روزنامه کرانه شمال شماره 697 - مگ لند

روزنامه کرانه شمال شماره 697

روزنامه کرانه شمال شماره 697

روزنامه کرانه شمال شماره 697

‫مـازندران‬ ‫گیــــالن‬ ‫گلـــستان‬ ‫شمال‬ ‫سال چهارم‪ /‬پنج شنبه ‪ 20 /‬شهریور‪99 /‬‬ ‫شماره ‪ 8 / 697‬صفحه ‪ /‬قیمت ‪ 2000‬تومان‬ ‫‪4‬‬ ‫فرمایشات مقام معظم رهبری‪:‬‬ ‫ِ‬ ‫جنگ روز عاشورا نباید شناخت؛ ان یک بخش از جهاد امام حسین است‪.‬‬ ‫امام حسین را فقط به‬ ‫‪2‬‬ ‫مهم ترین درس دفاع مقدس‬ ‫اتحاد و همدلی است‬ ‫‪6‬‬ ‫نماینـده عالـی دولـت در اسـتان با عنـوان اینکه‬ ‫در برگـزاری مراسـم هفتـه دفـاع مقـدس در‬ ‫شهرسـتان هـا از ظرفیـت رسـانه هـا‪ ،‬دسـتگاه‬ ‫هـای فرهنگـی و تبلیغـی و فضـای مجـازی باید‬ ‫جـدی تـر اسـتفاده شـود‪ ،‬یـاداور شـد‪ :‬بـا توجه‬ ‫بـه شـرایط خـاص کشـور‪ ،‬چهلمیـن سـال دفاع‬ ‫مقـدس فرصـت خوبی بـرای کاهـش فاصله بین‬ ‫نسـلی و افزایـش انسـجام مـی گـردد و سـبب‬ ‫تزلـزل در اراده ی انهایـی مـی شـود کـه سـعی‬ ‫کردنـد کشـور را بـه سـمت نـا امیـدی ببرنـد‪.‬‬ ‫خبــر‬ ‫تاکید ولیپور پس از امضای یک تفاهم نامه جدید؛‬ ‫کتابخانه های عمومی مازندران‬ ‫در مسیر اموزش های تخصصی‬ ‫و کارافرینی برای اعضا‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫پیام مشترک فرمانده و مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه‬ ‫در سپاه کربال درپی اهانت جنایتکارانه به ساحت پیامبر(ص)‪:‬‬ ‫توهین به مقدسات‬ ‫ابزار غربی ها برای رسیدن‬ ‫به اهدافشان‬ ‫قدردانی مدیرکل‬ ‫شبکه استانی مازندران‬ ‫از مدافعان سالمت‬ ‫‪7‬‬ ‫‪7‬‬ ‫زارع مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی مازندران خبر داد‪:‬‬ ‫درخشش مازندران در نخستین‬ ‫دوره شبکه شهرهای خالق‬ ‫فرهنگ و هنر کشور‬ ‫اگهی تجدید مناقصه عمومی‬ ‫(نوبت اول)‬ ‫شــهرداری قائــم شــهر در نظــر دارد پــروژه خریــد قیــر ‪ 60/70‬را از طریــق مناقصــه عمومــی بــه پیمانــکاران واجــد شــرایط‬ ‫واگذارنمایــد‪ .‬متقاضیــان مــی تواننــد بــه منظــور کســب اطــاع بیشــتر همــه روزه از تاریــخ درج اگهــی بــا شــماره تلفــن‬ ‫‪01142084056‬تمــاس حاصــل نمــوده و بــه منظــور دریافــت اســناد مناقصــه بــه واحــد امورقراردادهــا و یــا بــه ســایت ‪www.‬‬ ‫‪ Ghaemshahr.ir‬شــهرداری مراجعــه نماینــد‪.‬‬ ‫‪-1‬موضــوع مناقصــه ‪ :‬خریــد قیــر ‪ 60/70‬بــه منظــور تهیــه اســفالت و پخــش ان در محــدوده قانونــی شــهر قائــم شــهر (قیــر‬ ‫خالــص بــا درجــه نفــوذ ‪)60/70‬‬ ‫‪-2‬نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار‪ :‬قائم شهر‪-‬خ کارگر‪-‬عمارت شهرداری‬ ‫‪ -3‬محل اعتبار‪ :‬از ردیف اعتباری (کنترل پروژه ها خرید اسفالت و مصالح دانه بندی) سال ‪99‬‬ ‫‪-4‬مدت انجام کار‪( 2 :‬دوماه) می باشد‪.‬‬ ‫‪-5‬محل تحویل و اخذ اسناد‪ :‬واحد امور قراردادهای شهرداری قائم شهر می باشد‪.‬‬ ‫‪-6‬مهلت دریافت اسناد‪ :‬از تاریخ ‪ 99.06.20‬لغایت ‪ 99.07.05‬قابل تحویل به متقاضیان می باشد‪.‬‬ ‫‪-7‬مبلغ کل براورد ‪30.000.000.000 :‬ریال ( سی میلیارد ریال) می باشد‪.‬‬ ‫‪-8‬میــزان ســپرده شــرکت در مناقصــه‪%5 :‬بهــاء کل بــراورد بــه مبلــغ ‪1.500.000.000‬ریــال( یــک میلیــارد و پانصــد میلیــون‬ ‫ریــال) بصــورت ضمانــت نامــه بانکــی یــا ســپرده نقــدی یــا اســناد خزانــه مــی باشــد‪.‬‬ ‫‪-9‬بــه پیشــنهادات فاقــد ســپرده یــا امضــاء‪ ،‬مشــروط و مخــدوش و ســپرده هــای کمتــر از میــزان مقــرر در اســناد ‪ ،‬چــک شــخصی‬ ‫و نظایــر ان و یــا پیشــنهاداتی کــه پــس از انقضــاء مــدت مقــرر در اگهــی وصــول شــود ترتیــب اثــر داده نخواهــد شــد‪.‬‬ ‫‪-10‬مدت اعتبار پیشنهاد قیمت‪ :‬تا ‪ 3‬ماه پس از ارائه پیشنهاد قیمت می باشد‪.‬‬ ‫‪-11‬نوع سپرده‪ :‬ضمانت نامه بانکی یا سپرده نقدی یا اسناد خزانه‬ ‫‪-12‬مطابــق مــاده ‪ 8‬اییــن نامــه مالــی شــهرداری هــا هــرگاه برنــده مناقصــه از انجــام معاملــه خــودداری کنــد یــا پــس از ابــاغ‬ ‫قانونــی حداکثــر تــا هفــت روز حاضــر بــه انعقــاد قــرارداد نشــود ســپرده او بــه نفــع شــهرداری ضبــط و قــرارداد بــا نفــر بعــدی‬ ‫منعقــد خواهــد گردیــد و در صورتــی کــه برنــدگان دوم و ســوم نیــز ظــرف مهلــت هفــت روز پــس از ابــاغ قانونــی حاضــر بــه عقــد‬ ‫قــرارداد نشــوند ســپرده ان هــا بــه نفــع شــهرداری ضبــط خواهــد شــد‪.‬‬ ‫‪ -13‬زمــان تحویــل پیشــنهادات‪ :‬حداکثــر تــا پایــان وقــت اداری روز ســه شــنبه مــورخ ‪ 99.07.08‬بعــد از ثبــت دبیرخانــه تحویــل‬ ‫دفتــر قراردادهــا گــردد‪.‬‬ ‫‪ -14‬زمان بازگشایی پیشنهادات ‪ :‬ساعت ‪ 11‬روز چهار شنبه مورخ ‪ 99.07.09‬می باشد‪.‬‬ ‫‪ -15‬حضور کلیه پیشنهاد دهندگان و یا نمایندگان ان با در دست داشتن معرفی نامه بالمانع می باشد‪.‬‬ ‫‪-16‬شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد‪.‬‬ ‫‪-17‬سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه مندرج است‪.‬‬ ‫‪-18‬مقدار ‪ 2000‬تن می باشد‪.‬‬ ‫‪-19‬پرداخت براساس هر تن می باشد‪.‬‬ ‫‪-20‬قیــر بایــد دارای اســتانداردها و مشــخصات فنــی مربــوط بــه قیــر ‪ 60/70‬باشــد و نمونــه گیــری از قیــر بــه روش ‪ ASTM‬انجــام‬ ‫خواهــد شــد و شــامل ایتــم هــای زیــر مــی باشــد‪.‬‬ ‫وزن مخصوص‪ ،‬درجه نفوذ‪ ،‬نقطه اشتعال‪ ،‬نقطه نرمی‪ ،‬حاللیت‪،‬کند روانی‪ ،‬درجه نفوذ پسماند‪،‬کشش پذیری پسماند‬ ‫‪-21‬چاپ اگهی نوبت اول مورخ ‪99.06.20‬‬ ‫‪-22‬چاپ اگهی نوبت دوم مورخ ‪99.06.27‬‬ ‫عباس صالح زاده‬ ‫شهردار قائم شهـر‬ ‫اگهی مناقصه عمومی‬ ‫(نوبت دوم)‬ ‫شـهرداری بهنمیـر در نظـر دارد‬ ‫بـه موجـب مجـوز شـماره ‪1485‬‬ ‫مـورخ ‪ 99.06.03‬شـورای محتـرم‬ ‫اسلامی شـهر‪ ،‬پـروژه هـای بـه‬ ‫شـرح ذیل را به پیمانـکاران واجد‬ ‫شـرایط حقیقـی یا حقوقـی واگذار‬ ‫نماید‪.‬متقاضیـان مـی تواننـد‬ ‫جهـت کسـب اطالعات بیشـتر به‬ ‫نشـانی سـایت ‪www.bahnamir.‬‬ ‫‪ ir‬مراجعـه نمـوده و تا پایـان وقت‬ ‫اداری مـورخ ‪ 99.06.25‬جهـت‬ ‫دریافت اسـناد مناقصه بـه واحد‬ ‫مالـی شـهرداری مراجعـه نماینـد‪.‬‬ ‫‪ -1‬تعریض میدان شهدا بهنمیر‬ ‫‪ -2‬اجـرا و نگهـداری فضای سـبز‬ ‫سـطح شـهر به مسـاحت تقریبی‬ ‫‪ 40000‬متـر مربع‬ ‫قدرت کریمیان بهنمیری‬ ‫شهردار بهنمیر‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫پنج شنبه ‪ 20/‬شهریور ‪ / 99‬شماره ‪697‬‬ ‫خرب‬ ‫شمال‬ ‫گزارش ‪ -‬خبر‬ ‫گزارش‬ ‫پیام مشترک فرمانده و مسئول دفتر نمایندگی‬ ‫ولی فقیه در سپاه کربال درپی اهانت جنایتکارانه‬ ‫به ساحت پیامبر(ص)‪:‬‬ ‫استاندار‪ :‬ایثار و شهادت‪ ،‬واالترین اموزه و سرمایه اجتماعی است‬ ‫مهم ترین درس دفاع مقدس‪ ،‬اتحاد و همدلی است‬ ‫اهانت به پیامبر بیش از یک‬ ‫میلیارد مسلمان توحش مدرن‬ ‫فرهنگی غرب است‬ ‫توهین به مقدسات‪،‬ابزار غربی ها‬ ‫برای رسیدن به اهدافشان شد‬ ‫فرمانـده و مسـئول دفتـر نمایندگـی ولی فقیه‬ ‫در سـپاه کربلا در پیامـی مشـترک‪ ،‬اقـدام‬ ‫مجرمانـه نشـریه هتـاک فرانسـوی به سـاحت‬ ‫مقـدسپیامبـرگرامـیاسلامرامحکـومکردنـد‪.‬‬ ‫اقـدام شـنیع نشـریه فرانسـوی نشـان دهنـده‬ ‫توحـش مـدرن فرهنگـی غـرب اسـت ‪/‬‬ ‫جهانخـواران از نفـوذ اسلام حقیقـی در بیـن‬ ‫مـردم دنیـا مـی ترسـند‬ ‫بـه گـزارش خبرگـزاری بسـیج از مازنـدران‪،‬‬ ‫فرمانـده و مسـئول دفتـر نمایندگـی ولی فقیه‬ ‫در سـپاه کربلا در پیامـی مشـترک‪ ،‬اقـدام‬ ‫مجرمانـه نشـریه هتـاک فرانسـوی به سـاحت‬ ‫مقـدس پیامبر گرامی اسلام را محکوم کردند‪.‬‬ ‫متـن پیـام بـه شـرح ذیل اسـت‪ :‬‬ ‫بسم اهلل الرحمن الرحیم‬ ‫اقـدام شـنیع یک نشـریه فرانسـوی به سـاحت‬ ‫مقـدس پیامبـر اعظـم (ص) نشـان دهنـده‬ ‫توحش مـدرن فرهنگی غرب و دشـمنی اذناب‬ ‫شـیطان و شکسـت سیاسـت هـای غـرب در‬ ‫تمامـی عرصـه ها بر علیه اسلام نـاب محمدی‬ ‫در جهـان اسـت‪ .‬عجـز و ناتوانـی غربـی هـا در‬ ‫پیـش بردن اهـداف و نقشـه هـای جنایتکارانه‬ ‫بویـژه در منطقـه غـرب اسـیا گـواه ایـن مدعا‬ ‫اسـت تـا با توسـل به هتاکـی و بـی حرمتی به‬ ‫پیامبرعظیم الشـان اسلام‪ ،‬همراهی خـود را با‬ ‫جنایت هـای امریکای خونخوار و صهیونیسـت‬ ‫بیـن الملـل تکـرار کـرده و بـا حربـه اسلام‬ ‫هراسـی بـه خیـال خـود از پیشـروی بیـش از‬ ‫گذشـته اسلام نـاب محمـدی در قلـوب مردم‬ ‫جهـان جلوگیـری کننـد؛ حـال انکـه سـیطره‬ ‫دیـن حق توسـط امـام حـق و یـاران صالحش‬ ‫بـر سرتاسـر جهـان وعـده خداسـت هـر چنـد‬ ‫کافـران خوش نداشـته باشـند‪.‬‬ ‫« ُهـ َو الَّذِ ی اَ ْر َس َ‬ ‫ِین‬ ‫ـل َر ُسـول َ ُه ب ِال ْ ُه َ‬ ‫ـدى َود ِ‬ ‫ـو َک ِر َه‬ ‫ال ْ َحـقِّ ل ِ ُی ْظ ِه َر ُه َع َلـى ال ِّد ِ‬ ‫ین ُکلِّهِ َول َ ْ‬ ‫ون ‪-‬توبه ‪»33‬‬ ‫ال ْ ُم ْشـ ِر ُک َ‬ ‫(او کسـى اسـت کـه پیامبـرش را بـا هدایـت و‬ ‫دیـن درسـت فرسـتاد تـا ان را بر هـر چه دین‬ ‫اسـت پیـروز گرداند هـر چند مشـرکان خوش‬ ‫نداشـته باشند‪).‬‬ ‫بی شـک یکـی از اهداف ایـن جنایت هماهنگ‬ ‫شـده کـه حاکـی از اوج سـقوط اخالقـی و‬ ‫خباثـت غـرب اسـت مقابلـه بـا جریـان بیـن‬ ‫المللـی مقاومتـی اسـت کـه علمـداری ان را‬ ‫سیدالشـهدای محـور مقاومـت به عهده داشـته‬ ‫اسـت و بغضـی کـه سـردمداران جبهه عنـاد با‬ ‫اسلام اصیـل از جامعـه متحـد اسلامی دارند‬ ‫را بـه بهانـه دروغیـن و مضحـک ازادی بیـان‪،‬‬ ‫بـا اهانـت بـه پیشـوای بیـش از یـک میلیـارد‬ ‫مسـلمان و همـه ازادی خواهـان دنیـا‪ ،‬نشـان‬ ‫دادنـد و قلـب جهـان اسلام و مسـلمانان و‬ ‫موحـدان سراسـر عالـم را وقیحانـه نشـانه‬ ‫گرفتنـد‪.‬‬ ‫نظـام اسـتکباری و جهانخـواران از نفوذ اسلام‬ ‫حقیقـی در بیـن مـردم دنیـا مـی ترسـند چرا‬ ‫که پیام اسلام‪ ،‬پیام انسـانیت‪ ،‬اسـایش‪ ،‬ع ّزت‪،‬‬ ‫زندگـی همـراه بـا امنیت اسـت را‬ ‫سـربلندی و‬ ‫ِ‬ ‫در نقطـه مقابـل منافع و اهـداف پلید خود می‬ ‫داننـد‪ .‬از همیـن رو رسـانه هـای اسـتعماری و‬ ‫اسـتکباری غرب‪ ،‬با ابزار و شـیوه های مختلف‪،‬‬ ‫شـبانه روز در تالش برای اسلام هراسی‪ ،‬اسالم‬ ‫سـتیزی و اسلام زدایی در جهان هسـتند‪.‬‬ ‫سـپاه کربال مازندران ضمن محکـوم کردن این‬ ‫جنایـت نابخشـودنی اعلام میدارد همـان طور‬ ‫ذین‬ ‫کـه خداونـد متعـال وعـده داده اسـت "وال ّ َ‬ ‫َ‬ ‫عذاب الیم" (سـوره توبه‬ ‫رسـول ّلل ل َ ُهم‬ ‫ون‬ ‫یُـو ُذ َ‬ ‫ٌ‬ ‫ایـه ‪" )61‬بـرای انهـا کـه رسـول خـدا (ص) را‬ ‫مهیاسـت‪ ".‬تکلیف‬ ‫ازار دهنـد عذابـی دردنـاک ّ‬ ‫و وظیفـه انقالبـی و اعتقـادی خـود میدانـد تـا‬ ‫ریشـه دشمنان اسلام را نخشـکانده و همراه با‬ ‫تبیین و روشـنگری دین مبین اسلام با شـعار‬ ‫"لبیـک یا رسـول اهلل (ص)" پرچـم محمدی را‬ ‫در رکاب مهـدی موعود(عـج) بر فـراز جهان به‬ ‫اهتـزاز در نیـاورد‪ ،‬از پای نخواهد نشسـت‪.‬‬ ‫سیاسی و اقتصادی‬ ‫او تجلیل از خانواده های‬ ‫شهدا و ایثارگران را یک‬ ‫وظیفه همگانی دانست‬ ‫و خواستار قدردانی‬ ‫از فرزندان و همسران‬ ‫رزمندگان به عنوان‬ ‫مجاهدان جبهه های حق‬ ‫علیه باطل شد و اظهار‬ ‫داشت‪ :‬ارزش هایی چون‬ ‫ایثار و شهادت‪ ،‬واالترین‬ ‫سرمایه اجتماعی است و‬ ‫هر چه گستره این جامعه‬ ‫وسیع تر باشد توان در‬ ‫برگیرندگی و تاثیر ان‬ ‫بر اجتماع بیشتر خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش روابط عمومـی اسـتانداری‪ ،‬احمد حسـین‬ ‫زادگان‪ ،‬اسـتاندار مازنـدران در چهارمین جلسـه ترویج‬ ‫فرهنـگ ایثـار و شـهادت اسـتان کـه بـا محوریـت‬ ‫برگـزاری مراسـم چهلمیـن سـال گرامـی داشـت دفاع‬ ‫مقـدس و تقدیـر از رزمنـدگان دوران باشـکوه حماسـه‬ ‫وایثـار برگـزار شـد بـا اشـاره بـه اینکـه دفـاع مقـدس‪،‬‬ ‫بـا شـکوه تریـن صفحـات تاریـخ مقاومـت ملـت ایران‬ ‫اسلامی را شـامل می شـود و در گرامی داشت باشکوه‬ ‫یـاد و خاطـره حماسـه سـازی هـا و جان فشـانی های‬ ‫ایـن دوران عزیـز همـه اتفـاق نظـر دارند‪ ،‬گفـت‪ :‬درس‬ ‫امـوزی از دوران دفـاع مقـدس‪ ،‬واالتریـن الگـو و نمـاد‬ ‫بـرای همدلـی‪ ،‬تعامـل و اتحـاد در مسـیر مقاومـت در‬ ‫برابـردشـمنانوسـاختنواعتلایایـراناسلامیاسـت‪.‬‬ ‫اسـتاندار مازنـدران‪ ،‬هفتـه دفـاع مقـدس و امـوزه های‬ ‫ایـن دوران حماسـی را موجب تقویت و انسـجام هرچه‬ ‫بیشـتر دوسـتداران و دلبسـتگان انقالب‪ ،‬نظـام و ایران‬ ‫اسلامی دانسـت و افـزود‪ :‬ایـن مقطـع و برنامـه گرامی‬ ‫داشـت ان همچنیـن فرصتـی بـرای منکـوب کـردن‬ ‫توطئـه هـای اسـتکبار جهانی و همـه بدخواهـان نظام‬ ‫و کشـور می شـود کـه بدنبال اثبـات ناکارامـدی نظام‪،‬‬ ‫ایجـاد ناامیـدی در مـردم و شـقاق و شـکاف در میـان‬ ‫نیروهـای انقالب هسـتند کـه بحمداهلل در سـایه اموزه‬ ‫هـای دفـاع مقـدس‪ ،‬همـواره نیرنـگ هـای دشـمنان‬ ‫نقـش بر اب شـده اسـت‪.‬‬ ‫او تجلیـل از خانـواده هـای شـهدا و ایثارگـران را یـک‬ ‫وظیفه همگانی دانسـت و خواسـتار قدردانی از فرزندان‬ ‫و همسـران رزمندگان بـه عنوان مجاهـدان جبهه های‬ ‫حـق علیه باطل شـد و اظهار داشـت‪ :‬ارزش هایی چون‬ ‫ایثـار و شـهادت‪ ،‬واالتریـن سـرمایه اجتماعـی اسـت و‬ ‫هـر چـه گسـتره ایـن جامعه وسـیع تر باشـد تـوان در‬ ‫برگیرندگـی و تاثیـر ان بـر اجتماع بیشـتر خواهد شـد‪.