روزنامه کرانه شماره 619 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه کرانه شماره 619

صفحه بعد

روزنامه کرانه شماره 619

روزنامه کرانه شماره 619

‫شهردار ساری خبر داد‪:‬‬ ‫اغاز احداث جاده سالمت؛‬ ‫فصلی جدید در توسعه گردشگری‬ ‫و سالمت شهروندان‬ ‫مـازندران‬ ‫گیــــالن‬ ‫گلـــستان‬ ‫سال سوم ‪ /‬دو شنبه ‪ 12 /‬خرداد‪99 /‬‬ ‫شمال‬ ‫شماره ‪ 8 / 619‬صفحه ‪ /‬قیمت ‪ 2000‬تومان‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫فرمایشات مقام معظم رهبری‪:‬‬ ‫بالشک از نظر سیاست کلی کشور‪،‬کشور باید برود به سمت افزایش جمعیت؛ البته به نحو معقول و معتدل‬ ‫خرب‬ ‫مراسم جمعی روزهای ‪ ۱۴‬و ‪ ۱۵‬خرداد‬ ‫در مازندران برگزار نمی شود‬ ‫‪karanehshomal@gmail.com‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری‬ ‫مازندران‪ ،‬تاکید کرد‪:‬‬ ‫لزوم تعامل دستگاه ها‬ ‫در پایش برنامه ها و‬ ‫شاخص های ارزیابی سند‬ ‫ارتقای وضعیت زنان مازندران‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ابراهیمی مدیر صندوق بیمه اجتماعی‬ ‫مازندران خبر داد‪:‬‬ ‫‪ ۱۰۵‬هزار مازندرانی زیر‬ ‫پوشش بیمه اجتماعی‬ ‫‪8‬‬ ‫قربانی‪ ،‬رئیس سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری ساری‪:‬‬ ‫لزوم یکپارچه سازی‬ ‫سیستم های نرم افزاری‬ ‫شهرداری‬ ‫برگزاری پنجاه و هفتمین جلسه انجمن کتابخانه های عمومی مازندران؛‬ ‫کتابخانه سبز با ساختمان انرژی صفر‬ ‫در ساری احداث می شود‬ ‫عکس‪:‬ایسنا‬ ‫قربانی‪ ،‬رئیس سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری ساری‪:‬‬ ‫لزوم یکپارچه سازی سیستم های‬ ‫نرم افزاری شهرداری‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی سـازمان فنـاوری‬ ‫اطالعـات و ارتباطـات شـهرداری سـاری‪ ،‬یاسـر‬ ‫قربانـی رئیس سـازمان در نشسـتی با کارشناسـان‬ ‫حـوزه نرم افـزار و نماینـدگان شـهردار و شـرکت ها‬ ‫بـا بیـان اینکـه امـروز شـهرداری ها بـا فضـای‬ ‫گسـترده ای از وظایـف اداری و خدماتـی مواجهنـد‪،‬‬ ‫اظهـار کرد‪ :‬مکانیزه سـازی ایـن فعالیت ها بر بسـتر‬ ‫الکترونیـک یکـی از مهم تریـن دغدغه هایی اسـت‬ ‫که شـهرداری سـاری طـی سـال های اخیـر به طور‬ ‫ویـژه بـه ان پرداخته اسـت‪.‬‬ ‫وی بـا عنـوان اینکـه یکـی از اساسـی ترین اهداف‬ ‫خدمـات بـر پایـه نرم افـزار دسـت یابی به توسـعه‬ ‫پایـدار شـهری اسـت‪ ،‬افـزود‪ :‬وابسـتگی بـه منابع‬ ‫ناپایـدار‪ ،‬تبعـات زیـادی بـرای شـهرداری ها در‬ ‫سـال های اخیـر داشـته اسـت‪.‬‬ ‫رئیـس سـازمان فنـاوری اطالعـات و‬ ‫ارتباطـات شـهرداری سـاری خاطرنشـان کـرد‪:‬‬ ‫الکترونیکی سـازی فعالیت هـا به باال بـردن راندمان‬ ‫کاری و افزایـش دقـت و سـرعت عمـل کارمندان و‬ ‫همچنیـن رفـاه حـال مـردم کمـک قابـل توجهـی‬ ‫می کنـد ‪.‬‬ ‫قربانـی بـا اشـاره بـه اینکـه یکـی از مهم تریـن‬ ‫بخش هـای شـهرداری کـه درگیـر بـا نرم افزارهـا و‬ ‫ارتقـای ان بـرای سـهولت امـور بـوده‪ ،‬واحـد مالی‬ ‫اسـت‪ ،‬اضافـه کـرد‪ :‬سـازمان فـاوا بـرای بهبـود‬ ‫عملکـرد واحـد حسـاس مالـی شـهرداری سـاری‬ ‫همـواره در حـال مطالعـه و بررسـی برای اسـتفاده‬ ‫از به روزتریـن ایتم هـای حـوزه فنـاوری اطالعـات‬ ‫ا ست ‪.‬‬ ‫وی یکپارچه سـازی و همگن سـازی نرم افزارهـای‬ ‫حـوزه مالـی را یکـی از مهم ترین اقدامـات پیش رو‬ ‫خواند‪.‬‬ ‫مدیر منطقه چالوس پاسخگوی سئواالت‬ ‫و درخواستهای مردمی است‬ ‫شـهروندان غـرب اسـتان مازندران می توانند با شـماره گیـری ‪ 111‬در‬ ‫روز سـه شـنبه مورخ ‪ 99/3/13‬با تورج امانی مدیر شـرکت ملی پخش‬ ‫فـراورده هـای نفتی منطقـه چالوس ارتباط برقـرار نمایند ‪.‬‬ ‫کامبیزحمیـدی مسـول روابـط عمومـی شـرکت ملـی پخـش فـراورده‬ ‫هـای نفتـی منطقـه چالـوس بیـان کـرد ‪ :‬بـا توجه بـه شـیوع ویروس‬ ‫کرونـا و عـدم امـکان مالقات عمومی مدیر شـرکت ملی پخـش فراورده‬ ‫هـای نفتـی منطقـه چالوس با مـردم به مدت دو سـاعت و سـی دقیقه‬ ‫پاسـخگوی سـئواالت و درخواستهای شـهروندان غرب استان می باشد‬ ‫‪.‬وی افـزود ‪ :‬ارتبـاط مدیـر شـرکت ملـی پخـش فـراورده هـای نفتـی‬ ‫منطقـه چالـوس بـا مـردم از طریـق سـامانه الکترونیکـی ارتبـاط مردم‬ ‫بـا دولـت ( سـامد ) برقـرار خواهـد شـد ‪.‬حمیدی اذعـان کـرد ‪ :‬تحقق‬ ‫برنامـه هـای حقـوق شـهروندی و پاسـخگویی مدیـران این شـرکت به‬ ‫متقاضیـان از طریـق سـامانه الکترونیکـی ارتباط مـردم و دولـت برقرار‬ ‫است ‪.‬‬ ‫کامبیـز حمیـدی اظهـار کرد ‪ :‬شـهروندان می توانند با شـماره گیری (‬ ‫‪ ) ۱۱۱‬از سـاعت ‪ ۸ : ۰۰‬لغایـت ‪۱۰ : ۳۰‬تاریـخ ‪ 99/3/13‬بـا تورج امانی‬ ‫مدیـر شـرکت ملـی پخش فـراورده های نفتـی منطقه چالـوس ارتباط‬ ‫برقـرار نمایند ‪.‬‬ ‫مسـول روابـط عمومـی منطقـه چالـوس تاکیـد کـرد ‪ :‬تـا کنـون ایـن‬ ‫چندمیـن دوره حضـور مدیـر شـرکت ملـی پخش فـراورده هـای نفتی‬ ‫منطقـه چالـوس در مرکـز ارتباط مردمی مردم و دولت ( سـامد ) اسـت‬ ‫کـه با هدف رسـیدگی به مشـکالت و پاسـخگویی به سـئواالت مردمی‬ ‫برگزار شـده اسـت ‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫خرب‬ ‫دو شنبه ‪ 12/‬خرداد ‪ / 99‬شماره ‪619‬‬ ‫شمال‬ ‫گزارش‬ ‫حسین زادگان‪ ،‬استاندار مازندران‪:‬‬ ‫تحریم خادمان و فرزندان‬ ‫رشید ملت ایران از سوی‬ ‫استکبار جهانی‪ ،‬حرکت در مسیر‬ ‫درماندگی و زبونی است‬ ‫متن بیانیه مشترک به شرح ذیل است‪:‬‬ ‫بسم اهلل الرحمن الرحیم‬ ‫تحریـم وزیـر کشـور‪ ،‬فرمانـده نیـروی انتظامی و‬ ‫تعـدادی از فرماندهـان و مقامـات ناجـا از سـوی‬ ‫وزارت خزانـه داری امریـکا‪ ،‬حرکـت در مسـیر‬ ‫درماندگـی هـا و زبونی های مکرر نظام سـلطه در‬ ‫برابر شـکوه‪ ،‬ایسـتادگی و اقتدار و عزت روزافزون‬ ‫نظـام و ملت رشـید ایران اسلامی اسـت‪.‬‬ ‫اسـتکبار جهانـی کـه از اغـاز پیـروزی انقلاب‬ ‫اسلامی بـا سیاسـت هـای خصمانه‪ ،‬توطئـه ها و‬ ‫تحریم هـای یکجانبه و بـدور از ُعرف دیپلماتیک‬ ‫بـر علیه نظـام اقتصادی و فرزندان خادم و رشـید‬ ‫ملـت ایـران سـعی در بـه انزوا کشـاندن کشـور و‬ ‫القـای فشـار هـای سـنگین و بـه زعم خـود خُ رد‬ ‫کننـده بـه نظـام را دارد‪ ،‬هـر بـار بـا صالبـت و‬ ‫مقاومـت ملـت بـزرگ ایـران بیشـتر بـه زبونی و‬ ‫درماندگـی خـود پـی مـی بـرد و علیرغـم تجربه‬ ‫هـای فـراوان‪ ،‬در گودال سیاسـت هـای خصمانه‬ ‫خـود بـر علیـه ملت رشـید ایـران دسـت و پا می‬ ‫زنـد و تحـرکات خفـت بـار خویـش را تکـرار می‬ ‫کند ‪.‬‬ ‫وزیـر مجاهـد و انقالبـی کشـور که همـواره برای‬ ‫ارمـان هـای امـام راحـل و انقلاب اسلامی و‬ ‫پیـروی از منویـات مقـام معظـم رهبـری و حفظ‬ ‫امنیـت کشـور‪ ،‬ایثارگرانـه در میـدان بـوده انـد و‬ ‫تلاش هـای خالصانـه ایشـان در بحـران هـای‬ ‫سـیل و کرونـا بر کسـی پوشـیده نیسـت‪ ،‬بهمراه‬ ‫فرماندهـی شـجاع و فـداکار انتظامـی و همـه‬ ‫حافظـان نظـم و امنیـت ایـران اسلامی کـه بـا‬ ‫ایثـار جـان خویش بـرای پاسـداری از حریم امن‬ ‫کشـور مجاهـدت می کننـد‪ ،‬فرزندان سـرزمینی‬ ‫هسـتند کـه در ان‪ ،‬حفـظ و پاسـداری از انقلاب‬ ‫و ارمـان هـای نظام‪ ،‬اصل و اسـاس بینـش و باور‬ ‫ملـت ان اسـت و تحریـم هـای نظـام درمانـده و‬ ‫برزمیـن افتـاده اسـتکبار جهانی کـه در مدیریت‬ ‫کرونـا بـرای ملت خویـش فرومانـده‪ ،‬نمـی تواند‬ ‫کوچکتریـن خدشـه ای بـه اعتبـار فرزنـدان این‬ ‫سـرزمین کـه شـبانه روزی بـرای تـدوام عـزت و‬ ‫اقتـدارایـراناسلامیتلاشمـیکننـد‪،‬واردکنـد‪.‬‬ ‫ملـت ایـران و فرزندان انقالبـی ان بویژه نیروهای‬ ‫نظامـی و انتظامـی کشـور‪ ،‬بـاور و انگیـزه ای واال‬ ‫دارنـد و هرگونـه تحریـم توخالـی نظام سـلطه ‪-‬‬ ‫کـه در رفتـار عادالنه بـا ملت خود درمانده اسـت‬ ‫و رفتـار شـرم اور پلیـس ان ایـن روزهـا‪ ،‬خشـم‬ ‫ملـت امریکا را در پی داشـته اسـت ‪ ، -‬نمی تواند‬ ‫ذره ای از عظمـت دالورمـردان ایـن خـاک و اب‬ ‫را خدشـه دار کنـد و ملـت ایران همـواره قدردان‬ ‫جانفشـانی هـا و ایثارگـری هـای فرزنـدان خـود‬ ‫خواهـد بود‪.‬‬ ‫ضمـن گرامی داشـت یاد و خاطره همه شـهیدان‬ ‫واالمقامـی کـه جـان خویـش را فـدای امنیـت و‬ ‫ارمـان کشـور و انقلاب اسلامی کردنـد‪ ،‬ضمـن‬ ‫محکـوم کـردن حرکـت خفـت بـار اسـتکبار‬ ‫جهانـی‪ ،‬حمایـت و قدردانـی خـود را از وزیـر‬ ‫محتـرم کشـور‪ ،‬فرمانـده شـجاع نیـروی انتظامی‬ ‫و همـه جـان برکفـان نیروهای مسـلح جمهوری‬ ‫اسلامی بویـژه نیروی رشـید انتظامـی اعالم می‬ ‫داریم‪.‬‬ ‫محمدباقر محمدی الیینی‬ ‫نماینده ولی فقیه در استان در مازندران‬ ‫احمد حسین زادگان‬ ‫استاندار مازندران‬ ‫سیاسی‬ ‫عادی انگاری در کرونا مخاطره امیز است‬ ‫عادی انگاری بیش از حد می تواند استان را دوباره درگیر‬ ‫کند لذا از مردم بویژه در شهرستان های ساحلی و غرب‬ ‫مازندران با توجه به شروع سفرها‪ ،‬مشاغل و گروه های‬ ‫پرخطر توقع داریم که بیشتر از گذشته رعایت پروتکل های‬ ‫بهداشتی را بنمایند و این تلقی که مشکل کامال حل شده‪،‬‬ ‫تلقی درستی نیست‪.‬‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی اسـتانداری‪ ،‬احمـد‬ ‫حسـین زادگان‪ ،‬اسـتاندار مازنـدران در حاشـیه‬ ‫جلسـه سـتاد ملی مقابلـه با کرونا کـه به صورت‬ ‫ویدیو کنفرانس به ریاسـت دکتر حسن روحانی‪،‬‬ ‫رییس جمهوری و مشـارکت اسـتانداران سراسر‬ ‫کشـور برگـزار شـد‪ ،‬بـا بیـان اینکـه از جملـه‬ ‫موضوعـات مطرح در جلسـه امروز که به اسـتان‬ ‫مازنـدران مربـوط بـوده‪ ،‬موضـوع سـاماندهی‬ ‫سـواحل می باشـد‪ ،‬خاطرنشـان کرد‪ :‬با توجه به‬ ‫فـرا رسـیدن ایـام تابسـتان و اغـاز مسـافرت ها‪،‬‬ ‫شهرسـتان هـا و اسـتان ( کمیته هـای ‪ ۱۲‬گانه‬ ‫) مـی بایسـت نسـبت به رعایـت پروتـکل های‬ ‫بهداشـتی و محـدود کننده بویژه در شهرسـتان‬ ‫هـای سـاحلی اقدامـات الزم را اعمـال نماینـد‬ ‫کـه خوشـبختانه بـرای کنتـرل شـیوع کرونـا‪،‬‬ ‫برنامه هایـی از سـوی اسـتان بنحـوی کـه بـه‬ ‫اقتصـاد و معیشـت مـردم اسـیب نزنـد‪ ،‬تدویـن‬ ‫شـده و انتظـار مـی رود کسـبه های مسـتقر در‬ ‫سـواحل و مـردم عزیز‪ ،‬تمامی دسـتورالعمل های‬ ‫بهداشـتی را بیـش از پیـش رعایـت کنند‪.‬‬ ‫اسـتاندار گفـت‪ :‬عـادی انـگاری بیـش از حـد‬ ‫مـی توانـد اسـتان را دوبـاره درگیـر کنـد لـذا از‬ ‫مـردم بویژه در شهرسـتان های سـاحلی و غرب‬ ‫مازنـدران بـا توجـه بـه شـروع سـفرها‪ ،‬مشـاغل‬ ‫خبر‬ ‫خبر‬ ‫استاندار گیالن در دیدار دبیرکل جمعیت هالل احمر بیان داشت؛‬ ‫تجهیزات امداد و نجات هالل احمر گیالن‪ ،‬تقویت شود‬ ‫اسـتاندار گیلان گفـت‪ :‬هرجا پرچـم جمعیت هالل‬ ‫احمـر افراشـته باشـد‪ ،‬مـردم احسـاس امنیـت و‬ ‫ارامـش بیشـتری مـی کننـد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش پایـگاه اطلاع رسـانی اسـتانداری‬ ‫گیلان؛ دکتـر ارسلان در دیـدار دبیـرکل جمعیت‬ ‫هلال احمـر‪ ،‬بـا بیـان ایـن مطلـب اظهـار داشـت‪:‬‬ ‫گیالن اسـتانی اسـت که همـواره با حـوادث طبیعی‬ ‫مواجـه اسـت ولی در عیـن حال مسـئولیت مدنی و‬ ‫همبسـتگی اجتماعـی مـردم ‪ ،‬در ایـن اسـتان مثال‬ ‫زدنـی اسـت و باید تلاش کرد تا هالل احمر اسـتان‬ ‫از لحـاظ تجهیـزات امـداد و نجـات تقویـت شـود‪.‬‬ ‫اکهی اختصاصی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای‬ ‫فاقد سند رسمی حوزه ثبتی چالوس‬ ‫نظـر بـه دسـتور مواد ‪ 1‬و ‪ 3‬قانـون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و سـاختمانهای‬ ‫فاقـد سـند رسـمی مصـوب ‪1390.9.20‬ملـک متقاضـی کـه در هیـات موضوع‬ ‫مـاده یـک قانـون مذکـور مسـتقر در واحـد ثبتـی چالـوس مـورد رسـیدگی و‬ ‫تصرفـات مالکانـه و بالمعـارض وی محـرز و رای الزم صادر گردیـده جهت اطالع‬ ‫عمـوم به شـرح ذیـل اگهـی میگردد‪:‬‬ ‫‪ 3853‬فرعـی قسـمتی از پلاک ‪ 1836‬فرعـی از‪ 9‬اصلـی واقـع در قریـه پالوژده‬ ‫بخـش یـک قشلاقی دهسـتان کـران بـه نـام سـیده طوبـی حسـینی شـریعت‬ ‫ابـاد نسـبت بـه ششـدانگ عرصـه یـک قطعـه زمین بـا سـاختمان به مسـاحت‬ ‫‪ 640.20‬مترمربـع خریـداری مع الواسـطه از سـید علی اکبر میرحسـینی مالک‬ ‫رسـمی لـذا بـه موجـب مـاده ‪ 3‬قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی و‬ ‫سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی و ماده ‪ 13‬اییـن نامه مربوطه ایـن اگهی در دو‬ ‫نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز از طریق این روزنامه و محلی‪ .‬کثیراالنتشـار در شـهرها‬ ‫منتشـر و در روسـتاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشـخاص ذینفع به ارای‬ ‫اعالم شـده اعتراض داشـته باشـند بایـد از تاریخ انتشـار‬ ‫اولیـن اگهـی و در روسـتاها از تاریـخ الصـاق در محل تـا دو ماه اعتـراض خود را‬ ‫بـه اداره ثبـت محـل وقـوع ملک تسـلیم و رسـید اخذ نماینـد ‪ .‬معترضیـن باید‬ ‫ظـرف یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض مبـادرت بـه تقدیم دادخواسـت به‬ ‫و گـروه هـای پرخطـر توقـع داریـم کـه بیشـتر‬ ‫از گذشـته رعایـت پروتـکل هـای بهداشـتی را‬ ‫بنماینـد و ایـن تلقـی کـه مشـکل کاملا حـل‬ ‫شـده‪ ،‬تلقـی درسـتی نیسـت‪.‬‬ ‫مقـام عالـی دولـت در اسـتان بـا بیـان ایـن کـه‬ ‫مراکـز اقتصـادی همـکاری خوبـی را بـا سـتاد‬ ‫اسـتانی داشـته انـد به رفـع محدودیت سـاعات‬ ‫کار پاسـاژها اشـاره کـرد و افزود‪ :‬پاسـاژ ها هم از‬ ‫امـروز می تواننـد با رعایت نکات بهداشـتی بدون‬ ‫محدودیـت سـاعت بـه کار خـود ادامـه دهنـد و‬ ‫البتـه همـه رفـع محدودیت ها تـا زمانـی تداوم‬ ‫خواهـد داشـت کـه پروتـکل هـای بهداشـتی‬ ‫کاملا رعایـت شـود چرا که مسـایل ایـن بخش‬ ‫روزانـه رصـد مـی شـود‪ ،‬در غیر اینصـورت تذکر‬ ‫الزم داده خواهـد شـد و در صـورت عـدم رعایت‬ ‫برخـورد الزم صـورت مـی گیرد‪.‬‬ ‫اسـتاندار مازنـدران‪ ،‬گفـت‪ :‬همچنیـن بر اسـاس‬ ‫مصوبه سـتاد ملـی مقابله با کرونا‪ ،‬درب مسـاجد‬ ‫در سراسـر کشـور فقـط بـرای اقامـه نمـاز بـا‬ ‫اجـرای کامـل دسـتورالعمل هـای بهداشـتی باز‬ ‫مـی شـود و تا اطلاع ثانـوی‪ ،‬هیچ مراسـمی در‬ ‫مسـاجد برگزار نخواهد شـد و این مهم از سـوی‬ ‫هیـات امنـای مسـاجد و ائمـه جماعـات نظارت‬ ‫می شـود‪.