشـت توت فرنگی‬ ‫در هفـت هکتـار از زمین هـای کشـاورزی‬ ‫شهرسـتان گلـوگاه‪ ،‬گفت‪ :‬پیش بینی می شـود‬ ‫امسـال ‪ 10‬هکتـار زمین هـای کشـاورزی ایـن‬ ‫شهرسـتان بـه کشـت تـوت فرنگـی اختصاص‬ ‫یابد‪.‬‬ ‫وی بـا بیـان اینکـه سـال زراعـی گذشـته ‪6‬‬ ‫هکتـار از مـزارع ایـن شهرسـتان بـه کشـت‬ ‫توت فرنگـی اختصـاص یافـت‪ ،‬افـزود‪ 105 :‬تن‬ ‫تـوت فرنگـی از ایـن اراضـی برداشـت و روانـه‬ ‫بـازار مصـرف شـد‪.‬‬ ‫سرپرسـت مدیریت جهاد کشـاورزی شهرستان‬ ‫گلـوگاه بـا بیـان اینکـه هرسـاله کشـت تـوت‬ ‫فرنگـی تـا پایـان اذرمـاه در ایـن شهرسـتان‬ ‫ادامـه دارد‪ ،‬گفـت‪ :‬تـوت فرنگـی از محصـوالت‬ ‫مهمـی اسـت کـه در سـطح ایـن شهرسـتان‬ ‫کشـت می شـود‪.‬‬ ‫باباجانـی بـا بیـان اینکـه کشـت تـوت فرنگـی‬ ‫علاوه بـر اشـتغالزایی بـاال‪ ،‬درامدزایـی خوبـی‬ ‫هـم دارد‪ ،‬افـزود‪ :‬تـوت فرنگـی بـه دلیـل بهره‬ ‫وری مناسـب از زمیـن‪ ،‬ارزش غذایـی بـه ویـژه‬ ‫وجـود ویتامین هـا و عناصر غذایی مـورد توجه‬ ‫تولیدکننـدگان قـرار گرفتـه و در سـال های‬ ‫اخیـر سـطح زیرکشـت ان افزایـش یافتـه اسـت‪.‬‬ ‫وی در پایـان پیش بینـی کـرد امسـال بـا‬ ‫میانگیـن عملکـرد ‪ 16‬تـن تـوت فرنگـی در‬ ‫هکتـار‪ 160 ،‬تـن توت فرنگـی تولید و بـه بازار‬ ‫مصـرف عرضـه شـود‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫فرهنگی اجتماعی‬ ‫سه شنبه ‪ 27 /‬ابان ‪ / 1399‬شماره ‪750‬‬ ‫خبر‬ ‫گزارش‬ ‫رئیس مجمع نمایندگان مازندران‪:‬‬ ‫کتاب چراغ هدایت انسان برای یافتن مسیر‬ ‫راستین و اصیل انسانی است‬ ‫رئیـس مجمـع نماینـدگان مازنـدران در پیامـی ضمـن گرامیداشـت هفتـه کتـاب‪،‬‬ ‫کتابخوانـی و کتابـدار‪ ،‬کتـاب را چـراغ هدایت انسـان برای یافتن مسـیر راسـتین و‬ ‫اصیل انسـانی دانسـت‪.‬‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل کتابخانـه های عمومـی مازنـدران‪ ،‬مهدی سـعادتی نماینده‬ ‫مـردم شـریف بابـل در مجلس شـورای اسلامی و رئیس مجمـع نماینـدگان مازنـدران در پیامی‬ ‫ضمـن گرامیداشـت هفتـه کتاب‪ ،‬کتابخوانـی و کتابدار‪ ،‬کتـاب را چراغ هدایت انسـان برای یافتن‬ ‫مسـیر راسـتین و اصیل انسـانی دانست‪.‬‬ ‫در این پیام امده است‪:‬‬ ‫کتـاب میراثـی مانـدگار‪ ،‬پدیـده ای باشـکوه و بـا ارزش و عنصـری رشـد افریـن و روشـنگر در‬ ‫پهنـه زندگـی بشـر اسـت وتجربـه جهانـی نشـان می دهـد کـه رشـد و توسـعه تمدن هـا‪ ،‬ریشـه‬ ‫در رشـد فکـری و فرهنگـی ان جامعـه دارد و بـدون رشـد فرهنـگ کتاب خوانـی در جوامـع‪،‬‬ ‫نمی تـوان بـه رشـد هیـچ تمدنـی دل خـوش کرد‪.‬نقـش کتابخانه ها نیـز در انتقـال علوم بـه افراد‪،‬‬ ‫بسـیار سـازنده بـوده اسـت‪ ،‬از ایـن رو کتابخانـه را می توان به عنـوان کانون همایـش صاحب نظران‬ ‫و مـوزه پرطـراوت اندیشـمندان دانسـت به طوری کـه ایـن نهـاد‪ ،‬می توانـد بالندگـی و شـکوفایی‬ ‫ش امـوزان و دانشـجویان را به ارمغـان اورده و درنتیجه به تولید اندیشـه‪ ،‬دانش‬ ‫اسـتعدادهای دانـ ‏‬ ‫و رشـد فرهنـگ مطالعاتـی جامعـه منجر شـود‪.‬‬ ‫اینجانـب ضمـن تبریـک هفته کتـاب‪ ،‬کتابخوانـی و کتابـدار‪ ،‬از تمامی تالشـگران عرصه اندیشـه‬ ‫و قلـم نهایـت تقدیـر و قدردانـی را دارم و از خداونـد متعـال توفیق روز افزونشـان را خواسـتارم‪.‬‬ ‫مازندران؛ متناسب با قابلیت ورزش قهرمانی و‬ ‫مدال اوری دیده نشد‬ ‫شمال‬ ‫مدیرکل اموزش و پرورش مازندران خبر داد‪:‬‬ ‫راه اندازی کانال کتابشاد برای دانش اموزان‬ ‫بـه گـزارش اداره اطلاع رسـانی و‬ ‫روابـط عمومـی امـوزش و پـرورش‬ ‫مازنـدران؛ علیرضـا سـعدی پور ضمن‬ ‫تبریـک هفتـه کتاب و کتـاب خوانی‪،‬‬ ‫گفـت‪ :‬هفتـه کتـاب و کتابخوانـی‬ ‫بهانـه ای اسـت که بـه خانـواده کتاب‬ ‫جانی بدهیـم‪ .‬تفاوت ایـن دوره هفته‬ ‫کتـاب‪ ،‬بـا سـال های دیگـر در ایـن‬ ‫اسـت کـه بـا توجـه بـه شـرایطی که‬ ‫ویـروس کرونابوجـود اورد‪ ،‬برخـی از‬ ‫خانـواده هـا بـه منظـور سـپری ایـن‬ ‫ایـام در منـزل بـه ان روی اوردنـد‬ ‫وکـور سـوی امیـد کتـاب و کتـاب‬ ‫خوانـی در جامعـه ایرانـی بـار دیگـر‬ ‫جـان گرفـت‪.‬‬ ‫ایـن مقـام مسـئول بـا اشـاره بـه بـه‬ ‫ترویج فرهنگ کتـاب و کتابخوانی در‬ ‫بیـن دانش امـوزان‪ ،‬افـزود‪ :‬بـا هـدف‬ ‫پیگیـری و اجـرای برنامه های نهضت‬ ‫مطالعـه مفیـد در فضـای مجـازی‬ ‫‪ ،‬کانـال «کتابشـاد» بـا همـکاری دو‬ ‫جانبـه معاونـت پرورشـی و فرهنگـی‬ ‫امـوزش و پـرورش مازنـدران و نهـاد‬ ‫کتابخانـه هـای عمومی مازنـدران راه‬ ‫انـدازی شـد کـه امید اسـت بـا ایجاد‬ ‫ایـن کانال بـاب مطالعه بـه روی همه‬ ‫دانش اموزان اسـتان گشـوده شـده و‬ ‫علـم امـوزی فقـط مختص بـه کتب‬ ‫درسـی نباشد‪.‬‬ ‫مدیـرکل اموزش و پـرورش مازندران‬ ‫بـا اشـاره به محـور فعالیت هـای این‬ ‫کانال‪ ،‬خاطرنشـان کـرد‪ :‬در این کانال‬ ‫بـه مـواردی چـون‪ :‬معرفـی کتـاب‬ ‫هـای مناسـب و مفیـد‪ ،‬ارائـه فایـل‬ ‫پـی دی اف کتـاب هـای منتخـب‪،‬‬ ‫اطالعیـه هـا و اخبـار حـوزه کتـاب‪،‬‬ ‫اشـنایی بـا نویسـندگان بـزرگ ایران‬ ‫و جهـان‪ ،‬فایـل هـای اموزشـی( فـن‬ ‫نویسـندگی ‪ ،‬انتخـاب کتاب مناسـب‬ ‫‪ ،‬روش صحیـح مطالعـه و ‪ ،) ...‬معرفی‬ ‫کتابخوانان برتر‪ ،‬مسـابقات کتابخوانی‬ ‫و کلیـپ هـای دانـش امـوزی معرفی‬ ‫کتابـی که خوانـده اند‪ ،‬اشـاره خواهد‬ ‫شد ‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره بـه معرفـی کتـاب های‬ ‫برگزیـده کـه ایـن امـر نیـز بـه عهده‬ ‫دانش امـوزان اسـت‪ ،‬خاطرنشـان‬ ‫کـرد‪ :‬دانـش اموزان عزیـز می توانند‬ ‫کتابـی را کـه خوانـده انـد را در یـک‬ ‫فیلـم حداکثـر ‪ ۳‬دقیقـه ای معرفـی‬ ‫مشـخصات اثـر الزامـا باید بـه صورت‬ ‫زیرنویـس (‪)Caption‬بـوده و بـه‬ ‫اثـر چسـبیده باشـد‪ .‬در دو پیـام جدا‬ ‫نبا شد ‪.‬‬ ‫وی در پایـان بـا اشـاره بـه تقدیـر‬ ‫از دانش امـوزان در ایـن پویـش‪،‬‬ ‫خاطرنشـان کرد‪ :‬هر مـاه به ‪ 10‬نفر از‬ ‫دانش امـوزان برتر کـه کلیپ معرفی‬ ‫کتـاب انهـا در کانال بار گذاری شـده‬ ‫جوایـز ارزنـده ای اهـدا خواهد شـد و‬ ‫پـس از برگـزاری هـر دوره مسـابقه‬ ‫کتابخوانـی از دانش امـوزان برگزیده‬ ‫بـا اهدای لـوح تقدیـر و جوایز تجلیل‬ ‫بـه عمـل خواهـد امد‪.