‬‬ ‫احمـد حسـین زادگان بـا اشـاره بـه ایـن کـه همـه ما‬ ‫بـه شـهدا و نظـام بدهـکار هسـتیم و خدمتگـزاری بـه‬ ‫ایـن عزیـزان مایـه افتخـار ماسـت‪ ،‬اظهـار نمـود‪ :‬همه‬ ‫بایـد کنـار یکدیگـر قـرار بگیریم تـا بتوانیـم از ظرفیت‬ ‫چهل سـالگی دفـاع مقدس به درسـتی اسـتفاده کنیم‬ ‫و از مقـام شـامخ خانـواده ی رزمنـدگان تجلیـل و قدر‬ ‫دانـی بعمـل اوریـم و تـا جاییکـه ممکن اسـت بـا بهره‬ ‫خبر‬ ‫خبر‬ ‫استاندار گیالن در جلسه شورای ادارای استارا با موضوع معارفه فرماندار جدید ‪:‬‬ ‫صنایع تبدیلی در استارا برای صادرات بیشتر‪،‬‬ ‫تقویت شود‬ ‫بـه گزارش پایـگاه اطالع رسـانی اسـتانداری گیالن؛‬ ‫دکتر ارسلان زارع ظهر امروز (سـه شـنبه) در جلسه‬ ‫شـورای ادارای اسـتارا که بـا موضوع تکریـم فرماندار‬ ‫سـابق و معارفه فرماندار جدید این شهرسـتان برگزار‬ ‫شـد‪ ،‬با گرامیداشـت ماه محـرم و ایام عزاداری سـاالر‬ ‫شـهیدان‪ ،‬از سـوگواران حسـینی بـه سـبب رعایـت‬ ‫موازیـن بهداشـتی در جریـان برپایـی عـزاداری هـا‬ ‫قدردانـی و ابـراز امیـدواری کـرد کـه ایـن رویکرد در‬ ‫مناسـبت های پیـش رو از جملـه اربعین هم اسـتمرار‬ ‫یابد‪.‬‬ ‫وی ضمن گرامیداشـت سـالروز قیام ‪۱۷‬شـهریور؛ این‬ ‫روز را یکـی از روزهـای مانـدگار و فراموش نشـدنی در‬ ‫تاریـخ انقلاب اسلامی ایـران خوانـد که روزنـه امید‬ ‫پیـروزی و نقطـه عطـف تاریـخ سـازی را در نهضـت‬ ‫اسلامی مردم پدیـد اورد‪.‬‬ ‫دکتـر زارع مسـئولیت در نظـام جمهـوری اسلامی‬ ‫ایـران را فرصـت ارزشـمندی برای خدمـت صادقانه ‪،‬‬ ‫مجدانـه ‪ ،‬هدفمند و موثر به مردمی دانسـت که برای‬ ‫اعتلای کشـورمان مجاهدت کـرده اند و گفـت‪ :‬الزم‬ ‫اسـت این مهم پیوسـته مـورد توجه باشـد و مدیران‪،‬‬ ‫نهایـت تلاش و اهتمـام خود را بـرای گره گشـایی از‬ ‫امـور‪ ،‬بـه کار گیرنـد و در این مسـیر با خلـوص نیت‪،‬‬ ‫به دنبـال ایجـاد رضایتمندی مردم باشـند‪.‬‬ ‫وی اظهـار داشـت‪ :‬انتظـاری کـه از همـه مسـئوالن‬ ‫دارم ایـن اسـت کـه در راسـتای افزایـش اعتمـاد‬ ‫عمومـی‪ ،‬ارائـه خدمـت بـه مـردم را از اهـم وظایـف‬ ‫خـود بداننـد و در سـایه انسـجام‪ ،‬وحـدت ‪ ،‬وفـاق و‬ ‫همدلـی اهتمـام خـود را برای اجـرای منویـات رهبر‬ ‫معظـم انقلاب و برنامه هـای دولـت تدبیـر و امیـد به‬ ‫کار گیرند و برنامه های توسـعه ای کشـور و اسـتان را‬ ‫بـه مرحلـه اجـرا بگذارند‪.‬‬ ‫اسـتاندار گیلان تصریـح کـرد‪ :‬ایـن اطمینـان وجود‬ ‫دارد هرجـا بـا اسـتفاده از خردجمعـی و مشـارکت‬ ‫مـردم در فضـای تعاملی بـرای خدمتگزاری اسـتفاده‬ ‫کرده ایـم‪ ،‬بـا توفیقـات بیشـتری همـراه بـوده ایـم‪.‬‬ ‫دکتـر زارع بـا یـاداوری اینکـه در جریـان مقابلـه‬ ‫گیـری از ظرفیـت هـای مختلـف جامعـه هـدف را‬ ‫گسـترده تـر کنیم‪.‬‬ ‫نماینـده عالـی دولـت در اسـتان بـا عنـوان اینکـه در‬ ‫برگـزاری مراسـم هفته دفـاع مقدس در شهرسـتان ها‬ ‫از ظرفیـت رسـانه ها‪ ،‬دسـتگاه های فرهنگـی و تبلیغی‬ ‫و فضـای مجـازی باید جـدی تر اسـتفاده شـود‪ ،‬یاداور‬ ‫شـد‪ :‬بـا توجه به شـرایط خاص کشـور‪ ،‬چهلمین سـال‬ ‫دفـاع مقـدس فرصـت خوبی بـرای کاهـش فاصله بین‬ ‫نسـلی و افزایـش انسـجام می گـردد و سـبب تزلزل در‬ ‫اراده ی انهایـی می شـود که سـعی کردند کشـور را به‬ ‫سـمت نا امیـدی ببرند‪.‬‬ ‫وی گفـت‪ :‬ایـن مقطـع فرصـت مغتنمـی بـرای تقویت‬ ‫اتحـاد و همدلـی و بـر خلاف اسـتراتژی دشـمن‬ ‫اسـت‪ .‬بایـد از ایـن فرصـت بـرای شناسـایی و تجلیـل‬ ‫از رزمنـدگان دیـروز اسـتفاده کنیـم و برنامـه هـای‬ ‫گرامـی داشـت چهلمین سـال دفاع مقـدس را با توجه‬ ‫بـه ضـرورت تبییـن و تعمیق ابعـاد دفاع مقـدس برای‬ ‫نسـل جـوان تدویـن نماییـم‪.‬‬ ‫حسـین زادگان خاطرنشـان کـرد‪ :‬در چهلمیـن سـال‬ ‫دفـاع مقـدس باید بـا برگزاری باشـکوه مراسـم تجلیل‬ ‫از رزمنـدگان دفـاع مقـدس از فراموش شـدن این افراد‬ ‫جلوگیـری بعمـل اوریـم‪ .‬فرمانداران نسـبت بـه تقدیر‬ ‫و تجلیـل باشـکوه خانـواده رزمنـدگان اهتمـام جـدی‬ ‫بورزنـد و اداره کل فرهنـگ و ارشـاد اسلامی بـا تهیـه‬ ‫کلیـپ کوتـاه از فرزندان رزمندگان نسـبت به این قشـر‬ ‫توجـه ویـژه نماینـد چرا که ایـن افراد ذخیـره انقالب و‬ ‫نظام هسـتند و همه مـا به جانبازان‪ ،‬رزمندگان‪ ،‬شـهدا‬ ‫و جامعـه ایثارگـری بدهکار هسـتیم‪.‬‬ ‫گفتنـی اسـت‪ ،‬در پایـان ایـن جلسـه تفاهمنانمـه بین‬ ‫اسـتانداری مازندران و بسـیج اساتید اسـتان در راستای‬ ‫همـکاری هـای دوجانبـه در حوزه هـای مختلف منعقد‬ ‫و امضاء شـد‪.‬‬ ‫بـا کرونـا؛ از انجایی کـه همـه مـردم‪ ،‬مسـئوالن و‬ ‫نخبـگان در کنـار یکدیگر قـرار گرفتیم؛ توانسـتیم بر‬ ‫دشـواری ها فائـق اییـم ‪ ،‬بیـان داشـت‪ :‬همراهی احاد‬ ‫شـهروندان در رعایـت توصیـه هـای بهداشـتی مورد‬ ‫تاکیـد متخصصـان در کنـار نقـش افرینـی اثربخش‬ ‫گروه هـای مردمـی‪ ،‬تجلـی همبسـتگی ملـی بـود‪.‬‬ ‫وی بـر لـزوم بهره گیری از نخبگان برای حل مسـایل‬ ‫و مشـکالت در بخـش هـای مختلـف تاکیـد کـرد و‬ ‫افـزود‪ :‬در پی تشـدید تحریـم های نظام اسـتکباری‪،‬‬ ‫مشـکالتی در عرصـه هـای اقتصـادی و معیشـتی‬ ‫بـرای مـردم بـه وجـود امد کـه بـرای فائق امـدن بر‬ ‫ایـن دشـواری ها ‪ ،‬بایـد اسـتفاده از نظر هوشـمندانه‬ ‫نخبـگان مـورد توجه باشـد‪.‬‬ ‫نماینـده عالـی دولـت در گیلان خاطرنشـان کـرد‪:‬‬ ‫بـا اتـکاء بـه منابع بومـی‪ ،‬فعال کـردن ظرفیـت های‬ ‫نیمه فعال اقتصادی در اسـتان و اسـتفاده از مشارکت‬ ‫هـای مردمـی بویژه بخـش خصوصـی می تـوان روند‬ ‫توسـعه اسـتان را شـتاب بخشـید و موجبـات رونـق‬ ‫تولیـد و تحقـق شـعار راهبـردی جهـش تولیـد را‬ ‫فراهم سـاخت‪.‬‬ ‫نماینـده عالـی دولـت در گیلان بـا بیـان اینکـه‬ ‫دولـت برنامـه هـای کاربـردی و عملیاتـی بـرای‬ ‫جهـش تولیـد تدویـن کرده ‪ ،‬اظهـار کـرد‪ :‬گیالن نیز‬ ‫برنامـه ای مـدون پیرامـون این موضوع را در شـورای‬ ‫برنامه ریـزی اسـتان تصویب کـرده و بر این اسـاس از‬ ‫همـه دسـتگاه ها و مدیـران انتظـار دارم فعالیت هـا و‬ ‫اقدامـات در حوزه هـای اقتصـادی‪ ،‬عمرانی و سیاسـی‬ ‫را معطـوف بـه تحقـق اهـداف پیـش بینـی شـده در‬ ‫راهبـرد جهـش تولیـد کننـد‪ .‬وی گسـترش روابـط‬ ‫بـا کشـورهای همسـایه بویـژه از طریـق اسـتارا را از‬ ‫دیگـر فرصت هایـی دانسـت که نقـش تاثیرگـذار این‬ ‫شهرسـتان مـرزی در افزایـش مبـادالت تجـاری و‬ ‫فعالیـت هـای اقتصـادی را پررنـگ مـی کنـد‪.‬‬ ‫دکتر زارع خاطرنشـان کرد‪ :‬راه اهن رشـت ‪ -‬اسـتارا‬ ‫بعنـوان نقـش تکمیل کننده کریدور شـمال ‪ -‬جنوب‪،‬‬ ‫از دیگـر پـروژه هایی سـت کـه هـم در اولویـت برنامه‬ ‫های دولت قرار دارد و هم در توسـعه این شهرسـتان‬ ‫و اسـتان گیالن موثر اسـت‪.‬‬ ‫وی اضافـه کـرد‪ :‬برخـی چالـش هـا در اجـرای ایـن‬ ‫پـروژه قـرار داشـت کـه بـا اهتمـام دولت‪ ،‬رفع شـده‬ ‫و نقدینگـی الزم بـه ان اختصـاص یافته و با اسـتفاده‬ ‫از ظرفیـت قـرارگاه خاتـم االنبیا طی هفتـه های اتی‬ ‫بـر سـرعت کار افـزوده می شـود‪.‬‬ ‫وی بـا تاکیـد بـر لـزوم توجـه بـه رونـق اشـتغال از‬ ‫سـوی مسـئوالن در این شهرسـتان ‪ ،‬گفـت‪ :‬هیچ گاه‬ ‫نـرخ بیـکاری شهرسـتان اسـتارا نبایـد دو رقمـی باشـد‪.‬‬ ‫حسن خیریانپور ‪ ،‬معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خبر داد ‪:‬‬ ‫بررسی مشکالت ‪ 8‬واحد اقتصادی در جلسه کارگروه‬ ‫تسهیل و رفع موانع تولید‬ ‫حسـن خیریانپـور تصریح کـرد ‪ :‬از ‪ 176‬واحد صنعتی‬ ‫تملـک شـده توسـط بانـک هـای اسـتان غریـب بـه‬ ‫‪ 80‬واحـد ان از تملـک بانـک هـا خـارج و به سـرمایه‬ ‫گـذران‪ ,‬مالـکان و یـا به افراد بـا اهلیـت الزم واگذار و‬ ‫بـه چرخـه تولید بازگشـتند‪‎.‬‬ ‫جلسـه کارگـروه تسـهیل و رفـع موانـع تولید اسـتان‬ ‫به ریاسـت حسـن خیریانپـور معـاون هماهنگی امور‬ ‫اقتصـادی اسـتانداری مازنـدران بـه منظـور بررسـی‬ ‫مسـائل و مشـکالت واحدهـای صنعتـی ‪ ،‬گردشـگری‬ ‫و کشـاورزی در محـل سـالن اجتماعـات اداره کل‬ ‫میـراث فرهنگی ‪،‬صنایع دسـتی و گردشـگری اسـتان‬ ‫مازنـدران برگـزار شـد‪ .‬در ایـن جلسـه بـا تصمیمـات‬ ‫اتخـاذ شـده زمینـه بـرای برگشـت بـه چرخـه تولید‬ ‫چنـد واحـد تولیـدی ‪ -‬گردشـگری فراهـم گردیـد‪.‬‬ ‫در ایـن جلسـه حسـن خیریانپـور ضمـن تشـکر از‬ ‫میزبانـی اداره کل میـراث فرهنگـی ‪،‬صنایع دسـتی و‬ ‫گردشـگری اسـتان گفت ‪ :‬با عنایت بـه ماهیت قانونی‬ ‫کارگـروه تسـهیل و رفـع موانـع تولیـد و الزم االجـرا‬ ‫بـودن مصوبـات ان بـرای کلیه دسـتگاه هـای اجرایی‬ ‫‪ ،‬ضـرورت ایجـاب مـی کنـد دبیرخانـه ایـن کارگروه‬ ‫ببـش از پیـش فعال شـده و اجرای مصوبـات ان طی‬ ‫زمـان بندی مشـخص شـده دنبـال و در صـورت عدم‬ ‫اقـدام بـه موقـع گـزارش ان را بـه اسـتانداری ارسـال‬ ‫نمایند‪.‬ایشـان بـا اشـاره بـه اینکـه ‪ 80‬واحـد صنعتی‬ ‫از تملـک بانـک هـای اسـتان خـارج شـده و بـه مدار‬ ‫تولید بازگشـت‪ ،‬گفـت ‪ :‬با برگزاری جلسـات کارگروه‬ ‫تسـهیل و رفـع موانـع تولیـد و پیگیـری هـای حـوزه‬ ‫معاونـت اقتصـادی اسـتانداری و همـکاری همه جانبه‬ ‫بانـک هـای عامـل از ‪ 197‬واحـد صنعتـی تملـک‬ ‫شـده توسـط بانـک های اسـتان غریـب بـه ‪ 80‬واحد‬ ‫ان از تملـک بانـک هـا خـارج و بـه سـرمایه گـذران‬ ‫‪ ،‬مالـکان و یـا بـه افـراد بـا اهلیـت الزم واگـذار و بـه‬ ‫چرخه تولید بازگشـتند‪.‬وی پاالیش امـاری دقیقی از‬ ‫اخریـن وضعیـت واحدهـای راکد و نیمه فعال اسـتان‬ ‫را ضـروری دانسـت و بـر اهتمـام کامل همه دسـتگاه‬ ‫هـای اجرایـی و بانکهـا بـه این موضـوع تاکیـد نمود‪.‬‬ ‫دستگیری حفاران غیر مجاز در گرگان‬ ‫و چند خبر کوتاه از گلستان‬ ‫دسـتگیری تیـم هفت نفره حفاران غیـر مجاز در گرگان‪،‬‬ ‫برپایی نمایشـگاه حجره تا جبهـه در بندرترکمن و تاکید‬ ‫معاون سیاسـی امنیتی اسـتاندار بر بهره گیری از ظرفیت‬ ‫فضای مجازی و رسـانه های اسـتان در بزرگداشـت هفته‬ ‫دفـاع مقـدس از جمله خبرهـای کوتاه امروز چهارشـنبه‬ ‫گلستان است‪.‬‬ ‫معاون سیاسـی امنیتی اسـتانداری گلسـتان بـا توجه به‬ ‫شـیوع کرونا و پیشـگیری از بیماری کووید ‪ ۱۹‬پیشـنهاد‬ ‫کـرد کـه برنامه هـای بزرگداشـت هفتـه دفـاع مقـدس‬ ‫اسـتان با اسـتفاده از فضـای مجازی و همکاری رسـانه ها‬ ‫برگزار شـود‪.‬‬ ‫بـه مناسـبت هفتـه دفـاع مقـدس نمایشـگاه عکـس‬ ‫حجـره تـا جبهـه بـا موضـوع نقـش روحانیون در هشـت‬ ‫سـال دفـاع مقـدس در بندرترکمـن افتتـاح شـد‪.‬‬ ‫سـرگرد مسـلم سـهیلی فرد از کادر درمان بهداری ارتش‬ ‫جمهـوری اسلامی در تهران روز گذشـته به سـبب ابتال‬ ‫بـه کرونـا به شـهادت رسـید‪.‬وی از اهالی اهالی روسـتای‬ ‫«سـید میران» گـرگان بود‪.‬‬ ‫مدیـرکل میـراث فرهنگـی‪ ،‬گردشـگری و صنایع دسـتی‬ ‫گلسـتان از دسـتگیری هفـت حفـار غیرمجـاز در حیـن‬ ‫ارتـکاب جـرم در منطقـه جنگلـی میـرزا شموشـک‬ ‫شهرسـتان خبـرداد و گفـت عالوه بر تجهیـزات حرفه ای‬ ‫حفـاری از ایـن گـروه‪ ۲ ،‬دسـتگاه خودرو و یک دسـتگاه‬ ‫موتورسـیکلت کشـف و توقیـف شـد‪.‬‬ ‫مدیرعامـل شـرکت اب و فاضلاب گلسـتان از حضـور‬ ‫مسـتمر ازمایشـگاه سـیار این شـرکت با تمـام تجهیزات‬ ‫در مناطق زلزله زده رامیان خبر داد و گفت‪ :‬کارشناسـان‬ ‫کنتـرل کیفـی با یـک دسـتگاه ازمایشـگاه ناوگان سـیار‬ ‫ایـن شـرکت بـا حضـور فعـال در مناطـق زلزلـه زده و با‬ ‫انجـام ازمـون هـای مختلـف و متعدد‪ ،‬نسـبت بـه پایش‬ ‫کیفیـت اب شـرب مصرفـی زلزله زدگان نظارت مسـتمر‬ ‫دارند‪.‬‬ صفحه 2 ‫اجتماعی‬ ‫شمال‬ ‫خبر‬ ‫امضاء تفاهم نامه همکاری مشترک‬ ‫اداره کل منابع طبیعی مازندران‬ ‫ساری و بسیج سازندگی‬ ‫سپاه کربال مازندران‬ ‫بـه گزارشـی از روابـط عمومـی اداره کل منابـع طبیعـی و‬ ‫ابخیـزداری مازنـدران‪ -‬سـاری‪ ،‬در راسـتای تحقـق رهنمودهای‬ ‫مقـام معظـم رهبری(مدظلـه العالـی) در عرصـه هـای تولیـد‪،‬‬ ‫اشـتغال و خدمـات رسـانی و اسـتفاده از ظرفیـت هـای مقابـل‬ ‫سـپاه کربلا مازنـدران و اداره کل منابـع طبیعـی و ابخیـزداری‬ ‫مازنـدران‪ -‬سـاری و سـازمان بسـیج سـازندگی سـپاه کربلا و‬ ‫بهـره گیـری از تـوان و ظرفیت خیـل عظیم جوانان اسـتان و بر‬ ‫اسـاس تفاهـم نامه همکاری مشـترک فیمابین سـازمان جنگل‬ ‫هـا‪ ،‬مراتـع و ابخیـزداری کشـور بـا سـازمان بسـیج سـازندگی‬ ‫کشـور‪ ،‬تفاهـم نامـه ی همـکاری مشـترک فیمابیـن اداره کل‬ ‫منابـع طبیعـی و ابخیـزداری مازنـدران‪ -‬سـاری بـه نمایندگـی‬ ‫دکتـر اسـحاق عطایی و سـازمان بسـیج سـازندگی سـپاه کربال‬ ‫مازنـدران به نمایندگی سـرهنگ پاسـدار محمد مهـدی اقبالپور‬ ‫و بـا محوریـت موضوعـات ذیـل تنظیـم و مبادلـه گردیـده اسـت‪.‬‬ ‫گسـترش فرهنـگ حفـظ و احیـاء منابـع طبیعـی از طریـق‬ ‫جلـب مشـارکت نیروهای بسـیجی‪ ،‬اسـتفاده از توان بسـیجیان‬ ‫و بسـیج سـازندگی در اجـرای پـروژه هـای حفاظتـی در زمینـه‬ ‫پیشـگیری و مهـار سـیل‪ ،‬اسـتفاده از تـوان بسـیجیان و گـروه‬ ‫هـای جهادی بسـیج سـازندگی در امر اطفاء حریـق با بکارگیری‬ ‫پایـگاه هـای مقاومـت بسـیج در روسـتاهای حاشـیه جنـگل و‬ ‫تجهیـز نمـودن ان هـا بـه وسـایل و امکانـات اطفـاء حریـق از‬ ‫سـوی اداره کل منابـع طبیعـی‪ ،‬اسـتفاده از تـوان بسـیجیان و‬ ‫گـروه هـای جهادی بسـیج سـازندگی در زمینه ی احیـاء اراضی‬ ‫بلا اسـتفاده و در معـرض تجـاوز از طریـق حفاظـت و کاشـت‬ ‫نهال مناسـب( حداقـل ‪ ۱۰۰۰۰۰۰‬اصله نهال)‪ ،‬اسـتفاده از توان‬ ‫بسـیج سـازندگی در انجـام پروژه هـای حفاظـت از اراضی منابع‬ ‫طبیعـی( حفـر کانـال‪ ،‬احـداث بنـچ مـارک هـای بتنـی‪ ،‬حصار‬ ‫کشـی و نهـال کاری عرصـه هـای خلـع یـد شـده از متجاوزین‬ ‫و ‪ ،...