‬‬ ‫اسـتاندار گیالن بـا قدردانـی از تالش‬ ‫هـای هلال احمـر در مقابله بـا کرونا‬ ‫گفـت‪ :‬اولویـت امـروز کشـور‪ ،‬مهـار ‬ ‫شـیوع ویـروس کرونـا و خدمـت بـه‬ ‫اسـیب دیدگان و همیـاری بـا کادر‬ ‫پزشـکی اسـت و جمعیت هالل احمر‬ ‫در ایـن مبـارزه ملی‪ ،‬فعاالنـه به ایفای‬ ‫نقش مـی پـردازد‪.‬‬ ‫دکتـر زارع توانمندسـازی‪ ،‬مهـارت‬ ‫افزایـی‪ ،‬افزایـش اعتمـاد عمومـی‪،‬‬ ‫توسـعه خدمـات داوطلبانـه‪ ،‬جـذب و‬ ‫سـاماندهی جوانـان را از مولفـه هایی‬ ‫عنـوان کـرد کـه در موفقیـت بیشـتر‬ ‫جمعیـت هلال احمـر موثـر اسـت‪.‬‬ ‫دکتـر محمدحسـن قوسـیان مقدم‬ ‫دبیـرکل جمعیـت هلال احمـر نیـز در ایـن دیدار‪،‬‬ ‫اظهـار داشـت‪ :‬ظرفیـت بخـش هـای مختلـف امداد‬ ‫و نجـات‪ ،‬جوانـان و داوطلبـان همـه برامـده از مردم‬ ‫و از عوامـل موثـر در انجـام خدمـات گوناگـون اسـت‪.‬‬ ‫وی ادامـه داد‪ :‬هلال احمـر از مـردم و بـرای مـردم‬ ‫اسـت و بایـد تلاش کنیـم اعتمـاد عمومـی بـه ان‬ ‫بیشـتر شود‪.‬‬ ‫در پایـان ایـن دیـدار از خدمـات مهـدی ولـی پـور‬ ‫قدردانـی و سـیاوش غالمـی بـه عنـوان سرپرسـت‬ ‫جدیـد جمعیـت هلال احمـر گیلان معرفـی شـد‪.‬‬ ‫دادگاه عمومـی محـل نمایـد و گواهـی تقدیـم دادخواسـت را بـه اداره ثبـت‬ ‫محـل تحویـل دهـد کـه در ایـن صـورت اقدامـات ثبـت موکول بـه ارائـه حکم‬ ‫قطعـی دادگاه اسـت و در صورتـی کـه اعتـراض در مهلت قانونی واصـل نگردد یا‬ ‫معتـرض ‪ ،‬گواهـی تقدیم دادخواسـت به‬ ‫دادگاه عمومـی محـل ارائـه نکند اداره ثبـت مبادرت به صدور سـند مالکیت می‬ ‫نمایـد و صدور سـند مالکیت مانـع از مراجعه‬ ‫متضـرر بـه دادگاه نیسـت ‪ .‬بدیهـی اسـت برابـر مـاده ‪ 13‬اییـن نامه مذکـور در‬ ‫مـورد قسـمتی از امالکـی کـه قبلا اظهارنامـه ثبتی‬ ‫پذیرفتـه نشـده ‪ ،‬واحـد ثبتـی بـا رای هیـات پـس از تنظیـم اظهارنامـه حـاوی‬ ‫تحدیـد حـدود ‪ ،‬مراتـب را در اولیـن اگهـی نوبتـی و تحدیـد حـدود بـه صورت‬ ‫همزمـان بـه اطالع عموم می رسـاند و نسـبت به املاک در جریان ثبـت و فاقد‬ ‫سـابقه تحدید حـدود ‪،‬‬ ‫واحد ثبتی اگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر می نماید ‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار ‪1399.02.29 :‬‬ ‫تاریخ انتشار ‪1399.03.12 :‬‬ ‫م الف ‪19900976:‬‬ ‫ابراهیم حسین زاده‬ ‫رئیس اداره ثبت اسناد و امالک چالوس‬ ‫استاندار گلستان در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان‪:‬‬ ‫استفاده از ظرفیت استارت اپ ها در درمان‬ ‫اعتیاد موثر است‬ ‫بـه گزارش پایگاه اطالع رسـانی اسـتانداری گلسـتان‬ ‫دکتـر هـادی حـق شـناس امـروز شـنبه ‪ ۱۰‬خـرداد‬ ‫در دومیـن جلسـه شـورای هماهنگـی با مـواد مخدر‬ ‫اسـتان در سـالجاری تصریـح کـرد‪ :‬گلسـتان جـزو‬ ‫اسـتانهای پـر خطـر در شـیوع مـواد مخـدر نیسـت‬ ‫امـا توجـه بـه پیشـگیری و مقابلـه از اولویـت هـای‬ ‫اجتماعـی محسـوب می شـود‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬بـا اسـتفاده از ظرفیـت اسـتارت اپ هـا‬ ‫کـه بیشـتر جوانـان در ان فعالیـت دارنـد و بـا بهـره‬ ‫گیـری از تـوان دسـتگاه هایـی همچـون ورزش‬ ‫و جوانـان‪ ,‬بهزیسـتی‪ ,‬سـازمان تبلیغـات‪ ,‬نیـروی‬ ‫انتظامـی و سـازمان هـای مـردم نهـاد مـی تـوان از‬ ‫اقدامـات خالقانـه در راسـتای کنتـرل شـیوع مـواد‬ ‫مخـدر‪ ,‬درمـان معتـادان و فعالیت های پـس از ترک‬ ‫اسـتفاده کـرد و البته اعتبـارات الزم را برای برگزاری‬ ‫ایـن اسـتارت اپ تامیـن خواهیـم کـرد‪.‬‬ ‫اسـتاندار گلسـتان بـا بیـان نقـش خانـواده در مقابله‬ ‫بـا اعتیـاد یـاداور شـد‪ :‬بیـش از ‪ ۵۰‬درصـد مصـرف‬ ‫کننـدگان در اسـتان بـرای مصـارف تفننـی و‬ ‫خودنمایـی به مواد مخـدر گرایش دارنـد و خانواده و‬ ‫دسـتگاه هـای فرهنگی مـی تواننـد با امـوزش های‬ ‫مناسـبمانـعجوانـاندرتوجـهبـهمـوادمخـدرشـوند‪.‬‬ ‫دکتـر حـق شـناس ادامـه داد‪ :‬بیشـترین تلاش مـا‬ ‫معطـوف بـه عـدم گرایـش بـه مـواد مخدر اسـت اما‬ ‫تـرک معتـادان و همچنیـن ممانعت از رجـوع دوباره‬ ‫تـرک کننـدگان از اهدافی اسـت که باید با اسـتفاده‬ ‫از تمـام تـوان دسـتگاه هـای متولـی نسـبت بـه ان‬ ‫اقـدام کرد‪.‬‬ ‫الزم بـه ذکـر اسـت در دومیـن جلسـه شـورای‬ ‫هماهنگـی مبـارزه بـا مـواد مخـدر اسـتان روحانـی‬ ‫فـر دبیـر شـورای هماهنگـی‪ ,‬بیانـی فرمانـدار کالله‪,‬‬ ‫غیناقـی مدیـرکل امور بانـوان و خانـواده و همچنین‬ ‫غفـاری رییس پارک علم و فناوری اسـتان گزارشـات‬ ‫خـود را ارایـه کردنـد و پیرامـون موضوعـات مطـرح‬ ‫شـده تبـادل نظـر صـورت گرفت‪.‬‬ ‫اگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند‬ ‫رسمی حوزه شهرستان ساری منطقه یک‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 139960310001000852‬مـورخ ‪ 99.02.21‬کـه در هیـات موضـوع قانـون تعییـن‬ ‫تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی منطقه یک سـاری‬ ‫تصرفـات مالکانـه خانـم اتنا طاهری پاشـاکالئی فرزند رسـتمعلی بشـماره ملی ‪ 2161807986‬نسـبت به‬ ‫ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مشـتمل بر سـاختمان بمسـاحت ‪ 400‬متـر مربع قسـمتی از پلاک ‪3437‬‬ ‫اصلـی واقـع در ‪ 1‬بخـش یک ثبت سـاری خریداری مع الواسـطه از مالک رسـمی پس از کسـر سـهم وقف‬ ‫محـرز گردیـده اسـت‪.‬لذا بـه منظـور اطلاع عموم مراتـب در دو نوبـت به فاصلـه ‪ 15‬روز اگهی میشـود در‬ ‫صورتـی کـه اشـخاص نسـبت به صـدور سـند مالکیـت اعتراضی داشـته باشـند میتواننـد از تاریخ انتشـار‬ ‫اولیـن اگهـی بمـدت دو مـاه اعتـراض خـود را به این اداره تسـلیم پس از اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مـدت یک ماه‬ ‫از تاریـخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خود را مراجـع قضایی تقدیم نمایند‪.‬بدیهی اسـت در صورت انقضای‬ ‫مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫میم الف‪19901073 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪99.02.29‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم ‪99.03.12‬‬ ‫مهدی داودی‬ ‫رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ساری‬ ‫اجتماعی‬ ‫شمال‬ ‫گزارش‬ ‫گزارش‬ ‫دو شنبه ‪ 12/‬خرداد ‪ / 99‬شماره ‪619‬‬ ‫خرب‬ ‫خبر‬ ‫گزارش‪--‬خبر‬ ‫گزارش‬ ‫احیای چشمه سورت و چالش های اداری‬ ‫و اجتماعی سرمایه گذار‬ ‫ادامه از قبل‬ ‫یکـی از کارشناسـان را کـه مدتـی در پاموکالـه کار‬ ‫می کـرد بـه سـورت دعـوت کـردم و از مشـاوره های او‬ ‫بهـره می گیـرم‪ .‬همیـن چنـد هفتـه حفاظـت از چشـمه‬ ‫باعث شـده کـه اب به عمده پلکان ها برسـد و چشـمه در‬ ‫مسـیر احیـا قرار بگیرد‪ .‬اگـر مردم همراهـی کنند قطعا تا‬ ‫چنـد مـاه دیگـر دوباره سـورت به شـرایط خـوب خودش‬ ‫برمی گـردد‪ .‬هدف این اسـت کـه از ایـن مجموعه طبیعی‬ ‫محـل درامـدی بـرای همـه اهالـی منطقـه ایجاد شـود و‬ ‫ایـن فقـط در صـورت احیـای چشـمه و محافظـت از ان‬ ‫امکان پذیـر اسـت‪.‬‬ ‫سـرمایه گذار بهره بـرداری از چشـمه سـورت اظهـار‬ ‫می کنـد‪ :‬در حـال حاضر ‪ ۱۲‬نفر از نیروهـای بومی منطقه‬ ‫در ایـن مجموعـه مشـغول بـه کار هسـتند و از محوطـه‬ ‫محافظـت می کننـد‪ .‬شـب ها نیـز سـه نگهبـان حضـور‬ ‫دارنـد‪ .‬فعلا حداکثـر ظرفیـت حضـور همزمـان افـراد در‬ ‫محوطـه ‪ ۲۰۰‬نفـر اسـت که بـا انجـام برخی اقدامـات در‬ ‫اینـده افزایـش می یابـد‪ .‬دور تا دور محوطه محصور شـده‬ ‫و بازدیدکننـدگان فقـط از ورودی محوطـه می توانند پس‬ ‫از تهیـه بلیـط وارد مجموعـه شـوند‪.‬‬ ‫اجـرای برنامه هـای جدیـد مدیریـت چشـمه سـورت‬ ‫همچنـان مخالفانی در بین جامعه بومی و حتی مسـافران‬ ‫دارد و ایـن موضـوع بـه گفته سـرمایه گذار پروژه‪ ،‬سـرعت‬ ‫اجـرای طرح هـای جدیـد را کـم کـرده اسـت‪.‬‬ ‫بی توجهی به تهیه بلیت‬ ‫البتـه خشـته بـه مقاومـت بسـیاری از مسـافران بـرای‬ ‫پرداخـت نکـردن حـق ورودی نیـز اشـاره می کنـد و بـا‬ ‫انتقـاد از ایـن رفتـار مسـافران و گردشـگران می گویـد‪:‬‬ ‫مـردم و مسـافران سال هاسـت کـه حضـور رایـگان در‬ ‫چشـمه سـورت عادت کردند و حـاال نمی خواهند بپذیرند‬ ‫ایـن چشـمه بـرای نگهـداری بـه هزینـه نیـاز دارد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشـان می کنـد‪ :‬سـاالنه ‪ ۵۰۰‬میلیـون تومـان‬ ‫بایـد بـرای بهره بـرداری از ایـن پـروژه اجـاره بپـردازم‪ .‬از‬ ‫طرفـی هزینه هـای جـاری محافظـت از چشـمه هـم باید‬ ‫تامیـن شـود‪ .‬ضمـن ایـن کـه زیرسـاخت های محوطـه‬ ‫بـاداب سـورت هم باید گسـترش یابـد‪ .‬همه ایـن اقدامات‬ ‫بایـد از فـروش بلیـت در ازای ارائـه خدمـات تامین شـود‪.‬‬ ‫خدمـات را ارائـه کرده ایـم و کماکان در حال انجام اسـت‪.‬‬ ‫امـا خیلی هـا در عیـن حـال کـه از این فضـا و خدمات ان‬ ‫بهـره می گیرند میلـی به پرداخـت هزینه هـای ان ندارند‪.‬‬ ‫عـده ای هـم بـا نشـان دادن کارت هـای سـازمانی خـود‬ ‫سـعی می کننـد از دادن حـق ورودی خـودداری کننـد‪.‬‬ ‫فعلا شـاید حـدود ‪ ۷۰‬درصـد بازدیدکنندگان بـا اصرار و‬ ‫درگیـری بـدون تهیـه بلیـط وارد می شـوند‪.‬‬ ‫بـه گفتـه ایـن سـرمایه گذار حـوزه گردشـگری‪ ،‬هفتـه‬ ‫گذشـته یـک گـروه حـدودا ً ‪ ۲۰‬نفـره از گردشـگران بـه‬ ‫دلیـل مقاومـت نگهبانان بـرای جلوگیـری از ورود رایگان‬ ‫ان هـا به محوطه سـورت‪ ،‬اقدام به ضرب و شـتم نگهبانان‬ ‫کردنـد کـه پرونـده قضایی علیه خاطیان تشـکیل شـده و‬ ‫در حـال پیگیری اسـت‪.‬‬ ‫حضـور رایـگان در چشـمه سـورت طـی همـه سـال های‬ ‫اخیر‪ ،‬بلیط فروشـی بـرای این مجموعـه در دوره مدیریت‬ ‫جدیـد را بـا مشـکل مواجه کرده اسـت‪.‬‬ ‫ناقالن زباله‬ ‫دغدغـه دیگـر مدیـر مجموعـه طبیعـی بـاداب سـورت‬ ‫بی توجهـی بازدیدکننـدگان بـه نظافـت محوطـه اسـت‪.‬‬ ‫خشـته می گویـد‪ :‬با ایـن که سـطل های زبالـه در محوطه‬ ‫قـرار داده شـد‪ ،‬همچنـان هر روز یک تا دو کیسـه زباله در‬ ‫محوطـه جمع اوری می شـود که نشـان دهنـده بی توجهی‬ ‫مسـافران بـه نظافـت محوطه اسـت‪ .‬حتی تابلوهـای الزم‬ ‫هـم در محوطـه نصب شـده اسـت‪ .‬اما هـر روز انـواع زباله‬ ‫ماننـد ته سـیگار‪ ،‬دسـتمال کاغـذی و پالسـتیک انـواع‬ ‫خوراکـی را در محوطـه می بینیـم کـه رهـا شـده اسـت‪.‬‬ ‫مشـکالت موجـود در ایـن مجموعه به همین مـوارد ختم‬ ‫خبر‬ ‫نمی شـود‪ .‬مسـافران و حتـی کارکنان مجموعـه همچنان‬ ‫در برخـی مسـائل مشـکالت مشـترکی دارنـد کـه ناشـی‬ ‫از کمبـود زیرساخت هاسـت‪ .‬نبـود سـرویس بهداشـتی‬ ‫و متصـل نبـودن محوطـه بـه شـبکه بـرق از مشـکالت‬ ‫مشـترک کارکنان و مدیریت مجموعه و مسـافران سـورت‬ ‫اسـت‪ .‬بـه گفتـه سـرمایه گذار بهره بـرداری از چشـمه‬ ‫سـورت‪ ،‬دسـتگاه های ناظـر بـر فعالیـت سـرمایه گذار‬ ‫اجـازه اسـتقرار کانکس مدیریت و سـرویس بهداشـتی در‬ ‫نزدیکـی محوطـه را نمی دهند و به همین دلیل بخشـی از‬ ‫خدمـات هنـوز در ایـن محوطـه ارائه نشـده اسـت‪.‬‬ ‫معضل سرویس بهداشتی‬ ‫خشـته می گویـد‪ :‬خدمـات ارائـه شـده را در سـخت ترین‬ ‫شـرایط انجـام دادیـم و پیـش می بریـم‪ .‬خودم شـب ها در‬ ‫ماشـین می خوابـم‪ .‬چـون بـه مـا مجـوز اسـتقرار کانکس‬ ‫داده نشـد‪ .‬اعلام کـردم حاضـرم بـا هزینـه شـخصی‬ ‫کانکـس اداری و نگهبانـی در منطقـه مسـتقر کنم و چند‬ ‫کانکس سـرویس بهداشـتی هم در محوطه قـرار دهم‪ .‬اما‬ ‫می گوینـد کانکـس بایـد خـارج از محوطـه ‪ ۷۱‬هکتـاری‬ ‫چشـمه یعنـی دسـت کم ‪ ۲‬کیلومتـر فاصلـه بـا محوطـه‬ ‫قـرار بگیرد‪.‬‬ ‫ایـن موضـوع را بسـیاری از مسـافرانی کـه بـه چشـمه‬ ‫سـورت سـفر می کننـد همـواره احسـاس کردنـد‪ .‬امـا در‬ ‫شـرایطی کـه سـرمایه گذار بـرای طـرح انتخـاب شـده و‬ ‫مسـافران بایـد بـرای ورود بـه محوطـه بلیط تهیـه کنند‪،‬‬ ‫نبـود سـرویس بهداشـتی بـرای ان هـا پذیرفتنی نیسـت‪.‬‬ ‫«فریـدون اریایـی» کارشـناس ارشـد هتلـداری‪ ،‬یکـی از‬ ‫بازدیدکننـدگان چشـمه سـورت در روزهـای اخیر اسـت‬ ‫کـه از ایـن وضعیـت انتقـاد دارد و می گوید‪ :‬تـا چند هفته‬ ‫پیـش هیـچ اقدامـی در محوطـه انجام نشـده بود و شـاید‬ ‫کسـی انتظـار نداشـت‪ .‬امـا حـاال که شـاهد ایـن اقدامات‬ ‫خـوب توسـط سـرمایه گذار هسـتیم‪ ،‬ایجـاد سـرویس‬ ‫بهداشـتی هـم مـورد انتظار اسـت‪.‬‬ ‫وی می افزایـد‪ :‬نزدیک تریـن سـرویس بهداشـتی بـه ایـن‬ ‫محوطـه حـدود ‪ ۲۰‬کیلومتر با اینجا فاصلـه دارد که اتفاقا‬ ‫ان هم بسـته بـود‪ .‬این کمبود جـای توجیه نـدارد‪ .‬انتظار‬ ‫داریـم برای رفع این مشـکل مشـهود هر چـه زودتر اقدام‬ ‫شود‪.‬خشـته می گویـد‪ :‬نزدیک تریـن زمینـی کـه بـرای‬ ‫خریـداری توانسـتم پیـدا کنـم چهـار کیلومتر بـا محوطه‬ ‫فاصلـه دارد‪ .‬یعنـی کارکنـان مجموعـه یـا مسـافری کـه‬ ‫بـرای بازدید از چشـمه می اید اگر به سـرویس بهداشـتی‬ ‫نیـاز داشـته باشـند بایـد چهـار کیلومتـر را طـی کننـد و‬ ‫برگردنـد‪ .‬ایـن شـکل ارائـه خدمـات بـرای یـک مجموعه‬ ‫گردشـگری مناسـب نیست‪.‬‬ ‫چالش های بی برقی سورت‬ ‫ایـن سـرمایه گذار گردشـگری بـا بیـان ایـن کـه بایـد برای‬ ‫گردشـگر زیرسـاخت های مناسـب بـه منظور جذب بیشـتر‬ ‫و جلـب رضایـت فراهـم شـود‪ ،‬اظهـار می کنـد‪ :‬فعلا بـرق‬ ‫محوطـه بـا ژنراتـور تامین می شـود‪ .‬اعلام کـردم حاضرم با‬ ‫هزینـه خـودم سیسـتم تولیـد بـرق از انرژی خورشـیدی را‬ ‫در ایـن محوطـه اجـرا کنـم تا مسـافران هـم بتواننـد از ان‬ ‫بهـره بگیرنـد‪ .‬بـه خاطـر نداشـتن بـرق امـکان شـارژ تلفن‬ ‫همـراه مسـافران در محوطه وجـود ندارد‪ .‬حتـی نمی توانیم‬ ‫بـرای فـروش بلیـط از کارتخـوان اسـتفاده کنیـم و ناچاریم‬ ‫از مسـافران پـول نقـد دریافـت کنیـم‪ .‬در حالـی کـه کمتر‬ ‫کسـی پول نقـد همـراه دارد‪.‬‬ ‫خشـته بـه ضـرورت تامیـن بـرق در محوطه بـرای حفاظت‬ ‫از مجموعـه نیز اشـاره می کنـد و می گوید‪ :‬یکـی از نیازهای‬ ‫ضـروری مـا مثـل همـه مجموعه هـای گردشـگری نصـب‬ ‫دوربین هـای مداربسـته اسـت‪ .‬اعلام کـردم می توانیـم بـا‬ ‫هشـت دوربیـن محوطـه را پوشـش دهیـم و حتـی امـکان‬ ‫مشـاهده انالیـن محوطـه را برای میـراث فرهنگـی و منابع‬ ‫طبیعـی فراهـم کنیـم‪ .