‬‬ ‫کننـد و فایـل انـرا جهت بـار گذاری‬ ‫در کانـال بـه ایـدی @_‪ketab‬‬ ‫‪ shad‬کانـال ارسـال کننـد‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره بـه ویژگـی هـای اثـار‬ ‫ارسـالی توسـط دانش امـوزان در‬ ‫ارتبـط بـا معرفی کتـاب‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫اثار ارسـالی باید حـاوی ویژگی هایی‬ ‫از قبیـل‪ :‬موضـوع کتـاب‪ ،‬نـام کتاب‪،‬‬ ‫نویسـنده کتـاب‪ ،‬نـام نام خانوادگـی‬ ‫دانش امـوز‪ ،‬نـام مدرسـه‪ ،‬دوره‬ ‫تحصیلی و نام شهرسـتان باشـند‪،‬در‬ ‫غیر ایـن صورت‪،‬دبیرخانـه از پذیرش‬ ‫و بارگـذاری اثـار معـذور اسـت‪.‬‬ ‫همچنیـن شـایان ذکـر اسـت کـه‬ ‫خبر‬ ‫مدیرکل زندانهای استان مازندران در ایین تکریم و معارفه رئیس کانون اصالح و تربیت؛‬ ‫کانون یک مدرسه است و مهرجو باید دانش و حرفه و فن بیاموزد‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل ورزش‬ ‫و جوانـان مازنـدران‪ ،‬دکتـر حسـن رنگـرز در‬ ‫برنامـه ورزش مازنـدران گفـت ‪:‬یـک سـوم‬ ‫مـدال هـای ورزش کشـور در المپیـک هـا‬ ‫توسـط ورزشـکاران مازندرانـی بدسـت امـده‬ ‫اسـت امـا به بـاور قلبی این اسـتان متناسـب‬ ‫بـا قابلیـت هـای مـدال اوری ان دیده نشـده‬ ‫اسـت ‪ .‬وی افـزود؛ بـه لحـاظ امـاری سـهم‬ ‫ورزش مازنـدران در کشـور بـی بدیـل اسـت‬ ‫و در سـال ‪ ۹۸‬تقریبـا هـر روز یـک مـدال‬ ‫بیـن المللی کسـب کردیم و معتقـدم تقویت‬ ‫ورزش مازنـدران قطعـا تقویـت ورزش ایـران‬ ‫را در پـی دارد‪ .‬مدیـرکل ورزش و جوانـان بـا‬ ‫اشـاره بـه وضعیـت زیرسـاخت هـای اسـتان‬ ‫اظهـار داشـت؛ در دهـه هـا و سـال هـای‬ ‫گذشـته اولویـت هـای ورزش اسـتان بـه‬ ‫خوبـی دسـته بنـدی نشـد و گرچـه از لحاظ‬ ‫سـرانه ورزشـی جـزو ‪ ۵‬اسـتان برتـر کشـور‬ ‫هسـتیم امـا بـا توجـه بـه میـزان گرایـش به‬ ‫ورزش ایـن میـزان کافی نیسـت‪ .‬وی در ادامه‬ ‫گفـت ‪ ۲۵ :‬درصـد جمعیت اسـتان مازندران‬ ‫جـوان هسـتند و همچنیـن از همـه اقشـار و‬ ‫سـنین ورزشـکار داریـم کـه می طلبـد برای‬ ‫تکمیـل و تجهیـز اماکن ورزشـی بـا توجه به‬ ‫ظرفیـت هایـی کـه توسـط قانونگـذار دیـده‬ ‫شـده اسـت‪ ،‬زمینـه حضور خیـران ورزشـیار‬ ‫و بخـش خصوصـی را ایجـاد کنیـم‪ .‬حسـن‬ ‫رنگـرز بـا اشـاره باینکـه ‪ ۵۰۰‬میلیـارد تومان‬ ‫بـرای تکمیـل پـروژه هـای نیمه تمام اسـتان‬ ‫نیـاز داریـم بیـان داشـت؛ ‪ ۱۰‬پروژه ورزشـی‬ ‫تـا پایـان امسـال‪ ،‬بـا اعتبـاری بالـغ بـر ‪۱۰‬‬ ‫میلیـارد تومـان‪ ،‬بـه مرحلـه گشـایش و بهره‬ ‫بـرداری مـی رسـد‪ .‬وی در پاسـخ به سـئوالی‬ ‫دربـاره بودجـه هیـات هـای ورزشـی گفـت‬ ‫‪ ۵۴:‬هیـات ورزشـی فعـال در اسـتان و ‪800‬‬ ‫هیـات در شهرسـتان هـا داریم که ‪ ۳۸‬رشـته‬ ‫از انهـا مـدال بین المللـی‪ ،‬اسـیایی و جهانی‬ ‫بـه دسـت اورده انـد‪ .‬ایـن طیـف گسـترده از‬ ‫رشـته های ورزشـی مـدال اور باید بـه منابع‬ ‫پایـدار مالـی و اسـتقالل نصبـی برسـند‪ .‬این‬ ‫مقـام مسـئول ضمـن برشـمردن فوائـد قابل‬ ‫توجـه کسـب میزبانـی هـا در رقابـت هـای‬ ‫ورزشـی ابـراز امیـدواری کرد؛ با دفـع بیماری‬ ‫کرونـا مجـددا شـاهد میزبانی مسـابقات بین‬ ‫المللـی در مازنـدران باشـیم‪ .‬دکتـر رنگـرز با‬ ‫اعلام اینکـه مـدال اوران اسـیایی و جهانـی‬ ‫اسـتان سـال هـای ‪ ۹۷ ،۹۶‬و ‪ ۹۸‬نزدیـک بـه‬ ‫‪ ۱۲۰۰‬ورزشـکار هسـتند افـزود ؛ ورزشـکاران‬ ‫مـدال اور تـا پایان سـال در مراسـمی تجلیل‬ ‫خواهنـد شـد چراکه معتقـدم ما بایـد انگیزه‬ ‫را در قهرمانـان تقویـت کنیـم تـا بـار دیگـر‬ ‫شـاهد افتخارافرینـی ورزشـکاران در المپیک‬ ‫و مسـابقات جهانـی و اسـیایی باشـیم‪ .‬وی‬ ‫گفـت ‪:‬شهرسـتان قائمشـهر در ‪ ۱۵‬رشـته‬ ‫ورزشـی مـدال اور اسـیایی و جهانـی دارد‬ ‫کـه بـه تنهایی بـا همین تعـداد مـدال از ‪۱۵‬‬ ‫کشـور اسـیایی جلوتـر اسـت‪ .‬وی در ادامه با‬ ‫تقدیـر از زحمات اسـتاندار بدلیـل پیگیری ها‬ ‫بـرای تامیـن اعتبـارات گفـت ‪:‬در سـفر دکتر‬ ‫نوبخـت بـه مازنـدران بـا پیمانـکار ورزشـگاه‬ ‫شـهید وطنی قائمشـهر قرارداد بسـته شـد و‬ ‫پیمانـکار هـم با سـرعت قابل قبولـی در حال‬ ‫سـاخت سـکوی ضلـع غربـی ایـن ورزشـگاه‬ ‫اسـت‪ .‬چمـن ایـن ورزشـگاه هـم که مشـکل‬ ‫اصلـی نسـاجی بـود پـس از ‪ ۱۰‬سـال ترمیم‬ ‫شـده و بـه اسـتاندارد مطلوب رسـیده اسـت‪.‬‬ ‫از اقـای حدادیـان مالـک نسـاجی کـه ایـن‬ ‫باشـگاه را بـا ترکیبی جوان به اسـتانداردهای‬ ‫فـوق العـاده ای رسـانده اسـت‪ ،‬تشـکر مـی‬ ‫کنـم‪ .‬رنگـرز درخصـوص دیگـر پـروژه هـای‬ ‫عمرانـی ورزشـی اسـتان گفت ‪:‬بـا وجود همه‬ ‫محدودیـت هـا‪ ،‬بخـش عمـده کار بازسـازی‬ ‫سـالن ورزشـی شـهید صدر سـادات شهر که‬ ‫میزبـان بـازی هـای تیم هورسـان رامسـر در‬ ‫مسـابقات لیـگ برتـر والیبال کشـور اسـت با‬ ‫کار شـبانه روزی بسیج سـازندگی پس از یک‬ ‫دهـه انجـام شـده اسـت همچنیـن مبلـغ ‪۶‬‬ ‫میلیـارد تومـان بودجه مصوب برای ورزشـگاه‬ ‫شـهدای هفتـم تیر بابـل داریم کـه به محض‬ ‫تحقـق بودجـه‪ ،‬ادامـه کار سـکوها و ترمیـم‬ ‫چمـن را انجـام مـی دهیـم‪ .‬وی بـا تمجیـد‬ ‫از حضـور بخـش خصوصـی بـرای سـرمایه‬ ‫گـذاری در ورزش افـزود؛ نـگاه مجموعـه کاله‬ ‫در ورزش بسـکتبال و رده پایـه اسـتان الگـو‬ ‫اسـت و کار انها سـال هاسـت که ادامـه دارد‬ ‫و جـا دارد کـه از مهنـدس سـلیمانی کـه در‬ ‫عرصه تیمـداری هم ورود کردند تشـکر کنم‪.‬‬ ‫مدیـرکل ورزش و جوانـان در پایان گفت ‪ :‬در‬ ‫مسـیر رسـیدن بـه موفقیـت ورزش مازندران‬ ‫دسـت یـاری بـه سـوی اسـتاندار‪ ،‬مجمـع‬ ‫نمایندگان اسـتان‪ ،‬همکاران و اصحاب رسـانه‬ ‫کـه یـار و مـددکار ما بـوده انـد دراز می کنم‬ ‫و امیـدوارم کـه بـا خـرد جمعـی و تشـریک‬ ‫مسـاعی شـاهد اتفاقـات خوبی باشـیم‪.