‬اسـتفاده از تـوان فنـی و ماشـین االت سـنگین مهندسـی‬ ‫و راه سـازی بسـیج سـازندگی در اجـرای احـکام قضایـی خلـع‬ ‫یـد و قلـع و قمـع اعیانـی احداثـی اراضـی ملـی شـده و مرمـت‬ ‫جـاده های جنگلی در اثر رانش‪ ،‬اسـتفاده از تسـهیلگران بسـیج‬ ‫سـازندگی در پـروژه هـای اموزشـی و ترویجی منابـع طبیعی به‬ ‫منظور تسـهیل در واسـپاری فعالیـت های اجرایی بـه تعاونی ها‬ ‫و تشـکل هـای مردمـی در راسـتای اییـن نامـه اجرایـی بند ب‬ ‫مـاده ‪ ۲۹‬احـکام دائمـی برنامه توسـعه کشـور‪.‬‬ ‫گزارش‬ ‫گزارش‬ ‫گزارش ‪ -‬خبر‬ ‫خرب‬ ‫فرح زاد مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران‪:‬‬ ‫برگزاری مانور جهادی تعمیرات پیشگیرانه‬ ‫در شهرستان کالردشت‬ ‫پشتیبانی در مواجه با‬ ‫بحران های احتمالی پیش‬ ‫رو و کاهش مدت زمان‬ ‫خاموشی و انرژی توزیع‬ ‫نشده در انجام تعمیرات‬ ‫پیشگیرانه اجرایی شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬مانور یاد‬ ‫شده با حضور ‪ 19‬اکیپ‬ ‫مشتمل بر ‪ 42‬پرسنل‬ ‫عملیاتی پشتیبانی و ‪8‬‬ ‫دستگاه خودروی باالبر‬ ‫برگزار شد‪.‬‬ ‫کـرد‪ :‬هـم اکنـون ‪ ۵۰۱‬نفـر بیمـار مشـکوک به‬ ‫ویـروس کرونـا بـا عالئم تنفسـی حاد مشـکوک‬ ‫بـه کرونـا براسـاس تشـخیص بالینـی در ایـن‬ ‫مراکـز بسـتری بـوده کـه از ایـن تعـداد ‪۱۴۸‬‬ ‫نفـر در بخش هـای مراقبت هـای ویـژه بسـتری‬ ‫هستند ‪.‬‬ ‫ایـن مسـوول خاطرنشـان کـرد‪ :‬رعایـت نـکات‬ ‫بهداشـتی‪ ،‬اسـتفاده از ماسـک و فاصلـه گـذاری‬ ‫اجتماعـی همچنان یکـی از ضرورت هایی اسـت‬ ‫کـه باید بـه صورت جـدی در شـرایط کنونی به‬ ‫ان توجـه کرد‪.‬‬ ‫فـرزاد جاللـی رئیـس دانشـگاه علـوم پزشـکی‬ ‫بابـل اظهـار کـرد‪ :‬در حـال حاضـر ‪ ۱۸۰‬بیمـار‬ ‫مشـکوک بـه کرونـا در بیمارسـتان های بابـل‬ ‫بسـترى هسـتند‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬در ‪ ۲۴‬سـاعت گذشـته ‪ ۳۴‬بیمـار‬ ‫جدیـد بسـتری و ‪ ۱۳‬بیمـار هـم ترخیـص شـدند‪.‬‬ ‫رئیـس دانشـگاه علـوم پزشـکی بابـل گفـت‪:‬‬ ‫همچنیـن ‪ ۴۹‬بیمـار در بخش هـای مراقبت های‬ ‫ویـژه بسـتری هسـتند‪.‬‬ ‫طـی ‪ ۲۴‬سـاعت گذشـته در دانشـگاه های علوم‬ ‫پزشـکی مازنـدران و بابـل ‪ ۱۳۴‬مـورد ابتلای‬ ‫جدیـد داشـتیم و همچنیـن تعـداد ‪ ۶۸۱‬بیمـار‬ ‫در بیمارسـتان ها و مراکـز درمانی سـطح اسـتان‬ ‫بسـتری هستند‪.‬‬ ‫جلسـه توجیهـی دسـتور العمـل و تفاهمنامـه‬ ‫تامیـن ‪ ۱۰۰۰‬واحد مسـکن محرومیـن با حضور‬ ‫علا الدینـی‪ ،‬قلی نـژاد و مالـدار معاونیـن ادارات‬ ‫کل بهزیسـتی‪ ،‬بنیـاد مسـکن و کمیتـه امـداد‬ ‫حضـرت امـام ره و روسـا و کارشناسـان مسـکن‬ ‫ادارات بهزیسـتی‪ ،‬کمیتـه امـداد و بنیاد مسـکن‬ ‫شـش شهرسـتان میانـه اسـتان در سـالن امفـی‬ ‫تئاتـر بهزیسـتی برگزار شـد‪.‬‬ ‫علا الدینـی معـاون توانمندسـازی و مسـکن‬ ‫بهزیسـتی اسـتان در ایـن جلسـه انعقـاد ایـن‬ ‫تفاهمنامـه را گامـی مهـم در جهـت اهـداف‬ ‫محرومیـت زدایـی دولـت دانسـت و متذکر شـد‪:‬‬ ‫همـه معضلات و چالشـهای مددجویـان در‬ ‫راسـتای سـاخت مسـکن در ایـن تفاهمنامـه از‬ ‫جملـه سـهم اولیـه اورده مددجـو ‪ ،‬متـراژ زمین‬ ‫جهـت اخـذ پروانـه ‪ ،‬تامیـن سـهم اورده مددجو‬ ‫‪ ،‬هزینـه نظـارت و نظـام مهندسـی‪ ،‬ضمانـت‬ ‫تسـهیالت قرض الحسـنه و بسـیاری موارد دیگر‬ ‫بررسـی و مرتفـع شـده اسـت‪.‬‬ ‫علا الدینی در پایـان خواسـتار پاالیش و تکمیل‬ ‫لیسـت مـدد جویان واجـد شـرایط دریافت واحد‬ ‫هـای مسـکونی تا اخـر ماه جاری شـد‪.‬‬ ‫امادگـی مطلـوب جهـت هماهنگی اکیـپ هـای عملیاتی‪-‬‬ ‫پشـتیبانی در مواجـه بـا بحـران هـای احتمالـی پیـش رو و‬ ‫کاهـش مـدت زمـان خاموشـی و انـرژی توزیـع نشـده در‬ ‫انجـام تعمیـرات پیشـگیرانه اجرایـی شـد‪ .‬وی افـزود‪ :‬مانور‬ ‫یـاد شـده بـا حضـور ‪ 19‬اکیـپ مشـتمل بـر ‪ 42‬پرسـنل‬ ‫عملیاتـی پشـتیبانی و ‪ 8‬دسـتگاه خـودروی باالبـر برگـزار‬ ‫شد ‪.‬‬ ‫فـرح زاد ادامـه داد‪ :‬مانـور یـاد شـده در راسـتای اجـرای‬ ‫مانورهـای زنجیـره ای در حـال اجـرا در نیمه دوم شـهریور‬ ‫مـاه در محـدوده شـرکت برگـزار شـده اسـت‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫جدیدترین امار کرونا در مازندران از ادامه‬ ‫دردسرهای کرونایی تا اوج گیری دوباره موارد ابتال‬ ‫جلسه توجیهی تفاهمنامه تامین‬ ‫‪ ۱۰۰۰‬واحد مسکن محرومین‬ ‫در بهزیستی مازندران‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل بهزیسـتی‬ ‫مازندران در این جلسـه شـیوه ها و دسـتورالعمل‬ ‫و تفاهمنامه چند جانبه تامین مسـکن محرومین‬ ‫توسـط معاونین دسـتگاها بررسـی شد‪.‬‬ ‫مانـور جهـادی تعمیـرات پیشـگیرانه فیـدر طبرسـو در‬ ‫شهرسـتان کالردشـت برگـزار شـد‪.‬‬ ‫مهنـدس کیـوان فـرح زاد مدیرعامل شـرکت توزیـع نیروی‬ ‫بـرق غـرب مازنـدران در ایـن بـاره گفـت ‪ :‬فیـدر طبرسـو‬ ‫تغذیـه کننـده یکـی از مناطـق سـخت عبـور امـور بـرق‬ ‫کالردشـت در فصـل زمسـتان اسـت کـه بـا هـدف ‪ :‬ایمـن‬ ‫سـازی شـبکه بـرای شـهروندان و اکیـپ هـای عملیاتـی از‬ ‫طریـق رفـع کانـون هـای خطـر‪ ،‬افزایـش پایداری شـبکه و‬ ‫بهبـود شـاخص هـای قابلیـت اطمینـان بـه منظـور ارتقای‬ ‫رضایتمنـدی مشـترکین‪ ،‬ایجـاد فرصـت تمریـن در کسـب‬ ‫خبر‬ ‫در حالـی هفتمیـن مـاه از شـیوع ویـروس کرونا‬ ‫در مازنـدران سـپری می شـود کـه مازنـدران‬ ‫همچنـان در وضعیـت قرمـز کرونایـی دسـت و‬ ‫پنجـه نـرم می کنـد‪.‬‬ ‫از نیمـه دوم تیـر مـاه امسـال مازنـدران در‬ ‫وضعیـت قرمـز کرونایـی قـرار گرفـت و طـی‬ ‫ایـن مـدت همچنـان ایـن اسـتان شـرایط قرمز‬ ‫کرونایـی را تجربـه می کنـد‪.‬‬ ‫طـی هفته هـای گذشـته امـار مـوارد ابتلا و‬ ‫بسـتری در اسـتان در حـال طـی کـردن در‬ ‫سراشـیبی بود ولی متاسـفانه باحضور مسـافران‬ ‫این شـرایط تـداوم نیافـت و همچنـان نگرانی ها‬ ‫در ارتبـاط بـا وضعیـت نگران کننده بیمـاری در‬ ‫اسـتان مازنـدران وجـود دارد‪.‬‬ ‫سـید عبـاس موسـوی رئیـس دانشـگاه علـوم‬ ‫پزشـکی مازنـدران اظهـار کرد‪ :‬طی ‪ ۲۴‬سـاعت‬ ‫گذشـته تعـداد ‪ ۱۰۰‬بیمـار مشـکوک بـه کرونـا‬ ‫بر اسـاس تشـخیص بالینـی در بیمارسـتان های‬ ‫تحت پوشـش دانشـگاه علـوم پزشـکی مازندران‬ ‫در سـطح اسـتان بسـتری شدند‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬در همیـن مـدت تعـداد ‪ ۱۰۵‬نفـر از‬ ‫افـراد مشـکوک بسـتری شـده‪ ،‬از بیمارسـتان ها‬ ‫مرخـص شـدند و تکمیـل رونـد درمانی خـود را‬ ‫در منـزل ادامـه خواهنـد داد‪.‬‬ ‫رئیـس دانشـگاه علـوم پزشـکی مازنـدران بیـان‬ ‫پنج شنبه ‪ 20/‬شهریور ‪ / 99‬شماره ‪697‬‬ ‫‪3‬‬ ‫انتقاد از عدم رعایت پروتکل های کرونایی در برخی از‬ ‫مراکز و اماکن عمومی‬ ‫سـعید یزدانـی در نشسـت سـتاد مقابلـه بـا کرونا که‬ ‫در قالـب کارگـروه سلامت و امنیت غذایی شهرسـتان‬ ‫برگزار شـد ‪ ،‬گفت که مروری صورت جلسـات نشسـت‬ ‫هـای دوره هـای قبـل نشـان مـی دهـد کـه برخـی از‬ ‫مصوبـات بدرسـتی اجرا نشـده اسـت‪.‬‬ ‫وی توضیـح داد ‪ :‬در مـوج دوم کرونا شـهرداری ها باید‬ ‫اقداماتـی ماننـد ضدعفونـی کـردن مبـادی ورودی و‬ ‫خروجـی و مـکان های پرتـردد مانند بانک هـا‪ ،‬خبازی‬ ‫هـای و محیـط هـای اموزشـی را انجام مـی دادند ولی‬ ‫بـه نظـر می رسـد بـه ایـن وظیفه درسـت عمـل نکردند‪.‬‬ ‫مـوج دوم شـیوع کرونـا در مازنـدران از هفتـه دوم تیـر‬ ‫مـاه شـروع و بـا وجـود کاهشـی شـدن رونـد بسـتری‬ ‫بیمـاران جدیـد ‪ ،‬همچنـان ادامـه دارد‪.‬‬ ‫یزدانـی کـه اواخـر هفتـه پیـش بـه عنـوان سرپرسـت‬ ‫فرمانداری نوشـهر معرفی شـد ‪ ،‬گفـت ‪ :‬رعایت پروتکل‬ ‫هـای بهداشـتی در شـبکه حمـل نقـل درون شـهری‬ ‫و بـرون شـهری هـم بسـیار مهـم اسـت ولـی گـزارش‬ ‫شـده کـه بیشـتر راننـدگان ایـن خودروها به اسـتفاده‬ ‫از ماسـک ‪ ،‬نصـب برچسـب بـا پیـام های هشـدارهای‬ ‫بهداشـتی کرونـا ‪ ،‬ضدعفونـی کـردن محیـط داخلـی‬ ‫خـودرو و اسـتفاده از شـیلد توجهـی ندارنـد‪.‬‬ ‫وی بـا اعلام ایـن کـه مسـئول نظـارت و عمـل بـه‬ ‫پروتـکل هـای بهداشـتی در حـوزه شـهری بـر عهـده‬ ‫شـهرداری هـا و بـرون شـهری بـر عهـده راهـداری‬ ‫و حمـل و نقـل جـاده ای اسـت ‪ ،‬از ایـن دسـتگاه هـا‬ ‫خواسـت تـا بـه وظایفشـان درسـت عمـل کننـد‪.‬‬ ‫سرپرسـت فرمانـداری نوشـهر همچنیـن از نحـوه‬ ‫فعالیـت نانوایـی های شهرسـتان با وجود شـیوع کرونا‬ ‫انتقـاد کـرد و گفـت ‪ :‬در بازدیـدی کـه ‪ ۲‬روز پیـش از‬ ‫واحدهـای خبـازی شهرسـتان داشـتم متاسـفانه اغلب‬ ‫انهـا پروتـکل های بهداشـتی مبارزه با کرونـا را رعایت‬ ‫نمـی کننـد و ادارات نظارتی از جملـه صنعت ‪ ،‬معدن و‬ ‫تجـارت باید پاسـخگوی ایـن وضعیت باشـند‪.‬‬ ‫یزدانـی تاکیـد کرد ‪ :‬همه مدیران و مسـئوالن دسـتگاه‬ ‫هـای اجرایـی دولتـی و غیـر دولتـی بایـد خـود را بـه‬ ‫عنـوان ایثارگـر و رزمنده حفظ سلامت مـردم در برابر‬ ‫ویـروس کرونـا بداننـد و بـه یـاری متولیـان درمانـی و‬ ‫بهداشـتی شهرسـتان بشتابند‪.‬‬ ‫درخواست نظارت جدی بر مدارس‬ ‫فرمانـدار نوشـهر همچنیـن بـا اشـاره بـه شـروع سـال‬ ‫تحصیلـی ‪ ،‬بر ضـرورت نظارت جدی مربیان بهداشـتی‬ ‫و رابطـان سلامت بـر نحـوه فعالیـت حضـوری دانـش‬ ‫امـوزان در مـدارس تاکیـد کرد‪.‬‬ ‫وی گفـت ‪:‬رعایـت شـیوه نامـه هـای بهداشـتی بـه‬ ‫منظـور پیشـگیری از ابتلای دانش اموزان بـه بیماری‬ ‫کوویـد‪ ۱۹-‬بسـیار حسـاس و مهـم اسـت ‪ ،‬بنـا بـر‬ ‫ایـن بـرای صحـت سـنجی رعایـت ایـن پروتـکل های‬ ‫بهداشـتی بایـد از مربیـان بهداشـتی بهـره گرفـت‪.‬‬ ‫یزدانـی از مسـئوالن عضـو کار گـروه سلامت و امنیت‬ ‫غذایـی شهرسـتان خواسـت به طور پیوسـته بـا رابطان‬ ‫سلامت بـه شـکل حضـوری یـا تلفنـی ارتبـاط برقرار‬ ‫کننـد و از اخریـن وضعیـت فعالیـت مـدارس نظیـر‬ ‫ضدعفونـی کـردن محیـط هـای اموزشـی ‪ ،‬رعایـت‬ ‫فاصلـه گـذاری اجتماعـی‪ ،‬سـرویس هـای بهداشـتی‬ ‫‪ ،‬اسـتفاده انـان از ماسـک و مـوارد دیگـر اطلاع یابنـد‪.‬‬ ‫شهرسـتان نوشـهر دارای بیـش از ‪ ۲۰‬هـزار دانش اموز‬ ‫اسـت که در حدود ‪ ۸۶۰‬مدرسـه سـال تحصیلی جدید‬ ‫را اغـاز کردند‪.‬‬ ‫مدیر شـبکه بهداشـت و درمان نوشـهر نیز گفت ‪ :‬روند‬ ‫ابتلا بـه ویـروس کرونـا در ایـن شهرسـتان بـا شـیب‬ ‫مالیـم کاهشـی اسـت اما این بـه معنای ان نیسـت که‬ ‫نسـبت بـه الزامات پروتـکل های بهداشـتی بی توجهی‬ ‫شود‪.‬‬ ‫دکتـر سـیدرحیم سـیدپور افـزود‪ :‬بـر اسـاس بررسـی‬ ‫اماری نیروهای بهداشـت و درمان از سـطح شهرسـتان‬ ‫حـدود ‪ ۶۵‬درصـد مـردم از ماسـک اسـتفاده مـی کنند‪.‬‬ ‫ایـن مسـئول با اشـاره بـه فرصت انـدک باقـی مانده به‬ ‫فصـل سـرما و شـیوع ویروس هـا و بیماری هـای واگیر‬ ‫همچـون انفلوانـزا تاکیـد کـرد‪ :‬بایـد فرهنـگ رعایـت‬ ‫پروتـکل هـای بهداشـتی بـرای مقابلـه بـا کرونـا کامال‬ ‫نهادینه شـود چون در غیراین صورت شـاهد گسـترش‬ ‫و تشـدید ایـن ویـروس در شهرسـتان خواهیـم بود‪.‬‬ ‫پذیرش دانشجو در ‪ ۱۸‬مرکز‬ ‫علمی کاربردی مازندران‬ ‫رئیس دانشـگاه علمـی کاربردی واحد مازنـدران از پذیرش‬ ‫دانشـجویان سـال تحصیلـی جدیـد در ‪ ۱۸‬مرکـز علمـی‬ ‫کاربـردی بـا ‪ ۱۰۶‬کـد رشـته کاردانـی و ‪ ۷۲‬کـد رشـته‬ ‫کارشناسـی خبـر داد‪.‬‬ ‫عبدالرضـا شـیخ االسلامی‪ ،‬در گفـت و گو با ایسـنا ضمن‬ ‫اشـاره بـه مشـکالت به وجـود امده بـه دلیل شـیوع کرونا‬ ‫در سـال تحصیلـی جدیـد‪ ،‬تاکیـد کـرد‪ :‬علیرغـم همـه‬ ‫چالـش هـای موجـود امـا در سـال تحصیلی جدید بسـتر‬ ‫بـرای برگـزاری کالس هـا در تـرم پیـش رو امـاده اسـت‬ ‫بـه ایـن ترتیب کـه کالس هـای نظـری‪ ،‬غیرحضـوری اما‬ ‫دروس عملـی حضـوری و بـا رعایـت تمامـی پروتکل های‬ ‫بهداشـتی انجـام می شـود‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره به پیشـرفت هـای قابل توجه پـس از انقالب‬ ‫در حـوزه امـوزش عالی به خصـوص در تحصیالت تکمیلی‬ ‫گفـت‪ :‬اکنـون زمانی اسـت که بایـد به دوره هـای کاردانی‬ ‫و کارشناسـی عملـی پرداختـه شـود کـه این حـوزه تحت‬ ‫وظایـف دانشـگاه های جامـع علمی کاربردی تعریف شـده‬ ‫و مسـئولیت خطیری اسـت‪.‬رئیس دانشگاه علمی کاربردی‬ ‫مازندران یکی از اهداف دانشـگاه علمی کاربردی را انطباق‬ ‫شـغل با رشـته ها و دروس اموزشـی عنوان کرد و افزود‪ :‬بر‬ ‫ایـن اسـاس در مراکز علمی کاربردی کشـور‪ ،‬تعداد دروس‬ ‫عملـی بیشـتر از دروس نظری اسـت و با ایجاد بسـترهای‬ ‫شـغلی انتظار جذب بیشـتر دانشـجو دور از انتظار نیسـت‪.‬‬ ‫وی از عالقـه و انگیـزه خانـواده هـا برای تحصیـل فرزندان‬ ‫در دانشـگاه علمـی کاربـردی سـخن گفـت و اظهـار کرد‪:‬‬ ‫والدیـن از طرفـی به دنبال شـغل برای فرزندان هسـتند و‬ ‫از طـرف دیگـر مـی خواهنـد انـان از لحـاظ اکادمیک نیز‬ ‫دارای تحصیلات باشـند‪ ،‬بنابرایـن ایـن مراکـز را انتخـاب‬ ‫مـی کننـد چراکـه اینـده دنیا به سـمت توسـعه دانشـگاه‬ ‫هـای علمـی کاربردی حرکت می کند‪.‬شـیخ االسلامی در‬ ‫پاسـخ به این پرسـش که ایا واحد اسـتان مازندران تمایل‬ ‫به تاسـیس دانشـگاه علمی کاربـردی جدیـد دارد‪ ،‬تصریح‬ ‫کـرد‪ :‬هیـچ تمایلـی در ایـن زمینـه وجـود نداشـته مگـر‬ ‫اینکـه واحـد جدید هدفمند باشـد‪ ،‬در حـال حاضر نیز ‪۲۲‬‬ ‫مرکـز دانشـگاهی در اسـتان وجـود دارد که یکـی از ان ها‬ ‫بـه نـام مرکـز لبنیات هـراز به تازگـی و هدفمند تاسـیس‬ ‫شـده و با دو رشـته کاردانـی فراورده های شـیر و کاردانی‬ ‫ایمنـی صنعتی‪ ،‬فعالیـت دارد‪.