‬اگـر اجـازه اجـرای تامیـن بـرق از‬ ‫انـرژی خورشـیدی در محوطـه صادر شـود بسـیاری از این‬ ‫زیرسـاخت ها را می توانیـم امـاده کنیـم‪.‬‬ ‫کشف اختالس بانکی در‬ ‫مازندران‬ ‫بـه گـزارش خبرنـگار پایـگاه خبـری پلیـس‪ ،‬سـردار‬ ‫مرتضـی میرزایی اظهار داشـت‪ :‬در پـی دریافت گزارش‬ ‫قضائـی مبنی بـر اختلاس در یکی از بانـک های غرب‬ ‫اسـتان مازنـدران موضـوع در دسـتور کار پلیس اگاهی‬ ‫قـرار گرفت ‪.‬‬ ‫وی تصریـح کـرد‪ :‬کاراگاهـان بـا انجـام تحقیقـات‬ ‫گسـترده پلیسـی و اقدامـات فنـی دریافتنـد‪ ،‬یکـی از‬ ‫مسـئوالن ایـن بانک با سـوء اسـتفاده از جایگاه شـغلی‬ ‫بـه صـورت غیرقانونـی به تشـکیل ‪ 69‬فقره پرونـده وام‬ ‫بـه نـام افـراد کـه اغلـب از مشـتریان همان بانـک بوده‬ ‫انـد‪ ،‬اقـدام کرد‪.‬‬ ‫فرمانـده انتظامـی اسـتان مازنـدران‪ ،‬بیـان کـرد‪ :‬متهم‬ ‫پس از تشـکیل پرونده‪ ،‬مبالغ وام را به شـماره حسـاب‬ ‫هایـی کـه از قبـل تهیـه کـرده واریـز و بـا اسـتفاده از‬ ‫کارت هـای اعتبـاری اقـدام بـه خریـد خودروهـای‬ ‫خارجـی‪ ،‬سـکه و ارز و زمیـن کـرد‪.‬‬ ‫سـردار میرزایـی بـا اشـاره بـه اینکـه‪ ،‬برابـر بررسـی ها‬ ‫و نظـر کارشناسـان‪ ،‬ارزش ریالـی اختلاس ‪ 56‬میلیارد‬ ‫ریـال بـراورد شـده‪ ،‬افـزود‪ :‬در ایـن ارتبـاط متهـم‬ ‫دسـتگیر و پـس از تشـکیل پرونـده بـه مرجـع قضائی‬ ‫معرفـی و بـا قـرار مناسـب بازداشـت و روانـه زنـدان شـد‪.‬‬ ‫فرمانـده انتظامـی اسـتان مازندران‪،‬خاطرنشـان کـرد‪:‬‬ ‫برابـر دسـتورات قضائـی تمامـی وجـوه و امـوال منقول‬ ‫و غیرمنقـول متهـم بـه اختالس که با اسـتفاده از وجوه‬ ‫نامشـروع تحصیـل شـده بـود‪ ،‬شناسـایی و بـا اقدامات‬ ‫قانونـی در حـال اسـترداد و انتقـال بـه حسـاب دولـت‬ ‫ا ست‬ ‫ارتباط فرمانده انتظامی‬ ‫مازندران با مردم از طریق‬ ‫تلفن ‪197‬‬ ‫بـه گـزارش خبرنـگار پایـگاه خبـری پلیـس‪ ،‬در‬ ‫راسـتای پاسـخگویی و رسـیدگی بـه مشـکالت‬ ‫مـردم شـریف اسـتان مازنـدران روز دوشـنبه ‪12‬‬ ‫خردادماه از سـاعت ‪ 10‬تا ‪ 12‬ظهر سـردارمرتضی‬ ‫میرزایـی فرمانـده انتظامـی اسـتان مازنـدران‬ ‫از طریـق تلفـن ‪ 197‬پاسـخگوی سـواالت و‬ ‫درخواسـت هـای مـردم خواهـد بـود‪.‬‬ ‫در ایـن اطالعیـه از کلیـه هم اسـتانی هـای عزیز‬ ‫دعـوت شـد تـا به صـورت تلفنـی و شـماره تلفن‬ ‫‪ 197‬بـا ارائـه نقطـه نظـرات‪ ،‬انتقـاد‪ ،‬شـکایت‪،‬‬ ‫پیشـنهاد‪ ،‬تقدیر و تشـکر‪ ،‬پلیس را در تامین نظم‬ ‫و امنیـت بهتـر و اسـایش بیشـتر جامعـه یـاری‬ ‫کنند ‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫هشدار موسوی تاکامی در خصوص خطر حریق‬ ‫در جنگل ها و مراتع با توجه به افزایش دما‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل منابـع طبیعـی و‬ ‫ابخیـزداری مازندران‪ -‬سـاری‪ ،‬سـید محسـن موسـوی‬ ‫تاکامـی مدیـرکل منابـع طبیعـی و ابخیـزداری‬ ‫مازنـدران‪ -‬سـاری‪ ،‬بـا توجـه بـه وقـوع گرم شـدن هوا‬ ‫در خصـوص خطـر حریـق در جنگل ها و مراتع اسـتان‬ ‫مازنـدران هشـدار داد‪.‬‬ ‫موسـوی تاکامـی در ایـن خصـوص گفـت‪ :‬بـا شـروع‬ ‫فصـل خـزان و ریـزش برگهـا و خشـکیدن بوتـه هـا و‬ ‫علفهـا و احتمـال بـروز حریـق از عمـوم هم اسـتانی ها‬ ‫ومسـافرین عزیـز تقاضـا می شـود به منظـور رفع خطر‬ ‫احتمالـی توصیـه هـای ایمنـی زیـر در مـورد حریق را‬ ‫جـدی بگیرند‪:‬‬ ‫از روشـن کـردن اتـش در جنگلهـا و مراتع جدا‬ ‫خـود داری کنید‬ ‫بـرای طبـخ غـذا ازلـوازم مخصـوص ایـن کار ازجملـه‬ ‫پیـک نیـک و ‪...‬اسـتفاده نماییـد وچنانچـه ضرورتـا‬ ‫نیازمنـد بـه روشـن نمودن اتـش در جنگل و یـا پارک‬ ‫جنگلـی هسـتید قبال اطـراف محل را از خار وخاشـاک‬ ‫پـاک کـرده و پـس از رفع نیـاز‪ ،‬اتـش را کامال خاموش‬ ‫نمایید‪.‬‬ ‫کشـاورزان عزیـز قبـل از اتـش زدن مـازاد محصـوالت‬ ‫کشـاورزی در زمینهـای مجاورجنگل ‪ ،‬بـه نزدیک ترین‬ ‫واحـد منابـع طبیعی اطلاع دهید‪.‬‬ ‫از ریختـن کاغـذ‪ ،‬زبالـه‪ ،‬تـه سـیگار و مواد زایـد مانند ‪:‬‬ ‫شیشـه‪ ،‬بطـری و اجسـام دیگـر در سـطح جنـگل جدا‬ ‫خـودداری کنید‪.‬‬ ‫در صورت مشـاهده دود یا اتش در جنگل سـعی کنید‬ ‫اتـش را خامـوش کنیـد یـا بالفاصلـه بـا شـماره تلفن‬ ‫رایـگان و شـبانه روزی ‪ ۱۵۰۴‬امـداد جنـگل و مرتع در‬ ‫‪3‬‬ ‫سراسـر اسـتان مراتب را گـزارش نمایید‪.‬‬ ‫وی در ادامـه‪ ،‬خسـارت بـه درختـان جنگلـی و از بیـن‬ ‫رفتن ارزش های زیسـت محیطـی ‪،‬از بین رفتن علوفه‪،‬‬ ‫نهـال هـا و بوتـه هـای کف جنگل‪ ،‬اسـیب رسـاندن به‬ ‫خـواص فیزیکـی خـاک‪ ،‬از بیـن رفتـن گردشـگاههای‬ ‫طبیعـی‪ ،‬خسـارت به الشـبرگ و هومـوس کف جنگل‪،‬‬ ‫خسـارت بـه پناهـگاه حیـات وحـش‪ ،‬مـرگ و میـر و‬ ‫مهاجرت انها‪ ،‬خسـارت جانی و مالی به انسـان‪ ،‬اسـیب‬ ‫رسـاندن بـه محیـط زیسـت و کاهـش تولید اکسـیژن‪،‬‬ ‫گسـترش افـات و بیماریهـا‪ ،‬کاهـش سـطح جنـگل و‬ ‫هزینـه زیـاد بـرای احیـاء جنـگل وصـد هـا خسـارت‬ ‫بـزرگ و کوچـک دیگر را خسـارت های ناشـی از اتش‬ ‫سـوزی در جنـگل هـا و مراتـع یـاد کرد‪.‬‬ ‫مدیـر کل منابـع طبیعـی و ابخیـزداری مازنـدران‪-‬‬ ‫سـاری‪ ،‬مهـم تریـن عوامـل بـروز و توسـعه حریـق در‬ ‫عرصـه هـای جنگلـی را بـه شـرح ذیـل عنـوان کـرد‪:‬‬ ‫حضـور جنگل نشـینان‪ ،‬دامداران و عدم رعایت مسـایل‬ ‫حفاظتـی و امنیتـی درعرصه های جنگلی‪.‬‬ ‫بـی احتیاطـی رهگذران‪ ،‬شـکارچیان دراسـتفاده بهینه‬ ‫ازعرصـه هـای جنگلـی خصوصا ایجـاد اتش‪.‬‬ ‫گردشـگری درعرصـه هـا و صدمـات ناشـی از ایجـاد‬ ‫حریـق توسـط انهـا‪.‬‬ ‫ازمنـدی افـراد سـودجو بـرای تصـرف و تجـاوز منابـع‬ ‫طبیعـی ازطریـق اتـش زدن درختچـه هـا و درختـان‬ ‫اتـش سـوزی بقایـای کشـاورزی در حاشـیه جنـگل‬ ‫توسـط کشـاورزان‪.‬‬ ‫کمبـود نیـروی انسـانی بـرای پیشـگیری ‪ ،‬کشـف و‬ ‫اطفـای بـه موقـع حریـق درصـورت دوری مسـافت‪.‬‬ ‫نگذاریم بمیرد جنگل که جهان خواهد مرد‪.‬‬ ‫رحمانی رئیس اداره منابع طبیعی و ابخیزداری شهرستان مراوه تپه ‪:‬‬ ‫قلع و قمع ‪ 15‬مترمربع از اراضی ملی تصرفی‬ ‫در شهرستان مراوه تپه‬ ‫به گـزارش پایگاه اطلاع رسـانی اداره منابع طبیعی‬ ‫و ابخیـزداری شهرسـتان مـراوه تپـه در راسـتای‬ ‫دسـتور مراجـع قضایـی اجـرای حکـم قلـع و قمـع‬ ‫توسـط نیروهـای حفاظتـی واحـد گلیـداغ انجـام شـد‪.‬‬ ‫فرشـید رحمانـی رئیـس اداره منابـع طبیعـی و‬ ‫ابخیـزداری شهرسـتان مـراوه تپـه گفـت‪ :‬اجـرای‬ ‫حکـم قلـع و قمـع ‪ ۱۵‬متـر مربـع توسـط نیروهـای‬ ‫پاسـگاه انتظامـی گلیـداغ و کارشـناس دادگسـتری‬ ‫در مرتـع محلـی روسـتای بیاتلر بخش گلیـداغ اجرا‬ ‫شد ‪.‬‬ ‫وی گفـت‪ :‬از دسـتگاه قضایـی‪ ،‬نیـروی انتظامـی و‬ ‫شـهرداری مـراوه تپـه از همـه مـردم‪ ،‬مرتـع داران‪،‬‬ ‫بهره بـرداران و دوسـتداران طبیعـت خواسـت در‬ ‫صورت مشـاهده هرگونه تخریـب و تصرف در اراضی‬ ‫ملـی از طریـق تمـاس با شـماره ‪ 1504‬یـگان امداد‬ ‫جنـگل و مرتـع مراتـب را اطلاع دهنـد‪.‬‬ ‫رئیس اداره منابع طبیعی و ابخیزداری رودبار ‪:‬‬ ‫‪ 2‬قاچاقچی سابقه دار چوب هنگام ارتکاب جرم‬ ‫در رودبار دستگیر شدند‬ ‫به گـزارش روابـط عمومـی اداه کل منابع طبیعی‬ ‫وابخیـز داری اسـتان گیلان ؛ رئیـس اداره منابع‬ ‫طبیعـی و ابخیـزداری رودبار گفـت ‪ :‬ماموران این‬ ‫اداره و نیـروی انتظامـی ‪ 2‬قاچاقچـی را در جـاده‬ ‫ییالقـی بـره بـن بخـش خـورگام رودبـار هنـگام‬ ‫قاچـاق چوب هـای جنگلـی دسـتگیر کردند‪.‬‬ ‫علـی امیـدی افـزود ‪ :‬در بازرسـی از وانـت بار این‬ ‫‪ 2‬متخلـف ‪ ،‬یـک و نیـم تن چوب از گونـه راش و‬ ‫ممرز کشـف کردند‪.‬‬ ‫وی گفـت ‪ :‬ایـن ‪ 2‬قاچاقچـی کـه بـه دلیـل‬ ‫تخلفـات قبلـی ‪ ،‬دوران محکومیـت خـود را مـی‬ ‫گذارندنـد ‪ ،‬از مسـئوالن زنـدان مرخصـی گرفتـه‬ ‫بودنـد ‪.‬‬ ‫رئیـس اداره منابـع طبیعی و ابخیزداری رودبار‬ ‫افـزود ‪ :‬متهمـان هنـگام دسـتگیری ‪ ،‬بـا چاقـو به‬ ‫ماموران حمله ور شـدند‪.‬‬ ‫حادثه رانندگی در محور هراز‬ ‫سـرهنگ علیرضـا قدمـی در گفـت و گـو بـا خبرنـگار‬ ‫پایـگاه خبـری پلیـس‪ ،‬گفـت‪ :‬در پی کسـب خبـری از‬ ‫مرکـز فوریت هـای پلیسـی‪ 110‬مبنی بر وقـوع حادثه‬ ‫رانندگـی در محـور هـراز بالفاصلـه مامـوران انتظامـی‬ ‫بخـش الریجـان بـه محـل حادثـه اعزام شـدند‪.‬‬ ‫رئیـس پلیـس راه اسـتان مازنـدران ‪ ،‬افزود‪ :‬ایـن حادثه‬ ‫بـر اثـر برخـورد یـک خـودروی وانـت نیسـان بـا یـک‬ ‫خـودروی پـژو ‪ 405‬با ‪ 3‬سرنشـین در محـدوده گزنک‬ ‫بـه وقوع پیوسـت ‪.‬‬ ‫سـرهنگ قدمـی از کشـته شـدن راننـده خـودرو پـژو‬ ‫در ایـن حادثـه خبـر داد و خاطـر نشـان کـرد‪ :‬راننـده‬ ‫خـودروی وانـت نیسـان و سـایر سرنشـینان خـودرو‬ ‫پـژو مجـروح شـدند و بـا حضـور عوامـل امـدادی بـه‬ ‫بیمارسـتان منتقـل شـدند ‪.‬‬ ‫وی بـا بیـان ایـن کـه علـت تامـه ایـن حادثـه توسـط‬ ‫کارشناسـان در دسـت بررسـی اسـت در خاتمـه بـه‬ ‫راننـدگان توصیـه کـرد‪ :‬بـا رعایـت قوانیـن راهنمایی و‬ ‫رانندگـی ضمـن بـاال بردن ضریـب ایمنی خود و سـایر‬ ‫افـراد‪ ،‬فرهنـگ خـود را بـه نمایـش بگذارنـد‪#.‬‬ ‫رفع تصرف ‪ 70‬میلیاردی‬ ‫اراضی ملی در کالردشت‬ ‫بـه گـزارش خبرنـگار پایـگاه خبـری پلیـس ‪ ،‬سـردار‬ ‫مرتضـی میرزایـی بـا اعلام ایـن خبـر ‪ ،‬گفـت‪ :‬در پـی‬ ‫تصـرف مقادیـر قابـل توجهـی از اراضی ملی توسـط ‪2‬‬ ‫نفـر از سـودجویان در شهرسـتان کالردشـت‪ ،‬موضـوع‬ ‫در دسـتور کار مامـوران انتظامـی ان شهرسـتان قـرار‬ ‫گر فت ‪.‬‬ ‫فرمانـده انتظامـی اسـتان مازندران‪،‬افـزود‪ :‬در جریـان‬ ‫رسـیدگی بـه ایـن پرونـده‪ ،‬پـس از هماهنگـی هـای‬ ‫قضائـی بـا همـکاری مامـوران انتظامـی شهرسـتان‬ ‫کالردشـت و اداره منابـع طبیعـی‪ ،‬زمیـن هـای تصرف‬ ‫شـده در متراژهـای ‪ 3‬و ‪ 4‬هـزار متر از یـد متهمان رها‬ ‫سـازی و حصارهـای ایجاد شـده در اطـراف ان تخریب‬ ‫شد ‪.‬‬ ‫سـردارمیرزایی ارزش زمیـن رهاسـازی شـده از چنـگ‬ ‫ایـن متهمـان را در مجمـوع بالـغ بـر ‪ 70‬میلیـارد‬ ‫ریـال عنـوان کـرد و اظهـار داشـت ‪ :‬ایـن افـراد پس از‬ ‫دسـتگیری و تشـکیل پرونـده به مرجـع قضائی معرفی‬ ‫شـدند ‪.‬‬ ‫ایـن مقـام انتظامـی‪ ،‬بـا اشـاره بـه ایـن کـه تجـاوز بـه‬ ‫منابـع طبیعـی‪ ،‬تجاوز به سـرمایه های کشـور و حقوق‬ ‫همـه مـردم بـه ویـژه نسـل اینـده ایـن کشـور اسـت‪،‬‬ ‫گفـت‪ :‬زمیـن خـواران بـدون در نظر گرفتن حـق عامه‬ ‫مـردم در بهره منـدی از نعمت های خـدادادی با هدف‬ ‫رسـیدن بـه سـودهای کالن اقـدام بـه تصـرف زمین و‬ ‫منابـع طبیعـی مـی کننـد کـه بـرای مقابلـه بـا ایـن‬ ‫مشـکل‪ ،‬همـکاری همـه مردم و دسـتگاه هـای نظارتی‬ ‫الزامی اسـت ‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫شهر و روستا‬ ‫دو شنبه ‪ 12/‬خرداد ‪ / 99‬شماره ‪619‬‬ ‫خرب‬ ‫شمال‬ ‫گزارش‬ ‫مهمترین برنامه سازمان مشاغل شهرداری در سال‪99‬؛‬ ‫پروژه شهربازی گرگان‬ ‫نمونه ای از توزیع متعادل‬ ‫امکانات و کاربری ها در گرگان‬ ‫به گزارش مرکز اطالع رسانی روابط عمومی و‬ ‫امور بین الملل شهرداری گرگان‪ ،‬با گسترش‬ ‫شهرنشینی‪ ،‬بر جمعیت شهرها افزوده شده و‬ ‫این افزایش بر تراکم بارگذاری در شهرها تاثیر‬ ‫گذاشته و سبب کاهش فضاهای باز می شود‪.‬‬ ‫به همین جهت گسترش فضاهای عمومی فراغتی‬ ‫در طول چند دهه گذشته به عنوان اقدامی در‬ ‫راستای تامین نیازهای گروه های مختلف سنی و‬ ‫جنسی در روند توسعه شهرها مورد توجه قرار‬ ‫گرفته است‪.‬‬ ‫در دنیای شلوغ و پرکار امروز نیاز به تفریح و‬ ‫استراحت یکی از مهم ترین نیازهای بشر است‬ ‫و تفریح کردن‪ ،‬یکی از مفاهیم و فعالیت های‬ ‫مورد توجه در علوم روانشناسی و حتی مردم‬ ‫شناسی است‪.‬تفریح کردن عالوه بر تاثیر خود‬ ‫بر روان ادمی‪ ،‬تاثیر به سزایی بر جسم و بالتبع‬ ‫بر احواالت یک جامعه دارد و امید به زندگی را‬ ‫افزایش می دهد لذا مدیریت شهری گرگان با‬ ‫درک حفره های موجود در سرزندگی شهروندان‬ ‫و در راستای ایجاد شهر انسان محور در اقدامی‬ ‫درخور اقدام به طراحی و ساخت شهر بازی‬ ‫مدرن در یکی از بهترین مکان های موجود در‬ ‫شهر نموده است تا ضمن دسترسی مناسب به‬ ‫ان‪ ،‬یکی از زیباترین چشم اندازهای موجود مورد‬ ‫استفاده شهروندان گرگان قرار گیرد‪.‬شهربازی‬ ‫مجموعه ای از دستگاه های سرگرمی با هدف‬ ‫فراهم نمودن اوقات خوش برای گروه های سنی‬ ‫اعم از کودکان‪ ،‬نوجوانان و بزرگساالن است لذا‬ ‫ایجاد مجموعه شهربازی در گرگان با توجه به‬ ‫اینکه این شهر بازی مجموعه ای متشکل از فضای‬ ‫باز و سرپوشیده است می تواند باعث جذب بیشتر‬ ‫خانواده ها شده و عالوه بر درامد و اشتغال زایی‬ ‫مستقیم باعث تخلیه هیجانی و روانی شهروندان‬ ‫گردد‪.‬میتوان تصور کرد که این مجموعه تفریحی‬ ‫ضمن روح بخشی و شخصیت پردازی مناسب‬ ‫با توجه به طراحی زیبا و جانمایی بسیاری از‬ ‫مولفه های موجود در اماکن تفریحی به هدفهای‬ ‫اقتصادی و اجتماعی خود مطابق با ارزش های‬ ‫فرهنگی دست یابد زیرا این پروژه تفریحی با‬ ‫توجه به مطالعات اقلیمی و شناخت منطقه و‬ ‫با طراحی محیطی و گرافیکی مناسب که تاثیر‬ ‫مستقیم در افزایش جذب مخاطب و بالتبع درامد‬ ‫زایی بیشتر دارد ساخته خواهد شد ‪.‬‬ ‫مکان یابی صحیح این پروژه عالوه بر ایجاد‬ ‫هنجار هایی نظیر دسترسی مناسب‪ ،‬مطلوبیت‪،‬‬ ‫سازگاری‪،‬تعامالت اجتماعی مناسب‪ ،‬عدم‬ ‫مشکالت مدیریتی و نگهداری و افزایش امنیت‬ ‫روانی ‪ ،‬سبب کاهش بارگذاری بیشتر ناهارخوران‬ ‫به عنوان یکی از اهداف و خروجی های این‬ ‫شهربازی خواهد شد‪.‬با مکان یابی مناسب این‬ ‫پروژه دکتر دادبود اثبات کرد انچه اهمیت دارد‬ ‫دسترسی عادالنه و توزیع متعادل کاربری ها بر‬ ‫اساس عدالت فضایی است ودر ادامه شعار های‬ ‫خویش قصد یاد اوری شهر انسان محور به‬ ‫عنوان یکی از عوامل اصلی ایجاد ارتباط انسان‬ ‫وطبیعت را دارد و ازفضاهای شهری به عنوان ابزار‬ ‫تامین کننده ان استفاده میکند و همچنین با‬ ‫وقوف به معیار های جامعه شناختی ‪ ،‬فرهنگی‬ ‫و روانشناختی و بادرک شرایط موجود قصد‬ ‫دارد در راستای گسترش شهر انسان محور‪ ،‬با‬ ‫ایجاد تعامالت اجتماعی بهتر میان شهروندان ‪،‬‬ ‫با گسترش فرهنگ شهری و حقوق شهروندی‬ ‫و ایجاد ارامش روحی و روانی برای جامعه‬ ‫شهروندان گرگانی به اهداف تعیین شده عالیه‬ ‫خود دست یابد‪.