‬‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل زندانهـای‬ ‫اسـتان مازنـدران‪ ،‬ائیـن تکریـم و معارفه رئیس‬ ‫کانـون اصلاح و تربیـت مازنـدران بـا حضـور‬ ‫مدیـرکل زندانهـای اسـتان و جمعی از روسـای‬ ‫سـتادی‪ ،‬کارکنـان زندانهـای تابعـه در کانـون‬ ‫اصلاح و تربیـت برگـزار شـد‪.‬علی اسـتادی در‬ ‫ایـن مراسـم بـا ره بـه ایاتـی چنـد از کالم اهلل‬ ‫مجیـد‪ ،‬منشـاء تمـام پیروزیهـا و موفقیتهـا را‬ ‫تقـوای الهـی و توکل بـه خداونـد متعالی عنوان‬ ‫کرد‪.‬مدیـرکل زندانهـای اسـتان مازنـدران بیان‬ ‫کـرد‪ ،‬هرچـه میـزان تقـوای الهـی در زندگـی‬ ‫شـخصی یا اداری بیشتر باشـد از فیوضات الهی‬ ‫و معنـوی در عالـم مـادی و اخروی بیشـتر بهره‬ ‫منـد خواهیم شـد و بر ایـن باوریم بجـزء توکل‬ ‫بـه خـدا و تلاش و پشـتکار هیـچ موفقیتـی به‬ ‫دسـت نخواهـد امد‪.‬‬ ‫مدیـرکل زندانهـای اسـتان مازنـدران بـا اشـاره‬ ‫بـه انتسـاب نام مهرجویـان به زندانیـان نوجوان‬ ‫کانـون گفـت‪ :‬انتخـاب نـام مهرجویـان بـرای‬ ‫زندانیـان نوجـوان اسـم بـا مسـمی اسـت و‬ ‫افـرادی کـه در این مـکان قرار گرفتند‪ ،‬کسـانی‬ ‫هسـتند که بـه لحاظ عاطفی و روانی با مشـکل‬ ‫مواجهنـد و گاهـی بـا مهربانـی‪ ،‬مهـرورزی و‬ ‫محبـت مـی تـوان این قشـر اسـیب دیـده را با‬ ‫سلامت بـه جامعـه بازگرداند‪.‬‬ ‫وی اضافـه کـرد‪ ،‬اینجـا یـک مدرسـه اسـت و‬ ‫مهرجویـان پـس از ورود بـه ایـن مرکـز بایـد‬ ‫طبـق برنامـه از صبح تا عصر در کالسـها حضور‬ ‫یابنـد و فرصـت سـوزی در این مرکـز توجیهی‬ ‫نـدارد و همـه بایـد در راسـتای تحقـق اهـداف‬ ‫سـازمانی که اصالح و تربیت اسـت‪ ،‬گام برداریم‬ ‫‪.‬میـرکل زندانهای مازنـدران اظهارکـرد‪ ،‬یکی از‬ ‫برنامـه هایـی کـه در بحث تحـول قـوه قضاییه‬ ‫بـه ان تاکیـد شـد‪ ،‬رونـق بخشـیدن بـه حرفـه‬ ‫امـوزی و اشـتغال در زندانهاسـت‪ ،‬بـه گونـه ای‬ ‫کـه بـا کسـب مهـارت و ارتقـاء دانـش و اگاهی‬ ‫اگهی مزایده‬ ‫اگهی مزایده اموال غیرمنقول پرونده اجرائی کالسه ‪9500061‬و‪9500062‬‬ ‫باسـتناد سـندرهنی شـماره ‪17867‬مـورخ ‪11/4/95‬و‪17868‬مـورخ ‪11/4/95‬تنظیمـی دفترخانـه‬ ‫‪360‬بابلسـر‪،‬له ‪:‬بانـک ملـت شـعبه امام بابلسـربه ادرس ‪:‬بابلسـر خیابـان امام بانـک ملت علیـه ‪-1:‬کاظم‬ ‫کاظـم پـور کلـه بسـتی فرزندعیسـی بـا کـد ملـی ‪4989383494‬و‪-2‬اقـای محمدعلـی کاظم پـور کله‬ ‫بسـتی فرزنـد کاظم بـا کد ملـی ‪4989967641‬و‪-3‬خانـم ربابه اصغـرزاده کله بسـتی فرزندجالل‪:‬همگی‬ ‫بـه ادرس ‪:‬بابلسـر کلـه بسـت که بعلت عدم ایفای تعهدات سـند رهنی فـوق از ناحیه مدیون ‪،‬بسـتانکاراز‬ ‫طریـق دفتـر اسنادرسـمی ‪360‬بابلسـرمنتهی بصدوراجرائیـه گردیـده سـپس اجرائیـه صـادره در تاریـخ‬ ‫‪20/4/1395‬بـه اقایـان کاظـم کاظـم پورکلـه بسـتی ومحمدعلـی کاظـم پورکله بسـتی وربابـه اصغرزاده‬ ‫کلـه بسـتی ابلاغ گردیدچـون نامبـردگان در فرجـه قانونـی نسـبت بـه پرداخـت بدهـی خوداقدامـی‬ ‫ننمودندبستانکاردرخواسـت اگهـی مزایـده امـوال غیرمنقـول رانمـوده اسـت وان عبارتندازسـندمالکیت‬ ‫ششـدانگ عرصـه واعیـان یـک قطعـه زمیـن بشـماره پلاک ‪716‬فرعـی از‪7‬اصلـی بخـش ‪11‬بابلسـر به‬ ‫مسـاحت ‪44/239‬مترمربـع ذیـل ثبت‪30980‬صفحـه ‪238‬دفتـر امالک ‪109‬بنـام اقای کاظـم کاظم پور‬ ‫کلـه بسـتی صادروتسـلیم گردیدسـپس طـی اسـنادرهنی شـماره های فـوق اصـل ومازادپالک یاد شـده‬ ‫دررهـن بانـک ملـت قرارگرفـت باحدود شـماال"درپنج قسـمت که قسـمت دوم ان غربی اسـت اول درب‬ ‫ودیواربطـول ‪63/5‬متربـه خیابان دوم درب ودیواربطول ‪36/0‬سـانتی متربه خیابان سـوم درب ودیواربطول‬ ‫‪90/8‬متربـه خیابـان چهـارم درب ودیواربطـول ‪52/2‬متربـه خیابـان پنجـم درب ودیواربطـول ‪49/0‬بـه‬ ‫خیابـان شرقا"دردوقسـمت اول دیواریسـت بطـول ‪33/3‬متربـه کوچـه دیواریسـت بطـول ‪26/13‬متربـه‬ ‫کوچـه جنوبا"دیواریسـت بطول ‪30/16‬متربه قطعه ‪242‬تفکیکی غربا"دردوقسـمت اول دیواریسـت بطول‬ ‫‪83/2‬متربـه قطعـه ‪240‬تفکیکـی دوم دیواریسـت بطول ‪04/9‬متربـه قطعه ‪240‬تفکیکـی ‪،‬مطابق گزارش‬ ‫ارزیابـی هیئـت کارشناسـان سـه نفـره کارشناسـان رسـمی دادگسـتری منتخـب وضعیـت موجودپالک‬ ‫مـورد وثیقـه فـوق بشـرح ذیل ارزیابـی و براوردقیمـت گردید‪.‬ملک تعرفه شـده بـه ادرس ‪:‬بابلسـر هادی‬ ‫شـهر‪،‬هادی ‪2‬کوچـه کاظـم پور(کوچـه روبـروی مسـجدجامع )می باشـد ملـک موردارزیابی شـامل یک‬ ‫قطعـه زمیـن محصورشـده بادیوارهـای بلوکـی وبصـورت دوبرمی باشـدکه اعیانـی های موجـوددر عرصه‬ ‫ان عبارتنداز‪-1:‬بنـای مسـکونی همکف کف کرسـی قدیمی بـه مسـاحت حدودا"‪100‬مترمربع که دریک‬ ‫طبقـه بـا مصالـح بنائـی سـاخته شـده وسـقف ان شـیروانی بـا پوشـش ورقهـای حلبـی ودرب وپنجـره‬ ‫هـا از نـوع چوبـی بـوده ودربخـش غربـی پلاک اسـتقراریافته اسـت بخشـی ازایـن سـاختمان قدیمـی‬ ‫درامتدادضلـع شـمال در مسـیرتعریض خیابـان قراردارد‪-2‬سـاختمان دو طبقـه روی پیلـوت بـا قدمـت‬ ‫احـداث حدودا"‪5‬سـال بـا سـازه بتنـی مسـلح وسـقف تیرچـه وبلوک که نمـای اصلـی شـمالی ان از نوع‬ ‫سـیمانکاری اسـتربوده وطبقـه همکـف بـه مسـاحت تقریبـی ‪105‬مترمربـع شـامل فضاهـای پارکینـگ‬ ‫وغیـره طبقـه اول بـه مسـاحت تقریبـی ‪105‬مترمربـع وطبقـه دوم بـه مسـاحت تقریبی ‪115‬متـر مربع‬ ‫هـای اجتماعی و درامد مناسـب پـس از ازادی‬ ‫از ارتـکاب بـه جـرم مجـدد زندانـی جلوگیـری‬ ‫شـود‪.‬این مقـام مسـئول یکـی دیگـر از برنامـه‬ ‫هـای تحـول قـوه را سلامت روانی و جسـمانی‬ ‫مهرجویـان کانـون اصلاح و تربیـت بیـان نمود‬ ‫و تصریـح کـرد‪ ،‬ایـن افـراد بـدون علـت در این‬ ‫مرکـز قـرار ندارنـد و بی شـک هریک بـه دلیل‬ ‫مشـکالت روحـی و روانی مرتکب جرم شـدند و‬ ‫همـکاران مـا در کانون باید با تمام تـوان و بهره‬ ‫گیـری از تخصـص روانشناسـان مجرب نسـبت‬ ‫بـه بهبـود وضعیـت روحـی و روانـی انـان اقدام‬ ‫کنند‪.