‬وی ایجـاد دروس تک درس‬ ‫یـا تـک پودمـان را یکـی از ماموریـت های دانشـگاه جامع‬ ‫علمـی کاربـردی معرفـی کـرد و گفـت‪ :‬ایـن دوره هـا بـر‬ ‫این اسـاس شـکل گرفتند کـه ببینیم نیاز جامعه چیسـت‬ ‫و بـرای ان متخصـص ایجـاد کنیـم‪ ،‬بـه عنـوان مثـال در‬ ‫هفتـه پیـش بـرای نخسـتین بـار‪ ،‬دوره کوتـاه مـدت تک‬ ‫درس «توپیـاری» برگزار شـد که در رابطـه با هرس کردن‬ ‫درختـان و گیاهـان تزئینـی کاربـرد دارد اینکـه که هرس‬ ‫کـردن به شـکل علمی انجـام شـود‪.‬رئیس دانشـگاه جامع‬ ‫علمـی کاربردی واحـد مازندران ایجـاد دروس تک پودمان‬ ‫و همچنیـن طراحـی و برنامـه ریـزی و برپایـی گرایش ها‬ ‫و رشـته هـای دانشـگاهی را بنابراقتضـای اسـتان و مطابق‬ ‫نیازسـنجی هـای انجـام گرفتـه اعلام و خاطرنشـان کرد‪:‬‬ ‫مراکزعلمـی کاربـردی اسـتان خوشـه بنـدی هسـتند؛‬ ‫بنابرایـن اگـر مرکـزی در کشـاورزی فعـال اسـت بایـد در‬ ‫همـان خوشـه فعالیت داشـته و مراکـز نـواوری ان نیز در‬ ‫همان شـاخه ایجاد شـود‪.‬‬ ‫رئیـس دانشـگاه جامـع علمـی کاربـردی واحـد مازنـدران‬ ‫اضافـه کـرد‪ُ :‬حسـن مراکـز مـا ایـن اسـت کـه رشـته‬ ‫دانشـگاهی قطعـی بـه یـک مرکز داده نمی شـود و رشـته‬ ‫ِ‬ ‫هـا ترمـی یـا سـالی اسـت‪ ،‬بسـته به پذیـرش دانشـجو در‬ ‫ان رشـته هـا‪ ،‬گرایـش هـا تمدیـد مـی شـوند و یـا تغییر‬ ‫پیـدا مـی کنند‪.‬‬ ‫وی در پاسـخ بـه ایـن پرسـش کـه ایا رشـته هـای خاص‬ ‫و منحصـر بـه مازنـدران در مراکـز علمی کاربردی اسـتان‬ ‫وجـود دارد‪ ،‬تصریـح کـرد‪ :‬بعضی رشـته ها را همه اسـتان‬ ‫هـا مـی تواننـد داشـته باشـند امـا گرایـش هایـی مثـل‬ ‫اشـپزی‪ ،‬هتلداری و گردشـگری‪ ،‬موسـیقی‪ ،‬عکاسی رشته‬ ‫هـای خـاص و برنامه ریزی شـده اسـتان اسـت‪ ،‬همچنین‬ ‫در رویدادهـای ملـی شـتابِ مراکـز شـاخه هـای طیـور‪،‬‬ ‫هوانـوردی‪ ،‬طراحی پوشـاک‪ ،‬کشـاورزی هوشـمند‪ ،‬صنایع‬ ‫تبدیلـی برنامـه ریزی شـده تـا در اینـده اضافه شـوند‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫پنج شنبه ‪ 20/‬شهریور ‪ / 99‬شماره ‪697‬‬ ‫خرب‬ ‫چگونه می توان شهرهای‬ ‫دوستدار دوچرخه ایجاد‬ ‫کرد؟‬ ‫گسـترش ویـروس کرونـا باعـث شـد مـردم در‬ ‫سراسـر دنیـا از سـوار شـدن بر وسـایل حمـل و نقل‬ ‫عمومـی هراس داشـته باشـند و به دوچرخه سـواری‬ ‫بـرای ترددهـای داخـل شـهری روی اورنـد‪ .‬امـا ایـا‬ ‫زیرسـاخت های شـهری به گونه ای طراحی شـده که‬ ‫بتـوان بـا امنیـت خاطر بـا دوچرخه در ان هـا رفت و‬ ‫امـد کرد؟‬ ‫بـه گـزارش سـرویس ترجمـه ایمنـا‪ ،‬چنیـن بـه‬ ‫نظـر می رسـد کـه گرایـش بـه دوچرخه سـواری در‬ ‫ذات مـردم هلنـد نهفتـه اسـت بـه طوری کـه حتی‬ ‫نخسـت وزیر کشـور نیـز از ایـن وسـیله سـبز بـرای‬ ‫رفتـن بـه محـل کار خـود بهـره می گیـرد‪ .‬البتـه‬ ‫میـزان تمایـل بـه ایـن نـوع تـردد در تمـام طـول‬ ‫تاریخ یکسـان نبوده اسـت؛ تصاویـری از دهه ‪۱۹۷۰‬‬ ‫موجود اسـت کـه در ان ها خیابان هـا و میادین مملو‬ ‫از خودروهـا هسـتند و چـه بسـا کودکانـی کـه جان‬ ‫خـود را در تصادفـات خیابانـی از دسـت داده انـد‪ .‬در‬ ‫واقـع ظهـور دوچرخه در امسـتردام اتفاقـی تاریخی‬ ‫بشـمار مـی رود کـه در پی واکنـش والدیـن به مرگ‬ ‫کـودکان در اثـر تصادفـات جـاده ای به طـور ناگهانی‬ ‫بـه وقـوع پیوسـت اما پـس از مـدت زمـان کوتاهی‪،‬‬ ‫بسـیار مـورد اسـتقبال قـرار گرفت‪.‬‬ ‫تحریـم نفـت توسـط عربسـتان سـعودی‪ ،‬افزایـش‬ ‫بی رویـه قیمـت گاز‪ ،‬نگرانی هـا در مـورد الودگـی‬ ‫هـوا و خشـم مـردم نسـبت بـه تخریـب بعضـی از‬ ‫مناطـق بـرای ایجـاد بزرگراه هـا از دیگـر عوامل موثر‬ ‫بـر ترویـج دوچرخه سـواری در کشـور هلنـد و بـه‬ ‫خصـوص شـهر امسـتردام بـه حسـاب می ایـد‪.‬‬ ‫چیـزی که در مـورد تاریخ ظهور دوچرخه سـواری در‬ ‫هلنـد حائـز اهمیت اسـت اینکـه مقامات رسـمی در‬ ‫سراسـر جهان می توانند از تجربیات و اسـتراتژی های‬ ‫این کشـور بـرای ترویج دوچرخه سـواری بـه بهترین‬ ‫نحـو بهره بگیرنـد به خصوص در دوران شـیوع کرونا‬ ‫کـه حمـل و نقـل عمومـی عامـل مهمـی در انتشـار‬ ‫ویـروس کرونـا بشـمار مـی رود‪ .‬در ادامـه بـه معرفی‬ ‫بهتریـن درس هایـی کـه می تـوان از موفقیت کشـور‬ ‫هلنـد در ترویـج دوچرخه سـواری گرفـت‪ ،‬پرداختـه‬ ‫می شـود‪.‬‬ ‫جداسازی مسـیر دوچرخه سـواری از ترافیک‬ ‫خودرویی‬ ‫بدون شـک اولین اقدام برای ترویج دوچرخه سـواری‬ ‫در میـان شـهروندان‪ ،‬ایجـاد مسـیرهایی مخصـوص‬ ‫و جـدا از ترافیـک خودرویـی اسـت تـا ایمنـی‬ ‫افـراد سـوار بـر دوچرخـه تضمیـن شـود‪ .‬در کشـور‬ ‫هلنـد‪ ،‬مسـیرهای دوچرخه سـواری بـه وسـیله‬ ‫خط کشـی هایی سـفید رنـگ مشـخص شـده و تردد‬ ‫خودروهـا و موتورسـواران از این فضاها ممنوع شـده‬ ‫اسـت‪ .‬البتـه از نظـر بسـیاری از مقامـات رسـمی در‬ ‫سراسـر شـهرهای هلنـد‪ ،‬تنهـا خط کشـی خیابان ها‬ ‫بـرای ایمنـی دوچرخه سـواران کافـی نبـود چـرا که‬ ‫امکان تخطی موتورسـواران در اسـتفاده از این مسیر‬ ‫بـا سـرعت بـاال وجـود داشـت‪ .‬بنابراین در بسـیاری‬ ‫از شـهرهای کشـور‪ ،‬مسـیرهای دوچرخه سـواری بـه‬ ‫ً‬ ‫کاملا ایمـن و جـدا از خیابان هـای مخصـوص‬ ‫طـور‬ ‫تـردد خودروهـا طراحـی شـده اسـت و بـه همیـن‬ ‫دلیـل مـردم بـا اطمینـان بـه دوچرخه سـواری‬ ‫می پردازند‪ .‬در برخی از شـهرهای هلند نیز بسـیاری‬ ‫از مسـیرهای دوچرخه سـواری بـه وسـیله جـدول از‬ ‫خیابان هـا جـدا شـده کـه البته شـهروندان تـردد از‬ ‫ً‬ ‫کاملا جـدا بـرای دوچرخه سـواری را بـه‬ ‫فضاهـای‬ ‫مسـیرهای فـوق ترجیـح می دهنـد‪.‬‬ ‫تبدیـل مسـیرهای دوچرخه سـواری بـه یک‬ ‫شبکه‬ ‫در بسـیاری از شـهرهای جهـان ممکـن اسـت‬ ‫مسـیرهای زیـادی بـرای دوچرخه سـواری وجـود‬ ‫داشـته باشـد‪ ،‬حـال انکـه در سـایر مناطـق همـان‬ ‫شـهر فضایـی برای تـردد افـراد دوچرخه سـوار وجود‬ ‫نـدارد‪ .‬از سـوی دیگـر در بعضـی مناطـق شـهری‬ ‫جهان مسـیری بـه دوچرخه سـواری اختصـاص داده‬ ‫شـده امـا مانعـی بیـن ان و خیابـان وجـود نـدارد و‬ ‫چـه بسـا ایـن مسـیر در میـان راه بـه پایان برسـد و‬ ‫فـرد دوچرخه سـوار را بـا سـردرگمی مواجـه کند‪ .‬به‬ ‫همیـن دلیـل در اغلـب شـهرهای هلند شـبکه هایی‬ ‫از مسـیرهای دوچرخه سـواری وجـود دارد کـه‬ ‫دوچرخه سـواران را بـا ایمنـی کامـل تـا انتهـای‬ ‫مسـیر هدایـت می کنـد‪ .‬در کالنشـهر اوترخت هلند‪،‬‬ ‫معمـوالً مـردم بـه مسـیرهای ‪ ۲۰۰‬تـا ‪ ۳۰۰‬متـری‬ ‫دوچرخه سـواری دسترسـی دارند و پـس از پایان هر‬ ‫یـک بـه مسـیر جدیـد وارد می شـوند‪.‬‬ ‫اولویت دادن به دوچرخه سواران در خیابان ها‬ ‫هلندی هـا در یـک نـواوری جالـب بـا عنـوان‬ ‫"‪ "fietsstraat‬بـه معنای "مسـیر دوچرخه سـواری"‬ ‫بسـیاری از خیابان هـای شـهر را بـا اسـفالت قرمـز‬ ‫پوشـش داده انـد و در ان هـا تـردد دوچرخه سـواران‬ ‫را بـر راننـدگان خودروهـا مقـدم دانسـته اند‪.‬‬ ‫راننـدگان در ایـن مسـیرها‪ ،‬ضمـن اینکـه بایـد ابتدا‬ ‫اجـازه دهنـد دوچرخه سـواران عبـور کنند و سـپس‬ ‫مسـیر خـود را ادامـه دهنـد‪ ،‬نمی تواننـد با سـرعتی‬ ‫بیـش از ‪ ۳۰‬کیلومتـر بـر سـاعت رانندگـی کننـد‪.‬‬ ‫برنامه ریـزان شـهرهای هلنـدی‪ ،‬در فاصله هـای‬ ‫مختلـف ایـن خیابان هـا عالئمـی نصـب کرده انـد تا‬ ‫بـه راننـدگان خودروهـا یـاداوری کننـد کـه ان هـا‬ ‫تنهـا ماننـد مهمان هایـی در این مسـیرها هسـتند و‬ ‫بایـد از تمـام قوانیـن اعمـال شـده بـرای حـق تقدم‬ ‫دوچرخه سـواران پیـروی کننـد‪.‬‬ ‫البتـه کارشناسـان ترافیـک در هلند تاکیـد می کنند‬ ‫کـه انجـام هـر گونـه اقدامـی در زیرسـاخت های‬ ‫شـهری بـدون ترویـج فرهنـگ دوچرخه سـواری و‬ ‫رانندگـی در میـان مـردم بی فایـده خواهـد بـود‪.‬‬ ‫راننـدگان خـودرو در هلنـد بخوبـی از خطـرات در‬ ‫ارتبـاط بـا دوچرخه سـواری شـهری اگاهنـد چرا که‬ ‫می داننـد تعداد دوچرخه سـواران در خیابان بیشـمار‬ ‫اسـت و بـه همین دلیل بـه خوبی از عالئـم ترافیکی‬ ‫پیـروی می کننـد‪.‬‬ ‫شهر و روستا‬ ‫شمال‬ ‫گزارش‬ ‫بازدید مهندس صالح زاده و مهندس‬ ‫رازجویان از پروژه تقاطع غیر همسطح‬ ‫مسجد رسول کوچکسرا‬ ‫گزارش تصویری‬ ‫بـه گزارش کرانه شـمال بـه نقل از‬ ‫روابـط عمومـی و امور بیـن الملل‬ ‫شـهرداری قائـم شـهر ‪ ،‬مهندس‬ ‫صالـح زاده شـهردار ‪ ،‬مهنـدس‬ ‫رازجویـان معـاون هماهنگـی امور‬ ‫عمرانـی اسـتانداری مازنـدران‪،‬‬ ‫مهنـدس فضلـی رئیـس‪ ،‬مهندس‬ ‫بازدید ردایی از روند عملیات‬ ‫دیوارسازی رودخانه چشمه کیله در‬ ‫حد فاصل منطقه رمضانخیل تنکابن‬ ‫به گـزارش کرانه شـمال‪ ,‬مهنـدس ردایی سرپرسـت‬ ‫شـهرداری تنکابن از پـروژه های عمرانـی رمضانخیل‬ ‫تنکابـن بازدید کـرد‪ .‬در ایـن بازدید مهنـدس ردایی‬ ‫سرپرسـت شـهرداری تنکابن با تاکید بر شـروع فصل‬ ‫بـارش خواسـتار پیگیـری و تلاش بیشـتر مجموعه‬ ‫عمـران و پیمانـکاران جهت تسـریع در عملیات اتمام‬ ‫بریـد عرضـی و دیـواره سـازی محـور رمضـان خیل‬ ‫شد ‪.‬‬ ‫عباسـی‪ ،‬مهنـدس دریابیگـی ‪،‬‬ ‫مهنـدس میرزایـی ‪ ،‬مهنـدس‬ ‫متانـی و دکتـر پویامهـر اعضـای‬ ‫شـورای اسلامی شـهر قائمشـهر‬ ‫و مسـئولین شـهرداری از رونـد‬ ‫پـروژه تقاطـع غیـر همسـطح‬ ‫مسجدرسـول بازدیـد کردنـد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫خبر‬ ‫خبر‬ ‫پیام تبریک به شمس الدین حسینی؛‬ ‫رئیس فراکسیون تامین مالی و توسعه پایدار‬ ‫مجلس شورای اسالمی‬ ‫بـه گـزارش کرانه؛ امـور فرهنگـی و روابـط عمومی‬ ‫شـهرداری و شـورای اسلامی شـهر شـیرودبه‬ ‫مناسـبت انتخـاب نماینـده تنکابـن بـه ریاسـت‬ ‫فراکسـیون مالـی مجلـس پیـام تبریکی فرسـتادند‬ ‫کـه بـه شـرح زیر اسـت‪.‬‬ ‫جنـاب دکتـر سـید شـمس الدین حسـینی‬ ‫نماینـده محتـرم مـردم شهرسـتانهای تنکایـن‬ ‫‪ ،‬رامـس و عبـاس ابـاد در مجلـس شـورای‬ ‫اسلامیانتخاب شایسـته جنابعالـی را بـه عنـوان‬ ‫ریاسـت کمیسـیون ویـژه جهـش و رونـق تولیـد و‬ ‫نظـارت بـر اصـل ‪ 44‬قانـون اساسـی و همچنیـن‬ ‫ریاسـت فراکسـیون تامیـن مالـی و توسـعه پایدار‪-‬‬ ‫مجلـس شـورای اسلامی تبریـک عـرض نمـوده ‪،‬‬ ‫ایـن انتخـاب را کـه نشـان از درایـت ‪ ،‬تخصـص ‪،‬‬ ‫حسـن مسـئولیت و توانمنـدی جنابعالـی در عرصه‬ ‫هـای خدمت صادقانـه به مردم عزیـز دارد را به فال‬ ‫نیـک گرفته امیدواریم در سـایه الطـاف خداوندی ‪،‬‬ ‫همواره گامهای موثری چون گذشـته در جهت سـر‬ ‫افرازی کشـور عزیزمان برداشـته ‪ ،‬بیش از پیش در‬ ‫ایـن راه سـربلند و پیـروز باشـید‪.‬‬ ‫فرهنگی اجتماعی و روابط عمومی شهرداری و‬ ‫شورای اسالمی شهر شیرود‬ ‫حضور دکتر محمدکیاکجوری شهردار هچیرود‬ ‫در جلسه هماهنگی و برنامه ریزی گرامیداشت‬ ‫هفته دفاع مقدس‬ ‫بـه گـزارش کرانـه شـمال بـه ریاسـت‬ ‫اسـتاندار مازنـدران و همزمـان بـه صـورت‬ ‫ویدئو کنفرانس جلسـه ی هماهنگی گرامیداشت‬ ‫هفتـه دفـاع مقـدس برگزار شـد‪ .‬در این جلسـه‬ ‫کـه بصـورت همزمان در سـطح اسـتان و بصورت‬ ‫ویدئـو کنفرانـس برگـزار گردیـد؛ در سـطح‬ ‫شهرسـتانهای چالـوس و کالردشـت بـا حضـور‬ ‫فرمانداران ‪،‬جمعی از مسـئولین این دوشهرسـتان‬ ‫و نیـز فرماندهـی سـپاه ناحیه چالوس همـراه بود‬ ‫که شـهردار هچیرود هم حضور داشـت‪ .‬وی دفاع‬ ‫مقـدس را ایینـه تمـام نمـای ایثـار و شـهادت و‬ ‫سـند تاریخی ایران اسلامی بیان داشـت و گفت‪:‬‬ ‫همـه مدیـدن شـهدای دفـاع مقدسـیم ودر برابر‬ ‫خـون سـرخ انان مسـئولیم‪.‬‬ ‫️ماسک بزنید‪.‬‬ ‫روابط عمومی شهرداری و شورای‬ ‫اسالمی شهر‪-‬هچیرود‬ ‫جلسه هماهنگی گرامیداشت هفته‬ ‫دفاع مقدس در سرخ رود‬ ‫بـه گـزارش کرانه شـمال بـه نقـل از روابط‬ ‫عمومی شـهرداری و شـورای اسلامی شهر‬ ‫سـرخ رود بـه ریاسـت شـریعت فرمانـدار‬ ‫شهرسـتان جلسـه هماهنگی گرامیداشت‬ ‫هفتـه دفـاع مقـدس در سـرخ رود برگـزار‬ ‫شد ‪.‬‬ ‫بـر اسـاس این گزارش ؛ محسـن کبودفیروزجایی‬ ‫شـهردار و جعفرزاده رییس شـورای اسلامی شهر‬ ‫سـرخ رود هم حضور داشـتند‪.‬‬ ‫ایـن نشسـت در محـل فرمانـداری شهرسـتان‬ ‫محمودابـاد بصورت ویدئو کنفرانس با اسـتانداری‬ ‫و سـایر شهرسـتان هـا برگزار شـد‪.‬‬ ‫‪ ۳۱‬شـهریور سـالروز شـروع جنـگ تحمیلـی از‬ ‫سـوی رژیـم بعث عـراق علیـه جمهوری اسلامی‬ ‫ایـران‪ ،‬بـه عنـوان اغـاز هفتـه دفـاع مقـدس‬ ‫نامگـذاری شـده اسـت و از ‪۳۱‬شـهریور تـا ‪۶‬مهر‬ ‫ادامـه دارد‪.‬‬ صفحه 4 ‫اقتصادی‬ ‫شمال‬ ‫پنج شنبه ‪ 20/‬شهریور ‪ / 99‬شماره ‪697‬‬ ‫گزارش‬ ‫خبر‬ ‫صادرات ‪ ۱۷۰‬میلیون دالری‬ ‫تعاونی های مازندران‬ ‫تعاونی هـای مازنـدران یکسـاال گذشـته ‪ ۱۷۰‬میلیـون دالر‬ ‫محصـوالت تولیـدی خـود را بـه خـارج از کشـور صـادر کردنـد‪.‬‬ ‫بـه گزارش کرانه شـمال‪ ،‬مدیرکل تعـاون کار و رفاه اجتماعی‬ ‫مازنـدران گفـت‪ :‬مهمترین محصوالت صادراتـی این تعاونی ها‬ ‫در بخش کشـاورزی‪ ،‬شـیالت‪ ،‬صنایع دسـتی و فرش است‪.‬‬ ‫اصغـری بـا بیـان اینکه کشـور های اروپایـی‪ ،‬اسـیایی و عربی‬ ‫نیـز مهمتریـن بازار هـای محصـوالت صادراتـی تعاونی هـای‬ ‫مازنـدران هسـتند افـزود‪ :‬تعاونی هایـی کـه وارد بازار هـای‬ ‫صادراتـی شـوند بـه عنـوان تعاونی هـای برتـر از مشـوق های‬ ‫صادراتـی بهـره منـد می شـوند‪.‬‬ ‫در مازنـدران ‪ ۱۳‬هـزار تعاونـی بـا اشـتغال مسـتقیم بیـش از‬ ‫‪ ۱۵۴‬هـزار نفـر وجـود دارد‪.‬‬ ‫اخبار‬ ‫رییس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی مازندران‪:‬‬ ‫تصمیم گیران صنعت طیور باید پاسخگوی‬ ‫تعهدات خود باشند‬ ‫رییـس کمیسـیون تخصصـی کشـاورزی‪ ،‬اب‬ ‫و منابـع طبیعـی اتـاق بازرگانـی مازنـدران بـا‬ ‫اشـاره بـه افزایـش قیمـت و توزیـع نادرسـت‬ ‫نهـاده هـای کشـاورزی‪ ،‬گفت‪ :‬تصمیـم گیران‬ ‫صنعـت طیـور بایـد پاسـخگوی تعهـدات خود‬ ‫باشـند زیـرا ایـن رونـد امنیـت غذایـی را بـه‬ ‫خطـر انداختـه اسـت‪.