‬‬ ‫احداث بازار محله شیخ فضل اهلل نوری و بلوار‬ ‫شهیدمنفرد نیاکیامل‬ ‫رفع نواقص و راه اندازی کشتارگاه سنتی شهرداری امل‬ ‫و بهره برداری از بازار جدید بنفشه از برنامه های شاخص‬ ‫سال ‪ 98‬این سازمان بوده که در اولویت برنامه های‬ ‫اجرایی سال جاری نیز قرار دارد ‪.‬‬ ‫رییس سـازمان سـاماندهی مشـاغل و فراورده‬ ‫های کشـاورزی شـهرداری امل از احداث بازار‬ ‫روز محله ای شـیخ فضل اهلل نـوری در خیابان‬ ‫پاسـداران جـاده نـور و بلـوار شـهید منفـرد‬ ‫نیاکـی واقـع در امیـر ‪ 13‬خبر داد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش اداره روابـط عمومـی شـهرداری‬ ‫امـل ‪ ،‬حسـن مهـدوی فـر با اعلام ایـن خبر‬ ‫افـزود ‪ :‬احداث بازار روز شـیخ فضـل اهلل نوری‬ ‫به مسـاحت سـه هزار و ‪ 600‬متر مربـع و بازار‬ ‫روز شـهید منفـرد نیاکـی واقع در امیـر ‪ 13‬به‬ ‫مسـاحت هشـت هزار متر مربع در دسـتور کار‬ ‫برنامـه های اجرایی سـال ‪ 1399‬سـازمان قرار‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫مهـدوی فـر بـا اشـاره بـه اینکـه هـدف از‬ ‫احـداث ایـن بازارهـا را جابجایی و سـاماندهی‬ ‫کسـبه بـازار قدیم گلشـهر پنجم و سـاماندهی‬ ‫دستفروشـان و وانـت بـار هـای سـطح شـهر‬ ‫و خیابـان هـای اطـراف و دسترسـی اسـان‬ ‫شـهروندان در نقاط مختلف شـهر بـه بازارهای‬ ‫محلـه بیـان کـرد و افـزود‪ :‬کنتـرل ترافیـک و‬ ‫حـذف زوایـد بصـری خیابـان چهـارراه فجر و‬ ‫کـم کـردن االینـده هـای زیسـت محیطـی و‬ ‫بهداشـتی ناشـی از بـازار روز فعلـی از مزایـای‬ ‫احـداث بـازار محلـه در ایـن دو نقطه از شـهر‬ ‫اسـت‪.‬مهدوی فـر بـا بیـان ظرفیـت بـاالی‬ ‫شهرسـتان امل در تولید گل و گیاه در سـطح‬ ‫اسـتان و کشـور اظهـار داشـت ‪ :‬بـا مشـارکت‬ ‫سـازمان مشـاغل و اتحادیـه تولیـد گل و گیاه‬ ‫شهرسـتان امل در سـال ‪ 99‬شـاهد راه اندازی‬ ‫بـازار تخصصـی گل و گیـاه بـه مسـاحت سـه‬ ‫هـزار متـر مربـع در بـازار مرکـزی شـهرداری‬ ‫واقـع در بلـوار جانبـازان خواهیـم بـود ‪.‬‬ ‫رییـس سـازمان سـاماندهی مشـاغل شـهری‬ ‫و فـراورده هـای کشـاورزی شـهرداری امـل‬ ‫‪ ،‬در برنامـه هـای اجرایـی سـال ‪ 99‬از راه‬ ‫انـدازی بازار مشـاغل خانگی و صنایع دسـتی‪،‬‬ ‫سـاماندهی بـازار عراقـی‪ ،‬سـاماندهی کارگران‬ ‫سـاختمانی و فصلـی‪ ،‬سـاماندهی اغذیـه‬ ‫سـیار ( فـود اسـتریت )‪ ،‬سـاماندهی ماکیـان‬ ‫و پرنـدگان محلـی‪ ،‬سـاماندهی اخـذ عـوارض‬ ‫اصناف و مشـاغل خـاص و برگزاری جشـنواره‬ ‫و نمایشـگاه هـای موقت در ایام خاص از سـال‬ ‫عنـوان کـرد ‪.‬‬ ‫مهـدوی فـر سـاماندهی و جمـع اوری سـد‬ ‫معبرهـای پیـاده رو و زوائـد شـهری را از‬ ‫خبر‬ ‫اقدامـات روزانـه سـازمان مشـاغل برشـمرد و‬ ‫افـزود ‪ :‬رفـع نواقـص و راه انـدازی کشـتارگاه‬ ‫سـنتی شـهرداری امل و بهـره بـرداری از بازار‬ ‫جدید بنفشـه از برنامه های شـاخص سال ‪98‬‬ ‫ایـن سـازمان بوده کـه در اولویـت برنامه های‬ ‫اجرایـی سـال جـاری نیـز قـرار دارد ‪.‬‬ ‫مهـدوی فـر بـا اشـاره بـه بنـد ‪ 9‬اساسـنامه ‪،‬‬ ‫ایجـاد سـامانه امار و اطالعـات و پایش مربوط‬ ‫بـه میادیـن و بازارهـای میـوه و تـره بـار ‪،‬‬ ‫طراحـی نـرم افـزار جامـع مدیریـت بـازار را از‬ ‫برنامـه هـای اجرایـی سـال ‪ 99‬بیـان کـرد تـا‬ ‫بـا توسـعه بـازار و افزایـش کانـال هـای توزیع‬ ‫و فـروش و ارائـه خدمـات نویـن و باکیفیت در‬ ‫بازارهـا الگویـی مناسـب بـا افزایـش فرهنـگ‬ ‫خریـد و مصـرف بـرای شـهروندان ایجـاد شـود ‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫مسائل و مشکالت مسکن مهر رشت بررسی شد‬ ‫در بازدیـد شـهردار رشـت‪ ،‬نماینده دکتـر محمدباقر‬ ‫نوبخت و همچنین مدیر کل راه و شهرسـازی اسـتان‬ ‫گیلان از مسـکن مهـر رشـت مسـائل مختلـف این‬ ‫شـهرک بـزرگ مـورد بحث و بررسـی قـرار گرفت‪.‬‬ ‫بـه گـزارش واحـد خبـر مدیریـت ارتباطـات و امـور‬ ‫بیـن الملـل شـهرداری رشـت‪ ،‬دکتـر ناصـر حـاج‬ ‫محمـدی در جریـان ایـن بازدید مسـکن مهر رشـت‬ ‫را منطقـه ای نامیـد کـه نیازمنـد توجـه ویـژه اسـت‪.‬‬ ‫شـهردار رشـت گفت‪ :‬سـاکنان این منطقه با مسائلی‬ ‫روبـه رو هسـتند کـه باید بـه گونه ای بـرای رفع انها‬ ‫تالش کرد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫مثلا پـس از تندبـاد اخیـر سـربندی‬ ‫وی ادامـه داد‪:‬‬ ‫برخـی از سـاختمانهای مسـکن مهـر دچـار اسـیب‬ ‫دیدگی شـد‪.‬‬ ‫دکتـر حـاج محمـدی مسـاله اب‪ ،‬فاضالب‪ ،‬اسـفالت‬ ‫و‪ ...‬مسـکن مهـر رشـت را نیازمند توجه و رسـیدگی‬ ‫دانست‪.‬‬ ‫وی همچنیـن از پیگیریهـای محمدرضـا باقـری‬ ‫پـور بـرای حـل مسـائل موجـود مسـکن مهر رشـت‬ ‫قدردانـی کـرد‪.‬‬ ‫پیگیری شبانه نهضت گسترده بهسازی معابر شهری ساری‬ ‫بـه گـزارش پایگاه اطلاع رسـانی روابط عمومی سـازمان‬ ‫عمـران و بازافرینـی فضاهـای شـهری شـهرداری مرکـز‬ ‫مازنـدران‪ ،‬با تلاش اکیپ های مختلف عملیاتی سـازمان‬ ‫عمـران و در راسـتای سیاسـت مدیریت شـهری مبنی بر‬ ‫خودکفایـی در اجـرای پـروژه هـای عمرانـی‪ ،‬عملیـات‬ ‫بهسـازی مسـیر بلوار دریـا در حدفاصل محدوده شـهرک‬ ‫ششـصد دسـتگاه تـا دانشـگاه روزبهـان به صورت شـبانه‬ ‫اغاز شـده اسـت‪.‬‬ ‫سـازمان عمران در فاز اول اجرایی‪ ،‬با اسـتفاده از دسـتگاه‬ ‫اسـفالت تـراش‪ ،‬اقـدام به برداشـت بسـتر قدیمی مسـیر‬ ‫کرده اسـت‪.‬‬ ‫مسـیر پرتـردد ایـن بلـوار بـه واسـطه عزیمـت مسـافران‬ ‫و سـکونت حجـم گسـترده ای از شـهروندان سـاروی‪،‬‬ ‫مدیریـت شـهری را بـران داشـت تـا بـا ظرفیـت بالقـوه‬ ‫سـازمان عمـران‪ ،‬بـر عمـران و ابادانـی ایـن منطقـه بیفزایـد‪.‬‬ ‫بـه دنبـال اتمام فـاز اول عملیات اجرایی‪ ،‬مسـیر یادشـده‬ ‫تحـت عملیـات روکش اسـفالت قرار خواهـد گرفت ‪.‬‬ ‫شــرکت صنایــع کاغذســازی قائمشــهر (ســهامی عــام )در نظــر دارد جهــت تکمیــل پرســنل خــود از میــان افــراد واجــد‬ ‫شــرایط ســاکن در حــوزه اســتان مازنــدران برابــر جــدول ذیــل اقــدام بــه جــذب و بــکار گیــری نیــروی مــورد نیــاز از طریــق‬ ‫مصاحبـ�ه نمایـ�د‪.‬‬ ‫تالشـگران سـازمان عمـران تحـت تدابیـر شـدید واحـد‬ ‫ایمنـی و بهداشـت پـروژه مذکور را تا حصـول نتیجه الزم‬ ‫پیگیـری خواهنـد کرد‪.‬‬ ‫ردیف‬ ‫شغل‬ ‫سازمانی‬ ‫مدرک‬ ‫تحصیلی‬ ‫مورد نیاز‬ ‫رشته‬ ‫‪1‬‬ ‫سرپرست‬ ‫فروش‬ ‫کارشناسی‬ ‫مرتبط‬ ‫با فروش‬ ‫وبازرگانی‬ ‫‪2‬‬ ‫کارمند‬ ‫فروش‬ ‫کارشناسی‬ ‫مرتبط با‬ ‫فروش و‬ ‫بازرگانی‬ ‫تعداد‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫حداکثر‬ ‫سن‬ ‫سابقه‬ ‫کار‬ ‫جنسیت‬ ‫مالحضات‬ ‫‪35‬‬ ‫‪ 3‬سال‬ ‫زن‪/‬مرد‬ ‫سابقه کار (سابقه دارای حق بیمه پرداخت‬ ‫شده ) مرتبط با فروش تا سقف ‪ 5‬سال به‬ ‫حداکثر سن اضافه میشود‪.‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪ 1‬سال‬ ‫زن‪/‬مرد‬ ‫سابقه کار (سابقه دارای حق بیمه پرداخت‬ ‫شده ) مرتبط با فروش تا سقف ‪ 5‬سال به‬ ‫حداکثر سن اضافه میشود‬ ‫متقاضیــان بــه همــکاری از تاریــخ درج اگهــی حداکثــر تــا تاریــخ ‪ 1399/03/19‬همــه روزه از ســاعت ‪ 8‬الــی ‪ 14‬بــا مراجعــه بــه شــرکت‬ ‫صنایــع کاغذســازی قائمشــهر بــه ادرس ســیمرغ – شــهرک صنعتــی ســنگتاب‪ ،‬پــاک ‪ 35‬مــدارک درخواســتی شــامل کپــی کارت‬ ‫ملی‪،‬کپــی شناســنامه تمــام صفحــات‪ ،‬کارت پایــان خدمت(اقایــان)‪ ،‬پرینــت ســوابق بیمــه ای پرداخــت شــده و رزومــه کاری بــه همــراه‬ ‫یــک عــدد پوشــه ســفید تحویــل شــرکت نماینــد‪ .‬تلفــن تمــاس ‪ 01142175007‬داخلــی ‪601‬‬ ‫اقتصادی‬ ‫شمال‬ ‫گزارش‬ ‫گزارش‬ ‫دو شنبه ‪ 12/‬خرداد ‪ / 99‬شماره ‪619‬‬ ‫خرب‬ ‫خبر‬ ‫گزارش‪--‬خبر‬ ‫گزارش‬ ‫دکتر سعیدی در نشست با اعضای هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری کارکنان چوب وکاغذ مازندران‪:‬‬ ‫مهمترین کارهای اساسی شرکت چوب وکاغذ باید‬ ‫به شرکت سرمایه گذاری واگذار گردد‬ ‫امروز شرکت سرمایه گذاری جزیی از اصلی ترین بخشهای این‬ ‫شرکت بحساب می اید‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت چوب و کاغذ تامین منابع مالی و ایجاد اعتبار‬ ‫اسنادی را از طرف بانکها با حمایت چوب وکاغذ از اهم اقدامات‬ ‫خود دانست و افزود ‪ :‬می بایست تالش کرد ضمن جذب‬ ‫سرمایه گذار ‪ ،‬از اجرای طرحهای با بازده زیاد استقبال کرد ‪.‬‬ ‫نشسـت مشـترک اعضـا هیـات مدیـره‬ ‫شـرکت سـرمایه گـذاری کارکنـان چـوب‬ ‫وکاغـذ مازنـدران بـا دکتـر سـعیدی مدیـر‬ ‫عامـل شـرکت صنایـع چـوب وکاغـذ‬ ‫مازنـدران برگـزار گردیـد‪.‬‬ ‫در ایـن نشسـت ابتـدا فرقانی رییـس هیات‬ ‫مدیره شـرکت سـرمایه گـذاری ‪ ،‬ایجاد این‬ ‫شـرکت را بستری مناسـب برای اشتغال در‬ ‫منطقـه دانسـت و افـزود ‪ :‬تلاش خواهیـم‬ ‫نمـود تـا حـد ممکـن از فشـار مالـی بـه‬ ‫شـرکت صنایـع چـوب وکاغـذ مازنـدران‬ ‫بکا هیم ‪.‬‬ ‫رییـس هیـات مدیـره شـرکت سـرمایه‬ ‫گـذاری ایجـاد تعامـل بـا چـوب وکاغـذ را‬ ‫در راسـتای تولیـد مسـتمر بسـیار حیاتـی‬ ‫دانسـت و افـزود ‪ :‬برنامـه هایـی در دسـت‬ ‫اجـرا داریـم تا ضمـن تامین بخشـی از مواد‬ ‫اولیـه شـرکت ‪ ،‬در رفـع مشـکالت فنی نیز‬ ‫مشـارکت نماییـم‪.‬‬ ‫درادامـه ایـن جلسـه دکتـر سـعیدی مدیـر‬ ‫عامـل چـوب وکاغـذ مازنـدران ضمـن بـا‬ ‫اهمیـت دانسـتن حضـور شـرکت سـرمایه‬ ‫خبر‬ ‫گـذاری درامـور جـاری شـرکت از ایـن‬ ‫شـرکت بـه عنـوان بازویـی تاثیـر گـذار یاد‬ ‫کرد و خاطر نشـان سـاخت ‪ :‬امروز شـرکت‬ ‫سـرمایه گـذاری جزیـی از اصلـی تریـن‬ ‫بخشـهای ایـن شـرکت بحسـاب مـی ایـد‪.‬‬ ‫مدیرعامـل شـرکت چـوب و کاغـذ تامیـن‬ ‫منابـع مالـی و ایجـاد اعتبـار اسـنادی را از‬ ‫طـرف بانکهـا بـا حمایـت چـوب وکاغـذ از‬ ‫اهـم اقدامـات خـود دانسـت و افـزود ‪ :‬می‬ ‫بایسـت تلاش کـرد ضمـن جذب سـرمایه‬ ‫گـذار ‪ ،‬از اجـرای طرحهـای بـا بـازده زیـاد‬ ‫اسـتقبال کـرد ‪.‬‬ ‫وی دسـتیابی به تولید محصولـی با کیفیت‬ ‫را بـدون داشـتن برنامـه ای منظـم غیـر‬ ‫ممکـن دانسـت و از مدیـران ایـن شـرکت‬ ‫خواسـت تا در زمـان مناسـب در خدمت به‬ ‫ایـن شـرکت کوتاهـی ننماینـد ‪.‬‬ ‫در ادامـه ایـن جلسـه مدیـر عامـل و دیگر‬ ‫اعضـا ِی هیـات مدیـره شـرکت سـرمایه‬ ‫گـذاری کارکنـان بـه ارائـه نقطه نظـرات و‬ ‫راههـای بـرون رفـت از مشـکالت شـرکت‬ ‫چـوب وکاغـذ مازنـدران پرداختنـد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫ثبت نام نوبت سوم متقاضیان طرح اقدام ملی مسکن‬ ‫در صورت وجود ظرفیت خالی در گیالن‬ ‫جلسـه مدیریـت سـامانه طـرح اقـدام ملـی مسـکن‬ ‫راه وشهرسـازی گیلان بـا حضـور معاونـت مسـکن‬ ‫وسـاختمان وزارت راه وشهرسـازی وکارشناسـان‬ ‫مربوطـه به صـورت ویدیـو کنفرانس برگـزار واخرین‬ ‫وضعیـت اقدامـات انجـام شـده ایـن طرح در اسـتان‬ ‫گیالن بررسـی شـد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش اداره ارتباطـات واطلاع رسـانی راه‬ ‫وشهرسـازی گیلان ایـن جلسـه کـه بـا هـدف‬ ‫ضرورت تسـریع عملیـات اجرایی پروژه هـا و پاالیش‬ ‫متقاضیـان به منظـور تحقق اهداف و بهـره برداری از‬ ‫پـروژه ها و طرح مسـائل و مشـکالت احتمالی برگزار‬ ‫شـد‪ ،‬ضمـن بررسـی مـوارد مربـوط بـه طـرح اقـدام‬ ‫ملـی مسـکن‪ ،‬عملکـرد اسـتان ها نسـبت بـه تبیین‬ ‫موضوعـات طـرح اقـدام ملـی مسـکن بررسـی شـد‪.‬‬ ‫در این جلسـه مـاکان پدرام مدیرکل راه وشهرسـازی‬ ‫گیلان بـا ارائـه گزارشـی از اختصـاص ‪2700‬‬ ‫واحـد مسـکن مهـر در قالـب طـرح اقـدام ملـی بـه‬ ‫بخـش خصوصـی خـود مالـک خبـر داد وگفـت‪:‬‬ ‫تاکنـون در اسـتان گیلان ‪ 1738‬واحـد در قالـب‬ ‫تخصیـص اراضـی بـه بنیـاد مسـکن اسـتان بـه‬ ‫عنـوان کارگزارواگذارگردیـده اسـت و‪ 2010‬واحدنیز‬ ‫تسـهیالت بافـت فرسـوده وصنـدوق مسـکن یکـم‬ ‫پرداخـت شـده اسـت‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬پـس از پاالیـش متقاضیـان مرحلـه اول‬ ‫ودوم در صـورت وجـود ظرفیـت خالـی‪ ،‬از متقاضیان‬ ‫درنوبـت سـوم ثبـت نـام بعمـل خواهدامد‪.‬‬ ‫اگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و‬ ‫ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫حـوزه ثبتـی شهرسـتان سـاری برابـر رای شـماره‬ ‫‪ 139960310456002585‬مـورخ ‪ 99/2/23‬کـه در هیـات موضـوع‬ ‫قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند‬ ‫رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی منطقه ‪ 2‬سـاری تصرفات مالکانه حسـن‬ ‫خدابخشـی پالنـدی فرزنـد مهـدی بـه شـماره ملـی ‪2259854338‬‬ ‫نسـبت بـه ششـدانگ یک بـاب خانـه بـه مسـاحت‪1836/80‬متر مربع‬ ‫قسـمتی از پلاک ‪ -25‬اصلـی واقـع در قریـه قاجـار خیـل بخـش پنج‬ ‫ثبـت سـاری‪ .‬لـذا به منظور اطلاع عموم مراتـب در دو نوبـت به فاصله‬ ‫‪ 15‬روز اگهـی میشـود در صورتیکـه اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند‬ ‫مالکیـت اعتراضی داشـته باشـند میتواننـد از تاریخ انتشـار اولین اگهی‬ ‫بمـدت دو مـاه اعتـراض خـود را به این اداره تسـلیم پس از اخذ رسـید‬ ‫ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض دادخواسـت خـود را‬ ‫مرجـع قضایـی تقدیـم نمایند‪.‬بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مدت‬ ‫مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر‬ ‫خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪99/3/12‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم ‪99/3/27‬‬ ‫م الف‪19901489:‬‬ ‫حسن یوسفی‬ ‫مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو ساری‬ ‫‪5‬‬ ‫مدیرکل راه و شهرسازی استان گلستان ‪:‬‬ ‫متقاضیان طرح اقدام ملی در گلستان مدارک خود‬ ‫را تکمیل کنند‬ ‫مدیـرکل راه و شهرسـازی اسـتان گلسـتان به اندسـته‬ ‫از متقاضیانـی کـه در مرحلـه اول و دوم ثبـت نـام طرح‬ ‫اقـدام ملـی نسـبت بـه ثبت نـام اقـدام نمـوده اند گفت‬ ‫‪ :‬مـی بایسـت طبـق برنامـه زمانبنـدی بـا مراجعـه بـه‬ ‫سـایت ‪ tem.mrud.ir‬نسـبت بـه تکمیـل ثبـت نـام‬ ‫خـود اقـدام نمایند‪.