‬علـی اسـتادی اصالح و تربیـت مهرجویان‬ ‫کانـون بسـیار نتیجـه بخـش تـر از اقدامـات‬ ‫اصالحـی و تربیتـی در زندانهاسـت و زندانیـان‬ ‫نوجـوان با مشـاوره‪ ،‬رهنمودهـا و گذراندن دوره‬ ‫های اموزشـی بـه راحتی تغییرپذیرنـد و با نگاه‬ ‫متفـاوت بـه جامعه بـاز مـی گردند‪.‬‬ ‫مدیـرکل زندانهـای اسـتان مازنـدران برنامـه‬ ‫ریـزی دقیـق‪ ،‬پشـتکار‪ ،‬تعامـل سـازنده بـا‬ ‫دسـتگاههای اجرایـی و ایجـاد زیرسـاختهای‬ ‫مهـم در بحـث حرفـه امـوزی و اشـتغال را‬ ‫از ویژگیهـای عملکـرد محمـد باقـر میرزایـی‬ ‫سرپرسـت کانـون اصلاح و تربیـت برشـمرد و‬ ‫بـه خاطر تحـول خـوب در مدت زمـان محدود‬ ‫از وی قدردانـی کـرد‪ .‬علـی اسـتادی در ادامـه‬ ‫عبـاس شـعبانپور را بـه عنـوان رئیـس جدیـد‬ ‫کانـون اصالح و تربیت اسـتان مازنـدران معرفی‬ ‫کـرد و ادامـه رونـد صعـودی بهسـازی وضعیت‬ ‫کانـون‪ ،‬اهتمـام به اموزش و تربیـت مهرجویان‪،‬‬ ‫رونق بخشـی در حـوزه حرفه اموزی و اشـتغال‬ ‫و تلاش مسـتمر در راسـتای تحقـق اهـداف‬ ‫سـازمانی و اجـرای برنامـه هـای عملیاتـی را از‬ ‫مهمتریـن وظایـف رئیـس کانـون عنـوان نمـود‪.‬‬ ‫الزم بـه ذکـر اسـت‪ ،‬شـعبانپور قبلا مسـئول‬ ‫حفاظـت و اطالعـات اداره زنـدان شهرسـتان‬ ‫امـل بـود‪.‬‬ ‫کـه هـر طبقـه شـامل یـک واحـد مسـکونی مسـتقل کـه فضاهـای داخلـی هـر واحدشـامل هـال و‬ ‫پذیرائـی ‪،‬اشـپزخانه اوپـن کابینـت کاری شـده ‪،‬مطبـخ ‪،‬دواتـاق خـواب وسـرویس های بهداشـتی مجزا‬ ‫مـی باشـدکف واحدهـا مفـروش ازسـرامیک ‪،‬سـقف ودیـوار داخلـی با پوشـش انـدود گچی سـفیدکاری‬ ‫شـده ‪،‬در بهـا چوبـی ‪،‬پنجـره هـا الومینیومـی با شیشـه هـای دو جـداره ‪،‬دیوار اشـپزخانه وسـرویس ها‬ ‫کاشـیکاری شـده ‪،‬راه پلـه سـنگ کاری شـده فاقدحفـاظ می باشـدملک دارای امتیـازات وانشـعابات اب‬ ‫وبـرق وگاز بـرای واحدهـای مسـکونی مربوطـه اسـت تعرفه لـذا با توجـه به گـزارش فـوق وارزش مکانی‬ ‫ملـک ‪،‬وضعیـت وکیفیـت منطقه ای ‪،‬میزان مسـاحت ‪،‬نحوه استقرار‪،‬ضشـکل هندسـی ومعمـاری داخلی‬ ‫واحد‪،‬قدمـت بنا‪،‬نـوع سـاخت ‪،‬نـوع کاربـری وکلیـه عوامـل ارزش ششـدانگ عرصـه واعیـان وامتیـازات‬ ‫متعلقـه بـه مبلـغ ‪000/000/300/15‬ریـال (پانزده میلیاردوسـیصدمیلیون ریال)توسـط هیئت سـه نفره‬ ‫کارشناسـان رسـمی دادگسـتری تعیین واعالم می گرددازانجائیکه مبلغ ارزیابی شـده فوق توسـط هیات‬ ‫کارشناسـان سـه نفـره ارزیابـی وتعییـن قیمت گردیـد نیازبـه اخطاریه قطعیت مبلـغ ارزیابی بـه طرفین‬ ‫نبـوده ومبلـغ ارزیابی قطعی می باشـد لذا شـرکت در جلسـه مزایده منـوط به پرداخـت ‪10‬درصداز مبلغ‬ ‫پایـه کارشناسـی به حسـاب سـپرده ثبت بـا اخـذ شناسـه واریزوحضورخریدارنماینـده قانونی اودرجلسـه‬ ‫مزایـده اسـت بنابرایـن ویـا خریـداران مـی بایسـت تـا قبـل از شـروع وقـت مزایـده اصـل فیـش واریزی‬ ‫مبلـغ ودیعـه ‪10‬درصدبـه نـام خود(واریزی به شناسـه اعالمـی )به همراه درخواسـت کتبـی خودبه واحد‬ ‫اجراتسـلیم نماینـد ضمنا"برنـده مزایـده مکلف اسـت مـا به التفـاوت مبلغ فـروش را ظرف مـدت ‪5‬روزاز‬ ‫تاریـخ مزایـده بـه حسـاب صنـدوق ثبـت تودیـع نمایددرصورتـی که ظـرف مهلت مقـرر مانده فـروش را‬ ‫بـه حسـاب سـپرده ثبـت واریـز نکندمبلـغ مذکـور قابـل اسـتردادنبوده وبـه حسـاب خزانـه واریزخواهد‬ ‫شـد درایـن صـورت عملیـات فـروش از درجـه اعتبـار سـاقط ومزایـده تجدید می گـردد لذا مطابـق ماده‬ ‫‪121‬ائین نامـه مفاداجـرای اسنادرسـمی ششـدانگ پلاک فـوق در قبال طلب بسـتانکار و حقـوق دولتی‬ ‫تـاروز مزایـده درردیـف مزایـده قرارمـی گیرد‪،‬مزایـده از سـاعت ‪9‬صبـح الی ‪12‬ظهرروز سـه شـنبه مورخ‬ ‫‪11/9/1399‬درمحـل اداره ثبت اسـنادوامالک بابلسـربرگزارمی شـود‪،‬فروش نقدی اسـت ومزایـده از مبلغ‬ ‫ارزیابـی شـده فـوق شـروع وبه باالتریـن قیمت پیشـنهادی از طریق خریـداران فروخته می شـود‪.‬چنانچه‬ ‫روز تعییـن شـده مزایـده بـه تعطیلی رسـمی مصادف شـود جلسـه مزایـده بـه روزبعداز تعطیلـی موکول‬ ‫مـی شـود‪.‬حق حـراج و نیـم عشـر اجرایـی زائدبـه مبلـغ مزایده بعهـده برنـده مزایـده خواهـد بود‪.‬بدهی‬ ‫هـای احتمالـی موضوع بند‪6‬مـاده ‪121‬ایین نامـه مفاداجرای اسنادرسـمی ‪،‬ونیز هزینه هـای نقل وانتقال‬ ‫بعهـده برنـده مزایـده خواهـد بود ‪.‬این اگهـی مطابق مـاده ‪122‬ایین نامه مفاداجرای اسـناد رسـمی فقط‬ ‫در یـک نوبـت علاوه برانتشـاراگهی الصاقـی در یکی از روزنامه های محلی کثیراالنتشارمنتشـر می شـود‬ ‫ضمنا"هزینه هـای پیـش بینـی شـده در مـاده ‪40‬اییـن نامـه مفاداجـرای اسنادرسـمی قابـل وصول می باشـد‪.‬‬ ‫تاریخ و روز انتشاراگهی‪ :‬روز سه شنبه مورخ ‪27/08/1399‬‬ ‫م‪.‬الف‪19907074 :‬‬ ‫حبیبی‪ ،‬مدیر واحد اجرای اسناد رسمی بابلسر‬ صفحه 6 ‫اجتماعی‬ ‫شمال‬ ‫گزارش‬ ‫خبر‬ ‫میرزایی‪ ،‬فرمانده انتظامی استان مازندران خبر داد‪:‬‬ ‫بازداشت جاعل و کالهبردار میلیاردی در ساری‬ ‫ماموران پس از چند‬ ‫روز موفق به شناسایی‬ ‫متهم و همدستانش‬ ‫شدند که با هماهنگی‬ ‫قضائی متهمان‬ ‫دستگیر و در تحقیقات‬ ‫پلیسی به بزه انتسابی‬ ‫اعتراف کردند‪.‬‬ ‫بـه گـزارش خبرنـگار پایـگاه خبـری‬ ‫پلیـس‪ ،‬سـردار مرتضـی میرزایـی بـا‬ ‫اعلام این خبـر‪ ،‬گفت‪ :‬در پـی مراجعه‬ ‫شـهروندی اهـل اسـتان یـزد‪ ،‬سـاکن‬ ‫تهـران بـه پلیـس اگاهـی مبنـی بـر‬ ‫اینکـه فـردی ناشـناس بـا مـدارک‬ ‫هویتـی وی اقـدام بـه جعـل اسـناد و‬ ‫کالهبـرداری میلیـاردی کـرد‪ ،‬موضوع‬ ‫در دسـتور کار پلیـس اگاهـی قـرار‬ ‫گرفـت ‪.‬‬ ‫فرمانـده انتظامـی اسـتان مازنـدران‪،‬‬ ‫اظهـار کـرد‪ :‬مامـوران بـا انجـام‬ ‫تحقیقـات از شـاکی پرونـده دریافتند‪،‬‬ ‫مـدارک هویتـی شـاکی کـه حـدود ‪6‬‬ ‫سـال پیش در سـفر کربال مفقود شـده‬ ‫بـود‪ ،‬توسـط متهـم بـه کالهبـرداری‬ ‫مـورد سـوء اسـتفاده قـرار گرفتـه و‬ ‫متهـم بـا ایـن مـدارک‪ ،‬اقـدام بـه اخذ‬ ‫کارت بانکـی و برداشـت غیرمجـاز از‬ ‫حسـاب بانکـی شـاکی طـی ‪ 3‬مرحلـه‬ ‫بـه ارزش ‪ 320‬میلیـون ریـال کـرده‬ ‫اسـت ‪.