‬‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی اتـاق بازرگانـی‬ ‫مازنـدران‪ ،‬امیـر میـران املـی در نهمیـن‬ ‫جلسـه کمیسـیون تخصصـی کشـاورزی‪ ،‬اب‬ ‫و منابـع طبیعـی اتـاق بازرگانـی مازنـدران‬ ‫کـه در خصـوص بحـث و بررسـی مسـائل و‬ ‫مشـکالت صنعـت طیـور اسـتان بود‪ ،‬با اشـاره‬ ‫بـه مشـکالت ایـن صنعـت و سـکوت تصمیـم‬ ‫گیـران در قبـال تعهداتـی کـه داده انـد‪،‬‬ ‫خواسـتار رفـع موانـع موجـود شـد‪.‬‬ ‫وی بـا بیـان اینکـه صنعـت طیـور بـا وضعیت‬ ‫فعلـی رو بـه نابـودی مـی رود‪ ،‬بـه نامـه اقـای‬ ‫طهماسـبی رییـس انجمـن شـرکت هـای‬ ‫زنجیـره ای تولیـد گوشـت مـرغ و مدیرعامـل‬ ‫شـرکت زنجیره ای سـاوانا اشـاره کرد و افزود‪:‬‬ ‫اگـر در یکماه گذشـته مرغ مـادر جوجه ریزی‬ ‫نشـده یا خیلی کم شـده و اگر امـروز به جایی‬ ‫رسـیده ایـم کـه اقـای طهماسـبی خطـاب به‬ ‫وزیـر جهاد کشـاورزی نامه عـزا و ختم صنعت‬ ‫طیـور را اعلام مـی کنـد نشـانه ان اسـت که‬ ‫تولیدکننـدگان مـا بـه سـتوه امـده انـد و عده‬ ‫ای از تصمیـم گیـران یـا نمی تواننـد و یا نمی‬ ‫خواهنـد کاری برای این صنعـت انجام بدهند‪.‬‬ ‫رییـس کمیسـیون تخصصی کشـاورزی‪ ،‬اب و‬ ‫منابـع طبیعـی اتـاق بازرگانـی مازنـدران بیان‬ ‫کـرد‪ :‬قیمـت نهاده ها بسـیار باالسـت و هزینه‬ ‫تمـام شـده بـرای مرغـداران نیز بـا قیمتی که‬ ‫دولـت از تولیدکننـدگان می خواهـد وارد بازار‬ ‫شـود همخوانی نـدارد‪ ،‬مرغداران متضرر شـده‬ ‫انـد و درخواسـت مـا ایـن اسـت که در اسـرع‬ ‫وقـت نیازمندی هـا تامین شـود و تولیدکننده‬ ‫حداقـل دغدغـه تامین نهاده را نداشـته باشـد‪.‬‬ ‫وی ادامـه داد‪ ۴۵ :‬درصـد از میـزان جوجـه‬ ‫کشـی کشـور را مازنـدران دارد و در مجمـوع‬ ‫سـه اسـتان شـمالی ‪ ۷۲‬درصـد ایـن سـهم را‬ ‫دارنـد و ایـن یعنی اگر مشـکالت تنها در سـه‬ ‫اسـتان شمالی حل نشـود‪ ،‬شـرایط فوق العاده‬ ‫و نگرانـی ایجاد خواهد شـد کـه امنیت غذایی‬ ‫را تحـت الشـعاع قـرار مـی دهد‪.‬میـران املـی‬ ‫تاکیـد کرد‪ :‬تصمیم سـازان صنعـت طیور باید‬ ‫پاسـخگوی تصمیمات خود باشـند‪ ،‬زیرا بخش‬ ‫خصوصـی وظیفه خود را به درسـتی انجام داد‬ ‫و در بدتریـن شـرایط در سـنگر تولیـد حضـور‬ ‫داشـته و دارد‪.‬وی ادامـه داد‪ :‬وزارتخانـه هـای‬ ‫صنعـت‪ ،‬معـدن و تجـارت و جهـاد کشـاورزی‬ ‫بـه عنـوان دو مجموعـه دولتـی در کنار بخش‬ ‫خصوصی شـامل تشـکل ها و اتحادیـه ها باید‬ ‫قـرار بگیرنـد و مشـکالت را برطـرف کننـد‪.‬‬ ‫رییـس کمیسـیون تخصصـی کشـاورزی‪ ،‬اب‬ ‫و منابـع طبیعـی اتـاق بازرگانـی مازنـدران‬ ‫پیشـنهاد داد کـه بـرای حفـظ تولیـد و گلـه‬ ‫هـای مولـد‪ ،‬تخم مـرغ نطفه دار طبـق مصوبه‬ ‫سـتاد تنظیـم بـازار خریداری شـود‪.‬‬ ‫ایـن مسـئول اظهـار داشـت‪ :‬تامیـن نهـاده‬ ‫هـا نیـز در زمـان مقـرر و همزمـان بـا جوجـه‬ ‫ریـزی صـورت بگیـرد‪.‬وی از بانک هـای عامل‬ ‫خواسـت کـه تمدیـد تسـهیالت بـدون پیـش‬ ‫پرداخت به مدت یکسـال بـرای تولیدکنندگان‬ ‫و فعـاالن صنعـت طیـور لحـاظ شـود‪.‬در ایـن‬ ‫جلسـه همچنین گالیه مندی هایی از سـامانه‬ ‫بـازارگاه نهـاده های کشـاورزی عنوان شـد که‬ ‫بـه عنـوان نمونـه چـرا ‪ ۳۰۰‬هـزار تـن ذرت و‬ ‫‪ ۱۴۰‬هـزار تـن سـویا وارد مـی شـود امـا تنها‬ ‫‪ ۹۴‬هـزار تـن ذرت و ‪ ۶۷‬هـزار تـن سـویا از‬ ‫طریـق سـامانه بـازارگاه توزیع می شـود؟ بقیه‬ ‫نهـاده هـا کجـا مـی رود و چـرا نظارتـی نمی‬ ‫شـود‪.‬همچنین عنـوان شـد کـه بهتـر اسـت‬ ‫ارز‪ ،‬ازاد شـود‪ ،‬زیـرا ارز ازاد بـا نیمایـی تفاوت‬ ‫چندانـی نـدارد و امـکان تجـارت هـم در ایـن‬ ‫حالت‪ ،‬بهتر اسـت‪.‬فعاالن صنعتـی طیور تاکید‬ ‫دارنـد کـه اگـر دولـت نمـی توانـد مشـکالت‬ ‫ایـن بخـش را حـل کنـد‪ ،‬شـفاف بگویـد تا ما‬ ‫واحدهـای خود را مدیریت شـده تعطیل کنیم‬ ‫تـا بتوانیـم در فرصـت دیگـری ان را احیـا کنیـم‪.‬‬ ‫در پایـان ایـن نشسـت‪ ،‬عطاالـه حسـن زاده‬ ‫مدیرعامـل اتحادیـه مرغـداران مازنـدران بـه‬ ‫عنـوان رییس کارگـروه کمـی و کیفی صنعت‬ ‫طیـور کمیسـیون تخصصـی کشـاورزی‪ ،‬اب‬ ‫و منابـع طبیعـی اتـاق بازرگانـی مازنـدران‬ ‫منصـوب شـد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫معاون مهندسی و توسعه امور زیربنایی سازمان بنادر ‪:‬‬ ‫پروژه های جدیدِ مرتبط با رویکرد تعامل شهر و بندر‪ ،‬در دستور کار بندرامیراباد قرار دارد‬ ‫هم افزایی ‪ ،‬تعادل و کمک متقابل هدف اصلی تعامل شهر و بندر‬ ‫بـه گـزارش کرانـه شـمال؛ معـاون مهندسـی و توسـعه‬ ‫امـور زیربنایـی سـازمان بنـادر و دریانـوردی ‪ ،‬اداره‬ ‫کل بنادرودریانـوردی امیرابـاد ‪ ،‬محمدرضـا الـه یـار ‪،‬‬ ‫محمدعلـی اصـل سـعیدی پـور‬ ‫معـاون مهندسـی و توسـعه امـور زیربنایی سـازمان بنادر‬ ‫و دریانـوردی بـا بیـان اینکـه پـروژه احداث جاده بهشـهر‬ ‫ رسـتمکال و تعریـض جاده ورکال ‪ -‬گهربـاران در مراحل‬‫پایانـی خـود قـرار دارد از اجـرای پـروژه هـای جدیـد در‬ ‫راسـتای تعامل شـهر و بنـدر توسـط بندرامیراباد خبـر داد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش واحـد ارتباطـات و اطلاع رسـانی اداره‬ ‫کل بنادرودریانـوردی امیرابـاد ؛ محمدرضـا الـه یـار بـر‬ ‫اسـاس دعـوت مدیـر کل بنـادر و دریانـوردی امیرابـاد و‬ ‫بـه منظـور پیگیری اجـرای پـروژه های در دسـت اجرای‬ ‫مرتبـط بـا تعامـل شـهر و بنـدر از قبیـل احـداث جـاده‬ ‫بهشـهر‪ -‬رسـتمکال وارد بندرامیرابـاد شـد در نشسـت‬ ‫مشـترک بـا فرماندار شهرسـتان بهشـهر از اجـرای پروژه‬ ‫احـداث نماد بندر در ورودی شـهر بهشـهر یا رسـتمکال ‪،‬‬ ‫سـاخت میدان اصلی در مسـیر جاده امیراباد‪ -‬رسـتمکال‬ ‫و بهبـود وضعیـت بافـت روسـتاهای همجـوار بنـدر پس‬ ‫از تصویـب سـازمان بنادرودریانـوردی توسـط اداره کل‬ ‫بنادرودریانـوردی امیرابـاد در اینـده نزدیـک خبـر داد‪.‬‬ ‫عضـو هیات عامل سـازمان بنادرودریانـوردی در خصوص‬ ‫تکمیـل پروژه جاده بهشـهر ‪ -‬رسـتمکال یاداور شـد روند‬ ‫تکمیـل ایـن جاده پـس از تصویـب و تامین اعتبـار طرح‬ ‫تقاطـع همسـطح جـاده با ریـل کـه توسـط اداره کل راه‬ ‫اهـن شـمال تهیـه و بـه سـازمان بنادرودریانـوردی ارائه‬ ‫مـی شـود از سـر گرفته خواهد شـد‪.‬‬ ‫وی سـرمایه گـذاری بخش گردشـگری را یکـی از اهداف‬ ‫سـازمان بنادرودریانـوردی عنـوان کـرد و ادامـه داد بـا‬ ‫همکاری فرمانداری شهرسـتان بهشـهر و مدیران اسـتانی‬ ‫‪ ،‬اراضـی شـرقی بندرامیرابـاد را کـه طبـق طـرح جامـع‬ ‫مصـوب بنـدر بـه زون گردشـگری اختصاص یافته اسـت‬ ‫بـه سـرمایه گـذار مطمئن سـپرده تـا با بهـره بـرداری از‬ ‫ان مـردم منطقـه منتفع شـوند‪.‬اله یـار با تاکید بـر اینکه‬ ‫هـدف اصلـی تعامـل شـهر و بندر ‪ ،‬هـم افزایـی ‪ ،‬تعادل و‬ ‫کمـک متقابـل ایـن دو می باشـد گفت انتظـار دو طرف‬ ‫از یکدیگـر بایـد در چارچوبی معین و قانونی تعریف شـود‬ ‫تـا کارها همسـو ‪ ،‬پیوسـته و سیسـتمی انجام شـود‪.‬‬ ‫محمدعلـی اصـل سـعیدی پـور مدیـر کل بنـادر و‬ ‫دریانـوردی امیرابـاد نیـز ضمـن ارزیابـی مناسـب ایـن‬ ‫بازدیـد اظهـار داشـت مطمئنا دسـتاورد هـای مهمی که‬ ‫در اینـده نزدیـک در راسـتای تعامـل دوسـویه بنـدر بـا‬ ‫شهرسـتان بهشـهر اتفـاق خواهد افتـاد برای همـه مردم‬ ‫ایـن منطقه چشـمگیر خواهـد بـود و امیدواریم بـا توکل‬ ‫بـر خـدای متعال و با یاری سـازمان بنـادر و دریانوردی و‬ ‫پیگیـری های مدیران و مسـئولین اسـتانی و شهرسـتانی‬ ‫شـاهد توسـعه و رونـق ایـن منطقه باشـیم‪.‬‬ ‫گفتنـی اسـت عضـو هیـات عامـل و معـاون مهندسـی و‬ ‫توسـعه امور زیربنایی سـازمان بنادرودریانـوردی در پایان‬ ‫حضـور یـک روزه خـود در بندرامیرابـاد از پـروژه اسـکله‬ ‫رو ‪ -‬رو ریلـی ‪ ،‬سـاختمان خدمـات رفاهـی و تجهیـزات‬ ‫دریایـی و خشـکی ایـن بنـدر بازدیـد کرد‪.‬‬ ‫بازدید از پروژه های عمرانی بنیاد مسکن انقالب‬ ‫اسالمی شهرستان بابل‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی بنیـاد مسـکن انقالب‬ ‫اسلامی اسـتان مازنـدران‪ ،‬حسـن روحـی مدیـر‬ ‫بنیـاد مسـکن انقلاب اسلامی شهرسـتان بابـل‬ ‫ازبازدیـد دکتر کریمی فیروزجائی ‪ ،‬سردارسـعادتی‬ ‫نماینـدگان مـردم شهرسـتان بابـل درمجلـس‬ ‫شـورای اسلامی‪ ،‬باتفـاق حضـرت حجت االسلام‬ ‫والمسـلمین حاجـی زاده امـام جمعـه بخـش‬ ‫بندپـی غربـی ‪ ،‬مهنـدس خانـی نـوذری مدیـرکل‬ ‫بنیادمسـکن انقلاب اسلامی مازنـدران ‪ ،‬قربانعلی‬ ‫ولـی زاده معـاون اسـتاندار و فرمانـدار ویـژه ‪،‬‬ ‫بخشـداربندپی غربی وسایرمسـئولین شهرسـتانی‬ ‫از پـروژه هـای عمرانی بنیاد مسـکن درروسـتاهای‬ ‫ایـن شهرسـتان خبـرداد‪.‬‬ ‫روحـی مدیربنیـاد مسـکن شهرسـتان بابـل‬ ‫درخصوص این بازدید اظهار داشـت ‪ :‬دکتر کریمی‬ ‫وسردارسـعادتی نماینـدگان مردم شهرسـتان بابل‬ ‫درمجلس شـورای اسلامی‪ ،‬باتفـاق حضرت حجت‬ ‫االسلام والمسـلمین حاجی زاده امام جمعه بخش‬ ‫بندپـی غربـی ‪ ،‬مهنـدس خانـی نـوذری مدیـرکل‬ ‫بنیادمسـکن انقلاب اسلامی مازنـدران ‪ ،‬قربانعلی‬ ‫ولـی زاده معـاون اسـتاندار و فرمانـدار ویـژه ‪،‬‬ ‫بخشـداربندپی غربی وسایرمسئولین شهرستانی از‬ ‫پـروژه هـای اجراشـده و درحال اجـرای (نیمه کاره‬ ‫و اتمـام یاقتـه ) طـرح هـادی ‪ ،‬پـل حوادثـی و ‪....‬‬ ‫درروسـتاهای شـهید ابـاد ‪ ،‬مومـن ابـاد ‪ ،‬شـیاده ‪،‬‬ ‫دیـوا ‪ ،‬تلیـکا ‪ ،‬کامیکال از توابـع بخش بندپی غربی‬ ‫شهرسـتان بابـل بازدیـد نمودند‪.‬‬ ‫وی همچنین ضمن اشـاره به حضور مسـئولین در‬ ‫مراسـم افتتاحیـه اجـرای پارک گردشـگری شـهر‬ ‫خوشـرودپی توسط شهرداری خشـرودپی به موارد‬ ‫مـورد بررسـی در این بازدید اشـاره و بیان داشـت‪:‬‬ ‫پیگیـری وضعیـت بازنگـری طـرح هـای هـادی‬ ‫روسـتایی ‪ ،‬اجـرای اسـفالت وسـایر پـروژه هـای‬ ‫عمرانـی از جملـه مـواردی بـود کـه درایـن بازدید‬ ‫ازسـوی اهالی ‪ ،‬دهیاری و مسـئولین محلی مطرح‬ ‫و خواسـتار بررسـی واقـدام الزم دراینخصـوص‬ ‫‪5‬‬ ‫شد ند ‪.‬‬ ‫حسـن روحـی افزود ‪ :‬درایـن بازدیـد دکتر کریمی‬ ‫و سـردار سـعادتی نمایندگان مردم شهرستان بابل‬ ‫درمجلـس شـورای اسلامی و همچنیـن حضـرت‬ ‫حجت االسالم والمسـلمین حاجی زاده امام جمعه‬ ‫بخـش بندپی غربی وسـایر مسـئولین شهرسـتانی‬ ‫ضمـن قدردانـی از عملکرد خوب بنیاد مسـکن در‬ ‫اجـرای فعالیتهـای عمرانی درروسـتاها‪ ،‬ازیک سـو‬ ‫خواسـتار پیگیـری های الزم موارد مطرح شـده در‬ ‫سـطح روسـتاهای بازدید شـده در جهـت عمران و‬ ‫توسـعه توسـط بنیـاد مسـکن و همچنین ازسـوی‬ ‫دیگـر مشـارکت وهمـکاری دهیـاری هـا و اهالـی‬ ‫روسـتاها بـا این نهاد جهت تسـریع در روند عمران‬ ‫و ابادانی روسـتاها راخواسـتار وتاکیـد نمودند‪.‬‬ ‫ایران خودروی مازندران‬ ‫‪ ۱۴‬هزار دستگاه خودرو‬ ‫تولید کرد‬ ‫مدیرعامـل شـرکت ایـران خـودروی مازندران‬ ‫گفـت کـه این شـرکت از ابتـدای سـال جاری‬ ‫تاکنـون بیـش از ‪ ۱۴‬هـزار دسـتگاه خـودرو‬ ‫تولیـد کرده اسـت‪.‬‬ ‫سـیدامیر حسـینی نـژاد افـزود که حـدود ‪۱۰‬‬ ‫هزار و ‪ ۵۰۰‬دسـتگاه خودروی تولیدی شـرکت‬ ‫تاکنـون تحویـل مشـتریان شـده اسـت و بقیه‬ ‫نیـز به تدریج بـا رفع مشـکالت از جمله پالک‬ ‫گـذاری تحویل خواهد شـد‪.‬‬ ‫وی بـا اعلام ایـن کـه امسـال از اول شـهریور‬ ‫مـاه تاکنـون حـدود یک هـزار و ‪ ۵۰۶‬دسـتگاه‬ ‫خودرو تحویل مشـتریان شد ‪ ،‬گفت ‪ :‬متاسفانه‬ ‫محدودیت هـای ترافیکـی جـاده ای بـه دلیـل‬ ‫تعطیلات ایـام تاسـوعا و عاشـورای حسـینی‬ ‫و شـلوغی جاده هـا سـبب شـد ‪ ۲‬روز تریلرهـا‬ ‫اجـازه بارگیـری نداشـتند و ‪ ۲‬روز هـم با تعداد‬ ‫بسـیار محـدود توانسـتیم خودرو ارسـال کنیم‬ ‫در نتیجه این وضعیت سـبب شـد تـا از تحویل‬ ‫‪ ۵۰۰‬دسـتگاه خودرو به مشـتریان عقب بمانیم‬ ‫‪.‬حسـینی نـژاد در پاسـخ بـه پرسـش خبرنگار‬ ‫ایرنـا در باره انتشـار تصاویـری از دپوی خودرو‬ ‫در سـایت ایـران خـودروی مازنـدران و ادعـای‬ ‫خریـداری زمیـن های اطـراف بـرای نگهداری‬ ‫ایـن خودروهـا ‪ ،‬گفـت ‪ :‬تصاویـری که منتشـر‬ ‫شـده همـان تصاویـر قدیمی اسـت کـه حدود‬ ‫‪ ۴۰‬روز پیـش هم انتشـار یافته بـود و ما همان‬ ‫موقـع شـفاف سـازی کردیـم کـه خودروهـا به‬ ‫خاطـر کمبود قطعه و تاخیر در شـماره گذاری‬ ‫دپو شـده اسـت‪.‬‬ ‫وی افـزود ‪ :‬بـر خالف ادعایی که مطرح شـده ‪،‬‬ ‫زمیـن های مورد ادعا از سـال ‪ ۱۳۸۸‬خریداری‬ ‫شـده و از ان زمـان تاکنون هـم حتی یک متر‬ ‫مربـع بـه زمیـن هـای موجـود اضافـه نشـده‬ ‫اسـت چـون نیـازی بـه زمیـن اضافـی نداریـم‬ ‫و حتـی بـرای فازهـای توسـعه بیشـتر هـم به‬ ‫انـدازه کافـی زمیـن داریم ‪.‬‬ ‫حسـینی نژاد توضیـح داد ‪ :‬همان گونه که قبال‬ ‫توضیـح دادیـم ‪ ،‬واقعیـت این اسـت کـه از اول‬ ‫تیرمـاه گذشـته به دسـتور پلیـس راهنمایی و‬ ‫رانندگـی هیچ خـودروی بدون پالکـی نباید از‬ ‫شـرکت های تولیـد خـودرو خـارج شـود و یک‬ ‫خـودرو زمانـی کـه تولیـد می شـود و بعـد از‬ ‫تجاری شـدن سـریع سـند اختصـاص می یابد‪،‬‬ ‫پلاک و مـدارک خـودرو بایـد توسـط پلیـس‬ ‫راهـور تهیـه و بعـد از دریافـت پلاک و نصـب‬ ‫ان‪ ،‬خودروهـا بـه صـورت حضـوری و یا حمل‪،‬‬ ‫تحویـل مشـتریان مـی شـود کـه ایـن یـک‬ ‫پروسـه ‪ ۱۰‬الـی ‪ ۱۵‬روزه اسـت‪.