‬‬ ‫بـه گـزارش اداره ارتباطات و اطالع رسـانی اداره کل راه‬ ‫و شهرسـازی اسـتان گلسـتان ‪ ،‬حسـین محبوبی افزود‪:‬‬ ‫متقاضیـان تایید شـده مرحلـه اول ثبت نام طـرح اقدام‬ ‫ملـی مسـکن که بـه هر دلیـل مدارک مـورد نیـاز را به‬ ‫اداره کل راه و شهرسـازی تحویـل نـداده انـد و یـا در‬ ‫سـامانه طـرح اقـدام ملی مسـکن بارگذاری ننمـوده اند‬ ‫بعـد از دریافـت پیامـک از طریـق سـامانه طـرح اقـدام‬ ‫ملی مسـکن مـی توانند بـا مراجعه به بخـش «پیگیری‬ ‫درخواسـت» در سـایت ‪ tem.mrud.ir‬نسـبت به این‬ ‫امر اقـدام نمایند‪.‬‬ ‫مدیـرکل راه و شهرسـازی گلسـتان تصریح کـرد ‪ :‬زمان‬ ‫مراجعـه هـر متقاضـی جهـت بارگـذاری مـدارک از‬ ‫طریـق پیامـک به ایشـان اعالم مـی گردد و الزم اسـت‬ ‫متقاضیـان صرفـا مطابـق با زمان اعالم شـده به سـامانه‬ ‫مراجعـه نمـوده و اقـدام بـه بارگـذاری مـدارک نمایند‪.‬‬ ‫محبوبـی اظهـار کـرد ‪ :‬همچنیـن کلیـه متقاضیان ثبت‬ ‫نـام شـده در مرحلـه دوم ثبـت نـام و نیز افـرادی که به‬ ‫دلیـل شـرایط فاصلـه گذاری اجتماعی ناشـی از شـیوع‬ ‫ویـروس کرونـا در فـاز دوم صرفـا کـد ملـی خـود را بـه‬ ‫سـامانه پیامکی طـرح اقدام ملی مسـکن ارسـال نموده‬ ‫انـد بـرای ثبت نام و بارگذاری مدارک از روز سـه شـنبه‬ ‫‪ 13‬خردادمـاه سـالجاری تـا اطلاع ثانوی مـی توانند با‬ ‫مراجعـه بـه بخش پیگیری درخواسـت در سـامانه طرح‬ ‫اقـدام ملی مسـکن به نشـانی ‪ tem.mrud.ir‬نسـبت‬ ‫بـه تکمیـل اطالعات ثبت نـام اقـدام نمایند‪.‬‬ ‫رئیس اداره ایمنی و حریم راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خبر داد ‪:‬‬ ‫احداث روشنایی نقطه ای در تقاطع های پرتردد‬ ‫جاده های مازندران‬ ‫رئیـس اداره ایمنـی و حریـم اداره کل راهـداری و حمـل و نقـل جـاده ای‬ ‫مازنـدران عنـوان نمـود‪ :‬بـه زودی عملیـات احـداث روشـنایی نقطـه ای در‬ ‫تقاطـع پرتـردد اسـتان بـا اعتبـاری بالـغ بـر ‪ 30‬میلیارد ریـال بـه زودی به‬ ‫اجـرا درمـی اید‪.‬‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل راهـداری و حمـل و نقـل جـاده ای‬ ‫اسـتان مازندران ‪ ،‬محسـن یمینی ضمـن اعالم این مطلب افـزود ‪ :‬مهمترین‬ ‫کارکرد سیسـتم های روشـنایی ایجاد دید اسـان و دقیق ‪ ،‬امکان تشـخیص‬ ‫وسـایل نقلیـه در فاصلـه مناسـب ‪ ،‬تشـخیص بـه موقـع موانـع ‪ ،‬عالئـم و‬ ‫تابلوهـای راهنمایـی و رانندگی در محورهاسـت‪.‬‬ ‫وی ادامـه داد ‪ :‬حداقـل مقدار مورد نیاز روشـنایی سـطح راه بسـتگی به نوع‬ ‫ان ‪ ،‬سـرعت و حجـم ترافیـک شـبانه راه ‪ ،‬وضعیـت مکانهـای اطـراف راه و‬ ‫کاربـری ان و همچنیـن میـزان عبور و مـرور عابرین پیـاده دارد ‪.‬‬ ‫یمینـی در ادامـه ضمن اشـاره به پیشـرفت فیزیکـی ‪ 95‬درصدی روشـنایی‬ ‫کمربنـدی نوشـهر بـه طـول ‪ 10‬کیلومتر افـزود ‪ :‬احـداث روشـنایی عاملی‬ ‫موثـر در جهـت ایمـن سـازی جاده ها اسـت‪.‬‬ ‫رئیـس اداره ایمنـی و حریـم اداره کل راهـداری و حمـل و نقـل جـاده ای‬ ‫مازنـدران همچنیـن از احـداث روشـنایی بـه طـول ‪9‬کیلومتـر در سـطح‬ ‫محورهـای اسـتان خاطـر نشـان سـاخت محورهـای پلیـس راه تا زیـر اب و‬ ‫سـوادکوه ‪ -‬کمربنـدی فریدونکنارو نوشـهر‪ -‬محورتنکابن ‪-‬نشـتارود–محور‬ ‫گهربـاران پـل نـکا چوب‪-‬محورگهربارانسـه راهیحیـات وحـش– محور سـه‬ ‫راهـی گهربـاران پـل الریم جویبار و محـور تاکام(شـکتا) از جمله محورهایی‬ ‫هسـتند کـه عملیـات روشـنایی در انهـا صـورت پذیرفت‪.‬‬ ‫گفتنـی اسـت بیـش از حـدود ‪ 400‬کیلومتـر از راه هـای مازنـدران دارای‬ ‫روشـنایی هسـتند‪.‬‬ ‫احیای چشمه سورت و‬ ‫چالش های اداری‬ ‫و اجتماعی سرمایه گذار‬ ‫ادامه از قبل‬ ‫یکـی از کارشناسـان را کـه مدتـی در پاموکالـه کار‬ ‫می کـرد بـه سـورت دعـوت کـردم و از مشـاوره های او‬ ‫بهـره می گیـرم‪ .‬همیـن چنـد هفتـه حفاظت از چشـمه‬ ‫باعـث شـده کـه اب به عمـده پلکان ها برسـد و چشـمه‬ ‫در مسـیر احیـا قـرار بگیـرد‪ .‬اگـر مـردم همراهـی کنند‬ ‫قطعـا تـا چنـد مـاه دیگـر دوبـاره سـورت بـه شـرایط‬ ‫خـوب خـودش برمی گـردد‪ .‬هـدف ایـن اسـت کـه از‬ ‫ایـن مجموعـه طبیعـی محل درامـدی برای همـه اهالی‬ ‫منطقـه ایجاد شـود و این فقط در صورت احیای چشـمه‬ ‫و محافظـت از ان امکان پذیـر اسـت‪.‬‬ ‫سـرمایه گذار بهره بـرداری از چشـمه سـورت اظهـار‬ ‫می کنـد‪ :‬در حـال حاضـر ‪ ۱۲‬نفـر از نیروهـای بومـی‬ ‫منطقـه در ایـن مجموعـه مشـغول بـه کار هسـتند و از‬ ‫محوطـه محافظـت می کننـد‪ .‬شـب ها نیـز سـه نگهبـان‬ ‫حضـور دارنـد‪ .‬فعلا حداکثـر ظرفیـت حضـور همزمـان‬ ‫افـراد در محوطـه ‪ ۲۰۰‬نفـر اسـت کـه بـا انجـام برخـی‬ ‫اقدامـات در اینـده افزایـش می یابـد‪ .‬دور تـا دور محوطه‬ ‫محصـور شـده و بازدیدکنندگان فقـط از ورودی محوطه‬ ‫می تواننـد پـس از تهیـه بلیـط وارد مجموعـه شـوند‪.‬‬ ‫اجـرای برنامه هـای جدیـد مدیریـت چشـمه سـورت‬ ‫همچنـان مخالفانـی در بیـن جامعـه بومـی و حتـی‬ ‫مسـافران دارد و ایـن موضـوع بـه گفتـه سـرمایه گذار‬ ‫پـروژه‪ ،‬سـرعت اجـرای طرح هـای جدیـد را کـم کـرده‬ ‫اسـت‪.‬‬ ‫بی توجهی به تهیه بلیت‬ ‫البتـه خشـته بـه مقاومـت بسـیاری از مسـافران بـرای‬ ‫پرداخـت نکـردن حـق ورودی نیـز اشـاره می کنـد و بـا‬ ‫انتقـاد از ایـن رفتـار مسـافران و گردشـگران می گویـد‪:‬‬ ‫مـردم و مسـافران سال هاسـت کـه حضـور رایـگان در‬ ‫چشـمه سـورت عـادت کردنـد و حـاال نمی خواهنـد‬ ‫بپذیرنـد ایـن چشـمه بـرای نگهـداری بـه هزینـه نیـاز دارد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشـان می کنـد‪ :‬سـاالنه ‪ ۵۰۰‬میلیـون تومـان‬ ‫بایـد بـرای بهره بـرداری از ایـن پـروژه اجـاره بپـردازم‪ .‬از‬ ‫طرفـی هزینه هـای جـاری محافظت از چشـمه هـم باید‬ ‫تامیـن شـود‪ .‬ضمـن ایـن کـه زیرسـاخت های محوطـه‬ ‫بـاداب سـورت هم باید گسـترش یابد‪ .‬همه ایـن اقدامات‬ ‫بایـد از فـروش بلیـت در ازای ارائـه خدمات تامین شـود‪.‬‬ ‫خدمـات را ارائـه کرده ایم و کماکان در حال انجام اسـت‪.‬‬ ‫امـا خیلی هـا در عیـن حـال کـه از ایـن فضـا و خدمـات‬ ‫ان بهـره می گیرنـد میلـی بـه پرداخـت هزینه هـای ان‬ ‫ندارنـد‪ .‬عـده ای هـم بـا نشـان دادن کارت های سـازمانی‬ ‫خـود سـعی می کننـد از دادن حـق ورودی خـودداری‬ ‫کننـد‪ .‬فعال شـاید حـدود ‪ ۷۰‬درصـد بازدیدکننـدگان با‬ ‫اصـرار و درگیـری بـدون تهیه بلیـط وارد می شـوند‪.‬‬ ‫بـه گفتـه ایـن سـرمایه گذار حـوزه گردشـگری‪ ،‬هفتـه‬ ‫گذشـته یـک گـروه حـدودا ً ‪ ۲۰‬نفـره از گردشـگران بـه‬ ‫دلیـل مقاومت نگهبانان بـرای جلوگیـری از ورود رایگان‬ ‫ان هـا بـه محوطـه سـورت‪ ،‬اقـدام بـه ضـرب و شـتم‬ ‫نگهبانـان کردنـد کـه پرونـده قضایـی علیـه خاطیـان‬ ‫تشـکیل شـده و در حـال پیگیـری اسـت‪.‬‬ ‫حضـور رایـگان در چشـمه سـورت طـی همـه سـال‬ ‫هـای اخیـر‪ ،‬بلیط فروشـی بـرای ایـن مجموعـه در دوره‬ ‫مدیریـت جدیـد را بـا مشـکل مواجـه کـرده اسـت‪.‬‬ ‫ناقالن زباله‬ ‫دغدغـه دیگـر مدیـر مجموعـه طبیعـی بـاداب سـورت‬ ‫بی توجهـی بازدیدکننـدگان بـه نظافـت محوطـه اسـت‪.‬‬ ‫خشـته می گویـد‪ :‬بـا ایـن کـه سـطل های زبالـه در‬ ‫محوطـه قـرار داده شـد‪ ،‬همچنـان هـر روز یـک تـا دو‬ ‫کیسـه زبالـه در محوطـه جمـع اوری می شـود که نشـان‬ ‫دهنـده بی توجهـی مسـافران بـه نظافـت محوطه اسـت‪.‬‬ ‫حتـی تابلوهـای الزم هـم در محوطه نصب شـده اسـت‪.‬‬ ‫امـا هـر روز انواع زباله مانند ته سـیگار‪ ،‬دسـتمال کاغذی‬ ‫و پالسـتیک انـواع خوراکـی را در محوطـه می بینیـم‬ ‫کـه رهـا شـده است‪.‬مشـکالت موجـود در ایـن مجموعه‬ ‫بـه همیـن مـوارد ختـم نمی شـود‪ .‬مسـافران و حتـی‬ ‫کارکنـان مجموعه همچنان در برخی مسـائل مشـکالت‬ ‫مشـترکی دارنـد که ناشـی از کمبـود زیرساخت هاسـت‪.‬‬ ‫نبـود سـرویس بهداشـتی و متصـل نبـودن محوطـه بـه‬ ‫شـبکه بـرق از مشـکالت مشـترک کارکنـان و مدیریـت‬ ‫مجموعه و مسـافران سـورت اسـت‪ .‬به گفته سرمایه گذار‬ ‫بهره بـرداری از چشـمه سـورت‪ ،‬دسـتگاه های ناظـر بـر‬ ‫فعالیـت سـرمایه گذار اجازه اسـتقرار کانکـس مدیریت و‬ ‫سـرویس بهداشـتی در نزدیکـی محوطـه را نمی دهنـد و‬ ‫بـه همین دلیل بخشـی از خدمات هنـوز در این محوطه‬ ‫ارائه نشـده اسـت‪.‬‬ ‫معضل سرویس بهداشتی‬ ‫خشـته می گویـد‪ :‬خدمـات ارائه شـده را در سـخت ترین‬ ‫شـرایط انجـام دادیـم و پیـش می بریم‪ .‬خودم شـب ها در‬ ‫ماشـین می خوابـم‪ .‬چـون بـه ما مجـوز اسـتقرار کانکس‬ ‫داده نشـد‪ .‬اعلام کـردم حاضـرم بـا هزینـه شـخصی‬ ‫کانکـس اداری و نگهبانـی در منطقـه مسـتقر کنـم و‬ ‫چنـد کانکـس سـرویس بهداشـتی هـم در محوطـه قرار‬ ‫دهـم‪ .‬امـا می گوینـد کانکس بایـد خـارج از محوطه ‪۷۱‬‬ ‫هکتـاری چشـمه یعنـی دسـت کم ‪ ۲‬کیلومتـر فاصلـه با‬ ‫محوطـه قـرار بگیرد‪.‬‬ ‫ایـن موضـوع را بسـیاری از مسـافرانی کـه بـه چشـمه‬ ‫سـورت سـفر می کننـد همـواره احسـاس کردنـد‪ .‬اما در‬ ‫شـرایطی کـه سـرمایه گذار بـرای طـرح انتخـاب شـده و‬ ‫مسـافران بایـد بـرای ورود بـه محوطه بلیط تهیـه کنند‪،‬‬ ‫نبـود سـرویس بهداشـتی برای ان هـا پذیرفتنی نیسـت‪.‬‬ ‫«فریـدون اریایـی» کارشـناس ارشـد هتلـداری‪ ،‬یکی از‬ ‫بازدیدکننـدگان چشـمه سـورت در روزهای اخیر اسـت‬ ‫کـه از ایـن وضعیـت انتقاد دارد و می گویـد‪ :‬تا چند هفته‬ ‫پیـش هیـچ اقدامـی در محوطه انجام نشـده بود و شـاید‬ ‫کسـی انتظـار نداشـت‪ .‬اما حـاال که شـاهد ایـن اقدامات‬ ‫خـوب توسـط سـرمایه گذار هسـتیم‪ ،‬ایجـاد سـرویس‬ ‫بهداشـتی هـم مـورد انتظار اسـت‪.‬‬ ‫وی می افزایـد‪ :‬نزدیک تریـن سـرویس بهداشـتی بـه این‬ ‫محوطـه حـدود ‪ ۲۰‬کیلومتـر بـا اینجـا فاصلـه دارد کـه‬ ‫اتفاقـا ان هم بسـته بود‪ .‬ایـن کمبود جای توجیـه ندارد‪.‬‬ ‫انتظـار داریـم بـرای رفـع ایـن مشـکل مشـهود هـر چه‬ ‫زودتـر اقدام شـود‪.‬‬ ‫خشـته می گویـد‪ :‬نزدیک تریـن زمینـی کـه بـرای‬ ‫خریـداری توانسـتم پیـدا کنم چهـار کیلومتر بـا محوطه‬ ‫فاصلـه دارد‪ .‬یعنـی کارکنـان مجموعـه یـا مسـافری‬ ‫کـه بـرای بازدیـد از چشـمه می ایـد اگـر بـه سـرویس‬ ‫بهداشـتی نیاز داشـته باشـند باید چهار کیلومتـر را طی‬ ‫کننـد و برگردنـد‪ .‬ایـن شـکل ارائـه خدمـات بـرای یک‬ ‫مجموعـه گردشـگری مناسـب نیسـت‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫فرهنگی ورزشی‬ ‫دو شنبه ‪ 12/‬خرداد ‪ / 99‬شماره ‪619‬‬ ‫گزارش‬ ‫خرب گلستان‬ ‫اول تیر؛ اغاز نوبت دهی‬ ‫سنجش سالمت کالس اولی ها‬ ‫و نواموزان‬ ‫بـه گـزارش اداره اطلاع رسـانی و روابـط عمومـی اموزش و‬ ‫پرورش گلسـتان‪ ،‬رضـوان حکیم زاده معاون امـوزش ابتدایی‬ ‫وزارت امـوزش و پـرورش و مسـئول سـتاد ثبت نـام وزارت‬ ‫امـوزش و پـرورش در سـال تحصیلـی جدیـد در نشسـت‬ ‫خبـری خـود با اصحاب رسـانه گفـت‪ :‬با تاکید وزیـر اموزش‬ ‫و پـرورش بـا وجـود شـرایط خـاص حاکـم بـر کشـور‪ ،‬تمام‬ ‫رویه هـای موضـوع ثبت نـام سـرموعد مقـرر انجـام شـد‬ ‫تـا تاخیـری در برنامه هـا ایجـاد نشـود لـذا جلسـات سـتاد‬ ‫ثبت نـام انجام و برگزار شـد و ‪ ۲۹‬اردیبهشـت دسـتورالعمل‬ ‫ثبت نـام دانش امـوزان بـه مـدارس سراسـر کشـور از سـوی‬ ‫وزیـر امـوزش و پـرورش ابالغ شـد‪.‬‬ ‫وی بـا بیـان اینکـه امسـال معاونـت ابتدایـی بـه عنـوان‬ ‫مسـئول سـتاد ثبت نـام تعییـن شـده اسـت و بـا توجـه بـه‬ ‫شـرایط موجود سـعی کردیم در دسـتورالعمل شـرایط کرونا‬ ‫لحـاظ شـود گفت‪ :‬دسـتورالعمل امسـال با توجه به شـرایط‬ ‫بحران کرونا تنظیم شـده اسـت‪ .‬در این دسـتورالعمل تاکید‬ ‫داریـم کـه ثبت نام صرفا یـک فرایند اداری نیسـت بلکه یک‬ ‫رویـداد تربیتی اسـت بـه ویژه بـرای دانش اموزانـی که برای‬ ‫اولیـن بار وارد مدرسـه می شـوند‪.‬‬ ‫معـاون اموزش ابتدایـی وزارت اموزش و پـرورش گفت‪ :‬اول‬ ‫خـرداد شـروع فراینـد ثبت نـام بـود کـه سـتاد ثبت نـام در‬ ‫اسـتان ها تشـکیل شـد و امسـال پیش بینی کردیم با توجه‬ ‫بـه تـداوم شـرایط فعلـی در مهرمـاه ترتیبی اتخاذ شـود که‬ ‫بـا اسـتفاده از بسـتر فنـاوری و تکمیل ثبت نـام کالس ها در‬ ‫فضـای شـاد نیـز تشـکیل شـود‪ .‬در حقیقـت امسـال دونوع‬ ‫ثبت نـام در فضـای حقیقـی و کالس و بخشـی در فضـای‬ ‫شـاد داریم‪.‬‬ ‫حکیـم زاده گفـت‪ :‬بـا توجـه بـه پیـش بینـی ثبت نام هـا‪،‬‬ ‫ایـن موضـوع بـرای کالس اولی هـا در دو مرحلـه اسـت لـذا‬ ‫ضـرورت دارد تمـام ایـن دانش امـوزان در طـرح سـنجش‬ ‫اولیـه شـرکت کننـد‪ .‬بـا توجه بـه اعالم سـازمان امـوزش و‬ ‫پرورش اسـتثنایی فرایند سـنجش از اول تیر شـروع می شود‬ ‫لـذا از اول تیـر نوبت دهی سـنجش سلامت کالس اولی ها و‬ ‫نوامـوزان پیـش دبسـتانی اغـاز خواهد شـد‪.‬‬ ‫وی همچنیـن خبـر داد براسـاس مـاده ‪ ۱۸‬اییـن نامـه‪،‬‬ ‫ثبت نـام دوره اول و دوم متوسـطه از نیمـه تیـر تـا پایـان‬ ‫مـرداد خواهـد بـود‪ .‬وی گفـت‪ :‬در دسـتورالعمل ثبت نـام بر‬ ‫نـکات تربیتی و رعایـت اصل تکریم خانواده ها در سـتادهای‬ ‫ثبت نـام و مدارس تاکید شـده همچنین ضـرورت هماهنگی‬ ‫با سـتادهای اسـتانی مدیریت کرونا نیز در این دسـتورالعمل‬ ‫مـورد توجه اسـت‪.‬‬ ‫حکیـم زاده اضافـه کـرد‪ :‬پیـش بینـی می کنیـم حـدود یک‬ ‫میلیـون و ‪ ۵۷۲‬هـزار و ‪ ۲۰۸‬دانش امـوز پایـه اول داشـته‬ ‫باشـیم‪ .‬در ایـن صـورت یـک رشـد ‪ ۴.۲‬درصـدی نسـبت به‬ ‫سـال جـاری را شـاهد خواهیـم بود‪ .‬هـدف گـذاری افزایش‬ ‫‪ ۶۰‬درصـدی سـنجش سلامت کـودکان پیش دبسـتانی را‬ ‫نیـز داریم‪.‬‬ ‫وی همچنیـن افـزود‪ :‬معاونت هـای امـوزش ابتدایـی‪ ،‬مرکـز‬ ‫ارزیابی عملکرد و رسـیدگی به شـکایات پاسخگوی شکایات‬ ‫احتمالی والدین هسـتند‪.‬‬ ‫حکیـم زاده در ادامـه دربـاره کیفیـت امـوزش در سـال‬ ‫تحصیلـی جـاری عنوان کـرد‪ :‬تاکید کردیم مدیـران مدارس‬ ‫بـر یادگیـری مهارت هـای خواندن‪ ،‬نوشـتن و حسـاب کردن‬ ‫نظـارت کننـد‪ .‬اموزش هـای تلویزیونی ادامـه دارد و تدابیری‬ ‫نیـز بـرای تقویـت ایـن یادگیری ها اندیشـیده شـده اسـت‪.‬‬ ‫معـاون امـوزش ابتدایـی وزارت امـوزش و پـرورش دربـاره‬ ‫زمـان صـدور کارنامـه دانش امـوزان در پایـان بیـان کـرد‪:‬‬ ‫ایـن امـر بـه شـورای مدرسـه محـول شـده اسـت‪ .‬هرزمانی‬ ‫معلـم مدرسـه با تایید شـورای مدرسـه به این نتیجه برسـد‬ ‫کـه فراینـد امـوزش کامـل شـده نتایـج کیفـی توصیفـی‬ ‫دانش امـوز می توانـد ثبـت و بـه خانواده هـا اطلاع داده شـود‪.