‬‬ ‫سـردار میرزایـی بـا اشـاره بـه اینکـه‬ ‫مامـوران در ادامـه تحقیقـات موفق به‬ ‫کشـف کالهبـرداری میلیـاردی متهـم‬ ‫از فـردی دیگـر در قبـال فـروش مـال‬ ‫غیـردر سـاری شـدند‪ ،‬افـزود‪ :‬متهـم با‬ ‫مـدارک جعلـی اقـدام به فـروش قطعه‬ ‫زمینـی بـه ارزش ‪ 5‬میلیـارد و ‪700‬‬ ‫میلیـون ریـال در سـاری کـرد ‪.‬‬ ‫فرمانـده انتظامـی اسـتان مازنـدران‬ ‫از اقدامـات فنـی و اطالعاتـی پلیـس‬ ‫بـرای شناسـایی و دسـتگیری متهم به‬ ‫کالهبرداری خبـر داد و افزود‪ :‬ماموران‬ ‫پـس از چنـد روز موفـق به شناسـایی‬ ‫متهـم و همدسـتانش شـدند کـه بـا‬ ‫هماهنگـی قضائـی متهمان دسـتگیر و‬ ‫در تحقیقـات پلیسـی بـه بزه انتسـابی‬ ‫اعتـراف کردنـد‪.‬‬ ‫سـردار میرزایـی از تشـکیل پرونـده‬ ‫بـرای متهمان و تحویـل انان به مرجع‬ ‫قضائـی خبـر داد و افـزود‪ :‬متهمـان بـا‬ ‫قـرار صـادره از سـوی مرجـع قضائـی‬ ‫روانـه زندان شـدند‪.‬‬ ‫اعضای هیات رئیسه سازمان نظام مهندسی‬ ‫ساختمان مازندران انتخاب شدند‬ ‫اقای مهندس محسن قربانی‬ ‫با ‪ ۱۳‬رای به عنوان رییس‬ ‫اقای مهندس سید حمیدرضا مسیبی‬ ‫با ‪ ۱۲‬رای به عنوان نائب رییس اول‬ ‫اقای مهندس عادل منصور کیایی‬ ‫با ‪ ۱۳‬رای به عنوان نائب رییس دوم‬ ‫خانم دکتر سودابه مهری‬ ‫با ‪ ۱۳‬رای به عنوان دبیر‬ ‫با اکثریت ارا انتخاب شدند‪.‬‬ ‫در ادامه در نود و هشـتمین جلسـه هیات‬ ‫مدیـره مهنـدس علـی محمدنیا با کسـب‬ ‫‪ ۱۳‬رای بـه عنـوان خزانـه دار سـازمان‬ ‫انتخاب شـد‪.‬‬ ‫اعضای هیات رئیسـه منتخـب برای مدت‬ ‫یکسـال انتخاب شدند‪.‬‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل منابع‬ ‫طبیعـی و ابخیـزداری مازنـدران‪ -‬سـاری‪،‬‬ ‫جلسـه شـورای هماهنگی مسـئولین دفاتر‬ ‫حـوزه نمایندگـی ولی فقیـه مدیریت جهاد‬ ‫کشـاورزی شهرسـتان ها و ادارات کل تابعه‬ ‫بـا حضـور دکتر اسـحاق عطایی سرپرسـت‬ ‫سرپرسـت شـرکت گاز اسـتان مازندران گفت‪ :‬خدمت رسـانی مناسـب و قانون مداری دو‬ ‫وظیفـه اصلـی همه کارکنان اسـت کـه بایـد در تمام دوران مسـئولیت زندگی سـرلوحه‬ ‫اعمـال انها قـرار گیرد‪.‬‬ ‫حمزه امیرتیموری سرپرسـت جدید شـرکت گاز مازندران در نشسـت با مدیران سـتادی‬ ‫اظهـار داشـت‪ :‬بنـده بـه اصل مشـورت پذیـری و قانون مـداری‪ ،‬انتقـادات و پیشـنهادات‬ ‫سـازنده معتقـد هسـتم و از عزیـزان می خواهـم کـه در ایـن راه به بنده کمـک نمایند‪.‬‬ ‫وی بـا تاکیـد بـر اینکـه بیـت المـال‪ ،‬امانتـی در نـزد ما اسـت‪ ،‬تصریح کـرد‪ :‬مدیـران در‬ ‫حـوزه کاری خـود بایـد مراقـب باشـند کـه حـق مظلـوم و یـا مراجعه کننـده ای ضایع نشـود‪.‬‬ ‫امیرتیمـوری بـا اشـاره بـه اینکه سـرمایه های انسـانی مهم تریـن عامل در یک سـازمان‬ ‫بـه شـمار مـی روند‪ ،‬خاطرنشـان کرد‪ :‬مـا برای پیشـرفت سـازمان خود نیاز بـه خالقیت‬ ‫و نـواوری کارکنـان داریـم کـه بـرای باز شـدن این بسـتر باید بـه نظرات و پیشـنهادات‬ ‫کارکنـان توجه ویـژه نمائیم‪.‬‬ ‫‪ ۵۲‬درصد از مخازن سد های مازندران‬ ‫تاکنون ابگیری شد‬ ‫بازگشت رونق به پایانه ریلی اینچه برون‬ ‫کاداست؛ پایان هنده اختالفات امور اراضی بین مردم و منابع طبیعی‬ ‫اداره کل منابـع طبیعـی و ابخیـزداری‬ ‫مازندران‪ -‬سـاری در محل سـالن جلسـات‬ ‫ایـن اداره کل برگزار شـد‪.‬‬ ‫مسـئول دفتـر نمایندگـی ولـی فقیـه در‬ ‫منابـع طبیعی اسـتان بـا تاکید بر سـخنان‬ ‫مقـام معظم رهبـری که فرمودنـد‪ :‬فرهنگ‬ ‫خدمت رسانی مناسب و قانون مداری‬ ‫وظیفه اصلی همه کارکنان است‬ ‫مدیرکل گمرکات گلستان خبرداد‪:‬‬ ‫عطایی سرپرست اداره کل منابع طبیعی و ابخیزداری مازندران‪ -‬ساری‪:‬‬ ‫منابـع طبیعـی بایـد بـه معـارف عمومـی‬ ‫تبدیـل شـود گفـت‪ :‬تکلیف احاد مـردم در‬ ‫حفـظ منابع طبیعی مشـخص اسـت و باید‬ ‫در حفـظ ان کوشـا باشـند‪ .‬وی در ادامه به‬ ‫ارائـه گـزارش عملکـرد دفتر حـوزه خود در‬ ‫منابـع طبیعـی پرداخت‪.‬‬ ‫دکتـر اسـحاق عطایـی سرپرسـت اداره کل‬ ‫منابـع طبیعـی و ابخیـزداری مازنـدران‪-‬‬ ‫سـاری اظهـار کـرد‪ :‬طـرح هـای حفـظ و‬ ‫حفاظـت از عرصـه هـای منابـع طبیعی به‬ ‫خصـوص طرح کاداسـت که تقریبـاً مراحل‬ ‫پایانـی خـودش را طـی مـی کنـد بایـد بـا‬ ‫اهتمـام بیشـتری ادامـه داشـته باشـد چرا‬ ‫ایـن کـه دیگـر اختالفـات امـور اراضی بین‬ ‫مـردم و منابـع طبیعـی منتفـی مـی گـردد‪.‬‬ ‫وی بـا بیـان ایـن مطلـب کـه نیازمنـد‬ ‫همـکاری بیشـتر دسـتگاه هـای اجرایـی‬ ‫اسـتان هسـتیم از روحانیـون حاضـر و‬ ‫سرپرست شرکت گاز استان مازندران‪:‬‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی اب منطقـه ای مازنـدران مهندس نیـری معـاون حفاظت و‬ ‫بهـره بـرداری ایـن شـرکت در گفتگـو بـا خبـر سـیمای مرکـز مازنـدران حجـم ابی که‬ ‫پشـت ‪ ۱۱‬سـد اسـتان ذخیـره می شـود را ‪ ۴۴۲‬میلیـون متر مکعـب اعالم کـرد و گفت‪:‬‬ ‫‪ ۲۳۰‬میلیـون متـر مکعـب اب تاکنون پشـت سـد های اسـتان ذخیره شـده اسـت‪.‬‬ ‫نیـری افـزود‪ :‬ایـن میـزان ‪ ۵۲‬درصد حجم ذخایر سـد های اسـتان اسـت که در مقایسـه‬ ‫بـا پارسـال هیـچ تغییری نکـرده‪ ،‬اما در مقایسـه با سـال ‪ ۹۷‬حدود دو برابر شـده اسـت‪.‬‬ ‫او حجـم ابـی کـه در ‪ ۸۵۹‬اب بنـدان اسـتان ذخیـره می شـود را نیـز ‪ ۴۰۱‬میلیـون متر‬ ‫مکعـب اعلام کـرد و گفـت‪ ۳۸ :‬درصـد حجـم اب بندان هـای مازنـدران معـادل ‪۱۵۵‬‬ ‫میلیـون متـر مکعـب تاکنون ابگیری شـده اسـت‪.‬‬ ‫معـاون حفاظـت و بهـره بـرداری اب منطقـه ای مازندران ادامـه داد‪ :‬با توجه بـه اینکه در‬ ‫برخـی از اب بندان هـای اسـتان پـرورش ماهـی انجـام می شـود ایـن اب بندان هـا دیرتر‬ ‫ابگیری شـده است‪.‬‬ ‫نیـری گفـت‪ :‬بـا توجـه بـه پیـش بینـی بارش هـا در فصـل زمسـتان زمـان کافـی بـرای‬ ‫ابگیـری سـد ها و مخـازن اببنـدان در اسـتان وجـود دارد‪.‬‬ ‫او از کشـاورزان خواسـت در خصـوص زمـان امـاده سـازی زمین و نوع کشـت امسـال با‬ ‫مسـئوالن و کارشناسـان جهـاد کشـاورزی و شـرکت اب منطقه ای همـکاری کنند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫بـر اسـاس مـاده ‪ ۱۴‬قانـون و مـاده‬ ‫‪ ۷۱‬اییـن نامـه اجرایـی قانـون نظام‬ ‫مهندسـی و کنتـرل سـاختمان‪،‬‬ ‫اعضـای جدیـد هیـات رئیسـه‬ ‫سـازمان نظام مهندسـی سـاختمان‬ ‫اسـتان مازنـدران انتخـاب شـدند‪.