‬‬ ‫وی افـزود ‪ :‬از اول تیـر مـاه تـا عملیاتی شـدن‬ ‫ایـن موضـوع کـه زیـر سـاخت ها می بایسـت‬ ‫امـاده می شـد حـدود سـه هفتـه خودروهـا‬ ‫از شـرکت های تولیـدی خـارج نشـد کـه روند‬ ‫تحویل دهـی از مـرداد مـاه بـه روال طبیعـی‬ ‫بازگشـت و چـون روزانـه ‪ ۱۴۰‬دسـتگاه خودرو‬ ‫در ایـن شـرکت تولید می شـود ‪ ،‬تـا خودرویی‬ ‫از کارخانـه خـارج می شـود سـریع خودروهای‬ ‫تولیـدی جایگزیـن می شـود و جهـت افزایـش‬ ‫تحویل دهـی حتـی بـه دسـتور مدیـر عامـل‬ ‫ل دهی مسـتقیم به مشـتریان نیز‬ ‫گـروه‪ ،‬تحوی ‬ ‫تقویت شـده اسـت‪.‬‬ ‫وی گفـت‪ :‬در مـدت مشـابه سـال قبـل بیش‬ ‫از ‪ ۶‬هـزار دسـتگاه خـودروی ناقص در سـایت‬ ‫وجود داشـت کـه هم اکنـون با وجـود افزایش‬ ‫تولیـد حـدود ‪ ۲‬هـزار دسـتگاه خـودرو موجود‬ ‫هسـت که نشـان از بهبود زیـاد وضعیت تامین‬ ‫قطعات دارد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شـرکت ایران خـودروی مازندران از‬ ‫محدودیـت هـای ترافیکـی بـه عنـوان یکـی از‬ ‫مشـکالت تحویـل خـودرو و در نتیجـه دپـوی‬ ‫بیشـتر انهـا در این شـرکت یاد کـرد و توضیح‬ ‫داد ‪ :‬متاسـفانه محدودیت هـای زیـاد جـاده‬ ‫فیروزکـوه در تعطیلات‪ ،‬مشـکالتی را بـرای‬ ‫تامیـن قطعـات و ارسـال محصـول ایجـاد کرد‬ ‫و بایـد زیـر سـاخت های مربـوط بـه حمـل‪،‬‬ ‫بخصـوص ریلـی تقویت شـود‪.‬‬ ‫وی افـزود ‪ :‬تصـور دپـوی خودروهـا بسـیار‬ ‫نادرسـت اسـت ‪ ،‬چـون مـا حتی برای تسـریع‬ ‫در تحویل دهـی خـودرو بـا مشـتریانی کـه در‬ ‫شـهرهای شـمالی هسـتند تمـاس مـی گیریم‬ ‫تـا اگـر عالقـه داشـتند منتظـر حمـل نشـوند‬ ‫و جهـت دریافـت خـودرو بـه سـایت مراجعـه‬ ‫کنند ‪.‬‬ ‫حسـینی نـژاد گفـت ‪ :‬ایـن صنعـت در تحریم‬ ‫ناجوانمردانـه قـرار دارد و مدیـران ایـن صنعت‬ ‫با تلاش شـبانه روزی اجازه توقـف تولید را که‬ ‫ندادنـد که هیچ‪ ،‬حتـی در گـروه صنعتی ایران‬ ‫خودرو نسـبت به سـال گذشته شـاهد افزایش‬ ‫چشـمگیر تولیـد و تحویل دهـی بـه مشـتریان‬ ‫هستیم ‪.‬‬ ‫شـرکت ایـران خـودروی مازنـدران در سـال‬ ‫‪ ۱۳۸۹‬بـا تولیـد روزانـه سـه دسـتگاه خـودرو‬ ‫فعالیـت خـود را اغـاز کـرد و در حـال حاضـر‬ ‫روزانه بیش از ‪ ۱۵۰‬دسـتگاه خـودرو تولید می‬ ‫کند ‪.‬‬ ‫شـرکت ایـران خـودروی مازنـدران در ‪۲۵‬‬ ‫کیلومتـری جنـوب شهرسـتان بابـل ‪ ،‬در‬ ‫شـهرک صنعتـی رجـه واقـع در بندپی شـرقی‬ ‫بابـل فعالیـت مـی کند‪.‬ایرنـا‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫اجتماعی و اقتصادی‬ ‫پنج شنبه ‪ 20/‬شهریور ‪ / 99‬شماره ‪697‬‬ ‫خبر‬ ‫گزارش‬ ‫گزارش‬ ‫زارع مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی مازندران خبر داد‪:‬‬ ‫درخشش مازندران در‬ ‫نخستین دوره شبکه شهرهای‬ ‫خالق فرهنگ و هنر کشور‬ ‫بـه گـزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشـاد اسلامی مازندران‪ ،‬عباس‬ ‫زارع بـا بیـان خبـر فـوق افـزود‪ :‬شـبکه شـهرهای خلاق مدتـی اسـت کـه با‬ ‫الهـام از طـرح جهانـی یونسـکو توسـط وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسلامی اغاز‬ ‫شـده و بـه دنبـال بهینه سـازی‪ ،‬نهادینـه کـردن و بهره بـرداری از ظرفیت ها و‬ ‫داشـته های فرهنگـی‪ ،‬هنـری‪ ،‬ارزشـی‪ ،‬تاریخی و اسـتان در راسـتای توسـعه‬ ‫اقتصادی اسـت‪.‬‬ ‫مدیـرکل فرهنـگ و ارشـاد اسلامی مازنـدران افـزود‪ :‬شـبکه شـهرهای خالق‬ ‫امکانـی بـرای ثبـت‪ ،‬ضبط و گسـترش و همچنیـن بهره مندی مـردم مناطق و‬ ‫شـهرهای مختلـف کشـور از ظرفیت های فرهنگـی و هنری‪ ،‬تاریخی و ارزشـی‬ ‫اسـت کـه ان شـهر یـا منطقه رواج داشـته و از رونـق برخوردار بـوده ولی تا به‬ ‫امروز نانوشـته و شـفاهی باقی مانده اسـت‪.‬‬ ‫وی همچنیـن تصریـح کـرد‪ :‬مـا در اسـتان مازنـدران ظرفیت هـای فرهنگی و‬ ‫هنـری بسـیاری داریـم و در قالـب ایـن طـرح بـه دنبـال سـاماندهی و سـوق‬ ‫دادن ایـن ظرفیت هـا در مسـیر اقتصـادی و توسـعه ای که به توسـعه اجتماعی‬ ‫و انسـانی مـی انجامد‪ ،‬هسـتیم که نیازمند تسـهیل گری‪ ،‬مشـارکت گرا بودن و‬ ‫همگـرا بـودن در بیـن تمـام خادمـان فرهنگ و هنر اسـتان اسـت‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره بـه مشـارکت باالی مـردم فهیم مازنـدران در این طـرح فرهنگی‬ ‫هنری گفت‪ :‬شهرسـتان گلوگاه در بخش موسـیقی‪ ،‬شـهرهای امل‪ ،‬قائمشـهر‬ ‫و نـور در بخـش ادبیـات‪ ،‬نوشـهر در بخـش مـد و لبـاس و شـهرهای بابلسـر‪،‬‬ ‫محمودابـاد و تنکابـن نیـز در بخـش هنرهـای تجسـمی‪ ،‬پـس از داوری هـای‬ ‫صـورت گرفتـه بـه مرحله نهایـی ایـن جشـنواره راه یافتند‪.‬‬ ‫زارع بـا تقدیـر از هنرمنـدان و مـردم فرهنـگ دوسـت مازندران‪ ،‬این دسـتاورد‬ ‫مهـم فرهنگـی و هنری را مرهون زحمات بی شـائبه فعـاالن فرهنگی و هنری‬ ‫اسـتان دانسـت و بـر لزوم اسـتمرار این راه تاکیـد ورزید‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫خبر‬ ‫گزارش‪--‬خبر‬ ‫گزارش‬ ‫مدیر کل اموزش و پرورش مازندران در افتتاحیه مسابقات فرهنگی و هنری دانش اموزان با نیازهای ویژه کشور‪،‬‬ ‫تربیت انسان های تمام ساحتی در دستور کار‬ ‫اموزش و پرورش است‬ ‫مدیـر کل امـوزش و پـرورش مازنـدران‬ ‫در افتتاحیـه مسـابقات فرهنگـی و هنری‬ ‫دانـش امـوزان بـا نیازهـای ویـژه کشـور‬ ‫کـه به صـورت مجـازی برگـزار شـده بود‬ ‫بر تربیـت تمام سـاحتی دانش امـوزان بر‬ ‫اسـاس سـند تحـول بنیادیـن تاکیـد کرد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش اداره اطلاع رسـانی و روابط عمومی‬ ‫امـوزش و پـرورش مازندران؛ علیرضا سـعدی پور‬ ‫در مراسـم افتتاحیه پانزدهمین مسابقه فرهنگی‬ ‫و هنـری بـه صـورت غیرحضـوری برگزار شـده‬ ‫بـود‪ ،‬ضمـن گرامیداشـت شـهدای دانش امـوز و‬ ‫فرهنگـی‪ ،‬خاطرنشـان کرد‪ :‬امـوزش و پرورش از‬ ‫ارکان مهـم هر کشـور بخصوص کشـور اسلامی‬ ‫ماست‪.‬‬ ‫سـعدی پـور با اشـاره بـه قرارگیری امـر اموزش‬ ‫در زیسـت بـوم جدیـد‪ ،‬خاطرنشـان کـرد‪ :‬بـا‬ ‫توجـه بـه شـیوع ویـروس کرونـا و محدودهـای‬ ‫اعمـال شـده بر اسـاس پروتـکل های بهداشـتی‬ ‫برگـزاری چنیـن مسـابقه ای در سـطح کشـور‬ ‫تحسـین برانگیـز و انگیـزه بخـش برای پیشـبرد‬ ‫هـر چـه بیشـتر اهـداف امـوزش و پـرورش علی‬ ‫رغـم سـختی هـای بـه وجـود امده اسـت‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره بـه اینکـه اهمیـت و جایـگاه و‬ ‫تاثیـر گذاری امـوزش و پرورش ‪ ،‬افـزود‪ :‬اهمیت‬ ‫امـوزش و تربیت در جامعه برهیچ کس پوشـیده‬ ‫نیسـت ‪ .‬امـوزش پـرورش زیـر بنای توسـع ه هر‬ ‫کشـور اسـت اگـر جامعـه ای میل به پیشـرفت و‬ ‫ترقـی دارد بایـد بـه امـر امـوزش نـگاه ویـژه ای‬ ‫داشـته باشد‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره بـه اهمیـت اجرایـی کـردن سـند‬ ‫تحـول بنیادیـن‪ ،‬تصریـح کـرد‪ :‬بـا توجـه بـه‬ ‫تاکیـد مقـام معظـم رهبـری و همچنیـن لـزوم‬ ‫اجرایـی کردن سـند تحـول بنیادین‪ ،‬که شـامل‬ ‫‪۱۳۱‬راهـکار اجرایی ‪۲۳‬هدف عملیاتی اسـت‪ ،.‬نه‬ ‫تنهـا امـوزش و پـروش بلکه همه دسـتگاه های‬ ‫کشـور بـرای اجرایـی کـردن ان تلاش کنند‪.‬‬ ‫ایـن مقـام مسـئول ضمـن تاکیـد بـر توجـه بـه‬ ‫سـاحت هـای مختلـف اموزشـی و تربیتـی‪،‬‬ ‫خاطرنشـان کـرد‪ :‬ما نباید توجه خـود را معطوف‬ ‫تربیـت انسـان هایـی بـا ویژگـی هـای علمـی و‬ ‫دانشـی و فنـاوری توجـه بکنیـم و از ‪۵‬سـاحت‬ ‫تربیتـی دیگـر غافـل بمانیـم‪ .‬بلکـه بـر اسـاس‬ ‫سـند تحول بنیادیـن باید تربیت انسـانهای تمام‬ ‫سـاحتی را در دسـتور کار خـود قـرار دهیـم‪.‬‬ ‫مدیـرکل امـوزش و پـروش مازنـدران بـا تاکیـد‬ ‫بـر اهمیت سـاحت هنـر‪ ،‬زیبـا شـناختی‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫از مهـم تریـن سـاحت هایـی کـه تاثیرگـذار‬ ‫تریـن سـاحت در زندگی انسـان اسـت‪ ،‬سـاحت‬ ‫هنر‪،‬زیباشناسـی و زیبا شناختیسـت‪ .‬و همچنین‬ ‫گفـت‪ :‬اگـر مایـل به تربیتی انسـان هایی با رشـد‬ ‫کامـل و متـوازن را هسـتیم باید به همه سـاخت‬ ‫هـا توجـه بکنیم‪.‬‬ ‫مدیـرکل بـا ابـراز خرسـندی از حضـور در میان‬ ‫دانـش امـوزان با نیازهـای ویژه و تقدیر و تشـکر‬ ‫از معلمانـی کـه در ایـن عرصه همراهـی کردند‪،‬‬ ‫تصریـح کـرد‪ :‬دانـش اموزانـی که با تلاش خود‬ ‫در پـی تولیـد فکـر و اندیشـه بـه کمـک هنـر و‬ ‫فرهنـگ بـه خلق اثـار زیبـا و فاخر مـی پردازند‬ ‫بـرای مـا بسـیار حائز اهمیت اسـت‪.‬‬ ‫ایـن مقـام مسـئول با اشـاره بـه قرار گیـری در‬ ‫زیسـت بـوم جدید به دلیل بیمـاری کرونا‪ ،‬خاطر‬ ‫نشـان کـرد‪ :‬فضـای مجـازی و تولیـد محتـوای‬ ‫الکترونیکـی مناسـب در ایـن دوران از اهمیـت‬ ‫صد چنـدان برخـوردار اسـت‪.‬و مازنـدران از اغاز‬ ‫دوره کرونـا در ایـن زمینـه بـا شـروع جشـنواره‬ ‫هـای مختلـف از قبیـل مجازنـدران کـه شـامل‬ ‫‪۲۷‬هـزار اثـر فاخـر کـه توسـط دانش امـوزان و‬ ‫معلمـان در زمینه هـای مختلف هنری ارائه شـد‪،‬‬ ‫نشـان دهنده وجـود اسـتعدادها و ظرفیت های‬ ‫بینظیـر در کشـور عزیـز مـا و هـم اسـتانی های‬ ‫ما اسـت‪.‬‬ ‫وی همچنیـن افـزود‪ :‬فرزنـدان ایـران اسلامی‬ ‫خبر‬ ‫سرشـار از اسـتعداد و ظرفیـت هسـتند امـروز‬ ‫وظیفـه مـا ایـن اسـت که بـه خصوص بـه دانش‬ ‫امـوزان بـا نیازهـای ویـژه توجه خـاص بکنیم تا‬ ‫ایـن فرزندان عزیز ضمن شـناختن اسـتعدادهای‬ ‫خـود بتواننـد زندگـی سرشـار از انگیـزه را برای‬ ‫خـود در پیـش بگیرند‪.‬‬ ‫توسـط مدیـرکل امـوزش و پـرورش‬ ‫مازنـدران؛‬ ‫اسـتودیو تولیـد محتـوای الکترونیکـی‬ ‫امـوزش و پـرورش مازنـدران افتتـاح شـد‬ ‫اسـتودیو تولیـد محتـوای الکترونیکـی اموزش و‬ ‫پـرورش مازنـدران توسـط علیرضـا سـعدی پـور‬ ‫مدیـرکل امـوزش و پـرورش مازنـدران افتتـاح‬ ‫شد ‪.‬‬ ‫بـه گـزارش اداره اطلاع رسـانی و روابط عمومی‬ ‫امـوزش و پـرورش مازنـدران؛ ایـن اسـتودیو بـا‬ ‫حضـور مدیـرکل امـوزش و پـرورش و معاونـان‬ ‫امـوزش ابتدایـی و امـوزش متوسـطه اداره کل با‬ ‫قابلیـت ضبـط فیلم هـای اموزشـی و همچنیـن‬ ‫بخش هـای دیگر همچـون محتواهای پرورشـی‪،‬‬ ‫سـواداموزی و تربیـت بدنـی امـروز در سـاری‬ ‫افتتـاح و بهره بـرداری رسـید‪.‬‬ ‫مدیـرکل اموزش و پـرورش مازندران در مراسـم‬ ‫افتتـاح ایـن مرکـز گفـت‪ :‬قـرار اسـت تولیـدات‬ ‫ایـن اسـتودیو در سـامانه محتـوای الکترونیکـی‬ ‫مازنـدران ‪ Mazandmohtava.ir‬بارگـذاری‬ ‫شـده و مـورد اسـتفاده دانش امـوزان و معلمـان‬ ‫قـرار گیـرد‪ .‬همچنیـن لـوح فشـرده محتواهـا‬ ‫بـه شهرسـتان ها و مناطـق ارسـال شـود تـا‬ ‫دانش امـوزان بـه ویـژه در مناطـق محـروم از ان‬ ‫اسـتفاده کننـد‪.‬‬ ‫علیرضـا سـعدی پـور بـا بیـان اینکـه در ایـن‬ ‫شـرایط بایـد بـه دنبـال تفکـر جدیـد باشـیم‪،‬‬ ‫افـزود‪ :‬در ایـن زیسـت بـوم جدیـد کـه کرونـا‬ ‫بـرای مـا ایجـاد کـرده بایـد شـیوه های سـنتی‬ ‫را کنـار گذاشـته و بـه فکـر خلـق نتایـج جدیـد‬ ‫باشـیم‪ .‬از روز نخسـتی کـه کرونـا مـدارس را به‬ ‫تعطیلـی کشـاند‪ ،‬در اموزش و پـرورش مازندران‬ ‫خالقیت هـای خوبـی اتفـاق افتـاد کـه سـامانه‬ ‫"مازنـد محتـوا" یکـی از انهـا اسـت‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره بـه شـرایط بـه وجـود امـده از‬ ‫ویـروس کرونـا‪ ،‬تصریح کـرد‪ :‬اولویت مـا اموزش‬ ‫حضـوری اسـت چـون در امـوزش حضـوری‬ ‫مفاهیـم بهتـر منتقـل می شـود‪ .‬امـا خانواده هـا‬ ‫می تواننـد از روش هـای مجـازی و غیـر حضوری‬ ‫نیـز اسـتفاده کننـد که در ایـن زمینـه راه اندازی‬ ‫چنیـن اسـتودیوی مجهـزی می توانـد بـرای‬ ‫دانش امـوزان بسـیار مفیـد فایـده باشـد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫صنایع گلستان از اب سدها‬ ‫استفاده نمی کنند‬ ‫سیدمحسـن حسـینی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری‬ ‫جمهـوری اسلامی اظهـار داشـت‪ :‬یکـی از دالیـل بهـره‬ ‫منـدی انـدک صنعـت گلسـتان از ظرفیت ابهای سـطحی‪،‬‬ ‫دور بـودن صنایـع تولیـدی از سـدها و نیز هدایت سـرمایه‬ ‫گـذاری بخـش صنعـت بـه نواحی شـمال غربی اسـتان اسـت‪.‬‬ ‫وی بیـان کـرد‪ :‬شـرکت اب منطقـه ای گلسـتان بـرای‬ ‫اسـتفاده از منابـع ابـی تخصیصـی این سـدها که در شـرق‬ ‫اسـتان سـاخته شـده اند‪ ،‬طـرح ایجاد خـط انتقال از مسـیر‬ ‫رودخانه گرگانرود به شـمال غربی اسـتان را پیشـنهاد داده‬ ‫و از سـرمایه گـذاری بخـش خصوصی برای مطالعـه‪ ،‬اجرا و‬ ‫بهـره بـرداری ان نیز اسـتقبال مـی کند‪.‬‬ ‫بـه گفتـه وی‪ ،‬اسـتفاده از منابـع ابـی زیرزمینـی در تامین‬ ‫نیـاز صنایـع گلسـتان باعـث کمبـود بیشـتر منابع اسـتان‬ ‫شـده اسـت که سـرمایه گذاری در تامین این مـاده حیاتی‬ ‫بویـژه از طریـق منابـع سـطحی را بیـش از پیـش ضروری‬ ‫کرده اسـت‪.‬‬ ‫سـد مخزنی گلسـتان در سـال ‪ ۱۳۷۹‬و بوسـتان در سـال‬ ‫‪ ۱۳۸۴‬بـا هـدف مهـار سـیالب‪ ،‬جمـع اوری اب هـای‬ ‫سـطحی منطقـه‪ ،‬تامیـن اب زراعـی و صنعـت مـورد بهره‬ ‫بـرداری قـرار گرفتنـد‪.‬‬ ‫اکنـون سـد بوسـتان با ظرفیـت ابگیـری ‪ ۳۱‬میلیـون متر‬ ‫مکعـب دارای یـک میلیـون و ‪ ۸۰۰‬هـزار مترمکعـب اب و‬ ‫سـد گلسـتان نیز با ظرفیـت ‪ ۴۲‬میلیون متـر مکعب‪ ،‬چهار‬ ‫میلیـون مترمکعـب ذخیره قابـل بهره بـرداری دارد‪.‬‬ ‫مهنـدس حسـینی همچنیـن از امادگـی اختصـاص ‪۱۰‬‬ ‫میلیـون متر مکعب اب سـد نرماب مینودشـت برای تامین‬ ‫نیـاز صنعـت اسـتان خبـر داد و گفت‪ :‬این سـد کـه اکنون‬ ‫دارای پیشـرفت فیزیکـی ‪ ۸۰‬درصـد اسـت تا پایان امسـال‬ ‫ابگیـری می شـود‪.