‬‬ ‫برگزاری پنجاه و هفتمین جلسه انجمن کتابخانه های عمومی مازندران؛‬ ‫کتابخانه سبز با ساختمان انرژی صفر‬ ‫در ساری احداث می شود‬ ‫پنجـاه و هفتمیـن جلسـه انجمـن کتابخانـه هـای‬ ‫عمومـی مازنـدران بـا حضور اسـتاندار و سـایر اعضا‬ ‫در اسـتانداری مازنـدران برگـزار شـد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل کتابخانـه‬ ‫هـای عمومـی مازنـدران‪ ،‬پنجـاه و هفتمین جلسـه‬ ‫انجمـن کتابخانـه هـای عمومـی اسـتان بـا حضـور‬ ‫احمـد حسـین زادگان‪ ،‬اسـتاندار مازندران‪ ،‬حسـین‬ ‫حسـن نـژاد‪ ،‬معـاون سیاسـی‪ ،‬امنیتـی و اجتماعی‬ ‫اسـتانداری‪ ،‬ارزو ولیپـور‪ ،‬مدیـرکل کتابخانـه هـای‬ ‫عمومـی‪ ،‬علیرضـا سـعدی پـور‪ ،‬مدیرکل امـوزش و‬ ‫پـرورش‪ ،‬عبـاس زارع‪ ،‬مدیـرکل فرهنـگ و ارشـاد‬ ‫اسلامی‪ ،‬محمـد محمـدی تاکامـی‪ ،‬مدیـرکل دفتر‬ ‫امـور شـهری و شـوراهای اسـتانداری و امیـن اهلل‬ ‫ازادیـان‪ ،‬مدیـرکل سـازمان اسـناد و کتابخانه ملی‪،‬‬ ‫در اسـتانداری مازنـدران برگـزار شـد‪.‬‬ ‫حسـین زادگان‪ ،‬اسـتاندار مازندران در ایـن دیدار با‬ ‫قدردانـی از زحمـات کتابـداران در برگزاری دهمین‬ ‫جشـنواره کتابخوانی رضوی که در شـرایط تعطیلی‬ ‫کتابخانـه هـا در فضـای مجـازی برگزار مـی گردد‪،‬‬ ‫اظهـار داشـت‪ :‬همـه فرمانـداران و مدیران دسـتگاه‬ ‫هـای اجرایـی بـرای کمـک به هر چـه بهتـر برگزار‬ ‫شـدن ایـن جشـنواره مهـم فرهنگـی بایـد تلاش‬ ‫کنند ‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬برنامـه اداره کل کتابخانـه هـا برای ورود‬ ‫مسـئله کتابخوانـی در عرصه گردشـگری شایسـته‬ ‫تقدیـر اسـت و طرحـی کـه بـرای تجهیـز اقامتـگاه‬ ‫هـای بومگردی به قفسـه هـای کتاب بـا موضوعات‬ ‫محیـط زیسـت‪ ،‬منابـع طبیعـی‪ ،‬گردشـگری و‬ ‫هنـر ارائـه شـد‪ ،‬بعنـوان مصوبـه ایـن جلسـه‪ ،‬الزم‬ ‫االجراسـت‪.‬‬ ‫اسـتاندار مازنـدران با اشـاره بـه مکاتباتی کـه برای‬ ‫تامیـن اعتبـار جهـت تکمیـل کتابخانـه مرکـزی‬ ‫اسـتان در سـاری انجـام شـده اسـت‪ ،‬تاکیـد کـرد‪:‬‬ ‫اغـاز رونـد مطالعالتـی احـداث کتابخانـه سـبز بـا‬ ‫سـاختمان انـرژی صفـر در یکـی از بوسـتان هـای‬ ‫خیر سـازنده ان‬ ‫سـاری که با تامین زمین و تعیین ّ‬ ‫همـراه شـده‪ ،‬امـر مبارکی اسـت کـه باید بـا کمک‬ ‫اداره کل امـور شـهری و شـوراهای اسـتانداری هـر‬ ‫چـه سـریعتر وارد فـاز اجرایـی و عملیاتـی شـود‪.‬‬ ‫ارزو ولیپـور‪ ،‬مدیـرکل کتابخانـه هـای عمومـی‬ ‫اسـتان هـم در ابتـدای ایـن جلسـه بـا بیـان اینکه‬ ‫کتابـداری در زمـان تعطیلـی کتابخانـه هـا‪ ،‬تعطیل‬ ‫نبـود‪ ،‬به بخش هایـی از فعالیت های کتابـداران در‬ ‫ایـن مـدت اشـاره کـرد و اجـرای پویش هـای ملی‬ ‫کتابخوانـی و شـارژ کتـاب بـه بیمارسـتان هـا برای‬ ‫کادر درمـان و پرسـتاران بیمارسـتان هـا را از جمله‬ ‫مهمتریـن ایـن اقدامات دانسـت‪.‬‬ ‫وی بـا قدردانـی از خیریـن فرهنگی که همـواره در‬ ‫کمـک بـه کتابخانـه هـا سـنگ تمـام گذاشـته اند‪،‬‬ ‫اظهـار داشـت‪ :‬کتابخانـه هـای عمومـی در قضیـه‬ ‫کمـک مومنانه با جدیت ورود کـرد و با تامین ‪350‬‬ ‫میلیـون تومـان برای خانـواده های بـی بضاعتی که‬ ‫بیشترشـان از اعضـای کتابخانه ها بودنـد‪ ،‬این طرح‬ ‫مومنانـه را اجـرا کرد‪.‬‬ ‫ولیپـور بـا بیان اینکه بـا برگزاری دهمین جشـنواره‬ ‫کتابخوانـی رضـوی‪ ،‬اشـتیاق مـردم بـه زیـارت امام‬ ‫رضـا(ع) در زمانـی که امـکان زیارت وجود نداشـت‬ ‫را بـه سـمت کتابخوانـی رضـوی کشـانده ایـم‪،‬‬ ‫اسـتقبال مـردم از ایـن دوره از جشـنواره را بسـیار‬ ‫خـوب توصیـف کـرد و گفـت‪ :‬امیدواریـم بتوانیم با‬ ‫همـکاری دسـتگاه های اجرایـی مرتبـط‪ ،‬در ترویج‬ ‫سـیره رضـوی بـا محوریـت کتـاب بیـش از پیـش‬ ‫موفق باشـیم‪.‬‬ ‫مدیـرکل کتابخانـه هـای عمومی اسـتان همچنین‬ ‫توضیحاتـی در رابطـه با اجرای طـرح کتابخوانی در‬ ‫اقامتـگاه هـای بومگـردی و احـداث کتابخانه سـبز‬ ‫خبر‬ ‫در مازنـدران ارائـه داد و اذعـان داشـت‪ :‬ایـن طـرح‬ ‫هـا بـرای نخسـتین بار در کشـور اجرا خواهند شـد‬ ‫و امیدواریـم نخسـتین کتابخانـه سـبز در کشـور را‬ ‫کـه یکـی از اولیـن سـاختمان های انـرژی صفر هم‬ ‫محسـوب مـی شـود‪ ،‬بـا مشـارکت یکـی از خیرین‬ ‫محتـرم‪ ،‬احـداث کنیم‪.‬‬ ‫محمـد محمـدی تاکامـی‪ ،‬مدیـرکل امور شـهری و‬ ‫شـوراهای اسـتانداری هم در توضیح کتابخانه سـبز‬ ‫اظهار داشـت‪ :‬ایـده واصل مصرف انرژی خالص صفر‬ ‫بـه دلیل اینکـه برداشـت از انرژی هـای تجدیدپذیر‬ ‫وسـیله و راهـکاری برای حـذف االینده ها و گازهای‬ ‫گلخانه ای اسـت‪ ،‬توجه بسـیاری را بـه خود معطوف‬ ‫داشته اسـت؛ امـروزه طرح هـای مرتبـط بـا اصـول‬ ‫انـرژی صفـر به دلیـل افزایـش هزینه های سـوخت‬ ‫هـای فسـیلی و تاثیـرات مخـرب ان هـا بـر روی‬ ‫محیـط زیسـت و شـرایط اب و هوایـی و برهم زدن‬ ‫تعـادل اکولوژیـک بسـیار کاربـردی و از محبوبیـت‬ ‫خاصـی بر خـوردار شده اسـت‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬ایـن سـاختمان ها می تواننـد از شـبکه‬ ‫تامیـن انـرژی جـدا ومسـتقل باشـد بدیـن ترتیـب‬ ‫انـرژی بـه صـورت محلـی و از طریـق ترکیبـی‬ ‫از فناوری هـای تولیـد انرژی هـای نـو از قبیـل‬ ‫خورشـیدی‪ ،‬بادی و بیوسـوخت ها تامیـن می گردد‪.‬‬ ‫ان در حالیسـت کـه بـا اسـتفاده از تکنولوژی هـای‬ ‫خـاص بـرای سیسـتم های روشـنایی و گرمایـش و‬ ‫سـرمایش فـوق پربـازده در مصـرف هـر چـه کمتر‬ ‫انـرژی تلاش شده اسـت‪ .‬بـه عبـارت دیگـر در یک‬ ‫سـاختمان انـرژی صفـر قبـل از تولیـد انـرژی پاک‬ ‫بـه بهینه سـازی مصـارف انـرژی در بخش هـای‬ ‫مختلف سـاختمان پرداخته شده اسـت و با اسـتفاده‬ ‫هوشـمندانه از تکنولـوژی تجدیدپذیر تعـادل میان‬ ‫تولیـد و مصـرف انـرژی برقـرار می کنـد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫مدیرکل اموزش و پرورش استان گیالن منصوب کرد‪:‬‬ ‫روسای ادارات اموزش و پرورش شفت‬ ‫و کوچصفهان‬ ‫پژوهش های جهاد دانشگاهی‬ ‫مسیر جهش تولید را هموار‬ ‫می کند‬ ‫عبدالرضـا چراغعلـی‪ ،‬در ائیـن تودیـع و معارفه‬ ‫رئیـس جهـاد دانشـگاهی گلسـتان‪ ،‬اظهارکـرد‪:‬‬ ‫ائیـن معارفـه و تودیـع دو مدیـری اسـت کـه از‬ ‫سـرمایه های جوان اسـتان هسـتند‪.‬وی افـزود‪ :‬در‬ ‫شـرایط سـخت کشـور به ایـن نهادهـای انقالبی‬ ‫کـه با سیاسـت ها و فرامیـن و برنامه های حضرت‬ ‫امام (ره) بنیان گذاشـته شـده اند‪ ،‬چشـم دوخته‬ ‫ایم‪.‬‬ ‫چراغعلـی بـا اشـاره بـه شـرایط سـخت کشـور‪،‬‬ ‫گفـت‪ :‬تحریم هـای ظالمانـه ای بـه سـرکردگی‬ ‫امریـکا در جلوگیـری از صـادرات نفـت و واردات‬ ‫کاالهـای ضـروری شـکل گرفته و ایـن امر عرصه‬ ‫سـختی را بـرای مدیریـت ایجـاد کـرده اسـت‪.‬‬ ‫وی بیـان کـرد‪ :‬مـردم کـه در چهار دهه گذشـته‬ ‫همـواره بـار نظـام بـر دوش ان هـا بوده‪ ،‬شـرایط‬ ‫سـختی را می گذراننـد که مهم تریـن ان وضعیت‬ ‫اقتصادی کشـور اسـت‪.‬‬ ‫چراغعلـی تصریـح کـرد‪ :‬علیرغـم تمـام‬ ‫فداکاری هایـی که صـورت می گیـرد‪ ،‬در صادرات‬ ‫نفـت دچـار چالـش جـدی هسـتیم‪.‬‬ ‫وی گفـت‪ :‬کشـوری جـوان بـا شـالوده انقالبـی و‬ ‫جوانانـی متعهـد داریـم کـه بایـد بـا همگرایـی و‬ ‫همفکـری یکدیگـر و بـا هدایـت داهیانـه رهبـر‬ ‫معظـم انقلاب در سـال جهـش تولیـد‪ ،‬از ایـن‬ ‫مراحـل سـخت عبـور کنیـم‪.‬‬ ‫چراغعلـی تصریـح کـرد‪ :‬یقینـاً نقـش جهـاد‬ ‫دانشـگاهی بـا توجـه به سیاسـت های ایـن نهاد و‬ ‫پـرورش روحیه خودباوری در نسـل جوان پررنگ‬ ‫بـوده و بایـد از تمـام همـت خـود در راسـتای‬ ‫اقدامـات موثر در تولید و اشـتغال و جهش علمی‬ ‫بهـره بگیرد‪.‬‬ ‫شمال‬ ‫بـه گـزارش اداره اطلاع رسـانی و روابـط عمومـی‬ ‫اداره کل امـوزش و پـرورش اسـتان گیلان‪ ،‬نـادر‬ ‫جهـان ارای در مراسـم معارفـه « صغـری شـاد » بـه‬ ‫مدیریـت اداره امـوزش و پرورش شهرسـتان شـفت با‬ ‫اشـاره بـه سیاسـت هـای دولـت در اسـتفاده بهینه از‬ ‫ظرفیـت هـای جوانـان و بانـوان اظهار داشـت‪ :‬یکی از‬ ‫مصادیـق بـارز توسـعه نیـروی انسـانی اسـت و تقویت‬ ‫جایـگاه جوانـان و نقـش بانـوان در مدیریت اموزشـی‬ ‫از راهبردهـای دولـت اسـت‪ .‬وی خاطرنشـان کـرد‪ :‬در‬ ‫‪ 23‬مـاه گذشـته بـا تقویت بهره گیـری از قابلیت های‬ ‫جوانـان‪ ،‬سـن مدیـران امـوزش و پـرورش اسـتان ‪5‬‬ ‫سـال کاهـش یافته اسـت‪ .‬مدیرکل امـوزش و پرورش‬ ‫اسـتان گیلان بـا تقدیـر از حسـن امیـدزاده معلـم‬ ‫فـداکار شـفتی اظهـار داشـت‪ :‬شـفت در پهنـه گیالن‬ ‫باالترین میزان جمعیت روسـتا نشـین را دارد که باید‬ ‫نسـبت بـه کاهـش محرومیت هـای اموزشـی اهتمام‬ ‫داشـته باشـیم‪.‬صغری شـاد رئیـس جدیـد امـوزش و‬ ‫پرورش شهرسـتان شـفت دارای مدرک لیسـانس امور‬ ‫تربیتـی و ‪ 25‬سـال سـابقه کاری اسـت‪ .‬وی پیـش از‬ ‫ایـن بـه مـدت دو سـال معاونـت پرورشـی و تربیـت‬ ‫بدنـی اداره امـوزش و پـرورش شـفت را برعهـده داشـت‪.‬‬ ‫معارفـه رئیـس جدیـد امـوزش و پـرورش بخـش‬ ‫کو چصفهـا ن‬ ‫مدیـرکل امـوزش و پـرورش اسـتان گیلان در ایین‬ ‫معارفـه رئیـس جدیـد امـوزش و پـرورش بخـش‬ ‫کوچصفهـان کـه در سـالن اجتماعـات ایـن اداره‬ ‫برگـزار شـد‪ ،‬اظهار داشـت‪ :‬مسـئولیت هـای اجرایی‬ ‫توفیقـی اسـت کـه به امانـت در اختیار ماسـت و باید‬ ‫بـا تخصص و تعهـد در ایفای هر چـه بهتر نقش های‬ ‫خـود بکوشـیم‪.‬وی بـا اشـاره به برخـی ویژگـی های‬ ‫برجسـته مدیـران ماننـد‪ :‬بـا انگیـزه بـودن و داشـتن‬ ‫مهـارت هـای الزم در حـوزه های مرتبط خاطرنشـان‬ ‫کـرد‪ :‬بایـد از همـه ظرفیت هـای همکاران اموزشـی‬ ‫و اداری بـرای ارتقـا جایـگاه حوزه امـوزش و پرورش‬ ‫اسـتفاده شـود‪ .‬مدیـرکل امـوزش و پـرورش اسـتان‬ ‫گیلان بـا تاکیـد بـر نامگـذاری شـعار سـال توسـط‬ ‫مقـام معظـم رهبـری بـه نـام جهـش تولید بـر نقش‬ ‫امـوزش و پـرورش در تحقق این شـعار خاطر نشـان‬ ‫کـرد که جهـش تولید در نگاه عامه‪ ،‬تولید کاال اسـت‬ ‫امـا در کنـار تولیـد کاال‪ ،‬تولیـد خدمات اموزشـی نیز‬ ‫بایـد مـد نظـر قـرار گیرد ‪.‬‬ ‫جابـر دادفر با ‪ 10‬سـال سـابقه در امـوزش و پرورش‪،‬‬ ‫دانشـجوی تـرم ‪ 5‬مقطـع دکتـری مدیریـت دولتـی‬ ‫گرایـش منابـع انسـانی اسـت‪ .‬وی پیـش از ایـن‬ ‫ریاسـت اداره پیشـگیری از اسـیب هـای اجتماعـی‬ ‫اداره کل امـوزش و پـرورش اسـتان گیلان را عهـده‬ ‫دار بـود‪.‬ش‬ ‫مدیرکل اموزش وپرورش مازندران مطرح کرد‪:‬‬ ‫نظم بخشیدن به امور مالی در جهت ارتقاء عدالت توزیعی‬ ‫بـه گـزارش اداره اطلاع رسـانی و روابـط عمومـی اموزش‬ ‫و پـرورش مازنـدران؛ «علیرضـا سـعدی پـور» در نشسـت‬ ‫تبیین سیاسـتگذاری معاونت پشـتیبانی اموزش و پرورش‬ ‫مازنـدران کـه ظهـر امـروز در بابلسـر برگزار شـد‪ ،‬بـا بیان‬ ‫اینکـه معاونـت توسـعه مدیریـت و پشـتیبانی قلـب تپنده‬ ‫امـوزش و پرورش اسـت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در حـوزه مالی و بقیه‬ ‫حـوزه هـا نمی تـوان همچـون گذشـته سـنتی عمـل کرد‬ ‫بلکـه بایـد شـیوه جدیـد و تغییـرات جدید صـورت پذیرد‪.‬‬ ‫وی بـا بیـان اینکـه بـرای رسـیدن بـه هـدف بایـد تلاش‬ ‫کـرد‪ ،‬افـزود‪ :‬بخش هـای اموزشـی و تقویتـی و مالـی و‬ ‫اداری نیازمنـد تغییـر نـگاه و نگـرش اسـت زیـرا اگـر نگاه‬ ‫جدیـد بـه داشـته های اموزشـی و پـرورش بـا ظرفیـت‬ ‫بالقـوه اقتصـادی و مالـی بیاندازیـم می تـوان انهـا را بـه‬ ‫بالفعـل تبدیـل کـرد و در ارائـه خدمـات رسـانی مطلـوب‬ ‫بـه همـکاران در بخش هـای مختلـف بـه موفقیت هـای‬ ‫چشـمگیر دسـت یافت‪.‬سـعدی پـور خاطرنشـان کـرد‪:‬‬ ‫افـراد خوشـفکر ایـن حـوزه بایـد از حالت هـای سـنتی و‬ ‫طرح هـای عجوالنـه پرهیـز کـرده و بـا ایجـاد کمیتـه ای‬ ‫اختصاصـی متشـکل از افـراد خبـره‪ ،‬راه کارهـای قانونـی‬ ‫جهت پیشـبرد اهـداف را ارائه کنند‪ .‬کمیته هـای اقتصادی‬ ‫بـا اسـتفاده از افـراد خلاق و بـا اسـتعداد حـوزه اقتصادی‬ ‫در مناطـق و شهرسـتان ها تشـکیل دهیـد تا سـطح منابع‬ ‫مالـی افزایـش یابـد‪ .‬مـا یـک خانواده ایـم و بایـد حرفهـا را‬ ‫بـدون واهمـه بیـان کـرده و بـا یکدیگـر مشـورت و تعامل‬ ‫کنیم‪.‬این مسـئول با بیـان اینکه اموزش و پـرورش جایگاه‬ ‫خـود را تاکنـون نتوانسـته بـه نحـو احسـن معرفـی کنـد‪،‬‬ ‫گفـت‪ :‬طبـق فرمایش رهبـر انقالب امـوزش و پرورش یک‬ ‫دسـتگاه تولید کننده اسـت‪ .‬بهترین افراد و برجسـته ترین‬ ‫اندیشـه ها بـرای امـوزش و پـرورش بـه طـرح و ایده هـای‬ ‫نـاب بپردازنـد‪ .‬باید سـطح و جایـگاه اموزش و پـرورش به‬ ‫جامعـه بـه درسـتی و کامل معرفی شـده و بـا عملکردمان‬ ‫طالیـه دار و پیشـقراول امـور اموزشـی‪ ،‬تربیتـی‪ ،‬اداری و‬ ‫مالـی باشـیم‪.‬مدیرکل اموزش و پـرورش مازنـدران با بیان‬ ‫اینکـه اگر توانسـتیم تمـام ظرفیتهـا را به خدمـت بگیریم‬ ‫مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان گلستان خبر داد‪:‬‬ ‫گام بلند اوقاف برای خانه دار شدن ‪ ۵۰۰‬خادم اماکن مذهبی گلستان‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی سـازمان اوقـاف و امـور خیریه‬ ‫از گلسـتان حجـت االسلام روح اهلل سـلیمانی فـرد اظهـار‬ ‫کـرد‪ :‬بـا عنایـت بـه مصوبه شـورای عالی مسـکن اسـتان و‬ ‫تفاهمنامـه ای کـه بین اوقـاف و امور خیریه اسـتان و بنیاد‬ ‫مسـکن منعقـد شـد خـدام اماکن مذهبـی فاقد مسـکن از‬ ‫تسـهیالت مسـکن ارزان قیمـت بهـره مند می شـوند‪.‬‬ ‫مدیـرکل اوقـاف و امـور خیریـه اسـتان گلسـتان بـا بیـان‬ ‫اینکـه حـدود یـک هـزار و ‪ ۴۰۰‬خـادم در بقـاع متبرکه در‬ ‫سـطح اسـتان فعالیـت مـی کننـد‪ ،‬ادامـه داد‪ :‬میـزان ایـن‬ ‫تسـهیالت ‪ ۴۰‬میلیـون تومـان بـا کارمـزد چهـار درصـد و‬ ‫بازپرداخت ‪ ۱۵‬سـاله در نظر گرفته شـده اسـت و همچنین‬ ‫این تسـهیالت سـه سـال تنفس دارد‪ .‬وی گفـت‪ :‬همچنین‬ ‫ایـن افـراد از تسـهیالت بالعـوض ‪ ۲۵‬میلیـون تومانـی‬ ‫نیـز بهـره منـد مـی شـوند و ضمانـت بـرای دریافـت ایـن‬ ‫تسـهیالت نیـز بـه صـورت زنجیـره ای در نـزد بانـک های‬ ‫عامـل قابـل پذیـرش اسـت‪.