‬‬ ‫بـه گـزارش روابط عمومـی سـازمان نظام‬ ‫مهندسـی سـاختمان مازنـدران‪ ،‬نـود و‬ ‫هفتمین جلسـه هیات مدیره دوره هشـتم‬ ‫سـازمان بـا دسـتور کار انتخـاب هیـات‬ ‫رئیسـه سـازمان‪ ،‬عصـر روز شـنبه بیسـت‬ ‫و چهـارم ابانمـاه بـا حضـور اعضـاء برگزار‬ ‫شد ‪.‬‬ ‫بـر پایـه ایـن گـزارش‪ ،‬در ایـن جلسـه‬ ‫انتخابـات هیات رئیسـه برگزار شـد که بر‬ ‫ایـن اسـاس‪:‬‬ ‫سه شنبه ‪ 27 /‬ابان ‪ / 1399‬شماره ‪750‬‬ ‫‪7‬‬ ‫مسـئولین دفاتـر نمایندگـی ولـی فقیـه‬ ‫درخواسـت کـرد کـه دغدغـه حفـظ و‬ ‫حراسـت از منابـع طبیعـی را در جامعـه‬ ‫گسـترش دهنـد و بیـش از پیـش حامـی‬ ‫منابـع طبیعـی باشـند‪.‬‬ ‫عطایـی خطـاب بـه حاضرین تصریـح کرد‪:‬‬ ‫در بحـث زراعـت چوب به کمـک و یاری ما‬ ‫بیاییـد تـا هم منبـع درامـدی بـرای مردم‬ ‫باشـد و هـم گسـترش منابع طبیعـی را در‬ ‫پی داشـته باشد‪.‬‬ ‫در خاتمـه مسـئول حـوزه نمایندگـی ولـی‬ ‫فقیـه در جهـاد کشـاورزی اسـتان ضمـن‬ ‫قـول حمایـت و همـکاری بیشـتر و جـدی‬ ‫تـر از برنامـه ها و طرح هـای منابع طبیعی‬ ‫از کلیـه مسـئولین دفاتـر نمایندگـی ولـی‬ ‫فقیـه در شهرسـتان هـا تقاضا کـرد‪ :‬ضمن‬ ‫سرکشـی از ادارات منابـع طبیعـی و عرصه‬ ‫هـا‪ ،‬بـه کمـک کارکنان بشـتابند‪.‬‬ ‫مدیـرکل گمرکات گلسـتان گفت‪ :‬از ابتدای بازگشـایی مرز اینچه بـرون تاکنون ‪ ۷۵‬واگن‬ ‫حـاوی کاالهـای وارداتـی بـه گمـرک اسـتان وارد و همچنیـن در ایـن مدت هـزار و ‪۴۱۰‬‬ ‫واگن کاالی صادراتی‪ ،‬ارسـال شـده اسـت‪.‬‬ ‫سـید ابراهیـم حسـینی در گفتگـو بـا خبرنـگار مهـر اظهـار کـرد‪ :‬در سـه ماهـه نخسـت‬ ‫سـال ‪ ۹۹‬بـه دلیل شـیوع کرونا‪ ،‬کشـور ترکمنسـتان از پذیـرش محموله هـای صادراتی و‬ ‫وارداتـی خـودداری کـرد و هیـچ تبادلـی با این کشـور انجام نشـد امـا کاالهـای صادراتی‬ ‫بـه مقصـد سـایر کشـورها از طریق گمـرک بندرترکمـن و پایانه هـای صادراتی گـرگان و‬ ‫گنبـدکاووس بدون وقفه ارسـال شـد‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬از تیرمـاه بـا بازگشـایی مـرز ریلـی و راه انـدازی تونـل بهداشـتی صـادرات و‬ ‫واردات‪ ،‬بـا واردات ‪ ۶‬واگـن حامـل جـو دامـی‪ ،‬روغـن پایـه و پارچـه از سـر گرفتـه شـد‪.‬‬ ‫حسـینی بیـان کرد‪ :‬تـا پایان تیرمـاه ‪ ۳۴۴‬واگـن کاالی صادراتی حامل سـیمان‪ ،‬کاشـی‪،‬‬ ‫رنـگ‪ ،‬پروفیـل‪ ،‬سـیم مفتـول‪ ،‬گـچ‪ ،‬پـودر رختشـویی و ورقه اهنـی از طریق گمـرک راه‬ ‫اهـن بیـن المللـی اینچه بـرون بـه مقاصد کشـورهای ‪ cis‬صادر شـد‪.‬‬ ‫مدیرکل گمرکات اسـتان گلسـتان با اشـاره به امـار مردادماه هم گفـت‪ ۱۶۳ :‬واگن کاالی‬ ‫صادراتی از مرز ریلی خارج شـده اسـت‪.‬‬ ‫حسـینی از افزایـش صـادرات در شـهریور ماه خبـر داد و افزود‪ :‬طی این مـدت ‪ ۳۳۶‬واگن‬ ‫کاال از ایـن مـرز صـادر و همچنیـن ‪ ۱۰‬واگـن کاالی وارداتـی بـه این گمرک واصل شـده‬ ‫است‪.‬‬ ‫طبـق گفتـه وی عمـده کاالهـای صادراتی در شـهریورماه را پروفیل‪ ،‬سـیم مفتول‪ ،‬پشـم‬ ‫شیشـه‪ ،‬گرانیـت‪ ،‬کاشـی و گچ تشـکیل می دهد‪.‬‬ ‫مدیـرکل گمـرکات اسـتان گلسـتان بیـان کرد‪ :‬در مهـر ماه امسـال ‪ ۲۷۹‬واگـن کاال و در‬ ‫ابـان مـاه هـم تاکنـون ‪ ۲۹۱‬واگـن کاالی صادراتـی از مـرز ریلی اسـتان به مقاصـد مورد‬ ‫نظر صادر شـده اسـت‪.‬‬ ‫حسـینی اضافـه کـرد‪ :‬در مجموع از ابتدای بازگشـایی مـرز ریلی تاکنـون ‪ ۷۵‬واگن حاوی‬ ‫کاالهـای وارداتـی بـه گمـرک اسـتان وارد و همچنیـن در ایـن مـدت هـزار و ‪ ۴۱۰‬واگن‪،‬‬ ‫کاالی صادراتی را به کشـورهای ترکمنسـتان و قزاقسـتان ارسـال کرده اسـت‪.‬‬ ‫حسـینی اضافـه کـرد‪ :‬همچنیـن کاالی اساسـی جـو ترخیـص شـده در ابـان مـاه از این‬ ‫گمـرک هـم در حدود سـه هزار تن اسـت که بـا توجه به نیـاز واحدهای تولیـدی خوراک‬ ‫دام و طیـور فراینـد گمرکـی ان در کوتاه تریـن زمـان ممکـن انجام می شـود‪.‬‬ صفحه 7 ‫صاحب امتیاز و مدیر مسئول ‪ :‬رقیه عالی‬ ‫جانشین مدیر مسئول و سر دبیر‪ :‬رامین صادقی‬ ‫لیتوگرافی و چاپ ‪ :‬تکتم (زارع)‬ ‫نشانی ‪ :‬ساری‪ ،‬خیابان معلم‪ ،‬نبش معلم ‪ ،15‬ساختمان نیما‪ ،‬طبقه‪ 3‬واحد‪4‬‬ ‫« بـا مـا بی کران بمانید تا کرانه »‬ ‫‪karanehshomal@gmail.com‬‬ ‫‪karanehshomal‬‬ ‫شمال‬ ‫تلفکس‪011 - 33208898 :‬‬ ‫مدیر مسئول‪09119259929 :‬‬ ‫سه شنبه ‪ 27 /‬ابان ‪ / 1399‬شماره ‪750‬‬ ‫خبری خوش به مردم مازندران؛‬ ‫مازندران رتبه اول در کتابخانه سازی شد‬ ‫قدردانی مدیرکل کتابخانه های عمومی استان‬ ‫از استاندار مازندران و خیران‬ ‫پیش از این‪ ۲۵ ،‬کتابخانه عمومی در استان در دولت های‬ ‫یازدهم و دوازدهم در شهرستان های گلوگاه‪ ،‬بهشهر‪ ،‬نکا‪،‬‬ ‫میاندورود‪ ،‬ساری‪ ،‬قائمشهر‪ ،‬بابل‪ ،‬امل‪ ،‬نور‪ ،‬نوشهر‪ ،‬عباس‬ ‫اباد‪ ،‬تنکابن و رامسر به بهره برداری رسیده بود که بیشتر‬ ‫انها روستایی بوده و ‪ 3‬هزار و ‪ 856‬مترمربع به زیربنای‬ ‫کتابخانه ای در مازندران افزوده ش و در حال حاضر فضای‬ ‫مطالعاتی استان به ‪ 47‬هزار و ‪ 135‬مترمربع رسیده است‬ ‫مدیـرکل کتابخانـه هـای عمومـی‬ ‫مازنـدران گفـت‪ 30 :‬کتابخانه جدید‪،‬‬ ‫اسـتان مازنـدران را در رتبـه اول‬ ‫سـاخت کتابخانـه در کشـور قـرار‬ ‫داده اسـت و ایـن با تالش اسـتاندار‬ ‫مازنـدران و خیـران اسـتان محقـق‬ ‫شد ‪.‬‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل‬ ‫کتابخانـه هـای عمومـی مازنـدران‪ ،‬ارزو‬ ‫ولیپـور بـا اشـاره بـه کسـب رتبـه اول‬ ‫مازنـدران در کتابخانه سـازی‪ ،‬از تلاش‬ ‫هـا و حمایت هـای اسـتاندار مازنـدران و‬ ‫خیـران اسـتان قدردانـی کـرد‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره بـه اینکـه در حـال ‪117‬‬ ‫کتابخانـه عمومـی در اسـتان فعالیـت‬ ‫می کننـد‪ ،‬اظهـار داشـت داد‪ :‬از سـال‬ ‫گذشـته تـا کنـون ‪ 5‬کتابخانـه جدیـد بـه‬ ‫مجموعـه کتابخانه هـای عمومـی اسـتان‬ ‫اضافـه شـده اسـت کـه ایـن موفقیـت بـا‬ ‫تلاش خیـران در اسـتان بـه سـرانجام‬ ‫رسـید‪.