‬‬ ‫بـه گفتـه وی سـاخت سـد نرمـاب مینودشـت از سـال‬ ‫‪ ۹۱‬اغـاز شـده و ظرفیـت ذخیـره سـازی ‪ ۱۰۰‬میلیـون‬ ‫مترمکعـب اب را دارد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش ایرنـا در دهـه اخیـر ایجـاد زیرسـاخت بـرای‬ ‫سـرمایه گـذاری در بخـش صنعـت گلسـتان‪ ،‬جـزو اولویت‬ ‫هـای مسـووالن اسـتان قـرار گرفـت کـه یکـی از ایـن‬ ‫زیرسـاخت هـا‪ ،‬تامیـن اب پایـدار برای سـرمایه گـذاری و‬ ‫بخـش صنعـت اسـت‪.‬‬ ‫اکنـون در گلسـتان نیـاز اب بیـش از هـزار و ‪ ۳۰۰‬واحـد‬ ‫تولیـدی صنعتـی و کشـاورزی فعال در شـهرک ها و نواحی‬ ‫صنعتـی‪ ،‬شـهرک هـزار هکتـاری اتـرک و خـارج از ایـن‬ ‫مناطـق از طریـق حفـر چـاه تامیـن مـی شـود کـه کاهش‬ ‫ذخایـر زیرزمینـی را بدنبـال داشـته اسـت‪.‬‬ ‫مطابـق داده هـای شـرکت اب منطقـه ای گلسـتان در این‬ ‫اسـتان از ‪ ۲.۵‬میلیـارد متـر مکعب اب در دسـترس شـامل‬ ‫یـک میلیـارد و ‪ ۲۱۰‬میلیـون متـر مکعـب زیـر زمینـی و‬ ‫‪ ۸۸۸‬میلیـون متـر مکعـب اب سـطحی‪ ۸۴ ،‬درصـد ان به‬ ‫بخـش کشـاورزی‪ ۱۰ ،‬درصد برای شـرب و سـه درصد هم‬ ‫بـرای هریـک از حوزه های صنعت و محیط زیسـت در نظر‬ ‫گرفتـه می شـود‪.‬‬ ‫شمال‬ ‫رییس سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری ساری‪:‬‬ ‫بروشور فرهنگ سازی رعایت پروتکل های بهداشتی‬ ‫تهیه و تدوین شد‬ ‫احمد عطاریه رییس سـازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشـی شـهرداری ساری‬ ‫گفـت‪ :‬بـا توجـه به اهمیت مبارزه با انتشـار ویـروس کرونا و باال بردن سـطح‬ ‫اگاهی شـهروندان نسـبت به این مسـئله‪ ،‬طی همکاری مسـتمر با دانشـگاه‬ ‫علـوم پزشـکی‪ ،‬بروشـور جامـع روش های مبـارزه با انتشـار ویـروس کرونا با‬ ‫هـدف فرهنـگ سـازی و بـاال بردن سـطح دانش مـردم در این موضـوع تهیه‬ ‫و تدوین شـده است‬ ‫بـه گـزارش مدیریـت ارتباطـات و امـور بین الملل شـهرداری سـاری‪ ،‬احمد‬ ‫عطاریـه‪ ،‬رییـس سـازمان فرهنگـی اجتماعـی و ورزشـی شـهرداری مرکـز‬ ‫اسـتان فرهنـگ سـازی رعایت مـوارد بهداشـتی مربوط بـه مبارزه با انتشـار‬ ‫ویـروس کرونـا را از وظایـف ذاتـی این سـازمان برشـمرد و اظهار کـرد‪ :‬بدون‬ ‫تردیـد یکـی از مهـم تریـن وظایـف سـازمان فرهنگـی اجتماعـی و ورزشـی‬ ‫توجـه و برنامـه ریـزی بـرای فرهنگ سـازی در مسـائل روز جامعه اسـت‪ .‬بر‬ ‫ایـن اسـاس بـا توجـه به اهمیـت مبارزه با انتشـار ویـروس کرونا و بـاال بردن‬ ‫سـطح اگاهـی شـهروندان نسـبت بـه این مسـئله‪ ،‬طـی همکاری مسـتمر با‬ ‫دانشـگاه علوم پزشـکی‪ ،‬بروشـور جامـع روش های مبـارزه با انتشـار ویروس‬ ‫کرونـا بـا هـدف فرهنـگ سـازی و بـاال بـردن سـطح دانـش مـردم در ایـن‬ ‫موضـوع تهیـه و تدویـن شـده اسـت کـه بـه زودی در اختیـار شـهروندان و‬ ‫دسـتگاه هـای اجرایـی قرار خواهـد گرفت‪.‬عطاریه بـه اقدامـات و برنامه های‬ ‫سـازمان فرهنگـی‪ ،‬اجتماعـی و ورزشـی شـهرداری سـاری در ایام عـزاداری‬ ‫محـرم اشـاره کـرد و گفـت‪ :‬بـا توجه بـه وظایف این سـازمان‪،‬‬ ‫دهـه اول مـاه‬ ‫ّ‬ ‫در ایـام دهـه اول مـاه محـرم انتظارات بسـیار زیادی وجود داشـت که تالش‬ ‫کردیـم بـا وجـود تمام مشـکالت و محدودیـت هـا از حداکثر توان سـازمانی‬ ‫بـرای خدمتگـزاری و سـوگواری حضـرت اباعبداهلل الحسـین(ع) اسـتفاده کنیم‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬فضا سـازی های شـکل گرفته و اظهار سـوگواری دهـه اول محرم‬ ‫در معابـر شـهری و میـدان هـا و خیابـان هـا بـا اسـتفاده از تـوان و ظرفیـت‬ ‫هـای درون سـازمانی صـورت گرفتـه اسـت کـه منجـر به کاهش چشـمگیر‬ ‫هزینـه و صرفـه جویی نسـبت به سـال های گذشـته شـده اسـت‪ .‬همچنین‬ ‫طرح ماشـین نویسـی برای شـهروندان توسـط همکاران سـازمان اجرا شـده‬ ‫کـه مـورد اسـتقبال انـان قـرار گرفتـه اسـت‪.‬عطاریه بـه تهیـه و توزیـع لوح‬ ‫فشـرده نواهـای بومـی و محلی عزاداری ماه محرم توسـط سـازمان فرهنگی‪،‬‬ ‫اجتماعـی و ورزشـی شـهرداری مرکـز اسـتان اشـاره کـرد و گفـت‪ :‬با تالش‬ ‫همـکاران سـازمان لـوح فشـرده ای حـاوی نواهـای قدیمی‪ ،‬سـنتی و محلی‬ ‫عـزاداری حضرت امام حسـین (ع) با عنوان‪ -‬شـهید عشـق‪ -‬بـا هدف احیای‬ ‫هویـت بومـی و رسـوم کهن عـزاداری مـاه محرم تهیـه و بصورت رایـگان ذر‬ ‫بین شـهروندان توزیع شـده اسـت‪.‬‬ ‫در پایـان‪ ،‬رییـس سـازمان فرهنگی‪ ،‬اجتماعی و ورزشـی سـاری بـا تاکید بر‬ ‫احیـای برخـی فضاهای ورزشـی برای تامین مولفه های سلامت شـهروندان‬ ‫تصریـح کـرد‪ :‬بـا پیگیـری هـای انجـام شـده‪ ،‬برخـی از فضاهـای ورزشـی‬ ‫شـهرداری سـاری که به دالیل مختلف اسـتفاده های دیگری از ان می شـد‬ ‫بـه جایـگاه خـود باز مـی گـردد و در اختیـار کارکنان و شـهروندان سـاروی‬ ‫قـرار مـی گیرد‪.‬‬ ‫در راستای تشریح طرح تحولی مشارکتهای مردمی اجر به اجر صورت گرفت؛‬ ‫دیدار مدیرکل نوسازی مدارس مازندران‬ ‫با مدیرشعب بانک ملی استان مازندران‬ ‫مدیرکل نوسـازی مـدارس مازندران بـه همراه‬ ‫معـاون مشـارکتهای مردمـی نوسـازی مدارس‬ ‫مازنـدران بـا حضـور در دفتر مدیرشـعب بانک‬ ‫ملـی اسـتان مازندران بـه تبیین اهـداف طرح‬ ‫تحولی توسـعه مشـارکتهای مردمـی پرداخته‬ ‫و از ایشـان بخاطـر اهتمـام بـه رفع مشـکالت‬ ‫فضاهای اموزشـی اسـتان تقدیـر نمودند‪.‬‬ ‫بـه گـزارش روابط عمومـی اداره کل نوسـازی مدارس‬ ‫مازنـدران قربانعلـی شـیرزاد با اشـاره به طـرح تحولی‬ ‫"اجـر بـه اجـر" گفـت‪ :‬گسـترش مشـارکت خـرد‬ ‫مردمـی درامـر مدرسـه سـازی درواقـع مهـم تریـن‬ ‫اسـتراتژی ایـن طـرح اسـت کـه در قـدم اول درنظـر‬ ‫دارد فرهنـگ مدرسه سـازی را در میان اقشـار مختلف‬ ‫جامعـه نهادینـه نماید ‪.‬‬ ‫وی افـزود ‪ :‬جلـب مشـارکت بانـک هـا‪ ،‬شـرکت هـا‬ ‫وصنایـع تولیـدی‪ ,‬سـازمان هـای خصوصـی و دولتـی‬ ‫و ایجـاد شـبکه ای از داوطلبـان مدرسـه سـاز از دیگر‬ ‫اهـداف ایـن طـرح اسـت کـه بایـد بـا جدیـت دنبـال‬ ‫شو د ‪.‬‬ ‫مدیـرکل نوسـازی مـدارس مازنـدران در تشـریح‬ ‫بخش هـای دیگـر ایـن طـرح گفـت‪ :‬نـگاه اداره کل‬ ‫نوسـازی مـدارس اسـتان بـه حـوزه خیریـن‪ ،‬نگاهـی‬ ‫راهبـردی اسـت و باید تمام تالش خـود را برای حفظ‬ ‫و توسـعه ایـن ظرفیـت مردمـی ارزشـمند بـه عمـل‬ ‫اوریـم کـه برگـزاری جشـنواره هـای خیرین مدرسـه‬ ‫سـاز و گردهمایـی هـا و اسـتفاده از ظرفیت هـای‬ ‫فرهنگی و رسـانه ای اسـتان می تواند یکـی از راه های‬ ‫حفـظ ایـن سـرمایه عظیـم مردمـی باشـد‪.‬‬ ‫در ادامـه مدیـر شـعب بانـک ملـی اسـتان مازنـدران‬ ‫ضمـن تشـکر و تقدیـر از زحمـات مجموعـه نوسـازی‬ ‫مـدارس در رفـع مشـکالت دانـش امـوزان در حـوزه‬ ‫سـخت افـزاری ‪ ,‬از مدرسـه بعنـوان فصل مشـترک و‬ ‫خاطـره انگیـز تمامی مردم یـاد برد و گفـت ‪:‬ما هرچه‬ ‫داریـم از مدرسـه اسـت و یـک نوع نـگاه نوسـتالژیک‬ ‫تـوام بـا احسـاس وظیفـه و تعهـد نسـبت به مدرسـه‬ ‫در مـردم وجـود دارد کـه از همیـن احسـاس و تعلـق‬ ‫خاطـر میتوان در جهت مشـارکت احاد مـردم در رفع‬ ‫مشـکالت فضاهـای اموزشـی اسـتفاده کرد‪.‬‬ ‫رشـیدی ‪،‬در ادامـه امادگـی خـود را جهـت همـه‬ ‫گونـه همـکاری بـا اداره کل نوسـازی مـدارس اسـتان‬ ‫مازنـدران در ارتبـاط بـا طرح اجـر به اجر اعلام کرد‬ ‫افـزود‪ :‬در اسـرع وقـت جلسـه ای تحت همیـن عنوان‬ ‫بـا حضـور مدیـران کل امـوزش وپـرورش ونوسـازی‬ ‫مـدارس مازنـدران ومدیـران شـعب بانـک هـای ملی‬ ‫ودیگـر بانکهـا در امـر کمک به مدرسـه سـازی برگزار‬ ‫خواهیـم کرد‪.‬‬ صفحه 6 ‫اجتماعی‬ ‫شمال‬ ‫گزارش‬ ‫گزارش‬ ‫پنج شنبه ‪ 20/‬شهریور ‪ / 99‬شماره ‪697‬‬ ‫‪7‬‬ ‫خبر‬ ‫گزارش‪--‬خبر‬ ‫گزارش‬ ‫خبر‬ ‫قدردانی مدیرکل شبکه استانی مازندران از مدافعان سالمت‬ ‫در نشست مدیرکل شیالت مازندران‬ ‫با فرماندار رامسر مطرح شد؛تسهیل‬ ‫در رفع منابع تولید و سرمایه‬ ‫نظر به مالحظه بی واسطه و شورانگیز اینجانب به عنوان مدیر این‬ ‫رسانه استانی‪ ،‬در بیمارستان ها و مراکز درمانی شهر های مختلف‬ ‫به مبارزه نفس گیر و فداکارانه پزشکان و کادر خدوم پزشکی‬ ‫با شیوع ویروس انعطاف ناپذیر کرونا و تالش تحسین برانگیزی‬ ‫که برای نجات مبتالیان به عمل می اید‪ ،‬الزم دانستم خاضعانه و‬ ‫تکلیف مدارانه‪ ،‬لب به تقدیر گشوده و در برابر این همه عظمت‬ ‫روحی و وجدان حرفه ای‪ ،‬سر تعظیم فرود اورم و خداوند متعال‬ ‫را بابت برخورداری کشورمان از چنین انسان های بزرگی که در‬ ‫نوعدوستی گوی سبقت را از همه هم حرفه ای جهانی خود ربوده‬ ‫اند‪ ،‬شاکر باشم و برای سالمتی مدافعان سالمت دعا کنم‪.‬‬ ‫مدیرکل صداوسـیمای مازنـدران در‬ ‫نامـه ای از کادر درمانـی اسـتان بـه‬ ‫خاطـر فـداکاری در درمـان بیماران‬ ‫کرونایـی قدردانـی و بـر همراهـی‬ ‫رسـانه اسـتانی تاکیدکـرد‪.‬‬ ‫مدیـر کل صداوسـیمای مازنـدران در‬ ‫نامـه ای خطـاب بـه روسـای دانشـگاه های‬ ‫علـوم پزشـکی مازندران و بابـل از زحمات‬ ‫و مبـارزه نفس گیر و فداکارانه پزشـکان و‬ ‫کادر خـدوم پزشـکی برای درمان و ریشـه‬ ‫کنـی بیمـاری کرونـا در اسـتان قدردانـی‬ ‫کر د ‪.‬‬ ‫هـادی ابراهیمـی بـا اشـاره بـه اینکـه اجر‬ ‫ایـن مجاهـدت و به خصوص اجر شـهدای‬ ‫سلامت با اجر همه شـهدا یکسـان اسـت‬ ‫افـزود‪ :‬همراهـی و همدلی رسـانه اسـتانی‬ ‫بـا مدافعـان سلامت تـا پایـان شـیوع و‬ ‫همـه گیـری این ویروس منحـوس با قوت‬ ‫اسـتمرار خواهـد یافت‪.‬‬ ‫متـن نامـه اقـای ابراهیمـی مدیـر کل‬ ‫صداوسـیمای مازنـدران بـه ایـن شـرح‬ ‫اسـت‪:‬‬ ‫جنـاب اقای دکتر موسـوی ریاسـت‬ ‫محتـرم دانشـگاه علـوم پزشـکی‬ ‫مازنـدران‬ ‫جنـاب اقـای دکتـر جاللی ریاسـت‬ ‫محتـرمدانشـگاهعلـومپزشـکیبابل‬ ‫سالم علیکم‬ ‫نظـر بـه مالحظـه بی واسـطه و شـورانگیز‬ ‫اینجانـب بـه عنـوان مدیـر ایـن رسـانه‬ ‫اسـتانی‪ ،‬در بیمارسـتان ها و مراکز درمانی‬ ‫شـهر های مختلـف بـه مبارزه نفـس گیر و‬ ‫فداکارانـه پزشـکان و کادر خدوم پزشـکی‬ ‫با شـیوع ویـروس انعطـاف ناپذیـر کرونا و‬ ‫تلاش تحسـین برانگیزی که بـرای نجات‬ ‫مبتالیـان بـه عمل می ایـد‪ ،‬الزم دانسـتم‬ ‫خاضعانـه و تکلیـف مدارانه‪ ،‬لـب به تقدیر‬ ‫گشـوده و در برابـر این همه عظمت روحی‬ ‫و وجـدان حرفـه ای‪ ،‬سـر تعظیـم فـرود‬ ‫اورم و خداونـد متعـال را بابت برخورداری‬ ‫کشـورمان از چنین انسـان های بزرگی که‬ ‫در نوعدوسـتی گوی سـبقت را از همه هم‬ ‫حرفـه ای جهانـی خـود ربـوده انـد‪ ،‬شـاکر‬ ‫باشـم و بـرای سلامتی مدافعان سلامت‬ ‫دعـا کنم‪.‬‬ ‫جنابان اقایان موسوی و جاللی‬ ‫اینجانـب شـهادت می دهـم کـه روحیـه و‬ ‫منـش و ایمـان عملـی مدافعـان سلامت‪،‬‬ ‫همسـنگ مدافعان دفاع مقـدس‪ ،‬مدافعان‬ ‫امنیـت و مدافعـان حـرم بـوده و اجـر این‬ ‫مجاهـدت و بـه خصـوص اجـر شـهدای‬ ‫سلامت‪ ،‬بـا اجـر همـه شـهدا یکسـان‬ ‫اسـت و از ایـن رو مقـام معظـم رهبـری و‬ ‫همـه نهاد هـا و احاد مـردم همـواره از این‬ ‫عزیـزان متشـکر بـوده و حمایـت کـرده انـد‪.‬‬ ‫تردیـدی نیسـت کـه امـت امام محـور ما‪،‬‬ ‫گـوش بـه فرمـان والیـت‪ ،‬در هر سـنگری‬ ‫کـه قـرار می گیرنـد‪ ،‬ان را امتحـان الهـی‬ ‫انگاشـته و هماننـد همـه سنگرنشـینان‪،‬‬ ‫سـربلند بیرون امده و به وظیفه سـازمانی‬ ‫خبر‬ ‫خبر‬ ‫خبر‬ ‫سالن کشتی دانشگاه ازاد اسالمی قائم شهر به نام‬ ‫مرحوم کوروش علیزاده نامگذاری شد‬ ‫بـه گـزارش کرانـه شـمال؛ اییـن گرامیداشـت‬ ‫یـاد و خاطـره پهلـوان کـوروش علیـزاده مسـئول‬ ‫تربیت بدنـی دانشـگاه ازاد اسلامی واحـد‬ ‫قائم شـهر‪ ،‬مربی تیم کشـتی دانشـگاه ازاد اسالمی‬ ‫و عضـو پیشـین تیـم ملـی کشـتی بـا حضـور‬ ‫جامعـه دانشـگاهی‪ ،‬ورزشـی و خانـواده در سـالن‬ ‫چندمنظـوره ورزشـی ایـن دانشـگاه برگـزار شـد‪.‬‬ ‫عسـگری محمدیـان پیشکسـوت کشـتی ازاد در‬ ‫ایـن مراسـم با بیـان خصوصیـات رفتـاری پهلوان‬ ‫علیـزاده کـه بـرای کشـتی مازنـدران مانـدگار‬ ‫خـود‪ ،‬بـه عنوان تکلیـف الهی نگریسـته و‬ ‫مجاهدانـه عمـل می کننـد!‬ ‫روحیـه خسـتگی ناپذیـر ایـن جهادگران‪،‬‬ ‫نشـان داد کـه ایـران اسلامی بـا نهادینـه‬ ‫کـردن روحیـه بسـیجی‪ ،‬بـرای چندمیـن‬ ‫بـار شکسـت نا پذیری ملـت مـا را در برابر‬ ‫همـه فشـار ها اعـم از فشـار های طبیعی و‬ ‫اسـتکباری اثبـات کـرده اند‪.‬‬ ‫در پایـان بـا اذعـان بـه اهمیـت و ضرورت‬ ‫ادامـه همـکاری و همراهـی صـدا و سـیما‬ ‫بـا مدافعـان سلامت‪ ،‬تاکیـد دارم کـه‬ ‫هماننـد همـه همراهی هـا در مـوج اول‬ ‫و دوم اوج گیـری ایـن ویـروس در طـول‬ ‫شـش مـاه گذشـته‪ ،‬قطعـا” ایـن همراهی‬ ‫و همدلـی رسـانه ای اعـم از برنامه سـازی‪،‬‬ ‫گـزارش‪ ،‬خبـر‪ ،‬اطالعیه‪ ،‬مصاحبه و سـایر‬ ‫فعالیت هـای فرهنـگ سـاز‪ ،‬علیرغـم همه‬ ‫تاوان هـای بیمـاری افرین‪ ،‬تا پایان شـیوع‬ ‫و همـه گیـری ایـن ویـروس منحـوس بـا‬ ‫قـوت اسـتمرار خواهـد یافـت و اولویتـی‬ ‫بـه گزارش روابط عمومی شـیالت مازندران ‪ ،‬حسـن اسـحاقی‬ ‫مدیـرکل شـیالت مازندران بـه اتفاق علیمحمـدی رئیس اداره‬ ‫روابـط عمومـی و هماهنگـی امورشهرسـتانها و فلکـی مقـدم‬ ‫رئیـس اداره شـیالت شهرسـتانهای تنکابـن و رامسـر با محمد‬ ‫ازاد فرمانـدار شهرسـتان رامسـردیدار و گفتگـو کرد‪.‬‬ ‫درایـن دیـدار مدیـرکل شـیالت مازنـدران‪ ،‬ضمـن تبییـن‬ ‫و تشـریح فعالیت هـای شـیالتی اسـتان و بویـژه شهرسـتان‬ ‫رامسـر گفـت ‪ :‬این شهرسـتان درزمینـه پرورش ماهـی دردریا‬ ‫بصـورت قفس هـای دریایی ‪،‬پـرورش ماهی خاویـاری دراراضی‬ ‫سـاحلی و مـزارع ‪ ،‬پـرورش ماهـی سـردابی درباالدسـت و‬ ‫همچنیـن پرورش ماهی گرمابی از پتانسـیل های بسـیارباالیی‬ ‫برخورداراسـت کـه امیدواریـم بتوانیـم بـا تـداوم و حمایـت‬ ‫ایـن ظرفیت هـا و همچنیـن تعامـل و همـکاری دسـتگاههای‬ ‫ذیربـط درجهت تسـهیل موانـع تولید و جذب سـرمایه گذاران‬ ‫متقاضـی ایـن بخـش گام مثبتـی برداریـم ‪.