‬مدیرکل اوقـاف و امـور خیریه‬ ‫اسـتان گلسـتان خاطرنشـان کـرد‪ :‬تهیـه نقشـه و نظـارت‬ ‫بـر رونـد سـاخت ایـن واحدهـای مسـکونی نیز بـه صورت‬ ‫رایـگان بـرای ایـن افـراد انجـام می شـود و تا هفتـه اینده‬ ‫خدامـی که متقاضی هسـتند مـی توانند بـه ادارات اوقاف و‬ ‫امـور خیریه شهرسـتان هـا مراجعه کنند و نسـبت به ثبت‬ ‫نـام در ایـن طـرح اقـدام کنند‪.‬‬ ‫حجـت االسلام سـلیمانی فـرد بـا بیـان اینکه پیـش بینی‬ ‫مـی شـود کـه در این طرح ‪ ۵۰۰‬نفر مشـارکت کننـد‪ ،‬ابراز‬ ‫داشـت‪ :‬بـا توجـه بـه قـول هـای داده شـده در اجـرای این‬ ‫طـرح امیدواریـم خـدام از مسـکن مناسـب و ترجیحـا در‬ ‫بافـت هـای روسـتایی اسـتان گلسـتان بهره مند شـوند‪.‬‬ ‫یقینـا موفـق خواهیم شـد‪ ،‬تاکید کـرد‪ :‬با جزیـره ای عمل‬ ‫کـردن بـه سـرانجام مقصـود نخواهیـم رسـید‪ .‬با کنـار هم‬ ‫قـرار گرفتـن و هماهنـگ عمل کـردن موفق خواهیم شـد‪.‬‬ ‫بایـد در شـورای امـوزش و پـرورش اسـتان و شهرسـتانها‪،‬‬ ‫همـه ی ظرفیتهـا را در خدمت اموزش و پـرورش بگیریم‪.‬‬ ‫بایـد نگاه مسـئولین ارشـد اسـتان و شهرسـتان را نسـبت‬ ‫بـه مدرسـه معطـوف نمائیـم زیـرا محـور همـه فعالیت ها‬ ‫مدرسـه است‪.‬سـعدی پور با بیـان اینکه امـوزش و پرورش‬ ‫پویـا بـا برنامه منسـجم و مـدون در کنـار محدودیت مالی‬ ‫نتیجـه خواهـد داد‪ ،‬گفـت‪ :‬بانـک اطالعاتـی بـه همـراه‬ ‫راهکارهـای حقوقی جهت اسـتفاده بهینـه از فضا و امالک‬ ‫و مسـتغالت بالاسـتفاده ی شهرسـتان ایجـاد کنیـد تـا‬ ‫بتـوان منابـع درامـدی جدید بـرای اموزش پـرورش مهیا‬ ‫کرد‪.‬مدیـرکل امـوزش وپـرورش مازنـدران در مـورد نحوه‬ ‫پرداخـت اضافـه کاری به کارکنـان اداری اموزش و پرورش‬ ‫تصریح کرد‪ :‬در شـیوه پرداخت اضافـه کاری و حق الزحمه‬ ‫بایـد همـه را ببینید‪ .‬باید شـیوه نامه هدفمنـد و نظام مند‬ ‫بـرای پرداخـت اضافه کاری در شهرسـتان و منطقه در نظر‬ ‫گرفتـه شـود کـه مـا ایـن کار را اغـاز کرده ایم‪.‬‬ ‫وی در همیـن زمینـه خاطرنشـان کـرد‪ :‬ایـا کسـی که کار‬ ‫می کنـد با کسـی کـه کار نمی کنـد برابر اسـت؟ اگـر برابر‬ ‫باشـد دیگـر انگیـزه ای برای کارمنـد نمی ماند‪ .‬پـس بدانیم‬ ‫اضافـه کار بـه عنـوان انگیـزه محسـوب مـی شـود و بایـد‬ ‫براسـاس عملکرد افـراد توزیع شـود‪.‬‬ ‫اجتماعی‬ ‫شمال‬ ‫گزارش‬ ‫گزارش‬ ‫دو شنبه ‪ 12/‬خرداد ‪ / 99‬شماره ‪619‬‬ ‫خرب‬ ‫خبر‬ ‫گزارش‪--‬خبر‬ ‫گزارش‬ ‫مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری مازندران‪ ،‬تاکید کرد‪:‬‬ ‫لزوم تعامل دستگاه ها در پایش برنامه ها و شاخص های ارزیابی‬ ‫سند ارتقای وضعیت زنان مازندران‬ ‫سند در ‪ 7‬محور تهیه و تنظیم شد که شامل ویژگیهای عمومی‪،‬‬ ‫جمعیت و فعالیت نیروی انسانی‪ ،‬وضعیت ازدواج و طالق‪ ،‬وضع سواد‬ ‫و تحصیالت‪ ،‬وضع بهداشت و سالمت‪ ،‬ورزش‪ ،‬پیشگیری از اسیب­‬ ‫های اجتماعی و مشارکت سیاسی و مدنی می باشد و نیاز داریم که‬ ‫از تعامالت دستگاه ها برای پایش برنامه ها و شاخص های ارزیابی و‬ ‫دریافت اطالعات دقیق بهره مند گردیم‪.‬‬ ‫جلسـه بررسـی برنامه ها و شـاخص های ارزیابی‬ ‫سـند ارتقـای وضعیت زنـان به ریاسـت مدیرکل‬ ‫امـور بانـوان و خانـواده اسـتانداری و بـا حضـور‬ ‫کارشناسـان امـار و برنامـه ریـزی دسـتگاه های‬ ‫اجرایـی برگزار شـد‪.‬‬ ‫سـمیه قاسـمی طوسـی مدیـرکل امور بانـوان و‬ ‫خانـواده اسـتانداری بیان داشـت‪ :‬زنـان به عنوان‬ ‫نیمـی از جمعیت تاثیر مسـتقیمی در پیشـرفت‬ ‫و توسـعه همـه جانبه جامعـه دارنـد و رفع موانع‬ ‫مشـارکت فعال زنـان در امور اقتصادی ‪،‬سیاسـی‬ ‫و اجتماعـی مـی تواند راهگشـای مسـیر توسـعه‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫مدیـرکل امـور بانـوان و خانـواده اسـتانداری‬ ‫مازنـدران همچنیـن اظهارکرد‪ :‬در تدوین سـند‪،‬‬ ‫اهـداف کالن‪ ،‬راهبردهـا‪ ،‬سیاسـت هـای اجرایی‬ ‫و برنامـه عملیاتـی ارائـه شـد؛ پـس از شناسـایی‬ ‫وضعیـت موجـود و ارزیابـی و مقایسـه ان بـا‬ ‫میانگیـن کشـوری‪ ،‬بـا اولویـت بنـدی مسـایل و‬ ‫مشـکالت بـه تجزیـه و تحلیـل انهـا پرداختـه و‬ ‫بـا هـدف بهبود وضعیت زنـان و خانـواده در یک‬ ‫برنامـه ریـزی عملیاتی و مکان محور سـند تهیه‬ ‫و تنظیم شـده اسـت‪.‬‬ ‫وی در ادامـه بیـان داشـت‪ :‬تعامـل دسـتگاهها‬ ‫در تکمیـل جـداول بخـش پایـش سـند مـی‬ ‫توانـد نشـانگر میـزان تحقـق برنامـه هـای حوزه‬ ‫زنـان و خانـواده در برنامـه ششـم توسـعه باشـد‬ ‫خبر‬ ‫و همچنیـن پایـه ای بـرای تدویـن برنامـه هفتم‬ ‫توسـعه خواهـد بود‪.‬وی همچنین افـزود‪ :‬دو گروه‬ ‫همـکاری کننـده در ایـن سـند بودنـد‪ ،‬گـروه‬ ‫راهبـری کـه متشـکل از ‪ 10‬نفـر از افـراد تاثیـر‬ ‫گـذار و خبـره در حوزه بانـوان و خانـواده و گروه‬ ‫کارشناسـی متشکل از ‪ 5‬کارشـناس که در مدت‬ ‫انجـام ایـن پـروژه بـه طـور مـداوم فعالیت داشـتند‪.‬‬ ‫سـند در ‪ 7‬محـور تهیه و تنظیم شـد که شـامل‬ ‫ویژگیهـای عمومـی‪ ،‬جمعیـت و فعالیـت نیروی‬ ‫انسـانی‪ ،‬وضعیـت ازدواج و طلاق‪ ،‬وضع سـواد و‬ ‫تحصیلات‪ ،‬وضـع بهداشـت و سلامت‪ ،‬ورزش‪،‬‬ ‫ب های اجتماعی و مشـارکت‬ ‫پیشـگیری از اسـی ­‬ ‫سیاسـی و مدنـی مـی باشـد و نیـاز داریـم که از‬ ‫تعاملات دسـتگاه هـا بـرای پایـش برنامـه ها و‬ ‫شـاخص های ارزیابـی و دریافـت اطالعات دقیق‬ ‫بهـره منـد گردیم‪.‬‬ ‫شـایان ذکـر اسـت سـند ارتقـاء وضعیـت زنـان‬ ‫اسـتان توسـط معاونـت زنـان ریاسـت جمهوری‬ ‫در سـال ‪ 97‬بـه اسـتان هـا ابلاغ شـد و پـس از‬ ‫طـرح در کارگـروه تخصصـی بانـوان و خانـواده و‬ ‫طـرح در کمیته تخصصی و رفت و برگشـت ها و‬ ‫اعالم نظرهای کارشناسـی‪ ،‬سـرانجام در سال‪۹۸‬‬ ‫در جلسـه شـورای برنامـه ریـزی بـا حضـور‬ ‫اسـتاندار مازنـدران و معـاون رییـس جمهـور در‬ ‫امـور زنـان و خانـواده رونمایـی و بـه دسـتگاه ها‬ ‫ابالغ شـد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫سرپرست اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان مازندران خبر داد‪:‬‬ ‫خرید ‪ 7‬هزار و ‪ 500‬تن کلزا در مازندران‬ ‫از ابتدای فصل خرید دانه روغنی کلزا تاکنون ‪ 7‬هزار‬ ‫و ‪ 500‬تن کلزا به ارزش ‪ 327‬میلیارد و ‪ 650‬میلیون‬ ‫ریال تحویل مراکز خرید تضمینی اداره کل غله و‬ ‫خدمات بازرگانی استان مازندران شد‪.‬‬ ‫سرپرست اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان‬ ‫مازندران با بیان این مطلب اظهار داشت‪ :‬تاکنون ‪12‬‬ ‫میلیارد و ‪ 103‬میلیون ریال از مطالبات کشاورزانی‬ ‫که کلزای خود را تحویل مراکز خرید دادند به حساب‬ ‫انها واریز شد و مابقی پرداخت به کشاورزان نیز با‬ ‫توجه به ثبت اطالعات محموله های دریافتی در‬ ‫سامانه جامع گسترش فن اوری نوین خرید تضمینی‬ ‫صورت می پذیرد ‪.‬‬ ‫بهرام نجفی به تعداد مراکز خرید اشاره کرد و گفت‬ ‫‪ :‬این میزان خرید توسط ‪ 12‬مرکز از ‪ 19‬مرکز‬ ‫راه اندازی شده جهت انجام مطلوب فرایند خرید‬ ‫تضمینی دانه روغنی کلزا انجام گرفت‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬با تمهیدات اتخاذ شده ‪ 19‬مرکز خرید در‬ ‫شهرستان های گلوگاه‪ ،‬بهشهر‪ ،‬نکا‪ ،‬میاندرود‪ ،‬ساری‪،‬‬ ‫قائمشهر‪ ،‬جویبار‪ ،‬سیمرغ‪ ،‬بابلسر‪ ،‬امل و نور‪ ،‬تجهیز‬ ‫شده اند تا عملیات خرید تضمینی کلزا از کشاورزان‬ ‫مازندرانی در این مراکز صورت پذیرد‪.‬‬ ‫سرپرست اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان‬ ‫مازندران به قیمت خرید دانه روغنی کلزا اشاره کرد و‬ ‫گفت ‪ :‬قیمت خرید تضمینی هر کیلوگرم دانه روغنی‬ ‫کلزا با ‪ 2‬درصد ناخالصی و ‪ 10‬درصد رطوبت ‪46‬‬ ‫هزار و ‪ 602‬ریال می باشد ‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬در مراکز خرید تضمینی اداره کل‬ ‫غله‪ ،‬دانه کلزا تا ‪ 10‬درصد ناخالصی و ‪ 20‬درصد‬ ‫رطوبت قابل خریداری می باشد‪.‬‬ ‫مهندس نجفی افزود‪ :‬به ازای هر درصد افت رطوبتی‬ ‫باالی ده درصد و افت ناخالص باالی دو درصد به‬ ‫نسبت از وزن محصول کلزا تحویلی کسر و بهای ان‬ ‫محاسبه و پرداخت خواهد شد‪.‬‬ ‫بهرام نجفی با اشاره به اینکه خرید دانه روغنی کلزا‬ ‫در سال زراعی جاری تنها از طریق سامانه انجام‬ ‫خواهد شد اظهار داشت ‪ :‬کشاورزانی که در سامانه‬ ‫جامع پهنه بندی سازمان جهاد کشاورزی ثبت نام‬ ‫نکردند هرچه زودتر با مراجعه به جهاد کشاورزی‬ ‫شهرستانها نسبت به ثبت سطح زیر کشت کلزای‬ ‫خود اقدام کنند‪.‬‬ ‫سرپرست اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان‬ ‫مازندران تاکید کرد‪ :‬در سالجاری هیچ خرید‬ ‫تضمینی کلزا از کشاورزانی که در سامانه مذکور ثبت‬ ‫نام نکرده اند انجام نخواهد شد‪.‬‬ ‫طی ‪ 2‬ماه گذشته ‪ 15‬حلقه چاه غیرمجاز در مازندران‬ ‫مسدود و یا از حفر انها جلوگیری شد‬ ‫به گزارش روابط عمومی اب منطقه ای مازندران‪،‬‬ ‫گروه های گشت و بازرسی شرکت اب منطقه ای‬ ‫مازندران و مامورین ماده ‪ 30‬این شرکت موفق‬ ‫شدند از ابتدای سالجاری تاکنون نسبت به انسداد‬ ‫و یا جلوگیری از حفر ‪ 15‬حلقه چاه غیر مجاز اقدام‬ ‫نمایند‪ .‬این اقدام که عمدتاً در مناطق شرق و مرکزی‬ ‫استان از سوی گروه های مذکور با هدف صیانت از‬ ‫منابع اب زیرزمینی انجام شد‪ ،‬همکاران اب منطقه‬ ‫ای موفق شدند با همکاری نیروی انتظامی ضمن‬ ‫انسداد چاه های غیرمجاز‪ ،‬نسبت به توقیف ادوات‬ ‫حفاری اقدام و متخلفین را به مراجع قضایی معرفی‬ ‫نمایند‪.‬شایان ذکر است استان مازندران دارای ‪1.5‬‬ ‫میلیارد متر مکعب پتانسیل اب زیرزمینی است‬ ‫که ساالنه حدود یک الی ‪ 1.3‬میلیارد متر مکعب‬ ‫از طریق ‪ 90‬هزار حلقه چاه مجاز و ‪ 57‬هزار حلقه‬ ‫چاه فاقد پروانه قبل از قانون‪ ،‬بهره برداری می شود‬ ‫و برخی از دشت های ان از جمله بهشهر‪ -‬بندرگز‬ ‫به دلیل حفر چاه غیرمجاز و یا اضافه برداشت دارای‬ ‫افت سفره بوده و در جمع یکی از دشت های ممنوعه‬ ‫کشور قرار گرفت‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫مراسم جمعی روزهای ‪ ۱۴‬و ‪ ۱۵‬خرداد‬ ‫در مازندران برگزار نمی شود‬ ‫به گزارش کرانه شورای هماهنگی سازمان‬ ‫تبلیغات با ارسال نامه ای به تمامی دفاتر‬ ‫تحت پوشش در شهرستان ها و همچنین‬ ‫اعضای مجمع نمایندگان خود تاکید کرد ‪:‬‬ ‫با عنایت به نظر شورای هماهنگی تبلیغات‬ ‫اسالمی کشور که برگزاری مراسم ‪ ۱۴‬و‬ ‫‪ ۱۵‬خرداد سال جاری را بر اساس وضعیت‬ ‫بیماری کرونا بر عهده استان ها گذاشت و‬ ‫با توجه به اعالم وضعیت زرد و هشداری‬ ‫بیماری کرونا از سوی ستاد مقابله با این‬ ‫بیماری در مازندران ‪ ،‬برگزاری مراسم‬ ‫جمعی بزرگداشت ‪ ۱۴‬و ‪ ۱۵‬خرداد سال‬ ‫جاری در دستور کار نیست‪.‬‬ ‫شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی مازندران‬ ‫با اعالم این که زمان بندی برنامه های تدارک‬ ‫دیده شده از سوی ستاد مرکزی بزرگداشت‬ ‫رحلت حضرت امام (ره) را که از طریق صدا‬ ‫و سیما به صورت مستقیم پوشش داده می‬ ‫شود برای بهره گیری مازندرانی ها اطالع‬ ‫رسانی خواهد کرد ‪ ،‬از تمامی دستگاههای‬ ‫اجرایی استان بویژه شهرداری ها خواسته‬ ‫است تا نسبت به تبلیغات محیطی و میدانی‬ ‫سطح شهرها و بخش ها اقدام کنند‪.‬‬ ‫‪ ۱۴‬خرداد روز رحلت حضرت امام خمینی‬ ‫(ره) بنیانگذار جمهوری اسالمی و روز ‪۱۵‬‬ ‫خرداد هم سالگرد قیام ‪ ۱۵‬خرداد ‪ ۴۲‬علیه‬ ‫رژیم پهلوی و سراغاز انقالب اسالمی است‬ ‫که در بهمن ماه سال ‪ ۵۷‬به پیروزی رسید‪.‬‬ ‫همه ساله این دو مناسبت در ایران تعطیل‬ ‫رسمی بوده و برنامه های متنوع جمعی در‬ ‫سراسر کشور با حضور گسترده مردم برگزار‬ ‫می شد‪.‬‬ ‫شیوع بیماری کرونا در مازندران از سی‬ ‫ام بهمن ماه با شناسایی ‪ ۲‬بیمار در بابل‬ ‫شروع شد‪ .‬این بیماری اواخر ماه اسفند به‬ ‫نقطه پیک رسید و سپس وارد روند کاهشی‬ ‫شد ولی همچنان مناطق مختلف استان در‬ ‫وضعیت قرمز یا زرد قرار دارند‪.‬‬ ‫بر اساس اخرین ارزیابی وزارت بهداشت ‪ ،‬در‬ ‫حال حاضر ‪ ۲‬شهرستان مازندران به لحاظ‬ ‫شیوع بیماری کرونا در وضعیت قرمز و بقیه‬ ‫در وضعیت زرد قرار دارند‪.‬‬ ‫اخرین گزارش دانشگاه علوم پزشکی‬ ‫مازندران و بابل هم نشان می دهد که‬ ‫طی ‪ ۲۴‬ساعت منتهی به روز جمعه ‪۶۸‬‬ ‫بیمار مشکوک به کرونا بر اساس تشخیص‬ ‫بالینی در بیمارستان های استان بستری‬ ‫شدند‪ .‬در مجموع تا روز جمعه ‪ ۳۰۰‬بیمار‬ ‫با عالئم تنفسی حاد مشکوک به کرونا بر‬ ‫اساس تشخیص بالینی در بیمارستان های‬ ‫مازندران بستری بودند‪.‬وزارت بهداشت‪،‬‬ ‫درمان و اموزش پزشکی نیز اعالم کرد که تا‬ ‫شنبه دهم خرداد ‪ ١۴٨‬هزار و ‪ ٩۵٠‬نفر در‬ ‫کشور به طور قطعی به ویروس کرونا مبتال‬ ‫شدند و امار جان باختگان کرونا در کشور‬ ‫هم به هفت هزار و ‪ ۷۳۴‬نفر رسید‪.‬‬ ‫اعزام ‪ ۴۶‬نفر از هیئت امنای‬ ‫بقاع متبرکه گیالن به دوره‬ ‫اموزشی مشهد مقدس‬ ‫قاسـم پـور گفت‪ ۴۶ :‬نفـر از اعضای هیئـت امنا و‬ ‫مدیـران مراکـز افق بقـاع متبرکه گیلان به دوره‬ ‫اموزشـی در مشـهد مقدس اعزام شـدند‪.‬‬ ‫« محمـد قاسـم پـور» در گفـت وگو بـا خبرنگار‬ ‫خبرگـزاری شبسـتان از رشـت‪ ،‬گفـت‪ ۴۶ :‬نفـر‬ ‫از هیئـت هـای امنـا و مدیـران مراکـز افـق بقـاع‬ ‫متبرکه اسـتان گیالن به دوره اموزشـی پنج روزه‬ ‫مشـهد مقـدس اعزام شـدند‪.‬‬ ‫معـاون فرهنگـی و اجتماعـی اداره کل اوقـاف‬ ‫گیلان اعلام کـرد‪ :‬هـدف از ایـن دوره اموزشـی‬ ‫ارتقـاء سـطح معلومـات‪ ،‬بصیـرت افزایـی هیئـت‬ ‫امنـا و اشـنایی بـا فعالیـت هـای فرهنگـی نوین‬ ‫سـازمان اوقـاف اسـت‪.‬‬ ‫قاسـم پورخاطرنشـان سـاخت‪ :‬با گسـترش مراکز‬ ‫افـق در بقـاع متبرکـه‪ ،‬فصـل نوینـی در فعالیـت‬ ‫هـای بقـاع متبرکـه بـا رویکـرد فرهنگـی و‬ ‫اجتماعـی در حـال اغـاز اسـت‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬فعالیـت گسـترده مراکـز افـق بقـاع‬ ‫متبرکـه در تولیـد و توزیـع بسـته هـای کمـک‬ ‫معیشـتی و بهداشـتی در ایـام مبـارزه بـا کرونـا‬ ‫بیانگـر ایـن مطلـب اسـت‪.‬‬ ‫معـاون فرهنگـی و اجتماعـی اداره کل اوقـاف‬ ‫گیلان اظهارداشـت‪ :‬سـازمان اوقـاف کـه متولی‬ ‫اصلـی بقـاع متبرکـه اسـت هرسـاله دوره هـای‬ ‫اموزشـی و بصیرتـی را به صورت اسـتانی‪ ،‬منطقه‬ ‫ای و کشـوری بـرای هیئـت امنـا بقـاع متبرکـه‬ ‫برگـزار مـی کند‪.‬‬ ‫مسئول جدید دفتر نمایندگی‬ ‫ولی فقیه در سپاه قدس گیالن‬ ‫معرفی شد‬ ‫مراسـم تکریـم و معارفـه مسـئول دفتـر‬ ‫نمایندگـی ولـی فقیـه در سـپاه قـدس‬ ‫گیلان بـا حضـور مهمانـان کشـوری و‬ ‫اسـتانی در حسـینیه حضرت ابوالفضل (ع)‬ ‫رشـت برگـزار شـد‪.