‬مدیرکل کتابخانـه هـای عمومـی‬ ‫مازنـدران بـا بیـان اینکه در اسـتان بیش‬ ‫از ‪ 30‬پـروژه نیمه کاره کتابخانه ای داریم‪،‬‬ ‫افـزود‪ :‬در حـال حاضـر اولویت مـا تکمیل‬ ‫و تجهیـز پروژه هـای بـا پیشـرفت فیزیکی‬ ‫بـاال با کمـک مسـئوالن اسـتانی و خیران‬ ‫ا ست ‪.‬‬ ‫ولیپـور کمـک خیـران را یـار کتابخانه ها‬ ‫دانسـت و بیـان کرد‪ :‬امادگـی کامل داریم‬ ‫تـا ضمـن تکریـم خیـران از ظرفیـت انها‬ ‫در حـوزه کتـاب و کتابخانـه سـازی بهـره‬ ‫منـد شـویم و در بحـث کتابخانـه سـازی‬ ‫تلاش مـا این اسـت تـا عدالـت مطالعاتی‬ ‫در روسـتاها و مناطق کم برخوردار اسـتان‬ ‫برقرار شـود‪.‬وی افزود‪ :‬تا پیـش از این‪۲۵ ،‬‬ ‫کتابخانه عمومی در اسـتان در دولت های‬ ‫یازدهـم و دوازدهـم در شهرسـتان هـای‬ ‫گلـوگاه‪ ،‬بهشـهر‪ ،‬نـکا‪ ،‬میاندورود‪ ،‬سـاری‪،‬‬ ‫قائمشـهر‪ ،‬بابل‪ ،‬امـل‪ ،‬نور‪ ،‬نوشـهر‪ ،‬عباس‬ ‫ابـاد‪ ،‬تنکابـن و رامسـر بـه بهـره بـرداری‬ ‫رسـیده بـود کـه بیشـتر انهـا روسـتایی‬ ‫بـوده و ‪ 3‬هـزار و ‪ 856‬مترمربع به زیربنای‬ ‫کتابخانـه ای در مازندران افـزوده ش و در‬ ‫حـال حاضـر فضـای مطالعاتـی اسـتان به‬ ‫‪ 47‬هـزار و ‪ 135‬مترمربـع رسـیده اسـت‪.‬‬ ‫مدیـرکل کتابخانه های عمومی اسـتان در‬ ‫پایـان تاکید کرد‪ :‬هر یـک از این کتابخانه‬ ‫ها بـه مثابه یک قـرارگاه فرهنگی در حال‬ ‫اجـرای برنامـه هـای متنـوع کتـاب محور‬ ‫بـرای رده هـای مختلـف سـنی هسـتند‬ ‫کـه مطمئنـاً در تربیـت نسـل کتابخـوان‬ ‫و افزایـش سـرانه مطالعـه در کشـور نقش‬ ‫هـای بـی بدیلـی ایفـا مـی کننـد‪ ،‬از ایـن‬ ‫رو افتتـاح هر کتابخانـه نویدبخش اتفاقات‬ ‫خوشـایند و امیدافـزای فرهنگـی در ان‬ ‫شـهر و روسـتا می باشـد و از اینکـه تعداد‬ ‫کتابخانـه های عمومـی در اسـتان در این‬ ‫سـال ها بطـور چشـمگیری افزایـش پبدا‬ ‫کـرده خداونـد را شـاکریم اما راه بسـیاری‬ ‫تـا رسـیدن به نقطـه مطلـوب داریم‪.‬‬ ‫در دیدار رئیس حوزه هنری استان با مدیرکل کتابخانه های عمومی مازندران عنوان شد؛‬ ‫اجرای برنامه های مشترک فرهنگی‬ ‫در راستای ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی‬ ‫دیـدار رئیس حـوزه هنری اسـتان‬ ‫بـا مدیـرکل کتابخانه هـای عمومی‬ ‫مازنـدران بـر تعامـل و همـکاری‬ ‫مشـترک و اجـرای برنامه هـای‬ ‫متنـوع فرهنگـی و هنـری در حوزه‬ ‫کتـاب و کتابخوانـی تاکیـد شـد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل‬ ‫کتابخانـه هـای عمومـی مازنـدران‪،‬‬ ‫صبـح امـروز ‪ 26‬ابـان مـاه مهـدی‬ ‫معصومی گرجـی رئیـس حـوزه مازندران‬ ‫بـه همـراه معاونیـن بـه مناسـبت هفتـه‬ ‫کتـاب و کتابخوانـی و کتابـدار بـا حضور‬ ‫در اداره کل کتابخانـه هـا بـا ارزو ولیپـور‬ ‫مدیـر کل کتابخانـه های عمومی اسـتان‬ ‫مازنـدران دیـدار و گفتگـو کـرد‪.‬‬ ‫مدیرکل کتابخانه هـای عمومی مازندران‬ ‫در ایـن دیـدار بـر اجـرای برگـزاری‬ ‫برنامه هـای فرهنگـی در حـوزه ترویـج‬ ‫فرهنـگ کتـاب و کتابخوانـی بـا حـوزه‬ ‫هنـری تاکیـد کـرد و گفـت‪ :‬امیدواریـم‬ ‫بـا همـکاری هـای مشـترک و نـگاه ویژه‬ ‫بـه حـوزه کتابخوانی گام هـای مثبتی در‬ ‫ارائـه خدمـات بـه مـردم برداریـم‪.‬‬ ‫وی بیـان کـرد‪ :‬امیدواریـم ایـن همکاری‬ ‫امیدواریم با همکاری‬ ‫های مشترک و‬ ‫نگاه ویژه به حوزه‬ ‫کتابخوانی گام های‬ ‫مثبتی در ارائه‬ ‫خدمات به مردم‬ ‫برداریم‪.‬‬ ‫هـا بـه رشـد و توسـعه و پیشـبرد هرچه‬ ‫بیشـتر فرهنـگ مطالعـه و ارتقـای‬ ‫شـاخص های فرهنگـی در اسـتان‬ ‫بینجامـد و موجـب خیـر و برکـت بـرای‬ ‫اسـتان شـود‪.‬‬ ‫ولیپور با اشـاره به اینکـه در تمام فعالیت‬ ‫هـای مرتبـط بـا کتـاب و کتابخوانی پای‬ ‫کار هسـتیم‪ ،‬افزود‪ :‬تولیدات حوزه هنری‬ ‫در حـوزه کتـاب را می توانیـم در سـامانه‬ ‫دانش امـوزی کتاب شـاد اسـتفاده کنیم‬ ‫تـا همـه دانـش امـوزان و معلمـان از ان‬ ‫اسـتفاده کنند‪.‬‬ ‫رئیـس حـوزه هنـری مازنـدران نیـز در‬ ‫ایـن دیـدار توسـعه فرهنـگ مطالعـه و‬ ‫کتابخوانـی در جامعـه را یکـی از مهـم‬ ‫تریـن اهـداف حـوزه هنـری دانسـت و‬ ‫گفـت‪ :‬بـا همـکاری و تعامل بـا کتابخانه‬ ‫هـای عمومـی مازنـدران مـی توانیـم‬ ‫شـاخص های فرهنگـی و مطالعـه را بـا‬ ‫برگزاری مسـابقات کتابخوانـی‪ ،‬همکاری‬ ‫در برگـزاری همایش هـا و انجام پژوهش‬ ‫هـای مشـترک ارتقـاء دهیـم‪.‬‬ ‫مهـدی معصومـی گرجی بیان کـرد‪ :‬هنر‬ ‫بعنـوان بخشـی از حوزه فرهنـگ یکی از‬ ‫راه هـای جـذب مـردم بـه مطالعه اسـت‬ ‫و بایـد از ایـن ظرفیـت در جهـت ارتقای‬ ‫و ترویـج فرهنـگ کتـاب و کتابخوانـی‬ ‫اسـتفاده کنیم‪.‬‬ ‫وی با اشـاره بـه اینکه مردم از مسـابقات‬ ‫کتابخوانـی اسـتقبال مـی کننـد‪ ،‬تصریح‬ ‫کـرد‪ :‬در معرفـی و توزیع تولیـدات حوزه‬ ‫هنـری نیازمنـد حمایـت کتابخانه هـای‬ ‫عمومی اسـتان هسـتیم‪.‬‬ ‫پوستر‬ ‫سازمان مدیریت و مهندسی‬ ‫شبکه حمل و نقل شهرداری‬ ‫ساری‬ ‫گفت و گو‬ ‫وحید حاج سعیدی‬ ‫در گفتگو با «مهسا جعفرپور» کارشناس ارشد‬ ‫روان شناسی بالینی مطرح شد‪:‬‬ ‫تحقیر افسردگی و ناکامی با‬ ‫حکمرانی خنده!‬ ‫در بیـن نعمـت هـای بیشـماری کـه خداوند به نوع بشـر عطـا نموده‬ ‫اسـت‪ ،‬احسـاس شـادی و نشـاط از جمله گرانبها ترین موهبت هایی‬ ‫هسـتند کـه هیـچ کـس را یـارای قیمـت گذشـتن بـر انهـا نیسـت!‬ ‫قـدرت ماورایـی انسـان شـاد و با نشـاط در بـه زانو دراوردن بسـیاری‬ ‫از مشـکالت روحـی و روانـی و حتـی جسـمانی بر هیچکس پوشـیده‬ ‫نیسـت‪ .‬فلـذا توجه به جـادوی خندیدن و به تبع ان معجزه احسـاس‬ ‫نشـاط و شـادی بـه ویـژه در روزگار خاکسـتری و غبـار الـود جامعـه‬ ‫صنعتـی امـروز بیـش از هـر زمـان دیگـری مـورد نیاز بشـر خسـته و‬ ‫افسـرده اسـت‪ .‬بـی تردیـد خنده یـک راهـکار مطمئـن و ارزان جهت‬ ‫دفـع سـموم فکری و مسـمومیت هـای ناشـی از القاء تفکـرات منفی‬ ‫ذهـن انسـان در زندگـی پرتنـش عصـر حاضـر اسـت‪ .