‬‬ ‫ازاد فرماندارشهرسـتان رامسـر نیـز بابیان ایـن مطلب که باید‬ ‫تهدیدهـا را تبدیـل بـه فرصـت و از فرصت هـا اسـتفاده بهینه‬ ‫داشـته باشـیم ‪ ،‬امادگـی خـودرا در همـکاری و هـم افزایـی‬ ‫هرچـه بیشـتر بـا شـیالت در زمینه های جـذب سـرمایه گذار‬ ‫در پروژه هـای شـیالتی و اسـتفاده از ظرفیت هـای شهرسـتانی‬ ‫در رفـع موانـع تولیـد اعالم داشـتند‪.‬‬ ‫شـد‪ ،‬گفـت‪ :‬کشـتی ایـران یکـی از بهتریـن و‬ ‫بااخالق تریـن وزنه هـای خـود را از دسـت داد کـه‬ ‫فقدانـش بـا هیـچ چیـزی جبـران نخواهـد شـد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش انـا‪ ،‬در حاشـیه مراسـم گرامیداشـت‬ ‫زنده یـاد پهلوان نامـدار مرحوم کـوروش علیزاده با‬ ‫پیشـنهاد پیمـان ولی پور سرپرسـت دانشـگاه ازاد‬ ‫اسلامی واحـد قائم شـهر سـالن ورزشـی کشـتی‬ ‫ایـن دانشـگاه به نـام پهلـوان مرحـوم کـوروش‬ ‫علیـزاده نامگـذاری شـد‪.‬‬ ‫امادگی اوقاف مازندران برای احداث‬ ‫بیمارستان تخصصی در چالوس‬ ‫بـه گـزارش روابط‬ ‫عمومـی اداره کل‬ ‫اوقـاف و امـور‬ ‫خیریـه مازنـدران‪،‬‬ ‫حجت ا ال سلا م‬ ‫ا بر ا هیـم‬ ‫حیدری جناسـمی‬ ‫مدیـرکل اوقـاف‬ ‫و امـور خیریـه‬ ‫مازنـدران گفـت‪:‬‬ ‫اداره کل‬ ‫ایـن‬ ‫بـا توجـه بـه‬ ‫موقوفـه ای کـه‬ ‫در اختیـار دارد‪،‬‬ ‫ایـن امادگـی را دارد تـا یـک بیمارسـتان‬ ‫تخصصـی را در شهرسـتان چالـوس احداث‬ ‫کنـد ‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬بـا توجـه بـه نیـت موقوفـه‪ ،‬این‬ ‫بیمارسـتان تخصصـی بایـد در شهرسـتان‬ ‫چالـوس احـداث شـود و اوقـاف نمی توانـد‬ ‫غیـر چالـوس در شـهر دیگـری اقـدام بـه‬ ‫احـداث بیمارسـتان کنـد‪.‬‬ ‫مدیـرکل اوقـاف و امـور خیریـه مازنـدران‬ ‫تصریـح کـرد‪ :‬مشـکل تهیـه زمیـن وجـود‬ ‫دارد کـه در حـال پیگیـری بـرای دراختیار‬ ‫قـرار گرفتـن زمیـن مناسـب به نـام همـان‬ ‫موقوفه هسـتیم تا بیمارسـتان تخصصی در‬ ‫ان احـداث شـود‪.‬حیدری بیـان کـرد‪ :‬وقف‬ ‫همـه روزه خدمـات گسـترده ای را به جامعه‬ ‫ارائـه می دهـد و اوقـاف و امـور خیریـه‬ ‫مازنـدران گام جدیـدی را در حوزه سلامت‬ ‫و بهداشـت مـردم برداشـته اسـت‪.‬‬ ‫مدیر کل راه و شهرسازی مازندران با فرمانده نیروی‬ ‫انتظامی دیدار و در خصوص مسائل‬ ‫مشترک گفتگو کردند‬ ‫بـه گـزارش اداره ارتباطـات و اطلاع رسـانی اداره‬ ‫کل راه و شهرسـازی‪ ،‬در ایـن نشسـت مهنـدس‬ ‫سـید محمـد نظـری بـا ارائـه گزارشـی از اقدامات و‬ ‫فعالیتهای در دسـت انجام در حوزه راه و شهرسـازی‬ ‫از همراهـی و تعامـل نیـروی انتظامـی اسـتان در‬ ‫خصـوص رفـع تصـرف اراضـی دولتـی قدردانـی و‬ ‫همراهـی و پشـتیبانی نیروهـای انتظامـی اسـتان را‬ ‫تکیـه گاهـی مطمئـن بـرای انجـام وظایـف و اعاده‬ ‫امـوال دولتـی بـه بیت المال دانسـت و یاداور شـد ‪:‬‬ ‫همـواره نیـروی انتظامـی در تمامی مقاطـع همراه و‬ ‫همـدل راه و شهرسـازی اسـتان بـوده و بنده وظیفه‬ ‫دارم از نیـروی خـدوم و زحمتکش نیـروی انتظامی‬ ‫اسـتان و فرماندهـی ان قدردانـی و تشـکر نمایـم ‪.‬‬ ‫در ادامه این نشسـت‪ ،‬سـردار میرزائـی گفت‪ :‬تامین‬ ‫مسـکن کارکنـان نیـروی انتظامـی از اولویتهـای‬ ‫اصلـی اسـت و امیدواریـم در یـک برنامـه مـدون به‬ ‫این هـدف برسـیم ‪.‬‬ ‫سـردار میرزائـی در ادامـه خاطـر نشـان سـاخت‪:‬‬ ‫اسـتانها و شـهرها روز بـه روز در حـال گسـترش و‬ ‫پیشـرفت می باشـد ما هم باید پیشـرفت کنیم و به‬ ‫تبـع ان خدمـات انتظامـی نیـز گسـترش یابد ‪.‬‬ ‫سـردار میرزایـی فرمانـده نیـروی انتظامـی اسـتان‬ ‫بـا اشـاره بـه اینکه نیـروی انتظامـی اسـتان همواره‬ ‫در خصـوص احقـاق حـق و بازپـس گیـری امـوال‬ ‫دولتـی و اعـاده ان بـه بیـت المـال پیشـگام بـوده‬ ‫تصریـح نمـود‪ :‬نیـروی انتظامـی در ایـن راه زمـان و‬ ‫مـکان نمـی شناسـد و در هر مقطع زمانـی و مکانی‬ ‫ایـن امادگـی برای نیـروی انتظامی وجـود دارد و در‬ ‫ایـن راه از هیـچ تالش و کوششـی فروگذار نخواهیم‬ ‫کرد ‪.‬‬ ‫گفتنـی اسـت در ایـن نشسـت در خصـوص تعیین‬ ‫تکلیـف اراضـی نیـروی انتظامـی و تامیـن مسـکن‬ ‫پرسـنل انتظامـی اسـتان مطالبـی ارائـه گردیـد ‪.‬‬ ‫‪ ۷۰‬درصد سد «ایت اهلل‬ ‫بهجت» شهر بیجار رودبار‬ ‫ابگیری شد‬ ‫رشـت‪ -‬مدیرعامل شـرکت اب منطقه ای‬ ‫گیلان با اشـاره بـه ورودی ‪ ۲۴۳‬میلیون‬ ‫متـر مکعـب اب در سـال ابـی جـاری به‬ ‫سـد ایـت اهلل بهجت شـهر بیجـار‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ایـن سـد ‪ ۷۰‬درصد ابگیری شـده اسـت‪.‬‬ ‫وحیـد خرمـی در ایـن بـاره گفـت‪ :‬کل‬ ‫ورودی اب بـه سـد ایت اهلل بهجت شـهر‬ ‫بیجـار در سـال ابـی جاری معـادل ‪۲۴۳‬‬ ‫میلیـون متـر مکعب بـوده که نسـبت به‬ ‫سـال ابی مشـابه قبـل کـه ‪ ۱۷۵‬میلیون‬ ‫متـر مکعـب بـوده‪ ۳۹ ،‬درصـد افزایـش‬ ‫داشـته است‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره بـه ذخیـره ‪ ۷۱‬میلیـون‬ ‫متـر مکعبـی اب در مخـزن سـد ایـت‬ ‫اهلل بهجـت شـهر بیجـار‪ ،‬افزود‪ :‬متوسـط‬ ‫دبـی ورودی ایـن سـد تـا ‪ ۱۸‬شـهریور‬ ‫مـاه امسـال‪ ،‬کمتـر از یک متـر مکعب بر‬ ‫ثانیـه و متوسـط خروجـی ان را ‪ ۷‬متـر‬ ‫مکعـب بـر ثانیه اسـت‪.‬‬ ‫مدیرعامل شـرکت اب منطقـه ای گیالن‬ ‫بـا بیـان اینکه این سـد بـر روی رودخانه‬ ‫زیلکـی رود احـداث شـده اسـت‪ ،‬گفـت‪:‬‬ ‫تامیـن اب شـرب شـهرهای مرکـزی و‬ ‫شـرق نزدیـک گیلان واقع در شـهرهای‬ ‫رشـت‪ ،‬خشـکبیجار‪ ،‬کوچصفهان‪ ،‬خمام‪،‬‬ ‫لشـت نشـاء‪ ،‬سـنگر‪ ،‬اسـتانه اشـرفیه‪،‬‬ ‫کیاشـهر‪ ،‬الهیجـان‪ ،‬سـیاهکل‪ ،‬لنگـرود‪،‬‬ ‫کوملـه‪ ،‬شـلمان‪ ،‬بندرانزلـی و همچنیـن‬ ‫‪ ۲۲۰‬روسـتا در گیلان بـا مجمـوع‬ ‫ظرفیـت ذخیـره ‪ ۱۰۵‬میلیـون متـر‬ ‫مکعـب و میانگیـن اورد سـاالنه ‪۲۱۰‬‬ ‫میلیـون مترمکعـب بـه بهـره بـرداری‬ ‫رسـیده اسـت‪.‬‬ ‫وی بـا بیـان اینکـه در حـال حاضـر ‪۷۰‬‬ ‫درصـد ایـن سـد ابگیـری شـده اسـت‪،‬‬ ‫گفـت‪ :‬اب شـرب ‪ ۷۰‬درصـد جمعیـت‬ ‫شـهری اسـتان را تامیـن می کنـد‪.‬‬ ‫گفتنـی اسـت؛ سـد ایـت اهلل بهجـت‬ ‫شـهر بیجـار ‪ ،‬بلندترین سـد ( ‪CFRD‬‬ ‫) سـنگریزه ای بـا رویـه بتنـی در ایـران‬ ‫ا ست ‪.‬‬ صفحه 7 ‫شمال‬ ‫صاحب امتیاز و مدیر مسئول ‪ :‬رقیه عالی‬ ‫جانشین مدیر مسئول و سر دبیر‪ :‬رامین صادقی‬ ‫لیتوگرافی و چاپ ‪ :‬تکتم (زارع)‬ ‫نشانی ‪ :‬ساری‪ ،‬خیابان معلم‪ ،‬نبش معلم ‪ ،15‬ساختمان نیما‪ ،‬طبقه‪ 3‬واحد‪4‬‬ ‫تلفکس‪011 - 33208898 :‬‬ ‫مدیر مسئول‪09119259929 :‬‬ ‫« بـا مـا بی کران بمانید تا کرانه »‬ ‫‪karanehshomal‬‬ ‫پنج شنبه ‪ 20/‬شهریور ‪ / 99‬شماره ‪697‬‬ ‫تاکید ولیپور پس از امضای یک تفاهم نامه جدید؛‬ ‫کتابخانه های عمومی مازندران‬ ‫در مسیر اموزش های تخصصی‬ ‫و کارافرینی برای اعضا‬ ‫تفاهـم نامـه ای بیـن اداره کل کتابخانـه های عمومی‬ ‫مازنـدران و شـرکت برتراندیشـان پـارس کیمیا منعقد‬ ‫شـد کـه هـدف ان توسـعه و هـم افزایـی امکانـات و‬ ‫ارتقـای کیفـی سـطح خدمـات کتابخانـه ای و ترویـج‬ ‫فرهنـگ مطالعـه مفیـد می باشـد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل کتابخانـه هـای‬ ‫عمومـی مازنـدران‪ ،‬تفاهـم نامـه ای بیـن اداره کل‬ ‫کتابخانـه هـای عمومـی مازندران و مدیرعامل شـرکت‬ ‫برتراندیشـان پـارس کیمیـا به امضا رسـید کـه اجرای‬ ‫برنامـه هـای مشـترک فرهنگـی‪ ،‬اموزشـی‪ ،‬علمـی و‬ ‫تفریحـی را در پـی خواهـد داشـت‪.‬‬ ‫ارزو ولیپـور‪ ،‬مدیرکل کتابخانـه های عمومی مازندران‬ ‫پـس از امضـای این تفاهم نامـه‪ ،‬کتابخانه های عمومی‬ ‫را دارای یـک ظرفیـت بـزرگ بـرای فعالیـت هـای‬ ‫اموزشـی دانسـت و تاکید کرد‪ :‬در سـالی که به جهش‬ ‫تولیـد نامگذاری شـده اسـت‪ ،‬بـه دنبال ارتقای سـطح‬ ‫دانـش تخصصـی‪ ،‬خالقیـت‪ ،‬کسـب و کار و کارافرینی‬ ‫اعضـای کتابخانـه هـای عمومـی اسـتان هسـتیم تا به‬ ‫نوبـه خـود سـهمی در بـراورده شـدن انتظـارات مقام‬ ‫معظم رهبری در راسـتای توسـعه کشـور داشـته باشـیم‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬مـا در میان اعضـای کتابخانه های عمومی‪،‬‬ ‫اسـتعدادهای فراوانـی داریـم کـه مـی توان بـا اموزش‬ ‫مناسـب‪ ،‬ایـن اسـتعدادها را درخشـان و انهـا را بـه‬ ‫سـمت تولیـد فکر و اندیشـه و سـرمایه هدایـت کرد و‬ ‫امیدواریـم هـر چه سـریعتر بتوانیم این رونـد فرهنگی‬ ‫و اموزشـی را در سـطح اسـتان برای عالقمندان فراهم‬ ‫اوریـم‪ .‬مهدی زیاری‪ ،‬مدیرعامل شـرکت برتراندیشـان‬ ‫پـارس کیمیا هم بـا قدردانی از فرصت ارزشـمندی که‬ ‫سازمان مدیریت‬ ‫و مهندسی شبکه حمل‬ ‫و نقل شهرداری ساری‬ ‫در اختیـار متخصصـان جـوان ایـن شـرکت داده شـده‬ ‫اسـت‪ ،‬گفـت‪ :‬از جملـه مواردی کـه پس از ایـن تفاهم‬ ‫نامـه در کتابخانـه هـای عمومی اسـتان مازنـدران اجرا‬ ‫خواهد شـد به این شـرح اسـت‪ :‬اموزش هـای همگانی‬ ‫منطبـق بر مباحث پـرورش تفکر و خالقیـت‪ ،‬رباتیک‪،‬‬ ‫کسـب و کار و کارافرینی برای رده های سـنی مختلف‪،‬‬ ‫برگـزاری دوره هـای اموزشـی ویـژه اعضـای کتابخانه‬ ‫هـای عمومـی اسـتان به منظـور ارتقـای مهـارت ها و‬ ‫امـوزش اصـول مکانیـک‪ ،‬الکترونیک و برنامه نویسـی‬ ‫بـا ارائـه مـدرک معتبـر از سـوی موسسـه‪ ،‬و همکاری‬ ‫بـرای ایجـاد کتابخانـه تخصصـی کوچـک رباتیـک و‬ ‫علـوم نویـن در مراکـز کتابخانه های عمومی اسـتان با‬ ‫کسـب مجوزهـای الزم از نهـاد کتابخانه هـای عمومی‬ ‫کشور‪.‬‬ ‫پوستر‬ ‫طنز‬ ‫وحید حاج سعیدی‬ ‫قرص ضد پیری!‬ ‫تـا همیـن چنـد سـال قبـل کـه زندگـی هـا‬ ‫کام ً‬ ‫ال اتوماتیک ‪ ،‬اسـتریلیزه و هموژنیزه نشده‬ ‫بودنـد ‪ ،‬مـردم بـرای خیلی کارها خودشـان را‬ ‫بـه درد سـر نمی انداختند و بـه اصطالح لوس‬ ‫نمـی کردنـد و طبـق روال پیش مـی رفتند و‬ ‫از زمیـن و زمان هـم به اخبار‪ 20:30‬شـکایت‬ ‫نمـی کردند‪ .‬یکـی از مواردی کـه مردم خیلی‬ ‫راحـت با ان کنـار می امدند و تفاهم اساسـی‬ ‫داشـتند ‪ ،‬همیـن داسـتان پیـری و مـردن و‬ ‫سـفر بـه جهان باقـی بود‪ .‬هـر وقـت خلق اهلل‬ ‫پیـر مـی شـدن ‪ ،‬عیـن بچـه ادم سرشـان را‬ ‫روی زمیـن مـی گذاشـتند و خلاص‪ ...‬دنبال‬ ‫بالـون زدن و انژیوگرافـی و ایـن قرتـی بازیهـا‬ ‫ً‬ ‫مثلا چهـار روز دیرتـر‬ ‫هـم نمـی رفتنـد کـه‬ ‫بمیرند!‬ ‫ً‬ ‫اصلا پیـری و ایـام پیـری برای خـودش کلی‬ ‫کالس داشـت و به قول شـاعر «فانـوس ماه را‬ ‫بـاال بزن تا تقویم ها کهنه شـوند و پیر شـویم‬ ‫؛ کـه فرزانگـی در خاکسـتر اسـت‪ ».‬شـاهد از‬ ‫غیـب رسـید‪ .‬نـه خیـر شـاعر نیامـده اسـت ؛‬ ‫شـاهد مادربزرگ عمو سیفی( سـرایدار مفخم‬ ‫مدرسـه مـا) اسـت که هـر وقـت بـرای دیدار‬ ‫عمو سـیفی به مدرسـه مـی اید ‪ ،‬دو هـزار بار‬ ‫ذکـر الهی پیر شـی ننـه را تکرار مـی کند‪ .‬هر‬ ‫چنـد خـودش با ‪ 90‬سـال سـن و بلند شـدن‬ ‫بـوی حلـوا و شـله زرد و فرنـی اش بـاز هـم‬ ‫معتقـد اسـت « پیـری ان نیسـت که در سـر‬ ‫بـدود مـوی سـفید» و باقی ماجـرا ‪....‬‬ ‫متاسـفانه امـرو ِز روز مردم لقمـه را دو دور دور‬ ‫سرشـان مـی چرخاننـد بعد حیـف و میل می‬ ‫کننـد ؛ یعنـی مـی خواهند جای همـه چیز را‬ ‫عـوض کننـد‪« .‬جـوان را بـود روز پیـری امید‬ ‫‪/‬نگـردد سـی ه مـوی گشـته ‪ ،‬سـپید» البتـه‬ ‫بـا ایـن شـامپوهای رنـگ مـو ‪ ،‬همـه چیـز‬ ‫امـکان پذیـر شـده اسـت‪ .‬جالب اینکـه برخی‬ ‫دانشـمندان هـم لـی لی بـه الالی مـردم می‬ ‫گذارنـد و بـرای دو مثقـال شـهرت بیشـتر ‪،‬‬ ‫بـا اختراعـات و اکتشـافات عجیـب و غریـب ‪،‬‬ ‫خودشـیرینی مـی کننـد‪ .‬نمونـه اش اختـراع‬ ‫قـرص ضـد پیـری! خبـرش را کجـا خواندیم؟‬ ‫خیلی ببخشـیدا‪ ...‬همین روزنامـه های وطنی‬ ‫را مطالعـه بفرماییـد که چه اخبـاری چاپ می‬ ‫شـود! از شـلوار خنک کننده گرفته تا ماسـک‬ ‫خـواب اور! ؛ قـرص ضـد پیری که جـای خود‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫علـی ای حـال بـا عنایـت بـه اینکـه ممکـن‬ ‫اسـت ایـن قرص تحت پوشـش خدمـات بیمه‬ ‫ای قـرار نگیـرد ‪ ،‬توصیـه مـی شـود ‪ ...‬بلـه ‪،‬‬ ‫چی شـده؟ همیـن االن عمو سـیفی خبری را‬ ‫در روزنامـه همشـهری خوانـد مبنی بـر اینکه‬ ‫«رئیـس سـازمان غـذا و دارو وزارت بهداشـت‬ ‫اعلام کـرده اسـت کـه بعـد از اسـتقرار نظام‬ ‫ارجـاع و اجرایـی شـدن طرح پزشـک خانواده‬ ‫‪ ،‬داروخانـه هـا نبایـد بابـت ارائـه دارو‪ ،‬پولی از‬ ‫بیمـار دریافـت کننـد‪ ».‬احتمـاالً منظورشـان‬ ‫حـق فنـی اسـت گل بود بـه چمـن مصنوعی‬ ‫نیـز اراسـته شـد‪ .‬حـاال مـی توانیـد مفـت و‬ ‫مجانـی جلـوی پیـری را بگیریـد و حالـش را‬ ‫ببریـد‪ .‬بـه قول مولـوی علیه الرحمـه «در دل‬ ‫مـا اللـه زار و گلشنیسـت ‪ /‬پیـری و پژمردگی‬ ‫را راه نیسـت‪ » ...‬الهـی پیـر شـی ننـه بـا ایـن‬ ‫اختراعت!‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه کرانه شمال

روزنامه کرانه شمال 769

روزنامه کرانه شمال 769

شماره : 769
تاریخ : 1399/09/20
روزنامه کرانه شمال 766

روزنامه کرانه شمال 766

شماره : 766
تاریخ : 1399/09/17
روزنامه کرانه شمال 765

روزنامه کرانه شمال 765

شماره : 765
تاریخ : 1399/09/16
روزنامه کرانه شمال 764

روزنامه کرانه شمال 764

شماره : 764
تاریخ : 1399/09/15
روزنامه کرانه شمال 763

روزنامه کرانه شمال 763

شماره : 763
تاریخ : 1399/09/13
روزنامه کرانه شمال 762

روزنامه کرانه شمال 762

شماره : 762
تاریخ : 1399/09/11
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!