‬‬ ‫فرمانـده سـپاه قدس گیالن در این مراسـم‬ ‫با اشـاره بـه اینکه امام خمینی (ره) اسلام‬ ‫را بـدون روحانیت پذیرفتنی نیسـت‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬سـپاه همچنان با همدلی در راسـتای‬ ‫حفاظـت و صیانـت از انقلاب و نظـام‬ ‫حرکـت می کند‪.‬‬ ‫سـردار محمـد عبـداهلل پـور در ادامـه بـه‬ ‫ویژگی هـای شـخصیتی حجـت االسلام‬ ‫تسـخیری اشـاره کـرد و افـزود‪ :‬ایشـان در‬ ‫طـول خدمـت خـود بـه عنـوان مسـئول‬ ‫دفتـر نمایندگـی ولی فقیه در سـپاه قدس‬ ‫گیلان همیشـه و همـوار در کنار بسـیج و‬ ‫مجموعـه سـپاه و نیروهـای انقالبـی بـوده‬ ‫ا ست ‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره بـه عملکـرد خـوب وی در‬ ‫مـدت زمـان مسـئولیت خـود در سـپاه‬ ‫قـدس گیلان‪ ،‬گفـت‪ :‬همـه کسـانی که با‬ ‫ایشـان کار کـرده اند نکات بسـیاری خوبی‬ ‫از ایشـان اموختـه انـد‪.‬‬ ‫فرمانـده قـدس گیلان ضمـن ارزوی‬ ‫موفقیـت بـرای حجـت االسلام محمـدی‬ ‫بـه عنـوان مسـئول جدید دفتـر نمایندگی‬ ‫ولـی فقیـه‪ ،‬تصریـح کـرد‪ :‬سـوابق حجـت‬ ‫االسلام محمـدی نیـز نشـان دهنـده این‬ ‫بـوده کـه ایشـان نیـز در عرصـه ایثـار و‬ ‫شـهادت حضـوری فعـال داشـته انـد‪.‬‬ ‫خدمت در سپاه پاسداران افتخار است‬ ‫در ادامـه این مراسـم مسـئول سـابق دفتر‬ ‫نمایندگـی ولی فقیه در سـپاه قدس گیالن‬ ‫با اشـاره بـه سـالروز تخریب قبـور تعدادی‬ ‫از ائمـه اطهـار (ع) در بقیـع‪ ،‬اظهـار کـرد‪:‬‬ ‫امیدواریـم در اینده نزدیـک خداوند متعال‬ ‫جامعـه اسلام را از سـر وهابیـت نجـات‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫حجت االسلام غالمحسـن تسـخیری بـا‬ ‫بیان اینکه از گذشـته تا به امروز سـپاه خار‬ ‫چشـم دشـمنان بوده اسـت‪ ،‬گفـت‪ :‬قدرت‬ ‫و اقتـدار سـپاه پاسـداران و ایسـتادگی انها‬ ‫در برابر دشـمنان سـبب شـده که همیشه‬ ‫بـه عنـوان خار چشـم دشـمنان باشـد‪.‬وی‬ ‫در ادامـه بـه فعالیـت هـای خـود در نهـاد‬ ‫مقـدس سـپاه و در دفتـر نمایندگـی ولـی‬ ‫فقیـه اشـاره و ان را افتخـاری در کارنامـه‬ ‫کاری خـود عنـوان کـرد و افزود‪ :‬امـام (ره)‬ ‫فرمودنـد «ای کاش مـن هـم یک سـپاهی‬ ‫بـودم» خدمـت در سـپاه بـرای هـر کسـی‬ ‫افتخار اسـت‪.‬‬ ‫در پایـان ایـن مراسـم بـا تشـکر از زحمات‬ ‫حجـت االسلام تسـخیری مسـئول دفتـر‬ ‫نمایندگـی ولی فقیه در سـپاه قدس گیالن‬ ‫حجـت االسلام «احسـان اهلل محمدی» به‬ ‫عنـوان مسـئول جدیـد ایـن دفتـر معرفی‬ ‫شد ‪.‬‬ ‫شمال‬ ‫صاحب امتیاز و مدیر مسئول ‪ :‬رقیه عالی‬ ‫جانشین مدیر مسئول و سر دبیر‪ :‬رامین صادقی‬ ‫لیتوگرافی و چاپ ‪ :‬تکتم (زارع)‬ ‫نشانی ‪ :‬ساری‪ ،‬خیابان معلم‪ ،‬نبش معلم ‪ ،15‬ساختمان نیما‪ ،‬طبقه‪ 3‬واحد‪4‬‬ ‫تلفکس‪011 - 33208898 :‬‬ ‫مدیر مسئول‪09119259929 :‬‬ ‫« بـا مـا بی کران بمانید تا کرانه »‬ ‫‪karanehshomal‬‬ ‫دو شنبه ‪ 12/‬خرداد ‪ / 99‬شماره ‪619‬‬ ‫شهردار ساری خبر داد‪:‬‬ ‫اغاز احداث جاده سالمت؛‬ ‫فصلی جدید در توسعه گردشگری و سالمت شهروندان‬ ‫چشم انداز مدیریت جدید شهرداری مرکز استان‬ ‫مازندران‪ ،‬توجه به نشاط اجتماعی و ارتقای‬ ‫سالمت شهروندان است و همسو با این رویکرد‬ ‫ساخت جاده سالمت در منطقه سکوتپه در دستور‬ ‫کار قرار گرفته است‪.‬‬ ‫بـه گزارش مدیریـت ارتباطات و امـور بین الملل‬ ‫شـهرداری سـاری‪ ،‬عباس رجبی شـهردار سـاری‬ ‫بـه همـراه معاونین و مدیـران شـهری در بازدید‬ ‫از منطقـه سـکوتپه بـا تاکیـد بـر احـداث جـاده‬ ‫سلامت گفـت‪ :‬احـداث جـاده سلامت یکـی از‬ ‫طرح های مهم شـهرداری اسـت کـه در محیطی‬ ‫مناسـب‪ ،‬ایمن و شاداب برای شـهروندان ساروی‬ ‫فراهـم خواهـد شـد تـا سـاروی ها از مجموعـه‬ ‫خدمـات متنوع ایـن طرح با محوریت سلامت و‬ ‫ارتقـای نشـاط اجتماعـی بهره مند شـوند‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬عملیـات عمرانـی فـاز نخسـت ایـن‬ ‫جاده در منطقه جنگلی سـکوتپه در منطقه سـه‬ ‫شـهری بـه طـول ‪ 4‬کیلومتـر و عـرض ‪ 2.5‬متـر‬ ‫اجـرا می شـود‪.‬‬ ‫پوستر‬ ‫یادداشت‬ ‫وحید حاج سعیدی‬ ‫عبـاس رجبـی گفـت‪ :‬طبـق برنامـه ریزی هـای‬ ‫صـورت گرفتـه در جاده سلامت‪ ،‬ایسـتگاه هایی‬ ‫طراحـی خواهد شـد تـا شـهروندانی کـه در این‬ ‫مسـیر پیـاده روی می کننـد از امکانـات ان بهره‬ ‫مند شـوند‪.‬‬ ‫وی ادامـه داد‪ :‬احـداث نمازخانـه‪ ،‬سـرویس‬ ‫بهداشـتی و ایسـتگاه پلیـس از دیگـر مـواردی‬ ‫اسـت کـه در ایـن مسـیر گردشـگری اجـرا‬ ‫می شـو د ‪.‬‬ ‫چشـم انـداز مدیریـت جدیـد شـهرداری مرکـز‬ ‫اسـتان مازنـدران‪ ،‬توجـه بـه نشـاط اجتماعـی و‬ ‫ارتقـای سلامت شـهروندان اسـت و همسـو بـا‬ ‫ایـن رویکـرد سـاخت جـاده سلامت در منطقـه‬ ‫سـکوتپه در دسـتور کار قـرار گرفتـه اسـت‪.‬‬ ‫چاق کردن چپق مامور‬ ‫اجرائیات شهرداری!‬ ‫ابراهیمی مدیر صندوق بیمه اجتماعی مازندران خبر داد‪:‬‬ ‫‪ ۱۰۵‬هزار مازندرانی زیر پوشش بیمه اجتماعی‬ ‫در حال حاضر سوابق اکثر بیمه شدگان روستایی و عشایری مازندران که به سن‬ ‫بازنشستگی رسیدند ‪ ،‬کمتر از ‪ ۱۵‬سال است و با این روند انها نمی تواند سقف‬ ‫حداکثر حقوق ماهانه بازنشستگی برای این بیمه را که حدود ‪ ۱۴‬میلیون ریال‬ ‫است ‪ ،‬دریافت کنند‪.‬‬ ‫بر اساس قانون بیمه شدگان روستایی و عشایری که سابقه ‪ ۱۵‬ساله پرداخت‬ ‫بیمه داشته باشند‪ ،‬دولت پنج سال به سابقه بیمه انها اضافه می کند و این افراد‬ ‫با ‪ ۲۰‬سال سابقه می توانند حقوق بازنشستگی دریافت کنند‪.‬‬ ‫دکتـر محمـد ابراهیمـی در گفـت و گـو بـا‬ ‫خبرنـگاران در سـاری افـزود ‪ :‬ایـن افـراد بـه طـور‬ ‫میانگیـن سـاالنه حدود هشـت میلیون ریـال برای‬ ‫برخـورداری از بیمـه روسـتایی و عشـایری حـق‬ ‫بیمـه پرداخـت مـی کننـد‪.‬‬ ‫وی بـا اعلام ایـن کـه هـم اکنـون پنـج هـزار نفر‬ ‫از بیمه شـدگان روسـتایی و عشـایری در مازندران‬ ‫از مسـتمری بازنشسـتگی‪ ،‬از کارافتادگـی و فوتـی‬ ‫برخوردارنـد ‪ ،‬گفـت ‪ :‬بـه طـور میانگیـن ماهانـه‬ ‫حـدود ‪ ۲۰‬میلیـارد ریـال بـرای پرداخـت حقـوق‬ ‫ایـن مسـتمری بگیـران از محـل اعتبـار صنـدق‬ ‫هزینـه می شـود‪.‬‬ ‫ابراهیمـی افـزود ‪ :‬در سـال گذشـته صنـدوق بیمه‬ ‫روسـتایی و عشـایری حـدود ‪ ۲۰۰‬میلیـارد ریـال‬ ‫مسـتمری بازنشسـتگی‪ ،‬از کارافتادگـی و فوتـی به‬ ‫بیمـه شـدگان اصلـی خـود در مازنـدران پرداخت‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫مدیـر صنـدوق بیمه اجتماعـی مازنـدران میانگین‬ ‫دریافت ماهانه مسـتمری این بیمه شـدگان را سـه‬ ‫تـا ‪ ۱۰‬میلیـون ریـال اعالم کرد و گفت که بیشـتر‬ ‫بازنشسـتگان دریافتـی کمتـر از ‪ ۱۰‬میلیـون ریال‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫وی دلیـل پایین بودن میانگین مسـتمری دریافتی‬ ‫بیمه شـدگان روسـتایی و عشـایری را پایین بودن‬ ‫سـابقه بیمه سـپاری این افـراد اعالم کـرد و اظهار‬ ‫داشـت ‪ :‬بیمـه روسـتایی و عشـایری از سـال ‪۸۵‬‬ ‫شـروع شـد و افـرادی که بتوانند سـابقه ‪ ۱۵‬سـاله‬ ‫پرداختـی داشـته باشـند ‪ ،‬به طور میانگیـن ماهانه‬ ‫حـدود ‪ ۱۴‬میلیـون ریـال مسـتمری در صـورت‬ ‫بازنشسـتگی دریافت خواهنـد کرد‪.‬‬ ‫او افـزود ‪ :‬در حـال حاضـر سـوابق اکثـر بیمـه‬ ‫شـدگان روسـتایی و عشـایری مازندران که به سن‬ ‫بازنشسـتگی رسـیدند ‪ ،‬کمتر از ‪ ۱۵‬سـال اسـت و‬ ‫بـا ایـن روند انها نمـی تواند سـقف حداکثر حقوق‬ ‫ماهانـه بازنشسـتگی بـرای ایـن بیمه را کـه حدود‬ ‫‪ ۱۴‬میلیـون ریـال اسـت ‪ ،‬دریافـت کنند‪.‬‬ ‫بر اسـاس قانون بیمه شـدگان روستایی و عشایری‬ ‫که سـابقه ‪ ۱۵‬سـاله پرداخت بیمه داشـته باشـند‪،‬‬ ‫دولـت پنج سـال بـه سـابقه بیمـه انهـا اضافه می‬ ‫کنـد و ایـن افـراد بـا ‪ ۲۰‬سـال سـابقه مـی توانند‬ ‫حقوق بازنشسـتگی دریافـت کنند‪.‬‬ ‫همچنیـن طبـق قانون بیش از ‪ ۲۳۰‬شـغل مرتبط‬ ‫بـا کشـاورزی در مازنـدران مـی تواننـد از بیمـه‬ ‫روسـتایی و عشـایری برخـوردار شـوند‪ .‬ایـن بیمه‬ ‫سازمان مدیریت‬ ‫و مهندسی شبکه حمل‬ ‫و نقل شهرداری ساری‬ ‫مشـمول سـاکنان شـهرهای زیـر ‪ ۲۰‬هـزار نفـر و‬ ‫برخـی صاحبـان اصنـاف در ایـن شـهرها کـه فاقد‬ ‫بیمـه هسـتند نیـز خواهد شـد‪.‬‬ ‫مدیـر صنـدوق بیمـه اجتماعـی مازنـدران گفـت ‪:‬‬ ‫بـر اسـاس تفاهمنامـه صنـدوق بیمـه روسـتایی و‬ ‫عشـایری ‪ ،‬مالـکان واحدهـای صنفی بـه خصوص‬ ‫مسـتاجرانی کـه توانایی پرداحت حـق بیمه تامین‬ ‫اجتماعـی را ندارنـد‪ ،‬مـی توانند سـاالنه با پرداخت‬ ‫حـدود هشـت میلیـون ریـال حـق بیمه سـاالنه از‬ ‫بیمـه روسـتایی و عشـایری برخوردار شـوند‪.‬‬ ‫بازنشسـتگی یـک هـزار و ‪ ۲۰۰‬بیمـه شـده‬ ‫روسـتایی در مازنـدران‬ ‫مدیـر صندوق کشـاورزان‪ ،‬روسـتاییان و عشـایری‬ ‫مازنـدران همچنیـن گفـت کـه در سـال جـاری‬ ‫یـک هـزار و ‪ ۲۰۰‬بیمه گذار روسـتایی و عشـایری‬ ‫در اسـتان بـه جمـع مسـتمری بگیـران ایـن بیمه‬ ‫اضافـه می شـوند‪.‬‬ ‫وی افزود ‪ :‬بیشـتر این بیمه شـدگان دارای سـابقه‬ ‫بیـش از ‪ ۱۰‬سـاله هسـتند و بـه طـور طبیعـی‬ ‫میانگیـن دریافتـی انهـا نسـبت بـه سـایر بیمـه‬ ‫شـدگان اجتماعـی بیشـتر اسـت‪.‬‬ ‫ابراهیمـی تعـداد کارگـزاران بیمـه روسـتایی و‬ ‫عشـایری در مازنـدران را ‪ ۱۰۵‬واحـد اعلام کـرد‬ ‫و از جمعیـت واجـد شـرایط روسـتایی و عشـایری‬ ‫خواسـت تـا بـا مراجعـه بـه ایـن کارگـزاری هـا از‬ ‫پوشـش بیمـه ای برخـوردار شـوند‪.‬‬ ‫وی در مـورد نارضایتـی بیمه شـدگان روسـتایی و‬ ‫عشـایری از میـزان حقـوق مسـتمری دریافتی هم‬ ‫توضیـح داد ‪ :‬ایـن افـراد براسـاس میـزان سـوابق‬ ‫بیمـه ای و هزینـه هـای سـاالنه ای که بـرای بیمه‬ ‫سـپاری پرداخـت کردنـد‪ ،‬مسـتمری دریافـت می‬ ‫کنند ‪.‬‬ ‫ابراهیمی اظهارداشـت ‪ :‬میزان حق بیمه روسـتایی‬ ‫و عشـایری در سـال کمتـر از ‪ ۱۰‬درصـد حق بیمه‬ ‫تامیـن اجتماعـی اسـت و بـه همیـن تناسـب نیـز‬ ‫میـزان دریافتـی انهـا با تامیـن اجتماعـی اختالف‬ ‫وجود دارد‪.‬‬ ‫وی بـا توجـه بـه سـکونت ‪ ۴۳‬درصـد از جمعیـت‬ ‫اسـتان مازنـدران در مناطـق روسـتایی تعـداد‬ ‫متقاضیـان ایـن بیمـه را ناچیـر دانسـت و اظهـار‬ ‫داشـت ‪ :‬از سـال ‪ ۹۶‬در ایـن اسـتان بـرای بیمـه‬ ‫روسـتایی و عشـایری اسـتقبال خوبی انجام شـد و‬ ‫سـهمیه اسـتان برای سـال جاری نیز ‪ ۱۴‬هزار نفر‬ ‫اعالم شـده اسـت‪.‬‬ ‫ماجـرای قتـل دختـرک بیگنـاه تالشـی تاثـر انگیز و‬ ‫جانـکاه اسـت ولی به جـای گریه بر مـزار این نوجوان‬ ‫بیگنـاه بایـد بـر احـواالت چنیـن پـدران سـنگدلی‬ ‫گریسـت که فرق دوغ و دوشـاب را ندانسـته‪ ،‬قصاص‬ ‫قبـل از جنایـت مـی کننـد! با ایـن حال بـاز هم خدا‬ ‫را شـکر همـه در ایـن ماجـرا متفـق القول هسـتند و‬ ‫هیـچ کـس در مقـام وکیـل مدافـع پـدر سـنگدل بر‬ ‫نیامـده اسـت‪ .‬امـا فـرض کنیـد شـهردار پیشـین در‬ ‫اقدامـی مشـابه بـا اره برقی ‪ ،‬دختـرش را در زیرزمین‬ ‫منـزل بـه چند قسـمت نامسـاوی تقسـیم مـی کرد!‬ ‫در گام اول وکیـل مدافـع ارشـد پیـام مـی داد چنین‬ ‫چیـزی امکان ندارد‪ .‬سـیم سـیار دسـت من اسـت و‬ ‫زیـر زمیـن منـزل دکتـر پریـز نـدارد‪ .‬چطـور ممکن‬ ‫اسـت ایـن اتفـاق رخ داده باشـد؟! بعـد کـه شـهردار‬ ‫اعتـراف مـی کـرد و در پاسـگاه بـا بسـتی نارنجکـی‬ ‫از ایشـان پذیرایـی مـی شـد و بیسـت و سـی پخش‬ ‫مـی کـرد‪ ،‬وکیـل مدافـع بعدی مـی گفت‪ :‬ایـن فیلم‬ ‫مربـوط بـه زمان بازدید شـهردار از پاسـگاه اسـت! در‬ ‫ادامـه وکیـل دیگر با توجه به نامسـاوی بـودن اجزای‬ ‫بـدن‪ ،‬قتـل را غیـر عمـد مـی خوانـد! بعد هـم وکیل‬ ‫چهارمـی پیدا می شـد که چه نشسـته ایـد؟! در زیر‬ ‫زمیـن یـک دکمـه پیدا شـده و نشـان می دهـد فرد‬ ‫دیگـری قاتل اسـت! دیگـری می گفـت‪ :‬دکتر عادت‬ ‫داشـت شـبها بـا اره موتـوری در زیرزمیـن بخوابـد و‬ ‫وقتـی دختـرش دکتـر را بـا اره دیـد هول شـد و زیر‬ ‫ضربـات اره رفـت! در نهایـت وقتـی حکـم صـادر می‬ ‫شـد دوسـتان همگی دسـت به دسـت هم می دانند‬ ‫تـا علاوه بـر تضعیـف قـوه قضائیـه و سـنگین بودن‬ ‫مجـازات‪ ،‬ایـن اقـدام را امـری طبیعی جلـوه دهند و‬ ‫عنـوان کننـد پدری که حق نداشـته باشـد‪ ،‬دخترش‬ ‫را تکـه تکـه کنـد‪ ،‬اص ً‬ ‫ال پدر نیسـت و قـس علی هذا‬ ‫‪...‬‬ ‫ناگفتـه نمانـد ایـن داسـتان هـا چنـدان هـم خیالی‬ ‫نیسـتند و بین شـهروندان تفاوت از زمین تا اسـمان‬ ‫اسـت! شـاهد مثال قتل پیـرزن کرمانشـاهی ‪...‬‬ ‫در جریـان هسـتید که مامـوران اجرائیات شـهرداری‬ ‫کرمانشـاه برای بیرون راندن « اسـیه پناهی» پیرزنی‬ ‫بـی دفـاع از منزلـش و تخریـب ان‪ ،‬از اسـپری فلفل‬ ‫و لـودر و هـر اقـدام بـه اصطلاح موثـر اسـتفاده می‬ ‫کننـد تـا جایی کـه در این بیـن پیرزن کـه ناراحتی‬ ‫قلبـی دارد‪ ،‬فـوت می کنـد؛ چون تنها و بی پشـتوانه‬ ‫اسـت و اسـیه شـبنم نیسـت؛ چـرا که بـرای تخریب‬ ‫ویلای شـبنم نعمـت زاده دختـر وزیـر اسـبق‪ ،‬بایـد‬ ‫طـوری تخریب صـورت پذیرد که حتی گـرد و خاک‬ ‫هـم بلنـد نشـود و هنـوز هـم حکـم انچنان کـه باید‬ ‫اجرا نشـده اسـت‪ ،‬چون اگر صدمه ای به کسـی وارد‬ ‫شـود یا سـایر قسمت های سـاختمان اسیب ببینند‪،‬‬ ‫چپـق مامـوران اجرائیـات را چاق مـی کنند!‬ ‫بـاز هـم گلـی بـه جمـال رییـس کل دادگسـتری‬ ‫اسـتان کرمانشـاه کـه بـه موجـب مـاده ‪ ۲۱۷‬قانونی‬ ‫اییـن دادرسـی کیفری رئیـس و قائم مقـام اجرائیات‬ ‫شـهرداری را بازداشـت و مشـمول صدور قرار نظارت‬ ‫قضائـی ملهـم از مـاده ‪ ۲۴۷‬قانـون اییـن دادرسـی‬ ‫کیفـری نمودنـد‪ .‬درود بـه شـرفش‪...‬‬

آخرین شماره های روزنامه کرانه

روزنامه کرانه 643

روزنامه کرانه 643

شماره : 643
تاریخ : 1399/04/14
روزنامه کرانه 642

روزنامه کرانه 642

شماره : 642
تاریخ : 1399/04/12
روزنامه کرانه 641

روزنامه کرانه 641

شماره : 641
تاریخ : 1399/04/11
روزنامه کرانه 640

روزنامه کرانه 640

شماره : 640
تاریخ : 1399/04/10
روزنامه کرانه 639

روزنامه کرانه 639

شماره : 639
تاریخ : 1399/04/09
روزنامه کرانه 638

روزنامه کرانه 638

شماره : 638
تاریخ : 1399/04/08
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!