‬دانشـمندان بر‬ ‫ایـن باورنـد یـک دقیقـه خنـده گاهی مـی تواند تـا ‪ 45‬دقیقـه باعث‬ ‫ی موقعیت های پیـش رو بکاهد‪ .‬در‬ ‫ارامـش فرد شـود و از فشـار روانـ ‬ ‫واقـع بـا خنده می تـوان به جنگ نامالیمات‪ ،‬افسـردگی هـا و ناکامی‬ ‫هـای روزگار پرتنـش امـروز رفـت و بـا حکمـران سـاختن خنـده بـر‬ ‫سلامت روان‪ ،‬سلامت ایـن حوزه سـرزمینی را تضمیـن کرد‪.‬‬ ‫بـه منظـور اشـنایی بیشـتر بـا اثـرات معجـزه اسـای خنـده و خنده‬ ‫درمانـی در سلامت جسـم و روان‪ ،‬گفتگـوی کوتاهـی بـا «مهسـا‬ ‫جعفرپـور» کارشـناس ارشـد روان شناسـی بالینـی انجـام داده ایـم‪.‬‬ ‫ایشـان کـه دارای چهـار مـدرک تخصصـی روانشناسـی از المـان و‬ ‫مـدرک خنـده درمانـی از دانشـگاه هندوسـتان هسـتند‪ ،‬دو کتاب به‬ ‫نـام هـای «ادب» و «خـودت رابشـناس» نیـز در حـوزه روانشناسـی‬ ‫بـه رشـته تحریـر دراورده انـد و علاوه بـر ایـن مـدرس کارگاه هـای‬ ‫مهارتهـای زندگـی‪ ،‬درمـان افسـردگی‪ ،‬درمانگـر کودک با بیـش از ده‬ ‫سـال سـابقه می باشـند‪.‬‬ ‫تاثیر خنده را بر سالمت روان چگونه ارزیابی می کنید؟‬ ‫خنـده ماحصـل بـه وجـود امـدن یـک شـرایط خـاص مثبـت و‬ ‫عـاری از القائـات منفـی در افـراد اسـت‪ .‬عـده ای از خنـده بـه عنوان‬ ‫طوفـان فراینـد لـذت در مغـز یـاد مـی کننـد که مـی تواند بسـیاری‬ ‫از ناکامـی هـا‪ ،‬افسـردگی هـا‪ ،‬غـم هـا و مصیبت هـا را از جـا بکند و‬ ‫نابـود سـازد‪ .‬در واقـع افـراد شـاد همـواره احسـاس بهتـری از زندگی‬ ‫دارنـد و ایـن احسـاس بهتـر یعنـی رقـم زدن اتفـاق های عالـی برای‬ ‫خـود و اطرافیـان‪ .‬در حقیقـت برون گراهـا و افرادی کـه مهارت های‬ ‫اجتماعـی مطلوبـی دارنـد معمـوال افـرادی شـاد هسـتند و بیشـتر از‬ ‫سـایرین از خنـده بهـره مـی برنـد‪ .‬تحقیقـات نشـان داده کـه خنـده‬ ‫مخصـوص جوانـان نیسـت و حتـی در افـراد سـالمند شـور و شـعف‬ ‫ایجـاد مـی کنـد و سـطح اضطـراب و افسـردگی انـان را کاهـش می‬ ‫دهد‪ .‬بر اسـاس تحقیقات جدید دانشـمندان اساسـاً شـوخی سالم که‬ ‫منجـر بـه یـک شـادی انـی و حتی دنبالـه دار می شـود‪ ،‬یـک پدیده‬ ‫اجتماعـی اسـت کـه بـه دلیـل هیجانـات مثبـت و ایجـاد پیوسـتگی‬ ‫اجتماعـی ‪ ،‬علاوه بر ایجاد نشـاط و سـرزندگی‪ ،‬باعـث تخلیه هیجان‬ ‫هـای منفـی مـی شـود‪ .‬بـه همیـن دلیـل اسـت که همیشـه بعـد از‬ ‫خنـده‪ ،‬احسـاس ارامـش و تمرکـز ذهنـی مـی کنیم‪.‬‬ ‫ایا خنده در تعادل روانی افراد موثر است؟‬ ‫اساسـاً خنـده ماحصـل تعـادل روانـی اسـت و اگـر فـرد دارای تعادل‬ ‫روانـی مثبـت و سـنجیده نباشـد‪ ،‬خنـده اش دارای اعتبـار نیسـت و‬ ‫ممکـن اسـت از سـر نادانـی‪ ،‬تمسـخر یـا حتـی انـدوده زیـاد باشـد‪.‬‬ ‫بنابرایـن خنـده واقعـی در اثـر کنش هـای طبیعی بـدن رخ می دهد‬ ‫کـه در روان شناسـی دارای جایـگاه ویـژه و قابـل اعتنایـی اسـت و‬ ‫ن هـای اسـترس زا(کورتیـزول‪ ،‬ادرنالیـن‪،‬‬ ‫موجـب کاهـش هورمـو ‬ ‫دوپامیـن و هورمـون رشـد) و افزایـش هورمون هایی ماننـد اندورفین‬ ‫(ایجـاد ارامـش و تعـادل روانـی) مـی شـود‪.‬‬ ‫گاهـی واقعـا مـا بـرای مسـائلی ناراحـت میشـویم کـه اگـر بتوانیـم‬ ‫خودمـان را قانـع کنیـم کـه واقعـا این مسـاله یـک ماه بعد بـرای من‬ ‫مضحـک خواهـد بـود همان لحظـه به تضاد پیـش امده مـی خندیم‬ ‫و لحظـات مـان را غنیمـت می شـمریم و این راهکار عملی اسـت که‬ ‫خـودم بار هـا تجربـه کردم‪.‬‬ ‫جایگاه خنده درمانی در سالمت روان را چگونه ارزیابی می کنید؟‬ ‫سـرعت و مسـیر پیشـرفت علم به ویژه در بحث سلامت روان بسـیار‬ ‫پیچیـده و قابـل تامل اسـت و دانشـمندان بـه یافته هـای جدیدی از‬ ‫قـدرت روان ادمـی دسـت یافتـه انـد‪ .‬یکـی از ایـن معجـزات قـدرت‬ ‫خنـده در درمـان بسـیاری از امـراض روحـی و روانی و حتی جسـمی‬ ‫است‪.‬‬ ‫محققـان بـر ایـن باورنـد بیـش از ‪ 80‬درصـد بیمـاری هـای متـداول‬ ‫ی هـای‬ ‫ی هـای روان تنـی هسـتند‪ ،‬یعنـی بیمـار ‬ ‫در زندگـی‪ ،‬بیمـار ‬ ‫جسـمی کـه منشـا عصبی و فکـری دارند‪ ،‬اما متاسـفانه بیشـتر مردم‬ ‫ی ها را بـا بیمـاری های جسـمی محض اشـتباه می ‬ ‫ایـن نـوع بیمـار ‬ ‫گیرنـد و فقـط از دارو درمانـی اسـتفاده مـی کننـد‪ .‬ایـن در حالـی‬ ‫اسـت کـه خندیـدن و داشـتن یـک روحیـه شـاد‪ ،‬در درمـان این نوع‬ ‫بیمـاری هـا (حداقـل به میـزان ‪ 30‬درصـد) تاثیرگذار اسـت‪ .‬به عالوه‬ ‫خنده دشـمن اسـترس و نگرانی اسـت‪ .‬چـرا که ترشـح هورمون های‬ ‫اسـترس زا نظیـر ادرنالیـن و کورتیـزول بـه هنـگام خنـده شـدید‪ ،‬به‬ ‫مقـدار زیـادی کاهـش می یابد‪.‬‬ ‫علاوه بـر ایـن‪ ،‬پروتئین واکنش پذیـر نیز کاهش و کلسـترول (خوب‬ ‫‪ )HDL‬افزایـش مـی یابـد و ایـن دو عامـل باعـث کاهـش التهابـات‬ ‫مـی شـوند و در نتیجـه بیمـاران دیابتـی کمتـر در معـرض بیمـاری‬ ‫هـای قلبـی قـرار مـی گیرنـد‪ .‬در مجموع بایـد اذعات داشـت خواص‬ ‫خنـده در درمـان بسـیاری از امـراض تائید شـده اسـت کـه ذکر همه‬ ‫انهـا در ایـن مقاله از حوصلـه خوانندگان خارج اسـت‪ .‬بهتر کار کردن‬ ‫ارگان های بدن‪ ،‬کاهش اسپاسـم و درد‪ ،‬تقویت سیسـتم ایمنی بدن‪،‬‬ ‫کاهـش فشـار خـون‪ ،‬کاهـش اسـترس و تنـش‪ ،‬افزایـش اعتمـاد بـه‬ ‫نفـس و ‪ ...‬بخشـی از اثـراث خنـده بـر درمـان ناراحتی های جسـمی‬ ‫و روانـی می باشـند‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه کرانه شمال

روزنامه کرانه شمال 769

روزنامه کرانه شمال 769

شماره : 769
تاریخ : 1399/09/20
روزنامه کرانه شمال 766

روزنامه کرانه شمال 766

شماره : 766
تاریخ : 1399/09/17
روزنامه کرانه شمال 765

روزنامه کرانه شمال 765

شماره : 765
تاریخ : 1399/09/16
روزنامه کرانه شمال 764

روزنامه کرانه شمال 764

شماره : 764
تاریخ : 1399/09/15
روزنامه کرانه شمال 763

روزنامه کرانه شمال 763

شماره : 763
تاریخ : 1399/09/13
روزنامه کرانه شمال 762

روزنامه کرانه شمال 762

شماره : 762
تاریخ : 1399/09/11
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!